Canon | i-SENSYS MF443dw | User manual | Canon i-SENSYS MF443dw User manual

Canon i-SENSYS MF443dw User manual
Windows
Ovládač tlačiarne Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3
Užívateľská príručka
USRMA-3685-01 2019-06 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku
............................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke
Zrieknutie sa zodpovednosti
Copyright
.................................................................................................................................. 4
...................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
Informácie o tomto ovládači ...............................................................................................................
Pred použitím .................................................................................................................................................
9
12
Ako používať používateľskú príručku zariadenia ............................................................. 14
Tlač ..........................................................................................................................................................................
Tlač z počítača
......................................................................................................................................................... 17
Nastavenie mierky
Tlač vodotlače
Tlač plagátov
.................................................................................................................................................. 20
......................................................................................................................................................... 21
.......................................................................................................................................................... 23
Tlač cez pevný formulár
........................................................................................................................................... 27
Priloženie šifrovania počas tlače
Podržanie tlačových úloh
.............................................................................................................................. 29
......................................................................................................................................... 30
Uloženie tlačových údajov
Prioritná tlač
16
....................................................................................................................................... 31
........................................................................................................................................................... 32
Zmena predvolených nastavení
............................................................................................................................... 33
Vytvorenie brožúry počas tlače ....................................................................................................... 35
Tlač brožúry
............................................................................................................................................................ 36
Vytvorenie brožúry v skupinách
............................................................................................................................... 37
Oprava posunu počas tlače brožúry
Tlač brožúry so zošívanou väzbou
......................................................................................................................... 38
............................................................................................................................ 39
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou
Dokonalé zviazanie
..................................................................... 40
.......................................................................................... 41
................................................................................................................................................. 42
Používanie rôznych typov papiera ................................................................................................ 44
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie
Vkladanie hárkov
.............................................................................................................. 45
.................................................................................................................... 46
.................................................................................................................................................... 47
Vkladanie rozraďovača
Tlač na rozraďovač
............................................................................................................................................ 48
.................................................................................................................................................. 50
I
Pridanie hárkov obálky
............................................................................................................................................ 51
Tlač viacerých súborov naraz ............................................................................................................
Informácie o funkcii [Upraviť a zobraziť ukážku]
53
....................................................................................................... 54
Tlač viacerých súborov naraz
................................................................................................................................... 55
Kontrola ukážky pred tlačou
.................................................................................................................................... 57
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru
................................................................................................................. 59
Nastavenie detailov farebnej tlače ..............................................................................................
62
.................................................................................................................................................. 63
Úprava farieb (PS3)
Varovanie v súvislosti s farebnou tlačou z aplikácie PostScript (PS3)
.......................................................................... 64
Úprava obľúbených nastavení .......................................................................................................... 66
Registrácia obľúbených nastavení
........................................................................................................................... 67
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
................................................................................................................... 68
Koordinácia s funkciami zariadenia ............................................................................................
Nastavenie informácií o zariadení
Nastavenia funkcií zariadenia
............................................................................................................................ 72
................................................................................................................................. 77
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu
Export profilu konfigurácie
............................................................................................................ 78
...................................................................................................................................... 88
Importovanie profilu konfigurácie
........................................................................................................................... 90
Informácie o nastavení typov konfiguračného profilu
Nastavenie funkcie overovania
Nastavenie mena používateľa
.............................................................................................. 93
................................................................................................................................ 94
.................................................................................................................................. 96
Nastavenie výberu strán (PS3) .........................................................................................................
Zoznam nastavení ....................................................................................................................................
Spoločné nastavenia pre všetky karty
Karta [Základné nastavenia]
Karta [Nastavenie strany]
Karta [Dokončenie]
.................................................................................................................... 101
...................................................................................................................................... 107
............................................................................................................................................. 118
....................................................................................................................... 121
............................................................................................................................................... 127
................................................................................................................................................ 131
Karta [Mimoriadne nastavenia] (PS3)
Karta [Nastavenia zariadenia]
Karta [Profil]
100
.................................................................................................................................. 104
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Karta [Farba] (PS3)
98
............................................................................................................................................... 110
Karta [Zdroj papiera]
Karta [Kvalita] (PS3)
71
..................................................................................................................... 135
............................................................................................................................... 139
......................................................................................................................................................... 144
Canon PageComposer
........................................................................................................................................... 146
II
Riešenie problémov ................................................................................................................................. 150
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Tlač trvá príliš dlho
................................................................................................................ 151
.............................................................................................................................. 152
............................................................................................................................................... 154
Výtlačky sú príliš tmavé alebo príliš svetlé
Tlač s prekrytím sa neuskutoční
............................................................................................................. 155
............................................................................................................................ 156
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia overovania sa nedá použiť
III
.................................................... 158
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku ........................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke ............................................................................................................................ 4
Zrieknutie sa zodpovednosti ................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Ako používať príručku(P. 3)
Zrieknutie sa zodpovednosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Ako používať príručku
Táto časť vysvetľuje, čo by ste mali vedieť, aby ste mohli používať túto príručku.
Poznámky použité v príručke(P. 4)
3
Úvod
Poznámky použité v príručke
Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.
Symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní ovládača,
a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
● Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste
zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
● Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky
pozorne čítali.
O nastaveniach
V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v
nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Tlačiť]
[OK]
4
Úvod
Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S TÝMTO
MATERIÁLOM, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO NEPRIAMU, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE,
VRÁTANE NEOBMEDZENIA ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA A NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY ALEBO STRATY ALEBO
NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom
systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, a Microsoft Edge sú buď registrované ochranné
známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
7
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači ....................................................................................................................... 9
8
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Toto je všeobecný ovládač tlačiarne, ktorý podporuje viaceré zariadenia. Po zmene nastavení tlačových portov a
informácií o zariadení môžete používať jeden ovládač pre rozličné modely tlačiarní.
Funkcie
● Informácie súvisiace s funkciami a možnosťami zariadenia sú spoločne definované v „profile konfigurácie“.
Prepnutím „profilu konfigurácie“ môžete prepínať medzi zobrazeniami nastavení ovládača a upraviť
nastavenia podľa funkcií zariadenia.
● Pri pridaní alebo výmene zariadenia nie je potrebné preinštalovať ovládač.
Používanie profilov konfigurácie
Profily konfigurácie zodpovedajúce každému modelu tlačiarne boli pripravené vopred. Profil konfigurácie
môžete prispôsobiť a používať v závislosti od vašej správy fungovania tlačiarní.
Použitím profilu konfigurácie na ovládač možno zmeniť nastavenia na karte [Nastavenia zariadenia] a nastaviť
funkcie špecifické pre dané zariadenie. Takisto môžete exportovať a uložiť nastavenia funkcií a možností pre
zariadenie na karte [Nastavenia zariadenia] ako profil konfigurácie.
Príklady použitia profilov konfigurácie
● Vytvorenie obrazovky nastavení ovládača pre používaný model tlačiarne
Ak dokážete získať informácie o modeli tlačiarne zo zariadenia, profil konfigurácie sa použije automaticky a
stane sa obrazovkou nastavení, ktorá zodpovedá zariadeniu. Ak sa informácie nepodarí načítať, použite profil
konfigurácie manuálne.
● Efektívna konfigurácia nastavení ovládača pre viacero počítačov
Nastavenia funkcií a možností na karte [Nastavenia zariadenia] môžete exportovať a uložiť ako profil
konfigurácie. Tieto informácie môžete následne jednoducho preniesť do ďalších zariadení importovaním
exportovaného profilu konfigurácie.
Ak informácie o zariadení nemôžete získať, môžete ich použiť importovaním exportovaného profilu
konfigurácie v prostredí, kde sa tieto informácie podarilo získať.
Príbuzné témy
Nastavenie informácií o zariadení(P. 72)
9
Informácie o tomto ovládači
Importovanie profilu konfigurácie(P. 90)
Export profilu konfigurácie(P. 88)
10
Pred použitím
Pred použitím
Pred použitím ..................................................................................................................................................... 12
11
Pred použitím
Pred použitím
● Pri použití tohto ovládača platia nasledujúce obmedzenia.
- Ak chcete nastaviť a tlačiť s funkciami podporovanými používaným modelom tlačiarne, musíte nastaviť
profil konfigurácie vhodný pre model tlačiarne a nastaviť stav voliteľných možností zariadenia. Tieto
nastavenia môžete nakonfigurovať na karte [Nastavenia zariadenia].
- Ak sú na ovládacom paneli používaného zariadenia nastavené funkcie, ktoré tento ovládač nepodporuje,
tieto funkcie sa pri tlači aktivujú.
● Najnovší softvérový ovládač je zverejnený na webových stránkach spoločnosti Canon. Skontrolujte
prevádzkové prostredie atď. a prevezmite si príslušný softvér podľa potreby.
Globálna stránka spoločnosti Canon: https://global.canon/
● Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
- Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
- Verzia firmvéru zariadenia
- Štruktúra volieb zariadenia
- Ovládač, ktorý používate
- Verzia ovládača
- Počítačové prostredie, ktoré používate
● Keďže pri tlači z aplikácie Windows Store nie je možné zobraziť nastavenia tlače ovládača, počet funkcií, ktoré
môžete nastaviť, je obmedzený.
● Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne
zobrazené.
● V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.
12
Ako používať používateľskú príručku zariadenia
Ako používať používateľskú
príručku zariadenia
Ako používať používateľskú príručku zariadenia .......................................................................... 14
13
Ako používať používateľskú príručku zariadenia
Ako používať používateľskú príručku zariadenia
Existujú prípady, keď je nevyhnutné vopred vykonať isté operácie na zariadení, aby bolo možné využívať funkcie
tohto ovládača.
Informácie o používaní zariadenia nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
14
Tlač
Tlač
Tlač ........................................................................................................................................................................... 16
Tlač z počítača ...................................................................................................................................................... 17
Nastavenie mierky .............................................................................................................................................. 20
Tlač vodotlače ...................................................................................................................................................... 21
Tlač plagátov ........................................................................................................................................................ 23
Tlač cez pevný formulár ...................................................................................................................................... 27
Priloženie šifrovania počas tlače ........................................................................................................................ 29
Podržanie tlačových úloh .................................................................................................................................... 30
Uloženie tlačových údajov .................................................................................................................................. 31
Prioritná tlač ........................................................................................................................................................ 32
Zmena predvolených nastavení ......................................................................................................................... 33
15
Tlač
Tlač
Tlač z počítača(P. 17)
Nastavenie mierky(P. 20)
Tlač vodotlače(P. 21)
Tlač plagátov(P. 23)
Tlač cez pevný formulár(P. 27)
Priloženie šifrovania počas tlače(P. 29)
Podržanie tlačových úloh(P. 30)
Uloženie tlačových údajov(P. 31)
Prioritná tlač(P. 32)
Zmena predvolených nastavení(P. 33)
16
Tlač
Tlač z počítača
V tejto časti je vysvetlený základný postup tlače s konfiguráciou nastavení ovládača tlačiarne.
POZNÁMKA
● Pri používaní zariadenia pripojeného prostredníctvom portu WSD povoľte v zariadení možnosť [Použiť WSD].
1
2
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie.
Na obrazovke tlače vyberte používané zariadenie → kliknite na položku [Preferencie],
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
17
Tlač
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
18
Tlač
POZNÁMKA
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
4
Kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK].
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Zmena predvolených nastavení(P. 33)
Nastavenie informácií o zariadení(P. 72)
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
19
Tlač
Nastavenie mierky
Tlačové údaje môžete počas tlače zväčšiť alebo zmenšiť.
Prispôsobenie mierky veľkosti výstupnej strany
1
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany].
2
V poli [Formát strany] vyberte veľkosť papiera nastavenú v aplikácii.
3
V poli [Výstupný formát] vyberte požadovanú veľkosť papiera na tlač.
Zadanie požadovanej mierky
1
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany].
2
Vyberte možnosť [Manuálna mierka] → zadajte zväčšenie v poli [Mierka].
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 45)
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
20
Tlač
Tlač vodotlače
Cez tlačové údaje môžete vložiť a vytlačiť polopriehľadné znaky, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
Takisto môžete vytvárať nové vodotlače.
Vloženie a tlač vodotlače
1
Zobrazte kartu [Nastavenie strany].
2
Vyberte položku [Vodotlač] → vyberte názov vodotlače.
Vytvorenie novej vodotlače
1
Zobrazte kartu [Nastavenie strany].
2
Vyberte možnosť [Vodotlač] → kliknite na položku [Upraviť vodotlač].
3
V dialógovom okne [Upraviť vodotlač] kliknite na položku [Pridať] → zadajte názov do
poľa [Názov].
4
V časti [Atribúty] nastavte znaky a atribúty vodoznaku.
5
V časti [Zarovnanie] nastavte umiestnenie vodoznaku.
6
V časti [Štýl tlače] nastavte okraje a prekrývanie vodoznaku → kliknite na tlačidlo [OK].
7
V dialógovom okne [Upraviť vodotlač] kliknite na tlačidlo [OK].
Vytvorený vodoznak sa pridá do zoznamu na karte [Nastavenie strany] > [Vodotlač].
21
Tlač
Príbuzné témy
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
22
Tlač
Tlač plagátov
Tlačové údaje jednej strany môžete zväčšiť a vytlačiť ich cez viacero hárkov papiera. Keď sa vytlačené hárky
spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
V tejto téme sa nachádzajú aj príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu.
Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu(P. 23)
Tlač plagátu
1
Zobrazte kartu [Základné nastavenia].
2
Vyberte možnosť [Jednostranná tlač] v poli [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr].
3
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany].
4
Vyberte možnosť [Plagát [N × N]] v poli [Rozloženie strany].
N x N označuje počet hárkov papiera, na ktoré sa tlačové údaje rozdelia a vytlačia.
V prípade tlače s čiarami okrajov alebo pri nastavení okrajov alebo rozsahu strán na vytlačenie vykonajte
nasledujúci postup.
5
6
Kliknite na položku [Podrobnosti o plagáte].
V dialógovom okne [Podrobnosti o plagáte] nastavte potrebné položky → kliknite na
tlačidlo [OK].
Príklady nastavenia tlače plagátu a výstupu
V tejto časti sa uvádzajú kombinácie príkladov nastavenia a výsledkov výstupu týkajúce sa tlače plagátov.
Príklady nastavenia sú v prípade potreby zobrazené v kombinácii so stavom nastavenia v dialógovom okne
[Podrobnosti o plagáte].
Príklad nastavení 1.
● Karta [Základné nastavenia] > [Orientácia]: [Na výšku]
● Karta [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany] > [Rozloženie strany]: [Plagát [1 × 2]]
23
Tlač
Výsledok výstupu
Príklad nastavení 2.
● Karta [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany] > [Rozloženie strany]: [Plagát [2 × 2]]
● Dialógové okno [Podrobnosti o plagáte] > [Stránky na tlač] > [Určte počet stránok]: [2] a [4]
Výsledok výstupu
24
Tlač
Príklad nastavení 3.
● Karta [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany] > [Rozloženie strany]: [Plagát [2 × 2]]
● Dialógové okno [Podrobnosti o plagáte]: [Vytlačiť hranice okrajov], [Nastaviť okraje na orezanie/lepenie] a
[Vytlačiť značky na zarovnanie]
Výsledok výstupu
Legenda
Prerušovaná čiara: okraj
: značka vloženia
: značka odstrihnutia
: okraj nastavený pre [Šírka okraja] (10 mm keď je vybratá možnosť [Štandardný].)
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
25
Tlač
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
26
Tlač
Tlač cez pevný formulár
Môžete vytlačiť údaje prekrývajúce pevný formulár uložený v zariadení. Táto funkcia sa nazýva tlač s prekrytím.
Pomocou ovládača PS3 môžete používať pevné formuláre uložené nielen v zariadení no aj v počítači (na strane
hostiteľa).
Uloženie pevného formulára v zariadení alebo počítači
1
V ponuke aplikácie zvoľte [Tlačiť] → otvorte obrazovku nastavení tlače ovládača.
2
Zobrazte kartu [Nastavenie strany].
3
Kliknite na položku [Možnosti strany].
4
V dialógovom okne [Možnosti strany] zobrazte kartu [Prekrytie].
5
Vyberte [Spôsob spracovania] > [Vytvoriť súbor formulára] → zadajte názov súboru.
Ak môžete zvoliť umiestnenie uloženia pre súbor formulára, zvoľte umiestnenie uloženia v položke
[Umiestnenie uloženia] a potom uveďte názov.
Ak v položke [Umiestnenie uloženia] zvolíte možnosť [Hostiteľ], podľa potreby vyplňte [Názov] a [Podnázov].
6
Kliknite na položku [OK].
7
Na obrazovke nastavení tlače kliknite na položku [OK].
8
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK].
Tlač s prekrytím
1
Zobrazte kartu [Nastavenie strany].
27
Tlač
2
Kliknite na položku [Možnosti strany].
3
V dialógovom okne [Možnosti strany] zobrazte kartu [Prekrytie].
4
Vyberte [Spôsob spracovania] > [Používať tlač s prekrytím] → vyšpecifikujte názov
súboru pre použitý formulár.
Pri používaní súboru formulára uloženého v zariadení:
Kliknite na [Získať informácie o súbore formulára] → vyberte súbor v zozname [Zoznam súborov].
Ak nedokážete načítať informácie zo zariadenia, v poli [Názov súboru] zadajte názov súboru.
Pri vykonávaní obojstrannej tlače vyberte v položke [Použiť na] rozsah použitia.
Ak sa nezobrazí možnosť [Získať informácie o súbore formulára], v položke [Súbor formulára na použitie]
vyberte možnosť [Súbor formulára uložený v zariadení].
Pri používaní súboru formulára uloženého v počítači:
V položke [Súbor formulára na použitie] vyberte možnosť [Súbor formulára uložený v hostiteľovi] → kliknite
na [Prehľadávať] a vyberte súbor formulára, ktorý chcete použiť.
V prípade potreby zadajte v poli [Informácie o súbore] požadované informácie.
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
Tlač s prekrytím sa neuskutoční(P. 156)
28
Tlač
Priloženie šifrovania počas tlače
K tlačovým údajom môžete priložiť kód PIN a uložiť ho v zariadení. Pri tlači uložených údajov zadajte kód PIN na
ovládacom paneli zariadenia. Táto funkcia je užitočná pri tlači dôverných dokumentov a pod.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte kód PIN použitý vo funkcii zabezpečenej tlače ako predvolený, môžete zmenšiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
2
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
Vyberte položku [Zabezpečená tlač] v poli [Metóda výstupu] → kliknite na tlačidlo
[Áno].
V dialógovom okne [Podrobnosti o zabezpečenej tlači] zadajte údaje do polí [Meno
používateľa] a [PIN] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak sa počas zabezpečenej tlače zobrazí dialógové okno [Potvrdiť kód PIN], potvrďte alebo nastavte názov
údajov, používateľské meno a kód PIN.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Zmena predvolených nastavení(P. 33)
29
Tlač
Podržanie tlačových úloh
Tlačové údaje môžete odoslať do frontu podržania (dočasné úložisko) v zariadení. Takisto môžete zmeniť
poradie tlače alebo nastavenia uložených údajov pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného
používateľského rozhrania.
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2
Vyberte položku [Podržať] v poli [Metóda výstupu] → kliknite na tlačidlo [Podrobnosti].
3
V dialógovom okne [Podrobnosti o podržaní] nastavte názov údajov.
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Názov údajov na podržanie] > [Zadajte názov] → zadajte
meno v poli [Názov].
4
Kliknite na položku [OK].
Pri podržanej tlači môžete potvrdiť alebo nastaviť názov údajov v zobrazenom dialógovom okne.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Zmena predvolených nastavení(P. 33)
30
Tlač
Uloženie tlačových údajov
Tlačové údaje môžete uložiť v schránke v zariadení. Takisto môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať
uložené údaje s inými uloženými údajmi pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného
používateľského rozhrania.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte číslo schránky použitej vo funkcii uloženej tlače ako predvolené, môžete zmenšiť úsilie potrebné
na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2
Vyberte položku [Uložiť] v poli [Metóda výstupu] → kliknite na tlačidlo [Áno].
3
V dialógovom okne [Uložiť podrobnosti] nastavte názov údajov.
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Názov údajov] > [Zadajte názov] → zadajte meno v poli
[Názov].
4
Kliknite na položku [Získať informácie o poštovej schránke] → vyberte cieľ v zozname
[Poštové schránky].
Pomocou klávesu [Ctrl] alebo [Shift] môžete vybrať viaceré schránky.
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Zmena predvolených nastavení(P. 33)
31
Tlač
Prioritná tlač
Môžete vytlačiť dokument s vyššou prioritou než ostatné tlačové úlohy, ktoré sú v pohotovostnom stave v
zariadení.
Pri vykonávaní tlače s prioritou, ak je tlačová úloha spracovávaná na zariadení, sa tlač s prioritou začne hneď po
dokončení tejto úlohy.
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2
Vyberte možnosť [Prioritná tlač] v poli [Metóda výstupu].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
32
Tlač
Zmena predvolených nastavení
Predvolené nastavenia tlače môžete zmeniť. Ak často používané nastavenia tlače nastavíte ako predvolené,
môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Predvoľby tlače].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky
[Predvoľby tlače].
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
4
Kliknite na položku [OK].
33
Vytvorenie brožúry počas tlače
Vytvorenie brožúry počas tlače
Vytvorenie brožúry počas tlače ............................................................................................................... 35
Tlač brožúry ......................................................................................................................................................... 36
Vytvorenie brožúry v skupinách ......................................................................................................................... 37
Oprava posunu počas tlače brožúry ................................................................................................................... 38
Tlač brožúry so zošívanou väzbou ...................................................................................................................... 39
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou ......................................................... 40
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou ................................................................................ 41
Dokonalé zviazanie .............................................................................................................................................. 42
34
Vytvorenie brožúry počas tlače
Vytvorenie brožúry počas tlače
Tlač brožúry(P. 36)
Vytvorenie brožúry v skupinách(P. 37)
Oprava posunu počas tlače brožúry(P. 38)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 39)
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 40)
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 41)
Dokonalé zviazanie(P. 42)
35
Vytvorenie brožúry počas tlače
Tlač brožúry
Dokument môžete vytlačiť so stranami usporiadanými tak, že po poskladaní na polovicu vytvoria brožúru.
1
2
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Dokončenie].
Vyberte možnosť [Tlač brožúr] v zozname [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo
[Štýl tlače].
Ak chcete nastaviť pozíciu a veľkosť väzby, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
3
4
Kliknite na položku [Brožúra].
V dialógovom okne [Podrobné nastavenia pre brožúru] vyberte pozíciu väzby v položke
[Otváranie knihy].
5
Vyberte položku [Určiť väzbu brožúry] → zadajte šírku väzby v položke [Väzba brožúry].
6
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Vytvorenie brožúry v skupinách(P. 37)
Oprava posunu počas tlače brožúry(P. 38)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 39)
36
Vytvorenie brožúry počas tlače
Vytvorenie brožúry v skupinách
Pri vytváraní brožúry z dokumentu s veľkým počtom strán môžete strany rozdeliť na niekoľko skupín a vytlačiť
ich.
1
2
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Dokončenie].
Vyberte možnosť [Tlač brožúr] v zozname [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo
[Štýl tlače].
3
Kliknite na položku [Brožúra].
4
Vyberte položku [Metóda tlače brožúry] > [Rozdeliť na skupiny].
5
Zadajte počet strán obsiahnutých v každej skupine v poli [Počet hárkov v skupine].
6
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Tlač brožúry(P. 36)
37
Vytvorenie brožúry počas tlače
Oprava posunu počas tlače brožúry
Brožúru môžete vytvoriť a vytlačiť a zároveň opraviť posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému
dochádza počas tlače brožúry. Ak orežete okraje strán orezávačkou, môžete upraviť veľkosť okraja tak, aby
pozícia tlačových údajov na strane bola na všetkých stranách rovnaká.
1
2
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Dokončenie].
Vyberte možnosť [Tlač brožúr] v zozname [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo
[Štýl tlače].
3
Kliknite na položku [Brožúra].
4
Vyberte položku [Proces tlače brožúry] > [S nastaveniami zariadenia].
5
Vyberte položku [Použiť postupnú (posuvnú) korekciu] → vyberte spôsob opravy v
zozname [Metóda posuvnej korekcie].
Ak vyberiete možnosť [Manuálna korekcia], zadajte veľkosť posunu plochy tlače medzi krajnou a strednou
stranou v poli [Šírka korekcie].
6
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Tlač brožúry(P. 36)
38
Vytvorenie brožúry počas tlače
Tlač brožúry so zošívanou väzbou
Pri vytváraní a tlači brožúry môžete vytlačiť strany, ktoré budú zošité v strede. V závislosti od zariadenia môžete
takisto orezať a zarovnať okraje strán.
1
2
3
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Dokončenie].
Vyberte možnosť [Tlač brožúr] v zozname [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo
[Štýl tlače].
Vyberte spôsob konečnej úpravy v poli [Nastavenie sedlového zošívania].
Ak vyberiete možnosť [Zložiť, zošiť a orezať]/[Zložiť a orezať] v poli [Nastavenie sedlového zošívania], vykonajte
nasledujúci postup.
4
5
Zobrazte kartu [Dokončenie].
Vyberte spôsob úpravy šírky orezania v poli [Nastavenia orezania] → zadajte hodnoty v
závislosti od vybratého spôsobu.
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Tlač brožúry(P. 36)
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 40)
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou väzbou(P. 41)
39
Vytvorenie brožúry počas tlače
Spracovanie sedlovým lisom pri vytváraní brožúr so
zošívanou väzbou
Pri tlači brožúr so zošívanou väzbou môžete lisom stlačiť zošitú časť, aby bola plochá.
1
2
3
Zobrazte kartu [Základné nastavenia] alebo [Dokončenie].
Vyberte možnosť [Tlač brožúr] v zozname [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo
[Štýl tlače].
Vyberte spôsob konečnej úpravy v poli [Nastavenie sedlového zošívania].
Ak vyberiete možnosť [Zložiť, zošiť a orezať]/[Zložiť a orezať] v poli [Nastavenie sedlového zošívania], nastavte
spôsob úpravy šírky orezania na karte [Dokončenie].
4
5
6
Kliknite na položku [Brožúra].
Vyberte položku [Sedlový lis] → zadajte silu pritlačenia sedlového lisu v poli
[Nastavenie sedlového lisu].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 39)
40
Vytvorenie brožúry počas tlače
Orezanie strán pri vytváraní brožúr so zošívanou
väzbou
Pri tlači brožúr so zošívanou väzbou môžete orezať a zarovnať okraje strán.
1
Zobrazte kartu [Dokončenie].
2
Vyberte možnosť [Tlač brožúr] v poli [Štýl tlače].
3
4
Zvoľte možnosť [Zložiť, zošiť a orezať]/[Zložiť a orezať] v poli [Nastavenie sedlového
zošívania].
Vyberte spôsob úpravy šírky orezania v poli [Nastavenia orezania] → zadajte hodnoty v
závislosti od vybratého spôsobu.
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 39)
41
Vytvorenie brožúry počas tlače
Dokonalé zviazanie
Na stranu väzby na stranách s obsahom môžete naniesť lepidlo, strany uzavrieť obálkou a tak vytvoriť brožúru.
1
2
3
4
Zobrazte kartu [Dokončenie].
Vyberte položku [Dokonalé zviazanie [jednostranné]] alebo [Dokonalé zviazanie
[obojstranné]] v poli [Štýl tlače].
Potvrďte nastavenia v zozname [Zoznam nastavení].
Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite na položku [Nastavenia dokonalého zviazania] →
nastavte požadované položky.
Pri tlači na obálku vyberte položku [Rozložiť údaje na rovnakú veľkosť ako obálka] v časti [Nastavenia obálky
dokonalého zviazania] > [Štýl tlače] → zadajte hodnoty do polí [Strana tlače prednej obálky]/[Strana tlače
zadnej obálky].
Pri úprave veľkosti konečnej úpravy kliknite na položku [Nastavenie konečnej úpravy] → nakonfigurujte
príslušné nastavenia → kliknite na tlačidlo [OK].
5
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Dokončenie](P. 110)
42
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera ......................................................................................................... 44
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera ....................................................................................................... 45
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie ............................................................................................................. 46
Vkladanie hárkov ................................................................................................................................................. 47
Vkladanie rozraďovača ........................................................................................................................................ 48
Tlač na rozraďovač ............................................................................................................................................... 50
Pridanie hárkov obálky ....................................................................................................................................... 51
43
Používanie rôznych typov papiera
Používanie rôznych typov papiera
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 45)
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie(P. 46)
Vkladanie hárkov(P. 47)
Vkladanie rozraďovača(P. 48)
Tlač na rozraďovač(P. 50)
Pridanie hárkov obálky(P. 51)
44
Používanie rôznych typov papiera
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera
Požadovanú veľkosť papiera môžete zaregistrovať a používať ju na tlač. Zaregistrované veľkosti papiera môžete
takisto používať na tlač s ostatnými zariadeniami z používaného počítača.
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Predvoľby tlače].
3
Zobrazte kartu [Nastavenie strany].
4
Kliknite na položku [Vlastná veľkosť papiera].
5
6
V dialógovom okne [Nastavenia vlastného formátu papiera] nastavte položky [Názov
vlastného formátu papiera], [Jednotka] a [Veľkosť papiera] → kliknite na položku
[Registrovať].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
45
Používanie rôznych typov papiera
Vkladanie listov medzi priehľadné fólie
Tlač môžete vykonať tak, že medzi priehľadné fólie vložíte listy papiera. Tlačiť môžete aj na vložené listy.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papiera].
2
Vyberte položku [Vybrať podľa] > [Zdroj papiera]/[Typ papiera].
3
Vyberte možnosť [Priehľadné hárky obálky] v poli [Výber papiera].
4
Nastavte [Hárky obálky] a [Priehľadné hárky].
Po výbere [Vybrať podľa] > [Zdroj papiera] zvoľte zdroj papiera, kde nastavíte papier, ktorý chcete použiť pri
tlači.
Po výbere [Vybrať podľa] > [Typ papiera] zvoľte typ papiera, ktorý má byť použitý.
5
Ak chcete tlačiť aj na vložené listy papiera, vyberte možnosť [Tlač na hárky obálky].
6
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Zdroj papiera](P. 118)
46
Používanie rôznych typov papiera
Vkladanie hárkov
Medzi zadané strany môžete vložiť ďalšie hárky papiera.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papiera].
2
Vyberte položku [Vybrať podľa] > [Zdroj papiera] alebo [Typ papiera].
3
4
5
Vyberte položku [Vloženie hárkov] v poli [Výber papiera] → kliknite na tlačidlo
[Nastavenia vloženia hárkov].
V dialógovom okne [Nastavenia vloženia hárkov] vyberte položku [Vložené hárky] v
časti [Hárky na vloženie].
Nastavte položky [Zdroj papiera], [Tlač na] a [Vloženie] → kliknite na položku [Pridať].
Nastavenia vloženia hárkov sa pridajú do zoznamu [Zoznam nastavení].
6
7
Kliknite na položku [OK].
Vyberte papier pre strany s obsahom v poli [Pôvodný zdroj papiera] alebo [Pôvodný typ
papiera].
Príbuzné témy
Karta [Zdroj papiera](P. 118)
Vkladanie rozraďovača(P. 48)
47
Používanie rôznych typov papiera
Vkladanie rozraďovača
Medzi určené strany môžete vložiť rozraďovač. Môžete tlačiť aj na časť so záložkou.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papiera].
2
Vyberte položku [Vybrať podľa] > [Zdroj papiera] alebo [Typ papiera].
3
4
5
6
Vyberte položku [Vloženie hárkov] v poli [Výber papiera] → kliknite na tlačidlo
[Nastavenia vloženia hárkov].
V dialógovom okne [Nastavenia vloženia hárkov] vyberte položku [Rozraďovač] v časti
[Hárky na vloženie].
Nastavte položky [Zdroj papiera], [Tlač na] a [Vloženie].
Ak chcete zmeniť typ papiera rozraďovača, kliknite na položku [Rozraďovač] >
[Nastavenia] → v poli [Typ papiera] vyberte typ papiera, ktorý sa má použiť → kliknite
na tlačidlo [OK].
Ak chcete nastaviť pozíciu tlače na rozraďovači, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
7
8
Kliknite na položku [Podrobnosti rozraďovača].
V dialógovom okne [Podrobnosti rozraďovača] nastavte položku [Poloha tlače na
rozraďovač] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete presunúť tlačové údaje k časti so zarážkou, vyberte položku [Odsadiť polohu tlače] → zadajte
vzdialenosť na posun údajov v poli [Šírka odsadenia] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete vytlačiť tlačové údaje bez posunu, vyberte položku [Neodsadiť polohu tlače] → zadajte veľkosť
rozraďovača v poli [Veľkosť rozraďovača] → kliknite na tlačidlo [OK].
9
10
V dialógovom okne [Nastavenia vloženia hárkov] kliknite na tlačidlo [OK].
Vyberte papier pre strany s obsahom v poli [Pôvodný zdroj papiera] alebo [Pôvodný typ
papiera].
48
Používanie rôznych typov papiera
Príbuzné témy
Karta [Zdroj papiera](P. 118)
Tlač na rozraďovač(P. 50)
49
Používanie rôznych typov papiera
Tlač na rozraďovač
Môžete tlačiť na časť rozraďovača so zarážkou.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papiera].
2
Vyberte položku [Vybrať podľa] > [Typ papiera].
3
Kliknite na položku [Typ papiera] > [Nastavenia].
4
V dialógovom okne [Nastavenia typu papiera] vyberte rozraďovač v poli [Typ papiera]
→ kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete nastaviť pozíciu tlače na rozraďovači, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
5
6
Kliknite na položku [Podrobnosti rozraďovača].
V dialógovom okne [Podrobnosti rozraďovača] nastavte položku [Poloha tlače na
rozraďovač] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete presunúť tlačové údaje k časti so zarážkou, vyberte položku [Odsadiť polohu tlače] → zadajte
vzdialenosť na posun údajov v poli [Šírka odsadenia] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete vytlačiť tlačové údaje bez posunu, vyberte položku [Neodsadiť polohu tlače] → zadajte veľkosť
rozraďovača v poli [Veľkosť rozraďovača] → kliknite na tlačidlo [OK].
Príbuzné témy
Karta [Zdroj papiera](P. 118)
Vkladanie rozraďovača(P. 48)
50
Používanie rôznych typov papiera
Pridanie hárkov obálky
K tlačovým údajom môžete pridať prednú a zadnú obálku. Takisto môžete použiť papier odlišný od papiera na
strany s obsahom a zadať, na ktoré strany obálok sa má tlačiť.
1
Zobrazte kartu [Zdroj papiera].
2
Kliknite na položku [Nastavenia prednej/zadnej obálky].
3
4
5
6
V dialógovom okne [Nastavenia prednej/zadnej obálky] vyberte v poli [Nastavenia
obálky] obálky, ktoré chcete pridať.
Ak chcete nastaviť prednú obálku, nastavte položky [Predná obálka] > [Zdroj papiera] a
[Tlač na].
Ak chcete nastaviť zadnú obálku, nastavte položky [Zadná obálka] > [Zdroj papiera] a
[Tlač na].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Karta [Zdroj papiera](P. 118)
51
Tlač viacerých súborov naraz
Tlač viacerých súborov naraz
Tlač viacerých súborov naraz .................................................................................................................... 53
Informácie o funkcii [Upraviť a zobraziť ukážku] .............................................................................................. 54
Tlač viacerých súborov naraz .............................................................................................................................. 55
Kontrola ukážky pred tlačou .............................................................................................................................. 57
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru ......................................................................................................... 59
52
Tlač viacerých súborov naraz
Tlač viacerých súborov naraz
Informácie o funkcii [Upraviť a zobraziť ukážku](P. 54)
Tlač viacerých súborov naraz(P. 55)
Kontrola ukážky pred tlačou(P. 57)
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru(P. 59)
53
Tlač viacerých súborov naraz
Informácie o funkcii [Upraviť a zobraziť ukážku]
Funkcia [Upraviť a zobraziť ukážku] umožňuje spojiť viacero súborov do jedného súboru na tlač.
Funkciu [Upraviť a zobraziť ukážku] môžete nastaviť v časti [Metóda výstupu] na každom hárku na obrazovke
nastavení tlače.
Ak kliknete na tlačidlo tlače z aplikácie, otvorí sa hlavná obrazovka aplikácie Canon PageComposer a môžete
vykonávať tieto činnosti:
● Zobraziť ukážku tlačových údajov na potvrdenie
● Zmeniť nastavenia tlače po skontrolovaní ukážky
● Odstrániť nepotrebné strany
● Vykonať tlač nátlačku
● Zlúčiť údaje vytvorené s rôznymi aplikáciami do jedného súboru na tlač
● Zjednotiť nastavenia tlače pri zlúčení viacerých súborov
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Canon PageComposer(P. 146)
Tlač viacerých súborov naraz(P. 55)
Kontrola ukážky pred tlačou(P. 57)
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru(P. 59)
54
Tlač viacerých súborov naraz
Tlač viacerých súborov naraz
Môžete zlúčiť viacero súborov do jedného a vytlačiť ho. Môžete zmeniť nastavenia tlače na úpravu zlúčeného
súboru pomocou aplikácie Canon PageComposer.
V tejto časti je vysvetlený postup na vykonávanie operácií pomocou ikon na paneli nástrojov Canon
PageComposer. Tieto operácie môžete vykonávať aj z ponuky.
1
2
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
Vyberte položku [Upraviť a zobraziť ukážku] v poli [Metóda výstupu] → kliknite na
tlačidlo [OK].
Ak chcete nastaviť spôsob výstupu pre zlúčený súbor, kliknite na položku [Podrobnosti] → vyberte spôsob
výstupu v poli [Metóda výstupu po úprave a zobrazení ukážky] → kliknite na tlačidlo [OK].
3
Kliknite na tlačidlo [OK] → kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK] na obrazovke tlače.
Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie Canon PageComposer.
4
Zopakujte kroky 1 až 3 pre každý súbor, ktorý chcete zlúčiť.
5
Na hlavnej obrazovke aplikácie Canon PageComposer vyberte v zozname súbory, ktoré
] (Kombinovať dokumenty).
chcete zlúčiť → kliknite na položku [
6
V dialógovom okne [Kombinovať] podľa potreby nastavte názov v poli [Názov
dokumentu].
55
Tlač viacerých súborov naraz
7
Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, kliknite na kartu [Nastavenia tlače] → nastavte
požadované položky → kliknite na položku [Kombinovať].
Aktuálne nastavenia môžete skontrolovať v ukážke.
Ak chcete odstrániť stranu, vyberte ju v ukážke → kliknite na položku [Odstrániť].
8
Na hlavnej obrazovke aplikácie Canon PageComposer vyberte zlúčený súbor → kliknite
na položku [
] (Tlač).
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Canon PageComposer(P. 146)
Kontrola ukážky pred tlačou(P. 57)
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru(P. 59)
56
Tlač viacerých súborov naraz
Kontrola ukážky pred tlačou
Môžete zobraziť ukážku tlačových údajov a skontrolovať nastavenia rozloženia strán pred tlačou.
V tejto časti je vysvetlený postup na vykonávanie operácií pomocou ikon na paneli nástrojov Canon
PageComposer. Tieto operácie môžete vykonávať aj z ponuky.
1
2
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
Vyberte položku [Upraviť a zobraziť ukážku] v poli [Metóda výstupu] → kliknite na
tlačidlo [OK].
Ak chcete nastaviť spôsob výstupu po zlúčení súborov, kliknite na položku [Podrobnosti] → vyberte spôsob
výstupu v poli [Metóda výstupu po úprave a zobrazení ukážky] → kliknite na tlačidlo [OK].
3
Kliknite na tlačidlo [OK] → kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK] na obrazovke tlače.
Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie Canon PageComposer.
4
Na hlavnej obrazovke aplikácie Canon PageComposer vyberte v zozname súbory, ktoré
chcete zobraziť ako ukážku pred tlačou → kliknite na položku [
5
] (Ukážka tlače).
V dialógovom okne [Ukážka tlače] skontrolujte ukážku → kliknite na tlačidlo [Zavrieť].
Kliknutím na položku [
] (Nasledujúci) zobrazíte ďalšiu stranu.
Kliknutím na obrázok strany priblížite alebo oddialite stranu.
57
Tlač viacerých súborov naraz
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Canon PageComposer(P. 146)
Tlač viacerých súborov naraz(P. 55)
Výsledky tlače sú neuspokojivé(P. 152)
58
Tlač viacerých súborov naraz
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru
Môžete zmeniť nastavenia tlače zlúčeného súboru pomocou aplikácie Canon PageComposer. Pri úprave
súborov s rôznymi veľkosťami alebo rozložením strán môžete nastavenia zjednotiť.
V tejto časti je vysvetlený postup na vykonávanie operácií pomocou ikon na paneli nástrojov Canon
PageComposer. Tieto operácie môžete vykonávať aj z ponuky.
1
Na hlavnej obrazovke aplikácie Canon PageComposer vyberte v zozname súbory,
ktorých nastavenia chcete zmeniť → kliknite na položku [
] (Zmeniť nastavenia
tlače).
2
3
V dialógovom okne [Zmeniť nastavenia tlače] podľa potreby nastavte názov v poli
[Názov dokumentu].
Kliknite na kartu [Nastavenia tlače] → nastavte požadované položky.
Ak chcete zjednotiť nastavenia veľkosti výstupu, vyberte položku [Konzistentnosť výstupného formátu] →
vyberte veľkosť papiera.
Ak chcete zjednotiť nastavenia rozloženia strán, vyberte položku [Konzistentnosť rozloženia] → vyberte
nastavenie rozloženia.
4
5
6
Ak chcete pri zlúčení súborov nastaviť miesto začiatku tlače ďalšieho súboru, vyberte
položku [Nasledujúci dokument vytlačiť od] → vyberte položku.
Ak chcete zadať podrobné nastavenia na obrazovke nastavení tlače ovládača, kliknite
na položku [Detaily] → zadajte príslušné nastavenia → kliknite na tlačidlo [OK].
V dialógovom okne [Zmeniť nastavenia tlače] kliknite na tlačidlo [OK].
59
Tlač viacerých súborov naraz
Príbuzné témy
Canon PageComposer(P. 146)
Tlač viacerých súborov naraz(P. 55)
60
Nastavenie detailov farebnej tlače
Nastavenie detailov farebnej tlače
Nastavenie detailov farebnej tlače ....................................................................................................... 62
Úprava farieb (PS3) .............................................................................................................................................. 63
Varovanie v súvislosti s farebnou tlačou z aplikácie PostScript (PS3) .............................................................. 64
61
Nastavenie detailov farebnej tlače
Nastavenie detailov farebnej tlače
Úprava farieb (PS3)(P. 63)
Varovanie v súvislosti s farebnou tlačou z aplikácie PostScript (PS3)(P. 64)
62
Nastavenie detailov farebnej tlače
Úprava farieb (PS3)
Ak budete používať ovládač PS3, môžete nastaviť farbu, jas a kontrast.
1
Zobrazte kartu [Farba].
2
Kliknite na položku [Podrobnosti].
3
4
5
V dialógovom okne [Podrobné nastavenia] vyberte položku [Úprava farebného vstupu
RGB] → kliknite na tlačidlo [Nastavenia].
V dialógovom okne [Podrobnosti úpravy farebného vstupu RGB] nastavte farbu, jas a
kontrast → kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na položku [OK] v dialógovom okne [Podrobné nastavenia].
Príbuzné témy
Karta [Farba] (PS3)(P. 131)
Varovanie v súvislosti s farebnou tlačou z aplikácie PostScript (PS3)(P. 64)
63
Nastavenie detailov farebnej tlače
Varovanie v súvislosti s farebnou tlačou z aplikácie
PostScript (PS3)
Ak budete vykonávať farebnú tlač z aplikácie PostScript (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop atď.) pomocou ovládača PS3, spôsob spracovania údajov sa zmení v závislosti od kombinácie
nastavení pre kartu [Nastavenia zariadenia] > [Výstup PS z aplikácie] a funkcie tlače* ako je vodotlač atď.
Vykonajte správne nastavenie podľa účelu tlače.
* Funkcie tlače, na ktoré má vplyv spôsob spracovania, sú vodotlač, rozloženie strany, výber papiera, tlač pohľadnice, tlač N
na 1 (iná než 1, 2 a 4 na 1), CanoFine atď.
[Výstup PS z aplikácie] > [Automaticky]
Pri nastavení funkcie [Vodotlač] a podobne
● Použitý je farebný model RGB.
Ak funkcia [Vodotlač] a podobne nie je nastavená
● Aplikácia generuje kód PostScript samostatne.
● Použitý je farebný model CMYK.
[Výstup PS z aplikácie] > [Zap.]
Pri nastavení funkcie [Vodotlač] a podobne
● Aplikácia generuje kód PostScript samostatne.
● Použitý je farebný model CMYK.
● Nastavenia [Vodotlač] a pod. sú deaktivované.
Ak funkcia [Vodotlač] a podobne nie je nastavená
● Aplikácia generuje kód PostScript samostatne.
● Použitý je farebný model CMYK.
[Výstup PS z aplikácie] > [Vyp.]
● Použitý je farebný model RGB.
POZNÁMKA
● Farebné odtiene vo výslednej tlači pri použitom farebnom modeli RGB a farebné odtiene vo výslednej tlači pri
použitom farebnom modeli CMYK sa môžu líšiť.
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
64
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení .................................................................................................................. 66
Registrácia obľúbených nastavení ..................................................................................................................... 67
Úprava zoznamu obľúbených nastavení ............................................................................................................ 68
65
Úprava obľúbených nastavení
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení(P. 67)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 68)
66
Úprava obľúbených nastavení
Registrácia obľúbených nastavení
Často používané nastavenia môžete uložiť ako profil.
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu → nakonfigurujte
nastavenia, ktoré chcete zaregistrovať.
2
Kliknite na položku [Pridať] napravo od poľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Pridať profil] nastavte položku [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
4
Kliknite na položku [OK].
Nový profil sa pridá do zoznamu [Profil]. Uložené nastavenia tlače môžete použiť jednoduchým výberom
položky v zozname [Profil].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
67
Úprava obľúbených nastavení
Úprava zoznamu obľúbených nastavení
Zoznam [Profil] môžete upraviť a takisto ho importovať alebo exportovať a použiť v iných počítačoch.
Úprava zoznamu [Profil]
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2
Kliknite na položku [Upraviť] napravo od poľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Upraviť profil] vyberte v poli [Zoznam profilov] profil, ktorý chcete
upraviť → nastavte položky [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
Ak chcete odstrániť profil, vyberte ho v zozname [Zoznam profilov] → kliknite na položku [Odstrániť] → kliknite
na tlačidlo [Áno].
4
Kliknite na položku [OK].
Export profilu
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
2
Kliknite na položku [Upraviť] napravo od poľa [Profil].
3
V dialógovom okne [Upraviť profil] vyberte v poli [Zoznam profilov] profil, ktorý chcete
exportovať → kliknite na položku [Export].
4
Zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
5
Kliknite na položku [OK].
Vybratý profil sa uloží ako súbor s príponou „*.cfg“.
Import profilu
1
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu.
68
Úprava obľúbených nastavení
2
3
4
Kliknite na položku [Upraviť] napravo od poľa [Profil].
V dialógovom okne [Upraviť profil] kliknite na položku [Import] → vyberte profil, ktorý
chcete importovať → kliknite na tlačidlo [Otvoriť].
Kliknite na položku [OK].
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 67)
69
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia ...................................................................................................... 71
Nastavenie informácií o zariadení ..................................................................................................................... 72
Nastavenia funkcií zariadenia ............................................................................................................................ 77
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu .................................................................................................... 78
Export profilu konfigurácie ................................................................................................................................. 88
Importovanie profilu konfigurácie ..................................................................................................................... 90
Informácie o nastavení typov konfiguračného profilu ..................................................................................... 93
Nastavenie funkcie overovania .......................................................................................................................... 94
Nastavenie mena používateľa ............................................................................................................................ 96
70
Koordinácia s funkciami zariadenia
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie informácií o zariadení(P. 72)
Nastavenia funkcií zariadenia(P. 77)
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu(P. 78)
Export profilu konfigurácie(P. 88)
Importovanie profilu konfigurácie(P. 90)
Informácie o nastavení typov konfiguračného profilu(P. 93)
Nastavenie funkcie overovania(P. 94)
Nastavenie mena používateľa(P. 96)
71
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie informácií o zariadení
Vysvetľuje postup nastavenia možností nainštalovaných v zariadení a povolenie funkcií, ktoré sú výhradné pre
zariadenie.
Najskôr vyberte konfiguračný profil, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne na karte [Nastavenia zariadenia].
Nastavenia pre používanie funkcií zariadenia sa zobrazujú na karte [Nastavenia zariadenia]. Potom nastavte
funkciu zariadenia a informácie o doplnkoch. Ak môžete použiť funkciu na získanie informácií o zariadení,
informácie o funkciách a doplnkoch možno nastaviť automaticky.
Vykonajte odozvu v závislosti od situácie, ako je uvedené nižšie.
● Ak ste vykonali inštaláciu pomocou inštalačného programu s pripojením k sieti:
Za normálnych okolností sa informácie o zariadení získajú pri inštalácii a profil konfigurácie a funkcie
zariadenia a informácie o doplnkoch sa nastavia automaticky. Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte, či je
použitý profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne a či je možnosť [Informácie o zariadení]
nastavená na [Automaticky].
● Ak ste vykonali inštaláciu pomocou inštalačného programu s pripojením USB:
Počas inštalácie sa automaticky nastaví profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne. Funkcia
získania informácií o zariadení nie je podporovaná v prostrediach s rozhraním USB. Podľa nasledujúceho
postupu skontrolujte, či je použitý profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne, a ručne nastavte
funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.
● Ak počas inštalácie neboli získané informácie o zariadení alebo ak nie je možné použiť funkcie a
doplnky zariadenia:
Podľa nasledujúceho postupu automaticky alebo ručne nastavte profil konfigurácie a funkcie zariadenia a
informácie o doplnkoch.
● Ak ste k zariadeniu pripojili príslušenstvo:
Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte, či je použitý profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu
tlačiarne, a automaticky alebo ručne nastavte doplnkovú možnosť.
● Ak zmeníte model tlačiarne, ktorú používate:
Po zmene portu a nastavení profilu konfigurácie automaticky alebo ručne nastavte profil konfigurácie a
funkcie zariadenia a informácie o doplnkoch.
Predpoklady
● Nastavenia na zariadení
- Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
- Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z
host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Pri zmene modelu používanej tlačiarne zmeňte nastavenia tlačového portu.
Postupy
1
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
72
Koordinácia s funkciami zariadenia
2
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky
[Vlastnosti tlačiarne].
3
4
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia].
Skontrolujte, či je profil konfigurácie vhodný pre zariadenie, ktoré používate → ak sa
nezhoduje model tlačiarne, kliknite na tlačidlo [Zmeniť].
Ak je nastavený profil konfigurácie, ktorý zodpovedá modelu tlačiarne, prejdite na krok 6.(P. 75)
73
Koordinácia s funkciami zariadenia
DÔLEŽITÉ
● Ak ste nevybrali profil konfigurácie vhodný pre zariadenie, ktoré práve používate, informácie o zariadení
nemusia byť správne použité, následkom čoho nemusia byť všetky funkcie použiteľné. Vyberte vhodný profil
konfigurácie na zobrazenie požadovaných nastavení na karte [Nastavenia zariadenia]. Pre nastavenia, ktoré
nie sú zobrazené na karte [Nastavenia zariadenia], neboli priradené príslušné informácie o zariadení.
5
Vyberte možnosť [Automaticky vybrať konfiguračný profil vhodný pre vaše zariadenie]
→ kliknite na položku [OK].
Iba ak je zariadenie v režime offline alebo ak musíte vybrať profil konfigurácie ručne, vyberte [Vybrať
manuálne] → vyberte profil konfigurácie z [Konfiguračný profil] → kliknite [OK].
74
Koordinácia s funkciami zariadenia
6
Skontrolujte, či je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Automaticky] →
kliknite na [OK].
Ak je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Automaticky], získajú sa informácie o zariadení a funkcie
zariadenia a informácie o doplnkoch sa nastavia automaticky.
Ak chcete znova získať informácie o zariadení po pridaní doplnku atď., kliknite na [
] (Získať informácie o
stave zariadenia).
Ak je možnosť [Informácie o zariadení] nastavená na [Manuálne nastavenia], informácie o zariadení neboli
získané. Nastavte ručne doplnky pripojené k zariadeniu a funkcie podporované zariadením.
75
Koordinácia s funkciami zariadenia
POZNÁMKA
● Aj keď môžete použiť funkciu získania informácií o funkciách zariadenia, niektoré informácie o zariadení
musíte nastaviť ručne. Podrobnosti nájdete v témach o nastaveniach funkcií zariadenia.
● V ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov existuje možnosť, že sa vám nemusí podariť získať niektoré
informácie o zariadení. V takom prípade nastavte doplnky manuálne.
- V prípade použitia USB portu
- V prípade použitia zariadenia alebo portu, ktorý nedokáže získať informácie o zariadení
- Ak je profil konfigurácie nastavený na [Základná konfigurácia] alebo [Základná konfigurácia
(kompatibilné)]
● Nastavenia informácií o zariadení môžete exportovať a uložiť na liste [Nastavenia zariadenia] ako profil
konfigurácie. Pomocou importovania exportovaného profilu konfigurácie môžete naraz nastaviť všetky
informácie o zariadení.
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
Nastavenia funkcií zariadenia(P. 77)
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu(P. 78)
Importovanie profilu konfigurácie(P. 90)
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia overovania sa nedá použiť(P. 158)
76
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenia funkcií zariadenia
Vhodné nastavenia pre zariadenie sa požadujú na používanie jedinečných funkcií zariadenia. Ak počas inštalácie
získate informácie o zariadení, nastavenia vhodné pre zariadenie sa automaticky použijú v ovládači.
Avšak optimálne nastavenia sa nemusia použiť pre nasledujúce funkcie. Pred používaním týchto funkcií
skontrolujte, že sa použili nastavenia vhodné pre zariadenie.
Funkcie, ktoré možno bude potrebné nastaviť manuálne
● [Profil konfigurácie]
● [Nastavenia veľkosti papiera] > [Veľkosť papiera, ktorá sa použije ako vlastná veľkosť papiera]
● [Iné nastavenia]
- [Zaraďovanie u hostiteľa]
- [Výstup PS z aplikácie]
- [Nastaviť informácie o používateľovi]
- [Správa používateľov] > [Správa podnikových ID] > [Nastavenia]
● [Nastavenia písma]
● [Podrobnosti] > položky s ikonou [
]
POZNÁMKA
● Ak je zvolená možnosť [Zap.] pre položku [Podrobnosti] > [Iné nastavenia] > [Pri získavaní informácií
o zariadení zmeniť konfiguračný profil], položky vyznačené [
] možno taktiež automaticky nastaviť.
● V prípade pripojenia k sieti TCP/IP alebo IPP, informácie o zariadení je možné získať len prostredníctvom
ovládača.
● V prostredí tlačového servera je informácie o zariadení možné získať, ak je v serverovom počítači
nainštalovaná služba Canon Driver Information Assist Service. Službu je možné nainštalovať pomocou
inštalačného programu ovládača.
● V prípade USB pripojenia sa informácie o zariadení nedajú načítať. Funkcie zariadenia a nainštalované
doplnky nastavte manuálne.
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu(P. 78)
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia overovania sa nedá použiť(P. 158)
77
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu
Táto časť uvádza zdroje papiera a umiestnenia výstupov zariadenia, ktoré sú nastavené na karte [Nastavenia
zariadenia] pre každý názov profilu konfigurácie.
Pozrite si vysvetlenie názvu profilu konfigurácie nastavený na karte [Nastavenia zariadenia] > [Profil
konfigurácie].
Ak je v položke [Profil konfigurácie] nastavená možnosť [Základná konfigurácia], [Základná konfigurácia
(Canon)], [Základná konfigurácia (kompatibilné)] alebo [Ovládač tlače Fiery], pozrite si vysvetlenie názvu profilu
konfigurácie, ktorý vyhovuje modelu používanej tlačiarne.
Laserové tlačiarne(P. 79)
iR-ADV(P. 80)
iR-ADV PRO(P. 82)
imagePRESS(P. 84)
Multifunkčné zariadenia(P. 86)
POZNÁMKA
● V závislosti od používaného ovládača a zariadenia nemusia byť všetky doplnky použiteľné.
● V súbore Readme si pozrite obmedzenia a limity pre nastavenia zariadenia.
78
Koordinácia s funkciami zariadenia
Laserové tlačiarne
Nastavenia zdroja papiera
Dialógové okno [Zdroj papiera]
[Štandardný zdroj papiera]
A-1 [1x priečinok]
[Voliteľný priečinok/kazeta]
B-1 [1x priečinok]
B-2 [2x priečinok]
B-3 [3x priečinok]
B-4 [4x priečinok]
[Voliteľný zásobník]
C-1 [Zásobník papiera]
79
Koordinácia s funkciami zariadenia
D [Zásobník na obálky]
iR-ADV
Nastavenia zdroja papiera
Dialógové okno [Zdroj papiera]
[Štandardný zdroj papiera]
A-1 [1x priečinok]
A-2 [2x priečinok]
A-3 [2x zásobník + 2x priečinok]
[Voliteľný priečinok/kazeta]
B-1 [1x priečinok]
B-2 [2x priečinok]
B-3 [3x priečinok]
B-4 [1-kazetová podávacia jednotka]
B-5 [2-kazetová podávacia jednotka]
B-6 [3-kazetová podávacia jednotka]
B-7 [Veľkokapacitná kazetová podávacia jednotka]
[Voliteľný zásobník]
C-1 [Zásobník papiera]
C-2 [Zásobník POD Deck Lite]
C-3 [Zásobník na papier s viacerými priečinkami]
80
Koordinácia s funkciami zariadenia
[Vkladač]
D-1 [Jednotka na vkladanie dokumentov (2× zásobník)]
D-2 [Vkladač jednotky na skladanie papiera/jednotka na vkladanie dokumentov (1× zásobník)]
[Podávač obálok]
E-1 [Priečinok 1]
E-2 [Priečinok 2]
Nastavenia cieľov výstupu
Dialógové okno [Nastavenia výstupu papiera]
A-1 [Zásobník na kopírovanie]
B-1 [Zásobník vnútorného zariadenia na konečnú úpravu]
B-2 [Prídavný zásobník vnútorného zariadenia na konečnú úpravu]
B-3 [Vnútorný zásobník 1]
B-4 [Vnútorný zásobník 2]
C-1 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1 [bez zoradenia]]
C-2 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2 [bez zoradenia]]
C-3 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1]
C-4 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2]
* V závislosti od zariadenia môže byť B-1 [Zásobník vnútorného zariadenia na konečnú úpravu] a B-2 [Prídavný
zásobník vnútorného zariadenia na konečnú úpravu] pripojený naopak.
81
Koordinácia s funkciami zariadenia
iR-ADV PRO
Nastavenia zdroja papiera
Dialógové okno [Zdroj papiera]
[Štandardný zdroj papiera]
A-1 [2x zásobník + 2x priečinok]
[Voliteľný zásobník]
B-1 [Zásobník papiera]
B-2 [Zásobník POD Deck Lite]
B-3 [Zásobník na papier s viacerými priečinkami]
[Vkladač]
C-1 [Jednotka na vkladanie dokumentov (2× zásobník)]
C-2 [Vkladač jednotky na skladanie papiera/jednotka na vkladanie dokumentov (1× zásobník)]
82
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenia cieľov výstupu
Dialógové okno [Nastavenia výstupu papiera]
Zásobník zariadenia na konečnú úpravu
A-1 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1]
A-2 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2]
A-3 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1 [bez zoradenia]]
A-4 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2 [bez zoradenia]]
83
Koordinácia s funkciami zariadenia
imagePRESS
Nastavenia zdroja papiera
Dialógové okno [Zdroj papiera]
[Štandardný zdroj papiera]
A-1 [3x priečinok]
A-2 [1x zásobník]
A-3 [2x zásobník]
[Voliteľný zásobník]
B-1 [Zásobník POD Deck Lite]
B-2 [Zásobník POD Deck]
B-3 [Zásobník POD Deck + sekundárny zásobník POD Deck]
B-4 [Zásobník POD Deck + 2× sekundárny zásobník POD Deck]
B-5 [Zásobník na papier s viacerými priečinkami]
[Vkladač]
C-1 [Jednotka na vkladanie dokumentov (2× zásobník)]
C-2 [Jednotka na vkladanie dokumentov [iPR C7010VP/6010]]
C-3 [Jednotka na vkladanie dokumentov s viacerými priečinkami]
84
Koordinácia s funkciami zariadenia
D [Vkladače jednotky na dokonalé viazanie]
E [Multifunkčný zásobník]
Nastavenia cieľov výstupu
Dialógové okno [Nastavenia výstupu papiera]
Zásobník zariadenia na konečnú úpravu
A-1 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1]
A-2 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2]
A-3 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1 [bez zoradenia]]
A-4 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2 [bez zoradenia]]
A-5 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Zásobník zariadenia na konečnú úpravu 2 [iPR C7010VP/6010]]
Stohovač
B-1 [Stohovač a [stoh]]
B-2 [Stohovač b [stoh]]
B-3 [Stohovač a [výstupný zásobník]]
85
Koordinácia s funkciami zariadenia
B-4 [Stohovač b [výstupný zásobník]]
B-5 [Stohovač a [stoh] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Stohovač b [stoh] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Stohovač a [výstupný zásobník] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Stohovač b [výstupný zásobník] [iPR C7010VP/6010]]
Multifunkčné zariadenia
Nastavenia zdroja papiera
Dialógové okno [Zdroj papiera]
[Štandardný zdroj papiera]
A-1 [1x priečinok]
A-2 [2x priečinok]
[Voliteľný priečinok/kazeta]
B-1 [1x priečinok]
B-2 [2x priečinok]
B-3 [3x priečinok]
B-4 [1-kazetová podávacia jednotka]
B-5 [2-kazetová podávacia jednotka]
B-6 [3-kazetová podávacia jednotka]
[Podávač obálok]
C-1 [Priečinok 1]
86
Koordinácia s funkciami zariadenia
C-2 [Priečinok 2]
Nastavenia cieľov výstupu
Dialógové okno [Nastavenia výstupu papiera]
A-1 [Zásobník na kopírovanie]
A-2 [Zásobník vnútorného zariadenia na konečnú úpravu]
A-3 [Prídavný zásobník vnútorného zariadenia na konečnú úpravu]
A-4 [Vnútorný zásobník 1]
A-5 [Vnútorný zásobník 2]
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
87
Koordinácia s funkciami zariadenia
Export profilu konfigurácie
Nastavenia na karte [Nastavenia zariadenia] možno exportovať a uložiť ako súbor konfigurácie profilu (*.typ).
Rovnaké nastavenia môžete nakonfigurovať importovaním exportovaného profilu konfigurácie.
Táto funkcia je užitočná na zjednodušenie nastavení ovládača vo viacerých počítačoch alebo pri zmenách
položiek, ktoré možno nastaviť pre každého používateľa.
POZNÁMKA
● Ak chcete importovať exportovaný profil konfigurácie, kliknite na položky [Zmeniť] > [
] (Importovať
konfiguračný profil) na karte [Nastavenia zariadenia] alebo použite inštalačný program ovládača.
Predpoklady
● Nastavenia na zariadení
- Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
- Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z
host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky
[Vlastnosti tlačiarne].
3
4
5
6
Kliknite na kartu [Nastavenia zariadenia].
Skontrolujte zobrazené nastavenia a stav doplnkov → manuálne nastavte doplnky
podľa potreby.
Kliknite na položku [
] (Export).
V dialógovom okne [Exportovať konfiguračný profil] nastavte položku [Názov] a
[Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
88
Koordinácia s funkciami zariadenia
7
Kliknite na tlačidlo [Export] → zadajte názov a umiestnenie súboru → kliknite na
tlačidlo [Uložiť] alebo [OK].
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
Importovanie profilu konfigurácie(P. 90)
89
Koordinácia s funkciami zariadenia
Importovanie profilu konfigurácie
Vysvetľuje postup na importovanie exportovaného súboru profilu konfigurácie (*.typ) a nastavenie informácií o
zariadení.
Ak informácie o zariadení nemôžete získať, môžete ich použiť importovaním exportovaného profilu konfigurácie
v prostredí, kde sa tieto informácie podarilo získať.
DÔLEŽITÉ
● Ak nie je vybratý profil konfigurácie vhodný pre používané zariadenie, niektoré funkcie zariadenia sa nemusia
dať používať.
Predpoklady
● Nastavenia na zariadení
- Ak je zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD, možnosť [Použiť prezeranie WSD] je už zapnutá.
- Ak je zariadenie pripojené zadaním štandardného TCP/IP portu, možnosť [Získať informácie o správe tlač. z
host.] je už zapnutá.
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky
[Vlastnosti tlačiarne].
3
Zobrazte kartu [Nastavenia zariadenia] → kliknite na [Zmeniť].
90
Koordinácia s funkciami zariadenia
4
Vyberte možnosť [Vybrať manuálne] → kliknite na [
profil).
91
] (Importovať konfiguračný
Koordinácia s funkciami zariadenia
5
Vyberte súbor profilu konfigurácie na importovanie → kliknite na [Otvoriť].
6
Kliknite na [OK] → kliknite na [OK] na karte [Nastavenia zariadenia].
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
Export profilu konfigurácie(P. 88)
92
Koordinácia s funkciami zariadenia
Informácie o nastavení typov konfiguračného profilu
Ak nedokážete správne nastaviť položky zobrazené na karte [Nastavenia zariadenia] ani po použití profilu
konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu tlačiarne, môžete použiť funkciu a informácie o doplnkoch, ktoré
vyhovujú zariadeniu, nastavením typu konfiguračného profilu.
Po aktivovaní položky [Podrobnosti] > [Iné nastavenia] > [Zobraziť typy konfiguračného profilu] na karte
[Nastavenia zariadenia] nastavte typ konfiguračného profilu kliknutím na [Zmeniť] vedľa položky [Profil
konfigurácie].
Podrobnosti o typoch konfiguračného profilu pre príslušné zariadenia nájdete po kliknutí na odkaz nižšie.
Zoznam konfiguračných profilov
Príbuzné témy
Nastavenie informácií o zariadení(P. 72)
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
93
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie funkcie overovania
Na správu tlače môžete používať funkciu správy podnikových ID alebo funkciu overovania používateľov.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky
[Vlastnosti tlačiarne].
3
4
5
Kliknite na kartu [Nastavenia zariadenia].
V časti [Správa používateľov] vyberte funkciu overovania, ktorú chcete použiť →
kliknite na položku [Nastavenia].
Vyberte položku [Povoliť nastavenie kódu PIN]/[Povoliť nastavenia hesla] → zadajte
informácie o overovaní.
Ak chcete používať funkciu správy podnikových ID, zadajte informácie do poľa [Podnikové ID] a [PIN].
Ak chcete používať funkciu overovania používateľov, zadajte informácie do poľa [Meno používateľa] a [Heslo].
Ak chcete skontrolovať, či sa informácie o overovaní zadané v zariadení a zadaný obsah zhodujú, kliknite na
tlačidlo [Overiť].
6
Nastavte príslušné nastavenia → kliknite na tlačidlo [OK].
7
Kliknite na položku [Použiť] na karte [Nastavenia zariadenia].
Ak sa počas tlače zobrazí dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN]/[Potvrdenie mena používateľa/
hesla], potvrďte alebo nastavte informácie o overovaní.
94
Koordinácia s funkciami zariadenia
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
95
Koordinácia s funkciami zariadenia
Nastavenie mena používateľa
Môžete nastaviť meno používateľa pre tlačové úlohy a kód PIN na zabezpečenú tlač. Nastavené meno
používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a vytlačí sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → v zobrazenej
ponuke kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
Ak ovládač používate s viacerými modelmi zariadenia, vyberte model, ktorý chcete nastaviť po výbere položky
[Vlastnosti tlačiarne].
3
4
5
Kliknite na kartu [Nastavenia zariadenia].
Vyberte možnosť [Nastaviť informácie o používateľovi] → kliknite na položku
[Nastavenia].
Zadajte informácie o používateľovi do polí [Meno používateľa] a [Kód PIN na
zabezpečenú tlač] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete zmeniť nastavenie predvoleného mena používateľa, kliknite na položku [Nastavenia predvolených
hodnôt] → nastavte [Meno na nastavenie ako meno používateľa] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete zabrániť zmenám mien používateľa: Kliknite na položku [Nastavenia predvolených hodnôt] →
vyberte možnosť [Nepovoliť zmeny mien používateľov] → kliknite na tlačidlo [OK].
6
Kliknite na položku [Použiť] na karte [Nastavenia zariadenia].
Príbuzné témy
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
96
Nastavenie výberu strán (PS3)
Nastavenie výberu strán (PS3)
Nastavenie výberu strán (PS3) ................................................................................................................. 98
97
Nastavenie výberu strán (PS3)
Nastavenie výberu strán (PS3)
Ak budete používať ovládač PS3, môžete nastaviť rôznu veľkosť strán a spôsob tlače pre vyšpecifikovaný rozsah
strán.
1
Zobrazte kartu [Mimoriadne nastavenia].
2
Kliknite na položku [Mimoriadna strana].
3
4
Na karte [Nastavenie strany] v dialógovom okne [Nastavenia mimoriadnej strany]
zadajte interval výberu strán v položke [Strana].
Nastavte požadované funkcie v položke [Nastavenie strany], [Kvalita] a [Farba] →
potom kliknite na [OK].
Nastavenia sa zobrazia v položke [Zoznam mimoriadnych nastavení].
Ak chcete zmeniť nastavený interval vybraných strán
Vyberte nastavenie z položky [Zoznam mimoriadnych nastavení] → a kliknite na [Upraviť].
Ak chcete kombinovať nastavenia pre viaceré intervaly vybraných strán
Vyberte nastavenia z položky [Zoznam mimoriadnych nastavení] → a kliknite na [Zlúčiť].
Kombinovať nastavenia pre viaceré intervaly vybraných strán môžete len v prípade, keď je interval výberu
súvislý a nastavenia sú totožné.
Ak chcete vymazať nastavenie intervalu vybraných strán
Vyberte nastavenie z položky [Zoznam mimoriadnych nastavení] → a kliknite na [Odstrániť].
Príbuzné témy
Karta [Mimoriadne nastavenia] (PS3)(P. 135)
98
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení ......................................................................................................................................... 100
Spoločné nastavenia pre všetky karty ............................................................................................................. 101
Karta [Základné nastavenia] ............................................................................................................................. 104
Karta [Nastavenie strany] ................................................................................................................................. 107
Karta [Dokončenie] ............................................................................................................................................ 110
Karta [Zdroj papiera] ......................................................................................................................................... 118
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6) ................................................................................................................ 121
Karta [Kvalita] (PS3) ........................................................................................................................................... 127
Karta [Farba] (PS3) ............................................................................................................................................. 131
Karta [Mimoriadne nastavenia] (PS3) .............................................................................................................. 135
Karta [Nastavenia zariadenia] .......................................................................................................................... 139
Karta [Profil] ...................................................................................................................................................... 144
Canon PageComposer ....................................................................................................................................... 146
99
Zoznam nastavení
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
Karta [Dokončenie](P. 110)
Karta [Zdroj papiera](P. 118)
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
Karta [Kvalita] (PS3)(P. 127)
Karta [Farba] (PS3)(P. 131)
Karta [Mimoriadne nastavenia] (PS3)(P. 135)
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
Karta [Profil](P. 144)
Canon PageComposer(P. 146)
100
Zoznam nastavení
Spoločné nastavenia pre všetky karty
Táto časť vysvetľuje bežné nastavenia pre každú kartu na obrazovke nastavení tlače.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Profil]
Použije registrované nastavenia ako výber profilu. Často používané nastavenia môžete uložiť ako profil.
[Pridať] > dialógové okno [Pridať profil]
Zaregistruje aktuálne nastavenia tlače ako profil. Nastavte položky [Názov] a [Ikona]. Podľa potreby zadajte
poznámku do poľa [Komentár]. Ak chcete skontrolovať aktuálne nastavenia v zozname, kliknite na položku
[Zobraziť nastavenia].
[Upraviť] > dialógové okno [Upraviť profil]
Umožňuje upraviť, importovať a exportovať profily.
[Zoznam profilov]
Zobrazuje zaregistrované profily ako zoznam. Poradie môžete zmeniť výberom profilu a kliknutím na položku
[
] (Presunúť hore) alebo [
] (Presunúť dole).
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazí obsah aktuálneho profilu ako zoznam.
[Odstrániť]
Odstráni sa vybratý profil.
[Názov], [Ikona], [Komentár]
Zobrazí názov, ikonu a poznámku k vybratému profilu. Môžete upraviť názov, ikonu a poznámku k profilom
registrovaným používateľmi.
[Import]
Importuje profil uložený ako súbor s príponou *.cfg a pridá ho do zoznamu [Zoznam profilov].
[Export]
Exportuje profil vybratý v zozname [Zoznam profilov] a uloží ho ako súbor s príponou *.cfg.
[Použiť nastavenia z aplikácie]
Uprednostní nastavenia [Formát strany], [Orientácia] a [Kópie] z aplikácie pred nastaveniami ovládača.
POZNÁMKA
● Profily s červenou bodkou ( ) sú vopred zaregistrované a nedajú sa upraviť ani odstrániť.
[Metóda výstupu]
Prepne spôsob výstupu tlačových údajov. Môžete uložiť údaje do zariadenia, presunúť tlačovú úlohu vo fronte
tlače pred ostatné úlohy a vytlačiť ju atď.
[Tlač]
Uskutoční normálnu tlač.
[Podržať]
Uloženie tlačových údajov vo fronte podržania (dočasné úložisko) v zariadení. Môžete zmeniť poradie tlače alebo
nastavenia uložených údajov pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského
rozhrania.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti o podržaní]
Umožňuje nastaviť názov údajov.
101
Zoznam nastavení
[Zabezpečená tlač]
Priloží kód PIN k tlačovým údajom a uloží ho v zariadení. Uložené údaje možno vytlačiť zadaním kódu PIN na
ovládacom paneli zariadenia.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti o zabezpečenej tlači]
Umožňuje nastaviť meno používateľa a kód PIN.
Dialógové okno [Potvrdiť kód PIN]
Umožňuje potvrdiť alebo nastaviť názov tlačových údajov, používateľské meno a kód PIN pri tlači.
[Uložiť]
Ukladanie tlačových údajov v schránke v zariadení. Môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať uložené údaje
s inými uloženými údajmi pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského
rozhrania.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Uložiť podrobnosti]
Umožňuje nastaviť cieľ ukladania.
[Prerušiť tlač]
Preruší vykonávanie tlače vykonávanej na zariadení a vytlačí údaje, pre ktoré bolo použité nastavenie [Prerušiť
tlač] pred všetkými ostatnými tlačovými úlohami.
[Prioritná tlač]
Priradí tlačovým údajom čakajúcim na vytlačenie v zariadení vyššiu prioritu a uprednostní ich tlač.
[Plánovaná tlač]
Spúšťa tlač v uvedenom čase.
Vykonajte synchronizáciu časov v používanom počítači a zariadení. Ak nebudú zosynchronizované, tlač sa spustí
v čase uvedenom v zariadení.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti o plánovanej tlači]
Nastavuje čas spustenia tlače.
[Upraviť a zobraziť ukážku]
Umožňuje spojiť viacero súborov do jedného súboru na tlač. Môžete si tiež prehliadnuť tlačové údaje pre
potvrdenie a meniť nastavenia tlače. Ak chcete uzamknúť nastavenie, zobrazte obrazovku s nastaveniami tlače v
[Zariadenia a tlačiarne], vyberte [Zamknúť] vpravo od [Upraviť a zobraziť ukážku]. Táto funkcia je užitočná na
obmedzenie výstupných metód klientov v prostredí zdieľanej tlačiarne.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti úpravy a zobrazenia ukážky]
Umožňuje nastaviť metódu výstupu po úprave a zobrazení ukážky.
[Náhľad nastavení]
Zobrazí aktuálne nastavenia tlače ako ukážku. Kliknutím na ukážku môžete nastaviť základné funkcie tlače.
Tlač viacerých strán na jeden hárok
Vytlačí N strán tlačových údajov na každý hárok papiera.
102
Zoznam nastavení
Zošívanie
Kliknite na miesto, kde má strana byť zošitá.
Miesto zošívania
Kliknite na okraj strany, kde sa má nachádzať väzba.
Prepnutie medzi jednostrannou a obojstrannou tlačou
Prepnutie medzi farebnou a čiernobielou tlačou (len farebné tlačiarne)
[Zobraziť nastavenia] > dialógové okno [Zobraziť nastavenia]
Zobrazí aktuálne nastavenia ovládača ako zoznam.
[Nastavenia jazyka] > dialógové okno [Nastavenia jazyka]
Umožňuje prepnúť jazyk zobrazenia.
Príbuzné témy
Informácie o funkcii [Upraviť a zobraziť ukážku](P. 54)
Tlač viacerých súborov naraz(P. 55)
Priloženie šifrovania počas tlače(P. 29)
Podržanie tlačových úloh(P. 30)
Uloženie tlačových údajov(P. 31)
Prioritná tlač(P. 32)
Registrácia obľúbených nastavení(P. 67)
Úprava zoznamu obľúbených nastavení(P. 68)
103
Zoznam nastavení
Karta [Základné nastavenia]
Môžete nastaviť základné funkcie tlače.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Formát strany]
Zobrazí veľkosť papiera tlačových údajov pripravených v aplikácii.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý sa bude tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát
strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Rozloženie strany]
Určuje, koľko strán sa má vytlačiť na každý hárok papiera.
[Manuálna mierka]
Určuje pomer zväčšenia alebo zmenšenia pri tlači.
[Pri údajoch na jednej stránke použiť 1 na 1]
Pri tlači viacerých strán na jeden hárok vytlačí na jeden hárok jednu stranu.
[Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr]
Určuje spôsob výstupu tlačových údajov.
[Brožúra] > dialógové okno [Podrobné nastavenia pre brožúru]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia tlače brožúry, napríklad väzbu a korekciu posunu.
[Proces tlače brožúry]
Prepne nastavenia, ktoré sa majú použiť. Vyberte položku [S nastaveniami ovládača], ak používate funkcie
ovládača, ako napríklad rozdelenie dokumentu na skupiny, nastavenia väzby atď. Vyberte položku [S
nastaveniami zariadenia], ak používate funkciu korekcie posunu.
[Metóda tlače brožúry]
Prepne spôsob tlače brožúry. Pri vytváraní brožúry s viacerými skupinami vyberte položku [Rozdeliť na skupiny]
a v poli [Počet hárkov v skupine] zadajte, koľko hárkov sa nachádza v každej skupine.
[Otváranie knihy]
104
Zoznam nastavení
Určuje smer otvárania brožúry.
[Určiť väzbu brožúry]
Určuje šírku väzby.
[Použiť postupnú (posuvnú) korekciu]
Opravuje posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému dochádza počas tlače brožúry. Vyberte
spôsob korekcie v poli [Metóda posuvnej korekcie]. Pri zadávaní šírky posunu oblasti tlače medzi krajnou a
strednou stranou vyberte položku [Manuálna korekcia] a zadajte veľkosť korekcie v poli [Šírka korekcie].
[Sedlový lis]
Pri tlači brožúry pomocou zošívanej väzby stlačí strany tak, aby boli naplocho. Silu stlačenia môžete nastaviť v
poli [Nastavenie sedlového lisu].
[Nastavenie sedlového zošívania]
Vytlačí brožúru zloženú na polovicu a zošitú v strede. Pri orezávaní na zarovnanie okrajov strán vyberte položku
[Zložiť, zošiť a orezať]/[Zložiť a orezať] a potom nastavte [Nastavenia orezania] na karte [Dokončenie].
[Miesto zošívania]
Nastaví okraja papiera na zviazanie.
Ak zmeníte položku [Orientácia] na karte [Základné nastavenia]/[Nastavenie strany], nastavenie [Miesto
zošívania] sa zmení na ľavý alebo horný okraj. Vzťah pozície dlhého a krátkeho okraja sa zachová.
[Väzba] > dialógové okno [Nastavenia väzby]
Umožňuje nastaviť šírku väzby.
[Zošiť/Zoradiť/Zoskupiť]
Nastaví poradie strán a to, či sa pri tlači viacerých kópií majú strany zošívať.
Zoradiť
Zoskupiť
Zošitie
Eko (bez zošitia)
[Vyp.]
Dodržiava nastavenia aplikácie.
[Zoradiť]
Vytlačí zadaný počet kópií v poradí strán.
[Zoskupiť]
Vytlačí zadaný počet kópií tak, že všetky strany s rovnakým číslom budú zoskupené.
[Zošiť a zoradiť]/[Eko (bez zošitia) a zoradiť]/[Zošiť a zoskupiť]/[Eko (bez zošitia) a zoskupiť]
Vytlačí strany v poradí zadanom pre položku [Zoradiť] alebo [Zoskupiť] zošité dohromady. "Eko (bez zošitia)" je
spôsob zošitia strán bez použitia spiniek a dá sa použiť, ak je nainštalované zariadenie na konečnú úpravu, ktoré
podporuje zošívanie bez spiniek.
[Poloha zošitia] > dialógové okno [Poloha zošitia]
Umožňuje nastaviť polohu spinky(-iek).
105
Zoznam nastavení
[Režim farieb]
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej strany
v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Nastavenie počtu farieb] > dialógové okno [Nastavenie počtu farieb]
Umožňuje prepínať medzi plne farebnou tlačou a dvojfarebnou tlačou.
Ak vyberiete možnosť [Dve farby], nastavte farbu, ktorú chcete používať s čiernou farbou v [Farba, ktorá sa
použije s čiernou]. Časti údajov tlače, pre ktoré neexistujú žiadne farebné údaje, sa vytlačia v čiernobielych
odtieňoch, pričom časti, pre ktoré existujú farebné dáta, sa vytlačia v odtieňoch špecifikovanej farby.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení tlače ovládača.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Nastavenie mierky(P. 20)
Tlač plagátov(P. 23)
Tlač brožúry(P. 36)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 39)
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
Výsledky tlače sú neuspokojivé(P. 152)
106
Zoznam nastavení
Karta [Nastavenie strany]
Môžete nastaviť veľkosť strany, orientáciu tlače, možnosti rozloženia atď.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Formát strany]
Zobrazí veľkosť papiera tlačových údajov pripravených v aplikácii.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý sa bude tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát
strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Rozloženie strany]
Určuje, koľko strán sa má vytlačiť na každý hárok papiera.
[Podrobnosti o plagáte] > dialógové okno [Podrobnosti o plagáte]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia tlače plagátu.
Funkcia tlače plagátu umožňuje zväčšiť tlačové údaje jednej strany a vytlačiť ich cez viacero hárkov papiera. Keď
sa vytlačené hárky spoja, vytvoria veľký výtlačok podobný plagátu.
[Vytlačiť hranice okrajov]
Vytlačí okraje na ostatných hárkoch ako pomôcku na zlepenie hárkov.
[Nastaviť okraje na orezanie/lepenie]
Nastaví okraje na vystrihnutie a zlepenie. Vyberte šírku v poli [Šírka okraja]. Ak chcete tlačiť značky označujúce
vystrihnuté časti alebo okraje, vyberte položku [Vytlačiť značky na zarovnanie].
[Stránky na tlač]
Určuje strany na vytlačenie.
[Poradie strán]
Určuje poradie strán na vytlačenie.
[Manuálna mierka]
Určuje pomer zväčšenia alebo zmenšenia pri tlači.
107
Zoznam nastavení
[Pri údajoch na jednej stránke použiť 1 na 1]
Pri tlači viacerých strán na jeden hárok vytlačí na jeden hárok jednu stranu.
[Vodotlač]
Vloží a vytlačí polopriehľadné znaky cez tlačové údaje, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
[Upraviť vodotlač] > dialógové okno [Upraviť vodotlač]
Umožňuje vytvoriť a pridať novú vodotlač.
[Zoznam vodotlače]
Zobrazí zaregistrované vodotlače ako zoznam. Pri výbere vodotlače sa naľavo zobrazuje ukážka.
[Pridať]
Pridá novú vodotlač do zoznamu [Zoznam vodotlače] ako [Bez názvu]. Názov vodotlače môžete nastaviť v poli
[Názov] a jeho nastavenia na kartách [Atribúty], [Zarovnanie] a [Štýl tlače].
[Odstrániť]
Odstráni vybratú vodotlač.
[Názov]
Zobrazí názov vodotlače vybratej v zozname [Zoznam vodotlače]. Pri vytváraní novej vodotlače slúži na zadanie
názvu.
Karta [Atribúty]
Určuje nastavenia týkajúce sa textu vodotlače.
Karta [Zarovnanie]
[Poloha] určuje polohu vodotlače vo forme súradníc so stredom (0) v strede dokumentu. [Naklonenie] nastaví
uhol vodotlače.
Karta [Štýl tlače]
[Ohraničenie vodotlače] nastaví, či sa okolo textu vytlačí orámovanie. [Poloha vodotlače] nastaví polohu
prekrytia vzhľadom na tlačové údaje. Pri tlači vodotlače len na prvej strane vyberte možnosť [Vytlačiť len na prvú
stranu].
[Vlastná veľkosť papiera] > dialógové okno [Nastavenia vlastného formátu papiera]
Umožňuje zaregistrovať požadovanú veľkosť papiera a použiť ju na tlač. Veľkosti papiera s červenou bodkou ( )
sú štandardné a nedajú sa upraviť ani odstrániť.
[Možnosti strany] > dialógové okno [Možnosti strany]
Určuje možnosti rozloženia, ako sú napríklad ohraničenia, dátum, čísla strán a pod., a nastavenia tlače s
prekrytím.
Umožňuje aj vloženie názvu dokumentu, názvu počítača a času tlače. Formát zobrazenia dátumov a časov závisí
od nastavení a operačného systému.
[Nastavenia formátu] > dialógové okno [Nastavenia formátu]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia písma pri tlači dátumu, mena používateľa a/alebo čísel strán.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.
108
Zoznam nastavení
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Nastavenie mierky(P. 20)
Tlač vodotlače(P. 21)
Tlač plagátov(P. 23)
Tlač cez pevný formulár(P. 27)
Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera(P. 45)
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
Výsledky tlače sú neuspokojivé(P. 152)
Tlač s prekrytím sa neuskutoční(P. 156)
109
Zoznam nastavení
Karta [Dokončenie]
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa tlače s rozložením a konečnej úpravy, ako sú triedenie,
zoraďovanie, zošívanie atď.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Štýl tlače]
Určuje spôsob výstupu tlačových údajov. Podľa nastavenia položky [Štýl tlače] sa zobrazené nastavenia menia
takto.
Keď je vybratá možnosť [Jednostranná tlač] alebo [Obojstranná tlač](P. 110)
Keď je vybratá možnosť [Tlač brožúr](P. 112)
Keď je vybratá možnosť [Dokonalé zviazanie [jednostranné]] alebo [Dokonalé zviazanie [obojstranné]]
(P. 113)
Keď je vybratá možnosť [Jednostranná tlač] alebo [Obojstranná tlač]
[Tlač s rôznymi formátmi papiera/orientáciami]/[Tlač s rôznymi orientáciami]
Umožňuje tlačiť údaje, ktoré spájajú rôzne veľkosti strán a orientácie.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje nastaviť kombináciu veľkostí strán a spôsob zarovnania pri tlači údajov, ktoré spájajú rôzne veľkosti
strán a orientácie.
[Miesto zošívania]
Nastaví okraja papiera na zviazanie.
Ak zmeníte položku [Orientácia] na karte [Základné nastavenia]/[Nastavenie strany], nastavenie [Miesto
zošívania] sa zmení na ľavý alebo horný okraj. Vzťah pozície dlhého a krátkeho okraja sa zachová.
[Väzba] > dialógové okno [Nastavenia väzby]
Umožňuje nastaviť šírku väzby.
[Dokončenie]
Nastaví poradie strán a to, či sa pri tlači viacerých kópií majú strany zošívať.
Zoradiť
Zoskupiť
110
Odsadenie
Zoznam nastavení
Otočiť
Dierovanie
Zošitie
Eko (bez zošitia)
[Vyp.]
Dodržiava nastavenia aplikácie.
[Zoradiť]
Vytlačí zadaný počet kópií v poradí strán.
[Zoskupiť]
Vytlačí zadaný počet kópií tak, že všetky strany s rovnakým číslom budú zoskupené.
[Zošiť a zoradiť]/[Eko (bez zošitia) a zoradiť]/[Zošiť a zoskupiť]/[Eko (bez zošitia) a zoskupiť]
Vytlačí strany v poradí zadanom pre položku [Zoradiť] alebo [Zoskupiť] zošité dohromady. "Eko (bez zošitia)" je
spôsob zošitia strán bez použitia spiniek a dá sa použiť, ak je nainštalované zariadenie na konečnú úpravu, ktoré
podporuje zošívanie bez spiniek.
[Poloha zošitia] > dialógové okno [Poloha zošitia]
Umožňuje nastaviť polohu spinky(-iek).
[Odsadenie]
Vytlačí každú stranu osobitne. V poli [Počet kópií pre odsadenie] môžete nastaviť počet odsadených kópií.
[Otočiť]
Vytlačí každú kópiu pod uhlom 90 stupňov vzhľadom na kópiu pred ňou a za ňou.
[Dierovanie]
Vytlačí dokument s viacerými otvormi na krúžkovú väzbu.
[Zložiť]
Zloží strany do jednej z rôznych foriem pri ich výstupe.
C skladanie
Z skladanie
Polovičné skladanie
(Sedlové skladanie)
Harmonikové Z
skladanie
[Podrobnosti skladania] > dialógové okno [Podrobnosti skladania]
Umožňuje nastaviť smer skladania.
111
Dvojité paralelné
skladanie
Zoznam nastavení
[Výstup papiera]
Určuje cieľ výstupu vytlačeného papiera.
[Podrobnosti stohu] > dialógové okno [Podrobnosti stohu]
Umožňuje nastaviť počet kópií na tlač a časovanie automatického vysúvania.
Keď je vybratá možnosť [Tlač brožúr]
[Brožúra] > dialógové okno [Podrobné nastavenia pre brožúru]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia tlače brožúry, napríklad väzby a korekciu posunu.
[Proces tlače brožúry]
Prepne nastavenia, ktoré sa majú použiť. Vyberte položku [S nastaveniami ovládača], ak používate funkcie
ovládača, ako napríklad rozdelenie dokumentu na skupiny, nastavenia väzby atď. Vyberte položku [S
nastaveniami zariadenia], ak používate funkciu korekcie posunu.
[Metóda tlače brožúry]
Prepne spôsob tlače brožúry. Pri vytváraní brožúry s viacerými skupinami vyberte položku [Rozdeliť na skupiny]
a v poli [Počet hárkov v skupine] zadajte, koľko hárkov sa nachádza v každej skupine.
[Otváranie knihy]
Určuje smer otvárania brožúry.
[Určiť väzbu brožúry]
Určuje šírku väzby.
[Použiť postupnú (posuvnú) korekciu]
Opravuje posun medzi vonkajšími a vnútornými stranami, ku ktorému dochádza počas tlače brožúry. Vyberte
spôsob korekcie v poli [Metóda posuvnej korekcie]. Pri zadávaní šírky posunu oblasti tlače medzi krajnou a
strednou stranou vyberte položku [Manuálna korekcia] a zadajte veľkosť korekcie v poli [Šírka korekcie].
[Sedlový lis]
Pri tlači brožúry pomocou zošívanej väzby stlačí strany tak, aby boli naplocho. Silu stlačenia môžete nastaviť v
poli [Nastavenie sedlového lisu].
[Nastavenie sedlového zošívania]
Vytlačí brožúru zloženú na polovicu a zošitú v strede. Pri orezávaní na zarovnanie okrajov strán vyberte položku
[Zložiť, zošiť a orezať] a upravte [Nastavenia orezania] na karte [Dokončenie].
[Nastavenia bigovania] > dialógové okno [Nastavenia bigovania]
Umožňuje zadať cieľové listy pri stláčaní na uľahčenie skladania.
[Nastavenia orezania]
Prepína spôsob nastavenia šírky orezania.
[Použiť nastavenia zariadenia]
Podľa nastavenia zariadenia.
[Určiť šírku orezania prednej časti]
112
Zoznam nastavení
Oreže len otváravé okraje. Môžete zadať požadovanú šírku orezania.
[Určiť šírku orezania prednej časti a hore/dole]
Oreže len otváravé, horné a dolné okraje. Môžete zadať požadovanú šírku orezania.
[Určiť šírku konečnej úpravy]
Oreže podľa automatickej úpravy na určenú šírku konečnej úpravy.
[Určiť šírku a výšku konečnej úpravy]
Oreže podľa automatickej úpravy na určenú šírku a výšku konečnej úpravy.
[Odsadenie]
Vytlačí každú stranu osobitne. V poli [Počet kópií pre odsadenie] môžete nastaviť počet odsadených kópií.
Keď je vybratá možnosť [Dokonalé zviazanie [jednostranné]] alebo [Dokonalé
zviazanie [obojstranné]]
[Zoznam nastavení]
Zobrazí aktuálne nastavenia dokonalej tlače ako zoznam.
[Nastavenia dokonalého zviazania] > dialógové okno [Nastavenia dokonalého zviazania]
Umožňuje nastaviť veľkosť papiera, obálky a veľkosť konečnej úpravy pre dokonalé zviazanie.
[Otváranie knihy]
Určuje smer otvárania brožúry.
[Nastavenia obálky dokonalého zviazania]
Určuje veľkosť a zdroj papiera na obálky. Pri tlači na obálky vyberte možnosť [Rozložiť údaje na rovnakú veľkosť
ako obálka] pre položku [Štýl tlače] a zadajte položky [Strana tlače prednej obálky] a [Strana tlače zadnej obálky].
[Veľkosť stránky s obsahom]
Určuje veľkosť papiera pre tlač strán s obsahom.
[Určiť konečnú úpravu pomocou]
Prepne spôsob nastavenia. Pri výbere šírky orezania vyberte položku [Šírka orezania] a zadajte hodnoty [Šírka
orezania prednej časti] a [Šírka orezania hore/dole].
[Veľkosť konečnej úpravy]
Určuje konečnú dokončenú veľkosť pre dokonalé zviazanie.
[Nastavenie konečnej úpravy] > dialógové okno [Nastavenie konečnej úpravy]
Umožňuje upraviť pozíciu tlače pre strany s obsahom a obálky a uhol a pozície orezania.
[Rozšírené nastavenia] > dialógové okno [Rozšírené nastavenia]
Umožňuje určiť podrobné nastavenia konečnej úpravy. V zozname [Zoznam nastavení] vyberte nastavenie, ktoré
chcete určiť, a v rozbaľovacom zozname vyberte konkrétne nastavenie.
[Zobraziť v tlačiarni ako]
Určuje názov, ktorý sa má zobraziť na ovládacom paneli zariadenia počas tlače tlačovej úlohy. Táto funkcia je
užitočná, ak tlačiareň zdieľa viacero používateľov.
113
Zoznam nastavení
[Vytlačiť oddeľovaciu stránku]
Vytlačí oddeľovaciu stranu s prihlasovacím menom používateľa, časom vytlačenia tlačovej úlohy a názvom
súboru dokumentu.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti tlače oddeľovacej stránky]
Umožňuje nastaviť zdroj alebo typ papiera pre oddeľovaciu stranu.
[Poznámka k úlohe]
Zobrazí komentár k tlačovým dátam na ovládacom paneli tlačiarne alebo vo vzdialenom používateľskom
rozhraní.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti poznámky k úlohe]
Umožní vám zadávať komentár k tlačovým dátam.
[Rozšíriť oblasť tlače a tlačiť]
Rozšíri oblasť tlače pri tlači.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti oblasti tlače]
Umožní vám upraviť nastavenia okrajov.
[Rozpoznať veľkosť papiera v zásobníku]
Skontroluje tlačové údaje a veľkosť papiera v zásobníku papiera a zobrazí hlásenie na ovládacom paneli
tlačiarne, ak sa nezhodujú. Táto funkcia je užitočná, ak chcete pokračovať v tlači s inou veľkosťou papiera.
[Nastaviť okraj na 1/6 palca]
Tlačí s horným, dolným, ľavým a pravým okrajom veľkosti 1/6 palca.
[Otočiť tlačové údaje o 180 stupňov]
Táto funkcia je užitočná, ak chcete tlačiť na rozraďovač, obálky a pod., ktoré treba vkladať v určitom smere.
[Vždy rasterizovať u hostiteľa]
Nastavuje, či sa tlačové údaje vždy prevedú na rastrový (bitmapový) formát na hostiteľovi (na počítači).
Ak sa vytlačený výsledok líši od obrázka zobrazeného v aplikácii, ktorú používate, opakujte tlač pri vybranej
možnosti [Zap.]. Výsledok tlače môže byť vylepšený, spracovanie údajov z aplikácie však bude trvať dlhšie.
[Zlepšenie čiar]
Tenké čiary vytlačí hrubšie. Táto funkcia je užitočná pri tlači malého textu a čiarových kódov. Toto nastavenie
možno vypnúť, ak je rozlíšenie nastavené na 600 dpi.
[Režim preskakovania prázdnych strán]
Umožňuje nastaviť, či sa strany bez tlačových údajov vytlačia ako prázdne strany.
[Automaticky 1]
Vynechá prázdne strany. Pri obojstrannej tlači sa uprednostní rozloženie strany.
[Automaticky 2]
Vynechá prázdne strany. Keďže pri obojstrannej tlači sa uprednostní vynechanie prázdnych strán, rozloženie
strany môže byť nesprávne.
[Vyp.]
Vytlačí prázdne strany.
[Strana s potlačou nahor/nadol]
Umožňuje nastaviť, či sa dokument vytlačí potlačenou stranou nahor alebo nadol.
[Predvolené nastavenie tlačiarne]
Použije nastavenia tlačiarne.
[Strana s potlačou nadol [normálny výstup tlače]]
Na výstupe bude dokument potlačenou stranou nadol v poradí od prvej strany.
[Strana s potlačou nahor [obrátený výstup tlače]]
Pri tlači na jednu stranu bude na výstupe dokument potlačenou stránku nahor v poradí od prvej strany. Pri
tlači na obidve strany bude na výstupe dokument s nepárnymi stranami lícom nahor v poradí od prvého listu.
[Poradie výstupu]
114
Zoznam nastavení
Nastaví poradie tlače strán dokumentu.
[Tlačiť na zadné strany]
Umožňuje nakonfigurovať rozloženie opačnej strany hárku papiera pri tlači údajov na výšku na jednej strane
hárku a na šírku na druhej strane hárku.
[Otočiť strany pre rozloženie]
Otočí strany podľa orientácie prvej strany a zarovná veľkosť každej strany pri tlači N na 1 alebo brožúrovej tlači
tlačových údajov so stranami s rôznou orientáciou.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Otočiť strany pre rozloženie – podrobnosti]
Umožňuje nastaviť smer otáčania.
[Automaticky]
Tlačí s druhou a ďalšou stranou automaticky otočenou o 90 stupňov doľava alebo doprava podľa orientácie
prvej strany.
[Doprava o 90 stupňov]
Tlačí tak, že strany, ktorých orientácia sa líši od prvej strany, sú otočené o 90 stupňov doprava.
[Doľava o 90 stupňov]
Tlačí tak, že strany, ktorých orientácia sa líši od prvej strany, sú otočené o 90 stupňov doľava.
[Funkcia zabezpečenej tlače zariadenia]
Vloží informácie o obmedzeniach a sledovaní do tlačových údajov ako bodové vzory. Táto funkcia je užitočná pri
tlači dôverných dokumentov.
[Číslovanie súprav kópií]
Umožňuje vytlačiť poradové číslo ako polopriehľadný text na každú kópiu pri tlači viacerých kópií dokumentu.
Táto funkcia je užitočná pri tlači dôverných dokumentov. Poradové číslo sa vytlačí na piatich miestach – vľavo
hore, vpravo hore, vľavo dolu, vpravo dolu a v strede strany.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti číslovania súprav kópií]
Umožňuje nastaviť počiatočné číslo.
[Zlepšenie obrázkov]
Umožňuje nastaviť použitie funkcie vyhladzovania, ktorá upravuje obrysy textu a diagramov, aby boli hladšie. Ak
vyberiete možnosť [Predvolené nastavenie tlačiarne], použije sa predvolené nastavenie zariadenia.
[Špeciálne spracovanie obrázkov]
Ak vo vytlačených údajoch chýbajú tučné znaky alebo stredy riadkov, vyberte možnosť [Úroveň 1]. Ak sa tým
problém nevyrieši, vyberte možnosť [Úroveň 2].
[Špeciálne nastavenie tlače A], [Špeciálne nastavenie tlače B], [Špeciálne nastavenie tlače C], [Oprava
neostrého obrazu], [Tichý režim]
Ak sa na vytlačených stranách objavia čiary, môžete upraviť nastavenia tlače na ich kompenzáciu.
Nastavenie [Špeciálne nastavenie tlače A]/[Oprava neostrého obrazu] pri tlači vytlačí tenšie bodky. Najskôr
vyskúšajte možnosť [Režim 1].
[Špeciálne nastavenie tlače B] zosilní fixáciu tonera. Najskôr vyskúšajte možnosť [Režim 1].
[Špeciálne nastavenie tlače C]/[Tichý režim] zníži rýchlosť tlače.
Použitie možnosti [Špeciálne nastavenie tlače A] môže mať za následok nižšiu hustotu tlače a drsné výsledky
tlače.
[Režim špeciálneho vyhladenia]
Vyhladí okraje textu, čiar a diagramov, ako aj interné gradácie.
[Predvolené nastavenie tlačiarne]
Používa východiskové nastavenia zariadenia.
[Režim 1]
Vytlačí okraje tmavého textu, čiar a diagramov hladko. Za normálnych okolností sa odporúča tlačiť s
nastavením [Režim 1].
[Režim 2]
115
Zoznam nastavení
Vytlačí nielen okraje, ale aj vnútorné poltóny diagramov hladko. Ak vnútorné poltóny tmavého veľkého textu a
širokých čiar vykazujú posun farieb a nevytlačia sa hladko s nastavením [Režim 1], vyskúšajte tlač s nastavením
[Režim 2].
[Režim 3]
Vytlačí tmavý text a čiary na poltónových pozadiach hladko. Ak vnútorné poltóny tmavého veľkého textu a
širokých čiar vykazujú posun farieb a okraje svetlého textu a čiar sú nerovnomerné a nevytlačia sa hladko s
nastavením [Režim 1], vyskúšajte tlač s nastavením [Režim 3].
[Režim 4]
Vytlačí okraje rôznych objektov hladko. Ak okraje svetlého veľkého textu a širokých čiar sú nerovnomerné a
nevytlačia sa hladko s nastavením [Režim 1], vyskúšajte tlač s nastavením [Režim 4].
[Režim 5]
Vytlačí obrázky a poltónové objekty rovnomerne. Ak farebné pásy na obrázkoch, diagramoch a gradáciách sú
nerovnomerné a tieňované vzory sa nevytlačia rovnomerne s nastavením [Režim 1], vyskúšajte tlač s
nastavením [Režim 5].
[Režim 6]
Vytlačí celé objekty hladko. Ak pozorujete posun poltónu a nerovnomernosť v rámci obrázkov s nastavením
[Režim 1], vyskúšajte tlač s nastavením [Režim 6].
[Korekcia zvlnenia]
Ak dochádza k zvlneniu a následnému zaseknutiu papiera, použite túto funkciu na zmiernenie zvlnenia.
[Korekcia pokrčenia]
Ak dochádza ku krčeniu a následnému zaseknutiu papiera, použite túto funkciu na zmiernenie krčenia. Najskôr
vyskúšajte nastavenie [Režim 1]. V závislosti od modelu tlačiarne nastavenie [Režim 1] koriguje krčenie pri tlači
na obálky a nastavenie [Režim 2] pri tlači na papier s vlhkými okrajmi.
[Zaraďovanie EMF]
Zaradí do frontu tlačové údaje vo formáte EMF. Pri tlači z aplikácie sa tým skráti čas, ktorý aplikácia potrebuje na
odoslanie údajov do tlačiarne.
Pri zaraďovaní do frontu vo formáte EMF sa v závislosti od používanej aplikácie môžu vyskytnúť problémy ako
nesúlad výtlačku so zobrazením na monitore a potreba dlhšieho času na tlač než zvyčajne. V takýchto prípadoch
zmeňte nastavenie [Zaraďovanie EMF] na možnosť [Vyp.].
[Zrušiť priechod]
Zakazuje funkciu prechodu ovládača tlačiarne. Ak nemôžete tlačiť z aplikácie, ktorá odosiela tlačové údaje
priamo do zariadenia, zakázanie funkcie prechodu môže umožniť tlač.
[Vytlačiť zmiešané farebné a čiernobiele dokumenty vysokou rýchlosťou]
Táto funkcia skracuje čas tlače pri tlači údajov, ktoré obsahujú kombináciu farebných a čiernobielych (odtiene
sivej) strán.
[Vytlačiť poslednú stránku v jednostrannom režime, keď je nastavená obojstranná tlač]
Pri obojstrannej tlači výtlačku s nepárnym počtom strán táto funkcia vytlačí poslednú stranu v jednostrannom
režime na skrátenie času tlače.
[Špeciálne spracovanie jemných čiar]
Opravuje jemné čiary pri tlači, aby boli hrubšie.
[Vyp.]
Tlačí bez korekcie.
[Režim 1]
Vykonáva počas tlače korekciu čiar so šírkou menej ako dva body na hrúbku dvoch bodov.
[Režim 2]
Vykonáva počas tlače korekciu čiar a obdĺžnikov so šírkou menej ako dva body na hrúbku dvoch bodov.
[Režim 3]
Vykonáva počas tlače korekciu čiar a obdĺžnikov so šírkou menej ako tri body na hrúbku troch bodov.
[Špeciálny režim tlače]
Umožňuje nastaviť špeciálny režim tlače na upravenie textu a čiar, aby sa vytlačili jasnejšie. Táto funkcia je
užitočná pri tlači čiarových kódov, textu a obrázkov v dokumentoch so silným kontrastom.
116
Zoznam nastavení
[Režim úpravy čiarového kódu]
V prípade neuspokojivej tlače čiarových kódov, napríklad ak je čiarový kód na výrobku nečitateľný, táto funkcia
upravuje hrúbku vytlačených čiar.
[Špeciálny režim tlače [obyčajný papier]]
Rieši problémy s fixáciou, napríklad zvlnenie pri tlači na obyčajný papier.
[Počiatočná strana tlače]
Nastavuje, z ktorej strany sa začne tlač, pri vykonávaní obojstrannej tlače.
Túto funkciu použite, ak sa pri vykonávaní obojstrannej tlače nevytlačia strany z požadovaného zdroja strán
alebo na požadovaný typ strany. Strany sa potom môžu vytlačiť správne.
[Nastavenia začiatočnej polohy tlače]
Posunie počiatočný bod tlače údajov v smere dlhšieho (nahor) a kratšieho (doprava) okraja. Táto funkcia je
užitočná na úpravu okrajov, ak sa šírka horného a dolného okraja a pravého a ľavého okraja líšia, a na skrytie
informácií v hlavičkách faxov.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti začiatočnej polohy tlače]
Umožňuje zadať počiatočné pozície tlače.
[Zrýchliť tlač formulárov]
Túto funkciu používajte s nastavením [Predvolené nastavenie tlačiarne].
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Tlač brožúry(P. 36)
Tlač brožúry so zošívanou väzbou(P. 39)
Dokonalé zviazanie(P. 42)
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
Výsledky tlače sú neuspokojivé(P. 152)
Tlač trvá príliš dlho(P. 154)
117
Zoznam nastavení
Karta [Zdroj papiera]
Môžete nastaviť typ a zdroj papiera.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Vybrať podľa]
Vyberie, či bude papier na tlač určený na základe zdroja papiera alebo podľa typu papiera.
[Výber papiera]
Určuje metódu zdroja papiera v závislosti od strany.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera.
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia typu papiera]
Umožňuje zmeniť typ papiera. Pri získavaní informácií o type papiera zo zariadenia kliknite na [Získať informácie
o papieri].
[Nastavenia vloženia hárkov] > dialógové okno [Nastavenia vloženia hárkov]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa vložených hárkov.
[Zoznam nastavení]
Zobrazuje hárky na vloženie a ich pozíciu v zozname.
[Odstrániť]
Odstráni vybraté nastavenia vloženia hárka zo zoznamu [Zoznam nastavení].
[Hárky na vloženie]
Určuje typ papiera hárkov na vloženie.
[Zdroj papiera]
Určuje zdroj papiera hárkov na vloženie.
[Tlač na]
Tlačí na vybraté strany hárkov na vloženie.
[Vloženie]
Vloží hárky na rozdelenie dokumentu na sekcie.
[Rozraďovač]
Vloží rozraďovač do dokumentu.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia typu papiera]
Umožňuje zmeniť typ papiera rozraďovača.
[Podrobnosti rozraďovača] > dialógové okno [Podrobnosti rozraďovača]
118
Zoznam nastavení
Umožňuje nastaviť tlačovú pozíciu na rozraďovačoch.
[Pridať]
Pridá nastavenia vloženia hárka do zoznamu [Zoznam nastavení].
[Pôvodný zdroj papiera]
Určuje zdroj papiera na tlačové údaje.
[Pôvodný typ papiera]
Určuje typ papiera na tlačové údaje.
[Názov papiera]
Určuje zdroj papiera podľa názvu papiera. Názov papiera je zaregistrovaný prostredníctvom vzdialeného
používateľského rozhrania.
[Hárky obálky]
Určuje zdroj alebo typ papiera použitého na obálky na vloženie medzi priehľadné fólie. Ak chcete vybrať rôzne
typy papiera registrované v zariadení, kliknite na položku [Nastavenia].
[Priehľadné hárky]
Určuje zdroj alebo typ papiera použitého na priehľadné fólie. Ak chcete vybrať rôzne typy papiera registrované v
zariadení, kliknite na položku [Nastavenia].
[Podrobnosti rozraďovača] > dialógové okno [Podrobnosti rozraďovača]
Umožňuje nastaviť tlačovú pozíciu na rozraďovačoch.
[Informácie o zdroji papiera] > dialógové okno [Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Ak chcete informácie o zdroji papiera získať zo
zariadenia, kliknite na položku [Získať informácie o zdroji papiera].
[Kópia]
Vytlačí jednu kópiu rovnakého dokumentu z rôznych vyšpecifikovaných zdrojov papiera.
Umožňuje naraz vytlačiť na rôzne typy papiera, ako je papier vysokej kvality a recyklovaný papier.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia kópie]
Vyberá zdroj papiera na tlač.
[Nastavenia prednej/zadnej obálky] > dialógové okno [Nastavenia prednej/zadnej obálky]
Vloží prednú a zadnú obálku. Takisto môžete nastaviť zdroj papiera prednej a zadnej obálky, a či sa má na ne
tlačiť.
[Štandardné veľkosti papiera podávať vertikálne]
Pri tlači podáva štandardné veľkosti papiera vo zvislom smere.
119
Zoznam nastavení
[Vlastné papiere podávať vertikálne]
Pri tlači podáva vlastné veľkosti papiera vo zvislom smere.
[Tlač na druhú stranu]
Ak chcete tlačiť obojstranne na papier ručne vložený do zásobníka mimo balíka alebo do viacúčelového
zásobníka, vyberte túto funkciu na tlač na druhej strane papiera.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Vkladanie hárkov(P. 47)
Vkladanie rozraďovača(P. 48)
Tlač na rozraďovač(P. 50)
Pridanie hárkov obálky(P. 51)
120
Zoznam nastavení
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Môžete určiť podrobné nastavenia kvality tlače.
Táto časť uvádza nastavenia zobrazené v ovládači UFR II/LIPSLX/PCL6.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Cieľ]
Umožňuje nastaviť režim kvality tlače, ktorý zodpovedá účelu tlačových údajov, jednoduchým výberom
nastavenia.
Stav nastavení si môžete pozrieť v ukážke nastavení.
[Rozšírené nastavenia] > dialógové okno [Rozšírené nastavenia]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia kvality tlače, ako napríklad rozlíšenie, gradácia, množstvo tonera a
pod.
[Grafický režim]
Nastaví spôsob spracovania pre tlačové údaje.
[Vektorový režim]
Pri odosielaní do zariadenia spracováva tlačové údaje pomocou príkazu vektorového riadenia. V normálnych
prípadoch vyberte tento režim.
[Rastrový režim]
Slúži na konvertovanie údajov tlače na údaje obrázka (bitová mapa) a odoslanie do zariadenia. Toto nastavenie
zvoľte, ak sa obrázok na obrazovke a výsledok tlače líšia alebo ak tlač trvá obzvlášť dlho, ak sa na tlač používa
[Vektorový režim].
[Rýchlosť vykresľovania]
Nastaví spôsob rasterizácie obrazu pre tlačové údaje.
[1 BPP]
Nahrádza všetky iné ako biele a čierne časti znakov a jemných čiar a tlačí pri vysokej rýchlosti.
[1 BPP [Zvýšená]]
Vyjadruje gradáciu ako poltóny a tlačí vysokou rýchlosťou. Tlačí znaky a tenké čiary čiernou farbou.
[24 BPP]
Tlač trvá dlhšie ako v režime [1 BPP] a [1 BPP [Zvýšená]], no kvalita tlače je vyššia.
[Rozlíšenie]
Nastaví rozlíšenie tlače.
[Gradácia]
Nastaví metódu gradácie. Možnosť [Vysoká 2] používa jemnejšie gradácie ako [Vysoká 1] na vyhladenie gradácií.
[Poltóny]
Nastaví vzory vyhladenia farebného prechodu na vyjadrenie poltónov (oblasti medzi tmavými a svetlými
oblasťami).
[Predvolené nastavenie tlačiarne]
Používa nastavenia zariadenia.
[Rozlíšenie]
Uprednostní rozlíšenie a vytlačí obrysy hladko.
[Gradácia]
Uprednostní gradáciu a vytlačí gradácie hladko.
121
Zoznam nastavení
[Chybová difúzia]
Vytlačí malé znaky a tenké čiary kvalitne.
[Vzor 1] až [Vzor 7]
Použije nasledujúce nastavenia spracovania poltónov nezávisle na text, grafiku a obrázky.
Ak existuje 7 vzorov:
Text
Grafika
Obrázky
Vzor 1
Chybová difúzia Chybová difúzia Rozlíšenie
Vzor 2
Chybová difúzia Chybová difúzia Gradácia
Vzor 3
Chybová difúzia Rozlíšenie
Rozlíšenie
Vzor 4
Chybová difúzia Gradácia
Gradácia
Vzor 5
Rozlíšenie
Rozlíšenie
Gradácia
Vzor 6
Rozlíšenie
Gradácia
Gradácia
Vzor 7
Chybová difúzia Rozlíšenie
Gradácia
Ak existuje 6 vzorov:
Text
Grafika
Obrázky
Vzor 1
Rozlíšenie Rozlíšenie Gradácia
Vzor 2
Rozlíšenie Gradácia
Gradácia
Vzor 3
Rozlíšenie Gradácia
Rozlíšenie
Vzor 4
Gradácia
Rozlíšenie Rozlíšenie
Vzor 5
Gradácia
Rozlíšenie Gradácia
Vzor 6
Gradácia
Gradácia
Rozlíšenie
Ak existuje 5 vzorov:
Text
Grafika
Obrázky
Vzor 1
Vysoké rozlíšenie/Rozlíšenie Gradácia
Farebný tón
Vzor 2
Rozlíšenie
Farebný tón
Farebný tón
Vzor 3
Gradácia
Gradácia
Gradácia
Vzor 4
Vysoké rozlíšenie/Rozlíšenie Vysoké rozlíšenie/Rozlíšenie Gradácia
Vzor 5
Farebný tón
Farebný tón
Farebný tón
[Položky, ktoré budú uprednostnené pri spracovaní v režime Raster]
Nastavuje prioritné položky, keď je spôsob konverzie tlačových údajov nastavený na režim raster. Môžete vybrať
obrázky, grafiku alebo text.
Režim Raster je nastavený ako spôsob konverzie v nasledujúcich prípadoch.
Čiernobiela tlačiareň: ak je položka [Rastrový režim] nastavená v dialógovom okne [Rozšírené nastavenia] >
[Grafický režim] na karte [Kvalita]
Farebná tlačiareň: ak je položka [Zap.] nastavená pre možnosť [Rozšírené nastavenia] > [Vždy rasterizovať
u hostiteľa] na karte [Dokončenie]
[Rasterizácia na strane hostiteľa]
Určuje, či sa rasterizácia obrazových údajov vykonáva na hostiteľskom počítači namiesto tlačiarne. Táto funkcia
umožňuje tlačiť jasnejšie obrázky, ale spomaľuje sa rýchlosť spracovania.
[Získať informácie o kalibrácii počas tlače]
Získa informácie o kalibrácii zo zariadenia a automaticky upraví farby.
[Šetrenie tonera]
122
Zoznam nastavení
Tlačí tenšie čiary na šetrenie tonera.
[Režim konceptu]
Šetrí toner tlačou s nižším množstvom tonera.
[Sýtosť tonera]
Upraví hustotu tonera.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti sýtosti tonera]
Umožňuje nastaviť sýtosť každej farby.
[Pokročilé vyhladzovanie]
Vyhladí okraje textu, čiar a obrázkov. Možnosť [Hladké 2] vykonáva silnejšie spracovanie vyhladenia ako [Hladké
1].
[Korekcia množstva tonera]
Upraví množstvo tonera podľa obsahu tlačových údajov. Možnosť [Priorita gradácie] použije optimálne
množstvo tonera na tlačové údaje, ktoré obsahujú veľa grafiky a CG gradácií. Možnosť [Priorita textu] použije
optimálne množstvo tonera na tlačové údaje, ktoré obsahujú najmä text.
[Kontrola čiar]
Zlepšuje reprodukciu textu a čiar. Možnosť [Priorita rozlíšenia] uprednostňuje rozlíšenie. Možnosť [Priorita
gradácie] uprednostňuje gradáciu.
[Ostrosť]
Upraví ostrosť obrysov obrázkov.
[Ostrosť (fotografia)]
Zvýrazňuje obrysy obrázkov.
[Použiť písma tlačiarne]
Používa písma TrueType, ktoré sú nainštalované v zariadení.
[Režim TrueType]
Nastaví spôsob tlače použitý na tlač písiem TrueType. Možnosť [Stiahnuť ako TrueType] odosiela písma
TrueType priamo do zariadenia, kde sa rasterizujú. Možnosť [Stiahnuť ako bitový obrázok] rasterizuje všetky
písma TrueType automaticky a odosiela ich do zariadenia ako bitové mapy.
[Rozptyl údajov obrázka v zariadení]
Vykonáva vyhladenie farebného prechodu obrazových údajov v zariadení.
[Zrýchlené spracovanie obrázkov]
Nastavuje rozsah vysokorýchlostného spracovania, ktorý sa má použiť. Vyššie rýchlosti spracovania však môžu
viesť k strate kvality tlače.
[Jemné nastavenie hustoty]
Upraví hustotu tlače pre malý text a tenké čiary. Táto funkcia je užitočná na korekciu „prasklín“ v texte a čiarach.
[Spracovanie komprimovaných obrazových údajov]
Nastavuje spôsob spracovania tlače, ktorý sa má použiť pri tlači komprimovaných obrazových údajov.
[Hostiteľom]
Dekomprimuje komprimované obrazové údaje na hostiteľovi.
[Zariadením]
Dekomprimuje komprimované obrazové údaje na zariadení. Tým sa za normálnych okolností povolí tlač pri
vysokej rýchlosti.
[Spracovať obrázky spoločne]
Spája viacero priľahlých obrázkov do jedného obrázka na strane počítača, čím sa znižuje záťaž pri spracovaní
údajov.
[Úprava pozície vzoru]
123
Zoznam nastavení
Vykonáva korekciu polohy dlaždicových vzorov.
[Rozlíšenie vzoru]
Určuje rozlíšenie použité na vykresľovanie dlaždicových vzorov.
[Kompenzácia sivej]
Tlačí čiernobiele a sivé údaje spoľahlivo v čiernej a sivej farbe.
[Kontrola čiar [Kompenzácia sivej]]
Zlepšuje reprodukciu textu a čiar.
[Vyhladenie gradácie]
Tlačí prechody medzi farbami v gradáciách hladko. Možnosť [Hladké 2] vykoná silnejšie spracovanie vyhladenia
ako možnosť [Hladké 1].
[Kompresia obrázkov]
Upraví pomer kompenzácie tlačových údajov pri odosielaní do zariadenia a tlačí s uprednostnením kvality
obrazu alebo rýchlosti tlače.
[Optimalizácia kompresie obrázkov]
Používa metódu optimalizácie, ktorá prepína medzi nezvratnou a zvratnou optimalizáciou alebo používa
metódu jednotnej komprimácie bez optimalizácie. Ak je obrázok komprimovaný s optimalizáciou, blokový šum
JPEG sa potlačí.
[Spracovanie kompresie pre prenos údajov]
Prepína medzi uprednostňovaním kvality obrázka a rýchlosti pri komprimovaní a prenose obrazových údajov.
[Tlačiť diagonálne čiary vysokou rýchlosťou]
Znižuje čas spracovania pri tlači diagonálnych čiar. Následkom toho môžu medzery medzi diagonálami v
schémach vyčnievať. Ak k tomu dôjde, vypnite túto funkciu.
[Optimalizácia tlače reklamných pútačov]
Zvyšuje množstvo tonera na zreteľnú tlač POP reklám a obrázkov.
Túto funkciu možno používať, ak je v položke [Profil konfigurácie] vybraný konfiguračný profil, ktorý podporuje
laserové tlačiarne. Nasledujúce položky treba taktiež nastaviť vopred.
● Karta [Základné nastavenia]/[Dokončenie]
Vyberte položku [Jednostranná tlač] v [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo [Štýl tlače]
● Karta [Základné nastavenia]/[Kvalita]
Vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]] alebo [Farebne] v ponuke [Režim farieb]
● Karta [Kvalita]
Vyberte [Manuálne nastavenia farieb] → vyberte [Režim ladenia zariadenia] alebo [Bez ladenia ovládača]
v ponuke [Režim ladenia] na karte [Nastavenia farieb] > karta [Ladenie]
● Karta [Nastavenia zariadenia]
Zapnite položku [Funkcia [Optimalizácia tlače reklamných pútačov]] v ponuke [Podrobnosti] > karta [Kvalita]
Pri zapnutí tejto funkcie odporúčame pre zariadenie nastaviť načasovanie oznámení pre malé množstvo tonera
na možnosť [POP Print]. Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
[Špeciálny režim 1 BPP]
Znižuje veľkosť tlačených údajov.
[Konverzia odtieňov sivej]
Nastavuje spôsob konvertovania farebných tlačových údajov na odtiene sivej.
[Nastavenie šírky]
Upraví hrúbku konkrétnych objektov, ako sú napríklad text a čiary.
[Zachytenie]
124
Zoznam nastavení
Vykoná proces prekrytia na hranici medzi textom alebo grafikou a pozadím na zabránenie bielym čiaram okolo
okrajov textu alebo grafiky.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti zachytenia]
Umožňuje nastaviť šírku zachytávania a hustotu.
[Upraviť objem tonera použitého na farebnú tlač]
Upraví množstvo tonera na zabránenie príliš veľkej spotrebe tonera pri farebnej tlači. Možnosť [Úroveň 1]
mierne zníži množstvo tonera v oblastiach s veľkým množstvom farieb. Možnosť [Úroveň 2] zníži celkové
množstvo tonera.
[Pri čiernobielej tlači použiť konverziu na odtiene sivej v ovládači]
Uprednostní konverziu na odtiene sivej v ovládači pred konverziou aplikácie pri čiernobielej tlači.
[CanoFine]
Nastaví kontrast a vyváženie farieb obrázkov na tlač odlišných obrázkov.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti funkcie CanoFine]
Umožňuje nastaviť spôsob spracovania tlače pomocou funkcie [CanoFine].
[Režim farieb]
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej strany
v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Nastavenie počtu farieb] > dialógové okno [Nastavenie počtu farieb]
Umožňuje prepínať medzi plne farebnou tlačou a dvojfarebnou tlačou.
Ak vyberiete možnosť [Dve farby], nastavte farbu, ktorú chcete používať s čiernou farbou v [Farba, ktorá sa
použije s čiernou]. Časti údajov tlače, pre ktoré neexistujú žiadne farebné údaje, sa vytlačia v čiernobielych
odtieňoch, pričom časti, pre ktoré existujú farebné dáta, sa vytlačia v odtieňoch špecifikovanej farby.
[Manuálne nastavenia farieb]/[Manuálne nastavenia odtieňov sivej] > dialógové okno
[Nastavenia farieb]/[Nastavenia odtieňov sivej]
Umožňuje upraviť farby, jas, kontrast a zladenie farieb.
Karta [Úprava farieb]/[Úprava odtieňov sivej]
[Originál]/[Ukážka]
Umožňuje skontrolovať upravený obraz.
[Zvýšiť (Farebne)]
Upravuje farby. Kliknite a potiahnite obrázok smerom k príslušnej farbe, ktorú chcete zosilniť.
[Jas]
Upravuje jas. Pomocou bočného panela zosvetlite alebo stmavte obraz.
[Kontrast]
Upravuje kontrast. Pomocou bočného panela zvýšte alebo znížte kontrast obrazu.
[Úprava objektu] > dialógové okno [Úprava objektu]
Nastavuje typ údajov, pre ktoré sa má vykonať úprava farieb. Môžete vybrať obrázky, grafiku alebo text.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.
Karta [Ladenie]
[Režim ladenia]
Nastaví, či sa zladenie farieb má vykonať na strane zariadenia alebo na strane ovládača, alebo či ho ovládač
nemá vykonať.
[Priorita ladenia farieb aplikácie]
Uprednostní nastavenie aplikácie pri vykonávaní ladenia.
[Metóda ladenia]
Nastaví, ktorý koeficient sa uprednostní pri ladení.
125
Zoznam nastavení
[Profil monitora]
Umožňuje vybrať nastavenie vhodné pre monitor, keď je možnosť [Režim ladenia zariadenia] vybratá pre
položku [Režim ladenia]. Ak je pre jednu možnosť určených viacero hodnôt gama, na získanie lepších výsledkov
vyberte vyššiu hodnotu gama, ak je vytlačený obraz svetlejší než na monitore.
[Obrázky]/[Grafika]/[Text]
Umožňuje nastaviť [Metóda ladenia] a [Profil monitora] pre obrázky, grafiku a text, ak je vybraná možnosť
[Režim ladenia] > [Režim ladenia zariadenia].
[Gama]
Umožňuje upraviť hodnotu gama, keď je možnosť [Nastavení gama u hostitele]/[Nastavení gama na zařízení]
vybraná pre položku [Režim ladenia].
[Získať informácie o kalibrácii]
Slúži na získanie informácií o kalibrácii zo zariadenia na automatickú úpravu farby počas tlače.
[Informácie o prídavných programoch]
Zobrazí informácie týkajúce sa prídavných modulov (rozšírených funkcií) pridaných k ovládaču.
[Informácie]
Zobrazí verziu ovládača.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Výtlačky sú príliš tmavé alebo príliš svetlé(P. 155)
126
Zoznam nastavení
Karta [Kvalita] (PS3)
Môžete určiť podrobné nastavenia kvality tlače.
Táto časť uvádza nastavenia zobrazené v ovládači PS3.
[Rýchlosť vykresľovania]
Nastaví spôsob rasterizácie obrazu pre tlačové údaje.
[1 BPP [Zvýšená]]
Vyjadruje gradáciu ako poltóny a tlačí vysokou rýchlosťou. Tlačí znaky a tenké čiary čiernou farbou.
[24 BPP]
Tlač trvá dlhšie ako v režime [1 BPP [Zvýšená]], ale kvalita je vyššia.
[Rozlíšenie]
Nastaví rozlíšenie tlače.
[Poltóny]
Nastaví vzory vyhladenia farebného prechodu na vyjadrenie poltónov (oblasti medzi tmavými a svetlými
oblasťami).
[Predvolené nastavenie tlačiarne]
Používa nastavenia zariadenia.
[Rozlíšenie]
Uprednostní rozlíšenie a vytlačí obrysy hladko.
[Vysoké rozlíšenie]
Využíva rozlíšenie vzoru vyhladenia aj s viacerými riadkami ako [Rozlíšenie].
[Gradácia]
Využíva vzor vyhladenia, ktorý uprednostňuje postupnosť.
[Chybová difúzia]
Využíva vzor vyhladenia, ktorý uprednostňuje rozptýlenie chyby, čím zaisťuje excelentné detaily.
[Vzor 1] až [Vzor 7]
Použije nasledujúce nastavenia spracovania poltónov nezávisle od textu, grafiky a obrázkov.
Ak existuje 7 vzorov:
Text
Grafika
Obrázky
Vzor 1
Chybová difúzia Chybová difúzia Rozlíšenie
Vzor 2
Chybová difúzia Chybová difúzia Gradácia
Vzor 3
Chybová difúzia Rozlíšenie
Rozlíšenie
Vzor 4
Chybová difúzia Gradácia
Gradácia
Vzor 5
Rozlíšenie
Rozlíšenie
Gradácia
Vzor 6
Rozlíšenie
Gradácia
Gradácia
Vzor 7
Chybová difúzia Rozlíšenie
127
Gradácia
Zoznam nastavení
Ak existuje 6 vzorov:
Text
Grafika
Obrázky
Vzor 1
Rozlíšenie Rozlíšenie Gradácia
Vzor 2
Rozlíšenie Gradácia
Gradácia
Vzor 3
Rozlíšenie Gradácia
Rozlíšenie
Vzor 4
Gradácia
Rozlíšenie Rozlíšenie
Vzor 5
Gradácia
Rozlíšenie Gradácia
Vzor 6
Gradácia
Gradácia
Rozlíšenie
[Vlastná]
Využíva upravené vzory vyhladenia.
[Nastavenia] > dialógové okno [Vlastné nastavenia]
Umožňuje vám zadať počet riadkov obrazovky (frekvencia) a uhol vzoru.
[Šetrenie tonera]
Tlačí tenšie čiary na šetrenie tonera.
[Pokročilé vyhladzovanie]
Vyhladí okraje textu, čiar a obrázkov. Možnosť [Hladké 2] vykonáva silnejšie spracovanie vyhladenia ako [Hladké
1].
[Tlačiť ako negatív]
Vytlačí negatívny obraz dokumentu zámenou hodnôt čiernej a bielej.
[Tlačiť ako zrkadlový obraz]
Vytlačí zrkadlový obraz dokumentu horizontálnym pretočením obrazu.
[Manuálne nastavenia odtieňov sivej]
Umožňuje vám upraviť tlač v odtieňoch sivej.
[Úprava odtieňov sivej] > dialógové okno [Úprava odtieňov sivej]
Umožní vám nastaviť jas pri tlači dokumentu v odtieňoch sivej.
[Rozšírené nastavenia] > dialógové okno [Rozšírené nastavenia]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia kvality tlače, ako napríklad rozlíšenie, gradácia, množstvo tonera a
pod.
[Formát výstupu]
Umožňuje vám vybrať formát dát pre súbory PS.
[Nastavenia písma TrueType]
Umožňuje vám zadať podrobné nastavenia písma TrueType.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti písma TrueType]
Umožňuje vám nastaviť formát, v ktorom budú fonty TrueType odosielané do zariadenia.
128
Zoznam nastavení
[Gradácia]
Nastaví metódu gradácie. Možnosť [Vysoká 2] používa jemnejšie gradácie ako [Vysoká 1] na vyhladenie gradácií.
[Sýtosť tonera]
Upraví hustotu tonera.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti sýtosti tonera]
Umožňuje nastaviť sýtosť každej farby.
[Zlepšenie čiar]
Tenké čiary vytlačí hrubšie. Táto funkcia je užitočná pri tlači malého textu a čiarových kódov. Toto nastavenie
možno vypnúť, ak je rozlíšenie nastavené na 600 dpi.
[Korekcia množstva tonera]
Upraví množstvo tonera podľa obsahu tlačových údajov. Možnosť [Priorita gradácie] použije optimálne
množstvo tonera na tlačové údaje, ktoré obsahujú veľa grafiky a CG gradácií. Možnosť [Priorita textu] použije
optimálne množstvo tonera na tlačové údaje, ktoré obsahujú najmä text.
[Kontrola čiar]
Zlepšuje reprodukciu textu a čiar. Možnosť [Priorita rozlíšenia] uprednostňuje rozlíšenie. Možnosť [Priorita
gradácie] uprednostňuje gradáciu.
[Ostrosť]
Upraví ostrosť obrysov obrázkov.
[Ostrosť (fotografia)]
Zvýrazňuje obrysy obrázkov.
[Jemné nastavenie hustoty]
Upraví hustotu tlače pre malý text a tenké čiary. Táto funkcia je užitočná na korekciu „prasklín“ v texte a čiarach.
[Kombinované spracovanie obrázkov]
Prepína medzi tlačou so spracovaním pseudorastra a tlačou bez akéhokoľvek spracovania, ak je v rámci
aplikácie špecifikované spracovanie rastra, ktorý nie je podporovaný ovládačom PS3. Toto nastavenie použite,
keď nie je možné získať očakávaný výsledok tlače.
[Vyhladenie gradácie]
Tlačí prechody medzi farbami v gradáciách hladko. Možnosť [Hladké 2] vykoná silnejšie spracovanie vyhladenia
ako možnosť [Hladké 1].
[Kompresia obrázkov]
Upraví pomer kompenzácie tlačových údajov pri odosielaní do zariadenia a tlačí s uprednostnením kvality
obrazu alebo rýchlosti tlače.
[Optimalizácia kompresie obrázkov]
Používa metódu optimalizácie, ktorá prepína medzi nezvratnou a zvratnou optimalizáciou alebo používa
metódu jednotnej komprimácie bez optimalizácie. Ak je obrázok komprimovaný s optimalizáciou, blokový šum
JPEG sa potlačí.
[Spracovanie kompresie pre prenos údajov]
Prepína medzi uprednostňovaním kvality obrázka a rýchlosti pri komprimovaní a prenose obrazových údajov.
[Zlepšenie obrázkov]
Nastavuje použitie funkcie vyhladzovania, ktorá upravuje obrysy textu a diagramov, aby boli hladšie. Ak
vyberiete možnosť [Predvolené nastavenie tlačiarne], použije sa nastavenie zariadenia.
[Konverzia odtieňov sivej]
Špecifikuje spôsob konvertovania farebného dokumentu na dokument v odtieňoch sivej.
[Nastavenie bodového zisku]
Umožňuje vám úpravu nastavení poltónových bodov na účely korekcie zisku bodov. Úprava nastavení je
vykonávaná pomocou možnosti [Štandardné] (hodnota zisku bodu + 20 %) ako referenciou.
129
Zoznam nastavení
[Nastavenie šírky]
Upraví hrúbku konkrétnych objektov, ako sú napríklad text a čiary.
[Zachytenie]
Vykoná proces prekrytia na hranici medzi textom alebo grafikou a pozadím na zabránenie bielym čiaram okolo
okrajov textu alebo grafiky.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti zachytenia]
Umožňuje nastaviť šírku zachytávania a hustotu.
[Upraviť objem tonera použitého na farebnú tlač ]
Upraví množstvo tonera na zabránenie príliš veľkej spotrebe tonera pri farebnej tlači. Možnosť [Úroveň 1]
mierne zníži množstvo tonera v oblastiach s veľkým množstvom farieb. Možnosť [Úroveň 2] zníži celkové
množstvo tonera.
[Pri čiernobielej tlači použiť konverziu na odtiene sivej v ovládači]
Uprednostní konverziu na odtiene sivej v ovládači pred konverziou aplikácie pri čiernobielej tlači.
[Optimalizácia tlače reklamných pútačov]
Zvyšuje množstvo tonera na zreteľnú tlač POP reklám a obrázkov.
Túto funkciu možno používať, ak je v položke [Profil konfigurácie] vybraný konfiguračný profil, ktorý podporuje
laserové tlačiarne. Nasledujúce položky treba taktiež nastaviť vopred.
● Karta [Základné nastavenia]/[Dokončenie]
Vyberte položku [Jednostranná tlač] v [Jednostranne/obojstranne/tlač brožúr] alebo [Štýl tlače]
● Karta [Základné nastavenia]/[Farba]
Vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]] alebo [Farebne] v ponuke [Režim farieb]
● Karta [Nastavenia zariadenia]
Zapnite položku [Funkcia [Optimalizácia tlače reklamných pútačov]] v ponuke [Podrobnosti] > karta [Kvalita]
Pri zapnutí tejto funkcie odporúčame pre zariadenie nastaviť načasovanie oznámení pre malé množstvo tonera
na možnosť [POP Print]. Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
[Režim farieb]
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej strany
v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Informácie o prídavných programoch]
Zobrazí informácie týkajúce sa prídavných modulov (rozšírených funkcií) pridaných k ovládaču.
[Informácie]
Zobrazí verziu ovládača.
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení na tejto karte.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Výtlačky sú príliš tmavé alebo príliš svetlé(P. 155)
130
Zoznam nastavení
Karta [Farba] (PS3)
Môžete prepínať medzi farebnou tlačou, čiernobielou tlačou a nastavovať farby.
POZNÁMKA
● Ak vyberiete možnosť [Predvolené nastavenie tlačiarne], budú použité nastavenia zariadenia.
[Režim farieb]
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej strany
v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Režim ladenia RGB]
Umožňuje vám vybrať režim so zodpovedajúcimi farbami pre RGB vstup.
Ak bola vybraná možnosť [Konverzný profil zariadenia], bude použitý profil, ktorý je kombináciou profilu okolitej
svetelnosti a farebnej výplne. Môžete použiť optimálne nastavenie z [Vstup RGB [Svetlo + farebný priestor]].
[Režim zdroja RGB]
Umožňuje vám vybrať profil RGB, ktorý sa zhoduje s monitorom a je použitý pri tlači RGB dát. Ak je vybraná
možnosť [Žiadny], je vykonané farebné oddelenie RGB dát na CMYK bez použitia profilu RGB.
POZNÁMKA
● Ak chcete pridať profil, ktorý ste vytvorili, stiahnite ho do zariadenia pomocou Resource Management plug-in
v iW Management Console.
[Metóda ladenia RGB]
Umožňuje vám vybrať spôsob tlače pri použití profilu vstupu RGB.
[Predvolené nastavenie tlačiarne]
Používa nastavenia zariadenia.
[Sýtosť]
Optimalizuje výstup a zaisťuje čisté a sýte farby a vytvára jasné obrysy textu.
[Percepčné [Ladenie podľa farieb monitora]]/[Percepčné]
Optimalizuje farebný rozsah na zariadení a vytvára tak predpoklady pre najlepšie tlačové výsledky bitmapových
obrázkov.
[Percepčné [Fotografické]]/[Všeobecné]
Optimalizuje farebný rozsah na zariadení a vytvára tak predpoklady pre najlepšie tlačové výsledky
fotografických obrázkov.
[Kolorimetrické]
Zaisťuje čo najvernejšiu zhodu pri interpretácii farieb RGB vo farbách CMYK bez ohľadu na použité médium.
[Živé fotografie]
Poskytuje sýtejšie a hlbšie farby ako [Percepčné [Fotografické]].
POZNÁMKA
131
Zoznam nastavení
● Ak ste nastavili [Profil výstupu] na iné nastavenia ako [Štandardný], [Percepčné [Fotografické]] bude mať
rovnaký farebný odtieň ako [Percepčné [Ladenie podľa farieb monitora]]/[Percepčné] a [Živé fotografie] bude
mať rovnaký farebný odtieň ako Sýtosť.
[Spracovanie čistej čiernej RGB]
Vytlačí čierne a sivé dáta s ekvivalentným pomerom R ku G ku B s použitím len čierneho (K) tonera. Ak túto
možnosť neoznačíte, budú použité tonery CMYK s nastaveniami vybranými pre [Profil výstupu].
[Vstup RGB [Svetlo + farebný priestor]]
Umožní vám vybrať okolitú svetelnosť, teplotu farby a rozsah farieb monitora na použitie profilu prepojenia
zariadenia s RGB vstupom.
[Režim ladenia CMYK]
Umožňuje vám vybrať režim so zodpovedajúcimi farbami pre CMYK vstup.
Ak bola vybraná možnosť [Konverzný profil zariadenia], bude použitý profil, ktorý je kombináciou profilu okolitej
svetelnosti a farebnej výplne. Môžete použiť optimálne nastavenie z [Vstup CMYK [Svetlo + farebný priestor]].
[Profil simulácie CMYK]
Umožňuje vám vybrať simulačný profil CMYK. Ak je vybraný [Žiadny], bude použitý farebný model závislý od
zariadenia bez použitia profilu CMYK.
[Spracovanie čistej čiernej CMYK]
Vytlačí čierne a sivé dáta s použitím len čierneho (K) tonera. Ak túto možnosť neoznačíte, budú použité tonery
CMYK s nastaveniami vybranými pre [Profil výstupu].
[Vstup CMYK [Svetlo + farebný priestor]]
Umožní vám vybrať okolitú svetelnosť, teplotu farby a rozsah farieb monitora na použitie profilu prepojenia
zariadenia s CMYK vstupom.
[Profil výstupu]
Umožňuje vám vybrať profil, ktorý je definovaný farebnými atribútmi zariadenia, ktoré práve používate.
POZNÁMKA
● Ak chcete pridať profil, ktorý ste vytvorili, stiahnite ho do zariadenia pomocou Resource Management plug-in
v iW Management Console.
[Profil GCR 100 %]
Umožňuje vám nastaviť hustotu tonera tak, aby boli eliminované akékoľvek nepravidelnosti v hustote tlače
riadkov a textu.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje vám konfigurovať podrobné nastavenia farieb.
[Text v čistej čiernej]
132
Zoznam nastavení
Vytlačí čierny text (R=G=B=0 %, C=M=Y=100 %/Bk=N % alebo C=M=Y=0 %/Bk=100 %) dáta s použitím len
čierneho tonera. Táto funkcia zabraňuje nezarovnanému farebnému toneru v tlači v blízkosti čierneho textu.
[Čierna pretlač]
Tlačí čierny text na farebné pozadie. Pri spoločnom nastavení s [Text v čistej čiernej] sú farebné pozadia tlačené
všetky farebne, následne je tlačený čierny text, ktorý prekrýva pozadie a zabraňuje vzniku nepotlačených bielych
miest v blízkosti okrajov textu.
[Kombinované rozstupy vo farbe]
Kombinuje pri tlači farebne oddelené CMYK dáta do jednej zostavy dát.
[Kombinovaná pretlač]
Umožňuje tlač cez CMYK dáta vo forme kompozitného výstupu. Keďže všetky farby použité v dátovej zostave sú
pretlačené v jednej rovine, výsledkom je vynikajúci výsledok bez oddeľovania farieb.
[Bodové ladenie farieb]
Špecifikuje optimálnu metódu reprodukcie bodovej farby (špeciálnej farby). Pomocou uvedeného farebného
profilu špecifikovaného v aplikácii môžete konvertovať farby na hodnoty CMYK nezávislé od zariadenia, ktoré
najviac zodpovedajú bodovým farbám. Ak tak chcete urobiť, musíte najskôr stiahnuť uvedený farebný profil do
tlačiarne pomocou nástroja na správu preberania zdrojov.
POZNÁMKA
● Ak chcete použiť túto funkciu, stiahnite špecifikovaný farebný profil do zariadenia pomocou Resource
Management plug-in v iW Management Console.
[Sýtosť tonera]
Upraví hustotu tonera.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobnosti sýtosti tonera]
Umožňuje nastaviť sýtosť každej farby.
[Jas]
Umožňuje vám upraviť nastavenia jasu pomocou posuvného ovládača.
[Profil odtieňov sivej]
Konvertuje pri tlači dáta sivej nezávislé od tlačiarne na dáta CMYK. Ak nechcete použiť túto funkciu, sú dáta
vytlačené s použitím len čierneho tonera (K).
[Úprava farebného vstupu RGB]
Umožňuje vám upraviť nastavenia farieb pri tlači RGB dát.
[Nastavenia] > dialógové okno [Podrobnosti úpravy farebného vstupu RGB]
Umožňuje vám manuálne upraviť odtieň, jas a kontrast.
[Použiť CanoFine]
Nastaví kontrast a vyváženie farieb obrázkov na tlač odlišných obrázkov.
[Nastavenia] > dialógové okno [Podrobnosti funkcie CanoFine]
Umožňuje vám nastaviť metódu spracovania tlače pomocou funkcie CanoFine. Ak vyberiete možnosť
[Hromadné spracovanie jednotlivých stránok], budú viaceré bitmapy na strane spracované ako jedna dátová
položka.
[Rozlišovať farebné a čiernobiele strany u hostiteľa]
Rozlišuje na úrovni počítača, či sú dáta tlače farebné alebo čiernobiele (monochromatické) a tlačí v režime
zodpovedajúcom požadovanému výsledku. Ak je prítomných veľké množstvo bitmapových dát, sú vytlačené
farebne.
[Použiť nastavenia farebné/ČB z aplikácie]
Tlačí s prioritou stanovenou pre nastavenie farebnej tlače a nastavenia čiernobielej tlače v aplikácii.
133
Zoznam nastavení
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení na tejto karte.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Úprava farieb (PS3)(P. 63)
134
Zoznam nastavení
Karta [Mimoriadne nastavenia] (PS3)
Môžete nastaviť rozličné funkcie papiera a tlače, ktoré budú použité len na špecifikovaný interval stránok v
rámci dokumentu.
[Mimoriadna strana] > dialógové okno [Nastavenia mimoriadnej strany]
Umožňuje vám definovať nastavenia len pre určitý výber stránok v dokumente.
Spoločné nastavenia pre všetky karty
[Strana]
Definujte interval stránok na nastavenie výberu.
POZNÁMKA
● Ak nastavíte možnosť [Použiť základné nastavenia], budú použité funkcie nastavené na všetkých ostatných
kartách, ktoré sú iné ako [Mimoriadne nastavenia].
Karta [Nastavenie strany]
[Vybrať podľa]
Nastaví, či bude papier na tlač určený na základe zdroja papiera alebo podľa typu papiera.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera.
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia typu papiera]
Umožňuje vám vybrať typ papiera.
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý sa bude tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia
[Formát strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Štýl tlače]
Určuje spôsob výstupu tlačových údajov.
[Základné nastavenia]
Zobrazuje funkcie definované vo všetkých kartách, ktoré nie sú karty [Mimoriadne nastavenia] v zozname.
[Podrobnosti konečnej úpravy] > dialógové okno [Podrobnosti konečnej úpravy]
Umožňuje zadať počiatočné pozície tlače.
Karta [Kvalita]
[Poltóny]
Nastaví vzory vyhladenia farebného prechodu na vyjadrenie poltónov (oblasti medzi tmavými a svetlými
oblasťami).
[Nastavenia] > dialógové okno [Vlastné nastavenia]
Umožňuje vám zadať počet riadkov obrazovky (frekvencia) a uhol vzoru.
[Ostrosť]
Upraví ostrosť obrysov obrázkov.
[Jemné nastavenie hustoty]
Upraví hustotu tlače pre malý text a tenké čiary. Táto funkcia je užitočná na korekciu „prasklín“ v texte a
čiarach.
Karta [Farba]
[Režim farieb]
135
Zoznam nastavení
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej
strany v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Režim ladenia RGB]
Umožňuje vám vybrať režim so zodpovedajúcimi farbami pre RGB vstup.
Ak bola vybraná možnosť [Konverzný profil zariadenia], bude použitý profil, ktorý je kombináciou profilu
okolitej svetelnosti a farebnej výplne. Môžete použiť optimálne nastavenie z [Vstup RGB [Svetlo + farebný
priestor]].
[Režim zdroja RGB]
Umožňuje vám vybrať profil RGB, ktorý sa zhoduje s monitorom a je použitý pri tlači RGB dát. Ak je vybraná
možnosť [Žiadny], je vykonané farebné oddelenie RGB dát na CMYK bez použitia profilu RGB.
POZNÁMKA
● Ak chcete pridať profil, ktorý ste vytvorili, stiahnite ho do zariadenia pomocou Resource Management plug-in
v iW Management Console.
[Metóda ladenia RGB]
Umožňuje vám vybrať spôsob tlače pri použití profilu vstupu RGB.
[Použiť základné nastavenia]
Použije funkcie definované vo všetkých kartách, ktoré nie sú karty [Mimoriadne nastavenia].
[Sýtosť]
Optimalizuje výstup a zaisťuje čisté a sýte farby a vytvára jasné obrysy textu.
[Percepčné [Ladenie podľa farieb monitora]]/[Percepčné]
Optimalizuje farebný rozsah na zariadení a vytvára tak predpoklady na najlepšie tlačové výsledky bitmapových
obrázkov.
[Percepčné [Fotografické]]/[Všeobecné]
Optimalizuje farebný rozsah na zariadení a vytvára tak predpoklady na najlepšie tlačové výsledky
fotografických obrázkov.
[Kolorimetrické]
Zaisťuje čo najvernejšiu zhodu pri interpretácii farieb RGB vo farbách CMYK bez ohľadu na použité médium.
[Živé fotografie]
Poskytuje sýtejšie a hlbšie farby ako [Percepčné [Fotografické]].
POZNÁMKA
● Ak ste nastavili [Profil výstupu] na iné nastavenia ako [Štandardný], [Percepčné [Fotografické]] bude mať
rovnaký farebný odtieň ako [Percepčné [Ladenie podľa farieb monitora]]/[Percepčné] a [Živé fotografie] bude
mať rovnaký farebný odtieň ako Sýtosť.
[Spracovanie čistej čiernej RGB]
Vytlačí čierne a sivé dáta s ekvivalentným pomerom R ku G ku B s použitím len čierneho (K) tonera. Ak túto
možnosť neoznačíte, budú použité tonery CMYK s nastaveniami vybranými pre [Profil výstupu].
[Vstup RGB [Svetlo + farebný priestor]]
Umožní vám vybrať okolitú svetelnosť, teplotu farby a rozsah farieb monitora na použitie profilu prepojenia
zariadenia s RGB vstupom.
[Režim ladenia CMYK]
Umožňuje vám vybrať režim so zodpovedajúcimi farbami pre CMYK vstup.
Ak bola vybraná možnosť [Konverzný profil zariadenia], bude použitý profil, ktorý je kombináciou profilu okolitej
svetelnosti a farebnej výplne. Môžete použiť optimálne nastavenie z možnosti [Vstup CMYK [Svetlo + farebný
priestor]].
[Profil simulácie CMYK]
Umožňuje vám vybrať simulačný profil CMYK. Ak je vybraný [Žiadny], bude použitý farebný model závislý od
zariadenia bez použitia profilu CMYK.
136
Zoznam nastavení
[Spracovanie čistej čiernej CMYK]
Tlačí čierne a biele dáta s použitím len čierneho (K) tonera.
[Vstup CMYK [Svetlo + farebný priestor]]
Umožní vám vybrať okolitú svetelnosť, teplotu farby a rozsah farieb monitora na použitie profilu prepojenia
zariadenia s CMYK vstupom.
[Profil GCR 100 %]
Umožňuje vám nastaviť hustotu tonera tak, aby boli eliminované akékoľvek nepravidelnosti v hustote tlače
riadkov a textu.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje vám konfigurovať podrobné nastavenia farieb.
[Profil odtieňov sivej]
Konvertuje pri tlači dáta sivej nezávislé od tlačiarne na dáta CMYK. Ak nechcete použiť túto funkciu, sú dáta
vytlačené s použitím len čierneho tonera (K).
[Obálky] > dialógové okno [Nastavenia prednej/zadnej obálky]
Vloží prednú a zadnú obálku. Takisto môžete nastaviť zdroj papiera prednej a zadnej obálky, a či sa má na ne
tlačiť.
[Vloženie hárkov] > dialógové okno [Nastavenia vloženia hárkov]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa vložených hárkov.
[Zoznam nastavení]
Zobrazuje hárky na vloženie a ich pozíciu v zozname.
[Odstrániť]
Odstráni vybraté nastavenia vloženia hárka zo zoznamu [Zoznam nastavení].
[Hárky na vloženie]
Určuje typ papiera hárkov na vloženie.
[Zdroj papiera]
Určuje zdroj papiera hárkov na vloženie.
[Tlač na]
Tlačí na vybraté strany hárkov na vloženie.
[Vloženie]
Vloží hárky na rozdelenie dokumentu na sekcie.
[Rozraďovač]
Vloží rozraďovač do dokumentu.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia typu papiera]
Umožňuje zmeniť typ papiera rozraďovača.
[Podrobnosti rozraďovača] > dialógové okno [Podrobnosti rozraďovača]
Umožňuje nastaviť tlačovú pozíciu na rozraďovačoch.
[Pridať]
Pridá nastavenia vloženia hárka do zoznamu [Zoznam nastavení].
[Zoznam mimoriadnych nastavení]
Zobrazí aktuálne nastavenia výberu ako zoznam.
137
Zoznam nastavení
[Upraviť]
Umožňuje vám editovať nastavenie výberu strán.
[Zlúčiť]
Kombinuje vybrané viaceré výbery strán do jedného intervalu. Môžete kombinovať len nastavenia, ktorých
interval výberu je súvislý a nastavenia sú totožné.
[Odstrániť]
Vymaže nastavenia vybraného intervalu strán.
[Základné nastavenia]
Zobrazuje funkcie definované vo všetkých kartách, ktoré nie sú karty [Mimoriadne nastavenia] v zozname.
Príbuzné témy
Spoločné nastavenia pre všetky karty(P. 101)
Nastavenie výberu strán (PS3)(P. 98)
138
Zoznam nastavení
Karta [Nastavenia zariadenia]
Môžete nakonfigurovať nastavenia doplnkov zariadenia a správcovské nastavenia.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Informácie o zariadení]
Zobrazuje, či sa stav zariadenia nastaví automaticky alebo manuálne. Ak chcete získať informácie o zariadení a
použiť ich na nastavenia na karte [Nastavenia zariadenia], kliknite na položku [
] (Získať informácie o stave
zariadenia).
POZNÁMKA
● Ak vyberiete možnosť [Zap.] z [Iné nastavenia] > [Pri získavaní informácií o zariadení zmeniť konfiguračný
profil] v dialógovom okne [Podrobné nastavenia], profil konfigurácie sa automaticky zmení podľa získaných
informácií o zariadení.
[Profil konfigurácie]
Zobrazí použitý profil konfigurácie.
[Zmeniť] > dialógové okno [Zmeniť konfiguračný profil]
Umožňuje zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
[Vybrať konfiguračný profil]
[Automaticky vybrať konfiguračný profil vhodný pre vaše zariadenie]
Nastaví profil konfigurácie vhodný pre používaný model tlačiarne.
[Vybrať manuálne]
Umožňuje manuálne nastaviť profil konfigurácie.
[
] (Importovať konfiguračný profil)
Importuje súbor exportovaného profilu konfigurácie (*.typ).
[
] (Odstrániť)
Odstráni importovaný profil konfigurácie vybratý v okne [Konfiguračný profil].
[Získať informácie o zariadení]
Získa informácie o zariadení a použije ich na nastavenia na karte [Nastavenia zariadenia].
POZNÁMKA
● Ak informácie o zariadení nemožno načítať, ručne nastavte profil konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu
tlačiarne.
● Ak nedokážete správne nastaviť položky zobrazené na karte [Nastavenia zariadenia] ani po použití profilu
konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu tlačiarne, môžete použiť funkciu a informácie o doplnkoch, ktoré
vyhovujú zariadeniu, nastavením typu konfiguračného profilu.
Informácie o nastavení typov konfiguračného profilu(P. 93)
139
Zoznam nastavení
[
] (Export) > dialógové okno [Exportovať konfiguračný profil]
Umožňuje exportovať a uložiť aktuálne nastavenia na karte [Nastavenia zariadenia] ako súbor profilu
konfigurácie (*.typ).
[Typ zariadenia]
Nastaví typ zariadenia.
[Nastavenia dokončenia]
Nastaví funkcie konečnej úpravy zariadenia.
[Nastavenia zdroja papiera]
Zobrazí doplnky zdroja papiera pripojené k zariadeniu.
[Priradenie formulára k zásobníku] > dialógové okno [Priradenie formulára k zásobníku]
Umožňuje nastaviť veľkosť a typ papiera v jednotlivých zdrojoch papiera.
[Nastavenia veľkosti papiera] > dialógové okno [Nastavenia veľkosti papiera]
Umožňuje nastaviť veľkosť používaného papiera.
[Zdroj papiera] > dialógové okno [Zdroj papiera]
Umožňuje nastaviť doplnky zdrojov papiera pripojené k zariadeniu.
[Nastavenia výstupu]
Zobrazí doplnky výstupu papiera pripojené k zariadeniu.
[Nastavenia výstupu papiera] > dialógové okno [Nastavenia výstupu papiera]
Umožňuje nastaviť doplnky výstupov papiera pripojené k zariadeniu.
[Iné nastavenia]
Umožňuje nakonfigurovať správcovské nastavenia týkajúce sa zariadenia.
[Zaraďovanie u hostiteľa]
Nastaví, či sa spracovanie tlačových údajov vykoná v hostiteľovi (počítači) alebo v zariadení.
Ak vyberiete možnosť [Automaticky], spracovanie sa vykoná v zariadení, keď je možné použiť len funkcie
zariadenia, čím sa zvýši rýchlosť tlače.
[Výstup PS z aplikácie]
Nastaví, či aplikácia odošle kód PostScript priamo do tlačiarne.
Výsledný výstup tlače brožúry a vrstvenie tlače sa môžu kvôli nastaveniu pre túto funkciu zmeniť.
[Nastaviť informácie o používateľovi]
Umožňuje nastaviť meno používateľa pre tlačové úlohy a kód PIN na zabezpečenú tlač.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia informácií o používateľovi]
[Meno používateľa]
Nastaví meno používateľa na tlačové úlohy.
[Kód PIN na zabezpečenú tlač]
Nastaví kód PIN na zabezpečenú tlač.
140
Zoznam nastavení
[Vždy potvrdiť informácie o používateľovi pri vykonávaní zabezpečenej tlače]
Počas zabezpečenej tlače zobrazí dialógové okno [Potvrdiť kód PIN] na potvrdenie alebo nastavenie názvu
údajov, používateľského mena a kódu PIN.
[Potvrdiť meno používateľa pri tlači]
Zobrazí dialógové okno [Potvrdiť meno používateľa], ktoré umožňuje potvrdiť alebo nastaviť meno používateľa
pri tlači.
[Zobraziť predtým zadané informácie pri potvrdení]
Zobrazí dialógové okná na potvrdenie s automaticky zadaným menom používateľa a kódom PIN použitým pri
poslednej tlači.
[Správa mien používateľov]/[Nastavenia predvolených hodnôt] > dialógové okno [Správa mien
používateľov]/[Nastavenia predvolených hodnôt]
Umožňuje nakonfigurovať predvolené nastavenia mena používateľa a kódu PIN.
[Meno na nastavenie ako meno používateľa]
Umožňuje zadať prihlasovacie meno do systému Windows, názov počítača alebo akýkoľvek požadovaný názov
pre meno používateľa.
[Kód PIN na zabezpečenú tlač]
Nastavte kód PIN na zabezpečenú tlač.
[Vždy potvrdiť informácie o používateľovi pri vykonávaní zabezpečenej tlače]
Počas zabezpečenej tlače zobrazí dialógové okno [Potvrdiť kód PIN] na potvrdenie alebo nastavenie názvu
údajov, používateľského mena a kódu PIN.
[Potvrdiť meno používateľa pri tlači]
Zobrazí dialógové okno [Potvrdiť meno používateľa], ktoré umožňuje potvrdiť alebo nastaviť meno používateľa
pri tlači.
[Nepovoliť zmeny mien používateľov]
Zakazuje zmeny používateľského mena v dialógovom okne [Nastavenia informácií o používateľovi].
[Opraviť nastavenie [Nastavenia informácií o používateľovi] – [Vždy potvrdiť informácie o používateľovi
pri vykonávaní zabezpečenej tlače]]
Opravuje nastavenia [Vždy potvrdiť informácie o používateľovi pri vykonávaní zabezpečenej tlače] na
nastavenie zadané v dialógovom okne [Nastavenia predvolených hodnôt].
[Opraviť nastavenie [Nastavenia informácií o používateľovi] – [Potvrdiť meno používateľa pri tlači]]
Opravuje nastavenia [Potvrdiť meno používateľa pri tlači] na nastavenie zadané v dialógovom okne [Správa
mien používateľov] alebo [Nastavenia predvolených hodnôt].
[Správa používateľov]
Nastaví typ použitej funkcie overovania.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri výbere [Správa podnikových ID] z [Správa používateľov].
[Povoliť nastavenie kódu PIN]
Umožňuje v tomto dialógovom okne nastaviť kód PIN. V prostredí zdieľanej tlačiarne zrušte začiarknutie tejto
položky na serveri, ak chcete zakázať kód PIN alebo nastavenie hesla na klientskych počítačoch.
[Podnikové ID]
Nastaví ID oddelenia, ktoré bolo nastavené na zariadení.
[PIN]
Nastaví kód PIN pre správu ID oddelení. V prípade, že kód PIN nebol nastavený na zariadení, toto pole nechajte
prázdne.
[Overiť]
Overí, či zadané ID oddelenia a kód PIN zodpovedajú hodnotám nastaveným na zariadení.
[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri tlači]
141
Zoznam nastavení
Zobrazí dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN], ktoré umožňuje potvrdiť alebo nastaviť ID oddelenia a
kód PIN pri tlači.
[Nepoužívať správu podnikových ID pri čiernobielej tlači]
Umožňuje vám tlači bez použitia identifikátora oddelenia pri čiernobielej tlači.
[Overiť podnikové ID/kód PIN v zariadení]
Vykonáva overovanie ID oddelenia a kódu PIN na zariadení.
[Nastavenia] > dialógové okno [Nastavenia overovania používateľov]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri výbere [Overenie používateľov] z [Správa používateľov].
[Povoliť nastavenia hesla]
Umožňuje nastaviť heslo. Ak nechcete nastaviť heslo teraz, zadajte ho pri tlači.
[Meno používateľa]
Nastaví meno používateľa na overenie používateľa.
[Heslo]
Nastaví heslo na overenie používateľa. Ak heslo nebolo nastavené na zariadení, toto pole nechajte prázdne.
[Overiť]
Overí, či zadané heslo zodpovedá heslu nastavenému na zariadení.
[Skontrolovať overovacie údaje pri tlači]
Zobrazí dialógové okno [Potvrdenie mena používateľa/hesla], ktoré umožňuje potvrdiť alebo nastaviť overovacie
informácie pri tlači.
[Vykonať overenie na zariadení]
Vykoná proces overenia na zariadení.
[Funkcia zabezpečenej tlače zariadenia]
Vloží informácie o obmedzeniach a sledovaní do tlačových údajov ako bodové vzory pri použití rozširujúcej
súpravy na zamknutie úloh.
[Informácie]
Zobrazí verziu ovládača.
[Nastavenia jazyka] > dialógové okno [Nastavenia jazyka]
Umožňuje prepnúť jazyk zobrazenia.
[Informácie o prídavných programoch]
Zobrazí informácie týkajúce sa prídavných modulov (rozšírených funkcií) pridaných k ovládaču.
[Špeciálne] > dialógové okno [Špeciálne nastavenia]
Umožňuje nastaviť [Opraviť nastavenie [Metóda výstupu] na [Uložiť]].
[Funkcia] > dialógové okno [Nastavenia funkcií zariadenia]
Zobrazí ID funkcie radiča a verziu funkcie zariadenia. Môžete nastaviť aj názov zariadenia.
142
Zoznam nastavení
[Nastavenia písma] > dialógové okno [Nastavenia písma]
Umožní vám nahradiť písmo tlačiarne za písma TrueType.
[Podrobnosti] > dialógové okno [Podrobné nastavenia]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia na obrazovke nastavení tlače ovládača. Položky označené [
nastavia automaticky pomocou funkcie získania informácií o zariadení. Položky označené [
] sa
] možno bude
treba nakonfigurovať manuálne.
DÔLEŽITÉ
● Ak nastavíte zdroj papiera, ktorý nie je v zariadení nainštalovaný, papier sa bude podávať z prioritného zdroja
papiera v zariadení.
● Ak určený zdroj papiera a veľkosť/typ papiera nesúhlasia, vyskytne sa chyba.
● Ak zadáte funkcie [Nastavenia dokončenia] (obojstranná tlač, zošívanie a pod.) pre zariadenie bez týchto
funkcií, tlač sa vykoná bez týchto funkcií. Napríklad, ak zadáte obojstrannú tlač pre zariadenie, ktoré ju
nepodporuje, údaje sa vytlačia na jednu stranu papiera.
● Ak vyberiete položku [Uložiť] v nastavení [Metóda výstupu] pri tlači zo zariadenia, ktoré nepodporuje
ukladanie do priečinka, dokument sa normálne vytlačí. Ak sa na dotykovom paneli obrazovky zariadenia
zobrazí chyba a zariadenie sa odpojí, dokument sa vytlačí, keď sa zariadenie znova pripojí.
● Ak nastavíte funkciu Správa podnikových ID alebo funkciu overovania používateľov pri tlači na zariadení,
ktoré tieto funkcie nepodporuje, vyskytne sa chyba.
● Ak zapnete možnosť [Spracovať pomocou tlačového procesora] na karte [Iné nastavenia] dialógového okna
[Podrobné nastavenia], dôjde k obmedzeniu funkcií, ktoré sa dajú používať. Podrobnosti nájdete v súbore
Readme.
Príbuzné témy
Nastavenie informácií o zariadení(P. 72)
Nastavenia funkcií zariadenia(P. 77)
Nastavenia zdrojov papiera a cieľov výstupu(P. 78)
Importovanie profilu konfigurácie(P. 90)
Export profilu konfigurácie(P. 88)
Nastavenie funkcie overovania(P. 94)
Nastavenie mena používateľa(P. 96)
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia overovania sa nedá použiť(P. 158)
143
Zoznam nastavení
Karta [Profil]
Môžete upraviť, importovať a exportovať profily. Ak upravíte profily na strane servera v prostredí zdieľanej
tlačiarne, zmeny sa prejavia v klientskych profiloch.
V závislosti od používaného ovládača nemusíte niektoré z opísaných funkcií vidieť.
[Zoznam profilov]
Zobrazuje zaregistrované profily ako zoznam. Poradie môžete zmeniť výberom profilu a kliknutím na položku
[
] (Presunúť hore) alebo [
] (Presunúť dole).
POZNÁMKA
● Profily s červenou bodkou ( ) sú vopred zaregistrované a nedajú sa upraviť ani odstrániť.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazí obsah aktuálneho profilu ako zoznam.
[Pridať]/[Upraviť] > dialógové okno [Pridať/upraviť profil]
Umožňuje pridať nový profil alebo upraviť nastavenia používateľom registrovaného profilu. Nastavte položky
[Názov] a [Ikona]. Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár]. Ak chcete skontrolovať aktuálne
nastavenia v zozname, kliknite na položku [Zobraziť nastavenia].
[Upraviť]
Umožňuje upraviť nastavenia používateľského profilu.
[Odstrániť]
Odstráni sa vybratý profil.
[Názov], [Komentár]
Zobrazí názov a poznámku k vybratému profilu. Môžete upraviť názov a poznámku k profilom registrovaným
používateľmi.
[Import]
Importuje profil uložený ako súbor s príponou *.cfg a pridá ho do zoznamu [Zoznam profilov].
[Export]
Exportuje profil vybratý v zozname [Zoznam profilov] a uloží ho ako súbor s príponou *.cfg.
[Definovať vlastnosť dokumentu]
Povoľuje nastavenia na obrazovke nastavení tlače ovládača. Táto funkcia je užitočná na obmedzenie možnosti
použitia nastavení tlače v klientskych počítačoch v prostredí zdieľanej tlačiarne.
144
Zoznam nastavení
Ak zrušíte výber nasledujúcich nastavení na strane servera, nastavenia všetkých klientskych počítačov sa pevne
nastavia na nastavenia nakonfigurované na serveri.
[Povoliť výber profilu]
Umožňuje vybrať profily na obrazovke nastavení tlače.
[Povoliť úpravu nastavení]
Umožňuje konfigurovať nastavenia tlače iné než výber profilu na obrazovke nastavení tlače. Toto nastavenie je
možné vybrať, keď je vybratá možnosť [Povoliť výber profilu].
Príbuzné témy
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
145
Zoznam nastavení
Canon PageComposer
Môžete zlúčiť viacero súborov vytvorených v rôznych aplikáciách do jedného súboru na tlač.
Pri tlači s funkciou ovládača [Upraviť a zobraziť ukážku] sa otvorí hlavná obrazovka aplikácie Canon
PageComposer.
Ponuka [Súbor]
[Tlač]/[
] (Tlač)
Tlač vybratých súborov.
] (Tlačiť vzorku)
[Tlačiť vzorku]/[
Tlač nátlačku vybratých súborov.
] (Ukážka tlače)
[Ukážka tlače]/[
Zobrazenie ukážky pred tlačou vybratého súboru.
[Ukončiť]
Zavretie hlavnej obrazovky aplikácie Canon PageComposer.
Ponuka [Upraviť]
[Odstrániť]/[
] (Odstrániť dokument)
Odstránenie vybratých súborov.
[Duplikovať]/[
] (Duplikovať dokument)
Duplikovanie vybratých súborov.
[Kombinovať]/[
] (Kombinovať dokumenty) > dialógové okno [Kombinovať]
Zlúčenie vybratých viacerých súborov do jedného a možnosť zadania názvu a konfigurácie nastavení zlúčeného
súboru.
Zobrazenie aktuálnych nastavení každej strany ako miniatúr.
[Názov dokumentu]
146
Zoznam nastavení
Nastavenie názvu zlúčeného súboru.
[Odstrániť]
Odstránenie vybratej strany.
[Ukážka tlače]
Zobrazenie ukážky pred tlačou vybratej strany.
Karta [Zoznam dokumentov]
Zmena poradia súborov v zlúčenom súbore alebo odstránenie súboru zo zlúčeného súboru.
Karta [Nastavenia tlače]
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru. Ak chcete zjednotiť nastavenia veľkosti výstupu, vyberte položku
[Konzistentnosť výstupného formátu]. Ak chcete zjednotiť nastavenia rozloženia strany, vyberte položku
[Konzistentnosť rozloženia].
Ak chcete zadať podrobné nastavenia na obrazovke nastavení tlače ovládača, kliknite na položku [Detaily].
[Rozdeliť]/[
] (Rozdeliť dokumenty)
Rozdelenie vybratého zlúčeného súboru.
[Zmeniť nastavenia tlače]/[
] (Zmeniť nastavenia tlače) > [Zmeniť nastavenia tlače]
Zmena názvu a nastavení vybratého súboru.
Zobrazenie aktuálnych nastavení každej strany ako miniatúr.
[Názov dokumentu]
Nastavenie názvu súboru.
[Odstrániť]
Odstránenie vybratej strany.
[Ukážka tlače]
Zobrazenie ukážky pred tlačou vybratej strany.
Karta [Zoznam dokumentov]
Zmena poradia súborov pri zlučovaní súborov alebo odstránenie súboru zo zlúčeného súboru.
Karta [Nastavenia tlače]
Zmení nastavenia tlače súboru.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Štýl tlače]
Určuje spôsob výstupu tlačových údajov.
[Zošitie]
Strany budú na výstupe zošité.
[Zošívaná väzba]
Vytlačí brožúru zloženú na polovicu a zošitú v strede.
[Konzistentnosť výstupného formátu]
Umožňuje použiť papier rovnakej veľkosti vybraný z rozbaľovacieho zoznamu pre kombinovaný súbor
pozostávajúci zo súborov s rôznou veľkosťou strán.
[Konzistentnosť rozloženia]
147
Zoznam nastavení
Umožňuje nastaviť jedno rozloženie vybrané z rozbaľovacieho zoznamu pre kombinovaný súbor pozostávajúci
zo súborov s rôznou veľkosťou strán.
[Poradie strán]
Určuje poradie strán na vytlačenie.
[Nasledujúci dokument vytlačiť od]
Umožňuje pri zlúčení strán nastaviť miesto začiatku tlače ďalšieho súboru.
[Detaily]
Umožňuje zadať podrobné nastavenia na obrazovke nastavení tlače ovládača.
[Vybrať všetko]
Výber všetkých súborov v zozname.
Ponuka [Presunúť do]
[Nahor]/[Predchádzajúci]/[Nasledujúci]/[Posledný]
[
] (Nahor)/[
] (Predchádzajúci)/[
] (Nasledujúci)/[
Možnosť zmeny poradia presunutím vybratých súborov.
Ponuka [Pomocník]
[Pomocník]
Zobrazenie Pomocníka online.
[Informácie]
Zobrazenie verzie aplikácie Canon PageComposer.
Príbuzné témy
Informácie o funkcii [Upraviť a zobraziť ukážku](P. 54)
Tlač viacerých súborov naraz(P. 55)
Kontrola ukážky pred tlačou(P. 57)
Zmena nastavení tlače zlúčeného súboru(P. 59)
148
] (Posledný)
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 150
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť ......................................................................................................... 151
Výsledky tlače sú neuspokojivé ........................................................................................................................ 152
Tlač trvá príliš dlho ............................................................................................................................................ 154
Výtlačky sú príliš tmavé alebo príliš svetlé ...................................................................................................... 155
Tlač s prekrytím sa neuskutoční ...................................................................................................................... 156
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia overovania sa nedá použiť ...................................... 158
149
Riešenie problémov
Riešenie problémov
V tejto časti sú uvedené riešenia bežných problémov.
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť(P. 151)
Výsledky tlače sú neuspokojivé(P. 152)
Tlač trvá príliš dlho(P. 154)
Výtlačky sú príliš tmavé alebo príliš svetlé(P. 155)
Tlač s prekrytím sa neuskutoční(P. 156)
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia overovania sa nedá použiť(P. 158)
150
Riešenie problémov
Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť
Nastavenia veľkosti papiera, orientácie a výberu papiera nie sú platné
Príčina
V závislosti od používanej aplikácie majú nastavenia zodpovedajúce nasledujúcim nastaveniam v
aplikácii prioritu nad nastaveniami ovládača.
Náprava
Tieto nastavenia nakonfigurujte v aplikácii.
Kartu [Nastavenia zariadenia] a [Profil] možno zobraziť, ale nastavenia sú
nedostupné
Príčina
Vaše konto nemá úplné oprávnenia na ovládanie tlačiarne.
Náprava
Prihláste sa do počítača ako člen skupiny Administrators. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.
Funkcie podporované zariadením sa na karte [Nastavenia zariadenia]
nezobrazujú alebo ich nemožno nastaviť
Príčina
Nebol nastavený príslušný konfiguračný profil.
Náprava
Načítajte informácie o zariadení a nastavte profil konfigurácie vhodný pre používaný model tlačiarne.
Ak informácie o zariadení nemožno načítať, ručne nastavte profil konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu
tlačiarne.
Ak nedokážete správne nastaviť položky zobrazené na karte [Nastavenia zariadenia] ani po použití profilu
konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu tlačiarne, môžete použiť funkciu a informácie o doplnkoch, ktoré
vyhovujú zariadeniu, nastavením typu konfiguračného profilu.
Informácie o nastavení typov konfiguračného profilu(P. 93)
Príbuzné témy
Tlač z počítača(P. 17)
Karta [Nastavenia zariadenia](P. 139)
151
Riešenie problémov
Výsledky tlače sú neuspokojivé
Rozloženie strany nie je správne
Ak oblasť tlače na strane nie je správne umiestnená alebo ak časť oblasti tlače chýba, skontrolujte nasledujúce
body.
Príčina 1.
Tlačové údaje nie sú nastavené v tlačiteľnej oblasti.
Náprava
Skontrolujte tlačiteľnú oblasť zariadenia a opravte tlačové údaje v používanej aplikácii.
Príčina 2.
Nastavenia [Výstupný formát] na karte [Základné nastavenia], [Nastavenie strany] alebo [Mimoriadne
nastavenia] nezodpovedajú skutočnej veľkosti papiera vloženého v zariadení.
Náprava
Skontrolujte, či nastavenie [Výstupný formát] zodpovedá veľkosti papiera v zariadení.
Príčina 3.
Pomer zväčšenia nie je správne nastavený pre tlačové údaje.
Náprava
Zmeňte nastavenia na karte [Základné nastavenia] alebo [Nastavenie strany] > [Manuálna mierka] > [Mierka].
Príčina 4.
Nastavenie oblasti väzby je príliš veľké a na strane je málo miesta na výtlačok.
Náprava
Zmeňte nastavenia na karte [Dokončenie] > [Väzba].
Časť výtlačku nezodpovedá tomu, čo sa zobrazuje na obrazovke
Príčina
Aplikácia používa formát údajov EMF, ktorý stranové tlačiarne nedokážu spracovať.
Náprava
Na karte [Dokončenie] kliknite na položku [Rozšírené nastavenia] a potom vyberte možnosť [Zap.] pre
nastavenie [Zaraďovanie EMF].
152
Riešenie problémov
Nastavenia sa vo výsledkoch tlače neprejavia
Príčina
Funkcie, ktoré nemožno naraz zapnúť, sa nastavujú v aplikácii a ovládači.
Náprava
Nastavenia sa môžu prejaviť vo výsledkoch ich nastavením len v ovládači.
Príbuzné témy
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
Karta [Dokončenie](P. 110)
153
Riešenie problémov
Tlač trvá príliš dlho
Príčina
Aplikácia používa formát údajov EMF, ktorý stranové tlačiarne nedokážu spracovať.
Náprava
Na karte [Dokončenie] kliknite na položku [Rozšírené nastavenia] a potom vyberte možnosť [Zap.] pre
nastavenie [Zaraďovanie EMF].
Príbuzné témy
Karta [Dokončenie](P. 110)
154
Riešenie problémov
Výtlačky sú príliš tmavé alebo príliš svetlé
Príčina
Farby na monitore počítača a na výtlačkoch sa líšia, pretože ich metódy reprezentácie farieb sú odlišné.
Náprava 1.
V prípade ovládača UFR II/LIPSLX/PCL6 zmeňte nastavenia farieb podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte kartu [Kvalita].
(2) Vyberte [Manuálne nastavenia farieb] alebo [Manuálne nastavenia odtieňov sivej] → kliknite na [Nastavenia
farieb] alebo [Nastavenia odtieňov sivej].
(3) Na karte [Úprava farieb] alebo [Úprava odtieňov sivej] upravte nastavenie jasu pomocou posuvníka.
Náprava 2.
V prípade ovládača PS3 zmeňte nastavenia farieb podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte kartu [Farba] → kliknite na [Podrobnosti].
(2) Zvoľte položku [Jas] v dialógovom okne [Podrobné nastavenia] → nastavte jas pomocou posuvného
ovládača.
Príbuzné témy
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
Karta [Farba] (PS3)(P. 131)
155
Riešenie problémov
Tlač s prekrytím sa neuskutoční
Tlač s prekrytím sa nedá vykonať
Príčina 1.
Rozlíšenie tlačových údajov sa líši od rozlíšenia v súbore formulára.
Náprava 1.
V prípade ovládača UFR II/LIPSLX/PCL6 zmeňte rozlíšenie podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte kartu [Kvalita].
(2) Kliknite na [Rozšírené nastavenia] → vyberte [Rozlíšenie].
(3) Pre položku [Rozlíšenie] nastavte rovnaké rozlíšenie ak pre súbor formulára.
Náprava 2.
V prípade ovládača PS3 zmeňte rozlíšenie podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte kartu [Kvalita].
(2) Pre položku [Rozlíšenie] nastavte rovnaké rozlíšenie ak pre súbor formulára.
Príčina 2.
Pre [Režim farieb] bola vyšpecifikovaná možnosť [Čiernobielo] a bola nastavená farebná tlač formulára.
Náprava
Na karte [Základné nastavenia] zmeňte [Režim farieb] na možnosť [Farebne].
Uložený formulár prekrytia sa nedá použiť
Príčina
Nastavenia tlače s prekrytím nie sú nakonfigurované správne.
Náprava
Skontrolujte nastavenia podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte kartu [Nastavenie strany].
(2) Kliknite na tlačidlo [Možnosti strany].
(3) Na karte [Možnosti strany] zobrazte kartu [Prekrytie].
(4) Skontrolujte, či je vybratá položka [Spôsob spracovania] > [Používať tlač s prekrytím].
Príbuzné témy
Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 121)
Karta [Kvalita] (PS3)(P. 127)
Karta [Základné nastavenia](P. 104)
156
Riešenie problémov
Karta [Nastavenie strany](P. 107)
157
Riešenie problémov
Funkcia získania informácií o zariadení alebo funkcia
overovania sa nedá použiť
Ak nemôžete získať informácie o zariadení alebo nemôžete použiť funkciu Správa podnikových ID alebo funkciu
overovania používateľov, skontrolujte nasledujúce body.
Príčina 1.
Zariadenie je vypnuté alebo napájací kábel nie je správne pripojený.
Náprava
Skontrolujte stav zariadenia.
Príčina 2.
Nastavenia prostredia pripojenia nie sú správne nakonfigurované.
Náprava
Skontrolujte tlačiteľnú oblasť zariadenia a opravte tlačové údaje v používanej aplikácii.
V prostredí tlačového servera
● Nainštalujte službu Canon Driver Information Assist Service do serverového počítača pomocou inštalačného
programu ovládača.
● Nainštalujte TCP/IP ako protokol vo vašom prostredí z disku CD-ROM operačného systému, ktorý používate.
Ak používate USB pripojenie alebo prostredie pripojenia k portu, v ktorom sa tieto funkcie nedajú
používať
Použite iné prostredie pripojenia, napríklad sieťové prostredie TCP/IP a pod.
Tieto funkcie sa nedajú používať v nasledujúcich prostrediach portov:
- Prostredie, v ktorom sú počítače pripojené k tlačiarni priamo pomocou protokolu SMB.
- Prostredie, v ktorom je možnosť [Povoliť združovanie tlačiarní] vybratá na karte [Porty] na obrazovke
vlastností tlačiarne.
Príčina 3.
Názov zariadenia je príliš dlhý.
Náprava
Skontrolujte, či počet znakov v názve tlačiarne neprekračuje nasledujúce hodnoty. Ak áno, zmeňte názov na
karte [Všeobecné] alebo [Zdieľanie] na obrazovke vlastností tlačiarne.
- Zdieľaný názov tlačiarne: max. 260 znakov.
- Názov tlačiarne: max. 209 znakov.
158
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
159
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
160
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising