Canon | i-SENSYS MF641Cw | User manual | Canon i-SENSYS MF641Cw User manual

Canon i-SENSYS MF641Cw User manual
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw /
MF641Cw
Užívateľská príručka
USRMA-3574-00 2019-04 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Nastavenie ..........................................................................................................................................................
Hlavné funkcie
3
.......................................................................................................................................................... 4
........................................................................................................................... 6
Prípravy potrebné pred používaním
Zabránenie neoprávnenému prístupu
........................................................................................................................ 8
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
Nastavenie dátumu a času
.............................................................................................................. 10
...................................................................................................................................... 13
Nastavenie sieťového prostredia
............................................................................................................................. 15
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
........................................................................................................... 17
............................................................................................................................ 18
......................................................................................................................... 19
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
...................................................................................... 23
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
Kontrola SSID a sieťového kľúča
Nastavenie adries IP
........................................................................... 21
................................................................................. 25
...................................................................................... 28
...................................................................................................................... 31
........................................................................................................................................... 32
Nastavenie adresy IPv4
................................................................................................................................. 33
Nastavenie adries IPv6
.................................................................................................................................. 36
Zobrazenie nastavení siete
................................................................................................................................... 39
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
............................................................................................... 41
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
.............................................................................................. 42
Konfigurácia tlačových portov
........................................................................................................................ 45
Nastavenie tlačového servera
......................................................................................................................... 48
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
....................................................................................................... 51
............................................................................................................. 52
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
.......................................................................................................... 54
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
................................................................................................... 55
Konfigurácia DNS
......................................................................................................................................... 56
Konfigurácia SMB
......................................................................................................................................... 60
Konfigurácia WINS
........................................................................................................................................ 62
Uloženie serverov LDAP
................................................................................................................................. 64
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
Ďalšie nastavenia siete
Inštalácia ovládačov
...................................................................................... 69
.................................................................................................................................. 73
................................................................................................................................................ 78
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky
Výber režimu príjmu
............................................................................................. 79
................................................................................................. 80
........................................................................................................... 81
........................................................................................................................................... 82
Pripojenie telefónnej linky
................................................................................................................................... 83
Konfigurácia nastavení skenovania
......................................................................................................................... 84
Príprava na používanie zariadenia ako skenera
....................................................................................................... 85
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax
Konfigurácia základných nastavení e-mailu
.................................. 86
...................................................................................................... 87
I
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania
.................................................... 90
................................................................................. 94
...................................................................................... 95
.............................................................................................. 98
Základné postupy ...................................................................................................................................... 101
Časti a ich funkcie
Predná strana
Zadná strana
Vnútrajšok
Podávač
................................................................................................................................................. 105
.................................................................................................................................................. 106
.................................................................................................................................................... 108
....................................................................................................................................................... 110
.......................................................................................................................................................... 111
Viacúčelový zásobník
Zásuvka na papier
Ovládací panel
......................................................................................................................................... 112
............................................................................................................................................ 113
................................................................................................................................................. 115
Zapnutie zariadenia
.............................................................................................................................................. 117
Vypnutie zariadenia
.......................................................................................................................................... 118
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním
Vypnutie zariadenia v určený čas
Reštartujte zariadenie
....................................................................................................................................... 122
Používanie ovládacieho panela
Základné obrazovky
.............................................................................................................................. 124
.......................................................................................................................................... 125
Obrazovka Domov
...................................................................................................................................... 126
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazenie správy
Základná obsluha
Zadávanie textu
......................................................................................................................... 129
...................................................................................................................................... 131
............................................................................................................................................. 132
................................................................................................................................................ 135
Prihlásenie sa v zariadení
Vkladanie originálov
Vkladanie papiera
..................................................................................................... 119
.................................................................................................................. 120
...................................................................................................................................... 137
............................................................................................................................................. 139
................................................................................................................................................. 143
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
.............................................................................................................. 145
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
Vkladanie obálok
..................................................................................................... 151
.............................................................................................................................................. 156
Vkladanie predtlačeného papiera
....................................................................................................................... 159
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
..................................................................................................................... 161
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
.................................................................................. 162
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku
........................................................................ 164
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
................................................................................................................. 168
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
.................................................................................................... 170
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu
Prispôsobenie displeja
....................................................................... 171
........................................................................................................................................... 172
Prispôsobenie obrazovky Domov
........................................................................................................................ 173
Uloženie často používaných nastavení
................................................................................................................. 176
Zmena predvolených nastavení pre funkcie
Nastavenie zvuku
.................................................................. 166
........................................................................................................... 178
................................................................................................................................................. 180
II
Vstup do režimu spánku
........................................................................................................................................ 182
Uloženie cieľových umiestnení
............................................................................................................................... 184
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
....................................................................................... 186
Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako jednej skupiny
............................................................................ 189
Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname
Používanie pamäťového zariadenia USB
....................................................................... 191
................................................................................................................. 192
Kopírovanie ....................................................................................................................................................
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania
Základné postupy kopírovania
Zrušenie kópií
195
................................................................................................... 197
............................................................................................................................... 199
.................................................................................................................................................. 204
Kontrola stavu kopírovania a výpisu
.................................................................................................................... 205
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania
Výber typu originálu na kopírovanie
.................................................................................................................. 207
.................................................................................................................... 208
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť)
....................................................................................................... 209
Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie rámu)
Nastavenie farby
................................................................................... 210
.............................................................................................................................................. 211
Používanie užitočných funkcií kopírovania
............................................................................................................. 213
Kopírovanie viacerých dokumentov na jeden hárok (N na 1)
Triedenie kópií podľa strany
Kopírovanie ID karty
................................................................................... 214
............................................................................................................................... 215
......................................................................................................................................... 216
Vytváranie kópií pasov
....................................................................................................................................... 217
Faxovanie ......................................................................................................................................................... 220
Obrazovka so základnými funkciami faxovania
Základné operácie na odosielanie faxov
Zrušenie odosielania faxov
Príjem faxov
...................................................................................................... 223
................................................................................................................. 224
................................................................................................................................ 232
......................................................................................................................................................... 233
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní
.......................................................................................................... 236
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (vyvolanie nastavení)
Odoslanie faxu po telefonáte (manuálne odoslanie)
Uloženie kópie odoslaného originálu
Rôzne spôsoby príjmu
.............................................................. 237
.............................................................................................. 240
.................................................................................................................. 242
........................................................................................................................................... 244
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (príjem do pamäte)
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov
............................................................................................... 247
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty
Odosielanie faxov z vášho počítača (faxovanie z počítača)
Odoslanie faxov z počítača
Prijímanie faxov I-Fax
..................................................................................... 250
...................................................................................... 252
................................................................................................................................. 253
Používanie internetového faxu (I-Fax)
Odosielanie faxov I-Fax
............................................................................ 245
.................................................................................................................... 255
..................................................................................................................................... 256
........................................................................................................................................ 263
Tlač ........................................................................................................................................................................
Tlač z počítača
265
...................................................................................................................................................... 266
III
Zrušenie tlače
.................................................................................................................................................. 268
Kontrola stavu tlače a výpisu
Rôzne spôsoby tlače
.............................................................................................................................. 270
.............................................................................................................................................. 272
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)
Tlač pomocou zabezpečenej tlače
.................................................................. 273
................................................................................................................. 274
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)
..................................................................................... 277
Skenovanie .....................................................................................................................................................
Obrazovka so základnými funkciami skenovania
Základné operácie pre naskenované originály
.................................................................................................... 289
........................................................................................................ 292
...................................................................................................................... 293
Skenovanie a uloženie do počítača
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
.................................................................................................. 295
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP
......................................... 299
...................................................................................................................... 309
Zrušenie odosielania dokumentov
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály
Zreteľné skenovanie
287
................................................................................................... 310
.............................................................................................................................................. 312
Nastavenie kvality obrazu
Nastavenie sýtosti
.................................................................................................................................. 313
............................................................................................................................................ 314
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť)
Užitočné funkcie skenovania
.......................................................................................................... 315
................................................................................................................................. 317
Zvýšenie bezpečnosti elektronických súborov
....................................................................................................... 318
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)
Konfigurácia názvu súboru
..................................................... 321
................................................................................................................................ 322
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (vyvolanie nastavení)
...................................................................................................................... 326
Špecifikácia e-mailových nastavení
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené skenovanie)
Skenovanie dokumentov z aplikácie
Používanie ovládača ScanGear MF
................................................. 323
.................................................................................... 329
.................................................................................................................... 330
...................................................................................................................... 332
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ..................................................................................... 334
Spojenie s mobilnými zariadeniami
........................................................................................................................ 335
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Používanie stroja pomocou aplikácií
Používanie technológie AirPrint
........................................................ 336
...................................................................................................... 338
...................................................................................................................... 342
............................................................................................................................. 344
Tlač pomocou technológie AirPrint
..................................................................................................................... 349
Skenovanie pomocou technológie AirPrint
Faxovanie pomocou technológie AirPrint
........................................................................................................... 352
............................................................................................................. 354
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
Používanie služby Google Cloud Print
......................................................................................................... 356
..................................................................................................................... 357
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
.............................................................................................. 359
Spravovanie zariadenia ........................................................................................................................ 362
Nastavenie oprávnení prístupu
............................................................................................................................. 364
IV
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN
Nastavenie správy ID oddelení
........................................................................................................................... 367
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
Overenie servera LDAP
.......................................................................................................... 365
............................................................................................................ 374
...................................................................................................................................... 376
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
............................................................................................................ 380
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
................................................................................................. 382
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
......................................................................................... 383
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
Zmena čísiel portu
..................................................................................... 386
............................................................................................................................................ 389
Nastavenie servera proxy
.................................................................................................................................. 391
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
............................................................................................................... 393
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Konfigurácia nastavení IPSec
.................................................................................... 399
....................................................................................... 402
............................................................................................................................. 404
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
Obmedzenie funkcií stroja
................................................................................. 396
........................................................................................................ 411
..................................................................................................................................... 415
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania
..................................................................... 417
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu
.............................................................................................. 418
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení
.............................................................................................. 420
Obmedzenie funkcií odosielania faxov
Obmedzenie tlače z počítača
.......................................................................................................... 422
.............................................................................................................................. 424
................................................................................................................................... 425
Obmedzenie funkcií USB
Deaktivácia komunikácie HTTP
........................................................................................................................... 427
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov
................................................................................................................. 428
........................................................................................................................ 429
Generovanie kľúča podpisu zariadenia
................................................................................................................ 430
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov
........................................................................................ 431
................................................................................................................ 432
.................................................................................................................................... 435
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)
..................................................................................... 441
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)
..................................................................................... 444
Politika zabezpečenia
........................................................................................................................................ 448
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
.............................................................................................. 454
Aktualizácia firmvéru
............................................................................................................................................ 458
Inicializácia nastavení
........................................................................................................................................... 460
Zoznam ponúk s nastaveniami ...................................................................................................... 463
<Predvoľby>
.......................................................................................................................................................... 464
<Nastavenia zobrazenia>
................................................................................................................................... 465
<Rozloženie anglickej klávesnice>
<Nastavenia časovača/energie>
<Sieť>
....................................................................................................................... 470
......................................................................................................................... 471
.............................................................................................................................................................. 476
<Externé rozhranie>
.......................................................................................................................................... 491
<Zjednodušenie ovládania>
............................................................................................................................... 492
V
<Nastavenie/údržba>
............................................................................................................................................ 493
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Údržba>
.................................................................................................................................... 494
........................................................................................................................................................ 509
<Nastavenia funkcií>
............................................................................................................................................. 511
<Spoločné>
...................................................................................................................................................... 512
<Kopírovať>
..................................................................................................................................................... 518
<Tlačiareň>
...................................................................................................................................................... 520
<Odoslať>
........................................................................................................................................................ 565
............................................................................................................................................. 578
<Prijať/preposlať>
<Uloženie/prístup k súborom>
<Zabezpečená tlač>
........................................................................................................................... 585
.......................................................................................................................................... 593
<Nastaviť miesto určenia>
..................................................................................................................................... 594
............................................................................................................................................. 595
<Nastavenia správy>
<Správa používateľov>
<Správa zariadenia>
...................................................................................................................................... 596
.......................................................................................................................................... 597
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
<Správa dát>
.......................................................................................... 601
.................................................................................................................................................... 603
<Nastav. zabezpečenia>
.................................................................................................................................... 605
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čistenie
608
................................................................................................................................................ 610
Čistenie vonkajška
............................................................................................................................................ 611
Čistenie kopírovacej dosky
Čistenie podávača
................................................................................................................................. 612
............................................................................................................................................. 613
Čistenie fixačnej jednotky
.................................................................................................................................. 616
Čistenie prenosového pásu (ITB)
......................................................................................................................... 619
..................................................................................................................................... 620
Výmena kazety s tonerom
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
.................................................................................... 626
Premiestnenie zariadenia
...................................................................................................................................... 627
Nastavenie kvality obrazu
..................................................................................................................................... 629
Nastavenie gradácie
......................................................................................................................................... 630
Oprava „nezhody farieb tlače“
............................................................................................................................ 635
Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby textu
Nastavenie polohy tlače
.................................................................................................................................... 638
Zobrazenie hodnoty počítadla
Tlač hlásení a zoznamov
Spotrebný materiál
................................................................................................... 636
............................................................................................................................... 640
........................................................................................................................................ 642
............................................................................................................................................... 647
Riešenie problémov (FAQ) .................................................................................................................. 651
Dodatok ............................................................................................................................................................. 653
Softvér tretích strán
Prehľad funkcií
.............................................................................................................................................. 655
..................................................................................................................................................... 656
Ekologický prístup a šetrenie peňazí
................................................................................................................... 657
VI
......................................................................................................................................... 659
Vylepšenie efektivity
Digitalizácia
..................................................................................................................................................... 661
............................................................................................................................................. 663
Ešte niečo navyše
Technické parametre
Hlavná jednotka
Podávač
............................................................................................................................................ 665
............................................................................................................................................... 666
.......................................................................................................................................................... 670
Dostupný papier
............................................................................................................................................... 671
Cassette Feeding Module-AF
.......................................................................................................................................... 676
Copy Card Reader-F
Funkcia faxu
.................................................................................................................................................... 677
Funkcia skenovania
Funkcie tlačiarne
........................................................................................................................................... 678
.............................................................................................................................................. 679
.......................................................................................................................................... 682
Funkcie spravovania
Systémové prostredie
Sieťové prostredie
Možnosti
.............................................................................................................................. 675
....................................................................................................................................... 685
............................................................................................................................................ 687
............................................................................................................................................................... 688
Voliteľné zariadenia
.......................................................................................................................................... 689
Systémové možnosti
Príručky a ich obsah
......................................................................................................................................... 691
.............................................................................................................................................. 693
Používanie príručky Užívateľská príručka
............................................................................................................... 694
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Základné postupy vo Windows
Poznámka
.............................................................................................. 695
............................................................................................................. 698
............................................................................................................................... 699
............................................................................................................................................................. 708
VII
Nastavenie
Nastavenie
Nastavenie ............................................................................................................................................................. 3
Hlavné funkcie ....................................................................................................................................................... 4
Prípravy potrebné pred používaním ..................................................................................................................... 6
Zabránenie neoprávnenému prístupu ................................................................................................................. 8
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou ...................................................................................................... 10
Nastavenie dátumu a času ................................................................................................................................. 13
Nastavenie sieťového prostredia ....................................................................................................................... 15
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN ................................................................................................... 17
Pripojenie ku káblovej sieti LAN ...................................................................................................................... 18
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN .................................................................................................................. 19
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS ................................................................ 21
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS ........................................................................... 23
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača ...................................................................... 25
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení ............................................................................ 28
Kontrola SSID a sieťového kľúča ............................................................................................................... 31
Nastavenie adries IP ....................................................................................................................................... 32
Nastavenie adresy IPv4 ............................................................................................................................ 33
Nastavenie adries IPv6 ............................................................................................................................. 36
Zobrazenie nastavení siete ............................................................................................................................. 39
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom ..................................................................................... 41
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD ..................................................................................... 42
Konfigurácia tlačových portov .................................................................................................................. 45
Nastavenie tlačového servera .................................................................................................................. 48
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie .............................................................................................. 51
Konfigurácia nastavení siete Ethernet ...................................................................................................... 52
Zmena maximálnej prenosovej jednotky ................................................................................................. 54
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti .......................................................................................... 55
Konfigurácia DNS ..................................................................................................................................... 56
Konfigurácia SMB ..................................................................................................................................... 60
Konfigurácia WINS ................................................................................................................................... 62
Uloženie serverov LDAP ........................................................................................................................... 64
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP ........................................................................... 69
Ďalšie nastavenia siete ............................................................................................................................. 73
Inštalácia ovládačov ............................................................................................................................................ 78
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu .................................................................................... 79
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť ........................................................................................ 80
1
Nastavenie
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky ................................................................................................... 81
Výber režimu príjmu ....................................................................................................................................... 82
Pripojenie telefónnej linky .............................................................................................................................. 83
Konfigurácia nastavení skenovania ................................................................................................................... 84
Príprava na používanie zariadenia ako skenera .............................................................................................. 85
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax ................. 86
Konfigurácia základných nastavení e-mailu ............................................................................................. 87
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax ...................................... 90
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania ...................................................................... 94
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania ........................................................................... 95
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania ..................................................................................... 98
2
Nastavenie
Nastavenie
5553-000
Pred použitím funkcií zariadenia je potrebné vopred nastaviť podmienky prostredia. Najprv skontrolujte časti postupu
potrebné na dokončenie nastavenia a potom vykonajte aktuálne nastavenia. Prípravy potrebné pred
používaním(P. 6)
● Funkcie nainštalované v zariadení sa líšia v závislosti od vami zakúpeného modelu. Pred použitím zariadenia
si pozrite časť Hlavné funkcie(P. 4) a skontrolujte dostupné funkcie.
Konfigurácia počiatočných nastavení zariadenia (Inštalačný sprievodca)
● Počiatočné nastavenia potrebné na používanie zariadenia, ako je dátum, čas a nastavenia siete, možno
jednoducho nakonfigurovať podľa pokynov na obrazovke. Inštalácia pomocou sprievodcu
inštaláciou(P. 10)
3
Nastavenie
Hlavné funkcie
5553-001
Táto príručka obsahuje všetky funkcie modelového radu, ktorý ste si zakúpili. Pred začatím skontrolujte, ktoré funkcie
sú dostupné vo vami zakúpenom modeli.
: S funkciou
: Bez funkcie
Funkcia
MF746Cx
MF744Cdw
MF742Cdw
MF645Cx
MF643Cdw
MF641Cw
Podávač (2stranné
Podávač (2stranné
Podávač (1stranné
Podávač (2stranné
Podávač (1stranné
Kryt kopírovacej
dosky
skenovanie)
skenovanie)
skenovanie)
skenovanie)
skenovanie)
Kopírovanie
Faxovanie
Tlač
Skenovanie
Podávač/kryt kopírovacej
dosky
Obojstranná tlač
Bezdrôtová sieť LAN
NFC
ID predvoleného správcu
systému
7654321
Nešpecifikované Nešpecifikované
7654321
Nešpecifikované Nešpecifikované
Predvolený kód PIN správcu
systému
7654321
Nešpecifikované Nešpecifikované
7654321
Nešpecifikované Nešpecifikované
Application Library
Cassette Feeding Module-AF
*
TELEPHONE 6 KIT *
Copy Card Reader-F *
Súprava na tlač čiarových
kódov *
Súprava funkcií
zabezpečenia na odosielanie
súborov PDF *
*Toto
je voliteľná položka.
4
Nastavenie
● Dostupné typy ovládačov nájdete na disku User Software CD-ROM/DVD-ROM (Disk CD-ROM/DVD-ROM s
používateľským softvérom) dodanom so zariadením alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon (https://
global.canon).
ODKAZY
Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 698)
5
Nastavenie
Prípravy potrebné pred používaním
5553-002
Zariadenie nastavte podľa krokov v poradí od 1 do 5. Ďalšie informácie o konkrétnom kroku nájdete po kliknutí na
odkaz na prejdenie na príslušnú časť. Ak chcete používať zariadenie bezpečne, skontrolujte aj časť Zabránenie
neoprávnenému prístupu(P. 8) .
Krok 1
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou(P. 10)
Krok 2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15)
● Nakonfigurujte nastavenia siete, ktoré nie sú obsiahnuté v sprievodcovi inštaláciou. Ak
nepotrebujete použiť sprievodcu inštaláciou, nakonfigurujte nastavenia siete odtiaľto.
Krok 3
Inštalácia ovládačov(P. 78)
Krok 4
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu(P. 79)
Krok 5
Konfigurácia nastavení skenovania(P. 84)
6
Nastavenie
Nastavenie z Remote UI (Vzdialené PR)
● Po dokončení nastavení sieťového prostredia môžete efektívne nastaviť zariadenie prostredníctvom počítača
pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Importovanie údajov z iného zariadenie šetrí čas
● V prípade rovnakého modelu môžete uložiť údaje nastavenia registrované v inej tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon do počítača (export) a načítať ich v tomto zariadení (import).
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 454)
7
Nastavenie
Zabránenie neoprávnenému prístupu
5553-003
Táto časť opisuje bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete. Túto časť si musia
prečítať všetci používatelia a správcovia, skôr než začnú používať toto zariadenie, iné tlačiarne a multifunkčné
zariadenia pripojené k sieti. V posledných rokoch ponúka tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti
rôzne užitočné funkcie, napríklad tlač z počítača, používanie z počítača pomocou funkcie ovládania na diaľku a
odosielanie naskenovaných dokumentov cez internet. Na druhej strane treba prijať bezpečnostné opatrenia na
zníženie rizika úniku informácií, pretože tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti je viac vystavené
hrozbám, napríklad neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Táto časť vysvetľuje potrebné nastavenia, ktoré musíte
zadať na zabránenie neoprávnenému prístupu, skôr než začnete používať tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
pripojené k sieti.
Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete
Priradenie súkromnej adresy IP(P. 8)
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu(P. 9)
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS(P. 9)
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom zariadení(P. 9)
Priradenie súkromnej adresy IP
Adresa IP číselné označenie priradené jednotlivým zariadeniam zapojeným do počítačovej siete. Globálna adresa IP sa
používa na komunikáciu cez internet a súkromná adresa IP sa používa na komunikáciu v sieti LAN, napríklad v sieti v
spoločnosti. Ak je priradená globálna adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je otvorené verejnosti a
prístupné prostredníctvom internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z
externej siete. Na druhej strane, ak je priradená súkromná adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je
uzavreté v sieti LAN a prístupné iba pre používateľov v sieti LAN, napríklad v sieti v spoločnosti.
Globálna adresa IP
Možno k nej získať prístup z externej siete
Súkromná adresa IP
Môžu k nej získať prístup používatelia zo siete LAN
V bežných situáciách priraďte tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu súkromnú adresu IP. Skontrolujte, či adresa IP
priradená používanej tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu je súkromná adresa IP. Súkromnú adresu IP možno
nájsť v niektorom z nasledujúcich rozsahov.
Rozsahy súkromných adries IP
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Bližšie informácie o overení adresy IP nájdete v časti
Nastavenie adresy IPv4(P. 33) .
● Ak je tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradená globálna adresa IP, môžete vytvoriť sieťové
prostredie na zníženie rizika neoprávneného prístupu, a to inštaláciou zabezpečovacieho softvéru, napríklad
brány firewall, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí. Ak chcete tlačiarni alebo
8
Nastavenie
multifunkčnému zariadeniu priradiť globálnu adresu IP a potom tlačiareň alebo zariadenie používať, obráťte
sa na správcu siete.
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu
Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do
siete LAN. Bránu firewall môžete v sieťovom prostredí používať na blokovanie prístupu z externej siete, ktorý sa javí
nebezpečný, obmedzením komunikácie zo zadanej adresy IP v externej sieti. Funkcia nainštalovaná v tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon umožňuje nastaviť filter adries IP. Bližšie informácie o nastavení adresy IP nájdete
v časti Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 383) .
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS
Informácie o šifrovanej komunikácii TLS nájdete v časti Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 380) a o jej
nastavení v časti Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393) .
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom
zariadení
Ak sa škodlivá tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu, nastavenie
kódu PIN k informáciám uloženým v zariadení zníži riziko úniku informácií. Tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia
Canon umožňujú nastavením kódu PIN chrániť rôzne typy informácií.
Nastavenie kódu PIN pre jednotlivé funkcie
● Nastavenie kódu PIN na používanie Remote UI (Vzdialené PR)
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 374) .
● Nastavenie kódu PIN na nastavenia správcu systému
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 365) .
● PIN telefónneho zoznamu
Ďalšie informácie o nastavení kódu PIN nájdete v časti
zoznamu(P. 418) .
Obmedzenie používania telefónneho
Vyššie sú uvedené príklady bezpečnostných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu. Bližšie informácie
o ďalších bezpečnostných opatreniach nájdete v časti Spravovanie zariadenia(P. 362) . Vykonajte potrebné
bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom podľa potrieb vášho prostredia.
9
Nastavenie
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
1660-009
5553-004
Pri prvom zapnutí zariadenia ( Zapnutie zariadenia(P. 117) ) vám sprievodca inštaláciou začne pomáhať s
konfiguráciou počiatočných nastavení zariadenia podľa pokynov na obrazovke. V sprievodcovi inštaláciou sú obrazovky
nastavení zobrazené v tomto poradí.
Krok 1
Nastavenie jazyka zobrazenia a krajiny alebo oblasti
Nastavte jazyk, ktorý sa bude zobrazovať na obrazovke ovládacieho panela alebo v hláseniach,
rovnako aj krajinu alebo oblasť, v ktorom sa zariadenie bude používať.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
Vyberte položku <Áno>.
3
Vyberte krajinu alebo oblasť.
Nastavenie dátumu a času
Upravte dátum a čas zariadenia.
1
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa
ktorého svet reguluje hodiny a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC
sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
2
Zadajte dátum a čas a vyberte položku <Použiť>.
● Ťuknite na pole zadania a zadajte dátum a čas.
Krok 3
Nastavenie bezpečnostných opatrení prístupu
Nastavte kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené PR). Keďže Remote UI (Vzdialené PR) možno
použiť na zmenu nastavení zariadenia z počítača, odporúča sa nastaviť kód PIN.
1
Vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete položku <Nie>, kód PIN sa nenastaví a sprievodca inštaláciou
prejde na krok 4.
● Bezpečnostné opatrenia prístupu Remote UI (Vzdialené PR) možno nastaviť aj
neskôr. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 374)
Krok 4
2
Zadajte kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
3
Zadajte rovnaký kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
Vykonanie nastavenie farieb
Ak chcete dosiahnuť dobrú kvalitu kopírovania, upravte gradáciu.
1
Vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete možnosť <Nie>, nastavenie farieb sa nevykoná a sprievodca
inštaláciou prejde na krok 5.
10
Nastavenie
2
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier formátu a typu zobrazeného na
obrazovke a vyberte položku <OK>.
3
Potvrďte postup a vyberte položku <Začiatok>.
➠ Vytlačí sa nastavovací obraz.
4
Po zatvorení okna zobrazeného počas tlače otvorte podávač.
5
Položte nastavovací obrázok na kopírovaciu dosku.
● Umiestnite nastavovací obrázok potlačenou stranou lícom dole s čiernym
pásom smerom k zadnej časti zariadenia.
6
Opatrne zatvorte podávač.
7
Vyberte položku <Spustiť skenov.>.
➠ Začne sa nastavenie.
● Po dokončení nastavenia odoberte nastavovací obraz z kopírovacej dosky.
Krok 5
Konfigurácia automatického čistenia fixačnej jednotky
Ak je model vášho zariadenia MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw, nakonfigurujte ho tak, aby sa
Fixačná jednotka čistila automaticky. Ak používate MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw,
Sprievodca inštaláciou prejde na krok 6.
1
Skontrolujte správu zobrazenú na obrazovke a vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete možnosť <Nie>, automatické čistenie sa nenastaví a Sprievodca
inštaláciou prejde na krok 6.
● Automatické čistenie fixačnej jednotky môžete nastaviť neskôr.
čistenie fixačnej zostavy>(P. 501)
2
<Auto.
Vyberte položku <Zap.>.
● Ak vyberiete možnosť <Vyp.>, automatické čistenie sa nenastaví a Sprievodca
inštaláciou prejde na krok 6.
3
Dostupné zdroje papiera nastavte na <Zap.>.
● Pri čistení sa papier podáva zo zdroja papiera, pre ktorý ste nastavili <Zap.>.
● Na čistenie môžete použiť nasledujúci papier.
- Formáty papiera: A4 / Letter
- Typy papiera: Bežný 1 až 3 / Recyklovaný 1 alebo 2
4
Krok 6
Vyberte položku <Použiť>.
Nastavenie bezdrôtovej siete LAN
Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN.
11
Nastavenie
1
Vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete možnosť <Nie>, bezdrôtová sieť LAN sa nenastaví a sprievodca
inštaláciou prejde na krok 7.
2
Vyberte položku <OK>.
3
Vyberte spôsob nastavenia.
● Ďalšie informácie o nastaveniach bezdrôtovej siete LAN nájdete v časti
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19) .
Krok 7
Zobrazenie funkcie Application Library (Knižnica aplikácií)
Jednodotykové tlačidlo označované ako Application Library (Knižnica aplikácií) sa nachádza na
obrazovke Domov. Môžete si prečítať opis každej funkcie.
1
Ak chcete ukončiť sprievodcu inštaláciou, vyberte položku <Koniec>.
➠ Po ukončení sprievodcu inštaláciou sa zobrazí obrazovka Domov.
12
Nastavenie
Nastavenie dátumu a času
5553-005
Nastavte dátum a čas zariadenia. Dátum a čas sa používajú ako referencia pre funkcie špecifikujúce čas, preto musia
byť nastavené presne.
Nastavenie časového pásma(P. 13)
Nastavenie aktuálneho dátumu a času(P. 13)
Nastavenie letného času(P. 14)
Nastavenie časového pásma
Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené v ponuke <Nastavenia aktuálneho
dátumu/času>.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie>
dátumu/času> <Časové pásmo>.
<Nastavenia
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny a čas.
Časové rozdiely existujú v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie používa. Správne
nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
Nastavenie aktuálneho dátumu a času
1
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Predvoľby>
aktuálneho dátumu/času>.
Obrazovka Domov(P. 126)
<Nastavenia časovača/energie>
13
<Nastavenia
Nastavenie
3
Zadajte dátum a čas.
● Ťuknite na pole zadania a zadajte dátum a čas.
4
Vyberte <Použiť>.
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení neskôr
nastavenie <Časové pásmo>, príslušne sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Formát zobrazenia dátumu a času možno zmeniť.
<Formát dátumu>(P. 472)
<Formát času>(P. 473)
Nastavenie letného času
Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný letný čas.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie>
dátumu/času> <Nastavenia letného času>.
<Nastavenia
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Letný čas>.
● Po výbere položky <Zap.> vyberte položku <Dátum začatia> a <Dátum skončenia>. Potom nastavte mesiac a
deň pre každú položku. Ak chcete nastaviť deň, určte „ktorý deň v ktorom týždni“.
4
Vyberte <Použiť>.
14
Nastavenie
Nastavenie sieťového prostredia
5553-006
Pri pripojení zariadenia ku káblovej alebo bezdrôtovej lokálnej sieti (LAN) musíte nastaviť adresu IP unikátnu pre
vybranú sieť. Podľa svojho komunikačného prostredia a sieťových zariadení vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť. Pre
špecifické nastavenia adresy IP kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak je zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné informácie sa môžu sprístupniť tretej strane.
● Zariadenie sa nemôže súčasne pripojiť ku káblovej aj bezdrôtovej sieti LAN.
● Zariadenie sa nedodáva s káblom LAN ani smerovačom. Podľa potreby si ich pripravte.
● Ďalšie informácie o vašich sieťových zariadeniach nájdete v príručkách k zariadeniam alebo kontaktujte
výrobcu.
◼ Predtým než začnete
Postupujte podľa týchto krokov na pripojenie zariadenia k sieti.
Skontrolujte nastavenia počítača.
● Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti. Ďalšie informácie nájdete v
príručkách k zariadeniam, ktoré používate, prípadne sa obráťte na výrobcu
príslušného zariadenia.
● Uistite sa, že na počítači boli dokončené nastavenia siete. Ak sieť nebola nastavená
správne, zariadenie nebudete môcť použiť v sieti, dokonca aj keď vykonáte zvyšok
nižšie opísaného postupu.
● V závislosti od siete možno budete potrebovať zmeniť nastavenia spôsobu
komunikácie alebo typ siete Ethernet ( Konfigurácia nastavení siete
Ethernet(P. 52) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak chcete skontrolovať MAC adresu zariadenia.
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 39)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 40)
15
Nastavenie
● Ak sa chcete pripojiť k sieti IEEE 802.1X, pozrite si časť
overenia IEEE 802.1X(P. 411) .
Konfigurácia nastavení
Vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 17)
Pripojte sa ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.
● Pokračujte časťou o nastavení, ktoré ste vybrali v kroku 2.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
Nastavte podľa potreby adresu IP.
● V čase nákupu je zariadenie nastavené na automatické získavanie adresy IP. Ak chcete
použiť konkrétnu adresu IP, zmeňte toto nastavenie. Nastavenie adries IP(P. 32)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom(P. 41)
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie(P. 51)
16
Nastavenie
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
5553-007
Keď sa rozhodnete, cez ktorú káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN chcete pripojiť zariadenie k počítaču, vyberte káblovú
alebo bezdrôtovú sieť LAN pomocou ovládacieho panela. Pozor, ak nastavenie zmeníte z možnosti <Káblová sieť LAN>
na možnosť <Bezdrôtová sieť LAN> alebo naopak, budete musieť odinštalovať ovládače nainštalované v počítači
a nainštalovať ich znova. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online
príručky.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
3
Vyberte <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>.
4
Vyberte <Káblová sieť LAN> alebo <Bezdrôtová sieť LAN>.
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
17
Nastavenie
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
5553-008
Pripojte zariadenie k počítaču pomocou smerovača. Zariadenie pripojte k smerovaču pomocou kábla LAN.
1
Pripojte kábel LAN.
● Pomocou kábla LAN pripojte zariadenie k smerovaču.
● Zatlačte na konektor, až kým nezapadne na svoje miesto (zvuk cvaknutia).
2
Počkajte niekoľko minút.
➠ Adresa IP sa nastaví automaticky.
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 32)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15)
18
Nastavenie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
5553-009
Bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) pripájajú zariadenie k počítaču rádovými vlnami. Ak je bezdrôtový
smerovač vybavený funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi), nakonfigurovanie siete je
automatické a jednoduché. Ak sieťové zariadenia nepodporujú automatickú konfiguráciu alebo ak chcete podrobne
nastaviť overovanie a šifrovanie, musíte pripojenie nastaviť manuálne. Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS(P. 19)
Manuálne nastavenie pripojenia(P. 20)
Riziko úniku informácií
● Pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN používate na vlastné riziko, preto buďte opatrní. Ak je zariadenie
pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné údaje môžu uniknúť k tretej strane, keďže rádiové vlny
používané pri bezdrôtovej komunikácii sa dostanú do určitej vzdialenosti kamkoľvek, aj za steny.
Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN
● Funkcia bezdrôtového pripojenia LAN v tomto zariadení podporuje kľúče WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK.
Kompatibilitu zabezpečenia bezdrôtového smerovača si môžete overiť v príručkách k vašim sieťovým
zariadeniam alebo u ich výrobcu.
Potrebné zariadenie na pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN
● Zariadenie sa nedodáva s bezdrôtovým smerovačom. Podľa potreby si smerovač zožeňte.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS
Pri používaní WPS sú k dispozícii dva režimy: režim stlačenia tlačidla a režim kódu PIN.
◼ Režim stlačenia tlačidla
Nájdite na obale bezdrôtového smerovača nižšie zobrazenú značku WPS. Taktiež sa presvedčte, či je na vašom
sieťovom zariadení tlačidlo WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 21)
19
Nastavenie
◼ Režim kódu PIN
Niektoré smerovače WPS nepodporujú režim stlačenia tlačidla. Ak sa na obale alebo v príručkách k vášmu sieťovému
zariadeniu spomína režim kódu PIN WPS, nastavte pripojenie pomocou zadania kódu PIN. Nastavenie pripojenia
pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 23)
● Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou
WPS.
Manuálne nastavenie pripojenia
Pri manuálnom nastavení bezdrôtového pripojenia môžete vybrať bezdrôtový smerovač alebo manuálne zadať
požadované údaje. Bez ohľadu na spôsob sa presvedčte, či máte všetky údaje potrebné na nastavenie vrátane SSID
a sieťového kľúča. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 31)
◼ Výber bezdrôtového smerovača
Túto možnosť nastavenia vyberte, ak potrebujete manuálne nastaviť pripojenie, ale chcete, aby to bolo čo
najjednoduchšie. Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 25)
◼ Manuálne zadanie údajov nastavenia
Ak chcete zadať podrobné bezpečnostné nastavenia, napríklad nastavenia overovania alebo šifrovania, manuálne
zadajte SSID a sieťový kľúč na nastavenie pripojenia. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 28)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15)
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 17)
20
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia
tlačidla WPS
1660-00J
5553-00A
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim stlačenia tlačidla WPS, pripojenie môžete jednoducho nastaviť tlačidlom
WPS.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Pomôžu vám
príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte <Režim stlačenia tlačidla WPS>.
6
Vyberte <Áno>.
7
Stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
● Tlačidlo musíte stlačiť do 2 minút po výbere položky <Áno> v kroku 6.
● V závislosti od sieťového zariadenia môže byť potrebné stlačiť a podržať tlačidlo 2 sekundy alebo dlhšie. Ak
potrebujete pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
21
Nastavenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 5.
8
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
9
Vyberte položku <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 32)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 125)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 477)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
22
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
5553-00C
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim kódu PIN WPS, vygenerujte v zariadení kód PIN a zaregistrujte ho do
sieťového zariadenia.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Ak potrebujete
pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Z počítača
1
Otvorte v počítači bezdrôtový smerovač a zobrazte obrazovku na zadanie kódu PIN
WPS.
● Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie vášho sieťového zariadenia.
Z ovládacieho panela
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
3
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
4
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
5
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
6
Vyberte <Režim kódu WPS PIN>.
7
Vyberte <Áno>.
➠ Kód PIN sa vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítača
8
Zaregistrujte vygenerovaný kód PIN do bezdrôtového smerovača.
● Kód PIN zaregistrujte na obrazovke nastavenia zobrazenej v kroku 1.
23
Nastavenie
● Kód PIN musíte zaregistrovať do 10 minút po výbere položky <Áno> v kroku 7.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 6.
Z ovládacieho panela
9
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 32)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 125)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 477)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
24
Nastavenie
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového
smerovača
5553-00E
Môžete vyhľadať bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) dostupné na pripojenie a na displeji zariadenia si
z nich jeden vybrať. Ako sieťový kľúč zadajte kľúč WEP alebo PSK. Pred výberom bezdrôtového smerovača skontrolujte
a zapíšte si požadované údaje nastavenia vrátane SSID a sieťového kľúča ( Kontrola SSID a sieťového
kľúča(P. 31) ).
Nastavenia zabezpečenia
● Ak nastavíte bezdrôtové pripojenie výberom bezdrôtového smerovača, spôsob overenia WEP sa nastaví na
<Otvorený systém> alebo sa metóda šifrovania WPA/WPA2 nastaví na <Automaticky> (AES-CCMP alebo TKIP).
Ak chcete vybrať <Zdieľaný kľúč> na overenie WEP alebo <AES-CCMP> na šifrovanie WPA/WPA2, musíte
nastaviť pripojenie pomocou spôsobu <Zadať ručne>. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 28)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte <Nastavenia SSID>.
6
Vyberte <Vybrať prístupový bod>.
➠ Zariadenie začne hľadať dostupné bezdrôtové smerovače.
● Ak sa zobrazí správa oznamujúca, že sa nedá nájsť žiadny prístupový bod, skontrolujte nastavenia siete.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
7
Vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN.
● Vyberte smerovač, ktorého SSID sa zhoduje so zapísaným SSID, a vyberte položku <Ďalej>
25
<OK>.
Nastavenie
Zobrazenie podrobností bezpečnostných nastavení
● Vyberte bezdrôtový smerovač LAN a vyberte položku <Detaily>. Pre návrat na pôvodnú obrazovku vyberte
položku
.
Ak sa váš bezdrôtový smerovač nenašiel
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
8
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
9
Zadávanie textu(P. 135) .
Vyberte <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či je sieťový kľúč správny, a vráťte sa na krok 5.
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
11
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 32)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 125)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 477)
26
Nastavenie
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
27
Nastavenie
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
5553-00F
Ak chcete špecifikovať bezpečnostné nastavenia podrobne alebo sa vám nedá nadviazať bezdrôtové pripojenie iným
postupom, manuálne zadajte všetky požadované údaje na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Pred špecifikovaním
podrobných nastavení skontrolujte a zapíšte si požadované údaje vrátane SSID, sieťového kľúča a protokolov
zabezpečenia bezdrôtového pripojenia. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 31)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položky <Nastavenia SSID>
6
Zadajte SSID, ktoré ste si poznačili.
<Zadať ručne>.
● Zadajte SSID a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
7
Zadávanie textu(P. 135) .
Zadajte nastavenia zabezpečenia podľa údajov, ktoré ste si poznačili.
● Ak nepotrebujete zadať nastavenia zabezpečenia, vyberte položku <Žiadne>.
Používanie WEP
1
Vyberte <WEP>.
2
Vyberte spôsob overovania.
28
Nastavenie
<Otvorený systém>
Nastaví otvorené overovanie systému, zvané aj „otvorené overovanie“.
<Zdieľaný kľúč>
Použije kľúč WEP ako heslo.
Keď je vybratá položka <Otvorený systém>
● Ak je na bezdrôtovom smerovači nastavené overovanie zdieľaným kľúčom, pri pripájaní k bezdrôtovej
sieti LAN dôjde v zariadení k chybe overenia. Ak sa to stane, zariadenie automaticky zmení nastavenie
na <Zdieľaný kľúč> a znova sa pokúsi o pripojenie.
3
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete upraviť.
● Vyberte kľúč WEP (1 až 4) a vyberte položku <Upraviť>.
● Môžete registrovať maximálne štyri kľúče WEP.
4
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte požadovaný kľúč WEP.
● Vyberte kľúč, ktorý ste upravili, a vyberte položku <Uložiť>.
Použitie WPA-PSK alebo WPA2-PSK
1
Vyberte <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metódu šifrovania.
<Automaticky>
Nastaví zariadenie na automatický výber AES-CCMP alebo TKIP podľa nastavenia bezdrôtového
smerovača.
<AES-CCMP>
Nastaví ako metódu šifrovania AES-CCMP.
3
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
29
Nastavenie
8
Vyberte <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či sú zadané nastavenia správne, a vráťte sa na krok 5.
9
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 32)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 125)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 477)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
30
Nastavenie
Kontrola SSID a sieťového kľúča
5553-00H
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia musíte zadať SSID a sieťový kľúč bezdrôtového smerovača. SSID
a sieťový kľúč môžu byť uvedené na týchto sieťových zariadeniach. Pred nastavovaním pripojenia skontrolujte
zariadenia a poznačte si potrebné informácie. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam
alebo kontaktujte ich výrobcu.
SSID
Názov na identifikáciu konkrétnej bezdrôtovej siete LAN. Medzi iné označenia SSID patria
„názov prístupového bodu“ a „názov siete“.
Sieťový kľúč
Kľúčové slovo alebo heslo používané na šifrovanie údajov alebo overovanie siete. Medzi iné
označenia sieťového kľúča patria „šifrovací kľúč“, „kľúč WEP“, „prístupová fráza WPA/WPA2“
a „vopred zdieľaný kľúč (PSK)“.
Protokoly zabezpečenia
bezdrôtového pripojenia
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia zadaním podrobných nastavení
musíte špecifikovať nastavenia zabezpečenia. Skontrolujte nasledovné údaje:
(overovania/šifrovania)
● Typy zabezpečenia (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Spôsob overovania (Open System/Shared Key)
● Metóda šifrovania (TKIP/AES-CCMP)
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 25)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 28)
31
Nastavenie
Nastavenie adries IP
5553-00J
Na pripojenie zariadenia k sieti je potrebná unikátna sieťová adresa IP. K dispozícii sú dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6.
Konfigurujte tieto nastavenia v závislosti od sieťového prostredia. Ak chcete použiť adresy IPv6, musíte správne
nakonfigurovať nastavenia adresy IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
Nastavenie adries IPv6(P. 36)
32
Nastavenie
Nastavenie adresy IPv4
1660-00W
5553-00K
Adresa IPv4 zariadenia sa dá priradiť buď automaticky pomocou protokolu
dynamickej tvorby adries IP ako je DHCP, alebo ručným zadaním. Pri pripájaní
zariadenia ku káblovej sieti LAN sa uistite, či sú konektory kábla LAN dobre vložené
do konektorov ( Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18) ). V prípade potreby
môžete otestovať sieťové pripojenie.
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
Testovanie sieťového pripojenia(P. 34)
Nastavenie adresy IPv4
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavenia adresy IP.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
<Nastavenia IPv4>
<Nastavenia adresy IP>.
<Automaticky získať>
Vyberte na automatické priradenie adresy IP prostredníctvom protokolu DHCP. Keď sa zobrazí možnosť
<Zap.>, aktivuje sa automatické adresovanie.
<Získať ručne>
Vyberte na konfiguráciu nastavení adresy IP manuálnym zadaním adresy IP. Automatické získanie musí byť
nastavené na položku <Vyp.>, aby ste mohli vybrať túto možnosť.
<Skontrolovať nastavenia>
Vyberte, keď chcete zobraziť aktuálne nastavenia adresy IP.
Automatické priradenie adresy IP
1
Vyberte položku <Automaticky získať>.
2
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automaticky získať> a vyberte položku <Vybrať protokol>.
3
Vyberte <DHCP>.
33
Nastavenie
Ak na priradenie adresy IP nechcete použiť server DHCP/BOOTP/RARP
● Vyberte <Vyp.>. Ak vyberiete položku <DHCP>, keď je táto služba nedostupná, zariadenie premrhá čas
a komunikačné zdroje vyhľadávaním tejto služby v sieti.
4
Skontrolujte, či je položka <Automatická adresa IP> nastavená na <Zap.>.
● Ak je vybraná položka <Vyp.> zmeňte nastavenie na <Zap.>.
5
Vyberte <Použiť>.
● Adresy IP priradené pomocou DHCP prepíšu adresu získanú pomocou voľby Auto IP.
Ručné zadanie adresy IP
1
Vyberte položku <Automaticky získať> a potom vyberte položku <Vyp.> v časti <Automaticky získať>
<Použiť> <OK>.
2
Vyberte <Získať ručne>.
3
Zadajte položky <Adresa IP>, <Maska podsiete> a <Adresa brány> a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte položku <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, či sa pomocou vášho počítača dá zobraziť okno Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote
UI (Vzdialeného UR)(P. 432) ). Ak počítač nie je dostupný, pripojenie môžete skontrolovať pomocou
ovládacieho panela ( Testovanie sieťového pripojenia(P. 34) ).
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Ak sa používa port MFNP, spojenie sa udržuje tak dlho, kým zariadenie a počítač patria do rovnakej podsiete.
Preto nemusíte pridať nový port. Ak sa používa štandardný port TCP/IP, musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 45)
*Ak
neviete, ktorý port sa používa, pozrite časť
Kontrola portu tlačiarne(P. 704) .
Testovanie sieťového pripojenia
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
34
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Nastavenie
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Zadajte adresu IPv4 iného zariadenia v sieti a vyberte položku <Použiť>.
<Nastavenia IPv4>
<Príkaz PING>.
➠ Ak sa nadviaže správne pripojenie, zobrazí sa správa <Bola prijatá odozva od hostiteľa.>.
ODKAZY
Nastavenie adries IPv6(P. 36)
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
Konfigurácia WINS(P. 62)
35
Nastavenie
Nastavenie adries IPv6
5553-00L
Adresy IPv6 zariadenia sa dajú konfigurovať pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
Pred nastavením adries IPv6 skontrolujte nastavenia adresy IPv4 ( Zobrazenie
nastavení IPv4(P. 39) ). Na použitie adries IPv6 musíte nastaviť správne nastavenia
IPv4. Pamätajte si, že v prostredí IPv6 nie je dostupná funkcia skenovania, ktorá
používa ovládač skenera alebo nástroj MF Scan Utility. Zariadenie dokáže použiť
týchto viacero adries IPv6:
Typ
Opis
Lokálna linková adresa
Adresa, ktorá je platná iba v rámci podsiete alebo odkazu a nemôže byť použitá na komunikáciu so
zariadeniami za smerovačom. Lokálna linková adresa sa automaticky nastaví pri aktivácii funkcie
zariadenia IPv6.
Ručná adresa
Ručne zadaná adresa. Keď používate túto adresu, špecifikujte dĺžku prefixu a predvolenú adresu
smerovača.
Bezstavová adresa
Adresa, ktorá sa generuje automaticky pomocou adresy MAC zariadenia a prefix siete, ktorý
propaguje smerovač. Bezstavová adresa sa pri reštartovaní (alebo zapnutí) zruší.
Stavová adresa
Adresa získaná zo servera DHCP pomocou DHCPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IPv6] a konfigurujte požadované nastavenia.
[IPv6 Settings].
36
Nastavenie
[Use IPv6]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu voľby IPv6 v zariadení. Keď nepoužívate IPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Stateless Address 1]
Pri použití bezstavovej adresy označte začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate bezstavovú adresu, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[Use Manual Address]
Keď chcete ručne zadať adresu IPv6, začiarknite začiarkavacie políčko a do príslušných textových polí zadajte
adresu IP, dĺžku prefixu a predvolenú adresu smerovača.
[IP Address]
Zadajte adresu IPv6. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Prefix Length]
Zadajte číslo, ktoré označuje, koľko bitov je dostupných pre adresu siete.
[Default Router Address]
Podľa potreby špecifikujte adresu IPv6 predvoleného smerovača. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“
(alebo adresy Multicast).
[Use DHCPv6]
Pri použití stavovej adresy začiarknite začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate DHCPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Kliknite na tlačidlo [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
37
Nastavenie
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, že sa obrazovka Remote UI (Vzdialené PR) sa dá zobraziť pomocou vášho počítača pomocou
adresy IPv6 zariadenia. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam IPv6 môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia IPv6>(P. 481)
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 45)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
38
Nastavenie
Zobrazenie nastavení siete
5553-00R
Zobrazenie nastavení IPv4(P. 39)
Zobrazenie nastavení IPv6(P. 39)
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 39)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 40)
● Ak sa adresa IP zobrazuje ako „0.0.0.0“, nie je správne nakonfigurovaná.
● Pripojenie zariadenia k rozbočovaču alebo premosteniu môže spôsobiť poruchu spojenia, aj keď je adresa IP
nakonfigurovaná správne. Tento problém sa dá vyriešiť nastavením určitého intervalu pred tým, ako
zariadenie začne komunikovať. Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 55)
● Môžete vytlačiť zoznam aktuálnych nastavení siete.
Zoznam používateľských údajov/Zoznam údajov
správcu systému(P. 645)
Zobrazenie nastavení IPv4
<Monitor stavu>
<Sieťové informácie>
Skontrolovať nastavenia
<IPv4>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
<IPv6>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
Zobrazenie nastavení IPv6
<Monitor stavu> <Sieťové informácie>
Skontrolovať nastavenia
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 126)
Vyberte <Nastavenia ovládača Ethernet>.
➠ Adresa MAC je zobrazená.
39
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Nastavenie
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
3
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položku <Informácie o pripojení>.
6
Vyberte nastavenie, ktoré chcete zobraziť.
Zobrazenie informácií o bezpečnosti
● Ak chcete zobraziť informácie o kľúči WEP a WPA/WPA2-PSK, vyberte položku <Nastav. zabezpečenia>.
Zobrazenie z obrazovky <Monitor stavu>
● Položky <Stav bezdrôtovej siete LAN> a <Informácie o poslednej chybe> možno zobraziť z ponuky
<Monitor stavu>.
<Monitor stavu>
<Sieťové informácie>
<Typ pripojenia k sieti>
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
Nastavenie adries IPv6(P. 36)
Konfigurácia DNS(P. 56)
40
Vybrať nastavenie na zobrazenie
Nastavenie
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
5553-00S
Pri ovládaní zariadenia z počítača prostredníctvom siete špecifikujte protokol a port. Pred konfiguráciou zariadenia na
tlač alebo faxovanie z počítača vykonajte základné postupy nastavení. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k
príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 42)
Konfigurácia tlačových portov(P. 45)
Nastavenie tlačového servera(P. 48)
● Tu vysvetlené protokoly sú pravidlá na dodanie údajov medzi počítačom a zariadením a možno ich vybrať na
základe podľa účelu alebo sieťového prostredia.
● Porty sú brány na prechod údajov medzi sieťovými zariadeniami. Pokiaľ dôjde k zlyhaniu komunikácie v
sieťovom pripojení, príčinou problému môžu byť nastavenia portov.
41
Nastavenie
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
5553-00U
Nakonfigurujte protokoly, ktoré sa používajú na tlač dokumentov zo sieťového počítača.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Kliknite na [Network Settings].
4
Nakonfigurujte tlačové protokoly.
Obrazovka Remote
Konfigurácia LPD alebo RAW
1
Vyberte položku [LPD Settings] alebo [RAW Settings]
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Edit].
[Use LPD Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou LPD. Keď nepoužívate tlač LPD, zrušte začiarknutie
políčka.
[Use RAW Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou RAW. Keď nepoužívate tlač RAW, zrušte začiarknutie
políčka.
[RX Timeout]
Nastavte časovú hodnotu čakania na reštartovanie pre príjem údajov. Ak sa príjem údajov neobnoví v
nastavenom čase, tlač sa zruší.
42
Nastavenie
3
Kliknite na [OK].
Konfigurácia WSD
1
Vyberte položky [WSD Settings]
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Edit].
[Use WSD Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou WSD. Keď nepoužívate tlač WSD, zrušte začiarknutie
políčka.
[Use WSD Browsing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na získanie informácií o zariadení z počítača pomocou WSD. Toto
začiarkavacie políčko sa automaticky začiarkne, keď sa začiarkne začiarkavacie políčko [Use WSD
Printing].
[Use WSD Scanning]
Skenovanie WSD umožňuje skenovať dokumenty do počítača bez inštalácie ovládača skenera. Začiarknite
začiarkavacie políčko na skenovanie dokumentov pomocou WSD. Keď nepoužívate skenovanie WSD,
zrušte začiarknutie políčka.
[Use Computer Scanning]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie skenovania WSD ovládaním zariadenia pomocou
ovládacieho panela. Toto začiarkavacie políčko sa dá začiarknuť, len keď sa začiarkne začiarkavacie
políčko [Use WSD Scanning]. Ak chcete skenovať, vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov a ako
cieľové umiestnenie skenovania špecifikujte počítač pripojený k WSD ( Skenovanie a uloženie do
počítača(P. 293) ).
[Use Multicast Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie hláseniam multicast
discovery. Ak zrušíte začiarknutie políčka, zariadenie zostane v režime spánku, aj keď sieťou prúdia
hlásenia multicast discovery.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Nastavenia LPD, RAW a WSD môžete otvoriť aj z časti <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia LPD>(P. 483)
<Nastavenia RAW>(P. 483)
43
Nastavenie
<Nastavenia WSD>(P. 484)
Nastavenie sieťových zariadení WSD
● Sieťové zariadenia WSD môžete pridať z priečinka tlačiarní. Otvorte priečinok tlačiarní ( Zobrazenie
priečinka tlačiarne(P. 699) ) kliknite na položku [Pridať zariadenie] alebo [Pridať tlačiareň] a postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať ovládač pre sieť WSD nájdete v
príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Zmena čísla portu
● Pre tlačový protokol sa musí použiť rovnaké číslo portu použité pre zariadenie a počítač.
Konfigurácia tlačových portov(P. 45)
Zmena čísiel portu(P. 389)
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 45)
44
Nastavenie
Konfigurácia tlačových portov
5553-00W
Pri zmene adresy IP zariadenia alebo po pridaní tlačiarne cez priečinok tlačiarní Windows sa môžu vyskytnúť tlačové
chyby. Tieto chyby sú typicky spôsobené nesprávnymi nastaveniami portu tlačiarne. Napríklad mohlo byť špecifikované
nesprávne číslo portu alebo typ portu. V takých situáciách váš pokus o tlač zlyhá, pretože údaje dokumentu sa nemôžu
dostať do zariadenia. Ak chcete opraviť tento typ problému, nakonfigurujte nastavenia portov tlačiarne na počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 699)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a potom kliknite
na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na kartu [Porty] a konfigurujte požadované nastavenia.
Pridanie portu
Ak ste zmenili adresu IP zariadenia alebo vybrali nesprávny port počas inštalácie ovládačov z priečinka
tlačiarní Windows, pridajte nový port. K dispozícii sú dva typy portov: port MFNP a štandardný port TCP/IP.
Vyberte typ portu podľa vášho prostredia.
Port MFNP
(len pre prostredie IPv4)
Tento port umožňuje automatickú detekciu adresy IP zariadenia. Spojenie sa uchová aj
v prípade zmeny adresy IP zariadenia, ak je zariadenie a počítač v rovnakej podsieti.
Pri každej zmene adresy IP nemusíte pridať nový port. Ak používate zariadenie v
prostredí IPv4, v normálnom prípade by ste mali vybrať tento port.
● Port MFNP môžete pridať len po inštalácií ovládača z dodaného disku Disk CDROM/DVD-ROM alebo po prevzatí a inštalácií ovládača tlačiarne alebo ovládača
faxu z webovej lokality Canon.
Štandardný port TCP/IP
Toto je štandardný port systému Windows. Ak použijete tento typ portu, musíte pridať
nový port pri každej zmene adresy IP zariadenia. Tento typ portu vyberte, ak používate
zariadenie v prostredí IPv6 a nemôžete pridať port MFNP.
45
Nastavenie
Pridanie portu MFNP
1
Kliknite na [Pridať port].
2
Vyberte položku [Canon MFNP Port] v časti [Dostupné porty tlačiarní] a kliknite na položku [Nový port].
3
Vyberte položku [Automatické rozpoznanie] a po rozpoznaní vyberte zariadenie. Potom kliknite na tlačidlo
[Ďalej].
Ak sa zariadenie nerozpozná
● Kliknite na [Obnoviť]. Ak problém pretrváva, vyberte položku [Adresa IP] alebo [Adresa MAC], zadajte
adresu IP alebo adresu MAC zariadenia ( Zobrazenie nastavení siete(P. 39) ) a potom kliknite na
tlačidlo [Ďalej].
4
Kliknite na [Pridať]
5
Kliknite na [Zavrieť].
[Dokončiť].
Pridanie štandardného portu TCP/IP
1
Kliknite na [Pridať port].
2
Vyberte položku [Štandardný port TCP/IP] v časti [Dostupné porty tlačiarní] a kliknite na položku [Nový
port].
3
Kliknite na [Ďalej].
4
Zadajte adresu IP alebo názov DNS zariadenia a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
● [Názov portu] sa zadá automaticky. V prípade potreby ho môžete zmeniť.
46
Nastavenie
● Po zobrazení nasledujúcej obrazovky postupujte podľa pokynov na obrazovke.
*Po výbere položky [Typ zariadenia] vyberte položku [Canon Network Printing Device with P9100] v časti
[Štandardné].
5
Kliknite na [Dokončiť].
6
Kliknite na [Zavrieť].
Zmena typu alebo čísla portu
Ak sa zmenil tlačový protokol (LPD alebo RAW) na strane zariadenia ( Konfigurácia tlačových protokolov a
funkcií WSD(P. 42) ) alebo sa zmenilo číslo portu ( Zmena čísiel portu(P. 389) ), príslušné nastavenia v
počítači sa musia tiež nakonfigurovať. Táto operácia nie je potrebná v prípade portov WSD.
Port MFNP
1
Kliknite na [Konfigurovať port].
2
V ponuke [Typ protokolu] vyberte položku [RAW] alebo [LPR] a zmeňte položku [Číslo portu].
3
Kliknite na [OK].
Štandardný port TCP/IP
1
Kliknite na [Konfigurovať port].
2
V ponuke [Protokol] vyberte položku [Raw] alebo [LPR].
● Ak ste vybrali položku [Raw], zmeňte položku [Číslo portu].
● Ak ste vybrali položku [LPR], zadajte text „lp“ do poľa [Názov frontu].
3
4
Kliknite na [OK].
Kliknite na [Zavrieť].
ODKAZY
Nastavenie tlačového servera(P. 48)
47
Nastavenie
Nastavenie tlačového servera
5553-00X
Pomocou tlačového servera môžete znížiť zaťaženie počítača, z ktorého tlačíte. Tlačový server tiež umožňuje každému
počítaču nainštalovať ovládače cez sieť, čo vám ušetrí problémy pri inštalovaní ovládačov na každý počítač pomocou
dodaného disku Disk CD-ROM/DVD-ROM. Ak chcete nastaviť počítač v sieti ako tlačový server, nakonfigurujte
nastavenia na zdieľanie tlačiarne.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
● V závislosti od operačného systému a architektúry bitov (32-bitov alebo 64-bitov) nemôžete nainštalovať
ovládače tlačového servera a klientskych počítačov cez sieť.
● Pri implementácii tlačového servera v prostredí domény sa obráťte na svojho správcu siete.
Vykonanie správy ID oddelení pri použití tlačového servera
● Počas inštalácie ovládača tlačiarne musíte pridať službu Canon Driver Information Assist Service. Ďalšie
informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 699)
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na kartu [Zdieľanie], vyberte položku [Zdieľať tlačiareň] a zadajte zdieľaný
názov zariadenia.
● Ak sa zobrazuje tlačidlo [Zmeniť možnosti zdieľania], kliknite naň.
4
Podľa potreby nainštalujte ďalšie ovládače.
● Táto operácia je potrebná, ak chcete inštalovať ovládače na iných počítačoch bežiacich na inej bitovej
architektúre cez tlačový server.
48
Nastavenie
1
Kliknite na [Doplnkové ovládače].
2
Začiarknite políčko pre bitovú architektúru, na ktorej bežia iné počítače, a kliknite na tlačidlo [OK].
● Vyberte z nasledujúcich možností ďalšie ovládače podľa operačného systému tlačového servera.
Tlačový server
Začiarknite políčko pre
32-bitové operačné systémy
[x64]
64-bitové operačné systémy
[x86] v časti [Procesor]
● Ak neviete, či je váš operačný systém Windows 32-bitový alebo 64-bitový, pozrite si časť
bitovej architektúry(P. 702) .
3
Kontrola
Vložte do mechaniky počítača dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM a kliknite na tlačidlo [Prehľadávať],
aby ste vybrali priečinok, ktorý obsahuje ovládače. Potom kliknite na tlačidlo [OK].
● Ak tlačový server používa 32-bitový operačný systém, vyberte na dodanom disku Disk CD-ROM/DVDROM priečinky [intdrv] [UFRII] [uk_eng] [x64] [Driver].
● Ak tlačový server používa 64-bitový operačný systém, vyberte priečinky [intdrv]
[32BIT] [Ovládač] na dodanom disku Disk CD-ROM/DVD-ROM.
4
5
[UFRII]
[uk_eng]
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ďalšie ovládače.
Kliknite na [OK].
◼ Inštalácia ovládačov na počítači pomocou tlačového servera
1
2
Nájdite zdieľanú tlačiareň v tlačovom serveri.
tlačovom serveri(P. 700)
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň.
49
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v
Nastavenie
3
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače.
ODKAZY
Tlač z počítača(P. 266)
50
Nastavenie
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
5553-00Y
Konfigurácia siete sa líši v závislosti od účelu siete. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bol kompatibilné s čo najväčším
počtom konfigurácií siete. Je vybavený množstvom technológií. Obráťte sa na svojho správcu siete a nastavte
konfiguráciu tak, aby vyhovovala vášmu sieťovému prostrediu.
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 52)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 54)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 55)
Konfigurácia DNS(P. 56)
Konfigurácia SMB(P. 60)
Konfigurácia WINS(P. 62)
Uloženie serverov LDAP(P. 64)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 69)
Ďalšie nastavenia siete(P. 73)
51
Nastavenie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
5553-010
Ethernet je štandardom pre komunikačné údaje v lokálnej sieti (LAN). Môžete
nastaviť režim komunikácie a typ siete Ethernet. Vo všeobecnosti sa zariadenie dá
použiť bez zmeny predvolených hodnôt ( <Nastavenia ovládača
Ethernet>(P. 487) ) Tieto nastavenia však môžete zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu
sieťovému prostrediu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
3
Vyberte <Nastavenia ovládača Ethernet>.
4
Vyberte, či chcete nastavenia siete Ethernet konfigurovať automaticky alebo ručne.
● Ak je zapnuté automatické rozpoznanie, zariadenie rozpozná a automaticky nastaví režim komunikácie a typ
siete Ethernet, ktorý sa dá použiť.
Automatická konfigurácia nastavení siete Ethernet
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automatická detekcia>.
Ručná konfigurácia nastavení siete Ethernet
1
Vyberte položku <Vyp.> v ponuke <Automatická detekcia>.
2
<Režim komunikácie>
vyberte režim komunikácie.
<Polovičný duplex>
Striedavo odosiela a prijíma komunikačné údaje. Vyberte, keď je zariadenie pripojené k sieťovému
zariadeniu pomocou polovičného duplexu.
52
Nastavenie
<Úplný duplex>
Súčasne odosiela a prijíma komunikačné údaje. Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte <Použiť>.
vyberte typ siete Ethernet.
5
Vyberte položku <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
ODKAZY
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 54)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 55)
53
Nastavenie
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
5553-011
Vo väčšine sietí Ethernet je maximálna veľkosť paketu, ktorý sa dá odoslať, 1500 bajtov. Paket označuje sekvenciu
údajov, do ktorých sa pred odoslaním rozdelia originálne údaje. Maximálna prenosová jednotka (MTU) sa v každej sieti
môže meniť. Podľa potreby zmeňte nastavenia zariadenia. Viac informácií získate od správcu siete.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
5
Vyberte položku <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
<Veľkosť MTU>.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 52)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 55)
54
Nastavenie
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
5553-012
Keď je sieť navrhnutá s redundantnou konektivitou s viacerými rozbočovačmi alebo premosteniami, musí mať
mechanizmus na zabránenie vytvoreniu zacyklenia. Jedno efektívne riešenie je definovať rolu každého portu prepínača.
Komunikácia sa však ihneď po zmene spôsobu pripojení sieťových zariadení alebo ak pridáte nové zariadenie môže
prerušiť na niekoľko desiatok sekúnd. Ak sa vyskytne tento typ problému, nastavte čakaciu dobu na pripojenie k sieti.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
4
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte <Čakanie na prip. pri spustení>.
Zadajte čas čakania potrebný na spustenie komunikácie so sieťou a vyberte položku
<Použiť>.
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 52)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 54)
55
Nastavenie
Konfigurácia DNS
5553-013
DNS (Domain Name System) poskytuje službu na rozlíšenie názvu, ktorý asociuje názov hostiteľa (alebo domény) s
adresou IP. Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia možností DNS, mDNS alebo DHCP. Pamätajte si, že postupy
konfigurácie DNS sa pre IPv4 a IPv6 líšia.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Kliknite na položku [Network Settings].
4
Nakonfigurujte nastavenia DNS.
Konfigurácia IPv4 DNS
1
Vyberte položky [IPv4 Settings]
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv4 DNS.
[Edit].
56
Obrazovka Remote
Nastavenie
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 12 na získanie názvu hostiteľa zo servera
DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 81 na dynamickú aktualizáciu záznamov
DNS cez server DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 6 na získanie adresy servera DNS zo servera
DHCP.
[Acquire Domain Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 15 na získanie názvu domény zo servera
DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 44 na získanie adresy servera WINS zo
servera DHCP.
[Acquire SMTP Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 69 na získanie adresy servera SMTP zo
servera DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 70 na získanie adresy servera POP3 zo
servera DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte prípadnú adresu IP sekundárneho servera DNS.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
57
Nastavenie
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Pri špecifikácii intervalu medzi aktualizáciami zadajte do textového poľa [DNS Dynamic
Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS a do textového
poľa [mDNS Name] zadajte názov mDNS.
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Konfigurácia IPv6 DNS
1
Vyberte položky [IPv6 Settings]
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv6 DNS.
[Edit].
● Na konfiguráciu nastavení musí byť začiarknuté začiarkavacie políčko [Use IPv6].
IPv6(P. 36)
Nastavenie adries
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 23 na získanie adresy servera DNS zo
servera DHCP.
[Acquire Domain Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 24 na získanie názvu domény zo servera
DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS (ak nejaký je). Nemôžete zadať adresy začínajúce na
„ff“ (alebo adresy Multicast).
58
Nastavenie
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakých hostiteľských mien a názvov domén ako pri
IPv4.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Ak chcete špecifikovať typy adries, ktoré chcete uložiť pre server DNS, začiarknite
začiarkavacie políčko pre položky [Register Manual Address], [Register Stateful Address] alebo
[Register Stateless Address]. Ak chcete špecifikovať interval medzi aktualizáciami zadajte do
textového poľa [DNS Dynamic Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakého názvu mDNS ako pri IPv4. Ak chcete
nastaviť iný názov, zrušte označenie začiarkavacieho políčka a do textového poľa [mDNS Name]
zadajte názov mDNS.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam DNS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia DNS>(P. 482)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
Nastavenie adries IPv6(P. 36)
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
59
Nastavenie
Konfigurácia SMB
5553-014
SMB (Server Message Block) je protokol na zdieľanie zdrojov, ako sú súbory a
tlačiarne, keď je v sieti viac ako jedno zariadenie. Zariadenie používa protokol SMB na
uloženie naskenovaných dokumentov do zdieľaného priečinka. V závislosti od siete
možno budete musieť nastaviť názov NetBIOS a názov pracovnej skupiny.
Názov rozhrania NetBIOS
V sieti Windows, ktorá používa rozhranie NetBIOS, sa názvy rozhrania NetBIOS používajú na identifikáciu
počítačov pripojených k sieti ako aj na zdieľanie súborov a iných sieťových služieb. Väčšina počítačov používa ako
názov pre NetBIOS názov počítača.
Názov pracovnej skupiny
Názov pracovnej skupiny je názov zoskupenia viacerých počítačov, aby v sieti Windows sprístupnili základné
funkcie siete, ako je zdieľanie súborov. Špecifikujte názov pracovnej skupiny na identifikáciu skupiny, do ktorej
patrí zariadenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[SMB Settings].
60
Obrazovka Remote
Nastavenie
[NetBIOS Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov NetBIOS zariadenia.
[Workgroup Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov pracovnej skupiny, do ktorej patrí zariadenie.
● Názvy NetBIOS alebo názvy pracovných skupín, ktoré začínajú hviezdičkou (*) sa nedajú registrovať do
servera WINS.
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
ODKAZY
Konfigurácia WINS(P. 62)
61
Nastavenie
Konfigurácia WINS
5553-015
WINS (Windows Internet Name Service) je služba rozlíšenia názvov, ktorá asociuje názov NetBIOS (názov počítača
alebo tlačiarne v sieti SMB) s adresou IP. Ak chcete aktivovať službu WINS, musíte špecifikovať server WINS.
● Na špecifikáciu nastavení servera WINS musíte nastaviť názov pre NetBIOS a názov pracovnej skupiny.
Konfigurácia SMB(P. 60)
● Funkcia nie je dostupná v sieti IPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[WINS Settings].
Začiarknite začiarkavacie políčko [WINS Resolution] a špecifikujte požadované
nastavenia.
[WINS Resolution]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie WINS na rozlíšenie názvu. Keď nepoužívate službu WINS, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[WINS Server Address]
62
Nastavenie
Zadajte adresu IP servera WINS.
● Ak sa adresa IP servera WINS získava zo servera DHCP, získaná adresa IP prepíše adresu zadanú v
textovom poli [WINS Server Address].
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam WINS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia WINS>(P. 483)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
63
Nastavenie
Uloženie serverov LDAP
5553-016
Ak je v sieti implementovaný server LDAP, môžete pre faxové čísla alebo e-mailové
adresy vyhľadať server a potom ich môžete špecifikovať ako cieľové umiestnenia
alebo ich môžete uložiť do telefónneho zoznamu. Poznámka: Ak je povolené overenie
funkcie odoslania ( Overenie servera LDAP(P. 376) ), musíte uložiť server použitý
na overenie. V zariadení môžete uložiť maximálne päť serverov LDAP, každý pre
vyhľadávanie a overenie. Uložte servery LDAP cez Remote UI (Vzdialené PR).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
Kliknite na položku [LDAP Server Settings].
Kliknite na položku [Register New Server] pre [LDAP Server (For Search)] alebo [LDAP
Server (For Authentication)].
● Uloženie servera LDAP sa musí vykonať oddelene pre vyhľadávanie alebo overenie. Ak chcete použiť server
LDAP na vyhľadávanie cieľových umiestnení faxov a e-mailov, uložte ho na hľadanie. Ak ho chcete použiť na
overené odosielanie e-mailov alebo faxov, uložte ho na overenie.
Ak chcete upraviť uložené informácie o serveri
● Kliknite na textový odkaz pod položkou [Server Name], aby ste upravili obrazovku.
Ak chcete odstrániť uložené informácie o serveri
● Kliknite na položku [Delete] napravo od názvu servera, ktorý chcete odstrániť
5
Uložte server LDAP.
Uloženie servera použitého na vyhľadávanie
Uložte server na vyhľadávanie pre cieľové umiestnenia faxov alebo e-mailov.
64
kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenie
[Server Name]
Zadajte názov, ktorý sa priradí serveru LDAP.
[Server Address]
Zadajte adresu IP servera LDAP alebo zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa servera (príklad:
ldap.example.com).
[Server Address] a DNS
● Na zabránenie výskytu chýb pri vyhľadávaní cieľových umiestnení nezabudnite skontrolovať
nasledujúce položky:
- Ak je pre položku [Server Address], zadaný názov hostiteľa, uistite sa, že je v sieti dostupný server DNS.
- Ak je pre položku [Server Address] zadaná adresa IP, skontrolujte, či server DNS podporuje iba
vyhľadávanie smerom dopredu. Ak server podporuje iba vyhľadávanie dopredu, vyberte položku [Do Not
Use] alebo [Use] pre položku [Login Information]. Ak vyberiete položku [Use (Security Authentication)],
uistite sa, že server DNS podporuje vyhľadávanie smerom dozadu.
[Position to Start Search]
Špecifikujte uzol v adresárovom strome informácií (DIT), z ktorého chcete začať vyhľadávanie. Ak necháte
textové pole prázdne, nastavíte zariadenie na začatie vyhľadávania z automaticky vybraného ľubovoľného uzla.
● Pri špecifikácii uzla zadajte „DC=“, za tým hostiteľské meno (reťazec znakov oddelený bodkami v názve
domény Active Directory) a oddeľte každý záznam pomocou čiarky. Ak je napríklad názov domény
„john.example.com“, zadajte „DC=john,DC=example,DC=com“.
[Use TLS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom LDAP pomocou protokolu TLS.
● Toto nastavenie je aktivované iba keď je v ponuke [Login Information] vybratá položka [Use] alebo
[Use (Security Authentication)].
[Port Number]
Zadajte číslo portu použité na komunikáciu so serverom LDAP.
65
Nastavenie
[Search Timeout]
Špecifikujte ako dlho zariadenie vyhľadáva.
[Login Information]
Vyberte položku [Do Not Use], [Use], alebo [Use (Security Authentication)] v závislosti od typu overenie
implementovaného serverom LDAP. Keď je vybratá položka [Use] alebo [Use (Security Authentication)], musíte
špecifikovať meno používateľa a heslo.
[Do Not Use]
Vyberte neoverovanie zariadenia pomocou prihlasovacích informácií.
[Use]
Vyberte overovanie zariadenia pomocou prihlasovacích informácií.
Vyberte na použitie údajov získaných pomocou protokolu Kerberos (protokolu overovania
[Use (Security Authentication)] siete) pre heslo overenia. Ak je vybrané toto nastavenie, hodiny zariadenia musíte
zosynchronizovať s hodinami servera LDAP.
[Display Authentication Screen When Searching]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa vyžadovalo od užívateľa zadanie mena užívateľa a hesla pri požiadavke
na vyhľadávanie. Ak je začiarknuté začiarkavacie políčko [Use Same Authentication Information as When Send
Operation Started], meno používateľa a heslo použité na overenie pri odoslaní faxov alebo skenov je použité aj
tu. Ak začiarkavacie políčko začiarknuté nie je, overenie sa vykoná pomocou informácií zadaných v poli [User
Name] a [Password].
[Use Same Authentication Information as When Send Operation Started]
Nastavte, či sa overovacie informácie použité pri funkcii faxovania alebo skenovania použijú aj počas
vyhľadávania. Toto začiarkavacie políčko je zvyčajne zobrazené začiarknuté. Je však platné, len ak je začiarknuté
začiarkavacie políčko [Display Authentication Screen When Searching].
[User Name]
Zadajte meno používateľa zariadenia, ktoré bolo uložené v serveri LDAP.
● Ak je položka [Use] vybratá pre položku [Login Information], zadajte meno používateľa vo forme „(názov
domény)\(užívateľské meno)“ (príklad: domain1\user1).
● Ak je vybratá položka [Use (Security Authentication)], zadajte len meno používateľa (príklad: user1).
[Set/Change Password]
Ak chcete špecifikovať alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password].
[Domain Name]
Ak je vybratá položka [Use (Security Authentication)] pre položku [Login Information], zadajte alfanumerické
znaky pre názov adresárového stromu v službe Active Directory (príklad: example.com).
[Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]
Začiarknite začiarkavacie políčko na overenie certifikátu pri šifrovaní komunikácie so serverom LDAP pomocou
protokolu TLS. Tiež podľa potreby začiarknite začiarkavacie políčko [Add CN to Verification Items].
Uloženie overovacieho servera
Ak sú funkcie faxovania a skenovania obmedzené, uložte server použitý na overenie.
66
Nastavenie
[Server Name]
Zadajte názov, ktorý sa priradí serveru LDAP.
[Server Address]
Zadajte adresu IP servera LDAP alebo zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa servera (príklad:
ldap.example.com).
[Server Address] a DNS
● Na zabránenie výskytu chýb pri vyhľadávaní cieľových umiestnení nezabudnite skontrolovať
nasledujúce položky:
- Ak je pre položku [Server Address], zadaný názov hostiteľa, uistite sa, že je v sieti dostupný server DNS.
- Ak je pre položku [Server Address] zadaná adresa IP, skontrolujte, či server DNS podporuje iba
vyhľadávanie smerom dopredu. Ak server podporuje iba vyhľadávanie dopredu, vyberte položku [Use]
pre položku [Login Information]. Ak vyberiete položku [Use (Security Authentication)], uistite sa, že server
DNS podporuje vyhľadávanie smerom dozadu.
[Position to Start Search]
Špecifikujte uzol v adresárovom strome informácií (DIT), z ktorého chcete začať vyhľadávanie. Ak necháte
textové pole prázdne, nastavíte zariadenie na začatie vyhľadávania z automaticky vybraného ľubovoľného uzla.
● Pri špecifikácii uzla zadajte „DC=“, za tým hostiteľské meno (reťazec znakov oddelený bodkami v názve
domény Active Directory) a oddeľte každý záznam pomocou čiarky. Ak je napríklad názov domény
„john.example.com“, zadajte „DC=john,DC=example,DC=com“.
[Use TLS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom LDAP pomocou protokolu TLS.
● Toto nastavenie je aktivované, len ak je v ponuke [Login Information] vybratá položka [Use].
[Port Number]
Zadajte číslo portu použité na komunikáciu so serverom LDAP.
[Authentication/Attribute Acquisition Timeout]
Určte, ako dlho môže pokračovať overovanie a získavanie atribútov.
67
Nastavenie
[User Name Attribute]
Zadajte názov atribútu v alfanumerických znakoch na porovnanie s menom používateľa zadaným počas
overovania (príklad: sAMAccountName).
● Nevyžaduje sa, ak je položka [Use (Security Authentication)] vybratá v ponuke [Login Information].
[E-Mail Address Attribute]
Zadajte názov atribútu v alfanumerických znakoch, ktorý sa má použiť na získanie e-mailovej adresy od
overovacieho servera (príklad: pošta).
[Login Information]
Vyberte položku [Use] alebo [Use (Security Authentication)] v závislosti od typu overenie implementovaného
serverom LDAP.
[Use]
Vyberte overovanie zariadenia pomocou ID správcu systému.
Vyberte na použitie údajov získaných pomocou protokolu Kerberos (protokolu overovania
[Use (Security Authentication)] siete) pre heslo overenia. Ak je vybrané toto nastavenie, hodiny zariadenia musíte
zosynchronizovať s hodinami servera LDAP.
[Use System Manager ID]
Ak je položka [Use] vybratá v ponuke [Login Information], táto funkcia určuje, či sa použije overenie pomocou ID
správcu systému. Ak chcete použiť ID správcu systému, začiarknite políčko a určte meno používateľa a heslo,
ktoré sa použijú počas overenia. Ak zrušíte začiarknutie políčka, prihlásenia sú anonymné (bez mena
používateľa).
[User Name]
Zadajte meno používateľa zariadenia, ktoré bolo uložené v serveri LDAP vo forme „(názov domény)\(užívateľské
meno)“ (príklad: domain1\user1).
[Set/Change Password]
Ak chcete špecifikovať alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password] text box.
[Domain Name]
Ak je vybratá položka [Use (Security Authentication)] pre položku [Login Information], zadajte alfanumerické
znaky pre názov adresárového stromu v službe Active Directory (príklad: example.com).
[Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]
Začiarknite začiarkavacie políčko na overenie certifikátu pri šifrovaní komunikácie so serverom LDAP pomocou
protokolu TLS. Tiež podľa potreby začiarknite začiarkavacie políčko [Add CN to Verification Items].
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Konfigurácia SNTP(P. 73)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Overenie servera LDAP(P. 376)
68
Nastavenie
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
5553-017
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v
sieti pomocou MIB (Management Information Base). Zariadenie podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3 s
vylepšeným zabezpečením. Keď tlačíte dokumenty alebo používate Remote UI (Vzdialené PR), môžete skontrolovať stav
zariadenia z počítača. Môžete aktivovať SNMPv1 alebo SNMPv3, alebo naraz obidve. Špecifikujte nastavenia pre každú
verziu, aby boli vhodné pre vaše sieťové prostredie a účel používania.
SNMPv1
SNMPv1 používa informácie nazývané „komunita“ na definovanie rozsahu komunikácie SNMP. Pretože tieto
informácie sú vystavené v sieti v bežnom texte, vaša sieť bude zraniteľná pre útoky. Ak chcete zaistiť
zabezpečenie siete, zrušte SNMPv1 a použite SNMPv3.
SNMPv3
So SNMPv3 môžete implementovať správu sieťových zariadení, ktorá je chránená robustnými bezpečnostnými
funkciami. Poznámka: Pred konfiguráciou SNMPv3 musí byť pre Remote UI (Vzdialené PR) aktivované TLS (
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393) ).
● Zariadenie nepodporuje funkciu upozornenia na pascu SNMP.
● Ak chcete zmeniť číslo portu SNMP, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 389) .
● Softvér správy SNMP vám pri inštalácii na počítači v sieti umožňuje konfigurovať, monitorovať a ovládať
zariadenie vzdialene z počítača. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie pre softvér správy.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[SNMP Settings].
69
Obrazovka Remote
Nastavenie
5
Špecifikujte nastavenia SNMPv1.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv1, pokračujte ďalším krokom.
[Use SNMPv1]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu SNMPv1. Zvyšok nastavení SNMPv1 môžete špecifikovať iba keď je
označené toto začiarkavacie políčko.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste určili názov komunity. Ak nepotrebujete špecifikovať názov
komunity, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
[Community Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov komunity.
[MIB Access Permission]
Pre každú komunitu vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom
MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Use Dedicated Community]
Vyčlenená komunita je prednastavená komunita určená výhradne pre správcov používajúcich softvér Canon,
napríklad iW Management Console. Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie vyčlenenej komunity a určte
položku [MIB Access Permission]. Ak nepotrebujete použiť vyčlenenú komunitu, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Špecifikujte nastavenia SNMPv3.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv3, pokračujte ďalším krokom.
70
Nastavenie
[Use SNMPv3]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte SNMPv3. Zvyšok nastavení SNMPv3 môžete špecifikovať iba
keď je označené toto začiarkavacie políčko.
[Enable User]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte položky [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3].
Ak chcete zrušiť nastavenia užívateľa, zrušte označenie príslušného začiarkavacieho políčka.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[MIB Access Permission]
Vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Security Settings]
Vyberte položku [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] alebo
[Authentication Off/Encryption Off] pre požadovanú kombináciu nastavení overenia a šifrovania.
[Authentication Algorithm]
Ak ste vybrali položku [Authentication On/Encryption On] alebo [Authentication On/Encryption Off] v ponuke
[Security Settings], vyberte vhodný overovací algoritmus pre sieťové prostredie.
[Encryption Algorithm]
Ak ste vybrali položku [Authentication On/Encryption On] v ponuke [Security Settings], vyberte vhodný
overovací algoritmus pre sieťové prostredie.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Authentication Password] alebo [Encryption Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo
do textového poľa [Confirm]. Heslá sa dajú pre algoritmy overenia a šifrovania nastaviť nezávisle.
7
Špecifikujte nastavenia získania informácií správy tlačiarne.
71
Nastavenie
● S protokolom SNMP, sa dajú z počítača v sieti pravidelne monitorovať a získať informácie o správe tlačiarne,
ako napríklad tlačové protokoly a porty tlačiarne.
[Acquire Printer Management Information from Host]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu monitorovania informácií o správe tlačiarne zariadenia pomocou
SNMP. Ak chcete zrušiť monitorovanie informácií o správe tlačiarne, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
8
Kliknite na [OK].
9
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Deaktivácia SNMPv1
● Ak je zakázaný protokol SNMPv1, niektoré z funkcií zariadenia sa stanú nedostupnými, napríklad získanie
informácií o zariadení cez ovládač tlačiarne.
Používanie ovládacieho panela
● V ponuke <Ponuka> môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenia SNMP.
<Nastavenia SNMP>(P. 485)
Aktivácia SNMPv1 aj SNMPv3
● Ak aktivujete obidve verzie SNMP, odporúčame, aby ste povolenie prístupu MIB v SNMPv1 nastavili na
možnosť [Read Only]. Povolenie prístupu MIB sa dá v SNMPv1 a SNMPv3 (a pre každého užívateľa v SNMPv3)
nastaviť nezávisle. Výberom položky [Read/Write] (povolenie úplného prístupu) v SNMPv1 zrušíte funkcie
robustného zabezpečenia, ktoré charakterizujú SNMPv3, pretože väčšina nastavení zariadenia sa dá potom
ovládať pomocou SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
72
Nastavenie
Ďalšie nastavenia siete
5553-018
Nakonfigurujte nasledujúce informácie podľa vášho sieťového prostredia.
Konfigurácia režimu FTP PASV(P. 73)
Konfigurácia SNTP(P. 73)
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia(P. 75)
Konfigurácia režimu FTP PASV
PASV je režim komunikácie FTP používaný na prenos súborov. Ak sa chcete pripojiť k serveru FTP prostredníctvom
brány firewall, musíte použiť režim PASV. Najprv skontrolujte, či je režim PASV nastavený v serveri FTP.
● Používanie režimu PASV pre FTP závisí od sieťového prostredia a nastavení servera FTP, do ktorého
odosielate údaje. Viac informácií získate od správcu siete.
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<OK> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia TCP/IP>
<Použiť režim FTP PASV>
<Zap.>
Konfigurácia SNTP
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) vám umožňuje nastaviť systémové hodiny pomocou časového servera v
sieti. Ak sa používa protokol SNTP, čas servera sa kontroluje v určených intervaloch. Preto sa môže uchovať vždy
správny čas. Čas sa upraví na základe koordinovaného univerzálneho času (UTC), takže pred konfiguráciou SNTP
špecifikujte časové pásmo ( Nastavenie dátumu a času(P. 13) ). Nastavenia SNTP sa dajú špecifikovať pomocou
Remote UI (Vzdialené PR).
● SNTP zariadenia podporuje servery NTP (verzie 3) a SNTP (verzie 3 a 4).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Vyberte položky [Network Settings]
[SNTP Settings].
73
Obrazovka Remote
Nastavenie
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use SNTP] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Use SNTP]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby na použitie SNTP na synchronizáciu. Ak nechcete použiť SNTP, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[NTP Server Name]
Zadajte adresu IP servera NTP alebo SNTP. Ak je v sieti dostupný server DNS, môžete namiesto toho zadať
hostiteľské meno (alebo FQDN) pozostávajúce z alfanumerických znakov (príklad: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Špecifikujte interval medzi jednotlivými synchronizáciami.
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Testovanie komunikácie so serverom NTP/SNTP
● Stav komunikácie s uloženým serverom môžete zobraziť kliknutím na položky [Settings/Registration]
[Network Settings] [Check NTP Server] v ponuke [SNTP Settings]. Ak sa nadviaže správne pripojenie,
zobrazí sa výsledok zobrazený nižšie. Poznámka: Táto operácia neupravuje systémové hodiny.
74
Nastavenie
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia
Implementáciou softvéru správy zariadení, ako je konzola iW Management Console*, do siete môžete uľahčiť
zhromažďovanie a správu rôznych informácií o sieťových zariadeniach. Cez serverový počítač sa získajú a distribuujú
informácie, ako sú nastavenia zariadení a výpisy chýb. Ak je zariadenie pripojené do takej siete, iW Management
Console pomocou protokolov, ako je SLP (Service Location Protocol), vyhľadá v sieti zariadenia na získanie informácií zo
zariadenia vrátane stavu napájania. Nastavenia SLP sa dajú špecifikovať pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Táto časť
opisuje postup konfigurácie nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami pre iW Management Console.
*Ďalšie
informácie o iW Management Console získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Ak chcete používať doplnky iW Management Console
● Musíte aktivovať nastavenia určeného portu a nastavenia SNMP. V prípade nastavení SNMP nastavte položku
[MIB Access Permission] na [Read/Write] pre SNMPv1 aj SNMPv3.
<Použiť vyčlenený port>(P. 486)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 69)
Operácie Remote UI (Vzdialené PR)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
◼ Konfigurácia komunikácie SLP so softvérom správy zariadení
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Kliknite na [Network Settings].
4
Špecifikujte nastavenia SLP.
Obrazovka Remote
Špecifikácia objavenia zariadenia Multicast
1
Vyberte položku [Multicast Discovery Settings]
2
Označte začiarkavacie políčko [Respond to Discovery] a špecifikujte požadované nastavenia.
75
[Edit].
Nastavenie
[Respond to Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie paketom multicast discovery
softvéru správy zariadení a aktiváciu monitorovania pomocou softvéru správy zariadení.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre Multicast Discovery, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 389) .
[Scope Name]
Ak chcete zariadenie zahrnúť do špecifického rozsahu, zadajte alfanumerické znaky pre názov rozsahu.
3
Kliknite na [OK].
Notifikácia softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia
1
Vyberte položky [Sleep Mode Notification Settings]
2
Označte začiarkavacie políčko [Notify] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Edit].
[Notify]
Začiarknite začiarkavacie políčko na notifikáciu softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia. Ak
je vybratá položka [Notify], môžete očakávať, že zariadenie zabráni nepotrebnej komunikácii počas
režimu spánku a zníži celkovú spotrebu energie.
[Port Number]
Zmeňte pre túto funkciu číslo portu podľa sieťového prostredia.
[Number of Routers to Traverse]
Špecifikujte, cez koľko smerovačov môžu prejsť pakety upozornenia.
[Notification Interval]
Špecifikujte, ako často zariadenie upozorní softvér správy zariadení na svoj stav napájania.
3
Kliknite na [OK].
76
Nastavenie
5
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
◼ Konfigurácia nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami
Môžete špecifikovať nastavenia, aby bola možná komunikácia medzi zariadením a doplnkami iW Management
Console. Použitie doplnkov umožňuje spravovať nastavenia zariadenia z iW Management Console.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Správa nastavení zariadenia>
77
<Zap.>
Nastavenie
Inštalácia ovládačov
5553-019
Inštalujte rôzne ovládače a pridružený softvér vo vašom počítači.
1
Vykonajte potrebné prípravy pred začiatkom inštalácie.
● Vopred nainštalujte voliteľné zariadenia v hlavnej jednotke.
Voliteľné zariadenia(P. 689)
● Ak bolo zariadenie dodané s diskom Disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk Disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky
v počítači.
● Ovládače a softvér, ktorý použijete, môžete prevziať z webovej lokality Canon (https://global.canon).
● V prípade dostupnosti nových verzií ovládačov a softvéru budú nahrané na webovú lokalitu Canon. V
prípade potreby ich môžete prevziať po kontrole systémových požiadaviek.
● V závislosti od zariadenia alebo podmienok prostredia nebudú niektoré funkcie k dispozícii.
● Niektoré z ovládačov nie sú podporované v závislosti od operačného systému. Ďalšie informácie o
podporovaných stavoch najnovšieho operačného systému nájdete na webovej lokalite Canon.
2
Pokračujte v inštalácií.
● Informácie o procese inštalácie nájdete v príručkách ovládačov a softvéru, ktorý použijete.
● Inštalácia ovládačov nie je možná, ak nie je povolené posielanie a prijímanie adresy IP v nastaveniach
[Firewall Settings] (Nastavenie brány firewall). Bližšie informácie nájdete v časti Špecifikácia adries IP pre
nastavenia brány firewall(P. 383) .
● Ak odosielanie a prijímanie adresy IP počítača, v ktorom sú nainštalované ovládače, deaktivujú nastavenia
[Firewall Settings], nemožno z daného počítača naďalej tlačiť ani odosielať faxy.
78
Nastavenie
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu
1660-01J
5553-01A
Postupujte podľa nižšie opísaných krokov 1 až 4 na konfiguráciu nastavení faxu. Najprv určite, ktorý režim príjmu je pre
vás najvhodnejší, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na konfiguráciu nastavení. Ďalšie informácie o
konkrétnom kroku nájdete po kliknutí na odkaz na prejdenie na príslušnú časť.
Krok 1
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť(P. 80)
Krok 2
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 81)
Krok 3
Výber režimu príjmu(P. 82)
Krok 4
Pripojenie telefónnej linky(P. 83)
79
Nastavenie
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má použiť
5553-01C
Pred konfiguráciou nastavení faxu určite, ktorý režim príjmu je pre vás najvhodnejší.
Plánované použitie
Režim pre príjem
Iba použitie faxu, nikdy nie telefónu
<Automaticky>
Toto nastavenie je pre prípad, že chcete používať zariadenie výlučne na príjem
faxov a nechcete použiť telefón ani voliteľné slúchadlo.
Väčšinou používať telefón, takmer nikdy
nepoužiť fax
<Ručne>
Pripojte telefón alebo slúchadlo k zariadeniu. Toto nastavenie je pre prípad, že
chcete väčšinou používať telefón. Prichádzajúce faxy môžete prijímať ručne.
Použitie faxu aj telefónu
Použitie záznamníka
<Záznamník>
Pripojte záznamník. Volajúci môžu nahrať
správu, ak zavolajú v dobe, keď ste od telefónu
ďaleko. Zariadenie automaticky prijme
prichádzajúce faxy.
Použite klasický telefón alebo
slúchadlo
<Fax/Tel. (autom. prepínanie)>
Pripojte telefón alebo slúchadlo. Zariadenie
automaticky prijme prichádzajúce faxy a pri
prichádzajúcich hovoroch zazvoní telefón.
● Zariadeniu sa v závislosti od typu pripojeného telefónu nemusí podariť správne odoslať alebo prijať faxy.
● Iné režimy príjmu, než sú uvedené vyššie, môžete nastaviť ručne v závislosti od vašej krajiny alebo oblasti.
Príjem faxov(P. 233)
»
Pokračujte na
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 81)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 233)
80
Nastavenie
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky
5553-01E
Registrujte faxové číslo a názov jednotky zariadenia. Tieto informácie sa vytlačia v hornej časti každej odosielanej
strany.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
3
Vyberte <Nastaviť teraz>.
4
Vyberte <Ďalej>.
5
Zadajte číslo faxu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte <Ďalej>.
7
Obrazovka Domov(P. 126)
<Spoločné>
<Sprievodca inštaláciou faxu>.
Zadajte názov jednotky (napríklad meno používateľa alebo názov spoločnosti) a
vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
➠ Po uložení názvu jednotky sa zobrazí obrazovka s nastavením režimu RX.
»
Pokračujte na
Výber režimu príjmu(P. 82)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 233)
81
Nastavenie
Výber režimu príjmu
5553-01F
Najprv vyberte režim príjmu, ktorý vám vyhovuje najviac (
použiť(P. 80) ).
1
Vyberte položku <Ďalej>.
2
Vyberte režim príjmu.
Rozhodnutie, ktorý režim príjmu faxu sa má
● Výberom položky <Áno> alebo <Nie> vyberte režim príjmu pre operácie, ktoré plánujete vykonať.
● Iné režimy príjmu, než sú uvedené nižšie, môžete nastaviť ručne v závislosti od vašej krajiny alebo oblasti.
Príjem faxov(P. 233)
Nastavenie režimu príjmu na <Automaticky>
Vyberte položku <Nie>.
Nastavenie režimu príjmu na <Záznamník>
Vyberte položky <Áno>
<Áno>.
Nastavenie režimu príjmu na <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>
Vyberte položky <Áno>
<Nie>
<Áno>.
Nastavenie režimu príjmu na <Ručne>
Vyberte položky <Áno>
3
<Nie>
<Nie>.
Vyberte <Použiť>.
➠ Po nastavení režimu RX sa zobrazí spôsob pripojenia telefónnej linky.
»
Pokračujte na
Pripojenie telefónnej linky(P. 83)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 233)
82
Nastavenie
Pripojenie telefónnej linky
1660-01S
5553-01H
K zariadeniu pripojte telefónnu linku.
1
K zariadeniu pripojte telefónnu linku.
● Pripojte dodaný telefonický kábel ku konektoru telefónnej linky na zariadení (
) a ku konektoru telefónnej
linky v stene.
● Ak používate telefón alebo záznamník, pripojte ho k externému konektoru telefónu (
● Ak používate voliteľné slúchadlo, pripojte ho ku konektoru slúchadla (
).
).
● Ak pripájate externý telefón s faxovými funkciami, nastavte telefón tak, aby sa faxy prijímali manuálne.
2
Po pripojení telefónnej linky vyberte položku <Koniec>.
3
Vyberte <Áno>.
Ak zariadenie nenastaví typ telefónnej linky automaticky
Postupujte podľa nižšie opísaného postupu na nastavenie typu telefónnej linky. Ak si nie ste istí typom
telefónnej linky, ktorú používate, kontaktujte miestnu telefonickú spoločnosť. V závislosti od krajiny, kde
zariadenie používate, nemusí byť nastavenie <Vybrať typ linky> dostupné.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
typ linky>
Vybrať typ telefónnej linky
<Odoslať>
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Príjem faxov(P. 233)
83
<Nastavenia faxu>
<Nastaviť linku>
<Vybrať
Nastavenie
Konfigurácia nastavení skenovania
5553-01J
Ak chcete odosielať naskenované originály priamo prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax alebo ich uložiť do
zdieľaných priečinkov alebo na server FTP, musíte nakonfigurovať sieť. Aplikácia Send Function Setting Tool (Nástroj na
nastavenie funkcie odosielania) dodaná so zariadením vám pomôže s potrebným nastavením. Nastavte požadovanú
konfiguráciu v závislosti od účelu a sieťového prostredia.
Ukladanie do počítača
Príprava na používanie zariadenia ako skenera(P. 85)
Skenovanie do e-mailu alebo faxu I-Fax
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 86)
Skenovanie do zdieľaných priečinkov
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Ukladanie na server FTP
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania(P. 98)
ODKAZY
Systémové prostredie(P. 685)
Funkcia skenovania(P. 678)
84
Nastavenie
Príprava na používanie zariadenia ako skenera
5553-01K
Ak chcete použiť toto zariadenie ako skener, najprv musíte dokončiť prípravy vrátane inštalácie softvéru do počítača.
Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky. V systéme
Windows po pripojení tohto zariadenia k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej alebo káblovej siete LAN musíte uložiť
zariadenie vo funkcii MF Network Scanner Selector podľa nasledujúceho postupu. Tento postup nie je potrebný, ak sú
zariadenie a počítač pripojené cez USB.
● Funkcia skenovania nie je dostupná, ak sú zariadenie a počítač pripojené v prostredí IPv6. Použite pripojenie
IPv4 alebo USB.
1
Kliknite na položku
2
Začiarknite políčko zariadenia a kliknite na tlačidlo [OK].
na paneli úloh.
85
Nastavenie
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo
odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax
5553-01L
Pred konfiguráciou zariadenia na skenovanie na e-mail si pozrite nižšie zobrazený postup nastavenia.
Uistite sa, či sú zariadenie a počítač správne pripojené.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18)
Uistite sa, že máte nasledujúce informácie:
● Adresu IP zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
● E-mailová adresa, ktorá má byť uložená ako cieľové umiestnenie.
● Vyžadujú sa informácie o e-mailovom serveri vrátane názvu servera SMTP, čísel
portov a užívateľské meno a heslo na overenie.
● Pre ďalšie informácie o nastaveniach e-mailového servera kontaktujte svojho
poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
Skontrolujte, či počítač spĺňa systémové požiadavky nástroja Send Function
Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) (odoslanie e-mailu).
● Systémové požiadavky nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
Systémové prostredie(P. 685)
nastavenie funkcie odosielania)
● Tiež skontrolujte, či sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené
na hodnotu <Zap.>.
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 427)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 428)
Nastavte konfiguráciu zariadenia.
● Konfigurácia základných nastavení e-mailu
nastavení e-mailu(P. 87)
Konfigurácia základných
● Konfigurácia nastavení prijímania faxu I-Fax Konfigurácia nastavení
komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90)
● Konfigurácia podrobných nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo
faxu I-Fax (overenie, šifrovanie atď.) Konfigurácia nastavení komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90)
86
Nastavenie
Konfigurácia základných nastavení e-mailu
5553-01R
V tejto časti je opísané, ako nakonfigurovať e-mailové nastavenia pomocou nástroja Send Function Setting Tool
(Nástroj na nastavenie funkcie odosielania). Pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie
funkcie odosielania) môžete tiež uložiť e-mailové adresy do telefónneho zoznamu.
● Nástroj Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) pomáha pri konfigurácii
základných nastavení na odosielanie e-mailov. Namiesto nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
nastavenie funkcie odosielania) môžete použiť Remote UI (Vzdialené PR) na konfiguráciu podrobnejších
nastavení, ako je nastavenie overenia POP pred odoslaním alebo šifrovaná komunikácia. Konfigurácia
nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90)
1
Spustite nástroj Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie
odosielania).
Pomocou webového prehliadača
Do poľa adresy webového prehliadača zadajte adresu http://<the IP address of the machine>/
sendsupport_login.html a stlačte kláves [ENTER].
Pomocou disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
1
Do mechaniky v počítači vložte dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM.
● Vyberte jazyk a po výzve kliknite na tlačidlo [OK].
2
Kliknite na [Spustiť softvérové programy].
● Ak sa nezobrazí obrazovka [Inštalácia softvérových programov/príručiek], pozrite si časť
obrazovky [Inštalácia softvérových programov/príručiek](P. 701) .
Zobrazenie
● Ak sa zobrazí okno [Automatické prehrávanie], kliknite na tlačidlo [Spustiť MInst.exe].
3
Kliknite na položku [Start] pre [Send Function Setting Tool].
4
Kliknite na [Next].
● Ak chcete zobraziť položku Send Setting Guide (Príručka nastavenia odosielania), kliknite na položku
[How to Set].
● Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá zruší bránu firewall systému Windows, kliknite na tlačidlo [Áno].
5
Zariadenie vyberte zo zoznamu [Device List] a kliknite na tlačidlo [Next].
87
Nastavenie
Ak nie je zariadenie zobrazené v zozname [Device List]
● Kliknite na [Search Again]. Ak problém pretrváva, kliknite na položku [Search by IP Address], zadajte
adresu IP zariadenia a potom kliknite na tlačidlo [OK].
6
2
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na [Start].
● Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, do príslušných textových polí zadajte správny ID a kód PIN a kliknite
na tlačidlo [Logon].
3
Kliknite na [Send to E-mail Settings].
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN pre telefónny zoznam, zadajte kód PIN pre telefónny
zoznam a kliknite na tlačidlo [OK]. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
4
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Registration]
[Favorites Number]
88
Nastavenie
Pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) môžete uložiť
e-mailovú adresu do priečinka <Obľúbené> v telefónnom zozname. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte
číslo.
[Name for Favorites Number]
Zadajte názov identifikujúci cieľové umiestnenie, ktoré sa má uložiť. Nastavte názov, ktorý neskôr
v telefónnom zozname jednoducho nájdete.
[Send Destination Settings]
[Destination E-mail Address]
Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete odosielať naskenované originály.
[SMTP Server Settings]
[SMTP Server]
Zadajte názov servera SMTP.
[SMTP Authentication]
Kliknite na prepínač [Not Set] alebo [Set], ktorý sa zhoduje s nastaveniami overení servera SMTP. Keď je
vybratá možnosť [Set], zadajte meno používateľa do textového poľa [User Name] a heslo do textového
poľa [Password].
Spôsoby overenia na odosielanie e-mailov
● Na zabránenie prenosu e-mailov neoprávnenými používateľmi zariadenie podporuje overenie SMTP (SMTP
AUTH) a POP pred SMTP. Ďalšie informácie o potrebnej metóde overenia získate od svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo správcu siete.
● Overenie POP pred SMTP možno nakonfigurovať iba pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90)
5
Kliknite na [Next].
6
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [Register].
7
Reštartujte zariadenie.
Konfigurácia
Reštartujte zariadenie(P. 122)
V závislosti od siete, ktorú používate, môžu byť potrebné ďalšie nastavenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte
svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Aktivovanie funkcie TLS pre e-maily nájdete v časti Konfigurácia nastavení komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90) .
● Ak chcete zmeniť čísla portov, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 389) .
ODKAZY
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 86)
Špecifikácia e-mailových nastavení(P. 326)
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
89
Nastavenie
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom
e-mailu alebo faxu I-Fax
5553-01S
Použite Remote UI (Vzdialené PR) na konfiguráciu podrobnejších nastavení odosielania a prijímania, napríklad
nastavenia na používanie zariadenia na odosielanie a prijímanie faxov I-Fax a nastavenia pre overenie a šifrovanie POP
komunikácie pred odoslaním e-mailov alebo faxov I-Fax. Kontaktujte vášho poskytovateľa služieb alebo správcu siete
vo veci požadovaných nastavení.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Obrazovka Remote
[E-Mail/I-Fax Settings].
[SMTP Server]
Zadajte alfanumerické znaky ako názov servera SMTP (alebo adresu IP) pre odosielanie e-mailov a faxov I-Fax.
[E-Mail Address]
Zadajte alfanumerické znaky pre e-mailovú adresu, ktorú chcete použiť pre zariadenie.
[POP Server]
Zadajte alfanumerické znaky ako názov servera SMTP alebo adresu IP pre odosielanie e-mailov a faxov I-Fax.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky ako meno používateľa pre určené e-mailové konto pri použití servera POP3.
90
Nastavenie
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pri použití servera POP3, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte
alfanumerické znaky do poľa [Password].
Špecifikácia nastavení potrebných na prijímanie faxov I-Fax
[POP RX]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste prijímali faxy I-Fax.
[POP Interval]
Táto funkcia nastaví interval (v minútach), ktorý sa použije na automatické pripojenie k serveru POP3. Ak server
obsahuje akékoľvek dokumenty I-Fax, automaticky sa príjmu a vytlačia.
Deaktivácia automatického príjmu
● Nastavte položku [POP Interval] na možnosť [0]. Ak je nastavená možnosť [0], faxy I-Fax budete prijímať
manuálne. Manuálne prijímanie faxov I-Fax (P. 263)
Konfigurácia overenia POP pred odoslaním
Overením používateľa na serveri POP3 pomocou overenia POP pred SMTP sa zabráni neoprávneným
používateľom používať e-mail a faxy I-Fax.
[Use POP Authentication Before Sending]
Ak chcete použiť server POP3 na overenie pred odoslaním e-mailov alebo faxov I-Fax, začiarknite začiarkavacie
políčko.
[Use APOP Authentication]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie APOP na šifrovanie hesla počas procesu overovania.
91
Nastavenie
Konfigurácia overenia SMTP
Ak nakonfigurujete overenie SMTP (SMTP AUTH), identifikácia používateľa použitím mena používateľa a hesla
sa vykoná pri odoslaní e-mailu alebo faxu I-Fax.
[Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)]
Ak chcete aktivovať overenie v serveri SMTP, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [User Name].
[Set/Change Password]
Ak chcete špecifikovať alebo zmeniť heslo, zadajte alfanumerické znaky do textového poľa [Password].
Konfigurácia šifrovanej komunikácie
Môžete nakonfigurovať šifrovanie komunikácie so serverom SMTP alebo POP3.
[Use TLS for SMTP]
Na šifrovanie komunikácie so serverom SMTP začiarknite políčko na použitie protokolu TLS. V závislosti od
vašich potrieb začiarknite začiarkavacie políčko [Verify Certificate] alebo [Add CN to Verification Items].
[Use TLS for POP]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom POP3 pomocou protokolu TLS. Podľa
potreby začiarknite začiarkavacie políčka [Verify Certificate] a [Add CN to Verification Items].
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
92
Nastavenie
● V závislosti od vami používanej siete možno bude treba zmeniť nastavenie portu SMTP alebo POP3 (
Zmena čísiel portu(P. 389) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb
alebo správcu siete.
ODKAZY
Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 86)
Konfigurácia základných nastavení e-mailu(P. 87)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Používanie internetového faxu (I-Fax)(P. 255)
93
Nastavenie
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta
ukladania
5553-01U
Pred konfiguráciou zariadenia na skenovanie do zdieľaných priečinkov si pozrite nižšie zobrazený postup nastavenia.
Uistite sa, či sú zariadenie a počítač správne pripojené.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18)
Uistite sa, že máte nasledujúce informácie:
● Adresu IP zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
● Názov počítača, kde sa nachádza zdieľaný priečinok.
počítača(P. 703)
Kontrola názvu
● Cesta k zdieľanému priečinku a názov zdieľaného priečinka (Ak sú pre priečinok
nastavené obmedzenia prístupu, potrebujete aj informácie o mene používateľa a
hesle).
● Pokyny na vytvorenie nového zdieľaného priečinka nájdete v príručke „Send
Setting Guide (Príručka nastavenia odosielania)“.
Skontrolujte, či počítač spĺňa systémové požiadavky nástroja Send Function
Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania).
● Systémové požiadavky nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
Systémové prostredie(P. 685)
nastavenie funkcie odosielania)
● Tiež skontrolujte, či sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené
na <Zap.>.
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 427)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 428)
Nastavte konfiguráciu zariadenia.
miesta ukladania(P. 95)
94
Nastavenie zdieľaného priečinka ako
Nastavenie
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania
5553-01W
Funkcia skenovania do zdieľaných priečinkov sa tiež nazýva „skenovanie do SMB“, pretože táto funkcia používa
protokol Server Message Block (SMB), technológiu špecifickú pre systém Windows. SMB je protokol na zdieľanie
prostriedkov, ako sú súbory a tlačiarne, keď je v sieti niekoľko zariadení ( Konfigurácia SMB(P. 60) ). Ak chcete
nakonfigurovať zariadenie, aby ukladalo naskenované dokumenty do zdieľaného priečinka v sieti prostredníctvom
protokolu SMB, najprv zadajte z počítača umiestnenie zdieľaného priečinka. V tejto časti je opísané, ako špecifikovať
miesto ukladania pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania).
● Na zadanie umiestnenia zdieľaného priečinka ako cieľového umiestnenia ukladania môžete použiť tiež
Remote UI (Vzdialené PR) tak, že priečinok uložíte do telefónneho zoznamu. Uloženie cieľových umiestnení v
telefónnom zozname z Remote UI (Vzdialené PR) Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené
PR)(P. 444)
1
Spustite nástroj Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie
odosielania).
Pomocou webového prehliadača
Do poľa adresy webového prehliadača zadajte adresu http://<the IP address of the machine>/
sendsupport_login.html a stlačte kláves [ENTER].
Pomocou disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
1
Do mechaniky v počítači vložte dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM.
● Vyberte jazyk a po výzve kliknite na tlačidlo [OK].
2
Kliknite na [Spustiť softvérové programy].
● Ak sa nezobrazí obrazovka [Inštalácia softvérových programov/príručiek], pozrite si časť
obrazovky [Inštalácia softvérových programov/príručiek](P. 701) .
Zobrazenie
● Ak sa zobrazí okno [AutoPlay], kliknite na tlačidlo [Run MInst.exe].
3
Kliknite na položku [Start] pre [Send Function Setting Tool].
4
Kliknite na tlačidlo [Next].
● Ak chcete zobraziť položku Send Setting Guide (Príručka nastavenia odosielania), kliknite na položku
[How to Set].
● Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá zruší bránu firewall systému Windows, kliknite na tlačidlo [Yes].
5
Zariadenie vyberte zo zoznamu [Device List] a kliknite na tlačidlo [Next].
95
Nastavenie
Ak nie je zariadenie zobrazené v zozname [Device List]
● Kliknite na položku [Search Again]. Ak problém pretrváva, kliknite na položku [Search by IP Address],
zadajte adresu IP zariadenia a potom kliknite na tlačidlo [OK].
6
2
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na [Start].
● Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, do príslušných textových polí zadajte správny ID a kód PIN a kliknite
na tlačidlo [Logon].
3
Kliknite na položku [Store to Shared Folder Settings].
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN pre telefónny zoznam, zadajte kód PIN pre telefónny
zoznam a kliknite na tlačidlo [OK]. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
4
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Registration]
96
Nastavenie
[Favorites Number]
Pomocou nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na nastavenie funkcie odosielania) môžete uložiť
zdieľaný priečinok na ukladanie naskenovaných dokumentov do položky <Obľúbené> v telefónnom
zozname. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte číslo.
[Name for Favorites Number]
Zadajte názov identifikujúci cieľové umiestnenie, ktoré sa má uložiť. Nastavte názov, ktorý neskôr
v telefónnom zozname jednoducho nájdete.
[Store Destination Settings]
[Protocol]
Zobrazí sa protokol používaný na odosielanie naskenovaných dokumentov do zdieľaného priečinka.
[Computer Name of Store Destination]
Zadajte názov alebo adresu IP počítača, na ktorom sa nachádza zdieľaný priečinok.
[Shared Folder Name on Store Destination Computer]
Zadajte názov alebo cestu k zdieľanému priečinku. Ak je napríklad zdieľaný priečinok podpriečinok
s názvom „share“ a nachádza sa v priečinku [Verejné] na disku C (cesta: C:\users\public\share), zadajte
cestu „users\public\share“.
[Status of Settings for Shared Folder]
[Access Restriction to Shared Folder]
Kliknite na prepínač [Not Set] alebo [Set], ktorý sa zhoduje s obmedzeniami prístupu nastavenými pre
zdieľaný priečinok. Keď je vybratá možnosť [Set], zadajte meno používateľa do textového poľa
[Registered User Name] a heslo do textového poľa [Password to Access].
5
Kliknite na tlačidlo [Next].
6
Potvrďte nastavenia a kliknite na tlačidlo [Register].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
ODKAZY
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
97
Nastavenie
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania
5553-01X
Pred konfiguráciou zariadenia na skenovanie do servera FTP si pozrite postup nastavenia zobrazený nižšie.
Uistite sa, či sú zariadenie a počítač správne pripojené.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18)
Uistite sa, že máte nasledujúce informácie:
● Adresu IP zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
● Názov servera FTP.
● Cesta k serveru FTP a názov priečinka.
● Meno používateľa, heslo (len ak je nastavené).
● Ak cestu, názov priečinka, meno používateľa, heslo, atď. pre server FTP
nepoznáte, kontaktujte správcu siete.
● Ak chcete zmeniť číslo portu FTP.
Zmena čísiel portu(P. 389)
Skontrolujte, či potrebujete použiť režim PASV.
● Ak je medzi tlačiarňou a serverom FTP nainštalovaná brána firewall, musíte
nastaviť režim PASV. Konfigurácia režimu FTP PASV(P. 73)
● Tiež skontrolujte, či sú položky <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> nastavené
na <Zap.>.
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 427)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 428)
Uložte adresu servera FTP.
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
98
Základné postupy
Základné postupy
Základné postupy .......................................................................................................................................... 101
Časti a ich funkcie ............................................................................................................................................. 105
Predná strana ............................................................................................................................................... 106
Zadná strana ................................................................................................................................................ 108
Vnútrajšok .................................................................................................................................................... 110
Podávač ........................................................................................................................................................ 111
Viacúčelový zásobník .................................................................................................................................... 112
Zásuvka na papier ........................................................................................................................................ 113
Ovládací panel .............................................................................................................................................. 115
Zapnutie zariadenia .......................................................................................................................................... 117
Vypnutie zariadenia ...................................................................................................................................... 118
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním ............................................................................................. 119
Vypnutie zariadenia v určený čas ........................................................................................................... 120
Reštartujte zariadenie .................................................................................................................................. 122
Používanie ovládacieho panela ........................................................................................................................ 124
Základné obrazovky ...................................................................................................................................... 125
Obrazovka Domov ................................................................................................................................. 126
Obrazovka <Monitor stavu> ................................................................................................................... 129
Zobrazenie správy .................................................................................................................................. 131
Základná obsluha ......................................................................................................................................... 132
Zadávanie textu ............................................................................................................................................ 135
Prihlásenie sa v zariadení ................................................................................................................................. 137
Vkladanie originálov ......................................................................................................................................... 139
Vkladanie papiera ............................................................................................................................................. 143
Vkladanie papiera do zásuvky na papier ....................................................................................................... 145
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka ............................................................................................ 151
Vkladanie obálok .......................................................................................................................................... 156
Vkladanie predtlačeného papiera ................................................................................................................. 159
Špecifikácia veľkosti a typu papiera .............................................................................................................. 161
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier ........................................................................ 162
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku ............................................................ 164
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník ...................................................... 166
Uloženie vlastnej veľkosti papiera .......................................................................................................... 168
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera ............................................................................................ 170
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu ............................................................ 171
99
Základné postupy
Prispôsobenie displeja ...................................................................................................................................... 172
Prispôsobenie obrazovky Domov ................................................................................................................. 173
Uloženie často používaných nastavení .......................................................................................................... 176
Zmena predvolených nastavení pre funkcie ................................................................................................... 178
Nastavenie zvuku .............................................................................................................................................. 180
Vstup do režimu spánku ................................................................................................................................... 182
Uloženie cieľových umiestnení ......................................................................................................................... 184
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname ............................................................................. 186
Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako jednej skupiny ................................................................. 189
Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname ............................................................ 191
Používanie pamäťového zariadenia USB ......................................................................................................... 192
100
Základné postupy
Základné postupy
5553-01Y
Táto kapitola opisuje základné postupy, napríklad ako používať ovládací panel alebo ako vkladať papier, ktoré sa často
vykonávajú pri využívaní funkcií zariadenia.
◼ Časti a ich funkcie
Táto časť opisuje externé a interné časti zariadenia a ich funkcie, ako aj používanie tlačidiel na ovládacom paneli a ako
sa pozerať na displej. Časti a ich funkcie(P. 105)
◼ Zapnutie zariadenia
Táto časť opisuje, ako zapnúť a vypnúť zariadenie.
Zapnutie zariadenia(P. 117)
◼ Používanie ovládacieho panela
Táto časť opisuje, ako používať displej na úlohy, napríklad výber položiek a úpravu nastavení. Tiež opisuje, ako zadávať
znaky a čísla. Používanie ovládacieho panela(P. 124)
◼ Prihlásenie sa v zariadení
Táto časť opisuje, ako sa prihlásiť, keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.
101
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Základné postupy
◼ Vkladanie originálov
V tejto časti je opísané, ako sa na kopírovaciu dosku a do podávača vkladajú originály.
Vkladanie originálov(P. 139)
◼ Vkladanie papiera
Táto časť opisuje, ako vkladať papier do zásuvky na papier a mnohoúčelového priečinka.
Vkladanie papiera(P. 143)
◼ Prispôsobenie displeja
Táto časť opisuje, ako nanovo usporiadať tlačidlá alebo vytvoriť tlačidlá skratiek, ktoré uľahčia používanie obrazoviek
zobrazených na displeji. Prispôsobenie displeja(P. 172)
◼ Zmena predvolených nastavení pre funkcie
Táto časť opisuje, ako zmeniť nastavenie, ktoré je počiatočne zobrazené pri výbere funkcie.
nastavení pre funkcie(P. 178)
102
Zmena predvolených
Základné postupy
◼ Nastavenie zvuku
Táto časť opisuje, ako upraviť hlasitosť rôznych zvukov zariadenia, napríklad tých, ktoré zariadenie produkuje pri
dokončení odoslania faxu alebo pri výskyte chyby. Nastavenie zvuku(P. 180)
◼ Vstup do režimu spánku
Táto časť opisuje, ako nastaviť režim spánku.
Vstup do režimu spánku(P. 182)
◼ Uloženie cieľových umiestnení
V tejto časti je opísané ukladanie cieľových umiestnení na odosielanie faxov alebo naskenovaných dokumentov.
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
◼ Používanie pamäťového zariadenia USB
Táto časť poskytuje informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a vybratia pamäťového
zariadenia USB. Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 192)
103
Základné postupy
104
Základné postupy
Časti a ich funkcie
5553-020
Táto časť opisuje časti prístroja (exteriér, prednú aj zadnú časť a interiér) a ako fungujú. Okrem opisu častí zariadenia
používaných na také základné postupy, ako je vkladanie papiera a výmena tonerových kaziet, opisuje táto časť aj
tlačidlá na ovládacom paneli a displeji. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako správne používať zariadenie.
Predná strana(P. 106)
Zadná strana(P. 108)
Vnútrajšok(P. 110)
Podávač(P. 111)
Viacúčelový zásobník(P. 112)
Zásuvka na papier(P. 113)
Ovládací panel(P. 115)
105
Základné postupy
Predná strana
5553-021
Podávač
Automaticky podáva originály do zariadenia na skenovanie. Keď sú v podávači minimálne dva hárky originálu,
originály sa môžu skenovať nepretržite. Podávač(P. 111)
Kryt kopírovacej dosky
Zaisťuje originály umiestnené na kopírovacej doske.
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Používajte tento port na pripojenie pamäťového zariadenia USB alebo klávesnice USB tretej strany. Pripojenie
pamäťového zariadenia USB umožňuje tlačiť údaje z pamäťového zariadenia alebo uložiť naň naskenované
originály.
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 277)
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 299)
106
Základné postupy
Zastavovač papiera
Ak chcete zabrániť vypadnutiu papiera z výstupného zásobníka, otvorte zastavovač papiera.
Reproduktor
Vydáva zvuky produkované zariadením, napríklad tóny faxu a výstražné tóny.
Držiaky na zdvíhanie
Pri prenášaní zariadenia ho držte za zdvíhacie rúčky.
Premiestnenie zariadenia(P. 627)
Ovládací panel
Ovládací panel pozostáva z tlačidiel, ako je tlačidlo Domov a tlačidlo Stop, displeja a indikátorov stavu.
Z ovládacieho panela môžete vykonávať všetky operácie a špecifikovať nastavenia.
Ovládací panel(P. 115)
Základné obrazovky(P. 125)
Výstupný zásobník
Vytlačený papier sa vysunie do výstupného zásobníka.
Vypínač
Zapína a vypína zariadenie. Ak chcete reštartovať zariadenie, vypnite ho a pred jeho opätovným zapnutím
počkajte aspoň 10 sekúnd.
Predný kryt
Pri výmene kaziet s tonerom otvorte predný kryt.
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 622)
Zásuvka na papier
Vložte do zásuvky na papier taký typ papiera, ktorý obvykle používate.
papier(P. 145)
Vkladanie papiera do zásuvky na
Viacúčelový zásobník/otvor na ručné podávanie
Keď chcete dočasne použiť iný typ papiera ako je papier vložený v zásuvke na papier, vložte papier do
mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
● Príručka Užívateľská príručka: Ak nie je potrebné odlíšiť otvor na ručné podávanie od viacúčelového
zásobníka, spoločne sa budú označovať ako viacúčelový zásobník
Kopírovacia doska
Pri skenovaní kníh, originálov s hrubým alebo tenkým papierom a ďalších originálov, ktoré nemožno
skenovať pomocou podávača, ich umiestnite na kopírovaciu dosku. Vkladanie originálov(P. 139)
Vetracie otvory
Vzduch v zariadení sa vyháňa von, aby sa ochladilo vnútro zariadenia. Poznámka: Umiestnenie predmetov
pred vetracie otvory zabraňuje ventilácii.
107
Základné postupy
Zadná strana
5553-022
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
Zadný kryt
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera otvorte zadný kryt. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Výkonnostný štítok
Štítok obsahuje sériové číslo, ktoré je potrebné pri otázkach týkajúcich sa zariadenia. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Napájacia zásuvka
Pripojte napájací kábel.
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Tento port používajte na pripojenie zariadení, ako je klávesnica USB tretej strany.
Port USB (na pripojenie počítača)
Na pripojenie stroja k počítaču použite kábel USB.
Port LAN
Pripojte kábel LAN počas pripájania zariadenia k smerovaču káblovej siete LAN a pod.
káblovej sieti LAN(P. 18)
Konektor slúchadiel (MF746Cx / MF744Cdw / MF645Cx)
Pripojte voliteľné slúchadlo.
Konektor externého telefónu (MF746Cx / MF744Cdw / MF645Cx)
Pripojte telefón alebo záznamník.
Pripojenie telefónnej linky(P. 83)
108
Pripojenie ku
Základné postupy
Konektor telefónnej linky (MF746Cx / MF744Cdw / MF645Cx)
Na pripojenie zariadenia k telefónnej linke použite telefónny kábel.
109
Pripojenie telefónnej linky(P. 83)
Základné postupy
Vnútrajšok
5553-023
Priehradka kaziet s tonerom
Nainštalujte kazety s tonerom. Vložte Y (žltú), M (purpurovú), C (azúrovú) a K (čiernu) kazetu s tonerom do
otvorov zozadu dopredu. Postup výmeny kazety s tonerom(P. 622)
ODKAZY
Výmena kazety s tonerom(P. 620)
110
Základné postupy
Podávač
5553-024
Kryt podávača
Otvorte ho pri odstraňovaní zaseknutého papiera. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online
príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Vodiace lišty
Lišty nastavte podľa šírky originálu.
Priečinok podávania originálov
Automaticky podáva originály do zariadenia na skenovanie. Keď sú v podávači minimálne dva hárky originálu,
originály sa môžu skenovať nepretržite. Vkladanie originálov(P. 139)
Priečinok výstupu originálov
Odtiaľ vychádzajú naskenované originály.
Skenovacia oblasť podávača
Originály vložené do podávača sa automaticky podajú do oblasti skenovania, kde sa naskenujú.
● Do oblasti výstupu originálov neumiestňujte žiadne predmety. Mohli by ste tak poškodiť originály.
● Pravidelne čistite podávač a kopírovaciu dosku, aby ste získali správne tlačové výsledky.
čistenie(P. 610)
111
Pravidelné
Základné postupy
Viacúčelový zásobník
5553-025
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú šírku vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do
zariadenia.
Pre zariadenia MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
● Stlačte páčku na uvoľnenie označenú na obrázku šípkou, aby sa uvoľnil zámok a posunuli vodiace lišty
papiera.
Zásobník papiera
Pri vkladaní papiera vytiahnite zásobník papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
112
Základné postupy
Zásuvka na papier
5553-026
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú veľkosť vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera
do zariadenia. Stlačte páčky na uvoľnenie označené na obrázkoch šípkami, aby sa uvoľnili zámky a posunuli
vodiace lišty papiera.
Páčka na uvoľnenie (na rozšírenie zásuvky na papier)
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal je potrebné rozšíriť zásuvku na papier. Stlačením tejto páčky uvoľnite
zámok a zväčšite dĺžku zásuvky na papier.
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Keď je vložená rozšírená zásuvka na papier, jej predná strana nie je rovnobežná so zariadením.
113
Základné postupy
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145)
114
Základné postupy
Ovládací panel
5553-027
● Uhol ovládacieho panela možno upraviť. Upravte ho na uhol, ktorý vám najviac vyhovuje pri sledovaní
panela. Nastavenie uhla(P. 116)
Displej
Môžete sledovať postup zariadenia a stavov chýb. Displej je zároveň dotykový panel, takže môžete
špecifikovať nastavenia priamo dotykom obrazovky.
Základné obrazovky(P. 125)
Základná obsluha(P. 132)
Tlačidlo Hlasitosť zvuku
Stlačení upravte hlasitosť.
Nastavenie zvuku(P. 180)
Tlačidlo úspory energie
Stlačením uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo zasvieti na
zeleno. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte režim spánku. Vstup do režimu spánku(P. 182)
Indikátor údajov
Počas vykonávania operácie bliká, napríklad prenosu údajov alebo tlače. Svieti, keď existujú dokumenty
čakajúce na spracovanie.
Indikátor chýb
Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Tlačidlo Domov
Stlačením zobrazte obrazovku Domov, ktorá poskytuje prístup k ponuke nastavení a funkciám, ako je
kopírovanie a skenovanie.
115
Základné postupy
Obrazovka Domov(P. 126)
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 173)
Tlačidlo Stop
Stlačením zrušíte tlač a iné operácie.
NFC (Komunikácia na krátku vzdialenosť) značka (MF746Cx / MF744Cdw)
Môžete tiež použiť funkcie, napríklad tlač po zamávaní mobilným zariadením pomocou aplikácie Canon PRINT
Business nainštalovanej nad touto značkou. Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 335)
Nastavenie uhla
Ak je pozeranie na displej dotykového panela nepohodlné, upravte uhol ovládacieho panela.
ODKAZY
Základná obsluha(P. 132)
116
Základné postupy
Zapnutie zariadenia
5553-028
Táto časť opisuje, ako zapnúť zariadenie.
1
Uistite sa, že je zástrčka napájacej šnúry riadne zasunutá v sieťovej zásuvke.
2
Stlačte vypínač.
➠ Zobrazí sa domovská obrazovka.
Ovládací panel(P. 115)
● Môžete vybrať obrazovku, ktorá sa zobrazí prvá po zapnutí zariadenia.
obnovení>(P. 465)
ODKAZY
Vypnutie zariadenia(P. 118)
Reštartujte zariadenie(P. 122)
117
<Predvolené okno po spustení/
Základné postupy
Vypnutie zariadenia
5553-029
Táto časť opisuje, ako vypnúť zariadenie.
1
Stlačte vypínač.
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Neodpájajte napájací kábel, kým sa nevypne displej.
● Ak chcete reštartovať zariadenie, počkajte aspoň 10 sekúnd po vypnutí zariadenia.
● Zariadenie môžete tiež vypnúť z počítača.
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním(P. 119)
● Môžete špecifikovať čas pre každý deň v týždni a nakonfigurovať nastavenia na automatické vypnutie
zariadenia. Vypnutie zariadenia v určený čas(P. 120)
118
Základné postupy
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním
5553-02A
Zariadenie môžete vypnúť z počítača v rovnakej sieti bez toho, aby ste museli ísť na miesto, kde je zariadenie
nainštalované.
1
2
3
4
5
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Vyberte položky [Device Management]
Obrazovka Remote
[Remote Shutdown].
Skontrolujte [Device Status], aby ste sa uistili, že sa nespracúvajú žiadne funkcie, a
kliknite na [Execute].
Kliknite na [OK].
Reštartovanie zariadenia na diaľku
● Zariadenie môžete reštartovať kliknutím na [Restart Device] na obrazovke [Settings/Registration] Remote UI
(Vzdialené PR). Reštartujte zariadenie(P. 122)
119
Základné postupy
Vypnutie zariadenia v určený čas
5553-02C
Môžete vytvoriť nastavenie, aby sa zariadenie vyplo automaticky v určený čas každý deň v týždni. Tak sa môžete vyhnúť
zbytočnej spotrebe energie, ktorá môže nastať pri neúspešnom vypnutí zariadenia. Predvolene je táto funkcia
deaktivovaná.
● Informácie o základných operáciách pri nastavení zariadenia z Remote UI (Vzdialené PR), nájdete v časti
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Vyberte položky [Timer Settings]
Obrazovka Remote
[Edit].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Set Auto Shutdown Weekly Timer] a nastavte čas
vypnutia napájania.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka môžete nastaviť čas vypnutia napájania každý deň v týždni.
120
Základné postupy
[Sunday] až [Saturday]
Zadajte požadovaný čas vypnutia napájania. V prípade ktoréhokoľvek dňa v týždni znamená prázdne pole s
časom, že je funkcia automatického vypnutia pre daný deň deaktivovaná.
5
Kliknite na [OK].
Ak nie je napájanie vypnutí automaticky v určený čas*
● Keď svieti alebo bliká indikátor údajov
● Keď je zobrazená obrazovka ponuky alebo obrazovka Skontrolovať počítadlo
● Ak sa importujú alebo exportujú údaje nastavení
● Ak sa aktualizuje firmvér
*Ak napájanie nemožno v určitý čas vypnúť automaticky, úkon sa zopakuje znova až desaťkrát v minútových intervaloch. Ak
napájanie nemožno vypnúť ani po desiatich opakovaniach, automatické vypnutie nebude v daný deň možné.
121
Základné postupy
Reštartujte zariadenie
5553-02E
V závislosti od položiek nastavenia, ktoré boli zmenené, budete možno musieť vykonať zmeny účinným reštartovaním
zariadenia. Táto časť opisuje, ako zariadenie reštartovať.
Reštartovanie zariadenia operáciou na hlavnej jednotke(P. 122)
Reštartovanie zariadenia na diaľku(P. 122)
Reštartovanie zariadenia operáciou na hlavnej jednotke
1
Stlačte vypínač.
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.
➠ Keď sa zariadenie vypne, displej alebo tlačidlo šetriča energie na ovládacom paneli sa vypne.
2
Po vypnutí počkajte aspoň 10 sekúnd a potom vypínač elektrického napájania znova
zapnite.
➠ Zariadenie sa spustí.
Reštartovanie zariadenia na diaľku
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Kliknite na [Restart Device] v ponuke na ľavej strane obrazovky.
122
Obrazovka Remote
Základné postupy
4
5
Skontrolujte [Device Status], aby ste sa uistili, že sa nespracúvajú žiadne funkcie, a
kliknite na [Execute].
Kliknite na [OK].
➠ Spustí sa proces reštartovania. Komunikácia zostane odpojená až do opätovného spustenia hlavnej
jednotky.
123
Základné postupy
Používanie ovládacieho panela
5553-02F
Displej a tlačidlá ovládacieho panela môžete použiť na konfiguráciu zariadenia alebo ovládanie funkcií. Táto časť
opisuje základné použitie displeja a tlačidiel.
Základné obrazovky(P. 125)
Základná obsluha(P. 132)
Zadávanie textu(P. 135)
● Ak chcete invertovať svetlé a tmavé časti obrazu:
● Ak chcete upraviť jas displeja:
<Invertovať farby obrazovky>(P. 492)
<Jas>(P. 492)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 115)
124
Základné postupy
Základné obrazovky
5553-02H
Obrazovka Domov alebo obrazovka nastavení sa zobrazí na displeji a umožňuje iniciovať funkcie, napríklad kopírovanie
a skenovanie. Displej môžete použiť aj na kontrolu informácií, ako sú chybové hlásenia a stav prevádzky zariadenia.
Obrazovka je zároveň dotykovým panelom, takže môžete špecifikovať operácie priamo dotykom obrazovky.
Obrazovka Domov(P. 126)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 129)
Zobrazenie správy(P. 131)
● Obrazovku Domov môžete prispôsobiť usporiadaním často používaných tlačidiel na rýchlejší prístup k
príslušným funkciám. Prispôsobenie displeja(P. 172)
Oboznámenie sa s postupom používania
● Na niektorých obrazovkách umožňuje tlačidlo <?> zobraziť opis funkcií alebo postup používania.
125
Základné postupy
Obrazovka Domov
5553-02J
Obrazovka Domov sa zobrazí pri zapnutí napájania alebo po stlačení tlačidla
obrazovke nastavte a zaregistrujte funkcie.
na ovládacom paneli. Na tejto
Zmena strany
Slúži na zobrazenie ďalšej strany na obrazovke Domov. Strany
môžete zmeniť aj rýchlym pohybom prsta do strán.
<Skontr. počítad.>
Zobrazí samostatne celkový počet čiernobielych a farebných
výtlačkov. Zobrazenie hodnoty počítadla(P. 640)
<Odhlásiť sa>
Použitím tohto tlačidla sa odhlásite zo zariadenia.
<Monitor stavu>
Stlačením skontrolujete stav tlače, zobrazíte históriu používania,
alebo zobrazíte nastavenia siete, ako sú adresa IP zariadenia.
Môžete tiež skontrolovať stav zariadenia, napríklad zvyšné
množstvo papiera a množstvo zostávajúceho tonera v kazetách,
alebo či nenastali chyby. Obrazovka <Monitor stavu>(P. 129)
Ikona Wi-Fi
Zobrazí sa po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
User name/ID
Zobrazí sa meno alebo ID prihláseného používateľa.
<Kopírovať>
Použitím tohto tlačidla spustite kopírovanie.
Kopírovanie(P. 195)
<Fax>
Použitím tohto tlačidla odošlete zo zariadenia fax.
Faxovanie(P. 220)
<Skenovať>
Naskenuje originály a skonvertuje ich do elektronického súboru.
Naskenované súbory môžete uložiť vo svojom počítači alebo ich
odoslať e-mailom. Skenovanie(P. 287)
<Tlač z pamäť. média>
126
Základné postupy
Vytlačí súbory uložené na pamäťovom médiu USB. Tlač z
pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 277)
Application Library button
Tieto tlačidlá použite na vykonanie vhodných funkcií pomocou
jedného dotyku. Ďalšie informácie nájdete v príručke k funkcii
Application Library (Knižnica aplikácií) na webovej lokalite online
príručky.
<Zabezpečená tlač>
Použite túto funkciu na tlač zabezpečeného dokumentu.
dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(zabezpečená tlač)(P. 273)
Tlač
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>, <Predvoľby> a mnohé ďalšie nastavenia
zariadenia sa začínajú týmto tlačidlom. Zoznam ponúk
s nastaveniami(P. 463)
<Tel. zoznam>
Použite túto funkciu na uloženie alebo úpravu cieľových
umiestnení v prípade e-mailov a faxov. Tiež môžete zobraziť
uložené pri odoslaní e-mailu alebo faxu cieľové umiestnenia.
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
<Nastav. papiera>
Toto tlačidlo sa používa na špecifikáciu veľkosti a typu papiera
vloženého do zásuvky na papier a viacúčelového zásobníka.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 161)
<Mobilný portál>
Túto funkciu použite na vytvorenie pripojenia k mobilnému
zariadeniu. Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 335)
<Nastav. domov. obrazovky>
Umožňuje zmeniť poradie zobrazenia tlačidiel domovskej
obrazovky. Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 173)
<Aktualizovať firmvér>
Umožňuje aktualizovať firmvér cez internet.
firmvéru(P. 458)
Aktualizácia
<Kópia ID karty>
Túto funkciu použite na skopírovanie prednej a zadnej strany
vodičského preukazu alebo inej karty na rovnakú stranu
jedného hárka papiera. Kopírovanie ID karty(P. 216)
127
Základné postupy
<Kopírovanie pasu>
Umožňuje skopírovať viacero pasov na jeden hárok.
Vytváranie kópií pasov(P. 217)
<Sprievodca prevádzkou>
Stlačením zobrazíte pomoc s ovládaním a príčiny/riešenia chýb.
Tlačidlá skratiek
Zobrazí obľúbené nastavenia, ktoré sú uložené pre kopírovanie,
faxovanie a skenovanie. Pridanie tlačidiel na obrazovku
Domov(P. 173)
ODKAZY
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 173)
128
Základné postupy
Obrazovka <Monitor stavu>
5553-02K
Keď vyberiete položku <Monitor stavu>, zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete skontrolovať postup dokumentov, stav
zariadenia a údaje nastavenia siete.
<Informácie o chybách/upozornenie>
Zobrazí podrobnosti o ľubovoľných chybách, ktoré sa vyskytli. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
<Informácie o zariadení>
Zobrazí stav zariadenia.
<Informácie o papieri>
Zobrazí, či je v jednotlivých zdrojoch papiera vložený papier.
<Informácie o kazete>
Zobrazí zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom. Ostatné vnútorné súčiastky presiahnuť svoju
životnosť pred minutím tonera.
<Skontrolovať počítadlo>
Zobrazí samostatne celkový počet čiernobielych a farebných výtlačkov.
počítadla(P. 640)
Zobrazenie hodnoty
<Využitie pamäte zabezpečenej tlače>
Zobrazí množstvo aktuálne používanej pamäte na ukladanie zabezpečených dát dokumentov.
dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)(P. 273)
<Informácie o verzii>
Zobrazí informácie o verzii firmvéru.
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo zariadenia.
129
Tlač
Základné postupy
Stav a výpisy skopírovaných, vytlačených, odoslaných a prijatých dokumentov
Zobrazí aktuálny stav zvolenej položky. Nižšie je ako príklad uvedená obrazovka <Úloha kopírovania/tlače>.
<Sieťové informácie>
Zobrazí nastavenia siete, ako je adresa IP stroja, a stav stroja, ako napríklad stav bezdrôtovej komunikácie
LAN. Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
IP Adresa
Zobrazí sa IPv4 adresa zariadenia.
● Môžete nastaviť, či sa má adresa IP zobraziť na obrazovke <Monitor stavu> nastavením <Zobraziť adresu
IP>. <Zobraziť adresu IP>(P. 469)
<Odstr. pam. méd.>
Používa sa na bezpečné odstránenie pamäťového zariadenia USB. Zobrazí sa, len keď je pamäťové zariadenie
USB pripojené k zariadeniu. Odobratie pamäťového zariadenia USB(P. 192)
130
Základné postupy
Zobrazenie správy
5553-02L
Správy sa zobrazujú na obrazovke v situáciách, keď sa napríklad minie papier alebo sa dosiahne čas životnosti kazety s
tonerom. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Pri výskyte chyby
V niektorých prípadoch sa pri výskyte chyby zobrazia pokyny, čo máte robiť pri chybe. Problém vyriešite na
obrazovke opísaným postupom. Nižšie je ako príklad zobrazená obrazovka, ktoré sa zobrazí pri zaseknutí
papiera.
131
Základné postupy
Základná obsluha
5553-02R
Displej tvorí dotykový panel, vďaka čomu môžete pracovať priamo na obrazovke.
Vyhnite sa nasledujúcim činnostiam.
● Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja alebo k jeho nesprávnemu fungovaniu.
- Tlačenie nasilu
- Stláčanie ostrým predmetom (nechtami, guľôčkovým perom, ceruzkou a pod.)
- Ovládanie mokrými alebo špinavými rukami
- Ovládanie displeja, keď je na ňom nejaký predmet
● Pred použitím displeja dotykového panela odlepte z displeja ochrannú fóliu.
Poklepanie
Obrazovky sa dotýkajte jemne a rýchlo. Použite ho na výber alebo finalizáciu položiek.
Rýchly pohyb prsta
Použite na displeji rýchly pohyb prsta. Účinok rýchlych pohybov prsta sa líši v závislosti od obrazovky. Napríklad
rýchly pohyb prstom na obrazovke Domov vás posunie o jednu stranu v smere rýchleho pohybu prsta.
132
Základné postupy
◼ Výber položiek
Výber uskutočnite ťuknutím na názov položky alebo na tlačidlo.
Ak sa omylom dotknete položky
● Posuňte svoj preč a potom ho zdvihnite z displeja, čím zrušíte výber.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
● Ťuknutím na položku
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
◼ Prechádzanie obrazovkou
Posúvač sa zobrazí na obrazovke, ak ešte stále ostávajú nezobrazené informácie. Ak sa zobrazí posúvač, rýchlym
pohybom prsta na obrazovke sa posuniete v smere rýchleho pohybu prsta. Poznámka: Posúvač sa zobrazí, len počas
dotyku obrazovky.
◼ Zmena hodnôt nastavenia
Ťuknutím na <+> a <-> upravte nastavenie na stupnici. Nastavenie môžete upraviť aj rýchlym pohybom prsta doľava
alebo doprava po posúvači.
133
Základné postupy
● Môžete zmeniť množstvo nastavení týkajúcich sa displeja, napríklad jazyk displeja:
zobrazenia>(P. 465)
<Nastavenia
● Môžete zmeniť obrazovku, ktorá sa automaticky zobrazí, keď zariadenie určený čas ostane nečinné:
<Funkcia po automatickom resete>(P. 473)
● Môžete zmeniť rôzna nastavenia týkajúce sa prevádzky, napríklad jas obrazovky:
ovládania>(P. 492)
134
<Zjednodušenie
Základné postupy
Zadávanie textu
20FY-02R
5553-02S
Pri zadávaní textu použite klávesnicu zobrazenú na obrazovke. Číselné klávesy sú zobrazené na obrazovke len na
zadávanie čísel.
Prepínanie typu znakov
Ťuknutím na <a> alebo <1/č.> prepnete typ zadávaných znakov.
● Ak chcete zadať veľké písmena, ťuknite na položku
.
Vymazanie textu
Po každom ťuknutí na tlačidlo
znakov pri sebe.
sa vymaže jeden znak. Podržanie tlačidla
umožňuje vymazať viacero
Pohybovanie kurzorom (zadanie medzery)
Ťuknutím na
alebo
môžete pohybovať kurzorom. Ak chcete zadať medzeru, presuňte kurzor na koniec
.
textu a ťuknite na tlačidlo
Keď sú zobrazené číselné tlačidlá
Keď sa predpokladá zadanie len číselnej hodnoty, na obrazovke sú zobrazené číselné tlačidlá. Ťuknutím na
číselné tlačidlá zadajte číselnú hodnotu.
135
Základné postupy
Rozsah hodnôt
● Hodnoty v poli ( ) zobrazené pod okienkom zadávania sú rozsahom hodnôt, ktoré môžete zadať.
Keď sú zobrazené iné tlačidlá ako numerické
● Keď sú zobrazené tlačidlá <+>/<-> alebo
/
, ťuknutím na ne môžete zvýšiť alebo znížiť číselnú
hodnotu alebo presunúť kurzor.
Zadávanie znakov pomocou USB klávesnice
Môžete zapojiť klávesnicu do portu USB pre zariadenia USB na strane Predná strana(P. 106) alebo Zadná
strana(P. 108) a zadať pomocou nej text. Počas pripájania klávesnice môžete zadávať text z ovládacieho panela.
● Niektoré klávesy na klávesnici USB, napríklad [Backspace], [Home] a [End], nemožno použiť. Keď stlačíte
klávesy, ktoré nemožno použiť, nič sa nezadá ani nezmení.
● Ak chcete vymazať text, stlačte klávesu [Delete].
● Stlačením klávesy [RETURN/ENTER] dokončíte zadávanie textu rovnako ako výberom položky <Použiť>.
● Môžete určiť typ rozloženia klávesnice (americké alebo anglické rozloženie).
klávesnice>(P. 470)
<Rozloženie anglickej
● Klávesnicu USB môžete kedykoľvek odpojiť od zariadenia. Na jej odpojenie nie je potrebný žiadny špeciálny
úkon.
● V závislosti od jazyka displeja nebudete môcť správne zadať niektoré znaky.
● Klávesnica USB nemusí správne fungovať v závislosti od jej typu.
136
Základné postupy
Prihlásenie sa v zariadení
5553-02U
Ak je povolená funkcia Správa ID oddelenia alebo sú povolené funkcie ID správcu systému, pred použitím zariadenia sa
musíte prihlásiť. Tiež sa budete musieť prihlásiť, ak je použitie funkcií faxovania a skenovania obmedzené.
Prihlásenie sa v správe ID oddelení(P. 137)
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
Prihlásenie sa v správe ID oddelení
Keď sa zobrazí prihlasovacie okno, postupujte podľa nižšie opísaného postupu na zadanie ID oddelenia a kódu PIN.
● Keď sa zobrazí hlásenie <Vložte kartu.>, pozrite si časť
1
Copy Card Reader-F(P. 689) .
Zadajte ID.
1
Vyberte <ID oddelenia> alebo <ID správcu systému>.
2
Zadajte ID.
● Ak nie je uložený žiadny kód PIN, prejdite na krok 3.
2
Zadajte kód PIN.
1
Vyberte položku <PIN>.
2
Zadajte kód PIN.
3
Vyberte <Prihlásiť sa>.
➠ Prihlasovacie okno sa zmení na obrazovku Domov.
● Po skončení používania zariadenia vyberte položku <Odhlásiť sa>, aby sa zobrazilo prihlasovacie okno.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie
Ak je aktivované nastavenie Overenie funkcie odoslania ( Overenie servera LDAP(P. 376) ), pri použití funkcie
faxovania alebo skenovania sa zobrazí obrazovka prihlásenia overeného odosielania.
137
Základné postupy
1
Zadajte svoje meno používateľa.
1
Vyberte položku <Meno používateľa>.
2
Zadajte svoje meno používateľa.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
2
Zadajte heslo.
1
Vyberte položku <Heslo>.
2
Zadajte heslo.
3
Zadávanie textu(P. 135) .
Vyberte položku <Názov servera> a potom vyberte server na overenie.
● Vyberte server LDAP, v ktorom je uložené vaše meno používateľa a heslo.
4
Vyberte položku <Prihlásiť sa>.
➠ Obrazovka prihlásenia sa prepne na obrazovku Domov funkcie faxovania alebo skenovania.
● Po skončení používania zariadenia vyberte položku <Odhlásiť sa>, aby sa zobrazilo prihlasovacie okno.
Keď sa zobrazí obrazovka <Výber typu odhlásenia>
● Ak ste prihlásení vo funkcii Overené odosielanie aj Správa ID oddelenia, zobrazí sa dialógové okno, v
ktorom môžete vybrať položky, z ktorých sa chcete odhlásiť. Ak sa chcete odhlásiť z funkcie Overené
odosielanie (funkcia faxovania alebo skenovania) a ostať prihlásení vo funkcii Správa ID oddelení, vyberte
položku <Odhlásiť sa z overeného odosielania>. Vo všetkých ostatných prípadoch vyberte položku
<Odhlásiť sa zo všetkých overených funkcií>.
ODKAZY
Nastavenie správy ID oddelení(P. 367)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 365)
138
Základné postupy
Vkladanie originálov
5553-02W
Originály umiestnite na kopírovaciu dosku alebo ich vložte do podávača. Kopírovaciu dosku použite pri skenovaní
hrubých alebo viazaných dokumentov ako sú knihy. Do podávača môžete vložiť dva alebo viac hárkov originálov tak,
aby sa dali skenovať nepretržite. Informácie o vložiteľných veľkostiach a podobne nájdete v časti Hlavná
jednotka(P. 666) alebo Podávač(P. 670) .
Vloženie originálov na kopírovaciu dosku(P. 140)
Vkladanie originálov do podávača(P. 140)
Používajte originály, ktoré sú úplne suché
● Pri vkladaní originálov skontrolujte, či na nich úplne zaschlo lepidlo, atrament alebo korekčná tekutina.
Ak chcete zabrániť zaseknutiu papiera
● Do podávača nevkladajte nasledujúce typy originálov, inak by sa mohol papier zaseknúť:
- Pokrčený alebo zošúverený papier
- Prieklepový papier
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potiahnutý papier
- Potrhaný papier
- Viacvrstvový ani veľmi tenký papier
- Originály s kancelárskymi sponkami alebo svorkami
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Priehľadné fólie
Ak chcete skenovať originály presnejšie
● Originály vložené do podávača sa skenujú počas ich podávania do zariadenia. Na druhej strane originály
vložené na kopírovaciu dosku zostanú počas skenovania vo fixnej polohe. Ak chcete zaistiť presnejšie
výsledky skenovania, odporúčame vkladanie originálov na kopírovaciu dosku.
Ak chcete skenovať pauzovací papier alebo priesvitky
● Ak chcete skenovať priesvitné originály (napríklad pauzovací papier alebo priesvitky), položte ich na
kopírovaciu dosku.
139
Základné postupy
Vloženie originálov na kopírovaciu dosku
1
Otvorte podávač alebo kryt kopírovacej dosky.
2
Originál položte na kopírovaciu dosku lícom nadol.
● Zarovnajte roh originálu s ľavým horným rohom kopírovacej dosky.
● Ak chcete skenovať priesvitné originály (napríklad pauzovací papier alebo priesvitky), prikryte ich bežným
bielym papierom.
3
Jemne zatvorte podávač alebo kryt kopírovacej dosky.
➠ Zariadenie je pripravené na skenovanie dokumentu.
Po dokončení skenovania
● Odstráňte originál z kopírovacej dosky.
Vkladanie originálov do podávača
1
Otvorte priečinok na podávanie originálov.
140
Základné postupy
2
Rozšírte od seba vodiace lišty.
● Posúvajte vodiace lišty smerom von, kým nie sú o trochu ďalej ako je aktuálna šírka originálu.
3
Prelistujte sadu originálov a zarovnajte okraje.
● Prelistujte sadu originálov po malých dávkach a zarovnajte okraje jemným poklepaním sady na plochý
povrch.
4
Umiestnite originály do podávača lícom nahor.
● Originály vložte v orientácii na šírku.
● Skontrolujte, či stoh originálov nepresahuje čiaru limitu papiera (
).
● Nevkladajte naraz originály rôznych veľkostí.
● Ak vložené originály presiahnu čiaru limitu papiera, skenovanie sa môže zastaviť alebo sa môže zaseknúť
papier.
5
Zarovnajte vodiace lišty podľa okrajov originálu.
● Posúvajte vodiace lišty originálu dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s okrajmi originálu.
141
Základné postupy
➠ Zariadenie je pripravené na skenovanie originálu.
Bezpečne zarovnajte vodiace lišty podľa okrajov originálu
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie
papiera.
Počas skenovania originálov
● Nepridávajte ani neodoberajte originály.
Po dokončení skenovania
● Odstráňte naskenované originály spod podávača, aby ste zabránili zaseknutiu papiera.
142
Základné postupy
Vkladanie papiera
5553-02X
Papier môžete vkladať do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka. Vložte papier, ktorý obvykle
používate, do zásuvky na papier. Zásuvka na papier je vhodná pri použití veľkého množstva papiera. Mnohoúčelový
priečinok použite vtedy, keď dočasne používate formát alebo typ papiera, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier.
Pozrite si časť Dostupný papier(P. 671) obsahujúcu dostupné veľkosti a typy papiera.
Informácie o papieri
Opatrenia týkajúce sa papiera(P. 143)
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia(P. 144)
Ako vložiť papier
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
Vkladanie obálok(P. 156)
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 159)
Konfigurácia nastavení pre vložený papier
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 161)
Opatrenia týkajúce sa papiera
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera:
● Môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo sa môže vyskytnúť chyba tlače.
- Pokrčený alebo zošúverený papier
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potrhaný papier
- Vlhký papier
- Veľmi tenký papier
- Hrubý letecký papier
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
- Papier s veľmi výrazným povrchom
- Lesklý papier
Poznámky k používaniu papiera
● Používajte len papier plne aklimatizovaný v prostredí, v ktorom je nainštalované zariadenie. Použitie papiera
skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu
tlače.
143
Základné postupy
Manipulácia s papierom a skladovanie
● Odporúča sa použiť papier hneď po odbalení. Nepoužitý papier by mal byť zakrytý pôvodným obalovým
papierom a uskladnený na rovnom povrchu.
● Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou a suchom.
● Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
● Neskladujte papier vertikálne ani nestohujte príliš veľa papiera.
● Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s veľkou vlhkosťou, suchom alebo výraznými
zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
● Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu vytvárať
kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na
papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v
miestnosti).
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia
Pri manipulácii alebo uskladnení papiera vytlačeného použitím zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.
◼ Ako uskladniť vytlačený papier
● Skladujte ho na rovnom povrchu.
● Neskladujte ho spoločne s predmetmi vyrobenými z PVC (polyvinylchloridu), ako sú priesvitné zložky. Toner môže
rozpustiť následkom čoho sa papier prilepí na predmety z PVC.
● Dbajte na to, aby sa papier nezložil ani nepokrčil. Toner sa môže odlúpnuť.
● V prípade dlhodobého skladovania (minimálne dva roky) papier skladujte v zoraďovačoch a podobne.
● Ak je papier uložený dlhodobo, môže dôjsť k zmene farby a výtlačok môže vyzerať, že podstúpil zmenu farby.
● Neskladujte ho na mieste s vysokou teplotou.
◼ Opatrenia pri použití lepidla
● Vždy používajte nerozpustné lepidlo.
● Pred nanesením lepidla vykonajte test s použitím výtlačku, ktorý už nie je potrebný.
● Pri uložení hárkov papiera s nanesením lepidlom na seba sa uistite, že lepidlo je úplne vyschnuté.
ODKAZY
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 168)
144
Základné postupy
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
1660-02Y
5553-02Y
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky na papier. Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke
na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
Vloženie papiera normálnej veľkosti(P. 145)
Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 147)
● Pri použití papiera s veľkosťou A5 si pozrite časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 147) a vložte ho v
orientácii na šírku. Pri vkladaní papiera na výšku postupujte podľa pokynov zobrazených v časti Vloženie
papiera normálnej veľkosti(P. 145) .
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
● Pri vkladaní papiera do voliteľnej jednotky cassette feeding module postupujte podľa nižšie opísaného
postupu.
Vloženie papiera normálnej veľkosti
Pri vkladaní papiera, ktorého veľkosť sa nachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na papier, použite
nasledujúci postup. V prípade papiera, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera si pozrite
časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 147) .
1
2
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Upravte polohu vodiacich líšt na veľkosť papiera, ktorý chcete použiť.
145
Základné postupy
● Stlačte páčku na uvoľnenie zaistenia a posuňte vodiacu lištu, aby ste zarovnali projekciu príslušnej značky
veľkosti papiera.
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Stlačte páčku uvoľnenia a rozšírte zásuvku na papier.
3
Vložte papier tak, aby okraje stohu papiera boli zarovnané s vodiacou lištou papiera
na prednej strane zásuvky na papier.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
146
). Vloženie príliš veľkého množstva
Základné postupy
● Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť
4
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 159) .
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
● Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť
<Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 599)
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Keď je vložená rozšírená zásuvka na papier, jej predná strana nie je rovnobežná so zariadením.
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 162)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný 2>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier alebo viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového
zásobníka(P. 151) ) stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 496)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
Vloženie papiera vlastnej veľkosti
Pri vkladaní papiera vlastnej veľkosti, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na
papier, použite nasledujúci postup.
147
Základné postupy
1
2
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
Pri vložení papiera väčšieho ako A4
● Stlačte páčku uvoľnenia a rozšírte zásuvku na papier.
3
Vložte papier tak, aby okraje stohu papiera boli zarovnané so zadnou stranou
zásuvky na papier.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
148
Základné postupy
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
papiera(P. 159) .
4
Vkladanie predtlačeného
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Stlačte páčku uvoľnenia zaistenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s
okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
5
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
● Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť
<Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 599)
149
Základné postupy
Pri vložení papiera väčšieho ako A4
● Keď je vložená rozšírená zásuvka na papier, jej predná strana nie je rovnobežná so zariadením.
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 162)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný 2>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier alebo viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového
zásobníka(P. 151) ) stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 496)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 671)
150
Základné postupy
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
1660-030
5553-030
Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka.
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky na papier. Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145)
Pre MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw(P. 151)
Pre MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw(P. 153)
Pre MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Nezabudnite vložiť zásuvku na papier
● Zariadenie tlačí len s vloženou zásuvkou na papier, aj keď je papier vložený vo viacúčelovom zásobníku. Ak sa
pokúsite tlačiť bez vloženia zásuvky na papier, zobrazí sa chybové hlásenie.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera.
papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 164)
Orientácia na šírku
1
Orientácia na výšku
Otvorte kryt.
● Podržaním oboch strán krytu ho otvorte.
2
Vytiahnite zásobník papiera.
151
Špecifikácia veľkosti a typu
Základné postupy
3
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
4
Vložte papier do mnohoúčelového priečinka, až kým sa papier nezastaví.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 159) .
152
Vkladanie obálok(P. 156) alebo
Základné postupy
5
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Posúvajte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s okrajmi originálu.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
»
Pokračujte na Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku(P. 164)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier ( Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145) ) alebo viacúčelového
zásobníka stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 496)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
Pre MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Nezabudnite vložiť zásuvku na papier
● Zariadenie tlačí len s vloženou zásuvkou na papier, aj keď je papier vložený v otvore na ručné podávanie. Ak
sa pokúsite tlačiť bez vloženia zásuvky na papier, zobrazí sa chybové hlásenie.
Naraz vložte len jeden hárok papiera.
● Pri každej tlači môže byť vložení len jeden hárok papiera.
153
Základné postupy
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera.
papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 164)
Orientácia na šírku
1
Špecifikácia veľkosti a typu
Orientácia na výšku
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
2
Vložte papier a zarovnajte vodiace lišty papiera podľa šírky papiera.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Vložte papier 10 mm až 20 mm do otvoru na manuálne podávanie. Potom posuňte vodiace lišty papiera
dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
3
Papier pomaly vkladajte do otvoru na manuálne podávanie, až kým nedosiahne
zadnú stranu otvoru.
● Keď papier dosiahne zadnú stranu otvoru, jemne sa vtiahne do zariadenia.
154
Základné postupy
● Ak chcete zaručiť rovné podanie papiera, držte ho oboma rukami až do dokončenia operácie vtiahnutia.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 159) .
»
Vkladanie obálok(P. 156) alebo
Pokračujte na Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku(P. 164)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier ( Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145) ) alebo otvoru na manuálne
podávanie stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 496)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 671)
155
Základné postupy
Vkladanie obálok
5553-031
Pred vložením obálok nezabudnite vyrovnať ľubovoľné stočenia. Dávajte tiež pozor na orientáciu obálok a na to, ktorá
strana je hore.
Pred vložením obálok(P. 156)
V zásuvke na papier(P. 157)
Vo viacúčelovom zásobníku(P. 157)
● V tejto časti je opísané, ako vkladať obálky s požadovanou orientáciou, ako aj postupy, ktoré musíte pred
vložením obálok vykonať. Opis všeobecného postupu vkladania obálok do zásuvky na papier alebo
viacúčelového zásobníka nájdete v časti Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145) alebo
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151) .
Pred vložením obálok
Pred vložením obálok postupujte podľa nižšie opísaného postupu na prípravu obálok.
● V prípade modelov MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw možno vo otvoru na manuálne podávanie vložiť vždy
len jednu obálku. Pri príprave obálok na vloženie postupujte podľa krokov 1 až 3 nižšie opísaného postupu.
1
2
3
Zatvorte chlopňu každej obálky.
Pritlačte ich, čím z nich uvoľníte zvyšný vzduch, a uistite sa, že sú okraje poriadne
zatlačené.
Uvoľnite tvrdé rohy obálok a vyrovnajte zvlnenia.
156
Základné postupy
4
Hrany obálok zarovnajte na rovnom povrchu.
V zásuvke na papier
Vložte obálky veľkosti Monarch, COM10, DL alebo ISO-C5 s orientáciou na výšku (s dlhými okrajmi po stranách) a so
stranou bez lepidla (prednou) navrch. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
Vo viacúčelovom zásobníku
Vložte obálky veľkosti Monarch, COM10, DL alebo ISO-C5 s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k
zariadeniu) a so stranou bez lepidla (prednou) navrch. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
157
Základné postupy
158
Základné postupy
Vkladanie predtlačeného papiera
5553-032
Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo, dávajte pri vkladaní pozor na orientáciu papiera.
Vkladajte papier správne tak, aby sa tlač vykonala na správnu stranu papiera s logom.
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami(P. 159)
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami(P. 160)
● Táto časť opisuje hlavne to, ako vkladať predtlačený papier so správnou stranou a orientáciou. Ak hľadáte
opis všeobecného postupu vkladania papiera do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka,
pozrite si časť
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145) alebo Vkladanie papiera do
viacúčelového zásobníka(P. 151) .
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom hore.
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
159
Základné postupy
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom dole.
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Nastavenie <Prepnúť spôsob podávania papiera>
● Keď tlačíte na predtlačený papier, potrebujete zmeniť lícnu stranu papiera, ktorý chcete vložiť zakaždým, keď
vykonáte 1-str. a 2-str. tlač. Ak je však položka <Prepnúť spôsob podávania papiera> nastavená na možnosť
<Priorita tlač. strany>, lícnu stranu, ktorú používate pri vkladaní predtlačeného papiera pre obojstrannú tlač
(strana s logom lícom nadol), môžete použiť aj na jednostrannú tlač. Toto nastavenie je vhodné najmä ak
často vykonávate 1-str. a 2-str. tlač. <Prepnúť spôsob podávania papiera>(P. 513)
160
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
5553-033
Musíte špecifikovať nastavenia veľkosti a typu papiera tak, aby sa zhodovali s vloženým papierom. Keď vkladáte papier,
ktorý sa líši od predtým vloženého papiera, nezabudnite zmeniť nastavenia papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 162)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 164)
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 166)
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 168)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 170)
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu(P. 171)
● Ak sa nastavenie nezhoduje s veľkosťou a typom vkladaného papiera, môže sa zaseknúť papier alebo sa
môže vyskytnúť chyba tlače.
161
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
5553-034
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte cieľovú zásuvku na papier.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
3
Vyberte formát papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 168)
3
Vyberte <Použiť>.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
162
Základné postupy
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Orientácia na šírku
4
Orientácia na výšku
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 170)
Dostupný papier(P. 671)
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 599)
163
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku
5553-035
Tu zobrazená obrazovka sa zobrazí, keď je v mnohoúčelovom priečinku vložený papier. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke na špecifikáciu nastavení, ktoré sa zhodujú s veľkosťou a typom vkladaného papiera.
Ak sa pri vložení papiera nezobrazí vyššie uvedené okno
● Ak do mnohoúčelového priečinka vkladáte stále ten istý papier, uložením veľkosti a typu papiera ako
predvoleného nastavenia môžete preskočiť operácie nastavenia papiera. Keď sa však uloží predvolené
nastavenie, vyššie uvedené okno sa nezobrazí. Ak chcete zobraziť obrazovku, vyberte možnosť <Určiť pri
vklad. papiera> ( Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 166) ).
1
Vyberte formát papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
164
Základné postupy
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 168)
3
Vyberte <Použiť>.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Príklad pre modely MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw:
Orientácia na šírku
2
Orientácia na výšku
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 170)
Dostupný papier(P. 671)
165
Základné postupy
Uloženie predvolených nastavení papiera pre
viacúčelový zásobník
5553-036
Môžete uložiť nastavenia predvoleného papiera pre mnohoúčelový priečinok. Uloženie predvolených nastavení vám
môže ušetriť úsilie potrebné na špecifikáciu nastavení zakaždým, keď vkladáte rovnaký papier do mnohoúčelového
priečinka.
● Po uložení nastavenia predvoleného papiera sa pri vložení papiera nezobrazí okno nastavenia papiera a vždy
sa použije rovnaké nastavenie. Ak vložíte papier inej veľkosti alebo typu bez zmeny nastavení papiera,
zariadenie nemusí tlačiť správne. Aby ste zabránili tomuto problému, vyberte v kroku 3 položku <Určiť pri
vklad. papiera> a potom vložte papier.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte viacúčelový zásobník.
3
Vyberte formát papiera.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
166
Základné postupy
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 168)
3
Vyberte <Použiť>.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Príklad pre modely MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw:
Orientácia na šírku
4
Orientácia na výšku
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 170)
Dostupný papier(P. 671)
167
Základné postupy
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
5553-037
Môžete uložiť maximálne tri často používané vlastné veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Regist. vlastný papier>.
3
Vyberte registračné číslo.
Obrazovka Domov(P. 126)
Vymazanie nastavenia
● Vyberte registrované číslo a potom zvoľte <Odstrániť>
4
<Áno>.
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
Zmena zobrazovaného názvu registračného čísla
● Vyberte <Názov>, zadajte zobrazovaný názov a potom vyberte <Použiť>.
5
Vyberte <Použiť>.
Nastavenie uloženej vlastnej veľkosti
Veľkosti papiera uložené v postupe vyššie možno vyvolať, keď je možnosť <Vlastné> vybratá na obrazovke
výberu veľkosti papiera pre zásuvku na papier alebo viacúčelový zásobník.
ODKAZY
168
Základné postupy
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 145)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 151)
169
Základné postupy
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
5553-038
Môžete zaistiť, že sa na obrazovke výberu nastavenia veľkosti papiera budú zobrazovať len najčastejšie používané
veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Vybrať často používané formáty papiera>.
3
Obrazovka Domov(P. 126)
Vyberte zdroj papiera, ktorý chcete obmedziť, aby sa preň nezobrazovali veľkosti
papiera.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
4
Zrušte začiarkavacie políčka pre veľkosti papierov, ktoré sa nemajú zobrazovať.
● Uistite sa, že sú vybraté len začiarkavacie políčka najčastejšie používaných veľkostí papiera.
● Nevybraté veľkosti papier možno zobraziť výberom položky <Iné formáty> na obrazovke výberu nastavenia
veľkosti papiera.
5
Vyberte <Použiť>.
ODKAZY
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 162)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 164)
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 166)
170
Základné postupy
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú
funkciu
5553-039
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu papiera pre každý zdroj papiera. Ak je funkcia nastavená na
možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie zdroj papiera, v ktorom je vložený papiera s vhodnou veľkosťou pre
každú tlačovú úlohu. Keď sa minie papier vo vybratom zdroji papiera, táto funkcia umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený papier s rovnakou veľkosťou.
1
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
papiera>.
Obrazovka Domov(P. 126)
<Spoločné>
3
Vyberte <Automatický výber zdroja papiera>.
4
Vyberte cieľovú funkciu.
<Nastavenia podávania
● Ak je cieľová funkcia tlač hlásenia alebo zoznamu alebo tlač z pamäťového média, vyberte položku <Iné>.
5
Pre každý zdroj papiera, na ktorý chcete použiť funkciu automatického výberu zdroja
papiera, vyberte možnosť <Zap.>.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Vždy špecifikujte možnosť <Zap.> aspoň pre jednu zo zásuviek na papier. Ak pre všetky zásuvky na papier
vyberiete možnosť <Vyp.>, nebudete môcť dokončiť postup nastavenia.
6
Vyberte <Použiť>.
171
Základné postupy
Prispôsobenie displeja
5553-03A
Obrazovku Domov môžete prispôsobiť, aby sa jednoduchšie používala. Navyše môžete pracovať efektívnejšie po
uložené obľúbených nastavení pre každú funkciu na obrazovke Základné funkcie.
Prispôsobenie obrazovky Domov
Môžete zmeniť usporiadanie tlačidiel zobrazených na obrazovke Domov. Navyše môžete prispôsobiť obrazovku
Domov a zjednodušiť výber funkcií pridaním tlačidiel skratiek. Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 173)
Uloženie obľúbených nastavení
Ak chcete vyvolať rovnaké nastavenia pre kopírovanie, faxovanie a skenovanie, uložte ich ako obľúbené
nastavenia. Môžete pridať uložené kombinácie nastavení na obrazovku Domov v podobe tlačidiel skratiek.
Uloženie často používaných nastavení(P. 176)
172
Základné postupy
Prispôsobenie obrazovky Domov
5553-03C
Môžete pridať alebo odstrániť tlačidlá skratiek zobrazené na obrazovke Domov podľa svojich potrieb alebo preferencií.
Môžete zmeniť aj poradie, v akom sú zobrazené.
Pridanie tlačidiel na obrazovku Domov(P. 173)
Zmena usporiadania tlačidiel(P. 174)
Pridanie tlačidiel na obrazovku Domov
Môžete pridať tlačidlá skratiek na obrazovku Domov pre často používané funkcie, ako je <Kopírovať>, <Fax> a
<Skenovať>. Napríklad môžete vykonávať úlohy rýchlejšie a efektívnejšie priradením sekvencie nastavení (napríklad
Skenovať obe strany originálu, uložiť ich ako vysoko skomprimovaný súbor PDF a odoslať ho e-mailom) jednému
tlačidlu.
● Nastavenie určené na pridanie ako tlačidlo skratky musí byť predtým uložené ako obľúbené nastavenie.
Uloženie často používaných nastavení(P. 176)
1
Vyberte položku <Nastav. domov. obrazovky> na obrazovke Domov.
Domov(P. 126)
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Obrazovka
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
2
Vyberte <Vybrať tlačidlo na zobrazenie>.
3
Vyberte funkciu s obľúbenými nastaveniami, ktorú chcete pridať ako tlačidlo.
4
Začiarknite začiarkavacie políčko pre zobrazenie všetkých nastavení na obrazovke
Domov a vyberte položku <Použiť>.
173
Základné postupy
Odstránenie uložených tlačidiel
● Zrušte označenie začiarkavacieho políčka pre názov tlačidla, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte
položku <Použiť>. Po odstránení uloženého tlačidla sa zobrazí medzera na mieste zobrazenia tlačidla na
obrazovke Domov. V prípade potreby môžete medzeru odstrániť.
5
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
➠ Tlačidlo pre novo vybraté nastavenia sa pridá na obrazovku Domov.
● Ak je obrazovka Domov plná a nemožno uložiť žiadne ďalšie nastavenia, odstráňte uložené tlačidla a
medzery v ponuke <Nastav. domov. obrazovky>.
Zmena usporiadania tlačidiel
Ak chcete zjednodušiť používanie tlačidiel, môžete zmeniť ich usporiadanie podľa vlastných požiadaviek. Napríklad
môžete najprv umiestniť najčastejšie používané funkcie alebo usporiadať funkčné tlačidlá spolu s tlačidlami skratiek
pre obľúbené nastavenia. Môžete vložiť aj prázdne miesto (medzera) namiesto tlačidla kvôli zjednodušeniu zobrazenia
obrazovky Domov.
1
Vyberte položku <Nastav. domov. obrazovky> na obrazovke Domov.
Domov(P. 126)
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
2
Vyberte <Nastaviť poradie zobrazenia>.
3
Vyberte tlačidlo na presunutie.
Obrazovka
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
● Vybraté tlačidlo je zvýraznené. Opätovný, ťuknutím na vybraté tlačidlo zrušte jeho označenie.
4
Vyberte <Doľava> alebo <Doprava>.
● Tlačidlo sa posunie toľkokrát, koľkokrát ne neho ťuknete.
● Dlhým dotykom tlačidla <Doľava> alebo <Doprava> budete posúvať vybraté tlačidlo nepretržite.
Vloženie medzery
● Ak je vybratá položka <Vlož. práz.>, naľavo od vybratého tlačidla sa vloží medzera.
● Ak je vybraté tlačidlo na konci, medzera sa vloží, aj keď je vybratá položka <Doprava>.
Odstránenie medzery
● Vyberte medzeru, ktorá sa má odstrániť. Potom vyberte položku <Zmaz. práz.>.
174
Základné postupy
5
Vyberte položku <Použiť>.
ODKAZY
Základná obsluha(P. 132)
175
Základné postupy
Uloženie často používaných nastavení
5553-03E
Ak uložíte často používané nastavenia ako obľúbené nastavenia, môžete rýchlo vyvolať rovnaké nastavenia pri každom
kopírovaní. odosielané faxu alebo skenovaní. Navyše ak uložíte komplikované nastavenia ako obľúbené nastavenia,
môžete ich rýchlo vyvolať na zjednodušenie operácie. Tiež môžete priradiť zložené kombinácie nastavení tlačidlu
skratky zobrazenému na obrazovke Domov. Táto časť opisuje, ako uložiť často používané nastavenia a ako ich vyvolať
pri vytváraní kópie.
Uloženie nastavení(P. 176)
Vyvolanie uložených nastavení(P. 177)
● Uložiť môžete aj cieľové umiestnenie faxu alebo skenu v často používaných nastaveniach. Po uložení ho však
už nemožno zmeniť. Ak chcete zmeniť uložené cieľové umiestnenie, odstráňte nastavenia a uložte ich znova.
Uloženie nastavení
1
2
Vyberte položku <Kopírovať> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
Zmeňte hodnoty pre nastavenia, ktoré chcete uložiť.
kopírovania(P. 199)
Základné postupy
3
Vyberte položky <Iné nastavenia>
4
Vyberte neuložené nastavenia a vyberte položku <Uložiť>.
<Obľúbené nast.>.
● Ak chcete zmeniť obsah uloženého nastavenia, vyberte dané nastavenie a potom vyberte položku <Upraviť>.
5
Skontrolujte podrobnosti o nastavení, ktoré sa má uložiť, a vyberte položku <Uložiť>.
● Ak chcete zmeniť hodnotou nastavenia, ktoré sa má uložiť, vyberte nastavenie.
● Ak chcete premenovať nastavenie, vyberte položku <Meno>. Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v
časti Zadávanie textu(P. 135) .
176
Základné postupy
6
Vyberte, či chcete uložiť nastavenia ako tlačidlo skratky.
● Ak vyberiete položku <Áno>, zobrazí sa správa. Pozrite si správu a vyberte položku <OK>. Uložená kombinácia
nastavenia sa pridá na obrazovku Domov ako tlačidlo skratky.
● Ak je obrazovka Domov plná a tlačidlo skratky nemožno pridať, použite položku <Nastav. domov.
obrazovky> na odstránenie uložených tlačidiel alebo medzier. Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 173)
● Uložené nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí zariadenia.
● Ak chcete zmazať uložené nastavenie, vyberte položky <Kopírovať> <Iné nastavenia>
nastavenia> vyberte nastavenia a vyberte položky <Odstrániť> <Áno>.
<Obľúbené
Vyvolanie uložených nastavení
Jednoducho vyberte z obľúbených nastavení kombináciu nastavení, ktorá vám vyhovuje.
<Kopírovať> <Iné nastavenia> <Obľúbené nastavenia>
sa má vyvolať, a vyberte položku <Použiť>
Vyberte kombináciu nastavení, ktorá
● Po vyvolaní kombinácie nastavení môžete podľa potreby zmeniť aj nastavenia kopírovania.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
177
Základné postupy
Zmena predvolených nastavení pre funkcie
5553-03F
Predvolené nastavenia sú nastavenia, ktoré sa zobrazia pri zapnutí zariadenia alebo stlačení tlačidla <Reset>. Ak
zmeníte tieto predvolené nastavenia tak, aby sa zhodovali s často vykonávanými operáciami, eliminujete potrebu
špecifikácie rovnakých nastavení pri každom úkone.
◼ Kopírovanie
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
(kopírovanie)>(P. 518) .
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte nastavenie
<Zmeniť predvol. nastavenia
<Kopírovať>
<Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)>
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ FAX
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia faxu>(P. 571) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Zmeniť predvolené
nastavenia (fax)> Vyberte nastavenie Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky <Použiť>
◼ Tlač z pamäťového média
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom>(P. 587) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Zmeniť predvolené nastavenia (tlač z pamäťového
média)>
Vyberte nastavenie
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ Pamäť USB
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia pamäte USB>(P. 585) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia skenovania a ukladania> <Nastavenia pamäte USB> <Zmeniť predvolené
nastavenia (pamäť USB)> Vyberte nastavenie Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
178
Základné postupy
◼ E-mail
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia e-mailu>(P. 566) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia e-mailu> <Zmeniť predvolené nastavenia (e-mail)> Vyberte nastavenie
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ I-Fax
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia I-faxu>(P. 568) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia I-faxu> <Zmeniť predvolené nastavenia (I-fax)> Vyberte nastavenie Zmeňte
predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
◼ Zdieľaný priečinok/server FTP
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia súborov>(P. 569) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia súborov> <Zmeniť predvolené nastavenia (súbor)> Vyberte nastavenie Zmeňte
predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
● Ak ste vybrali položku <Inicializovať> na každej obrazovke s nastaveniami, môžete obnoviť predvolené
nastavenia.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 277)
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
179
Základné postupy
Nastavenie zvuku
5553-03H
zariadenie produkuje v rôznych situáciách zvuky, napríklad pri dokončení odoslania faxu, pri zaseknutí papiera alebo
výskyte chyby. Môžete jednotlivo nastaviť hlasitosť týchto zvukov.
◼ Úprava položky <Hlasitosť faxu>
1
Stlačte tlačidlo
2
Upravte hlasitosť a vyberte položku <Použiť>.
(
).
● Presunutím kurzora úplne doľava vypnete zvuk.
◼ Úprava položky <Iné nast. hlasit.>
1
Stlačte tlačidlo
(
).
● V prípade modelu bez funkcie faxovania prejdite na krok 3.
2
Vyberte položku <Iné nast. hlasit.>.
3
Vyberte nastavenia.
Nastavenie
Opis
<Tón zvonenia>
Zvuk vydávaný pri príjme príchodzieho faxu
<Tón dokončenia VYS.>
Zvuk vydávaný po dokončení odoslania faxu
<Tón dokončenia PR.>
Zvuk vydávaný po dokončení príjmu faxu
<Tón dokončenia skenovania>
Zvuk vydávaný po dokončení skenovania
faxového originálu
<Tón zadávania>
Zvuk potvrdenia pri každom stlačení tlačidla
na ovládacom paneli alebo položky na
displeji
180
Činnosť
Prejdite na krok 4.
Vyberte <Zap.> (zahrať tón)
alebo <Vyp.> (nezahrať tón).
Základné postupy
Nastavenie
<Tón pri nesprávnom vložení>
Opis
Činnosť
Zvuk vydávaný pri vykonaní neplatnej
operácie tlačidiel, napríklad pri zadaní čísla
mimo platný rozsah nastavenia
<Tón požiadavky na výmenu kazety> Zvuk vydávaný pri nízkej hladine tonera v
tonerovej kazete
<Tón výstrahy>
Zvuk vydávaný pri zaseknutí papiera alebo
pri inej chybe
<Tón pre dokončenú úlohu>
Zvuk vydávaný pri dokončení operácie,
napríklad kopírovaní alebo skenovaní
<Upozornenie na šetrenie energiou> Zvuk vydávaný pri prechode stroja do režimu
spánku alebo jeho opustení
<Tón zistenia originálu v podávači>
4
Zvuk vydávaný pri vložení dokumentu do
podávača
Upravte hlasitosť a vyberte položku <Použiť>.
● Presunutím kurzora úplne doľava vypnete zvuk.
Konečný zvuk použitý len pri chybe
V ponuke <Zvuk iba pri výskyte chyby> vyberte položku <Zap.>. Potom vyberte položku <Použiť>.
181
Základné postupy
Vstup do režimu spánku
5553-03J
Funkcia režimu spánku znižuje množstvo energie spotrebovanej strojom zrušením napájania ovládacieho panela. Ak sa
istý čas na stroji nebude vykonávať žiadna operácia, napríklad počas prestávky na obed, môžete ušetriť energiu
jednoduchým stlačením tlačidla
na ovládacom paneli.
Keď je zariadenie v režime spánku
● Keď zariadenie prejde do režimu spánku, kontrolka
zasvieti žltozeleno.
Situácie, v ktorých zariadenie neprejde do režimu spánku
● Keď zariadenie vykonáva činnosť
● Keď svieti alebo bliká indikátor údajov
● Keď zariadenie vykonáva operáciu, napríklad nastavenie alebo čistenie
● Keď sa zasekne papier
● Keď je slúchadlo externého telefónu alebo voliteľného telefónu vyvesené
● Ak je zariadenie nastavené tak, aby nezaznelo zvonenie prichádzajúceho faxu
● Keď sa zobrazí okno menu
● Keď čaká úloha skenovania na pamäťové zariadenie USB alebo do počítača
● Keď sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie (Existuje niekoľko výnimiek. Zariadenie niekedy prejde do
režimu spánku, keď je zobrazené chybové hlásenie.)
● Keď zariadenie komunikuje so serverom LDAP atď.
● Keď je zobrazená obrazovka SSID alebo sieťového kľúča pre priame pripojenie
● Keď sa importujú alebo exportujú nastavenia
Časová hodnota prepnutia do nečinného stavu
Čas prepnutia do nečinného stavu je funkcia, ktorá automaticky prepne zariadenie do režimu spánku, ak sa na
ňom určitý čas nebude pracovať. Odporúčame používať predvolené továrenské nastavenia ( <Nastavenia
časovača/energie>(P. 471) ) na zníženie spotreby energie. Ak chcete zmeniť množstvo času, ktorý má uplynúť
pred tým, ako stroj prejde do automatického režimu spánku, postupujte podľa postupu opísaného nižšie.
182
Základné postupy
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Čas prepnutia do nečin. stavu>
Nastavte dĺžku času, ktorý má uplynúť pred tým, ako zariadenie automaticky prejde do režimu
spánku
<Použiť>
Zmena nastavenia režimu spánku na určitý čas
Nastavenie môžete nakonfigurovať, aby zariadenie prešlo do režimu spánku v konkrétny čas. Tiež môžete
nakonfigurovať nastavenie, aby sa deaktivoval režim spánku v konkrétny čas.
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> Vyberte položku <Denný časovač
aut. nečinnosti> alebo <Nast. času ukonč. rež. spánku> Vyberte položku <Zap.> v ponuke
<Nastaviť túto funkciu> a zadajte čas
<Použiť>
Ukončenie režimu spánku
Stlačením tlačidla
alebo ktoréhokoľvek iného tlačidla na ovládacom paneli ukončíte režim spánku.
● Režim spánku môžete ukončiť aj ťuknutím na displej.
● Ak je pripojený externý telefón alebo voliteľné slúchadlo, po vyvesení slúchadla zariadenie ukončí
režim spánku.
183
Základné postupy
Uloženie cieľových umiestnení
1660-03J
5553-03K
Do telefónneho zoznamu môžete uložiť často používané cieľové umiestnenia
faxovania alebo skenovania a v prípade potreby ich jednoducho vybrať (
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname(P. 186) ). Miesta určenia
sa dajú vyhľadávať podľa abecedy, zo zoznamov v telefónnom zozname alebo
zadaním trojciferných čísel (čísla kódovanej voľby). Miesta určenia môžete tiež
špecifikovať rýchlejšie pomocou nasledujúcich funkcií.
◼ Obľúbené
Uložením mnohých adries v telefónnom zozname sťažíte nájdenie potrebného miesta určenia. Aby ste zabránili tejto
situácii, registrujte často používané miesta určenia ako Obľúbené. Cieľové umiestnenia uložené v ponuke Obľúbené sa
> v telefónnom zozname.
dajú vyhľadávať zo zoznamu <
◼ Skupinová voľba
Môžete vybrať viacero už uložených cieľových umiestnení a uložiť ich spolu ako skupinu. Môžete naraz odosielať faxy
alebo e-maily na viacero miest určenia. Skupiny sa dajú uložiť aj do menu Obľúbené. Uloženie viacerých cieľových
umiestnení ako jednej skupiny(P. 189)
◼ Register
Uložené cieľové umiestnenia sú klasifikované do registrov v závislosti od počiatočného znaku alebo typu adresy.
alebo
alebo
Zmena registrov umožňuje vykonať rýchle hľadanie cieľového umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo
rýchlym pohybom prsta do strany po cieľovom registri zmeníte displej.
<Všetky>
Zobrazí všetky cieľové umiestnenia uložené v telefónnom zozname.
<
>
Zobrazí zoznam cieľových umiestnení uložených v ponuke Obľúbené.
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre faxy.
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre e-maily.
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre faxy I-Fax.
184
Základné postupy
<
>
Zobrazí cieľové umiestnenia pre zdieľané priečinky a servery FTP. Uloženie cieľových umiestnení sa vykoná z
počítača.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 95)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
<
>
Zobrazí zoznam cieľových umiestnení uložených v skupinovej voľbe.
<A – Z>/<0 – 9>/<ABC> až <YZ>
Zobrazí cieľové umiestnenia s menami príjemcov, ktorých prvé písmená korešpondujú s písmenami vybratého
registra.
● Použite počítač na uloženie zdieľaného priečinka alebo servera FTP ako cieľového umiestnenia pre skeny.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 95)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
● Telefónny zoznam môžete na svojom počítači uložiť ako súbor (aj keď nemôžete použiť počítač na úpravu
telefónneho zoznamu). Môžete aj importovať uložený telefónny zoznam z počítača do stroja.
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 454)
● Môžete tlačiť zoznam miest určenia uložených v telefónnom zozname.
Telefónny zoznam(P. 644)
● Ak má vaša kancelária nainštalovaný server LDAP, môžete vyhľadať informácie o používateľovi na serveri a
uložiť ho do telefónneho zoznamu. Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
Uloženie serverov LDAP(P. 64)
185
Základné postupy
Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom
zozname
5553-03L
Táto časť opisuje spôsob uloženia skupiny cieľových umiestnení z ovládacieho panela. Na uloženie cieľových
umiestnení môžete použiť aj Remote UI (Vzdialené PR). Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)
(P. 444)
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Uložiť m. urč.>
Obrazovka Domov(P. 126)
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN pre telefónny zoznam a vyberte
položku <Použiť>. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
3
Vyberte typ adresy na uloženie.
Registrácia cieľových umiestnení so serverom LDAP
Ak má vaša kancelária nainštalovaný server LDAP, môžete vyhľadať informácie o používateľovi na serveri a
uložiť ho do telefónneho zoznamu.
● Ak chcete vykonať uloženie zo servera LDAP, musíte najprv špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru
LDAP. Uloženie serverov LDAP(P. 64)
1
Vyberte <Server LDAP>.
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy,
názvy organizácií a názvy oddelení.
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
186
Základné postupy
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a
4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte položku <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 64)
8
Vyberte používateľa, ktorého chcete uložiť v telefónnom zozname.
9
Vyberte <Použiť>.
➠ Meno používateľa a číslo faxu alebo e-mailová adresa uložená v serveri LDAP vybratého používateľa sa
uloží v telefónnom zozname.
Uloženie cieľových umiestnení z nastavení vyvolania
Ak sú k dispozícii nastavenia vyvolania, môžete vybrať položku <Nastav. vyvolania> a uložiť cieľové
umiestnenia.
4
Vyberte položku <Meno>.
● Uloženie položky <Meno> je voliteľné. Ak uložíte položku <Meno>, cieľové umiestnenie môžete vyhľadávať
podľa abecedy.
5
Zadajte názov a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
6
Vyberte položku <Faxové číslo>, <E-mailová adresa> alebo <Adresa I-faxu>.
7
Zadajte cieľové umiestnenie a vyberte položku <Použiť>.
Vytvorenie podrobných nastavení (len pri uložení pre fax)
Po výbere položky <Nastaviť detaily> sa zobrazí obrazovka podobná tejto.
187
Základné postupy
<ECM VYS.>
Ak sa v posielanom obraze vyskytne chyba, pri nastavení položky <Zap.> sa skontroluje a napraví, aby sa
zabránilo odoslaniu nesprávneho obrazu.
<Rýchlosť VYS.>
Ak začatie prenosu trvá príliš dlho, podobne ako pri slabom telefónnom spojení, rýchlosť začiatku prenosu
môžete nastaviť na nižšiu hodnotu.
<Dlhá vzdialenosť>
Pri ukladaní zahraničných faxových čísel vyberte podľa podmienok prenosu položky <Medzinárodné (1)> až
<Medzinárodné (3)>.
● Môžete špecifikovať aj položky <ECM VYS.> a <Rýchlosť VYS.> z ponuky <Ponuka> <Nastavenia
funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu>. Pre podrobné nastavenia miest určenia uložené
v telefónnom zozname sú však aktivované nastavenia vykonané pod položkou <Tel. zoznam>.
8
Vyberte <Uložiť ako>.
9
Vyberte <Obľúbené> alebo <Kódované vytáčanie>.
● Ak vyberiete položku <Kódované vytáčanie>, vyberte číslo cieľového umiestnenia alebo vyberte položku
<Použiť čís. tlač.> a zadajte číslo cieľového umiestnenia.
10
Vyberte položku <Použiť>.
● Môžete vytvoriť skupinu cieľových umiestnení už uložených v telefónnom zozname a uložiť ich ako jedno
cieľové umiestnenie. Bližšie informácie nájdete v časti Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako
jednej skupiny(P. 189) .
● Ak chcete zmeniť alebo odstrániť položky z informácií o cieľových umiestneniach uložených v telefónnom
zozname, pozrite si časť Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname(P. 191) .
188
Základné postupy
Uloženie viacerých cieľových umiestnení ako jednej
skupiny
5553-03R
Môžete vybrať viacero už uložených cieľových umiestnení a uložiť ich spolu ako skupinu. Táto časť opisuje spôsob
uloženia skupiny z ovládacieho panela. Na uloženie skupiny môžete použiť aj Remote UI (Vzdialené PR). Uloženie
cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
● V rovnakej skupine môžete uložiť len cieľové umiestnenia rovnakého typu.
● Zdieľané priečinky alebo servery FTP nemožno uložiť v skupine ako cieľové umiestnenia.
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Uložiť m. urč.>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Skupina>.
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN pre telefónny zoznam a vyberte
položku <Použiť>. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
3
Vyberte <Meno>.
● Uloženie položky <Meno> je voliteľné. Ak uložíte položku <Meno>, cieľové umiestnenie môžete vyhľadávať
podľa abecedy.
4
Zadajte názov a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
5
Vyberte položku <Miesto určenia>.
6
Vyberte <Pridať>.
7
Zadávanie textu(P. 135) .
Vyberte register obsahujúci cieľové umiestnenie, ktoré chcete uložiť.
Register(P. 184)
189
Základné postupy
8
9
Vyberte cieľové umiestnenie.
Opakujte kroky č. 6 až 8, kým neuložíte všetky požadované cieľové umiestnenia.
Potom vyberte položku <Použiť>.
Zobrazenie informácií o cieľovom umiestnení
● Vyberte cieľové umiestnenie a položku <Detaily>.
Odstránenie cieľového umiestnenia zo skupiny
● Vyberte cieľové umiestnenie, ktoré chcete odstrániť zo skupiny. Potom vyberte položky <Odstrániť>
<Áno>.
10
Vyberte <Uložiť ako>.
11
Vyberte <Obľúbené> alebo <Kódované vytáčanie>.
● Ak vyberiete položku <Kódované vytáčanie>, vyberte číslo cieľového umiestnenia alebo vyberte položku
<Použiť čís. tlač.> a zadajte číslo cieľového umiestnenia.
12
Vyberte <Použiť>.
190
Základné postupy
Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom
zozname
5553-03S
Môžete zmeniť nastavenia, napríklad zmena uloženého čísla faxu alebo mena, zmena typu cieľového umiestnenia
uloženého ako číslo faxu na e-mailové cieľové umiestnenie, zmena čísla kódovanej voľby a pridanie alebo odstránenie
skupinových cieľových umiestnení. Odstrániť môžete aj cieľové umiestnenia a skupiny.
● Ak odstránite cieľové umiestnenie z telefónneho zoznamu, odstráni sa aj z obľúbených nastavení.
často používaných nastavení(P. 176)
1
2
3
Vyberte položku <Tel. zoznam> na obrazovke Domov.
Uloženie
Obrazovka Domov(P. 126)
Vyberte register obsahujúci cieľové umiestnenie, ktoré chcete upraviť.
Register(P. 184)
Vyberte cieľové umiestnenie a položku <Upraviť>.
● Ak chcete zrušiť výber cieľa, cieľ zvoľte znova začiarknutím. Keď vyberiete viacero cieľov, zrušiť ich môžete
naraz príkazom <Vymazať všetko>.
● Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou na zadanie kódu PIN, zadajte kód PIN pre telefónny zoznam a vyberte
položku <Použiť>. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
Ak chcete skontrolovať podrobnosti o cieli
● Vyberte cieľ, ktorého údaje chcete skontrolovať, a vyberte možnosť <Detaily>.
Odstránenie cieľov
● Vyberte cieľ, ktorý chcete odstrániť, a potom vyberte možnosť <Odstrániť>
4
Po úprave potrebných položiek vyberte položku <Použiť>.
191
<Áno>.
Základné postupy
Používanie pamäťového zariadenia USB
5553-03U
Pri používaní pamäte USB ju vložte do portu USB zariadenia.
Pred použitím pamäťového zariadenia USB
● Podporované formáty pamäťového zariadenia USB sú FAT16 a FAT32.
Nasledujúce zariadenia a použitie nie sú podporované:
● pamäťové zariadenia USB s nainštalovanými bezpečnostnými funkciami
● pamäťové zariadenia USB nespĺňajúce štandardy USB
● Čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB
● pamäťové zariadenia USB používané s predlžovacími káblami
● pamäťové zariadenia USB používané prostredníctvom rozbočovača USB
Manipulácia s pamäťovými zariadeniami USB
● Pred vložením pamäťového zariadenia sa uistite, že je otočené správne. Ak sa ho pokúsite vložiť otočené
nesprávne, môžete poškodiť pamäťové zariadenie aj zariadenie.
● Počas importovania alebo exportovania údajov neodoberajte, nebúchajte ani inak nehýbte pamäťovým
zariadením USB. Tiež počas spracovania nevypínajte zariadenie.
● Na niektorých pamäťových zariadeniach USB sa nemusia údaje uložiť správne.
◼ Odobratie pamäťového zariadenia USB
● Pri odobratí pamäťových zariadení USB postupujte vždy podľa nasledujúceho postupu. Použitie iných
spôsobov na odobratie pamäťových zariadení USB môže spôsobiť poškodenie pamäťového zariadenia a
zariadenia.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Odstr. pam. méd.>.
➠ Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pamäťové médium je možné bezpečne odstrániť.>.
3
Odoberte pamäťové zariadenie USB.
ODKAZY
192
Základné postupy
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 277)
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB(P. 295)
193
Kopírovanie
Kopírovanie
Kopírovanie ....................................................................................................................................................... 195
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania .......................................................................................... 197
Základné postupy kopírovania ......................................................................................................................... 199
Zrušenie kópií ............................................................................................................................................... 204
Kontrola stavu kopírovania a výpisu ............................................................................................................. 205
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania ........................................................................................................... 207
Výber typu originálu na kopírovanie ............................................................................................................. 208
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť) ............................................................................................... 209
Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie rámu) ......................................................................... 210
Nastavenie farby .......................................................................................................................................... 211
Používanie užitočných funkcií kopírovania ..................................................................................................... 213
Kopírovanie viacerých dokumentov na jeden hárok (N na 1) ........................................................................ 214
Triedenie kópií podľa strany ......................................................................................................................... 215
Kopírovanie ID karty ..................................................................................................................................... 216
Vytváranie kópií pasov .................................................................................................................................. 217
194
Kopírovanie
Kopírovanie
1660-03S
5553-03W
Táto kapitola opisuje základné postupy kopírovania a rôzne užitočné funkcie kopírovania.
◼ Používanie základných postupov
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania(P. 197)
Základné postupy kopírovania(P. 199)
Zrušenie kópií(P. 204)
Kontrola stavu kopírovania a výpisu(P. 205)
◼ Zlepšenie kvality
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania(P. 207)
Výber typu originálu na
kopírovanie(P. 208)
Nastavenie ostrosti pre
kopírovanie (Ostrosť)(P. 209)
Nastavenie farby(P. 211)
195
Zmazanie tmavých okrajov pri
kopírovaní (Zmazanie rámu)
(P. 210)
Kopírovanie
◼ Používanie
užitočných
kopírovania(P. 213)
funkcií
Kopírovanie viacerých
dokumentov na jeden hárok (N na 1)
(P. 214)
kopírovania
Triedenie kópií podľa
strany(P. 215)
Vytváranie kópií pasov(P. 217)
196
Používanie
užitočných
funkcií
Kopírovanie ID karty(P. 216)
Kopírovanie
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania
5553-03X
Keď vyberiete položku <Kopírovať> na obrazovke Domov, zobrazí sa obrazovka so základnými funkciami kopírovania.
Stav aktuálneho nastavenia a tlačidla nastavení
Zobrazí sa nastavenie stavu, ako je pomer kopírovania, papier na kopírovanie a počet kópií. Ak chcete
kopírovať správne, nezabudnite skontrolovať tu zobrazené nastavenia. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte
požadovanú položku nastavenia. Základné postupy kopírovania(P. 199)
<2-stranné>
Môžete vybrať kombináciu jednostranného a obojstranného kopírovania pre originálny a tlačový papier.
Špecifikujte podrobné nastavenia z ponuky
<Iné nastavenia>. Základné postupy kopírovania(P. 199)
Naskenuje jednu stranu originálu a vytlačí naskenované údaje na jednu stranu
papiera.
Naskenuje jednu stranu originálu a vytlačí naskenované údaje na obe strany papiera.
Naskenuje obe strany originálu a vytlačí naskenované údaje na obe strany papiera.
Naskenuje obe strany originálu a vytlačí naskenované údaje na jednu stranu papiera.
<N na 1>
Môžete vybrať vzor N na 1 na usporiadanie viacstranových originálov na rovnakú stranu jedného hárku.
Špecifikujte podrobné nastavenia z ponuky
<Iné nastavenia>. Kopírovanie viacerých dokumentov na
jeden hárok (N na 1)(P. 214)
Neplatí pre funkciu N na 1.
Vytlačí údaje z dvoch po sebe idúcich strán na jeden hárok papiera.
Vytlačí údaje zo štyroch po sebe idúcich strán na jeden hárok papiera.
<Iné nastavenia>
Môžete vyvolať podrobné nastavenia alebo obľúbené nastavenia, ktoré nie sú zobrazené na obrazovke
Základné funkcie kopírovania.
197
Kopírovanie
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite kopírovanie. Výberom položky <ČB> spustíte čiernobiele kopírovanie.
Výberom položky <Farebné> spustíte farebné kopírovanie.
198
Kopírovanie
Základné postupy kopírovania
5553-03Y
V tejto časti je opísaný základný postup použití pri kopírovaní originálu.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Kopírovať> na obrazovke Domov.
3
4
Vkladanie originálov(P. 139)
Na obrazovke Základné funkcie kopírovania vyberte položku <Počet kópií>.
Obrazovka so základnými funkciami kopírovania(P. 197)
Zadajte počet kópií a vyberte položku <Zatvoriť>.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
5
Obrazovka Domov(P. 126)
ju vymažte.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia kopírovania.
Nastavenie sýtosti
Obojstranné kopírovanie
Zväčšenie alebo zmenšenie
Výber papiera na kopírovanie
Nastavenie sýtosti
Nastavte sýtosť skenu, ak sú texty alebo obrázky v origináli príliš svetlé alebo tmavé.
Príklad: Môžete zostriť text a línie napísane ceruzkou. Nastavenie celkovej
sýtosti(P. 199)
Nastavíte sýtosť pozadia. Môžete vytvoriť jasné kópie originálov s farebným pozadím
alebo originálov, ako sú noviny, ktoré sú vytlačené na tenkom papieri, na ktorom
presvitá cez papier text alebo obrázky z druhej strany. Nastavenie sýtosti
pozadia(P. 200)
◼ Nastavenie celkovej sýtosti
<Sýtosť>
Nastaviť sýtosť
<Zatvoriť>
199
Kopírovanie
◼ Nastavenie sýtosti pozadia
<Sýtosť> <Upraviť sýtosť pozadia>
<Zatvoriť>
<Upraviť (manuálne)>
Nastaviť sýtosť pozadia
<Použiť>
● V závislosti od originálnej farby môžu byť okrem pozadia ovplyvnené aj iné časti.
● Ak vyberiete položku <Sýt. podľa farby>, môžete nastaviť sýtosť pozadia pre každú farbu.
Obojstranné kopírovanie
Môžete skopírovať dve strany originálu na obe strany papiera. Takisto môžete
skopírovať obojstranný originál na obe strany papiera alebo na dva hárky papiera.
● Voľba <2-stranná tlač> nemusí byť k dispozícii s niektorými formátmi a typmi papiera.
papier(P. 671)
<Iné nastavenia>
<2-stranná tlač>
Vyberte typ obojstranného kopírovania
Dostupný
<Použiť>
Typy obojstranného kopírovania
Nižšie uvedená ilustrácia zobrazuje typy obojstranného kopírovania.
<1-stranné->2-stranné>
<2-stranné->2-stranné>
200
<2-stranné->1-stranné>
Kopírovanie
<Typ orig./kon. úp.>
Špecifikujte orientáciu originálu, typ začatia a typ dokončenia.
Zväčšenie alebo zmenšenie
Kópie môžete zväčšovať alebo zmenšovať pomocou prednastaveného pomeru
kopírovania, napríklad <A5->A4>, alebo nastavením užívateľského pomeru
kopírovania v prírastkoch po 1 %.
● Ak vytvoríte nastavenie pre funkciu <N na 1> po nastavení pomeru kopírovania, nastavenie pomeru
zmenšenia vo funkcii <N na 1> bude mať prioritu.
<Pomer kopírovania>
Vyberte pomer kopírovania
<100% 1:1>
Kópie sa vytvoria s pomerom kopírovania 100 %.
<Automaticky>
Kópie sa vytvoria automatickým zväčšením alebo zmenšením originálneho obrázka, aby sa zmestil na
špecifikovanú veľkosť papiera.
Predvolený pomer kopírovania
Zvoľte pomer kopírovania.
Číselné tlačidlá
Môžete nastaviť pomer kopírovania od 25 % do 400 % v prírastkoch po 1 %.
201
Kopírovanie
Výber papiera na kopírovanie
Špecifikujte zdroj papiera, ktorý obsahuje papier na vytlačenie kópií.
● Najprv musíte špecifikovať formát a typ papiera, ktorý je vložený v zdroji papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 161)
Vkladanie papiera(P. 143)
<Papier>
Vybrať zdroj papiera
<Zatvoriť>
Na vytvorenie kópií sa použije papier vložený vo viacúčelovom zásobníku.
Na vytvorenie kópií sa použije papier vložený v zásuvke na papier (Zásuvka 1) zariadenia.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Informácie o ďalších nastaveniach kopírovania nájdete v časti
Zlepšenie a úprava kvality
kopírovania(P. 207) alebo Používanie užitočných funkcií kopírovania(P. 213) .
6
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa kopírovanie.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie kópií(P. 204)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Originál sa naskenuje automaticky.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
V prípade obojstranného kopírovania alebo kopírovania N na 1 sa zobrazí obrazovka s výzvou na vloženie
ďalšieho originálu.
1
Vložte na kopírovaciu dosku ďalší originál a vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
202
Kopírovanie
● Pre každý originál môžete samostatne špecifikovať <Sýtosť>, <Typ originálu>, a <Vyváženie farieb>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie celého originálu.
2
Vyberte <Spustiť tlač>.
● Keď sa na displeji zobrazí hlásenie <Nesúlad nastavení a vloženého formátu> alebo <Pamäť je plná.
Skenovanie sa zruší. Chcete tlačiť?>, hrozí, že kopírovanie nebude možné vykonať správne. Ďalšie
informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Pri kopírovaní originálov s textom alebo obrázkami, ktoré presahujú okraje strany
● Okraje originálu sa nemusia skopírovať. Ďalšie informácie o okrajoch skenovania nájdete v časti
jednotka(P. 666) .
● Ak chcete vždy robiť kópie s rovnakými nastaveniami:
funkcie(P. 178)
Zmena predvolených nastavení pre
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 176)
ODKAZY
Kontrola stavu kopírovania a výpisu(P. 205)
203
Uloženie často
Hlavná
Kopírovanie
Zrušenie kópií
5553-040
Ak chcete zrušiť kopírovanie hneď po výbere položky <Štart>, vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke alebo na
. Kopírovanie môžete zrušiť aj po kontrole stavu kopírovania.
ovládacom paneli stlačte tlačidlo
◼ Vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke, ktorá sa zobrazí počas kopírovania
◼ Stlačením tlačidla
zrušíte operáciu
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Originály sa naskenovali a čakajú na tlač. Vyberte kopírovanie dokumentu, ktorí sa má zrušiť, a vyberte položky
<Zrušiť> <Áno>.
◼ Skontrolujte stav kopírovania pred zrušením
<Monitor stavu>
<Úloha kopírovania/tlače>
úloh kopír./tlače> <Zrušiť> <Áno>
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
204
Vyberte dokument na kopírovanie na karte <Stav
Kopírovanie
Kontrola stavu kopírovania a výpisu
5553-041
Môžete skontrolovať aktuálne stavy kopírovania a výpisy skopírovaných dokumentov.
● Keď je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať výpis
kopírovania. <Zobraziť výpis úloh>(P. 598)
Užitočné v nasledujúcich prípadoch
● Ak po naskenovaní originálu určenom na kopírovanie uplynul určitý čas, ale tlač dokumentu ešte nezačala,
možno si budete chcieť pozrieť zoznam dokumentov čakajúcich na tlač.
● Keď nemôžete nájsť výtlačky, ktoré sa podľa vás skopírovali, možno budete chcieť vedieť, či nedošlo k chybe.
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha kopírovania/tlače>.
3
Skontrolujte stavy kopírovania a výpisy.
Ak chcete skontrolovať stavy kopírovania
1
Na karte <Stav úloh kopír./tlače> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak chcete skontrolovať výpisy kopírovania
1
Na karte <Výpis úloh kopírovania> vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom skopírovaní dokumentu sa zobrazí hlásenie <OK>. Keď kopírovanie dokumentu zlyhalo
kvôli jeho zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa hlásenie <Chyba>.
205
Kopírovanie
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti
„Riešenie problémov (FAQ)“.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
Zrušenie kópií(P. 204)
206
Kopírovanie
Zlepšenie a úprava kvality kopírovania
5553-042
Kvalitu kopírovania môžete zlepšiť špecifikovaním podrobnejších nastavení, ako je výber optimálnej kvality obrazu,
odstránenie nepotrebných tieňov atď.
Výber typu originálu na
kopírovanie(P. 208)
Nastavenie ostrosti pre
kopírovanie (Ostrosť)(P. 209)
Nastavenie farby(P. 211)
207
Zmazanie tmavých okrajov pri
kopírovaní (Zmazanie rámu)
(P. 210)
Kopírovanie
Výber typu originálu na kopírovanie
5553-043
V závislosti od typu originálu môžete vybrať kvalitu optického obrazu pre
kopírovanie, ako napríklad dokumenty obsahujúce iba text, dokumenty s tabuľkami a
grafmi alebo fotografie časopisov.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Typ originálu>
Vybrať typ originálu
<Text/Foto/Mapa (rýchlosť)>
Rýchlosť má prioritu pred kvalitou obrazu. Toto nastavenie je účinné len pri výbere pre
farebné kopírovanie.
<Text/Foto/Mapa>
Vhodné pri kopírovaní originálov, ktoré obsahujú text a fotografie, alebo originálov, ktoré
obsahujú malé čiary, ako sú mapy.
<Text/Foto/Mapa (kvalita)>
Kvalita obrazu má prioritu pred rýchlosťou. Môžete tiež nastaviť úroveň priority pre kvalitu
textu alebo fotografií. Upravte nastavenie na stupnici a vyberte položku <Použiť>.
<Vytlačený obrázok>
Vhodné pri vytváraní jasných kópií originálov, ktoré obsahujú vytlačené fotografie (fotky z
poltónových bodov), ako sú časopisy alebo brožúry.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
208
Kopírovanie
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť)
5553-044
Môžete upraviť ostrosť kopírovaného obrazu. Zvýšte ostrosť na zostrenie rozmazaného textu
a čiar alebo znížte ostrosť na vylepšenie vzhľadu fotografií v časopise.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Ostrosť>
Príklad: Ak chcete zostriť text a čiary písané ceruzkou
Príklad: Ak chcete zlepšiť vzhľad fotografií v časopise
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
Nastavenie farby(P. 211)
209
Upraviť ostrosť
<Použiť>
Kopírovanie
Zmazanie tmavých okrajov pri kopírovaní (Zmazanie
rámu)
5553-045
Pri kopírovaní originálov, ktoré sú menšie ako je formát výstupného papiera, sa
okolo okrajov v kopírovanom obraze môžu zobraziť čiary. Pri kopírovaní proti sebe
ležiacich strán hrubej knihy sa môžu zobraziť tmavé okraje. Voľba <Vymazať rám>
vám umožňuje vymazať tieto čiary okrajov a tmavé okraje.
● Šírka rámu, ktorý sa má zmazať, sa zväčšuje alebo zmenšuje relatívne k nastaveniu <Pomer kopírovania>.
● Voľba <Vymazať rám> nie je k dispozícii pri použití voľby <N na 1>.
<Kopírovať> <Iné nastavenia> <Vymazať rám> <Zap.> Špecifikujte šírku rámu na
vymazanie pre položku <Ďalej> Vyberte originálnu veľkosť na obrazovke <Veľkosť skenu>
screen
Príklad: Ak chcete vymazať tmavé okraje a čiary
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
210
Kopírovanie
Nastavenie farby
5553-046
Upravte úrovne žltej, purpurovej, azúrovej alebo čiernej.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Vyváženie farieb>
Vybrať farbu a upraviť úroveň farby
<Použiť>
Príklad: Ak chcete kopírovať s farbami, ktoré sa viac približujú originálu
Príklad: Ak chcete kopírovať so svetlejšími farbami ako má originál
● Ak vyberiete položku <Jemné nastavenie>, môžete upraviť úrovne troch oblastí sýtosti pre každú farbu.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
211
Kopírovanie
Nastavenie ostrosti pre kopírovanie (Ostrosť)(P. 209)
212
Kopírovanie
Používanie užitočných funkcií kopírovania
20FY-045
5553-047
Táto časť opisuje užitočné funkcie kopírovania týkajúce úspory papiera a zlepšenie efektívnosti kopírovania.
Kopírovanie viacerých
dokumentov na jeden hárok (N na 1)
(P. 214)
Triedenie kópií podľa
strany(P. 215)
Vytváranie kópií pasov(P. 217)
213
Kopírovanie ID karty(P. 216)
Kopírovanie
Kopírovanie viacerých dokumentov na jeden hárok (N
na 1)
5553-048
Môžete zmenšiť veľkosť viacstranového originálu a usporiadať všetky strany na jednu
stanu papiera. Môžete ušetriť niekoľko hárkov, pretože dokument sa skopíruje na
menej stránok ako mal originál.
● Použitie funkcie <N na 1> znižuje pomer kopírovania automaticky (pomer kopírovania sa zobrazí na
obrazovke). Ak kopírovanie nezačalo, môžete ďalej znižovať veľkosť obrázku znížením číselnej hodnoty, ktoré
sa zobrazí automaticky. V prípade zvýšenia hodnoty sa však okraje originálu nemusia skopírovať.
● Voľba <N na 1> nie je k dispozícii pri použití voľby <Vymazať rám>.
● Keď kopírujete viacero originálov na jednu stranu, v kopírovanom obraze sa môžu vytvoriť okraje.
<Kopírovať> <Iné nastavenia> <N na 1> Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať, a
potom vyberte položku <Ďalej> Na obrazovke <Veľkosť skenu> vyberte formát originálu Na
obrazovke <Veľkosť výstupu> vyberte zdroj papiera, kde sa nachádza papier, ktorý chcete použiť
Počet strán, ktoré sa majú skombinovať
Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať na jednu stranu papiera. Príklad: <4 na 1> znamená, že štyri
originálne strany možno skombinovať na jeden hárok.
<Rozloženie>
Špecifikujte, ako sa majú zobraziť originály na strane.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
214
Kopírovanie
Triedenie kópií podľa strany
5553-049
Pri príprave viacerých kópií mnohostranových dokumentov nastavte položku
<Triediť> na možnosť <Zap.>, aby sa triedili kópie v sekvenčnom poradí strán. Táto
funkcia je užitočná pri príprave materiálov na schôdze alebo prezentácie.
<Kopírovať>
<Iné nastavenia>
<Triediť>
<Zap.>
<Vyp.>
Kópie sa zoskupia podľa strany a nebudú sa triediť. Ak napríklad robíte tri kópie päťstranového originálu,
výtlačky sa zoradia v nasledujúcom poradí strán: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Zap.>
Kópie sa zoskupia do úplných sád v sekvenčnom poradí strán. Ak napríklad robíte tri kópie päťstranového
originálu, výtlačky sa zoradia v nasledujúcom poradí strán: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
215
Kopírovanie
Kopírovanie ID karty
1660-048
5553-04A
Môžete použiť <Kópia ID karty> na kopírovanie prednej a zadnej strany karty na
rovnakú stranu hárka. Táto funkcia je užitočná pri kopírovaní vodičského preukazu
alebo občianskeho preukazu.
● Voľba <Pomer kopírovania> sa automaticky nastaví na <100% 1:1>.
Položte kartu na kopírovaciu dosku
naopak <Skenovať ďalšie>
<Kópia ID karty>
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
216
<Štart>
Otočte kartu
Kopírovanie
Vytváranie kópií pasov
5553-04C
Na jeden hárok môžete skopírovať viacero pasov.
1
2
3
Umiestnite pas otvorený na požadovaných stranách na predlohové sklo.
originálov(P. 139)
Vyberte položku <Kopírovanie pasu> na domovskej obrazovke.
Domov(P. 126)
Vkladanie
Obrazovka
Vyberte rozloženie.
<2 na 1 (2-stranné)>
Skopírujete celkovo štyri protiľahlé strany pasov na jednu stranu papiera. Skopírujete celkovo osem
protiľahlých strán pasov na obe strany papiera.
<4 na 1 (2-stranné)>
Skopírujete celkovo osem protiľahlých strán pasov na obe strany papiera. Skopírujete celkovo 16 protiľahlých
strán pasov na obe strany papiera.
<2 na 1>
Skopírujete celkovo štyri protiľahlé strany pasov na jednu stranu papiera.
<4 na 1>
Skopírujete celkovo osem protiľahlých strán pasov na obe strany papiera.
4
5
Vyberte zdroj papiera obsahujúci papier, ktorý chcete použiť.
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia kopírovania.
kopírovania(P. 199)
217
Základné postupy
Kopírovanie
6
Vyberte položku <Štart>.
➠ Prvý pas sa naskenuje.
7
Položte ďalší pas na predlohové sklo a vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
● Pre každý pas môžete samostatne špecifikovať položky <Sýtosť> a <Vyváženie farieb>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých pasov.
8
Vyberte položku <Spustiť tlač>.
ODKAZY
Základné postupy kopírovania(P. 199)
218
Faxovanie
Faxovanie
Faxovanie ............................................................................................................................................................ 220
Obrazovka so základnými funkciami faxovania .............................................................................................. 223
Základné operácie na odosielanie faxov .......................................................................................................... 224
Zrušenie odosielania faxov ........................................................................................................................... 232
Príjem faxov ....................................................................................................................................................... 233
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní .................................................................................................. 236
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (vyvolanie nastavení) ................................................. 237
Odoslanie faxu po telefonáte (manuálne odoslanie) .................................................................................... 240
Uloženie kópie odoslaného originálu ........................................................................................................... 242
Rôzne spôsoby príjmu ....................................................................................................................................... 244
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (príjem do pamäte) ................................................................. 245
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov ...................................................................................... 247
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty ........................................................................... 250
Odosielanie faxov z vášho počítača (faxovanie z počítača) ............................................................................ 252
Odoslanie faxov z počítača ........................................................................................................................... 253
Používanie internetového faxu (I-Fax) ............................................................................................................. 255
Odosielanie faxov I-Fax ................................................................................................................................ 256
Prijímanie faxov I-Fax ................................................................................................................................... 263
219
Faxovanie
Faxovanie
1660-049
5553-04E
Táto kapitola opisuje nastavenia faxovania, základné postupy faxovania a rôzne iné užitočné funkcie, ktoré sa vám
môžu hodiť, napríklad faxovanie z počítača na odoslanie dokumentov priamo z počítačov, telefónny zoznam na
jednoduchú špecifikáciu cieľových umiestnení a presmerovanie prijatých faxov, aj keď nie ste v kancelárii.
● Pred použitím funkcií faxu musíte dokončiť niektoré postupy.
funkcie faxu(P. 79)
Konfigurácia počiatočných nastavení pre
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
umiestnení(P. 184)
Uloženie cieľových
◼ Používanie základných postupov
Obrazovka so základnými funkciami faxovania(P. 223)
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Príjem faxov(P. 233)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
◼ Používanie užitočných funkcií pri odosielaní
Používanie užitočných funkcií pri
odosielaní(P. 236)
Vyvolanie predtým použitých
nastavení na odoslanie (vyvolanie
nastavení)(P. 237)
Odoslanie faxu po telefonáte
(manuálne odoslanie)(P. 240)
220
Uloženie kópie odoslaného
originálu(P. 242)
Faxovanie
◼ Prijímanie podľa vašich potrieb
Rôzne spôsoby príjmu(P. 244)
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (príjem do pamäte)(P. 245)
◼ Presmerovanie všetkých prijatých dokumentov
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov(P. 247)
◼ Odosielanie faxov priamo z vášho počítača
Odosielanie faxov z vášho počítača (faxovanie z počítača)(P. 252)
221
Faxovanie
◼ Odosielanie a prijímanie faxov cez internet
Používanie internetového faxu (I-Fax)(P. 255)
222
Faxovanie
Obrazovka so základnými funkciami faxovania
5553-04F
Výberom položky <Fax> na obrazovke Domov zobrazíte obrazovku so základnými funkciami faxovania, ktorá sa zobrazí
pri odosielaní faxov.
Karta <Zadať m. ur.>
Vyberte túto kartu a priamo zadajte cieľové umiestnenie.
Karta <Určiť miesto urč.>
Vyberte túto kartu a vyhľadajte server LDAP, zadajte kódovanú voľbu alebo špecifikujte nastavenia vyvolania.
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (vyvolanie nastavení)(P. 237)
Karta <Nastavenia VYS./PR.>
Vyberte túto kartu a špecifikujte nastavenia skenovania. Môžete zmeniť režim RX (
režim príjmu faxu sa má použiť(P. 80) ) zariadenia.
Rozhodnutie, ktorý
<Potvrdiť miesto urč.>
Môžete skontrolovať názov a číslo faxu konkrétnych cieľových umiestnení ako aj počet konkrétnych cieľových
umiestnení. Tiež môžete zmeniť faxové číslo alebo zrušiť určenie cieľových umiestnení.
<Tel. zoznam>
Špecifikujete cieľové umiestnenie uložené v telefónnom zozname.
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite faxovanie.
223
Faxovanie
Základné operácie na odosielanie faxov
5553-04H
V tejto časti je opísaný základný postup použití pri faxovaní originálu.
● Pred použitím funkcií faxu musíte dokončiť niektoré postupy.
funkcie faxu(P. 79)
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Konfigurácia počiatočných nastavení pre
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
Na obrazovke základné funkcie faxovania vyberte položku <Reset>.
základnými funkciami faxovania(P. 223)
Obrazovka so
● Ak cieľové umiestenia nastavil predchádzajúci používateľ a sú stále vybraté, môže nastať chyba prenosu. Pred
odoslaním vždy obnovte nastavenia.
4
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Priame zadanie cieľových umiestnení
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam vám umožňuje špecifikovať miesto určenia výberom zo zoznamu
uložených miest určenia alebo pre miesta určenia s menami príjemcov vyhľadaním
podľa mena.
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
cieľových umiestnení(P. 184)
1
Vyberte <Tel. zoznam>.
224
Uloženie
Faxovanie
2
3
Vyberte register.
Register(P. 184)
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadované cieľové umiestnenie a vyberte
položku <Použiť>.
● Ak je cieľové umiestnenie vybraté z ponuky <Tel. zoznam> na obrazovke Domov, potom sa môže zobraziť
obrazovka základné funkcie faxu, kým sa špecifikuje vybraté cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Trojciferné čísla (čísla kódovanej voľby) sú priradené adresám v telefónnom
zozname. Môžete špecifikovať adresu jednoduchým zadaním jej čísla kódovanej
voľby.
● Ak chcete použiť čísla kódovanej voľby, cieľové umiestnenie musí byť predtým uložené v telefónnom
zozname. Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
1
Vyberte položku <Kódované vytáčanie> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Zadajte trojciferné číslo.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
225
ju vymažte.
Faxovanie
● Keď je voľba <Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.> nastavená na <Zap.>, zobrazí sa obrazovka, ktorá zobrazuje
miesto určenia a názov čísla. (Pre skupinovú voľbu sa zobrazia názov miesta určenia a počet miesta
určenia.) Skontrolujte, či je obsah a všetko ostatné v poriadku. Potom vyberte položku <OK>. Ak chcete
špecifikovať iné cieľové umiestnenie, vyberte položku <Zrušiť> a potom znova zadajte trojciferné číslo
kódovanej voľby. Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 420)
Priame zadanie cieľových umiestnení
V prípade cieľového umiestnenia, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, ho špecifikujte zadaním faxového
čísla.
1
Zadajte faxové číslo na karte <Zadať m. ur.>.
● Ak je zariadenie pripojené k pobočkovej ústredni (PBX), pred zadaním cieľového umiestnenia vyberte položku
<R>. Ak možnosť <R> nie je k dispozícii, musíte uložiť nastavenia tlačidla R. <Nastavenie R-Key>(P. 574)
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
ju vymažte.
Pridanie cieľového umiestnenia
● Ak chcete zadať druhé alebo ďalšie cieľové umiestnenie, vyberte položku <Nasl. m. urč.>.
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
● Ak je možnosť <Potvrdiť zadané faxové číslo> nastavená na hodnotu <Zap.>, znova sa zobrazí vstupná
obrazovka, aby ste mohli potvrdiť cieľové umiestnenie ( Potvrdenie zadaného faxového
čísla(P. 422) ). Znova zadajte cieľové umiestnenie.
Odoslanie faxu do zahraničia
● Zadaním medzinárodného prístupového kódu, kód krajiny a faxového čísla špecifikujte cieľové
umiestnenie. Ak sa nedokážete úspešne pripojiť k prijímateľovi, vyberte položku <Pauza> a vložte
prerušenie medzi čísla.
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Ak je vo vašej kancelárii nainštalovaný server LDAP, cieľové umiestnenie môžete
špecifikovať použitím informácií v serveri. Získajte prístup k serveru LDAP
prostredníctvom zariadenia, vyhľadajte vhodnú informáciu o používateľovi a
špecifikujte ju ako cieľové umiestnenie.
● Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
LDAP(P. 64)
1
Uloženie serverov
Vyberte položku <Server LDAP> na karte <Určiť miesto urč.>.
226
Faxovanie
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy, názvy
organizácií a názvy oddelení.
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a 4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 64)
8
Začiarknite začiarkavacie políčko pre používateľa, ktorého chcete špecifikovať ako
cieľové umiestnenie, a vyberte položku <Použiť>.
227
Faxovanie
Pridanie cieľového umiestnenia
● Ak chcete odoslať fax do viacerých cieľových umiestnení naraz (sekvenčné vysielanie), zopakujte vhodné
kroky a pridajte všetky cieľové umiestnenia.
● Môžete vyvolať aj predtým použité cieľové umiestnenia.
odoslanie (vyvolanie nastavení)(P. 237)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na
Ak chcete zmazať miesta určenia
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte položku <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupinová voľba, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť
výberom položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
5
Vyberte položku <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Nastavenie kvality obrazu
Skenovanie obojstranných originálov
Nastavenie kvality obrazu
Môžete vybrať rozlíšenie vhodné pre váš typ originálu. Čím je väčšie rozlíšenie, tým je
zreteľnejší obraz, ale o to dlhšie trvá odoslanie. Výber rozlíšenia(P. 228)
Môžete upraviť sýtosť faxu, ak sú v origináli príliš svetlé alebo tmavé texty alebo
obrázky. Nastavenie sýtosti(P. 229)
Môžete upraviť ostrosť obrazu. Zvýšte ostrosť na zostrenie rozmazaného textu a čiar
alebo znížte ostrosť na vylepšenie vzhľadu fotografií v časopise.
Upravenie
ostrosti(P. 229)
◼ Výber rozlíšenia
Vyberte položku <Rozlíšenie> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
228
Vyberte rozlíšenie
Faxovanie
◼ Nastavenie sýtosti
Vyberte položku <Sýtosť> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
Upravte sýtosť
<Použiť>
◼ Upravenie ostrosti
Vyberte položku <Ostrosť> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
Príklad: Ak chcete zostriť text a čiary písané ceruzkou
Príklad: Ak chcete zlepšiť vzhľad fotografií v časopise
229
Upravte ostrosť
<Použiť>
Faxovanie
Skenovanie obojstranných originálov
Zariadenie dokáže automaticky skenovať prednú a zadnú stranu originálov v
podávači.
● Zariadenie nedokáže skenovať obe strany originálov automaticky, keď sú originály vložené na kopírovaciu
dosku alebo keď je zariadenie nastavené na manuálne odosielanie.
Vyberte položku <Obojstr. originál> na karte <Nastavenia VYS./PR.>
alebo <Typ kalendár>
Vyberte položku <Typ kniha>
<Typ kniha>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v rovnakom smere.
<Typ kalendár>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v opačnom smere.
6
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú faxy.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Keď sa dokončí skenovanie, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
1
Vyberte veľkosť originálu.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na krok 3.
2
Vložte na kopírovaciu dosku ďalší originál a vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
230
Faxovanie
3
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ Odošlú sa faxy.
● Ak chcete vždy odosielať faxy s rovnakými nastaveniami:
funkcie(P. 178)
Zmena predvolených nastavení pre
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 176)
● Ak chcete pri vyvesení slúchadla rozoznieť alarm:
Uloženie často
<Výstraha pri vyvesení>(P. 572)
ODKAZY
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní(P. 236)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
231
Faxovanie
Zrušenie odosielania faxov
5553-04J
Ak chcete zrušiť odosielanie faxov hneď po výbere položky <Štart>, vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke alebo na
. Odosielanie faxov môžete zrušiť aj po kontrole stavu faxovania.
ovládacom paneli stlačte tlačidlo
◼ Vyberte položku <Zrušiť> na obrazovke počas prenosu faxu
◼ Stlačením tlačidla
zrušíte operáciu
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Originály sa naskenovali a čakajú na spracovanie. Vyberte dokument na zrušenie a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Skontrolujte stav prenosu pred zrušením
<Monitor stavu>
<Úloha VYS.>
Vyberte dokument na karte <Stav úlohy VYS.>
<Áno>
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
232
<Zrušiť>
Faxovanie
Príjem faxov
5553-04K
Táto časť opisuje spôsoby príjmu faxov a ako sa nastavuje stroj na príjem faxov. Pred špecifikáciou nastavení príjmu
musíte dokončiť niekoľko postupov na použitie funkcií faxu. Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie
faxu(P. 79)
● Stroj dokáže tlačiť prijaté faxové dokumenty na papier formátu A4 alebo Letter. Ak prijaté faxové dokumenty
vytlačíte na iné formáty papiera, nemusí sa vytlačiť časť strany alebo sa strana môže vytlačiť na dva
samostatné hárky papiera.
◼ Spôsoby prijímania faxov
Stroj poskytuje nasledujúce spôsoby príjmu. Vyberte spôsob, ktorý je pre vás najvhodnejší, a potom ho nastavte
pomocou postupu v časti Nastavenie stroja na príjem faxov(P. 234) .
<Automaticky>
Venované príjmu faxov
Zariadenie prijíma faxy automaticky. Dokonca aj ak vám niekto zavolá, nemôžete hovoriť s
volajúcim.
<Fax/Tel. (autom.
prepínanie)>
Keď je volanie fax
Zariadenie prijíma fax automaticky.
Keď je volanie telefonický hovor
Zazvoní prichádzajúce volanie. Zdvihnite slúchadlo na príjem hovoru.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
Keď je volanie fax
Zazvoní prichádzajúce volanie. Zdvihnite slúchadlo. Ak začujete pípnutie, výberom položky
<Fax>
<Štart príjmu> prijmete faxy.
<Ručne>
Keď je volanie telefonický hovor
Zazvoní prichádzajúce volanie. Zdvihnite slúchadlo. Ak nezačujete pípanie, začnite
konverzáciu.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
233
Faxovanie
● Stroj môžete nastaviť na automatický príjem faxov v rámci špecifikovaného časového
rámca, keď zazvoní príchodzí hovor.
<Prepnúť na automatický PR.>(P. 581)
Keď je volanie fax
Po zazvonení prichádzajúceho hovoru stroj automaticky prijme fax.
Keď je volanie telefonický hovor
<Záznamník>
Aktivuje sa záznamník a umožní volajúcemu zanechať správu. Ak zdvihnete slúchadlo pred
tým, ako záznamník začne s nahrávaním správy, môžete hovoriť s volajúcim.
● Najprv musíte k stroju pripojiť záznamník.
● Nastavte záznamník na odpovedanie po niekoľkých zvoneniach.
● Odporúčame, aby ste na začiatok správy pridali približne 4 sekundy ticha alebo aby ste
nastavili maximálnu dobu nahrávania na 20 sekúnd.
<Prepínač siete>
Stroj rozlišuje faxové a telefonické hovory. Tento režim je dostupný len pre určité krajiny a
vyžaduje predplatenie služby prepínania siete.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
● Stroju sa v závislosti od typu pripojeného telefónu nemusí podariť správne odoslať alebo prijať faxy.
● Ak pripájate externý telefón s faxovými funkciami, nastavte telefón tak, aby automaticky neprijímal faxy.
● Ak zdvihnete telefónne slúchadlo a začujete pípanie, ide o faxové volanie. Fax môžete prijať iba pomocou
telefónu na zadanie špecifického čísla ID. Používanie telefónu na príjem faxov (vzdialené prijímanie)
(P. 235)
◼ Nastavenie stroja na príjem faxov
1
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
2
3
Vyberte položku <Režim PR.> na karte <Nastavenia VYS./PR.> na obrazovke základné
funkcie faxovania. Obrazovka so základnými funkciami faxovania(P. 223)
Vyberte spôsob príjmu.
Pri výbere voľby <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>
Špecifikujte podľa potreby nasledujúce tri nastavenia. Po dokončení nastavenia vyberte položku <Použiť>.
234
Faxovanie
<Počiatoč. čas zvonenia>
Umožňuje špecifikovať dobu, počas ktorej zariadene určí, či je prichádzajúce volanie fax alebo telefonický hovor.
<Dĺžka prich. zvonenia>
Umožňuje špecifikovať dobu, počas ktorej prichádzajúce volanie zvoní pre telefonický hovor.
<Akcia po zvonení>
Umožňuje špecifikovať, ako zariadenie funguje, ak počas zvonenia prichádzajúceho hovoru nezdvihnete
slúchadlo. Vyberte <Koniec> na odpojenie hovoru alebo <Prijať> na príjem prichádzajúceho faxu.
● Ak chcete vytlačiť prijaté dokumenty na obidve strany papiera:
<Tlač na obidve strany>(P. 580)
● Ak chcete v spodnej časti prijatých dokumentov vytlačiť informácie, ako je dátum a čas príjmu:
pätu PR. strany>(P. 583)
● Ak chcete pokračovať v tlačení, aj keď je málo toneru v kazete s tonerom:
kaz.>(P. 579)
<Tlačiť
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v
◼ Používanie telefónu na príjem faxov (vzdialené prijímanie)
Keď zdvihnete telefón a bude tam signál faxu, nemusíte ísť k stroju na príjem faxu. Len zadajte špecifické číslo ID
pomocou telefónu a môžete začať prijímať fax.
● Keď telefón nie je pripojený priamo k stroju, funkcia vzdialeného príjmu nie je k dispozícii.
1
Po zazvonení prichádzajúceho hovoru zdvihnite slúchadlo telefónu.
2
Ak začujete pípanie, zadajte číslo ID pre vzdialené prijímanie pomocou telefónu.
● Ďalšie informácie o nastavení čísla ID nájdete v časti
3
<Vzdialený PR.>(P. 581) .
Zaveste slúchadlo.
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
Rôzne spôsoby príjmu(P. 244)
235
Faxovanie
Používanie užitočných funkcií pri odosielaní
5553-04L
Táto časť opisuje spôsob opätovného presmerovania faxu na predtým špecifikované cieľové umiestnenie, spôsob
odoslania faxu po telefonáte a spôsob uloženia kópie faxového dokumentu.
Vyvolanie predtým použitých
nastavení na odoslanie (vyvolanie
nastavení)(P. 237)
Odoslanie faxu po telefonáte
(manuálne odoslanie)(P. 240)
236
Uloženie kópie odoslaného
originálu(P. 242)
Faxovanie
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie
(vyvolanie nastavení)
5553-04R
Môžete vyvolať cieľové umiestnenia špecifikované v minulosti. Keď špecifikujete
predtým použité miesto určenia, stroj tiež nastaví rovnaké nastavenia faxu ako je
sýtosť, akú ste pri danom mieste určenia použili pri poslednom odoslaní
dokumentov.
● Keď je voľba <Obmedziť opätovné odoslanie z výpisu> nastavená na <Zap.>, nemôžete použiť túto funkciu.
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení(P. 420)
● Vypnutím stroja alebo nastavením <Obmedziť nové miesta určenia> na <Zap.> zmažete minulé miesta
určenia a deaktivujete túto funkciu. Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno
špecifikovať(P. 420)
● Miesta určenia v ručnom odosielaní nie sú pre túto funkciu dostupné.
(manuálne odoslanie)(P. 240)
Odoslanie faxu po telefonáte
● Keď pomocou tejto funkcie špecifikujete miesto určenia, zmažú sa všetky miesta určenia, ktoré ste už
špecifikovali.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
Na obrazovke základné funkcie faxovania vyberte položku <Reset>.
základnými funkciami faxovania(P. 223)
Obrazovka so
● Ak cieľové umiestenia nastavil predchádzajúci používateľ a sú stále vybraté, môže nastať chyba prenosu. Pred
odoslaním vždy obnovte nastavenia.
4
Vyberte položku <Nastavenia vyvolania> na karte <Určiť miesto urč.>.
5
Vyberte cieľové umiestnenie.
● Pri prenose do viacerých cieľových umiestnení sa vo výpise zobrazí len adresa špecifikovaná pre prvý prenos,
ale špecifikované sú všetky cieľové umiestnenia.
237
Faxovanie
➠ Špecifikuje sa cieľové umiestnenie a nastavenia faxu použité v tom čase. Pred odoslaním môžete zmeniť aj
nastavenia.
Ak chcete zmazať miesta určenia
Po prenose do viacerých cieľových umiestnení môžete podľa potreby odstrániť cieľové umiestnenia.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupinová voľba, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť
výberom položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
6
Vyberte <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
odosielanie faxov(P. 224)
7
Základné operácie na
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú faxy.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Keď sa dokončí skenovanie, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
1
Vyberte veľkosť originálu.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na krok 3.
2
Vložte na kopírovaciu dosku ďalší originál a vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
238
Faxovanie
3
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ Odošlú sa faxy.
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
239
Faxovanie
Odoslanie faxu po telefonáte (manuálne odoslanie)
5553-04S
Faxy môžete odoslať ručne na konci telefonickej konverzácie. Keď v telefóne začujete
pípanie, znamená to, že sa príjemca snaží prijať vaše faxy. Výberom položky <Štart>
odošlite faxy.
● Najprv musíte k stroju pripojiť svoj telefón alebo voliteľné slúchadlo.
1
Vložte originály.
Vkladanie originálov(P. 139)
● Zariadenie nedokáže automaticky skenovať obe strany originálov v prípade manuálneho odoslania.
● Pri položení originálu na kopírovaciu dosku sa dá odoslať iba jedna strana.
2
Vyberte položku <Fax> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
Na obrazovke základné funkcie faxovania vyberte položku <Reset>.
základnými funkciami faxovania(P. 223)
Obrazovka so
● Ak cieľové umiestenia nastavil predchádzajúci používateľ a sú stále vybraté, môže nastať chyba prenosu. Pred
odoslaním vždy obnovte nastavenia.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
odosielanie faxov(P. 224)
Základné operácie na
5
Vytočte faxové číslo príjemcu.
6
Požiadajte príjemcu, aby si nastavil stroj na prijímanie faxov.
● Ak začujete pípanie, pokračujte krokom 7.
7
Vyberte <Štart>.
● Ak vložíte originál na kopírovaciu dosku, vyberte veľkosť originálu.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
240
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Faxovanie
8
Zaveste slúchadlo.
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
241
Faxovanie
Uloženie kópie odoslaného originálu
5553-04U
Okrem adresy špecifikovanej pri odoslaní faxu môžete odoslať faxované dokumenty
na prednastavenú skladovaciu adresu na archiváciu. Táto funkcia je užitočná pri
vytvorení výpisu s odoslaným obsahom. Ako skladovacie miesto môžete špecifikovať
faxové číslo, e-mailovú adresu, zdieľaný priečinok na počítači, server FTP alebo fax IFax.
● Ako skladovaciu adresu možno špecifikovať len cieľové umiestnenia v telefónnom zozname. Ak chcete použiť
telefónny zoznam, cieľové umiestnenie musí byť uložené vopred. Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
3
Vyberte položku <Archivovať VYS. dokument>.
4
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Archivovať VYS. dokument>.
<Odoslať>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Nastavenia faxu>.
● Ak nepoužívate funkciu archivovania odoslaných dokumentov, vyberte položku <Vyp.>.
5
Nakonfigurujte úložný priestor odoslaných dokumentov.
<Archivačná adresa>
Zadajte cieľ ukladania odoslaných dokumentov. V adresári začiarknite políčko cieľa, ktorý sa má použiť ako
miesto ukladania, a vyberte položku <Použiť>.
<Názov súboru>
Pri odosielaní dokumentu e-mailom / I-faxom alebo pri ukladaní na zdieľaný priečinok / FTP server môžete
zadať reťazec znakov, ktorý sa má použiť v názve súboru. Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky
priradí názov súboru: ľubovoľný znak string_communication číslo správy komunikácie (štyri číslice)_dátum a
čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice).názov prípony súboru.
● Ak nezadáte <Názov súboru>, pre názov súboru môžete použiť nasledujúci formát: číslo správy
komunikácie (štyri číslice)_dátum a čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice). názov prípony súboru.
242
Faxovanie
6
Vyberte položku <Použiť>.
243
Faxovanie
Rôzne spôsoby príjmu
5553-04W
Prijaté faxy môžete uložiť v pamäti zariadenia bez ich vytlačenia. Môžete šetriť papier pri faxovaní kontrolou
podrobných informácií o faxových dokumentoch a tlačou len potrebných dokumentov.
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (príjem do pamäte)(P. 245)
244
Faxovanie
Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (príjem do
pamäte)
5553-04X
Prijaté faxy môžete uložiť v pamäti zariadenie a vytlačiť ich neskôr. Táto funkcia
dokáže zabrániť tomu, aby neoprávnené osoby nechtiac nevideli dôverné
dokumenty.
Ukladanie dokumentov do pamäte(P. 245)
Tlač dokumentov v pamäti(P. 246)
Kontrola, presmerovanie alebo odstránenie dokumentov v pamäti(P. 246)
Ukladanie dokumentov do pamäte
Ak chcete ukladať prijaté dokumenty do pamäte, nastavte položku <Použiť uzamknutie pamäte> na možnosť <Zap.>.
Môžete nakonfigurovať nastavenie, aby ste mohli zobraziť ukážku prijatých dokumentov pomocou funkcie Remote UI
(Vzdialené PR). Tiež môžete špecifikovať nastavenie, aby sa aktivovala funkcia Príjem do pamäte len počas
špecifikovaného časového obdobia dňa.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Bežné nastavenia> <Nastaviť
schránku faxov/I-faxov> <Nastavenia uzamknutia pamäte faxov> Vyberte položku <Zap.> v
ponuke <Použiť uzamknutie pamäte>
Špecifikujte každé nastavenie
<Použiť>
<Použiť ukážku faxu>
Špecifikujte, či sa ukážka prijatých dokumentov uloží do pamäte. Vyberte položku <Zap.>, aby sa zobrazila
ukážka dokumentov pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené PR). Kontrola aktuálneho stavu prijatých
dokumentov(P. 436)
<Tlač hlásenia>
Umožňuje vytlačiť hlásenia o výsledku PR. pri každom uložení dokumentov do pamäte. Ak chcete tlačiť hlásenia,
vyberte položku <Zap.>. Musíte aj nastaviť voľbu <Hlásenie s výsledkami PR.> na <Zap.>. Hlásenie
o výsledkoch UR(P. 644)
<Nastaviť čas zamknutia pamäte>
Špecifikujte, či sa má aktivovať funkcia Príjem do pamäte len počas špecifikovaného časového rámca dňa.
Vyberte položku <Zap.>, aby sa aktivovala funkcia Príjem do pamäte len počas časového rámca dňa
špecifikovaného v ponuke <Čas uzamknutia pamäte>.
<Čas uzamknutia pamäte>
Nastavte čas spustenia a ukončenia funkcie Príjem do pamäte.
245
Faxovanie
● Naraz nemôžete špecifikovať položku <Použiť ukážku faxu> a <Nastaviť čas zamknutia pamäte>.
Tlač dokumentov v pamäti
Ak chcete tlačiť prijaté dokumenty v pamäti, nastavte voľbu <Použiť uzamknutie pamäte> na <Vyp.>. Vytlačia sa všetky
dokumenty v pamäti.
● Nemôžete vybrať špecifický dokument na tlač.
● Ak špecifikujete čas, kedy sa má deaktivovať funkcia, dokumenty sa automaticky vytlačia v špecifikovanom
čase.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Bežné nastavenia> <Nastaviť
schránku faxov/I-faxov> <Nastavenia uzamknutia pamäte faxov> Vyberte položku <Vyp.> v
ponuke <Použiť uzamknutie pamäte>
<Použiť>
Kontrola, presmerovanie alebo odstránenie dokumentov v pamäti
Môžete skontrolovať prehľad o každom dokumente uloženom v pamäti vrátane faxových čísel odosielateľa a počtu
odoslaných strán. Tiež môžete vybrať a presmerovať dokument uložený v pamäti a prípadne odstrániť všetky
nepotrebné dokumenty.
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Úloha PR.>.
3
Na karte <Stav úlohy PR.> vyberte dokument, ktorý chcete skontrolovať,
presmerovať alebo odstrániť.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak chcete presmerovať dokument, vyberte položku <Preposlať> a špecifikujte príslušné cieľové
umiestnenie.
● Ak chcete odstrániť dokument, vyberte položky <Odstrániť>
ODKAZY
Príjem faxov(P. 233)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
246
<Áno>.
Faxovanie
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov
5553-04Y
Stroj môže presmerovať všetky prijaté dokumenty na špecifikované miesta určenia. Dokonca aj keď nie ste v kancelárii,
môžete vždy a všade prijímať faxové informácie.
Špecifikácia nastavení pre automatické presmerovanie dokumentov(P. 247)
Tlač dokumentov, ktoré sa majú presmerovať(P. 248)
Tlač, opätovné odoslanie alebo odstránenie dokumentov, ktorých presmerovanie zlyhalo(P. 248)
Špecifikácia nastavení pre automatické presmerovanie dokumentov
Keď je aktivovaná funkcia presmerovania, všetky prijaté dokumenty sa automaticky presmerujú.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
3
Vyberte položky <Nastavenia preposielania>
4
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Použiť funkciu preposielania>.
Obrazovka Domov(P. 126)
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>.
<Funkcia preposielania>.
● Ak nepoužívate funkciu presmerovania, vyberte položku <Vyp.>.
5
Nakonfigurujte nastavenia presmerovania.
<Miesto určenia na preposlanie>
Špecifikujte miesto určenia presmerovania. V adresári začiarknite políčko miesta určenia presmerovania a
potom vyberte položku <Použiť>.
<Názov súboru>
Pri odosielaní dokumentu e-mailom / I-faxom alebo pri ukladaní na zdieľaný priečinok / FTP server môžete
zadať reťazec znakov, ktorý sa má použiť v názve súboru. Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky
priradí názov súboru: ľubovoľný znak string_communication číslo správy komunikácie (štyri číslice)_dátum a
čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice).názov prípony súboru.
● Ak nezadáte <Názov súboru>, pre názov súboru môžete použiť nasledujúci formát: číslo správy
komunikácie (štyri číslice)_dátum a čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice). názov prípony súboru.
6
Vyberte položku <Použiť>.
247
Faxovanie
Tlač dokumentov, ktoré sa majú presmerovať
Ak chcete sami skontrolovať dokumenty, ktoré sa majú presmerovať, môžete stroj nastaviť tak, aby sa tlačili
dokumenty vždy keď sa presmerujú alebo môžete nastaviť tlač iba takých dokumentov, ktorých presmerovanie sa
nepodarí.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
preposielania>
<Tlačiť obrázky>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Nastavenia
Vyberte položku <Zap.> alebo <Iba pri výskyte chyby>
Tlač, opätovné odoslanie alebo odstránenie dokumentov, ktorých
presmerovanie zlyhalo
Do pamäte môžete uložiť dokumenty, ktorých presmerovanie sa nepodarilo, a môžete ich vytlačiť, opäť ich odoslať,
alebo ich neskôr zmazať.
◼ Uloženie dokumentov, ktorých presmerovanie sa nepodarilo, do pamäte
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
preposielania>
<Prijať/preposlať>
<Uložiť obrázky v pamäti>
<Nastavenia faxu>
<Nastavenia
<Iba pri výskyte chyby>
◼ Tlač/Opätovné odoslanie/Zmazanie dokumentov uložených v pamäti
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Chyby pri preposielaní faxu>.
3
Vyberte dokument, ktorý chcete vytlačiť, opätovne odoslať alebo odstrániť.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak chcete vytlačiť dokument, vyberte položky <Tlačiť>
<Áno>.
● Ak chcete dokument opätovne odoslať, vyberte položku <Preposlať>, začiarknite začiarkavacie políčko
pre cieľové umiestnenie a potom vyberte položku <Použiť>.
● Ak chcete odstrániť dokument, vyberte položky <Odstrániť>
248
<Áno>.
Faxovanie
● Funkciu Remote UI (Vzdialené PR) môžete použiť na zobrazenie ukážky dokumentov, ktoré sa nepodarilo
presmerovať. Kontrola informácií o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať(P. 436)
ODKAZY
Príjem faxov(P. 233)
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
249
Faxovanie
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté
dokumenty
5553-050
Stavy a výpisy komunikácie pre odoslané a prijaté dokumenty faxu a faxu I-Fax môžete skontrolovať oddelene pre
odoslanie a príjem.
● Keď je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať výpisy
komunikácie. <Zobraziť výpis úloh>(P. 598)
1
Vyberte <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha VYS.> alebo <Úloha PR.>.
3
Skontrolujte stavy a výpisy komunikácie pre odoslané a prijaté dokumenty.
Ak chcete skontrolovať stavy pre odoslané a prijaté dokumenty
1
Na karte <Stav úlohy VYS.> alebo <Stav úlohy PR.> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak ste špecifikovali viac miest určenia, počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete skontrolovať detaily špecifikovaných viacerých cieľových umiestnené, vyberte položku
<Miesto určenia>.
Ak chcete skontrolovať výpisy komunikácie pre odoslané a prijaté dokumenty
1
Na karte <Výpis úlohy VYS.> alebo <Výpis úlohy PR.> vyberte dokument, ktorého výpis chcete
skontrolovať.
● Keď sa úspešne odoslal alebo prijal dokument, zobrazí sa okno <OK> a keď sa nepodarí odoslať alebo
prijať dokument kvôli jeho zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa okno <Chyba>.
250
Faxovanie
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti
„Riešenie problémov (FAQ)“.
Registrácia cieľa odoslaného dokumentu do adresára
● V prípade dokumentu odoslaného do cieľa, ktorý nie je zaregistrovaný v adresári, môžete tento cieľ
zaregistrovať do adresára výberom položky <Uložiť do adresára> na obrazovke s podrobnosťami.
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Príjem faxov(P. 233)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
Prijímanie faxov I-Fax(P. 263)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 642)
251
Faxovanie
Odosielanie faxov z vášho počítača (faxovanie
z počítača)
5553-051
Priamo z počítača môžete odoslať faxové dokumenty vytvorené v aplikácii na počítači. Táto funkcia eliminuje potrebu
tlače dokumentov na faxovanie a šetrí papier. Musíte špecifikovať základné nastavenia faxu ( Konfigurácia
počiatočných nastavení pre funkcie faxu(P. 79) ) a nainštalovať ovládač faxu v počítači. Ďalšie informácie o inštalácii
ovládača faxu nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Odoslanie faxov z počítača(P. 253)
● V závislosti od operačného systému a verzie použitého ovládača faxu sa okná ovládača faxu v tejto príručke
môžu líšiť od vašich okien.
O pomocníkovi ovládača faxu
● Kliknutím na tlačidlo [Pomocník] v okne ovládača faxu zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete
vidieť informácie, ktoré nie sú v príručke Užívateľská príručka, vrátane informácií o funkciách ovládača, ako je
uloženie často používaných nastavení a ako nastaviť príslušné funkcie.
252
Faxovanie
Odoslanie faxov z počítača
5553-052
● Keď je voľba <Povoliť VYS. z ovládača faxu> na tomto stroji nastavená na <Vyp.>, nie je možné odosielať faxy
z počítačov. Obmedzenie odosielania faxu z počítača(P. 422)
● Ak je na vašom stroji aktivovaná správa ID oddelenia, musíte aktivovať správu ID oddelenia používaného
ovládača faxu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo [Pomocník] na obrazovke ovládača faxu.
Nastavenie správy ID oddelení(P. 367)
1
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie k aplikácii, ktorú používate.
2
Vyberte ovládač faxu pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Tlačiť].
3
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Ak chcete špecifikovať len jedno miesto určenia
1
Kliknite na kartu [Zadať cieľ].
2
Nastavte režim komunikácie a číslo faxu (alebo URI).
Ak chcete naraz špecifikovať viacero cieľových umiestnení
1
Kliknite na kartu [Výber cieľa].
2
Kliknite na [Pridať cieľ].
3
Nastavte režim komunikácie, číslo faxu (alebo URI) a kliknite na tlačidlo [OK].
253
Faxovanie
4
Zopakujte kroky 2 a 3, aby ste pridali súbežných cieľových umiestnení.
● Cieľové umiestnenie môžete pridať aj kliknutím na tlačidlo [Pridať ďalší cieľ] v kroku 3.
● Ak potrebujete špecifikovať číslo na vytočenie vonkajšej linky, vyberte položku [Podrobné nastavenia] [Add
Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number] a zadajte číslo v ponuke [Predvoľba externého vytáčania].
Špecifikované číslo sa pri vytáčaní strojom pridá k začiatku faxového čísla.
● Ak chcete zjednodušiť špecifikáciu cieľových umiestnení použitím telefónneho zoznamu.
● Výber položky [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov] umožňuje uložiť výpisy pre odosielanie
dokumentov a kontrolu podrobných informácií odoslaného dokumentu spolu s obrazom (vrátane cieľových
umiestnení a počtu strán). Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo [Pomocník] na obrazovke ovládača
faxu.
● Ak je aktívne pole [Potvrďte faxové číslo] alebo [Potvrďte URI], zadajte do poľa aj vhodné číslo. Nastavenie
toho, či potvrdenie zadaných čísel možno zmeniť na obrazovke ovládača faxu. Ďalšie informácie získate po
kliknutí na tlačidlo [Pomocník] na obrazovke ovládača faxu.
4
Kliknutím na tlačidlo [Odoslať] odošlete dokument.
ODKAZY
Pri tlači alebo odosielaní z aplikácie Windows Obchod(P. 706)
254
Faxovanie
Používanie internetového faxu (I-Fax)
5553-053
Funkcia internetového faxu (I-Fax) umožňuje odosielať a prijímať faxy cez internet. Originály sú odoslané ako príloha
vo formáte obrazových súborov TIFF na e-mailovú adresu. Keďže sa nepoužíva telefónne spojenie, môžete odosielať
faxy do vzdialených miest a odosielať mnohostranné dokumenty bez obáv z komunikačných poplatkov. Vyžaduje sa
určitá predpríprava, napríklad špecifikácia nastavení poštového servera.
Postup nastavenia odosielania e-mailov
alebo odosielania a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 86)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
Prijímanie faxov I-Fax(P. 263)
255
Faxovanie
Odosielanie faxov I-Fax
5553-054
Ak chcete odoslať fax do počítača alebo iného zariadenia kompatibilného s faxmi I-Fax, ako cieľové umiestnenie
špecifikujte e-mailovú adresu namiesto faxového čísla. Ak odošlete fax I-Fax do počítača, odošle sa ako e-mailová
príloha vo formáte TIFF. Rovnakým spôsobom ako pri odoslaní e-mailu do počítača môžete špecifikovať viacero
cieľových umiestnení a určiť cieľové umiestnenia kópie (Cc) a skrytej kópie (Bcc).
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
4
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <I-fax>.
základnými funkciami skenovania(P. 289)
Obrazovka so
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Priame zadanie cieľových umiestnení
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam vám umožňuje špecifikovať miesto určenia výberom zo zoznamu
uložených miest určenia alebo pre miesta určenia s menami príjemcov vyhľadaním
podľa mena.
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
cieľových umiestnení(P. 184)
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Vyberte register.
Register(P. 184)
256
Uloženie
Faxovanie
4
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadované cieľové umiestnenie a vyberte
položku <Použiť>.
● Ak je cieľové umiestnenie vybraté z ponuky <Tel. zoznam> na obrazovke Domov, môže sa zobraziť obrazovka
Základné nastavenia pre odosielanie faxov I-Fax, kým sa špecifikuje vybraté cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Trojciferné čísla (čísla kódovanej voľby) sú priradené adresám v telefónnom
zozname. Môžete špecifikovať adresu jednoduchým zadaním jej čísla kódovanej
voľby.
● Ak chcete použiť čísla kódovanej voľby, cieľové umiestnenie musí byť predtým uložené v telefónnom
zozname. Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
1
Vyberte položku <Kódované vytáčanie> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Zadajte trojciferné číslo.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
257
ju vymažte.
Faxovanie
● Keď je voľba <Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.> nastavená na <Zap.>, zobrazí sa obrazovka, ktorá zobrazuje
miesto určenia a názov čísla. (Pre skupinovú voľbu sa zobrazia názov miesta určenia a počet miesta
určenia.) Skontrolujte, či je obsah a všetko ostatné v poriadku. Potom vyberte položku <OK>. Ak chcete
špecifikovať iné cieľové umiestnenie, vyberte položku <Zrušiť> a potom znova zadajte trojciferné číslo
kódovanej voľby. Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 420)
Priame zadanie cieľových umiestnení
V prípade cieľového umiestnenia, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, ho špecifikujte zadaním adresy
faxu I-Fax.
1
Vyberte položku <Použiť klávesnicu> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Zadajte adresu faxu I-Fax a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Ak je vo vašej kancelárii nainštalovaný server LDAP, cieľové umiestnenie môžete
špecifikovať použitím informácií v serveri. Získajte prístup k serveru LDAP
prostredníctvom zariadenia, vyhľadajte vhodnú informáciu o používateľovi a
špecifikujte ju ako cieľové umiestnenie.
● Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
LDAP(P. 64)
Uloženie serverov
1
Vyberte položku <Server LDAP> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy, názvy
organizácií a názvy oddelení.
258
Faxovanie
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a 4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 64)
8
Začiarknite začiarkavacie políčko pre používateľa, ktorého chcete špecifikovať ako
cieľové umiestnenie, a vyberte položku <Použiť>.
Ak sa zobrazí obrazovka, na ktorej je už špecifikované cieľové umiestnenie
● Odoslanie môžete uskutočniť len na vlastnú e-mailovú adresu. Ak chcete uskutočniť odoslanie do iných
cieľových umiestnení, musíte nakonfigurovať nastavenia overenia funkcie odoslania, aby nebol e-mailový
prenos obmedzený. Podrobnosti získate od správcu. Overenie servera LDAP(P. 376) .
Špecifikácia cieľových umiestnení zo záznamov prenosu
● Môžete vyvolať aj predtým použité cieľové umiestnenia.
Vyvolanie predtým použitých nastavení na
odoslanie/uloženie (vyvolanie nastavení)(P. 323)
5
Podľa potreby špecifikujte viacero miest určenia vrátane miest určenia kópie (Cc) a
skrytej kópie (Bcc).
● Vyberte spôsob použitý na špecifikovanie cieľových umiestnení na karte <Určiť miesto urč.>. Potom
špecifikujte cieľové umiestnenie.
259
Faxovanie
● Ak ste vybrali položku <Server LDAP> alebo <Špecifikovať seba ako miesto určenia>, cieľové umiestnenie je
špecifikované v poli <Komu>.
● Adresy <Kópia> a <Skrytá kópia> možno vybrať len pomocou položky <Tel. zoznam> alebo <Kódované
vytáčanie>.
Ak chcete zmazať miesta určenia
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupina, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť výberom
položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
6
Vyberte <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
● Ďalšie informácie o každom nastavení nájdete v časti Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do
zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 299) alebo Zreteľné skenovanie(P. 312) .
7
Podľa potreby špecifikujte predmet, správu a adresu pre odpoveď pre e-mail.
Ak chcete špecifikovať predmet/správu
1
Vyberte položku <Predmet/správa> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte položku <Predmet>
3
Zadajte predmet a vyberte položku <Použiť>.
4
Vyberte položku <Správa>.
5
Zadajte správu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte položku <Použiť>.
260
Faxovanie
Ak chcete špecifikovať adresu pre odpoveď
Špecifikujte adresu pre odpoveď, ak chcete oznámiť prijímateľovi e-mailovú adresu, ktorá je iná ako adresa
pre odpoveď v zariadení. Vyberte cieľovú adresu pre odpoveď z cieľových umiestnení uložených v telefónnom
zozname a špecifikujte ju. Ak cieľové umiestnenie nebolo uložené v telefónnom zozname, pozrite si časť
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184) .
1
Vyberte položku <Odpoveď pre> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte položku <Špecifikovať z telefónneho zoznamu>.
3
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadovanú adresu pre odpoveď a vyberte položku <Použiť>.
● Adresa pre odpoveď, ktorú možno špecifikovať, je vždy jedna z e-mailových adries uložených v
telefónnom zozname.
8
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania faxov(P. 232)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú faxy I-Fax.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Keď sa dokončí skenovanie, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a
vyberte položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte položku <Spust. odosiel.>.
➠ Odošlú sa faxy I-Fax.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
Názov súboru odoslaného dokumentu
● Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru odoslaného dokumentu: číslo
správy komunikácie (štyri číslice)_dátum a čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice).názov prípony
súboru. Pred názov súboru môže byť pridaný ľubovoľný reťazec znakov.
Konfigurácia názvu
súboru(P. 322)
261
Faxovanie
Ak nastane chyba odoslania
Niekedy sa odošlú chybové hlásenia na e-mailovú adresu nastavenú v zariadení. Ak to nezmeníte, môže to mať
za následok nedostatočnú zostávajúcu kapacitu poštovej schránky v závislosti od poštového servera. Odporúča
sa pravidelne vyprázdňovať poštovú schránku.
Vyprázdnenie poštovej schránky
● Po vyprázdnení poštovej schránky sa odstránia všetky e-maily v poštovej schránke servera. Keď
špecifikujete e-mailové konto, ktoré zvyčajne používate, najprv skontrolujte, či nie je potrebné ponechať si
ktorýkoľvek e-mail v poštovej schránke.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
(Vzdialeného UR)(P. 432)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
(P. 433)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na položku [Clear] v ponuke [Clear Mail Box].
5
Prečítajte si zobrazenú správu a kliknite na tlačidlo [OK].
Spustenie Remote UI
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
[E-Mail/I-Fax Settings].
➠ E-mail sa odstráni z poštovej schránky.
● Ak chcete vždy odosielať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 176)
● Ak chcete špecifikovať meno odosielateľa faxu I-Fax:
<Registrovať názov jednotky>(P. 566)
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
262
Uloženie často
Faxovanie
Prijímanie faxov I-Fax
5553-055
◼ Pri príchode faxu I-Fax
Pri príchode faxu I-Fax bliká indikátor údajov na ovládacom paneli. Po dokončení prijatia faxu I-Fax sa dokument
vytlačí automaticky a indikátor zhasne.
● Ak chcete zrušiť prijatie, vyberte položky <Monitor stavu>
úlohy PR.> <Odstrániť> <Áno>.
<Úloha PR.>
vyberte dokument na karte <Stav
◼ Manuálne prijímanie faxov I-Fax
Ak sa chcete pripojiť k serveru pred prijatím faxov I-Fax automaticky alebo ak chcete nakonfigurovať zariadenie, aby
neprijímalo faxy I-Fax automaticky, použite nižšie uvedený spôsob na manuálne prijímanie faxov I-Fax. Ak sa nachádza
na serveri dokument, spustí sa tlač.
<Monitor stavu>
<Úloha PR.>
<Skontr. PR. I-faxu>
◼ Tlačový papier
Bez ohľadu na veľkosť prijatého dokumentu sa prichádzajúce faxy I-Fax vytlačia vo veľkosti určenej v ponuke <Formát
tlače PR.>. <Formát tlače PR.>(P. 579)
● Ak papier s veľkosťou špecifikovanou v ponuke <Formát tlače PR.> nie je vložený v zásuvke na papier, zobrazí
sa chybové hlásenie <Chýba papier>. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti
„Riešenie problémov (FAQ)“.
● Ak chcete vytlačiť prijaté dokumenty na obidve strany papiera:
<Tlač na obidve strany>(P. 579)
● Ak chcete pokračovať v tlačení, aj keď je málo toneru v kazete s tonerom:
kaz.>(P. 579)
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté dokumenty(P. 250)
263
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v
Tlač
Tlač
Tlač ......................................................................................................................................................................... 265
Tlač z počítača ................................................................................................................................................... 266
Zrušenie tlače ............................................................................................................................................... 268
Kontrola stavu tlače a výpisu ........................................................................................................................ 270
Rôzne spôsoby tlače .......................................................................................................................................... 272
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač) ..................................................... 273
Tlač pomocou zabezpečenej tlače .......................................................................................................... 274
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média) ........................................................................... 277
264
Tlač
Tlač
5553-056
Existuje mnoho spôsobov na použitie zariadenia ako tlačiarne. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokumenty
na počítači alebo môžete tlačiť obrazové súbory z pamäťového zariadenia USB. Plne využite funkcie tlače podľa svojich
potrieb.
◼ Tlač z počítača
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený na počítači.
Tlač z počítača(P. 266)
◼ Používanie užitočných funkcií pri tlači
Môžete priradiť kód PIN k tlačovým údajom na zvýšenie bezpečnosti alebo priamo tlačiť súbory uložené v pamäťovom
zariadení USB.
Rôzne spôsoby tlače(P. 272)
Tlač z mobilných zariadení
● Prepojenie mobilných zariadení, napríklad smartfónov alebo tabletov, s týmto zariadením poskytuje rýchly a
jednoduchý spôsob tlače fotografií a webových stránok. Zariadenie podporuje aj funkciu Google Cloud
Print™.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami(P. 334)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 357)
265
Tlač
Tlač z počítača
5553-057
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený v aplikácii na počítači. V ovládači tlačiarne sú užitočné
nastavenia, napríklad zväčšenie/zmenšenie a obojstranná tlač, ktoré vám umožňujú tlačiť dokumenty rôznymi
spôsobmi. Pred tým, ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte dokončiť niektoré postupy, ako je napríklad
inštalácia ovládača tlačiarne na váš počítač. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej
lokalite online príručky.
O pomocníkovi ovládača tlačiarne(P. 266)
Používania voliteľných položiek(P. 266)
Základné postupy tlače(P. 266)
O pomocníkovi ovládača tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo [Pomocník] v okne ovládača tlačiarne zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete vidieť
podrobné opisy, ktoré nie sú v príručke Užívateľská príručka.
Používania voliteľných položiek
Ak je k zariadeniu po inštalácii ovládača tlačiarne pripojená jednotka cassette feeding module, v ovládači tlačiarne
vykonajte nasledujúcu operáciu.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
Otvorte priečinok tlačiarne (
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 699) ) Pravým tlačidlom
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne pre toto zariadenie [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti]
[Nastavenia zariadenia] Karta [Zdroj papiera] Vyberte položku cassette feeding module z [1kazetová podávacia jednotka] v ponuke [Voliteľný priečinok/kazeta] [OK] [OK]
Základné postupy tlače
V tejto časti je opísané, ako sa pomocou ovládača tlačiarne tlačí dokument na počítači.
Nastavenia papiera v zariadení
266
Tlač
● Zvyčajne je potrebné špecifikovať veľkosť papiera a typ papiera vloženého v každom zdroji papiera pred
samotnou tlačou.
● Nastavením položky <Uprednostniť pri tlači nastav. ovládača> na možnosť <Zap.> môžete tlačiť zo zdroja
papiera špecifikovaného v ovládači tlačiarne bez ohľadu na nastavenia papiera v zariadení. <Uprednostniť
pri tlači nastav. ovládača>(P. 520)
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Predvoľby] alebo
[Vlastnosti].
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
4
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, pozrite si časť
Zrušenie tlače(P. 268) .
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 270)
Pri tlači alebo odosielaní z aplikácie Windows Obchod(P. 706)
267
Tlač
Zrušenie tlače
5553-058
Z počítača alebo na ovládacom paneli zariadenia môžete zrušiť tlač.
Z počítača(P. 268)
Z ovládacieho panela(P. 269)
Z počítača
Z ikony tlačiarne zobrazenej na paneli úloh na ploche môžete zrušiť tlač.
1
Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
Keď sa nezobrazí ikona tlačiarne
● Otvorte priečinok tlačiarne (
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 699) ), kliknite pravým tlačidlom myši na
ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a kliknite na položku [Zobraziť tlačové úlohy] (alebo dvakrát
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia).
2
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a kliknite na položky [Dokument]
3
Kliknite na [Áno].
[Zrušiť].
➠ Zruší sa tlač vybratého dokumentu.
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
Zrušenie z Remote UI (Vzdialené PR)
● Tlač môžete zrušiť zo stránky [Job Status] na Remote UI (Vzdialené PR):
tlačených dokumentov(P. 435)
268
Kontrola aktuálneho stavu
Tlač
Zrušenie z aplikácie
● V niektorých aplikáciách sa zobrazí okno ako je to nižšie. Kliknutím na [Zrušiť] môžete zrušiť tlač.
Z ovládacieho panela
Zrušte tlač pomocou tlačidla
◼ Stlačením
alebo položky <Monitor stavu>.
zrušíte operáciu.
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Kontrola stavu tlačovej úlohy pred zrušením
<Monitor stavu>
tlače> <Zrušiť>
<Úloha kopírovania/tlače>
<Áno>
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 266)
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 270)
269
Vyberte dokument na karte <Stav úloh kopír./
Tlač
Kontrola stavu tlače a výpisu
5553-059
Môžete skontrolovať aktuálne stavy tlače a výpisy tlačených dokumentov.
● Ak je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať tlačové výpisy.
<Zobraziť výpis úloh>(P. 598)
Užitočné v nasledujúcich prípadoch
● Keď sa dokumenty dlhšiu dobu nevytlačia, môžete chcieť zobraziť zoznam dokumentov čakajúcich na tlač.
● Keď nemôžete nájsť výtlačky, ktoré sa podľa vás vytlačili, možno budete chcieť vedieť, či nedošlo k chybe.
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Úloha kopírovania/tlače>.
3
Skontrolujte stavy a výpisy tlače.
Ak chcete skontrolovať stavy tlače
1
Na karte <Stav úloh kopír./tlače> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak chcete skontrolovať výpisy tlače
1
Na karte <Tlačiť výpis úloh> vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom vytlačení dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak tlač dokumentu zlyhala kvôli jeho
zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa položka <Chyba>.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
270
Tlač
● Zobrazený názov dokumentu alebo užívateľské meno nemusia súhlasiť s aktuálnym dokumentom
alebo užívateľským menom.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti
„Riešenie problémov (FAQ)“.
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 266)
Zrušenie tlače(P. 268)
271
Tlač
Rôzne spôsoby tlače
5553-05A
Táto časť opisuje spôsoby tlače dokumentu pridaním kódu PIN a ako vytlačiť súbor uložený v pamäťovom zariadení
USB bez použitia ovládača tlačiarne.
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu
PIN (zabezpečená tlač)(P. 273)
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového
média)(P. 277)
272
Tlač
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(zabezpečená tlač)
5553-05C
Nastavením kódu PIN k dokumentu pri tlači z počítača sa dokument podrží v pamäti zariadenia a nevytlačí sa, kým sa
na ovládacom paneli zariadenia nezadá správny kód PIN. Táto funkcia sa nazýva „Zabezpečená tlač“ a dokument, ktorý
je chránený kódom PIN, sa nazýva „zabezpečený dokument“. Pomocou zabezpečenej tlače zabránite ponechaniu
výtlačkov dôverných dokumentov bez dozoru.
Tlač pomocou zabezpečenej tlače(P. 274)
273
Tlač
Tlač pomocou zabezpečenej tlače
5553-05E
V tejto časti je opísané, ako tlačiť z aplikácie dokument ako zabezpečený dokument. Prvá časť tejto sekcie opisuje
spôsob odoslania zabezpečeného dokumentu a druhá časť tejto sekcie opisuje spôsob tlače zabezpečeného
dokumentu v zariadení.
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia(P. 274)
Tlač zabezpečených dokumentov(P. 275)
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 276)
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Predvoľby] alebo
[Vlastnosti].
Vyberte položku [Zabezpečená tlač] v ponuke [Metóda výstupu].
➠ Zobrazí sa kontextová obrazovka [Informácie]. Skontrolujte správu a kliknite na [Áno] alebo na [Nie].
4
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
5
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
➠ Po odoslaní zabezpečeného dokumentu do zariadenia sa dokument podrží v pamäti zariadenia a bude
čakať na vytlačenie.
274
Tlač
Tlač zabezpečených dokumentov
Vytlačí zabezpečené dokumenty odoslané do zariadenia. Po uplynutí platného časového obdobia ( Zmena doby
platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 276) ) sa zabezpečený dokument odstráni z pamäte zariadenia a už
nebude možné ho vytlačiť.
● Ak zabezpečené dokumenty nevytlačíte, zaberajú pamäť a môžu zabrániť v tlači obyčajných
(nezabezpečených) dokumentov. Nezabudnite zabezpečené dokumenty vytlačiť hneď ako budete môcť.
● Môžete skontrolovať, koľko pamäte sa používa na zabezpečené dokumenty.
<Monitor stavu> <Informácie o zariadení> <Využitie pamäte zabezpečenej tlače>
1
Vyberte položku <Zabezpečená tlač> na obrazovke Domov.
Domov(P. 126)
Obrazovka
● Ak sa zobrazí obrazovka <Vzdialený skener> zobrazená nižšie, nemôžete pokračovať ďalším krokom. V
takom prípade vyberte položku
2
, aby sa zatvorila obrazovka, a vyberte položku <Zabezpečená tlač>.
Začiarknite začiarkavacie políčko pre zabezpečený dokument určený na tlač a
vyberte položku <Začiatok>.
● Môžete vybrať viacero dokumentov s rovnakým kódom PIN.
Ak je zobrazená obrazovka výberu používateľa
● Ak sú v pamäti zabezpečené dokumenty od minimálne dvoch používateľov, pred obrazovkou výberu
súboru sa zobrazí obrazovka výberu používateľa. Vyberte svoje meno používateľa.
Odstránenie zabezpečeného dokumentu
● Môžete hromadne odstrániť viacero dokumentov. Začiarknite začiarkavacie políčko pre zabezpečený
dokument určený na odstránenie a vyberte položku <Odstrániť>.
3
Zadajte kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
● Ak vyberiete v kroku 2 viac dokumentov s rôznymi kódmi PIN, zobrazí sa správa. Vyberte položku <Zatvoriť> a
vyberte znova v kroku 2 zabezpečené dokumenty.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
275
<Áno>.
Tlač
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty
Môžete zmeniť dobu platnosti od okamihu odoslania zabezpečených údajov dokumentu do zariadenia až do času
odstránenia v rámci určitého časového obdobia.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia funkcií>.
3
Vyberte položku <Zabezpečená tlač>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
4
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte <Čas zmazania zabezpeč. tlače>.
Keď nemožno vybrať položku <Čas zmazania zabezpeč. tlače>
● Nastavte položku <Použiť zabezpečenú tlač> na možnosť <Zap.>.
Deaktivácia zabezpečenej tlače
● Nastavte položku <Použiť zabezpečenú tlač> na možnosť <Vyp.> a reštartujte zariadenie.
5
Špecifikujte, ako dlho má zariadenie podržať zabezpečené dokumenty. Potom
vyberte <Použiť>.
● Zabezpečený dokument sa odstráni zo zariadenia, ak sa vytlačí pred uplynutím určeného času.
6
Vyberte <Použiť>.
7
Vyberte položku <OK>.
8
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 270)
Obmedzenie tlače z počítača(P. 424)
276
Tlač
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového
média)
5553-05F
Súbory môžete tlačiť priamo pripojením pamäťového zariadenia USB k zariadeniu. Pomocou tejto funkcie môžete tlačiť
bez použitia počítača. Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia
pamäťového zariadenia USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 192) .
● Je potrebné nastaviť položku <Použiť funkciu tlače> na možnosť <Zap.>.
média>(P. 592)
1
<Nastavenia pamäťového
Vyberte položku <Tlač z pamäť. média> na obrazovke Domov.
Domov(P. 126)
2
Obrazovka
Začiarknite začiarkavacie políčko pre súbor určený na tlač.
● Môžete vybrať viacero súborov.
● Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte vybraný súbor (
).
● Výberom priečinka zobrazíte jeho obsah. Ak sa chcete vrátiť do priečnika o úroveň vyššie, vyberte položku
.
● Priečinky a súbory na úrovni nižšej než piaty adresár sa nezobrazia.
● Keď sa presuniete na iný priečinok, predchádzajúce výbery súborov sa zrušia.
Ak chcete vybrať všetky súbory
1
Vyberte <Vybrať všetko>.
● Ak chcete zrušiť všetky výbery, vyberte položku <Zmazať výber>.
2
Ak sú typy súborov rôzne, vyberte položku <Súbory JPEG/TIFF> alebo <Súbory PDF>.
277
Tlač
Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia súborov
Súbory si môžete nechať zobrazovať ako „Ukážky“, „Miniatúry“ alebo „Podrobnosti“.
Ukážka
Miniatúra
Podrobnosti
● Môžete špecifikovať spôsob zobrazenia súboru použitý na zobrazenie na obrazovke <Tlač z pam. média>.
<Predvolené nastav. zobrazenia>(P. 590)
Ak chcete zmeniť poradie triedenia súborov
Môžete zmeniť poradie triedenia súborov na pamäťovom zariadení USB.
● Ako predvolené nastavenie pre poradie triedenia súborov môžete špecifikovať nastavenie triedenia, ako je
<Názov (vzostupne)> alebo <Dátum/čas (vzostupne)>.
<Predvolené nastavenia triedenia
súborov>(P. 591)
1
Vyberte <Triediť súbory>.
2
Vyberte kritériá triedenia súborov.
● Po výbere položky <Dátum/čas (vzostupne)> alebo <Dátum/čas (zostupne)> sa súbory potriedia na
základe dátumov a časov úpravy súborov.
3
Vyberte položku <Použiť>.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Výberom položky <Reset> môžete obnoviť všetky predvolené nastavenia tlače.
<Papier>
Vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje papier na tlač.
278
Tlač
Na vytlačenie súborov sa použije papier vložený vo viacúčelovom zásobníku.
Na tlač súborov sa použije papier vložený v zásuvke na papier (Zásuvka 1) zariadenia.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<Jas>
Môžete upraviť jas obrázkov.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<Počet kópií>
Zadajte počet kópií.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<2-stranná tlač>
Môžete vybrať jednostrannú tlač alebo obojstrannú tlač.
279
Tlač
Uskutoční sa tlač na jednu stranu papiera.
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú
horizontálne.
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú
vertikálne.
● Možnosť <2-stranná tlač> nemusí byť dostupná v prípade niektorých veľkostí alebo typov papiera.
Dostupný papier(P. 671)
<N na 1>
● Možnosť <N na 1> nie je dostupná v prípade tlače súborov TIFF.
Môžete vybrať vzor N na 1 v prípade tlače viacerých strán s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
Neplatí pre funkciu N na 1.
Vytlačí dve strany s obrazovými údajmi na jednu stranu hárka papiera.
Vytlačí dve strany s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
Vytlačí osem strán s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
(len PDF)
● V prípade súboru PDF môžete vytlačiť 9 alebo 16 strán s obrazovými údajmi na jednu stranu hárku papiera
pomocou položky <N na 1> v ponuke <Nast. podr. pre PDF>.
<Nast. podr. JPEG/TIFF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre obrázky JPEG a TIFF.
280
Tlač
<2-stranná tlač>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
<N na 1> (len súbory JPEG)
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať
počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na
jednu stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<Typ originálu>
V závislosti od tlačeného obrázku môžete vybrať typ originálu.
<Priorita fotografie>
Určí prioritu hladkej tlače v prípade tlače fotografických obrázkov.
<Priorita textu>
Určí prioritu zreteľnej tlače textu.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Gradácia>
Vytlačí obrázky s jemnou gradáciou, napríklad obrázky z digitálneho fotoaparátu s hladkou konečnou úpravou.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
281
Tlač
<Nastaviť podrob. pre PDF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre súbory PDF.
<2-stranná tlač>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
<N na 1>
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať
počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na
jednu stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<Rozsah tlače>
Špecifikujte strany, ktoré chcete vytlačiť.
<Všetky strany>
Vytlačia sa všetky strany.
<Zadané strany>
Špecifikujte rozsah strán, ktorý chcete vytlačiť. Zadajte požadovanú hodnotu pre položky <Úvodná strana> aj
<Posledná strana> a vyberte položku <Použiť>.
● Keď sa špecifikovaný rozsah stránok nezhoduje so žiadnou zo stránok súboru PDF, tlač sa nevykoná.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, časť tlačových údajov sa nemusí vytlačiť v okrajových častiach alebo sa papier
môže byť čiastočne škvrnitý v závislosti od dokumentu.
282
Tlač
<Tlač komentárov>
Toto nastavenie špecifikuje, či sa v súbore PDF majú vytlačiť poznámky.
<Vyp.>
Nevytlačia sa poznámky.
<Automaticky>
Vytlačia sa len tie poznámky, ktoré sú určené na tlač v súbore PDF.
<Heslo na otvorenie dokumentu>
Tlačiť môžete aj heslom chránené PDF súbory a to tak, že pred ich otvorením zadáte požadované heslo. Zadajte
heslo a vyberte položku <Použiť>.
<Iné nastavenia>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu. Môžete vykonať toto nastavenie pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Poltóny>(P. 557) .
<Text s čistou čiernou>
Môžete vytlačiť čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 % alebo C=M=Y=0 %/
K=100 % s použitím len čierneho tonera. Opis nastavenia nájdete v časti <Text s čistou čiernou>(P. 553) .
<Pretlač čiernou>
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Opis nastavenia
nájdete v časti <Pretlač čiernou>(P. 553) .
<Profil zdroja RGB>
Vyberte profil zdroja pre farebnú zhodu na tlač dát RGB podľa vami používaného monitora. Opis nastavenia
nájdete v časti <Profil zdroja RGB>(P. 554) .
<Profil simulácie CMYK>
Toto nastavenie vám umožňuje špecifikovať cieľ simulácie na tlač dát CMYK (azúrová, purpurová, žltá a
čierna). Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK podľa tejto simulácie. Opis
nastavenia nájdete v časti <Profil simulácie CMYK>(P. 554) .
<Použiť profil odtieňov sivej>
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK (azúrová, purpurová, žltá a čierna) použitím
profilu odtieňov šedej zariadenia. Opis nastavenia nájdete v časti <Použiť profil odtieňov sivej>(P. 555) .
<Profil výstupu>
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v jednom
dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Profil výstupu>(P. 555) .
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas úpravy farieb v položke <Profil zdroja RGB>. Opis
nastavenia nájdete v časti <Spôsob zhody>(P. 556) .
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup. Opis
nastavenia nájdete v časti <Kompozitná pretlač>(P. 558) .
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo. Opis nastavenia nájdete v časti
odtieňmi sivej>(P. 559) .
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>
283
<Konverzia s
Tlač
Upravte hustotu tonera, ktorá sa použije pri tlači. Opis nastavenia nájdete v časti
<Sýtosť>(P. 522) .
<Úspora tonera>
Výberom položky <Zap.> uskutočníte tlač v režime úspory tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete
skontrolovať rozloženie alebo ďalšie charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
Opis nastavenia nájdete v časti <Úspora tonera>(P. 523) .
<Gradácia>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii gradácie. Možnosť <Vysoká 2> umožňuje
jemnejšiu gradáciu ako možnosť <Vysoká 1>. Opis nastavenia nájdete v časti <Gradácia>(P. 523) .
<Jemné nastavenie sýtosti>
Keď sú vyblednuté jemné linky alebo malý text, zvýšením hustoty bude tlač menej vyblednutá. Opis
nastavenia nájdete v časti <Jemné nastavenie sýtosti>(P. 524) .
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie na spracovanie údajov tlače. Opis nastavenia nájdete v časti
<Rozlíšenie>(P. 524) .
<Špeciálny režim vyhladzovania>
Špecifikujete režim na tlač údajov s vyhladením. Ak nie je kvalita výtlačku prijateľná v režime <Režim 1>
(predvolené), skúste iný režim. Opis nastavenia nájdete v časti <Špeciálny režim
vyhladzovania>(P. 524) .
<Korekcia objemu tonera>
Keď objem tonera pre text alebo čiary prekračuje limitnú hodnotu zariadenia, vykonajte nápravu, aby
objem tonera nepresahoval limitnú hodnotu. Opis nastavenia nájdete v časti <Korekcia objemu
tonera>(P. 525) .
<Ovládanie čiar>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii čiar. Opis nastavenia nájdete v časti
<Ovládanie čiar>(P. 525) .
<Nastavenie šírky>
Nakonfigurujete nastavenie na tlač textu alebo jemných čiar tučne. Opis nastavenia nájdete v časti
<Nastavenie šírky>(P. 526) .
<Pokročilé vyhladzovanie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač obrysov grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo textu s vyhladením. V prípade možnosti <Úroveň 2> sa použije silnejší efekt
vyhladenia ako v prípade možnosti <Úroveň 1>. Nastavenie môžete použiť samostatne pre text a grafiku.
Opis nastavenia nájdete v časti <Pokročilé vyhladzovanie>(P. 526) .
<Vyhladenie gradácie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač (hustoty farieb) grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo bitmapových obrázkov s vyhladením. V prípade možnosti <Úroveň 2> sa použije
silnejší efekt vyhladenia ako v prípade možnosti <Úroveň 1>. Nastavenie môžete použiť samostatne pre
grafiku a obrázky. Opis nastavenia nájdete v časti <Vyhladenie gradácie>(P. 527) .
5
Vyberte <Štart>.
➠ Výberom položky <ČB> spustíte čiernobielu tlač. Výberom položky <Farebné> spustíte farebnú tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
● Ak chcete vždy robiť výtlačky s rovnakými nastaveniami:
ODKAZY
284
<Áno>.
Tlač z pamäťového média(P. 178)
Tlač
<Uloženie/prístup k súborom>(P. 585)
285
Skenovanie
Skenovanie
Skenovanie ........................................................................................................................................................ 287
Obrazovka so základnými funkciami skenovania ........................................................................................... 289
Základné operácie pre naskenované originály ............................................................................................... 292
Skenovanie a uloženie do počítača ............................................................................................................... 293
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB .......................................................................................... 295
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP .......................... 299
Zrušenie odosielania dokumentov ............................................................................................................... 309
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály .......................................................................................... 310
Zreteľné skenovanie .......................................................................................................................................... 312
Nastavenie kvality obrazu ............................................................................................................................. 313
Nastavenie sýtosti ........................................................................................................................................ 314
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť) .................................................................................................. 315
Užitočné funkcie skenovania ............................................................................................................................ 317
Zvýšenie bezpečnosti elektronických súborov .............................................................................................. 318
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov) ....................................... 321
Konfigurácia názvu súboru ........................................................................................................................... 322
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (vyvolanie nastavení) .................................. 323
Špecifikácia e-mailových nastavení ............................................................................................................... 326
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené skenovanie) .......................................................................... 329
Skenovanie dokumentov z aplikácie ............................................................................................................. 330
Používanie ovládača ScanGear MF ................................................................................................................ 332
286
Skenovanie
Skenovanie
1660-05E
5553-05H
Pomocou ovládacieho panela stroja alebo aplikácie na počítači môžete skenovať originálne dokumenty. Nech už
vyberiete ľubovoľný spôsob, naskenované originály sa prevedú do elektronických formátov súborov, ako je formát PDF.
Použite funkciu skenovania na konverziu papierových dokumentov s veľkým objemom na súbory, aby ste ich mohli
jednoducho organizovať.
● Ak chcete použiť toto zariadenie ako skener, najprv musíte dokončiť prípravy vrátane inštalácie softvéru do
počítača. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej lokalite
online príručky. Ak chcete pripojiť zariadenie počítaču prostredníctvom siete, musíte zariadenie uložiť v rámci
nainštalovaného softvéru. Príprava na používanie zariadenia ako skenera(P. 85)
● V závislosti od operačného systému a verzie použitého ovládača skenera alebo aplikácií sa okná v tejto
príručke môžu líšiť od vašich okien.
◼ Používanie základných postupov
Pomocou ovládacieho panela zariadenia môžete skenovať a ukladať originály do počítača. Originály môžete ukladať aj
na pamäťové zariadenie USB alebo ich odosielať ako e-mailové prílohy.
Obrazovka so základnými funkciami
skenovania(P. 289)
Základné operácie pre naskenované
originály(P. 292)
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Kontrola stavu a výpisu pre skenované
originály(P. 310)
◼ Zlepšenie kvality
Môžete nájsť pokyny týkajúce sa vyriešenia problémov, ako sú rozmazané fotografie alebo nečitateľný text kvôli
prílišnej hĺbke farieb papiera.
Zreteľné skenovanie(P. 312)
◼ Efektívnosť a spoľahlivosť
Môžete nájsť pokyny týkajúce sa zlepšenia efektívnosti pri odosielaní opisov užitočných nastavení.
287
Skenovanie
Užitočné funkcie skenovania(P. 317)
◼ Skenovanie z počítača
Môžete skenovať z počítača originály umiestnené v zariadení. Naskenované originály sa uložia v počítači. Môžete
skenovať pomocou programu MF Scan Utility (dodaného so zariadením) alebo pomocou ďalších aplikácií, napríklad na
spracovanie obrazu alebo textu.
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené
skenovanie)(P. 329)
Skenovanie z mobilných zariadení
● Prepojenie mobilných zariadení, napríklad smartfónov alebo tabletov, s týmto zariadením poskytuje rýchly a
jednoduchý spôsob skenovania originálov nastavených v zariadení. Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 334)
288
Skenovanie
Obrazovka so základnými funkciami skenovania
5553-05J
Keď vyberiete položku <Skenovať> na obrazovke Domov, zobrazí sa obrazovka so základnými funkciami skenovania.
<Počítač>
Uloží naskenované údaje do počítača.
počítača(P. 289)
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou
<Vzdialený skener>
Uvedie zariadenie do stavu online počas skenovania originálov z počítača.
skenovanie (Vzdialené skenovanie)(P. 329)
Používanie počítača na
<Pamäť USB>
Uloží naskenované údaje do pamäťového zariadenia USB.
skenovanie pomocou rozhrania USB(P. 290)
Obrazovka so základnými funkciami pre
<E-mail>
Odošle naskenované údaje e-mailom. Obrazovka so základnými funkciami pre odosielanie e-mailov,
odosielanie faxov I-Fax a ukladanie súborov(P. 290)
<I-fax>
Odošle naskenované údaje faxom I-Fax. Obrazovka so základnými funkciami pre odosielanie e-mailov,
odosielanie faxov I-Fax a ukladanie súborov(P. 290)
<Súbor>
Uloží naskenované údaje do zdieľaného priečinka alebo servera FTP. Obrazovka so základnými funkciami
pre odosielanie e-mailov, odosielanie faxov I-Fax a ukladanie súborov(P. 290)
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou počítača
289
Skenovanie
Typ skenovania
Vyberiete nastavenie skenovania.
Skenovanie a uloženie do počítača(P. 293)
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite skenovanie.
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou rozhrania USB
Odoslanie nastavení
Originál sa naskenuje podľa tu špecifikovaných nastavení.
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite skenovanie. Výberom položky <ČB> spustíte čiernobiele skenovanie. Výberom
položky <Farebné> spustíte farebné skenovanie.
Obrazovka so základnými funkciami pre odosielanie e-mailov, odosielanie
faxov I-Fax a ukladanie súborov
Odosielanie e-mailov
Odosielanie faxov I-Fax
Ukladanie súborov
Karta <Určiť miesto urč.>
Vyberte túto kartu a vyhľadajte cieľové umiestnenie v telefónnom zozname alebo server LDAP, zadajte
kódovanú voľbu alebo špecifikujte cieľové umiestnenie pomocou nastavení vyvolania.
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 299)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (vyvolanie nastavení)(P. 323)
290
Skenovanie
Karta <Nastavenia odosielania>
Vyberte túto kartu a špecifikujte nastavenia skenovania.
<Potvrdiť miesto urč.>
Môžete skontrolovať alebo zmeniť názov a adresu špecifikovaného cieľového umiestnenia ako aj počet
cieľových umiestnení.
<Reset>
Môžete súhrne obnoviť predvolené nastavenia.
<Štart>
Použitím tohto tlačidla spustite skenovanie. Výberom položky <ČB> spustíte čiernobiele skenovanie. Výberom
položky <Farebné> spustíte farebné skenovanie.
291
Skenovanie
Základné operácie pre naskenované originály
1660-05H
5553-05K
Táto časť opisuje základné postupy pri skenovaní originálov.
◼ Skenovanie
Skenovanie a uloženie do
počítača(P. 293)
Uloženie údajov do pamäťového
zariadenia USB(P. 295)
◼ Prevádzkové úlohy
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály(P. 310)
292
Odoslanie údajov e-mailom/
uloženie údajov do zdieľaného
priečinka alebo na server
FTP(P. 299)
Skenovanie
Skenovanie a uloženie do počítača
5553-05L
Sekvencia „skenovania originálu a jeho uloženia do počítača“ sa dá uskutočniť iba pri skenovaní zo zariadenia. Skenujte
počas špecifikovania, aké počítačové originály sa uložia, či sa majú originály skenovať farebne alebo čiernobielo, či sa
majú originály uložiť ako súbory PDF alebo JPEG a iné nastavenia. Ak chcete špecifikovať počítač pripojený k sieti ako
cieľové umiestnenie, musíte uložiť zariadenie s počítačom vopred ( Príprava na používanie zariadenia ako
skenera(P. 85) ).
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <Počítač>.
so základnými funkciami skenovania(P. 289)
Obrazovka
● Ak sa používa len počítač pripojený k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB, prejdite na krok 5.
4
5
Vyberte cieľový počítač.
Vyberte typ skenovania na obrazovke počítača so základnými funkciami skenovania.
Obrazovka so základnými funkciami pre skenovanie pomocou počítača(P. 289)
● Zobrazené typy skenovania a nastavenia možno potvrdiť a zmeniť pomocou nástroja MF Scan Utility. Ďalšie
informácie získate po kliknutí na položku [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
● Ak používate systém macOS, pozrite si príručky k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej lokalite
online príručky.
6
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
● Nemôžete skenovať, keď je zobrazené okno ScanGear MF.
Pred začiatkom skenovania okno zavrite.
293
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Skenovanie
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa na počítači zobrazí priečinok miesta určenia uloženia.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Dokončiť>.
➠ Na počítači sa zobrazí priečinok miesta určenia uloženia.
O priečinku miesta určenia uloženia
● Predvolene sa naskenované údaje uložia do priečinka Moje dokumenty. Vytvorí sa podpriečinok s dátumom
skenovania a dáta sa uložia do daného priečinka.
● Pomocou nástroja MF Scan Utility môžete zmeniť cieľové umiestnenie uloženia. Ďalšie informácie získate po
kliknutí na položku [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
294
Skenovanie
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
5553-05R
Táto časť opisuje spôsoby skenovania originálov a uloženie naskenovaných údajov do pamäťového zariadenia USB.
Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia pamäťového zariadenia
USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 192) .
● Je potrebné nastaviť položku <Použiť funkciu skenovania> na možnosť <Zap.>.
média>(P. 592)
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
<Nastavenia pamäťového
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
4
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <Pamäť USB>.
Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 289)
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Výber formátu súboru
Špecifikácia orientácie originálu
Skenovanie obojstranných originálov
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Môžete špecifikovať veľkosť skenovania originálu.
<Veľkosť skenu>
Vyberte veľkosť originálu
295
Skenovanie
Výber formátu súboru
Môžete vybrať formát súboru, do ktorého sa originály naskenujú z formátov PDF,
JPEG a TIFF. V prípade súboru PDF môžete vybrať možnosť Kompaktné PDF, ktoré
redukuje veľkosť údajov alebo formát PDF, ktorý umožňuje textové vyhľadávanie
obsiahnutím textových údajov naskenovaných metódou OCR (optické
rozpoznanie znakov). Môžete vytvoriť aj súbor PDF so zlepšeným zabezpečením
pomocou šifrovania údajov alebo pridaním podpisu.
Zvýšenie bezpečnosti
elektronických súborov(P. 318)
<Formát súboru>
Vyberte formát súboru
● Ak vyberiete v položke <Formát súboru> formát JPEG a pokúsite sa naskenovať originál z kopírovacej
dosky, naskenujete iba jednu stranu. Ak chcete naskenovať naraz viacstranové originály, použite
podávač. Každá strana originálu sa uloží ako samostatný súbor. Ak vyberiete formát TIFF alebo PDF,
môžete skenovať viacstranové originály z kopírovacej dosky alebo z podávača. V tomto prípade
môžete špecifikovať v položke Rozdelenie súboru PDF na strany(P. 296) alebo Rozdelenie
súboru TIFF na strany(P. 296) , či sa má originál uložiť ako jeden súbor alebo každá strana ako
samostatný súbor.
● Položka <PDF (kompakt.)> a <PDF (kompakt./OCR)> skomprimuje fotografie a ilustrácie v origináloch
viac ako položka <PDF> a <PDF (OCR)>. Súbor bude menší, ale kvalita obrazu niektorých originálov
alebo počet originálov, ktoré sa dajú naskenovať naraz, sa môže znížiť.
● V položke <PDF (kompakt./OCR)> a <PDF (OCR)> môžete nakonfigurovať nastavenia, aby zariadenie
počas skenovania automaticky zistilo smer originálu podľa smeru textu načítaného funkciou OCR.
<Nastavenia OCR (vyhľadávanie v texte)>(P. 516)
◼ Rozdelenie súboru PDF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor PDF alebo vytvoriť samostatný
súbor PDF pre každú stranu. Toto nastavenie možno nakonfigurovať pre každý formát PDF.
<Formát súboru> <Nastaviť podrob. pre PDF>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
Vyberte formát PDF
<Rozdeliť na strany>
◼ Rozdelenie súboru TIFF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor TIFF alebo vytvoriť samostatný
súbor TIFF pre každú stranu.
296
Skenovanie
<Formát súboru>
alebo <Zap.>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
Vyberte položku <Vyp.>
Špecifikácia orientácie originálu
Môžete špecifikovať orientáciu na výšku alebo na šírku.
<Orientácia orig.>
Vyberte orientáciu originálu
Skenovanie obojstranných originálov
Zariadenie dokáže automaticky skenovať prednú a zadnú stranu originálov v
podávači.
● Zariadenie nedokáže skenovať obe strany originálov automaticky, keď sú originály vložené na kopírovaciu
dosku.
<Obojstr. originál>
Vyberte položku <Typ kniha> alebo <Typ kalendár>
<Typ kniha>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v rovnakom smere.
<Typ kalendár>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v opačnom smere.
297
Skenovanie
● Informácie o ďalších nastaveniach skenovania nájdete v časti Zreteľné skenovanie(P. 312) alebo
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)(P. 321) .
5
Vyberte <Štart>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa spustí proces ukladania.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba naskenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Dokončiť>.
➠ Spustí sa proces ukladania.
● Nový priečinok sa vytvorí v pamäťovom zariadení USB a naskenovaný dokument sa uloží v danom
priečinku. Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru naskenovaného
dokumentu: znaky SCAN, po ktorých nasleduje štvorciferné číslo.názov prípony súboru. Znakový reťazec
„SCAN“ v názve súboru môže byť nahradený iným ľubovoľným reťazcom znakov ( Konfigurácia názvu
súboru(P. 322) ).
● Ak chcete vždy skenovať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 176)
298
Uloženie často
Skenovanie
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do
zdieľaného priečinka alebo na server FTP
5553-05S
Táto časť opisuje postupy na skenovanie originálov a odoslanie naskenovaných údajov priamo zo zariadenia ich
pripojením k e-mailu alebo ich uložením do zdieľaného priečinka alebo servera FTP.
● Pred odoslaním údajov priamo prostredníctvom e-mailu musíte dokončiť niektoré postupy, napríklad
špecifikáciu nastavení e-mailového servera. Postup nastavenia odosielania e-mailov alebo odosielania
a prijímania internetového faxu I-Fax(P. 86)
● Pred uložením údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP musíte dokončiť určité postupy, napríklad
špecifikovať umiestnenie, do ktorého sa uložia naskenované originály.
Postup nastavenia zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 94)
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania(P. 98)
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
4
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <E-mail> alebo
<Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 289)
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Priame zadanie cieľových umiestnení (odoslanie e-mailom)
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Zadanie z adresára na mobilnom zariadení (odosielanie e-mailov)
Špecifikácia z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam vám umožňuje špecifikovať miesto určenia výberom zo zoznamu
uložených miest určenia alebo pre miesta určenia s menami príjemcov vyhľadaním
podľa mena.
299
Skenovanie
● Pred použitím tejto funkcie musíte uložiť miesta určenia do telefónneho zoznamu.
cieľových umiestnení(P. 184)
Uloženie
● Uložíte zdieľaný priečinok alebo adresu servera FTP z počítača.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 95)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
1
Vyberte položku <Tel. zoznam> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte položku <Komu>.
3
Vyberte register.
4
Register(P. 184)
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadované cieľové umiestnenie a vyberte
položku <Použiť>.
● Ak je cieľové umiestnenie vybraté z ponuky <Tel. zoznam> na obrazovke Domov, počas určovania vybratého
cieľového umiestnenia sa môže zobraziť obrazovka so základnými funkciami pre odoslanie e-mailu alebo
uloženie súboru.
Špecifikácia z čísel kódovanej voľby
Trojciferné čísla (čísla kódovanej voľby) sú priradené adresám v telefónnom
zozname. Môžete špecifikovať adresu jednoduchým zadaním jej čísla kódovanej
voľby.
● Ak chcete použiť čísla kódovanej voľby, cieľové umiestnenie musí byť predtým uložené v telefónnom
zozname. Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
● Uložíte zdieľaný priečinok alebo adresu servera FTP z počítača.
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 95)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
300
Skenovanie
1
Vyberte položku <Kódované vytáčanie> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte <Komu>.
3
Zadajte trojciferné číslo.
● Ak ste zadali neplatnú hodnotu, pomocou tlačidla
ju vymažte.
Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením
● Keď je voľba <Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.> nastavená na <Zap.>, zobrazí sa obrazovka, ktorá zobrazuje
miesto určenia a názov čísla. (Pre skupinovú voľbu sa zobrazia názov miesta určenia a počet miesta
určenia.) Skontrolujte, či je obsah a všetko ostatné v poriadku. Potom vyberte položku <OK>. Ak chcete
špecifikovať iné cieľové umiestnenie, vyberte položku <Zrušiť> a potom znova zadajte trojciferné číslo
kódovanej voľby.
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 420)
Priame zadanie cieľových umiestnení (odoslanie e-mailom)
V prípade cieľového umiestnenia, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, ho špecifikujte zadaním emailovej adresy.
1
Vyberte položku <Použiť klávesnicu> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Zadajte e-mailovú adresu a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
Špecifikácia cieľových umiestnení v serveri LDAP
Ak je vo vašej kancelárii nainštalovaný server LDAP, cieľové umiestnenie môžete
špecifikovať použitím informácií v serveri. Získajte prístup k serveru LDAP
prostredníctvom zariadenia, vyhľadajte vhodnú informáciu o používateľovi a
špecifikujte ju ako cieľové umiestnenie.
301
Skenovanie
● Najprv musíte špecifikovať nastavenia na pripojenie k serveru LDAP.
LDAP(P. 64)
Uloženie serverov
1
Vyberte položku <Server LDAP> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Vyberte server LDAP, ktorý používate.
3
Vyberte podmienky vyhľadania informácií o používateľovi.
● Dostupné podmienky pre vyhľadanie cieľových umiestnení sú mená, faxové čísla, e-mailové adresy, názvy
organizácií a názvy oddelení.
4
Zadajte reťazec znakov hľadaného cieľa a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 135) .
● Ak chcete špecifikovať viacero podmienok vyhľadávania, opakujte kroky 3 a 4.
5
Vyberte <Metóda vyhľadávania>.
6
Vyberte podmienky zobrazenia výsledkov hľadania.
<Použitie všetkých podmienok nižšie>
Vyhľadá a zobrazí používateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyhľadávania špecifikované v krokoch 3 a 4.
<Použitie niektorých podm. nižšie>
Ak sa nájdu používatelia spĺňajúci aspoň jedno kritérium špecifikované v krokoch 3 a 4, všetci sa zobrazia.
7
Vyberte <Spustiť vyhľadáv.>.
➠ Zobrazia sa používatelia spĺňajúci vaše podmienky vyhľadávania.
● Keď sa po výbere položky <Spustiť vyhľadáv.> overovacie okno, zadajte meno používateľa zariadenia a
heslo uložené v serveri LDAP. Potom vyberte položku <Použiť>. Uloženie serverov LDAP(P. 64)
302
Skenovanie
8
Začiarknite začiarkavacie políčko pre používateľa, ktorého chcete špecifikovať ako
cieľové umiestnenie, a vyberte položku <Použiť>.
Zadanie z adresára na mobilnom zariadení (odosielanie e-mailov)
Ciele môžete zadať z adresára v mobilnom zariadení.
Než túto funkciu začnete používať
● Na svojom mobilnom zariadení si musíte nainštalovať „Canon PRINT Business“.
pomocou aplikácií(P. 342)
● Položku <Pripojiť adresár mobil. zariadení> na zariadení nastavte na <Zap.>.
mob. zariad.>(P. 568)
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na karte <Určiť miesto urč.>.
2
Pripojte sa k mobilnému zariadeniu.
3
Adresu z mobilného zariadenia pošlite do zariadenia.
Používanie stroja
<Pripojiť adresár
Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 335)
● Informácie o fungovaní na strane mobilného zariadenia nájdete v časti „Pomocník pre Canon PRINT
Business“.
● Informácie zadané na strane mobilného zariadenia, ako napríklad predmet, správa a názov súboru, sa
môžu odoslať aj do zariadenia.
4
Keď sa na displeji zariadenia zobrazí hlásenie, vyberte položku <OK>.
Ak sa zobrazí obrazovka, na ktorej je už špecifikované cieľové umiestnenie
● Odoslanie sa môže vykonať len do cieľových umiestnení, ktoré nie sú obmedzené. Ak chcete uskutočniť
odoslanie do iných cieľových umiestnení, musíte nakonfigurovať nastavenia overenia funkcie odoslania
tak, aby prenos nebol obmedzený. Podrobnosti získate od správcu. Overenie servera LDAP(P. 376)
Špecifikácia cieľových umiestnení zo záznamov prenosu
● Môžete vyvolať aj predtým použité cieľové umiestnenia.
Vyvolanie predtým použitých nastavení na
odoslanie/uloženie (vyvolanie nastavení)(P. 323)
Uloženie naskenovaných údaje do zdieľaného priečinka alebo servera FTP
● Môžete špecifikovať len jedno cieľové umiestnenie.
303
Skenovanie
5
Pri odoslaní e-mailu špecifikujte podľa potreby viacero cieľových umiestnení vrátane
cieľových umiestnení kópie (Cc) a skrytej kópie (Bcc).
● Vyberte spôsob použitý na špecifikovanie cieľových umiestnení na karte <Určiť miesto urč.>. Potom
špecifikujte cieľové umiestnenie.
● Ak ste vybrali položku <Server LDAP> alebo <Špecifikovať seba ako miesto určenia>, cieľové umiestnenie je
špecifikované v poli <Komu>.
● Adresy <Kópia> a <Skrytá kópia> možno vybrať len pomocou položky <Tel. zoznam> alebo <Kódované
vytáčanie>.
Ak chcete zmazať miesta určenia
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete skupinu, vyberte položky <Detaily>
umiestnenia uložené v skupine.
3
6
<Miesto určenia>. Môžete zobraziť cieľové
Vyberte <Áno>.
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Výber formátu súboru
Špecifikácia orientácie originálu
Skenovanie obojstranných originálov
Špecifikovanie veľkosti skenovania originálu
Môžete špecifikovať veľkosť skenovania originálu.
Vyberte položku <Veľkosť skenu> na karte <Nastavenia odosielania>
304
Vyberte veľkosť originálu
Skenovanie
Výber formátu súboru
Môžete vybrať formát súboru, do ktorého sa originály naskenujú z formátov PDF,
JPEG a TIFF. V prípade súboru PDF môžete vybrať možnosť Kompaktné PDF, ktoré
redukuje veľkosť údajov alebo formát PDF, ktorý umožňuje textové vyhľadávanie
obsiahnutím textových údajov naskenovaných metódou OCR (optické rozpoznanie
znakov). Môžete vytvoriť aj súbor PDF so zlepšeným zabezpečením pomocou
šifrovania údajov alebo pridaním podpisu. Zvýšenie bezpečnosti elektronických
súborov(P. 318)
Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
Vyberte formát súboru
● Ak vyberiete v položke <Formát súboru> formát JPEG a pokúsite sa naskenovať originál z kopírovacej
dosky, naskenujete iba jednu stranu. Ak chcete naskenovať naraz viacstranové originály, použite
podávač. Každá strana originálu sa uloží ako samostatný súbor. Ak vyberiete formát TIFF alebo PDF,
môžete skenovať viacstranové originály z kopírovacej dosky alebo z podávača. V tomto prípade
môžete špecifikovať v položke Rozdelenie súboru PDF na strany(P. 305) alebo Rozdelenie
súboru TIFF na strany(P. 305) , či sa má originál uložiť ako jeden súbor alebo každá strana ako
samostatný súbor.
● Položka <PDF (kompakt.)> a <PDF (kompakt./OCR)> skomprimuje fotografie a ilustrácie v origináloch
viac ako položka <PDF> a <PDF (OCR)>. Súbor bude menší, ale kvalita obrazu niektorých originálov
alebo počet originálov, ktoré sa dajú naskenovať naraz, sa môže znížiť.
● V položke <PDF (kompakt./OCR)> a <PDF (OCR)> môžete nakonfigurovať nastavenia, aby zariadenie
počas skenovania automaticky zistilo smer originálu podľa smeru textu načítaného funkciou OCR.
<Nastavenia OCR (vyhľadávanie v texte)>(P. 516)
◼ Rozdelenie súboru PDF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor PDF alebo vytvoriť samostatný
súbor PDF pre každú stranu. Toto nastavenie možno nakonfigurovať pre každý formát PDF.
Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania> <Nastaviť podrob. pre PDF>
Vyberte formát súboru PDF <Rozdeliť na strany> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
◼ Rozdelenie súboru TIFF na strany
Špecifikujte, čí chcete skonvertovať originál s viacerými stranami na jeden súbor TIFF alebo vytvoriť samostatný
súbor TIFF pre každú stranu.
305
Skenovanie
Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
<Rozdeliť na strany> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
Špecifikácia orientácie originálu
Môžete špecifikovať orientáciu na výšku alebo na šírku.
Vyberte položku <Orientácia orig.> na karte <Nastavenia odosielania>
originálu
Vyberte orientáciu
Skenovanie obojstranných originálov
Zariadenie dokáže automaticky skenovať prednú a zadnú stranu originálov v
podávači.
● Zariadenie nedokáže skenovať obe strany originálov automaticky, keď sú originály vložené na kopírovaciu
dosku.
Vyberte položku <Obojstr. originál> na karte <Nastavenia odosielania>
Vyberte položku <Typ
kniha> alebo <Typ kalendár>
<Typ kniha>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v rovnakom smere.
<Typ kalendár>
Vyberte originály, na ktorých sú obrazy na prednej a zadnej strane v opačnom smere.
306
Skenovanie
● Informácie o ďalších nastaveniach skenovania nájdete v časti Zreteľné skenovanie(P. 312) alebo
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)(P. 321) .
● V prípade e-mailu môžete podľa potreby špecifikovať predmet, správu, adresu pre odpoveď a prioritu.
Špecifikácia e-mailových nastavení(P. 326)
7
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa spustí proces odosielania alebo ukladania.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ Spustí sa proces odosielania alebo ukladania.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie súborov> alebo <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
Názov súboru odoslaného dokumentu
● Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru odoslaného dokumentu: číslo
správy komunikácie (štyri číslice)_dátum a čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice).názov prípony
súboru. Pred názov súboru môže byť pridaný ľubovoľný reťazec znakov (
Konfigurácia názvu
súboru(P. 322) ).
Ak nastane chyba odoslania e-mailu
Niekedy sa odošlú chybové hlásenia na e-mailovú adresu nastavenú v zariadení. Ak to nezmeníte, môže to mať
za následok nedostatočnú zostávajúcu kapacitu poštovej schránky v závislosti od poštového servera. Odporúča
sa pravidelne vyprázdňovať poštovú schránku.
Vyprázdnenie poštovej schránky
● Po vyprázdnení poštovej schránky sa odstránia všetky e-maily v poštovej schránke servera. Keď
špecifikujete e-mailové konto, ktoré zvyčajne používate, najprv skontrolujte, či nie je potrebné ponechať si
ktorýkoľvek e-mail v poštovej schránke.
307
Skenovanie
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
(Vzdialeného UR)(P. 432)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
(P. 433)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na položku [Clear] v ponuke [Clear Mail Box].
5
Prečítajte si zobrazenú správu a kliknite na tlačidlo [OK].
Spustenie Remote UI
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
[E-Mail/I-Fax Settings].
➠ E-mail sa odstráni z poštovej schránky.
● Ak chcete vždy skenovať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 176)
308
Uloženie často
Skenovanie
Zrušenie odosielania dokumentov
5553-05U
Ak chcete zrušiť odosielanie dokumentov ihneď po výbere položky <Štart>, vyberte položku <Zrušiť> na displeji alebo
. Odosielanie dokumentov môžete zrušiť aj po kontrole stavu odoslania.
stlačte tlačidlo
◼ Výberom položky <Zrušiť> zrušíte operáciu
◼ Stlačením tlačidla
zrušíte operáciu
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Originály sa naskenovali a čakajú na spracovanie. Vyberte dokument na zrušenie a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Skontrolujte stav prenosu pred zrušením
<Monitor stavu>
<Áno>
<Úloha VYS.>
Vyberte dokument na karte <Stav úlohy VYS.>
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály(P. 310)
309
<Zrušiť>
Skenovanie
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály
5553-05W
Môžete skontrolovať stav a výpis pre skenované originály odoslané priamo zo zariadenia.
● Keď je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať výpisy pre
odoslané dokumenty. <Zobraziť výpis úloh>(P. 598)
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte <Úloha VYS.>.
3
Skontrolujete stavy a výpisy pre odoslané dokumenty.
Ak chcete skontrolovať stavy pre odoslané dokumenty
1
Na karte <Stav úlohy VYS.> vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Ak ste špecifikovali viac miest určenia, počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete skontrolovať detaily špecifikovaných viacerých cieľových umiestnené, vyberte položku
<Miesto určenia>.
Ak chcete skontrolovať výpisy pre odoslané dokumenty
1
Na karte <Výpis úlohy VYS.> vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom odoslaní dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak odoslanie dokumentu zlyhala kvôli
jeho zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa položka <Chyba>.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
310
Skenovanie
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti
„Riešenie problémov (FAQ)“.
Registrácia cieľa odoslaného dokumentu do adresára
● V prípade dokumentu odoslaného do cieľa, ktorý nie je zaregistrovaný v adresári, môžete tento cieľ
zaregistrovať do adresára výberom položky <Uložiť do adresára> na obrazovke s podrobnosťami.
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 642)
311
Skenovanie
Zreteľné skenovanie
5553-05X
Pri vytváraní súborov pre brožúry, ktoré obsahujú veľa obrázkov alebo správ písaných ceruzkou, môžete upraviť sýtosť
a jas, aby ste dosiahli lepšiu kvalitu obrazu.
Nastavenie kvality
obrazu(P. 313)
Nastavenie sýtosti(P. 314)
312
Nastavenie ostrosti pri skenovaní
(Ostrosť)(P. 315)
Skenovanie
Nastavenie kvality obrazu
5553-05Y
V závislosti od typu originálu môžete vybrať kvalitu obrazu pre skenovanie, napríklad
dokumenty obsahujúce iba text, dokumenty s tabuľkami a grafmi alebo fotografie
časopisov.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Typ originálu>
Vyberte typ originálu.
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor>
položku <Typ originálu> na karte <Nastavenia odosielania> Vyberte typ originálu
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
313
Vyberte
Skenovanie
Nastavenie sýtosti
5553-060
Môžete nastaviť sýtosť skenu, ak sú v origináli príliš svetlé alebo tmavé texty alebo
obrázky.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Sýtosť>
Upravte sýtosť
<Použiť>
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor>
položku <Sýtosť> na karte <Nastavenia odosielania> Upravte sýtosť <Použiť>
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť)(P. 315)
314
Vyberte
Skenovanie
Nastavenie ostrosti pri skenovaní (Ostrosť)
5553-061
Môžete upraviť ostrosť obrazu. Zvýšte ostrosť na zostrenie rozmazaného textu a čiar
alebo znížte ostrosť na vylepšenie vzhľadu fotografií v časopise.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Ostrosť>
Upravte ostrosť
<Použiť>
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor> Vyberte
položku <Ostrosť> na karte <Nastavenia odosielania> Upravte ostrosť <Použiť>
Príklad: Ak chcete zostriť text a čiary písané ceruzkou
Príklad: Ak chcete zlepšiť vzhľad fotografií v časopise
315
Skenovanie
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
Nastavenie sýtosti(P. 314)
316
Skenovanie
Užitočné funkcie skenovania
5553-062
Zariadenie je vybavené mnohými užitočnými funkciami. Napríklad takými, ktoré dokážu vytvoriť zabezpečené súbory
PDF, aby sa zabránilo ich manipulácii, a takými, ktoré dokážu znova odosielať údaje do vopred špecifikovaných
cieľových umiestnení.
Zvýšenie bezpečnosti
elektronických súborov(P. 318)
Nastavenie vyváženia medzi
veľkosťou súboru a kvalitou obrazu
(Veľkosť údajov)(P. 321)
Vyvolanie predtým použitých
nastavení na odoslanie/uloženie
(vyvolanie nastavení)(P. 323)
Špecifikácia e-mailových
nastavení(P. 326)
317
Konfigurácia názvu
súboru(P. 322)
Skenovanie
Zvýšenie bezpečnosti elektronických súborov
5553-063
Digitálne súbory sú zraniteľné z hľadiska bezpečnosti, pretože ich možno ľahko
prehliadať alebo s nimi manipulovať bez zanechania stopy. Pri skenovaní dôležitých
dokumentov môžete prijať vhodné opatrenia, ako je šifrovanie údajov a pridanie
podpisu zariadenia na zvýšenie bezpečnosti.
Šifrovanie súboru PDF(P. 318)
Pridanie podpisu zariadenia(P. 319)
● Šifrovanie a podpis zariadenia sú k dispozícii len pre súbory PDF.
● Šifrovanie aj podpis zariadenia možno použiť súčasne.
Šifrovanie súboru PDF
Môžete zašifrovať a odoslať alebo uložiť súbor PDF nastavením hesla pri skenovaní originálov. Nastavenie hesla
pomáha znižovať riziko prehliadania alebo úpravy súboru PDF inými osobami.
1
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
2
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <Pamäť USB>,
<E-mail> alebo <Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 289)
● Ak vyberiete položku <Pamäť USB>, prejdite na krok 4.
3
4
V prípade potreby špecifikujte cieľové umiestnenie a nastavenia skenovania.
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Prejdite na časť <Nastaviť podrob. pre PDF>.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
● Vyberte <Formát súboru>
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Odoslanie e-mailu/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP
● Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
5
Vyberte typ formátu PDF.
● Môžete špecifikovať, či chcete povoliť šifrovanie každého formátu PDF.
318
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Skenovanie
6
Vyberte <Šifrovanie>.
7
Vyberte úroveň šifrovania.
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
Zašifrujete súbor v 128-bitovom prostredí, ktorý možno otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat 7.0 alebo
novšieho.
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>
Zašifrujete súbor v 256-bitovom prostredí, ktorý možno otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat 10.0.
● Položku <Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES> možno zmeniť na položku <Acrobat 9.0 alebo
ekvivalent/256-bitové AES> s rôznou verziou kompatibility. <Nast. 256-bit. AES (šif. PDF)>(P. 517)
8
Zadajte heslo šifrovania a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
9
10
Zadávanie textu(P. 135) .
Zadajte rovnaké heslo a vyberte položku <Použiť>.
Vyberte položku <Použiť>.
Pridanie podpisu zariadenia
Skonvertujete naskenovaný originál na súbor PDF s podpisom zariadenia. Podpis zariadenia slúži na rovnaký účel ako
zapečatenie alebo podpísanie dokumentu, Môže sa použiť na kontrolu miesta vytvorenia súboru a overenie, či bol
dokument sfalšovaný alebo sfalšovaný po pripojení podpisu. Ak chcete priradiť podpis zariadenia do súboru PDF,
budete musieť vopred vygenerovať kľúč a certifikát pre podpis zariadenia. Generovanie kľúča podpisu
zariadenia(P. 430)
1
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
2
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <Pamäť USB>,
<E-mail> alebo <Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 289)
● Ak vyberiete položku <Pamäť USB>, prejdite na krok 4.
319
Skenovanie
3
4
V prípade potreby špecifikujte cieľové umiestnenie a nastavenia skenovania.
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Prejdite na časť <Nastaviť podrob. pre PDF>.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
● Vyberte <Formát súboru>
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Odoslanie e-mailu/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP
● Vyberte položku <Formát súboru> na karte <Nastavenia odosielania>
5
Vyberte typ formátu PDF.
● Môžete špecifikovať, či chcete povoliť šifrovanie každého formátu PDF.
6
Vyberte <Digitálne podpisy>.
7
Vyberte <Vľavo hore>.
8
Vyberte položku <Použiť>.
320
<Nastaviť podrob. pre PDF>.
Skenovanie
Nastavenie vyváženia medzi veľkosťou súboru a
kvalitou obrazu (Veľkosť údajov)
5553-064
Pri konverzii naskenovaných originálov do formátu JPEG môžete určiť kompresný
pomer súboru. Možnosť <Malá: priorita pamäte> zvyšuje kompresný pomer oproti
štandardu na vytvorenie menších súborov s nižšou kvalitou obrazu. Na druhej strane
možnosť <Veľká: priorita kvality obr.> znižuje kompresný pomer oproti štandardným
väčším súborom s vyššou kvalitou obrazu.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Veľkosť dát>
Špecifikujte nastavenie
Odoslanie údajov e-mailom alebo uloženie údajov na server
<Skenovať> Špecifikujte cieľové umiestnenia v položke <E-mail>/<Súbor>
<Veľkosť dát> na karte <Nastavenia odosielania> Špecifikujte nastavenie
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
321
Vyberte položku
Skenovanie
Konfigurácia názvu súboru
5553-065
Môžete zadať ľubovoľný reťazec znakov, ktorý sa má použiť v názve súboru
naskenovaného dokumentu.
Uloženie údajov do pamäťového zariadenia USB
Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru: ľubovoľný reťazec znakov +
štvorciferný názov prípony súboru.
<Skenovať>
<Pamäť USB>
<Názov súboru>
Zadajte reťazec znakov
<Použiť>
Odoslanie údajov e-mailom, faxom I-Fax alebo uloženie údajov na server
Na základe nasledujúceho formátu sa automaticky priradí názov súboru: ľubovoľný znak string_communication
číslo správy komunikácie (štyri číslice)_dátum a čas odoslania_číslo dokumentu (tri číslice).názov prípony súboru.
<Skenovať> Špecifikujte miesta určenia v ponuke <E-mail>/<I-fax>/<Súbor>
<Názov súboru> na karte <Nastavenia odosielania> Zadajte reťazec znakov
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
322
Vyberte položku
<Použiť>
Skenovanie
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/
uloženie (vyvolanie nastavení)
5553-066
Môžete vybrať cieľové umiestnenie z posledných cieľových umiestnení. Keď
špecifikujete predtým použité cieľové umiestnenie, zariadenie nastaví aj rovnaké
nastavenia skenovania, napríklad sýtosť, akú ste použili pri poslednom odoslaní
dokumentov do daného cieľového umiestnenia.
● Keď je voľba <Obmedziť opät. odosl. z výpisu> nastavená na <Zap.>, nemôžete použiť túto funkciu.
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení(P. 420)
● Vypnutím stroja alebo nastavením <Obmedziť nové miesta určenia> na <Zap.> zmažete minulé miesta
určenia a deaktivujete túto funkciu. Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno
špecifikovať(P. 420)
● Keď pomocou tejto funkcie špecifikujete miesto určenia, zmažú sa všetky miesta určenia, ktoré ste už
špecifikovali.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137)
3
Na obrazovke so základnými funkciami skenovania vyberte položku <E-mail>, <I-fax>
alebo <Súbor>. Obrazovka so základnými funkciami skenovania(P. 289)
4
Vyberte položku <Nastavenia vyvolania> na karte <Určiť miesto urč.>.
5
Vyberte cieľové umiestnenie.
● Pri prenose do viacerých cieľových umiestnení sa vo výpise zobrazí len adresa špecifikovaná pre prvý prenos,
ale špecifikované sú všetky cieľové umiestnenia.
323
Skenovanie
➠ Špecifikuje sa vybraté miesto určenia a jeho nastavenia skenovania. Pred odoslaním môžete zmeniť aj
nastavenia.
Ak chcete odstrániť cieľové umiestnenia (e-mail/I-Fax)
Ak ste špecifikovali viacero cieľových umiestnení, môžete ich podľa potreby zmazať.
1
Vyberte <Potvrdiť miesto urč.>.
2
Začiarknite začiarkavacie políčko pre cieľové umiestnenie, ktoré sa má odstrániť, a vyberte položku
<Odstrán. z m. urč.>.
● Ak vyberiete začiarkavacie políčko Skupina, cieľové umiestnenia v skupine môžete zobraziť výberom
položiek <Detaily> <Miesto určenia>.
3
6
Vyberte <Áno>.
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa spustí proces odosielania alebo ukladania.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Spust. odosiel.>.
324
Skenovanie
➠ Spustí sa proces odosielania alebo ukladania.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie súborov> alebo <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
325
Skenovanie
Špecifikácia e-mailových nastavení
5553-067
Pri pripojené naskenovaných originálov k e-mailu môžete špecifikovať predmet,
správu, adresu pre odpoveď a prioritu e-mailu pred odoslaním.
1
Vložte originály.
2
Vyberte položku <Skenovať> na obrazovke Domov.
Vkladanie originálov(P. 139)
Obrazovka Domov(P. 126)
● Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, špecifikujte meno používateľa, heslo a overovací server.
Prihlásenie sa vo funkcii Overené odosielanie(P. 137) .
3
Na obrazovke Základné funkcie skenovania vyberte položku <E-mail>.
so základnými funkciami skenovania(P. 289)
4
Obrazovka
Podľa potreby špecifikujte cieľové umiestnenie a nakonfigurujte nastavenia
skenovania. Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
5
Podľa potreby špecifikujte predmet, správu, adresu pre odpoveď a prioritu e-mailu.
Ak chcete špecifikovať predmet/správu
1
Vyberte položku <Predmet/správa> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte <Predmet>.
3
Zadajte predmet a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
4
Vyberte položku <Správa>.
5
Zadajte správu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte položku <Použiť>.
Zadávanie textu(P. 135) .
Ak chcete špecifikovať adresu pre odpoveď
Špecifikujte adresu pre odpoveď, ak chcete oznámiť prijímateľovi e-mailovú adresu, ktorá je iná ako adresa
pre odpoveď v zariadení. Vyberte cieľovú adresu pre odpoveď z cieľových umiestnení uložených v telefónnom
326
Skenovanie
zozname a špecifikujte ju. Ak cieľové umiestnenie nebolo uložené v telefónnom zozname, pozrite si časť
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184) .
1
Vyberte položku <Odpoveď pre> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte <Špecifikovať z telefónneho zoznamu>.
3
Začiarknite začiarkavacie políčko pre požadovanú adresu pre odpoveď a vyberte položku <Použiť>.
Ak chcete špecifikovať prioritu
1
Vyberte položku <Priorita> na karte <Nastavenia odosielania>.
2
Vyberte úroveň priority.
6
Vyberte <Štart>.
● Ak je zobrazená obrazovka <Potvrdiť miesto urč.>, skontrolujte, či je cieľové umiestnenie správne. Potom
vyberte položku <Spustiť skenovanie>.
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
<Áno>.
● Ak ho chcete zrušiť, vyberte položky <Zrušiť>
Zrušenie odosielania dokumentov(P. 309)
Pri vkladaní originálov do podávača v kroku 1
Po dokončení skenovania sa odošlú e-maily.
Pri vkladaní originálov na kopírovaciu dosku v kroku 1
Po dokončení skenovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (okrem prípadu, ak ste ako formát súboru
vybrali formát JPEG).
1
Ak existujú ďalšie strany originálov na skenovanie, vložte ďalší originál na kopírovaciu dosku a vyberte
položku <Skenovať ďalšie>.
● Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých strán.
● Keď treba skenovať iba jednu stranu, prejdite na ďalší krok.
2
Vyberte <Spust. odosiel.>.
➠ E-maily sa odoslali.
Keď sa zobrazí obrazovka <Overovanie SMTP>
● Zadajte meno používateľa a heslo a vyberte položku <Použiť>.
● Ak chcete vždy skenovať s rovnakými nastaveniami:
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
● Ak chcete uložiť kombináciu nastavení, ktoré sa majú v prípade potreby použiť:
používaných nastavení(P. 176)
● Ak chcete špecifikovať meno odosielateľa e-mailu:
Uloženie často
<Registrovať názov jednotky>(P. 566)
327
Skenovanie
ODKAZY
Kontrola stavu a výpisu pre skenované originály(P. 310)
328
Skenovanie
Používanie počítača na skenovanie (Vzdialené
skenovanie)
5553-068
Ak chcete skenovať počítača, použite nástroj MF Scan Utility alebo aplikáciu, napríklad aplikáciu na spracovanie obrazu
alebo textu. Ak použijete ovládač ScanGear MF dodaný so zariadením, môžete nakonfigurovať pokročilé nastavenia
skenovania ( Používanie ovládača ScanGear MF(P. 332) ).
● Pri použití zariadenia s pripojením USB pred skenovaním ukončite režim spánku.
spánku(P. 182)
Vstup do režimu
Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility
MF Scan Utility je aplikácia dodaná so zariadením, ktorá umožňuje skenovať dokumenty
alebo obrázky do počítača. Skenované údaje môžete presmerovať do určenej aplikácie
alebo pripojiť k e-mailovej správe. Ďalšie informácie získate po kliknutí na položku
[Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
● Ak používate systém macOS, pozrite si príručky k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej
lokalite online príručky.
Skenovanie pomocou aplikácie
Môžete skenovať obrazy pomocou aplikácie, ako je aplikácia na spracovanie
obrazu alebo textu, a obrazy môžete načítať priamo do aplikácie. Na skenovanie
nemusíte spustiť ďalšiu aplikáciu. Skenovanie dokumentov z
aplikácie(P. 330)
329
Skenovanie
Skenovanie dokumentov z aplikácie
5553-069
Originály môžete skenovať z aplikácii, ako je softvér na spracovanie obrazu alebo
textu. Naskenovaný obraz sa priamo nahrá do aplikácie a umožňuje vám ihneď
upraviť alebo spracovať obraz. Nasledujúci postup sa v závislosti od aplikácie líši.
● Aplikácia musí byť kompatibilná so štandardom TWAIN alebo WIA*. Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie aplikácie.
*TWAIN
je štandard na pripojenie zariadení na obrazový vstup, napríklad skenery, s počítačmi. WIA je funkcia, ktorá je
štandardne integrovaná v systéme Windows.
1
Vložte originály.
Vkladanie originálov(P. 139)
● V závislosti od aplikácie sa druhý alebo následné originály nemusia naskenovať alebo sa môže zobraziť
chybové hlásenie. V takom prípade vložte a naskenujte originály po jednom.
● Keď je položka <Automaticky online> nastavená na možnosť <Vyp.>, musíte vybrať položku <Skenovať>
<Vzdialený skener> na obrazovke Domov, aby zariadenie prešlo do stavu online.
<Automaticky
online>(P. 515)
2
Vyberte v aplikácii príkaz na spustenie skenovania.
● Proces výberu príkazu spustenia skenovania sa líši v závislosti od aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v
návode na používanie aplikácie.
3
Vyberte ovládač skenovania pre toto zariadenie.
● Vyberte položku ScanGear MF alebo WIA. Ak vyberiete ovládač ScanGear MF, môžete konfigurovať pokročilé
nastavenia skenovania.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania.
5
Kliknite na [Skenovať].
➠ Spustí sa skenovanie originálov.
● Po dokončení skenovania sa naskenovaný obraz prepošle do aplikácie.
Ako používať ovládač ScanGear MF
● Kliknite na tlačidlo
na obrazovke ScanGear MF a pozrite si pomocníka.
330
Skenovanie
ODKAZY
Používanie ovládača ScanGear MF(P. 332)
331
Skenovanie
Používanie ovládača ScanGear MF
5553-06A
ScanGear MF je ovládač skenera dodaný so zariadením. Ovládač ScanGear MF
môžete použiť na konfiguráciu pokročilých nastavení skenovania počas skenovania.
Spôsob spustenia ovládača ScanGear MF sa líši v závislosti od spôsobu skenovania z
počítača.
Spustenie z nástroja MF Scan Utility
Pri skenovaní z nástroja MF Scan Utility kliknite na položku [ScanGear], aby sa spustil ovládač ScanGear MF.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na položku [Pokyny] v nástroji MF Scan Utility.
● Ak používate systém macOS, pozrite si príručky k príslušným ovládačom alebo softvéru na webovej
lokalite online príručky.
Spustenie z aplikácie
Ak chcete skenovať z aplikácií, napríklad softvér na spracovanie obrazu alebo textu, vyberte ovládač ScanGear
MF ako ovládač skenera. Skenovanie dokumentov z aplikácie(P. 330)
Funkcie ovládača ScanGear MF
● Zobrazenie náhľadu obrazu pred jeho skenovaním
● Špecifikácia oblasti skenovania
● Nastavenie podrobnej kvality obrazu
Ako používať ovládač ScanGear MF
● Kliknite na tlačidlo
na obrazovke ScanGear MF a pozrite si pomocníka.
332
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ............................................................................................... 334
Spojenie s mobilnými zariadeniami ................................................................................................................. 335
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN) ........................................... 336
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu) .............................................................................................. 338
Používanie stroja pomocou aplikácií ............................................................................................................... 342
Používanie technológie AirPrint ....................................................................................................................... 344
Tlač pomocou technológie AirPrint ............................................................................................................... 349
Skenovanie pomocou technológie AirPrint ................................................................................................... 352
Faxovanie pomocou technológie AirPrint ..................................................................................................... 354
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint ................................................................................................. 356
Používanie služby Google Cloud Print .............................................................................................................. 357
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača ..................................................................................... 359
333
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5553-06C
Prepojenie zariadenia s mobilnými zariadeniami, ako sú smartfóny a tablety, umožňuje požiť vhodnú aplikáciu na tlač
alebo iné operácie. Navyše môžete ovládať zariadenie prostredníctvom mobilných zariadené pomocou diaľkového
ovládania a potvrdiť tak stav tlače a zmeniť nastavenia zariadenia.
Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 335)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 338)
Používanie stroja pomocou aplikácií(P. 342)
Používanie technológie AirPrint(P. 344)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 357)
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača(P. 359)
● V závislosti od mobilného zariadenia nemusí zariadenie fungovať správne.
● Ak je položka [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] alebo [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
povolená v politike zabezpečenia (
AirPrint.
Politika zabezpečenia(P. 448) ), môžete použiť služby Mopria® alebo
334
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Spojenie s mobilnými zariadeniami
5553-06E
Existujú dve metódy používané na prepojenie mobilného zariadenia so zariadením: pripojenie prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN a bezdrôtová komunikácia a priame prepojenie so zariadením. Vyberte spôsob
pripojenia v súlade s komunikačným prostredím a zariadením, ktoré používate. Komunikujte s mobilnými zariadeniami
z ponuky <Mobilný portál> ( Obrazovka Domov(P. 126) ).
◼ Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN
Podobne ako pri pripojení počítača k zariadeniu pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN. Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
(P. 336)
◼ Priame pripojenie
Priamo pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu bezdrôtovo bez použitia bezdrôtovej siete LAN. Je možné okamžite
pripojiť sa k zariadeniu bezdrôtovo aj mimo prostredia bezdrôtovej siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 338)
335
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej
siete LAN (Pripojenie LAN)
5553-06F
Ak je bezdrôtový smerovač LAN pripojený k sieti, ku ktorej je pripojené zariadenie, komunikáciu s mobilným
zariadením môžete nadviazať prostredníctvom bezdrôtového smerovača LAN rovnakým spôsobom ako v prípade
počítača. Informácie o spôsobe pripojenia mobilného zariadenia k smerovaču bezdrôtovej siete LAN nájdete
v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich výrobcu. Pripojte zariadenie k smerovaču
prostredníctvom káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN. Nastavenie sieťového prostredia(P. 15)
● Ak chcete vykonať postupy uvedené nižšie, použite adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
● Vyberte položku <Pripojenie LAN> a pokračujte v postupe, ak sa zobrazila obrazovka <Priame pripojenie> po
výbere položky <Mobilný portál> v postupe uvedenom nižšie.
● Informácie o operačných systémoch kompatibilných s aplikáciou Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavenia a používania nájdete v Pomocníkovi aplikácie alebo na webovej stránke spoločnosti Canon
(https://global.canon/gomp/).
◼ Manuálne pripojenie
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
2
Pripojte sa z mobilného zariadenia k adrese IP zobrazenej na obrazovke.
Obrazovka Domov(P. 126)
◼ Pripojenie pomocou kódu QR
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Kód QR>.
3
4
Obrazovka Domov(P. 126)
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 342)
Používanie stroja
Použitím mobilného zariadenia prečítajte kód QR zobrazený na obrazovke.
336
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Pripojenie pomocou funkcie NFC (Android)
Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je položka <Použiť NFC> nastavená na možnosť <Zap.>.
NFC>(P. 598)
1
2
3
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 342)
<Použiť
Používanie stroja
Povoľte nastavenia NFC mobilného zariadenia.
Presuňte mobilné zariadenie bližšie k značke NFC zariadenia.
panel(P. 115)
337
Ovládací
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
1660-068
5553-06H
Dokonca aj v prostredí bez bezdrôtového smerovača siete LAN použitie režimu prístupového bodu, ktoré priamo
bezdrôtovo pripojí mobilné zariadenie k zariadeniu, umožňuje pripojiť mobilné zariadenie k zariadeniu bez náročných
nastavení.
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 338)
Priame pripojenie(P. 339)
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Nadviažte pripojenie pomocou režimu prístupového bodu v nasledujúcom poradí.
Skontrolujte nastavenia siete zariadenia.
● Nastavte adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
Príprava mobilného zariadenia
● Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej
sieti.
Uveďte zariadenie do stavu pohotovostného režimu pripojenia.
● <Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.>
položku <Použiť priame pripojenie> na možnosť <Zap.>.
Nastavte
Špecifikácia časovej hodnoty do automatického ukončenia
● Môžete špecifikovať čas na automatické odpojenie, ak je aktivované priame pripojenie.
pripojenie ukončené>(P. 478)
<Priame
Pripojenie viacerých mobilných zariadení naraz
● Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID zariadenia a sieťový kľúč.
bodu>(P. 478)
338
<Nastavenia režimu prístupového
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Canon PRINT Business
● Informácie o operačných systémoch kompatibilných s aplikáciou Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavenia a používania nájdete v Pomocníkovi aplikácie alebo na webovej stránke spoločnosti Canon
(https://global.canon/gomp/).
Priame pripojenie
● Vytvorenie pripojenia zariadenia a mobilného zariadenia môže chvíľu trvať.
◼ Manuálne pripojenie
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
3
4
Vyberte <Pripojiť>.
Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete z mobilného zariadenia pomocou
informácií o identifikátore SSID a sieťovom kľúči, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
◼ Pripojenie pomocou kódu QR
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 126)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
Vyberte <Pripojiť>.
3
Vyberte <Kód QR>.
4
5
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 342)
Používanie stroja
Použitím mobilného zariadenia prečítajte kód QR zobrazený na obrazovke.
339
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
6
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
◼ Pripojenie pomocou funkcie NFC (Android)
Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je položka <Použiť NFC> nastavená na možnosť <Zap.>.
NFC>(P. 598)
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
<Použiť
Obrazovka Domov(P. 126)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
3
4
5
6
Vyberte <Pripojiť>.
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 342)
Používanie stroja
Povoľte nastavenia NFC mobilného zariadenia.
Presuňte mobilné zariadenie bližšie k značke NFC zariadenia.
panel(P. 115)
Ovládací
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
● Vyberte položku <Inf. o pripojení> na obrazovke <Priame pripojenie> a skontrolujte pripojené mobilné
zariadenie.
● Ak sa <Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča> nastaví na <Zap.>, nie je potrebné vykonať operáciu výberom
<Pripojiť>. <Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča>(P. 479)
340
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti
od mobilného zariadenia, ktoré používate.
● Ak sa nevykoná bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia v priebehu 5 minút počas zobrazenia
identifikátora SSID a sieťového kľúča, pohotovostný stav pripojenia sa ukončí.
● Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom
priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
● Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
● Ak zariadenie používate s bezdrôtovou sieťou LAN, pri použití priameho pripojenia musíte udržať zariadenie
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN. Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti LAN alebo sa ešte
nedokončil proces pripojenia, proces priameho pripojenia nemôže začať. Ak dôjde počas komunikácie
prostredníctvom priameho pripojenia k strate spojenia medzi zariadením a bezdrôtovou sieťou LAN,
komunikácia sa môže ukončiť.
● Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným
zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
● Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to
zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
341
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie stroja pomocou aplikácií
5553-06J
Vykonajte tlačové a iné operácie z mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu použitím aplikácií. Podporované sú
rôzne aplikácie vrátane exkluzívnych aplikácií Canon. Používajte ich správne v súlade so zariadením, aplikáciou a
situáciou.
◼ Používanie aplikácie Canon PRINT Business
Táto aplikácia sa používa na vykonávanie tlačových a iných operácií z mobilných zariadení, ktoré podporujú systém iOS
alebo Android. Pri tlači nie je potrebné vykonávať na stroji žiadne operácie. Ďalšie informácie o podporovaných
operačných systémoch, podrobné postupy nastavenia a jednotlivé operácie nájdete v pomocníkovi aplikácie alebo na
webovej stránke spoločnosti Canon (https://global.canon/gomp/).
● Aplikáciu Canon PRINT Business môžete prevziať bezplatne, ale bude vám účtovaný poplatok za internetové
pripojenie.
◼ Tlač pomocou služby Canon Print Service
Tlačiť môžete jednoducho z ponuky aplikácií, ktoré podporujú tlačový subsystém Android. Ďalšie informácie
o podporovaných operačných systémoch, ako aj podrobné nastavenia a postupy nájdete na webovej stránke
spoločnosti Canon (https://global.canon).
◼ Tlač pomocou služby Mopria®
Zariadenie podporuje aj službu Mopria®. Služba Mopria® umožňuje tlač z mobilných zariadení, ktoré podporujú
systém Android pomocou bežných operácií a nastavení, aj keď sa výrobcovia a modely líšia. Príklad: Ak používate
tlačiarne podporujúce službu Mopria® vyrobené viacerými výrobcami alebo tlačiareň podporujúcu službu Mopria®,
ktorá sa nachádza na mieste, ktoré navštevujete, môžete tlačiť bez nutnosti inštalácie aplikácie exkluzívnej pre
jednotlivých výrobcov alebo model. Ďalšie informácie o podporovaných modeloch alebo operačných prostrediach
nájdete na lokalite http://www.mopria.org.
Potvrdenie nastavení služby Mopria®
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) s právami správcu ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 432) ) [Settings/Registration] [Network Settings] [Mopria Settings] [Edit]
Skontrolujte, či je začiarknuté začiarkavacie políčko [Use Mopria] [OK]
342
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Tlač pomocou služby Google Cloud Print
Môžete používať aplikácie a služby podporujúce službu Google Cloud Print na tlač z počítača alebo mobilného
zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne. Používanie služby Google Cloud Print(P. 357)
343
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie technológie AirPrint
5553-06K
Táto časť opisuje nastavenia potrebné na použitie technológie AirPrint a postupy, ktoré je potrebné vykonať pomocou
zariadení Apple.
Nastavenia technológie AirPrint
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint(P. 344)
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 347)
Funkcie technológie AirPrint
Tlač pomocou technológie AirPrint(P. 349)
Skenovanie pomocou technológie AirPrint(P. 352)
Faxovanie pomocou technológie AirPrint(P. 354)
Riešenie problémov
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint(P. 356)
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint
Môžete uložiť informácie vrátane názvu stroja a miesta inštalácie, ktoré sa používajú na identifikáciu stroja. Môžete tiež
zrušiť funkciu stroja AirPrint. Na zmenu týchto nastavení použite Remote UI (Vzdialené PR).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
● Ak používate mobilné zariadenie ako je iPad, iPhone alebo iPod touch, v tejto časti má slovo kliknite rovnaký
význam ako ťuknite.
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[AirPrint Settings].
344
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Use AirPrint]
Začiarknutím políčka aktivujte technológiu AirPrint. Ak chcete zrušiť technológiu AirPrint, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Printer Name]
Zadajte názov zariadenia. Ak je názov mDNS už uložený v časti [mDNS Settings] (
DNS(P. 56) ), zobrazí sa uložený názov.
Konfigurácia
[Location]
Zadajte umiestnenie zariadenia. Ak je umiestnenie už uložené v časti [Device Information Settings] ([Device
Management] v ponuke [Management Settings] (Settings/Registration)), zobrazí sa uložený názov.
[Latitude]
Zadajte zemepisnú šírku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
[Longitude]
Zadajte zemepisnú dĺžku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
6
Kliknite na [OK].
Ak vyberiete položku [Use AirPrint], nasledujúce nastavenia v ponuke <Sieť> sa nastavia
na možnosť <Zap.>.
● Použiť HTTP
● Nastavenia tlače IPP
● IPv4 Použiť mDNS
● Použiť mDNS IPv6
● Použiť Network Link Scan
● Ak zmeníte [Printer Name], ktorý ste predtým zadali, môže sa stať, že z počítača Mac, ktorý sa dosiaľ dalo
používať na tlač, viac nebude možné tlačiť. Dochádza k tomu preto, že <Názov mDNS> ( Konfigurácia
DNS(P. 56) ) IPv4 sa taktiež automaticky zmení. V takom prípade stroj znova pridajte do počítača Mac.
● Zadaním názvu tlačiarne umožníte jednoduchšiu identifikáciu tlačiarní podporujúcich technológiu AirPrint.
345
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Zmena nastavení funkcií dostupných s technológiou AirPrint
Ak chcete deaktivovať funkcie technológie AirPrint, ktoré sa nechystáte využívať, alebo šifrovať komunikáciu, potrebné
nastavenia nakonfigurujte pomocou ovládacieho panela.
Zmena nastavení tlače a faxu
Na tlač a odosielanie faxov cez AirPrint sa používa protokol IPP.
Zapnutie a vypnutie funkcie
Môžete nastaviť, či chcete vykonávať tlač a posielať faxy cez AirPrint. Predvolené nastavenie od výrobcu je <Zap.>.
<Ponuka>
IPP>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia tlače
Nastavte položku <Použiť tlač s IPP> na možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Použiť>
Zmena nastavenia TLS
Môžete nastaviť, či chcete pri tlači a posielaní faxov cez AirPrint šifrovať komunikáciu pomocou TLS. Predvolené
nastavenie od výrobcu je <Vyp.>.
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia tlače
IPP> Nastavte položku <Povoliť tlač IPP iba s TLS> na možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť>
Zmena nastavenia skenovania
Nakonfigurujte nastavenia skenovanie použitím technológie AirPrint.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie
Funkciu skenovania dostupnú v technológii AirPrint môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolené nastavenie od
výrobcu je <Zap.>.
● Ak túto položku nastavíte na <Zap.>, <Použiť HTTP> v sekcii <Sieť> sa nastaví na <Zap.>.
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia Network Link Scan>
Nastavte položku <Použiť Network Link Scan> na možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> <Použiť>
Zmena nastavení TLS
Môžete špecifikovať, či sa majú alebo nemajú šifrovať komunikácie TLS pri skenovaní údajov pri použití
technológie AirPrint. Predvolené nastavenie od výrobcu je <Vyp.>.
346
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia Network Link Scan>
Nastavte položku <Použiť TLS> na hodnotu <Vyp.> alebo <Zap.>
<Použiť>
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint
Môžete zobraziť obrazovku technológie AirPrint, v ktorej môžete nielen pristupovať k nastaveniam technológie
AirPrint, ale aj zobraziť informácie o spotrebnom materiáli, ako je papier a toner. Navyše môžete nakonfigurovať aj
nastavenia funkcií zabezpečenia.
1
Vyberte položku [Systémové nastavenia]
do počítača Mac, ktorý používate.
[Tlačiarne a skenery] a pridajte zariadenie
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
2
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Tlačiarne a skenery].
3
Kliknite na [Možnosti a náplne].
4
Kliknite na [Zobraziť webovú stránku tlačiarne].
5
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR).
● Ak chcete zmeniť nastavenia technológie AirPrint, musíte sa prihlásiť ako správca.
◼ Stránka, ktorá sa venuje technológii AirPrint
Keď sa prihlásite s právami správcu, zobrazí sa stránka o technológii AirPrint, ako je uvedené nižšie.
347
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
[AirPrint Settings]
Umožňuje skontrolovať hodnoty zadané v nataveniach AirPrint, napríklad názov a umiestnenie zariadenia.
Kliknutím na položku [Edit] môžete zmeniť nastavenia.
[Other Settings]
[Print Security Settings]
Nakonfigurujete nastavenia zabezpečenia tlače pomocou TLS alebo overenia.
[Scan Security Settings]
Nakonfigurujete nastavenia zabezpečenia skenovania pomocou TLS.
[TLS Settings]
Umožňuje zmeniť kľúč a certifikát použitý na TLS.
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
[Key and Certificate Settings]
Umožňuje generovať a inštalovať kľúč a certifikát alebo vyžiadať vydanie certifikátu.
a certifikátu pre TLS(P. 393)
Konfigurácia kľúča
[Consumables Information]
Umožňuje skontrolovať informácie o jednotlivých zdrojoch papiera a spotrebných materiálov zariadenia a
verziu zariadenia.
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
348
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Tlač pomocou technológie AirPrint
5553-06L
Môžete tlačiť zo zariadení iPad, iPhone, iPod touch alebo z počítačov Macintosh bez použitia ovládača tlačiarne.
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch(P. 349)
Tlač z počítača Mac(P. 350)
Systémové požiadavky
Tlač pomocou technológie AirPrint vyžaduje jedno z nasledujúcich zariadení Apple.
● iPad (všetky modely)
● iPhone (3GS alebo novšie)
● iPod touch (3. generácia alebo novšie)
● Mac (Mac OS X 10.7 alebo novší)*
*OS
X 10.9 alebo novší, ak používate pripojenie cez USB.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené priamo
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na tlač je potrebné nastaviť možnosť <Použiť tlač s IPP> na <Zap.>.
s technológiou AirPrint(P. 346)
Zmena nastavení funkcií dostupných
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k zariadeniu Apple.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15) .
● Informácie o priamom pripojení nájdete v časti
2
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 338) .
V aplikácii v zariadení Apple ťuknutím na položku
349
zobrazíte možnosti ponuky.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
3
Ťuknite na [Tlačiť].
4
Vyberte zariadenie z ponuky [Tlačiareň].
● Zobrazia sa tu tlačiarne pripojené k sieti. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
● Obrazovka výberu zariadenia v ponuke [Tlačiareň] nie je zobrazená v aplikáciách, ktoré nepodporujú
technológiu AirPrint. Pomocou takých aplikácií nemôžete tlačiť.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Ťuknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
Kontrola stavu tlače
● Počas tlače dvakrát stlačte tlačidlo Domov na zariadení Apple
ťuknite na položku [Tlačiť].
Tlač z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [Systémové nastavenia]
skenery].
[Tlačiarne a
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie alebo v pomocníkovi aplikácie, ktorú používate.
4
V dialógovom okne tlače vyberte zariadenie.
● Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
350
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Dostupné nastavenia a formáty papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Kliknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
351
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Skenovanie pomocou technológie AirPrint
5553-06R
Pomocou technológie AirPrint je možné prenášať údaje naskenované strojom priamo do počítača Mac.
Systémové požiadavky
Ak chcete skenovať pomocou technológie AirPrint, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X
10.9 alebo novším. Ak chcete skenovať pomocou TLS, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X
10.11 alebo novším.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na skenovanie je potrebné nastaviť možnosť <Použiť Network Link Scan> na <Zap.>.
funkcií dostupných s technológiou AirPrint(P. 346)
Zmena nastavení
● Pred skenovaním je potrebné pripojiť stroj online. Keď je funkcia automatického stavu online (
<Automaticky online>(P. 515) ) nastavená na možnosť <Vyp.>, najprv uveďte zariadenie do stavu online
state výberom položky <Skenovať> <Vzdialený skener>. Potom spustite postup skenovania.
● Skenovať nie je možné, keď sa vykonávajú nastavenia operácií alebo keď stroj vykonáva akúkoľvek inú
operáciu.
Skenovanie z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [Systémové nastavenia]
skenery].
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Tlačiarne a skenery].
4
Kliknite na [Skenovať].
352
[Tlačiarne a
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5
Kliknite na [Otvoriť skener].
➠ Zobrazí sa obrazovka [Skener].
6
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
7
Kliknite na [Skenovať].
➠ Originál je naskenovaný a zobrazí sa obrázok.
353
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Faxovanie pomocou technológie AirPrint
5553-06S
Faxy z počítača Mac môžete odosielať prakticky rovnakým spôsobom, ako keď z neho tlačíte.
Systémové požiadavky
Ak chcete posielať faxy cez AirPrint, potrebujete počítač Mac s nainštalovaným systémom OS X 10.9 alebo
novším.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na faxovanie je potrebné nastaviť možnosť <Použiť tlač s IPP> na <Zap.>.
dostupných s technológiou AirPrint(P. 346)
Zmena nastavení funkcií
Faxovanie z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 15) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [Systémové nastavenia]
skenery].
[Tlačiarne a
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie k aplikácii, ktorú používate.
4
Vyberte v dialógovom okne tlače tento prístroj.
➠ Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte ovládač faxu pre stroj.
5
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
354
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
6
Kliknite na [Fax].
➠ Začne sa posielanie faxov.
355
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
5553-06U
Ak technológiu AirPrint nie je možné použiť, skúste nasledovné riešenia.
● Skontrolujte, či je stroj zapnutý. Ak je stroj zapnutý, najprv ho vypnite, počkajte aspoň 10 sekúnd, potom ho znova
zapnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
● Uistite sa, že na stroji nie sú zobrazené žiadne chybové správy.
● Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a stroj pripojené do tej istej siete LAN. Ak je stroj zapnutý, môže trvať niekoľko
minúť, kým bude pripravený na komunikáciu.
● Uistite sa, že je na zariadení Apple aktivovaná voľba Bonjour.
● Uistite sa, že je zariadenie nakonfigurované tak, aby povoľovalo vykonanie úloh z počítača, aj keď nie je zadané
žiadne ID oddelenia a heslo. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 372)
● V prípade tlače skontrolujte, či je v zariadení vložený papier a či kazety s tonerom v zariadení obsahujú dostatok
tonera. Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 347)
● V prípade skenovania sa presvedčte, či je v stroji možnosť Skenovanie cez sieťové pripojenie nastavená na <Zap.>.
Zmena nastavení funkcií dostupných s technológiou AirPrint(P. 346)
356
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie služby Google Cloud Print
5553-06W
Google Cloud Print je služba umožňujúca používateľovi s kontom Google tlač zo smartfónu, tabletu alebo počítača
pripojeného na internet pomocou aplikácií kompatibilných so službou Google Cloud Print. Na rozdiel od bežnej tlače z
počítača nevyžaduje ovládač tlačiarne.
Kontrola nastavení zariadenia(P. 357)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 357)
● Pri uložení zariadenia a tlače pomocou služby Google Cloud Print sa vyžaduje prostredie umožňujúce
pripojenie na internet. Okrem toho je zákazník zodpovedný za všetky poplatky týkajúce sa internetového
pripojenia.
● Služba Google Cloud Print nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Služba Google Cloud Print nepodporuje tlač z adresy IPv6.
● Používanie služby Google Cloud Print vyžaduje konto Google. Ak nemáte konto Google, vytvorte si ho na
webovej lokalite Google.
Kontrola nastavení zariadenia
Pred konfiguráciou cloudovej tlače skontrolujte nasledujúce položky.
● Uistite sa, že je špecifikovaná adresa IPv4 pre zariadenie a že zariadenie dokáže komunikovať s počítačmi v sieti.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 18)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 19)
● Skontrolujte, či je správne špecifikovaná dátum a čas zariadenia.
Nastavenie dátumu a času(P. 13)
● Ak je nastavená správa ID oddelené, skontrolujte, či môžete tlačiť z počítača bez zadania ID oddelenia alebo kódu
PIN. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 372)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print umožňuje použitím služby tlač odkiaľkoľvek.
357
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa ako správca.
(Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre [Basic Settings].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Google Cloud Print]
6
Kliknite na položku [Register] v ponuke [Registration Status].
Spustenie Remote UI
Obrazovka Remote
[Google Cloud Print Settings].
[OK].
Opätovné uloženie zariadenia
● Ak chcete znova uložiť zariadenie, pred opätovným uložením odstráňte jeho uloženie.
7
Kliknite na odkaz URL zobrazený pre položku [URL for Registration].
8
Podľa pokynov na obrazovke uložte zariadenie.
➠ Tlač teraz možno vykonať použitím aplikácií podporujúcich službu Google Cloud Print, napríklad Google
Chrome™.
● Informácie o najnovších aplikáciách podporujúcich službu Google Cloud Print nájdete na domovskej
stránke služby Google Cloud Print.
Konfigurácia nastavené na ovládacom paneli
● Funkciu Cloud Print môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 489)
Uloženie z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome
● Zariadenie môžete uložiť aj z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome. Pred dokončením
registrácie sa na displeji zariadenia zobrazí obrazovka s potvrdením. Stlačte <Áno>, čím dokončíte
registráciu.
● Informácie o spôsoboch uloženia nájdete v návode zariadenia alebo na webovej stránke Google Cloud Print.
358
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
5553-06X
Remote UI (Vzdialené PR) môžete používať prostredníctvom webového prehliadača smarftónu alebo tabletu. Pomocou
mobilného zariadenia môžete potvrdiť stav zariadenia alebo vykonať rôzne nastavenia. Upozorňujeme, že na
niektorých zariadeniach a v niektorých prostrediach sa obrazovka Remote UI (Vzdialené PR) nemusí zobraziť správne.
Spustenie Remote UI (Vzdialené PR) z mobilných zariadení
Zadajte adresu IP zariadenia do webového prehliadača a spustite Remote UI (Vzdialené PR). Pred operáciou potvrďte
adresu IP nastavenú pre zariadenie ( Zobrazenie nastavení siete(P. 39) ). Ak ju nepoznáte, kontaktujte svojho
správcu siete.
1
V mobilnom zariadení spustite webový prehliadač.
2
Do poľa na zadanie adresy zadajte http://<adresa IP stroja>/.
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek.
Príklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/.
● V prípade verzie Remote UI (Vzdialené PR) pre smartfóny sú určité položky vynechané. Ak chcete potvrdiť
všetky položky, použite verziu pre počítače.
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 431)
359
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia .............................................................................................................................. 362
Nastavenie oprávnení prístupu ........................................................................................................................ 364
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN .................................................................................................. 365
Nastavenie správy ID oddelení ..................................................................................................................... 367
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR) .................................................................................................... 374
Overenie servera LDAP ................................................................................................................................. 376
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete ..................................................................................................... 380
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall ........................................................................................ 382
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall ............................................................................... 383
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall ........................................................................... 386
Zmena čísiel portu ........................................................................................................................................ 389
Nastavenie servera proxy ............................................................................................................................. 391
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS ........................................................................................................ 393
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ...................................................................... 396
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR) .......................................................................... 399
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ............................................................................ 402
Konfigurácia nastavení IPSec ........................................................................................................................ 404
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X ............................................................................................... 411
Obmedzenie funkcií stroja ................................................................................................................................ 415
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania ......................................................... 417
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu ..................................................................................... 418
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení ..................................................................................... 420
Obmedzenie funkcií odosielania faxov ................................................................................................... 422
Obmedzenie tlače z počítača ........................................................................................................................ 424
Obmedzenie funkcií USB .............................................................................................................................. 425
Deaktivácia komunikácie HTTP ..................................................................................................................... 427
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR) .......................................................................................................... 428
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov .................................................................................................................. 429
Generovanie kľúča podpisu zariadenia ......................................................................................................... 430
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR)) .............................................................................. 431
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR) ........................................................................................................ 432
Kontrola stavu a výpisov ............................................................................................................................... 435
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR) .......................................................................... 441
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR) ........................................................................... 444
Politika zabezpečenia ................................................................................................................................... 448
360
Spravovanie zariadenia
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení ..................................................................................... 454
Aktualizácia firmvéru ....................................................................................................................................... 458
Inicializácia nastavení ....................................................................................................................................... 460
361
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
5553-06Y
Ak chcete znížiť rôzne riziká spojené s používaním tohto zariadenia, napríklad úniky osobných údajov alebo
neoprávnené použitie tretími osobami, je potrebné dodržiavať určité konštantné a efektívne bezpečnostné opatrenia.
Dôležité nastavenia by mal spravovať správca, napríklad prístupové práva a nastavenia zabezpečenia, aby sa
zabezpečilo bezpečné používanie zariadenia.
◼ Konfigurácia systému základného spravovania
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 364)
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 380)
◼ Príprava na riziká z nedbalosti alebo nesprávneho používania
Obmedzenie funkcií stroja(P. 415)
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov(P. 429)
◼ Zaistenie efektívneho spravovania
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 431)
362
Spravovanie zariadenia
◼ Spravovanie konfigurácie systému a nastavení
Aktualizácia firmvéru(P. 458)
Inicializácia nastavení(P. 460)
363
Spravovanie zariadenia
Nastavenie oprávnení prístupu
5553-070
Ochráňte stroj pred neoprávneným prístupom – povoľte jeho používanie iba používateľom s oprávneniami na prístup.
Prístupové oprávnenia sú nastavené samostatne pre správcov systému, bežných používateľov a Remote UI (Vzdialené
PR). Po nastavení práva musí používateľa zadať ID a kód PIN, ak chce tlačiť alebo zmeniť nastavenia.
Vytvorte konto s plnými prístupovými právami s názvom ID správcu systému pre správcu systému. Uloženie konta s
názvom ID správcu systému umožňuje spravovať bežných používateľov. Pomocou ID oddelenia môžete nastaviť kód
PIN na používanie zariadenia ako aj sledovať počet vytlačených strán pre každý ID oddelenia. A nastavením kódu PIN
vzdialeného prístupu Remote UI (Vzdialené PR) môžete obmedziť používanie Remote UI (Vzdialené PR).
ID správcu systému
ID správcu systému je konto s oprávneniami úplného prístupu. Ak zadáte ID správcu systému, musíte sa
prihlásiť v zariadení pomocou informácií ID správcu systému, aby ste mali prístup k položkám vyžadujúcim
práva správcu, napríklad <Sieť> alebo <Nastavenia správy>. Odporúčame nastaviť a uložiť ID správcu systému. V
opačnom prípade bude môcť ktokoľvek zmeniť nastavenia zariadenia. Uložiť môžete iba jedno ID správcu
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 365)
systému.
ID oddelenia (Department ID Management)
Pre užívateľa (alebo skupinu užívateľov) môžete uložením ID oddelenia špecifikovať oprávnenia prístupu.
Môžete uložiť viacero ID oddelení. Ak sa používateľ pokúsi ovládať zariadenie, keď sú aktivované ID oddelenia,
zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí na použitie zariadenia zadať svoje ID oddelenia a kód PIN.
Možno vytvoriť zostavu s informáciami o počte vytlačených stráne pre každý ID oddelenia. Nastavenie
správy ID oddelení(P. 367)
Kód PIN k Remote UI (Vzdialenému UR) (Remote UI Access PIN)
Ide o kód PIN na používanie Remote UI (Vzdialeného UR). Prístup k Remote UI (Vzdialenému UR) majú len
používatelia, ktorí poznajú kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 374)
Nastavenia overenia pre funkciu odoslania (Overené odosielanie)
Ak je vo vašom systéme nainštalovaný server LDAP, môžete nastaviť vykonanie overenia servera LDAP, ak sa
použije funkcia faxovania alebo skenovania. Overenie servera LDAP(P. 376)
364
Spravovanie zariadenia
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN
5553-071
Nastavte konto správcu systému – ID správcu systému. Pre ID správcu systému môžete tiež nastaviť kód PIN. Ak je
špecifikovaný ID správcu systému, potom získate prístup k položkám vyžadujúcim práva správcu, napríklad <Sieť> a
<Nastavenia správy>, len po zadaní správneho ID správcu systému a kódu PIN. Informácie nastavení ID správcu
systému sú dôležité na zabezpečenie zariadenia, takže sa uistite, že ID a kód PIN správcu systému budú poznať iba
správcovia.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
Obrazovka Domov(P. 126)
Ak už bolo nastavené ID správcu systému
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Správa používateľov>
4
Vyberte <ID a PIN správcu systému>.
5
Zadajte ID správcu systému a kód PIN.
● Špecifikujte položky <ID správcu systému>
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>.
<Kód PIN správcu syst.>.
● Zadajte čísla pre každú položku a vyberte položku <Použiť>.
● Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Opätovným zadaním kódu PIN vykonajte potvrdenie.
● Nemôžete uložiť ID ani kód PIN pozostávajúce iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
● Ak chcete zrušiť nastavenia ID správcu systému a kódu PIN, odstráňte informácie zadané v položke
vyberte položku <Použiť> s prázdnymi poľami.
Nastavenie mena správcu systému
1
Vyberte položku <Meno správcu systému>.
2
Zadajte meno správcu systému a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
365
Zadávanie textu(P. 135) .
a
Spravovanie zariadenia
● Nezabudnite svoj kód PIN. Ak zabudnete kód PIN, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
Konfigurácia nastavení cez Remote UI (Vzdialené PR)
● Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému. Na zobrazenej obrazovke kliknite
na položky [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information] [Edit] a
špecifikujte potrebné nastavenia.
● Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete uložiť množstvo informácií vrátane kontaktných informácií,
komentárov správcu, miesta inštalácie zariadenia, ako aj nastavenia, ktoré môžete uložiť pomocou
ovládacieho panela. Uložené informácie sa dajú zobraziť na stránke [Device Information] Remote UI
(Vzdialeného UR). Kontrola informácií o správcovi systému(P. 438)
Prihlásenie sa v zariadení
● Ak sa pokúsite získať prístup k položkám vyžadujúcim práva správcu, napríklad <Sieť> a <Nastavenia správy>,
keď je špecifikovaný ID správcu systému, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka. Prihlásenie sa v
zariadení(P. 137)
● Musíte zadať aj ID správcu systému a kód PIN, aby ste a prihlásili pomocou Remote UI (Vzdialené PR) v
režime správcu systému. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 364)
Nastavenie správy ID oddelení(P. 367)
366
Spravovanie zariadenia
Nastavenie správy ID oddelení
5553-072
Pomocou viacerých ID pre viacerých používateľov alebo skupiny môžete ovládať prístup k zariadeniu. Ak sa používateľ
pokúsi ovládať zariadenie pri aktivovanej správe ID oddelenia, zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí zadať ID
oddelenia a kód PIN, aby mohol používať zariadenie. Keď je aktivovaná správa ID oddelení, pre každé ID oddelenia sa
zaznamenáva používanie funkcií, napríklad tlač. Ak chcete konfigurovať správu ID oddelení, podľa potreby uložte ID
oddelenia a potom aktivujte správu ID oddelenia. Ak chcete povoliť správu ID oddelenia pre úlohy z počítača, musíte
nakonfigurovať ďalšie nastavenia na strane počítača.
Uloženie/Úprava ID a kódu PIN oddelenia(P. 367)
Aktivácia správy ID oddelení(P. 369)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 370)
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 372)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
Uloženie/Úprava ID a kódu PIN oddelenia
Uložte ID oddelenia a nastavte preň kód PIN. Uložte všetky ID oddelení, aby ich bolo možné spravovať.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Uložte alebo upravte ID oddelení.
[Department ID Management].
Uloženie ID oddelenia
1
Kliknite na [Register New Department].
2
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Obrazovka Remote
367
Spravovanie zariadenia
[Department ID]
Zadajte ID oddelenia, ktoré sa má uložiť.
[Set PIN]
Ak chcete nastaviť kód PIN, začiarknite políčko a zadajte rovnaké číslo do textového poľa [PIN] a
[Confirm].
[Restrict Functions]
Môžete obmedziť počet strán na vytlačenie a dostupné funkcie pre oddelenia, ktoré sa majú uložiť. Ak
chcete obmedziť počet strán na vytlačenie, začiarknite políčko pre typ cieľa a zadajte príslušný počet strán
v položke [Number of Pages]. Začiarknite políčko pre cieľové funkcie, aby ste ich obmedzili.
● Ak je začiarknuté začiarkavacie políčko [Restrict Scan], funkcie Uložiť do pamäťového zariadenia USB,
Odoslať e-mail, Uložiť do zdieľaného priečinka a alebo funkcie servera FTP sú všetky obmedzené.
Môžete tiež obmedziť iné metódy, ktoré skenujú dokumenty ich importovaním do počítača. V takom
prípade však nemožno blokovať prístup pre každé ID oddelenia ( Blokovanie úloh pre neznáme ID
oddelenia(P. 372) ).
3
Kliknite na [OK].
Úprava nastavení uložených ID oddelenia
1
Kliknite na príslušný textový odkaz v menu [Department ID] na jeho úpravu.
2
V prípade potreby zmeňte nastavenia a kliknite na [OK].
Odstránenie ID oddelenia
● Kliknite na položku [Delete] na pravej strane ID oddelenia, ktoré chcete zmazať
368
kliknite na [OK].
Spravovanie zariadenia
[Department ID Page Total]
● Môžete skontrolovať celkový počet strán pre úlohy, ktoré sa vykonali do určitého dátumu na základe ID
oddelenia.
● Ak chcete počty vrátiť na nulu, kliknite na príslušný textový odkaz v menu [Department ID] a kliknite na
[Clear Count] [OK]. Ak chcete vrátiť počty všetkých ID oddelení na nulu, kliknite na [Clear All Counts]
[OK].
Používanie kontrolných kariet
● Ak je k zariadeniu pripojená voliteľná čítačka Copy Card Reader-F, ID oddelenia sa uloží automaticky.
● Neodstraňujte uložené ID oddelenia. Kontrolné karty zodpovedajúce odstráneným ID oddelenia budú
nedostupné.
● Nemôžete použiť funkciu [Restrict Functions] na obmedzenie povoleného počtu strán na vytlačenie.
Aktivácia správy ID oddelení
Po uložení potrebného počtu ID oddelení aktivujte správu ID oddelení.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Department ID Management].
Obrazovka Remote
[Department ID Management].
369
Spravovanie zariadenia
[Department ID Management]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu správy ID oddelení. Ak nechcete použiť správu ID oddelení, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
● Informácie o začiarkavacích políčkach [Allow Print Jobs with Unknown IDs]/[Allow Scan Jobs with Unknown
IDs]/[Allow Black & White Copy Jobs] nájdete v časti
Blokovanie úloh pre neznáme ID
oddelenia(P. 372) .
6
Kliknite na [OK].
Používanie ovládacieho panela
● Prístup k nastaveniam správy ID oddelení môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke
Domov. <Správa ID oddelení>(P. 596)
Prihlásenie sa v zariadení
● Keď sa pokúsite ovládať stroj, keď je aktivovaná správa ID oddelení, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača
Ak chcete povoliť správu ID oddelenia pre úlohy z počítača, musíte špecifikovať ID oddelenia a kód PIN pomocou
ovládača vopred nainštalovaného v každom počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 699)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a potom kliknite
na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
370
Spravovanie zariadenia
3
Kliknite na kartu [Nastavenia zariadenia].
4
Vyberte položku [Správa podnikových ID] v časti [Správa používateľov].
5
Kliknite na tlačidlo [Nastavenia] nachádzajúce sa vpravo.
6
Špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
[Povoliť nastavenie kódu PIN]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa aktivovalo nastavenia kódu PIN.
[Podnikové ID]
Zadajte číslo ID oddelenia.
[PIN]
V prípade potreby zadajte príslušný kód PIN patriaci k ID oddelenia.
[Overiť]
Kliknutím overte správnosť zadaného ID a kódu PIN. Táto funkcia nie je dostupná, ak sú stroj a počítač
pripojené pomocou konektora USB alebo WSD (Web Services on Devices).
[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri tlači]/[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri odosielaní faxov]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila kontextová obrazovka [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN] pri
každom odoslaní úlohy z počítača.
[Nepoužívať správu podnikových ID pri čiernobielej tlači]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa odoslali čiernobiele tlačové údaje ako úloha s neznámym ID.
[Overiť podnikové ID/kód PIN v zariadení]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak je zariadenie a počítač pripojené prostredníctvom portu USB alebo WSD.
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
Prihlásenie sa v zariadení
● Pri pokuse o odoslanie úlohy z počítača, keď je aktivovaná správa ID
oddelenia, sa zobrazí nasledujúca kontextová obrazovka (ak nie je
zrušené začiarknutie políčka [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri tlači]/
[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri odosielaní faxov]):
371
Spravovanie zariadenia
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia
Ak nezmeníte predvolené nastavenia, ľubovoľný používateľ môže tlačiť z počítača, skenovať (prostredníctvom možností
<Počítač> a <Vzdialený skener>), odosielať z počítača počítačový fax alebo robiť čiernobiele kópie bez zadania ID
a kódu PIN dokonca aj vtedy, keď je pre zariadenie aktivovaná správa ID oddelenia. Môžete zmeniť predvolené
nastavenia tak, aby sa stroj nedal použiť pre tieto funkcie bez správneho ID a kódu PIN.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
V prípade potreby zrušte začiarknutie políčok.
Obrazovka Remote
[Department ID Management].
[Allow Print Jobs with Unknown IDs]
Ak chcete odoslať úlohu z počítača, keď je aktivovaná správa ID oddelenia, musíte zadať správny ID a kód PIN
( Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 370) ). Ak je však pre toto nastavenie začiarknuté
políčko, úlohy sa vykonajú, aj keď nie je zadané ID a kód PIN. Ak chcete nakonfigurovať nastavenie, aby sa
nevykonali žiadne úlohy, kým sa nezadá správny ID oddelenia a kód PIN, zrušte začiarknutie políčka.
[Allow Scan Jobs with Unknown IDs]
Ak je začiarknuté políčko, môžete vybrať položku <Počítač> alebo <Vzdialený skener> na hlavnej obrazovke a
kedykoľvek skenovať dokumenty do počítača. Ak nie je začiarknuté políčko, nemôžete skenovať dokumenty
do počítača, ak je aktivovaná správa ID oddelenia. Nie je možné obmedziť skenovanie dokumentov do
počítača pre jednotlivé ID oddelenia.
[Allow Black & White Copy Jobs]
Ak je začiarknuté políčko pri aktivácii správy ID oddelenia, môžete kopírovať čiernobielo bez zadania
správneho ID a kódu PIN. Zrušte začiarknutie políčka na vyžadovanie zadania ID a kódu PIN.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
372
Spravovanie zariadenia
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 364)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 365)
373
Spravovanie zariadenia
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
5553-073
Môžete nastaviť kód PIN prístupu k Remote UI (Vzdialené PR). Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN.
● Keď je povolená správa ID oddelení, toto nastavenie nie je potrebné.
oddelení(P. 367)
Nastavenie správy ID
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [License/Other]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Use Remote UI Access PIN] a nastavte kód PIN.
[Remote UI Settings].
[Use Remote UI Access PIN]
Ak začiarknete toto políčko, musíte zadať kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené PR).
[Set/Change PIN]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť kód PIN, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte rovnaké číslo do
textového poľa [PIN] a [Confirm].
6
Kliknite na [OK].
374
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Nastavenia kódu PIN prístupu Remote UI (Vzdialené PR) môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka>
na obrazovke Domov. <Nastavenia vzdialeného PR>(P. 601)
Ak sa inicializuje položka <Nastavenia správy>
● Prístupový kód PIN Remote UI (Vzdialeného UR) sa tiež inicializuje. Po inicializácii znova nastavte kód PIN.
<Inicializovať ponuku>(P. 604)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 364)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 365)
375
Spravovanie zariadenia
Overenie servera LDAP
5553-074
Ak je vo vašom systéme nainštalovaný server LDAP, môžete zabezpečiť, že sa pri použití funkcie odoslania vykoná
overenie servera LDAP. Tak zabránite nepovolenému použitiu tretími stranami a zverejneniu informácií. Po aktivácií
nastavení overenia sa zobrazí obrazovka Overené odosielanie, ak sa použije funkcia faxovania alebo skenovania.
Operácia môže pokračovať len po jej správnom overení servera LDAP. Pomocou tu opísaných nastavení nakonfigurujte
overenie servera LDAP. Ďalšie informácie o uložení servera, ktorý sa použije na overenie, nájdete v časti Uloženie
serverov LDAP(P. 64) .
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [TX Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[Authentication Settings for Send Function].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Display Authentication Screen When Sending
Operation Starts] a vyberte, či sa má pri odhlásení zobraziť obrazovka s potvrdením.
[Display Authentication Screen When Sending Operation Starts]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila obrazovka prihlásenia Overené odoslanie pri použití
funkcie faxovania alebo skenovania (overenie servera LDAP).
[Display Confirmation Screen When Logging Out]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila obrazovka umožňujúca selektívne odhlásenia, keď ste
prihlásení vo funkcii overeného odoslania a správe ID oddelení. Ak zrušíte začiarknutie začiarkavacieho
políčka, pri odhlásení sa nezobrazí obrazovka výberu a odhlásite sa z funkcie overeného odoslania a správy
ID oddelení.
376
Spravovanie zariadenia
6
Nakonfigurujete nastavenia pre odosielanie e-mailov alebo faxov I-Fax.
[E-Mail/I-Fax Sending]
Vyberiete, či sa má povoliť odosielanie e-mailov a faxov I-Fax.
[Do Not Allow]
Zablokujete odosielanie e-mailov a faxov I-Fax. Položky <E-mail> a <I-fax> vo funkcii
skenovanie už nemožno ďalej používať.
[Allow]
Povolíte odchádzajúce e-maily a faxy I-Fax.
[Only Allow Sending to Myself] Zablokujete všetky odchádzajúce e-maily a faxy I-Fax okrem tých, ktorých príjemcami
sú používatelia s overenými e-mailovými adresami. E-mailové adresy overených
používateľov musia byť uložené na serveri LDAP.
[Authentication Method]
Ak je vybratá položka [Allow] alebo [Only Allow Sending to Myself] v ponuke [E-Mail/I-Fax Sending], môžete
špecifikovať, či sa zobrazí obrazovka overenia na serveri SMTP pri odoslaní e-mailu.
[Display the authentication screen using the same
user name as when the sending operation started]
Zobrazí obrazovku overenia zobrazujúcu rovnaké meno
používateľa a heslo zadané na obrazovke prihlásenia Overené
odoslanie.
[Display the authentication screen without any
authentication information]
Zobrazí obrazovku overenia s prázdnymi poľami meno
používateľa a heslo.
[Use device-specific authentication information and
do not display the authentication screen]
Pri odosielaní e-mailu alebo faxov I-Fax sa nezobrazí obrazovka
overenia. Overenie na serveri SMTP sa vykoná pomocou mena
používateľa a hesla nastaveného v ponuke [E-Mail/I-Fax
Settings] Konfigurácia nastavení komunikácie
prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90) .
[Specify Authentication User Destination as Sender]
Začiarknite začiarkavacie políčko, keď sa e-mailová adresa overeného používateľa nastaví ako odosielateľ. Emailové adresy overených používateľov musia byť uložené na serveri LDAP. Ak zrušíte začiarknutie
začiarkavacieho políčka, e-mailová adresa nastavená v ponuke [E-Mail/I-Fax Settings] sa nastaví ako
odosielateľ.
7
Konfigurácie nastavení prenosu súborov (pre uloženie v zdieľaných priečinkoch a
serveroch FTP).
377
Spravovanie zariadenia
[File Sending]
Vyberiete, či sa povolí ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP.
[Do Not Allow]
Zablokujete ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP. Položku
<Súbor> vo funkcii skenovanie už nemožno ďalej používať.
[Allow]
Ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP nie je blokované.
[Only Allow Sending to Myself or
Specified Folder]
Zablokujete všetko ukladanie do zdieľaných priečinkov a serverov FTP
okrem určených priečinkov. Údaje sa uložia do priečinkov uložených v
serveri LDAP alebo priečinka špecifikovaného v ponuke [Specify
Destination Folder].
Keď je špecifikovaná položka [Allow] v ponuke [File Sending]
[Authentication Method]
Umožňuje špecifikovať, či sa pri odosielaní zobrazí na serveri obrazovka overenia.
[Display the authentication screen using the same authentication
information as when the sending operation started]
Zobrazí obrazovku overenia zobrazujúcu rovnaké meno
používateľa a heslo zadané na obrazovke prihlásenia
Overené odoslanie.
[Display the authentication screen without any authentication
information]
Zobrazí obrazovku overenia s prázdnymi poľami meno
používateľa a heslo.
[Use the authentication information from the address book and
do not display the authentication screen]
Pri odosielaní sa nezobrazí obrazovka overenia.
Overenie sa vykoná na serveri pomocou mena
používateľa a hesla nastaveného v telefónnom
zozname.
Keď je špecifikovaná položka [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder] v
ponuke [File Sending]
[Authentication Method]
Umožňuje špecifikovať, či sa pri odosielaní zobrazí na serveri obrazovka overenia.
[Use the same authentication information as when
the sending operation started]
Vykoná sa overenie na serveri pomocou mena používateľa a hesla
zadané na obrazovke prihlásenia Overené odoslanie. Začiarknutím
začiarkavacieho políčka [Display Authentication Screen] zobrazíte
obrazovku overenia s týmto menom používateľa a heslom už
zadaným pri odoslaní údajov.
378
Spravovanie zariadenia
[Display the authentication screen without any
authentication information]
Zobrazí obrazovku overenia s prázdnymi poľami meno používateľa a
heslo.
[Specify Destination Folder]
Začiarknutie tohto začiarkavacieho políčka umožňuje špecifikovať priečinok, v ktorom sú uložené údaje. Ak nie
je začiarknuté začiarkavacie políčko, cieľové umiestnenie uloženia sa nastaví podľa informácií overeného
používateľa uložených na serveri LDAP.
[Host Name]
Zadajte názov hostiteľa pre zdieľaný priečinok alebo server FTP.
[Folder Path]
Zadajte názov cesty pre priečinok cieľového umiestnenia uloženia (okrem názvu hostiteľa).
Ak je začiarknuté políčko [Add User Name], meno používateľa použité na overenie na serveri
LDAP sa pridá do cesty.
8
Nakonfigurujete nastavenia pre odosielanie faxov.
[Fax Sending]
Vyberte, či sa má povoliť odosielanie faxov. Položka [Do Not Allow] zabráni používateľovi v odosielaní faxov zo
zariadenia.
9
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Uloženie serverov LDAP(P. 64)
379
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
5553-075
Autorizovaní užívatelia môžu mať neočakávané straty z útokov škodlivých tretích strán, ako napríklad pri sniffingu,
spoofingu a manipulácii dát počas ich trasy cez sieť. Na ochranu vašich dôležitých a cenných informácií pred týmito
útokmi stroj podporuje nasledujúce funkcie na vylepšenie zabezpečenia a utajenia.
Nastavenia brány firewall
Neoprávnený prístup tretích strán, ako aj sieťové útoky a prieniky, možno blokovať obmedzením komunikácie
len na zariadenia, ktoré majú konkrétnu adresu IP alebo adresu MAC. Obmedzenie komunikácie pomocou
brán firewall(P. 382)
Zmena čísiel portu
Protokolu, ktorý sa používa na výmenu informácií s inými zariadeniami, sa priradia vopred určené čísla portov
podľa typu protokolu. Číslo portu musí byť rovnaké pre všetky komunikačné zariadenia. Jeho zmena na
ľubovoľné číslo je dôležitá, pretože zabraňuje hackerskému útoku zvonka. Zmena čísiel portu(P. 389)
Nastavenia Proxy
Ak sú klientske zariadenia pripojené k externej sieti, komunikácia sa nadviaže cez server proxy. Ak je použitý
server proxy, webové stránky možno prehliadať bezpečnejšie a malo by sa zvýšiť zabezpečenie. Nastavenie
servera proxy(P. 391)
Komunikácia šifrovaná pomocou TLS
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač
alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje bezpečnú sieťovú komunikáciu, keď k stroju pristupujete z počítača cez
Remote UI (Vzdialené PR). Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
380
Spravovanie zariadenia
Komunikácia IPSec
Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v špecifickej aplikácii, ako je webový prehliadač alebo e-mailová
aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP (alebo ich sady). To umožňuje IPSec ponúknuť všestrannejší systém
zabezpečenia ako TLS. Konfigurácia nastavení IPSec(P. 404)
Overenie IEEE 802.1X
IEEE 802.1X je štandardom a mechanizmom na blokovanie neoprávneného prístupu k sieti kolektívnou správou
informácií overenia užívateľa. Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie
užívateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server
RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne
komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej
časti siete. Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Konfigurácia nastavení overenia
IEEE 802.1X(P. 411)
381
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
5553-076
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresami MAC.
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 383)
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 386)
382
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
5553-077
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami IP, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami IP, ale povoliť iné komunikácie. Môžete špecifikovať jednu adresu IP alebo rozsah adries IP.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre cieľový filter adresy IP.
Obrazovka Remote
[Firewall Settings].
● Vyberte filter, ktorý sa zhoduje s cieľovou adresou IP. Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do
počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku
[Inbound Filter].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predvolenú politiku na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom a
potom špecifikujte adresy IP pre výnimky.
383
Spravovanie zariadenia
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] v prípade položky
[Default Policy].
[Use Filter]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho
políčka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte podmienku povolenia alebo zamietnutia komunikácie iných zariadení so zariadením.
[Reject]
Vyberte na povolenie paketov komunikácie. len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy IP sú zadané v ponuke [Exception Addresses]. Komunikácie
s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
2
Vyberte na blokovanie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy IP sú zadané v menu [Exception Addresses]. Komunikácie s
inými zariadeniami sú povolené.
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu IP (alebo rozsah adries IP) do textového poľa [Address to Register] a kliknite na [Add].
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy IP nesprávne zadané, možno nebudete môcť získať prístup k zariadeniu z Remote UI
(Vzdialené PR). V takom prípade musíte nastaviť položku <Filter adries IPv4> alebo <Filter adries IPv6>
na možnosť <Vyp.>.
<Filter adries IPv4>(P. 488)
<Filter adries IPv6>(P. 489)
Formulár vstupov pre adresy IP
Opis
Zadávanie jednej adresy
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
384
Príklad
192.168.0.10
Spravovanie zariadenia
IPv6:
Oddeľte znaky písmen alebo číslic
pomocou dvojbodiek.
fe80::10
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
Špecifikácia rozsahu adries pomocou prefixu
Zadajte adresu, za ňou dajte lomku a číslo
označujúce dĺžku prefixu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Odstránenie adresy IP z výnimiek
● Vyberte adresu IP a kliknite na položku [Delete].
3
6
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries IP môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries IPv4>(P. 488)
<Filter adries IPv6>(P. 489)
ODKAZY
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 386)
385
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
5553-078
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami MAC, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami MAC, ale povoliť iné komunikácie.
Táto funkcia nie je k dispozícii pri pripojení stroja k bezdrôtovej sieti LAN.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre cieľový filter adresy MAC.
Obrazovka Remote
[Firewall Settings].
● Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete
obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku [Inbound Filter].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predpoklad (predvolenú politiku) na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so
strojom a potom špecifikujte adresy MAC pre výnimky.
386
Spravovanie zariadenia
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] v prípade položky
[Default Policy].
[Use Filter]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho
políčka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom.
[Reject]
Vyberte na povolenie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy MAC sú zadané v ponuke [Exception Addresses].
Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
2
Vyberte na blokovanie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy MAC sú zadané v ponuke [Exception Addresses].
Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu MAC do textového poľa [Address to Register] a kliknite na položku [Add].
● Nemusíte oddeľovať adresu spojovníkmi ani dvojbodkami.
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy MAC nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k stroju z Remote UI
(Vzdialeného UR). V takom prípade musíte nastaviť voľbu <Filter adries MAC> na <Vyp.>. <Filter
adries MAC>(P. 489)
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Zmazanie adresy MAC z výnimiek
● Vyberte adresu MAC a kliknite na [Delete].
387
Spravovanie zariadenia
3
6
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries MAC môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries MAC>(P. 489)
ODKAZY
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 383)
388
Spravovanie zariadenia
Zmena čísiel portu
5553-079
Porty slúžia ako koncové body na komunikáciu s inými zariadeniami. Pre hlavné protokoly sa typicky používajú
konvenčné čísla portov, ale zariadenia, ktoré používajú tieto čísla portov, sú zraniteľné, pretože tieto čísla portov sú
dobre známe. Na vylepšenie zabezpečenia môže váš správca siete zmeniť čísla portov. Keď sa zmení číslo portu,
komunikačné zariadenia, ako sú počítače a servery, musia zdieľať nové číslo. Špecifikujte nastavenia čísla portu v
závislosti od sieťového prostredia.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre server proxy, pozrite si časť
Nastavenie servera proxy(P. 391) .
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre server LDAP, pozrite si časť
Uloženie serverov LDAP(P. 64) .
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 126)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
3
Vyberte <Nastavenia TCP/IP>
4
Výber protokolu, ktorého číslo portu chcete zmeniť.
<Nastavenia čísla portu>.
Ďalšie informácie o protokoloch
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 427)
● <POP3>/<SMTP>
Fax(P. 90)
● <SNMP>
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 69)
● <Multicast Discovery>
● <FTP>
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 42)
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia(P. 75)
Postup nastavenia serveru FTP ako miesta ukladania(P. 98)
5
Zadajte číslo portu a vyberte položku <Použiť>.
6
Vyberte položku <OK>.
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
ODKAZY
389
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia tlačových portov(P. 45)
390
Spravovanie zariadenia
Nastavenie servera proxy
5553-07A
Proxy (alebo HTTP server proxy) je počítač alebo softvér, ktorý vykonáva komunikáciu HTTP pre iné zariadenia, najmä
so zdrojmi mimo siete, napríklad pri prehliadaní webových stránok. Klientske zariadenia sa pripájajú k vonkajšej sieti
cez server Proxy a nekomunikujú priamo s vonkajšími zdrojmi. Nastavením Proxy uľahčíte správu prenosu medzi
vnútropodnikovou a vonkajšou sieťou a navyše blokujete nepovolený prístup a konsolidujete antivírusovú ochranu na
vylepšenie zabezpečenia. Keď tlačíte cez internet prostredníctvom služby Google Cloud Print, môžete zvýšiť
zabezpečenie nastavením servera Proxy. Pri nastavení Proxy sa uistite, že máte potrebné informácie Proxy vrátane
adresy IP, čísla portu a užívateľského mena a hesla pre overenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use Proxy] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Proxy Settings].
[Use Proxy]
Označte začiarkavacie políčko na použitie špecifikovaného servera Proxy pri komunikácii so serverom HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
Zadajte adresu servera Proxy. V závislosti od prostredia špecifikujte adresu IP alebo hostiteľské meno.
391
Spravovanie zariadenia
[HTTP Proxy Server Port Number]
Podľa potreby zmeňte číslo portu.
[Use Proxy within Same Domain]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka použijete aj konkrétny server proxy na komunikáciu so zariadeniami na
rovnakej doméne.
[Use Proxy Authentication]
Ak chcete aktivovať overenie na serveri Proxy, začiarknite začiarkavacie políčko a do textového poľa [User
Name] zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pre overenie proxy, keď je aktivované, začiarknite začiarkavacie políčko
a do textového poľa [Password] zadajte alfanumerické znaky pre nové heslo.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Používanie služby Google Cloud Print(P. 357)
392
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
5553-07C
Komunikáciu medzi zariadením a webovým prehliadačom môžete na počítači šifrovať pomocou protokolu Transport
Layer Security (TLS). TLS je mechanizmus šifrovania dát odoslaných alebo prijatých cez sieť. Keď sa na špecifikáciu
nastavení pre IPSec (Pre-Shared Key Method), overenie IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) alebo SNMPv3 používa Remote UI
(Vzdialené PR), musí byť aktivované TLS. Ak chcete použiť šifrovanú komunikáciu TLS pre Remote UI (Vzdialené PR),
pred aktiváciou TLS musíte špecifikovať kľúč a certifikát (certifikát servera), ktorý chcete použiť. Pred aktiváciou TLS
vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát pre TLS ( Funkcie spravovania(P. 682) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Key and Certificate].
5
Obrazovka Remote
[TLS Settings].
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré
chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
6
Kliknite na [Edit].
7
Nakonfigurujte podrobné nastavenia TLS.
393
Spravovanie zariadenia
[Allowed Versions]
Špecifikujte [Maximum Version] a [Minimum Version] položky TLS.
[Algorithm Settings]
Začiarknite políčko pre šifrovací algoritmus, ktorý sa má použiť pre TLS.
8
Kliknite na [OK].
9
Vyberte položky [License/Other]
[Remote UI Settings].
10
Kliknite na [Edit].
11
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [OK].
394
Spravovanie zariadenia
12
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
Používanie ovládacieho panela
● Šifrovanú komunikáciu TLS môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Vzdialené PR>(P. 601)
Spustenie Remote UI (Vzdialené PR) pomocou TLS
● Ak sa pokúsite spustiť Remote UI (Vzdialené PR), keď je aktivované TLS, môže sa zobraziť bezpečnostné
upozornenie ohľadom bezpečnostného certifikátu. V takom prípade skontrolujte, či je v poli adresy zadané
správne URL a potom pokračujte zobrazením okna Remote UI (Vzdialeného UR). Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 432)
Používanie TLS na šifrovanie e-mailovej alebo faxovej (I-Fax) komunikácie
● Ak server SMTP a server POP3 podporujú TLS, môžete na komunikáciu s týmito servermi aktivovať TLS (
Konfigurácia nastavení komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu I-Fax(P. 90) ). Pre ďalšie
informácie o serveri SMTP a serveri POP3 kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo
správcu siete.
ODKAZY
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 396)
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 399)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 402)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 404)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 411)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 69)
Uloženie serverov LDAP(P. 64)
395
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu
5553-07E
Kľúč a certifikát možno vygenerovať so zariadením, keď sa vyžaduje na šifrovanú komunikáciu cez Transport Layer
Security (TLS). TLS môžete použiť pri prístupe k zariadeniu pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Certifikáty s vlastným
podpisom sa používajú s kľúčom a certifikátom vygenerovanými v sieťovej komunikácii.
● Ak chcete použiť certifikát servera s podpisom CA, môžete vygenerovať CSR spolu s kľúčom namiesto
certifikátu. Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 399)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Network Communication] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a certifikát.
396
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V oboch prípadoch platí, že čím je kľúč dlhší, tým vyššia je úroveň zabezpečenia. Rýchlosť
komunikácie sa však spomalí.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Settings]
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte počiatočný dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň.
[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte ukončenia dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň. Dátum pred [Validity Start Date
(YYYY/MM/DD)] sa nedá nastaviť.
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
397
Spravovanie zariadenia
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
● Vygenerovanie kľúča a certifikátu môže chvíľu trvať.
● Po vygenerovaní sa kľúč a certifikát automaticky uložia do zariadenia.
ODKAZY
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 402)
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 404)
398
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
5553-07F
Keďže certifikáty vygenerované v zariadení nemajú podpis CA, môže nastať komunikačné chyba v závislosti od
zariadení, s ktorými komunikuje. Ak chcete, aby certifikačná autorita vydala certifikát s podpisom CA, musíte získať
údaje žiadosti o podpis certifikátu (CSR), ktoré správca môže vygenerovať z Remote UI (Vzdialené PR). Po vydaní
certifikátu ho uložte v kľúči s vygenerovaním CSR.
Generovanie kľúča a CSR(P. 399)
Uloženie certifikátu do kľúča(P. 401)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
Generovanie kľúča a CSR
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Device Management] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Key and Certificate Signing Request (CSR)] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a CSR.
399
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V každom prípade platí, že čím je väčšia dĺžka kľúča, tým pomalšia je komunikácia.
Zabezpečenie je však silnejšie.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
7
Kliknite na [OK].
● Vygenerovanie kľúča a CSR môže chvíľu trvať.
400
Spravovanie zariadenia
8
Kliknite na [Store in File].
● Zobrazí sa dialógové okne uloženia súboru. Vyberte, kde sa má súbor uložiť a kliknite na tlačidlo [Save].
➠ Súbor CSR sa uloží v počítači.
9
Priložte uložený súbor a odošlite žiadosť certifikačnému úradu.
Uloženie certifikátu do kľúča
Kľúč s vygenerovaným CSR nemožno používať, kým nie je v kľúči uložený certifikát vydaný certifikačným úradom na
základe CSR. Po vydaní certifikátu certifikačným úradom ho uložte podľa postupu uvedeného nižšie.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na položku [Key Name] alebo [Certificate] potrebnú na uloženie certifikátu.
5
Kliknite na tlačidlo [Register Certificate].
6
[Key and Certificate Settings].
Kliknite na tlačidlo [Browse], zadajte súbor pre žiadosť o podpis certifikátu a kliknite
na tlačidlo [Register].
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 396)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 402)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 404)
401
Spravovanie zariadenia
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
5553-07H
Môžete získať kľúč a certifikát a certifikát od certifikačného úradu (CA) na použitie so zariadením. Nainštalujte a uložte
získaný súbor kľúča a certifikátu a súbor certifikátu CA v tomto zariadení Remote UI (Vzdialené PR). Vopred skontrolujte
kľúč a certifikát a podmienky certifikátu CA vyžadované pre zariadenie ( Funkcie spravovania(P. 682) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Vyberte položku [Device Management]
Certificate Settings].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings] alebo [CA
● Kliknutím na tlačidlo [Key and Certificate Settings] nainštalujte kľúč a certifikát alebo kliknutím na tlačidlo [CA
Certificate Settings] nainštalujte certifikát CA.
4
Kliknite na [Register Key and Certificate] alebo na [Register CA Certificate].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA, ktorý chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK]. Nemôžete zmazať predinštalované certifikáty CA.
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
Deaktivácia alebo aktivácia predinštalovaných certifikátov CA
● Kliknite na [Disable] napravo od predinštalovaného certifikátu CA, ktorý chcete deaktivovať. Ak chcete
znova aktivovať certifikát, kliknite na [Enable] napravo od certifikátu.
5
Kliknite na [Install].
402
Spravovanie zariadenia
Odstránenie súboru kľúča a certifikátu alebo súboru certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od súboru, ktorý chcete odstrániť
6
kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na tlačidlo [Browse], špecifikujte súbor na inštaláciu a kliknite na tlačidlo
[Start Installation].
➠ Súbor kľúča a certifikátu alebo súbor certifikátu CA sa nainštaluje v zariadení z počítača.
7
Uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA.
Uloženie kľúča a certifikátu
1
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete uložiť.
2
Zadajte názov kľúča a heslo.
[Key Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno kľúča, ktorý sa má uložiť.
[Password]
Zadajte alfanumerické znaky pre heslo súkromnej sady kľúča pre súbor, ktorý sa má uložiť.
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Uloženie certifikátu CA
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od súboru certifikátu CA, ktorý chcete uložiť.
ODKAZY
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 396)
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 404)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 411)
403
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení IPSec
5553-07J
Zabezpečenie internetového protokolu (IPSec alebo IPsec) je balíček protokolov na šifrovanie dát prenášaných v sieti
vrátane internetových sietí. Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v konkrétnej aplikácii, ako je webový prehliadač
alebo e-mailová aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP alebo sady paketov IP, čím ponúka všestrannejší systém
zabezpečenia. IPSec stroja funguje v režime prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. S touto funkciou sa stroj
dokáže pripojiť priamo k počítaču, ktorý je v rovnakej virtuálnej privátnej sieti (VPN). Skontrolujte systémové
požiadavky ( Funkcie spravovania(P. 682) ) a pred konfiguráciou zariadenia nastavte potrebnú konfiguráciu
počítača.
Používanie IPSec s filtrom adries IP
● Nastavenia filtra adries IP sa použijú pred politikami IPSec.
firewall(P. 383)
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány
Konfigurácia nastavení IPSec
Pred použitím IPSec na šifrovanú komunikáciu musíte uložiť politiky zabezpečenia (SP). Politika zabezpečenia
pozostáva zo skupín nastavení opísaných nižšie. Po registrácii politík špecifikujte poradie, v ktorom sa použijú.
Volič
Volič definuje podmienky pre pakety IP na aplikáciu komunikácie IPSec. Medzi podmienky, ktoré sa dajú vybrať,
patria adresy IP a čísla portov stroja a zariadení, s ktorými komunikujú.
IKE
IKE konfiguruje IKEv1, ktoré sa používa pre protokol výmeny kľúča. Pamätajte si, že pokyny sa líšia v závislosti od
zvolenej metódy overenia.
[Pre-Shared Key Method]
Tento spôsob overovania používa bežné kľúčové slovo s názvom Zdieľaný kľúč na komunikáciu medzi
zariadením a ďalšími zariadeniami. Pred špecifikáciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI
(Vzdialené PR) ( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393) ).
[Digital Signature Method]
Zariadenie a ostatné zariadenia sa navzájom overujú vzájomným overením ich digitálnych podpisov. Najprv
vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 402) ).
AH/ESP
Špecifikujte nastavenia pre AH/ESP, ktoré sa pridá k paketom počas komunikácie IPSec. AH a ESP môžete použiť
súčasne. Môžete tiež vybrať, či sa má aktivovať PFS pre väčšie zabezpečenie.
404
Spravovanie zariadenia
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use IPSec] a kliknite na [OK].
Obrazovka Remote
[IPSec Settings].
● Ak chcete, aby zariadenie prijímalo iba pakety, ktoré spĺňajú jednu zo zásad zabezpečenia vami definovanú v
nižšie uvedených krokoch, zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka [Receive Non-Policy Packets].
6
Kliknite na [Register New Policy].
7
Špecifikujte nastavenia politiky.
1
V textovom poli [Policy Name] zadajte alfanumerické znaky pre názov, ktorý sa použije na identifikáciu
zásady.
2
Začiarknite políčko [Enable Policy].
8
Špecifikujte nastavenia voliča.
405
Spravovanie zariadenia
[Local Address]
Kliknite na prepínač pre typ adresy IP zariadenia, aby sa použila zásada.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky pakety IP použiť IPSec.
[IPv4 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adresy IPv4
stroja.
[IPv6 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adresy IPv6
stroja.
[Remote Address]
Kliknite na prepínač pre typ adresy IP iných zariadení, aby sa použila zásada.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky pakety IP použiť IPSec.
[All IPv4 Addresses]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adries IPv4
iných zariadení.
[All IPv6 Addresses]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adries IPv6
iných zariadení.
[IPv4 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej adresy IPv4 alebo rozsahu adries IPv4 na použitie IPSec.
Zadajte adresu IPv4 (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej adresy IPv6 alebo rozsahu adries IPv6 na použitie IPSec.
Zadajte adresu IPv6 (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[Addresses to Set Manually]
Ak je vybratá možnosť [IPv4 Manual Settings] alebo [IPv6 Manual Settings] pre položku [Remote Address],
zadajte adresu IP, aby sa použila zásada. Vložením spojovníka medzi adresy môžete tiež zadať rozsah adries.
Zadanie adries IP
Opis
Zadávanie jednej adresy
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
406
Príklad
192.168.0.10
Spravovanie zariadenia
Opis
Príklad
IPv6:
fe80::10
Oddeľte znaky písmen alebo číslic pomocou dvojbodiek.
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Subnet Settings]
Pri manuálnej špecifikácii adresy IPv4 môžete vyjadriť rozsah pomocou masky podsiete. Zadajte masku
podsiete pomocou bodiek na oddelenie čísel (príklad: „255.255.255.240“).
[Prefix Length]
Manuálna špecifikácia rozsahu adries IPv6 umožňuje tiež špecifikovať rozsah použitím prefixov. Zadajte
rozsah od 0 do 128 ako dĺžku prefixu.
[Local Port]/[Remote Port]
Ak chcete vytvoriť samostatné zásady pre každý protokol, napríklad HTTP alebo WSD, kliknite na prepínač
[Single Port] a zadajte pre protokol vhodné číslo portu na určenie toho, či sa má použiť IPSec.
IPSec sa nepoužije na nasledujúce pakety
● Slučka, Multicast a pakety vysielania
● Pakety IKE (pomocou UDP na porte 500)
● Pakety žiadosti suseda ICMPv6 a oznámenia suseda
9
Špecifikujte nastavenia IKE.
[IKE Mode]
Zobrazí sa režim použitý pre protokol výmeny kľúča. Stroj podporuje hlavný režim, nie agresívny režim.
[Authentication Method]
Pre spôsob použitý pri overení stroja vyberte [Pre-Shared Key Method] alebo [Digital Signature Method]. Pred
výberom položky [Pre-Shared Key Method] musíte aktivovať TLS pre Remote UI (Vzdialené PR). Pred výberom
Konfigurácia
položky [Digital Signature Method] musíte vygenerovať alebo nainštalovať kľúč a certifikát.
kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
[Valid for]
Špecifikujete dĺžku trvania relácie pre IKE SA (ISAKMP SA). Zadajte čas v minútach.
[Authentication]/[Encryption]/[DH Group]
Vyberte algoritmus z rozbaľovacieho zoznamu. Každý algoritmus sa používa pri výmene kľúča.
[Authentication]
Vyberte transformačný algoritmus.
407
Spravovanie zariadenia
[Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, ktorá určuje silu kľúča.
Overenie zariadenia použitím vopred zdieľaného kľúča
1
Kliknite na prepínač [Pre-Shared Key Method] pre položku [Authentication Method] a potom kliknite na
tlačidlo [Shared Key Settings].
2
Zadajte alfanumerické znaky pre vopred zdieľaný kľúč a kliknite na tlačidlo [OK].
3
Špecifikujte nastavenia [Valid for] a [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Overenie zariadenia použitím metódy digitálneho podpisu
1
Kliknite na prepínač [Digital Signature Method] pre položku [Authentication Method] a potom kliknite na
tlačidlo [Key and Certificate].
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
3
10
Špecifikujte nastavenia [Valid for] a [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Špecifikujte sieťové nastavenia IPSec.
[Use PFS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu PFS (Perfect Forward Secrecy) pre kľúče relácie IPSec.
Aktivovaním PFS sa vylepší zabezpečenie a súčasne sa zvýši záťaž na komunikáciu. Uistite sa, že PFS je
aktivované aj pre iné zariadenia.
[Specify by Time]/[Specify by Size]
Nastavte podmienky na ukončenie relácie pre IPSec SA. IPSec SA sa používa ako komunikačný tunel. Podľa
potreby označte jedno alebo obidve začiarkavacie políčka. Ak označíte obidve začiarkavacie políčka, relácia
IPSec SA sa ukončí pri splnení jednej z podmienok.
[Specify by Time]
Zadajte čas v minútach na špecifikáciu dĺžky trvania relácie.
[Specify by Size]
Zadajte veľkosť v megabajtoch na špecifikáciu, koľko dát sa dá preniesť v relácii.
[Select Algorithm]
408
Spravovanie zariadenia
Začiarknite začiarkavacie políčko [ESP], [ESP (AES-GCM)] alebo [AH (SHA1)] v závislosti od hlavičky IPSec a
použitého algoritmu. AES-GCM je algoritmus pre overenie aj šifrovanie. Pri výbere položky [ESP] vyberte z
rozbaľovacích zoznamov [ESP Authentication] a [ESP Encryption] aj algoritmy na overenie a šifrovanie.
[ESP Authentication]
Na aktiváciu overenia ESP vyberte pre transformačný algoritmus položku [SHA1]. Ak
chcete deaktivovať overenie ESP, vyberte položku [Do Not Use].
[ESP Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania pre ESP. Môžete vybrať položku [NULL], ak nechcete
špecifikovať algoritmus alebo vyberte položku [Do Not Use], ak chcete deaktivovať
šifrovanie ESP.
[Connection Mode]
Zobrazí sa režim pripojenia IPSec. Stroj podporuje režim prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. Režim
tunelu, v ktorom sa zapuzdrujú celé pakety IP (hlavičky a sady), nie je k dispozícii.
11
Kliknite na [OK].
● Ak potrebujete uložiť ďalšiu politiku zabezpečenia, vráťte sa na krok 6.
12
Zoraďte poradie zásad uvedených v ponuke [Registered IPSec Policies].
● Politiky sa aplikujú od najvyššej pozície po najnižšiu. Klikaním na tlačidlo [Up] alebo [Down] presúvajte zásady
smerom nahor alebo nadol.
Úprava zásady
● Kliknite na príslušný textový odkaz pod položkou [Policy Name], aby sa zobrazila obrazovka úprav.
Odstránenie zásady
● Kliknite na tlačidlo [Delete] na pravej strane názvu zásady, ktorú chcete zmazať
13
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
409
kliknite na tlačidlo [OK].
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Komunikáciu môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
IPSec>(P. 484)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
Zoznam zásad IPSec(P. 645)
410
<Použiť
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
5553-07K
Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Typická sieť 802.1X sa skladá zo servera RADIUS
(overovacieho servera), prepínača LAN (overovací prvok) a klientskych zariadení s overovacím softvérom (prosebníci).
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie užívateľa, aby sa preukázalo, že
pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka
čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač
LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete.
Metóda overenia IEEE 802.1X
Vyberte z nižšie uvedených možností metódu overenia. V prípade potreby pred konfiguráciou overenia IEEE
802.1X nainštalujte alebo uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 402) ).
TLS
Zariadenie a overovací server sa navzájom overia vzájomným overením svojich certifikátov. Na overenie
klienta sa pri overení zariadenia vyžaduje kľúča a certifikát vydaný certifikačnou autoritou (CA). Pre overenie
servera sa dá okrem certifikátu CA predinštalovanom na stroji použiť certifikát CA nainštalovaný cez Remote
UI (Vzdialené PR).
TTLS
Tento spôsob overenia používa na overenie klienta užívateľské meno a na overenie servera heslo a certifikát
CA. Ako interný protokol môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP. TTLS sa dá súčasne použiť s PEAP. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené PR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 393) ).
PEAP
Požadované nastavenia sú takmer rovnaké ako pri TTLS. Ako interný protokol sa používa MSCHAPv2. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené PR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 393) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
411
Spravovanie zariadenia
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[IEEE 802.1X Settings].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IEEE 802.1X] a do textového poľa [Login Name]
zadajte prihlasovanie meno.
[Use IEEE 802.1X]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu overenia IEEE 802.1X.
[Login Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno (identitu EAP), ktoré sa používa na identifikáciu používateľa.
6
Nakonfigurujte požadované nastavenia podľa špecifikovanej metódy overovania.
Nastavenie TLS
1
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [Key and Certificate].
● Nemôžete použiť TLS s TTLS alebo PEAP.
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť na overenie
klienta.
Zobrazenie detailov certifikátu
412
Spravovanie zariadenia
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
Nastavenie TTLS/PEAP
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use TTLS] alebo [Use PEAP].
Interný protokol pre TTLS
● Môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP.
2
Kliknite na [Change User Name/Password].
● Ak chcete špecifikovať meno používateľa líšiace sa od prihlasovacieho mena, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka [Use Login Name as User Name]. Označte začiarkavacie políčko, ak chcete ako
užívateľské meno použiť prihlasovacie meno.
3
Nastavte meno používateľa alebo heslo.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password] a [Confirm].
4
Kliknite na [OK].
7
Kliknite na [OK].
8
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
413
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Overovanie IEEE 802.1X môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Použiť IEEE 802.1X>(P. 488)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
414
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií stroja
5553-07L
Niektoré z funkcií stroja sa používajú zriedka alebo poskytujú príležitosti na nesprávne použitie. Z bezpečnostných
dôvodov sa dá stroj nastaviť tak, aby obmedzoval svoje možnosti čiastočným alebo úplným deaktivovaním týchto
funkcií.
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania
Môžete špecifikovať kód PIN v telefónnom zozname, aby ste zakázali bežnému používateľovi upravovať údaje
alebo limitovali cieľové umiestnenie, ktoré možno špecifikovať pre odosielanie faxu. Tiež môžete zakázať
používateľovi hromadné odosielanie faxu na viacero cieľových umiestnení (sekvenčné vysielanie).
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a funkciám odoslania(P. 417)
Obmedzenie tlače z počítača
Môžete obmedziť tlač z počítača s cieľom zabezpečiť dokumenty, aby sa nevykonali žiadne tlačové úlohy, kým sa
nezadá kód PIN na strane zariadenia. Obmedzenie tlače z počítača(P. 424)
Obmedzenie funkcií USB
Pripojenie USB umožňuje jednoduché pripojenie periférnych zariadení, ktoré však môžu predstavovať
bezpečnostné riziko, napríklad únik informácií. Môžete obmedziť pripojenie USB s počítačom alebo ukladanie do
pamäťového zariadenia USB. Obmedzenie funkcií USB(P. 425)
Deaktivácia komunikácie HTTP
Ak sa nevykonávajú operácií cez sieť, napríklad pri používaní zariadení prostredníctvom pripojenia USB, môžete
zakázať komunikáciu HTTP, aby sa zabránilo hackerskému útoku cez port HTTP. Deaktivácia komunikácie
HTTP(P. 427)
415
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia vzdialenej správy
Ak nepoužívate Remote UI (Vzdialené PR), môžete deaktivovať funkcie, aby ste zabránili neoprávnenej vzdialenej
operácii prostredníctvom Remote UI (Vzdialené PR). Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 428)
416
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie prístupu k telefónnemu zoznamu a
funkciám odoslania
5553-07R
V niektorých prípadoch môžete zabrániť úniku informácií obmedzením dostupných faxových a e-mailových miest
určenia na tie, ktoré sú uložené v telefónnom zozname alebo serveroch LDAP, alebo nastavením kódu PIN pre
telefónny zoznam, aby neoprávnení užívatelia nemohli pridávať ani upravovať záznamy telefónneho zoznamu. Môžete
tiež zabrániť odosielaniu dokumentov nechceným príjemcom, ak je stroj nastavený tak, aby ste na potvrdenie museli
zadať faxové číslo dvakrát.
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení(P. 420)
Obmedzenie funkcií odosielania faxov(P. 422)
417
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu
5553-07S
Telefónny zoznam môže byť nastavený tak, aby užívatelia museli zadať kód PIN, aby
mohli do telefónneho zoznamu pridať nové záznamy alebo upravovať existujúce
záznamy. Nastavením kódu PIN pre telefónny zoznam môžete znížiť riziko odoslania
dokumentov nechceným príjemcom, pretože zmeny telefónneho zoznamu môžu
urobiť iba užívatelia, ktorí poznajú kód PIN.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastaviť miesto určenia>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte <PIN tel. zoznamu>.
4
Špecifikujte kód PIN.
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
● Zadajte číslo a vyberte položku <Použiť>.
● Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Opätovným zadaním kódu PIN vykonajte potvrdenie.
● Nemôžete nastaviť kód PIN pozostávajúci iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
● Ak chcete zrušiť nastavenie kódu PIN, odstráňte informácie zadané v položke
a vyberte položku
<Použiť> s prázdnymi poľami.
Okrem nastavenia kódu PIN pre telefónny zoznam môžete vykonaním nasledujúcich operácií ďalej vylepšiť
zabezpečenie:
● Informácie o obmedzení pridávania nových cieľových umiestnení nájdete v časti
cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať(P. 420) .
● Informácie o deaktivácii funkcie faxovania z počítača nájdete v časti
počítača(P. 422) .
ODKAZY
418
Obmedzenie nových
Obmedzenie odosielania faxu z
Spravovanie zariadenia
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
Konfigurácia základných nastavení e-mailu(P. 87)
Nastavenie zdieľaného priečinka ako miesta ukladania(P. 95)
419
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení
5553-07U
Obmedzením cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať až po tie uložené v
telefónnom zozname alebo serveroch LDAP, môžete znížiť možnosť špecifikácie
nesprávnych cieľových umiestnené zabrániť používateľom v úniku informácií. Môžete
nakonfigurovať nastavenie na zobrazenie obrazovky s potvrdením, aby sa zabránilo
používateľovi vytočiť zlé číslo pri špecifikácii pri zadávaní čísla kódovanej voľby v
telefónnom zozname.
Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať(P. 420)
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení(P. 420)
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 420)
Kontrola cieľových umiestnení pri odosielaní údajov(P. 421)
Obmedzenie nových cieľových umiestnení, ktoré možno špecifikovať
Obmedzte cieľové umiestnenia, ktoré možno špecifikovať pri odosielaní faxov alebo naskenovaných dokumentov na
„tie, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname“, „tie predtým použité“ alebo „tie, ktoré možno vyhľadať zo serverov
LDAP“. Keď je aktivovaná táto funkcia, stroj zabráni užívateľom zadať miesta určenia pomocou číselných tlačidiel, pridať
nové záznamy do telefónneho zoznamu a upraviť existujúce záznamy v telefónnom zozname.
<Ponuka>
určenia>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Obmedziť nové miesta
<Zap.>
● Táto funkcia neobmedzuje dostupné miesta určenia pre faxovanie z počítača.
faxu z počítača(P. 422)
Obmedzenie odosielania
Deaktivácia použitia predtým použitých cieľových umiestnení
Zakážete špecifikáciu cieľových umiestnené z prenosových záznamov. Použitie tohto obmedzenia zabraňuje výber
cieľových umiestnení z prenosových záznamov v prípade funkcií Odoslať fax, Naskenovať a odoslať ako e-mail a
Naskenovať a uložiť do zdieľaného priečinka alebo na server FTP.
<Ponuka>
výpisu>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Obmedziť opät. odosl. z
<Zap.>
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname
Keď na špecifikáciu cieľových umiestnené používate čísla kódovanej voľby, musíte si presne zapamätať, ktoré cieľové
umiestnenie (alebo ktorá skupina) je uložená v príslušnom čísle kódovanej voľby. Ak si tieto čísla nepamätáte presne,
môžete odoslať svoje dokumenty na nechcené cieľové umiestnenia. Môžete zabrániť odosielaniu údajov nechceným
420
Spravovanie zariadenia
príjemcom konfiguráciou zariadenia na zobrazenie podrobností čísla kódovanej voľby, ktoré ste vybrali alebo zadali
ako cieľové umiestnenie odoslania na obrazovke pred odoslaním dokumentov na dané cieľové umiestnenie.
<Ponuka>
vytáč.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Potvrdiť – VYS. s kód.
<Zap.>
Kontrola cieľových umiestnení pri odosielaní údajov
Môžete nakonfigurovať nastavenie, aby sa zobrazila obrazovka potvrdenia cieľového umiestnenia pri spustení
odosielania faxu, e-mailu alebo faxu I-Fax. Ak je vybratá položka <Iba pre postupné odosielanie>, obrazovka s
potvrdením sa zobrazí len v prípade špecifikácie viacerých cieľových umiestnení.
<Ponuka>
odosl.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Bežné nastavenia>
<Potvrdiť m. urč. pred
Vyberte položku <Zap.> alebo <Iba pre postupné odosielanie>
ODKAZY
Odosielanie faxov I-Fax(P. 256)
Odoslanie údajov e-mailom/uloženie údajov do zdieľaného priečinka alebo na server FTP(P. 299)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie/uloženie (vyvolanie nastavení)(P. 323)
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
Obmedzenie funkcií odosielania faxov(P. 422)
421
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií odosielania faxov
5553-07W
Môžete nastaviť rôzne obmedzenia pre odosielanie faxov, ktoré môžu zabrániť úniku informácií tretím stranám alebo
odoslaniu dokumentov na nesprávne cieľové umiestnenia.
Potvrdenie zadaného faxového čísla(P. 422)
Obmedzenie odosielania faxu z počítača(P. 422)
Obmedzenie sekvenčných vysielaní(P. 422)
Vypnutie registrácie miesta určenia z denníkov do adresára(P. 423)
Potvrdenie zadaného faxového čísla
Môžete nakonfigurovať nastavenie na zobrazenie obrazovky s potvrdením, aby sa zabránilo používateľovi vytočiť zlé
číslo pri zadávaní faxového čísla cieľového umiestnenia pomocou číselných tlačidiel.
<Ponuka>
číslo>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Potvrdiť zadané faxové
<Nastavenia faxu>
<Povoliť VYS. z ovládača
<Zap.>
Obmedzenie odosielania faxu z počítača
Užívateľom môžete zakázať faxovať z počítača.
<Ponuka>
faxu>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Vyp.>
Obmedzenie sekvenčných vysielaní
Môžete zakázať funkciu, ktorá hromadné odošle fax na viacero cieľových umiestnení (sekvenčné vysielanie).
<Ponuka>
odos.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Zap.>
422
<Nastavenia faxu>
<Obmedziť postupné
Spravovanie zariadenia
Vypnutie registrácie miesta určenia z denníkov do adresára
Môžete nakonfigurovať, aby sa zakázali registrácie cieľových umiestnení z denníkov odosielania faxov do adresára.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
adresára>
<Nepovoliť>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
ODKAZY
Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224)
Vyvolanie predtým použitých nastavení na odoslanie (vyvolanie nastavení)(P. 237)
Odosielanie faxov z vášho počítača (faxovanie z počítača)(P. 252)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 370)
Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
Obmedzenie dostupných cieľových umiestnení(P. 420)
423
<Uložiť cieľ výp. do
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie tlače z počítača
5553-07X
Môžete výrazne znížiť riziko úniku informácií obmedzením dokumentov, ktoré možno vytlačiť z počítača, na dokumenty
zabezpečenej tlače ( Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)(P. 273) ).
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Zabezpečená tlač>
<Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
424
<Obmedziť úlohy tlačiarne>
<Zap.>
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií USB
5553-07Y
USB je pohodlný spôsob pripojenia periférnych zariadení a ukladania alebo relokácie dát, ale USB môže byť aj zdrojom
úniku informácií, ak nie je správne spravované. Pri manipulácii s pamäťovými zariadeniami USB buďte mimoriadne
opatrní. V tejto časti je opísané, ako obmedziť pripojenie cez port USB stroja a ako zakázať používanie pamäťových
zariadení USB.
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom(P. 425)
Obmedzenie funkcie skenovania na USB(P. 425)
Obmedzenie funkcie tlače z USB(P. 425)
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom
Môžete deaktivovať port USB počítačového pripojenia nachádzajúci sa na zadnej strane zariadenia. Ak je tento
konektor deaktivovaný, stroj nemôže komunikovať s počítačom pomocou USB. Toto nastavenie nemá vplyv na predný
konektor USB, ktorý slúži na pripojenie pamäťových zariadení USB.
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie>
ponuke <Použiť ako zariadenie USB> <Použiť>
<Nastavenia USB> Vyberte možnosť <Vyp.> v
<OK> Reštartujte zariadenie
Obmedzenie funkcie skenovania na USB
Môžete deaktivovať ukladanie údajov naskenovaných originálov do pamäťového zariadenia USB.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Nastavenia pamäťového
média> Vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť funkciu skenovania> <Použiť> <OK>
Reštartujte zariadenie
Obmedzenie funkcie tlače z USB
Môžete deaktivovať tlač dát z pamäťového zariadenia USB. Nedajú sa vytlačiť dáta z pamäťového zariadenia USB.
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom>
média> Vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť funkciu tlače>
Reštartujte zariadenie
425
<Nastavenia pamäťového
<Použiť> <OK>
Spravovanie zariadenia
ODKAZY
Základné operácie pre naskenované originály(P. 292)
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 277)
426
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia komunikácie HTTP
5553-080
HTTP sa používa na komunikáciu cez sieť, napríklad keď pristupujete k stroju cez Remote UI (Vzdialené PR). Ak
používate pripojenie USB alebo inak nepoužívate HTTP, môžete deaktivovať HTTP na blokovanie škodlivých útokov
tretích strán cez nepoužívaný port HTTP.
● Deaktivovaním HTTP deaktivujete niektoré možnosti siete, napríklad Remote UI (Vzdialené PR), tlač WSD
a tlač cez službu Google Cloud Print.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Áno>
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 431)
Zmena čísiel portu(P. 389)
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 42)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 357)
427
<Použiť HTTP>
<Vyp.>
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
5553-081
Remote UI (Vzdialené PR) je užitočné, pretože nastavenia stroja môžete špecifikovať pomocou webového prehliadača
na počítači. Ak chcete použiť Remote UI (Vzdialené PR), stroj musíte cez sieť pripojiť k počítaču. Ak je stroj pripojený k
počítaču pomocou USB, alebo ak nepotrebujete použiť Remote UI (Vzdialené PR), možno budete chcieť deaktivovať
vzdialené UR na zníženie rizika ovládania vášho stroja na diaľku cez sieť škodlivými tretími osobami.
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať
firmvér> <Nastavenia vzdialeného PR> <Vzdialené PR> Vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke
<Použiť vzdialené PR> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 431)
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 427)
428
Spravovanie zariadenia
Zvýšenie bezpečnosti dokumentov
5553-082
Zariadenie je vybavené bezpečnostnými funkciami, ktorých cieľom je zabrániť úniku dokumentov alebo ich manipulácii.
Podpis zariadenia
Digitálny podpis sa pridáva do naskenovaných dokumentov pomocou mechanizmu kľúča a certifikátu s cieľom
dokázať príjemcovi, že dokument bol vytvorený v zariadení. Príjemca môže overiť, či zariadenie vytvorilo
dokument a či dokument nie je sfalšovaný. Pred pridaním podpisu zariadenia musíte vygenerovať kľúč a
certifikát (certifikát zariadenia), ktorý sa použije ako podpis zariadenia použitím zariadenia. Generovanie
kľúča podpisu zariadenia(P. 430)
429
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča podpisu zariadenia
5553-083
Môžete vygenerovať kľúč a certifikát pre podpis zariadenia, ktorý zobrazuje, že dokument bol naskenovaný v zariadení.
Certifikát sa pridá pri naskenovaní dokumentu a jeho konverzii na súbor PDF.
● Vygenerovať možno len jeden kľúč a certifikát pre podpis zariadenia. Nemožno ho odstrániť.
● Vyžaduje sa voliteľné súprava Súprava funkcií zabezpečenia na odosielanie súborov PDF.
možnosti(P. 691)
Systémové
● Kľúč a certifikát pre podpis zariadenia platia päť rokov. V prípade potreby ich obnovte.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Device Signature] a kliknite na tlačidlo [OK].
[Key and Certificate Settings].
➠ Vygeneruje sa kľúč a certifikát pre podpis zariadenia.
Obnovenie kľúča podpisu zariadenia a kľúča a certifikátu
1
Kliknite na tlačidlo [Update] napravo od kľúča a certifikátu pre podpis zariadenia.
2
Kliknite na tlačidlo [OK].
430
Spravovanie zariadenia
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
5553-084
Pomocou webového prehliadača na vzdialené ovládanie stroja môžete skontrolovať dokumenty čakajúce na tlač alebo
stav stroja. Tiež môžete vytvoriť rôzne nastavenia. Môžete to urobiť bez toho, aby ste odišli od stola, čím sa uľahčí
správa systému. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre Remote UI (Vzdialené PR) nájdete v časti
Systémové prostredie(P. 685) .
Funkcie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov(P. 435)
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
Politika zabezpečenia(P. 448)
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 454)
Základy Remote UI (Vzdialeného UR)
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
431
Spravovanie zariadenia
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
5553-085
Ak chcete stroj ovládať vzdialene, musíte do webového prehliadača zadať adresu IP stroja a spustiť Remote UI
(Vzdialené PR). Skontrolujte najprv adresu IP nastavenú pre stroj ( Zobrazenie nastavení siete(P. 39) ). Ak máte
nejaké otázky, obráťte sa na správcu siete.
1
Spustite webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://<adresa IP zariadenia>/“ a stlačte kláves [ENTER].
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek (napríklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie
● Keď je komunikácia s Remote UI (Vzdialeným UR) šifrovaná, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie
( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393) ). Keď nastavenia certifikátu alebo nastavenia TLS
nemajú žiadne chyby, pokračujte v prezeraní webovej stránky.
3
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR).
Keď je deaktivovaná správa ID oddelení
Podľa potreby vyberte položku [System Manager Mode] alebo [General User Mode] a zadajte hodnotu v
položke [Remote UI Access PIN].
[System Manager Mode]
Môžete vykonať všetky operácie a nastavenia Remote UI (Vzdialené PR). Zadajte správny ID v položke [System
Manager ID] a kód PIN v položke [System Manager PIN]. Nastavenie ID správcu systému a kódu
PIN(P. 365)
[General User Mode]
Môžete skontrolovať stav dokumentov alebo zariadenia a môžete tiež zmeniť niektoré nastavenia. Ak chcete
zistiť, či konkrétny dokument je v tlačovej fronte alebo chcete zrušiť tlač dokumentu v tlačovej fronte, zadajte
meno používateľa dokumentu v položke [User Name]. Meno používateľa sa nastaví automaticky na tlač
dokumentov založených na informáciách ako je názov počítača alebo prihlasovacie meno počítača.
[Remote UI Access PIN]
Ak je nastavení možnosť [Remote UI Access PIN], zadajte kód PIN.
UR)(P. 374)
432
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené
Spravovanie zariadenia
Keď je aktivovaná správa ID oddelení
Zadajte správny ID v položke [Department ID] a kód PIN v položke [PIN].
oddelení(P. 367)
4
Nastavenie správy ID
Kliknite na [Log In].
➠ Zobrazí sa stránka portálu (hlavná stránka).
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
Po prihlásení sa do Remote UI (Vzdialené PR) sa zobrazí nasledujúca stránka portálu. Táto časť opisuje položky
zobrazené na stránke portálu a základné operácie.
[Device Basic Information]
Zobrazuje aktuálny stav stroja a informácie o chybe. Ak sa vyskytla chyba, môže sa zobraziť odkaz na stránku
informácií o chybe.
[Consumables Information]
Zobrazí informácie o papieri a zvyšné množstvo tonera v kazetách s tonerom.
[Support Link]
Zobrazuje odkaz na podporu špecifikovaný v menu [Support Link] pod položkou [License/Other].
433
Spravovanie zariadenia
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
[Language]
Vyberiete jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialené PR).
[Log Out]
Odhlási vás z Remote UI (Vzdialeného UR). Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
[Mail to System Manager]
Zobrazí sa okno na vytvorenie e-mailu pre správcu systému špecifikovaného v menu [System Manager
Information] pod [User Management].
[Status Monitor/Cancel]
Zobrazí stránku [Status Monitor/Cancel]. V prípade ktorýchkoľvek čakajúcich dokumentov môžete
skontrolovať stav, históriu alebo zrušiť spracovanie.
[Settings/Registration]
Zobrazuje stránku [Settings/Registration]. Keď ste sa prihlásili v režime správcu systému, môžete zmeniť
položky nastavení a uložiť/načítať uložené údaje. Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 441)
[Address Book]
Zobrazuje čísla kódovanej voľby a zoznam Obľúbené uložené v telefónnom zozname. Keď ste sa prihlásili v
režime správcu systému, môžete tiež uložiť alebo upraviť telefónny zoznam. Uloženie cieľových
umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
[Application Library]
Zobrazí stránku s nastavením Application Library.
434
Spravovanie zariadenia
Kontrola stavu a výpisov
5553-086
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 435)
Kontrola aktuálneho stavu prijatých dokumentov(P. 436)
Kontrola histórie dokumentov(P. 436)
Kontrola informácií o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať(P. 436)
Kontrola informácií o chybe(P. 437)
Kontrola spotrebného materiálu(P. 437)
Kontrola špecifikácií zariadenia(P. 438)
Kontrola informácií o správcovi systému(P. 438)
Kontrola počítadla celkovej tlače(P. 439)
Kontrola histórie kaziet s tonerom(P. 439)
Kontrola stavu používania zariadenia(P. 440)
● Názov súboru dokumentu sa nemusí zobrazovať celý. K názvu súboru sa dá pripojiť vytlačený názov
aplikácie.
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov
Zobrazí sa zoznam aktuálne tlačených dokumentov alebo dokumentov čakajúcich na tlač.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Job Status] v ponuke [Print]
● Kliknutím na [Cancel] môžete zmazať úlohu dokumentu.
● Nezávisle od nastavenia správy ID oddelení sa uvedú všetky aktuálne tlačené dokumenty a
dokumenty čakajúce na tlač.
● Ak ste zadali svoje používateľské meno, keď ste sa prihlásili v režime koncového používateľa, vaše
používateľské meno sa zobrazí iba na dokumentoch, ktoré ste tlačili vy.
435
Spravovanie zariadenia
● Kliknite na položku [Job Number] na pozastavených dokumentoch a zabezpečených dokumentoch,
aby sa zobrazili podrobné informácie. Môžete skontrolovať užívateľské meno a počet strán tlačeného
dokumentu.
Kontrola aktuálneho stavu prijatých dokumentov
Môžete skontrolovať výpisy prijatých faxov a dokumentov I-Fax. Tiež môžete kliknúť na tlačidlo [Delete] pre prijatý
faxový dokument a vymazať ho.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Job Status] v ponuke [RX]
● Ak chcete vykonať nasledujúce operácie pre prijatý faxový dokument, musíte sa prihlásiť v režime
správcu systému a nastaviť položku <Použiť ukážku faxu> na možnosť <Zap.>.
- Kliknutím na tlačidlo [Print All] vytlačte všetky prijaté dokumenty.
- Kliknutím na tlačidlo [Print] vytlačte dokumenty čakajúce na tlač.
- Kliknutím na položku [Job Number] zobrazíte podrobné informácie a ukážku dokumentu čakajúceho
na tlač.
Kontrola histórie dokumentov
Výpisy úloh tlače, kopírovania, odoslania (TX) a prijatia (RX) sú zobrazené.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) (
[Status Monitor/Cancel] [Job Log]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
Kontrola informácií o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať
Informácie o dokumentoch, ktoré sa nepodarilo presmerovať.
436
Spravovanie zariadenia
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Forwarding Errors]
● Po prihlásení sa v režime správcu systému môžete kliknutím na tlačidlo [Delete] odstrániť dokumenty,
ktoré sa nepodarilo presmerovať.
● Po prihlásení sa v režime správcu systému môžete kliknutím na tlačidlo [Job Number] zobraziť
podrobné informácie alebo ukážku dokumentu, ktorý sa nepodarilo presmerovať.
Kontrola informácií o chybe
Keď sa vyskytne chyba, na tejto stránke sa zobrazí kliknutím na hlásenie zobrazené pod položkou [Error Information]
na stránke portálu (hlavná stránka). Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Error Information]
Kontrola spotrebného materiálu
Zobrazí sa veľkosť a typ papiera v zdroji papiera, výrobné číslo tonerovej kazety atď. Môžete tiež kliknúť na položku
[Check Consumables Details] na stránke portálu (hlavná stránka), aby sa zobrazila táto stránka ( Obrazovka Remote
UI (Vzdialené PR)(P. 433) ).
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) (
[Status Monitor/Cancel] [Consumables]
437
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
Spravovanie zariadenia
Kontrola špecifikácií zariadenia
Zobrazí sa maximálna rýchlosť tlače a funkcie zariadenia.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Features]
Kontrola informácií o správcovi systému
Zobrazia sa informácie o stroji a správcovi systému. Názov zariadenia a ďalšie informácie správcu systému tu
zobrazené zodpovedajú nastaveniam v ponuke [System Manager Information] na stránke [User Management] alebo v
ponuke [Device Information Settings] na stránke [Device Management].
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Information]
438
Spravovanie zariadenia
Kontrola počítadla celkovej tlače
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré boli vytlačené funkciami kopírovania, tlače a faxovania.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
[Status Monitor/Cancel] [Check Counter]
Kontrola histórie kaziet s tonerom
Môžete skontrolovať výpisy používania kaziet s tonerom a ďalšie výpisy. Zobrazenie možno zmeniť pre každú farbu
kazety s tonerom.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) (
[Status Monitor/Cancel] [Cartridge Log]
439
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432) )
Spravovanie zariadenia
Kontrola stavu používania zariadenia
Zobrazuje sa celkový mesačný objem výtlačkov a celková mesačná spotreba energie. Môžete zobraziť obrazovku s
ekologickými informáciami a zmeniť nastavenia, aby ste šetrili papier a spotrebu energie.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
(P. 432) ) [Status Monitor/Cancel] [Eco Information]
ODKAZY
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 433)
440
Spravovanie zariadenia
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)
5553-087
Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete zmeniť rôzne nastavenia stroja. Väčšina nastavení sa dá nastaviť aj na
stroji, ale niektoré nastavenia sa dajú nastaviť iba pomocou Remote UI (Vzdialeného UR). Táto časť opisuje základný
priebeh zmeny nastavení zariadenia pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
● Niektoré nastavenia možno zmeniť len po prihlásení v režime správcu systému.
● Niektoré nastavenia môžu vyžadovať úkony líšiace sa od tu uvedeného postupu.
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené PR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
Kliknite na nastavenie, ktoré chcete konfigurovať, v ponuke na ľavej strane
obrazovky.
V prípade potreby kliknite na odkaz, aby sa zobrazila požadovaná stránka.
441
Spravovanie zariadenia
5
Kliknite na [Edit].
6
Špecifikujte potrebné nastavenia.
7
Kliknite na [OK].
442
Spravovanie zariadenia
8
V prípade potreby reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 122)
● Informácie o tom, či je potrebné reštartovať počítač, nájdete v správe na obrazovke úprav.
443
Spravovanie zariadenia
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené
PR)
1660-083
5553-088
Použitím počítača môžete uložiť cieľové umiestnenia v telefónnom zozname zariadenia a upraviť informácie o
uložených cieľových umiestneniach. Tu špecifikujte cieľové umiestnenie zdieľaného priečinka alebo servera FTP.
● Nastavenia môžete zmeniť, len keď ste sa prihlásili v režime správcu systému.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Address Book] na stránke portálu.
(Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote UI
Ak sa zobrazí stránka na zadanie kódu PIN
● Telefónny zoznam je chránený pomocou kódu PIN. Zadajte kód [PIN] a kliknite na [OK].
3
Kliknite na [Coded Dial].
● Miesta určenia sa dajú uložiť aj do menu Obľúbené. V takomto prípade kliknite na voľbu [Favorites] namiesto
voľby [Coded Dial]. Obľúbené(P. 184)
4
Kliknite na textový odkaz pod položkou [Number], [Type] alebo [Name] pre položku s
názvom Not Registered.
● Kliknutím na príslušný textový odkaz v menu [Number], [Type] alebo [Name] môžete upraviť uložené
miesto určenia.
● Kliknutím na príslušné tlačidlo [Delete] môžete zmazať uložené cieľové umiestnenie.
● Ak odstránite cieľové umiestnenie z telefónneho zoznamu, odstráni sa aj z obľúbených nastavení.
Uloženie často používaných nastavení(P. 176)
444
Spravovanie zariadenia
5
Vyberte typ miesta určenia na uloženie a kliknite na tlačidlo [OK].
● Ak chcete uložiť cieľové umiestnenie zdieľaného priečinka alebo servera FTP, vyberte položku [File].
6
Špecifikujte cieľové umiestnenie.
Ak chcete uložiť cieľové umiestnenie faxu
[Name]
Zadajte názov cieľového umiestnenia.
[Fax Number]
Zadajte číslo faxu alebo cieľové umiestnenie.
[ECM TX]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby bolo možné vykonať toto: ak sa v posielanom obraze vyskytne chyba,
chyba sa skontroluje a opraví, aby sa zabránilo odoslaniu nesprávneho obrazu.
[Speed]
Ak začatie prenosu trvá príliš dlho, podobne ako pri slabom telefónnom spojení, rýchlosť začiatku prenosu
môžete nastaviť na nižšiu hodnotu.
[Long Distance]
Pri ukladaní zahraničných faxových čísel špecifikujte položky [International (1)] až [International (3)] podľa
podmienok prenosu.
● Tiež môžete špecifikovať položky [ECM TX] a [Speed] z ponuky <Nastavenia faxu> ( <Odoslať>(P. 565) ) na
ovládacom paneli. Pre podrobné nastavenia miest určenia uložené v telefónnom zozname sú však
aktivované nastavenia vykonané pod položkou <Tel. zoznam>.
445
Spravovanie zariadenia
Uloženie cieľového umiestnenia e-mailu alebo faxu I-Fax
[Name]
Zadajte názov cieľového umiestnenia.
[E-Mail Address]/[I-Fax Address]
Zadajte e-mailovú adresu cieľového umiestnenia.
Uloženie cieľového umiestnenia zdieľaného priečinka alebo servera FTP
[Name]
Zadajte názov cieľového umiestnenia.
[Protocol]
Vyberte protokol pre cieľové umiestnenie.
[Windows (SMB)]
Túto položku vyberte pri uložení zdieľaného priečinka ako cieľového umiestnenia.
[FTP]
Túto položku vyberte pri uložení servera FTP ako cieľového umiestnenia.
[Host Name]
● V prípade zdieľaného priečinka
Zadajte názov počítača alebo adresu IP. Môžete zahrnúť cestu k zdieľanému priečinku s názvom počítača
alebo adresou IP (napríklad \\swan\share alebo \\192.168.2.100\share).
● V prípade servera FTP
Zadajte adresu IP servera FTP (napríklad 192.168.2.100).
Používanie servera DNS
● Môžete tiež zadať názov hostiteľa (alebo FQDN) namiesto názvu počítača alebo adresy IP (napríklad pre
zdieľaný priečinok: „\\swan.organization.company.com\share“).
446
Spravovanie zariadenia
[Folder Path]
Zadajte umiestnenie priečinka, do ktoré sa odošlú údaje.
● V prípade zdieľaného priečinka
Použite \ ako oddeľovač. Špecifikujte úroveň, ktorá sleduje cestu špecifikované v ponuke [Host Name].
● V prípade servera FTP
Použite / ako oddeľovač. Cesta je absolútna, keď znak / je umiestnený na vrchu. V opačnom prípade ide o
relatívnu cestu príslušnú k aktuálnemu adresáru používateľa, ktorý bol prihlásený.
● Ak nie je žiadny priečinok, do ktorého sa budú údaje ukladať, priečinok so zadaným názvom sa vytvorí
automaticky pri odosielaní. Ak však zadaná cesta obsahuje dve alebo viac úrovní neexistujúcich priečinkov
alebo ak používateľ nemá privilégium na zápis pre nadradený priečinok, nevytvorí sa žiadny priečinok a
proces sa skončí chybou odoslania.
[User Name]
Zadajte meno používateľa nastavené pre zdieľaný priečinok alebo server FTP.
[Set Password]
Ak chcete nastaviť heslo pre zdieľaný priečinok alebo server FTP, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte
[Password].
Uistite sa, že je vybratý rovnaký jazyk zobrazenia v počítači aj v Remote UI
(Vzdialené PR).
● Položky [Host Name] a [Folder Path] sa nemusia zobraziť správne alebo sa nimi nebude dať
prechádzať.
7
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 454)
Telefónny zoznam(P. 644)
447
Spravovanie zariadenia
Politika zabezpečenia
5553-089
Je bežnou praxou organizácií prijať politiku zabezpečenia definujúcu základné ciele a normy bezpečnosti informácií,
podľa ktorých sa budú prevádzkovať informačné zariadenia, ako sú počítače a multifunkčné tlačiarne. Ak má vaša
organizácia aktívnu politiku zabezpečenia, použite ju aj v prípade tohto zariadenia.
Zobrazenie politiky zabezpečenia(P. 448)
Položky politiky zabezpečenia(P. 448)
Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie(P. 453)
Zobrazenie politiky zabezpečenia
Pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené PR) môžete zobraziť politiku zabezpečenia nastavenú v zariadení.
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Kliknite na [Security Settings]
Obrazovka Remote
[Confirm Security Policy].
Položky politiky zabezpečenia
Vo funkcii Remote UI (Vzdialené PR) sú zobrazené tieto položky. Zobrazia sa aj položky týkajúce sa funkcií
nedostupných v tomto zariadení, ktoré však nemajú vplyv na prevádzku zariadenia.
◼ [Interface]
[Wireless Connection Policy]
Zabránite neoprávnenému prístupu zakázaním bezdrôtových pripojení.
[Prohibit Use of Direct Connection] Položka <Použiť priame pripojenie> je nastavená na možnosť
<Nastavenia priameho
<Vyp.>. Prístup do zariadenia nie je možný z mobilných
pripojenia>(P. 478)
zariadení.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Položka <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN> je nastavená na
možnosť <Káblová sieť LAN>. Nemožno vytvoriť bezdrôtové
spojenie so zariadením cez bezdrôtový smerovač LAN alebo
prístupový bod.
448
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú
LAN>(P. 476)
Spravovanie zariadenia
[USB Policy]
Zabránite neoprávnenému prístupu a úniku zakázaním pripojenia USB.
[Prohibit Use as USB Device]
Položka <Použiť ako zariadenie USB> je nastavená na
možnosť <Vyp.>. K počítaču sa nemožno pripojiť
prostredníctvom rozhrania USB.
[Prohibit Use as USB Storage Device] Položka <Použiť úložné zariadenie USB> je nastavená na
možnosť <Vyp.>. Nemožno používať pamäťové zariadenia
USB.
<Použiť ako zariadenie
USB>(P. 491)
<Použiť úložné zariadenie
USB>(P. 491)
◼ [Network]
[Communication Operational Policy]
Zvýšite zabezpečenie komunikácie vyžadovaním overenia podpisov a certifikátov.
[Always Verify Signatures for SMS/
WebDAV Server Functions]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Always Verify Server Certificate
When Using TLS]
Nasledujúce nastavenia v položkách [Use TLS for SMTP] a
[Use TLS for POP] sú nastavené na možnosť [On].
● [Verify Certificate]
● [Add CN to Verification Items]
Nasledujúce nastavenia v položke [Use Google Cloud Print]
sú nastavené na možnosť [On].
● [Verify Server Certificate]
Konfigurácia nastavení
komunikácie
prostredníctvom e-mailu
alebo faxu I-Fax(P. 90)
Registrácia zariadenia
v službe Google Cloud
Print(P. 357)
Uloženie serverov
LDAP(P. 64)
● [Add CN to Verification Items]
Nasledujúce nastavenia v položke [Confirm TLS Certificate for
LDAP Server Access] v ponukách [LDAP Server (For Search)] a
[LDAP Server (For Authentication)] sú nastavené na možnosť
[On].
● [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access]
● [Add CN to Verification Items]
[Prohibit Cleartext Authentication for Položka <Metóda overenia vyčlen. portu> je nastavená na
Server Functions]
možnosť <Režim 2>. Pri používaní zariadenia ako servera nie
je k dispozícii overenie obyčajného textu a funkcie, ktoré
<Metóda overenia
vyčlen. portu>(P. 487)
používajú overenie jednoduchého textu.
[Prohibit Use of SNMPv1]
V ponuke <Nastavenia SNMP>, je položka <Nastavenia
SNMPv1> nastavená na možnosť <Vyp.>. Pri získavaní
informácií o zariadení z počítača nemožno použiť SNMPv1.
<Nastavenia
SNMP>(P. 485)
● Toto nastavenie neplatí pre komunikáciu si sieťami IEEE 802.1X, aj keď je položka [Always Verify Server
Certificate When Using TLS] nastavená na možnosť [On].
● Ak je položka [Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions] nastavená na možnosť [On] a softvér
správy zariadenia alebo verzia ovládača nie je aktuálna, možno sa nebude dať pripojiť k zariadeniu. Uistite
sa, že používate najnovšie verzie.
[Port Usage Policy]
449
Spravovanie zariadenia
Zabránite externým únikom zatvorením nepoužívaných portov.
[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
V ponuke <Nastavenia LPD>, je položka <Použiť tlač s LPD>
nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno vykonať tlač LPD.
[Restrict RAW Port (Port Number:
9100)]
V ponuke <Nastavenia RAW>, je položka <Použiť tlač s RAW>
<Nastavenia
nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno vykonať tlač RAW. RAW>(P. 483)
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, Nasledujúce nastavenia v položke <Nastavenia WSD> sú
60000)]
nastavené na možnosť <Vyp.>. Nemožno používať funkcie
WSD.
<Nastavenia
LPD>(P. 483)
<Nastavenia
WSD>(P. 484)
● <Použiť tlač s WSD>
● <Použiť prezeranie WSD>
● <Použiť skenovanie WSD>
● <Použiť skenovanie z počítača>
● <Použiť Multicast Discovery>
[Restrict BMLinkS Port (Port Number:
1900)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
Časť nastavení na povolenie tlače z mobilných zariadení
pomocou aplikácií sa nastaví na možnosť <Vyp.> a
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 334)
deaktivuje tak tlač z mobilných zariadení pomocou aplikácií.
[Restrict SMB Port (Port Number: 137,
138, 139, 445)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict Dedicated Port (Port Number:
9002, 9006, 9007, 9011-9015,
Položka <Použiť vyčlenený port> je nastavená na možnosť
<Vyp.>. Nemožno používať vyčlenené porty.
<Použiť vyčlenený
port>(P. 486)
9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317,
47545-47547)]
[Restrict Remote Operator's Software
Port (Port Number: 5900)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
úroveň zabezpečenia.
[Restrict mDNS Port (Port Number:
5353)]
Nasledujúce nastavenia sa nastavia na možnosť <Vyp.> a
časť nastavení na povolenie tlače z mobilných zariadení
pomocou aplikácií sa tiež nastaví na možnosť <Vyp.>.
<Nastavenia
mDNS>(P. 483)
Registrácia zariadenia
Deaktivuje sa hľadanie siete alebo vykonanie automatických v službe Google Cloud
nastavení pomocou mDNS. Navyše sa deaktivuje aj časť
Print(P. 357)
tlače z mobilných zariadení pomocou aplikácii.
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P.
334)
● <Nastavenia mDNS>
<IPv4>
<Použiť mDNS>
● <Nastavenia mDNS>
<IPv6>
● [Use Google Cloud Print]
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
<Použiť mDNS>
[Local Print]
V ponuke [Multicast Discovery Settings] je položka
[Discovery Response] nastavená na možnosť [Off].
Nemožno hľadať sieť ani vykonať automatické nastavenia
Konfigurácia
komunikácie SLP so
softvérom správy
pomocou SLP.
zariadení(P. 75)
450
Spravovanie zariadenia
[Restrict SNMP Port (Port Number:
161)]
V ponuke <Nastavenia SNMP> sú položky <Nastavenia
<Nastavenia
SNMPv1> a <Nastavenia SNMPv3> nastavené na možnosť
SNMP>(P. 485)
<Vyp.>, a položka <Sken. s Canon PRINT Business> je
<Sken. s Canon PRINT
nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno získať informácie o Business>(P. 599)
zariadení z počítača ani nakonfigurovať nastavenia
pomocou SNMP.
◼ [Authentication]
[Authentication Operational Policy]
[Prohibit Guest Users to Use Device] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force Setting of Auto Logout]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Password Operational Policy]
[Prohibit Caching of Password for External Servers]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Prohibit Use of Default Password for Remote Access] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Password Settings Policy]
[Minimum Number of Characters for Password]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Password Validity Period]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive
Characters]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Lockout Policy]
Zablokujete prihlásenie používateľov na určitý čas po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie po sebe.
[Enable Lockout]
V ponuke <Zamknutie>, je položka <Povoliť zamknutie> nastavená na
možnosť <Zap.>. Špecifikujte hodnote pre položky <Prah zamknutia> a
<Obdobie zamknutia>.
451
<Zamknutie>(P. 605)
Spravovanie zariadenia
◼ [Key/Certificate]
Chráňte dôležité údaje tým, že zabránite používaniu slabého šifrovania alebo uložením šifrovaných hesiel a kľúčov
používateľov do určenej hardvérovej súčasti.
[Prohibit Use of Weak Encryption]
Položka <Zakázať použív. slabého šifr.> je nastavená na
<Nastavenia
možnosť <Zap.>. Nemožno používať slabé šifrovanie.
šifrovania>(P. 605)
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak
Encryption]
V ponuke <Zakázať použív. slabého šifr.>, je položka
<Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.> nastavená na
možnosť <Zap.>. Nemožno používať kľúč alebo
certifikát so slabým šifrovaním.
[Use TPM to Store Password and Key]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení
tak úroveň zabezpečenia.
<Nastavenia
šifrovania>(P. 605)
◼ [Log]
[Force Recording of Audit Log] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force SNTP Settings]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
◼ [Job]
[Printing Policy]
[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Sending/Receiving Policy]
Obmedzíte operácie odoslania pre miesta určenia a obmedzíte spôsob spracovania prijatých údajov.
[Allow Sending Only to Registered
Addresses]
Položka <Obmedziť nové miesta určenia> je nastavená
<Obmedziť nové miesta
na možnosť <Zap.>. Možno odosielať len do miest
určenia>(P. 565)
určenia uložených v telefónnom zozname.
[Force Confirmation of Fax Number]
Položka <Potvrdiť zadané faxové číslo> je nastavená
na možnosť <Zap.>. Používatelia musia pri odosielaní
faxu znova zadať faxové číslo pre potvrdenie.
[Prohibit Auto Forwarding]
V ponuke <Funkcia preposielania> je položka <Použiť
<Nastavenia
funkciu preposielania> nastavená na možnosť <Vyp.>. preposielania>(P. 583)
Nemožno automaticky presmerovať faxy.
<Potvrdiť zadané faxové
číslo>(P. 575)
◼ [Storage]
[Force Complete Deletion of Data] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
452
Spravovanie zariadenia
Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie
Môžete importovať politiku zabezpečenia upravenú v rade zariadení imageRUNNER ADVANCE alebo pomocou softvéru
správy zariadenia, aby ste ju použili na toto zariadenie. Navyše môžete exportovať politiku zabezpečenia použitú na
toto zariadenie, aby sa použila na ďalšie zariadenia*. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 454)
*
Len zariadenia od spoločnosti Canon, ktoré sú kompatibilné s nastaveniami politiky zabezpečenia
● Nastavenia politiky zabezpečenia možno importovať, len ak je heslo nastavenia politiky zabezpečenia na
exportujúcom zariadení rovnaké ako heslo na importujúcom zariadení alebo ak nebolo nastavené heslo pre
importujúce zariadenie. Ak heslo pre importujúce zariadenie nebolo nastavené, heslo nakonfigurované pre
exportujúce zariadenie sa nastaví pre importujúce zariadenie.
● Na tomto zariadení nemôžete nastaviť alebo zmeniť politiku zabezpečenia.
453
Spravovanie zariadenia
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
5553-08A
Údaje nastavení telefónneho zoznamu a zariadenia môžete uložiť v počítači (export). Dáta uložené v počítači sa
dajú aj uložiť do stroja (import). Miesta určenia z telefónneho zoznamu je možné jednoducho skopírovať do
viacerých strojov.* Na použitie týchto funkcií je potrebné, aby ste sa prihlásili v režime správcu systému.
*
Ak používate rovnaký model, môžete importovať alebo exportovať údaje nastavení zariadenia.
Exportovanie údajov nastavení(P. 454)
Importovanie údajov nastavení(P. 456)
Nevypínajte stroj, kým sa nedokončí proces importu alebo exportu
● Dokončenie procesu môže trvať niekoľko minút. Ak sa stroj počas procesu vypne, môžu sa poškodiť dáta
alebo stroj.
Počas procesu importovania alebo exportovania nepoužívajte zariadenie
● Pred importovaním alebo exportovaním skontrolujte, že práve neprebieha žiadna operácia, napríklad tlač
dokumentov.
● V prípade nastavení, ktoré nemožno importovať alebo exportovať, si pozrite časť
s nastaveniami(P. 463) .
Zoznam ponúk
● Údaje nastavenia môžete importovať alebo exportovať prostredníctvom pamäťového zariadenia USB
použitím ovládacieho panela zariadenia. <Import/export>(P. 603)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 441) .
Exportovanie údajov nastavení
Môžete exportovať telefónny zoznam a údaje nastavení zariadenia a uložiť ich v počítači. Údaje telefónneho zoznamu
môžete exportovať ako informačný súbor konfigurácie zariadenia (*.dcm) alebo súbor telefónneho zoznamu
spoločnosti Canon (*.abk). Vyberte informačný súbor konfigurácie zariadenia, aby ste uložili údaje ako záložnú kópiu
alebo skopírovali údaje telefónneho zoznamu do rovnakého modelu zariadenia. Vyberte typ súboru telefónneho
zoznamu spoločnosti Canon Address Book, aby ste skopírovali údaje telefónneho zoznamu do ovládača faxu alebo
iného modelu zariadenia. Odporúča sa pravidelne zálohovať dôležité nastavenia.
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Vyberte položky [Data Management]
[Export].
454
Obrazovka Remote
Spravovanie zariadenia
4
Vyberte nastavenia na exportovanie a špecifikujete heslo šifrovania.
[Address Book (ABK)]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete importovať údaje z telefónneho zoznamu ako súbor telefónneho
zoznamu spoločnosti Canon (*.abk).
● Ak je začiarknuté políčko položky [Address Book (ABK)], nemôžete exportovať nastavenia zariadenia naraz
s údajmi telefónneho zoznamu.
[Address Book]
Začiarknite políčko, ak chcete exportovať údaje z telefónneho zoznamu ako informačný súbor konfigurácie
zariadenia (*.dcm).
[Address Book PIN]
Ak je telefónny zoznam chránený kódom, zadajte kód pre telefónny zoznam.
telefónneho zoznamu(P. 418)
Obmedzenie používania
[Settings/Registration]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete exportovať údaje nastavení zariadenia.
[Application Library Settings Information]
Začiarknite políčko, ak chcete exportovať údaje nastavení Application Library (Knižnica aplikácií).
[Encryption Password]
Zadajte heslo na šifrovania exportovaných údajov pozostávajúce z alfanumerických znakov. Rovnaké heslo
zadajte aj v položke [Confirm]. Ak je začiarknuté políčko položky [Address Book] alebo [Settings/Registration],
údaje nemožno exportovať bez nastavenia hesla šifrovania.
● Heslo sa vyžaduje pri importovaní exportovaných údajov.
5
6
Importovanie údajov nastavení(P. 456)
Kliknite na [Start Exporting].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a určte miesto, kam sa uložia exportované
dáta.
➠ Uložia sa dáta nastavení.
455
Spravovanie zariadenia
Importovanie údajov nastavení
Načítajte (importujte) údaje, ktoré boli exportované zo zariadenia. Importovať môžete aj údaje nastavení zariadenia z
iného zariadenia do svojho zariadenia, ak sú to rovnaké modely.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 432)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 433)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Data Management]
4
Špecifikujte súbor, zadajte heslo a vyberte nastavenia na importovanie.
[Import].
[File Path]
Kliknite na tlačidlo [Browse] a vyberte súbor. Importovať môžete len informačný súbor konfigurácie
zariadenia (*.dcm) a súbor telefónneho zoznamu spoločnosti Canon (*.abk). Ak vyberiete typ súboru
telefónneho zoznamu spoločnosti Canon, nemusíte nastavovať žiadne ďalšie položky.
[Decryption Password]
Zadajte heslo nastavené pri exportovaní nastavení.
[Address Book]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete exportovať údaje z telefónneho zoznamu.
● Importovanie údajov z telefónneho zoznamu prepíše záznamy v telefónnom zozname aktuálne uložené v
zariadení.
[Address Book PIN]
Ak je telefónny zoznam chránený kódom, zadajte kód pre telefónny zoznam.
telefónneho zoznamu(P. 418)
Obmedzenie používania
[Settings/Registration]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete importovať údaje nastavení zariadenia.
[Application Library Settings Information]
Začiarknite políčko, ak chcete importovať údaje nastavení Application Library (Knižnica aplikácií).
5
Kliknite na [Start Importing].
456
Spravovanie zariadenia
6
Kliknite na [OK].
➠ Vybraté údaje nastavení sa načítajú do zariadenia.
7
Kliknite na [OK].
➠ Ak je vybraté začiarkavacie políčko [Settings/Registration] v kroku 4, zariadenie sa automaticky reštartuje.
457
Spravovanie zariadenia
Aktualizácia firmvéru
5553-08C
V prípade firmvéru vyberte spôsob aktualizácie v závislosti od podmienok inštalácie zariadenia. K dispozícii sú dva
spôsoby aktualizácie: 1 – Pomocou zariadenia získate prístup k najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte
aktualizáciu, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení nie je najnovšia. 2 – Pomocou zariadenia získate prístup k
najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte aktualizáciu z počítača, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení
nie je najnovšia. V prostredí, v ktorom sa nemožno pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, vytvorte
pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN alebo rozhrania USB a aktualizáciu vykonajte z počítača.
Podmienky inštalácie tlačiarne
Spôsob inštalácie aktualizácie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 458)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 458)
Aktualizácia z počítača(P. 459)
Pripojenie pomocou rozhrania USB
Aktualizácia z počítača(P. 459)
● Ak ste v prostredí IPv6, nemôžete vykonať aktualizáciu firmvéru. Použitie rozhranie USB na opätovné
vytvorenie pripojenia a vykonajte aktualizáciu z počítača.
Kontrola verzie firmvéru
● Verziu firmvéru môžete skontrolovať z ovládacieho panela zariadenia. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa
uistite, že sa aktualizácia vykonala správne. Kontrola verzie firmvéru(P. 459)
Aktualizácia prostredníctvom internetu
Zo zariadenia získajte prístup k serveru Canon a aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.
1
Vyberte položku <Aktualizovať firmvér> na obrazovke Domov.
Domov(P. 126)
Obrazovka
➠ Vykoná sa kontrola na zistenie najnovšieho firmvéru.
● Ak sa zobrazí správa <Toto je najnovšia verzia firmvéru.>, nie je potrebná aktualizácia firmvéru.
2
Ak sa zobrazí licenčná obrazovka, vyberte položku <Accept>.
3
Vyberte <OK>.
➠ Po dokončení aktualizácie firmvéru sa automaticky reštartuje zariadene.
458
Spravovanie zariadenia
● Počas reštartovania nevypínajte zariadenie.
Aktualizácia z počítača
Po stiahnutí najnovšej verzie firmvéru z webovej lokality Canon, použite obslužný softvér User Support Tool na
aktualizáciu firmvéru z počítača. Informácie o spôsobe aktualizácie firmvéru z počítača nájdete v časti User Support
Tool Operation Guide (Príručka ovládania nastroja používateľskej podpory), ktorá je súčasťou firmvéru.
Uvedenie zariadenia do stavu čakania aktualizácie firmvéru
<Ponuka> <Nastavenia správy>
firmvér> <Aktualizovať firmvér>
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať
<Cez PC> <Áno>
Kontrola verzie firmvéru
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
4
Obrazovka Domov(P. 126)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 137)
Vyberte položky <Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
<Aktualizovať firmvér>.
Vyberte <Informácie o verzii>.
➠ Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru.
459
Spravovanie zariadenia
Inicializácia nastavení
5553-08E
Môžete obnoviť nasledujúce nastavenia:
Inicializácia menu(P. 460)
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 460)
Inicializácia telefónneho zoznamu(P. 461)
Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 461)
Inicializácia menu
Môžete obnoviť nastavenia stroja ( Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 463) ). V závislosti od vybratého nastavenia
možno budete musieť po inicializácii reštartovať zariadenie.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
ktorú chcete inicializovať
<Áno>
<Správa dát>
<Inicializovať ponuku>
Vyberte položku,
(V prípade potreby reštartujte zariadenie)
● Môžete obnoviť nastavenia len pre položku <Sieť> v ponuke <Predvoľby>.
<Ponuka>
zariadenie
<Predvoľby>
<Sieť>
<Inicializovať nastavenia siete>
<Áno>
<OK>
Reštartujte
Inicializácia kľúča a certifikátu
Môžete obnoviť nastavenia kľúča a certifikátu a certifikátu CA. Poznámka: Všetky kľúče a certifikáty a certifikáty CA v
zariadení (okrem vopred nainštalovaných kľúčov a certifikátov CA) sa po inicializácii odstránia.
● Po inicializácii funkcie vyžadujúce kľúče a certifikát, napríklad šifrovaná komunikácia TLS a IKE z komunikácie
IPSec, nie sú dostupné. Ak chcete používať tieto funkcie, nakonfigurujte nastavenia kľúča a certifikátu a
funkcie aktivujte znova.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa dát>
460
<Inicializovať kód a certifikát>
<Áno>
Spravovanie zariadenia
Inicializácia telefónneho zoznamu
Môžete obnoviť nastavenia telefónneho zoznamu. Upozorňujeme, že po inicializácii sa odstránia všetky informácie
uložené v telefónnom zozname.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa dát>
<Inicializovať tel. zoznam>
<Áno>
Inicializácia všetkých dát/nastavení
To umožňuje obnovu všetkých údajov a nastavení zariadenia, vrátane výpisov, na predvolene nastavené hodnoty. Tým
zabránite úniku citlivých údajov pri výmene alebo likvidácii zariadenia. Po dokončení inicializácie sa automaticky
reštartuje zariadenie.
● Pred inicializáciou sa uistite, že sa žiadne dokumenty nespracovávajú ani nečakajú na spracovanie. Tieto
dokumenty sa po vykonaní inicializácie odstránia.
● Ak chcete použiť zariadenie po inicializácii, musíte nakonfigurovať všetky nastavenia od začiatku.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393)
Uloženie cieľových umiestnení(P. 184)
Uloženie cieľových umiestnení z Remote UI (Vzdialené PR)(P. 444)
461
<Áno>
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami .............................................................................................................. 463
<Predvoľby> ....................................................................................................................................................... 464
<Nastavenia zobrazenia> .............................................................................................................................. 465
<Rozloženie anglickej klávesnice> ................................................................................................................ 470
<Nastavenia časovača/energie> ................................................................................................................... 471
<Sieť> ........................................................................................................................................................... 476
<Externé rozhranie> ..................................................................................................................................... 491
<Zjednodušenie ovládania> .......................................................................................................................... 492
<Nastavenie/údržba> ........................................................................................................................................ 493
<Upraviť kvalitu obrazu> .............................................................................................................................. 494
<Údržba> ...................................................................................................................................................... 509
<Nastavenia funkcií> ........................................................................................................................................ 511
<Spoločné> ................................................................................................................................................... 512
<Kopírovať> .................................................................................................................................................. 518
<Tlačiareň> ................................................................................................................................................... 520
<Odoslať> ..................................................................................................................................................... 565
<Prijať/preposlať> ......................................................................................................................................... 578
<Uloženie/prístup k súborom> ..................................................................................................................... 585
<Zabezpečená tlač> ...................................................................................................................................... 593
<Nastaviť miesto určenia> ................................................................................................................................ 594
<Nastavenia správy> ......................................................................................................................................... 595
<Správa používateľov> .................................................................................................................................. 596
<Správa zariadenia> ..................................................................................................................................... 597
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér> ................................................................................ 601
<Správa dát> ................................................................................................................................................ 603
<Nastav. zabezpečenia> ............................................................................................................................... 605
462
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
5553-08F
Zariadenie môžete prispôsobiť podľa svojho prostredia a potrieb konfiguráciou nastavení opísaných v tejto kapitole. Ak
chcete spustiť konfiguráciu, vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov ( Obrazovka Domov(P. 126) ). Táto
časť opisuje, čo dokáže každá položka v ponuke nastavení nakonfigurovať.
<Predvoľby>(P. 464)
Táto časť opisuje displej a nastavenia siete.
<Nastavenie/údržba>(P. 493)
Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu tlače a čistiace funkcie zariadenia.
<Nastavenia funkcií>(P. 511)
Táto časť opisuje nastavenia pre jednotlivé funkcie.
<Nastaviť miesto určenia>(P. 594) Táto časť opisuje nastavenia telefónneho zoznamu.
<Nastavenia správy>(P. 595)
Táto časť opisuje správu informácií o používateľoch a hardvéri, nastavenia zabezpečenia
atď.
● Môžete vytlačiť menu nastavení vo forme zoznamu na kontrolu aktuálnych nastavení:
nastavení(P. 644)
463
Tlač zoznamov
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Predvoľby>
5553-08H
Položka
<Nastavenia zobrazenia>(P. 465)
Opis
Táto časť opisuje nastavenia týkajúce sa zobrazenia na displeji.
<Rozloženie anglickej klávesnice>(P. 470) Táto časť popisuje nastavenia klávesnice USB.
<Nastavenia časovača/energie>(P. 471)
Táto časť opisuje nastavenia časovača a energie.
<Sieť>(P. 476)
Táto časť popisuje nastavenia siete.
<Externé rozhranie>(P. 491)
Táto časť opisuje nastavenia USB a ďalšie súvisiace nastavenia.
<Zjednodušenie ovládania>(P. 492)
Táto časť opisuje nastavenia na zlepšenie dostupnosti, ako je inverzia farieb
obrazovky alebo nastavenie času zobrazenia správy.
464
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia zobrazenia>
5553-08J
Všetky nastavenia týkajúce sa zobrazenia displeja sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Predvolené okno po spustení/obnovení>(P. 465)
<Nastavenia zobraz. tlač. na dom. obraz.>(P. 466)
<Jazyk>(P. 466)
<Jazyk vzdialeného PR>(P. 467)
<Upoz. na čistenie obl. sken.>(P. 467)
<Prepínač zadania mm/palce>(P. 468)
<Zobraz. čas. na prípr. kazety>(P. 468)
<Zobraziť varovania>(P. 468)
<Akt pri varovaní>(P. 469)
<Zobraziť adresu IP>(P. 469)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *3 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Predvolené okno po spustení/obnovení>
Štandardne sa obrazovka Domov zobrazí ihneď po zapnutí zariadenia alebo vykonaní funkcie automatického
resetovania. Špecifikujte nastavenie na zmenu implicitnej obrazovky a zobrazenie hlavnej obrazovky inej funkcie. Ak
zadáte <Monitor stavu>, zadajte aj obrazovku, ktorá sa má zobraziť po opustení obrazovky <Monitor stavu>.
<Domov>
<Kopírovať>
<Fax> *1
<Skenovať>
<Zabezpečená tlač>
<Monitor stavu>
<Domov>
<Kopírovať>
<Fax>*1
<Skenovať>
<Zabezpečená tlač>
465
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Predvoľby>
obnovení>
Vyberte funkciu, aby sa zobrazila požadovaná obrazovka
<Nastavenia zobrazenia>
<Predvolené okno po spustení/
<Nastavenia zobraz. tlač. na dom. obraz.> *2
Nakonfigurujete nastavenia pre tlačidlá zobrazené na obrazovke Domov. Môžete vybrať nastavenia, ktoré sa zobrazia
ako tlačidlá skratiek, zmeniť poradie, v ktorom budú tlačidlá zobrazené, a vložiť alebo odstrániť medzery.
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 173)
<Vybrať tlačidlo na zobrazenie>
<Obľúbené nastavenia kopírovania>
<Obľúbené nastavenia faxu>*1
<Obľúbené nastavenia skenovania>
<Nastaviť poradie zobrazenia>
<Jazyk> *3
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre displej, hlásenia a zoznamy.
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
466
Zoznam ponúk s nastaveniami
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk>
Vyberte jazyk
<Áno>
<Jazyk vzdialeného PR> *3
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialeného UR).
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk vzdialeného PR>
jazyk
<Upoz. na čistenie obl. sken.> *1
Špecifikujete, či sa má zobraziť správa pri detekcií škvŕn v skenovacej oblasti podávača.
<Vyp.>
<Zap.>
467
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Upoz. na čistenie obl. sken.>
Vyberte
<Nastavenia zobrazenia>
<Prepínač zadania mm/palce>
vyberte
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Prepínač zadania mm/palce>
Vyberte jednotku merania.
<Milimeter>
<Palec>
<Ponuka>
<Predvoľby>
položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Zobraz. čas. na prípr. kazety>
Nastavíte časovanie zobrazenia pre správu oznamujúcu vám malé množstvo zvyšného tonera v kazetách s tonerom.
<Automaticky>
<Vyp.>
<Vlastné>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia> <Zobraz. čas. na prípr. kazety> Vyberte
položku <Vyp.> v ponuke <Automaticky> Zadajte úroveň tonera v položke <Vlastné> <Použiť>
<Zobraziť varovania>
Určite, či sa má zobraziť správa oznamujúca, že množstvo tonera v tonerových kazetách sa míňa a už ho nie je veľa.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia zobrazenia>
<Použiť>
468
<Zobraziť varovania>
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Keď je položka <Akt pri varovaní> nastavená na možnosť <Zastaviť tlač>, nemôžete túto položku nastaviť na
<Vyp.>.
● Keď je položka <Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.> nastavená na možnosť <Vyp.>, správa sa zobrazí, aj keď túto
položku nastavíte na <Vyp.>. <Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>(P. 579)
<Akt pri varovaní>
Určite, či sa má pokračovať v tlači, aj keď je množstvo tonera v kazetách málo.
<Nízka hladina kazety>
<Pokračovať v tlači>
<Zastaviť tlač>
<Ponuka>
kazety>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Akt pri varovaní>
Vyberte položku <Pokračovať v tlači> alebo <Zastaviť tlač>
<Nízka hladina
<Použiť>
<Áno>
● Ak nastavenie tejto položky zmeníte z <Pokračovať v tlači> na <Zastaviť tlač>, položka <Zobraziť varovania>
sa nastaví na <Zap.>.
<Zobraziť adresu IP>
Stanovte, či sa má na obrazovke <Monitor stavu> zobraziť adresa IPv4 zariadenia.
stavu>(P. 129)
Obrazovka <Monitor
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Vyp.> alebo <Zap.>
469
<Zobraziť adresu IP>
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozloženie anglickej klávesnice>
5553-08K
Špecifikujte rozloženie klávesnice USB, ak je pripojená k zariadeniu. Predvolené nastavenie je označené krížikom ( ).
<Rozloženie pre USA>
<Rozloženie pre Spoj. kráľovstvo>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Rozloženie angl. klávesnice>
alebo <Rozloženie pre Spoj. kráľovstvo>
470
Vyberte položku <Rozloženie pre USA>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia časovača/energie>
5553-08L
Všetky nastavenia týkajúce sa časovača a energie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času>(P. 471)
<Nastavenia dátumu/času>(P. 472)
<Formát dátumu>(P. 472)
<Formát času>(P. 473)
<Čas automatického vynulovania>(P. 473)
<Funkcia po automatickom resete>(P. 473)
<Čas automatického vypnutia>(P. 474)
<Čas prepnutia do nečin. stavu>(P. 475)
<Denný časovač aut. nečinnosti>(P. 475)
<Nastavenia času ukonč. režimu spánku>(P. 475)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času> *1
Nastavte aktuálny dátum a čas.
Nastavenie dátumu a času(P. 13)
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení nastavenie
<Časové pásmo>, podľa toho sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Aktuálny dátum a čas sa nedajú zmeniť 1 hodinu po aktivácii letného času.
471
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia dátumu/času>
Špecifikujte štandard dátumu a času oblasti, v ktorom má byť zariadenie nainštalované.
<Časové pásmo>
Vyberte časové pásmo. Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené
v ponuke <Nastavenia aktuálneho dátumu/času>. Nastavenie dátumu a času(P. 13)
<(UTC-12:00) Medzinárodná dátumová hranica – západ> až <(UTC) Koordinovaný svetový čas>
až <(UTC
+14:00) Ostrov Kiritimati>
UTC
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny
a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
<Nastavenia letného času> *2
Aktivovať alebo deaktivovať letný čas. Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný
letný čas.
<Vyp.>
<Zap.>
Začiatok: Mesiac, týždeň, deň
Koniec: Mesiac, týždeň, deň
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Nastavenia dátumu/
času> <Nastavenia letného času> Vyberte položku <Zap.> a špecifikujte dátumy
<Použiť>
<Formát dátumu> *2
Vyberte formát dátumu (poradie roku, mesiaca a dňa).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
dátumu
472
<Formát dátumu>
Vyberte formát
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Formát času>
Vyberte nastavenie 12- alebo 24-hodinového zobrazenia hodín.
<12 hodín (dp/op)>
<24 hodín>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Formát času>
Vyberte
nastavenie displeja
<Čas automatického vynulovania>
Ak sa po špecifikovanú dobu nestlačí tlačidlo, obrazovka a nastavenia sa inicializujú na zobrazenie implicitnej
obrazovky (automatický reset). Špecifikujte interval, po ktorom sa vykoná automatický reset. Automatický reset sa
nevykoná v nasledujúcich prípadoch:
● Zobrazí sa menu nastavenia.
● Stroj spracuje dáta, napríklad pri tlači dokumentov alebo odosielaní a príjme faxov.
● Zobrazí sa chybová správa a začne blikať indikátor Chyba (automatické obnovenie sa však vykoná, keď chyba
nebráni používateľovi pokračovať v používaní funkcie).
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 2
až 9 (min.)
<Ponuka>
<Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Čas automatického
vynulovania> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v ponuke
<Nastaviť čas>
<Použiť>
● V menu <Funkcia po automatickom resete> sa dá vybrať obrazovka zobrazená po vykonaní automatického
resetu.
<Funkcia po automatickom resete>
Vyberte, či sa displej po vykonaní automatického resetu má vrátiť na implicitnú obrazovku. Ak je vybratá položka
<Predvolená funkcia>, zobrazí sa hlavná obrazovka funkcie vybratej v ponuke < <Predvolené okno po spustení/
473
Zoznam ponúk s nastaveniami
obnovení>(P. 465) > (Predvolené okno po spustení/obnovení). Ak vyberiete položku <Vybratá funkcia>, displej sa vráti
na hlavnú obrazovku vybratej funkcie.
<Predvolená funkcia>
<Vybratá funkcia>
<Ponuka>
resete>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Funkcia po autom.
Vyberte položku <Predvolená funkcia> alebo <Vybratá funkcia>
<Čas automatického vypnutia>
Nastavte časovač na automatické vypnutie stroja po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti po tom, čo stroj prejde do
režimu spánku.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 4
až 8 (hod.)
<Ponuka>
<Predvoľby>
vypnutia>
Vyberte položku <Zap.> a nastavte čas automatického vypnutia
<Nastavenia časovača/energie>
<Čas automatického
<Použiť>
Pred nastavením položky <Čas automatického vypnutia>
● Keď je aktivované nastavenie <Čas automatického vypnutia>, zariadenie sa môže automaticky vypnúť aj
vtedy, keď ho ovládate z Remote UI (Vzdialené PR) alebo z nástroja Send Function Setting Tool (Nástroj na
nastavenie funkcie odosielania). Môže dôjsť k poruche, najmä ak sa stroj vypne počas importu dát. Keď
importujete údaje pomocou Remote UI (Vzdialené PR) alebo používate nástroj Send Function Setting Tool
(Nástroj na nastavenie funkcie odosielania), najprv nastavte položku <Čas automatického vypnutia> na
položku <Vyp.>.
● Ak sa z Remote UI (Vzdialené PR) zmenia ľubovoľné nastavenia položky [Timer Settings], keď je stroj v režime
spánku, časovač nastavenia <Čas automatického vypnutia> sa resetuje na začiatok. Stroj sa automaticky
vypne po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti od resetovania časovača.
474
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Čas prepnutia do nečin. stavu>
Ak stroj nebol špecifikovanú dobu ovládaný alebo nemal dáta na spracovanie, stroj prejde do režimu spánku, aby
ušetril energiu (automatický spánok). Špecifikujte dobu, po ktorej sa vykoná automatický spánok. Automatický spánok
sa nevykoná, keď je zobrazené menu nastavení. Odporúčame používať továrenské predvolené nastavenia na ušetrenie
väčšiny energie. Vstup do režimu spánku(P. 182)
1
až 60 (min.)
<Denný časovač aut. nečinnosti>
Môžete špecifikovať čas, kedy zariadenie automaticky prejde do režimu spánku.
Vstup do režimu spánku(P. 182)
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
<Nastavenia času ukonč. režimu spánku>
Špecifikujete čas, kedy sa zariadenie obnoví z režimu spánku.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
475
Vstup do režimu spánku(P. 182)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Sieť>
5553-08R
Všetky nastavenia týkajúce sa siete sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>(P. 476)
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>(P. 476)
<Nastavenia priameho pripojenia>(P. 478)
<Jednoduché pripojenie cez počítač>(P. 479)
<Nastavenia TCP/IP>(P. 480)
<Nastavenia SNMP>(P. 485)
<Použiť vyčlenený port>(P. 486)
<Metóda overenia vyčlen. portu>(P. 487)
<Čakanie na prip. pri spustení>(P. 487)
<Nastavenia ovládača Ethernet>(P. 487)
<Použiť IEEE 802.1X>(P. 488)
<Nastavenia brány firewall>(P. 488)
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 489)
<Správa nastavení zariadenia>(P. 490)
<Služba monitorovania>(P. 490)
<RMT-SW>(P. 490)
<Inicializovať nastavenia siete>(P. 490)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>
Pri prepínaní stroja z bezdrôtovej na káblovú sieť LAN musíte špecifikovať toto nastavenie. V opačnom prípade, keď
prepínate stroj z káblovej na bezdrôtovú sieť LAN, toto nastavenie nie je potrebné špecifikovať (pri prepínaní môžete
použiť nasledujúce <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>). Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 17)
<Káblová sieť LAN>
<Bezdrôtová sieť LAN>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
Špecifikujte nastavenia na pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti LAN. Môžete si tiež zobraziť aktuálne nastavenia alebo
špecifikovať nastavenie na úsporu spotreby energie.
<Nastavenia SSID>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie zadaním údajov vrátane SSID alebo sieťového kľúča
manuálne z ovládacieho panela.
476
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vybrať prístupový bod>
Bezdrôtové smerovače LAN, ku ktorým má stroj prístup, sa automaticky lokalizujú a môžete ich vybrať zo
zoznamu. Musíte manuálne zadať sieťový kľúč, napríklad kľúč WEP alebo PSK. Nastavenie pripojenia
výberom bezdrôtového smerovača(P. 25)
<Zadať ručne>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie manuálnym zadaním SSID. Použitím tohto
spôsobu môžete podrobne špecifikovať nastavenia overenia a šifrovania. Nastavenie pripojenia zadaním
podrobných nastavení(P. 28)
<Nastav. zabezpečenia>
<Žiadne>
<WEP>
<Otvorený systém>
Kľúč WEP 1 až 4
<Zdieľaný kľúč>
Kľúč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automaticky>
<AES-CCMP>
<Režim stlačenia tlačidla WPS>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie automaticky pomocou tlačidla na
bezdrôtovom smerovači s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 21)
<Režim kódu WPS PIN>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie zadaním kódu PIN bezdrôtového
smerovača s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 23)
<Režim úspory energie>
Zvoľte, či stroj má alebo nemá prejsť do režimu úspory energie na základe signálov z bezdrôtového smerovača.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
správu
<Predvoľby>
<OK>
<Sieť>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
<Režim úspory energie>
Prečítajte si zobrazenú
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Informácie o pripojení> *1
Výberom tejto možnosti zobrazíte nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
<Adresa MAC>
<Stav bezdrôtovej siete LAN>
<Informácie o poslednej chybe>
<Kanál>
<Nastavenia SSID>
<Nastav. zabezpečenia>
<Režim úspory energie>
477
Zobrazenie nastavení siete(P. 39)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia priameho pripojenia>
Nastavíte, či sa má vykonať priame pripojenie. Aktiváciou tejto funkcie je možné priame pripojenie so zariadením aj v
prostredí bez prístupového bodu alebo bezdrôtového smerovača siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 338)
<Použiť priame pripojenie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Priame pripojenie ukončené>
Špecifikujete čas pre automatické odpojenie po nadviazaní priameho spojenia.
<Automaticky ukončiť reláciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas do ukončenia relácie>
1
až 60 (min.)
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Priame pripojenie
ukončené> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automaticky ukončiť reláciu> a zadajte
čas <Použiť> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia režimu prístupového bodu>
Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč. Ak chcete pripojiť viac mobilných zariadení k
zariadeniu súčasne, musíte ľubovoľne nakonfigurovať identifikátor SSID a sieťový kľúč.
<Použiť vlastné SSID>
<Vyp.>
<Zap.>
<SSID>
<Použiť vlastný sieťový kľúč>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sieťový kľúč>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Nastavenia režimu
prístupového bodu> Vyberte možnosť <Zap.> pre každú položku a vyberte položku <SSID>/
<Sieťový kľúč> Zadajte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč <Použiť>
<Použiť> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
478
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča> *2
Stanovte, či sa má zariadenie čakať na priame pripojenie.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Aktív. pri určení SSID/sieť.
kľúča> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
● Keď túto položku nastavujete na <Zap.>, najprv nakonfigurujte vlastné SSID alebo sieťový kľúč
pomocou <Nastavenia režimu prístupového bodu>.
<Potvr. adresu IP pre priam. prip.>
Manuálne zadajte IP adresu zariadenia v čase priameho pripojenia.
192.168.22.1
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.>
prip.> Zadajte ľubovoľnú IP adresu <Použiť> <Použiť> <OK>
<Potvr. adresu IP pre priam.
Reštartujte zariadenie
<Jednoduché pripojenie cez počítač>
Začnite podľa postupu pre jednoduché pripojenie cez počítač (bezkáblový režim nastavenia). Na konfiguráciu nastavení
siete prostredníctvom počítač môžete použiť nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility.
<Ponuka> <Predvoľby>
proces pripojenia
<Sieť>
<Jednoduché pripojenie cez počítač>
<Áno>
Spustí sa
● Stiahnite si nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility z webovej stránky spoločnosti Canon (https://
global.canon).
479
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia TCP/IP>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti TCP/IP, ako napríklad nastavenia adresy IP.
<Nastavenia IPv4>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv4.
<Nastavenia adresy IP>
Nakonfigurujte adresu IP, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení (napríklad počítačov a tlačiarní) v sieti
TCP/IP. Nastavenie adresy IPv4(P. 33)
<Automaticky získať>
<Automaticky získať>
<Vyp.>
<Zap.>
<Vybrať protokol>
<Vyp.>
<DHCP>
<Automatická adresa IP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať ručne>*2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsiete>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Skontrolovať nastavenia>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 56)
<Získať názov hostiteľa>
<Vyp.>
<Zap.>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera WINS>
<Vyp.>
480
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Získať adresu servera SMTP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera POP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Príkaz PING>
Vyberte na kontrolu toho, či je stroj cez sieť pripojený k počítaču.
Testovanie sieťového pripojenia(P. 34)
<Nastavenia IPv6>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv6.
Nastavenie adries IPv6(P. 36)
<Použiť IPv6>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolujte nastavenia IPv6>
Môžete skontrolovať lokálnej linkovej adresy, ktorá sa získa automaticky.
<Nastavenia bezstavovej adresy>
Aktivujte alebo deaktivujte bezstavovú adresu.
<Nastavenia bezstavovej adresy>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Bezstavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia DHCPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte stavovú adresu, ktorá sa získa cez DHCPv6.
<Použiť DHCPv6>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Stavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 56)
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
481
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre adresu
IP. Konfigurácia DNS(P. 56)
<Nastavenia adresy servera IPv4 DNS>
Špecifikujete adresu IP servera DNS v prostredí IPv4.
<Primárny server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundárny server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavenia názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
Špecifikujete názov hostiteľa zariadenia, ktorý sa má uložiť na serveri DNS, ako aj názov domény, do ktorej
zariadenie patrí.
<IPv4>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<IPv6>
<Použiť host./dom. IPv4>
<Vyp.>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Zap.>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
Vyberte, či chcete dynamicky aktualizovať záznamy DNS pri každej zmene adresy IP zariadenia.
<IPv4>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Interval dyn. aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<IPv6>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať manuálnu adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať stavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať bezstavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
482
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Interval dynamickej aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<Nastavenia mDNS>
Špecifikujte nastavenia na použitie funkcií DNS bez serverov DNS.
<IPv4>
<Použiť mDNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Názov mDNS>
<IPv6>
<Použiť mDNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť názov mDNS ako IPv4>
<Vyp.>
<Názov mDNS>
<Zap.>
<Nastavenia WINS>
Špecifikujte nastavenia pre službu WINS (Windows Internet Name Service), ktorá poskytuje názov NetBIOS pre
adresu IP v zmiešanom sieťovom prostredí NetBIOS a TCP/IP. Konfigurácia WINS(P. 62)
<Rozlíšenie WINS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Adresa servera WINS>: 0.0.0.0
<Nastavenia LPD>
Aktivujte alebo deaktivujte LPD, tlačový protokol, ktorý sa dá použiť na ľubovoľnej hardvérovej platforme alebo v
operačnom systéme. Môžete tiež nastaviť časový limit príjmu, po ktorom sa tlač zruší, ak sa preruší príjem
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 42)
tlačových údajov.
<Použiť tlač s LPD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Časový limit PR.>
1 až 5 až 60 (min.)
<Nastavenia RAW>
Aktivujte alebo deaktivujte RAW, špecifický tlačový protokol Windows. Môžete tiež nastaviť časový limit príjmu,
po ktorom sa tlač zruší, ak sa preruší príjem tlačových údajov.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií
WSD(P. 42)
<Použiť tlač s RAW>
<Vyp.>
<Zap.>
<Časový limit PR.>
483
Zoznam ponúk s nastaveniami
1 až 5
až 60 (min.)
<Nastavenia WSD>
Aktivujete alebo deaktivujete automatické prezeranie a získavanie informácií pre tlačiareň alebo skener
pomocou protokolu WSD. Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 42)
<Použiť tlač s WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť prezeranie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť skenovanie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť skenovanie z počítača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť Multicast Discovery>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť režim FTP PASV>
Špecifikujete, či sa má použiť režim PASV pre FTP. Ak sa pripájate k serveru FTP prostredníctvom brány firewall,
musíte použiť režim PASV. Konfigurácia režimu FTP PASV(P. 73)
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť HTTP>
Aktivujte alebo deaktivujte protokol HTTP, ktorý je potrebný na komunikáciu s počítačom, napríklad pri použití
Remote UI (Vzdialeného UR), pri tlači WSD alebo pri tlači cez službu Google Cloud Print. Deaktivácia
komunikácie HTTP(P. 427)
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť IPSec> *1
Vyberte, či sa má použiť šifrovaná komunikácia ustanovením virtuálnej privátnej siete (VPN) cez IPSec.
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 404)
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP>
<Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
484
<Použiť IPSec>
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia čísla portu>
Podľa sieťového prostredia zmeňte čísla portov pre protokoly.
<LPD>
1 až 515
Zmena čísiel portu(P. 389)
až 65 535
<RAW>
1 až 9100
až 65 535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65 535
<HTTP>
1 až 80
až 65 535
<Multicast Discovery>
1 až 427 až 65 535
<POP3>
1 až 110
až 65 535
<SMTP>
1 až 25
až 65 535
<FTP>
1 až 21
až 65 535
<SNMP>
1 až 161
až 65 535
<Veľkosť MTU>
Vyberte maximálnu veľkosť paketov, ktoré stroj odosiela alebo prijíma.
jednotky(P. 54)
Zmena maximálnej prenosovej
<1 300>
<1 400>
<1 500>
<Nastavenia SNMP>
Špecifikujte nastavenia na monitorovanie a ovládanie stroja z počítača bežiacom na softvéri kompatibilnom so SNMP.
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 69)
<Nastavenia SNMPv1>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv1. Keď aktivujete SNMPv1, špecifikujte názov komunity a oprávnenia prístupu
k objektom MIB (Management Information Base).
<Vyp.>
<Zap.>
485
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Nastavenia SNMPv1> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia SNMPv3>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv3. Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) špecifikujte podrobné nastavenia, ktoré
sa aplikujú pri aktivácii SNMPv3.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Nastavenia SNMPv3> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Získať inf. o spr. tlač. od host.>
Aktivujte alebo deaktivujte monitorovanie informácií o správe tlačiarne z počítača v sieti, na ktorom beží softvér
kompatibilný so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Získať inf. o spr. tlač. od host.> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Form. zdroje host. MIB na RFC2790>
Špecifikujte, či sa má postupovať v súlade s pokročilými špecifikáciami (RFC2790) protokolu pri sledovaní stavu
zariadenia zo softvéru kompatibilného so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP>
ponuke <Form. zdroje host. MIB na RFC2790> <Použiť>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
<OK> Reštartujte zariadenie
<Použiť vyčlenený port>
Aktivujte alebo deaktivujte vyčlenený port. Vyčlenený port sa používa, keď sa pri tlači, faxovaní alebo skenovaní
používa nástroj MF Scan Utility a pri prechádzaní alebo špecifikácii nastavení zariadenia cez sieť.
486
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Použiť vyčlenený port>
<Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Metóda overenia vyčlen. portu>
Špecifikujte, či sa má obmedziť metóda overovania špecificky na zabezpečený port pri použití vyhradeného portu. Ak je
vybratá položka <Režim 2>, metóda overovania je obmedzená špecificky na zabezpečený port.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Metóda overenia vyčlen. portu>
Vyberte položku <Režim
1> alebo <Režim 2>
● Ak je vybratá položka <Režim 2>, v niektorých prípadoch nie je možné nadviazať spojenie zo softvéru na
správu zariadení alebo ovládača.
<Čakanie na prip. pri spustení>
Špecifikujte dobu čakania na pripojenie k sieti. Vyberte nastavenie v závislosti od sieťového prostredia.
čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 55)
0
Nastavenie
až 300 (s)
<Nastavenia ovládača Ethernet>
Vyberte typ siete Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) a režim komunikácie siete Ethernet (polovičný duplex/
úplný duplex). Môžete tiež zobraziť adresu MAC zariadenia pre káblovú sieť LAN.
<Automatická detekcia>
Vyberte, či sa má automaticky zistiť alebo ručne vybrať režim komunikácie a typ siete Ethernet.
nastavení siete Ethernet(P. 52)
<Vyp.>
<Režim komunikácie>
<Polovičný duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
487
Konfigurácia
Zoznam ponúk s nastaveniami
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Zap.>
● Keď je položka <Režim komunikácie> nastavená na možnosť <Polovičný duplex>, nemôžete vybrať
položku <1000BASE-T>.
<Adresa MAC>
Skontrolujte adresu MAC stroja, čo je číslo, ktoré je jedinečné pre každé komunikačné zariadenie.
adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 39)
Zobrazenie
<Použiť IEEE 802.1X> *1*2
Aktivujte alebo deaktivujte overenie IEEE 802.1X.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 411)
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<OK> Reštartujte zariadenie
<Použiť IEEE 802.1X>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia brány firewall>
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresami MAC.
<Filter adries IPv4>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv4. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 383)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
488
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv4>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Filter adries IPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv6. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 383)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv6>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Filter adries MAC>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami MAC. Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 386)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries MAC>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Nastavenia služby Google Cloud Print>
Aktivujte alebo deaktivujte službu Google Cloud Print.
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 357)
<Použiť Google Cloud Print>
489
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Stav registr. Google Cloud Print> *1
<Správa nastavení zariadenia>
Špecifikujte, či sa majú používať doplnky iW Management Console na správu údajov zariadenia, napríklad nastavení a
cieľových umiestnení telefónneho zoznamu. Podrobné informácie o iW Management Console získate od najbližšieho
autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon. Konfigurácia nastavení na komunikáciu medzi zariadením a
doplnkami(P. 77)
<Vyp.>
<Zap.>
<Služba monitorovania> *1*2
Aktivujete komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom. Vykonanie tejto položky umožňuje pravidelne
odosielať informácie o zariadení do vzdialeného monitorovacieho servera pripojeného k zariadeniu.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Služba monitorovania>
<Áno>
<RMT-SW>
Tento prepínač nechajte na možnosti <Vyp.>. Keď sa servisný technik na diaľku vykonáva údržbu zariadení, môžete byť
požiadaní, aby ste prepli prepínač na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <RMT-SW>
<Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Inicializovať nastavenia siete>
Vyberte pre návrat nastavení siete na predvolené nastavenia výrobcu.
490
<Inicializovať ponuku>(P. 604)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Externé rozhranie>
5553-08S
Všetky nastavenia týkajúce sa rozhrania USB sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia USB>
Špecifikujte, či sa má aktivovať alebo deaktivovať port USB alebo pamäťové zariadenie USB.
<Použiť ako zariadenie USB>
Aktivujte alebo deaktivujte konektor USB, ktorý sa používa na pripojenie stroja k počítaču.
pripojenia USB s počítačom(P. 425)
Obmedzenie
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť úložné zariadenie USB>
Špecifikujte, či sa má použiť pamäťové zariadenie USB.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie> <Nastavenia USB> Vyberte položku <Vyp.>
alebo <Zap.> v ponuke <Použiť úložné zariadenie USB> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
491
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zjednodušenie ovládania>
5553-08U
Všetky nastavenia týkajúce sa dostupnosti, napríklad inverzia farieb obrazovky a čas zobrazenia správy, sú uvedené s
opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Invertovať farby obrazovky>(P. 492)
<Jas>(P. 492)
<Čas zobrazenia správy>(P. 492)
<Invertovať farby obrazovky>
Výberom možnosti <Zap.> invertujete farby displeja. Vyberte položku <Zap.>, ak je displej ťažko čitateľný aj po
nastavení jasu v ponuke <Jas>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Invertovať farby obrazovky>
Vyberte
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Jas>
Nastavte jas displeja tak, aby bol vhodný pre miesto inštalácie stroja.
Päť úrovní
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Jas>
Upravte jas
<Použiť>
<Čas zobrazenia správy>
Špecifikujte interval v sekundách, v ktorom sa majú striedavo zobrazovať dve rôzne správy.
1 až 2
až 5 (s)
<Ponuka>
<Predvoľby>
číselnú hodnotu intervalu
<Zjednodušenie ovládania>
<Použiť>
492
<Čas zobrazenia správy>
Nastavte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenie/údržba>
5553-08W
Položka
Opis
<Upraviť kvalitu obrazu>(P. 494) Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu obrazu na tlač.
<Údržba>(P. 509)
Táto časť opisuje, ako používať funkcie čistenia.
493
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Upraviť kvalitu obrazu>
5553-08X
Všetky nastavenia týkajúce sa kvality obrazu sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Automatické nastavenie gradácie>(P. 494)
<Nastavenia automatickej korekcie>(P. 494)
<Opraviť nezhodné farby tlače>(P. 495)
<Spracovanie čierneho textu pre farebné>(P. 495)
<Nastaviť polohu tlače>(P. 495)
<Špeciálne spracovanie>(P. 496)
<Odstrániť pruhy z oblasti sken.>(P. 508)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Automatické nastavenie gradácie>
Nastavte gradáciu, sýtosť a farbu v kópiách alebo výtlačkoch.
Nastavenie gradácie(P. 630)
<Úplné nastavenie>
<Rýchle nastavenie>
<Upraviť kopírovaný obrázok>
<Nastavenia automatickej korekcie>
Nakonfigurujte nastavenia, aby ste automaticky vykonali rýchlu úpravu gradácie alebo korekciu nesúladu farieb.
<Pravidelne autom. nast. obraz>
Vyberte, kedy sa má urobiť automatické rýchle nastavenie gradácie. Ak sa zvolí <Vyp.>, rýchle nastavenie sa
neuskutoční automaticky. Toto nastavenie môžete vykonať aj manuálne ( Rýchle nastavenie(P. 632) ).
<Vyp.>
<Pri zapínaní hlavného vypínača>
<Po tlači prvej úlohy>
<Ponuka>
korekcie>
<Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Nastavenia automatickej
<Pravidelne autom. nast. obraz> Vyberte položku <Vyp.> alebo načasovanie
úpravy
494
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Opraviť nezhodné farby tlače>
Vyberte časovanie, kedy sa má funkcia Oprava nezhody farieb tlače vykonať automaticky po zapnutí zariadenia.
Toto nastavenie môžete vykonať aj manuálne ( Oprava „nezhody farieb tlače“(P. 635) ).
<Po tlači prvej úlohy>
<Pri zapínaní hlavného vypínača>
<Ponuka>
korekcie>
<Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Nastavenia automatickej
<Opraviť nezhodné farby tlače> Vyberte položku <Po tlači prvej úlohy> alebo <Pri
zapínaní hlavného vypínača>
<Opraviť nezhodné farby tlače>
Túto funkciu použite, ak posun farieb rozmazal obraz.
Oprava „nezhody farieb tlače“(P. 635)
<Spracovanie čierneho textu pre farebné>
Vyberte, či sa farba čierneho alebo černastého textu vo farebných dokumentoch má reprodukovať ako skutočná čierna
alebo ako farba, ktorá sa viacmenej približuje originálu. Pri každej možnosti môžete upraviť úroveň efektu. Môžete
samostatne nastaviť hodnoty pre podávač a kopírovaciu dosku. Nastavenie hodnôt pre reprodukciu farby
textu(P. 636)
<Podávač>*
Sedem úrovní
<Predlohové sklo>
Sedem úrovní
<Nastaviť polohu tlače>
Upravte polohu tlače pre každý zdroj papiera. Polohu tlače možno upraviť v rozsahu -5,0 mm až +5,0 mm v krokoch po
0,1 mm. Nastavenie polohy tlače(P. 638)
<Mnohoúčelový priečinok>
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 1>
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
495
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nast. vodorovne (predná str.)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 2> *
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (predná str.)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nast. vodorovne (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Špeciálne spracovanie>
Ak výsledky tlače na špeciálne typy papiera nie sú uspokojivé, nasledujúce nastavenia môžu vylepšiť kvalitu výtlačkov.
<Špeciálne spracovanie papiera>
Pri tlači na zadnú stranu potlačeného papiera, drsného papiera alebo obálok sa výsledky tlače môžu vylepšiť
nastavením nasledujúcich nastavení.
<Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>
Ak sú výtlačky na zadnej strane potlačeného papiera príliš svetlé, vyberte položku <Zap.>. Toto nastavenie
môžete špecifikovať samostatne pre každý zdroj papiera.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2> *
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>
možnosti <Zap.> v zdroji papiera ju nastavte
496
<Použiť>
<Áno>
Výberom
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, môže byť ovplyvnená kvalita obrazu, môže sa zaseknúť papier po uplynutí
určitého času po tlači na prednej strane alebo v závislosti na vlhkosti okolia.
<Režim drsného papiera>
Pri tlači na drsný papier, najmä ak sú farebné obrázky vytlačené príliš svetlo, vyberte možnosť <Zap.>.
Nastavenia môžete špecifikovať samostatne pre každý zdroj papiera.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2> *
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Režim drsného papiera>
<Zap.> v zdroji papiera ju nastavte
<Použiť>
Výberom možnosti
<Áno>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, rýchlosť tlače môže byť nižší alebo to môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
<Zabrán. zatvor. chlopne obál.>
Ak sa pri tlači chlopne obálok prilepia k telám obálok, vyberte možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Zabrán. zatvor. chlopne
obál.>
<Zap.>
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok vyblednuté
výtlačky.
<Korekcia pokrčenia papiera>
Výtlačky sa môžu pokrčiť v závislosti od použitého papiera. V tom prípade môže výber tejto položky vyriešiť
problém. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
497
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Režim 2>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Korekcia pokrčenia papiera>
režim
Vyberte
<Áno>
Pre MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
● Toto nastavenie je účinné v prípade obyčajného a tenkého papiera.
● Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok vyblednuté výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
Pre MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
● Nastavenie <Režim 1> je účinné v prípade obálok a nastavenie <Režim 2> v prípade obálok a tenkého
papiera.
● Keď je špecifikovaná možnosť <Režim 1> alebo <Režim 2>, vytlačené obrázky môžu byť rozmazané.
<Korekcia zvlnenia papiera>
Ak sa vytlačený papier krčí, nastavte túto položku. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako
<Režim 1>. Najprv vyskúšajte nastavenie <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Korekcia zvlnenia papiera>
režim
Vyberte
<Áno>
● Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok vyblednuté výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
<Reduk. lepenia pap. na výst.> *
Pri obojstranne farebnej tlači sa môže papier pri výstupe zlepiť. Nastavenie tejto položky spomalí rýchlosť tlače
výtlačkov, ktoré sa môžu ľahko zlepiť, čím sa znižuje riziko zlepovania.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
<Vyp.>
<Zap.>
MF645Cx / MF643Cdw
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
498
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Reduk. lepenia pap. na výst.>
<Špeciálne
Vyberte položku
<Áno>
Pre MF645Cx / MF643Cdw
● Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>.
<Režim vysokej vlhkosti>
Hustota tlače môže byť nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou. V tom prípade
môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
vysokej vlhkosti>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> a používaní v prostredí s nízkou vlhkosťou môžu byť vytlačené
obrázky a text rozmazané.
<Režim nízkej vlhkosti>
Pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou môžu byť vytlačené obrázky a text rozmazané. V tom
prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
nízkej vlhkosti>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Áno>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak sa zariadenie
používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.
499
<Režim
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Korekcia horúceho posunu 1> *
Ak výtlačky odhalia na rovnakej stránke „ducha“ obrázka, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže
vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia horúceho posunu 1>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok
vyblednuté výtlačky.
<Korekcia horúceho posunu 2>
Ak nepretržitá tlač vytvára „duchové“ obrázky, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže vyriešiť
problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia horúceho posunu 2>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače nerovnomerná.
<Pravidelne čistiť fix. jedn.> *
Ak je fixačná jednotka znečistená, okraje papiera môžu byť škvrnité. V tom prípade môže zmena tejto položky
vyriešiť problém. Čím vyššiu úroveň špecifikujete, tým častejšie sa bude vykonávať pravidelné čistenie.
<Automaticky>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Úroveň 3>
500
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Pravidelne čistiť fix. jedn.>
Vyberte úroveň
<Špeciálne
<Áno>
● Pri vyššej úrovni sa zníži rýchlosť tlače.
<Auto. čistenie fixačnej zostavy> *
Ak je fixačná jednotka znečistená, okraje alebo zadná strana papiera môžu znečistiť škvrny. Môžete
nakonfigurovať automatické čistenie fixačnej jednotky, aby sa zabránilo šmuhám. Keď sa zadá <Zap.>, pri
každom čistení sa vytlačí list papiera. Konfigurujte tak, aby sa podával papier zo zdroja papiera, do ktorého je
vložený papier použiteľný na čistenie.
<Vyp.>
<Zap.>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba>
čistenie fixačnej zostavy> <Zap.>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne spracovanie>
<Áno> Dostupné zdroje papiera nastavte na
<Auto.
<Použiť>
● Na čistenie môžete použiť nasledujúci papier.
- Formáty papiera: A4 / Letter
- Typy papiera: Bežný 1 až 3 / Recyklovaný 1 alebo 2
<Red. ros. (1-str.->2-str. tlač)> *
Pri obojstrannej tlači po jednostrannej tlači môžu byť vytlačené obrázky bledé kvôli kondenzácii vlhkosti. V tom
prípade môže nastavenie <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
501
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
ros. (1-str.->2-str. tlač)>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Red.
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Red. ros. (2-str. tlač)> *
Ak sú vytlačené obrázky pri obojstrannej tlači bledé kvôli kondenzácii vlhkosti, iné nastavenie ako možnosť
<Vyp.> môže vyriešiť problém.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
MF645Cx / MF643Cdw
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
ros. (2-str. tlač)>
Vyberte položku
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Áno>
● V prípade zariadení MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw je efekt zlepšenia viditeľnejší s nastavením
<Režim 2> ako <Režim 1>.
● Ak použijete iné nastavenia ako <Vyp.>, tlač môže byť bledá alebo sa môže znížiť rýchlosť tlače.
<Korekcia rozdielneho lesku> *
V prípade nerovnomernosti lesku na vodiacej hrane papiera môže nastavenie <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia rozdielneho lesku>
502
<Zap.>
<Áno>
<Špeciálne
<Red.
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok
vyblednuté výtlačky.
<Opr. medz. na zad. str. pap.> *
Pri obojstrannej tlači na tenký papier sa môže vytvoriť prázdne miesto na zadnej strane na vodiacej hrane
papiera. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
medz. na zad. str. pap.>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Opr.
<Áno>
● Nastavenie na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu tlače.
<Korekcia medzery> *
Ak tlač na tenký papier vytvára medzeru na vodiacej hrane papiera, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.>
môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Korekcia medzery>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môžu byť výtlačky vyblednuté.
<Obmedz. vzniku vzoru kvapiek vody.>
Ak je hustota tlače nerovnomerná tak, že tlač ma vzor ako kvapky vody, nastavenie tejto položky na možnosť
<Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
503
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Obmedziť vzor kvapiek vody>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Nastavenie na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu tlače.
<Opr. pošk. obr.prach. papiera> *
Používanie papiera s vysokým obsahom papierového prachu môže mať za následok vyblednuté alebo
pruhované výtlačky. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
pošk. obr.prach. papiera>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Zap.>
<Špeciálne spracovanie>
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Zabrániť zahmleniu>
Ak sú biele oblasti jemne sfarbené, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Zabrániť zahmleniu>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače menšia.
<Opraviť nezhod. farby> *
Ak dôjde k nezhode farieb tlače, nastavenie na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
504
<Opr.
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Opraviť nezhod. farby>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Režim redukcie pruhov na valci>
Ak sa na výtlačkoch zobrazujú pásy, nastavenie <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
redukcie pruhov na valci>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
<Zap.>
<Zlepšenie fixácie>
Toner sa môže odlúpnuť z vytlačenej stránky v závislosti od typu papiera alebo podmienok okolia. V tom prípade
môže výber tejto položky vyriešiť problém.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Zlepšenie fixácie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
Vyberte položku
505
<Áno>
<Špeciálne
Zoznam ponúk s nastaveniami
Pre MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
● Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv skúste úpravu s položkou
<Režim 1>.
● Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok zvlnené výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
Pre MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
● Ak nastavíte hodnotu <Zap.>, v prázdnych oblastiach sa môžu zobraziť „duchovia“.
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 1> *
Keď sa na vytlačenom papieri objavia škvrny od tonera (bodkovaný fľak), problém sa nemusí vyriešiť ani po
vyčistení fixačnej jednotky. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 1>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno>
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 2> *
Ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou, výsledné výtlačky môžu byť vyblednuté alebo zvlnené.
V tom prípade môže zmena tejto položky vyriešiť problém.
<Automaticky>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 2>
<Automaticky>
Automaticky upraví fixáciu tonera.
<Režim 1>
Ak sú výtlačky zvlnené, nastavte túto možnosť.
506
<Špeciálne
Vyberte položku
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Režim 2>
Ak sú výtlačky vyblednuté, nastavte túto možnosť.
● Po nastavení na možnosť <Režim 1> môžu byť výtlačky vyblednuté.
● Po nastavení na možnosť <Režim 2> môžu byť výtlačky zvlnené.
<Autom. zistiť ČB/farebný originál>
Ak sú čiernobiele tlačové údaje zmiešané s farebnými údajmi, špecifikujte, či sa má uprednostniť rýchlosť tlače
alebo sa znížiť pri tlači údajov použitie azúrovej, purpurovej a žltej kazety s tonerom.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Autom. zistiť ČB/fareb. orig.>
Vyberte režim
<Špeciálne
<Áno>
<Režim 1>
Uprednostňuje pri tlači rýchlosť tlače.
<Režim 2>
Znižuje počas tlače použitie kaziet s tonerom.
<Red. slabej tlače po vým. kaz.>
Výtlačky môžu byť vyblednuté hneď po výmene kaziet s tonerom za nové. V tom prípade môže nastavenie tejto
položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
slabej tlače po vým. kaz.>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Áno>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, nastavenie bude aktívne od nasledujúcej výmeny kaziet s tonerom.
507
<Red.
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Hneď po výmene kazety je potrebný určitý čas, aby sa toner rovnomerne rozložil v kazete.
<Odstrániť pruhy z oblasti sken.> *
Môžete nakonfigurovať nastavenie, aby sa zabránilo skenovaniu škvŕn pri ich detekcii v skenovacej oblasti podávača
dokumentov. Výber možnosti <Zap.> odstráni pásy vytvorené okrajom originálu.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Odstrániť pruhy z oblasti sken.>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Po odstránení pásov sa oblasti so škvrnami nenaskenujú. Vyčistite skenovaciu oblasť originálu, aby sa
originál naskenoval uspokojivo.
508
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Údržba>
5553-08Y
Funkcie čistenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)>(P. 509)
<Vyčistiť fixačnú jednotku>(P. 509)
<Vyčistiť ITB>(P. 509)
<Vyčistiť podávač>(P. 509)
<Odstránenie rosenia>(P. 509)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)> *
Fixačnú jednotku vyčistite v prípade, že je okraj alebo zadná strana výtlačku škvrnitá.
jednotky(P. 616)
Čistenie fixačnej
<Vyčistiť fixačnú jednotku>
Po výmene tonerovej kazety alebo ak sa na výtlačkoch objavia čierne pásy, vyčistite fixačnú jednotku.
fixačnej jednotky(P. 616)
Čistenie
<Vyčistiť ITB>
Vyčistite prenosový pás v zariadení, aby ste zabránili zníženiu kvality tlače.
(P. 619)
Čistenie prenosového pásu (ITB)
<Vyčistiť podávač> *
Ak sa originály po podávaní cez podávač zašpinia, vyčistite valce podávača.
Čistenie podávača(P. 613)
<Odstránenie rosenia>
Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo
pretekanie obrázkov a textu. Výberom možnosti <Zap.> odstráňte orosenie v zariadení. Pri výbere možnosti <Zap.>
špecifikujte, či sa majú obmedziť úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť uzamknutie pamäte faxu> /<Povoliť tlač úloh počas procesu>
<Použiť uzamknutie pamäte faxu + nepovoliť tlač úloh počas procesu>/<Nepovoliť tlač úloh počas
procesu>
509
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
správu
<Nastavenie/údržba>
<OK>
Vyberte položku
<Údržba>
<Odstránenie rosenia>
<Zap.>
Skontrolujte
<Áno>
● Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať
prázdny papier.
● Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia
kondenzácie.
● Nastavenie položky <Čas automatického vypnutia> je nedostupné, ak je položka <Režim odstránenia
rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>.
510
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia funkcií>
5553-090
Položka
Opis
<Spoločné>(P. 512)
Táto časť opisuje bežné nastavenia každej funkcie.
<Kopírovať>(P. 518)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia kopírovania.
<Tlačiareň>(P. 520)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia tlačiarne.
<Odoslať>(P. 565)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia v prípade odosielania faxov alebo
naskenovaných originálov.
<Prijať/preposlať>(P. 578)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia v prípade prijímania faxov a e-mailov.
<Uloženie/prístup k súborom>(P. 585)
Táto časť opisuje nastavenia v prípade skenovania originálov a tlače uložených
súborov.
<Zabezpečená tlač>(P. 593)
Táto časť opisuje nastavenia v prípade zabezpečenej tlače.
511
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Spoločné>
5553-091
Všetky položky týkajúce sa bežných nastavení každej funkcie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia podávania papiera>(P. 512)
<Nastavenia tlače>(P. 514)
<Nastavenia skenovania>(P. 515)
<Generovať súbor>(P. 516)
<Sprievodca inštaláciou faxu>(P. 517)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
<Nastavenia podávania papiera>
Nakonfigurujete nastavenia podávania papiera.
<Automatický výber zdroja papiera>
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu zásuvky pre zdroje papiera. Ak je pri tlači dokumentov
automatický výber zásuvky nastavený na možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie zdroj papiera,
v ktorom je vložený vhodný formát papiera. Keď sa minie papier, toto nastavenie umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený rovnaký formát papiera. Automatický
výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu(P. 171)
<Kopírovať>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlačiareň>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
512
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Prijať/faxovať >/<Prijať>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Iné>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*1
<Vyp.>
<Zap.>
<Prepnúť spôsob podávania papiera> *1
Keď chcete tlačiť dokument na papier s logami, špecifikujte toto nastavenie. Ak chcete pri všeobecnom
používaní tlačiť na papier s logami, musíte v závislosti od toho, či vykonávate jednostrannú alebo obojstrannú
tlač, zmeniť lícnu stranu papiera vkladaného do zdroja papiera. Ak však zmeníte nastavenie na možnosť
<Priorita tlač. strany>, môžete len vložiť papier s logom lícom nadol v prípade jednostrannej tlače a rovnako aj v
prípade obojstrannej tlače. Bližšie informácie nájdete v časti Vkladanie predtlačeného papiera(P. 159) .
<Mnohoúčelový priečinok>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 2> *1
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
513
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia podávania papiera> <Prepnúť
spôsob podávania papiera> Vyberte zdroj papiera Vyberte položku <Priorita rýchlosti> alebo
<Priorita tlač. strany>
Zdroje papiera
Vyberte zdroj papiera, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
<Priorita rýchlosti>
Pri použití papiera, na ktorom je predtlačené logo, musíte zmeniť lícnu stranu pri jednostrannej a
obojstrannej tlači.
● Odporúčame vybrať položku <Priorita rýchlosti>, ak nepotrebujete zvážiť, na ktorú stranu sa má tlačiť.
<Priorita tlač. strany>
Ak chcete tlačiť na špecifickú stranu papiera, nemusíte pri výbere jednostrannej alebo obojstrannej tlače
prevracať papier v zdroji papiera.
● Ak je pre zdroj papiera, v ktorom je vložený papier, vybratá voľba <Priorita tlač. strany> nemôžete použiť
obojstrannú tlač ( Dostupný papier(P. 671) ), namiesto toho sa pre zdroj papiera použije položku
<Priorita rýchlosti>. V takom prípade musíte vložiť papier rovnako ako pri výbere možnosti <Priorita rýchlosti>
( Vkladanie predtlačeného papiera(P. 159) ).
● Keď je vybraná položka <Priorita tlač. strany>, rýchlosť jednostrannej tlače môže byť nižšia.
<Nastavenia tlače>
Nakonfigurujte nastavenia tlače.
<Auto. odstrániť pozdržané úlohy>
Môžete nakonfigurovať tak, že ak zariadenie prestane tlačiť úlohu z dôvodu chyby, úloha sa po určitom čase
automaticky vymaže.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
514
Zoznam ponúk s nastaveniami
0 až 5
až 240 (min.)
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia tlače> <Auto. odstrániť
pozdržané úlohy> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v
<Nastaviť čas> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia skenovania>
Nakonfigurujete nastavenia skenovania.
<Automaticky online>
Pri skenovaní z počítača použite túto možnosť na určenie, či sa má automaticky prejsť do režimu online v
prípade diaľkového skenovania (skenovanie do pohotovostného režimu) bez použitia ovládacieho panela.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
online>
<Nastavenia funkcií>
<Spoločné>
<Nastavenia skenovania>
<Automaticky
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Automaticky offline>
Ak sa skenovanie nevykoná v špecifikovanom čase po zobrazení obrazovky uvedenej nižšie (zariadenie sa
nastaví on-line na skenovanie), zariadenie automaticky prejde do režimu offline. Špecifikujte dobu, po ktorej
stroj prejde do režimu offline.
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 5
až 60 (min.)
515
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia skenovania> <Automaticky
offline> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v položke
<Nastaviť čas>
<Použiť>
<Generovať súbor>
Nakonfigurujte nastavenia generovania súborov.
<Nastavenia obrázkov výstupného súboru>
Špecifikujte nastavenia pre hodnotu gama v prípade konverzie naskenovaných dokumentov na súbory.
<Hodnota gama YCbCr pri VYS.>
Vyberte hodnotu gama použitú pri konverzii naskenovaných farebných originálov do špecifikovaného
formátu súboru. Môžete špecifikovať rovnakú hodnotu gama ako má monitor, ktorý sa používa na zobrazenie
skonvertovaných súborov. Súbory sa zobrazia s jasom, ktorý je totožný s originálnymi dokumentmi.
<Gama 1,0>
<Gama 1,4>
<Gama 1,8>
<Gama 2,2>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
výstupného súboru>
<Spoločné>
<Generovať súbor>
<Hodnota gama YCbCr pri VYS.>
<Nastavenia obrázkov
Vyberte hodnotu gama
● Pre hodnotu gama displeja monitora si pozrite príručku dodanú s displejom.
<Nastavenia OCR (vyhľadávanie v texte)>
Ak chcete spustiť OCR (optické rozpoznanie znakov) textového originálu, aby sa vytvoril prehľadávateľný súbor
PDF, špecifikujte, či zariadenie určuje smer textu originálu a detekuje pôvodný smer.
<Inteligentné skenovanie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Generovať súbor> <Nastavenia OCR
(vyhľadávanie v texte)> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Inteligentné
skenovanie>
<Použiť>
516
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nast. 256-bit. AES (šif. PDF)> *1
Pri generovaní šifrovaného súboru PDF možno nastaviť úroveň šifrovania PDF na možnosť 128-bitové alebo 256bitové. Ak je vybratá možnosť 256-bitové, verziu kompatibilná s aplikáciou Acrobat možno zmeniť.
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent>
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Generovať súbor> <Nast. 256-bit. AES (šif.
PDF)> Vyberte položku <Acrobat 9.0 alebo ekvivalent> alebo <Acrobat 10.0 alebo ekvivalent>
<Sprievodca inštaláciou faxu> *1*2
Vyberte na zobrazenie pokynov na obrazovke na špecifikáciu nastavení vrátane faxového čísla a režimu PR.
Konfigurácia počiatočných nastavení pre funkcie faxu(P. 79)
517
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Kopírovať>
5553-092
Všetky nastavenia týkajúce sa kopírovania sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia týkajúce sa kopírovania. Vybrané nastavenia sa použijú ako implicitné
nastavenia funkcie kopírovania. Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
<Počet kópií>
1 až 999
<Zdroj papiera>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Upraviť sýtosť pozadia>
<Automaticky>
<Upraviť (manuálne)>
Deväť úrovní
<Sýt. podľa farby>
<Červená>: Deväť úrovní
<Zelená>: Deväť úrovní
<Modrá>: Deväť úrovní
<Pomer kopírovania>
Vlastný pomer
<100% 1:01>
<Automaticky>
<400% Max.>
<200%>
<141% A5->A4>
<70% A4->A5>
<50%>
<25% Min.>
<2-stranná tlač>*
518
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<1-stranné->2-stranné>
<2-stranné->2-stranné>*
<2-stranné->1-stranné>*
<Typ orig./kon. úp.>
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Rozloženie>
<Typ originálu>
<Text/Foto/Mapa (rýchlosť)>
<Text/Foto/Mapa>
<Text/Foto/Mapa (kvalita)>
<Vytlačený obrázok>
<Text>
<Triediť>
<Vyp.>
<Zap.>
<Vymazať rám>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Vyváženie farieb>
Žltá, purpurová, azúrová, čierna
17 úrovní
<Jemné nastavenie>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>: 17 úrovní
<Stredná>: 17 úrovní
<Nízka>: 17 úrovní
519
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Tlačiareň>
5553-093
Všetky nastavenia týkajúce sa tlačiarne sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia tlačiarne>(P. 520)
<Výber PDL (Plug and Play)>(P. 563)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
Priorita nastavení
● Ak je nastavenie tlače špecifikované z ovládača tlačiarne aj ovládacieho panelu zariadenia, špecifikácia z
ovládača tlače prepíše nastavenie z ovládacieho panela. Špecifikácia z ovládacieho panela nadobudne
platnosť v niektorých špecifických prípadoch, napríklad pri vykonávaní tlače PS alebo PCL a tlače zo systému
UNIX alebo iného operačného systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne.
<Nastavenia tlačiarne>
Nakonfigurujete nastavenia týkajúce sa tlače a tlačových operácií.
<Uprednostniť pri tlači nastav. ovládača>
Vyberte, či sa tlač vykoná v súlade s nastaveniami ovládača tlačiarne pre veľkosť a typ papiera, pričom budú mať
prednosť pred nastaveniami vytvorenými pre každý zdroj papiera v časti <Nastav. papiera> na obrazovke
Domov. Výberom možnosti <Zap.> môžete tlačiť zo zdroja papiera špecifikovaného v ovládači tlačiarne bez
ohľadu na nastavenia papiera v zariadení. Chybové hlásenie možno nastaviť, aby sa zobrazilo, ak je veľkosť
vloženého papiera výrazne iná ako je nastavená v ovládači tlačiarne.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 1>
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
520
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 2> *1
<Uprednostniť nastav. ovládača>
<Vyp.>
<Zap.>
<Akcia pri nesúlade formátu>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Uprednostniť pri tlači
nastav. ovládača> Vyberte zdroj papiera Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Uprednostniť
nastav. ovládača> <Akcia pri nesúlade formátu> Vyberte položku <Vynútiť výstup> alebo
<Zobraziť chybu>
<Použiť>
<Vynútiť výstup>
Bude sa pokračovať v tlači, aj keď sa nastavenie veľkosti papiera v ovládači tlačiarne a vložený papier výrazne
líšia.
<Zobraziť chybu>
Keď sa nastavenie veľkosti papiera v ovládači tlačiarne a vložený papier výrazne líšia, zobrazí sa chybové
hlásenie a tlač sa zastaví.
● Ak sa nastavenia ovládača tlačiarne nezhodujú s veľkosťou a typom vloženého papiera s vybratou
možnosťou <Zap.>, môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo k chybe tlače.
<Kópie>
Nastavte počet kópií na tlač.
1
až 999
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
počet kópií na vytlačenie
<Tlačiareň>
<Použiť>
521
<Nastavenia tlačiarne>
<Kópie>
Nastavte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<2-stranná tlač> *1
Vyberte, či sa majú urobiť obojstranné výtlačky.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlač>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<2-stranná
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Predvolený papier>
Nastavte predvolený formát a typ papiera. Ak chcete tlačiť z operačného systému nepodporujúceho ovládače
tlačiarne, z mobilného zariadenia alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia formátu a typu papiera,
tlač sa vykoná s formátom a typom papiera nastaveného v tejto časti.
Dostupný papier(P. 671)
<Ponuka>
papier>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte veľkosť papiera
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Predvolený
Vyberte typ papiera
<Nedbať na formát pap.>
Vyberte, či sa má prepínať medzi tlačou na formát papiera A4 a Letter, keď je vložený jeden z týchto formátov
papiera, ale druhý nie je vložený. Ak vyberiete možnosť <Zap.>, keď je špecifikovaný papier veľkosti A4 na tlač z
počítača, ale papier veľkosti A4 nie je vložený do zariadenia, dokument sa vytlačí na papier veľkosti Letter.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
pap.>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nedbať na formát
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Môžete špecifikovať nastavenia tlače, napríklad počet kópií alebo jednostranná alebo obojstranná tlač,
prostredníctvom aplikácie alebo ovládača tlačiarne. Nastavenie <Nedbať na formát pap.> však môžete
špecifikovať iba v zariadení.
<Kvalita tlače>
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa kvality tlače.
<Sýtosť> *1
Upravte hustotu tonera.
522
Zoznam ponúk s nastaveniami
Žltá, purpurová, azúrová, čierna
17 úrovní
<Jemné nastavenie>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Sýtosť>
<Tlačiareň>
Upravte hustotu každej farby
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
<Použiť>
● Pomocou položky <Jemné nastavenie> môžete nastaviť hustotu tonera každej farby na jednu z troch
úrovní: vysoká hustota, stredná hustota nízka hustota.
● Keď je položka <Úspora tonera> nastavená na možnosť <Zap.>, nemôžete nastaviť túto položku.
<Úspora tonera>
Môžete znížiť spotrebu tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete skontrolovať rozloženie alebo ďalšie
charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Úspora tonera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Gradácia>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii gradácie. Možnosť <Vysoká 2> umožňuje jemnejšiu
gradáciu ako možnosť <Vysoká 1>.
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Gradácia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <Vysoká 1> alebo <Vysoká 2>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
523
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Jemné nastavenie sýtosti>
Keď sú vyblednuté jemné linky alebo malý text, zvýšením hustoty bude tlač menej vyblednutá.
Päť úrovní
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Jemné nastavenie sýtosti>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Upravte hodnotu úpravy
<Kvalita
<Použiť>
● Zmena hustoty má vplyv na ďalšie objekty okrem textu alebo čiar a vyváženia farieb.
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <1 200 dpi>.
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie, ktoré sa použije pri spracovaní tlačových údajov.
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Rozlíšenie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <1 200 dpi> alebo <600 dpi>
<Špeciálny režim vyhladzovania>
Špecifikujete režim na tlač údajov s vyhladením. Ak nie je kvalita výtlačku prijateľná v režime <Režim 1>
(predvolené), skúste iný režim.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Špeciálny režim vyhladzovania>
<Režim 1>
524
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte režim
<Kvalita
Zoznam ponúk s nastaveniami
Vytlačí sa obrys tmavého textu alebo obrázku s vyhladením. Toto je optimálny režim pre rôzne typy tlače.
<Režim 2>
Vytlačí sa obrys obrázku a vnútorné poltóny s vyhladením.
<Režim 3>
Vytlačí sa tmavý text alebo línie v oblasti s farebným pozadím s vyhladením.
<Režim 4>
Vytlačí sa obrázok, napríklad fotografia alebo silueta obrázku alebo textu s vyhladením.
<Režim 5>
Vytlačí sa snímka a poltóny s rovnovážnym vyvážením.
<Režim 6>
Vytlačí sa celý obrázok s vyhladením.
● Ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na možnosť <Zap.> v ponuke <Poltóny>, tlač v iných režimoch
ako v režime <Režim 5> vytvorí rovnaké výsledky.
● Ak je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <1 200 dpi>, všetky ostatné nastavenia okrem režimu
<Režim 6> vytvoria rovnaké výsledky.
<Korekcia objemu tonera>
Keď objem tonera pre text alebo čiary prekračuje limitnú hodnotu zariadenia, vykonajte nápravu, aby objem
tonera nepresahoval limitnú hodnotu.
<Štandardné>
<Priorita gradácie>
<Priorita textu>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Korekcia objemu tonera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku
<Štandardné>
Upravuje množstvo dodávaného tonera, aby sa zaručilo vhodné rozlíšenie pre text a línie ako aj vhodný farebný
tón pre iné typy tlačových údajov.
<Priorita gradácie>
Upraví množstvo dodávaného tonera, aby sa zaručil vhodný farebný tón pre všetky typy tlačových údajov.
<Priorita textu>
Upraví množstvo dodávaného tonera, aby sa zaručilo vhodné rozlíšenie pre všetky typy tlačových údajov.
<Ovládanie čiar>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii čiar.
<Priorita rozlíšenia>
525
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Priorita gradácie>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Ovládanie čiar>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <Priorita rozlíšenia> alebo <Priorita gradácie>
<Priorita rozlíšenia>
Vykreslí línie s rovnakým rozlíšením ako text.
<Priorita gradácie>
Vykreslí línie a zachová farbu a gradáciu.
<Nastavenie šírky>
Nakonfigurujete nastavenie na tlač textu alebo jemných čiar tučne.
<Vyp.>
<Zap.>
<Text>
<Čiara>
<Text a čiara>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Nastavenie šírky>
<Tlačiareň>
<Zap.>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte cieľ
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, rýchlosť tlače môže byť nižší alebo to môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
● Aj keď nastavíte možnosť <Zap.>, tučná tlač nemusí byť dostupná v závislosti od tlačovej aplikácie.
<Pokročilé vyhladzovanie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač obrysov grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených pomocou
aplikácií) alebo textu s vyhladením.
<Pokročilé vyhladzovanie>
Vyberte, či sa má vykonať vyhladenie. Možnosť <Úroveň 2> vytlačí obrys s hladšou povrchovou úpravou
ako možnosť <Úroveň 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Úroveň 1>.
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
526
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Kvalita
Vyberte položku
<Použiť na grafiku> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie grafiky, ak je položka <Pokročilé vyhladzovanie> nastavená na
možnosť <Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Pokročilé vyhladzovanie> <Použiť na grafiku> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť na text> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie textu, ak je položka <Pokročilé vyhladzovanie> nastavená na možnosť
<Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Pokročilé vyhladzovanie> <Použiť na text> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
● Nastavenie <Použiť na grafiku> a <Použiť na text> sú platné, len ak je položka [Pokročilé vyhladzovanie]
nastavená ovládači tlačiarne na možnosť [Predvolené nastavenie tlačiarne].
<Vyhladenie gradácie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač (hustoty farieb) grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo bitmapových obrázkov s vyhladením.
<Vyhladenie gradácie>
Vyberte, či sa má vykonať vyhladenie. Možnosť <Úroveň 2> vytlačí obrys s hladšou povrchovou úpravou
ako možnosť <Úroveň 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Úroveň 1>.
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
527
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Vyhladenie gradácie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Vyhladenie gradácie>
<Kvalita
Vyberte položku
<Použiť na grafiku> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie grafiky, ak je položka <Vyhladenie gradácie> nastavená na možnosť
<Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Vyhladenie gradácie> <Použiť na grafiku> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť na obrázky> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie obrázkov, ak je položka <Vyhladenie gradácie> nastavená na možnosť
<Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Vyhladenie gradácie> <Použiť na obrázky> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
● Nastavenie [Vyhladenie gradácie] v ovládači tlačiarne platí len pre grafické údaje. Tu nakonfigurované
nastavenie platí v prípade procesu vyhladenia obrazových údajov.
<Zlepšiť text čiernobielej tlače>
Pri tlači farebného dokumentu v čiernobielom režime môžete pomocou tejto položky upraviť sýtosť textu, aby
bol čitateľnejší. Je to užitočné a efektívne pri čiernobielej tlači farebného dokumentu, ktorý obsahuje svetlý
text.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Zlepšiť text čiernobielej tlače>
528
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Táto položka sa nepoužije na text vykreslený ako grafika alebo obrázky.
● Táto položka nemá vplyv na tlačové údaje PDF ani PS.
● Ak túto položku nastavíte na hodnotu <Vyp.>, pri tlači dokumentov obsahujúcich svetlý text sa text vytlačí
tenší než po výbere hodnoty <Zap.>, takže môže byť viac alebo menej čitateľný.
● Dokonca aj pri nastavení tejto položky na hodnotu <Vyp.> môže byť výsledok tlače taký, že text vyzerá
zvýraznený. V takom prípade nastavte aj položku <Pokročilé vyhladzovanie> na hodnotu <Vyp.>.
<Pokročilé vyhladzovanie>(P. 526)
<Rozloženie>
Špecifikujte nastavenia rozloženia strany, ako je pozícia väzby a hodnoty okraja.
<Umiestnenie väzby>
Ak viažete výtlačky viazacím nástrojom, napríklad zošívačkou, použite túto položku na špecifikovanie toho, či
sa má viazať na dlhom alebo krátkom okraji. Špecifikujte nastavenie tejto položky spoločne s položkou
<Vnútorný okraj> špecifikujúcou okraj väzby, ktorý sa použije na polohu väzby.
<Dlhý okraj>
<Krátky okraj>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<Rozloženie> <Umiestnenie väzby> Vyberte položku <Dlhý okraj> alebo <Krátky
okraj>
<Dlhý okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na dlhom okraji papiera.
<Krátky okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na krátkom okraji papiera.
<Vnútorný okraj>
Posunutím polohy tlače upravte okraj väzby, ktorý sa použije na hranu väzby špecifikovanú položkou
<Umiestnenie väzby>. Hodnota 00,0 nemá vplyv na okraj väzby.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
529
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<Rozloženie>
<Tlačiareň>
<Vnútorný okraj>
<Nastavenia
Špecifikujte okraj väzby
<Použiť>
Zadanie hodnoty nastavenia
Špecifikujte smer posunu polohy tlače a šírku posunu. Či hodnota nastavenia + alebo –, určuje hranu väzby,
pozdĺž ktorého sa nastaví okraj väzby. Šírku okraja môžete upraviť v krokoch po 0,5 mm. Základná
obsluha(P. 132)
Dlhý okraj
Hodnota nastavenia
Krátky okraj
Hodnota so znakom +
Ľavý okraj papiera Horný okraj papiera
Hodnota so znakom –
Pravý okraj papiera Dolný okraj papiera
<Krátky okraj presahu/Dlhý okraj presahu>
Bez ohľadu na zdroj papiera môžete posunúť polohu tlače v jednotkách po 0,5 mm pre všetky tlačové úlohy.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Ponuka>
tlačiarne>
tlač
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<Rozloženie> Vyberte kombináciu smeru úpravy a strany určenej na
Špecifikujte hodnotu presahu
<Použiť>
530
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Krátky okraj presahu (predný)>/<Dlhý okraj presahu (predný)>
Posunie polohu tlače na strane papiera lícom nahor.
<Krátky okraj presahu (zadný)>/<Dlhý okraj presahu (zadný)>
Posunie polohu tlače na strane papiera lícom nadol.
Zadanie hodnoty nastavenia
V prípade položky <Krátky okraj presahu (predný)> alebo <Krátky okraj presahu (zadný)> špecifikujte hodnotu
pomocou značky +, ktorou posuniete polohu tlače v smere zľava doprava. V prípade položky <Dlhý okraj
presahu (predný)> alebo <Dlhý okraj presahu (zadný)> špecifikujte hodnotu pomocou značky +, ktorou
posuniete polohu tlače v smere zhora nadol. Ak chcete uskutočniť posun opačným smerom, zadajte
hodnotou pomocou značky –. Základná obsluha(P. 132)
<Krátky okraj presahu (predný)>
<Krátky okraj presahu (zadný)>
<Dlhý okraj presahu (predný)>
<Dlhý okraj presahu (zadný)>
<Automaticky preskočiť chybu>
Tlač zastane, ak počas nej nastane konkrétna chyba. Ak však nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>,
konkrétna chyba sa preskočí a tlač môže pokračovať. Normálne je táto položka nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
preskočiť chybu>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Automaticky
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Časový limit>
Nastavte časový úsek, po ktorom sa aktuálna tlačová úloha automaticky zruší v prípade prerušenia príjmu
tlačových údajov.
5 až 15
až 300 (s)
<Ponuka>
limit>
<Nastavenia funkcií>
Nastavte časový úsek
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Časový
<Použiť>
<Osobnosť>
Špecifikujte režim, v ktorom má zariadenie pracovať v prípade neznámeho formátu údajov dokumentu.
531
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Automaticky>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Spracovanie obrazu>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Osobnosť>
<Nastavenia tlačiarne>
<Farebný
Vyberte režim osobnosti
<Farebný režim>
Vyberte, či sa majú údaje tlačiť farebne alebo čiernobielo.
<Auto (farby/ČB)>
<Čiernobiele>
<Ponuka>
režim>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte možnosť <Auto (farby/ČB)> alebo <Čiernobiele>
<Výstup s komprimovaným obrázkom>
Špecifikujte operáciu, ktorá sa má vykonať, ak sa kvalita obrazu znížila v dôsledku nedostatku pamäte počas
tlače.
<Výstup>
<Zobraziť chybu>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
komprimovaným obr.>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte položku <Výstup> alebo <Zobraziť chybu>
<Výstup>
Pokračuje v tlači bez ohľadu na to, o koľko sa znížila kvalita obrazu.
<Zobraziť chybu>
Ak sa kvalita obrazu výrazne znížila, zobrazí sa chybové hlásenie a tlač sa zastaví.
532
<Výstup s
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Uprednostniť MÚ prieč.>
Špecifikujte, či sa má papier podávať z viacúčelového zásobníka, ak je aktivovaná funkcia Automatický výber
papiera. Ak je vybratá možnosť <Zap.>, papier sa vkladá z viacúčelového zásobníka, ak je papier rovnakej
veľkosti a typu vložený vo viacúčelovom zásobníku aj zásuvke na papier.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
prieč.>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Uprednostniť MÚ
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<UFR II>
Môžete zmeniť nastavenie, ktoré bude platné pri tlači z ovládača tlačiarne UFR II.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR II>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
533
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <UFR
II> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku Vyberte možnosť <Rozlíšenie>
alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Spôsob zhody>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý na opravu farieb.
<Všeobecné>
<Perceptuálne>
<Kolorimetrické>
<Živé foto>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR II>
<Spôsob
Vyberte položku
<Všeobecné>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bežných dokumentov, ako sú fotografie alebo
dokumenty.
534
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Perceptuálne>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bitmapových obrázkov. Ak je vybraná táto
položka, obraz sa vytlačí vo farbách najbližších tým, ktoré sa zobrazia na monitore.
<Kolorimetrické>
Minimalizuje farebné odchýlky, ku ktorým dochádza, keď sa údaje RGB skonvertujú na údaje CMYK.
<Živé foto>
Vykoná sa spracovanie, aby bol farebný tón hlbší a viac živší ako v prípade nastavenia <Všeobecné>.
<Kompenzácia sivej>
Nakonfigurujte nastavenie, aby sa čierne alebo sivé údaje s informáciou o farbe R = G = B vytlačili len
použitím tonera K (čierneho). Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, údaje sa vytlačia použitím tonera so štyrmi
farbami: CMYK. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Vyp.>
<Zap.>
<Grafika>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obraz>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
II>
<Nastavenia funkcií>
<Kompenzácia sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ obrázka
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<PCL> *1
Špecifikujte nastavenia tlače PCL ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
535
<UFR II>
<Úspora
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
papiera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Orientácia>
Pre orientáciu strany vyberte položku <Na výšku> (vertikálna orientácia) alebo <Na šírku> (horizontálna
orientácia).
<Na výšku>
<Na šírku>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PCL>
<Orientácia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Vyberte položku <Na výšku> alebo <Na šírku>
<Číslo písma>
Špecifikujte písmo, ktoré sa má použiť, výberom príslušného čísla ID písma. Z ovládacieho panela môžete
vytlačiť zoznam písem PCL s ukážkami písmen. Zoznam písiem PCL(P. 646)
MF746Cx / MF645Cx
0
až 104
MF744Cdw / MF742Cdw / MF643Cdw
0
až 54
<Ponuka>
písma>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte číslo písma
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Číslo
<Použiť>
<Veľkosť bodu> *1
Nastavte veľkosť písma v bodoch. Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,25 bodu. Toto nastavenie môžete
špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté proporčne škálovateľné písmo.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
<Ponuka>
bodu>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Špecifikujte veľkosť v bodoch
<Použiť>
536
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Veľkosť
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozstup> *1
Nastavte šírku písma alebo cpi (počet znakov na palec). Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,01 cpi. Toto
nastavenie môžete špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté škálovateľné písmo
s pevnou šírkou alebo bitmapové písmo.
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PCL>
<Rozstup>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Špecifikujte hodnotu rozteče
<Použiť>
<Riadky formulára>
Nastavte počet riadkov vytlačených na jednej strane od 5 po 128. Toto nastavenie sa automaticky zmení
podľa nastavení špecifikovaných v položke <Predvolený formát pap.> a <Orientácia>.
5 až 64
až 128 (riadky)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
formulára>
<Tlačiareň>
Špecifikujte počet riadkov
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Riadky
<Použiť>
<Kódovanie znakov>
Vyberte kódovanie znakov, ktoré je najvhodnejšie pre počítač, z ktorého odosielate tlačové dáta.
Špecifikované nastavenie sa ignoruje, keď je kódovanie znakov ovládané pomocou písma špecifikovaného
v položke <Číslo písma>.
MF746Cx / MF645Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
537
Zoznam ponúk s nastaveniami
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
MF744Cdw / MF742Cdw / MF643Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<Ponuka>
znakov>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Kódovanie
Vyberte kódovanie znakov
<Vlastný papier>
Vyberte, či sa má nastaviť vlastný formát papiera. Výberom možnosti <Zap.> nastavte rozmery papiera v
položke <Rozmer X> a <Rozmer Y>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papier>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Jednotka merania> *1
Vyberte jednotku merania, ktorá sa má použiť na nastavenie vlastného formátu papiera.
538
<Vlastný
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Milimeter>
<Palec>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
merania>
Vyberte položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Jednotka
<PCL>
<Rozmer
<PCL>
<Rozmer
<Rozmer X> *1
Nastavte horizontálny rozmer (krátky okraj) užívateľského papiera.
77 až 216
(mm)
<Ponuka>
X>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte rozmery
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Použiť>
<Rozmer Y> *1
Špecifikujte vertikálny rozmer (dlhý okraj) užívateľského papiera.
127 až 355
(mm)
<Ponuka>
Y>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte rozmery
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Použiť>
<Pripojiť CR k LF>
Vyberte, či sa má pripojiť znak posunu na začiatok ďalšieho riadka (CR) keď stroj prijme znak posunu riadka
(LF). Ak vyberiete možnosť <Áno>, poloha tlače sa presunie pri prijatí kódu LF na začiatok ďalšieho riadka. Ak
vyberiete možnosť <Nie> poloha tlače sa presunie na ďalší riadok pod prijatý kód LF.
<Áno>
<Nie>
539
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
LF>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Pripojiť CR k
Vyberte položku <Áno> alebo <Nie>
<Zväčšiť šírku tlače A4>
Vyberte, či sa má rozšíriť šírka tlačiteľnej oblasti papiera veľkosti A4 v orientácii na výšku na veľkosť Letter.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
šírku tlače A4>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Zväčšiť
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
540
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Gradácia>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <PCL> <Poltóny>
<Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázka Vyberte položku <Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Spôsob zhody>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý na opravu farieb.
<Všeobecné>
<Perceptuálne>
<Kolorimetrické>
<Živé foto>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte položku
<Všeobecné>
541
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Spôsob
Zoznam ponúk s nastaveniami
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bežných dokumentov, ako sú fotografie alebo
dokumenty.
<Perceptuálne>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bitmapových obrázkov. Ak je vybraná táto
položka, obraz sa vytlačí vo farbách najbližších tým, ktoré sa zobrazia na monitore.
<Kolorimetrické>
Minimalizuje farebné odchýlky, ku ktorým dochádza, keď sa údaje RGB skonvertujú na údaje CMYK.
<Živé foto>
Vykoná sa spracovanie, aby bol farebný tón hlbší a viac živší ako v prípade nastavenia <Všeobecné>.
<Kompenzácia sivej>
Nakonfigurujte nastavenie, aby sa čierne alebo sivé údaje s informáciou o farbe R = G = B vytlačili len
použitím tonera K (čierneho). Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, údaje sa vytlačia použitím tonera so štyrmi
farbami: CMYK. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Vyp.>
<Zap.>
<Grafika>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obraz>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PCL> <Kompenzácia sivej> Vyberte typ obrázka
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<BarDIMM> *1
Toto nastavenie umožňuje tlač čiarových kódov použitím nástroja Súprava na tlač čiarových kódov. Ak je
vybratá položka <Povoliť>, zariadenie vygeneruje čiarové kódy po prijatí príkazov čiarového kódu z
hostiteľského počítača. Ak je vybratá položka <Zakázať>, čiarové kódy sa nevygenerujú, aj keď sa odošlú z
hostiteľského počítača príkazy čiarového kódu.
<Zakázať>
<Povoliť>
<Ponuka>
<BarDIMM>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte položku <Zakázať> alebo <Povoliť>
542
<PCL>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak chcete aktivovať ponuku BarDIMM, musíte aktivovať nástroj Súprava na tlač čiarových kódov. Keď
netlačíte čiarové kódy, nezabudnite deaktivovať menu BarDIMM. Inak sa môže znížiť rýchlosť spracovania
obyčajných tlačových úloh.
● Predvolené nastavenie je <Zakázať>. Ak aktivujete nástroj Súprava na tlač čiarových kódov, zmení sa na
možnosť <Povoliť>.
<FreeScape> *1
Špecifikujte alternatívny únikový kód (AEC), ktorý sa má použiť pre príkazy čiarového kódu, keď hostiteľský
počítač nepodporuje štandardný únikový kód Escape Code.
<Vyp.>
<~>
<##Dummy>
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<FreeScape>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
Vyberte únikový kód
● Toto nastavenie dostupné, len ak je aktivovaná položka <BarDIMM>.
<PS> *1
Špecifikujte nastavenia tlače PS ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Časový limit úlohy>
Toto nastavenie vám umožňuje špecifikovať množstvo času pred časovým limitom pre úlohu. Ak sa úloha
nedokončí do nastaveného časového limitu, úloha sa automaticky zruší.
0
až 3600 (s)
<Ponuka>
úlohy>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Špecifikujte počet sekúnd pre časový limit úlohy
<Tlačiť chyby PS>
Toto nastavenie určuje, či sa pri výskyte chyby vytlačí strana s chybou.
<Vyp.>
<Zap.>
543
<Použiť>
<PS>
<Časový limit
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
PS>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Tlačiť chyby
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Text s čistou čiernou>
Nakonfigurujte nastavenia, aby sa čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 %
alebo C=M=Y=0 %/K=100 % vytlačil s použitím len čierneho tonera. Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, text sa
vytlačí podľa nastavenia <Profil výstupu>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
čiernou>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Text s čistou
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Pretlač čiernou> *1
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Táto možnosť sa
nezobrazí, keď je položka <Text s čistou čiernou> nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
čiernou>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Pretlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Vyp.>
Načrtne najprv čierny text z farebného pozadia alebo obrázku. Potom vytlačí čierny text v načrtnutej časti.
Výtlačky môžu byť vyblednuté viac ako v prípade možnosti <Zap.> alebo môže byť načrtnutý text.
<Zap.>
Vytlačí všetky farebné pozadia a obrázky a prekryje čierny text na týchto pozadiach a obrázkoch len použitím
čierneho tonera (K). Potom sa uskutoční tlač.
544
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Profil zdroja RGB> *2
Vyberte profil pre údaje RGB podľa vami používaného monitora.
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
<Ponuka>
RGB>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Profil zdroja
Vyberte profil
<sRGB>
Nastaví kvalitu obrazu na priemyselný štandard pre bežné počítačové monitory so systémom Windows. Ak
monitor podporuje sRGB, údaje môžu byť vytlačené vo farebných tónoch, ktoré sú najbližšie k zobrazeným
farbám.
<Gama 1,5> až <Gama 2,4>
Upraví jas tlačového výsledku, aby sa zabránilo zhoršeniu kvality obrazu najtmavších a najsvetlejších častí. Čim
vyššia je hodnota gama, tým tmavší bude vytlačený text alebo obrázok.
<Žiadne>
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na údaje CMYK bez použitia zdrojového profilu RGB.
<Profil simulácie CMYK> *2
Vyberte cieľ simulácie na tlač údajov CMYK. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK
podľa simulácie.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žiadne>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
simulácie CMYK>
<Tlačiareň>
Vyberte profil
545
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Profil
Zoznam ponúk s nastaveniami
<JapanColor(Canon)>
Nastavte profil JapanColor. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom japonskej
tlačovej normy.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Nastavte profil U.S. Web Coated. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
americkej tlačovej normy.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Nastavte profil Euro Standard. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
európskej tlačovej normy.
<Žiadne>
Vytlačia sa údaje CMYK s použitím farebného modelu CMYK v závislosti od zariadenia bez použitia profilu
simulácie CMYK.
● Ak je vybratá položka <Žiadne>, gradácia tmavej farby môže byť nerovnomerná v závislosti od údajov.
<Použiť profil odtieňov sivej> *2
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK použitím profilu odtieňov šedej zariadenia.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňov sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Použiť profil
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak je vybratá možnosť <Zap.>, údaje sa vytlačia len použitím čierneho tonera (K) podľa nastavenia <Profil
výstupu> alebo <Text s čistou čiernou>.
<Profil výstupu> *2
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v
ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
546
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Ponuka>
výstupu>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte typ obrázka
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Profil
Vyberte profil
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore.
<Foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách.
<TR normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore a len použitím
čierneho tonera (K) na reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
<TR foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách a len použitím čierneho tonera (K) na
reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
Nastavenie tejto položky nie je k dispozícii, ak je vybraté jedno z nasledujúcich nastavení.
● Položka <Profil zdroja RGB> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Profil simulácie CMYK> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Použiť profil odtieňov sivej> je nastavená na možnosť <Vyp.>
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas farebnej zhody v položke <Profil zdroja RGB>.
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
547
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Spôsob
Vyberte položku
<Perceptuálne>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač fotografií alebo bitmapových obrázkov.
<Saturácia>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač umeleckých diel, grafov a ďalších obrazov používaných ako
prezentačné materiály.
<Kolorimetrické>
Túto možnosť nastavte, keď chcete reprodukovať hodnotu farieb RGB v rozsahu reprodukcie farieb zariadenia
čo najpresnejšie.
● Nastavenie tejto položky je nedostupné, ak je položka <Profil zdroja RGB> nastavená na možnosť
<Žiadne>.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
548
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PS> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku
Vyberte možnosť
<Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Jas> *1
Upravte jas celého obrázku v krokoch po 5 %. Čim nižšia je hodnota nastavenia, tým jasnejší bude obrázok
alebo text. Čim vyššia je hodnota nastavenia, tým tmavší bude obrázok alebo text.
85 až 100
až 115 (%)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PS>
<Jas>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Upravte jas
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup.
549
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
pretlač>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Kompozitná
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Konverzia s
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Nie je dovolená pretlač pomocou špeciálnych farieb.
<Konverzia s odtieňmi sivej> *1
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<Nastavenia hesla PS>
Môžete zadať heslo, ktoré obmedzuje použitie ovládacieho príkazu pripraveného tlačiarňou PS.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
550
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
hesla PS>
heslo
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <PS>
Vyberte položku <SystemParamsPassword> alebo <StartJobPassword>
<Použiť>
Zadajte heslo (Potvrďte)
<Použiť>
<Nastavenia
Zadajte
<OK>
● <SystemParamsPassword> je heslo, ktoré umožňuje zmeny systémového parametra, a
<StartJobPassword> je heslo, ktoré umožňuje výkone operátora spustenia úlohy ukončenie servera. Ďalšie
informácie nájdete v špecifikáciách jazyka PostScript.
● Ak je položka <StartJobPassword> nastavená, ale <SystemParamsPassword> nie je nastavená, kontrola
hesla sa nevykonáva pri výkone operátora spustenia úlohy ukončenia servera.
<Nastav. sprac. obrazu>
Môžete zmeniť nastavenia tlače, ktoré sa použijú pri tlači obrazových súborov (JPEG/TIFF).
<Poltóny>
Môžete zmeniť spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
spracovania obrazu>
<Poltóny>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nastavenia
Vyberte položku <Gradácia> alebo <Chybová difúzia>
<Gradácia>
Vytlačí obrázky s jemnou gradáciou, napríklad obrázky z digitálneho fotoaparátu s hladkou konečnou úpravou.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<PDF>
Môžete zmeniť nastavenia pre súbory PDF.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Vyp.>
551
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
zmenšiť na formát papiera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Zväčšiť/
<PDF>
<Zväčšiť
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
oblasť tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak špecifikujete možnosť <Zap.>, môže sa stať, že časti susediacich okrajov stránky sa nevytlačia alebo
výtlačky budú čiastočne rozmazané v závislosti na originálu.
<N na 1>
Špecifikujte, či sa má zmenšiť viacero strán a vytlačiť na jednej strane v takom usporiadaní, že prvá strana
bude umiestnená v ľavom hornom rohu. Napríklad na tlač štyroch strán na jeden hárok vyberte možnosť <4
na 1>.
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<N na 1>
Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať
<Tlač komentárov>
Špecifikujte, či sa majú tlačiť komentáre. Ak špecifikujete položku <Automaticky>, komentáre v súboroch PDF
sa vytlačia.
<Vyp.>
<Automaticky>
552
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
komentárov>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Tlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Automaticky>
<Text s čistou čiernou>
Nakonfigurujte nastavenia, aby sa čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 %
alebo C=M=Y=0 %/K=100 % vytlačil s použitím len čierneho tonera. Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, text sa
vytlačí podľa nastavenia <Profil výstupu>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
čistou čiernou>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Text s
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Pretlač čiernou> *1
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Táto možnosť sa
nezobrazí, keď je položka <Text s čistou čiernou> nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
čiernou>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Pretlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Vyp.>
Načrtne najprv čierny text z farebného pozadia alebo obrázku. Potom vytlačí čierny text v načrtnutej časti.
Výtlačky môžu byť vyblednuté viac ako v prípade možnosti <Zap.> alebo môže byť načrtnutý text.
<Zap.>
Vytlačí všetky farebné pozadia a obrázky a prekryje čierny text na týchto pozadiach a obrázkoch len použitím
čierneho tonera (K). Potom sa uskutoční tlač.
553
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Profil zdroja RGB> *2
Vyberte profil pre údaje RGB podľa vami používaného monitora.
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
<Ponuka>
RGB>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Profil zdroja
Vyberte profil
<sRGB>
Nastaví kvalitu obrazu na priemyselný štandard pre bežné počítačové monitory so systémom Windows. Ak
monitor podporuje sRGB, údaje môžu byť vytlačené vo farebných tónoch, ktoré sú najbližšie k zobrazeným
farbám.
<Gama 1,5> až <Gama 2,4>
Upraví jas tlačového výsledku, aby sa zabránilo zhoršeniu kvality obrazu najtmavších a najsvetlejších častí. Čim
vyššia je hodnota gama, tým tmavší bude vytlačený text alebo obrázok.
<Žiadne>
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na údaje CMYK bez použitia zdrojového profilu RGB.
<Profil simulácie CMYK> *2
Vyberte cieľ simulácie na tlač údajov CMYK. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK
podľa simulácie.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žiadne>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
simulácie CMYK>
<Tlačiareň>
Vyberte profil
554
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Profil
Zoznam ponúk s nastaveniami
<JapanColor(Canon)>
Nastavte profil JapanColor. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom japonskej
tlačovej normy.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Nastavte profil U.S. Web Coated. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
americkej tlačovej normy.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Nastavte profil Euro Standard. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
európskej tlačovej normy.
<Žiadne>
Vytlačia sa údaje CMYK s použitím farebného modelu CMYK v závislosti od zariadenia bez použitia profilu
simulácie CMYK.
● Ak je vybratá položka <Žiadne>, gradácia tmavej farby môže byť nerovnomerná v závislosti od údajov.
<Použiť profil odtieňov sivej> *2
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK použitím profilu odtieňov šedej zariadenia.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
profil odtieňov sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Použiť
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak je vybratá možnosť <Zap.>, údaje sa vytlačia len použitím čierneho tonera (K) podľa nastavenia <Profil
výstupu> alebo <Text s čistou čiernou>.
<Profil výstupu> *2
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v
ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
555
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Ponuka>
výstupu>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte typ obrázka
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Profil
Vyberte profil
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Profil
<Normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore.
<Foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách.
<TR normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore a len použitím
čierneho tonera (K) na reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
<TR foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách a len použitím čierneho tonera (K) na
reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
Nastavenie tejto položky nie je k dispozícii, ak je vybraté jedno z nasledujúcich nastavení.
● Položka <Profil zdroja RGB> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Profil simulácie CMYK> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Použiť profil odtieňov sivej> je nastavená na možnosť <Vyp.>
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas farebnej zhody v položke <Profil zdroja RGB>.
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
556
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Spôsob
Vyberte položku
<Perceptuálne>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač fotografií alebo bitmapových obrázkov.
<Saturácia>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač umeleckých diel, grafov a ďalších obrazov používaných ako
prezentačné materiály.
<Kolorimetrické>
Túto možnosť nastavte, keď chcete reprodukovať hodnotu farieb RGB v rozsahu reprodukcie farieb zariadenia
čo najpresnejšie.
● Nastavenie tejto položky je nedostupné, ak je položka <Profil zdroja RGB> nastavená na možnosť
<Žiadne>.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
557
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PDF> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku
Vyberte
možnosť <Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Jas> *1
Upravte jas celého obrázku v krokoch po 5 %. Čim nižšia je hodnota nastavenia, tým jasnejší bude obrázok
alebo text. Čim vyššia je hodnota nastavenia, tým tmavší bude obrázok alebo text.
85 až 100
až 115 (%)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PDF>
<Jas>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Upravte jas
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup.
558
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
pretlač>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Kompozitná
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Konverzia s
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Nie je dovolená pretlač pomocou špeciálnych farieb.
<Konverzia s odtieňmi sivej> *1
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<XPS>
Môžete zmeniť nastavenia pre súbory XPS.
<Spôsob zhody>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý na opravu farieb.
<Všeobecné>
<Perceptuálne>
<Kolorimetrické>
<Živé foto>
559
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Spôsob
Vyberte položku
<Všeobecné>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bežných dokumentov, ako sú fotografie alebo
dokumenty.
<Perceptuálne>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bitmapových obrázkov. Ak je vybraná táto
položka, obraz sa vytlačí vo farbách najbližších tým, ktoré sa zobrazia na monitore.
<Kolorimetrické>
Minimalizuje farebné odchýlky, ku ktorým dochádza, keď sa údaje RGB skonvertujú na údaje CMYK.
<Živé foto>
Vykoná sa spracovanie, aby bol farebný tón hlbší a viac živší ako v prípade nastavenia <Všeobecné>.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
560
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<XPS> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku
Vyberte
možnosť <Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Kompenzácia sivej>
Nakonfigurujte nastavenie, aby sa čierne alebo sivé údaje s informáciou o farbe R = G = B vytlačili len
použitím tonera K (čierneho). Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, údaje sa vytlačia použitím tonera so štyrmi
farbami: CMYK. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Vyp.>
<Zap.>
<Grafika>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obraz>
<Vyp.>
<Zap.>
561
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<XPS> <Kompenzácia sivej> Vyberte typ obrázka
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Konverzia s odtieňmi sivej> *1
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ obrázku
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
562
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Výber PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou funkcie Plug and Play rozpoznal ako
tlačiareň, ktorá je kompatibilná s daným jazykom.
<Sieť> *2
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po detekcii v sieti rozpoznal ako tlačiareň, ktorá je kompatibilná s
daným jazykom.
<FAX>*1
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
<USB>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou USB rozpoznal ako tlačiareň, ktorá
je kompatibilná s daným jazykom.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň>
<Sieť> alebo <USB> Vyberte jazyk opisu strany
563
<Výber PDL (Plug and Play)> Vyberte položku
<OK> Reštartujte zariadenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<FAX> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako faxové zariadenie.
<UFR II>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFR II.
<UFR II (V4)>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFR II, ktorá je kompatibilná so špecifikáciou papiera XPS (XML
Paper Specification).
<PCL6> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PCL6 (V4)> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PS> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PS.
564
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Odoslať>
5553-094
Všetky nastavenia týkajúce sa odosielania faxov a naskenovaných originálov sú uvedené s opismi. Predvolené
nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 565)
<Nastavenia skenovania a odosielania>(P. 566)
<Nastavenia faxu>(P. 571)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nedajú importovať ani exportovať.
<Bežné nastavenia>
Nakonfigurujete nastavenia na obmedzenie cieľových umiestnení počas odosielanie faxov, e-mailov alebo faxov I-Fax a
špecifikujete spôsob potvrdenia na zabránenie prenosu na nesprávne cieľové umiestnenia.
<Obmedziť nové miesta určenia>
Vyberte, či sa majú obmedziť faxové čísla a e-mailové adresy alebo adresy faxov I-Fax, ktoré sa dajú špecifikovať
ako cieľové umiestnenia, na tie, ktoré sú už uložené v telefónnom zozname. Obmedzenie nových cieľových
umiestnení, ktoré možno špecifikovať(P. 420)
<Vyp.>
<Zap.>
<Obmedziť opätovné odoslanie z výpisu>
Vyberte, či sa má zabrániť vo výbere miesta určenia z výpisov úloh odosielania.
predtým použitých cieľových umiestnení(P. 420)
Deaktivácia použitia
<Vyp.>
<Zap.>
<Potvrdiť – VYS. s kód. vytáč.>
Vyberte, či sa majú zobraziť detaily zadaného čísla kódovanej voľby, keď je vybrané ako miesto určenia.
Zobrazenie miest určenia v telefónnom zozname(P. 420)
<Vyp.>
<Zap.>
<Potvrdiť m. urč. pred odosl.>
Špecifikujte, či sa pri odosielaní faxov, e-mailov alebo faxov I-Fax zobrazí obrazovka potvrdenie cieľového
umiestnenia. Ak je vybratá položka <Iba pre postupné odosielanie>, obrazovka s potvrdením sa zobrazí len v
565
Zoznam ponúk s nastaveniami
prípade špecifikácie viacerých cieľových umiestnení.
údajov(P. 421)
Kontrola cieľových umiestnení pri odosielaní
<Vyp.>
<Zap.>
<Iba pre postupné odosielanie>
<Nastavenia skenovania a odosielania>
Môžete zmeniť a uložiť nastavenia pre odosielanie faxov alebo naskenovaných dokumentov.
<Registrovať názov jednotky>
Uložíte meno odosielateľa pre e-maily a faxy I-fax. Registrované meno sa zobrazí v e-mailoch spolu s e-mailovou
adresou. Ak neregistrujete meno odosielateľa, zobrazí sa iba e-mailová adresa.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odosielania>
<Odoslať>
<Registrovať názov jednotky>
<Nastavenia skenovania a
Zadajte meno odosielateľa
<Použiť>
<Nastavenia e-mailu>
Zmeňte predvolené nastavenia používané na skenovanie, ktoré sa odosielajú ako e-maily.
<Zmeniť predvolené nastavenia (e-mail)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia používané na skenovanie originálov, ktoré sa odosielajú ako e-maily.
Vybrané nastavenia sa použijú ako predvolené nastavenia pri skenovaní originálov. Zmena predvolených
nastavení pre funkcie(P. 178)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
<Formát súboru>
<PDF>
<PDF (kompakt.)>
<PDF (kompakt./OCR)>
<PDF (OCR)>
566
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastaviť podrob. pre PDF>
<PDF>/<PDF (kompakt.)>/<PDF (kompakt./OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrovanie>*1
<Žiadne>
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Digitálne podpisy>*1
<Žiadne>
<Vľavo hore>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Orientácia originálu>
<Na výšku>
<Na šírku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál > *1
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Veľkosť dát>
<Malá: priorita pamäte>
<Štandardná>
<Veľká: priorita kvality obr.>
<Predmet/správa>
<Predmet>
<Správa>
<Odpoveď pre>
567
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Žiadne>
<Špecifikovať z telefónneho zoznamu>
<Priorita>
<Nízka>
<Štandardná>
<Vysoká>
<Pripojiť adresár mob. zariad.>
Nakonfigurujte tak, aby ciele určené v adresári mobilných zariadení mohli byť určené ako cieľové miesta
odoslania. Keď sa položka <Použiť prístup. PIN vzdialeného PR> nastaví na <Zap.>, pre prístup k zariadeniu je
potrebný PIN. PIN sa nastavuje prostredníctvom <PIN na prístup k VPR>. <Nastavenia vzdialeného
PR>(P. 601)
<Pripojiť adresár mobil. zariadení>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť prístup. PIN vzdialeného PR>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a
odosielania> <Nastavenia e-mailu> <Pripojiť adresár mob. zariad.> Vyberte položku <Zap.> v
ponuke <Pripojiť adresár mobil. zariadení> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke
<Použiť prístup. PIN vzdialeného PR>
<Použiť>
<Nastavenia I-faxu>
Špecifikujte základné nastavenia pre používanie zariadenie ako zariadenia faxov I-Fax.
<Zmeniť predvolené nastavenia (I-fax)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia používane na odosielanie faxov I-Fax. Vybrané nastavenia sa použijú
ako predvolené nastavenia pri skenovaní originálov. Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
568
Zoznam ponúk s nastaveniami
<OFICIO (Mexico)>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál > *1
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Predmet/správa>
<Predmet>
<Správa>
<Odpoveď pre>
<Žiadne>
<Špecifikovať z telefónneho zoznamu>
<ID terminálu VYS.>
Informácie, ako je dátum a čas prenosu a e-mailová adresa zariadenia (informácie o odosielateľovi), možno
pridať ako hlavičku v prenášaných dokumentoch. Tieto informácie informujú prijímateľa o tom, kedy bol fax IFax odoslaný a kým.
<Pridať ID terminálu VYS.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Poloha tlače>
<Do oblasti obrázka>
<Mimo oblasti obrázka>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia skenovania a odosielania>
<Nastavenia I-faxu> <ID terminálu VYS.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Pridať ID
terminálu VYS.> <Poloha tlače> Vyberte položku <Do oblasti obrázka> alebo <Mimo oblasti
obrázka>
<Použiť>
<Nastavenia súborov>
Zmeníte predvolené nastavenia, ktoré sa použijú pri ukladaní originálov do zdieľaného priečinka alebo na server
FTP.
569
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zmeniť predvolené nastavenia (súbor)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia, ktoré sa použijú pri ukladaní originálov do zdieľaného priečinka alebo
na server FTP. Vybraté nastavenia sa použijú ako predvolené nastavenia pri skenovaní. Zmena
predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
<Formát súboru>
<PDF>
<PDF (kompakt.)>
<PDF (kompakt./OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastaviť podrob. pre PDF>
<PDF>/<PDF (kompakt.)>/<PDF (kompakt./OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrovanie>*1
<Žiadne>
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*1
<Digitálne podpisy>*1
<Žiadne>
<Vľavo hore>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
570
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Orientácia originálu>
<Na výšku>
<Na šírku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál>*1
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Veľkosť dát>
<Malá: priorita pamäte>
<Štandardná>
<Veľká: priorita kvality obr.>
<Nastavenia faxu> *1
Špecifikujte základné nastavenia na použitie stroja ako faxu.
<Zmeniť predvolené nastavenia (fax)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia používane na odosielanie faxov. Vybrané nastavenia sa použijú ako
predvolené nastavenia pri skenovaní originálov. Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
<Rozlíšenie>
<200 x 100 dpi (normálne)>
<200 x 200 dpi (jemné)>
<200 x 200 dpi (foto)>
<200 x 400 dpi (veľmi jemné)>
<400 x 400 dpi (najjemnejšie)>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Obojstranný originál >
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
571
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Výstraha pri vyvesení>
Vyberte, či v stroji zaznie zvuk upozornenia, keď slúchadlo telefónu alebo ak voliteľné slúchadlo pripojené k
stroju nie je správne zasunuté v kolíske. Môžete tiež nastaviť hlasitosť zvuku upozornenia.
0
až 3
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
vyvesení>
Vyberte hlasitosť zvuku upozornenia
<Nastavenia faxu>
<Výstraha pri
<Použiť>
<ECM VYS.>
Aktivujte alebo deaktivujte režim korekcie chýb (ECM). ECM kontroluje chyby faxových dát a opravuje ich. Ak
chcete znížiť počet chýb pri prijatých faxoch, pozrite si časť <ECM PR.>(P. 580) .
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<ECM VYS.>
<Zap.>
● ECM musí byť aktivované na stroji aj inom faxovom zariadení, pretože kontroly chýb sa vykonávajú na
odosielacích aj prijímacích zariadeniach.
● Aj keď je aktivovaná voľba ECM, v závislosti od stavu telefónnej linky sa môžu vyskytnúť chyby.
● Keď je aktivovaná voľba ECM, spracovanie dát môže trvať dlhšie ako obvykle, pretože sa pri prenose
dát vykonávajú kontroly chýb a opravy.
<Nastaviť čas pauzy> *2
Ak napríklad voláte pomocou vytočenia „0 - (pauza) - (telefónne číslo)“, najprv sa vytočí 0 a o niekoľko sekúnd
neskôr sa vytočí telefónne číslo. Pri odosielaní faxov do zámoria musíte špecifikovať miesta určenia vytočením
„(medzinárodná predvoľba) - (kód krajiny) - (kód oblasti) - (faxové číslo)“, ale po sebe idúce čísla, ktoré vložíte bez
páuz, nemusia byť správne rozpoznané. V takom prípade skúste po medzinárodnej predvoľbe alebo faxovom
čísle vložiť pauzu. Ak sa predvoľba alebo číslo stále správne nerozpoznajú, zmeňte trvanie pauzy. Pokyny
týkajúce sa vkladania pauzy nájdete v časti Základné operácie na odosielanie faxov(P. 224) .
1 až 4
až 15 (s)
<Ponuka>
pauzy>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte trvanie pauzy
<Odoslať>
<Použiť>
572
<Nastavenia faxu>
<Nastaviť čas
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Automat. opakované vytáčanie> *2
Špecifikujte nastavenia pre automatickú opakovanú voľbu, funkciu, ktorá automaticky opakovane vytáča faxové
číslo po niekoľkých minútach, ak prvý pokus zlyhá kvôli obsadenosti linky. Môžete špecifikovať, koľkokrát stroj
opakovane vytočí číslo a interval medzi opakovaním vytáčania.
<Použiť aut. opak. vytáčanie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Počet opakovaných vytočení>
1 až 2
až 10 (#NAME?)
<Interval opakov. vytáčania>
2
až 99 (min.)
<Pri chybe opakovane vytočiť>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
vytáčanie>
nastavenia
<Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Automat. opakované
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť aut. opak. vytáčanie> Špecifikujte
<Použiť>
<Počet opakovaných vytočení>
Špecifikuje počet vytočení čísla zariadením. Zadajte číslo a vyberte položku <Použiť>.
<Interval opakov. vytáčania>
Špecifikujte interval medzi opakovanými vytáčaniami. Zadajte počet pre interval a vyberte položku <Použiť>.
<Pri chybe opakovane vytočiť>
Ak je položka nastavená na možnosť <Zap.>, špecifikuje sa opätovné vytáčanie, ak nastane chyba prenosu.
<Kontr. ozn. tónu pred odosl.> *2
Vyberte, či sa má pred vytočením faxového čísla skontrolovať oznamovací tón.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
odosl.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Zap.>
573
<Nastavenia faxu>
<Kontr. ozn. tónu pred
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastaviť linku>
Špecifikujte číslo faxu, názov jednotky a typ linky.
<Registr. tel. číslo jednotky>
Uložte faxové číslo stroja.
Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 81)
<Registrovať názov jednotky>
Uložte názov spoločnosti alebo meno osoby ( Registrácia faxového čísla a názvu jednotky(P. 81) ).
Uložený názov alebo meno sa odošlú do cieľového umiestnenia ako informácie o odosielateľovi ( <ID
terminálu VYS.>(P. 576) ).
<Vybrať typ linky> *2
Vyberte typ telefónnej linky použitej na prenos faxu.
Pripojenie telefónnej linky(P. 83)
<Pulzná>
<Tónová>
<Rýchlosť spustenia VYS.>
Ak začatie odosielania faxu trvá príliš dlho, napríklad v prípade zlého prepojenia, môžete upraviť rýchlosť začatia
komunikácie smerom nadol v krokoch.
<33 600 b/s>
<14 400 b/s>
<9 600 b/s>
<7 200 b/s>
<4 800 b/s>
<2 400 b/s>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Rýchlosť spustenia VYS.>
Vyberte rýchlosť spustenia komunikácie
<Nastavenie R-Key>
Ak je váš stroj pripojený cez pobočkovú ústredňu PBX (Private Branch Exchange), je nevyhnutné nastaviť spôsob
prístupu. Ak je nastavený na možnosť <Pobočková ústredňa>, na obrazovke so základnými funkciami faxovania
sa zobrazí tlačidlo <R>. Ak tlačidlu <R> priradíte prístupové číslo k vonkajšej linke, môžete sa pripojiť k vonkajšej
linke veľmi jednoducho.
<PSTN>
<Pobočková ústredňa> *2
<Prefix>
Kód prefixu
<Zavesenie>
574
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu> <Nastavenie R-Key>
<Pobočková ústredňa> Vyberte možnosť <Prefix> alebo <Zavesenie> Zadajte prístupové číslo k
vonkajšej linke, ak vyberiete možnosť <Prefix>
<Použiť>
<Pobočková ústredňa>*2
Vyberte položku <Pobočková ústredňa>, ak chcete zariadenie pripojiť prostredníctvom pobočkovej ústredne
(PBX). Nastavte funkciu tlačidla <R> zobrazeného na obrazovke základných funkcií faxovania na položku
<Prefix> alebo <Zavesenie>. Ak vyberiete voľbu <Prefix>, registrujte na ďalšej obrazovke kód predvoľby.
Zadajte kód predvoľby pomocou číselných tlačidiel, vyberte položku <Pauza> a potom vyberte položku
<Použiť>. Ak nevložíte pauzu, kód predvoľby sa neuloží.
<Archivovať VYS. dokument> *3
Okrem cieľového umiestnenia špecifikovaného pri odoslaní faxu môžete špecifikovať, či sa aj faxové
dokumenty odošlú na prednastavenú skladovaciu adresu na archiváciu. Uloženie kópie odoslaného
originálu(P. 242)
<Archivovať VYS. dokument>
<Vyp.>
<Zap.>
<Archivačná adresa>
<Názov súboru>
<Potvrdiť zadané faxové číslo>
Vyberte, či sa majú zobraziť detaily zadaného čísla kódovanej voľby, keď je vybrané ako miesto určenia.
Potvrdenie zadaného faxového čísla(P. 422)
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť VYS. z ovládača faxu>
Aktivujte alebo deaktivujte faxovanie z počítača (odosielanie faxov z počítača).
z počítača(P. 422)
<Vyp.>
<Zap.>
575
Obmedzenie odosielania faxu
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Použiť adresár v stave zaves.>
Vytvorte nastavenie, aby ste mohli vykonať faxový prenos zadaním špecifického čísla pred zadaním čísla
kódovaného vytáčania alebo špecifikovaním miesta určenia z adresára.
<Nepovoliť po použití čís. kláves.>
<Vždy povoliť>
<Ponuka>
zaves.>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
<Použiť adresár v stave
Vyberte položku <Nepovoliť po použití čís. kláves.> alebo <Vždy povoliť>
● Prenos sa nemusí uskutočniť, ak zadané číslo obsahuje príliš veľa číslic.
<Obmedziť postupné odosielanie>
Vyberte, či sa má zakázať sekvenčné vysielanie, funkcia, ktorá po sebe odosiela faxy na viacero miest určenia.
Obmedzenie sekvenčných vysielaní(P. 422)
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť cieľ výp. do adresára>
Stanovte, či zakázať registrácie cieľových umiestnení z denníkov odosielania faxov do adresára.
registrácie miesta určenia z denníkov do adresára(P. 423)
Vypnutie
<Povoliť>
<Nepovoliť>
<ID terminálu VYS.>
Špecifikujte nastavenia na pridanie informácií o odosielateľovi do hlavičky faxu vrátane faxového čísla a názvu
stroja. Príjemca môže skontrolovať, kto odoslal fax tak, že sa pozrie na pridané informácie.
<Pridať ID terminálu VYS.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Poloha tlače>
<Do oblasti obrázka>
<Mimo oblasti obrázka>
<Označiť číslo ako>
<Fax>
<Tel>
576
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Odoslať> <Nastavenia faxu>
VYS.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Pridať ID terminálu VYS.>
nastavenia
<ID terminálu
Špecifikujte
<Použiť>
<Poloha tlače>
Špecifikuje pozíciu na tlač informácií ID terminálu v odoslanom faxe. Vyberte <Do oblasti obrázka> na tlač
informácií v oblasti obrazu alebo <Mimo oblasti obrázka> na tlač informácií mimo oblasti obrazu.
<Označiť číslo ako>
Pridá sa značka Fax alebo Tel pred faxové číslo uložené pre zariadenie ( Registrácia faxového čísla a názvu
jednotky(P. 81) ). Vyberte <Tel> na označenie toho, že oznámené číslo je telefónne číslo.
<Autom. upr.rýchlosť kom. VoIP>
Ak chcete vykonať úspešnú faxovú komunikáciu s partnerským zariadením alebo na linke, na ktorej sa ľahko
vyskytujú chyby, túto funkciu môžete použiť na zredukovanie komunikačných chýb.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
VoIP>
<Nastavenia funkcií>
<Odoslať>
<Nastavenia faxu>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Po nastavení možnosti <Zap.> sa môže znížiť rýchlosť komunikácie.
577
<Autom. upr.rýchlosť kom.
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Prijať/preposlať>
5553-095
Všetky nastavenia týkajúce sa prijímania faxov a e-mailov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 578)
<Nastavenia I-faxu>(P. 579)
<Nastavenia faxu>(P. 580)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nedajú importovať ani exportovať.
<Bežné nastavenia>
Špecifikujte operácie, ktoré sa majú vykonať pri prijatí faxov do pamäte a keď zostane v kazetách s tonerom málo
tonera.
<Nastaviť schránku faxov/I-faxov> *1
Nakonfigurujte nastavenia pre prijímanie v pamäti.
<Nastavenia uzamknutia pamäte faxov>
Vyberte, či sa prijaté faxy majú uložiť bez ich okamžitej tlače. Uložené faxové dokumenty môžete kedykoľvek
vytlačiť zmenou nastavenia na <Vyp.>. Ukladanie prijatých dokumentov v zariadení (príjem do pamäte)
(P. 245)
<Použiť uzamknutie pamäte>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť ukážku faxu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlač hlásenia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas zamknutia pamäte>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas uzamknutia pamäte>
<Čas začatia uzamknutia pamäte>
<Čas skonč. uzamknutia pamäte>
578
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>
Ak prijímate faxy, keď je zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom nízke, zariadenie ich uchová v
pamäti namiesto vytlačenia. Ak je však táto funkcia aktivovaná, zariadenie bude pokračovať v tlači. Okrem
prijímania faxov to platí aj v prípade prijímania faxov I-Fax.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
níz. hlad. v kaz.>
<Prijať/preposlať>
<Bežné nastavenia>
<Pokr. v tlači pri
<Zap.>
● Ak je táto funkcia aktivovaná, faxy môžu byť vyblednuté alebo rozmazané. Keďže sa prijaté dokumenty
neukladajú, musíte požiadať odosielateľa o opätovné odoslanie dokumentu.
<Nastavenia I-faxu>
Nakonfigurujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov I-Fax.
<Tlač na obidve strany> *1
Špecifikujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov na obe strany papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Zap.>
<Formát tlače PR.>
Špecifikujte veľkosť papiera, ktorá sa použije pri tlači.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
579
<Nastavenia I-faxu>
<Tlač na obidve
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia I-faxu>
<Formát tlače PR.>
Vyberte veľkosť papiera
<Nastavenia faxu> *1
Nakonfigurujte nastavenia pre prijímanie a presmerovanie faxov.
<Tlač na obidve strany>
Špecifikujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov na obe strany papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Tlač na obidve
<Zap.>
<ECM PR.>
Aktivujte alebo deaktivujte režim korekcie chýb (ECM). ECM kontroluje chyby faxových dát a opravuje ich. Ak
chcete znížiť počet chýb pri odoslaných faxoch, pozrite si časť <ECM VYS.>(P. 572) .
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
PR.>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<ECM
<Zap.>
● ECM musí byť aktivované na stroji aj inom faxovom zariadení, pretože kontrola chýb sa vykonáva na
odosielacích aj prijímacích zariadeniach.
● Aj keď je aktivovaná voľba ECM, v závislosti od stavu telefónnej linky sa môžu vyskytnúť chyby.
● Keď je aktivovaná voľba ECM, spracovanie dát môže trvať dlhšie ako obvykle, pretože sa pri prenose
dát vykonávajú kontroly chýb a opravy.
<Prichádzajúce zvonenie> *2
Špecifikujte nastavenia pre zvonenie na oznámenie príchodzích faxov. Táto funkcia je dostupná iba keď je pre
režim príjmu vybraná voľba <Automaticky> alebo <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>. Špecifikujte, koľkokrát zazvoní
príchodzie volanie pri príjme faxového volania. Môžete tiež deaktivovať nastavenia na zabránenie zvonenia
príchodzieho volania.
580
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Použiť prichádzajúce zvonenie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Počet zvonení>
1 až 2
až 99 (#NAME?)
<Ponuka>
zvonenie>
<Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Prichádzajúce
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť prichádzajúce zvonenie> Zadajte
požadované číslo v položke <Počet zvonení>
<Použiť>
● Ak je špecifikovaná možnosť <Zap.>, najprv musíte k zariadeniu pripojiť telefón alebo voliteľné
slúchadlo.
● Ak je špecifikovaná možnosť <Vyp.>, zariadenie neprejde do režimu spánku.
<Vzdialený PR.> *2
Špecifikujte nastavenia pre príjem faxu pomocou telefónu, ktorý je pripojený k stroju (vzdialené prijímanie). Keď
sa do stroja odošle fax, môžete ho prijať zdvihnutím slúchadla telefónu a zadaním špecifického čísla ID
pomocou telefónu. Vďaka tejto funkcii nemusíte ísť až k stroju. Pokyny ako používať vzdialené prijímanie nájdete
v časti Používanie telefónu na príjem faxov (vzdialené prijímanie)(P. 235) .
<Použiť vzdialený PR.>
<Vyp.>
<Zap.>
<ID vzdialeného PR.>
00 až 25
až 99
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Vzdialený
PR.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť vzdialený PR.> Zadajte ID číslo v ponuke <ID
vzdialeného PR.>
<Použiť>
<Prepnúť na automatický PR.>
Špecifikujte nastavenia pre automatický príjem faxu po zvonení stroja po špecifikovanú dobu. Táto funkcia je
dostupná iba vtedy, keď je pre režim príjmu vybratá možnosť <Ručne>. Pomocou tejto funkcie sa faxy dajú prijať
aj keď nie je nikto, kto by zdvihol slúchadlo.
<Použiť prepnutie na automatický PR.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas zvonenia do aut. PR.>
1 až 15
až 99 (s)
581
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Prepnúť na
automatický PR.> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť prepnutie na automatický PR.>
Zadajte požadovaný počet sekúnd v ponuke <Čas zvonenia do aut. PR.>
<Použiť>
<Rýchlosť spustenia PR.>
Ak začatie prijatia faxu trvá príliš dlho, napríklad v prípade zlého prepojenia, môžete upraviť rýchlosť začatia
komunikácie smerom nadol v krokoch.
<33 600 b/s>
<14 400 b/s>
<9 600 b/s>
<7 200 b/s>
<4 800 b/s>
<2 400 b/s>
<Ponuka>
PR.>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Rýchlosť spustenia
Vyberte rýchlosť spustenia komunikácie
<Použiť zmenšenie PR. formátu>
Špecifikujte nastavenia pre zmenšenie veľkosti obrazu prijatého dokumentu. Môžete vybrať pomer
automatického zmenšenia, ktorý zmenší prijatý dokument na formát vloženého papiera. Pomer môžete vybrať
aj zo zoznamu.
<Použiť zmenšenie PR. formátu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Pomer zmenšenia>
<Automaticky>
<97%>
<95%>
<90%>
<75%>
<Smer zmenšenia>
<Zvislo/vodorovne>
<Iba zvislo>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prijať/preposlať> <Nastavenia faxu> <Použiť zmenšenie
PR. formátu> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť zmenšenie PR. formátu> Špecifikujte
každú položku nastavenia
<Použiť>
582
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Pomer zmenšenia>
<Automaticky> zmenší obraz s pomerom, ktorý je založený na formáte vloženého papiera. <97%>, <95%>,
<90%> alebo <75%> zmenší obraz s príslušným pomerom.
<Smer zmenšenia>
Výberom položky <Zvislo/vodorovne> na zmenšíte obrázok vertikálne aj horizontálne. Vyberte <Iba zvislo> na
zmenšenie iba vo vertikálnom smere.
<Tlačiť pätu PR. strany>
Vyberte, či sa majú v dolnej časti prijatých faxov tlačiť informácie vrátane dátumu a času príjmu a čísel strán.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať/preposlať>
<Nastavenia faxu>
<Tlačiť pätu PR.
<Zap.>
<Nastavenia preposielania>
Špecifikujte nastavenia pre presmerovanie faxov.
<Funkcia preposielania> *3
Vyberte, či sa majú všetky prijaté faxové dokumenty presmerovať na špecifikované miesto určenia. Okrem
faxového čísla môžete tiež ako cieľové umiestnenie presmerovania špecifikovať e-mailovú adresu, zdieľaný
priečinok v počítači atď.
Automatické presmerovanie prijatých dokumentov(P. 247)
<Použiť funkciu preposielania>
<Vyp.>
<Zap.>
<Miesto určenia na preposlanie>
<Názov súboru>
<Tlačiť obrázky>
Vyberte, či sa presmerované faxové dokumenty majú tlačiť. Stroj môžete nastaviť na tlač presmerovaných
dokumentov iba pri výskyte chyby. Tlač dokumentov, ktoré sa majú presmerovať(P. 248)
<Vyp.>
<Zap.>
<Iba pri výskyte chyby>
<Uložiť obrázky v pamäti>
Vyberte, či sa majú faxové dokumenty uložiť do pamäte, keď nedôjde k ich úspešnému presmerovaniu. V
prípade potreby môžete dokumenty neskôr opäť odoslať alebo vytlačiť. Tlač, opätovné odoslanie alebo
odstránenie dokumentov, ktorých presmerovanie zlyhalo(P. 248)
<Vyp.>
583
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Iba pri výskyte chyby>
584
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Uloženie/prístup k súborom>
5553-096
Všetky nastavenia týkajúce sa ukladania naskenovaného dokumentu do pamäťového zariadenia USB alebo tlače
uložených súborov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 585)
<Nastavenia pamäťového média>(P. 592)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Bežné nastavenia>
Zmeňte nastavenia pre ukladanie súborov alebo tlače z pamäťového média.
<Nastavenia skenovania a ukladania>
Nakonfigurujte nastavenia ukladania naskenovaných dokumentov do pamäťového zariadenia USB.
<Nastavenia pamäte USB>
Môžete zmeniť nastavenia použité pri ukladaní údajov na pamäťové zariadenie USB.
<Zmeniť predvolené nastavenia (pamäť USB)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenia použité pri ukladaní naskenovaných originálov na pamäťové
zariadenie USB. Vybrané nastavenia sa použijú ako predvolené nastavenia pri skenovaní originálov.
Zmena predvolených nastavení pre funkcie(P. 178)
<Veľkosť skenu>
<A4>
<A5R>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
<Formát súboru>
<PDF>
585
Zoznam ponúk s nastaveniami
<PDF (kompakt.)>
<PDF (kompakt./OCR)>
<PDF (OCR)>
<Nastaviť podrob. pre PDF>
<PDF>/<PDF (kompakt.)>/<PDF (kompakt./OCR)>/<PDF (OCR)>
<Šifrovanie>*
<Žiadne>
<Acrobat 7.0 alebo novší/128-bitové AES>
<Acrobat 9.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*
<Acrobat 10.0 alebo ekvivalent/256-bitové AES>*
<Digitálne podpisy>*
<Žiadne>
<Vľavo hore>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<JPEG>
<TIFF>
<Nastaviť podrob. pre TIFF>
<Rozdeliť na strany>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sýtosť>
Deväť úrovní
<Orientácia originálu>
<Na výšku>
<Na šírku>
<Typ originálu>
<Text>
<Text/Foto>
<Foto>
<Obojstranný originál> *
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Ostrosť>
Sedem úrovní
<Veľkosť dát>
<Malá: priorita pamäte>
<Štandardná>
<Veľká: priorita kvality obr.>
586
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom>
Môžete zmeniť nastavenia tlače súborov v pamäťovom zariadení USB a spôsob ich zobrazenia.
<Zmeniť predvolené nastavenia (tlač z pamäťového média)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenie týkajúce sa tlače z pamäťových médií. Tu nakonfigurované nastavenia
sa použijú ako predvolené nastavenia funkcie tlače z pamäťových médií USB. Zmena predvolených
nastavení pre funkcie(P. 178)
<Papier>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Počet kópií>
1 až 999
<2-stranná tlač> *
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Nastaviť podrob. pre JPEG/TIFF>
<Jas>
Päť úrovní
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ originálu>
<Priorita fotografie>
<Priorita textu>
<Poltóny>
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
< Nastaviť podrob. pre PDF>
<Jas>
Sedem úrovní
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tlače>
<Všetky strany>
<Zadané strany>
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
587
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlač komentárov>
<Vyp.>
<Automaticky>
<Iné nastavenia>
<Poltóny>
<Chybová difúzia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Rozlíšenie/gradácia>*
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Text s čistou čiernou>
<Vyp.>
<Zap.>
<Pretlač čiernou>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Profil zdroja RGB>
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
<Profil simulácie CMYK>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žiadne>
<Použiť profil odtieňov sivej>
<Vyp.>
<Zap.>
<Profil výstupu>
<Text>
<Normálne>
<Foto>
588
Zoznam ponúk s nastaveniami
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Spôsob zhody>
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
<Kompozitná pretlač>
<Vyp.>
<Zap.>
<Konverzia s odtieňmi sivej>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>*
Žltá, purpurová, azúrová, čierna
17 úrovní
<Jemné nastavenie>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
<Úspora tonera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Gradácia>
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
<Jemné nastavenie sýtosti>
Päť úrovní
<Rozlíšenie>
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Špeciálny režim vyhladzovania>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
589
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Režim 6>
<Korekcia objemu tonera>
<Štandardné>
<Priorita gradácie>
<Priorita textu>
<Ovládanie čiar>
<Priorita rozlíšenia>
<Priorita gradácie>
<Nastavenie šírky>
<Vyp.>
<Zap.>
<Text>
<Čiara>
<Text a čiara>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť na text>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Vyhladenie gradácie>
<Vyhladenie gradácie>
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť na obrázky>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Predvolené nastav. zobrazenia>
Ako spôsob zobrazovania súborov v pamäťovom zariadení USB vyberte možnosť Ukážka, Miniatúra alebo
Podrobnosti.
<Ukážka>
<Miniatúra>
<Detaily>
590
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Predvolené nastav. zobrazenia> Vyberte spôsob
zobrazovania
<Ukážka>
Zobrazí sa náhľadový obrázok.
<Miniatúra>
Zobrazuje miniatúry obrázkov.
<Detaily>
Zobrazí názvy súborov a dátumy vo forme zoznamu.
<Predvolené nastavenia triedenia súborov>
Vyberte, či sa majú zobraziť súbory na pamäťovom zariadení USB vo vzostupnom alebo zostupnom poradí
názvu súboru alebo dátumu.
<Názov (vzostupne)>
<Názov (zostupne)>
<Dátum/čas (vzostupne)>
<Dátum/čas (zostupne)>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Predvol. nast. tried. súborov> Vyberte poradie
zobrazených súborov
<Formát zobrazenia názvu súboru>
Vyberte, či sa pre názvy súborov uložených na pamäťovom zariadení USB majú zobraziť krátke alebo dlhé
texty.
<Krátky názov súboru>
<Dlhý názov súboru>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Uloženie/prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Formát zobr. názvu súboru> Vyberte položku
<Krátky názov súboru> alebo <Dlhý názov súboru>
591
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Krátky názov súboru>
Skráti názov súboru na maximálne osem znakov. Na rozoznanie súborov s podobnými názvami sa na koniec
názvov súborov pridajú čísla, ako napríklad ~1 alebo ~2.
<Dlhý názov súboru>
Zobrazí názov súboru s maximálne 40 znakmi.
● Počet znakov uvedených vyššie nezahŕňa znaky prípon súborov, napríklad .jpg.
<Nastavenia pamäťového média>
Špecifikujte, či sa majú aktivovať alebo deaktivovať funkcie pamäťového zariadenia USB.
<Použiť funkciu skenovania>
Vyberte, či sa má povoliť ukladanie naskenovaných predlôh do pamäťového zariadenia USB.
funkcie skenovania na USB(P. 425)
Obmedzenie
MF746Cx / MF645Cx
<Vyp.>
<Zap.>
MF744Cdw / MF742Cdw / MF643Cdw / MF641Cw
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť funkciu tlače>
Vyberte, či sa má povoliť tlač dát z pamäťového zariadenia USB, keď je pripojené k stroju.
funkcie tlače z USB(P. 425)
MF746Cx / MF645Cx
<Vyp.>
<Zap.>
MF744Cdw / MF742Cdw / MF643Cdw / MF641Cw
<Vyp.>
<Zap.>
592
Obmedzenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zabezpečená tlač>
5553-097
Špecifikujte, či sa má aktivovať alebo deaktivovať zabezpečená tlač (
tlače(P. 274) ). Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Použiť zabezpečenú tlač>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obmedziť úlohy tlačiarne>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas zmazania zabezpeč. tlače>
10 až 30
až 240 (min.)
593
Tlač pomocou zabezpečenej
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastaviť miesto určenia>
5553-098
Všetky nastavenia týkajúce sa telefónneho zoznamu sú uvedené s opismi.
<PIN tel. zoznamu>
Špecifikujte kód PIN a vyžiadanie jeho zadania na pridanie nových záznamov alebo úpravu existujúcich záznamov v
telefónnom zozname. Obmedzenie používania telefónneho zoznamu(P. 418)
594
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia správy>
5553-099
Položka
Opis
<Správa používateľov>(P. 596)
Môžete nakonfigurovať nastavenia na správu používateľov zariadenia.
<Správa zariadenia>(P. 597)
Môžete spravovať informácie o hardvéri a operáciách ako aj rôznych údajoch
potrebných pri používaní rôznych funkcií zariadenia.
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať
firmvér>(P. 601)
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa Remote UI (Vzdialené PR) a
softvéru dostupného pre zariadenie.
<Správa dát>(P. 603)
Môžete nakonfigurovať nastavenia na využitie údajov, napríklad nastavenia
údajov zariadenia alebo vykonanie inicializácie údajov.
<Nastav. zabezpečenia>(P. 605)
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie overenia používateľa,
hesla a šifrovania.
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
Obnoví všetky údaje vrátane výpisov a hodnôt nastavení na predvolené
nastavenia. Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 461)
595
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa používateľov>
5553-09A
Všetky nastavenia týkajúce sa správy používateľa zariadenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia inform. o správcovi systému>(P. 596)
<Správa ID oddelení>(P. 596)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>
Špecifikujte ID alebo kód PIN výhradne pre správcov, ktorí majú oprávnenia prístupu k položkám <Sieť> a <Nastavenia
správy>. ID je <ID správcu systému> a kód PIN je <Kód PIN správcu syst.>. Môžete tiež registrovať meno správcu.
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 365)
<ID a PIN správcu systému>
Zadajte číslo pre ID správcu systému a kód PIN.
<ID správcu systému>
<Kód PIN správcu syst.>
<Meno správcu systému>
Pre meno správcu zadajte alfanumerické znaky.
<Správa ID oddelení>
Nastavte funkciu Správa ID oddelení, aby ste ovládali prístup k zariadeniu pomocou viacerých identifikátorov.
Nastavenie správy ID oddelení(P. 367)
<Správa ID oddelení>
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť tlač. úl. (nezn. ID)>
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť úl. sken. (nezn. ID)>
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť úlohy ČB kopírovania>
<Vyp.>
<Zap.>
● Môžete vybrať položku <Uložiť/upraviť>, aby ste zaregistrovali ID oddelenia a upravili nastavenia
zaregistrovaných identifikátorov.
● Môžete vybrať položku <Správa počítadiel>, aby sa skontroloval celkový počet strán pre úlohy, ktoré sa
vykonali do určitého dátumu na základe ID oddelenia.
596
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa zariadenia>
5553-09C
Všetky nastavenia týkajúce sa správy informácií pre hardvér a operácie ako aj správy údajov požadovaných pri
používaní funkcií zariadenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia informácií o zariadení>(P. 597)
<Vybrať krajinu/oblasť>*1 *2(P. 597)
<Zobraziť výpis úloh>(P. 598)
<Použiť NFC>(P. 598)
<Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)>(P. 598)
<Sken. s Canon PRINT Business>(P. 599)
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 599)
<Canon Genuine Mode>(P. 600)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Nastavenia informácií o zariadení>
Zadajte alfanumerické znaky pre názov a miesto inštalácie na identifikáciu zariadenia.
<Názov zariadenia>
<Miesto>
<Ponuka>
zariadení>
<Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Nastavenia informácií o
Vyberte položku <Názov zariadenia> alebo <Miesto> Zadajte názov zariadenia alebo
umiestnenie (
Zadávanie textu(P. 135) )
<Použiť>
<Vybrať krajinu/oblasť> *1 *2
Špecifikujte krajinu alebo región, kde používate zariadenie. Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od
nastavenia vybraného pri úvodnom zapnutí.
<Rakúsko (AT)>
<Bielorusko (BY)>
<Belgicko (BE)>
<Česká republika (CZ)>
<Dánsko (DK)>
<Holandsko (NL)>
<Nórsko (NO)>
<Poľsko (PL)>
<Portugalsko (PT)>
<Rusko (RU)>
597
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Egypt (EG)>
<Fínsko (FI)>
<Francúzsko (FR)>
<Nemecko (DE)>
<Grécko (GR)>
<Maďarsko (HU)>
<Írsko (IE)>
<Taliansko (IT)>
<Jordánsko (JO)>
<Luxembursko (LU)>
<Ponuka>
<Saudská Arábia (SA)>
<Slovinsko (SI)>
<Južná Afrika (ZA)>
<Španielsko (ES)>
<Švédsko (SE)>
<Švajčiarsko (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Veľká Británia (GB)>
<Iné>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Vybrať krajinu/oblasť>
Vyberte
krajinu alebo oblasť
<Zobraziť výpis úloh>
Vyberte, či sa na displeji stroja a v hlásení o správe komunikácie majú zobraziť výpisy kopírovania, tlače, faxovania a
skenovania.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Zobraziť výpis úloh>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Použiť NFC> *3
Vyberte, či chcete povoliť tlač dotykom značky NFC na ovládacom paneli zariadenia mobilným zariadením
podporujúcim technológiu NFC.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Použiť NFC>
Vyberte položku <Vyp.>
alebo <Zap.>
<Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)>
Nastaviť, či sa zobrazí tlačidlo v Remote UI (Vzdialené PR) alebo v ponuke Stav tonera na prístup k webovej stránke na
nákup kaziet s tonerom. Tiež nastavíte, či sa má používať funkcia Stav tonera.
598
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)>
<Vyp.>
<Zap.>
<Toner Status – nastavenia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zobraz. tlač. Kúpa spot. mat.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
materiáli (VPR/Toner Status)>
<Správa zariadenia>
<Zobraziť informácie o spotrebnom
Špecifikujte nastavenia
<Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)>
Výberom možnosti <Vyp.> deaktivujete zobrazenie tlačidla prístupu na lokality na nákup kaziet s tonerom v
Remote UI (Vzdialené PR).
<Toner Status – nastavenia>
Ak nechcete používať funkciu Stav tonera, vyberte možnosť <Vyp.>. Ak chcete deaktivovať zobrazenie tlačidla
prístupu na lokality na nákup kaziet s tonerom vo funkcii Stav tonera, vyberte možnosť <Zap.> a potom možnosť
<Vyp.>.
<Sken. s Canon PRINT Business>
Vyberte, či chcete povoliť skenovanie z mobilného zariadenia pomocou aplikácie Canon PRINT Business.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Sken. s Canon PRINT Business>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>
Nastavte, či pri vložení zásuvky na papier do stroja zobraziť výzvu na skontrolovanie nastavení papiera.
<Vyp.>
599
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Upoz. na kontr. nast. papiera>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
<Canon Genuine Mode>
Režim, v ktorom sa používajú originálne tonerové kazety Canon.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Canon Genuine Mode>
Vyberte
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● V prípade potreby môže servisný zástupca toto nastavenie zmeniť. Ak sa táto položka nezobrazí, obráťte sa
na správcu zariadenia.
600
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
5553-09E
Všetky nastavenia týkajúce sa softvéru a systémových možnosti dostupných pre zariadenie ako aj informácie o
registrácii licencie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Registrovať licenciu>*1*2(P. 601)
<Nastavenia vzdialeného PR>(P. 601)
<Aktualizovať firmvér>(P. 602)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Registrovať licenciu>*1*2
Zadajte licenčný kľúč pre systémovú možnosť, ktorú možno použiť v zariadení.
Uloženie licencie(P. 691)
<Nastavenia vzdialeného PR> *1
Nakonfigurujte nastavenia na používanie Remote UI (Vzdialené PR). Remote UI (Vzdialené PR) umožňuje konfigurovať
nastavenia stroja z webového prehliadača.
<Vzdialené PR>
Vyberte, či sa má používať Remote UI (Vzdialené PR) ( Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 428) ). Pri
používaní Remote UI (Vzdialené PR) môžete tiež špecifikovať, či sa má používať šifrovaná komunikácia TLS (
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 393) ).
<Použiť vzdialené PR>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť TLS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy> <Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať
firmvér> <Nastavenia vzdialeného PR> <Vzdialené PR> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke
<Použiť vzdialené PR> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Použiť TLS>
<Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
601
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Obmedziť prístup>
Špecifikujte, či je potrebné zadanie kódu PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené PR). Zadajte kód PIN
s maximálne 7 číslicami. Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI
(Vzdialené UR)(P. 374)
<Vyp. >
<Zap.>
<PIN na prístup k VPR>
<Ponuka>
firmvér>
<Použiť>
<Nastavenia správy> <Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať
<Nastavenia vzdialeného PR> <Obmedziť prístup> <Zap.> Zadajte kód PIN
Zadajte kód PIN (Potvrdiť)
<Použiť>
<Aktualizovať firmvér> *1
Vyberte, ako sa má inštalovať aktualizácia firmvéru podľa prostredia stroja.
<Cez PC>
<Cez internet>
<Informácie o verzii>
602
Aktualizácia firmvéru(P. 458)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa dát>
5553-09F
Nastavenia na využitie nastavení zariadenia a inicializáciu údajov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú
označené krížikom ( ).
<Import/export>(P. 603)
<Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>(P. 604)
<Inicializovať kód a certifikát>(P. 604)
<Inicializovať tel. zoznam>(P. 604)
<Inicializovať ponuku>(P. 604)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nedajú importovať ani exportovať.
<Import/export> *
Pamäťové zariadenie USB môžete použiť na importovanie a exportovanie údajov v telefónnom zozname a rôznych
nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia
pamäťového zariadenia USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 192) .
<Import>
<Export>
Importovanie
<Ponuka> <Nastavenia správy>
Zadajte heslo <Použiť>
<Správa dát>
<Import/export>
<Import>
<Áno>
<Nastavenia správy> <Správa dát>
Zadajte heslo (Potvrdiť) <Použiť>
<Import/export>
<Export>
Zadajte heslo
Exportovanie
<Ponuka>
<Použiť>
Keď sa zobrazí obrazovka <PIN tel. zoznamu>
● Ak bol pre telefónny zoznam nastavený kód PIN, počas importovania alebo exportovania sa zobrazí
obrazovka <PIN tel. zoznamu>. Zadajte kód PIN telefónneho zoznamu a vyberte položku <Použiť>. Výberom
položky <Preskočiť> zrušíte importovanie alebo exportovanie telefónneho zoznamu.
603
Zoznam ponúk s nastaveniami
Keď sa vykoná importovanie
● Zariadenie sa automaticky reštartuje po dokončení procesu importovania.
<Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>
Aktivujte alebo deaktivujte prieskum Product Extended Survey Program (program na prieskum používania stroja).
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa dát> <Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Inicializovať kód a certifikát> *
Výberom obnovíte výrobné nastavenia pre položky [Key and Certificate Settings] a [CA Certificate Settings].
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 460)
<Inicializovať tel. zoznam> *
Vyberte pre obnovu nastavení telefónneho zoznamu na predvolené nastavenia výrobcu.
zoznamu(P. 461)
Inicializácia telefónneho
<Inicializovať ponuku> *
Vyberte pre obnovu nižšie uvedených nastavení na predvolené nastavenia výrobcu. Môžete naraz obnoviť všetky nižšie
uvedené nastavenia alebo môžete jednotlivé nastavenia obnoviť po jednom. Inicializácia menu(P. 460)
<Predvoľby>
<Nastavenie/údržba>
<Nastavenia funkcií>
<Nastaviť miesto určenia>
<Nastavenia správy>
<Inicializovať všetko>
604
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastav. zabezpečenia>
5553-09H
Všetky nastavenia týkajúce sa funkcie overovania a šifrovania sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia overenia/hesla>(P. 605)
<Nastavenia šifrovania>(P. 605)
<Overiť systém pri spustení>(P. 606)
<Nastavenia overenia/hesla>
Môžete posilniť zabezpečenie funkcie overovania.
<Nastavenia funkcie overenia>
Konfigurujte bezpečnostné funkcie pre overovanie používateľom.
<Zamknutie>
Ak overenie používateľa zlyhalo, špecifikujte, či sa má deaktivovať používateľ z dočasného prihlásenia do
zariadenia (zablokovanie). Ak je vybratá možnosť <Zap.>, špecifikujte počet povolených zlyhaní pred
aktiváciou zablokovania a tiež požadovaný čas pred opätovným prihlásením používateľa po zablokovaní.
<Povoliť zamknutie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prah zamknutia>
1
až 10 (#NAME?)
<Obdobie zamknutia>
1
až 60 (min.)
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia overenia/hesla>
<Nastavenia funkcie overenia> <Zamknutie> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Povoliť
zamknutie> Špecifikujte každú položku nastavenia <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
● Možnosť sa nepoužije pri prihlásení použitím ID oddelenia.
<Nastavenia šifrovania>
Nakonfigurujete nastavenie na deaktiváciu slabého šifrovania alebo kľúča a certifikátu používajúceho slabé šifrovanie.
<Zakázať použív. slabého šifr.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.>
<Vyp.>
<Zap.>
605
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia šifrovania>
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Zakázať použív. slabého šifr.> Vyberte možnosť <Vyp.>
alebo <Zap.> v ponuke <Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.> <Použiť> <OK> Reštartujte
zariadenie
<Overiť systém pri spustení>
Keď sa zariadenie spustí alebo keď sa vykoná aplikácia (v Application Library (Knižnica aplikácií)), vykoná sa overenie,
aby sa zistilo, či systém alebo aplikácia neboli manipulované. Ak sa zistí neoprávnená manipulácia, zariadenie prejde
do stavu, v ktorom čaká na aktualizáciu firmvéru. V takom prípade vykonajte operáciu aktualizácie firmvéru z počítača.
Aktualizácia firmvéru(P. 458)
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
spustení>
<Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Overiť systém pri
<Zap.> <Áno> Zariadenie sa reštartuje automaticky
● Ak sa ani po chvíli nič nezobrazí, obnova systému môže byť nemožná. V takom prípade sa obráťte na
miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
● Ak bola aplikácia nainštalovaná po odoslaní zariadenia z výroby poškodená, do zariadenia sa musí opätovne
nainštalovať znova.
606
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 608
Pravidelné čistenie ............................................................................................................................................ 610
Čistenie vonkajška ............................................................