Canon | i-SENSYS LBP162dw | User manual | Canon i-SENSYS LBP162dw User manual

Canon i-SENSYS LBP162dw User manual
LBP162dw
Užívateľská príručka
USRMA-2798-00 2018-07 sk
Copyright CANON INC. 2018
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny ..........................................................................................................
Inštalácia
2
.................................................................................................................................................................. 3
Zdroj napájania
Manipulácia
......................................................................................................................................................... 5
.............................................................................................................................................................. 6
Údržba a kontrola
..................................................................................................................................................... 8
Spotrebný materiál
................................................................................................................................................... 9
Nastavenie ........................................................................................................................................................ 13
Hlavné funkcie
........................................................................................................................................................ 14
Prípravy potrebné pred používaním
......................................................................................................................... 15
Zabránenie neoprávnenému prístupu
...................................................................................................................... 16
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
.............................................................................................................. 18
Nastavenie dátumu a času ......................................................................................................................................
Nastavenie sieťového prostredia
............................................................................................................................. 22
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
........................................................................................................... 24
............................................................................................................................ 25
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
......................................................................................................................... 26
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
Kontrola SSID a sieťového kľúča
........................................................................... 28
...................................................................................... 30
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača
Nastavenie adries IP
20
................................................................................. 32
...................................................................................... 34
...................................................................................................................... 37
........................................................................................................................................... 38
Nastavenie adresy IPv4
................................................................................................................................. 39
Nastavenie adries IPv6
.................................................................................................................................. 42
Zobrazenie nastavení siete
................................................................................................................................... 45
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
............................................................................................... 48
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
.............................................................................................. 49
Konfigurácia tlačových portov
........................................................................................................................ 51
Nastavenie tlačového servera
......................................................................................................................... 54
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
....................................................................................................... 57
............................................................................................................. 58
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
.......................................................................................................... 60
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
Konfigurácia DNS
................................................................................................... 61
......................................................................................................................................... 62
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
Konfigurácia SNTP
Inštalácia ovládačov
...................................................................................... 66
........................................................................................................................................ 70
................................................................................................................................................ 72
Základné postupy ........................................................................................................................................ 74
Časti a ich funkcie
Predná strana
................................................................................................................................................... 76
.................................................................................................................................................... 77
I
Zadná strana
...................................................................................................................................................... 79
Viacúčelový zásobník
Zásuvka
........................................................................................................................................... 80
............................................................................................................................................................. 81
Ovládací panel
.................................................................................................................................................... 82
Zapnutie zariadenia
................................................................................................................................................ 84
Vypnutie zariadenia
............................................................................................................................................ 85
Používanie ovládacieho panela
Základné obrazovky
................................................................................................................................ 86
............................................................................................................................................ 87
Obrazovka Domov
........................................................................................................................................ 88
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazenie správy
Základná obsluha
Zadávanie textu
Vkladanie papiera
........................................................................................................................... 89
........................................................................................................................................ 91
............................................................................................................................................... 92
.................................................................................................................................................. 94
................................................................................................................................................... 95
Vkladanie papiera do zásuvky
............................................................................................................................... 97
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
Vkladanie obálok
..................................................................................................... 100
.............................................................................................................................................. 103
Vkladanie predtlačeného papiera
....................................................................................................................... 105
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
..................................................................................................................... 107
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke
................................................................................................. 108
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
........................................................................ 109
................................................................................................................. 111
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
.................................................................................................... 112
Vstup do tichého režimu
........................................................................................................................................ 113
Vstup do režimu spánku
........................................................................................................................................ 115
Tlač ........................................................................................................................................................................
Tlač z počítača
117
...................................................................................................................................................... 118
Zrušenie tlače
.................................................................................................................................................. 120
Kontrola stavu tlače a výpisu
.............................................................................................................................. 122
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ..................................................................................... 125
Spojenie s mobilnými zariadeniami
........................................................................................................................ 126
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Používanie stroja pomocou aplikácií
Používanie technológie AirPrint
........................................................ 127
...................................................................................................... 128
...................................................................................................................... 130
............................................................................................................................. 131
Tlač pomocou technológie AirPrint
..................................................................................................................... 136
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
Používanie služby Google Cloud Print
......................................................................................................... 139
..................................................................................................................... 140
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
.............................................................................................. 142
Spravovanie zariadenia ........................................................................................................................ 144
Nastavenie oprávnení prístupu
............................................................................................................................. 146
II
Nastavenie kódu PIN správcu systému
................................................................................................................ 147
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
............................................................................................................ 149
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
............................................................................................................ 151
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
................................................................................................. 153
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
......................................................................................... 154
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
Zmena čísiel portu
..................................................................................... 157
............................................................................................................................................ 159
Nastavenie servera proxy
.................................................................................................................................. 160
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
............................................................................................................... 162
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
................................................................................. 164
.................................................................................... 167
....................................................................................... 170
........................................................................................................ 172
..................................................................................................................................... 176
Obmedzenie funkcií stroja
Obmedzenie funkcií USB
................................................................................................................................... 177
Deaktivácia komunikácie HTTP
........................................................................................................................... 178
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
................................................................................................................. 179
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov
........................................................................................ 180
................................................................................................................ 181
.................................................................................................................................... 184
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)
..................................................................................... 189
Aktualizácia firmvéru
............................................................................................................................................ 192
Inicializácia nastavení
........................................................................................................................................... 195
Zoznam ponúk s nastaveniami ...................................................................................................... 198
<Priame pripojenie>
<Nastavenia siete>
.............................................................................................................................................. 199
................................................................................................................................................ 200
<Hlásenia o výstupe>
<Predvoľby>
............................................................................................................................................ 209
.......................................................................................................................................................... 210
<Nastavenia časovača>
<Bežné nastavenia>
......................................................................................................................................... 214
.............................................................................................................................................. 218
<Nastavenia tlačiarne>
......................................................................................................................................... 220
<Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>
<Nastavenie/údržba>
.................................................................................................................. 230
............................................................................................................................................ 231
<Nastavenia správy systému>
............................................................................................................................... 235
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čistenie
243
................................................................................................................................................ 245
Čistenie vonkajška
............................................................................................................................................ 246
Čistenie fixačnej jednotky
Výmena kazety s tonerom
Výmena bubnovej kazety
.................................................................................................................................. 247
..................................................................................................................................... 248
...................................................................................................................................... 251
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
Premiestnenie zariadenia
.................................................................................... 255
...................................................................................................................................... 256
III
Zobrazenie hodnoty počítadla
Tlač hlásení a zoznamov
Spotrebný materiál
............................................................................................................................... 258
........................................................................................................................................ 259
............................................................................................................................................... 261
Riešenie problémov ................................................................................................................................. 265
Bežné problémy
.................................................................................................................................................... 267
Problémy pri inštalácii/nastavení
........................................................................................................................ 268
............................................................................................................................................. 272
Problémy s tlačou
Keď nemôžete správne tlačiť
................................................................................................................................. 275
Výsledky tlače nie sú dosť dobré
Papier sa krčí alebo krúti
......................................................................................................................... 277
................................................................................................................................... 286
Papier sa podáva nesprávne
.............................................................................................................................. 288
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)
Protiopatrenia pre každú správu
......................................................................................................................... 290
Protiopatrenia pre každý chybový kód
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Zaseknutie papiera v zariadení
Keď sa problém nedá vyriešiť
............................................................................ 289
................................................................................................................. 301
..................................................................................................................... 302
........................................................................................................................... 303
................................................................................................................................. 307
Dodatok ............................................................................................................................................................. 309
.............................................................................................................................................. 310
Softvér tretích strán
Prehľad funkcií
..................................................................................................................................................... 311
Ekologický prístup a šetrenie peňazí
Vylepšenie efektivity
................................................................................................................... 312
......................................................................................................................................... 313
............................................................................................................................................. 314
Ešte niečo navyše
Technické parametre
............................................................................................................................................ 316
Hlavná jednotka
............................................................................................................................................... 317
Dostupný papier
............................................................................................................................................... 320
Funkcie tlačiarne
.............................................................................................................................................. 323
Funkcie spravovania
.......................................................................................................................................... 325
Systémové prostredie
Sieťové prostredie
Príručky a ich obsah
....................................................................................................................................... 326
............................................................................................................................................ 327
.............................................................................................................................................. 329
Používanie príručky Užívateľská príručka
............................................................................................................... 330
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Základné postupy vo Windows
Poznámka
.............................................................................................. 331
............................................................................................................. 334
............................................................................................................................... 336
............................................................................................................................................................. 344
IV
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny ................................................................................................................... 2
Inštalácia ............................................................................................................................................................... 3
Zdroj napájania ...................................................................................................................................................... 5
Manipulácia ........................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontrola .................................................................................................................................................. 8
Spotrebný materiál ................................................................................................................................................ 9
1
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny
3SX4-000
Obsah opísaný v tejto kapitole slúži na zabránenie poškodenia majetku a poranenia užívateľov zariadenia a iných osôb.
Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte túto kapitolu a dodržiavajte pokyny na jeho správne používanie. Nerobte
žiadne operácie, ktoré nie sú opísané v tejto príručke. Spoločnosť Canon nebude zodpovedná za ľubovoľné škody
spôsobené používaním, ktoré nie je opísané v tomto návode, nesprávnym používaním alebo opravou/zmenami, ktoré
nevykonala spoločnosť Canon alebo tretia strana autorizovaná spoločnosťou Canon.
Inštalácia(P. 3)
Zdroj napájania(P. 5)
Manipulácia(P. 6)
Údržba a kontrola(P. 8)
Spotrebný materiál(P. 9)
2
Dôležité bezpečnostné pokyny
Inštalácia
3SX4-001
Aby bolo používanie tohto zariadenia bezpečné a pohodlné, pozorne si prečítajte nasledujúce opatrenia a nainštalujte
zariadenie na vhodné miesto.
Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by hrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom, ako napríklad:
● Miesto, na ktorom sú zablokované vetracie otvory
(príliš blízko pri stenách, posteli, pohovke, koberci alebo podobných predmetoch)
● Vlhké alebo prašné miesto
● Miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo exteriér
● Miesto vystavené pôsobeniu vysokých teplôt
● Miesto vystavené otvoreným plameňom
● V blízkosti alkoholu, riedidiel alebo iných horľavých látok
Ďalšie varovania
● K zariadeniu nepripájajte neschválené káble. Môže to viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Na zariadenie neklaďte náhrdelníky ani iné kovové predmety, ani nádoby naplnené tekutinou. Ak prídu
cudzie látky do styku s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
● Zariadenie nepoužívajte v blízkosti žiadnych zdravotníckych zariadení. Rádiové vlny vysielané zariadením
môžu rušiť zdravotnícke zariadenia, čo môže viesť k poruchám a nehodám.
● Ak do zariadenia spadne cudzí predmet, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte
sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach
● Zariadenie by mohlo spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poranenie.
- Na nestabilnom mieste
- Na mieste vystavenom vibráciám
Ďalšie upozornenia
● Pri prenášaní zariadenia postupujte podľa pokynov v tejto príručke. V prípade nesprávneho prenášania môže
spadnúť a spôsobiť zranenie.
● Pri inštalácii zaradenia dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruky medzi zariadenie a podlahu alebo steny. Môže
to viesť k poraneniu.
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
Neinštalujte na zle vetrané miesta
● Toto zariadenie vytvára počas prevádzky malé množstvo ozónu a iné emisie. Tieto emisie nie sú zdraviu
škodlivé. Pri dlhom používaní zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti ich však môžete cítiť. Na
zachovanie príjemného pracovného prostredia sa odporúča správne vetrať miestnosť, v ktorej sa zariadenie
používa. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde by mohli byť osoby vystavené emisiám zo zariadenia.
Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu
● Miesto vystavené výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti
● Miesto v blízkosti zariadenia, ktoré vytvára magnetické alebo
elektromagnetické vlny
● Laboratórium alebo miesto, kde dochádza k chemickým
reakciám,
● Miesto vystavené leptavým alebo toxickým plnom
● Miesto, ktoré by sa v dôsledku hmotnosti zariadenia mohlo
prehnúť, alebo kde by sa zariadenie mohlo zaboriť (napr.
koberec)
Neinštalujte na miesta s kondenzáciou
● Vo vnútorných častiach zariadenia sa môžu vytvárať kvapôčky vody (kondenzácia), ak sa miestnosť so
zariadením rýchlo zohreje alebo keď zariadenie presuniete zo studeného alebo suchého prostredia do
horúceho alebo vlhkého prostredia. Používanie zariadenia v takomto stave môže spôsobiť zaseknutie
papiera, nízku kvalitu tlače alebo poškodenie zariadenia. Pred používaním nechajte zariadenie minimálne 2
hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
V nadmorskej výške nad 3 000 metrov
● Zariadenia s pevným diskom nemusia správne fungovať, keď sa používajú vo veľkých výškach, približne
3 000 m nad morom a vyššie.
4
Dôležité bezpečnostné pokyny
Zdroj napájania
3SX4-002
● Používajte iba zdroj napájania, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na napätie. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Zariadenie musí byť zapojené do elektrickej zásuvky s uzemneným pripojením pomocou dodaného
napájacieho kábla.
● Nepoužívajte iné než dodané napájacie káble, pretože môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Poskytnutý napájací kábel je určený na používanie s týmto zariadením. Nepripájajte napájací kábel k iným
zariadeniam.
● Napájací kábel neupravujte, neťahajte, neohýbajte ani s ním nenarábajte spôsobom, ktorý by mohol viesť
k jeho poškodeniu. Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Poškodenie napájacieho kábla môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
● So zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani napájacie zdroje s viacerými zásuvkami. Môže to viesť
k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Napájací kábel nestáčajte ani nezväzujte do uzla, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
● Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Počas búrky celkom odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
● Zariadenie umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky a nechajte dostatok miesta okolo zástrčky napájacieho
kábla, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli jednoducho odpojiť.
Pri pripájaní k sieti
● Napájací kábel nepripájajte k neprerušiteľnému zdroju napájania. V opačnom prípade môže pri prerušení
napájania dôjsť k poruche zariadenia.
● Ak zariadenie pripojíte k viacnásobnej elektrickej zásuvke, k ostatným zásuvkám nepripájajte ďalšie
zariadenia.
● Napájací kábel nepripájajte k doplnkovej elektrickej zásuvke na počítači.
Ďalšie opatrenia
● Elektrický šum môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov.
5
Dôležité bezpečnostné pokyny
Manipulácia
3SX4-003
● Ak zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk, nezvyčajný zápach,
vychádza z neho dym alebo z neho sála nadmerné teplo, ihneď
ho odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na
autorizovaného predajcu produktov spoločnosti Canon. Ďalšie
používanie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
● Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vnútri zariadenia sa
nachádzajú časti s vysokým napätím a vysokou teplotou, ktoré
môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Zariadenie nainštalujte tak, aby deti nemohli prísť do kontaktu s napájacím káblom alebo inými káblami ani
s vnútornými a elektrickými časťami zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k neočakávaným nehodám.
● V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé spreje. Ak prídu horľavé látky do styku s elektrickými časťami
vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Pri presúvaní zariadenia nezabudnite vypnúť napájanie tohto zariadenia a vášho počítača a odpojiť napájací
kábel a prepojovacie káble. Ak tak neurobíte, môžete poškodiť napájací kábel alebo prepojovacie káble, čo
môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Pri pripájaní alebo odpájaní kábla USB sa nedotýkajte kovovej časti konektora, kým je zástrčka napájacieho
kábla zasunutá do elektrickej zásuvky. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
V prípade používania kardiostimulátora
● Toto zariadenie vytvára slabé magnetické prúdenie a ultrazvukové vlny. Ak používate kardiostimulátor
a pociťujete anomálie, vzdiaľte sa od zariadenia a ihneď vyhľadajte lekára.
● Na zariadenie neukladajte ťažké predmety. Môžu spadnúť a spôsobiť zranenie.
● Ak sa zariadenie nebude dlhý čas používať, z dôvodu vlastnej bezpečnosti odpojte napájací kábel.
● Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní krytov, aby ste predišli poraneniu rúk.
● Dajte pozor, aby sa ruky a odev nenachádzali blízko valcov vo výstupnej oblasti. Ak valce zachytia vaše ruky
alebo odev, môže to viesť k poraneniu.
● Vnútro zariadenia a výstupná štrbina sú počas používania a bezprostredne po ňom veľmi horúce. Vyhnite sa
kontaktu s týmito oblasťami, aby ste predišli popáleninám. Potlačený papier môže byť tiež bezprostredne po
tlači horúci, preto pri manipulácii s ním postupujte opatrne. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vzniku popálenín.
6
Dôležité bezpečnostné pokyny
Laserový lúč
● Ak by došlo k unikaniu laserového lúča a zasiahol by vaše oči, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.
Pri prevoze zariadenia
● Na zabránenie poškodenia zariadenia počas prenosu postupujte nasledovne.
- Vyberte tonerové a bubnové kazety.
- Bezpečne zabaľte zariadenie do pôvodnej škatule s baliacimi materiálmi.
Ak vás počas prevádzky trápi hluk
● Ak vás počas prevádzky trápi hluk, odporúčame, aby ste zariadenie nainštalovali inam ako do kancelárie.
Hluk závisí od použitého prostredia a režimu prevádzky.
Ďalšie opatrenia
● Postupujte podľa pokynov na štítku s upozorneniami pripevnenom k zariadeniu.
● Predíďte traseniu alebo nárazom do zariadenia.
● Dvierka, kryty ani iné časti neotvárajte a nezatvárajte nasilu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
stroja.
● Nedotýkajte sa kontaktov (
) v zariadení. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu stroja.
● Ak chcete predísť zachyteniu papiera, počas tlače zariadenie nevypínajte, neotvárajte ani nezatvárajte kryty,
ani nevkladajte a nevyberajte papier.
7
Dôležité bezpečnostné pokyny
Údržba a kontrola
3SX4-004
Zariadenie pravidelne čistite. Ak dôjde k nahromadeniu prachu, zariadenie nemusí fungovať správne. Pri čistení
dodržujte nasledujúce pokyny. Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie
problémov(P. 265) . Ak sa vám problém nepodarí odstrániť alebo zariadenie podľa vás vyžaduje kontrolu, pozrite si
časť Keď sa problém nedá vyriešiť(P. 307) .
● Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky. V opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Pravidelne odpájajte zástrčku napájacieho kábla a pomocou suchej handričky odstráňte prach a nečistoty.
Nahromadený prach môže absorbovať vzdušnú vlhkosť, ktorá môže pri kontakte s elektrikou spôsobiť
požiar.
● Zariadenie čistite navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou. Na navlhčenie čistiacich tkanín používajte iba
vodu. Nepoužívajte alkohol, benzín, riedidlo ani iné horľavé látky. Nepoužívajte papierové vreckovky alebo
utierky. Ak tieto látky prídu do kontaktu s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže to spôsobiť výboj
statickej elektriny, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Pravidelne kontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené. Kontrolujte, či na zariadení nie je
hrdza, nie sú na ňom preliačiny, praskliny alebo či z neho nesála nadmerné teplo. Používanie nedostatočne
udržiavaného zariadenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Vnútri zariadenia sa nachádzajú časti s vysokou teplotou a pod vysokým napätím. Ak by ste sa dotkli týchto
komponentov, môžete si spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa žiadnej časti stroja, ktorá nie je označená v
návode.
● Pri vkladaní papiera alebo odstraňovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste si na jeho hranách
neporezali ruky.
● Pri odstraňovaní zaseknutého papiera, výmene kaziet s tonerom alebo podobného materiálu dávajte pozor,
aby sa žiaden toner nedostal na ruky alebo oblečenie. Ak sa toner dostane na ruky alebo odev, zasiahnuté
miesto hneď umyte studenou vodou.
8
Dôležité bezpečnostné pokyny
Spotrebný materiál
3SX4-005
● Použité kazety s tonerom ani podobný materiál nelikvidujte v otvorenom ohni. Rovnako neskladujte
tonerové a bubnové kazety ani papier na miestach, ktoré sú vystavené otvoreným plameňom. Mohlo by to
spôsobiť vzplanutie tonera a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.
● Ak náhodou vysypete alebo rozprášite toner, opatrne zozbierajte čiastočky tonera alebo ich zotrite jemnou
vlhkou handričkou tak, aby ste zabránili ich vdýchnutiu. Na odstránenie vysypaného tonera nikdy
nepoužívajte vysávač, ktorý nemá zabezpečenie proti výbuchu prachu. Mohlo by to spôsobiť poruchu
vysávača alebo spôsobiť výbuch prachu vplyvom statického výboja.
V prípade používania kardiostimulátora
● Tonerová kazeta vytvára magnetický tok nízkej úrovne. Ak používate kardiostimulátor a pociťujete anomálie,
nepribližujte sa ku kazete s tonerom a obráťte sa na svojho lekára.
● Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner. Ak dôjde k vdýchnutiu tonera, ihneď vyhľadajte lekára.
● Dávajte pozor, aby sa toner nedostal do očí alebo úst. Ak sa toner dostane do očí alebo úst, ihneď ho
vypláchnite studenou vodou a vyhľadajte lekára.
● Dávajte pozor, aby sa toner nedostal do kontaktu s pokožkou. Ak k tomu dôjde, umyte ho mydlom a
studenou vodou. Ak dôjde k podráždeniu vašej pokožky, okamžite vyhľadajte lekára.
● Kazety s tonerom a iný spotrebný materiál skladujte mimo dosahu malých detí. Ak toner prehltnete,
okamžite sa obráťte na lekára alebo na centrum kontroly jedov.
● Kazety s tonerom alebo podobný materiál nerozoberajte ani neupravujte. V tom prípade sa môže toner
rozsypať.
Manipulácia s kazetou s tonerom
● Kazetu s tonerom držte vždy za držadlo.
● Nedotýkajte sa časti na podávanie tonera (
s tonerom (
), elektrických kontaktov (
).
9
) ani pamäte kazety
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Ak to nie je nevyhnutné, nevyberajte kazetu s tonerom z baliaceho materiálu alebo tohto zariadenia.
● Kazeta s tonerom je magnetický produkt. Nedávajte ju blízko k produktom citlivým na magnetické pole
vrátane diskiet a diskových jednotiek. Môže to viesť k poškodeniu údajov.
Manipulácia s bubnovou kazetou
● Bubnovú kazetu držte vždy za držadlo.
● Nepoškrabte povrch bubna v zariadení ani ho nevystavujte svetlu a neotvárajte ochranný uzáver bubna
(
). Nedotýkajte sa elektrických kontaktov (
) ani pamäte bubnovej kazety (
).
● Ak to nie je nevyhnutné, nevyberajte bubnovú kazetu z baliaceho materiálu alebo tohto zariadenia.
Skladovanie tonerovej alebo bubnovej kazety
● Kazetu s tonerom skladujte v prostredí opísanom nižšie, aby sa zaručilo bezpečné a uspokojivé používanie.
Rozsah skladovacej teploty: 0 až 35 °C
Rozsah skladovacej vlhkosti: 35 až 85 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie*
● Tonerovú alebo bubnovú kazetu skladujte zatvorenú a otvorte ju až tesne pred použitím.
● Tonerovú alebo bubnovú kazetu po vybratí zo zariadenia na účely uskladnenia vložte do pôvodného
baliaceho materiálu.
● Kazetu s tonerom neskladujte v polohe na výšku ani obrátene. Z tonera sa môže vytvoriť pevný kus
materiálu, ktorý sa nevráti do pôvodného stavu ani po zatrasení.
10
Dôležité bezpečnostné pokyny
*Aj pri dodržaní rozsahu skladovacej vlhkosti sa vnútri tonerovej alebo bubnovej kazety môžu vytvoriť kvapôčky vody
(kondenzácia), ak je vnútri kazety iná teplota ako v jej okolí. Kondenzácia má negatívny vplyv na kvalitu tlače tonerových
alebo bubnových kaziet.
Tonerové ani bubnové kazety neskladujte na týchto miestach:
● miesta vystavené otvoreným plameňom,
● miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo silnému svetlu na viac ako päť minút,
● miesta vystavené nadmerne slanému vzduchu,
● miesta s korozívnymi plynmi (napr. aerosólové spreje alebo amoniak),
● miesta vystavené vysokým teplotám a vysokej vlhkosti,
● miesta vystavené náhlym zmenám teploty a vlhkosti, kde môže vznikať kondenzácia,
● nadmerne prašné miesta,
● miesta, na ktoré môžu dosiahnuť deti.
Dávajte si pozor na falošné tonerové alebo bubnové kazety
● Upozorňujeme, že na trhu sú falošné tonerové alebo bubnové kazety Canon. Použitie falošnej tonerovej
alebo bubnovej kazety môže viesť k nízkej kvalite tlače alebo k slabému výkonu stroja. Spoločnosť Canon
nezodpovedá za žiadne poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej tonerovej alebo
bubnovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke canon.com/counterfeit.
Obdobie dostupnosti náhradných súčiastok, tonerových a bubnových kaziet a
podobných materiálov
● Náhradné súčiastky, tonerové a bubnové kazety a podobné materiály pre toto zariadenie budú dostupné
najmenej sedem (7) rokov po skončení výroby tohto modelu zariadenia.
Baliaci materiál pre tonerovú a bubnovú kazetu
● Baliaci materiál pre tonerovú a bubnovú kazetu si odložte. Budú potrebné pri prenášaní tohto zariadenia.
● Podoba alebo umiestnenie baliaceho materiálu sa môže zmeniť. Môže byť tiež pridaný alebo odobratý bez
predchádzajúceho upozornenia.
Pri likvidácii použitej tonerovej či bubnovej kazety alebo podobného materiálu
● Pri likvidácii tonerovej či bubnovej kazety alebo podobného materiálu ho umiestnite do pôvodného
baliaceho materiálu, aby sa toner zvnútra nerozptýlil, a zlikvidujte ho v súlade s platnými miestnymi
predpismi.
11
Nastavenie
Nastavenie
Nastavenie ........................................................................................................................................................... 13
Hlavné funkcie ..................................................................................................................................................... 14
Prípravy potrebné pred používaním .................................................................................................................. 15
Zabránenie neoprávnenému prístupu ............................................................................................................... 16
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou ...................................................................................................... 18
Nastavenie dátumu a času ................................................................................................................................. 20
Nastavenie sieťového prostredia ....................................................................................................................... 22
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN ................................................................................................... 24
Pripojenie ku káblovej sieti LAN ...................................................................................................................... 25
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN .................................................................................................................. 26
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS ................................................................ 28
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS ........................................................................... 30
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača ...................................................................... 32
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení ............................................................................ 34
Kontrola SSID a sieťového kľúča ............................................................................................................... 37
Nastavenie adries IP ....................................................................................................................................... 38
Nastavenie adresy IPv4 ............................................................................................................................ 39
Nastavenie adries IPv6 ............................................................................................................................. 42
Zobrazenie nastavení siete ............................................................................................................................. 45
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom ..................................................................................... 48
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD ..................................................................................... 49
Konfigurácia tlačových portov .................................................................................................................. 51
Nastavenie tlačového servera .................................................................................................................. 54
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie .............................................................................................. 57
Konfigurácia nastavení siete Ethernet ...................................................................................................... 58
Zmena maximálnej prenosovej jednotky ................................................................................................. 60
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti .......................................................................................... 61
Konfigurácia DNS ..................................................................................................................................... 62
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP ........................................................................... 66
Konfigurácia SNTP ................................................................................................................................... 70
Inštalácia ovládačov ............................................................................................................................................ 72
12
Nastavenie
Nastavenie
3SX4-006
Pred použitím funkcií zariadenia je potrebné vopred nastaviť podmienky prostredia. Najprv skontrolujte časti postupu
potrebné na dokončenie nastavenia a potom vykonajte aktuálne nastavenia. Prípravy potrebné pred
používaním(P. 15)
● Funkcie nainštalované v zariadení sa líšia v závislosti od vami zakúpeného modelu. Pred použitím zariadenia
si pozrite časť Hlavné funkcie(P. 14) a skontrolujte dostupné funkcie.
Konfigurácia počiatočných nastavení zariadenia (Inštalačný sprievodca)
● Počiatočné nastavenia potrebné na používanie zariadenia, ako je dátum, čas a nastavenia siete, možno
jednoducho nakonfigurovať podľa pokynov na obrazovke.
inštaláciou(P. 18)
13
Inštalácia pomocou sprievodcu
Nastavenie
Hlavné funkcie
3SX4-007
Táto príručka obsahuje všetky funkcie modelového radu, ktorý ste si zakúpili. Pred začatím skontrolujte, ktoré funkcie
sú dostupné vo vami zakúpenom modeli.
: S funkciou
: Bez funkcie
Funkcia
Indikácia
LBP162dw
Čiernobiele displej LCD
2-stranná tlač
Káblová sieť LAN
Bezdrôtové pripojenie LAN
Priame pripojenie
Remote UI (Vzdialené UR)
Predvolený kód PIN správcu systému
Nešpecifikované
● Dostupné typy ovládačov nájdete na disku Disk CD-ROM/DVD-ROM dodanom so zariadením alebo na
webovej lokalite spoločnosti Canon (http://www.canon.com/).
ODKAZY
Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 334)
14
Nastavenie
Prípravy potrebné pred používaním
3SX4-008
Zariadenie nastavte podľa krokov v poradí od 1 do 3. Ďalšie informácie o konkrétnom kroku nájdete po kliknutí na
odkaz na prejdenie na príslušnú časť. Ak chcete používať zariadenie bezpečne, skontrolujte aj časť Zabránenie
neoprávnenému prístupu(P. 16) .
Krok 1
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou(P. 18)
Krok 2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22)
● Nakonfigurujte nastavenia siete, ktoré nie sú obsiahnuté v sprievodcovi inštaláciou. Ak
nepotrebujete použiť sprievodcu inštaláciou, nakonfigurujte nastavenia siete odtiaľto.
Krok 3
Inštalácia ovládačov(P. 72)
Nastavenie z Remote UI (Vzdialené UR)
● Po dokončení nastavení sieťového prostredia môžete efektívne nastaviť zariadenie prostredníctvom počítača
pomocou Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
15
Nastavenie
Zabránenie neoprávnenému prístupu
3SX4-009
Táto časť opisuje bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete. Túto časť si musia
prečítať všetci používatelia a správcovia, skôr než začnú používať toto zariadenie, iné tlačiarne a multifunkčné
zariadenia pripojené k sieti. V posledných rokoch ponúka tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti
rôzne užitočné funkcie, napríklad tlač z počítača, používanie z počítača pomocou funkcie ovládania na diaľku a
odosielanie naskenovaných dokumentov cez internet. Na druhej strane treba prijať bezpečnostné opatrenia na
zníženie rizika úniku informácií, pretože tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti je viac vystavené
hrozbám, napríklad neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Táto časť vysvetľuje potrebné nastavenia, ktoré musíte
zadať na zabránenie neoprávnenému prístupu, skôr než začnete používať tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
pripojené k sieti.
Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete
Priradenie súkromnej adresy IP(P. 16)
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu(P. 17)
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS (P. 17)
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v zariadení(P. 17)
Priradenie súkromnej adresy IP
Adresa IP číselné označenie priradené jednotlivým zariadeniam zapojeným do počítačovej siete. Globálna adresa IP sa
používa na komunikáciu cez internet a súkromná adresa IP sa používa na komunikáciu v sieti LAN, napríklad v sieti v
spoločnosti. Ak je priradená globálna adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je otvorené verejnosti a
prístupné prostredníctvom internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z
externej siete. Na druhej strane, ak je priradená súkromná adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je
uzavreté v sieti LAN a prístupné iba pre používateľov v sieti LAN, napríklad v sieti v spoločnosti.
Globálna adresa IP
Možno k nej získať prístup z externej siete
Súkromná adresa IP
Môžu k nej získať prístup používatelia zo siete LAN
V bežných situáciách priraďte tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu súkromnú adresu IP. Skontrolujte, či adresa IP
priradená používanej tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu je súkromná adresa IP. Súkromnú adresu IP možno
nájsť v niektorom z nasledujúcich rozsahov.
Rozsahy súkromných adries IP
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Bližšie informácie o overení adresy IP nájdete v časti
Nastavenie adresy IPv4(P. 39) .
● Ak je tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradená globálna adresa IP, môžete vytvoriť sieťové
prostredie na zníženie rizika neoprávneného prístupu, a to inštaláciou zabezpečovacieho softvéru, napríklad
brány firewall, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí. Ak chcete tlačiarni alebo
16
Nastavenie
multifunkčnému zariadeniu priradiť globálnu adresu IP a potom tlačiareň alebo zariadenie používať, obráťte
sa na správcu siete.
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu
Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do
siete LAN. Bránu firewall môžete v sieťovom prostredí používať na blokovanie prístupu z externej siete, ktorý sa javí
nebezpečný, obmedzením komunikácie zo zadanej adresy IP v externej sieti. Funkcia nainštalovaná v tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon umožňuje nastaviť filter adries IP. Bližšie informácie o nastavení adresy IP nájdete
v časti Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 154) .
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS
Informácie o šifrovanej komunikácii TLS nájdete v časti Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 151) a o jej
nastavení v časti Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162) .
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v zariadení
Ak sa škodlivá tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu, nastavenie
kódu PIN k informáciám uloženým v zariadení zníži riziko úniku informácií. Tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia
Canon umožňujú nastavením kódu PIN chrániť rôzne typy informácií.
Nastavenie kódu PIN pre jednotlivé funkcie
● Nastavenie kódu PIN na používanie Remote UI (Vzdialené UR)
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 149) .
● Nastavenie kódu PIN na nastavenia správcu systému
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie kódu PIN správcu systému(P. 147) .
Vyššie sú uvedené príklady bezpečnostných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu. Bližšie informácie
o ďalších bezpečnostných opatreniach nájdete v časti Spravovanie zariadenia(P. 144) . Vykonajte potrebné
bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom podľa potrieb vášho prostredia.
17
Nastavenie
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
3SX4-00A
Pri prvom zapnutí zariadenia ( Zapnutie zariadenia(P. 84) ) vám sprievodca inštaláciou začne pomáhať s
konfiguráciou počiatočných nastavení zariadenia podľa pokynov na obrazovke. V sprievodcovi inštaláciou sú obrazovky
nastavení zobrazené v tomto poradí.
Krok 1
Nastavenie jazyka zobrazenia a krajiny alebo oblasti
Nastavte jazyk, ktorý sa bude zobrazovať na obrazovke ovládacieho panela alebo v hláseniach,
rovnako aj krajinu alebo oblasť, v ktorom sa zariadenie bude používať.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
Vyberte krajinu alebo oblasť.
Nastavenie dátumu a času
Upravte dátum a čas zariadenia.
1
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa
ktorého svet reguluje hodiny a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC
sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
2
Krok 3
Zadajte dátum a čas a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie bezpečnostných opatrení prístupu
Nastavte kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR). Keďže Remote UI (Vzdialené UR)
možno použiť na zmenu nastavení zariadenia z počítača, odporúča sa nastaviť kód PIN.
1
Vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete položku <Nie>, kód PIN sa nenastaví a sprievodca inštaláciou
prejde na krok 3.
● Bezpečnostné opatrenia prístupu Remote UI (Vzdialené UR) možno nastaviť aj
neskôr.
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 149)
Krok 4
2
Zadajte kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
3
Zadajte rovnaký kód PIN a vyberte položku <Použiť>.
Nastavenie bezdrôtovej siete LAN
Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN.
1
Vyberte položku <Áno>.
● Výberom položky <Nie> dokončíte sprievodcu inštaláciou bez konfigurácie
nastavení bezdrôtovej siete LAN. Prečítajte si zobrazenú správu a stlačte
tlačidlo
2
.
Vyberte položku <OK>.
18
Nastavenie
3
Vyberte spôsob nastavenia.
● Ďalšie informácie o nastaveniach bezdrôtovej siete LAN nájdete v časti
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26) .
4
Prečítajte si zobrazenú správu a stlačte tlačidlo
.
➠ Po ukončení sprievodcu inštaláciou sa zobrazí obrazovka Domov.
19
Nastavenie
Nastavenie dátumu a času
3SX4-00C
Nastavte dátum a čas zariadenia. Dátum a čas sa používajú ako referencia pre funkcie špecifikujúce čas, preto musia
byť nastavené presne.
Nastavenie časového pásma(P. 20)
Nastavenie aktuálneho dátumu a času(P. 20)
Nastavenie letného času(P. 21)
Nastavenie časového pásma
Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené v ponuke <Nastavenia aktuálneho
dátumu/času>.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Nastavenia časovača>
pásmo>.
Obrazovka Domov(P. 88)
<Nastavenia dátumu/času>
<Časové
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny a čas.
Časové rozdiely existujú v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie používa. Správne
nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
Nastavenie aktuálneho dátumu a času
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Nastavenia časovača>
aktuálneho dátumu/času>.
Obrazovka Domov(P. 88)
<Nastavenia dátumu/času>
<Nastavenia
Zadajte dátum a čas.
● Pomocou tlačidla
alebo
presuňte kurzor a pomocou tlačidla
20
alebo
zadajte dátum a čas.
Nastavenie
4
Stlačte tlačidlo
.
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení neskôr
nastavenie <Časové pásmo>, príslušne sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Formát zobrazenia dátumu a času možno zmeniť.
<Formát dátumu>(P. 214)
<Formát času>(P. 215)
Nastavenie letného času
Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný letný čas.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia časovača>
3
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Letný čas>.
Obrazovka Domov(P. 88)
<Nastavenia dátumu/času>
<Nastavenia
letného času>.
● Po výbere položky <Zap.> prejdite na krok 4.
4
Nastavte mesiac a deň počiatočného dátumu a vyberte položku <Použiť>.
● Ak chcete nastaviť deň, určte „ktorý deň v ktorom týždni“.
5
Nastavte mesiac a deň koncového dátumu a vyberte položku <Použiť>.
● Ak chcete nastaviť deň, určte „ktorý deň v ktorom týždni“.
21
Nastavenie
Nastavenie sieťového prostredia
3SX4-00E
Pri pripojení zariadenia ku káblovej alebo bezdrôtovej lokálnej sieti (LAN) musíte nastaviť adresu IP unikátnu pre
vybranú sieť. Podľa svojho komunikačného prostredia a sieťových zariadení vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť. Pre
špecifické nastavenia adresy IP kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak je zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné informácie sa môžu sprístupniť tretej strane.
● Zariadenie sa nemôže súčasne pripojiť ku káblovej aj bezdrôtovej sieti LAN.
● Zariadenie sa nedodáva s káblom LAN ani smerovačom. Podľa potreby si ich pripravte.
● Ďalšie informácie o vašich sieťových zariadeniach nájdete v príručkách k zariadeniam alebo kontaktujte
výrobcu.
◼ Predtým než začnete
Postupujte podľa týchto krokov na pripojenie stroja k sieti.
Skontrolujte nastavenia počítača.
● Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti. Ďalšie informácie nájdete v
príručkách k zariadeniam, ktoré používate, prípadne sa obráťte na výrobcu
príslušného zariadenia.
● Uistite sa, že na počítači boli dokončené nastavenia siete. Ak sieť nebola nastavená
správne, stroj nebudete môcť použiť v sieti, dokonca aj keď vykonáte zvyšok nižšie
opísaného postupu.
● V závislosti od siete možno budete potrebovať zmeniť nastavenia spôsobu
komunikácie alebo typ siete Ethernet ( Konfigurácia nastavení siete
Ethernet(P. 58) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak chcete skontrolovať MAC adresu zariadenia.
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 45)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 46)
22
Nastavenie
● Ak sa chcete pripojiť k sieti IEEE 802.1X, pozrite si časť
overenia IEEE 802.1X(P. 172) .
Konfigurácia nastavení
Vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 24)
Pripojte sa ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.
● Pokračujte časťou o nastavení, ktoré ste vybrali v kroku 2.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 25)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
Podľa potreby nastavte adresu IP.
● V čase nákupu je zariadenie nastavené na automatické získavanie adresy IP. Ak chcete
použiť konkrétnu adresu IP, zmeňte toto nastavenie. Nastavenie adries IP(P. 38)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom(P. 48)
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie(P. 57)
23
Nastavenie
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
3SX4-00F
Keď sa rozhodnete, cez ktorú káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN chcete pripojiť zariadenie k počítaču, vyberte káblovú
alebo bezdrôtovú sieť LAN pomocou ovládacieho panela. Pozor, ak nastavenie zmeníte z možnosti <Káblová sieť LAN>
na možnosť <Bezdrôtová sieť LAN> alebo naopak, budete musieť odinštalovať ovládače nainštalované v počítači
a nainštalovať ich znova. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online
príručky.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položku <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>.
4
Vyberte <Káblová sieť LAN> alebo <Bezdrôtová sieť LAN>.
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 25)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
24
Nastavenie kódu PIN správcu
Nastavenie
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
3SX4-00H
Pripojte zariadenie k počítaču pomocou smerovača. Zariadenie pripojte k smerovaču pomocou kábla LAN.
1
Pripojte kábel LAN.
● Pomocou kábla LAN pripojte zariadenie k smerovaču.
● Zatlačte na konektor, až kým nezapadne na svoje miesto (zvuk cvaknutia).
2
Počkajte niekoľko minút.
➠ Adresa IP sa nastaví automaticky.
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 38)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22)
25
Nastavenie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
3SX4-00J
Bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) pripájajú zariadenie k počítaču rádovými vlnami. Ak je bezdrôtový
smerovač vybavený funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi), nakonfigurovanie siete je
automatické a jednoduché. Ak sieťové zariadenia nepodporujú automatickú konfiguráciu alebo ak chcete podrobne
nastaviť overovanie a šifrovanie, musíte pripojenie nastaviť manuálne. Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS(P. 26)
Manuálne nastavenie pripojenia(P. 27)
Riziko úniku informácií
● Pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN používate na vlastné riziko, preto buďte opatrní. Ak je zariadenie
pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné údaje môžu uniknúť k tretej strane, keďže rádiové vlny
používané pri bezdrôtovej komunikácii sa dostanú do určitej vzdialenosti kamkoľvek, aj za steny.
Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN
● Funkcia bezdrôtového pripojenia LAN v tomto zariadení podporuje kľúče WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK.
Kompatibilitu zabezpečenia bezdrôtového smerovača si môžete overiť v príručkách k vašim sieťovým
zariadeniam alebo u ich výrobcu.
Potrebné zariadenie na pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN
● Zariadenie sa nedodáva s bezdrôtovým smerovačom. Podľa potreby si smerovač zožeňte.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS
Pri používaní WPS sú k dispozícii dva režimy: režim stlačenia tlačidla a režim kódu PIN.
◼ Režim stlačenia tlačidla
Nájdite na obale bezdrôtového smerovača nižšie zobrazenú značku WPS. Taktiež sa presvedčte, či je na vašom
sieťovom zariadení tlačidlo WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 28)
26
Nastavenie
◼ Režim kódu PIN
Niektoré smerovače WPS nepodporujú režim stlačenia tlačidla. Ak sa na obale alebo v príručkách k vášmu sieťovému
zariadeniu spomína režim kódu PIN WPS, nastavte pripojenie pomocou zadania kódu PIN. Nastavenie pripojenia
pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 30)
● Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou
WPS.
Manuálne nastavenie pripojenia
Pri manuálnom nastavení bezdrôtového pripojenia môžete vybrať bezdrôtový smerovač alebo manuálne zadať
požadované údaje. Bez ohľadu na spôsob sa presvedčte, či máte všetky údaje potrebné na nastavenie vrátane SSID
a sieťového kľúča. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
◼ Výber bezdrôtového smerovača
Túto možnosť nastavenia vyberte, ak potrebujete manuálne nastaviť pripojenie, ale chcete, aby to bolo čo
najjednoduchšie. Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
◼ Manuálne zadanie údajov nastavenia
Ak chcete zadať podrobné bezpečnostné nastavenia, napríklad nastavenia overovania alebo šifrovania, manuálne
zadajte SSID a sieťový kľúč na nastavenie pripojenia. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 34)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22)
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 24)
27
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia
tlačidla WPS
3SX4-00K
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim stlačenia tlačidla WPS, pripojenie môžete jednoducho nastaviť tlačidlom
WPS.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Ak potrebujete
pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Nastavenie kódu PIN správcu
Vyberte položku <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Priame pripojenie sa zakáže. Súhlasíte s tým?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položku <Režim stlačenia tlačidla WPS>.
6
Vyberte položku <Áno>.
7
Stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
● Tlačidlo musíte stlačiť do 2 minút po výbere položky <Áno> v kroku 6.
● V závislosti od sieťového zariadenia môže byť potrebné stlačiť a podržať tlačidlo 2 sekundy alebo dlhšie. Ak
potrebujete pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
28
Nastavenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 5.
8
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 38)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, na obrazovke Domov sa zobrazuje ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domov(P. 88)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 201)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
29
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
3SX4-00L
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim kódu PIN WPS, vygenerujte v zariadení kód PIN a zaregistrujte ho do
sieťového zariadenia.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Ak potrebujete
pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Z počítača
1
Otvorte v počítači bezdrôtový smerovač a zobrazte obrazovku na zadanie kódu PIN
WPS.
● Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie vášho sieťového zariadenia.
Z ovládacieho panela
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
3
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
4
Nastavenie kódu PIN správcu
Vyberte položku <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Priame pripojenie sa zakáže. Súhlasíte s tým?>, vyberte položku <Áno>.
5
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
6
Vyberte položku <Režim kódu WPS PIN>.
7
Vyberte položku <Áno>.
➠ Kód PIN sa vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítača
8
Zaregistrujte vygenerovaný kód PIN do bezdrôtového smerovača.
30
Nastavenie
● Kód PIN zaregistrujte na obrazovke nastavenia zobrazenej v kroku 1.
● Kód PIN musíte zaregistrovať do 10 minút po výbere položky <Áno> v kroku 7.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 6.
Z ovládacieho panela
9
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 38)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, na obrazovke Domov sa zobrazuje ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domov(P. 88)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 201)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
31
Nastavenie
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového
smerovača
3SX4-00R
Môžete vyhľadať bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) dostupné na pripojenie a na displeji zariadenia si
z nich jeden vybrať. Ako sieťový kľúč zadajte kľúč WEP alebo PSK. Pred výberom bezdrôtového smerovača skontrolujte
a zapíšte si požadované údaje nastavenia vrátane SSID a sieťového kľúča ( Kontrola SSID a sieťového
kľúča(P. 37) ).
Nastavenia zabezpečenia
● Ak nastavíte bezdrôtové pripojenie výberom bezdrôtového smerovača, spôsob overenia WEP sa nastaví na
<Otvorený systém> alebo sa metóda šifrovania WPA/WPA2 nastaví na <Automaticky> (AES-CCMP alebo TKIP).
Ak chcete vybrať <Zdieľaný kľúč> na overenie WEP alebo <AES-CCMP> na šifrovanie WPA/WPA2, musíte
nastaviť pripojenie pomocou spôsobu <Zadať ručne>. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 34)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Nastavenie kódu PIN správcu
Vyberte položku <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Priame pripojenie sa zakáže. Súhlasíte s tým?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položku <Nastavenia SSID>.
6
Vyberte položku <Vybrať prístupový bod>.
➠ Zariadenie začne hľadať dostupné bezdrôtové smerovače.
● Ak sa zobrazí správa oznamujúca, že prístupový bod sa nenašiel, pozrite časť
správu(P. 290) .
7
Protiopatrenia pre každú
Vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN.
● Vyberte smerovač, ktorého SSID sa zhoduje so zapísaným SSID, a stlačte tlačidlo
32
.
Nastavenie
Ak sa váš bezdrôtový smerovač nenašiel
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
inštalácii/nastavení(P. 268)
8
Problémy pri
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
9
Zadávanie textu(P. 94) .
Vyberte položku <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či je sieťový kľúč správny, a vráťte sa na krok 5.
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 38)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, na obrazovke Domov sa zobrazuje ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domov(P. 88)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 201)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
33
Nastavenie
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
3SX4-00S
Ak chcete špecifikovať bezpečnostné nastavenia podrobne alebo sa vám nedá nadviazať bezdrôtové pripojenie iným
postupom, manuálne zadajte všetky požadované údaje na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Pred špecifikovaním
podrobných nastavení skontrolujte a zapíšte si požadované údaje vrátane SSID, sieťového kľúča a protokolov
zabezpečenia bezdrôtového pripojenia. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Nastavenie kódu PIN správcu
Vyberte položku <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Priame pripojenie sa zakáže. Súhlasíte s tým?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položky <Nastavenia SSID>
6
Zadajte SSID, ktoré ste si poznačili.
<Zadať ručne>.
● Zadajte SSID a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
7
Zadávanie textu(P. 94) .
Zadajte nastavenia zabezpečenia podľa údajov, ktoré ste si poznačili.
● Ak nepotrebujete zadať nastavenia zabezpečenia, vyberte položku <Žiadne>.
Používanie WEP
1
Vyberte položku <WEP>.
2
Vyberte spôsob overovania.
34
Nastavenie
<Otvorený systém>
Nastaví otvorené overovanie systému, zvané aj „otvorené overovanie“.
<Zdieľaný kľúč>
Použije kľúč WEP ako heslo.
Keď je vybratá položka <Otvorený systém>
● Ak je na bezdrôtovom smerovači nastavené overovanie zdieľaným kľúčom, pri pripájaní k bezdrôtovej
sieti LAN dôjde v zariadení k chybe overenia. Ak sa to stane, zariadenie automaticky zmení nastavenie
na <Zdieľaný kľúč> a znova sa pokúsi o pripojenie.
3
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete upraviť.
● Vyberte položky <Upraviť kľúč WEP>
Kľúč WEP (1 až 4).
● Môžete registrovať maximálne štyri kľúče WEP.
4
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte požadovaný kľúč WEP.
● Vyberte položku <Vybrať kľúč WEP>
vyberte kľúč WEP, ktorý ste upravili.
Použitie WPA-PSK alebo WPA2-PSK
1
Vyberte položku <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metódu šifrovania.
<Automaticky>
Nastaví zariadenie na automatický výber AES-CCMP alebo TKIP podľa nastavenia bezdrôtového
smerovača.
<AES-CCMP>
Nastaví ako metódu šifrovania AES-CCMP.
3
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
8
Vyberte položku <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či sú zadané nastavenia správne, a vráťte sa na krok 5.
9
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
35
Nastavenie
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 38)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, na obrazovke Domov sa zobrazuje ikona Wi-Fi.
Obrazovka Domov(P. 88)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>.
<Režim úspory energie>(P. 201)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
36
Nastavenie
Kontrola SSID a sieťového kľúča
3SX4-00U
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia musíte zadať SSID a sieťový kľúč bezdrôtového smerovača. SSID
a sieťový kľúč môžu byť uvedené na týchto sieťových zariadeniach. Pred nastavovaním pripojenia skontrolujte
zariadenia a poznačte si potrebné informácie. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam
alebo kontaktujte ich výrobcu.
SSID
Názov na identifikáciu konkrétnej bezdrôtovej siete LAN. Medzi iné označenia SSID patria
„názov prístupového bodu“ a „názov siete“.
Sieťový kľúč
Kľúčové slovo alebo heslo používané na šifrovanie údajov alebo overovanie siete. Medzi iné
označenia sieťového kľúča patria „šifrovací kľúč“, „kľúč WEP“, „prístupová fráza WPA/WPA2“
a „vopred zdieľaný kľúč (PSK)“.
Protokoly zabezpečenia
bezdrôtového pripojenia
(overovania/šifrovania)
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia zadaním podrobných nastavení
musíte špecifikovať nastavenia zabezpečenia. Skontrolujte nasledovné údaje:
● Typy zabezpečenia (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Spôsob overovania (Otvorený systém/Zdieľaný kľúč)
● Metóda šifrovania (TKIP/AES-CCMP)
◼ Kontrola SSID a sieťového kľúča z počítača
SSID alebo sieťový kľúč sa mohli zmeniť. Ak nepoznáte SSID alebo sieťový kľúč, môžete ich skontrolovať pomocou
asistenta Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/
LBP). Prevezmite asistenta Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre
tlačiarne Canon MF/LBP) z webovej lokality Canon (http://www.canon.com/) a spustite ho v počítači pripojenom k
bezdrôtovej sieti LAN.
● Ak nie je zobrazený na obrazovke žiadny prístupový bod spustenia asistenta Canon MF/LBP Wireless Setup
Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/LBP), skontrolujte, či sa inštalácia
dokončila v počítači aj bezdrôtovom smerovači LAN.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
37
Nastavenie
Nastavenie adries IP
3SX4-00W
Na pripojenie stroja k sieti je potrebná unikátna sieťová adresa IP. K dispozícii sú dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6.
Konfigurujte tieto nastavenia v závislosti od sieťového prostredia. Ak chcete použiť adresy IPv6, musíte správne
nakonfigurovať nastavenia adresy IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
Nastavenie adries IPv6(P. 42)
38
Nastavenie
Nastavenie adresy IPv4
3SX4-00X
Adresa IPv4 zariadenia sa dá priradiť buď automaticky pomocou protokolu
dynamickej tvorby adries IP ako je DHCP, alebo ručným zadaním. Pri pripájaní
zariadenia ku káblovej sieti LAN sa uistite, či sú konektory kábla LAN dobre vložené
do konektorov ( Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 25) ). V prípade potreby
môžete otestovať sieťové pripojenie.
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
Testovanie sieťového pripojenia(P. 40)
Nastavenie adresy IPv4
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavenia adresy IP.
Nastavenie kódu PIN správcu
<Nastavenia IPv4>
<Nastavenia adresy IP>.
<Automaticky získať>
Vyberte na automatické priradenie adresy IP prostredníctvom protokolu DHCP. Keď sa zobrazí možnosť
<Zap.>, aktivuje sa automatické adresovanie.
<Získať ručne>
Vyberte na konfiguráciu nastavení adresy IP manuálnym zadaním adresy IP. Automatické získanie musí byť
nastavené na položku <Vyp.>, aby ste mohli vybrať túto možnosť.
<Skontrolovať nastavenia>
Vyberte, keď chcete zobraziť aktuálne nastavenia adresy IP.
Automatické priradenie adresy IP
1
Vyberte položku <Automaticky získať>.
2
Vyberte protokol.
● Vyberte položky <Vybrať protokol>
<DHCP>.
Ak na priradenie adresy IP nechcete použiť server DHCP/BOOTP/RARP
39
Nastavenie
● Vyberte položku <Vyp.>. Ak vyberiete položku <DHCP>, keď je táto služba nedostupná, zariadenie
premrhá čas a komunikačné zdroje vyhľadávaním tejto služby v sieti.
3
Skontrolujte, či je položka <Automatická adresa IP> nastavená na <Zap.>.
● Ak je vybraná položka <Vyp.> zmeňte nastavenie na <Zap.>.
4
Vyberte položku <Použiť>.
● Adresy IP priradené pomocou DHCP prepíšu adresu získanú pomocou voľby Auto IP.
Ručné zadanie adresy IP
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické získavanie.
● Vyberte položku <Automaticky získať> a nastavte položku <Vybrať protokol> a <Automatická adresa
IP> na <Vyp.>.
2
Vyberte položku <Získať ručne>.
3
Špecifikujte adresu IP, masku podsiete a adresu brány (alebo predvolenú bránu).
● Zadajte tieto hodnoty na jednotlivých obrazovkách a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 94) .
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, či sa pomocou vášho počítača dá zobraziť okno Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote
UI (Vzdialeného UR)(P. 181) ). Ak počítač nie je dostupný, pripojenie môžete skontrolovať pomocou
ovládacieho panela ( Testovanie sieťového pripojenia(P. 40) ).
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Ak sa používa port MFNP, spojenie sa udržuje tak dlho, kým zariadenie a počítač patria do rovnakej podsiete.
Preto nemusíte pridať nový port. Ak sa používa štandardný port TCP/IP, musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
*Ak
neviete, ktorý port sa používa, pozrite časť
Kontrola portu tlačiarne(P. 340) .
Testovanie sieťového pripojenia
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
40
Nastavenie kódu PIN správcu
<Nastavenia IPv4>
<Príkaz PING>.
Nastavenie
4
Zadajte adresu IPv4 iného zariadenia v sieti a vyberte položku <Použiť>.
➠ Ak sa nadviaže správne pripojenie, zobrazí sa správa <Bola prijatá odozva od hostiteľa.>.
ODKAZY
Nastavenie adries IPv6(P. 42)
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
41
Nastavenie
Nastavenie adries IPv6
3SX4-00Y
Adresy IPv6 stroja sa dajú konfigurovať pomocou Remote UI (Vzdialené UR). Pred
nastavením adries IPv6 skontrolujte nastavenia adresy IPv4 ( Zobrazenie
nastavení IPv4(P. 45) ). Na použitie adries IPv6 musíte nastaviť správne nastavenia
IPv4. Zariadenie dokáže použiť týchto viacero adries IPv6:
Typ
Popis
Lokálna linková adresa
Adresa, ktorá je platná iba v rámci podsiete alebo odkazu a nemôže byť použitá na komunikáciu so
zariadeniami za smerovačom. Lokálna linková adresa sa automaticky nastaví pri aktivácii funkcie
zariadenia IPv6.
Ručná adresa
Ručne zadaná adresa. Keď používate túto adresu, špecifikujte dĺžku prefixu a predvolenú adresu
smerovača.
Bezstavová adresa
Adresa, ktorá sa generuje automaticky pomocou adresy MAC zariadenia a prefix siete, ktorý
propaguje smerovač. Bezstavová adresa sa pri reštartovaní (alebo zapnutí) zruší.
Stavová adresa
Adresa získaná zo servera DHCP pomocou DHCPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] v ponuke [IPv6 Settings].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IPv6] a konfigurujte požadované nastavenia.
[TCP/IP Settings].
42
Nastavenie
[Use IPv6]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu voľby IPv6 v zariadení. Keď nepoužívate IPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Use Stateless Address]
Pri použití bezstavovej adresy označte začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate bezstavovú adresu, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[Use Manual Address]
Keď chcete ručne zadať adresu IPv6, začiarknite začiarkavacie políčko a do príslušných textových polí zadajte
adresu IP, dĺžku prefixu a predvolenú adresu smerovača.
[IP Address]
Zadajte adresu IPv6. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast) ani slučkovú adresu
(::1).
[Prefix Length]
Zadajte číslo, ktoré označuje, koľko bitov je dostupných pre adresu siete.
[Default Router Address]
Podľa potreby špecifikujte adresu IPv6 predvoleného smerovača. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“
(alebo adresy Multicast) ani slučkovú adresu (::1).
[Use DHCPv6]
Pri použití stavovej adresy označte začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate DHCPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Kliknite na [OK].
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, že sa okno Remote UI (Vzdialené UR) dá zobraziť pomocou vášho počítača pomocou adresy IPv6
stroja. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
43
Nastavenie
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam IPv6 môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia IPv6>(P. 204)
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
44
Nastavenie
Zobrazenie nastavení siete
3SX4-010
Zobrazenie nastavení IPv4(P. 45)
Zobrazenie nastavení IPv6(P. 45)
Zobrazenie informácií o priamom pripojení(P. 45)
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 45)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 46)
● Ak sa adresa IP zobrazuje ako „0.0.0.0“, nie je správne nakonfigurovaná.
● Pripojenie zariadenia k rozbočovaču alebo premosteniu môže spôsobiť poruchu spojenia, aj keď je adresa IP
nakonfigurovaná správne. Tento problém sa dá vyriešiť nastavením určitého intervalu pred tým, ako
zariadenie začne komunikovať. Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 61)
● Môžete vytlačiť zoznam aktuálnych nastavení siete.
Zoznam používateľských údajov(P. 259)
Zobrazenie nastavení IPv4
<Monitor stavu> <Sieťové informácie>
Skontrolujte nastavenie
<IPv4>
Vyberte nastavenie na zobrazenie
<IPv6>
Vyberte nastavenie na zobrazenie
Zobrazenie nastavení IPv6
<Monitor stavu> <Sieťové informácie>
Skontrolujte nastavenia
Zobrazenie informácií o priamom pripojení
<Monitor stavu> <Sieťové informácie>
pripojení> Skontrolujte nastavenia
<Informácie o priamom pripojení>
<Podrobnosti o
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
45
Obrazovka Domov(P. 88)
Nastavenie
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
Nastavenie kódu PIN správcu
systému(P. 147)
3
Vyberte položku <Nastavenia ovládača Ethernet>.
➠ Adresa MAC je zobrazená.
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položku <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položku <Informácie o bezdrôtovej sieti LAN>.
6
Vyberte nastavenie, ktoré chcete zobraziť.
Nastavenie kódu PIN správcu
Zobrazenie informácií o bezpečnosti
● Ak chcete zobraziť informácie o kľúči WEP a WPA/WPA2-PSK, použite nasledujúci postup.
<Nastavenia zabezpečenia>
zobrazenie
Vyberte zobrazený bezpečnostný protokol
Vyberte nastavenie na
Zobrazenie z obrazovky <Monitor stavu>
● Položky <Stav bezdrôtovej siete LAN> a <Informácie o poslednej chybe> možno zobraziť z ponuky
<Monitor stavu>.
<Monitor stavu> <Sieťové informácie> <Spôsob pripojenia k sieti>
pripojení> vyberte nastavenie na zobrazenie
46
<Informácie o
Nastavenie
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
Nastavenie adries IPv6(P. 42)
Konfigurácia DNS(P. 62)
47
Nastavenie
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
3SX4-011
Pri ovládaní zariadenia z počítača prostredníctvom siete špecifikujte protokol a port. Pred konfiguráciou zariadenia na
tlač z počítača vykonajte základné postupy nastavení. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom
na webovej lokalite online príručky.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 49)
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
Nastavenie tlačového servera(P. 54)
● Tu vysvetlené protokoly sú pravidlá na dodanie údajov medzi počítačom a zariadením a možno ich vybrať na
základe podľa účelu alebo sieťového prostredia.
● Porty sú brány na prechod údajov medzi sieťovými zariadeniami. Pokiaľ dôjde k zlyhaniu komunikácie v
sieťovom pripojení, príčinou problému môžu byť nastavenia portov.
48
Nastavenie
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
3SX4-012
Nakonfigurujte protokoly, ktoré sa používajú na tlač dokumentov zo sieťového počítača.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Kliknite na [Network Settings]
4
Nakonfigurujte tlačové protokoly.
[TCP/IP Settings].
Konfigurácia LPD alebo RAW
1
Kliknite na [Edit] v menu [LPD Print Settings] alebo [RAW Print Settings].
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Use LPD Printing]
Začiarknite políčko na tlač pomocou LPD. Keď nepoužívate tlač LPD, zrušte začiarknutie políčka.
[Use RAW Printing]
Začiarknite políčko na tlač pomocou RAW. Keď nepoužívate tlač RAW, zrušte začiarknutie políčka.
3
Kliknite na [OK].
Konfigurácia WSD
1
Kliknite na položku [Edit] v ponuke [WSD Settings].
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
49
Nastavenie
[Use WSD Printing]
Začiarknite políčko na tlač pomocou WSD. Keď nepoužívate tlač WSD, zrušte začiarknutie políčka.
[Use WSD Browsing]
Začiarknite políčko na získanie informácií o stroji z počítača pomocou WSD. Toto začiarkavacie políčko sa
automaticky označí, keď sa označí začiarkavacie políčko [Use WSD Printing].
[Use Multicast Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie hláseniam multicast
discovery. Ak zrušíte začiarknutie políčka, zariadenie zostane v režime spánku, aj keď sieťou prúdia
hlásenia multicast discovery.
3
Kliknite na [OK].
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Nastavenia LPD, RAW a WSD môžete otvoriť aj z časti <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia tlače LPD>(P. 205)
<Nastavenia tlače RAW>(P. 205)
<Nastavenia WSD>(P. 205)
Nastavenie sieťových zariadení WSD
● Sieťové zariadenia WSD môžete pridať z priečinka tlačiarní. Otvorte priečinok tlačiarní ( Zobrazenie
priečinka tlačiarne(P. 336) ) kliknite na položku [Pridať zariadenie] alebo [Pridať tlačiareň] a postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať ovládač pre sieť WSD nájdete v
príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Zmena čísla portu
● Pre tlačový protokol sa musí použiť rovnaké číslo portu použité pre zariadenie a počítač.
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
Zmena čísiel portu(P. 159)
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
50
Nastavenie
Konfigurácia tlačových portov
3SX4-013
Pri zmene adresy IP stroja alebo po pridaní tlačiarne cez priečinok tlačiarní Windows sa môžu vyskytnúť tlačové chyby.
Tieto chyby sú typicky spôsobené nesprávnymi nastaveniami portu tlačiarne. Napríklad mohlo byť špecifikované
nesprávne číslo portu alebo typ portu. V takých situáciách váš pokus o tlač zlyhá, pretože dáta dokumentu nemôžu
prejsť k stroju. Ak chcete opraviť tento typ problému, nakonfigurujte nastavenia portov tlačiarne na počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
Otvorte priečinok tlačiarní.
2
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a potom kliknite
3
Kliknite na kartu [Porty] a konfigurujte požadované nastavenia.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336)
na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Pridanie portu
Ak ste zmenili adresu IP zariadenia alebo vybrali nesprávny port počas inštalácie ovládačov z priečinka
tlačiarní Windows, pridajte nový port. K dispozícii sú dva typy portov: port MFNP a štandardný port TCP/IP.
Vyberte typ portu podľa vášho prostredia.
Port MFNP
(len pre prostredie IPv4)
Tento port umožňuje automatickú detekciu adresy IP zariadenia. Spojenie sa uchová aj
v prípade zmeny adresy IP zariadenia, ak je zariadenie a počítač v rovnakej podsieti.
Pri každej zmene adresy IP nemusíte pridať nový port. Ak používate zariadenie v
prostredí IPv4, v normálnom prípade by ste mali vybrať tento port.
● Port MFNP môžete pridať len po inštalácií ovládača z dodaného disku Disk CDROM/DVD-ROM alebo po prevzatí a inštalácií ovládača tlačiarne z webovej lokality
Canon.
Štandardný port TCP/IP
Toto je štandardný port systému Windows. Ak použijete tento typ portu, musíte pridať
nový port pri každej zmene adresy IP zariadenia. Tento typ portu vyberte, ak používate
zariadenie v prostredí IPv6 a nemôžete pridať port MFNP.
51
Nastavenie
Pridanie portu MFNP
1
Kliknite na [Pridať port].
2
Vyberte položku [Canon MFNP Port] v časti [Dostupné porty tlačiarní] a kliknite na položku [Nový port].
3
Vyberte položku [Automatické rozpoznanie] a po rozpoznaní vyberte zariadenie. Potom kliknite na tlačidlo
[Ďalej].
Ak sa zariadenie nerozpozná
● Kliknite na [Obnoviť]. Ak problém pretrváva, vyberte položku [Adresa IP] alebo [Adresa MAC], zadajte
adresu IP alebo adresu MAC zariadenia ( Zobrazenie nastavení siete(P. 45) ) a potom kliknite na
tlačidlo [Ďalej].
4
Kliknite na [Pridať]
5
Kliknite na [Zavrieť].
[Dokončiť].
Pridanie štandardného portu TCP/IP
1
Kliknite na [Pridať port].
2
Vyberte položku [Štandardný port TCP/IP] v časti [Dostupné porty tlačiarní] a kliknite na položku [Nový
port].
3
Kliknite na [Ďalej].
4
Zadajte adresu IP alebo názov DNS zariadenia a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
● [Názov portu] sa zadá automaticky. V prípade potreby ho môžete zmeniť.
52
Nastavenie
● Po zobrazení nasledujúcej obrazovky postupujte podľa pokynov na obrazovke.
*Po
výbere položky [Typ zariadenia] vyberte položku [Canon Network Printing Device with P9100] v časti
[Štandardné].
5
Kliknite na [Dokončiť].
6
Kliknite na [Zavrieť].
Zmena typu alebo čísla portu
Ak sa zmenil tlačový protokol (LPD alebo RAW) na strane zariadenia ( Konfigurácia tlačových protokolov a
funkcií WSD(P. 49) ) alebo sa zmenilo číslo portu ( Zmena čísiel portu(P. 159) ), príslušné nastavenia v
počítači sa musia tiež nakonfigurovať. Táto operácia nie je potrebná v prípade portov WSD.
Port MFNP
1
Kliknite na [Konfigurovať port].
2
V ponuke [Typ protokolu] vyberte položku [RAW] alebo [LPR] a zmeňte položku [Číslo portu].
3
Kliknite na [OK].
Štandardný port TCP/IP
1
Kliknite na [Konfigurovať port].
2
V ponuke [Protokol] vyberte položku [Raw] alebo [LPR].
● Ak ste vybrali položku [Raw], zmeňte položku [Číslo portu].
● Ak ste vybrali položku [LPR], zadajte text „lp“ do poľa [Názov frontu].
3
4
Kliknite na [OK].
Kliknite na [Zavrieť].
ODKAZY
Nastavenie tlačového servera(P. 54)
53
Nastavenie
Nastavenie tlačového servera
3SX4-014
Pomocou tlačového servera môžete znížiť zaťaženie počítača, z ktorého tlačíte. Tlačový server tiež umožňuje každému
počítaču nainštalovať ovládače cez sieť, čo vám ušetrí problémy pri inštalovaní ovládačov na každý počítač pomocou
dodaného disku Disk CD-ROM/DVD-ROM. Ak chcete nastaviť počítač v sieti ako tlačový server, nakonfigurujte
nastavenia na zdieľanie tlačiarne.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
● V závislosti od operačného systému a architektúry bitov (32-bitov alebo 64-bitov) nemôžete nainštalovať
ovládače tlačového servera a klientskych počítačov cez sieť.
● Pri implementácii tlačového servera v prostredí domény sa obráťte na svojho správcu siete.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336)
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na kartu [Zdieľanie], vyberte položku [Zdieľať tlačiareň] a zadajte zdieľaný
názov zariadenia.
● Ak sa zobrazuje tlačidlo [Zmeniť možnosti zdieľania], kliknite naň.
4
Podľa potreby nainštalujte ďalšie ovládače.
● Táto operácia je potrebná, ak chcete inštalovať ovládače na iných počítačoch bežiacich na inej bitovej
architektúre cez tlačový server.
1
Kliknite na [Doplnkové ovládače].
2
Začiarknite políčko pre bitovú architektúru, na ktorej bežia iné počítače, a kliknite na tlačidlo [OK].
54
Nastavenie
● Vyberte z nasledujúcich možností ďalšie ovládače podľa operačného systému tlačového servera.
Tlačový server
Začiarknite políčko pre
32-bitové operačné systémy
[x64]
64-bitové operačné systémy
[x86] v časti [Procesor]
● Ak neviete, či je váš operačný systém Windows 32-bitový alebo 64-bitový, pozrite si časť
bitovej architektúry(P. 339) .
3
Kontrola
Vložte do mechaniky počítača dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM a kliknite na tlačidlo [Prehľadávať],
aby ste vybrali priečinok, ktorý obsahuje ovládače. Potom kliknite na tlačidlo [OK].
● Ak tlačový server používa 32-bitový operačný systém, vyberte priečinky [UFRII]
[uk_eng]
[x64]
[Driver] na dodanom disku Disk CD-ROM/DVD-ROM.
● Ak tlačový server používa 64-bitový operačný systém, vyberte na dodanom disku Disk CD-ROM/DVDROM priečinky [UFRII] [uk_eng] [32BIT] [Driver].
4
5
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ďalšie ovládače.
Kliknite na [OK].
◼ Inštalácia ovládačov na počítači pomocou tlačového servera
1
Nájdite zdieľanú tlačiareň v tlačovom serveri.
2
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň.
3
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače.
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v
tlačovom serveri(P. 337)
ODKAZY
55
Nastavenie
Tlač z počítača(P. 118)
56
Nastavenie
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
3SX4-015
Konfigurácia siete sa líši v závislosti od účelu siete. Stroj bol navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s čo najviac
konfiguráciami siete, a je vybavený množstvom technológií. Obráťte sa na svojho správcu siete a nastavte konfiguráciu
tak, aby vyhovovala vášmu sieťovému prostrediu.
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 58)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 60)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 61)
Konfigurácia DNS(P. 62)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 66)
Konfigurácia SNTP(P. 70)
57
Nastavenie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
3SX4-016
Ethernet je štandardom pre dáta komunikácie v lokálnej sieti (LAN). Môžete nastaviť
režim komunikácie a typ siete Ethernet. Vo všeobecnosti sa zariadenie dá použiť bez
zmeny predvolených hodnôt ( <Nastavenia ovládača Ethernet>(P. 208) ) Tieto
nastavenia však môžete zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu sieťovému prostrediu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
Nastavenie kódu PIN správcu
3
Vyberte položky <Nastavenia ovládača Ethernet>
4
Vyberte, či chcete nastavenia siete Ethernet konfigurovať automaticky alebo ručne.
<Automatická detekcia>.
● Ak je zapnuté automatické rozpoznanie, zariadenie rozpozná a automaticky nastaví režim komunikácie a typ
siete Ethernet, ktorý sa dá použiť.
Automatická konfigurácia nastavení siete Ethernet
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automatická detekcia>.
Manuálna konfigurácia nastavení siete Ethernet
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické rozpoznanie.
2
<Režim komunikácie>
Vyberte položku <Vyp.> v ponuke <Automatická detekcia>.
vyberte režim komunikácie.
<Polovičný duplex>
Striedavo odosiela a prijíma dáta komunikácie. Vyberte, keď je zariadenie pripojené k sieťovému
zariadeniu pomocou polovičného duplexu.
<Úplný duplex>
58
Nastavenie
Súčasne odosiela a prijíma dáta komunikácie. Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte položku <Použiť>.
vyberte typ siete Ethernet.
ODKAZY
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 60)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 61)
59
Nastavenie
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
3SX4-017
Vo väčšine sietí Ethernet je maximálna veľkosť paketu, ktorý sa dá odoslať, 1500 bajtov. Paket označuje sekvenciu dát,
do ktorých sa pred odoslaním rozdelia originálne dáta. Maximálna prenosová jednotka (MTU) sa v každej sieti môže
meniť. Podľa potreby zmeňte nastavenia stroja. Viac informácií získate od správcu siete.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 58)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 61)
60
<Veľkosť MTU>.
Nastavenie kódu PIN správcu
Nastavenie
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
3SX4-018
Keď je sieť navrhnutá s redundantnou konektivitou s viacerými rozbočovačmi alebo premosteniami, musí mať
mechanizmus na zabránenie vytvoreniu zacyklenia. Jedno efektívne riešenie je definovať rolu každého portu prepínača.
Komunikácia sa však ihneď po zmene spôsobu pripojení sieťových zariadení alebo ak pridáte nové zariadenie môže
prerušiť na niekoľko desiatok sekúnd. Ak sa vyskytne tento typ problému, nastavte čakaciu dobu na pripojenie k sieti.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
Nastavenie kódu PIN správcu
3
Vyberte položku <Čakanie na pripojenie pri spustení>.
4
Zadajte čas čakania potrebný na spustenie komunikácie so sieťou a stlačte tlačidlo
.
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 58)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 60)
61
Nastavenie
Konfigurácia DNS
3SX4-019
DNS (Domain Name System) poskytuje službu na rozlíšenie názvu, ktorý asociuje názov hostiteľa (alebo domény) s
adresou IP. Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia možností DNS, mDNS alebo DHCP. Pamätajte si, že postupy
konfigurácie DNS sa pre IPv4 a IPv6 líšia.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Kliknite na [Network Settings]
4
Nakonfigurujte nastavenia DNS.
[TCP/IP Settings].
Konfigurácia IPv4 DNS
1
Kliknite na položku [Edit] v ponuke [IPv4 Settings].
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv4 DNS.
62
Obrazovka Remote
Nastavenie
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS (ak nejaký je).
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Pri špecifikácii intervalu medzi aktualizáciami zadajte do textového poľa [DNS Dynamic
Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS a do textového
poľa [mDNS Name] zadajte názov mDNS.
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 12 na získanie hostiteľského mena zo servera
DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 81 na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS
cez server DHCP.
3
Kliknite na [OK].
Konfigurácia IPv6 DNS
1
Kliknite na položku [Edit] v ponuke [IPv6 Settings].
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv6 DNS.
63
Nastavenie
● Na konfiguráciu nastavení musí byť označené začiarkavacie políčko [Use IPv6].
IPv6(P. 42)
Nastavenie adries
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS (ak nejaký je). Nemôžete zadať adresy začínajúce na
„ff“ (alebo adresy Multicast).
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakých hostiteľských mien a názvov domén ako pri
IPv4.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Ak chcete špecifikovať typy adries, ktoré chcete uložiť pre server DNS, označte
začiarkavacie políčko pre [Register Manual Address], [Register Stateful Address] alebo [Register
Stateless Address]. Ak chcete špecifikovať interval medzi aktualizáciami zadajte do textového poľa
[DNS Dynamic Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakého názvu mDNS ako pri IPv4. Ak chcete
nastaviť iný názov, zrušte označenie začiarkavacieho políčka a do textového poľa [mDNS Name]
zadajte názov mDNS.
3
Kliknite na [OK].
64
Nastavenie
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam DNS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov
screen.
<Nastavenia IPv4>(P. 203)
<Nastavenia IPv6>(P. 204)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
Nastavenie adries IPv6(P. 42)
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
65
Nastavenie
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
3SX4-01A
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v
sieti pomocou MIB (Management Information Base). Stroj podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3 s
vylepšeným zabezpečením. Keď tlačíte dokumenty alebo používate Remote UI (Vzdialené UR), môžete skontrolovať
stav stroja z počítača. Môžete aktivovať SNMPv1 alebo SNMPv3, alebo naraz obidve. Špecifikujte nastavenia pre každú
verziu, aby boli vhodné pre vaše sieťové prostredie a účel používania.
SNMPv1
SNMPv1 používa informácie nazývané „komunita“ na definovanie rozsahu komunikácie SNMP. Pretože tieto
informácie sú vystavené v sieti v bežnom texte, vaša sieť bude zraniteľná pre útoky. Ak chcete zaistiť
zabezpečenie siete, zrušte SNMPv1 a použite SNMPv3.
SNMPv3
So SNMPv3 môžete implementovať správu sieťových zariadení, ktorá je chránená robustnými bezpečnostnými
funkciami. Upozorňujeme, že pred konfiguráciou SNMPv3 musí byť pre Remote UI (Vzdialené UR) aktivované
TLS ( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162) ).
● Zariadenie nepodporuje funkciu upozornenia na pascu SNMP.
● Ak chcete zmeniť číslo portu SNMP, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 159) .
● Softvér správy SNMP vám pri inštalácii na počítači v sieti umožňuje konfigurovať, monitorovať a ovládať
zariadenie vzdialene z počítača. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie pre softvér správy.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[SNMP Settings].
66
Obrazovka Remote
Nastavenie
5
Špecifikujte nastavenia SNMPv1.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv1, pokračujte ďalším krokom.
[Use SNMPv1]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu SNMPv1. Zvyšok nastavení SNMPv1 môžete špecifikovať iba keď je
označené toto začiarkavacie políčko.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste určili názov komunity. Ak nepotrebujete špecifikovať názov
komunity, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
[Community Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov komunity.
[MIB Access Permission]
Pre každú komunitu vyberte voľbu [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom
MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Use Dedicated Community]
Vyčlenená komunita je prednastavená komunita určená výhradne pre správcov používajúcich softvér Canon.
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie vyčlenenej komunity a určte položku [MIB Access Permission].
Ak nepotrebujete použiť vyčlenenú komunitu, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
6
Špecifikujte nastavenia SNMPv3.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv3, pokračujte ďalším krokom.
67
Nastavenie
[Use SNMPv3]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu SNMPv3. Zvyšok nastavení SNMPv3 môžete špecifikovať iba keď je
označené toto začiarkavacie políčko.
[Enable User]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3]. Ak chcete
zrušiť nastavenia užívateľa, zrušte označenie príslušného začiarkavacieho políčka.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[MIB Access Permission]
Vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Security Settings]
Vyberte položku [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off], alebo
[Authentication Off/Encryption Off] pre požadovanú kombináciu nastavení overenia a šifrovania.
[Authentication Algorithm]
Kliknite na položku [Authentication On/Encryption On] alebo [Authentication On/Encryption Off] pre položku
[Security Settings] pre algoritmus, ktorý korešponduje s vaším prostredím.
[Encryption Algorithm]
Kliknite na položku [Authentication On/Encryption On] pre [Security Settings] pre algoritmus, ktorý
korešponduje s vaším prostredím.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Authentication Password] alebo [Encryption Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo
do textového poľa [Confirm]. Heslá sa dajú pre algoritmy overenia a šifrovania nastaviť nezávisle.
[Context Name 1]/[Context Name 2]/[Context Name 3]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov kontextu. Môžete registrovať maximálne tri názvy kontextov.
7
Špecifikujte nastavenia získania informácií správy tlačiarne.
68
Nastavenie
● S protokolom SNMP, sa dajú z počítača v sieti pravidelne monitorovať a získať informácie o správe tlačiarne,
ako napríklad tlačové protokoly a porty tlačiarne.
[Acquire Printer Management Information from Host]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu monitorovania informácií o správe tlačiarne stroja pomocou
SNMP. Ak chcete zrušiť monitorovanie informácií o správe tlačiarne, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
8
Kliknite na [OK].
Deaktivácia SNMPv1
● Ak je SNMPv1 deaktivované, niektoré z funkcií zariadenia sa stanú nedostupnými, napríklad získanie
informácií o zariadení cez ovládač tlačiarne.
Používanie ovládacieho panela
● Nastavenia SNMPv1 môžete špecifikovať a nastavenia SNMPv3 môžete povoliť alebo zakázať v časti
<Ponuka>. <Nastavenia SNMP>(P. 206)
Aktivácia SNMPv1 aj SNMPv3
● Ak aktivujete obidve verzie SNMP, odporúčame, aby ste povolenie prístupu MIB v SNMPv1 nastavili na [Read
Only]. Povolenie prístupu MIB sa dá v SNMPv1 a SNMPv3 (a pre každého užívateľa v SNMPv3) nastaviť
nezávisle. Výberom voľby [Read/Write] (povolenie úplného prístupu) v SNMPv1 zrušíte funkcie robustného
zabezpečenia, ktoré charakterizujú SNMPv3, pretože väčšina nastavení stroja sa potom dá ovládať pomocou
SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
69
Nastavenie
Konfigurácia SNTP
3SX4-01C
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) vám umožňuje nastaviť systémové hodiny pomocou časového servera v
sieti. Ak sa používa protokol SNTP, čas servera sa kontroluje v určených intervaloch. Preto sa môže uchovať vždy
správny čas. Čas sa upraví na základe koordinovaného univerzálneho času (UTC), takže pred konfiguráciou SNTP
špecifikujte časové pásmo ( Nastavenie dátumu a času (P. 20) ). Nastavenia SNTP sa dajú špecifikovať pomocou
Remote UI (Vzdialené UR).
● SNTP zariadenia podporuje servery NTP (verzie 3) a SNTP (verzie 3 a 4).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] v ponuke [SNTP Settings].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use SNTP] a špecifikujte požadované nastavenia.
[TCP/IP Settings].
[Use SNTP]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby na použitie SNTP na synchronizáciu. Ak nechcete použiť SNTP, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[NTP Server Name]
Zadajte adresu IP servera NTP alebo SNTP. Ak je v sieti dostupný server DNS, môžete namiesto toho zadať
hostiteľské meno (alebo FQDN) pozostávajúce z alfanumerických znakov (príklad: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Špecifikujte interval medzi jednotlivými synchronizáciami.
70
Nastavenie
6
Kliknite na [OK].
Testovanie komunikácie so serverom NTP/SNTP
● Stav komunikácie s uloženým serverom môžete zobraziť kliknutím na položky [Settings/Registration]
[Network Settings] [TCP/IP Settings] [Check NTP Server] v časti [SNTP Settings]. Ak sa nadviaže správne
pripojenie, zobrazí sa výsledok zobrazený nižšie. Poznámka: Táto operácia neupravuje systémové hodiny.
71
Nastavenie
Inštalácia ovládačov
3SX4-01E
Inštalujte rôzne ovládače a pridružený softvér vo vašom počítači.
1
Vykonajte potrebné prípravy pred začiatkom inštalácie.
● Ak bolo zariadenie dodané s diskom Disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk Disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky
v počítači.
● Ovládače a softvér, ktorý použijete, môžete prevziať z webovej lokality Canon (http://www.canon.com/).
● V prípade dostupnosti nových verzií ovládačov a softvéru budú nahrané na webovú lokalitu Canon. V
prípade potreby ich môžete prevziať po kontrole systémových požiadaviek.
● V závislosti od zariadenia alebo podmienok prostredia nebudú niektoré funkcie k dispozícii.
● Niektoré z ovládačov nie sú podporované v závislosti od operačného systému. Ďalšie informácie o
podporovaných stavoch najnovšieho operačného systému nájdete na webovej lokalite Canon.
2
Pokračujte v inštalácií.
● Informácie o procese inštalácie nájdete v príručkách ovládačov a softvéru, ktorý použijete.
● Inštalácia ovládačov nie je možná, ak nie je povolené prijímanie adresy IP v nastaveniach [IP Address Filter].
Bližšie informácie nájdete v časti Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 154) .
● Ak prijímanie adresy IP počítača, v ktorom sú nainštalované ovládače, deaktivujú nastavenia [IP Address
Filter], nemožno z daného počítača naďalej tlačiť.
72
Základné postupy
Základné postupy
Základné postupy ............................................................................................................................................ 74
Časti a ich funkcie ............................................................................................................................................... 76
Predná strana ................................................................................................................................................. 77
Zadná strana .................................................................................................................................................. 79
Viacúčelový zásobník ...................................................................................................................................... 80
Zásuvka .......................................................................................................................................................... 81
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 82
Zapnutie zariadenia ............................................................................................................................................ 84
Vypnutie zariadenia ........................................................................................................................................ 85
Používanie ovládacieho panela .......................................................................................................................... 86
Základné obrazovky ........................................................................................................................................ 87
Obrazovka Domov ................................................................................................................................... 88
Obrazovka <Monitor stavu> ..................................................................................................................... 89
Zobrazenie správy .................................................................................................................................... 91
Základná obsluha ........................................................................................................................................... 92
Zadávanie textu .............................................................................................................................................. 94
Vkladanie papiera ............................................................................................................................................... 95
Vkladanie papiera do zásuvky ......................................................................................................................... 97
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka ............................................................................................ 100
Vkladanie obálok .......................................................................................................................................... 103
Vkladanie predtlačeného papiera ................................................................................................................. 105
Špecifikácia veľkosti a typu papiera .............................................................................................................. 107
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke ........................................................................................ 108
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku ............................................................ 109
Uloženie vlastnej veľkosti papiera .......................................................................................................... 111
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera ............................................................................................ 112
Vstup do tichého režimu ................................................................................................................................... 113
Vstup do režimu spánku ................................................................................................................................... 115
73
Základné postupy
Základné postupy
3SX4-01F
Táto kapitola opisuje základné postupy, napríklad ako používať ovládací panel alebo ako vkladať papier, ktoré sa často
vykonávajú pri využívaní funkcií zariadenia.
◼ Časti a ich funkcie
Táto časť opisuje externé a interné časti prístroja a ich funkcie, ako aj používanie tlačidiel na ovládacom paneli a ako sa
pozerať na displej. Časti a ich funkcie(P. 76)
◼ Zapnutie zariadenia
Táto časť opisuje, ako zapnúť a vypnúť zariadenie.
Zapnutie zariadenia(P. 84)
◼ Používanie ovládacieho panela
Táto časť opisuje, ako používať displej na úlohy, napríklad výber položiek a úpravu nastavení. Tiež opisuje, ako zadávať
znaky a čísla. Používanie ovládacieho panela(P. 86)
◼ Vkladanie papiera
Táto časť opisuje, ako vkladať papier do zásuvky.
Vkladanie papiera(P. 95)
74
Základné postupy
◼ Vstup do tichého režimu
Táto časť opisuje, ako prepnúť zariadenie do tichého režimu na obmedzenie prevádzkového zvuku.
tichého režimu(P. 113)
◼ Vstup do režimu spánku
Táto časť opisuje, ako nastaviť režim spánku.
Vstup do režimu spánku(P. 115)
75
Vstup do
Základné postupy
Časti a ich funkcie
3SX4-01H
Táto časť opisuje časti zariadenia (vonkajšiu, prednú a zadnú stranu) a ich funkcie. Okrem opisu častí zariadenia
používaných na také základné postupy, ako je vkladanie papiera alebo výmena tonerových kaziet, opisuje táto časť aj
tlačidlá na ovládacom paneli. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako správne používať zariadenie.
Predná strana(P. 77)
Zadná strana(P. 79)
Viacúčelový zásobník(P. 80)
Zásuvka(P. 81)
Ovládací panel(P. 82)
76
Základné postupy
Predná strana
3SX4-01J
Kryt tonera
Kryt tonera otvorte pri výmene tonerovej alebo bubnovej kazety.
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 249)
Postup výmeny bubnovej kazety(P. 252)
Výstupný zásobník
Vytlačený papier sa vysunie do výstupného zásobníka.
Ovládací panel
Ovládací panel pozostáva z tlačidiel, ako je tlačidlo [
] alebo Naspäť, displeja a indikátorov stavu.
Z ovládacieho panela môžete vykonávať všetky operácie a špecifikovať nastavenia.
Ovládací panel(P. 82)
Základné obrazovky(P. 87)
Držiaky na zdvíhanie
Pri prenášaní zariadenia ho držte za zdvíhacie rúčky.
Premiestnenie zariadenia(P. 256)
Vypínač
Zapína a vypína zariadenie. Ak chcete reštartovať zariadenie, vypnite ho a pred jeho opätovným zapnutím
počkajte aspoň 10 sekúnd.
Predný kryt
Tento kryt otvorte pri vkladaní papiera do zásuvky.
Vetracie otvory
Vzduch zo zariadenia je vyháňaný von, aby sa ochladilo vnútro zariadenia. Umiestnenie predmetov na
vetracie otvory zabraňuje ventilácii.
77
Základné postupy
Zastavovač papiera
Ak chcete zabrániť vypadnutiu papiera z výstupného zásobníka, otvorte zastavovač papiera.
Viacúčelový zásobník
Keď chcete dočasne použiť iný typ papiera ako je papier vložený v zásuvke, vložte papier do viacúčelového
priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100)
Zásuvka
Do tohto zásobníka vložte papier určený na tlač.
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
78
Základné postupy
Zadná strana
3SX4-01K
Zadný kryt
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera otvorte zadný kryt.
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 302)
Výkonnostný štítok
Štítok obsahuje sériové číslo, ktoré je potrebné pri otázkach týkajúcich sa zariadenia.
vyriešiť(P. 307)
Keď sa problém nedá
Konektor USB
Na pripojenie stroja k počítaču použite kábel USB.
Port LAN
Pripojte kábel LAN počas pripájania zariadenia k smerovaču káblovej siete LAN a pod.
káblovej sieti LAN(P. 25)
Napájacia zásuvka
Pripojte napájací kábel.
Bezpečnostný otvor na zabránenie krádeži
● Zariadenie je vybavené bezpečnostným otvorom, ku ktorému môžete
pripojiť bezpečnostné lanko a pod.
● Otvor je široký 4,2 mm a vysoký 8,1 mm.
● Na otázky týkajúce sa bezpečnostného otvoru vám odpovie miestny
autorizovaný zástupca spoločnosti Canon.
79
Pripojenie ku
Základné postupy
Viacúčelový zásobník
3SX4-01L
Viacúčelový zásobník
Pri vkladaní papiera sklopte viacúčelový zásobník.
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú šírku vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do
zariadenia.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100)
80
Základné postupy
Zásuvka
3SX4-01R
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú veľkosť vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera
do zariadenia.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
81
Základné postupy
Ovládací panel
3SX4-01S
Displej (obrazovka)
Môžete zobraziť operácie a stavy chýb tohto zariadenia, zostávajúce množstvo v tonerovej kazete a pod.
Základné obrazovky(P. 87)
Tlačidlo [
]
● Pri špecifikácii nastavení sa stlačením vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
● Pri zadávaní textu stlačením vyberte položku, ktorú chcete použiť.
● Stlačením znížte hodnotu nastavenia, napríklad kontrast displeja.
Tlačidlo [
]
● Pri špecifikácií nastavení stlačením vyberiete položku hneď nad aktuálne vybratou položkou.
● Pri zmene hodnôt nastavenia stlačením zvýšite hodnotu.
Tlačidlo [
]
● Pri špecifikácii nastavení stlačením prejdete na nasledujúcu obrazovku.
● Pri zadávaní textu stlačením vyberte položku, ktorú chcete použiť.
● Stlačením zvýšte hodnotu nastavenia, napríklad kontrast displeja.
Tlačidlo [
]
● Pri špecifikácií nastavení stlačením vyberiete položku hneď pod aktuálne vybratou položkou.
● Pri zmene hodnôt nastavenia stlačením znížite hodnotu.
Indikátor alarmu
Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Indikátor úlohy
Bliká počas vykonávania operácií, ako je tlač. Svieti, keď existujú dokumenty čakajúce na spracovanie.
82
Základné postupy
Tlačidlo [
]
Stlačením použijete natavenia alebo špecifikované podrobnosti.
Tlačidlo Naspäť
Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Ak stlačíte toto tlačidlo napríklad pri špecifikácii nastavení,
nastavenia sa nepoužijú a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.
ODKAZY
Základná obsluha(P. 92)
83
Základné postupy
Zapnutie zariadenia
3SX4-01U
Táto časť opisuje, ako zapnúť zariadenie.
1
Uistite sa, že je zástrčka napájacej šnúry riadne zasunutá v sieťovej zásuvke.
2
Stlačte vypínač.
➠ Indikátor napájania sa rozsvieti a zariadenie je pripravené na tlač.
● Keď po kúpe zariadenia prvýkrát zapnete napájanie, zariadenie môže vysunúť prázdny hárok papiera. Nie je
to porucha.
ODKAZY
Vypnutie zariadenia(P. 85)
84
Základné postupy
Vypnutie zariadenia
3SX4-01W
Táto časť opisuje, ako vypnúť zariadenie.
1
Stlačte vypínač.
● Skontrolujte, či indikátor napájania zhasol.
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Neodpájajte napájací kábel, kým sa nevypne displej.
● Ak chcete reštartovať zariadenie, počkajte aspoň 10 sekúnd po vypnutí zariadenia.
● Aj keď je napájanie vypnuté, zariadenie naďalej spotrebúva malé množstvo energie. Ak chcete znížiť
spotrebu energie na nulu, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
85
Základné postupy
Používanie ovládacieho panela
3SX4-01X
Displej a tlačidlá ovládacieho panela môžete použiť na konfiguráciu zariadenia alebo ovládanie funkcií. Táto časť
opisuje základné použitie displeja a tlačidiel.
Základné obrazovky(P. 87)
Základná obsluha(P. 92)
Zadávanie textu(P. 94)
● Ak chcete invertovať svetlé a tmavé časti obrazu:
● Ak chcete upraviť kontrast displeja:
<Invertovať farby obrazovky>(P. 210)
<Kontrast>(P. 210)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 82)
86
Základné postupy
Základné obrazovky
3SX4-01Y
Obrazovka Domov alebo obrazovka nastavení sa zobrazí na displeji. Displej môžete použiť aj na kontrolu informácií,
ako sú chybové hlásenia a stav prevádzky zariadenia.
Obrazovka Domov(P. 88)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 89)
Zobrazenie správy(P. 91)
87
Základné postupy
Obrazovka Domov
3SX4-020
Obrazovka Domov sa zobrazí pri zapnutí napájania. Na tejto obrazovke nastavte a zaregistrujte funkcie.
Signalizácia stavu
Zobrazí aktuálny stav alebo správy.
<Monitor stavu>
Výberom skontrolujete stav tlače, zobrazíte históriu používania,
alebo zobrazíte nastavenia siete, ako sú adresa IP zariadenia.
Môžete tiež skontrolovať stav zariadenia, napríklad množstvo
zostávajúce v tonerovej kazete alebo pri výskyte ľubovoľnej chyby.
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 89)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>, <Predvoľby> a mnohé ďalšie nastavenia
zariadenia sa začínajú týmto tlačidlom. Zoznam ponúk
s nastaveniami(P. 198)
Ikona Wi- Fi
Zobrazí sa po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
Množstvo zostávajúceho tonera v kazete
Zobrazí množstvo zostávajúceho tonera v kazete s tonerom v
stupňoch.
88
Základné postupy
Obrazovka <Monitor stavu>
3SX4-021
Keď vyberiete položku <Monitor stavu>, zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete skontrolovať postup spracovania
dokumentov, stav zariadenia (zostávajúce množstvo tonera v kazete s tonerom atď.) a nastavenia siete, napríklad
adresu IP zariadenia.
<Informácie o chybách/upozornenie>
Zobrazí podrobnosti o ľubovoľných chybách, ktoré sa vyskytli.
Protiopatrenia pre každú správu(P. 290)
<Informácie o zariadení>
Zobrazí stav zariadenia, napríklad zostávajúce množstvo v tonerovej kazete.
<Úroveň kazety>
Zobrazí zostávajúce množstvo v tonerovej a bubnovej kazete. Ostatné vnútorné súčiastky môžu dosiahnuť
koniec svojej životnosti skôr ako množstvo zostávajúce v tonerovej alebo bubnovej kazete.
<Skontrolovať počítadlo>
Zobrazí celkový počet výtlačkov.
Zobrazenie hodnoty počítadla(P. 258)
<Informácie o verzii>
Zobrazí informácie o verzii firmvéru.
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo.
<Tlačová úloha>
Zobrazí aktuálne stavy tlače a výpisy tlačených dokumentov.
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 122)
<Sieťové informácie>
Zobrazí nastavenia siete, ako je adresa IP stroja, a stav stroja, ako napríklad stav bezdrôtovej komunikácie
LAN. Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
89
Základné postupy
90
Základné postupy
Zobrazenie správy
3SX4-022
Správy sa zobrazujú na obrazovke v situáciách, keď sa napríklad minie papier alebo sa dosiahne čas životnosti kazety s
tonerom. Protiopatrenia pre každú správu(P. 290)
Pri výskyte chyby
V niektorých prípadoch sa pri výskyte chyby zobrazia pokyny, čo máte robiť pri chybe. Problém vyriešite na
obrazovke opísaným postupom. Nižšie je ako príklad zobrazená obrazovka, ktoré sa zobrazí pri zaseknutí
papiera.
91
Základné postupy
Základná obsluha
3SX4-023
Použitím tlačidiel zobrazených nižšie špecifikujte nastavenia a upravte hodnoty.
Používanie tlačidiel
a
Prechádzanie obrazovkou
Posúvač je zobrazený na pravej strane obrazovky, ak sa nezmestia na obrazovku všetky informácie. Ak sa
a
sa posúvajte po obrazovke. Text a farby pozadia položky sú po
zobrazí posúvač, použitím tlačidiel
výbere invertované.
Zmena hodnôt nastavenia
Použitím tlačidiel
a
zadajte hodnoty.
● Hodnoty v poli ( ) zobrazené pod okienkom zadávania sú rozsahom hodnôt, ktoré môžete zadať.
● Pri zadávaní textu môžete vybrať požadovanú položku aj pomocou tlačidiel
/
.
Zadávanie
textu(P. 94)
Používanie tlačidiel
a
Prechod na nasledujúcu obrazovku a návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačením tlačidla
obrazovku.
prejdete na nasledujúcu obrazovku. Stlačením tlačidla
92
sa vrátite na predchádzajúcu
Základné postupy
● Na nasledujúcu obrazovku môžete prejsť aj stlačením tlačidla
a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku
stlačením tlačidla Naspäť.
Zmena hodnôt nastavenia
Použitím tlačidiel
a
upravte posúvač stupnice.
a
zadajte hodnoty.
Pohyb kurzora
Použitím tlačidiel
● Pri zadávaní textu posúvajte kurzor pomocou tlačidiel <
>/<
> na displeji.
Zadávanie textu(P. 94)
Používanie príručky
Stlačením tlačidla
použijete nastavenie.
● Môžete zmeniť množstvo nastavení týkajúcich sa displeja, napríklad rýchlosť prechádzania alebo jazyk
displeja: <Nastavenia zobrazenia>(P. 210)
93
Základné postupy
Zadávanie textu
3SX4-024
Pomocou tlačidiel zobrazených na displeji zadávajte text a hodnoty. Vyberte požadovaný znak alebo číslicu a stlačte
.
tlačidlo
Výber typu textu
Vyberte položku <Prepnúť režim zadávania> a stlačením tlačidla
zadávaného textu. Vyberte typ textu a stlačte tlačidlo
zobrazte obrazovku na výber typu
.
Vymazanie textu
Vyberte položku <
> na obrazovke a stlačením tlačidla
● Keď sa na obrazovke nezobrazujú tlačidlá <
stlačením tlačidla
>a<
odstráňte zadaný znak.
>, môžete na obrazovke vybrať položku <
>a
odstrániť všetky zadané znaky.
Zadanie medzery
Vyberte položku <Medzera> a stlačením tlačidla
zadajte medzeru.
● Keď sa kurzor nachádza na poslednom znaku, výberom položky <
> a stlačením tlačidla
zadať medzeru.
Pohyb kurzora
Vyberte na obrazovke položku <
> alebo <
> a stlačením tlačidla
94
posuňte kurzor.
možno
Základné postupy
Vkladanie papiera
3SX4-025
Papier môžete vkladať do zásuvky. Pozrite si časť
papiera.
Dostupný papier(P. 320) obsahujúcu dostupné veľkosti a typy
Informácie o papieri
Opatrenia týkajúce sa papiera(P. 95)
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia(P. 96)
Ako vložiť papier
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100)
Vkladanie obálok(P. 103)
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 105)
Konfigurácia nastavení pre vložený papier
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
Opatrenia týkajúce sa papiera
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera:
● Môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo sa môže vyskytnúť chyba tlače.
- Pokrčený alebo zošúverený papier
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potrhaný papier
- Vlhký papier
- Veľmi tenký papier
- Hrubý letecký papier
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
- Papier s veľmi výrazným povrchom
- Lesklý papier
Poznámky k používaniu papiera
● Používajte len papier plne aklimatizovaný v prostredí, v ktorom je nainštalované zariadenie. Použitie papiera
skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu
tlače.
95
Základné postupy
Manipulácia s papierom a skladovanie
● Odporúča sa použiť papier hneď po odbalení. Nepoužitý papier by mal byť zakrytý pôvodným obalovým
papierom a uskladnený na rovnom povrchu.
● Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou a suchom.
● Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
● Neskladujte papier vertikálne ani nestohujte príliš veľa papiera.
● Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s veľkou vlhkosťou, suchom alebo výraznými
zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
● Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu vytvárať
kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na
papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v
miestnosti).
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia
Pri manipulácii alebo uskladnení papiera vytlačeného použitím zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.
◼ Ako uskladniť vytlačený papier
● Skladujte ho na rovnom povrchu.
● Neskladujte ho spoločne s predmetmi vyrobenými z PVC (polyvinylchloridu), ako sú priesvitné zložky. Toner môže
rozpustiť následkom čoho sa papier prilepí na predmety z PVC.
● Dbajte na to, aby sa papier nezložil ani nepokrčil. Toner sa môže odlúpnuť.
● V prípade dlhodobého skladovania (minimálne dva roky) papier skladujte v zoraďovačoch a podobne.
● Ak je papier uložený dlhodobo, môže dôjsť k zmene farby a výtlačok môže vyzerať, že podstúpil zmenu farby.
● Neskladujte ho na mieste s vysokou teplotou.
◼ Opatrenia pri použití lepidla
● Vždy používajte nerozpustné lepidlo.
● Pred nanesením lepidla vykonajte test s použitím výtlačku, ktorý už nie je potrebný.
● Pri uložení hárkov papiera s nanesením lepidlom na seba sa uistite, že lepidlo je úplne vyschnuté.
ODKAZY
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 111)
96
Základné postupy
Vkladanie papiera do zásuvky
3SX4-026
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky. Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke, vložte
papier do viacúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100)
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera. Pri vkladaní papiera s orientáciou na
šírku musíte toto nastavenie nakonfigurovať v ovládači tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi
ovládača tlačiarne.
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
1
Otvorte predný kryt.
2
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
97
Základné postupy
3
Vložte papier a zasúvajte ho dovnútra, až kým sa nedotkne zadnej strany.
● Papier vložte s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k zariadeniu) a so stranou určenou na tlač
lícom nahor. Papier sa nedá vložiť s orientáciou na šírku.
● Pred vložením poriadne prelistujte balík papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
● Po vložení papiera s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť <Zap.> sa
zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 211)
Balík papiera nesmie presahovať vodiace čiary limitu papiera
Skontrolujte, či vložený papier nepresahuje vodiace čiary limitu papiera (
množstva papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
Pri vkladaní obálok alebo predtlačeného papiera si pozrite časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 105) .
4
). Vloženie príliš veľkého
Vkladanie obálok(P. 103) alebo
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti papieru
Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo zaseknutie
papiera.
5
Zatvorte predný kryt.
98
Základné postupy
● Pred tlačou otvorte zastavovač papiera, aby vytlačený papier nevypadol z výstupného zásobníka.
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke(P. 108)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky alebo viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100) )
stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nahor (predtým potlačená strana je lícom nadol).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 320)
99
Základné postupy
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
3SX4-027
1660-030
Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke, vložte papier do viacúčelového priečinka. Vložte papier,
ktorý obvykle používate, do zásuvky. Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
Naraz vložte len jeden hárok papiera.
● Pri každej tlači môže byť vložení len jeden hárok papiera.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera. Pri vkladaní papiera s orientáciou na
šírku musíte toto nastavenie nakonfigurovať v ovládači tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi
ovládača tlačiarne.
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
1
Otvorte predný kryt.
2
Sklopte viacúčelový priečinok.
3
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
100
Základné postupy
4
Papier pomaly vkladajte do viacúčelového zásobníka, až kým nedosiahne zadnú
stranu zásobníka.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 105) .
5
Vkladanie obálok(P. 103) alebo
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku(P. 109)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky ( Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97) ) alebo viacúčelového zásobníka stranou, na ktorú
sa má tlačiť, lícom nahor (predtým potlačená strana je lícom nadol).
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
101
Základné postupy
Dostupný papier(P. 320)
102
Základné postupy
Vkladanie obálok
3SX4-028
Pred vložením obálok nezabudnite vyrovnať ľubovoľné stočenia. Dávajte tiež pozor na orientáciu obálok a na to, ktorá
strana je hore.
Pred vložením obálok(P. 103)
Vkladanie obálok do zásuvky(P. 104)
Vkladanie obálok do viacúčelového priečinka(P. 104)
● V tejto časti je opísané, ako vkladať obálky s požadovanou orientáciou, ako aj postupy, ktoré musíte pred
vložením obálok vykonať. Opis všeobecného postupu vkladania obálok do zásuvky nájdete v časti
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97) alebo Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100) .
Pred vložením obálok
Pred vložením obálok postupujte podľa nižšie opísaného postupu na prípravu obálok.
1
2
3
Zatvorte chlopňu každej obálky.
Pritlačte ich, čím z nich uvoľníte zvyšný vzduch, a uistite sa, že sú okraje poriadne
zatlačené.
Uvoľnite tvrdé rohy obálok a vyrovnajte zvlnenia.
103
Základné postupy
4
Hrany obálok zarovnajte na rovnom povrchu.
Vkladanie obálok do zásuvky
Vložte obálky veľkosti Monarch, č. 10 (COM10), DL alebo C5 s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k
zariadeniu) a so stranou bez lepidla (prednou) lícom nahor. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
Vkladanie obálok do viacúčelového priečinka
Vložte obálky veľkosti Monarch, č. 10 (COM10), DL alebo C5 s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k
zariadeniu) a so stranou bez lepidla (prednou) lícom nahor. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
104
Základné postupy
Vkladanie predtlačeného papiera
3SX4-029
Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo, dávajte pri vkladaní pozor na orientáciu papiera.
Vkladajte papier správne tak, aby sa tlač vykonala na správnu stranu papiera s logom.
Tvorba výtlačkov na papier s logami(P. 105)
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami(P. 105)
● Táto časť opisuje hlavne to, ako vkladať predtlačený papier so správnou stranou a orientáciou. Opis
všeobecného postupu vkladania papiera do zásuvky nájdete v časti Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
alebo Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100) .
Tvorba výtlačkov na papier s logami
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom hore.
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom dole.
105
Základné postupy
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Nastavenie <Prepnúť spôsob podávania papiera>
● Keď tlačíte na predtlačený papier, potrebujete zmeniť lícnu stranu papiera, ktorý chcete vložiť
zakaždým, keď vykonáte 1-str. a 2-str. tlač. Ak je však položka <Prepnúť spôsob podávania papiera>
nastavená na možnosť <Priorita tlač. strany>, lícnu stranu, ktorú používate pri vkladaní predtlačeného
papiera pre obojstrannú tlač (strana s logom lícom nadol), môžete použiť aj na jednostrannú tlač. Toto
nastavenie je vhodné najmä ak často vykonávate 1-str. a 2-str. tlač. <Prepnúť spôsob podávania
papiera> (P. 218)
106
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
3SX4-02A
Veľkosť a typ papiera nastavte pri tlači z aplikácie, pomocou ktorej nemožno veľkosť a typ nastaviť. Keď vkladáte papier,
ktorý sa líši od predtým vloženého papiera, nezabudnite zmeniť nastavenia papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke(P. 108)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 109)
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 111)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 112)
● Ak sa nastavenie nezhoduje s veľkosťou a typom vkladaného papiera, môže sa zaseknúť papier alebo sa
môže vyskytnúť chyba tlače.
107
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke
3SX4-02C
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Obrazovka Domov(P. 88)
Vyberte položky <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>
typu>.
3
<Nastavenia formátu/
Vyberte formát papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte položku <Vlastný>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vykonajte nasledujúce kroky jeden po druhom: <X>
<Y>
3
4
zadajte dĺžku strany <Y>
Vyberte položku <Použiť>.
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 112)
Dostupný papier(P. 320)
108
zadajte dĺžku strany <X> pomocou tlačidiel
/
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku
3SX4-02E
Tu zobrazená obrazovka sa zobrazí, keď je v mnohoúčelovom priečinku vložený papier. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke na špecifikáciu nastavení, ktoré sa zhodujú s veľkosťou a typom vkladaného papiera.
1
Vyberte položku <Kontrola>.
2
Vyberte položku <Nastavenia formátu/typu>.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte položku <Vlastný>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vykonajte nasledujúce kroky jeden po druhom: <X>
<Y>
3
3
zadajte dĺžku strany <Y>
Vyberte položku <Použiť>.
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 112)
109
zadajte dĺžku strany <X> pomocou tlačidiel
/
Základné postupy
Dostupný papier(P. 320)
110
Základné postupy
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
3SX4-02F
Môžete uložiť jednu často používanú vlastnú veľkosť papiera.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 88)
Vyberte položky <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>
typu> <Vlastný>.
<Nastavenia formátu/
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vykonajte nasledujúce kroky jeden po druhom: <X>
<Y>
zadajte dĺžku strany <Y>
4
Vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte typ papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 100)
111
zadajte dĺžku strany <X> pomocou tlačidiel
/
Základné postupy
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
3SX4-02H
Môžete zaistiť, že sa na obrazovke výberu nastavenia veľkosti papiera budú zobrazovať len najčastejšie používané
veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>
3
Zrušte začiarkavacie políčka pre veľkosti papierov, ktoré sa nemajú zobrazovať.
Obrazovka Domov(P. 88)
<Vybrať často používané
formáty papiera>.
● Uistite sa, že sú vybraté len začiarkavacie políčka najčastejšie používaných veľkostí papiera.
● Nevybraté veľkosti papier možno zobraziť výberom položky <Iné formáty> na obrazovke výberu nastavenia
veľkosti papiera.
4
Vyberte položku <Použiť>.
ODKAZY
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke(P. 108)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 109)
112
Základné postupy
Vstup do tichého režimu
3SX4-02J
Funkcia tichého režimu obmedzuje prevádzkový zvuk zariadenia. Môžete tiež špecifikovať čas, kedy zariadenie
automaticky prejde do tichého režimu.
Keď je povolený tichý režim
● Prevádzka funkcií sa spomalí.
Keď zariadenie nemôže prejsť do tichého režimu
● Zariadenie je v režime špeciálnej tlače
● Je zadaný osobitný formát alebo typ papiera
Vstup do tichého režimu
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Povoliť tichý režim>
<Zap.>
Špecifikovanie času, kedy zariadenie prejde do tichého režimu
Môžete špecifikovať čas, kedy zariadenie automaticky prejde do tichého režimu alebo ho ukončí. Je to užitočné
napríklad vtedy, keď chcete obmedziť prevádzkový hluk len pri nočnej prevádzke.
<Ponuka>
<Nastavenia časovača>
<Čas tichého režimu>
Specify each setting
<Použiť>
<Počiatočný čas>
Špecifikujte čas prechodu do tichého režimu. Ak to chcete nastaviť, vyberte položku <Zap.> a potom
špecifikujte čas.
<Koncový čas>
Špecifikujte čas ukončenia tichého režimu. Ak to chcete nastaviť, vyberte položku <Zap.> a potom špecifikujte
čas.
113
Základné postupy
Ukončenie tichého režimu
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
114
<Povoliť tichý režim>
<Vyp.>
Základné postupy
Vstup do režimu spánku
3SX4-02K
Funkcia režimu spánku znižuje množstvo energie spotrebovanej strojom zrušením napájania ovládacieho panela. Ak sa
istý čas nevykonáva na zariadení žiadna operácia, napríklad počas prestávky na obed, zariadenie automaticky prejde
do režimu spánku.
Keď je zariadenie v režime spánku
● Keď zariadenie prejde do režimu spánku, vypne sa displej.
Situácie, v ktorých zariadenie neprejde do režimu spánku
● Keď zariadenie vykonáva činnosť
● Keď svieti alebo bliká indikátor úlohy
● Keď zariadenie vykonáva operáciu, napríklad nastavenie alebo čistenie
● Keď sa zasekne papier
● Keď sa zobrazí okno menu
● Keď sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie (Existuje niekoľko výnimiek. Zariadenie niekedy prejde do
režimu spánku, keď je zobrazené chybové hlásenie.)
● Keď zariadenie čaká na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN alebo priame pripojenie
Časová hodnota prepnutia do nečinného stavu
Čas prepnutia do nečinného stavu je funkcia, ktorá automaticky prepne zariadenie do režimu spánku, ak sa na
ňom určitý čas nebude pracovať. Odporúčame používať predvolené továrenské nastavenia ( <Nastavenia
časovača>(P. 214) ) na zníženie spotreby energie. Ak chcete zmeniť množstvo času, ktorý má uplynúť pred tým,
ako stroj prejde do automatického režimu spánku, postupujte podľa postupu opísaného nižšie.
<Ponuka>
<Nastavenia časovača>
<Čas prepnutia do nečinného stavu>
Nastavte dĺžku času,
ktorý má uplynúť pred tým, ako zariadenie automaticky prejde do režimu spánku
Ukončenie režimu spánku
Režim spánku ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača.
115
Tlač
Tlač
Tlač ......................................................................................................................................................................... 117
Tlač z počítača ................................................................................................................................................... 118
Zrušenie tlače ............................................................................................................................................... 120
Kontrola stavu tlače a výpisu ........................................................................................................................ 122
116
Tlač
Tlač
3SX4-02L
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokumenty uložené v počítači.
◼ Tlač z počítača
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený na počítači.
Tlač z počítača(P. 118)
Tlač z mobilných zariadení
● Prepojenie mobilných zariadení, napríklad smartfónov alebo tabletov, s týmto zariadením poskytuje rýchly a
jednoduchý spôsob tlače fotografií a webových stránok. Zariadenie podporuje aj funkciu Google Cloud
Print™.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami(P. 125)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
Tichá tlač
Ak vám prekáža hluk pri tlači, môžete ho znížiť špecifikovaním tichého režimu. Tlač v tichom režime však bude
pomalšia.
117
Tlač
Tlač z počítača
3SX4-02R
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený v aplikácii na počítači. V ovládači tlačiarne sú užitočné
nastavenia, napríklad zväčšenie/zmenšenie, ktoré umožňujú tlačiť dokumenty rôznymi spôsobmi. Pred tým, ako
budete môcť použiť túto funkciu, musíte dokončiť niektoré postupy, ako je napríklad inštalácia ovládača tlačiarne na
váš počítač. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
O pomocníkovi ovládača tlačiarne(P. 118)
Základné postupy tlače(P. 118)
O pomocníkovi ovládača tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo [Pomocník] v okne ovládača tlačiarne zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete vidieť
podrobné opisy, ktoré nie sú v príručke Užívateľská príručka.
Základné postupy tlače
V tejto časti je opísané, ako sa pomocou ovládača tlačiarne tlačí dokument na počítači.
Nastavenia papiera v zariadení
● Pred samotnou tlačou zvyčajne treba špecifikovať veľkosť a typ papiera vloženého v zásuvke.
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Predvoľby] alebo
[Vlastnosti].
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
118
Tlač
4
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, pozrite si časť
Zrušenie tlače(P. 120) .
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 122)
119
Tlač
Zrušenie tlače
3SX4-02S
Z počítača alebo na ovládacom paneli stroja môžete zrušiť tlač.
Z počítača(P. 120)
Z ovládacieho panela(P. 121)
Z počítača
Z ikony tlačiarne zobrazenej na paneli úloh na ploche môžete zrušiť tlač.
1
Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
Keď sa nezobrazí ikona tlačiarne
● Otvorte priečinok tlačiarne ( Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336) ), kliknite pravým tlačidlom myši na
ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a kliknite na položku [Zobraziť tlačové úlohy] (alebo dvakrát
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia).
2
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a kliknite na položky [Dokument]
3
Kliknite na [Áno].
[Zrušiť].
➠ Zruší sa tlač vybratého dokumentu.
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
Zrušenie z Remote UI (Vzdialené UR)
● Tlač môžete zrušiť zo stránky [Job Status] na Remote UI (Vzdialené UR):
tlačených dokumentov(P. 184)
120
Kontrola aktuálneho stavu
Tlač
Zrušenie z aplikácie
● V niektorých aplikáciách sa zobrazí okno ako je to nižšie. Kliknutím na [Zrušiť]môžete zrušiť tlač.
Z ovládacieho panela
Zrušte tlač pomocou položky <Monitor stavu>.
◼ Kontrola stavu tlačovej úlohy pred zrušením
<Monitor stavu>
<Tlačová úloha>
<Stav úlohy>
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 118)
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 122)
121
Vyberte dokument
<Zrušiť>
<Áno>
Tlač
Kontrola stavu tlače a výpisu
3SX4-02U
Môžete skontrolovať aktuálne stavy tlače a výpisy tlačených dokumentov.
● Ak je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať tlačové výpisy.
<Zobraziť výpis úloh>(P. 238)
Užitočné v nasledujúcich prípadoch
● Keď sa dokumenty dlhšiu dobu nevytlačia, môžete chcieť zobraziť zoznam dokumentov čakajúcich na tlač.
● Keď nemôžete nájsť výtlačky, ktoré sa podľa vás vytlačili, možno budete chcieť vedieť, či nedošlo k chybe.
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Tlačová úloha>.
3
Skontrolujte stavy a výpisy tlače.
Ak chcete skontrolovať stavy tlače
1
<Stav úlohy>
Vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak chcete skontrolovať výpisy tlače
1
<Výpis úlohy>
Vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom vytlačení dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak tlač dokumentu zlyhala kvôli jeho
zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa položka <Chyba>.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
● Zobrazený názov dokumentu alebo užívateľské meno nemusia súhlasiť s aktuálnym dokumentom
alebo užívateľským menom.
122
Tlač
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby.
Protiopatrenia pre každý chybový kód(P. 301)
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 118)
Zrušenie tlače(P. 120)
123
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ............................................................................................... 125
Spojenie s mobilnými zariadeniami ................................................................................................................. 126
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN) ........................................... 127
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu) .............................................................................................. 128
Používanie stroja pomocou aplikácií ............................................................................................................... 130
Používanie technológie AirPrint ....................................................................................................................... 131
Tlač pomocou technológie AirPrint ............................................................................................................... 136
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint ................................................................................................. 139
Používanie služby Google Cloud Print .............................................................................................................. 140
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača ..................................................................................... 142
124
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
3SX4-02W
Prepojenie zariadenia s mobilnými zariadeniami, ako sú smartfóny a tablety, umožňuje požiť vhodnú aplikáciu na tlač
alebo iné operácie. Navyše môžete ovládať zariadenie prostredníctvom mobilných zariadené pomocou diaľkového
ovládania a potvrdiť tak stav tlače a zmeniť nastavenia zariadenia.
Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 126)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Používanie stroja pomocou aplikácií(P. 130)
Používanie technológie AirPrint(P. 131)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača(P. 142)
● V závislosti od mobilného zariadenia nemusí zariadenie fungovať správne.
125
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Spojenie s mobilnými zariadeniami
3SX4-02X
Existujú dve metódy používané na prepojenie mobilného zariadenia so zariadením: pripojenie prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN a bezdrôtová komunikácia a priame prepojenie so zariadením. Vyberte spôsob
pripojenia v súlade s komunikačným prostredím a zariadením, ktoré používate.
◼ Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN
Podobne ako pri pripojení počítača k zariadeniu pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN. Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
(P. 127)
◼ Priame pripojenie
Priamo pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu bezdrôtovo bez použitia bezdrôtovej siete LAN. Je možné okamžite
pripojiť sa k zariadeniu bezdrôtovo aj mimo prostredia bezdrôtovej siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 128)
126
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej
siete LAN (Pripojenie LAN)
3SX4-02Y
Ak je bezdrôtový smerovač LAN pripojený k sieti, ku ktorej je pripojené zariadenie, komunikáciu s mobilným
zariadením môžete nadviazať prostredníctvom bezdrôtového smerovača LAN rovnakým spôsobom ako v prípade
počítača. Informácie o spôsobe pripojenia mobilného zariadenia k smerovaču bezdrôtovej siete LAN nájdete
v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich výrobcu. Pripojte zariadenie k smerovaču
prostredníctvom káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN. Nastavenie sieťového prostredia(P. 22)
● Ak mobilné zariadenia nepodporujú adresu IPv6, použite adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
1
Vyberte položku <Monitor stavu> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Sieťové informácie>.
3
Zobrazte adresu IP zariadenia.
Obrazovka Domov(P. 88)
IPv4
● Vyberte položky <IPv4>
<Adresa IP>.
IPv6
● Vyberte položky <IPv6>
4
<Lokálna linková adresa>
<Adresa IP>.
Pripojte sa z mobilného zariadenia k adrese IP zobrazenej na obrazovke.
127
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
3SX4-030
Dokonca aj v prostredí bez bezdrôtového smerovača siete LAN použitie režimu Režim prístupového bodu, ktoré priamo
bezdrôtovo pripojí mobilné zariadenie k zariadeniu, umožňuje pripojiť mobilné zariadenie k zariadeniu bez náročných
nastavení.
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Priame pripojenie(P. 128)
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Nadviažte pripojenie pomocou režimu prístupového bodu v nasledujúcom poradí (iba pre prostredie IPv4).
Príprava mobilného zariadenia
● Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej sieti WiFi.
Uveďte zariadenie do stavu pohotovostného režimu pripojenia.
● <Ponuka> <Nastavenia siete> <Nastavenia priameho pripojenia>
položku <Použiť priame pripojenie> na možnosť <Zap.>.
nastavte
Špecifikácia časovej hodnoty do automatického ukončenia
● Môžete špecifikovať čas na automatické odpojenie, ak je aktivované priame pripojenie.
ukončenia priameho pripojenia>(P. 202)
<Čas do
Pripojenie viacerých mobilných zariadení naraz
● Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID zariadenia a sieťový kľúč. Sieťový kľúč môže zostať prázdny.
<Nastavenia režimu prístupového bodu>(P. 202)
Priame pripojenie
● Vytvorenie pripojenia zariadenia a mobilného zariadenia môže chvíľu trvať.
128
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, stlačte tlačidlo
2
Obrazovka Domov(P. 88)
a prejdite na krok 3.
Vyberte položku <Priame pripojenie>.
● Ak sa zobrazí správa, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3
Vyberte položku <Zobraziť SSID/sieťový kľúč>.
4
Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete Wi-Fi z mobilného zariadenia pomocou
5
Po dokončení cieľovej operácie stlačte tlačidlo
informácií o identifikátore SSID a sieťovom kľúči, ktoré sa zobrazia na displeji.
<Odpojiť>
, a vyberte položky
<Áno>.
● Výberom položky <Informácie o pripojení> na obrazovke pod priamym pripojením skontrolujte pripojené
mobilné zariadenie.
● Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti
od mobilného zariadenia, ktoré používate.
● Ak sa nevykoná bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia v priebehu 5 minút počas zobrazenia
identifikátora SSID a sieťového kľúča, pohotovostný stav pripojenia sa ukončí.
● Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom
priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
● Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
● Ak zariadenie používate s bezdrôtovou sieťou LAN, pri použití priameho pripojenia musíte udržať zariadenie
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN. Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti LAN alebo sa ešte
nedokončil proces pripojenia, proces priameho pripojenia nemôže začať. Ak dôjde počas komunikácie
prostredníctvom priameho pripojenia k strate spojenia medzi zariadením a bezdrôtovou sieťou LAN,
komunikácia sa môže ukončiť.
● Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným
zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
● Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to
zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
129
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie stroja pomocou aplikácií
3SX4-031
Vykonajte tlačové a iné operácie z mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu použitím aplikácií. Podporované sú
rôzne aplikácie vrátane exkluzívnych aplikácií Canon. Používajte ich správne v súlade so zariadením, aplikáciou a
situáciou.
◼ Používanie príručky Canon PRINT Business
Táto aplikácia sa používa na vykonávanie tlačových a iných operácií z mobilných zariadení, ktoré podporujú systém iOS
alebo Android. Pri tlači nie je potrebné vykonávať na stroji žiadne operácie. Ďalšie informácie o podporovaných
operačných systémoch, podrobné postupy nastavenia a jednotlivé operácie nájdete v pomocníkovi aplikácie alebo na
webovej stránke spoločnosti Canon (http://www.canon.com/gomp/).
● Aplikáciu Canon PRINT Business môžete prevziať bezplatne, ale bude vám účtovaný poplatok za internetové
pripojenie.
◼ Tlač pomocou služby Canon Print Service
Tlačiť môžete jednoducho z ponuky aplikácií, ktoré podporujú tlačový subsystém Android. Ďalšie informácie
o podporovaných operačných systémoch, ako aj podrobné nastavenia a postupy nájdete na webovej stránke
spoločnosti Canon (http://www.canon.com/).
◼ Tlač pomocou služby Mopria®
Zariadenie podporuje aj službu Mopria®. Služba Mopria® umožňuje tlač z mobilných zariadení, ktoré podporujú
systém Android pomocou bežných operácií a nastavení, aj keď sa výrobcovia a modely líšia. Príklad: Ak používate
tlačiarne podporujúce službu Mopria® vyrobené viacerými výrobcami alebo tlačiareň podporujúcu službu Mopria®,
ktorá sa nachádza na mieste, ktoré navštevujete, môžete tlačiť bez nutnosti inštalácie aplikácie exkluzívnej pre
jednotlivých výrobcov alebo model. Ďalšie informácie o podporovaných modeloch alebo operačných prostrediach
nájdete na lokalite http://www.mopria.org.
◼ Tlač pomocou služby Google Cloud Print
Môžete používať aplikácie a služby podporujúce službu Google Cloud Print na tlač z počítača alebo mobilného
zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne. Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
130
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie technológie AirPrint
3SX4-032
Táto časť opisuje nastavenia potrebné na použitie technológie AirPrint a postupy, ktoré je potrebné vykonať pomocou
zariadení Apple.
Nastavenia technológie AirPrint
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint(P. 131)
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 133)
Funkcie technológie AirPrint
Tlač pomocou technológie AirPrint(P. 136)
Riešenie problémov
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint(P. 139)
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint
Môžete uložiť informácie vrátane názvu stroja a miesta inštalácie, ktoré sa používajú na identifikáciu stroja. Môžete tiež
zrušiť funkciu stroja AirPrint. Na zmenu týchto nastavení použite Remote UI (Vzdialené UR).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
Obrazovka Remote
● Ak používate mobilné zariadenie ako je iPad, iPhone alebo iPod touch, v tejto časti má slovo kliknite rovnaký
význam ako ťuknite.
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[AirPrint Settings].
131
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Use AirPrint]
Začiarknutím políčka aktivujte technológiu AirPrint. Ak chcete zrušiť technológiu AirPrint, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Printer Name]
Zadajte názov zariadenia. Ak je názov mDNS už uložený v časti [mDNS Settings] (
DNS(P. 62) ), zobrazí sa uložený názov.
Konfigurácia
[Location]
Zadajte umiestnenie zariadenia. Ak je umiestnenie už uložené v časti [Device Information] ([System
Management] v ponuke [System Management Settings] (Settings/Registration)), zobrazí sa uložený názov.
[Latitude]
Zadajte zemepisnú šírku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
[Longitude]
Zadajte zemepisnú dĺžku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
6
Kliknite na [OK].
Ak vyberiete položku [Use AirPrint], pre nasledujúce nastavenia sa vyberie možnosť
<Zap.>.
● Použiť HTTP
● IPP Print Settings
● Use mDNS (IPv4 Settings)
● Use mDNS (IPv6 Settings)
● Ak zmeníte [Printer Name], ktorý ste predtým zadali, môže sa stať, že z počítača Mac, ktorý sa dosiaľ dalo
používať na tlač, viac nebude možné tlačiť. Dochádza k tomu preto, že položka [mDNS Name] (
Konfigurácia DNS(P. 62) ) adresy IPv4 sa taktiež automaticky zmení. V takom prípade stroj znova pridajte
do počítača Mac.
132
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Zadaním názvu tlačiarne umožníte jednoduchšiu identifikáciu tlačiarní podporujúcich technológiu AirPrint.
◼ Zmena nastavení funkcií dostupných s technológiou AirPrint
Ak chcete deaktivovať funkcie technológie AirPrint, ktoré sa nechystáte využívať, alebo šifrovať komunikáciu, potrebné
nastavenia nakonfigurujte pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené UR).
Zmena nastavení tlače
Na tlač cez AirPrint sa používa protokol IPP.
Zapnutie a vypnutie funkcie
Môžete nastaviť, či chcete vykonávať tlač cez AirPrint. Predvolené nastavenie od výrobcu je [On].
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) v režime správcu systému ( Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 181) ) [Settings/Registration] [Network Settings] [TCP/IP Settings]
[Edit] v ponuke [IPP Print Settings] Zrušte alebo začiarknite [Use IPP Printing] políčko
[OK]
Zmena nastavenia TLS
Môžete nastaviť, či chcete pri tlači cez AirPrint šifrovať komunikáciu pomocou TLS. Predvolené nastavenie od
výrobcu je [On].
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) v režime správcu systému ( Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 181) ) [Settings/Registration] [Network Settings] [TCP/IP
Settings] [Edit] in [IPP Print Settings] Zrušte alebo začiarknite [Use TLS] políčko [OK]
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint
Môžete zobraziť obrazovku technológie AirPrint, na ktorej môžete nielen pristupovať k nastaveniam technológie
AirPrint, ale aj zobraziť informácie o spotrebnom materiáli, ako sú tonerové kazety. Okrem toho môžete konfigurovať
nastavenia funkcií zabezpečenia.
1
Vyberte položku [Systémové nastavenia]
[Tlačiarne a skenery] a pridajte zariadenie
do počítača Mac, ktorý používate.
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
2
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Tlačiarne a skenery].
3
Kliknite na [Možnosti a náplne].
133
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
4
Kliknite na [Zobraziť webovú stránku tlačiarne].
5
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR).
● Ak chcete zmeniť nastavenia technológie AirPrint, musíte sa prihlásiť ako správca.
◼ Stránka, ktorá sa venuje technológii AirPrint
Keď sa prihlásite s právami správcu, zobrazí sa stránka o technológii AirPrint, ako je uvedené nižšie.
[AirPrint Settings]
Umožňuje skontrolovať hodnoty zadané v nataveniach AirPrint, napríklad názov a umiestnenie zariadenia.
Kliknutím na položku [Edit] môžete zmeniť nastavenia.
[Other Settings]
[Print Security Settings]
Nakonfigurujete nastavenia zabezpečenia tlače pomocou TLS alebo overenia.
[TLS Settings]
Umožňuje zmeniť kľúč a certifikát použitý na TLS.
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
[Key and Certificate Settings]
Umožňuje generovať a inštalovať kľúč a certifikát alebo vyžiadať vydanie certifikátu.
a certifikátu pre TLS(P. 162)
Konfigurácia kľúča
[Consumables Information]
Umožňuje skontrolovať informácie o spotrebných materiáloch zariadenia a verziu zariadenia.
134
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
135
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Tlač pomocou technológie AirPrint
3SX4-033
Môžete tlačiť zo zariadení iPad, iPhone, iPod touch alebo z počítačov Macintosh bez použitia ovládača tlačiarne.
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch(P. 136)
Tlač z počítača Mac(P. 137)
Systémové požiadavky
Tlač pomocou technológie AirPrint vyžaduje jedno z nasledujúcich zariadení Apple.
● iPad (všetky modely)
● iPhone (3GS alebo novšie)
● iPod touch (3. generácia alebo novšie)
● Mac (Mac OS X 10.7 alebo novší)*
*OS
X 10.9 alebo novší, ak používate pripojenie cez USB.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené priamo
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na tlač je potrebné nastaviť položku [Use IPP Printing] na možnosť [On].
dostupných s technológiou AirPrint(P. 133)
Zmena nastavení funkcií
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k zariadeniu Apple.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22) .
● Informácie o priamom pripojení nájdete v časti
2
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128) .
V aplikácii v zariadení Apple ťuknite na
136
, aby sa zobrazili možnosti ponuky.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
3
Ťuknite na [Tlačiť].
4
Vyberte zariadenie z ponuky [Tlačiareň].
● Zobrazia sa tu tlačiarne pripojené k sieti. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
● Obrazovka výberu zariadenia v ponuke [Tlačiareň] nie je zobrazená v aplikáciách, ktoré nepodporujú
technológiu AirPrint. Pomocou takých aplikácií nemôžete tlačiť.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Ťuknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
Kontrola stavu tlače
● Počas tlače dvakrát stlačte tlačidlo Domov na zariadení Apple
ťuknite na položku [Tlačiť].
Tlač z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [Systémové nastavenia]
[Tlačiarne a
skenery].
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie alebo v pomocníkovi aplikácie, ktorú používate.
4
V dialógovom okne tlače vyberte zariadenie.
● Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
137
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Kliknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
138
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
3SX4-034
Ak technológiu AirPrint nie je možné použiť, skúste nasledovné riešenia.
● Skontrolujte, či je stroj zapnutý. Ak je stroj zapnutý, najprv ho vypnite, počkajte aspoň 10 sekúnd, potom ho znova
zapnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
● Uistite sa, že na stroji nie sú zobrazené žiadne chybové správy.
● Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a stroj pripojené do tej istej siete LAN. Ak je stroj zapnutý, môže trvať niekoľko
minúť, kým bude pripravený na komunikáciu.
● Uistite sa, že je na zariadení Apple aktivovaná voľba Bonjour.
● V prípade tlače skontrolujte, či je v zariadení vložený papier a či je v tonerovej a bubnovej kazete dostatok náplne.
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 133)
139
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie služby Google Cloud Print
3SX4-035
Google Cloud Print je služba umožňujúca používateľovi s kontom Google tlač zo smartfónu, tabletu alebo počítača
pripojeného na internet pomocou aplikácií kompatibilných so službou Google Cloud Print. Na rozdiel od bežnej tlače z
počítača nevyžaduje ovládač tlačiarne.
Kontrola nastavení zariadenia(P. 140)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 140)
● Pri uložení zariadenia a tlače pomocou služby Google Cloud Print sa vyžaduje prostredie umožňujúce
pripojenie na internet. Okrem toho je zákazník zodpovedný za všetky poplatky týkajúce sa internetového
pripojenia.
● Služba Google Cloud Print nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Používanie služby Google Cloud Print vyžaduje konto Google. Ak nemáte konto Google, vytvorte si ho na
webovej lokalite Google.
Kontrola nastavení zariadenia
Pred konfiguráciou cloudovej tlače skontrolujte nasledujúce položky.
● Uistite sa, že je špecifikovaná adresa IPv4 alebo IPv6 pre zariadenie a že zariadenie dokáže komunikovať s počítačmi
v sieti.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 25)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
● Skontrolujte, či je správne špecifikovaná dátum a čas zariadenia.
Nastavenie dátumu a času (P. 20)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print umožňuje použitím služby tlač odkiaľkoľvek.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
140
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa ako správca.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 181)
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre [Basic Settings].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Google Cloud Print]
6
Kliknite na položku [Register] v ponuke [Registration Status].
[Google Cloud Print Settings].
[OK].
Opätovná registrácia zariadenia
● Ak chcete znova uložiť zariadenie, pred opätovným uložením odstráňte jeho uloženie.
7
Kliknite na odkaz URL zobrazený pre položku [URL for Registration].
8
Podľa pokynov na obrazovke uložte zariadenie.
➠ Tlač teraz možno vykonať použitím aplikácií podporujúcich službu Google Cloud Print, napríklad Google
Chrome™.
● Informácie o najnovších aplikáciách podporujúcich službu Google Cloud Print nájdete na domovskej
stránke služby Google Cloud Print.
Konfigurácia nastavené na ovládacom paneli
● Funkciu Cloud Print môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 240)
Uloženie z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome
● Zariadenie môžete uložiť aj z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome. Pred dokončením
registrácie sa na displeji zariadenia zobrazí obrazovka s potvrdením. Vyberte položku <Áno>, čím dokončíte
registráciu.
● Informácie o spôsoboch uloženia nájdete v návode zariadenia alebo na webovej stránke Google Cloud Print.
141
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
3SX4-036
Remote UI (Vzdialené UR) môžete používať prostredníctvom webového prehliadača smarftónu alebo tabletu. Pomocou
mobilného zariadenia môžete potvrdiť stav zariadenia alebo vykonať rôzne nastavenia.
Podporované webové prehliadače
Webové prehliadače podporujúce Remote UI (Vzdialené UR) pre mobilné zariadenia:
OS Android
● Chrome
iOS
● Safari
Spustenie Remote UI (Vzdialené UR) z mobilných zariadení
Zadajte adresu IP zariadenia do webového prehliadača a spustite Remote UI (Vzdialené UR). Pred operáciou potvrďte
adresu IP nastavenú pre zariadenie ( Zobrazenie nastavení siete(P. 45) ). Ak ju nepoznáte, kontaktujte svojho
správcu siete.
1
V mobilnom zariadení spustite webový prehliadač.
2
Do poľa na zadanie adresy zadajte http://<adresa IP stroja>/.
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek.
Príklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
● V prípade funkcie Remote UI (Vzdialené UR) Smartphone Version sú určité položky vynechané. Ak chcete
potvrdiť všetky položky, použite verziu PC Version.
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 180)
142
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia .............................................................................................................................. 144
Nastavenie oprávnení prístupu ........................................................................................................................ 146
Nastavenie kódu PIN správcu systému ......................................................................................................... 147
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR) .................................................................................................... 149
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete ..................................................................................................... 151
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall ........................................................................................ 153
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall ............................................................................... 154
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall ........................................................................... 157
Zmena čísiel portu ........................................................................................................................................ 159
Nastavenie servera proxy ............................................................................................................................. 160
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS ........................................................................................................ 162
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ...................................................................... 164
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR) .......................................................................... 167
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ............................................................................ 170
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X ............................................................................................... 172
Obmedzenie funkcií stroja ................................................................................................................................ 176
Obmedzenie funkcií USB .............................................................................................................................. 177
Deaktivácia komunikácie HTTP ..................................................................................................................... 178
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR) .......................................................................................................... 179
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR)) .............................................................................. 180
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR) ........................................................................................................ 181
Kontrola stavu a výpisov ............................................................................................................................... 184
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR) .......................................................................... 189
Aktualizácia firmvéru ....................................................................................................................................... 192
Inicializácia nastavení ....................................................................................................................................... 195
143
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
3SX4-037
Ak chcete znížiť rôzne riziká spojené s používaním tohto zariadenia, napríklad úniky osobných údajov alebo
neoprávnené použitie tretími osobami, je potrebné dodržiavať určité konštantné a efektívne bezpečnostné opatrenia.
Dôležité nastavenia by mal spravovať správca, napríklad prístupové práva a nastavenia zabezpečenia, aby sa
zabezpečilo bezpečné používanie zariadenia.
◼ Konfigurácia systému základného spravovania
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 146)
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 151)
◼ Príprava na riziká z nedbalosti alebo nesprávneho používania
Obmedzenie funkcií stroja(P. 176)
◼ Zaistenie efektívneho spravovania
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 180)
144
Spravovanie zariadenia
◼ Spravovanie konfigurácie systému a nastavení
Aktualizácia firmvéru(P. 192)
Inicializácia nastavení(P. 195)
145
Spravovanie zariadenia
Nastavenie oprávnení prístupu
3SX4-038
Ochráňte stroj pred neoprávneným prístupom povolením používania stroja iba pre užívateľov s oprávneniami prístupu.
Po nastavení oprávnení musí používateľ zadať kód PIN, aby zmenil nastavenia alebo získal prístup k funkcii Remote UI
(Vzdialené UR).
Oprávnenia prístupu sú rozdelené na dva typy: režim správcu systému a režim bežného používateľa. Režim správcu
systému má oprávnenia úplného prístupu a možno tiež nastaviť kód PIN správcu systému na obmedzenie
prihlasovania v tomto režime. Nastavením kódu PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR) môžete obmedziť
používanie Remote UI (Vzdialené UR) v režime bežného používateľa a režime správcu systému bez nastaveného kódu
PIN správcu systému.
Kód PIN správcu syst.
Kód PIN správcu systému je určený výhradne pre správcov s oprávneniami úplného prístupu. Ak zadáte kód
PIN, musíte sa prihlásiť v zariadení pomocou tohto kódu PIN, aby ste mali prístup k položke <Nastavenia siete>
alebo <Nastavenia správy systému>. Kód PIN správcu systému nastavte, keď potrebujete iné úrovne oprávnení
Nastavenie kódu PIN správcu systému(P. 147)
na prístup pre správcov a bežných používateľov.
Kód PIN k Remote UI (Vzdialenému UR) (Remote UI Access PIN)
Ide o kód PIN na používanie Remote UI (Vzdialeného UR). Prístup k Remote UI (Vzdialenému UR) majú len
používatelia, ktorí poznajú kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 149)
146
Spravovanie zariadenia
Nastavenie kódu PIN správcu systému
3SX4-039
Nastavte kód PIN správcu systému, ktorý je určený výhradne pre správcov. Prístup k položkám <Nastavenia siete>,
<Nastavenia správy systému> a pod. budete mať až po zadaní správneho kódu PIN. Odporúčame, aby kód PIN poznali
len správcovia.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia správy systému>.
3
Obrazovka Domov(P. 88)
Vyberte položky <Nastavenia inform. o správcovi systému>
syst.>.
4
Stlačte tlačidlo
5
Zadajte kód PIN správcu systému.
<Kód PIN správcu
.
● Zadajte maximálne sedem číslic a stlačte tlačidlo
.
● Keď sa zobrazí správa <PIN (potvrdiť)>, znova zadajte na potvrdenie kód PIN.
● Nemôžete nastaviť kód PIN pozostávajúci iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
● Ak chcete deaktivovať kód PIN, výberom položky <
> a stlačením tlačidla
prázdne a potom vyberte položku <Použiť> a stlačte tlačidlo
nechajte textové pole
.
Nastavenie mena správcu systému
1
Vyberte položku <Meno správcu systému>.
2
Zadajte meno správcu systému a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
Zadávanie textu(P. 94) .
● Nezabudnite svoj kód PIN. Ak zabudnete kód PIN, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
147
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení cez Remote UI (Vzdialené UR)
● Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému. Na zobrazenej obrazovke kliknite
na položky [Settings/Registration] [System Management] [Edit] a špecifikujte potrebné nastavenia.
● Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete uložiť množstvo informácií vrátane kontaktných informácií,
komentárov správcu, miesta inštalácie zariadenia, ako aj nastavenia, ktoré môžete uložiť pomocou
ovládacieho panela. Uložené informácie sa dajú zobraziť na stránke [Device Information] Remote UI
(Vzdialeného UR). Kontrola informácií o správcovi systému(P. 186)
Ak je nastavený kód PIN správcu systému
● Ak sa pokúsite otvoriť ponuku <Nastavenia siete> alebo <Nastavenia správy
systému>, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Zadajte kód PIN.
● Zadanie kódu PIN sa požaduje aj pri prihlasovaní v režime správcu systému v
Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 146)
148
Spravovanie zariadenia
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
3SX4-03A
Môžete nastaviť kód PIN prístupu k Remote UI (Vzdialené UR). Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Security Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Use Remote UI Access PIN] a nastavte kód PIN.
[Remote UI Settings].
[Use Remote UI Access PIN]
Ak začiarknete toto políčko, musíte zadať kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR).
[Set/Change PIN]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť kód PIN, začiarknite políčko a zadajte rovnaké číslo do textových polí [PIN] a
[Confirm].
6
Kliknite na [OK].
Používanie ovládacieho panela
● Nastavenia kódu PIN prístupu Remote UI (Vzdialené UR) môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka>
na obrazovke Domov. <Nastavenia vzdialeného PR>(P. 238)
149
Spravovanie zariadenia
Ak sa inicializuje položka <Nastavenia správy systému>
● Prístupový kód PIN Remote UI (Vzdialeného UR) sa tiež inicializuje. Po inicializácii znova nastavte kód PIN.
<Inicializovať ponuku>(P. 241)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 146)
Nastavenie kódu PIN správcu systému(P. 147)
150
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
3SX4-03C
Autorizovaní užívatelia môžu mať neočakávané straty z útokov škodlivých tretích strán, ako napríklad pri sniffingu,
spoofingu a manipulácii dát počas ich trasy cez sieť. Na ochranu vašich dôležitých a cenných informácií pred týmito
útokmi stroj podporuje nasledujúce funkcie na vylepšenie zabezpečenia a utajenia.
Nastavenia brány firewall
Neoprávnený prístup tretích strán, ako aj sieťové útoky a prieniky, možno blokovať obmedzením komunikácie
len na zariadenia, ktoré majú konkrétnu adresu IP alebo adresu MAC. Obmedzenie komunikácie pomocou
brán firewall(P. 153)
Zmena čísiel portu
Protokolu, ktorý sa používa na výmenu informácií s inými zariadeniami, sa priradia vopred určené čísla portov
podľa typu protokolu. Číslo portu musí byť rovnaké pre všetky komunikačné zariadenia. Jeho zmena na
ľubovoľné číslo je dôležitá, pretože zabraňuje hackerskému útoku zvonka. Zmena čísiel portu(P. 159)
Nastavenia Proxy
Ak sú klientske zariadenia pripojené k externej sieti, komunikácia sa nadviaže cez server proxy. Ak je použitý
server proxy, webové stránky možno prehliadať bezpečnejšie a malo by sa zvýšiť zabezpečenie. Nastavenie
servera proxy(P. 160)
Komunikácia šifrovaná pomocou TLS
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač
alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje bezpečnú sieťovú komunikáciu, keď k stroju pristupujete z počítača cez
Remote UI (Vzdialené UR). Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
151
Spravovanie zariadenia
Overenie IEEE 802.1X
IEEE 802.1X je štandardom a mechanizmom na blokovanie neoprávneného prístupu k sieti kolektívnou správou
informácií overenia užívateľa. Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie
užívateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie urobil oprávnený užívateľ.
Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka čomu sa v závislosti od výsledku
overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač LAN (alebo prístupový bod)
zablokuje prístup z vonkajšej časti siete. Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
152
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
3SX4-03E
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresou MAC.
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 154)
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 157)
153
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
3SX4-03F
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami IP, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami IP, ale povoliť iné komunikácie. Môžete špecifikovať jednu adresu IP alebo rozsah adries IP.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Security Settings]
4
Kliknutím na položku [Edit] určte typ filtra.
[IP Address Filter].
[IPv4 Address: Inbound Filter]
Obmedzte dáta prijaté zariadením z počítača špecifikáciou adresy IPv4.
[IPv6 Address: Inbound Filter]
Obmedzte dáta prijaté zariadením z počítača špecifikáciou adresy IPv6.
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
154
Obrazovka Remote
Spravovanie zariadenia
[Blocked Addresses]
Zaregistrujte adresy, ktoré chcete blokovať. Skontrolujte zaregistrované blokované adresy a prípadne ich
odstráňte.
[Allowed Addresses]
Zaregistrujte adresy, ktoré chcete povoliť. Skontrolujte zaregistrované povolené adresy a prípadne ich
odstráňte.
1
Začiarknite políčko [Use Filter].
● Začiarknutím políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho políčka
deaktivujete obmedzenie.
2
Špecifikujte adresu.
● Zadajte adresu IP (alebo rozsah adries IP) do textového poľa [Address to Register] a kliknite na [Add].
Zaregistrované adresy
[Blocked Addresses]
Výsledok
Zamedzí komunikácii (príjmu) zo zariadení, ktorých adresy IP sú zadané pod položkou
[Address to Register]. Komunikácia so zariadeniami s akoukoľvek inou adresou IP je
povolená.
[Allowed Addresses]
Obojaká registrácia
Povolí komunikáciu (príjem) len zo zariadení, ktorých adresy IP sú zadané pod
položkou [Address to Register], a zamedzí komunikácii so zariadeniami s akoukoľvek
inou adresou IP.
Povolí komunikáciu (príjem) len zo zariadení, ktorých adresy IP sú zaregistrované pod
položkou [Allowed Addresses], a zamedzí komunikácii so zariadeniami s akoukoľvek
inou adresou IP. Komunikácia s adresami IP, ktoré sú zadané aj pod položkou
[Blocked Addresses], je však zamedzená.
Kontrola chýb zadania
155
Spravovanie zariadenia
● Ak sú adresy IP nesprávne zadané, možno nebudete môcť získať prístup k zariadeniu z Remote UI
(Vzdialené UR). V takom prípade musíte nastaviť položku <Filter adries IPv4> alebo <Filter adries IPv6>
na možnosť <Vyp.>.
<Filter adries IPv4>(P. 236)
<Filter adries IPv6>(P. 236)
Formulár vstupov pre adresy IP
Popis
Príklad
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
192.168.0.10
IPv6:
Oddeľte znaky písmen alebo číslic
pomocou dvojbodiek.
fe80::10
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
Špecifikácia rozsahu adries pomocou prefixu
(iba IPv6)
Zadajte adresu, za ňou dajte lomku a
číslo označujúce dĺžku prefixu.
fe80::1234/64
Zadávanie jednej adresy
Odstránenie adresy IP z výnimiek
● Vyberte adresu IP a kliknite na položku [Delete].
3
Kliknite na [OK].
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries IP môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky<Ponuka> na obrazovke Domov .
<Filter adries IPv4>(P. 236)
<Filter adries IPv6>(P. 236)
156
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
3SX4-03H
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami MAC.
Táto funkcia nie je k dispozícii pri pripojení stroja k bezdrôtovej sieti LAN.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Security Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
Obrazovka Remote
[MAC Address Filter].
● Špecifikujte výnimky adries MAC.
1
Začiarknite políčko [Use Filter].
● Začiarknutím políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho políčka
deaktivujete obmedzenie.
157
Spravovanie zariadenia
2
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu MAC do textového poľa [Address to Register] a kliknite na položku [Add].
● Nemusíte oddeľovať adresu spojovníkmi ani dvojbodkami.
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy MAC nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k stroju z Remote UI
(Vzdialeného UR). V takom prípade musíte nastaviť voľbu <Filter adries MAC> na <Vyp.>. <Filter
adries MAC>(P. 237)
Zmazanie adresy MAC z výnimiek
● Vyberte adresu MAC a kliknite na [Delete].
3
Kliknite na [OK].
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries MAC môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries MAC>(P. 237)
ODKAZY
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 154)
158
Spravovanie zariadenia
Zmena čísiel portu
3SX4-03J
Porty slúžia ako koncové body na komunikáciu s inými zariadeniami. Pre hlavné protokoly sa typicky používajú
konvenčné čísla portov, ale zariadenia, ktoré používajú tieto čísla portov, sú zraniteľné, pretože tieto čísla portov sú
dobre známe. Na vylepšenie zabezpečenia môže váš správca siete zmeniť čísla portov. Keď sa zmení číslo portu,
komunikačné zariadenia, ako sú počítače a servery, musia zdieľať nové číslo. Špecifikujte nastavenia čísla portu v
závislosti od sieťového prostredia.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre server proxy, pozrite si časť
Nastavenie servera proxy(P. 160) .
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia siete>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Výber protokolu, ktorého číslo portu chcete zmeniť.
Nastavenie kódu PIN správcu
<Nastavenia čísla portu>.
Ďalšie informácie o protokoloch
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
● <HTTP>
● <SNMP>
5
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 49)
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 178)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 66)
Zadajte číslo portu a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
159
Zadávanie textu(P. 94) .
Spravovanie zariadenia
Nastavenie servera proxy
3SX4-03K
Proxy (alebo HTTP server proxy) je počítač alebo softvér, ktorý vykonáva komunikáciu HTTP pre iné zariadenia, najmä
so zdrojmi mimo siete, ako napríklad pri prezeraní webových stránok. Klientske zariadenia sa pripájajú k vonkajšej sieti
cez server Proxy a nekomunikujú priamo s vonkajšími zdrojmi. Nastavením Proxy uľahčíte správu prenosu medzi
vnútropodnikovou a vonkajšou sieťou a navyše blokujete nepovolený prístup a konsolidujete antivírusovú ochranu na
vylepšenie zabezpečenia. Keď tlačíte cez internet prostredníctvom služby Google Cloud Print, môžete zvýšiť
zabezpečenie nastavením servera Proxy. Pri nastavení Proxy sa uistite, že máte potrebné informácie Proxy vrátane
adresy IP, čísla portu a užívateľského mena a hesla pre overenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] v ponuke [Proxy Settings].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use Proxy] a špecifikujte požadované nastavenia.
[TCP/IP Settings].
[Use Proxy]
Označte začiarkavacie políčko na použitie špecifikovaného servera Proxy pri komunikácii so serverom HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
Zadajte adresu servera Proxy. V závislosti od prostredia špecifikujte adresu IP alebo hostiteľské meno.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Podľa potreby zmeňte číslo portu.
160
Spravovanie zariadenia
[Use Proxy within Same Domain]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka použijete aj konkrétny server proxy na komunikáciu so zariadeniami na
rovnakej doméne.
[Use Proxy Authentication]
Ak chcete aktivovať overenie na serveri Proxy, začiarknite začiarkavacie políčko a do textového poľa [User
Name] zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pre overenie proxy, keď je aktivované, začiarknite začiarkavacie políčko
a do textového poľa [Password] zadajte alfanumerické znaky pre nové heslo.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
161
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
3SX4-03L
Komunikáciu medzi zariadením a webovým prehliadačom môžete na počítači šifrovať pomocou protokolu Transport
Layer Security (TLS). TLS je mechanizmus šifrovania dát odoslaných alebo prijatých cez sieť. Keď sa na špecifikáciu
nastavení, napríklad SNMPv3, používa Remote UI (Vzdialené UR), musí byť aktivované TLS. Ak chcete použiť šifrovanú
komunikáciu TLS pre Remote UI (Vzdialené UR), pred aktiváciou TLS musíte špecifikovať kľúč a certifikát (certifikát
servera), ktorý chcete použiť. Pred aktiváciou TLS vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát pre TLS ( Funkcie
spravovania(P. 325) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Key and Certificate] v ponuke [TLS Settings].
5
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré
[TCP/IP Settings].
chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
6
Aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené UR).
1
Kliknite na [Security Settings]
2
Kliknite na [Edit].
[Remote UI Settings].
162
Spravovanie zariadenia
3
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [OK].
Používanie ovládacieho panela
● Šifrovanú komunikáciu TLS môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Použiť TLS>(P. 236)
Spustenie Remote UI (Vzdialené UR) pomocou TLS
● Ak sa pokúsite spustiť Remote UI (Vzdialené UR), keď je aktivované TLS, môže sa zobraziť bezpečnostné
upozornenie ohľadom bezpečnostného certifikátu. V takom prípade skontrolujte, či je v poli adresy zadané
správne URL a potom pokračujte zobrazením okna Remote UI (Vzdialeného UR). Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 181)
ODKAZY
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 66)
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 164)
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 167)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 170)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
163
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu
3SX4-03R
Kľúč a certifikát možno vygenerovať so zariadením, keď sa vyžaduje na šifrovanú komunikáciu cez Transport Layer
Security (TLS). TLS môžete použiť pri prístupe k zariadeniu pomocou Remote UI (Vzdialené UR). Certifikáty s vlastným
podpisom sa používajú s kľúčom a certifikátom vygenerovanými v sieťovej komunikácii.
● Ak chcete použiť certifikát servera s podpisom CA, môžete vygenerovať CSR spolu s kľúčom namiesto
certifikátu. Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 167)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Security Settings]
4
Kliknite na [Generate Key].
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo zobrazená v časti [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením deaktivujte funkciu alebo
vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Network Communication] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a certifikát.
164
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V oboch prípadoch platí, že čím je kľúč dlhší, tým vyššia je úroveň zabezpečenia. Rýchlosť
komunikácie sa však spomalí.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Settings]
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte počiatočný dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň.
[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte ukončenia dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň. Dátum pred [Validity Start Date
(YYYY/MM/DD)] sa nedá nastaviť.
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
7
Kliknite na [OK].
165
Spravovanie zariadenia
● Vygenerovanie kľúča a certifikátu môže chvíľu trvať.
● Po vygenerovaní sa kľúč a certifikát automaticky uložia do zariadenia.
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 170)
166
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
3SX4-03S
Keďže certifikáty vygenerované v zariadení nemajú podpis CA, môže nastať komunikačné chyba v závislosti od
zariadení, s ktorými komunikuje. Ak chcete, aby certifikačná autorita vydala certifikát s podpisom CA, musíte získať
údaje žiadosti o podpis certifikátu (CSR), ktoré správca môže vygenerovať z Remote UI (Vzdialené UR). Po vydaní
certifikátu ho uložte v kľúči s vygenerovaním CSR.
Generovanie kľúča a CSR(P. 167)
Uloženie certifikátu do kľúča(P. 169)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
Generovanie kľúča a CSR
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Security Settings]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo zobrazená v časti [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením deaktivujte funkciu alebo
vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Key and Certificate Signing Request (CSR)] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a CSR.
167
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V každom prípade platí, že čím je väčšia dĺžka kľúča, tým pomalšia je komunikácia.
Zabezpečenie je však silnejšie.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
7
Kliknite na [OK].
● Vygenerovanie kľúča a CSR môže chvíľu trvať.
8
Kliknite na [Store in File].
● Zobrazí sa dialógové okne uloženia súboru. Vyberte, kde sa má súbor uložiť, a kliknite na tlačidlo [Uložiť].
168
Spravovanie zariadenia
➠ Súbor CSR sa uloží v počítači.
9
Priložte uložený súbor a odošlite žiadosť certifikačnému úradu.
Uloženie certifikátu do kľúča
Kľúč s vygenerovaným CSR nemožno používať, kým nie je v kľúči uložený certifikát vydaný certifikačným úradom na
základe CSR. Po vydaní certifikátu certifikačným úradom ho uložte podľa postupu uvedeného nižšie.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Security Settings]
4
Kliknite na položku [Key Name] alebo [Certificate] potrebnú na uloženie certifikátu.
5
Kliknite na [Register Certificate].
6
[Key and Certificate Settings].
Kliknite na tlačidlo [Prehľadávať], zadajte súbor pre žiadosť o podpis certifikátu a
kliknite na tlačidlo [Register].
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 164)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 170)
169
Spravovanie zariadenia
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
3SX4-03U
Môžete získať kľúč a certifikát a certifikát od certifikačného úradu (CA) na použitie so zariadením. Nainštalujte a uložte
získaný súbor kľúča a certifikátu a súbor certifikátu CA v tomto zariadení Remote UI (Vzdialené UR). Vopred
skontrolujte kľúč a certifikát a podmienky certifikátu CA vyžadované pre zariadenie ( Funkcie spravovania(P. 325) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
Vyberte položku [Security Settings]
Certificate Settings].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings] alebo [CA
● Kliknutím na tlačidlo [Key and Certificate Settings] nainštalujte kľúč a certifikát alebo kliknutím na tlačidlo [CA
Certificate Settings] nainštalujte certifikát CA.
4
Kliknite na [Register Key and Certificate] alebo na [Register CA Certificate].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA, ktorý chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK]. Nemôžete zmazať predinštalované certifikáty CA.
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo zobrazená v časti [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením deaktivujte funkciu alebo
vymeňte kľúč a certifikát.
Deaktivácia alebo aktivácia predinštalovaných certifikátov CA
● Kliknite na [Disable] napravo od predinštalovaného certifikátu CA, ktorý chcete deaktivovať. Ak chcete
znova aktivovať certifikát, kliknite na [Enable] napravo od certifikátu.
5
Kliknite na [Install].
170
Spravovanie zariadenia
Odstránenie súboru kľúča a certifikátu alebo súboru certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od súboru, ktorý chcete odstrániť
6
kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na tlačidlo [Prehľadávať], špecifikujte súbor na inštaláciu a kliknite na
tlačidlo [Start Installation].
➠ Súbor kľúča a certifikátu alebo súbor certifikátu CA sa nainštaluje v zariadení z počítača.
7
Uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA.
Uloženie kľúča a certifikátu
1
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete uložiť.
2
Zadajte názov kľúča a heslo.
[Key Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno kľúča, ktorý sa má uložiť.
[Password]
Zadajte alfanumerické znaky pre heslo súkromnej sady kľúča pre súbor, ktorý sa má uložiť.
3
Kliknite na [OK].
Uloženie certifikátu CA
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od súboru certifikátu CA, ktorý chcete uložiť.
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 164)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
171
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
3SX4-03W
Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Typická sieť 802.1X sa skladá zo servera RADIUS
(overovacieho servera), prepínača LAN (overovací prvok) a klientskych zariadení s overovacím softvérom (prosebníci).
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie užívateľa, aby sa preukázalo, že
pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka
čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač
LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete.
Metóda overenia IEEE 802.1X
Vyberte z nižšie uvedených možností metódu overenia. V prípade potreby pred konfiguráciou overenia IEEE
802.1X nainštalujte alebo uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 170) ).
TLS
Stroj a overovací server sa navzájom overia vzájomným overením svojich certifikátov. Na overenie klienta sa
pri overení zariadenia vyžaduje kľúča a certifikát vydaný certifikačnou autoritou (CA). Pre overenie servera sa
dá okrem certifikátu CA predinštalovanom na stroji použiť certifikát CA nainštalovaný cez Remote UI
(Vzdialené UR).
TTLS
Tento spôsob overenia používa na overenie klienta užívateľské meno a na overenie servera heslo a certifikát
CA. Ako interný protokol môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP. TTLS sa dá súčasne použiť s PEAP. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené UR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 162) ).
PEAP
Požadované nastavenia sú takmer rovnaké ako pri TTLS. Ako interný protokol sa používa MSCHAPv2. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené UR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 162) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené UR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
172
Spravovanie zariadenia
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
Obrazovka Remote
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IEEE 802.1X] a do textového poľa [Login Name]
[IEEE 802.1X Settings].
zadajte prihlasovanie meno.
[Use IEEE 802.1X]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu overenia IEEE 802.1X.
[Login Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno (identitu EAP), ktoré sa používa na identifikáciu používateľa.
6
Nakonfigurujte požadované nastavenia podľa špecifikovanej metódy overovania.
173
Spravovanie zariadenia
Nastavenie TLS
1
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [Key and Certificate].
● Nemôžete použiť TLS s TTLS alebo PEAP.
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť na overenie
klienta.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
Nastavenie TTLS/PEAP
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use TTLS] alebo [Use PEAP].
Interný protokol pre TTLS
● Môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP.
2
Kliknite na [Change User Name/Password].
● Ak chcete špecifikovať meno používateľa líšiace sa od prihlasovacieho mena, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka [Use Login Name as User Name]. Označte začiarkavacie políčko, ak chcete ako
užívateľské meno použiť prihlasovacie meno.
3
Nastavte meno používateľa alebo heslo.
174
Spravovanie zariadenia
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite políčko a zadajte alfanumerické znaky nového hesla do
textového poľa [Password] aj [Confirm].
4
Kliknite na [OK].
7
Kliknite na [OK].
8
Reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
Používanie ovládacieho panela
● Overovanie IEEE 802.1X môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia IEEE 802.1X>(P. 208)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
175
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií stroja
3SX4-03X
Niektoré z funkcií stroja sa používajú zriedka alebo poskytujú príležitosti na nesprávne použitie. Z bezpečnostných
dôvodov sa dá stroj nastaviť tak, aby obmedzoval svoje možnosti čiastočným alebo úplným deaktivovaním týchto
funkcií.
Obmedzenie funkcií USB
Pripojenie USB umožňuje jednoduché pripojenie periférnych zariadení, ktoré však môžu predstavovať
bezpečnostné riziko, napríklad únik informácií. Môžete obmedziť pripojenie USB s počítačom. Obmedzenie
funkcií USB(P. 177)
Deaktivácia komunikácie HTTP
Ak sa nevykonávajú operácií cez sieť, napríklad pri používaní zariadení prostredníctvom pripojenia USB, môžete
zakázať komunikáciu HTTP, aby sa zabránilo hackerskému útoku cez port HTTP. Deaktivácia komunikácie
HTTP(P. 178)
Deaktivácia vzdialenej správy
Ak nepoužívate Remote UI (Vzdialené UR), môžete deaktivovať funkcie, aby ste zabránili neoprávnenej vzdialenej
operácii prostredníctvom Remote UI (Vzdialené UR). Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 179)
176
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií USB
3SX4-03Y
USB je pohodlný spôsob pripojenia periférnych zariadení a ukladania alebo relokácie dát, ale USB môže byť aj zdrojom
úniku informácií, ak nie je správne spravované. V tejto časti je opísané, ako obmedziť pripojenie cez port USB
zariadenia.
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom(P. 177)
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom
Môžete aktivovať alebo deaktivovať port USB, ktorý sa používa na pripojenie zariadenia k počítaču. Ak je tento
konektor deaktivovaný, stroj nemôže komunikovať s počítačom pomocou USB.
<Ponuka>
zariadenie
<Nastavenia správy systému>
177
<Použiť ako zariadenie USB>
<Vyp.>
Reštartujte
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia komunikácie HTTP
3SX4-040
HTTP sa používa na komunikáciu cez sieť, napríklad keď pristupujete k stroju cez Remote UI (Vzdialené UR). Ak
používate pripojenie USB alebo inak nepoužívate HTTP, môžete deaktivovať HTTP na blokovanie škodlivých útokov
tretích strán cez nepoužívaný port HTTP.
● Deaktivovaním HTTP deaktivujete niektoré možnosti siete, napríklad Remote UI (Vzdialené UR), tlač WSD
a tlač cez službu Google Cloud Print.
<Ponuka>
<Nastavenia siete>
<Nastavenia TCP/IP>
ODKAZY
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 49)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
Zmena čísiel portu(P. 159)
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 180)
178
<Použiť HTTP>
<Vyp.>
<Áno>
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
3SX4-041
Remote UI (Vzdialené UR) je užitočné, pretože nastavenia stroja môžete špecifikovať pomocou webového prehliadača
na počítači. Ak chcete použiť Remote UI (Vzdialené UR), stroj musíte cez sieť pripojiť k počítaču. Ak je stroj pripojený k
počítaču pomocou USB, alebo ak nepotrebujete použiť Remote UI (Vzdialené UR), možno budete chcieť deaktivovať
vzdialené UR na zníženie rizika ovládania vášho stroja na diaľku cez sieť škodlivými tretími osobami.
<Ponuka>
<Vyp.>
<Nastavenia správy systému>
<Nastavenia vzdialeného PR>
ODKAZY
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 178)
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 180)
179
<Použiť vzdialené PR>
Spravovanie zariadenia
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
3SX4-042
Pomocou webového prehliadača na vzdialené ovládanie stroja môžete skontrolovať dokumenty čakajúce na tlač alebo
stav stroja. Tiež môžete vytvoriť rôzne nastavenia. Môžete to urobiť bez toho, aby ste odišli od stola, čím sa uľahčí
správa systému. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre Remote UI (Vzdialené UR) nájdete v časti
Systémové prostredie(P. 326) .
Funkcie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov(P. 184)
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 189)
Základy Remote UI (Vzdialeného UR)
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
180
Spravovanie zariadenia
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
3SX4-043
Ak chcete stroj ovládať vzdialene, musíte do webového prehliadača zadať adresu IP stroja a spustiť Remote UI
(Vzdialené UR). Skontrolujte najprv adresu IP nastavenú pre stroj ( Zobrazenie nastavení siete(P. 45) ). Ak máte
nejaké otázky, obráťte sa na správcu siete.
1
Spustite webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://<adresa IP zariadenia>/“ a stlačte kláves [ENTER].
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek (napríklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie
● Keď je komunikácia s Remote UI (Vzdialeným UR) šifrovaná, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie
( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162) ). Keď nastavenia certifikátu alebo nastavenia TLS
nemajú žiadne chyby, pokračujte v prezeraní webovej stránky.
3
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR).
Ak nie je nastavený kód PIN správcu systému
Vyberte [System Manager Mode] alebo [General User Mode].
[System Manager Mode]
Môžete vykonať všetky operácie a nastavenia Remote UI (Vzdialené UR).
[General User Mode]
Môžete skontrolovať stav dokumentov alebo zariadenia a môžete tiež zmeniť niektoré nastavenia. Ak chcete
zistiť, či konkrétny dokument je v tlačovej fronte alebo chcete zrušiť tlač dokumentu v tlačovej fronte, zadajte
meno používateľa dokumentu v položke [User Name]. Meno používateľa sa nastaví automaticky na tlač
dokumentov založených na informáciách ako je názov počítača alebo prihlasovacie meno počítača.
[Remote UI Access PIN]
Ak je nastavená možnosť [Remote UI Access PIN], zadajte kód PIN.
UR)(P. 149)
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené
Ak je nastavený kód PIN správcu systému
Zadaním vhodného kódu PIN do poľa [System Manager PIN] sa prihláste v režime správcu systému.
Nastavenie kódu PIN správcu systému(P. 147)
181
Spravovanie zariadenia
4
Kliknite na [Log In].
➠ Zobrazí sa stránka portálu (hlavná stránka).
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 182)
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
Po prihlásení sa do Remote UI (Vzdialené UR) sa zobrazí nasledujúca stránka portálu. Táto časť opisuje položky
zobrazené na stránke portálu a základné operácie.
[Device Basic Information]
Zobrazuje aktuálny stav stroja a informácie o chybe. Ak sa vyskytla chyba, môže sa zobraziť odkaz na stránku
informácií o chybe.
[Consumables Information]
Zobrazuje informácie o spotrebnom materiáli.
[Support Link]
Zobrazuje odkaz na podporu špecifikovaný v menu [Device Information] pod položkou [System
Management].
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
182
Spravovanie zariadenia
[Log Out]
Odhlási vás z Remote UI (Vzdialeného UR). Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
[Mail to System Manager]
Zobrazí sa okno na vytvorenie e-mailu pre správcu systému špecifikovaného v menu [System Manager
Information] pod [System Management].
[Status Monitor/Cancel]
Zobrazí stránku [Status Monitor/Cancel]. V prípade ktorýchkoľvek čakajúcich dokumentov môžete
skontrolovať stav, históriu alebo zrušiť spracovanie.
[Settings/Registration]
Zobrazuje stránku [Settings/Registration]. Keď ste sa prihlásili v režime správcu systému, môžete zmeniť
položky nastavení a uložiť/načítať uložené údaje. Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 189)
183
Spravovanie zariadenia
Kontrola stavu a výpisov
3SX4-044
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 184)
Kontrola histórie dokumentov(P. 185)
Kontrola informácií o chybe(P. 185)
Kontrola spotrebného materiálu(P. 185)
Kontrola špecifikácií zariadenia(P. 186)
Kontrola informácií o správcovi systému(P. 186)
Kontrola počítadla celkovej tlače(P. 187)
Kontrola histórie kazety(P. 187)
Kontrola ekologických informácií(P. 187)
● Názov súboru dokumentu sa nemusí zobrazovať celý. K názvu súboru sa dá pripojiť vytlačený názov
aplikácie.
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov
Zobrazí sa zoznam aktuálne tlačených dokumentov alebo dokumentov čakajúcich na tlač.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Job Status]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
● Kliknutím na [Cancel] môžete zmazať úlohu dokumentu.
● Ak ste sa prihlásili v režime správcu systému, uvedú sa všetky aktuálne tlačené dokumenty
a dokumenty čakajúce na tlač.
● Ak ste zadali svoje používateľské meno, keď ste sa prihlásili v režime koncového používateľa, vaše
používateľské meno sa zobrazí iba na dokumentoch, ktoré ste tlačili vy.
● Na zobrazenie podrobných informácií kliknite na [Job Number] na pozastavených dokumentoch.
Môžete skontrolovať užívateľské meno a počet strán tlačeného dokumentu.
184
Spravovanie zariadenia
Kontrola histórie dokumentov
Zobrazí sa história tlače.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Job Log]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
Kontrola informácií o chybe
Keď sa vyskytne chyba, na tejto stránke sa zobrazí kliknutím na hlásenie zobrazené pod položkou [Error Information]
na stránke portálu (hlavná stránka). Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 182)
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
[Status Monitor/Cancel] [Error Information]
Kontrola spotrebného materiálu
Zobrazia sa informácie o spotrebnom materiáli, napríklad číslo modelu kazety. Môžete tiež kliknúť na položku [Check
Consumables Details] na stránke portálu (hlavná stránka), aby sa zobrazila táto stránka ( Obrazovka Remote UI
(Vzdialené UR)(P. 182) ).
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Consumables]
185
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
Spravovanie zariadenia
Kontrola špecifikácií zariadenia
Zobrazí sa maximálna rýchlosť tlače.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Features]
Kontrola informácií o správcovi systému
Zobrazia sa informácie o stroji a správcovi systému. Tieto informácie sa nastavia v menu [System Management] na
stránke [Settings/Registration].
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Information]
186
Spravovanie zariadenia
Kontrola počítadla celkovej tlače
Zobrazí sa celkový počet vytlačených strán.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
[Status Monitor/Cancel] [Check Counter]
Kontrola histórie kazety
Môžete skontrolovať výpisy používania tonerových a bubnových kaziet. Zobrazenie možno zmeniť na tonerovú alebo
bubnovú kazetu.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) (
[Status Monitor/Cancel] [Cartridge Log]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
Kontrola ekologických informácií
Môžete skontrolovať príslušné informácie, napríklad počet výtlačkov za mesiac a množstvo spotrebovanej energie.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181) )
[Status Monitor/Cancel] [Eco Information]
187
Spravovanie zariadenia
ODKAZY
Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)(P. 182)
188
Spravovanie zariadenia
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)
3SX4-045
Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete zmeniť rôzne nastavenia stroja. Väčšina nastavení sa dá nastaviť aj na
stroji, ale niektoré nastavenia sa dajú nastaviť iba pomocou Remote UI (Vzdialeného UR). Táto časť opisuje základný
priebeh zmeny nastavení zariadenia pomocou Remote UI (Vzdialené UR).
● Niektoré nastavenia možno zmeniť len po prihlásení v režime správcu systému.
● Niektoré nastavenia môžu vyžadovať úkony líšiace sa od tu uvedeného postupu.
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 181)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené UR)(P. 182)
Obrazovka Remote
Kliknite na nastavenie, ktoré chcete konfigurovať, v ponuke na ľavej strane
obrazovky.
V prípade potreby kliknite na odkaz, aby sa zobrazila požadovaná stránka.
189
Spravovanie zariadenia
5
Kliknite na [Edit].
6
Špecifikujte potrebné nastavenia.
7
Kliknite na [OK].
190
Spravovanie zariadenia
8
V prípade potreby reštartujte zariadenie.
● Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
● Informácie o tom, či je potrebné reštartovať počítač, nájdete v správe na obrazovke úprav.
191
Spravovanie zariadenia
Aktualizácia firmvéru
3SX4-046
V prípade firmvéru vyberte spôsob aktualizácie v závislosti od podmienok inštalácie zariadenia. K dispozícii sú dva
spôsoby aktualizácie: 1 – Pomocou zariadenia získate prístup k najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte
aktualizáciu, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení nie je najnovšia. 2 – Pomocou zariadenia získate prístup k
najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte aktualizáciu z počítača, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení
nie je najnovšia. V prostredí, v ktorom sa nemožno pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, vytvorte
pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN alebo rozhrania USB a aktualizáciu vykonajte z počítača.
Podmienky inštalácie tlačiarne
Spôsob inštalácie aktualizácie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 192)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 192)
Aktualizácia z počítača(P. 193)
Pripojenie pomocou rozhrania USB
Aktualizácia z počítača(P. 193)
● Ak ste v prostredí IPv6, nemôžete vykonať aktualizáciu firmvéru. Použitie rozhranie USB na opätovné
vytvorenie pripojenia a vykonajte aktualizáciu z počítača.
Kontrola verzie firmvéru
● Verziu firmvéru môžete skontrolovať z ovládacieho panela zariadenia. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa
uistite, že sa aktualizácia vykonala správne. Kontrola verzie firmvéru(P. 193)
Aktualizácia prostredníctvom internetu
Zo zariadenia získajte prístup k serveru Canon a aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia správy systému>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položku <Aktualizovať firmvér>.
4
Vyberte položku <Cez internet>.
➠ Vykoná sa kontrola na zistenie najnovšieho firmvéru.
192
Nastavenie kódu PIN správcu
Spravovanie zariadenia
● Ak sa zobrazí správa <Toto je najnovšia verzia firmvéru.>, nie je potrebná aktualizácia firmvéru.
5
Pozrite si správu a vyberte položku <Áno>.
6
Keď sa zobrazí obrazovka s licenciou, stlačte tlačidlo
7
Vyberte položku <OK>.
.
➠ Po dokončení aktualizácie firmvéru sa automaticky reštartuje zariadene.
● Počas reštartovania nevypínajte zariadenie.
Aktualizácia z počítača
Po stiahnutí najnovšej verzie firmvéru z webovej lokality Canon, použite obslužný softvér User Support Tool na
aktualizáciu firmvéru z počítača. Informácie o spôsobe aktualizácie firmvéru z počítača nájdete v časti User Support
Tool Operation Guide (Príručka ovládania nastroja používateľskej podpory), ktorá je súčasťou firmvéru.
Uvedenie zariadenia do stavu čakania aktualizácie firmvéru
<Ponuka>
<Nastavenia správy systému>
<Aktualizovať firmvér>
<Cez PC>
<Áno>
Kontrola verzie firmvéru
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia správy systému>.
Obrazovka Domov(P. 88)
● Ak sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN, zadajte správny kód PIN.
systému(P. 147)
3
Vyberte položku <Aktualizovať firmvér>.
4
Vyberte položku <Informácie o verzii>.
➠ Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru.
193
Nastavenie kódu PIN správcu
Spravovanie zariadenia
194
Spravovanie zariadenia
Inicializácia nastavení
3SX4-047
Môžete obnoviť nasledujúce nastavenia:
Inicializácia počítadla ekologických hlásení(P. 195)
Inicializácia menu(P. 195)
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 195)
Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 196)
Inicializácia počítadla ekologických hlásení
Nastavenia počítadla ekologických hlásení môžete obnoviť na predvolené výrobné nastavenia.
<Ponuka>
<Nastavenia správy systému>
<Inicializovať počítadlo hlás. Eko>
<Áno>
Inicializácia menu
Môžete obnoviť nastavenia stroja ( Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 198) ). V závislosti od vybratého nastavenia
možno budete musieť po inicializácii reštartovať zariadenie.
<Ponuka> <Nastavenia správy systému> <Inicializovať ponuku> Vyberte položku, ktorú
chcete inicializovať <Áno> V prípade potreby reštartujte zariadenie.
● Môžete obnoviť nastavenia len pre položku <Nastavenia siete>.
<Ponuka>
<Nastavenia siete>
<Inicializovať nastavenia siete>
<Áno>
Reštartujte zariadenie
Inicializácia kľúča a certifikátu
Môžete obnoviť nastavenia kľúča a certifikátu a certifikátu CA. Poznámka: Všetky kľúče a certifikáty a certifikáty CA v
zariadení (okrem vopred nainštalovaných kľúčov a certifikátov CA) sa po inicializácii odstránia.
● Po inicializácii nie sú dostupné funkcie vyžadujúce kľúč a certifikát, napríklad šifrovaná komunikácia TLS. Ak
chcete používať tieto funkcie, nakonfigurujte nastavenia kľúča a certifikátu a funkcie aktivujte znova.
195
Spravovanie zariadenia
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené UR) pomocou oprávnení správcu ( Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 181) ) [Settings/Registration] [Initialize Setting Information] [Initialize
Key and Certificate] [Initialize] [OK]
Inicializácia všetkých dát/nastavení
To umožňuje obnovu všetkých údajov a nastavení zariadenia, vrátane výpisov, na predvolene nastavené hodnoty. Tým
zabránite úniku citlivých údajov pri výmene alebo likvidácii zariadenia. Po dokončení inicializácie sa automaticky
reštartuje zariadenie.
● Pred inicializáciou sa uistite, že sa žiadne dokumenty nespracovávajú ani nečakajú na spracovanie. Tieto
dokumenty sa po vykonaní inicializácie odstránia.
● Ak chcete použiť zariadenie po inicializácii, musíte nakonfigurovať všetky nastavenia od začiatku.
<Ponuka>
<Áno>
<Nastavenia správy systému>
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
196
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami .............................................................................................................. 198
<Priame pripojenie> .......................................................................................................................................... 199
<Nastavenia siete> ............................................................................................................................................ 200
<Hlásenia o výstupe> ........................................................................................................................................ 209
<Predvoľby> ....................................................................................................................................................... 210
<Nastavenia časovača> ..................................................................................................................................... 214
<Bežné nastavenia> .......................................................................................................................................... 218
<Nastavenia tlačiarne> ..................................................................................................................................... 220
<Nastavenia papiera pre mobilnú tlač> ........................................................................................................... 230
<Nastavenie/údržba> ........................................................................................................................................ 231
<Nastavenia správy systému> .......................................................................................................................... 235
197
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
3SX4-048
Zariadenie môžete prispôsobiť podľa svojho prostredia a potrieb konfiguráciou nastavení opísaných v tejto kapitole. Ak
chcete spustiť konfiguráciu, vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov ( Obrazovka Domov(P. 88) ). Táto časť
opisuje, čo dokáže každá položka v ponuke nastavení nakonfigurovať.
● Môžete vytlačiť menu nastavení vo forme zoznamu na kontrolu aktuálnych nastavení:
nastavení(P. 259)
198
Tlač zoznamov
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Priame pripojenie>
3SX4-049
Vytvorte priame pripojenie medzi mobilným zariadením a zariadením. Priame pripojenie (Režim prístupového
bodu)(P. 128)
Nastavenia priameho pripojenia možno zadať v časti <Nastavenia priameho pripojenia>(P. 201) .
199
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia siete>
3SX4-04A
Všetky nastavenia týkajúce sa siete sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>(P. 200)
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>(P. 200)
<Nastavenia priameho pripojenia>(P. 201)
<Jednoduché pripojenie cez PC>(P. 202)
<Nastavenia TCP/IP>(P. 203)
<Nastavenia SNMP>(P. 206)
<Nastavenia vyčleneného portu>(P. 207)
<Čakanie na pripojenie pri spustení>(P. 208)
<Nastavenia ovládača Ethernet>(P. 208)
<Nastavenia IEEE 802.1X>(P. 208)
<Inicializovať nastavenia siete>(P. 208)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>
Pri prepínaní stroja z bezdrôtovej na káblovú sieť LAN musíte špecifikovať toto nastavenie. V opačnom prípade, keď
prepínate stroj z káblovej na bezdrôtovú sieť LAN, toto nastavenie nie je potrebné špecifikovať (pri prepínaní môžete
použiť nasledujúce <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>). Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 24)
<Káblová sieť LAN>
<Bezdrôtová sieť LAN>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
Špecifikujte nastavenia na pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti LAN. Môžete si tiež zobraziť aktuálne nastavenia alebo
špecifikovať nastavenie na úsporu spotreby energie.
<Nastavenia SSID>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie zadaním údajov vrátane SSID alebo sieťového kľúča
manuálne z ovládacieho panela.
<Vybrať prístupový bod>
Bezdrôtové smerovače LAN, ku ktorým má stroj prístup, sa automaticky lokalizujú a môžete ich vybrať zo
zoznamu. Musíte manuálne zadať sieťový kľúč, napríklad kľúč WEP alebo PSK. Nastavenie pripojenia
výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
<Zadať ručne>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie manuálnym zadaním SSID. Použitím tohto
spôsobu môžete podrobne špecifikovať nastavenia overenia a šifrovania. Nastavenie pripojenia zadaním
podrobných nastavení(P. 34)
200
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia zabezpečenia>
<Žiadne>
<WEP>
<Otvorený systém>
Kľúč WEP 1 až 4
<Zdieľaný kľúč>
Kľúč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automaticky>
<AES-CCMP>
<Režim stlačenia tlačidla WPS>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie automaticky pomocou tlačidla na
bezdrôtovom smerovači s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 28)
<Režim kódu WPS PIN>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie zadaním kódu PIN bezdrôtového
smerovača s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 30)
<Režim úspory energie>
Zvoľte, či stroj má alebo nemá prejsť do režimu úspory energie na základe signálov z bezdrôtového smerovača.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia siete> <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN> Prečítajte si zobrazenú
správu <OK> <Režim úspory energie> Vyberte položku <Vyp.> or <Zap.>
<Informácie o bezdrôtovej sieti LAN>
Výberom tejto možnosti zobrazíte nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
<Adresa MAC>
<Stav bezdrôtovej siete LAN>
<Informácie o poslednej chybe>
<Kanál>
<Nastavenia SSID>
<Nastavenia zabezpečenia>
<Režim úspory energie>
<Nastavenia priameho pripojenia>
Nastavíte, či sa má vykonať priame pripojenie. Aktiváciou tejto funkcie je možné priame pripojenie so zariadením aj v
prostredí bez prístupového bodu alebo bezdrôtového smerovača siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 128)
<Použiť priame pripojenie>
<Vyp.>
<Zap.>
201
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Čas do ukončenia priameho pripojenia>
Špecifikujete čas pre automatické odpojenie po nadviazaní priameho spojenia.
0 (Relácia sa neukončí automaticky)
1 až 10 až 60 (min.)
<Ponuka>
<Nastavenia siete>
priameho pripojenia>
<Nastavenia priameho pripojenia>
<Čas do ukončenia
Zadajte čas
<Nastavenia režimu prístupového bodu>
Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč. Ak chcete pripojiť viac mobilných zariadení k
zariadeniu súčasne, musíte ľubovoľne nakonfigurovať identifikátor SSID a sieťový kľúč.
<Použiť vlastné SSID>
<Vyp.>
<Zap.>
<SSID>
<Použiť vlastný sieťový kľúč>
<Vyp.>
<Zap.>
<Sieťový kľúč>
<Ponuka> <Nastavenia siete> <Nastavenia priameho pripojenia> <Nastavenia režimu
prístupového bodu> <Použiť vlastné SSID>/<Použiť vlastný sieťový kľúč> <Zap.> Enter the
SSID/network key <Použiť>
<Nastavenia adresy IP pre priame pripoj.>
Špecifikujte adresu IP na používanie priameho pripojenia.
<Ponuka> <Nastavenia siete> <Nastavenia priameho pripojenia>
priame pripoj.> Zadajte adresu IP <Použiť>
<Nastavenia adresy IP pre
<Jednoduché pripojenie cez PC>
Spustite jednoduché pripojenie cez počítač (bezkáblový režim nastavenia). Vďaka tomu môžete nakonfigurovať
nastavenie siete pomocou aplikácie Canon Laser NW Device Setup Utility v počítači.
202
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia siete>
<Jednoduché pripojenie cez PC>
Spustite pripájanie
● Canon Laser NW Device Setup Utility je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Canon (http://
www.canon.com/).
<Nastavenia TCP/IP>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti TCP/IP, ako napríklad nastavenia adresy IP.
<Nastavenia IPv4>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv4.
<Nastavenia adresy IP>
Nakonfigurujte adresu IP, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení (napríklad počítačov a tlačiarní) v sieti
TCP/IP. Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
<Automaticky získať>
<Vybrať protokol>
<Vyp.>
<DHCP>
<BOOTP>
<RARP>
<Automatická adresa IP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať ručne>
<Adresa IP> 0.0.0.0
<Maska podsiete> 0.0.0.0
<Adresa brány> 0.0.0.0
<Skontrolovať nastavenia>
<Automaticky získať>*
<Adresa IP>
<Maska podsiete>
<Adresa brány>
<Príkaz PING>
Vyberte na kontrolu toho, či je stroj cez sieť pripojený k počítaču.
Testovanie sieťového pripojenia(P. 40)
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre adresu
IP. Konfigurácia DNS(P. 62)
<Nastavenia servera DNS>
203
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Primárny server DNS> 0.0.0.0
<Sekundárny server DNS> 0.0.0.0
<Nastav. názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Int. dyn. aktual. DNS>
0 to 24
to 48 (hod.)
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie názvu hostiteľa a či sa má používať funkcia dynamických aktualizácií. Konfigurácia DNS(P. 62)
<Získať názov hostiteľa>
<Vyp.>
<Zap.>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia IPv6>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv6.
<Použiť IPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte IPv6 v stroji. Môžete tiež zobraziť aktuálne nastavenia.
IPv6(P. 42)
Nastavenie adries
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Lokálna linková adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia bezstavovej adresy>
Aktivujte alebo deaktivujte bezstavovú adresu.
Nastavenie adries IPv6(P. 42)
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Bezstavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Použiť DHCPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte stavovú adresu, ktorá sa získa cez DHCPv6.
204
Nastavenie adries IPv6(P. 42)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Stavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre adresu
IP. Konfigurácia DNS(P. 62)
<Nastav. názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
<Použiť host./dom. IPv4>
<Vyp.>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Zap.>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť adresu manuálne>
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť stavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť bezstavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Interval dynamickej aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<Nastavenia tlače LPD>
Aktivujte alebo deaktivujte LPD, tlačový protokol, ktorý sa dá použiť na ľubovoľnej hardvérovej platforme alebo v
operačnom systéme.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 49)
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia tlače RAW>
Aktivujte alebo deaktivujte RAW, špecifický tlačový protokol Windows.
funkcií WSD(P. 49)
Konfigurácia tlačových protokolov a
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia WSD>
Aktivujete alebo deaktivujete automatické prezeranie a získavanie informácií pre tlačiareň pomocou protokolu
WSD. Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 49)
205
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia tlače WSD>
<Použiť tlač WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť prezeranie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť Multicast Discovery>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť HTTP>
Aktivujte alebo deaktivujte protokol HTTP, ktorý je potrebný na komunikáciu s počítačom, napríklad pri použití
Remote UI (Vzdialeného UR), pri tlači WSD alebo pri tlači cez službu Google Cloud Print. Deaktivácia
komunikácie HTTP(P. 178)
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia čísla portu>
Podľa sieťového prostredia zmeňte čísla portov pre protokoly.
<LPD>
1 až 515
Zmena čísiel portu(P. 159)
až 65 535
<RAW>
1 až 9100
až 65 535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65 535
<HTTP>
1 až 80
<SNMP>
1 až 161
až 65 535
až 65 535
<Veľkosť MTU>
Vyberte maximálnu veľkosť paketov, ktoré zariadenie prijíma.
jednotky(P. 60)
Zmena maximálnej prenosovej
<1 300>
<1 400>
<1 500>
<Nastavenia SNMP>
Špecifikujte nastavenia na monitorovanie a ovládanie stroja z počítača bežiacom na softvéri kompatibilnom so SNMP.
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 66)
206
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia SNMPv1>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv1. Keď aktivujete SNMPv1, špecifikujte názov komunity a oprávnenia prístupu
k objektom MIB (Management Information Base).
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia siete>
<Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia SNMP>
<Nastavenia SNMPv1>
Vyberte položku
<Nastavenia SNMPv3>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv3. Pomocou Remote UI (Vzdialené UR) špecifikujte podrobné nastavenia,
ktoré sa aplikujú pri aktivácii SNMPv3.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia siete>
<Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia SNMP>
<Nastavenia SNMPv3>
Vyberte položku
<Získať inf. o správe tlačiarne od host.>
Aktivujte alebo deaktivujte monitorovanie informácií o správe tlačiarne z počítača v sieti, na ktorom beží softvér
kompatibilný so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia siete> <Nastavenia SNMP>
host.> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Získať inf. o správe tlačiarne od
<Nastavenia vyčleneného portu>
Aktivujte alebo deaktivujte vyčlenený port. Vyčlenený port sa používa pri tlači z počítača a pri prechádzaní alebo
špecifikácii nastavení zariadenia cez sieť.
<Vyp.>
<Zap.>
207
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia siete>
alebo <Zap.>
<Nastavenia vyčleneného portu>
Vyberte položku <Vyp.>
<Čakanie na pripojenie pri spustení>
Špecifikujte dobu čakania na pripojenie k sieti. Vyberte nastavenie v závislosti od sieťového prostredia.
čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 61)
0
Nastavenie
až 300 (s)
<Nastavenia ovládača Ethernet>
Vyberte režim komunikácie siete Ethernet (polovičný duplex/úplný duplex) a typ siete Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX).
Môžete tiež zobraziť adresu MAC stroja.
<Automatická detekcia>
Vyberte, či sa má automaticky zistiť alebo ručne vybrať režim komunikácie a typ siete Ethernet.
nastavení siete Ethernet(P. 58)
Konfigurácia
<Vyp.>
<Režim komunikácie>
<Polovičný duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<Zap.>
<Adresa MAC>
Skontrolujte adresu MAC stroja, čo je číslo, ktoré je jedinečné pre každé komunikačné zariadenie.
adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 45)
<Nastavenia IEEE 802.1X>
Aktivujte alebo deaktivujte overenie IEEE 802.1X.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
<Vyp.>
<Zap.>
<Inicializovať nastavenia siete>
Vyberte pre návrat nastavení siete na predvolené nastavenia výrobcu.
208
<Inicializovať ponuku>(P. 241)
Zobrazenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Hlásenia o výstupe>
3SX4-04C
Možnosti nastavenia zariadenia a ďalšie podrobnosti môžete vytlačiť a skontrolovať vo forme hlásení alebo zoznamov.
Tlač hlásení a zoznamov(P. 259)
209
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Predvoľby>
3SX4-04E
Všetky nastavenia týkajúce sa zobrazenia displeja sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné
hodnoty v závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Nastavenia zobrazenia>
<Kontrast>
Upravte kontrast (rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami) displeja, aby vyhovoval miestu inštalácie
zariadenia.
Päť úrovní
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Kontrast>
Upravte kontrast
<Invertovať farby obrazovky>
Výberom možnosti <Zap.> invertujete farby displeja. Vyberte položku <Zap.>, ak je displej ťažko čitateľný aj po
nastavení jasu v ponuke <Kontrast>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Prepínač zadania mm/palce>
Vyberte jednotku merania.
<Milimeter>
<Palec>
210
<Invertovať farby obrazovky>
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Prepínač zadania mm/palce>
Vyberte
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>
Nastavte, či sa pri vkladaní papiera do zásuvky má zobraziť výzva na skontrolovanie nastavení papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia>
papiera> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Upozorniť na kontrolu nastavení
<Čas zobrazenia správy>
Špecifikujte interval v sekundách, v ktorom sa majú striedavo zobrazovať dve rôzne správy.
1 až 2
až 5 (s)
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Čas zobrazenia správy>
Nastavte
číselnú hodnotu intervalu
<Rýchlosť posunu>
Upravte rýchlosť posúvania obrazovky výberom z troch úrovní.
<Pomaly>
<Štandardná>
<Rýchlo>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk> *
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre displej, hlásenia a zoznamy.
<Arabic>
<Basque>
<Bulgarian>
<Catalan>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
211
<Rýchlosť posunu>
Vyberte rýchlosť
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Croatian>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Estonian>
<Finnish>
<French>
<German>
<Greek>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Latvian>
<Lithuanian>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Romanian>
<Russian>
<Slovak>
<Slovene>
<Spanish>
<Swedish>
<Turkish>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk>
Vyberte jazyk
<Jazyk vzdialeného PR> *
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialeného UR).
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Czech>
<Danish>
<Dutch>
<English>
<Finnish>
<French>
<German>
<Hungarian>
<Italian>
<Japanese>
<Korean>
<Norwegian>
<Polish>
<Portuguese>
<Russian>
<Spanish>
<Swedish>
212
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Turkish>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
213
<Jazyk vzdialeného PR>
Vyberte jazyk
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia časovača>
3SX4-04F
Všetky nastavenia týkajúce sa časovača sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Čas tichého režimu>(P. 214)
<Nastavenia dátumu/času>(P. 214)
<Čas prepnutia do nečinného stavu>(P. 216)
<Čas automatického vynulovania>(P. 216)
<Čas automatického vypnutia>(P. 216)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné
hodnoty v závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Čas tichého režimu>
Môžete obmedziť prevádzkový zvuk zariadenia, aby pracovalo tichšie (tichý režim). Nastavte čas, keď zariadenie
automaticky prejde do tichého režimu. Môžete tiež nastaviť, aby zariadenie vždy pracovalo v tichom režime. Vstup
do tichého režimu(P. 113)
<Počiatočný čas>
<Vyp.>
<Zap.>
Nastavenie počiatočného času prechodu do tichého režimu
<Koncový čas>
<Vyp.>
<Zap.>
Nastavenie koncového času na ukončenie tichého režimu
<Ponuka>
<Použiť>
<Nastavenia časovača>
<Čas tichého režimu>
Špecifikujte jednotlivé nastavenia
<Nastavenia dátumu/času>
Špecifikujte nastavenia dátumu a času vrátane formátu dátumu a nastavenia 12- alebo 24-hodinového zobrazenia
hodín.
<Formát dátumu> *
Vyberte formát dátumu (poradie roku, mesiaca a dňa).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
214
Zoznam ponúk s nastaveniami
<DD/MM RRRR>
<Ponuka> <Nastavenia časovača>
formát dátumu
<Nastavenia dátumu/času>
<Formát dátumu>
Vyberte
<Formát času>
Vyberte nastavenie 12- alebo 24-hodinového zobrazenia hodín.
<12 hodín (dp/op)>
<24 hodín>
<Ponuka> <Nastavenia časovača>
nastavenie displeja
<Nastavenia dátumu/času>
<Formát času>
Vyberte
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času>
Nastavte aktuálny dátum a čas.
Nastavenie dátumu a času (P. 20)
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení
nastavenie <Časové pásmo>, podľa toho sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Aktuálny dátum a čas sa nedajú zmeniť po dobu 1 hodiny po aktivácii letného času.
<Časové pásmo> *
Vyberte časové pásmo. Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené
v ponuke <Nastavenia aktuálneho dátumu/času>. Nastavenie dátumu a času (P. 20)
<(UTC-12:00) Medzinárodná dátumová hranica – západ> až <(UTC+00:00) Lisabon, Londýn>
+14:00) ostrov Kiritimati>
215
až <(UTC
Zoznam ponúk s nastaveniami
UTC
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny
a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
<Nastavenia letného času> *
Aktivovať alebo deaktivovať letný čas. Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný
letný čas. Nastavenie dátumu a času (P. 20)
<Vyp.>
<Zap.>
Začiatok: Mesiac, týždeň, deň
Koniec: Mesiac, týždeň, deň
<Čas prepnutia do nečinného stavu>
Ak stroj nebol špecifikovanú dobu ovládaný alebo nemal dáta na spracovanie, stroj prejde do režimu spánku, aby
ušetril energiu (automatický spánok). Špecifikujte dobu, po ktorej sa vykoná automatický spánok. Automatický spánok
sa nevykoná, keď je zobrazené menu nastavení. Odporúčame používať továrenské predvolené nastavenia na ušetrenie
väčšiny energie. Vstup do režimu spánku(P. 115)
1
až 30 (min.)
<Čas automatického vynulovania>
Ak sa po špecifikovanú dobu nestlačí tlačidlo, obrazovka a nastavenia sa inicializujú na zobrazenie implicitnej
obrazovky (automatický reset). Špecifikujte interval, po ktorom sa vykoná automatický reset. Automatický reset sa
nevykoná v nasledujúcich prípadoch:
● Zobrazí sa menu nastavenia.
● Stroj spracuje dáta, napríklad pri tlači dokumentov.
● Zobrazí sa chybová správa a začne blikať indikátor Alarm (automatický reset sa vykoná, keď chyba nebráni
užívateľovi pokračovať v používaní funkcie).
0 (automatický reset sa deaktivuje.)
1 až 2 až 9 (min.)
<Ponuka>
<Nastavenia časovača>
<Čas automatického vynulovania>
Špecifikujte čas
automatického vynulovania
<Čas automatického vypnutia> *
Nastavte časovač na automatické vypnutie stroja po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti po tom, čo stroj
prejde do režimu spánku.
0 (automatické vypnutie sa deaktivuje.)
216
Zoznam ponúk s nastaveniami
1 až 4
až 8 (hod.)
<Ponuka>
<Nastavenia časovača>
<Čas automatického vypnutia>
Nastavte čas
automatického vypnutia
● Ak sa z Remote UI (Vzdialené UR) zmenia ľubovoľné nastavenia položky [Timer Settings], keď je stroj v režime
spánku, časovač nastavenia <Čas automatického vypnutia> sa resetuje na začiatok. Stroj sa automaticky
vypne po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti od resetovania časovača.
217
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Bežné nastavenia>
3SX4-04H
Všetky nastavenia týkajúce sa spôsobu podávania papiera sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Prepnúť spôsob podávania papiera>
Keď chcete tlačiť dokument na papier s logami, špecifikujte toto nastavenie. Ak chcete pri všeobecnom používaní tlačiť
na papier s logami, musíte v závislosti od toho, či vykonávate jednostrannú alebo obojstrannú tlač, zmeniť lícnu stranu
papiera vkladaného do zdroja papiera. Ak však zmeníte nastavenie na možnosť <Priorita tlač. strany>, môžete len vložiť
papier s logom lícom nadol v prípade jednostrannej tlače a rovnako aj v prípade obojstrannej tlače. Vkladanie
predtlačeného papiera(P. 105) .
<Mnohoúčelový prieč.>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Ponuka> <Bežné nastavenia> <Prepnúť spôsob podávania papiera>
Vyberte položku <Priorita rýchlosti> alebo <Priorita tlač. strany>
Vyberte zdroj papiera
Zdroje papiera
Vyberte zdroj papiera, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
<Priorita rýchlosti>
Pri použití papiera, na ktorom je predtlačené logo, musíte zmeniť lícnu stranu pri jednostrannej a
obojstrannej tlači.
Odporúčame vybrať položku <Priorita rýchlosti>, ak nepotrebujete zvážiť, na ktorú stranu sa má tlačiť.
<Priorita tlač. strany>
Ak chcete tlačiť na špecifickú stranu papiera, nemusíte pri výbere jednostrannej alebo obojstrannej tlače
prevracať papier v zdroji papiera.
218
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak je pre zdroj papiera, v ktorom je vložený papier, vybratá voľba <Priorita tlač. strany> nemôžete použiť
obojstrannú tlač ( Dostupný papier(P. 320) ), namiesto toho sa pre zdroj papiera použije položku
<Priorita rýchlosti>. V takom prípade musíte vložiť papier rovnako ako pri výbere možnosti <Priorita
rýchlosti> ( Vkladanie predtlačeného papiera(P. 105) ).
● Keď je vybratá položka <Priorita tlač. strany>, rýchlosť jednostrannej tlače môže byť nižšia.
219
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia tlačiarne>
3SX4-04J
Všetky nastavenia týkajúce sa tlačiarne sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Akcia pri nesúlade formátu papiera>(P. 220)
<Nastavenia kvality obr. pre mobilnú tlač>(P. 220)
<Kópie>(P. 221)
<2-stranná tlač>(P. 221)
<Predvolený papier>(P. 221)
<Kvalita tlače>(P. 222)
<Rozloženie>(P. 223)
<Časový limit>(P. 224)
<PCL>(P. 224)
Priorita nastavení
● Ak je nastavenie tlače špecifikované z ovládača tlačiarne aj ovládacieho panelu zariadenia, špecifikácia z
ovládača tlače prepíše nastavenie z ovládacieho panela. Špecifikácia z ovládacieho panela nadobudne
platnosť v niektorých špecifických prípadoch, napríklad pri tlači zo systému UNIX alebo iného operačného
systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne.
<Akcia pri nesúlade formátu papiera>
Vyberte, či sa má tlačiť v prípade, že je vybratý iný formát papiera než formát vložený v zásuvke. Môžete tiež nastaviť,
aby zariadenie netlačilo, ale namiesto toho zobrazilo výstražnú správu.
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne> <Akcia pri nesúlade formátu papiera>
<Vynútiť výstup> alebo <Zobraziť chybu>
<Nastavenia kvality obr. pre mobilnú tlač>
Vyberte spracovanie obrázkov pri tlači z mobilného zariadenia.
<Poltón>
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
220
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Priorita>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita kvality obrazu>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne> <Nastavenia kvality obr. pre mobilnú tlač>
položku <Poltón> alebo <Priorita> Vyberte položku <Použiť>
Vyberte
● Keď je položka <Priorita> nastavená na možnosť <Priorita rýchlosti>, nemôžete vybrať položku <Chybová
difúzia>.
<Kópie>
Nastavte počet kópií na tlač.
1
až 999
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kópie>
Nastavte počet kópií na tlač
<2-stranná tlač>
Vyberte, či sa majú urobiť obojstranné výtlačky.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<2-stranná tlač>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Predvolený papier>
Použite túto položku na špecifikovanie veľkosti papiera.
Dostupný papier(P. 320)
221
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<Predvolený papier>
Vyberte veľkosť papiera
<Kvalita tlače>
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa kvality tlače.
<Sýtosť>
Upravte hustotu tonera.
17 úrovní
<Sýtosť (jemné nastavenie)>
<Vysoká>
17 úrovní
<Stredná>
17 úrovní
<Nízka>
17 úrovní
● Nastavenia špecifikované pre <Sýtosť> sa deaktivujú, keď je aktivovaná voľba <Úspora tonera>.
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>
Nastavte sýtosť
<Použiť>
<Úspora tonera>
Pri tlači z mobilného zariadenia môžete znížiť spotrebu tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete skontrolovať
rozloženie alebo ďalšie charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne>
alebo <Zap.>
<Kvalita tlače>
<Úspora tonera>
Vyberte položku <Vyp.>
<Režim špeciálnej tlače>
Vyberte položku <Špeciálne nastavenia 1>, ak je vytlačený čiarový kód nečitateľný, alebo <Špeciálne nastavenia
2>, ak sú výsledky tlače čiastočne vyblednuté.
<Vyp.>
222
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Špeciálne nastavenia 1>
<Špeciálne nastavenia 2>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita tlače> <Režim špeciálnej tlače>
<Špeciálne nastavenia 1> alebo <Špeciálne nastavenia 2>
Vyberte položku
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie, ktoré sa použije pri spracovaní tlačových údajov.
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne>
dpi> alebo <600 dpi>
<Kvalita tlače>
<Rozlíšenie>
Vyberte položku <1 200
<Jemné nastavenie sýtosti>
Jemne upravte sýtosť. Toto nastavenie môžete špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Rozlíšenie> vybratá
možnosť <1 200 dpi>.
-1 až 0
až +1
<Ponuka>
sýtosť
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita tlače>
<Jemné nastavenie sýtosti>
Špecifikujte
<Rozloženie>
Špecifikujte nastavenia rozloženia strany, napríklad pozíciu väzby.
<Umiestnenie väzby>
Ak viažete výtlačky viazacím nástrojom, napríklad zošívačkou, použite túto položku na špecifikovanie toho, či sa
má viazať na dlhom alebo krátkom okraji.
<Dlhý okraj>
<Krátky okraj>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne> <Rozloženie>
položku<Dlhý okraj> alebo <Krátky okraj>
223
<Umiestnenie väzby>
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Dlhý okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na dlhom okraji papiera.
<Krátky okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na krátkom okraji papiera.
<Časový limit>
Nastavte časový úsek, po ktorom sa aktuálna tlačová úloha automaticky zruší v prípade prerušenia príjmu tlačových
údajov.
5 až 15
až 300 (s)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<Časový limit>
Nastavte časový úsek
<PCL>
Špecifikujte nastavenia tlače PCL ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Úspora papiera>
Vyberte, či sa má šetriť papier tak, že nebudú vystupovať prázdne strany dokumentu. Po výbere možnosti
<Zap.> nebudú zo zariadenia vystupovať prázdne strany. Ak chcete, aby pri tlači vystupovali všetky údaje
dokumentu vrátane prázdnych strán, ktoré ste vložili do dokumentu, vyberte možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
224
<Úspora papiera>
Vyberte položku <Vyp.> alebo
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Orientácia>
Pre orientáciu strany vyberte položku <Na výšku> (vertikálna orientácia) alebo <Na šírku> (horizontálna
orientácia).
<Na výšku>
<Na šírku>
<Ponuka>
<Na šírku>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Orientácia>
Vyberte položku <Na výšku> alebo
<Číslo písma>
Špecifikujte písmo, ktoré sa má použiť, výberom príslušného čísla ID písma. Z ovládacieho panela môžete
vytlačiť zoznam písem PCL s ukážkami písmen. Zoznam písiem PCL(P. 260)
0
až 54
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Číslo písma>
Vyberte číslo písma
<Veľkosť bodu>
Nastavte veľkosť písma v bodoch. Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,25 bodu. Toto nastavenie môžete špecifikovať
iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté proporčne škálovateľné písmo.
4.00 až 12.00
až 999.75 (bod)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Veľkosť bodu>
Špecifikujte veľkosť bodu
<Rozstup>
Nastavte šírku písma alebo cpi (počet znakov na palec). Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,01 cpi. Toto nastavenie
môžete špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté škálovateľné písmo s pevnou šírkou alebo
bitmapové písmo.
0.44 až 10.00
až 99.99 (cpi)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
225
<Rozstup>
Špecifikujte hodnotu rozstupu
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Riadky formulára>
Nastavte počet riadkov vytlačených na jednej strane od 5 po 128. Toto nastavenie sa automaticky zmení podľa
nastavení špecifikovaných v položke <Predvolený formát pap.> a <Orientácia>.
5 až 64
až 128 (riadky)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Riadky formulára>
Špecifikujte počet riadkov
<Kódovanie znakov>
Vyberte kódovanie znakov, ktoré je najvhodnejšie pre počítač, z ktorého odosielate tlačové dáta. Špecifikované
nastavenie sa ignoruje, keď je kódovanie znakov ovládané pomocou písma špecifikovaného v položke <Číslo
písma>.
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Kódovanie znakov>
Vyberte kódovanie znakov
<Vlastný papier>
Vyberte, či sa má nastaviť vlastný formát papiera. Výberom možnosti <Zap.> nastavte rozmery papiera v položke
<Rozmer X> a <Rozmer Y>.
<Vyp.>
<Zap.>
226
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Vlastný papier>
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Jednotka merania>
Vyberte jednotku merania, ktorá sa má použiť na nastavenie vlastného formátu papiera.
<Milimetre>
<palce>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne>
<Milimetre> alebo <palce>
<PCL>
<Jednotka merania>
Vyberte položku
<Rozmer X>
Nastavte horizontálny rozmer (krátky okraj) užívateľského papiera.
77 až 215
(mm)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Rozmer X>
Špecifikujte rozmer
<Rozmer Y>
Špecifikujte vertikálny rozmer (dlhý okraj) užívateľského papiera.
127 až 355
(mm)
<Ponuka>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Rozmer Y>
Špecifikujte rozmer
<Pripojiť CR k LF>
Vyberte, či sa má pripojiť znak posunu na začiatok ďalšieho riadka (CR) keď stroj prijme znak posunu riadka (LF).
Ak vyberiete možnosť <Áno>, poloha tlače sa presunie pri prijatí kódu LF na začiatok ďalšieho riadka. Ak
vyberiete možnosť <Nie> poloha tlače sa presunie na ďalší riadok pod prijatý kód LF.
227
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Áno>
<Nie>
<Ponuka>
<Nie>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Pripojiť CR k LF>
Vyberte položku <Áno> alebo
<Zväčšiť šírku tlače A4>
Vyberte, či sa má rozšíriť šírka tlačiteľnej oblasti papiera formátu A4 v orientácii na výšku na formát LTR.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne>
alebo <Zap.>
<PCL>
<Zväčšiť šírku tlače A4>
Vyberte položku <Vyp.>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrazu) pre
optimálnu kvalitu obrazu. Pri každom dokumente môžete upraviť nastavenia podľa typu obrázka.
<Text>
<Farebný odtieň>
<Gradácia>
<Rozlíšenie>
<Grafika>
<Farebný odtieň>
<Gradácia>
<Rozlíšenie>
<Obraz>
<Farebný odtieň>
<Gradácia>
<Rozlíšenie>
228
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne>
metódu reprodukcie poltónov
<PCL>
<Poltóny>
Vyberte typ obrázka
Vyberte
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
<Farebný odtieň>
Vytvára ostrú tlač so silným kontrastom svetlosti a tmavosti. Hodí sa na tlač obrazových údajov, ako sú
obrazové údaje fotografie.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Podávať A5 horizontálne>
Aktivujte alebo deaktivujte horizontálne podávanie pri tlači na formát A5.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia tlačiarne>
<Vyp.> alebo <Zap.>
<PCL>
229
<Podávať A5 horizontálne>
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>
3SX4-04K
Všetky nastavenia týkajúce sa špecifikácie papiera sú uvedené s opismi.
<Nastavenia formátu/typu>(P. 230)
<Vybrať často používané formáty papiera>(P. 230)
<Nastavenia formátu/typu>
Nastavte formát a typ papiera.
<Vlastný>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>, <OFICIO>,
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUS-FOOLSCAP>,
<Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3 x 5">, <Iné formáty>
<Bežný (71 – 89 g/m²)>, <Bežný L (61 – 70 g/m²)>, <Bežný L2 (60 g/m²)>, <Recyklovaný (71 – 89 g/m²)>,
<Hrubý 1 (90 – 105 g/m²)>, <Hrubý 2 (106 – 120 g/m²)>, <Hrubý 3 (121 – 163 g/m²)>, <Hrubý 4 (121 – 163
g/m²)>, <Obálka>, <Obálka H>, <Štítky>, <Lepený 1 (60 – 104 g/m²)>, <Lepený 2 (105 – 163 g/m²)>
<Ponuka> <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>
formát a typ papiera
<Nastavenia formátu/typu>
Vyberte
<Vybrať často používané formáty papiera>
Nastavte často používané formáty papiera. Tu vybraté formáty papiera sa zobrazia ako možnosti v časti <Nastavenia
formátu/typu>.
<Vlastný>, <A4>, <A5R>, <B5>, <DL>, <ISO-C5>, <LTR>, <LGL>, <STMT>, <EXEC>, <FOOLSCAP>, <OFICIO>,
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <Government-LTR>, <Government-LGL>, <India-LGL>, <AUS-FOOLSCAP>,
<Brazil-OFICIO>, <Mexico-OFICIO>, <F4A>, <3 x 5">
<Ponuka> <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač> <Vybrať často používané formáty papiera>
Vyberte formát papiera, ktorý chcete nastaviť <Použiť>
230
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenie/údržba>
3SX4-04L
Všetky nastavenia týkajúce sa úprav a údržby sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>(P. 231)
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
<Vyčistiť fixačnú jednotku>(P. 234)
<Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>
Nastavíte časovanie zobrazenia pre správu oznamujúcu vám malé množstvo zvyšného tonera v tonerovej alebo
bubnovej kazete.
<Tonerová kazeta>
<Kazeta valca>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>
<Tonerová kazeta> alebo <Kazeta valca>
Vyberte položku
Zadajte úroveň v kazete
<Špeciálne spracovanie>
Ak výsledky tlače na špeciálne typy papiera nie sú uspokojivé, nasledujúce nastavenia môžu vylepšiť kvalitu výtlačkov.
<Režim U špeciálnej tlače>
Niekedy je toner okolo textu alebo vzorov na výtlačku rozmazaný. V takom prípade môžete kvalitu výtlačku
zlepšiť nastavením tejto položky na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim U špeciálnej tlače>
● Nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu tlače pri niektorých typoch
papiera (najmä pri ľahkom papieri) alebo v niektorých prostrediach tlače (najmä v prostrediach s
vysokou vlhkosťou).
● Ak nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>, položky <Režim Q špeciálnej tlače>, <Režim R špeciálnej
tlače> a <Režim T špeciálnej tlače> sa automaticky nastavia na možnosť <Vyp.>.
231
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Režim D špeciálnej tlače>
Túto položku nastavte, keď je vytlačený papier sivý alebo vyblednutý.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim D špeciálnej tlače>
<Režim A špeciálnej tlače>
Ak na tlačový papier priľnú pásy, zmenou tohto nastavenia môžete zlepšiť kvalitu tlače. <Režim 2> môže zlepšiť
kvalitu výraznejšie než <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba>
Vyberte režim
<Špeciálne spracovanie>
<Režim A špeciálnej tlače>
<Režim G špeciálnej tlače>
Keď papier obsahuje veľa papierového prachu, vytlačené obrázky môžu vyblednúť alebo sa môžu objaviť pásy. V
takom prípade môžete kvalitu výtlačku zlepšiť nastavením tejto položky na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim G špeciálnej tlače>
<Režim Q špeciálnej tlače>
Obrázky vytlačené na papier s drsným povrchom môžu byť bledé. V takom prípade môžete kvalitu výtlačku
zlepšiť nastavením tejto položky na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
232
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim Q špeciálnej tlače>
● Nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu obrazu.
● Ak nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>, položky <Režim U špeciálnej tlače>, <Režim R špeciálnej
tlače> a <Režim T špeciálnej tlače> sa automaticky nastavia na možnosť <Vyp.>.
<Režim R špeciálnej tlače>
Pri tlači na zadnú stranu vytlačeného hárka môžu byť výtlačky vyblednuté. V takom prípade môžete kvalitu
výtlačku zlepšiť nastavením tejto položky na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim R špeciálnej tlače>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, môže byť ovplyvnená kvalita obrazu, môže sa zaseknúť papier po
uplynutí určitého času po tlači na prednej strane alebo v závislosti na vlhkosti okolia.
● Ak nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>, položky <Režim U špeciálnej tlače>, <Režim Q špeciálnej
tlače> a <Režim T špeciálnej tlače> sa automaticky nastavia na možnosť <Vyp.>.
<Režim T špeciálnej tlače>
Pri tlači v prostredí s vysokou vlhkosťou môže byť tlač nerovnomerná. V takom prípade môžete kvalitu výtlačku
zlepšiť nastavením tejto položky na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
233
<Režim T špeciálnej tlače>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Keď nastavíte túto položku na možnosť <Zap.> a tlačíte v prostredí s nízkou vlhkosťou, vytlačené
obrázky alebo text sa môžu rozmazať.
● Ak nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>, položky <Režim U špeciálnej tlače>, <Režim Q špeciálnej
tlače> a <Režim R špeciálnej tlače> sa automaticky nastavia na možnosť <Vyp.>.
<Režim L špeciálnej tlače>
Keď papier obsahuje veľa papierového prachu alebo iných prachových častíc, na výtlačku sa môžu objaviť
šmuhy. V takom prípade môžete kvalitu výtlačku zlepšiť nastavením tejto položky na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim L špeciálnej tlače>
<Vybrať šírku čiary>
Ak nemožno načítať vytlačený čiarový kód, môžete problém vyriešiť zmenou tejto položky.
<Automaticky>
<Tenká>
<Stredne tenká>
<Stredne hrubá>
<Hrubá>
<Ponuka>
šírku čiary
<Nastavenie/údržba>
<Špeciálne spracovanie>
<Vybrať šírku čiary>
Vyberte
<Špeciálne spracovanie>
<Povoliť tichý režim>
Select
<Povoliť tichý režim>
Aktivujte alebo deaktivujte tichý režim.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba>
<Vyp.> or <Zap.>.
<Vyčistiť fixačnú jednotku>
Po výmene tonerovej alebo bubnovej kazety, alebo ak sa na výtlačkoch objavia čierne pásy, vyčistite fixačnú jednotku.
Čistenie fixačnej jednotky(P. 247)
234
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia správy systému>
3SX4-04R
Všetky nastavenia týkajúce sa nastavení správy systému sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia siete>(P. 235)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>(P. 235)
<Nastavenia informácií o zariadení>(P. 235)
<Nastavenia zabezpečenia>(P. 236)
<Vybrať krajinu/oblasť>(P. 237)
<Nastavenia vzdialeného PR>(P. 238)
<Zobraziť výpis úloh>(P. 238)
<Použiť ako zariadenie USB>(P. 239)
<Povoliť Product Extended Survey Program>(P. 239)
<Inf. o spotreb. mat. (VPR/Toner Status)>(P. 239)
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 240)
<Výber PDL (Plug and Play)>(P. 240)
<Aktualizovať firmvér>(P. 241)
<Inicializovať počítadlo hlás. Eko>(P. 241)
<Inicializovať ponuku>(P. 241)
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>(P. 241)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné
hodnoty v závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Nastavenia siete>
Pozrite si časť
<Nastavenia siete>(P. 200) .
<Nastavenia inform. o správcovi systému>
Špecifikujte kód PIN výhradne pre správcov, ktorí majú oprávnenia na prístup k položkám <Nastavenia siete> a
<Nastavenia správy systému>. Kód PIN môžete nastaviť pomocou položky <Kód PIN správcu syst.>. Môžete tiež
registrovať meno správcu. Nastavenie kódu PIN správcu systému(P. 147)
<Kód PIN správcu syst.>
Zadajte číslo kódu PIN správcu systému.
<Meno správcu systému>
Pre meno správcu zadajte alfanumerické znaky.
<Nastavenia informácií o zariadení>
Zadajte alfanumerické znaky pre názov a miesto inštalácie na identifikáciu zariadenia.
235
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Názov zariadenia>
<Miesto>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému> <Nastavenia informácií o zariadení> Vyberte
položku <Názov zariadenia> alebo <Miesto> Zadajte názov alebo umiestnenie zariadenia (
Zadávanie textu(P. 94) ) <Použiť>
<Nastavenia zabezpečenia>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia filtrovania paketov adresy IP.
<Použiť TLS>
Vyberte, či sa má použiť šifrovaná komunikácia TLS.
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 162)
<Vyp.>
<Zap.>
<Filter adries IPv4>
Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenia na filtrovanie paketov prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv4. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 154)
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému> <Nastavenia zabezpečenia>
IPv4> <Prichádzajúci filter> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Filter adries
<Filter adries IPv6>
Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenia na filtrovanie paketov prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv6. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 154)
< Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému> <Nastavenia zabezpečenia>
IPv6> <Prichádzajúci filter> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
236
<Filter adries
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Filter adries MAC>
Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenia na filtrovanie paketov prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami MAC. Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 157)
< Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému> <Nastavenia zabezpečenia>
MAC> <Prichádzajúci filter> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Filter adries
<Vybrať krajinu/oblasť> *
Špecifikujte krajinu alebo región, kde používate zariadenie. Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od
nastavenia vybraného pri úvodnom zapnutí.
<Rakúsko (AT)>
<Bielorusko (BY)>
<Belgicko (BE)>
<Česká republika (CZ)>
<Dánsko (DK)>
<Egypt (EG)>
<Fínsko (FI)>
<Francúzsko (FR)>
<Nemecko (DE)>
<Grécko (GR)>
<Maďarsko (HU)>
<Írsko (IE)>
<Taliansko (IT)>
<Jordánsko (JO)>
<Luxembursko (LU)>
<Holandsko (NL)>
<Nórsko (NO)>
<Poľsko (PL)>
<Portugalsko (PT)>
<Rusko (RU)>
<Saudská Arábia (SA)>
<Slovinsko (SI)>
<Južná Afrika (ZA)>
<Španielsko (ES)>
<Švédsko (SE)>
<Švajčiarsko (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Veľká Británia (GB)>
<Iné>
237
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
oblasť
<Nastavenia správy systému>
<Vybrať krajinu/oblasť>
Vyberte krajinu alebo
<Nastavenia vzdialeného PR>
Nakonfigurujte nastavenia na používanie Remote UI (Vzdialené UR). Remote UI (Vzdialené UR) umožňuje konfigurovať
nastavenia stroja z webového prehliadača.
<Použiť vzdialené PR>
Vyberte, či sa má používať Remote UI (Vzdialené UR).
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 179)
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia vzdialeného PR>
<Použiť vzdialené PR>
<Nastavenia zabezpečenia prístupu k VPR>
Špecifikujte, či je potrebné zadanie kódu PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené UR). Zadajte kód PIN
s maximálne 7 číslicami. Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI
(Vzdialené UR)(P. 149)
<Vyp.>
<Zap.>
<PIN na prístup k VPR>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému> <Nastavenia vzdialeného PR> <Nastavenia
zabezpečenia prístupu k VPR> <Zap.> Zadajte kód PIN <Použiť> Zadajte kód PIN
(potvrdenie) <Použiť>
<Zobraziť výpis úloh>
Vyberte, či sa majú na displeji zariadenia zobraziť tlačové hlásenia.
<Vyp.>
<Zap.>
238
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Zap.>
<Nastavenia správy systému>
<Zobraziť výpis úloh>
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Použiť ako zariadenie USB>
Aktivujte alebo deaktivujte konektor USB, ktorý sa používa na pripojenie stroja k počítaču.
USB s počítačom(P. 177)
Obmedzenie pripojenia
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť Product Extended Survey Program>
Aktivujte alebo deaktivujte Product Extended Survey Program (program na prieskum používania zariadenia).
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
Program>
<Nastavenia správy systému> <Povoliť Product Extended Survey
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Inf. o spotreb. mat. (VPR/Toner Status)>
Nastavte, či sa zobrazí tlačidlo v Remote UI (Vzdialené UR) alebo v ponuke Toner Status na prístup k webovej stránke
na nákup kaziet s tonerom a pod. Takisto nastavte, či sa má používať funkcia Toner Status.
<Zobr. tlač. Kúpa spotr. materiálu (VPR)>
<Vyp.>
<Zap.>
<Toner Status – nastavenia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zobraziť tlačidlo Kúpa>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému>
Špecifikujte nastavenia
239
<Inf. o spotreb. mat. (VPR/Toner Status)>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zobr. tlač. Kúpa spotr. materiálu (VPR)>
Výberom možnosti <Vyp.> deaktivujete zobrazenie tlačidla prístupu na lokality na nákup tonerových kaziet a
pod. v Remote UI (Vzdialené UR).
<Toner Status – nastavenia>
Ak nechcete používať funkciu Toner Status, vyberte možnosť <Vyp.>. Ak chcete deaktivovať zobrazenie tlačidla
prístupu na lokality na nákup tonerových kaziet a pod. vo funkcii Toner Status, vyberte možnosť <Zap.> a potom
možnosť <Vyp.>.
<Nastavenia služby Google Cloud Print>
Aktivujte alebo deaktivujte službu Google Cloud Print.
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 140)
<Povoliť Google Cloud Print>
<Vyp.>
<Zap.>
<Stav registrácie Google Cloud Print>
<Výber PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou funkcie Plug and Play rozpoznal ako
tlačiareň, ktorá je kompatibilná s daným jazykom.
<Sieť>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po detekcii v sieti rozpoznal ako tlačiareň, ktorá je kompatibilná s
daným jazykom.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<USB>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou USB rozpoznal ako tlačiareň, ktorá
je kompatibilná s daným jazykom.
<UFRII LT>
<UFRII LT (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<Ponuka> <Nastavenia správy systému>
alebo <USB> Vyberte jazyk opisu strany
240
<Výber PDL (Plug and Play)>
Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Sieť>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<UFRII LT>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFRII LT.
<UFRII LT (V4)>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFRII LT, ktorá je kompatibilná so špecifikáciou papiera XPS (XML
Paper Specification).
<PCL6>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PCL6 (V4)>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6, ktorá je kompatibilná so špecifikáciou papiera XPS (XML Paper
Specification).
<Aktualizovať firmvér>
Vyberte, ako sa má inštalovať aktualizácia firmvéru podľa prostredia stroja.
Aktualizácia firmvéru(P. 192)
<Cez PC>
<Cez internet>
<Informácie o verzii>
<Inicializovať počítadlo hlás. Eko>
Výberom obnovte predvolené výrobné nastavenia počítadla ekologických hlásení.
ekologických hlásení(P. 195)
Inicializácia počítadla
<Inicializovať ponuku>
Vyberte pre obnovu nižšie uvedených nastavení na predvolené nastavenia výrobcu. Môžete naraz obnoviť všetky nižšie
uvedené nastavenia alebo môžete jednotlivé nastavenia obnoviť po jednom. Inicializácia menu(P. 195)
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača>
<Bežné nastavenia>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nastavenie/údržba>
<Nastavenia správy systému>
<Inicializovať všetko>
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
Obnoví všetky údaje vrátane výpisov a hodnôt nastavení na predvolené nastavenia.
nastavení(P. 196)
241
Inicializácia všetkých dát/
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 243
Pravidelné čistenie ............................................................................................................................................ 245
Čistenie vonkajška ........................................................................................................................................ 246
Čistenie fixačnej jednotky ............................................................................................................................. 247
Výmena kazety s tonerom ................................................................................................................................ 248
Výmena bubnovej kazety .................................................................................................................................. 251
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov .......................................................................... 255
Premiestnenie zariadenia ................................................................................................................................. 256
Zobrazenie hodnoty počítadla .......................................................................................................................... 258
Tlač hlásení a zoznamov ................................................................................................................................... 259
Spotrebný materiál ........................................................................................................................................... 261
242
Údržba
Údržba
3SX4-04S
Táto kapitola opisuje údržbu zariadenia vrátane toho, ako ho čistiť a upraviť kvalitu tlače.
◼ Základné čistenie
Pravidelné čistenie(P. 245)
◼ Výmena spotrebného materiálu
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 255)
Spotrebný materiál(P. 261)
243
Údržba
◼ Nastavenie a spravovanie zariadenia
Premiestnenie zariadenia(P. 256)
Zobrazenie hodnoty počítadla(P. 258)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 259)
244
Údržba
Pravidelné čistenie
3SX4-04U
Stroj pravidelne čistite, aby ste predišli zníženiu kvality tlače a zaručili, že jeho používanie bude bezpečné
a jednoduché.
Kde sa má čistiť
Vonkajšok stroja vetracie otvory
Čistenie vonkajška(P. 246)
Interná fixačná jednotka
Čistenie fixačnej jednotky(P. 247)
245
Údržba
Čistenie vonkajška
3SX4-04W
Pravidelne otrite vonkajšok stroja, najmä okolo vetracích otvorov, aby bol stroj v dobrom stave.
1
Vypnite stroj a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
● Keď stroj vypnete, dáta, ktoré čakajú na vytlačenie, sa odstránia.
2
Vyčistite vonkajšok stroja vetracie otvory.
● Použite jemnú dobre vyžmýkanú handričku navlhčenú vo vode alebo miernom čistiacom prostriedku
zriedenom vodou.
● Ak chcete nájsť vetracie otvory, pozrite si časť
Predná strana(P. 77) .
3
Počkajte, kým sa vonkajšok stroja úplne nevysuší.
4
Pripojte opäť napájací kábel a zapnite stroj.
246
Údržba
Čistenie fixačnej jednotky
3SX4-04X
Vo fixačnej jednotke v stroji sa môžu usadiť nečistoty a spôsobiť čierne pásy na výtlačkoch. Ak chcete fixačnú jednotku
vyčistiť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Majte na pamäti, že fixačnú jednotku nemôžete vyčistiť, keď sú
v stroji dokumenty čakajúce na vytlačenie. Na čistenie fixačnej jednotky potrebujete obyčajný papier formátu A4 alebo
Letter. Pred vykonaním nasledujúceho postupu vložte papier do zásuvky. Vkladanie papiera(P. 95)
● Pri čistení sa spotrebúva obsah tonerovej a bubnovej kazety. Pred začatím skontrolujte, či je v tonerovej a
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných
bubnovej kazete dostatočné množstvo obsahu.
materiálov(P. 255)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenie/údržba>.
3
Vyberte položku <Vyčistiť fixačnú jednotku>.
4
Obrazovka Domov(P. 88)
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier formátu a typu zobrazeného na
obrazovke a vyberte položku <Štart>.
➠ Spustí sa čistenie.
247
Údržba
Výmena kazety s tonerom
3SX4-04Y
Zariadenie zobrazí správu, keď je množstvo zvyšného tonera v kazete s tonerom nízke. Poznámka: Ak budete
pokračovať v tlači bez vyriešenia problému, kvalita tlače sa môže znížiť. Na displeji môžete skontrolovať množstvo
zvyšného tonera v kazete s tonerom ( Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 255) ).
Keď sa zobrazí správa(P. 248)
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 249)
Keď sa zobrazí správa
Zobrazená správa závisí od množstva zvyšného tonera v kazete s tonerom. V závislosti od zobrazenej správy pripravte
novú kazetu s tonerom ( Spotrebný materiál(P. 261) ) alebo vymeňte aktuálnu kazetu s tonerom za novú (
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 249) ).
<Odporúča sa príprava tonerovej kazety.>
Táto správa vám oznamuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť tonerovú kazetu. Skontrolujte, či máte
pripravenú náhradnú kazetu s tonerom. Ak vidíte túto správu pred začatím veľkej tlačovej úlohy, vymeňte
kazetu s tonerom.
Keď sa zobrazí táto správa
● Pri tlači môžete pokračovať v tlači originálu.
Špecifikácia, kedy sa zobrazí táto správa
● Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
kazete s tonerom, ktoré spustí túto správu. <Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>(P. 231)
<Koniec živ. ton. kaz. Odporúča sa výmena.>
Táto správa vám oznamuje, že tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti. Odporúčame vám vymeniť
tonerovú kazetu za novú. Môžete pokračovať v tlači, ale kvalitu tlače nemožno zaručiť.
<Monitor stavu>
Výberom položky <Monitor stavu> <Informácie o chybách/upozornenie>
kazety> zobrazte postup výmeny tonerovej kazety.
Výmena spotrebného materiálu
248
<Koniec životnosti tonerovej
Údržba
● Stlačte a podržte tlačidlo Naspäť. Na obrazovke <Hlásenie o výstupe> vytlačte správu o stave
spotrebného materiálu, aby ste zistili názov kazety. Tlač hlásení a zoznamov(P. 259)
Postup výmeny kazety s tonerom
Pri výmene kazety s tonerom sa na obrazovke zobrazia jednoduché pokyny týkajúce sa postupu výmeny. Pozrite si
pokyny na obrazovke aj nasledujúci postup.
1
Zatvorte zastavovač papiera a otvorte kryt tonera.
2
Vyberte tonerovú kazetu.
S tonerovou kazetou netraste ani ju nenakláňajte. Tonerovú kazetu nevystavujte nárazom, napríklad ňou do
ničoho neudierajte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vytečenie zvyšného tonera z tonerovej kazety.
Tonerovú kazetu opatrne vyberte pod rovnakým uhlom, ako je uhol otvoru.
3
1
Vyberte novú tonerovú kazetu z ochranného obalu.
Na rovnom mieste vytiahnite úchytku ochranného obalu.
249
Údržba
2
4
Vytiahnite kazetu s tonerom.
Zatraste tonerovou kazetou 5-krát alebo 6-krát, ako je znázornené nižšie, aby sa
toner v kazete rovnomerne rozložil. Potom ju položte na rovný povrch.
5
Vymeňte tonerovú kazetu.
6
Zatvorte kryt tonera.
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 261)
250
Údržba
Výmena bubnovej kazety
3SX4-050
Zariadenie zobrazí správu, keď je množstvo zvyšného tonera v bubnovej kazete nízke. Poznámka: Ak budete
pokračovať v tlači bez vyriešenia problému, kvalita tlače sa môže znížiť. Na displeji môžete skontrolovať množstvo
zvyšného tonera v bubnovej kazete ( Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 255) ).
Keď sa zobrazí správa(P. 251)
Postup výmeny bubnovej kazety(P. 252)
Keď sa zobrazí správa
Zobrazená správa závisí od množstva zvyšného tonera v bubnovej kazete. V závislosti od zobrazenej správy pripravte
novú bubnovú kazetu ( Spotrebný materiál(P. 261) ) alebo vymeňte aktuálnu bubnovú kazetu za novú ( Postup
výmeny bubnovej kazety(P. 252) ).
<Odporúča sa príprava kazety valca.>
Táto správa vám oznamuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť bubnovú kazetu. Skontrolujte, či máte
pripravenú náhradnú bubnovú kazetu. Ak vidíte túto správu pred začatím veľkej tlačovej úlohy, vymeňte
bubnovú kazetu.
Keď sa zobrazí táto správa
● Pri tlači môžete pokračovať v tlači originálu.
Špecifikácia, kedy sa zobrazí táto správa
● Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
bubnovej kazete, ktoré spustí túto správu. <Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>(P. 231)
<Koniec živ. kaz. val. Odporúča sa výmena.>
Táto správa vám oznamuje, že bubnová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti. Odporúčame vám vymeniť
bubnovú kazetu za novú. Môžete pokračovať v tlači, ale kvalitu tlače nemožno zaručiť.
<Monitor stavu>
Výberom položky <Monitor stavu> <Informácie o chybách/upozornenie>
zobrazte postup výmeny bubnovej kazety.
Výmena spotrebného materiálu
251
<Koniec životnosti kazety valca>
Údržba
● Stlačte a podržte tlačidlo Naspäť. Na obrazovke <Hlásenie o výstupe> vytlačte správu o stave
spotrebného materiálu, aby ste zistili názov kazety. Tlač hlásení a zoznamov(P. 259)
Postup výmeny bubnovej kazety
Pri výmene bubnovej kazety sa na obrazovke zobrazia jednoduché pokyny týkajúce sa postupu výmeny. Pozrite si
pokyny na obrazovke aj nasledujúci postup.
1
Zatvorte zastavovač papiera a otvorte kryt tonera.
2
Vyberte tonerovú kazetu.
S tonerovou kazetou netraste ani ju nenakláňajte. Tonerovú kazetu nevystavujte nárazom, napríklad ňou do
ničoho neudierajte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vytečenie zvyšného tonera z tonerovej kazety.
Tonerovú kazetu opatrne vyberte pod rovnakým uhlom, ako je uhol otvoru.
3
Vyberte kazetu s bubnom.
252
Údržba
S bubnovou kazetou netraste ani ju nenakláňajte. Bubnovú kazetu nevystavujte nárazom, napríklad ňou do
ničoho neudierajte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vytečenie zvyšného tonera z bubnovej kazety.
Bubnovú kazetu opatrne vyberte pod rovnakým uhlom, ako je uhol otvoru.
4
Vyberte novú bubnovú kazetu z ochranného obalu.
5
Vymeňte kazetu s bubnom.
6
Vložte tonerovú kazetu.
7
Zatvorte kryt tonera.
253
Údržba
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 261)
254
Údržba
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných
materiálov
3SX4-051
Pomocou postupu uvedeného nižšie skontrolujte množstvo zostávajúce v tonerovej kazete a pod. Najmä pred začatím
veľkej tlačovej úlohy je dôležité skontrolovať, či treba pripraviť novú tonerovú alebo bubnovú kazetu.
<Monitor stavu>
<Informácie o zariadení>
<Úroveň kazety>
Zostávajúce množstvo v tonerovej kazete
Zobrazí zostávajúce množstvo tonera v kazete s tonerom.
Zostávajúce množstvo v bubnovej kazete
Zobrazí zostávajúce množstvo v bubnovej kazete.
● Zobrazené množstvo zostávajúce v tonerovej alebo bubnovej kazete je len informatívne a môže sa líšiť od
skutočného množstva.
● Ostatné vnútorné súčiastky môžu dosiahnuť koniec svojej životnosti skôr ako množstvo zostávajúce v
tonerovej alebo bubnovej kazete.
ODKAZY
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Spotrebný materiál(P. 261)
255
Údržba
Premiestnenie zariadenia
3SX4-052
Zariadenie je ťažké. Pri premiestňovaní zariadenia postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby sa predišlo
zraneniu. Skôr ako začnete, prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Dôležité bezpečnostné pokyny(P. 2)
1
Vypnite zariadenie a počítač.
● Keď stroj vypnete, dáta, ktoré čakajú na vytlačenie, sa odstránia.
2
Odpojte od stroja káble a napájací kábel podľa poradia čísel na ilustrácii nižšie.
● Od vášho prostredia závisí, či sú káble označené symbolom * pripojené.
Elektrická
zásuvka
Napájací kábel
Kábel USB*
Kábel LAN*
3
Pri preprave zariadenia na dlhú vzdialenosť vyberte tonerovú a bubnovú kazetu.
4
Otvorte predný kryt a odstráňte akýkoľvek papier.
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 249)
Postup výmeny bubnovej kazety(P. 252)
● Ak sú vodiace lišty papiera predĺžené, vráťte ich do takej polohy, aby sa zmestili do zásuvky.
5
Zatvorte predný kryt, zastavovač papiera a všetky podobné súčasti. Potom
zariadenie presuňte na nové miesto.
● Skontrolujte hmotnosť tlačiarne a prenášajte ju bez prílišnej námahy.
256
Hlavná jednotka(P. 317)
Údržba
Uchopte držiaky na zdvíhanie a zdvihnite zariadenie.
6
Opatrne umiestnite stroj na nové miesto inštalácie.
● Informácie o inštalácii zariadenia po premiestnení nájdete v príručke Začíname.
obsah(P. 329)
257
Príručky a ich
Údržba
Zobrazenie hodnoty počítadla
3SX4-053
Môžete skontrolovať celkový počet strán použitých na výtlačky. Počet výtlačkov zahŕňa výtlačky zoznamu aj výtlačky
údajov z počítačov.
<Monitor stavu> <Informácie o zariadení>
vytlačených strán
258
<Skontrolovať počítadlo>
Skontrolujte počet
Údržba
Tlač hlásení a zoznamov
3SX4-054
Môžete tlačiť hlásenia a zoznamy na kontrolu informácií, napríklad nastavení zariadenia.
Tlač zoznamov nastavení(P. 259)
Tlač hlásení a zoznamov o stave používania zariadenia(P. 259)
Tlač zoznamov nastavení
Informácie a nastavenia uložené v zariadení môžete vytlačiť ako zoznam.
Zoznam používateľských údajov
Vytlačením zoznamu používateľských údajov môžete skontrolovať zoznam nastavení (
s nastaveniami(P. 198) ), ako aj obsah, ktorý bol uložený v zariadení.
Zoznam ponúk
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Zoznam používateľských dát> Skontrolujte, či je v zariadení
vložený papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke <OK> <Áno>
Tlač hlásení a zoznamov o stave používania zariadenia
Môžete vytlačiť nasledujúce hlásenia o stave zariadenia.
Ekologické hlásenie
Celkový mesačný objem výtlačkov a spotrebu energie môžete skontrolovať pomocou hlásenia. Hlásenie
obsahuje tipy, ktoré sú užitočné v prípade úspory papiera a spotreby energie na základe stavu použitia.
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Hlásenie Eko> Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier
formátu a typu zobrazeného na obrazovke <OK> <Áno>
● Spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
Správa o stave spotrebného materiálu
Stav spotrebného materiálu nainštalovaného v zariadení môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Hlásenie o stave spotrebného materiálu> Skontrolujte, či je
v zariadení vložený papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke <OK> <Áno>
259
Údržba
Zoznam písiem PCL
Zoznam písiem dostupných v režime PCL môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Zoznam písem PCL> Skontrolujte, či je v zariadení vložený
papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke <OK> <Áno>
Zostava výpisov kazety
Môžete skontrolovať výpisy používania tonerových a bubnových kaziet pomocou zostavy.
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Hlásenie s výpisom kazety>
vložený papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke <OK>
260
Skontrolujte, či je v zariadení
<Áno>
Údržba
Spotrebný materiál
3SX4-055
Nasleduje sprievodca odhadovaným časom výmeny spotrebného materiálu používaného
v tomto stroji. Spotrebný materiál nakupujte u miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon. Pri skladovaní a manipulácii so spotrebným materiálom dodržiavajte
opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa
odporúča používať originálny toner, kazetu a súčasti od spoločnosti Canon.
● V prípade manipulácie a skladovania spotrebného materiálu dodržujte opatrenia uvedené v časti Začíname
určenej pre tento produkt.
● V závislosti od prostredia inštalácie, formátu tlačového papiera alebo typu originálu možno budete musieť
vymeniť spotrebný materiál pred koncom odhadovanej životnosti.
◼ Tonerové kazety
Dodaná tonerová kazeta
Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerových kaziet dodaných so zariadením sú zobrazené nižšie.
● Priemerná výťažnosť *
1 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 0,3 kg
Náhradné kazety s tonerom
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálne kazety s tonerom od spoločnosti
Canon.
Canon Genuine Toner Cartridge Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerovej kazety
Canon Toner Cartridge 051
Canon Toner Cartridge 051H
● Priemerná výťažnosť *
1 700 hárkov
● Hmotnosť
Približne 0,3 kg
● Priemerná výťažnosť *
4 100 hárkov
● Hmotnosť
Približne 0,4 kg
261
Údržba
*Priemerná výťažnosť sa počíta podľa normy „ISO/IEC 19752“ (celosvetový štandard týkajúci sa „metódy určenia kapacity
kazety s tonerom pre monochromatické xerografické tlačiarne a multifunkčné zariadenia obsahujúce súčasti tlačiarne“
podľa medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO (International Organization for Standardization)) pri tlači na papier
veľkosti A4 pri predvolenom nastavení sýtosti tlače.
Dávajte si pozor na falošné tonerové kazety
● Upozorňujeme, že sa na trhu nachádzajú falošné tonerové kazety Canon. Použitie falošnej tonerovej
kazety môže viesť k nízkej kvalite tlače alebo nízkemu výkonu zariadenia. Spoločnosť Canon nie je
zodpovedná za žiadne poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej tonerovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke canon.com/counterfeit.
● Pri výmene kazety s tonerom si pozrite časť
Výmena kazety s tonerom(P. 248) .
◼ Kazeta s bubnom
Dodaná bubnová kazeta
Priemerná výťažnosť a hmotnosť bubnovej kazety dodanej so zariadením sú zobrazené nižšie.
● Priemerná výťažnosť *
23 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 0,2 kg
Náhradné bubnové kazety
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálne bubnové kazety Canon.
Canon Genuine Drum Cartridge Priemerná výťažnosť a hmotnosť bubnovej kazety
● Priemerná výťažnosť *
Canon Drum Cartridge 051
23 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 0,2 kg
*Priemerná
výťažnosť je založená na našich hodnotiacich kritériách pri tlači na obyčajný papier formátu A4 s intervalom 2
hárkov (2 hárky prerušovane).
262
Údržba
Dávajte si pozor na falošné bubnové kazety
● Upozorňujeme, že na trhu sú falošné bubnové kazety Canon. Použitie falošnej bubnovej kazety môže
viesť k nízkej kvalite tlače alebo k slabému výkonu stroja. Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne
poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej bubnovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke canon.com/counterfeit.
● Pri výmene bubnovej kazety si pozrite časť
Výmena bubnovej kazety(P. 251) .
263
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 265
Bežné problémy ................................................................................................................................................. 267
Problémy pri inštalácii/nastavení .................................................................................................................. 268
Problémy s tlačou ......................................................................................................................................... 272
Keď nemôžete správne tlačiť ............................................................................................................................ 275
Výsledky tlače nie sú dosť dobré ................................................................................................................... 277
Papier sa krčí alebo krúti .............................................................................................................................. 286
Papier sa podáva nesprávne ......................................................................................................................... 288
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód) ................................................................ 289
Protiopatrenia pre každú správu .................................................................................................................. 290
Protiopatrenia pre každý chybový kód .......................................................................................................... 301
Odstraňovanie zaseknutého papiera ............................................................................................................... 302
Zaseknutie papiera v zariadení ..................................................................................................................... 303
Keď sa problém nedá vyriešiť ........................................................................................................................... 307
264
Riešenie problémov
Riešenie problémov
3SX4-056
Keď sa vyskytne problém, skontrolujte túto kapitolu, aby ste našli riešenia skôr, ako budete kontaktovať spoločnosť
Canon.
◼ Bežné problémy
Táto časť opisuje, ako postupovať v prípade podozrenia, že zariadenie nefunguje správne.
Bežné problémy(P. 267)
◼ Keď nemôžete správne tlačiť
Táto časť opisuje, ako postupovať v prípade, že výsledky tlače nie sú uspokojivé alebo sa papier krčí alebo krúti.
nemôžete správne tlačiť(P. 275)
Keď
◼ Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)
Táto časť opisuje, ako postupovať, ak sa na displeji zobrazí správa alebo chybový kód (tri čísla).
alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)(P. 289)
Zobrazí sa správa
◼ Odstraňovanie zaseknutého papiera
Táto časť opisuje, ako postupovať v prípade zaseknutého papiera.
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 302)
◼ Keď sa problém nedá vyriešiť
Ak problém pretrváva, pozrite si časť
Keď sa problém nedá vyriešiť(P. 307) na zistenie kontaktných informácií.
265
Riešenie problémov
266
Riešenie problémov
Bežné problémy
3SX4-057
Ak sa pri používaní stroja vyskytnú problémy, skôr ako nás kontaktujete, skontrolujte položky v tejto časti. Ak problémy
pretrvávajú, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci
spoločnosti Canon.
Skontrolujte nasledujúce
Je zariadenie zapnuté? Je napájací kábel pripojený?
● Ak je stroj zapnutý, ale nereaguje, vypnite ho, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel, a opäť ho
zapnite. Informácie o pripojení napájacieho kábla nájdete v časti Začíname.
Príručky a ich obsah(P. 329)
Sú kábel LAN a kábel USB pripojené správne?
● Skontrolujte, či sú tieto káble správne pripojené.
Zadná strana(P. 79)
Je aktivovaný režim spánku?
● Ak necháte stroj bez obsluhy po stanovenú dobu, prejde do režimu spánku, aby sa šetrila energia. Stroj
nebudete môcť ovládať.
Ak chcete zrušiť režim spánku, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem vypínača.
Je na displeji zobrazená nejaká správa?
● Ak problém pretrváva, zobrazí sa správa.
Protiopatrenia pre každú správu(P. 290)
Ak problém pretrváva aj po kontrole
Kliknite na odkaz, ktorý korešponduje s problémom.
Problémy pri inštalácii/nastavení(P. 268)
Problémy s tlačou(P. 272)
267
Riešenie problémov
Problémy pri inštalácii/nastavení
3SX4-058
Pozrite si aj časť
Bežné problémy(P. 267) .
Problémy s bezdrôtovým alebo káblovým pripojením LAN(P. 268)
Problém s pripojením USB(P. 271)
Problém s tlačovým serverom(P. 271)
Problémy s bezdrôtovým alebo káblovým pripojením LAN
Bezdrôtové pripojenie LAN a káblové pripojenie LAN nemožno vytvoriť naraz.
● Bezdrôtové pripojenie LAN a káblové pripojenie LAN nemožno vytvoriť naraz. Súčasne možno použiť
nasledovné kombinácie: kábel USB a bezdrôtová sieť LAN alebo kábel USB a káblová sieť LAN.
Nezobrazuje sa Remote UI (Vzdialené UR).
● Are <Použiť HTTP> and <Použiť vzdialené PR> nastavené na možnosť <Zap.>?
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 178)
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 179)
● Ak je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, skontrolujte, či je na obrazovke Domov zobrazená ikona
Wi-Fi a či je adresa IP nastavená správne. Potom opäť spustite Remote UI (Vzdialené UR)
Obrazovka Domov(P. 88)
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
● Ak je zariadenie pripojené ku káblovej sieti LAN, skontrolujte, či je kábel pripojený pevne a či je adresa IP
nastavená správne. Potom opäť spustite Remote UI (Vzdialené UR).
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 25)
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
● Používate server proxy? Ak áno, pridajte adresu IP zariadenia do zoznamu [Výnimky] (adresy, ktoré
nepoužívajú server proxy) v dialógovom okne Nastavenia proxy webového prehliadača.
● Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači? Ak sú adresy IP zadané nesprávne, Remote UI
(Vzdialené UR) sa nemôže zobraziť. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie položky <Filter
adries IPv4>, <Filter adries IPv6> alebo <Filter adries MAC> na možnosť <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall(P. 153)
<Filter adries IPv4> (P. 236)
<Filter adries IPv6> (P. 236)
<Filter adries MAC> (P. 237)
Nemožno nadviazať pripojenie k sieti.
● Adresa IP možno nie je nastavená správne. Znova nastavte adresu IP.
Nastavenie adries IP(P. 38)
● Pri pripájaní zariadenia k počítaču prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN overte, či je zariadenie správne
nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN(P. 269)
268
Riešenie problémov
Nepoznáte nastavenú adresu IP.
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
Metódu pripojenia nie je možné prepínať medzi káblovou a bezdrôtovou
sieťou LAN.
● Vybrali ste káblovú sieť LAN alebo bezdrôtovú sieť LAN aj na ovládacom paneli stroja? Tento výber je nutný,
ak chcete, aby sa zariadenie preplo podľa vášho výberu.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 24)
Nepoznáte SSID alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa
chcete pripojiť. SSID sa nezobrazuje na displeji.
● Skontrolujte, či nájdete SSID na bezdrôtovom smerovači alebo na jeho obale.
● Skontrolujte SSID smerovača alebo sieťový kľúč bezdrôtového smerovača pomocou programu Canon MF/LBP
Wireless Setup Assistant (Asistent pri nastavení bezdrôtovej siete pre tlačiarne Canon MF/LBP).
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
SSID bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa chcete pripojiť, nie je zobrazené
v zozname prístupových bodov.
● Skontrolujte, či je SSID správne.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
● Ak je SSID bezdrôtového smerovača skryté (prostredníctvom režimu utajenia*), nastavte SSID v bezdrôtovom
smerovači na viditeľné.
* Režim,
ktorý deaktivuje automatické zisťovanie SSID iných zariadení.
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN(P. 269)
Zariadenie vytočí nechcené cieľové umiestnenie pripojenia (ak je smerovač
vytáčaného pripojenia pripojený k sieti).
● Ak smerovač vytáčaného pripojenia nemusí prenášať pakety vysielania, nastavte smerovač vytáčaného
pripojenia tak, aby sa pakety vysielania neprenášali. Ak smerovač vytáčaného pripojenia musí prenášať
pakety vysielania, skontrolujte, či sú nastavenia správne.
● Ak sa server DNS nachádza v externej sieti, nastavte adresu IP na pripojenie (nie hostiteľské meno) aj keď sa
pripájate k zariadeniam, ktoré sú v sieti, ktorá je pripojená k stroju.
● Ak sa server DNS nachádza v sieti, ktorá je pripojená k stroju, a informácie o zariadeniach, ktoré sú pripojené
k externej sieti, sú uložené do servera DNS, skontrolujte správnosť nastavení.
Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN
Skontrolujte stav počítača.
● Boli vykonané nastavenia počítača a bezdrôtového smerovača?
● Sú káble bezdrôtového smerovača (vrátane napájacieho kábla a kábla LAN) správne
pripojené?
● Je bezdrôtový smerovač zapnutý?
269
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po vyššie uvedenej kontrole:
● Vypnite zariadenia a zapnite ich znova.
● Chvíľu počkajte a skúste sa znova pripojiť k sieti.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
● Ak je zariadenie zapnuté, vypnite ho a potom ho znova zapnite.
Skontrolujte miesto inštalácie zariadenia a bezdrôtového smerovača.
● Nie je stroj príliš ďaleko od bezdrôtového smerovača?
● Nie sú medzi strojom a bezdrôtovým smerovačom žiadne prekážky, ako napríklad
steny?
● Nie sú v blízkosti stroja žiadne spotrebiče vyžarujúce rádiové vlnenie, ako napríklad
mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón?
Vykonajte znova jedno z nasledujúcich nastavení.
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 28)
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 30)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
Keď potrebujete nastaviť pripojenie manuálne
Ak je bezdrôtový smerovač nastavený, ako je opísané nižšie, zadajte manuálne všetky požadované údaje
bezdrôtového pripojenia LAN ( Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34) ).
● Je aktivované odmietnutie pripojenia nastavením „ANY“*.
● Je zvolený kľúč WEP, ktorý bol vygenerovaný automaticky (šestnástkový).
● Je aktivovaný režim utajenia.
* Funkcia, pri ktorej bezdrôtový smerovač odmietne pripojenie, ak je SSID v pripájanom zariadení nastavené na možnosť
„ANY“ (akékoľvek) alebo je prázdne.
Keď potrebujete zmeniť nastavenia bezdrôtového smerovača
Ak je bezdrôtový smerovač nastavený, ako je opísané nižšie, zmeňte jeho nastavenia.
● Je nastavené filtrovanie paketov adresy MAC.
270
Riešenie problémov
● Keď sa na bezdrôtovú komunikáciu používa len štandard IEEE 802.11n, zvolí sa WEP alebo metóda šifrovania
WPA/WPA2 sa nastaví na TKIP.
Problém s pripojením USB
Nemožno komunikovať.
● Vymeňte kábel USB. Ak používate dlhý kábel USB, vymeňte ho za kratší.
● Ak používate rozbočovač USB, pripojte zariadenie priamo k počítaču pomocou kábla USB.
Problém s tlačovým serverom
Nemôžete nájsť tlačový server na pripojenie.
● Sú tlačový server a počítač pripojené správne?
● Je tlačový server spustený?
● Máte používateľské práva na pripojenie sa k tlačovému serveru? Ak neviete, kontaktujte správcu servera.
● Je povolená funkcia [Zisťovanie siete]?
Aktivácia funkcie [Zisťovanie siete](P. 336)
Nemôžete sa pripojiť k zdieľanej tlačiarni.
● Zobrazuje sa zariadenie v sieti medzi tlačiarňami v tlačovom serveri? Ak sa nezobrazuje, kontaktujte správcu
siete alebo servera.
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri(P. 337)
271
Riešenie problémov
Problémy s tlačou
3SX4-059
Pozrite si aj časť
Bežné problémy(P. 267) .
Výsledky tlače nie sú uspokojivé. Papier sa krčí alebo krúti.
Keď nemôžete
správne tlačiť(P. 275)
Nemôžete tlačiť.
● Môžete vytlačiť skúšobnú stranu systému Windows? Ak môžete vytlačiť skúšobnú stranu systému Windows,
problém nie je v zariadení alebo ovládači tlačiarne. Skontrolujte nastavenia tlače aplikácie.
Tlač skúšobnej strany vo Windows(P. 338)
Ak nemôžete vytlačiť skúšobnú stranu systému, skontrolujte tieto položky v závislosti od prostredia.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
● Skontrolujte stav pripojenia (silu signálu) bezdrôtovej siete LAN.
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
● Ak je pripojenie slabé, vyskúšajte tento postup.
- Zmeňte kanál bezdrôtového smerovača LAN. Ak máte viac ako jeden smerovať, nastavte ich tak, aby
bolo medzi nimi minimálne päť kanálov.
- Ak môžete zmeniť výkon rádiového vstupu bezdrôtového smerovača LAN, zvýšte výstupný výkon.
● Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti LAN, používa počítač a toto zariadenie rovnaké SSID
bezdrôtového smerovača LAN? Ak sú rôzne, obnovte nastavenia pripojenia bezdrôtového smerovača LAN
tohto zariadenia.
Zobrazenie nastavení siete(P. 45)
Kontrola SSID, do ktorého je pripojený počítač(P. 342)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
Keď obnovíte nastavenia pripojenia bezdrôtového smerovača LAN
● Vyberte SSID bezdrôtového smerovača LAN, ku ktorému je pripojený počítač.
● Vybrali ste správny port? Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie, vytvorte port.
Kontrola portu tlačiarne(P. 340)
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
● Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači? Ak je adresa IP nesprávne zadaná, nebude môcť
získať prístup k zariadeniu. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie položky <Filter adries
IPv4>, <Filter adries IPv6> alebo <Filter adries MAC> na možnosť <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall(P. 153)
<Filter adries IPv4> (P. 236)
<Filter adries IPv6> (P. 236)
<Filter adries MAC> (P. 237)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
272
Riešenie problémov
● Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Inštalácia ovládačov(P. 72)
● Môžete tlačiť z ostatných počítačov v sieti? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, obráťte sa na
miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti
Canon.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
● Vybrali ste správny port? Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie, vytvorte port.
Kontrola portu tlačiarne(P. 340)
Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
● Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači? Ak sú adresy IP alebo adresa MAC nesprávne zadaná,
nebude môcť získať prístup k zariadeniu. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie položky
<Filter adries IPv4>, <Filter adries IPv6>, or <Filter adries MAC> to <Vyp.>.
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall(P. 153)
<Filter adries IPv4> (P. 236)
<Filter adries IPv6> (P. 236)
<Filter adries MAC> (P. 237)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Inštalácia ovládačov(P. 72)
● Môžete tlačiť z ostatných počítačov v sieti? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, obráťte sa na
miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti
Canon.
Pripojenie pomocou rozhrania USB
● Vybrali ste správny port? Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie alebo si nie ste istí, znova nainštalujte
ovládač tlačiarne. Po preinštalovaní ovládača tlačiarne sa správny port vytvorí automaticky.
Kontrola portu tlačiarne(P. 340)
Inštalácia ovládačov(P. 72)
● Je aktivovaná obojsmerná komunikácia? Aktivujte obojsmernú komunikáciu a reštartujte počítač.
Kontrola obojsmernej komunikácie(P. 341)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Pripojte sa k inému portu USB v počítači.
● Môžete tlačiť z pripojenia USB k inému počítaču? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, obráťte sa
na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti
Canon.
Prostredníctvom tlačového servera
● Môžete tlačiť z tlačového servera? Ak môžete tlačiť z tlačového servera, skontrolujte pripojenie medzi
tlačovým serverom a počítačom.
Problém s tlačovým serverom(P. 271)
● Deaktivujte bezpečnostný softvér a ďalší rezidentný softvér.
● Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Inštalácia ovládačov(P. 72)
● Môžete tlačiť z ostatných počítačov prostredníctvom tlačového servera? Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných
počítačov, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku
pomoci spoločnosti Canon.
● Vyskytla sa chyba? Skontrolujte výpis úlohy.
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 122)
273
Riešenie problémov
Tlač vyzerá byť pomalá. *
● Vytlačte alebo odstráňte údaje v pamäti.
* Keď
dochádza voľné miesto v pamäti, rýchlosť spracovania zariadenia sa spomalí podobne ako v prípade počítača. Nie je
to chyba.
Nemôžete tlačiť pomocou služby Google Cloud Print.
Používanie služby
Google Cloud Print(P. 140)
Dlho trvá, kým začne tlač.
● Tlačíte na úzky papier? Po tlači na úzky papier musí zariadene vychladnúť, aby sa udržala kvalita tlače.
Výsledkom je, že niekedy trvá, kým sa vytlačí ďalšia úloha. Počkajte, kým bude zariadenie pripravené na tlač.
Tlač sa obnoví, keď klesne teplota v zariadení.
274
Riešenie problémov
Keď nemôžete správne tlačiť
3SX4-05A
Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, prípadne sa krčí alebo krúti papier, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problémy
pretrvávajú, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci
spoločnosti Canon.
◼ Problémy s kvalitou obrazu
a okraji výtlačkov sú
škvrny(P. 277)
Objavuje sa rozmazaný toner
a škvrny(P. 278)
Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač
nerovnomerná(P. 281)
Výsledky tlače nie sú dosť dobré(P. 277)
Na výtlačkoch sa objavujú
šmuhy(P. 277)
Výtlačky sú vyblednuté(P. 279)
Výtlačky sú úplne alebo
čiastočne sivé(P. 282)
275
V prázdnych oblastiach sa
vyskytujú zvyšky predchádzajúcich
obrazov(P. 278)
Časť strany sa nevytlačila(P. 281)
Objavujú sa biele body(P. 283)
Riešenie problémov
Objavujú sa body(P. 284)
Druhá strana papiera je
škvrnitá(P. 284)
◼ Problémy s vytlačeným papierom
Papier sa krčí(P. 286)
Papier sa krčí alebo krúti(P. 286)
Skrútený papier(P. 286)
◼ Problémy s podávaním papiera
Výtlačky sú skosené(P. 288)
Vytlačený čiarový kód nemožno
prečítať(P. 285)
Papier sa podáva nesprávne(P. 288)
Papier sa nepodáva/Naraz sa podávajú dva alebo viac hárkov(P. 288)
276
Riešenie problémov
Výsledky tlače nie sú dosť dobré
3SX4-05C
Nečistoty vo vnútri stroja môžu ovplyvniť výsledky tlače. Najskôr vykonajte údržbu a čistenie zariadenia.
čistenie(P. 245)
Pravidelné
a okraji výtlačkov sú škvrny
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte podporované typy papiera a vymeňte ich za vhodný typ. Tiež správne nastavte veľkosť a typ
papiera.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
Tlačíte údaje bez okrajov?
● Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Okraj 5 mm
alebo menší okolo okraja papiera a 10 mm alebo menší okolo okrajov obálok sa nedá pomocou tohto
stroja vytlačiť. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Kata [Finishing]
[Advanced Settings]
[Expand Print Region and Print]
[Off]
Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
● Ak vhodný papier nevyrieši problém, môže ho vyriešiť zmena nastavenia <Režim A špeciálnej tlače>.
<Režim 2> môže zlepšiť kvalitu výraznejšie než <Režim 1>.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
277
Riešenie problémov
V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Je množstvo tonera v tonerovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v tonerovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v tonerovej kazete môže tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Je množstvo tonera v bubnovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v bubnovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v bubnovej kazete môže bubnová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
● Nastavenie položky <Režim U špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
278
Riešenie problémov
Používate papier obsahujúci veľa papierového prachu alebo iných prachových
častíc?
● Keď papier obsahuje veľa papierového prachu alebo iných prachových častíc, na výtlačku sa môžu objaviť
šmuhy. Nastavenie položky <Režim L špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
Je množstvo tonera v tonerovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v tonerovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v tonerovej kazete môže tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Je množstvo tonera v bubnovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v bubnovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v bubnovej kazete môže bubnová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Výtlačky sú vyblednuté
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Tiež správne špecifikujte veľkosť a typ papiera.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
Používate papier obsahujúci veľa papierového prachu?
● Používanie papiera s vysokým obsahom papierového prachu môže mať za následok vyblednuté alebo
pruhované výtlačky. Nastavenie položky <Režim G špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť
problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
Používate papier s drsným povrchom?
● Obrázky vytlačené na papier s drsným povrchom môžu byť bledé. Nastavenie položky <Režim Q špeciálnej
tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
279
Riešenie problémov
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
● Nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu obrazu.
Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou?
● Nastavenie položky <Režim T špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
● Keď nastavíte túto položku na možnosť <Zap.> a tlačíte v prostredí s nízkou vlhkosťou, vytlačené obrázky
alebo text sa môžu rozmazať.
Tlačili ste na zadnú stranu vytlačeného hárka?
● Pri tlači na zadnú stranu vytlačeného hárka môžu byť výtlačky vyblednuté. Nastavenie položky <Režim R
špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, môže byť ovplyvnená kvalita obrazu, môže sa zaseknúť papier po uplynutí
určitého času po tlači na prednej strane alebo v závislosti na vlhkosti okolia.
Je zariadenie nainštalované vo vhodnom prostredí?
● Nainštalujte tlačiareň na vhodnom mieste.
Inštalácia(P. 3)
Premiestnenie zariadenia(P. 256)
Je množstvo tonera v tonerovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v tonerovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v tonerovej kazete môže tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Je množstvo tonera v bubnovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v bubnovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v bubnovej kazete môže bubnová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
280
Riešenie problémov
Časť strany sa nevytlačila
Tlačíte údaje bez okrajov?
● Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Okraj 5 mm
alebo menší okolo okraja papiera a 10 mm alebo menší okolo okrajov obálok sa nedá pomocou tohto
stroja vytlačiť. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Kata [Finishing]
[Advanced Settings]
[Expand Print Region and Print]
[Off]
Sú vodiace lišty zarovnané s okrajmi papiera?
● Ak sú vodiace lišty príliš voľné alebo príliš tesné, časť dokumentu sa nemusí vytlačiť.
Vkladanie papiera(P. 95)
Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač nerovnomerná
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Vyčistili ste fixačnú jednotku?
● Vyčistite fixačnú jednotku.
Čistenie fixačnej jednotky(P. 247)
Používate papier s drsným povrchom?
● Obrázky vytlačené na papier s drsným povrchom môžu byť bledé. Nastavenie položky <Režim Q špeciálnej
tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
281
Riešenie problémov
● Nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu obrazu.
Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou?
● Zmeňte nastavenie položky <Režim T špeciálnej tlače>. Nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže
vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
● Keď nastavíte túto položku na možnosť <Zap.> a tlačíte v prostredí s nízkou vlhkosťou, vytlačené obrázky
alebo text sa môžu rozmazať.
Používate papier obsahujúci veľa papierového prachu?
● Používanie papiera s vysokým obsahom papierového prachu môže mať za následok vyblednuté alebo
pruhované výtlačky. Nastavenie položky <Režim G špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť
problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
Je množstvo tonera v tonerovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v tonerovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v tonerovej kazete môže tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Je množstvo tonera v bubnovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v bubnovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v bubnovej kazete môže bubnová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Výtlačky sú úplne alebo čiastočne sivé
Používate špecifický typ papiera?
● Pri určitých typoch papiera sa môže strana vytlačiť v sivej farbe. Skontrolujte typ používaného papiera
a vyskúšajte iný typ.
Dostupný papier(P. 320)
282
Riešenie problémov
● Nastavenie položky <Režim U špeciálnej tlače> alebo <Režim G špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže
vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
● Požadovaný účinok sa nemusí dosiahnuť ani po použití týchto nastavení.
Je zariadenie nainštalované vo vhodnom prostredí?
● Nainštalujte tlačiareň na vhodnom mieste.
Inštalácia(P. 3)
Premiestnenie zariadenia(P. 256)
● Uložte kazetu s tonerom na vhodné miesto na dve až tri hodiny a potom skúste znova tlačiť. Problém sa
tým môže vyriešiť. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Nebola bubnová kazeta ponechaná dlhší čas na priamom slnečnom svetle?
● Uložte bubnovú kazetu na vhodné miesto na dve až tri hodiny a potom skúste znova tlačiť. Problém sa tým
môže vyriešiť. Ak problém pretrváva, vymeňte bubnovú kazetu.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Objavujú sa biele body
Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?
● Vymeňte ho za vhodný papier.
Vkladanie papiera(P. 95)
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Je množstvo tonera v tonerovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v tonerovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v tonerovej kazete môže tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
283
Riešenie problémov
Je množstvo tonera v bubnovej kazete postačujúce?
● Skontrolujte, koľko tonera zostáva v bubnovej kazete, a podľa potreby ju vymeňte.
● Bez ohľadu na zostávajúce množstvo v bubnovej kazete môže bubnová kazeta dosiahnuť koniec svojej
životnosti v závislosti od prostredia používania alebo znehodnotenia materiálov v kazete.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Objavujú sa body
Vyčistili ste fixačnú jednotku?
● Vyčistite fixačnú jednotku.
Čistenie fixačnej jednotky(P. 247)
Druhá strana papiera je škvrnitá
Vložili ste papier, ktorý je menší ako veľkosť tlačových údajov?
● Vykonajte kontrolu, aby ste sa uistili, že sa veľkosť papiera zhoduje s veľkosťou tlačových údajov.
Vyčistili ste fixačnú jednotku?
● Vyčistite fixačnú jednotku.
Čistenie fixačnej jednotky(P. 247)
Zobrazujú sa škvrny na obojstranne potlačenom papieri?
● Počas obojstrannej tlače sa môžu na zadnej strane papiera objaviť šmuhy. Nastavenie položky <Režim R
špeciálnej tlače> na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
284
Riešenie problémov
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, môže byť ovplyvnená kvalita obrazu, môže sa zaseknúť papier po uplynutí
určitého času po tlači na prednej strane alebo v závislosti na vlhkosti okolia.
Vytlačený čiarový kód nemožno prečítať
Pokúšate sa prečítať malý čiarový kód alebo čiarový kód s hrubými čiarami?
● Zväčšite čiarový kód.
● Zmena nastavenia <Vybrať šírku čiary> môže vyriešiť problém.
<Špeciálne spracovanie>(P. 231)
285
Riešenie problémov
Papier sa krčí alebo krúti
3SX4-05E
Papier sa krčí
Vložili ste papier správne?
● Ak papier nie je vložený pod značku pre maximálne množstvo papiera alebo je vložený šikmo, môže sa
pokrčiť.
Vkladanie papiera(P. 95)
Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?
● Vymeňte ho za vhodný papier.
Vkladanie papiera(P. 95)
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Skrútený papier
Používate vhodný papier?
● Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Tiež správne špecifikujte veľkosť a typ papiera.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
● Zmeňte nastavenie položky <Typ papiera> na nastavenie pre tenší papier. Ak je aktuálne nastavenie
napríklad <Bežný (71 – 89 g/m²)>, zmeňte ho na <Bežný L (61 – 70 g/m²)> alebo <Bežný L2 (60 g/m²)>.
286
Riešenie problémov
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
Dostupný papier(P. 320)
● Znova vložte papier tak, aby ste vymenili stranu určenú na tlač (predná strana/zadná strana).
● V zriedkavých prípadoch sa príznak môže zhoršiť v závislosti od papiera. Ak k tomu dôjde, vymeňte stranu,
aby sa tlačilo opäť na predchádzajúcu stranu papiera.
Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?
● Vymeňte ho za vhodný papier.
Vkladanie papiera(P. 95)
287
Riešenie problémov
Papier sa podáva nesprávne
3SX4-05F
Výtlačky sú skosené
Sú vodiace lišty zarovnané s okrajmi papiera?
● Ak sú vodiace lišty príliš voľné alebo príliš tesné, výtlačky sa skosia.
Vkladanie papiera(P. 95)
Tlačíte na zvlnené obálky?
● Vyrovnajte obálky a tlačte znova.
Vkladanie obálok(P. 103)
Papier sa nepodáva/Naraz sa podávajú dva alebo viac hárkov
Vložili ste papier správne?
● Poriadne prelistujte balík papiera, aby sa papier nezlepil.
● Skontrolujte, či je papier správne vložený.
Vkladanie papiera(P. 95)
● Skontrolujte, či je počet hárkov vloženého papiera správny a či sa používa správny papier.
Dostupný papier(P. 320)
Vkladanie papiera(P. 95)
● Skontrolujte, či nie sú spolu vložené zmiešané formáty a typy papiera.
● Existujú prípady, keď sa papier nevloží správne v závislosti od hrúbky. Ak nastane táto situácia, otočte
orientáciu papiera alebo otočte papier naopak.
288
Riešenie problémov
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom #
(chybový kód)
3SX4-05H
Keď sa na displeji zariadenia zobrazí správa alebo číslo (chybový kód) s predponou #, pozrite si nasledujúce časti
obsahujúce riešenie.
Protiopatrenia pre každú správu(P. 290)
Protiopatrenia pre každý chybový kód(P. 301)
289
Riešenie problémov
Protiopatrenia pre každú správu
3SX4-05J
Ak sa vyskytne problém so spracovaním tlače, ak zariadenie nemôže komunikovať alebo ak bežnej prevádzke
zabraňuje iný problém, na displeji sa zobrazí správa. V nasledujúcom zozname nájdete ďalšie informácie o hláseniach.
Možno sa používa falošná kazeta valca alebo kazeta valca inej značky než
Canon.
Použitá bubnová kazeta nemusí byť originálny produkt od spoločnosti Canon.
● Ako náhradné bubnové kazety by ste mali používať len originálne bubnové kazety od spoločnosti Canon.
Spotrebný materiál(P. 261)
Možno sa používa falošná tonerová kazeta alebo ton. kaz. inej značky než
Canon.
Použitá tonerová kazeta nemusí byť originálny produkt od spoločnosti Canon.
● Ako náhradné kazety s tonerom by ste mali používať len originálne kazety s tonerom od spoločnosti
Canon.
Spotrebný materiál(P. 261)
Množstvo v kaz. nemož- no správne zobraziť. (pre tonerovú kazetu)
Tonerová kazeta nie je nainštalovaná správne alebo sa mohol vyskytnúť problém s tonerovou kazetou.
● Nainštalujte tonerovú kazetu znova. Ak táto správa nezmizne ani po niekoľkonásobnom opätovnom
nainštalovaní, tonerová kazeta môže byť pokazená. Skontaktujte sa s predajňou, v ktorej ste zakúpili
tonerovú kazetu, alebo centrum zákazníckej pomoci spoločnosti Canon.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Možno nepoužívate originálnu tonerovú kazetu od spoločnosti Canon.
● Ako náhradné tonerové kazety odporúčame používať originálne tonerové kazety od spoločnosti Canon.
Spotrebný materiál(P. 261)
Množstvo v kaz. nemož- no správne zobraziť. (pre bubnovú kazetu)
Bubnová kazeta nie je nainštalovaná správne alebo sa mohol vyskytnúť problém s bubnovou kazetou.
● Nainštalujte bubnovú kazetu znova. Ak táto správa nezmizne ani po niekoľkonásobnom opätovnom
nainštalovaní, bubnová kazeta môže byť pokazená. Skontaktujte sa s predajňou, v ktorej ste zakúpili
bubnovú kazetu, alebo centrum zákazníckej pomoci spoločnosti Canon.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Možno nepoužívate originálnu bubnovú kazetu od spoločnosti Canon.
● Ako náhradné bubnové kazety odporúčame používať originálne bubnové kazety od spoločnosti Canon.
290
Riešenie problémov
Spotrebný materiál(P. 261)
Nemožno sa pripojiť pomocou priameho pripojenia.
Pri spúšťaní režimu prístupového bodu nastala chyba.
● Adresu IP nastavte na inú hodnotu ako 192.168.22.xx. Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, skontrolujte
nastavenie masky podsiete. Podrobnosti získate od správcu siete.
Nastavenie adresy IPv4(P. 39)
Nemožno sa pripojiť pomocou priameho pripoj. Skontrolujte pripojenie k
sieti.
Režim prístupového bodu sa spustil bez pripojenia zariadenia k prístupovému bodu.
● Režim prístupového bodu spustite až po pripojení zariadenia k prístupovému bodu.
Nemožno nájsť prístupový bod.
Pri pokuse o automatické nastavenie pomocou WPS sa nepodarilo v stanovenom časovom limite nájsť
bezdrôtový smerovač.
● Pripojte sa znova a sledujte časový limit.
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 28)
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 30)
SSID bezdrôtového smerovača bol zadaný, ale zadanie bolo nesprávne.
● Skontrolujte SSID a zadajte ho znova správne.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
Bezdrôtový smerovač sa nepodarilo nájsť z dôvodu problémov s nastavením siete, ku ktorej ste sa chceli
pripojiť.
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Problémy pri inštalácii/nastavení(P. 268)
● Ak problém pretrváva, skontrolujte nastavenia zabezpečenia bezdrôtového smerovača.
Chyba komunik. s kaz. Používaná kazeta valca môže byť falošná alebo inej
značky než Canon.
Bubnová kazeta nemusí byť nainštalovaná alebo môže byť chybná.
● Nainštalujte bubnovú kazetu znova. Ak opätovná inštalácia bubnovej kazety neodstráni chybovú správu,
bubnová kazeta môže byť chybná. Skontaktujte sa s predajňou, v ktorej ste zakúpili bubnovú kazetu, alebo
centrum zákazníckej pomoci spoločnosti Canon.
Postup výmeny bubnovej kazety(P. 252)
291
Riešenie problémov
Chyba komun. s kaz. Používa sa falošná tonerová kazeta alebo iná než
Canon.
Tonerová kazeta nemusí byť nainštalovaná alebo môže byť chybná.
● Kazetu s tonerom nainštalujte znova. Ak opätovná inštalácia kazety s tonerom neodstráni chybovú správu,
kazeta s tonerom môže byť chybná. Kontaktujte predajňu, v ktorej ste zakúpili kazetu s tonerom, alebo
centrum zákazníckej pomoci spoločnosti Canon.
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 249)
Skontrolujte nastavenia overenia.
Metóda overovania nastavená v zariadení nezodpovedá metóde overovania nastavenej na serveri
RADIUS.
● Skontrolujte, či je rovnaká metóda overovania nastavená v tomto zariadení aj na serveri RADIUS, a
nastavte správnu metódu overovania.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
Chladí sa... Chvíľu počkajte a skúste to znova.
Teplota fixačnej jednotky je vysoká.
● Chvíľu počkajte, kým sa fixačná jednotka neochladí. Po znížení teploty fixačnej jednotky skúste operáciu
znova.
Chladí sa... Chvíľu počkajte.
Teplota fixačnej jednotky je vysoká.
● Chvíľu počkajte, kým sa fixačná jednotka neochladí. Po znížení teploty fixačnej jednotky správa zmizne.
Nepripojené. (na pripojenie v režime prístupového bodu)
Pripojenie v režime prístupového bodu zlyhalo kvôli chybe.
● Chvíľu počkajte a skúste to znova. Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, vypnite zariadenie a znova ho zapnite.
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Nepripojené. (na jednoduché pripojenie cez počítač)
Počas spúšťania jednoduchého pripojenia cez počítač (bezkáblový režim nastavenia) nastala chyba.
● Stlačením tlačidla Naspäť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Potom vyskúšajte funkciu <Jednoduché
pripojenie cez PC> znova.
292
Riešenie problémov
● Ak sa rovnaká správa zobrazuje aj po opätovnom vyskúšaní funkcie <Jednoduché pripojenie cez PC>,
vypnite zariadenie a znova ho zapnite.
Nedá sa pripojiť. Skontrolujte nastavenia PSK.
Sieťový kľúč (PSK) bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa pripájate, nie je správne nastavený na
zariadenie.
● Skontrolujte sieťový kľúč (PSK) bezdrôtového smerovača a znova ho nastavte na zariadenie.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
● Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní sieťového kľúča, overte, či je zariadenie správne nainštalované
a pripravené na pripojenie k sieti.
Problémy pri inštalácii/nastavení(P. 268)
Nedá sa pripojiť pomocou bezdrôtovej siete LAN. (na pripojenie v
bezdrôtovej sieti LAN)
Pripojenie zlyhalo pre chybu pri nastavovaní bezdrôtového pripojenia LAN.
● Reštartujte stroj a nastavte pripojenie znova.
● Ak problém pretrváva aj po reštartovaní stroja, overte, či je stroj správne nainštalovaný a pripravený na
pripojenie k sieti.
Problémy pri inštalácii/nastavení(P. 268)
● Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní bezdrôtového pripojenia LAN, skontrolujte nastavenia
zabezpečenia bezdrôtového smerovača.
Nedá sa pripojiť pomocou bezdrôtovej siete LAN. (na komunikáciu v
bezdrôtovej sieti LAN)
Komunikácia s bezdrôtovou sieťou LAN zlyhala v dôsledku chyby.
● Chvíľu počkajte a potom nastavenie vykonajte znova. Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, vypnite zariadenie a
reštartujte ho.
Nedá sa pripojiť pomocou protokolu WPS.
Pri pokuse o automatické nastavenie pomocou WPS pripojenie zlyhalo, lebo sa vyskytla chyba.
● Chvíľu počkajte a potom nastavenie vykonajte znova. Ak problém pretrváva, skontrolujte, či bezdrôtový
smerovač podporuje WPS.
Ak je WPS podporované:
Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti.
Problémy pri inštalácii/nastavení(P. 268)
Ak WPS nie je podporované:
Nastavte iný spôsob pripojenia.
293
Riešenie problémov
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
Nezistili sa žiadne pripojenia z bez- drôtových zariadení.
Detekcia mobilného zariadenia nebola možná počas vopred stanoveného času.
● Pripojte sa znova a sledujte časový limit.
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Nepodarilo sa vyčistiť.
Počas čistenia sa zasekol papier.
● Odstráňte zaseknutý papier, papier vložte správne a znova vykonajte čistenie.
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 302)
Čistenie fixačnej jednotky(P. 247)
Zdieľaný kľúč sa ne- overil. Skontrolujte nastavenia WEP.
Sieťový kľúč (kľúč WEP) bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa pripájate, nie je správne nastavený na
stroj.
● Skontrolujte sieťový kľúč (kľúč WEP) bezdrôtového smerovača a znova ho nastavte na zariadenie.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
● Pripojte sa znova výberom bezdrôtového smerovača alebo manuálnou zmenou metódy overenia WEP na
možnosť <Otvorený systém>.
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
Metóda overenia stroja je nastavená na <Zdieľaný kľúč>, ale v bezdrôtovom smerovači je nastavená
metóda „Otvorený systém“.
● Zmeňte metódu overenia WEP v bezdrôtovom smerovači na „Zdieľaný kľúč“ a pripojte sa znova. Viac o tom,
ako vykonať túto zmenu, nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich
výrobcu.
Nepodarilo sa nastaviť aktuálny dátum a čas.
Komunikácia zlyhala pre sieťovú chybu a uplynul časový limit.
● Skontrolujte sieťové prostredie, ku ktorému sa zariadenie pripája.
● Pomocou položky <Nastavenia aktuálneho dátumu/času> nastavte čas manuálne alebo v časti [SNTP
Settings], zrušte začiarknutie políčka [Use SNTP].
Nastavenie aktuálneho dátumu a času(P. 20)
Konfigurácia SNTP(P. 70)
294
Riešenie problémov
Nepodarilo sa aktualizovať čas zariadenia, pretože sa vybila batéria. Ak sú
nastavenia času nesprávne, nemožno používať Google Cloud Print.
Vybila sa batéria zariadenia, a preto sa nemohli uchovať správne nastavenia času.
● Nastavte správny čas znova.
Nastavenie aktuálneho dátumu a času(P. 20)
Priame pripojenie je ukončené.
Spojenie s mobilným zariadením bolo prerušené.
● Znova nadviažte priame pripojenie.
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Priame pripojenie je ukončené. Skontro- lujte sieť. pripoj.
Spojenie s mobilným zariadením bolo prerušené.
● Znova nadviažte priame pripojenie.
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Kon. živ. kaz. valca Vymeňte kazetu valca.
Bubnová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti.
● Vymeňte bubnovú kazetu za novú.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Koniec živ. kaz. val. Odporúča sa výmena.
Bubnová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti.
● Odporúča sa vymeniť bubnovú kazetu.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
Kazeta valca dosiahla koniec životnosti.
Bubnová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti.
● Vymeňte bubnovú kazetu za novú.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
295
Riešenie problémov
Jednoduché pripoje- nie cez PC sa skon- čilo pre uplynutie časového limitu.
30 minút od spustenia jednoduchého pripojenia cez počítač (bezkáblový režim nastavenia) sa nevytvorilo
pripojenie k počítaču.
● Stlačením tlačidla Naspäť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Potom vyskúšajte funkciu <Jednoduché
pripojenie cez PC> znova.
Google Cloud Print ne- dost. Chyba ov. serv.
Služba Cloud Print nemohla vykonať overenie servera alebo získať informácie na registráciu.
● Skontrolujte, či sú správne špecifikované nastavenia dátumu a času.
<Nastavenia dátumu/času>(P. 214)
Google Cloud Print ne- dost. Chyba kom. serv.
Služba Cloud Print je nedostupná kvôli chybe.
● Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k bezdrôtovej sieti LAN.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
● Port používaný pre službu Cloud Print môže blokovať brána firewall alebo iná ochrana. Skontrolujte, či je v
počítači dostupný port 5222.
● Ak sa v sieti používa server proxy, skontrolujte, či nastavenia proxy v zariadení a na serveri sú správne.
Podrobnosti získate od správcu siete.
Nastavenie servera proxy(P. 160)
Je zadaný nesprávny počet znakov alebo neplatné znaky.
Sieťový kľúč (WPA/WPA2-PSK alebo kľúč WEP) bezdrôtového smerovača nie je zadaný správne.
● Skontrolujte sieťový kľúč (WPA/WPA2-PSK alebo kľúč WEP) bezdrôtového smerovača a znova ho nastavte
na stroj. Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať sieťový kľúč, nájdete v príručkách k sieťovým
zariadeniam alebo kontaktujte výrobcu.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
Vložte kazetu valca.
Bubnová kazeta nie je vložená alebo nie je vložená správne.
● Vložte bubnovú kazetu správne.
Výmena bubnovej kazety(P. 251)
296
Riešenie problémov
Vložte tonerovú kazetu.
Tonerová kazeta nie je vložená alebo nie je vložená správne.
● Vložte tonerovú kazetu správne.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Dosiahol sa max. po- čet bezdrôt. zaria- dení pripojených cez priame
pripojenie. Ak chcete pripojiť iné zariadenia, ukončite niektoré aktuálne
pripojenia.
Počet priamo pripojených mobilných zariadení dosiahol maximum.
● Ak chcete pripojiť iné zariadenia pomocou priameho pripojenia, odpojte momentálne pripojené zariadenia
a skúste sa pripojiť znova.
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 128)
Chýba pap.: XXXX*
*Namiesto
XXXX sa zobrazuje <Zásuvka 1> alebo <MÚ pr.>.
V zásuvke alebo vo viacúčelovom priečinku nie je vložený papier.
● Vložte papier.
Vkladanie papiera(P. 95)
Nie je vložený papier, na ktorý sa dajú vytlačiť hlásenia alebo zoznamy.
● Hlásenia alebo zoznamy sa dajú tlačiť na papier formátu A4 alebo Letter. Vložte papier formátu A4 alebo
Letter a nastavte jeho formát.
Vkladanie papiera(P. 95)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
Žiadna odpoveď z miesta určenia.
Sieťový kábel môže byť odpojený alebo sa mohol vyskytnúť problém s prepínačom.
● Skontrolujte stav sieťových káblov a prepínačov.
Žiadna odozva od hostiteľa.
Zariadenie nie je správne pripojené k sieti.
● Skontrolujte zariadenie, nastavenia siete a pripojte sa znova.
Nastavenie sieťového prostredia(P. 22)
297
Riešenie problémov
Zachytil sa papier.
Zachytil sa papier.
● Odstráňte zaseknutý papier a tlačte znova (tlač sa môže obnoviť automaticky).
Odstraňovanie zaseknutého papiera(P. 302)
Odporúča sa príprava kazety valca.
Blíži sa čas výmeny bubnovej kazety.
● Ak vidíte túto správu pred začatím veľkej tlačovej úlohy, vymeňte bubnovú kazetu.
Spotrebný materiál(P. 261)
Odporúča sa príprava tonerovej kazety.
Blíži sa čas výmeny kazety s tonerom.
● Ak vidíte túto správu pred začatím veľkej tlačovej úlohy, vymeňte kazetu s tonerom.
Spotrebný materiál(P. 261)
Nastavte správne informácie overenia.
Informácie o overovaní klienta (kľúč a certifikát, meno používateľa a heslo alebo certifikát CA) nie sú
nastavené správne.
● Skontrolujte špecifikovanú metódu overovania a overovacie informácie (kľúč a certifikát, meno používateľa
a heslo a certifikát CA).
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
Nesúlad nast. a form.
Nastavenie veľkosti papiera na ovládacom paneli sa nezhoduje s veľkosťou vloženého papiera.
● Zosúlaďte nastavenie formátu papiera špecifikovaného v menu <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač> so
skutočným formátom vloženého papiera.
Ak chcete použiť vložený papier
Zmeňte nastavenie položky <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>, aby sa zhodovalo s veľkosťou vloženého
papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 107)
● Pri tlači z počítača skontrolujte, či sa nastavenie formátu papiera v ovládači tlačiarne zhoduje s formátom
vloženého papiera.
Ak chcete vložiť papier bez zmeny nastavení
Vložte papier s veľkosťou, ktorá je nastavená v položke <Nastavenia papiera pre mobilnú tlač>.
298
Riešenie problémov
Vkladanie papiera(P. 95)
Pamäť je plná. Skenovanie sa zruší. Tlačiť?
Tlačený dokument obsahuje stranu s veľkým množstvom údajov.
● Vyberte, či chcete vytlačiť časť naskenovanú do pamäte alebo zrušiť úlohu.
Kľúč WEP nie je správne nastavený. Skontrol. nast. WEP.
Sieťový kľúč (kľúč WEP) bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa pripájate, nie je správne nastavený na
stroj.
● Skontrolujte sieťový kľúč (kľúč WEP) bezdrôtového smerovača a znova ho nastavte na zariadenie.
Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 37)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
Metóda overenia stroja je nastavená na <Zdieľaný kľúč>, ale v bezdrôtovom smerovači je nastavená
metóda „Otvorený systém“.
● Pripojte sa znova výberom bezdrôtového smerovača alebo manuálnou zmenou metódy overenia WEP na
možnosť <Otvorený systém>.
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 32)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 34)
● Zmeňte metódu overenia WEP v bezdrôtovom smerovači na „Zdieľaný kľúč“ a pripojte sa znova. Viac o tom,
ako vykonať túto zmenu, nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich
výrobcu.
Kon. živ. ton. kaz. Vymeňte tonerovú kazetu.
Tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti.
● Vymeňte tonerovú kazetu za novú.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Koniec živ. ton. kaz. Odporúča sa výmena.
Tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti.
● Odporúča sa vymeniť kazetu s tonerom.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
Toner. kazeta dosiahla koniec životnosti.
Tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti.
● Vymeňte tonerovú kazetu za novú.
Výmena kazety s tonerom(P. 248)
299
Riešenie problémov
Vypnite a zapnite hlavný vypínač. Ak sa zariadenie neobnoví, obráťte sa na
predajcu alebo zástupcu servisu.
V zariadení sa vyskytla chyba.
● Vypnite zariadenie, počkajte 10 sekúnd a znova ho zapnite. Ak problém pretrváva, vypnite vypínač, odpojte
napájací kábel a kontaktujte oblastného autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo linku pomoci
spoločnosti Canon. Nezabudnite uviesť zobrazený kód <Ennn-nnnn>.
Pomocou Vzdial. PR nast. inf. potrebné na overenie.
Nastavenia IEEE 802.1X sú nesprávne.
● Skontrolujte, či je voľba [Login Name] nastavená správne.
● Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko [Use TLS], [Use TTLS] alebo [Use PEAP].
● Pri použití TLS skontrolujte, či je registrovaný kľúč a certifikát.
● Ak sa používa TTLS alebo PEAP, skontrolujte, či je správne nastavené meno používateľa a heslo.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 172)
300
Riešenie problémov
Protiopatrenia pre každý chybový kód
3SX4-05K
Ak nastane chyba, napríklad neúspešná tlač, príslušný chybový kód sa zobrazí na obrazovke výpisu úlohy ako
trojciferné číslo. V nasledujúcej časti nájdete príčiny a riešenia jednotlivých chybových kódov. Podrobnosti o obrazovke
výpisu úlohy nájdete v časti Obrazovka <Monitor stavu>(P. 89) .
#852
Zariadenie sa z nejakých príčin vypína.
● Skontrolujte, či je napájací kábel pevne vložený do zásuvky.
#853
Dokument nemožno vytlačiť, pretože jeho veľkosť údajov prekročila maximálnu schopnosť spracovania
zariadenia.
● Stroj nemusí byť schopný vytlačiť dokumenty s veľkým počtom strán. Znížte počet strán na jednotlivú tlač
alebo tlačte, keď nie je vo fronte žiadna tlačová úloha ani keď sa netlačí žiaden dokument. Ak aj naďalej
nemôžete tlačiť, skontrolujte údaje dokumentu, či neobsahuje žiadne chyby.
Tlač bola zrušená z počítača.
● Ak zrušíte operáciu, keď sa tlačové údaje odosielajú do zariadenia z počítača, zobrazí sa tento chybový kód.
Nie je to však chyba. Tlačte znova podľa potreby.
301
Riešenie problémov
Odstraňovanie zaseknutého papiera
3SX4-05L
Ak sa zachytí papier, na obrazovke sa zobrazí správa <Zachytil sa papier.>. Stlačením tlačidla
zobrazíte jednoduché
riešenia. Ak je ťažké pochopiť postupy na displeji, pozrite si nasledujúce časti na odstránenie zachytených predmetov.
Výstupný zásobník
Zaseknutie papiera v
zariadení(P. 303)
Vnútorné časti
zariadenia
Zaseknutie papiera v
zariadení(P. 303)
Zadný kryt
Zaseknutie papiera v
zariadení(P. 303)
Pri odstraňovaní zachyteného papiera nevypínajte stroj
● Vypnutím stroja sa v stroji vymažú všetky dáta tlače.
Ak sa papier trhá
● Odstráňte všetky fragmenty papiera, aby ste zabránili ich zachyteniu.
Ak opakovane dochádza k zachytávaniu papiera
● Poklepte na balík papiera na rovnom povrchu na zarovnanie okrajov papiera pred jeho vložením do stroja.
● Skontrolujte, či je papier vhodný pre stroj.
Dostupný papier(P. 320)
● Skontrolujte, či v stroji nezostali zachytené fragmenty papiera.
● Ak používate papier s drsným povrchom, nastavte položku <Typ papiera> na možnosť <Lepený 1 (60 – 104 g/
m²)> alebo <Lepený 2 (105 – 163 g/m²)>.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke(P. 108)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 109)
Tlač z počítača(P. 118)
Zaseknutý papier sa nesnažte odstraňovať zo zariadenia nasilu
● Násilným odstraňovaním papiera môžete poškodiť časti stroja. Ak papier, ktorý sa zachytil v stroji,
nedokážete sami odstrániť, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo linku pomoci
spoločnosti Canon. Keď sa problém nedá vyriešiť(P. 307)
302
Riešenie problémov
Zaseknutie papiera v zariadení
3SX4-05R
Podľa postupu nižšie vyberte zaseknutý papier. Zaseknutý papier sa nesnažte odstraňovať zo zariadenia nasilu. Ak nie
je možné odstrániť zachytený papier ľahko, postupujte ďalším krokom.
1
Zatvorte zastavovač papiera a otvorte kryt tonera.
2
Vyberte kazety.
1
Vyberte tonerovú kazetu.
S tonerovou kazetou netraste ani ju nenakláňajte. Tonerovú kazetu nevystavujte nárazom, napríklad ňou
do ničoho neudierajte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vytečenie zvyšného tonera z tonerovej
kazety. Tonerovú kazetu opatrne vyberte pod rovnakým uhlom, ako je uhol otvoru.
2
Vyberte kazetu s bubnom.
303
Riešenie problémov
S bubnovou kazetou netraste ani ju nenakláňajte. Bubnovú kazetu nevystavujte nárazom, napríklad ňou
do ničoho neudierajte. V opačnom prípade môžete spôsobiť vytečenie zvyšného tonera z bubnovej
kazety. Bubnovú kazetu opatrne vyberte pod rovnakým uhlom, ako je uhol otvoru.
3
Jemne vytiahnite papier.
4
Skontrolujte, či je papier zaseknutý vo vodidle výstupného papiera.
1
Stlačte tlačidlo (
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Zatvorte vodidlo výstupného papiera.
) a ťahajte vodidlo výstupného papiera k sebe, aby sa otvorilo.
304
Riešenie problémov
5
1
Skontrolujte, či je papier zaseknutý v zariadení.
Jemne vytiahnite papier.
● Uchopte obidva okraje papiera, vytiahnite predný okraj papiera smerom nadol a potom ho vytiahnite.
6
Skontrolujte, či je papier zaseknutý v zadnom kryte.
1
Otvorte zadný kryt.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Zatvorte zadný kryt.
7
1
Vložte kazety.
Vložte bubnovú kazetu.
305
Riešenie problémov
2
8
Vložte tonerovú kazetu.
Zatvorte kryt tonera.
➠ Hlásenie o zaseknutom papieri zmizne a zariadenie je pripravené na tlač.
306
Riešenie problémov
Keď sa problém nedá vyriešiť
3SX4-05S
Ak nedokážete problém vyriešiť podľa informácií v tejto kapitole, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
Stroj nerozoberajte ani neopravujte sami.
● Ak rozoberiete alebo opravíte stroj svojpomocne, nebude preň platiť záruka.
◼ Pri kontaktovaní spoločnosti Canon
Keď nás kontaktujete, majte pripravené nasledujúce informácie:
● Názov produktu (LBP162dw)
● Predajca, od ktorého ste kúpili stroj
● Podrobné informácie o vašom probléme (napríklad, čo ste urobili a čo sa v dôsledku toho stalo)
● Sériové číslo (nachádzajúca sa na zadnej strane zariadenia)
Skontrolujte sériové číslo zariadenia na ovládacom paneli
● Vyberte položky <Monitor stavu>
<Informácie o zariadení>
307
<Sériové číslo>.
Dodatok
Dodatok
Dodatok ............................................................................................................................................................... 309
Softvér tretích strán .......................................................................................................................................... 310
Prehľad funkcií .................................................................................................................................................. 311
Ekologický prístup a šetrenie peňazí ............................................................................................................. 312
Vylepšenie efektivity ..................................................................................................................................... 313
Ešte niečo navyše ......................................................................................................................................... 314
Technické parametre ........................................................................................................................................ 316
Hlavná jednotka ........................................................................................................................................... 317
Dostupný papier ........................................................................................................................................... 320
Funkcie tlačiarne .......................................................................................................................................... 323
Funkcie spravovania ..................................................................................................................................... 325
Systémové prostredie ................................................................................................................................... 326
Sieťové prostredie ........................................................................................................................................ 327
Príručky a ich obsah .......................................................................................................................................... 329
Používanie príručky Užívateľská príručka ....................................................................................................... 330
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka ..................................................................................... 331
Prezeranie príručky Užívateľská príručka ...................................................................................................... 334
Základné postupy vo Windows ......................................................................................................................... 336
Poznámka .......................................................................................................................................................... 344
308
Dodatok
Dodatok
3SX4-05U
Táto časť obsahuje technické špecifikácie tohto zariadenia, pokyny na použitie príručky Užívateľská príručka,
prehlásenia, informácie o autorských právach a ďalšie dôležité informácie pre zákazníkov.
◼ Technické údaje zariadenia
Ak chcete skontrolovať technické údaje zariadenia, sieťové prostredie, funkcie tlače a pod., pozrite si nasledujúce časti.
Technické parametre(P. 316)
◼ Odkazovanie na príručku tohto zariadenia
Pozrite si prvú z nasledujúcich častí, ak sa chcete oboznámiť s typmi príručiek opisujúcimi funkcie zariadenia a spôsoby
ovládania zariadenia. Ak sa chcete dozvedieť, ako čítať a používať príručku Užívateľská príručka (túto príručku), pozrite
si druhú časť.
Príručky a ich obsah(P. 329)
Používanie príručky Užívateľská príručka(P. 330)
◼ Iné
Pozrite si nasledujúce časti, ak chcete získať užitočné informácie a skontrolovať vyhlásenia a informácie o autorských
právach.
Softvér tretích strán(P. 310)
Prehľad funkcií(P. 311)
Základné postupy vo Windows(P. 336)
Poznámka(P. 344)
309
Dodatok
Softvér tretích strán
3SX4-05W
Ak chcete získať informácie o softvéri tretích strán, kliknite na nasledujúce ikony.
310
Dodatok
Prehľad funkcií
3SX4-05X
Táto časť opisuje tipy na využitie funkcií zariadenia podľa kategórií. Funkcie môžete využiť podľa vami určených cieľov a
prevádzkového prostredia.
Ekologický prístup a šetrenie peňazí(P. 312)
Vylepšenie efektivity(P. 313)
Ešte niečo navyše(P. 314)
311
Dodatok
Ekologický prístup a šetrenie peňazí
3SX4-05Y
Existuje veľa spôsobov, ako ušetriť papier, toner, energiu a náklady.
Obojstranná tlač
Tlač viacerých strán na jeden hárok
Funkciu obojstrannej tlače môžete použiť na tlač údajov z
počítača. Keďže budete používať iba polovičné množstvo
papiera než obvykle, môžete znížiť svoje náklady na papier
na polovicu. Ak chcete ušetriť ešte viac, skombinujte
obojstrannú tlač s funkciou tlače viacerých strán N na 1 na
jeden hárok papiera. Na jeden hárok môžete vytlačiť až 32
strán, čo je ekonomicky a ekologicky prospešné.
Ak dokument obsahuje mnoho strán, výtlačok môže byť
neprakticky objemný – ťažko sa prenáša, skladuje aj
číta. Máme však riešenie. Tlačte viacero strán na jeden
hárok. Vďaka tomu môžete šetriť papierom a urobiť
dokumenty tenšie a ľahšie na manipuláciu. Ešte
efektívnejšie je to pri kombinácii s funkciou
obojstrannej tlače.
Tlač z počítača(P. 118)
Tlač z počítača(P. 118)
Režim spánku
Nastavením, aby zariadenie automaticky prešlo do režimu spánku po chvíli
nečinnosti, môžete šetriť energiou. Nemusíte neustále vypínať napájanie, no aj
napriek tomu môžete minimalizovať spotrebu energie zariadenia. Táto praktická
funkcia pracuje na pozadí, aby ste šetrili energiou a peniazmi každý deň.
Vstup do režimu spánku(P. 115)
312
Dodatok
Vylepšenie efektivity
3SX4-060
Uvádzame niekoľko jednoduchých operácií, ktoré môžu zefektívniť zložité úlohy.
Vzdialená správa pomocou Remote UI (Vzdialené UR)
Rýchle vytvorenie nastavení tlače pomocou
intuitívneho ovládania
Remote UI (Vzdialené UR) vám umožňuje spravovať veľa
možností priamo z počítača bez toho, aby ste museli prejsť
Môžete jednoducho a intuitívne špecifikovať
rozloženie strany, pozíciu väzby a pod. na obraze
náhľadu v ovládači tlačiarne. Ovládanie
jednoduchým klikaním vám umožňuje pohodlne
meniť nastavenia a vidieť, ako sú použijú.
k stroju. Konfigurujte nastavenia a sledujte stav stroja
pomocou intuitívneho, jednoducho zrozumiteľného rozhrania
vo webovom prehliadači, ktoré zvládnete okamžite. Ušetrite si
čas a energiu na iné veci, nie na starostlivosť o stroj.
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
(P. 180)
313
Tlač z počítača(P. 118)
Dodatok
Ešte niečo navyše
3SX4-061
K dispozícii je veľa rôznych funkcií na všetko, čo potrebujete robiť – doma, v kancelárii alebo dokonca na cestách.
Používanie smartfónu alebo tabletu
Jednoduchá tlač pomocou služby Google Cloud
Print
Keď potrebujete rýchlo vytlačiť návrh, ktorý ste dokončili na
tablete na ceste na pracovné stretnutie, s radosťou využijete
aplikáciu Canon PRINT Business. Dokonca aj v prostrediach
bez bezdrôtového smerovača siete LAN sa môžete pripojiť k
zariadeniu bezdrôtovo a priamo pomocou mobilného
zariadenia.
Bez počítača, rýchlo a jednoducho! Ešte širšia škála možností
na prácu alebo hru pomocou funkcií vytvorených pre tento
rýchly vek.
Pripojte sa k službe Google Cloud Print pomocou
prenosného počítača alebo mobilného telefónu,
odošlite údaje a vyzdvihnite si vytlačené dokumenty.
Vďaka tomuto zariadeniu, službe Google Cloud Print
a mobilnému zariadeniu môžete tlačiť, kedykoľvek a
kdekoľvek chcete.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami(P. 125)
Pracujte bezdrôtovo
314
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
Dodatok
Žiadne káble, ľahká inštalácia, jednoduchá údržba. Ak máte bezdrôtový
smerovač LAN s WPS, môžete úplne vynechať proces nastavovania a byť ihneď
pripravení na prácu. Využite bezproblémový a ľahko použiteľný systém
dokumentov, aký môžete získať len pri bezdrôtovom pripojení. Kompatibilita so
štandardom IEEE 802.11b/g/n umožňuje bezproblémové bezdrôtové pripojenie
a systém podporuje aj WEP a WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) pre lepšie
zabezpečenie.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 26)
315
Dodatok
Technické parametre
3SX4-062
Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené na zlepšenie produktu alebo jeho
budúcej verzie.
◼ Technické údaje zariadenia
Hlavná jednotka(P. 317)
Dostupný papier(P. 320)
◼ Funkčné technické údaje
Funkcie tlačiarne(P. 323)
Funkcie spravovania(P. 325)
◼ Prostredie na používanie zariadenia
Systémové prostredie(P. 326)
Sieťové prostredie(P. 327)
316
Dodatok
Hlavná jednotka
3SX4-063
● Informácie o veľkostiach a typoch papiera pre každý zdroj papiera nájdete v časti
papier(P. 320) .
Názov
Canon LBP162dw
Typ
Stolný
Podporované farby
Čiernobielo
Rozlíšenie pri zapisovaní
600 x 600 dpi
Gradácia
256 úrovní gradácie
Vhodné balíky papiera
Veľkosti papiera
● Maximálne: 215,9 x 355,6 mm*1
● Minimálne: 76,2 x 127,0 mm*1
Hmotnosť papiera
● Zásuvka: 60 až 163 g/m²
● Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²
Typ papiera
Dostupný papier(P. 320)
Čas na zahriatie
Po zapnutí
*2
15,0 s alebo menej
Návrat z režimu spánku
1,6 s alebo menej
Čas zhotovenia prvého výtlačku
Približne 5,2 sekúnd
(A4)
Rýchlosť tlače
28,0 hárkov/minútu
*3
(Obyčajný A4, 100 %)
Systém podávania papiera/kapacita Zásuvka
*4
● Plain (60 až 80 g/m²) 250 hárkov
● Plain (81 až 90 g/m²) 170 hárkov
● Heavy (91 až 105 g/m²) 170 hárkov
317
Dostupný
Dodatok
● Heavy (106 až 163 g/m²) 100 hárkov
● Bond: 100 hárkov
● Recycled: 100 hárkov
● Labels: 100 hárkov
● Envelope: 10 hárkov
● Index Card: 50 hárkov
Viacúčelový zásobník
1 hárok
Systém výstupu papiera/kapacita
Výstupný zásobník
*4
100 hárkov (68 g/m²)
Zdroj napájania
220 až 240 V str., 50/60 Hz
Spotreba energie
Maximálna spotreba energie
*2
1 120 W alebo menej
Počas režimu spánku
● Približne 0,6 W (pripojenie prostredníctvom rozhrania USB)
● Približne 0,7 W (pripojenie ku káblovej sieti LAN)
● Približne 0,5 W (pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN)
S vypnutým hlavným napájaním
0,1 W alebo menej
Rozmery
(Š x H x V)
371 x 404 x 225 mm
Hmotnosť
Hlavná jednotka *5
Približne 7,0 kg
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál(P. 261)
Priestor na inštaláciu
371 x 618 x 363 mm
*6
(Š x H x V)
Kapacita pamäte
RAM: 256 MB
Podmienky prostredia
Teplota: 10 až 30°C
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
*1Vrátane
*2Môže
viacúčelového zásobníka
líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
*3Rýchlosť
tlače sa meria na základe interného testovania používajúceho papier veľkosti A4, ktorý sa tlačí na
jednostranný papier so 100 % pomerom tlače oproti originálu. Interné testovanie zahŕňa nepretržitú tlač tej istej strany
obsahu na obyčajný papier. Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od typu, veľkosti alebo smeru podávania papiera.
Zariadenie sa môže automaticky pozastaviť alebo spomaliť, aby sa upravil stav tlačiarne, napríklad ovládanie teploty
určitej jednotky alebo obmedzenie vplyvu na kvalitu obrazu počas nepretržitej tlače.
318
Dodatok
*4Môže
sa líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a použitého papiera.
*5Tonerová
*6Keď
a bubnová kazeta nie sú súčasťou dodávky.
je otvorený predný kryt, zadný kryt aj kryt tonera.
319
Dodatok
Dostupný papier
3SX4-064
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy papiera, ktoré je možné použiť na tomto zariadení.
◼ Podporované formáty papiera
: Dostupné
Veľkosti papiera
: Nedostupné
Zásuvka Viacúčelový zásobník Automatická obojstranná tlač *1
A4
B5
A5 *2
A6 *3
Legal
Letter
Statement
Executive
Oficio
Oficio (Brazil)
Oficio (Mexico)
Letter (Government)
Legal (Government)
Foolscap
Foolscap (Australia)
Legal (India)
3x5inch
320
Dodatok
Veľkosti papiera
Zásuvka Viacúčelový zásobník Automatická obojstranná tlač *1
F4A
Envelope No. 10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
Custom
*4
*1Automatická
*2Pri
*3K
*4
obojstranná tlač je dostupná bez výmeny papiera.
podávaní s orientáciou na šírku možno špecifikovať iba z ovládača tlačiarne.
dispozícii len z ovládača tlačiarne.
*4Dostupná
je vlastná veľkosť od 76,2 x 127,0 mm do 215,9 x 355,6 mm.
◼ Podporované typy papiera
V tomto stroji môžete použiť papier bez obsahu chlóru.
: Dostupné
: Nedostupné
Typ papiera
Zásuvka Viacúčelový zásobník Automatická obojstranná tlač *1
Plain
71 až 89 g/m²
*2
Plain L
61 až 70 g/m²
*2
Plain L2
60 g/m²
*2
Heavy 1
90 až 105 g/m²
*2
Heavy 2
106 až 120 g/m²
Heavy 3
121 až 163 g/m²
Heavy 4 *3
121 až 163 g/m²
Recycled
71 až 89 g/m²
*2
Bond 1
60 až 104 g/m²
*2
Bond 2
105 až 163 g/m²
321
Dodatok
Typ papiera
Index Card
Zásuvka Viacúčelový zásobník Automatická obojstranná tlač *1
121 až 163 g/m²
Labels
Envelope
Envelope H *4
*1Automatická
*2Použiteľné
F4A.
obojstranná tlač je dostupná bez výmeny papiera.
formáty papiera sú A4, Legal, Letter, Oficio, Oficio (Brazil), Oficio (Mexico), Legal (India), Foolscap/Folio a
*3Tento
typ papiera vyberte v prípade, že pri používaní papiera 121 až 163 g/m² so zadaným nastavením <Heavy 3> toner
úplne nepriľnul a výtlačky sú vyblednuté.
*4Tento
typ papiera vyberte v prípade, že pri nastavení typu papiera <Envelope> toner úplne nepriľnul a výtlačky sú
vyblednuté.
322
Dodatok
Funkcie tlačiarne
3SX4-065
◼ Funkcia tlačiarne UFR II-LT
Typ
Interná
Veľkosť výtlačku
Dostupný papier(P. 320)
Rýchlosť tlače
Hlavná jednotka(P. 317)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Jazyk opisu strany (PDL)
UFR II-LT
Sieťové prostredie(P. 327)
Podporovaný protokol
Kompatibilný OS
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 až
macOS 10.13.x
Rezidentné písma
Žiadne
Rozhranie
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
100Base-TX/10Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
Bezdrôtové pripojenie LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkcia tlačiarne PCL
Typ
Interná
Veľkosť výtlačku
Dostupný papier(P. 320)
Rýchlosť tlače
Hlavná jednotka(P. 317)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Jazyk opisu strany (PDL)
PCL6/PCL5e
323
Dodatok
Podporovaný protokol
Sieťové prostredie(P. 327)
Kompatibilný OS
Windows Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008
R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, Mac OS X v10.8.5 až
macOS 10.13.x
Rezidentné písma
45 písem
Rozhranie
USB
USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
100Base-TX/10Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
Bezdrôtové pripojenie LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
324
Dodatok
Funkcie spravovania
3SX4-066
◼ Nastavenia brány firewall
● Pre IPv4 a IPv6 môžete špecifikovať maximálne 4 adries IP (alebo rozsah adries IP).
● Môžete špecifikovať maximálne 10 adries MAC.
◼ Ukladanie kľúčov a certifikátov
● Ak nainštalujete kľúč alebo certifikát CA z počítača, uistite sa, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:
● PKCS#12
Formát
● Certifikát certifikačnej autority: X.509 DER, PEM
Prípona súboru
Algoritmus verejného kľúča
(a dĺžka kľúča)
Algoritmus podpisu certifikátom
Algoritmus odtlačku certifikátu
*1Algoritmus
● Kľúč: „.p12“, „.pfx“
● Certifikát certifikačnej autority: „.cer“
RSA (512 bitov*1, 1 024 bitov, 2 048 bitov, 4 096 bitov), ECDSA (P256, P384, P521)
SHA1-RSA*2, SHA256-RSA, SHA384-RSA*3, SHA512-RSA*3, MD5-RSA*4, MD2-RSA*4, SHA1ECDSA*2, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA, SHA512-ECDSA
SHA1
podpisu je dostupný iba pre šifrovanie SHA1-RSA alebo SHA256-RSA.
*2K
dispozícii iba pre generovaný kľúč a žiadosť o podpis certifikátom (CSR) alebo inštaláciu z Remote UI (Vzdialené UR).
*3K
dispozícii, iba keď je algoritmus kľúča aspoň 1 024-bitový.
*4K
dispozícii iba pre inštaláciu z Remote UI (Vzdialené UR).
● Stroj nepodporuje používanie zoznamu overovacích certifikátov (CRL).
325
Dodatok
Systémové prostredie
3SX4-067
Systémové požiadavky pre Remote UI (Vzdialené UR) *1 Windows
● Windows Vista/7/8.1/10
● Microsoft Internet Explorer 11 a novší
● Microsoft Edge
macOS
● Mac OS X 10.6 a novší
● Safari 3.2.1 a novší
iOS
● Safari
Android
● Chrome
Systémové požiadavky nástroja Užívateľská príručka
Windows
● Internet Explorer 9 a novší
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Pred
zmenou nastavení zariadenia nastavte webový prehliadač, aby akceptoval všetky súbory cookie a používal jazyk
JavaScript.
*2Len
pri prezeraní príručiek na internete
326
Dodatok
Sieťové prostredie
3SX4-068
◼ Všeobecné technické údaje
Podporovaný protokol
Komunikačný protokol
TCP/IP (typ rámca: Ethernet II)
Tlačový protokol
● LPD
● RAW
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows 10 Mobile Print
◼ Technické údaje káblového pripojenia LAN
Rozhranie
10Base-T, 100Base-TX (RJ-45)
◼ Technické údaje bezdrôtového pripojenia LAN
Standard (Štandardné)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prenosová schéma
IEEE 802.11b (modulačný systém: DS-SS)
IEEE 802.11g (modulačný systém: metóda OFDM)
IEEE 802.11n (modulačný systém: metóda OFDM)
Frekvenčný rozsah
2,412 až 2,472 GHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon 15,9 dBm
Režim komunikácie
● Režim infraštruktúry
● Režim prístupového bodu
Zabezpečenie (metóda šifrovania)
Režim infraštruktúry
● 128-bitový (104)/64-bitový (40) WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Režim prístupového bodu
327
Dodatok
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Spôsob pripojenia
WPS (zabezpečené nastavenie Wi-Fi), manuálne nastavenie
328
Dodatok
Príručky a ich obsah
3SX4-069
So strojom sa dodávajú príručky uvedené nižšie. Používajte ich podľa potreby.
Začíname
Túto príručku si prečítajte ako prvú. Opisuje postupy základného nastavenia,
od odstránenia baliacich materiálov po nastavenie stroja.
Užívateľská príručka (táto
príručka)
Táto príručka opisuje všetky funkcie stroja a možno ju zobraziť pomocou
webového prehliadača. Informácie môžete prehľadávať podľa kategórií
alebo môžete zadať kľúčové slovo a vyhľadať strany s konkrétnou témou.
Používanie príručky Užívateľská príručka(P. 330)
329
Dodatok
Používanie príručky Užívateľská príručka
3SX4-06A
Užívateľská príručka je príručka, ktorú môžete prezerať na počítači alebo mobilnom zariadení opisujúca všetky funkcie
zariadenia. Môžete vyhľadať spôsob používania, ktorý chcete využívať, alebo zadať kľúčové slovo a rýchlo nájsť stranu,
ktorú hľadáte. Časť opisuje rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka a informácie o tom, ako čítať príručku.
Môžete špecifikovať vzhľad príručky Užívateľská príručka.
◼ Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Táto časť opisuje obrazovky konfigurácie príručky Užívateľská príručka a spôsob používania tlačidiel na obrazovke.
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka(P. 331)
◼ Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Táto časť opisuje význam značiek použitých v príručke Užívateľská príručka, ako sú zobrazené tlačidlá na ovládacom
paneli a tlačidlá na displeji počítača a ďalšie položky, ktoré vám pomôžu pochopiť informácie obsiahnuté v príručke
Užívateľská príručka. Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 334)
◼ Špecifikácia vzhľadu príručky Užívateľská príručka
Môžete zmeniť veľkosť písma použitého v príručke Užívateľská príručkaa prepnúť rozloženie obrazovky, aby vyhovovalo
zariadeniu, ktoré používate na zobrazenie príručky Užívateľská príručka.
● Ak nemáte prístup k programu Adobe Reader na zobrazenie návodov na používanie vo formáte PDF,
vyskúšajte iné programy, napríklad PDF Preview vyvinutý spoločnosťou Vivid Document Imaging
Technologies.
Ako vyhľadať tému, ktorú hľadáte
Vyhľadávanie obsahu
● Stranu, ktorú hľadáte, môžete nájsť výberom témy v ponuke Obsah na ľavej strane obrazovky.
Vyhľadávanie podľa kľúčového slova
● Uskutočnite vyhľadávanie zadaním kľúčového slova, napríklad obálka alebo kazeta s tonerom, a zobrazia sa
strany, na ktorých sa kľúčové slovo nachádza. Hľadanú stranu môžete nájsť pomocou týchto výsledkov.
Môžete zadávať aj slovné spojenia ako „pripojenie k sieti“. Vyhľadávanie kľúčového slova podporuje aj
booleovské AND na vyhľadávanie viacerých kľúčových slov. Informácie o usporiadaní obrazovky vyhľadávania
a možnostiach ovládania obrazovky vyhľadávania nájdete v časti Hľadať(P. 332) .
330
Dodatok
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
3SX4-06C
Príručka Užívateľská príručka je rozdelená na rôzne okná, ktorých obsah sa líši.
Vrchná stránka
Zobrazí sa pri spustení príručky Užívateľská príručka.
/
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte aj všetky časti kapitol. Kliknutím na tlačidlo
predchádzajúcu obrazovku.
sa vrátite na
/
Kliknite na prepnutie zobrazenia medzi obsahom a hľadaním. Keď je zobrazený obsah, kliknutím na tlačidlo
skryjete alebo zobrazíte obrazovku. Keď je zobrazená obrazovka vyhľadávania, kliknutím na tlačidlo
skryjete alebo zobrazíte obrazovku.
Kliknutím nastavíte parametre určujúce zobrazenie príručky Užívateľská príručka, napríklad veľkosť znakov
alebo rozloženie.
Kliknutím zobrazíte informácií o tom, ako zobraziť príručku Užívateľská príručka, ako vyhľadávať a ďalšie
informácie.
/
Kliknutím zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu tému.
[Poznámka]
Kliknutím zobrazíte dôležité informácie, ktoré by ste pri používaní stroja mali vedieť.
331
Dodatok
Stránka s témou
Obsahuje informácie o konfigurácii a použití stroja.
Navigácia
Pozrite si, ktorú tému kapitoly si aktuálne prezeráte.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stranu, kliknite vo webovom
prehliadači na tlačidlo „Dozadu“.
/
Kliknutím na tlačidlo
podrobné opisy.
zobrazíte skryté podrobné opisy. Opätovným kliknutím na tlačidlo
zavriete
Kliknite na toto tlačidlo, ak sa chcete vrátiť na vrch stránky.
Hľadať
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte okno vyhľadávania. Obsahuje textové pole na vykonanie hľadania kľúčového
slova a vyhľadanie stránky, ktorú hľadáte.
332
Dodatok
[Zadať kľúčové slovo (slová)]
zobrazte výsledky vyhľadávania.
Zadajte kľúčové slovo alebo kľúčové slová a kliknutím na tlačidlo
Môžete vyhľadávať stránky, ktoré obsahujú všetky kľúčové slová oddelením kľúčových slov medzerou
(prázdne). Tiež môžete vyhľadávať len stránky obsahujúce presnú frázu umiestnením kľúčových slov do
úvodzoviek.
Výsledok vyhľadávania
Slúži na zobrazenie výsledkov vyhľadávania so stranami, ktoré obsahujú zadané kľúčové slová. Vo
výsledkoch nájdite stranu, ktorú hľadáte, a kliknite na nadpis témy príslušnej strany.
● Zadané kľúčové slová sú zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania tučne.
333
Dodatok
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
3SX4-06E
Táto časť opisuje značky, tlačidlá, obrazovky a ďalšie položky používané v príručke Užívateľská príručka. Varovania a
upozornenia sú tiež uvedené v časti Dôležité bezpečnostné pokyny v príručke Začíname dodanej so zariadením. Pozrite
si aj tieto pokyny.
Označenia
Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, obmedzení, manipulácie so strojom, užitočné tipy a iné informácie sú
označené pomocou nižšie zobrazených označení.
Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade
nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb.
Vždy dbajte na tieto varovania. Len tak zaistíte bezpečné používanie
zariadenia.
Označuje upozornenia týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade
nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb. Vždy dbajte
na tieto upozornenia. Len tak zaistíte bezpečné používanie
zariadenia.
Označuje operáciu, ktorú nesmiete vykonať. Pozorne si prečítajte
tieto informácie a nikdy opísané operácie nevykonávajte.
Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Pozorne si
prečítajte tieto informácie. Len tak budete môcť zariadenie správne
používať bez rizika poškodenia zariadenia alebo iného majetku.
Označuje vysvetlenie spôsobu používania, prípadne obsahuje ďalšie
vysvetlenie spôsobu používania.
Označuje užitočné funkcie alebo tipy na používanie stroja.
Tlačidlá použité v tejto príručke
Tlačidlá na ovládacom paneli a tlačidlá na displeji počítača sa zobrazia v nasledujúcom označení:
Typ
Príklad
Tlačidlá na ovládacom paneli
/
/
/
<Nastavenia časovača>
<Zachytil sa papier.>
Nastavenia zobrazené na ovládacom paneli
Tlačidlá a iné textové rozhrania zobrazené na displeji počítača [Preferences]
/
/
Tlačidlá
,
,
na ovládacom paneli sa používajú na výber cieľovej položky v nastaveniach, ale ich opis sa
v príručke Užívateľská príručka nenachádza. Operácia výberu položky <XXXXX> použitím tlačidla
stlačením tlačidla
je zobrazená, ako je uvedené nižšie v príručke Užívateľská príručka.
1
Vyberte položku <XXXXX>.
334
alebo
a
Dodatok
Obrazovky počítača použité v tejto príručke
V závislosti od vami používaného modelu alebo operačného systému sa vzhľad obrazoviek použitých v tejto
príručke môže čiastočne líšiť od skutočných obrazoviek. V závislosti od verzie sa môže líšiť aj vzhľad ovládačov
a softvéru.
Ilustrácie použité v tejto príručke
Obrázky kazety s tonerom zobrazujú kazetu Canon Toner Cartridge 051.
335
Dodatok
Základné postupy vo Windows
3SX4-06H
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336)
Aktivácia funkcie [Zisťovanie siete](P. 336)
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri(P. 337)
Zobrazenie obrazovky [Software Programs/Manuals Setup](P. 338)
Tlač skúšobnej strany vo Windows(P. 338)
Kontrola bitovej architektúry(P. 339)
Kontrola portu tlačiarne(P. 340)
Kontrola obojsmernej komunikácie(P. 341)
Kontrola SSID, do ktorého je pripojený počítač(P. 342)
Pri tlači z aplikácie Windows Obchod(P. 343)
● V závislosti od vami používaného počítača sa úkon môže líšiť.
◼ Zobrazenie priečinka tlačiarne
Windows Vista
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
[Tlačiareň].
Windows 7/Server 2008 R2
[Štart] vyberte položku [Zariadenia a tlačiarne].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
zariadenia a tlačiarne].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo[Štart]
tlačiarne].
vyberte položku [Ovládací panel]
vyberte položku [Ovládací panel]
Windows 10
[ ] vyberte položku [Systém Windows]
[Ovládací panel]
Windows Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
dvakrát kliknite na položku [Tlačiarne].
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [
tlačiarne].
]
[Hardvér a zvuk]
vyberte položku [Ovládací panel]
[Zobraziť
[Zobraziť zariadenia a
[Zariadenia a tlačiarne].
[Hardvér]
[Zariadenia a
◼ Aktivácia funkcie [Zisťovanie siete]
Aktiváciou funkcie [Zisťovanie siete] zobrazíte počítače v sieti.
Windows Vista
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
[Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
Windows 7/Server 2008 R2
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] under [Zisťovanie siete].
336
vyberte položku [Zapnúť
[Zmeniť rozšírené nastavenie
Dodatok
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť
stav siete a sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete]
v časti [Zisťovanie siete].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a
sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti
[Zisťovanie siete].
Windows 10
[ ] vyberte položku [Systém Windows] [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
Windows Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] dvakrát kliknite na položku [Centrum sietí]
[Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
[Zmeniť
vyberte položku
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [ ] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a
sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti
[Zisťovanie siete].
◼ Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri
1
Otvorte program Windows Prieskumník.
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Všetky programy] alebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
[Príslušenstvo]
[Windows Prieskumník].
vyberte položku [Prieskumník].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
Windows 10/Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [
2
]
vyberte položku [Prieskumník].
vyberte položku [Prieskumník].
Vyberte tlačový server v ponuke [Sieť] alebo [Miesta v sieti].
● Ak chcete zobraziť počítače v sieti, možno budete musieť zapnúť zisťovanie siete alebo vyhľadávať počítače v
sieti.
➠ Zobrazia sa zdieľané tlačiarne.
337
Dodatok
◼ Zobrazenie obrazovky [Software Programs/Manuals Setup]
Ak počítač po vložení disku Disk CD-ROM/DVD-ROM nezobrazí obrazovku [Software Programs/Manuals Setup],
postupujte podľa postupu uvedeného nižšie. V tejto príručke sa názov jednotky Disk CD-ROM/DVD-ROM označuje ako
D:. Názov jednotky Disk CD-ROM/DVD-ROM sa môže líšiť v závislosti od vami používaného počítača.
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] zadajte text „D:\MInst.exe“ v poli [Prehľadať programy a súbory] alebo [Spustiť hľadanie]
kláves [ENTER].
stlačte
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
kliknite na tlačidlo [OK]
[Spustiť]
zadajte text „D:\MInst.exe“
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky [Štart]
kliknite na tlačidlo [OK]
[Spustiť]
zadajte text „D:\MInst.exe“
Windows 10
Zadajte text „D:\MInst.exe“ do vyhľadávacieho poľa
hľadania.
kliknite na položku [D:\MInst.exe] zobrazenú ako výsledok
Windows Server 2016
Kliknite na položku [
]
výsledok vyhľadávania.
zadajte text „D:\MInst.exe“
kliknite na položku [D:\MInst.exe] zobrazenú ako
◼ Tlač skúšobnej strany vo Windows
Vytlačením skúšobnej strany vo Windows môžete skontrolovať, či je funkčný ovládač tlačiarne.
1
Do zásuvky vložte papier formátu A4.
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
3
Vkladanie papiera do zásuvky(P. 97)
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
338
Dodatok
4
Kliknite na položku [Vytlačiť skúšobnú stranu] na karte [Všeobecné].
➠ Vytlačí sa skúšobná strana.
◼ Kontrola bitovej architektúry
Ak si nie ste istí, či je v počítači 32-bitový alebo 64-bitový systém Windows, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1
Zobrazte [Ovládací panel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 10/Server 2016
Prejdite na krok 2.
2
vyberte položku [Ovládací panel].
Zobrazte [Systém].
339
Dodatok
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknite na položku [Systém a údržba] alebo [Systém a zabezpečenie]
Windows 10/Server 2016
Kliknite na položku [ ] [Nastavenie]
[Systém]
[Systém].
vyberte položku [Informácie].
Windows Server 2008
Dvakrát kliknite na položku [Systém].
3
Skontrolujte bitovú architektúru.
Pri 32-bitových verziách
Zobrazí sa [32-bitový operačný systém].
Pri 64-bitových verziách
Zobrazí sa [64-bitový operačný systém].
◼ Kontrola portu tlačiarne
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
340
Dodatok
3
Na karte [Porty] skontrolujte správny výber portu.
Ak používate sieťové pripojenie a zmenili ste adresu IP zariadenia
● Ak je položka [Popis] pre vybratý port [Canon MFNP Port] a zariadenie a počítač sú v rovnakej podsieti,
pripojenie sa uchová. Nemusíte pridať nový port. V prípade možnosti [Štandardný port TCP/IP] musíte pridať
nový port. Konfigurácia tlačových portov(P. 51)
◼ Kontrola obojsmernej komunikácie
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 336)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
341
Dodatok
3
Na karte [Porty] skontrolujte, či je začiarknuté políčko [Povoliť obojsmernú podporu].
◼ Kontrola SSID, do ktorého je pripojený počítač
,
Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti LAN, kliknite na tlačidlo
zobrazil identifikátor SSID pripojeného bezdrôtového smerovača LAN.
342
,
alebo
na paneli úloh, aby sa
Dodatok
◼ Pri tlači z aplikácie Windows Obchod
Windows Server 2012
Zobrazte kľúčové tlačidlá v pravej časti obrazovky
ktorý používate [Tlačiť]
Ťuknite alebo kliknite na položku [Zariadenia]
Ovládač,
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte kľúčové tlačidlá v pravej časti obrazovky
Ovládač, ktorý používate [Tlačiť]
Ťuknite alebo kliknite na položku [Zariadenia]
[Tlačiť]
Windows 10
Ťuknite alebo kliknite na položku [Tlačiť] v aplikácii
Ovládač, ktorý používate
[Tlačiť]
● Ak tlačíte týmto spôsobom, k dispozícii je len obmedzené množstvo funkcií tlače.
● Ak sa zobrazuje hlásenie [Tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť. Prejdite na pracovnú plochu a postarajte sa o
to.], prejdite na plochu a pokračujte podľa pokynov v zobrazenom dialógovom okne. Táto správa sa zobrazí,
keď je stroj nastavený na zobrazenie mena používateľa počas tlače a v podobných prípadoch.
343
Dodatok
Poznámka
3SX4-06J
◼ Logo kompatibility s IPv6
Protokol, ktorý je súčasťou tohto zariadenia, získal v súlade s fórom IPv6 logo kompatibility
s IPv6, stupeň 1.
◼ Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernica o batériách
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať
spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor
obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota
stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného
produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné
látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného
plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
344
Dodatok
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Zrieknutie sa zodpovednosti
● Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
● SPOLOČNOSŤ CANON INC. ZA TENTO MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE,
S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE UVEDENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO
NEPORUŠENIA PRÁV.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO
STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM DANÉHO MATERIÁLU.
◼ Ochranné známky
Adobe, Acrobat a Reader sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch amerických a iných krajinách.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa v
rámci licencie.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
Mopria®, logo Mopria® a logo spoločnosti Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné značky
spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Neoprávnené použitie je prísne
zakázané.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
Všetky ostatné názvy produktov a značiek sú registrované ochranné známky, ochranné známky alebo servisné značky
príslušných vlastníkov.
◼ Autorské práva
Reprodukcia obsahu tohto dokumentu v celom rozsahu alebo jeho časti je bez predchádzajúceho súhlasu zakázaná.
◼ Právne obmedzenia týkajúce sa použitia výrobku a obrazových reprodukcií
Použitie tohto výrobku na skenovanie, tlač alebo iné reprodukovanie určitých dokumentov a použitie takých obrázkov
naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných vaším prístrojom môže byť zákonom zakázané a viesť k
trestnoprávnej a/alebo občianskej zodpovednosti. Nižšie je uvedený neúplný zoznam týchto dokumentov. Tento
zoznam možno považovať iba za pomôcku. Ak si nie ste istí, či sú skenovanie, tlač alebo reprodukcia niektorého
dokumentu iným spôsobom pomocou tohto zariadenia legálne alebo či je legálne použitie obrázkov pomocou neho
naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných, v predstihu sa obráťte na právneho zástupcu, ktorý vám
poskytne odbornú právnu radu.
● Bankovky,
345
Dodatok
● cestovné šeky,
● peňažné poukážky,
● stravné lístky,
● vkladové certifikáty,
● cestovné pasy,
● poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité),
● imigračné dokumenty,
● identifikačné karty alebo odznaky,
● interné daňové kolky (znehodnotené alebo nepoužité),
● povolávacie rozkazy,
● obligácie alebo iné dlhopisy,
● šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy,
● akciové certifikáty,
● technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty,
● diela alebo umelecké diela chránené autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv.
V_180517
346
Softvér, na ktorý sa vzťahujú iné licenčné podmienky
Ďalšie podrobnosti a podmienky poskytovania licencií nájdete v tabuľke softvéru a príslušných licenčných
podmienkach nižšie.
Tabuľka softvéru
Názvy softvéru
Podmienky
a
licencie:
Pozrite si stranu
bldimake
2
FreeType
3
snmp
8
Incl
11
JPEG
12
math
13
mDNSResponder
14
mDNSResponder (part of mDNSShared)
18
OpenSSL
19
xpm
23
- 1 -
požiadavky
bldimake
Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group
All right Reserved.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission
notice
appear in supporting documentation. The above copyright
notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open
Group.
- 2 -
FreeType
The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction
============
The FreeType
Project is distributed in
several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,
various tools and
contributions which rely on, or
relate to, the
FreeType Project.
This
license applies
to all
files found
which do not
fall under their own explicit
affects
the
thus
FreeType
font
in such
packages, and
license.
engine,
The license
the
test
programs,
documentation and makefiles, at the very least.
This
license
was
(Independent JPEG
and
use of
alike.
free
inspired
by
the
BSD,
Group) licenses, which
software in
commercial
Artistic,
and
all encourage inclusion
and freeware
products
As a consequence, its main points are that:
o We don't promise that this software works. However, we will be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
o You can
use this software for whatever you
want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
o You may not pretend that
it, or
only parts of it,
you wrote this software.
in a program,
IJG
If you use
you must acknowledge
- 3 -
somewhere
in
your
documentation
that
you
have
the
inclusion
used
the
FreeType code. (`credits')
We
specifically
permit
and
encourage
of
this
software, with
or without modifications,
in commercial products.
We
all warranties
The
disclaim
covering
FreeType Project
and
assume no liability related to The FreeType Project.
Finally,
many
people
asked
us
for
a
preferred
credit/disclaimer to use in compliance with this license.
form
for
a
We thus
encourage you to use the following text:
"""
Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org).
All rights reserved.
"""
Please replace <year> with the value from the FreeType version you
actually use.
Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license,
and
`FreeType
distributed
the terms `package', `FreeType Project',
archive' refer
by the
authors
to
the
set
(David Turner,
of files
originally
Robert Wilhelm,
and
Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,
beta or final release.
`You' refers to
the licensee, or person using
the project, where
`using' is a generic term including compiling the project's source
code as
This
well as linking it
program is
to form a
referred to
as
`program' or `executable'.
`a program
- 4 -
using the
FreeType
engine'.
This
license applies
FreeType
Project,
documentation,
to all
including
unless
all
in
source
otherwise
original, unmodified form as
If you are
files distributed
stated
the original
code,
in
binaries
the
file
and
in
its
distributed in the original archive.
unsure whether or not a particular
file is covered by
this license, you must contact us to verify this.
The FreeType
Project is copyright (C) 1996-2000
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
by David Turner,
All rights reserved except as
specified below.
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT
KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED,
WARRANTIES
OF
WARRANTY OF ANY
INCLUDING, BUT NOT
MERCHANTABILITY
AND
FITNESS
LIMITED TO,
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES CAUSED
BY THE USE OR
THE INABILITY TO
USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
2. Redistribution
----------------This
license
grants
a
worldwide, royalty-free,
perpetual
and
irrevocable right
and license to use,
execute, perform, compile,
display,
create
works
copy,
sublicense the
forms)
and
derivative
FreeType Project (in
derivative works
authorize others
to exercise
of, distribute
both source and
thereof
for
some or all
and
object code
any
purpose; and
of the
rights granted
to
herein, subject to the following conditions:
o Redistribution of
source code
(`FTL.TXT') unaltered; any
the original
must retain this
additions, deletions or changes to
files must be clearly
documentation.
The
license file
copyright
indicated in accompanying
notices
- 5 -
of
the
unaltered,
original
files must
be
preserved in
all
copies of
source
disclaimer
that
files.
o Redistribution in binary form must provide a
states
that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team,
in
the
distribution
documentation.
encourage you to put an URL to the FreeType web page
We also
in
your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions
apply to any
the FreeType Project,
our work, you
software derived from or
not just the unmodified files.
must acknowledge us.
based on
If you use
However, no
fee need be paid
to us.
3. Advertising
-------------Neither the
FreeType authors and
the name of the
contributors nor you
shall use
other for commercial, advertising, or promotional
purposes without specific prior written permission.
We suggest,
but do not require, that
following phrases to refer
or advertising
you use one or
more of the
to this software in your documentation
materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As
you have
accept
it.
not signed
However,
material, only
by
as
this license, or
authors, grants you
Therefore,
this license,
you are
the FreeType
Project
is
another one contracted
the right to use, distribute,
using,
not
distributing,
required to
copyrighted
with the
and modify it.
or modifying
the
FreeType
Project, you indicate that you understand and accept all the terms
of this license.
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType:
- 6 -
o freetype@nongnu.org
Discusses general use and applications of FreeType, as well as
future and
wanted additions to the
If you are looking
for support,
library and distribution.
start in
this list
if you
haven't found anything to help you in the documentation.
o freetype-devel@nongnu.org
Discusses bugs,
as well
as engine internals,
specific licenses, porting, etc.
Our home page can be found at
http://www.freetype.org
--- end of FTL.TXT ---
- 7 -
design issues,
snmp
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL
CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- 8 -
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- 9 -
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
without specific, written prior permission.
CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- 10 -
Incl
Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS
PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.
- 11 -
JPEG
"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.".
- 12 -
math
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is
preserved.
copysignf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
math_private.h:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
powf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
scalbnf.c:*
Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
- 13 -
mDNSResponder
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or
are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power,
direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii)
ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form,
including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media
types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the
Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from)
the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include
works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative
Works thereof.
- 14 -
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not
a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work
and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in
this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that
Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
c.
You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
- 15 -
d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede
or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work
and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
- 16 -
failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only
on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You
agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted
against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name
and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
- 17 -
mDNSResponder (part of mDNSShared)
* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* 1.
*
* 2.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
*
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
*
and/or other materials provided with the distribution.
* 3.
Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
*
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
*
software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
- 18 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 19 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 20 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 21 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 22 -
xpm
Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE
BULL.
- 23 -
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
347
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
348
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising