Canon | i-SENSYS LBP621Cw | User manual | Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual

Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
Užívateľská príručka
USRMA-3617-00 2019-04 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny ..........................................................................................................
Inštalácia
2
.................................................................................................................................................................. 3
Zdroj napájania
Manipulácia
......................................................................................................................................................... 5
.............................................................................................................................................................. 6
Údržba a kontrola
..................................................................................................................................................... 9
Spotrebný materiál
................................................................................................................................................. 10
Nastavenie ........................................................................................................................................................ 14
Hlavné funkcie
........................................................................................................................................................ 15
Prípravy potrebné pred používaním
......................................................................................................................... 16
Zabránenie neoprávnenému prístupu
...................................................................................................................... 17
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
Nastavenie dátumu a času
.............................................................................................................. 19
...................................................................................................................................... 21
Nastavenie sieťového prostredia
............................................................................................................................. 23
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
........................................................................................................... 25
............................................................................................................................ 26
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
......................................................................................................................... 27
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
...................................................................................... 31
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
Kontrola SSID a sieťového kľúča
Nastavenie adries IP
........................................................................... 29
................................................................................. 33
...................................................................................... 36
...................................................................................................................... 39
........................................................................................................................................... 40
Nastavenie adresy IPv4
................................................................................................................................. 41
Nastavenie adries IPv6
.................................................................................................................................. 44
Zobrazenie nastavení siete
................................................................................................................................... 47
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
............................................................................................... 50
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
.............................................................................................. 51
Konfigurácia tlačových portov
........................................................................................................................ 54
Nastavenie tlačového servera
......................................................................................................................... 57
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
....................................................................................................... 60
............................................................................................................. 61
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
.......................................................................................................... 63
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
................................................................................................... 64
Konfigurácia DNS
......................................................................................................................................... 65
Konfigurácia SMB
......................................................................................................................................... 69
Konfigurácia WINS
........................................................................................................................................ 71
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
Ďalšie nastavenia siete
Inštalácia ovládačov
...................................................................................... 73
.................................................................................................................................. 77
................................................................................................................................................ 81
Základné postupy ........................................................................................................................................ 84
Časti a ich funkcie
................................................................................................................................................... 87
I
.................................................................................................................................................... 88
Predná strana
Zadná strana
Vnútrajšok
...................................................................................................................................................... 90
......................................................................................................................................................... 91
Viacúčelový zásobník
Zásuvka na papier
Ovládací panel
........................................................................................................................................... 92
............................................................................................................................................... 93
.................................................................................................................................................... 95
Zapnutie zariadenia
................................................................................................................................................ 99
Vypnutie zariadenia
.......................................................................................................................................... 100
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním
Vypnutie zariadenia v určený čas
Používanie ovládacieho panela
.............................................................................................................................. 106
.......................................................................................................................................... 107
Obrazovka Domov
...................................................................................................................................... 108
Obrazovka <Monitor stavu>
Zobrazenie správy
Základná obsluha
Zadávanie textu
......................................................................................................................... 111
...................................................................................................................................... 115
............................................................................................................................................. 116
................................................................................................................................................ 121
Prihlásenie sa v zariadení
Vkladanie papiera
.................................................................................................................. 102
....................................................................................................................................... 104
Reštartujte zariadenie
Základné obrazovky
..................................................................................................... 101
...................................................................................................................................... 125
................................................................................................................................................. 126
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
.............................................................................................................. 128
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
Vkladanie obálok
..................................................................................................... 134
.............................................................................................................................................. 139
Vkladanie predtlačeného papiera
....................................................................................................................... 142
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
..................................................................................................................... 144
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
.................................................................................. 145
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku
........................................................................ 147
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
................................................................................................................. 153
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
.................................................................................................... 155
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu
Prispôsobenie displeja
....................................................................... 156
........................................................................................................................................... 158
Prispôsobenie obrazovky Domov
........................................................................................................................ 159
Zmena predvolených nastavení pre funkcie
Nastavenie zvuku
.................................................................. 150
........................................................................................................... 161
................................................................................................................................................. 162
Vstup do režimu spánku
........................................................................................................................................ 163
Používanie pamäťového zariadenia USB
................................................................................................................. 165
Tlač ........................................................................................................................................................................
Tlač z počítača
168
...................................................................................................................................................... 169
Zrušenie tlače
.................................................................................................................................................. 171
Kontrola stavu tlače a výpisu
Rôzne spôsoby tlače
.............................................................................................................................. 174
.............................................................................................................................................. 176
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)
Tlač pomocou zabezpečenej tlače
.................................................................. 177
................................................................................................................. 178
II
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)
Prijímanie faxov I-Fax na tlač
..................................................................................... 182
.............................................................................................................................. 197
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ..................................................................................... 201
Spojenie s mobilnými zariadeniami
........................................................................................................................ 202
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Používanie stroja pomocou aplikácií
Používanie technológie AirPrint
........................................................ 203
...................................................................................................... 205
...................................................................................................................... 210
............................................................................................................................. 212
Tlač pomocou technológie AirPrint
..................................................................................................................... 217
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
Používanie služby Google Cloud Print
......................................................................................................... 220
..................................................................................................................... 221
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
.............................................................................................. 223
Spravovanie zariadenia ........................................................................................................................ 225
Nastavenie oprávnení prístupu
............................................................................................................................. 227
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN
Nastavenie správy ID oddelení
.......................................................................................................... 228
........................................................................................................................... 230
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
............................................................................................................ 236
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
............................................................................................................ 238
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
................................................................................................. 240
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
......................................................................................... 241
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
Zmena čísiel portu
..................................................................................... 244
............................................................................................................................................ 247
Nastavenie servera proxy
.................................................................................................................................. 248
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
............................................................................................................... 250
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
Konfigurácia nastavení IPSec
........................................................................................................ 268
..................................................................................................................................... 272
Obmedzenie tlače z počítača
Obmedzenie funkcií USB
.............................................................................................................................. 274
................................................................................................................................... 275
Deaktivácia komunikácie HTTP
........................................................................................................................... 277
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
................................................................................................................. 278
Obmedzenie používania ovládacieho panela
........................................................................................................ 279
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov
....................................................................................... 259
............................................................................................................................. 261
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
Obmedzenie funkcií stroja
........................................................................................ 280
................................................................................................................ 281
.................................................................................................................................... 284
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)
Politika zabezpečenia
..................................................................................... 290
........................................................................................................................................ 293
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Aktualizácia firmvéru
................................................................................. 253
.................................................................................... 256
.............................................................................................. 299
............................................................................................................................................ 302
III
Inicializácia nastavení
........................................................................................................................................... 305
Zoznam ponúk s nastaveniami ...................................................................................................... 308
<Predvoľby>
.......................................................................................................................................................... 309
................................................................................................................................... 310
<Nastavenia zobrazenia>
<Rozloženie anglickej klávesnice>
<Nastavenia časovača/energie>
<Sieť>
....................................................................................................................... 315
......................................................................................................................... 316
.............................................................................................................................................................. 323
.......................................................................................................................................... 344
<Externé rozhranie>
<Zjednodušenie ovládania>
..................................................................................................................................... 348
<Nastavenia hlasitosti>
<Nastavenie/údržba>
............................................................................................................................................ 350
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Údržba>
............................................................................................................................... 345
.................................................................................................................................... 351
........................................................................................................................................................ 366
<Nastavenia funkcií>
............................................................................................................................................. 368
<Spoločné>
...................................................................................................................................................... 369
<Tlačiareň>
...................................................................................................................................................... 373
<Prijať>
........................................................................................................................................................... 421
......................................................................................................................................... 423
<Prístup k súborom>
<Zabezpečená tlač>
<Nastavenia správy>
.......................................................................................................................................... 433
............................................................................................................................................. 434
<Správa používateľov>
<Správa zariadenia>
...................................................................................................................................... 435
.......................................................................................................................................... 437
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
<Správa dát>
.......................................................................................... 441
.................................................................................................................................................... 443
<Nastav. zabezpečenia>
.................................................................................................................................... 445
Údržba ................................................................................................................................................................
Pravidelné čistenie
449
................................................................................................................................................ 451
Čistenie vonkajška
............................................................................................................................................ 452
Čistenie fixačnej jednotky
.................................................................................................................................. 453
Čistenie prenosového pásu (ITB)
......................................................................................................................... 456
..................................................................................................................................... 457
Výmena kazety s tonerom
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
.................................................................................... 463
Premiestnenie zariadenia
...................................................................................................................................... 464
Nastavenie kvality obrazu
..................................................................................................................................... 466
Nastavenie gradácie
......................................................................................................................................... 467
Oprava „nezhody farieb tlače“
Nastavenie polohy tlače
.................................................................................................................................... 469
Zobrazenie hodnoty počítadla
Tlač hlásení a zoznamov
Spotrebný materiál
............................................................................................................................ 468
............................................................................................................................... 471
........................................................................................................................................ 472
............................................................................................................................................... 477
IV
Riešenie problémov (FAQ) .................................................................................................................. 481
Dodatok ............................................................................................................................................................. 483
.............................................................................................................................................. 485
Softvér tretích strán
Prehľad funkcií
..................................................................................................................................................... 486
Ekologický prístup a šetrenie peňazí
Vylepšenie efektivity
................................................................................................................... 487
......................................................................................................................................... 488
............................................................................................................................................. 490
Ešte niečo navyše
Technické parametre
............................................................................................................................................ 492
Hlavná jednotka
............................................................................................................................................... 493
Dostupný papier
............................................................................................................................................... 497
Cassette Feeding Module-AF
Funkcie tlačiarne
.............................................................................................................................................. 502
.......................................................................................................................................... 505
Funkcie spravovania
Systémové prostredie
Sieťové prostredie
Možnosti
.............................................................................................................................. 501
....................................................................................................................................... 507
............................................................................................................................................ 508
............................................................................................................................................................... 509
Voliteľné zariadenia
.......................................................................................................................................... 510
Systémové možnosti
Príručky a ich obsah
......................................................................................................................................... 511
.............................................................................................................................................. 513
Používanie príručky Užívateľská príručka
............................................................................................................... 514
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Základné postupy vo Windows
Poznámka
.............................................................................................. 515
............................................................................................................. 518
............................................................................................................................... 520
............................................................................................................................................................. 527
V
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny ................................................................................................................... 2
Inštalácia ............................................................................................................................................................... 3
Zdroj napájania ...................................................................................................................................................... 5
Manipulácia ........................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontrola .................................................................................................................................................. 9
Spotrebný materiál ............................................................................................................................................. 10
1
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny
5554-000
Obsah opísaný v tejto kapitole slúži na zabránenie poškodenia majetku a poranenia užívateľov zariadenia a iných osôb.
Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte túto kapitolu a dodržiavajte pokyny na jeho správne používanie. Nerobte
žiadne operácie, ktoré nie sú opísané v tejto príručke. Spoločnosť Canon nebude zodpovedná za ľubovoľné škody
spôsobené používaním, ktoré nie je opísané v tomto návode, nesprávnym používaním alebo opravou/zmenami, ktoré
nevykonala spoločnosť Canon alebo tretia strana autorizovaná spoločnosťou Canon.
Inštalácia(P. 3)
Zdroj napájania(P. 5)
Manipulácia(P. 6)
Údržba a kontrola(P. 9)
Spotrebný materiál(P. 10)
2
Dôležité bezpečnostné pokyny
Inštalácia
5554-001
Aby bolo používanie tohto zariadenia bezpečné a pohodlné, pozorne si prečítajte nasledujúce opatrenia a nainštalujte
zariadenie na vhodné miesto.
Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by hrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom, ako napríklad na:
● mieste, na ktorom sú zablokované vetracie otvory
(príliš blízko pri stenách, posteli, pohovke, koberci alebo podobných predmetoch),
● Vlhké alebo prašné miesto
● Miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo exteriér
● Miesto vystavené pôsobeniu vysokých teplôt
● Miesto vystavené otvoreným plameňom
● V blízkosti alkoholu, riedidiel alebo iných horľavých látok
Ďalšie varovania
● K zariadeniu nepripájajte neschválené káble. Môže to viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Na zariadenie neklaďte náhrdelníky ani iné kovové predmety, ani nádoby naplnené tekutinou. Ak prídu
cudzie látky do styku s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
● Zariadenie nepoužívajte v blízkosti žiadnych zdravotníckych zariadení. Rádiové vlny vysielané zariadením
môžu rušiť zdravotnícke zariadenia, čo môže viesť k poruchám a nehodám.
● Pri inštalácii a odstraňovaní voliteľného príslušenstva vypnite zariadenie, vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla a odpojte od zariadenia všetky prepojovacie káble aj napájací kábel. V opačnom prípade sa napájací
kábel alebo prepojovacie káble môžu poškodiť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Ak do zariadenia spadne cudzí predmet, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte
sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach.
● Zariadenie by mohlo spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poranenie.
- Na nestabilnom mieste
- Na mieste vystavenom vibráciám
Ďalšie upozornenia
● Pri prenášaní zariadenia postupujte podľa pokynov v tejto príručke. V prípade nesprávneho prenášania môže
spadnúť a spôsobiť zranenie.
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Pri inštalácii zaradenia dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruky medzi zariadenie a podlahu alebo steny. Môže
to viesť k poraneniu.
Neinštalujte na zle vetrané miesta
● Toto zariadenie vytvára počas prevádzky malé množstvo ozónu a iné emisie. Tieto emisie nie sú zdraviu
škodlivé. Pri dlhom používaní zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti ich však môžete cítiť. Na
zachovanie príjemného pracovného prostredia sa odporúča správne vetrať miestnosť, v ktorej sa zariadenie
používa. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde by mohli byť osoby vystavené emisiám zo zariadenia.
Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu
● miesto vystavené výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti,
● miesto v blízkosti zariadenia, ktoré vytvára magnetické alebo
elektromagnetické vlny,
● laboratórium alebo miesto, kde dochádza k chemickým
reakciám,
● miesto vystavené leptavým alebo toxickým plnom,
● miesto, ktoré by sa v dôsledku hmotnosti zariadenia mohlo
prehnúť, alebo kde by sa zariadenie mohlo zaboriť (napr.
koberec).
Neinštalujte na miesta s kondenzáciou
● Vo vnútorných častiach zariadenia sa môžu vytvárať kvapôčky vody (kondenzácia), ak sa miestnosť so
zariadením rýchlo zohreje alebo keď zariadenie presuniete zo studeného alebo suchého prostredia do
horúceho alebo vlhkého prostredia. Používanie zariadenia v takomto stave môže spôsobiť zaseknutie
papiera, nízku kvalitu tlače alebo poškodenie zariadenia. Pred používaním nechajte zariadenie minimálne 2
hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
V nadmorskej výške nad 3 000 metrov
● Zariadenia s pevným diskom nemusia správne fungovať, keď sa používajú vo veľkých výškach, približne
3 000 m nad morom a vyššie.
4
Dôležité bezpečnostné pokyny
Zdroj napájania
5554-002
● Používajte iba zdroj napájania, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na napätie. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Zariadenie musí byť zapojené do elektrickej zásuvky s uzemneným pripojením pomocou dodaného
napájacieho kábla.
● Nepoužívajte iné než dodané napájacie káble, pretože môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Poskytnutý napájací kábel je určený na používanie s týmto zariadením. Nepripájajte napájací kábel k iným
zariadeniam.
● Napájací kábel neupravujte, neťahajte, neohýbajte ani s ním nenarábajte spôsobom, ktorý by mohol viesť k
jeho poškodeniu. Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
● So zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani napájacie zdroje s viacerými zásuvkami. Môže to viesť
k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Napájací kábel nestáčajte ani nezväzujte do uzla, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
● Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Počas búrky celkom odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
● Zariadenie umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky a nechajte dostatok miesta okolo zástrčky napájacieho
kábla, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli jednoducho odpojiť.
Pri pripájaní k sieti
● Napájací kábel nepripájajte k neprerušiteľnému zdroju napájania. V opačnom prípade môže pri prerušení
napájania dôjsť k poruche zariadenia.
● Ak zariadenie pripojíte k viacnásobnej elektrickej zásuvke, k ostatným zásuvkám nepripájajte ďalšie
zariadenia.
● Napájací kábel nepripájajte k doplnkovej elektrickej zásuvke na počítači.
Ďalšie opatrenia
● Elektrický šum môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov.
5
Dôležité bezpečnostné pokyny
Manipulácia
5554-003
● Ak zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk, nezvyčajný zápach,
vychádza z neho dym alebo z neho sála nadmerné teplo, ihneď
ho odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na
autorizovaného predajcu produktov spoločnosti Canon. Ďalšie
používanie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
● Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vnútri zariadenia sa
nachádzajú časti s vysokým napätím a vysokou teplotou, ktoré
môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Zariadenie nainštalujte tak, aby deti nemohli prísť do kontaktu s napájacím káblom alebo inými káblami ani
s vnútornými a elektrickými časťami zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k neočakávaným nehodám.
● V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé spreje. Ak prídu horľavé látky do styku s elektrickými časťami
vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Pri presúvaní zariadenia nezabudnite vypnúť napájanie tohto zariadenia a vášho počítača a odpojiť napájací
kábel a prepojovacie káble. Ak tak neurobíte, môžete poškodiť napájací kábel alebo prepojovacie káble, čo
môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Pri pripájaní alebo odpájaní kábla USB sa nedotýkajte kovovej časti konektora, kým je zástrčka napájacieho
kábla zasunutá do elektrickej zásuvky. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
V prípade používania kardiostimulátora
● Toto zariadenie vytvára slabé magnetické prúdenie a ultrazvukové vlny. Ak používate kardiostimulátor
a pociťujete anomálie, vzdiaľte sa od zariadenia a ihneď vyhľadajte lekára.
● Na zariadenie neukladajte ťažké predmety. Môžu spadnúť a spôsobiť zranenie.
● Ak sa zariadenie nebude dlhý čas používať, z dôvodu vlastnej bezpečnosti odpojte napájací kábel.
● Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní krytov, aby ste predišli poraneniu rúk.
● Dajte pozor, aby sa ruky a odev nenachádzali blízko valcov vo výstupnej oblasti. Ak valce zachytia vaše ruky
alebo odev, môže to viesť k poraneniu.
● Vnútro zariadenia a výstupná štrbina sú počas používania a bezprostredne po ňom veľmi horúce. Vyhnite sa
kontaktu s týmito oblasťami, aby ste predišli popáleninám. Potlačený papier môže byť tiež bezprostredne po
tlači horúci, preto pri manipulácii s ním postupujte opatrne. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vzniku popálenín.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
6
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Zariadenie neprenášajte, kým sa v ňom nachádza zásuvka na
papier alebo voliteľná jednotka cassette feeding module.
V prípade nesprávneho prenášania môže spadnúť a spôsobiť
zranenie.
Laserový lúč
● Ak by došlo k unikaniu laserového lúča a zasiahol by vaše oči, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.
Pri prevoze zariadenia
● Na zabránenie poškodenia zariadenia počas prenosu postupujte nasledovne.
- Vyberte kazety s tonerom.
- Bezpečne zabaľte zariadenie do pôvodnej škatule s baliacimi materiálmi.
Ak vás počas prevádzky trápi hluk
● Ak vás počas prevádzky trápi hluk, odporúčame, aby ste zariadenie nainštalovali inam ako do kancelárie.
Hluk závisí od použitého prostredia a režimu prevádzky.
Ďalšie opatrenia
● Postupujte podľa pokynov na štítkoch a podobných upozornení na zariadení.
● Predíďte traseniu alebo nárazom do zariadenia.
● Dvierka, kryty ani iné časti neotvárajte a nezatvárajte nasilu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
stroja.
● Nedotýkajte sa kontaktov (
) v zariadení. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu stroja.
7
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Ak chcete predísť zachyteniu papiera, počas tlače zariadenie nevypínajte, neotvárajte ani nezatvárajte kryty,
ani nevkladajte a nevyberajte papier.
8
Dôležité bezpečnostné pokyny
Údržba a kontrola
5554-004
Zariadenie pravidelne čistite. Ak dôjde k nahromadeniu prachu, zariadenie nemusí fungovať správne. Pri čistení
dodržujte nasledujúce pokyny. Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie problémov.
● Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky. V opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Pravidelne odpájajte zástrčku napájacieho kábla a pomocou suchej handričky odstráňte prach a nečistoty.
Nahromadený prach môže absorbovať vzdušnú vlhkosť, ktorá môže pri kontakte s elektrikou spôsobiť
požiar.
● Zariadenie čistite navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou. Na navlhčenie čistiacich tkanín používajte iba
vodu. Nepoužívajte alkohol, benzín, riedidlo ani iné horľavé látky. Nepoužívajte papierové vreckovky alebo
utierky. Ak tieto látky prídu do kontaktu s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže to spôsobiť výboj
statickej elektriny, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Pravidelne kontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené. Kontrolujte, či na zariadení nie je
hrdza, nie sú na ňom preliačiny, praskliny alebo či z neho nesála nadmerné teplo. Používanie nedostatočne
udržiavaného zariadenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Vnútri zariadenia sa nachádzajú časti s vysokou teplotou a pod vysokým napätím. Ak by ste sa dotkli týchto
komponentov, môžete si spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa žiadnej časti stroja, ktorá nie je označená v
návode.
● Pri vkladaní papiera alebo odstraňovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste si na jeho hranách
neporezali ruky.
● Pri odstraňovaní zaseknutého papiera, výmene kaziet s tonerom alebo podobného materiálu dávajte pozor,
aby sa žiaden toner nedostal na ruky alebo oblečenie. Ak sa toner dostane na ruky alebo odev, zasiahnuté
miesto hneď umyte studenou vodou.
9
Dôležité bezpečnostné pokyny
Spotrebný materiál
5554-005
● Použité kazety s tonerom ani podobný materiál nelikvidujte v otvorenom ohni. Rovnako neskladujte kazety s
tonerom ani papier na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu otvoreného ohňa. Mohlo by to spôsobiť
vzplanutie tonera a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.
● Ak náhodou vysypete alebo rozprášite toner, opatrne zozbierajte čiastočky tonera alebo ich zotrite jemnou
vlhkou handričkou tak, aby ste zabránili ich vdýchnutiu. Na odstránenie vysypaného tonera nikdy
nepoužívajte vysávač, ktorý nemá zabezpečenie proti výbuchu prachu. Mohlo by to spôsobiť poruchu
vysávača alebo spôsobiť výbuch prachu vplyvom statického výboja.
● Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner. Ak dôjde k vdýchnutiu tonera, ihneď vyhľadajte lekára.
● Dávajte pozor, aby sa toner nedostal do očí alebo úst. Ak sa toner dostane do očí alebo úst, ihneď ho
vypláchnite studenou vodou a vyhľadajte lekára.
● Dávajte pozor, aby sa toner nedostal do kontaktu s pokožkou. Ak k tomu dôjde, umyte ho mydlom a
studenou vodou. Ak dôjde k podráždeniu vašej pokožky, okamžite vyhľadajte lekára.
● Kazety s tonerom a iný spotrebný materiál skladujte mimo dosahu malých detí. Ak toner prehltnete,
okamžite sa obráťte na lekára alebo na centrum kontroly jedov.
● Kazety s tonerom alebo podobný materiál nerozoberajte ani neupravujte. V tom prípade sa môže toner
rozsypať.
● Pri odstraňovaní ochrannej pásky z kazety s tonerom ju celú odstráňte primeranou silou. V opačnom prípade
sa môže toner rozsypať.
Manipulácia s kazetou s tonerom
● Kazetu s tonerom držte vždy za držadlo.
● Nepoškrabte povrch (
kontaktov (
) bubna v zariadení ani ho nevystavujte svetlu. Nedotýkajte sa elektrických
) alebo pamäte kazety s tonerom (
).
10
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Ak to nie je nevyhnutné, nevyberajte kazetu s tonerom z baliaceho materiálu alebo tohto zariadenia.
● Kazeta s tonerom je magnetický produkt. Nedávajte ju blízko k produktom citlivým na magnetické pole
vrátane diskiet a diskových jednotiek. Môže to viesť k poškodeniu údajov.
Skladovanie kazety s tonerom
● Kazetu s tonerom skladujte v prostredí opísanom nižšie, aby sa zaručilo bezpečné a uspokojivé používanie.
Rozsah skladovacej teploty: 0 °C až 35 °C
Rozsah skladovacej vlhkosti: 35 % až 85 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie*
● Kazetu s tonerom skladujte zatvorenú a otvorte ju len tesne pred použitím.
● Tonerovú kazetu po vybratí zo zariadenia na účely uskladnenia vložte do pôvodného baliaceho materiálu.
● Kazetu s tonerom neskladujte v polohe na výšku ani obrátene. Z tonera sa môže vytvoriť pevný kus
materiálu, ktorý sa nevráti do pôvodného stavu ani po zatrasení.
*Aj pri dodržaní rozsahu skladovacej vlhkosti sa vnútri kazety s tonerom môžu vytvoriť kvapôčky vody (kondenzácia), ak je
vnútri kazety iná teplota ako v jej okolí. Kondenzácia má negatívny vplyv na kvalitu tlače kaziet s tonerom.
Kazetu s tonerom neskladujte na nasledujúcich miestach:
● miesta vystavené otvoreným plameňom,
● miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo silnému svetlu na viac ako päť minút,
● miesta vystavené nadmerne slanému vzduchu,
● miesta s korozívnymi plynmi (napr. aerosólové spreje alebo amoniak),
● miesta vystavené vysokým teplotám a vysokej vlhkosti,
● miesta vystavené náhlym zmenám teploty a vlhkosti, kde môže vznikať kondenzácia,
● nadmerne prašné miesta,
● miesta, na ktoré môžu dosiahnuť deti.
Dávajte si pozor na falošné tonerové kazety
● Upozorňujeme, že sa na trhu nachádzajú falošné tonerové kazety Canon. Použitie falošnej tonerovej kazety
môže viesť k nízkej kvalite tlače alebo nízkemu výkonu zariadenia. Spoločnosť Canon nie je zodpovedná za
žiadne poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej tonerovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke global.canon/ctc.
Doba dostupnosti náhradných súčiastok, kaziet s tonerom a podobných materiálov
● Náhradné súčiastky, kazety s tonerom a podobné materiály pre toto zariadenie budú dostupné najmenej
sedem (7) rokov po skončení výroby tohto modelu zariadenia.
Baliaci materiál kazety s tonerom
● Odložte si baliaci materiál kazety s tonerom. Budú potrebné pri prenášaní tohto zariadenia.
● Podoba alebo umiestnenie baliaceho materiálu sa môže zmeniť. Môže byť tiež pridaný alebo odobratý bez
predchádzajúceho upozornenia.
11
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Po vytiahnutí ochrannej pásky z kazety tonera ju zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.
Pri likvidácii použitej kazety s tonerom alebo podobného materiálu
● Pri likvidácii kazety s tonerom alebo podobného materiálu ho umiestnite do pôvodného baliaceho materiálu,
aby sa toner z vnútra nerozptýlil, a zlikvidujte ho v súlade s platnými miestnymi predpismi.
12
Nastavenie
Nastavenie
Nastavenie ........................................................................................................................................................... 14
Hlavné funkcie ..................................................................................................................................................... 15
Prípravy potrebné pred používaním .................................................................................................................. 16
Zabránenie neoprávnenému prístupu ............................................................................................................... 17
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou ...................................................................................................... 19
Nastavenie dátumu a času ................................................................................................................................. 21
Nastavenie sieťového prostredia ....................................................................................................................... 23
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN ................................................................................................... 25
Pripojenie ku káblovej sieti LAN ...................................................................................................................... 26
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN .................................................................................................................. 27
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS ................................................................ 29
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS ........................................................................... 31
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača ...................................................................... 33
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení ............................................................................ 36
Kontrola SSID a sieťového kľúča ............................................................................................................... 39
Nastavenie adries IP ....................................................................................................................................... 40
Nastavenie adresy IPv4 ............................................................................................................................ 41
Nastavenie adries IPv6 ............................................................................................................................. 44
Zobrazenie nastavení siete ............................................................................................................................. 47
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom ..................................................................................... 50
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD ..................................................................................... 51
Konfigurácia tlačových portov .................................................................................................................. 54
Nastavenie tlačového servera .................................................................................................................. 57
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie .............................................................................................. 60
Konfigurácia nastavení siete Ethernet ...................................................................................................... 61
Zmena maximálnej prenosovej jednotky ................................................................................................. 63
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti .......................................................................................... 64
Konfigurácia DNS ..................................................................................................................................... 65
Konfigurácia SMB ..................................................................................................................................... 69
Konfigurácia WINS ................................................................................................................................... 71
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP ........................................................................... 73
Ďalšie nastavenia siete ............................................................................................................................. 77
Inštalácia ovládačov ............................................................................................................................................ 81
13
Nastavenie
Nastavenie
5554-006
Pred použitím funkcií zariadenia je potrebné vopred nastaviť podmienky prostredia. Najprv skontrolujte časti postupu
potrebné na dokončenie nastavenia a potom vykonajte aktuálne nastavenia. Prípravy potrebné pred
používaním(P. 16)
● Funkcie nainštalované v zariadení sa líšia v závislosti od vami zakúpeného modelu. Pred použitím zariadenia
si pozrite časť Hlavné funkcie(P. 15) a skontrolujte dostupné funkcie.
Konfigurácia počiatočných nastavení zariadenia (Inštalačný sprievodca)
● Počiatočné nastavenia potrebné na používanie zariadenia, ako je dátum, čas a nastavenia siete, možno
jednoducho nakonfigurovať podľa pokynov na obrazovke. Inštalácia pomocou sprievodcu
inštaláciou(P. 19)
14
Nastavenie
Hlavné funkcie
5554-007
Táto príručka obsahuje všetky funkcie modelového radu, ktorý ste si zakúpili. Pred začatím skontrolujte, ktoré funkcie
sú dostupné vo vami zakúpenom modeli.
: S funkciou
: Bez funkcie
Funkcia
Displej
LBP664Cx
LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
Dotykový panel Čiernobiele displej LCD Čiernobiele displej LCD Čiernobiele displej LCD
Obojstranná tlač
Bezdrôtová sieť LAN
NFC
ID predvoleného správcu systému
7654321
Nešpecifikované
Nešpecifikované
Nešpecifikované
Predvolený kód PIN správcu systému
7654321
Nešpecifikované
Nešpecifikované
Nešpecifikované
Application Library
Cassette Feeding Module-AF *
Súprava na tlač čiarových kódov *
*Toto
je voliteľná položka.
● Dostupné typy ovládačov nájdete na disku User Software CD-ROM/DVD-ROM (Disk CD-ROM/DVD-ROM s
používateľským softvérom) dodanom so zariadením alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon (https://
global.canon).
● Ak sa líšia úkony v závislosti od obrazoviek, v príručke Užívateľská príručka sú rozdiely zvýraznené s rôznymi
opismi: model s dotykovým panelom a čiernobiely model s displejom LCD.
● Ak sú úkony rovnaké pre oba modely, vo väčšine prípadov sa na vysvetlenie použijú obrazovky z displeja
dotykového panela. čiernobiely model s displejom LCD má odlišné obrazovky ako model s dotykovým
panelom. V oboch prípadoch vykonajte úkony podľa pokynov na obrazovke.
ODKAZY
Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 518)
15
Nastavenie
Prípravy potrebné pred používaním
5554-008
Zariadenie nastavte podľa krokov v poradí od 1 do 3. Ďalšie informácie o konkrétnom kroku nájdete po kliknutí na
odkaz na prejdenie na príslušnú časť. Ak chcete používať zariadenie bezpečne, skontrolujte aj časť Zabránenie
neoprávnenému prístupu(P. 17) .
Krok 1
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou(P. 19)
Krok 2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 23)
● Nakonfigurujte nastavenia siete, ktoré nie sú obsiahnuté v sprievodcovi inštaláciou. Ak
nepotrebujete použiť sprievodcu inštaláciou, nakonfigurujte nastavenia siete odtiaľto.
Krok 3
Inštalácia ovládačov(P. 81)
Nastavenie z Remote UI (Vzdialené PR)
● Po dokončení nastavení sieťového prostredia môžete efektívne nastaviť zariadenie prostredníctvom počítača
pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Importovanie údajov z iného zariadenie šetrí čas
● V prípade rovnakého modelu môžete uložiť údaje nastavenia registrované v inej tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon do počítača (export) a načítať ich v tomto zariadení (import).
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 299)
16
Nastavenie
Zabránenie neoprávnenému prístupu
5554-009
Táto časť opisuje bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete. Túto časť si musia
prečítať všetci používatelia a správcovia, skôr než začnú používať toto zariadenie, iné tlačiarne a multifunkčné
zariadenia pripojené k sieti. V posledných rokoch ponúka tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti
rôzne užitočné funkcie, napríklad tlač z počítača, používanie z počítača pomocou funkcie ovládania na diaľku a
odosielanie naskenovaných dokumentov cez internet. Na druhej strane treba prijať bezpečnostné opatrenia na
zníženie rizika úniku informácií, pretože tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti je viac vystavené
hrozbám, napríklad neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Táto časť vysvetľuje potrebné nastavenia, ktoré musíte
zadať na zabránenie neoprávnenému prístupu, skôr než začnete používať tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
pripojené k sieti.
Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete
Priradenie súkromnej adresy IP(P. 17)
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu(P. 18)
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS(P. 18)
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom zariadení(P. 18)
Priradenie súkromnej adresy IP
Adresa IP číselné označenie priradené jednotlivým zariadeniam zapojeným do počítačovej siete. Globálna adresa IP sa
používa na komunikáciu cez internet a súkromná adresa IP sa používa na komunikáciu v sieti LAN, napríklad v sieti v
spoločnosti. Ak je priradená globálna adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je otvorené verejnosti a
prístupné prostredníctvom internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z
externej siete. Na druhej strane, ak je priradená súkromná adresa IP, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je
uzavreté v sieti LAN a prístupné iba pre používateľov v sieti LAN, napríklad v sieti v spoločnosti.
Globálna adresa IP
Možno k nej získať prístup z externej siete
Súkromná adresa IP
Môžu k nej získať prístup používatelia zo siete LAN
V bežných situáciách priraďte tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu súkromnú adresu IP. Skontrolujte, či adresa IP
priradená používanej tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu je súkromná adresa IP. Súkromnú adresu IP možno
nájsť v niektorom z nasledujúcich rozsahov.
Rozsahy súkromných adries IP
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Bližšie informácie o overení adresy IP nájdete v časti
Nastavenie adresy IPv4(P. 41) .
● Ak je tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradená globálna adresa IP, môžete vytvoriť sieťové
prostredie na zníženie rizika neoprávneného prístupu, a to inštaláciou zabezpečovacieho softvéru, napríklad
brány firewall, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí. Ak chcete tlačiarni alebo
17
Nastavenie
multifunkčnému zariadeniu priradiť globálnu adresu IP a potom tlačiareň alebo zariadenie používať, obráťte
sa na správcu siete.
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu
Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do
siete LAN. Bránu firewall môžete v sieťovom prostredí používať na blokovanie prístupu z externej siete, ktorý sa javí
nebezpečný, obmedzením komunikácie zo zadanej adresy IP v externej sieti. Funkcia nainštalovaná v tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon umožňuje nastaviť filter adries IP. Bližšie informácie o nastavení adresy IP nájdete
v časti Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 241) .
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS
Informácie o šifrovanej komunikácii TLS nájdete v časti Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 238) a o jej
nastavení v časti Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250) .
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom
zariadení
Ak sa škodlivá tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu, nastavenie
kódu PIN k informáciám uloženým v zariadení zníži riziko úniku informácií. Tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia
Canon umožňujú nastavením kódu PIN chrániť rôzne typy informácií.
Nastavenie kódu PIN pre jednotlivé funkcie
● Nastavenie kódu PIN na používanie Remote UI (Vzdialené PR)
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 236) .
● Nastavenie kódu PIN na nastavenia správcu systému
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 228) .
Vyššie sú uvedené príklady bezpečnostných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu. Bližšie informácie
o ďalších bezpečnostných opatreniach nájdete v časti Spravovanie zariadenia(P. 225) . Vykonajte potrebné
bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom podľa potrieb vášho prostredia.
18
Nastavenie
Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
1660-009
5554-00A
Pri prvom zapnutí zariadenia ( Zapnutie zariadenia(P. 99) ) vám sprievodca inštaláciou začne pomáhať s
konfiguráciou počiatočných nastavení zariadenia podľa pokynov na obrazovke. V sprievodcovi inštaláciou sú obrazovky
nastavení zobrazené v tomto poradí.
Krok 1
Nastavenie jazyka zobrazenia a krajiny alebo oblasti
Nastavte jazyk, ktorý sa bude zobrazovať na obrazovke ovládacieho panela alebo v hláseniach,
rovnako aj krajinu alebo oblasť, v ktorom sa zariadenie bude používať.
Krok 2
1
Vyberte jazyk.
2
V prípade modelu Model s dotykovým panelom vyberte položku <Áno>.
3
Vyberte krajinu alebo oblasť.
Nastavenie dátumu a času
Upravte dátum a čas zariadenia.
1
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa
ktorého svet reguluje hodiny a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC
sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
2
Zadajte dátum a čas a stlačte položku <Použiť> (
).
Model s dotykovým panelom
● Ťuknite na pole zadania a zadajte dátum a čas.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Pomocou tlačidla
alebo
presuňte kurzor a pomocou číselných tlačidiel
zadajte dátum a čas.
Krok 3
Nastavenie bezpečnostných opatrení prístupu
Nastavte kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené PR). Keďže Remote UI (Vzdialené PR) možno
použiť na zmenu nastavení zariadenia z počítača, odporúča sa nastaviť kód PIN.
1
Vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete položku <Nie>, kód PIN sa nenastaví a sprievodca inštaláciou
prejde na krok 4.
● Bezpečnostné opatrenia prístupu Remote UI (Vzdialené PR) možno nastaviť aj
neskôr. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 236)
Krok 4
2
Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo <Použiť> (
3
Zadajte rovnaký kód PIN a stlačte položku <Použiť> (
).
Konfigurácia automatického čistenia fixačnej jednotky
19
).
Nastavenie
Ak je model vášho zariadenia LBP664Cx / LBP663Cdw, nakonfigurujte ho tak, aby sa Fixačná
jednotka čistila automaticky. Ak používate LBP623Cdw / LBP621Cw, Sprievodca inštaláciou
prejde na krok 5.
1
Skontrolujte správu zobrazenú na obrazovke a vyberte položku (
) <Áno>.
● Ak vyberiete možnosť <Nie>, automatické čistenie sa nenastaví a Sprievodca
inštaláciou prejde na krok 5.
● Automatické čistenie fixačnej jednotky môžete nastaviť neskôr.
čistenie fixačnej zostavy>(P. 358)
2
<Auto.
Vyberte položku <Zap.>.
● Ak vyberiete možnosť <Vyp.>, automatické čistenie sa nenastaví a Sprievodca
inštaláciou prejde na krok 5.
3
Dostupné zdroje papiera nastavte na <Zap.>.
● Pri čistení sa papier podáva zo zdroja papiera, pre ktorý ste nastavili <Zap.>.
● Na čistenie môžete použiť nasledujúci papier.
- Formáty papiera: A4 / Letter
- Typy papiera: Bežný 1 až 3 / Recyklovaný 1 alebo 2
4
Krok 5
Vyberte položku <Použiť>.
Nastavenie bezdrôtovej siete LAN
Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie k sieti pomocou bezdrôtovej siete LAN.
1
Vyberte položku <Áno>.
● Ak vyberiete možnosť <Nie>, bezdrôtová sieť LAN sa nenastaví a sprievodca
inštaláciou prejde na krok 6.
2
Vyberte položku <OK>.
3
Vyberte spôsob nastavenia.
● Ďalšie informácie o nastaveniach bezdrôtovej siete LAN nájdete v časti
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27) .
Krok 6
Zobrazenie funkcie Application Library (Knižnica aplikácií)
Jednodotykové tlačidlo označované ako Application Library (Knižnica aplikácií) sa nachádza na
obrazovke Domov. Môžete si prečítať opis každej funkcie.
1
Ak chcete ukončiť sprievodcu inštaláciou, vyberte položku <Koniec>.
➠ Po ukončení sprievodcu inštaláciou sa zobrazí obrazovka Domov.
20
Nastavenie
Nastavenie dátumu a času
5554-00C
Nastavte dátum a čas zariadenia. Dátum a čas sa používajú ako referencia pre funkcie špecifikujúce čas, preto musia
byť nastavené presne.
Nastavenie časového pásma(P. 21)
Nastavenie aktuálneho dátumu a času(P. 21)
Nastavenie letného času(P. 22)
Nastavenie časového pásma
Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené v ponuke <Nastavenia aktuálneho
dátumu/času>.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 108)
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie>
dátumu/času> <Časové pásmo>.
<Nastavenia
Vyberte časové pásmo.
Čo je UTC?
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny a čas.
Časové rozdiely existujú v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie používa. Správne
nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
Nastavenie aktuálneho dátumu a času
1
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Predvoľby>
aktuálneho dátumu/času>.
Obrazovka Domov(P. 108)
<Nastavenia časovača/energie>
21
<Nastavenia
Nastavenie
3
Zadajte dátum a čas.
Model s dotykovým panelom
● Ťuknite na pole zadania a zadajte dátum a čas.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Pomocou
4
alebo
presuňte kurzor a pomocou číselných tlačidiel zadajte dátum a čas.
Stlačte tlačidlo <Použiť> (
).
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení neskôr
nastavenie <Časové pásmo>, príslušne sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Formát zobrazenia dátumu a času možno zmeniť.
<Formát dátumu>(P. 317)
<Formát času>(P. 318)
Nastavenie letného času
Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný letný čas.
1
2
3
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 108)
Vyberte položky <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie>
dátumu/času> <Nastavenia letného času>.
<Nastavenia
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Letný čas>.
● Po výbere položky <Zap.> vyberte položku <Dátum začatia> a <Dátum skončenia>. Potom nastavte mesiac a
deň pre každú položku. Ak chcete nastaviť deň, určte „ktorý deň v ktorom týždni“.
4
Vyberte <Použiť>.
22
Nastavenie
Nastavenie sieťového prostredia
5554-00E
Pri pripojení zariadenia ku káblovej alebo bezdrôtovej lokálnej sieti (LAN) musíte nastaviť adresu IP unikátnu pre
vybranú sieť. Podľa svojho komunikačného prostredia a sieťových zariadení vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť. Pre
špecifické nastavenia adresy IP kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak je zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné informácie sa môžu sprístupniť tretej strane.
● Zariadenie sa nemôže súčasne pripojiť ku káblovej aj bezdrôtovej sieti LAN.
● Zariadenie sa nedodáva s káblom LAN ani smerovačom. Podľa potreby si ich pripravte.
● Ďalšie informácie o vašich sieťových zariadeniach nájdete v príručkách k zariadeniam alebo kontaktujte
výrobcu.
◼ Predtým než začnete
Postupujte podľa týchto krokov na pripojenie zariadenia k sieti.
Skontrolujte nastavenia počítača.
● Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti. Ďalšie informácie nájdete v
príručkách k zariadeniam, ktoré používate, prípadne sa obráťte na výrobcu
príslušného zariadenia.
● Uistite sa, že na počítači boli dokončené nastavenia siete. Ak sieť nebola nastavená
správne, zariadenie nebudete môcť použiť v sieti, dokonca aj keď vykonáte zvyšok
nižšie opísaného postupu.
● V závislosti od siete možno budete potrebovať zmeniť nastavenia spôsobu
komunikácie alebo typ siete Ethernet ( Konfigurácia nastavení siete
Ethernet(P. 61) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak chcete skontrolovať MAC adresu zariadenia.
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 47)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 48)
23
Nastavenie
● Ak sa chcete pripojiť k sieti IEEE 802.1X, pozrite si časť
overenia IEEE 802.1X(P. 268) .
Konfigurácia nastavení
Vyberte káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN.
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 25)
Pripojte sa ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti LAN.
● Pokračujte časťou o nastavení, ktoré ste vybrali v kroku 2.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 26)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
Nastavte podľa potreby adresu IP.
● V čase nákupu je zariadenie nastavené na automatické získavanie adresy IP. Ak chcete
použiť konkrétnu adresu IP, zmeňte toto nastavenie. Nastavenie adries IP(P. 40)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom(P. 50)
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie(P. 60)
24
Nastavenie
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN
5554-00F
Keď sa rozhodnete, cez ktorú káblovú alebo bezdrôtovú sieť LAN chcete pripojiť zariadenie k počítaču, vyberte káblovú
alebo bezdrôtovú sieť LAN pomocou ovládacieho panela. Pozor, ak nastavenie zmeníte z možnosti <Káblová sieť LAN>
na možnosť <Bezdrôtová sieť LAN> alebo naopak, budete musieť odinštalovať ovládače nainštalované v počítači
a nainštalovať ich znova. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online
príručky.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>.
4
Vyberte <Káblová sieť LAN> alebo <Bezdrôtová sieť LAN>.
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 23)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 26)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
25
Nastavenie
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
5554-00H
Pripojte zariadenie k počítaču pomocou smerovača. Zariadenie pripojte k smerovaču pomocou kábla LAN.
1
Pripojte kábel LAN.
● Pomocou kábla LAN pripojte zariadenie k smerovaču.
● Zatlačte na konektor, až kým nezapadne na svoje miesto (zvuk cvaknutia).
2
Počkajte niekoľko minút.
➠ Adresa IP sa nastaví automaticky.
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 40)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 23)
26
Nastavenie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
5554-00J
Bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) pripájajú zariadenie k počítaču rádovými vlnami. Ak je bezdrôtový
smerovač vybavený funkciou WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené nastavenie Wi-Fi), nakonfigurovanie siete je
automatické a jednoduché. Ak sieťové zariadenia nepodporujú automatickú konfiguráciu alebo ak chcete podrobne
nastaviť overovanie a šifrovanie, musíte pripojenie nastaviť manuálne. Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS(P. 27)
Manuálne nastavenie pripojenia(P. 28)
Riziko úniku informácií
● Pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN používate na vlastné riziko, preto buďte opatrní. Ak je zariadenie
pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné údaje môžu uniknúť k tretej strane, keďže rádiové vlny
používané pri bezdrôtovej komunikácii sa dostanú do určitej vzdialenosti kamkoľvek, aj za steny.
Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN
● Funkcia bezdrôtového pripojenia LAN v tomto zariadení podporuje kľúče WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK.
Kompatibilitu zabezpečenia bezdrôtového smerovača si môžete overiť v príručkách k vašim sieťovým
zariadeniam alebo u ich výrobcu.
Potrebné zariadenie na pripojenie cez bezdrôtovú sieť LAN
● Zariadenie sa nedodáva s bezdrôtovým smerovačom. Podľa potreby si smerovač zožeňte.
Nastavenie pripojenia pomocou WPS
Pri používaní WPS sú k dispozícii dva režimy: režim stlačenia tlačidla a režim kódu PIN.
◼ Režim stlačenia tlačidla
Nájdite na obale bezdrôtového smerovača nižšie zobrazenú značku WPS. Taktiež sa presvedčte, či je na vašom
sieťovom zariadení tlačidlo WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 29)
27
Nastavenie
◼ Režim kódu PIN
Niektoré smerovače WPS nepodporujú režim stlačenia tlačidla. Ak sa na obale alebo v príručkách k vášmu sieťovému
zariadeniu spomína režim kódu PIN WPS, nastavte pripojenie pomocou zadania kódu PIN. Nastavenie pripojenia
pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 31)
● Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou
WPS.
Manuálne nastavenie pripojenia
Pri manuálnom nastavení bezdrôtového pripojenia môžete vybrať bezdrôtový smerovač alebo manuálne zadať
požadované údaje. Bez ohľadu na spôsob sa presvedčte, či máte všetky údaje potrebné na nastavenie vrátane SSID
a sieťového kľúča. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 39)
◼ Výber bezdrôtového smerovača
Túto možnosť nastavenia vyberte, ak potrebujete manuálne nastaviť pripojenie, ale chcete, aby to bolo čo
najjednoduchšie. Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 33)
◼ Manuálne zadanie údajov nastavenia
Ak chcete zadať podrobné bezpečnostné nastavenia, napríklad nastavenia overovania alebo šifrovania, manuálne
zadajte SSID a sieťový kľúč na nastavenie pripojenia. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 36)
ODKAZY
Nastavenie sieťového prostredia(P. 23)
Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 25)
28
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia
tlačidla WPS
1660-00J
5554-00K
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim stlačenia tlačidla WPS, pripojenie môžete jednoducho nastaviť tlačidlom
WPS.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Pomôžu vám
príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte <Režim stlačenia tlačidla WPS>.
6
Vyberte <Áno>.
7
Stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
● Tlačidlo musíte stlačiť do 2 minút po výbere položky <Áno> v kroku 6.
● V závislosti od sieťového zariadenia môže byť potrebné stlačiť a podržať tlačidlo 2 sekundy alebo dlhšie. Ak
potrebujete pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
29
Nastavenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 5.
8
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
9
Vyberte položku <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 40)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 107)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 324)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
30
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS
5554-00L
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje režim kódu PIN WPS, vygenerujte v zariadení kód PIN a zaregistrujte ho do
sieťového zariadenia.
● Spôsob obsluhy bezdrôtového smerovača sa môže medzi jednotlivými zariadeniami líšiť. Ak potrebujete
pomoc, pozrite si príručky k vášmu sieťovému zariadeniu.
Z počítača
1
Otvorte v počítači bezdrôtový smerovač a zobrazte obrazovku na zadanie kódu PIN
WPS.
● Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie vášho sieťového zariadenia.
Z ovládacieho panela
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
3
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
4
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
5
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
6
Vyberte <Režim kódu WPS PIN>.
7
Vyberte <Áno>.
➠ Kód PIN sa vygeneruje a zobrazí na displeji.
Z počítača
8
Zaregistrujte vygenerovaný kód PIN do bezdrôtového smerovača.
● Kód PIN zaregistrujte na obrazovke nastavenia zobrazenej v kroku 1.
31
Nastavenie
● Kód PIN musíte zaregistrovať do 10 minút po výbere položky <Áno> v kroku 7.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť> a prejdite na krok 6.
Z ovládacieho panela
9
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 40)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 107)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 324)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
32
Nastavenie
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového
smerovača
5554-00R
Môžete vyhľadať bezdrôtové smerovače (alebo prístupové body) dostupné na pripojenie a na displeji zariadenia si
z nich jeden vybrať. Ako sieťový kľúč zadajte kľúč WEP alebo PSK. Pred výberom bezdrôtového smerovača skontrolujte
a zapíšte si požadované údaje nastavenia vrátane SSID a sieťového kľúča ( Kontrola SSID a sieťového
kľúča(P. 39) ).
Nastavenia zabezpečenia
● Ak nastavíte bezdrôtové pripojenie výberom bezdrôtového smerovača, spôsob overenia WEP sa nastaví na
<Otvorený systém> alebo sa metóda šifrovania WPA/WPA2 nastaví na <Automaticky> (AES-CCMP alebo TKIP).
Ak chcete vybrať <Zdieľaný kľúč> na overenie WEP alebo <AES-CCMP> na šifrovanie WPA/WPA2, musíte
nastaviť pripojenie pomocou spôsobu <Zadať ručne>. Nastavenie pripojenia zadaním podrobných
nastavení(P. 36)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte <Nastavenia SSID>.
6
Vyberte <Vybrať prístupový bod>.
➠ Zariadenie začne hľadať dostupné bezdrôtové smerovače.
● Ak sa zobrazí správa oznamujúca, že sa nedá nájsť žiadny prístupový bod, skontrolujte nastavenia siete.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
7
Vyberte smerovač bezdrôtovej siete LAN.
33
Nastavenie
Model s dotykovým panelom
Vyberte smerovač, ktorého SSID sa zhoduje so zapísaným SSID, a vyberte položku <Ďalej>
<OK>.
Čiernobiely model s displejom LCD
Vyberte smerovač, ktorého SSID sa zhoduje so zapísaným SSID, a stlačte
.
Zobrazenie podrobností bezpečnostných nastavení v modeli Model s dotykovým panelom
● Vyberte bezdrôtový smerovač LAN a vyberte položku <Detaily>. Pre návrat na pôvodnú obrazovku vyberte
položku
.
Ak sa váš bezdrôtový smerovač nenašiel
● Skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované a pripravené na pripojenie k sieti. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
8
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
9
Zadávanie textu(P. 121) .
Vyberte <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či je sieťový kľúč správny, a vráťte sa na krok 5.
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
11
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 40)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 107)
34
Nastavenie
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 324)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
35
Nastavenie
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení
5554-00S
Ak chcete špecifikovať bezpečnostné nastavenia podrobne alebo sa vám nedá nadviazať bezdrôtové pripojenie iným
postupom, manuálne zadajte všetky požadované údaje na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Pred špecifikovaním
podrobných nastavení skontrolujte a zapíšte si požadované údaje vrátane SSID, sieťového kľúča a protokolov
zabezpečenia bezdrôtového pripojenia. Kontrola SSID a sieťového kľúča(P. 39)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
● Ak sa zobrazí správa <Chcete povoliť bezdrôtovú sieť LAN?>, vyberte položku <Áno>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položky <Nastavenia SSID>
6
Zadajte SSID, ktoré ste si poznačili.
<Zadať ručne>.
● Zadajte SSID a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
7
Zadávanie textu(P. 121) .
Zadajte nastavenia zabezpečenia podľa údajov, ktoré ste si poznačili.
● Ak nepotrebujete zadať nastavenia zabezpečenia, vyberte položku <Žiadne>.
Používanie WEP
1
Vyberte <WEP>.
2
Vyberte spôsob overovania.
36
Nastavenie
<Otvorený systém>
Nastaví otvorené overovanie systému, zvané aj „otvorené overovanie“.
<Zdieľaný kľúč>
Použije kľúč WEP ako heslo.
Keď je vybratá položka <Otvorený systém>
● Ak je na bezdrôtovom smerovači nastavené overovanie zdieľaným kľúčom, pri pripájaní k bezdrôtovej
sieti LAN dôjde v zariadení k chybe overenia. Ak sa to stane, zariadenie automaticky zmení nastavenie
na <Zdieľaný kľúč> a znova sa pokúsi o pripojenie.
3
Vyberte kľúč WEP, ktorý chcete upraviť.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte kľúč WEP (1 až 4) a vyberte položku <Upraviť>.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vyberte položky <Upraviť kľúč WEP>
Kľúč WEP (1 až 4).
● Môžete registrovať maximálne štyri kľúče WEP.
4
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
5
Vyberte požadovaný kľúč WEP.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte kľúč, ktorý ste upravili, a vyberte položku <Uložiť>.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vyberte položku <Vybrať kľúč WEP>
kľúča, ktorý ste upravili.
Použitie WPA-PSK alebo WPA2-PSK
1
Vyberte <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metódu šifrovania.
<Automaticky>
37
Nastavenie
Nastaví zariadenie na automatický výber AES-CCMP alebo TKIP podľa nastavenia bezdrôtového
smerovača.
<AES-CCMP>
Nastaví ako metódu šifrovania AES-CCMP.
3
Zadajte sieťový kľúč, ktorý ste si poznačili.
● Zadajte sieťový kľúč a vyberte položku <Použiť>.
8
Vyberte <Áno>.
Ak sa počas nastavovania zobrazí chybové hlásenie
● Vyberte položku <Zatvoriť>, skontrolujte, či sú zadané nastavenia správne, a vráťte sa na krok 5.
9
10
Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pripojené.>.
Vyberte <Zatvoriť>.
➠ Počkajte niekoľko minút, kým sa adresa IP a ostatné položky nenastavia automaticky.
Sila signálu
● Keď je na pripojenie k dispozícii viac ako jeden bezdrôtový smerovač, zariadenie sa pripojí k zariadeniu
s najsilnejším signálom. Sila signálu sa meria pomocou RSSI (indikácie sily prijatého signálu).
● Adresu IP môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie adries IP(P. 40)
● Kým je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, ikona Wi-Fi je zobrazená na obrazovke Domov
alebo obrazovke Základné funkcie pre každú funkciu. Základné obrazovky(P. 107)
Zníženie spotreby energie
● Môžete nastaviť, aby sa na základe signálov vydávaných z bezdrôtového smerovača v zariadení zapol <Režim
úspory energie>. <Režim úspory energie>(P. 324)
Ak sa IP adresa zariadenia zmenila
● V prostredí DHCP sa IP adresa zariadenia môže automaticky zmeniť. Ak sa to stane, pripojenie sa zachová,
pokiaľ zariadenie a počítač patria do tej istej podsiete.
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
38
Nastavenie
Kontrola SSID a sieťového kľúča
5554-00U
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia musíte zadať SSID a sieťový kľúč bezdrôtového smerovača. SSID
a sieťový kľúč môžu byť uvedené na týchto sieťových zariadeniach. Pred nastavovaním pripojenia skontrolujte
zariadenia a poznačte si potrebné informácie. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam
alebo kontaktujte ich výrobcu.
SSID
Názov na identifikáciu konkrétnej bezdrôtovej siete LAN. Medzi iné označenia SSID patria
„názov prístupového bodu“ a „názov siete“.
Sieťový kľúč
Kľúčové slovo alebo heslo používané na šifrovanie údajov alebo overovanie siete. Medzi iné
označenia sieťového kľúča patria „šifrovací kľúč“, „kľúč WEP“, „prístupová fráza WPA/WPA2“
a „vopred zdieľaný kľúč (PSK)“.
Protokoly zabezpečenia
bezdrôtového pripojenia
Pri manuálnom nastavovaní bezdrôtového pripojenia zadaním podrobných nastavení
musíte špecifikovať nastavenia zabezpečenia. Skontrolujte nasledovné údaje:
(overovania/šifrovania)
● Typy zabezpečenia (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
● Spôsob overovania (Open System/Shared Key)
● Metóda šifrovania (TKIP/AES-CCMP)
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
Nastavenie pripojenia výberom bezdrôtového smerovača(P. 33)
Nastavenie pripojenia zadaním podrobných nastavení(P. 36)
39
Nastavenie
Nastavenie adries IP
5554-00W
Na pripojenie zariadenia k sieti je potrebná unikátna sieťová adresa IP. K dispozícii sú dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6.
Konfigurujte tieto nastavenia v závislosti od sieťového prostredia. Ak chcete použiť adresy IPv6, musíte správne
nakonfigurovať nastavenia adresy IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
40
Nastavenie
Nastavenie adresy IPv4
1660-00W
5554-00X
Adresa IPv4 zariadenia sa dá priradiť buď automaticky pomocou protokolu
dynamickej tvorby adries IP ako je DHCP, alebo ručným zadaním. Pri pripájaní
zariadenia ku káblovej sieti LAN sa uistite, či sú konektory kábla LAN dobre vložené
do konektorov ( Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 26) ). V prípade potreby
môžete otestovať sieťové pripojenie.
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
Testovanie sieťového pripojenia(P. 43)
Nastavenie adresy IPv4
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Nakonfigurujte nastavenia adresy IP.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
<Nastavenia IPv4>
<Nastavenia adresy IP>.
<Automaticky získať>
Vyberte na automatické priradenie adresy IP prostredníctvom protokolu DHCP. Keď sa zobrazí možnosť
<Zap.>, aktivuje sa automatické adresovanie.
<Získať ručne>
Vyberte na konfiguráciu nastavení adresy IP manuálnym zadaním adresy IP. Automatické získanie musí byť
nastavené na položku <Vyp.>, aby ste mohli vybrať túto možnosť.
<Skontrolovať nastavenia>
Vyberte, keď chcete zobraziť aktuálne nastavenia adresy IP.
Automatické priradenie adresy IP
1
Vyberte <Automaticky získať>.
2
Vyberte protokol.
41
Nastavenie
Model s dotykovým panelom
● Vyberte položku <Zap.> v časti <Automaticky získať> a potom vyberte položku <Vybrať
protokol> <DHCP>.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vyberte položky <Vybrať protokol>
<DHCP>.
Ak na priradenie adresy IP nechcete použiť server DHCP/BOOTP/RARP
● Vyberte <Vyp.>. Ak vyberiete položku <DHCP>, keď je táto služba nedostupná, zariadenie premrhá čas
a komunikačné zdroje vyhľadávaním tejto služby v sieti.
3
Skontrolujte, či je položka <Automatická adresa IP> nastavená na <Zap.>.
● Ak je vybraná položka <Vyp.> zmeňte nastavenie na <Zap.>.
4
Vyberte <Použiť>.
● Adresy IP priradené pomocou DHCP prepíšu adresu získanú pomocou voľby Auto IP.
Ručné zadanie adresy IP
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické získavanie.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte položku <Automaticky získať> a potom vyberte položku <Vyp.> v časti <Automaticky získať>
<Použiť> <OK>.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vyberte položku <Automaticky získať> a nastavte položku <Vybrať protokol> a <Automatická adresa
IP> na <Vyp.>.
2
Vyberte <Získať ručne>.
3
Špecifikujte adresu IP, masku podsiete a adresu brány (alebo predvolenú bránu).
Model s dotykovým panelom
● Zadajte položky <Adresa IP>, <Maska podsiete> a <Adresa brány> a vyberte položku <Použiť>.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Zadajte tieto hodnoty na každej obrazovke pomocou číselných tlačidiel a stlačte tlačidlo
5
V prípade model s dotykovým panelom vyberte možnosť <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
42
.
Nastavenie
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, či sa pomocou vášho počítača dá zobraziť okno Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote
UI (Vzdialeného UR)(P. 281) ). Ak počítač nie je dostupný, pripojenie môžete skontrolovať pomocou
ovládacieho panela ( Testovanie sieťového pripojenia(P. 43) ).
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
Testovanie sieťového pripojenia
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Zadajte adresu IPv4 iného zariadenia v sieti a stlačte tlačidlo <Použiť> (
<Nastavenia IPv4>
<Príkaz PING>.
➠ Ak sa nadviaže správne pripojenie, zobrazí sa správa <Bola prijatá odozva od hostiteľa.>.
ODKAZY
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
Zobrazenie nastavení siete(P. 47)
Konfigurácia WINS(P. 71)
43
).
Nastavenie
Nastavenie adries IPv6
5554-00Y
Adresy IPv6 zariadenia sa dajú konfigurovať pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
Pred nastavením adries IPv6 skontrolujte nastavenia adresy IPv4 ( Zobrazenie
nastavení IPv4(P. 47) ). Na použitie adries IPv6 musíte nastaviť správne nastavenia
IPv4. Zariadenie dokáže použiť týchto viacero adries IPv6:
Typ
Opis
Lokálna linková adresa
Adresa, ktorá je platná iba v rámci podsiete alebo odkazu a nemôže byť použitá na komunikáciu so
zariadeniami za smerovačom. Lokálna linková adresa sa automaticky nastaví pri aktivácii funkcie
zariadenia IPv6.
Ručná adresa
Ručne zadaná adresa. Keď používate túto adresu, špecifikujte dĺžku prefixu a predvolenú adresu
smerovača.
Bezstavová adresa
Adresa, ktorá sa generuje automaticky pomocou adresy MAC zariadenia a prefix siete, ktorý
propaguje smerovač. Bezstavová adresa sa pri reštartovaní (alebo zapnutí) zruší.
Stavová adresa
Adresa získaná zo servera DHCP pomocou DHCPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IPv6] a konfigurujte požadované nastavenia.
[IPv6 Settings].
44
Nastavenie
[Use IPv6]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu voľby IPv6 v zariadení. Keď nepoužívate IPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Stateless Address 1]
Pri použití bezstavovej adresy označte začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate bezstavovú adresu, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[Use Manual Address]
Keď chcete ručne zadať adresu IPv6, začiarknite začiarkavacie políčko a do príslušných textových polí zadajte
adresu IP, dĺžku prefixu a predvolenú adresu smerovača.
[IP Address]
Zadajte adresu IPv6. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Prefix Length]
Zadajte číslo, ktoré označuje, koľko bitov je dostupných pre adresu siete.
[Default Router Address]
Podľa potreby špecifikujte adresu IPv6 predvoleného smerovača. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“
(alebo adresy Multicast).
[Use DHCPv6]
Pri použití stavovej adresy začiarknite začiarkavacie políčko. Keď nepoužívate DHCPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Kliknite na tlačidlo [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
45
Nastavenie
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, že sa obrazovka Remote UI (Vzdialené PR) sa dá zobraziť pomocou vášho počítača pomocou
adresy IPv6 zariadenia. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam IPv6 môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia IPv4>/<Nastavenia IPv6>/<Nastavenia DNS> (Model s dotykovým panelom)(P. 327)
<Nastavenia IPv4>/<Nastavenia IPv6> (Čiernobiely model s displejom LCD)(P. 331)
Ak ste zmenili adresu IP po inštalácii ovládača tlačiarne
● Musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
Zobrazenie nastavení siete(P. 47)
46
Nastavenie
Zobrazenie nastavení siete
5554-010
Zobrazenie nastavení IPv4(P. 47)
Zobrazenie nastavení IPv6(P. 47)
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 47)
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN(P. 48)
● Ak sa adresa IP zobrazuje ako „0.0.0.0“, nie je správne nakonfigurovaná.
● Pripojenie zariadenia k rozbočovaču alebo premosteniu môže spôsobiť poruchu spojenia, aj keď je adresa IP
nakonfigurovaná správne. Tento problém sa dá vyriešiť nastavením určitého intervalu pred tým, ako
zariadenie začne komunikovať. Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 64)
● Môžete vytlačiť zoznam aktuálnych nastavení siete.
Zoznam používateľských údajov/Zoznam údajov
správcu systému(P. 473)
Zobrazenie nastavení IPv4
<Monitor stavu> (
)
<Sieťové informácie>
<IPv4>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
<IPv6>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
Skontrolovať nastavenia
Zobrazenie nastavení IPv6
<Monitor stavu> (
)
<Sieťové informácie>
Skontrolovať nastavenia
Zobrazenie adresy MAC pre káblovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Obrazovka Domov(P. 108)
Vyberte <Nastavenia ovládača Ethernet>.
➠ Adresa MAC je zobrazená.
47
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Nastavenie
Zobrazenie adresy MAC a informácií pre bezdrôtovú sieť LAN
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>.
4
Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte položku <OK>.
5
Vyberte položky <Informácie o pripojení>/<Informácie o bezdrôtovej sieti LAN>.
6
Vyberte nastavenie, ktoré chcete zobraziť.
Zobrazenie informácií o bezpečnosti
● Ak chcete zobraziť informácie o kľúči WEP a WPA/WPA2-PSK, použite nasledujúci postup.
Model s dotykovým panelom
Vyberte <Nastavenia zabezpečenia>.
Čiernobiely model s displejom LCD
<Nastavenia zabezpečenia>
zobrazenie
Vybrať zobrazený bezpečnostný protokol
Vybrať nastavenie na
Zobrazenie z obrazovky <Monitor stavu>
● Položky <Stav bezdrôtovej siete LAN> a <Informácie o poslednej chybe> možno zobraziť z ponuky
<Monitor stavu> (
).
Model s dotykovým panelom
<Monitor stavu>
<Sieťové informácie>
<Typ pripojenia k sieti>
Vybrať nastavenie na zobrazenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Sieťové informácie>
na zobrazenie
<Spôsob pripojenia k sieti>
ODKAZY
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
48
<Informácie o pripojení>
Vybrať nastavenie
Nastavenie
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
Konfigurácia DNS(P. 65)
49
Nastavenie
Konfigurácia nastavení na komunikáciu s počítačom
5554-011
Pri ovládaní zariadenia z počítača prostredníctvom siete špecifikujte protokol a port. Pred konfiguráciou zariadenia na
tlač z počítača vykonajte základné postupy nastavení. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom
na webovej lokalite online príručky.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 51)
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
Nastavenie tlačového servera(P. 57)
● Tu vysvetlené protokoly sú pravidlá na dodanie údajov medzi počítačom a zariadením a možno ich vybrať na
základe podľa účelu alebo sieťového prostredia.
● Porty sú brány na prechod údajov medzi sieťovými zariadeniami. Pokiaľ dôjde k zlyhaniu komunikácie v
sieťovom pripojení, príčinou problému môžu byť nastavenia portov.
50
Nastavenie
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
5554-012
Nakonfigurujte protokoly, ktoré sa používajú na tlač dokumentov zo sieťového počítača.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Kliknite na [Network Settings].
4
Nakonfigurujte tlačové protokoly.
Obrazovka Remote
Konfigurácia LPD alebo RAW
1
Vyberte položku [LPD Settings] alebo [RAW Settings]
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Edit].
[Use LPD Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou LPD. Keď nepoužívate tlač LPD, zrušte začiarknutie
políčka.
[Use RAW Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou RAW. Keď nepoužívate tlač RAW, zrušte začiarknutie
políčka.
[RX Timeout]
Nastavte časovú hodnotu čakania na reštartovanie pre príjem údajov. Ak sa príjem údajov neobnoví v
nastavenom čase, tlač sa zruší.
51
Nastavenie
3
Kliknite na [OK].
Konfigurácia WSD
1
Vyberte položky [WSD Settings]
2
Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia.
[Edit].
[Use WSD Printing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na tlač pomocou WSD. Keď nepoužívate tlač WSD, zrušte začiarknutie
políčka.
[Use WSD Browsing]
Začiarknite začiarkavacie políčko na získanie informácií o zariadení z počítača pomocou WSD. Toto
začiarkavacie políčko sa automaticky začiarkne, keď sa začiarkne začiarkavacie políčko [Use WSD
Printing].
[Use Multicast Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie hláseniam multicast
discovery. Ak zrušíte začiarknutie políčka, zariadenie zostane v režime spánku, aj keď sieťou prúdia
hlásenia multicast discovery.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Nastavenia LPD, RAW a WSD môžete otvoriť aj z časti <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia LPD>(P. 334)
<Nastavenia RAW>(P. 334)
<Nastavenia WSD>(P. 334)
Nastavenie sieťových zariadení WSD
● Sieťové zariadenia WSD môžete pridať z priečinka tlačiarní. Otvorte priečinok tlačiarní ( Zobrazenie
priečinka tlačiarne(P. 520) ) kliknite na položku [Pridať zariadenie] alebo [Pridať tlačiareň] a postupujte
podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať ovládač pre sieť WSD nájdete v
príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Zmena čísla portu
● Pre tlačový protokol sa musí použiť rovnaké číslo portu použité pre zariadenie a počítač.
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
52
Nastavenie
Zmena čísiel portu(P. 247)
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
53
Nastavenie
Konfigurácia tlačových portov
5554-013
Pri zmene adresy IP zariadenia alebo po pridaní tlačiarne cez priečinok tlačiarní Windows sa môžu vyskytnúť tlačové
chyby. Tieto chyby sú typicky spôsobené nesprávnymi nastaveniami portu tlačiarne. Napríklad mohlo byť špecifikované
nesprávne číslo portu alebo typ portu. V takých situáciách váš pokus o tlač zlyhá, pretože údaje dokumentu sa nemôžu
dostať do zariadenia. Ak chcete opraviť tento typ problému, nakonfigurujte nastavenia portov tlačiarne na počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
Otvorte priečinok tlačiarní.
2
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a potom kliknite
na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
3
Kliknite na kartu [Porty] a konfigurujte požadované nastavenia.
Pridanie portu
Ak ste zmenili adresu IP zariadenia alebo vybrali nesprávny port počas inštalácie ovládačov, pridajte nový
port.
1
Kliknite na [Pridať port].
2
Vyberte položku [Štandardný port TCP/IP] v časti [Dostupné porty tlačiarní] a kliknite na položku [Nový
port].
3
Kliknite na [Ďalej].
4
Zadajte adresu IP alebo názov DNS zariadenia a kliknite na tlačidlo [Ďalej].
● [Názov portu] sa zadá automaticky. V prípade potreby ho môžete zmeniť.
54
Nastavenie
● Po zobrazení nasledujúcej obrazovky postupujte podľa pokynov na obrazovke.
*Po výbere položky [Typ zariadenia] vyberte položku [Canon Network Printing Device with P9100] v časti
[Štandardné].
5
Kliknite na [Dokončiť].
6
Kliknite na [Zavrieť].
Zmena typu alebo čísla portu
Ak sa zmenil tlačový protokol (LPD alebo RAW) na strane zariadenia ( Konfigurácia tlačových protokolov a
funkcií WSD(P. 51) ) alebo sa zmenilo číslo portu ( Zmena čísiel portu(P. 247) ), príslušné nastavenia v
počítači sa musia tiež nakonfigurovať. Táto operácia nie je potrebná v prípade portov WSD.
1
Kliknite na [Konfigurovať port].
2
V ponuke [Protokol] vyberte položku [Raw] alebo [LPR].
● Ak ste vybrali položku [Raw], zmeňte položku [Číslo portu].
● Ak ste vybrali položku [LPR], zadajte text „lp“ do poľa [Názov frontu].
3
4
Kliknite na [OK].
Kliknite na [Zavrieť].
55
Nastavenie
ODKAZY
Nastavenie tlačového servera(P. 57)
56
Nastavenie
Nastavenie tlačového servera
5554-014
Pomocou tlačového servera môžete znížiť zaťaženie počítača, z ktorého tlačíte. Tlačový server tiež umožňuje každému
počítaču nainštalovať ovládače cez sieť, čo vám ušetrí problémy pri inštalovaní ovládačov na každý počítač pomocou
dodaného disku Disk CD-ROM/DVD-ROM. Ak chcete nastaviť počítač v sieti ako tlačový server, nakonfigurujte
nastavenia na zdieľanie tlačiarne.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
● V závislosti od operačného systému a architektúry bitov (32-bitov alebo 64-bitov) nemôžete nainštalovať
ovládače tlačového servera a klientskych počítačov cez sieť.
● Pri implementácii tlačového servera v prostredí domény sa obráťte na svojho správcu siete.
Vykonanie správy ID oddelení pri použití tlačového servera
● Počas inštalácie ovládača tlačiarne musíte pridať službu Canon Driver Information Assist Service. Ďalšie
informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na kartu [Zdieľanie], vyberte položku [Zdieľať tlačiareň] a zadajte zdieľaný
názov zariadenia.
● Ak sa zobrazuje tlačidlo [Zmeniť možnosti zdieľania], kliknite naň.
4
Podľa potreby nainštalujte ďalšie ovládače.
● Táto operácia je potrebná, ak chcete inštalovať ovládače na iných počítačoch bežiacich na inej bitovej
architektúre cez tlačový server.
57
Nastavenie
1
Kliknite na [Doplnkové ovládače].
2
Začiarknite políčko pre bitovú architektúru, na ktorej bežia iné počítače, a kliknite na tlačidlo [OK].
● Vyberte z nasledujúcich možností ďalšie ovládače podľa operačného systému tlačového servera.
Tlačový server
Začiarknite políčko pre
32-bitové operačné systémy
[x64]
64-bitové operačné systémy
[x86] v časti [Procesor]
● Ak neviete, či je váš operačný systém Windows 32-bitový alebo 64-bitový, pozrite si časť
bitovej architektúry(P. 523) .
3
Kontrola
Vložte do mechaniky počítača dodaný disk Disk CD-ROM/DVD-ROM a kliknite na tlačidlo [Prehľadávať],
aby ste vybrali priečinok, ktorý obsahuje ovládače. Potom kliknite na tlačidlo [OK].
● Ak tlačový server používa 32-bitový operačný systém, vyberte na dodanom disku Disk CD-ROM/DVDROM priečinky [UFRII] [uk_eng] [x64] [Driver].
● Ak tlačový server používa 64-bitový operačný systém, vyberte na dodanom disku Disk CD-ROM/DVDROM priečinky [UFRII] [uk_eng] [32BIT] [Ovládač].
4
5
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ďalšie ovládače.
Kliknite na [OK].
◼ Inštalácia ovládačov na počítači pomocou tlačového servera
1
2
Nájdite zdieľanú tlačiareň v tlačovom serveri.
tlačovom serveri(P. 521)
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň.
58
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v
Nastavenie
3
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače.
ODKAZY
Tlač z počítača(P. 169)
59
Nastavenie
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
5554-015
Konfigurácia siete sa líši v závislosti od účelu siete. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bol kompatibilné s čo najväčším
počtom konfigurácií siete. Je vybavený množstvom technológií. Obráťte sa na svojho správcu siete a nastavte
konfiguráciu tak, aby vyhovovala vášmu sieťovému prostrediu.
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 61)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 63)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 64)
Konfigurácia DNS(P. 65)
Konfigurácia SMB(P. 69)
Konfigurácia WINS(P. 71)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 73)
Ďalšie nastavenia siete(P. 77)
60
Nastavenie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
5554-016
Ethernet je štandardom pre komunikačné údaje v lokálnej sieti (LAN). Môžete nastaviť
režim komunikácie a typ siete Ethernet. Vo všeobecnosti sa zariadenie dá použiť bez
zmeny predvolených hodnôt ( <Nastavenia ovládača Ethernet>(P. 339) ) Tieto
nastavenia však môžete zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu sieťovému prostrediu.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte <Nastavenia ovládača Ethernet>.
4
Vyberte, či chcete nastavenia siete Ethernet konfigurovať automaticky alebo ručne.
● Ak je zapnuté automatické rozpoznanie, zariadenie rozpozná a automaticky nastaví režim komunikácie a typ
siete Ethernet, ktorý sa dá použiť.
Automatická konfigurácia nastavení siete Ethernet
Model s dotykovým panelom
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automatická detekcia>.
Čiernobiely model s displejom LCD
Vyberte položky <Automatická detekcia>
<Zap.>.
Ručná konfigurácia nastavení siete Ethernet
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické rozpoznanie.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte položku <Vyp.> v ponuke <Automatická detekcia>.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vyberte položky <Automatická detekcia>
2
<Režim komunikácie>
<Vyp.>.
vyberte režim komunikácie.
61
Nastavenie
<Polovičný duplex>
Striedavo odosiela a prijíma komunikačné údaje. Vyberte, keď je zariadenie pripojené k sieťovému
zariadeniu pomocou polovičného duplexu.
<Úplný duplex>
Súčasne odosiela a prijíma komunikačné údaje. Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
3
<Typ Ethernetu>
4
Vyberte <Použiť>.
vyberte typ siete Ethernet.
5
V prípade model s dotykovým panelom vyberte možnosť <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
ODKAZY
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 63)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 64)
62
Nastavenie
Zmena maximálnej prenosovej jednotky
5554-017
Vo väčšine sietí Ethernet je maximálna veľkosť paketu, ktorý sa dá odoslať, 1500 bajtov. Paket označuje sekvenciu
údajov, do ktorých sa pred odoslaním rozdelia originálne údaje. Maximálna prenosová jednotka (MTU) sa v každej sieti
môže meniť. Podľa potreby zmeňte nastavenia zariadenia. Viac informácií získate od správcu siete.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte položky <Nastavenia TCP/IP>
4
Vyberte MTU.
5
V prípade model s dotykovým panelom vyberte možnosť <OK>.
6
Reštartujte zariadenie.
<Veľkosť MTU>.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 61)
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 64)
63
Nastavenie
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
5554-018
Keď je sieť navrhnutá s redundantnou konektivitou s viacerými rozbočovačmi alebo premosteniami, musí mať
mechanizmus na zabránenie vytvoreniu zacyklenia. Jedno efektívne riešenie je definovať rolu každého portu prepínača.
Komunikácia sa však ihneď po zmene spôsobu pripojení sieťových zariadení alebo ak pridáte nové zariadenie môže
prerušiť na niekoľko desiatok sekúnd. Ak sa vyskytne tento typ problému, nastavte čakaciu dobu na pripojenie k sieti.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
4
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte položku <Čakanie na prip. pri spustení>/<Čakanie na pripojenie pri
spustení>.
Zadajte čas čakania potrebný na spustenie komunikácie so sieťou a stlačte tlačidlo
<Použiť> ( ).
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 61)
Zmena maximálnej prenosovej jednotky(P. 63)
64
Nastavenie
Konfigurácia DNS
5554-019
DNS (Domain Name System) poskytuje službu na rozlíšenie názvu, ktorý asociuje názov hostiteľa (alebo domény) s
adresou IP. Podľa potreby nakonfigurujte nastavenia možností DNS, mDNS alebo DHCP. Pamätajte si, že postupy
konfigurácie DNS sa pre IPv4 a IPv6 líšia.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Kliknite na položku [Network Settings].
4
Nakonfigurujte nastavenia DNS.
Konfigurácia IPv4 DNS
1
Vyberte položky [IPv4 Settings]
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv4 DNS.
[Edit].
65
Obrazovka Remote
Nastavenie
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 12 na získanie názvu hostiteľa zo servera
DHCP.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 81 na dynamickú aktualizáciu záznamov
DNS cez server DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 6 na získanie adresy servera DNS zo servera
DHCP.
[Acquire Domain Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 15 na získanie názvu domény zo servera
DHCP.
[Acquire WINS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 44 na získanie adresy servera WINS zo
servera DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 70 na získanie adresy servera POP3 zo
servera DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte prípadnú adresu IP sekundárneho servera DNS.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Pri špecifikácii intervalu medzi aktualizáciami zadajte do textového poľa [DNS Dynamic
Update Interval] čas v hodinách.
66
Nastavenie
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS a do textového
poľa [mDNS Name] zadajte názov mDNS.
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Konfigurácia IPv6 DNS
1
Vyberte položky [IPv6 Settings]
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv6 DNS.
[Edit].
● Na konfiguráciu nastavení musí byť začiarknuté začiarkavacie políčko [Use IPv6].
IPv6(P. 44)
Nastavenie adries
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 23 na získanie adresy servera DNS zo
servera DHCP.
[Acquire Domain Name]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 24 na získanie názvu domény zo servera
DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP servera DNS. Nemôžete zadať adresy začínajúce na „ff“ (alebo adresy Multicast).
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS (ak nejaký je). Nemôžete zadať adresy začínajúce na
„ff“ (alebo adresy Multicast).
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakých hostiteľských mien a názvov domén ako pri
IPv4.
[Host Name]
67
Nastavenie
Zadajte alfanumerické znaky pre názov hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
server DNS.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napríklad example.com.
[DNS Dynamic Update]
Začiarknite políčko na dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene adresy IP
zariadenia. Ak chcete špecifikovať typy adries, ktoré chcete uložiť pre server DNS, začiarknite
začiarkavacie políčko pre položky [Register Manual Address], [Register Stateful Address] alebo
[Register Stateless Address]. Ak chcete špecifikovať interval medzi aktualizáciami zadajte do
textového poľa [DNS Dynamic Update Interval] čas v hodinách.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
adresou IP bez použitia DNS. Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakého názvu mDNS ako pri IPv4. Ak chcete
nastaviť iný názov, zrušte označenie začiarkavacieho políčka a do textového poľa [mDNS Name]
zadajte názov mDNS.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam DNS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia IPv4>/<Nastavenia IPv6>/<Nastavenia DNS> (Model s dotykovým panelom)(P. 327)
<Nastavenia IPv4>/<Nastavenia IPv6> (Čiernobiely model s displejom LCD)(P. 331)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
Zobrazenie nastavení siete(P. 47)
68
Nastavenie
Konfigurácia SMB
5554-01A
SMB (Server Message Block) je protokol na zdieľanie zdrojov, ako sú súbory a tlačiarne,
medzi viacerými zariadeniami v sieti. Musíte ho použiť na konfiguráciu zariadenia ako
zdieľanej tlačiarne v sieti SMB. V závislosti od siete možno budete musieť nastaviť názov
NetBIOS a názov pracovnej skupiny.
Názov rozhrania NetBIOS
V sieti Windows, ktorá používa rozhranie NetBIOS, sa názvy rozhrania NetBIOS používajú na identifikáciu
počítačov pripojených k sieti ako aj na zdieľanie súborov a iných sieťových služieb. Väčšina počítačov používa ako
názov pre NetBIOS názov počítača.
Názov pracovnej skupiny
Názov pracovnej skupiny je názov zoskupenia viacerých počítačov, aby v sieti Windows sprístupnili základné
funkcie siete, ako je zdieľanie súborov. Špecifikujte názov pracovnej skupiny na identifikáciu skupiny, do ktorej
patrí zariadenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[SMB Settings].
69
Obrazovka Remote
Nastavenie
[NetBIOS Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov NetBIOS zariadenia.
[Workgroup Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov pracovnej skupiny, do ktorej patrí zariadenie.
● Názvy NetBIOS alebo názvy pracovných skupín, ktoré začínajú hviezdičkou (*) sa nedajú registrovať do
servera WINS.
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
ODKAZY
Konfigurácia WINS(P. 71)
70
Nastavenie
Konfigurácia WINS
5554-01C
WINS (Windows Internet Name Service) je služba rozlíšenia názvov, ktorá asociuje názov NetBIOS (názov počítača
alebo tlačiarne v sieti SMB) s adresou IP. Ak chcete aktivovať službu WINS, musíte špecifikovať server WINS.
● Na špecifikáciu nastavení servera WINS musíte nastaviť názov pre NetBIOS a názov pracovnej skupiny.
Konfigurácia SMB(P. 69)
● Funkcia nie je dostupná v sieti IPv6.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[WINS Settings].
Začiarknite začiarkavacie políčko [WINS Resolution] a špecifikujte požadované
nastavenia.
[WINS Resolution]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie WINS na rozlíšenie názvu. Keď nepoužívate službu WINS, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[WINS Server Address]
71
Nastavenie
Zadajte adresu IP servera WINS.
● Ak sa adresa IP servera WINS získava zo servera DHCP, získaná adresa IP prepíše adresu zadanú v
textovom poli [WINS Server Address].
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● Prístup k nastaveniam WINS môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia WINS>(P. 334)
ODKAZY
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
72
Nastavenie
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
5554-01E
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v
sieti pomocou MIB (Management Information Base). Zariadenie podporuje protokol SNMPv1 a protokol SNMPv3 s
vylepšeným zabezpečením. Keď tlačíte dokumenty alebo používate Remote UI (Vzdialené PR), môžete skontrolovať stav
zariadenia z počítača. Môžete aktivovať SNMPv1 alebo SNMPv3, alebo naraz obidve. Špecifikujte nastavenia pre každú
verziu, aby boli vhodné pre vaše sieťové prostredie a účel používania.
SNMPv1
SNMPv1 používa informácie nazývané „komunita“ na definovanie rozsahu komunikácie SNMP. Pretože tieto
informácie sú vystavené v sieti v bežnom texte, vaša sieť bude zraniteľná pre útoky. Ak chcete zaistiť
zabezpečenie siete, zrušte SNMPv1 a použite SNMPv3.
SNMPv3
So SNMPv3 môžete implementovať správu sieťových zariadení, ktorá je chránená robustnými bezpečnostnými
funkciami. Poznámka: Pred konfiguráciou SNMPv3 musí byť pre Remote UI (Vzdialené PR) aktivované TLS (
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250) ).
● Zariadenie nepodporuje funkciu upozornenia na pascu SNMP.
● Ak chcete zmeniť číslo portu SNMP, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 247) .
● Softvér správy SNMP vám pri inštalácii na počítači v sieti umožňuje konfigurovať, monitorovať a ovládať
zariadenie vzdialene z počítača. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie pre softvér správy.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[SNMP Settings].
73
Obrazovka Remote
Nastavenie
5
Špecifikujte nastavenia SNMPv1.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv1, pokračujte ďalším krokom.
[Use SNMPv1]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu SNMPv1. Zvyšok nastavení SNMPv1 môžete špecifikovať iba keď je
označené toto začiarkavacie políčko.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste určili názov komunity. Ak nepotrebujete špecifikovať názov
komunity, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
[Community Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov komunity.
[MIB Access Permission]
Pre každú komunitu vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom
MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Use Dedicated Community]
Vyčlenená komunita je prednastavená komunita určená výhradne pre správcov používajúcich softvér Canon,
napríklad iW Management Console. Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie vyčlenenej komunity a určte
položku [MIB Access Permission]. Ak nepotrebujete použiť vyčlenenú komunitu, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Špecifikujte nastavenia SNMPv3.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv3, pokračujte ďalším krokom.
74
Nastavenie
[Use SNMPv3]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte SNMPv3. Zvyšok nastavení SNMPv3 môžete špecifikovať iba
keď je označené toto začiarkavacie políčko.
[Enable User]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte položky [User Settings 1]/[User Settings 2]/[User Settings 3].
Ak chcete zrušiť nastavenia užívateľa, zrušte označenie príslušného začiarkavacieho políčka.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[MIB Access Permission]
Vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie aj zmenu hodnôt objektov MIB.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt objektov MIB.
[Security Settings]
Vyberte položku [Authentication On/Encryption On], [Authentication On/Encryption Off] alebo
[Authentication Off/Encryption Off] pre požadovanú kombináciu nastavení overenia a šifrovania.
[Authentication Algorithm]
Ak ste vybrali položku [Authentication On/Encryption On] alebo [Authentication On/Encryption Off] v ponuke
[Security Settings], vyberte vhodný overovací algoritmus pre sieťové prostredie.
[Encryption Algorithm]
Ak ste vybrali položku [Authentication On/Encryption On] v ponuke [Security Settings], vyberte vhodný
overovací algoritmus pre sieťové prostredie.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Authentication Password] alebo [Encryption Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo
do textového poľa [Confirm]. Heslá sa dajú pre algoritmy overenia a šifrovania nastaviť nezávisle.
7
Špecifikujte nastavenia získania informácií správy tlačiarne.
75
Nastavenie
● S protokolom SNMP, sa dajú z počítača v sieti pravidelne monitorovať a získať informácie o správe tlačiarne,
ako napríklad tlačové protokoly a porty tlačiarne.
[Acquire Printer Management Information from Host]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu monitorovania informácií o správe tlačiarne zariadenia pomocou
SNMP. Ak chcete zrušiť monitorovanie informácií o správe tlačiarne, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
8
Kliknite na [OK].
9
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Deaktivácia SNMPv1
● Ak je zakázaný protokol SNMPv1, niektoré z funkcií zariadenia sa stanú nedostupnými, napríklad získanie
informácií o zariadení cez ovládač tlačiarne.
Používanie ovládacieho panela
● V ponuke <Ponuka> môžete aktivovať alebo deaktivovať nastavenia SNMP.
<Nastavenia SNMP>(P. 336)
Aktivácia SNMPv1 aj SNMPv3
● Ak aktivujete obidve verzie SNMP, odporúčame, aby ste povolenie prístupu MIB v SNMPv1 nastavili na
možnosť [Read Only]. Povolenie prístupu MIB sa dá v SNMPv1 a SNMPv3 (a pre každého užívateľa v SNMPv3)
nastaviť nezávisle. Výberom položky [Read/Write] (povolenie úplného prístupu) v SNMPv1 zrušíte funkcie
robustného zabezpečenia, ktoré charakterizujú SNMPv3, pretože väčšina nastavení zariadenia sa dá potom
ovládať pomocou SNMPv1.
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
76
Nastavenie
Ďalšie nastavenia siete
5554-01F
Nakonfigurujte nasledujúce informácie podľa vášho sieťového prostredia.
Konfigurácia SNTP(P. 77)
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia(P. 78)
Konfigurácia SNTP
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) vám umožňuje nastaviť systémové hodiny pomocou časového servera v
sieti. Ak sa používa protokol SNTP, čas servera sa kontroluje v určených intervaloch. Preto sa môže uchovať vždy
správny čas. Čas sa upraví na základe koordinovaného univerzálneho času (UTC), takže pred konfiguráciou SNTP
špecifikujte časové pásmo ( Nastavenie dátumu a času(P. 21) ). Nastavenia SNTP sa dajú špecifikovať pomocou
Remote UI (Vzdialené PR).
● SNTP zariadenia podporuje servery NTP (verzie 3) a SNTP (verzie 3 a 4).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use SNTP] a špecifikujte požadované nastavenia.
[SNTP Settings].
[Use SNTP]
77
Nastavenie
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby na použitie SNTP na synchronizáciu. Ak nechcete použiť SNTP, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[NTP Server Name]
Zadajte adresu IP servera NTP alebo SNTP. Ak je v sieti dostupný server DNS, môžete namiesto toho zadať
hostiteľské meno (alebo FQDN) pozostávajúce z alfanumerických znakov (príklad: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Špecifikujte interval medzi jednotlivými synchronizáciami.
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Testovanie komunikácie so serverom NTP/SNTP
● Stav komunikácie s uloženým serverom môžete zobraziť kliknutím na položky [Settings/Registration]
[Network Settings] [Check NTP Server] v ponuke [SNTP Settings]. Ak sa nadviaže správne pripojenie,
zobrazí sa výsledok zobrazený nižšie. Poznámka: Táto operácia neupravuje systémové hodiny.
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia
Implementáciou softvéru správy zariadení, ako je konzola iW Management Console*, do siete môžete uľahčiť
zhromažďovanie a správu rôznych informácií o sieťových zariadeniach. Cez serverový počítač sa získajú a distribuujú
informácie, ako sú nastavenia zariadení a výpisy chýb. Ak je zariadenie pripojené do takej siete, iW Management
Console pomocou protokolov, ako je SLP (Service Location Protocol), vyhľadá v sieti zariadenia na získanie informácií zo
zariadenia vrátane stavu napájania. Nastavenia SLP sa dajú špecifikovať pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Táto časť
opisuje postup konfigurácie nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami pre iW Management Console.
*Ďalšie
informácie o iW Management Console získate od miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Ak chcete používať doplnky iW Management Console
● Musíte aktivovať nastavenia určeného portu a nastavenia SNMP. V prípade nastavení SNMP nastavte položku
[MIB Access Permission] na [Read/Write] pre SNMPv1 aj SNMPv3.
<Použiť vyčlenený port>/<Nastavenia vyčleneného portu>(P. 338)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 73)
78
Nastavenie
Operácie Remote UI (Vzdialené PR)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
◼ Konfigurácia komunikácie SLP so softvérom správy zariadení
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Kliknite na [Network Settings].
4
Špecifikujte nastavenia SLP.
Obrazovka Remote
Špecifikácia objavenia zariadenia Multicast
1
Vyberte položku [Multicast Discovery Settings]
2
Označte začiarkavacie políčko [Respond to Discovery] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Edit].
[Respond to Discovery]
Začiarknite začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie paketom multicast discovery
softvéru správy zariadení a aktiváciu monitorovania pomocou softvéru správy zariadení.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre Multicast Discovery, pozrite si časť
Zmena čísiel portu(P. 247) .
[Scope Name]
Ak chcete zariadenie zahrnúť do špecifického rozsahu, zadajte alfanumerické znaky pre názov rozsahu.
3
Kliknite na [OK].
Notifikácia softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia
1
Vyberte položky [Sleep Mode Notification Settings]
79
[Edit].
Nastavenie
2
Označte začiarkavacie políčko [Notify] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Notify]
Začiarknite začiarkavacie políčko na notifikáciu softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia. Ak
je vybratá položka [Notify], môžete očakávať, že zariadenie zabráni nepotrebnej komunikácii počas
režimu spánku a zníži celkovú spotrebu energie.
[Port Number]
Zmeňte pre túto funkciu číslo portu podľa sieťového prostredia.
[Number of Routers to Traverse]
Špecifikujte, cez koľko smerovačov môžu prejsť pakety upozornenia.
[Notification Interval]
Špecifikujte, ako často zariadenie upozorní softvér správy zariadení na svoj stav napájania.
3
5
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
◼ Konfigurácia nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami
Môžete špecifikovať nastavenia, aby bola možná komunikácia medzi zariadením a doplnkami iW Management
Console. Použitie doplnkov umožňuje spravovať nastavenia zariadenia z iW Management Console.
<Ponuka>
zariadenia>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Správa nastavení zariadenia>/<Zap./vyp. správu nastavení
<Zap.>
80
Nastavenie
Inštalácia ovládačov
5554-01H
Inštalujte rôzne ovládače a pridružený softvér vo vašom počítači.
1
Vykonajte potrebné prípravy pred začiatkom inštalácie.
● Vopred nainštalujte voliteľné zariadenia v hlavnej jednotke.
Voliteľné zariadenia(P. 510)
● Ak bolo zariadenie dodané s diskom Disk CD-ROM/DVD-ROM, vložte disk Disk CD-ROM/DVD-ROM do jednotky
v počítači.
● Ovládače a softvér, ktorý použijete, môžete prevziať z webovej lokality Canon (https://global.canon).
● V prípade dostupnosti nových verzií ovládačov a softvéru budú nahrané na webovú lokalitu Canon. V
prípade potreby ich môžete prevziať po kontrole systémových požiadaviek.
● V závislosti od zariadenia alebo podmienok prostredia nebudú niektoré funkcie k dispozícii.
● Niektoré z ovládačov nie sú podporované v závislosti od operačného systému. Ďalšie informácie o
podporovaných stavoch najnovšieho operačného systému nájdete na webovej lokalite Canon.
2
Pokračujte v inštalácií.
● Informácie o procese inštalácie nájdete v príručkách ovládačov a softvéru, ktorý použijete.
● Inštalácia ovládačov nie je možná, ak nie je povolené posielanie a prijímanie adresy IP v nastaveniach
[Firewall Settings] (Nastavenie brány firewall). Bližšie informácie nájdete v časti Špecifikácia adries IP pre
nastavenia brány firewall(P. 241) .
● Ak odosielanie a prijímanie adresy IP počítača, v ktorom sú nainštalované ovládače, deaktivujú nastavenia
[Firewall Settings], nemožno z daného počítača naďalej tlačiť.
81
Základné postupy
Základné postupy
Základné postupy ............................................................................................................................................ 84
Časti a ich funkcie ............................................................................................................................................... 87
Predná strana ................................................................................................................................................. 88
Zadná strana .................................................................................................................................................. 90
Vnútrajšok ...................................................................................................................................................... 91
Viacúčelový zásobník ...................................................................................................................................... 92
Zásuvka na papier .......................................................................................................................................... 93
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 95
Zapnutie zariadenia ............................................................................................................................................ 99
Vypnutie zariadenia ...................................................................................................................................... 100
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním ............................................................................................. 101
Vypnutie zariadenia v určený čas ........................................................................................................... 102
Reštartujte zariadenie .................................................................................................................................. 104
Používanie ovládacieho panela ........................................................................................................................ 106
Základné obrazovky ...................................................................................................................................... 107
Obrazovka Domov ................................................................................................................................. 108
Obrazovka <Monitor stavu> ................................................................................................................... 111
Zobrazenie správy .................................................................................................................................. 115
Základná obsluha ......................................................................................................................................... 116
Zadávanie textu ............................................................................................................................................ 121
Prihlásenie sa v zariadení ................................................................................................................................. 125
Vkladanie papiera ............................................................................................................................................. 126
Vkladanie papiera do zásuvky na papier ....................................................................................................... 128
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka ............................................................................................ 134
Vkladanie obálok .......................................................................................................................................... 139
Vkladanie predtlačeného papiera ................................................................................................................. 142
Špecifikácia veľkosti a typu papiera .............................................................................................................. 144
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier ........................................................................ 145
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku ............................................................ 147
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník ...................................................... 150
Uloženie vlastnej veľkosti papiera .......................................................................................................... 153
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera ............................................................................................ 155
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu ............................................................ 156
Prispôsobenie displeja ...................................................................................................................................... 158
Prispôsobenie obrazovky Domov ................................................................................................................. 159
82
Základné postupy
Zmena predvolených nastavení pre funkcie ................................................................................................... 161
Nastavenie zvuku .............................................................................................................................................. 162
Vstup do režimu spánku ................................................................................................................................... 163
Používanie pamäťového zariadenia USB ......................................................................................................... 165
83
Základné postupy
Základné postupy
5554-01J
Táto kapitola opisuje základné postupy, napríklad ako používať ovládací panel alebo ako vkladať papier, ktoré sa často
vykonávajú pri využívaní funkcií zariadenia.
◼ Časti a ich funkcie
Táto časť opisuje externé a interné časti zariadenia a ich funkcie, ako aj používanie tlačidiel na ovládacom paneli a ako
sa pozerať na displej. Časti a ich funkcie(P. 87)
◼ Zapnutie zariadenia
Táto časť opisuje, ako zapnúť a vypnúť zariadenie.
Zapnutie zariadenia(P. 99)
◼ Používanie ovládacieho panela
Táto časť opisuje, ako používať displej na úlohy, napríklad výber položiek a úpravu nastavení. Tiež opisuje, ako zadávať
znaky a čísla. Používanie ovládacieho panela(P. 106)
◼ Prihlásenie sa v zariadení
Táto časť opisuje, ako sa prihlásiť, keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.
84
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Základné postupy
◼ Vkladanie papiera
Táto časť opisuje, ako vkladať papier do zásuvky na papier a mnohoúčelového priečinka.
Vkladanie papiera(P. 126)
◼ Prispôsobenie displeja
Táto časť opisuje, ako nanovo usporiadať zobrazené položky s cieľom uľahčiť používanie obrazoviek zobrazených na
displeji. Prispôsobenie displeja(P. 158)
◼ Zmena predvolených nastavení pre funkcie
Táto časť opisuje, ako zmeniť nastavenie, ktoré je počiatočne zobrazené pri výbere funkcie.
nastavení pre funkcie(P. 161)
Zmena predvolených
◼ Nastavenie zvuku
Táto časť opisuje, ako upraviť hlasitosť rôznych zvukov zariadenia, napríklad tých, ktoré zariadenie produkuje pri
výskyte chyby. Nastavenie zvuku(P. 162)
85
Základné postupy
◼ Vstup do režimu spánku
Táto časť opisuje, ako nastaviť režim spánku.
Vstup do režimu spánku(P. 163)
◼ Používanie pamäťového zariadenia USB
Táto časť poskytuje informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a vybratia pamäťového
zariadenia USB. Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 165)
86
Základné postupy
Časti a ich funkcie
5554-01K
Táto časť opisuje časti prístroja (exteriér, prednú aj zadnú časť a interiér) a ako fungujú. Okrem opisu častí zariadenia
používaných na také základné postupy, ako je vkladanie papiera a výmena tonerových kaziet, opisuje táto časť aj
tlačidlá na ovládacom paneli a displeji. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako správne používať zariadenie.
Predná strana(P. 88)
Zadná strana(P. 90)
Vnútrajšok(P. 91)
Viacúčelový zásobník(P. 92)
Zásuvka na papier(P. 93)
Ovládací panel(P. 95)
87
Základné postupy
Predná strana
5554-01L
Výstupný zásobník
Vytlačený papier sa vysunie do výstupného zásobníka.
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Používajte tento port na pripojenie pamäťového zariadenia USB alebo klávesnice USB tretej strany. Pripojenie
pamäťového zariadenia USB umožňuje tlačiť údaje z pamäťového zariadenia.
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 182)
Zastavovač papiera
Ak chcete zabrániť vypadnutiu papiera z výstupného zásobníka, otvorte zastavovač papiera.
Držiaky na zdvíhanie
Pri prenášaní zariadenia ho držte za zdvíhacie rúčky.
Premiestnenie zariadenia(P. 464)
Vypínač
Zapína a vypína zariadenie. Ak chcete reštartovať zariadenie, vypnite ho a pred jeho opätovným zapnutím
počkajte aspoň 10 sekúnd.
Predný kryt
Pri výmene kaziet s tonerom otvorte predný kryt.
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 459)
Zásuvka na papier
Vložte do zásuvky na papier taký typ papiera, ktorý obvykle používate.
papier(P. 128)
88
Vkladanie papiera do zásuvky na
Základné postupy
Viacúčelový zásobník/otvor na ručné podávanie
Keď chcete dočasne použiť iný typ papiera ako je papier vložený v zásuvke na papier, vložte papier do
mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
● Príručka Užívateľská príručka: Ak nie je potrebné odlíšiť otvor na ručné podávanie od viacúčelového
zásobníka, spoločne sa budú označovať ako viacúčelový zásobník
Vetracie otvory
Vzduch zo zariadenia je vyháňaný von, aby sa ochladilo vnútro zariadenia. Poznámka: Umiestnenie
predmetov pred vetracie otvory zabraňuje ventilácii.
Ovládací panel
Ovládací panel pozostáva z tlačidiel, ako je tlačidlo Domov a tlačidlo Stop, displeja a indikátorov stavu.
Z ovládacieho panela môžete vykonávať všetky operácie a špecifikovať nastavenia.
Ovládací panel(P. 95)
Základné obrazovky(P. 107)
89
Základné postupy
Zadná strana
5554-01R
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw
LBP621Cw
Zadný kryt
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera otvorte zadný kryt. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Výkonnostný štítok
Štítok obsahuje sériové číslo, ktoré je potrebné pri otázkach týkajúcich sa zariadenia. Ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Napájacia zásuvka
Pripojte napájací kábel.
Port USB (na pripojenie zariadení USB) (LBP664Cx)
Tento port používajte na pripojenie zariadení, ako je klávesnica USB tretej strany.
Port USB (na pripojenie počítača)
Na pripojenie stroja k počítaču použite kábel USB.
Port LAN
Pripojte kábel LAN počas pripájania zariadenia k smerovaču káblovej siete LAN a pod.
káblovej sieti LAN(P. 26)
90
Pripojenie ku
Základné postupy
Vnútrajšok
5554-01S
Priehradka kaziet s tonerom
Nainštalujte kazety s tonerom. Vložte Y (žltú), M (purpurovú), C (azúrovú) a K (čiernu) kazetu s tonerom do
otvorov zozadu dopredu. Postup výmeny kazety s tonerom(P. 459)
ODKAZY
Výmena kazety s tonerom(P. 457)
91
Základné postupy
Viacúčelový zásobník
5554-01U
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú šírku vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do
zariadenia.
Pre zariadenia LBP664Cx / LBP663Cdw
● Stlačte páčku na uvoľnenie označenú na obrázku šípkou, aby sa uvoľnil zámok a posunuli vodiace lišty
papiera.
Zásobník papiera
Pri vkladaní papiera vytiahnite zásobník papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
92
Základné postupy
Zásuvka na papier
5554-01W
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú veľkosť vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera
do zariadenia. Stlačte páčky na uvoľnenie označené na obrázkoch šípkami, aby sa uvoľnili zámky a posunuli
vodiace lišty papiera.
Páčka na uvoľnenie (na rozšírenie zásuvky na papier)
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal je potrebné rozšíriť zásuvku na papier. Stlačením tejto páčky uvoľnite
zámok a zväčšite dĺžku zásuvky na papier.
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Keď je vložená rozšírená zásuvka na papier, jej predná strana nie je rovnobežná so zariadením.
93
Základné postupy
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128)
94
Základné postupy
Ovládací panel
5554-01X
Ovládací panel v režime Model s dotykovým panelom(P. 95)
Ovládací panel pre Čiernobiely model s displejom LCD(P. 96)
Ovládací panel v režime Model s dotykovým panelom
● Uhol ovládacieho panela možno upraviť. Upravte ho na uhol, ktorý vám najviac vyhovuje pri sledovaní
panela. Nastavenie uhla(P. 96)
Displej
Môžete sledovať postup zariadenia a stavov chýb. Displej je zároveň dotykový panel, takže môžete
špecifikovať nastavenia priamo dotykom obrazovky.
Základné obrazovky(P. 107)
Základná obsluha(P. 116)
Tlačidlo Hlasitosť zvuku
Stlačení upravte hlasitosť.
Nastavenie zvuku(P. 162)
Tlačidlo úspory energie
Stlačením uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo zasvieti na
zeleno. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte režim spánku. Vstup do režimu spánku(P. 163)
Indikátor údajov
Počas vykonávania operácie bliká, napríklad prenosu údajov alebo tlače. Svieti, keď existujú dokumenty
čakajúce na spracovanie.
95
Základné postupy
Indikátor chýb
Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Tlačidlo Domov
Stlačením zobrazte obrazovku Domov, ktorá poskytuje prístup k ponuke nastavení a funkciám, ako je tlač
z pamäťového média a zabezpečená tlač.
Obrazovka Domov(P. 108)
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 159)
Tlačidlo Stop
Stlačením zrušíte tlač a iné operácie.
NFC (Komunikácia na krátku vzdialenosť) značka
Môžete tiež použiť funkcie, napríklad tlač po zamávaní mobilným zariadením pomocou aplikácie Canon PRINT
Business nainštalovanej nad touto značkou. Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 202)
Nastavenie uhla
Ak je pozeranie na displej dotykového panela nepohodlné, upravte uhol ovládacieho panela.
Ovládací panel pre Čiernobiely model s displejom LCD
Displej
Môžete zobraziť operácie a stavy chýb tohto zariadenia, množstvo zostávajúceho toneru v kazetách a ďalšie
stavy. Základné obrazovky(P. 107)
96
Základné postupy
Tlačidlo Domov
Stlačením zobrazte obrazovku Domov, ktorá poskytuje prístup k ponuke nastavení a funkciám, ako je tlač
z pamäťového média a zabezpečená tlač. Obrazovka Domov(P. 108)
Tlačidlo Naspäť
Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Ak stlačíte toto tlačidlo napríklad pri špecifikácii nastavení,
nastavenia sa nepoužijú a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.
Číselné tlačidlá (tlačidlá [0] – [9])
Stlačením zadáte čísla a text.
LCD(P. 122)
Zadanie textu v prípade modelu Čiernobiely model s displejom
Tlačidlo [*]
Stlačením prepnete typ zadávaného textu.
Indikátor Dáta
Počas vykonávania operácie bliká, napríklad prenosu údajov alebo tlače. Svieti, keď existujú dokumenty
čakajúce na spracovanie.
Indikátor Chyba
Bliká alebo svieti, keď sa vyskytne chyba, napríklad zaseknutie papiera.
Tlačidlo Úspora energie
Stlačením uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo zasvieti na
zeleno. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte režim spánku. Vstup do režimu spánku(P. 163)
Tlačidlo Monitor stavu
Stlačením skontrolujete stav tlače, zobrazíte históriu používania, alebo zobrazíte nastavenia siete, ako sú
adresa IP zariadenia. Môžete tiež skontrolovať stav zariadenia, napríklad zvyšné množstvo papiera a
množstvo zostávajúceho tonera v kazetách, alebo či nenastali akékoľvek chyby. Obrazovka <Monitor
stavu> modelu Čiernobiely model s displejom LCD(P. 112)
Tlačidlo [ID]
Stlačte po zadaní ID a kódu PIN na prihlásenie, keď je aktivovaná správa ID oddelení. Po skončení používania
zariadenia sa opätovným stlačením tohto tlačidla odhláste. Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Tlačidlo Zmazať
Stlačením vymažete zadané čísla a text.
Tlačidlo Stop
Stlačením zrušíte tlač a iné operácie.
Tlačidlo [#]
Stlačením zadáte symboly, ako je @ alebo /.
97
Základné postupy
Tlačidlo [
]
Pri špecifikácii nastavení sa stlačením vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Pri zadávaní čísel stlačením
posuniete kurzor doľava.
Tlačidlo [
]
Pri špecifikácií nastavení stlačením vyberiete položku hneď nad aktuálne vybratou položkou. Pri zmene
hodnôt nastavenia stlačením zvýšite hodnotu.
Tlačidlo [
]
Pri špecifikácii nastavení stlačením prejdete na nasledujúcu obrazovku. Pri zadávaní čísel stlačením posuniete
kurzor doprava.
Tlačidlo [
]
Pri špecifikácií nastavení stlačením vyberiete položku hneď pod aktuálne vybratou položkou. Pri zmene
hodnôt nastavenia stlačením znížite hodnotu.
Tlačidlo [
]
Stlačením použijete natavenia alebo špecifikované podrobnosti.
ODKAZY
Základná obsluha(P. 116)
98
Základné postupy
Zapnutie zariadenia
5554-01Y
Táto časť opisuje, ako zapnúť zariadenie.
1
Uistite sa, že je zástrčka napájacej šnúry riadne zasunutá v sieťovej zásuvke.
2
Stlačte vypínač.
➠ Zobrazí sa domovská obrazovka.
Ovládací panel(P. 95)
● Môžete vybrať obrazovku, ktorá sa zobrazí prvá po zapnutí zariadenia.
obnovení>(P. 310)
ODKAZY
Vypnutie zariadenia(P. 100)
Reštartujte zariadenie(P. 104)
99
<Predvolené okno po spustení/
Základné postupy
Vypnutie zariadenia
5554-020
Táto časť opisuje, ako vypnúť zariadenie.
1
Stlačte vypínač.
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Neodpájajte napájací kábel, kým sa nevypne displej.
● Ak chcete reštartovať zariadenie, počkajte aspoň 10 sekúnd po vypnutí zariadenia.
● Zariadenie môžete tiež vypnúť z počítača.
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním(P. 101)
● Môžete špecifikovať čas pre každý deň v týždni a nakonfigurovať nastavenia na automatické vypnutie
zariadenia. Vypnutie zariadenia v určený čas(P. 102)
100
Základné postupy
Vypnutie zariadenia diaľkovým ovládaním
5554-021
Zariadenie môžete vypnúť z počítača v rovnakej sieti bez toho, aby ste museli ísť na miesto, kde je zariadenie
nainštalované.
1
2
3
4
5
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Vyberte položky [Device Management]
Obrazovka Remote
[Remote Shutdown].
Skontrolujte [Device Status], aby ste sa uistili, že sa nespracúvajú žiadne funkcie, a
kliknite na [Execute].
Kliknite na [OK].
Reštartovanie zariadenia na diaľku
● Zariadenie môžete reštartovať kliknutím na [Restart Device] na obrazovke [Settings/Registration] Remote UI
(Vzdialené PR). Reštartujte zariadenie(P. 104)
101
Základné postupy
Vypnutie zariadenia v určený čas
5554-022
Môžete vytvoriť nastavenie, aby sa zariadenie vyplo automaticky v určený čas každý deň v týždni. Tak sa môžete vyhnúť
zbytočnej spotrebe energie, ktorá môže nastať pri neúspešnom vypnutí zariadenia. Predvolene je táto funkcia
deaktivovaná.
● Informácie o základných operáciách pri nastavení zariadenia z Remote UI (Vzdialené PR), nájdete v časti
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Vyberte položky [Timer Settings]
Obrazovka Remote
[Edit].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Set Auto Shutdown Weekly Timer] a nastavte čas
vypnutia napájania.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka môžete nastaviť čas vypnutia napájania každý deň v týždni.
102
Základné postupy
[Sunday] až [Saturday]
Zadajte požadovaný čas vypnutia napájania. V prípade ktoréhokoľvek dňa v týždni znamená prázdne pole s
časom, že je funkcia automatického vypnutia pre daný deň deaktivovaná.
5
Kliknite na [OK].
Ak nie je napájanie vypnutí automaticky v určený čas*
● Keď svieti alebo bliká indikátor údajov
● Keď je zobrazená obrazovka ponuky alebo obrazovka Skontrolovať počítadlo
● Ak sa importujú alebo exportujú údaje nastavení
● Ak sa aktualizuje firmvér
*Ak napájanie nemožno v určitý čas vypnúť automaticky, úkon sa zopakuje znova až desaťkrát v minútových intervaloch. Ak
napájanie nemožno vypnúť ani po desiatich opakovaniach, automatické vypnutie nebude v daný deň možné.
103
Základné postupy
Reštartujte zariadenie
5554-023
V závislosti od položiek nastavenia, ktoré boli zmenené, budete možno musieť vykonať zmeny účinným reštartovaním
zariadenia. Táto časť opisuje, ako zariadenie reštartovať.
Reštartovanie zariadenia operáciou na hlavnej jednotke(P. 104)
Reštartovanie zariadenia na diaľku(P. 104)
Reštartovanie zariadenia operáciou na hlavnej jednotke
1
Stlačte vypínač.
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.
➠ Keď sa zariadenie vypne, displej alebo tlačidlo šetriča energie na ovládacom paneli sa vypne.
2
Po vypnutí počkajte aspoň 10 sekúnd a potom vypínač elektrického napájania znova
zapnite.
➠ Zariadenie sa spustí.
Reštartovanie zariadenia na diaľku
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Kliknite na [Restart Device] v ponuke na ľavej strane obrazovky.
104
Obrazovka Remote
Základné postupy
4
5
Skontrolujte [Device Status], aby ste sa uistili, že sa nespracúvajú žiadne funkcie, a
kliknite na [Execute].
Kliknite na [OK].
➠ Spustí sa proces reštartovania. Komunikácia zostane odpojená až do opätovného spustenia hlavnej
jednotky.
105
Základné postupy
Používanie ovládacieho panela
5554-024
Displej a tlačidlá ovládacieho panela môžete použiť na konfiguráciu zariadenia alebo ovládanie funkcií. Táto časť
opisuje základné použitie displeja a tlačidiel.
Základné obrazovky(P. 107)
Základná obsluha(P. 116)
Zadávanie textu(P. 121)
● Ak chcete invertovať svetlé a tmavé časti obrazu:
● Ak chcete upraviť jas displeja:
<Invertovať farby obrazovky>(P. 345)
<Jas>(P. 345)
● Ak chcete upraviť kontrast displeja:
<Kontrast>(P. 346)
ODKAZY
Ovládací panel(P. 95)
106
Základné postupy
Základné obrazovky
5554-025
Obrazovka Domov alebo obrazovka nastavení sa zobrazí na displeji a umožňuje iniciovať funkcie, napríklad tlač
z pamäťového média a zabezpečená tlač. Displej môžete použiť aj na kontrolu informácií, ako sú chybové hlásenia a
stav prevádzky zariadenia. model s dotykovým panelom ovládate priamym dotykom displeja.
Obrazovka Domov(P. 108)
Obrazovka <Monitor stavu>(P. 111)
Zobrazenie správy(P. 115)
● Obrazovku Domov môžete prispôsobiť usporiadaním často používaných tlačidiel na rýchlejší prístup k
príslušným funkciám. Prispôsobenie displeja(P. 158)
Oboznámenie sa s postupom používania
● Na niektorých obrazovkách umožňuje tlačidlo <?> zobraziť opis funkcií alebo postup používania.
107
Základné postupy
Obrazovka Domov
5554-026
Obrazovka Domov sa zobrazí pri zapnutí napájania alebo po stlačení tlačidla
obrazovke nastavte a zaregistrujte funkcie.
na ovládacom paneli. Na tejto
Obrazovka Domov modelu Model s dotykovým panelom(P. 108)
Obrazovka Domov modelu Čiernobiely model s displejom LCD(P. 110)
Obrazovka Domov modelu Model s dotykovým panelom
Zmena strany
Slúži na zobrazenie ďalšej strany na domovskej
obrazovke. Strany môžete zmeniť aj rýchlym pohybom
prsta do strán.
Množstvo zostávajúceho tonera v kazetách
Zobrazí množstvo zostávajúceho tonera v kazetách s
tonerom v stupňoch.
<Skontr. počítad.>
Zobrazí samostatne celkový počet čiernobielych a
farebných výtlačkov. Zobrazenie hodnoty
počítadla(P. 471)
<Odhlásiť sa>
Použitím tohto tlačidla sa odhlásite zo zariadenia.
<Monitor stavu>
Stlačením skontrolujete stav tlače, zobrazíte históriu
používania, alebo zobrazíte nastavenia siete, ako sú
adresa IP zariadenia. Môžete tiež skontrolovať stav
zariadenia, napríklad zvyšné množstvo papiera a
množstvo zostávajúceho tonera v kazetách, alebo či
nenastali chyby. Obrazovka <Monitor stavu>(P. 111)
Ikona Wi-Fi
Zobrazí sa po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
User name/ID
Zobrazí sa meno alebo ID prihláseného používateľa.
108
Základné postupy
<Tlač z pamäť. média>
Vytlačí súbory uložené na pamäťovom médiu USB. Tlač
z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)
(P. 182)
<Zabezpečená tlač>
Použite túto funkciu na tlač zabezpečeného dokumentu.
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(zabezpečená tlač)(P. 177)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>, <Predvoľby>, a mnohé ďalšie
nastavenia prístroja sa začínajú týmto tlačidlom.
Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 308)
<Nastav. papiera>
Toto tlačidlo sa používa na špecifikáciu veľkosti a typu
papiera vloženého do zásuvky na papier a viacúčelového
zásobníka. Špecifikácia veľkosti a typu
papiera(P. 144)
Application Library button
Tieto tlačidlá môžete použiť na pohodlné vykonanie
funkcie pomocou jedného dotyku. Ďalšie informácie
nájdete v príručke k funkcii Application Library na
webovej lokalite online príručky.
<Mobilný portál>
Túto funkciu použite na vytvorenie pripojenia k
mobilnému zariadeniu. Spojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 202)
<Nastav. domov. obrazovky>
Umožní vám zmeniť poradie zobrazenia tlačidiel
obrazovky Domov. Prispôsobenie obrazovky
Domov(P. 159)
<Aktualizovať firmvér>
Umožňuje aktualizovať firmvér cez internet.
Aktualizácia firmvéru(P. 302)
109
Základné postupy
Obrazovka Domov modelu Čiernobiely model s displejom LCD
Ikona Wi-Fi
Zobrazí sa po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti LAN.
Množstvo zostávajúceho tonera v kazetách
Zobrazí množstvo zostávajúceho tonera v kazetách s
tonerom v stupňoch. Táto funkcia je skrytá, kým je aktívna
domovská obrazovka.
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>, <Predvoľby> a mnohé ďalšie
nastavenia zariadenia sa začínajú týmto tlačidlom.
Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 308)
<Nastav. papiera>
Toto tlačidlo sa používa na špecifikáciu veľkosti a typu
papiera vloženého do zásuvky na papier a viacúčelového
zásobníka. Špecifikácia veľkosti a typu
papiera(P. 144)
<Tlač z pam. média>
Vytlačí súbory uložené na pamäťovom médiu USB. Tlač
z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)
(P. 182)
<Zabezpečená tlač>
Použite túto funkciu na tlač zabezpečeného dokumentu.
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(zabezpečená tlač)(P. 177)
<Mobilný portál>
Túto funkciu použite na vytvorenie pripojenia k
mobilnému zariadeniu. Spojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 202)
<Poradie zobr. (dom.)>
Umožní vám zmeniť poradie zobrazenia tlačidiel
obrazovky Domov. Prispôsobenie obrazovky
Domov(P. 159)
ODKAZY
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 159)
110
Základné postupy
Obrazovka <Monitor stavu>
5554-027
Keď stlačíte tlačidlo <Monitor stavu> (
), zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete skontrolovať postup dokumentov,
stav zariadenia a údaje nastavenia siete.
Obrazovka <Monitor stavu> modelu Model s dotykovým panelom(P. 111)
Obrazovka <Monitor stavu> modelu Čiernobiely model s displejom LCD(P. 112)
Obrazovka <Monitor stavu> modelu Model s dotykovým panelom
<Informácie o chybách/upozornenie>
Zobrazí podrobnosti o ľubovoľných chybách, ktoré sa vyskytli. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
<Informácie o zariadení>
Zobrazí stav zariadenia.
<Informácie o papieri>
Zobrazí, či je v jednotlivých zdrojoch papiera vložený papier.
<Informácie o kazete>
Zobrazí zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom. Ostatné vnútorné súčiastky presiahnuť svoju
životnosť pred minutím tonera.
<Využitie pamäte zabezpečenej tlače>
Zobrazí množstvo aktuálne používanej pamäte na ukladanie zabezpečených dát dokumentov.
dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)(P. 177)
<Informácie o verzii>
Zobrazí informácie o verzii firmvéru.
111
Tlač
Základné postupy
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo zariadenia.
Stav a výpisy vytlačených a prijatých dokumentov
Zobrazí aktuálny stav zvolenej položky. Nižšie je ako príklad uvedená obrazovka <Tlačová úloha>.
<Sieťové informácie>
Zobrazí nastavenia siete, ako je adresa IP stroja, a stav stroja, ako napríklad stav bezdrôtovej komunikácie
LAN. Zobrazenie nastavení siete(P. 47)
IP Adresa
Zobrazí sa IPv4 adresa zariadenia.
● Môžete nastaviť, či sa má adresa IP zobraziť na obrazovke <Monitor stavu> nastavením <Zobraziť adresu
IP>. <Zobraziť adresu IP>(P. 314)
<Odstr. pam. méd.>
Používa sa na bezpečné odstránenie pamäťového zariadenia USB. Zobrazí sa, len keď je pamäťové zariadenie
USB pripojené k zariadeniu. Odobratie pamäťového zariadenia USB(P. 165)
Obrazovka <Monitor stavu> modelu Čiernobiely model s displejom LCD
IP Adresa
Zobrazí sa IPv4 adresa zariadenia.
112
Základné postupy
● Môžete nastaviť, či sa má adresa IP zobraziť na obrazovke <Monitor stavu> nastavením <Zobraziť adresu
IP>. <Zobraziť adresu IP>(P. 314)
<Informácie o chybách/upozornenie>
Zobrazí podrobnosti o ľubovoľných chybách, ktoré sa vyskytli. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
<Stav zariadenia>
Zobrazí stav zariadenia.
<Informácie o papieri>
Zobrazí, či je v jednotlivých zdrojoch papiera vložený papier.
<Úroveň kazety>
Zobrazí zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom. Ostatné vnútorné súčiastky presiahnuť svoju
životnosť pred minutím tonera.
<Vybrať pamäťové médium>
Používa sa na bezpečné odstránenie pamäťového zariadenia USB. Zobrazí sa, len keď je pamäťové
zariadenie USB pripojené k zariadeniu. Odobratie pamäťového zariadenia USB(P. 165)
<Skontrolovať počítadlo>
Zobrazí samostatne celkový počet čiernobielych a farebných výtlačkov.
počítadla(P. 471)
Zobrazenie hodnoty
<Využitie pamäte zabezpečenej tlače>
Zobrazí množstvo aktuálne používanej pamäte na ukladanie zabezpečených dát dokumentov.
dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)(P. 177)
Tlač
<Informácie o verzii>
Zobrazí informácie o verzii firmvéru.
<Sériové číslo>
Zobrazí sériové číslo zariadenia.
Stav a výpisy vytlačených a prijatých dokumentov
Zobrazí aktuálny stav zvolenej položky. Nižšie je ako príklad uvedená obrazovka <Stav úlohy tlače>.
<Sieťové informácie>
Zobrazí nastavenia siete, ako je adresa IP stroja, a stav stroja, ako napríklad stav bezdrôtovej komunikácie
LAN. Zobrazenie nastavení siete(P. 47)
113
Základné postupy
114
Základné postupy
Zobrazenie správy
5554-028
Správy sa zobrazujú na obrazovke v situáciách, keď sa napríklad minie papier alebo sa dosiahne čas životnosti kazety s
tonerom. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Model s dotykovým panelom
Čiernobiely model s displejom LCD
Pri výskyte chyby
V niektorých prípadoch sa pri výskyte chyby zobrazia pokyny, čo máte robiť pri chybe. Problém vyriešite na
obrazovke opísaným postupom. Nižšie je ako príklad zobrazená obrazovka, ktoré sa zobrazí pri zaseknutí
papiera.
Model s dotykovým panelom
Čiernobiely model s displejom LCD
115
Základné postupy
Základná obsluha
5554-029
Základná obsluha Model s dotykovým panelom(P. 116)
Základná obsluha Čiernobiely model s displejom LCD(P. 118)
Základná obsluha Model s dotykovým panelom
Displej tvorí dotykový panel, vďaka čomu môžete pracovať priamo na obrazovke.
Vyhnite sa nasledujúcim činnostiam.
● Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja alebo k jeho nesprávnemu fungovaniu.
- Tlačenie nasilu
- Stláčanie ostrým predmetom (nechtami, guľôčkovým perom, ceruzkou a pod.)
- Ovládanie mokrými alebo špinavými rukami
- Ovládanie displeja, keď je na ňom nejaký predmet
● Pred použitím displeja dotykového panela odlepte z displeja ochrannú fóliu.
Poklepanie
Obrazovky sa dotýkajte jemne a rýchlo. Použite ho na výber alebo finalizáciu položiek.
Rýchly pohyb prsta
Použite na displeji rýchly pohyb prsta. Účinok rýchlych pohybov prsta sa líši v závislosti od obrazovky. Napríklad
rýchly pohyb prstom na obrazovke Domov vás posunie o jednu stranu v smere rýchleho pohybu prsta.
116
Základné postupy
◼ Výber položiek
Výber uskutočnite ťuknutím na názov položky alebo na tlačidlo.
Ak sa omylom dotknete položky
● Posuňte svoj preč a potom ho zdvihnite z displeja, čím zrušíte výber.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
● Ťuknutím na položku
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
◼ Prechádzanie obrazovkou
Posúvač sa zobrazí na obrazovke, ak ešte stále ostávajú nezobrazené informácie. Ak sa zobrazí posúvač, rýchlym
pohybom prsta na obrazovke sa posuniete v smere rýchleho pohybu prsta. Poznámka: Posúvač sa zobrazí, len počas
dotyku obrazovky.
117
Základné postupy
◼ Zmena hodnôt nastavenia
Ťuknutím na <+> a <-> upravte nastavenie na stupnici. Nastavenie môžete upraviť aj rýchlym pohybom prsta doľava
alebo doprava po posúvači.
● Môžete zmeniť množstvo nastavení týkajúcich sa displeja, napríklad jazyk displeja:
zobrazenia>(P. 310)
<Nastavenia
● Môžete zmeniť obrazovku, ktorá sa automaticky zobrazí, keď zariadenie určený čas ostane nečinné:
<Funkcia po automatickom resete>(P. 319)
● Môžete zmeniť rôzna nastavenia týkajúce sa prevádzky, napríklad jas obrazovky:
<Zjednodušenie
ovládania>(P. 345)
Základná obsluha Čiernobiely model s displejom LCD
Použitím tlačidiel zobrazených nižšie špecifikujte nastavenia a upravte hodnoty.
Používanie tlačidiel
a
Prechádzanie obrazovkou
Posúvač je zobrazený na pravej strane obrazovky, ak sa nezmestia na obrazovku všetky informácie. Ak sa
zobrazí posúvač, použitím tlačidiel
a
sa posúvajte po obrazovke. Text a farby pozadia položky sú po
výbere invertované.
118
Základné postupy
Zmena hodnôt nastavenia
Použitím tlačidiel
a
zadajte hodnoty. Keď sa v ľavej hornej časti obrazovky zobrazí ikona, aká je
zobrazená nižšie, môžete zadať hodnoty priamo z číselných tlačidiel. Zadávanie textu(P. 121)
● Hodnoty v poli ( ) zobrazené pod okienkom zadávania sú rozsahom hodnôt, ktoré môžete zadať.
a
Používanie tlačidiel
Prechod na nasledujúcu obrazovku a návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačením tlačidla
obrazovku.
prejdete na nasledujúcu obrazovku. Stlačením tlačidla
● Na nasledujúcu obrazovku môžete prejsť aj stlačením tlačidla
a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku
.
stlačením tlačidla
Zmena hodnôt nastavenia
Použitím tlačidiel
a
upravte posúvač stupnice.
a
zadajte text a hodnoty.
Pohyb kurzorom
Použitím tlačidiel
Zadávanie textu(P. 121)
Používanie tlačidla
Stlačením tlačidla
použijete nastavenie.
Používanie číselných tlačidiel
Použite číselné tlačidlá na zadanie testu a hodnôt.
Zadávanie textu(P. 121)
119
sa vrátite na predchádzajúcu
Základné postupy
● Môžete zmeniť množstvo nastavení týkajúcich sa displeja, napríklad jazyk displeja:
zobrazenia>(P. 310)
<Nastavenia
● Môžete zmeniť obrazovku, ktorá sa automaticky zobrazí, keď zariadenie určený čas ostane nečinné:
<Funkcia po automatickom resete>(P. 319)
● Môžete zmeniť množstvo nastavení týkajúcich sa prístupnosti, napríklad rýchlosť prechádzania:
<Zjednodušenie ovládania>(P. 345)
120
Základné postupy
Zadávanie textu
20HS-029
5554-02A
Zadanie textu v prípade modelu Model s dotykovým panelom(P. 121)
Zadanie textu v prípade modelu Čiernobiely model s displejom LCD(P. 122)
Zadávanie znakov pomocou USB klávesnice(P. 124)
Zadanie textu v prípade modelu Model s dotykovým panelom
Pri zadávaní textu použite klávesnicu zobrazenú na obrazovke. Číselné klávesy sú zobrazené na obrazovke len na
zadávanie čísel.
Prepínanie typu znakov
Ťuknutím na <a> alebo <1/č.> prepnete typ zadávaných znakov.
● Ak chcete zadať veľké písmena, ťuknite na položku
.
Vymazanie textu
Po každom ťuknutí na tlačidlo
znakov pri sebe.
sa vymaže jeden znak. Podržanie tlačidla
umožňuje vymazať viacero
Pohybovanie kurzorom (zadanie medzery)
Ťuknutím na
alebo
môžete pohybovať kurzorom. Ak chcete zadať medzeru, presuňte kurzor na koniec
.
textu a ťuknite na tlačidlo
Keď sú zobrazené číselné tlačidlá
Keď sa predpokladá zadanie len číselnej hodnoty, na obrazovke sú zobrazené číselné tlačidlá. Ťuknutím na
číselné tlačidlá zadajte číselnú hodnotu.
121
Základné postupy
Rozsah hodnôt
● Hodnoty v poli ( ) zobrazené pod okienkom zadávania sú rozsahom hodnôt, ktoré môžete zadať.
Keď sú zobrazené iné tlačidlá ako numerické
● Keď sú zobrazené tlačidlá <+>/<-> alebo
/
, ťuknutím na ne môžete zvýšiť alebo znížiť číselnú
hodnotu alebo presunúť kurzor.
Zadanie textu v prípade modelu Čiernobiely model s displejom LCD
Použite číselné tlačidlá na zadanie testu a hodnôt.
Prepínanie typu textu
Stlačením tlačidla
prepnete typ zadávaného textu.
● Na prepnutie typu textu môžete vybrať aj položku <Režim zadávania> a stlačiť tlačidlo
122
.
Základné postupy
Typy textu, ktorý môžete zadať
Znaky, ktoré možno zadávať, sú uvedené nižšie.
Tlačidlo
A
a
12
@.-_/
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(nedostupné)
0
(medzera) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<> (nedostupné)
● Stlačením tlačidla
alebo výberom položky <Symbol> a stlačením tlačidla
, keď je typ zadaného
textu <A> alebo <a>, zobrazíte na obrazovke symboly, ktoré môžete zadať. Použitím tlačidiel
/
vyberte symbol, ktorý chcete zadať a stlačte tlačidlo
/
/
.
Vymazanie textu
Po každom stlačení tlačidla
text.
sa vymaže jeden znak. Stlačením a podržaním tlačidla
vymažete celý zadaný
Pohybovanie kurzorom (zadanie medzery)
Stlačením tlačidla
alebo
môžete pohybovať kurzorom. Ak chcete zadať medzeru, presuňte kurzor na
.
koniec textu a stlačte tlačidlo
Príklad zadávania textu a čísel
Príklad: „Canon-1“
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno <A>.
2
Opakovane stáčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno C.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno <a>.
4
Stláčajte opakovane
, kým sa nezobrazí písmeno „a“.
5
Stláčajte opakovane
, kým sa nezobrazí písmeno „n“.
6
Stláčajte opakovane
, kým sa nezobrazí písmeno „o“.
123
Základné postupy
7
Stláčajte opakovane
, kým sa nezobrazí písmeno „n“.
8
Stláčajte opakovane
, kým sa nezobrazí symbol „-“.
9
Opakovane stláčajte tlačidlo
10
Stlačte tlačidlo
11
Vyberte voľbu <Použiť> a stlačte
, kým nie je vybraté číslo <12>.
.
.
Zadávanie znakov pomocou USB klávesnice
Môžete zapojiť klávesnicu do portu USB pre zariadenia USB na strane Predná strana(P. 88) alebo Zadná
strana(P. 90) a zadať pomocou nej text. Počas pripájania klávesnice môžete zadávať text z ovládacieho panela.
● Niektoré klávesy na klávesnici USB, napríklad [Backspace], [Home] a [End], nemožno použiť. Keď stlačíte
klávesy, ktoré nemožno použiť, nič sa nezadá ani nezmení.
● Ak chcete vymazať text, stlačte klávesu [Delete].
● Stlačením klávesy [RETURN/ENTER] dokončíte zadávanie textu rovnako ako výberom položky <Použiť>.
● Môžete určiť typ rozloženia klávesnice (americké alebo anglické rozloženie).
klávesnice>(P. 315)
<Rozloženie anglickej
● Klávesnicu USB môžete kedykoľvek odpojiť od zariadenia. Na jej odpojenie nie je potrebný žiadny špeciálny
úkon.
● V závislosti od jazyka displeja nebudete môcť správne zadať niektoré znaky.
● Klávesnica USB nemusí správne fungovať v závislosti od jej typu.
124
Základné postupy
Prihlásenie sa v zariadení
5554-02C
Ak je povolená funkcia Správa ID oddelenia alebo sú povolené funkcie ID správcu systému, pred použitím zariadenia sa
musíte prihlásiť. Keď sa zobrazí prihlasovacie okno, postupujte podľa nižšie opísaného postupu na zadanie ID
oddelenia a kódu PIN.
1
Zadajte ID.
1
Vyberte <ID oddelenia> alebo <ID správcu systému>.
2
Zadajte ID.
● Ak nie je uložený žiadny kód PIN, prejdite na krok 3.
2
Zadajte kód PIN.
1
Vyberte položku <PIN>.
2
Zadajte kód PIN.
3
Stlačte tlačidlo <Prihlásiť sa> (
).
➠ Prihlasovacie okno sa zmení na obrazovku Domov.
● Po skončení používania zariadenia stlačte tlačidlo <Odhlásiť sa> (
okno.
ODKAZY
Nastavenie správy ID oddelení(P. 230)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 228)
125
), aby sa zobrazilo prihlasovacie
Základné postupy
Vkladanie papiera
5554-02E
Papier môžete vkladať do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka. Vložte papier, ktorý obvykle
používate, do zásuvky na papier. Zásuvka na papier je vhodná pri použití veľkého množstva papiera. Mnohoúčelový
priečinok použite vtedy, keď dočasne používate formát alebo typ papiera, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier.
Pozrite si časť Dostupný papier(P. 497) obsahujúcu dostupné veľkosti a typy papiera.
Informácie o papieri
Opatrenia týkajúce sa papiera(P. 126)
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia(P. 127)
Ako vložiť papier
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
Vkladanie obálok(P. 139)
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 142)
Konfigurácia nastavení pre vložený papier
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 144)
Opatrenia týkajúce sa papiera
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera:
● Môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo sa môže vyskytnúť chyba tlače.
- Pokrčený alebo zošúverený papier
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potrhaný papier
- Vlhký papier
- Veľmi tenký papier
- Hrubý letecký papier
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
- Papier s veľmi výrazným povrchom
- Lesklý papier
Poznámky k používaniu papiera
● Používajte len papier plne aklimatizovaný v prostredí, v ktorom je nainštalované zariadenie. Použitie papiera
skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu
tlače.
126
Základné postupy
Manipulácia s papierom a skladovanie
● Odporúča sa použiť papier hneď po odbalení. Nepoužitý papier by mal byť zakrytý pôvodným obalovým
papierom a uskladnený na rovnom povrchu.
● Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste papier ochránili pred vlhkosťou a suchom.
● Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
● Neskladujte papier vertikálne ani nestohujte príliš veľa papiera.
● Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste s veľkou vlhkosťou, suchom alebo výraznými
zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
● Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu vytvárať
kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na
papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v
miestnosti).
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia
Pri manipulácii alebo uskladnení papiera vytlačeného použitím zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.
◼ Ako uskladniť vytlačený papier
● Skladujte ho na rovnom povrchu.
● Neskladujte ho spoločne s predmetmi vyrobenými z PVC (polyvinylchloridu), ako sú priesvitné zložky. Toner môže
rozpustiť následkom čoho sa papier prilepí na predmety z PVC.
● Dbajte na to, aby sa papier nezložil ani nepokrčil. Toner sa môže odlúpnuť.
● V prípade dlhodobého skladovania (minimálne dva roky) papier skladujte v zoraďovačoch a podobne.
● Ak je papier uložený dlhodobo, môže dôjsť k zmene farby a výtlačok môže vyzerať, že podstúpil zmenu farby.
● Neskladujte ho na mieste s vysokou teplotou.
◼ Opatrenia pri použití lepidla
● Vždy používajte nerozpustné lepidlo.
● Pred nanesením lepidla vykonajte test s použitím výtlačku, ktorý už nie je potrebný.
● Pri uložení hárkov papiera s nanesením lepidlom na seba sa uistite, že lepidlo je úplne vyschnuté.
ODKAZY
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 153)
127
Základné postupy
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
1660-02Y
5554-02F
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky na papier. Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke
na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
Vloženie papiera normálnej veľkosti(P. 128)
Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 130)
● Pri použití papiera s veľkosťou A5 si pozrite časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 130) a vložte ho v
orientácii na šírku. Pri vkladaní papiera na výšku postupujte podľa pokynov zobrazených v časti Vloženie
papiera normálnej veľkosti(P. 128) .
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
● Pri vkladaní papiera do voliteľnej jednotky cassette feeding module postupujte podľa nižšie opísaného
postupu.
Vloženie papiera normálnej veľkosti
Pri vkladaní papiera, ktorého veľkosť sa nachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na papier, použite
nasledujúci postup. V prípade papiera, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera si pozrite
časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 130) .
1
2
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Upravte polohu vodiacich líšt na veľkosť papiera, ktorý chcete použiť.
128
Základné postupy
● Stlačte páčku na uvoľnenie zaistenia a posuňte vodiacu lištu, aby ste zarovnali projekciu príslušnej značky
veľkosti papiera.
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Stlačte páčku uvoľnenia a rozšírte zásuvku na papier.
3
Vložte papier tak, aby okraje stohu papiera boli zarovnané s vodiacou lištou papiera
na prednej strane zásuvky na papier.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
129
). Vloženie príliš veľkého množstva
Základné postupy
● Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť
4
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 142) .
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
● Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť
<Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 439)
Pri vkladaní papiera veľkosti Legal
● Keď je vložená rozšírená zásuvka na papier, jej predná strana nie je rovnobežná so zariadením.
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 145)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný 2>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier alebo viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového
zásobníka(P. 134) ) stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 353)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
Vloženie papiera vlastnej veľkosti
Pri vkladaní papiera vlastnej veľkosti, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na
papier, použite nasledujúci postup.
130
Základné postupy
1
2
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
Pri vložení papiera väčšieho ako A4
● Stlačte páčku uvoľnenia a rozšírte zásuvku na papier.
3
Vložte papier tak, aby okraje stohu papiera boli zarovnané so zadnou stranou
zásuvky na papier.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
131
Základné postupy
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
papiera(P. 142) .
4
Vkladanie predtlačeného
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Stlačte páčku uvoľnenia zaistenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s
okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
5
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
● Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera> nastavenou na možnosť
<Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením. <Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 439)
132
Základné postupy
Pri vložení papiera väčšieho ako A4
● Keď je vložená rozšírená zásuvka na papier, jej predná strana nie je rovnobežná so zariadením.
»
Pokračujte na
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 145)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Bežný 2>. Ak vložíte do zariadenia
papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte nastavenia, zariadenie
nemôže tlačiť správne.
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier alebo viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového
zásobníka(P. 134) ) stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 353)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 497)
133
Základné postupy
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
1660-030
5554-02H
Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier, vložte papier do mnohoúčelového priečinka.
Vložte papier, ktorý obvykle používate, do zásuvky na papier. Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128)
Pre LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 134)
Pre LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 136)
Pre LBP664Cx / LBP663Cdw
Nezabudnite vložiť zásuvku na papier
● Zariadenie tlačí len s vloženou zásuvkou na papier, aj keď je papier vložený vo viacúčelovom zásobníku. Ak sa
pokúsite tlačiť bez vloženia zásuvky na papier, zobrazí sa chybové hlásenie.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera.
papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 147)
Orientácia na šírku
1
Orientácia na výšku
Otvorte kryt.
● Podržaním oboch strán krytu ho otvorte.
2
Vytiahnite zásobník papiera.
134
Špecifikácia veľkosti a typu
Základné postupy
3
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
4
Vložte papier do mnohoúčelového priečinka, až kým sa papier nezastaví.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Poriadne prelistujte stoh papiera a poklepte ňou na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje stohu.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru pre maximálne množstvo papiera
● Skontrolujte, či stoh papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 142) .
135
Vkladanie obálok(P. 139) alebo
Základné postupy
5
Vodiace lišty papiera zarovnajte proti okrajom papiera.
● Posúvajte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s okrajmi originálu.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
»
Pokračujte na Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku(P. 147)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier ( Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128) ) alebo viacúčelového
zásobníka stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- V prípade použitia viacúčelového zásobníka vložte jeden hárok papiera pri každej tlači.
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 353)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
Pre LBP623Cdw / LBP621Cw
Nezabudnite vložiť zásuvku na papier
● Zariadenie tlačí len s vloženou zásuvkou na papier, aj keď je papier vložený v otvore na ručné podávanie. Ak
sa pokúsite tlačiť bez vloženia zásuvky na papier, zobrazí sa chybové hlásenie.
Naraz vložte len jeden hárok papiera.
● Pri každej tlači môže byť vložení len jeden hárok papiera.
136
Základné postupy
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● Pri nastavení veľkosti papiera skontrolujte aktuálnu orientáciu papiera.
papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 147)
Orientácia na šírku
1
Špecifikácia veľkosti a typu
Orientácia na výšku
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
2
Vložte papier a zarovnajte vodiace lišty papiera podľa šírky papiera.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nadol.
● Vložte papier 10 mm až 20 mm do otvoru na manuálne podávanie. Potom posuňte vodiace lišty papiera
dovnútra, kým nie sú bezpečne zarovnané s okrajmi papiera.
Vodiace lišty papiera zarovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
3
Papier pomaly vkladajte do otvoru na manuálne podávanie, až kým nedosiahne
zadnú stranu otvoru.
● Keď papier dosiahne zadnú stranu otvoru, jemne sa vtiahne do zariadenia.
137
Základné postupy
● Ak chcete zaručiť rovné podanie papiera, držte ho oboma rukami až do dokončenia operácie vtiahnutia.
● Keď chcete vkladať obálky alebo papier s logom, pozrite si časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 142) .
»
Vkladanie obálok(P. 139) alebo
Pokračujte na Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku(P. 147)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (ručná obojstranná tlač)
● Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia potlačeného papiera a vložte
ho do zásuvky na papier ( Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128) ) alebo otvoru na manuálne
podávanie stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nahor).
- Môžete použiť iba papier potlačený týmto strojom.
- Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
- Ak výtlačky vyzerajú vyblednuté, nastavte zdroj papiera na možnosť <Zap.> v ponuke <Manuál. tlač zad. str.
(len 2-str.)>. <Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>(P. 353)
- Ak používate papier veľkosti A5, druhá strana sa nemusí potlačiť správne.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 497)
138
Základné postupy
Vkladanie obálok
5554-02J
Pred vložením obálok nezabudnite vyrovnať ľubovoľné stočenia. Dávajte tiež pozor na orientáciu obálok a na to, ktorá
strana je hore.
Pred vložením obálok(P. 139)
V zásuvke na papier(P. 140)
Vo viacúčelovom zásobníku(P. 140)
● V tejto časti je opísané, ako vkladať obálky s požadovanou orientáciou, ako aj postupy, ktoré musíte pred
vložením obálok vykonať. Opis všeobecného postupu vkladania obálok do zásuvky na papier alebo
viacúčelového zásobníka nájdete v časti Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128) alebo
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134) .
Pred vložením obálok
Pred vložením obálok postupujte podľa nižšie opísaného postupu na prípravu obálok.
● V prípade modelov LBP623Cdw / LBP621Cw možno vo otvoru na manuálne podávanie vložiť vždy len jednu
obálku. Pri príprave obálok na vloženie postupujte podľa krokov 1 až 3 nižšie opísaného postupu.
1
2
3
Zatvorte chlopňu každej obálky.
Pritlačte ich, čím z nich uvoľníte zvyšný vzduch, a uistite sa, že sú okraje poriadne
zatlačené.
Uvoľnite tvrdé rohy obálok a vyrovnajte zvlnenia.
139
Základné postupy
4
Hrany obálok zarovnajte na rovnom povrchu.
V zásuvke na papier
Vložte obálky veľkosti Monarch, COM10, DL alebo ISO-C5 s orientáciou na výšku (s dlhými okrajmi po stranách) a so
stranou bez lepidla (prednou) navrch. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
Vo viacúčelovom zásobníku
Vložte obálky veľkosti Monarch, COM10, DL alebo ISO-C5 s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k
zariadeniu) a so stranou bez lepidla (prednou) navrch. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
● Vložte obálky, aby okraj s krídlom smeroval naľavo, ako je to znázornené na obrázku.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
140
Základné postupy
141
Základné postupy
Vkladanie predtlačeného papiera
5554-02K
Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo, dávajte pri vkladaní pozor na orientáciu papiera.
Vkladajte papier správne tak, aby sa tlač vykonala na správnu stranu papiera s logom.
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami(P. 142)
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami(P. 143)
● Táto časť opisuje hlavne to, ako vkladať predtlačený papier so správnou stranou a orientáciou. Ak hľadáte
opis všeobecného postupu vkladania papiera do zásuvky na papier alebo do mnohoúčelového priečinka,
pozrite si časť
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128) alebo Vkladanie papiera do
viacúčelového zásobníka(P. 134) .
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom hore.
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
142
Základné postupy
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom dole.
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Nastavenie <Prepnúť spôsob podávania papiera>
● Keď tlačíte na predtlačený papier, potrebujete zmeniť lícnu stranu papiera, ktorý chcete vložiť zakaždým, keď
vykonáte 1-str. a 2-str. tlač. Ak je však položka <Prepnúť spôsob podávania papiera> nastavená na možnosť
<Priorita tlač. strany>, lícnu stranu, ktorú používate pri vkladaní predtlačeného papiera pre obojstrannú tlač
(strana s logom lícom nadol), môžete použiť aj na jednostrannú tlač. Toto nastavenie je vhodné najmä ak
často vykonávate 1-str. a 2-str. tlač. <Prepnúť spôsob podávania papiera>(P. 370)
143
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
5554-02L
Musíte špecifikovať nastavenia veľkosti a typu papiera tak, aby sa zhodovali s vloženým papierom. Keď vkladáte papier,
ktorý sa líši od predtým vloženého papiera, nezabudnite zmeniť nastavenia papiera.
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 145)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 147)
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 150)
Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 153)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 155)
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu(P. 156)
● Ak sa nastavenie nezhoduje s veľkosťou a typom vkladaného papiera, môže sa zaseknúť papier alebo sa
môže vyskytnúť chyba tlače.
144
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
5554-02R
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte cieľovú zásuvku na papier.
Obrazovka Domov(P. 108)
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
Model s dotykovým panelom
3
Čiernobiely model s displejom LCD
Vyberte veľkosť papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou (Model s dotykovým panelom)
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 153)
3
Vyberte <Použiť>.
145
Základné postupy
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
Informácie o položke <Voľný formát>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný formát>. Takto zredukujete počet
krokov potrebných pri každej zmene nastavenia. Tiež sa môže zobraziť chybové hlásenie, ak je nastavenie v
tlačiarni výrazne odlišné ako veľkosť vloženého papiera.
<Akcia pri nesúlade voľného formátu
pap.>(P. 373)
4
Vyberte typ papiera.
Informácie o položke <Voľný>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný>. Takto zredukujete počet krokov
potrebných pri každej zmene nastavenia. Toto nastavenie však umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď sa
nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera skutočne vloženým v zariadení.
● Ak je typ papiera v ovládači tlačiarne nastavený na možnosť [Automaticky], zariadenie pracuje rovnako,
ako keď je typ papiera nastavený na možnosť [Obyčajný 1].
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 155)
Dostupný papier(P. 497)
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 439)
146
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku
5554-02S
Tu zobrazená obrazovka sa zobrazí, keď je v mnohoúčelovom priečinku vložený papier. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke na špecifikáciu nastavení, ktoré sa zhodujú s veľkosťou a typom vkladaného papiera.
Ak sa pri vložení papiera nezobrazí vyššie uvedené okno
● Ak do mnohoúčelového priečinka vkladáte stále ten istý papier, uložením veľkosti a typu papiera ako
predvoleného nastavenia môžete preskočiť operácie nastavenia papiera. Keď sa však uloží predvolené
nastavenie, vyššie uvedené okno sa nezobrazí. Ak chcete zobraziť obrazovku, vyberte možnosť <Určiť pri
vklad. papiera> ( Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 150) ).
1
Vyberte veľkosť papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Pri vkladaní papiera s vlastnou veľkosťou
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
147
Základné postupy
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 153)
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vykonajte nasledujúce kroky jeden po druhom: <X>
zadajte šírku papiera
<Y>
zadajte
dĺžku papiera
3
Vyberte <Použiť>.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Príklad pre modely LBP664Cx / LBP663Cdw:
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
Informácie o položke <Voľný formát>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný formát>. Takto zredukujete počet
krokov potrebných pri každej zmene nastavenia. Tiež sa môže zobraziť chybové hlásenie, ak je nastavenie v
tlačiarni výrazne odlišné ako veľkosť vloženého papiera.
<Akcia pri nesúlade voľného formátu
pap.>(P. 373)
2
Vyberte typ papiera.
Informácie o položke <Voľný>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný>. Takto zredukujete počet krokov
potrebných pri každej zmene nastavenia. Toto nastavenie však umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď sa
nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera skutočne vloženým v zariadení.
● Ak je typ papiera v ovládači tlačiarne nastavený na možnosť [Automaticky], zariadenie pracuje rovnako,
ako keď je typ papiera nastavený na možnosť [Obyčajný 1].
148
Základné postupy
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 155)
Dostupný papier(P. 497)
149
Základné postupy
Uloženie predvolených nastavení papiera pre
viacúčelový zásobník
5554-02U
Môžete uložiť nastavenia predvoleného papiera pre mnohoúčelový priečinok. Uloženie predvolených nastavení vám
môže ušetriť úsilie potrebné na špecifikáciu nastavení zakaždým, keď vkladáte rovnaký papier do mnohoúčelového
priečinka.
● Po uložení nastavenia predvoleného papiera sa pri vložení papiera nezobrazí okno nastavenia papiera a vždy
sa použije rovnaké nastavenie. Ak vložíte papier inej veľkosti alebo typu bez zmeny nastavení papiera,
zariadenie nemusí tlačiť správne. Aby ste zabránili tomuto problému, vyberte v kroku 3 položku <Určiť pri
vklad. papiera> a potom vložte papier.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte viacúčelový zásobník.
Model s dotykovým panelom
3
Obrazovka Domov(P. 108)
Čiernobiely model s displejom LCD
Vyberte veľkosť papiera.
● Ak veľkosť vloženého papiera nie je zobrazená, vyberte položku <Iné formáty>.
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
1
Vyberte <Vlastné>.
2
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
150
Základné postupy
● Ak uložíte často používanú veľkosť papiera na tlačidlá <S1> až <S3>, môžete ju vyvolať jedným
dotykom. Uloženie vlastnej veľkosti papiera(P. 153)
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vykonajte nasledujúce kroky jeden po druhom: <X>
zadajte šírku papiera
<Y>
zadajte
dĺžku papiera
3
Vyberte <Použiť>.
Pri vkladaní papiera veľkosti A5
● V prípade orientácie na šírku vyberte položku <A5>. V prípade orientácie na výšku vyberte položku <A5R>.
Príklad pre modely LBP664Cx / LBP663Cdw:
Orientácia na šírku
Orientácia na výšku
Informácie o položke <Voľný formát>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný formát>. Takto zredukujete počet
krokov potrebných pri každej zmene nastavenia. Tiež sa môže zobraziť chybové hlásenie, ak je nastavenie v
<Akcia pri nesúlade voľného formátu
tlačiarni výrazne odlišné ako veľkosť vloženého papiera.
pap.>(P. 373)
4
Vyberte typ papiera.
151
Základné postupy
Informácie o položke <Voľný>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný>. Takto zredukujete počet krokov
potrebných pri každej zmene nastavenia. Toto nastavenie však umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď sa
nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera skutočne vloženým v zariadení.
● Ak je typ papiera v ovládači tlačiarne nastavený na možnosť [Automaticky], zariadenie pracuje rovnako,
ako keď je typ papiera nastavený na možnosť [Obyčajný 1].
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera(P. 155)
Dostupný papier(P. 497)
152
Základné postupy
Uloženie vlastnej veľkosti papiera
5554-02W
Môžete uložiť maximálne tri často používané vlastné veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Regist. vlastný papier>.
3
Vyberte registračné číslo.
Obrazovka Domov(P. 108)
● Ak ste vybrali v prípade modelu čiernobiely model s displejom LCD uložené číslo, pokračujte výberom položky
<Upraviť>.
Vymazanie nastavenia
● Vyberte registrované číslo a potom zvoľte <Odstrániť>
4
<Áno>.
Zadajte dĺžku strany <X> a strany <Y>.
Model s dotykovým panelom
● Vyberte položku <X> alebo <Y> a zadajte dĺžku každej strany použitím číselných tlačidiel.
Čiernobiely model s displejom LCD
● Vykonajte nasledujúce kroky jeden po druhom: <X>
zadajte šírku papiera
papiera
Zmena zobrazovaného názvu registračného čísla (Model s dotykovým panelom)
● Vyberte <Názov>, zadajte zobrazovaný názov a potom vyberte <Použiť>.
5
Vyberte <Použiť>.
153
<Y>
zadajte dĺžku
Základné postupy
6
V prípade modelu čiernobiely model s displejom LCD pokračujte výberom typu
papiera.
Informácie o položke <Voľný>
● Ak často potrebujete meniť vkladaný papier, nastavte možnosť <Voľný>. Takto zredukujete počet krokov
potrebných pri každej zmene nastavenia. Toto nastavenie však umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď sa
nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera skutočne vloženým v zariadení.
● Ak je typ papiera v ovládači tlačiarne nastavený na možnosť [Automaticky], zariadenie pracuje rovnako,
ako keď je typ papiera nastavený na možnosť [Obyčajný 1].
Nastavenie uloženej vlastnej veľkosti
Model s dotykovým panelom
Veľkosti papiera uložené v postupe vyššie možno vyvolať, keď je možnosť <Vlastné> vybratá na obrazovke
výberu veľkosti papiera pre zásuvku na papier alebo viacúčelový zásobník.
Čiernobiely model s displejom LCD
Veľkosti papiera uložené v postupe vyššie možno vyvolať sú zobrazené na obrazovke výberu veľkosti papiera
pre zásuvku na papier alebo viacúčelový zásobník.
Príklad pre viacúčelový zásobník:
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 128)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 134)
154
Základné postupy
Obmedzenie zobrazených veľkostí papiera
5554-02X
Môžete zaistiť, že sa na obrazovke výberu nastavenia veľkosti papiera budú zobrazovať len najčastejšie používané
veľkosti papiera.
1
Vyberte položku <Nastav. papiera> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Vybrať často používané formáty papiera>.
3
Obrazovka Domov(P. 108)
Vyberte zdroj papiera, ktorý chcete obmedziť, aby sa preň nezobrazovali veľkosti
papiera.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
4
Zrušte začiarkavacie políčka pre veľkosti papierov, ktoré sa nemajú zobrazovať.
● Uistite sa, že sú vybraté len začiarkavacie políčka najčastejšie používaných veľkostí papiera.
● Nevybraté veľkosti papier možno zobraziť výberom položky <Iné formáty> na obrazovke výberu nastavenia
veľkosti papiera.
5
Vyberte <Použiť>.
ODKAZY
Špecifikácia veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 145)
Špecifikácia veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 147)
Uloženie predvolených nastavení papiera pre viacúčelový zásobník(P. 150)
155
Základné postupy
Automatický výber vhodného zdroja papiera pre každú
funkciu
5554-02Y
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu papiera pre každý zdroj papiera. Ak je funkcia nastavená na
možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie zdroj papiera, v ktorom je vložený papiera s vhodnou veľkosťou pre
každú tlačovú úlohu. Keď sa minie papier vo vybratom zdroji papiera, táto funkcia umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený papier s rovnakou veľkosťou.
1
2
3
4
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Nastavenia funkcií>
papiera>.
Obrazovka Domov(P. 108)
<Spoločné>
<Nastavenia podávania
Vyberte položky <Automatický výber zdroja papiera>/<Zap./vyp. autom. výber
zásuvky>.
Vyberte cieľovú funkciu.
● Ak je cieľová funkcia tlač hlásenia alebo zoznamu alebo tlač z pamäťového média, vyberte položku <Iné>.
5
Pre každý zdroj papiera, na ktorý chcete použiť funkciu automatického výberu zdroja
papiera, vyberte možnosť <Zap.>.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
Model s dotykovým panelom
Pre každý zdroj papiera vyberte možnosť <Zap.>.
Čiernobiely model s displejom LCD
Vyberte cieľový zdroj papiera
<Zap.>.
● Vždy špecifikujte možnosť <Zap.> aspoň pre jednu zo zásuviek na papier. Ak pre všetky zásuvky na papier
vyberiete možnosť <Vyp.>, nebudete môcť dokončiť postup nastavenia.
156
Základné postupy
6
Vyberte <Použiť>.
157
Základné postupy
Prispôsobenie displeja
5554-030
Obrazovku Domov môžete prispôsobiť, aby sa jednoduchšie používala.
Prispôsobenie obrazovky Domov
Môžete zmeniť usporiadanie zobrazených položiek a prispôsobiť obrazovku, aby bol výber funkcií jednoduchší.
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 159)
158
Základné postupy
Prispôsobenie obrazovky Domov
5554-031
Môžete zmeniť poradie zobrazenia položiek na zjednodušenie prístupu k obrazovke Domov a prispôsobiť obrazovku
Domov.
Zmena usporiadania tlačidiel (Model s dotykovým panelom)(P. 159)
Zmena poradia zobrazenia položiek (Čiernobiely model s displejom LCD)(P. 160)
Zmena usporiadania tlačidiel (Model s dotykovým panelom)
Ak chcete zjednodušiť používanie tlačidiel, môžete zmeniť ich usporiadanie podľa vlastných požiadaviek. Môžete vložiť
aj prázdne miesto (medzera) namiesto tlačidla kvôli zjednodušeniu zobrazenia obrazovky Domov.
1
Vyberte položku <Nastav. domov. obrazovky> na obrazovke Domov.
Domov(P. 108)
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
2
Vyberte <Nastaviť poradie zobrazenia>.
3
Vyberte tlačidlo na presunutie.
Obrazovka
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
● Vybraté tlačidlo je zvýraznené. Opätovný, ťuknutím na vybraté tlačidlo zrušte jeho označenie.
4
Vyberte <Doľava> alebo <Doprava>.
● Tlačidlo sa posunie toľkokrát, koľkokrát ne neho ťuknete.
● Dlhým dotykom tlačidla <Doľava> alebo <Doprava> budete posúvať vybraté tlačidlo nepretržite.
Vloženie medzery
● Ak je vybratá položka <Vlož. práz.>, naľavo od vybratého tlačidla sa vloží medzera.
● Ak je vybraté tlačidlo na konci, medzera sa vloží, aj keď je vybratá položka <Doprava>.
Odstránenie medzery
● Vyberte medzeru, ktorá sa má odstrániť. Potom vyberte položku <Zmaz. práz.>.
5
Vyberte položku <Použiť>.
159
Základné postupy
Zmena poradia zobrazenia položiek (Čiernobiely model s displejom LCD)
Ak chcete zjednodušiť používanie tlačidiel, môžete ľubovoľne zmeniť poradie zobrazenia položiek.
1
2
Vyberte položku <Poradie zobr. (dom.)> na obrazovke Domov.
Domov(P. 108)
Obrazovka
Použitím tlačidiel
.
a
vyberte položku, ktorú chcete presunúť, a stlačte tlačidlo
3
Použitím tlačidiel
a
prejdite na cieľovú pozíciu a stlačte tlačidlo
4
Po usporiadaní tlačidiel podľa svojich požiadaviek stlačte tlačidlo
ODKAZY
Základná obsluha(P. 116)
160
.
.
Základné postupy
Zmena predvolených nastavení pre funkcie
5554-032
Predvolené nastavenia sú nastavenia, ktoré sa zobrazia pri zapnutí zariadenia. Ak zmeníte tieto predvolené nastavenia
tak, aby sa zhodovali s často vykonávanými operáciami, eliminujete potrebu špecifikácie rovnakých nastavení pri
každom úkone.
◼ Tlač z pamäťového média
Informácie o zmeniteľných položkách nastavení nájdete v časti
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom>(P. 423) .
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prístup k súborom> <Nastavenia pamäťového média>
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom> <Zmeniť predvolené nastavenia (tlač z pamäťového
média)>
Vyberte nastavenie
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
<Použiť>
● Ak ste vybrali položku <Inicializovať> na každej obrazovke s nastaveniami, môžete obnoviť predvolené
nastavenia.
ODKAZY
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 182)
161
Základné postupy
Nastavenie zvuku
5554-033
Zariadenie produkuje v rôznych situáciách zvuky, napríklad pri zaseknutí papiera alebo výskyte chyby. Môžete
jednotlivo nastaviť hlasitosť týchto zvukov.
1
Zobrazenie obrazovky <Nastavenia hlasitosti>.
Model s dotykovým panelom
Stlačte tlačidlo
(
).
Čiernobiely model s displejom LCD
Vyberte položky <Ponuka>
2
<Predvoľby>
<Nastavenia hlasitosti>.
Vyberte nastavenia.
Nastavenie
Opis
<Tón zadávania>
Zvuk potvrdenia pri každom stlačení tlačidla na
ovládacom paneli alebo položky na displeji
<Tón pri nesprávnom vložení>
Zvuk vydávaný pri vykonaní neplatnej operácie
tlačidiel, napríklad pri zadaní čísla mimo platný
rozsah nastavenia
<Tón požiadavky na výmenu kazety> Zvuk vydávaný pri nízkej hladine tonera v
tonerovej kazete
<Tón výstrahy>
Model s dotykovým panelom
Zvuk signalizuje, že na stroji sa vyskytli problémy,
napríklad zaseknutý papier alebo nesprávna
operácia
Čiernobiely model s displejom LCD
Zvuk signalizuje, že na zariadení sa vyskytli
problémy, ako je zaseknutý papier, nesprávna
operácia alebo stlačenie nefunkčného tlačidla
<Tón pre dokončenú úlohu>
Zvuk vydávaný pri dokončení operácie, napríklad
dokončení tlače
<Upozornenie na šetrenie energiou> Zvuk vydávaný pri prechode stroja do režimu
spánku alebo jeho opustení
162
Činnosť
Vyberte <Zap.> (zahrať tón)
alebo <Vyp.> (nezahrať tón).
Základné postupy
Vstup do režimu spánku
5554-034
Funkcia režimu spánku znižuje množstvo energie spotrebovanej strojom zrušením napájania ovládacieho panela. Ak sa
istý čas na stroji nebude vykonávať žiadna operácia, napríklad počas prestávky na obed, môžete ušetriť energiu
jednoduchým stlačením tlačidla
na ovládacom paneli.
Keď je zariadenie v režime spánku
● Keď zariadenie prejde do režimu spánku, kontrolka
zasvieti žltozeleno.
Situácie, v ktorých zariadenie neprejde do režimu spánku
● Keď zariadenie vykonáva činnosť
● Keď svieti alebo bliká indikátor údajov
● Keď zariadenie vykonáva operáciu, napríklad nastavenie alebo čistenie
● Keď sa zasekne papier
● Keď sa zobrazí okno menu
● Keď sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie (Existuje niekoľko výnimiek. Zariadenie niekedy prejde do
režimu spánku, keď je zobrazené chybové hlásenie.)
● Keď je zobrazená obrazovka SSID alebo sieťového kľúča pre priame pripojenie
● Keď sa importujú alebo exportujú nastavenia
Časová hodnota prepnutia do nečinného stavu
Čas prepnutia do nečinného stavu je funkcia, ktorá automaticky prepne zariadenie do režimu spánku, ak sa na
ňom určitý čas nebude pracovať. Odporúčame používať predvolené továrenské nastavenia ( <Nastavenia
časovača/energie>(P. 316) ) na zníženie spotreby energie. Ak chcete zmeniť množstvo času, ktorý má uplynúť
pred tým, ako stroj prejde do automatického režimu spánku, postupujte podľa postupu opísaného nižšie.
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Čas prepnutia do nečin. stavu>
Nastavte dĺžku času, ktorý má uplynúť pred tým, ako zariadenie automaticky prejde do režimu
spánku
<Použiť> (
)
163
Základné postupy
Zmena nastavenia režimu spánku na určitý čas
Nastavenie môžete nakonfigurovať, aby zariadenie prešlo do režimu spánku v konkrétny čas. Tiež môžete
nakonfigurovať nastavenie, aby sa deaktivoval režim spánku v konkrétny čas.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> Vyberte položku <Denný časovač
aut. nečinnosti> alebo <Nast. času ukonč. rež. spánku> Vyberte položku <Zap.> v ponuke
<Nastaviť túto funkciu> a zadajte čas
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> Vyberte položku <Denný časovač
aut. nečinnosti> alebo <Nastavenia času ukonč. režimu spánku> <Zap.> Zadajte čas
Ukončenie režimu spánku
Stlačením tlačidla
alebo ktoréhokoľvek iného tlačidla na ovládacom paneli ukončíte režim spánku.
● V prípade modelu model s dotykovým panelom môžete ukončiť režim spánku aj ťuknutím na displej.
164
Základné postupy
Používanie pamäťového zariadenia USB
5554-035
Pri používaní pamäte USB ju vložte do portu USB zariadenia.
Pred použitím pamäťového zariadenia USB
● Podporované formáty pamäťového zariadenia USB sú FAT16 a FAT32.
Nasledujúce zariadenia a použitie nie sú podporované:
● pamäťové zariadenia USB s nainštalovanými bezpečnostnými funkciami
● pamäťové zariadenia USB nespĺňajúce štandardy USB
● Čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB
● pamäťové zariadenia USB používané s predlžovacími káblami
● pamäťové zariadenia USB používané prostredníctvom rozbočovača USB
Manipulácia s pamäťovými zariadeniami USB
● Pred vložením pamäťového zariadenia sa uistite, že je otočené správne. Ak sa ho pokúsite vložiť otočené
nesprávne, môžete poškodiť pamäťové zariadenie aj zariadenie.
● Počas importovania alebo exportovania údajov neodoberajte, nebúchajte ani inak nehýbte pamäťovým
zariadením USB. Tiež počas spracovania nevypínajte zariadenie.
● Na niektorých pamäťových zariadeniach USB sa nemusia údaje uložiť správne.
◼ Odobratie pamäťového zariadenia USB
165
Základné postupy
● Pri odobratí pamäťových zariadení USB postupujte vždy podľa nasledujúceho postupu. Použitie iných
spôsobov na odobratie pamäťových zariadení USB môže spôsobiť poškodenie pamäťového zariadenia a
zariadenia.
Model s dotykovým panelom
1
Vyberte položku <Monitor stavu>.
2
Vyberte položku <Odstr. pam. méd.>.
➠ Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pamäťové médium je možné bezpečne odstrániť.>.
3
Odoberte pamäťové zariadenie USB.
Čiernobiely model s displejom LCD
1
Stlačte tlačidlo
2
Vyberte položku <Stav zariadenia>.
3
Vyberte položku <Vybrať pamäťové médium>.
.
➠ Počkajte, kým sa zobrazí správa <Pamäťové médium je možné bezpečne odstrániť.>.
4
Odoberte pamäťové zariadenie USB.
ODKAZY
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 182)
166
Tlač
Tlač
Tlač ......................................................................................................................................................................... 168
Tlač z počítača ................................................................................................................................................... 169
Zrušenie tlače ............................................................................................................................................... 171
Kontrola stavu tlače a výpisu ........................................................................................................................ 174
Rôzne spôsoby tlače .......................................................................................................................................... 176
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač) ..................................................... 177
Tlač pomocou zabezpečenej tlače .......................................................................................................... 178
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média) ........................................................................... 182
Prijímanie faxov I-Fax na tlač ........................................................................................................................ 197
167
Tlač
Tlač
5554-036
Existuje mnoho spôsobov na použitie zariadenia ako tlačiarne. Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokumenty
na počítači alebo môžete tlačiť obrazové súbory z pamäťového zariadenia USB. Plne využite funkcie tlače podľa svojich
potrieb.
◼ Tlač z počítača
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený na počítači.
Tlač z počítača(P. 169)
◼ Používanie užitočných funkcií pri tlači
Môžete priradiť kód PIN k tlačovým údajom na zvýšenie bezpečnosti alebo priamo tlačiť súbory uložené v pamäťovom
zariadení USB.
Rôzne spôsoby tlače(P. 176)
Tlač z mobilných zariadení
● Prepojenie mobilných zariadení, napríklad smartfónov alebo tabletov, s týmto zariadením poskytuje rýchly a
jednoduchý spôsob tlače fotografií a webových stránok. Zariadenie podporuje aj funkciu Google Cloud
Print™.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami(P. 201)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 221)
168
Tlač
Tlač z počítača
5554-037
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený v aplikácii na počítači. V ovládači tlačiarne sú užitočné
nastavenia, napríklad zväčšenie/zmenšenie a obojstranná tlač, ktoré vám umožňujú tlačiť dokumenty rôznymi
spôsobmi. Pred tým, ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte dokončiť niektoré postupy, ako je napríklad
inštalácia ovládača tlačiarne na váš počítač. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej
lokalite online príručky.
O pomocníkovi ovládača tlačiarne(P. 169)
Používania voliteľných položiek(P. 169)
Základné postupy tlače(P. 169)
O pomocníkovi ovládača tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo [Pomocník] v okne ovládača tlačiarne zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete vidieť
podrobné opisy, ktoré nie sú v príručke Užívateľská príručka.
Používania voliteľných položiek
Ak je k zariadeniu po inštalácii ovládača tlačiarne pripojená jednotka cassette feeding module, v ovládači tlačiarne
vykonajte nasledujúcu operáciu.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
Otvorte priečinok tlačiarne ( Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520) ) Pravým tlačidlom
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne pre toto zariadenie [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti]
[Nastavenia zariadenia] Karta [Zdroj papiera] Vyberte položku cassette feeding module z [1kazetová podávacia jednotka] v ponuke [Voliteľný priečinok/kazeta] [OK] [OK]
Základné postupy tlače
V tejto časti je opísané, ako sa pomocou ovládača tlačiarne tlačí dokument na počítači.
Nastavenia papiera v zariadení
● Zvyčajne je potrebné špecifikovať veľkosť papiera a typ papiera vloženého v každom zdroji papiera pred
samotnou tlačou.
169
Tlač
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Predvoľby] alebo
[Vlastnosti].
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
4
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, pozrite si časť
Zrušenie tlače(P. 171) .
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 174)
Pri tlači z aplikácie Windows Obchod(P. 526)
170
Tlač
Zrušenie tlače
5554-038
Z počítača alebo na ovládacom paneli zariadenia môžete zrušiť tlač.
Z počítača(P. 171)
Z ovládacieho panela(P. 172)
Z počítača
Z ikony tlačiarne zobrazenej na paneli úloh na ploche môžete zrušiť tlač.
1
Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
Keď sa nezobrazí ikona tlačiarne
● Otvorte priečinok tlačiarne (
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520) ), kliknite pravým tlačidlom myši na
ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a kliknite na položku [Zobraziť tlačové úlohy] (alebo dvakrát
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia).
2
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a kliknite na položky [Dokument]
3
Kliknite na [Áno].
[Zrušiť].
➠ Zruší sa tlač vybratého dokumentu.
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
Zrušenie z Remote UI (Vzdialené PR)
● Tlač môžete zrušiť zo stránky [Job Status] na Remote UI (Vzdialené PR):
tlačených dokumentov(P. 284)
171
Kontrola aktuálneho stavu
Tlač
Zrušenie z aplikácie
● V niektorých aplikáciách sa zobrazí okno ako je to nižšie. Kliknutím na [Zrušiť] môžete zrušiť tlač.
Z ovládacieho panela
Zrušte tlač pomocou tlačidla
◼ Stlačením
alebo položky <Monitor stavu> (
).
zrušíte operáciu.
Ak sa po stlačení tlačidla
zobrazí zoznam dokumentov
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
◼ Kontrola stavu tlačovej úlohy pred zrušením
Model s dotykovým panelom
<Monitor stavu>
<Áno>
<Tlačová úloha>
Vyberte dokument na karte <Stav úlohy tlače>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Tlačová úloha>
<Stav úlohy>
Vyberte dokument
172
<Zrušiť>
<Áno>
<Zrušiť>
Tlač
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 169)
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 174)
173
Tlač
Kontrola stavu tlače a výpisu
5554-039
Môžete skontrolovať aktuálne stavy tlače a výpisy tlačených dokumentov.
● Ak je položka <Zobraziť výpis úloh> nastavená na možnosť <Vyp.>, nemôžete skontrolovať tlačové výpisy.
<Zobraziť výpis úloh>(P. 438)
Užitočné v nasledujúcich prípadoch
● Keď sa dokumenty dlhšiu dobu nevytlačia, môžete chcieť zobraziť zoznam dokumentov čakajúcich na tlač.
● Keď nemôžete nájsť výtlačky, ktoré sa podľa vás vytlačili, možno budete chcieť vedieť, či nedošlo k chybe.
1
Stlačte tlačidlo <Monitor stavu> (
2
Vyberte položku <Tlačová úloha>.
3
Skontrolujte stavy a výpisy tlače.
).
Ak chcete skontrolovať stavy tlače
1
Karta <Stav úlohy tlače>/<Stav úlohy>
Vyberte dokument, ktorého stav chcete skontrolovať.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
Ak chcete skontrolovať výpisy tlače
1
Karta <Tlačiť výpis úloh>/<Výpis úlohy>
Vyberte dokument, ktorého výpis chcete skontrolovať.
● Po úspešnom vytlačení dokumentu sa zobrazí položka <OK>. Ak tlač dokumentu zlyhala kvôli jeho
zrušeniu alebo chybe, zobrazí sa položka <Chyba>.
➠ Zobrazia sa podrobné informácie o dokumente.
174
Tlač
● Zobrazený názov dokumentu alebo užívateľské meno nemusia súhlasiť s aktuálnym dokumentom
alebo užívateľským menom.
Ak sa v prípade hlásenia <Chyba> zobrazí trojciferné číslo
● Toto číslo predstavuje kód chyby. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke online príručky, v časti
„Riešenie problémov (FAQ)“.
ODKAZY
Základné postupy tlače(P. 169)
Zrušenie tlače(P. 171)
175
Tlač
Rôzne spôsoby tlače
5554-03A
Táto časť opisuje spôsoby tlače dokumentu pridaním kódu PIN, ako vytlačiť súbor uložený v pamäťovom zariadení USB
bez použitia ovládača tlačiarne a ako prijať a vytlačiť faxy I-Fax.
Tlač dokumentu zabezpečeného
pomocou kódu PIN (zabezpečená
tlač)(P. 177)
Tlač z pamäťového zariadenia
(Tlač z pamäťového média)(P. 182)
176
Prijímanie faxov I-Fax na
tlač(P. 197)
Tlač
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(zabezpečená tlač)
5554-03C
Nastavením kódu PIN k dokumentu pri tlači z počítača sa dokument podrží v pamäti zariadenia a nevytlačí sa, kým sa
na ovládacom paneli zariadenia nezadá správny kód PIN. Táto funkcia sa nazýva „Zabezpečená tlač“ a dokument, ktorý
je chránený kódom PIN, sa nazýva „zabezpečený dokument“. Pomocou zabezpečenej tlače zabránite ponechaniu
výtlačkov dôverných dokumentov bez dozoru.
Tlač pomocou zabezpečenej tlače(P. 178)
177
Tlač
Tlač pomocou zabezpečenej tlače
5554-03E
V tejto časti je opísané, ako tlačiť z aplikácie dokument ako zabezpečený dokument. Prvá časť tejto sekcie opisuje
spôsob odoslania zabezpečeného dokumentu a druhá časť tejto sekcie opisuje spôsob tlače zabezpečeného
dokumentu v zariadení.
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia(P. 178)
Tlač zabezpečených dokumentov(P. 179)
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 179)
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia
1
2
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
Vyberte ovládač tlačiarne pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Predvoľby] alebo
[Vlastnosti].
Vyberte položku [Zabezpečená tlač] v ponuke [Metóda výstupu].
➠ Zobrazí sa kontextová obrazovka [Informácie]. Skontrolujte správu a kliknite na [Áno] alebo na [Nie].
4
V prípade potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
5
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
➠ Po odoslaní zabezpečeného dokumentu do zariadenia sa dokument podrží v pamäti zariadenia a bude
čakať na vytlačenie.
178
Tlač
Tlač zabezpečených dokumentov
Vytlačí zabezpečené dokumenty odoslané do zariadenia. Po uplynutí platného časového obdobia ( Zmena doby
platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 179) ) sa zabezpečený dokument odstráni z pamäte zariadenia a už
nebude možné ho vytlačiť.
● Ak zabezpečené dokumenty nevytlačíte, zaberajú pamäť a môžu zabrániť v tlači obyčajných
(nezabezpečených) dokumentov. Nezabudnite zabezpečené dokumenty vytlačiť hneď ako budete môcť.
● Môžete skontrolovať, koľko pamäte sa používa na zabezpečené dokumenty.
<Monitor stavu> (
)
<Informácie o zariadení>/<Stav zariadenia>
<Využitie pamäte zabezpečenej
tlače>
1
2
Vyberte položku <Zabezpečená tlač> na obrazovke Domov.
Domov(P. 108)
Obrazovka
Vyberte zabezpečený dokument, ktorý sa má vytlačiť.
● V prípade modelu model s dotykovým panelom Začiarknite začiarkavacie políčko pre zabezpečený dokument
určený na tlač a vyberte položku <Štart>. Môžete vybrať viacero dokumentov s rovnakým kódom PIN.
Ak je zobrazená obrazovka výberu používateľa
● Ak sú v pamäti zabezpečené dokumenty od minimálne dvoch používateľov, pred obrazovkou výberu
súboru sa zobrazí obrazovka výberu používateľa. Vyberte svoje meno používateľa.
Odstránenie zabezpečeného dokumentu
● V prípade modelu model s dotykovým panelom môžete hromadne odstrániť viacero dokumentov.
Začiarknite začiarkavacie políčko pre zabezpečený dokument určený na odstránenie a vyberte položku
<Odstrániť>.
3
Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo <Použiť> (
).
● Ak v prípade modelu model s dotykovým panelom vyberiete v kroku 2 viac dokumentov s rôznymi kódmi PIN,
zobrazí sa správa. Vyberte položku <Zatvoriť> a vyberte znova v kroku 2 zabezpečené dokumenty.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
<Áno>.
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty
Môžete zmeniť dobu platnosti od okamihu odoslania zabezpečených údajov dokumentu do zariadenia až do času
odstránenia v rámci určitého časového obdobia.
179
Tlač
◼ Pre Model s dotykovým panelom
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia funkcií>.
3
Vyberte položku <Zabezpečená tlač>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
4
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte <Čas zmazania zabezpeč. tlače>.
Keď nemožno vybrať položku <Čas zmazania zabezpeč. tlače>
● Nastavte položku <Použiť zabezpečenú tlač> na možnosť <Zap.>.
Deaktivácia zabezpečenej tlače
● Nastavte položku <Použiť zabezpečenú tlač> na možnosť <Vyp.> a reštartujte zariadenie.
5
Špecifikujte, ako dlho má zariadenie podržať zabezpečené dokumenty. Potom
vyberte <Použiť>.
● Zabezpečený dokument sa odstráni zo zariadenia, ak sa vytlačí pred uplynutím určeného času.
6
Vyberte <Použiť>.
7
Vyberte položku <OK>.
8
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
◼ Pre Čiernobiely model s displejom LCD
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenia funkcií>.
3
Vyberte položku <Zabezpečená tlač>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
180
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Tlač
4
Vyberte položku <Čas zmazania zabezpečenej tlače>.
Keď nemožno vybrať položku <Čas zmazania zabezpečenej tlače>
● Nastavte položku <Použiť zabezp. tlač> na možnosť <Zap.>, reštartujte zariadenie a potom znova začnite
podľa postupu nastavenia.
Deaktivácia zabezpečenej tlače
● Nastavte položku <Použiť zabezp. tlač> na možnosť <Vyp.> a reštartujte zariadenie.
5
Špecifikujte, ako dlho má zariadenie podržať zabezpečené dokumenty.
● Zabezpečený dokument sa odstráni zo zariadenia, ak sa vytlačí pred uplynutím určeného času.
6
Stlačte tlačidlo
.
ODKAZY
Kontrola stavu tlače a výpisu(P. 174)
Obmedzenie tlače z počítača(P. 274)
181
Tlač
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového
média)
5554-03F
Súbory môžete tlačiť priamo pripojením pamäťového zariadenia USB k zariadeniu. Pomocou tejto funkcie môžete tlačiť
bez použitia počítača. Ďalšie informácie o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia
pamäťového zariadenia USB nájdete v časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 165) .
Tlač zo súboru uloženom na pamäťovom zariadení USB v prípade modelu Model s dotykovým panelom(P. 182)
Tlač zo súboru uloženom na pamäťovom zariadení USB v prípade modelu Čiernobiely model s displejom
LCD(P. 190)
● Je potrebné nastaviť položku <Použiť funkciu tlače> na možnosť <Zap.>.
média>(P. 432)
<Nastavenia pamäťového
Tlač zo súboru uloženom na pamäťovom zariadení USB v prípade modelu
Model s dotykovým panelom
1
2
Vyberte položku <Tlač z pamäť. média> na obrazovke Domov.
Domov(P. 108)
Obrazovka
Začiarknite začiarkavacie políčko pre súbor, ktorý chcete vytlačiť.
● Môžete vybrať viacero súborov.
● Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte vybraný súbor (
).
● Výberom priečinka zobrazíte jeho obsah. Ak sa chcete vrátiť do priečnika o úroveň vyššie, vyberte položku
.
● Priečinky a súbory na úrovni nižšej než piaty adresár sa nezobrazia.
● Keď sa presuniete na iný priečinok, predchádzajúce výbery súborov sa zrušia.
182
Tlač
Ak chcete vybrať všetky súbory
1
Vyberte <Vybrať všetko>.
● Ak chcete zrušiť všetky výbery, vyberte položku <Zmazať výber>.
2
Ak sú typy súborov rôzne, vyberte položku <Súbory JPEG/TIFF> alebo <Súbory PDF>.
Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia súborov
Súbory si môžete nechať zobrazovať ako „Ukážky“, „Miniatúry“ alebo „Podrobnosti“.
Ukážka
Miniatúra
Podrobnosti
● Môžete špecifikovať spôsob zobrazenia súboru použitý na zobrazenie na obrazovke <Tlač z pam. média>.
<Predvolené nastav. zobrazenia>(P. 430)
Ak chcete zmeniť poradie triedenia súborov
Môžete zmeniť poradie triedenia súborov na pamäťovom zariadení USB.
● Ako predvolené nastavenie pre poradie triedenia súborov môžete špecifikovať nastavenie triedenia, ako je
<Názov (vzostupne)> alebo <Dátum/čas (vzostupne)>.
<Predvolené nastavenia triedenia
súborov>(P. 431)
1
Vyberte <Triediť súbory>.
2
Vyberte kritériá triedenia súborov.
● Po výbere položky <Dátum/čas (vzostupne)> alebo <Dátum/čas (zostupne)> sa súbory potriedia na
základe dátumov a časov úpravy súborov.
3
Vyberte <Použiť>.
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Výberom položky <Reset> môžete obnoviť všetky predvolené nastavenia tlače.
183
Tlač
<Papier>
Vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje papier na tlač.
Na vytlačenie súborov sa použije papier vložený vo viacúčelovom zásobníku.
Na tlač súborov sa použije papier vložený v zásuvke na papier (Zásuvka 1) zariadenia.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<Jas>
Môžete nastaviť jas výtlačkov.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<Počet kópií>
Zadajte počet kópií.
● Pri špecifikácii ostatných nastavení tlače vyberte položku <Zatvoriť>.
<2-stranná tlač>
Môžete vybrať jednostrannú tlač alebo obojstrannú tlač.
184
Tlač
Uskutoční sa tlač na jednu stranu papiera.
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú
horizontálne.
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú
vertikálne.
● Možnosť <2-stranná tlač> nemusí byť dostupná v prípade niektorých veľkostí alebo typov papiera.
Dostupný papier(P. 497)
<N na 1>
● Možnosť <N na 1> nie je dostupná v prípade tlače súborov TIFF.
Môžete vybrať vzor N na 1 v prípade tlače viacerých strán s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
Neplatí pre funkciu N na 1.
Vytlačí dve strany s obrazovými údajmi na jednu stranu hárka papiera.
Vytlačí dve strany s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
Vytlačí osem strán s obrazovými údajmi na jeden hárok papiera.
(len PDF)
185
Tlač
● V prípade súboru PDF môžete vytlačiť 9 alebo 16 strán s obrazovými údajmi na jednu stranu hárku papiera
pomocou položky <N na 1> v ponuke <Nast. podr. pre PDF>.
<Nast. podr. JPEG/TIFF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre obrázky JPEG a TIFF.
<2-stranná tlač>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
<N na 1> (len súbory JPEG)
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať
počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na
jednu stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<Typ originálu>
V závislosti od tlačeného obrázku môžete vybrať typ originálu.
<Priorita fotografie>
Určí prioritu hladkej tlače v prípade tlače fotografických obrázkov.
<Priorita textu>
Určí prioritu zreteľnej tlače textu.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Gradácia>
Vytlačí obrázky s jemnou gradáciou, napríklad obrázky z digitálneho fotoaparátu s hladkou konečnou úpravou.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
186
Tlač
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Nastaviť podrob. pre PDF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre súbory PDF.
<2-stranná tlač>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
<N na 1>
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať
počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na
jednu stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<Rozsah tlače>
Špecifikujte strany, ktoré chcete vytlačiť.
<Všetky strany>
Vytlačia sa všetky strany.
<Zadané strany>
Špecifikujte rozsah strán, ktorý chcete vytlačiť. Zadajte požadovanú hodnotu pre položky <Úvodná strana> aj
<Posledná strana> a vyberte položku <Použiť>.
● Keď sa špecifikovaný rozsah stránok nezhoduje so žiadnou zo stránok súboru PDF, tlač sa nevykoná.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
187
Tlač
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, časť tlačových údajov sa nemusí vytlačiť v okrajových častiach alebo sa papier
môže byť čiastočne škvrnitý v závislosti od dokumentu.
<Tlač komentárov>
Toto nastavenie špecifikuje, či sa v súbore PDF majú vytlačiť poznámky.
<Vyp.>
Nevytlačia sa poznámky.
<Automaticky>
Vytlačia sa len tie poznámky, ktoré sú určené na tlač v súbore PDF.
<Heslo na otvorenie dokumentu>
Tlačiť môžete aj heslom chránené PDF súbory a to tak, že pred ich otvorením zadáte požadované heslo. Zadajte
heslo a vyberte položku <Použiť>.
<Iné nastavenia>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu. Môžete vykonať toto nastavenie pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Poltóny>(P. 413) .
<Text s čistou čiernou>
Môžete vytlačiť čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 % alebo C=M=Y=0 %/
K=100 % s použitím len čierneho tonera. Opis nastavenia nájdete v časti <Text s čistou čiernou>(P. 408) .
<Pretlač čiernou>
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Opis nastavenia
nájdete v časti <Pretlač čiernou>(P. 409) .
<Profil zdroja RGB>
Vyberte profil zdroja pre farebnú zhodu na tlač dát RGB podľa vami používaného monitora. Opis nastavenia
nájdete v časti <Profil zdroja RGB>(P. 409) .
<Profil simulácie CMYK>
Toto nastavenie vám umožňuje špecifikovať cieľ simulácie na tlač dát CMYK (azúrová, purpurová, žltá a
čierna). Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK podľa tejto simulácie. Opis
nastavenia nájdete v časti <Profil simulácie CMYK>(P. 410) .
<Použiť profil odtieňov sivej>
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK (azúrová, purpurová, žltá a čierna) použitím
profilu odtieňov šedej zariadenia. Opis nastavenia nájdete v časti <Použiť profil odtieňov sivej>(P. 411) .
<Profil výstupu>
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v jednom
dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Profil výstupu>(P. 411) .
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas úpravy farieb v položke <Profil zdroja RGB>. Opis
nastavenia nájdete v časti <Spôsob zhody>(P. 412) .
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup. Opis
nastavenia nájdete v časti <Kompozitná pretlač>(P. 414) .
188
Tlač
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo. Opis nastavenia nájdete v časti
odtieňmi sivej>(P. 415) .
<Konverzia s
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>
Upravte hustotu tonera, ktorá sa použije pri tlači. Opis nastavenia nájdete v časti
<Sýtosť>(P. 375) .
<Úspora tonera>
Výberom položky <Zap.> uskutočníte tlač v režime úspory tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete
skontrolovať rozloženie alebo ďalšie charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
Opis nastavenia nájdete v časti <Úspora tonera>(P. 376) .
<Gradácia>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii gradácie. Možnosť <Vysoká 2> umožňuje
jemnejšiu gradáciu ako možnosť <Vysoká 1>. Opis nastavenia nájdete v časti <Gradácia>(P. 376) .
<Jemné nastavenie sýtosti>
Keď sú vyblednuté jemné linky alebo malý text, zvýšením hustoty bude tlač menej vyblednutá. Opis
nastavenia nájdete v časti <Jemné nastavenie sýtosti>(P. 377) .
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie na spracovanie údajov tlače. Opis nastavenia nájdete v časti
<Rozlíšenie>(P. 377) .
<Špeciálny režim vyhladzovania>
Špecifikujete režim na tlač údajov s vyhladením. Ak nie je kvalita výtlačku prijateľná v režime <Režim 1>
(predvolené), skúste iný režim. Opis nastavenia nájdete v časti <Špeciálny režim
vyhladzovania>(P. 377) .
<Korekcia objemu tonera>
Keď objem tonera pre text alebo čiary prekračuje limitnú hodnotu zariadenia, vykonajte nápravu, aby
objem tonera nepresahoval limitnú hodnotu. Opis nastavenia nájdete v časti <Korekcia objemu
tonera>(P. 378) .
<Ovládanie čiar>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii čiar. Opis nastavenia nájdete v časti
<Ovládanie čiar>(P. 379) .
<Nastavenie šírky>
Nakonfigurujete nastavenie na tlač textu alebo jemných čiar tučne. Opis nastavenia nájdete v časti
<Nastavenie šírky>(P. 379) .
<Pokročilé vyhladzovanie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač obrysov grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo textu s vyhladením. V prípade možnosti <Úroveň 2> sa použije silnejší efekt
vyhladenia ako v prípade možnosti <Úroveň 1>. Nastavenie môžete použiť samostatne pre text a grafiku.
Opis nastavenia nájdete v časti <Pokročilé vyhladzovanie>(P. 380) .
<Vyhladenie gradácie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač (hustoty farieb) grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo bitmapových obrázkov s vyhladením. V prípade možnosti <Úroveň 2> sa použije
silnejší efekt vyhladenia ako v prípade možnosti <Úroveň 1>. Nastavenie môžete použiť samostatne pre
grafiku a obrázky. Opis nastavenia nájdete v časti <Vyhladenie gradácie>(P. 381) .
5
Vyberte <Štart>.
➠ Výberom položky <ČB> spustíte čiernobielu tlač. Výberom položky <Farebné> spustíte farebnú tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
189
<Áno>.
Tlač
● Ak chcete vždy robiť výtlačky s rovnakými nastaveniami:
Tlač z pamäťového média(P. 161)
Tlač zo súboru uloženom na pamäťovom zariadení USB v prípade modelu
Čiernobiely model s displejom LCD
1
Vyberte položku <Tlač z pam. média> na obrazovke Domov.
Domov(P. 108)
2
Obrazovka
Vyberte <Vybrať súbor a tlačiť>.
<Index. tlač>
● Môžete tlačiť miniatúry súborov JPEG uložených v pamäťovom zariadení USB. Ak chcete tlačiť obrazy
v miniatúrach, na obrazovke vyberte položku <Index. tlač> a prejdite na ďalší krok.
<Triediť súbory>
● Môžete zmeniť poradie triedenia súborov počas výberu súboru na tlač.
● Informácie o spôsobe zobrazenia súborov vždy podľa rovnakého kritéria nájdete v časti
<Predvolené
nastavenia triedenia súborov>(P. 431) .
3
vyberte súbor na tlač a stlačte tlačidlo
.
● Môžete vybrať viacero súborov.
● Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte vybraný súbor (
) a stlačte tlačidlo
.
● Výberom priečinka zobrazíte jeho obsah. Ak sa chcete vrátiť do priečnika o úroveň vyššie, vyberte položku
.
● Priečinky a súbory nižšej úrovne ako je tretia sa nezobrazia.
● Keď sa presuniete na iný priečinok, predchádzajúce výbery súborov sa zrušia.
Ak chcete vybrať všetky súbory
1
Vyberte položku <Vybrať všetko>.
● Ak chcete zrušiť všetky výbery, vyberte položku <Vynulovať všetko>.
2
Ak sú typy súborov rôzne, vyberte položku <JPEG/TIFF> alebo <PDF>.
4
Vyberte položku <Použiť>.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
190
Tlač
● Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.
<Počet kópií>
Špecifikujte počet kópií. Pomocou číselných tlačidiel zadajte počet a stlačte tlačidlo
.
<Farebný režim>
Vyberte, či sa majú tlačové údaje tlačiť čiernobielo alebo farebne.
<Papier>
Vyberte zdroj papiera, ktorý obsahuje papier na tlač.
Na vytlačenie súborov sa použije papier vložený vo viacúčelovom zásobníku.
Na tlač súborov sa použije papier vložený v zásuvke na papier (Zásuvka 1) zariadenia.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
<N na 1>
● Možnosť <N na 1> nie je dostupná v prípade tlače súborov TIFF.
Vytlačí údaje pre viacero strán s obrazovými údajmi na rovnakú stranu hárka papiera. Môžete špecifikovať počet
strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu hárka papiera. Príklad: Ak chcete vytlačiť štyri strany na jednu
stranu hárka papiera, vyberte položku <4 na 1>.
<2-stranné>
Môžete vytvoriť obojstranné výtlačky. Vyberte pozíciu väzby.
191
Tlač
<Typ kniha>
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú horizontálne.
<Typ kalendár>
Uskutoční sa tlač na obe strany papiera tak, že tlačené strany sa po viazaní otvárajú vertikálne.
● Možnosť <2-stranné> nemusí byť dostupná v prípade niektorých veľkostí alebo typov papiera.
papier(P. 497)
Dostupný
<Nastaviť podrob. pre JPEG/TIFF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre obrázky JPEG a TIFF.
<Typ originálu>
V závislosti od tlačeného obrázku môžete vybrať typ originálu.
<Priorita fotografie>
Určí prioritu hladkej tlače v prípade tlače fotografických obrázkov.
<Priorita textu>
Určí prioritu zreteľnej tlače textu.
<Jas>
Môžete upraviť jas obrázkov. Upravte jas a stlačte tlačidlo
.
● <Jas> súborov TIFF môžete nastaviť len vtedy, ak sú komprimované vo formáte JPEG.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
192
Tlač
<Gradácia>
Vytlačí obrázky s jemnou gradáciou, napríklad obrázky z digitálneho fotoaparátu s hladkou konečnou úpravou.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Nastaviť podrob. pre PDF>
Môžete zmeniť nastavenia tlače pre súbory PDF.
<Jas>
Môžete upraviť jas obrázkov. Upravte jas a stlačte tlačidlo
.
<Rozsah tlače>
Špecifikujte strany, ktoré chcete vytlačiť.
<Všetky strany>
Vytlačia sa všetky strany.
<Zadané strany>
Špecifikujte rozsah strán, ktorý chcete vytlačiť. Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadovanú hodnotu pre
položke <Prvá strana> aj <Posledná strana> a vyberte položku <Použiť>.
● Keď sa špecifikovaný rozsah stránok nezhoduje so žiadnou zo stránok súboru PDF, tlač sa nevykoná.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
193
Tlač
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, časť tlačových údajov sa nemusí vytlačiť v okrajových častiach alebo sa papier
môže byť čiastočne škvrnitý v závislosti od dokumentu.
<Tlač komentárov>
Toto nastavenie špecifikuje, či sa v súbore PDF majú vytlačiť poznámky.
<Vyp.>
Nevytlačia sa poznámky.
<Automaticky>
Vytlačia sa len tie poznámky, ktoré sú určené na tlač v súbore PDF.
<Heslo na otvorenie dokumentu>
Tlačiť môžete aj heslom chránené PDF súbory a to tak, že pred ich otvorením zadáte požadované heslo. Zadajte
heslo a vyberte položku <Použiť>.
<Iné>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu. Môžete vykonať toto nastavenie pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Poltóny>(P. 413) .
<Text s čistou čiernou>
Môžete vytlačiť čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 % alebo C=M=Y=0 %/
K=100 % s použitím len čierneho tonera. Opis nastavenia nájdete v časti <Text s čistou čiernou>(P. 408) .
<Pretlač čiernou>
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Opis nastavenia
nájdete v časti <Pretlač čiernou>(P. 409) .
<Profil zdroja RGB>
Vyberte profil zdroja pre farebnú zhodu na tlač dát RGB podľa vami používaného monitora. Opis nastavenia
nájdete v časti <Profil zdroja RGB>(P. 409) .
<Profil simulácie CMYK>
Toto nastavenie vám umožňuje špecifikovať cieľ simulácie na tlač dát CMYK (azúrová, purpurová, žltá a
čierna). Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK podľa tejto simulácie. Opis
nastavenia nájdete v časti <Profil simulácie CMYK>(P. 410) .
<Použiť profil odtieňov sivej>
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK (azúrová, purpurová, žltá a čierna) použitím
profilu odtieňov šedej zariadenia. Opis nastavenia nájdete v časti <Použiť profil odtieňov sivej>(P. 411) .
<Profil výstupu>
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v jednom
dokumente. Opis nastavenia nájdete v časti <Profil výstupu>(P. 411) .
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas úpravy farieb v položke <Profil zdroja RGB>. Opis
nastavenia nájdete v časti <Spôsob zhody>(P. 412) .
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup. Opis
nastavenia nájdete v časti <Kompozitná pretlač>(P. 414) .
<Konverzia s odtieňmi sivej>
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo. Opis nastavenia nájdete v časti
odtieňmi sivej>(P. 415) .
194
<Konverzia s
Tlač
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>
Upravte hustotu tonera, ktorá sa použije pri tlači. Opis nastavenia nájdete v časti
<Sýtosť>(P. 375) .
<Korekcia objemu tonera>
Keď objem tonera pre text alebo čiary prekračuje limitnú hodnotu zariadenia, vykonajte nápravu, aby
objem tonera nepresahoval limitnú hodnotu. Opis nastavenia nájdete v časti <Korekcia objemu
tonera>(P. 378) .
<Úspora tonera>
Výberom položky <Zap.> uskutočníte tlač v režime úspory tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete
skontrolovať rozloženie alebo ďalšie charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
Opis nastavenia nájdete v časti <Úspora tonera>(P. 376) .
<Gradácia>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii gradácie. Možnosť <Vysoká 2> umožňuje
jemnejšiu gradáciu ako možnosť <Vysoká 1>. Opis nastavenia nájdete v časti <Gradácia>(P. 376) .
<Jemné nastavenie sýtosti>
Keď sú vyblednuté jemné linky alebo malý text, zvýšením hustoty bude tlač menej vyblednutá. Opis
nastavenia nájdete v časti <Jemné nastavenie sýtosti>(P. 377) .
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie na spracovanie údajov tlače. Opis nastavenia nájdete v časti
<Rozlíšenie>(P. 377) .
<Špeciálny režim vyhladzovania>
Špecifikujete režim na tlač údajov s vyhladením. Ak nie je kvalita výtlačku prijateľná v režime <Režim 1>
(predvolené), skúste iný režim. Opis nastavenia nájdete v časti <Špeciálny režim
vyhladzovania>(P. 377) .
<Ovládanie čiar>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii čiar. Opis nastavenia nájdete v časti
<Ovládanie čiar>(P. 379) .
<Nastavenie šírky>
Nakonfigurujete nastavenie na tlač textu alebo jemných čiar tučne. Opis nastavenia nájdete v časti
<Nastavenie šírky>(P. 379) .
<Pokročilé vyhladzovanie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač obrysov grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo textu s vyhladením. V prípade možnosti <Úroveň 2> sa použije silnejší efekt
vyhladenia ako v prípade možnosti <Úroveň 1>. Nastavenie môžete použiť samostatne pre text a grafiku.
Opis nastavenia nájdete v časti <Pokročilé vyhladzovanie>(P. 380) .
<Vyhladenie gradácie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač (hustoty farieb) grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo bitmapových obrázkov s vyhladením. V prípade možnosti <Úroveň 2> sa použije
silnejší efekt vyhladenia ako v prípade možnosti <Úroveň 1>. Nastavenie môžete použiť samostatne pre
grafiku a obrázky. Opis nastavenia nájdete v časti <Vyhladenie gradácie>(P. 381) .
6
Vyberte položku <Spustiť tlač>.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, vyberte položky <Zrušiť>
● Ak chcete vždy robiť výtlačky s rovnakými nastaveniami:
195
<Áno>.
Tlač z pamäťového média(P. 161)
Tlač
ODKAZY
<Prístup k súborom>(P. 423)
196
Tlač
Prijímanie faxov I-Fax na tlač
5554-03H
Internet Fax (I-Fax) je funkcia, ktorá priloží súbor k e-mailu ako obrazový súbor TIFF a prenesie ho. Toto zariadenie
dokáže prijímať faxy I-Fax a tlačiť ich. Faxy I-Fax možno prijímať v špecifikovaných intervaloch automaticky a aj
manuálne.
Konfigurácia nastavení PR. faxu I-Fax(P. 197)
Manuálne prijímanie faxov I-Fax(P. 199)
Konfigurácia nastavení PR. faxu I-Fax
Nakonfigurujete nastavenia PR. faxu I-Fax z počítača a nastavenia tlače z operačného panela zariadenia.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
Z počítača
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[E-Mail/I-Fax Settings].
197
Obrazovka Remote
Tlač
[POP Server]
Zadajte alfanumerické znaky ako názov servera POP3 alebo adresu IP pre prijímanie faxov I-Fax.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky ako meno používateľa pre určené e-mailové konto.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password].
[POP RX]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste prijímali faxy I-Fax.
[POP Interval]
Táto funkcia nastaví interval (v minútach), ktorý sa použije na automatické pripojenie k serveru POP3. Ak
server obsahuje akékoľvek dokumenty I-Fax, automaticky sa príjmu a vytlačia.
Deaktivácia automatického príjmu
● Nastavte položku [POP Interval] na možnosť [0]. Ak je nastavená možnosť [0], faxy I-Fax budete prijímať
manuálne. Manuálne prijímanie faxov I-Fax(P. 199)
[Use APOP Authentication]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie APOP na šifrovanie hesla počas procesu overovania.
[Use TLS for POP]
Začiarknite začiarkavacie políčko na šifrovanie komunikácie so serverom POP3 pomocou protokolu TLS. V
závislosti od vašich potrieb začiarknite začiarkavacie políčko [Verify Certificate] alebo [Add CN to Verification
Items].
6
Kliknite na [OK].
7
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Z ovládacieho panela
8
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
Špecifikácia nastavené obojstrannej tlače
<Tlač na obidve strany>(P. 421)
198
Tlač
Špecifikácia veľkosti papiera
<Formát tlače PR.>(P. 422)
● V závislosti od vami používanej siete možno bude treba zmeniť nastavenie portu POP3 ( Zmena čísiel
portu(P. 247) ). Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu
siete.
Manuálne prijímanie faxov I-Fax
Ak je nastavenie PR. faxu I-Fax kompletne nakonfigurované zo servera POP3, môžete manuálne prijímať faxy IFax a tlačiť ich. Ak sa chcete pripojiť k serveru pred prijatím faxov I-Fax automaticky alebo ak je zariadenie
nakonfigurované tak, aby neprijímalo faxy I-Fax automaticky, použite nižšie uvedený spôsob na manuálne
prijímanie faxov I-Fax.
1
Stlačte tlačidlo <Monitor stavu> (
2
Vyberte <Úloha PR.>.
3
Vyberte <Skontr. PR. I-faxu>.
).
➠ Pripojte sa k serveru POP3. Ak sa nachádza na serveri dokument, spustí sa tlač.
● Tlač prijatého dokumentu na obe strany papiera:
<Tlač na obidve strany>(P. 421)
● Pokračovanie v tlači aj v prípade malého množstva tonera:
tlači pri nízk. hladine v kazete>(P. 421)
199
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>/<Pokr. v
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami ............................................................................................... 201
Spojenie s mobilnými zariadeniami ................................................................................................................. 202
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN) ........................................... 203
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu) .............................................................................................. 205
Používanie stroja pomocou aplikácií ............................................................................................................... 210
Používanie technológie AirPrint ....................................................................................................................... 212
Tlač pomocou technológie AirPrint ............................................................................................................... 217
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint ................................................................................................. 220
Používanie služby Google Cloud Print .............................................................................................................. 221
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača ..................................................................................... 223
200
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5554-03J
Prepojenie zariadenia s mobilnými zariadeniami, ako sú smartfóny a tablety, umožňuje požiť vhodnú aplikáciu na tlač
alebo iné operácie. Navyše môžete ovládať zariadenie prostredníctvom mobilných zariadené pomocou diaľkového
ovládania a potvrdiť tak stav tlače a zmeniť nastavenia zariadenia.
Spojenie s mobilnými zariadeniami(P. 202)
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 205)
Používanie stroja pomocou aplikácií(P. 210)
Používanie technológie AirPrint(P. 212)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 221)
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača(P. 223)
● V závislosti od mobilného zariadenia nemusí zariadenie fungovať správne.
● Ak je položka [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] alebo [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
povolená v politike zabezpečenia (
AirPrint.
Politika zabezpečenia(P. 293) ), môžete použiť služby Mopria® alebo
201
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Spojenie s mobilnými zariadeniami
5554-03K
Existujú dve metódy používané na prepojenie mobilného zariadenia so zariadením: pripojenie prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN a bezdrôtová komunikácia a priame prepojenie so zariadením. Vyberte spôsob
pripojenia v súlade s komunikačným prostredím a zariadením, ktoré používate. Komunikujte s mobilnými zariadeniami
z ponuky <Mobilný portál> ( Obrazovka Domov(P. 108) ).
◼ Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN
Podobne ako pri pripojení počítača k zariadeniu pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu prostredníctvom
bezdrôtového smerovača LAN. Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Pripojenie LAN)
(P. 203)
◼ Priame pripojenie
Priamo pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu bezdrôtovo bez použitia bezdrôtovej siete LAN. Je možné okamžite
pripojiť sa k zariadeniu bezdrôtovo aj mimo prostredia bezdrôtovej siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 205)
202
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej
siete LAN (Pripojenie LAN)
5554-03L
Ak je bezdrôtový smerovač LAN pripojený k sieti, ku ktorej je pripojené zariadenie, komunikáciu s mobilným
zariadením môžete nadviazať prostredníctvom bezdrôtového smerovača LAN rovnakým spôsobom ako v prípade
počítača. Informácie o spôsobe pripojenia mobilného zariadenia k smerovaču bezdrôtovej siete LAN nájdete
v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich výrobcu. Pripojte zariadenie k smerovaču
prostredníctvom káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN. Nastavenie sieťového prostredia(P. 23)
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Model s dotykovým panelom)(P. 203)
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Čiernobiely model s displejom LCD)(P. 204)
● Ak chcete vykonať postupy uvedené nižšie, použite adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
● Vyberte položku <Pripojenie LAN> a pokračujte v postupe, ak sa zobrazila obrazovka Priame pripojenie po
výbere položky <Mobilný portál> v postupe uvedenom nižšie.
● Informácie o operačných systémoch kompatibilných s aplikáciou Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavenia a používania nájdete v Pomocníkovi aplikácie alebo na webovej stránke spoločnosti Canon
(https://global.canon/gomp/).
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Model s
dotykovým panelom)
◼ Manuálne pripojenie
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
2
Pripojte sa z mobilného zariadenia k adrese IP zobrazenej na obrazovke.
Obrazovka Domov(P. 108)
◼ Pripojenie pomocou kódu QR
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
203
Obrazovka Domov(P. 108)
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
2
3
4
Vyberte <Kód QR>.
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 210)
Používanie stroja
Použitím mobilného zariadenia prečítajte kód QR zobrazený na obrazovke.
◼ Pripojenie pomocou funkcie NFC (Android)
Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je položka <Použiť NFC> nastavená na možnosť <Zap.>.
NFC>(P. 438)
1
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 210)
2
Povoľte nastavenia NFC mobilného zariadenia.
3
Presuňte mobilné zariadenie bližšie k značke NFC zariadenia.
<Použiť
Používanie stroja
Ovládací panel(P. 95)
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (Čiernobiely
model s displejom LCD)
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Zobraziť názov zariadenia/adresu IP>.
3
Pripojte sa z mobilného zariadenia k adrese IP zobrazenej na obrazovke.
204
Obrazovka Domov(P. 108)
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
1660-068
5554-03R
Dokonca aj v prostredí bez bezdrôtového smerovača siete LAN použitie režimu prístupového bodu, ktoré priamo
bezdrôtovo pripojí mobilné zariadenie k zariadeniu, umožňuje pripojiť mobilné zariadenie k zariadeniu bez náročných
nastavení.
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 205)
Priame pripojenie (Model s dotykovým panelom)(P. 206)
Priame pripojenie (Čiernobiely model s displejom LCD)(P. 208)
Príprava na priame pripojenie (Režim prístupového bodu)
Nadviažte pripojenie pomocou režimu prístupového bodu v nasledujúcom poradí.
Skontrolujte nastavenia siete zariadenia.
● Nastavte adresu IPv4.
Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
Príprava mobilného zariadenia
● Nakonfigurujte nastavenia na pripojenie mobilného zariadenia k bezdrôtovej
sieti.
Uveďte zariadenie do stavu pohotovostného režimu pripojenia.
● <Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.>
položku <Použiť priame pripojenie> na možnosť <Zap.>.
Špecifikácia časovej hodnoty do automatického ukončenia
● Môžete špecifikovať čas na automatické odpojenie, ak je aktivované priame pripojenie.
pripojenie ukončené>/<Čas do ukončenia priameho pripojenia>(P. 325)
205
<Priame
Nastavte
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Pripojenie viacerých mobilných zariadení naraz
● Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID zariadenia a sieťový kľúč.
bodu>(P. 325)
<Nastavenia režimu prístupového
Canon PRINT Business
● Informácie o operačných systémoch kompatibilných s aplikáciou Canon PRINT Business, podrobný postup
nastavenia a používania nájdete v Pomocníkovi aplikácie alebo na webovej stránke spoločnosti Canon
(https://global.canon/gomp/).
Priame pripojenie (Model s dotykovým panelom)
● Vytvorenie pripojenia zariadenia a mobilného zariadenia môže chvíľu trvať.
◼ Manuálne pripojenie
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 108)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
3
4
Vyberte <Pripojiť>.
Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete z mobilného zariadenia pomocou
informácií o identifikátore SSID a sieťovom kľúči, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
◼ Pripojenie pomocou kódu QR
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
Obrazovka Domov(P. 108)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
Vyberte <Pripojiť>.
3
Vyberte <Kód QR>.
4
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 210)
206
Používanie stroja
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5
Použitím mobilného zariadenia prečítajte kód QR zobrazený na obrazovke.
6
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
◼ Pripojenie pomocou funkcie NFC (Android)
Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je položka <Použiť NFC> nastavená na možnosť <Zap.>.
NFC>(P. 438)
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
<Použiť
Obrazovka Domov(P. 108)
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, prejdite na krok 3.
2
3
Vyberte <Pripojiť>.
Spustite aplikáciu Canon PRINT Business v mobilnom zariadení.
pomocou aplikácií(P. 210)
4
Povoľte nastavenia NFC mobilného zariadenia.
5
Presuňte mobilné zariadenie bližšie k značke NFC zariadenia.
6
Po dokončení cieľovej operácie vyberte položku <Odpojiť>.
Používanie stroja
Ovládací panel(P. 95)
● Vyberte položku <Inf. o pripojení> na obrazovke <Priame pripojenie> a skontrolujte pripojené mobilné
zariadenie.
● Ak sa <Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča> nastaví na <Zap.>, nie je potrebné vykonať operáciu výberom
<Pripojiť>. <Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča>(P. 326)
207
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti
od mobilného zariadenia, ktoré používate.
● Ak sa nevykoná bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia v priebehu 5 minút počas zobrazenia
identifikátora SSID a sieťového kľúča, pohotovostný stav pripojenia sa ukončí.
● Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom
priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
● Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
● Ak zariadenie používate s bezdrôtovou sieťou LAN, pri použití priameho pripojenia musíte udržať zariadenie
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN. Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti LAN alebo sa ešte
nedokončil proces pripojenia, proces priameho pripojenia nemôže začať. Ak dôjde počas komunikácie
prostredníctvom priameho pripojenia k strate spojenia medzi zariadením a bezdrôtovou sieťou LAN,
komunikácia sa môže ukončiť.
● Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným
zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
● Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to
zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
Priame pripojenie (Čiernobiely model s displejom LCD)
● Vytvorenie pripojenia zariadenia a mobilného zariadenia môže chvíľu trvať.
1
Vyberte položku <Mobilný portál> na obrazovke Domov.
● Ak je už pripojené akékoľvek mobilné zariadenie, stlačte tlačidlo
2
Vyberte položku <Pripojiť>.
3
Vyberte <Zobraziť SSID/sieťový kľúč>.
4
5
Obrazovka Domov(P. 108)
a prejdite na krok 3.
Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete z mobilného zariadenia pomocou
informácií o identifikátore SSID a sieťovom kľúči, ktoré sa zobrazia na displeji.
Po dokončení cieľovej operácie stlačte tlačidlo
<Odpojiť>
a vyberte položku
<Áno>.
● Výberom položky <Informácie o pripojení> na obrazovke pod priamym pripojením skontrolujte pripojené
mobilné zariadenie.
208
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Ak sa <Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča> nastaví na <Zap.>, nie je potrebné vykonať operáciu výberom
<Pripojiť>. <Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča>(P. 326)
● Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti
od mobilného zariadenia, ktoré používate.
● Ak sa nevykoná bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia v priebehu 5 minút počas zobrazenia
identifikátora SSID a sieťového kľúča, pohotovostný stav pripojenia sa ukončí.
● Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom
priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
● Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
● Ak zariadenie používate s bezdrôtovou sieťou LAN, pri použití priameho pripojenia musíte udržať zariadenie
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN. Ak zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovej sieti LAN alebo sa ešte
nedokončil proces pripojenia, proces priameho pripojenia nemôže začať. Ak dôjde počas komunikácie
prostredníctvom priameho pripojenia k strate spojenia medzi zariadením a bezdrôtovou sieťou LAN,
komunikácia sa môže ukončiť.
● Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným
zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
● Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to
zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
209
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie stroja pomocou aplikácií
5554-03S
Vykonajte tlačové a iné operácie z mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu použitím aplikácií. Podporované sú
rôzne aplikácie vrátane exkluzívnych aplikácií Canon. Používajte ich správne v súlade so zariadením, aplikáciou a
situáciou.
◼ Používanie aplikácie Canon PRINT Business
Táto aplikácia sa používa na vykonávanie tlačových a iných operácií z mobilných zariadení, ktoré podporujú systém iOS
alebo Android. Pri tlači nie je potrebné vykonávať na stroji žiadne operácie. Ďalšie informácie o podporovaných
operačných systémoch, podrobné postupy nastavenia a jednotlivé operácie nájdete v pomocníkovi aplikácie alebo na
webovej stránke spoločnosti Canon (https://global.canon/gomp/).
● Aplikáciu Canon PRINT Business môžete prevziať bezplatne, ale bude vám účtovaný poplatok za internetové
pripojenie.
◼ Tlač pomocou služby Canon Print Service
Tlačiť môžete jednoducho z ponuky aplikácií, ktoré podporujú tlačový subsystém Android. Ďalšie informácie
o podporovaných operačných systémoch, ako aj podrobné nastavenia a postupy nájdete na webovej stránke
spoločnosti Canon (https://global.canon).
◼ Tlač pomocou služby Mopria®
Zariadenie podporuje aj službu Mopria®. Služba Mopria® umožňuje tlač z mobilných zariadení, ktoré podporujú
systém Android pomocou bežných operácií a nastavení, aj keď sa výrobcovia a modely líšia. Príklad: Ak používate
tlačiarne podporujúce službu Mopria® vyrobené viacerými výrobcami alebo tlačiareň podporujúcu službu Mopria®,
ktorá sa nachádza na mieste, ktoré navštevujete, môžete tlačiť bez nutnosti inštalácie aplikácie exkluzívnej pre
jednotlivých výrobcov alebo model. Ďalšie informácie o podporovaných modeloch alebo operačných prostrediach
nájdete na lokalite http://www.mopria.org.
Potvrdenie nastavení služby Mopria®
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) s právami správcu ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 281) ) [Settings/Registration] [Network Settings] [Mopria Settings] [Edit]
Skontrolujte, či je začiarknuté začiarkavacie políčko [Use Mopria] [OK]
210
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Tlač pomocou služby Google Cloud Print
Môžete používať aplikácie a služby podporujúce službu Google Cloud Print na tlač z počítača alebo mobilného
zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne. Používanie služby Google Cloud Print(P. 221)
211
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie technológie AirPrint
5554-03U
Táto časť opisuje nastavenia potrebné na použitie technológie AirPrint a postupy, ktoré je potrebné vykonať pomocou
zariadení Apple.
Nastavenia technológie AirPrint
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint(P. 212)
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 214)
Funkcie technológie AirPrint
Tlač pomocou technológie AirPrint(P. 217)
Riešenie problémov
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint(P. 220)
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint
Môžete uložiť informácie vrátane názvu stroja a miesta inštalácie, ktoré sa používajú na identifikáciu stroja. Môžete tiež
zrušiť funkciu stroja AirPrint. Na zmenu týchto nastavení použite Remote UI (Vzdialené PR).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
● Ak používate mobilné zariadenie ako je iPad, iPhone alebo iPod touch, v tejto časti má slovo kliknite rovnaký
význam ako ťuknite.
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
[AirPrint Settings].
212
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
[Use AirPrint]
Začiarknutím políčka aktivujte technológiu AirPrint. Ak chcete zrušiť technológiu AirPrint, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Printer Name]
Zadajte názov zariadenia. Ak je názov mDNS už uložený v časti [mDNS Settings] (
DNS(P. 65) ), zobrazí sa uložený názov.
Konfigurácia
[Location]
Zadajte umiestnenie zariadenia. Ak je umiestnenie už uložené v časti [Device Information Settings] ([Device
Management] v ponuke [Management Settings] (Settings/Registration)), zobrazí sa uložený názov.
[Latitude]
Zadajte zemepisnú šírku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
[Longitude]
Zadajte zemepisnú dĺžku miesta, kde je zariadenie nainštalované.
6
Kliknite na [OK].
Ak vyberiete položku [Use AirPrint], nasledujúce nastavenia v ponuke <Sieť> sa nastavia
na možnosť <Zap.>.
● Použiť HTTP
● Nastavenia tlače IPP
● Použiť mDNS IPv4
● Použiť mDNS IPv6
● Ak zmeníte [Printer Name], ktorý ste predtým zadali, môže sa stať, že z počítača Mac, ktorý sa dosiaľ dalo
používať na tlač, viac nebude možné tlačiť. Dochádza k tomu preto, že <Názov mDNS> ( Konfigurácia
DNS(P. 65) ) IPv4 sa taktiež automaticky zmení. V takom prípade stroj znova pridajte do počítača Mac.
● Zadaním názvu tlačiarne umožníte jednoduchšiu identifikáciu tlačiarní podporujúcich technológiu AirPrint.
213
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
◼ Zmena nastavení funkcií dostupných s technológiou AirPrint
Ak chcete deaktivovať funkcie technológie AirPrint, ktoré sa nechystáte využívať, alebo šifrovať komunikáciu, potrebné
nastavenia nakonfigurujte pomocou ovládacieho panela.
Zmena nastavení tlače
Na tlač cez AirPrint sa používa protokol IPP.
Zapnutie a vypnutie funkcie
Môžete nastaviť, či chcete vykonávať tlač cez AirPrint. Predvolené nastavenie od výrobcu je <Zap.>.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
IPP>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia tlače
Nastavte položku <Použiť tlač s IPP> na možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
tlač s IPP>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia tlače IPP>
<Použiť
Zmena nastavenia TLS
Môžete nastaviť, či chcete pri tlači cez AirPrint šifrovať komunikáciu pomocou TLS. Predvolené nastavenie od
výrobcu je <Vyp.>.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP> <Nastavenia tlače
IPP> Nastavte položku <Povoliť tlač IPP iba s TLS> na možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
tlač IPP iba pri používaní TLS>
<Nastavenia TCP/IP>
<Nastavenia tlače IPP>
<Povoliť
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint
Môžete zobraziť obrazovku technológie AirPrint, v ktorej môžete nielen pristupovať k nastaveniam technológie
AirPrint, ale aj zobraziť informácie o spotrebnom materiáli, ako je papier a toner. Navyše môžete nakonfigurovať aj
nastavenia funkcií zabezpečenia.
214
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
1
Vyberte položku [Systémové nastavenia]
do počítača Mac, ktorý používate.
[Tlačiarne a skenery] a pridajte zariadenie
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
2
Vyberte zariadenie zo zoznamu tlačiarní v ponuke [Tlačiarne a skenery].
3
Kliknite na [Možnosti a náplne].
4
Kliknite na [Zobraziť webovú stránku tlačiarne].
5
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR).
● Ak chcete zmeniť nastavenia technológie AirPrint, musíte sa prihlásiť ako správca.
◼ Stránka, ktorá sa venuje technológii AirPrint
Keď sa prihlásite s právami správcu, zobrazí sa stránka o technológii AirPrint, ako je uvedené nižšie.
[AirPrint Settings]
Umožňuje skontrolovať hodnoty zadané v nataveniach AirPrint, napríklad názov a umiestnenie zariadenia.
Kliknutím na položku [Edit] môžete zmeniť nastavenia.
[Other Settings]
[Print Security Settings]
Nakonfigurujete nastavenia zabezpečenia tlače pomocou TLS alebo overenia.
215
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
[TLS Settings]
Umožňuje zmeniť kľúč a certifikát použitý na TLS.
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
[Key and Certificate Settings]
Umožňuje generovať a inštalovať kľúč a certifikát alebo vyžiadať vydanie certifikátu.
a certifikátu pre TLS(P. 250)
Konfigurácia kľúča
[Consumables Information]
Umožňuje skontrolovať informácie o jednotlivých zdrojoch papiera a spotrebných materiálov zariadenia a
verziu zariadenia.
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
216
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Tlač pomocou technológie AirPrint
5554-03W
Môžete tlačiť zo zariadení iPad, iPhone, iPod touch alebo z počítačov Macintosh bez použitia ovládača tlačiarne.
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch(P. 217)
Tlač z počítača Mac(P. 218)
Systémové požiadavky
Tlač pomocou technológie AirPrint vyžaduje jedno z nasledujúcich zariadení Apple.
● iPad (všetky modely)
● iPhone (3GS alebo novšie)
● iPod touch (3. generácia alebo novšie)
● Mac (Mac OS X 10.7 alebo novší)*
*OS
X 10.9 alebo novší, ak používate pripojenie cez USB.
Sieťové prostredie
Vyžaduje sa jedno z nasledujúcich prostredí.
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené k rovnakej sieti LAN
● Prostredie, v ktorom je zariadenie Apple a zariadenie pripojené priamo
● Prostredie, v ktorom je počítač Mac pripojení k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB
● Na tlač je potrebné nastaviť možnosť <Použiť tlač s IPP> na <Zap.>.
s technológiou AirPrint(P. 214)
Zmena nastavení funkcií dostupných
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k zariadeniu Apple.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
Nastavenie sieťového prostredia(P. 23) .
● Informácie o priamom pripojení nájdete v časti
2
Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)(P. 205) .
V aplikácii v zariadení Apple ťuknutím na položku
217
zobrazíte možnosti ponuky.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
3
Ťuknite na [Tlačiť].
4
Vyberte zariadenie z ponuky [Tlačiareň].
● Zobrazia sa tu tlačiarne pripojené k sieti. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
● Obrazovka výberu zariadenia v ponuke [Tlačiareň] nie je zobrazená v aplikáciách, ktoré nepodporujú
technológiu AirPrint. Pomocou takých aplikácií nemôžete tlačiť.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Ťuknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
Kontrola stavu tlače
● Počas tlače dvakrát stlačte tlačidlo Domov na zariadení Apple
ťuknite na položku [Tlačiť].
Tlač z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a pripojené k počítaču Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti
2
Nastavenie sieťového prostredia(P. 23) .
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [Systémové nastavenia]
skenery].
[Tlačiarne a
● Ak už bolo zariadenie pridané, operácie nie je potrebná.
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie alebo v pomocníkovi aplikácie, ktorú používate.
4
V dialógovom okne tlače vyberte zariadenie.
● Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
218
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Dostupné nastavenia a formáty papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Kliknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
219
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
5554-03X
Ak technológiu AirPrint nie je možné použiť, skúste nasledovné riešenia.
● Skontrolujte, či je stroj zapnutý. Ak je stroj zapnutý, najprv ho vypnite, počkajte aspoň 10 sekúnd, potom ho znova
zapnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
● Uistite sa, že na stroji nie sú zobrazené žiadne chybové správy.
● Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a stroj pripojené do tej istej siete LAN. Ak je stroj zapnutý, môže trvať niekoľko
minúť, kým bude pripravený na komunikáciu.
● Uistite sa, že je na zariadení Apple aktivovaná voľba Bonjour.
● Uistite sa, že je zariadenie nakonfigurované tak, aby povoľovalo vykonanie úloh z počítača, aj keď nie je zadané
žiadne ID oddelenia a heslo. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 234)
● V prípade tlače skontrolujte, či je v zariadení vložený papier a či kazety s tonerom v zariadení obsahujú dostatok
tonera. Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 214)
220
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Používanie služby Google Cloud Print
5554-03Y
Google Cloud Print je služba umožňujúca používateľovi s kontom Google tlač zo smartfónu, tabletu alebo počítača
pripojeného na internet pomocou aplikácií kompatibilných so službou Google Cloud Print. Na rozdiel od bežnej tlače z
počítača nevyžaduje ovládač tlačiarne.
Kontrola nastavení zariadenia(P. 221)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 221)
● Pri uložení zariadenia a tlače pomocou služby Google Cloud Print sa vyžaduje prostredie umožňujúce
pripojenie na internet. Okrem toho je zákazník zodpovedný za všetky poplatky týkajúce sa internetového
pripojenia.
● Služba Google Cloud Print nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Služba Google Cloud Print nepodporuje tlač z adresy IPv6.
● Používanie služby Google Cloud Print vyžaduje konto Google. Ak nemáte konto Google, vytvorte si ho na
webovej lokalite Google.
Kontrola nastavení zariadenia
Pred konfiguráciou cloudovej tlače skontrolujte nasledujúce položky.
● Uistite sa, že je špecifikovaná adresa IPv4 pre zariadenie a že zariadenie dokáže komunikovať s počítačmi v sieti.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 26)
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
● Skontrolujte, či je správne špecifikovaná dátum a čas zariadenia.
Nastavenie dátumu a času(P. 21)
● Ak je nastavená správa ID oddelené, skontrolujte, či môžete tlačiť z počítača bez zadania ID oddelenia alebo kódu
PIN. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 234)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print umožňuje použitím služby tlač odkiaľkoľvek.
221
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa ako správca.
(Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre [Basic Settings].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Google Cloud Print]
6
Kliknite na položku [Register] v ponuke [Registration Status].
Spustenie Remote UI
Obrazovka Remote
[Google Cloud Print Settings].
[OK].
Opätovné uloženie zariadenia
● Ak chcete znova uložiť zariadenie, pred opätovným uložením odstráňte jeho uloženie.
7
Kliknite na odkaz URL zobrazený pre položku [URL for Registration].
8
Podľa pokynov na obrazovke uložte zariadenie.
➠ Tlač teraz možno vykonať použitím aplikácií podporujúcich službu Google Cloud Print, napríklad Google
Chrome™.
● Informácie o najnovších aplikáciách podporujúcich službu Google Cloud Print nájdete na domovskej
stránke služby Google Cloud Print.
Konfigurácia nastavené na ovládacom paneli
● Funkciu Cloud Print môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 342)
Uloženie z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome
● Zariadenie môžete uložiť aj z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome. Pred dokončením
registrácie sa na displeji zariadenia zobrazí obrazovka s potvrdením. Stlačte <Áno>, čím dokončíte
registráciu.
● Informácie o spôsoboch uloženia nájdete v návode zariadenia alebo na webovej stránke Google Cloud Print.
222
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača
5554-040
Remote UI (Vzdialené PR) môžete používať prostredníctvom webového prehliadača smarftónu alebo tabletu. Pomocou
mobilného zariadenia môžete potvrdiť stav zariadenia alebo vykonať rôzne nastavenia. Upozorňujeme, že na
niektorých zariadeniach a v niektorých prostrediach sa obrazovka Remote UI (Vzdialené PR) nemusí zobraziť správne.
Spustenie Remote UI (Vzdialené PR) z mobilných zariadení
Zadajte adresu IP zariadenia do webového prehliadača a spustite Remote UI (Vzdialené PR). Pred operáciou potvrďte
adresu IP nastavenú pre zariadenie ( Zobrazenie nastavení siete(P. 47) ). Ak ju nepoznáte, kontaktujte svojho
správcu siete.
1
V mobilnom zariadení spustite webový prehliadač.
2
Do poľa na zadanie adresy zadajte http://<adresa IP stroja>/.
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek.
Príklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/.
● V prípade verzie Remote UI (Vzdialené PR) pre smartfóny sú určité položky vynechané. Ak chcete potvrdiť
všetky položky, použite verziu pre počítače.
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 280)
223
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia .............................................................................................................................. 225
Nastavenie oprávnení prístupu ........................................................................................................................ 227
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN .................................................................................................. 228
Nastavenie správy ID oddelení ..................................................................................................................... 230
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR) .................................................................................................... 236
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete ..................................................................................................... 238
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall ........................................................................................ 240
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall ............................................................................... 241
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall ........................................................................... 244
Zmena čísiel portu ........................................................................................................................................ 247
Nastavenie servera proxy ............................................................................................................................. 248
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS ........................................................................................................ 250
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ...................................................................... 253
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR) .......................................................................... 256
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu ............................................................................ 259
Konfigurácia nastavení IPSec ........................................................................................................................ 261
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X ............................................................................................... 268
Obmedzenie funkcií stroja ................................................................................................................................ 272
Obmedzenie tlače z počítača ........................................................................................................................ 274
Obmedzenie funkcií USB .............................................................................................................................. 275
Deaktivácia komunikácie HTTP ..................................................................................................................... 277
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR) .......................................................................................................... 278
Obmedzenie používania ovládacieho panela ................................................................................................ 279
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR)) .............................................................................. 280
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR) ........................................................................................................ 281
Kontrola stavu a výpisov ............................................................................................................................... 284
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR) .......................................................................... 290
Politika zabezpečenia ................................................................................................................................... 293
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení ..................................................................................... 299
Aktualizácia firmvéru ....................................................................................................................................... 302
Inicializácia nastavení ....................................................................................................................................... 305
224
Spravovanie zariadenia
Spravovanie zariadenia
5554-041
Ak chcete znížiť rôzne riziká spojené s používaním tohto zariadenia, napríklad úniky osobných údajov alebo
neoprávnené použitie tretími osobami, je potrebné dodržiavať určité konštantné a efektívne bezpečnostné opatrenia.
Dôležité nastavenia by mal spravovať správca, napríklad prístupové práva a nastavenia zabezpečenia, aby sa
zabezpečilo bezpečné používanie zariadenia.
◼ Konfigurácia systému základného spravovania
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 227)
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete(P. 238)
◼ Príprava na riziká z nedbalosti alebo nesprávneho používania
Obmedzenie funkcií stroja(P. 272)
◼ Zaistenie efektívneho spravovania
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 280)
225
Spravovanie zariadenia
◼ Spravovanie konfigurácie systému a nastavení
Aktualizácia firmvéru(P. 302)
Inicializácia nastavení(P. 305)
226
Spravovanie zariadenia
Nastavenie oprávnení prístupu
5554-042
Ochráňte stroj pred neoprávneným prístupom – povoľte jeho používanie iba používateľom s oprávneniami na prístup.
Prístupové oprávnenia sú nastavené samostatne pre správcov systému, bežných používateľov a Remote UI (Vzdialené
PR). Po nastavení práva musí používateľa zadať ID a kód PIN, ak chce tlačiť alebo zmeniť nastavenia.
Vytvorte konto s plnými prístupovými právami s názvom ID správcu systému pre správcu systému. Uloženie konta s
názvom ID správcu systému umožňuje spravovať bežných používateľov. Pomocou ID oddelenia môžete nastaviť kód
PIN na používanie zariadenia ako aj sledovať počet vytlačených strán pre každý ID oddelenia. A nastavením kódu PIN
vzdialeného prístupu Remote UI (Vzdialené PR) môžete obmedziť používanie Remote UI (Vzdialené PR).
ID správcu systému
ID správcu systému je konto s oprávneniami úplného prístupu. Ak zadáte ID správcu systému, musíte sa
prihlásiť v zariadení pomocou informácií ID správcu systému, aby ste mali prístup k položkám vyžadujúcim
práva správcu, napríklad <Sieť> alebo <Nastavenia správy>. Odporúčame nastaviť a uložiť ID správcu systému. V
opačnom prípade bude môcť ktokoľvek zmeniť nastavenia zariadenia. Uložiť môžete iba jedno ID správcu
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 228)
systému.
ID oddelenia (Department ID Management)
Pre užívateľa (alebo skupinu užívateľov) môžete uložením ID oddelenia špecifikovať oprávnenia prístupu.
Môžete uložiť viacero ID oddelení. Ak sa používateľ pokúsi ovládať zariadenie, keď sú aktivované ID oddelenia,
zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí na použitie zariadenia zadať svoje ID oddelenia a kód PIN.
Možno vytvoriť zostavu s informáciami o počte vytlačených stráne pre každý ID oddelenia. Nastavenie
správy ID oddelení(P. 230)
Kód PIN k Remote UI (Vzdialenému UR) (Remote UI Access PIN)
Ide o kód PIN na používanie Remote UI (Vzdialeného UR). Prístup k Remote UI (Vzdialenému UR) majú len
používatelia, ktorí poznajú kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)(P. 236)
227
Spravovanie zariadenia
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN
5554-043
Nastavte konto správcu systému – ID správcu systému. Pre ID správcu systému môžete tiež nastaviť kód PIN. Ak je
špecifikovaný ID správcu systému, potom získate prístup k položkám vyžadujúcim práva správcu, napríklad <Sieť> a
<Nastavenia správy>, len po zadaní správneho ID správcu systému a kódu PIN. Informácie nastavení ID správcu
systému sú dôležité na zabezpečenie zariadenia, takže sa uistite, že ID a kód PIN správcu systému budú poznať iba
správcovia.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
Obrazovka Domov(P. 108)
Ak už bolo nastavené ID správcu systému
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
Vyberte položky <Správa používateľov>
4
Vyberte <ID a PIN správcu systému>.
5
Zadajte ID správcu systému a kód PIN.
● Špecifikujte položky <ID správcu systému>
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>.
<Kód PIN správcu syst.>.
● Zadajte čísla pre každú položku a vyberte položku <Použiť> (
).
● Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Opätovným zadaním kódu PIN vykonajte potvrdenie.
● Nemôžete uložiť ID ani kód PIN pozostávajúce iba z núl, napríklad „00“ alebo „0000000“.
● Ak chcete zrušiť nastavenia ID správcu systému a kódu PIN, odstráňte informácie zadané v položke
stlačte tlačidlo <Použiť> (
) s prázdnymi poľami.
Nastavenie mena správcu systému
1
Vyberte položku <Meno správcu systému>.
2
Zadajte meno správcu systému a vyberte položku <Použiť>.
● Informácie o spôsobe zadávania textu nájdete v časti
228
Zadávanie textu(P. 121) .
a
Spravovanie zariadenia
● Nezabudnite svoj kód PIN. Ak zabudnete kód PIN, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
Konfigurácia nastavení cez Remote UI (Vzdialené PR)
● Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému. Na zobrazenej obrazovke kliknite
na položky [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information] [Edit] a
špecifikujte potrebné nastavenia.
● Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete uložiť množstvo informácií vrátane kontaktných informácií,
komentárov správcu, miesta inštalácie zariadenia, ako aj nastavenia, ktoré môžete uložiť pomocou
ovládacieho panela. Uložené informácie sa dajú zobraziť na stránke [Device Information] Remote UI
(Vzdialeného UR). Kontrola informácií o správcovi systému(P. 287)
Prihlásenie sa v zariadení
● Ak sa pokúsite získať prístup k položkám vyžadujúcim práva správcu, napríklad <Sieť> a <Nastavenia správy>,
keď je špecifikovaný ID správcu systému, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka. Prihlásenie sa v
zariadení(P. 125)
● Musíte zadať aj ID správcu systému a kód PIN, aby ste a prihlásili pomocou Remote UI (Vzdialené PR) v
režime správcu systému. Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 227)
Nastavenie správy ID oddelení(P. 230)
229
Spravovanie zariadenia
Nastavenie správy ID oddelení
5554-044
Pomocou viacerých ID pre viacerých používateľov alebo skupiny môžete ovládať prístup k zariadeniu. Ak sa používateľ
pokúsi ovládať zariadenie pri aktivovanej správe ID oddelenia, zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí zadať ID
oddelenia a kód PIN, aby mohol používať zariadenie. Keď je aktivovaná správa ID oddelení, pre každé ID oddelenia sa
zaznamenáva používanie funkcií, napríklad tlač. Ak chcete konfigurovať správu ID oddelení, podľa potreby uložte ID
oddelenia a potom aktivujte správu ID oddelenia. Ak chcete aktivovať správu ID oddelení pre operáciu z počítača, budú
potrebné ďalšie nastavenia.
Uloženie/Úprava ID a kódu PIN oddelenia(P. 230)
Aktivácia správy ID oddelení(P. 232)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 233)
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 234)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
Uloženie/Úprava ID a kódu PIN oddelenia
Uložte ID oddelenia a nastavte preň kód PIN. Uložte všetky ID oddelení, aby ich bolo možné spravovať.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Uložte alebo upravte ID oddelení.
[Department ID Management].
Uloženie ID oddelenia
1
Kliknite na [Register New Department].
2
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Obrazovka Remote
230
Spravovanie zariadenia
[Department ID]
Zadajte ID oddelenia, ktoré sa má uložiť.
[Set PIN]
Ak chcete nastaviť kód PIN, začiarknite políčko a zadajte rovnaké číslo do textového poľa [PIN] a
[Confirm].
[Restrict Functions]
Môžete obmedziť počet strán na vytlačenie a dostupné funkcie pre oddelenia, ktoré sa majú uložiť. Ak
chcete obmedziť počet strán na vytlačenie, začiarknite políčko pre typ cieľa a zadajte príslušný počet strán
v položke [Number of Pages]. Začiarknite políčko pre cieľové funkcie, aby ste ich obmedzili.
3
Kliknite na [OK].
Úprava nastavení uložených ID oddelenia
1
Kliknite na príslušný textový odkaz v menu [Department ID] na jeho úpravu.
2
V prípade potreby zmeňte nastavenia a kliknite na [OK].
Odstránenie ID oddelenia
● Kliknite na položku [Delete] na pravej strane ID oddelenia, ktoré chcete zmazať
kliknite na [OK].
[Department ID Page Total]
● Môžete skontrolovať celkový počet strán pre úlohy, ktoré sa vykonali do určitého dátumu na základe ID
oddelenia.
● Ak chcete počty vrátiť na nulu, kliknite na príslušný textový odkaz v menu [Department ID] a kliknite na
[Clear Count] [OK]. Ak chcete vrátiť počty všetkých ID oddelení na nulu, kliknite na [Clear All Counts]
[OK].
231
Spravovanie zariadenia
Aktivácia správy ID oddelení
Po uložení potrebného počtu ID oddelení aktivujte správu ID oddelení.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Department ID Management].
Obrazovka Remote
[Department ID Management].
[Department ID Management]
Označte začiarkavacie políčko na aktiváciu správy ID oddelení. Ak nechcete použiť správu ID oddelení, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
● Informácie o funkcii [Allow Print Jobs with Unknown IDs] nájdete v časti
ID oddelenia(P. 234) .
6
Kliknite na [OK].
232
Blokovanie úloh pre neznáme
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Prístup k nastaveniam správy ID oddelení môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka> na obrazovke
Domov. <Správa ID oddelení>(P. 435)
Prihlásenie sa v zariadení
● Keď sa pokúsite ovládať stroj, keď je aktivovaná správa ID oddelení, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača
Ak chcete povoliť správu ID oddelenia pre úlohy z počítača, musíte špecifikovať ID oddelenia a kód PIN pomocou
ovládača vopred nainštalovaného v každom počítači.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tohto zariadenia a potom kliknite
na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
3
Kliknite na kartu [Nastavenia zariadenia] (Zadať cieľové umiestnenie).
4
Vyberte položku [Správa podnikových ID] v časti [Správa používateľov].
5
Kliknite na tlačidlo [Nastavenia] nachádzajúce sa vpravo.
6
Špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
[Povoliť nastavenie kódu PIN]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa aktivovalo nastavenia kódu PIN.
[Podnikové ID]
Zadajte číslo ID oddelenia.
233
Spravovanie zariadenia
[PIN]
V prípade potreby zadajte príslušný kód PIN patriaci k ID oddelenia.
[Overiť]
Kliknutím overte správnosť zadaného ID a kódu PIN. Táto funkcia nie je dostupná, ak sú stroj a počítač
pripojené pomocou konektora USB alebo WSD (Web Services on Devices).
[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri tlači]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila kontextová obrazovka [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN] pri
každom odoslaní úlohy z počítača.
[Nepoužívať správu podnikových ID pri čiernobielej tlači]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby sa odoslali čiernobiele tlačové údaje ako úloha s neznámym ID.
[Overiť podnikové ID/kód PIN v zariadení]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak je zariadenie a počítač pripojené prostredníctvom portu USB alebo WSD.
7
Kliknite na [OK].
Prihlásenie sa v zariadení
● Pri pokuse o odoslanie úlohy z počítača, keď je aktivovaná správa ID
oddelenia, sa zobrazí nasledujúca kontextová obrazovka (ak nie je
začiarknuté začiarkavacie políčko [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri
tlači]):
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia
Funkcia Tlač z počítača je nakonfigurovaná predvolene, aby mohol používateľa vykonávať úlohy bez zadania ID a kódu
PIN, aj keď je aktivovaná správa ID oddelení. Ak chcete nakonfigurovať nastavenie, aby nebolo možné použiť žiadne
úlohy, kým sa nezadá správny ID oddelenia a kód PIN, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [User Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
V prípade potreby zrušte začiarknutie políčok.
Obrazovka Remote
[Department ID Management].
234
Spravovanie zariadenia
[Allow Print Jobs with Unknown IDs]
Ak chcete odoslať úlohu z počítača, keď je aktivovaná správa ID oddelenia, musíte zadať správny ID a kód PIN
( Aktivácia správy ID oddelenia pre úlohy z počítača(P. 233) ). Ak je však pre toto nastavenie začiarknuté
políčko, úlohy sa vykonajú, aj keď nie je zadané ID a kód PIN. Ak chcete nakonfigurovať nastavenie, aby sa
nevykonali žiadne úlohy, kým sa nezadá správny ID oddelenia a kód PIN, zrušte začiarknutie políčka.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 227)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 228)
235
Spravovanie zariadenia
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené UR)
5554-045
Môžete nastaviť kód PIN prístupu k Remote UI (Vzdialené PR). Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN.
● Keď je povolená správa ID oddelení, toto nastavenie nie je potrebné.
oddelení(P. 230)
Nastavenie správy ID
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [License/Other]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite políčko [Use Remote UI Access PIN] a nastavte kód PIN.
[Remote UI Settings].
[Use Remote UI Access PIN]
Ak začiarknete toto políčko, musíte zadať kód PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené PR).
[Set/Change PIN]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť kód PIN, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte rovnaké číslo do
textového poľa [PIN] a [Confirm].
6
Kliknite na [OK].
236
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Nastavenia kódu PIN prístupu Remote UI (Vzdialené PR) môžete získať aj prostredníctvom ponuky <Ponuka>
na obrazovke Domov. <Nastavenia vzdialeného PR>(P. 441)
Ak sa inicializuje položka <Nastavenia správy>
● Prístupový kód PIN Remote UI (Vzdialeného UR) sa tiež inicializuje. Po inicializácii znova nastavte kód PIN.
<Inicializovať ponuku>(P. 444)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 227)
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 228)
237
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení zabezpečenia siete
5554-046
Autorizovaní užívatelia môžu mať neočakávané straty z útokov škodlivých tretích strán, ako napríklad pri sniffingu,
spoofingu a manipulácii dát počas ich trasy cez sieť. Na ochranu vašich dôležitých a cenných informácií pred týmito
útokmi stroj podporuje nasledujúce funkcie na vylepšenie zabezpečenia a utajenia.
Nastavenia brány firewall
Neoprávnený prístup tretích strán, ako aj sieťové útoky a prieniky, možno blokovať obmedzením komunikácie
len na zariadenia, ktoré majú konkrétnu adresu IP alebo adresu MAC. Obmedzenie komunikácie pomocou
brán firewall(P. 240)
Zmena čísiel portu
Protokolu, ktorý sa používa na výmenu informácií s inými zariadeniami, sa priradia vopred určené čísla portov
podľa typu protokolu. Číslo portu musí byť rovnaké pre všetky komunikačné zariadenia. Jeho zmena na
ľubovoľné číslo je dôležitá, pretože zabraňuje hackerskému útoku zvonka. Zmena čísiel portu(P. 247)
Nastavenia Proxy
Ak sú klientske zariadenia pripojené k externej sieti, komunikácia sa nadviaže cez server proxy. Ak je použitý
server proxy, webové stránky možno prehliadať bezpečnejšie a malo by sa zvýšiť zabezpečenie. Nastavenie
servera proxy(P. 248)
Komunikácia šifrovaná pomocou TLS
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač
alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje bezpečnú sieťovú komunikáciu, keď k stroju pristupujete z počítača cez
Remote UI (Vzdialené PR). Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
238
Spravovanie zariadenia
Komunikácia IPSec
Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v špecifickej aplikácii, ako je webový prehliadač alebo e-mailová
aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP (alebo ich sady). To umožňuje IPSec ponúknuť všestrannejší systém
zabezpečenia ako TLS. Konfigurácia nastavení IPSec(P. 261)
Overenie IEEE 802.1X
IEEE 802.1X je štandardom a mechanizmom na blokovanie neoprávneného prístupu k sieti kolektívnou správou
informácií overenia užívateľa. Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie
užívateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server
RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne
komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej
časti siete. Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Konfigurácia nastavení overenia
IEEE 802.1X(P. 268)
239
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
5554-047
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresami MAC.
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 241)
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 244)
240
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall
5554-048
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami IP, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami IP, ale povoliť iné komunikácie. Môžete špecifikovať jednu adresu IP alebo rozsah adries IP.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre cieľový filter adresy IP.
Obrazovka Remote
[Firewall Settings].
● Vyberte filter, ktorý sa zhoduje s cieľovou adresou IP. Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do
počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku
[Inbound Filter].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predvolenú politiku na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom a
potom špecifikujte adresy IP pre výnimky.
241
Spravovanie zariadenia
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] v prípade položky
[Default Policy].
[Use Filter]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho
políčka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte podmienku povolenia alebo zamietnutia komunikácie iných zariadení so zariadením.
2
[Reject]
Vyberte na povolenie paketov komunikácie. len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy IP sú zadané v ponuke [Exception Addresses]. Komunikácie
s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
Vyberte na blokovanie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy IP sú zadané v menu [Exception Addresses]. Komunikácie s
inými zariadeniami sú povolené.
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu IP (alebo rozsah adries IP) do textového poľa [Address to Register] a kliknite na [Add].
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy IP nesprávne zadané, možno nebudete môcť získať prístup k zariadeniu z Remote UI
(Vzdialené PR). V takom prípade musíte nastaviť položku <Filter adries IPv4> alebo <Filter adries IPv6>
na možnosť <Vyp.>.
<Filter adries IPv4>(P. 340)
<Filter adries IPv6>(P. 341)
Formulár vstupov pre adresy IP
Príklad
Opis
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
192.168.0.10
IPv6:
Oddeľte znaky písmen alebo číslic
pomocou dvojbodiek.
fe80::10
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
Špecifikácia rozsahu adries pomocou prefixu
Zadajte adresu, za ňou dajte lomku a číslo
označujúce dĺžku prefixu.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Zadávanie jednej adresy
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Odstránenie adresy IP z výnimiek
● Vyberte adresu IP a kliknite na položku [Delete].
242
Spravovanie zariadenia
3
6
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries IP môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries IPv4>(P. 340)
<Filter adries IPv6>(P. 341)
ODKAZY
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 244)
243
Spravovanie zariadenia
Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall
5554-049
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami MAC, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami MAC, ale povoliť iné komunikácie.
Táto funkcia nie je k dispozícii pri pripojení stroja k bezdrôtovej sieti LAN.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na položku [Edit] pre cieľový filter adresy MAC.
Obrazovka Remote
[Firewall Settings].
● Ak chcete obmedziť údaje odosielané zo zariadenia do počítača, vyberte položku [Outbound Filter]. Ak chcete
obmedziť údaje prijímané z počítača, vyberte položku [Inbound Filter].
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predpoklad (predvolenú politiku) na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so
strojom a potom špecifikujte adresy MAC pre výnimky.
244
Spravovanie zariadenia
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] v prípade položky
[Default Policy].
[Use Filter]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka obmedzíte komunikáciu. Zrušením začiarknutia začiarkavacieho
políčka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so strojom.
[Reject]
Vyberte na povolenie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy MAC sú zadané v ponuke [Exception Addresses].
Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
[Allow]
Vyberte na blokovanie paketov komunikácie, len keď sú odoslané alebo prijaté zo
zariadení, ktorých adresy MAC sú zadané v ponuke [Exception Addresses].
Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
2
Špecifikujte výnimky adries.
● Zadajte adresu MAC do textového poľa [Address to Register] a kliknite na položku [Add].
● Nemusíte oddeľovať adresu spojovníkmi ani dvojbodkami.
Kontrola chýb zadania
● Ak sú adresy MAC nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k stroju z Remote UI
(Vzdialeného UR). V takom prípade musíte nastaviť voľbu <Filter adries MAC> na <Vyp.>. <Filter
adries MAC>(P. 341)
Ak je vybratá položka [Reject] pre výstupný filter
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Zmazanie adresy MAC z výnimiek
● Vyberte adresu MAC a kliknite na [Delete].
245
Spravovanie zariadenia
3
6
Kliknite na [OK].
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie adries MAC môžete aktivovať alebo deaktivovať z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Filter adries MAC>(P. 341)
ODKAZY
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 241)
246
Spravovanie zariadenia
Zmena čísiel portu
5554-04A
Porty slúžia ako koncové body na komunikáciu s inými zariadeniami. Pre hlavné protokoly sa typicky používajú
konvenčné čísla portov, ale zariadenia, ktoré používajú tieto čísla portov, sú zraniteľné, pretože tieto čísla portov sú
dobre známe. Na vylepšenie zabezpečenia môže váš správca siete zmeniť čísla portov. Keď sa zmení číslo portu,
komunikačné zariadenia, ako sú počítače a servery, musia zdieľať nové číslo. Špecifikujte nastavenia čísla portu v
závislosti od sieťového prostredia.
● Ak chcete zmeniť číslo portu pre server proxy, pozrite si časť
Nastavenie servera proxy(P. 248) .
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Predvoľby>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Sieť>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte <Nastavenia TCP/IP>
4
Výber protokolu, ktorého číslo portu chcete zmeniť.
<Nastavenia čísla portu>.
Ďalšie informácie o protokoloch
● <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery>
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 51)
● <HTTP>
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 277)
● <POP3>
Prijímanie faxov I-Fax na tlač(P. 197)
● <SNMP>
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 73)
● <Multicast Discovery>
Monitorovanie zariadenia zo systémov správy zariadenia(P. 78)
5
Zadajte číslo portu a stlačte tlačidlo <Použiť> (
6
V prípade model s dotykovým panelom vyberte možnosť <OK>.
7
Reštartujte zariadenie.
).
Reštartujte zariadenie(P. 104)
ODKAZY
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
247
Spravovanie zariadenia
Nastavenie servera proxy
5554-04C
Proxy (alebo HTTP server proxy) je počítač alebo softvér, ktorý vykonáva komunikáciu HTTP pre iné zariadenia, najmä
so zdrojmi mimo siete, napríklad pri prehliadaní webových stránok. Klientske zariadenia sa pripájajú k vonkajšej sieti
cez server Proxy a nekomunikujú priamo s vonkajšími zdrojmi. Nastavením Proxy uľahčíte správu prenosu medzi
vnútropodnikovou a vonkajšou sieťou a navyše blokujete nepovolený prístup a konsolidujete antivírusovú ochranu na
vylepšenie zabezpečenia. Keď tlačíte cez internet prostredníctvom služby Google Cloud Print, môžete zvýšiť
zabezpečenie nastavením servera Proxy. Pri nastavení Proxy sa uistite, že máte potrebné informácie Proxy vrátane
adresy IP, čísla portu a užívateľského mena a hesla pre overenie.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use Proxy] a špecifikujte požadované nastavenia.
[Proxy Settings].
[Use Proxy]
Označte začiarkavacie políčko na použitie špecifikovaného servera Proxy pri komunikácii so serverom HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
248
Spravovanie zariadenia
Zadajte adresu servera Proxy. V závislosti od prostredia špecifikujte adresu IP alebo hostiteľské meno.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Podľa potreby zmeňte číslo portu.
[Use Proxy within Same Domain]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka použijete aj konkrétny server proxy na komunikáciu so zariadeniami na
rovnakej doméne.
[Use Proxy Authentication]
Ak chcete aktivovať overenie na serveri Proxy, začiarknite začiarkavacie políčko a do textového poľa [User
Name] zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pre overenie proxy, keď je aktivované, začiarknite začiarkavacie políčko
a do textového poľa [Password] zadajte alfanumerické znaky pre nové heslo.
6
Kliknite na [OK].
ODKAZY
Používanie služby Google Cloud Print(P. 221)
249
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS
5554-04E
Komunikáciu medzi zariadením a webovým prehliadačom môžete na počítači šifrovať pomocou protokolu Transport
Layer Security (TLS). TLS je mechanizmus šifrovania dát odoslaných alebo prijatých cez sieť. Keď sa na špecifikáciu
nastavení pre IPSec (Pre-Shared Key Method), overenie IEEE 802.1X (TTLS/PEAP) alebo SNMPv3 používa Remote UI
(Vzdialené PR), musí byť aktivované TLS. Ak chcete použiť šifrovanú komunikáciu TLS pre Remote UI (Vzdialené PR),
pred aktiváciou TLS musíte špecifikovať kľúč a certifikát (certifikát servera), ktorý chcete použiť. Pred aktiváciou TLS
vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát pre TLS ( Funkcie spravovania(P. 505) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Key and Certificate].
5
Obrazovka Remote
[TLS Settings].
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré
chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
6
Kliknite na [Edit].
7
Nakonfigurujte podrobné nastavenia TLS.
250
Spravovanie zariadenia
[Allowed Versions]
Špecifikujte [Maximum Version] a [Minimum Version] položky TLS.
[Algorithm Settings]
Začiarknite políčko pre šifrovací algoritmus, ktorý sa má použiť pre TLS.
8
Kliknite na [OK].
9
Vyberte položky [License/Other]
[Remote UI Settings].
10
Kliknite na [Edit].
11
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [OK].
12
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
251
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Šifrovanú komunikáciu TLS môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Vzdialené PR>/<Použiť vzdialené PR>(P. 441)
Spustenie Remote UI (Vzdialené PR) pomocou TLS
● Ak sa pokúsite spustiť Remote UI (Vzdialené PR), keď je aktivované TLS, môže sa zobraziť bezpečnostné
upozornenie ohľadom bezpečnostného certifikátu. V takom prípade skontrolujte, či je v poli adresy zadané
správne URL a potom pokračujte zobrazením okna Remote UI (Vzdialeného UR). Spustenie Remote UI
(Vzdialeného UR)(P. 281)
Používanie TLS na šifrovanie prijímania faxov I-Fax
● Ak server POP3 podporuje TLS, môžete aktivovať TLS na komunikáciu so serverom POP3 ( Konfigurácia
nastavení PR. faxu I-Fax(P. 197) ). Ak chcete získať ďalšie informácie o serveri POP3, kontaktujte svojho
poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
ODKAZY
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 253)
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 256)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 259)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 261)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 268)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 73)
252
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu
5554-04F
Kľúč a certifikát možno vygenerovať so zariadením, keď sa vyžaduje na šifrovanú komunikáciu cez Transport Layer
Security (TLS). TLS môžete použiť pri prístupe k zariadeniu pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Certifikáty s vlastným
podpisom sa používajú s kľúčom a certifikátom vygenerovanými v sieťovej komunikácii.
● Ak chcete použiť certifikát servera s podpisom CA, môžete vygenerovať CSR spolu s kľúčom namiesto
certifikátu. Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)(P. 256)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Network Communication] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a certifikát.
253
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V oboch prípadoch platí, že čím je kľúč dlhší, tým vyššia je úroveň zabezpečenia. Rýchlosť
komunikácie sa však spomalí.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Settings]
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte počiatočný dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň.
[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Zadajte ukončenia dátum platnosti certifikátu v poradí rok, mesiac, deň. Dátum pred [Validity Start Date
(YYYY/MM/DD)] sa nedá nastaviť.
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
254
Spravovanie zariadenia
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
● Vygenerovanie kľúča a certifikátu môže chvíľu trvať.
● Po vygenerovaní sa kľúč a certifikát automaticky uložia do zariadenia.
ODKAZY
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 259)
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 261)
255
Spravovanie zariadenia
Generovanie kľúča a žiadosť o podpis certifikátu (CSR)
5554-04H
Keďže certifikáty vygenerované v zariadení nemajú podpis CA, môže nastať komunikačné chyba v závislosti od
zariadení, s ktorými komunikuje. Ak chcete, aby certifikačná autorita vydala certifikát s podpisom CA, musíte získať
údaje žiadosti o podpis certifikátu (CSR), ktoré správca môže vygenerovať z Remote UI (Vzdialené PR). Po vydaní
certifikátu ho uložte v kľúči s vygenerovaním CSR.
Generovanie kľúča a CSR(P. 256)
Uloženie certifikátu do kľúča(P. 258)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
Generovanie kľúča a CSR
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Device Management] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Generate Key].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK].
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
5
Vyberte [Key and Certificate Signing Request (CSR)] a kliknite na [OK].
6
Špecifikujte nastavenia pre kľúč a CSR.
256
Spravovanie zariadenia
[Key Settings]
[Key Name]
Zadaním alfanumerických znakov pomenujte kľúč. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname ľahko
nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
Vyberte algoritmus generovania kľúča: [RSA] alebo [ECDSA]. Potom vyberte dĺžku kľúča z rozbaľovacieho
zoznamu. V každom prípade platí, že čím je väčšia dĺžka kľúča, tým pomalšia je komunikácia.
Zabezpečenie je však silnejšie.
● Ak vyberiete možnosť [SHA384] alebo [SHA512] v ponuke [Signature Algorithm], možnosť [512-bit]
nemožno vybrať ako dĺžku kľúča, ak je vybratá možnosť [RSA] v ponuke [Key Algorithm].
[Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Kliknite na prepínač [Select Country/Region] a vyberte z rozbaľovacieho zoznamu krajinu/región.
Môžete tiež kliknúť na prepínač [Enter Internet Country Code] a zadať kód krajiny, napríklad „US“ pre
Spojené štáty americké.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
7
Kliknite na [OK].
● Vygenerovanie kľúča a CSR môže chvíľu trvať.
257
Spravovanie zariadenia
8
Kliknite na [Store in File].
● Zobrazí sa dialógové okne uloženia súboru. Vyberte, kde sa má súbor uložiť a kliknite na tlačidlo [Save].
➠ Súbor CSR sa uloží v počítači.
9
Priložte uložený súbor a odošlite žiadosť certifikačnému úradu.
Uloženie certifikátu do kľúča
Kľúč s vygenerovaným CSR nemožno používať, kým nie je v kľúči uložený certifikát vydaný certifikačným úradom na
základe CSR. Po vydaní certifikátu certifikačným úradom ho uložte podľa postupu uvedeného nižšie.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na položku [Key Name] alebo [Certificate] potrebnú na uloženie certifikátu.
5
Kliknite na tlačidlo [Register Certificate].
6
[Key and Certificate Settings].
Kliknite na tlačidlo [Browse], zadajte súbor pre žiadosť o podpis certifikátu a kliknite
na tlačidlo [Register].
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 253)
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 259)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 261)
258
Spravovanie zariadenia
Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu
5554-04J
Môžete získať kľúč a certifikát a certifikát od certifikačného úradu (CA) na použitie so zariadením. Nainštalujte a uložte
získaný súbor kľúča a certifikátu a súbor certifikátu CA v tomto zariadení Remote UI (Vzdialené PR). Vopred skontrolujte
kľúč a certifikát a podmienky certifikátu CA vyžadované pre zariadenie ( Funkcie spravovania(P. 505) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Vyberte položku [Device Management]
Certificate Settings].
Obrazovka Remote
[Key and Certificate Settings] alebo [CA
● Kliknutím na tlačidlo [Key and Certificate Settings] nainštalujte kľúč a certifikát alebo kliknutím na tlačidlo [CA
Certificate Settings] nainštalujte certifikát CA.
4
Kliknite na [Register Key and Certificate] alebo na [Register CA Certificate].
Odstránenie uloženého kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA, ktorý chcete odstrániť
kliknite na tlačidlo [OK]. Nemôžete zmazať predinštalované certifikáty CA.
● Kľúč a certifikát nemožno odstrániť, ak sa z nejakého dôvodu práve používajú, napríklad keď je možnosť
[TLS] alebo [IEEE 802.1X] zobrazená pod položkou [Key Usage]. V takom prípade pred odstránením
deaktivujte funkciu alebo vymeňte kľúč a certifikát.
Deaktivácia alebo aktivácia predinštalovaných certifikátov CA
● Kliknite na [Disable] napravo od predinštalovaného certifikátu CA, ktorý chcete deaktivovať. Ak chcete
znova aktivovať certifikát, kliknite na [Enable] napravo od certifikátu.
5
Kliknite na [Install].
259
Spravovanie zariadenia
Odstránenie súboru kľúča a certifikátu alebo súboru certifikátu CA
● Kliknite na tlačidlo [Delete] napravo od súboru, ktorý chcete odstrániť
6
kliknite na tlačidlo [OK].
Kliknite na tlačidlo [Browse], špecifikujte súbor na inštaláciu a kliknite na tlačidlo
[Start Installation].
➠ Súbor kľúča a certifikátu alebo súbor certifikátu CA sa nainštaluje v zariadení z počítača.
7
Uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA.
Uloženie kľúča a certifikátu
1
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete uložiť.
2
Zadajte názov kľúča a heslo.
[Key Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno kľúča, ktorý sa má uložiť.
[Password]
Zadajte alfanumerické znaky pre heslo súkromnej sady kľúča pre súbor, ktorý sa má uložiť.
3
Kliknite na tlačidlo [OK].
Uloženie certifikátu CA
Kliknite na tlačidlo [Register] napravo od súboru certifikátu CA, ktorý chcete uložiť.
ODKAZY
Generovanie kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu(P. 253)
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 261)
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 268)
260
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení IPSec
5554-04K
Zabezpečenie internetového protokolu (IPSec alebo IPsec) je balíček protokolov na šifrovanie dát prenášaných v sieti
vrátane internetových sietí. Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v konkrétnej aplikácii, ako je webový prehliadač
alebo e-mailová aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP alebo sady paketov IP, čím ponúka všestrannejší systém
zabezpečenia. IPSec stroja funguje v režime prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. S touto funkciou sa stroj
dokáže pripojiť priamo k počítaču, ktorý je v rovnakej virtuálnej privátnej sieti (VPN). Skontrolujte systémové
požiadavky ( Funkcie spravovania(P. 505) ) a pred konfiguráciou zariadenia nastavte potrebnú konfiguráciu
počítača.
Používanie IPSec s filtrom adries IP
● Nastavenia filtra adries IP sa použijú pred politikami IPSec.
firewall(P. 241)
Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány
Konfigurácia nastavení IPSec
Pred použitím IPSec na šifrovanú komunikáciu musíte uložiť politiky zabezpečenia (SP). Politika zabezpečenia
pozostáva zo skupín nastavení opísaných nižšie. Po registrácii politík špecifikujte poradie, v ktorom sa použijú.
Volič
Volič definuje podmienky pre pakety IP na aplikáciu komunikácie IPSec. Medzi podmienky, ktoré sa dajú vybrať,
patria adresy IP a čísla portov stroja a zariadení, s ktorými komunikujú.
IKE
IKE konfiguruje IKEv1, ktoré sa používa pre protokol výmeny kľúča. Pamätajte si, že pokyny sa líšia v závislosti od
zvolenej metódy overenia.
[Pre-Shared Key Method]
Tento spôsob overovania používa bežné kľúčové slovo s názvom Zdieľaný kľúč na komunikáciu medzi
zariadením a ďalšími zariadeniami. Pred špecifikáciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI
(Vzdialené PR) ( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250) ).
[Digital Signature Method]
Zariadenie a ostatné zariadenia sa navzájom overujú vzájomným overením ich digitálnych podpisov. Najprv
vygenerujte alebo nainštalujte kľúč a certifikát ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 259) ).
AH/ESP
Špecifikujte nastavenia pre AH/ESP, ktoré sa pridá k paketom počas komunikácie IPSec. AH a ESP môžete použiť
súčasne. Môžete tiež vybrať, či sa má aktivovať PFS pre väčšie zabezpečenie.
261
Spravovanie zariadenia
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use IPSec] a kliknite na [OK].
Obrazovka Remote
[IPSec Settings].
● Ak chcete, aby zariadenie prijímalo iba pakety, ktoré spĺňajú jednu zo zásad zabezpečenia vami definovanú v
nižšie uvedených krokoch, zrušte začiarknutie začiarkavacieho políčka [Receive Non-Policy Packets].
6
Kliknite na [Register New Policy].
7
Špecifikujte nastavenia politiky.
1
V textovom poli [Policy Name] zadajte alfanumerické znaky pre názov, ktorý sa použije na identifikáciu
zásady.
2
Začiarknite políčko [Enable Policy].
8
Špecifikujte nastavenia voliča.
262
Spravovanie zariadenia
[Local Address]
Kliknite na prepínač pre typ adresy IP zariadenia, aby sa použila zásada.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky pakety IP použiť IPSec.
[IPv4 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adresy IPv4
stroja.
[IPv6 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adresy IPv6
stroja.
[Remote Address]
Kliknite na prepínač pre typ adresy IP iných zariadení, aby sa použila zásada.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky pakety IP použiť IPSec.
[All IPv4 Addresses]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adries IPv4
iných zariadení.
[All IPv6 Addresses]
Vyberte použitie IPSec pre všetky pakety IP, ktoré sú odoslané na alebo z adries IPv6
iných zariadení.
[IPv4 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej adresy IPv4 alebo rozsahu adries IPv4 na použitie IPSec.
Zadajte adresu IPv4 (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej adresy IPv6 alebo rozsahu adries IPv6 na použitie IPSec.
Zadajte adresu IPv6 (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[Addresses to Set Manually]
Ak je vybratá možnosť [IPv4 Manual Settings] alebo [IPv6 Manual Settings] pre položku [Remote Address],
zadajte adresu IP, aby sa použila zásada. Vložením spojovníka medzi adresy môžete tiež zadať rozsah adries.
Zadanie adries IP
263
Spravovanie zariadenia
Opis
Zadávanie jednej adresy
IPv4:
Oddeľte čísla bodkami.
Príklad
192.168.0.10
IPv6:
fe80::10
Oddeľte znaky písmen alebo číslic pomocou dvojbodiek.
Špecifikácia rozsahu adries
Medzi adresy vložte spojovník.
192.168.0.10-192.168.0.20
[Subnet Settings]
Pri manuálnej špecifikácii adresy IPv4 môžete vyjadriť rozsah pomocou masky podsiete. Zadajte masku
podsiete pomocou bodiek na oddelenie čísel (príklad: „255.255.255.240“).
[Prefix Length]
Manuálna špecifikácia rozsahu adries IPv6 umožňuje tiež špecifikovať rozsah použitím prefixov. Zadajte
rozsah od 0 do 128 ako dĺžku prefixu.
[Local Port]/[Remote Port]
Ak chcete vytvoriť samostatné zásady pre každý protokol, napríklad HTTP alebo WSD, kliknite na prepínač
[Single Port] a zadajte pre protokol vhodné číslo portu na určenie toho, či sa má použiť IPSec.
IPSec sa nepoužije na nasledujúce pakety
● Slučka, Multicast a pakety vysielania
● Pakety IKE (pomocou UDP na porte 500)
● Pakety žiadosti suseda ICMPv6 a oznámenia suseda
9
Špecifikujte nastavenia IKE.
[IKE Mode]
Zobrazí sa režim použitý pre protokol výmeny kľúča. Stroj podporuje hlavný režim, nie agresívny režim.
[Authentication Method]
Pre spôsob použitý pri overení stroja vyberte [Pre-Shared Key Method] alebo [Digital Signature Method]. Pred
výberom položky [Pre-Shared Key Method] musíte aktivovať TLS pre Remote UI (Vzdialené PR). Pred výberom
Konfigurácia
položky [Digital Signature Method] musíte vygenerovať alebo nainštalovať kľúč a certifikát.
kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
[Valid for]
Špecifikujete dĺžku trvania relácie pre IKE SA (ISAKMP SA). Zadajte čas v minútach.
[Authentication]/[Encryption]/[DH Group]
264
Spravovanie zariadenia
Vyberte algoritmus z rozbaľovacieho zoznamu. Každý algoritmus sa používa pri výmene kľúča.
[Authentication]
Vyberte transformačný algoritmus.
[Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, ktorá určuje silu kľúča.
Overenie zariadenia použitím vopred zdieľaného kľúča
1
Kliknite na prepínač [Pre-Shared Key Method] pre položku [Authentication Method] a potom kliknite na
tlačidlo [Shared Key Settings].
2
Zadajte alfanumerické znaky pre vopred zdieľaný kľúč a kliknite na tlačidlo [OK].
3
Špecifikujte nastavenia [Valid for] a [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Overenie zariadenia použitím metódy digitálneho podpisu
1
Kliknite na prepínač [Digital Signature Method] pre položku [Authentication Method] a potom kliknite na
tlačidlo [Key and Certificate].
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť.
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
3
10
Špecifikujte nastavenia [Valid for] a [Authentication]/[Encryption]/[DH Group].
Špecifikujte sieťové nastavenia IPSec.
[Use PFS]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu PFS (Perfect Forward Secrecy) pre kľúče relácie IPSec.
Aktivovaním PFS sa vylepší zabezpečenie a súčasne sa zvýši záťaž na komunikáciu. Uistite sa, že PFS je
aktivované aj pre iné zariadenia.
[Specify by Time]/[Specify by Size]
Nastavte podmienky na ukončenie relácie pre IPSec SA. IPSec SA sa používa ako komunikačný tunel. Podľa
potreby označte jedno alebo obidve začiarkavacie políčka. Ak označíte obidve začiarkavacie políčka, relácia
IPSec SA sa ukončí pri splnení jednej z podmienok.
265
Spravovanie zariadenia
[Specify by Time]
Zadajte čas v minútach na špecifikáciu dĺžky trvania relácie.
[Specify by Size]
Zadajte veľkosť v megabajtoch na špecifikáciu, koľko dát sa dá preniesť v relácii.
[Select Algorithm]
Začiarknite začiarkavacie políčko [ESP], [ESP (AES-GCM)] alebo [AH (SHA1)] v závislosti od hlavičky IPSec a
použitého algoritmu. AES-GCM je algoritmus pre overenie aj šifrovanie. Pri výbere položky [ESP] vyberte z
rozbaľovacích zoznamov [ESP Authentication] a [ESP Encryption] aj algoritmy na overenie a šifrovanie.
[ESP Authentication]
Na aktiváciu overenia ESP vyberte pre transformačný algoritmus položku [SHA1]. Ak
chcete deaktivovať overenie ESP, vyberte položku [Do Not Use].
[ESP Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania pre ESP. Môžete vybrať položku [NULL], ak nechcete
špecifikovať algoritmus alebo vyberte položku [Do Not Use], ak chcete deaktivovať
šifrovanie ESP.
[Connection Mode]
Zobrazí sa režim pripojenia IPSec. Stroj podporuje režim prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. Režim
tunelu, v ktorom sa zapuzdrujú celé pakety IP (hlavičky a sady), nie je k dispozícii.
11
Kliknite na [OK].
● Ak potrebujete uložiť ďalšiu politiku zabezpečenia, vráťte sa na krok 6.
12
Zoraďte poradie zásad uvedených v ponuke [Registered IPSec Policies].
● Politiky sa aplikujú od najvyššej pozície po najnižšiu. Klikaním na tlačidlo [Up] alebo [Down] presúvajte zásady
smerom nahor alebo nadol.
Úprava zásady
● Kliknite na príslušný textový odkaz pod položkou [Policy Name], aby sa zobrazila obrazovka úprav.
Odstránenie zásady
● Kliknite na tlačidlo [Delete] na pravej strane názvu zásady, ktorú chcete zmazať
13
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
266
kliknite na tlačidlo [OK].
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Komunikáciu môžete aktivovať alebo deaktivovať aj z ponuky <Ponuka> na obrazovke Domov.
IPSec>(P. 335)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
Zoznam zásad IPSec(P. 473)
267
<Použiť
Spravovanie zariadenia
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X
5554-04L
Stroj sa môže pripojiť k sieti 802.1X ako klientske zariadenie. Typická sieť 802.1X sa skladá zo servera RADIUS
(overovacieho servera), prepínača LAN (overovací prvok) a klientskych zariadení s overovacím softvérom (prosebníci).
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti 802.1X, zariadenie musí prejsť cez overenie užívateľa, aby sa preukázalo, že
pripojenie urobil oprávnený užívateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka
čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, prepínač
LAN (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete.
Metóda overenia IEEE 802.1X
Vyberte z nižšie uvedených možností metódu overenia. V prípade potreby pred konfiguráciou overenia IEEE
802.1X nainštalujte alebo uložte kľúč a certifikát alebo certifikát CA ( Uloženie kľúča a certifikátu pre sieťovú
komunikáciu(P. 259) ).
TLS
Zariadenie a overovací server sa navzájom overia vzájomným overením svojich certifikátov. Na overenie
klienta sa pri overení zariadenia vyžaduje kľúča a certifikát vydaný certifikačnou autoritou (CA). Pre overenie
servera sa dá okrem certifikátu CA predinštalovanom na stroji použiť certifikát CA nainštalovaný cez Remote
UI (Vzdialené PR).
TTLS
Tento spôsob overenia používa na overenie klienta užívateľské meno a na overenie servera heslo a certifikát
CA. Ako interný protokol môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP. TTLS sa dá súčasne použiť s PEAP. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené PR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 250) ).
PEAP
Požadované nastavenia sú takmer rovnaké ako pri TTLS. Ako interný protokol sa používa MSCHAPv2. Pred
konfiguráciou tejto metódy overenia aktivujte TLS pre Remote UI (Vzdialené PR) ( Konfigurácia kľúča a
certifikátu pre TLS(P. 250) ).
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
268
Spravovanie zariadenia
2
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Network Settings]
4
Kliknite na [Edit].
5
Obrazovka Remote
[IEEE 802.1X Settings].
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use IEEE 802.1X] a do textového poľa [Login Name]
zadajte prihlasovanie meno.
[Use IEEE 802.1X]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu overenia IEEE 802.1X.
[Login Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno (identitu EAP), ktoré sa používa na identifikáciu používateľa.
6
Nakonfigurujte požadované nastavenia podľa špecifikovanej metódy overovania.
Nastavenie TLS
1
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na [Key and Certificate].
● Nemôžete použiť TLS s TTLS alebo PEAP.
2
Kliknite na položku [Register Default Key] napravo od kľúča a certifikátu, ktoré chcete použiť na overenie
klienta.
Zobrazenie detailov certifikátu
269
Spravovanie zariadenia
● Kliknutím na príslušný textový odkaz pod položkou [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát.
Nastavenie TTLS/PEAP
1
Začiarknite začiarkavacie políčko [Use TTLS] alebo [Use PEAP].
Interný protokol pre TTLS
● Môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP.
2
Kliknite na [Change User Name/Password].
● Ak chcete špecifikovať meno používateľa líšiace sa od prihlasovacieho mena, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka [Use Login Name as User Name]. Označte začiarkavacie políčko, ak chcete ako
užívateľské meno použiť prihlasovacie meno.
3
Nastavte meno používateľa alebo heslo.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password] a [Confirm].
4
Kliknite na [OK].
7
Kliknite na [OK].
8
Reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
270
Spravovanie zariadenia
Používanie ovládacieho panela
● Overovanie IEEE 802.1X môžete aktivovať alebo deaktivovať v ponuke <Ponuka> na obrazovke Domov.
<Použiť IEEE 802.1X>/<Nastavenia IEEE 802.1X>(P. 340)
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
271
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií stroja
5554-04R
Niektoré z funkcií stroja sa používajú zriedka alebo poskytujú príležitosti na nesprávne použitie. Z bezpečnostných
dôvodov sa dá stroj nastaviť tak, aby obmedzoval svoje možnosti čiastočným alebo úplným deaktivovaním týchto
funkcií.
Obmedzenie tlače z počítača
Môžete obmedziť tlač z počítača s cieľom zabezpečiť dokumenty, aby sa nevykonali žiadne tlačové úlohy, kým sa
nezadá kód PIN na strane zariadenia. Obmedzenie tlače z počítača(P. 274)
Obmedzenie funkcií USB
Pripojenie USB umožňuje jednoduché pripojenie periférnych zariadení, ktoré však môžu predstavovať
bezpečnostné riziko, napríklad únik informácií. Môžete obmedziť pripojenie USB s počítačom alebo ukladanie do
pamäťového zariadenia USB. Obmedzenie funkcií USB(P. 275)
Deaktivácia komunikácie HTTP
Ak sa nevykonávajú operácií cez sieť, napríklad pri používaní zariadení prostredníctvom pripojenia USB, môžete
zakázať komunikáciu HTTP, aby sa zabránilo hackerskému útoku cez port HTTP. Deaktivácia komunikácie
HTTP(P. 277)
Deaktivácia vzdialenej správy
Ak nepoužívate Remote UI (Vzdialené PR), môžete deaktivovať funkcie, aby ste zabránili neoprávnenej vzdialenej
operácii prostredníctvom Remote UI (Vzdialené PR). Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 278)
272
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie používania ovládacieho panela
Ak je vaše zariadenie model čiernobiely model s displejom LCD, nastavenia zariadenia pred neúmyselnými
zmenami môžete chrániť obmedzením používania tlačidiel na ovládacom paneli. Obmedzenie používania
ovládacieho panela(P. 279)
273
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie tlače z počítača
5554-04S
Môžete výrazne znížiť riziko úniku informácií obmedzením dokumentov, ktoré možno vytlačiť z počítača, na dokumenty
zabezpečenej tlače ( Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN (zabezpečená tlač)(P. 177) ).
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Zabezpečená tlač>
<Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
<Obmedziť úlohy tlačiarne>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Zabezpečená tlač>
<Zap.> Reštartujte zariadenie
274
<Obmedziť úlohy
<Zap.>
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie funkcií USB
5554-04U
USB je pohodlný spôsob pripojenia periférnych zariadení a ukladania alebo relokácie dát, ale USB môže byť aj zdrojom
úniku informácií, ak nie je správne spravované. Pri manipulácii s pamäťovými zariadeniami USB buďte mimoriadne
opatrní. V tejto časti je opísané, ako obmedziť pripojenie cez port USB stroja a ako zakázať používanie pamäťových
zariadení USB.
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom(P. 275)
Obmedzenie funkcie tlače z USB(P. 275)
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom
Môžete deaktivovať port USB počítačového pripojenia nachádzajúci sa na zadnej strane zariadenia. Ak je tento
konektor deaktivovaný, stroj nemôže komunikovať s počítačom pomocou USB. Toto nastavenie nemá vplyv na predný
konektor USB, ktorý slúži na pripojenie pamäťových zariadení USB.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie>
ponuke <Použiť ako zariadenie USB> <Použiť>
<Nastavenia USB> Vyberte možnosť <Vyp.> v
<OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie>
USB> <Vyp.> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia USB>
<Použiť ako zariadenie
Obmedzenie funkcie tlače z USB
Môžete deaktivovať tlač dát z pamäťového zariadenia USB. Nedajú sa vytlačiť dáta z pamäťového zariadenia USB.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prístup k súborom> <Nastavenia pamäťového
média> Vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť funkciu
tlače> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
275
Spravovanie zariadenia
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prístup k súborom>
<Použiť funkciu tlače> <Vyp.> Reštartujte zariadenie
ODKAZY
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z pamäťového média)(P. 182)
276
<Nastavenia pamäťového média>
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia komunikácie HTTP
5554-04W
HTTP sa používa na komunikáciu cez sieť, napríklad keď pristupujete k stroju cez Remote UI (Vzdialené PR). Ak
používate pripojenie USB alebo inak nepoužívate HTTP, môžete deaktivovať HTTP na blokovanie škodlivých útokov
tretích strán cez nepoužívaný port HTTP.
● Deaktivovaním HTTP deaktivujete niektoré možnosti siete, napríklad Remote UI (Vzdialené PR), tlač WSD
a tlač cez službu Google Cloud Print.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia TCP/IP>
<Áno>
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 280)
Zmena čísiel portu(P. 247)
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 51)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 221)
277
<Použiť HTTP>
<Vyp.>
Spravovanie zariadenia
Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)
5554-04X
Remote UI (Vzdialené PR) je užitočné, pretože nastavenia stroja môžete špecifikovať pomocou webového prehliadača
na počítači. Ak chcete použiť Remote UI (Vzdialené PR), stroj musíte cez sieť pripojiť k počítaču. Ak je stroj pripojený k
počítaču pomocou USB, alebo ak nepotrebujete použiť Remote UI (Vzdialené PR), možno budete chcieť deaktivovať
vzdialené UR na zníženie rizika ovládania vášho stroja na diaľku cez sieť škodlivými tretími osobami.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Licencia/iné> <Nastavenia vzdialeného PR>
PR> Vyberte možnosť <Vyp.> v ponuke <Použiť vzdialené PR> <Použiť> <OK>
zariadenie
<Vzdialené
Reštartujte
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
vzdialeného PR> <Použiť vzdialené PR> <Vyp.> Reštartujte zariadenie
ODKAZY
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))(P. 280)
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 277)
278
<Nastavenia
Spravovanie zariadenia
Obmedzenie používania ovládacieho panela
5554-04Y
Ak je vaše zariadenie model čiernobiely model s displejom LCD, nastavenia zariadenia pred neúmyselnými zmenami
môžete chrániť obmedzením používania tlačidiel na ovládacom paneli.
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
3
Vyberte položky [Device Management]
4
Kliknite na [Edit].
5
Začiarknite začiarkavacie políčko [Enable Key Lock]
[Key Lock Settings].
[OK].
● Aj keď je aktivovaná funkcia blokovania tlačidiel, nasledujúce tlačidlá použiť môžete.
- Tlačidlo Domov
- Tlačidlo Naspäť
- Tlačidlo Úspora energie
- Tlačidlo Stop
279
Obrazovka Remote
Spravovanie zariadenia
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené UR))
5554-050
Pomocou webového prehliadača na vzdialené ovládanie stroja môžete skontrolovať dokumenty čakajúce na tlač alebo
stav stroja. Tiež môžete vytvoriť rôzne nastavenia. Môžete to urobiť bez toho, aby ste odišli od stola, čím sa uľahčí
správa systému. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre Remote UI (Vzdialené PR) nájdete v časti
Systémové prostredie(P. 507) .
Funkcie Remote UI (Vzdialeného UR)
Kontrola stavu a výpisov(P. 284)
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290)
Politika zabezpečenia(P. 293)
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 299)
Základy Remote UI (Vzdialeného UR)
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
280
Spravovanie zariadenia
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
5554-051
Ak chcete stroj ovládať vzdialene, musíte do webového prehliadača zadať adresu IP stroja a spustiť Remote UI
(Vzdialené PR). Skontrolujte najprv adresu IP nastavenú pre stroj ( Zobrazenie nastavení siete(P. 47) ). Ak máte
nejaké otázky, obráťte sa na správcu siete.
1
Spustite webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://<adresa IP zariadenia>/“ a stlačte kláves [ENTER].
● Ak chcete použiť adresu IPv6, dajte adresu IPv6 do zátvoriek (napríklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie
● Keď je komunikácia s Remote UI (Vzdialeným UR) šifrovaná, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie
( Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250) ). Keď nastavenia certifikátu alebo nastavenia TLS
nemajú žiadne chyby, pokračujte v prezeraní webovej stránky.
3
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR).
Keď je deaktivovaná správa ID oddelení
Podľa potreby vyberte položku [System Manager Mode] alebo [General User Mode] a zadajte hodnotu v
položke [Remote UI Access PIN].
[System Manager Mode]
Môžete vykonať všetky operácie a nastavenia Remote UI (Vzdialené PR). Zadajte správny ID v položke [System
Manager ID] a kód PIN v položke [System Manager PIN]. Nastavenie ID správcu systému a kódu
PIN(P. 228)
[General User Mode]
Môžete skontrolovať stav dokumentov alebo zariadenia a môžete tiež zmeniť niektoré nastavenia. Ak chcete
zistiť, či konkrétny dokument je v tlačovej fronte alebo chcete zrušiť tlač dokumentu v tlačovej fronte, zadajte
meno používateľa dokumentu v položke [User Name]. Meno používateľa sa nastaví automaticky na tlač
dokumentov založených na informáciách ako je názov počítača alebo prihlasovacie meno počítača.
[Remote UI Access PIN]
Ak je nastavení možnosť [Remote UI Access PIN], zadajte kód PIN.
UR)(P. 236)
281
Nastavenie PIN Remote UI (Vzdialené
Spravovanie zariadenia
Keď je aktivovaná správa ID oddelení
Zadajte správny ID v položke [Department ID] a kód PIN v položke [PIN].
oddelení(P. 230)
4
Nastavenie správy ID
Kliknite na [Log In].
➠ Zobrazí sa stránka portálu (hlavná stránka).
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
Po prihlásení sa do Remote UI (Vzdialené PR) sa zobrazí nasledujúca stránka portálu. Táto časť opisuje položky
zobrazené na stránke portálu a základné operácie.
[Device Basic Information]
Zobrazuje aktuálny stav stroja a informácie o chybe. Ak sa vyskytla chyba, môže sa zobraziť odkaz na stránku
informácií o chybe.
[Consumables Information]
Zobrazí informácie o papieri a zvyšné množstvo tonera v kazetách s tonerom.
[Support Link]
Zobrazuje odkaz na podporu špecifikovaný v menu [Support Link] pod položkou [License/Other].
282
Spravovanie zariadenia
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
[Language]
Vyberiete jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialené PR).
[Log Out]
Odhlási vás z Remote UI (Vzdialeného UR). Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
[Mail to System Manager]
Zobrazí sa okno na vytvorenie e-mailu pre správcu systému špecifikovaného v menu [System Manager
Information] pod [User Management].
[Status Monitor/Cancel]
Zobrazí stránku [Status Monitor/Cancel]. V prípade ktorýchkoľvek čakajúcich dokumentov môžete
skontrolovať stav, históriu alebo zrušiť spracovanie.
[Settings/Registration]
Zobrazuje stránku [Settings/Registration]. Keď ste sa prihlásili v režime správcu systému, môžete zmeniť
položky nastavení a uložiť/načítať uložené údaje. Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)(P. 290)
[Application Library]
Zobrazí stránku s nastavením Application Library.
283
Spravovanie zariadenia
Kontrola stavu a výpisov
5554-052
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 284)
Kontrola aktuálneho stavu prijatých dokumentov(P. 285)
Kontrola histórie dokumentov(P. 285)
Kontrola informácií o chybe(P. 285)
Kontrola spotrebného materiálu(P. 286)
Kontrola špecifikácií zariadenia(P. 286)
Kontrola informácií o správcovi systému(P. 287)
Kontrola počítadla celkovej tlače(P. 287)
Kontrola histórie kaziet s tonerom(P. 288)
Kontrola stavu používania zariadenia(P. 288)
● Názov súboru dokumentu sa nemusí zobrazovať celý. K názvu súboru sa dá pripojiť vytlačený názov
aplikácie.
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov
Zobrazí sa zoznam aktuálne tlačených dokumentov alebo dokumentov čakajúcich na tlač.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
[Status Monitor/Cancel] [Job Status] v ponuke [Print]
● Kliknutím na [Cancel] môžete zmazať úlohu dokumentu.
● Nezávisle od nastavenia správy ID oddelení sa uvedú všetky aktuálne tlačené dokumenty a
dokumenty čakajúce na tlač.
● Ak ste zadali svoje používateľské meno, keď ste sa prihlásili v režime koncového používateľa, vaše
používateľské meno sa zobrazí iba na dokumentoch, ktoré ste tlačili vy.
284
Spravovanie zariadenia
● Kliknite na položku [Job Number] na pozastavených dokumentoch a zabezpečených dokumentoch,
aby sa zobrazili podrobné informácie. Môžete skontrolovať užívateľské meno a počet strán tlačeného
dokumentu.
Kontrola aktuálneho stavu prijatých dokumentov
Môžete skontrolovať výpisy prijatých dokumentov I-Fax.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
[Status Monitor/Cancel] [Job Status] v ponuke [RX]
Kontrola histórie dokumentov
Výpisy úloh tlače alebo prijatia (RX) sú zobrazené.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) (
[Status Monitor/Cancel] [Job Log]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
Kontrola informácií o chybe
Keď sa vyskytne chyba, na tejto stránke sa zobrazí kliknutím na hlásenie zobrazené pod položkou [Error Information]
na stránke portálu (hlavná stránka). Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
[Status Monitor/Cancel] [Error Information]
285
Spravovanie zariadenia
Kontrola spotrebného materiálu
Zobrazí sa veľkosť a typ papiera v zdroji papiera, výrobné číslo tonerovej kazety atď. Môžete tiež kliknúť na položku
[Check Consumables Details] na stránke portálu (hlavná stránka), aby sa zobrazila táto stránka ( Obrazovka Remote
UI (Vzdialené PR)(P. 282) ).
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) (
[Status Monitor/Cancel] [Consumables]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
Kontrola špecifikácií zariadenia
Zobrazí sa maximálna rýchlosť tlače a funkcie zariadenia.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Features]
286
Spravovanie zariadenia
Kontrola informácií o správcovi systému
Zobrazia sa informácie o stroji a správcovi systému. Názov zariadenia a ďalšie informácie správcu systému tu
zobrazené zodpovedajú nastaveniam v ponuke [System Manager Information] na stránke [User Management] alebo v
ponuke [Device Information Settings] na stránke [Device Management].
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
[Status Monitor/Cancel] [Device Information]
Kontrola počítadla celkovej tlače
Zobrazí sa celkový počet vytlačených strán.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
[Status Monitor/Cancel] [Check Counter]
287
Spravovanie zariadenia
Kontrola histórie kaziet s tonerom
Môžete skontrolovať výpisy používania kaziet s tonerom a ďalšie výpisy. Zobrazenie možno zmeniť pre každú farbu
kazety s tonerom.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) (
[Status Monitor/Cancel] [Cartridge Log]
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281) )
Kontrola stavu používania zariadenia
Zobrazuje sa celkový mesačný objem výtlačkov a celková mesačná spotreba energie. Môžete zobraziť obrazovku s
ekologickými informáciami a zmeniť nastavenia, aby ste šetrili papier a spotrebu energie.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ( Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)
(P. 281) ) [Status Monitor/Cancel] [Eco Information]
288
Spravovanie zariadenia
ODKAZY
Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)(P. 282)
289
Spravovanie zariadenia
Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného
UR)
5554-053
Pomocou Remote UI (Vzdialeného UR) môžete zmeniť rôzne nastavenia stroja. Väčšina nastavení sa dá nastaviť aj na
stroji, ale niektoré nastavenia sa dajú nastaviť iba pomocou Remote UI (Vzdialeného UR). Táto časť opisuje základný
priebeh zmeny nastavení zariadenia pomocou Remote UI (Vzdialené PR).
● Niektoré nastavenia možno zmeniť len po prihlásení v režime správcu systému.
● Niektoré nastavenia môžu vyžadovať úkony líšiace sa od tu uvedeného postupu.
1
2
3
4
Spustite Remote UI (Vzdialené PR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
Kliknite na nastavenie, ktoré chcete konfigurovať, v ponuke na ľavej strane
obrazovky.
V prípade potreby kliknite na odkaz, aby sa zobrazila požadovaná stránka.
290
Spravovanie zariadenia
5
Kliknite na [Edit].
6
Špecifikujte potrebné nastavenia.
7
Kliknite na [OK].
291
Spravovanie zariadenia
8
V prípade potreby reštartujte zariadenie.
Reštartujte zariadenie(P. 104)
● Informácie o tom, či je potrebné reštartovať počítač, nájdete v správe na obrazovke úprav.
292
Spravovanie zariadenia
Politika zabezpečenia
5554-054
Je bežnou praxou organizácií prijať politiku zabezpečenia definujúcu základné ciele a normy bezpečnosti informácií,
podľa ktorých sa budú prevádzkovať informačné zariadenia, ako sú počítače a tlačiarne. Ak má vaša organizácia
aktívnu politiku zabezpečenia, použite ju aj v prípade tohto zariadenia.
Zobrazenie politiky zabezpečenia(P. 293)
Položky politiky zabezpečenia(P. 293)
Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie(P. 297)
Zobrazenie politiky zabezpečenia
Pomocou funkcie Remote UI (Vzdialené PR) môžete zobraziť politiku zabezpečenia nastavenú v zariadení.
1
2
3
Spustite Remote UI (Vzdialené PR).
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Kliknite na [Security Settings]
Obrazovka Remote
[Confirm Security Policy].
Položky politiky zabezpečenia
Vo funkcii Remote UI (Vzdialené PR) sú zobrazené tieto položky. Zobrazia sa aj položky týkajúce sa funkcií
nedostupných v tomto zariadení, ktoré však nemajú vplyv na prevádzku zariadenia.
◼ [Interface]
[Wireless Connection Policy]
Zabránite neoprávnenému prístupu zakázaním bezdrôtových pripojení.
[Prohibit Use of Direct Connection] Položka <Použiť priame pripojenie> je nastavená na možnosť
<Nastavenia priameho
<Vyp.>. Prístup do zariadenia nie je možný z mobilných
pripojenia>(P. 325)
zariadení.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Položka <Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN> je nastavená na
možnosť <Káblová sieť LAN>. Nemožno vytvoriť bezdrôtové
spojenie so zariadením cez bezdrôtový smerovač LAN alebo
prístupový bod.
293
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú
LAN>(P. 323)
Spravovanie zariadenia
[USB Policy]
Zabránite neoprávnenému prístupu a úniku zakázaním pripojenia USB.
[Prohibit Use as USB Device]
Položka <Použiť ako zariadenie USB> je nastavená na
možnosť <Vyp.>. K počítaču sa nemožno pripojiť
prostredníctvom rozhrania USB.
[Prohibit Use as USB Storage Device] Položka <Použiť úložné zariadenie USB> je nastavená na
možnosť <Vyp.>. Nemožno používať pamäťové zariadenia
USB.
<Použiť ako zariadenie
USB>(P. 344)
<Použiť úložné zariadenie
USB>(P. 344)
◼ [Network]
[Communication Operational Policy]
Zvýšite zabezpečenie komunikácie vyžadovaním overenia podpisov a certifikátov.
[Always Verify Signatures for SMS/
WebDAV Server Functions]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Always Verify Server Certificate When
Using TLS]
Nasledujúce nastavenia v položke [Use TLS for POP] sú
nastavené na možnosť [On].
Prijímanie faxov I-Fax na
tlač(P. 197)
● [Verify Certificate]
Registrácia zariadenia
v službe Google Cloud
● [Add CN to Verification Items]
Print(P. 221)
Nasledujúce nastavenia v položke [Use Google Cloud Print]
sú nastavené na možnosť [On].
● [Verify Server Certificate]
● [Add CN to Verification Items]
[Prohibit Cleartext Authentication for
Server Functions]
<Metóda overenia vyčlen. portu>/<Metóda overenia
vyčleneného portu> je nastavená na možnosť <Režim 2>.
<Metóda overenia
vyčlen. portu>/<Metóda
Pri používaní zariadenia ako servera nie je k dispozícii
overenie obyčajného textu a funkcie, ktoré používajú
overenia vyčleneného
portu>(P. 339)
overenie jednoduchého textu.
[Prohibit Use of SNMPv1]
V ponuke <Nastavenia SNMP>, je položka <Nastavenia
SNMPv1> nastavená na možnosť <Vyp.>. Pri získavaní
informácií o zariadení z počítača nemožno použiť SNMPv1.
<Nastavenia
SNMP>(P. 336)
● Toto nastavenie neplatí pre komunikáciu si sieťami IEEE 802.1X, aj keď je položka [Always Verify Server
Certificate When Using TLS] nastavená na možnosť [On].
● Ak je položka [Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions] nastavená na možnosť [On] a softvér
správy zariadenia alebo verzia ovládača nie je aktuálna, možno sa nebude dať pripojiť k zariadeniu. Uistite
sa, že používate najnovšie verzie.
[Port Usage Policy]
Zabránite externým únikom zatvorením nepoužívaných portov.
[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
V ponuke <Nastavenia LPD> je položka <Použiť tlač s
LPD>/<Nastavenia tlače LPD> nastavená na možnosť
<Vyp.>. Nemožno vykonať tlač LPD.
294
<Nastavenia LPD>(P. 334)
Spravovanie zariadenia
[Restrict RAW Port (Port Number:
9100)]
V ponuke <Nastavenia RAW> je položka <Použiť tlač s
RAW>/<Nastavenia tlače RAW> nastavená na možnosť
<Vyp.>. Nemožno vykonať tlač RAW.
[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, Nasledujúce nastavenia v položke <Nastavenia WSD> sú
60000)]
nastavené na možnosť <Vyp.>. Nemožno používať funkcie
WSD.
<Nastavenia
RAW>(P. 334)
<Nastavenia WSD>(P. 334)
● <Použiť tlač s WSD>
● <Použiť prezeranie WSD>
● <Použiť Multicast Discovery>
[Restrict BMLinkS Port (Port Number:
1900)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
Časť nastavení na povolenie tlače z mobilných zariadení
pomocou aplikácií sa nastaví na možnosť <Vyp.> a
deaktivuje tak tlač z mobilných zariadení pomocou
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 201)
aplikácií.
[Restrict SMB Port (Port Number: 137,
138, 139, 445)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict Dedicated Port (Port Number:
9002, 9006, 9007, 9011-9015,
<Použiť vyčlenený port>/<Nastavenia vyčleneného portu>
je nastavená na možnosť <Vyp.>. Nemožno používať
<Použiť vyčlenený port>/
<Nastavenia vyčleneného
9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317,
47545-47547)]
vyčlenené porty.
portu>(P. 338)
[Restrict Remote Operator's Software
Port (Port Number: 5900)]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
úroveň zabezpečenia.
[Restrict mDNS Port (Port Number:
5353)]
Nasledujúce nastavenia sa nastavia na možnosť <Vyp.> a
časť nastavení na povolenie tlače z mobilných zariadení
pomocou aplikácií sa tiež nastaví na možnosť <Vyp.>.
<Nastavenia IPv4>/
<Nastavenia IPv6>/
<Nastavenia DNS> (Model s
Deaktivuje sa hľadanie siete alebo vykonanie
automatických nastavení pomocou mDNS. Navyše sa
deaktivuje aj časť tlače z mobilných zariadení pomocou
aplikácii.
dotykovým panelom)
(P. 327)
<Nastavenia IPv4>/
<Nastavenia IPv6>
(Čiernobiely model s
● <Nastavenia mDNS>
<IPv4>
<Použiť mDNS>
● <Nastavenia mDNS>
<IPv6>
<Použiť mDNS>
● [Use Google Cloud Print]
[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
[Local Print]
displejom LCD)(P. 331)
Registrácia zariadenia
v službe Google Cloud
Print(P. 221)
Prepojenie s mobilnými
zariadeniami(P. 201)
V ponuke [Multicast Discovery Settings] je položka
[Discovery Response] nastavená na možnosť [Off].
Nemožno hľadať sieť ani vykonať automatické nastavenia
Konfigurácia
komunikácie SLP so
softvérom správy
pomocou SLP.
zariadení(P. 79)
295
Spravovanie zariadenia
[Restrict SNMP Port (Port Number:
161)]
V ponuke <Nastavenia SNMP> sú položky <Nastavenia
SNMPv1> a <Nastavenia SNMPv3> nastavené na možnosť
<Vyp.>. Nemožno získať informácie o zariadení z počítača
ani nakonfigurovať nastavenia pomocou SNMP.
<Nastavenia
SNMP>(P. 336)
◼ [Authentication]
[Authentication Operational Policy]
[Prohibit Guest Users to Use Device] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force Setting of Auto Logout]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Password Operational Policy]
[Prohibit Caching of Password for External Servers]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Prohibit Use of Default Password for Remote Access] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Password Settings Policy]
[Minimum Number of Characters for Password]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Password Validity Period]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive
Characters]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Lockout Policy]
Zablokujete prihlásenie používateľov na určitý čas po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie po sebe.
[Enable Lockout]
V ponuke <Zamknutie>/<Nastavenia zamknutia> je položka
<Povoliť zamknutie> nastavená na možnosť <Zap.>. Špecifikujte
hodnote pre položky <Prah zamknutia> a <Obdobie zamknutia>.
296
<Zamknutie>/<Nastavenia
zamknutia>(P. 445)
Spravovanie zariadenia
◼ [Key/Certificate]
Chráňte dôležité údaje tým, že zabránite používaniu slabého šifrovania alebo uložením šifrovaných hesiel a kľúčov
používateľov do určenej hardvérovej súčasti.
[Prohibit Use of Weak Encryption]
<Zakázať použív. slabého šifr.>/<Zakázať používanie
slabého šifrov.> je nastavená na možnosť <Zap.>.
Nemožno používať slabé šifrovanie.
<Nastavenia
šifrovania>(P. 446)
[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak
Encryption]
V ponuke <Zakázať použív. slabého šifr.>/<Zakázať
používanie slabého šifrov.> je položka <Zakázať kľúč/cert.
slabého šifr.>/<Zakázať kód/cert. so slabým šifrov.>
nastavená na možnosť <Zap.>. Nemožno používať kľúč
alebo certifikát so slabým šifrovaním.
<Nastavenia
šifrovania>(P. 446)
[Use TPM to Store Password and Key]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak
úroveň zabezpečenia.
◼ [Log]
[Force Recording of Audit Log] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force SNTP Settings]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
◼ [Job]
[Printing Policy]
[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň
zabezpečenia.
[Sending/Receiving Policy]
[Allow Sending Only to Registered Addresses] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Force Confirmation of Fax Number]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
[Prohibit Auto Forwarding]
Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
◼ [Storage]
[Force Complete Deletion of Data] Funkcia nie je dostupná v tomto zariadení a nemení tak úroveň zabezpečenia.
Aplikácia politiky zabezpečenia na zariadenie
Môžete importovať politiku zabezpečenia upravenú v rade zariadení imageRUNNER ADVANCE alebo pomocou softvéru
správy zariadenia, aby ste ju použili na toto zariadenie. Navyše môžete exportovať politiku zabezpečenia použitú na
toto zariadenie, aby sa použila na ďalšie zariadenia*. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení(P. 299)
*
Len zariadenia od spoločnosti Canon, ktoré sú kompatibilné s nastaveniami politiky zabezpečenia
297
Spravovanie zariadenia
● Nastavenia politiky zabezpečenia možno importovať, len ak je heslo nastavenia politiky zabezpečenia na
exportujúcom zariadení rovnaké ako heslo na importujúcom zariadení alebo ak nebolo nastavené heslo pre
importujúce zariadenie. Ak heslo pre importujúce zariadenie nebolo nastavené, heslo nakonfigurované pre
exportujúce zariadenie sa nastaví pre importujúce zariadenie.
● Na tomto zariadení nemôžete nastaviť alebo zmeniť politiku zabezpečenia.
298
Spravovanie zariadenia
Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
5554-055
Údaje nastavení zariadenia môžete uložiť v počítači (export). Dáta uložené v počítači sa dajú aj uložiť do stroja
(import). Údaje exportované z tohto zariadenia môžete importovať do iného zariadenia, ak sa jedná o rovnaký
model. Tak môžete jednoducho skopírovať rôzne nastavenia údajov do viacerých zariadení. Na použitie týchto
funkcií je potrebné, aby ste sa prihlásili v režime správcu systému.
Exportovanie údajov nastavení(P. 299)
Importovanie údajov nastavení(P. 300)
Nevypínajte stroj, kým sa nedokončí proces importu alebo exportu
● Dokončenie procesu môže trvať niekoľko minút. Ak sa stroj počas procesu vypne, môžu sa poškodiť dáta
alebo stroj.
Počas procesu importovania alebo exportovania nepoužívajte zariadenie
● Pred importovaním alebo exportovaním skontrolujte, že práve neprebieha žiadna operácia, napríklad tlač
dokumentov.
● V prípade nastavení, ktoré nemožno importovať alebo exportovať, si pozrite časť
s nastaveniami(P. 308) .
Zoznam ponúk
● Údaje nastavenia môžete importovať alebo exportovať prostredníctvom pamäťového zariadenia USB
použitím ovládacieho panela zariadenia. <Import/export>(P. 443)
● Ďalšie informácie o základných operáciách, ktoré treba vykonať pri nastavení zariadenia z Remote UI
(Vzdialené PR), nájdete v časti Nastavenie možností menu z Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 290) .
Exportovanie údajov nastavení
Môžete exportovať údaje nastavení zariadenia a uložiť ich v počítači. Odporúča sa pravidelne zálohovať dôležité
nastavenia.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Data Management]
4
Vyberte nastavenia na exportovanie a špecifikujete heslo šifrovania.
[Export].
299
Spravovanie zariadenia
[Settings/Registration]
Začiarknite políčko, ak chcete exportovať údaje nastavení zariadenia.
[Application Library Settings Information]
Začiarknite políčko, ak chcete exportovať údaje nastavení Application Library (Knižnica aplikácií).
[Encryption Password]
Zadajte heslo na šifrovania exportovaných údajov pozostávajúce z alfanumerických znakov. Rovnaké heslo
zadajte aj v položke [Confirm]. Ak chcete exportovať údaje, musíte nastaviť heslo šifrovania.
● Položka čiernobiely model s displejom LCD nezobrazuje [Settings/Registration]/[Application Library
Settings Information]. Exportujú sa rôzne nastavenia zariadenia.
● Heslo sa vyžaduje pri importovaní exportovaných údajov.
5
6
Importovanie údajov nastavení(P. 300)
Kliknite na [Start Exporting].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a určte miesto, kam sa uložia exportované
dáta.
➠ Uložia sa dáta nastavení.
Importovanie údajov nastavení
Načítajte (importujte) údaje, ktoré boli exportované zo zariadenia. Importovať môžete aj údaje nastavení zariadenia z
iného zariadenia do svojho zariadenia, ak sú to rovnaké modely.
1
2
Spustite Remote UI (Vzdialené PR) a prihláste sa v režime správcu systému.
Spustenie Remote UI (Vzdialeného UR)(P. 281)
Kliknite na položku [Settings/Registration] na stránke portálu.
UI (Vzdialené PR)(P. 282)
Obrazovka Remote
3
Vyberte položky [Data Management]
4
Špecifikujte súbor, zadajte heslo a vyberte nastavenia na importovanie.
[Import].
300
Spravovanie zariadenia
[File Path]
Kliknite na tlačidlo [Browse] a vyberte súbor. Importovať môžete len informačný súbor konfigurácie
zariadenia (*.dcm).
[Decryption Password]
Zadajte heslo nastavené pri exportovaní nastavení.
[Settings/Registration]
Začiarknite začiarkavacie políčko, ak chcete importovať údaje nastavení zariadenia.
[Application Library Settings Information]
Začiarknite políčko, ak chcete importovať údaje nastavení Application Library (Knižnica aplikácií).
● Položka čiernobiely model s displejom LCD nezobrazuje [Settings/Registration]/[Application Library
Settings Information]. Importujú sa rôzne nastavenia zariadenia.
5
Kliknite na [Start Importing].
6
Kliknite na [OK].
➠ Vybraté údaje nastavení sa načítajú do zariadenia.
7
Kliknite na [OK].
➠ Ak je vybraté začiarkavacie políčko [Settings/Registration] v kroku 4, zariadenie sa automaticky reštartuje.
301
Spravovanie zariadenia
Aktualizácia firmvéru
5554-056
V prípade firmvéru vyberte spôsob aktualizácie v závislosti od podmienok inštalácie zariadenia. K dispozícii sú dva
spôsoby aktualizácie: 1 – Pomocou zariadenia získate prístup k najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte
aktualizáciu, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení nie je najnovšia. 2 – Pomocou zariadenia získate prístup k
najnovšej verzii firmvéru na internete a vykonáte aktualizáciu z počítača, ak aktuálne nainštalovaná verzia v zariadení
nie je najnovšia. V prostredí, v ktorom sa nemožno pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, vytvorte
pripojenie prostredníctvom káblovej siete LAN alebo rozhrania USB a aktualizáciu vykonajte z počítača.
Podmienky inštalácie tlačiarne
Spôsob inštalácie aktualizácie
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 302)
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Aktualizácia prostredníctvom internetu(P. 302)
Aktualizácia z počítača(P. 303)
Pripojenie pomocou rozhrania USB
Aktualizácia z počítača(P. 303)
● Ak ste v prostredí IPv6, nemôžete vykonať aktualizáciu firmvéru. Použitie rozhranie USB na opätovné
vytvorenie pripojenia a vykonajte aktualizáciu z počítača.
Kontrola verzie firmvéru
● Verziu firmvéru môžete skontrolovať z ovládacieho panela zariadenia. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa
uistite, že sa aktualizácia vykonala správne. Kontrola verzie firmvéru(P. 304)
Aktualizácia prostredníctvom internetu
Zo zariadenia získajte prístup k serveru Canon a aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.
◼ Model s dotykovým panelom
1
Vyberte položku <Aktualizovať firmvér> na obrazovke Domov.
Domov(P. 108)
Obrazovka
➠ Vykoná sa kontrola na zistenie najnovšieho firmvéru.
● Ak sa zobrazí správa <Toto je najnovšia verzia firmvéru.>, nie je potrebná aktualizácia firmvéru.
2
Ak sa zobrazí licenčná obrazovka, vyberte položku <Accept>.
302
Spravovanie zariadenia
3
Vyberte <OK>.
➠ Po dokončení aktualizácie firmvéru sa automaticky reštartuje zariadene.
● Počas reštartovania nevypínajte zariadenie.
◼ Čiernobiely model s displejom LCD
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte položku <Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
4
Vyberte <Cez internet>.
<Aktualizovať firmvér>.
➠ Vykoná sa kontrola na zistenie najnovšieho firmvéru.
● Ak sa zobrazí správa <Toto je najnovšia verzia firmvéru.>, nie je potrebná aktualizácia firmvéru.
5
Pozrite si správu a vyberte položku <Áno>.
6
Keď sa zobrazí obrazovka s licenciou, stlačte tlačidlo
7
Vyberte položku <OK>.
.
➠ Po dokončení aktualizácie firmvéru sa automaticky reštartuje zariadene.
● Počas reštartovania nevypínajte zariadenie.
Aktualizácia z počítača
Po stiahnutí najnovšej verzie firmvéru z webovej lokality Canon, použite obslužný softvér User Support Tool na
aktualizáciu firmvéru z počítača. Informácie o spôsobe aktualizácie firmvéru z počítača nájdete v časti User Support
Tool Operation Guide (Príručka ovládania nastroja používateľskej podpory), ktorá je súčasťou firmvéru.
303
Spravovanie zariadenia
Uvedenie zariadenia do stavu čakania aktualizácie firmvéru
<Ponuka>
firmvér>
<Nastavenia správy>
<Aktualizovať firmvér>
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať
<Cez PC> <Áno>
Kontrola verzie firmvéru
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
3
4
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
Vyberte položky <Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
<Aktualizovať firmvér>.
Vyberte <Informácie o verzii>.
➠ Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru.
304
Spravovanie zariadenia
Inicializácia nastavení
5554-057
Môžete obnoviť nasledujúce nastavenia:
Inicializácia menu(P. 305)
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 305)
Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 306)
Inicializácia menu
Môžete obnoviť nastavenia stroja ( Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 308) ). V závislosti od vybratého nastavenia
možno budete musieť po inicializácii reštartovať zariadenie.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
ktorú chcete inicializovať
<Áno>
<Správa dát>
<Inicializovať ponuku>
Vyberte položku,
(V prípade potreby reštartujte zariadenie)
● Môžete obnoviť nastavenia len pre položku <Sieť> v ponuke <Predvoľby>.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
zariadenie
<Predvoľby>
<Sieť>
<Inicializovať nastavenia siete>
<Áno>
<OK>
Reštartujte
<Áno>
Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Inicializovať nastavenia siete>
Inicializácia kľúča a certifikátu
Môžete obnoviť nastavenia kľúča a certifikátu a certifikátu CA. Poznámka: Všetky kľúče a certifikáty a certifikáty CA v
zariadení (okrem vopred nainštalovaných kľúčov a certifikátov CA) sa po inicializácii odstránia.
● Po inicializácii funkcie vyžadujúce kľúče a certifikát, napríklad šifrovaná komunikácia TLS a IKE z komunikácie
IPSec, nie sú dostupné. Ak chcete používať tieto funkcie, nakonfigurujte nastavenia kľúča a certifikátu a
funkcie aktivujte znova.
305
Spravovanie zariadenia
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa dát>
<Inicializovať kód a certifikát>
<Áno>
Inicializácia všetkých dát/nastavení
To umožňuje obnovu všetkých údajov a nastavení zariadenia, vrátane výpisov, na predvolene nastavené hodnoty. Tým
zabránite úniku citlivých údajov pri výmene alebo likvidácii zariadenia. Po dokončení inicializácie sa automaticky
reštartuje zariadenie.
● Pred inicializáciou sa uistite, že sa žiadne dokumenty nespracovávajú ani nečakajú na spracovanie. Tieto
dokumenty sa po vykonaní inicializácie odstránia.
● Ak chcete použiť zariadenie po inicializácii, musíte nakonfigurovať všetky nastavenia od začiatku.
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
ODKAZY
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250)
306
<Áno> (
)
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami .............................................................................................................. 308
<Predvoľby> ....................................................................................................................................................... 309
<Nastavenia zobrazenia> .............................................................................................................................. 310
<Rozloženie anglickej klávesnice> ................................................................................................................ 315
<Nastavenia časovača/energie> ................................................................................................................... 316
<Sieť> ........................................................................................................................................................... 323
<Externé rozhranie> ..................................................................................................................................... 344
<Zjednodušenie ovládania> .......................................................................................................................... 345
<Nastavenia hlasitosti> ................................................................................................................................ 348
<Nastavenie/údržba> ........................................................................................................................................ 350
<Upraviť kvalitu obrazu> .............................................................................................................................. 351
<Údržba> ...................................................................................................................................................... 366
<Nastavenia funkcií> ........................................................................................................................................ 368
<Spoločné> ................................................................................................................................................... 369
<Tlačiareň> ................................................................................................................................................... 373
<Prijať> ......................................................................................................................................................... 421
<Prístup k súborom> .................................................................................................................................... 423
<Zabezpečená tlač> ...................................................................................................................................... 433
<Nastavenia správy> ......................................................................................................................................... 434
<Správa používateľov> .................................................................................................................................. 435
<Správa zariadenia> ..................................................................................................................................... 437
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér> ................................................................................ 441
<Správa dát> ................................................................................................................................................ 443
<Nastav. zabezpečenia> ............................................................................................................................... 445
307
Zoznam ponúk s nastaveniami
Zoznam ponúk s nastaveniami
5554-058
Zariadenie môžete prispôsobiť podľa svojho prostredia a potrieb konfiguráciou nastavení opísaných v tejto kapitole. Ak
chcete spustiť konfiguráciu, vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov ( Obrazovka Domov(P. 108) ). Táto
časť opisuje, čo dokáže každá položka v ponuke nastavení nakonfigurovať.
<Predvoľby>(P. 309)
Táto časť opisuje displej a nastavenia siete.
<Nastavenie/údržba>(P. 350) Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu tlače a čistiace funkcie zariadenia.
<Nastavenia funkcií>(P. 368) Táto časť opisuje nastavenia pre jednotlivé funkcie.
<Nastavenia správy>(P. 434)
Táto časť opisuje správu informácií o používateľoch a hardvéri, nastavenia zabezpečenia atď.
● Môžete vytlačiť menu nastavení vo forme zoznamu na kontrolu aktuálnych nastavení:
nastavení(P. 473)
308
Tlač zoznamov
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Predvoľby>
5554-059
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
Položka
<Nastavenia zobrazenia>(P. 310)
Opis
Táto časť opisuje nastavenia týkajúce sa zobrazenia na displeji.
<Rozloženie anglickej klávesnice>(P. 315) Táto časť popisuje nastavenia klávesnice USB.
<Nastavenia časovača/energie>(P. 316)
Táto časť opisuje nastavenia časovača a energie.
<Sieť>(P. 323)
Táto časť popisuje nastavenia siete.
<Externé rozhranie>(P. 344)
Táto časť opisuje nastavenia USB a ďalšie súvisiace nastavenia.
<Zjednodušenie ovládania>(P. 345)
Táto časť opisuje nastavenia na zlepšenie dostupnosti, ako je inverzia farieb
obrazovky alebo nastavenie času zobrazenia správy.
<Nastavenia hlasitosti>(P. 348) *
Táto časť popisuje nastavenia hlasitosti zvuku.
309
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia zobrazenia>
5554-05A
Všetky nastavenia týkajúce sa zobrazenia displeja sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Predvolené okno po spustení/obnovení>(P. 310)
<Nastavenia zobraz. tlač. na dom. obraz.>/<Poradie zobraz. tlač. na domov. obraz.>(P. 310)
<Jazyk>(P. 310)
<Jazyk vzdialeného PR>(P. 311)
<Prepínač zadania mm/palce>(P. 312)
<Zobraz. čas. na prípr. kazety>/<Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>(P. 312)
<Zobraziť varovania>(P. 313)
<Akt pri varovaní>(P. 314)
<Zobraziť adresu IP>(P. 314)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
<Predvolené okno po spustení/obnovení>
Štandardne sa obrazovka Domov zobrazí ihneď po zapnutí zariadenia alebo vykonaní funkcie automatického
resetovania. Špecifikujte nastavenie na zmenu implicitnej obrazovky a zobrazenie hlavnej obrazovky inej funkcie.
<Domov>
<Zabezpečená tlač>
<Monitor stavu>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Predvolené okno po spustení/
obnovení>
Vyberte funkciu, aby sa zobrazila požadovaná obrazovka
<Nastavenia zobraz. tlač. na dom. obraz.>/<Poradie zobraz. tlač. na domov.
obraz.> *1
Nakonfigurujete nastavenia pre tlačidlá zobrazené na obrazovke Domov.
<Jazyk> *2
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre displej, hlásenia a zoznamy.
310
Prispôsobenie obrazovky Domov(P. 159)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Català>
<Čeština>
<Dansk>
<Deutsch>
<Eesti>
<English>
<Español>
<Euskara>
<Français>
<Hrvatski>
<Italiano>
<Latviešu>
<Lietuvių>
<Magyar>
<Nederlands>
<Norsk>
<Polski>
<Português>
<Română>
<Slovenčina>
<Slovenščina>
<Suomi>
<Svenska>
<Türkçe>
<Ελληνικά>
<Български>
<Русский>
<‫>العربية‬
<日本語>
<中文(繁體)>
<中文(简体)>
<한국어>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk>
<Jazyk vzdialeného PR> *2
Špecifikujte jazyk displeja používaný pre obrazovky Remote UI (Vzdialeného UR).
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
311
Vyberte jazyk
<Áno>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Jazyk vzdialeného PR>
Vyberte
<Nastavenia zobrazenia>
<Prepínač zadania mm/palce>
jazyk
<Prepínač zadania mm/palce>
Vyberte jednotku merania.
<Milimeter>
<Palec>
<Ponuka>
<Predvoľby>
vyberte
položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Zobraz. čas. na prípr. kazety>/<Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>
Nastavíte časovanie zobrazenia pre správu oznamujúcu vám malé množstvo zvyšného tonera v kazetách s tonerom.
Model s dotykovým panelom
<Automaticky>
<Vyp.>
<Vlastné>
<Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Automaticky>
<Vlastné>
Model s dotykovým panelom
312
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia zobrazenia> <Zobraz. čas. na prípr. kazety> vyberte
položku <Vyp.> v ponuke <Automaticky> Zadajte úroveň tonera v ponuke <Vlastné> <Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Vlastné>
<Nastavenia zobrazenia>
<Zobraziť čas. upozor. na prípravu kazety>
Zadajte úroveň tonera
<Zobraziť varovania>
Určite, či sa má zobraziť správa oznamujúca, že množstvo tonera v tonerových kazetách sa míňa a už ho nie je veľa.
Model s dotykovým panelom
<Vyp.>
<Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Nízka hladina kazety>
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Vyp.> alebo <Zap.>
<Nastavenia zobrazenia>
<Zobraziť varovania>
Vyberte položku
<Zobraziť varovania>
<Nízka hladina
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
kazety>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Keď je položka <Akt pri varovaní> nastavená na možnosť <Zastaviť tlač>, nemôžete túto položku nastaviť na
<Vyp.>.
● Keď je položka <Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>/<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete> nastavená na
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v
možnosť <Vyp.>, správa sa zobrazí, aj keď túto položku nastavíte na <Vyp.>.
kaz.>/<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete>(P. 421)
313
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Akt pri varovaní>
Určite, či sa má pokračovať v tlači, aj keď je množstvo tonera v kazetách málo.
<Nízka hladina kazety>
<Pokračovať v tlači>
<Zastaviť tlač>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
kazety>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Akt pri varovaní>
Vyberte položku <Pokračovať v tlači> alebo <Zastaviť tlač>
<Nízka hladina
<Použiť>
<Áno>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
kazety>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Akt pri varovaní>
<Nízka hladina
Vyberte položku <Pokračovať v tlači> alebo <Zastaviť tlač>
● Ak nastavenie tejto položky zmeníte z <Pokračovať v tlači> na <Zastaviť tlač>, položka <Zobraziť varovania>
sa nastaví na <Zap.>.
<Zobraziť adresu IP>
Stanovte, či sa má na obrazovke <Monitor stavu> zobraziť adresa IPv4 zariadenia.
stavu>(P. 111)
Obrazovka <Monitor
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia zobrazenia>
<Vyp.> alebo <Zap.>
314
<Zobraziť adresu IP>
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozloženie anglickej klávesnice>
5554-05C
Špecifikujte rozloženie klávesnice USB, ak je pripojená k zariadeniu. Predvolené nastavenie je označené krížikom ( ).
<Rozloženie pre USA>
<Rozloženie pre Spoj. kráľovstvo>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Rozloženie angl. klávesnice>
alebo <Rozloženie pre Spoj. kráľovstvo>
315
Vyberte položku <Rozloženie pre USA>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia časovača/energie>
5554-05E
Všetky nastavenia týkajúce sa časovača a energie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času>(P. 316)
<Nastavenia dátumu/času>(P. 317)
<Formát dátumu>(P. 317)
<Formát času>(P. 318)
<Čas automatického vynulovania>(P. 318)
<Funkcia po automatickom resete>(P. 319)
<Čas automatického vypnutia>(P. 319)
<Čas prepnutia do nečin. stavu>(P. 320)
<Denný časovač aut. nečinnosti>(P. 320)
<Čas pre aut. nastav. grad.>/<Nastav. času pre aut. nastav. gradácie>(P. 321)
<Nastavenia času ukonč. režimu spánku>(P. 321)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času> *1
Nastavte aktuálny dátum a čas.
Nastavenie dátumu a času(P. 21)
● Pred nastavením aktuálneho dátumu a času nastavte položku <Časové pásmo>. Ak sa zmení nastavenie
<Časové pásmo>, podľa toho sa zmení aj aktuálny dátum a čas.
● Aktuálny dátum a čas sa nedajú zmeniť po dobu 1 hodiny po aktivácii letného času.
316
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia dátumu/času>
Špecifikujte štandard dátumu a času oblasti, v ktorom má byť zariadenie nainštalované.
<Časové pásmo>
Vyberte časové pásmo. Ak sa zmení nastavenie časového pásma, príslušne sa zmenia aj hodnoty nastavené
v ponuke <Nastavenia aktuálneho dátumu/času>. Nastavenie dátumu a času(P. 21)
<(UTC-12:00) Medzinárodná dátumová hranica – západ> až <(UTC) Koordinovaný svetový čas>
až <(UTC
+14:00) Ostrov Kiritimati>
UTC
● Koordinovaný univerzálny čas (UTC) je primárny časový štandard, podľa ktorého svet reguluje hodiny
a čas. Správne nastavenie časového pásma UTC sa vyžaduje na komunikácie v sieti Internet.
<Nastavenia letného času> *2
Aktivovať alebo deaktivovať letný čas. Ak je aktivovaný letný čas, špecifikujte dátumy, medzi ktorými je platný
letný čas.
<Vyp.>
<Zap.>
Začiatok: Mesiac, týždeň, deň
Koniec: Mesiac, týždeň, deň
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Nastavenia dátumu/
času> <Nastavenia letného času> Vyberte položku <Zap.> a špecifikujte dátumy
<Použiť>
<Formát dátumu> *2
Vyberte formát dátumu (poradie roku, mesiaca a dňa).
<RRRR MM/DD>
<MM/DD/RRRR>
<DD/MM RRRR>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
dátumu
317
<Formát dátumu>
Vyberte formát
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Formát času>
Vyberte nastavenie 12- alebo 24-hodinového zobrazenia hodín.
<12 hodín (dp/op)>
<24 hodín>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Formát času>
Vyberte
nastavenie displeja
<Čas automatického vynulovania>
Ak sa po špecifikovanú dobu nestlačí tlačidlo, obrazovka a nastavenia sa inicializujú na zobrazenie implicitnej
obrazovky (automatický reset). Špecifikujte interval, po ktorom sa vykoná automatický reset. Automatický reset sa
nevykoná v nasledujúcich prípadoch:
● Zobrazí sa menu nastavenia.
● Stroj spracuje dáta, napríklad pri tlači dokumentov.
● Zobrazí sa chybová správa a začne blikať indikátor Chyba (automatické obnovenie sa však vykoná, keď chyba
nebráni používateľovi pokračovať v používaní funkcie).
Model s dotykovým panelom
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 2
až 9 (min.)
Čiernobiely model s displejom LCD
0 (automatický reset sa deaktivuje.)
1 až 2 až 9 (min.)
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Nastavenia časovača/energie> <Čas automatického
vynulovania> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v ponuke
<Nastaviť čas>
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
318
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Predvoľby>
vynulovania>
<Nastavenia časovača/energie>
<Čas automatického
Špecifikujte čas automatického vynulovania
● V menu <Funkcia po automatickom resete> sa dá vybrať obrazovka zobrazená po vykonaní automatického
resetu.
<Funkcia po automatickom resete>
Vyberte, či sa displej po vykonaní automatického resetu má vrátiť na implicitnú obrazovku. Ak je vybratá položka
<Predvolená funkcia>, zobrazí sa hlavná obrazovka funkcie vybratej v ponuke <Predvolené okno po spustení/
obnovení> ( <Predvolené okno po spustení/obnovení>(P. 310) ). Ak vyberiete položku <Vybratá funkcia>, displej sa
vráti na hlavnú obrazovku vybratej funkcie.
<Predvolená funkcia>
<Vybratá funkcia>
<Ponuka>
resete>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Funkcia po autom.
Vyberte položku <Predvolená funkcia> alebo <Vybratá funkcia>
<Čas automatického vypnutia>
Nastavte časovač na automatické vypnutie stroja po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti po tom, čo stroj
prejde do režimu spánku.
Model s dotykovým panelom
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
1 až 4
až 8 (hod.)
Čiernobiely model s displejom LCD
0 (automatické vypnutie sa deaktivuje.)
1 až 4 až 8 (hod.)
Model s dotykovým panelom
319
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Čas automatického
vypnutia>
Vyberte položku <Zap.> a nastavte čas automatického vypnutia
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
vypnutia>
Nastavte čas automatického vypnutia
<Nastavenia časovača/energie>
<Čas automatického
<Použiť>
Pred nastavením položky <Čas automatického vypnutia>
● Keď je aktivované nastavenie <Čas automatického vypnutia>, stroj sa môže automaticky vypnúť aj keď
ovládate stroj z Remote UI (Vzdialeného UR). Môže dôjsť k poruche, najmä ak sa stroj vypne počas importu
dát. Pri importovaní údajov použitím Remote UI (Vzdialené PR) vopred nastavte položku <Čas automatického
vypnutia> na položku <Vyp.> alebo <0>.
● Ak sa z Remote UI (Vzdialené PR) zmenia ľubovoľné nastavenia položky [Timer Settings], keď je stroj v režime
spánku, časovač nastavenia <Čas automatického vypnutia> sa resetuje na začiatok. Stroj sa automaticky
vypne po uplynutí špecifikovanej doby nečinnosti od resetovania časovača.
<Čas prepnutia do nečin. stavu>
Ak stroj nebol špecifikovanú dobu ovládaný alebo nemal dáta na spracovanie, stroj prejde do režimu spánku, aby
ušetril energiu (automatický spánok). Špecifikujte dobu, po ktorej sa vykoná automatický spánok. Automatický spánok
sa nevykoná, keď je zobrazené menu nastavení. Odporúčame používať továrenské predvolené nastavenia na ušetrenie
väčšiny energie. Vstup do režimu spánku(P. 163)
1
až 60 (min.)
<Denný časovač aut. nečinnosti>
Môžete špecifikovať čas, kedy zariadenie automaticky prejde do režimu spánku.
Model s dotykovým panelom
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
Čiernobiely model s displejom LCD
<Vyp.>
320
Vstup do režimu spánku(P. 163)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
(00:00 do 23:59)
<Čas pre aut. nastav. grad.>/<Nastav. času pre aut. nastav. gradácie>
Automatické nastavenie gradácie (rýchle nastavenie) možno vykonávať v určenom čase každý deň. Nastavte čas, aby sa
automaticky vykonávalo rýchle nastavenie v tejto možnosti.
Model s dotykovým panelom
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
Čiernobiely model s displejom LCD
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 do 23:59)
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Nastavenia časovača/energie>
<Čas pre aut. nastav. grad.>
Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu>, a zadajte čas
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
gradácie>
<Zap.>
<Nastavenia časovača/energie>
<Nastav. času pre aut. nastav.
Zadajte čas
<Nastavenia času ukonč. režimu spánku>
Špecifikujete čas, kedy sa zariadenie obnoví z režimu spánku.
Model s dotykovým panelom
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
(00:00 až 23:59)
Čiernobiely model s displejom LCD
<Vyp.>
321
Vstup do režimu spánku(P. 163)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
(00:00 do 23:59)
322
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Sieť>
5554-05F
Všetky nastavenia týkajúce sa siete sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>(P. 323)
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>(P. 323)
<Nastavenia priameho pripojenia>(P. 325)
<Jednoduché pripojenie cez počítač>(P. 327)
<Nastavenia TCP/IP>(P. 327)
<Nastavenia SNMP>(P. 336)
<Použiť vyčlenený port>/<Nastavenia vyčleneného portu>(P. 338)
<Metóda overenia vyčlen. portu>/<Metóda overenia vyčleneného portu>(P. 339)
<Čakanie na prip. pri spustení>/<Čakanie na pripojenie pri spustení>(P. 339)
<Nastavenia ovládača Ethernet>(P. 339)
<Použiť IEEE 802.1X>/<Nastavenia IEEE 802.1X>(P. 340)
<Nastavenia brány firewall>(P. 340)
<Nastavenia služby Google Cloud Print>(P. 342)
<Správa nastavení zariadenia>/<Zap./vyp. správu nastavení zariadenia>(P. 342)
<Služba monitorovania>(P. 342)
<RMT-SW>(P. 343)
<Inicializovať nastavenia siete>(P. 343)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Vybrať káblovú/bezdrôtovú LAN>
Pri prepínaní stroja z bezdrôtovej na káblovú sieť LAN musíte špecifikovať toto nastavenie. V opačnom prípade, keď
prepínate stroj z káblovej na bezdrôtovú sieť LAN, toto nastavenie nie je potrebné špecifikovať (pri prepínaní môžete
použiť nasledujúce <Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>). Výber káblovej alebo bezdrôtovej siete LAN(P. 25)
<Káblová sieť LAN>
<Bezdrôtová sieť LAN>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
Špecifikujte nastavenia na pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti LAN. Môžete si tiež zobraziť aktuálne nastavenia alebo
špecifikovať nastavenie na úsporu spotreby energie.
<Nastavenia SSID>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie zadaním údajov vrátane SSID alebo sieťového kľúča
manuálne z ovládacieho panela.
323
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vybrať prístupový bod>
Bezdrôtové smerovače LAN, ku ktorým má stroj prístup, sa automaticky lokalizujú a môžete ich vybrať zo
zoznamu. Musíte manuálne zadať sieťový kľúč, napríklad kľúč WEP alebo PSK. Nastavenie pripojenia
výberom bezdrôtového smerovača(P. 33)
<Zadať ručne>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať pripojenie manuálnym zadaním SSID. Použitím tohto
spôsobu môžete podrobne špecifikovať nastavenia overenia a šifrovania. Nastavenie pripojenia zadaním
podrobných nastavení(P. 36)
<Nastav. zabezpečenia>
<Žiadne>
<WEP>
<Otvorený systém>
Kľúč WEP 1 až 4
<Zdieľaný kľúč>
Kľúč WEP 1 až 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automaticky>
<AES-CCMP>
<Režim stlačenia tlačidla WPS>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie automaticky pomocou tlačidla na
bezdrôtovom smerovači s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu stlačenia tlačidla WPS(P. 29)
<Režim kódu WPS PIN>
Túto položku vyberte, ak chcete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie zadaním kódu PIN bezdrôtového
smerovača s WPS. Nastavenie pripojenia pomocou režimu kódu PIN WPS(P. 31)
<Režim úspory energie>
Zvoľte, či stroj má alebo nemá prejsť do režimu úspory energie na základe signálov z bezdrôtového smerovača.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
správu
<Predvoľby>
<OK>
<Sieť>
<Nastavenia bezdrôtovej siete LAN>
<Režim úspory energie>
Prečítajte si zobrazenú
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Informácie o pripojení>/<Informácie o bezdrôtovej sieti LAN> *1
Výberom tejto možnosti zobrazíte nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
<Adresa MAC>
<Stav bezdrôtovej siete LAN>
<Informácie o poslednej chybe>
<Kanál>
<Nastavenia SSID>
<Nastav. zabezpečenia>
<Režim úspory energie>
324
Zobrazenie nastavení siete(P. 47)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia priameho pripojenia>
Nastavíte, či sa má vykonať priame pripojenie. Aktiváciou tejto funkcie je možné priame pripojenie so zariadením aj v
prostredí bez prístupového bodu alebo bezdrôtového smerovača siete LAN. Priame pripojenie (Režim
prístupového bodu)(P. 205)
<Použiť priame pripojenie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Priame pripojenie ukončené>/<Čas do ukončenia priameho pripojenia>
Špecifikujete čas pre automatické odpojenie po nadviazaní priameho spojenia.
Model s dotykovým panelom
<Automaticky ukončiť reláciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas do ukončenia relácie>
1
až 60 (min.)
Čiernobiely model s displejom LCD
0 (Relácia sa neukončí automaticky)
1 až 60 (min.)
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Priame pripojenie
ukončené> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Automaticky ukončiť reláciu> a zadajte
čas <Použiť> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
priameho pripojenia>
<Sieť>
<Nastavenia priameho pripojenia>
<Čas do ukončenia
Zadajte čas
<Nastavenia režimu prístupového bodu>
Ľubovoľne nakonfigurujte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč. Ak chcete pripojiť viac mobilných zariadení k
zariadeniu súčasne, musíte ľubovoľne nakonfigurovať identifikátor SSID a sieťový kľúč.
<Použiť vlastné SSID>
<Vyp.>
<Zap.>
<SSID>
<Použiť vlastný sieťový kľúč>
325
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Sieťový kľúč>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Nastavenia režimu
prístupového bodu> Vyberte možnosť <Zap.> pre každú položku a vyberte položku <SSID>/
<Sieťový kľúč> Zadajte identifikátor SSID alebo sieťový kľúč <Použiť>
<Použiť>
<Použiť>
<OK>
Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripojenia> <Nastavenia režimu
prístupového bodu> <Použiť vlastné SSID>/<Použiť vlastný sieťový kľúč> <Zap.> Zadajte
identifikátor SSID alebo sieťový kľúč
<Použiť>
<Aktív. pri určení SSID/sieť. kľúča> *2
Stanovte, či sa má zariadenie čakať na priame pripojenie.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.> <Aktív. pri určení SSID/sieť.
kľúča> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripojenia> <Aktív. pri určení SSID/
sieť. kľúča> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
● Keď túto položku nastavujete na <Zap.>, najprv nakonfigurujte vlastné SSID alebo sieťový kľúč
pomocou <Nastavenia režimu prístupového bodu>.
<Potvr. adresu IP pre priam. prip.>
Manuálne zadajte IP adresu zariadenia v čase priameho pripojenia.
192.168.22.1
326
Zoznam ponúk s nastaveniami
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripoj.>
prip.> Zadajte ľubovoľnú IP adresu <Použiť> <Použiť> <OK>
<Potvr. adresu IP pre priam.
Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Nastavenia priameho pripojenia>
<Potvr. adresu IP pre
Zadajte ľubovoľnú IP adresu
priam. prip.>
<Jednoduché pripojenie cez počítač>
Začnite podľa postupu pre jednoduché pripojenie cez počítač (bezkáblový režim nastavenia). Na konfiguráciu nastavení
siete prostredníctvom počítač môžete použiť nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Jednoduché pripojenie cez počítač>
<Áno> (
)
Spustí
sa proces pripojenia
● Stiahnite si nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility z webovej stránky spoločnosti Canon (https://
global.canon).
<Nastavenia TCP/IP>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti TCP/IP, ako napríklad nastavenia adresy IP.
<Nastavenia IPv4>/<Nastavenia IPv6>/<Nastavenia DNS> (Model s dotykovým panelom)
<Nastavenia IPv4>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv4.
<Nastavenia adresy IP>
Nakonfigurujte adresu IP, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení (napríklad počítačov a tlačiarní) v sieti
TCP/IP. Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
<Automaticky získať>
<Automaticky získať>
<Vyp.>
<Zap.>
<Vybrať protokol>
<Vyp.>
327
Zoznam ponúk s nastaveniami
<DHCP>
<Automatická adresa IP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať ručne> *2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsiete>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Skontrolovať nastavenia>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Získať názov hostiteľa>
<Vyp.>
<Zap.>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera WINS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera POP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Príkaz PING>
Vyberte na kontrolu toho, či je stroj cez sieť pripojený k počítaču.
pripojenia(P. 43)
Testovanie sieťového
<Nastavenia IPv6>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv6.
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
<Použiť IPv6>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolujte nastavenia IPv6>
Môžete skontrolovať lokálnej linkovej adresy, ktorá sa získa automaticky.
328
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia bezstavovej adresy>
Aktivujte alebo deaktivujte bezstavovú adresu.
<Nastavenia bezstavovej adresy>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Bezstavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia DHCPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte stavovú adresu, ktorá sa získa cez DHCPv6.
<Použiť DHCPv6>
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nastavenia>
<Stavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre adresu
IP. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Nastavenia adresy servera IPv4 DNS>
Špecifikujete adresu IP servera DNS v prostredí IPv4.
<Primárny server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundárny server DNS>: 0.0.0.0
<Nastavenia názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
Špecifikujete názov hostiteľa zariadenia, ktorý sa má uložiť na serveri DNS, ako aj názov domény, do ktorej
zariadenie patrí.
<IPv4>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<IPv6>
<Použiť host./dom. IPv4>
329
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Zap.>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
Vyberte, či chcete dynamicky aktualizovať záznamy DNS pri každej zmene adresy IP zariadenia.
<IPv4>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Int. dyn. aktual. DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<IPv6>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať manuálnu adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať stavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Registrovať bezstavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Interval dynamickej aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<Nastavenia mDNS>
Špecifikujte nastavenia na použitie funkcií DNS bez serverov DNS.
<IPv4>
<Použiť mDNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Názov mDNS>
<IPv6>
<Použiť mDNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť názov mDNS ako IPv4>
<Vyp.>
<Názov mDNS>
<Zap.>
330
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia IPv4>/<Nastavenia IPv6> (Čiernobiely model s displejom LCD)
<Nastavenia IPv4>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv4.
<Nastavenia adresy IP>
Nakonfigurujte adresu IP, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení (napríklad počítačov a tlačiarní) v sieti
TCP/IP. Nastavenie adresy IPv4(P. 41)
<Automaticky získať>
<Vybrať protokol>
<Vyp.>
<DHCP>
<Automatická adresa IP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať ručne> *2
<Adresa IP>: 0.0.0.0
<Maska podsiete>: 0.0.0.0
<Adresa brány>: 0.0.0.0
<Skontrolovať nast.>
<Automaticky získať>*2
<Vybrať protokol>*2
<Automatická adresa IP>*2
<Adresa IP>
<Maska podsiete>
<Adresa brány>
<Príkaz PING>
Vyberte na kontrolu toho, či je stroj cez sieť pripojený k počítaču.
pripojenia(P. 43)
Testovanie sieťového
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre
adresu IP. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Nastavenia servera DNS>
<Primárny server DNS>: 0.0.0.0
<Sekundárny server DNS>: 0.0.0.0
<Nastav. názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Int. dyn. aktual. DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<Nastavenia mDNS>
Špecifikujte nastavenia na použitie funkcií DNS bez serverov DNS.
331
Konfigurácia DNS(P. 65)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Názov mDNS>
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Získať názov hostiteľa>
<Vyp.>
<Zap.>
<Dynam. aktualiz. DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera WINS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať adresu servera POP>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia IPv6>
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv6.
<Použiť IPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte IPv6 v stroji. Môžete tiež zobraziť aktuálne nastavenia.
IPv6(P. 44)
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nast.>
<Lokálna linková adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia bezstavovej adresy>
Aktivujte alebo deaktivujte bezstavovú adresu.
<Vyp.>
<Zap.>
332
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
Nastavenie adries
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Skontrolovať nast.>
<Bezstavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Použiť DHCPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte stavovú adresu, ktorá sa získa cez DHCPv6.
Nastavenie adries IPv6(P. 44)
<Vyp.>
<Zap.>
<Skontrolovať nast.>
<Stavová adresa>
<Dĺžka prefixu>
<Nastavenia DNS>
Špecifikujte nastavenia pre systém DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje hostiteľské meno pre
adresu IP. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Nastav. názvu hostiteľa DNS/názvu domény>
<Použiť host./dom. IPv4>
<Vyp.>
<Názov hostiteľa>
<Názov domény>
<Zap.>
<Nastavenia dynamickej aktualizácie DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť adresu ručne>
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť stavovú adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Uložiť bezstav. adresu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Interval dynamickej aktualizácie DNS>
0 až 24
až 48 (hod.)
<Nastavenia mDNS>
Špecifikujte nastavenia na použitie funkcií DNS bez serverov DNS.
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť IPv4 pre mDNS>
<Vyp.>
<Názov mDNS>
<Zap.>
333
Konfigurácia DNS(P. 65)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia volieb DHCP>
Ak je povolené DHCP, použite tieto nastavenia na výber toho, či sa majú používať voliteľné funkcie DHCP na
získanie adresy servera DNS alebo názvu domény. Konfigurácia DNS(P. 65)
<Získať adresu servera DNS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Získať názov domény>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastavenia WINS>
Špecifikujte nastavenia pre službu WINS (Windows Internet Name Service), ktorá poskytuje názov NetBIOS pre
adresu IP v zmiešanom sieťovom prostredí NetBIOS a TCP/IP. Konfigurácia WINS(P. 71)
<Rozlíšenie WINS>
<Vyp.>
<Zap.>
<Adresa servera WINS>: 0.0.0.0
<Nastavenia LPD>
Aktivujte alebo deaktivujte LPD, tlačový protokol, ktorý sa dá použiť na ľubovoľnej hardvérovej platforme alebo v
operačnom systéme. Môžete tiež nastaviť časový limit príjmu, po ktorom sa tlač zruší, ak sa preruší príjem
tlačových údajov.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 51)
<Použiť tlač s LPD>/<Nastavenia tlače LPD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Časový limit PR.>
1 až 5 až 60 (min.)
<Nastavenia RAW>
Aktivujte alebo deaktivujte RAW, špecifický tlačový protokol Windows. Môžete tiež nastaviť časový limit príjmu,
po ktorom sa tlač zruší, ak sa preruší príjem tlačových údajov.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií
WSD(P. 51)
<Použiť tlač s RAW>/<Nastavenia tlače RAW>
<Vyp.>
<Zap.>
<Časový limit PR.>
1 až 5 až 60 (min.)
<Nastavenia WSD>
Aktivujete alebo deaktivujete automatické prezeranie a získavanie informácií pre tlačiareň pomocou protokolu
WSD. Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 51)
Model s dotykovým panelom
<Použiť tlač s WSD>
334
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť prezeranie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť Multicast Discovery>
<Vyp.>
<Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Nastavenia tlače WSD>
<Použiť tlač WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť prezeranie WSD>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť Multicast Discovery>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť HTTP>
Aktivujte alebo deaktivujte protokol HTTP, ktorý je potrebný na komunikáciu s počítačom, napríklad pri použití
Remote UI (Vzdialeného UR), pri tlači WSD alebo pri tlači cez službu Google Cloud Print. Deaktivácia
komunikácie HTTP(P. 277)
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť IPSec> *1
Vyberte, či sa má použiť šifrovaná komunikácia ustanovením virtuálnej privátnej siete (VPN) cez IPSec.
Konfigurácia nastavení IPSec(P. 261)
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP>
<Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
335
<Použiť IPSec>
Vyberte položku
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia TCP/IP>
<Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Použiť IPSec>
Vyberte položku
<Nastavenia čísla portu>
Podľa sieťového prostredia zmeňte čísla portov pre protokoly.
<LPD>
1 až 515
Zmena čísiel portu(P. 247)
až 65 535
<RAW>
1 až 9100
až 65 535
<WSD Multicast Discovery>
1 až 3702 až 65 535
<HTTP>
1 až 80
až 65 535
<Multicast Discovery>
1 až 427 až 65 535
<POP3>
1 až 110
až 65 535
<SNMP>
1 až 161
až 65 535
<Veľkosť MTU>
Vyberte maximálnu veľkosť paketov, ktoré stroj odosiela alebo prijíma.
jednotky(P. 63)
Zmena maximálnej prenosovej
<1 300>
<1 400>
<1 500>
<Nastavenia SNMP>
Špecifikujte nastavenia na monitorovanie a ovládanie stroja z počítača bežiacom na softvéri kompatibilnom so SNMP.
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 73)
<Nastavenia SNMPv1>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv1. Keď aktivujete SNMPv1, špecifikujte názov komunity a oprávnenia prístupu
k objektom MIB (Management Information Base).
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
336
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Nastavenia SNMPv1> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia SNMPv1>
Vyberte
<Nastavenia SNMPv3>
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv3. Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) špecifikujte podrobné nastavenia, ktoré
sa aplikujú pri aktivácii SNMPv3.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Nastavenia SNMPv3> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia SNMPv3>
Vyberte
<Získať inf. o spr. tlač. od host.>
Aktivujte alebo deaktivujte monitorovanie informácií o správe tlačiarne z počítača v sieti, na ktorom beží softvér
kompatibilný so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
ponuke <Získať inf. o spr. tlač. od host.> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
337
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> <Získať inf. o správe tlačiarne od
host.> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Form. zdroje host. MIB na RFC2790>
Špecifikujte, či sa má postupovať v súlade s pokročilými špecifikáciami (RFC2790) protokolu pri sledovaní stavu
zariadenia zo softvéru kompatibilného so SNMP.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP>
ponuke <Form. zdroje host. MIB na RFC2790> <Použiť>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> v
<OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
RFC2790>
<Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia SNMP> <Formát. hostit. zdroje MIB na
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Použiť vyčlenený port>/<Nastavenia vyčleneného portu>
Aktivujte alebo deaktivujte vyčlenený port. Vyčlenený port sa používa pri tlači z počítača a pri prechádzaní alebo
špecifikácii nastavení zariadenia cez sieť.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Použiť vyčlenený port>
<Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Vyp.> alebo
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia vyčleneného portu>
alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
338
Vyberte položku <Vyp.>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Metóda overenia vyčlen. portu>/<Metóda overenia vyčleneného portu>
Špecifikujte, či sa má obmedziť metóda overovania špecificky na zabezpečený port pri použití vyhradeného portu. Ak je
vybratá položka <Režim 2>, metóda overovania je obmedzená špecificky na zabezpečený port.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka>
<Predvoľby>
vyčleneného portu>
<Sieť>
<Metóda overenia vyčlen. portu>/<Metóda overenia
Vyberte položku <Režim 1> alebo <Režim 2>
● Ak je vybratá položka <Režim 2>, v niektorých prípadoch nie je možné nadviazať spojenie zo softvéru na
správu zariadení alebo ovládača.
<Čakanie na prip. pri spustení>/<Čakanie na pripojenie pri spustení>
Špecifikujte dobu čakania na pripojenie k sieti. Vyberte nastavenie v závislosti od sieťového prostredia.
čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 64)
0
Nastavenie
až 300 (s)
<Nastavenia ovládača Ethernet>
Vyberte typ siete Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) a režim komunikácie siete Ethernet (polovičný duplex/
úplný duplex). Môžete tiež zobraziť adresu MAC zariadenia pre káblovú sieť LAN.
<Automatická detekcia>
Vyberte, či sa má automaticky zistiť alebo ručne vybrať režim komunikácie a typ siete Ethernet.
nastavení siete Ethernet(P. 61)
<Vyp.>
<Režim komunikácie>
<Polovičný duplex>
<Úplný duplex>
<Typ Ethernetu>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Zap.>
339
Konfigurácia
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Keď je položka <Režim komunikácie> nastavená na možnosť <Polovičný duplex>, nemôžete vybrať
položku <1000BASE-T>.
<Adresa MAC>
Skontrolujte adresu MAC stroja, čo je číslo, ktoré je jedinečné pre každé komunikačné zariadenie.
adresy MAC pre káblovú sieť LAN(P. 47)
Zobrazenie
<Použiť IEEE 802.1X>/<Nastavenia IEEE 802.1X> *1*2
Aktivujte alebo deaktivujte overenie IEEE 802.1X.
Konfigurácia nastavení overenia IEEE 802.1X(P. 268)
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<OK> Reštartujte zariadenie
<Použiť IEEE 802.1X>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<Zap.> Reštartujte zariadenie
<Nastavenia IEEE 802.1X>
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Nastavenia brány firewall>
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, špecifikujte nastavenia
pre filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so špecifikovanými adresami IP alebo
adresami MAC.
<Filter adries IPv4>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv4. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 241)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
340
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv4>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv4>
položku <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci filter> Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Zap.> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Filter adries IPv6>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami IPv6. Špecifikácia adries IP pre nastavenia brány firewall(P. 241)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv6>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries IPv6>
položku <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci filter> Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Zap.> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Filter adries MAC>
Aktivujte alebo deaktivujte nastavenia na filtrovanie paketov odoslaných alebo prijatých zo zariadení so
špecifikovanými adresami MAC. Špecifikácia adries MAC pre nastavenia brány firewall(P. 244)
<Filter na výstupe>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prichádzajúci filter>
341
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries MAC>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> v ponuke <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci
filter> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia brány firewall> <Filter adries MAC>
položku <Filter na výstupe> alebo <Prichádzajúci filter> Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Zap.> Reštartujte zariadenie
Vyberte
<Nastavenia služby Google Cloud Print>
Aktivujte alebo deaktivujte službu Google Cloud Print.
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 221)
<Použiť Google Cloud Print>/<Povoliť Google Cloud Print>
<Vyp.>
<Zap.>
<Stav registr. Google Cloud Print>/<Stav registrácie Google Cloud Print> *1
<Správa nastavení zariadenia>/<Zap./vyp. správu nastavení zariadenia>
Špecifikujte, či sa majú používať doplnky iW Management Console na správu údajov zariadenia, napríklad nastavení.
Podrobné informácie o iW Management Console získate od najbližšieho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Konfigurácia nastavení na komunikáciu medzi zariadením a doplnkami(P. 80)
<Vyp.>
<Zap.>
<Služba monitorovania> *1*2
Aktivujete komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom. Vykonanie tejto položky umožňuje pravidelne
odosielať informácie o zariadení do vzdialeného monitorovacieho servera pripojeného k zariadeniu.
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Sieť>
<Služba monitorovania>
342
<Yes>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<RMT-SW>
Tento prepínač nechajte na možnosti <Vyp.>. Keď sa servisný technik na diaľku vykonáva údržbu zariadení, môžete byť
požiadaní, aby ste prepli prepínač na možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť> <RMT-SW>
<Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte položku <Vyp.> alebo
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Sieť>
<Zap.> Reštartujte zariadenie
<RMT-SW>
Vyberte položku <Vyp.> alebo
<Inicializovať nastavenia siete>
Vyberte pre návrat nastavení siete na predvolené nastavenia výrobcu.
343
<Inicializovať ponuku>(P. 444)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Externé rozhranie>
5554-05H
Všetky nastavenia týkajúce sa rozhrania USB sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia USB>
Špecifikujte, či sa má aktivovať alebo deaktivovať port USB alebo pamäťové zariadenie USB.
<Použiť ako zariadenie USB>
Aktivujte alebo deaktivujte konektor USB, ktorý sa používa na pripojenie stroja k počítaču.
pripojenia USB s počítačom(P. 275)
Obmedzenie
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť úložné zariadenie USB>
Špecifikujte, či sa má použiť pamäťové zariadenie USB.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie> <Nastavenia USB> Vyberte položku <Vyp.>
alebo <Zap.> v ponuke <Použiť úložné zariadenie USB> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Predvoľby> <Externé rozhranie> <Nastavenia USB>
USB> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
344
<Použiť úložné zariadenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zjednodušenie ovládania>
5554-05J
Všetky nastavenia týkajúce sa dostupnosti, napríklad inverzia farieb obrazovky a čas zobrazenia správy, sú uvedené s
opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Invertovať farby obrazovky>(P. 345)
<Jas>(P. 345)
<Kontrast>(P. 346)
<Čas zobrazenia správy>(P. 346)
<Rýchlosť posunu>(P. 346)
<Typ pohybu kurzora>(P. 346)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Invertovať farby obrazovky>
Výberom možnosti <Zap.> invertujete farby displeja. Vyberte položku <Zap.>, ak je displej ťažko čitateľný aj po
nastavení jasu v ponuke <Jas>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Invertovať farby obrazovky>
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Jas>
Nastavte jas displeja tak, aby bol vhodný pre miesto inštalácie stroja.
Päť úrovní
<Ponuka>
(
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
)
345
<Jas>
Upravte jas
<Použiť>
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Kontrast> *
Upravte kontrast (rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami) displeja, aby vyhovoval miestu inštalácie zariadenia.
Sedem úrovní
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Kontrast>
Upravte kontrast
<Čas zobrazenia správy>
Špecifikujte interval v sekundách, v ktorom sa majú striedavo zobrazovať dve rôzne správy.
1 až 2
až 5 (s)
<Ponuka>
<Predvoľby>
číselnú hodnotu intervalu
<Zjednodušenie ovládania>
<Použiť> (
<Čas zobrazenia správy>
Nastavte
)
<Rýchlosť posunu> *
Upravte rýchlosť posúvania obrazovky výberom z troch úrovní.
<Pomaly>
<Štandardná>
<Rýchlo>
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
<Rýchlosť posunu>
Vyberte
rýchlosť
<Typ pohybu kurzora> *
Konfigurujte, ako sa presúva kurzor po zadaní znaku na obrazovke. Ak je vybratá položka <Automaticky>, kurzora sa
po zadaní textu automaticky posunie na ďalšie pole zadania. Ak je vybratá položka <Ručne>, kurzor posúvajte
pomocou tlačidla
.
<Automaticky>
<Ručne>
346
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Predvoľby>
<Zjednodušenie ovládania>
položku <Automaticky> alebo <Ručne>
347
<Typ pohybu kurzora>
Vyberte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia hlasitosti>
5554-05K
Všetky nastavenia použité na generovanie potvrdzovacieho zvuku po stlačení tlačidla, zvuk označujúci dokončenie
procesu tlače a všetky ostatné zvuky sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Tón zadávania>(P. 348)
<Tón pri nesprávnom vložení>(P. 348)
<Tón požiadavky na výmenu kazety>(P. 348)
<Tón výstrahy>(P. 348)
<Tón pre dokončenú úlohu>(P. 349)
<Upozornenie na šetrenie energiou>(P. 349)
● Informácie o postupoch nastavení nájdete v časti
Nastavenie zvuku(P. 162) .
<Tón zadávania>
Vyberte, či sa pri stlačení tlačidla na ovládacom paneli vygeneruje tón pri zadávaní.
<Vyp.>
<Zap.>
<Tón pri nesprávnom vložení>
Vyberte, či sa vygeneruje tón, keď bola vykonaná neplatná operácia tlačidla, napríklad bola zadaná neplatná číselná
hodnota.
<Vyp.>
<Zap.>
<Tón požiadavky na výmenu kazety>
Vyberte, či sa vygeneruje tón označujúci blížiaci sa koniec životnosti kazety s tonerom.
<Vyp.>
<Zap.>
<Tón výstrahy>
Vyberte, či sa má vygenerovať tón oznamujúci, že sa na zariadení vyskytli problémy, napríklad zaseknutý papier,
nesprávna operácia alebo stlačenie nefunkčného tlačidla.
<Vyp.>
<Zap.>
348
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Tón pre dokončenú úlohu>
Vyberte, či sa vygeneruje tón po dokončení tlače.
<Vyp.>
<Zap.>
<Upozornenie na šetrenie energiou>
Vyberte, či sa vygeneruje tón pri prechode zariadenia do režimu spánku alebo opustení režimu spánku.
<Vyp.>
<Zap.>
349
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenie/údržba>
5554-05L
Položka
Opis
<Upraviť kvalitu obrazu>(P. 351) Táto časť opisuje, ako upraviť kvalitu obrazu na tlač.
<Údržba>(P. 366)
Táto časť opisuje, ako používať funkcie čistenia.
350
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Upraviť kvalitu obrazu>
5554-05R
Všetky nastavenia týkajúce sa kvality obrazu sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Automatické nastavenie gradácie>(P. 351)
<Nastavenia automatickej korekcie>(P. 351)
<Opraviť nezhodné farby tlače>(P. 352)
<Nastaviť polohu tlače>(P. 352)
<Špeciálne spracovanie>(P. 353)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Automatické nastavenie gradácie>
Nastavte gradáciu, sýtosť a farbu vo výtlačkoch.
Nastavenie gradácie(P. 467)
<Rýchle nastavenie>
<Nastavenia automatickej korekcie>
Nakonfigurujte nastavenia, aby ste automaticky vykonali rýchlu úpravu gradácie alebo korekciu nesúladu farieb.
<Pravidelne autom. nast. obraz>
Vyberte, kedy sa má urobiť automatické rýchle nastavenie gradácie. Ak sa zvolí <Vyp.>, rýchle nastavenie sa
neuskutoční automaticky. Toto nastavenie môžete vykonať aj manuálne ( Rýchle nastavenie(P. 467) ).
<Vyp.>
<Pri zapínaní hlavného vypínača>
<Po tlači prvej úlohy>
<Ponuka>
korekcie>
<Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Nastavenia automatickej
<Pravidelne autom. nast. obraz> Vyberte položku <Vyp.> alebo načasovanie
úpravy
<Opraviť nezhodné farby tlače>/<Časovanie opravy nezhodných farieb tlače>
Vyberte časovanie, kedy sa má funkcia Oprava nezhody farieb tlače vykonať automaticky po zapnutí zariadenia.
Toto nastavenie môžete vykonať aj manuálne ( Oprava „nezhody farieb tlače“(P. 468) ).
<Po tlači prvej úlohy>
<Pri zapínaní hlavného vypínača>
351
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
korekcie>
tlače>
<Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Nastavenia automatickej
<Opraviť nezhodné farby tlače>/<Časovanie opravy nezhodných farieb
Vyberte možnosť <Po tlači prvej úlohy> alebo <Pri zapínaní hlavného vypínača>
<Opraviť nezhodné farby tlače>
Túto funkciu použite, ak posun farieb rozmazal obraz.
Oprava „nezhody farieb tlače“(P. 468)
<Nastaviť polohu tlače>
Upravte polohu tlače pre každý zdroj papiera. Polohu tlače možno upraviť v rozsahu -5,0 mm až +5,0 mm v krokoch po
0,1 mm. Nastavenie polohy tlače(P. 469)
<Mnohoúčelový priečinok>
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť vodorovne (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť vodorovne (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 1>
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť vodorovne (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť vodorovne (zadná strana)>*
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Zásuvka 2> *
<Nastaviť zvislo (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť vodorovne (predná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť zvislo (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
<Nastaviť vodorovne (zadná strana)>
–5,0 až 0.0
do +5,0 (mm)
352
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Špeciálne spracovanie>
Ak výsledky tlače na špeciálne typy papiera nie sú uspokojivé, nasledujúce nastavenia môžu vylepšiť kvalitu výtlačkov.
<Špeciálne spracovanie papiera>
Pri tlači na zadnú stranu potlačeného papiera, drsného papiera alebo obálok sa výsledky tlače môžu vylepšiť
nastavením nasledujúcich nastavení.
<Manuál. tlač zad. str. (len 2-str.)>
Ak sú výtlačky na zadnej strane potlačeného papiera príliš svetlé, vyberte položku <Zap.>. Toto nastavenie
môžete špecifikovať samostatne pre každý zdroj papiera.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2> *
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Manuálna tlač zad. strany (len 2str.)>
Výberom možnosti <Zap.> v zdroji papiera ju nastavte
<Použiť>
<Áno>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Manuálna tlač zad. strany (len 2str.)>
Vyberte zdroj papiera
<Zap.>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, môže byť ovplyvnená kvalita obrazu, môže sa zaseknúť papier po uplynutí
určitého času po tlači na prednej strane alebo v závislosti na vlhkosti okolia.
<Režim drsného papiera>
Pri tlači na drsný papier, najmä ak sú farebné obrázky vytlačené príliš svetlo, vyberte možnosť <Zap.>.
Nastavenia môžete špecifikovať samostatne pre každý zdroj papiera.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
353
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2> *
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Režim drsného papiera>
<Zap.> v zdroji papiera ju nastavte
<Použiť>
Výberom možnosti
<Áno>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Režim drsného papiera>
papiera
Vyberte zdroj
<Zap.>
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, rýchlosť tlače môže byť nižší alebo to môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
<Zabrán. zatvor. chlopne obál.>/<Režim redukcie lepenia obálok>
Ak sa pri tlači chlopne obálok prilepia k telám obálok, vyberte možnosť <Zap.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Zabrán. zatvor. chlopne obál.>/<Režim
redukcie lepenia obálok>
<Zap.>
<Áno> (
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok vyblednuté
výtlačky.
<Korekcia pokrčenia papiera>
Výtlačky sa môžu pokrčiť v závislosti od použitého papiera. V tom prípade môže výber tejto položky vyriešiť
problém. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
354
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Korekcia pokrčenia papiera>
režim
<Áno> (
Vyberte
)
Pre LBP664Cx / LBP663Cdw
● Toto nastavenie je účinné v prípade obyčajného a tenkého papiera.
● Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok vyblednuté výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
Pre LBP623Cdw / LBP621Cw
● Nastavenie <Režim 1> je účinné v prípade obálok a nastavenie <Režim 2> v prípade obálok a tenkého
papiera.
● Keď je špecifikovaná možnosť <Režim 1> alebo <Režim 2>, vytlačené obrázky môžu byť rozmazané.
<Korekcia zvlnenia papiera>
Ak sa vytlačený papier krčí, nastavte túto položku. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako
<Režim 1>. Najprv vyskúšajte nastavenie <Režim 1>.
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Špeciálne spracovanie papiera> <Korekcia zvlnenia papiera>
režim
<Áno> (
Vyberte
)
● Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok vyblednuté výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
<Reduk. lepenia pap. na výst.>/<Redukcia lepenia papiera na výstupe> *
Pri obojstranne farebnej tlači sa môže papier pri výstupe zlepiť. Nastavenie <Zap.> môže spomaliť rýchlosť tlače
výtlačkov, ktoré sa môžu ľahko zlepiť, a zabrániť tak ich zlepeniu.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Vyp.>
<Zap.>
LBP623Cdw
<Vyp.>
<Zap.>
355
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Reduk. lepenia pap. na výst.>/<Redukcia lepenia papiera na výstupe>
<Zap.>
<Áno> (
)
<Režim vysokej vlhkosti>
Hustota tlače môže byť nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou. V tom prípade
môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
vysokej vlhkosti>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Áno> (
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> a používaní v prostredí s nízkou vlhkosťou môžu byť vytlačené
obrázky a text rozmazané.
<Režim nízkej vlhkosti>
Pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou môžu byť vytlačené obrázky a text rozmazané. V tom
prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
nízkej vlhkosti>
<Zap.>
<Áno> (
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
)
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak sa zariadenie
používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.
<Korekcia horúceho posunu 1> *
Ak výtlačky odhalia na rovnakej stránke „ducha“ obrázka, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže
vyriešiť problém.
<Vyp.>
356
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia horúceho posunu 1>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno> (
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok
vyblednuté výtlačky.
<Korekcia horúceho posunu 2>
Ak nepretržitá tlač vytvára „duchové“ obrázky, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže vyriešiť
problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia horúceho posunu 2>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno> (
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače nerovnomerná.
<Pravidelne čistiť fix. jedn.>/<Pravidelne čistiť fixačnú jednotku> *
Ak je fixačná jednotka znečistená, okraje papiera môžu byť škvrnité. V tom prípade môže zmena tejto položky
vyriešiť problém. Čím vyššiu úroveň špecifikujete, tým častejšie sa bude vykonávať pravidelné čistenie.
<Automaticky>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Úroveň 3>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Pravidelne čistiť fix. jedn.>/<Pravidelne čistiť fixačnú jednotku>
<Áno> (
)
357
Vyberte úroveň
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Pri vyššej úrovni sa zníži rýchlosť tlače.
<Auto. čistenie fixačnej zostavy> *
Ak je fixačná jednotka znečistená, okraje alebo zadná strana papiera môžu znečistiť škvrny. Môžete
nakonfigurovať automatické čistenie fixačnej jednotky, aby sa zabránilo šmuhám. Keď sa zadá <Zap.>, pri
každom čistení sa vytlačí list papiera. Konfigurujte tak, aby sa podával papier zo zdroja papiera, do ktorého je
vložený papier použiteľný na čistenie.
<Vyp.>
<Zap.>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
čistenie fixačnej zostavy>
<Zap.>
<Zap.>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Áno> (
)
<Špeciálne spracovanie>
<Auto.
Dostupné zdroje papiera nastavte na
<Použiť>
● Na čistenie môžete použiť nasledujúci papier.
- Formáty papiera: A4 / Letter
- Typy papiera: Bežný 1 až 3 / Recyklovaný 1 alebo 2
<Red. ros. (1-str.->2-str. tlač)>/<Režim redukcie rosenia (1->2-str. tlač)> *
Pri obojstrannej tlači po jednostrannej tlači môžu byť vytlačené obrázky bledé kvôli kondenzácii vlhkosti. V tom
prípade môže nastavenie <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
ros. (1-str.->2-str. tlač)>/<Režim redukcie rosenia (1->2-str. tlač)>
358
<Špeciálne spracovanie>
<Zap.>
<Áno> (
)
<Red.
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Red. ros. (2-str. tlač)>/<Režim redukcie rosenia (2-stranná tlač)> *
Ak sú vytlačené obrázky pri obojstrannej tlači bledé kvôli kondenzácii vlhkosti, iné nastavenie ako možnosť
<Vyp.> môže vyriešiť problém.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
LBP623Cdw
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
ros. (2-str. tlač)>/<Režim redukcie rosenia (2-stranná tlač)>
<Špeciálne spracovanie>
Vyberte položku
<Áno> (
<Red.
)
● V prípade zariadení LBP664Cx / LBP663Cdw je efekt zlepšenia viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako
<Režim 1>.
● Ak použijete iné nastavenia ako <Vyp.>, tlač môže byť bledá alebo sa môže znížiť rýchlosť tlače.
<Korekcia rozdielneho lesku> *
V prípade nerovnomernosti lesku na vodiacej hrane papiera môže nastavenie <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Korekcia rozdielneho lesku>
<Zap.>
<Špeciálne
<Áno> (
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok
vyblednuté výtlačky.
359
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Opr. medz. na zad. str. pap.>/<Opraviť medzeru na zad. str. pap.> *
Pri obojstrannej tlači na tenký papier sa môže vytvoriť prázdne miesto na zadnej strane na vodiacej hrane
papiera. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
medz. na zad. str. pap.>/<Opraviť medzeru na zad. str. pap.>
<Špeciálne spracovanie>
<Zap.>
<Áno> (
<Opr.
)
● Nastavenie na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu tlače.
<Korekcia medzery> *
Ak tlač na tenký papier vytvára medzeru na vodiacej hrane papiera, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.>
môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Korekcia medzery>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Zap.>
<Áno> (
<Špeciálne
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môžu byť výtlačky vyblednuté.
<Obmedziť vzor kvapiek vody>/<Prevencia pred bodkovaným vzorom>
Ak je hustota tlače nerovnomerná tak, že tlač ma vzor ako kvapky vody, nastavenie tejto položky na možnosť
<Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Obmedziť vzor kvapiek vody>/<Prevencia pred bodkovaným vzorom>
<Áno> (
)
360
<Zap.>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Nastavenie na možnosť <Zap.> môže ovplyvniť kvalitu tlače.
<Opr. pošk. obr.prach. papiera>/<Opraviť obraz poškod. prachom z papiera> *
Používanie papiera s vysokým obsahom papierového prachu môže mať za následok vyblednuté alebo
pruhované výtlačky. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
pošk. obr.prach. papiera>/<Opraviť obraz poškod. prachom z papiera>
<Zap.>
<Áno> (
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Zabrániť zahmleniu>
Ak sú biele oblasti jemne sfarbené, nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Zabrániť zahmleniu>
<Zap.>
<Áno> (
<Špeciálne
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače menšia.
<Opraviť nezhod. farby>/<Opraviť nezhodné farby tlače> *
Ak dôjde k nezhode farieb tlače, nastavenie na možnosť <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
361
<Opr.
)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne
<Opraviť nezhod. farby>/<Opraviť nezhodné farby tlače>
<Zap.>
<Áno> (
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Režim redukcie pruhov na valci>
Ak sa na výtlačkoch zobrazujú pásy, nastavenie <Zap.> môže vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
redukcie pruhov na valci>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
<Režim
<Zap.>
<Zlepšenie fixácie>
Toner sa môže odlúpnuť z vytlačenej stránky v závislosti od typu papiera alebo podmienok okolia. V tom prípade
môže výber tejto položky vyriešiť problém.
LBP664Cx / LBP663Cdw
<Vyp.>
<Režim 1>
<Režim 2>
LBP623Cdw / LBP621Cw
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Zlepšenie fixácie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
Vyberte položku
362
<Špeciálne
<Áno> (
)
Zoznam ponúk s nastaveniami
Pre LBP664Cx / LBP663Cdw
● Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv skúste úpravu s položkou
<Režim 1>.
● Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok zvlnené výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
Pre LBP623Cdw / LBP621Cw
● Ak nastavíte hodnotu <Zap.>, v prázdnych oblastiach sa môžu zobraziť „duchovia“.
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 1>/<Reduk. škvŕn po fix. tonera 1> *
Keď sa na vytlačenom papieri objavia škvrny od tonera (bodkovaný fľak), problém sa nemusí vyriešiť ani po
vyčistení fixačnej jednotky. V tom prípade môže nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Reduk. škvŕn po fix. tonera 1>/<Reduk. škvŕn po fix. tonera 1>
(
<Zap.>
<Áno>
)
● Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 2> *
Ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou, výsledné výtlačky môžu byť vyblednuté alebo zvlnené.
V tom prípade môže zmena tejto položky vyriešiť problém.
<Automaticky>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
spracovanie>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Reduk. škvŕn po fix. tonera 2>
<Automaticky>
Automaticky upraví fixáciu tonera.
<Režim 1>
363
<Špeciálne
Vyberte položku
<Áno> (
)
Zoznam ponúk s nastaveniami
Ak sú výtlačky zvlnené, nastavte túto možnosť.
<Režim 2>
Ak sú výtlačky vyblednuté, nastavte túto možnosť.
● Po nastavení na možnosť <Režim 1> môžu byť výtlačky vyblednuté.
● Po nastavení na možnosť <Režim 2> môžu byť výtlačky zvlnené.
<Autom. zistiť ČB/fareb. orig.>/<Autom. zistiť ČB/farebný originál>
Ak sú čiernobiele tlačové údaje zmiešané s farebnými údajmi, špecifikujte, či sa má uprednostniť rýchlosť tlače
alebo sa znížiť pri tlači údajov použitie azúrovej, purpurovej a žltej kazety s tonerom.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Ponuka> <Nastavenie/údržba> <Upraviť kvalitu obrazu> <Špeciálne
spracovanie> <Autom. zistiť ČB/fareb. orig.>/<Autom. zistiť ČB/farebný originál>
režim
<Áno> (
Vyberte
)
<Režim 1>
Uprednostňuje pri tlači rýchlosť tlače.
<Režim 2>
Znižuje počas tlače použitie kaziet s tonerom.
<Red. slabej tlače po vým. kaz.>/<Redukcia slabej tlače po výmene kazety>
Výtlačky môžu byť vyblednuté hneď po výmene kaziet s tonerom za nové. V tom prípade môže nastavenie tejto
položky na možnosť <Zap.> vyriešiť problém.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenie/údržba>
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Špeciálne spracovanie>
slabej tlače po vým. kaz.>/<Redukcia slabej tlače po výmene kazety>
364
<Zap.>
<Áno> (
<Red.
)
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, nastavenie bude aktívne od nasledujúcej výmeny kaziet s tonerom.
● Hneď po výmene kazety je potrebný určitý čas, aby sa toner rovnomerne rozložil v kazete.
365
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Údržba>
5554-05S
Funkcie čistenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)>(P. 366)
<Vyčistiť fixačnú jednotku>(P. 366)
<Vyčistiť ITB>(P. 366)
<Odstránenie rosenia>(P. 366)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)> *
Fixačnú jednotku vyčistite v prípade, že je okraj alebo zadná strana výtlačku škvrnitá.
jednotky(P. 453)
Čistenie fixačnej
<Vyčistiť fixačnú jednotku>
Po výmene tonerovej kazety alebo ak sa na výtlačkoch objavia čierne pásy, vyčistite fixačnú jednotku.
fixačnej jednotky(P. 453)
Čistenie
<Vyčistiť ITB>
Vyčistite prenosový pás v zariadení, aby ste zabránili zníženiu kvality tlače.
Čistenie prenosového pásu (ITB)(P. 456)
<Odstránenie rosenia>
Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo
pretekanie obrázkov a textu. Výberom možnosti <Zap.> odstráňte orosenie v zariadení. Pri výbere možnosti <Zap.>
špecifikujte, či sa majú obmedziť úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť tlač úloh počas procesu>
<Nepovoliť tlač úloh počas procesu>
<Ponuka>
správu
<Nastavenie/údržba>
<OK> (
)
<Údržba>
Vyberte položku
366
(
)
<Odstránenie rosenia>
<Áno>
<Zap.>
Skontrolujte
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať
prázdny papier.
● Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia
kondenzácie.
● Nastavenie položky <Čas automatického vypnutia> je nedostupné, ak je položka <Odstránenie rosenia>
nastavená na možnosť <Zap.>.
367
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia funkcií>
5554-05U
Položka
Opis
<Spoločné>(P. 369)
Táto časť opisuje bežné nastavenia každej funkcie.
<Tlačiareň>(P. 373)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia tlačiarne.
<Prijať>(P. 421)
Táto časť opisuje, ako špecifikovať nastavenia v prípade prijímania faxov I-Fax.
<Prístup k súborom>(P. 423) Táto časť opisuje nastavenia v prípade tlače uložených súborov.
<Zabezpečená tlač>(P. 433)
Táto časť opisuje nastavenia v prípade zabezpečenej tlače.
368
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Spoločné>
5554-05W
Všetky položky týkajúce sa bežných nastavení každej funkcie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia podávania papiera>(P. 369)
<Nastavenia tlače>(P. 371)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Nastavenia podávania papiera>
Nakonfigurujete nastavenia podávania papiera.
<Automatický výber zdroja papiera>/<Zap./vyp. autom. výber zásuvky>
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu zásuvky pre zdroje papiera. Ak je pri tlači dokumentov
automatický výber zásuvky nastavený na možnosť <Zap.>, zariadenie automaticky vyberie zdroj papiera,
v ktorom je vložený vhodný formát papiera. Keď sa minie papier, toto nastavenie umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložený rovnaký formát papiera. Automatický
výber vhodného zdroja papiera pre každú funkciu(P. 156)
<Tlačiareň>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Prijať>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*
<Vyp.>
<Zap.>
369
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Iné>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 1>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zásuvka 2>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Prepnúť spôsob podávania papiera> *
Keď chcete tlačiť dokument na papier s logami, špecifikujte toto nastavenie. Ak chcete pri všeobecnom
používaní tlačiť na papier s logami, musíte v závislosti od toho, či vykonávate jednostrannú alebo obojstrannú
tlač, zmeniť lícnu stranu papiera vkladaného do zdroja papiera. Ak však zmeníte nastavenie na možnosť
<Priorita tlač. strany>, môžete len vložiť papier s logom lícom nadol v prípade jednostrannej tlače a rovnako aj v
prípade obojstrannej tlače. Bližšie informácie nájdete v časti Vkladanie predtlačeného papiera(P. 142) .
<Mnohoúčelový priečinok>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 1>
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Zásuvka 2> *
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia podávania papiera> <Prepnúť
spôsob podávania papiera> Vyberte zdroj papiera Vyberte položku <Priorita rýchlosti> alebo
<Priorita tlač. strany>
Zdroje papiera
Vyberte zdroj papiera, ktorého nastavenie chcete zmeniť.
370
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Priorita rýchlosti>
Pri použití papiera, na ktorom je predtlačené logo, musíte zmeniť lícnu stranu pri jednostrannej a
obojstrannej tlači.
● Odporúčame vybrať položku <Priorita rýchlosti>, ak nepotrebujete zvážiť, na ktorú stranu sa má tlačiť.
<Priorita tlač. strany>
Ak chcete tlačiť na špecifickú stranu papiera, nemusíte pri výbere jednostrannej alebo obojstrannej tlače
prevracať papier v zdroji papiera.
● Ak je pre zdroj papiera, v ktorom je vložený papier, vybratá voľba <Priorita tlač. strany> nemôžete použiť
obojstrannú tlač ( Dostupný papier(P. 497) ), namiesto toho sa pre zdroj papiera použije položku <Priorita
rýchlosti>. V takom prípade musíte vložiť papier rovnako ako pri výbere možnosti <Priorita rýchlosti> (
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 142) ).
● Keď je vybraná položka <Priorita tlač. strany>, rýchlosť jednostrannej tlače môže byť nižšia.
<Nastavenia tlače>
Nakonfigurujte nastavenia tlače.
<Auto. odstrániť pozdržané úlohy>
Môžete nakonfigurovať tak, že ak zariadenie prestane tlačiť úlohu z dôvodu chyby, úloha sa po určitom čase
automaticky vymaže.
Model s dotykovým panelom
<Nastaviť túto funkciu>
<Vyp.>
<Zap.>
<Nastaviť čas>
0 až 5
až 240 (min.)
Čiernobiely model s displejom LCD
<Vyp.>
<Zap.>
0 až 5
až 240 (min.)
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Spoločné> <Nastavenia tlače> <Auto. odstrániť
pozdržané úlohy> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Nastaviť túto funkciu> Zadajte čas v
<Nastaviť čas> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
371
Zoznam ponúk s nastaveniami
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
pozdržané úlohy>
<Zap.>
<Spoločné>
<Nastavenia tlače>
Zadajte čas do vymazania
372
<Auto. odstrániť
Reštartujte zariadenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Tlačiareň>
5554-05X
Všetky nastavenia týkajúce sa tlačiarne sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia tlačiarne>(P. 373)
<Výber PDL (Plug and Play)>(P. 419)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nedajú importovať ani exportovať.
Priorita nastavení
● Ak je nastavenie tlače špecifikované z ovládača tlačiarne aj ovládacieho panelu zariadenia, špecifikácia z
ovládača tlače prepíše nastavenie z ovládacieho panela. Špecifikácia z ovládacieho panela nadobudne
platnosť v niektorých špecifických prípadoch, napríklad pri vykonávaní tlače PS alebo PCL a tlače zo systému
UNIX alebo iného operačného systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne.
<Nastavenia tlačiarne>
Nakonfigurujete nastavenia týkajúce sa tlače a tlačových operácií.
<Akcia pri nesúlade voľného formátu pap.>
Ak je veľkosť papiera každého zdroja papiera nastavená na možnosť <Voľný formát> v ponuke <Nastav.
papiera>, môžete špecifikovať operáciu, ktorá sa vykoná v prípade vloženia papiera s výrazne odlišnou
veľkosťou, ako je uvedené v nastavení v ovládači tlačiarne.
<Mnohoúčelový priečinok>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 1>
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
<Zásuvka 2> *1
<Vynútiť výstup>
<Zobraziť chybu>
373
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň>
voľného formátu pap.> Vyberte zdroj papiera
<Nastavenia tlačiarne> <Akcia pri nesúlade
Vyberte položku <Vynútiť výstup> alebo <Zobraziť
chybu>
<Vynútiť výstup>
Bude sa pokračovať v tlači aj v prípade, že sa nastavenie veľkosti v ovládači tlačiarne výrazne líši od veľkosti
vloženého papiera.
<Zobraziť chybu>
Zobrazí chybové hlásenie a zastaví sa tlač, keď sa nastavenie v ovládači tlačiarne výrazne líši od veľkosti
vloženého papiera.
● Ak sa nastavenia ovládača tlačiarne nezhodujú s veľkosťou a typom vloženého papiera s vybratou
možnosťou <Zap.>, môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo k chybe tlače.
<Kópie>
Nastavte počet kópií na tlač.
1
až 999
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
počet kópií na vytlačenie
<Tlačiareň>
<Použiť> (
<Nastavenia tlačiarne>
<Kópie>
<Nastavenia tlačiarne>
<2-stranná
)
<2-stranná tlač> *1
Vyberte, či sa majú urobiť obojstranné výtlačky.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlač>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
374
Nastavte
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Predvolený papier>
Nastavte predvolený formát a typ papiera. Ak chcete tlačiť z operačného systému nepodporujúceho ovládače
tlačiarne, z mobilného zariadenia alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia formátu a typu papiera,
tlač sa vykoná s formátom a typom papiera nastaveného v tejto časti.
Dostupný papier(P. 497)
<Ponuka>
papier>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte veľkosť papiera
<Nastavenia tlačiarne>
<Predvolený
Vyberte typ papiera
<Nedbať na formát pap.>
Vyberte, či sa má prepínať medzi tlačou na formát papiera A4 a Letter, keď je vložený jeden z týchto formátov
papiera, ale druhý nie je vložený. Ak vyberiete možnosť <Zap.>, keď je špecifikovaný papier veľkosti A4 na tlač z
počítača, ale papier veľkosti A4 nie je vložený do zariadenia, dokument sa vytlačí na papier veľkosti Letter.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
pap.>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nedbať na formát
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Môžete špecifikovať nastavenia tlače, napríklad počet kópií alebo jednostranná alebo obojstranná tlač,
prostredníctvom aplikácie alebo ovládača tlačiarne. Nastavenie <Nedbať na formát pap.> však môžete
špecifikovať iba v zariadení.
<Kvalita tlače>
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa kvality tlače.
<Sýtosť> *1
Upravte hustotu tonera.
Model s dotykovým panelom
Žltá, purpurová, azúrová, čierna
17 úrovní
<Jemné nastavenie>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
Čiernobiely model s displejom LCD
<Sýtosť>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
375
Zoznam ponúk s nastaveniami
17 úrovní
<Sýtosť (jemné nastav.)>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Sýtosť>
<Tlačiareň>
Upravte hustotu každej farby
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne>
<Sýtosť> <Sýtosť> Vyberte cieľovú farbu Upravte
hustotu
<Použiť>
<Kvalita
<Použiť>
● Pomocou položky <Jemné nastavenie> alebo <Sýtosť (jemné nastav.)> môžete nastaviť hustotu tonera
každej farby na jednu z troch úrovní: vysoká hustota, stredná hustota nízka hustota.
● Keď je položka <Úspora tonera> nastavená na možnosť <Zap.>, nemôžete nastaviť túto položku.
<Úspora tonera>
Môžete znížiť spotrebu tonera. Položku <Zap.> vyberte, keď chcete skontrolovať rozloženie alebo ďalšie
charakteristiky vzhľadu pred prechodom k samotnej tlači veľkej úlohy.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Úspora tonera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Gradácia>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii gradácie. Možnosť <Vysoká 2> umožňuje jemnejšiu
gradáciu ako možnosť <Vysoká 1>.
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
376
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Gradácia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <Vysoká 1> alebo <Vysoká 2>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
<Jemné nastavenie sýtosti>
Keď sú vyblednuté jemné linky alebo malý text, zvýšením hustoty bude tlač menej vyblednutá.
Päť úrovní
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Jemné nastavenie sýtosti>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Upravte hodnotu úpravy
<Kvalita
<Použiť>
● Zmena hustoty má vplyv na ďalšie objekty okrem textu alebo čiar a vyváženia farieb.
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <1 200 dpi>.
<Rozlíšenie>
Špecifikujete rozlíšenie, ktoré sa použije pri spracovaní tlačových údajov.
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Rozlíšenie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <1 200 dpi> alebo <600 dpi>
<Špeciálny režim vyhladzovania>
Špecifikujete režim na tlač údajov s vyhladením. Ak nie je kvalita výtlačku prijateľná v režime <Režim 1>
(predvolené), skúste iný režim.
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
377
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Špeciálny režim vyhladzovania>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte režim
<Režim 1>
Vytlačí sa obrys tmavého textu alebo obrázku s vyhladením. Toto je optimálny režim pre rôzne typy tlače.
<Režim 2>
Vytlačí sa obrys obrázku a vnútorné poltóny s vyhladením.
<Režim 3>
Vytlačí sa tmavý text alebo línie v oblasti s farebným pozadím s vyhladením.
<Režim 4>
Vytlačí sa obrázok, napríklad fotografia alebo silueta obrázku alebo textu s vyhladením.
<Režim 5>
Vytlačí sa snímka a poltóny s rovnovážnym vyvážením.
<Režim 6>
Vytlačí sa celý obrázok s vyhladením.
● Ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na možnosť <Zap.> v ponuke <Poltóny>, tlač v iných režimoch
ako v režime <Režim 5> vytvorí rovnaké výsledky.
● Ak je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <1 200 dpi>, všetky ostatné nastavenia okrem režimu
<Režim 6> vytvoria rovnaké výsledky.
<Korekcia objemu tonera>
Keď objem tonera pre text alebo čiary prekračuje limitnú hodnotu zariadenia, vykonajte nápravu, aby objem
tonera nepresahoval limitnú hodnotu.
<Štandardné>
<Priorita gradácie>
<Priorita textu>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Korekcia objemu tonera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte položku
378
<Kvalita
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Štandardné>
Upravuje množstvo dodávaného tonera, aby sa zaručilo vhodné rozlíšenie pre text a línie ako aj vhodný farebný
tón pre iné typy tlačových údajov.
<Priorita gradácie>
Upraví množstvo dodávaného tonera, aby sa zaručil vhodný farebný tón pre všetky typy tlačových údajov.
<Priorita textu>
Upraví množstvo dodávaného tonera, aby sa zaručilo vhodné rozlíšenie pre všetky typy tlačových údajov.
● Poloha displeja je odlišná v prípade modelu čiernobiely model s displejom LCD.
<Ovládanie čiar>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý pri reprodukcii čiar.
<Priorita rozlíšenia>
<Priorita gradácie>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Ovládanie čiar>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <Priorita rozlíšenia> alebo <Priorita gradácie>
<Priorita rozlíšenia>
Vykreslí línie s rovnakým rozlíšením ako text.
<Priorita gradácie>
Vykreslí línie a zachová farbu a gradáciu.
<Nastavenie šírky>
Nakonfigurujete nastavenie na tlač textu alebo jemných čiar tučne.
<Vyp.>
<Zap.>
<Text>
<Čiara>
<Text a čiara>
379
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Nastavenie šírky>
<Tlačiareň>
<Zap.>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte cieľ
● Ak nastavíte možnosť <Zap.>, rýchlosť tlače môže byť nižší alebo to môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
● Aj keď nastavíte možnosť <Zap.>, tučná tlač nemusí byť dostupná v závislosti od tlačovej aplikácie.
<Pokročilé vyhladzovanie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač obrysov grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených pomocou
aplikácií) alebo textu s vyhladením.
<Pokročilé vyhladzovanie>
Vyberte, či sa má vykonať vyhladenie. Možnosť <Úroveň 2> vytlačí obrys s hladšou povrchovou úpravou
ako možnosť <Úroveň 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Úroveň 1>.
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Kvalita
Vyberte položku
<Použiť na grafiku> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie grafiky, ak je položka <Pokročilé vyhladzovanie> nastavená na
možnosť <Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Pokročilé vyhladzovanie> <Použiť na grafiku> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť na text> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie textu, ak je položka <Pokročilé vyhladzovanie> nastavená na možnosť
<Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
380
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Pokročilé vyhladzovanie> <Použiť na text> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
● Nastavenie <Použiť na grafiku> a <Použiť na text> sú platné, len ak je položka [Pokročilé vyhladzovanie]
nastavená ovládači tlačiarne na možnosť [Predvolené nastavenie tlačiarne].
<Vyhladenie gradácie>
Nakonfigurujete nastavenie vyhladzovania pre tlač (hustoty farieb) grafiky (napríklad ilustrácií vytvorených
pomocou aplikácií) alebo bitmapových obrázkov s vyhladením.
<Vyhladenie gradácie>
Vyberte, či sa má vykonať vyhladenie. Možnosť <Úroveň 2> vytlačí obrys s hladšou povrchovou úpravou
ako možnosť <Úroveň 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Úroveň 1>.
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Vyhladenie gradácie>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Vyhladenie gradácie>
<Kvalita
Vyberte položku
<Použiť na grafiku> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie grafiky, ak je položka <Vyhladenie gradácie> nastavená na možnosť
<Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Vyhladenie gradácie> <Použiť na grafiku> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Použiť na obrázky> *1
Špecifikujte, či sa použije vyhladenie obrázkov, ak je položka <Vyhladenie gradácie> nastavená na možnosť
<Úroveň 1> alebo <Úroveň 2>.
<Vyp.>
<Zap.>
381
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <Kvalita
tlače> <Vyhladenie gradácie> <Použiť na obrázky> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
● Nastavenie [Vyhladenie gradácie] v ovládači tlačiarne platí len pre grafické údaje. Tu nakonfigurované
nastavenie platí v prípade procesu vyhladenia obrazových údajov.
<Zlepšiť text čiernobielej tlače>
Pri tlači farebného dokumentu v čiernobielom režime môžete pomocou tejto položky upraviť sýtosť textu, aby
bol čitateľnejší. Je to užitočné a efektívne pri čiernobielej tlači farebného dokumentu, ktorý obsahuje svetlý
text.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Zlepšiť text čiernobielej tlače>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kvalita
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Táto položka sa nepoužije na text vykreslený ako grafika alebo obrázky.
● Táto položka nemá vplyv na tlačové údaje PDF ani PS.
● Ak túto položku nastavíte na hodnotu <Vyp.>, pri tlači dokumentov obsahujúcich svetlý text sa text vytlačí
tenší než po výbere hodnoty <Zap.>, takže môže byť viac alebo menej čitateľný.
● Dokonca aj pri nastavení tejto položky na hodnotu <Vyp.> môže byť výsledok tlače taký, že text vyzerá
zvýraznený. V takom prípade nastavte aj položku <Pokročilé vyhladzovanie> na hodnotu <Vyp.>.
<Pokročilé vyhladzovanie>(P. 380)
<Rozloženie>
Špecifikujte nastavenia rozloženia strany, ako je pozícia väzby a hodnoty okraja.
<Umiestnenie väzby>
Ak viažete výtlačky viazacím nástrojom, napríklad zošívačkou, použite túto položku na špecifikovanie toho, či
sa má viazať na dlhom alebo krátkom okraji. Špecifikujte nastavenie tejto položky spoločne s položkou
<Vnútorný okraj> špecifikujúcou okraj väzby, ktorý sa použije na polohu väzby.
<Dlhý okraj>
<Krátky okraj>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<Rozloženie> <Umiestnenie väzby> Vyberte položku <Dlhý okraj> alebo <Krátky
okraj>
382
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Dlhý okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na dlhom okraji papiera.
<Krátky okraj>
Špecifikujte túto položku, aby sa viazalo na krátkom okraji papiera.
<Vnútorný okraj>
Posunutím polohy tlače upravte okraj väzby, ktorý sa použije na hranu väzby špecifikovanú položkou
<Umiestnenie väzby>. Hodnota 00,0 nemá vplyv na okraj väzby.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<Rozloženie>
<Tlačiareň>
<Vnútorný okraj>
<Nastavenia
Špecifikujte okraj väzby
<Použiť> (
)
Zadanie hodnoty nastavenia
Špecifikujte smer posunu polohy tlače a šírku posunu. Či hodnota nastavenia + alebo –, určuje hranu väzby,
pozdĺž ktorého sa nastaví okraj väzby. Šírku okraja môžete upraviť v krokoch po 0,5 mm. Základná
obsluha(P. 116)
Hodnota nastavenia
Dlhý okraj
Krátky okraj
Hodnota so znakom +
Ľavý okraj papiera Horný okraj papiera
Hodnota so znakom –
Pravý okraj papiera Dolný okraj papiera
383
Zoznam ponúk s nastaveniami
Hodnota nastavenia
Dlhý okraj
Krátky okraj
<Krátky okraj presahu/Dlhý okraj presahu>
Bez ohľadu na zdroj papiera môžete posunúť polohu tlače v jednotkách po 0,5 mm pre všetky tlačové úlohy.
-50,0 až 00,0
až +50,0 (mm)
<Ponuka>
tlačiarne>
tlač
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<Rozloženie> Vyberte kombináciu smeru úpravy a strany určenej na
Špecifikujte hodnotu presahu
<Použiť> (
)
<Krátky okraj presahu (predný)>/<Dlhý okraj presahu (predný)>
Posunie polohu tlače na strane papiera lícom nahor.
<Krátky okraj presahu (zadný)>/<Dlhý okraj presahu (zadný)>
Posunie polohu tlače na strane papiera lícom nadol.
Zadanie hodnoty nastavenia
V prípade položky <Krátky okraj presahu (predný)> alebo <Krátky okraj presahu (zadný)> špecifikujte hodnotu
pomocou značky +, ktorou posuniete polohu tlače v smere zľava doprava. V prípade položky <Dlhý okraj
presahu (predný)> alebo <Dlhý okraj presahu (zadný)> špecifikujte hodnotu pomocou značky +, ktorou
posuniete polohu tlače v smere zhora nadol. Ak chcete uskutočniť posun opačným smerom, zadajte
hodnotou pomocou značky –. Základná obsluha(P. 116)
<Krátky okraj presahu (predný)>
<Krátky okraj presahu (zadný)>
<Dlhý okraj presahu (predný)>
<Dlhý okraj presahu (zadný)>
384
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Automaticky preskočiť chybu>/<Automatické preskočenie chyby>
Tlač zastane, ak počas nej nastane konkrétna chyba. Ak však nastavíte túto položku na možnosť <Zap.>,
konkrétna chyba sa preskočí a tlač môže pokračovať. Normálne je táto položka nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
preskočiť chybu>/<Automatické preskočenie chyby>
<Automaticky
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Časový limit>
Nastavte časový úsek, po ktorom sa aktuálna tlačová úloha automaticky zruší v prípade prerušenia príjmu
tlačových údajov.
5 až 15
až 300 (s)
<Ponuka>
limit>
<Nastavenia funkcií>
Nastavte časový úsek
<Tlačiareň>
<Použiť> (
<Nastavenia tlačiarne>
<Časový
)
<Osobnosť>
Špecifikujte režim, v ktorom má zariadenie pracovať v prípade neznámeho formátu údajov dokumentu.
<Automaticky>
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Spracovanie obrazu>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte režim osobnosti
<Farebný režim>
Vyberte, či sa majú údaje tlačiť farebne alebo čiernobielo.
<Auto (farby/ČB)>
<Čiernobiele>
385
<Nastavenia tlačiarne>
<Osobnosť>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
režim>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Farebný
Vyberte možnosť <Auto (farby/ČB)> alebo <Čiernobiele>
<Výstup s komprimovaným obrázkom>
Špecifikujte operáciu, ktorá sa má vykonať, ak sa kvalita obrazu znížila v dôsledku nedostatku pamäte počas
tlače.
<Výstup>
<Zobraziť chybu>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
komprimovaným obr.>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Výstup s
Vyberte položku <Výstup> alebo <Zobraziť chybu>
<Výstup>
Pokračuje v tlači bez ohľadu na to, o koľko sa znížila kvalita obrazu.
<Zobraziť chybu>
Ak sa kvalita obrazu výrazne znížila, zobrazí sa chybové hlásenie a tlač sa zastaví.
<Režim únikového priečinka>
Špecifikujte, či sa má podávať papier z viacúčelového zásobníka, ak nie je vhodný papier vložený do zásobníka
papiera, keď je aktivovaná funkcia Automatický výber papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
priečinka>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Režim únikového
<Prior. rýchl./tlač. str. pre 2-str.>/<Priorita rýchl./tlač. strany pre 2-str.> *1
Špecifikujte, či sa má spracovať posledná strana použitím jednostrannej tlače pri spracovaní dokumentu
obsahujúceho nepárny počet strán pri použití obojstrannej tlače.
<Priorita rýchlosti>
<Priorita tlač. strany>
386
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň>
pre 2-str.>/<Priorita rýchl./tlač. strany pre 2-str.>
<Nastavenia tlačiarne> <Prior. rýchl./tlač. str.
Vyberte možnosť <Priorita rýchlosti> alebo
<Priorita tlač. strany>
<Priorita rýchlosti>
Posledná strana sa spracuje použitím jednostrannej tlače.
<Priorita tlač. strany>
Tiež sa spracuje posledná strana použitím obojstrannej tlače.
Ak dokument obsahuje párny počet strán, ukončí sa jednostrannou tlačou.
● Ak je vybratá položka <Priorita rýchlosti>, posledná strana, ktorá je prázdna alebo nevytlačiteľná, sa
spracuje použitím jednostrannej tlače, aj keď dokument pozostáva z párneho počtu strán.
Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo
● Ak bola vybratá položka <Priorita rýchlosti> a posledná strana sa spracovala použitím jednostrannej
tlače, orientácia strany alebo strany pre tlač sa môže líšiť od ostatných strán. V tom prípade vyberte
položku <Priorita tlač. strany>.
<Uprednostniť MÚ prieč.>/<Uprednostniť mnohoúčelový priečinok>
Špecifikujte, či sa má papier podávať z viacúčelového zásobníka, ak je aktivovaná funkcia Automatický výber
papiera. Ak je vybratá možnosť <Zap.>, papier sa vkladá z viacúčelového zásobníka, ak je papier rovnakej
veľkosti a typu vložený vo viacúčelovom zásobníku aj zásuvke na papier.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
prieč.>/<Uprednostniť mnohoúčelový priečinok>
<Nastavenia tlačiarne>
<Uprednostniť MÚ
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Režim únikového priečinka> nastavená na možnosť
<Vyp.>.
387
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Kontrolovať formát papiera v priečinku>
Špecifikujte, či sa má zrušiť tlač, ak sa veľkosť vloženého papiera líši od veľkosti papiera v ovládači tlačiarne.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
v prieč.>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Kontrol. formát pap.
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Obnova tlače>
Ak sa tlač preruší kvôli chybe, napríklad zaseknutiu papiera, tlač sa zvyčajne spustí znova od stránky, na ktorej
došlo k chybe po jej vyriešení. Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, strana, na ktorej došlo k chybe, sa preskočí a tlač
sa spustí znova od ďalšej strane.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
tlače>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Obnova
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
Keď je vybratá položka <Vyp.>
● Stránka sa nemusí vytlačiť v závislosti od času, kedy došlo k chybe.
● Ak chyba nastane počas obojstrannej tlače, obe príslušné strany sa nemusia vytlačiť.
<UFR II>
Môžete zmeniť nastavenie, ktoré bude platné pri tlači z ovládača tlačiarne UFR II.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
388
<UFR II>
<Poltóny>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <UFR
II> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku Vyberte možnosť <Rozlíšenie>
alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Spôsob zhody>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý na opravu farieb.
389
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Všeobecné>
<Perceptuálne>
<Kolorimetrické>
<Živé foto>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR II>
<Spôsob
Vyberte položku
<Všeobecné>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bežných dokumentov, ako sú fotografie alebo
dokumenty.
<Perceptuálne>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bitmapových obrázkov. Ak je vybraná táto
položka, obraz sa vytlačí vo farbách najbližších tým, ktoré sa zobrazia na monitore.
<Kolorimetrické>
Minimalizuje farebné odchýlky, ku ktorým dochádza, keď sa údaje RGB skonvertujú na údaje CMYK.
<Živé foto>
Vykoná sa spracovanie, aby bol farebný tón hlbší a viac živší ako v prípade nastavenia <Všeobecné>.
<Kompenzácia sivej>
Nakonfigurujte nastavenie, aby sa čierne alebo sivé údaje s informáciou o farbe R = G = B vytlačili len
použitím tonera K (čierneho). Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, údaje sa vytlačia použitím tonera so štyrmi
farbami: CMYK. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Vyp.>
<Zap.>
<Grafika>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obraz>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
II>
<Nastavenia funkcií>
<Kompenzácia sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ obrázka
390
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<UFR II>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<PCL> *1
Špecifikujte nastavenia tlače PCL ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Orientácia>
Pre orientáciu strany vyberte položku <Na výšku> (vertikálna orientácia) alebo <Na šírku> (horizontálna
orientácia).
<Na výšku>
<Na šírku>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PCL>
<Orientácia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Vyberte položku <Na výšku> alebo <Na šírku>
<Číslo písma>
Špecifikujte písmo, ktoré sa má použiť, výberom príslušného čísla ID písma. Z ovládacieho panela môžete
vytlačiť zoznam písem PCL s ukážkami písmen. Zoznam písiem PCL(P. 475)
LBP664Cx
0
až 104
LBP663Cdw / LBP623Cdw
0
až 54
391
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
písma>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte číslo písma
<Tlačiareň>
<Použiť> (
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Číslo
)
<Veľkosť bodu> *1
Nastavte veľkosť písma v bodoch. Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,25 bodu. Toto nastavenie môžete
špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté proporčne škálovateľné písmo.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
<Ponuka>
bodu>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Špecifikujte veľkosť v bodoch
<Nastavenia tlačiarne>
<Použiť> (
<PCL>
<Veľkosť
)
<Rozstup> *1
Nastavte šírku písma alebo cpi (počet znakov na palec). Dá sa upraviť v prírastkoch po 0,01 cpi. Toto
nastavenie môžete špecifikovať iba vtedy, keď je v položke <Číslo písma> vybraté škálovateľné písmo
s pevnou šírkou alebo bitmapové písmo.
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PCL>
<Rozstup>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Špecifikujte hodnotu rozteče
<Použiť> (
)
<Riadky formulára>
Nastavte počet riadkov vytlačených na jednej strane od 5 po 128. Toto nastavenie sa automaticky zmení
podľa nastavení špecifikovaných v položke <Predvolený formát pap.> a <Orientácia>.
5 až 64
až 128 (riadky)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
formulára>
<Tlačiareň>
Špecifikujte počet riadkov
<Nastavenia tlačiarne>
<Použiť> (
<PCL>
<Riadky
)
<Kódovanie znakov>
Vyberte kódovanie znakov, ktoré je najvhodnejšie pre počítač, z ktorého odosielate tlačové dáta.
Špecifikované nastavenie sa ignoruje, keď je kódovanie znakov ovládané pomocou písma špecifikovaného
v položke <Číslo písma>.
LBP664Cx
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<PC8>
<PC850>
392
Zoznam ponúk s nastaveniami
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
LBP663Cdw / LBP623Cdw
<DESKTOP>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC852>
<PC858>
<PC8DN>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINBALT>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
393
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
znakov>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Kódovanie
Vyberte kódovanie znakov
<Vlastný papier>
Vyberte, či sa má nastaviť vlastný formát papiera. Výberom možnosti <Zap.> nastavte rozmery papiera v
položke <Rozmer X> a <Rozmer Y>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papier>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Vlastný
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Jednotka merania> *1
Vyberte jednotku merania, ktorá sa má použiť na nastavenie vlastného formátu papiera.
<Milimeter>
<Palec>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
merania>
Vyberte položku <Milimeter> alebo <Palec>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Jednotka
<PCL>
<Rozmer
<Rozmer X> *1
Nastavte horizontálny rozmer (krátky okraj) užívateľského papiera.
77 až 216
(mm)
<Ponuka>
X>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte rozmery
<Tlačiareň>
<Použiť> (
<Nastavenia tlačiarne>
)
<Rozmer Y> *1
Špecifikujte vertikálny rozmer (dlhý okraj) užívateľského papiera.
127 až 355
(mm)
394
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
Y>
<Nastavenia funkcií>
Špecifikujte rozmery
<Tlačiareň>
<Použiť> (
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Rozmer
)
<Pripojiť CR k LF>
Vyberte, či sa má pripojiť znak posunu na začiatok ďalšieho riadka (CR) keď stroj prijme znak posunu riadka
(LF). Ak vyberiete možnosť <Áno>, poloha tlače sa presunie pri prijatí kódu LF na začiatok ďalšieho riadka. Ak
vyberiete možnosť <Nie> poloha tlače sa presunie na ďalší riadok pod prijatý kód LF.
<Áno>
<Nie>
<Ponuka>
LF>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Pripojiť CR k
Vyberte položku <Áno> alebo <Nie>
<Zväčšiť šírku tlače A4>
Vyberte, či sa má rozšíriť šírka tlačiteľnej oblasti papiera veľkosti A4 v orientácii na výšku na veľkosť Letter.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
šírku tlače A4>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Zväčšiť
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
395
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <PCL> <Poltóny>
<Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázka Vyberte položku <Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
396
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Spôsob zhody>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý na opravu farieb.
<Všeobecné>
<Perceptuálne>
<Kolorimetrické>
<Živé foto>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
<Spôsob
Vyberte položku
<Všeobecné>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bežných dokumentov, ako sú fotografie alebo
dokumenty.
<Perceptuálne>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bitmapových obrázkov. Ak je vybraná táto
položka, obraz sa vytlačí vo farbách najbližších tým, ktoré sa zobrazia na monitore.
<Kolorimetrické>
Minimalizuje farebné odchýlky, ku ktorým dochádza, keď sa údaje RGB skonvertujú na údaje CMYK.
<Živé foto>
Vykoná sa spracovanie, aby bol farebný tón hlbší a viac živší ako v prípade nastavenia <Všeobecné>.
<Kompenzácia sivej>
Nakonfigurujte nastavenie, aby sa čierne alebo sivé údaje s informáciou o farbe R = G = B vytlačili len
použitím tonera K (čierneho). Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, údaje sa vytlačia použitím tonera so štyrmi
farbami: CMYK. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Vyp.>
<Zap.>
<Grafika>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obraz>
<Vyp.>
<Zap.>
397
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PCL> <Kompenzácia sivej> Vyberte typ obrázka
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<BarDIMM> *1
Toto nastavenie umožňuje tlač čiarových kódov použitím nástroja Súprava na tlač čiarových kódov. Ak je
vybratá položka <Povoliť>, zariadenie vygeneruje čiarové kódy po prijatí príkazov čiarového kódu z
hostiteľského počítača. Ak je vybratá položka <Zakázať>, čiarové kódy sa nevygenerujú, aj keď sa odošlú z
hostiteľského počítača príkazy čiarového kódu.
<Zakázať>
<Povoliť>
<Ponuka>
<BarDIMM>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
Vyberte položku <Zakázať> alebo <Povoliť>
● Ak chcete aktivovať ponuku BarDIMM, musíte aktivovať nástroj Súprava na tlač čiarových kódov. Keď
netlačíte čiarové kódy, nezabudnite deaktivovať menu BarDIMM. Inak sa môže znížiť rýchlosť spracovania
obyčajných tlačových úloh.
● Predvolené nastavenie je <Zakázať>. Ak aktivujete nástroj Súprava na tlač čiarových kódov, zmení sa na
možnosť <Povoliť>.
<FreeScape> *1
Špecifikujte alternatívny únikový kód (AEC), ktorý sa má použiť pre príkazy čiarového kódu, keď hostiteľský
počítač nepodporuje štandard únikový kód.
<Vyp.>
<~>
<##Dummy>
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
<Ponuka>
<FreeScape>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte únikový kód
398
<Nastavenia tlačiarne>
<PCL>
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Toto nastavenie dostupné, len ak je aktivovaná položka <BarDIMM>.
<PS> *1
Špecifikujte nastavenia tlače PS ako je rozloženie strany a kvalita tlače.
<Časový limit úlohy>
Toto nastavenie vám umožňuje špecifikovať množstvo času pred časovým limitom pre úlohu. Ak sa úloha
nedokončí do nastaveného časového limitu, úloha sa automaticky zruší.
0
až 3600 (s)
<Ponuka>
úlohy>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Špecifikujte počet sekúnd pre časový limit úlohy
<Použiť> (
<PS>
<Časový limit
<PS>
<Tlačiť chyby
)
<Tlačiť chyby PS>
Toto nastavenie určuje, či sa pri výskyte chyby vytlačí strana s chybou.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
PS>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Text s čistou čiernou>
Nakonfigurujte nastavenia, aby sa čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 %
alebo C=M=Y=0 %/K=100 % vytlačil s použitím len čierneho tonera. Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, text sa
vytlačí podľa nastavenia <Profil výstupu>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
čiernou>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Text s čistou
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Pretlač čiernou> *1
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Táto možnosť sa
nezobrazí, keď je položka <Text s čistou čiernou> nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
399
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
čiernou>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Pretlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Vyp.>
Načrtne najprv čierny text z farebného pozadia alebo obrázku. Potom vytlačí čierny text v načrtnutej časti.
Výtlačky môžu byť vyblednuté viac ako v prípade možnosti <Zap.> alebo môže byť načrtnutý text.
<Zap.>
Vytlačí všetky farebné pozadia a obrázky a prekryje čierny text na týchto pozadiach a obrázkoch len použitím
čierneho tonera (K). Potom sa uskutoční tlač.
<Profil zdroja RGB> *2
Vyberte profil pre údaje RGB podľa vami používaného monitora.
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
<Ponuka>
RGB>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte profil
<sRGB>
400
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Profil zdroja
Zoznam ponúk s nastaveniami
Nastaví kvalitu obrazu na priemyselný štandard pre bežné počítačové monitory so systémom Windows. Ak
monitor podporuje sRGB, údaje môžu byť vytlačené vo farebných tónoch, ktoré sú najbližšie k zobrazeným
farbám.
<Gama 1,5> až <Gama 2,4>
Upraví jas tlačového výsledku, aby sa zabránilo zhoršeniu kvality obrazu najtmavších a najsvetlejších častí. Čim
vyššia je hodnota gama, tým tmavší bude vytlačený text alebo obrázok.
<Žiadne>
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na údaje CMYK bez použitia zdrojového profilu RGB.
<Profil simulácie CMYK> *2
Vyberte cieľ simulácie na tlač údajov CMYK. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK
podľa simulácie.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žiadne>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
simulácie CMYK>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Profil
Vyberte profil
<JapanColor(Canon)>
Nastavte profil JapanColor. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom japonskej
tlačovej normy.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Nastavte profil U.S. Web Coated. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
americkej tlačovej normy.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Nastavte profil Euro Standard. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
európskej tlačovej normy.
<Žiadne>
Vytlačia sa údaje CMYK s použitím farebného modelu CMYK v závislosti od zariadenia bez použitia profilu
simulácie CMYK.
● Ak je vybratá položka <Žiadne>, gradácia tmavej farby môže byť nerovnomerná v závislosti od údajov.
<Použiť profil odtieňov sivej> *2
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK použitím profilu odtieňov šedej zariadenia.
<Vyp.>
<Zap.>
401
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňov sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Použiť profil
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak je vybratá možnosť <Zap.>, údaje sa vytlačia len použitím čierneho tonera (K) podľa nastavenia <Profil
výstupu> alebo <Text s čistou čiernou>.
<Profil výstupu> *2
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v
ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Ponuka>
výstupu>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte typ obrázka
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Profil
Vyberte profil
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
402
Zoznam ponúk s nastaveniami
Nastavenie hodnoty
<Normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore.
<Foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách.
<TR normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore a len použitím
čierneho tonera (K) na reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
<TR foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách a len použitím čierneho tonera (K) na
reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
Nastavenie tejto položky nie je k dispozícii, ak je vybraté jedno z nasledujúcich nastavení.
● Položka <Profil zdroja RGB> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Profil simulácie CMYK> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Použiť profil odtieňov sivej> je nastavená na možnosť <Vyp.>
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas farebnej zhody v položke <Profil zdroja RGB>.
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Spôsob
Vyberte položku
<Perceptuálne>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač fotografií alebo bitmapových obrázkov.
<Saturácia>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač umeleckých diel, grafov a ďalších obrazov používaných ako
prezentačné materiály.
<Kolorimetrické>
Túto možnosť nastavte, keď chcete reprodukovať hodnotu farieb RGB v rozsahu reprodukcie farieb zariadenia
čo najpresnejšie.
● Nastavenie tejto položky je nedostupné, ak je položka <Profil zdroja RGB> nastavená na možnosť
<Žiadne>.
403
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PS> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku
<Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
404
Vyberte možnosť
Zoznam ponúk s nastaveniami
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Jas> *1
Upravte jas celého obrázku v krokoch po 5 %. Čim nižšia je hodnota nastavenia, tým jasnejší bude obrázok
alebo text. Čim vyššia je hodnota nastavenia, tým tmavší bude obrázok alebo text.
85 až 100
až 115 (%)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PS>
<Jas>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Upravte jas
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
pretlač>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● Nie je dovolená pretlač pomocou špeciálnych farieb.
<Konverzia s odtieňmi sivej> *1
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
405
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Kompozitná
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PS>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<Nastavenia hesla PS>
Môžete zadať heslo, ktoré obmedzuje použitie ovládacieho príkazu pripraveného tlačiarňou PS.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
hesla PS>
heslo
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <PS>
Vyberte položku <SystemParamsPassword> alebo <StartJobPassword>
<Použiť>
Zadajte heslo (Potvrďte)
<Použiť>
<Nastavenia
Zadajte
<OK>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
hesla PS>
heslo
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia tlačiarne> <PS>
Vyberte položku <SystemParamsPassword> alebo <StartJobPassword>
<Použiť>
Zadajte heslo (Potvrďte)
<Nastavenia
Zadajte
<Použiť>
● <SystemParamsPassword> je heslo, ktoré umožňuje zmeny systémového parametra, a
<StartJobPassword> je heslo, ktoré umožňuje výkone operátora spustenia úlohy ukončenie servera. Ďalšie
informácie nájdete v špecifikáciách jazyka PostScript.
● Ak je položka <StartJobPassword> nastavená, ale <SystemParamsPassword> nie je nastavená, kontrola
hesla sa nevykonáva pri výkone operátora spustenia úlohy ukončenia servera.
406
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastav. sprac. obrazu>
Môžete zmeniť nastavenia tlače, ktoré sa použijú pri tlači obrazových súborov (JPEG/TIFF).
<Poltóny>
Môžete zmeniť spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
spracovania obrazu>
<Poltóny>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<Nastavenia
Vyberte položku <Gradácia> alebo <Chybová difúzia>
<Gradácia>
Vytlačí obrázky s jemnou gradáciou, napríklad obrázky z digitálneho fotoaparátu s hladkou konečnou úpravou.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<PDF>
Môžete zmeniť nastavenia pre súbory PDF.
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
Špecifikujte, či chcete zväčšiť alebo zmenšiť originál v závislosti od rozsahu tlače papiera. Poznámka: Veľkosť
zväčšenia alebo zmenšenia nebude mať vplyv na pomer strán originálu.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
zmenšiť na formát papiera>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
Špecifikujte, či sa má rozšíriť rozsah tlače na veľkosť papiera.
<Vyp.>
<Zap.>
407
<PDF>
<Zväčšiť/
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
oblasť tlače>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Zväčšiť
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak špecifikujete možnosť <Zap.>, môže sa stať, že časti susediacich okrajov stránky sa nevytlačia alebo
výtlačky budú čiastočne rozmazané v závislosti na originálu.
<N na 1>
Špecifikujte, či sa má zmenšiť viacero strán a vytlačiť na jednej strane v takom usporiadaní, že prvá strana
bude umiestnená v ľavom hornom rohu. Napríklad na tlač štyroch strán na jeden hárok vyberte možnosť <4
na 1>.
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<N na 1>
Vyberte počet strán, ktoré sa majú skombinovať
<Tlač komentárov>
Špecifikujte, či sa majú tlačiť komentáre. Ak špecifikujete položku <Automaticky>, komentáre v súboroch PDF
sa vytlačia.
<Vyp.>
<Automaticky>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
komentárov>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Tlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Automaticky>
<Text s čistou čiernou>
Nakonfigurujte nastavenia, aby sa čierny text, ktorého informácie o farbách sú R=G=B=0 %, C=M=Y=100 %
alebo C=M=Y=0 %/K=100 % vytlačil s použitím len čierneho tonera. Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, text sa
vytlačí podľa nastavenia <Profil výstupu>.
<Vyp.>
<Zap.>
408
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
čistou čiernou>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Text s
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Pretlač čiernou> *1
Špecifikujete použitý spôsob tlače, keď čierny text prekrýva farebné pozadie alebo obrázok. Táto možnosť sa
nezobrazí, keď je položka <Text s čistou čiernou> nastavená na možnosť <Vyp.>.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
čiernou>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Pretlač
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
<Vyp.>
Načrtne najprv čierny text z farebného pozadia alebo obrázku. Potom vytlačí čierny text v načrtnutej časti.
Výtlačky môžu byť vyblednuté viac ako v prípade možnosti <Zap.> alebo môže byť načrtnutý text.
<Zap.>
Vytlačí všetky farebné pozadia a obrázky a prekryje čierny text na týchto pozadiach a obrázkoch len použitím
čierneho tonera (K). Potom sa uskutoční tlač.
<Profil zdroja RGB> *2
Vyberte profil pre údaje RGB podľa vami používaného monitora.
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
409
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
RGB>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Profil zdroja
Vyberte profil
<sRGB>
Nastaví kvalitu obrazu na priemyselný štandard pre bežné počítačové monitory so systémom Windows. Ak
monitor podporuje sRGB, údaje môžu byť vytlačené vo farebných tónoch, ktoré sú najbližšie k zobrazeným
farbám.
<Gama 1,5> až <Gama 2,4>
Upraví jas tlačového výsledku, aby sa zabránilo zhoršeniu kvality obrazu najtmavších a najsvetlejších častí. Čim
vyššia je hodnota gama, tým tmavší bude vytlačený text alebo obrázok.
<Žiadne>
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na údaje CMYK bez použitia zdrojového profilu RGB.
<Profil simulácie CMYK> *2
Vyberte cieľ simulácie na tlač údajov CMYK. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK do farebného modelu CMYK
podľa simulácie.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žiadne>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
simulácie CMYK>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Profil
Vyberte profil
<JapanColor(Canon)>
Nastavte profil JapanColor. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom japonskej
tlačovej normy.
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
Nastavte profil U.S. Web Coated. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
americkej tlačovej normy.
<Euro Standard v1.00(Canon)>
Nastavte profil Euro Standard. Údaje sa vytlačia vo farebných odtieňoch, ktoré sú najbližšie k odtieňom
európskej tlačovej normy.
410
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Žiadne>
Vytlačia sa údaje CMYK s použitím farebného modelu CMYK v závislosti od zariadenia bez použitia profilu
simulácie CMYK.
● Ak je vybratá položka <Žiadne>, gradácia tmavej farby môže byť nerovnomerná v závislosti od údajov.
<Použiť profil odtieňov sivej> *2
Špecifikujete, či sa majú skonvertovať údaje sivej do údajov CMYK použitím profilu odtieňov šedej zariadenia.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
profil odtieňov sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Použiť
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Ak je vybratá možnosť <Zap.>, údaje sa vytlačia len použitím čierneho tonera (K) podľa nastavenia <Profil
výstupu> alebo <Text s čistou čiernou>.
<Profil výstupu> *2
Vyberte vhodný profil pre tlač údajov. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v
ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Ponuka>
výstupu>
<Nastavenia funkcií>
Vyberte typ obrázka
<Tlačiareň>
Vyberte profil
411
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Profil
Zoznam ponúk s nastaveniami
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Profil
<Normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore.
<Foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách.
<TR normálne>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny, ktoré sú najbližšie k tým zobrazeným na monitore a len použitím
čierneho tonera (K) na reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
<TR foto>
Vytlačí údaje ich úpravou na farebné tóny podobné tým na fotografiách a len použitím čierneho tonera (K) na
reprodukciu čiernych a šedých prvkov.
Nastavenie tejto položky nie je k dispozícii, ak je vybraté jedno z nasledujúcich nastavení.
● Položka <Profil zdroja RGB> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Profil simulácie CMYK> je nastavená na možnosť <Žiadne>
● Položka <Použiť profil odtieňov sivej> je nastavená na možnosť <Vyp.>
<Spôsob zhody>
Vyberte element, ktorý sa má uprednostniť počas farebnej zhody v položke <Profil zdroja RGB>.
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte položku
412
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Spôsob
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Perceptuálne>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač fotografií alebo bitmapových obrázkov.
<Saturácia>
Poskytuje farebný tón, ktorý je vhodný na tlač umeleckých diel, grafov a ďalších obrazov používaných ako
prezentačné materiály.
<Kolorimetrické>
Túto možnosť nastavte, keď chcete reprodukovať hodnotu farieb RGB v rozsahu reprodukcie farieb zariadenia
čo najpresnejšie.
● Nastavenie tejto položky je nedostupné, ak je položka <Profil zdroja RGB> nastavená na možnosť
<Žiadne>.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
413
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<PDF> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku
Vyberte
možnosť <Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Jas> *1
Upravte jas celého obrázku v krokoch po 5 %. Čim nižšia je hodnota nastavenia, tým jasnejší bude obrázok
alebo text. Čim vyššia je hodnota nastavenia, tým tmavší bude obrázok alebo text.
85 až 100
až 115 (%)
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
tlačiarne>
<PDF>
<Jas>
<Tlačiareň>
<Nastavenia
Upravte jas
<Kompozitná pretlač>
Špecifikujete, či sa majú pretlačiť údaje CMYK, so špecifikovanou pretlačou, ako kompozitný výstup.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
pretlač>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
414
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Kompozitná
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Nie je dovolená pretlač pomocou špeciálnych farieb.
<Konverzia s odtieňmi sivej> *1
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<PDF>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<XPS>
Môžete zmeniť nastavenia pre súbory XPS.
<Spôsob zhody>
Špecifikujete spôsob spracovania použitý na opravu farieb.
<Všeobecné>
<Perceptuálne>
<Kolorimetrické>
<Živé foto>
<Ponuka>
zhody>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
Vyberte položku
415
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Spôsob
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Všeobecné>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bežných dokumentov, ako sú fotografie alebo
dokumenty.
<Perceptuálne>
Vykonáva spracovanie tak, aby bol farebný tón vhodný na tlač bitmapových obrázkov. Ak je vybraná táto
položka, obraz sa vytlačí vo farbách najbližších tým, ktoré sa zobrazia na monitore.
<Kolorimetrické>
Minimalizuje farebné odchýlky, ku ktorým dochádza, keď sa údaje RGB skonvertujú na údaje CMYK.
<Živé foto>
Vykoná sa spracovanie, aby bol farebný tón hlbší a viac živší ako v prípade nastavenia <Všeobecné>.
<Poltóny>
Môžete vybrať spôsob tlače použitý na reprodukciu poltónov (rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrazu) pre optimálnu kvalitu obrazu.
<Chybová difúzia>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Chybová difúzia>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Poltóny>
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.>
● Toto nastavenie je dostupné, len keď je položka <Rozlíšenie> nastavená na možnosť <600 dpi>.
● Ak sa použije <Chybová difúzia> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Rozlíšenie/gradácia> *1
Vyberte metódu používanú na reprodukciu poltónov, ak je položka <Chybová difúzia> nastavená na
možnosť <Vyp.>. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
416
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Gradácia>
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<XPS> <Poltóny> <Rozlíšenie/gradácia> Vyberte typ obrázku
Vyberte
možnosť <Rozlíšenie> alebo <Gradácia>
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Nastavenie hodnoty
<Rozlíšenie>
Produkuje jemnú tlač s jasnými okrajmi textu. Je vhodné na tlač znakov a jemných línií.
<Gradácia>
Produkuje tlač s plynulou gradáciou alebo plynulými okrajmi. Je vhodná na tlač ilustrácií alebo grafov
obsahujúcich oblasti gradácie.
<Kompenzácia sivej>
Nakonfigurujte nastavenie, aby sa čierne alebo sivé údaje s informáciou o farbe R = G = B vytlačili len
použitím tonera K (čierneho). Ak je vybratá možnosť <Vyp.>, údaje sa vytlačia použitím tonera so štyrmi
farbami: CMYK. Túto možnosť možno špecifikovať pre každý typ obrázku v ktoromkoľvek dokumente.
<Text>
<Vyp.>
<Zap.>
<Grafika>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obraz>
<Vyp.>
<Zap.>
417
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
tlačiarne>
<Nastavenia funkcií> <Tlačiareň> <Nastavenia
<XPS> <Kompenzácia sivej> Vyberte typ obrázka
Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.>
<Konverzia s odtieňmi sivej> *1
Špecifikujete spôsob tlače farebných údajov čiernobielo.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Grafika>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Obraz>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
odtieňmi sivej>
<Tlačiareň>
Vyberte typ obrázku
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Konverzia s
Vyberte typ konverzie odtieňov sivej
Typ obrázku
Vyberte objekt, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Položka <Text> reprezentuje písmená a znaky, položka
<Grafika> reprezentuje línie a obrázky a ilustrácie <Obraz> reprezentuje fotografie a obrázky.
Typ konverzie odtieňov sivej
<sRGB>
Čiernobiela tlač s dôrazom na farebné rozdiely, takže sa dosiahne plynulá gradácia.
<NTSC>
Čiernobiela tlač, pri ktorej výsledný obraz vyzerá ako čiernobiely televízny obraz (systému NTSC).
418
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Jednotné RGB>
Čiernobiela tlač, pri ktorej sú R, G a B rovnomerne skonvertované na rovnakú úroveň sivej použitím jasu ako
referencie.
<Úspora papiera>
Špecifikujte, či sa má deaktivovať prázdna strana v prípade výstupu tlačových údajov.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
papiera>
<Nastavenia funkcií>
<Tlačiareň>
<Nastavenia tlačiarne>
<XPS>
<Úspora
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Výber PDL (Plug and Play)>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou funkcie Plug and Play rozpoznal ako
tlačiareň, ktorá je kompatibilná s daným jazykom.
<Sieť> *2
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po detekcii v sieti rozpoznal ako tlačiareň, ktorá je kompatibilná s
daným jazykom.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
<USB>
Vyberte jazyk opisu strany tak, aby sa stroj po pripojení k počítaču pomocou USB rozpoznal ako tlačiareň, ktorá
je kompatibilná s daným jazykom.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>*1
<PCL6 (V4)>*1
<PS>*1
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň>
<Sieť> alebo <USB> Vyberte jazyk opisu strany
Čiernobiely model s displejom LCD
419
<Výber PDL (Plug and Play)> Vyberte položku
<OK> Reštartujte zariadenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Tlačiareň>
<Sieť> alebo <USB> Vyberte jazyk opisu strany
<Výber PDL (Plug and Play)>
Reštartujte zariadenie
Vyberte položku
<UFR II>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFR II.
<UFR II (V4)>
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň UFR II, ktorá je kompatibilná so špecifikáciou papiera XPS (XML
Paper Specification).
<PCL6> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PCL6 (V4)> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PCL6.
<PS> *1
Rozpozná a pripojí zariadenie ako tlačiareň PS.
420
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Prijať>
5554-05Y
Všetky nastavenia týkajúce sa prijímania faxov I-Fax sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
<Bežné nastavenia>(P. 421)
<Nastavenia I-faxu>(P. 421)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Bežné nastavenia>
Špecifikujte operácie, ktoré sa majú vykonať, keď zostane v kazetách s tonerom málo tonera.
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>/<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete>
Keď sa prijímajú faxy I-Fax a zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom je nízke, faxy sa nevytlačia. Ak je
však táto funkcia aktivovaná, môžete pokračovať v tlači, aj keď je zostávajúce množstvo tonera v kazetách s
tonerom nízke.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať>
kaz.>/<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete>
<Bežné nastavenia>
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v
<Zap.>
● Ak je táto funkcia aktivovaná, tlač faxov I-Fax môže byť vyblednutá alebo rozmazaná. Prijaté
dokumenty sa neuložia, preto musíte požiadať odosielateľa o opätovné odoslanie dokumentu, ak je to
možné.
<Nastavenia I-faxu>
Nakonfigurujte nastavenia pre tlač prijatých dokumentov I-Fax.
<Tlač na obidve strany> *
Vytlačí prijaté dokumenty na obe strany papiera.
<Vyp.>
421
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
<Ponuka>
strany>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať>
<Nastavenia I-faxu>
<Tlač na obidve
<Nastavenia I-faxu>
<Formát tlače
<Zap.>
<Formát tlače PR.>
Špecifikujte veľkosť papiera, ktorá sa použije pri tlači.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (India)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Australia)>/<AUS-FOOLSCAP>
<OFICIO (Brazil)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Mexico)>/<Mexico-OFICIO>
<Ponuka>
PR.>
<Nastavenia funkcií>
<Prijať>
Vyberte veľkosť papiera
422
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Prístup k súborom>
5554-060
Všetky nastavenia týkajúce sa tlače uložených súborov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Bežné nastavenia>(P. 423)
<Nastavenia pamäťového média>(P. 432)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností
a ďalších položiek nastavení.
<Bežné nastavenia>
Nakonfigurujte predvolené nastavenie pre tlač z pamäťových médií.
<Nastavenia prístupu k ulož. súborom>
Môžete zmeniť nastavenia tlače súborov v pamäťovom zariadení USB a spôsob ich zobrazenia.
<Zmeniť predvolené nastavenia (tlač z pamäťového média)>
Môžete zmeniť predvolené nastavenie týkajúce sa tlače z pamäťových médií. Tu nakonfigurované nastavenia
sa použijú ako predvolené nastavenia funkcie tlače z pamäťových médií USB. Zmena predvolených
nastavení pre funkcie(P. 161)
Model s dotykovým panelom
<Papier>
<Mnohoúčelový priečinok>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<Počet kópií>
1 až 999
<2-stranná tlač>
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Nastaviť podrob. pre JPEG/TIFF>
<Jas>
Päť úrovní
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
423
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Typ originálu>
<Priorita fotografie>
<Priorita textu>
<Poltóny>
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
< Nastaviť podrob. pre PDF>
<Jas>
Sedem úrovní
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tlače>
<Všetky strany>
<Zadané strany>
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlač komentárov>
<Vyp.>
<Automaticky>
<Iné nastavenia>
<Poltóny>
<Chybová difúzia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Rozlíšenie/gradácia>*
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Text s čistou čiernou>
<Vyp.>
<Zap.>
424
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Pretlač čiernou>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Profil zdroja RGB>
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
<Profil simulácie CMYK>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Žiadne>
<Použiť profil odtieňov sivej>
<Vyp.>
<Zap.>
<Profil výstupu>
<Text>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Spôsob zhody>
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
<Kompozitná pretlač>
<Vyp.>
<Zap.>
<Konverzia s odtieňmi sivej>
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>*
Žltá, purpurová, azúrová, čierna
17 úrovní
425
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Jemné nastavenie>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
<Úspora tonera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Gradácia>
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
<Jemné nastavenie sýtosti>
Päť úrovní
<Rozlíšenie>
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Špeciálny režim vyhladzovania>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
<Korekcia objemu tonera>
<Štandardné>
<Priorita gradácie>
<Priorita textu>
<Ovládanie čiar>
<Priorita rozlíšenia>
<Priorita gradácie>
<Nastavenie šírky>
<Vyp.>
<Zap.>
<Text>
<Čiara>
<Text a čiara>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť na text>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Vyhladenie gradácie>
<Vyhladenie gradácie>
426
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť na obrázky>*
<Vyp.>
<Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Počet kópií:>
1 až 999
<Farebný režim>
<Farebné>
<ČB>
<Papier>
<MÚ pr.>
<Zásuvka 1>
<Zásuvka 2>*
<2-stranná tlač> *
<Vyp.>
<Typ kniha>
<Typ kalendár>
<Nast. podr. JPEG/TIFF>
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<Typ originálu>
<Priorita fotografie>
<Priorita textu>
<Jas>
5 úrovní
<Poltóny>
<Gradácia>
<Chybová difúzia>
<Nastaviť podr. pre PDF>
<Jas>
7 úrovní
<N na 1>
<Vyp.>
<2 na 1>
<4 na 1>
<6 na 1>
427
Zoznam ponúk s nastaveniami
<8 na 1>
<9 na 1>
<16 na 1>
<Rozsah tlače>
<Všetky strany>
<Zadané strany>
<Zväčšiť/zmenšiť na formát papiera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Vyp.>
<Zap.>
<Tlač komentárov>
<Vyp.>
<Automaticky>
<Iné>
<Poltóny>
<Chybová difúzia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Rozlíšenie/gradácia>*
<Text>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Grafika>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Obraz>
<Rozlíšenie>
<Gradácia>
<Text s čistou čier.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Pretlač čiernou>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Profil zdroja RGB>
<sRGB>
<Gama 1,5>
<Gama 1,8>
<Gama 2,4>
<Žiadne>
<Profil simulácie CMYK>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Žiadne>
<Profil odtieňov sivej>
428
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Vyp.>
<Zap.>
<Profil výstupu>
<Text>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Grafika>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Obraz>
<Normálne>
<Foto>
<TR normálne>
<TR foto>
<Spôsob zhody>
<Perceptuálne>
<Saturácia>
<Kolorimetrické>
<Kompozitná pretlač>
<Vyp.>
<Zap.>
<Konverzia s odt. sivej>*
<sRGB>
<NTSC>
<Jednotné RGB>
<Kvalita tlače>
<Sýtosť>*
<Sýtosť>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
17 úrovní
<Sýtosť (jemné nastav.)>
<Žltá>/<Purpurová>/<Azúrová>/<Čierna>
<Vysoká>/<Stredná>/<Nízka>
17 úrovní
<Korekcia objemu tonera>
<Štandardná>
<Priorita gradácie>
<Priorita textu>
<Úspora tonera>
<Vyp.>
<Zap.>
<Gradácia>
<Vysoká 1>
<Vysoká 2>
<Jemné nastavenie sýtosti>
Päť úrovní
429
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Rozlíšenie>
<1 200 dpi>
<600 dpi>
<Špec. režim vyhladz.>
<Režim 1>
<Režim 2>
<Režim 3>
<Režim 4>
<Režim 5>
<Režim 6>
<Ovládanie čiar>
<Priorita rozlíšenia>
<Priorita gradácie>
<Nastavenie šírky>
<Vyp.>
<Zap.>
<Text>
<Čiara>
<Text a čiara>
<Pokročilé vyhladz.>
<Pokročilé vyhladzovanie>
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť na text>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Vyhladenie gradácie>
<Vyhladenie gradácie>
<Vyp.>
<Úroveň 1>
<Úroveň 2>
<Použiť na grafiku>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť na obrázky>*
<Vyp.>
<Zap.>
<Predvolené nastav. zobrazenia> *
Ako spôsob zobrazovania súborov v pamäťovom zariadení USB vyberte možnosť Ukážka, Miniatúra alebo
Podrobnosti.
<Ukážka>
430
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Miniatúra>
<Detaily>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prístup k súborom> <Bežné nastavenia>
prístupu k ulož. súborom> <Predvolené nastav. zobrazenia> Vyberte spôsob
<Nastavenia
zobrazovania
<Ukážka>
Zobrazí sa náhľadový obrázok.
<Miniatúra>
Zobrazuje miniatúry obrázkov.
<Detaily>
Zobrazí názvy súborov a dátumy vo forme zoznamu.
<Predvolené nastavenia triedenia súborov>
Vyberte, či sa majú zobraziť súbory na pamäťovom zariadení USB vo vzostupnom alebo zostupnom poradí
názvu súboru alebo dátumu.
<Názov (vzostupne)>
<Názov (zostupne)>
<Dátum/čas (vzostupne)>
<Dátum/čas (zostupne)>
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prístup k súborom> <Bežné nastavenia> <Nastavenia
prístupu k ulož. súborom> <Predvol. nast. tried. súborov> Vyberte poradie zobrazených
súborov
<Formát zobrazenia názvu súboru>
Vyberte, či sa pre názvy súborov uložených na pamäťovom zariadení USB majú zobraziť krátke alebo dlhé
texty.
<Krátky názov súboru>
<Dlhý názov súboru>
431
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka> <Nastavenia funkcií> <Prístup k súborom> <Bežné nastavenia> <Nastavenia
prístupu k ulož. súborom> <Formát zobr. názvu súboru> Vyberte položku <Krátky názov
súboru> alebo <Dlhý názov súboru>
<Krátky názov súboru>
Skráti názov súboru na maximálne osem znakov. Na rozoznanie súborov s podobnými názvami sa na koniec
názvov súborov pridajú čísla, ako napríklad ~1 alebo ~2.
<Dlhý názov súboru>
V prípade modelu Model s dotykovým panelom zobrazí názov súboru s maximálne 40 znakmi. V prípade modelu
Čiernobiely model s displejom LCD zobrazí názov súboru s maximálne 20 znakmi.
● Počet znakov uvedených vyššie nezahŕňa znaky prípon súborov, napríklad .jpg.
<Nastavenia pamäťového média>
Špecifikujte, či sa majú aktivovať alebo deaktivovať funkcie pamäťového zariadenia USB.
<Použiť funkciu tlače>
Vyberte, či sa má povoliť tlač dát z pamäťového zariadenia USB, keď je pripojené k stroju.
funkcie tlače z USB(P. 275)
LBP664Cx
<Vyp.>
<Zap.>
LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw
<Vyp.>
<Zap.>
432
Obmedzenie
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zabezpečená tlač>
5554-061
Špecifikujte, či sa má aktivovať alebo deaktivovať zabezpečená tlač (
tlače(P. 178) ). Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Použiť zabezpečenú tlač>
<Vyp.>
<Zap.>
<Obmedziť úlohy tlačiarne>
<Vyp.>
<Zap.>
<Čas zmazania zabezpeč. tlače>
10 až 30
až 240 (min.)
433
Tlač pomocou zabezpečenej
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia správy>
5554-062
Položka
Opis
<Správa používateľov>(P. 435)
Môžete nakonfigurovať nastavenia na správu používateľov zariadenia.
<Správa zariadenia>(P. 437)
Môžete spravovať informácie o hardvéri a operáciách ako aj rôznych údajoch
potrebných pri používaní rôznych funkcií zariadenia.
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa Remote UI (Vzdialené PR) a
firmvér>(P. 441)
softvéru dostupného pre zariadenie.
<Správa dát>(P. 443)
Môžete nakonfigurovať nastavenia na využitie údajov, napríklad nastavenia
údajov zariadenia alebo vykonanie inicializácie údajov.
<Nastav. zabezpečenia>(P. 445)
Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie overenia používateľa,
hesla a šifrovania.
<Inicializovať všetky dáta/nastavenia>
Obnoví všetky údaje vrátane výpisov a hodnôt nastavení na predvolené
nastavenia. Inicializácia všetkých dát/nastavení(P. 306)
434
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa používateľov>
5554-063
Všetky nastavenia týkajúce sa správy používateľa zariadenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia inform. o správcovi systému>(P. 435)
<Správa ID oddelení>(P. 435)
<Nastavenia inform. o správcovi systému>
Špecifikujte ID alebo kód PIN výhradne pre správcov, ktorí majú oprávnenia prístupu k položkám <Sieť> a <Nastavenia
správy>. ID je <ID správcu systému> a kód PIN je <Kód PIN správcu syst.>. Môžete tiež registrovať meno správcu.
Nastavenie ID správcu systému a kódu PIN(P. 228)
<ID a PIN správcu systému>
Zadajte číslo pre ID správcu systému a kód PIN.
<ID správcu systému>
<Kód PIN správcu syst.>
<Meno správcu systému>
Pre meno správcu zadajte alfanumerické znaky.
<Správa ID oddelení>
Nastavte funkciu Správa ID oddelení, aby ste ovládali prístup k zariadeniu pomocou viacerých identifikátorov.
Nastavenie správy ID oddelení(P. 230)
Model s dotykovým panelom
<Správa ID oddelení>
<Vyp.>
<Zap.>
<Povoliť tlač. úl. (nezn. ID)>
<Vyp.>
<Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Vyp.>
<Zap.>
Pre model s dotykovým panelom
● Môžete vybrať položku <Uložiť/upraviť>, aby ste zaregistrovali ID oddelenia a upravili nastavenia
zaregistrovaných identifikátorov.
● Môžete vybrať položku <Správa počítadiel>, aby sa skontroloval celkový počet strán pre úlohy, ktoré sa
vykonali do určitého dátumu na základe ID oddelenia.
435
Zoznam ponúk s nastaveniami
Pre čiernobiely model s displejom LCD
● Špecifikujte, či chcete aktivovať správu ID oddelení. Použite Remote UI (Vzdialené PR) na vykonanie
registrácie ID oddelenie alebo kontrolu stavu používania zariadenia podľa ID oddelenia.
436
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa zariadenia>
5554-064
Všetky nastavenia týkajúce sa správy informácií pre hardvér a operácie ako aj správy údajov požadovaných pri
používaní funkcií zariadenia sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Nastavenia informácií o zariadení>(P. 437)
<Vybrať krajinu/oblasť>*1 *2(P. 437)
<Zobraziť výpis úloh>(P. 438)
<Použiť NFC>(P. 438)
<Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)>/<Inf. o spotreb. mat. (VPR/Toner
Status)>(P. 439)
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>(P. 439)
<Canon Genuine Mode>(P. 440)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 nemusia byť k dispozícii, môžu sa líšiť alebo mať rôzne implicitné hodnoty v
závislosti od krajiny alebo oblasti.
● Nastavenia označené značkou *3 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Nastavenia informácií o zariadení>
Zadajte alfanumerické znaky pre názov a miesto inštalácie na identifikáciu zariadenia.
<Názov zariadenia>
<Miesto>
<Ponuka>
zariadení>
<Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Nastavenia informácií o
Vyberte položku <Názov zariadenia> alebo <Miesto> Zadajte názov zariadenia alebo
umiestnenie (
Zadávanie textu(P. 121) )
<Použiť>
<Vybrať krajinu/oblasť> *1 *2
Špecifikujte krajinu alebo región, kde používate zariadenie. Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od
nastavenia vybraného pri úvodnom zapnutí.
<Rakúsko (AT)>
<Bielorusko (BY)>
<Belgicko (BE)>
<Česká republika (CZ)>
<Dánsko (DK)>
<Holandsko (NL)>
<Nórsko (NO)>
<Poľsko (PL)>
<Portugalsko (PT)>
<Rusko (RU)>
437
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Egypt (EG)>
<Fínsko (FI)>
<Francúzsko (FR)>
<Nemecko (DE)>
<Grécko (GR)>
<Maďarsko (HU)>
<Írsko (IE)>
<Taliansko (IT)>
<Jordánsko (JO)>
<Luxembursko (LU)>
<Ponuka>
<Saudská Arábia (SA)>
<Slovinsko (SI)>
<Južná Afrika (ZA)>
<Španielsko (ES)>
<Švédsko (SE)>
<Švajčiarsko (CH)>
<Ukrajina (UA)>
<Veľká Británia (GB)>
<Iné>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Vybrať krajinu/oblasť>
Vyberte
krajinu alebo oblasť
<Zobraziť výpis úloh>
Vyberte, či sa majú na displeji zariadenia zobraziť tlačové hlásenia.
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Zobraziť výpis úloh>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Zobraziť výpis úloh>
Vyberte
<Použiť NFC> *3
Vyberte, či chcete povoliť tlač dotykom značky NFC na ovládacom paneli zariadenia mobilným zariadením
podporujúcim technológiu NFC.
<Vyp.>
<Zap.>
438
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Použiť NFC>
Vyberte položku <Vyp.>
alebo <Zap.>
<Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)>/<Inf. o
spotreb. mat. (VPR/Toner Status)>
Nastaviť, či sa zobrazí tlačidlo v Remote UI (Vzdialené PR) alebo v ponuke Stav tonera na prístup k webovej stránke na
nákup kaziet s tonerom. Tiež nastavíte, či sa má používať funkcia Stav tonera.
<Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)>/<Zobr. tlač. Kúpa spotr. materiálu (VPR)>
<Vyp.>
<Zap.>
<Toner Status – nastavenia>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zobraz. tlač. Kúpa spot. mat.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Zobraziť informácie o spotrebnom
materiáli (VPR/Toner Status)>/<Inf. o spotreb. mat. (VPR/Toner Status)> Špecifikujte nastavenia
<Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)>/<Zobr. tlač. Kúpa spotr. materiálu (VPR)>
Výberom možnosti <Vyp.> deaktivujete zobrazenie tlačidla prístupu na lokality na nákup kaziet s tonerom v
Remote UI (Vzdialené PR).
<Toner Status – nastavenia>
Ak nechcete používať funkciu Stav tonera, vyberte možnosť <Vyp.>. Ak chcete deaktivovať zobrazenie tlačidla
prístupu na lokality na nákup kaziet s tonerom vo funkcii Stav tonera, vyberte možnosť <Zap.> a potom možnosť
<Vyp.>.
<Upozorniť na kontrolu nastavení papiera>
Nastavte, či pri vložení zásuvky na papier do stroja zobraziť výzvu na skontrolovanie nastavení papiera.
<Vyp.>
439
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Upoz. na kontr. nast. papiera>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa zariadenia> <Upozorniť na kontrolu nastavení
papiera> Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Canon Genuine Mode>
Režim, v ktorom sa používajú originálne tonerové kazety Canon.
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Správa zariadenia>
<Canon Genuine Mode>
Vyberte
položku <Vyp.> alebo <Zap.>
● V prípade potreby môže servisný zástupca toto nastavenie zmeniť. Ak sa táto položka nezobrazí, obráťte sa
na správcu zariadenia.
440
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
5554-065
Všetky nastavenia týkajúce sa softvéru a systémových možnosti dostupných pre zariadenie ako aj informácie o
registrácii licencie sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
<Registrovať licenciu>(P. 441)
<Nastavenia vzdialeného PR>(P. 441)
<Aktualizovať firmvér>(P. 442)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou *1 sa nedajú importovať ani exportovať.
● Nastavenia označené značkou *2 sa nemusia zobraziť v závislosti od vami používaného modelu, možností a
ďalších položiek nastavení.
<Registrovať licenciu> *1 *2
Zadajte licenčný kľúč pre systémovú možnosť, ktorú možno použiť v zariadení.
Uloženie licencie(P. 511)
<Nastavenia vzdialeného PR> *1
Nakonfigurujte nastavenia na používanie Remote UI (Vzdialené PR). Remote UI (Vzdialené PR) umožňuje konfigurovať
nastavenia stroja z webového prehliadača.
<Vzdialené PR>/<Použiť vzdialené PR>
Vyberte, či sa má používať Remote UI (Vzdialené PR) ( Deaktivácia Remote UI (Vzdialené UR)(P. 278) ). Pri
používaní Remote UI (Vzdialené PR) môžete tiež špecifikovať, či sa má používať šifrovaná komunikácia TLS (
Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS(P. 250) ).
Model s dotykovým panelom
<Použiť vzdialené PR>
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť TLS>
<Vyp.>
<Zap.>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Vyp.>
<Zap.>
<Použiť TLS>
<Vyp.>
<Zap.>
441
Zoznam ponúk s nastaveniami
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Licencia/iné> <Nastavenia vzdialeného PR> <Vzdialené
PR> Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Použiť vzdialené PR> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.> v ponuke <Použiť TLS> <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér> <Nastavenia
vzdialeného PR> <Použiť vzdialené PR> <Zap.> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo
<Zap.> Reštartujte zariadenie
<Obmedziť prístup>/<Nastavenia zabezpečenia prístupu k VPR>
Špecifikujte, či je potrebné zadanie kódu PIN na prístup k Remote UI (Vzdialené PR). Zadajte kód PIN
s maximálne 7 číslicami. Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN. Nastavenie PIN Remote UI
(Vzdialené UR)(P. 236)
<Vyp.>
<Zap.>
<PIN na prístup k VPR>
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Licencia/iné>/<Nastavenia VPR/aktualizovať firmvér>
<Nastavenia vzdialeného PR> <Obmedziť prístup>/<Nastavenia zabezpečenia prístupu k
VPR>
<Zap.>
Zadajte kód PIN
<Použiť>
Zadajte kód PIN (Potvrdiť)
<Použiť>
<Aktualizovať firmvér> *1
Vyberte, ako sa má inštalovať aktualizácia firmvéru podľa prostredia stroja.
<Cez PC>
<Cez internet>
<Informácie o verzii>
442
Aktualizácia firmvéru(P. 302)
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Správa dát>
5554-066
Nastavenia na využitie nastavení zariadenia a inicializáciu údajov sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú
označené krížikom ( ).
<Import/export>(P. 443)
<Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Povoliť Product Extended Survey Program>(P. 444)
<Inicializovať kód a certifikát>(P. 444)
<Inicializovať ponuku>(P. 444)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nedajú importovať ani exportovať.
<Import/export> *
Rôzne nastavenia zariadenia môžete importovať a exportovať použitím pamäťového zariadenia USB. Ďalšie informácie
o dostupných pamäťových zariadeniach USB a spôsobe vloženia a odobratia pamäťového zariadenia USB nájdete v
časti Používanie pamäťového zariadenia USB(P. 165) .
<Import>
<Export>
Importovanie
<Ponuka> <Nastavenia správy>
Zadajte heslo <Použiť>
<Správa dát>
<Import/export>
<Import>
<Áno>
<Nastavenia správy> <Správa dát>
Zadajte heslo (Potvrďte) <Použiť>
<Import/export>
<Export>
Zadajte heslo
Exportovanie
<Ponuka>
<Použiť>
Keď sa vykoná importovanie
● Zariadenie sa automaticky reštartuje po dokončení procesu importovania.
443
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>/<Povoliť Product Extended Survey
Program>
Aktivujte alebo deaktivujte prieskum Product Extended Survey Program (program na prieskum používania stroja).
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Správa dát> <Povoliť Prod. Ext'd Survey Prog.>
položku <Vyp.> alebo <Zap.> <OK> Reštartujte zariadenie
Vyberte
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
Program>
<Nastavenia správy> <Správa dát>
Vyberte položku <Vyp.> alebo <Zap.>
<Povoliť Product Extended Survey
Reštartujte zariadenie
<Inicializovať kód a certifikát> *
Výberom obnovíte výrobné nastavenia pre položky [Key and Certificate Settings] a [CA Certificate Settings].
Inicializácia kľúča a certifikátu(P. 305)
<Inicializovať ponuku> *
Vyberte pre obnovu nižšie uvedených nastavení na predvolené nastavenia výrobcu. Môžete naraz obnoviť všetky nižšie
uvedené nastavenia alebo môžete jednotlivé nastavenia obnoviť po jednom. Inicializácia menu(P. 305)
<Predvoľby>
<Nastavenie/údržba>
<Nastavenia funkcií>
<Nastavenia správy>
<Inicializovať všetko>
444
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastav. zabezpečenia>
5554-067
Všetky nastavenia týkajúce sa funkcie overovania a šifrovania sú uvedené s opismi. Predvolené nastavenia sú označené
krížikom ( ).
<Nastavenia overenia/hesla>(P. 445)
<Nastavenia šifrovania>(P. 446)
<Overiť systém pri spustení>(P. 446)
<Nastavenia overenia/hesla>
Môžete posilniť zabezpečenie funkcie overovania.
<Nastavenia funkcie overenia>
Konfigurujte bezpečnostné funkcie pre overovanie používateľom.
<Zamknutie>/<Nastavenia zamknutia>
Ak overenie používateľa zlyhalo, špecifikujte, či sa má deaktivovať používateľ z dočasného prihlásenia do
zariadenia (zablokovanie). Ak je vybratá možnosť <Zap.>, špecifikujte počet povolených zlyhaní pred
aktiváciou zablokovania a tiež požadovaný čas pred opätovným prihlásením používateľa po zablokovaní.
<Povoliť zamknutie>
<Vyp.>
<Zap.>
<Prah zamknutia>
1
až 10 (#NAME?)
<Obdobie zamknutia>
1
až 60 (min.)
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia overenia/hesla>
<Nastavenia funkcie overenia> <Zamknutie> Vyberte položku <Zap.> v ponuke <Povoliť
zamknutie> Špecifikujte každú položku nastavenia <Použiť> <OK> Reštartujte zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia overenia/hesla>
<Nastavenia funkcie overenia> <Nastavenia zamknutia> <Povoliť zamknutie> <Zap.>
Špecifikujte každú položku nastavenia Reštartujte zariadenie
● Možnosť sa nepoužije pri prihlásení použitím ID oddelenia.
445
Zoznam ponúk s nastaveniami
<Nastavenia šifrovania>
Nakonfigurujete nastavenie na deaktiváciu slabého šifrovania alebo kľúča a certifikátu používajúceho slabé šifrovanie.
<Zakázať použív. slabého šifr.>/<Zakázať používanie slabého šifrov.>
<Vyp.>
<Zap.>
<Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.>/<Zakázať kód/cert. so slabým šifrov.>
<Vyp.>
<Zap.>
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia šifrovania>
Vyberte možnosť <Zap.> v ponuke <Zakázať použív. slabého šifr.> Vyberte možnosť <Vyp.>
alebo <Zap.> v ponuke <Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.> <Použiť> <OK> Reštartujte
zariadenie
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Nastavenia správy> <Nastavenia zabezpečenia> <Nastavenia
šifrovania> <Zakázať používanie slabého šifrov.> <Zap.> <Zakázať kód/cert. so slabým
šifrov.> Vyberte možnosť <Vyp.> alebo <Zap.> Reštartujte zariadenie
<Overiť systém pri spustení>
Keď sa zariadenie spustí alebo keď sa vykoná aplikácia (v Application Library (Knižnica aplikácií)), vykoná sa overenie,
aby sa zistilo, či systém alebo aplikácia neboli manipulované. Ak sa zistí neoprávnená manipulácia, zariadenie prejde
do stavu, v ktorom čaká na aktualizáciu firmvéru. V takom prípade vykonajte operáciu aktualizácie firmvéru z počítača.
Aktualizácia firmvéru(P. 302)
<Vyp.>
<Zap.>
<Ponuka>
<Nastavenia správy>
<Nastavenia zabezpečenia>
spustení>
<Zap.>
Zariadenie sa reštartuje automaticky
<Áno> (
)
<Overiť systém pri
● Ak sa ani po chvíli nič nezobrazí, obnova systému môže byť nemožná. V takom prípade sa obráťte na
miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
446
Zoznam ponúk s nastaveniami
● Ak bola aplikácia nainštalovaná po odoslaní zariadenia z výroby poškodená, do zariadenia sa musí opätovne
nainštalovať znova.
447
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 449
Pravidelné čistenie ............................................................................................................................................ 451
Čistenie vonkajška ........................................................................................................................................ 452
Čistenie fixačnej jednotky ............................................................................................................................. 453
Čistenie prenosového pásu (ITB) .................................................................................................................. 456
Výmena kazety s tonerom ................................................................................................................................ 457
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov .......................................................................... 463
Premiestnenie zariadenia ................................................................................................................................. 464
Nastavenie kvality obrazu ................................................................................................................................ 466
Nastavenie gradácie ..................................................................................................................................... 467
Oprava „nezhody farieb tlače“ ...................................................................................................................... 468
Nastavenie polohy tlače ............................................................................................................................... 469
Zobrazenie hodnoty počítadla .......................................................................................................................... 471
Tlač hlásení a zoznamov ................................................................................................................................... 472
Spotrebný materiál ........................................................................................................................................... 477
448
Údržba
Údržba
5554-068
Táto kapitola opisuje údržbu zariadenia vrátane toho, ako ho čistiť a upraviť kvalitu tlače.
◼ Základné čistenie
Pravidelné čistenie(P. 451)
◼ Výmena spotrebného materiálu
Výmena kazety s tonerom(P. 457)
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 463)
Spotrebný materiál(P. 477)
◼ Nastavenie a spravovanie zariadenia
449
Údržba
Premiestnenie zariadenia(P. 464)
Nastavenie kvality obrazu(P. 466)
Zobrazenie hodnoty počítadla(P. 471)
Tlač hlásení a zoznamov(P. 472)
450
Údržba
Pravidelné čistenie
5554-069
Stroj pravidelne čistite, aby ste predišli zníženiu kvality tlače a zaručili, že jeho používanie bude bezpečné
a jednoduché.
Kde sa má čistiť
Vonkajšok stroja vetracie otvory
Čistenie vonkajška(P. 452)
Interná fixačná jednotka a prenosový pás
Čistenie fixačnej jednotky(P. 453)
Čistenie prenosového pásu (ITB)(P. 456)
451
Údržba
Čistenie vonkajška
5554-06A
Pravidelne otrite vonkajšok stroja, najmä okolo vetracích otvorov, aby bol stroj v dobrom stave.
1
Vypnite stroj a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
● Keď stroj vypnete, dáta, ktoré čakajú na vytlačenie, sa odstránia.
2
Vyčistite vonkajšok stroja vetracie otvory.
● Použite jemnú dobre vyžmýkanú handričku navlhčenú vo vode alebo miernom čistiacom prostriedku
zriedenom vodou.
● Ak chcete nájsť vetracie otvory, pozrite si časť
Predná strana(P. 88) .
3
Počkajte, kým sa vonkajšok stroja úplne nevysuší.
4
Pripojte opäť napájací kábel a zapnite stroj.
452
Údržba
Čistenie fixačnej jednotky
5554-06C
Ak je fixačná jednotka znečistená, výtlačok môže byť škvrnitý. Ak chcete fixačnú jednotku vyčistiť, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov. Majte na pamäti, že fixačnú jednotku nemôžete vyčistiť, keď sú v stroji dokumenty čakajúce na
vytlačenie. Na čistenie fixačnej jednotky potrebujete obyčajný papier formátu A4 alebo Letter. Pred vykonaním
nasledujúceho postupu vložte papier do zásuvky na papier alebo do viacúčelového zásobníka. Vkladanie
papiera(P. 126)
Pre LBP664Cx / LBP663Cdw(P. 453)
Pre LBP623Cdw / LBP621Cw(P. 454)
● Pred čistením sa uistite, že v kazetách s tonerom zostalo dostatočné množstvo tonera.
zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 463)
Kontrola
Pre LBP664Cx / LBP663Cdw
K dispozícii sú dva spôsoby čistenia, z ktorých by ste si mali vybrať jeden v závislosti od šmúh na papieri. Ak chcete
vyčistiť fixačnú jednotku, najprv vykonajte funkciu <Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane
papiera)>/<Čistenie fix. zost. (škvrny na zad.str.)>. Ak nemá žiadny účinok, vyskúšajte funkciu <Vyčistiť fixačnú
jednotku>.
◼ Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)
● Čistenie bude účinnejšie v prípade, že sa vykoná približne hodinu po dokončení predchádzajúcej relácie
tlače.
● Môžete tiež nakonfigurovať, aby sa čistenie vykonávalo automaticky v efektívnom časovaní.
čistenie fixačnej zostavy>(P. 358)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
<Auto.
Obrazovka Domov(P. 108)
<Údržba>.
Vyberte položku <Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane
papiera)>/<Čistenie fix. zost. (škvrny na zad.str.)>.
4
Skontrolujte, či je v stroji vložený papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke.
5
Vyberte položky <OK>
<Začiatok>.
453
Údržba
● Na položke čiernobiely model s displejom LCD stlačte
.
➠ Spustí sa čistenie. Po zobrazí správy oznamujúcej koniec čistenia sa stlačením tlačidla
vrátite na
obrazovku Domov.
● Po dokončení funkcie <Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)>/<Čistenie fix.
zost. (škvrny na zad.str.)> sa vysunie hárok prázdneho papiera. Ak sa príznak nezmierni, vykonajte aj
funkciu <Vyčistiť fixačnú jednotku>.
◼ Vyčistiť fixačnú jednotku
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte položku <Vyčistiť fixačnú jednotku>.
4
Skontrolujte, či je v stroji vložený papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke.
5
Vyberte položky <OK>
Obrazovka Domov(P. 108)
<Údržba>.
<Začiatok>.
● Na položke čiernobiely model s displejom LCD stlačte
.
➠ Spustí sa čistenie. Po zobrazí správy oznamujúcej koniec čistenia sa stlačením tlačidla
vrátite na
obrazovku Domov.
● Po dokončení funkcie <Vyčistiť fixačnú jednotku> sa vysunie hárok papiera s vytlačeným vzorom.
Pre LBP623Cdw / LBP621Cw
◼ Vyčistiť fixačnú jednotku
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položku <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Vyčistiť fixačnú jednotku>.
4
Skontrolujte, či je v stroji vložený papier formátu a typu zobrazeného na obrazovke.
454
Obrazovka Domov(P. 108)
<Údržba>.
Údržba
5
Vyberte položky <OK>
<Začiatok>.
● Na položke čiernobiely model s displejom LCD stlačte
.
➠ Spustí sa čistenie. Po zobrazí správy oznamujúcej koniec čistenia sa stlačením tlačidla
vrátite na
obrazovku Domov.
● Po dokončení funkcie <Vyčistiť fixačnú jednotku> sa vysunie hárok papiera s vytlačeným vzorom.
455
Údržba
Čistenie prenosového pásu (ITB)
5554-06E
Nečistoty sa môžu prichytiť na prenosový pás vo vnútri zariadenia a spôsobiť zhoršenie kvality tlače. Ak chcete vyčistiť
prenosový pás, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Poznámka: Prenosový pás nemôžete vyčistiť, keď sú
v zariadení dokumenty čakajúce na vytlačenie.
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Vyčistiť ITB>.
4
Vyberte <Začiatok>.
Obrazovka Domov(P. 108)
<Údržba>.
➠ Spustí sa čistenie. Po zobrazí správy oznamujúcej koniec čistenia sa stlačením tlačidla
obrazovku Domov.
456
vrátite na
Údržba
Výmena kazety s tonerom
5554-06F
Keď je už tonera v tonerovej kazete málo, alebo ak už nie je možná tlač z dôvodu vyčerpania tonera, na displeji sa
objaví varovné hlásenie. Poznámka: Ak budete pokračovať v tlači bez vyriešenia problému, kvalita tlače sa môže znížiť.
Na displeji môžete skontrolovať množstvo zvyšného tonera v kazetách s tonerom ( Kontrola zostávajúceho
množstva spotrebných materiálov(P. 463) ).
Keď sa zobrazí správa(P. 457)
Keď majú výtlačky nízku kvalitu(P. 459)
Postup výmeny kazety s tonerom(P. 459)
Keď sa zobrazí správa
Zobrazená správa závisí od množstva zvyšného tonera v kazetách s tonerom. V závislosti od zobrazenej správy
pripravte novú kazetu s tonerom ( Spotrebný materiál(P. 477) ) alebo vymeňte aktuálnu kazetu s tonerom za novú
( Postup výmeny kazety s tonerom(P. 459) ).
● Keď sa na opisoch nižšie zobrazí nápis „XXXX“, v skutočných správach sa zobrazí farba kazety, napríklad
čierna, žltá, purpurová alebo azúrová.
<Pripravte kazetu.>/<Pripravte kazetu XXXX.>
Táto správa vám oznamuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť tonerovú kazetu. Skontrolujte, či máte
pripravenú náhradnú tonerovú kazetu. Ak vidíte túto správu, pred začatím veľkej tlačovej úlohy vymeňte
tonerovú kazetu.
Keď sa zobrazí správa
● Pri tlači môžete pokračovať v tlači originálu.
● Ak sa správa zobrazí pre kazetu s čiernym tonerom počas prijímania dokumentu I-Fax, zariadenie
nevykoná tlač, aby sa zabránilo nejasnej tlači. Ak chcete pokračovať v tlači, aj keď je množstvo
zostávajúceho tonera v kazete s tonerom nízke, nastavte položku <Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>/
<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete> na možnosť <Zap.>. <Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>/
<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete>(P. 421)
Špecifikujte, kedy sa správa zobrazí
● Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
kazete s tonerom, ktoré zobrazenie správy iniciuje. <Zobraz. čas. na prípr. kazety>/<Zobraziť čas.
upozor. na prípravu kazety>(P. 312)
457
Údržba
<Nízka hladina kazety>
Táto správa vám oznamuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť tonerovú kazetu. Skontrolujte, či máte
pripravenú náhradnú kazetu s tonerom. Ak vidíte túto správu pred začatím veľkej tlačovej úlohy, vymeňte
kazetu s tonerom. Zobrazí sa, keď je parameter <Akt pri varovaní> nastavený na <Zastaviť tlač> ( <Akt pri
varovaní>(P. 314) ).
<Zobraziť kroky na výmenu kazety>/<Zobraziť kroky obnovy>
Zobrazí sa postup výmeny kazety s tonerom. Pri výmene tonerovej kazety postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
<Pokračovať v tlači>
Stav zastavenia tlače môžete ukončiť a v tlači pokračovať.
● Ak sa správa zobrazí pre kazetu s čiernym tonerom počas prijímania dokumentu I-Fax, zariadenie
nevykoná tlač, aby sa zabránilo nejasnej tlači. Namiesto toho sú prijaté dáta uložené v pamäti. Ak chcete
pokračovať v tlači, aj keď je množstvo zostávajúceho tonera v kazete s tonerom nízke, nastavte položku
<Pokr. v tlači pri níz. hlad. v kaz.>/<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete> na možnosť <Zap.>. <Pokr. v
tlači pri níz. hlad. v kaz.>/<Pokr. v tlači pri nízk. hladine v kazete>(P. 421)
Špecifikujte, kedy sa správa zobrazí
● Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
kazete s tonerom, ktoré zobrazenie správy iniciuje. <Zobraz. čas. na prípr. kazety>/<Zobraziť čas.
upozor. na prípravu kazety>(P. 312)
<Koniec životnosti kazety.>/<Koniec život. kazety>
Táto správa, ktorá sa zobrazí s farbou tonerovej kazety/tonerových kaziet, vám oznamuje, že tonerová kazeta
dosiahla koniec svojej životnosti. Odporúčame vám vymeniť kazetu s tonerom za novú. Môžete pokračovať
v tlači, ale kvalitu tlače nemožno zaručiť.
<Zobraziť kroky na výmenu kazety>/<Zobraziť kroky obnovy>
Zobrazí sa postup výmeny kazety s tonerom. Pri výmene tonerovej kazety postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
<Pokračovať v tlači (bez záruky kvality)>/<Pokračovať v tlači (bez záruky kvality)>
Môžete pokračovať v tlači, ale môže dôjsť k zlyhaniu tlačiarne.
458
Údržba
<Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než
Canon.>/<Tlač nie je možná. Možno používate falošné kazety alebo kazety inej značky
než Canon.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť túto
tonerovú kazetu za novú.
● Keď sa zobrazí toto hlásenie, nemôžete pokračovať v tlači.
<Canon Genuine Mode>(P. 440)
Keď majú výtlačky nízku kvalitu
Ak sa na výtlačkoch začnú objavovať niektoré z týchto javov, jedna z kaziet s tonerom je prázdna. Vymeňte takmer
prázdnu kazetu s tonerom aj vtedy, ak sa nezobrazuje žiadna správa. Postup výmeny kazety s tonerom(P. 459)
Zobrazujú sa pruhy
alebo je tlač
nerovnomerná
Výtlačok je
čiastočne
vyblednutý
Objavuje sa rozmazaný toner a škvrny
Výtlačok má
nerovnomernú sýtosť
Prázdne miesto originálov sa zmení na výtlačkoch na sivé
Postup výmeny kazety s tonerom
Pri výmene tonerovej kazety sa riaďte postupom opísaným nižšie.
1
Objavujú sa biele body
Otvorte predný kryt.
459
Údržba
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
2
Vytiahnite priehradku kaziet.
3
Vytiahnite kazetu s tonerom priamo nahor a von zo zariadenia.
4
Vyberte náhradnú kazetu s tonerom z baliaceho materiálu.
1
Na rovnom mieste Potiahnite úchytku baliaceho materiálu.
2
Vytiahnite kazetu s tonerom.
460
Údržba
5
Zatraste tonerovou kazetou 5-krát alebo 6-krát, ako je znázornené nižšie, aby sa
toner v kazete rovnomerne rozložil.
● Nedotýkajte sa povrchu valca na spodnej časti kazety s tonerom.
6
Nainštalujte kazetu s tonerom.
● Každá farba kazety s tonerom má vlastný otvor v priehradke kaziet s tonerom. Táto priehradka je označená
príslušným farebným štítkom (
). Kazetu s tonerom vložte do otvoru s príslušnou farbou.
● Spodný povrch kazety s tonerom je nechránený. Preto dávajte pozor, aby ste nebuchli s kazetou s tonerom
do rámu otvoru pri jej vkladaní do otvoru.
7
Zatlačte priehradku kaziet s tonerom dovnútra a zatvorte predný kryt.
● Hneď po zatvorení predného krytu sa spustí rýchle nastavenie (
461
Rýchle nastavenie(P. 467) ).
Údržba
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 477)
462
Údržba
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných
materiálov
5554-06H
Pomocou postupu uvedeného nižšie skontrolujte množstvo tonera zostávajúce v kazetách s tonerom. Je mimoriadne
dôležité skontrolovať, či treba pripraviť nové kazety s tonerom pred začatím veľkej tlačové úlohy.
<Monitor stavu> (
<Úroveň kazety>
)
<Informácie o zariadení>/<Stav zariadenia>
<Informácie o kazete>/
Skontrolujte množstvo zostávajúceho tonera v tonerových kazetách
● Zobrazené množstvo tonera v kazete s tonerom je len informatívne a môže sa líšiť od skutočného množstva.
ODKAZY
Výmena kazety s tonerom(P. 457)
Spotrebný materiál(P. 477)
463
Údržba
Premiestnenie zariadenia
5554-06J
Zariadenie je ťažké. Pri premiestňovaní zariadenia postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby sa predišlo
zraneniu. Skôr ako začnete, prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Dôležité bezpečnostné pokyny(P. 2)
1
Vypnite zariadenie a počítač.
● Keď stroj vypnete, dáta, ktoré čakajú na vytlačenie, sa odstránia.
2
Odpojte od stroja káble a napájací kábel podľa poradia čísel na ilustrácii nižšie.
● Od vášho prostredia závisí, či sú káble označené symbolom * pripojené.
Elektrická zásuvka
Napájací kábel
Klávesnica USB*
Kábel USB*
Kábel LAN*
3
4
5
Pri transporte stroja na dlhú vzdialenosť, vyberte tonerové kazety.
kazety s tonerom(P. 459)
Postup výmeny
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a
vyberte ju.
Zatvorte všetky otvorené kryty, viacúčelový zásobník a zariadenie premiestnite na
nové miesto.
● Zariadenie je ťažké ( Hlavná jednotka(P. 493) ). Ak používate zariadenie LBP664Cx / LBP663Cdw, vždy ho
musia premiestňovať minimálne dve osoby.
● Uchopte držiaky na zdvíhanie a zdvihnite zariadenie. Ak ste pripojili voliteľný modul cassette feeding module,
nechajte cassette feeding module na dlážke a premiestnite ho po premiestnení hlavnej jednotky zariadenia.
LBP664Cx / LBP663Cdw
464
Údržba
LBP623Cdw / LBP621Cw
6
Opatrne umiestnite stroj na nové miesto inštalácie.
● Informácie o inštalácii zariadenia po premiestnení nájdete v príručke Začíname.
obsah(P. 513)
465
Príručky a ich
Údržba
Nastavenie kvality obrazu
5554-06K
Ak výsledky tlače nie sú dosť dobré, napríklad pri nízkej kvalite obrazu, slabej reprodukcii alebo nezhode farieb tlače
skúste nižšie uvedené nastavenia.
◼ Automatické nastavenie gradácie
Ak je sýtosť alebo jas farieb na výtlačkoch a origináloch iná, použite funkciu <Aut. nastav. gradácie> na zlepšenie
reprodukcie farieb. Nastavenie gradácie(P. 467)
◼ Oprava nezhody farieb tlače
Ak farby na výtlačkoch začnú byť rozmazané, použite funkciu <Opraviť nezhodné farby tlače>. Tento problém môže byť
spôsobený nezhodou farieb. Oprava „nezhody farieb tlače“(P. 468)
◼ Nastavenie polohy tlače
Ak je vytlačený obrázok skosený alebo je časť obrázku mimo rozsahu tlače, môžete upraviť polohu tlače.
polohy tlače(P. 469)
466
Nastavenie
Údržba
Nastavenie gradácie
5554-06L
Gradácia je kontinuálny prechod farebných odtieňov od tmavých po svetlé. Čím viac je odtieňov vo vytlačených
gradáciách farieb, tým prirodzenejšie výtlačky vyzerajú. Ak sa reprodukcia farieb zhorší a sýtosť a jas farieb sa výrazne
líši od originálov, vykonajte vhodné automatické nastavenie.
● Úpravy nemožno vykonať efektívne, ak nie je zostávajúce množstvo tonera postačujúce. Skontrolujte
zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom. Ak je zostávajúce množstvo tonera nízke, odporúčame
vymeniť kazetu s tonerom. Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov(P. 463)
Rýchle nastavenie
Gradáciu môžete jednoducho nastaviť. Toto nastavenie sa môže automaticky spustiť po výmene tonerovej kazety.
● Rýchle nastavenie nie je dostupné počas tlačenia.
● Nakonfigurovať môžete aj tak, aby sa rýchle nastavenie automaticky vykonalo okamžite po zapnutí
<Nastavenia automatickej korekcie>(P. 351)
zariadenia alebo po vykonaní prvej tlačovej úlohy.
● Zariadenie môžete nastaviť tak, aby toto nastavenie vykonalo automaticky každý deň v určený čas.
pre aut. nastav. grad.>/<Nastav. času pre aut. nastav. gradácie>(P. 321)
1
2
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
gradácie>.
3
Vyberte <Rýchle nastavenie>.
4
Vyberte <Začiatok>.
➠ Spustí sa nastavenie.
467
<Čas
Obrazovka Domov(P. 108)
<Upraviť kvalitu obrazu>
<Aut. nastav.
Údržba
Oprava „nezhody farieb tlače“
5554-06R
Výraz nezhoda farieb tlače označuje posun pozície farieb, ktorý môže vzniknúť pri tlači jedného obrazu pomocou
niekoľkých tonerových kaziet. Nezhoda farieb tlače môže spôsobiť rozmazaný vzhľad výtlačkov. Ak dôjde k nezhode
farieb tlače, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Toto nastavenie sa niekedy spustí automaticky, napríklad vtedy,
keď vymeníte tonerové kazety.
● Stroj môžete nastaviť tak, aby toto nastavenie vykonal automaticky po zapnutí stroja.
automatickej korekcie>(P. 351)
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Opraviť nezhodné farby tlače>.
4
Vyberte <Začiatok>.
Obrazovka Domov(P. 108)
<Upraviť kvalitu obrazu>.
➠ Spustí sa nastavenie.
468
<Nastavenia
Údržba
Nastavenie polohy tlače
5554-06S
Ak sa dokument vytlačí nevycentrovaný alebo mimo rozsahu tlače, upravte polohu tlače. Polohu tlače môžete upraviť
pre každý zdroj papiera. Polohu tlače môžete upraviť v rozsahu -5,0 mm až +5,0 mm v krokoch po 0,1 mm.
Kontrola smeru a vzdialenosti na úpravu
Pri úprave polohy tlače špecifikujte smer pomocou značiek + a – a vzdialenosť použitím jednotky mm. V prípade
položky <Nastaviť zvislo (predná strana)> alebo <Nastaviť zvislo (zadná strana)> špecifikujte hodnotu pomocou
značky +, ktorou posuniete polohu tlače v smere zhora nadol. V prípade položky <Nast. vodorovne (predná str.)>
alebo <Nast. vodorovne (zadná strana)> špecifikujte hodnotu pomocou značky +, ktorou posuniete polohu tlače
v smere zľava doprava. Ak chcete uskutočniť posun opačným smerom, zadajte hodnotou pomocou značky –.
<Nastaviť zvislo (predná strana)>/<Nastaviť zvislo
(zadná strana)>
<Nast. vodorovne (predná str.)>/<Nast. vodorovne
(zadná strana)>
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte položky <Nastavenie/údržba>
3
Vyberte <Nastaviť polohu tlače>.
4
Vyberte zdroj papiera.
Obrazovka Domov(P. 108)
<Upraviť kvalitu obrazu>.
● Ak je nainštalovaný voliteľný cassette feeding module, zobrazí sa aj jeho zásuvka na papier.
5
Vyberte kombináciu úpravy smeru a strany určenej na tlač.
469
Údržba
6
Nastavte hodnotu úpravy.
7
Stlačte tlačidlo <Použiť> (
).
Úprava polohy tlače pre všetky tlačové úlohy
● Použitím funkcie <Nastavenia funkcií> v ponuke nastavení ovládacieho panela môžete upraviť polohu tlače
pre všetky tlačové úlohy bez ohľadu na zdroj papiera. Polohu tlače možno upraviť v krokoch po 0,5 mm od
-50,0 mm do +50,0 mm. <Krátky okraj presahu/Dlhý okraj presahu>(P. 384)
470
Údržba
Zobrazenie hodnoty počítadla
5554-06U
Môžete skontrolovať celkové hodnoty v prípade počtu stránok použitých na farebné výtlačky a čiernobiele výtlačky.
Počet výtlačkov zahŕňa výtlačky v prípade tlače z pamäťových médií, zoznam aj výtlačky údajov z počítačov.
Model s dotykovým panelom
<Skontr. počítad.>
Skontrolujte počet vytlačených strán
<113: Spolu (ČB/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré sa vytlačili čiernobielo.
<123: Spolu (plné farby + jedna farba/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré sa vytlačili farebne.
● Funkcia <Služba monitor.> aktivuje komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom. Vykonanie
tejto položky umožňuje pravidelne odosielať informácie o zariadení do vzdialeného monitorovacieho
servera pripojeného k zariadeniu.
● Funkcia <Skontr. konfig. zar.> umožňuje skontrolovať voliteľné jednotky nainštalované v zariadení.
Čiernobiely model s displejom LCD
<Stav zariadenia>
skontrolovať
<Skontrolovať počítadlo>
Skontrolujte počet vytlačených strán
<113: Spolu (ČB/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré sa vytlačili čiernobielo.
<123: Spolu (plné farby + jedna farba/malé)>
Zobrazí sa celkový počet strán, ktoré sa vytlačili farebne.
471
Vyberte položku, ktorú chcete
Údržba
Tlač hlásení a zoznamov
5554-06W
Môžete tlačiť hlásenia a zoznamy na kontrolu informácií, ako je celkový objem výtlačkov pre každú položku <ID
oddelenia> a nastavenia zariadenia.
Konfigurácia nastavení tlače pre hlásenia a zoznamy(P. 472)
Tlač správy o celkovom množstve výtlačkov podľa ID oddelenia(P. 472)
Tlač zoznamov nastavení(P. 473)
Tlač hlásení a zoznamov o stave používania zariadenia(P. 474)
Konfigurácia nastavení tlače pre hlásenia a zoznamy
Môžete vykonať 2-strannú tlač hlásení a zoznamov.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
správ>
<Hlás. o výstupe>
<Zap.>
<Nastavenia hlásenia>
<Predvol. nastavenia pre výstup
<Použiť>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
správ>
<Hlásenia o výstupe>
<2-stranná tlač>
<Nastavenia hlásenia>
<Predvol. nastavenia pre výstup
<Zap.>
Tlač správy o celkovom množstve výtlačkov podľa ID oddelenia
Hlásenie o správe ID oddelení
Keď je správa ID oddelení aktivovaná, môžete skontrolovať celkový objem výtlačkov pre každú položku <ID
oddelenia> vytlačením hlásenia o správe ID oddelení. Skontrolovaním celkového počtu výtlačkov môžete lepšie
spravovať zásoby papiera a kaziet s tonerom.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
oddelení>
<Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie o správe ID
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na
obrazovke a vyberte položku <Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
472
Údržba
<Ponuka>
<Hlásenia o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Hlásenie o správe ID oddelení>
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke
<Áno>
Tlač zoznamov nastavení
Informácie a nastavenia uložené v zariadení môžete vytlačiť ako zoznam.
Zoznam používateľských údajov/Zoznam údajov správcu systému
Môžete skontrolovať zoznam nastavení ( Zoznam ponúk s nastaveniami(P. 308) ), ako aj obsah, ktorý bol
uložený v zariadení, vytlačením zoznamu používateľských údajov alebo zoznamu údajov správcu systému. Oba
zoznamy obsahujú verziu firmvéru a veľkosť a typ papiera uložené v zariadení.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> Vyberte položku <Zoznam používateľských
dát> alebo <Zoznam dát správcu systému> Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a
typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Tlačiť zoznam> Vyberte položku <Zoznam používateľských
dát> alebo <Zoznam dát správcu systému> Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a
typu zobrazeného na obrazovke
<Áno>
● Zoznam používateľských údajov neobsahuje niektoré nastavenia, napríklad nastavenia siete a
nastavenia spravovania. Ak chcete skontrolovať všetky položky nastavení, vytlačte zoznam údajov
správcu systému.
Zoznam zásad IPSec
Pomocou tlače zoznamu politík IPSec môžete skontrolovať zoznam názvov politík a nastavení IPSec uložených v
stroji.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Zoznam opatrení IPSec> Skontrolujte, či je
v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
473
Údržba
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Hlásenia o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Zoznam opatrení IPSec>
je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke
Skontrolujte, či
<Áno>
Tlač hlásení a zoznamov o stave používania zariadenia
Môžete vytlačiť správu o stave zariadenia, výpis používania kaziet s tonerom a zoznam dostupných písiem v režime PS
alebo PCL.
Ekologické hlásenie
Celkový mesačný objem výtlačkov a spotrebu energie môžete skontrolovať pomocou hlásenia. Hlásenie
obsahuje tipy, ktoré sú užitočné v prípade úspory papiera a spotreby energie na základe stavu použitia.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Hlásenie Eko>
Skontrolujte, či je v zariadení
vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Hlásenia o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Hlásenie Eko>
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke
Skontrolujte, či je v
<Áno>
● Spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
Správa o stave spotrebného materiálu
Stav spotrebného materiálu nainštalovaného v zariadení môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie o stave spotr. mat.> Skontrolujte,
či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku
<Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
474
Údržba
<Ponuka> <Hlásenia o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie o stave spotrebného materiálu>
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na
obrazovke
<Áno>
Zoznam písiem PCL
Zoznam písiem dostupných v režime PCL môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka>
<Hlás. o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Zoznam písem PCL>
Skontrolujte, či je v
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Hlásenia o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Zoznam písem PCL>
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke
Skontrolujte, či je v
<Áno>
Zoznam písiem PS
Zoznam písiem dostupných v režime PS môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
Model s dotykovým panelom
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Zoznam písem PS> Skontrolujte, či je v
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku <Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Hlásenia o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Zoznam písem PS>
zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke
Zostava výpisov kazety
Výpisy používania kaziet s tonerom môžete skontrolovať pomocou hlásenia.
Model s dotykovým panelom
475
Skontrolujte, či je v
<Áno>
Údržba
<Ponuka> <Hlás. o výstupe> <Tlačiť zoznam> <Hlásenie s výpisom kazety> Skontrolujte, či
je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke a vyberte položku
<Štart>
Čiernobiely model s displejom LCD
<Ponuka>
<Hlásenia o výstupe>
<Tlačiť zoznam>
<Hlásenie s výpisom kazety>
Skontrolujte, či je v zariadení vložený papier veľkosti a typu, ako je zobrazené na obrazovke
<Áno>
476
Údržba
Spotrebný materiál
5554-06X
Nasleduje sprievodca odhadovaným časom výmeny spotrebného materiálu používaného
v tomto stroji. Spotrebný materiál nakupujte u miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon. Pri skladovaní a manipulácii so spotrebným materiálom dodržiavajte
opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa
odporúča používať originálny toner, kazetu a súčasti od spoločnosti Canon.
● V prípade manipulácie a skladovania spotrebného materiálu dodržujte opatrenia uvedené v časti Začíname
určenej pre tento produkt.
● V závislosti od prostredia inštalácie, formátu tlačového papiera alebo typu originálu možno budete musieť
vymeniť spotrebný materiál pred koncom odhadovanej životnosti.
● Zadanie času automatického vypnutia kratšieho ako predvolené nastavenie (4 hodiny) môže skrátiť životnosť
kaziet s tonerom.
◼ Tonerové kazety
Dodané tonerové kazety
Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerových kaziet dodaných so zariadením sú zobrazené nižšie.
LBP664Cx / LBP663Cdw
● Čierna
Priemerná výťažnosť *
1 200 hárkov
Hmotnosť
Približne 2,2 kg
● Y (žltá), M (purpurová) a C (azúrová)
Priemerná výťažnosť *
1 200 hárkov
Hmotnosť
Približne 2,2 kg
LBP623Cdw / LBP621Cw
● Čierna
Priemerná výťažnosť *
910 hárkov
Hmotnosť
Približne 2,1 kg
477
Údržba
● Y (žltá), M (purpurová) a C (azúrová)
Priemerná výťažnosť *
680 hárkov
Hmotnosť
Približne 2,1 kg
Náhradné kazety s tonerom
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálne kazety s tonerom od spoločnosti
Canon.
LBP664Cx / LBP663Cdw
Originálna tonerová kazeta Canon
Canon Cartridge 055 Black (čierny)
Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerovej kazety
● Priemerná výťažnosť*
2 300 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,2 kg
Canon Cartridge 055 Yellow (žltý)
Canon Cartridge 055 Magenta (purpurový)
Canon Cartridge 055 Cyan (azúrový)
Canon Cartridge 055 H Black (čierny)
● Priemerná výťažnosť*
2 100 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,2 kg
● Priemerná výťažnosť*
7 600 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,6 kg
Canon Cartridge 055 H Yellow (žltý)
Canon Cartridge 055 H Magenta (purpurový)
Canon Cartridge 055 H Cyan (azúrový)
● Priemerná výťažnosť*
5 900 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,6 kg
LBP623Cdw / LBP621Cw
Originálna tonerová kazeta Canon
Priemerná výťažnosť a hmotnosť tonerovej kazety
● Priemerná výťažnosť*
Canon Cartridge 054 Black (čierny)
1 500 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,1 kg
Canon Cartridge 054 Yellow (žltý)
Canon Cartridge 054 Magenta (purpurový)
Canon Cartridge 054 Cyan (azúrový)
● Priemerná výťažnosť*
1 200 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,1 kg
● Priemerná výťažnosť*
Canon Cartridge 054 H Black (čierny)
3 100 hárkov
● Hmotnosť
Približne 2,2 kg
Canon Cartridge 054 H Yellow (žltý)
Canon Cartridge 054 H Magenta (purpurový)
● Priemerná výťažnosť*
2 300 hárkov
478
Údržba
Canon Cartridge 054 H Cyan (azúrový)
● Hmotnosť
Približne 2,2 kg
*Priemerná výťažnosť sa počíta podľa normy „ISO/IEC 19798“ (celosvetový štandard týkajúci sa „metódy určenia kapacity
kazety s tonerom pre monochromatické xerografické tlačiarne a multifunkčné zariadenia obsahujúce súčasti tlačiarne“
podľa medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO [International Organization for Standardization]) pri tlači na papier
veľkosti A4 pri predvolenom nastavení sýtosti tlače.
Dávajte si pozor na falošné tonerové kazety
● Upozorňujeme, že sa na trhu nachádzajú falošné tonerové kazety Canon. Použitie falošnej tonerovej
kazety môže viesť k nízkej kvalite tlače alebo nízkemu výkonu zariadenia. Spoločnosť Canon nie je
zodpovedná za žiadne poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej tonerovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke global.canon/ctc.
● Pri výmene kaziet s tonerom si pozrite časť
Výmena kazety s tonerom(P. 457) .
479
Riešenie problémov (FAQ)
Riešenie problémov (FAQ)
Riešenie problémov (FAQ) ......................................................................................................................... 481
480
Riešenie problémov (FAQ)
Riešenie problémov (FAQ)
5554-06Y
Keď sa vyskytne problém, skontrolujte túto kapitolu, aby ste našli riešenia skôr, ako budete kontaktovať spoločnosť
Canon.
481
Dodatok
Dodatok
Dodatok ............................................................................................................................................................... 483
Softvér tretích strán .......................................................................................................................................... 485
Prehľad funkcií .................................................................................................................................................. 486
Ekologický prístup a šetrenie peňazí ............................................................................................................. 487
Vylepšenie efektivity ..................................................................................................................................... 488
Ešte niečo navyše ......................................................................................................................................... 490
Technické parametre ........................................................................................................................................ 492
Hlavná jednotka ........................................................................................................................................... 493
Dostupný papier ........................................................................................................................................... 497
Cassette Feeding Module-AF ........................................................................................................................ 501
Funkcie tlačiarne .......................................................................................................................................... 502
Funkcie spravovania ..................................................................................................................................... 505
Systémové prostredie ................................................................................................................................... 507
Sieťové prostredie ........................................................................................................................................ 508
Možnosti ............................................................................................................................................................ 509
Voliteľné zariadenia ...................................................................................................................................... 510
Systémové možnosti ..................................................................................................................................... 511
Príručky a ich obsah .......................................................................................................................................... 513
Používanie príručky Užívateľská príručka ....................................................................................................... 514
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka ..................................................................................... 515
Prezeranie príručky Užívateľská príručka ...................................................................................................... 518
Základné postupy vo Windows ......................................................................................................................... 520
Poznámka .......................................................................................................................................................... 527
482
Dodatok
Dodatok
5554-070
Táto časť obsahuje technické špecifikácie tohto zariadenia, pokyny na použitie príručky Užívateľská príručka,
prehlásenia, informácie o autorských právach a ďalšie dôležité informácie pre zákazníkov.
◼ Technické údaje zariadenia
Pozrite si nasledujúce časti, ak chcete skontrolovať technické údaje hlavnej jednotky a voliteľného vybavenia, sieťového
prostredia, funkcie tlače atď.
Technické parametre(P. 492)
◼ Používanie voliteľného vybavenia
Pozrite si nasledujúce časti, ak chcete zistiť, ako možno toto zariadenia používať pohodlnejšie a efektívnejšie.
Možnosti(P. 509)
◼ Odkazovanie na príručku tohto zariadenia
Pozrite si prvú z nasledujúcich častí, ak sa chcete oboznámiť s typmi príručiek opisujúcimi funkcie zariadenia a spôsoby
ovládania zariadenia. Ak sa chcete dozvedieť, ako čítať a používať príručku Užívateľská príručka (túto príručku), pozrite
si druhú časť.
Príručky a ich obsah(P. 513)
Používanie príručky Užívateľská príručka(P. 514)
◼ Iné
Pozrite si nasledujúce časti, ak chcete získať užitočné informácie a skontrolovať vyhlásenia a informácie o autorských
právach.
483
Dodatok
Softvér tretích strán(P. 485)
Prehľad funkcií(P. 486)
Základné postupy vo Windows(P. 520)
Poznámka(P. 527)
484
Dodatok
Softvér tretích strán
5554-071
Ak chcete získať informácie o softvéri tretích strán, kliknite na nasledujúce ikony.
LBP664Cx
LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
485
Dodatok
Prehľad funkcií
5554-072
Táto časť opisuje tipy na využitie funkcií zariadenia podľa kategórií. Funkcie môžete využiť podľa vami určených cieľov a
prevádzkového prostredia.
Ekologický prístup a šetrenie peňazí(P. 487)
Vylepšenie efektivity(P. 488)
Ešte niečo navyše(P. 490)
486
Dodatok
Ekologický prístup a šetrenie peňazí
5554-073
Existuje veľa spôsobov, ako ušetriť papier, toner, energiu a náklady.
Obojstranná tlač
Režim spánku
Funkciu obojstrannej tlače môžete použiť na tlač údajov z
počítača a tlač faxových dokumentov I-Fax. Keďže budete
používať iba polovičné množstvo papiera než obvykle, môžete
znížiť svoje náklady na papier na polovicu. Ak chcete ušetriť
ešte viac, skombinujte obojstrannú tlač s funkciou tlače
viacerých strán N na 1 na jeden hárok papiera. Na jeden
hárok môžete vytlačiť až 32 strán, čo je ekonomicky a
ekologicky prospešné.
Tlač z počítača(P. 169)
<Prijať>(P. 421)
<Nastavenia I-faxu> <Tlač na obidve
strany>
Na šetrenie energie a peňazí sa z režimu spánku,
ktorý stroj vypne, keď ho nikto nepoužíva, stala
nevyhnutná funkcia. Tento stroj sa prepne do
režimu spánku automaticky a môžete ho uspať aj
487
kedykoľvek chcete. Jedným stlačením tlačidla
prepnete stroj do režimu spánku. Opätovným
stlačením tohto tlačidla stroj znova aktivujete.
Vstup do režimu spánku(P. 163)
Dodatok
Vylepšenie efektivity
5554-074
Uvádzame niekoľko jednoduchých operácií, ktoré môžu zefektívniť zložité úlohy.
Tlač obrázkov priamo z pamäťového zariadenia
USB
Vzdialená správa pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
Pripojte do zariadenia pamäťové zariadenie USB a
môžete tlačiť obrázky a dokumenty priamo bez
použitia počítača. Pred tlačou môžete zobraziť ukážku
súborov JPEG a ďalších obrázkov, aby sa zabránilo
plytvaniu papierom.
Tlač z pamäťového zariadenia (Tlač z
pamäťového média)(P. 182)
Remote UI (Vzdialené PR) vám umožňuje spravovať veľa
možností priamo z počítača bez toho, aby ste museli prejsť
k stroju. Konfigurujte nastavenia a sledujte stav stroja
pomocou intuitívneho, jednoducho zrozumiteľného
rozhrania vo webovom prehliadači, ktoré zvládnete
okamžite. Ušetrite si čas a energiu na iné veci, nie na
starostlivosť o stroj.
Správa zariadenia z počítača (Remote UI (Vzdialené
UR))(P. 280)
Rýchle vytvorenie nastavení tlače pomocou intuitívneho ovládania
488
Dodatok
Môžete jednoducho a intuitívne špecifikovať rozloženie strany, ako aj pozíciu
väzby, prepínať medzi jednostrannou a obojstrannou tlačou a pod. na obraze
náhľadu v ovládači tlačiarne. Ovládanie jednoduchým klikaním vám umožňuje
pohodlne meniť nastavenia a vidieť, ako sú použijú.
Tlač z počítača(P. 169)
489
Dodatok
Ešte niečo navyše
5554-075
K dispozícii je veľa rôznych funkcií na všetko, čo potrebujete robiť – doma, v kancelárii alebo dokonca na cestách.
Funkcia Application Library (Knižnica aplikácií) na
vykonanie užitočných funkcií pomocou jedného
dotyku
Používanie smartfónu alebo tabletu
Application Library (Knižnica aplikácií) je funkcia, ktorá
umožňuje registráciu často používaných operácií,
napríklad tlače bežného dokumentu a kontroly informácií
o spotrebných materiáloch ako aj vhodných funkcií, vo
forme aplikácií. Tieto aplikácie môžete spustiť jedným
dotykom z domovskej obrazovky. Využite funkciu
Application Library (Knižnica aplikácií) na skrátenie času a
zlepšenie funkčnej presnosti. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k Application Library (Knižnica aplikácií) na
webovej lokalite online príručky.
Keď potrebujete rýchlo vytlačiť návrh, ktorý ste
dokončili na tablete na ceste na pracovné stretnutie, s
radosťou využijete aplikáciu Canon PRINT Business.
Dokonca aj v prostrediach bez bezdrôtového smerovača
siete LAN sa môžete pripojiť k zariadeniu bezdrôtovo a
priamo pomocou mobilného zariadenia.
Bez počítača, rýchlo a jednoducho! Ešte širšia škála
možností na prácu alebo hru pomocou funkcií
vytvorených pre tento rýchly vek.
Prepojenie s mobilnými zariadeniami(P. 201)
Jednoduchá tlač pomocou služby Google Cloud
Print
Zachovanie súkromia výtlačkov
490
Dodatok
Pripojte sa k službe Google Cloud Print pomocou
prenosného počítača alebo mobilného telefónu,
odošlite údaje a vyzdvihnite si vytlačené dokumenty.
Vďaka tomuto zariadeniu, službe Google Cloud Print
Za normálnych okolností, keď vytlačíte niečo z počítača,
z tlačiarne sa to vytlačí okamžite. Ak však máte citlivé
dokumenty, nemusí to pre vás byť vhodné. Stačí, aby ste
použili zabezpečenú tlač, a nikto nebude môcť vytlačiť vaše
a mobilnému zariadeniu môžete tlačiť, kedykoľvek a
kdekoľvek chcete.
Používanie služby Google Cloud Print(P. 221)
dokumenty bez zadania vášho hesla na ovládacom paneli
stroja. Nenechávajte svoje dôverné dokumenty ležať
vystavené v priečinku, kde ich môžu všetci vidieť.
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou kódu PIN
(zabezpečená tlač)(P. 177)
Pracujte bezdrôtovo
Žiadne káble, ľahká inštalácia, jednoduchá údržba. Ak máte bezdrôtový
smerovač LAN s WPS, môžete úplne vynechať proces nastavovania a byť ihneď
pripravení na prácu. Využite bezproblémový a ľahko použiteľný systém
dokumentov, aký môžete získať len pri bezdrôtovom pripojení. Kompatibilita so
štandardom IEEE 802.11b/g/n umožňuje bezproblémové bezdrôtové pripojenie
a systém podporuje aj WEP a WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) pre lepšie
zabezpečenie.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN(P. 27)
491
Dodatok
Technické parametre
5554-076
Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené na zlepšenie produktu alebo jeho
budúcej verzie.
◼ Technické údaje zariadenia
Hlavná jednotka(P. 493)
Dostupný papier(P. 497)
◼ Technické údaje voliteľného vybavenia
Cassette Feeding Module-AF(P. 501)
◼ Funkčné technické údaje
Funkcie tlačiarne(P. 502)
Funkcie spravovania(P. 505)
◼ Prostredie na používanie zariadenia
Systémové prostredie(P. 507)
Sieťové prostredie(P. 508)
492
Dodatok
Hlavná jednotka
5554-077
● Informácie o veľkostiach a typoch papiera pre každý zdroj papiera nájdete v časti
papier(P. 497) .
Typ
Stolný
Podporované farby
Plné farby
Rozlíšenie pri zapisovaní
600 x 600 dpi
Počet odtieňov
256
Vhodné balíky papiera
Veľkosti papiera
Dostupný
LBP664Cx / LBP663Cdw:
● Maximálne: 216,0 mm x 355,6 mm
● Minimálne (zásuvka na papier): 98,0 mm x 148,0 mm
● Minimálne (viacúčelový zásobník): 76,2 mm x 127,0 mm
LBP623Cdw / LBP621Cw:
● Maximálne: 216,0 mm x 355,6 mm
● Minimálne: 76,2 mm x 127,0 mm
Hmotnosť papiera
● Zásuvka na papier: 60 g/m² až 200 g/m²
● Viacúčelový zásobník: 60 g/m² až 200 g/m²
Typ papiera
Čas na zahriatie *1
Dostupný papier(P. 497)
Po zapnutí
13,0 s alebo menej
Návrat z režimu spánku
2,0 s alebo menej
Čas zhotovenia prvého výtlačku
LBP664Cx / LBP663Cdw:
(A4)
● Plné farby: Približne 8,6 sekúnd
● Čiernobielo: Približne 7,7 sekúnd
LBP623Cdw / LBP621Cw:
● Plné farby: Približne 10,5 sekúnd
● Čiernobielo: Približne 10,4 sekúnd
Rýchlosť tlače *2
LBP664Cx / LBP663Cdw:
● Plné farby: 27 hárkov/minútu
493
Dodatok
(A4)
● Čiernobielo: 27 hárkov/minútu
LBP623Cdw:
● Plné farby: 21 hárkov/minútu
● Čiernobielo: 21 hárkov/minútu
LBP621Cw:
● Plné farby: 18 hárkov/minútu
● Čiernobielo: 18 hárkov/minútu
Systém podávania papiera/kapacita *3 LBP664Cx / LBP663Cdw:
Zásuvka na papier
250 hárkov (80 g/m²)/250 hárkov (64 g/m²) x 1
Viacúčelový zásobník
50 hárkov (80 g/m²)/50 hárkov (64 g/m²) x 1
LBP623Cdw / LBP621Cw:
Zásuvka na papier
250 hárkov (80 g/m²)/250 hárkov (64 g/m²) x 1
Otvor na ručné podávanie
1 hárok
Systém výstupu papiera/kapacita *3
LBP664Cx / LBP663Cdw:
Výstupný zásobník
150 hárkov (75 g/m²)
LBP623Cdw / LBP621Cw:
Výstupný zásobník
100 hárkov (60 g/m² až 90 g/m²)
Zdroj napájania
LBP664Cx / LBP663Cdw:
220 V až 240 V str., 3,3 A, 50 Hz/60 Hz
LBP623Cdw / LBP621Cw:
220 V až 240 V str., 2,4 A, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie *1
LBP664Cx / LBP663Cdw:
Maximálna spotreba energie
1 360 W alebo menej
Počas režimu spánku
● Približne 0,6 W (pripojenie prostredníctvom rozhrania USB)
● Približne 0,6 W (pripojenie ku káblovej sieti LAN)
● Približne 0,6 W (pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN)
S vypnutým hlavným napájaním
0,3 W alebo menej
LBP623Cdw / LBP621Cw:
Maximálna spotreba energie
850 W alebo menej
494
Dodatok
Počas režimu spánku
● Približne 0,8 W (pripojenie prostredníctvom rozhrania USB)
● Približne 0,8 W (pripojenie ku káblovej sieti LAN)
● Približne 0,8 W (pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN)
S vypnutým hlavným napájaním
0,1 W alebo menej
Rozmery
(Š x H x V)
LBP664Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm
LBP663Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm
LBP623Cdw / LBP621Cw:
430 mm x 418 mm x 287 mm
Hmotnosť
LBP664Cx:
Hlavná jednotka *4
Približne 19,0 kg
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál(P. 477)
LBP663Cdw:
Hlavná jednotka *4
Približne 18,5 kg
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál(P. 477)
LBP623Cdw:
Hlavná jednotka *4
Približne 14,0 kg
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál(P. 477)
LBP621Cw:
Hlavná jednotka *4
Približne 12,8 kg
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál(P. 477)
Priestor na inštaláciu
(Š x H)
Pozrite si časť Začíname
Príručky a ich obsah(P. 513)
Kapacita pamäte
RAM: 1 GB
Podmienky prostredia
Teplota: 10 °C až 30 °C
Vlhkosť: 20 % až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
495
Dodatok
*1Môže
líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
*2Rýchlosť
tlače sa meria na základe interného testovania používajúceho papier veľkosti A4, ktorý sa tlačí na
jednostranný papier so 100 % pomerom tlače oproti originálu. Interné testovanie zahŕňa nepretržitú tlač tej istej strany
obsahu na obyčajný papier. Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od typu, veľkosti alebo smeru podávania papiera.
Zariadenie sa môže automaticky pozastaviť alebo spomaliť, aby sa upravil stav tlačiarne, napríklad ovládanie teploty
určitej jednotky alebo obmedzenie vplyvu na kvalitu obrazu počas nepretržitej tlače.
*3Môže
sa líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a použitého papiera.
*4Tonerové
kazety nie sú súčasťou.
496
Dodatok
Dostupný papier
5554-078
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy papiera, ktoré je možné použiť na tomto zariadení.
◼ Podporované formáty papiera
: Dostupné
: Nedostupné
Veľkosti papiera
Zásuvka na papier *1 Viacúčelový zásobník Automatická obojstranná tlač *2
A4 *3*4
B5
A5
Legal (LGL) *3
Letter (LTR) *3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio *3
Oficio (Brazília) *3
Oficio (Mexiko) *3
Letter (Government) *3
Legal (Government) *3
Foolscap/Folio *3
Foolscap (Austrália) *3
Legal (India) *3
3" x 5"
Obálka č.10 (COM10)
*5
*6
497
Dodatok
Veľkosti papiera
Zásuvka na papier *1 Viacúčelový zásobník Automatická obojstranná tlač *2
Obálka Monarch
*5
*6
Obálka C5
*6
Obálka DL
*6
Vlastná veľkosť papiera
*1Zahŕňa
*7
*8
voliteľný modul Cassette Feeding Module-AF.
*2Automatická
obojstranná tlač je dostupná bez výmeny papiera.
*3Umožňuje
tlačiť prijaté faxové dokumenty I-Fax.
*4Umožňuje
tlačiť hlásenia alebo zoznamy.
*5Len
*9
pre model LBP623Cdw / LBP621Cw.
*6V
prípade modelu LBP623Cdw / LBP621Cw sa odporúča tlačiť zo zásuvky na papier, aby ste dosiahli optimálnu kvalitu
tlače. Tlač z otvoru na ručné podávanie môže viesť k zošikmeným výtlačkom.
*7Dostupné
sú nasledujúce vlastné veľkosti.
● LBP664Cx / LBP663Cdw: 98,0 mm x 148,0 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
● LBP623Cdw / LBP621Cw: 76,2 mm x 127 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
*8Dostupná
je vlastná veľkosť od 76,2 mm x 127 mm do 216,0 mm x 355,6 mm.
*9Dostupné
sú nasledujúce vlastné veľkosti.
● LBP664Cx / LBP663Cdw: 176 mm x 250 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
● LBP623Cdw / LBP621Cw: 182 mm x 257 mm až 216,0 mm x 355,6 mm
◼ Podporované typy papiera
V tomto stroji môžete použiť papier bez obsahu chlóru.
: Dostupné
: Nedostupné
LBP664Cx / LBP663Cdw
Typ papiera
Bežný 1 *3*4
61 g/m² až 74 g/m²
Bežný 2 *3*4
75 g/m² až 82 g/m²
Bežný 3 *3*4
83 g/m² až 90 g/m²
Bežný 4
91 g/m² až 105 g/m²
Hrubý 1
106 g/m² až 119 g/m²
Hrubý 2
120 g/m² až 128 g/m²
Zásuvka na papier *1 Viacúčelový zásobník
498
Automatická obojstranná
tlač *2
Dodatok
Typ papiera
Hrubý 3
129 g/m² až 163 g/m²
Tenký 1 *3
60 g/m²
Recyklovaný 1 *3*4
61 g/m² až 74 g/m²
Recyklovaný 2 *3*4
75 g/m² až 82 g/m²
Farebný *3*4
61 g/m² až 74 g/m²
Kriedový 1
100 g/m² až 120 g/m²
Kriedový 2
121 g/m² až 150 g/m²
Kriedový 3
151 g/m² až 200 g/m²
Zásuvka na papier *1 Viacúčelový zásobník
Automatická obojstranná
tlač *2
Štítky
Obálka *5
*1Zahŕňa
voliteľný modul Cassette Feeding Module-AF.
*2Automatická
obojstranná tlač je dostupná bez výmeny papiera.
*3Umožňuje
tlačiť prijaté dokumenty I-Fax.
*4Umožňuje
tlačiť hlásenia alebo zoznamy.
*5Keď
sa zadá vlastný formát papiera, zobrazí sa <Obálka 1>/<Obálka 2>. Ak tlač nie je možné vykonať správne pomocou
voľby <Obálka 1>, výber zmeňte na <Obálka 2>.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Typ papiera
Bežný 1 *2*3
61 g/m² až 69 g/m²
Bežný 2 *2*3
70 g/m² až 82 g/m²
Bežný 3 *2*3
83 g/m² až 90 g/m²
Bežný 4
91 g/m² až 105 g/m²
Hrubý 1
106 g/m² až 120 g/m²
Hrubý 2
121 g/m² až 163 g/m²
Zásuvka na papier
499
Otvor na ručné
podávanie
Automatická obojstranná
tlač *1
Dodatok
Typ papiera
Tenký 1 *2
60 g/m²
Recyklovaný 1 *2*3
61 g/m² až 69 g/m²
Recyklovaný 2 *2*3
70 g/m² až 82 g/m²
Farebný *2*3
61 g/m² až 69 g/m²
Kriedový 1
100 g/m² až 120 g/m²
Kriedový 2
121 g/m² až 150 g/m²
Kriedový 3
151 g/m² až 200 g/m²
Zásuvka na papier
Otvor na ručné
podávanie
Automatická obojstranná
tlač *1
*4
Štítky
Obálka
*4
*1Automatická
obojstranná tlač je dostupná bez výmeny papiera.
*2Umožňuje
tlačiť prijaté dokumenty I-Fax.
*3Umožňuje
tlačiť hlásenia alebo zoznamy.
*4Odporúča
sa tlačiť zo zásuvky na papier, aby ste dosiahli optimálnu kvalitu tlače. Tlač z otvoru na ručné podávanie
môže viesť k zošikmeným výtlačkom.
500
Dodatok
Cassette Feeding Module-AF
5554-079
Veľkosti papiera
● Maximálne: 216,0 mm x 355,6 mm
● Minimálne: 98,0 mm x 148,0 mm
Hmotnosť papiera
60 g/m² až 200 g/m²
Kapacita zásuviek na papier * 550 hárkov (80 g/m²)/640 hárkov (64 g/m²) x 1
Rozmery
437 mm x 469 mm x 136 mm
(Š x H x V)
Hmotnosť
*
Približne 6,0 kg
Môže sa líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a použitého papiera.
501
Dodatok
Funkcie tlačiarne
5554-07A
◼ Funkcia tlačiarne UFR II
Typ
Veľkosť výtlačku
Rýchlosť tlače
Interná
Dostupný papier(P. 497)
Rovnaké ako „Rýchlosť tlače“ v ponuke „Hlavná jednotka“
Hlavná jednotka(P. 493)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Jazyk opisu strany (PDL)
UFR II
Podporovaný protokol
TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Rezidentné písma
Žiadne
Rozhranie
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
Bezdrôtová sieť LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkcia tlačiarne PS
Typ
Veľkosť výtlačku
Rýchlosť tlače
Interná
Dostupný papier(P. 497)
Rovnaké ako „Rýchlosť tlače“ v ponuke „Hlavná jednotka“
Hlavná jednotka(P. 493)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Jazyk opisu strany (PDL)
Adobe PS 3
502
Dodatok
Podporovaný protokol
TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Rezidentné písma
136 rímskych
Rozhranie
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
Bezdrôtové pripojenie LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
◼ Funkcia tlačiarne PCL
Typ
Veľkosť výtlačku
Rýchlosť tlače
Interná
Dostupný papier(P. 497)
Rovnaké ako „Rýchlosť tlače“ v ponuke „Hlavná jednotka“
Hlavná jednotka(P. 493)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
1 200 dpi x 1 200 dpi (len pre PCL6), 600 dpi x 600 dpi
Jazyk opisu strany (PDL)
PCL6, PCL5
Podporovaný protokol
TCP/IP: LPD, Port9100, WSD
Rezidentné písma
LBP664Cx
93 rímskych
LBP663Cdw / LBP623Cdw
45 rímskych
Rozhranie
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
Bezdrôtové pripojenie LAN
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
503
Dodatok
◼ Funkcia tlače z pamäťového média
Tlačiteľné formáty súborov
● JPEG (DCF/Exif 2.21 alebo skoršie/JFIF)
● TIFF (kompresia JPEG/MH/MR/MMR)
● PDF
504
Dodatok
Funkcie spravovania
5554-07C
◼ Nastavenia brány firewall
● Pre IPv4 a IPv6 môžete špecifikovať maximálne 16 adries IP (alebo rozsah adries IP).
● Filtre paketov opísané v tejto časti ovládajú komunikácie cez TCP, UDP a ICMP.
● Môžete špecifikovať maximálne 32 adries MAC.
◼ IPSec
● IPSec podporované strojom spĺňa štandardy RFC2401, RFC2402, RFC2406 a RFC4305.
● Windows Vista
● Windows 7
Operačný systém
● Windows 8
● Windows 8.1
● Windows 10
Režim pripojenia
Režim prenosu
IKEv1 (hlavný režim)
● Predzdieľaný kľúč
Spôsob overovania
Protokol výmeny kľúča
● Digitálny podpis
Hashovací algoritmus
(a dĺžka kľúča)
● HMAC-SHA1-96
Šifrovací algoritmus
(a dĺžka kľúča)
● 3DES-CBC
● HMAC-SHA2 (256 bitov alebo 384 bitov)
● AES-CBC (128 bitov, 192 bitov alebo 256 bitov)
Diffie-Hellman (DH)
Algoritmus výmeny kľúča/skupina (a dĺžka
kľúča)
● Skupina 1 (768 bitov)
● Skupina 2 (1 024 bitov)
● Skupina 14 (2048 bitov)
Hashovací algoritmus
ESP
AH
HMAC-SHA1-96
● 3DES-CBC
Šifrovací algoritmus
(a dĺžka kľúča)
● AES-CBC (128 bitov, 192 bitov alebo 256 bitov)
Hashovací algoritmus/šifrovací
algoritmus (a dĺžka kľúča)
AES-GCM (128 bitov, 192 bitov alebo 256 bitov)
Hashovací algoritmus
HMAC-SHA1-96
● IPSec podporuje komunikáciu na adresu Unicast (alebo jedno zariadenie).
● Zariadenie nemôže používať naraz IPSec a DHCPv6.
505
Dodatok
◼ Ukladanie kľúčov a certifikátov
● Ak nainštalujete kľúč alebo certifikát CA z počítača, uistite sa, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:
● Kľúč: PKCS#12*1
Formát
● Certifikát certifikačnej autority: X.509 DER/PEM
● Kľúč: .p12 alebo .pfx
Prípona súboru
● Certifikát certifikačnej autority: .cer alebo .pem
● RSA (512 bitov, 1 024 bitov, 2 048 bitov, 4 096 bitov)
Algoritmus verejného kľúča
(a dĺžka kľúča)
● DSA (1 024 bitov, 2 048 bitov, 3 072 bitov)
● ECDSA (P256, P384, P521)
● RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
Algoritmus podpisu certifikátom
● DSA: SHA-1
● ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritmus odtlačku certifikátu
*1Požiadavky
SHA1
na certifikát obsiahnutý v kľúči sú zhodné s certifikátmi CA.
*2SHA384-RSA
a SHA512-RSA sú k dispozícii iba keď je dĺžka kľúča RSA aspoň 1 024 bitov.
● Stroj nepodporuje používanie zoznamu overovacích certifikátov (CRL).
◼ Definícia slabého šifrovania
Ak je položka <Zakázať použív. slabého šifr.> nastavená na možnosť <Zap.>, používanie nasledujúcich algoritmov je
zakázané.
Hash:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Všeobecný šifrovací systém kľúča: RC2, RC4, DES
Verejný šifrovací systém kľúča:
Šifrovanie RSA (512-bitové/1 024-bitové), podpis RSA (512-bitový/1 024-bitový), DSA (512bitové/1 024-bitové), DH (512-bitové/1 024-bitové)
● Aj keď je položka <Zakázať kľúč/cert. slabého šifr.> alebo <Zakázať kód/cert. so slabým šifrov.> nastavená na
možnosť <Zap.>, možno použiť hashovací algoritmus SHA-1, ktorý sa používa na podpisovanie koreňového
certifikátu.
506
Dodatok
Systémové prostredie
5554-07E
Systémové požiadavky pre Remote UI (Vzdialené PR) *1 Windows
● Windows 7, 8.1 alebo 10: Internet Explorer 11 alebo novší
● Windows 10: Edge
macOS
● Mac OS X 10.5 alebo novší
● Safari 5.0.6 alebo novší
Android
● Chrome
● Prehľadávač UC
iOS
● Safari
● Prehľadávač UC
Serverový softvér na prijímanie faxov I-Fax
● Microsoft Exchange Server 2007 SP3
● Microsoft Exchange Server 2010
● Microsoft Exchange Server 2013
● Microsoft Exchange Server 2016
● Lotus Domino R7.0
● Qpopper 4.0.19
Systémové požiadavky nástroja Užívateľská príručka
Windows
● Internet Explorer 9 a novší
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
Systémové požiadavky funkcie NFC
● Android 5.0 alebo novší
*1Pred zmenou nastavení zariadenia nastavte webový prehliadač, aby akceptoval všetky súbory cookie a používal jazyk
JavaScript.
*2Len
pri prezeraní príručky na internete.
507
Dodatok
Sieťové prostredie
5554-07F
◼ Všeobecné technické údaje
Podporovaný protokol
TCP/IP
● Typ rámca: Ethernet II
● Tlačové aplikácie: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Windows 10
Mobile Print
◼ Technické údaje káblového pripojenia LAN
Rozhranie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
◼ Technické údaje bezdrôtového pripojenia LAN
Standard (Štandardné)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prenosová schéma
IEEE 802.11b (modulačný systém: DS-SS)
IEEE 802.11g (modulačný systém: metóda OFDM)
IEEE 802.11n (modulačný systém: metóda OFDM)
Frekvenčný rozsah
2,412 GHz až 2,472 GHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon 15,9 dBm
Režim komunikácie
● Režim infraštruktúry
● Režim prístupového bodu
Zabezpečenie (metóda šifrovania)
Režim infraštruktúry
● 128-bitový (104)/64-bitový (40) WEP
● WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
● WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Režim prístupového bodu
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Spôsob pripojenia
WPS (zabezpečené nastavenie Wi-Fi), manuálne nastavenie
508
Dodatok
Možnosti
5554-07H
Možnosti inštalácie v zariadení umožňujú používanie ďalších funkcií.
◼ Informácie o dostupných typoch možností
Voliteľné zariadenia(P. 510)
Systémové možnosti(P. 511)
◼ Účelové hľadanie voliteľného vybavenia
Pridanie zásuvky na papier
Cassette Feeding Module-AF(P. 510)
509
Dodatok
Voliteľné zariadenia
5554-07J
Funkčnosť zariadenia možno naplno využiť pomocou voliteľného vybavenia opísané nižšie. Voliteľné vybavenie možno
zakúpiť v predajni, v ktorej zakúpený výrobok alebo u miestneho predajcu spoločnosti Canon.
Cassette Feeding Module-AF
Inštalácia tohto modulu podávania zo zásobníka umožňuje vložiť papier inej
veľkosti ako má papier vložený v štandardnej zásuvke na papier. Vďaka tomu sa
zníži čas a úsilie potrebné na výmenu papiera.
510
Dodatok
Systémové možnosti
5554-07K
Výkon zariadenia možno ešte viac zlepšiť inštaláciou systémových možností.
Súprava na tlač čiarových kódov(P. 511)
Uloženie licencie(P. 511)
Súprava na tlač čiarových kódov
Táto možnosť umožňuje generovať čiarové kódy v rôznych formátoch. Poznámka: Ak chcete vytlačiť čiarové kódy, musí
byť povolené PCL. Informácie o používaní súpravy Súprava na tlač čiarových kódov nájdete v príručke Barcode Printing
Guide (Príručka tlače čiarových kódov) (príručka vo formáte PDF).
Uloženie licencie
Ak chcete aktivovať konkrétne systémové možnosti, potrebujete získať licenčný kľúč a uložiť ho v zariadení.
◼ Získanie licenčného kľúča
Licenčný kľúč môžete získať použitím webového prehliadača. Získajte prístup do systému správy licencií (http://
www.canon.com/lms/license/) a postupujte podľa pokynov. V rámci postupu musíte zadať nasledujúce čísla.
Licenčné prístupové číslo
Skontrolujte licenčné prístupové číslo uvedené na certifikáte licenčného prístupového čísla, ktorý je súčasťou
balíčka opcie.
Sériové číslo zariadenia
Skontrolujte sériové číslo zariadenia na ovládacom paneli.
<Monitor stavu>
<Informácie o zariadení>
<Sériové číslo>
◼ Uloženie licenčného kľúča
1
Vyberte položku <Ponuka> na obrazovke Domov.
2
Vyberte <Nastavenia správy>.
● Ak sa zobrazí prihlasovacie okno, zadajte správny ID a kód PIN.
Obrazovka Domov(P. 108)
Prihlásenie sa v zariadení(P. 125)
3
Vyberte <Licencia/iné>
4
Potvrďte správu na obrazovke a vyberte položku <OK>.
<Registrovať licenciu>.
511
Dodatok
5
Pomocou číselných tlačidiel zadajte licenčný kľúč a vyberte položku <Použiť>.
➠ Spustí sa ukladanie. Počkajte, kým sa zobrazí správa <Inštalácia sa dokončila. Zmeny sa prejavia po vypnutí
a zapnutí hlavného vypínača.>.
● Ak sa zobrazí správa <Nie je prítomná funkcia požadovaná na inštaláciu.>, aktivujte funkcie potrebné na
aktiváciu možnosti a licenčný kľúč uložte znova.
6
Vyberte <Zatvoriť>.
7
Reštartujte zariadenie.
512
Dodatok
Príručky a ich obsah
5554-07L
So strojom sa dodávajú príručky uvedené nižšie. Používajte ich podľa potreby.
Začíname
Túto príručku si prečítajte ako prvú. Opisuje postupy základného nastavenia,
od odstránenia baliacich materiálov po nastavenie stroja.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Užívateľská príručka (Táto
príručka)
Táto príručka opisuje všetky funkcie stroja a možno ju zobraziť pomocou
webového prehliadača. Informácie môžete prehľadávať podľa kategórií alebo
môžete zadať kľúčové slovo a vyhľadať strany s konkrétnou témou.
Používanie príručky Užívateľská príručka(P. 514)
513
Dodatok
Používanie príručky Užívateľská príručka
5554-07R
Užívateľská príručka je príručka, ktorú môžete prezerať na počítači alebo mobilnom zariadení opisujúca všetky funkcie
zariadenia. Môžete vyhľadať spôsob používania, ktorý chcete využívať, alebo zadať kľúčové slovo a rýchlo nájsť stranu,
ktorú hľadáte. Časť opisuje rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka a informácie o tom, ako čítať príručku.
Môžete špecifikovať vzhľad príručky Užívateľská príručka.
◼ Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Táto časť opisuje obrazovky konfigurácie príručky Užívateľská príručka a spôsob používania tlačidiel na obrazovke.
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka(P. 515)
◼ Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Táto časť opisuje význam značiek použitých v príručke Užívateľská príručka, ako sú zobrazené tlačidlá na ovládacom
paneli a tlačidlá na displeji počítača a ďalšie položky, ktoré vám pomôžu pochopiť informácie obsiahnuté v príručke
Užívateľská príručka. Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 518)
◼ Špecifikácia vzhľadu príručky Užívateľská príručka
Môžete zmeniť veľkosť písma použitého v príručke Užívateľská príručka a prepnúť rozloženie obrazovky, aby
vyhovovalo zariadeniu, ktoré používate na zobrazenie príručky Užívateľská príručka.
Ako vyhľadať tému, ktorú hľadáte
Vyhľadávanie obsahu
● Stranu, ktorú hľadáte, môžete nájsť výberom témy v ponuke Obsah na ľavej strane obrazovky.
Vyhľadávanie podľa kľúčového slova
● Uskutočnite vyhľadávanie zadaním kľúčového slova, napríklad obálka alebo kazeta s tonerom, a zobrazia sa
strany, na ktorých sa kľúčové slovo nachádza. Hľadanú stranu môžete nájsť pomocou týchto výsledkov.
Môžete zadávať aj slovné spojenia ako „pripojenie k sieti“. Vyhľadávanie kľúčového slova podporuje aj
booleovské AND na vyhľadávanie viacerých kľúčových slov. Informácie o usporiadaní obrazovky vyhľadávania
a možnostiach ovládania obrazovky vyhľadávania nájdete v časti Hľadať(P. 516) .
514
Dodatok
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
5554-07S
Príručka Užívateľská príručka je rozdelená na rôzne okná, ktorých obsah sa líši.
Vrchná stránka
Zobrazí sa pri spustení príručky Užívateľská príručka.
/
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte aj všetky časti kapitol. Kliknutím na tlačidlo
predchádzajúcu obrazovku.
sa vrátite na
/
Kliknite na prepnutie zobrazenia medzi obsahom a hľadaním. Keď je zobrazený obsah, kliknutím na tlačidlo
skryjete alebo zobrazíte obrazovku. Keď je zobrazená obrazovka vyhľadávania, kliknutím na tlačidlo
skryjete alebo zobrazíte obrazovku.
Kliknutím nastavíte parametre určujúce zobrazenie príručky Užívateľská príručka, napríklad veľkosť znakov
alebo rozloženie.
Kliknutím zobrazíte informácií o tom, ako zobraziť príručku Užívateľská príručka, ako vyhľadávať a ďalšie
informácie.
/
Kliknutím zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu tému.
[Poznámka]
Kliknutím zobrazíte dôležité informácie, ktoré by ste pri používaní stroja mali vedieť.
515
Dodatok
Stránka s témou
Obsahuje informácie o konfigurácii a použití stroja.
Navigácia
Pozrite si, ktorú tému kapitoly si aktuálne prezeráte.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stranu, kliknite vo webovom
prehliadači na tlačidlo „Dozadu“.
/
Kliknutím na tlačidlo
podrobné opisy.
zobrazíte skryté podrobné opisy. Opätovným kliknutím na tlačidlo
zavriete
Kliknite na toto tlačidlo, ak sa chcete vrátiť na vrch stránky.
Hľadať
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte okno vyhľadávania. Obsahuje textové pole na vykonanie hľadania kľúčového
slova a vyhľadanie stránky, ktorú hľadáte.
516
Dodatok
[Zadať kľúčové slovo (slová)]
zobrazte výsledky vyhľadávania.
Zadajte kľúčové slovo alebo kľúčové slová a kliknutím na tlačidlo
Môžete vyhľadávať stránky, ktoré obsahujú všetky kľúčové slová oddelením kľúčových slov medzerou
(prázdne). Tiež môžete vyhľadávať len stránky obsahujúce presnú frázu umiestnením kľúčových slov do
úvodzoviek.
Výsledok vyhľadávania
Slúži na zobrazenie výsledkov vyhľadávania so stranami, ktoré obsahujú zadané kľúčové slová. Vo
výsledkoch nájdite stranu, ktorú hľadáte, a kliknite na nadpis témy príslušnej strany.
● Zadané kľúčové slová sú zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania tučne.
517
Dodatok
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
5554-07U
Táto časť opisuje značky, tlačidlá, obrazovky a ďalšie položky používané v príručke Užívateľská príručka. Varovania a
upozornenia sú tiež uvedené v časti Dôležité bezpečnostné pokyny v príručke Začíname dodanej so zariadením. Pozrite
si aj tieto pokyny.
Označenia
Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, obmedzení, manipulácie so strojom, užitočné tipy a iné informácie sú
označené pomocou nižšie zobrazených označení.
Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade
nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb.
Vždy dbajte na tieto varovania. Len tak zaistíte bezpečné používanie
zariadenia.
Označuje upozornenia týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade
nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb. Vždy dbajte
na tieto upozornenia. Len tak zaistíte bezpečné používanie
zariadenia.
Označuje operáciu, ktorú nesmiete vykonať. Pozorne si prečítajte
tieto informácie a nikdy opísané operácie nevykonávajte.
Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Pozorne si
prečítajte tieto informácie. Len tak budete môcť zariadenie správne
používať bez rizika poškodenia zariadenia alebo iného majetku.
Označuje vysvetlenie spôsobu používania, prípadne obsahuje ďalšie
vysvetlenie spôsobu používania.
Označuje užitočné funkcie alebo tipy na používanie stroja.
Tlačidlá použité v tejto príručke
Tlačidlá na ovládacom paneli a tlačidlá na displeji počítača sa zobrazia v nasledujúcom označení:
Príklad
Typ
Tlačidlá na ovládacom paneli
<Nastavenia časovača/energie>
<Zachytil sa papier.>
Nastavenia zobrazené na ovládacom paneli
Tlačidlá a iné textové rozhrania zobrazené na displeji počítača [Predvoľby]
● Situácie, keď používateľ ťukne na tlačidlo na obrazovke v prípade modelu model s dotykovým
panelom a keď používateľ stlačí tlačidlo na ovládacom paneli v prípade modelu čiernobiely model s
displejom LCD, sú opísané, aj keď sú operácie rovnaké. Príklad: Operáciu na zobrazenie obrazovky
<Monitor stavu> zobrazuje pokyn „Stlačte tlačidlo <Monitor stavu> (
518
)“.
Dodatok
/
/
(Čiernobiely model s displejom LCD)
Tlačidlá
,
a
na ovládacom paneli sa používajú na výber cieľovej položky v nastaveniach, ale ich opis sa
v príručke Užívateľská príručka nenachádza. Operácia výberu položky <XXXXX> použitím tlačidla
alebo
a
stlačením tlačidla
je zobrazená, ako je uvedené nižšie v príručke Užívateľská príručka.
1
Vyberte položku <XXXXX>.
Obrazovky počítača použité v tejto príručke
Ak nie je uvedené inak, obrazovky použité v príručke Užívateľská príručka sú zo zariadenia LBP664Cx. V závislosti
od vami používaného modelu alebo operačného systému sa vzhľad obrazoviek použitých v tejto príručke môže
čiastočne líšiť od skutočných obrazoviek. V závislosti od verzie sa môže líšiť aj vzhľad ovládačov a softvéru.
Ilustrácie použité v tejto príručke
Ak nie je uvedené inak, obrázky použité v príručke Užívateľská príručka sú zo zariadenia LBP664Cx. V prípade
výrazného rozdielu sa používa sa viacero obrázkov s názvami modelov, napríklad LBPXXX / LBPXXX. Obrázky
kazety s tonerom zobrazujú kazetu Canon Cartridge 055.
519
Dodatok
Základné postupy vo Windows
5554-07X
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Aktivácia funkcie [Zisťovanie siete](P. 520)
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri(P. 521)
Tlač skúšobnej strany vo Windows(P. 522)
Kontrola bitovej architektúry(P. 523)
Kontrola portu tlačiarne(P. 524)
Kontrola obojsmernej komunikácie(P. 525)
Kontrola SSID, do ktorého je pripojený počítač(P. 526)
Pri tlači z aplikácie Windows Obchod(P. 526)
● V závislosti od vami používaného počítača sa úkon môže líšiť.
◼ Zobrazenie priečinka tlačiarne
Windows Vista
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
[Tlačiareň].
Windows 7/Server 2008 R2
[Štart] vyberte položku [Zariadenia a tlačiarne].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
zariadenia a tlačiarne].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
tlačiarne].
vyberte položku [Ovládací panel]
vyberte položku [Ovládací panel]
Windows 10
] vyberte položku [Systém Windows]
[
[Ovládací panel]
Windows Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
dvakrát kliknite na položku [Tlačiarne].
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [
tlačiarne].
]
[Hardvér a zvuk]
vyberte položku [Ovládací panel]
[Zobraziť
[Zobraziť zariadenia a
[Zariadenia a tlačiarne].
[Hardvér]
[Zariadenia a
◼ Aktivácia funkcie [Zisťovanie siete]
Aktiváciou funkcie [Zisťovanie siete] zobrazíte počítače v sieti.
Windows Vista
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
[Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
Windows 7/Server 2008 R2
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] under [Zisťovanie siete].
Windows 8/Server 2012
520
vyberte položku [Zapnúť
[Zmeniť rozšírené nastavenie
Dodatok
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť
stav siete a sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete]
v časti [Zisťovanie siete].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a
sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti
[Zisťovanie siete].
Windows 10
[ ] vyberte položku [Systém Windows] [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
Windows Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] dvakrát kliknite na položku [Centrum sietí]
[Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
[Zmeniť
vyberte položku
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [ ] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a
sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti
[Zisťovanie siete].
◼ Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri
1
Otvorte program Windows Prieskumník.
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Všetky programy] alebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
[Príslušenstvo]
[Windows Prieskumník].
vyberte položku [Prieskumník].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
Windows 10/Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [
2
]
vyberte položku [Prieskumník].
vyberte položku [Prieskumník].
Vyberte tlačový server v ponuke [Sieť] alebo [Miesta v sieti].
● Ak chcete zobraziť počítače v sieti, možno budete musieť zapnúť zisťovanie siete alebo vyhľadávať počítače v
sieti.
➠ Zobrazia sa zdieľané tlačiarne.
521
Dodatok
◼ Tlač skúšobnej strany vo Windows
Vytlačením skúšobnej strany vo Windows môžete skontrolovať, či je funkčný ovládač tlačiarne.
1
2
3
4
Do zásuvky na papier vložte papier s veľkosťou A4.
na papier(P. 128)
Otvorte priečinok tlačiarní.
Vkladanie papiera do zásuvky
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na položku [Vytlačiť skúšobnú stranu] na karte [Všeobecné].
522
Dodatok
➠ Vytlačí sa skúšobná strana.
◼ Kontrola bitovej architektúry
Ak si nie ste istí, či je v počítači 32-bitový alebo 64-bitový systém Windows, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1
Zobrazte [Ovládací panel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
vyberte položku [Ovládací panel].
vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 10/Server 2016
Prejdite na krok 2.
2
Zobrazte [Systém].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknite na položku [Systém a údržba] alebo [Systém a zabezpečenie]
Windows 10/Server 2016
Kliknite na položku [ ] [Nastavenie]
[Systém]
Windows Server 2008
Dvakrát kliknite na položku [Systém].
3
Skontrolujte bitovú architektúru.
Pri 32-bitových verziách
Zobrazí sa [32-bitový operačný systém].
Pri 64-bitových verziách
Zobrazí sa [64-bitový operačný systém].
523
[Systém].
vyberte položku [Informácie].
Dodatok
◼ Kontrola portu tlačiarne
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Na karte [Porty] skontrolujte správny výber portu.
524
Dodatok
Ak používate sieťové pripojenie a zmenili ste adresu IP zariadenia
● Musíte pridať nový port.
Konfigurácia tlačových portov(P. 54)
◼ Kontrola obojsmernej komunikácie
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 520)
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Na karte [Porty] skontrolujte, či je začiarknuté políčko [Povoliť obojsmernú podporu].
525
Dodatok
◼ Kontrola SSID, do ktorého je pripojený počítač
Ak je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti LAN, kliknite na tlačidlo
zobrazilo SSID pripojeného bezdrôtového smerovača LAN.
,
,
alebo
na systémovej lište, aby sa
◼ Pri tlači z aplikácie Windows Obchod
Windows 8/Server 2012
Zobrazte kľúčové tlačidlá v pravej časti obrazovky
ktorý používate [Tlačiť].
Ťuknite alebo kliknite na položku [Zariadenia]
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte kľúčové tlačidlá v pravej časti obrazovky
[Zariadenia] [Tlačiť] Ovládač, ktorý používate
Ovládač,
Ťuknite alebo kliknite na položku
[Tlačiť].
Windows 10
Ťuknite alebo kliknite na položku [Tlačiť] v aplikácii
Ovládač, ktorý používate
[Tlačiť].
● Ak tlačíte týmto spôsobom, k dispozícii je len obmedzené množstvo funkcií tlače.
● Ak sa zobrazuje hlásenie [Tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť. Prejdite na pracovnú plochu a postarajte sa o
to.], prejdite na plochu a pokračujte podľa pokynov v zobrazenom dialógovom okne. Táto správa sa zobrazí,
keď je stroj nastavený na zobrazenie mena používateľa počas tlače a v podobných prípadoch.
526
Dodatok
Poznámka
5554-07Y
◼ Logo kompatibility s IPv6
Protokol, ktorý je súčasťou tohto zariadenia, získal v súlade s fórom IPv6 logo kompatibility s
IPv6, stupeň 2.
◼ Informácie o produkte vyžadované NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 801/2013, ktorým sa
mení nariadenie (ES) č. 1275/2008
Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, ak sú drôtové sieťové porty pripojené a všetky
bezdrôtové sieťové porty aktivované (ak sú v rovnakom čase k dispozícii).
Názov modelu
Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti
LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw 3,0 W alebo menej
● Uvedené hodnoty sú skutočné hodnoty jedného stroja vybratého náhodne a môžu sa preto líšiť od hodnoty
používaného stroja. Voliteľné sieťové porty nie sú pri meraní pripojené ani aktivované.
◼ Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernica o batériách
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať
spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor
obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota
stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného
produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné
látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného
plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.
527
Dodatok
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Zrieknutie sa zodpovednosti
● Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
● SPOLOČNOSŤ CANON INC. ZA TENTO MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE,
S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE UVEDENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO
NEPORUŠENIA PRÁV.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO
STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM DANÉHO MATERIÁLU.
● Ak nemáte prístup k programu Adobe Reader na zobrazenie návodov na používanie vo formáte PDF, vyskúšajte iné
programy, napríklad PDF Preview vyvinutý spoločnosťou Vivid Document Imaging Technologies.
◼ Ochranné známky
Adobe, Acrobat a Reader sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch amerických a iných krajinách.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa v
rámci licencie.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
528
Dodatok
Adobe, PostScript a logo PostScript sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Logo PDF je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a
iných krajinách.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other
countries.
529
Dodatok
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either
registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všetky ostatné názvy produktov a značiek sú registrované ochranné známky, ochranné známky alebo servisné značky
príslušných vlastníkov.
◼ Copyright
Reprodukcia obsahu tohto dokumentu v celom rozsahu alebo jeho časti je bez predchádzajúceho súhlasu zakázaná.
◼ Právne obmedzenia týkajúce sa použitia výrobku a obrazových reprodukcií
Použitie tohto výrobku na skenovanie, tlač alebo iné reprodukovanie určitých dokumentov a použitie takých obrázkov
naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných vaším prístrojom môže byť zákonom zakázané a viesť k
trestnoprávnej a/alebo občianskej zodpovednosti. Nižšie je uvedený neúplný zoznam týchto dokumentov. Tento
zoznam možno považovať iba za pomôcku. Ak si nie ste istí, či sú skenovanie, tlač alebo reprodukcia niektorého
dokumentu iným spôsobom pomocou tohto zariadenia legálne alebo či je legálne použitie obrázkov pomocou neho
naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných, v predstihu sa obráťte na právneho zástupcu, ktorý vám
poskytne odbornú právnu radu.
● Bankovky,
● cestovné šeky,
● peňažné poukážky,
● stravné lístky,
● vkladové certifikáty,
● cestovné pasy,
● poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité),
● imigračné dokumenty,
● identifikačné karty alebo odznaky,
● interné daňové kolky (znehodnotené alebo nepoužité),
● povolávacie rozkazy,
● obligácie alebo iné dlhopisy,
● šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy,
● akciové certifikáty,
● technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty,
● diela alebo umelecké diela chránené autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv.
V_180829
530
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
531
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
532
Služby tretích strán
Ak prostredníctvom PRODUKTU používate služby tretích strán, takéto používanie podlieha podmienkam
uvedeným nižšie.
Keď pristupujete k obsahu tretích strán (napríklad k textu, obrázkom, videám, zvukom alebo softvéru) a/alebo
takýto obsah získavate prostredníctvom SOFTVÉRU, s výnimkou prípadov, ktoré výslovne povoľuje vlastník
obsahu alebo príslušný zákon, nesmiete (a) kopírovať pomocou programu, zostavovať databázy ani inak
vytvárať trvalé kópie takéhoto softvéru ani uchovávať kópie vo vyrovnávacej pamäti dlhšie, než povoľuje
hlavička vyrovnávacej pamäte; (b) kopírovať, prekladať, upravovať, vytvárať odvodené dielo, predávať,
prenajímať, požičiavať, poskytovať, distribuovať, verejne zobrazovať ani udeľovať sublicenciu žiadnej tretej
strane; (c) klamať o zdroji ani vlastníctve a (d) odstraňovať, zakrývať ani meniť žiadne upozornenia na
autorské práva, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva, falšovať ani odstraňovať žiadne informácie
o autorstve, právne upozornenia alebo iné značky týkajúce sa pôvodu alebo zdroja materiálu.
-1-
Softvér, na ktorý sa vzťahujú iné licenčné podmienky
Ďalšie podrobnosti a podmienky poskytovania licencií nájdete v tabuľke softvéru a príslušných licenčných
podmienkach nižšie.
Tabuľka softvéru
Názvy softvéru
Podmienky
a
licencie:
Pozrite si stranu
Adobe PostScript 3
3
Adobe PDF Scan Library
10
expat
13
HarfBuzz
14
libjingle
15
Lua
16
LuaSocket
17
Lune
18
MD4
19
Net-SNMP
20
OpenSSL
28
-2-
požiadavky
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright
unpublished work.
1988 NeXT, Inc. as an
All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley.
The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993
X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-5-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-6-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu.
This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-7-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993
The Regents of the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-8-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-9-
Adobe PDF Scan Library
Portions use software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 10 -
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
March 27, 2003
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.
representations about the suitability of this software for any purpose.
Silicon Graphics makes no
It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
- 11 -
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu .
This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.
The author or
Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is
provided "as is" without express or implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 12 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
HarfBuzz
Copyright (C) 2006
Behdad Esfahbod
Copyright (C) 1998-2004
David Turner and Werner Lemberg
Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright (C) 2004,2007
Red Hat, Inc.
Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS,
OR MODIFICATIONS.
- 14 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 15 -
Lua
Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 16 -
LuaSocket
LuaSocket 2.0.2 license
Copyright © 2004-2007 Diego Nehab
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 17 -
Lune
Copyright (c) 2018 ifritJP
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
- 18 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 19 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below.
Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.
IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 20 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 21 -
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 22 -
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 23 -
*
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 24 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 25 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1.
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3.
Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 26 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 27 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 28 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 29 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 30 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 31 -
Služby tretích strán
Ak prostredníctvom PRODUKTU používate služby tretích strán, takéto používanie podlieha podmienkam
uvedeným nižšie.
Keď pristupujete k obsahu tretích strán (napríklad k textu, obrázkom, videám, zvukom alebo softvéru) a/alebo
takýto obsah získavate prostredníctvom SOFTVÉRU, s výnimkou prípadov, ktoré výslovne povoľuje vlastník
obsahu alebo príslušný zákon, nesmiete (a) kopírovať pomocou programu, zostavovať databázy ani inak
vytvárať trvalé kópie takéhoto softvéru ani uchovávať kópie vo vyrovnávacej pamäti dlhšie, než povoľuje
hlavička vyrovnávacej pamäte; (b) kopírovať, prekladať, upravovať, vytvárať odvodené dielo, predávať,
prenajímať, požičiavať, poskytovať, distribuovať, verejne zobrazovať ani udeľovať sublicenciu žiadnej tretej
strane; (c) klamať o zdroji ani vlastníctve a (d) odstraňovať, zakrývať ani meniť žiadne upozornenia na
autorské práva, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva, falšovať ani odstraňovať žiadne informácie
o autorstve, právne upozornenia alebo iné značky týkajúce sa pôvodu alebo zdroja materiálu.
-1-
Softvér, na ktorý sa vzťahujú iné licenčné podmienky
Ďalšie podrobnosti a podmienky poskytovania licencií nájdete v tabuľke softvéru a príslušných licenčných
podmienkach nižšie.
Tabuľka softvéru
Názvy softvéru
Podmienky
a
licencie:
Pozrite si stranu
Adobe PostScript 3
3
expat
10
libjingle
11
MD4
12
Net-SNMP
13
OpenSSL
21
-2-
požiadavky
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright
unpublished work.
1988 NeXT, Inc. as an
All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley.
The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993
X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-5-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-6-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu.
This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-7-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993
The Regents of the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-8-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-9-
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 10 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 11 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 12 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below.
Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.
IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 13 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 14 -
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 15 -
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 16 -
*
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 17 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 18 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1.
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3.
Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 19 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 20 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 21 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 22 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 23 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 24 -
Služby tretích strán
Ak prostredníctvom PRODUKTU používate služby tretích strán, takéto používanie podlieha podmienkam
uvedeným nižšie.
Keď pristupujete k obsahu tretích strán (napríklad k textu, obrázkom, videám, zvukom alebo softvéru) a/alebo
takýto obsah získavate prostredníctvom SOFTVÉRU, s výnimkou prípadov, ktoré výslovne povoľuje vlastník
obsahu alebo príslušný zákon, nesmiete (a) kopírovať pomocou programu, zostavovať databázy ani inak
vytvárať trvalé kópie takéhoto softvéru ani uchovávať kópie vo vyrovnávacej pamäti dlhšie, než povoľuje
hlavička vyrovnávacej pamäte; (b) kopírovať, prekladať, upravovať, vytvárať odvodené dielo, predávať,
prenajímať, požičiavať, poskytovať, distribuovať, verejne zobrazovať ani udeľovať sublicenciu žiadnej tretej
strane; (c) klamať o zdroji ani vlastníctve a (d) odstraňovať, zakrývať ani meniť žiadne upozornenia na
autorské práva, ochrannú známku alebo iné vlastnícke práva, falšovať ani odstraňovať žiadne informácie
o autorstve, právne upozornenia alebo iné značky týkajúce sa pôvodu alebo zdroja materiálu.
-1-
Softvér, na ktorý sa vzťahujú iné licenčné podmienky
Ďalšie podrobnosti a podmienky poskytovania licencií nájdete v tabuľke softvéru a príslušných licenčných
podmienkach nižšie.
Tabuľka softvéru
Názvy softvéru
Podmienky
a
licencie:
Pozrite si stranu
Adobe PostScript 3
3
expat
10
libjingle
11
MD4
12
Net-SNMP
13
OpenSSL
21
-2-
požiadavky
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors.
All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright
unpublished work.
1988 NeXT, Inc. as an
All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
-3-
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
-4-
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley.
The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993
X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
-5-
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations
under the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
-6-
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu.
This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
-7-
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following
copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI
Consultants, Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993
The Regents of the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
-8-
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
-9-
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 10 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 11 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 12 -
Net-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate
parts below.
Please make sure that you read all the parts.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.
IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
- 13 -
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 14 -
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- 15 -
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 16 -
*
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
- 17 -
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- 18 -
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1.
Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3.
Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----
- 19 -
Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
- 20 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 21 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.
The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 22 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 23 -
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 24 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising