Canon | i-SENSYS MF443dw | User manual | Canon i-SENSYS MF443dw User manual

Canon i-SENSYS MF443dw User manual
Windows
Ovládač tlačiarne Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3
Inštalačná príručka
USRMA-3658-01 2019-06 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Úvod .......................................................................................................................................................................... 2
............................................................................................................................................... 3
Ako používať príručku
Poznámky použité v príručke
Zrieknutie sa zodpovednosti
Copyright
.................................................................................................................................. 4
...................................................................................................................................... 5
.................................................................................................................................................................. 6
Ochranné známky
..................................................................................................................................................... 7
Informácie o tomto ovládači ...............................................................................................................
Pred použitím .................................................................................................................................................
9
11
Kontrola pred inštaláciou ..................................................................................................................... 13
Systémové požiadavky
............................................................................................................................................ 14
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Informácie o súbore Readme
............................................................................................................. 16
................................................................................................................................... 17
Inštalácia ovládača ....................................................................................................................................
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti
...................................................................................................................... 20
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy
Inštalácia pomocou USB pripojenia
Inštalácia zadaním súboru inf
19
................................................................................................................. 25
.......................................................................................................................... 31
.................................................................................................................................. 35
Inštalácia pomocou WSD portu
................................................................................................................................ 37
Inštalácia odkazu na online príručku
....................................................................................................................... 38
Zmena nastavení podľa prostredia používania .................................................................. 40
Používanie zdieľanej tlačiarne
................................................................................................................................. 41
Inštalácia ako tlačový server
................................................................................................................................. 42
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
Zmena portu
.................................................................................................................. 44
........................................................................................................................................................... 46
Inštalácia súboru PPD (PS3)
..................................................................................................................................... 50
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača ....................................................................................... 52
Aktualizácia ovládača
.............................................................................................................................................. 53
Odinštalovanie ovládača
......................................................................................................................................... 55
Odinštalovanie odkazu na online príručku
............................................................................................................... 57
Tlač ..........................................................................................................................................................................
Tlač z počítača
59
......................................................................................................................................................... 60
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi
................................................................................................................. 63
I
Riešenie problémov ................................................................................................................................... 65
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD
II
........................................................................ 66
Úvod
Úvod
Úvod ........................................................................................................................................................................... 2
Ako používať príručku ........................................................................................................................................... 3
Poznámky použité v príručke ............................................................................................................................ 4
Zrieknutie sa zodpovednosti ................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Ochranné známky ................................................................................................................................................. 7
1
Úvod
Úvod
Ako používať príručku(P. 3)
Zrieknutie sa zodpovednosti(P. 5)
Copyright(P. 6)
Ochranné známky(P. 7)
2
Úvod
Ako používať príručku
Táto časť vysvetľuje, čo by ste mali vedieť, aby ste mohli používať túto príručku.
Poznámky použité v príručke(P. 4)
3
Úvod
Poznámky použité v príručke
Popisuje symboly a nastavenia používané v tejto príručke.
Symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke sa nachádzajú vysvetlenia položiek a operácií, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní ovládača,
a symboly, ktoré označujú nasledujúce.
DÔLEŽITÉ
● Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Nezabudnite si pozorne preštudovať tieto položky, aby ste
zariadenie používali správne a vyhli sa poškodeniu zariadenia alebo majetku.
POZNÁMKA
● Označuje objasnenie úkonu alebo obsahuje ďalšie vysvetlenia postupu. Odporúča sa, aby ste poznámky
pozorne čítali.
O nastaveniach
V tejto príručke sú názvy nastavení zobrazených na obrazovke počítača zobrazené tak, ako je uvedené v
nasledujúcich príkladoch.
Príklad:
[Tlačiť]
[OK]
4
Úvod
Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI S TÝMTO
MATERIÁLOM, ČI UŽ VÝSLOVNÚ ALEBO NEPRIAMU, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE,
VRÁTANE NEOBMEDZENIA ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA A NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOĽVEK POVAHY ALEBO STRATY ALEBO
NÁKLADY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.
5
Úvod
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná vo vyhľadávacom
systéme alebo prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akejkoľvek forme alebo
akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručne alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Inc.
6
Úvod
Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, a Microsoft Edge sú buď registrované ochranné
známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.
macOS a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
7
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači ....................................................................................................................... 9
8
Informácie o tomto ovládači
Informácie o tomto ovládači
Toto je všeobecný ovládač tlačiarne, ktorý podporuje viaceré zariadenia. Po zmene nastavení tlačových portov a
informácií o zariadení môžete používať jeden ovládač pre rozličné modely tlačiarní.
Funkcie
● Informácie súvisiace s funkciami a možnosťami zariadenia sú spoločne definované v „profile konfigurácie“.
Prepnutím „profilu konfigurácie“ môžete prepínať medzi zobrazeniami nastavení ovládača a upraviť
nastavenia podľa funkcií zariadenia.
● Pri pridaní alebo výmene zariadenia nie je potrebné preinštalovať ovládač.
Používanie profilov konfigurácie
Profily konfigurácie zodpovedajúce každému modelu tlačiarne boli pripravené vopred. Profil konfigurácie
môžete prispôsobiť a používať v závislosti od vašej správy fungovania tlačiarní.
Použitím profilu konfigurácie na ovládač možno zmeniť nastavenia na karte [Nastavenia zariadenia] a nastaviť
funkcie špecifické pre dané zariadenie. Takisto môžete exportovať a uložiť nastavenia funkcií a možností pre
zariadenie na karte [Nastavenia zariadenia] ako profil konfigurácie.
Príklady použitia profilov konfigurácie
● Vytvorenie obrazovky nastavení ovládača pre používaný model tlačiarne
Ak dokážete získať informácie o modeli tlačiarne zo zariadenia, profil konfigurácie sa použije automaticky a
stane sa obrazovkou nastavení, ktorá zodpovedá zariadeniu. Ak sa informácie nepodarí načítať, použite profil
konfigurácie manuálne.
● Efektívna konfigurácia nastavení ovládača pre viacero počítačov
Nastavenia funkcií a možností na karte [Nastavenia zariadenia] môžete exportovať a uložiť ako profil
konfigurácie. Tieto informácie môžete následne jednoducho preniesť do ďalších zariadení importovaním
exportovaného profilu konfigurácie.
Ak informácie o zariadení nemôžete získať, môžete ich použiť importovaním exportovaného profilu
konfigurácie v prostredí, kde sa tieto informácie podarilo získať.
POZNÁMKA
● Podrobnosti o tom, ako nastaviť informácie o zariadení a ako importovať a exportovať profily konfigurácie
nájdete v Pomocníkovi.
9
Pred použitím
Pred použitím
Pred použitím ..................................................................................................................................................... 11
10
Pred použitím
Pred použitím
● Najnovší softvérový ovládač je zverejnený na webových stránkach spoločnosti Canon. Skontrolujte
prevádzkové prostredie atď. a prevezmite si príslušný softvér podľa potreby.
Globálna stránka spoločnosti Canon: https://global.canon/
● Funkcie, ktoré môžete používať, sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
- Zariadenie, ktoré používate a jeho nastavenia
- Verzia firmvéru zariadenia
- Štruktúra volieb zariadenia
- Ovládač, ktorý používate
- Verzia ovládača
- Počítačové prostredie, ktoré používate
● Keďže pri tlači z aplikácie Windows Store nie je možné zobraziť nastavenia tlače ovládača, počet funkcií, ktoré
môžete nastaviť, je obmedzený.
● Obsah obrazovky, postupy atď. zobrazené a popísané v tomto návode sa môžu líšiť od tých, ktoré sú skutočne
zobrazené.
● V tejto príručke sú použité príklady pri použití systému Windows 10.
11
Kontrola pred inštaláciou
Kontrola pred inštaláciou
Kontrola pred inštaláciou ............................................................................................................................ 13
Systémové požiadavky ........................................................................................................................................ 14
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie ..................................................................................................... 16
Informácie o súbore Readme ............................................................................................................................. 17
12
Kontrola pred inštaláciou
Kontrola pred inštaláciou
V tejto časti sa uvádza, čo je potrebné skontrolovať pred inštaláciou ovládača, aby prebehla úspešne.
Systémové požiadavky(P. 14)
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 16)
Informácie o súbore Readme(P. 17)
13
Kontrola pred inštaláciou
Systémové požiadavky
Tento ovládač možno používať v nasledujúcich systémových prostrediach.
Operačné systémy
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Serverové počítačové prostredia:
Operačné systémy v serverovom prostredí:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Serverové súčasti:
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808/1811
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operačné systémy pre klastrový server:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019
Počítač
Počítač, v ktorom správne funguje ktorýkoľvek z uvedených operačných systémov.
POZNÁMKA
● Stav podpory najnovších operačných systémov a balíkov Service pack si overte na webových stránkach
spoločnosti Canon (https://global.canon/).
Kombinácia jazykov ovládača a operačného systému
V závislosti od kombinácie podporovaných jazykov ovládača a jazyka zobrazenia operačného systému nemusí
byť zaručené správne fungovanie. Odporúčame vykonať inštaláciu v jazyku, ktorý sa vyberie predvolene po
spustení inštalačného programu.
Podporované jazyky ovládača
Anglický / Arabský / Baskický / Katalánsky / Zjednodušená čínština / Tradičná čínština / Český / Dánsky /
Holandský / Fínsky / Francúzsky / Nemecký / Maďarský / Taliansky / Japonské * / Kórejský / Malajský / Nórsky /
Poľský / Portugalský / Ruský / Slovenský / Španielsky / Švédsky / Thajský / Turecký / Vietnamčina
* Ovládač PCL6 nie je podporovaný.
14
Kontrola pred inštaláciou
Rozsah zaručenej prevádzky
Jazyk operačného systému
zahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Jazyk operačného systému
nezahrnutý v podporovaných
jazykoch ovládača
Nainštalované s jazykom zodpovedajúcim jazyku
operačného systému
Zaručené
--
Nainštalované s jazykom nezodpovedajúcim
jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
Po inštalácii zmenené na jazyk nezodpovedajúci
jazyku operačného systému
Zaručené*1
Nezaručené*2
*1 Rozloženie môže byť narušené alebo sa ovládač nemusí správne zobraziť.
*2 Fungovanie je zaručené len v prípade inštalácie v anglickom jazyku. Rozloženie však môže byť narušené alebo sa ovládač
nemusí správne zobraziť.
Služby požadované na funkciu získania informácií o zariadení
Na používanie funkcie získania informácií o zariadení sa vyžadujú tieto služby a prostredia.
Služby operačného systému
Funkciu získania informácií o zariadení môžete používať, len ak sú v operačnom systéme nainštalované
nasledujúce služby a nie sú nastavené na možnosť [Zakázať].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoly
UDP alebo TCP (IPv4 alebo IPv6)
Podporované konfigurácie pripojenia zariadenia
Pripojenie k sieti: TCP/IP alebo IPX
Lokálne pripojenie (32-bitové): USB
15
Kontrola pred inštaláciou
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
● Ak sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje povolenie zmien na počítači, zmeny povoľte.
● Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte
inštaláciu.
● Ak sa pri získavaní informácií o ovládači pomocou Canon Driver Information Assist Service zobrazí varovné
okno v súvislosti s blokovaním Windows Firewall, blokovanie zrušte.
● Ak inštalačný program používate na inštaláciu ovládača, zároveň s inštaláciou nového ovládača môžete
aktualizovať existujúce ovládače.
16
Kontrola pred inštaláciou
Informácie o súbore Readme
Súbor Readme obsahuje informácie o obmedzeniach a opatreniach pri inštalácii alebo používaní ovládačov.
Súbor Readme sa nachádza v priečinku balíka ovládača a má nasledujúci názov.
Readme_sk-SK.hta
Ak inštalujete pomocou inštalačného programu, súbor Readme môžete otvoriť aj na obrazovke s výberom
[Inštalácia tlačiarne].
17
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača ......................................................................................................................................... 19
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti ............................................................................................................... 20
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy ......................................................................................................... 25
Inštalácia pomocou USB pripojenia ................................................................................................................... 31
Inštalácia zadaním súboru inf ............................................................................................................................ 35
Inštalácia pomocou WSD portu .......................................................................................................................... 37
Inštalácia odkazu na online príručku ................................................................................................................. 38
18
Inštalácia ovládača
Inštalácia ovládača
Vyberte spôsob inštalácie vhodný pre spôsob pripojenia a prostredie používaného zariadenia.
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 20)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 25)
Inštalácia pomocou USB pripojenia(P. 31)
Inštalácia zadaním súboru inf(P. 35)
Inštalácia pomocou WSD portu(P. 37)
Inštalácia odkazu na online príručku(P. 38)
19
Inštalácia ovládača
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti
Pri inštalácii ovládača môžete vyhľadať zariadenia v sieťach typu TCP/IP.
Počas inštalácie sa automaticky nastaví profil konfigurácie a funkcie zariadenia zodpovedajúce modelu
tlačiarne. Profil konfigurácie môžete v prípade potreby takisto zmeniť alebo importovať.
POZNÁMKA
● V prípade sieťových prostredí iného typu ako TCP/IP si pozrite postup na inštaláciu so zadaním portu alebo IP
adresy.
● Ak neviete, aké sieťové prostredie používate, obráťte sa na správcu siete.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 14)
● Povolenie nastavení pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] na zariadení (pre sieťové prostredia
používajúce WSD)
● Nastavenia funkcie výberu jazyka (Plug & Play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
● Zariadenie je v rovnakej podsieti ako používaný počítač
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 16)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok:
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí
automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM:
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Installation].
(2) Na obrazovke [Installation] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Installation].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
20
Inštalácia ovládača
3
4
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Vyberte možnosť [Štandardná] → kliknite na položku [Ďalej].
[Aktivácia tlačiarní v režime spánku a vyhľadanie]: Túto možnosť vyberte, ak chcete rozpoznať zariadenia v sieti,
ktoré sú v režime spánku.
5
Vyberte požadované položky → kliknite na položku [Ďalej].
[Canon Driver Information Assist Service]: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť funkciu získania informácií o
zariadení v prostredí tlačového servera.
21
Inštalácia ovládača
6
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať.
[Zariadenia IPv4]/[Zariadenia IPv6]/[Zariadenia WSD]: Kliknutím na jednotlivé karty môžete prepínať medzi
zobrazeniami.
Ak sa zariadenie v zozname [Zoznam tlačiarní] nezobrazuje, kliknite na položku [Znova vyhľadať]. Ak sa
zariadenie nezobrazí ani po opätovnom vyhľadaní, vyberte možnosť [Vlastná] a nainštalujte zadaním portu
alebo IP adresy.
7
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, nastavte ho ako predvolené zariadenie alebo
zmeňte profil konfigurácie, vyberte položku [Nastaviť informácie o tlačiarni] → kliknite
na položku [Ďalej].
V opačnom prípade kliknite na položku [Ďalej] a prejdite na krok 9.(P. 24)
22
Inštalácia ovládača
8
Zmeňte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Profil konfigurácie] > [Zmeniť]: Na túto položku kliknite, len ak chcete zmeniť alebo importovať profil
konfigurácie.
Potom kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
Vyberte profil konfigurácie.
V prípade manuálneho výberu profilu konfigurácie:
Vyberte profil konfigurácie v okne [Profil konfigurácie] → kliknite na tlačidlo [OK].
V prípade importovania profilu konfigurácie:
Kliknite na položku [Import] → vyberte súbor profilu konfigurácie (*.typ) → kliknite na [OK].
DÔLEŽITÉ
● Ak je zariadenie pripojené k počítaču, ktorý práve používate, upravte nastavenia pri normálnom pripojení na
automatický výber konfiguračného profilu. Ak počítač nie je možné pripojiť k zariadeniu a prístup k
informáciám o zariadení nie je možné získať, alebo je potrebné vykonať zmenu konfigurácie profilu,
manuálne vyberte profil konfigurácie alebo naimportujte exportovaný profil.
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
23
Inštalácia ovládača
9
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
[Vybrať tlačiarne na aktualizáciu]: Kliknite na túto položku, ak niektoré tlačiarne nepotrebujete aktualizovať.
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10
Kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].
Ak sa informácie o zariadení nedajú získať počas inštalácie, nastavte informácie o zariadení pred tlačou. Takisto
môžete pri nastavovaní informácií o zariadení zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
Podrobnosti o tom, ako nastaviť informácie o zariadení, nájdete v Pomocníkovi.
Príbuzné témy
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 25)
Inštalácia ako tlačový server(P. 42)
Aktualizácia ovládača(P. 53)
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
24
Inštalácia ovládača
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy
Môžete manuálne zadať port alebo IP adresu na používanie zariadení pripojených k sieti alebo lokálne a
nainštalovať ovládač. Tento postup inštalácie použite, ak sa zariadenie v sieti nedá automaticky zistiť alebo ak sa
vyžadujú jedinečné nastavenia.
Okrem použitia existujúceho portu môžete pridať štandardný TCP/IP port alebo port sieťovej tlačiarne.
Ak sa zariadenie počas inštalácie pripojí, nastaví sa profil konfigurácie zodpovedajúci modelu tlačiarne. Profil
konfigurácie môžete v prípade potreby takisto zmeniť alebo importovať.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 14)
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 16)
● Potvrďte port, ktorý sa má zadať.
Zadajte štandardný TCP/IP port alebo port sieťovej tlačiarne. Môžete zadať už zaregistrovaný port. Môžete
zadať dočasný port ([LPT1] a pod.) a nastaviť ho po dokončení inštalácie.
● Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak inštalujete pridaním štandardného TCP/IP portu, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov
zariadenia použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu
zariadenia, obráťte sa na správcu siete.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok:
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí
automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM:
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Installation].
(2) Na obrazovke [Installation] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Installation].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
2
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
25
Inštalácia ovládača
3
4
5
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Vyberte možnosť [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] →
kliknite na položku [Ďalej].
[Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne]: Túto možnosť vyberte, ak chcete iba aktualizovať ovládače. Ak ju
vyberiete, na ďalšej obrazovke kliknite na položku [Vybrať tlačiarne na aktualizáciu] → v zozname [Zoznam
tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete aktualizovať → kliknite na tlačidlo [OK]. Potom kliknite na položku
[Spustiť] → prejdite na krok 10.(P. 30)
[Canon Driver Information Assist Service]: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť funkciu získania informácií o
zariadení v prostredí tlačového servera.
26
Inštalácia ovládača
6
Vyberte konfiguračný profil → kliknite na [Ďalej].
27
Inštalácia ovládača
DÔLEŽITÉ
● Ak je zariadenie pripojené k počítaču, ktorý práve používate, pri normálnom pripojení nastavte na
[Automatický výber]. Ak počítač nie je možné pripojiť k zariadeniu a prístup k informáciám o zariadení nie je
možné získať alebo je potrebné prispôsobiť konfiguračný profil, konfiguračný profil vyberte manuálne.
Nastavte port.
28
Inštalácia ovládača
Ak pridávate štandardný TCP/IP port
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Port na pridanie] →
kliknite na tlačidlo [OK].
(2) Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku "Otvoriť detaily" a
vykonajte potrebné operácie.
Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
tlačiarne alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte možnosť [Typ zariadenia] > [Štandardné] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknite
na položku [Ďalej].
V závislosti od používaného zariadenia môže názov, ktorý vyberiete v okne [Typ zariadenia] > [Štandardné],
byť iný ako [Canon Network Printing Device with P9100].
Ak pridávate port sieťovej tlačiarne
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Sieť] v okne [Port na pridanie] → kliknite na tlačidlo
[OK].
(2) Vyberte sieťovú tlačiareň, ktorú používate → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak používate existujúci port
Vyberte port v poli [Port].
8
V prípade potreby nastavte [Názov tlačiarne] → kliknite na položku [Ďalej].
[Profil konfigurácie] > [Zmeniť]: Na túto položku kliknite, len ak chcete zmeniť alebo importovať profil
konfigurácie.
Potom kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
Vyberte profil konfigurácie.
29
Inštalácia ovládača
V prípade manuálneho výberu profilu konfigurácie:
Vyberte profil konfigurácie v okne [Profil konfigurácie] → kliknite na tlačidlo [OK].
V prípade importovania profilu konfigurácie:
Kliknite na položku [Import] → vyberte súbor profilu konfigurácie (*.typ) → kliknite na [OK].
[Nastaviť ako predvolenú]: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť zariadenie ako bežne používané.
[Používať ako zdieľanú tlačiareň]: Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie zdieľať.
Ak ste pridali alebo vybrali port sieťovej tlačiarne, nemôžete nastaviť položku [Názov tlačiarne] a [Používať ako
zdieľanú tlačiareň].
9
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
10
Kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].
Ak sa informácie o zariadení nedajú získať počas inštalácie, nastavte informácie o zariadení pred tlačou. Takisto
môžete pri nastavovaní informácií o zariadení zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
Podrobnosti o tom, ako nastaviť informácie o zariadení, nájdete v Pomocníkovi.
Príbuzné témy
Inštalácia ako tlačový server(P. 42)
Zmena portu(P. 46)
Aktualizácia ovládača(P. 53)
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
30
Inštalácia ovládača
Inštalácia pomocou USB pripojenia
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču pomocou USB kábla a nainštalovať ovládač.
Počas inštalácie sa automaticky nastaví profil konfigurácie zodpovedajúci modelu tlačiarne. Profil konfigurácie
môžete v prípade potreby takisto zmeniť alebo importovať.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 14)
● Inštalácia voliteľnej dosky rozhrania USB (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
● Nastavenie funkcie výberu jazyka (Plug & Play) (ak sa vyžaduje s používaným zariadením)
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 16)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Vypnite zariadenie.
2
Spustite inštalačný program.
Ak používate inštalačný program stiahnutý z webových stránok:
Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa rozbalil. Ak sa inštalačný program po rozbalení nespustí
automaticky, dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].
Ak používate priložený disk CD-ROM:
(1) Vložte disk CD-ROM do počítača → kliknite na položku [Installation].
(2) Na obrazovke [Installation] skontrolujte ovládač → kliknite na položku [Installation].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
3
4
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
31
Inštalácia ovládača
5
6
Vyberte možnosť [Pripojenie USB] → kliknite na položku [Ďalej].
Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka, pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB
kábla → zapnite zariadenie.
[Preskočiť]: Ak je zariadenie správne pripojené pomocou USB kábla, na tejto obrazovke môžete dokončiť
inštaláciu bez čakania na automatické dokončenie.
32
Inštalácia ovládača
Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Ak inštalácia zlyhá na uvedenej obrazovke, kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
Preinštalujte ovládač po vykonaní nasledujúceho postupu.
(1) Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla → zapnite zariadenie.
(2) Otvorte okno [Správca zariadení].
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [
] → kliknite na položku [Správca zariadení].
Vo Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Hardvér a zvuk] > [Správca zariadení].
Vo Windows Server 2008
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Systém a údržba] > [Správca zariadení].
(3) V položke [Ostatné zariadenia] pravým tlačidlom kliknite na názov cieľového zariadenia → kliknite na
[Odinštalovať zariadenie] alebo [Odinštalovať].
(4) Potvrďte názov zariadenia.
Canon + <názov používaného modelu>
7
Na obrazovke [Informácie o tlačiarni] skontrolujte, či profil konfigurácie je vhodný pre
zariadenie.
[Profil konfigurácie] > [Zmeniť]: Na túto položku kliknite, len ak chcete zmeniť alebo importovať profil
konfigurácie.
Potom kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
Vyberte profil konfigurácie.
V prípade manuálneho výberu profilu konfigurácie:
33
Inštalácia ovládača
Vyberte profil konfigurácie v okne [Profil konfigurácie] → kliknite na tlačidlo [OK].
V prípade importovania profilu konfigurácie:
Kliknite na položku [Import] → vyberte súbor profilu konfigurácie (*.typ) → kliknite na [OK].
DÔLEŽITÉ
● Ak je zariadenie pripojené k počítaču, ktorý práve používate, upravte nastavenia pri normálnom pripojení na
automatický výber konfiguračného profilu. Ak počítač nie je možné pripojiť k zariadeniu a prístup k
informáciám o zariadení nie je možné získať, alebo je potrebné vykonať zmenu konfigurácie profilu,
manuálne vyberte profil konfigurácie alebo naimportujte exportovaný profil.
8
Kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].
Ak sa informácie o zariadení nedajú získať počas inštalácie, nastavte informácie o zariadení pred tlačou. Takisto
môžete pri nastavovaní informácií o zariadení zmeniť alebo importovať profil konfigurácie.
Podrobnosti o tom, ako nastaviť informácie o zariadení, nájdete v Pomocníkovi.
Príbuzné témy
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
34
Inštalácia ovládača
Inštalácia zadaním súboru inf
Ovládač môžete nainštalovať zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows. Nasledujúci
postup predpokladá inštaláciu so štandardným TCP/IP portom.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 14)
● Potvrďte IP adresu zariadenia.
● Pripravte súbor inf.
Získajte ovládač z webovej stránky Canon (https://global.canon/) alebo z dodaného CD-ROM a pripravte
súbor inf.
Súbor inf je uložený v priečinku [Driver] a v priečinku [etc], ktorý sa nachádza v priečinku získaného ovládača.
Pri aktualizácii všetkých nainštalovaných ovládačov
- Použite súbor inf v priečinku [Driver]
Pri inštalácii nového ovládača bez aktualizácie už nainštalovaného ovládača
- Použite súbor inf v priečinku [etc]
● Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie(P. 16)
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
Pri spustení z položky [Nastavenie] (len pre Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Kliknite na [Zariadenia] → kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] v [Tlačiarne a skenery].
(2) Kliknite na tlačidlo [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená].
Pri spustení z [Ovládací panel]
(1) Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → kliknite na [Pridať tlačiareň].
(2) Po zobrazení okna na výber zariadenia kliknite na položku [Požadovaná tlačiareň nie je v uvedená
zozname].
2
3
4
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne
[Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte
podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na
položku "Otvoriť detaily".
(1) Otvorte okno [Správca zariadení].
35
Inštalácia ovládača
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [
] → kliknite na položku [Správca zariadení].
Vo Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Hardvér a zvuk] > [Správca zariadení].
Vo Windows Server 2008
Otvorte okno [Ovládací panel] > [Systém a údržba] > [Správca zariadení].
(2) Vyberte možnosť [Ostatné zariadenia] > [Neznáme zariadenie] → v ponuke [Akcia] vyberte možnosť
[Aktualizovať ovládač] alebo [Aktualizovať softvér ovládača].
(3) V sprievodcovi aktualizáciou softvéru ovládača kliknite na položku [Vyhľadať softvér ovládača v tomto
počítači] → a kliknite na položku [Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači].
(4) Vyberte položku [Tlačiarne] z [Bežné typy hardvéru] → a kliknite na [Ďalej].
5
Na obrazovke [Pridať tlačiareň] kliknite na položku [Z disku].
6
Kliknite na [Prehľadávať] → a vyberte pripravený súbor inf.
7
8
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku
[Ďalej].
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Počas inštalácie sa nastaví jeden z profilov konfigurácie [Základná konfigurácia] a [Základná konfigurácia
(kompatibilné)].
Po dokončení inštalácie nastavte informácie o zariadení. Ak chcete povoliť funkcie zariadenia, zmeňte na profil
konfigurácie vhodný pre používané zariadenie a nastavte funkciu zariadenia a informácie o doplnkoch.
Podrobnosti o tom, ako nastaviť informácie o zariadení, nájdete v Pomocníkovi.
Príbuzné témy
Zmena portu(P. 46)
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
36
Inštalácia ovládača
Inštalácia pomocou WSD portu
V tejto časti sa vysvetľuje postup vyhľadania zariadení v sieti zo systému Windows pomocou portu WSD (Web
Services on Devices) a inštalácie ovládača.
DÔLEŽITÉ
● Ak chcete nainštalovať viacero ovládačov, zdieľajte štandardný TCP/IP port. Pomocou portu WSD sa nedá
nainštalovať viacero ovládačov.
Predpoklady
● Systémové požiadavky(P. 14)
● Nastavenia funkcie výberu jazyka (Plug & Play) zariadenia
Nastavte [Výber PDL (Plug and Play)] na zariadení podľa používaného ovládača. Podrobnosti o nastavení
nájdete v návode k zariadeniu.
● Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 25)
Zadajte dočasný port ([LPT1] a pod.) a nainštalujte ovládač.
Postupy
1
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] → a kliknite na [Pridanie zariadenia].
2
Vyberte požadované zariadenie → a kliknite na [Ďalej].
Počas inštalácie sa nastaví jeden z profilov konfigurácie [Základná konfigurácia] a [Základná konfigurácia
(kompatibilné)].
Po dokončení inštalácie nastavte informácie o zariadení. Ak chcete povoliť funkcie zariadenia, zmeňte na profil
konfigurácie vhodný pre používané zariadenie a nastavte funkciu zariadenia a informácie o doplnkoch.
Podrobnosti o tom, ako nastaviť informácie o zariadení, nájdete v Pomocníkovi.
POZNÁMKA
● Ak inštalujete pomocou WSD portu, v závislosti od pripojeného zariadenia možno nedokážete načítať
informácie o zariadení.
● Po dokončení inštalácie ikona tlačiarne pridaná po inštalácii so zadaním dočasného portu už nie je potrebná.
Ak chcete ikonu odstrániť, kliknite pravým tlačidlom na ikonu, ktorú chcete odstrániť → kliknite na položku
[Odstrániť zariadenie] alebo [Odinštalovať].
Príbuzné témy
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD(P. 66)
37
Inštalácia ovládača
Inštalácia odkazu na online príručku
V tejto časti sa vysvetľuje postup inštalácie odkazu na webové stránky, na ktorých sú k dispozícii online príručky
k produktom Canon.
1
Vložte dodaný disk CD-ROM do počítača.
2
Kliknite na položku Installation.
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
3
4
5
6
Začiarknite len políčko [Manuals] na obrazovke [Installation] → kliknite na položku
[Install].
Vyberte jazyk → kliknite na [Ďalej].
Prečítajte si dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON → kliknite na položku
[Áno].
Skontrolujte cieľ inštalácie → kliknite na položku [Inštalovať].
Ak chcete zmeniť cieľ inštalácie, kliknite na položku [Prehľadávať].
Inštalácia sa spustí.
7
Kliknite na položku [Quit].
8
Kliknite na položku [Next] → [Exit].
Na pracovnej ploche sa vytvorí odkaz.
38
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena nastavení podľa prostredia
používania
Zmena nastavení podľa prostredia používania .............................................................................. 40
Používanie zdieľanej tlačiarne ............................................................................................................................ 41
Inštalácia ako tlačový server ........................................................................................................................... 42
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne ........................................................................................................... 44
Zmena portu ........................................................................................................................................................ 46
Inštalácia súboru PPD (PS3) ................................................................................................................................ 50
39
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Táto časť opisuje nastavenia zdieľanej tlačiarne, prepínanie portov a inštaláciu súborov PPD.
Používanie zdieľanej tlačiarne(P. 41)
Zmena portu(P. 46)
Inštalácia súboru PPD (PS3)(P. 50)
40
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Používanie zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup zdieľania zariadenia s počítačmi v tej istej sieti.
Inštalácia ako tlačový server(P. 42)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 44)
41
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Inštalácia ako tlačový server
V tejto časti sa vysvetľuje konfigurácia nastavení zdieľania a inštalácie ovládača na používanie počítača
pripojeného k zariadeniu ako tlačový server.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
2
3
4
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zobrazí obrazovka [Výber procesu], vyberte položku [Pridať nové tlačiarne] a
[Canon Driver Information Assist Service] → kliknite na položku [Ďalej].
V zozname [Zoznam tlačiarní] vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať → kliknite
na položku [Ďalej].
V prípade potreby vyberte položku [Používať ako zdieľanú tlačiareň] → zmeňte položku
[Zdieľaný názov] → kliknite na položku [Ďalej].
Ak je k zdieľanej tlačiarni pripojený klientsky počítač s operačným systémom, ktorý sa líši od tlačového servera,
kliknite na položku [Ovládače na pridanie] a vyberte alternatívny ovládač, ktorý sa automaticky stiahne.
42
Zmena nastavení podľa prostredia používania
5
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Ukončiť].
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 20)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 25)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 44)
43
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne
V tejto časti je vysvetlený postup povolenia tlače z klientskeho počítača (ďalej sa označuje ako „klient“) pomocou
tlačového servera v tej istej sieti.
V prostrediach, v ktorých sa môže používať služba Windows Update, nie je nutné na inštaláciu najnovšieho
ovládača pri výbere tlačového servera použiť inštalačný program.
Predpoklady
● Nakonfigurujte nastavenia zdieľania ovládača tlačového servera.
Ak sa typy operačných systémov v tlačovom serveri a klientoch líšia, v tlačovom serveri nainštalujte ovládače
pre operačné systémy podporované klientmi.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
POZNÁMKA
● Ak konfigurujete nastavenia klienta v prostredí pracovnej skupiny, meno používateľa a heslo na prihlásenie
do klienta sa musí zhodovať s menom používateľa a heslom zaregistrovaným v serveri.
Postupy
1
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2
Dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4
Kliknite na tlačidlo Áno v zobrazenom hlásení.
5
Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov v sprievodcovi.
6
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
POZNÁMKA
● Nastavenia ovládača servera nemusia byť zohľadnené v jednotlivých klientských staniciach. Ak sa tak stane,
môžu byť verzie ovládačov u klientov staršie ako na tlačovom serveri. Vždy aktualizujte ovládače na
klientských staniciach na najnovšiu verziu spolu s aktualizáciou tlačových serverov.
44
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Príbuzné témy
Inštalácia ako tlačový server(P. 42)
Aktualizácia ovládača(P. 53)
45
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Zmena portu
V tejto časti je vysvetlený postup zmeny portu používaného zariadením pripojeným k sieti.
Ak pri inštalácii ovládača dočasne nastavíte port pre zariadenie, nasledujúcim spôsobom ho zmeňte na správny
port.
Tu je vysvetlený postup vytvorenia portu typu Raw alebo LPR pomocou štandardného portu TCP/IP.
Predpoklady
● Inštalácia ovládača
● Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak chcete pridať štandardný TCP/IP port, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov zariadenia
použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu zariadenia,
obráťte sa na správcu siete.
● Určenie protokolu, ktorý bude použitý.
Raw: Protokol, ktorý sa môže používať v systéme Windows. Prenáša údaje vyššou rýchlosťou ako LPR.
LPR: Protokol, ktorý TCP/IP bežne používa.
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Postupy
1
2
3
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v [Ovládací panel] systému Windows.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte
[Vlastnosti tlačiarne].
Zobrazte kartu [Porty] → nastavte port.
46
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Ak používate existujúci port:
Vyberte port v poli [Port].
Ak pridávate štandardný TCP/IP port:
(1) Kliknite na položku [Pridať port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Dostupné porty tlačiarní]
→ kliknite na tlačidlo [Nový port].
(2) Zadajte názov zariadenia alebo IP adresu podľa pokynov v sprievodcovi.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku "Otvoriť detaily" a
vykonajte potrebné operácie.
Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.
- Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku v sprievodcovi → znova zadajte informácie do poľa [Názov
tlačiarne alebo adresa IP] → kliknite na položku [Ďalej].
- Vyberte možnosť [Typ zariadenia] > [Štandardné] > [Canon Network Printing Device with P9100] → kliknite
na položku [Ďalej].
V závislosti od používaného zariadenia môže názov, ktorý vyberiete v okne [Typ zariadenia] > [Štandardné],
byť iný ako [Canon Network Printing Device with P9100].
(3) Kliknite na položku [Dokončiť] → kliknite na položku [Zavrieť] v dialógovom okne [Porty tlačiarní].
4
Ak chcete nakonfigurovať štandardný TCP/IP port, kliknite na tlačidlo [Konfigurovať
port].
47
Zmena nastavení podľa prostredia používania
5
Nakonfigurujte port.
Ak používate typ Raw:
Vyberte položku [Raw] v časti [Protokol] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak používate typ LPR:
(1) Vyberte položku [LPR] v časti [Protokol] → zadajte jeden z nasledujúcich tlačových fontov v poli [LPR nastavenie] > [Názov frontu].
LP: Výstup podľa nastavenia frontu tlače zariadenia. Toto je bežne používané nastavenie.
SPOOL: Výstup vždy až po zaradení do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
DIRECT: Výstup vždy bez zaradenia do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
(2) Kliknite na tlačidlo [OK].
48
Zmena nastavení podľa prostredia používania
6
Kliknite na položku Zavrieť.
49
Zmena nastavení podľa prostredia používania
Inštalácia súboru PPD (PS3)
Táto časť vysvetľuje postup inštalácie súboru PPD (súbor jazyka opisu tlačiarne Printer Description Language),
ktorý používa ovládač PS3.
Ak vykonávate tlač pomocou ovládača PS3 z aplikácie, ako je napríklad PageMaker, QuarkXPress a podobne,
podľa tohto postupu, môžete použiť funkcie špecifické pre tlačiareň. Pri inštalácii PPD súboru je potrebné ho
skopírovať na špecifikované miesto.
1
Dvakrát kliknite na súbor [gpps3.cab] uložený v priečinku na disku CD-ROM.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2
Skopírujte súbor PPD [cns3gp.ppd] do príslušného priečinka pre aplikáciu, ktorú chcete
použiť.
Pri stanovení cieľového umiestnenia na kopírovanie súboru PPD si pozrite príručku konkrétnej aplikácie.
50
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Aktualizácia/odinštalovanie
ovládača
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača ................................................................................................. 52
Aktualizácia ovládača ......................................................................................................................................... 53
Odinštalovanie ovládača ..................................................................................................................................... 55
Odinštalovanie odkazu na online príručku ........................................................................................................ 57
51
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Táto časť vysvetľuje metódy aktualizácie a odinštalovania ovládača.
Vysvetľuje tiež postup odinštalovania odkazu na online príručku.
Aktualizácia ovládača(P. 53)
Odinštalovanie ovládača(P. 55)
Odinštalovanie odkazu na online príručku(P. 57)
52
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Aktualizácia ovládača
Nainštalované ovládače môžete aktualizovať na novšie verzie.
Odporúča sa, aby ste prevzali najnovšie ovládače zodpovedajúce novým funkciám a/alebo operačným
systémom a aktualizovali ich.
Môžete súčasne aktualizovať už nainštalované ovládače a inštalovať ovládač pre nové zariadenie, tu je však
vysvetlený iba postup aktualizácie nainštalovaných ovládačov.
Predpoklady
● Získajte inštalačný program
Inštalačný program aktualizácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Canon (https://
global.canon/).
● Pripojte zariadenie USB káblom a zapnite napájanie (pri aktualizácii ovládača nainštalovaného pomocou USB
pripojenia).
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní systému Windows 8.1/Server 2012 R2)
Postupy
1
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2
Vyberte položku [Vlastná] v časti [Inštalácia tlačiarne] → kliknite na tlačidlo [Ďalej].
3
Vyberte možnosť [Aktualizovať existujúce ovládače tlačiarne] → kliknite na položku
[Ďalej].
53
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
4
Skontrolujte [Zoznam tlačiarní na inštaláciu ovládačov] → kliknite na položku [Spustiť].
Ak existujú zariadenia, ktorých ovládače nechcete aktualizovať, kliknite na možnosť [Vybrať tlačiarne na
aktualizáciu] → zrušte označenie zariadení v zozname [Zoznam tlačiarní] → kliknite na [OK].
5
Kliknite na tlačidlo [Ukončiť].
Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač.
Pri aktualizácii ovládača na tlačovom serveri aktualizujte aj ovládače na klientoch, pričom dodržujte postup
nastavenia počítačov ako zdieľaných klientov tlačiarne.
Príbuzné témy
Inštalácia zisťovaním zariadení v sieti(P. 20)
Inštalácia zadaním portu alebo IP adresy(P. 25)
Inštalácia pomocou USB pripojenia(P. 31)
Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne(P. 44)
54
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Odinštalovanie ovládača
Táto časť vysvetľuje postup pri odinštalovaní ovládača, ktorý už nie je potrebný. Existujú dve metódy: spustenie
nástroja na odinštalovanie zo systému Windows a použitie nástroja na odinštalovanie v príslušnom priečinku
CD-ROM alebo v priečinku stiahnutého ovládača.
Predpoklady
● Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
● Zobrazte obrazovku [Pracovná plocha] (ak používate Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).
Postupy
1
Spustite program na odinštalovanie ovládača.
● Pri používaní funkcií systému Windows
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Aplikácie] alebo [Systém] > [Aplikácie a súčasti].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať → a kliknite na [Odinštalovať].
Pri operačných systémoch iných ako systémy uvedené vyššie
(1) Otvorte okno [Ovládací panel] > [Programy] > [Odinštalovať program].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať → a kliknite na [Odinštalovať alebo zmeniť].
● Pri používaní súboru na odinštalovanie dodaného s ovládačom
Dvakrát kliknite na jeden z nasledujúcich súborov.
Pri používaní súboru v priečinku nainštalovaného ovládača
Použite súbor [UNINSTAL.exe] zodpovedajúci ovládaču v nasledujúcom priečinku.
<inštalačný priečinok>\Canon\PrnUninstall
Pri používaní súboru príslušného CD-ROM alebo v priečinku stiahnutého ovládača
Použite nasledujúci súbor v priečinku získaného ovládača.
misc\UNINSTAL.exe
2
Vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odinštalovať → kliknite na položku [Odstrániť].
[Vyčistenie]: Kliknutím na toto tlačidlo sa zároveň odstránia všetky súbory a údaje v registroch týkajúce sa
všetkých ovládačov zobrazených v zozname (nielen vybratého ovládača). Kliknutím na tlačidlo [Odstrániť] sa
vykoná normálne odinštalovanie ovládača.
55
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
3
Na obrazovke potvrdenia odstránenia tlačiarne kliknite na tlačidlo [Áno].
Môže sa zobraziť potvrdzujúca správa s otázkou, či chcete odstrániť aj balík ovládača.
4
Na obrazovke [Odstránenie tlačiarne] kliknite na položku [Ukončiť].
56
Aktualizácia/odinštalovanie ovládača
Odinštalovanie odkazu na online príručku
V tejto časti sa vysvetľuje postup odinštalovania odkazu na webové stránky, na ktorých sú k dispozícii online
príručky k produktom Canon, ktorý sa vytvorí pomocou dodávaného disku CD-ROM.
1
Vložte dodaný disk CD-ROM do počítača.
2
Kliknite na položku [Start Software Programs].
Ak sa ponuka CD-ROM nezobrazí, kliknite na nasledujúce tlačidlo „Otvoriť detaily“.
Spustite inštalačný program podľa nasledujúceho postupu.
- Ak sa zobrazí správa, ktorá vás požiada o vloženie CD-ROM, alebo sa zobrazí okno Windows Explorer:
Spustite súbor [MInst.exe].
- Ak sa nezobrazí žiadne okno: Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
- Ak [MInst.exe] neexistuje: Spustite súbor [Setup.exe] v priečinku ovládača CD-ROM.
3
4
Kliknite na položku [Start] v časti [Manual Uninstaller] na obrazovke [Start Software
Programs].
Kliknite na položku [Next].
Odinštalovanie sa spustí.
5
Kliknite na položku [Quit].
6
Na obrazovke [Start Software Programs] kliknite na položku [Back].
7
Kliknite na položku [Exit] na obrazovke inštalácie.
57
Tlač
Tlač
Tlač ........................................................................................................................................................................... 59
Tlač z počítača ...................................................................................................................................................... 60
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi .......................................................................................................... 63
58
Tlač
Tlač
V tejto časti sú vysvetlené postupy základných operácií tlače. Podrobné informácie o používaní ovládača sa
nachádzajú v pomocníkovi.
Tlač z počítača(P. 60)
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
59
Tlač
Tlač z počítača
V tejto časti je vysvetlený základný postup tlače s konfiguráciou nastavení ovládača tlačiarne.
POZNÁMKA
● Pri používaní zariadenia pripojeného prostredníctvom portu WSD povoľte v zariadení možnosť [Použiť WSD].
1
2
Vyberte položku [Tlačiť] v ponuke aplikácie.
Na obrazovke tlače vyberte používané zariadenie → kliknite na položku [Preferencie],
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
60
Tlač
3
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nastavte požadované položky.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
61
Tlač
POZNÁMKA
● Ak sa požadovaná funkcia na obrazovke nastavení tlače nezobrazuje, nakonfigurujte nastavenia tlače po
povolení funkcií zariadenia získaním informácií o zariadení a pod.
4
Kliknite na položku [OK].
5
Na obrazovke tlače kliknite na tlačidlo [Tlačiť] alebo [OK].
Príbuzné témy
Informácie o tomto ovládači(P. 9)
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi(P. 63)
62
Tlač
Vyhľadávanie informácií v PPomocníkovi
Podrobnosti o tom, ako používať ovládač a jednotlivé funkcie, nájdete v Pomocníkovi.
Pomocník sa zobrazí kliknutím na tlačidlo [Pomocník] na obrazovke nastavení tlače ovládača.
63
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ........................................................................................................................................ 65
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD ............................................................ 66
64
Riešenie problémov
Riešenie problémov
V tejto časti sú uvedené riešenia bežných problémov.
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené prostredníctvom portu WSD(P. 66)
65
Riešenie problémov
Nie je možné zistiť zariadenie pripojené
prostredníctvom portu WSD
Príčin môže byť niekoľko. Zmeňte nastavenia podľa potreby podľa jednotlivých častí „Náprava“.
Príčina 1.
Nastavenia zariadenia sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú v zariadení nastavené nasledujúce položky. Ak nie sú, zmeňte nastavenia alebo nainštalujte
príslušný ovládač.
● Nastavenia pre [Použiť WSD] a [Nastavenia Multicast Discovery] sú povolené.
● [Výber PDL (Plug and Play)] a výber jazyka PDL ovládača sa zhodujú.
Podrobnosti o nastavení funkcie výberu jazyka PDL (plug and play) na zariadení nájdete v návode k
zariadeniu.
Príčina 2.
Sieťové nastavenia operačného systému sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú potrebné nastavenia nakonfigurované v sieťových nastaveniach operačného systému. Ak nie
sú, zmeňte nastavenia.
Vo Windows 10/Server 2019
Otvorte [Nastavenie] > [Sieť a internet] → v položke [Stav] kliknite na [Zmeniť vlastnosti pripojenia] → v položke
[Profil siete] vyberte [Súkromné].
Vo Windows Server 2016
Zobrazte okno [Nastavenie] > [Sieť a internet] → kliknite na ikonu zobrazenú v spôsobe pripojenia k aktuálnej
sieti → povoľte nastavenie [Nastaviť toto PC ako rozpoznateľné].
Vo Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Na obrazovke [Pracovná plocha] zobrazte panel kľúčových tlačidiel → [Nastavenie] > [Zmeniť nastavenie PC] >
[Sieť] → kliknite na ikonu zobrazenú v spôsobe pripojenia k aktuálnej sieti → povoľte nastavenie [Vyhľadanie
zariadení a obsahu].
Vo Windows 7/Server 2008 R2
Otvorte [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí a zdieľania] → kliknite na [Zmeniť rozšírené
nastavenie zdieľania] → a vyberte [Verejné] > [Zapnúť zisťovanie siete].
Vo Windows Server 2008
Zobrazte okno [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí a zdieľania] → kliknite na tlačidlo zobrazené
napravo od položky [Zisťovanie siete] v časti [Zdieľanie a zisťovanie] → vyberte možnosť [Zapnúť zisťovanie
siete].
Príčina 3.
Zariadenie sa nezobrazuje vo výsledkoch zisťovania, pretože ovládač zodpovedajúci zistenému zariadeniu
je už nainštalovaný.
66
Riešenie problémov
Náprava
Ak chcete ovládač nainštalovať zistením zariadenia, najskôr odinštalujte ovládač a potom zariadenie vyhľadajte
znova.
Príbuzné témy
Inštalácia pomocou WSD portu(P. 37)
Odinštalovanie ovládača(P. 55)
67
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
68
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising