Canon | i-SENSYS MF525x | User manual | Canon i-SENSYS MF525x User manual

Canon i-SENSYS MF525x User manual
MF525x / MF522x
Užívateľská príručka
USRMA-2900-01 2018-12 sk
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Nastavenie ..........................................................................................................................................................
Hlavné funkcie
3
.......................................................................................................................................................... 4
........................................................................................................................... 6
Prípravy potrebné pred používaním
Zabránenie neoprávnenému prístupu
........................................................................................................................ 8
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
Nastavenie dátumu a času
.............................................................................................................. 10
...................................................................................................................................... 12
Nastavenie sieťového prostredia
............................................................................................................................. 14
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
........................................................................................................... 16
............................................................................................................................ 17
......................................................................................................................... 18
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
...................................................................................... 22
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
Kontrola SSID a sieťového kľúča
Nastavenie adries IP
........................................................................... 20
................................................................................. 24
...................................................................................... 27
...................................................................................................................... 30
........................................................................................................................................... 31
Nastavenie adresy IPv4
................................................................................................................................. 32
Nastavenie adries IPv6
.................................................................................................................................. 35
Zobrazenie nastavení siete
................................................................................................................................... 38
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
............................................................................................... 40
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
.............................................................................................. 41
Konfigurácia tlačových portov
........................................................................................................................ 44
Nastavenie tlačového servera
......................................................................................................................... 47
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
....................................................................................................... 50
............................................................................................................. 51
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
.......................................................................................................... 53
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
................................................................................................... 54
Konfigurácia DNS
......................................................................................................................................... 55
Konfigurácia SMB
......................................................................................................................................... 59
Konfigurácia WINS
........................................................................................................................................ 61
Uloženie serverov LDAP
................................................................................................................................. 63
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
Ďalšie nastavenia siete
Inštalácia ovládačov
...................................................................................... 68
.................................................................................................................................. 72
................................................................................................................................................ 77
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky
Výber režimu príjmu
............................................................................................. 78
................................................................................................. 79
........................................................................................................... 80
........................................................................................................................................... 81
Pripojenie telefónnej linky
................................................................................................................................... 82
Konfigurácia nastavení skenovania
......................................................................................................................... 83
Príprava na používanie zariadenia ako skenera
....................................................................................................... 84
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax
Konfigurácia základných nastavení e-mailu
.................................. 85
...................................................................................................... 86
I
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania
.................................................... 89
................................................................................. 93
...................................................................................... 94
.............................................................................................. 97
Základné postupy ...................................................................................................................................... 100
Časti a ich funkcie
Predná strana
Zadná strana
Vnútrajšok
Podávač
................................................................................................................................................. 104
.................................................................................................................................................. 105
.................................................................................................................................................... 107
....................................................................................................................................................... 108
.......................................................................................................................................................... 109
Viacúčelový zásobník
Zásuvka na papier
Ovládací panel
......................................................................................................................................... 110
............................................................................................................................................ 111
................................................................................................................................................. 112
Zapnutie zariadenia
.............................................................................................................................................. 114
Vypnutie zariadenia
.......................................................................................................................................... 115
Vypnutie zariadenia v určený čas
Používanie ovládacieho panela
Základné obrazovky
.............................................................................................................................. 118
.......................................................................................................................................... 119
Obrazovka Domov
...................................................................................................................................... 120
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazenie správy
Základná obsluha
Zadávanie textu
......................................................................................................................... 123
...................................................................................................................................... 125
............................................................................................................................................. 126
................................................................................................................................................ 129
Prihlásenie sa v zariadení
Vkladanie originálov
Vkladanie papiera
.................................................................................................................. 116
...................................................................................................................................... 131
............................................................................................................................................. 133
................................................................................................................................................. 137
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
.............................................................................................................. 139
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
Vkladanie obálok
..................................................................................................... 144
.............................................................................................................................................. 147
Vkladanie predtlačeného papiera
....................................................................................................................... 149
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
..................................................................................................................... 153
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
.................................................................................. 154
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku
........................................................................ 156
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
................................................................................................................. 160
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
.................................................................................................... 161
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu
Prispôsobenie displeja
....................................................................... 162
........................................................................................................................................... 163
Prispôsobenie obrazovky Domov
........................................................................................................................ 164
Uloženie často používaných nastavení
................................................................................................................. 167
Zmena predvolených nastavení pre funkcie
Nastavenie zvuku
.................................................................. 158
........................................................................................................... 169
................................................................................................................................................. 171
Vstup do režimu spánku
........................................................................................................................................ 173
Uloženie cieľových umiestnení
............................................................................................................................... 175
II
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
....................................................................................... 177
Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako jednej skupiny
............................................................................ 180
Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname
Používanie pamäťového zariadenia USB
....................................................................... 182
................................................................................................................. 183
Kopírovanie ....................................................................................................................................................
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania
................................................................................................... 188
............................................................................................................................... 190
Základné postupy kopírovania
Zrušenie kópií
186
.................................................................................................................................................. 195
Kontrola stavu kopírovania a výpisu
.................................................................................................................... 196
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania
Výber typu originálu na kopírovanie
.................................................................................................................. 198
.................................................................................................................... 199
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť)
....................................................................................................... 200
Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie rámu)
Používanie užitočných funkcií kopírovania
............................................................................................................. 202
Kopírovanie viacerých dokumentov na jeden hárok (N na 1)
Triedenie kópií podľa strany
Kopírovanie ID karty
................................................................................... 201
................................................................................... 203
............................................................................................................................... 204
......................................................................................................................................... 205
Vytváranie kópií pasov
....................................................................................................................................... 206
Faxovanie ......................................................................................................................................................... 209
Obrazovka so základnými funkciami faxovania
Základné operácie na odosielanie faxov
Zrušenie odosielania faxov
Príjem faxov
...................................................................................................... 212
................................................................................................................. 213
................................................................................................................................ 221
......................................................................................................................................................... 222
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní
.......................................................................................................... 225
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (Vyvolanie nastavení)
Odoslanie faxu po telefonáte (Manuálne odoslanie)
Uloženie kópie odoslaného originálu
Rôzne spôsoby príjmu
............................................................. 226
.............................................................................................. 229
.................................................................................................................. 231
........................................................................................................................................... 232
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (Príjem do pamäte)
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov
............................................................................................... 235
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Odosielanie faxov z vášho počítača (Faxovanie z počítača)
Odoslanie faxov z počítača
Prijímanie faxov I-Fax
..................................................................................... 237
...................................................................................... 239
................................................................................................................................. 240
Používanie internetového faxu (I-Fax)
Odosielanie faxov I-Fax
............................................................................ 233
.................................................................................................................... 242
..................................................................................................................................... 243
........................................................................................................................................ 250
Tlač ........................................................................................................................................................................
Tlač z počítača
252
...................................................................................................................................................... 253
Zrušenie tlače
.................................................................................................................................................. 255
Kontrola stavu tlače a výpisu
Rôzne spôsoby tlače
.............................................................................................................................. 257
.............................................................................................................................................. 259
III
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (Zabezpečená tlač)
Tlač pomocou zabezpečenej tlače
................................................................. 260
................................................................................................................. 261
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)
..................................................................................... 264
Skenovanie .....................................................................................................................................................
Obrazovka so základnými funkciami skenovania
Základné operácie pre naskenované originály
.................................................................................................... 275
........................................................................................................ 278
...................................................................................................................... 279
Skenovanie a uloženie do počítača
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
.................................................................................................. 281
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP
......................................... 285
...................................................................................................................... 294
Zrušenie odosielania dokumentov
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály
Zreteľné skenovanie
273
................................................................................................... 295
.............................................................................................................................................. 297
Nastavenie kvality obrazu
Nastavenie sýtosti
.................................................................................................................................. 298
............................................................................................................................................ 299
.......................................................................................................... 300
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť)
Užitočné funkcie skenovania
................................................................................................................................. 302
Zvýšenie bezpečnosti elektronických súborov
....................................................................................................... 303
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)
..................................................... 306
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (Vyvolanie nastavení)
...................................................................................................................... 310
Špecifikácia e-mailových nastavení
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené skenovanie)
Skenovanie dokumentov z aplikácie
Používanie ovládača ScanGear MF
................................................ 307
.................................................................................... 313
.................................................................................................................... 314
...................................................................................................................... 316
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ..................................................................................... 318
Spojenie s mobilnými zariadeniami
........................................................................................................................ 319
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Používanie stroja pomocou aplikácií
Používanie technológie AirPrint
........................................................ 320
...................................................................................................... 322
...................................................................................................................... 326
............................................................................................................................. 328
Tlač pomocou technológie AirPrint
..................................................................................................................... 333
Skenovanie pomocou technológie AirPrint
Faxovanie pomocou technológie AirPrint
........................................................................................................... 336
............................................................................................................. 338
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
Používanie služby Google Cloud Print
......................................................................................................... 340
..................................................................................................................... 341
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
.............................................................................................. 343
Spravovanie zariadenia ........................................................................................................................ 346
Nastavenie oprávnení prístupu
............................................................................................................................. 348
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN
Nastavenie správy ID oddelení
........................................................................................................................... 351
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
Overenie servera LDAP
.......................................................................................................... 349
............................................................................................................ 357
...................................................................................................................................... 359
IV
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
............................................................................................................ 363
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
................................................................................................. 365
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
......................................................................................... 366
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
Zmena čísiel portu
..................................................................................... 369
............................................................................................................................................ 372
Nastavenie servera proxy
.................................................................................................................................. 374
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
............................................................................................................... 376
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Konfigurácia nastavení IPSec
.................................................................................... 382
....................................................................................... 385
............................................................................................................................. 387
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
Obmedzenie funkcií stroja
................................................................................. 379
........................................................................................................ 394
..................................................................................................................................... 398
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania
..................................................................... 400
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu
.............................................................................................. 401
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení
.............................................................................................. 403
Obmedzenie funkcií odosielania faxov
Obmedzenie tlače z počítača
.......................................................................................................... 405
.............................................................................................................................. 407
................................................................................................................................... 408
Obmedzenie funkcií USB
Deaktivácia komunikácie HTTP
........................................................................................................................... 410
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov
................................................................................................................. 411
........................................................................................................................ 412
Generovanie kľúča podpisu zariadenia
................................................................................................................ 413
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov
........................................................................................ 414
................................................................................................................ 415
.................................................................................................................................... 418
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)
..................................................................................... 424
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)
.................................................................................... 427
Politika zabezpečenia
........................................................................................................................................ 431
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
.............................................................................................. 437
Aktualizácia firmvéru
............................................................................................................................................ 441
Inicializácia nastavení
........................................................................................................................................... 443
Zoznam ponúk s nastaveniami ...................................................................................................... 446
<Predvoľby>
.......................................................................................................................................................... 447
<Nastavenia zobrazenia>
................................................................................................................................... 448
<Rozloženie anglickej klávesnice>
<Nastavenia časovača/energie>
<Sieť>
....................................................................................................................... 452
......................................................................................................................... 453
.............................................................................................................................................................. 458
<Externé rozhranie>
.......................................................................................................................................... 473
<Zjednodušenie ovládania>
<Nastavenie/údržba>
............................................................................................................................................ 475
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Údržba>
............................................................................................................................... 474
.................................................................................................................................... 476
........................................................................................................................................................ 485
<Nastavenia funkcií>
............................................................................................................................................. 486
V
<Spoločné>
...................................................................................................................................................... 487
<Kopírovať>
..................................................................................................................................................... 493
<Tlačiareň>
...................................................................................................................................................... 495
<Odoslať>
........................................................................................................................................................ 521
<Prijať/preposlať>
............................................................................................................................................. 534
<Uloženie/prístup k súborom>
<Zabezpečená tlač>
.......................................................................................................................................... 546
<Nastaviť miesto určenia>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Správa dát>
..................................................................................................................................... 547
............................................................................................................................................. 548
<Správa používateľov>
<Licencia/iné>
........................................................................................................................... 540
...................................................................................................................................... 549
.......................................................................................................................................... 550
.................................................................................................................................................. 554
.................................................................................................................................................... 556
<Nastav. zabezpečenia>
.................................................................................................................................... 558
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čistenie
561
................................................................................................................................................ 563
Čistenie vonkajška
............................................................................................................................................ 564
Čistenie kopírovacej dosky
Čistenie podávača
................................................................................................................................. 565
............................................................................................................................................. 566
Čistenie fixačnej jednotky
.................................................................................................................................. 569
..................................................................................................................................... 570
Výmena kazety s tonerom
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
.................................................................................... 573
Premiestnenie zariadenia
...................................................................................................................................... 574
Nastavenie kvality obrazu
..................................................................................................................................... 576
Nastavenie gradácie a sýtosti pre úlohy kopírovania
Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby textu
............................................................................................. 577
................................................................................................... 579
Nastavenie sýtosti tlače
..................................................................................................................................... 581
Nastavenie polohy tlače
.................................................................................................................................... 582
Zobrazenie hodnoty počítadla
Tlač hlásení a zoznamov
Spotrebný materiál
............................................................................................................................... 584
........................................................................................................................................ 585
............................................................................................................................................... 590
Riešenie problémov ................................................................................................................................. 593
Bežné problémy
.................................................................................................................................................... 595
Problémy pri inštalácii/nastavení
........................................................................................................................ 596
Problémy s kopírovaním alebo tlačou
Problémy s faxovaním/telefónom
Keď nemôžete správne tlačiť
....................................................................................................................... 603
................................................................................................................................. 605
Výsledky tlače nie sú dosť dobré
Papier sa krčí alebo krúti
.................................................................................................................. 600
......................................................................................................................... 607
................................................................................................................................... 618
Papier sa podáva nesprávne
.............................................................................................................................. 620
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)
Protiopatrenia pre každú správu
............................................................................ 621
......................................................................................................................... 622
VI
Protiopatrenia pre každý chybový kód
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Zaseknutý papier v podávači
..................................................................................................................... 646
.............................................................................................................................. 648
Zaseknutý papier v hlavnej jednotke
Zaseknutý papier v zdroji papiera
Keď sa problém nedá vyriešiť
................................................................................................................. 636
................................................................................................................... 650
....................................................................................................................... 656
................................................................................................................................. 658
Dodatok ............................................................................................................................................................. 660
.............................................................................................................................................. 662
Softvér tretích strán
Prehľad funkcií
..................................................................................................................................................... 663
Ekologický prístup a šetrenie peňazí
......................................................................................................................................... 666
Vylepšenie efektivity
Digitalizácia
..................................................................................................................................................... 668
............................................................................................................................................. 670
Ešte niečo navyše
Technické parametre
Hlavná jednotka
Podávač
............................................................................................................................................ 672
............................................................................................................................................... 673
.......................................................................................................................................................... 676
Dostupný papier
............................................................................................................................................... 677
Paper Feeder PF-C
............................................................................................................................................ 680
.......................................................................................................................................... 681
Copy Card Reader-F
Funkcia faxu
.................................................................................................................................................... 682
Funkcia skenovania
Funkcie tlačiarne
........................................................................................................................................... 683
.............................................................................................................................................. 684
.......................................................................................................................................... 686
Funkcie spravovania
Systémové prostredie
Sieťové prostredie
Možnosti
................................................................................................................... 664
....................................................................................................................................... 689
............................................................................................................................................ 691
............................................................................................................................................................... 692
Voliteľné zariadenia
.......................................................................................................................................... 693
Systémové možnosti
Príručky a ich obsah
......................................................................................................................................... 695
.............................................................................................................................................. 697
Používanie príručky Užívateľská príručka
............................................................................................................... 698
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Základné postupy vo Windows
Poznámka
.............................................................................................. 699
............................................................................................................. 702
............................................................................................................................... 703
............................................................................................................................................................. 712
VII
Nastavenie
Nastavenie
Nastavenie ............................................................................................................................................................. 3
Hlavné funkcie ....................................................................................................................................................... 4
Prípravy potrebné pred používaním ..................................................................................................................... 6
Zabránenie neoprávnenému prístupu ................................................................................................................. 8
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou ...................................................................................................... 10
Nastavenie dátumu a času ................................................................................................................................. 12
Nastavenie sieťového prostredia ....................................................................................................................... 14
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN ................................................................................................... 16
Pripojenie ku káblovej sieti LAN ...................................................................................................................... 17
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN .................................................................................................................. 18
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS ................................................................ 20
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS ........................................................................... 22
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača ...................................................................... 24
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení ............................................................................ 27
Kontrola SSID a sieťového kľúča ............................................................................................................... 30
Nastavenie adries IP ....................................................................................................................................... 31
Nastavenie adresy IPv4 ............................................................................................................................ 32
Nastavenie adries IPv6 ............................................................................................................................. 35
Zobrazenie nastavení siete ............................................................................................................................. 38
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom ..................................................................................... 40
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD ..................................................................................... 41
Konfigurácia tlačových portov .................................................................................................................. 44
Nastavenie tlačového servera .................................................................................................................. 47
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie .............................................................................................. 50
Konfigurácia nastavení siete Ethernet ...................................................................................................... 51
Zmena maximálnej prenosovej jednotky ................................................................................................. 53
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti .......................................................................................... 54
Konfigurácia DNS ..................................................................................................................................... 55
Konfigurácia SMB ..................................................................................................................................... 59
Konfigurácia WINS ................................................................................................................................... 61
Uloženie serverov LDAP ........................................................................................................................... 63
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP ........................................................................... 68
Ďalšie nastavenia siete ............................................................................................................................. 72
Inštalácia ovládačov ............................................................................................................................................ 77
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu .................................................................................... 78
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť ........................................................................................ 79
1
Nastavenie
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky ................................................................................................... 80
Výber režimu príjmu ....................................................................................................................................... 81
Pripojenie telefónnej linky .............................................................................................................................. 82
Konfigurácia nastavení skenovania ................................................................................................................... 83
Príprava na používanie zariadenia ako skenera .............................................................................................. 84
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax ................. 85
Konfigurácia základných nastavení e-mailu ............................................................................................. 86
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax ...................................... 89
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania ...................................................................... 93
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania ........................................................................... 94
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania ..................................................................................... 97
2
Nastavenie
Nastavenie
34C3-000
Pred použitím funkcií zariadenia je potrebné vopred nastaviť podmienky prostredia. Najprv skontrolujte časti postupu
potrebné na dokončenie nastavenia a potom vykonajte aktuálne nastavenia. Prípravy potrebné pred
používaním(P. 6)
● Funkcie nainštalované v zariadení sa líšia v závislosti od vami zakúpeného modelu. Pred použitím zariadenia
si pozrite časť Hlavné funkcie(P. 4) a skontrolujte dostupné funkcie.
Konfigurácia počiatočných nastavení zariadenia (Inštalačný sprievodca)
● Počiatočné nastavenia potrebné na používanie zariadenia, ako je dátum, čas a nastavenia siete, možno
jednoducho nakonfigurovať podľa pokynov na obrazovke. Inštalácia pomocou sprievodcu
inštaláciou(P. 10)
3
Nastavenie
Hlavné funkcie
34C3-001
Táto príručka obsahuje všetky funkcie modelového radu, ktorý ste si zakúpili. Pred začatím skontrolujte, ktoré funkcie
sú dostupné vo vami zakúpenom modeli.
: S funkciou
: Bez funkcie
Funkcia
MF525x MF522x
Kopírovanie
Faxovanie
Tlač
Skenovanie
2-stranné skenovanie s podávačom
2-stranná tlač
Bezdrôtové pripojenie LAN
NFC
Predvolené ID správcu systému
7654321 7654321
Predvolený kód PIN správcu systému
7654321 7654321
Application Library
Paper Feeder PF-C *
TELEPHONE 6 KIT *
Copy Card Reader-F *
Súprava na tlač čiarových kódov *
Súprava funkcií zabezpečenia na odosielanie súborov PDF *
*Toto
je voliteľná položka.
● Dostupné typy ovládačov nájdete na disku User Software CD-ROM/DVD-ROM (disk CD-ROM/DVD-ROM s
používateľským softvérom) dodanom so zariadením alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon (http://
www.canon.com/).
4
Nastavenie
ODKAZY
Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 702)
5
Nastavenie
Prípravy potrebné pred používaním
34C3-002
Zariadenie nastavte podľa krokov v poradí od 1 do 5. Ďalšie informácie o konkrétnom kroku nájdete po kliknutí na
odkaz na prejdenie na príslušnú časť. Ak chcete používať zariadenie bezpečne, skontrolujte aj časť Zabránenie
neoprávnenému prístupu(P. 8) .
Krok 1
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou(P. 10)
Krok 2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14)
● Nakonfigurujte nastavenia siete, ktoré nie sú obsiahnuté v sprievodcovi inštaláciou. Ak
nepotrebujete použiť sprievodcu inštaláciou, nakonfigurujte nastavenia siete odtiaľto.
Krok 3
Inštalácia ovládačov(P. 77)
Krok 4
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu(P. 78)
Krok 5
Konfigurácia nastavení skenovania(P. 83)
6
Nastavenie
Nastavenie z Remote UI (Vzdialené UR)
● Po dokončení nastavení sieťového prostredia môžete efektívne nastaviť zariadenie prostredníctvom počítača
pomocou Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Importovanie údajov z iného zariadenie šetrí čas
● V prípade rovnakého modelu môžete uložiť údaje nastavenia registrované v inej tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon do počítača (export) a načítať ich v tomto zariadení (import).
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 437)
7
Nastavenie
Zabránenie neoprávnenému prístupu
34C3-003
Táto časť opisuje bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete. Túto časť si musia
prečítať všetci používatelia a správcovia, skôr než začnú používať toto zariadenie, iné tlačiarne a multifunkčné
zariadenia pripojené k sieti. V posledných rokoch ponúka tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti
rôzne užitočné funkcie, napríklad tlač z počítača, používanie z počítača pomocou funkcie ovládania na diaľku a
odosielanie naskenovaných dokumentov cez internet. Na druhej strane treba prijať bezpečnostné opatrenia na
zníženie rizika úniku informácií, pretože tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti je viac vystavené
hrozbám, napríklad neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Táto časť vysvetľuje potrebné nastavenia, ktoré musíte
zadať na zabránenie neoprávnenému prístupu, skôr než začnete používať tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
pripojené k sieti.
Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete
Priradenie súkromnej adresy IP(P. 8)
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu(P. 9)
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS (P. 9)
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom zariadení(P. 9)
Priradenie súkromnej adresy IP
Adresa IP číselné označenie priradené jednotlivým zariadeniam zapojeným do počítačovej siete. Globálna adresa IP sa
používa na komunikáciu cez internet a súkromná adresa IP sa používa na komunikáciu v sieti LAN, napríklad v sieti v
spoločnosti. Ak je priradená globálna adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je otvorené verejnosti a
prístupné prostredníctvom internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z
externej siete. Na druhej strane, ak je priradená súkromná adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je
uzavreté v sieti LAN a prístupné iba pre používateľov v sieti LAN, napríklad v sieti v spoločnosti.
Globálna adresa IP
Možno k nej získať prístup z externej siete
Súkromná adresa IP
Môžu k nej získať prístup používatelia zo siete LAN
V bežných situáciách priraďte tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu súkromnú adresu IP. Skontrolujte, či adresa IP
priradená používanej tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu je súkromná adresa IP. Súkromnú adresu IP možno
nájsť v niektorom z nasledujúcich rozsahov.
Rozsahy súkromných adries IP
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Bližšie informácie o overení adresy IP nájdete v časti
Nastavenie adresy IPv4(P. 32) .
● Ak je tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradená globálna adresa IP, môžete vytvoriť sieťové
prostredie na zníženie rizika neoprávneného prístupu, a to inštaláciou zabezpečovacieho softvéru, napríklad
brány firewall, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí. Ak chcete tlačiarni alebo
8
Nastavenie
multifunkčnému zariadeniu priradiť globálnu adresu IP a potom tlačiareň alebo zariadenie používať, obráťte
sa na správcu siete.
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu
Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do
siete LAN. Bránu firewall môžete v sieťovom prostredí používať na blokovanie prístupu z externej siete, ktorý sa javí
nebezpečný, obmedzením komunikácie zo zadanej adresy IP v externej sieti. Funkcia nainštalovaná v tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon umožňuje nastaviť filter adries IP. Bližšie informácie o nastavení adresy IP nájdete
v časti Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 366) .
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS
Informácie o šifrovanej komunikácii TLS nájdete v časti Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 363) a o jej
nastavení v časti Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376) .
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom
zariadení
Ak sa škodlivá tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu, nastavenie
kódu PIN k informáciám uloženým v zariadení zníži riziko úniku informácií. Tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia
Canon umožňujú nastavením kódu PIN chrániť rôzne typy informácií.
Nastavenie kódu PIN pre jednotlivé funkcie
● Nastavenie kódu PIN na používanie Remote UI (Vzdialené UR)
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 357) .
● Nastavenie kódu PIN na nastavenia správcu systému
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 349) .
● PIN telefónneho zoznamu
Ďalšie informácie o nastavení kódu PIN nájdete v časti
zoznamu(P. 401) .
Obmedzenie používania telefónneho
Vyššie sú uvedené príklady bezpečnostných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu. Bližšie informácie
o ďalších bezpečnostných opatreniach nájdete v časti Spravovanie zariadenia(P. 346) . Vykonajte potrebné
bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom podľa potrieb vášho prostredia.
9
Nastavenie
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
1660-009
34C3-004
Pri prvom zapnutí zariadenia ( Zapnutie zariadenia(P. 114) ) vám sprievodca inštaláciou začne pomáhať s
konfiguráciou počiatočných nastavení zariadenia podľa pokynov na obrazovke. V sprievodcovi inštaláciou sú obrazovky
nastavení zobrazené v tomto poradí.
Krok 1
Nastavenie jazyka zobrazenia a krajiny alebo oblasti
Nastavte jazyk, ktorý sa bude zobrazovať na obrazovke ovládacieho panela alebo v hláseniach,
rovnako aj krajinu alebo oblasť, v ktorom sa zariadenie bude používať.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
Vyberte <Áno>.
3
Vyberte krajinu alebo oblasť.
Nastavenie dátumu a času
Upravte dátum a čas zariadenia.
1
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa
ktorého svet reguluje hodiny a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC
sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
2
Zadajte dátum a čas a vyberte položku <Použiť>.
● Ťuknite na pole zadania a zadajte dátum a čas.
Krok 3
Nastavenie bezpečnostných opatrení prístupu
Nastavte kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR). Keďže Remote UI (Vzdialené UR)
možno použiť na zmenu nastavení zariadenia z počítača, odporúča sa nastaviť kód PIN.
1
Vyberte <Áno>.
● Ak vyberiete položku <Nie>, kód PIN sa nenastaví a sprievodca inštaláciou
prejde na krok 4.
● Bezpečnostné opatrenia prístupu Remote UI (Vzdialené UR) možno nastaviť aj
neskôr. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 357)
Krok 4
2
Zadajte kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
3
Zadajte rovnaký kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
Nastavenie bezdrôtovej siete LAN
Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN.
1
Vyberte <Áno>.
● Ak vyberiete možnosť <Nie>, bezdrôtová sieť LAN sa nenastaví a sprievodca
inštaláciou prejde na krok 5.
10
Nastavenie
2
Vyberte <OK>.
3
Vyberte spôsob nastavenia.
● Ďalšie informácie o nastaveniach bezdrôtovej siete LAN nájdete v časti
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18) .
Krok 5
Zobrazenie funkcie Application Library
Jednodotykové tlačidlo označované ako Application Library sa nachádza na obrazovke Domov.
Môžete si prečítať opis každej funkcie.
1
Ak chcete ukončiť sprievodcu inštaláciou, vyberte položku <Koniec>.
➠ Po ukončení sprievodcu inštaláciou sa zobrazí obrazovka Domov.
11
Nastavenie
Nastavenie dátumu a času
34C3-005
Nastavte dátum a čas zariadenia. Dátum a čas sa používajú ako referencia pre funkcie špecifikujúce čas, preto musia
byť nastavené presne.
Nastavenie časového pásma(P. 12)
Nastavenie aktuálneho dátumu a času(P. 12)
Nastavenie letného času(P. 13)
Nastavenie časového pásma
Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené v ponuke <Nastavenia aktuálneho
dátumu/času>.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie>
dátumu/času> <Časové pásmo>.
<Nastavenia
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny a čas.
Časové rozdiely existujú v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie používa. Správne
nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
Nastavenie aktuálneho dátumu a času
1
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Predvoľby>
aktuálneho dátumu/času>.
Obrazovka Domov(P. 120)
<Nastavenia časovača/energie>
12
<Nastavenia
Nastavenie
3
Zadajte dátum a čas.
● Ťuknite na pole zadania a zadajte dátum a čas.
4
Vyberte <Použiť>.
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení neskôr
nastavenie <Časové pásmo>, príslušne sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Formát zobrazenia dátumu a času možno zmeniť.
<Formát dátumu>(P. 454)
<Formát času>(P. 455)
Nastavenie letného času
Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný letný čas.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie>
dátumu/času> <Nastavenia letného času>.
<Nastavenia
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Letný čas>.
● Po výbere položky <Zap.> vyberte položku <Dátum začatia> a <Dátum skončenia>. Potom nastavte mesiac a
deň pre každú položku. Ak chcete nastaviť deň, určte „ktorý deň v ktorom týždni“.
4
Vyberte <Použiť>.
13
Nastavenie
Nastavenie sieťového prostredia
34C3-006
Pri pripojení zariadenia ku káblovej alebo bezdrôtovej lokálnej sieti (LAN) musíte nastaviť adresu IP unikátnu pre
vybranú sieť. Podľa svojho komunikačného prostredia a sieťových zariadení vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť. Pre
špecifické nastavenia adresy IP kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak je zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné informácie sa môžu sprístupniť tretej strane.
● Zariadenie sa nemôže súčasne pripojiť ku káblovej aj bezdrôtovej sieti LAN.
● Zariadenie sa nedodáva s káblom LAN ani smerovačom. Podľa potreby si ich pripravte.
● Ďalšie informácie o vašich sieťových zariadeniach nájdete v príručkách k zariadeniam alebo kontaktujte
výrobcu.
◼ Predtým než začnete
Postupujte podľa týchto krokov na pripojenie zariadenia k sieti.
Skontrolujte nastavenia počítača.
● Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti. Ďalšie informácie nájdete v
príručkách k zariadeniam, ktoré používate, prípadne sa obráťte na výrobcu
príslušného zariadenia.
● Uistite sa, že na počítači boli dokončené nastavenia siete. Ak sieť nebola nastavená
správne, zariadenie nebudete môcť použiť v sieti, dokonca aj keď vykonáte zvyšok
nižšie opísaného postupu.
● V závislosti od siete možno budete potrebovať zmeniť nastavenia spôsobu
komunikácie alebo typ siete Ethernet ( Konfigurácia nastavení siete
Ethernet(P. 51) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak chcete skontrolovať MAC adresu zariadenia.
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 38)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 39)
14
Nastavenie
● Ak sa chcete pripojiť k sieti IEEE 802.1X, pozrite si časť
overenia IEEE 802.1X(P. 394) .
Konfigurácia nastavení
Vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 16)
Pripojte sa ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.
● Pokračujte časťou o nastavení, ktoré ste vybrali v kroku 2.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Nastavte podľa potreby adresu IP.
● V čase nákupu je zariadenie nastavené na automatické získavanie adresy IP. Ak chcete
použiť konkrétnu adresu IP, zmeňte toto nastavenie. Nastavenie adries IP(P. 31)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom(P. 40)
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie(P. 50)
15
Nastavenie
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
34C3-007
Keď sa rozhodnete, cez ktorú káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN chcete pripojiť zariadenie k počítaču, vyberte káblovú
alebo bezdrôtovú sieť LAN pomocou ovládacieho panela. Pozor, ak nastavenie zmeníte z možnosti <Káblová sieť LAN>
na možnosť <Bezdrôtová sieť LAN> alebo naopak, budete musieť odinštalovať ovládače nainštalované v počítači
a nainštalovať ich znova. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online
príručky.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
3
Vyberte <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>.
4
Vyberte <Káblová sieť LAN> alebo <Bezdrôtová sieť LAN>.
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
16
Nastavenie
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
34C3-008
Pripojte zariadenie k počítaču pomocou smerovača. Zariadenie pripojte k smerovaču pomocou kábla LAN.
1
Pripojte kábel LAN.
● Pomocou kábla LAN pripojte zariadenie k smerovaču.
● Zatlačte na konektor, až kým nezapadne na svoje miesto (zvuk cvaknutia).
2
Počkajte niekoľko minút.
➠ Adresa IP sa nastaví automaticky.
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 31)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14)
17
Nastavenie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
34C3-009
Bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) pripájajú zariadenie k počítaču rádovými vlnami. Ak je bezdrôtový
smerovač vybavený funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi), nakonfigurovanie siete je
automatické a jednoduché. Ak sieťové zariadenia nepodporujú automatickú konfiguráciu alebo ak chcete podrobne
nastaviť overovanie a šifrovanie, musíte pripojenie nastaviť manuálne. Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS(P. 18)
Manuálne nastavenie pripojenia(P. 19)
Riziko úniku informácií
● Pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN používate na vlastné riziko, preto buďte opatrní. Ak je zariadenie
pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné údaje môžu uniknúť k tretej strane, keďže rádiové vlny
používané pri bezdrôtovej komunikácii sa dostanú do určitej vzdialenosti kamkoľvek, aj za steny.
Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN
● Funkcia bezdrôtového pripojenia LAN v tomto zariadení podporuje kľúče WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK.
Kompatibilitu zabezpečenia bezdrôtového smerovača si môžete overiť v príručkách k vašim sieťovým
zariadeniam alebo u ich výrobcu.
Potrebné zariadenie na pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN
● Zariadenie sa nedodáva s bezdrôtovým smerovačom. Podľa potreby si smerovač zožeňte.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS
Pri používaní WPS sú k dispozícii dva režimy: režim stlačenia tlačidla a režim kódu PIN.
◼ Režim stlačenia tlačidla
Nájdite na obale bezdrôtového smerovača nižšie zobrazenú značku WPS. Taktiež sa presvedčte, či je na vašom
sieťovom zariadení tlačidlo WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 20)
18
Nastavenie
◼ Režim kódu PIN
Niektoré smerovače WPS nepodporujú režim stlačenia tlačidla. Ak sa na obale alebo v príručkách k vášmu sieťovému
zariadeniu spomína režim kódu PIN WPS, nastavte pripojenie pomocou zadania kódu PIN. Nastavenie pripojenia
pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 22)
● Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou
WPS.
Manuálne nastavenie pripojenia
Pri manuálnom nastavení bezdrôtového pripojenia môžete vybrať bezdrôtový smerovač alebo manuálne zadať
požadované údaje. Bez ohľadu na spôsob sa presvedčte, či máte všetky údaje potrebné na nastavenie vrátane SSID
a sieťového kľúča. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 30)
◼ Výber bezdrôtového smerovača
Túto možnosť nastavenia vyberte, ak potrebujete manuálne nastaviť pripojenie, ale chcete, aby to bolo čo
najjednoduchšie. Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 24)
◼ Manuálne zadanie údajov nastavenia
Ak chcete zadať podrobné bezpečnostné nastavenia, napríklad nastavenia overovania alebo šifrovania, manuálne
zadajte SSID a sieťový kľúč na nastavenie pripojenia. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 27)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14)
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 16)
19
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia
tlačidla WPS
1660-00J
34C3-00A
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim stlačenia tlačidla WPS, pripojenie môžete jednoducho nastaviť tlačidlom
WPS.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Pomôžu vám
príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte <Režim stlačenia tlačidla WPS>.
6
Vyberte <Áno>.
7
Stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
● Tlačidlo musíte stlačiť do 2 minút po výbere položky <Áno> v kroku 6.
● V závislosti od sieťového zariadenia môže byť potrebné stlačiť a podržať tlačidlo 2 sekundy alebo dlhšie. Ak
potrebujete pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
20
Nastavenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 5.
8
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
9
Vyberte položku <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 31)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 119)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 459)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
21
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
34C3-00C
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim kódu PIN WPS, vygenerujte v zariadení kód PIN a zaregistrujte ho do
sieťového zariadenia.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Ak potrebujete
pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Z počítača
1
Otvorte v počítači bezdrôtový smerovač a zobrazte obrazovku na zadanie kódu PIN
WPS.
● Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie vášho sieťového zariadenia.
Z ovládacieho panela
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
3
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
4
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
5
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
6
Vyberte <Režim kódu WPS PIN>.
7
Vyberte <Áno>.
➠ Kód PIN sa vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítača
8
Zaregistrujte vygenerovaný kód PIN do bezdrôtového smerovača.
● Kód PIN zaregistrujte na obrazovke nastavenia zobrazenej v kroku 1.
22
Nastavenie
● Kód PIN musíte zaregistrovať do 10 minút po výbere položky <Áno> v kroku 7.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 6.
Z ovládacieho panela
9
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 31)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 119)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 459)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
23
Nastavenie
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového
smerovača
34C3-00E
Môžete vyhľadať bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) dostupné na pripojenie a na displeji zariadenia si
z nich jeden vybrať. Ako sieťový kľúč zadajte kľúč WEP alebo PSK. Pred výberom bezdrôtového smerovača skontrolujte
a zapíšte si požadované údaje nastavenia vrátane SSID a sieťového kľúča ( Kontrola SSID a sieťového
kľúča(P. 30) ).
Nastavenia zabezpečenia
● Ak nastavíte bezdrôtové pripojenie výberom bezdrôtového smerovača, spôsob overenia WEP sa nastaví na
<Otvorený systém> alebo sa metóda šifrovania WPA/WPA2 nastaví na <Automaticky> (AES-CCMP alebo TKIP).
Ak chcete vybrať <Zdieľaný kľúč> na overenie WEP alebo <AES-CCMP> na šifrovanie WPA/WPA2, musíte
nastaviť pripojenie pomocou spôsobu <Zadať ručne>. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 27)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte <Nastavenia SSID>.
6
Vyberte <Vybrať prístupový bod>.
➠ Zariadenie začne hľadať dostupné bezdrôtové smerovače.
● Ak sa zobrazí správa oznamujúca, že prístupový bod sa nenašiel, pozrite časť
správu(P. 622) .
7
Protiopatrenia pre každú
Vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN.
● Vyberte smerovač, ktorého SSID sa zhoduje so zapísaným SSID a vyberte položku <Ďalej>.
24
Nastavenie
Zobrazenie podrobností bezpečnostných nastavení
● Vyberte bezdrôtový smerovač LAN a vyberte položku <Detaily>. Pre návrat na pôvodnú obrazovku vyberte
položku
.
Ak sa váš bezdrôtový smerovač nenašiel
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Problémy pri
inštalácii/nastavení(P. 596)
8
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
9
Zadávanie textu(P. 129) .
Vyberte <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či je sieťový kľúč správny, a vráťte sa na krok 5.
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
11
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 31)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 119)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 459)
25
Nastavenie
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
26
Nastavenie
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
34C3-00F
Ak chcete špecifikovať bezpečnostné nastavenia podrobne alebo sa vám nedá nadviazať bezdrôtové pripojenie iným
postupom, manuálne zadajte všetky požadované údaje na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Pred špecifikovaním
podrobných nastavení skontrolujte a zapíšte si požadované údaje vrátane SSID, sieťového kľúča a protokolov
zabezpečenia bezdrôtového pripojenia. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 30)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položky <Nastavenia SSID>
6
Zadajte SSID, ktoré ste si poznačili.
<Zadať ručne>.
● Zadajte SSID a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
7
Zadávanie textu(P. 129) .
Zadajte nastavenia zabezpečenia podľa údajov, ktoré ste si poznačili.
● Ak nepotrebujete zadať nastavenia zabezpečenia, vyberte položku <Žiadne>.
Používanie WEP
1
Vyberte <WEP>.
2
Vyberte spôsob overovania.
27
Nastavenie
<Otvorený systém>
Nastaví otvorené overovanie systému, zvané aj „otvorené overovanie“.
<Zdieľaný kľúč>
Použije kľúč WEP ako heslo.
Keď je vybratá položka <Otvorený systém>
● Ak je na bezdrôtovom smerovači nastavené overovanie zdieľaným kľúčom, pri pripájaní k bezdrôtovej
sieti LAN dôjde v zariadení k chybe overenia. Ak sa to stane, zariadenie automaticky zmení nastavenie
na <Zdieľaný kľúč> a znova sa pokúsi o pripojenie.
3
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete upraviť.
● Vyberte kľúč WEP (1 až 4) a vyberte položku <Upraviť>.
● Môžete registrovať maximálne štyri kľúče WEP.
4
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte požadovaný kľúč WEP.
● Vyberte kľúč, ktorý ste upravili, a vyberte položku <Uložiť>.
Použitie WPA-PSK alebo WPA2-PSK
1
Vyberte <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metódu šifrovania.
<Automaticky>
Nastaví zariadenie na automatický výber AES-CCMP alebo TKIP podľa nastavenia bezdrôtového
smerovača.
<AES-CCMP>
Nastaví ako metódu šifrovania AES-CCMP.
3
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
28
Nastavenie
8
Vyberte <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či sú zadané nastavenia správne, a vráťte sa na krok 5.
9
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 31)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 119)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 459)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
29
Nastavenie
Kontrola SSID a sieťového kľúča
34C3-00H
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia musíte zadať SSID a sieťový kľúč bezdrôtového smerovača. SSID
a sieťový kľúč môžu byť uvedené na týchto sieťových zariadeniach. Pred nastavovaním pripojenia skontrolujte
zariadenia a poznačte si potrebné informácie. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam
alebo kontaktujte ich výrobcu.
SSID
Názov na identifikáciu konkrétnej bezdrôtovej siete LAN. Medzi iné označenia SSID patria
„názov prístupového bodu“ a „názov siete“.
Sieťový kľúč
Kľúčové slovo alebo heslo používané na šifrovanie údajov alebo overovanie siete. Medzi iné
označenia sieťového kľúča patria „šifrovací kľúč“, „kľúč WEP“, „prístupová fráza WPA/WPA2“
a „vopred zdieľaný kľúč (PSK)“.
Protokoly zabezpečenia
bezdrôtového pripojenia
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia zadaním podrobných nastavení
musíte špecifikovať nastavenia zabezpečenia. Skontrolujte nasledovné údaje:
(overovania/šifrovania)
● Typy zabezpečenia (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Spôsob overovania (Open System/Shared Key)
● Metóda šifrovania (TKIP/AES-CCMP)
◼ Kontrola SSID a sieťového kľúča z počítača
SSID alebo sieťový kľúč sa mohli zmeniť. Ak nepoznáte SSID alebo sieťový kľúč, môžete ich skontrolovať pomocou
asistenta Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/
LBP). Prevezmite asistenta Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre
tlačiarne Canon MF/LBP) z webovej lokality Canon (http://www.canon.com/) a spustite ho v počítači pripojenom k
bezdrôtovej sieti LAN.
● Ak nie je zobrazený na obrazovke žiadny prístupový bod spustenia asistenta Canon MF/LBP Wireless Setup
Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/LBP), skontrolujte, či sa inštalácia
dokončila v počítači aj bezdrôtovom smerovači LAN.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 24)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 27)
30
Nastavenie
Nastavenie adries IP
34C3-00J
Na pripojenie zariadenia k sieti je potrebná unikátna sieťová adresa IP. K dispozícii sú dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6.
Konfigurujte tieto nastavenia v závislosti od sieťového prostredia. Ak chcete použiť adresy IPv6, musíte správne
nakonfigurovať nastavenia adresy IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
Nastavenie adries IPv6(P. 35)
31
Nastavenie
Nastavenie adresy IPv4
1660-00W
34C3-00K
Adresa IPv4 zariadenia sa dá priradiť buď automaticky pomocou protokolu
dynamickej tvorby adries IP ako je DHCP, alebo ručným zadaním. Pri pripájaní
zariadenia ku káblovej sieti LAN sa uistite, či sú konektory kábla LAN dobre vložené
do konektorov ( Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17) ). V prípade potreby
môžete otestovať sieťové pripojenie.
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
Testovanie sieťového pripojenia(P. 33)
Nastavenie adresy IPv4
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavenia adresy IP.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
<Nastavenia IPv4>
<Nastavenia adresy IP>.
<Automaticky získať>
Vyberte na automatické priradenie adresy IP prostredníctvom protokolu DHCP. Keď sa zobrazí možnosť
<Zap.>, aktivuje sa automatické adresovanie.
<Získať ručne>
Vyberte na konfiguráciu nastavení adresy IP manuálnym zadaním adresy IP. Automatické získanie musí byť
nastavené na položku <Vyp.>, aby ste mohli vybrať túto možnosť.
<Skontrolovať nastavenia>
Vyberte, keď chcete zobraziť aktuálne nastavenia adresy IP.
Automatické priradenie adresy IP
1
Vyberte položku <Automaticky získať>.
2
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automaticky získať> a vyberte položku <Vybrať protokol>.
3
Vyberte <DHCP>.
32
Nastavenie
Ak na priradenie adresy IP nechcete použiť server DHCP/BOOTP/RARP
● Vyberte <Vyp.>. Ak vyberiete položku <DHCP>, keď je táto služba nedostupná, zariadenie premrhá čas
a komunikačné zdroje vyhľadávaním tejto služby v sieti.
4
Skontrolujte, či je položka <Automatická adresa IP> nastavená na <Zap.>.
● Ak je vybraná položka <Vyp.> zmeňte nastavenie na <Zap.>.
5
Vyberte <Použiť>.
● Adresy IP priradené pomocou DHCP prepíšu adresu získanú pomocou voľby Auto IP.
Ručné zadanie adresy IP
1
Vyberte položku <Automaticky získať> a vyberte položku <Vyp.>
získať>.
2
Vyberte <Získať ručne>.
3
Zadajte položky <Adresa IP>, <Maska podsiete> a <Adresa brány> a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte položku <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
<Použiť> v ponuke <Automaticky
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, či sa pomocou vášho počítača dá zobraziť okno Remote UI (Vzdialené UR) (
Spustenie Remote
UI (Vzdialeného UR)(P. 415) ). Ak počítač nie je dostupný, pripojenie môžete skontrolovať pomocou
ovládacieho panela ( Testovanie sieťového pripojenia(P. 33) ).
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Ak sa používa port MFNP, spojenie sa udržuje tak dlho, kým zariadenie a počítač patria do rovnakej podsiete.
Preto nemusíte pridať nový port. Ak sa používa štandardný port TCP/IP, musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
*Ak
neviete, ktorý port sa používa, pozrite časť
Kontrola portu tlačiarne(P. 708) .
Testovanie sieťového pripojenia
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
33
Obrazovka Domov(P. 120)
Nastavenie
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Zadajte adresu IPv4 iného zariadenia v sieti a vyberte položku <Použiť>.
<Nastavenia IPv4>
<Príkaz PING>.
➠ Ak sa nadviaže správne pripojenie, zobrazí sa správa <Bola prijatá odozva od hostiteľa.>.
ODKAZY
Nastavenie adries IPv6(P. 35)
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
Konfigurácia WINS(P. 61)
34
Nastavenie
Nastavenie adries IPv6
34C3-00L
Adresy IPv6 zariadenia sa dajú konfigurovať pomocou Remote UI (Vzdialené UR).
Pred nastavením adries IPv6 skontrolujte nastavenia adresy IPv4 ( Zobrazenie
nastavení IPv4(P. 38) ). Na použitie adries IPv6 musíte nastaviť správne nastavenia
IPv4. Pamätajte si, že v prostredí IPv6 nie je dostupná funkcia skenovania, ktorá
používa ovládač skenera alebo nástroj MF Scan Utility. Zariadenie dokáže použiť
týchto viacero adries IPv6:
Typ
Opis
Lokálna linková adresa
Adresa, ktorá je platná iba v rámci podsiete alebo odkazu a nemôže byť použitá na komunikáciu so
zariadeniami za smerovačom. Lokálna linková adresa sa automaticky nastaví pri aktivácii funkcie
zariadenia IPv6.
Ručná adresa
Ručne zadaná adresa. Keď používate túto adresu, špecifikujte dĺžku prefixu a predvolenú adresu
smerovača.
Bezstavová adresa
Adresa, ktorá sa generuje automaticky pomocou adresy MAC zariadenia a prefix siete, ktorý
propaguje smerovač. Bezstavová adresa sa pri reštartovaní (alebo zapnutí) zruší.
Stavová adresa
Adresa získaná zo servera DHCP pomocou DHCPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IPv6] a konfigurujte požadované nastavenia.
[IPv6 Settings].
35
Nastavenie
[Use IPv6]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu voľby IPv6 v zariadení. Keď nepoužívate IPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Stateless Address 1]
Pri použití bezstavovej adresy označte začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate bezstavovú adresu, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[Use Manual Address]
Keď chcete ručne zadať adresu IPv6, začiarknite začiarkavacie políčko a do príslušných textových polí zadajte
adresu IP, dĺžku prefixu a predvolenú adresu smerovača.
[IP Address]
Zadajte adresu IPv6. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Prefix Length]
Zadajte číslo, ktoré označuje, koľko bitov je dostupných pre adresu siete.
[Default Router Address]
Podľa potreby špecifikujte adresu IPv6 predvoleného smerovača. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“
(alebo adresy Multicast).
[Use DHCPv6]
Pri použití stavovej adresy začiarknite začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate DHCPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Kliknite na tlačidlo [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
36
Nastavenie
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, že sa obrazovka Remote UI (Vzdialené UR) sa dá zobraziť pomocou vášho počítača pomocou
adresy IPv6 zariadenia. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam IPv6 môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia IPv6>(P. 462)
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
37
Nastavenie
Zobrazenie nastavení siete
34C3-00R
Zobrazenie nastavení IPv4(P. 38)
Zobrazenie nastavení IPv6(P. 38)
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 38)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 39)
● Ak sa adresa IP zobrazuje ako „0.0.0.0“, nie je správne nakonfigurovaná.
● Pripojenie zariadenia k rozbočovaču alebo premosteniu môže spôsobiť poruchu spojenia, aj keď je adresa IP
nakonfigurovaná správne. Tento problém sa dá vyriešiť nastavením určitého intervalu pred tým, ako
zariadenie začne komunikovať. Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 54)
● Môžete vytlačiť zoznam aktuálnych nastavení siete.
Zoznam používateľských údajov/Zoznam údajov
správcu systému(P. 588)
Zobrazenie nastavení IPv4
<Monitor stavu>
<Sieťové informácie>
Skontrolovať nastavenia
<IPv4>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
<IPv6>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
Zobrazenie nastavení IPv6
<Monitor stavu> <Sieťové informácie>
Skontrolovať nastavenia
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 120)
Vyberte <Nastavenia ovládača Ethernet>.
➠ Adresa MAC je zobrazená.
38
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Nastavenie
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
3
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položku <Informácie o pripojení>.
6
Vyberte nastavenie, ktoré chcete zobraziť.
Zobrazenie informácií o bezpečnosti
● Ak chcete zobraziť informácie o kľúči WEP a WPA/WPA2-PSK, vyberte položku <Nastav. zabezpečenia>.
Zobrazenie z obrazovky <Monitor stavu>
● Položky <Stav bezdrôtovej siete LAN> a <Informácie o poslednej chybe> možno zobraziť z ponuky
<Monitor stavu>.
<Monitor stavu>
<Sieťové informácie>
<Typ pripojenia k sieti>
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
Nastavenie adries IPv6(P. 35)
Konfigurácia DNS(P. 55)
39
Vybrať nastavenie na zobrazenie
Nastavenie
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
34C3-00S
Pri ovládaní zariadenia z počítača prostredníctvom siete špecifikujte protokol a port. Pred konfiguráciou zariadenia na
tlač alebo faxovanie z počítača vykonajte základné postupy nastavení. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k
príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 41)
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
Nastavenie tlačového servera(P. 47)
● Tu vysvetlené protokoly sú pravidlá na dodanie údajov medzi počítačom a zariadením a možno ich vybrať na
základe podľa účelu alebo sieťového prostredia.
● Porty sú brány na prechod údajov medzi sieťovými zariadeniami. Pokiaľ dôjde k zlyhaniu komunikácie v
sieťovom pripojení, príčinou problému môžu byť nastavenia portov.
40
Nastavenie
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
34C3-00U
Nakonfigurujte protokoly, ktoré sa používajú na tlač dokumentov zo sieťového počítača.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Kliknite na [Network Settings].
4
Nakonfigurujte tlačové protokoly.
Obrazovka Remote
Konfigurácia LPD alebo RAW
1
Vyberte položku [LPD Settings] alebo [RAW Settings]
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Edit].
[Use LPD Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou LPD. Keď nepoužívate tlač LPD, zrušte začiarknutie
políčka.
[Use RAW Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou RAW. Keď nepoužívate tlač RAW, zrušte začiarknutie
políčka.
[RX Timeout]
Nastavte časovú hodnotu čakania na reštartovanie pre príjem údajov. Ak sa príjem údajov neobnoví v
nastavenom čase, tlač sa zruší.
41
Nastavenie
3
Kliknite na [OK].
Konfigurácia WSD
1
Vyberte položky [WSD Settings]
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Edit].
[Use WSD Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou WSD. Keď nepoužívate tlač WSD, zrušte začiarknutie
políčka.
[Use WSD Browsing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na získanie informácií o zariadení z počítača pomocou WSD. Toto
začiarkavacie políčko sa automaticky začiarkne, keď sa začiarkne začiarkavacie políčko [Use WSD
Printing].
[Use WSD Scanning]
Skenovanie WSD umožňuje skenovať dokumenty do počítača bez inštalácie ovládača skenera. Začiarknite
začiarkavacie políčko na skenovanie dokumentov pomocou WSD. Keď nepoužívate skenovanie WSD,
zrušte začiarknutie políčka.
[Use Computer Scanning]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie skenovania WSD ovládaním zariadenia pomocou
ovládacieho panela. Toto začiarkavacie políčko sa dá začiarknuť, len keď sa začiarkne začiarkavacie
políčko [Use WSD Scanning]. Ak chcete skenovať, vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov a ako
cieľové umiestnenie skenovania špecifikujte počítač pripojený k WSD ( Skenovanie a uloženie do
počítača(P. 279) ).
[Use Multicast Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie hláseniam multicast
discovery. Ak zrušíte začiarknutie políčka, zariadenie zostane v režime spánku, aj keď sieťou prúdia
hlásenia multicast discovery.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Nastavenia LPD, RAW a WSD môžete otvoriť aj z časti <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia LPD>(P. 465)
42
Nastavenie
<Nastavenia RAW>(P. 465)
<Nastavenia WSD>(P. 465)
Nastavenie sieťových zariadení WSD
● Sieťové zariadenia WSD môžete pridať z priečinka tlačiarní. Otvorte priečinok tlačiarní ( Zobrazenie
priečinka tlačiarne(P. 703) ) kliknite na položku [Add a device] (Pridať zariadenie) alebo [Add a printer]
(Pridať tlačiareň) a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať
ovládač pre sieť WSD nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Zmena čísla portu
● Pre tlačový protokol sa musí použiť rovnaké číslo portu použité pre zariadenie a počítač.
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
Zmena čísiel portu(P. 372)
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
43
Nastavenie
Konfigurácia tlačových portov
34C3-00W
Pri zmene adresy IP zariadenia alebo po pridaní tlačiarne cez priečinok tlačiarní Windows sa môžu vyskytnúť tlačové
chyby. Tieto chyby sú typicky spôsobené nesprávnymi nastaveniami portu tlačiarne. Napríklad mohlo byť špecifikované
nesprávne číslo portu alebo typ portu. V takých situáciách váš pokus o tlač zlyhá, pretože údaje dokumentu sa nemôžu
dostať do zariadenia. Ak chcete opraviť tento typ problému, nakonfigurujte nastavenia portov tlačiarne na počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 703)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a kliknite na
položku [Printer properties] alebo [Properties].
Kliknite na kartu [Ports] a konfigurujte požadované nastavenia.
Pridanie portu
Ak ste zmenili adresu IP zariadenia alebo vybrali nesprávny port počas inštalácie ovládačov z priečinka
tlačiarní Windows, pridajte nový port. K dispozícii sú dva typy portov: port MFNP a štandardný port TCP/IP.
Vyberte typ portu podľa vášho prostredia.
Port MFNP
(len pre prostredie IPv4)
Tento port umožňuje automatickú detekciu adresy IP zariadenia. Spojenie sa uchová aj
v prípade zmeny adresy IP zariadenia, ak je zariadenie a počítač v rovnakej podsieti.
Pri každej zmene adresy IP nemusíte pridať nový port. Ak používate zariadenie v
prostredí IPv4, v normálnom prípade by ste mali vybrať tento port.
● Port MFNP môžete pridať len po inštalácií ovládača z dodaného disku Disk CDROM/DVD-ROM alebo po prevzatí a inštalácií ovládača tlačiarne alebo ovládača
faxu z webovej lokality Canon.
Štandardný port TCP/IP
Toto je štandardný port systému Windows. Ak použijete tento typ portu, musíte pridať
nový port pri každej zmene adresy IP zariadenia. Tento typ portu vyberte, ak používate
zariadenie v prostredí IPv6 a nemôžete pridať port MFNP.
44
Nastavenie
Pridanie portu MFNP
1
Kliknite na tlačidlo [Add Port].
2
V ponuke [Available port types] vyberte položku [Canon MFNP Port] a kliknite na položku [New Port].
3
Kliknite na položku [Auto Detect] a po rozpoznaní vyberte zariadenie. Potom kliknite na tlačidlo [Next].
Ak sa zariadenie nerozpozná
● Kliknite na tlačidlo [Refresh]. Ak problém pretrváva, vyberte položku [IP address] alebo [MAC address],
zadajte adresu IP alebo adresu MAC zariadenia ( Zobrazenie nastavení siete(P. 38) ) a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
4
Kliknite na položky [Add]
5
Kliknite na [Close].
[Finish].
Pridanie štandardného portu TCP/IP
1
Kliknite na tlačidlo [Add Port].
2
V ponuke [Available port types] vyberte položku [Standard TCP/IP Port] a kliknite na položku [New Port].
3
Kliknite na tlačidlo [Next].
4
Zadajte adresu IP alebo názov DNS zariadenia a kliknite na tlačidlo [Next].
● [Port Name] sa zadá automaticky. V prípade potreby ho môžete zmeniť.
45
Nastavenie
● Po zobrazení nasledujúcej obrazovky postupujte podľa pokynov na obrazovke.
*Keď vyberiete položku [Device Type], vyberte položku [Canon Network Printing Device with P9100] v ponuke
[Standard].
5
Kliknite na [Finish].
6
Kliknite na [Close].
Zmena typu alebo čísla portu
Ak sa zmenil tlačový protokol (LPD alebo RAW) na strane zariadenia ( Konfigurácia tlačových protokolov a
funkcií WSD(P. 41) ) alebo sa zmenilo číslo portu ( Zmena čísiel portu(P. 372) ), príslušné nastavenia v
počítači sa musia tiež nakonfigurovať. Táto operácia nie je potrebná v prípade portov WSD.
Port MFNP
1
Kliknite na tlačidlo [Configure Port].
2
V ponuke [Protocol Type] vyberte položku [RAW] alebo [LPR] a zmeňte položku [Port Number].
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Štandardný port TCP/IP
1
Kliknite na tlačidlo [Configure Port].
2
V ponuke [Protocol] vyberte položku [Raw] alebo [LPR].
● Ak ste vybrali položku [Raw], zmeňte [Port Number].
● Ak ste vybrali položku [LPR], zadajte text „lp“ do poľa [Queue Name].
3
4
Kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na [Close].
ODKAZY
Nastavenie tlačového servera(P. 47)
46
Nastavenie
Nastavenie tlačového servera
34C3-00X
Pomocou tlačového servera môžete znížiť zaťaženie počítača, z ktorého tlačíte. Tlačový server tiež umožňuje každému
počítaču nainštalovať ovládače cez sieť, čo vám ušetrí problémy pri inštalovaní ovládačov na každý počítač pomocou
dodaného disku Disk CD-ROM/DVD-ROM. Ak chcete nastaviť počítač v sieti ako tlačový server, nakonfigurujte
nastavenia na zdieľanie tlačiarne.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
● V závislosti od operačného systému a architektúry bitov (32-bitov alebo 64-bitov) nemôžete nainštalovať
ovládače tlačového servera a klientskych počítačov cez sieť.
● Pri implementácii tlačového servera v prostredí domény sa obráťte na svojho správcu siete.
Vykonanie správy ID oddelení pri použití tlačového servera
● Počas inštalácie ovládača tlačiarne musíte pridať službu Canon Driver Information Assist Service. Ďalšie
informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 703)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Printer properties] alebo [Properties].
Kliknite na kartu [Sharing], vyberte položku [Share this printer] a zadajte zdieľaný
názov zariadenia.
● Ak sa zobrazí tlačidlo [Change Sharing Options], kliknite naň.
4
Podľa potreby nainštalujte ďalšie ovládače.
● Táto operácia je potrebná, ak chcete inštalovať ovládače na iných počítačoch bežiacich na inej bitovej
architektúre cez tlačový server.
47
Nastavenie
1
Kliknite na položku [Additional Drivers].
2
Začiarknite políčko pre bitovú architektúru, na ktorej bežia iné počítače, a kliknite na tlačidlo [OK].
● Vyberte z nasledujúcich možností ďalšie ovládače podľa operačného systému tlačového servera.
Tlačový server
Začiarknite políčko pre
32-bitové operačné systémy
[x64]
64-bitové operačné systémy
[x86] v časti [Processor]
● Ak neviete, či je váš operačný systém Windows 32-bitový alebo 64-bitový, pozrite si časť
bitovej architektúry(P. 706) .
3
4
5
Kontrola
Vložte do mechaniky počítača dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM a kliknite na tlačidlo [Browse], aby ste
vybrali priečinok, ktorý obsahuje ovládače. Potom kliknite na tlačidlo [OK].
● If the print server runs a 32-bit operating system, select [intdrv]
[Driver] folders on the provided Disk CD-ROM/DVD-ROM.
[UFRII]
[uk_eng]
[x64]
● If the print server runs a 64-bit operating system, select [intdrv]
[Driver] folders on the provided Disk CD-ROM/DVD-ROM.
[UFRII]
[uk_eng]
[32BIT]
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ďalšie ovládače.
Kliknite na tlačidlo [OK].
◼ Inštalácia ovládačov na počítači pomocou tlačového servera
1
2
Nájdite zdieľanú tlačiareň v tlačovom serveri.
tlačovom serveri(P. 704)
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň.
48
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v
Nastavenie
3
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače.
ODKAZY
Tlač z počítača(P. 253)
49
Nastavenie
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
34C3-00Y
Konfigurácia siete sa líši v závislosti od účelu siete. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bol kompatibilné s čo najväčším
počtom konfigurácií siete. Je vybavený množstvom technológií. Obráťte sa na svojho správcu siete a nastavte
konfiguráciu tak, aby vyhovovala vášmu sieťovému prostrediu.
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 51)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 53)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 54)
Konfigurácia DNS(P. 55)
Konfigurácia SMB(P. 59)
Konfigurácia WINS(P. 61)
Uloženie serverov LDAP(P. 63)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 68)
Ďalšie nastavenia siete(P. 72)
50
Nastavenie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
34C3-010
Ethernet je štandardom pre komunikačné údaje v lokálnej sieti (LAN). Môžete
nastaviť režim komunikácie a typ siete Ethernet. Vo všeobecnosti sa zariadenie dá
použiť bez zmeny predvolených hodnôt ( <Nastavenia ovládača
Ethernet>(P. 469) ) Tieto nastavenia však môžete zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu
sieťovému prostrediu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
3
Vyberte <Nastavenia ovládača Ethernet>.
4
Vyberte, či chcete nastavenia siete Ethernet konfigurovať automaticky alebo ručne.
● Ak je zapnuté automatické rozpoznanie, zariadenie rozpozná a automaticky nastaví režim komunikácie a typ
siete Ethernet, ktorý sa dá použiť.
Automatická konfigurácia nastavení siete Ethernet
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automatická detekcia>.
Ručná konfigurácia nastavení siete Ethernet
1
Vyberte položku <Vyp.> v ponuke <Automatická detekcia>.
2
<Režim komunikácie>
vyberte režim komunikácie.
<Polovičný duplex>
Striedavo odosiela a prijíma komunikačné údaje. Vyberte, keď je zariadenie pripojené k sieťovému
zariadeniu pomocou polovičného duplexu.
51
Nastavenie
<Úplný duplex>
Súčasne odosiela a prijíma komunikačné údaje. Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte <Použiť>.
vyberte typ siete Ethernet.
5
Vyberte položku <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
ODKAZY
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 53)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 54)
52
Nastavenie
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
34C3-011
Vo väčšine sietí Ethernet je maximálna veľkosť paketu, ktorý sa dá odoslať, 1500 bajtov. Paket označuje sekvenciu
údajov, do ktorých sa pred odoslaním rozdelia originálne údaje. Maximálna prenosová jednotka (MTU) sa v každej sieti
môže meniť. Podľa potreby zmeňte nastavenia zariadenia. Viac informácií získate od správcu siete.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
5
Vyberte položku <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
<Veľkosť MTU>.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 51)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 54)
53
Nastavenie
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
34C3-012
Keď je sieť navrhnutá s redundantnou konektivitou s viacerými rozbočovačmi alebo premosteniami, musí mať
mechanizmus na zabránenie vytvoreniu zacyklenia. Jedno efektívne riešenie je definovať rolu každého portu prepínača.
Komunikácia sa však ihneď po zmene spôsobu pripojení sieťových zariadení alebo ak pridáte nové zariadenie môže
prerušiť na niekoľko desiatok sekúnd. Ak sa vyskytne tento typ problému, nastavte čakaciu dobu na pripojenie k sieti.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
4
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Vyberte položku <Čakanie na prip. pri spustení>.
Zadajte čas čakania potrebný na spustenie komunikácie so sieťou a vyberte položku
<Použiť>.
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 51)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 53)
54
Nastavenie
Konfigurácia DNS
34C3-013
DNS (Domain Name System) poskytuje službu na rozlíšenie názvu, ktorý asociuje názov hostiteľa (alebo domény) s
adresou IP. Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia možností DNS, mDNS alebo DHCP. Pamätajte si, že postupy
konfigurácie DNS sa pre IPv4 a IPv6 líšia.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Kliknite na položku [Network Settings].
4
Nakonfigurujte nastavenia DNS.
Konfigurácia IPv4 DNS
1
Vyberte položky [IPv4 Settings]
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv4 DNS.
[Edit].
55
Obrazovka Remote
Nastavenie
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 12 na získanie názvu hostiteľa zo servera
DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 81 na dynamickú aktualizáciu záznamov
DNS cez server DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 6 na získanie adresy servera DNS zo servera
DHCP.
[Acquire Domain Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 15 na získanie názvu domény zo servera
DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 44 na získanie adresy servera WINS zo
servera DHCP.
[Acquire SMTP Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 69 na získanie adresy servera SMTP zo
servera DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 70 na získanie adresy servera POP3 zo
servera DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte prípadnú adresu IP sekundárneho servera DNS.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
56
Nastavenie
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Pri špecifikácii intervalu medzi aktualizáciami zadajte do textového poľa [DNS Dynamic
Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS a do textového
poľa [mDNS Name] zadajte názov mDNS.
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Konfigurácia IPv6 DNS
1
Vyberte položky [IPv6 Settings]
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv6 DNS.
[Edit].
● Na konfiguráciu nastavení musí byť začiarknuté začiarkavacie políčko [Use IPv6].
IPv6(P. 35)
Nastavenie adries
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 23 na získanie adresy servera DNS zo
servera DHCP.
[Acquire Domain Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 24 na získanie názvu domény zo servera
DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS (ak nejaký je). Nemôžete zadať adresy začínajúce na
„ff“ (alebo adresy Multicast).
57
Nastavenie
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakých hostiteľských mien a názvov domén ako pri
IPv4.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Ak chcete špecifikovať typy adries, ktoré chcete uložiť pre server DNS, začiarknite
začiarkavacie políčko pre položky [Register Manual Address], [Register Stateful Address] alebo
[Register Stateless Address]. Ak chcete špecifikovať interval medzi aktualizáciami zadajte do
textového poľa [DNS Dynamic Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakého názvu mDNS ako pri IPv4. Ak chcete
nastaviť iný názov, zrušte označenie začiarkavacieho políčka a do textového poľa [mDNS Name]
zadajte názov mDNS.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam DNS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia DNS>(P. 463)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
Nastavenie adries IPv6(P. 35)
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
58
Nastavenie
Konfigurácia SMB
34C3-014
SMB (Server Message Block) je protokol na zdieľanie zdrojov, ako sú súbory a
tlačiarne, keď je v sieti viac ako jedno zariadenie. Zariadenie používa protokol SMB na
uloženie naskenovaných dokumentov do zdieľaného priečinka. V závislosti od siete
možno budete musieť nastaviť názov NetBIOS a názov pracovnej skupiny.
Názov rozhrania NetBIOS
V sieti Windows, ktorá používa rozhranie NetBIOS, sa názvy rozhrania NetBIOS používajú na identifikáciu
počítačov pripojených k sieti ako aj na zdieľanie súborov a iných sieťových služieb. Väčšina počítačov používa ako
názov pre NetBIOS názov počítača.
Názov pracovnej skupiny
Názov pracovnej skupiny je názov zoskupenia viacerých počítačov, aby v sieti Windows sprístupnili základné
funkcie siete, ako je zdieľanie súborov. Špecifikujte názov pracovnej skupiny na identifikáciu skupiny, do ktorej
patrí zariadenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[SMB Settings].
59
Obrazovka Remote
Nastavenie
[NetBIOS Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov NetBIOS zariadenia.
[Workgroup Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov pracovnej skupiny, do ktorej patrí zariadenie.
● Názvy NetBIOS alebo názvy pracovných skupín, ktoré začínajú hviezdičkou (*) sa nedajú registrovať do
servera WINS.
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
ODKAZY
Konfigurácia WINS(P. 61)
60
Nastavenie
Konfigurácia WINS
34C3-015
WINS (Windows Internet Name Service) je služba rozlíšenia názvov, ktorá asociuje názov NetBIOS (názov počítača
alebo tlačiarne v sieti SMB) s adresou IP. Ak chcete aktivovať službu WINS, musíte špecifikovať server WINS.
● Na špecifikáciu nastavení servera WINS musíte nastaviť názov pre NetBIOS a názov pracovnej skupiny.
Konfigurácia SMB(P. 59)
● Funkcia nie je dostupná v sieti IPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[WINS Settings].
Začiarknite začiarkavacie políčko [WINS Resolution] a špecifikujte požadované
nastavenia.
[WINS Resolution]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie WINS na rozlíšenie názvu. Keď nepoužívate službu WINS, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[WINS Server Address]
61
Nastavenie
Zadajte adresu IP servera WINS.
● Ak sa adresa IP servera WINS získava zo servera DHCP, získaná adresa IP prepíše adresu zadanú v
textovom poli [WINS Server Address].
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam WINS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia WINS>(P. 464)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
62
Nastavenie
Uloženie serverov LDAP
34C3-016
Ak je v sieti implementovaný server LDAP, môžete pre faxové čísla alebo e-mailové
adresy vyhľadať server a potom ich môžete špecifikovať ako cieľové umiestnenia
alebo ich môžete uložiť do telefónneho zoznamu. Poznámka: Ak je povolené overenie
funkcie odoslania ( Overenie servera LDAP(P. 359) ), musíte uložiť server použitý
na overenie. V zariadení môžete uložiť maximálne päť serverov LDAP, každý pre
vyhľadávanie a overenie. Uložte servery LDAP cez Remote UI (Vzdialené UR).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
Kliknite na položku [LDAP Server Settings].
Kliknite na položku [Register New Server] pre [LDAP Server (For Search)] alebo [LDAP
Server (For Authentication)].
● Uloženie servera LDAP sa musí vykonať oddelene pre vyhľadávanie alebo overenie. Ak chcete použiť server
LDAP na vyhľadávanie cieľových umiestnení faxov a e-mailov, uložte ho na hľadanie. Ak ho chcete použiť na
overené odosielanie e-mailov alebo faxov, uložte ho na overenie.
Ak chcete upraviť uložené informácie o serveri
● Kliknite na textový odkaz pod položkou [Server Name], aby ste upravili obrazovku.
Ak chcete odstrániť uložené informácie o serveri
● Kliknite na položku [Delete] napravo od názvu servera, ktorý chcete odstrániť
5
Uložte server LDAP.
Uloženie servera použitého na vyhľadávanie
Uložte server na vyhľadávanie pre cieľové umiestnenia faxov alebo e-mailov.
63
kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenie
[Server Name]
Zadajte názov, ktorý sa priradí serveru LDAP.
[Server Address]
Zadajte adresu IP servera LDAP alebo zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa servera (príklad:
ldap.example.com).
[Server Address] a DNS
● Na zabránenie výskytu chýb pri vyhľadávaní cieľových umiestnení nezabudnite skontrolovať
nasledujúce položky:
- Ak je pre položku [Server Address], zadaný názov hostiteľa, uistite sa, že je v sieti dostupný server DNS.
- Ak je pre položku [Server Address] zadaná adresa IP, skontrolujte, či server DNS podporuje iba
vyhľadávanie smerom dopredu. Ak server podporuje iba vyhľadávanie dopredu, vyberte položku [Do Not
Use] alebo [Use] pre položku [Login Information]. Ak vyberiete položku [Use (Security Authentication)],
uistite sa, že server DNS podporuje vyhľadávanie smerom dozadu.
[Position to Start Search]
Špecifikujte uzol v adresárovom strome informácií (DIT), z ktorého chcete začať vyhľadávanie. Ak necháte
textové pole prázdne, nastavíte zariadenie na začatie vyhľadávania z automaticky vybraného ľubovoľného uzla.
● Pri špecifikácii uzla zadajte „DC=“, za tým hostiteľské meno (reťazec znakov oddelený bodkami v názve
domény Active Directory) a oddeľte každý záznam pomocou čiarky. Ak je napríklad názov domény
„john.example.com“, zadajte „DC=john,DC=example,DC=com“.
[Use TLS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom LDAP pomocou protokolu TLS.
● Toto nastavenie je aktivované iba keď je v ponuke [Login Information] vybratá položka [Use] alebo
[Use (Security Authentication)].
[Port Number]
Zadajte číslo portu použité na komunikáciu so serverom LDAP.
64
Nastavenie
[Search Timeout]
Špecifikujte ako dlho zariadenie vyhľadáva.
[Login Information]
Vyberte položku [Do Not Use], [Use], alebo [Use (Security Authentication)] v závislosti od typu overenie
implementovaného serverom LDAP. Keď je vybratá položka [Use] alebo [Use (Security Authentication)], musíte
špecifikovať meno používateľa a heslo.
[Do Not Use]
Vyberte neoverovanie zariadenia pomocou prihlasovacích informácií.
[Use]
Vyberte overovanie zariadenia pomocou prihlasovacích informácií.
Vyberte na použitie údajov získaných pomocou protokolu Kerberos (protokolu overovania
[Use (Security Authentication)] siete) pre heslo overenia. Ak je vybrané toto nastavenie, hodiny zariadenia musíte
zosynchronizovať s hodinami servera LDAP.
[Display Authentication Screen When Searching]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa vyžadovalo od užívateľa zadanie mena užívateľa a hesla pri požiadavke
na vyhľadávanie. Ak je začiarknuté začiarkavacie políčko [Use Same Authentication Information as When Send
Operation Started], meno používateľa a heslo použité na overenie pri odoslaní faxov alebo skenov je použité aj
tu. Ak začiarkavacie políčko začiarknuté nie je, overenie sa vykoná pomocou informácií zadaných v poli [User
Name] a [Password].
[Use Same Authentication Information as When Send Operation Started]
Nastavte, či sa overovacie informácie použité pri funkcii faxovania alebo skenovania použijú aj počas
vyhľadávania. Toto začiarkavacie políčko je zvyčajne zobrazené začiarknuté. Je však platné, len ak je začiarknuté
začiarkavacie políčko [Display Authentication Screen When Searching].
[User Name]
Zadajte meno používateľa zariadenia, ktoré bolo uložené v serveri LDAP.
● Ak je položka [Use] vybratá pre položku [Login Information], zadajte meno používateľa vo forme „(názov
domény)\(užívateľské meno)“ (príklad: domain1\user1).
● Ak je vybratá položka [Use (Security Authentication)], zadajte len meno používateľa (príklad: user1).
[Set/Change Password]
Ak chcete špecifikovať alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password].
[Domain Name]
Ak je vybratá položka [Use (Security Authentication)] pre položku [Login Information], zadajte alfanumerické
znaky pre názov adresárového stromu v službe Active Directory (príklad: example.com).
[Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]
Začiarknite začiarkavacie políčko na overenie certifikátu pri šifrovaní komunikácie so serverom LDAP pomocou
protokolu TLS. Tiež podľa potreby začiarknite začiarkavacie políčko [Add CN to Verification Items].
Uloženie overovacieho servera
Ak sú funkcie faxovania a skenovania obmedzené, uložte server použitý na overenie.
65
Nastavenie
[Server Name]
Zadajte názov, ktorý sa priradí serveru LDAP.
[Server Address]
Zadajte adresu IP servera LDAP alebo zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa servera (príklad:
ldap.example.com).
[Server Address] a DNS
● Na zabránenie výskytu chýb pri vyhľadávaní cieľových umiestnení nezabudnite skontrolovať
nasledujúce položky:
- Ak je pre položku [Server Address], zadaný názov hostiteľa, uistite sa, že je v sieti dostupný server DNS.
- Ak je pre položku [Server Address] zadaná adresa IP, skontrolujte, či server DNS podporuje iba
vyhľadávanie smerom dopredu. Ak server podporuje iba vyhľadávanie dopredu, vyberte položku [Use]
pre položku [Login Information]. Ak vyberiete položku [Use (Security Authentication)], uistite sa, že server
DNS podporuje vyhľadávanie smerom dozadu.
[Position to Start Search]
Špecifikujte uzol v adresárovom strome informácií (DIT), z ktorého chcete začať vyhľadávanie. Ak necháte
textové pole prázdne, nastavíte zariadenie na začatie vyhľadávania z automaticky vybraného ľubovoľného uzla.
● Pri špecifikácii uzla zadajte „DC=“, za tým hostiteľské meno (reťazec znakov oddelený bodkami v názve
domény Active Directory) a oddeľte každý záznam pomocou čiarky. Ak je napríklad názov domény
„john.example.com“, zadajte „DC=john,DC=example,DC=com“.
[Use TLS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom LDAP pomocou protokolu TLS.
● Toto nastavenie je aktivované, len ak je v ponuke [Login Information] vybratá položka [Use].
[Port Number]
Zadajte číslo portu použité na komunikáciu so serverom LDAP.
[Authentication/Attribute Acquisition Timeout]
Určte, ako dlho môže pokračovať overovanie a získavanie atribútov.
66
Nastavenie
[User Name Attribute]
Zadajte názov atribútu v alfanumerických znakoch na porovnanie s menom používateľa zadaným počas
overovania (príklad: sAMAccountName).
● Nevyžaduje sa, ak je položka [Use (Security Authentication)] vybratá v ponuke [Login Information].
[E-Mail Address Attribute]
Zadajte názov atribútu v alfanumerických znakoch, ktorý sa má použiť na získanie e-mailovej adresy od
overovacieho servera (príklad: pošta).
[Login Information]
Vyberte položku [Use] alebo [Use (Security Authentication)] v závislosti od typu overenie implementovaného
serverom LDAP.
[Use]
Vyberte overovanie zariadenia pomocou ID správcu systému.
Vyberte na použitie údajov získaných pomocou protokolu Kerberos (protokolu overovania
[Use (Security Authentication)] siete) pre heslo overenia. Ak je vybrané toto nastavenie, hodiny zariadenia musíte
zosynchronizovať s hodinami servera LDAP.
[Use System Manager ID]
Ak je položka [Use] vybratá v ponuke [Login Information], táto funkcia určuje, či sa použije overenie pomocou ID
správcu systému. Ak chcete použiť ID správcu systému, začiarknite políčko a určte meno používateľa a heslo,
ktoré sa použijú počas overenia. Ak zrušíte začiarknutie políčka, prihlásenia sú anonymné (bez mena
používateľa).
[User Name]
Zadajte meno používateľa zariadenia, ktoré bolo uložené v serveri LDAP vo forme „(názov domény)\(užívateľské
meno)“ (príklad: domain1\user1).
[Set/Change Password]
Ak chcete špecifikovať alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password] text box.
[Domain Name]
Ak je vybratá položka [Use (Security Authentication)] pre položku [Login Information], zadajte alfanumerické
znaky pre názov adresárového stromu v službe Active Directory (príklad: example.com).
[Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]
Začiarknite začiarkavacie políčko na overenie certifikátu pri šifrovaní komunikácie so serverom LDAP pomocou
protokolu TLS. Tiež podľa potreby začiarknite začiarkavacie políčko [Add CN to Verification Items].
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Konfigurácia SNTP(P. 72)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Overenie servera LDAP(P. 359)
67
Nastavenie
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
34C3-017
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v
sieti pomocou MIB (Management Information Base). Zariadenie podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3 s
vylepšeným zabezpečením. Keď tlačíte dokumenty alebo používate Remote UI (Vzdialené UR), môžete skontrolovať
stav zariadenia z počítača. Môžete aktivovať SNMPv1 alebo SNMPv3, alebo naraz obidve. Špecifikujte nastavenia pre
každú verziu, aby boli vhodné pre vaše sieťové prostredie a účel používania.
SNMPv1
SNMPv1 používa informácie nazývané „komunita“ na definovanie rozsahu komunikácie SNMP. Pretože tieto
informácie sú vystavené v sieti v bežnom texte, vaša sieť bude zraniteľná pre útoky. Ak chcete zaistiť
zabezpečenie siete, zrušte SNMPv1 a použite SNMPv3.
SNMPv3
So SNMPv3 môžete implementovať správu sieťových zariadení, ktorá je chránená robustnými bezpečnostnými
funkciami. Poznámka: Pred konfiguráciou SNMPv3 musí byť pre Remote UI (Vzdialené UR) aktivované TLS (
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376) ).
● Zariadenie nepodporuje funkciu upozornenia na pascu SNMP.
● Ak chcete zmeniť číslo portu SNMP, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 372) .
● Softvér správy SNMP vám pri inštalácii na počítači v sieti umožňuje konfigurovať, monitorovať a ovládať
zariadenie vzdialene z počítača. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie pre softvér správy.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[SNMP Settings].
68
Obrazovka Remote
Nastavenie
5
Špecifikujte nastavenia SNMPv1.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv1, pokračujte ďalším krokom.
[Use SNMPv1]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu SNMPv1. Zvyšok nastavení SNMPv1 môžete špecifikovať, len
keď je začiarknuté toto začiarkavacie políčko.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste určili názov komunity. Ak nepotrebujete špecifikovať názov
komunity, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
[Community Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov komunity.
[MIB Access Permission]
Pre každú komunitu vyberte voľbu [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom
MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Use Dedicated Community]
Vyčlenená komunita je prednastavená komunita určená výhradne pre správcov používajúcich softvér Canon,
napríklad iW Management Console. Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie vyčlenenej komunity a určte
položku [MIB Access Permission]. Ak nepotrebujete použiť vyčlenenú komunitu, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Špecifikujte nastavenia SNMPv3.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv3, pokračujte ďalším krokom.
69
Nastavenie
[Use SNMPv3]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte SNMPv3. Zvyšok nastavení SNMPv3 môžete špecifikovať iba
keď je označené toto začiarkavacie políčko.
[Enable User]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte položky [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3].
Ak chcete zrušiť nastavenia užívateľa, zrušte označenie príslušného začiarkavacieho políčka.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[MIB Access Permission]
Vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Security Settings]
Vyberte položku [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] alebo
[Authentication Off/Encryption Off] pre požadovanú kombináciu nastavení overenia a šifrovania.
[Authentication Algorithm]
Ak ste vybrali položku [Authentication On/Encryption On] alebo [Authentication On/Encryption Off] v ponuke
[Security Settings], vyberte vhodný overovací algoritmus pre sieťové prostredie.
[Encryption Algorithm]
Ak ste vybrali položku [Authentication On/Encryption On] v ponuke [Security Settings], vyberte vhodný
overovací algoritmus pre sieťové prostredie.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Authentication Password] alebo [Encryption Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo
do textového poľa [Confirm]. Heslá sa dajú pre algoritmy overenia a šifrovania nastaviť nezávisle.
7
Špecifikujte nastavenia získania informácií správy tlačiarne.
70
Nastavenie
● S protokolom SNMP, sa dajú z počítača v sieti pravidelne monitorovať a získať informácie o správe tlačiarne,
ako napríklad tlačové protokoly a porty tlačiarne.
[Acquire Printer Management Information from Host]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu monitorovania informácií o správe tlačiarne zariadenia pomocou
SNMP. Ak chcete zrušiť monitorovanie informácií o správe tlačiarne, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
8
Kliknite na [OK].
9
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Deaktivácia SNMPv1
● Ak je zakázaný protokol SNMPv1, niektoré z funkcií zariadenia sa stanú nedostupnými, napríklad získanie
informácií o zariadení cez ovládač tlačiarne.
Používanie ovládacieho panela
● V ponuke <Ponuka> môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenia SNMP.
<Nastavenia SNMP>(P. 467)
Aktivácia SNMPv1 aj SNMPv3
● Ak aktivujete obidve verzie SNMP, odporúčame, aby ste povolenie prístupu MIB v SNMPv1 nastavili na
možnosť [Read Only]. Povolenie prístupu MIB sa dá v SNMPv1 a SNMPv3 (a pre každého užívateľa v SNMPv3)
nastaviť nezávisle. Výberom položky [Read/Write] (povolenie úplného prístupu) v SNMPv1 zrušíte funkcie
robustného zabezpečenia, ktoré charakterizujú SNMPv3, pretože väčšina nastavení zariadenia sa dá potom
ovládať pomocou SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
71
Nastavenie
Ďalšie nastavenia siete
34C3-018
Nakonfigurujte nasledujúce informácie podľa vášho sieťového prostredia.
Konfigurácia režimu FTP PASV(P. 72)
Konfigurácia SNTP(P. 72)
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia(P. 74)
Konfigurácia režimu FTP PASV
PASV je režim komunikácie FTP používaný na prenos súborov. Ak sa chcete pripojiť k serveru FTP prostredníctvom
brány firewall, musíte použiť režim PASV. Najprv skontrolujte, či je režim PASV nastavený v serveri FTP.
● Používanie režimu PASV pre FTP závisí od sieťového prostredia a nastavení servera FTP, do ktorého
odosielate údaje. Viac informácií získate od správcu siete.
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<OK> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia TCP/IP>
<Použiť režim FTP PASV>
<Zap.>
Konfigurácia SNTP
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) vám umožňuje nastaviť systémové hodiny pomocou časového servera v
sieti. Ak sa používa protokol SNTP, čas servera sa kontroluje v určených intervaloch. Preto sa môže uchovať vždy
správny čas. Čas sa upraví na základe koordinovaného univerzálneho času (UTC), takže pred konfiguráciou SNTP
špecifikujte časové pásmo ( Nastavenie dátumu a času(P. 12) ). Nastavenia SNTP sa dajú špecifikovať pomocou
Remote UI (Vzdialené UR).
● SNTP zariadenia podporuje servery NTP (verzie 3) a SNTP (verzie 3 a 4).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Vyberte položky [Network Settings]
[SNTP Settings].
72
Obrazovka Remote
Nastavenie
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use SNTP] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Use SNTP]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby na použitie SNTP na synchronizáciu. Ak nechcete použiť SNTP, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[NTP Server Name]
Zadajte adresu IP servera NTP alebo SNTP. Ak je v sieti dostupný server DNS, môžete namiesto toho zadať
hostiteľské meno (alebo FQDN) pozostávajúce z alfanumerických znakov (príklad: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Špecifikujte interval medzi jednotlivými synchronizáciami.
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Testovanie komunikácie so serverom NTP/SNTP
● Stav komunikácie s uloženým serverom môžete zobraziť kliknutím na položky [Settings/Registration]
[Network Settings] [Check NTP Server] v ponuke [SNTP Settings]. Ak sa nadviaže správne pripojenie,
zobrazí sa výsledok zobrazený nižšie. Poznámka: Táto operácia neupravuje systémové hodiny.
73
Nastavenie
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia
Implementáciou softvéru správy zariadení, ako je konzola iW Management Console*, do siete môžete uľahčiť
zhromažďovanie a správu rôznych informácií o sieťových zariadeniach. Cez serverový počítač sa získajú a distribuujú
informácie, ako sú nastavenia zariadení a výpisy chýb. Ak je zariadenie pripojené do takej siete, iW Management
Console pomocou protokolov, ako je SLP (Service Location Protocol), vyhľadá v sieti zariadenia na získanie informácií zo
zariadenia vrátane stavu napájania. Nastavenia SLP sa dajú špecifikovať pomocou Remote UI (Vzdialené UR). Táto časť
opisuje postup konfigurácie nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami pre iW Management Console.
*Ďalšie
informácie o iW Management Console získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Ak chcete používať doplnky iW Management Console
● Musíte aktivovať nastavenia určeného portu a nastavenia SNMP. V prípade nastavení SNMP nastavte položku
[MIB Access Permission] na [Read/Write] pre SNMPv1 aj SNMPv3.
<Použiť vyčlenený port>(P. 468)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 68)
Operácie Remote UI (Vzdialené UR)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
◼ Konfigurácia komunikácie SLP so softvérom správy zariadení
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Kliknite na [Network Settings].
4
Špecifikujte nastavenia SLP.
Obrazovka Remote
Špecifikácia objavenia zariadenia Multicast
1
Vyberte položku [Multicast Discovery Settings]
2
Označte začiarkavacie políčko [Respond to Discovery] a špecifikujte požadované nastavenia.
74
[Edit].
Nastavenie
[Respond to Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie paketom multicast discovery
softvéru správy zariadení a aktiváciu monitorovania pomocou softvéru správy zariadení.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre Multicast Discovery, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 372) .
[Scope Name]
Ak chcete zariadenie zahrnúť do špecifického rozsahu, zadajte alfanumerické znaky pre názov rozsahu.
3
Kliknite na [OK].
Notifikácia softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia
1
Vyberte položky [Sleep Mode Notification Settings]
2
Označte začiarkavacie políčko [Notify] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Edit].
[Notify]
Začiarknite začiarkavacie políčko na notifikáciu softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia. Ak
je vybratá položka [Notify], môžete očakávať, že zariadenie zabráni nepotrebnej komunikácii počas
režimu spánku a zníži celkovú spotrebu energie.
[Port Number]
Zmeňte pre túto funkciu číslo portu podľa sieťového prostredia.
[Number of Routers to Traverse]
Špecifikujte, cez koľko smerovačov môžu prejsť pakety upozornenia.
[Notification Interval]
Špecifikujte, ako často zariadenie upozorní softvér správy zariadení na svoj stav napájania.
3
Kliknite na [OK].
75
Nastavenie
5
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
◼ Konfigurácia nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami
Môžete špecifikovať nastavenia, aby bola možná komunikácia medzi zariadením a doplnkami iW Management
Console. Použitie doplnkov umožňuje spravovať nastavenia zariadenia z iW Management Console.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Správa nastavení zariadenia>
76
<Zap.>
Nastavenie
Inštalácia ovládačov
34C3-019
Inštalujte rôzne ovládače a pridružený softvér vo vašom počítači.
1
Vykonajte potrebné prípravy pred začiatkom inštalácie.
● Vopred nainštalujte voliteľné zariadenia v hlavnej jednotke.
Voliteľné zariadenia(P. 693)
● Ak bolo zariadenie dodané s diskom Disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk Disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky
v počítači.
● Ovládače a softvér, ktorý použijete, môžete prevziať z webovej lokality Canon (http://www.canon.com/).
● V prípade dostupnosti nových verzií ovládačov a softvéru budú nahrané na webovú lokalitu Canon. V
prípade potreby ich môžete prevziať po kontrole systémových požiadaviek.
● V závislosti od zariadenia alebo podmienok prostredia nebudú niektoré funkcie k dispozícii.
● Niektoré z ovládačov nie sú podporované v závislosti od operačného systému. Ďalšie informácie o
podporovaných stavoch najnovšieho operačného systému nájdete na webovej lokalite Canon.
2
Pokračujte v inštalácií.
● Informácie o procese inštalácie nájdete v príručkách ovládačov a softvéru, ktorý použijete.
● Inštalácia ovládačov nie je možná, ak nie je povolené posielanie a prijímanie adresy IP v nastaveniach
[Firewall Settings]. Bližšie informácie nájdete v časti Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány
firewall(P. 366) .
● Ak odosielanie a prijímanie adresy IP počítača, v ktorom sú nainštalované ovládače, deaktivujú nastavenia
[Firewall Settings], nemožno z daného počítača naďalej tlačiť ani odosielať faxy.
77
Nastavenie
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu
1660-01J
34C3-01A
Postupujte podľa nižšie opísaných krokov 1 až 4 na konfiguráciu nastavení faxu. Najprv určite, ktorý režim príjmu je pre
vás najvhodnejší, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na konfiguráciu nastavení. Ďalšie informácie o
konkrétnom kroku nájdete po kliknutí na odkaz na prejdenie na príslušnú časť.
Krok 1
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť(P. 79)
Krok 2
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 80)
Krok 3
Výber režimu príjmu(P. 81)
Krok 4
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
78
Nastavenie
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť
34C3-01C
Pred konfiguráciou nastavení faxu určite, ktorý režim príjmu je pre vás najvhodnejší.
Plánované použitie
Režim pre príjem
Iba použitie faxu, nikdy nie telefónu
<Automaticky>
Toto nastavenie je pre prípad, že chcete používať zariadenie výlučne na príjem
faxov a nechcete použiť telefón ani voliteľné slúchadlo.
Väčšinou používať telefón, takmer nikdy
nepoužiť fax
<Ručne>
Pripojte telefón alebo slúchadlo k zariadeniu. Toto nastavenie je pre prípad, že
chcete väčšinou používať telefón. Prichádzajúce faxy môžete prijímať ručne.
Použitie faxu aj telefónu
Použitie záznamníka
<Záznamník>
Pripojte záznamník. Volajúci môžu nahrať
správu, ak zavolajú v dobe, keď ste od telefónu
ďaleko. Zariadenie automaticky prijme
prichádzajúce faxy.
Použite klasický telefón alebo
slúchadlo
<Fax/Tel. (autom. prepínanie)>
Pripojte telefón alebo slúchadlo. Zariadenie
automaticky prijme prichádzajúce faxy a pri
prichádzajúcich hovoroch zazvoní telefón.
● Zariadeniu sa v závislosti od typu pripojeného telefónu nemusí podariť správne odoslať alebo prijať faxy.
● Iné režimy príjmu, než sú uvedené vyššie, môžete nastaviť ručne v závislosti od vašej krajiny alebo oblasti.
Príjem faxov(P. 222)
»
Pokračujte na
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 80)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 222)
79
Nastavenie
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky
34C3-01E
Registrujte faxové číslo a názov jednotky zariadenia. Tieto informácie sa vytlačia v hornej časti každej odosielanej
strany.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
3
Vyberte <Nastaviť teraz>.
4
Vyberte <Ďalej>.
5
Zadajte číslo faxu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte <Ďalej>.
7
Obrazovka Domov(P. 120)
<Spoločné>
<Sprievodca inštaláciou faxu>.
Zadajte názov jednotky (napríklad meno používateľa alebo názov spoločnosti) a
vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
➠ Po uložení názvu jednotky sa zobrazí obrazovka s nastavením režimu RX.
»
Pokračujte na
Výber režimu príjmu(P. 81)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 222)
80
Nastavenie
Výber režimu príjmu
34C3-01F
Najprv vyberte režim príjmu, ktorý vám vyhovuje najviac (
použiť(P. 79) ).
1
Vyberte položku <Ďalej>.
2
Vyberte režim príjmu.
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má
● Výberom položky <Áno> alebo <Nie> vyberte režim príjmu pre operácie, ktoré plánujete vykonať.
● Iné režimy príjmu, než sú uvedené nižšie, môžete nastaviť ručne v závislosti od vašej krajiny alebo oblasti.
Príjem faxov(P. 222)
Nastavenie režimu príjmu na <Automaticky>
Vyberte položku <Nie>.
Nastavenie režimu príjmu na <Záznamník>
Vyberte položky <Áno>
<Áno>.
Nastavenie režimu príjmu na <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>
Vyberte položky <Áno>
<Nie>
<Áno>.
Nastavenie režimu príjmu na <Ručne>
Vyberte položky <Áno>
3
<Nie>
<Nie>.
Vyberte <Použiť>.
➠ Po nastavení režimu RX sa zobrazí spôsob pripojenia telefónnej linky.
»
Pokračujte na
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 222)
81
Nastavenie
Pripojenie telefónnej linky
1660-01S
34C3-01H
K zariadeniu pripojte telefónnu linku.
1
K zariadeniu pripojte telefónnu linku.
● Pripojte dodaný telefonický kábel ku konektoru telefónnej linky na zariadení (
) a ku konektoru telefónnej
linky v stene.
● Ak používate telefón alebo záznamník, pripojte ho k externému konektoru telefónu (
● Ak používate voliteľné slúchadlo, pripojte ho ku konektoru slúchadla (
).
).
● Ak pripájate externý telefón s faxovými funkciami, nastavte telefón tak, aby sa faxy prijímali manuálne.
2
Po pripojení telefónnej linky vyberte položku <Koniec>.
3
Vyberte <Áno>.
Ak zariadenie nenastaví typ telefónnej linky automaticky
Postupujte podľa nižšie opísaného postupu na nastavenie typu telefónnej linky. Ak si nie ste istí typom
telefónnej linky, ktorú používate, kontaktujte miestnu telefonickú spoločnosť. V závislosti od krajiny, kde
zariadenie používate, nemusí byť nastavenie <Vybrať typ linky> dostupné.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
typ linky>
Vybrať typ telefónnej linky
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Príjem faxov(P. 222)
82
<Nastavenia faxu>
<Nastaviť linku>
<Vybrať
Nastavenie
Konfigurácia nastavení skenovania
34C3-01J
Ak chcete odosielať naskenované originály priamo prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax alebo ich uložiť do
zdieľaných priečinkov alebo na server FTP, musíte nakonfigurovať sieť. Aplikácia Send Function Setting Tool (Nástroj na
nastavenie funkcie odosielania) dodaná so zariadením vám pomôže s potrebným nastavením. Nastavte požadovanú
konfiguráciu v závislosti od účelu a sieťového prostredia.
Ukladanie do počítača
Príprava na používanie zariadenia ako skenera(P. 84)
Skenovanie do e-mailu alebo faxu I-Fax
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 85)
Skenovanie do zdieľaných priečinkov
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 93)
Ukladanie na server FTP
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania(P. 97)
ODKAZY
Systémové prostredie(P. 689)
Funkcia skenovania(P. 683)
83
Nastavenie
Príprava na používanie zariadenia ako skenera
34C3-01K
Ak chcete použiť toto zariadenie ako skener, najprv musíte dokončiť prípravy vrátane inštalácie softvéru do počítača.
Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky. V systéme
Windows po pripojení tohto zariadenia k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej alebo káblovej siete LAN musíte uložiť
zariadenie vo funkcii MF Network Scanner Selector podľa nasledujúceho postupu. Tento postup nie je potrebný, ak sú
zariadenie a počítač pripojené cez USB.
● Funkcia skenovania nie je dostupná, ak sú zariadenie a počítač pripojené v prostredí IPv6. Použite pripojenie
IPv4 alebo USB.
1
Kliknite na položku
2
Začiarknite políčko zariadenia a kliknite na tlačidlo [OK].
na paneli úloh.
84
Nastavenie
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo
odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax
34C3-01L
Pred konfiguráciou zariadenia na skenovanie na e-mail si pozrite nižšie zobrazený postup nastavenia.
Uistite sa, či sú zariadenie a počítač správne pripojené.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Uistite sa, že máte nasledujúce informácie:
● Adresu IP zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
● E-mailová adresa, ktorá má byť uložená ako cieľové umiestnenie.
● Vyžadujú sa informácie o e-mailovom serveri vrátane názvu servera SMTP, čísel
portov a užívateľské meno a heslo na overenie.
● Pre ďalšie informácie o nastaveniach e-mailového servera kontaktujte svojho
poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
Skontrolujte, či počítač spĺňa systémové požiadavky nástroja Send Function
Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) (odoslanie e-mailu).
● Systémové požiadavky nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
Systémové prostredie(P. 689)
nastavenie funkcie odosielania)
● Tiež skontrolujte, či sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené
na hodnotu <Zap.>.
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 410)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 411)
Nastavte konfiguráciu zariadenia.
● Konfigurácia základných nastavení e-mailu
nastavení e-mailu(P. 86)
Konfigurácia základných
● Konfigurácia nastavení prijímania faxu I-Fax Konfigurácia nastavení
komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89)
● Konfigurácia podrobných nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo
faxu I-Fax (overenie, šifrovanie atď.) Konfigurácia nastavení komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89)
85
Nastavenie
Konfigurácia základných nastavení e-mailu
34C3-01R
V tejto časti je opísané, ako nakonfigurovať e-mailové nastavenia pomocou nástroja Send Function Setting Tool
(Nástroj na nastavenie funkcie odosielania). Pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie
funkcie odosielania) môžete tiež uložiť e-mailové adresy do telefónneho zoznamu.
● Nástroj Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) pomáha pri konfigurácii
základných nastavení na odosielanie e-mailov. Namiesto nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
nastavenie funkcie odosielania) môžete použiť Remote UI (Vzdialené UR) na konfiguráciu podrobnejších
nastavení, ako je nastavenie overenia POP pred odoslaním alebo šifrovaná komunikácia. Konfigurácia
nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89)
1
Spustite nástroj Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie
odosielania).
Pomocou webového prehliadača
Do poľa adresy webového prehliadača zadajte adresu http://<the IP address of the machine>/
sendsupport_login.html a stlačte kláves [ENTER].
Pomocou disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
1
Do mechaniky v počítači vložte dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM.
● Vyberte jazyk a po výzve kliknite na tlačidlo [OK].
2
Kliknite na [Start Software Programs].
● Ak sa nezobrazí obrazovka [Software Programs/Manuals Setup], pozrite si časť
obrazovky [Software Programs/Manuals Setup](P. 705) .
Zobrazenie
● Ak sa zobrazí okno [AutoPlay], kliknite na tlačidlo [Run MInst.exe].
3
Kliknite na položku [Start] pre [Send Function Setting Tool].
4
Kliknite na [Next].
● Ak chcete zobraziť položku Send Setting Guide (Príručka nastavenia odosielania), kliknite na položku
[How to Set].
● Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá zruší bránu firewall systému Windows, kliknite na tlačidlo [Yes].
5
Zariadenie vyberte zo zoznamu [Device List] a kliknite na tlačidlo [Next].
86
Nastavenie
Ak nie je zariadenie zobrazené v zozname [Device List]
● Kliknite na [Search Again]. Ak problém pretrváva, kliknite na položku [Search by IP Address], zadajte
adresu IP zariadenia a potom kliknite na tlačidlo [OK].
6
2
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na [Start].
● Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, do príslušných textových polí zadajte správny ID a kód PIN a kliknite
na tlačidlo [Logon].
3
Kliknite na [Send to E-mail Settings].
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN pre telefónny zoznam, zadajte kód PIN pre telefónny
zoznam a kliknite na tlačidlo [OK]. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
4
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Registration]
[Favorites Number]
87
Nastavenie
Pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) môžete uložiť
e-mailovú adresu do priečinka <Obľúbené> v telefónnom zozname. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte
číslo.
[Name for Favorites Number]
Zadajte názov identifikujúci cieľové umiestnenie, ktoré sa má uložiť. Nastavte názov, ktorý neskôr
v telefónnom zozname jednoducho nájdete.
[Send Destination Settings]
[Destination E-mail Address]
Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete odosielať naskenované originály.
[SMTP Server Settings]
[SMTP Server]
Zadajte názov servera SMTP.
[SMTP Authentication]
Kliknite na prepínač [Not Set] alebo [Set], ktorý sa zhoduje s nastaveniami overení servera SMTP. Keď je
vybratá možnosť [Set], zadajte meno používateľa do textového poľa [User Name] a heslo do textového
poľa [Password].
Spôsoby overenia na odosielanie e-mailov
● Na zabránenie prenosu e-mailov neoprávnenými používateľmi zariadenie podporuje overenie SMTP (SMTP
AUTH) a POP pred SMTP. Ďalšie informácie o potrebnej metóde overenia získate od svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo správcu siete.
● Overenie POP pred SMTP možno nakonfigurovať iba pomocou Remote UI (Vzdialené UR).
nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89)
5
Kliknite na [Next].
6
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [Register].
7
Reštartujte zariadenie.
Konfigurácia
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
V závislosti od siete, ktorú používate, môžu byť potrebné ďalšie nastavenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte
svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Aktivovanie funkcie TLS pre e-maily nájdete v časti Konfigurácia nastavení komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89) .
● Ak chcete zmeniť čísla portov, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 372) .
ODKAZY
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 85)
Špecifikácia e-mailových nastavení(P. 310)
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
88
Nastavenie
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom
e-mailu alebo faxu I-Fax
34C3-01S
Použite Remote UI (Vzdialené UR) na konfiguráciu podrobnejších nastavení odosielania a prijímania, napríklad
nastavenia na používanie zariadenia na odosielanie a prijímanie faxov I-Fax a nastavenia pre overenie a šifrovanie POP
komunikácie pred odoslaním e-mailov alebo faxov I-Fax. Kontaktujte vášho poskytovateľa služieb alebo správcu siete
vo veci požadovaných nastavení.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Obrazovka Remote
[Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings].
[SMTP Server]
Zadajte alfanumerické znaky ako názov servera SMTP (alebo adresu IP) pre odosielanie e-mailov a faxov I-Fax.
[E-Mail Address]
Zadajte alfanumerické znaky pre e-mailovú adresu, ktorú chcete použiť pre zariadenie.
[POP Server]
Zadajte alfanumerické znaky ako názov servera SMTP alebo adresu IP pre odosielanie e-mailov a faxov I-Fax.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky ako meno používateľa pre určené e-mailové konto pri použití servera POP3.
89
Nastavenie
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pri použití servera POP3, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte
alfanumerické znaky do poľa [Password].
Špecifikácia nastavení potrebných na prijímanie faxov I-Fax
[POP RX]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste prijímali faxy I-Fax.
[POP Interval]
Táto funkcia nastaví interval (v minútach), ktorý sa použije na automatické pripojenie k serveru POP3. Ak server
obsahuje akékoľvek dokumenty I-Fax, automaticky sa príjmu a vytlačia.
Deaktivácia automatického príjmu
● Nastavte položku [POP Interval] na možnosť [0]. Ak je nastavená možnosť [0], faxy I-Fax budete prijímať
manuálne. Manuálne prijímanie faxov I-Fax (P. 250)
Konfigurácia overenia POP pred odoslaním
Overením používateľa na serveri POP3 pomocou overenia POP pred SMTP sa zabráni neoprávneným
používateľom používať e-mail a faxy I-Fax.
[Use POP Authentication Before Sending]
Ak chcete použiť server POP3 na overenie pred odoslaním e-mailov alebo faxov I-Fax, začiarknite začiarkavacie
políčko.
[Use APOP Authentication]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie APOP na šifrovanie hesla počas procesu overovania.
90
Nastavenie
Konfigurácia overenia SMTP
Ak nakonfigurujete overenie SMTP (SMTP AUTH), identifikácia používateľa použitím mena používateľa a hesla
sa vykoná pri odoslaní e-mailu alebo faxu I-Fax.
[Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)]
Ak chcete aktivovať overenie v serveri SMTP, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [User Name].
[Set/Change Password]
Ak chcete špecifikovať alebo zmeniť heslo, zadajte alfanumerické znaky do textového poľa [Password].
Konfigurácia šifrovanej komunikácie
Môžete nakonfigurovať šifrovanie komunikácie so serverom SMTP alebo POP3.
[Use TLS for SMTP]
Na šifrovanie komunikácie so serverom SMTP začiarknite políčko na použitie protokolu TLS. V závislosti od
vašich potrieb začiarknite začiarkavacie políčko [Verify Certificate] alebo [Add CN to Verification Items].
[Use TLS for POP]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom POP3 pomocou protokolu TLS. Podľa
potreby začiarknite začiarkavacie políčka [Verify Certificate] a [Add CN to Verification Items].
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
91
Nastavenie
● V závislosti od vami používanej siete možno bude treba zmeniť nastavenie portu SMTP alebo POP3 (
Zmena čísiel portu(P. 372) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb
alebo správcu siete.
ODKAZY
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 85)
Konfigurácia základných nastavení e-mailu(P. 86)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Používanie internetového faxu (I-Fax)(P. 242)
92
Nastavenie
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta
ukladania
34C3-01U
Pred konfiguráciou zariadenia na skenovanie do zdieľaných priečinkov si pozrite nižšie zobrazený postup nastavenia.
Uistite sa, či sú zariadenie a počítač správne pripojené.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Uistite sa, že máte nasledujúce informácie:
● Adresu IP zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
● Názov počítača, kde sa nachádza zdieľaný priečinok.
počítača(P. 707)
Kontrola názvu
● Cesta k zdieľanému priečinku a názov zdieľaného priečinka (Ak sú pre priečinok
nastavené obmedzenia prístupu, potrebujete aj informácie o mene používateľa a
hesle).
● Pokyny na vytvorenie nového zdieľaného priečinka nájdete v príručke „Send
Setting Guide (Príručka nastavenia odosielania)“.
Skontrolujte, či počítač spĺňa systémové požiadavky nástroja Send Function
Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania).
● Systémové požiadavky nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
Systémové prostredie(P. 689)
nastavenie funkcie odosielania)
● Tiež skontrolujte, či sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené
na <Zap.>.
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 410)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 411)
Nastavte konfiguráciu zariadenia.
miesta ukladania(P. 94)
93
Nastavenie zdieľaného priečinka ako
Nastavenie
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania
34C3-01W
Funkcia skenovania do zdieľaných priečinkov sa tiež nazýva „skenovanie do SMB“, pretože táto funkcia používa
protokol Server Message Block (SMB), technológiu špecifickú pre systém Windows. SMB je protokol na zdieľanie
prostriedkov, ako sú súbory a tlačiarne, keď je v sieti niekoľko zariadení ( Konfigurácia SMB(P. 59) ). Ak chcete
nakonfigurovať zariadenie, aby ukladalo naskenované dokumenty do zdieľaného priečinka v sieti prostredníctvom
protokolu SMB, najprv zadajte z počítača umiestnenie zdieľaného priečinka. V tejto časti je opísané, ako špecifikovať
miesto ukladania pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania).
● Na zadanie umiestnenia zdieľaného priečinka ako cieľového umiestnenia ukladania môžete použiť tiež
Remote UI (Vzdialené UR) tak, že priečinok uložíte do telefónneho zoznamu. Uloženie cieľových umiestnení v
telefónnom zozname z Remote UI (Vzdialené UR) Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené
UR)(P. 427)
1
Spustite nástroj Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie
odosielania).
Pomocou webového prehliadača
Do poľa adresy webového prehliadača zadajte adresu http://<the IP address of the machine>/
sendsupport_login.html a stlačte kláves [ENTER].
Pomocou disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
1
Do mechaniky v počítači vložte dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM.
● Vyberte jazyk a po výzve kliknite na tlačidlo [OK].
2
Kliknite na [Start Software Programs].
● Ak sa nezobrazí obrazovka [Software Programs/Manuals Setup], pozrite si časť
obrazovky [Software Programs/Manuals Setup](P. 705) .
Zobrazenie
● Ak sa zobrazí okno [AutoPlay], kliknite na tlačidlo [Run MInst.exe].
3
Kliknite na položku [Start] pre [Send Function Setting Tool].
4
Kliknite na tlačidlo [Next].
● Ak chcete zobraziť položku Send Setting Guide (Príručka nastavenia odosielania), kliknite na položku
[How to Set].
● Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá zruší bránu firewall systému Windows, kliknite na tlačidlo [Yes].
5
Zariadenie vyberte zo zoznamu [Device List] a kliknite na tlačidlo [Next].
94
Nastavenie
Ak nie je zariadenie zobrazené v zozname [Device List]
● Kliknite na položku [Search Again]. Ak problém pretrváva, kliknite na položku [Search by IP Address],
zadajte adresu IP zariadenia a potom kliknite na tlačidlo [OK].
6
2
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na [Start].
● Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, do príslušných textových polí zadajte správny ID a kód PIN a kliknite
na tlačidlo [Logon].
3
Kliknite na položku [Store to Shared Folder Settings].
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN pre telefónny zoznam, zadajte kód PIN pre telefónny
zoznam a kliknite na tlačidlo [OK]. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
4
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Registration]
95
Nastavenie
[Favorites Number]
Pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) môžete uložiť
zdieľaný priečinok na ukladanie naskenovaných dokumentov do položky <Obľúbené> v telefónnom
zozname. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte číslo.
[Name for Favorites Number]
Zadajte názov identifikujúci cieľové umiestnenie, ktoré sa má uložiť. Nastavte názov, ktorý neskôr
v telefónnom zozname jednoducho nájdete.
[Store Destination Settings]
[Protocol]
Zobrazí sa protokol používaný na odosielanie naskenovaných dokumentov do zdieľaného priečinka.
[Computer Name of Store Destination]
Zadajte názov alebo adresu IP počítača, na ktorom sa nachádza zdieľaný priečinok.
[Shared Folder Name on Store Destination Computer]
Zadajte názov alebo cestu k zdieľanému priečinku. Ak je napríklad zdieľaný priečinok podpriečinok
s názvom „share“ a nachádza sa v priečinku [Public] na disku C (cesta: C:\users\public\share), zadajte
cestu „users\public\share“.
[Status of Settings for Shared Folder]
[Access Restriction to Shared Folder]
Kliknite na prepínač [Not Set] alebo [Set], ktorý sa zhoduje s obmedzeniami prístupu nastavenými pre
zdieľaný priečinok. Keď je vybratá možnosť [Set], zadajte meno používateľa do textového poľa
[Registered User Name] a heslo do textového poľa [Password to Access].
5
Kliknite na tlačidlo [Next].
6
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [Register].
7
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
ODKAZY
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 93)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
96
Nastavenie
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania
34C3-01X
Pred konfiguráciou zariadenia na skenovanie do servera FTP si pozrite postup nastavenia zobrazený nižšie.
Uistite sa, či sú zariadenie a počítač správne pripojené.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Uistite sa, že máte nasledujúce informácie:
● Adresu IP zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
● Názov servera FTP.
● Cesta k serveru FTP a názov priečinka.
● Meno používateľa, heslo (len ak je nastavené).
● Ak cestu, názov priečinka, meno používateľa, heslo, atď. pre server FTP
nepoznáte, kontaktujte správcu siete.
● Ak chcete zmeniť číslo portu FTP.
Zmena čísiel portu(P. 372)
Skontrolujte, či potrebujete použiť režim PASV.
● Ak je medzi tlačiarňou a serverom FTP nainštalovaná brána firewall, musíte
nastaviť režim PASV. Konfigurácia režimu FTP PASV(P. 72)
● Tiež skontrolujte, či sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené
na <Zap.>.
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 410)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 411)
Uložte adresu servera FTP.
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
97
Základné postupy
Základné postupy
Základné postupy .......................................................................................................................................... 100
Časti a ich funkcie ............................................................................................................................................. 104
Predná strana ............................................................................................................................................... 105
Zadná strana ................................................................................................................................................ 107
Vnútrajšok .................................................................................................................................................... 108
Podávač ........................................................................................................................................................ 109
Viacúčelový zásobník .................................................................................................................................... 110
Zásuvka na papier ........................................................................................................................................ 111
Ovládací panel .............................................................................................................................................. 112
Zapnutie zariadenia .......................................................................................................................................... 114
Vypnutie zariadenia ...................................................................................................................................... 115
Vypnutie zariadenia v určený čas ........................................................................................................... 116
Používanie ovládacieho panela ........................................................................................................................ 118
Základné obrazovky ...................................................................................................................................... 119
Obrazovka Domov ................................................................................................................................. 120
Obrazovka <Monitor stavu> ................................................................................................................... 123
Zobrazenie správy .................................................................................................................................. 125
Základná obsluha ......................................................................................................................................... 126
Zadávanie textu ............................................................................................................................................ 129
Prihlásenie sa v zariadení ................................................................................................................................. 131
Vkladanie originálov ......................................................................................................................................... 133
Vkladanie papiera ............................................................................................................................................. 137
Vkladanie papiera do zásuvky na papier ....................................................................................................... 139
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka ............................................................................................ 144
Vkladanie obálok .......................................................................................................................................... 147
Vkladanie predtlačeného papiera ................................................................................................................. 149
Špecifikácia veľkosti a typu papiera .............................................................................................................. 153
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier ........................................................................ 154
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku ............................................................ 156
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník ...................................................... 158
Uloženie vlastnej veľkosti papiera .......................................................................................................... 160
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera ............................................................................................ 161
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu ............................................................ 162
Prispôsobenie displeja ...................................................................................................................................... 163
Prispôsobenie obrazovky Domov ................................................................................................................. 164
98
Základné postupy
Uloženie často používaných nastavení .......................................................................................................... 167
Zmena predvolených nastavení pre funkcie ................................................................................................... 169
Nastavenie zvuku .............................................................................................................................................. 171
Vstup do režimu spánku ................................................................................................................................... 173
Uloženie cieľových umiestnení ......................................................................................................................... 175
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname ............................................................................. 177
Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako jednej skupiny ................................................................. 180
Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname ............................................................ 182
Používanie pamäťového zariadenia USB ......................................................................................................... 183
99
Základné postupy
Základné postupy
34C3-01Y
Táto kapitola opisuje základné postupy, napríklad ako používať ovládací panel alebo ako vkladať papier, ktoré sa často
vykonávajú pri využívaní funkcií zariadenia.
◼ Časti a ich funkcie
Táto časť opisuje externé a interné časti zariadenia a ich funkcie, ako aj používanie tlačidiel na ovládacom paneli a ako
sa pozerať na displej. Časti a ich funkcie(P. 104)
◼ Zapnutie zariadenia
Táto časť opisuje, ako zapnúť a vypnúť zariadenie.
Zapnutie zariadenia(P. 114)
◼ Používanie ovládacieho panela
Táto časť opisuje, ako používať displej na úlohy, napríklad výber položiek a úpravu nastavení. Tiež opisuje, ako zadávať
znaky a čísla. Používanie ovládacieho panela(P. 118)
◼ Prihlásenie sa v zariadení
Táto časť opisuje, ako sa prihlásiť, keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.
100
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Základné postupy
◼ Vkladanie originálov
V tejto časti je opísané, ako sa na kopírovaciu dosku a do podávača vkladajú originály.
Vkladanie originálov(P. 133)
◼ Vkladanie papiera
Táto časť opisuje, ako vkladať papier do zásuvky na papier a mnohoúčelového priečinka.
Vkladanie papiera(P. 137)
◼ Prispôsobenie displeja
Táto časť opisuje, ako nanovo usporiadať tlačidlá alebo vytvoriť tlačidlá skratiek, ktoré uľahčia používanie obrazoviek
zobrazených na displeji. Prispôsobenie displeja(P. 163)
◼ Zmena predvolených nastavení pre funkcie
Táto časť opisuje, ako zmeniť nastavenie, ktoré je počiatočne zobrazené pri výbere funkcie.
nastavení pre funkcie(P. 169)
101
Zmena predvolených
Základné postupy
◼ Nastavenie zvuku
Táto časť opisuje, ako upraviť hlasitosť rôznych zvukov zariadenia, napríklad tých, ktoré zariadenie produkuje pri
dokončení odoslania faxu alebo pri výskyte chyby. Nastavenie zvuku(P. 171)
◼ Vstup do režimu spánku
Táto časť opisuje, ako nastaviť režim spánku.
Vstup do režimu spánku(P. 173)
◼ Uloženie cieľových umiestnení
V tejto časti je opísané ukladanie cieľových umiestnení na odosielanie faxov alebo naskenovaných dokumentov.
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
◼ Používanie pamäťového zariadenia USB
Táto časť poskytuje informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a vybratia pamäťového
zariadenia USB. Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 183)
102
Základné postupy
103
Základné postupy
Časti a ich funkcie
34C3-020
Táto časť opisuje časti prístroja (exteriér, prednú aj zadnú časť a interiér) a ako fungujú. Okrem opisu častí zariadenia
používaných na také základné postupy, ako je vkladanie papiera a výmena tonerových kaziet, opisuje táto časť aj
tlačidlá na ovládacom paneli a displeji. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako správne používať zariadenie.
Predná strana(P. 105)
Zadná strana(P. 107)
Vnútrajšok(P. 108)
Podávač(P. 109)
Viacúčelový zásobník(P. 110)
Zásuvka na papier(P. 111)
Ovládací panel(P. 112)
104
Základné postupy
Predná strana
34C3-021
Podávač
Automaticky podáva originály do zariadenia na skenovanie. Keď sú v podávači minimálne dva hárky originálu,
originály sa môžu skenovať nepretržite. Podávač(P. 109)
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Používajte tento port na pripojenie pamäťového zariadenia USB alebo klávesnice USB tretej strany. Pripojenie
pamäťového zariadenia USB umožňuje tlačiť údaje z pamäťového zariadenia alebo uložiť naň naskenované
originály.
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 264)
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 285)
Zastavovač papiera
Ak chcete zabrániť vypadnutiu papiera z výstupného zásobníka, otvorte zastavovač papiera.
Reproduktor
Vydáva zvuky produkované zariadením, napríklad tóny faxu a výstražné tóny.
105
Základné postupy
Držiaky na zdvíhanie
Pri prenášaní zariadenia ho držte za zdvíhacie rúčky.
Premiestnenie zariadenia(P. 574)
Ovládací panel
Ovládací panel pozostáva z tlačidiel, ako je tlačidlo Domov a tlačidlo Stop, displeja a indikátorov stavu.
Z ovládacieho panela môžete vykonávať všetky operácie a špecifikovať nastavenia.
Ovládací panel(P. 112)
Základné obrazovky(P. 119)
Výstupný priečinok
Vytlačený papier sa vysunie do výstupného zásobníka.
Vypínač
Zapína a vypína zariadenie. Ak chcete reštartovať zariadenie, vypnite ho a pred jeho opätovným zapnutím
počkajte aspoň 10 sekúnd.
Predný kryt
Otvorte predný kryt pri výmene tonerových kaziet alebo odstraňovaní zachytených papierov.
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 571)
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
Zásuvka na papier
Vložte do zásuvky na papier taký typ papiera, ktorý obvykle používate.
papier(P. 139)
Vkladanie papiera do zásuvky na
Viacúčelový zásobník
Keď chcete dočasne použiť iný typ papiera ako je papier vložený v zásuvke na papier, vložte papier do
mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
Kopírovacia doska
Pri skenovaní kníh, originálov s hrubým alebo tenkým papierom a ďalších originálov, ktoré nemožno
skenovať pomocou podávača, ich umiestnite na kopírovaciu dosku. Vkladanie originálov(P. 133)
Vetracie otvory
Vzduch v zariadení sa vyháňa von, aby sa ochladilo vnútro zariadenia. Poznámka: Umiestnenie predmetov
pred vetracie otvory zabraňuje ventilácii.
106
Základné postupy
Zadná strana
34C3-022
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Tento port používajte na pripojenie zariadení, ako je klávesnica USB tretej strany.
Port LAN
Pripojte kábel LAN počas pripájania zariadenia k smerovaču káblovej siete LAN a pod.
káblovej sieti LAN(P. 17)
Pripojenie ku
Port USB (na pripojenie počítača)
Na pripojenie stroja k počítaču použite kábel USB.
Konektor slúchadiel
Pripojte voliteľné slúchadlo.
Konektor externého telefónu
Pripojte telefón alebo záznamník.
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
Konektor telefónnej linky
Na pripojenie zariadenia k telefónnej linke použite telefónny kábel.
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
Zadný kryt
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera otvorte zadný kryt.
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
Výkonnostný štítok
Štítok obsahuje sériové číslo, ktoré je potrebné pri otázkach týkajúcich sa zariadenia.
vyriešiť(P. 658)
Napájacia zásuvka
Pripojte napájací kábel.
107
Keď sa problém nedá
Základné postupy
Vnútrajšok
34C3-023
Vodiaca lišta (na zadnej strane)
Ak sa v zariadení zasekne papier, zdvihnite vodiacu lištu smerom k prednej časti zariadenia, aby ste odstránili
zachytený papier. Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
Vodiaca lišta (na prednej strane)
Ak sa v zariadení zasekne papier, zdvihnite vodiacu lištu smerom k zadnej časti zariadenia, aby ste odstránili
zachytený papier. Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
Vodiaca lišta posuvu obojstrannej tlače
Ak sa zasekne papier počas obojstrannej tlače, posuňte nadol vodiacu lištu obojstrannej tlače, aby ste
odstránili zachytený papier. Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
108
Základné postupy
Podávač
34C3-024
Kryt podávača
Otvorte ho pri odstraňovaní zaseknutého papiera.
Zaseknutý papier v podávači(P. 648)
Vodiace lišty
Lišty nastavte podľa šírky originálu.
Priečinok podávania originálov
Automaticky podáva originály do zariadenia na skenovanie. Keď sú v podávači minimálne dva hárky originálu,
originály sa môžu skenovať nepretržite. Vkladanie originálov(P. 133)
Priečinok výstupu originálov
Odtiaľ vychádzajú naskenované originály.
Skenovacia oblasť podávača
Originály vložené do podávača sa automaticky podajú do oblasti skenovania, kde sa naskenujú.
● Do oblasti výstupu originálov neumiestňujte žiadne predmety. Mohli by ste tak poškodiť originály.
● Pravidelne čistite podávač a kopírovaciu dosku, aby ste získali správne tlačové výsledky.
čistenie(P. 563)
109
Pravidelné
Základné postupy
Viacúčelový zásobník
34C3-025
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú šírku vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do
zariadenia. Stlačte páčku na uvoľnenie označenú na obrázku šípkou, aby sa uvoľnil zámok a posunuli vodiace
lišty papiera.
Zásobník papiera
Pri vkladaní papiera vytiahnite zásobník papiera.
Nadstavec zásobníka
Pri vkladaní papiera veľkého formátu otvorte nadstavec zásobníka.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
110
Základné postupy
Zásuvka na papier
34C3-026
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú veľkosť vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera
do zariadenia. Stlačte páčky na uvoľnenie označené na obrázkoch šípkami, aby sa uvoľnili zámky a posunuli
vodiace lišty papiera.
Páčka na uvoľnenie (na rozšírenie zásuvky na papier)
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal je potrebné rozšíriť zásuvku na papier. Stlačením tejto páčky uvoľnite
zámok a zväčšite dĺžku zásuvky na papier.
Ukazovateľ úrovne papiera
Označuje zostávajúce množstvo papiera. Značka sa posúva nadol, keď sa zmenšuje množstvo papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139)
111
Základné postupy
Ovládací panel
34C3-027
● Uhol ovládacieho panela možno upraviť. Upravte ho na uhol, ktorý vám najviac vyhovuje pri sledovaní
panela. Nastavenie uhla(P. 113)
Displej
Môžete sledovať postup zariadenia a stavov chýb. Displej je zároveň dotykový panel, takže môžete
špecifikovať nastavenia priamo dotykom obrazovky.
Základné obrazovky(P. 119)
Základná obsluha(P. 126)
Tlačidlo Hlasitosť zvuku
Stlačení upravte hlasitosť.
Nastavenie zvuku(P. 171)
Tlačidlo úspory energie
Stlačením uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo zasvieti na
zeleno. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte režim spánku. Vstup do režimu spánku(P. 173)
Indikátor údajov
Počas vykonávania operácie bliká, napríklad prenosu údajov alebo tlače. Svieti, keď existujú dokumenty
čakajúce na spracovanie.
Indikátor chýb
Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Tlačidlo Domov
Stlačením zobrazte obrazovku Domov, ktorá poskytuje prístup k ponuke nastavení a funkciám, ako je
kopírovanie a skenovanie.
112
Základné postupy
Obrazovka Domov(P. 120)
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 164)
Tlačidlo Stop
Stlačením zrušíte tlač a iné operácie.
Značka NFC (Komunikácia na krátku vzdialenosť)
Môžete tiež použiť funkcie, napríklad tlač po zamávaní mobilným zariadením pomocou aplikácie Canon PRINT
Business nainštalovanej nad touto značkou. Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 319)
Nastavenie uhla
Ak je pozeranie na displej dotykového panela nepohodlné, upravte uhol ovládacieho panela.
ODKAZY
Základná obsluha(P. 126)
113
Základné postupy
Zapnutie zariadenia
34C3-028
Táto časť opisuje, ako zapnúť zariadenie.
1
Uistite sa, že je zástrčka napájacej šnúry riadne zasunutá v sieťovej zásuvke.
2
Stlačte vypínač.
➠ Zobrazí sa domovská obrazovka.
Ovládací panel(P. 112)
● Môžete vybrať obrazovku, ktorá sa zobrazí prvá po zapnutí zariadenia.
obnovení>(P. 448)
ODKAZY
Vypnutie zariadenia(P. 115)
114
<Predvolené okno po spustení/
Základné postupy
Vypnutie zariadenia
34C3-029
Táto časť opisuje, ako vypnúť zariadenie.
1
Stlačte vypínač.
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Neodpájajte napájací kábel, kým sa nevypne displej.
● Ak chcete reštartovať zariadenie, počkajte aspoň 10 sekúnd po vypnutí zariadenia.
● Môžete špecifikovať čas pre každý deň v týždni a nakonfigurovať nastavenia na automatické vypnutie
zariadenia. Vypnutie zariadenia v určený čas(P. 116)
115
Základné postupy
Vypnutie zariadenia v určený čas
34C3-02A
Môžete vytvoriť nastavenie, aby sa zariadenie vyplo automaticky v určený čas každý deň v týždni. Tak sa môžete vyhnúť
zbytočnej spotrebe energie, ktorá môže nastať pri neúspešnom vypnutí zariadenia. Predvolene je táto funkcia
deaktivovaná.
● Informácie o základných operáciách pri nastavení zariadenia z Remote UI (Vzdialené UR), nájdete v časti
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Vyberte položky [Timer Settings]
Obrazovka Remote
[Edit].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Set Auto Shutdown Weekly Timer] a nastavte čas
vypnutia napájania.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka môžete nastaviť čas vypnutia napájania každý deň v týždni.
[Sunday] až [Saturday]
116
Základné postupy
Zadajte požadovaný čas vypnutia napájania. V prípade ktoréhokoľvek dňa v týždni znamená prázdne pole s
časom, že je funkcia automatického vypnutia pre daný deň deaktivovaná.
5
Kliknite na [OK].
Ak nie je napájanie vypnutí automaticky v určený čas*
● Keď svieti alebo bliká indikátor údajov
● Keď je zobrazená obrazovka ponuky alebo obrazovka Skontrolovať počítadlo
● Ak sa importujú alebo exportujú údaje nastavení
● Ak sa aktualizuje firmvér
*Ak napájanie nemožno v určitý čas vypnúť automaticky, úkon sa zopakuje znova až desaťkrát v minútových intervaloch. Ak
napájanie nemožno vypnúť ani po desiatich opakovaniach, automatické vypnutie nebude v daný deň možné.
117
Základné postupy
Používanie ovládacieho panela
34C3-02C
Displej a tlačidlá ovládacieho panela môžete použiť na konfiguráciu zariadenia alebo ovládanie funkcií. Táto časť
opisuje základné použitie displeja a tlačidiel.
Základné obrazovky(P. 119)
Základná obsluha(P. 126)
Zadávanie textu(P. 129)
● Ak chcete invertovať svetlé a tmavé časti obrazu:
● Ak chcete upraviť jas displeja:
<Invertovať farby obrazovky>(P. 474)
<Jas>(P. 474)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 112)
118
Základné postupy
Základné obrazovky
34C3-02E
Obrazovka Domov alebo obrazovka nastavení sa zobrazí na displeji a umožňuje iniciovať funkcie, napríklad kopírovanie
a skenovanie. Displej môžete použiť aj na kontrolu informácií, ako sú chybové hlásenia a stav prevádzky zariadenia.
Obrazovka je zároveň dotykovým panelom, takže môžete špecifikovať operácie priamo dotykom obrazovky.
Obrazovka Domov(P. 120)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 123)
Zobrazenie správy(P. 125)
● Obrazovku Domov môžete prispôsobiť usporiadaním často používaných tlačidiel na rýchlejší prístup k
príslušným funkciám. Prispôsobenie displeja(P. 163)
Oboznámenie sa s postupom používania
● Na niektorých obrazovkách umožňuje tlačidlo <?> zobraziť opis funkcií alebo postup používania.
119
Základné postupy
Obrazovka Domov
34C3-02F
Obrazovka Domov sa zobrazí pri zapnutí napájania alebo po stlačení tlačidla
obrazovke nastavte a zaregistrujte funkcie.
na ovládacom paneli. Na tejto
Zmena strany
Slúži na zobrazenie ďalšej strany na obrazovke Domov. Strany
môžete zmeniť aj rýchlym pohybom prsta do strán.
<Skontr. počítad.>
Zobrazuje celkový počet výtlačkov.
počítadla(P. 584)
Zobrazenie hodnoty
<Odhlásiť sa>
Použitím tohto tlačidla sa odhlásite zo zariadenia.
<Monitor stavu>
Stlačením skontrolujete stav tlače, zobrazíte históriu používania,
alebo zobrazíte nastavenia siete, ako sú adresa IP zariadenia.
Môžete tiež skontrolovať stav zariadenia, napríklad zvyšné
množstvo papiera a množstvo zostávajúceho tonera v kazetách,
alebo či nenastali chyby. Obrazovka <Monitor
stavu>(P. 123)
Ikona Wi-Fi
Zobrazí sa po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
<Kopírovať>
Použitím tohto tlačidla spustite kopírovanie.
Kopírovanie(P. 186)
<Fax>
Použitím tohto tlačidla odošlete zo zariadenia fax.
Faxovanie(P. 209)
<Skenovať>
Naskenuje originály a skonvertuje ich do elektronického súboru.
Naskenované súbory môžete uložiť vo svojom počítači alebo ich
odoslať e-mailom. Skenovanie(P. 273)
<Tlač z pamäť. média>
Vytlačí súbory uložené na pamäťovom médiu USB. Tlač z
pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 264)
120
Základné postupy
Tlačidlo Application Library
Tieto tlačidlá použite na vykonanie vhodných funkcií pomocou
jedného dotyku. Ďalšie informácie nájdete v príručke k funkcii
Application Library na webovej lokalite online príručky.
<Zabezpečená tlač>
Použite túto funkciu na tlač zabezpečeného dokumentu.
dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(Zabezpečená tlač)(P. 260)
Tlač
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>, <Predvoľby>, a mnohé ďalšie nastavenia
prístroja sa začínajú týmto tlačidlom. Zoznam ponúk
s nastaveniami(P. 446)
<Tel. zoznam>
Použite túto funkciu na uloženie alebo úpravu cieľových
umiestnení v prípade e-mailov a faxov. Tiež môžete zobraziť
uložené pri odoslaní e-mailu alebo faxu cieľové umiestnenia.
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
<Nastav. papiera>
Toto tlačidlo sa používa na špecifikáciu veľkosti a typu papiera
vloženého do zásuvky na papier a viacúčelového zásobníka.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 153)
<Mobilný portál>
Túto funkciu použite na vytvorenie pripojenia k mobilnému
zariadeniu. Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 319)
<Nastav. domov. obrazovky>
Umožňuje zmeniť poradie zobrazenia tlačidiel domovskej
obrazovky. Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 164)
<Aktualizovať firmvér>
Umožňuje aktualizovať firmvér cez internet.
firmvéru(P. 441)
Aktualizácia
<Kópia ID karty>
Túto funkciu použite na skopírovanie prednej a zadnej strany
vodičského preukazu alebo inej karty na rovnakú stranu
jedného hárka papiera. Kopírovanie ID karty(P. 205)
121
Základné postupy
<Kopírovanie pasu>
Umožňuje skopírovať viacero pasov na jeden hárok.
Vytváranie kópií pasov(P. 206)
<Sprievodca prevádzkou>
Stlačením zobrazíte pomoc s ovládaním a príčiny/riešenia chýb.
Tlačidlá skratiek
Zobrazí obľúbené nastavenia, ktoré sú uložené pre kopírovanie,
faxovanie a skenovanie. Pridanie tlačidiel na obrazovku
Domov(P. 164)
ODKAZY
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 164)
122
Základné postupy
Obrazovka <Monitor stavu>
34C3-02H
Keď vyberiete položku <Monitor stavu>, zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete skontrolovať postup spracovania
dokumentov, stav zariadenia (zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom atď.) a nastavenia siete, napríklad
adresu IP zariadenia.
<Informácie o chybách/upozornenie>
Zobrazí podrobnosti o ľubovoľných chybách, ktoré sa vyskytli.
Protiopatrenia pre každú správu(P. 622)
<Informácie o zariadení>
Zobrazí stav zariadenia, napríklad množstvo papiera alebo zostávajúce množstvo tonera v kazetách s
tonerom.
<Informácie o papieri>
Zobrazí, či je v jednotlivých zdrojoch papiera vložený papier.
<Informácie o kazete>
Zobrazí zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom. Ostatné vnútorné súčiastky presiahnuť svoju
životnosť pred minutím tonera.
<Využitie pamäte zabezpečenej tlače>
Zobrazí množstvo aktuálne používanej pamäte na ukladanie zabezpečených dát dokumentov.
dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (Zabezpečená tlač)(P. 260)
<Informácie o verzii>
Zobrazí informácie o verzii firmvéru.
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo zariadenia.
123
Tlač
Základné postupy
Stav a výpisy skopírovaných, vytlačených, odoslaných a prijatých dokumentov
Zobrazí aktuálny stav zvolenej položky. Nižšie je ako príklad uvedená obrazovka <Úloha kopírovania/tlače>.
<Sieťové informácie>
Zobrazí nastavenia siete, ako je adresa IP stroja, a stav stroja, ako napríklad stav bezdrôtovej komunikácie
LAN. Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
<Odstr. pam. méd.>
Používa sa na bezpečné odstránenie pamäťového zariadenia USB. Zobrazí sa, len keď je pamäťové zariadenie
USB pripojené k zariadeniu. Odobratie pamäťového zariadenia USB(P. 183)
124
Základné postupy
Zobrazenie správy
34C3-02J
Správy sa zobrazujú na obrazovke v situáciách, keď sa napríklad minie papier alebo sa dosiahne čas životnosti kazety s
tonerom. Protiopatrenia pre každú správu(P. 622)
Pri výskyte chyby
V niektorých prípadoch sa pri výskyte chyby zobrazia pokyny, čo máte robiť pri chybe. Problém vyriešite na
obrazovke opísaným postupom. Nižšie je ako príklad zobrazená obrazovka, ktoré sa zobrazí pri zaseknutí
papiera.
125
Základné postupy
Základná obsluha
34C3-02K
Displej tvorí dotykový panel, vďaka čomu môžete pracovať priamo na obrazovke.
Vyhnite sa nasledujúcim činnostiam.
● Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja alebo k jeho nesprávnemu fungovaniu.
- Tlačenie nasilu
- Stláčanie ostrým predmetom (nechtami, guľôčkovým perom, ceruzkou a pod.)
- Ovládanie mokrými alebo špinavými rukami
- Ovládanie displeja, keď je na ňom nejaký predmet
● Pred použitím displeja dotykového panela odlepte z displeja ochrannú fóliu.
Poklepanie
Obrazovky sa dotýkajte jemne a rýchlo. Použite ho na výber alebo finalizáciu položiek.
Rýchly pohyb prsta
Použite na displeji rýchly pohyb prsta. Účinok rýchlych pohybov prsta sa líši v závislosti od obrazovky. Napríklad
rýchly pohyb prstom na obrazovke Domov vás posunie o jednu stranu v smere rýchleho pohybu prsta.
126
Základné postupy
◼ Výber položiek
Výber uskutočnite ťuknutím na názov položky alebo na tlačidlo.
Ak sa omylom dotknete položky
● Posuňte svoj preč a potom ho zdvihnite z displeja, čím zrušíte výber.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
● Ťuknutím na položku
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
◼ Prechádzanie obrazovkou
Posúvač sa zobrazí na obrazovke, ak ešte stále ostávajú nezobrazené informácie. Ak sa zobrazí posúvač, rýchlym
pohybom prsta na obrazovke sa posuniete v smere rýchleho pohybu prsta. Poznámka: Posúvač sa zobrazí, len počas
dotyku obrazovky.
◼ Zmena hodnôt nastavenia
Ťuknutím na <+> a <-> upravte nastavenie na stupnici. Nastavenie môžete upraviť aj rýchlym pohybom prsta doľava
alebo doprava po posúvači.
127
Základné postupy
● Môžete zmeniť množstvo nastavení týkajúcich sa displeja, napríklad jazyk displeja:
zobrazenia>(P. 448)
<Nastavenia
● Môžete zmeniť obrazovku, ktorá sa automaticky zobrazí, keď zariadenie určený čas ostane nečinné:
<Funkcia po automatickom resete>(P. 455)
● Môžete zmeniť rôzna nastavenia týkajúce sa prevádzky, napríklad jas obrazovky:
ovládania>(P. 474)
128
<Zjednodušenie
Základné postupy
Zadávanie textu
34C3-02L
Pri zadávaní textu použite klávesnicu zobrazenú na obrazovke. Číselné klávesy sú zobrazené na obrazovke len na
zadávanie čísel.
Prepínanie typu znakov
Ťuknutím na <a> alebo <1/č.> prepnete typ zadávaných znakov.
● Ak chcete zadať veľké písmena, ťuknite na položku
.
Vymazanie textu
Po každom ťuknutí na tlačidlo
znakov pri sebe.
sa vymaže jeden znak. Podržanie tlačidla
umožňuje vymazať viacero
Pohybovanie kurzorom (zadanie medzery)
Ťuknutím na
alebo
môžete pohybovať kurzorom. Ak chcete zadať medzeru, presuňte kurzor na koniec
.
textu a ťuknite na tlačidlo
Keď sú zobrazené číselné tlačidlá
Keď sa predpokladá zadanie len číselnej hodnoty, na obrazovke sú zobrazené číselné tlačidlá. Ťuknutím na
číselné tlačidlá zadajte číselnú hodnotu.
129
Základné postupy
Rozsah hodnôt
● Hodnoty v poli ( ) zobrazené pod okienkom zadávania sú rozsahom hodnôt, ktoré môžete zadať.
Keď sú zobrazené iné tlačidlá ako numerické
● Keď sú zobrazené tlačidlá <+>/<-> alebo
/
, ťuknutím na ne môžete zvýšiť alebo znížiť číselnú
hodnotu alebo presunúť kurzor.
Zadávanie znakov pomocou USB klávesnice
Môžete zapojiť klávesnicu do portu USB pre zariadenia USB na strane Predná strana(P. 105) alebo Zadná
strana(P. 107) a zadať pomocou nej text. Počas pripájania klávesnice môžete zadávať text z ovládacieho panela.
● Niektoré klávesy na klávesnici USB, napríklad [Backspace], [Home] a [End], nemožno použiť. Keď stlačíte
klávesy, ktoré nemožno použiť, nič sa nezadá ani nezmení.
● Ak chcete vymazať text, stlačte klávesu [Delete].
● Stlačením klávesy [RETURN/ENTER] dokončíte zadávanie textu rovnako ako výberom položky <Použiť>.
● Môžete určiť typ rozloženia klávesnice (americké alebo anglické rozloženie).
klávesnice>(P. 452)
<Rozloženie anglickej
● Klávesnicu USB môžete kedykoľvek odpojiť od zariadenia. Na jej odpojenie nie je potrebný žiadny špeciálny
úkon.
● V závislosti od jazyka displeja nebudete môcť správne zadať niektoré znaky.
● Klávesnica USB nemusí správne fungovať v závislosti od jej typu.
130
Základné postupy
Prihlásenie sa v zariadení
34C3-02R
Ak je povolená funkcia Správa ID oddelenia alebo sú povolené funkcie ID správcu systému, pred použitím zariadenia sa
musíte prihlásiť. Tiež sa budete musieť prihlásiť, ak je použitie funkcií faxovania a skenovania obmedzené.
Prihlásenie sa v správe ID oddelení(P. 131)
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
Prihlásenie sa v správe ID oddelení
Keď sa zobrazí prihlasovacie okno, postupujte podľa nižšie opísaného postupu na zadanie ID oddelenia a kódu PIN.
● Keď sa zobrazí hlásenie <Vložte kartu.>, pozrite si časť
1
Copy Card Reader-F(P. 693) .
Zadajte ID.
1
Vyberte <ID oddelenia> alebo <ID správcu systému>.
2
Zadajte ID.
● Ak nie je uložený žiadny kód PIN, prejdite na krok 3.
2
Zadajte kód PIN.
1
Vyberte položku <PIN>.
2
Zadajte kód PIN.
3
Vyberte <Prihlásiť sa>.
➠ Prihlasovacie okno sa zmení na obrazovku Domov.
● Po skončení používania zariadenia vyberte položku <Odhlásiť sa>, aby sa zobrazilo prihlasovacie okno.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie
Ak je aktivované nastavenie Overenie funkcie odoslania ( Overenie servera LDAP(P. 359) ), pri použití funkcie
faxovania alebo skenovania sa zobrazí obrazovka prihlásenia overeného odosielania.
131
Základné postupy
1
Zadajte svoje meno používateľa.
1
Vyberte položku <Meno používateľa>.
2
Zadajte svoje meno používateľa.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
2
Zadajte heslo.
1
Vyberte položku <Heslo>.
2
Zadajte heslo.
3
Zadávanie textu(P. 129) .
Vyberte položku <Názov servera> a potom vyberte server na overenie.
● Vyberte server LDAP, v ktorom je uložené vaše meno používateľa a heslo.
4
Vyberte položku <Prihlásiť sa>.
➠ Obrazovka prihlásenia sa prepne na obrazovku Domov funkcie faxovania alebo skenovania.
● Po skončení používania zariadenia vyberte položku <Odhlásiť sa>, aby sa zobrazilo prihlasovacie okno.
Keď sa zobrazí obrazovka <Výber typu odhlásenia>
● Ak ste prihlásení vo funkcii Overené odosielanie aj Správa ID oddelenia, zobrazí sa dialógové okno, v
ktorom môžete vybrať položky, z ktorých sa chcete odhlásiť. Ak sa chcete odhlásiť z funkcie Overené
odosielanie (funkcia faxovania alebo skenovania) a ostať prihlásení vo funkcii Správa ID oddelení, vyberte
položku <Odhlásiť sa z overeného odosielania>. Vo všetkých ostatných prípadoch vyberte položku
<Odhlásiť sa zo všetkých overených funkcií>.
ODKAZY
Nastavenie správy ID oddelení(P. 351)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 349)
132
Základné postupy
Vkladanie originálov
34C3-02S
Originály umiestnite na kopírovaciu dosku alebo ich vložte do podávača. Kopírovaciu dosku použite pri skenovaní
hrubých alebo viazaných dokumentov ako sú knihy. Do podávača môžete vložiť dva alebo viac hárkov originálov tak,
aby sa dali skenovať nepretržite. Informácie o vložiteľných veľkostiach a podobne nájdete v časti Hlavná
jednotka(P. 673) alebo Podávač(P. 676) .
Vloženie originálov na kopírovaciu dosku(P. 134)
Vkladanie originálov do podávača(P. 134)
Používajte originály, ktoré sú úplne suché
● Pri vkladaní originálov skontrolujte, či na nich úplne zaschlo lepidlo, atrament alebo korekčná tekutina.
Ak chcete zabrániť zaseknutiu papiera
● Do podávača nevkladajte nasledujúce typy originálov, inak by sa mohol papier zaseknúť:
- Pokrčený alebo zošúverený papier
- Prieklepový papier
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potiahnutý papier
- Potrhaný papier
- Viacvrstvový ani veľmi tenký papier
- Originály s kancelárskymi sponkami alebo svorkami
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Priehľadné fólie
Ak chcete skenovať originály presnejšie
● Originály vložené do podávača sa skenujú počas ich podávania do zariadenia. Na druhej strane originály
vložené na kopírovaciu dosku zostanú počas skenovania vo fixnej polohe. Ak chcete zaistiť presnejšie
výsledky skenovania, odporúčame vkladanie originálov na kopírovaciu dosku.
Ak chcete skenovať pauzovací papier alebo priesvitky
● Ak chcete skenovať priesvitné originály (napríklad pauzovací papier alebo priesvitky), položte ich na
kopírovaciu dosku.
133
Základné postupy
Vloženie originálov na kopírovaciu dosku
1
Otvorte podávač.
2
Originál položte na kopírovaciu dosku lícom nadol.
● Zarovnajte roh originálu s ľavým horným rohom kopírovacej dosky.
● Ak chcete skenovať priesvitné originály (napríklad pauzovací papier alebo priesvitky), prikryte ich bežným
bielym papierom.
3
Opatrne zatvorte podávač.
➠ Zariadenie je pripravené na skenovanie dokumentu.
Po dokončení skenovania
● Odstráňte originál z kopírovacej dosky.
Vkladanie originálov do podávača
1
Otvorte priečinok na podávanie originálov.
134
Základné postupy
2
Rozšírte od seba vodiace lišty.
● Posúvajte vodiace lišty smerom von, kým nie sú o trochu ďalej ako je aktuálna šírka originálu.
3
Prelistujte sadu originálov a zarovnajte okraje.
● Prelistujte sadu originálov po malých dávkach a zarovnajte okraje jemným poklepaním sady na plochý
povrch.
4
Umiestnite originály do podávača lícom nahor.
● Originály vložte v orientácii na šírku.
● Skontrolujte, či stoh originálov nepresahuje čiaru limitu papiera (
).
● Nevkladajte naraz originály rôznych veľkostí.
● Ak vložené originály presiahnu čiaru limitu papiera, skenovanie sa môže zastaviť alebo sa môže zaseknúť
papier.
5
Zarovnajte vodiace lišty podľa okrajov originálu.
● Posúvajte vodiace lišty originálu dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s okrajmi originálu.
➠ Zariadenie je pripravené na skenovanie originálu.
135
Základné postupy
Bezpečne zarovnajte vodiace lišty podľa okrajov originálu
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie
papiera.
Počas skenovania originálov
● Nepridávajte ani neodoberajte originály.
Po dokončení skenovania
● Odstráňte naskenované originály spod podávača, aby ste zabránili zaseknutiu papiera.
136
Základné postupy
Vkladanie papiera
34C3-02U
Papier môžete vkladať do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka. Vložte papier, ktorý obvykle
používate, do zásuvky na papier. Zásuvka na papier je vhodná pri použití veľkého množstva papiera. Mnohoúčelový
priečinok použite vtedy, keď dočasne používate formát alebo typ papiera, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier.
Pozrite si časť Dostupný papier(P. 677) obsahujúcu dostupné veľkosti a typy papiera.
Informácie o papieri
Opatrenia týkajúce sa papiera(P. 137)
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia(P. 138)
Ako vložiť papier
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
Vkladanie obálok(P. 147)
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 149)
Konfigurácia nastavení pre vložený papier
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 153)
Opatrenia týkajúce sa papiera
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera:
● Môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo sa môže vyskytnúť chyba tlače.
- Pokrčený alebo zošúverený papier
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potrhaný papier
- Vlhký papier
- Veľmi tenký papier
- Hrubý letecký papier
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
- Papier s veľmi výrazným povrchom
- Lesklý papier
Poznámky k používaniu papiera
● Používajte len papier plne aklimatizovaný v prostredí, v ktorom je nainštalované zariadenie. Použitie papiera
skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu
tlače.
137
Základné postupy
Manipulácia s papierom a skladovanie
● Odporúča sa použiť papier hneď po odbalení. Nepoužitý papier by mal byť zakrytý pôvodným obalovým
papierom a uskladnený na rovnom povrchu.
● Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou a suchom.
● Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
● Neskladujte papier vertikálne ani nestohujte príliš veľa papiera.
● Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s veľkou vlhkosťou, suchom alebo výraznými
zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
● Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu vytvárať
kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na
papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v
miestnosti).
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia
Pri manipulácii alebo uskladnení papiera vytlačeného použitím zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.
◼ Ako uskladniť vytlačený papier
● Skladujte ho na rovnom povrchu.
● Neskladujte ho spoločne s predmetmi vyrobenými z PVC (polyvinylchloridu), ako sú priesvitné zložky. Toner môže
rozpustiť následkom čoho sa papier prilepí na predmety z PVC.
● Dbajte na to, aby sa papier nezložil ani nepokrčil. Toner sa môže odlúpnuť.
● V prípade dlhodobého skladovania (minimálne dva roky) papier skladujte v zoraďovačoch a podobne.
● Ak je papier uložený dlhodobo, môže dôjsť k zmene farby a výtlačok môže vyzerať, že podstúpil zmenu farby.
● Neskladujte ho na mieste s vysokou teplotou.
◼ Opatrenia pri použití lepidla
● Vždy používajte nerozpustné lepidlo.
● Pred nanesením lepidla vykonajte test s použitím výtlačku, ktorý už nie je potrebný.
● Pri uložení hárkov papiera s nanesením lepidlom na seba sa uistite, že lepidlo je úplne vyschnuté.
ODKAZY
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 160)
138
Základné postupy
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
1660-02Y
34C3-02W
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky na papier. Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke
na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
Vloženie papiera normálnej veľkosti(P. 139)
Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 141)
● Pri použití papiera s veľkosťou A5 si pozrite časť Vloženie papiera normálnej veľkosti(P. 139) a vložte ho
v orientácii na šírku. Pri vkladaní papiera na výšku postupujte podľa pokynov zobrazených v časti Vloženie
papiera vlastnej veľkosti(P. 141) .
● Pri použití papiera s veľkosťou A6 si pozrite časť
orientácii na výšku.
Orientácia na šírku
Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 141) a vložte ho v
Orientácia na výšku
● Pri vkladaní papiera do voliteľnej jednotky podávač papiera postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
Vloženie papiera normálnej veľkosti
Pri vkladaní papiera, ktorého veľkosť sa nachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na papier, použite
nasledujúci postup. V prípade papiera, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera si pozrite
časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 141) .
1
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
139
Základné postupy
2
Upravte polohu vodiacich líšt na veľkosť papiera, ktorý chcete použiť.
● Stlačte páčku na uvoľnenie zaistenia a posuňte vodiacu lištu, aby ste zarovnali projekciu príslušnej značky
veľkosti papiera.
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Stlačte páčku uvoľnenia a rozšírte zásuvku na papier.
3
Vložte papier tak, aby okraje stohu papiera boli zarovnané s vodiacou lištou papiera
na zadnej strane zásuvky na papier.
● Vložte papier tak, aby strana s logom bola lícom dole.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
140
). Vloženie príliš veľkého množstva
Základné postupy
● Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť
4
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 149) .
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
● Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť
<Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 552)
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 154)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný 2>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier so stranou určenou na tlač smerom nadol alebo do viacúčelového zásobníka (
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144) ) so stranou určenou na tlač smerom nahor.
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 478)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
Vloženie papiera vlastnej veľkosti
Pri vkladaní papiera vlastnej veľkosti, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na
papier, použite nasledujúci postup.
1
2
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
141
Základné postupy
Pri vložení papiera väčšieho ako A4
● Stlačte páčku uvoľnenia a rozšírte zásuvku na papier.
3
Vložte papier tak, aby okraje stohu papiera boli zarovnané s prednou stranou
zásuvky na papier.
● Vložte papier tak, aby strana s logom bola lícom dole.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 149) .
142
Základné postupy
4
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Stlačte páčku uvoľnenia zaistenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s
okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
5
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
● Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť
<Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 552)
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 154)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný 2>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier so stranou určenou na tlač smerom nadol alebo do viacúčelového zásobníka (
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144) ) so stranou určenou na tlač smerom nahor.
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 478)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 677)
143
Základné postupy
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
1660-030
34C3-02X
Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka.
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky na papier. Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139)
Nezabudnite vložiť zásuvku na papier
● Zariadenie tlačí len s vloženou zásuvkou na papier, aj keď je papier vložený vo viacúčelovom zásobníku. Ak sa
pokúsite tlačiť bez vloženia zásuvky na papier, zobrazí sa chybové hlásenie.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5/A6
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera.
papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 156)
● Pri použití papiera s veľkosťou A6 ho vložte v orientácii na výšku.
Orientácia na šírku
1
Orientácia na výšku
Otvorte kryt.
● Držte rúčky na ľavej a pravej strane a otvorte kryt.
2
Vytiahnite zásobník na papier a nadstavec zásobníka.
● Pri vkladaní papiera veľkého formátu vytiahnite nadstavec zásobníka.
144
Špecifikácia veľkosti a typu
Základné postupy
3
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
4
Vložte papier do mnohoúčelového priečinka, až kým sa papier nezastaví.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte vodiacu čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či vložený papier nepresahuje vodiacu čiaru limitu (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 149) .
145
Vkladanie obálok(P. 147) alebo
Základné postupy
5
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Stlačte páčku uvoľnenia zaistenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s
okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
»
Pokračujte na Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku(P. 156)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier ( Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139) ) so stranou určenou na tlač
smerom nadol alebo do viacúčelového zásobníka so stranou určenou na tlač smerom nahor.
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 478)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 677)
146
Základné postupy
Vkladanie obálok
34C3-02Y
Pred vložením obálok nezabudnite vyrovnať ľubovoľné stočenia. Dávajte tiež pozor na orientáciu obálok a na to, ktorá
strana je hore. Obálky nemôžete vložiť do zásuvky na papier.
Pred vložením obálok(P. 147)
Vo viacúčelovom zásobníku(P. 148)
● V tejto časti je opísané, ako vkladať obálky s požadovanou orientáciou, ako aj postupy, ktoré musíte pred
vložením obálok vykonať. Opis všeobecného postupu vkladania obálok do viacúčelového priečinka nájdete v
časti Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144) .
Pred vložením obálok
Pred vložením obálok postupujte podľa nižšie opísaného postupu na prípravu obálok.
1
2
3
Zatvorte chlopňu každej obálky.
Pritlačte ich, čím z nich uvoľníte zvyšný vzduch, a uistite sa, že sú okraje poriadne
zatlačené.
Uvoľnite tvrdé rohy obálok a vyrovnajte zvlnenia.
147
Základné postupy
4
Hrany obálok zarovnajte na rovnom povrchu.
Vo viacúčelovom zásobníku
Vložte obálky veľkosti Monarch, COM10, DL alebo ISO-C5 s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k
zariadeniu) a so stranou bez lepidla (prednou) navrch. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
148
Základné postupy
Vkladanie predtlačeného papiera
34C3-030
Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo, dávajte pri vkladaní pozor na orientáciu papiera.
Vkladajte papier správne tak, aby sa tlač vykonala na správnu stranu papiera s logom.
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami(P. 149)
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami(P. 151)
● Táto časť opisuje hlavne to, ako vkladať predtlačený papier so správnou stranou a orientáciou. Ak hľadáte
opis všeobecného postupu vkladania papiera do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka,
pozrite si časť
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139) alebo Vkladanie papiera do
viacúčelového zásobníka(P. 144) .
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier so stranou s logom (strana určená na tlač dokumentu) lícom nadol.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom hore.
149
Základné postupy
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier so stranou s logom (strana určená na tlač dokumentu) lícom nadol.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom hore.
150
Základné postupy
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier so stranou s predným logom (strana určená na tlač prvej strany dokumentu) lícom nahor.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom dole.
151
Základné postupy
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier so stranou s predným logom (strana určená na tlač prvej strany dokumentu) lícom nahor.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom dole.
Nastavenie <Prepnúť spôsob podávania papiera>
● Keď tlačíte na predtlačený papier, potrebujete zmeniť lícnu stranu papiera, ktorý chcete vložiť zakaždým, keď
vykonáte 1-str. a 2-str. tlač. Ak je však položka <Prepnúť spôsob podávania papiera> nastavená na možnosť
<Priorita tlač. strany>, lícnu stranu, ktorú používate pri vkladaní predtlačeného papiera pre obojstrannú tlač
(strana s logom lícom nadol), môžete použiť aj na jednostrannú tlač. Toto nastavenie je vhodné najmä ak
často vykonávate 1-str. a 2-str. tlač. <Prepnúť spôsob podávania papiera>(P. 489)
152
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
34C3-031
Musíte špecifikovať nastavenia veľkosti a typu papiera tak, aby sa zhodovali s vloženým papierom. Keď vkladáte papier,
ktorý sa líši od predtým vloženého papiera, nezabudnite zmeniť nastavenia papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 154)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 156)
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 158)
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 160)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 161)
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu(P. 162)
● Ak sa nastavenie nezhoduje s veľkosťou a typom vkladaného papiera, môže sa zaseknúť papier alebo sa
môže vyskytnúť chyba tlače.
153
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
34C3-032
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte cieľovú zásuvku na papier.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Ak je nainštalovaný voliteľný podávač papiera, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
3
Vyberte formát papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 160)
3
Vyberte <Použiť>.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
154
Základné postupy
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Orientácia na šírku
4
Orientácia na výšku
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 161)
Dostupný papier(P. 677)
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 552)
155
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku
34C3-033
Tu zobrazená obrazovka sa zobrazí, keď je v mnohoúčelovom priečinku vložený papier. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke na špecifikáciu nastavení, ktoré sa zhodujú s veľkosťou a typom vkladaného papiera.
Ak sa pri vložení papiera nezobrazí vyššie uvedené okno
● Ak do mnohoúčelového priečinka vkladáte stále ten istý papier, uložením veľkosti a typu papiera ako
predvoleného nastavenia môžete preskočiť operácie nastavenia papiera. Keď sa však uloží predvolené
nastavenie, vyššie uvedené okno sa nezobrazí. Ak chcete zobraziť obrazovku, vyberte možnosť <Určiť pri
vklad. papiera> ( Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 158) ).
1
Vyberte formát papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
156
Základné postupy
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 160)
3
2
Vyberte <Použiť>.
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 161)
Dostupný papier(P. 677)
157
Základné postupy
Uloženie predvolených nastavení papiera pre
viacúčelový zásobník
34C3-034
Môžete uložiť nastavenia predvoleného papiera pre mnohoúčelový priečinok. Uloženie predvolených nastavení vám
môže ušetriť úsilie potrebné na špecifikáciu nastavení zakaždým, keď vkladáte rovnaký papier do mnohoúčelového
priečinka.
● Po uložení nastavenia predvoleného papiera sa pri vložení papiera nezobrazí okno nastavenia papiera a vždy
sa použije rovnaké nastavenie. Ak vložíte papier inej veľkosti alebo typu bez zmeny nastavení papiera,
zariadenie nemusí tlačiť správne. Aby ste zabránili tomuto problému, vyberte v kroku 3 položku <Určiť pri
vklad. papiera> a potom vložte papier.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte viacúčelový zásobník.
3
Vyberte formát papiera.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
158
Základné postupy
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 160)
3
4
Vyberte <Použiť>.
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 161)
Dostupný papier(P. 677)
159
Základné postupy
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
34C3-035
Môžete uložiť maximálne tri často používané vlastné veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Regist. vlastný papier>.
3
Vyberte registračné číslo.
Obrazovka Domov(P. 120)
Vymazanie nastavenia
● Vyberte položku <Odstrániť>
4
<Áno>.
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
5
Vyberte <Použiť>.
Nastavenie uloženej vlastnej veľkosti
Veľkosti papiera uložené v postupe vyššie možno vyvolať, keď je možnosť <Vlastné> vybratá na obrazovke
výberu veľkosti papiera pre zásuvku na papier alebo viacúčelový zásobník.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 139)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 144)
160
Základné postupy
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
34C3-036
Môžete zaistiť, že sa na obrazovke výberu nastavenia veľkosti papiera budú zobrazovať len najčastejšie používané
veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Vybrať často používané formáty papiera>.
3
Obrazovka Domov(P. 120)
Vyberte zdroj papiera, ktorý chcete obmedziť, aby sa preň nezobrazovali veľkosti
papiera.
● Ak je nainštalovaný voliteľný podávač papiera, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
4
Zrušte začiarkavacie políčka pre veľkosti papierov, ktoré sa nemajú zobrazovať.
● Uistite sa, že sú vybraté len začiarkavacie políčka najčastejšie používaných veľkostí papiera.
● Nevybraté veľkosti papier možno zobraziť výberom položky <Iné formáty> na obrazovke výberu nastavenia
veľkosti papiera.
5
Vyberte <Použiť>.
ODKAZY
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 154)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 156)
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 158)
161
Základné postupy
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú
funkciu
34C3-037
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu papiera pre každý zdroj papiera. Ak je funkcia nastavená na
možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie zdroj papiera, v ktorom je vložený papiera s vhodnou veľkosťou pre
každú tlačovú úlohu. Keď sa minie papier vo vybratom zdroji papiera, táto funkcia umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený papier s rovnakou veľkosťou.
1
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
papiera>.
Obrazovka Domov(P. 120)
<Spoločné>
3
Vyberte <Automatický výber zdroja papiera>.
4
Vyberte cieľovú funkciu.
<Nastavenia podávania
● Ak je cieľová funkcia tlač hlásenia alebo zoznamu alebo tlač z pamäťového média, vyberte položku <Iné>.
5
Pre každý zdroj papiera, na ktorý chcete použiť funkciu automatického výberu zdroja
papiera, vyberte možnosť <Zap.>.
● Ak je nainštalovaný voliteľný podávač papiera, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Vždy špecifikujte možnosť <Zap.> aspoň pre jednu zo zásuviek na papier. Ak pre všetky zásuvky na papier
vyberiete možnosť <Vyp.>, nebudete môcť dokončiť postup nastavenia.
6
Vyberte <Použiť>.
162
Základné postupy
Prispôsobenie displeja
34C3-038
Obrazovku Domov môžete prispôsobiť, aby sa jednoduchšie používala. Navyše môžete pracovať efektívnejšie po
uložené obľúbených nastavení pre každú funkciu na obrazovke Základné funkcie.
Prispôsobenie obrazovky Domov
Môžete zmeniť usporiadanie tlačidiel zobrazených na obrazovke Domov. Navyše môžete prispôsobiť obrazovku
Domov a zjednodušiť výber funkcií pridaním tlačidiel skratiek. Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 164)
Uloženie obľúbených nastavení
Ak chcete vyvolať rovnaké nastavenia pre kopírovanie, faxovanie a skenovanie, uložte ich ako obľúbené
nastavenia. Môžete pridať uložené kombinácie nastavení na obrazovku Domov v podobe tlačidiel skratiek.
Uloženie často používaných nastavení(P. 167)
163
Základné postupy
Prispôsobenie obrazovky Domov
34C3-039
Môžete pridať alebo odstrániť tlačidlá skratiek zobrazené na obrazovke Domov podľa svojich potrieb alebo preferencií.
Môžete zmeniť aj poradie, v akom sú zobrazené.
Pridanie tlačidiel na obrazovku Domov(P. 164)
Zmena usporiadania tlačidiel(P. 165)
Pridanie tlačidiel na obrazovku Domov
Môžete pridať tlačidlá skratiek na obrazovku Domov pre často používané funkcie, ako je <Kopírovať>, <Fax> a
<Skenovať>. Napríklad môžete vykonávať úlohy rýchlejšie a efektívnejšie priradením sekvencie nastavení (napríklad
Skenovať obe strany originálu, uložiť ich ako vysoko skomprimovaný súbor PDF a odoslať ho e-mailom) jednému
tlačidlu.
● Nastavenie určené na pridanie ako tlačidlo skratky musí byť predtým uložené ako obľúbené nastavenie.
Uloženie často používaných nastavení(P. 167)
1
Vyberte položku <Nastav. domov. obrazovky> na obrazovke Domov.
Domov(P. 120)
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Obrazovka
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
2
Vyberte <Vybrať tlačidlo na zobrazenie>.
3
Vyberte funkciu s obľúbenými nastaveniami, ktorú chcete pridať ako tlačidlo.
4
Začiarknite začiarkavacie políčko pre zobrazenie všetkých nastavení na obrazovke
Domov a vyberte položku <Použiť>.
164
Základné postupy
Odstránenie uložených tlačidiel
● Zrušte označenie začiarkavacieho políčka pre názov tlačidla, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte
položku <Použiť>. Po odstránení uloženého tlačidla sa zobrazí medzera na mieste zobrazenia tlačidla na
obrazovke Domov. V prípade potreby môžete medzeru odstrániť.
5
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
➠ Tlačidlo pre novo vybraté nastavenia sa pridá na obrazovku Domov.
● Ak je obrazovka Domov plná a nemožno uložiť žiadne ďalšie nastavenia, odstráňte uložené tlačidla a
medzery v ponuke <Nastav. domov. obrazovky>.
Zmena usporiadania tlačidiel
Ak chcete zjednodušiť používanie tlačidiel, môžete zmeniť ich usporiadanie podľa vlastných požiadaviek. Napríklad
môžete najprv umiestniť najčastejšie používané funkcie alebo usporiadať funkčné tlačidlá spolu s tlačidlami skratiek
pre obľúbené nastavenia. Môžete vložiť aj prázdne miesto (medzera) namiesto tlačidla kvôli zjednodušeniu zobrazenia
obrazovky Domov.
1
Vyberte položku <Nastav. domov. obrazovky> na obrazovke Domov.
Domov(P. 120)
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
2
Vyberte <Nastaviť poradie zobrazenia>.
3
Vyberte tlačidlo na presunutie.
Obrazovka
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
● Vybraté tlačidlo je zvýraznené. Opätovný, ťuknutím na vybraté tlačidlo zrušte jeho označenie.
4
Vyberte <Doľava> alebo <Doprava>.
● Tlačidlo sa posunie toľkokrát, koľkokrát ne neho ťuknete.
● Dlhým dotykom tlačidla <Doľava> alebo <Doprava> budete posúvať vybraté tlačidlo nepretržite.
Vloženie medzery
● Ak je vybratá položka <Vlož. práz.>, naľavo od vybratého tlačidla sa vloží medzera.
● Ak je vybraté tlačidlo na konci, medzera sa vloží, aj keď je vybratá položka <Doprava>.
Odstránenie medzery
● Vyberte medzeru, ktorá sa má odstrániť. Potom vyberte položku <Zmaz. práz.>.
165
Základné postupy
5
Vyberte položku <Použiť>.
ODKAZY
Základná obsluha(P. 126)
166
Základné postupy
Uloženie často používaných nastavení
34C3-03A
Ak uložíte často používané nastavenia ako obľúbené nastavenia, môžete rýchlo vyvolať rovnaké nastavenia pri každom
kopírovaní. odosielané faxu alebo skenovaní. Navyše ak uložíte komplikované nastavenia ako obľúbené nastavenia,
môžete ich rýchlo vyvolať na zjednodušenie operácie. Tiež môžete priradiť zložené kombinácie nastavení tlačidlu
skratky zobrazenému na obrazovke Domov. Táto časť opisuje, ako uložiť často používané nastavenia a ako ich vyvolať
pri vytváraní kópie.
Uloženie nastavení(P. 167)
Vyvolanie uložených nastavení(P. 168)
● Uložiť môžete aj cieľové umiestnenie faxu alebo skenu v často používaných nastaveniach. Po uložení ho však
už nemožno zmeniť. Ak chcete zmeniť uložené cieľové umiestnenie, odstráňte nastavenia a uložte ich znova.
Uloženie nastavení
1
2
Vyberte položku <Kopírovať> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
Zmeňte hodnoty pre nastavenia, ktoré chcete uložiť.
kopírovania(P. 190)
Základné postupy
3
Vyberte položky <Iné nastavenia>
4
Vyberte neuložené nastavenia a vyberte položku <Uložiť>.
<Obľúbené nast.>.
● Ak chcete zmeniť obsah uloženého nastavenia, vyberte dané nastavenie a potom vyberte položku <Upraviť>.
5
Skontrolujte podrobnosti o nastavení, ktoré sa má uložiť, a vyberte položku <Uložiť>.
● Ak chcete zmeniť hodnotou nastavenia, ktoré sa má uložiť, vyberte nastavenie.
● Ak chcete premenovať nastavenie, vyberte položku <Meno>. Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v
časti Zadávanie textu(P. 129) .
167
Základné postupy
6
Vyberte, či chcete uložiť nastavenia ako tlačidlo skratky.
● Ak vyberiete položku <Áno>, zobrazí sa správa. Pozrite si správu a vyberte položku <OK>. Uložená kombinácia
nastavenia sa pridá na obrazovku Domov ako tlačidlo skratky.
● Ak je obrazovka Domov plná a tlačidlo skratky nemožno pridať, použite položku <Nastav. domov.
obrazovky> na odstránenie uložených tlačidiel alebo medzier. Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 164)
● Uložené nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí zariadenia.
● Ak chcete zmazať uložené nastavenie, vyberte položky <Kopírovať> <Iné nastavenia>
nastavenia> vyberte nastavenia a vyberte položky <Odstrániť> <Áno>.
<Obľúbené
Vyvolanie uložených nastavení
Jednoducho vyberte z obľúbených nastavení kombináciu nastavení, ktorá vám vyhovuje.
<Kopírovať> <Iné nastavenia> <Obľúbené nastavenia>
sa má vyvolať, a vyberte položku <Použiť>
Vyberte kombináciu nastavení, ktorá
● Po vyvolaní kombinácie nastavení môžete podľa potreby zmeniť aj nastavenia kopírovania.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
168
Základné postupy
Zmena predvolených nastavení pre funkcie
34C3-03C
Predvolené nastavenia sú nastavenia, ktoré sa zobrazia pri zapnutí zariadenia alebo stlačení tlačidla <Reset>. Ak
zmeníte tieto predvolené nastavenia tak, aby sa zhodovali s často vykonávanými operáciami, eliminujete potrebu
špecifikácie rovnakých nastavení pri každom úkone.
◼ Kopírovanie
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
(kopírovanie)>(P. 493) .
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte nastavenie
<Zmeniť predvol. nastavenia
<Kopírovať>
<Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)>
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ FAX
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia faxu> *1(P. 527) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Zmeniť predvolené
nastavenia (fax)> Vyberte nastavenie Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky <Použiť>
◼ Tlač z pamäťového média
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom>(P. 542) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Zmeniť predvolené nastavenia (tlač z pamäťového
média)>
Vyberte nastavenie
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ Pamäť USB
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia pamäte USB>(P. 540) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia skenovania a ukladania> <Nastavenia pamäte USB> <Zmeniť predvolené
nastavenia (pamäť USB)> Vyberte nastavenie Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
169
Základné postupy
◼ E-mail
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia e-mailu>(P. 522) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia e-mailu> <Zmeniť predvolené nastavenia (e-mail)> Vyberte nastavenie
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ I-Fax
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia I-faxu>(P. 524) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia I-faxu> <Zmeniť predvolené nastavenia (I-fax)> Vyberte nastavenie Zmeňte
predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ Zdieľaný priečinok/server FTP
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia súborov>(P. 525) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia súborov> <Zmeniť predvolené nastavenia (súbor)> Vyberte nastavenie Zmeňte
predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
● Ak ste vybrali položku <Inicializovať> na každej obrazovke s nastaveniami, môžete obnoviť predvolené
nastavenia.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 264)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
170
Základné postupy
Nastavenie zvuku
34C3-03E
zariadenie produkuje v rôznych situáciách zvuky, napríklad pri dokončení odoslania faxu, pri zaseknutí papiera alebo
výskyte chyby. Môžete jednotlivo nastaviť hlasitosť týchto zvukov.
◼ Úprava položky <Hlasitosť faxu>
1
Stlačte tlačidlo
2
Upravte hlasitosť a vyberte položku <Použiť>.
(
).
● Presunutím kurzora úplne doľava vypnete zvuk.
◼ Úprava položky <Iné nast. hlasit.>
1
Stlačte tlačidlo
(
).
● V prípade modelu bez funkcie faxovania prejdite na krok 3.
2
Vyberte položku <Iné nast. hlasit.>.
3
Vyberte nastavenia.
Nastavenie
Opis
<Tón zvonenia>
Zvuk vydávaný pri príjme príchodzieho faxu
<Tón dokončenia VYS.>
Zvuk vydávaný po dokončení odoslania faxu
<Tón dokončenia PR.>
Zvuk vydávaný po dokončení príjmu faxu
<Tón dokončenia skenovania>
Zvuk vydávaný po dokončení skenovania
faxového originálu
<Tón zadávania>
Zvuk potvrdenia pri každom stlačení tlačidla
na ovládacom paneli alebo položky na
displeji
171
Činnosť
Prejdite na krok 4.
Vyberte <Zap.> (zahrať tón)
alebo <Vyp.> (nezahrať tón).
Základné postupy
Nastavenie
<Tón pri nesprávnom vložení>
Opis
Činnosť
Zvuk vydávaný pri vykonaní neplatnej
operácie tlačidiel, napríklad pri zadaní čísla
mimo platný rozsah nastavenia
<Tón požiadavky na výmenu kazety> Zvuk vydávaný pri nízkej hladine tonera v
tonerovej kazete
<Tón výstrahy>
Zvuk vydávaný pri zaseknutí papiera alebo
pri inej chybe
<Tón pre dokončenú úlohu>
Zvuk vydávaný pri dokončení operácie,
napríklad kopírovaní alebo skenovaní
<Upozornenie na šetrenie energiou> Zvuk vydávaný pri prechode stroja do režimu
spánku alebo jeho opustení
<Tón zistenia originálu v podávači>
4
Zvuk vydávaný pri vložení dokumentu do
podávača
Upravte hlasitosť a vyberte položku <Použiť>.
● Presunutím kurzora úplne doľava vypnete zvuk.
Konečný zvuk použitý len pri chybe
V ponuke <Zvuk iba pri výskyte chyby> vyberte položku <Zap.>. Potom vyberte položku <Použiť>.
172
Základné postupy
Vstup do režimu spánku
34C3-03F
Funkcia režimu spánku znižuje množstvo energie spotrebovanej strojom zrušením napájania ovládacieho panela. Ak sa
istý čas na stroji nebude vykonávať žiadna operácia, napríklad počas prestávky na obed, môžete ušetriť energiu
jednoduchým stlačením tlačidla
na ovládacom paneli.
Keď je zariadenie v režime spánku
● Keď zariadenie prejde do režimu spánku, kontrolka
zasvieti žltozeleno.
Situácie, v ktorých zariadenie neprejde do režimu spánku
● Keď zariadenie vykonáva činnosť
● Keď svieti alebo bliká indikátor údajov
● Keď zariadenie vykonáva operáciu, napríklad nastavenie alebo čistenie
● Keď sa zasekne papier
● Keď je slúchadlo externého telefónu alebo voliteľného telefónu vyvesené
● Ak je zariadenie nastavené tak, aby nezaznelo zvonenie prichádzajúceho faxu
● Keď sa zobrazí okno menu
● Keď čaká úloha skenovania na pamäťové zariadenie USB alebo do počítača
● Keď sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie (Existuje niekoľko výnimiek. Zariadenie niekedy prejde do
režimu spánku, keď je zobrazené chybové hlásenie.)
● Keď zariadenie komunikuje so serverom LDAP atď.
● Keď je zobrazená obrazovka SSID alebo sieťového kľúča pre priame pripojenie
● Keď sa importujú alebo exportujú nastavenia
Časová hodnota prepnutia do nečinného stavu
Čas prepnutia do nečinného stavu je funkcia, ktorá automaticky prepne zariadenie do režimu spánku, ak sa na
ňom určitý čas nebude pracovať. Odporúčame používať predvolené továrenské nastavenia ( <Nastavenia
časovača/energie>(P. 453) ) na zníženie spotreby energie. Ak chcete zmeniť množstvo času, ktorý má uplynúť
pred tým, ako stroj prejde do automatického režimu spánku, postupujte podľa postupu opísaného nižšie.
173
Základné postupy
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Čas prepnutia do nečin. stavu>
Nastavte dĺžku času, ktorý má uplynúť pred tým, ako zariadenie automaticky prejde do režimu
spánku
<Použiť>
Zmena nastavenia režimu spánku na určitý čas
Nastavenie môžete nakonfigurovať, aby zariadenie prešlo do režimu spánku v konkrétny čas. Tiež môžete
nakonfigurovať nastavenie, aby sa deaktivoval režim spánku v konkrétny čas.
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> Vyberte položku <Denný časovač
aut. nečinnosti> alebo <Nast. času ukonč. rež. spánku> Vyberte položku <Zap.> v ponuke
<Nastaviť túto funkciu> a zadajte čas
<Použiť>
Ukončenie režimu spánku
Stlačením tlačidla
alebo ktoréhokoľvek iného tlačidla na ovládacom paneli ukončíte režim spánku.
● Režim spánku môžete ukončiť aj ťuknutím na displej.
● Ak je pripojený externý telefón alebo voliteľné slúchadlo, po vyvesení slúchadla zariadenie ukončí
režim spánku.
174
Základné postupy
Uloženie cieľových umiestnení
1660-03J
34C3-03H
Do telefónneho zoznamu môžete uložiť často používané cieľové umiestnenia
faxovania alebo skenovania a v prípade potreby ich jednoducho vybrať (
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname(P. 177) ). Miesta určenia
sa dajú vyhľadávať podľa abecedy, zo zoznamov v telefónnom zozname alebo
zadaním trojciferných čísel (čísla kódovanej voľby). Miesta určenia môžete tiež
špecifikovať rýchlejšie pomocou nasledujúcich funkcií.
◼ Obľúbené
Uložením mnohých adries v telefónnom zozname sťažíte nájdenie potrebného miesta určenia. Aby ste zabránili tejto
situácii, registrujte často používané miesta určenia ako Obľúbené. Cieľové umiestnenia uložené v ponuke Obľúbené sa
> v telefónnom zozname.
dajú vyhľadávať zo zoznamu <
◼ Skupinová voľba
Môžete vybrať viacero už uložených cieľových umiestnení a uložiť ich spolu ako skupinu. Môžete naraz odosielať faxy
alebo e-maily na viacero miest určenia. Skupiny sa dajú uložiť aj do menu Obľúbené. Uloženie viacerých cieľových
umiestnení ako jednej skupiny(P. 180)
◼ Register
Uložené cieľové umiestnenia sú klasifikované do registrov v závislosti od počiatočného znaku alebo typu adresy.
alebo
alebo
Zmena registrov umožňuje vykonať rýchle hľadanie cieľového umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo
rýchlym pohybom prsta do strany po cieľovom registri zmeníte displej.
<Všetky>
Zobrazí všetky cieľové umiestnenia uložené v telefónnom zozname.
<
>
Zobrazí zoznam cieľových umiestnení uložených v ponuke Obľúbené.
<A – Z>/<0 – 9>/<ABC> až <YZ>
Zobrazí cieľové umiestnenia s menami príjemcov, ktorých prvé písmená korešpondujú s písmenami vybratého
registra.
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre faxy.
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre e-maily.
175
Základné postupy
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre faxy I-Fax.
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre zdieľané priečinky a servery FTP. Uloženie cieľových umiestnení sa vykoná z
počítača.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
<
>
Zobrazí zoznam cieľových umiestnení uložených v skupinovej voľbe.
● Použite počítač na uloženie zdieľaného priečinka alebo servera FTP ako cieľového umiestnenia pre skeny.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
● Telefónny zoznam môžete na svojom počítači uložiť ako súbor (aj keď nemôžete použiť počítač na úpravu
telefónneho zoznamu). Môžete aj importovať uložený telefónny zoznam z počítača do stroja.
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 437)
● Môžete tlačiť zoznam miest určenia uložených v telefónnom zozname.
Telefónny zoznam(P. 587)
● Ak má vaša kancelária nainštalovaný server LDAP, môžete vyhľadať informácie o používateľovi na serveri a
uložiť ho do telefónneho zoznamu. Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
Uloženie serverov LDAP(P. 63)
176
Základné postupy
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom
zozname
34C3-03J
Táto časť opisuje spôsob uloženia skupiny cieľových umiestnení z ovládacieho panela. Na uloženie cieľových
umiestnení môžete použiť aj Remote UI (Vzdialené UR). Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené
UR)(P. 427)
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Uložiť m. urč.>
Obrazovka Domov(P. 120)
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN pre telefónny zoznam a vyberte
položku <Použiť>. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
3
Vyberte typ adresy na uloženie.
Registrácia cieľových umiestnení so serverom LDAP
Ak má vaša kancelária nainštalovaný server LDAP, môžete vyhľadať informácie o používateľovi na serveri a
uložiť ho do telefónneho zoznamu.
● Ak chcete vykonať uloženie zo servera LDAP, musíte najprv špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru
LDAP. Uloženie serverov LDAP(P. 63)
1
Vyberte <Server LDAP>.
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy,
názvy organizácií a názvy oddelení.
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
177
Základné postupy
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a
4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte položku <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 63)
8
Vyberte používateľa, ktorého chcete uložiť v telefónnom zozname.
9
Vyberte <Použiť>.
➠ Meno používateľa a číslo faxu alebo e-mailová adresa uložená v serveri LDAP vybratého používateľa sa
uloží v telefónnom zozname.
Uloženie cieľových umiestnení z nastavení vyvolania
Ak sú k dispozícii nastavenia vyvolania, môžete vybrať položku <Nastav. vyvolania> a uložiť cieľové
umiestnenia.
4
Vyberte položku <Meno>.
● Uloženie položky <Meno> je voliteľné. Ak uložíte položku <Meno>, cieľové umiestnenie môžete vyhľadávať
podľa abecedy.
5
Zadajte názov a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
6
Vyberte položku <Faxové číslo>, <E-mailová adresa> alebo <Adresa I-faxu>.
7
Zadajte cieľové umiestnenie a vyberte položku <Použiť>.
Vytvorenie podrobných nastavení (len pri uložení pre fax)
Po výbere položky <Nastaviť detaily> sa zobrazí obrazovka podobná tejto.
178
Základné postupy
<ECM VYS.>
Ak sa v posielanom obraze vyskytne chyba, pri nastavení položky <Zap.> sa skontroluje a napraví, aby sa
zabránilo odoslaniu nesprávneho obrazu.
<Rýchlosť VYS.>
Ak začatie prenosu trvá príliš dlho, podobne ako pri slabom telefónnom spojení, rýchlosť začiatku prenosu
môžete nastaviť na nižšiu hodnotu.
<Dlhá vzdialenosť>
Pri ukladaní zahraničných faxových čísel vyberte podľa podmienok prenosu položky <Medzinárodné (1)> až
<Medzinárodné (3)>.
● Môžete špecifikovať aj položky <ECM VYS.> a <Rýchlosť VYS.> z ponuky <Ponuka> <Nastavenia
funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu>. Pre podrobné nastavenia miest určenia uložené
v telefónnom zozname sú však aktivované nastavenia vykonané pod položkou <Tel. zoznam>.
8
Vyberte <Uložiť ako>.
9
Vyberte <Obľúbené> alebo <Kódované vytáčanie>.
● Ak vyberiete položku <Kódované vytáčanie>, vyberte číslo cieľového umiestnenia alebo vyberte položku
<Použiť čís. tlač.> a zadajte číslo cieľového umiestnenia.
10
Vyberte položku <Použiť>.
● Môžete vytvoriť skupinu cieľových umiestnení už uložených v telefónnom zozname a uložiť ich ako jedno
cieľové umiestnenie. Bližšie informácie nájdete v časti Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako
jednej skupiny(P. 180) .
● Ak chcete zmeniť alebo odstrániť položky z informácií o cieľových umiestneniach uložených v telefónnom
zozname, pozrite si časť Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname(P. 182) .
179
Základné postupy
Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako jednej
skupiny
34C3-03K
Môžete vybrať viacero už uložených cieľových umiestnení a uložiť ich spolu ako skupinu. Táto časť opisuje spôsob
uloženia skupiny z ovládacieho panela. Na uloženie skupiny môžete použiť aj Remote UI (Vzdialené UR). Uloženie
cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
● V rovnakej skupine môžete uložiť len cieľové umiestnenia rovnakého typu.
● Zdieľané priečinky alebo servery FTP nemožno uložiť v skupine ako cieľové umiestnenia.
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Uložiť m. urč.>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Skupina>.
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN pre telefónny zoznam a vyberte
položku <Použiť>. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
3
Vyberte <Meno>.
● Uloženie položky <Meno> je voliteľné. Ak uložíte položku <Meno>, cieľové umiestnenie môžete vyhľadávať
podľa abecedy.
4
Zadajte názov a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
5
Vyberte položku <Miesto určenia>.
6
Vyberte <Pridať>.
7
Zadávanie textu(P. 129) .
Vyberte register obsahujúci cieľové umiestnenie, ktoré chcete uložiť.
Register(P. 175)
180
Základné postupy
8
9
Vyberte cieľové umiestnenie.
Opakujte kroky č. 6 až 8, kým neuložíte všetky požadované cieľové umiestnenia.
Potom vyberte položku <Použiť>.
Zobrazenie informácií o cieľovom umiestnení
● Vyberte cieľové umiestnenie a položku <Detaily>.
Odstránenie cieľového umiestnenia zo skupiny
● Vyberte cieľové umiestnenie, ktoré chcete odstrániť zo skupiny. Potom vyberte položky <Odstrániť>
<Áno>.
10
Vyberte <Uložiť ako>.
11
Vyberte <Obľúbené> alebo <Kódované vytáčanie>.
● Ak vyberiete položku <Kódované vytáčanie>, vyberte číslo cieľového umiestnenia alebo vyberte položku
<Použiť čís. tlač.> a zadajte číslo cieľového umiestnenia.
12
Vyberte <Použiť>.
181
Základné postupy
Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom
zozname
34C3-03L
Môžete zmeniť nastavenia, napríklad zmena uloženého čísla faxu alebo mena, zmena typu cieľového umiestnenia
uloženého ako číslo faxu na e-mailové cieľové umiestnenie, zmena čísla kódovanej voľby a pridanie alebo odstránenie
skupinových cieľových umiestnení. Odstrániť môžete aj cieľové umiestnenia a skupiny.
● Ak odstránite cieľové umiestnenie z telefónneho zoznamu, odstráni sa aj z obľúbených nastavení.
často používaných nastavení(P. 167)
1
2
3
Vyberte položku <Tel. zoznam> na obrazovke Domov.
Uloženie
Obrazovka Domov(P. 120)
Vyberte register obsahujúci cieľové umiestnenie, ktoré chcete upraviť.
Register(P. 175)
Vyberte cieľové umiestnenie a položku <Upraviť>.
● Keď vyberiete položku <Detaily>, môžete zobraziť informácie o cieľovom umiestnení.
● Ak chcete odstrániť cieľové umiestnenie, vyberte položky <Odstrániť>
<Áno>.
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN pre telefónny zoznam a vyberte
položku <Použiť>. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
4
Po úprave potrebných položiek vyberte položku <Použiť>.
182
Základné postupy
Používanie pamäťového zariadenia USB
34C3-03R
Pri používaní pamäte USB ju vložte do portu USB zariadenia.
Pred použitím pamäťového zariadenia USB
● Podporované formáty pamäťového zariadenia USB sú FAT16 a FAT32.
Nasledujúce zariadenia a použitie nie sú podporované:
● pamäťové zariadenia USB s nainštalovanými bezpečnostnými funkciami
● pamäťové zariadenia USB nespĺňajúce štandardy USB
● Čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB
● pamäťové zariadenia USB používané s predlžovacími káblami
● pamäťové zariadenia USB používané prostredníctvom rozbočovača USB
Manipulácia s pamäťovými zariadeniami USB
● Pred vložením pamäťového zariadenia sa uistite, že je otočené správne. Ak sa ho pokúsite vložiť otočené
nesprávne, môžete poškodiť pamäťové zariadenie aj zariadenie.
● Počas importovania alebo exportovania údajov neodoberajte, nebúchajte ani inak nehýbte pamäťovým
zariadením USB. Tiež počas spracovania nevypínajte zariadenie.
● Na niektorých pamäťových zariadeniach USB sa nemusia údaje uložiť správne.
◼ Odobratie pamäťového zariadenia USB
● Pri odobratí pamäťových zariadení USB postupujte vždy podľa nasledujúceho postupu. Použitie iných
spôsobov na odobratie pamäťových zariadení USB môže spôsobiť poškodenie pamäťového zariadenia a
zariadenia.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Odstr. pam. méd.>.
➠ Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pamäťové médium je možné bezpečne odstrániť.>.
3
Odoberte pamäťové zariadenie USB.
183
Základné postupy
ODKAZY
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 264)
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB(P. 281)
184
Kopírovanie
Kopírovanie
Kopírovanie ....................................................................................................................................................... 186
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania .......................................................................................... 188
Základné postupy kopírovania ......................................................................................................................... 190
Zrušenie kópií ............................................................................................................................................... 195
Kontrola stavu kopírovania a výpisu ............................................................................................................. 196
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania ........................................................................................................... 198
Výber typu originálu na kopírovanie ............................................................................................................. 199
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť) ............................................................................................... 200
Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie rámu) ......................................................................... 201
Používanie užitočných funkcií kopírovania ..................................................................................................... 202
Kopírovanie viacerých dokumentov na jeden hárok (N na 1) ........................................................................ 203
Triedenie kópií podľa strany ......................................................................................................................... 204
Kopírovanie ID karty ..................................................................................................................................... 205
Vytváranie kópií pasov .................................................................................................................................. 206
185
Kopírovanie
Kopírovanie
1660-03S
34C3-03S
Táto kapitola opisuje základné postupy kopírovania a rôzne užitočné funkcie kopírovania.
◼ Používanie základných postupov
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania(P. 188)
Základné postupy kopírovania(P. 190)
Zrušenie kópií(P. 195)
Kontrola stavu kopírovania a výpisu(P. 196)
◼ Zlepšenie kvality
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania(P. 198)
Výber typu originálu na
kopírovanie(P. 199)
◼ Používanie
užitočných
kopírovania(P. 202)
Nastavenie ostrosti pre
kopírovanie (Ostrosť)(P. 200)
funkcií
Kopírovanie viacerých
dokumentov na jeden hárok (N na 1)
(P. 203)
kopírovania
Triedenie kópií podľa
strany(P. 204)
186
Zmazanie tmavých okrajov pri
kopírovaní (Zmazanie rámu)
(P. 201)
Používanie
užitočných
funkcií
Kopírovanie ID karty(P. 205)
Kopírovanie
Vytváranie kópií pasov(P. 206)
187
Kopírovanie
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania
34C3-03U
Keď vyberiete položku <Kopírovať> na obrazovke Domov, zobrazí sa obrazovka so základnými funkciami kopírovania.
Stav aktuálneho nastavenia a tlačidla nastavení
Zobrazí sa nastavenie stavu, ako je pomer kopírovania, papier na kopírovanie a počet kópií. Ak chcete
kopírovať správne, nezabudnite skontrolovať tu zobrazené nastavenia. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte
požadovanú položku nastavenia. Základné postupy kopírovania(P. 190)
<2-stranné>
Môžete vybrať kombináciu jednostranného a obojstranného kopírovania pre originálny a tlačový papier.
Špecifikujte podrobné nastavenia z ponuky
<Iné nastavenia>. Základné postupy kopírovania(P. 190)
Naskenuje jednu stranu originálu a vytlačí naskenované údaje na jednu stranu
papiera.
Naskenuje jednu stranu originálu a vytlačí naskenované údaje na obe strany papiera.
Naskenuje obe strany originálu a vytlačí naskenované údaje na obe strany papiera.
Naskenuje obe strany originálu a vytlačí naskenované údaje na jednu stranu papiera.
<N na 1>
Môžete vybrať vzor N na 1 na usporiadanie viacstranových originálov na rovnakú stranu jedného hárku.
Špecifikujte podrobné nastavenia z ponuky
<Iné nastavenia>. Kopírovanie viacerých dokumentov na
jeden hárok (N na 1)(P. 203)
Neplatí pre funkciu N na 1.
Vytlačí údaje z dvoch po sebe idúcich strán na jeden hárok papiera.
Vytlačí údaje zo štyroch po sebe idúcich strán na jeden hárok papiera.
<Iné nastavenia>
Môžete vyvolať podrobné nastavenia alebo obľúbené nastavenia, ktoré nie sú zobrazené na obrazovke
Základné funkcie kopírovania.
188
Kopírovanie
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite kopírovanie.
189
Kopírovanie
Základné postupy kopírovania
34C3-03W
V tejto časti je opísaný základný postup použití pri kopírovaní originálu.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Kopírovať> na obrazovke Domov.
3
4
Vkladanie originálov(P. 133)
Na obrazovke Základné funkcie kopírovania vyberte položku <Počet kópií>.
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania(P. 188)
Zadajte počet kópií a vyberte položku <Zatvoriť>.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
5
Obrazovka Domov(P. 120)
ju vymažte.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia kopírovania.
Nastavenie sýtosti
Obojstranné kopírovanie
Zväčšenie alebo zmenšenie
Výber papiera na kopírovanie
Nastavenie sýtosti
Nastavte sýtosť skenu, ak sú texty alebo obrázky v origináli príliš svetlé alebo tmavé.
Príklad: Môžete zostriť text a línie napísane ceruzkou. Nastavenie celkovej
sýtosti(P. 190)
Nastavíte sýtosť pozadia. Môžete vytvoriť jasné kópie originálov s farebným pozadím
alebo originálov, ako sú noviny, ktoré sú vytlačené na tenkom papieri, na ktorom
presvitá cez papier text alebo obrázky z druhej strany. Nastavenie sýtosti
pozadia(P. 191)
◼ Nastavenie celkovej sýtosti
<Sýtosť>
Nastaviť sýtosť
<Zatvoriť>
190
Kopírovanie
◼ Nastavenie sýtosti pozadia
<Sýtosť> <Upraviť sýtosť pozadia>
<Zatvoriť>
<Upraviť (manuálne)>
Nastaviť sýtosť pozadia
<Použiť>
● V závislosti od originálnej farby môžu byť okrem pozadia ovplyvnené aj iné časti.
● Ak nastavíte položku <Upraviť sýtosť pozadia> na možnosť <Automaticky>, vykoná sa automatické
upravenie, aby sa farba pozadia zmenila na bielu. V tomto prípade sa položka <Typ originálu>
automaticky nastaví na možnosť <Text> ( Výber typu originálu na kopírovanie(P. 199) ).
Obojstranné kopírovanie
Môžete skopírovať dve strany originálu na obe strany papiera. Takisto môžete
skopírovať obojstranný originál na obe strany papiera alebo na dva hárky papiera.
● Voľba <2-stranná tlač> nemusí byť k dispozícii s niektorými formátmi a typmi papiera.
papier(P. 677)
<Iné nastavenia>
<2-stranná tlač>
Vyberte typ obojstranného kopírovania
Dostupný
<Použiť>
Typy obojstranného kopírovania
Nižšie uvedená ilustrácia zobrazuje typy obojstranného kopírovania.
<1-stranné->2-stranné>
<2-stranné->2-stranné>
191
<2-stranné->1-stranné>
Kopírovanie
<Typ orig./kon. úp.>
Špecifikujte orientáciu originálu, typ začatia a typ dokončenia.
Zväčšenie alebo zmenšenie
Kópie môžete zväčšovať alebo zmenšovať pomocou prednastaveného pomeru
kopírovania, napríklad <A5->A4>, alebo nastavením užívateľského pomeru
kopírovania v prírastkoch po 1 %.
● Ak vytvoríte nastavenie pre funkciu <N na 1> po nastavení pomeru kopírovania, nastavenie pomeru
zmenšenia vo funkcii <N na 1> bude mať prioritu.
<Pomer kopírovania>
Vyberte pomer kopírovania
<100% 1:1>
Kópie sa vytvoria s pomerom kopírovania 100 %.
<Automaticky>
Kópie sa vytvoria automatickým zväčšením alebo zmenšením originálneho obrázka, aby sa zmestil na
špecifikovanú veľkosť papiera.
Predvolený pomer kopírovania
Zvoľte pomer kopírovania.
Číselné tlačidlá
Môžete nastaviť pomer kopírovania od 25 % do 400 % v prírastkoch po 1 %.
192
Kopírovanie
Výber papiera na kopírovanie
Špecifikujte zdroj papiera, ktorý obsahuje papier na vytlačenie kópií.
● Najprv musíte špecifikovať formát a typ papiera, ktorý je vložený v zdroji papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 153)
Vkladanie papiera(P. 137)
<Papier>
Vybrať zdroj papiera
<Zatvoriť>
Na vytvorenie kópií sa použije papier vložený vo viacúčelovom zásobníku.
Na vytvorenie kópií sa použije papier vložený v zásuvke na papier (Zásuvka 1) zariadenia.
● Ak je nainštalovaný voliteľný podávač papiera, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Informácie o ďalších nastaveniach kopírovania nájdete v časti
Zlepšenie a úprava kvality
kopírovania(P. 198) alebo Používanie užitočných funkcií kopírovania(P. 202) .
6
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa kopírovanie.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie kópií(P. 195)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Originál sa naskenuje automaticky.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
V prípade obojstranného kopírovania alebo kopírovania N na 1 sa zobrazí obrazovka s výzvou na vloženie
ďalšieho originálu.
1
Vložte na kopírovaciu dosku ďalší originál a vyberte položku <Skenovať ďalší originál>.
193
Kopírovanie
● Pre každý originál môžete samostatne špecifikovať položky <Sýtosť> a <Typ originálu>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie celého originálu.
2
Vyberte <Spustiť tlač>.
● Keď sa na displeji zobrazí hlásenie <Nesúlad nastav. veľk. a vlož. papiera> alebo <Pamäť je plná.
Skenovanie sa zruší. Chcete tlačiť?>. Protiopatrenia pre každú správu(P. 622)
Pri kopírovaní originálov s textom alebo obrázkami, ktoré presahujú okraje strany
● Okraje originálu sa nemusia skopírovať. Ďalšie informácie o okrajoch skenovania nájdete v časti
jednotka(P. 673) .
● Ak chcete vždy robiť kópie s rovnakými nastaveniami:
funkcie(P. 169)
Zmena predvolených nastavení pre
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 167)
ODKAZY
Kontrola stavu kopírovania a výpisu(P. 196)
194
Uloženie často
Hlavná
Kopírovanie
Zrušenie kópií
34C3-03X
Ak chcete zrušiť kopírovanie hneď po výbere položky <Štart>, vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke alebo na
. Kopírovanie môžete zrušiť aj po kontrole stavu kopírovania.
ovládacom paneli stlačte tlačidlo
◼ Vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke, ktorá sa zobrazí počas kopírovania
◼ Stlačením tlačidla
zrušíte operáciu
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Originály sa naskenovali a čakajú na tlač. Vyberte kopírovanie dokumentu, ktorí sa má zrušiť, a vyberte položky
<Zrušiť> <Áno>.
◼ Skontrolujte stav kopírovania pred zrušením
<Monitor stavu>
<Úloha kopírovania/tlače>
úloh kopír./tlače> <Zrušiť> <Áno>
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
195
Vyberte dokument na kopírovanie na karte <Stav
Kopírovanie
Kontrola stavu kopírovania a výpisu
34C3-03Y
Môžete skontrolovať aktuálne stavy kopírovania a výpisy skopírovaných dokumentov.
● Keď je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať výpis
kopírovania. <Zobraziť výpis úloh>(P. 551)
Užitočné v nasledujúcich prípadoch
● Ak po naskenovaní originálu určenom na kopírovanie uplynul určitý čas, ale tlač dokumentu ešte nezačala,
možno si budete chcieť pozrieť zoznam dokumentov čakajúcich na tlač.
● Keď nemôžete nájsť výtlačky, ktoré sa podľa vás skopírovali, možno budete chcieť vedieť, či nedošlo k chybe.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha kopírovania/tlače>.
3
Skontrolujte stavy kopírovania a výpisy.
Ak chcete skontrolovať stavy kopírovania
1
Na karte <Stav úloh kopír./tlače> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak chcete skontrolovať výpisy kopírovania
1
Na karte <Výpis úloh kopírovania> vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom skopírovaní dokumentu sa zobrazí hlásenie <OK>. Keď kopírovanie dokumentu zlyhalo
kvôli jeho zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa hlásenie <Chyba>.
196
Kopírovanie
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby.
Protiopatrenia pre každý chybový kód(P. 636)
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
Zrušenie kópií(P. 195)
197
Kopírovanie
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania
34C3-040
Kvalitu kopírovania môžete zlepšiť špecifikovaním podrobnejších nastavení, ako je výber optimálnej kvality obrazu,
odstránenie nepotrebných tieňov atď.
Výber typu originálu na
kopírovanie(P. 199)
Nastavenie ostrosti pre
kopírovanie (Ostrosť)(P. 200)
198
Zmazanie tmavých okrajov pri
kopírovaní (Zmazanie rámu)
(P. 201)
Kopírovanie
Výber typu originálu na kopírovanie
34C3-041
V závislosti od typu originálu môžete vybrať kvalitu optického obrazu pre
kopírovanie, ako napríklad dokumenty obsahujúce iba text, dokumenty s tabuľkami a
grafmi alebo fotografie časopisov.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Typ originálu>
Vybrať typ originálu
<Text/Foto>
Vhodné pri kopírovaní dokumentov, ktoré obsahujú text aj fotografie.
<Text/Foto (vysoká kvalita)>
Vhodné pri vytváraní vysokokvalitných kópií dokumentov obsahujúcich text aj fotografie.
Môžete tiež nastaviť úroveň priority pre kvalitu textu alebo fotografií. Upravte nastavenie na
stupnici a vyberte položku <Použiť>.
● Ak je špecifikované iné nastavenie ako <Text>, položka <Upraviť sýtosť pozadia> sa automaticky nastaví na
možnosť <Upraviť (manuálne)>. Základné postupy kopírovania(P. 190)
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
199
Kopírovanie
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť)
34C3-042
Môžete upraviť ostrosť kopírovaného obrazu. Zvýšte ostrosť na zostrenie
rozmazaného textu a čiar alebo znížte ostrosť na vylepšenie vzhľadu fotografií v
časopise.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Ostrosť>
Príklad: Ak chcete zostriť text a čiary písané ceruzkou
Príklad: Ak chcete zlepšiť vzhľad fotografií v časopise
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
200
Upraviť ostrosť
<Použiť>
Kopírovanie
Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie
rámu)
34C3-043
Pri kopírovaní originálov, ktoré sú menšie ako je formát výstupného papiera, sa
okolo okrajov v kopírovanom obraze môžu zobraziť čiary. Pri kopírovaní proti sebe
ležiacich strán hrubej knihy sa môžu zobraziť tmavé okraje. Voľba <Vymazať rám>
vám umožňuje vymazať tieto čiary okrajov a tmavé okraje.
● Šírka rámu, ktorý sa má zmazať, sa zväčšuje alebo zmenšuje relatívne k nastaveniu <Pomer kopírovania>.
● Voľba <Vymazať rám> nie je k dispozícii pri použití voľby <N na 1>.
<Kopírovať> <Iné nastavenia> <Vymazať rám> <Zap.> Špecifikujte šírku rámu na
vymazanie pre položku <Ďalej> Vyberte originálnu veľkosť na obrazovke <Veľkosť skenu>
Príklad: Ak chcete vymazať tmavé okraje a čiary
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
201
Kopírovanie
Používanie užitočných funkcií kopírovania
34C3-044
Táto časť opisuje užitočné funkcie kopírovania týkajúce úspory papiera a zlepšenie efektívnosti kopírovania.
Kopírovanie viacerých
dokumentov na jeden hárok (N na 1)
(P. 203)
Triedenie kópií podľa
strany(P. 204)
Vytváranie kópií pasov(P. 206)
202
Kopírovanie ID karty(P. 205)
Kopírovanie
Kopírovanie viacerých dokumentov na jeden hárok (N
na 1)
34C3-045
Môžete zmenšiť veľkosť viacstranového originálu a usporiadať všetky strany na jednu
stanu papiera. Môžete ušetriť niekoľko hárkov, pretože dokument sa skopíruje na
menej stránok ako mal originál.
● Použitie funkcie <N na 1> znižuje pomer kopírovania automaticky (pomer kopírovania sa zobrazí na
obrazovke). Ak kopírovanie nezačalo, môžete ďalej znižovať veľkosť obrázku znížením číselnej hodnoty, ktoré
sa zobrazí automaticky. V prípade zvýšenia hodnoty sa však okraje originálu nemusia skopírovať.
● Voľba <N na 1> nie je k dispozícii pri použití voľby <Vymazať rám>.
● Keď kopírujete viacero originálov na jednu stranu, v kopírovanom obraze sa môžu vytvoriť okraje.
<Kopírovať> <Iné nastavenia> <N na 1> Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať, a
potom vyberte položku <Ďalej> Na obrazovke <Veľkosť skenu> vyberte formát originálu Na
obrazovke <Veľkosť výstupu> vyberte zdroj papiera, kde sa nachádza papier, ktorý chcete použiť
Počet strán, ktoré sa majú skombinovať
Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať na jednu stranu papiera. Príklad: <4 na 1> znamená, že štyri
originálne strany možno skombinovať na jeden hárok.
<Rozloženie>
Špecifikujte, ako sa majú zobraziť originály na strane.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
203
Kopírovanie
Triedenie kópií podľa strany
34C3-046
Pri príprave viacerých kópií mnohostranových dokumentov nastavte položku
<Triediť> na možnosť <Zap.>, aby sa triedili kópie v sekvenčnom poradí strán. Táto
funkcia je užitočná pri príprave materiálov na schôdze alebo prezentácie.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Triediť>
<Zap.>
<Vyp.>
Kópie sa zoskupia podľa strany a nebudú sa triediť. Ak napríklad robíte tri kópie päťstranového originálu,
výtlačky sa zoradia v nasledujúcom poradí strán: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Zap.>
Kópie sa zoskupia do úplných sád v sekvenčnom poradí strán. Ak napríklad robíte tri kópie päťstranového
originálu, výtlačky sa zoradia v nasledujúcom poradí strán: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
204
Kopírovanie
Kopírovanie ID karty
1660-048
34C3-047
Môžete použiť <Kópia ID karty> na kopírovanie prednej a zadnej strany karty na
rovnakú stranu hárka. Táto funkcia je užitočná pri kopírovaní vodičského preukazu
alebo občianskeho preukazu.
● Voľba <Pomer kopírovania> sa automaticky nastaví na <100% 1:1>.
Položte kartu na predlohové sklo
ďalší originál>
<Kópia ID karty>
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
205
<Štart>
Otočte kartu naopak
<Skenovať
Kopírovanie
Vytváranie kópií pasov
34C3-048
Na jeden hárok môžete skopírovať viacero pasov.
1
2
3
Umiestnite pas otvorený na požadovaných stranách na predlohové sklo.
originálov(P. 133)
Vyberte položku <Kopírovanie pasu> na domovskej obrazovke.
Domov(P. 120)
Vkladanie
Obrazovka
Vyberte rozloženie.
<2 na 1 (2-stranné)>
Skopírujete celkovo štyri protiľahlé strany pasov na jednu stranu papiera. Skopírujete celkovo osem
protiľahlých strán pasov na obe strany papiera.
<4 na 1 (2-stranné)>
Skopírujete celkovo osem protiľahlých strán pasov na obe strany papiera. Skopírujete celkovo 16 protiľahlých
strán pasov na obe strany papiera.
<2 na 1>
Skopírujete celkovo štyri protiľahlé strany pasov na jednu stranu papiera.
<4 na 1>
Skopírujete celkovo osem protiľahlých strán pasov na obe strany papiera.
4
5
Vyberte zdroj papiera obsahujúci papier, ktorý chcete použiť.
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia kopírovania.
kopírovania(P. 190)
206
Základné postupy
Kopírovanie
6
Vyberte položku <Štart>.
➠ Prvý pas sa naskenuje.
7
Položte ďalší pas na predlohové sklo a vyberte položku <Skenovať ďalší originál>.
● Pre každý pas môžete samostatne špecifikovať položky <Sýtosť> a <Typ originálu>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých pasov.
8
Vyberte položku <Spustiť tlač>.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 190)
207
Faxovanie
Faxovanie
Faxovanie ............................................................................................................................................................ 209
Obrazovka so základnými funkciami faxovania .............................................................................................. 212
Základné operácie na odosielanie faxov .......................................................................................................... 213
Zrušenie odosielania faxov ........................................................................................................................... 221
Príjem faxov ....................................................................................................................................................... 222
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní .................................................................................................. 225
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (Vyvolanie nastavení) ................................................ 226
Odoslanie faxu po telefonáte (Manuálne odoslanie) .................................................................................... 229
Uloženie kópie odoslaného originálu ........................................................................................................... 231
Rôzne spôsoby príjmu ....................................................................................................................................... 232
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (Príjem do pamäte) ................................................................. 233
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov ...................................................................................... 235
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty ........................................................................... 237
Odosielanie faxov z vášho počítača (Faxovanie z počítača) ............................................................................ 239
Odoslanie faxov z počítača ........................................................................................................................... 240
Používanie internetového faxu (I-Fax) ............................................................................................................. 242
Odosielanie faxov I-Fax ................................................................................................................................ 243
Prijímanie faxov I-Fax ................................................................................................................................... 250
208
Faxovanie
Faxovanie
1660-049
34C3-049
Táto kapitola opisuje nastavenia faxovania, základné postupy faxovania a rôzne iné užitočné funkcie, ktoré sa vám
môžu hodiť, napríklad faxovanie z počítača na odoslanie dokumentov priamo z počítačov, telefónny zoznam na
jednoduchú špecifikáciu cieľových umiestnení a presmerovanie prijatých faxov, aj keď nie ste v kancelárii.
● Pred použitím funkcií faxu musíte dokončiť niektoré postupy.
funkcie faxu(P. 78)
Konfigurácia počiatočných nastavení pre
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
umiestnení(P. 175)
Uloženie cieľových
◼ Používanie základných postupov
Obrazovka so základnými funkciami faxovania(P. 212)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Príjem faxov(P. 222)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
◼ Používanie užitočných funkcií pri odosielaní
Používanie užitočných funkcií pri
odosielaní(P. 225)
Vyvolanie predtým použitých
nastavení na odoslanie (Vyvolanie
nastavení)(P. 226)
Odoslanie faxu po telefonáte
(Manuálne odoslanie)(P. 229)
209
Uloženie kópie odoslaného
originálu(P. 231)
Faxovanie
◼ Prijímanie podľa vašich potrieb
Rôzne spôsoby príjmu(P. 232)
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (Príjem do pamäte)(P. 233)
◼ Presmerovanie všetkých prijatých dokumentov
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov(P. 235)
◼ Odosielanie faxov priamo z vášho počítača
Odosielanie faxov z vášho počítača (Faxovanie z počítača)(P. 239)
210
Faxovanie
◼ Odosielanie a prijímanie faxov cez internet
Používanie internetového faxu (I-Fax)(P. 242)
211
Faxovanie
Obrazovka so základnými funkciami faxovania
34C3-04A
Výberom položky <Fax> na obrazovke Domov zobrazíte obrazovku so základnými funkciami faxovania, ktorá sa zobrazí
pri odosielaní faxov.
Karta <Zadať m. ur.>
Vyberte túto kartu a priamo zadajte cieľové umiestnenie.
Karta <Určiť miesto urč.>
Vyberte túto kartu a vyhľadajte server LDAP, zadajte kódovanú voľbu alebo špecifikujte nastavenia vyvolania.
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (Vyvolanie nastavení)(P. 226)
Karta <Nastavenia VYS./PR.>
Vyberte túto kartu a špecifikujte nastavenia skenovania. Môžete zmeniť režim RX (
režim príjmu faxu sa má použiť(P. 79) ) zariadenia.
Rozhodnutie, ktorý
<Potvrdiť miesto urč.>
Môžete skontrolovať názov a číslo faxu konkrétnych cieľových umiestnení ako aj počet konkrétnych cieľových
umiestnení. Tiež môžete zmeniť faxové číslo alebo zrušiť určenie cieľových umiestnení.
<Tel. zoznam>
Špecifikujete cieľové umiestnenie uložené v telefónnom zozname.
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite faxovanie.
212
Faxovanie
Základné operácie na odosielanie faxov
34C3-04C
V tejto časti je opísaný základný postup použití pri faxovaní originálu.
● Pred použitím funkcií faxu musíte dokončiť niektoré postupy.
funkcie faxu(P. 78)
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Konfigurácia počiatočných nastavení pre
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
Na obrazovke základné funkcie faxovania vyberte položku <Reset>.
základnými funkciami faxovania(P. 212)
Obrazovka so
● Ak cieľové umiestenia nastavil predchádzajúci používateľ a sú stále vybraté, môže nastať chyba prenosu. Pred
odoslaním vždy obnovte nastavenia.
4
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Priame zadanie cieľových umiestnení
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam vám umožňuje špecifikovať miesto určenia výberom zo zoznamu
uložených miest určenia alebo pre miesta určenia s menami príjemcov vyhľadaním
podľa mena.
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
cieľových umiestnení(P. 175)
1
Vyberte <Tel. zoznam>.
213
Uloženie
Faxovanie
2
3
Vyberte register.
Register(P. 175)
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadované cieľové umiestnenie a vyberte
položku <Použiť>.
● Ak je cieľové umiestnenie vybraté z ponuky <Tel. zoznam> na obrazovke Domov, potom sa môže zobraziť
obrazovka základné funkcie faxu, kým sa špecifikuje vybraté cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Trojciferné čísla (čísla kódovanej voľby) sú priradené adresám v telefónnom
zozname. Môžete špecifikovať adresu jednoduchým zadaním jej čísla kódovanej
voľby.
● Ak chcete použiť čísla kódovanej voľby, cieľové umiestnenie musí byť predtým uložené v telefónnom
zozname. Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
1
Vyberte položku <Kódované vytáčanie> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Zadajte trojciferné číslo.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
214
ju vymažte.
Faxovanie
● Keď je voľba <Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.> nastavená na <Zap.>, zobrazí sa obrazovka, ktorá zobrazuje
miesto určenia a názov čísla. (Pre skupinovú voľbu sa zobrazia názov miesta určenia a počet miesta
určenia.) Skontrolujte, či je obsah a všetko ostatné v poriadku. Potom vyberte položku <OK>. Ak chcete
špecifikovať iné cieľové umiestnenie, vyberte položku <Zrušiť> a potom znova zadajte trojciferné číslo
kódovanej voľby. Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 403)
Priame zadanie cieľových umiestnení
V prípade cieľového umiestnenia, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, ho špecifikujte zadaním faxového
čísla.
1
Zadajte faxové číslo na karte <Zadať m. ur.>.
● Ak je zariadenie pripojené k pobočkovej ústredni (PBX), pred zadaním cieľového umiestnenia vyberte položku
<R>. Ak možnosť <R> nie je k dispozícii, musíte uložiť nastavenia tlačidla R. <Nastavenie R-Key>(P. 530)
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
ju vymažte.
Pridanie cieľového umiestnenia
● Ak chcete zadať druhé alebo ďalšie cieľové umiestnenie, vyberte položku <Nasl. m. urč.>.
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
● Ak je možnosť <Potvrdiť zadané faxové číslo> nastavená na hodnotu <Zap.>, znova sa zobrazí vstupná
obrazovka, aby ste mohli potvrdiť cieľové umiestnenie ( Potvrdenie zadaného faxového
čísla(P. 405) ). Znova zadajte cieľové umiestnenie.
Odoslanie faxu do zahraničia
● Zadaním medzinárodného prístupového kódu, kód krajiny a faxového čísla špecifikujte cieľové
umiestnenie. Ak sa nedokážete úspešne pripojiť k prijímateľovi, vyberte položku <Pauza> a vložte
prerušenie medzi čísla.
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Ak je vo vašej kancelárii nainštalovaný server LDAP, cieľové umiestnenie môžete
špecifikovať použitím informácií v serveri. Získajte prístup k serveru LDAP
prostredníctvom zariadenia, vyhľadajte vhodnú informáciu o používateľovi a
špecifikujte ju ako cieľové umiestnenie.
● Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
LDAP(P. 63)
1
Uloženie serverov
Vyberte položku <Server LDAP> na karte <Určiť miesto urč.>.
215
Faxovanie
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy, názvy
organizácií a názvy oddelení.
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a 4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 63)
8
Začiarknite začiarkavacie políčko pre používateľa, ktorého chcete špecifikovať ako
cieľové umiestnenie, a vyberte položku <Použiť>.
216
Faxovanie
Pridanie cieľového umiestnenia
● Ak chcete odoslať fax do viacerých cieľových umiestnení naraz (sekvenčné vysielanie), zopakujte vhodné
kroky a pridajte všetky cieľové umiestnenia.
● Môžete vyvolať aj predtým použité cieľové umiestnenia.
odoslanie (Vyvolanie nastavení)(P. 226)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na
Ak chcete zmazať miesta určenia
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte položku <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupinová voľba, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť
výberom položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
5
Vyberte položku <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Nastavenie kvality obrazu
Skenovanie obojstranných originálov
Nastavenie kvality obrazu
Môžete vybrať rozlíšenie vhodné pre váš typ originálu. Čím je väčšie rozlíšenie, tým je
zreteľnejší obraz, ale o to dlhšie trvá odoslanie. Výber rozlíšenia(P. 217)
Môžete upraviť sýtosť faxu, ak sú v origináli príliš svetlé alebo tmavé texty alebo
obrázky. Nastavenie sýtosti(P. 218)
Môžete upraviť ostrosť obrazu. Zvýšte ostrosť na zostrenie rozmazaného textu a čiar
alebo znížte ostrosť na vylepšenie vzhľadu fotografií v časopise.
Upravenie
ostrosti(P. 218)
◼ Výber rozlíšenia
Vyberte položku <Rozlíšenie> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
217
Vyberte rozlíšenie
Faxovanie
◼ Nastavenie sýtosti
Vyberte položku <Sýtosť> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
Upravte sýtosť
<Použiť>
◼ Upravenie ostrosti
Vyberte položku <Ostrosť> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
Príklad: Ak chcete zostriť text a čiary písané ceruzkou
Príklad: Ak chcete zlepšiť vzhľad fotografií v časopise
218
Upravte ostrosť
<Použiť>
Faxovanie
Skenovanie obojstranných originálov
Zariadenie dokáže automaticky skenovať prednú a zadnú stranu originálov v
podávači.
● Zariadenie nedokáže skenovať obe strany originálov automaticky, keď sú originály vložené na kopírovaciu
dosku alebo keď je zariadenie nastavené na manuálne odosielanie.
Vyberte položku <Obojstr. originál> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
alebo <Typ kalendár>
Vyberte položku <Typ kniha>
<Typ kniha>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v rovnakom smere.
<Typ kalendár>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v opačnom smere.
6
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú faxy.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Keď sa dokončí skenovanie, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
1
Vyberte veľkosť originálu.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na krok 3.
2
Vložte na kopírovaciu dosku ďalší originál a vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
219
Faxovanie
3
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ Odošlú sa faxy.
● Ak chcete vždy odosielať faxy s rovnakými nastaveniami:
funkcie(P. 169)
Zmena predvolených nastavení pre
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 167)
● Ak chcete pri vyvesení slúchadla rozoznieť alarm:
Uloženie často
<Výstraha pri vyvesení>(P. 527)
ODKAZY
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní(P. 225)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
220
Faxovanie
Zrušenie odosielania faxov
34C3-04E
Ak chcete zrušiť odosielanie faxov hneď po výbere položky <Štart>, vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke alebo na
. Odosielanie faxov môžete zrušiť aj po kontrole stavu faxovania.
ovládacom paneli stlačte tlačidlo
◼ Vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke počas prenosu faxu
◼ Stlačením tlačidla
zrušíte operáciu
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Originály sa naskenovali a čakajú na spracovanie. Vyberte dokument na zrušenie a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Skontrolujte stav prenosu pred zrušením
<Monitor stavu>
<Úloha VYS.>
Vyberte dokument na karte <Stav úlohy VYS.>
<Áno>
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
221
<Zrušiť>
Faxovanie
Príjem faxov
34C3-04F
Táto časť opisuje spôsoby príjmu faxov a ako sa nastavuje stroj na príjem faxov. Pred špecifikáciou nastavení príjmu
musíte dokončiť niekoľko postupov na použitie funkcií faxu. Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie
faxu(P. 78)
● Stroj dokáže tlačiť prijaté faxové dokumenty na papier formátu A4 alebo Letter. Ak prijaté faxové dokumenty
vytlačíte na iné formáty papiera, nemusí sa vytlačiť časť strany alebo sa strana môže vytlačiť na dva
samostatné hárky papiera.
◼ Spôsoby prijímania faxov
Stroj poskytuje nasledujúce spôsoby príjmu. Vyberte spôsob, ktorý je pre vás najvhodnejší, a potom ho nastavte
pomocou postupu v časti Nastavenie stroja na príjem faxov(P. 223) .
<Automaticky>
Venované príjmu faxov
Zariadenie prijíma faxy automaticky. Dokonca aj ak vám niekto zavolá, nemôžete hovoriť s
volajúcim.
<Fax/Tel. (autom.
prepínanie)>
Keď je volanie fax
Zariadenie prijíma fax automaticky.
Keď je volanie telefonický hovor
Zazvoní prichádzajúce volanie. Zdvihnite slúchadlo na príjem hovoru.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
Keď je volanie fax
Zazvoní prichádzajúce volanie. Zdvihnite slúchadlo. Ak začujete pípnutie, výberom položky
<Fax>
<Štart príjmu> prijmete faxy.
<Ručne>
Keď je volanie telefonický hovor
Zazvoní prichádzajúce volanie. Zdvihnite slúchadlo. Ak nezačujete pípanie, začnite
konverzáciu.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
222
Faxovanie
● Stroj môžete nastaviť na automatický príjem faxov v rámci špecifikovaného časového
rámca, keď zazvoní príchodzí hovor.
<Prepnúť na automatický PR.>(P. 537)
Keď je volanie fax
Po zazvonení prichádzajúceho hovoru stroj automaticky prijme fax.
Keď je volanie telefonický hovor
<Záznamník>
Aktivuje sa záznamník a umožní volajúcemu zanechať správu. Ak zdvihnete slúchadlo pred
tým, ako záznamník začne s nahrávaním správy, môžete hovoriť s volajúcim.
● Najprv musíte k stroju pripojiť záznamník.
● Nastavte záznamník na odpovedanie po niekoľkých zvoneniach.
● Odporúčame, aby ste na začiatok správy pridali približne 4 sekundy ticha alebo aby ste
nastavili maximálnu dobu nahrávania na 20 sekúnd.
<Prepínač siete>
Stroj rozlišuje faxové a telefonické hovory. Tento režim je dostupný len pre určité krajiny a
vyžaduje predplatenie služby prepínania siete.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
● Stroju sa v závislosti od typu pripojeného telefónu nemusí podariť správne odoslať alebo prijať faxy.
● Ak pripájate externý telefón s faxovými funkciami, nastavte telefón tak, aby automaticky neprijímal faxy.
● Ak zdvihnete telefónne slúchadlo a začujete pípanie, ide o faxové volanie. Fax môžete prijať iba pomocou
telefónu na zadanie špecifického čísla ID. Používanie telefónu na príjem faxov (vzdialené prijímanie)
(P. 224)
◼ Nastavenie stroja na príjem faxov
1
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
2
3
Vyberte položku <Režim PR.> na karte <Nastavenia VYS./PR.> na obrazovke základné
funkcie faxovania. Obrazovka so základnými funkciami faxovania(P. 212)
Vyberte spôsob príjmu.
Pri výbere voľby <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>
Špecifikujte podľa potreby nasledujúce tri nastavenia. Po dokončení nastavenia vyberte položku <Použiť>.
223
Faxovanie
<Počiatoč. čas zvonenia>
Umožňuje špecifikovať dobu, počas ktorej zariadene určí, či je prichádzajúce volanie fax alebo telefonický hovor.
<Dĺžka prich. zvonenia>
Umožňuje špecifikovať dobu, počas ktorej prichádzajúce volanie zvoní pre telefonický hovor.
<Akcia po zvonení>
Umožňuje špecifikovať, ako zariadenie funguje, ak počas zvonenia prichádzajúceho hovoru nezdvihnete
slúchadlo. Vyberte <Koniec> na odpojenie hovoru alebo <Prijať> na príjem prichádzajúceho faxu.
● Ak chcete vytlačiť prijaté dokumenty na obidve strany papiera:
<Tlač na obidve strany>(P. 536)
● Ak chcete v spodnej časti prijatých dokumentov vytlačiť informácie, ako je dátum a čas príjmu:
pätu PR. strany>(P. 539)
● Ak chcete pokračovať v tlačení, aj keď je málo toneru v kazete s tonerom:
kaz.> (P. 535)
<Tlačiť
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v
◼ Používanie telefónu na príjem faxov (vzdialené prijímanie)
Keď zdvihnete telefón a bude tam signál faxu, nemusíte ísť k stroju na príjem faxu. Len zadajte špecifické číslo ID
pomocou telefónu a môžete začať prijímať fax.
● Keď telefón nie je pripojený priamo k stroju, funkcia vzdialeného príjmu nie je k dispozícii.
1
Po zazvonení prichádzajúceho hovoru zdvihnite slúchadlo telefónu.
2
Ak začujete pípanie, zadajte číslo ID pre vzdialené prijímanie pomocou telefónu.
● Ďalšie informácie o nastavení čísla ID nájdete v časti
3
<Vzdialený PR.>(P. 537) .
Zaveste slúchadlo.
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
Rôzne spôsoby príjmu(P. 232)
224
Faxovanie
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní
34C3-04H
Táto časť opisuje spôsob opätovného presmerovania faxu na predtým špecifikované cieľové umiestnenie, spôsob
odoslania faxu po telefonáte a spôsob uloženia kópie faxového dokumentu.
Vyvolanie predtým použitých
nastavení na odoslanie (Vyvolanie
nastavení)(P. 226)
Odoslanie faxu po telefonáte
(Manuálne odoslanie)(P. 229)
225
Uloženie kópie odoslaného
originálu(P. 231)
Faxovanie
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie
(Vyvolanie nastavení)
34C3-04J
Môžete vyvolať cieľové umiestnenia špecifikované v minulosti. Keď špecifikujete
predtým použité miesto určenia, stroj tiež nastaví rovnaké nastavenia faxu ako je
sýtosť, akú ste pri danom mieste určenia použili pri poslednom odoslaní
dokumentov.
● Keď je voľba <Obmedziť opätovné odoslanie z výpisu> nastavená na <Zap.>, nemôžete použiť túto funkciu.
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení(P. 403)
● Vypnutím stroja alebo nastavením <Obmedziť nové miesta určenia> na <Zap.> zmažete minulé miesta
určenia a deaktivujete túto funkciu. Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno
špecifikovať(P. 403)
● Miesta určenia v ručnom odosielaní nie sú pre túto funkciu dostupné.
(Manuálne odoslanie)(P. 229)
Odoslanie faxu po telefonáte
● Keď pomocou tejto funkcie špecifikujete miesto určenia, zmažú sa všetky miesta určenia, ktoré ste už
špecifikovali.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
Na obrazovke základné funkcie faxovania vyberte položku <Reset>.
základnými funkciami faxovania(P. 212)
Obrazovka so
● Ak cieľové umiestenia nastavil predchádzajúci používateľ a sú stále vybraté, môže nastať chyba prenosu. Pred
odoslaním vždy obnovte nastavenia.
4
Vyberte položku <Nastavenia vyvolania> na karte <Určiť miesto urč.>.
5
Vyberte cieľové umiestnenie.
● Pri prenose do viacerých cieľových umiestnení sa vo výpise zobrazí len adresa špecifikovaná pre prvý prenos,
ale špecifikované sú všetky cieľové umiestnenia.
226
Faxovanie
➠ Špecifikuje sa cieľové umiestnenie a nastavenia faxu použité v tom čase. Pred odoslaním môžete zmeniť aj
nastavenia.
Ak chcete zmazať miesta určenia
Po prenose do viacerých cieľových umiestnení môžete podľa potreby odstrániť cieľové umiestnenia.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupinová voľba, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť
výberom položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
6
Vyberte <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
odosielanie faxov(P. 213)
7
Základné operácie na
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú faxy.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Keď sa dokončí skenovanie, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
1
Vyberte veľkosť originálu.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na krok 3.
2
Vložte na kopírovaciu dosku ďalší originál a vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
227
Faxovanie
3
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ Odošlú sa faxy.
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
228
Faxovanie
Odoslanie faxu po telefonáte (Manuálne odoslanie)
34C3-04K
Faxy môžete odoslať ručne na konci telefonickej konverzácie. Keď v telefóne začujete
pípanie, znamená to, že sa príjemca snaží prijať vaše faxy. Výberom položky <Štart>
odošlite faxy.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
1
Vložte originály.
Vkladanie originálov(P. 133)
● Zariadenie nedokáže automaticky skenovať obe strany originálov v prípade manuálneho odoslania.
● Pri položení originálu na kopírovaciu dosku sa dá odoslať iba jedna strana.
2
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
Na obrazovke základné funkcie faxovania vyberte položku <Reset>.
základnými funkciami faxovania(P. 212)
Obrazovka so
● Ak cieľové umiestenia nastavil predchádzajúci používateľ a sú stále vybraté, môže nastať chyba prenosu. Pred
odoslaním vždy obnovte nastavenia.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
odosielanie faxov(P. 213)
Základné operácie na
5
Vytočte faxové číslo príjemcu.
6
Požiadajte príjemcu, aby si nastavil stroj na prijímanie faxov.
● Ak začujete pípanie, pokračujte krokom 7.
7
Vyberte <Štart>.
● Ak vložíte originál na kopírovaciu dosku, vyberte veľkosť originálu.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
229
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Faxovanie
8
Zaveste slúchadlo.
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
230
Faxovanie
Uloženie kópie odoslaného originálu
34C3-04L
Okrem adresy špecifikovanej pri odoslaní faxu môžete odoslať faxované dokumenty
na prednastavenú skladovaciu adresu na archiváciu. Táto funkcia je užitočná pri
vytvorení výpisu s odoslaným obsahom. Ako skladovacie miesto môžete špecifikovať
faxové číslo, e-mailovú adresu, zdieľaný priečinok na počítači, server FTP alebo fax IFax.
● Ako skladovaciu adresu možno špecifikovať len cieľové umiestnenia v telefónnom zozname. Ak chcete použiť
telefónny zoznam, cieľové umiestnenie musí byť uložené vopred. Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Archivovať VYS.
dokument> Vyberte položku <Zap.> a položku <Archivačná adresa> Začiarknite začiarkavacie
políčko pre cieľové umiestnenie archívu v telefónnom zozname a vyberte položku <Použiť>
<Použiť>
231
Faxovanie
Rôzne spôsoby príjmu
34C3-04R
Prijaté faxy môžete uložiť v pamäti zariadenia bez ich vytlačenia. Môžete šetriť papier pri faxovaní kontrolou
podrobných informácií o faxových dokumentoch a tlačou len potrebných dokumentov.
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (Príjem do pamäte)(P. 233)
232
Faxovanie
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (Príjem do
pamäte)
34C3-04S
Prijaté faxy môžete uložiť v pamäti zariadenie a vytlačiť ich neskôr. Táto funkcia
dokáže zabrániť tomu, aby neoprávnené osoby nechtiac nevideli dôverné
dokumenty.
Ukladanie dokumentov do pamäte(P. 233)
Tlač dokumentov v pamäti(P. 234)
Kontrola, presmerovanie alebo odstránenie dokumentov v pamäti(P. 234)
Ukladanie dokumentov do pamäte
Ak chcete ukladať prijaté dokumenty do pamäte, nastavte položku <Použiť uzamknutie pamäte> na možnosť <Zap.>.
Môžete nakonfigurovať nastavenie, aby ste mohli zobraziť ukážku prijatých dokumentov pomocou funkcie Remote UI
(Vzdialené UR). Tiež môžete špecifikovať nastavenie, aby sa aktivovala funkcia Príjem do pamäte len počas
špecifikovaného časového obdobia dňa.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Bežné nastavenia> <Nastaviť
schránku faxov/I-faxov> <Nastavenia uzamknutia pamäte faxov> Vyberte položku <Zap.> v
ponuke <Použiť uzamknutie pamäte>
Špecifikujte každé nastavenie
<Použiť>
<Použiť ukážku faxu>
Špecifikujte, či sa ukážka prijatých dokumentov uloží do pamäte. Vyberte položku <Zap.>, aby sa zobrazila
ukážka dokumentov pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené UR). Kontrola aktuálneho stavu prijatých
dokumentov(P. 419)
<Tlač hlásenia>
Umožňuje vytlačiť hlásenia o výsledku PR. pri každom uložení dokumentov do pamäte. Ak chcete tlačiť hlásenia,
vyberte položku <Zap.>. Musíte aj nastaviť voľbu <Hlásenie s výsledkami PR.> na <Zap.>. Hlásenie
o výsledkoch UR(P. 587)
<Nastaviť čas zamknutia pamäte>
Špecifikujte, či sa má aktivovať funkcia Príjem do pamäte len počas špecifikovaného časového rámca dňa.
Vyberte položku <Zap.>, aby sa aktivovala funkcia Príjem do pamäte len počas časového rámca dňa
špecifikovaného v ponuke <Čas uzamknutia pamäte>.
<Čas uzamknutia pamäte>
Nastavte čas spustenia a ukončenia funkcie Príjem do pamäte.
233
Faxovanie
● Naraz nemôžete špecifikovať položku <Použiť ukážku faxu> a <Nastaviť čas zamknutia pamäte>.
Tlač dokumentov v pamäti
Ak chcete tlačiť prijaté dokumenty v pamäti, nastavte voľbu <Použiť uzamknutie pamäte> na <Vyp.>. Vytlačia sa všetky
dokumenty v pamäti.
● Nemôžete vybrať špecifický dokument na tlač.
● Ak špecifikujete čas, kedy sa má deaktivovať funkcia, dokumenty sa automaticky vytlačia v špecifikovanom
čase.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Bežné nastavenia> <Nastaviť
schránku faxov/I-faxov> <Nastavenia uzamknutia pamäte faxov> Vyberte položku <Vyp.> v
ponuke <Použiť uzamknutie pamäte>
<Použiť>
Kontrola, presmerovanie alebo odstránenie dokumentov v pamäti
Môžete skontrolovať prehľad o každom dokumente uloženom v pamäti vrátane faxových čísel odosielateľa a počtu
odoslaných strán. Tiež môžete vybrať a presmerovať dokument uložený v pamäti a prípadne odstrániť všetky
nepotrebné dokumenty.
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Úloha PR.>.
3
Na karte <Stav úlohy PR.> vyberte dokument, ktorý chcete skontrolovať,
presmerovať alebo odstrániť.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak chcete presmerovať dokument, vyberte položku <Preposlať> a špecifikujte príslušné cieľové
umiestnenie.
● Ak chcete odstrániť dokument, vyberte položky <Odstrániť>
ODKAZY
Príjem faxov(P. 222)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
234
<Áno>.
Faxovanie
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov
34C3-04U
Stroj môže presmerovať všetky prijaté dokumenty na špecifikované miesta určenia. Dokonca aj keď nie ste v kancelárii,
môžete vždy a všade prijímať faxové informácie.
Špecifikácia nastavení pre automatické presmerovanie dokumentov(P. 235)
Tlač dokumentov, ktoré sa majú presmerovať(P. 235)
Tlač, opätovné odoslanie alebo odstránenie dokumentov, ktorých presmerovanie zlyhalo(P. 235)
Špecifikácia nastavení pre automatické presmerovanie dokumentov
Keď je aktivovaná funkcia presmerovania, všetky prijaté dokumenty sa automaticky presmerujú.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Nastavenia
preposielania> <Funkcia preposielania> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Použiť funkciu
preposielania> <Miesto určenia na preposlanie> Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové
umiestnenie presmerovania v telefónnom zozname a vyberte položku <Použiť>
<Použiť>
Tlač dokumentov, ktoré sa majú presmerovať
Ak chcete sami skontrolovať dokumenty, ktoré sa majú presmerovať, môžete stroj nastaviť tak, aby sa tlačili
dokumenty vždy keď sa presmerujú alebo môžete nastaviť tlač iba takých dokumentov, ktorých presmerovanie sa
nepodarí.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
preposielania>
<Tlačiť obrázky>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Nastavenia
Vyberte položku <Zap.> alebo <Iba pri výskyte chyby>
Tlač, opätovné odoslanie alebo odstránenie dokumentov, ktorých
presmerovanie zlyhalo
Do pamäte môžete uložiť dokumenty, ktorých presmerovanie sa nepodarilo, a môžete ich vytlačiť, opäť ich odoslať,
alebo ich neskôr zmazať.
◼ Uloženie dokumentov, ktorých presmerovanie sa nepodarilo, do pamäte
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
preposielania>
<Prijať/preposlať>
<Uložiť obrázky v pamäti>
235
<Nastavenia faxu>
<Iba pri výskyte chyby>
<Nastavenia
Faxovanie
◼ Tlač/Opätovné odoslanie/Zmazanie dokumentov uložených v pamäti
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Chyby pri preposielaní faxu>.
3
Vyberte dokument, ktorý chcete vytlačiť, opätovne odoslať alebo odstrániť.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak chcete vytlačiť dokument, vyberte položky <Tlačiť>
<Áno>.
● Ak chcete dokument opätovne odoslať, vyberte položku <Preposlať>, začiarknite začiarkavacie políčko
pre cieľové umiestnenie a potom vyberte položku <Použiť>.
● Ak chcete odstrániť dokument, vyberte položky <Odstrániť>
<Áno>.
● Funkciu Remote UI (Vzdialené UR) môžete použiť na zobrazenie ukážky dokumentov, ktoré sa nepodarilo
presmerovať. Kontrola informácií o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať(P. 419)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 222)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
236
Faxovanie
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté
dokumenty
34C3-04W
Stavy a výpisy komunikácie pre odoslané a prijaté dokumenty faxu a faxu I-Fax môžete skontrolovať oddelene pre
odoslanie a príjem.
● Keď je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať výpisy
komunikácie. <Zobraziť výpis úloh>(P. 551)
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha VYS.> alebo <Úloha PR.>.
3
Skontrolujte stavy a výpisy komunikácie pre odoslané a prijaté dokumenty.
Ak chcete skontrolovať stavy pre odoslané a prijaté dokumenty
1
Na karte <Stav úlohy VYS.> alebo <Stav úlohy PR.> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak ste špecifikovali viac miest určenia, počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete skontrolovať detaily špecifikovaných viacerých cieľových umiestnené, vyberte položku
<Miesto určenia>.
Ak chcete skontrolovať výpisy komunikácie pre odoslané a prijaté dokumenty
1
Na karte <Výpis úlohy VYS.> alebo <Výpis úlohy PR.> vyberte dokument, ktorého výpis chcete
skontrolovať.
● Keď sa úspešne odoslal alebo prijal dokument, zobrazí sa okno <OK> a keď sa nepodarí odoslať alebo
prijať dokument kvôli jeho zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa okno <Chyba>.
237
Faxovanie
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby.
Protiopatrenia pre každý chybový kód(P. 636)
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Príjem faxov(P. 222)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
Prijímanie faxov I-Fax(P. 250)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 585)
238
Faxovanie
Odosielanie faxov z vášho počítača (Faxovanie
z počítača)
34C3-04X
Priamo z počítača môžete odoslať faxové dokumenty vytvorené v aplikácii na počítači. Táto funkcia eliminuje potrebu
tlače dokumentov na faxovanie a šetrí papier. Musíte špecifikovať základné nastavenia faxu ( Konfigurácia
počiatočných nastavení pre funkcie faxu(P. 78) ) a nainštalovať ovládač faxu v počítači. Ďalšie informácie o inštalácii
ovládača faxu nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Odoslanie faxov z počítača(P. 240)
● V závislosti od operačného systému a verzie použitého ovládača faxu sa okná ovládača faxu v tejto príručke
môžu líšiť od vašich okien.
O pomocníkovi ovládača faxu
● Kliknutím na tlačidlo [Help] v okne ovládača faxu zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete vidieť
informácie, ktoré nie sú v príručke Užívateľská príručka, vrátane informácií o funkciách ovládača, ako je
uloženie často používaných nastavení a ako nastaviť príslušné funkcie.
239
Faxovanie
Odoslanie faxov z počítača
34C3-04Y
● Keď je voľba <Povoliť VYS. z ovládača faxu> na tomto stroji nastavená na <Vyp.>, nie je možné odosielať faxy
z počítačov. Obmedzenie odosielania faxu z počítača(P. 405)
● Ak je na vašom stroji aktivovaná správa ID oddelenia, musíte aktivovať správu ID oddelenia používaného
ovládača faxu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo [Help] na obrazovke ovládača faxu.
Nastavenie správy ID oddelení(P. 351)
1
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie k aplikácii, ktorú používate.
2
Vyberte ovládač faxu pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Print] Tlačiť.
3
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Ak chcete špecifikovať len jedno miesto určenia
1
Kliknite na kartu [Enter Destination].
2
Nastavte režim komunikácie a číslo faxu (alebo URI).
Ak chcete naraz špecifikovať viacero cieľových umiestnení
1
Kliknite na kartu [Select Destination].
2
Kliknite na [Add Destination].
3
Nastavte režim komunikácie, číslo faxu (alebo URI) a kliknite na tlačidlo [OK].
240
Faxovanie
4
Zopakujte kroky 2 a 3, aby ste pridali súbežných cieľových umiestnení.
● Cieľové umiestnenie môžete pridať aj kliknutím na tlačidlo [Add Next Destination] v kroku 3.
● Ak potrebujete špecifikovať číslo na vytočenie vonkajšej linky, vyberte položku [Detailed Settings]
Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number] a zadajte číslo v ponuke [Outside Dialing Prefix].
Špecifikované číslo sa pri vytáčaní strojom pridá k začiatku faxového čísla.
[Add
● Ak chcete zjednodušiť špecifikáciu cieľových umiestnení použitím telefónneho zoznamu.
● Výber položky [Store Sent Fax Information and Image] umožňuje uložiť výpisy pre odosielanie dokumentov a
kontrolu podrobných informácií odoslaného dokumentu spolu s obrazom (vrátane cieľových umiestnení a
počtu strán). Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo [Help] na obrazovke ovládača faxu.
● Ak je aktívne pole [Confirm Fax Number] alebo [Confirm URI], zadajte do poľa aj vhodné číslo. Nastavenie
toho, či potvrdenie zadaných čísel možno zmeniť na obrazovke ovládača faxu. Ďalšie informácie získate po
kliknutí na tlačidlo [Help] na obrazovke ovládača faxu.
4
Kliknutím na tlačidlo [Send] odošlete dokument.
ODKAZY
Pri tlači alebo odosielaní z aplikácie Windows Obchod(P. 711)
241
Faxovanie
Používanie internetového faxu (I-Fax)
34C3-050
Funkcia internetového faxu (I-Fax) umožňuje odosielať a prijímať faxy cez internet. Originály sú odoslané ako príloha
vo formáte obrazových súborov TIFF na e-mailovú adresu. Keďže sa nepoužíva telefónne spojenie, môžete odosielať
faxy do vzdialených miest a odosielať mnohostranné dokumenty bez obáv z komunikačných poplatkov. Vyžaduje sa
určitá predpríprava, napríklad špecifikácia nastavení poštového servera.
Postup nastavenia odosielania e-mailov
alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 85)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
Prijímanie faxov I-Fax(P. 250)
242
Faxovanie
Odosielanie faxov I-Fax
34C3-051
Ak chcete odoslať fax do počítača alebo iného zariadenia kompatibilného s faxmi I-Fax, ako cieľové umiestnenie
špecifikujte e-mailovú adresu namiesto faxového čísla. Ak odošlete fax I-Fax do počítača, odošle sa ako e-mailová
príloha vo formáte TIFF. Rovnakým spôsobom ako pri odoslaní e-mailu do počítača môžete špecifikovať viacero
cieľových umiestnení a určiť cieľové umiestnenia kópie (Cc) a skrytej kópie (Bcc).
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
4
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <I-fax>.
základnými funkciami skenovania(P. 275)
Obrazovka so
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Priame zadanie cieľových umiestnení
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam vám umožňuje špecifikovať miesto určenia výberom zo zoznamu
uložených miest určenia alebo pre miesta určenia s menami príjemcov vyhľadaním
podľa mena.
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
cieľových umiestnení(P. 175)
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Vyberte register.
Register(P. 175)
243
Uloženie
Faxovanie
4
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadované cieľové umiestnenie a vyberte
položku <Použiť>.
● Ak je cieľové umiestnenie vybraté z ponuky <Tel. zoznam> na obrazovke Domov, môže sa zobraziť obrazovka
Základné nastavenia pre odosielanie faxov I-Fax, kým sa špecifikuje vybraté cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Trojciferné čísla (čísla kódovanej voľby) sú priradené adresám v telefónnom
zozname. Môžete špecifikovať adresu jednoduchým zadaním jej čísla kódovanej
voľby.
● Ak chcete použiť čísla kódovanej voľby, cieľové umiestnenie musí byť predtým uložené v telefónnom
zozname. Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
1
Vyberte položku <Kódované vytáčanie> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Zadajte trojciferné číslo.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
244
ju vymažte.
Faxovanie
● Keď je voľba <Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.> nastavená na <Zap.>, zobrazí sa obrazovka, ktorá zobrazuje
miesto určenia a názov čísla. (Pre skupinovú voľbu sa zobrazia názov miesta určenia a počet miesta
určenia.) Skontrolujte, či je obsah a všetko ostatné v poriadku. Potom vyberte položku <OK>. Ak chcete
špecifikovať iné cieľové umiestnenie, vyberte položku <Zrušiť> a potom znova zadajte trojciferné číslo
kódovanej voľby. Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 403)
Priame zadanie cieľových umiestnení
V prípade cieľového umiestnenia, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, ho špecifikujte zadaním adresy
faxu I-Fax.
1
Vyberte položku <Použiť klávesnicu> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Zadajte adresu faxu I-Fax a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Ak je vo vašej kancelárii nainštalovaný server LDAP, cieľové umiestnenie môžete
špecifikovať použitím informácií v serveri. Získajte prístup k serveru LDAP
prostredníctvom zariadenia, vyhľadajte vhodnú informáciu o používateľovi a
špecifikujte ju ako cieľové umiestnenie.
● Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
LDAP(P. 63)
Uloženie serverov
1
Vyberte položku <Server LDAP> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy, názvy
organizácií a názvy oddelení.
245
Faxovanie
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a 4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 63)
8
Začiarknite začiarkavacie políčko pre používateľa, ktorého chcete špecifikovať ako
cieľové umiestnenie, a vyberte položku <Použiť>.
Ak sa zobrazí obrazovka, na ktorej je už špecifikované cieľové umiestnenie
● Odoslanie môžete uskutočniť len na vlastnú e-mailovú adresu. Ak chcete uskutočniť odoslanie do iných
cieľových umiestnení, musíte nakonfigurovať nastavenia overenia funkcie odoslania, aby nebol e-mailový
prenos obmedzený. Podrobnosti získate od správcu. Overenie servera LDAP(P. 359) .
Špecifikácia cieľových umiestnení zo záznamov prenosu
● Môžete vyvolať aj predtým použité cieľové umiestnenia.
Vyvolanie predtým použitých nastavení na
odoslanie/uloženie (Vyvolanie nastavení)(P. 307)
5
Podľa potreby špecifikujte viacero miest určenia vrátane miest určenia kópie (Cc) a
skrytej kópie (Bcc).
● Vyberte spôsob použitý na špecifikovanie cieľových umiestnení na karte <Určiť miesto urč.>. Potom
špecifikujte cieľové umiestnenie.
246
Faxovanie
● Ak ste vybrali položku <Server LDAP> alebo <Špecifikovať seba ako miesto určenia>, cieľové umiestnenie je
špecifikované v poli <Komu>.
● Adresy <Kópia> a <Skrytá kópia> možno vybrať len pomocou položky <Tel. zoznam> alebo <Kódované
vytáčanie>.
Ak chcete zmazať miesta určenia
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupina, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť výberom
položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
6
Vyberte <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
● Ďalšie informácie o každom nastavení nájdete v časti Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do
zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 285) alebo Zreteľné skenovanie(P. 297) .
7
Podľa potreby špecifikujte predmet, správu a adresu pre odpoveď pre e-mail.
Ak chcete špecifikovať predmet/správu
1
Vyberte položku <Predmet/správa> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte položku <Predmet>
3
Zadajte predmet a vyberte položku <Použiť>.
4
Vyberte položku <Správa>.
5
Zadajte správu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte položku <Použiť>.
247
Faxovanie
Ak chcete špecifikovať adresu pre odpoveď
Špecifikujte adresu pre odpoveď, ak chcete oznámiť prijímateľovi e-mailovú adresu, ktorá je iná ako adresa
pre odpoveď v zariadení. Vyberte cieľovú adresu pre odpoveď z cieľových umiestnení uložených v telefónnom
zozname a špecifikujte ju. Ak cieľové umiestnenie nebolo uložené v telefónnom zozname, pozrite si časť
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175) .
1
Vyberte položku <Odpoveď pre> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte položku <Špecifikovať z telefónneho zoznamu>.
3
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadovanú adresu pre odpoveď a vyberte položku <Použiť>.
● Adresa pre odpoveď, ktorú možno špecifikovať, je vždy jedna z e-mailových adries uložených v
telefónnom zozname.
8
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 221)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú faxy I-Fax.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Keď sa dokončí skenovanie, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a
vyberte položku <Skenovať ďalší originál>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte položku <Spust. odosiel.>.
➠ Odošlú sa faxy I-Fax.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
Ak nastane chyba odoslania
Niekedy sa odošlú chybové hlásenia na e-mailovú adresu nastavenú v zariadení. Ak to nezmeníte, môže to mať
za následok nedostatočnú zostávajúcu kapacitu poštovej schránky v závislosti od poštového servera. Odporúča
sa pravidelne vyprázdňovať poštovú schránku.
Vyprázdnenie poštovej schránky
248
Faxovanie
● Po vyprázdnení poštovej schránky sa odstránia všetky e-maily v poštovej schránke servera. Keď
špecifikujete e-mailové konto, ktoré zvyčajne používate, najprv skontrolujte, či nie je potrebné ponechať si
ktorýkoľvek e-mail v poštovej schránke.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
(Vzdialeného UR)(P. 415)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
(P. 416)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na položku [Clear] v ponuke [Clear Mail Box].
5
Prečítajte si zobrazenú správu a kliknite na tlačidlo [OK].
Spustenie Remote UI
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
[Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings].
➠ E-mail sa odstráni z poštovej schránky.
● Ak chcete vždy odosielať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 167)
● Ak chcete špecifikovať meno odosielateľa faxu I-Fax:
<Registrovať názov jednotky>(P. 522)
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
249
Uloženie často
Faxovanie
Prijímanie faxov I-Fax
34C3-052
◼ Pri príchode faxu I-Fax
Pri príchode faxu I-Fax bliká indikátor údajov na ovládacom paneli. Po dokončení prijatia faxu I-Fax sa dokument
vytlačí automaticky a indikátor zhasne.
● Ak chcete zrušiť prijatie, vyberte položky <Monitor stavu>
úlohy PR.> <Odstrániť> <Áno>.
<Úloha PR.>
vyberte dokument na karte <Stav
◼ Manuálne prijímanie faxov I-Fax
Ak sa chcete pripojiť k serveru pred prijatím faxov I-Fax automaticky alebo ak chcete nakonfigurovať zariadenie, aby
neprijímalo faxy I-Fax automaticky, použite nižšie uvedený spôsob na manuálne prijímanie faxov I-Fax. Ak sa nachádza
na serveri dokument, spustí sa tlač.
<Monitor stavu>
<Úloha PR.>
<Skontr. PR. I-faxu>
◼ Tlačový papier
Bez ohľadu na veľkosť prijatého dokumentu sa prichádzajúce faxy I-Fax vytlačia vo veľkosti určenej v ponuke <Formát
tlače PR.>. <Formát tlače PR.>(P. 535)
● Ak papier s veľkosťou špecifikovanou v ponuke <Formát tlače PR.> nie je vložený v zásuvke na papier, zobrazí
sa chybové hlásenie <Chýba papier>. Protiopatrenia pre každú správu(P. 622)
● Ak chcete vytlačiť prijaté dokumenty na obidve strany papiera:
<Tlač na obidve strany>(P. 535)
● Ak chcete pokračovať v tlačení, aj keď je málo toneru v kazete s tonerom:
kaz.> (P. 535)
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 237)
250
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v
Tlač
Tlač
Tlač ......................................................................................................................................................................... 252
Tlač z počítača ................................................................................................................................................... 253
Zrušenie tlače ............................................................................................................................................... 255
Kontrola stavu tlače a výpisu ........................................................................................................................ 257
Rôzne spôsoby tlače .......................................................................................................................................... 259
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (Zabezpečená tlač) ..................................................... 260
Tlač pomocou zabezpečenej tlače .......................................................................................................... 261
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média) ........................................................................... 264
251
Tlač
Tlač
34C3-053
Existuje mnoho spôsobov na použitie zariadenia ako tlačiarne. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokumenty
na počítači alebo môžete tlačiť obrazové súbory z pamäťového zariadenia USB. Plne využite funkcie tlače podľa svojich
potrieb.
◼ Tlač z počítača
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený na počítači.
Tlač z počítača(P. 253)
◼ Používanie užitočných funkcií pri tlači
Môžete priradiť kód PIN k tlačovým údajom na zvýšenie bezpečnosti alebo priamo tlačiť súbory uložené v pamäťovom
zariadení USB.
Rôzne spôsoby tlače(P. 259)
Tlač z mobilných zariadení
● Prepojenie mobilných zariadení, napríklad smartfónov alebo tabletov, s týmto zariadením poskytuje rýchly a
jednoduchý spôsob tlače fotografií a webových stránok. Zariadenie podporuje aj funkciu Google Cloud
Print™.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami(P. 318)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 341)
252
Tlač
Tlač z počítača
34C3-054
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený v aplikácii na počítači. V ovládači tlačiarne sú užitočné
nastavenia, napríklad zväčšenie/zmenšenie a obojstranná tlač, ktoré vám umožňujú tlačiť dokumenty rôznymi
spôsobmi. Pred tým, ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte dokončiť niektoré postupy, ako je napríklad
inštalácia ovládača tlačiarne na váš počítač. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej
lokalite online príručky.
O pomocníkovi ovládača tlačiarne(P. 253)
Používania voliteľných položiek(P. 253)
Základné postupy tlače(P. 253)
O pomocníkovi ovládača tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo [Help] v okne ovládača tlačiarne zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete vidieť podrobné
opisy, ktoré nie sú v príručke Užívateľská príručka.
Používania voliteľných položiek
Ak je k zariadeniu po inštalácii ovládača tlačiarne pripojená jednotka podávač papiera, v ovládači tlačiarne vykonajte
nasledujúcu operáciu.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
Otvorte priečinok tlačiarne ( Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 703) ) Pravým tlačidlom
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne pre toto zariadenie [Printer Properties] alebo [Properties]
Karta [Device Settings] [Paper Source] Vyberte podávač papiera z možnosti [1-Cassette
Feeding Unit] na možnosť [3-Cassette Feeding Unit] v ponuke [Optional Drawer/Cassette] [OK]
[OK]
Základné postupy tlače
V tejto časti je opísané, ako sa pomocou ovládača tlačiarne tlačí dokument na počítači.
Nastavenia papiera v zariadení
253
Tlač
● Zvyčajne je potrebné špecifikovať veľkosť papiera a typ papiera vloženého v každom zdroji papiera pred
samotnou tlačou.
● Nastavením položky <Uprednostniť pri tlači nastav. ovládača> na možnosť <Zap.> môžete tlačiť zo zdroja
papiera špecifikovaného v ovládači tlačiarne bez ohľadu na nastavenia papiera v zariadení. <Uprednostniť
pri tlači nastav. ovládača>(P. 495)
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre zariadenie kliknite na položku [Preferences] alebo
[Properties].
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
4
Kliknite na tlačidlo [Print] alebo [OK].
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, pozrite si časť
Zrušenie tlače(P. 255) .
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 257)
Pri tlači alebo odosielaní z aplikácie Windows Obchod(P. 711)
254
Tlač
Zrušenie tlače
34C3-055
Z počítača alebo na ovládacom paneli zariadenia môžete zrušiť tlač.
Z počítača(P. 255)
Z ovládacieho panela(P. 256)
Z počítača
Z ikony tlačiarne zobrazenej na paneli úloh na ploche môžete zrušiť tlač.
1
Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
Keď sa nezobrazí ikona tlačiarne
● Otvorte priečinok tlačiarne (
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 703) ), kliknite pravým tlačidlom myši na
ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a kliknite na položku [See what's printing] (alebo dvakrát kliknite
na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia).
2
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a kliknite na [Document]
3
Kliknite na tlačidlo [Yes].
[Cancel].
➠ Zruší sa tlač vybratého dokumentu.
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
Zrušenie z Remote UI (Vzdialené UR)
● Tlač môžete zrušiť zo stránky [Job Status] na Remote UI (Vzdialené UR):
tlačených dokumentov(P. 418)
255
Kontrola aktuálneho stavu
Tlač
Zrušenie z aplikácie
● V niektorých aplikáciách sa zobrazí okno ako je to nižšie. Kliknutím na [Cancel] môžete zrušiť tlač.
Z ovládacieho panela
Zrušte tlač pomocou tlačidla
◼ Stlačením
alebo položky <Monitor stavu>.
zrušíte operáciu.
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Kontrola stavu tlačovej úlohy pred zrušením
<Monitor stavu>
tlače> <Zrušiť>
<Úloha kopírovania/tlače>
<Áno>
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 253)
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 257)
256
Vyberte dokument na karte <Stav úloh kopír./
Tlač
Kontrola stavu tlače a výpisu
34C3-056
Môžete skontrolovať aktuálne stavy tlače a výpisy tlačených dokumentov.
● Ak je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať tlačové výpisy.
<Zobraziť výpis úloh>(P. 551)
Užitočné v nasledujúcich prípadoch
● Keď sa dokumenty dlhšiu dobu nevytlačia, môžete chcieť zobraziť zoznam dokumentov čakajúcich na tlač.
● Keď nemôžete nájsť výtlačky, ktoré sa podľa vás vytlačili, možno budete chcieť vedieť, či nedošlo k chybe.
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Úloha kopírovania/tlače>.
3
Skontrolujte stavy a výpisy tlače.
Ak chcete skontrolovať stavy tlače
1
Na karte <Stav úloh kopír./tlače> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak chcete skontrolovať výpisy tlače
1
Na karte <Tlačiť výpis úloh> vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom vytlačení dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak tlač dokumentu zlyhala kvôli jeho
zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa položka <Chyba>.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
257
Tlač
● Zobrazený názov dokumentu alebo užívateľské meno nemusia súhlasiť s aktuálnym dokumentom
alebo užívateľským menom.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby.
Protiopatrenia pre každý chybový kód(P. 636)
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 253)
Zrušenie tlače(P. 255)
258
Tlač
Rôzne spôsoby tlače
34C3-057
Táto časť opisuje spôsoby tlače dokumentu pridaním kódu PIN a ako vytlačiť súbor uložený v pamäťovom zariadení
USB bez použitia ovládača tlačiarne.
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu
PIN (Zabezpečená tlač)(P. 260)
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového
média)(P. 264)
259
Tlač
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(Zabezpečená tlač)
34C3-058
Nastavením kódu PIN k dokumentu pri tlači z počítača sa dokument podrží v pamäti zariadenia a nevytlačí sa, kým sa
na ovládacom paneli zariadenia nezadá správny kód PIN. Táto funkcia sa nazýva „Zabezpečená tlač“ a dokument, ktorý
je chránený kódom PIN, sa nazýva „zabezpečený dokument“. Pomocou zabezpečenej tlače zabránite ponechaniu
výtlačkov dôverných dokumentov bez dozoru.
Tlač pomocou zabezpečenej tlače(P. 261)
260
Tlač
Tlač pomocou zabezpečenej tlače
34C3-059
V tejto časti je opísané, ako tlačiť z aplikácie dokument ako zabezpečený dokument. Prvá časť tejto sekcie opisuje
spôsob odoslania zabezpečeného dokumentu a druhá časť tejto sekcie opisuje spôsob tlače zabezpečeného
dokumentu v zariadení.
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia(P. 261)
Tlač zabezpečených dokumentov(P. 262)
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 263)
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre zariadenie kliknite na položku [Preferences] alebo
[Properties].
Vyberte položku [Secured Print] v ponuke [Output Method].
➠ Zobrazí sa kontextová obrazovka [Information]. Skontrolujte správu a kliknite na tlačidlo [Yes] alebo [No].
4
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
5
Kliknite na tlačidlo [Print] alebo [OK].
➠ Po odoslaní zabezpečeného dokumentu do zariadenia sa dokument podrží v pamäti zariadenia a bude
čakať na vytlačenie.
261
Tlač
Tlač zabezpečených dokumentov
Vytlačí zabezpečené dokumenty odoslané do zariadenia. Po uplynutí platného časového obdobia ( Zmena doby
platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 263) ) sa zabezpečený dokument odstráni z pamäte zariadenia a už
nebude možné ho vytlačiť.
● Ak zabezpečené dokumenty nevytlačíte, zaberajú pamäť a môžu zabrániť v tlači obyčajných
(nezabezpečených) dokumentov. Nezabudnite zabezpečené dokumenty vytlačiť hneď ako budete môcť.
● Môžete skontrolovať, koľko pamäte sa používa na zabezpečené dokumenty.
<Monitor stavu> <Informácie o zariadení> <Využitie pamäte zabezpečenej tlače>
1
Vyberte položku <Zabezpečená tlač> na obrazovke Domov.
Domov(P. 120)
Obrazovka
● Ak sa zobrazí obrazovka <Vzdialený skener> zobrazená nižšie, nemôžete pokračovať ďalším krokom. V
takom prípade vyberte položku
2
, aby sa zatvorila obrazovka, a vyberte položku <Zabezpečená tlač>.
Začiarknite začiarkavacie políčko pre zabezpečený dokument určený na tlač a
vyberte položku <Začiatok>.
● Môžete vybrať viacero dokumentov s rovnakým kódom PIN.
Ak je zobrazená obrazovka výberu používateľa
● Ak sú v pamäti zabezpečené dokumenty od minimálne dvoch používateľov, pred obrazovkou výberu
súboru sa zobrazí obrazovka výberu používateľa. Vyberte svoje meno používateľa.
Odstránenie zabezpečeného dokumentu
● Môžete hromadne odstrániť viacero dokumentov. Začiarknite začiarkavacie políčko pre zabezpečený
dokument určený na odstránenie a vyberte položku <Odstrániť>.
3
Zadajte kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
● Ak vyberiete v kroku 2 viac dokumentov s rôznymi kódmi PIN, zobrazí sa správa. Vyberte položku <Zatvoriť> a
vyberte znova v kroku 2 zabezpečené dokumenty.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
262
<Áno>.
Tlač
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty
Môžete zmeniť dobu platnosti od okamihu odoslania zabezpečených údajov dokumentu do zariadenia až do času
odstránenia v rámci určitého časového obdobia.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia funkcií>.
3
Vyberte položku <Zabezpečená tlač>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
4
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Vyberte <Čas zmazania zabezpeč. tlače>.
Keď nemožno vybrať položku <Čas zmazania zabezpeč. tlače>
● Nastavte položku <Použiť zabezpečenú tlač> na možnosť <Zap.>.
Deaktivácia zabezpečenej tlače
● Nastavte položku <Použiť zabezpečenú tlač> na možnosť <Vyp.> a reštartujte zariadenie.
5
Špecifikujte, ako dlho má zariadenie podržať zabezpečené dokumenty. Potom
vyberte <Použiť>.
● Zabezpečený dokument sa odstráni zo zariadenia, ak sa vytlačí pred uplynutím určeného času.
6
Vyberte <Použiť>.
7
Vyberte položku <OK>.
8
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 257)
Obmedzenie tlače z počítača(P. 407)
263
Tlač
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového
média)
34C3-05A
Súbory môžete tlačiť priamo pripojením pamäťového zariadenia USB k zariadeniu. Pomocou tejto funkcie môžete tlačiť
bez použitia počítača. Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia
pamäťového zariadenia USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 183) .
● Je potrebné nastaviť položku <Použiť funkciu tlače> na možnosť <Zap.>.
média>(P. 545)
1
<Nastavenia pamäťového
Vyberte položku <Tlač z pamäť. média> na obrazovke Domov.
Domov(P. 120)
2
Obrazovka
Začiarknite začiarkavacie políčko pre súbor určený na tlač.
● Môžete vybrať viacero súborov.
● Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte vybraný súbor (
).
● Výberom priečinka zobrazíte jeho obsah. Ak sa chcete vrátiť do priečnika o úroveň vyššie, vyberte položku
.
● Priečinky a súbory na úrovni nižšej než piaty adresár sa nezobrazia.
● Keď sa presuniete na iný priečinok, predchádzajúce výbery súborov sa zrušia.
Ak chcete vybrať všetky súbory
1
Vyberte <Vybrať všetko>.
● Ak chcete zrušiť všetky výbery, vyberte položku <Zmazať výber>.
2
Ak sú typy súborov rôzne, vyberte položku <Súbory JPEG/TIFF> alebo <Súbory PDF>.
264
Tlač
Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia súborov
Spôsob zobrazenia súborov, môžete vybrať v ponuke Ukážka alebo Podrobnosti.
Ukážka
Podrobnosti
● Môžete špecifikovať spôsob zobrazenia súboru použitý na zobrazenie na obrazovke <Tlač z pam. média>.
<Predvolené nastav. zobrazenia>(P. 543)
Ak chcete zmeniť poradie triedenia súborov
Môžete zmeniť poradie triedenia súborov na pamäťovom zariadení USB.
● Ako predvolené nastavenie pre poradie triedenia súborov môžete špecifikovať nastavenie triedenia, ako je
<Názov (vzostupne)> alebo <Dátum/čas (vzostupne)>.
<Predvolené nastavenia triedenia
súborov>(P. 544)
1
Vyberte <Triediť súbory>.
2
Vyberte kritériá triedenia súborov.
● Po výbere položky <Dátum/čas (vzostupne)> alebo <Dátum/čas (zostupne)> sa súbory potriedia na
základe dátumov a časov úpravy súborov.
3
Vyberte položku <Použiť>.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Výberom položky <Reset> môžete obnoviť všetky predvolené nastavenia tlače.
<Papier>
Vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje papier na tlač.
265
Tlač
Na vytlačenie súborov sa použije papier vložený vo viacúčelovom zásobníku.
Na tlač súborov sa použije papier vložený v zásuvke na papier (Zásuvka 1) zariadenia.
● Ak je nainštalovaný voliteľný podávač papiera, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<Jas>
● Možnosť <Jas> nie je dostupná pre tlač súborov PDF.
Môžete upraviť jas obrázkov.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<Počet kópií>
Zadajte počet kópií.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<2-stranná tlač>
Môžete vybrať jednostrannú tlač alebo obojstrannú tlač.
266
Tlač
Uskutoční sa tlač na jednu stranu papiera.
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú
horizontálne.
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú
vertikálne.
● Možnosť <2-stranná tlač> nemusí byť dostupná v prípade niektorých veľkostí alebo typov papiera.
Dostupný papier(P. 677)
<N na 1>
● Možnosť <N na 1> nie je dostupná v prípade tlače súborov TIFF.
Môžete vybrať vzor N na 1 v prípade tlače viacerých strán s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
Neplatí pre funkciu N na 1.
Vytlačí dve strany s obrazovými údajmi na jednu stranu hárka papiera.
Vytlačí dve strany s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
Vytlačí osem strán s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
(len PDF)
267
Tlač
● V prípade súboru PDF môžete vytlačiť 9 alebo 16 strán s obrazovými údajmi na jednu stranu hárku papiera
pomocou položky <N na 1> v ponuke <Nast. podr. pre PDF>.
<Nast. podr. JPEG/TIFF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre obrázky JPEG a TIFF.
<2-stranná tlač>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
<N na 1> (len súbory JPEG)
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať
počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na
jednu stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<Typ originálu>
V závislosti od tlačeného obrázku môžete vybrať typ originálu.
<Priorita fotografie>
Určí prioritu hladkej tlače v prípade tlače fotografických obrázkov.
<Priorita textu>
Určí prioritu zreteľnej tlače textu.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Gradácia>
Vytlačí obrázky s jemnou gradáciou, napríklad obrázky z digitálneho fotoaparátu s hladkou konečnou úpravou.
<Chybová difúzia>
Vytlačí obrázky s malým textom alebo jemnými čiarami s čistou konečnou úpravou.
268
Tlač
<Kvalita tlače>
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa kvality tlače.
<Sýtosť>
Upraví sa hustota pri tlači.
<Úspora tonera>
Výberom položky <Zap.> uskutočníte tlač v režime úspory tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete
skontrolovať rozloženie alebo ďalšie charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
● Ak je položka <Úspora tonera> nastavená na možnosť <Zap.>, položka <Sýtosť> nie je dostupná.
<Nastaviť podrob. pre PDF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre súbory PDF.
<2-stranná tlač>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
<N na 1>
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať
počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na
jednu stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<Rozsah tlače>
Špecifikujte strany, ktoré chcete vytlačiť.
<Všetky strany>
Vytlačia sa všetky strany.
269
Tlač
<Zadané strany>
Špecifikujte rozsah strán, ktorý chcete vytlačiť. Zadajte požadovanú hodnotu pre položky <Úvodná strana> aj
<Posledná strana> a vyberte položku <Použiť>.
● Keď sa špecifikovaný rozsah stránok nezhoduje so žiadnou zo stránok súboru PDF, tlač sa nevykoná.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, časť tlačových údajov sa nemusí vytlačiť v okrajových častiach alebo sa papier
môže byť čiastočne škvrnitý v závislosti od dokumentu.
<Tlač komentárov>
Toto nastavenie špecifikuje, či sa v súbore PDF majú vytlačiť poznámky.
<Vyp.>
Nevytlačia sa poznámky.
<Automaticky>
Vytlačia sa len tie poznámky, ktoré sú určené na tlač v súbore PDF.
<Heslo na otvorenie dokumentu>
Tlačiť môžete aj heslom chránené PDF súbory a to tak, že pred ich otvorením zadáte požadované heslo. Zadajte
heslo a vyberte položku <Použiť>.
<Iné nastavenia>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu. Môžete vykonať toto nastavenie pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Poltóny>(P. 514) .
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo. Opis nastavenia nájdete v časti
odtieňmi sivej>(P. 515) .
<Konverzia s
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>
Upravte hustotu tonera, ktorá sa použije pri tlači. Opis nastavenia nájdete v časti
270
<Sýtosť>(P. 498) .
Tlač
<Úspora tonera>
Výberom položky <Zap.> uskutočníte tlač v režime úspory tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete
skontrolovať rozloženie alebo ďalšie charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
Opis nastavenia nájdete v časti <Úspora tonera>(P. 498) .
<Vylepšenie obrázka>
Aktivujete alebo deaktivujete režim vyhladzovania, v ktorom sa okraje znakov a grafiky vytlačia hladko.
Opis nastavenia nájdete v časti <Vylepšenie obrázka>(P. 499) .
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie na spracovanie údajov tlače. Opis nastavenia nájdete v časti
<Rozlíšenie>(P. 499) .
5
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
● Ak chcete vždy robiť výtlačky s rovnakými nastaveniami:
ODKAZY
<Uloženie/prístup k súborom>(P. 540)
271
<Áno>.
Tlač z pamäťového média(P. 169)
Skenovanie
Skenovanie
Skenovanie ........................................................................................................................................................ 273
Obrazovka so základnými funkciami skenovania ........................................................................................... 275
Základné operácie pre naskenované originály ............................................................................................... 278
Skenovanie a uloženie do počítača ............................................................................................................... 279
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB .......................................................................................... 281
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP .......................... 285
Zrušenie odosielania dokumentov ............................................................................................................... 294
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály .......................................................................................... 295
Zreteľné skenovanie .......................................................................................................................................... 297
Nastavenie kvality obrazu ............................................................................................................................. 298
Nastavenie sýtosti ........................................................................................................................................ 299
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť) .................................................................................................. 300
Užitočné funkcie skenovania ............................................................................................................................ 302
Zvýšenie bezpečnosti elektronických súborov .............................................................................................. 303
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov) ....................................... 306
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (Vyvolanie nastavení) .................................. 307
Špecifikácia e-mailových nastavení ............................................................................................................... 310
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené skenovanie) .......................................................................... 313
Skenovanie dokumentov z aplikácie ............................................................................................................. 314
Používanie ovládača ScanGear MF ................................................................................................................ 316
272
Skenovanie
Skenovanie
1660-05E
34C3-05C
Pomocou ovládacieho panela stroja alebo aplikácie na počítači môžete skenovať originálne dokumenty. Nech už
vyberiete ľubovoľný spôsob, naskenované originály sa prevedú do elektronických formátov súborov, ako je formát PDF.
Použite funkciu skenovania na konverziu papierových dokumentov s veľkým objemom na súbory, aby ste ich mohli
jednoducho organizovať.
● Ak chcete použiť toto zariadenie ako skener, najprv musíte dokončiť prípravy vrátane inštalácie softvéru do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej lokalite
online príručky. Ak chcete pripojiť zariadenie počítaču prostredníctvom siete, musíte zariadenie uložiť v rámci
nainštalovaného softvéru. Príprava na používanie zariadenia ako skenera(P. 84)
● V závislosti od operačného systému a verzie použitého ovládača skenera alebo aplikácií sa okná v tejto
príručke môžu líšiť od vašich okien.
◼ Používanie základných postupov
Pomocou ovládacieho panela zariadenia môžete skenovať a ukladať originály do počítača. Originály môžete ukladať aj
na pamäťové zariadenie USB alebo ich odosielať ako e-mailové prílohy.
Obrazovka so základnými funkciami
skenovania(P. 275)
Základné operácie pre naskenované
originály(P. 278)
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Kontrola stavu a výpisu pre skenované
originály(P. 295)
◼ Zlepšenie kvality
Môžete nájsť pokyny týkajúce sa vyriešenia problémov, ako sú rozmazané fotografie alebo nečitateľný text kvôli
prílišnej hĺbke farieb papiera.
Zreteľné skenovanie(P. 297)
◼ Efektívnosť a spoľahlivosť
Môžete nájsť pokyny týkajúce sa zlepšenia efektívnosti pri odosielaní opisov užitočných nastavení.
273
Skenovanie
Užitočné funkcie skenovania(P. 302)
◼ Skenovanie z počítača
Môžete skenovať z počítača originály umiestnené v zariadení. Naskenované originály sa uložia v počítači. Môžete
skenovať pomocou programu MF Scan Utility (dodaného so zariadením) alebo pomocou ďalších aplikácií, napríklad na
spracovanie obrazu alebo textu.
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené
skenovanie)(P. 313)
Skenovanie z mobilných zariadení
● Prepojenie mobilných zariadení, napríklad smartfónov alebo tabletov, s týmto zariadením poskytuje rýchly a
jednoduchý spôsob skenovania originálov nastavených v zariadení. Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 318)
274
Skenovanie
Obrazovka so základnými funkciami skenovania
34C3-05E
Keď vyberiete položku <Skenovať> na obrazovke Domov, zobrazí sa obrazovka so základnými funkciami skenovania.
<Počítač>
Uloží naskenované údaje do počítača.
počítača(P. 275)
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou
<Vzdialený skener>
Uvedie zariadenie do stavu online počas skenovania originálov z počítača.
skenovanie (Vzdialené skenovanie)(P. 313)
Používanie počítača na
<Pamäť USB>
Uloží naskenované údaje do pamäťového zariadenia USB.
skenovanie pomocou rozhrania USB(P. 276)
Obrazovka so základnými funkciami pre
<E-mail>
Odošle naskenované údaje e-mailom. Obrazovka so základnými funkciami pre odosielanie e-mailov,
odosielanie faxov I-Fax a ukladanie súborov(P. 276)
<I-fax>
Odošle naskenované údaje faxom I-Fax. Obrazovka so základnými funkciami pre odosielanie e-mailov,
odosielanie faxov I-Fax a ukladanie súborov(P. 276)
<Súbor>
Uloží naskenované údaje do zdieľaného priečinka alebo servera FTP. Obrazovka so základnými funkciami
pre odosielanie e-mailov, odosielanie faxov I-Fax a ukladanie súborov(P. 276)
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou počítača
275
Skenovanie
Typ skenovania
Vyberiete nastavenie skenovania.
Skenovanie a uloženie do počítača(P. 279)
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite skenovanie.
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou rozhrania USB
Odoslanie nastavení
Originál sa naskenuje podľa tu špecifikovaných nastavení.
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite skenovanie. Výberom položky <ČB> spustíte čiernobiele skenovanie. Výberom
položky <Farebné> spustíte farebné skenovanie.
Obrazovka so základnými funkciami pre odosielanie e-mailov, odosielanie
faxov I-Fax a ukladanie súborov
Odosielanie e-mailov
Odosielanie faxov I-Fax
Ukladanie súborov
Karta <Určiť miesto urč.>
Vyberte túto kartu a vyhľadajte cieľové umiestnenie v telefónnom zozname alebo server LDAP, zadajte
kódovanú voľbu alebo špecifikujte cieľové umiestnenie pomocou nastavení vyvolania.
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 285)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (Vyvolanie nastavení)(P. 307)
276
Skenovanie
Karta <Nastavenia odosielania>
Vyberte túto kartu a špecifikujte nastavenia skenovania.
<Potvrdiť miesto urč.>
Môžete skontrolovať alebo zmeniť názov a adresu špecifikovaného cieľového umiestnenia ako aj počet
cieľových umiestnení.
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite skenovanie. Výberom položky <ČB> spustíte čiernobiele skenovanie. Výberom
položky <Farebné> spustíte farebné skenovanie.
277
Skenovanie
Základné operácie pre naskenované originály
1660-05H
34C3-05F
Táto časť opisuje základné postupy pri skenovaní originálov.
◼ Skenovanie
Skenovanie a uloženie do
počítača(P. 279)
Uloženie údajov do pamäťového
zariadenia USB(P. 281)
◼ Prevádzkové úlohy
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály(P. 295)
278
Odoslanie údajov e-mailom/
uloženie údajov do zdieľaného
priečinka alebo na server
FTP(P. 285)
Skenovanie
Skenovanie a uloženie do počítača
34C3-05H
Sekvencia „skenovania originálu a jeho uloženia do počítača“ sa dá uskutočniť iba pri skenovaní zo zariadenia. Skenujte
počas špecifikovania, aké počítačové originály sa uložia, či sa majú originály skenovať farebne alebo čiernobielo, či sa
majú originály uložiť ako súbory PDF alebo JPEG a iné nastavenia. Ak chcete špecifikovať počítač pripojený k sieti ako
cieľové umiestnenie, musíte uložiť zariadenie s počítačom vopred ( Príprava na používanie zariadenia ako
skenera(P. 84) ).
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <Počítač>.
so základnými funkciami skenovania(P. 275)
Obrazovka
● Ak sa používa len počítač pripojený k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB, prejdite na krok 5.
4
5
Vyberte cieľový počítač.
Vyberte typ skenovania na obrazovke počítača so základnými funkciami skenovania.
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou počítača(P. 275)
● Zobrazené typy skenovania a nastavenia možno potvrdiť a zmeniť pomocou nástroja MF Scan Utility. Ďalšie
informácie získate po kliknutí na položku [Instructions] v nástroji MF Scan Utility.
● Ak používate systém macOS, pozrite si príručky k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej lokalite
online príručky.
6
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
● Nemôžete skenovať, keď je zobrazené okno ScanGear MF.
Pred začiatkom skenovania okno zavrite.
279
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Skenovanie
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa na počítači zobrazí priečinok miesta určenia uloženia.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Dokončiť>.
➠ Na počítači sa zobrazí priečinok miesta určenia uloženia.
O priečinku miesta určenia uloženia
● Predvolene sa naskenované údaje uložia do priečinka Moje dokumenty. Vytvorí sa podpriečinok s dátumom
skenovania a dáta sa uložia do daného priečinka.
● Pomocou nástroja MF Scan Utility môžete zmeniť cieľové umiestnenie uloženia. Ďalšie informácie získate po
kliknutí na položku [Instructions] v nástroji MF Scan Utility.
280
Skenovanie
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
34C3-05J
Táto časť opisuje spôsoby skenovania originálov a uloženie naskenovaných údajov do pamäťového zariadenia USB.
Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia pamäťového zariadenia
USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 183) .
● Je potrebné nastaviť položku <Použiť funkciu skenovania> na možnosť <Zap.>.
média>(P. 545)
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
<Nastavenia pamäťového
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
4
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <Pamäť USB>.
Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 275)
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Výber formátu súboru
Špecifikácia orientácie originálu
Skenovanie obojstranných originálov
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Môžete špecifikovať veľkosť skenovania originálu.
<Veľkosť skenu>
Vyberte veľkosť originálu
281
Skenovanie
Výber formátu súboru
Môžete vybrať formát súboru, do ktorého sa originály naskenujú z formátov PDF,
JPEG a TIFF. V prípade súboru PDF môžete vybrať možnosť Kompaktné PDF, ktoré
redukuje veľkosť údajov alebo formát PDF, ktorý umožňuje textové vyhľadávanie
obsiahnutím textových údajov naskenovaných metódou OCR (optické
rozpoznanie znakov). Môžete vytvoriť aj súbor PDF so zlepšeným zabezpečením
pomocou šifrovania údajov alebo pridaním podpisu.
Zvýšenie bezpečnosti
elektronických súborov(P. 303)
<Formát súboru>
Vyberte formát súboru
● Ak vyberiete v položke <Formát súboru> formát JPEG a pokúsite sa naskenovať originál z kopírovacej
dosky, naskenujete iba jednu stranu. Ak chcete naskenovať naraz viacstranové originály, použite
podávač. Každá strana originálu sa uloží ako samostatný súbor. Ak vyberiete formát TIFF alebo PDF,
môžete skenovať viacstranové originály z kopírovacej dosky alebo z podávača. V tomto prípade
môžete špecifikovať v položke Rozdelenie súboru PDF na strany(P. 282) alebo Rozdelenie
súboru TIFF na strany(P. 282) , či sa má originál uložiť ako jeden súbor alebo každá strana ako
samostatný súbor.
● Položka <PDF (kompakt.)> a <PDF (kompakt./OCR)> skomprimuje fotografie a ilustrácie v origináloch
viac ako položka <PDF> a <PDF (OCR)>. Súbor bude menší, ale kvalita obrazu niektorých originálov
alebo počet originálov, ktoré sa dajú naskenovať naraz, sa môže znížiť.
● V položke <PDF (kompakt./OCR)> a <PDF (OCR)> môžete nakonfigurovať nastavenia, aby zariadenie
počas skenovania automaticky zistilo smer originálu podľa smeru textu načítaného funkciou OCR.
<Nastavenia OCR (vyhľadávanie v texte)>(P. 491)
◼ Rozdelenie súboru PDF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor PDF alebo vytvoriť samostatný
súbor PDF pre každú stranu. Toto nastavenie možno nakonfigurovať pre každý formát PDF.
<Formát súboru> <Nastaviť podrob. pre PDF>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
Vyberte formát PDF
<Rozdeliť na strany>
◼ Rozdelenie súboru TIFF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor TIFF alebo vytvoriť samostatný
súbor TIFF pre každú stranu.
282
Skenovanie
<Formát súboru>
alebo <Zap.>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
Vyberte položku <Vyp.>
Špecifikácia orientácie originálu
Môžete špecifikovať orientáciu na výšku alebo na šírku.
<Orientácia orig.>
Vyberte orientáciu originálu
Skenovanie obojstranných originálov
Zariadenie dokáže automaticky skenovať prednú a zadnú stranu originálov v
podávači.
● Zariadenie nedokáže skenovať obe strany originálov automaticky, keď sú originály vložené na kopírovaciu
dosku.
<Obojstr. originál>
Vyberte položku <Typ kniha> alebo <Typ kalendár>
<Typ kniha>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v rovnakom smere.
<Typ kalendár>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v opačnom smere.
283
Skenovanie
● Informácie o ďalších nastaveniach skenovania nájdete v časti Zreteľné skenovanie(P. 297) alebo
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)(P. 306) .
5
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa spustí proces ukladania.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba naskenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Dokončiť>.
➠ Spustí sa proces ukladania.
● Nový priečinok sa vytvorí v pamäťovom zariadení USB a naskenovaný dokument sa uloží v danom
priečinku. Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru naskenovaného
dokumentu: znaky SCAN, po ktorých nasleduje štvorciferné číslo.názov prípony súboru.
● Ak chcete vždy skenovať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 167)
284
Uloženie často
Skenovanie
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do
zdieľaného priečinka alebo na server FTP
34C3-05K
Táto časť opisuje postupy na skenovanie originálov a odoslanie naskenovaných údajov priamo zo zariadenia ich
pripojením k e-mailu alebo ich uložením do zdieľaného priečinka alebo servera FTP.
● Pred odoslaním údajov priamo prostredníctvom e-mailu musíte dokončiť niektoré postupy, napríklad
špecifikáciu nastavení e-mailového servera. Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania
a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 85)
● Pred uložením údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP musíte dokončiť určité postupy, napríklad
špecifikovať umiestnenie, do ktorého sa uložia naskenované originály.
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 93)
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania(P. 97)
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
4
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <E-mail> alebo
<Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 275)
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Priame zadanie cieľových umiestnení (odoslanie e-mailom)
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam vám umožňuje špecifikovať miesto určenia výberom zo zoznamu
uložených miest určenia alebo pre miesta určenia s menami príjemcov vyhľadaním
podľa mena.
285
Skenovanie
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
cieľových umiestnení(P. 175)
Uloženie
● Uložíte zdieľaný priečinok alebo adresu servera FTP z počítača.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte položku <Komu>.
3
Vyberte register.
4
Register(P. 175)
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadované cieľové umiestnenie a vyberte
položku <Použiť>.
● Ak je cieľové umiestnenie vybraté z ponuky <Tel. zoznam> na obrazovke Domov, počas určovania vybratého
cieľového umiestnenia sa môže zobraziť obrazovka so základnými funkciami pre odoslanie e-mailu alebo
uloženie súboru.
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Trojciferné čísla (čísla kódovanej voľby) sú priradené adresám v telefónnom
zozname. Môžete špecifikovať adresu jednoduchým zadaním jej čísla kódovanej
voľby.
● Ak chcete použiť čísla kódovanej voľby, cieľové umiestnenie musí byť predtým uložené v telefónnom
zozname. Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
● Uložíte zdieľaný priečinok alebo adresu servera FTP z počítača.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
286
Skenovanie
1
Vyberte položku <Kódované vytáčanie> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Zadajte trojciferné číslo.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
ju vymažte.
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
● Keď je voľba <Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.> nastavená na <Zap.>, zobrazí sa obrazovka, ktorá zobrazuje
miesto určenia a názov čísla. (Pre skupinovú voľbu sa zobrazia názov miesta určenia a počet miesta
určenia.) Skontrolujte, či je obsah a všetko ostatné v poriadku. Potom vyberte položku <OK>. Ak chcete
špecifikovať iné cieľové umiestnenie, vyberte položku <Zrušiť> a potom znova zadajte trojciferné číslo
kódovanej voľby.
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 403)
Priame zadanie cieľových umiestnení (odoslanie e-mailom)
V prípade cieľového umiestnenia, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, ho špecifikujte zadaním emailovej adresy.
1
Vyberte položku <Použiť klávesnicu> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Zadajte e-mailovú adresu a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Ak je vo vašej kancelárii nainštalovaný server LDAP, cieľové umiestnenie môžete
špecifikovať použitím informácií v serveri. Získajte prístup k serveru LDAP
prostredníctvom zariadenia, vyhľadajte vhodnú informáciu o používateľovi a
špecifikujte ju ako cieľové umiestnenie.
287
Skenovanie
● Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
LDAP(P. 63)
Uloženie serverov
1
Vyberte položku <Server LDAP> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy, názvy
organizácií a názvy oddelení.
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 129) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a 4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 63)
288
Skenovanie
8
Začiarknite začiarkavacie políčko pre používateľa, ktorého chcete špecifikovať ako
cieľové umiestnenie, a vyberte položku <Použiť>.
Ak sa zobrazí obrazovka, na ktorej je už špecifikované cieľové umiestnenie
● Odoslanie sa môže vykonať len do cieľových umiestnení, ktoré nie sú obmedzené. Ak chcete uskutočniť
odoslanie do iných cieľových umiestnení, musíte nakonfigurovať nastavenia overenia funkcie odoslania
tak, aby prenos nebol obmedzený. Podrobnosti získate od správcu. Overenie servera LDAP(P. 359)
Špecifikácia cieľových umiestnení zo záznamov prenosu
● Môžete vyvolať aj predtým použité cieľové umiestnenia.
Vyvolanie predtým použitých nastavení na
odoslanie/uloženie (Vyvolanie nastavení)(P. 307)
Uloženie naskenovaných údaje do zdieľaného priečinka alebo servera FTP
● Môžete špecifikovať len jedno cieľové umiestnenie.
5
Pri odoslaní e-mailu špecifikujte podľa potreby viacero cieľových umiestnení vrátane
cieľových umiestnení kópie (Cc) a skrytej kópie (Bcc).
● Vyberte spôsob použitý na špecifikovanie cieľových umiestnení na karte <Určiť miesto urč.>. Potom
špecifikujte cieľové umiestnenie.
● Ak ste vybrali položku <Server LDAP> alebo <Špecifikovať seba ako miesto určenia>, cieľové umiestnenie je
špecifikované v poli <Komu>.
● Adresy <Kópia> a <Skrytá kópia> možno vybrať len pomocou položky <Tel. zoznam> alebo <Kódované
vytáčanie>.
Ak chcete zmazať miesta určenia
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete skupinu, vyberte položky <Detaily>
umiestnenia uložené v skupine.
3
6
<Miesto určenia>. Môžete zobraziť cieľové
Vyberte <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Výber formátu súboru
Špecifikácia orientácie originálu
Skenovanie obojstranných originálov
289
Skenovanie
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Môžete špecifikovať veľkosť skenovania originálu.
Vyberte položku <Veľkosť skenu> na karte <Nastavenia odosielania>
Vyberte veľkosť originálu
Výber formátu súboru
Môžete vybrať formát súboru, do ktorého sa originály naskenujú z formátov PDF,
JPEG a TIFF. V prípade súboru PDF môžete vybrať možnosť Kompaktné PDF, ktoré
redukuje veľkosť údajov alebo formát PDF, ktorý umožňuje textové vyhľadávanie
obsiahnutím textových údajov naskenovaných metódou OCR (optické rozpoznanie
znakov). Môžete vytvoriť aj súbor PDF so zlepšeným zabezpečením pomocou
šifrovania údajov alebo pridaním podpisu. Zvýšenie bezpečnosti elektronických
súborov(P. 303)
Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
Vyberte formát súboru
● Ak vyberiete v položke <Formát súboru> formát JPEG a pokúsite sa naskenovať originál z kopírovacej
dosky, naskenujete iba jednu stranu. Ak chcete naskenovať naraz viacstranové originály, použite
podávač. Každá strana originálu sa uloží ako samostatný súbor. Ak vyberiete formát TIFF alebo PDF,
môžete skenovať viacstranové originály z kopírovacej dosky alebo z podávača. V tomto prípade
môžete špecifikovať v položke Rozdelenie súboru PDF na strany(P. 290) alebo Rozdelenie
súboru TIFF na strany(P. 291) , či sa má originál uložiť ako jeden súbor alebo každá strana ako
samostatný súbor.
● Položka <PDF (kompakt.)> a <PDF (kompakt./OCR)> skomprimuje fotografie a ilustrácie v origináloch
viac ako položka <PDF> a <PDF (OCR)>. Súbor bude menší, ale kvalita obrazu niektorých originálov
alebo počet originálov, ktoré sa dajú naskenovať naraz, sa môže znížiť.
● V položke <PDF (kompakt./OCR)> a <PDF (OCR)> môžete nakonfigurovať nastavenia, aby zariadenie
počas skenovania automaticky zistilo smer originálu podľa smeru textu načítaného funkciou OCR.
<Nastavenia OCR (vyhľadávanie v texte)>(P. 491)
◼ Rozdelenie súboru PDF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor PDF alebo vytvoriť samostatný
súbor PDF pre každú stranu. Toto nastavenie možno nakonfigurovať pre každý formát PDF.
290
Skenovanie
Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania> <Nastaviť podrob. pre PDF>
Vyberte formát súboru PDF <Rozdeliť na strany> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
◼ Rozdelenie súboru TIFF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor TIFF alebo vytvoriť samostatný
súbor TIFF pre každú stranu.
Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
<Rozdeliť na strany> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
Špecifikácia orientácie originálu
Môžete špecifikovať orientáciu na výšku alebo na šírku.
Vyberte položku <Orientácia orig.> na karte <Nastavenia odosielania>
originálu
Vyberte orientáciu
Skenovanie obojstranných originálov
Zariadenie dokáže automaticky skenovať prednú a zadnú stranu originálov v
podávači.
● Zariadenie nedokáže skenovať obe strany originálov automaticky, keď sú originály vložené na kopírovaciu
dosku.
Vyberte položku <Obojstr. originál> na karte <Nastavenia odosielania>
kniha> alebo <Typ kalendár>
291
Vyberte položku <Typ
Skenovanie
<Typ kniha>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v rovnakom smere.
<Typ kalendár>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v opačnom smere.
● Informácie o ďalších nastaveniach skenovania nájdete v časti Zreteľné skenovanie(P. 297) alebo
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)(P. 306) .
● V prípade e-mailu môžete podľa potreby špecifikovať predmet, správu, adresu pre odpoveď a prioritu.
Špecifikácia e-mailových nastavení(P. 310)
7
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa spustí proces odosielania alebo ukladania.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalší originál>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ Spustí sa proces odosielania alebo ukladania.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie súborov> alebo <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
Názov súboru odoslaného dokumentu
● Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru odoslaného dokumentu: číslo
správy komunikácie (štyri číslice)_dátum a čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice).názov prípony
súboru.
292
Skenovanie
Ak nastane chyba odoslania e-mailu
Niekedy sa odošlú chybové hlásenia na e-mailovú adresu nastavenú v zariadení. Ak to nezmeníte, môže to mať
za následok nedostatočnú zostávajúcu kapacitu poštovej schránky v závislosti od poštového servera. Odporúča
sa pravidelne vyprázdňovať poštovú schránku.
Vyprázdnenie poštovej schránky
● Po vyprázdnení poštovej schránky sa odstránia všetky e-maily v poštovej schránke servera. Keď
špecifikujete e-mailové konto, ktoré zvyčajne používate, najprv skontrolujte, či nie je potrebné ponechať si
ktorýkoľvek e-mail v poštovej schránke.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
(Vzdialeného UR)(P. 415)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
(P. 416)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na položku [Clear] v ponuke [Clear Mail Box].
5
Prečítajte si zobrazenú správu a kliknite na tlačidlo [OK].
Spustenie Remote UI
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
[Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings].
➠ E-mail sa odstráni z poštovej schránky.
● Ak chcete vždy skenovať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 167)
293
Uloženie často
Skenovanie
Zrušenie odosielania dokumentov
34C3-05L
Ak chcete zrušiť odosielanie dokumentov ihneď po výbere položky <Štart>, vyberte položku <Zrušiť> na displeji alebo
. Odosielanie dokumentov môžete zrušiť aj po kontrole stavu odoslania.
stlačte tlačidlo
◼ Výberom položky <Zrušiť> zrušíte operáciu
◼ Stlačením tlačidla
zrušíte operáciu
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Originály sa naskenovali a čakajú na spracovanie. Vyberte dokument na zrušenie a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Skontrolujte stav prenosu pred zrušením
<Monitor stavu>
<Áno>
<Úloha VYS.>
Vyberte dokument na karte <Stav úlohy VYS.>
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály(P. 295)
294
<Zrušiť>
Skenovanie
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály
34C3-05R
Môžete skontrolovať stav a výpis pre skenované originály odoslané priamo zo zariadenia.
● Keď je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať výpisy pre
odoslané dokumenty. <Zobraziť výpis úloh>(P. 551)
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha VYS.>.
3
Skontrolujete stavy a výpisy pre odoslané dokumenty.
Ak chcete skontrolovať stavy pre odoslané dokumenty
1
Na karte <Stav úlohy VYS.> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak ste špecifikovali viac miest určenia, počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete skontrolovať detaily špecifikovaných viacerých cieľových umiestnené, vyberte položku
<Miesto určenia>.
Ak chcete skontrolovať výpisy pre odoslané dokumenty
1
Na karte <Výpis úlohy VYS.> vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom odoslaní dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak odoslanie dokumentu zlyhala kvôli
jeho zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa položka <Chyba>.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
295
Skenovanie
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby.
Protiopatrenia pre každý chybový kód(P. 636)
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 585)
296
Skenovanie
Zreteľné skenovanie
34C3-05S
Pri vytváraní súborov pre brožúry, ktoré obsahujú veľa obrázkov alebo správ písaných ceruzkou, môžete upraviť sýtosť
a jas, aby ste dosiahli lepšiu kvalitu obrazu.
Nastavenie kvality
obrazu(P. 298)
Nastavenie sýtosti(P. 299)
297
Nastavenie ostrosti pri skenovaní
(Ostrosť)(P. 300)
Skenovanie
Nastavenie kvality obrazu
34C3-05U
V závislosti od typu originálu môžete vybrať kvalitu obrazu pre skenovanie, napríklad
dokumenty obsahujúce iba text, dokumenty s tabuľkami a grafmi alebo fotografie
časopisov.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Typ originálu>
Vyberte typ originálu
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor>
položku <Typ originálu> na karte <Nastavenia odosielania> Vyberte typ originálu
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
298
Vyberte
Skenovanie
Nastavenie sýtosti
34C3-05W
Môžete nastaviť sýtosť skenu, ak sú v origináli príliš svetlé alebo tmavé texty alebo
obrázky.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Sýtosť>
Upravte sýtosť
<Použiť>
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor>
položku <Sýtosť> na karte <Nastavenia odosielania> Upravte sýtosť <Použiť>
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť)(P. 300)
299
Vyberte
Skenovanie
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť)
34C3-05X
Môžete upraviť ostrosť obrazu. Zvýšte ostrosť na zostrenie rozmazaného textu a čiar
alebo znížte ostrosť na vylepšenie vzhľadu fotografií v časopise.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Ostrosť>
Upravte ostrosť
<Použiť>
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor> Vyberte
položku <Ostrosť> na karte <Nastavenia odosielania> Upravte ostrosť <Použiť>
Príklad: Ak chcete zostriť text a čiary písané ceruzkou
Príklad: Ak chcete zlepšiť vzhľad fotografií v časopise
300
Skenovanie
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
Nastavenie sýtosti(P. 299)
301
Skenovanie
Užitočné funkcie skenovania
34C3-05Y
Zariadenie je vybavené mnohými užitočnými funkciami. Napríklad takými, ktoré dokážu vytvoriť zabezpečené súbory
PDF, aby sa zabránilo ich manipulácii, a takými, ktoré dokážu znova odosielať údaje do vopred špecifikovaných
cieľových umiestnení.
Zvýšenie bezpečnosti
elektronických súborov(P. 303)
Nastavenie vyváženia medzi
veľkosťou súboru a kvalitou
obrazu (Veľkosť údajov)(P. 306)
Špecifikácia e-mailových
nastavení(P. 310)
302
Vyvolanie predtým použitých
nastavení na odoslanie/uloženie
(Vyvolanie nastavení)(P. 307)
Skenovanie
Zvýšenie bezpečnosti elektronických súborov
34C3-060
Digitálne súbory sú zraniteľné z hľadiska bezpečnosti, pretože ich možno ľahko
prehliadať alebo s nimi manipulovať bez zanechania stopy. Pri skenovaní dôležitých
dokumentov môžete prijať vhodné opatrenia, ako je šifrovanie údajov a pridanie
podpisu zariadenia na zvýšenie bezpečnosti.
Šifrovanie súboru PDF(P. 303)
Pridanie podpisu zariadenia(P. 304)
● Šifrovanie a podpis zariadenia sú k dispozícii len pre súbory PDF.
● Šifrovanie aj podpis zariadenia možno použiť súčasne.
Šifrovanie súboru PDF
Môžete zašifrovať a odoslať alebo uložiť súbor PDF nastavením hesla pri skenovaní originálov. Nastavenie hesla
pomáha znižovať riziko prehliadania alebo úpravy súboru PDF inými osobami.
1
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
2
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <Pamäť USB>,
<E-mail> alebo <Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 275)
● Ak vyberiete položku <Pamäť USB>, prejdite na krok 4.
3
4
V prípade potreby špecifikujte cieľové umiestnenie a nastavenia skenovania.
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Prejdite na časť <Nastaviť podrob. pre PDF>.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
● Vyberte <Formát súboru>
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Odoslanie e-mailu/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP
● Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
5
Vyberte typ formátu PDF.
● Môžete špecifikovať, či chcete povoliť šifrovanie každého formátu PDF.
303
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Skenovanie
6
Vyberte <Šifrovanie>.
7
Vyberte úroveň šifrovania.
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
Zašifrujete súbor v 128-bitovom prostredí, ktorý možno otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat 7.0 alebo
novšieho.
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>
Zašifrujete súbor v 256-bitovom prostredí, ktorý možno otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat 10.0.
● Položku <Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES> možno zmeniť na položku <Acrobat 9.0 alebo
ekvivalent/256-bitové AES> s rôznou verziou kompatibility. <Nast. 256-bit. AES (šif. PDF)>(P. 492)
8
Zadajte heslo šifrovania a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
9
10
Zadávanie textu(P. 129) .
Zadajte rovnaké heslo a vyberte položku <Použiť>.
Vyberte položku <Použiť>.
Pridanie podpisu zariadenia
Skonvertujete naskenovaný originál na súbor PDF s podpisom zariadenia. Podpis zariadenia slúži na rovnaký účel ako
zapečatenie alebo podpísanie dokumentu, Môže sa použiť na kontrolu miesta vytvorenia súboru a overenie, či bol
dokument sfalšovaný alebo sfalšovaný po pripojení podpisu. Ak chcete priradiť podpis zariadenia do súboru PDF,
budete musieť vopred vygenerovať kľúč a certifikát pre podpis zariadenia. Generovanie kľúča podpisu
zariadenia(P. 413)
1
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
2
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <Pamäť USB>,
<E-mail> alebo <Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 275)
● Ak vyberiete položku <Pamäť USB>, prejdite na krok 4.
304
Skenovanie
3
4
V prípade potreby špecifikujte cieľové umiestnenie a nastavenia skenovania.
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Prejdite na časť <Nastaviť podrob. pre PDF>.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
● Vyberte <Formát súboru>
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Odoslanie e-mailu/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP
● Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
5
Vyberte typ formátu PDF.
● Môžete špecifikovať, či chcete povoliť šifrovanie každého formátu PDF.
6
Vyberte <Digitálne podpisy>.
7
Vyberte <Vľavo hore>.
8
Vyberte položku <Použiť>.
305
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Skenovanie
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a
kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)
34C3-061
Pri konverzii naskenovaných originálov do formátu JPEG môžete určiť kompresný
pomer súboru. Možnosť <Malá: priorita pamäte> zvyšuje kompresný pomer oproti
štandardu na vytvorenie menších súborov s nižšou kvalitou obrazu. Na druhej strane
možnosť <Veľká: priorita kvality obr.> znižuje kompresný pomer oproti štandardným
väčším súborom s vyššou kvalitou obrazu.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Veľkosť dát>
Špecifikujte nastavenie
Odoslanie údajov e-mailom alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<Súbor>
<Veľkosť dát> na karte <Nastavenia odosielania> Špecifikujte nastavenie
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
306
Vyberte položku
Skenovanie
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/
uloženie (Vyvolanie nastavení)
34C3-062
Môžete vybrať cieľové umiestnenie z posledných cieľových umiestnení. Keď
špecifikujete predtým použité cieľové umiestnenie, zariadenie nastaví aj rovnaké
nastavenia skenovania, napríklad sýtosť, akú ste použili pri poslednom odoslaní
dokumentov do daného cieľového umiestnenia.
● Keď je voľba <Obmedziť opät. odosl. z výpisu> nastavená na <Zap.>, nemôžete použiť túto funkciu.
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení(P. 403)
● Vypnutím stroja alebo nastavením <Obmedziť nové miesta určenia> na <Zap.> zmažete minulé miesta
určenia a deaktivujete túto funkciu. Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno
špecifikovať(P. 403)
● Keď pomocou tejto funkcie špecifikujete miesto určenia, zmažú sa všetky miesta určenia, ktoré ste už
špecifikovali.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131)
3
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <E-mail>, <I-fax>
alebo <Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 275)
4
Vyberte položku <Nastavenia vyvolania> na karte <Určiť miesto urč.>.
5
Vyberte cieľové umiestnenie.
● Pri prenose do viacerých cieľových umiestnení sa vo výpise zobrazí len adresa špecifikovaná pre prvý prenos,
ale špecifikované sú všetky cieľové umiestnenia.
307
Skenovanie
➠ Špecifikuje sa vybraté miesto určenia a jeho nastavenia skenovania. Pred odoslaním môžete zmeniť aj
nastavenia.
Ak chcete odstrániť cieľové umiestnenia (e-mail/I-Fax)
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupina, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť výberom
položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
6
Vyberte <Áno>.
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa spustí proces odosielania alebo ukladania.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalší originál>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Spust. odosiel.>.
308
Skenovanie
➠ Spustí sa proces odosielania alebo ukladania.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie súborov> alebo <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
309
Skenovanie
Špecifikácia e-mailových nastavení
34C3-063
Pri pripojené naskenovaných originálov k e-mailu môžete špecifikovať predmet,
správu, adresu pre odpoveď a prioritu e-mailu pred odoslaním.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 133)
Obrazovka Domov(P. 120)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 131) .
3
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <E-mail>.
so základnými funkciami skenovania(P. 275)
4
Obrazovka
Podľa potreby špecifikujte cieľové umiestnenie a nakonfigurujte nastavenia
skenovania. Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
5
Podľa potreby špecifikujte predmet, správu, adresu pre odpoveď a prioritu e-mailu.
Ak chcete špecifikovať predmet/správu
1
Vyberte položku <Predmet/správa> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte <Predmet>.
3
Zadajte predmet a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
4
Vyberte položku <Správa>.
5
Zadajte správu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte položku <Použiť>.
Zadávanie textu(P. 129) .
Ak chcete špecifikovať adresu pre odpoveď
Špecifikujte adresu pre odpoveď, ak chcete oznámiť prijímateľovi e-mailovú adresu, ktorá je iná ako adresa
pre odpoveď v zariadení. Vyberte cieľovú adresu pre odpoveď z cieľových umiestnení uložených v telefónnom
310
Skenovanie
zozname a špecifikujte ju. Ak cieľové umiestnenie nebolo uložené v telefónnom zozname, pozrite si časť
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175) .
1
Vyberte položku <Odpoveď pre> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte <Špecifikovať z telefónneho zoznamu>.
3
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadovanú adresu pre odpoveď a vyberte položku <Použiť>.
Ak chcete špecifikovať prioritu
1
Vyberte položku <Priorita> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte úroveň priority.
6
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
<Áno>.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 294)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú e-maily.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalší originál>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ E-maily sa odoslali.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
● Ak chcete vždy skenovať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 167)
● Ak chcete špecifikovať meno odosielateľa e-mailu:
Uloženie často
<Registrovať názov jednotky>(P. 522)
311
Skenovanie
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály(P. 295)
312
Skenovanie
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené
skenovanie)
34C3-064
Ak chcete skenovať počítača, použite nástroj MF Scan Utility alebo aplikáciu, napríklad aplikáciu na spracovanie obrazu
alebo textu. Ak použijete ovládač ScanGear MF dodaný so zariadením, môžete nakonfigurovať pokročilé nastavenia
skenovania ( Používanie ovládača ScanGear MF(P. 316) ).
● Pri použití zariadenia s pripojením USB pred skenovaním ukončite režim spánku.
spánku(P. 173)
Vstup do režimu
Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility
MF Scan Utility je aplikácia dodaná so zariadením, ktorá umožňuje skenovať dokumenty
alebo obrázky do počítača. Skenované údaje môžete presmerovať do určenej aplikácie
alebo pripojiť k e-mailovej správe. Ďalšie informácie získate po kliknutí na položku
[Instructions] v nástroji MF Scan Utility.
● Ak používate systém macOS, pozrite si príručky k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej
lokalite online príručky.
Skenovanie pomocou aplikácie
Môžete skenovať obrazy pomocou aplikácie, ako je aplikácia na spracovanie
obrazu alebo textu, a obrazy môžete načítať priamo do aplikácie. Na skenovanie
nemusíte spustiť ďalšiu aplikáciu. Skenovanie dokumentov z
aplikácie(P. 314)
313
Skenovanie
Skenovanie dokumentov z aplikácie
34C3-065
Originály môžete skenovať z aplikácii, ako je softvér na spracovanie obrazu alebo
textu. Naskenovaný obraz sa priamo nahrá do aplikácie a umožňuje vám ihneď
upraviť alebo spracovať obraz. Nasledujúci postup sa v závislosti od aplikácie líši.
● Aplikácia musí byť kompatibilná so štandardom TWAIN alebo WIA*. Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie aplikácie.
*TWAIN
je štandard na pripojenie zariadení na obrazový vstup, napríklad skenery, s počítačmi. WIA je funkcia, ktorá je
štandardne integrovaná v systéme Windows.
1
Vložte originály.
Vkladanie originálov(P. 133)
● V závislosti od aplikácie sa druhý alebo následné originály nemusia naskenovať alebo sa môže zobraziť
chybové hlásenie. V takom prípade vložte a naskenujte originály po jednom.
● Keď je položka <Automaticky online> nastavená na možnosť <Vyp.>, musíte vybrať položku <Skenovať>
<Vzdialený skener> na obrazovke Domov, aby zariadenie prešlo do stavu online.
<Automaticky
online>(P. 490)
2
Vyberte v aplikácii príkaz na spustenie skenovania.
● Proces výberu príkazu spustenia skenovania sa líši v závislosti od aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v
návode na používanie aplikácie.
3
Vyberte ovládač skenovania pre toto zariadenie.
● Vyberte položku ScanGear MF alebo WIA. Ak vyberiete ovládač ScanGear MF, môžete konfigurovať pokročilé
nastavenia skenovania.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
5
Kliknite na položku [Scan].
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Po dokončení skenovania sa naskenovaný obraz prepošle do aplikácie.
Ako používať ovládač ScanGear MF
● Kliknite na tlačidlo
na obrazovke ScanGear MF a pozrite si pomocníka.
314
Skenovanie
ODKAZY
Používanie ovládača ScanGear MF(P. 316)
315
Skenovanie
Používanie ovládača ScanGear MF
34C3-066
ScanGear MF je ovládač skenera dodaný so zariadením. Ovládač ScanGear MF
môžete použiť na konfiguráciu pokročilých nastavení skenovania počas skenovania.
Spôsob spustenia ovládača ScanGear MF sa líši v závislosti od spôsobu skenovania z
počítača.
Spustenie z nástroja MF Scan Utility
Pri skenovaní z nástroja MF Scan Utility kliknite na položku [ScanGear], aby sa spustil ovládač ScanGear MF.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na položku [Instructions] v nástroji MF Scan Utility.
● Ak používate systém macOS, pozrite si príručky k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej
lokalite online príručky.
Spustenie z aplikácie
Ak chcete skenovať z aplikácií, napríklad softvér na spracovanie obrazu alebo textu, vyberte ovládač ScanGear
MF ako ovládač skenera. Skenovanie dokumentov z aplikácie(P. 314)
Funkcie ovládača ScanGear MF
● Zobrazenie náhľadu obrazu pred jeho skenovaním
● Špecifikácia oblasti skenovania
● Nastavenie podrobnej kvality obrazu
Ako používať ovládač ScanGear MF
● Kliknite na tlačidlo
na obrazovke ScanGear MF a pozrite si pomocníka.
316
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ............................................................................................... 318
Spojenie s mobilnými zariadeniami ................................................................................................................. 319
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN) ........................................... 320
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu) .............................................................................................. 322
Používanie stroja pomocou aplikácií ............................................................................................................... 326
Používanie technológie AirPrint ....................................................................................................................... 328
Tlač pomocou technológie AirPrint ............................................................................................................... 333
Skenovanie pomocou technológie AirPrint ................................................................................................... 336
Faxovanie pomocou technológie AirPrint ..................................................................................................... 338
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint ................................................................................................. 340
Používanie služby Google Cloud Print .............................................................................................................. 341
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača ..................................................................................... 343
317
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
34C3-067
Prepojenie zariadenia s mobilnými zariadeniami, ako sú smartfóny a tablety, umožňuje požiť vhodnú aplikáciu na tlač
alebo iné operácie. Navyše môžete ovládať zariadenie prostredníctvom mobilných zariadené pomocou diaľkového
ovládania a potvrdiť tak stav tlače a zmeniť nastavenia zariadenia.
Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 319)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 322)
Používanie stroja pomocou aplikácií(P. 326)
Používanie technológie AirPrint(P. 328)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 341)
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača(P. 343)
● V závislosti od mobilného zariadenia nemusí zariadenie fungovať správne.
● Ak je položka [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] alebo [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
povolená v politike zabezpečenia (
AirPrint.
Politika zabezpečenia(P. 431) ), môžete použiť služby Mopria® alebo
318
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Spojenie s mobilnými zariadeniami
34C3-068
Existujú dve metódy používané na prepojenie mobilného zariadenia so zariadením: pripojenie prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN a bezdrôtová komunikácia a priame prepojenie so zariadením. Vyberte spôsob
pripojenia v súlade s komunikačným prostredím a zariadením, ktoré používate. Komunikujte s mobilnými zariadeniami
z ponuky <Mobilný portál> ( Obrazovka Domov(P. 120) ).
◼ Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN
Podobne ako pri pripojení počítača k zariadeniu pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN. Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
(P. 320)
◼ Priame pripojenie
Priamo pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu bezdrôtovo bez použitia bezdrôtovej siete LAN. Je možné okamžite
pripojiť sa k zariadeniu bezdrôtovo aj mimo prostredia bezdrôtovej siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 322)
319
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej
siete LAN (Pripojenie LAN)
34C3-069
Ak je bezdrôtový smerovač LAN pripojený k sieti, ku ktorej je pripojené zariadenie, komunikáciu s mobilným
zariadením môžete nadviazať prostredníctvom bezdrôtového smerovača LAN rovnakým spôsobom ako v prípade
počítača. Informácie o spôsobe pripojenia mobilného zariadenia k smerovaču bezdrôtovej siete LAN nájdete
v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich výrobcu. Pripojte zariadenie k smerovaču
prostredníctvom káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN. Nastavenie sieťového prostredia(P. 14)
● Ak chcete vykonať postupy uvedené nižšie, použite adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
● Vyberte položku <Pripojenie LAN> a pokračujte v postupe, ak sa zobrazila obrazovka <Priame pripojenie> po
výbere položky <Mobilný portál> v postupe uvedenom nižšie.
● Informácie o operačných systémoch kompatibilných s aplikáciou Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavenia a používania nájdete v Pomocníkovi aplikácie alebo na webovej stránke spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/gomp/).
◼ Manuálne pripojenie
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
2
Pripojte sa z mobilného zariadenia k adrese IP zobrazenej na obrazovke.
Obrazovka Domov(P. 120)
◼ Pripojenie pomocou kódu QR
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Kód QR>.
3
4
Obrazovka Domov(P. 120)
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 326)
Používanie stroja
Použitím mobilného zariadenia prečítajte kód QR zobrazený na obrazovke.
320
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Pripojenie pomocou funkcie NFC (Android)
Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je položka <Použiť NFC> nastavená na možnosť <Zap.>.
NFC>(P. 551)
1
2
3
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 326)
<Použiť
Používanie stroja
Povoľte nastavenia NFC mobilného zariadenia.
Presuňte mobilné zariadenie bližšie k značke NFC zariadenia.
panel(P. 112)
321
Ovládací
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
1660-068
34C3-06A
Dokonca aj v prostredí bez bezdrôtového smerovača siete LAN použitie režimu prístupového bodu, ktoré priamo
bezdrôtovo pripojí mobilné zariadenie k zariadeniu, umožňuje pripojiť mobilné zariadenie k zariadeniu bez náročných
nastavení.
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 322)
Priame pripojenie(P. 323)
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Nadviažte pripojenie pomocou režimu prístupového bodu v nasledujúcom poradí.
Skontrolujte nastavenia siete zariadenia.
● Nastavte adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
Príprava mobilného zariadenia
● Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej
sieti.
Uveďte zariadenie do stavu pohotovostného režimu pripojenia.
● <Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.>
položku <Použiť priame pripojenie> na možnosť <Zap.>.
Nastavte
Špecifikácia časovej hodnoty do automatického ukončenia
● Môžete špecifikovať čas na automatické odpojenie, ak je aktivované priame pripojenie.
pripojenie ukončené>(P. 460)
<Priame
Pripojenie viacerých mobilných zariadení naraz
● Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID zariadenia a sieťový kľúč.
bodu>(P. 460)
322
<Nastavenia režimu prístupového
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Canon PRINT Business
● Informácie o operačných systémoch kompatibilných s aplikáciou Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavenia a používania nájdete v Pomocníkovi aplikácie alebo na webovej stránke spoločnosti Canon
(http://www.canon.com/gomp/).
Priame pripojenie
● Vytvorenie pripojenia zariadenia a mobilného zariadenia môže chvíľu trvať.
◼ Manuálne pripojenie
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
3
4
Vyberte <Pripojiť>.
Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete z mobilného zariadenia pomocou
informácií o identifikátore SSID a sieťovom kľúči, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
◼ Pripojenie pomocou kódu QR
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 120)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
Vyberte <Pripojiť>.
3
Vyberte <Kód QR>.
4
5
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 326)
Používanie stroja
Použitím mobilného zariadenia prečítajte kód QR zobrazený na obrazovke.
323
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
6
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
◼ Pripojenie pomocou funkcie NFC (Android)
Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je položka <Použiť NFC> nastavená na možnosť <Zap.>.
NFC>(P. 551)
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
<Použiť
Obrazovka Domov(P. 120)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
3
4
5
6
Vyberte <Pripojiť>.
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 326)
Používanie stroja
Povoľte nastavenia NFC mobilného zariadenia.
Presuňte mobilné zariadenie bližšie k značke NFC zariadenia.
panel(P. 112)
Ovládací
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
● Vyberte položku <Inf. o pripojení> na obrazovke <Priame pripojenie> a skontrolujte pripojené mobilné
zariadenie.
● Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti
od mobilného zariadenia, ktoré používate.
324
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Ak sa nevykoná bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia v priebehu 5 minút počas zobrazenia
identifikátora SSID a sieťového kľúča, pohotovostný stav pripojenia sa ukončí.
● Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom
priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
● Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
● Ak zariadenie používate s bezdrôtovou sieťou LAN, pri použití priameho pripojenia musíte udržať zariadenie
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN. Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti LAN alebo sa ešte
nedokončil proces pripojenia, proces priameho pripojenia nemôže začať. Ak dôjde počas komunikácie
prostredníctvom priameho pripojenia k strate spojenia medzi zariadením a bezdrôtovou sieťou LAN,
komunikácia sa môže ukončiť.
● Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným
zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
● Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to
zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
325
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie stroja pomocou aplikácií
34C3-06C
Vykonajte tlačové a iné operácie z mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu použitím aplikácií. Podporované sú
rôzne aplikácie vrátane exkluzívnych aplikácií Canon. Používajte ich správne v súlade so zariadením, aplikáciou a
situáciou.
◼ Používanie aplikácie Canon PRINT Business
Táto aplikácia sa používa na vykonávanie tlačových a iných operácií z mobilných zariadení, ktoré podporujú systém iOS
alebo Android. Pri tlači nie je potrebné vykonávať na stroji žiadne operácie. Ďalšie informácie o podporovaných
operačných systémoch, podrobné postupy nastavenia a jednotlivé operácie nájdete v pomocníkovi aplikácie alebo na
webovej stránke spoločnosti Canon (http://www.canon.com/gomp/).
● Aplikáciu Canon PRINT Business môžete prevziať bezplatne, ale bude vám účtovaný poplatok za internetové
pripojenie.
◼ Tlač pomocou služby Canon Print Service
Tlačiť môžete jednoducho z ponuky aplikácií, ktoré podporujú tlačový subsystém Android. Ďalšie informácie
o podporovaných operačných systémoch, ako aj podrobné nastavenia a postupy nájdete na webovej stránke
spoločnosti Canon (http://www.canon.com/).
◼ Tlač pomocou služby Mopria®
Zariadenie podporuje aj službu Mopria®. Služba Mopria® umožňuje tlač z mobilných zariadení, ktoré podporujú
systém Android pomocou bežných operácií a nastavení, aj keď sa výrobcovia a modely líšia. Príklad: Ak používate
tlačiarne podporujúce službu Mopria® vyrobené viacerými výrobcami alebo tlačiareň podporujúcu službu Mopria®,
ktorá sa nachádza na mieste, ktoré navštevujete, môžete tlačiť bez nutnosti inštalácie aplikácie exkluzívnej pre
jednotlivých výrobcov alebo model. Ďalšie informácie o podporovaných modeloch alebo operačných prostrediach
nájdete na lokalite http://www.mopria.org.
Potvrdenie nastavení služby Mopria®
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) s právami správcu ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 415) ) [Settings/Registration] [Network Settings] [Mopria Settings] [Edit]
Skontrolujte, či je začiarknuté začiarkavacie políčko [Use Mopria] [OK]
326
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Tlač pomocou služby Google Cloud Print
Môžete používať aplikácie a služby podporujúce službu Google Cloud Print na tlač z počítača alebo mobilného
zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne. Používanie služby Google Cloud Print(P. 341)
327
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie technológie AirPrint
34C3-06E
Táto časť opisuje nastavenia potrebné na použitie technológie AirPrint a postupy, ktoré je potrebné vykonať pomocou
zariadení Apple.
Nastavenia technológie AirPrint
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint(P. 328)
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 331)
Funkcie technológie AirPrint
Tlač pomocou technológie AirPrint(P. 333)
Skenovanie pomocou technológie AirPrint(P. 336)
Faxovanie pomocou technológie AirPrint(P. 338)
Riešenie problémov
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint(P. 340)
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint
Môžete uložiť informácie vrátane názvu stroja a miesta inštalácie, ktoré sa používajú na identifikáciu stroja. Môžete tiež
zrušiť funkciu stroja AirPrint. Na zmenu týchto nastavení použite Remote UI (Vzdialené UR).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
● Ak používate mobilné zariadenie ako je iPad, iPhone alebo iPod touch, v tejto časti má slovo kliknite rovnaký
význam ako ťuknite.
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[AirPrint Settings].
328
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Use AirPrint]
Začiarknutím políčka aktivujte technológiu AirPrint. Ak chcete zrušiť technológiu AirPrint, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Printer Name]
Zadajte názov zariadenia. Ak je názov mDNS už uložený v časti [mDNS Settings] (
DNS(P. 55) ), zobrazí sa uložený názov.
Konfigurácia
[Location]
Zadajte umiestnenie zariadenia. Ak je umiestnenie už uložené v časti [Device Information Settings] ([Device
Management] v ponuke [Management Settings] (Settings/Registration)), zobrazí sa uložený názov.
[Latitude]
Zadajte zemepisnú šírku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
[Longitude]
Zadajte zemepisnú dĺžku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
6
Kliknite na [OK].
Ak vyberiete položku [Use AirPrint], nasledujúce nastavenia v ponuke <Sieť> sa nastavia
na možnosť <Zap.>.
● Použiť HTTP
● Nastavenia tlače IPP
● IPv4 Použiť mDNS
● Použiť mDNS IPv6
● Použiť Network Link Scan
● Ak zmeníte [Printer Name], ktorý ste predtým zadali, môže sa stať, že z počítača Mac, ktorý sa dosiaľ dalo
používať na tlač, viac nebude možné tlačiť. Dochádza k tomu preto, že <Názov mDNS> ( Konfigurácia
DNS(P. 55) ) IPv4 sa taktiež automaticky zmení. V takom prípade stroj znova pridajte do počítača Mac.
● Zadaním názvu tlačiarne umožníte jednoduchšiu identifikáciu tlačiarní podporujúcich technológiu AirPrint.
329
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Zmena nastavení funkcií dostupných s technológiou AirPrint
Ak chcete deaktivovať funkcie technológie AirPrint, ktoré sa nechystáte využívať, alebo šifrovať komunikáciu, potrebné
nastavenia nakonfigurujte pomocou ovládacieho panela.
Zmena nastavení tlače a faxu
Na tlač a odosielanie faxov cez AirPrint sa používa protokol IPP.
Zapnutie a vypnutie funkcie
Môžete nastaviť, či chcete vykonávať tlač a posielať faxy cez AirPrint. Predvolené nastavenie od výrobcu je <Zap.>.
<Ponuka>
IPP>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia tlače
Nastavte položku <Použiť tlač s IPP> na možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Použiť>
Zmena nastavenia TLS
Môžete nastaviť, či chcete pri tlači a posielaní faxov cez AirPrint šifrovať komunikáciu pomocou TLS. Predvolené
nastavenie od výrobcu je <Vyp.>.
<Ponuka>
IPP>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia tlače
Nastavte položku <Použiť TLS> na možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Použiť>
Zmena nastavenia skenovania
Nakonfigurujte nastavenia skenovanie použitím technológie AirPrint.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie
Funkciu skenovania dostupnú v technológii AirPrint môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolené nastavenie od
výrobcu je <Zap.>.
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia Network Link Scan>
Nastavte položku <Použiť Network Link Scan> na možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> <Použiť>
Zmena nastavení TLS
Môžete špecifikovať, či sa majú alebo nemajú šifrovať komunikácie TLS pri skenovaní údajov pri použití
technológie AirPrint. Predvolené nastavenie od výrobcu je <Vyp.>.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia Network Link Scan>
Nastavte položku <Použiť TLS> na hodnotu <Vyp.> alebo <Zap.>
330
<Použiť>
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint
Môžete zobraziť obrazovku technológie AirPrint, v ktorej môžete nielen pristupovať k nastaveniam technológie
AirPrint, ale aj zobraziť informácie o spotrebnom materiáli, ako je papier a toner. Navyše môžete nakonfigurovať aj
nastavenia funkcií zabezpečenia.
1
Vyberte položku [System Preferences] (Predvoľby systému) [Printers & Scanners]
(Tlačiarne a skenery) a pridajte zariadenie do počítača Mac, ktorý používate.
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
2
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Printers & Scanners] (Tlačiarne
a skenery).
3
Kliknite na položku [Options & Supplies] (Možnosti a zásobovanie).
4
Kliknite na položku [Show Printer Webpage] (Zobraziť webovú stránku tlačiarne).
5
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR).
● Ak chcete zmeniť nastavenia technológie AirPrint, musíte sa prihlásiť ako správca.
◼ Stránka, ktorá sa venuje technológii AirPrint
Keď sa prihlásite s právami správcu, zobrazí sa stránka o technológii AirPrint, ako je uvedené nižšie.
[AirPrint Settings]
Umožňuje skontrolovať hodnoty zadané v nataveniach AirPrint, napríklad názov a umiestnenie zariadenia.
Kliknutím na položku [Edit] môžete zmeniť nastavenia.
331
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
[Other Settings]
[Print Security Settings]
Nakonfigurujete nastavenia zabezpečenia tlače pomocou TLS alebo overenia.
[Scan Security Settings]
Nakonfigurujete nastavenia zabezpečenia skenovania pomocou TLS.
[TLS Settings]
Umožňuje zmeniť kľúč a certifikát použitý na TLS.
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
[Key and Certificate Settings]
Umožňuje generovať a inštalovať kľúč a certifikát alebo vyžiadať vydanie certifikátu.
a certifikátu pre TLS(P. 376)
Konfigurácia kľúča
[Consumables Information]
Umožňuje skontrolovať informácie o jednotlivých zdrojoch papiera a spotrebných materiálov zariadenia a
verziu zariadenia.
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
332
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Tlač pomocou technológie AirPrint
34C3-06F
Môžete tlačiť zo zariadení iPad, iPhone, iPod touch alebo z počítačov Macintosh bez použitia ovládača tlačiarne.
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch(P. 333)
Tlač z počítača Mac(P. 334)
Systémové požiadavky
Tlač pomocou technológie AirPrint vyžaduje jedno z nasledujúcich zariadení Apple.
● iPad (všetky modely)
● iPhone (3GS alebo novšie)
● iPod touch (3. generácia alebo novšie)
● Mac (Mac OS X 10.7 alebo novší)*
*OS
X 10.9 alebo novší, ak používate pripojenie cez USB.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené priamo
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na tlač je potrebné nastaviť možnosť <Použiť tlač s IPP> na <Zap.>.
s technológiou AirPrint(P. 330)
Zmena nastavení funkcií dostupných
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k zariadeniu Apple.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14) .
● Informácie o priamom pripojení nájdete v časti
2
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 322) .
V aplikácii v zariadení Apple ťuknutím na položku
333
zobrazíte možnosti ponuky.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
3
Ťuknite na položku [Print].
4
Vyberte zariadenie z ponuky [Printer] (Tlačiareň).
● Zobrazia sa tu tlačiarne pripojené k sieti. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
● Obrazovka výberu zariadenie v ponuke [Printer] (Tlačiareň) nie je zobrazená v aplikáciách, ktoré
nepodporujú technológiu AirPrint. Pomocou takých aplikácií nemôžete tlačiť.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Ťuknite na položku [Print].
➠ Spustí sa tlač.
Kontrola stavu tlače
● Počas tlače dvakrát stlačte tlačidlo Domov na zariadení Apple
ťuknite na položku [Print].
Tlač z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [System Preferences] (Predvoľby
systému) [Printers & Scanners] (Tlačiarne a skenery).
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie alebo v pomocníkovi aplikácie, ktorú používate.
4
V dialógovom okne tlače vyberte zariadenie.
● Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
334
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Dostupné nastavenia a formáty papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Kliknite na tlačidlo [Print] (Tlačiť).
➠ Spustí sa tlač.
335
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Skenovanie pomocou technológie AirPrint
34C3-06H
Pomocou technológie AirPrint je možné prenášať údaje naskenované strojom priamo do počítača Mac.
Systémové požiadavky
Ak chcete skenovať pomocou technológie AirPrint, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X
10.9 alebo novším. Ak chcete skenovať pomocou TLS, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X
10.11 alebo novším.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na skenovanie je potrebné nastaviť možnosť <Použiť Network Link Scan> na <Zap.>.
funkcií dostupných s technológiou AirPrint(P. 330)
Zmena nastavení
● Pred skenovaním je potrebné pripojiť stroj online. Keď je funkcia automatického stavu online (
<Automaticky online>(P. 490) ) nastavená na možnosť <Vyp.>, najprv uveďte zariadenie do stavu online
state výberom položky <Skenovať> <Vzdialený skener>. Potom spustite postup skenovania.
● Skenovať nie je možné, keď sa vykonávajú nastavenia operácií alebo keď stroj vykonáva akúkoľvek inú
operáciu.
Skenovanie z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [System Preferences] (Predvoľby
systému) [Printers & Scanners] (Tlačiarne a skenery).
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Printers & Scanners] (Tlačiarne
a skenery).
336
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
4
Kliknite na položku [Scan] (Skenovať).
5
Kliknite na [Open Scanner] (Otvoriť skener).
➠ Zobrazí sa obrazovka [Scanner] (Skener).
6
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
7
Kliknite na položku [Scan] (Skenovať).
➠ Originál je naskenovaný a zobrazí sa obrázok.
337
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Faxovanie pomocou technológie AirPrint
34C3-06J
Faxy z počítača Mac môžete odosielať prakticky rovnakým spôsobom, ako keď z neho tlačíte.
Systémové požiadavky
Ak chcete posielať faxy cez AirPrint, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X 10.9 alebo
novším.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na faxovanie je potrebné nastaviť možnosť <Použiť tlač s IPP> na <Zap.>.
dostupných s technológiou AirPrint(P. 330)
Zmena nastavení funkcií
Faxovanie z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 14) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [System Preferences] (Predvoľby
systému) [Printers & Scanners] (Tlačiarne a skenery).
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie k aplikácii, ktorú používate.
4
Vyberte v dialógovom okne tlače tento prístroj.
➠ Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte ovládač faxu pre stroj.
5
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
338
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
6
Kliknite na [Fax].
➠ Začne sa posielanie faxov.
339
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
34C3-06K
Ak technológiu AirPrint nie je možné použiť, skúste nasledovné riešenia.
● Skontrolujte, či je stroj zapnutý. Ak je stroj zapnutý, najprv ho vypnite, počkajte aspoň 10 sekúnd, potom ho znova
zapnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
● Uistite sa, že na stroji nie sú zobrazené žiadne chybové správy.
● Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a stroj pripojené do tej istej siete LAN. Ak je stroj zapnutý, môže trvať niekoľko
minúť, kým bude pripravený na komunikáciu.
● Uistite sa, že je na zariadení Apple aktivovaná voľba Bonjour.
● Uistite sa, že je zariadenie nakonfigurované tak, aby povoľovalo vykonanie úloh z počítača, aj keď nie je zadané
žiadne ID oddelenia a heslo. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 355)
● V prípade tlače skontrolujte, či je v zariadení vložený papier a či kazety s tonerom v zariadení obsahujú dostatok
tonera. Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 331)
● V prípade skenovania sa presvedčte, či je v stroji možnosť Skenovanie cez sieťové pripojenie nastavená na <Zap.>.
Zmena nastavení funkcií dostupných s technológiou AirPrint(P. 330)
340
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie služby Google Cloud Print
34C3-06L
Google Cloud Print je služba umožňujúca používateľovi s kontom Google tlač zo smartfónu, tabletu alebo počítača
pripojeného na internet pomocou aplikácií kompatibilných so službou Google Cloud Print. Na rozdiel od bežnej tlače z
počítača nevyžaduje ovládač tlačiarne.
Kontrola nastavení zariadenia(P. 341)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 341)
● Pri uložení zariadenia a tlače pomocou služby Google Cloud Print sa vyžaduje prostredie umožňujúce
pripojenie na internet. Okrem toho je zákazník zodpovedný za všetky poplatky týkajúce sa internetového
pripojenia.
● Služba Google Cloud Print nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Služba Google Cloud Print nepodporuje tlač z adresy IPv6.
● Používanie služby Google Cloud Print vyžaduje konto Google. Ak nemáte konto Google, vytvorte si ho na
webovej lokalite Google.
Kontrola nastavení zariadenia
Pred konfiguráciou cloudovej tlače skontrolujte nasledujúce položky.
● Uistite sa, že je špecifikovaná adresa IPv4 pre zariadenie a že zariadenie dokáže komunikovať s počítačmi v sieti.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
● Skontrolujte, či je správne špecifikovaná dátum a čas zariadenia.
Nastavenie dátumu a času(P. 12)
● Ak je nastavená správa ID oddelené, skontrolujte, či môžete tlačiť z počítača bez zadania ID oddelenia alebo kódu
PIN. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 355)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print umožňuje použitím služby tlač odkiaľkoľvek.
341
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa ako správca.
(Vzdialeného UR)(P. 415)
Spustenie Remote UI
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre [Basic Settings].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Google Cloud Print]
6
Kliknite na položku [Register] v ponuke [Registration Status].
[Google Cloud Print Settings].
[OK].
Opätovné uloženie zariadenia
● Ak chcete znova uložiť zariadenie, pred opätovným uložením odstráňte jeho uloženie.
7
Kliknite na odkaz URL zobrazený pre položku [URL for Registration].
8
Podľa pokynov na obrazovke uložte zariadenie.
➠ Tlač teraz možno vykonať použitím aplikácií podporujúcich službu Google Cloud Print, napríklad Google
Chrome™.
● Informácie o najnovších aplikáciách podporujúcich službu Google Cloud Print nájdete na domovskej
stránke služby Google Cloud Print.
Konfigurácia nastavené na ovládacom paneli
● Funkciu Cloud Print môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 471)
Uloženie z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome
● Zariadenie môžete uložiť aj z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome. Pred dokončením
registrácie sa na displeji zariadenia zobrazí obrazovka s potvrdením. Stlačte <Áno>, čím dokončíte
registráciu.
● Informácie o spôsoboch uloženia nájdete v návode zariadenia alebo na webovej stránke Google Cloud Print.
342
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
34C3-06R
Remote UI (Vzdialené UR) môžete používať prostredníctvom webového prehliadača smarftónu alebo tabletu. Pomocou
mobilného zariadenia môžete potvrdiť stav zariadenia alebo vykonať rôzne nastavenia. Upozorňujeme, že na
niektorých zariadeniach a v niektorých prostrediach sa obrazovka Remote UI (Vzdialené UR) nemusí zobraziť správne.
Spustenie Remote UI (Vzdialené UR) z mobilných zariadení
Zadajte adresu IP zariadenia do webového prehliadača a spustite Remote UI (Vzdialené UR). Pred operáciou potvrďte
adresu IP nastavenú pre zariadenie ( Zobrazenie nastavení siete(P. 38) ). Ak ju nepoznáte, kontaktujte svojho
správcu siete.
1
V mobilnom zariadení spustite webový prehliadač.
2
Do poľa na zadanie adresy zadajte http://<adresa IP stroja>/.
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek.
Príklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/.
● V prípade verzie Remote UI (Vzdialené UR) pre smartfóny sú určité položky vynechané. Ak chcete potvrdiť
všetky položky, použite verziu pre počítače.
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 414)
343
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia .............................................................................................................................. 346
Nastavenie oprávnení prístupu ........................................................................................................................ 348
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN .................................................................................................. 349
Nastavenie správy ID oddelení ..................................................................................................................... 351
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR) .................................................................................................... 357
Overenie servera LDAP ................................................................................................................................. 359
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete ..................................................................................................... 363
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall ........................................................................................ 365
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall ............................................................................... 366
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall ........................................................................... 369
Zmena čísiel portu ........................................................................................................................................ 372
Nastavenie servera proxy ............................................................................................................................. 374
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS ........................................................................................................ 376
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ...................................................................... 379
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR) .......................................................................... 382
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ............................................................................ 385
Konfigurácia nastavení IPSec ........................................................................................................................ 387
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X ............................................................................................... 394
Obmedzenie funkcií stroja ................................................................................................................................ 398
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania ......................................................... 400
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu ..................................................................................... 401
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení ..................................................................................... 403
Obmedzenie funkcií odosielania faxov ................................................................................................... 405
Obmedzenie tlače z počítača ........................................................................................................................ 407
Obmedzenie funkcií USB .............................................................................................................................. 408
Deaktivácia komunikácie HTTP ..................................................................................................................... 410
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR) .......................................................................................................... 411
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov .................................................................................................................. 412
Generovanie kľúča podpisu zariadenia ......................................................................................................... 413
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR)) .............................................................................. 414
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR) ........................................................................................................ 415
Kontrola stavu a výpisov ............................................................................................................................... 418
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR) .......................................................................... 424
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR) .......................................................................... 427
Politika zabezpečenia ................................................................................................................................... 431
344
Spravovanie zariadenia
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení ..................................................................................... 437
Aktualizácia firmvéru ....................................................................................................................................... 441
Inicializácia nastavení ....................................................................................................................................... 443
345
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
34C3-06S
Ak chcete znížiť rôzne riziká spojené s používaním tohto zariadenia, napríklad úniky osobných údajov alebo
neoprávnené použitie tretími osobami, je potrebné dodržiavať určité konštantné a efektívne bezpečnostné opatrenia.
Dôležité nastavenia by mal spravovať správca, napríklad prístupové práva a nastavenia zabezpečenia, aby sa
zabezpečilo bezpečné používanie zariadenia.
◼ Konfigurácia systému základného spravovania
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 348)
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 363)
◼ Príprava na riziká z nedbalosti alebo nesprávneho používania
Obmedzenie funkcií stroja(P. 398)
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov(P. 412)
◼ Zaistenie efektívneho spravovania
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 414)
346
Spravovanie zariadenia
◼ Spravovanie konfigurácie systému a nastavení
Aktualizácia firmvéru(P. 441)
Inicializácia nastavení(P. 443)
347
Spravovanie zariadenia
Nastavenie oprávnení prístupu
34C3-06U
Ochráňte stroj pred neoprávneným prístupom – povoľte jeho používanie iba používateľom s oprávneniami na prístup.
Prístupové oprávnenia sú nastavené samostatne pre správcov systému, bežných používateľov a Remote UI (Vzdialené
UR). Po nastavení práva musí používateľa zadať ID a kód PIN, ak chce tlačiť alebo zmeniť nastavenia.
Vytvorte konto s plnými prístupovými právami s názvom ID správcu systému pre správcu systému. Uloženie konta s
názvom ID správcu systému umožňuje spravovať bežných používateľov. Pomocou ID oddelenia môžete nastaviť kód
PIN na používanie zariadenia ako aj sledovať počet vytlačených strán pre každý ID oddelenia. A nastavením kódu PIN
vzdialeného prístupu Remote UI (Vzdialené UR) môžete obmedziť používanie Remote UI (Vzdialené UR).
ID správcu systému
ID správcu systému je konto s oprávneniami úplného prístupu. Ak zadáte ID správcu systému, musíte sa
prihlásiť v zariadení pomocou informácií ID správcu systému, aby ste mali prístup k položkám vyžadujúcim
práva správcu, napríklad <Sieť> alebo <Nastavenia správy>. Odporúčame nastaviť a uložiť ID správcu systému. V
opačnom prípade bude môcť ktokoľvek zmeniť nastavenia zariadenia. Uložiť môžete iba jedno ID správcu
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 349)
systému.
ID oddelenia (Department ID Management)
Pre užívateľa (alebo skupinu užívateľov) môžete uložením ID oddelenia špecifikovať oprávnenia prístupu.
Môžete uložiť viacero ID oddelení. Ak sa používateľ pokúsi ovládať zariadenie, keď sú aktivované ID oddelenia,
zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí na použitie zariadenia zadať svoje ID oddelenia a kód PIN.
Možno vytvoriť zostavu s informáciami o počte vytlačených stráne pre každý ID oddelenia. Nastavenie
správy ID oddelení(P. 351)
Kód PIN k Remote UI (Vzdialenému UR) (Remote UI Access PIN)
Ide o kód PIN na používanie Remote UI (Vzdialeného UR). Prístup k Remote UI (Vzdialenému UR) majú len
používatelia, ktorí poznajú kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 357)
Nastavenia overenia pre funkciu odoslania (Overené odosielanie)
Ak je vo vašom systéme nainštalovaný server LDAP, môžete nastaviť vykonanie overenia servera LDAP, ak sa
použije funkcia faxovania alebo skenovania. Overenie servera LDAP(P. 359)
348
Spravovanie zariadenia
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN
34C3-06W
Nastavte konto správcu systému – ID správcu systému. Pre ID správcu systému môžete tiež nastaviť kód PIN. Ak je
špecifikovaný ID správcu systému, potom získate prístup k položkám vyžadujúcim práva správcu, napríklad <Sieť> a
<Nastavenia správy>, len po zadaní správneho ID správcu systému a kódu PIN. Informácie nastavení ID správcu
systému sú dôležité na zabezpečenie zariadenia, takže sa uistite, že ID a kód PIN správcu systému budú poznať iba
správcovia.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
Obrazovka Domov(P. 120)
Ak už bolo nastavené ID správcu systému
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Správa používateľov>
4
Vyberte <ID a PIN správcu systému>.
5
Zadajte ID správcu systému a kód PIN.
● Špecifikujte položky <ID správcu systému>
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>.
<Kód PIN správcu syst.>.
● Zadajte čísla pre každú položku a vyberte položku <Použiť>.
● Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Opätovným zadaním kódu PIN vykonajte potvrdenie.
● Nemôžete uložiť ID ani kód PIN pozostávajúce iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
● Ak chcete zrušiť nastavenia ID správcu systému a kódu PIN, odstráňte informácie zadané v položke
vyberte položku <Použiť> s prázdnymi poľami.
Nastavenie mena správcu systému
1
Vyberte položku <Meno správcu systému>.
2
Zadajte meno správcu systému a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
349
Zadávanie textu(P. 129) .
a
Spravovanie zariadenia
● Nezabudnite svoj kód PIN. Ak zabudnete kód PIN, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
Konfigurácia nastavení cez Remote UI (Vzdialené UR)
● Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému. Na zobrazenej obrazovke kliknite
na položky [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information] [Edit] a
špecifikujte potrebné nastavenia.
● Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete uložiť množstvo informácií vrátane kontaktných informácií,
komentárov správcu, miesta inštalácie zariadenia, ako aj nastavenia, ktoré môžete uložiť pomocou
ovládacieho panela. Uložené informácie sa dajú zobraziť na stránke [Device Information] Remote UI
(Vzdialeného UR). Kontrola informácií o správcovi systému(P. 421)
Prihlásenie sa v zariadení
● Ak sa pokúsite získať prístup k položkám vyžadujúcim práva správcu, napríklad <Sieť> a <Nastavenia správy>,
keď je špecifikovaný ID správcu systému, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka. Prihlásenie sa v
zariadení(P. 131)
● Musíte zadať aj ID správcu systému a kód PIN, aby ste a prihlásili pomocou Remote UI (Vzdialené UR) v
režime správcu systému. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 348)
Nastavenie správy ID oddelení(P. 351)
350
Spravovanie zariadenia
Nastavenie správy ID oddelení
34C3-06X
Pomocou viacerých ID pre viacerých používateľov alebo skupiny môžete ovládať prístup k zariadeniu. Ak sa používateľ
pokúsi ovládať zariadenie pri aktivovanej správe ID oddelenia, zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí zadať ID
oddelenia a kód PIN, aby mohol používať zariadenie. Keď je aktivovaná správa ID oddelení, pre každé ID oddelenia sa
zaznamenáva používanie funkcií, napríklad tlač. Ak chcete konfigurovať správu ID oddelení, podľa potreby uložte ID
oddelenia a potom aktivujte správu ID oddelenia. Ak chcete povoliť správu ID oddelenia pre úlohy z počítača, musíte
nakonfigurovať ďalšie nastavenia na strane počítača.
Uloženie/Úprava ID a kódu PIN oddelenia(P. 351)
Aktivácia správy ID oddelení(P. 353)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 354)
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 355)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
Uloženie/Úprava ID a kódu PIN oddelenia
Uložte ID oddelenia a nastavte preň kód PIN. Uložte všetky ID oddelení, aby ich bolo možné spravovať.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Uložte alebo upravte ID oddelení.
[Department ID Management].
Uloženie ID oddelenia
1
Kliknite na [Register New Department].
2
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Obrazovka Remote
351
Spravovanie zariadenia
[Department ID]
Zadajte ID oddelenia, ktoré sa má uložiť.
[Set PIN]
Ak chcete nastaviť kód PIN, začiarknite políčko a zadajte rovnaké číslo do textového poľa [PIN] a
[Confirm].
[Restrict Functions]
Môžete obmedziť počet strán na vytlačenie a dostupné funkcie pre oddelenia, ktoré sa majú uložiť. Ak
chcete obmedziť počet strán na vytlačenie, začiarknite políčko pre typ cieľa a zadajte príslušný počet strán
v položke [Number of Pages]. Začiarknite políčko pre cieľové funkcie, aby ste ich obmedzili.
● Ak je začiarknuté začiarkavacie políčko [Restrict Scan], funkcie Uložiť do pamäťového zariadenia USB,
Odoslať e-mail, Uložiť do zdieľaného priečinka a alebo funkcie servera FTP sú všetky obmedzené.
Môžete tiež obmedziť iné metódy, ktoré skenujú dokumenty ich importovaním do počítača. V takom
prípade však nemožno blokovať prístup pre každé ID oddelenia ( Blokovanie úloh pre neznáme ID
oddelenia(P. 355) ).
3
Kliknite na [OK].
Úprava nastavení uložených ID oddelenia
1
Kliknite na príslušný textový odkaz v menu [Department ID] na jeho úpravu.
2
V prípade potreby zmeňte nastavenia a kliknite na [OK].
Odstránenie ID oddelenia
● Kliknite na položku [Delete] na pravej strane ID oddelenia, ktoré chcete zmazať
kliknite na [OK].
[Department ID Page Total]
● Môžete skontrolovať celkový počet strán pre úlohy, ktoré sa vykonali do určitého dátumu na základe ID
oddelenia.
352
Spravovanie zariadenia
● Ak chcete počty vrátiť na nulu, kliknite na príslušný textový odkaz v menu [Department ID] a kliknite na
[Clear Count] [OK]. Ak chcete vrátiť počty všetkých ID oddelení na nulu, kliknite na [Clear All Counts]
[OK].
Používanie kontrolných kariet
● Ak je k zariadeniu pripojená voliteľná čítačka Copy Card Reader-F, ID oddelenia sa uloží automaticky.
● Neodstraňujte uložené ID oddelenia. Kontrolné karty zodpovedajúce odstráneným ID oddelenia budú
nedostupné.
● Nemôžete použiť funkciu [Restrict Functions] na obmedzenie povoleného počtu strán na vytlačenie.
Aktivácia správy ID oddelení
Po uložení potrebného počtu ID oddelení aktivujte správu ID oddelení.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Department ID Management].
Obrazovka Remote
[Department ID Management].
[Department ID Management]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu správy ID oddelení. Ak nechcete použiť správu ID oddelení, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
353
Spravovanie zariadenia
● Informácie o začiarkavacích políčkach [Allow Print Jobs with Unknown IDs]/[Allow Scan Jobs with Unknown
IDs] nájdete v časti Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 355) .
6
Kliknite na [OK].
Používanie ovládacieho panela
● Prístup k nastaveniam správy ID oddelení môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke
Domov. <Správa ID oddelení>(P. 549)
Prihlásenie sa v zariadení
● Keď sa pokúsite ovládať stroj, keď je aktivovaná správa ID oddelení, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača
Ak chcete povoliť správu ID oddelenia pre úlohy z počítača, musíte špecifikovať ID oddelenia a kód PIN pomocou
ovládača vopred nainštalovaného v každom počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 703)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a kliknite na
položku [Printer properties] alebo [Properties].
3
Kliknite na kartu [Device Settings].
4
Vyberte položku [Department ID Management] v časti [User Management].
5
Kliknite na tlačidlo [Settings] nachádzajúce sa vpravo.
6
Špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
354
Spravovanie zariadenia
[Allow PIN Setting]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa aktivovalo nastavenia kódu PIN.
[Department ID]
Zadajte číslo ID oddelenia.
[PIN]
V prípade potreby zadajte príslušný kód PIN patriaci k ID oddelenia.
[Verify]
Kliknutím overte správnosť zadaného ID a kódu PIN. Táto funkcia nie je dostupná, ak sú stroj a počítač
pripojené pomocou konektora USB alebo WSD (Web Services on Devices).
[Confirm Department ID/PIN When Printing]/[Confirm Department ID/PIN When Sending Faxes]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila kontextová obrazovka [Confirm Department ID/PIN] pri
každom odoslaní úlohy z počítača.
[Authenticate Department ID/PIN at Device]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak je zariadenie a počítač pripojené prostredníctvom portu USB alebo WSD.
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
Prihlásenie sa v zariadení
● Pri pokuse o odoslanie úlohy z počítača, keď je aktivovaná správa ID
oddelenia, sa zobrazí nasledujúca kontextová obrazovka (ak nie je
zrušené začiarknutie políčka [Confirm Department ID/PIN When
Printing]/[Confirm Department ID/PIN When Sending Faxes]):
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia
Ak nezmeníte predvolené nastavenia, ľubovoľný používateľ môže tlačiť z počítača, skenovať (prostredníctvom možností
<Počítač> a <Vzdialený skener>), odosielať z počítača počítačový fax bez zadania ID a kódu PIN dokonca aj vtedy, keď je
pre zariadenie aktivovaná správa ID oddelenia. Môžete zmeniť predvolené nastavenia tak, aby sa stroj nedal použiť pre
tieto funkcie bez správneho ID a kódu PIN.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
355
Obrazovka Remote
Spravovanie zariadenia
3
Vyberte položky [User Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
V prípade potreby zrušte začiarknutie políčok.
[Department ID Management].
[Allow Print Jobs with Unknown IDs]
Ak chcete odoslať úlohu z počítača, keď je aktivovaná správa ID oddelenia, musíte zadať správny ID a kód PIN
( Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 354) ). Ak je však pre toto nastavenie začiarknuté
políčko, úlohy sa vykonajú, aj keď nie je zadané ID a kód PIN. Ak chcete nakonfigurovať nastavenie, aby sa
nevykonali žiadne úlohy, kým sa nezadá správny ID oddelenia a kód PIN, zrušte začiarknutie políčka.
[Allow Scan Jobs with Unknown IDs]
Ak je začiarknuté políčko, môžete vybrať položku <Počítač> alebo <Vzdialený skener> na hlavnej obrazovke a
kedykoľvek skenovať dokumenty do počítača. Ak nie je začiarknuté políčko, nemôžete skenovať dokumenty
do počítača, ak je aktivovaná správa ID oddelenia. Nie je možné obmedziť skenovanie dokumentov do
počítača pre jednotlivé ID oddelenia.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 348)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 349)
356
Spravovanie zariadenia
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
34C3-06Y
Môžete nastaviť kód PIN prístupu k Remote UI (Vzdialené UR). Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN.
● Keď je povolená správa ID oddelení, toto nastavenie nie je potrebné.
oddelení(P. 351)
Nastavenie správy ID
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [License/Other]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Use Remote UI Access PIN] a nastavte kód PIN.
[Remote UI Settings].
[Use Remote UI Access PIN]
Ak začiarknete toto políčko, musíte zadať kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR).
[Set/Change PIN]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť kód PIN, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte rovnaké číslo do
textového poľa [PIN] a [Confirm].
6
Kliknite na [OK].
357
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Nastavenia kódu PIN prístupu Remote UI (Vzdialené UR) môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka>
na obrazovke Domov. <Nastavenia vzdialeného PR>(P. 554)
Ak sa inicializuje položka <Nastavenia správy>
● Prístupový kód PIN Remote UI (Vzdialeného UR) sa tiež inicializuje. Po inicializácii znova nastavte kód PIN.
<Inicializovať ponuku>(P. 557)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 348)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 349)
358
Spravovanie zariadenia
Overenie servera LDAP
34C3-070
Ak je vo vašom systéme nainštalovaný server LDAP, môžete zabezpečiť, že sa pri použití funkcie odoslania vykoná
overenie servera LDAP. Tak zabránite nepovolenému použitiu tretími stranami a zverejneniu informácií. Po aktivácií
nastavení overenia sa zobrazí obrazovka Overené odosielanie, ak sa použije funkcia faxovania alebo skenovania.
Operácia môže pokračovať len po jej správnom overení servera LDAP. Pomocou tu opísaných nastavení nakonfigurujte
overenie servera LDAP. Ďalšie informácie o uložení servera, ktorý sa použije na overenie, nájdete v časti Uloženie
serverov LDAP(P. 63) .
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[Authentication Settings for Send Function].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Display Authentication Screen When Sending
Operation Starts] a vyberte, či sa má pri odhlásení zobraziť obrazovka s potvrdením.
[Display Authentication Screen When Sending Operation Starts]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila obrazovka prihlásenia Overené odoslanie pri použití
funkcie faxovania alebo skenovania (overenie servera LDAP).
[Display Confirmation Screen When Logging Out]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila obrazovka umožňujúca selektívne odhlásenia, keď ste
prihlásení vo funkcii overeného odoslania a správe ID oddelení. Ak zrušíte začiarknutie začiarkavacieho
políčka, pri odhlásení sa nezobrazí obrazovka výberu a odhlásite sa z funkcie overeného odoslania a správy
ID oddelení.
359
Spravovanie zariadenia
6
Nakonfigurujete nastavenia pre odosielanie e-mailov alebo faxov I-Fax.
[E-Mail/I-Fax Sending]
Vyberiete, či sa má povoliť odosielanie e-mailov a faxov I-Fax.
[Do Not Allow]
Zablokujete odosielanie e-mailov a faxov I-Fax. Položky <E-mail> a <I-fax> vo funkcii
skenovanie už nemožno ďalej používať.
[Allow]
Povolíte odchádzajúce e-maily a faxy I-Fax.
[Only Allow Sending to Myself] Zablokujete všetky odchádzajúce e-maily a faxy I-Fax okrem tých, ktorých príjemcami
sú používatelia s overenými e-mailovými adresami. E-mailové adresy overených
používateľov musia byť uložené na serveri LDAP.
[Authentication Method]
Ak je vybratá položka [Allow] alebo [Only Allow Sending to Myself] v ponuke [E-Mail/I-Fax Sending], môžete
špecifikovať, či sa zobrazí obrazovka overenia na serveri SMTP pri odoslaní e-mailu.
[Display the authentication screen using the same
user name as when the sending operation started]
Zobrazí obrazovku overenia zobrazujúcu rovnaké meno
používateľa a heslo zadané na obrazovke prihlásenia Overené
odoslanie.
[Display the authentication screen without any
authentication information]
Zobrazí obrazovku overenia s prázdnymi poľami meno
používateľa a heslo.
[Use device-specific authentication information and
do not display the authentication screen]
Pri odosielaní e-mailu alebo faxov I-Fax sa nezobrazí obrazovka
overenia. Overenie na serveri SMTP sa vykoná pomocou mena
používateľa a hesla nastaveného v ponuke [E-Mail/I-Fax
Settings] Konfigurácia nastavení komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89) .
[Specify Authentication User Destination as Sender]
Začiarknite začiarkavacie políčko, keď sa e-mailová adresa overeného používateľa nastaví ako odosielateľ. Emailové adresy overených používateľov musia byť uložené na serveri LDAP. Ak zrušíte začiarknutie
začiarkavacieho políčka, e-mailová adresa nastavená v ponuke [E-Mail/I-Fax Settings] sa nastaví ako
odosielateľ.
7
Konfigurácie nastavení prenosu súborov (pre uloženie v zdieľaných priečinkoch a
serveroch FTP).
360
Spravovanie zariadenia
[File Sending]
Vyberiete, či sa povolí ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP.
[Do Not Allow]
Zablokujete ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP. Položku
<Súbor> vo funkcii skenovanie už nemožno ďalej používať.
[Allow]
Ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP nie je blokované.
[Only Allow Sending to Myself or
Specified Folder]
Zablokujete všetko ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP
okrem určených priečinkov. Údaje sa uložia do priečinkov uložených v
serveri LDAP alebo priečinka špecifikovaného v ponuke [Specify
Destination Folder].
Keď je špecifikovaná položka [Allow] v ponuke [File Sending]
[Authentication Method]
Umožňuje špecifikovať, či sa pri odosielaní zobrazí na serveri obrazovka overenia.
[Display the authentication screen using the same authentication
information as when the sending operation started]
Zobrazí obrazovku overenia zobrazujúcu rovnaké meno
používateľa a heslo zadané na obrazovke prihlásenia
Overené odoslanie.
[Display the authentication screen without any authentication
information]
Zobrazí obrazovku overenia s prázdnymi poľami meno
používateľa a heslo.
[Use the authentication information from the address book and
do not display the authentication screen]
Pri odosielaní sa nezobrazí obrazovka overenia.
Overenie sa vykoná na serveri pomocou mena
používateľa a hesla nastaveného v telefónnom
zozname.
Keď je špecifikovaná položka [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder] v
ponuke [File Sending]
[Authentication Method]
Umožňuje špecifikovať, či sa pri odosielaní zobrazí na serveri obrazovka overenia.
Vykoná sa overenie na serveri pomocou mena používateľa a hesla
zadané na obrazovke prihlásenia Overené odoslanie. Začiarknutím
[Use the same authentication information as when
začiarkavacieho políčka [Display Authentication Screen When Sending]
the sending operation started]
zobrazíte obrazovku overenia s týmto menom používateľa a heslom už
zadaným pri odoslaní údajov.
361
Spravovanie zariadenia
[Display the authentication screen without any
authentication information]
Zobrazí obrazovku overenia s prázdnymi poľami meno používateľa a
heslo.
[Specify Destination Folder]
Začiarknutie tohto začiarkavacieho políčka umožňuje špecifikovať priečinok, v ktorom sú uložené údaje. Ak nie
je začiarknuté začiarkavacie políčko, cieľové umiestnenie uloženia sa nastaví podľa informácií overeného
používateľa uložených na serveri LDAP.
[Host Name]
Zadajte názov hostiteľa pre zdieľaný priečinok alebo server FTP.
[Folder Path]
Zadajte názov cesty pre priečinok cieľového umiestnenia uloženia (okrem názvu hostiteľa).
Ak je začiarknuté políčko [Add User Name], meno používateľa použité na overenie na serveri
LDAP sa pridá do cesty.
8
Nakonfigurujete nastavenia pre odosielanie faxov.
[Fax Sending]
Vyberte, či sa má povoliť odosielanie faxov. Položka [Do Not Allow] zabráni používateľovi v odosielaní faxov zo
zariadenia.
9
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Uloženie serverov LDAP(P. 63)
362
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
34C3-071
Autorizovaní užívatelia môžu mať neočakávané straty z útokov škodlivých tretích strán, ako napríklad pri sniffingu,
spoofingu a manipulácii dát počas ich trasy cez sieť. Na ochranu vašich dôležitých a cenných informácií pred týmito
útokmi stroj podporuje nasledujúce funkcie na vylepšenie zabezpečenia a utajenia.
Nastavenia brány firewall
Neoprávnený prístup tretích strán, ako aj sieťové útoky a prieniky, možno blokovať obmedzením komunikácie
len na zariadenia, ktoré majú konkrétnu adresu IP alebo adresu MAC. Obmedzenie komunikácie pomocou
brán firewall(P. 365)
Zmena čísiel portu
Protokolu, ktorý sa používa na výmenu informácií s inými zariadeniami, sa priradia vopred určené čísla portov
podľa typu protokolu. Číslo portu musí byť rovnaké pre všetky komunikačné zariadenia. Jeho zmena na
ľubovoľné číslo je dôležitá, pretože zabraňuje hackerskému útoku zvonka. Zmena čísiel portu(P. 372)
Nastavenia Proxy
Ak sú klientske zariadenia pripojené k externej sieti, komunikácia sa nadviaže cez server proxy. Ak je použitý
server proxy, webové stránky možno prehliadať bezpečnejšie a malo by sa zvýšiť zabezpečenie. Nastavenie
servera proxy(P. 374)
Komunikácia šifrovaná pomocou TLS
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač
alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje bezpečnú sieťovú komunikáciu, keď k stroju pristupujete z počítača cez
Remote UI (Vzdialené UR). Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
363
Spravovanie zariadenia
Komunikácia IPSec
Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v špecifickej aplikácii, ako je webový prehliadač alebo e-mailová
aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP (alebo ich sady). To umožňuje IPSec ponúknuť všestrannejší systém
zabezpečenia ako TLS. Konfigurácia nastavení IPSec(P. 387)
Overenie IEEE 802.1X
IEEE 802.1X je štandardom a mechanizmom na blokovanie neoprávneného prístupu k sieti kolektívnou správou
informácií overenia užívateľa. Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie
užívateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server
RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne
komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej
časti siete. Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Konfigurácia nastavení overenia
IEEE 802.1X(P. 394)
364
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
34C3-072
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresami MAC.
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 366)
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 369)
365
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
34C3-073
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami IP, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami IP, ale povoliť iné komunikácie. Môžete špecifikovať jednu adresu IP alebo rozsah adries IP.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre cieľový filter adresy IP.
Obrazovka Remote
[Firewall Settings].
● Vyberte filter, ktorý sa zhoduje s cieľovou adresou IP. Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do
počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku
[Inbound Filter].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predvolenú politiku na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom a
potom špecifikujte adresy IP pre výnimky.
366
Spravovanie zariadenia
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] v prípade položky
[Default Policy].
[Use Filter]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho
políčka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte podmienku povolenia alebo zamietnutia komunikácie iných zariadení so zariadením.
[Reject]
Vyberte na povolenie paketov komunikácie. len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy IP sú zadané v ponuke [Exception Addresses]. Komunikácie
s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
2
Vyberte na blokovanie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy IP sú zadané v menu [Exception Addresses]. Komunikácie s
inými zariadeniami sú povolené.
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu IP (alebo rozsah adries IP) do textového poľa [Address to Register] a kliknite na [Add].
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy IP nesprávne zadané, možno nebudete môcť získať prístup k zariadeniu z Remote UI
(Vzdialené UR). V takom prípade musíte nastaviť položku <Filter adries IPv4> alebo <Filter adries IPv6>
na možnosť <Vyp.>.
<Filter adries IPv4>(P. 470)
<Filter adries IPv6>(P. 470)
Formulár vstupov pre adresy IP
Opis
Zadávanie jednej adresy
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
367
Príklad
192.168.0.10
Spravovanie zariadenia
IPv6:
Oddeľte znaky písmen alebo číslic
pomocou dvojbodiek.
fe80::10
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
Špecifikácia rozsahu adries pomocou prefixu
Zadajte adresu, za ňou dajte lomku a číslo
označujúce dĺžku prefixu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Odstránenie adresy IP z výnimiek
● Vyberte adresu IP a kliknite na položku [Delete].
3
6
Kliknite na [OK].
Reštartujte stroj.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries IP môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries IPv4>(P. 470)
<Filter adries IPv6>(P. 470)
ODKAZY
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 369)
368
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
34C3-074
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami MAC, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami MAC, ale povoliť iné komunikácie.
Táto funkcia nie je k dispozícii pri pripojení stroja k bezdrôtovej sieti LAN.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre cieľový filter adresy MAC.
Obrazovka Remote
[Firewall Settings].
● Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete
obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku [Inbound Filter].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predpoklad (predvolenú politiku) na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so
strojom a potom špecifikujte adresy MAC pre výnimky.
369
Spravovanie zariadenia
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] v prípade položky
[Default Policy].
[Use Filter]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho
políčka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom.
[Reject]
Vyberte na povolenie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy MAC sú zadané v ponuke [Exception Addresses].
Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
2
Vyberte na blokovanie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy MAC sú zadané v ponuke [Exception Addresses].
Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu MAC do textového poľa [Address to Register] a kliknite na položku [Add].
● Nemusíte oddeľovať adresu spojovníkmi ani dvojbodkami.
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy MAC nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k stroju z Remote UI
(Vzdialeného UR). V takom prípade musíte nastaviť voľbu <Filter adries MAC> na <Vyp.>. <Filter
adries MAC>(P. 471)
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Zmazanie adresy MAC z výnimiek
● Vyberte adresu MAC a kliknite na [Delete].
370
Spravovanie zariadenia
3
6
Kliknite na [OK].
Reštartujte stroj.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries MAC môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries MAC>(P. 471)
ODKAZY
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 366)
371
Spravovanie zariadenia
Zmena čísiel portu
34C3-075
Porty slúžia ako koncové body na komunikáciu s inými zariadeniami. Pre hlavné protokoly sa typicky používajú
konvenčné čísla portov, ale zariadenia, ktoré používajú tieto čísla portov, sú zraniteľné, pretože tieto čísla portov sú
dobre známe. Na vylepšenie zabezpečenia môže váš správca siete zmeniť čísla portov. Keď sa zmení číslo portu,
komunikačné zariadenia, ako sú počítače a servery, musia zdieľať nové číslo. Špecifikujte nastavenia čísla portu v
závislosti od sieťového prostredia.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre server proxy, pozrite si časť
Nastavenie servera proxy(P. 374) .
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre server LDAP, pozrite si časť
Uloženie serverov LDAP(P. 63) .
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 120)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
3
Vyberte <Nastavenia TCP/IP>
4
Výber protokolu, ktorého číslo portu chcete zmeniť.
<Nastavenia čísla portu>.
Ďalšie informácie o protokoloch
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 410)
● <POP3>/<SMTP>
Fax(P. 89)
● <SNMP>
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 68)
● <Multicast Discovery>
● <FTP>
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 41)
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia(P. 74)
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania(P. 97)
5
Zadajte číslo portu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte položku <OK>.
7
Reštartujte stroj.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
372
Spravovanie zariadenia
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
373
Spravovanie zariadenia
Nastavenie servera proxy
34C3-076
Proxy (alebo HTTP server proxy) je počítač alebo softvér, ktorý vykonáva komunikáciu HTTP pre iné zariadenia, najmä
so zdrojmi mimo siete, napríklad pri prehliadaní webových stránok. Klientske zariadenia sa pripájajú k vonkajšej sieti
cez server Proxy a nekomunikujú priamo s vonkajšími zdrojmi. Nastavením Proxy uľahčíte správu prenosu medzi
vnútropodnikovou a vonkajšou sieťou a navyše blokujete nepovolený prístup a konsolidujete antivírusovú ochranu na
vylepšenie zabezpečenia. Keď tlačíte cez internet prostredníctvom služby Google Cloud Print, môžete zvýšiť
zabezpečenie nastavením servera Proxy. Pri nastavení Proxy sa uistite, že máte potrebné informácie Proxy vrátane
adresy IP, čísla portu a užívateľského mena a hesla pre overenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use Proxy] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Proxy Settings].
[Use Proxy]
Označte začiarkavacie políčko na použitie špecifikovaného servera Proxy pri komunikácii so serverom HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
Zadajte adresu servera Proxy. V závislosti od prostredia špecifikujte adresu IP alebo hostiteľské meno.
374
Spravovanie zariadenia
[HTTP Proxy Server Port Number]
Podľa potreby zmeňte číslo portu.
[Use Proxy within Same Domain]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka použijete aj konkrétny server proxy na komunikáciu so zariadeniami na
rovnakej doméne.
[Use Proxy Authentication]
Ak chcete aktivovať overenie na serveri Proxy, začiarknite začiarkavacie políčko a do textového poľa [User
Name] zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pre overenie proxy, keď je aktivované, začiarknite začiarkavacie políčko
a do textového poľa [Password] zadajte alfanumerické znaky pre nové heslo.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Používanie služby Google Cloud Print(P. 341)
375
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
34C3-077
Komunikáciu medzi zariadením a webovým prehliadačom môžete na počítači šifrovať pomocou protokolu Transport
Layer Security (TLS). TLS je mechanizmus šifrovania dát odoslaných alebo prijatých cez sieť. Keď sa na špecifikáciu
nastavení pre IPSec (Pre-Shared Key Method), overenie IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) alebo SNMPv3 používa Remote UI
(Vzdialené UR), musí byť aktivované TLS. Ak chcete použiť šifrovanú komunikáciu TLS pre Remote UI (Vzdialené UR),
pred aktiváciou TLS musíte špecifikovať kľúč a certifikát (certifikát servera), ktorý chcete použiť. Pred aktiváciou TLS
vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát pre TLS ( Funkcie spravovania(P. 686) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Key and Certificate].
5
Obrazovka Remote
[TLS Settings].
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré
chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
6
Vyberte položky [License/Other]
[Remote UI Settings].
376
Spravovanie zariadenia
7
Kliknite na [Edit].
8
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [OK].
9
Reštartujte stroj.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Používanie ovládacieho panela
● Šifrovanú komunikáciu TLS môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Vzdialené PR>(P. 554)
Spustenie Remote UI (Vzdialené UR) pomocou TLS
● Ak sa pokúsite spustiť Remote UI (Vzdialené UR), keď je aktivované TLS, môže sa zobraziť bezpečnostné
upozornenie ohľadom bezpečnostného certifikátu. V takom prípade skontrolujte, či je v poli adresy zadané
správne URL a potom pokračujte zobrazením okna Remote UI (Vzdialeného UR). Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 415)
Používanie TLS na šifrovanie e-mailovej alebo faxovej (I-Fax) komunikácie
● Ak server SMTP a server POP3 podporujú TLS, môžete na komunikáciu s týmito servermi aktivovať TLS (
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 89) ). Pre ďalšie
informácie o serveri SMTP a serveri POP3 kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo
správcu siete.
377
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie verzie TLS
● Vyberte položku [Allowed Versions] na stránke [TLS Settings] Remote UI (Vzdialené UR) a špecifikujte horný a
dolný limit.
ODKAZY
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 379)
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 382)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 385)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 387)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 394)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 68)
Uloženie serverov LDAP(P. 63)
378
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu
34C3-078
Kľúč a certifikát možno vygenerovať so zariadením, keď sa vyžaduje na šifrovanú komunikáciu cez Transport Layer
Security (TLS). TLS môžete použiť pri prístupe k zariadeniu pomocou Remote UI (Vzdialené UR). Certifikáty s vlastným
podpisom sa používajú s kľúčom a certifikátom vygenerovanými v sieťovej komunikácii.
● Ak chcete použiť certifikát servera s podpisom CA, môžete vygenerovať CSR spolu s kľúčom namiesto
certifikátu. Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 382)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Network Communication] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a certifikát.
379
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V oboch prípadoch platí, že čím je kľúč dlhší, tým vyššia je úroveň zabezpečenia. Rýchlosť
komunikácie sa však spomalí.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Settings]
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte počiatočný dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň.
[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte ukončenia dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň. Dátum pred [Validity Start Date
(YYYY/MM/DD)] sa nedá nastaviť.
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
380
Spravovanie zariadenia
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
● Vygenerovanie kľúča a certifikátu môže chvíľu trvať.
● Po vygenerovaní sa kľúč a certifikát automaticky uložia do zariadenia.
ODKAZY
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 385)
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 387)
381
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
34C3-079
Keďže certifikáty vygenerované v zariadení nemajú podpis CA, môže nastať komunikačné chyba v závislosti od
zariadení, s ktorými komunikuje. Ak chcete, aby certifikačná autorita vydala certifikát s podpisom CA, musíte získať
údaje žiadosti o podpis certifikátu (CSR), ktoré správca môže vygenerovať z Remote UI (Vzdialené UR). Po vydaní
certifikátu ho uložte v kľúči s vygenerovaním CSR.
Generovanie kľúča a CSR(P. 382)
Uloženie certifikátu do kľúča(P. 384)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
Generovanie kľúča a CSR
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Device Management] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Key and Certificate Signing Request (CSR)] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a CSR.
382
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V každom prípade platí, že čím je väčšia dĺžka kľúča, tým pomalšia je komunikácia.
Zabezpečenie je však silnejšie.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
7
Kliknite na [OK].
● Vygenerovanie kľúča a CSR môže chvíľu trvať.
383
Spravovanie zariadenia
8
Kliknite na [Store in File].
● Zobrazí sa dialógové okne uloženia súboru. Vyberte, kde sa má súbor uložiť a kliknite na tlačidlo [Save].
➠ Súbor CSR sa uloží v počítači.
9
Priložte uložený súbor a odošlite žiadosť certifikačnému úradu.
Uloženie certifikátu do kľúča
Kľúč s vygenerovaným CSR nemožno používať, kým nie je v kľúči uložený certifikát vydaný certifikačným úradom na
základe CSR. Po vydaní certifikátu certifikačným úradom ho uložte podľa postupu uvedeného nižšie.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na položku [Key Name] alebo [Certificate] potrebnú na uloženie certifikátu.
5
Kliknite na tlačidlo [Register Certificate].
6
[Key and Certificate Settings].
Kliknite na tlačidlo [Browse], zadajte súbor pre žiadosť o podpis certifikátu a kliknite
na tlačidlo [Register].
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 379)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 385)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 387)
384
Spravovanie zariadenia
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
34C3-07A
Môžete získať kľúč a certifikát a certifikát od certifikačného úradu (CA) na použitie so zariadením. Nainštalujte a uložte
získaný súbor kľúča a certifikátu a súbor certifikátu CA v tomto zariadení Remote UI (Vzdialené UR). Vopred
skontrolujte kľúč a certifikát a podmienky certifikátu CA vyžadované pre zariadenie ( Funkcie spravovania(P. 686) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Vyberte položku [Device Management]
Certificate Settings].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings] alebo [CA
● Kliknutím na tlačidlo [Key and Certificate Settings] nainštalujte kľúč a certifikát alebo kliknutím na tlačidlo [CA
Certificate Settings] nainštalujte certifikát CA.
4
Kliknite na [Register Key and Certificate] alebo na [Register CA Certificate].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA, ktorý chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK]. Nemôžete zmazať predinštalované certifikáty CA.
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
Deaktivácia alebo aktivácia predinštalovaných certifikátov CA
● Kliknite na [Disable] napravo od predinštalovaného certifikátu CA, ktorý chcete deaktivovať. Ak chcete
znova aktivovať certifikát, kliknite na [Enable] napravo od certifikátu.
5
Kliknite na [Install].
385
Spravovanie zariadenia
Odstránenie súboru kľúča a certifikátu alebo súboru certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od súboru, ktorý chcete odstrániť
6
kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na tlačidlo [Browse], špecifikujte súbor na inštaláciu a kliknite na tlačidlo
[Start Installation].
➠ Súbor kľúča a certifikátu alebo súbor certifikátu CA sa nainštaluje v zariadení z počítača.
7
Uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA.
Uloženie kľúča a certifikátu
1
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete uložiť.
2
Zadajte názov kľúča a heslo.
[Key Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno kľúča, ktorý sa má uložiť.
[Password]
Zadajte alfanumerické znaky pre heslo súkromnej sady kľúča pre súbor, ktorý sa má uložiť.
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Uloženie certifikátu CA
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od súboru certifikátu CA, ktorý chcete uložiť.
ODKAZY
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 379)
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 387)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 394)
386
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení IPSec
34C3-07C
Zabezpečenie internetového protokolu (IPSec alebo IPsec) je balíček protokolov na šifrovanie dát prenášaných v sieti
vrátane internetových sietí. Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v konkrétnej aplikácii, ako je webový prehliadač
alebo e-mailová aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP alebo sady paketov IP, čím ponúka všestrannejší systém
zabezpečenia. IPSec stroja funguje v režime prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. S touto funkciou sa stroj
dokáže pripojiť priamo k počítaču, ktorý je v rovnakej virtuálnej privátnej sieti (VPN). Skontrolujte systémové
požiadavky ( Funkcie spravovania(P. 686) ) a pred konfiguráciou zariadenia nastavte potrebnú konfiguráciu
počítača.
Používanie IPSec s filtrom adries IP
● Nastavenia filtra adries IP sa použijú pred politikami IPSec.
firewall(P. 366)
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány
Konfigurácia nastavení IPSec
Pred použitím IPSec na šifrovanú komunikáciu musíte uložiť politiky zabezpečenia (SP). Politika zabezpečenia
pozostáva zo skupín nastavení opísaných nižšie. Po registrácii politík špecifikujte poradie, v ktorom sa použijú.
Volič
Volič definuje podmienky pre pakety IP na aplikáciu komunikácie IPSec. Medzi podmienky, ktoré sa dajú vybrať,
patria adresy IP a čísla portov stroja a zariadení, s ktorými komunikujú.
IKE
IKE konfiguruje IKEv1, ktoré sa používa pre protokol výmeny kľúča. Pamätajte si, že pokyny sa líšia v závislosti od
zvolenej metódy overenia.
[Pre-Shared Key Method]
Tento spôsob overovania používa bežné kľúčové slovo s názvom Zdieľaný kľúč na komunikáciu medzi
zariadením a ďalšími zariadeniami. Pred špecifikáciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI
(Vzdialené UR) ( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376) ).
[Digital Signature Method]
Zariadenie a ostatné zariadenia sa navzájom overujú vzájomným overením ich digitálnych podpisov. Najprv
vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 385) ).
AH/ESP
Špecifikujte nastavenia pre AH/ESP, ktoré sa pridá k paketom počas komunikácie IPSec. AH a ESP môžete použiť
súčasne. Môžete tiež vybrať, či sa má aktivovať PFS pre väčšie zabezpečenie.
387
Spravovanie zariadenia
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use IPSec] a kliknite na [OK].
Obrazovka Remote
[IPSec Settings].
● Ak chcete, aby zariadenie prijímalo iba pakety, ktoré spĺňajú jednu zo zásad zabezpečenia vami definovanú v
nižšie uvedených krokoch, zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka [Receive Non-Policy Packets].
6
Kliknite na [Register New Policy].
7
Špecifikujte nastavenia politiky.
1
V textovom poli [Policy Name] zadajte alfanumerické znaky pre názov, ktorý sa použije na identifikáciu
zásady.
2
Začiarknite políčko [Enable Policy].
8
Špecifikujte nastavenia voliča.
388
Spravovanie zariadenia
[Local Address]
Kliknite na prepínač pre typ adresy IP zariadenia, aby sa použila zásada.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky pakety IP použiť IPSec.
[IPv4 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adresy IPv4
stroja.
[IPv6 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adresy IPv6
stroja.
[Remote Address]
Kliknite na prepínač pre typ adresy IP iných zariadení, aby sa použila zásada.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky pakety IP použiť IPSec.
[All IPv4 Addresses]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adries IPv4
iných zariadení.
[All IPv6 Addresses]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adries IPv6
iných zariadení.
[IPv4 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej adresy IPv4 alebo rozsahu adries IPv4 na použitie IPSec.
Zadajte adresu IPv4 (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej adresy IPv6 alebo rozsahu adries IPv6 na použitie IPSec.
Zadajte adresu IPv6 (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[Addresses to Set Manually]
Ak je vybratá možnosť [IPv4 Manual Settings] alebo [IPv6 Manual Settings] pre položku [Remote Address],
zadajte adresu IP, aby sa použila zásada. Vložením spojovníka medzi adresy môžete tiež zadať rozsah adries.
Zadanie adries IP
Opis
Zadávanie jednej adresy
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
389
Príklad
192.168.0.10
Spravovanie zariadenia
Opis
Príklad
IPv6:
fe80::10
Oddeľte znaky písmen alebo číslic pomocou dvojbodiek.
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Subnet Settings]
Pri manuálnej špecifikácii adresy IPv4 môžete vyjadriť rozsah pomocou masky podsiete. Zadajte masku
podsiete pomocou bodiek na oddelenie čísel (príklad: „255.255.255.240“).
[Prefix Length]
Manuálna špecifikácia rozsahu adries IPv6 umožňuje tiež špecifikovať rozsah použitím prefixov. Zadajte
rozsah od 0 do 128 ako dĺžku prefixu.
[Local Port]/[Remote Port]
Ak chcete vytvoriť samostatné zásady pre každý protokol, napríklad HTTP alebo WSD, kliknite na prepínač
[Single Port] a zadajte pre protokol vhodné číslo portu na určenie toho, či sa má použiť IPSec.
IPSec sa nepoužije na nasledujúce pakety
● Slučka, Multicast a pakety vysielania
● Pakety IKE (pomocou UDP na porte 500)
● Pakety žiadosti suseda ICMPv6 a oznámenia suseda
9
Špecifikujte nastavenia IKE.
[IKE Mode]
Zobrazí sa režim použitý pre protokol výmeny kľúča. Stroj podporuje hlavný režim, nie agresívny režim.
[Authentication Method]
Pre spôsob použitý pri overení stroja vyberte [Pre-Shared Key Method] alebo [Digital Signature Method]. Pred
výberom položky [Pre-Shared Key Method] musíte aktivovať TLS pre Remote UI (Vzdialené UR). Pred výberom
Konfigurácia
položky [Digital Signature Method] musíte vygenerovať alebo nainštalovať kľúč a certifikát.
kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
[Valid for]
Špecifikujete dĺžku trvania relácie pre IKE SA (ISAKMP SA). Zadajte čas v minútach.
[Authentication]/[Encryption]/[DH Group]
Vyberte algoritmus z rozbaľovacieho zoznamu. Každý algoritmus sa používa pri výmene kľúča.
[Authentication]
Vyberte transformačný algoritmus.
390
Spravovanie zariadenia
[Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, ktorá určuje silu kľúča.
Overenie zariadenia použitím vopred zdieľaného kľúča
1
Kliknite na prepínač [Pre-Shared Key Method] pre položku [Authentication Method] a potom kliknite na
tlačidlo [Shared Key Settings].
2
Zadajte alfanumerické znaky pre vopred zdieľaný kľúč a kliknite na tlačidlo [OK].
3
Špecifikujte nastavenia [Valid for] a [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Overenie zariadenia použitím metódy digitálneho podpisu
1
Kliknite na prepínač [Digital Signature Method] pre položku [Authentication Method] a potom kliknite na
tlačidlo [Key and Certificate].
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
3
10
Špecifikujte nastavenia [Valid for] a [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Špecifikujte sieťové nastavenia IPSec.
[Use PFS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu PFS (Perfect Forward Secrecy) pre kľúče relácie IPSec.
Aktivovaním PFS sa vylepší zabezpečenie a súčasne sa zvýši záťaž na komunikáciu. Uistite sa, že PFS je
aktivované aj pre iné zariadenia.
[Specify by Time]/[Specify by Size]
Nastavte podmienky na ukončenie relácie pre IPSec SA. IPSec SA sa používa ako komunikačný tunel. Podľa
potreby označte jedno alebo obidve začiarkavacie políčka. Ak označíte obidve začiarkavacie políčka, relácia
IPSec SA sa ukončí pri splnení jednej z podmienok.
[Specify by Time]
Zadajte čas v minútach na špecifikáciu dĺžky trvania relácie.
[Specify by Size]
Zadajte veľkosť v megabajtoch na špecifikáciu, koľko dát sa dá preniesť v relácii.
[Select Algorithm]
391
Spravovanie zariadenia
Začiarknite začiarkavacie políčko [ESP], [ESP (AES-GCM)] alebo [AH (SHA1)] v závislosti od hlavičky IPSec a
použitého algoritmu. AES-GCM je algoritmus pre overenie aj šifrovanie. Pri výbere položky [ESP] vyberte z
rozbaľovacích zoznamov [ESP Authentication] a [ESP Encryption] aj algoritmy na overenie a šifrovanie.
[ESP Authentication]
Na aktiváciu overenia ESP vyberte pre transformačný algoritmus položku [SHA1]. Ak
chcete deaktivovať overenie ESP, vyberte položku [Do Not Use].
[ESP Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania pre ESP. Môžete vybrať položku [NULL], ak nechcete
špecifikovať algoritmus alebo vyberte položku [Do Not Use], ak chcete deaktivovať
šifrovanie ESP.
[Connection Mode]
Zobrazí sa režim pripojenia IPSec. Stroj podporuje režim prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. Režim
tunelu, v ktorom sa zapuzdrujú celé pakety IP (hlavičky a sady), nie je k dispozícii.
11
Kliknite na [OK].
● Ak potrebujete uložiť ďalšiu politiku zabezpečenia, vráťte sa na krok 6.
12
Zoraďte poradie zásad uvedených v ponuke [Registered IPSec Policies].
● Politiky sa aplikujú od najvyššej pozície po najnižšiu. Klikaním na tlačidlo [Up] alebo [Down] presúvajte zásady
smerom nahor alebo nadol.
Úprava zásady
● Kliknite na príslušný textový odkaz pod položkou [Policy Name], aby sa zobrazila obrazovka úprav.
Odstránenie zásady
● Kliknite na tlačidlo [Delete] na pravej strane názvu zásady, ktorú chcete zmazať
13
Reštartujte stroj.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
392
kliknite na tlačidlo [OK].
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Komunikáciu môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
IPSec>(P. 466)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
Zoznam zásad IPSec(P. 588)
393
<Použiť
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
34C3-07E
Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Typická sieť 802.1X sa skladá zo servera RADIUS
(overovacieho servera), prepínača LAN (overovací prvok) a klientskych zariadení s overovacím softvérom (prosebníci).
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie užívateľa, aby sa preukázalo, že
pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka
čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač
LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete.
Metóda overenia IEEE 802.1X
Vyberte z nižšie uvedených možností metódu overenia. V prípade potreby pred konfiguráciou overenia IEEE
802.1X nainštalujte alebo uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 385) ).
TLS
Zariadenie a overovací server sa navzájom overia vzájomným overením svojich certifikátov. Na overenie
klienta sa pri overení zariadenia vyžaduje kľúča a certifikát vydaný certifikačnou autoritou (CA). Pre overenie
servera sa dá okrem certifikátu CA predinštalovanom na stroji použiť certifikát CA nainštalovaný cez Remote
UI (Vzdialené UR).
TTLS
Tento spôsob overenia používa na overenie klienta užívateľské meno a na overenie servera heslo a certifikát
CA. Ako interný protokol môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP. TTLS sa dá súčasne použiť s PEAP. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené UR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 376) ).
PEAP
Požadované nastavenia sú takmer rovnaké ako pri TTLS. Ako interný protokol sa používa MSCHAPv2. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené UR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 376) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
394
Spravovanie zariadenia
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[IEEE 802.1X Settings].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IEEE 802.1X] a do textového poľa [Login Name]
zadajte prihlasovanie meno.
[Use IEEE 802.1X]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu overenia IEEE 802.1X.
[Login Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno (identitu EAP), ktoré sa používa na identifikáciu používateľa.
6
Nakonfigurujte požadované nastavenia podľa špecifikovanej metódy overovania.
Nastavenie TLS
1
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [Key and Certificate].
● Nemôžete použiť TLS s TTLS alebo PEAP.
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť na overenie
klienta.
Zobrazenie detailov certifikátu
395
Spravovanie zariadenia
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
Nastavenie TTLS/PEAP
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use TTLS] alebo [Use PEAP].
Interný protokol pre TTLS
● Môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP.
2
Kliknite na [Change User Name/Password].
● Ak chcete špecifikovať meno používateľa líšiace sa od prihlasovacieho mena, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka [Use Login Name as User Name]. Označte začiarkavacie políčko, ak chcete ako
užívateľské meno použiť prihlasovacie meno.
3
Nastavte meno používateľa alebo heslo.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password] a [Confirm].
4
Kliknite na [OK].
7
Kliknite na [OK].
8
Reštartujte stroj.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
396
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Overovanie IEEE 802.1X môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Použiť IEEE 802.1X>(P. 469)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
397
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií stroja
34C3-07F
Niektoré z funkcií stroja sa používajú zriedka alebo poskytujú príležitosti na nesprávne použitie. Z bezpečnostných
dôvodov sa dá stroj nastaviť tak, aby obmedzoval svoje možnosti čiastočným alebo úplným deaktivovaním týchto
funkcií.
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania
Môžete špecifikovať kód PIN v telefónnom zozname, aby ste zakázali bežnému používateľovi upravovať údaje
alebo limitovali cieľové umiestnenie, ktoré možno špecifikovať pre odosielanie faxu. Tiež môžete zakázať
používateľovi hromadné odosielanie faxu na viacero cieľových umiestnení (sekvenčné vysielanie).
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania(P. 400)
Obmedzenie tlače z počítača
Môžete obmedziť tlač z počítača s cieľom zabezpečiť dokumenty, aby sa nevykonali žiadne tlačové úlohy, kým sa
nezadá kód PIN na strane zariadenia. Obmedzenie tlače z počítača(P. 407)
Obmedzenie funkcií USB
Pripojenie USB umožňuje jednoduché pripojenie periférnych zariadení, ktoré však môžu predstavovať
bezpečnostné riziko, napríklad únik informácií. Môžete obmedziť pripojenie USB s počítačom alebo ukladanie do
pamäťového zariadenia USB. Obmedzenie funkcií USB(P. 408)
Deaktivácia komunikácie HTTP
Ak sa nevykonávajú operácií cez sieť, napríklad pri používaní zariadení prostredníctvom pripojenia USB, môžete
zakázať komunikáciu HTTP, aby sa zabránilo hackerskému útoku cez port HTTP. Deaktivácia komunikácie
HTTP(P. 410)
398
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia vzdialenej správy
Ak nepoužívate Remote UI (Vzdialené UR), môžete deaktivovať funkcie, aby ste zabránili neoprávnenej vzdialenej
operácii prostredníctvom Remote UI (Vzdialené UR). Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 411)
399
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a
funkciám odoslania
34C3-07H
V niektorých prípadoch môžete zabrániť úniku informácií obmedzením dostupných faxových a e-mailových miest
určenia na tie, ktoré sú uložené v telefónnom zozname alebo serveroch LDAP, alebo nastavením kódu PIN pre
telefónny zoznam, aby neoprávnení užívatelia nemohli pridávať ani upravovať záznamy telefónneho zoznamu. Môžete
tiež zabrániť odosielaniu dokumentov nechceným príjemcom, ak je stroj nastavený tak, aby ste na potvrdenie museli
zadať faxové číslo dvakrát.
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení(P. 403)
Obmedzenie funkcií odosielania faxov(P. 405)
400
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu
34C3-07J
Telefónny zoznam môže byť nastavený tak, aby užívatelia museli zadať kód PIN, aby
mohli do telefónneho zoznamu pridať nové záznamy alebo upravovať existujúce
záznamy. Nastavením kódu PIN pre telefónny zoznam môžete znížiť riziko odoslania
dokumentov nechceným príjemcom, pretože zmeny telefónneho zoznamu môžu
urobiť iba užívatelia, ktorí poznajú kód PIN.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastaviť miesto určenia>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte <PIN tel. zoznamu>.
4
Špecifikujte kód PIN.
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
● Zadajte číslo a vyberte položku <Použiť>.
● Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Opätovným zadaním kódu PIN vykonajte potvrdenie.
● Nemôžete nastaviť kód PIN pozostávajúci iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
● Ak chcete zrušiť nastavenie kódu PIN, odstráňte informácie zadané v položke
a vyberte položku
<Použiť> s prázdnymi poľami.
Okrem nastavenia kódu PIN pre telefónny zoznam môžete vykonaním nasledujúcich operácií ďalej vylepšiť
zabezpečenie:
● Informácie o obmedzení pridávania nových cieľových umiestnení nájdete v časti
cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať(P. 403) .
● Informácie o deaktivácii funkcie faxovania z počítača nájdete v časti
počítača(P. 405) .
ODKAZY
401
Obmedzenie nových
Obmedzenie odosielania faxu z
Spravovanie zariadenia
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
Konfigurácia základných nastavení e-mailu(P. 86)
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
402
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení
34C3-07K
Obmedzením cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať až po tie uložené v
telefónnom zozname alebo serveroch LDAP, môžete znížiť možnosť špecifikácie
nesprávnych cieľových umiestnené zabrániť používateľom v úniku informácií. Môžete
nakonfigurovať nastavenie na zobrazenie obrazovky s potvrdením, aby sa zabránilo
používateľovi vytočiť zlé číslo pri špecifikácii pri zadávaní čísla kódovanej voľby v
telefónnom zozname.
Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať(P. 403)
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení(P. 403)
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 403)
Kontrola cieľových umiestnení pri odosielaní údajov(P. 404)
Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať
Obmedzte cieľové umiestnenia, ktoré možno špecifikovať pri odosielaní faxov alebo naskenovaných dokumentov na
„tie, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname“, „tie predtým použité“ alebo „tie, ktoré možno vyhľadať zo serverov
LDAP“. Keď je aktivovaná táto funkcia, stroj zabráni užívateľom zadať miesta určenia pomocou číselných tlačidiel, pridať
nové záznamy do telefónneho zoznamu a upraviť existujúce záznamy v telefónnom zozname.
<Ponuka>
určenia>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Obmedziť nové miesta
<Zap.>
● Táto funkcia neobmedzuje dostupné miesta určenia pre faxovanie z počítača.
faxu z počítača(P. 405)
Obmedzenie odosielania
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení
Zakážete špecifikáciu cieľových umiestnené z prenosových záznamov. Použitie tohto obmedzenia zabraňuje výber
cieľových umiestnení z prenosových záznamov v prípade funkcií Odoslať fax, Naskenovať a odoslať ako e-mail a
Naskenovať a uložiť do zdieľaného priečinka alebo na server FTP.
<Ponuka>
výpisu>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Obmedziť opät. odosl. z
<Zap.>
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname
Keď na špecifikáciu cieľových umiestnené používate čísla kódovanej voľby, musíte si presne zapamätať, ktoré cieľové
umiestnenie (alebo ktorá skupina) je uložená v príslušnom čísle kódovanej voľby. Ak si tieto čísla nepamätáte presne,
môžete odoslať svoje dokumenty na nechcené cieľové umiestnenia. Môžete zabrániť odosielaniu údajov nechceným
403
Spravovanie zariadenia
príjemcom konfiguráciou zariadenia na zobrazenie podrobností čísla kódovanej voľby, ktoré ste vybrali alebo zadali
ako cieľové umiestnenie odoslania na obrazovke pred odoslaním dokumentov na dané cieľové umiestnenie.
<Ponuka>
vytáč.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Potvrdiť – VYS. s kód.
<Zap.>
Kontrola cieľových umiestnení pri odosielaní údajov
Môžete nakonfigurovať nastavenie, aby sa zobrazila obrazovka potvrdenia cieľového umiestnenia pri spustení
odosielania faxu, e-mailu alebo faxu I-Fax. Ak je vybratá položka <Iba pre postupné odosielanie>, obrazovka s
potvrdením sa zobrazí len v prípade špecifikácie viacerých cieľových umiestnení.
<Ponuka>
odosl.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Potvrdiť m. urč. pred
Vyberte položku <Zap.> alebo <Iba pre postupné odosielanie>
ODKAZY
Odosielanie faxov I-Fax(P. 243)
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 285)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (Vyvolanie nastavení)(P. 307)
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
Obmedzenie funkcií odosielania faxov(P. 405)
404
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií odosielania faxov
34C3-07L
Môžete nastaviť rôzne obmedzenia pre odosielanie faxov, ktoré môžu zabrániť úniku informácií tretím stranám alebo
odoslaniu dokumentov na nesprávne cieľové umiestnenia.
Potvrdenie zadaného faxového čísla(P. 405)
Obmedzenie odosielania faxu z počítača(P. 405)
Obmedzenie sekvenčných vysielaní(P. 405)
Potvrdenie zadaného faxového čísla
Môžete nakonfigurovať nastavenie na zobrazenie obrazovky s potvrdením, aby sa zabránilo používateľovi vytočiť zlé
číslo pri zadávaní faxového čísla cieľového umiestnenia pomocou číselných tlačidiel.
<Ponuka>
číslo>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Potvrdiť zadané faxové
<Nastavenia faxu>
<Povoliť VYS. z ovládača
<Zap.>
Obmedzenie odosielania faxu z počítača
Užívateľom môžete zakázať faxovať z počítača.
<Ponuka>
faxu>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Vyp.>
Obmedzenie sekvenčných vysielaní
Môžete zakázať funkciu, ktorá hromadné odošle fax na viacero cieľových umiestnení (sekvenčné vysielanie).
<Ponuka>
odos.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Zap.>
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
405
<Nastavenia faxu>
<Obmedziť postupné
Spravovanie zariadenia
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (Vyvolanie nastavení)(P. 226)
Odosielanie faxov z vášho počítača (Faxovanie z počítača)(P. 239)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 354)
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení(P. 403)
406
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie tlače z počítača
34C3-07R
Môžete výrazne znížiť riziko úniku informácií obmedzením dokumentov, ktoré možno vytlačiť z počítača, na dokumenty
zabezpečenej tlače ( Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (Zabezpečená tlač)(P. 260) ).
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Zabezpečená tlač>
<Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
407
<Obmedziť úlohy tlačiarne>
<Zap.>
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií USB
34C3-07S
USB je pohodlný spôsob pripojenia periférnych zariadení a ukladania alebo relokácie dát, ale USB môže byť aj zdrojom
úniku informácií, ak nie je správne spravované. Pri manipulácii s pamäťovými zariadeniami USB buďte mimoriadne
opatrní. V tejto časti je opísané, ako obmedziť pripojenie cez port USB stroja a ako zakázať používanie pamäťových
zariadení USB.
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom(P. 408)
Obmedzenie funkcie skenovania na USB(P. 408)
Obmedzenie funkcie tlače z USB(P. 408)
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom
Môžete deaktivovať port USB počítačového pripojenia nachádzajúci sa na zadnej strane zariadenia. Ak je tento
konektor deaktivovaný, stroj nemôže komunikovať s počítačom pomocou USB. Toto nastavenie nemá vplyv na predný
konektor USB, ktorý slúži na pripojenie pamäťových zariadení USB.
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie>
ponuke <Použiť ako zariadenie USB> <Použiť>
<Nastavenia USB> Vyberte možnosť <Vyp.> v
<OK> Reštartujte zariadenie
Obmedzenie funkcie skenovania na USB
Môžete deaktivovať ukladanie údajov naskenovaných originálov do pamäťového zariadenia USB.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Nastavenia pamäťového
média> vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť funkciu skenovania>
<Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Obmedzenie funkcie tlače z USB
Môžete deaktivovať tlač dát z pamäťového zariadenia USB. Nedajú sa vytlačiť dáta z pamäťového zariadenia USB.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom>
média> Vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť funkciu tlače>
<Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
408
<Nastavenia pamäťového
Spravovanie zariadenia
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 278)
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 264)
409
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia komunikácie HTTP
34C3-07U
HTTP sa používa na komunikáciu cez sieť, napríklad keď pristupujete k stroju cez Remote UI (Vzdialené UR). Ak
používate pripojenie USB alebo inak nepoužívate HTTP, môžete deaktivovať HTTP na blokovanie škodlivých útokov
tretích strán cez nepoužívaný port HTTP.
● Deaktivovaním HTTP deaktivujete niektoré možnosti siete, napríklad Remote UI (Vzdialené UR), tlač WSD
a tlač cez službu Google Cloud Print.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Áno>
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 414)
Zmena čísiel portu(P. 372)
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 41)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 341)
410
<Použiť HTTP>
<Vyp.>
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
34C3-07W
Remote UI (Vzdialené UR) je užitočné, pretože nastavenia stroja môžete špecifikovať pomocou webového prehliadača
na počítači. Ak chcete použiť Remote UI (Vzdialené UR), stroj musíte cez sieť pripojiť k počítaču. Ak je stroj pripojený k
počítaču pomocou USB, alebo ak nepotrebujete použiť Remote UI (Vzdialené UR), možno budete chcieť deaktivovať
vzdialené UR na zníženie rizika ovládania vášho stroja na diaľku cez sieť škodlivými tretími osobami.
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Licencia/iné> <Nastavenia vzdialeného PR> Vyberte
možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť vzdialené PR> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 414)
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 410)
411
Spravovanie zariadenia
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov
34C3-07X
Zariadenie je vybavené bezpečnostnými funkciami, ktorých cieľom je zabrániť úniku dokumentov alebo ich manipulácii.
Podpis zariadenia
Digitálny podpis sa pridáva do naskenovaných dokumentov pomocou mechanizmu kľúča a certifikátu s cieľom
dokázať príjemcovi, že dokument bol vytvorený v zariadení. Príjemca môže overiť, či zariadenie vytvorilo
dokument a či dokument nie je sfalšovaný. Pred pridaním podpisu zariadenia musíte vygenerovať kľúč a
certifikát (certifikát zariadenia), ktorý sa použije ako podpis zariadenia použitím zariadenia. Generovanie
kľúča podpisu zariadenia(P. 413)
412
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča podpisu zariadenia
34C3-07Y
Môžete vygenerovať kľúč a certifikát pre podpis zariadenia, ktorý zobrazuje, že dokument bol naskenovaný v zariadení.
Certifikát sa pridá pri naskenovaní dokumentu a jeho konverzii na súbor PDF.
● Vygenerovať možno len jeden kľúč a certifikát pre podpis zariadenia. Nemožno ho odstrániť.
● Vyžaduje sa voliteľné súprava Súprava funkcií zabezpečenia na odosielanie súborov PDF.
možnosti(P. 695)
Systémové
● Kľúč a certifikát pre podpis zariadenia platia päť rokov. V prípade potreby ich obnovte.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Device Signature] a kliknite na tlačidlo [OK].
[Key and Certificate Settings].
➠ Vygeneruje sa kľúč a certifikát pre podpis zariadenia.
Obnovenie kľúča podpisu zariadenia a kľúča a certifikátu
1
Kliknite na tlačidlo [Update] napravo od kľúča a certifikátu pre podpis zariadenia.
2
Kliknite na tlačidlo [OK].
413
Spravovanie zariadenia
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
34C3-080
Pomocou webového prehliadača na vzdialené ovládanie stroja môžete skontrolovať dokumenty čakajúce na tlač alebo
stav stroja. Tiež môžete vytvoriť rôzne nastavenia. Môžete to urobiť bez toho, aby ste odišli od stola, čím sa uľahčí
správa systému. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre Remote UI (Vzdialené UR) nájdete v časti
Systémové prostredie(P. 689) .
Funkcie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov(P. 418)
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
Politika zabezpečenia(P. 431)
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 437)
Základy Remote UI (Vzdialeného UR)
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
414
Spravovanie zariadenia
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
34C3-081
Ak chcete stroj ovládať vzdialene, musíte do webového prehliadača zadať adresu IP stroja a spustiť Remote UI
(Vzdialené UR). Skontrolujte najprv adresu IP nastavenú pre stroj ( Zobrazenie nastavení siete(P. 38) ). Ak máte
nejaké otázky, obráťte sa na správcu siete.
1
Spustite webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://<adresa IP zariadenia>/“ a stlačte kláves [ENTER].
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek (napríklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie
● Keď je komunikácia s Remote UI (Vzdialeným UR) šifrovaná, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie
( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376) ). Keď nastavenia certifikátu alebo nastavenia TLS
nemajú žiadne chyby, pokračujte v prezeraní webovej stránky.
3
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR).
Keď je deaktivovaná správa ID oddelení
Podľa potreby vyberte položku [System Manager Mode] alebo [General User Mode] a zadajte hodnotu v
položke [Remote UI Access PIN].
[System Manager Mode]
Môžete vykonať všetky operácie a nastavenia Remote UI (Vzdialené UR). Zadajte správny ID v položke [System
Manager ID] a kód PIN v položke [System Manager PIN]. Nastavenie ID správcu systému a kódu
PIN(P. 349)
[General User Mode]
Môžete skontrolovať stav dokumentov alebo zariadenia a môžete tiež zmeniť niektoré nastavenia. Ak chcete
zistiť, či konkrétny dokument je v tlačovej fronte alebo chcete zrušiť tlač dokumentu v tlačovej fronte, zadajte
meno používateľa dokumentu v položke [User Name]. Meno používateľa sa nastaví automaticky na tlač
dokumentov založených na informáciách ako je názov počítača alebo prihlasovacie meno počítača.
[Remote UI Access PIN]
Ak je nastavení možnosť [Remote UI Access PIN], zadajte kód PIN.
UR)(P. 357)
415
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené
Spravovanie zariadenia
Keď je aktivovaná správa ID oddelení
Zadajte správny ID v položke [Department ID] a kód PIN v položke [PIN].
oddelení(P. 351)
4
Nastavenie správy ID
Kliknite na [Log In].
➠ Zobrazí sa stránka portálu (hlavná stránka).
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
Po prihlásení sa do Remote UI (Vzdialené UR) sa zobrazí nasledujúca stránka portálu. Táto časť opisuje položky
zobrazené na stránke portálu a základné operácie.
[Device Basic Information]
Zobrazuje aktuálny stav stroja a informácie o chybe. Ak sa vyskytla chyba, môže sa zobraziť odkaz na stránku
informácií o chybe.
[Consumables Information]
Zobrazí informácie o papieri a zvyšné množstvo tonera v kazetách s tonerom.
[Support Link]
Zobrazuje odkaz na podporu špecifikovaný v menu [Support Link] pod položkou [License/Other].
416
Spravovanie zariadenia
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
[Language]
Vyberiete jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialené UR).
[Log Out]
Odhlási vás z Remote UI (Vzdialeného UR). Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
[Mail to System Manager]
Zobrazí sa okno na vytvorenie e-mailu pre správcu systému špecifikovaného v menu [System Manager
Information] pod [User Management].
[Status Monitor/Cancel]
Zobrazí stránku [Status Monitor/Cancel]. V prípade ktorýchkoľvek čakajúcich dokumentov môžete
skontrolovať stav, históriu alebo zrušiť spracovanie.
[Settings/Registration]
Zobrazuje stránku [Settings/Registration]. Keď ste sa prihlásili v režime správcu systému, môžete zmeniť
položky nastavení a uložiť/načítať uložené údaje. Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 424)
[Address Book]
Zobrazuje čísla kódovanej voľby a zoznam Obľúbené uložené v telefónnom zozname. Keď ste sa prihlásili v
režime správcu systému, môžete tiež uložiť alebo upraviť telefónny zoznam. Uloženie cieľových
umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
[Application Library]
Zobrazí stránku s nastavením Application Library.
417
Spravovanie zariadenia
Kontrola stavu a výpisov
34C3-082
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 418)
Kontrola aktuálneho stavu prijatých dokumentov(P. 419)
Kontrola histórie dokumentov(P. 419)
Kontrola informácií o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať(P. 419)
Kontrola informácií o chybe(P. 420)
Kontrola spotrebného materiálu(P. 420)
Kontrola špecifikácií zariadenia(P. 421)
Kontrola informácií o správcovi systému(P. 421)
Kontrola počítadla celkovej tlače(P. 422)
Kontrola histórie kaziet s tonerom(P. 422)
Kontrola stavu používania zariadenia(P. 423)
● Názov súboru dokumentu sa nemusí zobrazovať celý. K názvu súboru sa dá pripojiť vytlačený názov
aplikácie.
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov
Zobrazí sa zoznam aktuálne tlačených dokumentov alebo dokumentov čakajúcich na tlač.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
[Status Monitor/Cancel] [Job Status] v ponuke [Print]
● Kliknutím na [Cancel] môžete zmazať úlohu dokumentu.
● Nezávisle od nastavenia správy ID oddelení sa uvedú všetky aktuálne tlačené dokumenty a
dokumenty čakajúce na tlač.
● Ak ste zadali svoje používateľské meno, keď ste sa prihlásili v režime koncového používateľa, vaše
používateľské meno sa zobrazí iba na dokumentoch, ktoré ste tlačili vy.
418
Spravovanie zariadenia
● Kliknite na položku [Job Number] na pozastavených dokumentoch a zabezpečených dokumentoch,
aby sa zobrazili podrobné informácie. Môžete skontrolovať užívateľské meno a počet strán tlačeného
dokumentu.
Kontrola aktuálneho stavu prijatých dokumentov
Môžete skontrolovať výpisy prijatých faxov a dokumentov I-Fax. Tiež môžete kliknúť na tlačidlo [Delete] pre prijatý
faxový dokument a vymazať ho.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
[Status Monitor/Cancel] [Job Status] v ponuke [RX]
● Ak chcete vykonať nasledujúce operácie pre prijatý faxový dokument, musíte sa prihlásiť v režime
správcu systému a nastaviť položku <Použiť ukážku faxu> na možnosť <Zap.>.
- Kliknutím na tlačidlo [Print All] vytlačte všetky prijaté dokumenty.
- Kliknutím na tlačidlo [Print] vytlačte dokumenty čakajúce na tlač.
- Kliknutím na položku [Job Number] zobrazíte podrobné informácie a ukážku dokumentu čakajúceho
na tlač.
Kontrola histórie dokumentov
Výpisy úloh tlače, kopírovania, odoslania (TX) a prijatia (RX) sú zobrazené.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Job Log]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
Kontrola informácií o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať
Informácie o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať.
419
Spravovanie zariadenia
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
(P. 415) ) [Status Monitor/Cancel] [Forwarding Errors]
● Po prihlásení sa v režime správcu systému môžete kliknutím na tlačidlo [Delete] odstrániť dokumenty,
ktoré sa nepodarilo presmerovať.
● Po prihlásení sa v režime správcu systému môžete kliknutím na tlačidlo [Job Number] zobraziť
podrobné informácie alebo ukážku dokumentu, ktorý sa nepodarilo presmerovať.
Kontrola informácií o chybe
Keď sa vyskytne chyba, na tejto stránke sa zobrazí kliknutím na hlásenie zobrazené pod položkou [Error Information]
na stránke portálu (hlavná stránka). Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
[Status Monitor/Cancel] [Error Information]
Kontrola spotrebného materiálu
Zobrazí sa veľkosť a typ papiera v zdroji papiera, výrobné číslo tonerovej kazety atď. Môžete tiež kliknúť na položku
[Check Consumables Details] na stránke portálu (hlavná stránka), aby sa zobrazila táto stránka ( Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 416) ).
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Consumables]
420
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
Spravovanie zariadenia
Kontrola špecifikácií zariadenia
Zobrazí sa maximálna rýchlosť tlače a funkcie zariadenia.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Features]
Kontrola informácií o správcovi systému
Zobrazia sa informácie o stroji a správcovi systému. Názov zariadenia a ďalšie informácie správcu systému tu
zobrazené zodpovedajú nastaveniam v ponuke [System Manager Information] na stránke [User Management] alebo v
ponuke [Device Information Settings] na stránke [Device Management].
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
[Device Information]
421
Spravovanie zariadenia
Kontrola počítadla celkovej tlače
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré boli vytlačené funkciami kopírovania, tlače a faxovania.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
[Status Monitor/Cancel] [Check Counter]
Kontrola histórie kaziet s tonerom
Môžete skontrolovať výpisy používania kaziet s tonerom a ďalšie výpisy.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Cartridge Log]
422
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415) )
Spravovanie zariadenia
Kontrola stavu používania zariadenia
Zobrazuje sa celkový mesačný objem výtlačkov a celková mesačná spotreba energie. Môžete zobraziť obrazovku s
ekologickými informáciami a zmeniť nastavenia, aby ste šetrili papier a spotrebu energie.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
(P. 415) ) [Status Monitor/Cancel] [Eco Information]
ODKAZY
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 416)
423
Spravovanie zariadenia
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)
34C3-083
Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete zmeniť rôzne nastavenia stroja. Väčšina nastavení sa dá nastaviť aj na
stroji, ale niektoré nastavenia sa dajú nastaviť iba pomocou Remote UI (Vzdialeného UR). Táto časť opisuje základný
priebeh zmeny nastavení zariadenia pomocou Remote UI (Vzdialené UR).
● Niektoré nastavenia možno zmeniť len po prihlásení v režime správcu systému.
● Niektoré nastavenia môžu vyžadovať úkony líšiace sa od tu uvedeného postupu.
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
Kliknite na nastavenie, ktoré chcete konfigurovať, v ponuke na ľavej strane
obrazovky.
V prípade potreby kliknite na odkaz, aby sa zobrazila požadovaná stránka.
424
Spravovanie zariadenia
5
Kliknite na [Edit].
6
Špecifikujte potrebné nastavenia.
7
Kliknite na [OK].
425
Spravovanie zariadenia
8
V prípade potreby reštartujte zariadenie.
● Vypnite stroj a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
● Informácie o tom, či je potrebné reštartovať počítač, nájdete v správe na obrazovke úprav.
426
Spravovanie zariadenia
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené
UR)
1660-083
34C3-084
Použitím počítača môžete uložiť cieľové umiestnenia v telefónnom zozname zariadenia a upraviť informácie o
uložených cieľových umiestneniach. Tu špecifikujte cieľové umiestnenie zdieľaného priečinka alebo servera FTP.
● Nastavenia môžete zmeniť, len keď ste sa prihlásili v režime správcu systému.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Address Book] na stránke portálu.
(Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote UI
Ak sa zobrazí stránka na zadanie kódu PIN
● Telefónny zoznam je chránený pomocou kódu PIN. Zadajte kód [PIN] a kliknite na [OK].
3
Kliknite na [Coded Dial].
● Miesta určenia sa dajú uložiť aj do menu Obľúbené. V takomto prípade kliknite na voľbu [Favorites] namiesto
voľby [Coded Dial]. Obľúbené(P. 175)
4
Kliknite na textový odkaz pod položkou [Number], [Type] alebo [Name] pre položku s
názvom Not Registered.
● Kliknutím na príslušný textový odkaz v menu [Number], [Type] alebo [Name] môžete upraviť uložené
miesto určenia.
● Kliknutím na príslušné tlačidlo [Delete] môžete zmazať uložené cieľové umiestnenie.
● Ak odstránite cieľové umiestnenie z telefónneho zoznamu, odstráni sa aj z obľúbených nastavení.
Uloženie často používaných nastavení(P. 167)
427
Spravovanie zariadenia
5
Vyberte typ miesta určenia na uloženie a kliknite na tlačidlo [OK].
● Ak chcete uložiť cieľové umiestnenie zdieľaného priečinka alebo servera FTP, vyberte položku [File].
6
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Ak chcete uložiť cieľové umiestnenie faxu
[Name]
Zadajte názov cieľového umiestnenia.
[Fax Number]
Zadajte číslo faxu alebo cieľové umiestnenie.
[ECM TX]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby bolo možné vykonať toto: ak sa v posielanom obraze vyskytne chyba,
chyba sa skontroluje a opraví, aby sa zabránilo odoslaniu nesprávneho obrazu.
[Speed]
Ak začatie prenosu trvá príliš dlho, podobne ako pri slabom telefónnom spojení, rýchlosť začiatku prenosu
môžete nastaviť na nižšiu hodnotu.
[Long Distance]
Pri ukladaní zahraničných faxových čísel špecifikujte položky [International (1)] až [International (3)] podľa
podmienok prenosu.
● Tiež môžete špecifikovať položky [ECM TX] a [Speed] z ponuky <Nastavenia faxu> ( <Odoslať>(P. 521) ) na
ovládacom paneli. Pre podrobné nastavenia miest určenia uložené v telefónnom zozname sú však
aktivované nastavenia vykonané pod položkou <Tel. zoznam>.
428
Spravovanie zariadenia
Uloženie cieľového umiestnenia e-mailu alebo faxu I-Fax
[Name]
Zadajte názov cieľového umiestnenia.
[E-Mail Address]/[I-Fax Address]
Zadajte e-mailovú adresu cieľového umiestnenia.
Uloženie cieľového umiestnenia zdieľaného priečinka alebo servera FTP
[Name]
Zadajte názov cieľového umiestnenia.
[Protocol]
Vyberte protokol pre cieľové umiestnenie.
[Windows (SMB)]
Túto položku vyberte pri uložení zdieľaného priečinka ako cieľového umiestnenia.
[FTP]
Túto položku vyberte pri uložení servera FTP ako cieľového umiestnenia.
[Host Name]
● V prípade zdieľaného priečinka
Zadajte názov počítača alebo adresu IP. Môžete zahrnúť cestu k zdieľanému priečinku s názvom počítača
alebo adresou IP (napríklad \\swan\share alebo \\192.168.2.100\share).
● V prípade servera FTP
Zadajte adresu IP servera FTP (napríklad 192.168.2.100).
Používanie servera DNS
● Môžete tiež zadať názov hostiteľa (alebo FQDN) namiesto názvu počítača alebo adresy IP (napríklad pre
zdieľaný priečinok: „\\swan.organization.company.com\share“).
429
Spravovanie zariadenia
[Folder Path]
Zadajte umiestnenie priečinka, do ktoré sa odošlú údaje.
● V prípade zdieľaného priečinka
Použite \ ako oddeľovač. Špecifikujte úroveň, ktorá sleduje cestu špecifikované v ponuke [Host Name].
● V prípade servera FTP
Použite / ako oddeľovač. Cesta je absolútna, keď znak / je umiestnený na vrchu. V opačnom prípade ide o
relatívnu cestu príslušnú k aktuálnemu adresáru používateľa, ktorý bol prihlásený.
[User Name]
Zadajte meno používateľa nastavené pre zdieľaný priečinok alebo server FTP.
[Set Password]
Ak chcete nastaviť heslo pre zdieľaný priečinok alebo server FTP, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte
[Password].
Uistite sa, že je vybratý rovnaký jazyk zobrazenia v počítači aj v Remote UI
(Vzdialené UR).
● Položky [Host Name] a [Folder Path] sa nemusia zobraziť správne alebo sa nimi nebude dať
prechádzať.
7
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 437)
Telefónny zoznam(P. 587)
430
Spravovanie zariadenia
Politika zabezpečenia
34C3-085
Je bežnou praxou organizácií prijať politiku zabezpečenia definujúcu základné ciele a normy bezpečnosti informácií,
podľa ktorých sa budú prevádzkovať informačné zariadenia, ako sú počítače a multifunkčné tlačiarne. Ak má vaša
organizácia aktívnu politiku zabezpečenia, použite ju aj v prípade tohto zariadenia.
Zobrazenie politiky zabezpečenia(P. 431)
Položky politiky zabezpečenia(P. 431)
Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie(P. 436)
Zobrazenie politiky zabezpečenia
Pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené UR) môžete zobraziť politiku zabezpečenia nastavenú v zariadení.
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Kliknite na položky [Security Settings]
Obrazovka Remote
[Confirm Security Policy].
Položky politiky zabezpečenia
Vo funkcii Remote UI (Vzdialené UR) sú zobrazené tieto položky. Zobrazia sa aj položky týkajúce sa funkcií
nedostupných v tomto zariadení, ktoré však nemajú vplyv na prevádzku zariadenia.
◼ [Interface]
[Wireless Connection Policy]
Zabránite neoprávnenému prístupu zakázaním bezdrôtových pripojení.
[Prohibit Use of Direct Connection] Položka <Použiť priame pripojenie> je nastavená na možnosť
<Nastavenia priameho
<Vyp.>. Prístup do zariadenia nie je možný z mobilných
pripojenia>(P. 460)
zariadení.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Položka <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN> je nastavená na
možnosť <Káblová sieť LAN>. Nemožno vytvoriť bezdrôtové
spojenie so zariadením cez bezdrôtový smerovač LAN alebo
prístupový bod.
431
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú
LAN>(P. 458)
Spravovanie zariadenia
[USB Policy]
Zabránite neoprávnenému prístupu a úniku zakázaním pripojenia USB.
[Prohibit Use as USB Device]
Položka <Použiť ako zariadenie USB> je nastavená na
možnosť <Vyp.>. K počítaču sa nemožno pripojiť
prostredníctvom rozhrania USB.
[Prohibit Use as USB Storage Device] Položka <Použiť úložné zariadenie USB> je nastavená na
možnosť <Vyp.>. Nemožno používať pamäťové zariadenia
USB.
<Použiť ako zariadenie
USB>(P. 473)
<Použiť úložné zariadenie
USB>(P. 473)
◼ [Network]
[Communication Operational Policy]
Zvýšite zabezpečenie komunikácie vyžadovaním overenia podpisov a certifikátov.
[Always Verify Signatures for SMS/
WebDAV Server Functions]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Always Verify Server Certificate
When Using TLS]
Nasledujúce nastavenia v položkách [Use TLS for SMTP] a
[Use TLS for POP] sú nastavené na možnosť [On].
● [Verify Certificate]
● [Add CN to Verification Items]
Nasledujúce nastavenia v položke [Use Google Cloud Print]
sú nastavené na možnosť [On].
● [Verify Server Certificate]
Konfigurácia nastavení
komunikácie
prostredníctvom e-mailu
alebo faxu I-Fax(P. 89)
Registrácia zariadenia
v službe Google Cloud
Print(P. 341)
Uloženie serverov
LDAP(P. 63)
● [Add CN to Verification Items]
Nasledujúce nastavenia v položke [Confirm TLS Certificate for
LDAP Server Access] v ponukách [LDAP Server (For Search)] a
[LDAP Server (For Authentication)] sú nastavené na možnosť
[On].
● [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]
● [Add CN to Verification Items]
[Prohibit Cleartext Authentication for Položka <Metóda overenia vyčlen. portu> je nastavená na
Server Functions]
možnosť <Režim 2>. Pri používaní zariadenia ako servera nie
je k dispozícii overenie obyčajného textu a funkcie, ktoré
<Metóda overenia
vyčlen. portu>(P. 468)
používajú overenie jednoduchého textu.
[Prohibit Use of SNMPv1]
V ponuke <Nastavenia SNMP>, je položka <Nastavenia
SNMPv1> nastavená na možnosť <Vyp.>. Pri získavaní
informácií o zariadení z počítača nemožno použiť SNMPv1.
<Nastavenia
SNMP>(P. 467)
● Toto nastavenie neplatí pre komunikáciu si sieťami IEEE 802.1X, aj keď je položka [Always Verify Server
Certificate When Using TLS] nastavená na možnosť [On].
● Ak je položka [Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions] nastavená na možnosť [On] a softvér
správy zariadenia alebo verzia ovládača nie je aktuálna, možno sa nebude dať pripojiť k zariadeniu. Uistite
sa, že používate najnovšie verzie.
[Port Usage Policy]
432
Spravovanie zariadenia
Zabránite externým únikom zatvorením nepoužívaných portov.
[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
V ponuke <Nastavenia LPD>, je položka <Použiť tlač s LPD>
nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno vykonať tlač LPD.
[Restrict RAW Port (Port Number:
9100)]
V ponuke <Nastavenia RAW>, je položka <Použiť tlač s RAW>
<Nastavenia
nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno vykonať tlač RAW. RAW>(P. 465)
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, Nasledujúce nastavenia v položke <Nastavenia WSD> sú
60000)]
nastavené na možnosť <Vyp.>. Nemožno používať funkcie
WSD.
<Nastavenia
LPD>(P. 465)
<Nastavenia
WSD>(P. 465)
● <Použiť tlač s WSD>
● <Použiť prezeranie WSD>
● <Použiť skenovanie WSD>
● <Použiť skenovanie z počítača>
● <Použiť Multicast Discovery>
[Restrict BMLinkS Port (Port Number:
1900)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
Časť nastavení na povolenie tlače z mobilných zariadení
pomocou aplikácií sa nastaví na možnosť <Vyp.> a
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 318)
deaktivuje tak tlač z mobilných zariadení pomocou aplikácií.
[Restrict SMB Port (Port Number: 137,
138, 139, 445)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict Dedicated Port (Port Number:
9002, 9006, 9007, 9011-9015,
Položka <Použiť vyčlenený port> je nastavená na možnosť
<Vyp.>. Nemožno používať vyčlenené porty.
<Použiť vyčlenený
port>(P. 468)
9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317,
47545-47547)]
[Restrict Remote Operator's Software
Port (Port Number: 5900)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
úroveň zabezpečenia.
[Restrict mDNS Port (Port Number:
5353)]
Nasledujúce nastavenia sa nastavia na možnosť <Vyp.> a
časť nastavení na povolenie tlače z mobilných zariadení
pomocou aplikácií sa tiež nastaví na možnosť <Vyp.>.
<Nastavenia
mDNS>(P. 464)
Registrácia zariadenia
Deaktivuje sa hľadanie siete alebo vykonanie automatických v službe Google Cloud
nastavení pomocou mDNS. Navyše sa deaktivuje aj časť
Print(P. 341)
tlače z mobilných zariadení pomocou aplikácii.
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P.
318)
● <Nastavenia mDNS>
<IPv4>
<Použiť mDNS>
● <Nastavenia mDNS>
<IPv6>
● [Use Google Cloud Print]
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
<Použiť mDNS>
[Local Print]
V ponuke [Multicast Discovery Settings] je položka
[Discovery Response] nastavená na možnosť [Off].
Nemožno hľadať sieť ani vykonať automatické nastavenia
Konfigurácia
komunikácie SLP so
softvérom správy
pomocou SLP.
zariadení(P. 74)
433
Spravovanie zariadenia
[Restrict SNMP Port (Port Number:
161)]
V ponuke <Nastavenia SNMP> sú položky <Nastavenia
<Nastavenia
SNMPv1> a <Nastavenia SNMPv3> nastavené na možnosť
SNMP>(P. 467)
<Vyp.> a položka <Sken. s Canon PRINT Business> je
<Sken. s Canon PRINT
nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno získať informácie o Business>(P. 552)
zariadení z počítača ani nakonfigurovať nastavenia
pomocou SNMP.
◼ [Authentication]
[Authentication Operational Policy]
[Prohibit Guest Users to Use Device] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force Setting of Auto Logout]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Password Operational Policy]
[Prohibit Caching of Password for External Servers]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Prohibit Use of Default Password for Remote Access] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Password Settings Policy]
[Minimum Number of Characters for Password]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Password Validity Period]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive
Characters]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Lockout Policy]
Zablokujete prihlásenie používateľov na určitý čas po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie po sebe.
[Enable Lockout]
V ponuke <Zamknutie>, je položka <Povoliť zamknutie> nastavená na
možnosť <Zap.>. Špecifikujte hodnote pre položky <Prah zamknutia> a
<Obdobie zamknutia>.
434
<Zamknutie>(P. 558)
Spravovanie zariadenia
◼ [Key/Certificate]
Chráňte dôležité údaje tým, že zabránite používaniu slabého šifrovania alebo uložením šifrovaných hesiel a kľúčov
používateľov do určenej hardvérovej súčasti.
[Prohibit Use of Weak Encryption]
Položka <Zakázať použív. slabého šifr.> je nastavená na
<Nastavenia
možnosť <Zap.>. Nemožno používať slabé šifrovanie.
šifrovania>(P. 558)
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak
Encryption]
V ponuke <Zakázať použív. slabého šifr.>, je položka
<Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.> nastavená na
možnosť <Zap.>. Nemožno používať kľúč alebo
certifikát so slabým šifrovaním.
[Use TPM to Store Password and Key]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení
tak úroveň zabezpečenia.
<Nastavenia
šifrovania>(P. 558)
◼ [Log]
[Force Recording of Audit Log] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force SNTP Settings]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
◼ [Job]
[Printing Policy]
[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Sending/Receiving Policy]
Obmedzíte operácie odoslania pre miesta určenia a obmedzíte spôsob spracovania prijatých údajov.
[Allow Sending Only to Registered
Addresses]
Položka <Obmedziť nové miesta určenia> je nastavená
<Obmedziť nové miesta
na možnosť <Zap.>. Možno odosielať len do miest
určenia>(P. 521)
určenia uložených v telefónnom zozname.
[Force Confirmation of Fax Number]
Položka <Potvrdiť zadané faxové číslo> je nastavená
na možnosť <Zap.>. Používatelia musia pri odosielaní
faxu znova zadať faxové číslo pre potvrdenie.
[Prohibit Auto Forwarding]
V ponuke <Funkcia preposielania> je položka <Použiť
<Nastavenia
funkciu preposielania> nastavená na možnosť <Vyp.>. preposielania>(P. 539)
Nemožno automaticky presmerovať faxy.
<Potvrdiť zadané faxové
číslo>(P. 531)
◼ [Storage]
[Force Complete Deletion of Data] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
435
Spravovanie zariadenia
Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie
Môžete importovať politiku zabezpečenia upravenú v rade zariadení imageRUNNER ADVANCE alebo pomocou softvéru
správy zariadenia, aby ste ju použili na toto zariadenie. Navyše môžete exportovať politiku zabezpečenia použitú na
toto zariadenie, aby sa použila na ďalšie zariadenia*. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 437)
*
Len zariadenia od spoločnosti Canon, ktoré sú kompatibilné s nastaveniami politiky zabezpečenia
● Nastavenia politiky zabezpečenia možno importovať, len ak je heslo nastavenia politiky zabezpečenia na
exportujúcom zariadení rovnaké ako heslo na importujúcom zariadení alebo ak nebolo nastavené heslo pre
importujúce zariadenie. Ak heslo pre importujúce zariadenie nebolo nastavené, heslo nakonfigurované pre
exportujúce zariadenie sa nastaví pre importujúce zariadenie.
● Na tomto zariadení nemôžete nastaviť alebo zmeniť politiku zabezpečenia.
436
Spravovanie zariadenia
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
34C3-086
Údaje nastavení telefónneho zoznamu a zariadenia môžete uložiť v počítači (export). Dáta uložené v počítači sa
dajú aj uložiť do stroja (import). Miesta určenia z telefónneho zoznamu je možné jednoducho skopírovať do
viacerých strojov.* Na použitie týchto funkcií je potrebné, aby ste sa prihlásili v režime správcu systému.
*
Ak používate rovnaký model, môžete importovať alebo exportovať údaje nastavení zariadenia.
Exportovanie údajov nastavení(P. 437)
Importovanie údajov nastavení(P. 438)
Nevypínajte stroj, kým sa nedokončí proces importu alebo exportu
● Dokončenie procesu môže trvať niekoľko minút. Ak sa stroj počas procesu vypne, môžu sa poškodiť dáta
alebo stroj.
Počas procesu importovania alebo exportovania nepoužívajte zariadenie
● Pred importovaním alebo exportovaním skontrolujte, že práve neprebieha žiadna operácia, napríklad tlač
dokumentov.
● V prípade nastavení, ktoré nemožno importovať alebo exportovať, si pozrite časť
s nastaveniami(P. 446) .
Zoznam ponúk
● Údaje nastavenia môžete importovať alebo exportovať prostredníctvom pamäťového zariadenia USB
použitím ovládacieho panela zariadenia. <Import/export>(P. 556)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 424) .
Exportovanie údajov nastavení
Môžete exportovať telefónny zoznam a údaje nastavení zariadenia a uložiť ich v počítači. Údaje telefónneho zoznamu
môžete exportovať ako informačný súbor konfigurácie zariadenia (*.dcm) alebo súbor telefónneho zoznamu
spoločnosti Canon (*.abk). Vyberte informačný súbor konfigurácie zariadenia, aby ste uložili údaje ako záložnú kópiu
alebo skopírovali údaje telefónneho zoznamu do rovnakého modelu zariadenia. Vyberte typ súboru telefónneho
zoznamu spoločnosti Canon Address Book, aby ste skopírovali údaje telefónneho zoznamu do ovládača faxu alebo
iného modelu zariadenia. Odporúča sa pravidelne zálohovať dôležité nastavenia.
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Vyberte položky [Data Management]
[Export].
437
Obrazovka Remote
Spravovanie zariadenia
4
Vyberte nastavenia na exportovanie a špecifikujete heslo šifrovania.
[Address Book (ABK)]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete importovať údaje z telefónneho zoznamu ako súbor telefónneho
zoznamu spoločnosti Canon (*.abk).
● Ak je začiarknuté políčko položky [Address Book (ABK)], nemôžete exportovať nastavenia zariadenia naraz
s údajmi telefónneho zoznamu.
[Address Book]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete importovať údaje z telefónneho zoznamu ako informačný súbor
konfigurácie zariadenia (*.dcm).
[Address Book PIN]
Ak je telefónny zoznam chránený kódom, zadajte kód pre telefónny zoznam.
telefónneho zoznamu(P. 401)
Obmedzenie používania
[Settings/Registration]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete exportovať údaje nastavení zariadenia.
[Encryption Password]
Zadajte heslo na šifrovania exportovaných údajov pozostávajúce z alfanumerických znakov. Rovnaké heslo
zadajte aj v položke [Confirm]. Ak je začiarknuté políčko položky [Address Book] alebo [Settings/Registration],
údaje nemožno exportovať bez nastavenia hesla šifrovania.
● Heslo sa vyžaduje pri importovaní exportovaných údajov.
5
6
Importovanie údajov nastavení(P. 438)
Kliknite na [Start Exporting].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a určte miesto, kam sa uložia exportované
dáta.
➠ Uložia sa dáta nastavení.
Importovanie údajov nastavení
Načítajte (importujte) údaje, ktoré boli exportované zo zariadenia. Importovať môžete aj údaje nastavení zariadenia z
iného zariadenia do svojho zariadenia, ak sú to rovnaké modely.
438
Spravovanie zariadenia
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 415)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 416)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Data Management]
4
Špecifikujte súbor, zadajte heslo a vyberte nastavenia na importovanie.
[Import].
[File Path]
Kliknite na tlačidlo [Browse] a vyberte súbor. Importovať môžete len informačný súbor konfigurácie
zariadenia (*.dcm) a súbor telefónneho zoznamu spoločnosti Canon (*.abk). Ak vyberiete typ súboru
telefónneho zoznamu spoločnosti Canon, nemusíte nastavovať žiadne ďalšie položky.
[Decryption Password]
Zadajte heslo nastavené pri exportovaní nastavení.
[Address Book]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete exportovať údaje z telefónneho zoznamu.
● Importovanie údajov z telefónneho zoznamu prepíše záznamy v telefónnom zozname aktuálne uložené v
zariadení.
[Address Book PIN]
Ak je telefónny zoznam chránený kódom, zadajte kód pre telefónny zoznam.
telefónneho zoznamu(P. 401)
Obmedzenie používania
[Settings/Registration]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete importovať údaje nastavení zariadenia.
5
Kliknite na [Start Importing].
6
Kliknite na [OK].
➠ Vybraté údaje nastavení sa načítajú do zariadenia.
7
Kliknite na [OK].
439
Spravovanie zariadenia
➠ Ak je vybraté začiarkavacie políčko [Settings/Registration] v kroku 4, zariadenie sa automaticky reštartuje.
440
Spravovanie zariadenia
Aktualizácia firmvéru
34C3-087
V prípade firmvéru vyberte spôsob aktualizácie v závislosti od podmienok inštalácie zariadenia. K dispozícii sú dva
spôsoby aktualizácie: 1 – Pomocou zariadenia získate prístup k najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte
aktualizáciu, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení nie je najnovšia. 2 – Pomocou zariadenia získate prístup k
najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte aktualizáciu z počítača, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení
nie je najnovšia. V prostredí, v ktorom sa nemožno pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, vytvorte
pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN alebo rozhrania USB a aktualizáciu vykonajte z počítača.
Podmienky inštalácie tlačiarne
Spôsob inštalácie aktualizácie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 441)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 441)
Aktualizácia z počítača(P. 442)
Pripojenie pomocou rozhrania USB
Aktualizácia z počítača(P. 442)
● Ak ste v prostredí IPv6, nemôžete vykonať aktualizáciu firmvéru. Použitie rozhranie USB na opätovné
vytvorenie pripojenia a vykonajte aktualizáciu z počítača.
Kontrola verzie firmvéru
● Verziu firmvéru môžete skontrolovať z ovládacieho panela zariadenia. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa
uistite, že sa aktualizácia vykonala správne. Kontrola verzie firmvéru(P. 442)
Aktualizácia prostredníctvom internetu
Zo zariadenia získajte prístup k serveru Canon a aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.
1
Vyberte položku <Aktualizovať firmvér> na obrazovke Domov.
Domov(P. 120)
Obrazovka
➠ Vykoná sa kontrola na zistenie najnovšieho firmvéru.
● Ak sa zobrazí správa <Toto je najnovšia verzia firmvéru.>, nie je potrebná aktualizácia firmvéru.
2
Ak sa zobrazí licenčná obrazovka, vyberte položku <Accept>.
3
Vyberte <OK>.
➠ Po dokončení aktualizácie firmvéru sa automaticky reštartuje zariadene.
441
Spravovanie zariadenia
● Počas reštartovania nevypínajte zariadenie.
Aktualizácia z počítača
Po stiahnutí najnovšej verzie firmvéru z webovej lokality Canon, použite obslužný softvér User Support Tool na
aktualizáciu firmvéru z počítača. Informácie o spôsobe aktualizácie firmvéru z počítača nájdete v časti User Support
Tool Operation Guide (Príručka ovládania nastroja používateľskej podpory), ktorá je súčasťou firmvéru.
Uvedenie zariadenia do stavu čakania aktualizácie firmvéru
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Licencia/iné>
<Aktualizovať firmvér>
<Cez PC>
Kontrola verzie firmvéru
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Licencia/iné>
4
Vyberte <Informácie o verzii>.
Obrazovka Domov(P. 120)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 131)
<Aktualizovať firmvér>.
➠ Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru.
442
<Áno>
Spravovanie zariadenia
Inicializácia nastavení
34C3-088
Môžete obnoviť nasledujúce nastavenia:
Inicializácia menu(P. 443)
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 443)
Inicializácia telefónneho zoznamu(P. 444)
Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 444)
Inicializácia menu
Môžete obnoviť nastavenia stroja ( Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 446) ). V závislosti od vybratého nastavenia
možno budete musieť po inicializácii reštartovať zariadenie.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
ktorú chcete inicializovať
<Áno>
<Správa dát>
<Inicializovať ponuku>
Vyberte položku,
(V prípade potreby reštartujte zariadenie)
● Môžete obnoviť nastavenia len pre položku <Sieť> v ponuke <Predvoľby>.
<Ponuka>
zariadenie
<Predvoľby>
<Sieť>
<Inicializovať nastavenia siete>
<Áno>
<OK>
Reštartujte
Inicializácia kľúča a certifikátu
Môžete obnoviť nastavenia kľúča a certifikátu a certifikátu CA. Poznámka: Všetky kľúče a certifikáty a certifikáty CA v
zariadení (okrem vopred nainštalovaných kľúčov a certifikátov CA) sa po inicializácii odstránia.
● Po inicializácii funkcie vyžadujúce kľúče a certifikát, napríklad šifrovaná komunikácia TLS a IKE z komunikácie
IPSec, nie sú dostupné. Ak chcete používať tieto funkcie, nakonfigurujte nastavenia kľúča a certifikátu a
funkcie aktivujte znova.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa dát>
443
<Inicializovať kód a certifikát>
<Áno>
Spravovanie zariadenia
Inicializácia telefónneho zoznamu
Môžete obnoviť nastavenia telefónneho zoznamu. Upozorňujeme, že po inicializácii sa odstránia všetky informácie
uložené v telefónnom zozname.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa dát>
<Inicializovať tel. zoznam>
<Áno>
Inicializácia všetkých dát/nastavení
To umožňuje obnovu všetkých údajov a nastavení zariadenia, vrátane výpisov, na predvolene nastavené hodnoty. Tým
zabránite úniku citlivých údajov pri výmene alebo likvidácii zariadenia. Po dokončení inicializácie sa automaticky
reštartuje zariadenie.
● Pred inicializáciou sa uistite, že sa žiadne dokumenty nespracovávajú ani nečakajú na spracovanie. Tieto
dokumenty sa po vykonaní inicializácie odstránia.
● Ak chcete použiť zariadenie po inicializácii, musíte nakonfigurovať všetky nastavenia od začiatku.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376)
Uloženie cieľových umiestnení(P. 175)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené UR)(P. 427)
444
<Áno>
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami .............................................................................................................. 446
<Predvoľby> ....................................................................................................................................................... 447
<Nastavenia zobrazenia> .............................................................................................................................. 448
<Rozloženie anglickej klávesnice> ................................................................................................................ 452
<Nastavenia časovača/energie> ................................................................................................................... 453
<Sieť> ........................................................................................................................................................... 458
<Externé rozhranie> ..................................................................................................................................... 473
<Zjednodušenie ovládania> .......................................................................................................................... 474
<Nastavenie/údržba> ........................................................................................................................................ 475
<Upraviť kvalitu obrazu> .............................................................................................................................. 476
<Údržba> ...................................................................................................................................................... 485
<Nastavenia funkcií> ........................................................................................................................................ 486
<Spoločné> ................................................................................................................................................... 487
<Kopírovať> .................................................................................................................................................. 493
<Tlačiareň> ................................................................................................................................................... 495
<Odoslať> ..................................................................................................................................................... 521
<Prijať/preposlať> ......................................................................................................................................... 534
<Uloženie/prístup k súborom> ..................................................................................................................... 540
<Zabezpečená tlač> ...................................................................................................................................... 546
<Nastaviť miesto určenia> ................................................................................................................................ 547
<Nastavenia správy> ......................................................................................................................................... 548
<Správa používateľov> .................................................................................................................................. 549
<Správa zariadenia> ..................................................................................................................................... 550
<Licencia/iné> ............................................................................................................................................... 554
<Správa dát> ................................................................................................................................................ 556
<Nastav. zabezpečenia> ............................................................................................................................... 558
445
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
34C3-089
Zariadenie môžete prispôsobiť podľa svojho prostredia a potrieb konfiguráciou nastavení opísaných v tejto kapitole. Ak
chcete spustiť konfiguráciu, vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov ( Obrazovka Domov(P. 120) ). Táto
časť opisuje, čo dokáže každá položka v ponuke nastavení nakonfigurovať.
<Predvoľby>(P. 447)
Táto časť opisuje displej a nastavenia siete.
<Nastavenie/údržba>(P. 475)
Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu tlače a čistiace funkcie zariadenia.
<Nastavenia funkcií>(P. 486)
Táto časť opisuje nastavenia pre jednotlivé funkcie.
<Nastaviť miesto určenia>(P. 547) Táto časť opisuje nastavenia telefónneho zoznamu.
<Nastavenia správy>(P. 548)
Táto časť opisuje správu informácií o používateľoch a hardvéri, nastavenia zabezpečenia
atď.
● Môžete vytlačiť menu nastavení vo forme zoznamu na kontrolu aktuálnych nastavení:
nastavení(P. 587)
446
Tlač zoznamov
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Predvoľby>
34C3-08A
Položka
<Nastavenia zobrazenia>(P. 448)
Opis
Táto časť opisuje nastavenia týkajúce sa zobrazenia na displeji.
<Rozloženie anglickej klávesnice>(P. 452) Táto časť popisuje nastavenia klávesnice USB.
<Nastavenia časovača/energie>(P. 453)
Táto časť opisuje nastavenia časovača a energie.
<Sieť>(P. 458)
Táto časť popisuje nastavenia siete.
<Externé rozhranie>(P. 473)
Táto časť opisuje nastavenia USB a ďalšie súvisiace nastavenia.
<Zjednodušenie ovládania>(P. 474)
Táto časť opisuje nastavenia na zlepšenie dostupnosti, ako je inverzia farieb
obrazovky alebo nastavenie času zobrazenia správy.
447
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia zobrazenia>
34C3-08C
Všetky nastavenia týkajúce sa zobrazenia displeja sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Predvolené okno po spustení/obnovení>(P. 448)
<Nastavenia zobraz. tlač. na dom. obraz.>(P. 448)
<Jazyk>(P. 449)
<Jazyk vzdialeného PR>(P. 450)
<Upoz. na čistenie obl. sken.> (P. 450)
<Prepínač zadania mm/palce>(P. 450)
<Zobraz. čas. na prípr. kazety>(P. 451)
<Zobraziť upoz. na čistenie upevň.zostavy> (P. 451)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *3 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Predvolené okno po spustení/obnovení>
Štandardne sa obrazovka Domov zobrazí ihneď po zapnutí zariadenia alebo vykonaní funkcie automatického
resetovania. Špecifikujte nastavenie na zmenu implicitnej obrazovky a zobrazenie hlavnej obrazovky inej funkcie.
<Domov>
<Kopírovať>
<Fax>*1
<Skenovať>
<Zabezpečená tlač>
<Monitor stavu>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Predvolené okno po spustení/
obnovení>
Vyberte funkciu, aby sa zobrazila požadovaná obrazovka
<Nastavenia zobraz. tlač. na dom. obraz.> *2
Nakonfigurujete nastavenia pre tlačidlá zobrazené na obrazovke Domov. Môžete vybrať nastavenia, ktoré sa zobrazia
ako tlačidlá skratiek, zmeniť poradie, v ktorom budú tlačidlá zobrazené, a vložiť alebo odstrániť medzery.
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 164)
448
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vybrať tlačidlo na zobrazenie>
<Obľúbené nastavenia kopírovania>
<Obľúbené nastavenia faxu>*1
<Obľúbené nastavenia skenovania>
<Nastaviť poradie zobrazenia>
<Jazyk> *3
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre displej, hlásenia a zoznamy.
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
449
<Jazyk>
Vyberte jazyk
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Jazyk vzdialeného PR> *3
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialeného UR).
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk vzdialeného PR>
Vyberte
jazyk
<Upoz. na čistenie obl. sken.>
Špecifikujete, či sa má zobraziť správa pri detekcií škvŕn v skenovacej oblasti podávača.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Prepínač zadania mm/palce>
Vyberte jednotku merania.
<Milimeter>
450
<Upoz. na čistenie obl. sken.>
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Palec>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Prepínač zadania mm/palce>
vyberte
položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Zobraz. čas. na prípr. kazety>
Nastavíte časovanie zobrazenia pre správu oznamujúcu vám malé množstvo zvyšného tonera v kazetách s tonerom.
<Automaticky>
<Vyp.>
<Vlastné>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia> <Zobraz. čas. na prípr. kazety> Vyberte
položku <Vyp.> v ponuke <Automaticky> Zadajte úroveň tonera v položke <Vlastné> <Použiť>
<Zobraziť upoz. na čistenie upevň.zostavy>
Vyberte, či sa má zobraziť správa s výzvou na vyčistenie fixačnej jednotky. A nastavíte možnosť <Zap.>, môžete
špecifikovať časovanie zobrazenia správy s výzvou na vyčistenie fixačnej jednotky podľa od počtu vytlačených strán v
jednotkách po 1 000.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
upevň.zostavy>
<Zap.>
<Nastavenia zobrazenia>
<Zobraziť upoz. na čistenie
Zadajte počet vytlačených strán
451
<Použiť>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozloženie anglickej klávesnice>
34C3-08E
Špecifikujte rozloženie klávesnice USB, ak je pripojená k zariadeniu. Predvolené nastavenie je označené krížikom ( ).
<Rozloženie pre USA>
<Rozloženie pre Spoj. kráľovstvo>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Rozloženie angl. klávesnice>
alebo <Rozloženie pre Spoj. kráľovstvo>
452
Vyberte položku <Rozloženie pre USA>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia časovača/energie>
34C3-08F
Všetky nastavenia týkajúce sa časovača a energie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času>(P. 453)
<Nastavenia dátumu/času>(P. 454)
<Formát dátumu>(P. 454)
<Formát času>(P. 455)
<Čas automatického vynulovania>(P. 455)
<Funkcia po automatickom resete>(P. 455)
<Čas automatického vypnutia>(P. 456)
<Čas prepnutia do nečin. stavu>(P. 457)
<Denný časovač aut. nečinnosti>(P. 457)
<Nastavenia času ukonč. režimu spánku>(P. 457)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času> *1
Nastavte aktuálny dátum a čas.
Nastavenie dátumu a času(P. 12)
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení nastavenie
<Časové pásmo>, podľa toho sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Aktuálny dátum a čas sa nedajú zmeniť 1 hodinu po aktivácii letného času.
453
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia dátumu/času>
Špecifikujte štandard dátumu a času oblasti, v ktorom má byť zariadenie nainštalované.
<Časové pásmo>
Vyberte časové pásmo. Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené
v ponuke <Nastavenia aktuálneho dátumu/času>. Nastavenie dátumu a času(P. 12)
<(UTC-12:00) Medzinárodná dátumová hranica – západ> až <(UTC) Koordinovaný svetový čas>
až <(UTC
+14:00) Ostrov Kiritimati>
UTC
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny
a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
<Nastavenia letného času> *2
Aktivovať alebo deaktivovať letný čas. Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný
letný čas.
<Vyp.>
<Zap.>
Začiatok: Mesiac, týždeň, deň
Koniec: Mesiac, týždeň, deň
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Nastavenia dátumu/
času> <Nastavenia letného času> Vyberte položku <Zap.> a špecifikujte dátumy
<Použiť>
<Formát dátumu> *2
Vyberte formát dátumu (poradie roku, mesiaca a dňa).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
dátumu
454
<Formát dátumu>
Vyberte formát
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Formát času>
Vyberte nastavenie 12- alebo 24-hodinového zobrazenia hodín.
<12 hodín (dp/op)>
<24 hodín>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Formát času>
Vyberte
nastavenie displeja
<Čas automatického vynulovania>
Ak sa po špecifikovanú dobu nestlačí tlačidlo, obrazovka a nastavenia sa inicializujú na zobrazenie implicitnej
obrazovky (automatický reset). Špecifikujte interval, po ktorom sa vykoná automatický reset. Automatický reset sa
nevykoná v nasledujúcich prípadoch:
● Zobrazí sa menu nastavenia.
● Stroj spracuje dáta, napríklad pri tlači dokumentov alebo odosielaní a príjme faxov.
● Zobrazí sa chybová správa a začne blikať indikátor Chyba (automatické obnovenie sa však vykoná, keď chyba
nebráni používateľovi pokračovať v používaní funkcie).
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 2
až 9 (min.)
<Ponuka>
<Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Čas automatického
vynulovania> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v ponuke
<Nastaviť čas>
<Použiť>
● V menu <Funkcia po automatickom resete> sa dá vybrať obrazovka zobrazená po vykonaní automatického
resetu.
<Funkcia po automatickom resete>
Vyberte, či sa displej po vykonaní automatického resetu má vrátiť na implicitnú obrazovku. Ak je vybratá položka
<Predvolená funkcia>, zobrazí sa hlavná obrazovka funkcie vybratej v ponuke <Predvolené okno po spustení/
455
Zoznam ponúk s nastaveniami
obnovení> ( <Predvolené okno po spustení/obnovení>(P. 448) ). Ak vyberiete položku <Vybratá funkcia>, displej sa
vráti na hlavnú obrazovku vybratej funkcie.
<Predvolená funkcia>
<Vybratá funkcia>
<Ponuka>
resete>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Funkcia po autom.
Vyberte položku <Predvolená funkcia> alebo <Vybratá funkcia>
<Čas automatického vypnutia>
Nastavte časovač na automatické vypnutie stroja po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti po tom, čo stroj prejde do
režimu spánku.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 4
až 8 (hod.)
<Ponuka>
<Predvoľby>
vypnutia>
Vyberte položku <Zap.> a nastavte čas automatického vypnutia
<Nastavenia časovača/energie>
<Čas automatického
<Použiť>
Pred nastavením položky <Čas automatického vypnutia>
● Keď je aktivované nastavenie <Čas automatického vypnutia>, zariadenie sa môže automaticky vypnúť aj
vtedy, keď ho ovládate z Remote UI (Vzdialené UR) alebo z nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
nastavenie funkcie odosielania). Môže dôjsť k poruche, najmä ak sa stroj vypne počas importu dát. Keď
importujete údaje pomocou Remote UI (Vzdialené UR) alebo používate nástroj Send Function Setting Tool
(Nástroj na nastavenie funkcie odosielania), najprv nastavte položku <Čas automatického vypnutia> na
položku <Vyp.>.
● Ak sa z Remote UI (Vzdialené UR) zmenia ľubovoľné nastavenia položky [Timer Settings], keď je stroj v režime
spánku, časovač nastavenia <Čas automatického vypnutia> sa resetuje na začiatok. Stroj sa automaticky
vypne po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti od resetovania časovača.
456
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Čas prepnutia do nečin. stavu>
Ak stroj nebol špecifikovanú dobu ovládaný alebo nemal dáta na spracovanie, stroj prejde do režimu spánku, aby
ušetril energiu (automatický spánok). Špecifikujte dobu, po ktorej sa vykoná automatický spánok. Automatický spánok
sa nevykoná, keď je zobrazené menu nastavení. Odporúčame používať továrenské predvolené nastavenia na ušetrenie
väčšiny energie. Vstup do režimu spánku(P. 173)
1
až 60 (min.)
<Denný časovač aut. nečinnosti>
Môžete špecifikovať čas, kedy zariadenie automaticky prejde do režimu spánku.
Vstup do režimu spánku(P. 173)
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
<Nastavenia času ukonč. režimu spánku>
Špecifikujete čas, kedy sa zariadenie obnoví z režimu spánku.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
457
Vstup do režimu spánku(P. 173)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Sieť>
34C3-08H
Všetky nastavenia týkajúce sa siete sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>(P. 458)
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>(P. 458)
<Nastavenia priameho pripojenia>(P. 460)
<Jednoduché pripojenie cez počítač> (P. 461)
<Nastavenia TCP/IP>(P. 461)
<Nastavenia SNMP>(P. 467)
<Použiť vyčlenený port>(P. 468)
<Metóda overenia vyčlen. portu>(P. 468)
<Čakanie na prip. pri spustení>(P. 469)
<Nastavenia ovládača Ethernet>(P. 469)
<Použiť IEEE 802.1X>(P. 469)
<Nastavenia brány firewall>(P. 470)
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 471)
<Správa nastavení zariadenia>(P. 471)
<RMT-SW> (P. 471)
<Inicializovať nastavenia siete>(P. 472)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>
Pri prepínaní stroja z bezdrôtovej na káblovú sieť LAN musíte špecifikovať toto nastavenie. V opačnom prípade, keď
prepínate stroj z káblovej na bezdrôtovú sieť LAN, toto nastavenie nie je potrebné špecifikovať (pri prepínaní môžete
použiť nasledujúce <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>). Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 16)
<Káblová sieť LAN>
<Bezdrôtová sieť LAN>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
Špecifikujte nastavenia na pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti LAN. Môžete si tiež zobraziť aktuálne nastavenia alebo
špecifikovať nastavenie na úsporu spotreby energie.
<Nastavenia SSID>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie zadaním údajov vrátane SSID alebo sieťového kľúča
manuálne z ovládacieho panela.
458
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vybrať prístupový bod>
Bezdrôtové smerovače LAN, ku ktorým má stroj prístup, sa automaticky lokalizujú a môžete ich vybrať zo
zoznamu. Musíte manuálne zadať sieťový kľúč, napríklad kľúč WEP alebo PSK. Nastavenie pripojenia
výberom bezdrôtového smerovača(P. 24)
<Zadať ručne>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie manuálnym zadaním SSID. Použitím tohto
spôsobu môžete podrobne špecifikovať nastavenia overenia a šifrovania. Nastavenie pripojenia zadaním
podrobných nastavení(P. 27)
<Nastav. zabezpečenia>
<Žiadne>
<WEP>
<Otvorený systém>
Kľúč WEP 1 až 4
<Zdieľaný kľúč>
Kľúč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automaticky>
<AES-CCMP>
<Režim stlačenia tlačidla WPS>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie automaticky pomocou tlačidla na
bezdrôtovom smerovači s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 20)
<Režim kódu WPS PIN>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie zadaním kódu PIN bezdrôtového
smerovača s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 22)
<Režim úspory energie>
Zvoľte, či stroj má alebo nemá prejsť do režimu úspory energie na základe signálov z bezdrôtového smerovača.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
správu
<Predvoľby>
<OK>
<Sieť>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
<Režim úspory energie>
Prečítajte si zobrazenú
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Informácie o pripojení> *1
Výberom tejto možnosti zobrazíte nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
<Adresa MAC>
<Stav bezdrôtovej siete LAN>
<Informácie o poslednej chybe>
<Kanál>
<Nastavenia SSID>
<Nastav. zabezpečenia>
<Režim úspory energie>
459
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia priameho pripojenia>
Nastavíte, či sa má vykonať priame pripojenie. Aktiváciou tejto funkcie je možné priame pripojenie so zariadením aj v
prostredí bez prístupového bodu alebo bezdrôtového smerovača siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 322)
<Použiť priame pripojenie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Priame pripojenie ukončené>
Špecifikujete čas pre automatické odpojenie po nadviazaní priameho spojenia.
<Automaticky ukončiť reláciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas do ukončenia relácie>
1
až 60 (min.)
<Ponuka>
ukončené>
čas
<Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Priame pripojenie
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automaticky ukončiť reláciu> a zadajte
<Použiť>
<Použiť>
<Nastavenia režimu prístupového bodu>
Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč. Ak chcete pripojiť viac mobilných zariadení k
zariadeniu súčasne, musíte ľubovoľne nakonfigurovať identifikátor SSID a sieťový kľúč.
<Použiť vlastné SSID>
<Vyp.>
<Zap.>
<SSID>
<Použiť vlastný sieťový kľúč>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sieťový kľúč>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Nastavenia režimu
prístupového bodu> Vyberte položku <Zap.> pre každú položku a vyberte položku <SSID>/
<Sieťový kľúč> Zadajte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč <Použiť>
<Použiť>
<Použiť>
460
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Jednoduché pripojenie cez počítač>
Začnite podľa postupu pre jednoduché pripojenie cez počítač (bezkáblový režim nastavenia). Na konfiguráciu nastavení
siete prostredníctvom počítač môžete použiť nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Jednoduché pripojenie cez počítač>
<Áno>
Spustí sa
proces pripojenia
● Stiahnite nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility z webovej stránky spoločnosti Canon (http://
www.canon.com/).
<Nastavenia TCP/IP>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti TCP/IP, ako napríklad nastavenia adresy IP.
<Nastavenia IPv4>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv4.
<Nastavenia adresy IP>
Nakonfigurujte adresu IP, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení (napríklad počítačov a tlačiarní) v sieti
TCP/IP. Nastavenie adresy IPv4(P. 32)
<Automaticky získať>
<Automaticky získať>
<Vyp.>
<Zap.>
<Vybrať protokol>
<Vyp.>
<DHCP>
<Automatická adresa IP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať ručne> *2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsiete>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Skontrolovať nastavenia>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 55)
<Získať názov hostiteľa>
461
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera WINS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera SMTP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera POP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Príkaz PING>
Vyberte na kontrolu toho, či je stroj cez sieť pripojený k počítaču.
Testovanie sieťového pripojenia(P. 33)
<Nastavenia IPv6>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv6.
Nastavenie adries IPv6(P. 35)
<Použiť IPv6>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolujte nastavenia IPv6>
Môžete skontrolovať lokálnej linkovej adresy, ktorá sa získa automaticky.
<Nastavenia bezstavovej adresy>
Aktivujte alebo deaktivujte bezstavovú adresu.
<Nastavenia bezstavovej adresy>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Bezstavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
462
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia DHCPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte stavovú adresu, ktorá sa získa cez DHCPv6.
<Použiť DHCPv6>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Stavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 55)
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre adresu
IP. Konfigurácia DNS(P. 55)
<Nastavenia adresy servera IPv4 DNS>
Špecifikujete adresu IP servera DNS v prostredí IPv4.
<Primárny server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundárny server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavenia názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
Špecifikujete názov hostiteľa zariadenia, ktorý sa má uložiť na serveri DNS, ako aj názov domény, do ktorej
zariadenie patrí.
<IPv4>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<IPv6>
<Použiť host./dom. IPv4>
<Vyp.>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Zap.>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
Vyberte, či chcete dynamicky aktualizovať záznamy DNS pri každej zmene adresy IP zariadenia.
<IPv4>
<Dynam. aktualiz. DNS>
463
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Interval dyn. aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<IPv6>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať manuálnu adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať stavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať bezstavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Interval dynamickej aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<Nastavenia mDNS>
Špecifikujte nastavenia na použitie funkcií DNS bez serverov DNS.
<IPv4>
<Použiť mDNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Názov mDNS>
<IPv6>
<Použiť mDNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť názov mDNS ako IPv4>
<Vyp.>
<Názov mDNS>
<Zap.>
<Nastavenia WINS>
Špecifikujte nastavenia pre službu WINS (Windows Internet Name Service), ktorá poskytuje názov NetBIOS pre
adresu IP v zmiešanom sieťovom prostredí NetBIOS a TCP/IP. Konfigurácia WINS(P. 61)
<Rozlíšenie WINS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Adresa servera WINS>: 0.0.0.0
464
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia LPD>
Aktivujte alebo deaktivujte LPD, tlačový protokol, ktorý sa dá použiť na ľubovoľnej hardvérovej platforme alebo v
operačnom systéme. Môžete tiež nastaviť časový limit príjmu, po ktorom sa tlač zruší, ak sa preruší príjem
tlačových údajov.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 41)
<Použiť tlač s LPD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Časový limit PR.>
1 až 5 až 60 (min.)
<Nastavenia RAW>
Aktivujte alebo deaktivujte RAW, špecifický tlačový protokol Windows. Môžete tiež nastaviť časový limit príjmu,
po ktorom sa tlač zruší, ak sa preruší príjem tlačových údajov.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií
WSD(P. 41)
<Použiť tlač s RAW>
<Vyp.>
<Zap.>
<Časový limit PR.>
1 až 5 až 60 (min.)
<Nastavenia WSD>
Aktivujete alebo deaktivujete automatické prezeranie a získavanie informácií pre tlačiareň alebo skener
pomocou protokolu WSD. Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 41)
<Použiť tlač s WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť prezeranie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť skenovanie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť skenovanie z počítača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť Multicast Discovery>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť režim FTP PASV>
Špecifikujete, či sa má použiť režim PASV pre FTP. Ak sa pripájate k serveru FTP prostredníctvom brány firewall,
musíte použiť režim PASV. Konfigurácia režimu FTP PASV(P. 72)
465
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť HTTP>
Aktivujte alebo deaktivujte protokol HTTP, ktorý je potrebný na komunikáciu s počítačom, napríklad pri použití
Remote UI (Vzdialeného UR), pri tlači WSD alebo pri tlači cez službu Google Cloud Print. Deaktivácia
komunikácie HTTP(P. 410)
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť IPSec> *1
Vyberte, či sa má použiť šifrovaná komunikácia ustanovením virtuálnej privátnej siete (VPN) cez IPSec.
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 387)
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP>
<Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
<Použiť IPSec>
Vyberte položku
<Nastavenia čísla portu>
Podľa sieťového prostredia zmeňte čísla portov pre protokoly.
<LPD>
1 až 515
až 65 535
<RAW>
1 až 9100
až 65 535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65 535
<HTTP>
1 až 80
až 65 535
<Multicast Discovery>
1 až 427 až 65 535
<POP3>
1 až 110
až 65 535
<SMTP>
1 až 25
až 65 535
<FTP>
1 až 21
až 65 535
<SNMP>
466
Zmena čísiel portu(P. 372)
Zoznam ponúk s nastaveniami
1 až 161
až 65 535
<Veľkosť MTU>
Vyberte maximálnu veľkosť paketov, ktoré stroj odosiela alebo prijíma.
jednotky(P. 53)
Zmena maximálnej prenosovej
<1 300>
<1 400>
<1 500>
<Nastavenia SNMP>
Špecifikujte nastavenia na monitorovanie a ovládanie stroja z počítača bežiacom na softvéri kompatibilnom so SNMP.
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 68)
<Nastavenia SNMPv1>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv1. Keď aktivujete SNMPv1, špecifikujte názov komunity a oprávnenia prístupu
k objektom MIB (Management Information Base).
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Nastavenia SNMPv1> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia SNMPv3>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv3. Pomocou Remote UI (Vzdialené UR) špecifikujte podrobné nastavenia,
ktoré sa aplikujú pri aktivácii SNMPv3.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Nastavenia SNMPv3> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Získať inf. o spr. tlač. od host.>
Aktivujte alebo deaktivujte monitorovanie informácií o správe tlačiarne z počítača v sieti, na ktorom beží softvér
kompatibilný so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
467
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Získať inf. o spr. tlač. od host.> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Form. zdroje host. MIB na RFC2790>
Špecifikujte, či sa má postupovať v súlade s pokročilými špecifikáciami (RFC2790) protokolu pri sledovaní stavu
zariadenia zo softvéru kompatibilného so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP>
ponuke <Form. zdroje host. MIB na RFC2790> <Použiť>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
<OK> Reštartujte zariadenie
<Použiť vyčlenený port>
Aktivujte alebo deaktivujte vyčlenený port. Vyčlenený port sa používa, keď sa pri tlači, faxovaní alebo skenovaní
používa nástroj MF Scan Utility a pri prechádzaní alebo špecifikácii nastavení zariadenia cez sieť.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Použiť vyčlenený port>
<Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Metóda overenia vyčlen. portu>
Špecifikujte, či sa má obmedziť metóda overovania špecificky na zabezpečený port pri použití vyhradeného portu. Ak je
vybratá položka <Režim 2>, metóda overovania je obmedzená špecificky na zabezpečený port.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Metóda overenia vyčlen. portu>
1> alebo <Režim 2>
468
Vyberte položku <Režim
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak je vybratá položka <Režim 2>, v niektorých prípadoch nie je možné nadviazať spojenie zo softvéru na
správu zariadení alebo ovládača.
<Čakanie na prip. pri spustení>
Špecifikujte dobu čakania na pripojenie k sieti. Vyberte nastavenie v závislosti od sieťového prostredia.
čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 54)
0
Nastavenie
až 300 (s)
<Nastavenia ovládača Ethernet>
Vyberte typ siete Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) a režim komunikácie siete Ethernet (polovičný duplex/
úplný duplex). Môžete tiež zobraziť adresu MAC zariadenia pre káblovú sieť LAN.
<Automatická detekcia>
Vyberte, či sa má automaticky zistiť alebo ručne vybrať režim komunikácie a typ siete Ethernet.
nastavení siete Ethernet(P. 51)
Konfigurácia
<Vyp.>
<Režim komunikácie>
<Polovičný duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Zap.>
● Keď je položka <Režim komunikácie> nastavená na možnosť <Polovičný duplex>, nemôžete vybrať
položku <1000BASE-T>.
<Adresa MAC>
Skontrolujte adresu MAC stroja, čo je číslo, ktoré je jedinečné pre každé komunikačné zariadenie.
adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 38)
<Použiť IEEE 802.1X> *1*2
Aktivujte alebo deaktivujte overenie IEEE 802.1X.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 394)
<Vyp.>
<Zap.>
469
Zobrazenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<OK> Reštartujte zariadenie
<Použiť IEEE 802.1X>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia brány firewall>
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresami MAC.
<Filter adries IPv4>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv4. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 366)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv4>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Filter adries IPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv6. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 366)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv6>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
470
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Filter adries MAC>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami MAC. Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 369)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries MAC>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Nastavenia služby Google Cloud Print>
Aktivujte alebo deaktivujte službu Google Cloud Print.
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 341)
<Použiť Google Cloud Print>
<Vyp.>
<Zap.>
<Stav registr. Google Cloud Print> *1
<Správa nastavení zariadenia>
Špecifikujte, či sa majú používať doplnky iW Management Console na správu údajov zariadenia, napríklad nastavení a
cieľových umiestnení telefónneho zoznamu. Podrobné informácie o iW Management Console získate od najbližšieho
autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon. Konfigurácia nastavení na komunikáciu medzi zariadením a
doplnkami(P. 76)
<Vyp.>
<Zap.>
<RMT-SW>
Tento prepínač nechajte na možnosti <Vyp.>. Keď sa servisný technik na diaľku vykonáva údržbu zariadení, môžete byť
požiadaní, aby ste prepli prepínač na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
471
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <RMT-SW>
<Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Inicializovať nastavenia siete>
Vyberte pre návrat nastavení siete na predvolené nastavenia výrobcu.
472
<Inicializovať ponuku>(P. 557)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Externé rozhranie>
34C3-08J
Všetky nastavenia týkajúce sa rozhrania USB sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia USB>
Špecifikujte, či sa má aktivovať alebo deaktivovať port USB alebo pamäťové zariadenie USB.
<Použiť ako zariadenie USB>
Aktivujte alebo deaktivujte konektor USB, ktorý sa používa na pripojenie stroja k počítaču.
pripojenia USB s počítačom(P. 408)
Obmedzenie
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť úložné zariadenie USB>
Špecifikujte, či sa má použiť pamäťové zariadenie USB.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie> <Nastavenia USB> Vyberte položku <Vyp.>
alebo <Zap.> v ponuke <Použiť úložné zariadenie USB> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
473
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zjednodušenie ovládania>
34C3-08K
Všetky nastavenia týkajúce sa dostupnosti, napríklad inverzia farieb obrazovky a čas zobrazenia správy, sú uvedené s
opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Invertovať farby obrazovky>(P. 474)
<Jas>(P. 474)
<Čas zobrazenia správy>(P. 474)
<Invertovať farby obrazovky>
Výberom možnosti <Zap.> invertujete farby displeja. Vyberte položku <Zap.>, ak je displej ťažko čitateľný aj po
nastavení jasu v ponuke <Jas>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Invertovať farby obrazovky>
Vyberte
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Jas>
Nastavte jas displeja tak, aby bol vhodný pre miesto inštalácie stroja.
Päť úrovní
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Jas>
Upravte jas
<Použiť>
<Čas zobrazenia správy>
Špecifikujte interval v sekundách, v ktorom sa majú striedavo zobrazovať dve rôzne správy.
1 až 2
až 5 (s)
<Ponuka>
<Predvoľby>
číselnú hodnotu intervalu
<Zjednodušenie ovládania>
<Použiť>
474
<Čas zobrazenia správy>
Nastavte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenie/údržba>
34C3-08L
Položka
Opis
<Upraviť kvalitu obrazu>(P. 476) Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu obrazu na tlač.
<Údržba>(P. 485)
Táto časť opisuje, ako používať funkcie čistenia.
475
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Upraviť kvalitu obrazu>
34C3-08R
Všetky nastavenia týkajúce sa kvality obrazu sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Upraviť kopírovaný obrázok>(P. 476)
<Sýtosť tlačiarne>(P. 476)
<Úspora tonera> (P. 476)
<Spracovanie čierneho textu pre farebné>(P. 476)
<Nastaviť polohu tlače>(P. 477)
<Špeciálne spracovanie>(P. 478)
<Odstr. pruhy z oblasti sken.>(P. 483)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Upraviť kopírovaný obrázok>
Nastavte gradáciu a sýtosť v kópiách.
Nastavenie gradácie a sýtosti pre úlohy kopírovania(P. 577)
<Sýtosť tlačiarne>
Túto položku upravte, ak je vytlačený text alebo tenké čiary vyblednuté.
Nastavenie sýtosti tlače(P. 581)
Deväť úrovní
<Úspora tonera>
Počas kopírovania, tlače prijatých faxov alebo tlače hlásení môžete ušetriť toner.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Úspora tonera>
Vyberte
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Spracovanie čierneho textu pre farebné>
Vyberte, či sa farba čierneho alebo černastého textu vo farebných dokumentoch má reprodukovať ako skutočná čierna
alebo ako farba, ktorá sa viac-menej približuje originálu. Pri každej možnosti môžete upraviť úroveň efektu. Môžete
476
Zoznam ponúk s nastaveniami
samostatne nastaviť hodnoty pre podávač a kopírovaciu dosku.
textu(P. 579)
Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby
<Podávač>
Sedem úrovní
<Predlohové sklo>
Sedem úrovní
<Nastaviť polohu tlače>
Upravte polohu tlače pre každý zdroj papiera. Polohu tlače možno upraviť v rozsahu -5,0 mm až +5,0 mm v krokoch po
0,1 mm. Nastavenie polohy tlače(P. 582)
<Mnohoúčelový priečinok>
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 1>
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 2> *
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 3> *
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
477
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Zásuvka 4> *
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
<Špeciálne spracovanie>
Ak výsledky tlače na špeciálne typy papiera nie sú uspokojivé, nasledujúce nastavenia môžu vylepšiť kvalitu výtlačkov.
<Špeciálne spracovanie papiera>
Pri tlači na zadnú stranu potlačeného papiera, drsného papiera alebo obálok sa výsledky tlače môžu vylepšiť
nastavením nasledujúcich nastavení.
<Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>
Ak sú výtlačky na zadnej strane potlačeného papiera príliš svetlé, vyberte položku <Zap.>. Toto nastavenie
môžete špecifikovať samostatne pre každý zdroj papiera.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2> *
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 3> *
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 4> *
<Vyp.>
<Zap.>
478
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>
možnosti <Zap.> v zdroji papiera ju nastavte
<Použiť>
Výberom
<Áno>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, kvalita obrazu môže byť ovplyvnená po uplynutí určitého času po tlači na
prednej strane alebo v závislosti na vlhkosti okolia.
<Režim obálky s drsným povrch>
Pri tlači na obálky s drsným povrchom vyberte možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Režim obálky s drsným
povrch>
<Zap.>
<Áno>
Ak ste nastavili položku <Režim obálky s drsným povrch> na možnosť <Zap.>
● Nastavenie <Korekcia zvlnenia papiera> sa deaktivuje.
● Rýchlosť tlače môže byť nižšia.
<Korekcia pokrčenia papiera>
Výtlačky sa môžu pokrčiť v závislosti od použitého papiera. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na
možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Korekcia pokrčenia
papiera>
<Zap.>
<Áno>
● Po nastavení možnosti <Zap.> tlač môže byť vyblednutá alebo sa môže znížiť rýchlosť tlače.
<Korekcia zvlnenia papiera>
Ak sa vytlačený papier krčí, nastavte túto položku na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
479
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Korekcia zvlnenia
papiera>
<Zap.>
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Znížiť zlep. pap. pri výst.>
Pri obojstranne tlači sa môže papier pri výstupe zlepiť. Nastavenie na možnosť <Zap.> zníži rýchlosť tlače, aby sa
zredukovalo zlepenie.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
zlep. pap. pri výst.>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Znížiť
<Áno>
<Režim vysokej vlhkosti>
Hustota tlače môže byť nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou. V tom prípade
môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
vysokej vlhkosti>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
<Áno>
● Po nastavení možnosti <Zap.> sa môže sýtosť tlače líšiť v závislosti od vlhkosti okolia.
<Režim nízkej vlhkosti>
Pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou môžu byť vytlačené obrázky a text rozmazané. V takom
prípade nastavte túto položku. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv
skúste úpravu s položkou <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
480
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
nízkej vlhkosti>
Vyberte režim
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
<Áno>
● Ak je špecifikovaná položka <Režim nízkej vlhkosti>, hustota tlače môže byť nižšia alebo
nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.
<Korekcia horúceho posunu 1>
Pri tlači na papier veľkého formátu po tlači na papier malého formátu sa môžu v prázdnych oblastiach objaviť
zvyšky predchádzajúcich obrazov. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť
problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia horúceho posunu 1>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Red. ros. (2-str. tlač)>
Ak sú vytlačené obrázky pri obojstrannej tlači bledé kvôli kondenzácii vlhkosti, iné nastavenie ako možnosť
<Vyp.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
ros. (2-str. tlač)>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> bude rýchlosť tlače nižšia.
481
<Špeciálne spracovanie>
<Red.
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zníž. záhyby (vlhkosť)/pruhy>
Ak sú výtlačky pokrčené pri použití vlhkého papiera alebo sa na prednom okraji papiera objavujú pruhy po
vytlačení obrázkov s poltónmi, napríklad fotografií, nastavenie možnosti <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
záhyby (vlhkosť)/pruhy>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Zníž.
<Špeciálne spracovanie>
<Tichý
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> bude rýchlosť tlače nižšia.
<Tichý režim>
Ak vás rušia zvuky tlače, nastavte túto položku na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
režim>
<Nastavenie/údržba>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> bude rýchlosť tlače nižšia.
<Opraviť neostrý obraz>
Na výtlačkoch sa môžu objaviť pruhy v závislosti od typu papiera alebo podmienok okolia. V tom prípade môže
výber tejto položky vyriešiť problém. Efekt zlepšenia je najslabší s nastavením <Režim 1> a najsilnejší s
nastavením <Režim 4>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
482
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Opraviť neostrý obraz>
<Upraviť kvalitu obrazu>
Vyberte režim
<Špeciálne spracovanie>
<Áno>
● Nastavenie silnejšieho efektu zlepšenia môže mať za následok slabšiu sýtosť tlače alebo nižšiu
rýchlosť tlače. Výsledkom môžu byť aj menej ostré okraje a hrubšie detaily.
<Opraviť neostrý obr.pre kópiu>
Na kópiách sa môžu objaviť šmuhy v závislosti od typu papiera alebo podmienok okolia. V tom prípade môže
výber tejto položky vyriešiť problém. Efekt zlepšenia je najsilnejší s nastavením <Režim 3> a najslabší s
nastavením <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Opraviť neostrý obr.pre kópiu>
<Špeciálne
Vyberte režim
<Áno>
● Nastavenie silnejšieho efektu zlepšenia môže mať za následok slabšiu sýtosť tlače.
<Odstr. pruhy z oblasti sken.>
Môžete nakonfigurovať nastavenie, aby sa zabránilo skenovaniu škvŕn pri ich detekcii v skenovacej oblasti podávača
dokumentov. Výber možnosti <Zap.> odstráni pásy vytvorené okrajom originálu.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
483
<Odstr. pruhy z oblasti sken.>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Po odstránení pásov sa oblasti so škvrnami nenaskenujú. Vyčistite skenovaciu oblasť originálu, aby sa
originál naskenoval uspokojivo.
484
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Údržba>
34C3-08S
Funkcie čistenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Vyčistiť fixačnú jednotku>(P. 485)
<Vyčistiť podávač>(P. 485)
<Ovládanie kondenzácie>(P. 485)
<Vyčistiť fixačnú jednotku>
Po výmene tonerovej kazety alebo ak sa na výtlačkoch objavia čierne pásy, vyčistite fixačnú jednotku.
fixačnej jednotky(P. 569)
Čistenie
<Vyčistiť podávač>
Ak sa originály po podávaní cez podávač zašpinia, vyčistite valce podávača.
Čistenie podávača(P. 566)
<Ovládanie kondenzácie>
Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo
pretekanie obrázkov a textu. Výberom možnosti <Zap.> odstráňte orosenie v zariadení. Pri výbere možnosti <Zap.>
špecifikujte, či sa majú obmedziť úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť uzamknutie pamäte faxu> /<Povoliť tlač úlohy počas procesu>
<Použiť uzamknutie pamäte faxu a nepovoliť tlač počas procesu>/<Nepovoliť tlač úlohy počas procesu>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
Skontrolujte správu
<OK>
<Údržba>
Vyberte položku
<Ovládanie kondenzácie>
<Zap.>
<Áno>
● Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať
prázdny papier.
● Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia
kondenzácie.
● Nastavenie položky <Čas automatického vypnutia> je nedostupné, ak je položka <Režim odstránenia
rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>.
485
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia funkcií>
34C3-08U
Položka
Opis
<Spoločné>(P. 487)
Táto časť opisuje bežné nastavenia každej funkcie.
<Kopírovať>(P. 493)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia kopírovania.
<Tlačiareň>(P. 495)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia tlačiarne.
<Odoslať>(P. 521)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia v prípade odosielania faxov alebo
naskenovaných originálov.
<Prijať/preposlať>(P. 534)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia v prípade prijímania faxov a e-mailov.
<Uloženie/prístup k súborom>(P. 540) Táto časť opisuje nastavenia v prípade skenovania originálov a tlače uložených súborov.
<Zabezpečená tlač>(P. 546)
Táto časť opisuje nastavenia v prípade zabezpečenej tlače.
486
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Spoločné>
34C3-08W
Všetky položky týkajúce sa bežných nastavení každej funkcie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia podávania papiera>(P. 487)
<Nastavenia skenovania>(P. 490)
<Generovať súbor>(P. 491)
<Sprievodca inštaláciou faxu> *1*2(P. 492)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
<Nastavenia podávania papiera>
Nakonfigurujete nastavenia podávania papiera.
<Automatický výber zdroja papiera>
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu zásuvky pre zdroje papiera. Ak je pri tlači dokumentov
automatický výber zásuvky nastavený na možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie zdroj papiera,
v ktorom je vložený vhodný formát papiera. Keď sa minie papier, toto nastavenie umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený rovnaký formát papiera. Automatický
výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu(P. 162)
<Kopírovať>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlačiareň>
<Mnohoúčelový priečinok>
487
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Prijať/faxovať >/<Prijať>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Iné>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 3>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 4>*1
<Vyp.>
488
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Prepnúť spôsob podávania papiera>
Keď chcete tlačiť dokument na papier s logami, špecifikujte toto nastavenie. Ak chcete pri všeobecnom
používaní tlačiť na papier s logami, musíte v závislosti od toho, či vykonávate jednostrannú alebo obojstrannú
tlač, zmeniť lícnu stranu papiera vkladaného do zdroja papiera. Ak však zmeníte nastavenie na možnosť
<Priorita tlač. strany>, môžete len vložiť papier s logom lícom nadol v prípade jednostrannej tlače a rovnako aj v
prípade obojstrannej tlače. Bližšie informácie nájdete v časti Vkladanie predtlačeného papiera(P. 149) .
<Mnohoúčelový priečinok>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 2> *1
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 3> *1
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 4> *1
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia podávania papiera> <Prepnúť
spôsob podávania papiera> Vyberte zdroj papiera Vyberte položku <Priorita rýchlosti> alebo
<Priorita tlač. strany>
Zdroje papiera
Vyberte zdroj papiera, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
<Priorita rýchlosti>
Pri použití papiera, na ktorom je predtlačené logo, musíte zmeniť lícnu stranu pri jednostrannej a
obojstrannej tlači.
489
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Odporúčame vybrať položku <Priorita rýchlosti>, ak nepotrebujete zvážiť, na ktorú stranu sa má tlačiť.
<Priorita tlač. strany>
Ak chcete tlačiť na špecifickú stranu papiera, nemusíte pri výbere jednostrannej alebo obojstrannej tlače
prevracať papier v zdroji papiera.
● Ak je pre zdroj papiera, v ktorom je vložený papier, vybratá voľba <Priorita tlač. strany> nemôžete použiť
obojstrannú tlač ( Dostupný papier(P. 677) ), namiesto toho sa pre zdroj papiera použije položku <Priorita
rýchlosti>. V takom prípade musíte vložiť papier rovnako ako pri výbere možnosti <Priorita rýchlosti> (
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 149) ).
● Keď je vybraná položka <Priorita tlač. strany>, rýchlosť jednostrannej tlače môže byť nižšia.
<Nastavenia skenovania>
Nakonfigurujete nastavenia skenovania.
<Automaticky online>
Pri skenovaní z počítača použite túto možnosť na určenie, či sa má automaticky prejsť do režimu online v
prípade diaľkového skenovania (skenovanie do pohotovostného režimu) bez použitia ovládacieho panela.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
online>
<Nastavenia funkcií>
<Spoločné>
<Nastavenia skenovania>
<Automaticky
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Automaticky offline>
Ak sa skenovanie nevykoná v špecifikovanom čase po zobrazení obrazovky uvedenej nižšie (zariadenie sa
nastaví on-line na skenovanie), zariadenie automaticky prejde do režimu offline. Špecifikujte dobu, po ktorej
stroj prejde do režimu offline.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 5
až 60 (min.)
490
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia skenovania> <Automaticky
offline> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v položke
<Nastaviť čas>
<Použiť>
<Generovať súbor>
Nakonfigurujte nastavenia generovania súborov.
<Nastavenia obrázkov výstupného súboru>
Špecifikujte nastavenia pre hodnotu gama v prípade konverzie naskenovaných dokumentov na súbory.
<Hodnota gama YCbCr pri VYS.>
Vyberte hodnotu gama použitú pri konverzii naskenovaných farebných originálov do špecifikovaného
formátu súboru. Môžete špecifikovať rovnakú hodnotu gama ako má monitor, ktorý sa používa na zobrazenie
skonvertovaných súborov. Súbory sa zobrazia s jasom, ktorý je totožný s originálnymi dokumentmi.
<Gama 1,0>
<Gama 1,4>
<Gama 1,8>
<Gama 2,2>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
výstupného súboru>
<Spoločné>
<Generovať súbor>
<Hodnota gama YCbCr pri VYS.>
<Nastavenia obrázkov
Vyberte hodnotu gama
● Pre hodnotu gama displeja monitora si pozrite príručku dodanú s displejom.
<Nastavenia OCR (vyhľadávanie v texte)>
Ak chcete spustiť OCR (optické rozpoznanie znakov) textového originálu, aby sa vytvoril prehľadávateľný súbor
PDF, špecifikujte, či zariadenie určuje smer textu originálu a detekuje pôvodný smer.
<Inteligentné skenovanie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Generovať súbor> <Nastavenia OCR
(vyhľadávanie v texte)> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Inteligentné
skenovanie>
<Použiť>
491
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nast. 256-bit. AES (šif. PDF)> *1
Pri generovaní šifrovaného súboru PDF možno nastaviť úroveň šifrovania PDF na možnosť 128-bitové alebo 256bitové. Ak je vybratá možnosť 256-bitové, verziu kompatibilná s aplikáciou Acrobat možno zmeniť.
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent>
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Generovať súbor> <Nast. 256-bit. AES (šif.
PDF)> Vyberte položku <Acrobat 9.0 alebo ekvivalent> alebo <Acrobat 10.0 alebo ekvivalent>
<Sprievodca inštaláciou faxu> *1*2
Vyberte na zobrazenie pokynov na obrazovke na špecifikáciu nastavení vrátane faxového čísla a režimu PR.
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu(P. 78)
492
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Kopírovať>
34C3-08X
Všetky nastavenia týkajúce sa kopírovania sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia týkajúce sa kopírovania. Vybrané nastavenia sa použijú ako implicitné
nastavenia funkcie kopírovania. Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
<Počet kópií>
1 až 999
<Zdroj papiera>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Zásuvka 3>*
<Zásuvka 4>*
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Upraviť sýtosť pozadia>
<Automaticky>
<Upraviť (manuálne)>
Deväť úrovní
<Pomer kopírovania>
Vlastný pomer
<100% 1:1>
<Automaticky>
<400% Max.>
<200%>
<141% A5->A4>
<70% A4->A5>
<50%>
<25% Min.>
<2-stranná tlač>
<Vyp.>
<1-stranné->2-stranné>
493
Zoznam ponúk s nastaveniami
<2-stranné->2-stranné>
<2-stranné->1-stranné>
<Typ orig./kon. úp.>
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Rozloženie>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Text/Foto (vysoká kvalita)>
<Foto>
<Triediť>
<Vyp.>
<Zap.>
<Vymazať rám>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
494
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Tlačiareň>
34C3-08Y
Všetky nastavenia týkajúce sa tlačiarne sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia tlačiarne>(P. 495)
<Výber PDL (Plug and Play)>(P. 519)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
Priorita nastavení
● Ak je nastavenie tlače špecifikované z ovládača tlačiarne aj ovládacieho panelu zariadenia, špecifikácia z
ovládača tlače prepíše nastavenie z ovládacieho panela. Špecifikácia z ovládacieho panela nadobudne
platnosť v niektorých špecifických prípadoch, napríklad pri vykonávaní tlače PS alebo PCL a tlače zo systému
UNIX alebo iného operačného systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne.
<Nastavenia tlačiarne>
Nakonfigurujete nastavenia týkajúce sa tlače a tlačových operácií.
<Uprednostniť pri tlači nastav. ovládača>
Vyberte, či sa tlač vykoná v súlade s nastaveniami ovládača tlačiarne pre veľkosť a typ papiera, pričom budú mať
prednosť pred nastaveniami vytvorenými pre každý zdroj papiera v časti <Nastav. papiera> na obrazovke
Domov. Výberom možnosti <Zap.> môžete tlačiť zo zdroja papiera špecifikovaného v ovládači tlačiarne bez
ohľadu na nastavenia papiera v zariadení. Chybové hlásenie možno nastaviť, aby sa zobrazilo, ak je veľkosť
vloženého papiera výrazne iná ako je nastavená v ovládači tlačiarne.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 1>
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
495
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 2> *1
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 3> *1
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 4> *1
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Uprednostniť pri tlači
nastav. ovládača> Vyberte zdroj papiera Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Uprednostniť
nastav. ovládača> <Akcia pri nesúlade formátu> Vyberte položku <Vynútiť výstup> alebo
<Zobraziť chybu>
<Použiť>
<Vynútiť výstup>
Bude sa pokračovať v tlači, aj keď sa nastavenie veľkosti papiera v ovládači tlačiarne a vložený papier výrazne
líšia.
<Zobraziť chybu>
Keď sa nastavenie veľkosti papiera v ovládači tlačiarne a vložený papier výrazne líšia, zobrazí sa chybové
hlásenie a tlač sa zastaví.
496
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak sa nastavenia ovládača tlačiarne nezhodujú s veľkosťou a typom vloženého papiera s vybratou
možnosťou <Zap.>, môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo k chybe tlače.
<Kópie>
Nastavte počet kópií na tlač.
1
až 999
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
počet kópií na vytlačenie
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kópie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<2-stranná
Nastavte
<Použiť>
<2-stranná tlač>
Vyberte, či sa majú urobiť obojstranné výtlačky.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlač>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Predvolený papier>
Použite túto položku na špecifikáciu veľkosti a typu papiera.
<Ponuka>
papier>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte veľkosť papiera
<Tlačiareň>
Dostupný papier(P. 677)
<Nastavenia tlačiarne>
<Predvolený
Vyberte typ papiera
<Nedbať na formát pap.>
Vyberte, či sa má prepínať medzi tlačou na formát papiera A4 a Letter, keď je vložený jeden z týchto formátov
papiera, ale druhý nie je vložený. Ak vyberiete možnosť <Zap.>, keď je špecifikovaný papier veľkosti A4 na tlač z
počítača, ale papier veľkosti A4 nie je vložený do zariadenia, dokument sa vytlačí na papier veľkosti Letter.
<Vyp.>
<Zap.>
497
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
pap.>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nedbať na formát
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Môžete špecifikovať nastavenia tlače, napríklad počet kópií alebo jednostranná alebo obojstranná tlač,
prostredníctvom aplikácie alebo ovládača tlačiarne. Nastavenie <Nedbať na formát pap.> však môžete
špecifikovať iba v zariadení.
<Kvalita tlače>
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa kvality tlače.
<Sýtosť> *1
Upravte hustotu tonera.
17 úrovní
<Jemné nastavenie>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Sýtosť>
Upravte sýtosť
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
<Použiť>
● Pomocou položky <Jemné nastavenie> môžete nastaviť sýtosť tonera na jednu z troch úrovní: vysoká
sýtosť, stredná sýtosť a nízka sýtosť.
● Keď je položka <Úspora tonera> nastavená na možnosť <Zap.>, nemôžete nastaviť túto položku.
<Úspora tonera>
Môžete znížiť spotrebu tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete skontrolovať rozloženie alebo ďalšie
charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
498
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Úspora tonera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Vylepšenie obrázka>
Aktivujete alebo deaktivujete režim vyhladzovania, v ktorom sa okraje znakov a grafiky vytlačia hladko.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Vylepšenie obrázka>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie, ktoré sa použije pri spracovaní tlačových údajov.
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Rozlíšenie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <1 200 dpi> alebo <600 dpi>
<Rozloženie>
Špecifikujte nastavenia rozloženia strany, ako je pozícia väzby a hodnoty okraja.
<Umiestnenie väzby>
Ak viažete výtlačky viazacím nástrojom, napríklad zošívačkou, použite túto položku na špecifikovanie toho, či
sa má viazať na dlhom alebo krátkom okraji. Špecifikujte nastavenie tejto položky spoločne s položkou
<Vnútorný okraj> špecifikujúcou okraj väzby, ktorý sa použije na polohu väzby.
<Dlhý okraj>
<Krátky okraj>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<Rozloženie> <Umiestnenie väzby> Vyberte položku <Dlhý okraj> alebo <Krátky
okraj>
499
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Dlhý okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na dlhom okraji papiera.
<Krátky okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na krátkom okraji papiera.
<Vnútorný okraj>
Posunutím polohy tlače upravte okraj väzby, ktorý sa použije na hranu väzby špecifikovanú položkou
<Umiestnenie väzby>. Hodnota 00,0 nemá vplyv na okraj väzby.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<Rozloženie>
<Tlačiareň>
<Vnútorný okraj>
<Nastavenia
Špecifikujte okraj väzby
<Použiť>
Zadanie hodnoty nastavenia
Špecifikujte smer posunu polohy tlače a šírku posunu. Či hodnota nastavenia + alebo –, určuje hranu väzby,
pozdĺž ktorého sa nastaví okraj väzby. Šírku okraja môžete upraviť v krokoch po 0,5 mm. Základná
obsluha(P. 126)
Hodnota nastavenia
Dlhý okraj
Krátky okraj
Hodnota so znakom +
Ľavý okraj papiera Horný okraj papiera
Hodnota so znakom –
Pravý okraj papiera Dolný okraj papiera
500
Zoznam ponúk s nastaveniami
Hodnota nastavenia
Dlhý okraj
Krátky okraj
<Krátky okraj presahu/Dlhý okraj presahu>
Bez ohľadu na zdroj papiera môžete posunúť polohu tlače v jednotkách po 0,5 mm pre všetky tlačové úlohy.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Ponuka>
tlačiarne>
tlač
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<Rozloženie> Vyberte kombináciu smeru úpravy a strany určenej na
Špecifikujte hodnotu presahu
<Použiť>
<Krátky okraj presahu (predný)>/<Dlhý okraj presahu (predný)>
Posunie polohu tlače na strane papiera lícom nahor.
<Krátky okraj presahu (zadný)>/<Dlhý okraj presahu (zadný)>
Posunie polohu tlače na strane papiera lícom nadol.
Zadanie hodnoty nastavenia
V prípade položky <Krátky okraj presahu (predný)> alebo <Krátky okraj presahu (zadný)> špecifikujte hodnotu
pomocou značky +, ktorou posuniete polohu tlače v smere zľava doprava. V prípade položky <Dlhý okraj
presahu (predný)> alebo <Dlhý okraj presahu (zadný)> špecifikujte hodnotu pomocou značky +, ktorou
posuniete polohu tlače v smere zhora nadol. Ak chcete uskutočniť posun opačným smerom, zadajte
hodnotou pomocou značky –. Základná obsluha(P. 126)
<Krátky okraj presahu (predný)>
<Krátky okraj presahu (zadný)>
<Dlhý okraj presahu (predný)>
<Dlhý okraj presahu (zadný)>
501
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Automaticky preskočiť chybu>
Tlač zastane, ak počas nej nastane konkrétna chyba. Ak však nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>,
konkrétna chyba sa preskočí a tlač môže pokračovať. Normálne je táto položka nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
preskočiť chybu>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Automaticky
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Časový limit>
Nastavte časový úsek, po ktorom sa aktuálna tlačová úloha automaticky zruší v prípade prerušenia príjmu
tlačových údajov.
5 až 15
až 300 (s)
<Ponuka>
limit>
<Nastavenia funkcií>
Nastavte časový úsek
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Časový
<Použiť>
<Osobnosť>
Špecifikujte režim, v ktorom má zariadenie pracovať v prípade neznámeho formátu údajov dokumentu.
<Automaticky>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Spracovanie obrazu>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Osobnosť>
Vyberte režim osobnosti
<Uprednostniť MÚ prieč.>
Špecifikujte, či sa má papier podávať z viacúčelového zásobníka, ak je aktivovaná funkcia Automatický výber
papiera. Ak je vybratá možnosť <Zap.>, papier sa vkladá z viacúčelového zásobníka, ak je papier rovnakej
veľkosti a typu vložený vo viacúčelovom zásobníku aj zásuvke na papier.
<Vyp.>
<Zap.>
502
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
prieč.>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Uprednostniť MÚ
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<UFR II>
Môžete zmeniť nastavenie, ktoré bude platné pri tlači z ovládača tlačiarne UFR II.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Rozlíšenie/gradácia>
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ
obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Tón farby>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Tón farby>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Tón farby>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <UFR
II> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázka Vyberte metódu reprodukcie
poltónov
503
Zoznam ponúk s nastaveniami
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Tón farby>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú
obrazové údaje fotografie.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Vysoké rozlíšenie>
V porovnaní s položkou <Rozlíšenie> produkuje jemnejšiu tlač avšak s mierne nižšou stabilitou kvality. Hodí sa
na získanie tlače charakteristických údajov, údajov o jemných čiarach alebo údajoch CAD s ostrými okrajmi.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR II>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<PCL>
Špecifikujte nastavenia tlače PCL ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Orientácia>
Pre orientáciu strany vyberte položku <Na výšku> (vertikálna orientácia) alebo <Na šírku> (horizontálna
orientácia).
<Na výšku>
<Na šírku>
504
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PCL>
<Orientácia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Vyberte položku <Na výšku> alebo <Na šírku>
<Číslo písma>
Špecifikujte písmo, ktoré sa má použiť, výberom príslušného čísla ID písma. Z ovládacieho panela môžete
vytlačiť zoznam písem PCL s ukážkami písmen. Zoznam písiem PCL(P. 589)
0
až 104
<Ponuka>
písma>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte číslo písma
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Číslo
<Použiť>
<Veľkosť bodu> *1
Nastavte veľkosť písma v bodoch. Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,25 bodu. Toto nastavenie môžete
špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté proporčne škálovateľné písmo.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
<Ponuka>
bodu>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Špecifikujte veľkosť v bodoch
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Veľkosť
<Použiť>
<Rozstup> *1
Nastavte šírku písma alebo cpi (počet znakov na palec). Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,01 cpi. Toto
nastavenie môžete špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté škálovateľné písmo
s pevnou šírkou alebo bitmapové písmo.
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PCL>
<Rozstup>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Špecifikujte hodnotu rozteče
<Použiť>
<Riadky formulára>
Nastavte počet riadkov vytlačených na jednej strane od 5 po 128. Toto nastavenie sa automaticky zmení
podľa nastavení špecifikovaných v položke <Predvolený formát pap.> a <Orientácia>.
5 až 64
až 128 (riadky)
505
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
formulára>
<Tlačiareň>
Špecifikujte počet riadkov
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Riadky
<Použiť>
<Kódovanie znakov>
Vyberte kódovanie znakov, ktoré je najvhodnejšie pre počítač, z ktorého odosielate tlačové dáta.
Špecifikované nastavenie sa ignoruje, keď je kódovanie znakov ovládané pomocou písma špecifikovaného
v položke <Číslo písma>.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<Ponuka>
znakov>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Kódovanie
Vyberte kódovanie znakov
<Vlastný papier>
Vyberte, či sa má nastaviť vlastný formát papiera. Výberom možnosti <Zap.> nastavte rozmery papiera v
položke <Rozmer X> a <Rozmer Y>.
<Vyp.>
<Zap.>
506
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
papier>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Vlastný
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Jednotka merania> *1
Vyberte jednotku merania, ktorá sa má použiť na nastavenie vlastného formátu papiera.
<Milimeter>
<Palec>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
merania>
Vyberte položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Jednotka
<PCL>
<Rozmer
<PCL>
<Rozmer
<Rozmer X> *1
Nastavte horizontálny rozmer (krátky okraj) užívateľského papiera.
77 až 215
(mm)
<Ponuka>
X>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte rozmery
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Použiť>
<Rozmer Y> *1
Špecifikujte vertikálny rozmer (dlhý okraj) užívateľského papiera.
127 až 355
(mm)
<Ponuka>
Y>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte rozmery
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Použiť>
<Pripojiť CR k LF>
Vyberte, či sa má pripojiť znak posunu na začiatok ďalšieho riadka (CR) keď stroj prijme znak posunu riadka
(LF). Ak vyberiete možnosť <Áno>, poloha tlače sa presunie pri prijatí kódu LF na začiatok ďalšieho riadka. Ak
vyberiete možnosť <Nie> poloha tlače sa presunie na ďalší riadok pod prijatý kód LF.
507
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Áno>
<Nie>
<Ponuka>
LF>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Pripojiť CR k
Vyberte položku <Áno> alebo <Nie>
<Zväčšiť šírku tlače A4>
Vyberte, či sa má rozšíriť šírka tlačiteľnej oblasti papiera veľkosti A4 v orientácii na výšku na veľkosť Letter.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
šírku tlače A4>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Zväčšiť
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Rozlíšenie/gradácia>
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ
obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Tón farby>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Tón farby>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
508
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Tón farby>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Rozlíšenie/gradácia>
<Tlačiareň>
Vyberte typ obrázka
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Poltóny>
Vyberte metódu reprodukcie poltónov
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Tón farby>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú
obrazové údaje fotografie.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Vysoké rozlíšenie>
V porovnaní s položkou <Rozlíšenie> produkuje jemnejšiu tlač avšak s mierne nižšou stabilitou kvality. Hodí sa
na získanie tlače charakteristických údajov, údajov o jemných čiarach alebo údajoch CAD s ostrými okrajmi.
<BarDIMM> *1
Toto nastavenie umožňuje tlač čiarových kódov použitím nástroja Súprava na tlač čiarových kódov. Ak je
vybratá položka <Povoliť>, zariadenie vygeneruje čiarové kódy po prijatí príkazov čiarového kódu z
hostiteľského počítača. Ak je vybratá položka <Zakázať>, čiarové kódy sa nevygenerujú, aj keď sa odošlú z
hostiteľského počítača príkazy čiarového kódu.
<Zakázať>
<Povoliť>
509
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<BarDIMM>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
Vyberte položku <Zakázať> alebo <Povoliť>
● Ak chcete aktivovať ponuku BarDIMM, musíte aktivovať nástroj Súprava na tlač čiarových kódov. Keď
netlačíte čiarové kódy, nezabudnite deaktivovať menu BarDIMM. Inak sa môže znížiť rýchlosť spracovania
obyčajných tlačových úloh.
● Predvolené nastavenie je <Zakázať>. Ak aktivujete nástroj Súprava na tlač čiarových kódov, zmení sa na
možnosť <Povoliť>.
<FreeScape> *1
Špecifikujte alternatívny únikový kód (AEC), ktorý sa má použiť pre príkazy čiarového kódu, keď hostiteľský
počítač nepodporuje štandardný únikový kód Escape Code.
<Vyp.>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<FreeScape>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
Vyberte únikový kód
● Toto nastavenie dostupné, len ak je aktivovaná položka <BarDIMM>.
<PS>
Špecifikujte nastavenia tlače PS ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Časový limit úlohy>
Toto nastavenie vám umožňuje špecifikovať množstvo času pred časovým limitom pre úlohu. Ak sa úloha
nedokončí do nastaveného časového limitu, úloha sa automaticky zruší.
0
až 3600 (s)
510
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
úlohy>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Špecifikujte počet sekúnd pre časový limit úlohy
<PS>
<Časový limit
<PS>
<Tlačiť chyby
<Použiť>
<Tlačiť chyby PS>
Toto nastavenie určuje, či sa pri výskyte chyby vytlačí strana s chybou.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
PS>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Rozlíšenie/gradácia>
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ
obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PS> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázka
reprodukcie poltónov
511
Vyberte metódu
Zoznam ponúk s nastaveniami
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Gradácia>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú
obrazové údaje fotografie.
<Vysoké rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
512
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastav. sprac. obrazu>
Môžete zmeniť nastavenia tlače, ktoré sa použijú pri tlači obrazových súborov (JPEG/TIFF).
<Poltóny>
Môžete zmeniť spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Gradácia>
<Rozlíšenie>
<Vysoké rozlíšenie>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
spracovania obrazu>
<Poltóny>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nastavenia
Vyberte metódu reprodukcie poltónov
<Gradácia>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú obrazové
údaje fotografie.
<Rozlíšenie>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Vysoké rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<PDF>
Môžete zmeniť nastavenia pre súbory PDF.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
zmenšiť na formát papiera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
<Vyp.>
513
<PDF>
<Zväčšiť/
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
oblasť tlače>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Zväčšiť
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak špecifikujete možnosť <Zap.>, môže sa stať, že časti susediacich okrajov stránky sa nevytlačia alebo
výtlačky budú čiastočne rozmazané v závislosti na originálu.
<N na 1>
Špecifikujte, či sa má zmenšiť viacero strán a vytlačiť na jednej strane v takom usporiadaní, že prvá strana
bude umiestnená v ľavom hornom rohu. Napríklad na tlač štyroch strán na jeden hárok vyberte možnosť <4
na 1>.
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<N na 1>
Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať
<Tlač komentárov>
Špecifikujte, či sa majú tlačiť komentáre. Ak špecifikujete položku <Automaticky>, komentáre v súboroch PDF
sa vytlačia.
<Vyp.>
<Automaticky>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
komentárov>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Tlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Automaticky>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Rozlíšenie/gradácia>
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ
obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
514
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PDF>
<Poltóny>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
<Rozlíšenie/gradácia>
Vyberte typ obrázka
Vyberte metódu
reprodukcie poltónov
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Gradácia>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú
obrazové údaje fotografie.
<Vysoké rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
515
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<XPS>
Môžete zmeniť nastavenia pre súbory XPS.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Rozlíšenie/gradácia>
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ
obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
516
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<XPS> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázka
Vyberte metódu
reprodukcie poltónov
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Gradácia>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú
obrazové údaje fotografie.
<Vysoké rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
517
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ obrázku
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Výstup s komprimovaným obrázkom>
Špecifikujte operáciu, ktorá sa má vykonať, ak sa kvalita obrazu znížila v dôsledku nedostatku pamäte počas
tlače.
<Výstup>
<Zobraziť chybu>
518
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
komprimovaným obr.>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Výstup s
Vyberte položku <Výstup> alebo <Zobraziť chybu>
<Výstup>
Pokračuje v tlači bez ohľadu na to, o koľko sa znížila kvalita obrazu.
<Zobraziť chybu>
Ak sa kvalita obrazu výrazne znížila, zobrazí sa chybové hlásenie a tlač sa zastaví.
<Výber PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou funkcie Plug and Play rozpoznal ako
tlačiareň, ktorá je kompatibilná s daným jazykom.
<Sieť> *2
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po detekcii v sieti rozpoznal ako tlačiareň, ktorá je kompatibilná s
daným jazykom.
<FAX>*1
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<USB>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou USB rozpoznal ako tlačiareň, ktorá
je kompatibilná s daným jazykom.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň>
<Sieť> alebo <USB> Vyberte jazyk opisu strany
519
<Výber PDL (Plug and Play)> Vyberte položku
<OK> Reštartujte zariadenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<FAX>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako faxové zariadenie.
<UFR II>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFR II.
<UFR II (V4)>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFR II, ktorá je kompatibilná so špecifikáciou papiera XPS (XML
Paper Specification).
<PCL6>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PCL6 (V4)>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PS>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PS.
520
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Odoslať>
34C3-090
Všetky nastavenia týkajúce sa odosielania faxov a naskenovaných originálov sú uvedené s opismi. Predvolené
nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 521)
<Nastavenia skenovania a odosielania>(P. 522)
<Nastavenia faxu> *1(P. 527)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nedajú importovať ani exportovať.
<Bežné nastavenia>
Nakonfigurujete nastavenia na obmedzenie cieľových umiestnení počas odosielanie faxov, e-mailov alebo faxov I-Fax a
špecifikujete spôsob potvrdenia na zabránenie prenosu na nesprávne cieľové umiestnenia.
<Obmedziť nové miesta určenia>
Vyberte, či sa majú obmedziť faxové čísla a e-mailové adresy alebo adresy faxov I-Fax, ktoré sa dajú špecifikovať
ako cieľové umiestnenia, na tie, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname. Obmedzenie nových cieľových
umiestnení, ktoré možno špecifikovať(P. 403)
<Vyp.>
<Zap.>
<Obmedziť opätovné odoslanie z výpisu>
Vyberte, či sa má zabrániť vo výbere miesta určenia z výpisov úloh odosielania.
predtým použitých cieľových umiestnení(P. 403)
Deaktivácia použitia
<Vyp.>
<Zap.>
<Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.>
Vyberte, či sa majú zobraziť detaily zadaného čísla kódovanej voľby, keď je vybrané ako miesto určenia.
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 403)
<Vyp.>
<Zap.>
<Potvrdiť m. urč. pred odosl.>
Špecifikujte, či sa pri odosielaní faxov, e-mailov alebo faxov I-Fax zobrazí obrazovka potvrdenie cieľového
umiestnenia. Ak je vybratá položka <Iba pre postupné odosielanie>, obrazovka s potvrdením sa zobrazí len v
521
Zoznam ponúk s nastaveniami
prípade špecifikácie viacerých cieľových umiestnení.
údajov(P. 404)
Kontrola cieľových umiestnení pri odosielaní
<Vyp.>
<Zap.>
<Iba pre postupné odosielanie>
<Nastavenia skenovania a odosielania>
Môžete zmeniť a uložiť nastavenia pre odosielanie faxov alebo naskenovaných dokumentov.
<Registrovať názov jednotky>
Uložíte meno odosielateľa pre e-maily a faxy I-fax. Registrované meno sa zobrazí v e-mailoch spolu s e-mailovou
adresou. Ak neregistrujete meno odosielateľa, zobrazí sa iba e-mailová adresa.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odosielania>
<Odoslať>
<Registrovať názov jednotky>
<Nastavenia skenovania a
Zadajte meno odosielateľa
<Použiť>
<Nastavenia e-mailu>
Zmeňte predvolené nastavenia používané na skenovanie, ktoré sa odosielajú ako e-maily.
<Zmeniť predvolené nastavenia (e-mail)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia používané na skenovanie originálov, ktoré sa odosielajú ako e-maily.
Vybrané nastavenia sa použijú ako predvolené nastavenia pri skenovaní originálov. Zmena predvolených
nastavení pre funkcie(P. 169)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
<Formát súboru>
<PDF>
<PDF (kompakt.)>
<PDF (kompakt./OCR)>
522
Zoznam ponúk s nastaveniami
<PDF (OCR)>
<Nastaviť podrob. pre PDF>
<PDF>/<PDF (kompakt.)>/<PDF (kompakt./OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrovanie>
<Žiadne>
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Digitálne podpisy>
<Žiadne>
<Vľavo hore>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Orientácia originálu>
<Na výšku>
<Na šírku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál >
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Veľkosť dát>
<Malá: priorita pamäte>
<Štandardná>
<Veľká: priorita kvality obr.>
<Predmet/správa>
<Predmet>
<Správa>
523
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Odpoveď pre>
<Žiadne>
<Špecifikovať z telefónneho zoznamu>
<Priorita>
<Nízka>
<Štandardná>
<Vysoká>
<Nastavenia I-faxu>
Špecifikujte základné nastavenia pre používanie zariadenie ako zariadenia faxov I-Fax.
<Zmeniť predvolené nastavenia (I-fax)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia používane na odosielanie faxov I-Fax. Vybrané nastavenia sa použijú
ako predvolené nastavenia pri skenovaní originálov. Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál >
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Predmet/správa>
524
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Predmet>
<Správa>
<Odpoveď pre>
<Žiadne>
<Špecifikovať z telefónneho zoznamu>
<ID terminálu VYS.>
Informácie, ako je dátum a čas prenosu a e-mailová adresa zariadenia (informácie o odosielateľovi), možno
pridať ako hlavičku v prenášaných dokumentoch. Tieto informácie informujú prijímateľa o tom, kedy bol fax IFax odoslaný a kým.
<Pridať ID terminálu VYS.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Poloha tlače>
<Do oblasti obrázka>
<Mimo oblasti obrázka>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia I-faxu> <ID terminálu VYS.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Pridať ID
terminálu VYS.> <Poloha tlače> Vyberte položku <Do oblasti obrázka> alebo <Mimo oblasti
obrázka>
<Použiť>
<Nastavenia súborov>
Zmeníte predvolené nastavenia, ktoré sa použijú pri ukladaní originálov do zdieľaného priečinka alebo na server
FTP.
<Zmeniť predvolené nastavenia (súbor)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia, ktoré sa použijú pri ukladaní originálov do zdieľaného priečinka alebo
na server FTP. Vybraté nastavenia sa použijú ako predvolené nastavenia pri skenovaní. Zmena
predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
525
Zoznam ponúk s nastaveniami
<OFICIO (Mexico)>
<Formát súboru>
<PDF>
<PDF (kompakt.)>
<PDF (kompakt./OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastaviť podrob. pre PDF>
<PDF>/<PDF (kompakt.)>/<PDF (kompakt./OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrovanie>
<Žiadne>
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Digitálne podpisy>
<Žiadne>
<Vľavo hore>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Orientácia originálu>
<Na výšku>
<Na šírku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál>
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Veľkosť dát>
<Malá: priorita pamäte>
<Štandardná>
526
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Veľká: priorita kvality obr.>
<Nastavenia faxu> *1
Špecifikujte základné nastavenia na použitie stroja ako faxu.
<Zmeniť predvolené nastavenia (fax)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia používane na odosielanie faxov. Vybrané nastavenia sa použijú ako
predvolené nastavenia pri skenovaní originálov. Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
<Rozlíšenie>
<200 x 100 dpi (normálne)>
<200 x 200 dpi (jemné)>
<200 x 200 dpi (foto)>
<200 x 400 dpi (veľmi jemné)>
<400 x 400 dpi (najjemnejšie)>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Obojstranný originál >
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Výstraha pri vyvesení>
Vyberte, či v stroji zaznie zvuk upozornenia, keď slúchadlo telefónu alebo ak voliteľné slúchadlo pripojené k
stroju nie je správne zasunuté v kolíske. Môžete tiež nastaviť hlasitosť zvuku upozornenia.
0
až 3
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
vyvesení>
Vyberte hlasitosť zvuku upozornenia
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Výstraha pri
<Použiť>
<ECM VYS.>
Aktivujte alebo deaktivujte režim korekcie chýb (ECM). ECM kontroluje chyby faxových dát a opravuje ich. Ak
chcete znížiť počet chýb pri prijatých faxoch, pozrite si časť <ECM PR.>(P. 536) .
<Vyp.>
<Zap.>
527
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<ECM VYS.>
<Zap.>
● ECM musí byť aktivované na stroji aj inom faxovom zariadení, pretože kontroly chýb sa vykonávajú na
odosielacích aj prijímacích zariadeniach.
● Aj keď je aktivovaná voľba ECM, v závislosti od stavu telefónnej linky sa môžu vyskytnúť chyby.
● Keď je aktivovaná voľba ECM, spracovanie dát môže trvať dlhšie ako obvykle, pretože sa pri prenose
dát vykonávajú kontroly chýb a opravy.
<Nastaviť čas pauzy> *2
Ak napríklad voláte pomocou vytočenia „0 - (pauza) - (telefónne číslo)“, najprv sa vytočí 0 a o niekoľko sekúnd
neskôr sa vytočí telefónne číslo. Pri odosielaní faxov do zámoria musíte špecifikovať miesta určenia vytočením
„(medzinárodná predvoľba) - (kód krajiny) - (kód oblasti) - (faxové číslo)“, ale po sebe idúce čísla, ktoré vložíte bez
páuz, nemusia byť správne rozpoznané. V takom prípade skúste po medzinárodnej predvoľbe alebo faxovom
čísle vložiť pauzu. Ak sa predvoľba alebo číslo stále správne nerozpoznajú, zmeňte trvanie pauzy. Pokyny
týkajúce sa vkladania pauzy nájdete v časti Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213) .
1 až 4
až 15 (s)
<Ponuka>
pauzy>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte trvanie pauzy
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Nastaviť čas
<Použiť>
<Automat. opakované vytáčanie> *2
Špecifikujte nastavenia pre automatickú opakovanú voľbu, funkciu, ktorá automaticky opakovane vytáča faxové
číslo po niekoľkých minútach, ak prvý pokus zlyhá kvôli obsadenosti linky. Môžete špecifikovať, koľkokrát stroj
opakovane vytočí číslo a interval medzi opakovaním vytáčania.
<Použiť aut. opak. vytáčanie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Počet opakovaných vytočení>
1 až 2
až 10 (-krát)
<Interval opakov. vytáčania>
2
až 99 (min.)
<Pri chybe opakovane vytočiť>
<Vyp.>
<Zap.>
528
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
vytáčanie>
nastavenia
<Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Automat. opakované
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť aut. opak. vytáčanie> Špecifikujte
<Použiť>
<Počet opakovaných vytočení>
Špecifikuje počet vytočení čísla zariadením. Zadajte číslo a vyberte položku <Použiť>.
<Interval opakov. vytáčania>
Špecifikujte interval medzi opakovanými vytáčaniami. Zadajte počet pre interval a vyberte položku <Použiť>.
<Pri chybe opakovane vytočiť>
Ak je položka nastavená na možnosť <Zap.>, špecifikuje sa opätovné vytáčanie, ak nastane chyba prenosu.
<Kontr. ozn. tónu pred odosl.> *2
Vyberte, či sa má pred vytočením faxového čísla skontrolovať oznamovací tón.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
odosl.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Kontr. ozn. tónu pred
<Zap.>
<Nastaviť linku>
Špecifikujte číslo faxu, názov jednotky a typ linky.
<Registr. tel. číslo jednotky>
Uložte faxové číslo stroja.
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 80)
<Registrovať názov jednotky>
Uložte názov spoločnosti alebo meno osoby ( Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 80) ).
Uložený názov alebo meno sa odošlú do cieľového umiestnenia ako informácie o odosielateľovi ( <ID
terminálu VYS.> (P. 532) ).
<Vybrať typ linky> *2
Vyberte typ telefónnej linky použitej na prenos faxu.
<Pulzná>
<Tónová>
529
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rýchlosť spustenia VYS.>
Ak začatie odosielania faxu trvá príliš dlho, napríklad v prípade zlého prepojenia, môžete upraviť rýchlosť začatia
komunikácie smerom nadol v krokoch.
<33 600 b/s>
<14 400 b/s>
<9 600 b/s>
<7 200 b/s>
<4 800 b/s>
<2 400 b/s>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Rýchlosť spustenia VYS.>
Vyberte rýchlosť spustenia komunikácie
<Nastavenie R-Key>
Ak je váš stroj pripojený cez pobočkovú ústredňu PBX (Private Branch Exchange), je nevyhnutné nastaviť spôsob
prístupu. Ak je nastavený na možnosť <Pobočková ústredňa>, na obrazovke so základnými funkciami faxovania
sa zobrazí tlačidlo <R>. Ak tlačidlu <R> priradíte prístupové číslo k vonkajšej linke, môžete sa pripojiť k vonkajšej
linke veľmi jednoducho.
<PSTN>
<Pobočková ústredňa> *2
<Prefix>
Kód prefixu
<Zavesenie>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Nastavenie R-Key>
<Pobočková ústredňa> Vyberte možnosť <Prefix> alebo <Zavesenie> Zadajte prístupové číslo k
vonkajšej linke, ak vyberiete možnosť <Prefix>
<Použiť>
<Pobočková ústredňa>
Vyberte položku <Pobočková ústredňa>, ak chcete zariadenie pripojiť prostredníctvom pobočkovej ústredne
(PBX). Nastavte funkciu tlačidla <R> zobrazeného na obrazovke základných funkcií faxovania na položku
<Prefix> alebo <Zavesenie>. Ak vyberiete voľbu <Prefix>, registrujte na ďalšej obrazovke kód predvoľby.
Zadajte kód predvoľby pomocou číselných tlačidiel, vyberte položku <Pauza> a potom vyberte položku
<Použiť>. Ak nevložíte pauzu, kód predvoľby sa neuloží.
530
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Archivovať VYS. dokument> *3
Okrem cieľového umiestnenia špecifikovaného pri odoslaní faxu môžete špecifikovať, či sa aj faxové
dokumenty odošlú na prednastavenú skladovaciu adresu na archiváciu. Uloženie kópie odoslaného
originálu(P. 231)
<Archivovať VYS. dokument>
<Vyp.>
<Zap.>
<Archivačná adresa>
<Potvrdiť zadané faxové číslo>
Vyberte, či sa majú zobraziť detaily zadaného čísla kódovanej voľby, keď je vybrané ako miesto určenia.
Potvrdenie zadaného faxového čísla(P. 405)
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť VYS. z ovládača faxu>
Aktivujte alebo deaktivujte faxovanie z počítača (odosielanie faxov z počítača).
z počítača(P. 405)
Obmedzenie odosielania faxu
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť adresár v stave zaves.>
Vytvorte nastavenie, aby ste mohli vykonať faxový prenos zadaním špecifického čísla pred zadaním čísla
kódovaného vytáčania alebo špecifikovaním miesta určenia z adresára.
<Nepovoliť po použití čís. kláves.>
<Vždy povoliť>
<Ponuka>
zaves.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Použiť adresár v stave
Vyberte položku <Nepovoliť po použití čís. kláves.> alebo <Vždy povoliť>
● Prenos sa nemusí uskutočniť, ak zadané číslo obsahuje príliš veľa číslic.
<Obmedziť postupné odosielanie>
Vyberte, či sa má zakázať sekvenčné vysielanie, funkcia, ktorá po sebe odosiela faxy na viacero miest určenia.
Obmedzenie sekvenčných vysielaní(P. 405)
531
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<ID terminálu VYS.>
Špecifikujte nastavenia na pridanie informácií o odosielateľovi do hlavičky faxu vrátane faxového čísla a názvu
stroja. Príjemca môže skontrolovať, kto odoslal fax tak, že sa pozrie na pridané informácie.
<Pridať ID terminálu VYS.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Poloha tlače>
<Do oblasti obrázka>
<Mimo oblasti obrázka>
<Označiť číslo ako>
<Fax>
<Tel>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu>
VYS.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Pridať ID terminálu VYS.>
nastavenia
<ID terminálu
Špecifikujte
<Použiť>
<Poloha tlače>
Špecifikuje pozíciu na tlač informácií ID terminálu v odoslanom faxe. Vyberte <Do oblasti obrázka> na tlač
informácií v oblasti obrazu alebo <Mimo oblasti obrázka> na tlač informácií mimo oblasti obrazu.
<Označiť číslo ako>
Pridá sa značka Fax alebo Tel pred faxové číslo uložené pre zariadenie ( Registrácia faxového čísla a názvu
jednotky(P. 80) ). Vyberte <Tel> na označenie toho, že oznámené číslo je telefónne číslo.
<Autom. upr.rýchlosť kom. VoIP>
Ak chcete vykonať úspešnú faxovú komunikáciu s partnerským zariadením alebo na linke, na ktorej sa ľahko
vyskytujú chyby, túto funkciu môžete použiť na zredukovanie komunikačných chýb.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
VoIP>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
532
<Nastavenia faxu>
<Autom. upr.rýchlosť kom.
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Po nastavení možnosti <Zap.> sa môže znížiť rýchlosť komunikácie.
533
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Prijať/preposlať>
34C3-091
Všetky nastavenia týkajúce sa prijímania faxov a e-mailov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 534)
<Nastavenia I-faxu>(P. 535)
<Nastavenia faxu>(P. 536)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nedajú importovať ani exportovať.
<Bežné nastavenia>
Špecifikujte operácie, ktoré sa majú vykonať pri prijatí faxov do pamäte a keď zostane v kazetách s tonerom málo
tonera.
<Nastaviť schránku faxov/I-faxov> *1
Nakonfigurujte nastavenia pre prijímanie v pamäti.
<Nastavenia uzamknutia pamäte faxov>
Vyberte, či sa prijaté faxy majú uložiť bez ich okamžitej tlače. Uložené faxové dokumenty môžete kedykoľvek
vytlačiť zmenou nastavenia na <Vyp.>. Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (Príjem do pamäte)
(P. 233)
<Použiť uzamknutie pamäte>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť ukážku faxu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlač hlásenia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas zamknutia pamäte>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas uzamknutia pamäte>
<Čas začatia uzamknutia pamäte>
<Čas skonč. uzamknutia pamäte>
534
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>
Ak prijímate faxy, keď je zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom nízke, zariadenie ich uchová v
pamäti namiesto vytlačenia. Ak je však táto funkcia aktivovaná, zariadenie bude pokračovať v tlači. Okrem
prijímania faxov to platí aj v prípade prijímania faxov I-Fax.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
níz. hlad. v kaz.>
<Prijať/preposlať>
<Bežné nastavenia>
<Pokr. v tlači pri
<Zap.>
● Ak je táto funkcia aktivovaná, faxy môžu byť vyblednuté alebo rozmazané. Keďže sa prijaté dokumenty
neukladajú, musíte požiadať odosielateľa o opätovné odoslanie dokumentu.
<Nastavenia I-faxu>
Nakonfigurujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov I-Fax.
<Tlač na obidve strany>
Špecifikujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov na obe strany papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Zap.>
<Formát tlače PR.>
Špecifikujte veľkosť papiera, ktorá sa použije pri tlači.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
535
<Nastavenia I-faxu>
<Tlač na obidve
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia I-faxu>
<Formát tlače PR.>
Vyberte veľkosť papiera
<Nastavenia faxu> *1
Nakonfigurujte nastavenia pre prijímanie a presmerovanie faxov.
<Tlač na obidve strany>
Špecifikujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov na obe strany papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Tlač na obidve
<Zap.>
<ECM PR.>
Aktivujte alebo deaktivujte režim korekcie chýb (ECM). ECM kontroluje chyby faxových dát a opravuje ich. Ak
chcete znížiť počet chýb pri odoslaných faxoch, pozrite si časť <ECM VYS.>(P. 527) .
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
PR.>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<ECM
<Zap.>
● ECM musí byť aktivované na stroji aj inom faxovom zariadení, pretože kontrola chýb sa vykonáva na
odosielacích aj prijímacích zariadeniach.
● Aj keď je aktivovaná voľba ECM, v závislosti od stavu telefónnej linky sa môžu vyskytnúť chyby.
● Keď je aktivovaná voľba ECM, spracovanie dát môže trvať dlhšie ako obvykle, pretože sa pri prenose
dát vykonávajú kontroly chýb a opravy.
<Prichádzajúce zvonenie> *2
Špecifikujte nastavenia pre zvonenie na oznámenie príchodzích faxov. Táto funkcia je dostupná iba keď je pre
režim príjmu vybraná voľba <Automaticky> alebo <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>. Špecifikujte, koľkokrát zazvoní
príchodzie volanie pri príjme faxového volania. Môžete tiež deaktivovať nastavenia na zabránenie zvonenia
príchodzieho volania.
536
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Použiť prichádzajúce zvonenie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Počet zvonení>
1 až 2
až 99 (-krát)
<Ponuka>
zvonenie>
<Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Prichádzajúce
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť prichádzajúce zvonenie> Zadajte
požadované číslo v položke <Počet zvonení>
<Použiť>
● Ak je špecifikovaná možnosť <Zap.>, najprv musíte k zariadeniu pripojiť telefón alebo voliteľné
slúchadlo.
● Ak je špecifikovaná možnosť <Vyp.>, zariadenie neprejde do režimu spánku.
<Vzdialený PR.> *2
Špecifikujte nastavenia pre príjem faxu pomocou telefónu, ktorý je pripojený k stroju (vzdialené prijímanie). Keď
sa do stroja odošle fax, môžete ho prijať zdvihnutím slúchadla telefónu a zadaním špecifického čísla ID
pomocou telefónu. Vďaka tejto funkcii nemusíte ísť až k stroju. Pokyny ako používať vzdialené prijímanie nájdete
v časti Používanie telefónu na príjem faxov (vzdialené prijímanie)(P. 224) .
<Použiť vzdialený PR.>
<Vyp.>
<Zap.>
<ID vzdialeného PR.>
00 až 25
až 99
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Vzdialený
PR.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť vzdialený PR.> Zadajte ID číslo v ponuke <ID
vzdialeného PR.>
<Použiť>
<Prepnúť na automatický PR.>
Špecifikujte nastavenia pre automatický príjem faxu po zvonení stroja po špecifikovanú dobu. Táto funkcia je
dostupná iba vtedy, keď je pre režim príjmu vybratá možnosť <Ručne>. Pomocou tejto funkcie sa faxy dajú prijať
aj keď nie je nikto, kto by zdvihol slúchadlo.
<Použiť prepnutie na automatický PR.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas zvonenia do aut. PR.>
1 až 15
až 99 (s)
537
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Prepnúť na
automatický PR.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť prepnutie na automatický PR.>
Zadajte požadovaný počet sekúnd v ponuke <Čas zvonenia do aut. PR.>
<Použiť>
<Rýchlosť spustenia PR.>
Ak začatie prijatia faxu trvá príliš dlho, napríklad v prípade zlého prepojenia, môžete upraviť rýchlosť začatia
komunikácie smerom nadol v krokoch.
<33 600 b/s>
<14 400 b/s>
<9 600 b/s>
<7 200 b/s>
<4 800 b/s>
<2 400 b/s>
<Ponuka>
PR.>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Rýchlosť spustenia
Vyberte rýchlosť spustenia komunikácie
<Použiť zmenšenie PR. formátu>
Špecifikujte nastavenia pre zmenšenie veľkosti obrazu prijatého dokumentu. Môžete vybrať pomer
automatického zmenšenia, ktorý zmenší prijatý dokument na formát vloženého papiera. Pomer môžete vybrať
aj zo zoznamu.
<Použiť zmenšenie PR. formátu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Pomer zmenšenia>
<Automaticky>
<97 %>
<95 %>
<90 %>
<75 %>
<Smer zmenšenia>
<Zvislo/vodorovne>
<Iba zvislo>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Použiť zmenšenie
PR. formátu> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť zmenšenie PR. formátu> Špecifikujte
každú položku nastavenia
<Použiť>
538
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Pomer zmenšenia>
<Automaticky> zmenší obraz s pomerom, ktorý je založený na formáte vloženého papiera. <97 %>, <95 %>, <90
%> alebo <75 %> zmenší obraz s príslušným pomerom.
<Smer zmenšenia>
Výberom položky <Zvislo/vodorovne> na zmenšíte obrázok vertikálne aj horizontálne. Vyberte <Iba zvislo> na
zmenšenie iba vo vertikálnom smere.
<Tlačiť pätu PR. strany>
Vyberte, či sa majú v dolnej časti prijatých faxov tlačiť informácie vrátane dátumu a času príjmu a čísel strán.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Tlačiť pätu PR.
<Zap.>
<Nastavenia preposielania>
Špecifikujte nastavenia pre presmerovanie faxov.
<Funkcia preposielania> *3
Vyberte, či sa majú všetky prijaté faxové dokumenty presmerovať na špecifikované miesto určenia. Okrem
faxového čísla môžete tiež ako cieľové umiestnenie presmerovania špecifikovať e-mailovú adresu, zdieľaný
priečinok v počítači atď.
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov(P. 235)
<Použiť funkciu preposielania>
<Vyp.>
<Zap.>
<Miesto určenia na preposlanie>
<Tlačiť obrázky>
Vyberte, či sa presmerované faxové dokumenty majú tlačiť. Stroj môžete nastaviť na tlač presmerovaných
dokumentov iba pri výskyte chyby. Tlač dokumentov, ktoré sa majú presmerovať(P. 235)
<Vyp.>
<Zap.>
<Iba pri výskyte chyby>
<Uložiť obrázky v pamäti>
Vyberte, či sa majú faxové dokumenty uložiť do pamäte, keď nedôjde k ich úspešnému presmerovaniu. V
prípade potreby môžete dokumenty neskôr opäť odoslať alebo vytlačiť. Tlač, opätovné odoslanie alebo
odstránenie dokumentov, ktorých presmerovanie zlyhalo(P. 235)
<Vyp.>
<Iba pri výskyte chyby>
539
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Uloženie/prístup k súborom>
34C3-092
Všetky nastavenia týkajúce sa ukladania naskenovaného dokumentu do pamäťového zariadenia USB alebo tlače
uložených súborov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 540)
<Nastavenia pamäťového média>(P. 545)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Bežné nastavenia>
Zmeňte nastavenia pre ukladanie súborov alebo tlače z pamäťového média.
<Nastavenia skenovania a ukladania>
Nakonfigurujte nastavenia ukladania naskenovaných dokumentov do pamäťového zariadenia USB.
<Nastavenia pamäte USB>
Môžete zmeniť nastavenia použité pri ukladaní údajov na pamäťové zariadenie USB.
<Zmeniť predvolené nastavenia (pamäť USB)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia použité pri ukladaní naskenovaných originálov na pamäťové
zariadenie USB. Vybrané nastavenia sa použijú ako predvolené nastavenia pri skenovaní originálov.
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 169)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
<Formát súboru>
540
Zoznam ponúk s nastaveniami
<PDF>
<PDF (kompakt.)>
<PDF (kompakt./OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastaviť podrob. pre PDF>
<PDF>/<PDF (kompakt.)>/<PDF (kompakt./OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrovanie>
<Žiadne>
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*
<Digitálne podpisy>
<Žiadne>
<Vľavo hore>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Orientácia originálu>
<Na výšku>
<Na šírku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál>
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Veľkosť dát>
<Malá: priorita pamäte>
<Štandardná>
<Veľká: priorita kvality obr.>
541
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom>
Môžete zmeniť nastavenia tlače súborov v pamäťovom zariadení USB a spôsob ich zobrazenia.
<Zmeniť predvolené nastavenia (tlač z pamäťového média)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenie týkajúce sa tlače z pamäťových médií. Tu nakonfigurované nastavenia
sa použijú ako predvolené nastavenia funkcie tlače z pamäťových médií USB. Zmena predvolených
nastavení pre funkcie(P. 169)
<Papier>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Zásuvka 3>*
<Zásuvka 4>*
<Počet kópií>
1 až 999
<2-stranná tlač>
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>*
17 úrovní
<Jemné nastavenie>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
<Úspora tonera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Vylepšenie obrázka>
<Vyp.>
<Zap.>
<Rozlíšenie>
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Nastaviť podrob. pre JPEG/TIFF>
<Jas>
Päť úrovní
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ originálu>
<Priorita fotografie>
<Priorita textu>
<Poltóny>
542
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
< Nastaviť podrob. pre PDF>
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tlače>
<Všetky strany>
<Zadané strany>
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlač komentárov>
<Vyp.>
<Automaticky>
<Iné nastavenia>
<Poltóny>
<Rozlíšenie/gradácia>
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Vysoké rozlíšenie>
<Konverzia s odtieňmi sivej>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Predvolené nastav. zobrazenia>
Ako spôsob zobrazovania súborov v pamäťovom zariadení USB vyberte možnosť Ukážka alebo Detaily.
<Ukážka>
<Detaily>
543
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Predvolené nastav. zobrazenia> Vyberte spôsob
zobrazovania
<Ukážka>
Zobrazí sa náhľadový obrázok.
<Detaily>
Zobrazí názvy súborov a dátumy vo forme zoznamu.
<Predvolené nastavenia triedenia súborov>
Vyberte, či sa majú zobraziť súbory na pamäťovom zariadení USB vo vzostupnom alebo zostupnom poradí
názvu súboru alebo dátumu.
<Názov (vzostupne)>
<Názov (zostupne)>
<Dátum/čas (vzostupne)>
<Dátum/čas (zostupne)>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Predvol. nast. tried. súborov> Vyberte poradie
zobrazených súborov
<Formát zobrazenia názvu súboru>
Vyberte, či sa pre názvy súborov uložených na pamäťovom zariadení USB majú zobraziť krátke alebo dlhé
texty.
<Krátky názov súboru>
<Dlhý názov súboru>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Formát zobr. názvu súboru> Vyberte položku
<Krátky názov súboru> alebo <Dlhý názov súboru>
544
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Krátky názov súboru>
Skráti názov súboru na maximálne osem znakov. Na rozoznanie súborov s podobnými názvami sa na koniec
názvov súborov pridajú čísla, ako napríklad ~1 alebo ~2.
<Dlhý názov súboru>
Zobrazí názov súboru s maximálne 40 znakmi.
● Počet znakov uvedených vyššie nezahŕňa znaky prípon súborov, napríklad .jpg.
<Nastavenia pamäťového média>
Špecifikujte, či sa majú aktivovať alebo deaktivovať funkcie pamäťového zariadenia USB.
<Použiť funkciu skenovania>
Vyberte, či sa má povoliť ukladanie naskenovaných predlôh do pamäťového zariadenia USB.
funkcie skenovania na USB(P. 408)
Obmedzenie
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť funkciu tlače>
Vyberte, či sa má povoliť tlač dát z pamäťového zariadenia USB, keď je pripojené k stroju.
funkcie tlače z USB(P. 408)
<Vyp.>
<Zap.>
545
Obmedzenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zabezpečená tlač>
34C3-093
Špecifikujte, či sa má aktivovať alebo deaktivovať zabezpečená tlač (
tlače(P. 261) ). Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Použiť zabezpečenú tlač>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obmedziť úlohy tlačiarne>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas zmazania zabezpeč. tlače>
10 až 30
až 240 (min.)
546
Tlač pomocou zabezpečenej
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastaviť miesto určenia>
34C3-094
Všetky nastavenia týkajúce sa telefónneho zoznamu sú uvedené s opismi.
<PIN tel. zoznamu>
Špecifikujte kód PIN a vyžiadanie jeho zadania na pridanie nových záznamov alebo úpravu existujúcich záznamov v
telefónnom zozname. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 401)
547
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia správy>
34C3-095
Položka
Opis
<Správa používateľov>(P. 549)
Môžete nakonfigurovať nastavenia na správu používateľov zariadenia.
<Správa zariadenia>(P. 550)
Môžete spravovať informácie o hardvéri a operáciách ako aj rôznych údajoch potrebných pri
používaní rôznych funkcií zariadenia.
<Licencia/iné>(P. 554)
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa Remote UI (Vzdialené UR) a softvéru
dostupného pre zariadenie.
<Správa dát>(P. 556)
Môžete nakonfigurovať nastavenia na využitie údajov, napríklad nastavenia údajov
zariadenia alebo vykonanie inicializácie údajov.
<Nastav. zabezpečenia>(P. 558)
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie overenia používateľa, hesla a
šifrovania.
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia> Obnoví všetky údaje vrátane výpisov a hodnôt nastavení na predvolené nastavenia.
Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 444)
548
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa používateľov>
34C3-096
Všetky nastavenia týkajúce sa správy používateľa zariadenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia inform. o správcovi systému>(P. 549)
<Správa ID oddelení>(P. 549)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>
Špecifikujte ID alebo kód PIN výhradne pre správcov, ktorí majú oprávnenia prístupu k položkám <Sieť> a <Nastavenia
správy>. ID je <ID správcu systému> a kód PIN je <Kód PIN správcu syst.>. Môžete tiež registrovať meno správcu.
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 349)
<ID a PIN správcu systému>
Zadajte číslo pre ID správcu systému a kód PIN.
<ID správcu systému>
<Kód PIN správcu syst.>
<Meno správcu systému>
Pre meno správcu zadajte alfanumerické znaky.
<Správa ID oddelení>
Nastavte funkciu Správa ID oddelení, aby ste ovládali prístup k zariadeniu pomocou viacerých identifikátorov.
Nastavenie správy ID oddelení(P. 351)
<Správa ID oddelení>
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť tlač. úl. (nezn. ID)>
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť úl. sken. (nezn. ID)>
<Vyp.>
<Zap.>
● Môžete vybrať položku <Uložiť/upraviť>, aby ste zaregistrovali ID oddelenia a upravili nastavenia
zaregistrovaných identifikátorov.
● Môžete vybrať položku <Správa počítadiel>, aby sa skontroloval celkový počet strán pre úlohy, ktoré sa
vykonali do určitého dátumu na základe ID oddelenia.
549
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa zariadenia>
34C3-097
Všetky nastavenia týkajúce sa správy informácií pre hardvér a operácie ako aj správy údajov požadovaných pri
používaní funkcií zariadenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia informácií o zariadení>(P. 550)
<Vybrať krajinu/oblasť>(P. 550)
<Zobraziť výpis úloh>(P. 551)
<Použiť NFC>(P. 551)
<Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)>(P. 551)
<Sken. s Canon PRINT Business>(P. 552)
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 552)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Nastavenia informácií o zariadení>
Zadajte alfanumerické znaky pre názov a miesto inštalácie na identifikáciu zariadenia.
<Názov zariadenia>
<Miesto>
<Ponuka>
zariadení>
<Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Nastavenia informácií o
Vyberte položku <Názov zariadenia> alebo <Miesto> Zadajte názov zariadenia alebo
umiestnenie (
Zadávanie textu(P. 129) )
<Použiť>
<Vybrať krajinu/oblasť> *1 *2
Špecifikujte krajinu alebo región, kde používate zariadenie. Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od
nastavenia vybraného pri úvodnom zapnutí.
<Rakúsko (AT)>
<Bielorusko (BY)>
<Belgicko (BE)>
<Česká republika (CZ)>
<Dánsko (DK)>
<Egypt (EG)>
<Holandsko (NL)>
<Nórsko (NO)>
<Poľsko (PL)>
<Portugalsko (PT)>
<Rusko (RU)>
<Saudská Arábia (SA)>
550
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Fínsko (FI)>
<Francúzsko (FR)>
<Nemecko (DE)>
<Grécko (GR)>
<Maďarsko (HU)>
<Írsko (IE)>
<Taliansko (IT)>
<Jordánsko (JO)>
<Luxembursko (LU)>
<Ponuka>
<Slovinsko (SI)>
<Južná Afrika (ZA)>
<Španielsko (ES)>
<Švédsko (SE)>
<Švajčiarsko (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Veľká Británia (GB)>
<Iné>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Vybrať krajinu/oblasť>
Vyberte
krajinu alebo oblasť
<Zobraziť výpis úloh>
Vyberte, či sa na displeji stroja a v hlásení o správe komunikácie majú zobraziť výpisy kopírovania, tlače, faxovania a
skenovania.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Zobraziť výpis úloh>
možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Použiť NFC> *3
Vyberte, či chcete povoliť tlač dotykom značky NFC na ovládacom paneli zariadenia mobilným zariadením
podporujúcim technológiu NFC.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia>
<Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Použiť NFC>
Vyberte možnosť
<Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)>
Nastaviť, či sa zobrazí tlačidlo v Remote UI (Vzdialené UR) alebo v ponuke Stav tonera na prístup k webovej stránke na
nákup kaziet s tonerom. Tiež nastavíte, či sa má používať funkcia Stav tonera.
<Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)>
551
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Toner Status – nastavenia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zobraz. tlač. Kúpa spot. mat.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
materiáli (VPR/Toner Status)>
<Správa zariadenia>
<Zobraziť informácie o spotrebnom
Špecifikujte nastavenia
<Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)>
Výberom možnosti <Vyp.> deaktivujete zobrazenie tlačidla prístupu na lokality na nákup kaziet s tonerom v
Remote UI (Vzdialené UR).
<Toner Status – nastavenia>
Ak nechcete používať funkciu Stav tonera, vyberte možnosť <Vyp.>. Ak chcete deaktivovať zobrazenie tlačidla
prístupu na lokality na nákup kaziet s tonerom vo funkcii Stav tonera, vyberte možnosť <Zap.> a potom možnosť
<Vyp.>.
<Sken. s Canon PRINT Business>
Vyberte, či chcete povoliť skenovanie z mobilného zariadenia pomocou aplikácie Canon PRINT Business.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Sken. s Canon PRINT Business>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>
Nastavte, či pri vložení zásuvky na papier do stroja zobraziť výzvu na skontrolovanie nastavení papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
552
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Upoz. na kontr. nast. papiera>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
553
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Licencia/iné>
34C3-098
Všetky nastavenia týkajúce sa softvéru a systémových možnosti dostupných pre zariadenie ako aj informácie o
registrácii licencie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Registrovať licenciu> *(P. 554)
<Nastavenia vzdialeného PR>(P. 554)
<Aktualizovať firmvér>(P. 555)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nedajú importovať ani exportovať.
<Registrovať licenciu> *
Zadajte licenčný kľúč pre systémovú možnosť, ktorú možno použiť v zariadení.
Uloženie licencie(P. 695)
<Nastavenia vzdialeného PR> *
Nakonfigurujte nastavenia na používanie Remote UI (Vzdialené UR). Remote UI (Vzdialené UR) umožňuje konfigurovať
nastavenia stroja z webového prehliadača.
<Vzdialené PR>
Vyberte, či sa má používať Remote UI (Vzdialené UR) ( Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 411) ). Pri
používaní Remote UI (Vzdialené UR) môžete tiež špecifikovať, či sa má používať šifrovaná komunikácia TLS (
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 376) ).
<Použiť vzdialené PR>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť TLS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Licencia/iné> <Nastavenia vzdialeného PR> <Vzdialené
PR> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť vzdialené PR> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.> v ponuke <Použiť TLS> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Obmedziť prístup>
Špecifikujte, či je potrebné zadanie kódu PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR). Zadajte kód PIN
s maximálne 7 číslicami. Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI
(Vzdialené UR)(P. 357)
554
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp. >
<Zap.>
<PIN na prístup k VPR>
<Ponuka>
prístup>
<Nastavenia správy>
<Zap.>
<Licencia/iné>
Zadajte kód PIN
<Použiť>
<Nastavenia vzdialeného PR>
zadajte kód PIN (potvrdenie)
<Obmedziť
<Použiť>
<Aktualizovať firmvér> *
Vyberte, ako sa má inštalovať aktualizácia firmvéru podľa prostredia stroja.
<Cez PC>
<Cez internet>
<Informácie o verzii>
555
Aktualizácia firmvéru(P. 441)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa dát>
34C3-099
Nastavenia na využitie nastavení zariadenia a inicializáciu údajov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú
označené krížikom ( ).
<Import/export>(P. 556)
<Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>(P. 557)
<Inicializovať kód a certifikát>(P. 557)
<Inicializovať tel. zoznam>(P. 557)
<Inicializovať ponuku>(P. 557)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nedajú importovať ani exportovať.
<Import/export> *
Pamäťové zariadenie USB môžete použiť na importovanie a exportovanie údajov v telefónnom zozname a rôznych
nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia
pamäťového zariadenia USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 183) .
<Import>
<Export>
Importovanie
<Ponuka> <Nastavenia správy>
Zadajte heslo <Použiť>
<Správa dát>
<Import/export>
<Import>
<Áno>
<Nastavenia správy> <Správa dát>
Zadajte heslo (Potvrdiť) <Použiť>
<Import/export>
<Export>
Zadajte heslo
Exportovanie
<Ponuka>
<Použiť>
Keď sa zobrazí obrazovka <PIN tel. zoznamu>
● Ak bol pre telefónny zoznam nastavený kód PIN, počas importovania alebo exportovania sa zobrazí
obrazovka <PIN tel. zoznamu>. Zadajte kód PIN telefónneho zoznamu a vyberte položku <Použiť>. Výberom
položky <Preskočiť> zrušíte importovanie alebo exportovanie telefónneho zoznamu.
556
Zoznam ponúk s nastaveniami
Keď sa vykoná importovanie
● Zariadenie sa automaticky reštartuje po dokončení procesu importovania.
<Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>
Aktivujte alebo deaktivujte prieskum Product Extended Survey Program (program na prieskum používania stroja).
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa dát> <Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>
možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Inicializovať kód a certifikát> *
Výberom obnovíte výrobné nastavenia pre položky [Key and Certificate Settings] a [CA Certificate Settings].
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 443)
<Inicializovať tel. zoznam> *
Vyberte pre obnovu nastavení telefónneho zoznamu na predvolené nastavenia výrobcu.
zoznamu(P. 444)
Inicializácia telefónneho
<Inicializovať ponuku> *
Vyberte pre obnovu nižšie uvedených nastavení na predvolené nastavenia výrobcu. Môžete naraz obnoviť všetky nižšie
uvedené nastavenia alebo môžete jednotlivé nastavenia obnoviť po jednom. Inicializácia menu(P. 443)
<Predvoľby>
<Nastavenie/údržba>
<Nastavenia funkcií>
<Nastaviť miesto určenia>
<Nastavenia správy>
<Inicializovať všetko>
557
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastav. zabezpečenia>
34C3-09A
Všetky nastavenia týkajúce sa funkcie overovania a šifrovania sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia overenia/hesla>(P. 558)
<Nastavenia šifrovania>(P. 558)
<Nastavenia overenia/hesla>
Môžete posilniť zabezpečenie funkcie overovania.
<Nastavenia funkcie overenia>
Konfigurujte bezpečnostné funkcie pre overovanie používateľom.
<Zamknutie>
Ak overenie používateľa zlyhalo, špecifikujte, či sa má deaktivovať používateľ z dočasného prihlásenia do
zariadenia (zablokovanie). Ak je vybratá možnosť <Zap.>, špecifikujte počet povolených zlyhaní pred
aktiváciou zablokovania a tiež požadovaný čas pred opätovným prihlásením používateľa po zablokovaní.
<Povoliť zamknutie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prah zamknutia>
1
až 10 (-krát)
<Obdobie zamknutia>
1
až 60 (min.)
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia overenia/hesla>
<Nastavenia funkcie overenia> <Zamknutie> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Povoliť
zamknutie> Špecifikujte každú položku nastavenia <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
● Možnosť sa nepoužije pri prihlásení použitím ID oddelenia.
<Nastavenia šifrovania>
Nakonfigurujete nastavenie na deaktiváciu slabého šifrovania alebo kľúča a certifikátu používajúceho slabé šifrovanie.
<Zakázať použív. slabého šifr.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.>
<Vyp.>
<Zap.>
558
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia šifrovania>
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Zakázať použív. slabého šifr.> Vyberte možnosť <Vyp.>
alebo <Zap.> v ponuke <Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.> <Použiť> <OK> Reštartujte
zariadenie
559
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 561
Pravidelné čistenie ............................................................................................................................................ 563
Čistenie vonkajška ........................................................................................................................................ 564
Čistenie kopírovacej dosky ........................................................................................................................... 565
Čistenie podávača ........................................................................................................................................ 566
Čistenie fixačnej jednotky ............................................................................................................................. 569
Výmena kazety s tonerom ................................................................................................................................ 570
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov .......................................................................... 573
Premiestnenie zariadenia ................................................................................................................................. 574
Nastavenie kvality obrazu ................................................................................................................................ 576
Nastavenie gradácie a sýtosti pre úlohy kopírovania .................................................................................... 577
Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby textu ........................................................................................... 579
Nastavenie sýtosti tlače ................................................................................................................................ 581
Nastavenie polohy tlače ............................................................................................................................... 582
Zobrazenie hodnoty počítadla .......................................................................................................................... 584
Tlač hlásení a zoznamov ................................................................................................................................... 585
Spotrebný materiál ........................................................................................................................................... 590
560
Údržba
Údržba
34C3-09C
Táto kapitola opisuje údržbu zariadenia vrátane toho, ako ho čistiť a upraviť kvalitu tlače.
◼ Základné čistenie
Pravidelné čistenie(P. 563)
◼ Výmena spotrebného materiálu
Výmena kazety s tonerom(P. 570)
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 573)
Spotrebný materiál(P. 590)
◼ Nastavenie a spravovanie zariadenia
561
Údržba
Premiestnenie zariadenia(P. 574)
Nastavenie kvality obrazu(P. 576)
Zobrazenie hodnoty počítadla(P. 584)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 585)
562
Údržba
Pravidelné čistenie
34C3-09E
Stroj pravidelne čistite, aby ste predišli zníženiu kvality tlače a zaručili, že jeho používanie bude bezpečné
a jednoduché.
Kde sa má čistiť
Vonkajšok stroja vetracie otvory
Čistenie vonkajška(P. 564)
Podávač
Čistenie podávača(P. 566)
Interná fixačná jednotka
Čistenie fixačnej jednotky(P. 569)
Predlohové sklo a spodná časť podávača
Čistenie kopírovacej dosky(P. 565)
563
Údržba
Čistenie vonkajška
34C3-09F
Pravidelne otrite vonkajšok stroja, najmä okolo vetracích otvorov, aby bol stroj v dobrom stave.
1
Vypnite stroj a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
● Keď stroj vypnete, dáta, ktoré čakajú na vytlačenie, sa odstránia. Faxové dokumenty prijaté pomocou funkcie
Príjem do pamäte, faxy čakajúce na odoslanie a hlásenia, ktoré sa automaticky tlačia po odosielaní a prijímaní
faxov, sa neodstránia.
2
Vyčistite vonkajšok stroja vetracie otvory.
● Použite jemnú dobre vyžmýkanú handričku navlhčenú vo vode alebo miernom čistiacom prostriedku
zriedenom vodou.
● Ak chcete nájsť vetracie otvory, pozrite si časť
Predná strana(P. 105) .
3
Počkajte, kým sa vonkajšok stroja úplne nevysuší.
4
Pripojte opäť napájací kábel a zapnite stroj.
564
Údržba
Čistenie kopírovacej dosky
34C3-09H
Pravidelne utierajte prach z predlohového skla a spodnej strany podávača, aby ste zabránili tlači škvŕn na origináloch
alebo výtlačkoch.
1
Vypnite stroj a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
● Vypnutie tlačiarne vymaže všetky tlačové údaje vo fronte. Údaje, napríklad dokumenty prijaté a podržané v
pamäti, dokumenty čakajúce na odoslanie a hlásenia, ktoré sa automaticky tlačia po odosielaní a prijímaní
faxov, sa neodstránia.
2
Otvorte podávač.
3
Vyčistite predlohové sklo a spodnú časť podávača.
● Vyčistite oblasti handričkou navlhčenou vo vode. Potom tieto miesta otrite suchou mäkkou handričkou.
4
Počkajte, kým sa čistená oblasť úplne nevysuší.
5
Opatrne zatvorte podávač.
6
Pripojte opäť napájací kábel a zapnite stroj.
565
Údržba
Čistenie podávača
34C3-09J
Grafit vo forme prášku alebo prachu na valcoch vnútri podávača alebo v skenovacej oblasti podávača môže spôsobiť
na výtlačku šmuhy. Ak nastane táto situácia alebo sa často zasekne papier, vyčistite podávač. Ak problém pretrváva aj
po vyčistení podávača, vykonajte automatické čistenie podávača.
Čistenie podávača(P. 566)
Automatické čistenie podávača(P. 568)
Čistenie podávača
1
Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky.
● Vypnutie tlačiarne vymaže všetky tlačové údaje vo fronte. Údaje, napríklad dokumenty prijaté a podržané v
pamäti, dokumenty čakajúce na odoslanie a hlásenia, ktoré sa automaticky tlačia po odosielaní a prijímaní
faxov, sa neodstránia.
2
Otvorte priečinok na podávanie originálov.
3
Otvorte kryt podávača.
4
Utrite valce v podávači.
● Valce utrite handričkou, ktorá bola namočená vo vode a vyžmýkaná. Potom ich suchou handričkou.
566
Údržba
● Ak sú valce a okolité plochy veľmi špinavé, vyčistite ich. Postup: Handričku navlhčite vodou a dobre
vyžmýkajte. Potom utrite znečistené oblasti. Potom tieto miesta otrite mäkkou a suchou handričkou.
5
Zatvorte kryt podávača a priečinok podávania originálov.
6
Otvorte podávač.
7
Utrite skenovaciu oblasť podávača.
● Utrite ju utrite handričkou, ktorá bola namočená vo vode a vyžmýkaná. Potom ju utrite suchou handričkou.
8
Počkajte, kým sa čistená oblasť úplne nevysuší.
9
Opatrne zatvorte podávač.
567
Údržba
10
Zariadenie zapojte späť do elektrickej zásuvky a zapnite ho.
Automatické čistenie podávača
Automatické čistenie podávača používa papier vložená v podávači. Pred spustením automatického čistenia vložte do
podávača 10 hárkov obyčajného papiera veľkosti A4 alebo US Letter. Vkladanie originálov(P. 133)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Vyčistiť podávač>.
4
Vyberte <Štart>.
Obrazovka Domov(P. 120)
<Údržba>.
➠ Spustí sa čistenie. Po zobrazí správy oznamujúcej koniec čistenia sa stlačením tlačidla
obrazovku Domov.
568
vrátite na
Údržba
Čistenie fixačnej jednotky
34C3-09K
Vo fixačnej jednotke v stroji sa môžu usadiť nečistoty a spôsobiť čierne pásy na výtlačkoch. Ak chcete fixačnú jednotku
vyčistiť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Majte na pamäti, že fixačnú jednotku nemôžete vyčistiť, keď sú
v stroji dokumenty čakajúce na vytlačenie. Na čistenie fixačnej jednotky potrebujete obyčajný papier formátu A4 alebo
Letter. Pred vykonaním nasledujúceho postupu vložte papier do zásuvky na papier alebo do viacúčelového zásobníka.
Vkladanie papiera(P. 137)
● Čistenie spotrebúva toner v kazetách s tonerom. Pred začatím skontrolujte, či sa v kazetách s tonerom
nachádza dostatočné množstvo tonera.
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných
materiálov(P. 573)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Vyčistiť fixačnú jednotku>.
4
5
Obrazovka Domov(P. 120)
<Údržba>.
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu zobrazeného na
obrazovke a vyberte položku <OK>.
Vyberte <Začiatok>.
➠ Spustí sa čistenie. Po zobrazí správy oznamujúcej koniec čistenia sa stlačením tlačidla
obrazovku Domov.
569
vrátite na
Údržba
Výmena kazety s tonerom
34C3-09L
Zariadenie zobrazí správu, keď je množstvo zvyšného tonera v kazete s tonerom nízke. Poznámka: Ak budete
pokračovať v tlači bez vyriešenia problému, kvalita tlače sa môže znížiť. Na displeji môžete skontrolovať množstvo
zvyšného tonera v kazetách s tonerom ( Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 573) ).
Keď sa zobrazí správa(P. 570)
Keď majú výtlačky nízku kvalitu(P. 571)
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 571)
Keď sa zobrazí správa
Zobrazená správa závisí od množstva zvyšného tonera v kazetách s tonerom. V závislosti od zobrazenej správy
pripravte novú kazetu s tonerom ( Spotrebný materiál(P. 590) ) alebo vymeňte aktuálnu kazetu s tonerom za novú
( Postup výmeny kazety s tonerom(P. 571) ).
<Pripravte kazetu.>
Táto správa vám oznamuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť tonerovú kazetu. Skontrolujte, či máte
pripravenú náhradnú tonerovú kazetu. Ak vidíte túto správu, pred začatím veľkej tlačovej úlohy vymeňte
tonerovú kazetu.
Keď sa zobrazí táto správa
● Pri kopírovaní alebo tlači môžete pokračovať v tlači originálu.
● Ak sa správa zobrazí pri príjme faxu alebo nastavovaní výstupu automatického hlásenia, prijaté faxy
a hlásenia sa uložia do pamäte, aby po tlači nevyzerali vyblednuté. Ak chcete pokračovať v tlači, aj keď
je množstvo zostávajúceho tonera v kazete s tonerom nízke, nastavte položku <Pokr. v tlači pri níz.
hlad. v kaz.> na možnosť <Zap.>.
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.> (P. 535)
Špecifikácia, kedy sa zobrazí táto správa
● Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
kazete s tonerom, ktoré spustí túto správu. <Zobraz. čas. na prípr. kazety>(P. 451)
<Koniec životnosti kazety.>
Táto správa vám oznamuje, že tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti. Odporúčame vám vymeniť
tonerovú kazetu za novú. Môžete pokračovať v tlači, ale kvalitu tlače nemožno zaručiť.
570
Údržba
Keď majú výtlačky nízku kvalitu
Ak sa na výtlačkoch začnú objavovať niektoré z týchto javov, jedna z kaziet s tonerom je prázdna. Vymeňte takmer
prázdnu kazetu s tonerom aj vtedy, ak sa nezobrazuje žiadna správa. Postup výmeny kazety s tonerom(P. 571)
Zobrazujú sa pruhy
alebo je tlač
nerovnomerná
Výtlačok je
čiastočne
vyblednutý
Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny
Výtlačok má
nerovnomernú sýtosť
Prázdne miesto originálov sa zmení na výtlačkoch na sivé
Postup výmeny kazety s tonerom
Pri výmene tonerovej kazety sa riaďte postupom opísaným nižšie.
1
Otvorte predný kryt.
2
Vyberte tonerovú kazetu.
Objavujú sa biele body
571
Údržba
3
4
5
Vyberte náhradnú tonerovú kazetu z ochranného obalu.
Zatraste tonerovou kazetou 5-krát alebo 6-krát, ako je znázornené nižšie, aby sa
toner v kazete rovnomerne rozložil.
Nainštalujte kazetu s tonerom.
● Vložte ju do zariadenia až na doraz.
6
Zatvorte predný kryt.
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 590)
572
Údržba
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných
materiálov
34C3-09R
Pomocou postupu uvedeného nižšie skontrolujte množstvo tonera zostávajúce v kazetách s tonerom. Je mimoriadne
dôležité skontrolovať, či treba pripraviť nové kazety s tonerom pred začatím veľkej tlačové úlohy.
<Monitor stavu>
<Informácie o zariadení>
<Informácie o kazete>
Skontrolujte množstvo
zostávajúceho tonera v kazetách s tonerom
● Zobrazené množstvo tonera v kazete s tonerom je len informatívne a môže sa líšiť od skutočného množstva.
ODKAZY
Výmena kazety s tonerom(P. 570)
Spotrebný materiál(P. 590)
573
Údržba
Premiestnenie zariadenia
34C3-09S
Zariadenie je ťažké. Pri premiestňovaní zariadenia postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby sa predišlo
zraneniu.
1
Vypnite zariadenie a počítač.
● Keď stroj vypnete, dáta, ktoré čakajú na vytlačenie, sa odstránia. Faxové dokumenty prijaté pomocou funkcie
Príjem do pamäte, faxy čakajúce na odoslanie a hlásenia, ktoré sa automaticky tlačia po odosielaní a prijímaní
faxov, sa neodstránia.
2
Odpojte od stroja káble a napájací kábel podľa poradia čísel na ilustrácii nižšie.
● Od vášho prostredia závisí, či sú káble označené symbolom * pripojené.
● Ak je v zariadení nainštalované voliteľné slúchadlo, vyberte ho z miesta inštalácie.
Elektrická zásuvka
Napájací kábel
Klávesnica USB*
Kábel LAN*
Kábel USB*
Slúchadlo*
Externý telefón*
Telefónny kábel*
3
4
5
Pri transporte stroja na dlhú vzdialenosť, vyberte tonerové kazety.
kazety s tonerom(P. 571)
Postup výmeny
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Zatvorte všetky otvorené kryty, viacúčelový zásobník a zariadenie premiestnite na
nové miesto.
● Zariadenie je ťažké (
Hlavná jednotka(P. 673) ). Musia ho premiestňovať dvaja alebo viacerí ľudia.
574
Údržba
● Uchopte držiaky na zdvíhanie a zdvihnite stroj.
Ak je k zariadeniu pripojený voliteľný podávač papiera
● Pred zodvihnutím zariadenia odomknite podávač papiera a podávač papiera preneste samostatne.
Predná strana
6
Zadná strana
Opatrne umiestnite stroj na nové miesto inštalácie.
● Informácie o inštalácii zariadenia po premiestnení nájdete v príručke Začíname.
obsah(P. 697)
575
Príručky a ich
Údržba
Nastavenie kvality obrazu
34C3-09U
Ak výsledky tlače alebo naskenované obrázky nie sú dosť dobré, napríklad pri nízkej kvalite obrazu, slabej reprodukcii
alebo zošikmených výtlačkoch, vyskúšajte nastavenia uvedené nižšie.
◼ Upraviť kopírovaný obrázok
Ak sa sýtosť alebo jas kópií a tlač z pamäťových médií výrazne líšia od originálov, použite túto funkciu, aby sa vzhľad
výsledkov tlače približoval vzhľadu originálov. Nastavenie gradácie a sýtosti pre úlohy kopírovania(P. 577)
◼ Spracovanie čierneho textu pre farebný výtlačok
Môžete vykonať úpravy, napríklad také, že čierny alebo takmer čierny text sa bude reprodukovať vo farbe, ktorá sa čo
najviac zhoduje s farebne naskenovaným originálom. Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby textu(P. 579)
◼ Úprava sýtosti
V prípade príliš tmavých alebo príliš svetlých výsledkov tlače môžete upraviť sýtosť.
tlače(P. 581)
Nastavenie sýtosti
◼ Nastavenie polohy tlače
Ak je vytlačený obrázok skosený alebo je časť obrázku mimo rozsahu tlače, môžete upraviť polohu tlače.
polohy tlače(P. 582)
576
Nastavenie
Údržba
Nastavenie gradácie a sýtosti pre úlohy kopírovania
34C3-09W
Gradácia je kontinuálny prechod farebných odtieňov od tmavých po svetlé. Čím viac je odtieňov vo vytlačených
gradáciách farieb, tým prirodzenejšie výtlačky vyzerajú. Ak sa reprodukcia farieb zhorší a sýtosť a jas farieb sa výrazne
líši od originálov, vykonajte vhodné automatické nastavenie. Táto úprava zlepšuje výsledky kopírovania a tlačte z
pamäťových médií. Na korekciu kopírovaných obrazov sa vytlačí a naskenuje nastavovací obraz. Upozorňujeme, že toto
nastavenie nemôžete vykonať, keď používate niektoré funkcie vrátane skenovania a tlače.
● Úpravy nemožno vykonať efektívne, ak nie je zostávajúce množstvo tonera postačujúce. Skontrolujte
zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom. Ak je zostávajúce množstvo tonera nízke, odporúčame
vymeniť kazetu s tonerom.
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 573)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Upraviť kopírovaný obrázok>.
4
5
Obrazovka Domov(P. 120)
<Upraviť kvalitu obrazu>.
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier formátu a typu zobrazeného na
obrazovke a vyberte položku <OK>.
Potvrďte postup a vyberte položku <Začiatok>.
➠ Vytlačí sa nastavovací obraz.
6
Keď zmizne okno zobrazené počas tlače, otvorte podávač.
7
Položte nastavovací obrázok na kopírovaciu dosku.
● Umiestnite papier s vytlačeným nastavovacím obrázkom potlačenou stranou lícom nadol a s tenkou čiernou
čiarou naľavo.
8
Opatrne zatvorte podávač.
577
Údržba
9
Vyberte <Spustiť skenov.>.
➠ Nastavovací obraz sa naskenuje a spustí sa nastavenie.
10
11
Po zobrazení správy o dokončení úpravy otvorte podávač a vyberte nastavovací
obrázok.
Opatrne zatvorte podávač.
Ak sa zobrazí správa <Nepodarilo sa vykonať korekciu.>
● Vložili ste papier zobrazený v kroku 4 do zdroja papiera?
● Umiestnili ste papier s vytlačeným nastavovacím obrázkom potlačenou stranou lícom nadol a s tenkou
čiernou čiarou naľavo?
● Došlo k zachyteniu papiera?
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
● Je množstvo toneru v kazete s tonerom postačujúce? Ak je zostávajúce množstvo tonera nízke, odporúčame
vymeniť kazetu s tonerom. Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 573)
578
Údržba
Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby textu
34C3-09X
Môžete vykonať úpravy, napríklad také, že čierny alebo takmer čierny text sa bude reprodukovať vo farbe, ktorá sa čo
najviac zhoduje s farebne naskenovaným originálom.
● Táto funkcia sa použije pri skenovaní s položkou <Typ originálu> nastavenou na inú možnosť ako <Foto>.
Nastavenie kvality obrazu(P. 298)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Spracovanie čierneho textu pre farebné>.
4
Upravte hodnotu.
Obrazovka Domov(P. 120)
<Upraviť kvalitu obrazu>.
● Hodnotu tohto nastavenia môžete nastaviť nezávisle pre podávač a kopírovaciu dosku.
<Priorita farebného textu>
Reprodukuje čierny alebo takmer čierny text vo farbe, ktorá sa čo najviac zhoduje s originálom.
<Priorita čierneho textu>
Reprodukuje čierny text so zlepšenou zreteľnosťou.
579
Údržba
5
Vyberte <Použiť>.
580
Údržba
Nastavenie sýtosti tlače
34C3-09Y
V prípade príliš tmavých alebo príliš svetlých výsledkov tlače môžete upraviť sýtosť.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte položku <Sýtosť tlačiarne>.
4
Upravte sýtosť.
5
Vyberte položku <Použiť>.
Obrazovka Domov(P. 120)
<Upraviť kvalitu obrazu>.
581
Údržba
Nastavenie polohy tlače
34C3-0A0
Ak sa dokument vytlačí nevycentrovaný alebo mimo rozsahu tlače, upravte polohu tlače. Polohu tlače môžete upraviť
pre každý zdroj papiera. Polohu tlače môžete upraviť v rozsahu -5,0 mm až +5,0 mm v krokoch po 0,1 mm.
Kontrola smeru a vzdialenosti na úpravu
Pri úprave polohy tlače špecifikujte smer pomocou značiek + a – a vzdialenosť použitím jednotky mm. V prípade
položky <Nastaviť zvislo (predná strana)> alebo <Nastaviť zvislo (zadná strana)> špecifikujte hodnotu pomocou
značky +, ktorou posuniete polohu tlače v smere zhora nadol. V prípade položky <Nast. vodorovne (predná str.)>
alebo <Nast. vodorovne (zadná strana)> špecifikujte hodnotu pomocou značky +, ktorou posuniete polohu tlače
v smere zľava doprava. Ak chcete uskutočniť posun opačným smerom, zadajte hodnotou pomocou značky –.
<Nastaviť zvislo (predná strana)>/<Nastaviť zvislo
(zadná strana)>
<Nast. vodorovne (predná str.)>/<Nast. vodorovne
(zadná strana)>
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Nastaviť polohu tlače>.
4
Vyberte zdroj papiera.
Obrazovka Domov(P. 120)
<Upraviť kvalitu obrazu>.
● Ak je nainštalovaný voliteľný podávač papiera, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
5
Vyberte kombináciu úpravy smeru a strany určenej na tlač.
582
Údržba
6
Nastavte hodnotu úpravy.
7
Vyberte <Použiť>.
Úprava polohy tlače pre všetky tlačové úlohy
● Použitím funkcie <Nastavenia funkcií> v ponuke nastavení ovládacieho panela môžete upraviť polohu tlače
pre všetky tlačové úlohy bez ohľadu na zdroj papiera. Polohu tlače možno upraviť v krokoch po 0,5 mm od
-50,0 mm do +50,0 mm. <Krátky okraj presahu/Dlhý okraj presahu>(P. 501)
583
Údržba
Zobrazenie hodnoty počítadla
34C3-0A1
Môžete skontrolovať celkový počet strán vytlačených tlačiarňou. Tieto celkové hodnoty zahŕňajú okrem kópií
a výtlačkov údajov z počítačov aj faxy, hlásenia a zoznamy.
<Skontr. počítad.>
Skontrolujte počet vytlačených strán
<113: Spolu (ČB/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré sa skopírovali a vytlačili čiernobielo.
<501: Skenovanie (spolu 1)>
Zobrazí sa celkový počet naskenovaných strán.
<301: Tlač (spolu 1)>
Zobrazí sa celkový počet vytlačených strán.
● Funkcia <Služba monitor.> aktivuje komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom. Vykonanie
tejto položky umožňuje pravidelne odosielať informácie o zariadení do vzdialeného monitorovacieho
servera pripojeného k zariadeniu.
● Funkcia <Skontr. konfig. zar.> umožňuje skontrolovať voliteľné jednotky nainštalované v zariadení.
584
Údržba
Tlač hlásení a zoznamov
34C3-0A2
Môžete tlačiť hlásenia a zoznamy na kontrolu informácií, ako je celkový objem výtlačkov pre každú položku <ID
oddelenia> a nastavenia zariadenia.
Konfigurácia nastavení tlače pre hlásenia a zoznamy(P. 585)
Tlač správy o celkovom množstve výtlačkov podľa ID oddelenia(P. 585)
Hlásenia nastavení o výsledkoch komunikácie(P. 585)
Tlač zoznamov nastavení(P. 587)
Tlač hlásení a zoznamov o stave používania zariadenia(P. 588)
Konfigurácia nastavení tlače pre hlásenia a zoznamy
Môžete vykonať 2-strannú tlač hlásení a zoznamov.
<Ponuka>
správ>
<Hlás. o výstupe>
<Zap.>
<Nastavenia hlásenia>
<Predvol. nastavenia pre výstup
<Použiť>
Tlač správy o celkovom množstve výtlačkov podľa ID oddelenia
Hlásenie o správe ID oddelení
Keď je správa ID oddelení aktivovaná, môžete skontrolovať celkový objem výtlačkov pre každú položku <ID
oddelenia> vytlačením hlásenia o správe ID oddelení. Skontrolovaním celkového počtu výtlačkov môžete lepšie
spravovať zásoby papiera a kaziet s tonerom.
<Ponuka>
oddelení>
<Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie o správe ID
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na
obrazovke a vyberte položku <Štart>
Hlásenia nastavení o výsledkoch komunikácie
Môžete tlačiť hlásenia o výsledkoch odosielania alebo prijímania e-mailom, faxom, a faxom I-fax ako aj výsledky
ukladania do zdieľaného priečinka alebo servera FTP. Niektoré hlásenia možno vytlačiť automaticky, kým iné sa vytlačia
len pri výskyte chyby.
● Ak výsledok vo vytlačenom zozname obsahuje poznámku NG, môžete skontrolovať podrobnosti chyby
pomocou trojciferného čísla so symbolom # na začiatku zobrazeného vedľa výsledku. Protiopatrenia pre
každý chybový kód(P. 636)
585
Údržba
● Hlásenia vytlačené pre e-mailu alebo fax I-Fax uvádzajú výsledok prenosu medzi zariadením a poštovým
serverom, nie však medzi zariadením a adresou cieľového umiestnenia.
Hlásenie o správe komunikácie
Môžete skontrolovať výpisy odoslaných a prijatých dokumentov faxu a e-mailu tak, že vytlačíte Hlásenie o správe
komunikácie. Hlásenie sa môže tlačiť automaticky po každých 40 prenosoch alebo ho môžete vytlačiť manuálne.
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe>
komunikácie>
<Nastavenia hlásenia>
Nakonfigurujte nastavenia hlásenia
<Hlásenie o správe
<Použiť>
<Automat. tlač (40 prenosov)>
Výberom položky <Zap.> vytlačíte hlásenie automaticky vždy po 40 prenosoch alebo vyberte položku <Vyp.>, ak
nechcete, aby sa tlačili hlásenia automaticky.
<Oddeliť VYS./PR.>
Vyberte položku <Zap.>, ak chcete tlačiť odoslané a prijaté hlásenia samostatne. Ak ich chcete vytlačiť na jeden
hárok, vyberte položku <Vyp.>.
Manuálna tlač hlásenia
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie o správe komunikácie>
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a
vyberte položku <Štart>
Hlásenie o výsledkoch VYS. faxu
Môžete skontrolovať výpisy odoslaných faxových dokumentov vytlačením hlásenia o výsledkoch VYS faxu.
Hlásenie môžete vytlačiť po každom dokončenom prenose alebo iba vtedy, keď sa vyskytne chyba odosielania.
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Nastavenia hlásenia> <Hlásenie s výsledkami VYS.
faxov> Vyberte položku <Zap.> alebo <Iba pri výskyte chyby> Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť>
586
Údržba
<Zahrnúť VYS. obrázok>
Po výbere položky <Zap.> môže byť súčasťou hlásenia VYS. časť odoslaného dokumentu.
Hlásenie o výsledkoch VYS. e-mailov, faxov I-Fax a súborov
Môžete skontrolovať výpisy odoslaných dokumentov e-mailu a faxu I-Fax a dokumentov uložených do
zdieľaného priečinka tak, že vytlačíte Hlásenie o výsledkoch VYS. e-mailov, faxov I-Fax a súborov. Hlásenie
môžete vytlačiť po každom dokončenom prenose alebo iba vtedy, keď sa vyskytne chyba odosielania.
<Hlás. o výstupe>
<Ponuka>
súbor.>
<Nastavenia hlásenia>
<Hlás. s výsl. VYS. e-mail./I-fax./
Vyberte položku <Zap.> alebo <Iba pri výskyte chyby>
Výsledok komunikácie
● Ak sa počas prenosu e-mailu alebo faxu I-Fax alebo ukladania do zdieľaného priečinka alebo servera
FTP nastane chyby, správa neukazuje chybový kód. Ak chcete skontrolovať chybový kód, vytlačte
Hlásenie o správe komunikácie ( Hlásenie o správe komunikácie(P. 586) ).
Hlásenie o výsledkoch UR
Výpisy prijatých faxových dokumentov a dokumentov faxu I-Fax môžete skontrolovať vytlačením hlásenia
o výsledkoch PR. Hlásenie môžete vytlačiť po každom dokončenom prenose alebo iba vtedy, keď sa vyskytne
chyba príjmu.
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe>
<Nastavenia hlásenia>
<Hlásenie s výsledkami PR.>
Vyberte
položku <Zap.> alebo <Iba pri výskyte chyby>
Tlač zoznamov nastavení
Informácie a nastavenia uložené v zariadení môžete vytlačiť ako zoznam.
Telefónny zoznam
Pomocou tlače telefónnych zoznamov môžete skontrolovať zoznam miest určenia uložených v telefónnom
zozname ako <Kódované vytáčanie>, <Obľúbené> a <Skupina>.
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Zoznam tel. zoznamov> Vyberte
nastavenie, ktoré chcete vytlačiť Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako
je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
587
Údržba
Zoznam používateľských údajov/Zoznam údajov správcu systému
Môžete skontrolovať zoznam nastavení ( Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 446) ), ako aj obsah, ktorý bol
uložený v zariadení, vytlačením zoznamu používateľských údajov alebo zoznamu údajov správcu systému. Oba
zoznamy zahŕňajú verziu firmvéru, veľkosť a typ papiera uložený v zariadení, nastavenia tlače hlásenia o správe
komunikácie, hlásenie o výsledkoch VYS. a hlásenie o výsledkoch PR.
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
dát> alebo <Zoznam dát správcu systému>
Vyberte položku <Zoznam používateľských
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a
typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
● Zoznam používateľských údajov neobsahuje niektoré nastavenia, napríklad nastavenia siete a
nastavenia spravovania. Ak chcete skontrolovať všetky položky nastavení, vytlačte zoznam údajov
správcu systému.
Zoznam zásad IPSec
Pomocou tlače zoznamu politík IPSec môžete skontrolovať zoznam názvov politík a nastavení IPSec uložených v
stroji.
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Zoznam opatrení IPSec> Skontrolujte, či je
v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
Tlač hlásení a zoznamov o stave používania zariadenia
Môžete vytlačiť správu o stave zariadenia, výpis používania kaziet s tonerom a zoznam dostupných písiem v režime PS
alebo PCL.
Ekologické hlásenie
Celkový mesačný objem výtlačkov a spotrebu energie môžete skontrolovať pomocou hlásenia. Hlásenie
obsahuje tipy, ktoré sú užitočné v prípade úspory papiera a spotreby energie na základe stavu použitia.
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Hlásenie Eko>
Skontrolujte, či je v zariadení
vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
● Spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
588
Údržba
Správa o stave spotrebného materiálu
Stav spotrebného materiálu nainštalovaného v zariadení môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie o stave spotr. mat.> Skontrolujte,
či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku
<Štart>
Zoznam písiem PCL
Zoznam písiem dostupných v režime PCL môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Zoznam písem PCL> Skontrolujte, či je v
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku
<Štart>
Zoznam písiem PS
Zoznam písiem dostupných v režime PS môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Zoznam písem PS> Skontrolujte, či je v
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku
<Štart>
Zostava výpisov kazety
Výpisy používania kaziet s tonerom môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie s výpisom kazety> Skontrolujte, či
je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku
<Štart>
589
Údržba
Spotrebný materiál
34C3-0A3
Nasleduje sprievodca odhadovaným časom výmeny spotrebného materiálu používaného
v tomto stroji. Spotrebný materiál nakupujte u miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon. Pri skladovaní a manipulácii so spotrebným materiálom dodržiavajte
opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa
odporúča používať originálny toner, kazetu a súčasti od spoločnosti Canon.
● V prípade manipulácie a skladovania spotrebného materiálu dodržujte opatrenia uvedené v časti Začíname
určenej pre tento produkt.
● V závislosti od prostredia inštalácie, formátu tlačového papiera alebo typu originálu možno budete musieť
vymeniť spotrebný materiál pred koncom odhadovanej životnosti.
● Zadanie času automatického vypnutia kratšieho ako predvolené nastavenie (4 hodiny) môže skrátiť životnosť
kaziet s tonerom.
◼ Tonerové kazety
Dodané tonerové kazety
Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerových kaziet dodaných so zariadením sú zobrazené nižšie.
● Priemerná výťažnosť*
10 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 1,0 kg
Náhradné kazety s tonerom
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálne kazety s tonerom od spoločnosti
Canon.
Originálna tonerová kazeta Canon Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerovej kazety
Canon Cartridge 041
● Priemerná výťažnosť*
10 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 1,0 kg
● Priemerná výťažnosť*
Canon Cartridge 041 H
20 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 1,4 kg
* Priemerná výťažnosť sa počíta podľa normy „ISO/IEC 19752“ (celosvetový štandard týkajúci sa „metódy určenia kapacity
kazety s tonerom pre monochromatické xerografické tlačiarne a multifunkčné zariadenia obsahujúce súčasti tlačiarne“
590
Údržba
podľa medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO (International Organization for Standardization)) pri tlači na papier
veľkosti A4 pri predvolenom nastavení sýtosti tlače.
Dávajte si pozor na falošné tonerové kazety
● Upozorňujeme, že sa na trhu nachádzajú falošné tonerové kazety Canon. Použitie falošnej tonerovej
kazety môže viesť k nízkej kvalite tlače alebo nízkemu výkonu zariadenia. Spoločnosť Canon nie je
zodpovedná za žiadne poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej tonerovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke global.canon/ctc.
● Pri výmene kaziet s tonerom si pozrite časť
Výmena kazety s tonerom(P. 570) .
591
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 593
Bežné problémy ................................................................................................................................................. 595
Problémy pri inštalácii/nastavení .................................................................................................................. 596
Problémy s kopírovaním alebo tlačou ........................................................................................................... 600
Problémy s faxovaním/telefónom ................................................................................................................. 603
Keď nemôžete správne tlačiť ............................................................................................................................ 605
Výsledky tlače nie sú dosť dobré ................................................................................................................... 607
Papier sa krčí alebo krúti .............................................................................................................................. 618
Papier sa podáva nesprávne ......................................................................................................................... 620
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód) ................................................................ 621
Protiopatrenia pre každú správu .................................................................................................................. 622
Protiopatrenia pre každý chybový kód .......................................................................................................... 636
Odstraňovanie zaseknutého papiera ............................................................................................................... 646
Zaseknutý papier v podávači ........................................................................................................................ 648
Zaseknutý papier v hlavnej jednotke ............................................................................................................ 650
Zaseknutý papier v zdroji papiera ................................................................................................................. 656
Keď sa problém nedá vyriešiť ........................................................................................................................... 658
592
Riešenie problémov
Riešenie problémov
1660-0AE
34C3-0A4
Keď sa vyskytne problém, skontrolujte túto kapitolu, aby ste našli riešenia skôr, ako budete kontaktovať spoločnosť
Canon.
◼ Bežné problémy
Táto časť opisuje, ako postupovať v prípade podozrenia, že zariadenie nefunguje správne.
Bežné problémy(P. 595)
◼ Keď nemôžete správne tlačiť
Táto časť opisuje, ako postupovať v prípade, že výsledky tlače nie sú uspokojivé alebo sa papier krčí alebo krúti.
nemôžete správne tlačiť(P. 605)
Keď
◼ Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)
Táto časť opisuje, ako postupovať, ak sa na displeji zobrazí správa alebo chybový kód (tri čísla).
alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)(P. 621)
Zobrazí sa správa
◼ Odstraňovanie zaseknutého papiera
Táto časť opisuje, ako postupovať v prípade zaseknutého papiera.
593
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 646)
Riešenie problémov
◼ Ak problém nemožno vyriešiť
Ak problém pretrváva, pozrite si časť
Keď sa problém nedá vyriešiť(P. 658) na zistenie kontaktných informácií.
594
Riešenie problémov
Bežné problémy
34C3-0A5
Ak sa pri používaní stroja vyskytnú problémy, skôr ako nás kontaktujete, skontrolujte položky v tejto časti. Ak problémy
pretrvávajú, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci
spoločnosti Canon.
Skontrolujte nasledujúce
Je zariadenie zapnuté? Je napájací kábel pripojený?
● Ak je stroj zapnutý, ale nereaguje, vypnite ho, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel, a opäť ho
zapnite. Informácie o pripojení napájacieho kábla nájdete v časti Začíname. Príručky a ich obsah(P. 697)
Sú telefónny kábel, kábel LAN a kábel USB správne pripojené?
● Skontrolujte, či sú tieto káble správne pripojené. Buďte opatrní, aby ste si nepomýlili port telefónneho kábla s
portami iných káblov.
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
Časti a ich funkcie(P. 104)
Je aktivovaný režim spánku?
● Ak necháte stroj bez obsluhy po stanovenú dobu, prejde do režimu spánku, aby sa šetrila energia. Stroj
nebudete môcť ovládať.
Ak chcete zrušiť režim spánku, stlačte tlačidlo
.
Je na displeji zobrazená nejaká správa?
● Ak problém pretrváva, zobrazí sa správa.
Protiopatrenia pre každú správu(P. 622)
Ak problém pretrváva aj po kontrole
Kliknite na odkaz, ktorý korešponduje s problémom.
Problémy pri inštalácii/nastavení(P. 596)
Problémy s kopírovaním alebo tlačou(P. 600)
Problémy s faxovaním/telefónom(P. 603)
595
Riešenie problémov
Problémy pri inštalácii/nastavení
34C3-0A6
Pozrite si aj časť
Bežné problémy(P. 595) .
Problémy s bezdrôtovým alebo káblovým pripojením LAN(P. 596)
Problém s pripojením USB(P. 599)
Problém s tlačovým serverom(P. 599)
Problémy s bezdrôtovým alebo káblovým pripojením LAN
Bezdrôtové pripojenie LAN a káblové pripojenie LAN nemožno vytvoriť naraz.
● Bezdrôtové pripojenie LAN a káblové pripojenie LAN nemožno vytvoriť naraz. Súčasne možno použiť
nasledovné kombinácie: kábel USB a bezdrôtová sieť LAN alebo kábel USB a káblová sieť LAN.
Nezobrazuje sa Remote UI (Vzdialené UR).
● Sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené na možnosť <Zap.>?
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 410)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 411)
● Ak je zariadenie pripojené ku káblovej sieti LAN, skontrolujte, či je na domovskej obrazovke zobrazená ikona
Wi-Fi a či je adresa IP nastavená správne. Potom opäť spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Obrazovka Domov(P. 120)
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
● Ak je zariadenie pripojené ku káblovej sieti LAN, skontrolujte, či je kábel pripojený pevne a či je adresa IP
nastavená správne a potom opäť spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 17)
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
● Používate server proxy? Ak áno, pridajte adresu IP zariadenia do zoznamu [Exceptions] (Výnimky) (adresy,
ktoré nepoužívajú server proxy) v dialógovom okne Nastavenia proxy webového prehliadača.
● Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači? Ak sú adresy IP alebo adresa MAC zadané nesprávne,
Remote UI (Vzdialené UR) sa nemôže zobraziť. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie
položky <Filter adries IPv4>, <Filter adries IPv6> alebo <Filter adries MAC> na možnosť <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall(P. 365)
<Filter adries IPv4> (P. 470)
<Filter adries IPv6> (P. 470)
<Filter adries MAC> (P. 471)
Nemožno nadviazať pripojenie k sieti.
● Adresa IP možno nie je nastavená správne. Znova nastavte adresu IP.
Nastavenie adries IP(P. 31)
● Pri pripájaní zariadenia k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN overte, či je zariadenie správne
nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN(P. 597)
596
Riešenie problémov
Ak nepoznáte nastavenú adresu IP.
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
Metódu pripojenia nie je možné prepínať medzi káblovou a bezdrôtovou sieťou
LAN.
● Vybrali ste káblovú sieť LAN alebo bezdrôtovú sieť LAN aj na ovládacom paneli stroja? Tento výber je nutný,
ak chcete, aby sa zariadenie preplo podľa vášho výberu.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 16)
Nepoznáte SSID alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa
chcete pripojiť. SSID sa nezobrazuje na displeji.
● Skontrolujte, či nájdete SSID na bezdrôtovom smerovači alebo na jeho obale.
● Skontrolujte SSID smerovača alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača pomocou programu Canon MF/LBP
Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/LBP).
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 30)
SSID bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa chcete pripojiť, nie je zobrazené
v zozname prístupových bodov.
● Skontrolujte, či je SSID správne.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 30)
● Ak je SSID bezdrôtového smerovača skryté (prostredníctvom režimu utajenia*), nastavte SSID v bezdrôtovom
smerovači na viditeľné.
* Režim,
ktorý deaktivuje automatické zisťovanie SSID iných zariadení.
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN(P. 597)
Zariadenie vytočí nechcené cieľové umiestnenie pripojenia (ak je smerovač
vytáčaného pripojenia pripojený k sieti).
● Ak smerovač vytáčaného pripojenia nemusí prenášať pakety vysielania, nastavte smerovač vytáčaného
pripojenia tak, aby sa pakety vysielania neprenášali. Ak smerovač vytáčaného pripojenia musí prenášať
pakety vysielania, skontrolujte, či sú nastavenia správne.
● Ak sa server DNS nachádza v externej sieti, nastavte adresu IP na pripojenie (nie hostiteľské meno) aj keď sa
pripájate k zariadeniam, ktoré sú v sieti, ktorá je pripojená k stroju.
● Ak sa server DNS nachádza v sieti, ktorá je pripojená k stroju, a informácie o zariadeniach, ktoré sú pripojené
k externej sieti, sú uložené do servera DNS, skontrolujte správnosť nastavení.
Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN
Skontrolujte stav počítača.
● Boli vykonané nastavenia počítača a bezdrôtového smerovača?
● Sú káble bezdrôtového smerovača (vrátane napájacieho kábla a kábla LAN) správne
pripojené?
● Je bezdrôtový smerovač zapnutý?
597
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po vyššie uvedenej kontrole:
● Vypnite zariadenia a zapnite ich znova.
● Chvíľu počkajte a skúste sa znova pripojiť k sieti.
Skontrolujte, či je stroj zapnutý.
● Ak je stroj zapnutý, vypnite ho a potom ho znova zapnite.
Skontrolujte miesto inštalácie stroja a bezdrôtového smerovača.
● Nie je stroj príliš ďaleko od bezdrôtového smerovača?
● Nie sú medzi strojom a bezdrôtovým smerovačom žiadne prekážky, ako napríklad
steny?
● Nie sú v blízkosti stroja žiadne spotrebiče vyžarujúce rádiové vlnenie, ako napríklad
mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón?
Vykonajte znova jedno z nasledujúcich nastavení.
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 20)
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 22)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 24)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 27)
Keď potrebujete nastaviť pripojenie manuálne
Ak je bezdrôtový smerovač nastavený, ako je opísané nižšie, zadajte manuálne všetky požadované údaje
bezdrôtového pripojenia LAN ( Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 27) ).
● Je aktivované odmietnutie pripojenia nastavením „ANY“*.
● Je zvolený kľúč WEP, ktorý bol vygenerovaný automaticky (šestnástkový).
● Je aktivovaný režim utajenia.
* Funkcia, pri ktorej bezdrôtový smerovač odmietne pripojenie, ak je SSID v pripájanom zariadení nastavené na možnosť
„ANY“ (akékoľvek) alebo je prázdne.
Keď potrebujete zmeniť nastavenia bezdrôtového smerovača
Ak je bezdrôtový smerovač nastavený, ako je opísané nižšie, zmeňte jeho nastavenia.
● Je nastavené filtrovanie paketov adresy MAC.
598
Riešenie problémov
● Keď sa na bezdrôtovú komunikáciu používa len štandard IEEE 802.11n, zvolí sa WEP alebo metóda šifrovania
WPA/WPA2 sa nastaví na TKIP.
Problém s pripojením USB
Nemožno komunikovať.
● Vymeňte kábel USB. Ak používate dlhý kábel USB, vymeňte ho za kratší.
● Ak používate rozbočovač USB, pripojte zariadenie priamo k počítaču pomocou kábla USB.
Problém s tlačovým serverom
Nemôžete nájsť tlačový serve na pripojenie.
● Sú tlačový server a počítač pripojené správne?
● Je tlačový server spustený?
● Máte používateľské práva na pripojenie sa k tlačovému serveru? Ak neviete, kontaktujte správcu servera.
● Je aktivovaná funkcia [Network discovery] (Zisťovanie siete)?
Aktivácia funkcie [Network discovery] (Zisťovanie siete)(P. 703)
Nemôžete sa pripojiť k zdieľanej tlačiarni.
● Zobrazuje sa zariadenie v sieti medzi tlačiarňami v tlačovom serveri? Ak sa nezobrazuje, kontaktujte správcu
siete alebo servera.
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri(P. 704)
599
Riešenie problémov
Problémy s kopírovaním alebo tlačou
34C3-0A7
Pozrite si aj časť
Bežné problémy(P. 595) .
Výsledky tlače alebo kopírovania nie sú uspokojivé. Papier sa krčí alebo krúti.
Keď nemôžete správne tlačiť(P. 605)
Nemôžete tlačiť.
● Môžete vytlačiť skúšobnú stranu systému Windows? Ak môžete vytlačiť skúšobnú stranu systému Windows,
problém nie je v zariadení alebo ovládači tlačiarne. Skontrolujte nastavenia tlače aplikácie.
Tlač skúšobnej strany vo Windows(P. 705)
Ak problémy pretrvávajú, skontrolujte položky vyhovujúce vášmu operačnému prostrediu.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
● Skontrolujte stav pripojenia (silu signálu) bezdrôtovej siete LAN.
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
● Ak je pripojenie slabé, vyskúšajte tento postup.
- Zmeňte kanál bezdrôtového smerovača LAN. Ak máte viac ako jeden smerovať, nastavte ich tak, aby
bolo medzi nimi minimálne päť kanálov.
- Ak môžete zmeniť výkon rádiového vstupu bezdrôtového smerovača LAN, zvýšte výstupný výkon.
● Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti LAN, používa počítač a toto zariadenie rovnaké SSID
bezdrôtového smerovača LAN? Ak sú rôzne, obnovte nastavenia pripojenia bezdrôtového smerovača LAN
tohto zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 38)
Kontrola SSID, do ktorého je pripojený počítač(P. 710)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 18)
Keď obnovíte nastavenia pripojenia bezdrôtového smerovača LAN
● Vyberte SSID bezdrôtového smerovača LAN, ku ktorému je pripojený počítač.
● Vybrali ste správny port? Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie, vytvorte port.
Kontrola portu tlačiarne(P. 708)
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
● Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači? Ak je adresa IP nesprávne zadaná, nebude môcť
získať prístup k zariadeniu. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie položky <Filter adries
IPv4> alebo <Filter adries IPv6> na možnosť <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall(P. 365)
<Filter adries IPv4> (P. 470)
<Filter adries IPv6> (P. 470)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
600
Riešenie problémov
Inštalácia ovládačov(P. 77)
● Môžete tlačiť z ostatných počítačov v sieti? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, obráťte sa na
miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti
Canon.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
● Vybrali ste správny port? Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie, vytvorte port.
Kontrola portu tlačiarne(P. 708)
Konfigurácia tlačových portov(P. 44)
● Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači? Ak sú adresy IP alebo adresa MAC nesprávne zadaná,
nebude môcť získať prístup k zariadeniu. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie položky
<Filter adries IPv4>, <Filter adries IPv6> alebo <Filter adries MAC> na možnosť <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall(P. 365)
<Filter adries IPv4> (P. 470)
<Filter adries IPv6> (P. 470)
<Filter adries MAC> (P. 471)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Inštalácia ovládačov(P. 77)
● Môžete tlačiť z ostatných počítačov v sieti? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, obráťte sa na
miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti
Canon.
Pripojenie pomocou rozhrania USB
● Vybrali ste správny port? Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie alebo si nie ste istí, znova nainštalujte
ovládač tlačiarne. Po preinštalovaní ovládača tlačiarne sa správny port vytvorí automaticky.
Kontrola portu tlačiarne(P. 708)
Inštalácia ovládačov(P. 77)
● Je aktivovaná obojsmerná komunikácia? Aktivujte obojsmernú komunikáciu a reštartujte počítač.
Kontrola obojsmernej komunikácie(P. 709)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Pripojte sa k inému portu USB v počítači.
● Môžete tlačiť z pripojenia USB k inému počítaču? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, obráťte sa
na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti
Canon.
Prostredníctvom tlačového servera
● Môžete tlačiť z tlačového servera? Ak môžete tlačiť z tlačového servera, skontrolujte pripojenie medzi
tlačovým serverom a počítačom.
Problém s tlačovým serverom(P. 599)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Inštalácia ovládačov(P. 77)
● Môžete tlačiť z ostatných počítačov prostredníctvom tlačového servera? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných
počítačov, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku
pomoci spoločnosti Canon.
● Tlačíte s príkazom lpr? Ak chcete nepretržite tlačiť údaje PDF pomocou príkazu lpr, tlačte úlohy postupne v
intervaloch podľa nastavenia <Časový limit>.
<Časový limit>(P. 502)
● Vyskytla sa chyba? Skontrolujte výpis úlohy.
601
Riešenie problémov
Kontrola stavu kopírovania a výpisu(P. 196)
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 257)
Tlač vyzerá byť pomalá. *
● Odporúčame deaktivovať zabezpečenú tlač, ak ju nepoužívate.
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 263)
* Keď
dochádza voľné miesto v pamäti, rýchlosť spracovania zariadenia sa spomalí podobne ako v prípade počítača. Nie je
to chyba.
Nemôžete tlačiť pomocou služby Google Cloud Print.
Používanie služby
Google Cloud Print(P. 341)
Dlho trvá, kým začne tlač.
● Tlačíte na úzky papier? Po tlači na úzky papier musí zariadene vychladnúť, aby sa udržala kvalita tlače.
Výsledkom je, že niekedy trvá, kým sa vytlačí ďalšia úloha. Počkajte, kým bude zariadenie pripravené na tlač.
Tlač sa obnoví, keď klesne teplota v zariadení.
602
Riešenie problémov
Problémy s faxovaním/telefónom
34C3-0A8
Pozrite si aj časť
Bežné problémy(P. 595) .
Problémy s odosielaním(P. 603)
Problémy s prijímaním(P. 604)
Problémy s odosielaním
Fax nemožno odoslať.
● Je externá telefónna linka obsadená? Počkajte, kým sa linka neuvoľní.
● Vyskytla sa chyba? Vytlačte a skontrolujte Hlásenie o správe komunikácie.
Hlásenie o správe komunikácie(P. 586)
● Je správne nastavená telefónna linka?
Pripojenie telefónnej linky(P. 82)
● Pri odosielaní faxov do zámoria vložte do faxových čísel pauzy.
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 213)
Fax nemožno odoslať s cieľovým umiestnením špecifikovaným v histórii.
● Vypli ste stroj? Ak áno, uložená história sa odstránila.
● Nastavili ste položku <Obmedziť nové miesta určenia> na možnosť <Zap.>? Ak áno, história z času pred
nastavením položky sa odstránila.
● Nastavili ste položku <Obmedziť opät. odosl. z výpisu> na možnosť <Zap.>? Ak áno, miesta určenia z histórie
nemožno zadať.
Fax nemožno odoslať pomocou optického pripojenia.
● Stroj je kompatibilný s používaním analógových liniek. Keď používate optické pripojenie alebo linku
internetového telefónu, stroj v závislosti od prostredia pripojenia alebo pripojených zariadení nemusí
fungovať správne. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa optického pripojenia alebo internetového
telefónu.
Výsledky odoslaného faxu nie sú dosť dobré.
● Vyčistite kopírovaciu dosku alebo podávač. Ak čistenie nezlepší výsledky, možno je príčinou faxové zariadenie
príjemcu.
Čistenie kopírovacej dosky(P. 565)
Čistenie podávača(P. 566)
603
Riešenie problémov
Problémy s prijímaním
Výsledky po prijatí faxu nie sú uspokojivé. Papier sa krčí alebo krúti.
Keď
nemôžete správne tlačiť(P. 605)
Telefón a fax nemožno prepínať automaticky.
● Skontrolujte, či je režim príjmu nastavený na možnosť <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>, <Záznamník> alebo
<Prepínač siete>.
Príjem faxov(P. 222)
● Môže sa zmenšovať voľné miesto v pamäti. Vytlačte alebo odstráňte údaje v pamäti.
Kontrola, presmerovanie alebo odstránenie dokumentov v pamäti(P. 234)
Tlač dokumentov v pamäti(P. 234)
Fax nemožno prijať automaticky.
● Skontrolujte, či je režim príjmu nastavený na možnosť <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>, <Automaticky>,
<Záznamník> alebo <Prepínač siete>.
Príjem faxov(P. 222)
● Môže sa zmenšovať voľné miesto v pamäti. Vytlačte alebo odstráňte údaje v pamäti.
Kontrola, presmerovanie alebo odstránenie dokumentov v pamäti(P. 234)
Tlač dokumentov v pamäti(P. 234)
Fax nemožno prijať pomocou optického pripojenia.
● Stroj je kompatibilný s používaním analógových liniek. Keď používate optické pripojenie alebo linku
internetového telefónu, stroj v závislosti od prostredia pripojenia alebo pripojených zariadení nemusí
fungovať správne. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa optického pripojenia alebo internetového
telefónu.
604
Riešenie problémov
Keď nemôžete správne tlačiť
34C3-0A9
Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, prípadne sa krčí alebo krúti papier, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problémy
pretrvávajú, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci
spoločnosti Canon.
◼ Problémy s kvalitou obrazu
Na dolnom okraji výtlačkov sú
škvrny(P. 607)
Výsledky tlače nie sú dosť dobré(P. 607)
Na výtlačkoch sa objavujú
šmuhy(P. 607)
Objavuje sa rozmazaný toner
a škvrny(P. 610)
Výtlačky sú vyblednuté(P. 610)
Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač
nerovnomerná(P. 613)
Výtlačky sú sivé(P. 614)
605
V prázdnych oblastiach sa
vyskytujú zvyšky predchádzajúcich
obrazov(P. 609)
Časť strany sa
nevytlačila(P. 612)
Objavujú sa biele body(P. 615)
Riešenie problémov
Objavujú sa čierne body(P. 616)
Druhá strana papiera je
škvrnitá(P. 616)
◼ Problémy s vytlačeným papierom
Papier sa krčí(P. 618)
Papier sa krčí alebo krúti(P. 618)
Skrútený papier(P. 619)
◼ Problémy s podávaním papiera
Výtlačky sú skosené(P. 620)
Vytlačený čiarový kód nemožno
prečítať(P. 617)
Papier sa podáva nesprávne(P. 620)
Papier sa nepodáva/Naraz sa podávajú dva alebo viac hárkov(P. 620)
606
Riešenie problémov
Výsledky tlače nie sú dosť dobré
34C3-0AA
Nečistoty vo vnútri stroja môžu ovplyvniť výsledky tlače. Najskôr vykonajte údržbu a čistenie zariadenia.
čistenie(P. 563)
Pravidelné
Na dolnom okraji výtlačkov sú škvrny
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte podporované typy papiera a vymeňte ich za vhodný typ. Tiež správne nastavte veľkosť a typ
papiera.
Dostupný papier(P. 677)
Vkladanie papiera(P. 137)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 153)
Tlačíte dáta bez okrajov?
● Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Okraj 5 mm
alebo menší okolo okraja papiera a 10 mm alebo menší okolo okrajov obálok sa nedá pomocou tohto
stroja vytlačiť. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Karta [Finishing]
[Advanced Settings]
[Expand Print Region and Print]
Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 677)
Vkladanie papiera(P. 137)
607
[Off]
Riešenie problémov
Zobrazujú sa šmuhy pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou?
● Zmeňte nastavenie položky <Režim nízkej vlhkosti>. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2>
ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
<Režim nízkej vlhkosti>(P. 480)
● Ak je špecifikovaná položka <Režim nízkej vlhkosti>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak
sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.
Objavujú sa na výtlačkoch šmuhy v závislosti od typu papiera alebo
prevádzkového prostredia?
● Zmeňte nastavenie položky <Opraviť neostrý obraz>. Efekt zlepšenia je najslabší s nastavením <Režim 1> a
najsilnejší s nastavením <Režim 4>. Najprv skúste úpravu s položkou <Režim 1>.
<Opraviť neostrý obraz>(P. 482)
● Nastavenie silnejšieho efektu zlepšenia môže mať za následok slabšiu sýtosť tlače alebo nižšiu rýchlosť
tlače. Výsledkom môžu byť aj menej ostré okraje a hrubšie detaily.
● Ak je špecifikovaná položka [Barcode Adjustment Mode] v ovládači tlačiarne, nastavenie <Opraviť neostrý
obraz> je deaktivované.
Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení
teplota?
● Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca
vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Ovládanie kondenzácie> nastavená na
možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať
automaticky v dôsledku zmeny teploty.
<Ovládanie kondenzácie>(P. 485)
● Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať
prázdny papier.
● Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia
kondenzácie.
● Nastavenie položky <Čas automatického vypnutia> je nedostupné, ak je položka <Ovládanie kondenzácie>
nastavená na možnosť <Zap.>.
Zobrazujú sa na výstupoch úloh kopírovania šmuhy v závislosti od typu
papiera alebo podmienok okolia?
● Zmena nastavenia položky <Opraviť neostrý obr.pre kópiu> môže vyriešiť problém. Efekt zlepšenia je
najslabší s nastavením <Režim 1> a najsilnejší s nastavením <Režim 3>.
<Opraviť neostrý obr.pre kópiu>(P. 483)
608
Riešenie problémov
● Nastavenie silnejšieho efektu zlepšenia môže mať za následok slabšiu sýtosť tlače.
V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 677)
Vkladanie papiera(P. 137)
Objavujú sa zvyšky predchádzajúcich obrazov pri tlači na papier veľkého
formátu po tlači na papier malého formátu?
● Zmeňte nastavenie položky <Korekcia horúceho posunu 1>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém
vyriešiť.
<Korekcia horúceho posunu 1>(P. 481)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
Objavujú sa na rovnakej strane „duchovia“?
● Zmeňte nastavenie položky <Režim vysokej vlhkosti>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém
vyriešiť.
<Režim vysokej vlhkosti>(P. 480)
● Po nastavení možnosti <Zap.> sa môže sýtosť tlače líšiť v závislosti od vlhkosti okolia.
Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
● Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v
dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete.
Vymeňte kazetu s tonerom.
Výmena kazety s tonerom(P. 570)
609
Riešenie problémov
Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 677)
Vkladanie papiera(P. 137)
Zobrazujú sa šmuhy a rozmazaný toner pri používaní zariadenia v prostredí s
nízkou vlhkosťou?
● Zmeňte nastavenie položky <Režim nízkej vlhkosti>. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2>
ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
<Režim nízkej vlhkosti>(P. 480)
● Ak je špecifikovaná položka <Režim nízkej vlhkosti>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak
sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.
Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
● Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v
dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete.
Vymeňte kazetu s tonerom.
Výmena kazety s tonerom(P. 570)
Výtlačky sú vyblednuté
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Tiež správne špecifikujte veľkosť a typ papiera.
610
Riešenie problémov
Dostupný papier(P. 677)
Vkladanie papiera(P. 137)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 153)
Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení
teplota?
● Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca
vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Ovládanie kondenzácie> nastavená na
možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať
automaticky v dôsledku zmeny teploty.
<Ovládanie kondenzácie>(P. 485)
● Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať
prázdny papier.
● Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia
kondenzácie.
● Nastavenie položky <Čas automatického vypnutia> je nedostupné, ak je položka <Ovládanie kondenzácie>
nastavená na možnosť <Zap.>.
Sú výtlačky pri tlači na obálky vyblednuté?
● Výtlačky môžu byť vyblednuté pri tlači na obálky s drsným povrchom. Nastavenie položky <Režim obálky s
drsným povrch> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Režim obálky s drsným povrch>(P. 479)
Ak ste nastavili položku <Režim obálky s drsným povrch> na možnosť <Zap.>
● Nastavenie <Korekcia zvlnenia papiera> sa deaktivuje.
● Rýchlosť tlače môže byť nižšia.
Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
● Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v
dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete.
Vymeňte kazetu s tonerom.
Výmena kazety s tonerom(P. 570)
611
Riešenie problémov
Časť strany sa nevytlačila
Tlačíte dáta bez okrajov?
● Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Okraj 5 mm
alebo menší okolo okraja papiera a 10 mm alebo menší okolo okrajov obálok sa nedá pomocou tohto
stroja vytlačiť. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Karta [Finishing]
[Advanced Settings]
[Expand Print Region and Print]
[Off]
Sú vodiace lišty zarovnané s okrajmi papiera?
● Ak sú vodiace lišty príliš voľné alebo príliš tesné, časť dokumentu sa nemusí vytlačiť.
Vkladanie papiera(P. 137)
Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení
teplota?
● Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca
vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Ovládanie kondenzácie> nastavená na
možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať
automaticky v dôsledku zmeny teploty.
<Ovládanie kondenzácie>(P. 485)
● Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať
prázdny papier.
● Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia
kondenzácie.
● Nastavenie položky <Čas automatického vypnutia> je nedostupné, ak je položka <Ovládan