Canon | i-SENSYS LBP852Cx | User manual | Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual
LBP852Cx
Užívateľská príručka
USRMA-4101-00 2019-09 sk
Copyright CANON INC. 2019
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny ..........................................................................................................
Inštalácia
2
.................................................................................................................................................................. 3
Zdroj napájania
Manipulácia
......................................................................................................................................................... 5
.............................................................................................................................................................. 6
Údržba a kontrola
..................................................................................................................................................... 9
Spotrebný materiál
................................................................................................................................................. 10
Základné postupy ........................................................................................................................................ 15
........................................................................................................................................................ 17
Hlavné funkcie
Časti a ich funkcie
.................................................................................................................................................... 19
Predná strana
Zadná strana
Vnútrajšok
................................................................................................................................................... 18
...................................................................................................................................................... 21
......................................................................................................................................................... 23
Viacúčelový zásobník
Zásuvka na papier
Ovládací panel
Displej
........................................................................................................................................... 24
............................................................................................................................................... 25
.................................................................................................................................................... 26
......................................................................................................................................................... 29
Používanie ovládacieho panela
Zadávanie textu
................................................................................................................................ 31
.................................................................................................................................................. 34
Zapnutie/vypnutie napájania
................................................................................................................................... 36
Vykonanie rýchleho spustenia zariadenia
Vkladanie papiera
............................................................................................................... 38
................................................................................................................................................... 40
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
................................................................................................................ 42
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
....................................................................................................... 48
Vkladanie obálok alebo pohľadníc
......................................................................................................................... 51
Vkladanie predtlačeného papiera
.......................................................................................................................... 55
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
....................................................................................................................... 59
Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
.......................................................................................... 60
Zadanie veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku
Úspora energie
............................................................................... 63
....................................................................................................................................................... 66
Vstup do režimu spánku
...................................................................................................................................... 67
Nastavenie času automatického vypnutia
.............................................................................................................. 69
Tlač dokumentu ............................................................................................................................................ 73
Tlač z počítača
......................................................................................................................................................... 74
Zrušenie tlače
..................................................................................................................................................... 77
Rôzne spôsoby tlače
................................................................................................................................................ 79
Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)
Zmena predvolených nastavení tlače z USB
............................................................................. 81
...................................................................................................... 91
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu (Zabezpečená tlač)
Používanie šifrovanej tlače
................................................................... 93
............................................................................................................................. 96
I
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)
Vymazanie dokumentu uloženého v zariadení
................................................................................................ 101
Nastavenie názvu alebo PIN kódu pre schránku
Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)
................................................................................... 97
............................................................................................. 105
............................................................................................................... 107
Nastavenia tlače pre priamu tlač
.................................................................................................................. 110
Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-mailov)
.................................................................................................................. 121
Pohodlné používanie s mobilným zariadením .................................................................. 128
Pripojenie mobilného zariadenia
........................................................................................................................... 129
Používanie zariadenia pomocou aplikácií
Používanie technológie AirPrint
............................................................................................................... 130
.......................................................................................................................... 132
Tlač pomocou technológie AirPrint
............................................................................................................... 136
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
Používanie služby Google Cloud Print
Diaľková správa zariadenia
................................................................................................... 139
.................................................................................................................. 140
.................................................................................................................................... 144
Sieť ......................................................................................................................................................................... 146
Pripojenie k sieti
................................................................................................................................................... 147
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
Nastavenie adries IP
.......................................................................................................................... 149
......................................................................................................................................... 151
Nastavenie IPv4 adresy
............................................................................................................................... 152
Nastavenie IPv6 adries
................................................................................................................................ 156
Konfigurácia zariadenia pre tlač z počítača
............................................................................................................ 160
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
Aktivácia IPP/IPPS
....................................................................................................................................... 167
Nastavenie tlačového servera
............................................................................................................................. 174
...................................................................................................... 178
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
................................................................................................................. 179
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
Konfigurácia DNS
.................................................................................................. 161
....................................................................................................... 181
............................................................................................................................................. 182
Konfigurovanie WINS
Konfigurácia SNTP
........................................................................................................................................ 188
............................................................................................................................................ 191
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
......................................................................................... 194
Konfigurovanie nastavení pre softvér správy zariadení
.......................................................................................... 199
Konfigurovanie SMB
......................................................................................................................................... 203
Konfigurovanie nastavení pre tlač v počítači
................................................................................................... 206
Zabezpečenie ................................................................................................................................................
Ochrana stroja pred neoprávneným prístupom
Zabránenie neoprávnenému prístupu
Nastavenie oprávnení prístupu
210
...................................................................................................... 211
................................................................................................................. 212
.......................................................................................................................... 214
Nastavenie hesla správcu systému
Nastavenie správy ID oddelení
................................................................................................................ 215
..................................................................................................................... 218
Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR
............................................................................................................ 225
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
................................................................................................. 226
II
Špecifikácia adries IP pre pravidlá brány Firewall
............................................................................................ 227
Špecifikácia adries MAC pre pravidlá brány Firewall
Nastavenie servera proxy
Obmedzenie funkcií stroja
.................................................................................................................................. 236
..................................................................................................................................... 239
Obmedzenie operácií tlače
Obmedzenie funkcií USB
................................................................................................................................. 240
................................................................................................................................... 243
Obmedzenie funkcií ovládacieho panela
Deaktivácia komunikácie HTTP
Deaktivácia vzdialeného PR
Deaktivácia LAN portu
........................................................................................ 233
.............................................................................................................. 246
........................................................................................................................... 249
................................................................................................................................ 250
....................................................................................................................................... 251
Skrytie histórie tlačových úloh
............................................................................................................................ 252
Implementácia silných funkcií zabezpečenia
.......................................................................................................... 254
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu
Konfigurovanie nastavení IPSec
............................................................................................. 255
.......................................................................................................................... 259
Konfigurácia overenia IEEE 802.1X
...................................................................................................................... 269
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne certifikáty
Generovanie párov kľúčov
................................................................................. 274
........................................................................................................................... 275
Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných certifikačnou autoritou
Overovanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov
........................................... 282
.......................................................................................... 285
Používanie vzdialeného PR ................................................................................................................ 288
Spustenie vzdialeného PR
...................................................................................................................................... 289
Obrazovky vzdialeného PR
..................................................................................................................................... 292
Správa dokumentov a kontrola stavu zariadenia
.................................................................................................... 298
Umožnenie koncovým používateľom používať dokumenty
Nastavenie možností menu zo vzdialeného PR
..................................................................................... 303
....................................................................................................... 305
Ukladanie/načítanie uložených dát
........................................................................................................................ 307
Ukladanie registrovaných údajov
........................................................................................................................ 308
Načítanie registrovaných údajov
......................................................................................................................... 310
Zoznam ponúk nastavení ...................................................................................................................
Ponuka nastavení
313
................................................................................................................................................. 314
Control Menu
................................................................................................................................................... 315
Paper Source
................................................................................................................................................... 333
Sieť
................................................................................................................................................................. 334
Layout
............................................................................................................................................................. 355
Print Quality
Interface
..................................................................................................................................................... 359
......................................................................................................................................................... 374
User Maintenance
............................................................................................................................................ 377
Priorita položiek ponúk nastavenia
Print Mode
....................................................................................................................................................... 405
Nastavenia špecifické pre režim tlače
UFR II
PCL
............................................................................................................... 404
.................................................................................................................. 407
........................................................................................................................................................ 408
........................................................................................................................................................... 409
Imaging
.................................................................................................................................................... 415
III
XPS
........................................................................................................................................................... 425
PDF
........................................................................................................................................................... 436
PS
............................................................................................................................................................. 447
MEAP Settings
.................................................................................................................................................. 457
Check Counter
................................................................................................................................................. 459
Initialize Menu
................................................................................................................................................. 461
Utility Menu
.......................................................................................................................................................... 462
Ponuka úloh
......................................................................................................................................................... 468
.............................................................................................................................................. 470
Ponuka resetovania
Ponuka výberu podávača
...................................................................................................................................... 472
Riešenie problémov (FAQ) .................................................................................................................. 482
Údržba ................................................................................................................................................................
Čistenie zariadenia
Vonkajšia časť
484
................................................................................................................................................ 486
.................................................................................................................................................. 487
.............................................................................................................................................. 488
Fixačná jednotka
Oblasť podávania papiera
.................................................................................................................................. 489
.................................................................................................................................... 494
Výmena tonerových kaziet
Ako sa menia tonerové kazety
Výmena bubnových kaziet
............................................................................................................................ 498
..................................................................................................................................... 501
Spôsob výmeny bubnových kaziet
...................................................................................................................... 505
Výmena zásobníka spotrebovaného tonera
............................................................................................................ 507
Ako vymeniť zásobník spotrebovaného tonera
Premiestnenie zariadenia
..................................................................................................... 508
...................................................................................................................................... 510
Údržba a vylepšenie kvality tlače
Nastavenie hustoty tlače
........................................................................................................................... 512
................................................................................................................................... 513
Korekcia nesúladu farieb a odtieňov
................................................................................................................... 515
Úprava polohy tlače
.......................................................................................................................................... 517
Tlač správ a zoznamov
........................................................................................................................................... 521
Zobrazenie hodnoty počítadla
............................................................................................................................... 530
Kontrola spotrebného materiálu
........................................................................................................................... 533
Inicializácia nastavení
........................................................................................................................................... 536
Inicializácia ponuky
........................................................................................................................................... 537
Inicializácia sieťových nastavení
.......................................................................................................................... 538
Dodatok ............................................................................................................................................................. 540
Softvér tretích strán
Prehľad funkcií
.............................................................................................................................................. 541
..................................................................................................................................................... 542
Ekologický prístup a úspora peňazí
Zlepšenie efektivity
Ešte niečo navyše
........................................................................................................................................... 544
............................................................................................................................................. 546
Technické parametre
Hlavná jednotka
..................................................................................................................... 543
............................................................................................................................................ 548
............................................................................................................................................... 549
IV
............................................................................................................................................... 551
Dostupný papier
............................................................................................................................................ 557
Paper Feeder PF-G
Cassette Feeding Unit-AU
.............................................................................................................................................. 559
Funkcie tlačiarne
.......................................................................................................................................... 563
Funkcie spravovania
Systémové prostredie
Sieťové prostredie
Spotrebný materiál
Možnosti
.................................................................................................................................. 558
....................................................................................................................................... 566
............................................................................................................................................ 567
............................................................................................................................................... 568
............................................................................................................................................................... 572
Voliteľné zariadenia
.......................................................................................................................................... 573
Systémové možnosti
Inštalácia ROM
......................................................................................................................................... 574
........................................................................................................................................... 576
Vloženie SD karty
Príručky a ich obsah
........................................................................................................................................ 580
.............................................................................................................................................. 585
Používanie dokumentu Užívateľská príručka
.......................................................................................................... 586
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Správa aplikácií MEAP
............................................................................................................. 590
........................................................................................................................................... 592
Používanie FTP klientov
......................................................................................................................................... 593
Príprava na používanie FTP servera
..................................................................................................................... 594
Tlač prostredníctvom FTP klienta (FTP tlač)
........................................................................................................... 597
Zadanie nastavení prostredníctvom FTP klienta
Iné
.............................................................................................. 587
.................................................................................................... 599
....................................................................................................................................................................... 606
Základné postupy systému Windows
Príklady písiem
Poznámka
................................................................................................................... 607
................................................................................................................................................. 616
....................................................................................................................................................... 621
V
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny ................................................................................................................... 2
Inštalácia ............................................................................................................................................................... 3
Zdroj napájania ...................................................................................................................................................... 5
Manipulácia ........................................................................................................................................................... 6
Údržba a kontrola .................................................................................................................................................. 9
Spotrebný materiál ............................................................................................................................................. 10
1
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité bezpečnostné pokyny
68UR-000
Obsah opísaný v tejto kapitole slúži na zabránenie poškodenia majetku a poranenia užívateľov zariadenia a iných osôb.
Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte túto kapitolu a dodržiavajte pokyny na jeho správne používanie. Nerobte
žiadne operácie, ktoré nie sú opísané v tejto príručke. Spoločnosť Canon nebude zodpovedná za ľubovoľné škody
spôsobené používaním, ktoré nie je opísané v tomto návode, nesprávnym používaním alebo opravou/zmenami, ktoré
nevykonala spoločnosť Canon alebo tretia strana autorizovaná spoločnosťou Canon.
2
Dôležité bezpečnostné pokyny
Inštalácia
68UR-001
Aby bolo používanie tohto zariadenia bezpečné a pohodlné, pozorne si prečítajte nasledujúce opatrenia a nainštalujte
zariadenie na vhodné miesto.
Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by hrozilo nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom, ako napríklad:
● Miesto, na ktorom sú zablokované vetracie otvory
(príliš blízko pri stenách, posteli, pohovke, koberci alebo podobných predmetoch)
● Vlhké alebo prašné miesto
● Miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo exteriér
● Miesto vystavené pôsobeniu vysokých teplôt
● Miesto vystavené otvoreným plameňom
● V blízkosti alkoholu, riedidiel alebo iných horľavých látok
Ďalšie varovania
● K zariadeniu nepripájajte neschválené káble. Môže to viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Na zariadenie neklaďte náhrdelníky ani iné kovové predmety, ani nádoby naplnené tekutinou. Ak prídu
cudzie látky do styku s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
● Pri inštalácii a odstraňovaní voliteľného príslušenstva vypnite zariadenie, vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla a odpojte od zariadenia všetky prepojovacie káble aj napájací kábel. V opačnom prípade sa napájací
kábel alebo prepojovacie káble môžu poškodiť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Ak do zariadenia spadne cudzí predmet, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte
sa na miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon.
Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach
Zariadenie by mohlo spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poranenie.
● Na nestabilnom mieste
● Na mieste vystavenom vibráciám
Ďalšie upozornenia
● Pri prenášaní zariadenia postupujte podľa pokynov v tejto príručke. V prípade nesprávneho prenášania môže
spadnúť a spôsobiť zranenie.
● Pri inštalácii zaradenia dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruky medzi zariadenie a podlahu alebo steny. Môže
to viesť k poraneniu.
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
Neinštalujte na zle vetrané miesta
● Toto zariadenie vytvára počas prevádzky malé množstvo ozónu a iné emisie. Tieto emisie nie sú zdraviu
škodlivé. Pri dlhom používaní zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti ich však môžete cítiť. Na
zachovanie príjemného pracovného prostredia sa odporúča správne vetrať miestnosť, v ktorej sa zariadenie
používa. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde by mohli byť osoby vystavené emisiám zo zariadenia.
Zariadenie neinštalujte na nasledujúcich miestach, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu
● Miesto vystavené výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti
● Miesto v blízkosti zariadenia, ktoré vytvára magnetické alebo
elektromagnetické vlny
● Laboratórium alebo miesto, kde dochádza k chemickým
reakciám,
● Miesto vystavené leptavým alebo toxickým plnom
● Miesto, ktoré by sa v dôsledku hmotnosti zariadenia mohlo
prehnúť, alebo kde by sa zariadenie mohlo zaboriť (napr.
koberec)
Neinštalujte na miesta s kondenzáciou
● Vo vnútorných častiach zariadenia sa môžu vytvárať kvapôčky vody (kondenzácia), ak sa miestnosť so
zariadením rýchlo zohreje alebo keď zariadenie presuniete zo studeného alebo suchého prostredia do
horúceho alebo vlhkého prostredia. Používanie zariadenia v takomto stave môže spôsobiť zaseknutie
papiera, nízku kvalitu tlače alebo poškodenie zariadenia. Pred používaním nechajte zariadenie minimálne 2
hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
V nadmorskej výške nad 3 000 metrov
● Zariadenia s pevným diskom nemusia správne fungovať, keď sa používajú vo veľkých výškach, približne
3 000 m nad morom a vyššie.
4
Dôležité bezpečnostné pokyny
Zdroj napájania
68UR-002
● Používajte iba zdroj napájania, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na napätie. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Zariadenie musí byť zapojené do elektrickej zásuvky s uzemneným pripojením pomocou dodaného
napájacieho kábla.
● Nepoužívajte iné než dodané napájacie káble, pretože môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Poskytnutý napájací kábel je určený na používanie s týmto zariadením. Nepripájajte napájací kábel k iným
zariadeniam.
● Napájací kábel neupravujte, neťahajte, neohýbajte ani s ním nenarábajte spôsobom, ktorý by mohol viesť
k jeho poškodeniu. Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Poškodenie napájacieho kábla môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
● So zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani napájacie zdroje s viacerými zásuvkami. Môže to viesť
k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Napájací kábel nestáčajte ani nezväzujte do uzla, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
● Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Počas búrky celkom odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
● Zariadenie umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky a nechajte dostatok miesta okolo zástrčky napájacieho
kábla, aby ste ju v prípade nebezpečenstva mohli jednoducho odpojiť.
Pri pripájaní k sieti
● Napájací kábel nepripájajte k neprerušiteľnému zdroju napájania. V opačnom prípade môže pri prerušení
napájania dôjsť k poruche zariadenia.
● Ak zariadenie pripojíte k viacnásobnej elektrickej zásuvke, k ostatným zásuvkám nepripájajte ďalšie
zariadenia.
● Napájací kábel nepripájajte k doplnkovej elektrickej zásuvke na počítači.
Ďalšie opatrenia
● Elektrický šum môže spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov.
5
Dôležité bezpečnostné pokyny
Manipulácia
68UR-003
● Ak zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk, nezvyčajný zápach,
vychádza z neho dym alebo z neho sála nadmerné teplo, ihneď
ho odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na
autorizovaného predajcu produktov spoločnosti Canon. Ďalšie
používanie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
● Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte. Vnútri zariadenia sa
nachádzajú časti s vysokým napätím a vysokou teplotou, ktoré
môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Zariadenie nainštalujte tak, aby deti nemohli prísť do kontaktu s napájacím káblom alebo inými káblami ani
s vnútornými a elektrickými časťami zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k neočakávaným nehodám.
● V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé spreje. Ak prídu horľavé látky do styku s elektrickými časťami
vnútri zariadenia, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Pri presúvaní zariadenia nezabudnite vypnúť napájanie tohto zariadenia a vášho počítača a odpojiť napájací
kábel a prepojovacie káble. Ak tak neurobíte, môžete poškodiť napájací kábel alebo prepojovacie káble, čo
môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Pri pripájaní alebo odpájaní kábla USB sa nedotýkajte kovovej časti konektora, kým je zástrčka napájacieho
kábla zasunutá do elektrickej zásuvky. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
V prípade používania kardiostimulátora
● Toto zariadenie vytvára slabé magnetické prúdenie a ultrazvukové vlny. Ak používate kardiostimulátor
a pociťujete anomálie, vzdiaľte sa od zariadenia a ihneď vyhľadajte lekára.
● Na zariadenie neukladajte ťažké predmety. Môžu spadnúť a spôsobiť zranenie.
● Ak sa zariadenie nebude dlhý čas používať, z dôvodu vlastnej bezpečnosti odpojte napájací kábel.
● Buďte opatrní pri otváraní a zatváraní krytov, aby ste predišli poraneniu rúk.
● Dajte pozor, aby sa ruky a odev nenachádzali blízko valcov vo výstupnej oblasti. Ak valce zachytia vaše ruky
alebo odev, môže to viesť k poraneniu.
● Vnútro zariadenia a výstupná štrbina sú počas používania a bezprostredne po ňom veľmi horúce. Vyhnite sa
kontaktu s týmito oblasťami, aby ste predišli popáleninám. Potlačený papier môže byť tiež bezprostredne po
tlači horúci, preto pri manipulácii s ním postupujte opatrne. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vzniku popálenín.
6
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Neprenášajte zariadenie s nainštalovaným
voliteľným podávačom papiera alebo jednotkou
Cassette Feeding Unit. V prípade nesprávneho
prenášania môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
Laserový lúč
● Ak by došlo k unikaniu laserového lúča a zasiahol by vaše oči, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.
Pri prevoze zariadenia
Na zabránenie poškodenia zariadenia počas prenosu postupujte nasledovne.
● Vyberte tonerové a bubnové kazety.
● Bezpečne zabaľte zariadenie do pôvodnej škatule s baliacimi materiálmi.
Ak vás počas prevádzky trápi hluk
● Ak vás počas prevádzky trápi hluk, odporúčame, aby ste zariadenie nainštalovali inam ako do kancelárie.
Hluk závisí od použitého prostredia a režimu prevádzky.
Ďalšie opatrenia
● Postupujte podľa pokynov na štítkoch a podobných upozornení na zariadení.
● Predíďte traseniu alebo nárazom do zariadenia.
● Dvierka, kryty ani iné časti neotvárajte a nezatvárajte nasilu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
● Nedotýkajte sa kontaktov (
) v zariadení. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
7
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Ak chcete predísť zachyteniu papiera, počas tlače zariadenie nevypínajte, neotvárajte ani nezatvárajte kryty,
ani nevkladajte a nevyberajte papier.
8
Dôležité bezpečnostné pokyny
Údržba a kontrola
68UR-004
Zariadenie pravidelne čistite. Ak dôjde k nahromadeniu prachu, zariadenie nemusí fungovať správne. Pri čistení
dodržujte nasledujúce pokyny. Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie problémov.
● Pred čistením vypnite napájanie a odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej zásuvky. V opačnom
prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
● Pravidelne odpájajte zástrčku napájacieho kábla a pomocou suchej handričky odstráňte prach a nečistoty.
Nahromadený prach môže absorbovať vzdušnú vlhkosť, ktorá môže pri kontakte s elektrikou spôsobiť
požiar.
● Zariadenie čistite navlhčenou, dobre vyžmýkanou tkaninou. Na navlhčenie čistiacich tkanín používajte iba
vodu. Nepoužívajte alkohol, benzín, riedidlo ani iné horľavé látky. Nepoužívajte papierové vreckovky alebo
utierky. Ak tieto látky prídu do kontaktu s elektrickými časťami vnútri zariadenia, môže to spôsobiť výboj
statickej elektriny, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Pravidelne kontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené. Kontrolujte, či na zariadení nie je
hrdza, nie sú na ňom preliačiny, praskliny alebo či z neho nesála nadmerné teplo. Používanie nedostatočne
udržiavaného zariadenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
● Vnútri zariadenia sa nachádzajú časti s vysokou teplotou a pod vysokým napätím. Ak by ste sa dotkli týchto
komponentov, môžete si spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa žiadnej časti stroja, ktorá nie je označená v
návode.
● Pri vkladaní papiera alebo odstraňovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste si na jeho hranách
neporezali ruky.
● Pri odstraňovaní zaseknutého papiera, výmene kaziet s tonerom alebo podobného materiálu dávajte pozor,
aby sa žiaden toner nedostal na ruky alebo oblečenie. Ak sa toner dostane na ruky alebo odev, zasiahnuté
miesto hneď umyte studenou vodou.
9
Dôležité bezpečnostné pokyny
Spotrebný materiál
68UR-005
● Použité kazety s tonerom ani podobný materiál nelikvidujte v otvorenom ohni. Rovnako neskladujte
tonerové a bubnové kazety ani papier na miestach, ktoré sú vystavené otvoreným plameňom. Mohlo by to
spôsobiť vzplanutie tonera a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.
● Ak náhodou vysypete alebo rozprášite toner, opatrne zozbierajte čiastočky tonera alebo ich zotrite jemnou
vlhkou handričkou tak, aby ste zabránili ich vdýchnutiu. Na odstránenie vysypaného tonera nikdy
nepoužívajte vysávač, ktorý nemá zabezpečenie proti výbuchu prachu. Mohlo by to spôsobiť poruchu
vysávača alebo spôsobiť výbuch prachu vplyvom statického výboja.
● Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner. Ak dôjde k vdýchnutiu tonera, ihneď vyhľadajte lekára.
● Dávajte pozor, aby sa toner nedostal do očí alebo úst. Ak sa toner dostane do očí alebo úst, ihneď ho
vypláchnite studenou vodou a vyhľadajte lekára.
● Dávajte pozor, aby sa toner nedostal do kontaktu s pokožkou. Ak k tomu dôjde, umyte ho mydlom a
studenou vodou. Ak dôjde k podráždeniu vašej pokožky, okamžite vyhľadajte lekára.
● Kazety s tonerom a iný spotrebný materiál skladujte mimo dosahu malých detí. Ak toner prehltnete,
okamžite sa obráťte na lekára alebo na centrum kontroly jedov.
● Kazety s tonerom alebo podobný materiál nerozoberajte ani neupravujte. V tom prípade sa môže toner
rozsypať.
Manipulácia s kazetou s tonerom
● Kazetu s tonerom držte vždy za držadlo.
● Nedotýkajte sa časti na podávanie (
), elektrických kontaktov (
10
) ani pamäte kazety s tonerom (
).
Dôležité bezpečnostné pokyny
● Ak to nie je nevyhnutné, nevyberajte kazetu s tonerom z baliaceho materiálu alebo tohto zariadenia.
● Kazeta s tonerom je magnetický produkt. Nedávajte ju blízko k produktom citlivým na magnetické pole
vrátane diskiet a diskových jednotiek. Môže to viesť k poškodeniu údajov.
Manipulácia s bubnovou kazetou
● Bubnovú kazetu držte vždy za držadlo.
● Dbajte na to, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu bubna (
Nedotýkajte sa elektrických kontaktov (
) ani jeho vystaveniu pôsobenia svetla.
) ani pamäte bubnovej kazety (
).
● Ak to nie je nevyhnutné, nevyberajte bubnovú kazetu z baliaceho materiálu alebo tohto zariadenia.
Manipulácia so zásobníkom spotrebovaného tonera
● Nenakláňajte zásobník spotrebovaného tonera – v opačnom prípade hrozí riziko rozliatia tonera z otvoru
zásobníka (
).
11
Dôležité bezpečnostné pokyny
Skladovanie tonerových kaziet a bubnových kaziet
● Kazetu s tonerom skladujte v prostredí opísanom nižšie, aby sa zaručilo bezpečné a uspokojivé používanie.
Rozsah skladovacej teploty: 0 °C až 35 °C
Rozsah skladovacej vlhkosti: 35 % až 85 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie*
● Tonerové alebo bubnové kazety skladujte zatvorené a otvorte ich až bezprostredne pred použitím.
● Tonerové alebo bubnové kazety po vybratí z tohto zariadenia na účely uskladnenia vložte do pôvodného
obalového materiálu.
● Tonerové kazety neskladujte v stojatej polohe ani hornou stranou nadol. Z tonera sa môže vytvoriť pevný kus
materiálu, ktorý sa nevráti do pôvodného stavu ani po zatrasení.
* Aj pri dodržaní rozsahu skladovacej vlhkosti sa vnútri tonerových alebo bubnových kaziet môžu vytvárať kvapky vody
(kondenzácia), ak je vnútri kaziet iná teplota ako v ich okolí. Kondenzácia má negatívny vplyv na kvalitu tlače tonerových
alebo bubnových kaziet.
Tonerové ani bubnové kazety neskladujte na týchto miestach
● miesta vystavené otvoreným plameňom,
● miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo silnému svetlu na viac ako päť minút,
● miesta vystavené nadmerne slanému vzduchu,
● miesta s korozívnymi plynmi (napr. aerosólové spreje alebo amoniak),
● miesta vystavené vysokým teplotám a vysokej vlhkosti,
● miesta vystavené náhlym zmenám teploty a vlhkosti, kde môže vznikať kondenzácia,
● nadmerne prašné miesta,
● miesta, na ktoré môžu dosiahnuť deti.
Dávajte si pozor na falošné tonerové alebo bubnové kazety
● Upozorňujeme, že na trhu sú falošné tonerové alebo bubnové kazety Canon. Použitie falošnej tonerovej
alebo bubnovej kazety môže viesť k nízkej kvalite tlače alebo k slabému výkonu stroja. Spoločnosť Canon
nezodpovedá za žiadne poruchy, nehody ani škody spôsobené používaním falošnej tonerovej alebo
bubnovej kazety.
Ďalšie informácie nájdete na stránke global.canon/ctc.
Obdobie dostupnosti náhradných súčiastok, tonerových a bubnových kaziet
a podobných materiálov
● Náhradné súčiastky, tonerové a bubnové kazety a podobné materiály pre toto zariadenie budú dostupné
najmenej sedem (7) rokov po skončení výroby tohto modelu zariadenia.
Obalový materiál na tonerové a bubnové kazety
● Obalový materiál na tonerové a bubnové kazety si odložte. Budú potrebné pri prenášaní tohto zariadenia.
● Podoba alebo umiestnenie baliaceho materiálu sa môže zmeniť. Môže byť tiež pridaný alebo odobratý bez
predchádzajúceho upozornenia.
12
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri likvidácii použitých tonerových kaziet alebo bubnových kaziet alebo podobného
materiálu
● Pri likvidácii tonerových kaziet alebo bubnových kaziet alebo podobného materiálu vložte likvidovaný
materiál do pôvodného obalového materiálu, aby sa toner zvnútra nerozptýlil, a zlikvidujte ho v súlade
s platnými miestnymi predpismi.
13
Základné postupy
Základné postupy
Základné postupy ............................................................................................................................................ 15
Hlavné funkcie ..................................................................................................................................................... 17
Časti a ich funkcie ............................................................................................................................................... 18
Predná strana ................................................................................................................................................. 19
Zadná strana .................................................................................................................................................. 21
Vnútrajšok ...................................................................................................................................................... 23
Viacúčelový zásobník ...................................................................................................................................... 24
Zásuvka na papier .......................................................................................................................................... 25
Ovládací panel ................................................................................................................................................ 26
Displej ...................................................................................................................................................... 29
Používanie ovládacieho panela .......................................................................................................................... 31
Zadávanie textu .............................................................................................................................................. 34
Zapnutie/vypnutie napájania ............................................................................................................................. 36
Vykonanie rýchleho spustenia zariadenia ....................................................................................................... 38
Vkladanie papiera ............................................................................................................................................... 40
Vkladanie papiera do zásuvky na papier ......................................................................................................... 42
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka .............................................................................................. 48
Vkladanie obálok alebo pohľadníc .................................................................................................................. 51
Vkladanie predtlačeného papiera ................................................................................................................... 55
Špecifikácia veľkosti a typu papiera ................................................................................................................ 59
Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier ................................................................................ 60
Zadanie veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku .................................................................... 63
Úspora energie .................................................................................................................................................... 66
Vstup do režimu spánku ................................................................................................................................. 67
Nastavenie času automatického vypnutia ...................................................................................................... 69
14
Základné postupy
Základné postupy
68UR-006
Táto kapitola popisuje základné postupy, napríklad ako používať ovládací panel alebo ako vkladať papier, ktoré sa často
vykonávajú pri využívaní funkcií zariadenia.
● Funkcie nainštalované v zariadení sa líšia v závislosti od vami zakúpeného modelu. Pred použitím zariadenia
si pozrite časť Hlavné funkcie(P. 17) a skontrolujte dostupné funkcie.
◼ Časti a ich funkcie
Táto časť popisuje externé a interné časti prístroja a ich funkcie, ako aj používanie tlačidiel na ovládacom paneli a ako
sa pozerať na displej. Časti a ich funkcie(P. 18)
◼ Používanie ovládacieho panela
Táto časť popisuje, ako sa majú používať tlačidlá na ovládacom paneli na vykonávanie rôznych postupov, napr. na
úpravu a kontrolu nastavení. Používanie ovládacieho panela(P. 31)
◼ Zapnutie/vypnutie napájania
Táto časť popisuje, ako sa má zapnúť/vypnúť napájanie.
Zapnutie/vypnutie napájania(P. 36)
15
Základné postupy
◼ Vkladanie papiera
Táto časť opisuje, ako vkladať papier do zásuvky na papier a viacúčelového zásobníka.
◼ Úspora energie
Táto časť popisuje, ako sa môže znížiť spotreba energie.
Úspora energie(P. 66)
16
Vkladanie papiera(P. 40)
Základné postupy
Hlavné funkcie
68UR-007
Táto príručka obsahuje všetky funkcie modelového radu, ktorý ste si zakúpili. Pred začatím skontrolujte, ktoré funkcie
sú dostupné vo vami zakúpenom modeli.
: S funkciou
: Bez funkcie
Funkcia
LBP852Cx
Tlač
2-stranová tlač
Zabezpečená tlač
Priama tlač z USB
Tlač uloženej úlohy
Pripojenie ku drôtovej LAN sieti
Pripojenie k bezdrôtovej LAN sieti
Prepojenie s mobilnými zariadeniami
Správa ID oddelenia
MEAP
Paper Feeder PF-G *
Cassette Feeding Unit-AU *
Súprava na tlač čiarových kódov *
Medzinárodná sada písiem PCL *
KARTA SD *
*Toto
je voliteľná položka.
● Dostupné typy ovládačov nájdete na disku Disk CD-ROM/DVD-ROM s používateľským softvérom dodanom so
zariadením alebo na webovej lokalite spoločnosti Canon (https://global.canon).
ODKAZY
Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 590)
17
Základné postupy
Časti a ich funkcie
68UR-008
Táto časť popisuje časti zariadenia (exteriér, prednú a zadnú časť a interiér) a to, ako fungujú. Okrem popisu častí
zariadenia používaných na také základné postupy, ako je vkladanie papiera a výmena tonerových kaziet, popisuje táto
časť aj tlačidlá na ovládacom paneli a displeji. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako sa má správne používať zariadenie.
Predná strana(P. 19)
Zadná strana(P. 21)
Vnútrajšok(P. 23)
Viacúčelový zásobník(P. 24)
Zásuvka na papier(P. 25)
Ovládací panel(P. 26)
18
Základné postupy
Predná strana
68UR-009
Výstupný zásobník
Vytlačený papier sa vysunie do výstupného zásobníka.
Ovládací panel
Ovládací panel sa skladá z číselných tlačidiel, displeja, indikátorov stavu atď. Pomocou ovládacieho panela
môžete vykonávať všetky postupy ako aj zadávať nastavenia. Ovládací panel(P. 26)
Displej(P. 29)
Vypínač
Stlačením vypínača zapnete napájanie. Keď chcete vypnúť napájanie, nepoužite tento vypínač, ale postupujte
podľa postupov uvedených v časti Vypnutie napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36) .
Predný kryt
Keď vymieňate tonerovú alebo bubnovú kazetu, otvorte predný kryt.
kazety(P. 498)
Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505)
Ako sa menia tonerové
Zásuvka na papier
Vložte do zásuvky na papier taký typ papiera, ktorý často používate.
papier(P. 42)
Vkladanie papiera do zásuvky na
Port pamäťového USB zariadenia (pre pamäťové USB zariadenie)
K zariadeniu môžete pripojiť pamäťové USB zariadenie a môžete priamo tlačiť údaje z pamäťového USB
zariadenia. Údaje môžete priamo tlačiť z pamäťového USB zariadenia bez použitia počítača. ( Tlač
z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)(P. 81) ). Pri exportovaní alebo importovaní
nastavení zariadenia pripojte aj pamäťové USB zariadenie ( Import/Export Set.(P. 398) ).
19
Základné postupy
Pravý kryt
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera otvorte pravý kryt.
Držiaky na zdvíhanie
Pri prenášaní zariadenia ho držte za držiaky na zdvíhanie.
Premiestnenie zariadenia(P. 510)
Viacúčelový zásobník
Keď chcete dočasne použiť iný typ papiera, ako je papier vložený v zásuvke na papier, vložte papier do
viacúčelového zásobníka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48)
20
Základné postupy
Zadná strana
68UR-00A
Zadný kryt
Ak chcete nainštalovať voliteľnú jednotku ROM, otvorte zadný kryt.
Inštalácia ROM(P. 576)
Vetrací otvor
Vzduch zo zariadenia je vyháňaný von, aby sa ochladilo vnútro zariadenia. Upozorňujeme, že umiestnenie
predmetov pred vetracie otvory zabraňuje ventilácii. Inštalácia(P. 3)
Napájacia zásuvka
Pripojte napájací kábel.
Ľavý kryt
Keď vymieňate zásobník spotrebovaného tonera, otvorte ľavý kryt.
spotrebovaného tonera(P. 508)
Ako vymeniť zásobník
Výkonnostný štítok
Štítok obsahuje sériové číslo, ktoré je potrebné pri otázkach týkajúcich sa zariadenia. Ďalšie informácie
nájdete na webovej lokalite s príručkou online v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
Držiaky na zdvíhanie
Pri prenášaní zariadenia ho držte za držiaky na zdvíhanie.
Premiestnenie zariadenia(P. 510)
Kryt otvoru na pamäťovú SD kartu
Pri vkladaní voliteľnej SD karty otvorte kryt otvoru na SD kartu.
Vloženie SD karty(P. 580)
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Pripojte USB zariadenie, ktoré sa používa s MEAP aplikáciami. Pri exportovaní alebo importovaní nastavení
zariadenia pripojte aj pamäťové USB zariadenie ( Import/Export Set.(P. 398) ).
21
Základné postupy
Port USB (na pripojenie počítača)
Na pripojenie zariadenia k počítaču použite USB kábel.
Indikátor ACT
Počas odosielania alebo prijímania údajov bude ACT indikátor blikať.
Indikátor LNK
Keď je zariadenie správne pripojené k sieti, bude LNK indikátor blikať zelenou farbou.
Port LAN
Pripojte LAN kábel počas pripájania zariadenia k smerovaču káblovej LAN siete a pod.
káblovej sieti LAN(P. 149)
22
Pripojenie ku
Základné postupy
Vnútrajšok
68UR-00C
Otvory na bubnové kazety
Do týchto otvorov sa vkladajú bubnové kazety.
Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505)
Otvory na tonerové kazety
Do týchto otvorov sa vkladajú tonerové kazety s príslušnou farbou: Y (žltá) do krajného ľavého otvoru, po nej
M (fialová), C (tyrkysová) a K (čierna). Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
23
Základné postupy
Viacúčelový zásobník
68UR-00E
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú šírku vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera do
zariadenia. Stlačte páčku na uvoľnenie označenú na obrázku šípkou, aby sa uvoľnil zámok a posunuli sa
vodiace lišty papiera.
Výsuvná doska priečinka
Keď vkladáte veľký papier, vytiahnite ju von.
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48)
24
Základné postupy
Zásuvka na papier
68UR-00F
Vodiace lišty papiera
Upravte vodiace lišty papiera na presnú veľkosť vloženého papiera, aby sa zaistilo rovné podávanie papiera
do zariadenia. Stlačte páčky na uvoľnenie označené na obrázkoch šípkami, aby sa uvoľnili zámky a posunuli
sa vodiace lišty papiera.
Indikátor úrovne papiera
Označuje zostávajúce množstvo papiera. Značka sa posúva dole, keď sa znižuje množstvo papiera.
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 42)
25
Základné postupy
Ovládací panel
68UR-00H
Displej
Zobrazuje aktuálny stav tlače alebo iného stavu postupov, informácie o chybách, stav tonerovej kazety atď.
Displej(P. 29)
Tlačidlo Stav/zrušenie úlohy
Ak stlačíte tlačidlo keď svieti alebo bliká indikátor [ ], zobrazí sa zoznam tlačených dokumentov
a dokumentov čakajúcich na tlač. Môžete si vybrať dokument zo zoznamu a zrušiť tlač dokumentu.
ovládacieho panela(P. 78)
Z
Tlačidlo Späť
Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Ak stlačíte toto tlačidlo napríklad pri zadávaní
nastavení, nastavenia sa nepoužijú a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.
Číselné tlačidlá (tlačidlá [0] – [9])
Stlačením tlačidiel zadáte čísla a text.
Zadávanie textu(P. 34)
Tlačidlo [*]
Stlačením tlačidla prepnete typ zadávaného textu.
26
Základné postupy
Indikátor Pripravený
Rozsvieti sa, keď je zariadenie pripravené na tlač alebo inak bliká.
Indikátor Správa
● Rozsvieti sa, keď sa vyskytne problém s deaktivovaním tlače. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
s príručkou online v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
● Rozsvieti sa, ak zariadenie prejde do režimu spánku, kým je offline.
Indikátor Úloha
Rozsvieti sa, keď zariadenie prijíma tlačové údaje alebo keď akékoľvek tlačové údaje zostávajú v pamäti
zariadenia. Bliká, keď sa spracovávajú tlačové údaje.
Tlačidlo Úspora energie
Stlačením tlačidla uvediete zariadenie do režimu spánku. Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo bude
svietiť zelenou farbou. Opätovným stlačením tlačidla ukončíte režim spánku. Vstup do režimu
spánku(P. 67)
Tlačidlo Aplikácia
Každé stlačenie tohto tlačidla prechádza funkciami v poradí: Obrazovka tlače MEAP1 MEAP2 ...
MEAP8 Priama tlač z USB Obrazovka tlače. Vyberte funkciu, ktorú chcete použiť. Ak stlačíte toto
tlačidlo bez prihlásenia, keď je aktivovaná správa ID oddelenia, zobrazí sa obrazovka overenia.
Tlačidlo Vybrať podávač
Stlačením tlačidla vyberte zdroj papiera alebo zadáte veľkosť papiera.
Ponuka výberu podávača(P. 472)
Tlačidlo [ID]
Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka na používanie MEAP funkcie. Po skončení používania zariadenia sa
opätovným stlačením tohto tlačidla odhlásite.
Tlačidlo Zmazať
Stlačením tlačidla vymažete zadané čísla a text.
Tlačidlo Online
Prepína medzi režimom online (prijímajú sa tlačové úlohy) a režimom offline (neprijímajú sa žiadne tlačové
úlohy). Toto tlačidlo sa rozsvieti zelenou farbou, keď je zariadenie online, a zhasne, keď je zariadenie offline.
Bežne udržiavajte zariadenie v režime online, ale nastavte ho na režim offline, keď zadávate nastavenia pre
User Maintenance(P. 377) v ponuke nastavení.
● Ak tlačidlo nepoužívate dlhšiu dobu, keď je zariadenie offline a je zobrazená Hlavná obrazovka(P. 29) ,
zariadenie automaticky prejde do režimu online. Môžete vybrať položku <Auto Reset Time>, ak chcte
zmeniť túto hodnotu času ( Auto Reset Time(P. 317) ).
Tlačidlo [#]
Stlačením zadáte symboly, ako je „@“alebo „/“.
27
Základné postupy
Tlačidlo Pomôcka/tlačidlo [
]
● Zobrazí sa ponuka Nástroje. Na kontrolu môžete zobraziť celkový počet vytlačených strán a vytlačiť
informácie o vnútornom systéme. Utility Menu(P. 462)
● Pri zadávaní nastavení sa stlačením vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Pri zadávaní textu stlačením
posuniete kurzor doľava.
Tlačidlo Úloha/tlačidlo [
]
● Zobrazí sa ponuka Úloha. Môžete kontrolovať výpisy tlače.
Ponuka úloh(P. 468)
● Pri zadávaní nastavení stlačením vyberiete položku hneď nad aktuálne vybranou položkou. Pri zmene
hodnôt nastavenia stlačením zvýšite hodnotu.
Tlačidlo Nastavenia/tlačidlo [
]
● Zobrazí sa ponuka Nastavenia. Môžete zadať nastavenia zariadenia.
Ponuka nastavení(P. 314)
● Pri zadávaní nastavení stlačením prejdete na nasledujúcu obrazovku. Pri zadávaní textu stlačením
posuniete kurzor doprava.
Tlačidlo Reset/tlačidlo [
]
● Zobrazí sa ponuka Vynulovanie. Môžete zrušiť všetky procesy, vymazať údaje v pamäti a vypnúť napájanie.
Ponuka resetovania(P. 470)
● Pri zadávaní nastavení, stlačením vyberiete položku hneď pod aktuálne vybranou položkou. Pri zmene
hodnôt nastavenia stlačením znížite hodnotu.
Tlačidlo [Next] (Ďalej)
Stlačením použijete nastavenia alebo zadané podrobnosti.
ODKAZY
Používanie ovládacieho panela(P. 31)
28
Základné postupy
Displej
68UR-00J
Displej zobrazuje stav tlače a obrazovky pre zadávanie nastavení. Zobrazuje tiež
chybové hlásenia a stav tonerovej kazety.
Hlavná obrazovka
Indikácia stavu
Zobrazuje aktuálny stav alebo prevádzkový režim zariadenia.
Indikácia veľkosti papiera
Zobrazuje aktuálne zvolenú veľkosť papiera.
Nasledujúce veľkosti papiera sú uvedené v skrátenej forme.
● Ledger: LD
● Reply Postcard: P2
● Legal: LG
● 4 on 1 Postcard: P4
● Letter (na šírku): LTR
● Envelope KAKUGATA 2: K2
● Letter (na výšku): LT
● Envelope NAGAGATA 3: N3
● Statement (na šírku): STR
● Envelope YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement (na výšku): ST
● Envelope No. 10 (COM10): CO
● Executive (na šírku): EXR
● Envelope Monarch: MO
● Executive (na výšku): EX
● Envelope ISO-C5: EC5
● Foolscap: FC
● Envelope DL: DL
● 305 × 457 mm/12 × 18 palcov: TxE
● Free Size: FR
● Index Card: IC
● Vlastná veľkosť papiera s orientáciou na šírku: 80R
● Indian Legal: ILG
● Vlastná veľkosť papiera s orientáciou na výšku 80
● Postcard: PD
Indikácia stavu tonerovej kazety
Zobrazuje stav tonerových kaziet.
Obrazovka ponuky
Stlačte tlačidlo
(
),
( ),
(
),
( ) alebo
(
ponuky. Nižšie je ako príklad zobrazená obrazovka, keď sa stlačí tlačidlo
29
) na zobrazenie príslušnej obrazovky
(
).
Základné postupy
Zoznam ponúk nastavení(P. 313)
Pri výskyte chyby
V niektorých prípadoch sa pri výskyte chyby zobrazia pokyny, čo máte robiť pri chybe. Problém vyriešite
postupom popísaným na obrazovke. Nižšie je ako príklad zobrazená obrazovka, ktoré sa zobrazí pri zaseknutí
papiera. Ďalšie informácie o zobrazených hláseniach nájdete v časti „Riešenie problémov (FAQ)“ na webovej
lokalite s príručkou online.
ODKAZY
Používanie ovládacieho panela(P. 31)
30
Základné postupy
Používanie ovládacieho panela
68UR-00K
Použitím tlačidiel zobrazených nižšie môžete zadáva nastavenia a upravovať hodnoty.
Používanie tlačidiel
/
Posúvanie obrazovky
Posúvač je zobrazený na pravej strane obrazovky, ak sa nezmestia na obrazovku všetky informácie. Ak sa
/
posúvajte obrazovku nahor alebo nadol. Text a farby pozadia
zobrazí posúvač, použitím tlačidiel
položky sú po výbere prehodia.
Zmena hodnoty nastavenia
Použitím tlačidiel
/
zadajte hodnoty.
● Hodnoty v poli ( ) zobrazené pod oknom zadávania sú rozsahom hodnôt, ktoré môžete zadať.
31
Základné postupy
Používanie tlačidiel
/
Prechod na nasledujúcu obrazovku/návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačením tlačidla
prejdete na nasledujúcu obrazovku. Stlačením tlačidla
predchádzajúcu obrazovku.
● Na nasledujúcu obrazovku môžete prejsť aj stlačením tlačidla
stlačením tlačidla
sa vrátite na
a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku
.
Pohyb kurzora
Použitím tlačidiel
/
zadajte text a hodnoty.
Zadávanie textu(P. 34)
Používanie tlačidla
Stlačením tlačidla
použijete nastavenie.
Používanie tlačidla
(
)
Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku po zatvorení ponuky nastavení, stlačte tlačidlo
(
).
Používanie číselných tlačidiel
Pomocou číselných tlačidiel môžete zadávať text a hodnoty.
Zadávanie textu(P. 34)
● V závislosti od obrazovky nebudete môcť používať číselné tlačidlá na zadávanie hodnôt. V takomto prípade
ich zadajte pomocou tlačidla
/
.
32
Základné postupy
● Pomocou položky <Control Menu> v ponuke nastavení na ovládacom paneli môžete zadávať rôzne
nastavenia týkajúce sa zobrazenia, napr. nastavenie obrazovky a jazyk zobrazenia. Control Menu(P. 315)
33
Základné postupy
Zadávanie textu
68UR-00L
Pomocou číselných tlačidiel môžete zadávať text a hodnoty.
Prepínanie typu textu
Stlačením tlačidla
prepnete typ zadávaného textu.
Typy textu, ktorý môžete zadať
Znaky, ktoré môžete zadávať, sú uvedené nižšie.
Tlačidlo
A
a
(nedostupné)
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
34
Základné postupy
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(nedostupné)
0
(medzera) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (nedostupné)
● Stlačte tlačidlo
, keď je typ zadaného textu <A> alebo <a>, ak chcete zobraziť na obrazovke
symboly, ktoré môžete zadať. Pomocou tlačidiel
a stlačte tlačidlo
/
/
/
vyberte symbol, ktorý chcete zadať,
.
Vymazanie textu
Po každom stlačení tlačidla
zadaný text.
sa vymaže jeden znak. Stlačením a podržaním tlačidla
Pohyb kurzora
Stlačením tlačidla
alebo
môžete pohybovať kurzorom.
Zadanie medzery
Stlačte tlačidlo
a potom stlačte tlačidlo
.
Príklad zadávania textu a čísel
Príklad: „Canon 1“
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým sa nevyberie <A>.
2
Opakovane stáčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno C.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým sa nevyberie <a>.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno „a“.
5
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno „n“.
6
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno „o“.
7
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým nie je vybraté písmeno „n“.
8
Stlačte tlačidlo
9
Opakovane stláčajte tlačidlo
10
Stlačte tlačidlo
11
Stlačte tlačidlo
a potom stlačte tlačidlo
.
, kým sa nevyberie <12>.
.
.
35
vymažete celý
Základné postupy
Zapnutie/vypnutie napájania
68UR-00R
Vypínač sa používa na zapnutie zariadenia. Pri vypínaní zariadenia sa však uistite, že zariadenie vypnite z ovládacieho
panela bez použitia vypínača. Tento postup je rovnaký ako pri zapnutí/vypnutí počítača.
Zapnutie napájania(P. 36)
Vypnutie napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36)
Zapnutie napájania
Stlačte vypínač na zariadení. Keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí hlavná obrazovka po vykonaní vlastnej
diagnostiky, zariadenie je pripravené na tlač.
● Po vlastnej diagnostike sa môže zobraziť hlásenie. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite s príručkou
online v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
● Ak zadáte nastavenia rýchleho spustenia, môžete skrátiť čakaciu dobu po zapnutí napájania.
rýchleho spustenia zariadenia(P. 38)
Vykonanie
Vypnutie napájania (vykonanie vypnutia)
Pri vypínaní zariadenia vypnite zariadenie z ovládacieho panela.
Vykonanie vypnutia bez použitia vypínača
● Ak vypnete napájanie stlačením vypínača, môže sa vyskytnúť neočakávaná chyba. Ak chcete správne vypnúť
napájanie, postupujte podľa pokynov nižšie.
● Ak ste povolili funkciu rýchleho spustenia, môžete stlačením vypínača vypnúť napájanie.
rýchleho spustenia zariadenia(P. 38)
1
Stlačte tlačidlo
(
).
36
Vykonanie
Základné postupy
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
/
vyberte položku <Shut Down> a potom stlačte tlačidlo
.
.
➠ Po zobrazení hlásenie nižšie sa napájanie automaticky vypne.
Keď sa zobrazí hlásenie <Could not execute.>
● Nachádzajú sa tam zostávajúce tlačové údaje. Vymažte údaje (
zopakujte postup. Ak chcete zrušiť postup, stlačte tlačidlo
(
Ponuka resetovania(P. 470)
).
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Neodpájajte napájací kábel, kým sa nevypne displej.
Nezapínajte napájanie ihneď po vypnutí napájania
● Počkajte 10 sekúnd alebo viac a potom zapnite napájanie.
Spotreba energie po vypnutí
● Zariadenie mierne spotrebováva energiu, aj keď je vypnuté. Ak chcete úplne eliminovať spotrebu energie,
odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
ODKAZY
Vykonanie rýchleho spustenia zariadenia(P. 38)
37
) a
Základné postupy
Vykonanie rýchleho spustenia zariadenia
68UR-00S
Ak zadáte nastavenia rýchleho spustenia, môžete skrátiť čas od stlačenia vypínača až do spustenia prevádzky
obrazoviek. Spôsob vypnutia napájania na vykonanie rýchleho spustenia zariadenia sa nazýva „rýchle vypnutie“.
Konfigurácia nastavení rýchleho spustenia(P. 38)
Vypnutie napájania (vykonanie rýchleho vypnutia)(P. 39)
Keď používate sieť
● Ak je ktorékoľvek z nastavení nižšie nastavené na položku <On>, funkcia rýchleho spustenia je deaktivovaná.
- RARP, BOOTP, IPv6
- IPSec
Sieť(P. 146)
Konfigurovanie nastavení IPSec(P. 259)
Keď používate MEAP funkciu
● Skontrolujte, či aktuálne nainštalované MEAP aplikácie podporujú funkciu rýchleho spustenia.
Konfigurácia nastavení rýchleho spustenia
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Main Pwr Quick Start> a potom stlačte tlačidlo
4
Vyberte položku <Off> alebo <On> a potom stlačte
(
).
/
vyberte položku <Control Menu> a potom stlačte tlačidlo
.
.
.
<Off>
Deaktivuje funkciu rýchleho spustenia.
<On>
Aktivuje funkciu rýchleho spustenia.
5
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
38
Základné postupy
Vypnutie napájania (vykonanie rýchleho vypnutia)
Ak stlačením vypínača vypnete napájanie, keď je aktivovaná funkcia rýchleho spustenia, vykoná sa rýchle spustenie
zariadenia, keď sa zariadenie nabudúce zapne (rýchle vypnutie).
Po vykonaní rýchleho vypnutia neodpájajte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej
zásuvky.
● Po vypnutí napájania neodpájajte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky rýchlym vypnutím. Ak tak
urobíte, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných častí zariadenia. Pred odpojením zástrčky napájacieho
kábla pri premiestňovaní zariadenia zapnite napájanie a potom ho vypnite. Vypnutie napájania
(vykonanie vypnutia)(P. 36)
● Keď zariadenie vykonáva úlohu alebo je v chybovom stave alebo keď zmeníte akékoľvek nastavenie pomocou
ovládacieho panela alebo zo vzdialeného PR, stlačením vypínača sa nespustí rýchle vypnutie, ale namiesto
toho sa spustí vypnutie zariadenia.
● Ak sa vypne napájanie pomocou vypnutia zariadenia, aj keď je aktivovaná funkcia rýchleho spustenia,
zariadenia sa nabudúce zapne ako zvyčajne.
● Ak použijete funkciu časovača automatického vypnutia zariadenia, keď je aktivovaná funkcia rýchleho
spustenia, vykoná sa rýchle vypnutie. Nastavenie času automatického vypnutia(P. 69)
● Ak zapnete napájanie ihneď po vykonaní rýchleho vypnutia, môže chvíľu trvať, kým sa zariadenie spustí.
39
Základné postupy
Vkladanie papiera
68UR-00U
Papier môžete vkladať do zásuvky na papier a do viacúčelového zásobníka. Do zásuvky na papier vložte papier, ktorý
obvykle používate. Zásuvka na papier je vhodná pri používaní veľkého množstva papiera. Viacúčelový zásobník použite
vtedy, keď dočasne používate veľkosť alebo typ papiera, ktorý nie je vložený do zásuvky na papier. Pozrite si časť
Dostupný papier(P. 551) , kde nájdete dostupné veľkosti a typy papiera.
Informácie o papieri
Opatrenia týkajúce sa papiera(P. 40)
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia(P. 41)
Ako vložiť papier
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 42)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48)
Vkladanie obálok alebo pohľadníc(P. 51)
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 55)
Konfigurácia nastavení pre vložený papier
Špecifikácia veľkosti a typu papiera(P. 59)
Opatrenia týkajúce sa papiera
Nepoužívajte nasledujúce typy papiera:
● Môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo sa môže vyskytnúť chyba tlače.
- Pokrčený papier alebo papier so záhybmi
- Zvlnený alebo stočený papier
- Potrhaný papier
- Vlhký papier
- Veľmi tenký papier
- Obyčajný hrubý papier
- Papier potlačený tlačiarňou s tepelným prenosom
- Zadná strana papiera potlačeného tlačiarňou s tepelným prenosom
- Papier s veľmi výrazným povrchom
- Lesklý papier
Poznámky k používaniu papiera
● Používajte len papier úplne prispôsobený prostrediu, v ktorom je nainštalované zariadenie. Použitie papiera
skladovaného pri inej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo zlú výslednú kvalitu
tlače.
40
Základné postupy
Manipulácia s papierom a skladovanie
● Odporúča sa použiť papier hneď po jeho vybalení. Nepoužitý papier by mal byť zakrytý pôvodným obalovým
papierom a uskladnený na rovnom povrchu.
● Papier skladujte zabalený v pôvodnom balení, aby ste ho ochránili pred vlhkosťou a suchom.
● Neskladujte papier takým spôsobom, ktorý môže spôsobiť jeho pokrčenie alebo prehnutie.
● Neskladujte papier vertikálne ani nestohujte príliš veľa papiera.
● Neskladujte papier na priamom slnečnom svetle ani na mieste vystavenom vysokej vlhkosti, suchu alebo
s výraznými zmenami v teplote alebo vlhkosti.
Pri tlači na papier, ktorý absorboval vlhkosť
● Z oblasti výstupu papiera môže vychádzať para alebo sa v okolí oblasti výstupu papiera môžu vytvárať
kvapky vody. Nič z toho nie je neobvyklé. Dochádza k tomu pri generovaní tepla z fixačného tonera na
papier, čo spôsobuje, že sa vlhkosť v papieri vyparí (pravdepodobne sa to stane pri nízkych teplotách v
miestnosti).
Uskladnenie papiera vytlačeného použitím zariadenia
Pri manipulácii alebo uskladnení papiera vytlačeného použitím zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.
◼ Ako uskladniť vytlačený papier
● Skladujte ho na rovnom povrchu.
● Neskladujte ho spoločne s predmetmi vyrobenými z PVC (polyvinylchloridu), ako sú priesvitné rýchloviazače. Toner
sa môže rozpustiť následkom čoho sa papier prilepí na predmety z PVC.
● Dbajte na to, aby sa papier nezložil ani nepokrčil. Toner sa môže odlúpnuť.
● V prípade dlhodobého skladovania (minimálne dva roky) papier skladujte vo viazačoch alebo podobným spôsobom.
● Ak je papier uložený dlhodobo, môže dôjsť k zmene farby a výtlačok môže vyzerať, že podstúpil zmenu farby.
● Neskladujte ho na mieste s vysokou teplotou.
◼ Opatrenia pri použití lepidla
● Vždy používajte nerozpustné lepidlo.
● Pred nanesením lepidla vykonajte test s použitím výtlačku, ktorý už nie je potrebný.
● Pri uložení hárkov papiera s aplikovaným lepidlom na seba sa uistite, že lepidlo je úplne uschnuté.
41
Základné postupy
Vkladanie papiera do zásuvky na papier
68UR-00W
1660-02Y
Do zásuvky na papier vložte papier, ktorý obvykle používate. Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke
na papier, vložte papier do viacúčelového zásobníka. Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48)
Vloženie papiera štandardnej veľkosti(P. 42)
Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 45)
Orientácia papiera
V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o vkladaní dostupného papiera v správnej orientácii.
Papier
Orientácia
A3, B4, A4 (na šírku),
B5 (na šírku), A5 (na šírku),
Ledger, Legal, Letter (na šírku),
Executive (na šírku), Foolscap,
8K, 16K (na šírku), Indian Legal,
Custom (na šírku)
A4 (na výšku), B5 (na výšku),
A5 (na výšku), Letter (na výšku),
Executive (na výšku), 16K (na výšku),
Custom (na výšku)
● Pri vkladaní papiera do voliteľného podávača papiera alebo jednotky Cassette Feeding Unit postupujte podľa
nižšie uvedeného postupu.
Vloženie papiera štandardnej veľkosti
Pri vkladaní papiera, ktorého veľkosť sa nachádza medzi označeniami veľkosti papiera v zásuvke na papier, použite
nasledujúci postup. V prípade papiera, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi označeniami veľkosti papiera, si pozrite
časť Vloženie papiera vlastnej veľkosti(P. 45) .
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Upravte polohu vodiacich líšt na veľkosť papiera, ktorý chcete použiť.
42
Základné postupy
● Stlačte páčku odistenia (
) na zarovnanie projekcie (
) so značkou príslušného formátu papiera.
Keď vkladáte papier do voliteľného podávača papiera alebo jednotky Cassette Feeding Unit
● Keď vkladáte papier formátu A3 alebo Ledger, nastavte páčku (
3
) podľa vyobrazenia.
Papier vložte tak, aby bol okraj stohu papiera zarovnaný s vodiacou lištou papiera na
ľavej strane zásuvky na papier.
● Vložte papier so stranou určenou na tlač lícom nahor.
● Prelistujte poriadne stoh papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru limitu vloženia
● Skontrolujte, či balík papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
43
). Vloženie príliš veľkého množstva
Základné postupy
● Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť
4
Nastavte zásuvku na papier.
»
Prejdite na časť
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 55) .
Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 60)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Po zmene veľkosti alebo typu papiera vždy skontrolujte nastavenie. Ak sa vložený papier a konfigurované
nastavenia papiera nezhodujú, tlač sa nevykoná správne.
Automatická detekcia typu papiera
● Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznania typu papiera. Ak je aktivovaná táto funkcia,
pri vkladaní obyčajného alebo hrubého papiera nie je treba meniť nastavenie typu papiera. Auto Detect
Ppr Type(P. 476)
● Ak chcete tlačiť z operačného systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne alebo z mobilného zariadenia
alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia veľkosti a typu papiera, zadajte položky <Standard
Paper Size> a <Default Paper Type>. Ponuka výberu podávača(P. 472)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (manuálna 2-stranová tlač)
Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky zvlnenia potlačeného papiera a vložte ho
do viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48) ) stranou, na ktorú sa
má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nadol).
● Ak chcete tlačiť na zadnú stranu papiera, ktorý je už potlačený nastavte položku <Manual 2-Sided (MP)> na
položku <2nd Side> v ponuke nastavení na ovládacom paneli. Manual 2-Sided (MP)(P. 479)
● Pri každej tlači vložte jeden hárok papiera.
● Môžete použiť iba papier potlačený týmto zariadením.
● Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
44
Základné postupy
Vloženie papiera vlastnej veľkosti
Pri vkladaní papiera vlastnej veľkosti, ktorého veľkosť sa nenachádza medzi značkami veľkosti papiera v zásuvke na
papier, použite nasledujúci postup.
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
3
Papier vložte tak, aby bol okraj stohu papiera zarovnaný s vodiacou lištou papiera na
pravej strane zásuvky na papier.
● Stoh papiera vložte tak, aby bola strana, na ktorú chcete tlačiť, lícom nahor.
● Prelistujte poriadne stoh papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru limitu vloženia
● Skontrolujte, či balík papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
45
). Vloženie príliš veľkého množstva
Základné postupy
● Pri vkladaní papiera s logom si pozrite časť
4
Vkladanie predtlačeného papiera(P. 55) .
Vodiace lišty papiera vyrovnajte proti okrajom papiera.
● Stlačte páčku uvoľnenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne vyrovnané s okrajmi
papiera.
Vodiace lišty papiera vyrovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
Keď vkladáte papier do voliteľného podávača papiera alebo jednotky Cassette Feeding Unit
● Ak vkladaniu papiera bráni páčka (
) (napríklad vtedy, keď sa papier nadvihne alebo skosí), papier
vytiahnite a upravte polohu páčky podľa formátu papiera. Potom znova vložte papier a potom upravte
nastavenie vodiacich líšt papiera.
46
Základné postupy
5
Nastavte zásuvku na papier.
»
Prejdite na časť
Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 60)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Ak vložíte do zariadenia papier inej veľkosti alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenia. Ak nezmeníte
nastavenia formátu alebo typu papiera, zariadenie nebude môcť správne tlačiť.
Automatická detekcia typu papiera
● Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznania typu papiera. Ak je aktivovaná táto funkcia,
pri vkladaní obyčajného alebo hrubého papiera nie je treba meniť nastavenie typu papiera. Auto Detect
Ppr Type(P. 476)
● Ak chcete tlačiť z operačného systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne alebo z mobilného zariadenia
alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia veľkosti a typu papiera, zadajte položky <Standard
Paper Size> a <Default Paper Type>. Ponuka výberu podávača(P. 472)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (manuálna 2-stranová tlač)
Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky zvlnenia potlačeného papiera a vložte ho
do viacúčelového zásobníka ( Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48) ) stranou, na ktorú sa
má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom nadol).
● Ak chcete tlačiť na zadnú stranu papiera, ktorý je už potlačený nastavte položku <Manual 2-Sided (MP)> na
položku <2nd Side> v ponuke nastavení na ovládacom paneli. Manual 2-Sided (MP)(P. 479)
● Pri každej tlači vložte jeden hárok papiera.
● Môžete použiť iba papier potlačený týmto zariadením.
● Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 551)
47
Základné postupy
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka
68UR-00X
1660-030
Keď chcete tlačiť na papier, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier, vložte papier do viacúčelového zásobníka. Do
zásuvky na papier vložte papier, ktorý obvykle používate. Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 42)
Orientácia papiera
V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o vkladaní dostupného papiera v správnej orientácii.
Papier
Orientácia
A3, B4, A4 (na šírku),
B5 (na šírku), A5 (na šírku),
A6 (na šírku), Ledger, Legal,
Letter (na šírku),
Statement (na šírku),
Executive (na šírku),
Foolscap, 305 × 457 mm/12 × 18 in,
Indian Legal, 8K,
16K (na šírku), Index Card,
Postcard, Reply Postcard,
Envelope, Custom (na šírku)
A4 (na výšku), A5 (na výšku),
B5 (na výšku), Letter (na výšku),
Executive (na výšku),
Statement (na výšku),
16K (na výšku),
4 on 1 Postcard, Custom (na výšku)
1
Otvorte kryt.
2
Vytiahnite zásobník papiera.
3
Odtiahnite od seba vodiace lišty papiera.
● Stlačením páčky uvoľnenia posuňte vodiace lišty papiera smerom von.
48
Základné postupy
4
Vložte papier do viacúčelového zásobníka, až kým sa papier nezastaví.
● Vložte papier tak, aby bola tlačová strana lícom dole.
● Prelistujte poriadne stoh papiera a poklepte ním na plochom povrchu, aby sa zarovnali okraje.
Pri vkladaní papiera neprekračujte čiaru limitu vloženia
● Skontrolujte, či balík papiera nepresahuje čiaru limitu papiera (
). Vloženie príliš veľkého množstva
papiera môže spôsobiť zaseknutie papiera.
● Pri vkladaní obálok alebo papiera s logom si pozrite časť
alebo Vkladanie predtlačeného papiera(P. 55) .
5
Vkladanie obálok alebo pohľadníc(P. 51)
Vodiace lišty papiera vyrovnajte proti okrajom papiera.
● Stlačte páčku uvoľnenia a posuňte vodiace lišty papiera dovnútra, kým nie sú bezpečne vyrovnané s okrajmi
papiera.
49
Základné postupy
Vodiace lišty papiera vyrovnajte bezpečne proti okrajom papiera
● Príliš voľné alebo tesné vodiace lišty papiera môžu spôsobiť nesprávne podávanie papiera alebo
zaseknutie papiera.
»
Prejdite na časť
Zadanie veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom zásobníku(P. 63)
Pri zmene veľkosti alebo typu papiera
● Predvolené továrenské nastavenia pre veľkosť a typ papiera sú <A4> a <Mixed Types>. Ak vložíte do
zariadenia papier iného formátu alebo typu, nezabudnite zmeniť nastavenie. Ak nezmeníte nastavenia
formátu alebo typu papiera, zariadenie nebude môcť správne tlačiť.
Automatická detekcia typu papiera
● Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznania typu papiera. Ak je aktivovaná táto funkcia,
pri vkladaní obyčajného alebo hrubého papiera nie je treba meniť nastavenie typu papiera. Auto Detect
Ppr Type(P. 476)
● Ak chcete tlačiť z operačného systému nepodporujúceho ovládače tlačiarne alebo z mobilného zariadenia
alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia veľkosti a typu papiera, zadajte položky <Standard
Paper Size> a <Default Paper Type>. Ponuka výberu podávača(P. 472)
Tlač na zadnú stranu potlačeného papiera (manuálna 2-stranová tlač)
Na zadnú stranu potlačeného papiera sa nedá tlačiť. Vyrovnajte všetky stočenia vytlačeného papiera a vložte ho
do mnohoúčelového priečinka stranou, na ktorú sa má tlačiť, lícom nadol (predtým potlačená strana je lícom
nahor).
● Ak chcete tlačiť na zadnú stranu papiera, ktorý je už potlačený nastavte položku <Manual 2-Sided (MP)> na
položku <2nd Side> v ponuke nastavení na ovládacom paneli. Manual 2-Sided (MP)(P. 479)
● Pri každej tlači vložte jeden hárok papiera.
● Môžete použiť iba papier potlačený týmto zariadením.
● Nemôžete tlačiť na stranu, ktorá už bola potlačená.
ODKAZY
Dostupný papier(P. 551)
50
Základné postupy
Vkladanie obálok alebo pohľadníc
68UR-00Y
Pred vložením obálok alebo pohľadníc urobte určité prípravy, napr. vyrovnajte všetky stočenia. Dávajte tiež pozor na
orientáciu obálok alebo pohľadníc a na to, ktorá strana je hore. Upozorňujeme, že do zásuvky na papier nie je možné
vkladať obálky ani pohľadnice.
Vkladanie obálok(P. 51)
Vkladanie pohľadníc(P. 53)
● V tejto časti je popísané, ako sa majú vkladať obálky s požadovanou orientáciou, ako aj postupy, ktoré musíte
pred vložením obálok alebo pohľadníc vykonať. Všeobecný postup vkladania obálok alebo pohľadníc do
viacúčelového zásobníka nájdete v časti Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48) .
Vkladanie obálok
◼ Pred vložením obálok
Pred vložením obálok postupujte podľa nižšie popísaného postupu na prípravu obálok.
1
2
3
Zatvorte chlopňu každej obálky.
Pritlačte ich, čím z nich uvoľníte zvyšný vzduch, a uistite sa, že sú okraje poriadne
zatlačené.
Uvoľnite tvrdé rohy obálok a vyrovnajte všetky zvlnenia.
51
Základné postupy
4
Okraje obálky vyrovnajte na rovnom povrchu.
◼ Vkladanie obálok do viacúčelového zásobníka
Vložte obálky s orientáciou na výšku (s krátkym okrajom smerom k zariadeniu) a so stranou bez lepidla (prednou) lícom
nadol. Na zadnú stranu obálok sa nedá tlačiť.
Obálky YOUGATANAGA 3, ISO-C5, Monarch, No. 10 (COM10) alebo DL
Obálku vložte tak, aby okraj s chlopňou smeroval doprava podľa vyobrazenia.
Obálky Envelope KAKUGATA 2 alebo Envelope NAGAGATA 3
Vložte obálku tak, aby chlopňa smerovala ku vám.
52
Základné postupy
Vkladanie pohľadníc
● Pri pohľadniciach nie je možná automatická 2-stranová tlač. Ak chcete tlačiť na obidve strany pohľadnice,
najskôr tlačte na jednu stranu a potom na druhú stranu.
● Pred vložením pohľadníc vyrovnajte na nich všetky stočenia. Pri zostávajúcich stočeniach sa výtlačky môžu
skosiť alebo sa obrázky môžu deformovať.
◼ Vkladanie pohľadníc do viacúčelového zásobníka
Pohľadnicu vkladajte tak, aby strana určená na tlač smerovala lícom nadol a kratší okraj pohľadnice smerom
k zariadeniu.
Postcard
Vložte pohľadnicu horným okrajom smerom k zariadeniu.
Reply Postcard
Rozložte pohľadnicu a vložte ju pravou stranou smerom k zariadeniu.
53
Základné postupy
4 on 1 Postcard
Vložte pohľadnicu pravou stranou smerom k zariadeniu.
54
Základné postupy
Vkladanie predtlačeného papiera
68UR-010
Keď používate papier, na ktorom bolo vopred vytlačené logo, dávajte pri vkladaní pozor na orientáciu papiera.
Vkladajte papier správne tak, aby sa tlač vykonala na správnu stranu papiera s logom.
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami(P. 55)
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami(P. 56)
● Táto časť popisuje hlavne to, ako sa má vkladať predtlačený papier so správnou stranou a orientáciou. Ak
hľadáte popis všeobecného postupu vkladania papiera do zásuvky na papier alebo do viacúčelového
zásobníka, pozrite si nasledovné.
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 42)
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48)
Tvorba 1-str. výtlačkov na papier s logami
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom nahor.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier so stranou s logom (strana určená na tlač dokumentu) lícom nadol.
55
Základné postupy
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier so stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť dokument) lícom nahor.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier so stranou s logom (strana určená na tlač dokumentu) lícom nadol.
Tvorba 2-str. výtlačkov na papier s logami
Ak dokument na tlač pozostáva z nepárneho počtu strán, v ponuke nastavení na ovládacom paneli nastavte položku
<Alternative Method> na položku <Off>. Alternative Method(P. 358)
56
Základné postupy
Tlač na papier s logami v orientácii na výšku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom nadol.
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier so stranou s predným logom (strana určená na tlač prvej strany dokumentu) lícom nahor.
Tlač na papier s logami v orientácii na šírku
Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier
Vložte papier s prednou stranou s logom (strana, na ktorú sa má tlačiť prvá strana dokumentu) lícom nadol.
57
Základné postupy
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka
Vložte papier so stranou s predným logom (strana určená na tlač prvej strany dokumentu) lícom nahor.
Nastavenie <Paper Feed Method>
● Keď tlačíte na predtlačený papier, musíte zmeniť lícnu stranu papiera, ktorý chcete vložiť vždy, keď prepínate
medzi 1-stranovou a 2-stranovou tlačou. Ak je však možnosť <Paper Feed Method> nastavená na hodnotu
<Print Side Priority>, lícnu stranu, ktorú používate na vkladanie predtlačeného papiera na 2-strannú tlač
(strana s logom lícom smerom nadol (zásuvka na papier) alebo nahor (viacúčelový priečinok) je taktiež
možné používať na 1-strannú) tlač. Toto nastavenie je vhodné najmä, ak často vykonávate 1-stranovú ako aj
2-stranovú tlač. Paper Feed Method(P. 393)
58
Základné postupy
Špecifikácia veľkosti a typu papiera
68UR-011
Musíte špecifikovať nastavenia veľkosti a typu papiera tak, aby sa zhodovali s vloženým papierom. Keď vkladáte papier,
ktorý sa líši od predtým vloženého papiera, nezabudnite zmeniť nastavenia papiera.
● Ak sa nastavenie nezhoduje s veľkosťou a typom vkladaného papiera, môže sa zaseknúť papier alebo sa
môže vyskytnúť chyba tlače.
59
Základné postupy
Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier
68UR-012
Podľa potreby zadajte veľkosť a typ papiera v závislosti od papiera, ktorý vložíte do zásuvky na papier.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
( ).
/
vyberte jednu z položiek <Drawer 1 Paper Size> až <Drawer
.
5 Paper Size> a stlačte tlačidlo
● Možnosti <Drawer 2 Paper Size> až <Drawer 5 Paper Size> sa zobrazia vtedy, keď je nainštalovaný voliteľný
podávač papiera alebo jednotka Cassette Feeding Unit.
3
Vyberte veľkosť papiera a stlačte tlačidlo
.
Informácie o položke <Auto>
● V prípade nasledujúcich formátov papiera použite možnosť <Auto>.
- A3
- Ledger
- B4
- Legal
- A4
- Letter
- B5 (na výšku)
- Executive (na výšku)
- A5 (na výšku)
Formáty papiera, ktoré je možné vkladať s orientáciou na výšku alebo na šírku
● V orientácii na výšku alebo na šírku je možné vkladať nasledujúce formáty papiera. V nižšie uvedenej
tabuľke vyberte nastavenie podľa orientácie papiera.
Veľkosť papiera
Orientácia
A4
Nastavenie
<Auto>
<Auto>
A5
*1
<
A5R>
60
Základné postupy
Veľkosť papiera
Orientácia
Nastavenie
<Auto>
B5
<
B5R>
<Auto>
Letter
<Auto>
<Auto>
Executive
<
EXECR>
<Auto>
16K
Vlastná veľkosť papiera
*2
<
16KR>
<
16K>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
*1 Keď
používate ovládač tlačiarne Canon Generic Plus UFR II, pred tlačou označte zaškrtávací rámček [Štandardné
veľkosti papiera podávať vertikálne] na karte [Zdroj papiera].
*2 Keď
používate ovládač tlačiarne Canon Generic Plus UFR II, pred tlačou označte zaškrtávací rámček [Vlastné papiere
podávať vertikálne] na karte [Zdroj papiera].
Informácie o položke <Free Size>
● Ak často meníte veľkosť papiera, ktorý chcete vložiť, môžete zadať položku <Free Size>, ktorá vám ušetrí
problémy so zmenou nastavenia veľkosti papiera pri každej tlači. Upozorňujeme však, že toto nastavenie
umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď existuje nezhoda medzi nastavením veľkosti papiera v ovládači tlačiarne
a veľkosťou papiera skutočne vloženým do zariadenia.
● Ak vyberiete položku <Free Size>, rýchlosť tlače bude pomalšia.
4
Vyberte jednu z položiek <Drawer 1 Paper Type> až <Drawer 5 Paper Type> a stlačte
tlačidlo
.
● Možnosti <Drawer 2 Paper Type> až <Drawer 5 Paper Type> sa zobrazia vtedy, keď je nainštalovaný voliteľný
podávač papiera alebo jednotka Cassette Feeding Unit.
61
Základné postupy
5
Vyberte typ papiera a stlačte tlačidlo
.
Informácie o položke <Mixed Types>
● Ak často meníte veľkosť papiera, ktorý chcete vložiť, môžete zadať položku <Mixed Types>, ktorá vám
ušetrí problémy so zmenou nastavenia typu papiera pri každej tlači. Toto nastavenie však umožňuje
zariadeniu tlačiť, aj keď sa nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera
skutočne vloženým v zariadení.
Automatická detekcia typu papiera
● Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznania typu papiera. Ak je aktivovaná táto funkcia,
pri vkladaní obyčajného alebo hrubého papiera nie je treba meniť nastavenie typu papiera. Auto Detect
Ppr Type(P. 476)
ODKAZY
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 42)
Dostupný papier(P. 551)
62
Základné postupy
Zadanie veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
zásobníku
68UR-013
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
tlačidlo
( ).
/
vyberte položku <MP Tray Paper Size> a potom stlačte
.
Vyberte veľkosť papiera a stlačte tlačidlo
.
Formáty papiera, ktoré je možné vkladať s orientáciou na výšku alebo na šírku
● V orientácii na výšku alebo na šírku je možné vkladať nasledujúce formáty papiera. V nižšie uvedenej
tabuľke vyberte nastavenie podľa orientácie papiera.
Veľkosť papiera
Orientácia
A4
B5
A5
Letter
*1
Nastavenie
<
A4R>
<
A4>
<
B5R>
<
B5>
<
A5R>
<
A5>
<
LTRR>
63
Základné postupy
Veľkosť papiera
Orientácia
Executive
16K
Statement
Vlastná veľkosť papiera
*2
Nastavenie
<
LTR>
<
EXECR>
<
EXEC>
<
16KR>
<
16K>
<
STMTR>
<
STMT>
<
Custom Size R>
<
Custom Size>
*1 Keď
používate ovládač tlačiarne Canon Generic Plus UFR II, pred tlačou označte zaškrtávací rámček [Štandardné
veľkosti papiera podávať vertikálne] na karte [Zdroj papiera].
*2 Keď
používate ovládač tlačiarne Canon Generic Plus UFR II, pred tlačou označte zaškrtávací rámček [Vlastné papiere
podávať vertikálne] na karte [Zdroj papiera].
Informácie o položke <Free Size>
● Ak často meníte veľkosť papiera, ktorý chcete vložiť, môžete zadať položku <Free Size>, ktorá vám ušetrí
problémy so zmenou nastavenia veľkosti papiera pri každej tlači. Upozorňujeme však, že toto nastavenie
umožňuje zariadeniu tlačiť, aj keď existuje nezhoda medzi nastavením veľkosti papiera v ovládači tlačiarne
a veľkosťou papiera skutočne vloženým do zariadenia.
● Ak vyberiete položku <Free Size>, rýchlosť tlače bude pomalšia.
4
Vyberte položku <MP Tray Paper Type> a stlačte tlačidlo
5
Vyberte typ papiera a stlačte tlačidlo
.
64
.
Základné postupy
Informácie o položke <Mixed Types>
● Ak často meníte veľkosť papiera, ktorý chcete vložiť, môžete zadať položku <Mixed Types>, ktorá vám
ušetrí problémy so zmenou nastavenia typu papiera pri každej tlači. Toto nastavenie však umožňuje
zariadeniu tlačiť, aj keď sa nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne nezhoduje s typom papiera
skutočne vloženým v zariadení.
Automatická detekcia typu papiera
● Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznania typu papiera. Ak je aktivovaná táto funkcia,
pri vkladaní obyčajného alebo hrubého papiera nie je treba meniť nastavenie typu papiera. Auto Detect
Ppr Type(P. 476)
ODKAZY
Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka(P. 48)
Dostupný papier(P. 551)
65
Základné postupy
Úspora energie
68UR-014
Energiu môžete ušetriť tak, že zariadenie automaticky prejde do úsporného režimu (režim spánku) alebo sa
automaticky vypne, ak sa po určitú dobu nevykonáva žiadna činnosť, alebo že sa zariadenie automaticky vypne v
stanovenom čase každý deň v týždni.
Vstup do režimu spánku(P. 67)
Nastavenie času automatického vypnutia(P. 69)
66
Základné postupy
Vstup do režimu spánku
68UR-015
Funkcia režimu spánku znižuje množstvo energie spotrebovanej strojom zrušením napájania ovládacieho panela. Ak sa
istý čas na zariadení nebude vykonávať žiadna operácia, napríklad počas prestávky na obed, môžete ušetriť energiu
na ovládacom paneli. Môžete tiež použiť nastavenie času prepnutia do
jednoduchým stlačením tlačidla
automatického spánku na automatické prepnutie zariadenia do režimu spánku, ak sa na ňom nebude pracovať po
zadaný čas. Môžete zadať nastavenia na zmenu intervalu, v ktorom sa vykonáva funkcia automatického spánku, alebo
prepnúť zariadenie do režimu spánku v určený čas.
Keď je zariadenie v režime spánku
● Keď je zariadenie v režime spánku, tlačidlo
bude svietiť zelenou farbou.
Situácie, v ktorých zariadenie neprejde do režimu spánku
● Zariadenie neprejde do režimu spánku, keď prijíma údaje z počítača alebo ich odosiela do počítača, je
otvorený ktorýkoľvek kryt alebo nie je vložená žiadna tonerová kazeta.
Výber úrovne režimu spánku
Stupeň znižovania spotreby energie v režime spánku sa líši v závislosti od zvolenej úrovne režimu ( Sleep
Mode(P. 315) ). Ak chcete efektívne šetriť energiu, odporúčame vám používať zariadenie s predvoleným
výrobným nastavením pre úroveň režimu spánku. Ak chcete zmeniť nastavenie, postupujte podľa nižšie
uvedeného postupu.
(
)
<Control Menu>
<Sleep Mode>
<High (Deep Sleep)> alebo <Mid
(Printer Sleep)>
Zmena času prepnutia do automatického spánku
Zariadenie automaticky prejde do režimu spánku, ak zostane nečinné určitý čas. Odporúčame použiť
predvolené výrobné nastavenia ( Auto Sleep Time(P. 316) ), ak chcete ušetriť čo najviac energie. Ak chcete
zmeniť čas, ktorý uplynie pred vykonaním automatického režimu spánku, postupujte podľa nižšie uvedeného
postupu.
(
)
<Control Menu>
<Auto Sleep Time>
67
Vyberte čas
Základné postupy
● Ihneď po zapnutí zariadenia môže byť čas, ktorý uplynie skôr, ako zariadenie prejde do režimu
spánku, dlhší, ako je uvedené v ponuke.
Automatický prechod do/ukončenie režimu spánku v zadanom čase
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v zadanom čase prešlo do režimu spánku. Zariadenie môžete tiež nastaviť
tak, aby v zadanom čase ukončilo režim spánku.
(
)
<Control Menu>
Timer>
<On>
<Timer Settings>
<Wake Up Timer> alebo <Sleep
<Wake Up Time> alebo <Sleep Time>
Nastavte čas
<Wake Up Timer>
Vyberte položku <On>, ak chcete automaticky ukončiť režim spánku v zadanom čase.
<Wake Up Time>
Nastavte čas na automatické ukončenie režimu spánku.
<Sleep Timer>
Vyberte položku <On>, ak chcete automaticky prejsť do režimu spánku v zadanom čase.
<Sleep Time>
Nastavte čas na automatický prechod do režimu spánku.
Keď chcete zabrániť zariadeniu v prepnutí do režimu spánku, ak sa vyskytne chyba
Môžete zadať nastavenia, aby zariadenie pri výskyte chyby neprešlo do režimu spánku.
Error(P. 316)
(
)
<Control Menu>
<Sleep Even if Error>
Ukončenie režimu spánku
Stlačte tlačidlo
.
68
<Off>
Sleep Even if
Základné postupy
Nastavenie času automatického vypnutia
68UR-016
Zariadenie môžete konfigurovať tak, aby sa automaticky vyplo, ak sa dlhší čas nepoužíva. Zariadenie môžete tiež
konfigurovať tak, aby sa v zadanom čase vyplo. Tieto funkcie vám umožňujú vyhnúť sa zbytočnej spotrebe energie,
ktorá nastane v dôsledku vypnutia napájania. V predvolenom výrobnom nastavení je táto funkcia aktivovaná.
● Zadanie času automatického vypnutia kratšieho ako predvolené nastavenie (4 hodiny) môže skrátiť životnosť
kaziet s tonerom.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Control Menu]
4
Konfigurujte nastavenia časovača automatického vypnutia.
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[Edit].
69
Základné postupy
[Use Auto Shutdown Timer]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete vypnúť napájanie, keď uplynie čas nastavený v položke [Auto
Shutdown Time].
[Auto Shutdown Time]
Zadajte, po koľkých hodinách by sa malo zariadenie vypnúť, pretože prešlo do režimu spánku.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete nastaviť čas automatického vypnutia pre každý deň v týždni.
[Sunday] až [Saturday]
Zadajte čas pre vypnutie napájania. Ak sa nezadá žiadny čas, čas automatického vypnutia nebude nastavený
pre daný deň v týždni.
5
Kliknite na [OK].
Ak sa zdá, že vypnutie nie je dokončené
● Úplne vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať. Neodpájajte napájací kábel, kým sa nevypne displej.
70
Základné postupy
Situácie, ktoré môžu byť zodpovedné za zlyhanie automatického vypnutia napájania v
zadanom čase
● V zariadení vykonávate určité činnosti.
● Zariadenie je v procese tlače, čistenia alebo inej činnosti.
● Zobrazí sa chybové hlásenie.
Ak napájanie nemožno v zadaný čas vypnúť automaticky, úkon sa zopakuje znova až 10-krát v 1-minútových
intervaloch. Ak napájanie nemožno vypnúť ani po desiatich opakovaniach, automatické vypnutie nebude v daný
deň možné.
71
Tlač dokumentu
Tlač dokumentu
Tlač dokumentu ................................................................................................................................................ 73
Tlač z počítača ...................................................................................................................................................... 74
Zrušenie tlače ................................................................................................................................................. 77
Rôzne spôsoby tlače ............................................................................................................................................ 79
Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia) .................................................................. 81
Zmena predvolených nastavení tlače z USB ............................................................................................. 91
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu (Zabezpečená tlač) ....................................................... 93
Používanie šifrovanej tlače ....................................................................................................................... 96
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh) ......................................................................... 97
Vymazanie dokumentu uloženého v zariadení ....................................................................................... 101
Nastavenie názvu alebo PIN kódu pre schránku .................................................................................... 105
Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač) ........................................................................................................ 107
Nastavenia tlače pre priamu tlač ........................................................................................................... 110
Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-mailov) ........................................................................................................... 121
72
Tlač dokumentu
Tlač dokumentu
68UR-017
Táto časť popisuje, ako sa majú tlačiť dokumenty vytvorené v počítači, tlačiť súbory uložené v pamäťovom USB
zariadení a tlačiť dokumenty zadaním PIN kódu z ovládacieho panela.
◼ Tlač z počítača
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený v počítači.
Tlač z počítača(P. 74)
◼ Používanie užitočných tlačových funkcií
Tlačové funkcie môžete použiť na tlač súborov uložených na pamäťovom USB zariadení jeho priamym pripojením k
zariadeniu bez použitia počítača a na stanovenie požiadavky, že pred začatím akejkoľvek tlače je potrebné zadať PIN
kód. Rôzne spôsoby tlače(P. 79)
73
Tlač dokumentu
Tlač z počítača
68UR-018
Pomocou ovládača tlačiarne môžete tlačiť dokument vytvorený v aplikácii v počítači. V ovládači tlačiarne sú užitočné
nastavenia, napr. zväčšenie/zmenšenie a 2-stranová tlač, ktoré vám umožňujú tlačiť dokumenty rôznymi spôsobmi.
Predtým, ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte dokončiť niektoré postupy, ako je inštalácia ovládača tlačiarne
do počítača. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej stránke online príručky.
O pomocníkovi ovládača tlačiarne(P. 74)
Používania voliteľných položiek(P. 74)
Základné postupy tlače(P. 75)
O pomocníkovi ovládača tlačiarne
Kliknutím na tlačidlo [Pomocník] v okne ovládača tlačiarne zobrazíte okno pomocníka. V tomto okne môžete vidieť
podrobné popisy, ktoré nie sú v Užívateľská príručka.
Používania voliteľných položiek
Ak je k zariadeniu pripojený voliteľný podávač papiera alebo jednotka Cassette Feeding Unit, najprv vykonajte
v ovládači tlačiarne nasledujúcu operáciu.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa v počítači s účtom správcu.
Otvorte priečinok tlačiarne ( Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607) ) Pravým tlačidlom myši
kliknite na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia [Vlastnosti tlačiarne] alebo kartu [Vlastnosti]
[Nastavenia zariadenia] [Zdroj papiera] Vyberte zdroj papiera [OK] [OK]
74
Tlač dokumentu
Základné postupy tlače
V tejto časti je popísané, ako sa pomocou ovládača tlačiarne tlačí dokument na počítači.
Nastavenia papiera v zariadení
● Zvyčajne je potrebné zadať veľkosť papiera a typ papiera vloženého v každom zdroji papiera pred samotnou
tlačou.
1
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
2
Vyberte vašu tlačiareň a kliknite na položku [Predvoľby] alebo [Vlastnosti].
3
V prípade potreby zadajte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
75
Tlač dokumentu
Keď ste nakonfigurovali možnosť [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] *
● Na získanie lepších výsledkov tlače odporúčame zadať nasledujúce nastavenia v zariadení.
- <Toner Warning Mode> : <POP Print>
- <POP Printing Speed> : <Mode 2>
- <Auto POP Calibration> : <On>
Toner Warning Mode(P. 397)
POP Printing Speed(P. 396)
Auto POP Calibration(P. 398)
● Na papier, ktorý je možné použiť spolu s touto funkciou, sa vzťahujú obmedzenia. Pozrite si časť Typy
papiera dostupné spolu s funkciou Optimalizácia tlače reklamných pútačov(P. 554) obsahujúcu
dostupné veľkosti a typy papiera.
● Keď je v tonerovej kazete málo tonera, môže sa spustiť automatická kalibrácia, výsledkom čoho bude
pomalé spustenie tlače.
● Keď funkcia <Auto POP Calibration> nie je nakonfigurovaná, odporúčame, aby ste spustili funkciu <POP
Prnt Calibration> pred začatím tlače POP. Korekcia nesúladu farieb a odtieňov(P. 515)
*Ďalšie informácie o funkcii [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na
webovej lokalite s príručkami online.
4
Kliknite na položku [Tlačiť] alebo [OK].
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, pozrite si časť
Zrušenie tlače(P. 77) .
76
Tlač dokumentu
Zrušenie tlače
68UR-019
Z počítača alebo na ovládacom paneli stroja môžete zrušiť tlač.
Z počítača(P. 77)
Z ovládacieho panela(P. 78)
Z počítača
Z ikony tlačiarne zobrazenej na systémovej lište na pracovnej ploche môžete zrušiť tlač.
1
Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.
Keď sa nezobrazí ikona tlačiarne
● Otvorte priečinok tlačiarne ( Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607) ), kliknite pravým tlačidlom myši na
ikonu tlačiarne a kliknite na položku [Zobraziť tlačové úlohy] (alebo dvakrát kliknite na ikonu ovládača
tlačiarne pre zariadenie).
2
Vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a kliknite na položku [Dokument]
3
Kliknite na položku [Áno].
[Zrušiť].
➠ Zruší sa tlač vybratého dokumentu.
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
Zrušenie zo vzdialeného PR
● Tlač môžete zrušiť zo stránky [Job Status] na vzdialené PR:
dokumentov(P. 298)
77
Kontrola aktuálneho stavu tlačených
Tlač dokumentu
Zrušenie z aplikácie
● V niektorých aplikáciách sa zobrazí okno tak, ako je to nižšie. Kliknutím na položku [Zrušiť] môžete zrušiť tlač.
Z ovládacieho panela
Keď sa tlačové údaje odosielajú do zariadenia z počítača, rozsvieti sa (alebo bliká) indikátor [
indikátor, môžete tlač zrušiť z ovládacieho panela.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
(
]. Keď svieti alebo bliká
).
/
vyberte dokument, ktorý chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo
.
➠ Zobrazí sa hlásenie <Canceling jobs> a vybraná tlačová úloha sa zruší.
● Po zrušení tlače sa môže vytlačiť ešte niekoľko strán.
ODKAZY
Tlač z počítača(P. 74)
Správa dokumentov a kontrola stavu zariadenia(P. 298)
78
.
Tlač dokumentu
Rôzne spôsoby tlače
68UR-01A
Môžete použiť celý rad užitočných tlačových funkcií, ako aj vykonávať základné tlačové postupy pomocou ovládača
tlačiarne.
◼ Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)
Priamym pripojením pamäťového USB zariadenia k zariadeniu môžete tlačiť PDF súbory a obrazové súbory uložené
pamäťovom USB zariadení. Pomocou tejto funkcie môžete tlačiť bez použitia počítača. Tlač z pamäťového USB
zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)(P. 81)
◼ Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu (Zabezpečená tlač)
Nastavením PIN kódu pre údaje odoslané do zariadenia z počítača sa údaje nevytlačia, kým na ovládacom paneli
zariadenia nezadáte správny PIN kód. Táto funkcia je užitočná pri tlači dôverných dokumentov. Tlač dokumentu
zabezpečeného pomocou PIN kódu (Zabezpečená tlač)(P. 93)
◼ Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)
Tlačové údaje odoslané z počítača môžete uložiť na SD kartu. Uložené údaje môžete vytlačiť toľkokrát, koľkokrát chcete.
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)(P. 97)
◼ Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)
Súbory (PDF, JPEG atď.) uložené v počítači môžete vytlačiť ich odoslaním do zariadenia prostredníctvom webového
prehliadača. Nie je potrebná žiadna konkrétna aplikácia. Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)(P. 107)
79
Tlač dokumentu
◼ Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-mailov)
Môžete priamo tlačiť e-mailové správy a ich priložené súbory prijaté v zariadení bez použitia počítača.
e-mailov (Tlač e-mailov)(P. 121)
80
Tlač prijatých
Tlač dokumentu
Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB
zariadenia)
68UR-01C
Súbory môžete tlačiť priamo pripojením pamäťového USB zariadenia k zariadeniu. Pomocou tejto funkcie môžete tlačiť
bez použitia počítača.
Dostupné pamäťové USB zariadenia
Môžete použiť pamäťové USB zariadenia vo formáte FAT32.
● Nepoužívajte neštandardné pamäťové USB zariadenia. V závislosti od pamäťového USB zariadenia sa
nemusia dať súbory vytlačiť správne.
● Nepripájajte nič iné ako pamäťové USB zariadenie. Pamäťové USB zariadenia sa nedajú pripojiť
pomocou USB rozbočovača ani pomocou predlžovacieho kábla.
● Nepoužívajte pamäťové USB zariadenia so špeciálnymi funkciami, ako sú zabudované bezpečnostné
funkcie.
1
Pripojte pamäťové USB zariadenie k USB portu na pravej strane zariadenia.
➠ Automaticky sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
● Ak sa obrazovka nezobrazí, stlačte tlačidlo
(
).
● Nevystavujte pamäťové USB zariadenie nárazom ani otrasom, keď je pripojené k zariadeniu.
2
Použitím tlačidiel
/
vyberte <Select File(s)> a stlačte
81
.
Tlač dokumentu
3
Vyberte typ súboru, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo
4
Vyberte súbor, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo
.
.
● Môžete vybrať viacero súborov.
● Ak chcete výber zrušiť, vyberte súbor, ktorý ste vybrali (označený pomocou
chcete zrušiť všetky výbery, vyberte položku<Clear All>, a stlačte tlačidlo
● Ak chcete zobraziť obsah priečinka, vyberte priečinok a stlačte tlačidlo
priečinka vyššej úrovne, stlačte tlačidlo
alebo
), a stlačte tlačidlo
. Ak
.
alebo
. Ak sa chcete vrátiť do
.
● Priečinky a súbory nižšej úrovne alebo s dlhšími názvami sa nemusia zobraziť.
● Keď sa presuniete do iného priečinku, predchádzajúce výbery súborov sa zrušia.
5
Vyberte možnosť <Apply> a stlačte tlačidlo
.
Keď tlačíte dokument XPS použitím tlačového lístka
Ak je súbor pre tlač v XPS formáte, možno ho vytlačiť podľa tlačového lístka (nastavenia tlače) pripojeného k
súboru.
1
Vyberte možnosť <Use Print Ticket> a stlačte tlačidlo
2
Vyberte možnosť <Start Printing> a stlačte tlačidlo
82
.
.
Tlač dokumentu
➠ Spustí sa tlač. Po dokončení tlače vyberte pamäťové USB zariadenie zo zariadenia.
Odoberte
pamäťové USB zariadenie.(P. 89)
6
Zadajte nastavenia tlače podľa potreby.
a zadajte nastavenie.
● Vyberte požadovanú položku, stlačte tlačidlo
Ikony* v popise
Nastavenia pre tlač súborov PDF
Nastavenia pre tlač súborov XPS
Nastavenia pre tlač súborov JPEG
Nastavenia pre tlač súborov TIFF
* Ikony
sú vynechané pre nastavenia, ktoré sa zobrazujú bez ohľadu na formát súboru.
<No. of Copies>
Zadajte počet kópií. Pomocou číselných tlačidiel zadajte množstvo a stlačte tlačidlo
.
<Print Range>/<Print Range (TIFF)>
Zadajte rozsah (strany) pre tlač. Pomocou možností
vyberte spôsob na označenie rozsahu tlače
<All>
Vytlačia sa všetky strany.
83
/
vyberte funkciu <Designation Method>
.
Tlač dokumentu
<Specify Pages>
Vytlačia sa iba zadané strany. Na určenie strán vyberte možnosť <Page Range>
klávesov zadajte hodnotu do polí <First Page> a <Last Page>
pomocou číselných
vyberte možnosť <Apply>
.
<Color Mode>
Zadajte, či chcete tlačiť farebne alebo čiernobielo. Použitím tlačidiel
.
/
vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo
<Auto (Color/Black)>
Automatický výber farebnej alebo čiernobielej tlače v závislosti od typu dokumentu.
<Black>
Čiernobiela tlač aj v prípade farebného dokumentu.
<2-Sided Printing>
Vyberte, či sa má tlačiť na obidve strany papiera. Použitím tlačidiel
.
/
vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo
● Položka <2-Sided Printing> nemusí byť dostupná v prípade niektorých veľkostí alebo typov papiera.
Dostupný papier(P. 551)
<Binding Location>
Zadajte, či sa má zviazať dlhý okraj alebo krátky okraj 2-stranových výtlačkov pomocou nástroja na viazanie,
napr. zošívacieho strojčeka. Pomocou možností
/
vyberte polohu zviazania a stlačte tlačidlo
.
<Long Edge>
Zviaže výtlačky na dlhom okraji.
84
Tlač dokumentu
<Short Edge>
Zviaže výtlačky na krátkom okraji.
<Select Paper>
Vyberte zdroj papiera, v ktorom je už papier pre tlač vložený. Použitím tlačidiel
a stlačte tlačidlo
.
/
vyberte zdroj papiera
● Keď chcete vytlačiť PDF súbor alebo XPS súbor, zadajte položku <Auto>, ak chcete automatický výber
optimálneho zdroja papiera.
● Zdroj papiera s vloženým papierom vlastnej veľkosti nie je možné vybrať.
<Halftones>
Môžete vybrať spôsob reprodukcie poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrázka).
Súbory PDF a XPS
Možnosť <Error Diffusion> môžete nastaviť ako spôsob reprodukcie poltónov alebo pre každý typ obrazových
údajov môžete určiť spôsob reprodukcie poltónov osobitne. Ak chcete nastaviť možnosť <Error Diffusion>,
pomocou možností
/
vyberte položku <Error Diffusion> stlačte tlačidlo
<On> stlačte tlačidlo
. Ak chcete nastaviť spôsob reprodukcie osobitne pre každý typ obrazových údajov, pomocou možností
vyberte položku <Resolution/Gradation>
tlačidlo
stlačte tlačidlo
vyberte spôsob reprodukcie poltónov
vyberte typ obrazových údajov
stlačte tlačidlo
stlačte
.
<Error Diffusion>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Error Diffusion> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
85
/
Tlač dokumentu
<Resolution/Gradation>
Vyberte metódu reprodukcie poltónov, keď je možnosť <Error Diffusion> nastavená na hodnotu <Off>.
Môžete vykonať toto nastavenie pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Typ obrázku
Vyberte typ obrazu, ktorého nastavenie chcete zmeniť. Možnosť <Text> predstavuje písmená a znaky,
<Graphics> predstavuje čiary a obrázky a možnosť <Image> predstavuje fotografie a iné typy obrazov.
<Resolution>
Slúži na tlač textu s jemnými okrajmi na získanie jemnej tlače. Táto možnosť je vhodná na tlač textu
a jemných čiar.
<Gradation>
Slúži na tlač gradácií a obrysov s hladkým povrchom. Táto možnosť je vhodná na tlač obrazov a grafov
obsahujúcich gradácie.
● Keď je možnosť <Error Diffusion> nastavená na hodnotu <On>, možnosť <Resolution/Gradation> sa
nezobrazí.
Súbory JPEG a TIFF
Použitím tlačidiel
/
vyberte spôsob reprodukcie poltónov a stlačte tlačidlo
.
<Error Diffusion>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Error Diffusion> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
<Resolution>
Slúži na tlač textu s jemnými okrajmi na získanie jemnej tlače. Táto možnosť je vhodná na tlač textu a jemných
čiar.
<Gradation>
Slúži na tlač gradácií a obrysov s hladkým povrchom. Táto možnosť je vhodná na tlač obrazov a grafov
obsahujúcich gradácie.
<Match Paper Size>
86
Tlač dokumentu
Slúži na automatické generovanie zväčšených alebo zmenšených výtlačkov podľa oblasti papiera Oblasť
tlače(P. 555) . Výtlačky sa zväčšujú alebo zmenšujú pri zachovaní pomeru strán originálu. Použitím tlačidiel
vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo
.
/
● Toto nastavenie nie je dostupné, ak je položka <Auto> nastavená v položke <Select Paper>.
<Zoom>
Aktivujte alebo deaktivujte zväčšovanie/zmenšovanie obrázkov. Výtlačky sa zväčšujú alebo zmenšujú pri
zachovaní pomeru strán obrázku. Použitím tlačidiel
/
vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo
.
<Off>
Keď sa obraz nachádza v oblasti papiera Oblasť tlače(P. 555) , vytlačí sa v skutočnom formáte. Ak je
obrázok väčší ako tlačiteľná oblasť, výtlačky sa zredukujú.
<Auto>
Slúži na generovanie zväčšených alebo zmenšených výtlačkov podľa nastavenia
Oblasť tlače(P. 555) .
<Enlarge Print Area>
Zadajte, či chcete alebo nechcete tlačiť obraz rozšírením oblasti Oblasť tlače(P. 555) na celý formát papiera.
Použitím tlačidiel
/
vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo
.
● Ak vyberiete položku <On>, niektoré časti obrázka môžu chýbať blízko okrajov papiera alebo môže dôjsť k
čiastočnému poškodeniu papiera v závislosti od originálu.
<N on 1>
87
Tlač dokumentu
Vyberte, či sa má tlačiť viac strán na jeden hárok ich postupným prideľovaním zľava hore. Napríklad, ak chcete
vytlačiť štyri strany na jeden hárok, vyberte položku <4 on 1>. Použitím tlačidiel
/
vyberte nastavenie
a stlačte tlačidlo
.
● Toto nastavenie nie je dostupné, ak je položka <Auto> nastavená v položke <Select Paper>.
<Finishing>
Zadajte spôsob zoradenia výtlačkov pri tlači viacstranových dokumentov. Použitím tlačidiel
majú výtlačky zoradiť alebo nie, a stlačte tlačidlo
.
/
vyberte, či sa
<Off>
Výtlačky nie sú zoradené. Na každú stranu sa vytlačí zadaný počet kópií. Napríklad, ak tlačíte tri kópie
štvorstranového dokumentu, výtlačky sa zoradia v nasledujúcom poradí strán: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
<Collate>
Výtlačky sa zoskupia do úplných súborov v sekvenčnom poradí strán. Napríklad, ak tlačíte tri kópie
štvorstranového dokumentu, výtlačky sa zoradia v nasledujúcom poradí strán: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Image Orientation>
Zadajte orientáciu tlače obrázka. Použitím tlačidiel
/
88
vyberte orientáciu tlače a stlačte tlačidlo
.
Tlač dokumentu
<Auto>
Automaticky určuje orientáciu tlače na základe šírky a výšky obrázka.
<Vertical>
Vyberte túto položku pri tlači zvisle dlhého obrázka.
<Horizontal>
Vyberte túto položku pri tlači vodorovne dlhého obrázka.
● Ak zadané nastavenie pre položku <Vertical> alebo <Horizontal> nezodpovedá orientácii obrázka, vytlačí sa
zmenšený obrázok.
<Print Position>
Zadajte polohu tlače čísla strany. Použitím tlačidiel
/
vyberte polohu tlače a stlačte tlačidlo
.
<Auto>
Ak TIFF údaje obsahujú informácie, ktoré určujú polohu tlače, obrázok sa vytlačí podľa informácií, v opačnom
prípade sa vytlačí do stredu papiera. JPEG údaje sa vždy tlačia do stredu papiera.
<Center>
Obrázky sa tlačia do stredu papiera.
<Top Left>
Obrázky sa tlačia vľavo hore.
7
Vyberte možnosť <Start Printing> a stlačte tlačidlo
.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, použite ovládací panel.
8
Odoberte pamäťové USB zariadenie.
89
Zrušenie tlače(P. 77)
Tlač dokumentu
1
Vyberte možnosť <Remove USB Memory> a stlačte tlačidlo
2
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
.
.
➠ Počkajte, kým sa zobrazí hlásenie uvedené nižšie.
3
Odpojte pamäťové USB zariadenie.
● Ak vyberiete položku <Sort Files> na obrazovke v kroku 1, môžete zmeniť poradie zobrazovania súborov, keď
vyberiete súbor pre tlač.
TIPY
Ak chcete vždy robiť výtlačky s rovnakými nastaveniami:
90
Zmena predvolených nastavení tlače z USB(P. 91)
Tlač dokumentu
Zmena predvolených nastavení tlače z USB
68UR-01E
Nastavenia, ktoré sa pôvodne zobrazujú na zadanie nastavení tlače, sa nazývajú predvolené nastavenia. Ak zmeníte
tieto predvolené nastavenia tak, aby sa zhodovali s postupmi, ktoré často vykonávate, môžete eliminovať potrebu
zadávania rovnakých nastavení pri každej tlači.
(
)
<USB Print Settings>
<PDF/XPS Default Set.> alebo <JPEG/TIFF Def. Set.>
Vyberte položku nastavenia
PDF/XPS
Zmeňte predvolenú hodnotu vybratej položky
JPEG/TIFF
Položky nastavenia
Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť, a zmeňte predvolenú hodnotu.
◼ Nastavenie poradia zobrazovania súborov pre tlač
Môžete nastaviť poradie, v akom sa súbory, ktoré sa majú tlačiť z pamäťového USB zariadenia, zobrazia na výber.
(
)
<USB Print Settings>
<File Sort Def. Set.>
poradia zobrazenia súborov
<Name (Ascending)>
Zobrazí súbory vzostupne podľa názvu.
<Name (Descending)>
Zobrazí súbory vostupne podľa názvu.
91
Vyberte štandard
Tlač dokumentu
<Date/Time (Ascend.)>
Zobrazí súbory vzostupne podľa dátumu/času.
<Date/Time (Descend.)>
Zobrazí súbory zostupne podľa dátumu/času.
ODKAZY
Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)(P. 81)
92
Tlač dokumentu
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu
(Zabezpečená tlač)
68UR-01F
Nastavením PIN kódu pre dokument pri tlači z počítača sa dokument uloží na voliteľnú SD kartu vloženú do zariadenia
a nevytlačí sa, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte správny PIN kód. Táto funkcia sa nazýva „Zabezpečená
tlač“ a dokument, ktorý je chránený PIN kódom, sa nazýva „zabezpečený dokument“. Pomocou zabezpečenej tlače
zabránite ponechaniu výtlačkov dôverných dokumentov bez dozoru. Pred použitím tejto funkcie musíte do zariadenia
vložiť voliteľnú SD kartu ( Vloženie SD karty(P. 580) ).
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia(P. 93)
Tlač zabezpečených dokumentov(P. 94)
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 95)
Odoslanie zabezpečeného dokumentu z počítača do zariadenia
Postupujte podľa nižšie popísaného postupu. Môžete poslať dokument chránený PIN kódom.
1
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
2
Vyberte toto zariadenie a kliknite na položku [Predvoľby] alebo [Vlastnosti].
3
Vyberte položku [Zabezpečená tlač] v časti [Metóda výstupu].
➠ Zobrazí sa kontextová obrazovka [Informácie]. Skontrolujte hlásenie a kliknite na položku [Áno] alebo na
[Nie].
4
V prípade potreby zadajte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
93
Tlač dokumentu
5
Kliknite na položku [Tlačiť] alebo [OK].
➠ Po odoslaní zabezpečeného dokumentu do zariadenia sa tento dokument uloží na SD kartu a bude čakať
na vytlačenie.
● Funkciu šifrovanej tlače môžete použiť aj so zvýšeným zabezpečením.
Používanie šifrovanej tlače(P. 96)
Tlač zabezpečených dokumentov
Vytlačí zabezpečené dokumenty odoslané do zariadenia. Po uplynutí platného časového obdobia ( Zmena doby
platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 95) ) sa zabezpečený dokument vymaže z pamäte zariadenia a nebude
možné ho vytlačiť.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte zabezpečený dokument, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte a tlačidlo
(
).
/
vyberte položku <Secured Print> a potom stlačte tlačidlo
.
● Ak SD karta obsahuje iba jeden zabezpečený dokument, táto obrazovka sa nezobrazí.
94
.
Tlač dokumentu
Ak sa zobrazí meno používateľa
● Ak sú na SD karte uložené zabezpečené dokumenty od dvoch alebo viacerých používateľov, pred
obrazovkou uvedenou vyššie sa zobrazí obrazovka výberu používateľa tak, ako je to uvedené nižšie.
Vyberte svoje meno používateľa a stlačte tlačidlo
4
Zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo
.
.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlačové úlohy, použite ovládací panel.
Zrušenie tlače(P. 77)
Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty
Môžete zmeniť dobu platnosti od okamihu odoslania zabezpečených údajov dokumentu do zariadenia až do času
vymazania v rámci určitého časového obdobia.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Sec. Print Del. Time> a stlačte tlačidlo
4
(
).
/
vyberte položku <Control Menu> a stlačte tlačidlo
.
.
Vyberte, ako dlho majú byť zabezpečené dokumenty uložené na SD karte a stlačte
tlačidlo
.
● Po uplynutí vybraného času sa zabezpečený dokument vymaže z SD karty.
ODKAZY
Používanie šifrovanej tlače(P. 96)
Vloženie SD karty(P. 580)
95
Tlač dokumentu
Používanie šifrovanej tlače
68UR-01H
Pred odoslaním do zariadenia sú tlačové údaje šifrované, čo zvyšuje bezpečnosť viac ako pri bežnej zabezpečenej
tlačovej funkcii.
◼ Aktivovanie funkcie šifrovanej tlače
Ak chcete použiť funkciu šifrovanej tlače, vykonajte vopred nasledujúci postup.
Otvorte priečinok tlačiarne ( Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607) ) Pravým tlačidlom myši
kliknite na ikonu tlačiarne [Vlastnosti tlačiarne] alebo na kartu [Vlastnosti] [Nastavenia
zariadenia] [Podrobnosti] [Iné nastavenia] karta Aktivujte možnosť [Encrypted Secure Print]
[OK] [OK]
◼ Odoslanie šifrovaného dokumentu z počítača do zariadenia
Pozrite si pomocníka. Pomocníka môžete zobraziť z ovládača tlačiarne.
Otvorte priečinok tlačiarne (
kliknite na ikonu zariadenia
[Help]
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607) ) Pravým tlačidlom myši
[Vlastnosti tlačiarne] alebo na kartu [Vlastnosti] [Encrypted-P]
◼ Tlač šifrovaných dokumentov
Po odoslaní šifrovaného dokumentu do zariadenia ho vytlačte. Šifrované dokumenty sa automaticky vymažú po
uplynutí doby uchovávania ( Zmena doby platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 95) ) a už ich nebude možné
vytlačiť. Spôsob nastavenia doby uchovávania je spoločný pre zabezpečené dokumenty a šifrované dokumenty.
(
vytlačiť
)
<Encrypted Print>
Vyberte šifrovaný dokument, ktorý sa má
Zadajte PIN kód pomocou číselných tlačidiel
Ak v PIN kóde používate alfanumerické znaky alebo symboly
● Funkcia šifrovanej tlače vám umožňuje pri zadávaní PIN kódu v ovládači tlačiarne používať abecedné
znaky a symboly, ako aj čísla. Ak však v PIN kóde použijete abecedný znak alebo symbol, nemôžete
vytlačiť šifrovaný dokument z ovládacieho panela zariadenia. Použite položku [Job Status] vo
vzdialenom PR a vytlačte šifrovaný dokument. Kontrola aktuálneho stavu tlačených
dokumentov(P. 298)
96
Tlač dokumentu
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených
úloh)
68UR-01J
Údaje vytlačené z počítača je možné uložiť na SD kartu vloženú do zariadenia. Keďže uložené údaje je možné tlačiť
priamo zo zariadenia, môžete eliminovať potrebu obsluhy počítača pri každej tlači. Je vhodné uložiť dokument, ktorý sa
vytlačí mnohokrát, napr. hárok obalu faxu. Vloženie SD karty(P. 580)
Uloženie dokumentu do zariadenia(P. 97)
Tlač dokumentu uloženého v zariadení(P. 99)
● Údaje uložené na SD karte sa neodstránia ani po vypnutí napájania, automaticky sa však odstránia po
uplynutí doby ukladania a viac ich nebude možné vytlačiť. Ak chcete zmeniť dobu uchovávania údajov alebo
zabrániť automatickému vymazaniu údajov, zmeňte príslušné nastavenia zo vzdialeného PR ( Zmena doby
uchovávania pre dokumenty(P. 101) ). Uložené údaje je možné vymazať aj manuálne ( Manuálne
vymazanie dokumentov(P. 102) ).
Uloženie dokumentu do zariadenia
1
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
2
Vyberte toto zariadenie a kliknite na položku [Predvoľby] alebo [Vlastnosti].
3
Vyberte položku [Uložiť] v časti [Metóda výstupu] a kliknite na položku [Yes].
97
Tlač dokumentu
4
Zadajte nastavenia pre ukladanie dokumentov a kliknite na položku [OK].
[Názov údajov]
Priraďte názov tlačovým údajom, ktoré sa majú uložiť na SD kartu.
[Zadajte názov]
Manuálne nastavte názov. Zadajte jednoduchý názov, ktorý bude ľahko
identifikovateľný na displeji zariadenia.
[Použiť názov súboru]
Názov sa automaticky nastaví na základe názvu súboru tlačových údajov, ktoré sa
majú uložiť, a informácií o aplikácii, ktorú používate.
[Poštové schránky]
Miesto, ktoré sa používa pre ukladanie tlačových údajov na SD kartu, sa nazýva schránka. Vyberte číslo
schránky pre uloženie dokumentu. Tejto schránke môžete priradiť názov, ktorý uľahčí jeho identifikáciu.
Nastavenie názvu alebo PIN kódu pre schránku(P. 105)
5
V prípade potreby zadajte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
● Prepnite karty podľa nastavení.
● Tu zmenené nastavenia sa uložia spolu s dokumentom. Pri nasledujúcom vytlačení sa dokument vytlačí s
uloženými nastaveniami.
98
Tlač dokumentu
6
Kliknite na položku [Tlačiť] alebo [OK].
➠ Dokument sa odošle do zariadenia a uloží sa do zadanej schránky.
Tlač dokumentu uloženého v zariadení
1
Stlačte tlačidlo
(
).
● Keď je zariadenie offline, nefunguje to, ani keď stlačíte tlačidlo
(
). Nastavte zariadenie na online režim.
Tlačidlo Online(P. 27)
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte číslo schránky dokumentu, ktorý sa má vytlačiť, a stlačte tlačidlo
/
vyberte <Stored Job Print> a stlačte tlačidlo
.
.
Ak je schránka chránená PIN kódom
● Po zobrazení obrazovky pre zadanie PIN kódu zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo
kontaktujte správcu zariadenia.
99
. Ak neviete PIN kód,
Tlač dokumentu
4
Vyberte dokument, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte a tlačidlo
.
➠ Spustí sa tlač.
● Ak chcete zrušiť tlač, použite ovládací panel.
Zrušenie tlače(P. 77)
● Dokumenty uložené na SD karte je možné vytlačiť aj zo stránky [Box] na stránke vzdialeného1 PR (
[Box](P. 296) ). Otvorte schránku, v ktorej sú uložené dokumenty, označte zaškrtávací rámček pri
dokumente, ktorý chcete vytlačiť, a kliknite na položku [Print].
ODKAZY
Vymazanie dokumentu uloženého v zariadení(P. 101)
Nastavenie názvu alebo PIN kódu pre schránku(P. 105)
Vloženie SD karty(P. 580)
100
Stránka
Tlač dokumentu
Vymazanie dokumentu uloženého v zariadení
68UR-01K
V predvolenom výrobnom nastavení sa údaje, ktoré ukladáte na SD kartu, automaticky vymažú po uplynutí určitej
doby a už sa nedajú vytlačiť. Ak chcete zmeniť, ako dlho sa majú na SD karte uchovávať dokumenty, alebo ak zabrániť
automatickému vymazaniu údajov, zmeňte príslušné nastavenia zo vzdialeného PR. Uložené dokumenty je možné
vymazať aj manuálne.
Zmena doby uchovávania pre dokumenty(P. 101)
Manuálne vymazanie dokumentov(P. 102)
Zmena doby uchovávania pre dokumenty
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Control Menu]
4
Zmeňte dobu uchovávania.
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[Edit].
● Ak chcete zabrániť automatickému vymazaniu dokumentov, vyberte položku [Off].
101
Tlač dokumentu
5
Kliknite na položku [OK].
Manuálne vymazanie dokumentov
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa.
Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
Ak ste sa prihlásili v režime všeobecného používateľa
● V predvolenom nastavení je zariadenie konfigurované tak, aby dokumenty nemohli vymazať iní
používatelia (bežní používatelia) ako správca. Ak chcete umožniť koncovým používateľom pracovať s
dokumentmi, musíte zmeniť nastavenia.
Umožnenie koncovým používateľom používať
dokumenty(P. 303)
● Môžete vymazať iba dokument, ktorého meno používateľa sa zhoduje s menom použitým na prihlásenie
do vzdialeného PR.
2
Kliknite na položku [Box].
102
Tlač dokumentu
3
Kliknite na číslo schránky, v ktorej je uložený dokument, ktorý chcete odstrániť.
Ak je schránka chránená PIN kódom
● Keď sa zobrazí obrazovka zobrazená nižšie, zadajte PIN kód a kliknite na položku [OK].
4
Označte začiarkavacie políčko dokumentu, ktorý chcete vymazať, a kliknite na
položku [Delete].
➠ Vybratý dokument sa vymaže.
● Kliknutím na textový odkaz v položke [File Name] môžete skontrolovať podrobnosti o dokumente.
103
Tlač dokumentu
● Môže to chvíľu trvať, kým sa zväčší voľné miesto na SD karte, pretože uložené údaje sa na pozadí vymažú.
104
Tlač dokumentu
Nastavenie názvu alebo PIN kódu pre schránku
68UR-01L
Môžete nastaviť názov pre schránku ako aj PIN kód pre tvorenie schránky. Ak pre schránku nastavíte jednoduchý
názov, môžete ju pomocou ovládača tlačiarne ľahko vybrať pri výbere miesta pre uloženie dokumentov. Ak nastavíte
PIN kód, k uloženým dokumentom budú mať prístup iba obmedzení používatelia, čo zvyšuje bezpečnosť.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Box].
3
Kliknite na číslo schránky, pre ktorú chcete zadať nastavenia.
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
Ak je schránka chránená PIN kódom
● Keď sa zobrazí obrazovka zobrazená nižšie, zadajte PIN kód a kliknite na položku [OK].
4
[Settings].
105
Tlač dokumentu
5
Nastavte názov alebo PIN kód.
[Box Name]
Ak chcete nastaviť názov pre schránku, zadajte potrebné znaky.
[Set PIN]
Ak chcete nastaviť PIN kód, označte zaškrtávací rámček [Set PIN] a do textového poľa [PIN] zadajte čísla pre
PIN kód. Na potvrdenie zadajte rovnaké číslo do textového poľa [Confirm].
● Ako prvú číslicu v PIN kóde nemôžete použiť „0“. Číslo s „0“ odstránenou z prvého miesta sa nastaví ako
PIN kód.
6
Kliknite na položku [OK].
106
Tlač dokumentu
Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)
68UR-01R
Súbor môžete vytlačiť z webového prehliadača (Vzdialené PR) bez otvorenia súboru. Okrem toho môžete tiež vytlačiť
PDF súbor na webe iba zadaním iba URL adresy.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa.
2
Kliknite na položku [Direct Print].
3
Kliknite na typ súboru, ktorý chcete vytlačiť.
Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
[PDF File]
Kliknutím vytlačíte PDF súbor.
[PS File]
107
Tlač dokumentu
Kliknutím vytlačíte PS alebo EPS súbor.
[Image File]
Kliknutím vytlačíte JPEG alebo TIFF súbor.
[XPS Files]
Kliknutím vytlačíte XPS súbor.
4
Kliknite na položku [Browse].
● Keď sa zobrazí dialógové okno na výber súboru, vyberte súbor, ktorý chcete vytlačiť, a kliknite na položku
[Open].
● Keď tlačíte PDF súbor, kliknite na položku [File Path].
Pri tlači PDF súboru na webe
● Vyberte položku [URL] a zadajte URL adresu pre PDF súbor. Ak sa vykonáva overenie používateľa, zadajte
meno používateľa a heslo.
Keď je PDF súbor chránený heslom
● Zadajte heslo v časti [Document Password].
Pri tlači súboru PDF prepojeného so serverom zásad
● Zadajte položku [Policy Server User Name] a nastavenia pre [Policy Server Password].
5
Zadajte nastavenia tlače podľa potreby.
6
Kliknite na položku [Start Printing].
Nastavenia tlače pre priamu tlač(P. 110)
➠ Zobrazí sa nižšie uvedená obrazovka a spustí sa tlač.
108
Tlač dokumentu
● Ak kliknete na položku [To Job List], zobrazí sa stránka [Job Status], ktorá zobrazí stav tlače.
aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 298)
● Môže trvať nejaký čas, kým sa spustí tlač.
ODKAZY
Používanie vzdialeného PR(P. 288)
109
Kontrola
Tlač dokumentu
Nastavenia tlače pre priamu tlač
68UR-01S
Ak chcete zmeniť nastavenia priamej tlače podľa dokumentu, ktorý chcete vytlačiť, zadajte nasledujúce nastavenia.
Keď zadáte nastavenie tlače pre XPS súbory
● Zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka [Prioritize Print Ticket]. Ak je zaškrtávací rámček označený,
niektoré položky nie sú k dispozícii.
Ikony* v popise
Nastavenia pre tlač súborov PDF
Nastavenia pre tlač súborov PS/EPS
Nastavenia pre tlač súborov JPEG
Nastavenia pre tlač súborov TIFF
Nastavenia pre tlač súborov XPS
* Ikony
sú vynechané pre nastavenia, ktoré sa zobrazujú bez ohľadu na formát súboru.
[Specify Print Range]
110
Tlač dokumentu
[Print Range]
Zadajte rozsah (strany) pre tlač.
[All]
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť všetky stránky.
[Specify Pages]
Vyberte túto položku, ak chcete zadať rozsah tlače. Toto nastavenie nie je k dispozícii
pre JPEG súbory.
[Quality Settings]
[Gradation]
Nastavte gradáciu na spracovanie tlačových údajov.
[High 1]
Tento režim tlače je vhodný na tlač fotografií a podobných materiálov priemernej
kvality.
[High 2]
Toto nastavenie sa používa na tlač fotografií alebo podobných materiálov vysokej
kvality.
[Halftones]
Môžete vybrať spôsob tlače pre reprodukciu poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami
obrázka). V prípade súborov typu PDF a XPS môžete nastaviť možnosť [Resolution] alebo [Gradation] pre
každý typ obrazu obsiahnutý v jednom dokumente: [Text], [Graphics], a [Image].
[Error Diffusion]
Keď začiarknete toto políčko, môžete tlačiť v režime vhodnom na tlač údajov
s textom a tenkými čiarami, ako aj s krivkami údajov CAD ap. Tento postup sa použije
na všetky typy obrazových údajov, čo znamená, že nebudete môcť vybrať možnosť
[Resolution] ani [Gradation].
● Ak sa použije nastavenie [Error Diffusion], stabilita textúry a fixovaného tonera
sa môže znížiť.
[Resolution]
Slúži na tlač textu s jemnými okrajmi na získanie jemnej tlače. Táto možnosť je
vhodná na tlač textu a jemných čiar.
111
Tlač dokumentu
[Gradation]
Slúži na tlač gradácií a obrysov s hladkým povrchom. Táto možnosť je vhodná na tlač
obrazov a grafov obsahujúcich gradácie.
[Error Diffusion]
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými
čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije nastavenie [Error Diffusion], stabilita textúry a fixovaného tonera
sa môže znížiť.
[Advanced Smoothing]
Vykonajte nastavenia režimu vyhladenia, ktorý umožňuje hladkú tlač čiar, obrázkov a textu.
[Off]
Vyhladenie sa nepoužije.
[Smooth 1]
Slúži na hladkú tlač okrajov čiar, obrázkov a textu.
[Smooth 2]
Okraje budú hladšie než v prípade použitia možnosti [Smooth 1].
[Graphics]
Keď začiarknete toto políčko, režim vyhladenia sa použije na čiary a obrázky, keď je
nastavená možnosť [Smooth 1] alebo [Smooth 2].
[Text]
Keď začiarknete toto políčko, režim vyhladenia sa použije na text, keď je nastavená
možnosť [Smooth 1] alebo [Smooth 2].
112
Tlač dokumentu
[Color Settings]
[Color Mode]
Zadajte, či chcete tlačiť farebne alebo čiernobielo.
[Auto (Color/Black & White)]
Automatický výber farebnej alebo čiernobielej tlače v závislosti od typu dokumentu.
[Black & White]
Čiernobiela tlač aj v prípade farebného dokumentu.
[Color]
Tlač vo farbe.
113
Tlač dokumentu
[Matching Mode]
Vyberte spôsob spracovania farebnej tlače.
[ICC Profile]
Na dosiahnutie farebnej zhody použite profil.
[Gamma]
Vykonajte korekciu farieb nastavením hodnoty gama na úpravu nastavenia jasu.
[RGB Source Profile]
Vyberte vhodný profil pre údaje RGB, ktorý sa zhoduje s vami používaným monitorom. V prípade súborov
typu XPS môžete nastaviť túto položku pre každý obrazový typ obsiahnutý v jednom dokumente: [Text],
[Graphics], a [Image].
Použije sa profil RGB, ktorý sa podobá priemernému profilu väčšiny monitorov
počítačov so systémom Windows. Keď používate monitor, ktorý podporuje
režim sRGB, môžete tlačiť farby, ktoré sa približujú k farbám zobrazeným na
[sRGB v3.0 (Canon)]
monitore.
[Canon HDTV gamma 1.5 –
2.4 Monitor]
Keď po porovnaní vytlačených farieb a farieb zobrazených na monitore chcete
upraviť nastavenie jasu, tu vykonajte požadované nastavenie. Čím bude
hodnota vyššia, tým budú vytlačené farby tmavšie.
[None]
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na CMYK bez použitia zdrojového
profilu RGB.
● V prípade súborov XPS je táto položka k dispozícii vtedy, keď je možnosť [Matching Mode] nastavená na
hodnotu [ICC Profile].
[CMYK Simulation Profile]
Keď tlačíte údaje CMYK, môžete vybrať cieľ simulácie. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK na farebný model
závislý od zariadenia v súlade s vybratým cieľom simulácie.
[JapanColor(Canon)]
Použije sa profil JapanColor. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť
japonským štandardom tlače.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Použije sa profil U.S. Web Coated. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť
štandardom tlače v USA.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Použite profil Euro Standard. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť
európskym štandardom tlače.
[None]
Vytlačia sa údaje CMYK použitím farebného modelu CMYK závislého od zariadenia
bez použitia profilu simulácie CMYK.
● Keď je táto položka nastavená na hodnotu [None], gradácia tmavej farby sa v závislosti od údajov môže
zrušiť.
[Output Profile]
Môžete vybrať vhodné profily pre údaje, ktoré sa chystáte tlačiť. V prípade súborov typu PDF a XPS môžete
nastaviť túto položku pre každý obrazový typ obsiahnutý v jednom dokumente: [Text], [Graphics], a [Image].
114
Tlač dokumentu
[Normal]
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody a údaje sa vytlačia vo farbách, ktoré sa približujú
farbám zobrazeným na monitore.
[Photo]
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa výsledok tlače podobal fotografii.
[TR Normal]
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa údaje vytlačili vo farbách blížiacich sa
farbám zobrazeným na monitore a aby bolo pretekanie tonera do textu a jemných čiar
dobre kontrolované.
[TR Photo]
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby bol výsledok tlače podobný fotografii a aby
bolo pretekanie tonera do textu a jemných čiar dobre kontrolované.
● V prípade súborov XPS je táto položka k dispozícii vtedy, keď je možnosť [Matching Mode] nastavená na
hodnotu [ICC Profile].
[Matching Method]
Použitím možnosti [RGB Source Profile] zadajte prvok, ktorý bude mať v rámci nastavenia farebnej zhody
prioritu pred ostatnými. V prípade súborov typu XPS môžete nastaviť túto položku pre každý obrazový typ
obsiahnutý v jednom dokumente: [Text], [Graphics], a [Image].
[Perceptual]
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať vnímanie.
[Saturation]
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať saturácia.
[Colorimetric]
Vykoná sa nastavenie zhody tak, aby sa minimalizovali farebné rozdiely medzi
originálmi a výtlačkami.
[Use Grayscale Profile]
Keď začiarknete toto políčko, údaje sivej sa skonvertujú na údaje CMYK podľa profilu odtieňov sivej
zariadenia.
● Tlač sa môže uskutočniť iba použitím tonera K (čierny) v závislosti od nastavenia položky [Output Profile]
alebo [Use Pure Black Text].
[Use Pure Black Text]
Keď začiarknete toto políčko, čierny text sa vytlačí iba použitím tonera K (čierny). Na rozdiel od tlače použitím
farebného tonera (CMY) nedochádza k hromadeniu farebného tonera okolo okrajov. Odporúčame, aby ste
toto nastavenie bežne používali.
[Black Overprint]
Slúži na nastavenie spôsobu tlače, keď je čierny text prekrytý na farebnom pozadí alebo farebnom obrázku
a zároveň je vybratá možnosť [Use Pure Black Text]. Keď začiarknete toto políčko, najprv sa vytlačí iba farebné
pozadie alebo obrázok a potom sa na pozadie alebo obrázok vytlačí čierny text iba použitím čierneho tonera
(K). Keď začiarknete toto políčko, najprv sa vytlačia údaje po vyrezaní čierneho textu z farebného pozadia
alebo obrázka, pričom príslušná biela oblasť ostane prázdna, a potom sa čierny text vytlačí na bielu prázdnu
oblasť.
● Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, tlač môže byť bledšia alebo okraje textu môžu byť orámované
nabielo.
115
Tlač dokumentu
[Perfrom Composite Overprinting]
Keď začiarknete toto políčko, údaje CMYK, pre ktoré je nastavená funkcia pretlače, pretlačia ako kompozitné
údaje.
● Keď je možnosť [CMYK Simulation Profile] nastavená na inú hodnotu než [None], pretlač sa nevykoná ani
napriek tomu, že je toto políčko začiarknuté.
[Brightness]
Jas celého obrazu môžete upravovať v krokoch po 5 %. Čím nižšia bude hodnota, tým jasnejší bude obraz.
[Gamma Correction]
Môžete upraviť nastavenie jasu tak, aby jas najjasnejších a najtmavších častí originálu nebol vo výsledku tlače
ovplyvnený. Štandardným nastavením je hodnota [1.4] (bez korekcie) a čím bude hodnota nastavenia vyššia,
tým bude výtlačok tmavší. Túto položku môžete nastaviť pre každý obrazový typ obsiahnutý v jednom
dokumente: [Text], [Graphics], a [Image].
● Táto položka je dostupná, keď je položka [Matching Mode] nastavená na hodnotu [Gamma].
[Photo Optimizer PRO]
Keď začiarknete toto políčko, tlač sa spustí s automatickou korekciou kontrastu obrazu, vyváženia farieb,
saturácie a gradácie.
[Red-Eye Correction]
„Červené oči“ sú fenomén, ktorý spôsobuje neprirodzený červený nádych ľudských očí v prípade
fotografovania s bleskom. Nastavte, či chcete, aby systém automaticky detegoval výskyt červených očí a aby
korigoval príslušné oblasti tak, aby sa zobrazili v prirodzenej farbe. Začiarknite políčko a v časti [Red-Eye
Correction Level] vyberte úroveň korekcie.
[Face Brightener]
V prípade fotografie, na ktorej sú ľudské tváre neprirodzene tmavé v dôsledku podsvietenia alebo
nedostatočnej expozície nastavte, či chcete tlačiť obraz formou korekcie komplexného jasu, aby ľudské tváre
nadobudli prirodzene jasný odtieň. Začiarknite políčko a v časti [Face Brightener Level] vyberte úroveň
korekcie.
[Grayscale Conversion]
Môžete vybrať spôsob konvertovania farebných tlačových údajov na čiernobiele údaje. Pre XPS súbory
môžete zadať spôsob konvertovania pre každý typ obrazových údajov: [Text], [Graphics], a [Image].
[sRGB]
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvorila plynulá gradácia
podľa farby.
[NTSC]
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvoril vzhľad ekvivalentný
televíznemu obrazu (NTSC).
[Uniform RGB]
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vyrovnali všetky úrovne RGB
iba na základe jasu.
116
Tlač dokumentu
● Táto položka je dostupná, keď je položka [Color Mode] nastavená na hodnotu [Black & White].
[Gray Compensation]
V prípade čiernych alebo sivých údajov s informáciami definujúcimi R=G=B vyberte, či chcete tlačiť iba
použitím čierneho (K) tonera. Túto položku môžete nastaviť pre každý obrazový typ obsiahnutý v jednom
dokumente: [Text], [Graphics], a [Image].
● Keď túto položku nastavíte na hodnotu [Off], tlač sa vykoná použitím štyroch farebných tonerov CMYK.
[Print Settings]
[Copies]
Zadajte počet kópií.
[Paper Size]
Zadajte veľkosť papiera, na ktorý sa má tlačiť.
● Keď chcete vytlačiť PDF súbor alebo XPS súbor, zadajte položku [Auto], aby sa automaticky vybrala
optimálna veľkosť papiera. Ak sa nenájde optimálna veľkosť, vyberie sa veľkosť papiera nastavená v
položke <Standard Paper Size> ( Standard Paper Size(P. 474) ).
[Paper Type]
Zadajte typ papiera, na ktorý sa má tlačiť.
117
Tlač dokumentu
[Manual Feed]
Ak označíte zaškrtávací rámček, dokument sa vytlačí iba na papier vložený do viacúčelového zásobníka.
[Enlarge/Reduce to Fit Paper Size]
Ak začiarknete toto políčko, výtlačky sa zväčšia alebo zmenšia podľa oblasti papiera
Výtlačky sa zväčšujú alebo zmenšujú pri zachovaní pomeru strán originálu.
Oblasť tlače(P. 555) .
● Ak je položka [Paper Size] nastavená na položku [Auto], táto položka nedostupná.
[Image Orientation]
Zadajte orientáciu tlače obrázka.
[Auto]
Automaticky určuje orientáciu tlače na základe šírky a výšky obrázka.
[Vertical]
Vyberte túto položku pri tlači zvisle dlhého obrázka.
[Horizontal]
Vyberte túto položku pri tlači vodorovne dlhého obrázka.
● Ak zadané nastavenie pre položku [Vertical] alebo [Horizontal] nezodpovedá orientácii obrázka, vytlačí sa
zmenšený obrázok.
[Print Position]
Zadajte polohu tlače čísla strany.
[Auto]
Ak TIFF údaje obsahujú informácie, ktoré určujú polohu tlače, obrázok sa vytlačí podľa
informácií, v opačnom prípade sa vytlačí do stredu papiera. JPEG údaje sa vždy tlačia
do stredu papiera.
[Center]
Obrázky sa tlačia do stredu papiera.
[Top Left]
Obrázky sa tlačia vľavo hore.
[Zoom]
Aktivujte alebo deaktivujte zväčšovanie/zmenšovanie obrázkov. Výtlačky sa zväčšujú alebo zmenšujú pri
zachovaní pomeru strán obrázku.
[Off]
Keď sa obraz nachádza v oblasti papiera
Oblasť tlače(P. 555) , vytlačí sa
v skutočnom formáte. Ak je obrázok väčší ako tlačiteľná oblasť, výtlačky sa zredukujú.
[Auto]
Vytvára zväčšené alebo zmenšené výtlačky podľa tlačiteľnej oblasti papiera.
[Enlarge Print Area]
Ak začiarknete toto políčko, obraz sa vytlačí formou rozšírenia oblasti Oblasť tlače(P. 555) na celý formát
papiera. Niektoré časti obrázka však môžu chýbať blízko okrajov papiera alebo môže dôjsť k čiastočnému
poškodeniu papiera v závislosti od originálu.
118
Tlač dokumentu
[Print 2-Sided]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete tlačiť na obidve strany papiera.
[Binding Location]
Vyberte, či sa má zviazať dlhý okraj alebo krátky okraj 2-stranových výtlačkov pomocou nástroja na viazanie,
napr. zošívacieho strojčeka. V závislosti od špecifikovanej polohy väzby sa zmení orientácia tlače. Môžete tiež
zadať okraj viazania ( Gutter(P. 357) ).
[Long Edge]
Zviaže výtlačky na dlhom okraji.
[Short Edge]
Zviaže výtlačky na krátkom okraji.
[Show Warnings]
Môžete zadať, ako sa má zariadenie správať, ak sa vyskytne chyba.
[Print]
Vytlačia sa chybové informácie a nevytlačí sa žiadny obrázok.
[Panel]
Nevytlačí sa žiadny obrázok a na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie.
[Off]
Nevytlačí sa žiadny obrázok a nezobrazí sa žiadna chyba.
[N on 1]
Zadajte, či sa má tlačiť viac strán na jeden hárok ich postupným prideľovaním. Napríklad, ak chcete vytlačiť
štyri strany na jeden hárok, vyberte položku [4 on 1].
● Ak je položka [Paper Size] nastavená na položku [Auto], táto položka nedostupná.
[Page Order]
Vyberte rozloženie distribúcie strán.
119
Tlač dokumentu
[Finishing]
Zadajte spôsob zoradenia výtlačkov pri tlači viacstranových dokumentov. Táto položka sa zobrazí, ak je
vložená SD karta.
[Off]
Výtlačky nie sú zoradené. Na každú stranu sa vytlačí zadaný počet kópií. Napríklad, ak
tlačíte tri kópie štvorstranového dokumentu, výtlačky sa zoradia v nasledujúcom
poradí strán: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
[Collate]
Výtlačky sa zoskupia do úplných súborov v sekvenčnom poradí strán. Napríklad, ak
tlačíte tri kópie štvorstranového dokumentu, výtlačky sa zoradia v nasledujúcom
poradí strán: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Comment Print]
Zadajte, či sa majú tlačiť komentáre.
[Auto]
Vytlačia sa komentáre v PDF súbore.
[Off]
Nevytlačia sa žiadne komentáre.
[Store in Box]
Dokument môžete uložiť na SD kartu vloženú do zariadenia bez vytvárania výtlačkov. Označte začiarkavacie
políčko, ak chcete dokument uložiť do schránky zadanej v časti [Box Number (00-99)]. Dokumenty v schránke
môžete vytlačiť z ovládacieho panela toľkokrát, koľkokrát chcete. Informácie o spôsobe tlače dokumentu
nájdete v časti Tlač dokumentu uloženého v zariadení(P. 99) . Táto položka sa zobrazí, ak je vložená SD
karta.
ODKAZY
Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)(P. 107)
120
Tlač dokumentu
Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-mailov)
68UR-01U
Tlač e-mailov umožňuje tlač správy a pripojených obrazových súborov e-mailu prijatého z POP3 poštového servera bez
použitia počítača. E-maily môžu byť prijímané manuálne aj automaticky v pravidelných intervaloch. Pri použití SMTP
protokolu sa e-maily odosielané priamo do zariadenia prostredníctvom e-mailového servera nevytlačia.
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov(P. 121)
Manuálne prijímanie e-mailov(P. 125)
● Keď nastavíte položku <TIFF Spooler> v ponuke nastavení na položku <On>, prijaté údaje sa pred tlačou
dočasne uložia do zariadenia alebo na SD kartu. Tým sa znižuje výskyt chýb. TIFF Spooler(P. 417)
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov
Táto časť popisuje, ako môžete zadať nastavenia pre prijímanie a tlač e-mailov v tomto zariadení. Použite počítač na
zadanie nastavení pre prijímanie e-mailov a na ovládacom paneli zariadenia na zadanie nastavení pre tlač e-mailov.
Z počítača
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
PR(P. 289)
[E-Mail Print Settings].
121
Spustenie vzdialeného
Tlač dokumentu
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Zadajte nastavenia pre tlač e-mailov.
Pri vykonávaní tlače e-mailov z poštového servera POP3
Po spustení prijímania e-mailov sa vytlačia všetky e-maily uložené v poštovej schránke poštového servera. Ak
odosielate e-maily, ktoré chcete tlačiť, do zariadenia v predstihu, môžete ich automaticky vytlačiť v pravidelných
časových intervaloch alebo môžete všetky uložené e-maily vytlačiť v ľubovoľnom čase.
● Odporúčame používať e-mailovú adresu výlučne na tlač e-mailov, pretože všetky e-maily prijaté do
zariadenia sa z poštového servera vymažú.
Podmienky používanie POP3 protokolu
● POP3 poštový server musí podporovať UIDL príkaz. Podrobnosti získate od správcu siete alebo správcu
servera.
122
Tlač dokumentu
[POP3 Server Name]
Zadajte názov poštového servera alebo IP adresu pre prijímanie e-mailov.
[POP3 User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa použité na pripojenie k poštovému serveru.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť heslo pre pripojenie k poštovému serveru, označte zaškrtávací rámček a zadajte
alfanumerické znaky do textového poľa [Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo do textového poľa
[Confirm].
[POP3 RX Interval]
Zadajte interval pre automatické pripojenie k poštovému serveru v minútach. Nové e-maily v poštovej
schránke poštového servera sa automaticky prijímajú a tlačia v určených zadaných intervaloch. Toto
nastavenie môžete zadať aj pomocou položky <POP3 RX Interval> v ponuke nastavení na ovládacom paneli
( POP3 RX Interval(P. 353) ).
Zabránenie automatickému prijímaniu e-mailov
● Nastavte položku [POP3 RX Interval] na položku [0]. Ak nastavíte [0], musíte e-maily prijímať manuálne.
Manuálne prijímanie e-mailov(P. 125)
[POP3 RX]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete aktivovať tlač e-mailov z POP3 poštového servera. Toto nastavenie
môžete zadať aj pomocou položky <POP3 RX> v ponuke nastavení na ovládacom paneli ( POP3
RX(P. 353) ).
[POP3 Server Port Number]
Zadajte číslo portu poštového servera, ktorý prijíma e-maily.
Pri vykonávaní tlače e-mailov pomocou protokolu SMTP
Ak sa e-maily odosielajú do zariadenia prostredníctvom SMTP protokolu, zariadenie vytlačí e-maily ihneď po ich
prijatí. Aktivujte túto funkciu, ak chcete posielať faxové dokumenty z multifunkčných tlačiarní Canon do tohto
zariadenia a tlačiť ich na zariadení ( Preposielanie faxových dokumentov z multifunkčných tlačiarní
Canon(P. 126) ).
[SMTP RX]
123
Tlač dokumentu
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete aktivovať tlač e-mailov pomocou SMTP protokolu. Toto nastavenie
môžete zadať aj pomocou položky <SMTP RX> v ponuke nastavení na ovládacom paneli ( SMTP
RX(P. 353) ).
[SMTP Server Port Number]
Zadajte číslo portu SMTP servera, ktorý prijíma e-maily.
6
Kliknite na položku [OK].
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Z ovládacieho panela
8
Zadajte ďalšie nastavenia pre tlač e-mailov podľa potreby.
Zadajte, či sa má e-mailová správa vytlačiť alebo nie.
Print E-Mail Text(P. 418)
Môžete obmedziť počet strán, na ktoré sa má e-mailová správa tlačiť.
Limit E-Mail Print(P. 418)
Môžete zadať nastavenia pre tlač pripojených obrazových súborov.
Image Orientation(P. 415)
Zoom(P. 416)
124
Tlač dokumentu
Print Position(P. 416)
TIFF Spooler(P. 417)
Show Warnings(P. 418)
Enlarge Print Area(P. 419)
RGB Source Profile(P. 419)
CMYK Sim. Profile(P. 420)
Output Profile(P. 420)
Matching Method(P. 421)
Halftones(P. 421)
Photo Corr (CL Only)(P. 422)
Grayscale Conversion(P. 424)
Zadajte, či sa má alebo nemá zobraziť chyba pri tlači e-mailov.
Show Warnings(P. 320)
Manuálne prijímanie e-mailov
Ak je povolená tlač e-mailov z POP3 poštového servera, môžete tiež prijímať a tlačiť e-maily manuálne. Ak sa chcete
pripojiť k poštovému serveru pred automatickým prijímaním e-mailov alebo ak je zariadenie konfigurované na
zabránenie automatickému prijímaniu e-mailov, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a prijímajte e-maily
manuálne.
1
Stlačte tlačidlo
(
).
● Keď je zariadenie offline, nefunguje to, ani keď stlačíte tlačidlo
režim.
(
). Nastavte zariadenie na online
Tlačidlo Online(P. 27)
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Received E-Mail> a stlačte tlačidlo
4
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
tlačidlo
/
vyberte položku <E-Mail Print Utility> a potom stlačte
.
.
.
➠ Zariadenie je pripojené k poštovému serveru. Tlač e-mailov sa spustí pre nové e-maily v poštovej schránke
poštového servera, ak nejaké existujú.
125
Tlač dokumentu
Preposielanie faxových dokumentov z multifunkčných tlačiarní Canon
V tomto zariadení aktivujte SMTP RX a potom v zdrojovej multifunkčnej tlačiarni zadajte IP adresu zariadenia
ako adresu internetového faxu (I Fax). Preposlané faxové dokumenty sa ihneď po prijatí vytlačia.
● Priložené súbory je možné tlačiť, iba ak sú v TIFF formáte. Pre každý faxový dokument je možné vytlačiť iba
jeden TIFF súbor.
● Ak je tonerová kazeta takmer prázdna, nie je možné prijímať faxové dokumenty. Faxové dokumenty, ktoré
nebolo možné prijať v tomto zariadení, sa vytlačia v zdrojovej multifunkčnej tlačiarni.
● Ak je do zariadenia vložená voliteľná SD karta, maximálna veľkosť tlačiteľného TIFF súboru je obmedzená na
100 MB.
ODKAZY
Kontrola histórie dokumentov(P. 299)
Zoznam denníka príjmu e-mailov(P. 523)
126
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Pohodlné používanie s mobilným
zariadením
Pohodlné používanie s mobilným zariadením .............................................................................. 128
Pripojenie mobilného zariadenia ..................................................................................................................... 129
Používanie zariadenia pomocou aplikácií ........................................................................................................ 130
Používanie technológie AirPrint .................................................................................................................... 132
Tlač pomocou technológie AirPrint ........................................................................................................ 136
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint .......................................................................................... 139
Používanie služby Google Cloud Print ........................................................................................................... 140
Diaľková správa zariadenia .............................................................................................................................. 144
127
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
68UR-01W
Stroj v kombinácii s mobilným zariadením, napríklad smartfónom alebo tabletom, umožňuje jednoduchú tlač pomocou
vhodných aplikácií. Pomocou mobilného zariadenia je možné aj ovládať stroj na diaľku, kontrolovať stav tlače a meniť
nastavenia stroja.
Pripojenie mobilného zariadenia(P. 129)
Používanie zariadenia pomocou aplikácií(P. 130)
Diaľková správa zariadenia(P. 144)
128
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Pripojenie mobilného zariadenia
68UR-01X
Pripojte mobilné zariadenie a stroj cez smerovač bezdrôtovej siete LAN. Postup nastavenia a použitia bezdrôtového
smerovača LAN a mobilných zariadení nájdete v príručkách k zariadeniam alebo sa obráťte na výrobcu.
● Stroj sa nedodáva s bezdrôtovým smerovačom LAN. Podľa potreby si ho pripravte.
129
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Používanie zariadenia pomocou aplikácií
68UR-01Y
Vykonajte tlačové a iné operácie z mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu použitím aplikácií. Podporované sú
rôzne aplikácie vrátane exkluzívnych aplikácií Canon. Používajte ich správne v súlade so zariadením, aplikáciou a
situáciou.
◼ Používanie príručky Canon PRINT Business (Tlačová agenda Canon)
Táto aplikácia sa používa na vykonávanie tlačových a iných operácií z mobilných zariadení, ktoré podporujú systém iOS
alebo Android. Pri tlači nie je potrebné vykonávať na stroji žiadne operácie. Ďalšie informácie o podporovaných
operačných systémoch, podrobné postupy nastavenia a jednotlivé operácie nájdete v pomocníkovi aplikácie alebo na
webovej stránke spoločnosti Canon (https://global.canon/gomp/).
● Aplikáciu Canon PRINT Business (Tlačová agenda Canon) môžete prevziať bezplatne, ale bude vám účtovaný
poplatok za internetové pripojenie.
◼ Tlač pomocou služby Canon Print Service (Tlačová služba Canon)
Tlačiť môžete jednoducho z ponuky aplikácií, ktoré podporujú tlačový subsystém Android. Ďalšie informácie
o podporovaných operačných systémoch, ako aj podrobné nastavenia a postupy nájdete na webovej stránke
spoločnosti Canon (https://global.canon).
◼ Tlač pomocou služby Mopria®
Zariadenie podporuje aj službu Mopria®. Služba Mopria® umožňuje tlač z mobilných zariadení, ktoré podporujú
systém Android pomocou bežných operácií a nastavení, aj keď sa výrobcovia a modely líšia. Príklad: Ak používate
tlačiarne podporujúce službu Mopria® vyrobené viacerými výrobcami alebo tlačiareň podporujúcu službu Mopria®,
ktorá sa nachádza na mieste, ktoré navštevujete, môžete tlačiť bez nutnosti inštalácie aplikácie exkluzívnej pre
jednotlivých výrobcov alebo model. Ďalšie informácie o podporovaných modeloch alebo operačných prostrediach
nájdete na lokalite http://www.mopria.org.
Potvrdenie nastavení služby Mopria®
Prihláste sa do vzdialeného PR v režime správy ( Spustenie vzdialeného PR(P. 289) ) [Settings/
Registration] [Network] [Mopria Settings] [Edit] Overte, či je začiarknuté políčko [Use
Mopria] [OK]
130
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
◼ Tlač pomocou služby Google Cloud Print
Môžete používať aplikácie a služby podporujúce službu Google Cloud Print na tlač z počítača alebo mobilného
zariadenia bez použitia ovládača tlačiarne. Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
131
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Používanie technológie AirPrint
68UR-020
Zo zariadení značky Apple môžete odoslaním tlačových dát tlačiť bez použitia ovládača tlačiarne.
Nastavenia technológie AirPrint
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint(P. 132)
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint(P. 134)
Funkcie technológie AirPrint
Tlač pomocou technológie AirPrint(P. 136)
Riešenie problémov
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint(P. 139)
Konfigurácia nastavení technológie AirPrint
Môžete uložiť informácie vrátane názvu stroja a miesta inštalácie, ktoré sa používajú na identifikáciu stroja. Môžete tiež
zrušiť funkciu stroja AirPrint. Na zmenu týchto nastavení použite vzdialené PR.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
● Ak používate mobilné zariadenie ako je iPad, iPhone alebo iPod touch, berte v tejto časti slovo „kliknite“ ako
„poklepte“.
3
Kliknite na [Network]
[AirPrint Settings].
132
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia a kliknite na [OK].
[Use AirPrint]
Začiarknutím políčka aktivujte technológiu AirPrint. Ak chcete zrušiť technológiu AirPrint, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
133
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
[Printer Name]/[Location]/[Latitude]/[Longitude]
Zadajte informácie o názve a mieste inštalácie na pomoc s identifikáciou tohto stroja pri ovládaní zariadenia
Apple. Tieto informácie sú užitočné, ak máte viac ako jednu tlačiareň s technológiou AirPrint.
Ak začiarknete políčko [Use AirPrint]
Nasledujúce položky sa tiež automaticky nastavia na <On>.
● <mDNS Settings> v prípade IPv4 a IPv6
● <HTTP>
Konfigurácia DNS(P. 182)
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 249)
● <IPP Print>
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
Ak zmeníte [Printer Name]
● Ak zmeníte [Printer Name], ktorý ste predtým zadali, môže sa stať, že z počítača Mac, ktorý sa dosiaľ dalo
používať na tlač, viac nebude možné tlačiť. Dochádza k tomu preto, že <mDNS Name> ( Konfigurácia
DNS(P. 182) ) IPv4 sa taktiež automaticky zmení. V takom prípade stroj znova pridajte do počítača Mac.
Používanie ovládacieho panela
● AirPrint môžete povoliť alebo zakázať aj z ponuky nastavení na ovládacom paneli.
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<AirPrint>
<Off>
alebo <On>
Zobrazenie obrazovky funkcie AirPrint
Môžete zobraziť obrazovku technológie AirPrint, v ktorej môžete nielen pristupovať k nastaveniam technológie
AirPrint, ale aj zobraziť informácie o spotrebnom materiáli, ako je papier a toner. Okrem toho môžete konfigurovať aj
nastavenia funkcií zabezpečenia ( Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255) ).
1
V doku na pracovnej ploche kliknite na [Systémové nastavenia]
skenery].
2
Vyberte svoju tlačiareň a kliknite na [Možnosti a náplne].
3
Kliknite na [Zobraziť webovú stránku tlačiarne].
4
Prihláste sa k vzdialenému PR.
● Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie AirPrint, prihláste sa v režime správy.
➠ Zobrazí sa stránka vyhradená pre AirPrint.
134
[Tlačiarne a
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Ochranné známky
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X a Safari sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
135
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Tlač pomocou technológie AirPrint
68UR-021
Pri tlači e-mailov, fotografií, webových stránok a iných dokumentov nemusíte používať počítač. Technológia AirPrint
umožňuje tlačiť priamo zo zariadení Apple, ako sú iPad, iPhone alebo iPod touch.
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch(P. 136)
Tlač z počítača Mac(P. 137)
Systémové požiadavky
Ak chcete tlačiť cez AirPrint, potrebujete jedno z nasledujúcich zariadení Apple.
● iPad (všetky modely)
● iPhone (3GS alebo novšie)
● iPod touch (3. generácia alebo novšie)
● Mac (Mac OS X 10.7 alebo novší)*
* OS
X 10.9 alebo novší, ak používate pripojenie cez USB.
Sieťové prostredie
Je potrebné jedno z nasledujúcich prostredí.
● Zariadenie Apple a stroj sú pripojené do tej istej siete LAN.
● Počítač Mac a stroj sú prepojené cez USB.
Ak používate pripojenie pomocou rozhrania USB
● Nastavte položku <USB-Connected PC OS> na možnosť <Mac OS>.
USB-Connected PC OS(P. 328)
Tlač zo zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch
1
Skontrolujte, či je stroj zapnutý a prepojený so zariadením Apple.
● Spôsob kontroly nájdete v časti „Začíname.“
Príručky a ich obsah(P. 585)
2
V aplikácii v zariadení Apple ťuknutím na položku
3
V rozbaľovacom zozname poklepte na [Tlačiť].
136
zobrazíte možnosti ponuky.
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
4
Vyberte zariadenie z ponuky [Tlačiareň] v [Možnosti tlačiarne].
● Zobrazia sa tlačiarne pripojené k sieti. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
● V aplikáciách, ktoré nepodporujú technológiu AirPrint, sa voľba [Možnosti tlačiarne] nezobrazí. Pomocou
takých aplikácií nemôžete tlačiť.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
6
Ťuknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
Kontrola stavu tlače
● Počas tlače dvakrát stlačte tlačidlo Domov na zariadení Apple
ťuknite na položku [Tlačiť].
Tlač z počítača Mac
1
Skontrolujte, či je stroj zapnutý a prepojený s počítačom Mac.
● Spôsob kontroly nájdete v časti „Začíname.“
Príručky a ich obsah(P. 585)
2
Pridajte zariadenie do počítača Mac z ponuky [Systémové nastavenia]
3
Otvorte v aplikácii dokument a zobrazte dialógové okno tlače.
[Tlačiarne a
skenery].
● Zobrazenie dialógového okna tlače sa medzi jednotlivými aplikáciami líši. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie k aplikácii, ktorú používate.
4
Vyberte v dialógovom okne tlače tento prístroj.
● Zobrazia sa tlačiarne pripojené k počítaču Mac. V tomto kroku vyberte tento prístroj.
5
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
● Dostupné nastavenia a veľkosti papiera sa líšia v závislosti od používanej aplikácie.
137
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
6
Kliknite na [Tlačiť].
➠ Spustí sa tlač.
138
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Ak nie je možné použiť technológiu AirPrint
68UR-022
Ak technológiu AirPrint nie je možné použiť, skúste nasledovné riešenia.
● Skontrolujte, či je stroj zapnutý. Ak je stroj zapnutý, najprv ho vypnite, počkajte aspoň 10 sekúnd, potom ho znova
zapnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
● Uistite sa, že na stroji nie sú zobrazené žiadne chybové správy.
● Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a stroj pripojené do tej istej siete LAN. Ak je stroj zapnutý, môže trvať niekoľko
minúť, kým bude pripravený na komunikáciu.
● Uistite sa, že je na zariadení Apple aktivovaná voľba Bonjour.
● Uistite sa, že je stroj nakonfigurovaný na aktiváciu tlače z počítača, aj keď nie je zadané žiadne ID oddelenia a heslo.
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 223)
● Presvedčite sa, či je v zariadení vložený papier a či je v ňom kazeta s dostatkom tonera.
funkcie AirPrint(P. 134)
139
Zobrazenie obrazovky
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Používanie služby Google Cloud Print
68UR-023
Google Cloud Print je služba umožňujúca používateľovi s kontom Google tlač zo smartfónu, tabletu alebo počítača
pripojeného na internet pomocou aplikácií kompatibilných so službou Google Cloud Print. Na rozdiel od bežnej tlače z
počítača nevyžaduje ovládač tlačiarne.
Kontrola nastavení zariadenia(P. 140)
Zmena nastavení služby Google Cloud Print(P. 140)
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print(P. 141)
● Pri registrácii zariadenia alebo používaní služby Google Cloud Print na tlač dokumentov musíte zariadenie
pripojiť na internet. Takisto zodpovedáte za úhradu všetkých poplatkov za pripojenie na internet.
● V niektorých krajinách alebo regiónoch možno nebudete môcť túto funkciu používať.
● Google Cloud Print nepodporuje tlač z IPv6 adries.
● Na používanie služby Google Cloud Print sa požaduje účet Google. Ak účet nemáte, vytvorte si ho na
webovej lokalite Google.
Kontrola nastavení zariadenia
Pred inštaláciou služby Google Cloud Print skontrolujte tieto skutočnosti:
● Uistite sa, že je zariadeniu priradená adresa IPv4 a že je pripojené k počítaču cez sieť.
LAN(P. 149)
● Skontrolujte, či nastavenia dátumu a času sú správne.
Pripojenie ku káblovej sieti
Date/Time Settings(P. 325)
● Ak je povolená správa ID oddelení, uistite sa, že je zariadenie nakonfigurované na aktiváciu tlače z počítača, aj keď
nie je zadané žiadne ID oddelenia a kód PIN. Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 223)
Zmena nastavení služby Google Cloud Print
Povoľte funkciu Google Cloud Print zariadenia. Funkciu Google Cloud Print zariadenia môžete aj zakázať.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
).
/
vyberte <Network> a stlačte
140
.
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku <Google Cloud Print> a stlačte tlačidlo
4
Vyberte položku <Use Cloud Print> a stlačte tlačidlo
5
Vyberte položku <Off> alebo <On> a potom stlačte
.
.
.
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print
Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print umožňuje tlač odkiaľkoľvek.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
[Google Cloud Print Settings].
141
Spustenie vzdialeného
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
4
Kliknite na položku [Register] v položke [Registration Status].
Ak možnosť [Register] nie je dostupná
● Musíte povoliť službu Google Cloud Print. Kliknite na [Edit], začiarknite políčko [Use Google Cloud Print]
a potom kliknite na [OK].
Opätovná registrácia zariadenia
● Ak chcete znova zaregistrovať zariadenie v prípade, že sa zmenil jeho vlastník, alebo z iných dôvodov,
zrušte registráciu zariadenia a znova ho zaregistrujte.
5
Kliknite na odkaz URL zobrazený pri možnosti [URL for Registration].
142
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
6
Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte zariadenie.
➠ Tlač teraz možno vykonať použitím aplikácií podporujúcich službu Google Cloud Print, napríklad Google
Chrome™.
● Informácie o najnovších aplikáciách podporujúcich službu Google Cloud Print nájdete na webovej lokalite
služby Google Cloud Print.
Registrácia z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome
Zariadenie môžete zaregistrovať aj z mobilného zariadenia alebo aplikácie Google Chrome. Pred dokončením
<Yes>
,
registrácie sa na displeji zariadenia zobrazí nasledujúca obrazovka s potvrdením. Vykonajte
čím dokončíte registráciu.
● Na vykonanie registrácie je potrebné zobraziť hlavnú obrazovku. Stlačte
(
), čím sa zobrazí
hlavná obrazovka a potom pokračujte v registrácii.
● Registračný postup nájdete v návode na používanie mobilného zariadenia alebo na webovej lokalite služby
Google Cloud Print.
143
Pohodlné používanie s mobilným zariadením
Diaľková správa zariadenia
68UR-024
Cez webový prehliadač nainštalovaný v mobilnom zariadení môžete používať vzdialené PR. To vám umožní kontrolovať
stav stroja a vykonávať jeho nastavenia z mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že na niektorých zariadeniach
a v niektorých prostrediach sa obrazovka vzdialeného PR nemusí zobraziť správne.
Spustenie vzdialeného PR pomocou mobilného zariadenia
Zadajte do webového prehliadača adresu IP stroja a spustite vzdialené PR. Skontrolujte najprv IP adresu nastavenú pre
zariadenie ( Tlač stavu siete(P. 521) ). Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na správcu siete.
1
Spustite na svojom mobilnom zariadení webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://(adresa IP stroja)/“.
● Ak chcete použiť IPv6 adresu, dajte IPv6 adresu do zátvoriek (príklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
ODKAZY
Používanie vzdialeného PR(P. 288)
144
Sieť
Sieť
Sieť .......................................................................................................................................................................... 146
Pripojenie k sieti ................................................................................................................................................ 147
Pripojenie ku káblovej sieti LAN .................................................................................................................... 149
Nastavenie adries IP ..................................................................................................................................... 151
Nastavenie IPv4 adresy .......................................................................................................................... 152
Nastavenie IPv6 adries .......................................................................................................................... 156
Konfigurácia zariadenia pre tlač z počítača ..................................................................................................... 160
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD ......................................................................................... 161
Aktivácia IPP/IPPS .................................................................................................................................. 167
Nastavenie tlačového servera ....................................................................................................................... 174
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie .............................................................................................. 178
Konfigurácia nastavení siete Ethernet .......................................................................................................... 179
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti ............................................................................................... 181
Konfigurácia DNS ......................................................................................................................................... 182
Konfigurovanie WINS ................................................................................................................................... 188
Konfigurácia SNTP ........................................................................................................................................ 191
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP ................................................................................ 194
Konfigurovanie nastavení pre softvér správy zariadení ................................................................................ 199
Konfigurovanie SMB ..................................................................................................................................... 203
Konfigurovanie nastavení pre tlač v počítači .......................................................................................... 206
145
Sieť
Sieť
68UR-025
Zariadenie bolo navrhnuté na flexibilné používanie v rôznych prostrediach a okrem základných sieťových funkcií
obsahuje pokročilé technológie. Nebojte sa, ak nie ste sieťový expert, pretože zariadenie bolo navrhnuté tak, aby jeho
používanie bolo pohodlné a jednoduché. Relaxujte a pokračujte nastavením siete po jednotlivých krokoch.
◼ Pripojenie k počítaču/Zobrazenie sieťových nastavení zariadenia
Pripojenie k sieti(P. 147)
◼ Konfigurovanie pre tlač
Konfigurácia zariadenia pre tlač z počítača(P. 160)
◼ Používateľská úprava zariadenia pre pohodlnejšie používanie v sieti
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie(P. 178)
146
Sieť
Pripojenie k sieti
68UR-026
Zariadenie je možné pripojiť k sieti prostredníctvom káblovej LAN siete, čo vyžaduje jedinečnú sieťovú IP adresu.
Konkrétne nastavenia IP adresy získate od poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
● Ak je zariadenie pripojené k nezabezpečenej sieti, vaše osobné informácie sa môžu sprístupniť tretej strane.
● Zariadenie sa nedodáva s LAN káblom ani so smerovačom. Podľa potreby si ich pripravte.
◼ Skôr ako začnete
Postupujte podľa týchto krokov na pripojenie zariadenia k sieti.
Skontrolujte nastavenia počítača.
● Uistite sa, že je počítač správne pripojený k sieti. Ďalšie informácie nájdete
v príručkách k zariadeniam, ktoré používate, prípadne kontaktujte výrobcu príslušného
zariadenia.
● Uistite sa, že na počítači boli dokončené nastavenia siete. Ak sieť nebola nastavená
správne, zariadenie nebudete môcť použiť v sieti, dokonca aj keď vykonáte zvyšok
nižšie popísaného postupu.
● V závislosti od siete možno budete potrebovať zmeniť nastavenia spôsobu
komunikácie (polovičný duplex/úplný duplex) alebo typ siete Ethernet (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T) ( Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 179) ). Ak
potrebujete viac informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb
alebo správcu siete.
● Ak chcete skontrolovať MAC adresu zariadenia.
MAC Address(P. 352)
● Ak sa chcete pripojiť k IEEE 802,1X sieti, pozrite si časť
802.1X(P. 269) .
147
Konfigurácia overenia IEEE
Sieť
Pripojte sa ku káblovej LAN sieti.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 149)
Nastavte IP adresu.
● V čase nákupu je v zariadení aktivovaná funkcia automatického získavania IP adresy.
Táto funkcia však nemusí byť použitá v závislosti od sieťového prostredia. V takom
prípade nastavte IP adresu manuálne alebo konfigurujte automatické získavanie IP
adresy prostredníctvom DHCP alebo iného protokolu.
Nastavenie adries IP(P. 151)
148
Sieť
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
68UR-027
Pripojte zariadenie k počítaču pomocou smerovača. Zariadenie pripojte k smerovaču pomocou LAN kábla.
1
Pripojte kábel LAN.
● Pomocou LAN kábla pripojte zariadenie k smerovaču.
● Zatlačte na konektor, až kým nezapadne na svoje miesto (zvuk cvaknutia).
2
Skontrolujte, či svieti indikátor LNK (
).
● Ak sa LNK indikátor nerozsvieti, mohol sa vyskytnúť problém s káblovým pripojením k LAN sieti. Ďalšie
informácie nájdete na webovej lokalite s príručkou online v časti „Riešenie problémov (FAQ)“.
3
Nastavte IP adresu.
Nastavenie adries IP(P. 151)
● V čase nákupu je v zariadení aktivovaná funkcia automatického získavania IP adresy. Táto funkcia však
nemusí byť použitá v závislosti od sieťového prostredia. V takom prípade nastavte IP adresu manuálne alebo
konfigurujte automatické získavanie IP adresy prostredníctvom DHCP alebo iného protokolu.
149
Sieť
ODKAZY
Pripojenie k sieti(P. 147)
150
Sieť
Nastavenie adries IP
68UR-028
Na pripojenie zariadenia k sieti je potrebná jedinečná sieťová IP adresa. K dispozícii sú dve verzie adries IP: IPv4 a IPv6.
Konfigurujte tieto nastavenia v závislosti od sieťového prostredia. Ak chcete použiť IPv6 adresy, musíte správne
konfigurovať nastavenia IPv4 adresy.
151
Sieť
Nastavenie IPv4 adresy
68UR-029
1660-00W
IPv4 adresa zariadenia sa dá priradiť buď automaticky pomocou protokolu
dynamickej tvorby IP adries, ako je DHCP, alebo manuálne. Pri pripájaní zariadenia
ku káblovej LAN sieti sa uistite, či sú konektory LAN kábla dobre vložené do
konektorov ( Pripojenie ku káblovej sieti LAN(P. 149) ).
Nastavenie IPv4 adresy
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
).
/
vyberte položku <Network> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položky <TCP/IP Settings>
4
Konfigurujte nastavenia IP adresy.
<IPv4 Settings>
<IP Mode>.
<Auto>
Vyberte automatické priradenie IP adresy pomocou protokolu, ako je DHCP.
<Manual>
Vyberte túto položku pre konfiguráciu nastavení IP adresy manuálnym zadaním IP adresy.
Automatické priradenie IP adresy
1
Vyberte položku <Auto> a stlačte tlačidlo
2
Vyberte položku <Protocol> a stlačte tlačidlo
.
152
.
.
Sieť
3
Vyberte položky <Use DHCP>, <Use BOOTP> alebo <Use RARP> a stlačte tlačidlo
.
● Môžete použiť iba jeden z DHCP, BOOTP a RARP protokolov. Ak je vybraný protokol nastavený na
položku <On>, ďalšie dva protokoly sa automaticky nastavia na položku <Off>.
4
Vyberte položku <On> a stlačte tlačidlo
5
Stlačte tlačidlo
6
Vyberte položku <Auto IP> a stlačte tlačidlo
7
Vyberte položku <On> a stlačte tlačidlo
.
.
.
.
Pri používaní DHCP
Ak vypnete a znova zapnete napájanie, pridelí sa IP adresa odlišná od aktuálnej. Môže to deaktivovať tlač. Ak
chcete použiť DHCP, po konzultácii so správcom siete zadajte jedno z nasledujúcich nastavení.
Konfigurácia DNS(P. 182)
● Konfigurácia funkcie dynamickej aktualizácie DNS
● Zadanie nastavení pre DHCP server pre nepretržité priraďovanie rovnakej IP adresy
Ak na priradenie IP adresy nechcete použiť protokol DHCP/BOOTP/RARP
● Nastavte všetky protokoly na položku <Off>. Ak nastavíte položky <Use DHCP>, <Use BOOTP> alebo <Use
RARP> na položku <On> ak DHCP/BOOTP/RARP nie sú k dispozícii, zariadenie premrhá čas a komunikačné
zdroje pri vyhľadávaní dostupných služieb v sieti.
IP adresy, ktoré majú prioritu
● IP adresy priradené pomocou protokolu DHCP/BOOTP/RARP prepíšu adresu získanú pomocou funkcie
automatického priraďovania IP adresy.
Ručné zadanie adresy IP
1
Vyberte položku <Manual> a stlačte tlačidlo
153
.
Sieť
2
Vyberte položku <IP Address Settings> a stlačte tlačidlo
3
Zadajte IP adresu, masku podsiete a adresu brány (alebo predvolenú bránu).
● Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť, stlačte tlačidlo
.
, zadajte adresu a stlačte tlačidlo
.
Ako zadávať adresy
● Použitím tlačidiel
/
sa presuňte na cieľové pole (vstupná oblasť oddelená bodkou) a pomocou
číselných tlačidiel hodnotu zvýšte/znížte.
Ak nepoznáte IP adresu, ktorú máte zadať
● IP adresu je možné zistiť z nastavení smerovača v sieti.
k zariadeniu(P. 154)
5
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Určenie IP adresy, ktorá sa má priradiť
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, či sa pomocou vášho počítača dá zobraziť obrazovka vzdialeného PR.
PR(P. 289)
Spustenie vzdialeného
Ak ste zmenili IP adresu po inštalácii ovládača tlačiarne
● Je potrebné, aby ste znova určili port, ktorý chcete používať. Informácie o postupe zmeny portu nájdete
v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite s príručkou online.
Určenie IP adresy, ktorá sa má priradiť k zariadeniu
Ak chcete pre zariadenie použiť pevnú IP adresu, môžete určiť IP adresu podľa obrázka nižšie.
◼ Ako určiť IP adresu
IP adresa pozostáva zo štyroch čísiel oddelených bodkou (.) (príklad: 192.168.1.45). Každé číslo musí byť v
rozsahu od 0 do 255. Vo všeobecnosti nastavte prvé tri čísla na rovnaké čísla, ako má smerovač, pretože sú
spoločné v sieti. Určte posledné číslo (napr. 45 v 192.168.1.45), ktoré sa líši od ostatných zariadení.
154
Sieť
◼ Kontrola nastavení smerovača
Ak chcete použiť pevnú IP adresu, skontrolujte nastavenia DHCP, ktoré slúžia na automatické priraďovanie IP
adresy v sieti. Aby ste sa vyhli duplicite IP adresy, musíte nastaviť IP adresu mimo rozsahu IP adries pridelených
DHCP serverom. Keďže smerovač často funguje ako DHCP server, skontrolujte nastavenia smerovača.
● Informácie o tom, ako môžete zobraziť obrazovku nastavenia smerovača, nájdete v príručke k
smerovaču.
1
Zobrazte obrazovku nastavenia smerovača.
2
Skontrolujte rozsah IP adries pridelených DHCP.
● Rozsah IP adries pridelených DHCP je nastavený podľa smerovača.
Príklad obrazovky nastavenia DHCP pre smerovač.
3
Určte adresu IP zariadenia.
● Na obrazovke príkladu zobrazenej v kroku 2 priraďte zariadeniu IP adresu v rozsahu od 192.168.11.66 do
192.168.11.254, pretože IP adresa, ktorú smerovač prideľuje prostredníctvom DHCP, je v rozsahu od
192.168.11.2 do 192.168.11.65.
ODKAZY
Nastavenie IPv6 adries(P. 156)
Tlač stavu siete(P. 521)
Konfigurovanie WINS(P. 188)
155
Sieť
Nastavenie IPv6 adries
68UR-02A
IPv6 adresy zariadenia sa dajú konfigurovať pomocou vzdialeného PR. Pred
nastavením IPv6 adries skontrolujte nastavenia IPv4 adresy ( Nastavenie IPv4
adresy(P. 152) ). Na použitie adries IPv6 musíte nastaviť správne nastavenia IPv4.
Zariadenie dokáže použiť týchto viacero IPv6 adries:
Typ
Popis
Lokálna adresa prepojenia
Adresa, ktorá je platná iba v rámci podsiete alebo odkazu a nemôže byť použitá na komunikáciu so
zariadeniami za smerovačom. Lokálna adresa prepojenia sa automaticky nastaví pri aktivácii IPv6
funkcie zariadenia.
Ručná adresa
Ručne zadaná adresa. Keď používate túto adresu, špecifikujte dĺžku prefixu a predvolenú adresu
smerovača.
Bezstavová adresa
Adresa, ktorá sa generuje automaticky pomocou MAC adresy zariadenia, a prefix siete, ktorý
propaguje smerovač. Bezstavová adresa sa pri reštartovaní (alebo zapnutí) zruší.
Stavová adresa
Adresa získaná z DHCP servera pomocou DHCPv6.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na položky [Network]
[TCP/IP Settings].
156
Spustenie vzdialeného
Sieť
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [IPv6 Settings].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use IPv6] a konfigurujte požadované nastavenia.
157
Sieť
[Use IPv6]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu IPv6 v zariadení. Keď nepoužívate IPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
[Use Stateless Address]
Pri použití bezstavovej adresy označte zaškrtávací rámček. Keď nepoužívate bezstavovú adresu, zrušte
označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[Use Manual Address]
Keď chcete manuálne zadať IPv6 adresu, označte zaškrtávací rámček a do príslušných textových polí zadajte
IP adresu, dĺžku prefixu a predvolenú adresu smerovača.
[IP Address]
Zadajte IPv6 adresu. Nemôžete zadať adresu, ktorá začína „ff“ (alebo Multicast adresu), adresu „0000::0000“
(všetky nuly) alebo adresu, ktorá začína „0:0:0:0:0:ffff“ alebo „0:0:0:0:0:0“.
[Prefix Length]
Zadajte číslo, ktoré označuje, koľko bitov je dostupných pre adresu siete.
[Default Router Address]
Podľa potreby zadajte IPv6 adresu predvoleného smerovača. Nemôžete zadať adresu, ktorá začína „ff“ (alebo
Multicast adresu), adresu „0000::0000“ (všetky nuly) alebo adresu, ktorá začína „0:0:0:0:0:ffff“ alebo
„0:0:0:0:0:0“.
[Use DHCPv6]
Pri použití stavovej adresy označte zaškrtávací rámček. Keď nepoužívate DHCPv6, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka.
6
Kliknite na [OK].
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
158
Sieť
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Kontrola, či sú nastavenia správne
● Uistite sa, že sa okno vzdialeného PR dá zobraziť pomocou vášho počítača pomocou IPv6 adresy zariadenia.
Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
Výber nastavení na ovládacom paneli
● IPv6 adresy môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
Settings(P. 337)
IPv6
Ak ste zmenili IP adresu po inštalácii ovládača tlačiarne
● Je potrebné, aby ste znova určili port, ktorý chcete používať. Informácie o postupe zmeny portu nájdete
v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite s príručkou online.
ODKAZY
Nastavenie IPv4 adresy(P. 152)
Tlač stavu siete(P. 521)
159
Sieť
Konfigurácia zariadenia pre tlač z počítača
68UR-02C
Ak používate zariadenie ako sieťovú tlačiareň, môžete konfigurovať protokoly a porty používané pre tlač a vytvoriť
tlačový server pre tlačiareň. Pred konfiguráciou zariadenia pre tlač alebo z počítača vykonajte základné postupy
nastavení, vrátane inštalácie ovládača tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na
webovej stránke online príručky.
● Tlačové protokoly sú pravidlá pre dodanie údajov dokumentu vytvorených na počítači do zariadenia a dajú
sa vybrať podľa účelu tlače alebo sieťového prostredia.
● Porty sú brány pre prechod údajov dokumentu z počítača do tlačiarne. Keď sa dokumenty nedajú tlačiť zo
sieťového počítača, často sú príčinou nesprávne nastavenia portu.
160
Sieť
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD
68UR-02E
Nakonfigurujte protokoly, ktoré sa používajú na tlač dokumentov zo sieťového počítača. Tlačové protokoly
podporované zariadením nájdete v časti Sieťové prostredie(P. 567) . Táto časť popisuje nastavenia pre LPD, RAW,
IPP/IPPS a WSD.
Ako sa má používať FTP
● Informácie o tom, ako sa majú konfigurovať nastavenia, nájdete nižšie.
Používanie FTP klientov(P. 593)
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na položky [Network]
4
Konfigurujte tlačové protokoly.
[TCP/IP Settings].
161
Spustenie vzdialeného
Sieť
Konfigurovanie nastavení LPD
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [LPD Settings].
2
Podľa potreby konfigurujte nastavenia.
[Use LPD Printing]
Keď používate LPD pre tlač, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate, zrušte označenie
zaškrtávacieho rámčeka.
[Print LPD Banner Page]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete do výtlačkov zahrnúť informácie, ako sú mená používateľov a
názvy súborov. Keď informácie netlačíte, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[RX Timeout]
Nastavte časové obdobie, po uplynutí ktorého sa tlačová úloha automaticky ukončí, keď nie je možné
prijať tlačové údaje z dôvodu chyby v komunikácii alebo kvôli inému problému.
3
Kliknite na položku [OK].
Konfigurovanie nastavení RAW
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [RAW Settings].
162
Sieť
2
Podľa potreby konfigurujte nastavenia.
[Use RAW Printing]
Keď používate RAW pre tlač, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate, zrušte označenie
zaškrtávacieho rámčeka.
[Use Bidirectional Communication]
Keď používate obojsmernú komunikáciu, aby bol počítač informovaný o stave zariadenia a dokončení
tlače, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[RX Timeout]
Nastavte časové obdobie, po uplynutí ktorého sa tlačová úloha automaticky ukončí, keď nie je možné
prijať tlačové údaje z dôvodu chyby v komunikácii alebo kvôli inému problému.
3
Kliknite na položku [OK].
Konfigurovanie nastavení IPP/IPPS
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [IPP Print Settings].
2
Podľa potreby konfigurujte nastavenia.
163
Sieť
[Use IPP Printing]
Keď používate IPP/IPPS pre tlač, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate, zrušte označenie
zaškrtávacieho rámčeka.
[Use TLS]
Keď používate IPPS (IPS tlač s TLS šifrovanou komunikáciou), označte zaškrtávací rámček. Keď to
nepoužívate, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
Keď používate IPPS, aktivujte funkciu TLS šifrovanej komunikácie.
šifrovanú komunikáciu(P. 255)
Používanie protokolu TLS na
Ak vyberiete položku [RSA] pre položku [Key Algorithm], keď sa generuje kľúč pre používanie v sieťovej
komunikácii, nastavte dĺžku kľúča na [1024 bit] alebo na dlhšiu. IPPS tlač sa nemusí dať správne vykonať,
ak je nastavená dĺžka kľúča [512 bit], v závislosti od operačného systému, ktorý používate.
[Use IPP Authentication]
Keď používate funkciu overenia používateľa pre IPP tlač, označte zaškrtávací rámček a nastavte meno
používateľa a heslo. Keď to nepoužívate, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa použité pri overovaní IPP.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, označte zaškrtávací rámček a do textového poľa [Password]
zadajte alfanumerické znaky pre heslo. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo do textového poľa [Confirm].
3
Kliknite na položku [OK].
Konfigurovanie nastavení WSD
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [WSD Print Settings].
164
Sieť
2
Podľa potreby konfigurujte nastavenia.
[Use WSD Printing]
Keď používate WSD pre tlač, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate, zrušte označenie
zaškrtávacieho rámčeka.
[Use WSD Browsing]
Označte začiarkavacie políčko na získanie informácií o zariadení z počítača pomocou WSD. Tento
zaškrtávací rámček sa automaticky označí, keď sa vyberie zaškrtávací rámček [Use WSD Printing].
[Use Multicast Discovery]
Označte začiarkavacie políčko na nastavenie zariadenia na odpovedanie hláseniam Multicast Discovery.
Ak zrušíte označenie zaškrtávacieho rámčeka, zariadenie zostane v režime spánku, aj keď sieťou prúdia
hlásenia Multicast Discovery.
3
5
Kliknite na položku [OK].
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
165
Sieť
Používanie ovládacieho panela
● V ponuke nastavení ovládacieho panela môžete aj aktivovať alebo deaktivovať tlač LPD, RAW a IPP.
LPD Settings(P. 339)
RAW Settings(P. 339)
IPP Print(P. 340)
● K WSD nastaveniam sa dostanete aj z ponuky nastavení na ovládacom paneli.
WSD(P. 340)
Postupy nastavené vo vašom počítači
Po dokončení nastavenia v zariadení bude možno potrebné konfigurovať nastavenia alebo nainštalovať
aplikácie do počítača. Podľa potreby konfigurujte nastavenia v počítači.
● Konfigurovanie portov tlačiarne
Tlačové chyby sa môžu vyskytnúť pri zmene IP adresy zariadenia alebo po pridaní tlačiarne do priečinka
tlačiarne v systéme Windows. Tieto chyby sú typicky spôsobené nesprávnymi nastaveniami portov tlačiarne.
Napríklad v počítači môže byť zadané nesprávne číslo portu alebo typ portu. V takomto prípade je potrebné
nakonfigurovať porty tlačiarne. Informácie o postupe zmeny portu nájdete v príručkách k príslušným
ovládačom na webovej lokalite s príručkou online.
● Nastavenie WSD sieťových zariadení v systéme Windows Vista/7/8/10
Použite WSD port na inštaláciu ovládača tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným
ovládačom na webovej stránke online príručky.
● Aktivovanie IPP/IPPS
Nainštalujte ovládače tlačiarne zadaním IPP portu.
Aktivácia IPP/IPPS(P. 167)
ODKAZY
Nastavenie tlačového servera(P. 174)
166
Sieť
Aktivácia IPP/IPPS
68UR-02F
Ak chcete nastaviť tlačový protokol na IPP alebo IPPS, nainštalujte ovládač tlačiarne pomocou postupu uvedeného
nižšie, ktorý je vhodný pre operačný systém vášho počítača. Ovládač tlačiarne sa nachádza na disku Disk CD-ROM/
DVD-ROM s používateľským softvérom, ktorý sa dodáva so zariadením. Vložte disk Disk CD-ROM/DVD-ROM
s používateľským softvérom do mechaniky v počítači ešte pred začatím postupu.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa do počítača s účtom správcu.
● Pred začatím postupu konfigurujte nastavenia IPP tlače pomocou vzdialeného PR.
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
● Zatvorte obrazovku nastavenia, ktorá sa zobrazí po vložení disku Disk CD-ROM/DVD-ROM.
1
Otvorte priečinok tlačiarne.
2
Kliknite na položku [Pridať tlačiareň].
3
4
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
Ak používate systém Windows Vista/7/Server 2008, kliknite na položku [Pridať
sieťovú, bezdrôtovú alebo Bluetooth tlačiareň].
Kliknite na položku [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená].
167
Sieť
5
Vyberte položku [Vybrať zdieľanú tlačiareň podľa názvu], zadajte cieľ pripojenia a
kliknite na položku [Ďalej].
● Ak chcete použiť IPP, zadajte „http://<IP adresa zariadenia>/ipp“ pre cieľ pripojenia.
Príklad: http://192.168.1.81/ipp
● Ak chcete použiť IPPS, zadajte „https://<IP adresa zariadenia>/ipp“ pre cieľ pripojenia.
Príklad: https://192.168.1.81/ipp
● Keď používate DNS server, zadajte „<meno hostiteľa zariadenia>.<názov domény>“ namiesto „IP adresy
zariadenia“ (príklad: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Kliknite na položku [Z disku].
7
Kliknite na položku [Prehľadávať].
168
Sieť
8
Zadajte priečinok, v ktorom sú ovládače tlačiarne, vyberte INF súbor a potom
kliknite na položku [Otvoriť].
● Zadajte priečinok tak, ako je to uvedené nižšie, podľa operačného systému vášho počítača. Ak neviete, či je
operačný systém vášho počítača 32-bitový alebo 64-bitový, pozrite si časť Kontrola bitovej
architektúry(P. 610) .
32-bitové operačné systémy
Vyberte priečinok [UFR II]-your language-[32BIT]-[Driver] na disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
s používateľským softvérom.
64-bitoé operačné systémy
Vyberte priečinok [UFR II]-your language-[x64]-[Driver] na disku Disk CD-ROM/DVD-ROM s používateľským
softvérom.
Ak používate IPP funkciu overovania
● Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na položku [OK].
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
9
Pokračujte v postupe nastavovania podľa pokynov na obrazovke.
➠ Ovládač tlačiarne je nainštalovaný. Ak chcete použiť IPPS, nainštalujte do počítača verejné kľúče
zariadenia.
◼ Inštalovanie verejných kľúčov zariadenia
Používanie IPPS navyše vyžaduje inštaláciu verejných kľúčov zariadenia do počítača.
● Položka [Common Name] párov kľúčov musí byť nastavená vopred na „IP adresu“ alebo „<názov
hostiteľa>.<názov domény>“, ktoré sa používajú pri pripájaní k zariadeniu. Generovanie párov
kľúčov(P. 275)
169
Sieť
1
Spustite webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://<IP adresa zariadenia>/“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Príklad: https://192.168.1.81/
● Keď používate DNS server, zadajte „<názov hostiteľa zariadenia>.<názov domény>“ namiesto „IP adresy
zariadenia“ (príklad: https://my_printer.example.com/).
3
Kliknite na položku [Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).].
➠ Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
4
5
Kliknite na položku [Nástroje]
[Možnosti internetu].
Vyberte položku [Dôveryhodné lokality] na karte [Zabezpečenie] a kliknite na položku
[Lokality].
170
Sieť
6
Uistite sa, že je zobrazená „https://<IP adresa zariadenia> alebo <názov hostiteľa
7
Zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka [Zapnúť chránený režim (vyžaduje
8
Kliknite na položku [OK].
zariadenia>.<názov domény>/“ a kliknite na položku [Pridať]
[Zavrieť].
reštartovanie programu Internet Explorer)], ak je označený.
➠ Obrazovka sa vráti na obrazovku vzdialeného PR.
9
Zatvorte webový prehliadač.
10
Zopakujte kroky 1 až 3, čím sa spustí vzdialené PR.
11
Kliknite napravo od poľa adresy na položku [Chyba certifikátu]
certifikáty].
171
[Zobraziť
Sieť
12
Kliknite na položku [Inštalovať certifikát].
13
Kliknite na položku [Ďalej].
14
15
16
Vyberte položku [Umiestniť všetky certifikáty do nasledujúceho priestoru] a kliknite
na položku [Prehľadávať].
Vyberte položku [Dôveryhodné koreňové certifikačné autority] a podľa pokynov na
obrazovke dokončite sprievodcu pre importovanie certifikátov.
Ak ste zrušili označenie zaškrtávacieho rámčeka [Zapnúť chránený režim (vyžaduje
reštartovanie programu Internet Explorer)] v kroku 7, označte zaškrtávací rámček.
172
Sieť
ODKAZY
Nastavenie tlačového servera(P. 174)
173
Sieť
Nastavenie tlačového servera
68UR-02H
Pomocou tlačového servera môžete znížiť zaťaženie počítača, z ktorého tlačíte. Tlačový server tiež umožňuje každému
počítaču inštalovať ovládače cez sieť, čo vám ušetrí problémy pri inštalovaní ovládačov na každý počítač pomocou
disku Disk CD-ROM/DVD-ROM. Ak chcete nastaviť počítač v sieti ako tlačový server, konfigurujte nastavenia pre
zdieľanie tlačiarne.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa do počítača s účtom správcu.
● V závislosti od operačného systému a architektúry bitov (32 bitov alebo 64 bitov) nemôžete nainštalovať
ovládače tlačového servera a klientskych počítačov cez sieť.
● Pri implementácii tlačového servera v prostredí domény kontaktujte správcu siete.
Vykonanie správy ID oddelenia pri použití tlačového servera
● Počas inštalácie ovládača tlačiarne sa musí pridať položkaCanon Driver Information Assist Service
(Asistenčná služba s informáciami o ovládačoch Canon). Ďalšie informácie nájdete v príručkách k príslušným
ovládačom na webovej stránke online príručky.
1
2
3
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu vašej tlačiarne a potom kliknite na položku
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
Kliknite na kartu [Zdieľanie], vyberte položku [Zdieľať tlačiareň] a zadajte zdieľaný
názov zariadenia.
174
Sieť
Keď sa zobrazí položka [Zmeniť možnosti zdieľania]
● Kliknite na položku [Zmeniť možnosti zdieľania].
4
Podľa potreby nainštalujte ďalšie ovládače.
● Tento postup je potrebný, ak chcete inštalovať ovládače na iných počítačoch používajúcich inú bitovú
architektúru cez tlačový server.
1
Kliknite na položku [Doplnkové ovládače].
2
Označte začiarkavacie políčko pre bitovú architektúru, ktorú používajú iné počítače, a kliknite na položku
[OK].
● Vyberte z nasledujúcich možností ďalšie ovládače podľa operačného systému tlačového servera.
Tlačový server
32-bitové operačné systémy
Označte začiarkavacie políčko pre
[x64]
175
Sieť
64-bitové operačné systémy
[x86] v časti [Procesor]
● Ak neviete, či je váš operačný systém Windows 32-bitový alebo 64-bitový, pozrite si časť
bitovej architektúry(P. 610) .
Kontrola
3
Vložte disk Disk CD-ROM/DVD-ROM s používateľským softvérom do mechaniky v počítači a kliknite na
položku [Prehľadávať].
4
Zadajte priečinok, ktorý obsahuje ďalšie ovládače, vyberte INF súbor a potom kliknite na položku
[Otvoriť].
● Vyberte priečinok tak, ako je to zobrazené nižšie, podľa operačného systému tlačového servera.
Ak tlačový server používa 32-bitový operačný systém
Vyberte priečinok [UFR II]-your language-[x64]-[Driver] na disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
s používateľským softvérom.
Ak tlačový server používa 64-bitový operačný systém
Vyberte priečinok [UFR II]-your language-[32BIT]-[Driver] na disku Disk CD-ROM/DVD-ROM
s používateľským softvérom.
5
Kliknite na položku [OK].
➠ Spustí sa inštalácia ďalších ovládačov. Počkajte, kým sa znova zobrazí karta [Zdieľanie].
Keď sa zobrazí položka [Kontrola používateľských kont]
● Kliknite na položku [Áno].
5
Kliknite na položku [OK].
◼ Inštalácia ovládačov tlačiarne v počítači pomocou tlačového servera
1
2
Nájdite zdieľanú tlačiareň v tlačovom serveri.
tlačovom serveri(P. 608)
Dvakrát kliknite na zdieľanú tlačiareň.
176
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v
Sieť
3
Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače tlačiarne.
ODKAZY
Tlač z počítača(P. 74)
177
Sieť
Konfigurácia zariadenia pre sieťové prostredie
68UR-02J
Konfigurácia siete sa líši v závislosti od účelu siete. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s čo najviac
konfiguráciami siete, a je vybavené množstvom technológií. Kontaktujte správcu siete a nastavte konfiguráciu tak, aby
vyhovovala vášmu sieťovému prostrediu.
178
Sieť
Konfigurácia nastavení siete Ethernet
68UR-02K
Ethernet je štandardom pre dáta komunikácie v lokálnej sieti (LAN). Môžete nastaviť
režim komunikácie a typ siete Ethernet. Vo všeobecnosti sa zariadenie dá použiť bez
zmeny predvolených hodnôt ( Ethernet Driver(P. 351) ), ale tieto nastavenia môžete
zmeniť tak, aby vyhovovali vášmu sieťovému prostrediu.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
).
/
vyberte položku <Network> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
.
3
Vyberte položky <Ethernet Driver>
4
Vyberte, či chcete nastavenia siete Ethernet konfigurovať automaticky alebo
<Auto Detect>.
manuálne.
Automatická konfigurácia nastavení siete Ethernet
Vyberte položku <On> a stlačte tlačidlo
. Zariadenie rozpozná a automaticky nastaví režim komunikácie a
typ siete Ethernet, ktorý sa dá použiť.
Ručná konfigurácia nastavení siete Ethernet
1
Vyberte položku <Off> a stlačte tlačidlo
2
Vyberte režim komunikácie.
.
● Vyberte položku <Communication Mode>
Vyberte položku <Half Duplex> alebo <Full Duplex>
<Half Duplex>
Striedavo odosiela a prijíma údaje komunikácie. Vyberte túto položku, keď je zariadenie pripojené k
sieťovému zariadeniu pomocou polovičného duplexu.
<Full Duplex>
179
Sieť
Súčasne odosiela a prijíma údaje komunikácie. Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
3
Vyberte typ siete Ethernet.
● Vyberte položku <Ethernet Type>
Vyberte typ siete Ethernet
● Keď vyberiete položku <1000 Base-T>, nastavenie pre položku <Communication Mode> sa zmení na
<Full Duplex>.
5
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
ODKAZY
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 181)
180
Sieť
Nastavenie čakacej doby na pripojenie k sieti
68UR-02L
Keď je sieť navrhnutá s redundantnou konektivitou s viacerými rozbočovačmi alebo premosteniami, musí mať
mechanizmus na zabránenie vytvoreniu zacyklenia. Jedno efektívne riešenie je definovať rolu každého portu prepínača.
Komunikácia sa však ihneď po zmene spôsobu pripojení sieťových zariadení alebo ak pridáte nové zariadenie, môže
prerušiť na niekoľko desiatok sekúnd. Ak sa vyskytne tento typ problému, nastavte čakaciu dobu na pripojenie k sieti.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
).
/
vyberte položku <Network> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku <Wait Time at Startup> a stlačte tlačidlo
4
Zadajte čakaciu dobu v sekundách a stlačte tlačidlo
.
.
● Pomocou numerických tlačidiel zadajte čas.
5
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
ODKAZY
Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 179)
181
.
Sieť
Konfigurácia DNS
68UR-02R
DNS (Domain Name System) poskytuje službu na rozlíšenie názvu, ktorý asociuje názov hostiteľa (alebo domény) s
adresou IP. Podľa potreby konfigurujte nastavenia možností DNS, mDNS alebo DHCP. Pamätajte si, že postupy
konfigurácie DNS sa pre IPv4 a IPv6 líšia.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Konfigurujte DNS nastavenia.
PR(P. 289)
[TCP/IP Settings].
Konfigurácia IPv4 DNS
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [IPv4 Settings].
182
Spustenie vzdialeného
Sieť
2
Konfigurujte nastavenia IPv4 DNS.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Zadajte IP adresu DNS servera. IP adresu môžete tiež nastaviť z ovládacieho panela (
Settings(P. 334) ).
IPv4
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte IP adresu sekundárneho DNS servera, ak nejaký existuje. IP adresu môžete tiež nastaviť z
ovládacieho panela ( IPv4 Settings(P. 334) ).
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
DNS server.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napr. example.com.
[DNS Dynamic Update]
Označte začiarkavacie políčko pre dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene IP
adresy zariadenia.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (Multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
IP adresou bez použitia DNS. Označte začiarkavacie políčko pre aktivovanie mDNS a do textového
183
Sieť
poľa [mDNS Name] zadajte názov mDNS. Tento zaškrtávací rámček sa dá označiť iba vtedy, keď sa
označí zaškrtávací rámček [Use IPv4].
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu možnosti 12 pre získanie mena hostiteľa z DHCP
servera. Môžete tiež určiť, či sa má meno hostiteľa získať z ovládacieho panela ( IPv4
Settings(P. 334) ).
[DNS Dynamic Update]
Označte začiarkavacie políčko pre aktivovanie možnosti 81 na dynamickú aktualizáciu DNS
záznamov cez DHCP server. Môžete tiež určiť, či sa má dynamická aktualizácia DNS vykonávať z
ovládacieho panela ( IPv4 Settings(P. 334) ).
[Acquire DNS Server Address]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu možnosti 6 na získanie adresy DNS servera z DHCP
servera.
[Acquire Domain Name]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu možnosti 15 na získanie názvu domény z DHCP servera.
[Acquire WINS Server Address]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu možnosti 44 na získanie adresy WINS servera z DHCP
servera.
3
Kliknite na položku [OK].
Konfigurácia IPv6 DNS
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [IPv6 Settings].
184
Sieť
2
Nakonfigurujte nastavenia IPv6 DNS.
● Na konfiguráciu nastavení musí byť označený zaškrtávací rámček [Use IPv6].
adries(P. 156)
[DNS Settings]
185
Nastavenie IPv6
Sieť
[Primary DNS Server Address]
Zadajte IP adresu DNS servera. Nemôžete zadať adresu, ktorá začína „ff“ (alebo Multicast adresu),
adresu „0000::0000“ (všetky nuly) alebo adresu, ktorá začína „0:0:0:0:0:ffff“ alebo „0:0:0:0:0:0“.
[Secondary DNS Server Address]
Zadajte adresu IP sekundárneho servera DNS (ak nejaký je). Nemôžete zadať adresu, ktorá začína
„ff“ (alebo Multicast adresu), adresu „0000::0000“ (všetky nuly) alebo adresu, ktorá začína
„0:0:0:0:0:ffff“ alebo „0:0:0:0:0:0“.
[Use IPv4 Host/Domain Names]
Začiarknite začiarkavacie políčko na použitie rovnakých mien hostiteľov a názvov domén ako pri
IPv4.
[Host Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno hostiteľa daného zariadenia, ktoré sa má registrovať pre
DNS server.
[Domain Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov domény, do ktorej patrí zariadenie, napr. example.com.
[DNS Dynamic Update]
Označte začiarkavacie políčko pre dynamickú aktualizáciu záznamov DNS pri každej zmene IP
adresy zariadenia. Ak chcete špecifikovať typy adries, ktoré chcete uložiť pre server DNS, označte
začiarkavacie políčko pre [Register Manual Address], [Register Stateful Address] alebo [Register
Stateless Address].
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
mDNS (Multicast DNS), adoptovaný technológiou Bonjour, je protokol na asociáciu názvu hostiteľa s
IP adresou bez použitia DNS. Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu mDNS. Tento zaškrtávací
rámček sa dá označiť iba vtedy, keď sa označí zaškrtávací rámček [Use IPv6].
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Označte začiarkavacie políčko pre použitie rovnakého názvu mDNS ako pri IPv4. Ak chcete nastaviť
iný názov, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka a do textového poľa [mDNS Name] zadajte
názov mDNS.
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Začiarknite začiarkavacie políčko na aktiváciu možnosti 23 na získanie adresy servera DNS zo
servera DHCP.
[Acquire Domain Name]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu možnosti 24 na získanie názvu domény z DHCP servera.
3
5
Kliknite na položku [OK].
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
186
Sieť
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
ODKAZY
Nastavenie IPv4 adresy(P. 152)
Nastavenie IPv6 adries(P. 156)
Tlač stavu siete(P. 521)
187
Sieť
Konfigurovanie WINS
68UR-02S
WINS (Windows Internet Name Service) je služba rozlíšenia názvov, ktorá asociuje názov NetBIOS (názov počítača
alebo tlačiarne v sieti SMB) s IP adresou. Ak chcete aktivovať WINS službu, musíte zadať WINS server.
● Funkcia nie je dostupná v IPv6 sieti.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [WINS Configuration].
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[TCP/IP Settings].
188
Sieť
5
Označte začiarkavacie políčko [WINS Resolution], zadajte požadované nastavenia a
kliknite na položku [OK].
[WINS Resolution]
Označte začiarkavacie políčko pre použitie WINS na rozlíšenie názvu. Keď nepoužívate WINS službu, zrušte
označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[WINS Server Address]
Zadajte IP adresu WINS servera.
● Ak sa IP adresa WINS servera získava z DHCP servera, získaná IP adresa prepíše adresu zadanú v textovom
poli [WINS Server Address].
[Scope ID]
Pri rozdelení siete do niekoľkých skupín s identifikátormi rozsahu (identifikátory pre skupiny zariadení v sieti)
zadajte ID rozsahu pre váš počítač. Ak pre váš počítač nie je nastavené ID rozsahu, nechajte textové pole
prázdne.
[SMB Server Name]
Pri registrácii zariadenia na WINS serveri zadajte názov servera, ktorý sa má použiť v SMB sieti.
● Nemôžete použiť medzery.
● Názov servera nastavený v položke [Server Name] v časti [SMB Settings] sa automaticky použije pre
položku [SMB Server Name], ak nejaký existuje. Zmena v názve serveru v položke [SMB Server Name] sa
tiež použije na položku [Server Name] v časti [SMB Settings].
[SMB Workgroup Name ]
Pri registrácii zariadenia na WINS serveri zadajte názov pracovnej skupiny, do ktorej zariadenie patrí v SMB
sieti.
189
Sieť
● Nemôžete použiť medzery.
● Názov pracovnej skupiny nastavený v položke [Workgroup Name] v časti [SMB Settings] sa automaticky
použije pre položku [SMB Workgroup Name], ak nejaký existuje. Zmena v názve pracovnej skupiny v
položke [SMB Workgroup Name] sa tiež použije na položku [Workgroup Name] v časti [SMB Settings].
6
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Výber nastavení na ovládacom paneli
● WINS nastavenia môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
Resolution(P. 338)
ODKAZY
Konfigurovanie SMB(P. 203)
190
WINS
Sieť
Konfigurácia SNTP
68UR-02U
Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) vám umožňuje nastaviť systémové hodiny
pomocou časového servera v sieti. Ak používate SNTP protokol, systém pravidelne
kontroluje časový server, takže systémové hodiny sú vždy presné.
● SNTP zariadenia podporuje NTP (verzie 3) a SNTP (verzie 3 a 4) servery.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [SNTP Settings].
PR(P. 289)
[TCP/IP Settings].
191
Spustenie vzdialeného
Sieť
5
Označte začiarkavacie políčko [Use SNTP] a zadajte požadované nastavenia.
[Use SNTP]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby na použitie SNTP na synchronizáciu. Ak nechcete použiť SNTP, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
[NTP Server Name]
Zadajte IP adresu NTP alebo SNTP servera. Ak je v sieti dostupný DNS server, môžete namiesto toho zadať
meno hostiteľa (alebo FQDN) pozostávajúce z alfanumerických znakov (príklad: ntp.example.com).
[Polling Interval]
Zadajte interval medzi jednotlivými synchronizáciami.
6
Kliknite na položku [OK].
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
192
Sieť
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Testovanie komunikácie s NTP/SNTP serverom
● Stav komunikácie s registrovaným serverom môžete zobraziť kliknutím na položky [Settings/Registration]
[Network] [TCP/IP Settings] a potom kliknite na položku [Check NTP Server Connection] v položke [SNTP
Settings], ktorá sa zobrazí. Ak sa nadviaže správne pripojenie, zobrazí sa výsledok zobrazený nižšie.
Upozorňujeme, že tento postup neupravuje systémové hodiny.
Výber nastavení na ovládacom paneli
● SNTP nastavenia môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
SNTP(P. 343)
193
Sieť
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP
68UR-02W
SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v
sieti pomocou MIB (Management Information Base). Zariadenie podporuje SNMPv1 protokol a SNMPv3 protokol
s vylepšeným zabezpečením. Keď tlačíte dokumenty alebo používate vzdialené PR, môžete skontrolovať stav zariadenia
z počítača. Môžete aktivovať SNMPv1 alebo SNMPv3, alebo naraz obidve. Špecifikujte nastavenia pre každú verziu, aby
boli vhodné pre vaše sieťové prostredie a účel používania.
SNMPv1
SNMPv1 používa informácie nazývané „komunita“ na definovanie rozsahu komunikácie SNMP. Pretože tieto
informácie sú vystavené v sieti v bežnom texte, vaša sieť bude zraniteľná pre útoky. Ak chcete zaistiť
zabezpečenie siete, zrušte SNMPv1 a použite SNMPv3.
SNMPv3
So SNMPv3 môžete implementovať správu sieťových zariadení, ktorá je chránená robustnými bezpečnostnými
funkciami. Upozorňujeme, že pred konfiguráciou SNMPv3 musí byť pre vzdialené PR aktivované TLS (
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255) ).
● Zariadenie nepodporuje funkciu upozornenia na SNMP pascu.
● Softvér správy SNMP vám pri inštalácii do počítača v sieti umožňuje konfigurovať, monitorovať a ovládať
zariadenie vzdialene z počítača. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie pre softvér správy.
1
2
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
Kliknite na položku [Settings/Registration].
194
Spustenie vzdialeného
Sieť
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Zadajte nastavenia SNMPv1.
[SNMP Settings].
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv1, pokračujte ďalším krokom.
195
Sieť
[Use SNMPv1]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu SNMPv1. Zvyšok nastavení SNMPv1 môžete špecifikovať iba keď je
označené toto začiarkavacie políčko.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Začiarknite začiarkavacie políčko, aby ste určili názov komunity. Ak nepotrebujete špecifikovať názov
komunity, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
[Community Name 1]/[Community Name 2]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov komunity.
[MIB Access Permission]
Pre každú komunitu vyberte voľbu [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom
MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie a zmenu hodnôt MIB objektov.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt MIB objektov.
[Dedicated Community]
Vyčlenená komunita je prednastavená komunita určená výhradne pre správcov používajúcich softvér Canon,
napr. iW Management Console. Vyberte položku [Off], [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové
oprávnenia k MIB objektom.
6
[Off]
Nepoužije sa vyčlenená komunita.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie a zmenu hodnôt MIB objektov použitím vyčlenenej komunity.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt MIB objektov použitím vyčlenenej komunity.
Špecifikujte nastavenia SNMPv3.
● Ak nepotrebujete zmeniť nastavenia SNMPv3, pokračujte ďalším krokom.
196
Sieť
[Use SNMPv3]
Začiarknutím začiarkavacieho políčka aktivujte SNMPv3. Zvyšok nastavení SNMPv3 môžete špecifikovať iba
keď je označené toto začiarkavacie políčko.
[Enable User]
Označte začiarkavacie políčko pre aktivovanie položky [User Settings 1] pre položku [User Settings 5]. Ak
chcete zrušiť nastavenia používateľa, zrušte označenie príslušného zaškrtávacieho rámčeka.
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[MIB Access Permission]
Vyberte položku [Read/Write] alebo [Read Only] pre prístupové oprávnenia k objektom MIB.
[Read/Write]
Povolí zobrazenie a zmenu hodnôt MIB objektov.
[Read Only]
Povolí iba zobrazenie hodnôt MIB objektov.
[Security Settings]
Vyberte položku [Authentication Yes/Encryption Yes], [Authentication Yes/Encryption No] alebo
[Authentication No/Encryption No] pre požadovanú kombináciu nastavení overenia a šifrovania.
[Authentication Algorithm]
Kliknite na položku [Authentication Yes/Encryption Yes] alebo [Authentication Yes/Encryption No] pre položku
[Security Settings] pre algoritmus, ktorý sa zhoduje s vaším prostredím.
[Encryption Algorithm]
Kliknite na položku [Authentication Yes/Encryption Yes] pre [Security Settings] pre algoritmus, ktorý sa
zhoduje s vaším prostredím.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, označte zaškrtávací rámček a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Authentication Password] alebo [Encryption Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo
do textového poľa [Confirm]. Heslá sa dajú nastaviť nezávisle pre algoritmy overenia a šifrovania.
Položka [Context Name 1] pre položku [Context Name 5]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov kontextu.
7
Zadajte nastavenia získania informácií správy tlačiarne.
● S SNMP protokolom sa dajú z počítača v sieti pravidelne monitorovať a získavať informácie o správe tlačiarne,
ako sú tlačové protokoly a porty tlačiarne.
[Obtain Printer Management Information from Host]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu monitorovania informácií o správe tlačiarne zariadenia pomocou
SNMP. Ak chcete zrušiť monitorovanie informácií o správe tlačiarne, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
[Reject SNMP Packets While in Sleep Mode]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete vymazať SNMP pakety prijaté počas režimu spánku. Ak nechcete
vymazať pakety, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
197
Sieť
● Ak označíte zaškrtávací rámček, aplikácie, ktoré používajú SNMP protokol, napr. softvér Canon imageWARE
Series, budú mať možno deaktivovaný prístup k zariadeniu.
8
Kliknite na položku [OK].
9
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Deaktivovanie SNMPv1
● Ak je SNMPv1 deaktivované, niektoré z funkcií zariadenia sa stanú nedostupnými, napr. získanie informácií
o zariadení cez ovládač tlačiarne.
Používanie ovládacieho panela
● K SNMP nastaveniam sa dostanete aj z ponuky nastavení na ovládacom paneli.
SNMP Settings(P. 347)
Aktivácia SNMPv1 a SNMPv3
● Ak aktivujete obidve verzie SNMP, odporúčame, aby ste povolenie prístupu MIB v SNMPv1 nastavili na
položku [Read Only]. Povolenie prístupu MIB sa dá v SNMPv1 a SNMPv3 (a pre každého užívateľa v SNMPv3)
nastaviť nezávisle. Výberom položky [Read/Write] (povolenie úplného prístupu) v SNMPv1 zrušíte funkcie
silného zabezpečenia, ktoré charakterizujú SNMPv3, pretože väčšina nastavení zariadenia sa potom dá
ovládať pomocou SNMPv1.
ODKAZY
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255)
198
Sieť
Konfigurovanie nastavení pre softvér správy zariadení
68UR-02X
Implementáciou softvéru správy zariadení, ako je konzola iW Management Console, do siete môžete uľahčiť
zhromažďovanie a správu rôznych informácií o sieťových zariadeniach. Cez serverový počítač sa získajú a distribuujú
informácie, ako sú nastavenia zariadení a výpisy chýb. Ak je zariadenie pripojené do takejto siete, konzola iW
Management Console vyhľadá v sieti zariadenie pomocou protokolov, ako je Service Location Protocol (SLP), na
získanie informácií zo zariadenia, vrátane stavu napájania. SLP nastavenia sa môžu zadávať pomocou vzdialeného PR.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Špecifikujte nastavenia SLP.
[TCP/IP Settings].
Špecifikácia objavenia zariadenia Multicast
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [Multicast Discovery Settings].
199
Spustenie vzdialeného
Sieť
2
Označte začiarkavacie políčko [Respond to Discovery] a zadajte požadované nastavenia.
[Respond to Discovery]
Označte začiarkavacie políčko pre nastavenie zariadenia na odpovedanie paketom Multicast Discovery
softvéru správy zariadení a pre aktiváciu monitorovania pomocou softvéru správy zariadení. Ak nechcete
nastaviť zariadenie na odpovedanie, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[Scope Name]
Ak chcete zariadenie zahrnúť do špecifického rozsahu, zadajte alfanumerické znaky pre názov rozsahu.
3
Kliknite na položku [OK].
Notifikácia softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia
1
Kliknite na položku [Edit] v položke [Sleep Mode Notification Settings].
2
Označte začiarkavacie políčko [Notify] a zadajte požadované nastavenia.
200
Sieť
[Notify]
Označte začiarkavacie políčko pre notifikáciu softvéru správy zariadení o stave napájania zariadenia. Ak je
vybratá položka [Notify], môžete očakávať, že zariadenie zabráni nepotrebnej komunikácii počas režimu
spánku a zníži celkovú spotrebu energie.
[Port Number]
Zmeňte číslo portu pre túto funkciu podľa sieťového prostredia.
[Number of Routers to Traverse]
Zadajte, cez koľko smerovačov môžu prejsť pakety upozornenia.
[Notification Interval]
Zadajte, ako často zariadenie upozorní softvér správy zariadení na svoj stav napájania.
3
5
Kliknite na položku [OK].
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● Odpovedanie na objavenie môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
Discovery Response(P. 344)
● K nastaveniam oznámení o stave napájania sa dostanete aj z ponuky nastavení na ovládacom paneli.
Sleep Notif. Set.(P. 344)
ODKAZY
201
Sieť
Vstup do režimu spánku(P. 67)
202
Sieť
Konfigurovanie SMB
68UR-02Y
SMB (Server Message Block) je protokol na zdieľanie zdrojov, ako sú súbory a tlačiarne, s viac ako jedným zariadením v
sieti, a používa sa na registráciu zariadenia ako zdieľanej tlačiarne v SMB sieti.
● SMB podporuje iba NetBIOS cez TCP/IP a nepodporuje NetBEUI. Pred konfiguráciou SMB nastavení
konfigurujte IP adresu. Nastavenie adries IP(P. 151)
● SMB je aktivované iba vtedy, keď je v zariadení vložená voliteľná SD karta.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit].
PR(P. 289)
[SMB Settings].
203
Spustenie vzdialeného
Sieť
5
Označte začiarkavacie políčko [Use SMB Server] a zadajte požadované nastavenia.
[Use SMB Server]
Ak označíte zaškrtávací rámček, počítač sa v sieti SMB označí ako SMB server.
[Server Name]
Zadajte názov servera, ktorý sa má zobraziť v SMB sieti. Názov sa musí líšiť od názvov všetkých ostatných
počítačov a tlačiarní v sieti.
● Nemôžete použiť medzery.
● Názov servera nastavený v položke [SMB Server Name] v časti [WINS Configuration] automaticky použije
pre položku [Server Name], ak nejaký existuje. Zmena v názve serveru v položke [Server Name] sa tiež
použije na položku [SMB Server Name] v časti [WINS Configuration].
[Workgroup Name]
Zadajte názov pracovnej skupiny, do ktorej zariadenie patrí. Ak vo vašom sieťovom prostredí neexistuje
pracovná skupina, vytvorte pracovnú skupinu v systéme Windows a zadajte názov pracovnej skupiny.
● Nemôžete použiť medzery.
● Názov pracovnej skupiny nastavený v položke [SMB Workgroup Name] v časti [WINS Configuration] sa
automaticky použije pre položku [Workgroup Name], ak nejaá existuje. Zmena v názve serveru v položke
[Workgroup Name] sa tiež použije na položku [SMB Workgroup Name] v časti [WINS Configuration].
[Comments]
Podľa potreby zadajte komentáre k zariadeniu.
204
Sieť
[Use LM Announce]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete správcovi LAN siete oznámiť existenciu zariadenia. Ak toto nemusíte
oznámiť, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka, čím sa zníži zaťaženie siete.
[Use SMB Printing]
Keď používate SMB tlač so zariadením, značte zaškrtávací rámček.
[Printer Name]
Zadajte názov zariadenia.
● Nemôžete použiť medzery.
6
Kliknite na položku [OK].
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
»
Prejdite na časť
Konfigurovanie nastavení pre tlač v počítači(P. 206) .
Používanie ovládacieho panela
● SMB server môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
● SMB tlač môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
ODKAZY
Konfigurovanie WINS(P. 188)
205
SMB(P. 346)
SMB(P. 346)
Sieť
Konfigurovanie nastavení pre tlač v počítači
68UR-030
Konfigurujte nastavenia pripojenia a nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača, aby bolo možné tlačiť so zariadením z
počítača prostredníctvom SMB siete.
Pripojenie k SMB sieti(P. 206)
Inštalácia ovládača tlačiarne(P. 207)
Pripojenie k SMB sieti
1
Zobrazte položku [Sieť LAN (Local Area Connection) – vlastnosti].
2
Označte začiarkavacie políčko [Klient pre sieť Microsoft Networks].
3
4
Označte začiarkavacie políčko [Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)] alebo
[Internetový protokol] a kliknite na položku [Vlastnosti].
Kliknite na kartu [Všeobecné]
[Rozšírené].
206
Sieť
5
Kliknite na kartu [WINS], vyberte položku [Povoliť protokol NetBIOS nad protokolom
6
Kliknite na položku [OK], až kým sa nezatvoria všetky dialógové okná.
TCP/IP] a potom kliknite na položku [OK].
● Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač.
Inštalácia ovládača tlačiarne
Ďalšie informácie o postupe inštalácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej stránke online
príručky.
Keď sa počas inštalácie zobrazí obrazovka výberu portu
● Postupujte podľa nižšie popísaného postupu.
1
Kliknite na položku [Pridať port].
2
Vyberte položku [Sieť] a kliknite na položku [OK].
207
Sieť
3
Zo zoznamu vyberte „Názov pracovnej skupiny“, „Názov servera“ a „Názov tlačiarne“, ktoré
boli v tomto poradí uvedené v nastaveniach SMB protokolu. Konfigurovanie SMB(P. 203)
208
Zabezpečenie
Zabezpečenie
Zabezpečenie .................................................................................................................................................... 210
Ochrana stroja pred neoprávneným prístupom ............................................................................................. 211
Zabránenie neoprávnenému prístupu .......................................................................................................... 212
Nastavenie oprávnení prístupu .................................................................................................................... 214
Nastavenie hesla správcu systému ........................................................................................................ 215
Nastavenie správy ID oddelení .............................................................................................................. 218
Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR ..................................................................................................... 225
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall ........................................................................................ 226
Špecifikácia adries IP pre pravidlá brány Firewall ................................................................................... 227
Špecifikácia adries MAC pre pravidlá brány Firewall ............................................................................... 233
Nastavenie servera proxy ............................................................................................................................. 236
Obmedzenie funkcií stroja ................................................................................................................................ 239
Obmedzenie operácií tlače ........................................................................................................................... 240
Obmedzenie funkcií USB .............................................................................................................................. 243
Obmedzenie funkcií ovládacieho panela ...................................................................................................... 246
Deaktivácia komunikácie HTTP ..................................................................................................................... 249
Deaktivácia vzdialeného PR .......................................................................................................................... 250
Deaktivácia LAN portu .................................................................................................................................. 251
Skrytie histórie tlačových úloh ...................................................................................................................... 252
Implementácia silných funkcií zabezpečenia .................................................................................................. 254
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu .................................................................................... 255
Konfigurovanie nastavení IPSec ................................................................................................................... 259
Konfigurácia overenia IEEE 802.1X ............................................................................................................... 269
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne certifikáty ...................................................................... 274
Generovanie párov kľúčov ..................................................................................................................... 275
Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných certifikačnou autoritou ............................ 282
Overovanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov ................................................................................ 285
209
Zabezpečenie
Zabezpečenie
68UR-031
Dôverné informácie sú všade riadené informačnými zariadeniami, vrátane počítačov a tlačiarní, a ktorékoľvek z týchto
zariadení sa môže kedykoľvek stať cieľom škodlivého softvéru tretích strán. Útočníci môžu priamo získať neoprávnený
prístup k vašim zariadeniam alebo nepriamo zneužiť nedbalosť alebo nesprávne používanie. V každom prípade môžete
mať neočakávané straty pri úniku vašich dôverných informácií. Na boj s týmito rizikami je zariadenie vybavené
množstvom bezpečnostných funkcií. Nastavte požadovanú konfiguráciu v závislosti od sieťového prostredia.
● Najlepší systém zabezpečenia môžete konfigurovať vytvorením prostredia, v ktorom potlačíte prístup
k tlačiarňam vo vašej domácej sieti cez internet, a používaním tohto prostredia spolu s funkciami
zabezpečenia stroja. Zabránenie neoprávnenému prístupu(P. 212)
◼ Vytvorenie základov zabezpečenia informácií
Ochrana stroja pred neoprávneným prístupom(P. 211)
◼ Príprava na riziká z nedbalosti alebo nesprávneho používania
Obmedzenie funkcií stroja(P. 239)
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu
(Zabezpečená tlač)(P. 93)
◼ Implementácia silných funkcií zabezpečenia
Implementácia silných funkcií zabezpečenia(P. 254)
210
Zabezpečenie
Ochrana stroja pred neoprávneným prístupom
68UR-032
Zabránenie neoprávneným tretím osobám v prístupe a používaní stroja. Môžete implementovať viacero opatrení
zabezpečenia, ako je správa oprávnení prístupu používateľa a používanie brán firewall.
211
Zabezpečenie
Zabránenie neoprávnenému prístupu
68UR-033
Táto časť popisuje bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete. Túto časť si musia
prečítať všetci používatelia a správcovia, skôr než začnú používať toto zariadenie, iné tlačiarne a multifunkčné
zariadenia pripojené k sieti. V posledných rokoch ponúka tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti
rôzne užitočné funkcie, napr. tlač z počítača, používanie z počítača pomocou funkcie ovládania na diaľku a odosielanie
naskenovaných dokumentov cez internet. Na druhej strane je potrebné prijať bezpečnostné opatrenia na zníženie
rizika úniku informácií, pretože tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k sieti je viac vystavené hrozbám,
napr. neoprávnenému prístupu alebo krádeži. Táto časť objasňuje potrebné nastavenia, ktoré musíte zadať na
zabránenie neoprávnenému prístupu, skôr než začnete používať tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie pripojené k
sieti.
Bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu z externej siete
Priradenie súkromnej adresy IP(P. 212)
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu(P. 213)
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS (P. 213)
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom zariadení(P. 213)
Priradenie súkromnej adresy IP
IP adresa je číselné označenie priradené jednotlivým zariadeniam zapojeným do počítačovej siete. Globálna IP adresa
sa používa na komunikáciu cez internet a súkromná IP adresa sa používa na komunikáciu v LAN sieti, napr. v sieti
v spoločnosti. Ak je priradená globálna IP adresa, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je otvorené verejnosti
a prístupné prostredníctvom internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z
externej siete. Na druhej strane, ak je priradená súkromná IP adresa, tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie je
uzavreté v LAN sieti a je prístupné iba pre používateľov v LAN sieti, napr. v sieti v spoločnosti.
Globálna IP adresa
Súkromná IP adresa
Môžu k nej získať prístup používatelia z LAN siete Môžu k nej získať prístup používatelia z LAN siete
V bežných situáciách priraďte tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu súkromnú IP adresu. Skontrolujte, či IP
adresa priradená používanej tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu je súkromná IP adresa. Súkromnú IP adresu
možno nájsť v niektorom z nasledujúcich rozsahov.
Rozsahy súkromných adries IP
● 10.0.0.0 až 10.255.255.255
● 172.16.0.0 až 172.31.255.255
● 192.168.0.0 až 192.168.255.255
Ďalšie informácie o overení IP adresy nájdete v časti
Nastavenie adries IP(P. 151) .
● Ak je tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu priradená globálna IP adresa, môžete vytvoriť sieťové
prostredie na zníženie rizika neoprávneného prístupu, a to inštaláciou zabezpečovacieho softvéru, napr.
212
Zabezpečenie
brány firewall, ktorá zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí. Ak chcete tlačiarni alebo
multifunkčnému zariadeniu priradiť globálnu IP adresu a potom tlačiareň alebo zariadenie používať,
kontaktujte správcu siete.
Používanie brány firewall na obmedzenie prenosu
Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do
LAN siete. Bránu firewall môžete v sieťovom prostredí používať na blokovanie prístupu z externej siete, ktorý sa zdá byť
nebezpečný, obmedzením komunikácie zo zadanej IP adresy v externej sieti. Funkcia nainštalovaná v tlačiarni alebo
multifunkčnom zariadení Canon umožňuje nastaviť filter IP adries. Bližšie informácie o nastavení adresy IP nájdete
v časti Špecifikácia adries IP pre pravidlá brány Firewall(P. 227) .
Nastavenie šifrovanej komunikácie TLS
Ďalšie informácie o TLS šifrovanej komunikácii nájdete v časti Implementácia silných funkcií zabezpečenia(P. 254)
a o jej nastavení v časti Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255) .
Nastavenie kódu PIN na správu informácií uložených v multifunkčnom
zariadení
Ak sa škodlivá tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup k tlačiarni alebo multifunkčnému zariadeniu, nastavenie
PIN kódu k informáciám uloženým v zariadení zníži riziko úniku informácií. Tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
Canon umožňuje nastavením PIN kódu chrániť rôzne typy informácií.
Nastavenie kódu PIN pre jednotlivé funkcie
● Nastavenie PIN kódu pre používanie vzdialeného PR
Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR(P. 225) .
● Nastavenie kódu PIN na nastavenia správcu systému
Ďalšie informácie si pozrite v časti Nastavenie hesla správcu systému(P. 215) .
Vyššie sú uvedené príklady bezpečnostných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu. Ďalšie informácie
o ďalších bezpečnostných opatreniach nájdete v časti Zabezpečenie(P. 210) . Vykonajte potrebné bezpečnostné
opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom podľa potrieb vášho prostredia.
213
Zabezpečenie
Nastavenie oprávnení prístupu
68UR-034
Chráňte zariadenie pred neoprávneným prístupom povolením používania zariadenia iba pre používateľov
s oprávneniami prístupu. Prístupové oprávnenia sa nastavujú osobitne pre heslo správcu systému, účet s názvom „ID
oddelenia“ a vzdialené PR. Po nastavení oprávnení musí používateľ zadať ID a PIN kód, ak chce tlačiť alebo zmeniť
nastavenia.
Heslo správcu systému je určené výlučne pre správcov, zatiaľ čo ID oddelenia je pre všeobecných používateľov. Obidva
zadáva správca systému. A nastavením PIN kódu pre prístup do vzdialeného PR môžete obmedziť používanie
vzdialeného PR.
Heslo správcu systému
Zadanie nastavení zariadenia zo vzdialeného PR vyžaduje heslo správcu systému. Heslo je v predvolenom
nastavení nastavené na „7654321“ a dá sa zmeniť tak, aby nastavenia mohli zmeniť iba konkrétni správcovia.
Nastavenie hesla správcu systému(P. 215)
ID oddelenia (Department ID Management)
ID oddelenia je účet pre správu tlačových úloh. Môžete zaregistrovať viacero ID oddelení a zadať prístupové
oprávnenia pre používateľa (alebo skupinu používateľov). Ak sa používateľ pokúsi vytlačiť dokument, keď sú
povolené ID oddelenia, zobrazí sa obrazovka pre zadanie ID oddelenia a používateľ musí zadať svoje vlastné ID
oddelenia. Pre jednotlivé ID oddelenia môžete zobraziť informácie, ako je počet vytlačených strán.
Nastavenie správy ID oddelení(P. 218)
PIN kód vzdialeného PR (prístupový PIN kód vzdialeného PR)
Ide o PIN kód pre používanie vzdialeného PR. Prístup k vzdialenému PR majú iba používatelia, ktorí poznajú PIN
kód.
Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR(P. 225)
214
Zabezpečenie
Nastavenie hesla správcu systému
68UR-035
Zmena nastavení konfigurovaných v zariadení zo vzdialeného PR si vyžaduje oprávnenia správcu. Postupujte podľa
postupu uvedeného nižšie, ak chcete zmeniť heslo správcu systému. Informácie nastavení hesla správcu systému sú
dôležité pre zabezpečenie zariadenia, takže sa uistite, že heslo správcu systému budú poznať iba správcovia.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit].
PR(P. 289)
[Management Settings].
215
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
5
Zadajte aktuálne heslo do položky [Current System Manager Password].
● Predvolené heslo je „7654321“.
6
Zadajte nové heslo.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, označte zaškrtávací rámček a zadajte alfanumerické znaky pre heslo
do textového poľa [Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo do textového poľa [Confirm].
● Ak kliknete na položku [OK] s označeným zaškrtávacím rámčekom a necháte textové polia [Password] a
[Confirm] prázdne, aktuálne nastavené heslo sa vymaže.
7
Podľa potreby zadajte meno správcu systému a kontaktné informácie a kliknite na
položku [OK].
216
Zabezpečenie
[System Manager]
Zadajte meno správcu.
[Contact Information]
Zadajte kontaktné informácie správcu.
[E-Mail Address]
Zadajte alfanumerické znaky pre e-mailovú adresu správcu.
[System Manager Comment]
Zadajte komentáre správcu.
● Nezabudnite si zapamätať heslo, ktoré ste nastavili. Ak ste zabudli heslo, kontaktujte miestneho
autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 214)
Kontrola informácií o správcovi systému(P. 301)
217
Zabezpečenie
Nastavenie správy ID oddelení
68UR-036
Pomocou viacerých ID pre viacerých používateľov alebo skupiny môžete ovládať prístup k zariadeniu. Ak sa používateľ
pokúsi ovládať zariadenie pri aktivovanej voľbe správy ID oddelenia, zobrazí sa prihlasovacie okno a používateľ musí na
použitie zariadenia zadať svoje ID oddelenia a PIN kód. Správa ID oddelenia poskytuje zaznamenané podrobnosti o
predchádzajúcom použití zariadenia pre každé ID oddelenia. Ak chcete konfigurovať správu ID oddelenia, podľa
potreby uložte ID oddelenia a potom aktivujte správu ID oddelenia. Ak chcete aktivovať správu ID oddelení pre tlač
z počítača, budú potrebné ďalšie nastavenia.
Uloženie/úprava ID oddelenia a PIN kódu(P. 218)
Aktivácia správy ID oddelení(P. 220)
Nastavenie správy ID oddelenia na tlač z počítača(P. 222)
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 223)
Ako spravovať stav tlače každého oddelenia
Kontrola počtu strán vytlačených pre každé oddelenie(P. 531)
Uloženie/úprava ID oddelenia a PIN kódu
Uložte ID oddelenia a nastavte preň PIN kód. Uložte všetky ID oddelenia, aby ich bolo možné spravovať.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
PR(P. 289)
218
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
3
Kliknite na položku [Department ID Management] a zaregistrujte alebo upravte ID
oddelenia.
Registrácia ID oddelenia
1
Kliknite na položku [Register New Department].
2
Zadajte potrebné nastavenia a kliknite na položku [OK].
[Department ID]
Zadajte ID oddelenia, ktoré sa má zaregistrovať.
[Set PIN]
Ak chcete nastaviť kód PIN, začiarknite políčko a do textových polí [PIN] a [Confirm] zadajte rovnaké
číslo.
Úprava nastavení zaregistrovaného ID oddelenia
1
Kliknite na príslušné textové prepojenie v časti [Department ID] a upravte ho.
2
V prípade potreby zmeňte nastavenia a kliknite na položku [OK].
Vymazanie ID oddelenia
● Kliknite na položku [Delete] napravo od ID oddelenia, ktoré chcete odstrániť
219
kliknite na položku [OK].
Zabezpečenie
Aktivácia správy ID oddelení
Po uložení potrebného počtu ID oddelení aktivujte správu ID oddelení.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Department ID Management]
4
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[Settings].
Označte začiarkavacie políčko [Enable Department ID Management] a kliknite na
[OK].
[Enable Department ID Management]
220
Zabezpečenie
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu správy ID oddelení. Ak nechcete použiť správu ID oddelení, zrušte
označenie začiarkavacieho políčka.
● Ďalšie informácie o zaškrtávacom rámčeku [Accept Print Jobs With Unknown IDs] nájdete v časti
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia(P. 223) .
Ak je aktivovaná správa ID oddelení
● Keď sa používatelia pokúsia vytlačiť súbor z pamäťového USB zariadenia alebo
dokument uložený SD na karte z ovládacieho panela, zobrazí sa obrazovka
overenia. Zadajte ID oddelenia a kód PIN, vyberte položku <Log In> a stlačte
tlačidlo
.
● Ak sa chcete prihlásiť do vzdialeného PR v režime všeobecného používateľa, musíte zadať ID oddelenia a PIN
kód. Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
◼ Keď používate ovládač tlačiarne XPS
Ak chcete pri použití XPS ovládača tlačiarne používať správu ID oddelenia, nastavte páry kľúčov pre TLS
šifrovanú komunikáciu ( Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255) ). Po dokončení
nastavení párov kľúčov konfigurujte nižšie uvedené nastavenia.
Prihláste sa do vzdialeného PR v režime správy ( Spustenie vzdialeného PR(P. 289) ) [Settings/
Registration] [Network] [TCP/IP Settings] [Edit] v časti [Department ID Management PIN
Confirmation Settings] Začiarknite políčko [Use Department ID Management PIN
Confirmation] [OK]
[Use Department ID Management PIN Confirmation]
Ak označíte zaškrtávací rámček, správa ID oddelenia bude povolená pre tlač pomocou XPS ovládača tlačiarne.
Ak nechcete použiť správu ID oddelení, zrušte označenie začiarkavacieho políčka.
● Ak v zariadení nie je nastavený žiadny pár kľúčov, nemôžete aktivovať položku [Use Department ID
Management PIN Confirmation].
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne
certifikáty(P. 274)
221
Zabezpečenie
Nastavenie správy ID oddelenia na tlač z počítača
Ak chcete aktivovať správu ID oddelení pre tlač z počítača, musíte zadať nastavenia pomocou ovládača tlačiarne, ktorý
ste už nainštalovali do počítača. Podľa potreby zadajte ID oddelenia a PIN kód.
● Ak chcete vykonať nasledujúci postup, prihláste sa k počítaču s účtom správcu.
1
Otvorte priečinok tlačiarní.
2
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu vašej tlačiarne a potom kliknite na položku
3
Kliknite na kartu [Nastavenia zariadenia] a zadajte požadované nastavenia.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
[Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
1
Vyberte položku [Department ID Management] v časti [Správa používateľov] a potom kliknite na položku
[Settings] nachádzajúcu sa nižšie.
2
Zadajte nastavenia a kliknite na položku [OK].
222
Zabezpečenie
[Povoliť nastavenie kódu PIN]
Označte začiarkavacie políčko, aby sa aktivovalo nastavenie PIN kódu.
[Podnikové ID]
Zadajte číslo pre ID oddelenia.
[PIN]
V prípade potreby zadajte príslušný PIN kód patriaci k ID oddelenia.
[Overiť]
Kliknutím overte správnosť zadaného ID a PIN kódu. Táto funkcia nie je dostupná, ak sú zariadenie
a počítač pripojené pomocou USB alebo WSD (Web Services on Devices) port.
[Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri tlači]
Označte začiarkavacie políčko, aby sa zobrazila kontextová obrazovka [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN]
pri každej tlači z počítača.
[Overiť podnikové ID/kód PIN v zariadení]
Označte začiarkavacie políčko ak sú zariadenie a počítač pripojené pomocou USB alebo WSD portu.
3
Kliknite na položku [OK].
Prihlásenie sa do zariadenia
● Ak sa pokúsite tlačiť z počítača, keď je povolená správa ID oddelenia,
zobrazí sa nasledujúca kontextová obrazovka (pokiaľ nie je zrušené
označenie zaškrtávacieho rámčeka [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN pri
tlači]):
Blokovanie úloh pre neznáme ID oddelenia
Predvolené výrobné nastavenia sú také, že aj keď je povolená správa ID oddelenia, môžete tlačiť z počítača bez zadania
ID a PIN kódu. Ak to chcete zmeniť tak, aby tlač nebola možná, pokiaľ nezadáte ID a PIN kód, použite nasledujúci
postup.
1
2
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
Kliknite na položku [Settings/Registration].
223
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
3
4
Kliknite na [Department ID Management]
[Settings].
Zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka [Accept Print Jobs With Unknown IDs] a
kliknite na položku [OK].
● Ak zrušíte označenie zaškrtávacieho rámčeka, používatelia nemôžu tlačiť spôsobom, ktorý nie je
podporovaný správou ID oddelenia, ani vykonať priamu tlač zo vzdialeného PR, do ktorého sa používatelia
prihlasujú v režime správy.
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 214)
Nastavenie hesla správcu systému(P. 215)
224
Zabezpečenie
Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR
68UR-037
Môžete nastaviť PIN kód prístupu do vzdialeného PR. Všetci používatelia používajú spoločný kód PIN.
● Keď je povolená správa ID oddelení, toto nastavenie nie je potrebné.
oddelení(P. 218)
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
Nastavenie správy ID
).
/
vyberte <Network> a stlačte
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položky <Remote UI Settings>
4
Vyberte položku <On> a stlačte tlačidlo
5
Nastavte PIN kód.
● Zadajte číslo kódu PIN a stlačte tlačidlo
.
<RUI Access Sec. Set.>.
.
.
● Keď sa na potvrdenie zobrazí položka <Confirm PIN>, znova zadajte rovnaké číslice pre PIN kód.
Ak sa inicializujú nastavenia vzdialeného PR
● Prístupový PIN kód vzdialeného PR sa tiež inicializuje. Po inicializácii znova nastavte PIN kód.
ponuky(P. 537)
ODKAZY
Nastavenie oprávnení prístupu(P. 214)
Nastavenie hesla správcu systému(P. 215)
225
Inicializácia
Zabezpečenie
Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall
68UR-038
Bez správneho zabezpečenia môžu neoprávnené tretie strany pristupovať k počítačom a iným komunikačným
zariadeniam, ktoré sú pripojené k sieti. Ak chcete zabrániť tomuto neoprávnenému prístupu, zadajte nastavenia pre
filter paketov, čo je funkcia, ktorá obmedzuje komunikáciu na zariadenia so zadanými IP alebo MAC adresami.
226
Zabezpečenie
Špecifikácia adries IP pre pravidlá brány Firewall
68UR-039
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami IP, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami IP, ale povoliť iné komunikácie. Môžete špecifikovať jednu adresu IP alebo rozsah adries IP.
Pre príjem údajov môžete zadať IP adresy zadaním čísel portov.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit] pre typ filtra, ktorý chcete použiť.
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[IP Address Filter].
227
Zabezpečenie
[IPv4 Address: TX Filter]
Vyberte túto položku pre obmedzenie odosielaných údajov zo zariadenia do počítača zadaním IPv4 adries.
[IPv4 Address: RX Filter]
Vyberte túto položku pre obmedzenie odosielaných údajov zo zariadenia do počítača zadaním IPv4 adries a
čísla portu.
[IPv6 Address: TX Filter]
Výberom tejto možnosti obmedzíte odosielanie údajov zo zariadenia do počítača formou určenia IPv6 adries.
[IPv6 Address: RX Filter]
Výberom tejto možnosti obmedzíte príjem údajov zo zariadenia do počítača formou určenia IPv6 adries
a čísla portu.
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
Pre filter vysielania
Vyberte predvolené zásady pre umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so zariadením a
potom zadajte IP adresy pre výnimky.
1
Označte začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] pre položku
[Default Policy].
[Use Filter]
Označením zaškrtávacieho rámčeka obmedzíte komunikáciu. Zrušením označenia zaškrtávacieho
rámčeka deaktivujete obmedzenie.
228
Zabezpečenie
[Default Policy]
Vyberte predpoklad, aby ste povolili alebo odmietli komunikáciu iných zariadení so zariadením.
2
[Allow]
Vyberte túto položku pre blokovanie paketov komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané
alebo prijaté zo zariadení, ktorých IP adresy sú zadané v položke [Exception
Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
[Reject]
Vyberte túto položku pre povolenie paketov komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané
alebo prijaté zo zariadení, ktorých IP adresy IP sú zadané v položke [Exception
Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
Zadajte výnimky adries.
● Zadajte IP adresu (alebo rozsah IP adries) do položky [Register Address] a kliknite na položku [Add].
Kontrola chýb zadania
● Ak sú IP adresy nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k zariadeniu zo vzdialeného PR,
v takom prípade musíte nastaviť položku <Address Filter> na položku <Off>. Address Filter(P. 352)
Keď ste vybrali položku [Reject] v časti [Default Policy]
● Slučka, pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Vymazanie IP adresy z výnimiek
● Vyberte IP adresu a kliknite na položku [Delete].
3
Kliknite na položku [OK].
Pre filter prijímania
Keď vyberiete položku [Allow] v časti [Default Policy], zadajte IP adresy zariadení, ktorých komunikácia so
zariadením by mala byť blokovaná. Keď vyberiete položku [Reject] v časti [Default Policy], zadajte IP adresy
zariadení, ktoré by mali byť schopné komunikovať so zariadením.
229
Zabezpečenie
1
Kliknite na položku [Register New].
2
Zadajte výnimky adries.
● Zadajte IP adresu (alebo rozsah IP adries) do položky [Register Address].
● Ak chcete zadať číslo portu, označte zaškrtávací rámček [Specify Port Number], zadajte číslo portu do
položky [Port Number] a kliknite na položku [Add].
Kontrola chýb zadania
● Ak sú IP adresy alebo čísla portov nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k zariadeniu
zo vzdialeného PR, v takom prípade musíte nastaviť položku <Address Filter> na položku <Off>.
Address Filter(P. 352)
Ako vymazať nastavené číslo portu
● Vyberte číslo portu, ktorý chcete vymazať, a kliknite na položku [Delete].
3
Kliknite na položku [OK].
4
Označte začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Reject] alebo [Allow] pre položku
[Default Policy].
230
Zabezpečenie
[Use Filter]
Označením zaškrtávacieho rámčeka obmedzíte komunikáciu. Zrušením označenia zaškrtávacieho
rámčeka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad, aby ste povolili alebo odmietli komunikáciu iných zariadení so zariadením.
[Allow]
Vyberte túto položku pre blokovanie paketov komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané
alebo prijaté zo zariadení, ktorých IP adresy sú zadané v položke [Exception
Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
[Reject]
Vyberte túto položku pre povolenie paketov komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané
alebo prijaté zo zariadení, ktorých IP adresy IP sú zadané v položke [Exception
Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
Úprava nastavenej IP adresy z výnimiek
● Kliknite na zodpovedajúci textový odkaz v časti [Exception Addresses], na zobrazenej obrazovke podľa
potreby zmeňte nastavenia a kliknite na položku [OK].
Vymazanie IP adresy z výnimiek
● Vyberte IP adresu, ktorú chcete vymazať, a kliknite na položku [Delete].
5
6
Kliknite na položku [OK].
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
231
Zabezpečenie
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie IP adries môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
Address Filter(P. 352)
ODKAZY
Špecifikácia adries MAC pre pravidlá brány Firewall(P. 233)
232
Zabezpečenie
Špecifikácia adries MAC pre pravidlá brány Firewall
68UR-03A
Môžete limitovať komunikáciu iba na zariadenia so špecifikovanými adresami MAC, alebo blokovať zariadenia so
špecifikovanými adresami MAC, ale povoliť iné komunikácie.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit] pe typ filtra.
PR(P. 289)
[MAC Address Filter].
233
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
[TX Filter]
Vyberte túto položku na obmedzenie odosielaných údajov zo zariadenia do počítača zadaním MAC adries.
[RX Filter]
Vyberte túto položku na obmedzenie prijímaných údajov zo zariadenia do počítača zadaním MAC adries.
5
Špecifikujte nastavenie pre filtrovanie paketov.
● Vyberte predpoklad (predvolené zásady) na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so
zariadením a potom zadajte MAC adresy pre výnimky.
1
Označte začiarkavacie políčko [Use Filter] a kliknite na prepínač [Allow] alebo [Reject] pre položku [Default
Policy].
[Use Filter]
Označením zaškrtávacieho rámčeka obmedzíte komunikáciu. Zrušením označenia zaškrtávacieho
rámčeka deaktivujete obmedzenie.
[Default Policy]
Vyberte predpoklad na umožnenie alebo zamietnutie komunikácie iných zariadení so zariadením.
[Allow]
Vyberte túto položku na blokovanie paketov komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané
alebo prijaté zo zariadení, ktorých MAC adresy sú zadané v položke [Exception
Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú povolené.
[Reject]
Vyberte túto položku na povolenie paketov komunikácie iba vtedy, keď sú odoslané
alebo prijaté zo zariadení, ktorých MAC adresy sú zadané v položke [Exception
Addresses]. Komunikácie s inými zariadeniami sú zakázané.
234
Zabezpečenie
2
Zadajte výnimky adries.
● Zadajte MAC adresu do textového poľa [Register Address] a kliknite na položku [Add].
● Nemusíte oddeľovať adresu spojovníkmi ani dvojbodkami.
Kontrola chýb zadania
● Ak sú MAC adresy nesprávne zadané, možno nebudete môcť pristupovať k zariadeniu zo vzdialeného
PR, v takom prípade musíte nastaviť položku <Address Filter> na položku <Off>. Address
Filter(P. 352)
Keď ste vybrali položku [Reject] v časti [Default Policy]
● Výstupné pakety Multicast a pakety vysielania nemožno filtrovať.
Vymazanie MAC adresy z výnimiek
● Vyberte adresu MAC a kliknite na [Delete].
3
6
Kliknite na položku [OK].
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● Filtrovanie MAC adries môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
Address Filter(P. 352)
ODKAZY
Špecifikácia adries IP pre pravidlá brány Firewall(P. 227)
235
Zabezpečenie
Nastavenie servera proxy
68UR-03C
Proxy (alebo HTTP server proxy) je počítač alebo softvér, ktorý vykonáva HTTP komunikáciu pre iné zariadenia, najmä
so zdrojmi mimo siete, napr. pri prezeraní webových stránok. Klientske zariadenia sa pripájajú k vonkajšej sieti cez
server Proxy a nekomunikujú priamo s vonkajšími zdrojmi. Nastavením proxy uľahčíte správu prenosu medzi firemnou
a vonkajšou sieťou a navyše blokujete nepovolený prístup a konsolidujete antivírusovú ochranu na vylepšenie
zabezpečenia. Keď tlačíte cez internet prostredníctvom služby Google Cloud Print, môžete zvýšiť zabezpečenie
nastavením servera proxy. Pri nastavení proxy sa uistite, že máte potrebné informácie proxy, vrátane IP adresy, čísla
portu a používateľského mena a hesla pre overenie.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [Proxy Settings].
PR(P. 289)
[TCP/IP Settings].
236
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
5
Označte začiarkavacie políčko [Use Proxy] a zadajte požadované nastavenia.
[Use Proxy]
Označte začiarkavacie políčko pre použitie zadaného servera proxy pri komunikácii s HTTP serverom.
[HTTP Proxy Server Address]
Zadajte adresu servera Proxy. V závislosti od prostredia zadajte IP adresu alebo meno hostiteľa.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Podľa potreby zmeňte číslo portu.
[Use Proxy within Same Domain]
Označením zaškrtávacieho rámčeka použijete aj konkrétny server proxy na komunikáciu so zariadeniami na
rovnakej doméne.
[Use Proxy Authentication]
Ak chcete aktivovať overenie na serveri proxy, označte zaškrtávací rámček a do textového poľa [User Name]
zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Set/Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo pre overenie proxy, keď je aktivované, označte zaškrtávací rámček a do
textového poľa [Password] zadajte alfanumerické znaky pre nové heslo. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo
do textového poľa [Confirm].
6
Kliknite na položku [OK].
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
237
Zabezpečenie
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● K proxy nastaveniam sa dostanete aj z ponuky nastavení na ovládacom paneli.
ODKAZY
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
238
Proxy Settings(P. 342)
Zabezpečenie
Obmedzenie funkcií stroja
68UR-03E
Niektoré z funkcií stroja sa používajú zriedka alebo poskytujú príležitosti na nesprávne použitie. Z bezpečnostných
dôvodov sa dá stroj nastaviť tak, aby obmedzoval svoje možnosti čiastočným alebo úplným deaktivovaním týchto
funkcií.
Obmedzenie funkcií tlače
Obmedzenie operácií tlače(P. 240)
Obmedzenie funkcií USB
Obmedzenie funkcií USB(P. 243)
Obmedzenie funkcií ovládacieho panela
Obmedzenie funkcií ovládacieho panela(P. 246)
Obmedzenie sieťových funkcií vrátane HTTP komunikácie
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 249)
Deaktivácia vzdialeného PR(P. 250)
Deaktivácia LAN portu(P. 251)
Skrytie histórie tlačových úloh
Skrytie histórie tlačových úloh(P. 252)
239
Zabezpečenie
Obmedzenie operácií tlače
68UR-03F
Môžete zadať nastavenia, ktoré zabránia automatickému tlačeniu prijatých tlačových údajov, čím sa zníži plytvanie
papierom a deaktivuje sa používanie zariadenia tretími stranami. Ak chcete používať túto funkciu, musíte vložiť vhodnú
SD kartu. Vloženie SD karty(P. 580)
● Aj keď sú tlačové postupy obmedzené, je možné tlačiť zoznamy nastavení a správy.
a zoznamov(P. 521)
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
PR(P. 289)
[Management Settings].
240
Tlač správ
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Zadajte heslo správcu systému do položky [Current System Manager Password].
6
Označte začiarkavacie políčko [Restrict Printer Jobs] a kliknite na položku [OK].
[Restrict Printer Jobs]
Označte začiarkavacie políčko, ak chcete obmedziť tlačové postupy zariadenia. Zrušením označenia
zaškrtávacieho rámčeka deaktivujete obmedzenie.
241
Zabezpečenie
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Keď sú tlačové postupy obmedzené
● Z ovládačov tlačiarne je možné vykonať iba tlač uloženej úlohy.
(Tlač uložených úloh)(P. 97)
Tlač dokumentu uloženého v zariadení
● Zo vzdialeného PR je možné tlačiť iba PDF, PS, EPS a XPS uložené v schránkach.
(Priama tlač)(P. 107)
● Priama tlač z pamäťového USB zariadenia a tlač e-mailom nie sú k dispozícii.
ODKAZY
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)(P. 97)
242
Tlač bez otvorenia súboru
Zabezpečenie
Obmedzenie funkcií USB
68UR-03H
USB je pohodlný spôsob pripojenia periférnych zariadení a ukladania alebo relokácie dát, ale USB môže byť aj zdrojom
úniku informácií, ak nie je správne spravované. Pri manipulácii s pamäťovými zariadeniami USB buďte mimoriadne
opatrní. V tejto časti je popísané, ako obmedziť pripojenie cez USB port zariadenia a ako zakázať používanie
pamäťových USB zariadení.
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom(P. 243)
Obmedzenie funkcie priamej tlače z rozhrania USB(P. 244)
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom
USB port nachádzajúci sa na ľavej strane zariadenia môžete deaktivovať na pripojenie k počítaču. Pripojenie k počítaču
prostredníctvom USB bude vypnuté, ale pamäťové USB zariadenie sa môže pripojiť k USB portu na pravej strane
zariadenia.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Interface Selection> a stlačte tlačidlo
(
).
/
vyberte položku <Interface> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku <USB> a stlačte tlačidlo
5
Vyberte položku <Off> a stlačte tlačidlo
.
.
<Off>
Slúži na deaktiváciu USB portu na ľavej strane zariadenia.
<On>
Slúži na aktiváciu USB portu na ľavej strane zariadenia.
243
.
.
Zabezpečenie
6
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Obmedzenie funkcie priamej tlače z rozhrania USB
Môžete deaktivovať tlač údajov z pamäťového USB zariadenia. Toto znemožní tlač údajov uložených v USB pamäti.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit].
PR(P. 289)
[Management Settings].
244
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
5
6
Zadajte heslo správcu systému do položky [Current System Manager Password].
Zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka [USB Direct Print] a kliknite na položku
[OK].
[USB Direct Print]
Zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka, aby ste zakázali priamu tlač z pamäťového USB zariadenia.
Označte začiarkavacie políčko, aby ste zakázali priamu tlač z pamäťového USB zariadenia. Ak označíte aj
zaškrtávací rámček [Automatically Display USB Direct Print Screen], obrazovka priamej tlače z USB sa
automaticky zobrazí po pripojení pamäťového USB zariadenia k zariadeniu.
ODKAZY
Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)(P. 81)
245
Zabezpečenie
Obmedzenie funkcií ovládacieho panela
68UR-03J
Môžete obmedziť používanie tlačidiel na ovládacom paneli, aby ste zabránili neopatrnej zmene nastavení zariadenia.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit].
PR(P. 289)
[Management Settings].
246
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
5
6
Zadajte heslo správcu systému do položky [Current System Manager Password].
Označte začiarkavacie políčko kľúča, ktorý chcete obmedziť, a kliknite na položku
[OK].
[Keys to Lock]
Označením zaškrtávacieho rámčeka môžete príslušné tlačidlo uzamknúť, aj keď je stlačené na ovládacom
paneli. Zrušením označenia zaškrtávacieho rámčeka tlačidlo odomknete. Tlačidlo nastavenia môžete
uzamknúť aj z ovládacieho panela ( Mng. Settings(P. 329) ).
247
Zabezpečenie
● Funkcie tlačidiel
Ovládací panel(P. 26)
248
Zabezpečenie
Deaktivácia komunikácie HTTP
68UR-03K
HTTP sa používa na komunikáciu cez sieť, napr. keď pristupujete do zariadenia cez vzdialené PR. Ak používate
pripojenie USB alebo inak nepoužívate HTTP, môžete deaktivovať HTTP na blokovanie škodlivých útokov tretích strán
cez nepoužívaný port HTTP.
● Deaktivovaním HTTP deaktivujete niektoré možnosti siete, napríklad vzdialené PR, tlač WSD a tlač cez službu
Google Cloud Print.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
).
/
vyberte položku <Network> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položky <TCP/IP Settings>
4
Vyberte položku <Off> a stlačte tlačidlo
<HTTP>.
.
<Off>
Deaktivuje HTTP komunikáciu.
<On>
Aktivuje HTTP komunikáciu.
5
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
ODKAZY
Používanie vzdialeného PR(P. 288)
Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
Keď používate ovládač tlačiarne XPS(P. 221)
249
.
Zabezpečenie
Deaktivácia vzdialeného PR
68UR-03L
Vzdialené PR je užitočné, pretože nastavenia stroja môžete špecifikovať pomocou webového prehliadača na počítači.
Ak chcete použiť vzdialené PR, stroj musíte cez sieť pripojiť k počítaču. Ak je stroj pripojený k počítaču pomocou USB,
alebo ak nepotrebujete použiť vzdialené PR, možno budete chcieť deaktivovať vzdialené PR na zníženie rizika ovládania
vášho stroja na diaľku cez sieť škodlivými tretími osobami.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
(
).
/
vyberte položku <Network> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položky <Remote UI Settings>
4
Vyberte položku <Off> a stlačte tlačidlo
<Remote UI>.
.
<Off>
Zruší vzdialené PR.
<On>
Aktivuje vzdialené PR.
5
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
ODKAZY
Používanie vzdialeného PR(P. 288)
Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 249)
250
.
Zabezpečenie
Deaktivácia LAN portu
68UR-03R
LAN port je rozhranie, ktoré pripája LAN kábel na používanie siete. Ak zariadenie používate prostredníctvom USB,
môžete deaktivovať LAN port na úplné vypnutie siete, čím sa budú blokovať škodlivé útoky tretích strán
prostredníctvom LAN portu.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Interface Selection> a stlačte tlačidlo
(
).
/
vyberte položku <Interface> a potom stlačte tlačidlo
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
.
4
Vyberte položku <Network> a stlačte tlačidlo
5
Vyberte položku <Off> a stlačte tlačidlo
.
.
<Off>
Deaktivuje LAN port.
<On>
Aktivuje LAN port.
6
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470)
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
251
.
Zabezpečenie
Skrytie histórie tlačových úloh
68UR-03S
Na ochranu súkromia používateľov môžete zadaním nastavení deaktivovať zobrazovanie histórie tlačových úloh na
obrazovke vzdialeného PR a tlačenie zoznamu histórie tlače. História tlačových úloh je aktualizovaná a udržiavaná, aj
keď je nastavená ako skrytá, takže správcovia môžu prezerať históriu podľa potreby.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit].
PR(P. 289)
[Display Job Log].
252
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
5
Zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka [Display Job Log] a kliknite na položku
[OK].
[Display Job Log]
Ak zrušíte označenie zaškrtávacieho rámčeka, história tlačových úloh sa nezobrazí na obrazovke vzdialeného
PR a nebude sa dať vytlačiť ani zoznam histórie tlače. Ak chcete zobraziť históriu úloh, označte zaškrtávací
rámček.
[Allow to Retrieve Job Log with Management Software]
Ak značíte zaškrtávací rámček, softvér správy zariadenia, ako je iW Management Console, budete môcť použiť
na získanie histórie tlačových úloh. zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka, ak chcete deaktivovať softvér
na správu na získanie histórie tlačových úloh. Táto funkcia sa automaticky deaktivuje, keď označíte
zaškrtávací rámček [Display Job Log].
ODKAZY
Kontrola histórie dokumentov(P. 299)
Ponuka úloh(P. 468)
253
Zabezpečenie
Implementácia silných funkcií zabezpečenia
68UR-03U
Oprávnení používatelia môžu mať neočakávané straty z útokov škodlivých tretích strán, ako sú sniffing, spoofing a
manipulácia s údajmi počas ich prenosu cez sieť. Na ochranu vašich dôležitých a cenných informácií pred týmito
útokmi zariadenie podporuje nasledujúce funkcie na vylepšenie zabezpečenia a utajenia.
TLS šifrovaná komunikácia
TLS je protokol na šifrovanie dát odoslaných cez sieť a často sa používa na komunikáciu cez webový prehliadač
alebo e-mailovú aplikáciu. TLS umožňuje bezpečnú sieťovú komunikáciu, keď k zariadeniu pristupujete
z počítača cez vzdialené PR. Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255)
IPSec komunikácia
Zatiaľ čo TLS šifruje iba údaje používané v špecifickej aplikácii, ako je webový prehliadač alebo e-mailová
aplikácia, IPSec šifruje celé IP pakety IP (alebo ich užitočné zaťaženie). To umožňuje IPSec ponúknuť
všestrannejší systém zabezpečenia ako TLS. Konfigurovanie nastavení IPSec(P. 259)
Overenie IEEE 802.1X
IEEE 802,1X je štandardom a mechanizmom na blokovanie neoprávneného prístupu k sieti kolektívnou správou
informácií overenia používateľa. Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k 802,1X sieti, zariadenie musí prejsť cez
overenie používateľa, aby sa preukázalo, že pripojenie urobil oprávnený používateľ. Informácie overenia sa
odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo
zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, LAN prepínač zablokuje prístup z vonkajšej časti siete.
Zariadenie sa môže pripojiť k 802,1X sieti ako klientske zariadenie. Konfigurácia overenia IEEE
802.1X(P. 269)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne certifikáty(P. 274)
254
Zabezpečenie
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu
68UR-03W
Komunikáciu medzi zariadením a webovým prehliadačom v počítači a IPP tlačovými údajmi môžete šifrovať pomocou
TLS (Transport Layer Security) protokol pre tlač cez internet. TLS je mechanizmus šifrovania údajov odoslaných alebo
prijatých cez sieť. TLS sa musí aktivovať, keď sa vzdialené PR používa na zadávanie nastavení pre IPSec (spôsob
predbežne zdieľaného kľúča), IEEE 802,1X overenie (TTLS/PEAP) alebo SNMPv3. Ak chcete používať TLS šifrovanú
komunikáciu, musíte nastaviť pár kľúčov a povoliť funkciu TLS. Pripravte si pár kľúčov ( Konfigurácia nastavení pre
páry kľúčov a digitálne certifikáty(P. 274) ).
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [TLS Settings].
PR(P. 289)
[TCP/IP Settings].
255
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
5
Upravte TLS nastavenia.
[Key and Certificate Settings]
Vyberte kľúč zo zoznamu kľúčov a certifikátov.
● Vyberte kľúč zo zoznamu kľúčov a certifikátov a kliknite na položku [Default Key Settings].
Zobrazenie detailov certifikátu
● Kliknutím na príslušné textové prepojenie v položke [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát. Overovanie párov kľúčov a digitálnych
certifikátov(P. 285)
Ak sa položka [Default Key Settings] nezobrazí
● Keď je TLS už aktivované položkou [Remote UI Settings] alebo [IPP Print Settings], položka [Default Key
Settings] sa nezobrazí. Ak chcete zmeniť kľúč, ktorý sa má požiť, pozrite si krok 6 a zrušte označenie
zaškrtávacích rámčekov [Use TLS] v časti [Remote UI Settings] alebo [IPP Print Settings].
256
Zabezpečenie
[Allowed Versions]
Vyberte povolené verzie pre TLS.
[Encryption Algorithms to Restrict]
Vyberte šifrovacie algoritmy, ktoré sa majú obmedziť proti použitiu pre TLS. Ak neurobíte žiadne obmedzenia,
vyberte položku [None].
6
Aktivujte TLS pre vzdialené PR.
Používanie protokolu TLS na komunikáciu so vzdialeným PR
1
Kliknite na položky [Security]
2
Kliknite na položku [Edit].
3
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na položku [OK].
[Remote UI Settings].
[Use TLS]
Keď používate TLS pre komunikáciu so vzdialeným PR, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate,
zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
257
Zabezpečenie
Používanie protokolu TLS pre funkciu, ktorá je kompatibilná so šifrovanou
komunikáciou
Použitie TLS pre IPP tlač
Vykonajte nasledujúce nastavenie, aby ste vykonali IPP tlač pomocou TLS. Ďalšie nastavenia IPP tlače nájdete v
časti Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161) .
[Network]
[OK]
7
[TCP/IP Settings]
[Edit] v časti [IPP Print Settings]
Začiarknite políčko [Use TLS]
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● TLS šifrovanú komunikáciu môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
Remote UI Settings(P. 350)
Spustenie vzdialeného PR pomocou TLS
● Ak sa pokúsite spustiť vzdialené PR, keď je aktivované TLS, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie kvôli
bezpečnostnému certifikátu. V takom prípade skontrolujte, či je v poli adresy zadané správne URL a potom
pokračujte zobrazením okna vzdialeného PR. Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
ODKAZY
Generovanie párov kľúčov(P. 275)
Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných certifikačnou autoritou(P. 282)
Konfigurovanie nastavení IPSec(P. 259)
Konfigurácia overenia IEEE 802.1X(P. 269)
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 194)
258
Zabezpečenie
Konfigurovanie nastavení IPSec
68UR-03Y
Zabezpečenie internetového protokolu (IPSec alebo IPsec) je balíček protokolov na šifrovanie dát prenášaných v sieti
vrátane internetových sietí. Zatiaľ čo TLS šifruje iba dáta používané v konkrétnej aplikácii, ako je webový prehliadač
alebo e-mailová aplikácia, IPSec šifruje celé pakety IP alebo sady paketov IP, čím ponúka všestrannejší systém
zabezpečenia. IPSec stroja funguje v režime prenosu, v ktorom sa šifrujú sady paketov IP. S touto funkciou sa stroj
dokáže pripojiť priamo k počítaču, ktorý je v rovnakej virtuálnej privátnej sieti (VPN). Pred konfiguráciou zariadenia
nastavte potrebnú konfiguráciu na počítači.
Registrovanie bezpečnostných zásada(P. 259)
Aktivácia IPSec komunikácie(P. 266)
Používanie IPSec s filtrom IP adries
● IPSec nastavenia sa použijú pred nastavením filtra IP adries počas prijímania paketov, zatiaľ čo nastavenia IP
adresy sa použijú pred nastavením IPSec počas prenosu paketov. Špecifikácia adries IP pre pravidlá
brány Firewall(P. 227)
Registrovanie bezpečnostných zásada
Ak chcete na šifrovanú komunikáciu používať IPSec, musíte pred aktivovaním IPSec nastavení zaregistrovať
bezpečnostné zásady (SP) ( Aktivácia IPSec komunikácie(P. 266) ). Bezpečnostné zásady pozostávajú zo skupín
nastavení popísaných nižšie. Môžete zaregistrovať viacero zásad podľa kombinácie IP adresy a čísla portu. Po
registrácii zásad zadajte poradie, v ktorom sa použijú.
Volič
Volič definuje podmienky pre IP pakety pre použitie IPSec komunikácie. Medzi podmienky, ktoré sa dajú vybrať,
patria IP adresy a čísla portov zariadenia a zariadení, s ktorými komunikuje.
IKE
IKE konfiguruje IKEv1, ktoré sa používa pre protokol výmeny kľúča. Pamätajte si, že pokyny sa líšia v závislosti od
zvolenej metódy overenia.
[Pre-Shared Key Method]
Kľúč z alfanumerických znakov je možné zdieľať s ostatnými zariadeniami. Vopred aktivujte TLS pre vzdialené PR
( Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255) ).
[Digital Signature Method]
Zariadenie a ostatné zariadenia sa navzájom overujú vzájomným overením ich digitálnych podpisov. Pripravte si
pár kľúčov ( Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných certifikačnou
autoritou(P. 282) ).
259
Zabezpečenie
Nastavenie protokolov a možností
Zadajte nastavenia pre ESP a AH, ktoré sa pridajú do paketov počas IPSec komunikácie. ESP a AH sa nedajú
používať súčasne. Môžete tiež vybrať, či sa má aktivovať PFS pre väčšie zabezpečenie.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [IPSec Policy List].
5
Kliknite na položku [Register IPSec Policy].
[IPSec Settings].
260
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
6
Zadajte názov zásady v položke [Policy Name] a označte zaškrtávací rámček [Enable
Policy].
[Policy Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov, ktorý sa používa na identifikáciu zásad.
[Enable Policy]
Označte začiarkavacie políčko pre aktivovanie zásad. Keď zásady nepoužívate, zrušte označenie
zaškrtávacieho rámčeka.
7
Zadajte nastavenia voliča.
[Local Address]
Vyberte typ IP adresy zariadenia, z ktorého sa majú zásady uplatniť, z nasledujúceho zoznamu.
261
Zabezpečenie
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky IP pakety použiť IPSec.
[IPv4 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky IP pakety, ktoré sú odoslané na alebo z IPv4 adresy
zariadenia.
[IPv6 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky IP pakety, ktoré sú odoslané na alebo z IPv6 adresy
zariadenia.
[IPv4 Manual Settings]
Vyberte zadanie jednej IPv4 adresy alebo rozsahu IPv4 adries na použitie IPSec.
Zadajte IPv4 adresu (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej IPv6 adresy alebo rozsahu IPv6 adries na použitie IPSec.
Zadajte IPv6 adresu (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[Addresses to Set Manually]
Ak je vybratá položka [IPv4 Manual Settings] alebo [IPv6 Manual Settings] pre položku [Local Address],
zadajte IP adresu pre použitie zásad.
[Subnet Settings]
Pri manuálnom zadávaní IPv4 adries môžete rozsah vyjadriť pomocou masky podsiete. Zadajte masku
podsiete pomocou bodiek na oddelenie čísel (príklad: „255.255.255.240“).
[Remote Address]
Zo zoznamu uvedeného nižšie vyberte typ IP adresy ostatných zariadení, na ktoré sa majú zásady vzťahovať.
[All IP Addresses]
Vyberte, či sa má pre všetky IP pakety použiť IPSec.
[All IPv4 Address]
Vyberte použitie IPSec pre všetky IP pakety, ktoré sú odoslané na alebo z IPv4 adresy.
[All IPv6 Address]
Výber použitia režimu IPSec pre všetky IP pakety, ktoré sú odosielané na IPv6 adresu
alebo z nej.
[IPv4 Manual Settings]
Vyberte zadanie jednej IPv4 adresy alebo rozsahu IPv4 adries na použitie IPSec.
Zadajte IPv4 adresu (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[IPv6 Manual Settings]
Vyberte špecifikáciu jednej IPv6 adresy alebo rozsahu IPv6 adries na použitie IPSec.
Zadajte IPv6 adresu (alebo rozsah) v textovom poli [Addresses to Set Manually].
[Addresses to Set Manually]
Ak je vybratá položka [IPv4 Manual Settings] alebo [IPv6 Manual Settings] pre položku [Remote Address],
zadajte IP adresu pre použitie zásad.
[Subnet Settings]
Pri manuálnom zadávaní IPv4 adries môžete rozsah vyjadriť pomocou masky podsiete. Zadajte masku
podsiete pomocou bodiek na oddelenie čísel (príklad: „255.255.255.240“).
[Local Port]/[Remote Port]
Ak chcete pre každý protokol vytvoriť samostatné zásady, napr. HTTP alebo SMTP, zadajte príslušné číslo
portu pre protokol, aby ste určili, či sa má IPSec používať.
● IPSec sa nepoužije pre pakety, ktoré majú zadanú adresu Multicast alebo Broadcast.
8
Zadajte IKE nastavenia.
262
Zabezpečenie
[IKE Mode]
Zobrazí sa režim použitý pre protokol výmeny kľúčov. Normálne vyberte hlavný režim.
● Vyberte agresívny režim, ak IP adresa nie je pevná. Upozorňujeme, že v agresívnom režime je bezpečnosť
nižšia ako v hlavnom režime.
[AUTH Method]
Pre spôsob použitý pri overení zariadenia vyberte položku [Pre-Shared Key Method] alebo [Digital Signature
Method].
● Keď je agresívny režim vybraný v položke [IKE Mode], nastavenie [Pre-Shared Key Method] nebude šifrovať
zdieľaný kľúč.
[Authentication/Encryption Algorithm]
Ak chcete automaticky nastaviť algoritmus používaný na výmenu kľúčov, označte zaškrtávací rámček [Auto].
Ak označíte zaškrtávací rámček, algoritmus sa nastaví tak, ako je to znázornené nižšie.
[Authentication]
[SHA1 and MD5]
[Encryption]
[3DES-CBC and AES-CBC]
[DH Group]
[Group 2 (1024)]
Ak chcete algoritmus nastaviť manuálne, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka a vyberte algoritmus.
[Authentication]
Vyberte transformačný algoritmus.
[Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania.
[DH Group]
Vyberte skupinu Diffie-Hellman, ktorá určuje silu kľúča.
Použitie položky [Pre-Shared Key Method] pre overenie
1
Vyberte položku [Pre-Shared Key Method] pre položku [AUTH Method] a kliknite na položku [Shared
Key Settings].
2
Zadajte alfanumerické znaky pre predbežne zdieľaný kľúč a kliknite na tlačidlo [OK].
263
Zabezpečenie
Použitie položky [Digital Signature Method] pre overenie
1
Vyberte položku [Digital Signature Method] pre položku [AUTH Method] a kliknite na položku [Key
and Certificate].
2
Vyberte pár kľúčov, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku [Default Key Settings].
Zobrazenie podrobností páru kľúčov alebo certifikátu
● Kliknutím na príslušné textové prepojenie v položke [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát. Overovanie párov kľúčov a digitálnych
certifikátov(P. 285)
9
Zadajte IPSec sieťové nastavenia.
[Use PFS]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu PFS (Perfect Forward Secrecy) pre IPSec kľúče relácie. Aktivovaním
PFS sa vylepší zabezpečenie a súčasne sa zvýši záťaž na komunikáciu. Uistite sa, že PFS je aktivované aj pre
iné zariadenia. Keď nepoužívate PFS, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
[Validity]
264
Zabezpečenie
Zadajte, ako dlho sa používa SA ako komunikačný tunel. Vyberte zaškrtávací rámček [Specify by Time] alebo
[Specify by Size] alebo obidva zaškrtávacie rámčeky podľa potreby. Ak označíte obidva zaškrtávacie rámčeky,
IPSec SA relácia sa ukončí pri splnení jednej z podmienok.
[Specify by Time]
Zadajte čas v minútach na zadanie dĺžky trvania relácie. Zadaný čas sa vzťahuje na
IPSec SA a IKE SA.
[Specify by Size]
Zadajte veľkosť v megabajtoch na zadanie toho, koľko údajov sa dá preniesť v relácii.
Zadaná veľkosť sa použije iba pre IPSec SA.
Ak ste označili iba zaškrtávací rámček [Specify by Size]
● Platnosť IKE SA sa nedá určiť podľa veľkosti, takže sa použije počiatočná hodnota (480 minút) položky
[Specify by Time].
[Authentication/Encryption Algorithm]
Vyberte protokol a algoritmus, ktorý sa použije na IPSec komunikáciu.
Automatické nastavenie pripojenia
Vyberte položku [Auto].
[ESP Authentication]
ESP je aktivované a algoritmus overenia je nastavený na položku [SHA1 and MD5].
[ESP Encryption]
ESP je aktivované a algoritmus šifrovania je nastavený na položku [3DES-CBC and AESCBC].
Používanie ESP
Vyberte položku [ESP] a vyberte algoritmus overenia a algoritmus šifrovania.
[ESP Authentication]
Vyberte transformačný algoritmus pre použitie s ESP overením.
[ESP Encryption]
Vyberte algoritmus šifrovania pre ESP.
Používanie AH
Vyberte položku [AH] a vyberte transformačný algoritmus pre použitie s AH overením z položky [AH
Authentication].
[Connection Mode]
Zobrazí sa režim pripojenia IPSec. Zariadenie podporuje režim prenosu, v ktorom sa šifruje užitočné
zaťaženie IP paketov. Režim tunela, v ktorom sú zapuzdrené celé IP pakety (hlavičky a užitočné zaťaženie), nie
je k dispozícii.
10
Kliknite na položku [OK].
● Ak potrebujete uložiť ďalšie zásady zabezpečenia, vráťte sa na krok 5.
11
Zoraďte poradie zásad uvedených v položke [IPSec Policy List].
● Zásady sa použijú od najvyššej pozície po najnižšiu. Kliknite na položku [Raise Priority] alebo [Lower Priority] a
presúvajte zásady smerom nahor alebo nadol.
265
Zabezpečenie
Úprava zásady
● Kliknite na textový odkaz v časti [Policy Name], ak chcete upraviť nastavenia.
Vymazanie zásady
● Kliknite na položku [Delete] na pravej strane názvu zásady, ktorú chcete vymazať.
12
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Aktivácia IPSec komunikácie
Po dokončení registrácie bezpečnostných zásad aktivujte IPSec komunikáciu.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
PR(P. 289)
266
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit].
5
Označte začiarkavacie políčko [Use IPSec] a kliknite na položku [OK].
[IPSec Settings].
[Use IPSec]
267
Zabezpečenie
Keď používate IPSec pre tlač, označte zaškrtávací rámček. Keď to nepoužívate, zrušte označenie
zaškrtávacieho rámčeka.
[Allow Receive Non-Policy Packets]
Ak označíte zaškrtávací rámček pri používaní IPSec protokolu, odosielajú sa/prijímajú sa aj tie pakety, ktoré
nie sú k dispozícii pre registrované zásady. Ak chcete deaktivovať odosielanie/prijímanie paketov, ktoré nie sú
k dispozícii pre dané zásady, zrušte značenie zaškrtávacieho rámčeka.
6
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● IPSec komunikáciu môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
IPSec(P. 344)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne certifikáty(P. 274)
IPSec Policy List(P. 463)
268
Zabezpečenie
Konfigurácia overenia IEEE 802.1X
68UR-040
Zariadenie sa môže pripojiť k 802,1X sieti ako klientske zariadenie. Typická sieť 802.1X sa skladá zo servera RADIUS
(overovacieho servera), prepínača LAN (overovací prvok) a klientskych zariadení s overovacím softvérom (prosebníci).
Ak sa zariadenie pokúsi pripojiť k 802,1X sieti, zariadenie musí prejsť cez overenie používateľa, aby sa preukázalo, že
pripojenie urobil oprávnený používateľ. Informácie overenia sa odošlú na server RADIUS a skontrolujú sa ním, vďaka
čomu sa v závislosti od výsledku overenia povolí alebo zamietne komunikácia so sieťou. Ak overenie zlyhá, LAN
prepínač (alebo prístupový bod) zablokuje prístup z vonkajšej časti siete.
Vyberte z nižšie uvedených možností metódu overenia. V prípade potreby pred konfiguráciou IEEE 802,1X overenia
nainštalujte alebo uložte pár kľúčov alebo CA certifikát ( Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov
vydaných certifikačnou autoritou(P. 282) ).
TLS
Zariadenie a overovací server sa navzájom overia vzájomným overením svojich certifikátov. Pre overenie klienta
sa pri overení zariadenia vyžaduje pár kľúčov vydaných certifikačným úradom (CA). Pre overenie servera sa dá
okrem CA certifikátu predinštalovanom na stroji použiť CA certifikát nainštalovaný cez vzdialené PR.
TTLS
Tento spôsob overenia používa na overenie klienta meno používateľa a na overenie servera heslo a CA certifikát.
Ako interný protokol môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP. TTLS sa dá súčasne použiť s PEAP. Pred konfiguráciou
tohto spôsobu overenia aktivujte TLS pre vzdialené PR ( Používanie protokolu TLS na šifrovanú
komunikáciu(P. 255) ).
PEAP
Požadované nastavenia sú takmer rovnaké ako pri TTLS. Ako interný protokol sa používa MS-CHAPv2. Pred
konfiguráciou tohto spôsobu overenia aktivujte TLS pre vzdialené PR ( Používanie protokolu TLS na
šifrovanú komunikáciu(P. 255) ).
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
PR(P. 289)
269
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
3
Kliknite na [Network]
4
Kliknite na položku [Edit].
5
[IEEE 802.1X Settings].
Označte začiarkavacie políčko [Use IEEE 802.1X], zadajte prihlasovacie meno do
textového poľa [Login Name] a zadajte požadované nastavenia.
270
Zabezpečenie
[Use IEEE 802.1X]
Označte začiarkavacie políčko pre aktiváciu IEEE 802,1X overenia.
[Login Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno (identitu EAP), ktoré sa používa na identifikáciu používateľa.
Nastavenie TLS
1
Označte začiarkavacie políčko [Use TLS] a kliknite na položku [Key and Certificate].
● Nemôžete použiť TLS s TTLS alebo PEAP.
2
Vyberte kľúč zo zoznamu kľúčov a certifikátov a kliknite na položku [Default Key Settings].
Zobrazenie podrobností páru kľúčov alebo certifikátu
● Kliknutím na príslušné textové prepojenie v položke [Key Name] alebo na ikonu certifikátu môžete
skontrolovať podrobnosti certifikátu alebo overiť certifikát. Overovanie párov kľúčov a digitálnych
certifikátov(P. 285)
Nastavenie TTLS/PEAP
1
Označte začiarkavacie políčko [Use TTLS] alebo [Use PEAP].
271
Zabezpečenie
Interný protokol pre TTLS
● Môžete vybrať MSCHAPv2 alebo PAP. Ak chcete použiť PAP, kliknite na prepínač [PAP].
2
Kliknite na položku [Change User Name/Password].
● Ak chcete zadať meno používateľa odlišné od prihlasovacieho mena, zrušte označenie zaškrtávacieho
rámčeka [Use Login Name as User Name]. Označte začiarkavacie políčko, ak chcete ako meno
používateľa použiť prihlasovacie meno.
3
Nastavte meno používateľa/heslo a kliknite na položku [OK].
272
Zabezpečenie
[User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa.
[Change Password]
Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, začiarknite začiarkavacie políčko a zadajte alfanumerické znaky do
textového poľa [Password] a [Confirm].
6
Kliknite na položku [OK].
7
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● IEEE 802,1X overenie môžete aktivovať alebo deaktivovať aj v ponuke nastavení na ovládacom paneli.
IEEE802.1X(P. 352)
ODKAZY
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne certifikáty(P. 274)
273
Zabezpečenie
Konfigurácia nastavení pre páry kľúčov a digitálne
certifikáty
68UR-041
Na šifrovanie komunikácie so vzdialeným zariadením musíte najprv cez nezabezpečenú sieť odoslať a prijať šifrovací
kľúč. Tento problém vyriešila kryptografia pomocou verejného kľúča. Kryptografia s verejným kľúčom zaisťuje
bezpečnú komunikáciu ochranou dôležitých a hodnotných informácií pred útokmi, ako je sniffing, spoofing
a manipulácia údajov počas ich prenosu cez sieť.
Pár kľúčov
Pár kľúčov pozostáva z verejného kľúča a súkromného kľúča, obidva sa vyžadujú na šifrovanie
alebo dešifrovanie údajov. Keďže údaje šifrované jedným z páru kľúčov sa nedajú vrátiť do
pôvodnej formy údajov bez druhého páru, kryptografia s verejným kľúčom zaisťuje bezpečnú
komunikáciu údajov cez sieť. Môžete zaregistrovať až osem párov kľúčov, vrátane vopred
nainštalovaných párov ( Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných
certifikačnou autoritou(P. 282) ). Pre TLS šifrovanú komunikáciu sa pre zariadenie môže
vygenerovať pár kľúčov ( Generovanie párov kľúčov(P. 275) ).
CA certifikát
Digitálne certifikáty vrátane certifikátov CA sú podobné iným formám identifikácie, ako sú
vodičské preukazy. Digitálny certifikát obsahuje digitálny podpis, ktorý umožňuje stroju
rozpoznať ľubovoľný spoofing alebo manipuláciu dát. Pre tretie strany je mimoriadne ťažké
zneužiť digitálne certifikáty. Digitálny certifikát, ktorý obsahuje verejný kľúč certifikačného
úradu (CA), sa označuje ako CA certifikát. CA certifikáty sa používajú na overenie zariadenia, s
ktorým zariadenie komunikuje, napr. pri tlači pomocou služby Google Cloud Print alebo IEEE
802,1X overovania. Môžete zaregistrovať až 150 CA certifikátov, vrátane 72 certifikátov, ktoré sú
vopred nainštalované v zariadení ( Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov
vydaných certifikačnou autoritou(P. 282) ).
274
Zabezpečenie
Generovanie párov kľúčov
68UR-042
Pár kľúčov sa dá generovať so zariadením, keď sa vyžaduje na šifrovanú komunikáciu cez Transport Layer Security
(TLS). TLS môžete použiť pri prístupe k zariadeniu pomocou vzdialeného PR alebo vykonávaní IPP tlače. Môžete
zaregistrovať až osem párov kľúčov, vrátane vopred nainštalovaných párov. Certifikáty s vlastným podpisom sa
používajú s kľúčom a certifikátom vygenerovanými v „sieťovej komunikácii“. Pomocou „Žiadosti o podpísanie kľúča a
certifikátu (CSR)“ môžete požiadať o digitálny certifikát vydaný CA pre pár kľúčov vygenerovaný zariadením.
Generovanie sieťového komunikačného kľúča(P. 275)
Generovanie kľúčov a žiadosti o podpis certifikátu (CSR)(P. 277)
Generovanie sieťového komunikačného kľúča
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Generate Key].
PR(P. 289)
[Key and Certificate Settings].
275
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
Vymazanie uloženého páru kľúčov
● Kliknite na položku [Delete] napravo od páru kľúčov, ktoré chcete odstrániť
kliknite na položku [OK].
● Pár kľúčov sa nedá vymazať, ak sa z nejakého dôvodu práve používa, napr. keď sa v položke [Key Usage]
zobrazí „TLS“ alebo „IEEE 802,1X“. V takom prípade pred vymazaním kľúčov deaktivujte funkciu alebo
vymeňte pár kľúčov.
5
Vyberte položku [Network Communication] a kliknite na položku [OK].
6
Zadajte nastavenia pre kľúč a certifikát.
[Key Settings]
[Key Name]
276
Zabezpečenie
Zadajte alfanumerické znaky pre pomenovanie páru kľúčov. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname
ľahko nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
RSA alebo ECDSA sa používajú pre generovanie páru kľúčov. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte dĺžku
kľúča. Čím je väčšia dĺžka kľúča, tým pomalšia je komunikácia. Zabezpečenie je však silnejšie.
● Možnosť [512 bit] nie je možné vybrať pre dĺžku kľúča, ak ste vybrali možnosť [SHA384] alebo
[SHA512] pre [Signature Algorithm].
[Certificate Settings]
[Dátum začiatku platnosti (dd/mm rrrr)]
Zadajte dátum začiatku platnosti certifikátu.
[Dátum skončenia platnosti (dd/mm rrrr)]
Zadajte dátum ukončenia platnosti certifikátu. Dátum pred [Dátum začiatku platnosti (dd/mm rrrr)] sa
nedá nastaviť.
[Country/Region]
Zadajte znaky pre kód krajiny pre internet.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
Ak chcete vykonať tlač IPPS, musíte zadať „IP adresu“ alebo+ „<meno hostiteľa>. <názov domény>“,
ktorý sa používa na pripojenie prostredníctvom IPPS, do položky [Common Name].
● Ak je „IP adresa“ pevná, zadajte ju.
● Keď sa používa DNS server, zadajte „<meno hostiteľa>. <názov domény>“.
IPPS(P. 167)
7
Kliknite na položku [OK].
● Generovanie kľúčov na sieťovú komunikáciu môže trvať približne 10 minút až 15 minút.
● Po vygenerovaní sa pár kľúčov automaticky uloží do zariadenia.
Generovanie kľúčov a žiadosti o podpis certifikátu (CSR)
1
2
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
Kliknite na položku [Settings/Registration].
277
Aktivácia IPP/
Zabezpečenie
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Generate Key].
[Key and Certificate Settings].
Vymazanie uloženého páru kľúčov
● Kliknite na položku [Delete] napravo od páru kľúčov, ktoré chcete odstrániť
kliknite na položku [OK].
● Pár kľúčov sa nedá vymazať, ak sa z nejakého dôvodu práve používa, napr. keď sa v položke [Key Usage]
zobrazí „TLS“ alebo „IEEE 802,1X“. V takom prípade pred vymazaním kľúčov deaktivujte funkciu alebo
vymeňte pár kľúčov.
5
Vyberte položku [Key and Certificate Signing Request (CSR)] a kliknite na položku
[OK].
278
Zabezpečenie
6
Zadajte nastavenia pre kľúč a certifikát.
[Key Settings]
[Key Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre pomenovanie páru kľúčov. Nastavte názov, ktorý neskôr v zozname
ľahko nájdete.
[Signature Algorithm]
Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu algoritmus podpisu.
[Key Algorithm]
RSA alebo ECDSA sa používajú pre generovanie páru kľúčov. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte dĺžku
kľúča. Čím je väčšia dĺžka kľúča, tým pomalšia je komunikácia. Zabezpečenie je však silnejšie.
● Možnosť [512 bit] nie je možné vybrať pre dĺžku kľúča, ak ste vybrali možnosť [SHA384] alebo
[SHA512] pre [Signature Algorithm].
[Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Zadajte znaky pre kód krajiny pre internet.
[State]/[City]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre lokalitu.
[Organization]/[Organization Unit]
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre názov organizácie.
[Common Name]
279
Zabezpečenie
Podľa potreby zadajte alfanumerické znaky pre bežný názov certifikátu. „Bežný názov“ sa často skráti na
„CN“.
Ak chcete vykonať tlač IPPS, musíte zadať „IP adresu“ alebo+ „<meno hostiteľa>. <názov domény>“,
ktorý sa používa na pripojenie prostredníctvom IPPS, do položky [Common Name].
● Ak je „IP adresa“ pevná, zadajte ju.
● Keď sa používa DNS server, zadajte „<meno hostiteľa>. <názov domény>“.
Aktivácia IPP/
IPPS(P. 167)
7
Kliknite na položku [OK].
● Generovanie kľúča a žiadosti o podpis certifikátu (CSR) môže trvať približne 10 minút až 15 minút.
8
Kliknite na položku [Store in File].
● Zobrazí sa dialógové okne uloženia súboru. Vyberte, kde sa má súbor uložiť, a kliknite na položku [Uložiť].
➠ Kľúč a súbor žiadosti o podpis certifikátu (CSR) sa uložia do počítača.
9
Priložte uložený súbor a odošlite žiadosť certifikačnému úradu.
◼ Zaregistrujte digitálny certifikát vydaný certifikačným úradom.
Pár kľúčov vygenerovaný žiadosťou o podpis certifikátu (CSR) nemôžete použiť, kým sa certifikát nezaregistruje. Po
vydaní digitálneho certifikátu certifikačným úradom ho uložte podľa postupu uvedeného nižšie.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
PR(P. 289)
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
[Key and Certificate Settings].
280
Spustenie vzdialeného
Zabezpečenie
4
Kliknite na položku [Key Name] alebo [Certificate], aby sa certifikát zaregistroval.
5
Kliknite na položku [Register Certificate].
6
Kliknite na položku [Browse] v položke [File Path], zadajte súbor pre žiadosť o podpis
certifikátu a kliknite na položku [Register].
ODKAZY
Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných certifikačnou autoritou(P. 282)
Overovanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov(P. 285)
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255)
Konfigurovanie nastavení IPSec(P. 259)
281
Zabezpečenie
Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov
vydaných certifikačnou autoritou
68UR-043
Páry kľúčov a digitálne certifikáty sa dajú na použitie so strojom získať od certifikačnej autority (CA). Pomocou
vzdialeného PR môžete uložiť a potom registrovať tieto súbory. Uistite sa, že pár kľúčov a certifikát spĺňajú požiadavky
stroja ( Ukladanie kľúčov a certifikátov(P. 563) ). Môžete zaregistrovať až 8 párov kľúčov (vrátane vopred
nainštalovaných) a až 150 CA certifikátov (vrátane 72 certifikátov, ktoré sú vopred nainštalované).
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
Kliknite na položku [Security]
Settings].
[Key and Certificate Settings] alebo [CA Certificate
● Kliknutím na položku [Key and Certificate Settings] nainštalujte pár kľúčov alebo kliknutím na položku [CA
Certificate Settings] nainštalujete CA certifikát.
282
Zabezpečenie
4
Kliknite na položku [Register Key and Certificate] alebo [Register CA Certificate].
Vymazanie uloženého páru kľúčov alebo certifikátu CA
● Kliknite na položku [Delete] napravo od páru kľúčov alebo certifikátu CA, ktorý chcete odstrániť
na položku [OK].
kliknite
● Pár kľúčov sa nedá vymazať, ak sa z nejakého dôvodu práve používa, napr. keď sa zobrazí položka „[TLS]“
alebo „[IEEE 802.1X]“ v časti [Key Usage]. V takom prípade pred vymazaním kľúčov deaktivujte funkciu
alebo vymeňte pár kľúčov. Vopred nainštalovaný CA certifikát sa nedá vymazať.
5
Kliknite na položku [Install].
Vymazanie páru kľúčov alebo CA certifikátu
● Kliknite na [Delete] napravo od súboru, ktorý chcete zmazať, a potom kliknite na [OK].
6
Kliknite na položku [Browse], zadajte súbor na inštaláciu a kliknite na položku [Start
Installation].
● Do zariadenia nainštaluje pár kľúčov alebo CA certifikát.
283
Zabezpečenie
7
Uložte pár kľúčov alebo CA certifikát.
Registrácia páru kľúčov
1
Kliknite na položku [Register] napravo od páru kľúčov, ktorý chcete zaregistrovať.
2
Zadajte názov páru kľúčov a heslo a potom kliknite na položku [OK].
[Key Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre názov páru kľúčov, ktorý chcete zaregistrovať.
[Password]
Zadajte alfanumerické znaky pre heslo súkromného súboru kľúčov pre súbor, ktorý sa má zaregistrovať.
Uloženie certifikátu CA
Kliknite na [Register] napravo od certifikátu CA, ktorý chcete uložiť.
ODKAZY
Generovanie párov kľúčov(P. 275)
Overovanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov(P. 285)
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255)
Konfigurovanie nastavení IPSec(P. 259)
Konfigurácia overenia IEEE 802.1X(P. 269)
284
Zabezpečenie
Overovanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov
68UR-044
Po uložení párov kľúčov a CA certifikátov môžete zobraziť ich podrobné informácie alebo môžete overiť ich platnosť
a podpis.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
Kliknite na položku [Security]
Settings].
[Key and Certificate Settings] alebo [CA Certificate
● Kliknutím na položku [Key and Certificate Settings] overíte pár kľúčov, alebo kliknutím na položku [CA
Certificate Settings] overíte CA certifikát.
4
Kliknite na ikonu páru kľúčov alebo na certifikát, ktorý chcete overiť.
285
Zabezpečenie
● V tomto okne môžete zobraziť podrobnosti o certifikáte.
5
Skontrolujte podrobnosti o certifikáte a kliknite na položku [Certificate Verification].
● Výsledok overenia certifikátu sa zobrazí tak, ako je to zobrazené nižšie.
ODKAZY
Generovanie párov kľúčov(P. 275)
Používanie párov kľúčov a digitálnych certifikátov vydaných certifikačnou autoritou(P. 282)
286
Používanie vzdialeného PR
Používanie vzdialeného PR
Používanie vzdialeného PR ....................................................................................................................... 288
Spustenie vzdialeného PR ................................................................................................................................. 289
Obrazovky vzdialeného PR ................................................................................................................................ 292
Správa dokumentov a kontrola stavu zariadenia ........................................................................................... 298
Umožnenie koncovým používateľom používať dokumenty ........................................................................... 303
Nastavenie možností menu zo vzdialeného PR ............................................................................................... 305
Ukladanie/načítanie uložených dát ................................................................................................................. 307
Ukladanie registrovaných údajov ................................................................................................................. 308
Načítanie registrovaných údajov .................................................................................................................. 310
287
Používanie vzdialeného PR
Používanie vzdialeného PR
68UR-045
Pomocou webového prehliadača na vzdialené ovládanie stroja môžete skontrolovať dokumenty čakajúce na tlač alebo
stav stroja. Môžete tiež urobiť určité nastavenia zariadenia. Môžete tak učiniť bez toho, aby ste museli opustiť svoj
pracovný stôl, vďaka čomu je správa systému jednoduchšia. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách týkajúcich
sa funkcie vzdialeného PR nájdete v časti Systémové prostredie(P. 566) .
Funkcie vzdialeného PR
Správa dokumentov a kontrola stavu zariadenia(P. 298)
Nastavenie možností menu zo vzdialeného PR(P. 305)
Ukladanie/načítanie uložených dát(P. 307)
Základy vzdialeného PR
Spustenie vzdialeného PR(P. 289)
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
288
Používanie vzdialeného PR
Spustenie vzdialeného PR
68UR-046
Ak chcete zariadenie ovládať na diaľku, musíte do webového prehliadača zadať IP adresu zariadenia a spustiť vzdialené
PR. Skontrolujte najprv IP adresu nastavenú pre zariadenie ( Network Status Print(P. 463) ). Ak máte nejaké otázky,
obráťte sa na správcu siete.
1
Spustite webový prehliadač.
2
Do poľa adresy zadajte „http://(IP adresa zariadenia)/“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Ak chcete použiť IPv6 adresu, dajte IPv6 adresu do zátvoriek (príklad: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ak používate DNS server
● Môžete zadať „<meno hostiteľa zariadenia>.<názov domény>“ namiesto „IP adresy zariadenia“ (príklad:
https://my_printer.example.com/).
Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie
● Keď je komunikácia so vzdialeným PR šifrovaná, môže sa zobraziť bezpečnostné upozornenie (
Používanie protokolu TLS na šifrovanú komunikáciu(P. 255) ). Keď nastavenia certifikátu alebo TLC
nastavenia nemajú žiadne chyby, pokračujte v prezeraní webovej stránky.
3
Prihláste sa k vzdialenému PR.
Keď je deaktivovaná správa ID oddelení
Vyberte položku [Management Mode] alebo [General User Mode].
[Management Mode]
Môžete vykonať všetky postupy a nastavenia vzdialeného PR. Zadajte heslo správcu systému do položky
[Password].
289
Používanie vzdialeného PR
● Predvolené heslo správcu systému je „7654321“.
Nastavenie hesla správcu systému(P. 215)
[General User Mode]
Môžete skontrolovať stav dokumentov alebo zariadenia a môžete tiež zmeniť niektoré nastavenia. Ak
chcete vy mazať vytlačené dokumenty, zadajte do položky [User Name] meno používateľa dokumentov.
Meno používateľa sa automaticky nastaví na tlač dokumentov založených na informáciách, ako je názov
počítača alebo prihlasovacie meno počítača.
Informácie o položke [User Name]
● V predvolenom nastavení sa položka [User Name] nezobrazí, aby sa deaktivovali všeobecní používatelia,
ktorý by mohli pracovať s dokumentami. Ak chcete pracovať s dokumentmi v režime všeobecného
používateľa, prihláste sa v režime správy a aktivujte položku [Allow General User Job Operation].
Umožnenie koncovým používateľom používať dokumenty(P. 303)
[Remote UI Access PIN]
Ak sa zobrazí položka [Remote UI Access PIN], zadajte PIN kód (
PR(P. 225) ).
Nastavenie PIN kódu vzdialeného
Keď je aktivovaná správa ID oddelení
Zadajte príslušné ID do položky [Department ID] a PIN kód do položky [PIN] (
oddelení(P. 218) ).
4
Nastavenie správy ID
Kliknite na položku [Log In].
➠ Zobrazí sa stránka portálu (hlavná stránka).
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
290
Používanie vzdialeného PR
291
Používanie vzdialeného PR
Obrazovky vzdialeného PR
68UR-047
V tejto časti sú opísané typické okná vzdialeného PR.
Stránka portálu (hlavná stránka)(P. 292)
Stránka [Status Monitor/Cancel](P. 294)
Stránka [Settings/Registration](P. 295)
Stránka [Box](P. 296)
Stránka [Direct Print](P. 297)
Stránka portálu (hlavná stránka)
[Log Out]
Odhlási vás zo vzdialeného PR. Zobrazí sa prihlasovacia stránka.
[Mail to System Manager]
Zobrazí sa okno pre vytvorenie e-mailu pre správcu systému zadaného v položke [Management Settings]
v položke [Security].
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
292
Používanie vzdialeného PR
Device Basic Information
Zobrazuje aktuálny stav zariadenia a informácie o chybách. Ak sa vyskytla chyba, môže sa zobraziť odkaz na
stránku informácií o chybách.
Consumables Information
Slúži na zobrazenie informácií o papieri (zostávajúce množstvo, formát ap.) a stav tonerových kaziet
a ďalšieho príslušenstva.
Message Board
Zobrazí hlásenie od správcu systému zadané v položke [Message Board/Support Link] v položke [Settings/
Registration] [License/Other].
Support Link
Zobrazí textové prepojenie na informácie o podpore zariadenia zadané v položke [Message Board/Support
Link] v položke [Settings/Registration] [License/Other].
[Status Monitor/Cancel]
Zobrazí stránku [Status Monitor/Cancel]. Na tejto stránke môžete skontrolovať aktuálny stav tlače, zrušiť
spracovanie tlače a zobraziť históriu tlačových úloh.
[Settings/Registration]
Zobrazí stránku [Settings/Registration]. Keď ste sa prihlásili v režime správy, môžete zmeniť položky nastavení
a uložiť/načítať uložená údaje. Nastavenie možností menu zo vzdialeného PR(P. 305)
[Box] (iba keď je vložená voliteľná SD karta)
Zobrazí stránku [Box]. Môžete vytlačiť a vymazať dokumenty uložené v zariadení.
uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)(P. 97)
Tlač dokumentu
[Direct Print]
Môžete vytlačiť súbor uložený v počítači bez jeho otvorenia.
(P. 107)
Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)
[Služba servisu správy]
Slúži na spustenie služby Služba servisu správy (SMS), ktorá sa používa na správu aplikácií MEAP (softvér na
zlepšenie funkčnosti). Function Guide for MEAP Application Management
293
Používanie vzdialeného PR
Stránka [Status Monitor/Cancel]
[To Portal]
Vráti sa na stránku portálu (hlavnú stránku).
Ponuka
Kliknite na položku a na pravej strane sa zobrazí obsah.
zariadenia(P. 298)
Správa dokumentov a kontrola stavu
Mininavigácia
Označuje série stránok, ktoré ste otvorili na zobrazenie aktuálne zobrazenej stránky. Môžete skontrolovať,
ktorá stránka sa aktuálne zobrazuje.
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
Ikona hore
Presunie rámček rolovania hore na vrch stránky, keď sa stránka posúva dole.
294
Používanie vzdialeného PR
Stránka [Settings/Registration]
[To Portal]
Vráti sa na stránku portálu (hlavnú stránku).
Ponuka
Kliknite na položku a na pravej strane sa zobrazí obsah.
PR(P. 305)
Nastavenie možností menu zo vzdialeného
Mininavigácia
Označuje série stránok, ktoré ste otvorili na zobrazenie aktuálne zobrazenej stránky. Môžete skontrolovať,
ktorá stránka sa aktuálne zobrazuje.
Ikona hore
Presunie rámček rolovania hore na vrch stránky, keď sa stránka posúva dole.
Ponuka na stránke [Settings/Registration]
● Nastavenia môžete zmeniť na stránke [Settings/Registration], keď ste sa prihlásili do režimu správy.
● Ak sa prihlásite v režime všeobecného používateľa, položky [Utility Menu], [Calibration], [Device
Control], [Department ID Management] a [Import/Export] sa nezobrazia.
295
Používanie vzdialeného PR
Stránka [Box]
[To Portal]
Vráti sa na stránku portálu (hlavnú stránku).
[Box]
Zobrazí zoznam schránok. Môžete otvoriť schránku a skontrolovať podrobné informácie o dokumentoch
uložených v tejto schránke, vytlačiť a vymazať dokumenty. Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač
uložených úloh)(P. 97)
Mininavigácia
Označuje série stránok, ktoré ste otvorili na zobrazenie aktuálne zobrazenej stránky. Môžete skontrolovať,
ktorá stránka sa aktuálne zobrazuje.
Ikona obnovy
Obnoví aktuálne zobrazenú stránku.
Číslo schránky
Zadajte číslo schránky a kliknutím na položku [Open] otvoríte schránku so zadaným číslom.
Zoznam schránok
Kliknutím na textový odkaz v položke [Box Number] otvoríte príslušnú schránku.
Ikona hore
Presunie rámček rolovania hore na vrch stránky, keď sa stránka posúva dole.
296
Používanie vzdialeného PR
Stránka [Direct Print]
[To Portal]
Vráti sa na stránku portálu (hlavnú stránku).
Ponuka
Zobrazí stránku pre zadanie formátu súboru, ktorý sa má vytlačiť pomocou priamej tlače.
otvorenia súboru (Priama tlač)(P. 107)
Tlač bez
Mininavigácia
Označuje série stránok, ktoré ste otvorili na zobrazenie aktuálne zobrazenej stránky. Môžete skontrolovať,
ktorá stránka sa aktuálne zobrazuje.
Ikona hore
Presunie rámček rolovania hore na vrch stránky, keď sa stránka posúva dole.
297
Používanie vzdialeného PR
Správa dokumentov a kontrola stavu zariadenia
68UR-048
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 298)
Kontrola histórie dokumentov(P. 299)
Kontrola informácií o chybe(P. 300)
Kontrola špecifikácií zariadenia(P. 300)
Kontrola informácií o správcovi systému(P. 301)
Kontrola počítadla celkovej tlače(P. 301)
Kontrola histórie tonerových kaziet/bubnových kaziet(P. 302)
● Názov súboru dokumentu sa nemusí zobrazovať celý. K názvu súboru sa dá pripojiť vytlačený názov
aplikácie.
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov
Môžete skontrolovať stav tlače (práve sa tlačí alebo čaká na tlač) dokumentov určených na tlač z počítača a vymazať
alebo prerušiť dokumenty.
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Job Status]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
[Status Monitor/Cancel]
[Cancel]
Môžete vymazať dokumenty, ktoré sa tlačia alebo čakajú na tlač.
[Interrupt] *
Dočasne zastaví prebiehajúcu tlačovú úlohu a spustí zadanú tlačovú úlohu. V prípade prerušenej tlačovej
úlohy sa začne tlač zvyšných strán ihneď po dokončení prerušenej tlačovej úlohy.
[Priority Print] *
Posunie poradie tlače o jedno miesto pre dokument, ktorý čaká na tlač.
298
Používanie vzdialeného PR
[Pause] */[Resume] *
Stlačením položky [Pause] sa dočasne zastaví aktuálna tlačová úloha. Stlačením položky [Resume] sa obnoví
pozastavená tlačová úloha.
● V prípade zabezpečeného alebo šifrovaného dokumentu sa po kliknutí na položku [Resume] zobrazí
obrazovka s výzvou na zadanie PIN kódu. Zadajte správny PIN kód a kliknite na položku [OK].
* Nezobrazí sa, keď je položka <Interrupt Print> nastavená na položku <Off> v ponuke nastavení na ovládacom paneli (
Interrupt Print(P. 327) ).
● Stav všetkých tlačových úloh sa zobrazuje bez ohľadu na nastavenia správy ID oddelenia.
● Predvolené výrobné nastavenia zabraňujú vykonaniu niektorých postupov, napr. vymazaniu
dokumentu, ktorý sa má vytlačiť, alebo prerušeniu tlačovej úlohy, vo všeobecnom používateľskom
režime. Ak chcete pracovať s dokumentmi v režime všeobecného používateľa, prihláste sa v režime
správy a aktivujte položku [Allow General User Job Operation]. Umožnenie koncovým
používateľom používať dokumenty(P. 303)
● Ak ste zadali vaše meno používateľa, keď ste sa prihlásili v režime koncového používateľa, vaše meno
používateľa sa zobrazí iba v dokumentoch, ktoré ste tlačili vy.
● Kliknite na položku [Job No.] na pozastavených dokumentoch a zabezpečených dokumentoch, aby sa
zobrazili podrobné informácie. Môžete skontrolovať meno používateľa a počet strán tlačeného
dokumentu.
Kontrola histórie dokumentov
História tlače a história prijímania e-mailov sú zobrazené vo forme zoznamu.
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Job Log]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
[Job Log] (Tlač)
História tlače sa môže zobraziť pre každý typ tlače.
299
[Status Monitor/Cancel]
Používanie vzdialeného PR
[Job Log] (Príjem e-mailov)
Zobrazí sa história prijímania e-mailov. Ak sa počas prijímania e-mailu vyskytne chyba, v časti [RX Results] sa
zobrazí príslušný chybový kód. Chybové kódy príjmu e-mailov(P. 563)
[Display] (iba história tlače)
Keď vyberiete typ tlače z rozbaľovacieho zoznamu a kliknete na položku [Display], história vybraného typu
tlače sa zobrazí vo forme zoznamu.
● Ak v zariadení nie je nainštalovaná žiadna voliteľná SD karta, história sa vymaže, keď sa vykoná vypnutie
alebo tvrdé reštartovanie.
● Ak sa do zariadenia prihlásite v režime všeobecného používateľa, keď je položka [Allow General User Job
Operation] aktívna, názov dokumentu pre úlohy iné, ako je vaša, sa nezobrazí, ale namiesto toho sa zobrazia
hviezdičky, napr. „********“. Umožnenie koncovým používateľom používať dokumenty(P. 303)
Kontrola informácií o chybe
Ak sa vyskytne chyba, táto stránka sa zobrazí kliknutím na hlásenie zobrazené v položke [Error Information] na stránke
portálu (hlavná stránka). Stránka portálu (hlavná stránka)(P. 292)
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Error Information]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
[Status Monitor/Cancel]
Kontrola špecifikácií zariadenia
Môžete zobraziť informácie, vrátane maximálnej rýchlosti tlače a funkcií zariadenia.
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Device Features]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
300
[Status Monitor/Cancel]
Používanie vzdialeného PR
Kontrola informácií o správcovi systému
Zobrazia sa informácie o zariadení a správcovi systému. Tieto informácie sú tie, ktoré sa nastavili v položke [Security]
[Management Settings] na stránke [Settings/Registration] ( Nastavenie hesla správcu systému(P. 215) ).
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Device Information]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
Kontrola počítadla celkovej tlače
Zobrazí sa celkový počet vytlačených strán.
301
[Status Monitor/Cancel]
Používanie vzdialeného PR
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Check Counter]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
[Status Monitor/Cancel]
Kontrola histórie tonerových kaziet/bubnových kaziet
Môžete skontrolovať denníky používania tonerových a bubnových kaziet.
Prihláste sa do vzdialeného PR (
[Cartridge Log]
Spustenie vzdialeného PR(P. 289) )
ODKAZY
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
302
[Status Monitor/Cancel]
Používanie vzdialeného PR
Umožnenie koncovým používateľom používať
dokumenty
68UR-049
Môžete nakonfigurovať nastavenia tak, aby ste mohli dokumenty vymazať alebo prerušiť, aj keď sa prihlásite do
vzdialeného PR v režime všeobecného používateľa.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Security]
4
Kliknite na položku [Edit].
PR(P. 289)
[Management Settings].
303
Spustenie vzdialeného
Používanie vzdialeného PR
5
6
Zadajte heslo správcu systému do položky [Current System Manager Password].
Označte začiarkavacie políčko [Allow General User Job Operation] a kliknite na
položku [OK].
[Allow General User Job Operation]
Ak označíte zaškrtávací rámček, všeobecní používatelia budú môcť používať dokumenty, ktorých meno
používateľa sa zhoduje s dokumentom použitým na prihlásenie. Ak nechcete, aby všeobecní používatelia
mohli pracovať s dokumentmi, zrušte označenie zaškrtávacieho políčka.
ODKAZY
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
304
Používanie vzdialeného PR
Nastavenie možností menu zo vzdialeného PR
68UR-04A
Pomocou vzdialeného PR môžete zmeniť rôzne nastavenia zariadenia. Väčšina nastavení sa dá nastaviť aj v zariadení,
ale niektoré nastavenia sa dajú nastaviť iba pomocou vzdialeného PR.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na položku ponuky, ktorú chcete nastaviť, a kliknite na položku [Edit].
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
● Ďalšie informácie o ponuke nastavení nájdete v jednotlivých položkách nižšie.
Položky ponuky
Referencie
Preferences
Ponuka ovládania
Control Menu(P. 315)
Nastavenia zdroja papiera
Ponuka výberu podávača(P. 472)
Sieť
Sieť(P. 334)
Usporiadanie
Layout(P. 355)
Kvalita tlače
Print Quality(P. 359)
305
Používanie vzdialeného PR
Položky ponuky
Údržba používateľa
Referencie
User Maintenance(P. 377)
Výstup/Ovládanie
Ponuka nástrojov
Tlač správ a zoznamov(P. 521)
Ponuka úloh(P. 468)
Kalibrácia
Korekcia nesúladu farieb a odtieňov(P. 515)
Ovládanie zariadenia
Môžete tiež ovládať stav zariadenia.
Tlačidlo Online(P. 27)
Soft Reset(P. 470)
Vstup do režimu spánku(P. 67)
Nastavenia správy
Správa ID oddelenia
Nastavenie správy ID oddelení(P. 218)
Zabezpečenie
Zabezpečenie(P. 210)
Import/Export
Ukladanie/načítanie uložených dát(P. 307)
Licencia/Iné
● Môžete zmeniť hlásenia zobrazené na nástenke a odkaz na stránku podpory, ktorá
sa zobrazuje na stránke portálu (hlavná stránka).
● Môžete zaregistrovať alebo aktualizovať softvér ( Function Guide for Software
Registration and Update ).
● V niektorých krajinách alebo regiónoch možno nebudete môcť túto funkciu
používať.
ODKAZY
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
Zoznam ponúk nastavení(P. 313)
306
Používanie vzdialeného PR
Ukladanie/načítanie uložených dát
68UR-04C
Údaje možností ponuky, ktoré boli zaregistrované v zariadení, sa dajú uložiť do počítača (export). Údaje uložené v
počítači sa dajú tiež zaregistrovať do zariadenia (import). Údaje exportované z tohto zariadenia môžete importovať do
iného zariadenia, ak ide o rovnaký model. Tak môžete jednoducho kopírovať rôzne nastavenia údajov do viacerých
zariadení. Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa prihlásiť v režime správy.
Ukladanie registrovaných údajov(P. 308)
Načítanie registrovaných údajov(P. 310)
Nevypínajte zariadenie, kým sa nedokončí proces importu/exportu.
● Dokončenie procesu môže trvať niekoľko minút. Ak sa zariadenie počas procesu vypne, môžu sa poškodiť
údaje alebo zariadenie.
Počas procesu importu/exportu neovládajte stroj
● Pred exportom/importom skontrolujte, že sa práve nespracúva žiadna operácia, ako napríklad tlač
dokumentov.
Import/export pomocou ovládacieho panela
● Údaje o nastavení môžete tiež uložiť/načítať prostredníctvom pamäťového USB zariadenia pomocou
ovládacieho panela zariadenia. Import/Export Set.(P. 398)
307
Používanie vzdialeného PR
Ukladanie registrovaných údajov
68UR-04E
Môžete exportovať údaje nastavení zariadenia a uložiť ich do vášho počítača. Odporúča sa pravidelne zálohovať
dôležité nastavenia.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na [Import/Export]
4
Vyberte nastavenia na exportovanie a nastavte heslo šifrovania.
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[Export].
308
Používanie vzdialeného PR
[Settings/Registration Basic Information]
Ak chcete exportovať údaje o nastaveniach položiek, ktoré je možné nastaviť z časti [Settings/Registration] na
stránke portálu, začiarknite toto políčko.
[MEAP Application Setting Information]
Ak chcete exportovať údaje nastavení MEAP aplikácií, označte tento zaškrtávací rámček.
[All PDL Setting Information]
Ak chcete exportovať údaje nastavení položiek, ktoré je možné nastaviť v položke
pre režim tlače(P. 407) , označte tento zaškrtávací rámček.
Nastavenia špecifické
[Encryption Password]
Zadajte heslo pre šifrovanie údajov určených na export pomocou znakov. Rovnaké heslo zadajte aj v položke
[Confirm]. Ak nie je nastavené žiadne heslo, export údajov nie je možný.
● Heslo sa vyžaduje pri importovaní exportovaných údajov.
5
6
Načítanie registrovaných údajov(P. 310)
Kliknite na položku [Start Exporting].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre zadanie miesta, kde sa uložia
exportované údaje nastavení.
➠ Uložia sa údaje nastavení.
ODKAZY
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
Zoznam ponúk nastavení(P. 313)
309
Používanie vzdialeného PR
Načítanie registrovaných údajov
68UR-04F
Načítajte (importujte) údaje, ktoré boli exportované zo zariadenia. Nastavenia môžete tiež importovať z iného
zariadenia, ak je to rovnaký model ako vaše zariadenie.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na položky [Import/Export]
4
Zadajte súbor nastavenia, ktorý sa má importovať, a zadajte heslo.
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
[Import].
310
Používanie vzdialeného PR
[File Path]
Kliknite na položku [Browse] a vyberte súbor.
[Decryption Password]
Zadajte heslo nastavené pri exportovaní nastavení.
5
Kliknite na položku [Start Importing].
6
Kliknite na položku [OK].
➠ Do zariadenia sa importujú údaje zadaných nastavení.
7
Kliknite na položku [Restart].
➠ Nastavenia sú aktivované po reštartovaní zariadenia.
ODKAZY
Obrazovky vzdialeného PR(P. 292)
Zoznam ponúk nastavení(P. 313)
311
Zoznam ponúk nastavení
Zoznam ponúk nastavení
Zoznam ponúk nastavení .......................................................................................................................... 313
Ponuka nastavení .............................................................................................................................................. 314
Control Menu ............................................................................................................................................... 315
Paper Source ................................................................................................................................................ 333
Sieť ............................................................................................................................................................... 334
Layout .......................................................................................................................................................... 355
Print Quality ................................................................................................................................................. 359
Interface ....................................................................................................................................................... 374
User Maintenance ........................................................................................................................................ 377
Priorita položiek ponúk nastavenia ........................................................................................................ 404
Print Mode .................................................................................................................................................... 405
Nastavenia špecifické pre režim tlače ........................................................................................................... 407
UFR II ..................................................................................................................................................... 408
PCL ........................................................................................................................................................ 409
Imaging ................................................................................................................................................. 415
XPS ........................................................................................................................................................ 425
PDF ........................................................................................................................................................ 436
PS .......................................................................................................................................................... 447
MEAP Settings .............................................................................................................................................. 457
Check Counter .............................................................................................................................................. 459
Initialize Menu .............................................................................................................................................. 461
Utility Menu ....................................................................................................................................................... 462
Ponuka úloh ....................................................................................................................................................... 468
Ponuka resetovania .......................................................................................................................................... 470
Ponuka výberu podávača .................................................................................................................................. 472
312
Zoznam ponúk nastavení
Zoznam ponúk nastavení
68UR-04H
V tomto zariadení je množstvo nastavení. Jednotlivé nastavenia môžete podrobne upraviť. zadajte nastavenia z
obrazoviek s ponukami na ovládacom paneli.
POZNÁMKA
Priorita nastavení
● Nastavenia, ktorú sú zadané v aplikácii alebo v ovládači
tlačiarne, prepíšu nastavenia zadané na ovládacom paneli.
● Keď vykonávate priamu tlač z USB alebo priamu tlač,
nastavenia určené pre tlač alebo uloženie v TIFF údajoch
majú prednosť pred nastaveniami zadanými na ovládacom
paneli.
● Môžete vytlačiť ponuku nastavení vo forme zoznamu na kontrolu aktuálnych nastavení:
Configuration Page(P. 463)
Network Status Print(P. 463)
313
Zoznam ponúk nastavení
Ponuka nastavení
68UR-04J
Môžete zadať nastavenia pre prevádzkové prostredie zariadenia a pre tlač. Keď
stlačíte tlačidlo
(
) na ovládacom paneli sa zobrazí ponuka nastavení, ktorá
zobrazuje položky nastavení pri každej funkčnej položke.
Control Menu(P. 315)
Paper Source(P. 333)
Sieť(P. 334)
Layout(P. 355)
Print Quality(P. 359)
Interface(P. 374)
User Maintenance(P. 377)
Print Mode(P. 405)
Nastavenia špecifické pre režim tlače(P. 407)
MEAP Settings(P. 457)
Check Counter(P. 459)
Initialize Menu(P. 461)
314
Zoznam ponúk nastavení
Control Menu
68UR-04K
Nastavenia týkajúce sa režimu spánku a spôsobu, akým by sa malo zariadenie
správať v prípade výskytu chyby, sú uvedené so stručným popisom. Predvolené
nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
Sleep Mode(P. 315)
Sleep Even if Error(P. 316)
Deep Sleep Eco Prior(P. 316)
Auto Sleep Time(P. 316)
Sleep When Using USB(P. 316)
Timer Settings(P. 317)
Auto Skip Error(P. 318)
Language(P. 319)
Alarm(P. 319)
Show Warnings(P. 320)
Action When Warning(P. 323)
Date/Time Settings(P. 325)
Main Pwr Quick Start(P. 327)
SD Card(P. 327)
Interrupt Print(P. 327)
Sec. Print Del. Time(P. 327)
Secure Job Log(P. 328)
USB-Connected PC OS(P. 328)
PDL Selection (PnP)(P. 328)
Mng. Settings(P. 329)
RMT-SW(P. 329)
Adjust Screen(P. 330)
Animated Instruction(P. 330)
Show Toner Gauge(P. 331)
Set. Comp. Notify(P. 331)
Check Paper Settings(P. 331)
Scrolling Speed(P. 332)
Canon Genuine Mode(P. 332)
Sleep Mode
Funkcia režimu spánku znižuje množstvo energie spotrebovanej zariadením tak, že dočasne zastaví niektoré vnútorné
postupy. Zadajte úroveň režimu spánku. Vstup do režimu spánku(P. 67)
High (Deep Sleep)
Mid (Printer Sleep)
úrovne režimu spánku
● Efekt zníženia spotreby energie je menší pri možnosti <Mid (Printer Sleep)> a väčší pri možnosti <High (Deep
Sleep)>.
Keď používate obslužný softvér súvisiaci so sieťou
● Ak nastavíte režim spánku na možnosť <High (Deep Sleep)>, obslužný softvér môže zlyhať pri komunikácii.
315
Zoznam ponúk nastavení
Sleep Even if Error
Vyberte, či sa má v prípade chyby automaticky prepnúť do režimu spánku.
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Sleep Even if Error>
<Off> alebo <On>
Deep Sleep Eco Prior
Vyberte, či sa má ďalej znižovať spotreba energie, keď sú zariadenie a počítač pripojené cez USB.
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Deep Sleep Eco Prior>
<Off> alebo <On>
● Je možné, že keď vykonáte tlač s touto položkou nastavenou na možnosť <On>, zariadenie neukončí
režim spánku. V takom prípade stlačte tlačidlo
, aby sa ukončil režim spánku.
Auto Sleep Time
Ak zariadenie nebolo v prevádzke alebo nemalo žiadne údaje pre tlač po určitú dobu, prejde do režimu spánku, aby sa
šetrila spotreba energie (automatický spánok). Zadajte dobu, po ktorej sa vykoná automatický spánok. Odporúčame
používať predvolené výrobné nastavenia na ušetrenie väčšiny energie. Vstup do režimu spánku(P. 67)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Sleep When Using USB *
Vyberte, či chcete povoliť zariadeniu prejsť do režimu spánku, keď používate USB cez NW pre prístup k USB zariadeniu
z počítača cez sieť. Adv. Func. Settings(P. 374)
316
Zoznam ponúk nastavení
Do Not Allow
Allow
(
)
<Control Menu>
<Sleep When Using USB>
<Do Not Allow> alebo
<Allow>
Timer Settings
Môžete zadať nastavenia pre postupy zariadenia a čas, ktoré sa týkajú režimu spánku, a pre funkciu automatického
reštartovania, ktorá zobrazuje hlavnú obrazovku, ak počas určeného časového obdobia nestlačíte žiadne tlačidlo.
Wake Up Timer
Vyberte, či sa má automatický režim spánku v určenom čase automaticky ukončiť.
spánku(P. 67)
Vstup do režimu
Off
On
Wake Up Time
Nastavte čas na ukončenie režimu spánku, ak je položka <Wake Up Timer> nastavená na možnosť <On>.
Vstup do režimu spánku(P. 67)
00:00 až 12:00
až 23:59
Auto Reset Time
Ak počas určeného časového obdobia nestlačíte žiadne tlačidlo, aktuálna obrazovka ponuky sa automaticky
vráti na hlavnú obrazovku a zariadenie sa vráti do online režimu (automatické reštartovanie). Zadajte interval,
po ktorom sa vykoná automatické reštartovanie. Vyberte položku <Off>, ak chcete deaktivovať funkciu
automatického reštartovania.
Off
10 sec.
20 sec.
30 sec.
40 sec.
50 sec.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
317
Zoznam ponúk nastavení
(
)
Time>
<Control Menu>
<Timer Settings>
<Auto Reset
Vyberte čas
Sleep Timer
Vyberte, či sa má zariadenie automaticky prepnúť do režimu spánku v určený čas.
spánku(P. 67)
Vstup do režimu
Off
On
Sleep Time
Nastavte čas na prepnutie do režimu spánku, ak je položka <Sleep Timer> nastavená na možnosť <On>.
do režimu spánku(P. 67)
Vstup
až 23:59
00:00 až 12:00
Calibration Timer
Vyberte, či má zariadenie v stanovenom čase automaticky vykonať kalibráciu.
Off
On
(
)
Timer>
<Control Menu>
<Timer Settings>
<Calibration
<Off> alebo <On>
Calibration Time
Nastavte čas na vykonanie kalibrácie, ak je položka <Calibration Timer> nastavená na hodnotu <On>.
00:00 až 12:00
až 23:59
(
Time>
)
<Control Menu>
<Timer Settings>
<Calibration
Nastavte čas
Auto Skip Error
Ak sa počas tlače vyskytne chyba, tlač sa zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, aj keď sa vyskytne chyba, zadajte položku
<On>. Informácie o chybách, počas ktorých môže aktuálna tlačová úloha pokračovať podľa tohto nastavenia, nájdete
v časti „Riešenie problémov (FAQ)“ na webovej lokalite s príručkou online.
Off
318
Zoznam ponúk nastavení
On
(
)
<Control Menu>
<Auto Skip Error>
<Off> alebo <On>
Language
Môžete zmeniť jazyk zobrazený na obrazovke ovládacieho panela, prihlasovacej obrazovke vzdialeného PR a v
zoznamoch nastavení.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Control Menu>
<Language>
Vyberte jazyk
Alarm
Vyberte, či má zariadenie pri výskyte problému, ako je zachytenie papiera alebo chyba pri používaní, zapípať.
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Alarm>
319
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
Show Warnings
Vyberte, či chcete informovať o upozorneniach hláseniami, keď zariadenie vstúpi do výstražného stavu.
Chk/Chg. Toner Cart.
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu tonerovej kazety.
Off
On
(
)
Cart.>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk/Chg. Toner
<Off> alebo <On>
Toner Cart. Life End
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie po dosiahnutí konca životnosti tonerovej kazety.
Off
On
(
)
End>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Toner Cart. Life
<Off> alebo <On>
Chk/Chg. Drum Cart.
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu bubnovej kazety.
Off
On
(
)
Cart.>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk/Chg. Drum
<Off> alebo <On>
Drum Cart. Life End
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie po dosiahnutí konca životnosti bubnovej kazety.
Off
On
320
Zoznam ponúk nastavení
(
)
End>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Drum Cart. Life
<Off> alebo <On>
Chk/Chg. Fixing Unit
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu fixačnej jednotky.
Off
On
(
)
Unit>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk/Chg. Fixing
<Off> alebo <On>
Chk./Change ITB Unit
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu jednotky ITB.
Off
On
(
)
Unit>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk./Change ITB
<Off> alebo <On>
Chk/Chg. Waste Toner
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu zásobníka spotrebovaného tonera.
Off
On
(
)
Toner>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk/Chg. Waste
<Off> alebo <On>
Chk/Chg 2nd Trf. Rlr
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu sekundárneho prenosového
vonkajšieho valca.
Off
On
321
Zoznam ponúk nastavení
(
)
Rlr>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk/Chg 2nd Trf.
<Off> alebo <On>
Chk/Chg Pckup/Fd Rlr
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď sa blíži čas na výmenu podávacieho valčeka.
Off
On
(
)
Rlr>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Chk/Chg Pckup/Fd
<Off> alebo <On>
Fixing Unit Life End
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie po dosiahnutí konca životnosti fixačnej jednotky.
Off
On
(
)
End>
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Fixing Unit Life
<Off> alebo <On>
ITB Unit Life End
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie po dosiahnutí konca životnosti jednotky ITB.
Off
On
(
End>
)
<Control Menu>
<Show Warnings>
<ITB Unit Life
<Off> alebo <On>
Drawer Empty
Vyberte, či sa má zobraziť príslušné hlásenie, keď dôjde papier v zásuvke na papier.
Off
On
322
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Control Menu>
<Show Warnings>
<Drawer Empty>
<Off>
alebo <On>
E-Mail Trans. Error
Vyberte, či sa má v prípade tlače počas e-mailovej tlače zobraziť príslušné hlásenie.
Off
On
(
)
<Control Menu>
Error>
<Show Warnings>
<E-Mail Trans.
<Off> alebo <On>
Action When Warning
Zadajte, ako sa má zariadenie správať, keď sa zobrazí hlásenie o životnosti spotrebného materiálu.
Chk/Chg. Toner Cart.
Vyberte, či sa má tlač automaticky zastaviť, keď tonerová kazeta čoskoro dosiahne koniec svojej životnosti.
Continue Printing
Stop Printing
(
)
Cart.>
<Control Menu>
<Action When Warning>
<Chk/Chg. Toner
<Continue Printing> alebo <Stop Printing>
<Continue Printing>
Keď sa blíži čas na výmenu tonerovej kazety, zobrazí sa hlásenie <X toner cartridge will soon reach lifetime.
(Tonerová kazeta X čoskoro dosiahne koniec životnosti.)>, tlač však bude pokračovať.
<Stop Printing>
Keď sa blíži čas na výmenu tonerovej kazety, zobrazí sa hlásenie <X toner cartridge will soon reach end of
lifetime. (Tonerová kazeta X čoskoro dosiahne koniec životnosti.)> a tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete
pokračovať v tlači, stlačte tlačidlo
(
).
323
Zoznam ponúk nastavení
● Znak „X“ v hlásení uvedenom vyššie predstavuje farbu CMYK.
Chk/Chg. Drum Cart.
Vyberte, či sa má tlač automaticky zastaviť, keď sa blíži čas na výmenu bubnovej kazety.
Continue Printing
Stop Printing
(
)
Cart.>
<Control Menu>
<Action When Warning>
<Chk/Chg. Drum
<Continue Printing> alebo <Stop Printing>
<Continue Printing>
Keď sa blíži čas na výmenu bubnovej kazety, zobrazí sa hlásenie <Drum Cartridge N will soon reach end of
lifetime. (Bubnová kazeta N čoskoro dosiahne koniec životnosti.)>, tlač však bude pokračovať.
<Stop Printing>
Keď sa blíži čas na výmenu bubnovej kazety, zobrazí sa hlásenie <Drum Cartridge N will soon reach end of
lifetime. (Bubnová kazeta N čoskoro dosiahne koniec životnosti.)> a tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete
pokračovať v tlači, stlačte tlačidlo
(
).
● Znak „N“ v hlásení uvedenom vyššie predstavuje číslo od 1 do 4.
Chk/Chg. Waste Toner
Vyberte, či sa má tlač automaticky zastaviť, keď sa blíži čas na výmenu zásobníka spotrebovaného tonera.
Continue Printing
Stop Printing
(
Toner>
)
<Control Menu>
<Action When Warning>
<Continue Printing> alebo <Stop Printing>
324
<Chk/Chg. Waste
Zoznam ponúk nastavení
<Continue Printing>
Keď sa blíži čas na výmenu zásobníka spotrebovaného tonera, zobrazí sa hlásenie <Change waste toner
container soon.>, tlač však bude pokračovať.
<Stop Printing>
Keď sa blíži čas na výmenu zásobníka spotrebovaného tonera, zobrazí sa hlásenie <Change waste toner
(
).
container soon.> a tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, stlačte tlačidlo
Date/Time Settings
Nastavte aktuálny dátum a čas.
Date
Nastavte aktuálny dátum v poradí rok, mesiac a deň. Pomocou možností
a pomocou číselných klávesov zadajte dátum.
/
premiestnite kurzor
01/01 2001 až 31/12 2030
(
)
<Control Menu>
<Date/Time Settings>
<Date>
Nastavte
dátum
Time (24 hour)
Zadajte aktuálny čas v 24-hodinovom formáte. Použitím tlačidiel
tlačidiel zadajte čas.
/
presuňte kurzor a pomocou číselných
00:00:00 až 23:59:59
(
hour)>
)
<Control Menu>
<Date/Time Settings>
Nastavte čas
Daylight Savings
Zadajte nastavenia pre letný čas.
DST Settings
Určuje, či sa má nastaviť letný čas.
Off
On
325
<Time (24
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Control Menu>
Savings>
<Date/Time Settings>
Skontrolujte hlásenie
<DST Settings>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
<On>
<Daylight
<Off> alebo
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
Start Date/Time
Určuje dátum a čas začiatku letného času.
Month
Week
Day
Time (24 hour)
(
)
<Control Menu>
Savings>
<Date/Time Settings>
Skontrolujte hlásenie
a čas
<Start Date/Time>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
<Daylight
Nastavte dátum
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
End Date/Time
Určuje dátum a čas konca letného času.
Month
Week
Day
Time (24 hour)
(
)
<Control Menu>
Savings>
a čas
<Date/Time Settings>
Skontrolujte hlásenie
<End Date/Time>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
Time Zone
Určuje časové pásmo podľa oblasti, v ktorej sa zariadenie používa.
až GMT + 12:00
326
Nastavte dátum
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
GMT – 12:00 až GMT 00:00
<Daylight
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Control Menu>
Skontrolujte hlásenie
resetovanie (
<Date/Time Settings>
Nastavte časové pásmo
<Time Zone>
Vykonajte hardvérové
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Main Pwr Quick Start
Ak zadáte nastavenia rýchleho spustenia, môžete skrátiť čas od stlačenia vypínača až do spustenia prevádzky
obrazoviek. Vykonanie rýchleho spustenia zariadenia(P. 38)
Off
On
SD Card *
Aktivujte alebo deaktivujte SD kartu.
Off
On
(
)
alebo <On>
<Control Menu>
<SD Card>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
Skontrolujte hlásenie
<Off>
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
Interrupt Print *
Vyberte, či chcete povoliť používanie funkcie prerušenia tlače.
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Interrupt Print>
<Off> alebo <On>
Sec. Print Del. Time *
Nastavte čas do automatického odstránenia zabezpečených dokumentov uložených v zariadení.
platnosti pre zabezpečené dokumenty(P. 95)
1 hod.
327
Zmena doby
Zoznam ponúk nastavení
2 hod.
3 hod.
6 hod.
12 hod.
24 hod.
Secure Job Log *
V závislosti od načasovania vypnutia sa nemusí vytlačiť výpis tlače a nemusí sa počítať celkový počet vytlačených strán.
Ak natavíte túto funkciu na možnosť <On>, určite sa vygeneruje tlač výpisu a celkový počet vytlačených strán. Avšak
rýchlosť tlače môže byť nižšia.
Off
On
(
)
<Control Menu>
hlásenie
<Secure Job Log>
<Off> alebo <On>
Skontrolujte
Vykonajte hardvérové resetovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
USB-Connected PC OS
Vyberte OS svojho počítača, ktorý sa pripája k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB.
Mac OS
Windows
Other
● Dbajte na to, aby sa nastavenia zariadenia zhodovali s OS vášho počítača. Ak sa nebudú zhodovať,
počítač správne nerozozná stroj.
● Ak má počítač systém OS X 10.10 alebo starší a chcete tlačiť z ovládača tlačiarne cez USB, nastavte
túto položku na možnosť <Other>.
(
)
<Control Menu>
<USB-Connected PC OS>
Vyberte OS počítača na pripojenie k zariadeniu
Skontrolujte hlásenie
Hardvérové resetovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
PDL Selection (PnP)
Zadajte ovládač tlačiarne, ktorý chcete nainštalovať, keď je zariadenie pripojené k počítaču cez USB alebo keď sa
vyhľadáva cez WSD sieť.
328
Zoznam ponúk nastavení
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Direct)
(
)
<Control Menu>
<PDL Selection (PnP)>
Vyberte jazyk popisu stránky
Skontrolujte hlásenie
Vykonajte hardvérové resetovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
Mng. Settings
Vyberte, či sa má obmedziť používanie klávesu
zmenám žiadnych nastavení.
(
) na ovládacom paneli, aby nedochádzalo k náhodným
Settings Key Lock
Ak vyberiete položku <On>, ponuka nastavenia nebude k dispozícii ani po stlačení tlačidla
(
).
Off
On
(
Lock>
)
<Control Menu>
<Mng. Settings>
Skontrolujte hlásenie
<Settings Key
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On>, tlačidlo nastavení sa dá odomknúť iba zo vzdialeného PR.
funkcií ovládacieho panela(P. 246)
Obmedzenie
RMT-SW
Toto zariadenie používajte, ak necháte túto položku nastavenú na možnosť <Off>. Servisný zástupca spoločnosti Canon
vás môže požiadať, aby ste toto nastavenie zmenili na možnosť <On> na umožnenie vzdialenej údržby na vašom
zariadení.
Off
On
329
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Control Menu>
<RMT-SW>
<Off> alebo <On>
Adjust Screen
Môžete nastaviť kontrast a jas displeja.
Contrast
Upravte kontrast (rozdiel v jase medzi svetlými a tmavými oblasťami) displeja tak, aby vyhovoval umiestneniu
zariadenia.
-3 až 0
až +3
(
)
<Control Menu>
/
možností
<Adjust Screen>
<Contrast>
Pomocou
upravte nastavenie kontrastu
Nastavenie kontrastu
Nastavte hodnotu „+“ na zosvetlenie obrazovky. Nastavte hodnotu „-“ na stlmenie obrazovky.
Backlight Brightness
Jas podsvietenia displeja nastavte výberom z troch úrovní. Vyberte položku <Off>, ak chcete deaktivovať
podsvietenie.
Off
Level 1
Level 2
Level 3
(
)
<Control Menu>
Brightness>
<Adjust Screen>
<Backlight
Vyberte úroveň jasu
Animated Instruction
Vyberte, či sa majú na displeji zobrazovať animované pokyny, keď dôjde k zaseknutiu papiera, počas výmeny
tonerových kaziet alebo podobných činností.
330
Zoznam ponúk nastavení
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Animated Instruction>
<Off> alebo <On>
Show Toner Gauge
Vyberte, či chcete zobraziť ikonu indikátora stavu tonerovej kazety v pravom dolnom rohu displeja.
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Show Toner Gauge>
<Off> alebo <On>
Set. Comp. Notify
Zadajte, ako dlho sa má hlásenie, ktoré sa objaví pri zmene nastavenia, zobrazovať v
sekundách. Ak vyberiete položku <Off>, hlásenie sa už nebude zobrazovať.
Off
1s
2s
3s
(
)
<Control Menu>
<Set. Comp. Notify>
Vyberte počet sekúnd
Check Paper Settings
Vyberte, či sa má pri nastavovaní zásuvky na papier zobraziť hlásenie s výzvou pre kontrolu nastavení papiera.
Off
On
331
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Control Menu>
<Check Paper Settings>
<Off> alebo <On>
Scrolling Speed
Nastavte rýchlosť posúvania znakov na displeji sprava doľava výberom z troch úrovní.
Slow
Normal
Fast
(
)
<Control Menu>
<Scrolling Speed>
Vyberte rýchlosť
Canon Genuine Mode
Režim, v ktorom sa používajú originálne tonerové kazety spoločnosti Canon.
Off
On
(
)
<Control Menu>
<Canon Genuine Mode>
<Off> alebo <On>
● V prípade potreby môže servisný zástupca toto nastavenie zmeniť. Ak sa táto položka nezobrazí, kontaktujte
správcu zariadenia.
332
Zoznam ponúk nastavení
Paper Source
68UR-04L
Pozrite si časť
Ponuka výberu podávača(P. 472) .
333
Zoznam ponúk nastavení
Sieť
68UR-04R
Všetky nastavenia siete sú uvedené s krátkymi popismi. Predvolené nastavenia sú
označené krížikom ( ).
Ak sa položka <Network> nezobrazí
● Ak je položka <Network> v časti <Interface Selection> nastavená na možnosť <Off>, položka <Network> sa
nezobrazí v ponuke nastavení. Interface Selection(P. 374)
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
TCP/IP Settings(P. 334)
Mopria(P. 346)
Google Cloud Print(P. 346)
SMB(P. 346)
SNMP Settings(P. 347)
Spooler(P. 349)
Receive in Parallel(P. 349)
Wait Time at Startup(P. 349)
Remote UI Settings(P. 350)
Software Regist/Updt(P. 350)
Ethernet Driver(P. 351)
Sleep Mode Priority(P. 351)
IEEE802.1X(P. 352)
Address Filter(P. 352)
MAC Address(P. 352)
E-Mail Print Set.(P. 353)
Monitoring Service(P. 354)
Init. Network Set.(P. 354)
TCP/IP Settings
Zadajte nastavenia pre použitie zariadenia v TCP/IP sieti, ako sú nastavenia IP adresy.
IPv4 Settings
Špecifikujte nastavenia na použitie stroja v sieti IPv4.
IPv4
Aktivujte alebo deaktivujte IPv4 v zariadení.
Off
On
(
Settings>
)
<Network>
<IPv4>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
334
<TCP/IP Settings>
<IPv4
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Zoznam ponúk nastavení
IP Mode
Vyberte, ako sa má nastaviť IP adresa.
Nastavenie IPv4 adresy(P. 152)
Auto
Manual
Protocol *
Vyberte protokol, ktorý sa má použiť, keď je položka <IP Mode> nastavená na možnosť <Auto>. Ak nastavíte
vybraný protokol na možnosť <On>, ďalšie dva protokoly sa automaticky nastavia na možnosť <Off>.
Nastavenie IPv4 adresy(P. 152)
Use DHCP
Off
On
Use BOOTP
Off
On
Use RARP
Off
On
Auto IP *
Vyberte, či sa má IP adresa automaticky získať. Zadajte položku <On>, keď je položka <IP Mode> nastavená
na položku <Auto>. Nastavenie IPv4 adresy(P. 152)
Off
On
IP Address Settings
Konfigurujte IP adresu, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení (napr. počítačov a tlačiarní) v TCP/IP sieti.
Nastavenie IPv4 adresy(P. 152)
IP Address
0.0.0.0
až 255.255.255.255
Subnet Mask
0.0.0.0
až 255.255.255.255
Gateway Address
0.0.0.0
až 255.255.255.255
DNS
Zadajte nastavenia pre adresu servera systému DNS (Domain Name System), ktorý poskytuje názov hostiteľa
/
posuňte kurzor a použite číselné tlačidlá na zadanie
pre rozlíšenie IP adries. Použitím tlačidiel
adresy. Pomocou vzdialeného PR môžete určiť ďalšie nastavenia pre DNS. Konfigurácia DNS(P. 182)
Primary Address
0.0.0.0
až 255.255.255.255
335
Zoznam ponúk nastavení
Secondary Address
0.0.0.0
až 255.255.255.255
(
)
<Network>
<DNS>
Settings>
adresu
Skontrolujte hlásenie
<TCP/IP Settings>
Vyberte server, ktorý sa má konfigurovať
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<IPv4
Nastavte
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
mDNS Settings *
Zadajte nastavenia na použitie DNS funkcií bez DNS serverov.
Konfigurácia DNS(P. 182)
mDNS
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<mDNS Settings>
<On>
<mDNS>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP Settings>
<IPv4
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
mDNS Name *
Keď je položka <mDNS> nastavená na položku <On>, nastavte túto položku.
(
)
<Network>
Settings>
názov
Skontrolujte hlásenie
<mDNS Settings>
<mDNS Name>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP Settings>
<IPv4
Nastavte
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
DHCP Option
Keď je aktivované DHCP, vyberte, či chcete získať názov hostiteľa a či chcete vykonať dynamickú aktualizáciu
DNS pomocou možností DHCP.
Acquire Host Name
Off
On
DNS Dynamic Update
Off
On
336
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
Settings>
<DHCP Option>
Update>
<Off> alebo <On>
<TCP/IP Settings>
<IPv4
<Acquire Host Name> alebo <DNS Dynamic
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
IPv6 Settings
Vyberte, či sa má zariadenie používať v IPv6 sieti. Pomocou vzdialeného PR zadajte nastavenia IPv6 adresy.
Nastavenie IPv6 adries(P. 156)
IPv6
Aktivujte alebo deaktivujte IPv6 v zariadení.
Off
On
(
)
Settings>
<Network>
<IPv6>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<TCP/IP Settings>
<IPv6
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
mDNS Settings *
Zadajte nastavenia na použitie DNS funkcií bez DNS serverov.
Konfigurácia DNS(P. 182)
mDNS
Off
On
(
Settings>
<On>
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<mDNS Settings>
<mDNS>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Use IPv4 Name (mDNS) *
Off
On
337
<TCP/IP Settings>
<IPv6
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<mDNS Settings>
<Use IPv4 Name (mDNS)>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<On>
<TCP/IP Settings>
<IPv6
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
mDNS Name *
Keď je položka <Use IPv4 Name (mDNS)> nastavená na položku <Off>, nastavte túto položku.
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<mDNS Settings>
názov
<mDNS Name>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP Settings>
<IPv6
Nastavte
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
WINS Resolution
Vyberte, či sa má používať služba Windows Internet Name Service (WINS), ktorá poskytuje názov NetBIOS na
rozlíšenie IP adries v zmiešanom sieťovom prostredí NetBIOS a TCP/IP. Pomocou vzdialeného PR môžete určiť
podrobné nastavenia, ktoré sa použijú, keď je aktivovaná WINS služba. Konfigurovanie WINS(P. 188)
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<WINS Resolution>
reštartovanie (
<TCP/IP
<Off> alebo <On>
Vykonajte tvrdé
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
FTP
Vyberte, či chcete zmeniť nastavenia tlače a nastavenia konfigurované v zariadení z FTP.
FTP Print
Vyberte, či sa má tlačiť z FTP. Pomocou vzdialeného PR môžete nastaviť meno používateľa a heslo, ktoré sa
používajú na tlač z FTP. Príprava na používanie FTP servera(P. 594)
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
reštartovanie (
<FTP>
Skontrolujte hlásenie
<FTP Print>
<Off> alebo <On>
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
338
<TCP/IP
Vykonajte tvrdé
Zoznam ponúk nastavení
Allow Set. via FTP
Vyberte, či chcete zmeniť nastavenia konfigurované v zariadení z FTP.
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
<FTP>
Skontrolujte hlásenie
<Allow Set. via FTP>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<On>
<TCP/IP
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
LPD Settings
Aktivujte alebo deaktivujte LPD, tlačový protokol, ktorý sa dá použiť na akejkoľvek hardvérovej platforme alebo
v operačnom systéme. Taktiež nastavte časové obdobie, po uplynutí ktorého sa tlačová úloha automaticky
ukončí, keď nie je možné prijať tlačové údaje z dôvodu chyby komunikácie alebo kvôli inému problému. Ak je
aktivované LPD, pomocou vzdialeného PR môžete zadať nastavenia pre tlač bannerovej stránky. Konfigurácia
tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
LPD Print
Off
On
(
)
<Network>
<LPD Print>
Settings>
(
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<TCP/IP Settings>
<LPD
Vykonajte tvrdé reštartovanie
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
RX Timeout *
1 až 60
(min.)
(
)
<Network>
Settings>
reštartovanie (
Skontrolujte hlásenie
<RX Timeout>
<TCP/IP Settings>
Nastavte čas časového limitu
<LPD
Vykonajte tvrdé
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
RAW Settings
Aktivujte alebo deaktivujte RAW, špecifický tlačový protokol Windows. Taktiež nastavte časové obdobie, po
uplynutí ktorého sa tlačová úloha automaticky ukončí, keď nie je možné prijať tlačové údaje z dôvodu chyby
komunikácie alebo kvôli inému problému. Pomocou vzdialeného PR zadajte nastavenia obojsmernej
komunikácie. Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
339
Zoznam ponúk nastavení
RAW Print
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
(
Skontrolujte hlásenie
<RAW Print>
<Off> alebo <On>
<TCP/IP Settings>
<RAW
Vykonajte tvrdé reštartovanie
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
RX Timeout *
1 až 60
(min.)
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<RX Timeout>
Settings>
reštartovanie (
<TCP/IP Settings>
Nastavte čas časového limitu
<RAW
Vykonajte tvrdé
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
IPP Print
Aktivujte alebo deaktivujte IPP protokol, ktorý umožňuje tlač z externej siete cez internet. Pomocou vzdialeného
PR môžete zadať nastavenia pre TLS šifrovanie údajov pre odoslanie a overenie používateľa. Konfigurácia
tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
Off
On
(
Print>
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<TCP/IP Settings>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
WSD
Aktivujte alebo deaktivujte automatické prezeranie a získavanie informácií pre tlačiareň pomocou WSD
protokolu. Konfigurácia tlačových protokolov a funkcií WSD(P. 161)
WSD Print
Vyberte, či chcete tlačiť na zariadení pomocou WSD.
Off
On
340
<IPP
Zoznam ponúk nastavení
(
)
Settings>
<Network>
<WSD>
tvrdé reštartovanie (
Skontrolujte hlásenie
<WSD Print>
<TCP/IP
<Off> alebo <On>
Vykonajte
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
WSD Browsing *
Vyberte, či chcete získať informácie o zariadení z počítača pomocou WSD. Ak je položka <WSD Print>
nastavená na možnosť <On>, položka <WSD Browsing> je pevne nastavená na možnosť <On> a v ponuke
nastavení sa nezobrazí.
Off
On
(
)
Settings>
<Network>
<WSD>
tvrdé reštartovanie (
Skontrolujte hlásenie
<WSD Browsing>
<TCP/IP
<Off> alebo <On>
Vykonajte
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Multicast Discovery
Vyberte, či sa má zariadenie nastaviť tak, aby odpovedal na hlásenia Multicast Discovery.
Off
On
(
Settings>
<On>
)
<Network>
<WSD>
Skontrolujte hlásenie
<Multicast Discovery>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
● Ak je položka <Multicast Discovery> nastavená na možnosť <Off>, zariadenie zostane v režime spánku,
aj keď sa v sieti prenášajú hlásenia Multicast Discovery.
HTTP
Aktivujte alebo deaktivujte HTTP. HTTP sa vyžaduje pre komunikáciu s počítačom, napr. pri používaní
vzdialeného PR a pri vykonávaní tlače WSD. Deaktivácia komunikácie HTTP(P. 249)
Off
On
341
Zoznam ponúk nastavení
Proxy Settings
Zadajte nastavenia pre použitie servera proxy, ktorý prenáša HTTP komunikáciu.
proxy(P. 236)
Nastavenie servera
Proxy
Aktivujte alebo deaktivujte server proxy, keď zariadenie uskutočňuje HTTP komunikáciu.
Off
On
(
)
Settings>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
<On>
<Proxy>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Server Address *
Nastavte adresu servera proxy, ktorý sa má použiť. Zadajte IP adresu, názov domény a ďalšie potrebné
informácie, ktoré vyhovujú vášmu prevádzkovému prostrediu. Použitím tlačidiel
/
posuňte kurzor a
použitie číselné tlačidlá na zadanie adresy ( Zadávanie textu(P. 34) ).
(
)
Settings>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
servera
<Server Address>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP
Zadajte adresu
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Port Number *
Zadajte číslo portu pre server proxy, ktorý sa má použiť.
1 až 80
až 65 535
(
)
Settings>
portu
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
<Port Number>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP
Zadajte číslo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Same Domain *
Aktivujte alebo deaktivujte server proxy aj na vykonávanie HTTP komunikácie so zariadeniami v rovnakej
doméne.
Use Proxy
Do Not Use Proxy
342
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
<Same Domain>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Use Proxy>
<TCP/IP
<Use Proxy> alebo <Do Not
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
Proxy Authentication *
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu overenia servera proxy.
Off
On
(
)
Settings>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
<Proxy Authentication>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<On>
<TCP/IP
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
User Name *
Ak chcete aktivovať overenie servera proxy, zadajte až 24 alfanumerických znakov pre meno používateľa,
ktorý sa má overiť. Pomocou číselných tlačidiel zadajte meno používateľa. ( Zadávanie textu(P. 34) )
(
)
Settings>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
používateľa
<User Name>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP
Zadajte meno
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
Password *
Ak chcete nastaviť heslo pre proxy overenie, zadajte až 24 alfanumerických znakov. Pomocou číselných
tlačidiel zadajte heslo. ( Zadávanie textu(P. 34) )
(
Settings>
heslo
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Proxy Settings>
<Password>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<TCP/IP
Zadajte
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
SNTP
Vyberte, či chcete získať čas zo sieťového časového servera. Použite vzdialené PR na zadanie nastavení adresy
servera. Konfigurácia SNTP(P. 191)
Off
343
Zoznam ponúk nastavení
On
(
)
<Network>
Settings>
<SNTP>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<TCP/IP
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Discovery Response
Vyberte, či sa má zariadenie nastaviť tak, aby odpovedalo na pakety Multicast Discovery v sieti. Použite vzdialené
PR na zadanie názvu rozsahu, ktorý sa používa na zahrnutie zariadenia do konkrétneho rozsahu.
Konfigurovanie nastavení pre softvér správy zariadení(P. 199)
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<Discovery Response>
reštartovanie (
<TCP/IP
<Off> alebo <On>
Vykonajte tvrdé
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
IPSec
Vyberte, či sa má použiť šifrovaná komunikácia vytvorením virtuálnej súkromnej siete (VPN) cez IPSec. Na
registráciu a zadanie bezpečnostných zásad použite vzdialené PR. Konfigurovanie nastavení IPSec(P. 259)
Off
On
(
Settings>
)
<Network>
<IPSec>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<TCP/IP
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Sleep Notif. Set.
Zadajte nastavenia pre SLP komunikáciu aby ste informovali imageWARE o stave napájania zariadenia. Ak
nastavíte položku <Sleep Mode Notif.> na možnosť <On>, môžete očakávať, že sa zariadenie počas režimu
spánku vyhne zbytočnej komunikácii a zníži sa celková spotreba energie. Konfigurovanie nastavení pre
softvér správy zariadení(P. 199)
Sleep Mode Notif.
Aktivujte alebo deaktivujte SLP komunikáciu. Ak vyberiete položku <On>, stav napájania zariadenia sa oznámi
imageWARE.
Off
On
344
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Network>
Notif. Set.>
Skontrolujte hlásenie
<Sleep Mode Notif.>
<TCP/IP Settings>
<Off> alebo <On>
<Sleep
Vykonajte tvrdé
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
reštartovanie (
Port Number *
Zadajte číslo portu pre SLP komunikáciu so softvérom na správu.
1 až 11427
až 65 535
(
)
<Network>
Notif. Set.>
Skontrolujte hlásenie
<Port Number>
portu
<TCP/IP Settings>
<Sleep
Použite číselné tlačidlá na zadanie čísla
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Routers to Traverse *
Zadajte, cez koľko smerovačov môžu prejsť pakety upozornenia.
0 až 3
až 254
(
)
<Network>
Notif. Set.>
Skontrolujte hlásenie
<Routers to Traverse>
smerovačov, ktoré majú prejsť
<TCP/IP Settings>
<Sleep
Použite číselné tlačidlá na zadanie počtu
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
Notif. Interval *
Zadajte, ako často má zariadenie upozorniť imageWARE na svoj stav napájania.
až 65 535
60 až 600
(
)
Notif. Set.>
oznámení
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Notif. Interval>
<TCP/IP Settings>
Použite číselné tlačidlá na zadanie intervalu
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
resetovania(P. 470) )
345
Spustenie hardvérového
<Sleep
Zoznam ponúk nastavení
Mopria
Vyberte, či sa má používať Mopria®.
Tlač pomocou služby Mopria®(P. 130)
Off
On
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<On>
<Mopria>
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Google Cloud Print
Aktivujte alebo deaktivujte službu Google Cloud Print.
Zmena nastavení služby Google Cloud Print(P. 140)
Use Cloud Print
Off
On
Registration Status
SMB *
Vyberte, či sa má zariadenie používať ako zdieľaná tlačiareň v SMB sieti. Pomocou vzdialeného PR môžete určiť ďalšie
nastavenia SMB, vrátane názvu servera a názvu pracovnej skupiny. Konfigurovanie SMB(P. 203)
SMB Server
Vyberte, či sa má zariadenie zobrazovať ako SMB server na obrazovke konfigurácie SMB siete.
Off
On
(
Server>
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<SMB>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
hardvérového resetovania(P. 470) )
SMB Print *
Aktivujte alebo deaktivujte SMB tlač.
Off
On
346
<SMB
Spustenie
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Network>
Print>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<SMB>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<SMB
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
SNMP Settings
Špecifikujte nastavenia na monitorovanie a ovládanie stroja z počítača bežiacom na softvéri kompatibilnom so SNMP.
Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 194)
SNMPv1 Settings
Zadajte nastavenia na použitie SNMPv1. Zadajte vzdialenému PR názov komunity a prístupové oprávnenia k MIB
(Management Information Base) objektom.
SNMPv1
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv1.
Off
On
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<SNMPv1 Settings>
Settings>
<On>
<SNMPv1>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<SNMP
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Dctd. Community Set.
Vyčlenená komunita je prednastavená komunita určená výhradne pre správcov používajúcich softvér Canon,
napr. iW Management Console. Vyberte prístupové oprávnenia k MIB (Management Information Base)
objektom.
Dctd. Community
Off
Read/Write
Read Only
(
)
Settings>
Community>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<SNMPv1 Settings>
<Dctd. Community Set.>
Vyberte prístupové oprávnenia
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
347
<SNMP
<Dctd.
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Zoznam ponúk nastavení
SNMPv3 Settings
Zadajte nastavenia na použitie SNMPv3. Pomocou vzdialeného PR zadajte podrobné nastavenia, ktoré sa
použijú pri aktivácii SNMPv3.
SNMPv3
Aktivujte alebo deaktivujte SNMPv3.
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<SNMPv3 Settings>
<On>
<SNMPv3>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<SNMP
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Používateľské nastavenia N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Zadajte heslo overenia a heslo šifrovania ako informácie o používateľovi v SNMPv3. Na registráciu informácií
o používateľovi použite vzdialené PR. Monitorovanie a ovládanie zariadenia pomocou SNMP(P. 194)
Auth. Password /Encryption Password
Pre každé heslo zadajte maximálne 6 až 16 alfanumerických znakov. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
heslo.
(
)
<Network>
Settings>
Skontrolujte hlásenie
<SNMPv3 Settings>
<SNMP
Vyberte číslo nastavení
používateľa
Skontrolujte meno používateľa
Password>
Zadajte heslo
<Auth. Password> alebo <Encryption
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
Rjct Packet in Sleep
Vyberte, či sa majú vymazať SNMP pakety prijaté počas režimu spánku.
Off
On
(
)
<Network>
Packet in Sleep>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
hardvérového resetovania(P. 470) )
348
<SNMP Settings>
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<Rjct
Spustenie
Zoznam ponúk nastavení
● Ak označíte položku <On>, aplikácie, ktoré používajú SNMP protokol, napr. softvér Canon imageWARE
Series, budú mať možno deaktivovaný prístup k zariadeniu.
Spooler *
Vyberte, či sa má SD karta zahrnúť do úložných priestorov prijatých tlačových údajov. Ak vyberiete položku <On>, zvýši
sa kapacita zariadenia na prijímanie tlačových údajov.
Off
On
(
)
<On>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<Spooler>
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Receive in Parallel
Určuje, či sa majú tlačové úlohy tlačiť v poradí, v akom boli prijaté, keď sa tlačové údaje pre niekoľko úloh odošlú do
tlačiarne z jedného počítača. Ak vyberiete položku <Off>, úlohy sa vytlačia v prijatom poradí, ale rýchlosť tlače môže byť
nižšia.
Off
On
(
)
Parallel>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<Receive in
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
● Aj keď vyberiete položku <Off>, úlohy sa nemusia uložiť v poradí, v akom boli prijaté, napr. pri
vykonávaní funkcie tlače uloženej úlohy.
Wait Time at Startup
Zadajte dobu čakania pre pripojenie k sieti. Vyberte nastavenie v závislosti od sieťového prostredia.
čakacej doby na pripojenie k sieti(P. 181)
0
až 300 (sek.)
349
Nastavenie
Zoznam ponúk nastavení
Remote UI Settings
Zadajte nastavenia pre používanie vzdialeného PR. Pomocou vzdialeného PR môžete zadať nastavenia zariadenia z
webového prehliadača.
Remote UI
Aktivujte alebo deaktivujte vzdialené PR.
Deaktivácia vzdialeného PR(P. 250)
Off
On
RUI Access Sec. Set.
Vyberte, či sa na prístup do vzdialeného PR použije PIN kód.
Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR(P. 225)
Off
On
TLS *
Aktivujte alebo deaktivujte TLS pre komunikáciu so vzdialeným PR. Ak chcete použiť TLS na šifrovanú
komunikáciu, musíte nastaviť páry kľúčov pomocou vzdialeného PR ( Používanie protokolu TLS na šifrovanú
komunikáciu(P. 255) ).
Off
On
(
)
<Network>
Settings>
<TLS>
Skontrolujte hlásenie
<Off> alebo <On>
<Remote UI
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Software Regist/Updt *
Keď zaregistrujete alebo aktualizujete MEAP aplikáciu, môžete skontrolovať komunikáciu s distribučným serverom, ku
ktorému sa chcete pripojiť.
Software Mngt. Set.
Communication Test
(
)
<Network>
<Software Mngt. Set.>
hlásenie
Skontrolujte hlásenie
<Communication Test>
Skontrolujte hlásenie
350
<Software Regist/Updt>
<Yes>
Skontrolujte
Zoznam ponúk nastavení
Ethernet Driver
Zadajte režim komunikácie Ethernet (polovičný duplex/úplný duplex) a typ siete Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000
Base-T). Konfigurácia nastavení siete Ethernet(P. 179)
Auto Detect
Vyberte, či sa má automaticky zistiť alebo manuálne vybrať režim komunikácie a typ siete Ethernet.
Off
On
Communication Mode *
Ak je položka <Auto Detect> nastavená na položku <Off>, vyberte režim komunikácie Ethernet.
Half Duplex
Full Duplex
Ethernet Type *
Ak je položka <Auto Detect> nastavená na položku <Off>, vyberte typ siete Ethernet.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
Sleep Mode Priority
Vyberte, či sa má uprednostniť rýchly návrat z režimu spánku alebo väčší efekt úspory energie v režime spánku.
Optimal Balance
Exit Speed
Energy Saving
(
)
<Network>
Priority>
Skontrolujte hlásenie
Vyberte položku nastavení
<Sleep Mode
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
Optimal Balance
Zariadenie sa rýchlo vráti z režimu spánku. Ak zariadenia priamo pripojené k zariadeniu podporujú EEE
(energeticky efektívny Ethernet), môže sa spotreba energie vo väčšej miere znížiť. Normálne použite toto
nastavenie.
351
Zoznam ponúk nastavení
Exit Speed
Zariadenie sa vráti z režimu spánku rýchlejšie.
Energy Saving
Komunikačná rýchlosť v režime spánku je znížená pre najnižšiu spotrebu energie.
● Táto položka je dostupná, keď je položka <Sleep Mode> nastavená na položku <High (Deep Sleep)>.
Vstup do režimu spánku(P. 67)
IEEE802.1X
Aktivujte alebo deaktivujte IEEE 802,1X overenie. Pomocou vzdialeného PR môžete určiť podrobné nastavenia, ktoré sa
použijú, keď je povolené IEEE802,1X overenie. Konfigurácia overenia IEEE 802.1X(P. 269)
Off
On
(
)
hlásenie
<Network>
<IEEE802.1X>
Skontrolujte
Skontrolujte hlásenie
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<On>
<Off> alebo
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Address Filter
Aktivujte alebo deaktivujte komunikáciu obmedzenú pomocou IP adresy a MAC adresy. Použite vzdialené PR na
zadanie adresy, ktorá sa má obmedziť. Základné postupy tlače(P. 75)
Off
On
(
)
alebo <On>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
<Address Filter>
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
MAC Address
Skontrolujte MAC adresu zariadenia, čo je číslo, ktoré je jedinečné pre každé komunikačné zariadenie.
352
<Off>
Zoznam ponúk nastavení
(Iba displej)
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<MAC Address>
E-Mail Print Set.
Zadajte nastavenia pre použitie funkcie tlačenia e-mailov. Pomocou vzdialeného PR môžete určiť ďalšie nastavenia pre
tlač e-mailov, vrátane nastavení poštového servera. Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-mailov)(P. 121)
POP3 RX Interval
Zadajte interval pre automatické pripojenie k poštovému serveru v minútach. Nové e-maily v poštovej schránke
poštového servera sa automaticky prijímajú a tlačia v určených zadaných intervaloch.
0
až 90 (min.)
(
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<POP3 RX Interval>
Set.>
<E-Mail Print
Použite číselné tlačidlá na zadanie intervalu
automatického prijímania e-mailov
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
● Ak vyberiete „0“, e-maily sa neprijímajú automaticky. V takom prípade prijímajte e-maily manuálne.
Manuálne prijímanie e-mailov(P. 125)
POP3 RX
Aktivujte alebo deaktivujte tlač e-mailov pre POP3 poštový server.
Off
On
(
Set.>
)
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<POP3 RX>
<Off> alebo <On>
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
SMTP RX
Aktivujte alebo deaktivujte tlač e-mailov pre SMTP protokol.
Off
353
<E-Mail Print
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Zoznam ponúk nastavení
On
(
)
Set.>
<Network>
Skontrolujte hlásenie
<SMTP RX>
<Off> alebo <On>
<E-Mail Print
Vykonajte tvrdé reštartovanie (
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
Monitoring Service
Aktivujte komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom a zobrazte výpisy komunikácie.
Comm. Test
Aktivujete komunikáciu so vzdialeným monitorovacím serverom. Vykonanie tejto položky umožňuje pravidelne
odosielať informácie o zariadení do vzdialeného monitorovacieho servera pripojeného k zariadeniu.
(
)
Service>
<Network>
<Comm. Test>
Skontrolujte hlásenie
Skontrolujte hlásenie
<Monitoring
<Yes>
Comm. Log
Zobrazte výpisy komunikácie vrátane informácií o chybách generovaných pomocou položky <Comm. Test>.
(Iba displej)
(
Service>
)
<Network>
<Comm. Log>
Skontrolujte hlásenie
<Monitoring
Vyberte denník
Vyberte čas
Init. Network Set.
Vyberte túto položku pre návrat nastavení siete na predvolené výrobné nastavenia.
nastavení(P. 538)
354
Inicializácia sieťových
Zoznam ponúk nastavení
Layout
68UR-04S
Nastavenia vzhľadu tlače, vrátane chrbtových okrajov strany a polôh tlače sú
uvedené s krátkym popisom. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Number of Copies(P. 355)
Offset Y/Offset X(P. 355)
Binding Location(P. 356)
Gutter(P. 357)
Alternative Method(P. 358)
Number of Copies
Zadajte počet kópií.
1
až 9999
(
)
<Layout>
<Number of Copies>
Pomocou číselných klávesov zadajte
počet kópií
Offset Y/Offset X
Môžete zadať nastavenia pre posun polohy tlače pre všetky typy tlače v krokoch 0,5 mm bez ohľadu na zdroj papiera.
-50,0 až 0,0
až +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Offset Y> alebo <Offset X>
zadajte hodnotu odchýlky
<Offset Y>
Posunie polohu tlače zvisle.
355
Pomocou možností
/
Zoznam ponúk nastavení
<Offset X>
Posunie polohu tlače vodorovne.
Hodnoty odchýlky
Pre položku <Offset Y> nastavte kladnú hodnotu (+), aby ste posunuli polohu tlače smerom nadol. Pre
položku <Offset X> nastavte kladnú hodnotu (+), aby ste posunuli polohu tlače smerom doprava. Nastavte
zápornú hodnotu (-), aby ste posunuli polohu tlače v opačnom smere.
<Offset X>
<Offset Y>
Zadanie presných nastavení pre polohu tlače
Vyberte položku <Adj. Print Position> v položke <User Maintenance> pre presné zadanie polohy tlače pre každý
zdroj papiera. Rozsah dostupných hodnôt odchýlky je od –5,0 mm až +5,0 mm vo zvislom smere a od –3,5 mm
až +3,5 mm vo vodorovnom smere. Úprava polohy tlače(P. 517)
Binding Location
Vyberte, či sa má zviazať dlhý okraj alebo krátky okraj 2-stranových výtlačkov pomocou nástroja na viazanie, napr.
zošívacieho strojčeka. V takom prípade zadajte nastavenia pre položku <Gutter> ako aj pre úpravu okraja viazania.
Long Edge
Short Edge
(
)
<Layout>
<Binding Location>
Edge>
<Long Edge>
Vyberte túto položku pre zviazanie výtlačkov na dlhom okraji.
356
<Long Edge> alebo <Short
Zoznam ponúk nastavení
<Short Edge>
Vyberte túto položku pre zviazanie výtlačkov na krátkom okraji.
Gutter
Nastavte šírku okraja zadaného v položke <Binding Location> posunutím polohy tlače tlačových údajov. Ak vyberiete
„0,0“, okraj sa nezmení.
-50,0 až 0,0
až +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Gutter>
Pomocou možností
/
zadajte hodnotu
odchýlky
Hodnoty okrajov
Zadajte smer a šírku na posúvanie polohy tlače tlačových údajov. Okraj, kde sa okraj zmení, sa líši v závislosti
od toho, či je nastavená hodnota „+“ alebo „-“. Šírku okraja môžete nastaviť v krokoch po 0,5 mm.
Dokument s orientáciou na výšku
Hodnota nastavenia
Hodnota „+“
Hodnota „-“
Viazanie na dlhom okraji
Ľavý koniec papiera
(pre viazanie na ľavej strane)
Viazanie na krátkom okraji
Horný koniec papiera
(pre viazanie na hornej strane)
Pravý koniec papiera
Dolný koniec papiera
(pre viazanie na pravej strane) (pre viazanie na dolnej strane)
Dokument s orientáciou na šírku
357
Zoznam ponúk nastavení
Hodnota nastavenia
Viazanie na dlhom okraji
Viazanie na krátkom okraji
Hodnota „+“
Horný koniec papiera
Ľavý koniec papiera
(pre viazanie na hornej strane) (pre viazanie na pravej strane)
Hodnota „-“
Pravý koniec papiera
Horný koniec papiera
(pre viazanie na dolnej strane) (pre viazanie na pravej strane)
Alternative Method
Keď vykonávate 2-stranovú tlač dokumentu, ktorý pozostáva z nepárneho počtu strán, môžete si vybrať, či sa má
posledná strana spracovať v režime 1-stranovej tlače. Ak vyberiete položku <On>, lač bude dokončená rýchlejšie ako
pri bežnej 2-stranovej tlači.
Off
On
(
)
<Layout>
<Alternative Method>
<Off> alebo <On>
Keď tlač dokumentu pozostávajúceho z párneho počtu strán skončí v režime 1-stranovej
tlače
V nasledujúcich prípadoch sa posledná strana spracuje v režime 1-stranovej tlače, aj keď dokument pozostáva z
párneho počtu strán.
● Posledná strana je prázdna.
● Posledná strana sa nedá vytlačiť z dôvodu, že veľkosť papiera nie je k dispozícii pre 2-stranovú tlač.
Keď sa používa papier s predtlačeným logom
● Ak sa posledná strana spracuje v 1-stranovom tlačovom režime s položkou <Alternative Method> nastavenou
na položku <On>, orientácia alebo tlačová strana poslednej strany sa nemusia zhodovať s orientáciou alebo
tlačovou stranou ostatných strán. V takom prípade nastavte položku <Alternative Method> na položku <Off>.
358
Zoznam ponúk nastavení
Print Quality
68UR-04U
Nastavenia kvality tlače vrátane gradácie a hustoty tonera sú uvedené s krátkym
popisom. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od ďalších položiek nastavení.
Gradation(P. 359)
Toner Save(P. 360)
Sýtosť: X (X = C, M, Y, K)(P. 360)
Sýtosť X (Jemné nastav.) (X = C, M, Y, K)(P. 360)
Color Mode(P. 360)
Halftones(P. 361)
Gray Compensation(P. 362)
CMS(P. 363)
Gradation Settings(P. 368)
Advanced Smoothing(P. 369)
Toner Volume Corr.(P. 370)
Line Control(P. 370)
Reduce Quality(P. 371)
Sp. Smoothing Mode(P. 371)
Gradation
Zadajte gradáciu na spracovanie tlačových údajov.
High 1
High 2
(
)
<Print Quality>
<Gradation>
<High 1> alebo <High 2>
<High 1>
Tento režim tlače je vhodný na tlač fotografií a podobných materiálov priemernej kvality.
<High 2>
Toto nastavenie sa používa na tlač fotografií alebo podobných materiálov vysokej kvality.
359
Zoznam ponúk nastavení
Toner Save
Zadajte toto nastavenie, ak chcete skontrolovať dokončenie, napr. rozloženie pred tlačou veľkej úlohy. Pretože tento
režim tlače šetrí toner, jemné čiary a časti so svetlejšou sýtosťou tlače sa môžu rozmazať.
Off
On
(
)
<Print Quality>
<Toner Save>
<Off> alebo <On>
Sýtosť: X (X = C, M, Y, K) *
Pre každú farbu CMYK upravte nastavenie hustoty tonera, ktorá sa použije pri tlači. Táto položka sa nezobrazí vtedy,
keď je možnosť <Toner Save> nastavená na hodnotu <On>. Nastavenie hustoty tlače(P. 513)
-8 až 0
až +8
Sýtosť X (Jemné nastav.) (X = C, M, Y, K) *
Pre každú farbu CMYK môžete vykonať jemné doladenie hustoty tonera použitého pri tlači osobitne pre tri rôzne
oblasti hustoty. Táto položka sa nezobrazí vtedy, keď je možnosť <Toner Save> nastavená na hodnotu <On>.
Nastavenie hustoty tlače(P. 513)
High
-8 až 0
až +8
Medium
-8 až 0 až +8
Low
-8 až 0
až +8
Color Mode
Zadajte, či chcete tlačiť farebne alebo čiernobielo.
Auto (Color/Black)
Color
Black
(
)
<Print Quality>
<Color Mode>
360
Vyberte režim farieb
Zoznam ponúk nastavení
<Auto (Color/Black)>
Automatický výber farebnej alebo čiernobielej tlače v závislosti od typu dokumentu.
<Color>
Tlač vo farbe.
<Black>
Čiernobiela tlač aj v prípade farebného dokumentu.
Halftones
Môžete vybrať spôsob tlače pre reprodukciu poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrázka).
Error Diffusion
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
Off
On
(
)
<Print Quality>
<Halftones>
<Error Diffusion>
<Off> alebo
<On>
● Ak sa použije <Error Diffusion> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
Resolution/Grad. *
Vyberte metódu reprodukcie poltónov, keď je možnosť <Error Diffusion> nastavená na hodnotu <Off>. Túto
položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Resolution
Gradation
Graphics
Resolution
Gradation
Image
Resolution
361
Zoznam ponúk nastavení
Gradation
(
)
<Print Quality>
typ obrazových údajov
<Halftones>
<Resolution/Grad.>
Vyberte
<Resolution> alebo <Gradation>
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Resolution>
Vykonáva jemnú tlač tak, že ostro reprodukuje okraje znakov. Tento režim tlače je vhodný pre tlač údajov
znakov a tenkých čiar s čistým povrchom.
<Gradation>
Vytlačí gradáciu a čiary s hladkým povrchom. Tento režim tlače je vhodný pre tlač obrázkov a grafov s
gradáciou.
Gray Compensation
V prípade čiernych alebo sivých údajov s informáciami definujúcimi R=G=B vyberte, či chcete tlačiť iba použitím
čierneho (K) tonera alebo 4-farebného tonera CMYK. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Off
On
Graphics
Off
On
Image
Off
On
(
údajov
)
<Print Quality>
<Gray Compensation>
<Off> alebo <On>
362
Vyberte typ obrazových
Zoznam ponúk nastavení
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Off>
Tlač sa vykoná použitím 4-farebného tonera CMYK. Reprodukovateľnosť gradácie tmavých farieb je lepšia než
v prípade nastavenia <On>.
<On>
Tlač výlučne použitím čierneho (K) tonera. Je možné zabrániť nesúladu farieb z dôvodu použitia farebného
tonera (CMY).
CMS
Nastavte metódu spracovania pre korekciu farieb. Môžete vykonať rôzne nastavenia pre rôzne typy údajov obsiahnuté
v jednom dokumente.
CMS Selection
Vyberte, či chcete spustiť korekciu farieb na strane tlačiarne alebo na strane hostiteľa (ovládač tlačiarne).
Printer
Host
(
)
<Print Quality>
<CMS>
<CMS Selection>
<Printer> alebo
<Host>
CMS/Gamma
Vyberte spôsob spracovania farebnej tlače. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
CMS
Gamma
Graphics
CMS
Gamma
Image
CMS
Gamma
363
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Print Quality>
obrazových údajov
<CMS>
<CMS/Gamma>
Vyberte typ
<CMS> alebo <Gamma>
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<CMS>
Na dosiahnutie farebnej zhody použite profil.
<Gamma>
Vykonajte korekciu farieb nastavením hodnoty gama na úpravu nastavenia jasu.
RGB Source Profile
Vyberte vhodný profil pre údaje RGB, ktorý sa zhoduje s vami používaným monitorom. Túto položku je možné
nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Graphics
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Image
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Print Quality>
obrazových údajov
<CMS>
Vyberte profil
364
<RGB Source Profile>
Vyberte typ
Zoznam ponúk nastavení
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije sa profil RGB, ktorý sa podobá priemernému profilu väčšiny monitorov počítačov so systémom
Windows. Keď používate monitor, ktorý podporuje režim sRGB, môžete tlačiť farby, ktoré sa približujú
k farbám zobrazeným na monitore.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Keď po porovnaní vytlačených farieb a farieb zobrazených na monitore chcete upraviť nastavenie jasu, tu
vykonajte požadované nastavenie. Čím bude hodnota vyššia, tým budú vytlačené farby tmavšie.
● Táto položka je dostupná, keď je položka <CMS/Gamma> nastavená na položku <CMS>.
Output Profile
Môžete vybrať vhodné profily pre údaje, ktoré sa chystáte tlačiť. Túto položku je možné nastaviť pre každý
z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Normal
Photo
Graphics
Normal
Photo
Image
Normal
Photo
(
)
<Print Quality>
obrazových údajov
<CMS>
<Normal> alebo <Photo>
365
<Output Profile>
Vyberte typ
Zoznam ponúk nastavení
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody a údaje sa vytlačia vo farbách, ktoré sa približujú farbám zobrazeným
na monitore.
<Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa výsledok tlače podobal fotografii.
● Táto položka je dostupná, keď je položka <CMS/Gamma> nastavená na položku <CMS>.
Matching Method
Použitím možnosti <RGB Source Profile> zadajte prvok, ktorý bude mať v rámci nastavenia farebnej zhody
prioritu pred ostatnými. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom
dokumente.
Text
Perceptual
Saturation
Colorimetric
Graphics
Perceptual
Saturation
Colorimetric
Image
Perceptual
Saturation
Colorimetric
(
)
<Print Quality>
obrazových údajov
<CMS>
<Matching Method>
Vyberte spôsob nastavenia zhody
366
Vyberte typ
Zoznam ponúk nastavení
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Perceptual>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať vnímanie farieb.
<Saturation>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať saturácia.
<Colorimetric>
Vykoná sa nastavenie zhody tak, aby sa minimalizovali farebné rozdiely medzi originálmi a výtlačkami.
Gamma Correction
Môžete upraviť nastavenie jasu tak, aby jas najjasnejších a najtmavších častí originálu nebol vo výsledku tlače
ovplyvnený. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
1.0
1.4
1.8
2.2
Graphics
1.0
1.4
1.8
2.2
Image
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<Print Quality>
obrazových údajov
<CMS>
<Gamma Correction>
Vyberte hodnotu nastavenia
367
Vyberte typ
Zoznam ponúk nastavení
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<1.0> až <2.2>
Táto položka sa používa vtedy, keď chcete upraviť nastavenie jasu výtlačkov. Štandardným nastavením je
hodnota <1.4> (bez korekcie) a čím bude hodnota nastavenia vyššia, tým bude výtlačok tmavší.
● Táto položka je dostupná, keď je položka <CMS/Gamma> nastavená na položku <Gamma>.
Gradation Settings
Vykonajte nastavenia režimu vyhladenia, ktorý umožňuje gradáciu čiar, obrázkov alebo obrazov (napríklad fotografií)
na bezproblémovú tlač.
Gradation
Zadajte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať režim vyhladenia. Gradácie sa v prípade nastavenia <Smooth 2>
vytlačia hladšie než pri nastavení <Smooth 1>.
Off
Smooth 1
Smooth 2
(
)
<Print Quality>
<Gradation Settings>
<Gradation>
Vyberte
spôsob spracovania
Graphics *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia čiar a obrázkov, keď je možnosť <Gradation> nastavená na hodnotu
<Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<Print Quality>
<Gradation Settings>
alebo <On>
368
<Graphics>
<Off>
Zoznam ponúk nastavení
Image *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia obrazových údajov (napríklad fotografií), keď je možnosť <Gradation>
nastavená na hodnotu <Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<Print Quality>
<Gradation Settings>
<Image>
<Off>
alebo <On>
Advanced Smoothing
Vykonajte nastavenia režimu vyhladenia, ktorý umožňuje hladkú tlač čiar, obrázkov a textu.
Advanced Smoothing
Zadajte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať režim vyhladenia. Okraje budú v prípade nastavenia <Smooth 2>
hladšie než pri nastavení <Smooth 1>.
Off
Smooth 1
Smooth 2
(
)
Smoothing>
<Print Quality>
<Advanced Smoothing>
<Advanced
Vyberte spôsob spracovania
Graphics *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia čiar a obrázkov, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na
hodnotu <Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<Print Quality>
<Advanced Smoothing>
<Graphics>
<Off>
alebo <On>
Text *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia textu, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na hodnotu
<Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
369
Zoznam ponúk nastavení
Off
On
(
)
<Print Quality>
<Advanced Smoothing>
<Text>
<Off>
alebo <On>
Toner Volume Corr.
Nastavte spôsob úpravy objemu tonera v prípade tlače s vysokou hustotou.
Normal
Gradation Priority
Text Priority
(
)
<Print Quality>
<Toner Volume Corr.>
Vyberte spôsob
korekcie
<Normal>
Slúži na tlač textu a čiar s takým objemom tonera, ktorý zachová rozlíšenie, a tlačí iné typy údajov s takým
objemom tonera, ktorý zachová odtieň.
<Gradation Priority>
Slúži na tlač všetkých typov údajov použitím takého objemu tonera, ktorý zachová odtieň.
<Text Priority>
Slúži na tlač všetkých typov údajov použitím takého objemu tonera, ktorý zachová rozlíšenie.
Line Control
Nastavte spôsob spracovania obrazu pre čiary.
Resolution Priority
Gradation Priority
370
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Print Quality>
<Line Control>
<Resolution Priority> alebo
<Gradation Priority>
<Resolution Priority>
Slúži na spracovanie čiar tak, aby sa zachovalo rozlíšenie do rozsahu podobnému spracovaniu textu.
<Gradation Priority>
Slúži na spracovanie čiar tak, aby sa zachovali odtieň a gradácia do rozsahu podobnému spracovaniu
obrázkov.
Reduce Quality
Vyberte, či chcete pokračovať v tlači automatickým znižovaním kvality, keď nie je k dispozícii dostatok pamäte na
spracovanie.
Continue Printing
Stop Printing
(
)
<Print Quality>
<Reduce Quality>
<Continue Printing> alebo <Stop
Printing>
● Ak vyberiete položku <Stop Printing>, zobrazí sa chybové hlásenie a tlač sa zastaví, keď sa v zariadení zaplní
pamäť. Môžete stlačiť tlačidlo
(
) a obnoviť tlač so zníženou kvalitou.
Sp. Smoothing Mode
Ak je hustota tlače výstupu nerovnomerná alebo konečná úprava výtlačku nie je hladká, zmeňte toto nastavenie.
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
Mode 5
Mode 6
371
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Print Quality>
<Sp. Smoothing Mode>
Vyberte príslušný
režim
<Mode 1>
Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
<Mode 2>
Toto nastavenie použite vtedy, keď vnútornú oblasť obrázkov, veľkých znakov alebo hrubých čiar s vysokou
hustotou nie je možné vytlačiť s hladkou konečnou úpravou.
<Mode 3>
Zadajte toto nastavenie, keď dochádza k výskytu nasledujúcich symptómov.
● Vnútornú oblasť obrázkov, veľkých znakov alebo hrubých čiar s vysokou hustotou nie je možné vytlačiť
s hladkou konečnou úpravou.
● Obvod obrázkov, znakov alebo čiar s nízkou hustotou nie je možné vytlačiť s hladkou konečnou úpravou.
● Znaky a čiary na jednoliatom pozadí nie je možné vytlačiť s hladkou povrchovou úpravou.
372
Zoznam ponúk nastavení
<Mode 4>
Zadajte toto nastavenie, ak obvod obrázkov, znakov alebo čiar s nízkou hustotou nie je možné vytlačiť
s hladkou konečnou úpravou.
<Mode 5>
Zadajte toto nastavenie, keď sa na obrazoch, ako napríklad fotografie, obrázky, gradácie alebo tieňované
vzory vyskytujú pruhy a výsledkom sú nerovnomerné výtlačky.
<Mode 6>
Toto nastavenie zadajte vtedy, keď tlač ako celok neprebieha hladko.
● Keď nastavíte možnosť <Mode 2> alebo <Mode 4>, oblasti s nízkou hustotou môžu byť nerovnomerne
farebné.
● Keď nastavíte možnosť <Mode 3>, oblasti s nízkou hustotou alebo tieňované vzory môžu byť nerovnomerne
farebné.
● Keď nastavíte možnosť <Mode 5>, obvod znakov, čiar alebo obrázkov sa nemusí hladko vytlačiť.
● Keď nastavíte možnosť <Mode 6>, môže dochádzať k nerovnomernosti farieb.
373
Zoznam ponúk nastavení
Interface
68UR-04W
Všetky nastavenia rozhraní pre komunikáciu s počítačom a USB sú uvedené s
krátkym popisom. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
Interface Selection(P. 374)
Timeout(P. 375)
Connection Recog.(P. 376)
Extended RX Buffer(P. 376)
Interface Selection
Vyberte rozhranie použité pre zariadenie.
USB
Aktivujte alebo deaktivujte USB port.
Obmedzenie pripojenia USB s počítačom(P. 243)
Off
On
Network
Aktivujte alebo deaktivujte LAN port.
Deaktivácia LAN portu(P. 251)
Off
On
USB Adv. Functions
Zadajte nastavenia pre výber funkcie na použitie USB zariadenia alebo výber ovládača zariadenia, ktorý sa má
použiť.
Adv. Func. Settings
Vyberte, ktoré z MEAP aplikácií a USB cez NW majú prioritu, keď je USB zariadenie pripojené k zariadeniu.
Meap Priority
USB Over NW Priority
374
Zoznam ponúk nastavení
(
)
hlásenie
<Interface>
<Interface Selection>
<USB Adv. Functions>
Skontrolujte
<Adv. Func. Settings>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
alebo <USB Over NW Priority>
<Meap Priority>
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
<Meap Priority>
Zadajte túto položku, aby sa uprednostnili MEAP aplikácie.
<USB Over NW Priority>
Zadajte túto položku, aby sa uprednostnilo USB cez NW. Táto funkcia umožňuje používať z počítača USB
zariadenie pripojené k portu USB zariadenia.
USB Storage Device
Zadajte nastavenia ovládača zariadenia na používanie pamäťového USB zariadenia.
MEAP Driver
Ak je k zariadeniu pripojené pamäťové USB zariadenie, aktivujte alebo deaktivujte ovládač zariadenia pre
MEAP. Keď chcete vykonať funkciu priamej tlače (priama tlač z USB) z pamäťového USB zariadenia bez
použitia počítača, vyberte položku <Off>.
Off
On
(
hlásenie
Driver>
)
<Interface>
<Interface Selection>
<USB Adv. Functions>
<Off> alebo <On>
Skontrolujte
<USB Storage Device>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
hardvérového resetovania(P. 470) )
Timeout
Zadajte, ako by sa malo zariadenie správať v prípade prerušenia prijímania tlačových údajov.
Timeout
Vyberte, či chcete zrušiť tlač, ak je príjem tlačových údajov prerušený na určitú dobu.
Off
On
375
<MEAP
Spustenie
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<Interface>
<Timeout>
<Timeout>
<Off> alebo <On>
Timeout Time *
Nastavte časové obdobie, kým sa nevyskytne chyba časového limitu.
5 až 15
až 300 (sekúnd)
(
)
<Interface>
<Timeout>
<Timeout Time>
Pomocou
číselných klávesov nastavte časové obdobie
Connection Recog.
Počas tlače cez drôtové LAN pripojenie sa môže vyskytnúť problém, ako je nesprávna prekrývajúca tlač alebo skreslené
znaky. V takom prípade nastavte položku <Connection Recog.> na položku <Off>.
Off
On
(
)
hlásenie
<Interface>
<Connection Recog.>
<Off> alebo <On>
Skontrolujte
Vykonajte hardvérové resetovanie (
Spustenie
hardvérového resetovania(P. 470) )
Extended RX Buffer
Vyberte, či sa má zväčšiť priestor v pamäti zabudovanej v zariadení na prijímanie tlačových údajov z počítača. Ak
vyberiete položku <On>, čas, keď sa počítač zbaví spracovania alebo prenosu tlačových údajov, sa môže skrátiť, keď
počítač odošle veľké množstvo údajov alebo zložito štruktúrované údaje.
Off
On
(
hlásenie
)
<Interface>
<Extended RX Buffer>
<Off> alebo <On>
Skontrolujte
Vykonajte hardvérové resetovanie (
hardvérového resetovania(P. 470) )
376
Spustenie
Zoznam ponúk nastavení
User Maintenance
68UR-04X
Nastavenia týkajúce sa nastavenia zariadenia, vrátane korekcie polohy tlače pre
každý zdroj papiera a zlepšenia kvality tlače, sú uvedené s krátkym popisom. Tieto
nastavenia môžete zadať, keď je zariadenie offline. Predvolené nastavenia sú
označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
Adj. Print Position(P. 377)
Recovery Printing(P. 378)
Initialize Counter(P. 378)
Check Paper Size(P. 379)
Corr Consc Prnt Void(P. 380)
Substitute Size(P. 380)
Auto Detect Ppr Type(P. 380)
Short Edge Fd. Prty.(P. 381)
Special Image Mode(P. 381)
Sp. Transfer Mode(P. 382)
Wrinkle Correction(P. 382)
Sp. Fixing Mode 4(P. 382)
Improve Toner Fixing(P. 383)
Clr/B&W Switch Mode(P. 383)
Charged Rlr Cleaning(P. 384)
Corr. Drum Line(P. 384)
Special Density Mode(P. 385)
SD Card Maintenance(P. 385)
Special Print Mode(P. 385)
Special Print Mode E(P. 392)
Update Firmware(P. 392)
First Calibration(P. 392)
Paper Feed Method(P. 393)
Adjust Standby Temp(P. 394)
Show Job List(P. 394)
Paper Delivery Adj.(P. 395)
Rdc Hvy 3 Clr Msmtch(P. 395)
Corr. Color Mismatch(P. 395)
Correct B&W Density(P. 396)
POP Printing Speed(P. 396)
POP Prnt Color Corr.(P. 397)
Toner Warning Mode(P. 397)
Auto POP Calibration(P. 398)
Import/Export Set.(P. 398)
Calibration Freq.(P. 399)
Notify to Clean(P. 400)
Clean. Notif. Timing(P. 400)
Toner Check Timing(P. 400)
Spec Tnr Chk Timing(P. 400)
Drum Check Timing(P. 401)
Spec Drum Chk Timing(P. 401)
Action When Tnr. Out(P. 401)
Rdc Bndg for Low Spd(P. 402)
Reduce Margin Stain(P. 402)
Control Condensation(P. 403)
Adj. Print Position
Polohu tlače môžete nastaviť pre každý zdroj papiera.
Úprava polohy tlače(P. 517)
Offset Y (2-Sided)
V režime 2-strannej tlače môžete upraviť polohu zvislej tlače na tlač na prvej strane (predná strana). Poloha tlače
na druhej strane (zadná strana) sa riadi nastaveniami zdroja papiera, ktoré sú k dispozícii pri spustení tlače.
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
377
Zoznam ponúk nastavení
Offset X (2-Sided)
V režime 2-strannej tlače môžete upraviť polohu vodorovnej tlače na tlač na prvej strane (predná strana). Poloha
tlače na druhej strane (zadná strana) sa riadi nastaveniami zdroja papiera, ktoré sú k dispozícii pri spustení
tlače.
Multi-Purpose Tray
-3,5 až 0,00 až +3,5 (mm)
Zásuvka 1 až 5 *
-3,5 až 0,00 až +3,5 (mm)
Offset Y (MP Tray)
Môžete upraviť polohu zvislej tlače na tlač na papier z viacúčelového priečinka.
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
Offset X (MP Tray)
Môžete upraviť polohu vodorovnej tlače na tlač na papier z viacúčelového priečinka.
-3,5 až 0,00
až +3,5 (mm)
Presah Y (zásuvka 1 až 5) *
Môžete upraviť polohu zvislej tlače na tlač na papier zo zásuvky na papier.
-5,0 až 0,0
až +5,0 (mm)
Presah X (zásuvka 1 až 5) *
Môžete upraviť polohu vodorovnej tlače na tlač na papier zo zásuvky na papier.
-3,5 až 0,00
až +3,5 (mm)
Recovery Printing
Vyberte, či chcete znova vytlačiť stranu, ktorej tlač bola prerušená kvôli zaseknutiu papiera alebo chybe.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Recovery Printing>
<Off> alebo <On>
Initialize Counter
Inicializujte počet vytlačených strán pre každý zo spotrebných materiálov.
2nd Trf Outer Roller
Inicializujte počet vytlačených strán použitím rovnakého sekundárneho prenosového vonkajšieho valca. Túto
operáciu vykonajte vtedy, keď bol vymenený sekundárny prenosový vonkajší valec.
378
Zoznam ponúk nastavení
(
)
Roller>
<User Maintenance>
<Initialize Counter>
<2nd Trf Outer
<Yes>
MP Tray Pickup Rlr.
Inicializujte počet vytlačených strán použitím rovnakého vyzdvihovacieho valca viacúčelového priečinka. Túto
operáciu vykonajte vtedy, keď bol vymenený vyzdvihovací valec viacúčelového priečinka.
(
)
Rlr.>
<User Maintenance>
<Initialize Counter>
<MP Tray Pickup
<Yes>
Podávací valec kazety 1 až podávací valec kazety 5. *
Inicializujte počet vytlačených strán použitím rovnakého podávacieho valčeka. Túto operáciu vykonajte vtedy,
keď bol vymenený podávací valček.
(
)
<User Maintenance>
až podávací valec kazety 5.>
<Initialize Counter>
<Podávací valec kazety 1
<Yes>
Check Paper Size
Vyberte, či chcete skontrolovať veľkosť papiera podávaného zo zdroja papiera s veľkosťou papiera nastavenou na
položku <Free Size>. Ak vyberiete položku <On>, zobrazí sa hlásenie pre potvrdenie veľkosti papiera a tlač sa zastaví,
keď sa veľkosť papiera podávaného zo zdroja papiera nezhoduje s tlačovými údajmi.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Check Paper Size>
<Off> alebo <On>
● Ak rozdiel vo veľkosti medzi podávaným papierom a tlačenými údajmi nie je taký veľký, je možné, že sa
nezobrazí žiadne hlásenie a v tlači sa bude pokračovať, aj keď je vybraté nastavenie <On>.
379
Zoznam ponúk nastavení
Corr Consc Prnt Void
Kontinuálna tlač môže viesť k nerovnomernej hustote tlače. V takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On>
môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Corr Consc Prnt Void>
<Off> alebo
<On>
Substitute Size
Vyberte, či chcete tlačiť tak, že budete nahrádzať papier veľkosti A4 s veľkosťou Letter. Ak vyberiete položku <On>, pre
tlač sa použije papier veľkosti Letter, keď ste pre tlač z počítača zadali papier veľkosti A4, ale do zariadenia nie je
vložený papier veľkosti A4.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Substitute Size>
<Off> alebo <On>
Auto Detect Ppr Type
V závislosti od formátu papiera, ktorý používate najčastejšie, môžete optimalizovať funkciu automatickej detekcie typu
papiera ( Auto Detect Ppr Type(P. 476) ). Odporúčame, aby ste túto funkciu ponechali nastavenú na predvolené
hodnoty z výroby.
Mode 1
Mode 2
Mode 3
(
)
<User Maintenance>
<Auto Detect Ppr Type>
režim
380
Vyberte príslušný
Zoznam ponúk nastavení
<Mode 1>
Toto nastavenie zadajte vtedy, keď často používate možnosť <Plain L> alebo <Plain L2> formátu A4 alebo A3.
<Mode 2>
Toto nastavenie zadajte vtedy, keď často používate možnosť <Plain> formátu A4 alebo A3.
<Mode 3>
Toto nastavenie zadajte vtedy, keď často používate možnosť <Plain> formátu Letter alebo Ledger.
● Táto položka bude aktivovaná vtedy, keď je možnosť <Auto Detect Ppr Type> v časti
podávača(P. 472) nastavená na inú hodnotu než <Do Not Use>.
Ponuka výberu
● Ak zmeníte predvolené nastavenie z výroby na akékoľvek iné nastavenie, funkcia automatickej detekcie typu
papiera môže fungovať nesprávne.
Short Edge Fd. Prty.
Keď tlačíte na papier s formátom, ktorý umožňuje vkladanie s orientáciou na výšku aj na šírku, nastavte túto položku
na hodnotu <On>, ak chcete, aby sa papier v orientácii na šírku podával prednostne. oto nastavenie sa použije iba v
prípade, keď je položka <Paper Source> nastavená na položku <Auto>.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Short Edge Fd. Prty.>
<Off> alebo
<On>
Special Image Mode
Túto možnosť nastavte vtedy, keď stredovú oblasť znakov alebo čiar tmavej hustoty nie je možné vytlačiť. Efekt
zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Level 2> ako <Level 1>.
Off
Level 1
Level 2
(
)
<User Maintenance>
<Special Image Mode>
úroveň
381
Vyberte túto
Zoznam ponúk nastavení
● Keď vyberiete výraznejšie vylepšenie, hustota tlače bude nižšia.
Sp. Transfer Mode
Keď používate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou, na vytlačených obrázkoch alebo texte môžu byť škvrny. V
takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Sp. Transfer Mode>
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On> a používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou, sýtosť tlače môže byť
svetlejšia alebo nerovnomerná.
Wrinkle Correction
Tlač na obyčajný papier alebo tenký papier môže viesť k pokrčeniu výtlačku. V takom prípade nastavenie tejto položky
na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Wrinkle Correction>
<Off> alebo <On>
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu <On>.
Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Sp. Fixing Mode 4
Keď zariadenie používate v prostredí s nízkou vlhkosťou, v prázdnej oblasti výtlačku sa môžu zobrazovať duchovia.
V takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
382
Zoznam ponúk nastavení
On
(
)
<User Maintenance>
<Sp. Fixing Mode 4>
<Off> alebo <On>
Improve Toner Fixing
Keď vykonávate 2-stranovú tlač po dlhšom nepoužívaní zariadenia, môžu sa na vytlačených obrázkoch vyskytnúť
prázdne miesta. V takom prípade môže výber tejto položky vyriešiť problém. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením
<Mode 2> ako <Mode 1>.
Off
Mode 1
Mode 2
(
)
<User Maintenance>
<Improve Toner Fixing>
Vyberte príslušný
režim
V prípade 2-strannej tlače s nastavením tejto položky na inú hodnotu než <Off>, môže spustenie tlače trvať
dlhšie.
Clr/B&W Switch Mode
Keď tlačíte údaje vrátane čiernych, bielych a farebných údajov, môžete určiť, či chcete, aby bola priorita priradená
vyššej rýchlosti tlače alebo nižšej frekvencii využitia tonerovej kazety CMY.
Mode 1
Mode 2
(
)
<User Maintenance>
<Clr/B&W Switch Mode>
režim
383
Vyberte príslušný
Zoznam ponúk nastavení
<Mode 1>
Prioritu bude mať rýchlosť tlače.
<Mode 2>
Tlač môže byť k dispozícii a tonerové kazety CMY sa budú využívať menej často.
● Ak vyberiete možnosť <Mode 2>, rýchlosť tlače môže byť nižšia.
Charged Rlr Cleaning
Biele oblasti môžu byť jemne zafarbené. V takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém
vyriešiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Charged Rlr Cleaning>
<Off> alebo
<On>
Ak vyberiete možnosť <On>, hustota tlače môže byť nižšia.
Corr. Drum Line
Ak sa na výtlačkoch zobrazujú pásy, nastavenie <On> môže vyriešiť problém.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Corr. Drum Line>
384
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
Special Density Mode
Keď používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou, sýtosť tlače môže byť svetlejšia alebo nerovnomerná. V
takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Special Density Mode>
<Off> alebo
<On>
● Ak vyberiete položku <On> a používate zariadenie v prostredí s nízkou vlhkosťou, na vytlačených obrázkoch
alebo texte môžu byť škvrny.
SD Card Maintenance *
Ak sa na SD karte vyskytne chyba alebo ak chcete SD kartu vyradiť, môžete vymazať všetky údaje uložené na tejto
karte.
Format
Inicializuje SD kartu. Všetky uložené údaje sa z karty vymažú.
(
)
<User Maintenance>
Maintenance>
<SD Card
<Format>
<Yes>
Completely Del. Data
Všetky uložené údaje sa z SD karty vymažú. Vykonajte tento postup podľa potreby, napr. ak chcete SD kartu po
vymazaní všetkých uložených údajov, vrátane tých fragmentov, ktoré nie je možné normálne vymazať, vyradiť.
Vymazanie všetkých údajov z SD karty(P. 583)
Special Print Mode
Poskytuje položky, ktoré môžete nastaviť, keď tlač nie je možné vykonať správne.
Curl Correction
Tlač na obyčajný papier alebo tenký papier môže viesť k zvlneniu výtlačku. Tento problém v takom prípade
vyriešite nastavením tejto možnosti na hodnotu <On> v prípade zdroja papiera používaného na podávanie
papiera, ktorý sa zvlnil.
Off
385
Zoznam ponúk nastavení
On
(
)
<User Maintenance>
Correction>
<Special Print Mode>
Vyberte zdroj papiera
<Curl
<Off> alebo <On>
Výber zdroja papiera
Vyberte zdroj papiera, pre ktorý chcete zmeniť nastavenie korekcie zvlnenia.
Prepnutie nastavení
Ak chcete spustiť korekciu zvlnenia, vyberte možnosť <On>.
● Ak vyberiete možnosť <On>, spustenie tlače môže trvať dlhšie. Rýchlosť tlače môže byť taktiež nižšia.
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Curl Correction 2
Keď aktivácia možnosti <Curl Correction> neprinesie požadovaný efekt korekcie zvlnenia, nastavenie tejto
možnosti na hodnotu <On> môže celý problém vyriešiť.
Off
On
(
2>
)
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Curl Correction
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On>, môže byť rýchlosť tlače nižšia. Výtlačky môžu byť tiež vyblednuté.
386
Zoznam ponúk nastavení
Sp. Ctd. Paper Mode
V závislosti od typu papiera alebo podmienok prostredia sa môže z výtlačku začať odlupovať toner. V takom
prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
Mode>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Sp. Ctd. Paper
<Off> alebo <On>
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Rough Paper Adj.
Keď tlačíte na hrubý drsný papier, v závislosti od podmienok prostredia môže dochádzať k výskytu nasledujúcich
fenoménov. V takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
● Toner sa odlupuje z výtlačku
● Hustota tlače je nižšia
● Výtlačky sa zvlnia
Off
On
(
Adj.>
)
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Rough Paper
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete možnosť <On>, rýchlosť tlače bude nižšia.
Special Env. Mode
Ak sa chlopňa na obálke, ktorá absorbovala vlhkosť, prilepí na telo, nastavte túto položku na hodnotu <On>.
Off
On
387
Zoznam ponúk nastavení
(
)
Mode>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Special Env.
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete možnosť <On>, výtlačky môžu byť vyblednuté.
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Fix Prevention Mode
Ak sa vytlačené hárky zlepia, problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na hodnotu <On>.
Off
On
(
)
Mode>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Fix Prevention
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On>, môže byť rýchlosť tlače nižšia.
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Sp. H/H Thin Paper
Ak použijete tenký papier v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, papier sa môže vo fixačnej jednotke
zaseknúť. V takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
Paper>
)
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Off> alebo <On>
388
<Sp. H/H Thin
Zoznam ponúk nastavení
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Imprv Ppr Separation
Ak počas tlače dochádza k zaseknutiu papiera, problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na hodnotu
<On>.
Off
On
(
)
Separation>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Imprv Ppr
<Off> alebo <On>
Special Glossy Mode
Keď používate zariadenie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, biele oblasti sa môžu jemne sfarbiť.
V takom prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
Mode>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Special Glossy
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete možnosť <On>, hustota tlače môže byť nižšia.
Corr. White Line
Na vytlačených obrazoch sa môžu objaviť biele pruhy (čiary). V takom prípade nastavenie tejto položky na
položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
Line>
)
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Off> alebo <On>
389
<Corr. White
Zoznam ponúk nastavení
● Ak vyberiete možnosť <On>, môžu sa zobraziť zdvojené obrazy (duch).
Correct B&W Streaks
Keď sa na výtlačkoch objavia pruhy, vyčistenie fixačnej jednotky nemusí tento problém vyriešiť. V takom prípade
nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
Streaks>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Correct B&W
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On>, môže byť rýchlosť tlače nižšia. Taktiež sa môžu zobraziť zdvojené obrazy.
Plain Ppr Clr Corr 2
Ak na výtlačkoch dochádza k nerovnomernému lesku, problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na
hodnotu <On>.
Off
On
(
)
2>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Plain Ppr Clr Corr
<Off> alebo <On>
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Reduce Ghosting 3
Ak výtlačky odhalia na rovnakej stránke „ducha“ obrázka, nastavenie tejto položky na možnosť <On> môže
vyriešiť problém.
Off
On
390
Zoznam ponúk nastavení
(
)
3>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Reduce Ghosting
<Off> alebo <On>
● Nastavenie na hodnotu <On> môže viesť k nerovnomernosti výtlačku.
Sp. Fixing Mode 2
V závislosti od podmienok prostredia sa môže z vytlačených obrazov začať odlupovať toner. V takom prípade
nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
2>
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Sp. Fixing Mode
<Off> alebo <On>
● Toto nastavenie sa nemusí aktivovať vtedy, keď niektoré položky nastavenia nastavíte na hodnotu
<On>. Priorita položiek ponúk nastavenia(P. 404)
Rdc Waterdrop Pttrn.
Ak je hustota tlače vytlačených obrazov nerovnomerná do takej miery, že tlač má vzor ako kvapky vody,
nastavenie tejto položky na hodnotu <On> môže vyriešiť problém.
Off
On
(
Pttrn.>
)
<User Maintenance>
<Special Print Mode>
<Off> alebo <On>
● Výber možnosti <On> môže ovplyvňovať kvalitu tlače.
391
<Rdc Waterdrop
Zoznam ponúk nastavení
Special Print Mode E
Ak kontinuálna tlač vedie k vytváraniu zdvojených obrazov, nastavenie tejto položky na hodnotu inú než <Off>
môže tento problém vyriešiť. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Mode 2> ako <Mode 1>.
Off
Mode 1
Mode 2
(
)
<User Maintenance>
<Special Print Mode E>
Vyberte príslušný
režim
● Výber možnosti <Mode 1> alebo <Mode 2> môže viesť k nerovnomernej hustote tlače.
Update Firmware
Aktualizuje firmvér zariadenia.
(
pripojenia
)
<User Maintenance>
<Update Firmware>
<Yes>
Výber spôsobu pripojenia
Vyberte spôsob pripojenia počítača, ktorý vykonáva aktualizáciu firmvéru.
First Calibration
Zadajte načasovanie na automatické spustenie kalibrácie po zapnutí napájania.
After Jobs
Immediately
392
Vyberte spôsob
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<User Maintenance>
<First Calibration>
<After Jobs> alebo
<Immediately>
<After Jobs>
Slúži na automatické spustenie kalibrácie po dokončení prvej tlačovej úlohy po zapnutí napájania.
<Immediately>
Slúži na automatické spustenie kalibrácie bezprostredne po zapnutí napájania.
● Ak vyberiete možnosť <Immediately>, nastavenie pripravenosti zariadenia na tlač chvíľu trvá.
Paper Feed Method
Keď chcete tlačiť dokument na papier s logami, zadajte toto nastavenie. Ak chcete tlačiť na papier s logami, musíte v
závislosti od toho, či vykonávate 1-stranovú alebo 2-stranovú tlač, zmeniť lícnu stranu papiera vkladaného do zdroja
papiera. Ak však zmeníte nastavenie na položku <Print Side Priority>, pri 1-stranovej a 2-stranovej tlači môžete
jednoducho vložiť papier lícom nadol. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie predtlačeného papiera(P. 55) .
Speed Priority
Print Side Priority
(
)
papiera
<User Maintenance>
<Paper Feed Method>
Vyberte zdroj
<Speed Priority> alebo <Print Side Priority>
Výber zdroja papiera
Vyberte zdroj papiera, pre ktorý chcete zmeniť nastavenie režimu podávania papiera.
<Speed Priority>
Pri použití papiera, ktorý bol predtlačený s logom, musíte zmeniť stranu, ktorá je na jednej strane, v závislosti
od 1-stranovej alebo 2-stranovej tlače.
393
Zoznam ponúk nastavení
● Odporúčame vybrať položku <Speed Priority>, ak nepotrebujete zvážiť, na ktorú stranu sa má tlačiť.
<Print Side Priority>
Ak chcete tlačiť na konkrétnu stranu papiera, nemusíte prevracať papier v zdroji papiera bez ohľadu na to, či
je zvolená 1-stranová alebo 2-stranová tlač.
● Aj keď je položka <Print Side Priority> vybraná pre zdroj papiera (
Dostupný papier(P. 551) ), je
deaktivovaná a zariadenie pracuje rovnako ako pri výbere položky <Speed Priority>. V takom prípade
vložte papier rovnakým spôsobom, ako keď je vybraná položka <Speed Priority> (
Vkladanie
predtlačeného papiera(P. 55) ).
● Ak vyberiete položku <Print Side Priority>, rýchlosť 1-stranovej tlače bude pomalšia.
Adjust Standby Temp
Vyberte, či chcete upraviť nastavenie teploty fixačnej jednotky. Ak vyberiete možnosť <On>, doba do spustenia tlače sa
môže skrátiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Adjust Standby Temp>
<Off> alebo
<On>
● Nastavenie na hodnotu <On> zvyšuje príkon počas spúšťania zariadenia.
Show Job List
Vyberte, či po stlačení tlačidla
na tlač.
(
) na ovládacom paneli chcete zobraziť zoznam údajov, ktoré sa tlačia a čakajú
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Show Job List>
394
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
● Ak stlačíte tlačidlo
(
) a zároveň je vybratá možnosť <Off>, aktuálna prebiehajúca tlačová úloha sa
zruší.
Paper Delivery Adj.
Ak počas používania viacúčelového priečinka často dochádza k zaseknutiu papiera, problém môže vyriešiť nastavenie
tejto položky na hodnotu <On>.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Paper Delivery Adj.>
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On>, môže byť rýchlosť tlače nižšia.
Rdc Hvy 3 Clr Msmtch
Ak dochádza k nesúladu farieb počas tlače na ťažký papier, problém môže vyriešiť zmena nastavenia.
Mode 1
Mode 2
(
)
<User Maintenance>
<Rdc Hvy 3 Clr Msmtch>
<Mode 1> alebo
<Mode 2>
● Stupeň zlepšenia sa môže odlišovať v závislosti od papiera, ktorý na tlač používate. Ak sa výsledky tlače
nezhodujú s očakávaniami, skúste použiť nastavenia <Mode 1> a <Mode 2> a potom opakujte tlač.
Corr. Color Mismatch
Ak dochádza k nesúladu farieb, problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na hodnotu <On>.
Off
395
Zoznam ponúk nastavení
On
(
)
<User Maintenance>
<Corr. Color Mismatch>
<Off> alebo
<On>
● Ak vyberiete položku <On>, môže byť rýchlosť tlače nižšia.
Correct B&W Density
Keď je položka <Color Mode> ( Color Mode(P. 360) ) v časti <Print Quality> alebo <Color Mode> ( Tlač
z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)(P. 81) ) v nastaveniach priamej tlače z rozhrania USB
nastavená na hodnotu <Auto (Color/Black)> alebo <Black>, výsledkom môže byť nerovnomerná hustota tlače alebo
výskyt vodorovných pruhov na výtlačkoch. V tom prípade môže zmena tejto položky vyriešiť problém.
Off
Mode 1
Mode 2
(
)
<User Maintenance>
<Correct B&W Density>
Vyberte príslušný
režim
● Ak zadáte hodnotu <Mode 1>, nastavte možnosť <Auto Detect Ppr Type> na hodnotu <Do Not Use>
vzhľadom na zdroj papiera, ktorý používate. Auto Detect Ppr Type(P. 476)
● Ak je nastavená možnosť <Mode 1> alebo <Mode 2>, tonery CMYK sa spotrebujú aj v rámci čiernobielej tlače
(v závislosti od typu použitého papiera). Okrem toho môže byť nižšia aj rýchlosť tlače.
● Keď nastavíte možnosť <Off>, použitie čiernobielej tlače môže viesť k nerovnomernej hustote tlače.
POP Printing Speed
Keď je v ovládači tlačiarne nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] a kvalita tlače nie je
prijateľná, odporúčame nastaviť možnosť <Mode 2>. Výsledkom budú výtlačky POP so živším farebným tónom. Ďalšie
informácie o funkcii [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na
webovej lokalite s príručkami online.
Mode 1
Mode 2
396
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<User Maintenance>
<POP Printing Speed>
<Mode 1> alebo
<Mode 2>
● Ak vyberiete položku <Mode 2>, rýchlosť tlače bude pomalšia.
● Keď je nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia tlače reklamných pútačov], odporúčame, aby ste
nakonfigurovali aj nasledujúce položky.
- <Toner Warning Mode>
- <Auto POP Calibration>
POP Prnt Color Corr.
Ak tlač POP vedie k nerovnomernej hustote tlače a zároveň je nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia tlače
reklamných pútačov], vyberte možnosť <On>.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<POP Prnt Color Corr.>
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete možnosť <On>, hustota tlače môže byť nižšia.
● Keď je nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia tlače reklamných pútačov], odporúčame, aby ste
nakonfigurovali aj nasledujúce položky.
- <Toner Warning Mode>
- <Auto POP Calibration>
Toner Warning Mode
Môžete zmeniť časovanie tak, aby sa zobrazilo hlásenie, keď bude zostávajúce množstvo tonera nízke. Možnosť <POP
Print> zobrazí hlásenie v skoršom načasovaní než možnosť <Standard Print>. Keď je v ovládači tlačiarne
nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia tlače reklamných pútačov], kvalita výtlačku nemusí byť prijateľná, ak je
zostávajúce množstvo tonera nízke. Z tohto dôvodu odporúčame nastaviť možnosť <POP Print>. Ďalšie informácie
o funkcii [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite
s príručkami online.
Standard Print
POP Print
397
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<User Maintenance>
<Toner Warning Mode>
<Standard Print>
alebo <POP Print>
● Keď je nastavená možnosť <POP Print>, nastavenia nasledujúcich položiek nebudú platiť.
- <Toner Check Timing>
Toner Check Timing(P. 400)
- <Spec Tnr Chk Timing>
Spec Tnr Chk Timing(P. 400)
● Keď je nastavená možnosť <POP Print>, odporúčame, aby ste nakonfigurovali aj nasledujúce položky.
- <POP Printing Speed>
- <Auto POP Calibration>
Auto POP Calibration
Môžete zmeniť typ kalibrácie, ktorá sa spustí automaticky. Okrem obyčajnej kalibrácie ide o kalibráciu, ktorá slúži na
korekciu nesúladu odtieňov v rámci tlače POP. Keď je v ovládači tlačiarne nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia
tlače reklamných pútačov], odporúčame, aby ste vždy nastavili možnosť <On>. Ďalšie informácie o funkcii
[Optimalizácia tlače reklamných pútačov] nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite
s príručkami online.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Auto POP Calibration>
<Off> alebo <On>
● Keď nastavíte možnosť <On>, kalibrácia bude trvať dlhšie. Okrem toho to môže mať vplyv na životnosť
tonerových kaziet.
● Keď je nakonfigurovaná možnosť [Optimalizácia tlače reklamných pútačov], odporúčame, aby ste
nakonfigurovali aj nasledujúce položky.
- <Toner Warning Mode>
Import/Export Set.
Údaje uložené v zariadení a údaje nastavení možností ponuky môžete prenášať a ukladať na pamäťové USB zariadenie
pripojené k zariadeniu. Exportované údaje sa dajú importovať. Ak je model zariadenia rovnaký, ostatné zariadenia
môžu importovať údaje exportované z tohto zariadenia a naopak.
398
Zoznam ponúk nastavení
IMPORT
Zo zariadenia môžete importovať údaje, ktoré boli zapísané na pamäťové USB zariadenie.
(
)
<User Maintenance>
Set.>
<IMPORT>
heslo
Skontrolujte hlásenie
<Import/Export
<Yes>
Vyberte súbor na importovanie
Zadajte
EXPORT
Údaje uložené v zariadení a údaje nastavení možností ponuky môžete uložiť na pamäťové USB zariadenie.
(
)
Set.>
<User Maintenance>
<EXPORT>
<Import/Export
Zadajte heslo
Heslo (potvrdiť)
Skontrolujte
hlásenie
● Na tieto účely môžete použiť niektorý z USB portov na ľavej a pravej strane zariadenia. Keď pripojíte
pamäťové zariadenia USB k obidvom týmto USB portom, údaje sa importujú alebo exportujú
prostredníctvom portu na pravej strane.
● Ak je pripojená pamäť USB a zobrazí sa obrazovka <Ready to print files from USB memory.>, stlačte tlačidlo
(
).
● Podrobnosti o importe/exporte údajov nastavení nájdete v časti
dát(P. 307) .
Ukladanie/načítanie uložených
Calibration Freq.
Zadajte frekvenciu automatickej kalibrácie. Ak často dochádza k nesúladu farieb, nastavte túto možnosť na hodnotu
<High> alebo <Very High>.
Standard
High
Very High
(
)
<User Maintenance>
<Calibration Freq.>
399
Nastavte frekvenciu
Zoznam ponúk nastavení
Notify to Clean
Vyberte, či sa má zobraziť správa s výzvou na vyčistenie fixačnej jednotky.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Notify to Clean>
<Off> alebo <On>
Clean. Notif. Timing *
Keď ste nastavili položku <Notify to Clean> na položku <On>, môžete zadať časovanie zobrazenia hlásenia s výzvou pre
vyčistenie fixačnej jednotky z hľadiska počtu vytlačených strán a v jednotkách po 1000. Konfiguračná stránka umožňuje
skontrolovať, koľko strán môžete vytlačiť pred zobrazením hlásenia s výzvou. ( Konfiguračná stránka(P. 521) )
1000
až 50 000
(
)
<User Maintenance>
vytlačených strán pomocou
<Clean. Notif. Timing>
Zadajte počet
alebo
Toner Check Timing
Ak chcete zmeniť časovanie tak, aby sa zobrazilo hlásenie, keď je zostávajúce množstvo tonera nízke, vyberte položku
<Custom>.
Default
Custom
(
)
<User Maintenance>
<Toner Check Timing>
<Default> alebo
<Custom>
Spec Tnr Chk Timing *
Keď ste nastavili položku <Toner Check Timing> na položku <Custom>, zadajte časovanie pre zobrazenie hlásenia.
1 až 20
až 99 (%)
400
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<User Maintenance>
<Spec Tnr Chk Timing>
Pomocou číselných
klávesov zadajte zostávajúce množstvo tonera v tonerovej kazete
Drum Check Timing
Ak chcete zmeniť načasovanie na zobrazenie príslušného hlásenia v prípade, keď sa blíži čas na výmenu bubnovej
kazety, vyberte možnosť <Custom>.
Default
Custom
(
)
<User Maintenance>
<Drum Check Timing>
<Default> alebo
<Custom>
Spec Drum Chk Timing *
Ak ste nastavili možnosť <Drum Check Timing> na hodnotu <Custom>, zadajte časovanie zobrazenia hlásenia.
1 až 20
až 99 (%)
(
)
<User Maintenance>
<Spec Drum Chk Timing>
Pomocou číselných
klávesov zadajte zostávajúce množstvo tonera v bubnovej kazete
Action When Tnr. Out
Vyberte, či chcete pokračovať v tlači, keď tonerová kazeta dosiahne koniec životnosti.
Continue Printing
Pause Printing
Stop Printing
(
)
<User Maintenance>
<Action When Tnr. Out>
tlače
401
Vyberte operáciu
Zoznam ponúk nastavení
<Continue Printing>
Keď tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie <Change X toner cartridge.
(Vymeňte tonerovú kazetu X.)>, ale tlač bude pokračovať.
<Pause Printing>
Keď tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie <End of lifetime reached. Change X
toner cartridge. (Dosiahol sa koniec životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu X.)> a tlač sa dočasne zastaví. Ak
chcete pokračovať v tlači, stlačte tlačidlo
(
).
<Stop Printing>
Keď tonerová kazeta dosiahla koniec svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie <Change X toner cartridge.
(Vymeňte tonerovú kazetu X.)> a tlač sa zastaví. Keď sa zobrazí toto hlásenie, nemôžete pokračovať v tlači.
● Znak „X“ v hlásení uvedenom vyššie predstavuje farbu CMYK.
● Ak budete pokračovať v tlači, kvalita tlače sa môže znížiť.
Rdc Bndg for Low Spd
V závislosti od nastavení typu papiera alebo zariadenia sa na výtlačkoch môžu objaviť vodorovné pruhy. V takom
prípade nastavenie tejto položky na položku <On> môže problém vyriešiť.
Off
On
(
)
<User Maintenance>
<Rdc Bndg for Low Spd>
<On>
Reduce Margin Stain
Ak sa na dolnom okraji výtlačkov objavujú šmuhy, zmena nastavenia môže tento problém vyriešiť.
Off
Mode 1
402
<Off> alebo
Zoznam ponúk nastavení
Mode 2
(
)
<User Maintenance>
<Reduce Margin Stain>
Vyberte príslušný
režim
● V prípade kontinuálnej tlače s nastavenou možnosťou <Mode 1> alebo <Mode 2> spustí tlač väčšieho než
špecifického počtu strán automatické čistenie, výsledkom čoho je nižšia rýchlosť tlače.
Control Condensation
Výtlačok môže byť svetlý v dôsledku kondenzácie vnútri hlavnej jednotky. V takom prípade nastavenie tejto položky na
položku <Auto> môže problém vyriešiť.
Off
Auto
(
)
<User Maintenance>
<Control Condensation>
<Auto>
403
<Off> alebo
Zoznam ponúk nastavení
Priorita položiek ponúk nastavenia
68UR-04Y
Nasledujúce položky ponúk nastavenia majú priradené poradie priority. Keď je viacero položiek nastavených na
hodnotu <On>, platiť bude iba položka s najvyššou prioritou. Číselné vyjadrenie najvyššej priority 1 a priorita sa znižuje
spolu s rastúcou číselnou hodnotou.
Priorita
Nastavenia
Sp. Fixing Mode 2(P. 391)
1
Sp. Fixing Mode 2
2
Sp. Ctd. Paper Mode
3
Curl Correction
4
Sp. H/H Thin Paper
Sp. H/H Thin Paper(P. 388)
5
Wrinkle Correction
Wrinkle Correction(P. 382)
6
Special Env. Mode
7
Fix Prevention Mode
8
Plain Ppr Clr Corr 2
Sp. Ctd. Paper Mode(P. 387)
Curl Correction(P. 385)
Special Env. Mode(P. 387)
Fix Prevention Mode(P. 388)
Plain Ppr Clr Corr 2(P. 390)
404
Zoznam ponúk nastavení
Print Mode
68UR-050
Všetky nastavenia prepínania režimu tlače sú uvedené s krátkym popisom.
Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
Auto Mode Selection(P. 405)
Auto Select(P. 406)
Mode Priority(P. 406)
◼ Typ režimu tlače
Režim automatického výberu Zariadenie prejde do režimu automatického výberu, keď je vybraná položka <Auto Selection> pre
položku <Auto Mode Selection>. Zariadenie automaticky rozlišuje údaje odoslané z počítača a
vyberie režim tlače. Normálne použite tento režim tlače, keď tlačíte z aplikácie.
<PCL>
Režim pre tlač PCL súboru odoslaného z počítača.
<PS>
Režim pre tlač PS súboru odoslaného z počítača.
<PDF>
Režim pre tlač PDF súboru pomocou priamej tlače alebo priamej tlače z USB.
<XPS>
Režim pre tlač XPS súboru pomocou priamej tlače alebo priamej tlače z USB.
Auto Mode Selection
Zadajte režim tlače, v ktorom zariadenie pracuje.
Auto Selection
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Print Mode>
<Auto Mode Selection>
405
Vyberte režim tlače
Zoznam ponúk nastavení
Auto Select
Aktivujte alebo deaktivujte funkciu automatického výberu režimu tlače v režime automatického výberu.
Off
On
(
)
<Print Mode>
<Auto Select>
Vyberte režim tlače
<Off>
alebo <On>
● Ak sú všetky režimy tlače nastavené na položku <Off>, zariadenie pracuje v režime tlače zadanom pre
položku <Mode Priority>.
Mode Priority
Zadajte režim tlače, ktorý sa vyberie automaticky, keď zariadenie v režime automatického výberu nedokáže
identifikovať ovládací príkaz.
None
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Print Mode>
<Mode Priority>
Vyberte režim preferenčnej
tlače
● Ak vyberiete položku <None>, zariadenie automaticky určí režim tlače, keď nedokáže identifikovať ovládací
príkaz.
406
Zoznam ponúk nastavení
Nastavenia špecifické pre režim tlače
68UR-051
Pomocou ponuky nastavení môžete zadať nastavenia špecifické pre každý režim
tlače. Nastavenia špecifické pre režim tlače sú popísané pre každý režim.
UFR II(P. 408)
PCL(P. 409)
Imaging(P. 415)
XPS(P. 425)
PDF(P. 436)
PS(P. 447)
407
Zoznam ponúk nastavení
UFR II
68UR-052
Táto časť popisuje nastavenia dostupné počas používania UFR II s ovládacími
príkazmi. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Paper Save
Vyberte, či chcete zabrániť výstupu prázdnych strán, keď sú obsiahnuté v dokumentoch určených na tlač.
Off
On
(
)
<UFR II>
<Paper Save>
408
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
PCL
68UR-053
Všetky nastavenia PCL ovládacích príkazov sú uvedené s krátkym popisom.
Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia onačené hviezdičkou (*) sa v závislosti od iných položiek nastavenia alebo inštalácie voliteľnej
jednotky ROM v zariadení nemusia zobraziť.
Paper Save(P. 409)
Orientation(P. 409)
Font Number(P. 410)
Point Size(P. 410)
Pitch(P. 410)
Form Lines(P. 411)
Character Code(P. 411)
Custom Size(P. 412)
Unit of Measurement(P. 412)
X Dimension(P. 412)
Y Dimension(P. 412)
Append CR to LF(P. 413)
Enlarge A4 Prt Width(P. 413)
BarDIMM(P. 413)
FreeScape(P. 414)
Paper Save
Určuje, či zariadenie vydá prázdnu stránku, ktorú je možné vytvoriť v dôsledku neexistencie údajov medzi dvoma
kódmi informačného kanála odoslaných z aplikácie.
Off
On
(
)
<PCL>
<Paper Save>
Orientation
Umožní nastavenie orientácie papiera.
Portrait
Landscape
409
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<PCL>
<Orientation>
<Portrait> alebo <Landscape>
Font Number
Umožní nastaviť predvolené písmo pre túto funkciu zariadenia pomocou zodpovedajúcich čísiel písma. Platné čísla
písma sa nachádzajú v rozsahu 0 až 104.
0
až 104
(
)
<PCL>
<Font Number>
Pomocou číselných klávesov zadajte číslo
portu
Point Size *
Ak číslo vybrané v položke <Font Number> zodpovedá písmu s možnosťou nastavovania rozmerov, zobrazí sa v
možnostiach <PCL>. Umožňuje zadať veľkosť predvoleného písma v bodoch. Veľkosť v bodoch môžete upravovať v
krokoch po 0,25 bodu.
4,00 až 12,00
až 999,75 (bod)
(
)
<PCL>
<Point Size>
Pomocou číselných klávesov zadajte hodnotu
nastavenia
Pitch *
Ak číslo vybrané v položke <Font Number> zodpovedá písmu s možnosťou nastavovania rozmerov s pevnou šírkou,
<Pitch> zobrazí sa v možnostiach <PCL>. Umožňuje zadať šírku predvoleného písma v bodoch. Šírka môže byť
upravovaná v krokoch po 0,01 cpi (počet znakov na palec).
0,44 až 10,00
až 99,99 (cpi)
(
)
<PCL>
<Pitch>
Pomocou číselných klávesov zadajte hodnotu
nastavenia
410
Zoznam ponúk nastavení
Form Lines
Umožňuje zadať počet riadkov, ktoré majú byť vytlačené na stránke. Môžete vybrať hodnotu od 5 do 128 riadkov.
5 až 64
až 128 (riadky)
(
)
<PCL>
<Form Lines>
Pomocou číselných klávesov zadajte hodnotu
nastavenia
Character Code
Umožňuje vybrať znakový súbor, ktorý najviac vyhovuje potrebám hostiteľského počítača.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Character Code>
411
Vyberte znakový kód
Zoznam ponúk nastavení
Custom Size
Umožňuje zadať vlastnú veľkosť papiera. Ak vyberiete položku <Set>, môžete zadať vlastnú veľkosť.
Do Not Set
Set
(
)
<PCL>
<Custom Size>
<Set> alebo <Do Not Set>
Unit of Measurement *
Umožňuje zadať mernú jednotku, ktorú chcete použiť na zadanie vlastnej veľkosti papiera.
Millimeters
Inches
(
)
<PCL>
<Unit of Measurement>
<Millimeters> alebo <Inches>
X Dimension *
Umožňuje zadať rozmer X vlastného papiera. Rozmer X sa môže nastaviť v rozsahu od 64,0 mm do 320,0 mm v krokoch
po 0,1 mm.
až 320,0 (mm)
64,0 až 304,8
(
)
<PCL>
<X Dimension>
Pomocou možností
/
zadajte
hodnotu nastavenia
Y Dimension *
Umožňuje zadať rozmer Y vlastného papiera. Rozmer Y sa môže nastaviť v rozsahu od 120 mm do 1200 mm v krokoch
po 0,1 mm.
120 až 457,2
až 1200 (mm)
412
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<PCL>
<Y Dimension>
Pomocou možností
/
hodnotu nastavenia
Append CR to LF
Umožňuje zadať, či má byť pridaný návrat vozíka (CR), ak je prijatý kód podávania riadka (LF).
Yes
No
(
)
<PCL>
<Append CR to LF>
<Yes> alebo <No>
Enlarge A4 Prt Width
Určuje, či má byť oblasť tlače papiera veľkosti A4 rozšírená na šírku oblasti tlače papiera veľkosti Letter.
Off
On
(
)
<PCL>
<Enlarge A4 Prt Width>
BarDIMM *
Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkciu tlače čiarových kódov zariadenia.
Enable
Disable
413
<Off> alebo <On>
zadajte
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Enable> alebo <Disable>
FreeScape *
Môžete zadať alternatívny únikový kód (AEC), ktorý sa má použiť pre príkazy čiarového kódu, keď hostiteľský počítač
nepodporuje štandard únikový kód.
Off
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
414
Vyberte únikový kód
Zoznam ponúk nastavení
Imaging
68UR-054
Všetky nastavenia obrazových súborov (JPEG a TIFF súbory), ktoré sú k dispozícii pre
priamu tlač z USB, priamu tlač a tlač e-mailov, sú uvedené s krátkym popisom.
Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
Image Orientation(P. 415)
Zoom(P. 416)
Print Position(P. 416)
TIFF Spooler(P. 417)
Show Warnings(P. 418)
Print E-Mail Text(P. 418)
Limit E-Mail Print(P. 418)
Enlarge Print Area(P. 419)
RGB Source Profile(P. 419)
CMYK Sim. Profile(P. 420)
Output Profile(P. 420)
Matching Method(P. 421)
Halftones(P. 421)
Photo Corr (CL Only)(P. 422)
Grayscale Conversion(P. 424)
Image Orientation
Zadajte orientáciu tlače obrázka.
Auto
Vertical
Horizontal
(
)
<Imaging>
<Image Orientation>
<Auto>
Automaticky určuje orientáciu tlače na základe šírky a výšky obrázka.
<Vertical>
Vyberte túto položku pri tlači zvisle dlhého obrázka.
415
Vyberte orientáciu
Zoznam ponúk nastavení
<Horizontal>
Vyberte túto položku pri tlači vodorovne dlhého obrázka.
● Ak zadané nastavenie (<Vertical> alebo <Horizontal>) nezodpovedá orientácii obrázka, obrázok je vytlačený v
zmenšenej veľkosti.
Zoom
Aktivujte alebo deaktivujte zväčšovanie/zmenšovanie obrázkov. Výtlačky sa zväčšujú alebo zmenšujú pri zachovaní
pomeru strán obrázku.
Off
Auto
(
)
<Imaging>
<Zoom>
<Off> alebo <Auto>
<Off>
Keď sa obraz nachádza v oblasti Oblasť tlače(P. 555) , vytlačí sa v pôvodnej veľkosti. Ak je obrázok väčší
ako tlačiteľná oblasť, výtlačky sa zredukujú.
<Auto>
Vytvára zväčšené alebo zmenšené výtlačky podľa tlačiteľnej oblasti papiera.
Print Position
Zadajte polohu tlače čísla strany.
Auto
Center
Top Left
(
)
<Imaging>
<Print Position>
polohu
416
Vyberte možnosť <Auto> alebo
Zoznam ponúk nastavení
<Auto>
Ak TIFF údaje obsahujú informácie, ktoré určujú polohu tlače, obrázok sa vytlačí podľa informácií, v opačnom
prípade sa vytlačí do stredu papiera. JPEG údaje sa vždy tlačia do stredu papiera.
<Center>
Obrázky sa tlačia do stredu papiera.
<Top Left>
Obrázky sa tlačia vľavo hore.
TIFF Spooler
Vyberte, či sa majú TIFF údaje uložiť na SD kartu pred ich spracovaním pre tlač. Nastavte túto položku na položku
<On>, ak sa počas tlače vyskytne chyba.
Off
On
(
)
alebo <On>
<Imaging>
<TIFF Spooler>
Vykonajte hardvérové resetovanie (
Skontrolujte hlásenie
<Off>
Spustenie hardvérového
resetovania(P. 470) )
<Off>
TIFF údaje sa nepretržite spracúvajú ihneď po ich prijatí, čím sa skracuje čas spracovania.
<On>
Všetky prijaté TIFF údaje sa spracúvajú naraz, čím sa znižuje výskyt chýb. Po vložení SD karty sa údaje uložia
na SD kartu.
● Ak nie je nainštalovaná žiadna SD karta, súbory s veľkosťou väčšou ako 40 MB sa nemusia vytlačiť.
417
Zoznam ponúk nastavení
Show Warnings
Môžete zadať, ako sa má zariadenie správať, ak sa vyskytne chyba.
Off
Print
Panel
(
)
<Imaging>
<Show Warnings>
Vyberte spôsob správania
zariadenia
<Off>
Nevytlačí sa žiadny obrázok a nezobrazí sa žiadna chyba.
<Print>
Vytlačia sa chybové informácie a nevytlačí sa žiadny obrázok.
<Panel>
Nevytlačí sa žiadny obrázok a na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie.
Print E-Mail Text
Vyberte, či sa majú tlačiť e-mailové správy po vykonaní tlače e-mailov. Ak vyberiete položku <Off>, vytlačí sa iba
obrázok pripojený k e-mailu.
Off
On
(
)
<Imaging>
<Print E-Mail Text>
<Off> alebo <On>
Limit E-Mail Print *
Vyberte, či sa má obmedziť počet strán e-mailových správ, ktoré sa majú vytlačiť, keď je položka <Print E-Mail Text>
nastavená na položku <On>. Ak vyberiete položku <On>, počet strán e-mailových správ, ktoré sa majú vytlačiť, je
obmedzený na 5.
418
Zoznam ponúk nastavení
Off
On
(
)
<Imaging>
<Limit E-Mail Print>
<Off> alebo <On>
Enlarge Print Area
Zadajte, či chcete alebo nechcete tlačiť obraz rozšírením oblasti
Oblasť tlače(P. 555) na celý formát papiera.
Off
On
(
)
<Imaging>
<Enlarge Print Area>
<Off> alebo <On>
● Ak vyberiete položku <On>, niektoré časti obrázka môžu chýbať blízko okrajov papiera alebo môže dôjsť k
čiastočnému poškodeniu papiera v závislosti od originálu.
RGB Source Profile
Vyberte vhodný profil pre údaje RGB, ktorý sa zhoduje s vami používaným monitorom.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Imaging>
<RGB Source Profile>
Vyberte profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije sa profil RGB, ktorý sa podobá priemernému profilu väčšiny monitorov počítačov so systémom
Windows. Keď používate monitor, ktorý podporuje režim sRGB, môžete tlačiť farby, ktoré sa približujú
k farbám zobrazeným na monitore.
419
Zoznam ponúk nastavení
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Keď po porovnaní vytlačených farieb a farieb zobrazených na monitore chcete upraviť nastavenie jasu, tu
vykonajte požadované nastavenie. Čím bude hodnota vyššia, tým budú vytlačené farby tmavšie.
CMYK Sim. Profile
Keď tlačíte údaje CMYK, môžete vybrať cieľ simulácie. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK na farebný model závislý od
zariadenia v súlade s vybratým cieľom simulácie.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Imaging>
<CMYK Sim. Profile>
Vyberte profil
<Euro Standard v1.00>
Použite profil Euro Standard. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť európskym štandardom tlače.
<JapanColor(Canon)>
Použije sa profil JapanColor. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť japonským štandardom tlače.
<U.S. Web Coated v1.0>
Použije sa profil U.S. Web Coated. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť štandardom tlače v USA.
Output Profile
Môžete vybrať vhodné profily pre údaje, ktoré sa chystáte tlačiť.
Normal
Photo
(
)
<Imaging>
<Output Profile>
420
Vyberte profil
Zoznam ponúk nastavení
<Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody a údaje sa vytlačia vo farbách, ktoré sa približujú farbám zobrazeným
na monitore.
<Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa výsledok tlače podobal fotografii.
Matching Method
Použitím možnosti <RGB Source Profile> zadajte prvok, ktorý bude mať v rámci nastavenia farebnej zhody prioritu pred
ostatnými.
Perceptual
Saturation
Colorimetric
(
)
<Imaging>
<Matching Method>
Vyberte metódu určovania
zhody
<Perceptual>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať vnímanie.
<Saturation>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať saturácia.
<Colorimetric>
Vykoná sa nastavenie zhody s čo najpresnejšou reprodukciou farieb.
Halftones
Môžete vybrať spôsob tlače pre reprodukciu poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrázka).
Resolution
Gradation
421
Zoznam ponúk nastavení
Error Diffusion
(
)
<Imaging>
<Halftones>
Vyberte spôsob reprodukcie
poltónov
<Resolution>
Vykonáva jemnú tlač tak, že ostro reprodukuje okraje znakov. Tento režim tlače je vhodný pre tlač údajov
znakov a tenkých čiar s čistým povrchom.
<Gradation>
Vytlačí gradáciu a čiary s hladkým povrchom. Tento režim tlače je vhodný pre tlač obrázkov a grafov s
gradáciou.
<Error Diffusion>
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
● Ak sa použije <Error Diffusion> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
Photo Corr (CL Only) *
Konfigurácia nastavení funkcií korekcie fotografií alebo iných podobných obrazových údajov. Táto položka sa zobrazí
vtedy, keď je nainštalovaná SD karta.
Photo Optimizer PRO
Vyberte, či chcete spustiť tlač s automatickou korekciou kontrastu obrazu, vyváženia farieb, saturácie a gradácie.
Off
On
(
PRO>
)
<Imaging>
<Photo Corr (CL Only)>
<Off> alebo <On>
422
<Photo Optimizer
Zoznam ponúk nastavení
Red-Eye Correction
„Červené oči“ sú fenomén, ktorý spôsobuje neprirodzený červený nádych ľudských očí v prípade fotografovania
s bleskom. Nastavte, či chcete, aby systém automaticky detegoval výskyt červených očí a aby korigoval príslušné
oblasti tak, aby sa zobrazili v prirodzenej farbe. Intenzitu korekcie môžete vybrať spomedzi troch stupňov.
Red-Eye Correction
Nastavte, či chcete spustiť korekciu červených očí.
Off
On
(
)
<Imaging>
<Photo Corr (CL Only)>
<Red-Eye Correction>
Correction>
<Red-Eye
<Off> alebo <On>
Red-Eye Corr. Level *
Zadajte úroveň intenzity korekcie, ak je možnosť <Red-Eye Correction> nastavená na hodnotu <On>.
Weak
Standard
Strong
(
)
<Imaging>
Correction>
<Photo Corr (CL Only)>
<Red-Eye Corr. Level>
<Red-Eye
Vyberte príslušnú úroveň
Face Brightener
V prípade fotografie, na ktorej sú ľudské tváre neprirodzene tmavé v dôsledku podsvietenia alebo nedostatočnej
expozície nastavte, či chcete tlačiť obraz formou korekcie komplexného jasu, aby ľudské tváre nadobudli
prirodzene jasný odtieň. Intenzitu korekcie môžete vybrať spomedzi troch stupňov.
Face Brightener
Nastavte, či chcete spustiť korekciu na rozjasnenie ľudských tvárí.
Off
On
(
)
<Imaging>
Brightener>
<Photo Corr (CL Only)>
<Face Brightener>
<Face
<Off> alebo <On>
Face Brightener Lv. *
Zadajte úroveň intenzity korekcie, ak je možnosť <Face Brightener> nastavená na hodnotu <On>.
Weak
423
Zoznam ponúk nastavení
Standard
Strong
(
)
<Imaging>
Brightener>
<Photo Corr (CL Only)>
<Face Brightener Lv.>
<Face
Vyberte príslušnú úroveň
Grayscale Conversion *
Môžete vybrať spôsob konvertovania farebných tlačových údajov na čiernobiele údaje.
sRGB
NTSC
Uniform RGB
(
)
<Imaging>
<Grayscale Conversion>
Vyberte spôsob
konverzie
<sRGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvorila plynulá gradácia podľa farby.
<NTSC>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvoril vzhľad ekvivalentný televíznemu obrazu
(NTSC).
<Uniform RGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vyrovnali všetky úrovne RGB iba na základe jasu.
● Táto položka je k dispozícii vtedy, keď je možnosť <Color Mode> (
Quality> nastavená na hodnotu <Black>.
424
Color Mode(P. 360) ) v časti <Print
Zoznam ponúk nastavení
XPS
68UR-055
Všetky nastavenia XPS súborov, ktoré sú k dispozícii pre priamu tlač z USB a priamu
tlač, sú uvedené s krátkym popisom. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od ďalších položiek nastavení.
Matching Mode(P. 425)
ICC Profile Settings(P. 426)
Gamma Settings(P. 428)
Photo Corr (CL Only)(P. 430)
Halftones(P. 431)
Gray Compensation(P. 432)
Advanced Smoothing(P. 433)
Grayscale Conversion(P. 434)
Matching Mode
Vyberte spôsob spracovania farebnej tlače.
ICC Profile
Gamma
(
)
<XPS>
<Matching Mode>
<ICC Profile> alebo <Gamma>
<ICC Profile>
Na dosiahnutie farebnej zhody použite profil.
<Gamma>
Vykonajte korekciu farieb nastavením hodnoty gama na úpravu nastavenia jasu.
425
Zoznam ponúk nastavení
ICC Profile Settings
Nastavte profil, ktorý sa použije počas určovania farebnej zhody a určite prvok, ktorý bude mať prednosť (prioritu) pred
ostatnými. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
RGB Source Profile
Vyberte vhodný profil pre údaje RGB, ktorý sa zhoduje s vami používaným monitorom.
Text
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Graphics
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Image
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
Profile>
)
<XPS>
<ICC Profile Settings>
Vyberte typ obrazových údajov
<RGB Source
Vyberte profil
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije sa profil RGB, ktorý sa podobá priemernému profilu väčšiny monitorov počítačov so systémom
Windows. Keď používate monitor, ktorý podporuje režim sRGB, môžete tlačiť farby, ktoré sa približujú
k farbám zobrazeným na monitore.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Keď po porovnaní vytlačených farieb a farieb zobrazených na monitore chcete upraviť nastavenie jasu, tu
vykonajte požadované nastavenie. Čím bude hodnota vyššia, tým budú vytlačené farby tmavšie.
426
Zoznam ponúk nastavení
● Táto položka je dostupná, keď je položka <Matching Mode> nastavená na položku <ICC Profile>.
Output Profile
Môžete vybrať vhodné profily pre údaje, ktoré sa chystáte tlačiť.
Text
Normal
Photo
Graphics
Normal
Photo
Image
Normal
Photo
(
)
<XPS>
obrazových údajov
<ICC Profile Settings>
<Output Profile>
Vyberte typ
<Normal> alebo <Photo>
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody a údaje sa vytlačia vo farbách, ktoré sa približujú farbám zobrazeným
na monitore.
<Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa výsledok tlače podobal fotografii.
● Táto položka je dostupná, keď je položka <Matching Mode> nastavená na položku <ICC Profile>.
427
Zoznam ponúk nastavení
Matching Method
Použitím možnosti <RGB Source Profile> zadajte prvok, ktorý bude mať v rámci nastavenia farebnej zhody
prioritu pred ostatnými. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom
dokumente.
Text
Perceptual
Saturation
Colorimetric
Graphics
Perceptual
Saturation
Colorimetric
Image
Perceptual
Saturation
Colorimetric
(
)
<XPS>
typ obrazových údajov
<ICC Profile Settings>
<Matching Method>
Vyberte
Vyberte spôsob nastavenia zhody
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Perceptual>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať vnímanie.
<Saturation>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať saturácia.
<Colorimetric>
Vykoná sa nastavenie zhody s čo najpresnejšou reprodukciou farieb.
Gamma Settings
Určite, či chcete spustiť korekciu farieb nastavením hodnoty gama na úpravu nastavenia jasu.
428
Zoznam ponúk nastavení
Gamma Correction
Môžete upraviť nastavenie jasu tak, aby jas najjasnejších a najtmavších častí originálu nebol vo výsledku tlače
ovplyvnený. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
1.0
1.4
1.8
2.2
Graphics
1.0
1.4
1.8
2.2
Image
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<XPS>
typ obrazových údajov
<Gamma Settings>
<Gamma Correction>
Vyberte
Vyberte hodnotu nastavenia
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<1.0> až <2.2>
Táto položka sa používa vtedy, keď chcete upraviť nastavenie jasu výtlačkov. Štandardným nastavením je
hodnota <1.4> (bez korekcie) a čím bude hodnota nastavenia vyššia, tým bude výtlačok tmavší.
● Táto položka je dostupná, keď je položka <Matching Mode> nastavená na položku <Gamma>.
429
Zoznam ponúk nastavení
Photo Corr (CL Only)
Konfigurácia nastavení funkcií korekcie fotografií alebo iných podobných obrazových údajov.
Photo Optimizer PRO
Vyberte, či chcete spustiť tlač s automatickou korekciou kontrastu obrazu, vyváženia farieb, saturácie a gradácie.
Off
On
(
)
PRO>
<XPS>
<Photo Corr (CL Only)>
<Photo Optimizer
<Off> alebo <On>
Red-Eye Correction
„Červené oči“ sú fenomén, ktorý spôsobuje neprirodzený červený nádych ľudských očí v prípade fotografovania
s bleskom. Nastavte, či chcete, aby systém automaticky detegoval výskyt červených očí a aby korigoval príslušné
oblasti tak, aby sa zobrazili v prirodzenej farbe. Intenzitu korekcie môžete vybrať spomedzi troch stupňov.
Red-Eye Correction
Nastavte, či chcete spustiť korekciu červených očí.
Off
On
(
)
<XPS>
Eye Correction>
<Photo Corr (CL Only)>
<Red-Eye Correction>
<Red-
<Off> alebo <On>
Red-Eye Corr. Level *
Zadajte úroveň intenzity korekcie, ak je možnosť <Red-Eye Correction> nastavená na hodnotu <On>.
Weak
Standard
Strong
(
)
<XPS>
Eye Corr. Level>
<Photo Corr (CL Only)>
Vyberte príslušnú úroveň
430
<Red-Eye Correction>
<Red-
Zoznam ponúk nastavení
Face Brightener
V prípade fotografie, na ktorej sú ľudské tváre neprirodzene tmavé v dôsledku podsvietenia alebo nedostatočnej
expozície nastavte, či chcete tlačiť obraz formou korekcie komplexného jasu, aby ľudské tváre nadobudli
prirodzene jasný odtieň. Intenzitu korekcie môžete vybrať spomedzi troch stupňov.
Face Brightener
Nastavte, či chcete spustiť korekciu na rozjasnenie ľudských tvárí.
Off
On
(
)
<XPS>
<Photo Corr (CL Only)>
<Face Brightener>
<Face
<Off> alebo <On>
Brightener>
Face Brightener Lv. *
Zadajte úroveň intenzity korekcie, ak je možnosť <Face Brightener> nastavená na hodnotu <On>.
Weak
Standard
Strong
(
)
<XPS>
Brightener Lv.>
<Photo Corr (CL Only)>
<Face Brightener>
<Face
Vyberte príslušnú úroveň
Halftones
Môžete vybrať spôsob tlače pre reprodukciu poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrázka).
Error Diffusion
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
Off
On
(
)
<XPS>
<Halftones>
<On>
431
<Error Diffusion>
<Off> alebo
Zoznam ponúk nastavení
● Ak sa použije <Error Diffusion> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
Resolution/Grad. *
Vyberte metódu reprodukcie poltónov, keď je možnosť <Error Diffusion> nastavená na hodnotu <Off>. Túto
položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Resolution
Gradation
Graphics
Resolution
Gradation
Image
Resolution
Gradation
(
)
<XPS>
obrazových údajov
<Halftones>
<Resolution/Grad.>
Vyberte typ
<Resolution> alebo <Gradation>
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Resolution>
Vykonáva jemnú tlač tak, že ostro reprodukuje okraje znakov. Tento režim tlače je vhodný pre tlač údajov
znakov a tenkých čiar s čistým povrchom.
<Gradation>
Vytlačí gradáciu a čiary s hladkým povrchom. Tento režim tlače je vhodný pre tlač obrázkov a grafov s
gradáciou.
Gray Compensation
V prípade čiernych alebo sivých údajov s informáciami definujúcimi R=G=B vyberte, či chcete tlačiť iba použitím
čierneho (K) tonera alebo 4-farebného tonera CMYK. Túto položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov
obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Off
On
432
Zoznam ponúk nastavení
Graphics
Off
On
Image
Off
On
(
)
<XPS>
<Gray Compensation>
Vyberte typ obrazových
<Off> alebo <On>
údajov
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Off>
Tlač sa vykoná použitím 4-farebného tonera CMYK. Reprodukovateľnosť gradácie tmavých farieb je lepšia než
v prípade nastavenia <On>.
<On>
Tlač výlučne použitím čierneho (K) tonera. Je možné zabrániť nesúladu farieb z dôvodu použitia farebného
tonera (CMY).
Advanced Smoothing
Vykonajte nastavenia režimu vyhladenia, ktorý umožňuje hladkú tlač čiar, obrázkov a textu.
Advanced Smoothing
Zadajte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať režim vyhladenia. Okraje budú v prípade nastavenia <Smooth 2>
hladšie než pri nastavení <Smooth 1>.
Off
Smooth 1
Smooth 2
(
)
Smoothing>
<XPS>
<Advanced Smoothing>
Vyberte spôsob spracovania
433
<Advanced
Zoznam ponúk nastavení
Graphics *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia čiar a obrázkov, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na
hodnotu <Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<XPS>
<Advanced Smoothing>
<Graphics>
<Off> alebo
<On>
Text *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia textu, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na hodnotu
<Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<XPS>
<Advanced Smoothing>
<Text>
<On>
Grayscale Conversion
Môžete vybrať spôsob konvertovania farebných tlačových údajov na čiernobiele údaje.
Text
sRGB
NTSC
Uniform RGB
Graphics
sRGB
NTSC
Uniform RGB
Image
sRGB
NTSC
Uniform RGB
434
<Off> alebo
Zoznam ponúk nastavení
(
)
údajov
<XPS>
<Grayscale Conversion>
Vyberte typ obrazových
Vyberte spôsob konverzie
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<sRGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvorila plynulá gradácia podľa farby.
<NTSC>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvoril vzhľad ekvivalentný televíznemu obrazu
(NTSC).
<Uniform RGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vyrovnali všetky úrovne RGB iba na základe jasu.
● Táto položka je k dispozícii vtedy, keď je možnosť <Color Mode> (
Quality> nastavená na hodnotu <Black>.
435
Color Mode(P. 360) ) v časti <Print
Zoznam ponúk nastavení
PDF
68UR-056
Všetky nastavenia PDF súborov, ktoré sú k dispozícii pre priamu tlač z USB a priamu
tlač, sú uvedené s krátkym popisom. Predvolené nastavenia sú označené krížikom
( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od ďalších položiek nastavení.
Fit to Paper Size(P. 436)
Enlarge Print Area(P. 436)
N on 1(P. 437)
Comment Print(P. 437)
ICC Profile Settings(P. 437)
Pure Black Text(P. 441)
Black Overprint(P. 442)
Brightness(P. 443)
Halftones(P. 443)
Composite Overprint(P. 444)
Advanced Smoothing(P. 445)
Grayscale Conversion(P. 445)
Fit to Paper Size
Zadajte, či sa majú výtlačky zväčšovať alebo zmenšovať podľa oblasti papiera
zväčšujú alebo zmenšujú pri zachovaní pomeru strán originálu.
Oblasť tlače(P. 555) . Výtlačky sa
Off
On
(
)
<PDF>
<Fit to Paper Size>
<Off> alebo <On>
Enlarge Print Area
Zadajte, či chcete alebo nechcete tlačiť obraz rozšírením oblasti
Oblasť tlače(P. 555) na celý formát papiera.
Off
On
(
)
<PDF>
<Enlarge Print Area>
436
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
● Ak vyberiete položku <On>, niektoré časti obrázka môžu chýbať blízko okrajov papiera alebo môže dôjsť k
čiastočnému poškodeniu papiera v závislosti od originálu.
N on 1
Vyberte, či sa má tlačiť viac strán na jeden hárok so zmenšenou veľkosťou ich postupným prideľovaním zľava hore.
Napríklad, ak chcete vytlačiť štyri strany na jeden hárok, vyberte položku <4 on 1>.
Off
2 on 1
4 on 1
6 on 1
8 on 1
9 on 1
16 on 1
(
)
<PDF>
<N on 1>
Vyberte spôsob agregácie
Comment Print
Zadajte, či sa majú tlačiť komentáre. Ak vyberiete položku <Auto>, vytlačia sa komentáre v PDF súbore.
Off
Auto
(
)
<PDF>
<Comment Print>
<Off> alebo <Auto>
ICC Profile Settings
Nastavte profil, ktorý sa použije počas určovania farebnej zhody a určite prvok, ktorý bude mať prednosť (prioritu) pred
ostatnými.
RGB Source Profile
Vyberte vhodný profil pre údaje RGB, ktorý sa zhoduje s vami používaným monitorom.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
None
437
Zoznam ponúk nastavení
(
)
Profile>
<PDF>
<ICC Profile Settings>
<RGB Source
Vyberte profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije sa profil RGB, ktorý sa podobá priemernému profilu väčšiny monitorov počítačov so systémom
Windows. Keď používate monitor, ktorý podporuje režim sRGB, môžete tlačiť farby, ktoré sa približujú
k farbám zobrazeným na monitore.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Keď po porovnaní vytlačených farieb a farieb zobrazených na monitore chcete upraviť nastavenie jasu, tu
vykonajte požadované nastavenie. Čím bude hodnota vyššia, tým budú vytlačené farby tmavšie.
<None>
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na CMYK bez použitia zdrojového profilu RGB.
CMYK Sim. Profile
Keď tlačíte údaje CMYK, môžete vybrať cieľ simulácie. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK na farebný model
závislý od zariadenia v súlade s vybratým cieľom simulácie.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
None
(
)
<PDF>
<ICC Profile Settings>
<CMYK Sim. Profile>
Vyberte
profil
<Euro Standard v1.00>
Použite profil Euro Standard. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť európskym štandardom tlače.
438
Zoznam ponúk nastavení
<JapanColor(Canon)>
Použije sa profil JapanColor. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť japonským štandardom tlače.
<U.S. Web Coated v1.0>
Použije sa profil U.S. Web Coated. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť štandardom tlače v USA.
<None>
Vytlačia sa údaje CMYK použitím farebného modelu CMYK závislého od zariadenia bez použitia profilu
simulácie CMYK.
● Keď je táto položka nastavená na hodnotu <None>, gradácia tmavej farby sa v závislosti od údajov
môže zrušiť.
Grayscale Profile
Nastavte, či chcete skonvertovať údaje sivej na údaje CMYK použitím profilu odtieňov sivej zariadenia.
Off
On
(
)
<PDF>
<ICC Profile Settings>
<Grayscale Profile>
<Off>
alebo <On>
<Off>
Slúži iba na vytlačenie s tonerom K (čierny) bez konverzie údajov na údaje CMYK.
<On>
Slúži na konverziu údajov na údaje CMYK použitím profilu odtieňov sivej zariadenia. Tlač sa však môže
uskutočniť iba použitím tonera K (čierny) v závislosti od nastavenia položky <Output Profile> alebo <Pure
Black Text>.
Output Profile
Môžete vybrať vhodné profily pre údaje, ktoré sa chystáte tlačiť. Túto položku je možné nastaviť pre každý
z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
PS Normal
PS Photo
439
Zoznam ponúk nastavení
PS TR Normal
PS TR Photo
Graphics
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Image
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PDF>
obrazových údajov
<ICC Profile Settings>
<Output Profile>
Vyberte typ
Vyberte profil
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<PS Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody a údaje sa vytlačia vo farbách, ktoré sa približujú farbám zobrazeným
na monitore.
<PS Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa výsledok tlače podobal fotografii.
<PS TR Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa údaje vytlačili vo farbách blížiacich sa farbám zobrazeným na
monitore a aby bolo pretekanie tonera do textu a jemných čiar dobre kontrolované.
<PS TR Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby bol výsledok tlače podobný fotografii a aby bolo pretekanie tonera
do textu a jemných čiar dobre kontrolované.
440
Zoznam ponúk nastavení
Ak je nakonfigurované niektoré z nastavení, táto položka nebude k dispozícii.
● Položka <RGB Source Profile> je nastavená na možnosť <None>.
● Položka <CMYK Sim. Profile> je nastavená na možnosť <None>.
● Položka <Grayscale Profile> je nastavená na možnosť <Off>.
Matching Method
Použitím možnosti <RGB Source Profile> zadajte prvok, ktorý bude mať v rámci nastavenia farebnej zhody
prioritu pred ostatnými.
Perceptual
Saturation
Colorimetric
(
)
<PDF>
<ICC Profile Settings>
<Matching Method>
Vyberte
metódu určovania zhody
<Perceptual>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať vnímanie.
<Saturation>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať saturácia.
<Colorimetric>
Vykoná sa nastavenie zhody tak, aby sa minimalizovali farebné rozdiely medzi originálmi a výtlačkami.
● Táto položka nebude k dispozícii vtedy, keď je položka <RGB Source Profile> nastavená na hodnotu
<None>.
Pure Black Text
V prípade čierneho textu, ktorého farebné informácie definujú „R=G=B=0%“, „C=M=Y=100%“ alebo „C=M=Y=0%/
K=100%“ vyberte, či tento text chcete tlačiť iba použitím tonera K (čierny) alebo podľa nastavenia možnosti <Output
Profile>.
Off
On
441
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<PDF>
<Pure Black Text>
<Off> alebo <On>
<Off>
Slúži na tlač podľa nastavenia možnosti <Output Profile>. V závislosti od tlačových údajov môže byť výsledok
tlače lepší než v prípade nastavenia možnosti <On>.
<On>
Slúži na tlač čierneho textu iba použitím tonera K (čierny). Na rozdiel od tlače použitím farebného tonera
(CMY) nedochádza k hromadeniu farebného tonera okolo okrajov. Odporúčame, aby ste toto nastavenie
bežne používali.
Black Overprint *
Slúži na nastavenie spôsobu tlače, keď sa čierny text nachádza na farebnom pozadí alebo farebnom obrázku. Táto
položka sa nezobrazí vtedy, keď je možnosť <Pure Black Text> nastavená na hodnotu <Off>.
Off
On
(
)
<PDF>
<Black Overprint>
<Off> alebo <On>
<Off>
Najprv sa údaje vytlačia po vyrezaní čierneho textu z farebného pozadia alebo obrázka, pričom príslušná
biela oblasť ostane prázdna, a potom sa čierny text vytlačí na bielu prázdnu oblasť. Tlač môže byť bledšia než
v prípade nastavenia <On> a okraje textu môžu byť orámované nabielo.
<On>
Najprv sa vytlačí iba farebné pozadie alebo obrázok a potom sa na pozadie alebo obrázok vytlačí čierny text.
442
Zoznam ponúk nastavení
Brightness
Jas celého obrazu môžete upravovať v krokoch po 5 %. Čím nižšia bude hodnota, tým jasnejší bude obraz.
85 až 100
až 115 (%)
(
)
<PDF>
<Brightness>
Pomocou možností
/
zadajte hodnotu
nastavenia
Halftones
Môžete vybrať spôsob tlače pre reprodukciu poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrázka).
Error Diffusion
Tento režim je vhodný na tlač údajov s textom, tenkými čiarami a zakrivenými čiarami údajov CAD atď.
Off
On
(
)
<PDF>
<Halftones>
<Error Diffusion>
<Off> alebo
<On>
● Ak sa použije <Error Diffusion> stabilita textúry a fixovaného tonera sa môže znížiť.
Resolution/Grad. *
Vyberte metódu reprodukcie poltónov, keď je možnosť <Error Diffusion> nastavená na hodnotu <Off>. Túto
položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Resolution
Gradation
Graphics
Resolution
Gradation
443
Zoznam ponúk nastavení
Image
Resolution
Gradation
(
)
<PDF>
obrazových údajov
<Halftones>
<Resolution/Grad.>
Vyberte typ
<Resolution> alebo <Gradation>
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Resolution>
Vykonáva jemnú tlač tak, že ostro reprodukuje okraje znakov. Tento režim tlače je vhodný pre tlač údajov
znakov a tenkých čiar s čistým povrchom.
<Gradation>
Vytlačí gradáciu a čiary s hladkým povrchom. Tento režim tlače je vhodný pre tlač obrázkov a grafov s
gradáciou.
Composite Overprint
Nastavte, či sa údaje CMYK, pre ktoré je nastavená funkcia pretlače, pretlačia ako kompozitné údaje.
Off
On
(
)
<PDF>
<Composite Overprint>
<Off> alebo <On>
● Nastavenie tejto položky na hodnotu <On> neaktivuje funkciu pretlače, ak je možnosť <CMYK Sim. Profile>
nastavená na inú hodnotu než <None>.
444
Zoznam ponúk nastavení
Advanced Smoothing
Vykonajte nastavenia režimu vyhladenia, ktorý umožňuje hladkú tlač čiar, obrázkov a textu.
Advanced Smoothing
Zadajte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať režim vyhladenia. Okraje budú v prípade nastavenia <Smooth 2>
hladšie než pri nastavení <Smooth 1>.
Off
Smooth 1
Smooth 2
(
)
<PDF>
Smoothing>
<Advanced Smoothing>
<Advanced
Vyberte spôsob spracovania
Graphics *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia čiar a obrázkov, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na
hodnotu <Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<PDF>
<Advanced Smoothing>
<Graphics>
<Off> alebo
<On>
Text *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia textu, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na hodnotu
<Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<PDF>
<Advanced Smoothing>
<Text>
<On>
Grayscale Conversion *
Môžete vybrať spôsob konvertovania farebných tlačových údajov na čiernobiele údaje.
445
<Off> alebo
Zoznam ponúk nastavení
sRGB
NTSC
Uniform RGB
(
)
<PDF>
<Grayscale Conversion>
Vyberte spôsob konverzie
<sRGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvorila plynulá gradácia podľa farby.
<NTSC>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvoril vzhľad ekvivalentný televíznemu obrazu
(NTSC).
<Uniform RGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vyrovnali všetky úrovne RGB iba na základe jasu.
● Táto položka je k dispozícii vtedy, keď je možnosť <Color Mode> (
Quality> nastavená na hodnotu <Black>.
446
Color Mode(P. 360) ) v časti <Print
Zoznam ponúk nastavení
PS
68UR-057
Všetky nastavenia PS ovládacích príkazov sú uvedené s krátkym popisom.
Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od ďalších položiek nastavení.
Job Timeout(P. 447)
Print PS Errors(P. 447)
ICC Profile Settings(P. 448)
Pure Black Text(P. 452)
Black Overprint(P. 452)
Brightness(P. 453)
Halftones(P. 453)
Composite Overprint(P. 454)
Advanced Smoothing(P. 455)
Grayscale Conversion(P. 456)
Job Timeout
Ak uplynul čas uvedený v tejto položke od začiatku procesu úlohy, zariadenie automaticky dokončí úlohu a prijme
ďalšiu úloh.
Ak nechcete špecifikovať časový limit, zadajte „0 sekúnd“.
0
až 3 600 (sekundy)
(
)
<PS>
<Job Timeout>
Pomocou číselných klávesov zadajte hodnotu
nastavenia
Print PS Errors
Určuje, či sa má chybová strana vytlačiť, keď sa vyskytne chyba jazyka PostScript.
Off
On
(
)
<PS>
<Print PS Errors>
447
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
ICC Profile Settings
Nastavte profil, ktorý sa použije počas určovania farebnej zhody a určite prvok, ktorý bude mať prednosť (prioritu) pred
ostatnými.
RGB Source Profile
Vyberte vhodný profil pre údaje RGB, ktorý sa zhoduje s vami používaným monitorom.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
None
(
)
<PS>
<ICC Profile Settings>
<RGB Source Profile>
Vyberte
profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
Použije sa profil RGB, ktorý sa podobá priemernému profilu väčšiny monitorov počítačov so systémom
Windows. Keď používate monitor, ktorý podporuje režim sRGB, môžete tlačiť farby, ktoré sa približujú
k farbám zobrazeným na monitore.
<Canon HDTV gamma 1.5> až <Canon HDTV gamma 2.4>
Keď po porovnaní vytlačených farieb a farieb zobrazených na monitore chcete upraviť nastavenie jasu, tu
vykonajte požadované nastavenie. Čím bude hodnota vyššia, tým budú vytlačené farby tmavšie.
<None>
Vykoná sa separácia farieb z údajov RGB na CMYK bez použitia zdrojového profilu RGB.
CMYK Sim. Profile
Keď tlačíte údaje CMYK, môžete vybrať cieľ simulácie. Zariadenie skonvertuje údaje CMYK na farebný model
závislý od zariadenia v súlade s vybratým cieľom simulácie.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
None
448
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<PS>
<ICC Profile Settings>
<CMYK Sim. Profile>
Vyberte
profil
<Euro Standard v1.00>
Použite profil Euro Standard. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť európskym štandardom tlače.
<JapanColor(Canon)>
Použije sa profil JapanColor. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť japonským štandardom tlače.
<U.S. Web Coated v1.0>
Použije sa profil U.S. Web Coated. Tlač sa vykoná vo farbách, ktoré sa budú blížiť štandardom tlače v USA.
<None>
Vytlačia sa údaje CMYK použitím farebného modelu CMYK závislého od zariadenia bez použitia profilu
simulácie CMYK.
● Keď je táto položka nastavená na hodnotu <None>, gradácia tmavej farby sa v závislosti od údajov
môže zrušiť.
Grayscale Profile
Nastavte, či chcete skonvertovať údaje sivej na údaje CMYK použitím profilu odtieňov sivej zariadenia.
Off
On
(
)
<PS>
<ICC Profile Settings>
alebo <On>
449
<Grayscale Profile>
<Off>
Zoznam ponúk nastavení
<Off>
Slúži iba na vytlačenie s tonerom K (čierny) bez konverzie údajov na údaje CMYK.
<On>
Slúži na konverziu údajov na údaje CMYK použitím profilu odtieňov sivej zariadenia. Tlač sa však môže
uskutočniť iba použitím tonera K (čierny) v závislosti od nastavenia položky <Output Profile> alebo <Pure
Black Text>.
Output Profile
Môžete vybrať vhodné profily pre údaje, ktoré sa chystáte tlačiť. Túto položku je možné nastaviť pre každý
z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Graphics
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Image
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
<PS>
obrazových údajov
<ICC Profile Settings>
<Output Profile>
Vyberte typ
Vyberte profil
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<PS Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody a údaje sa vytlačia vo farbách, ktoré sa približujú farbám zobrazeným
na monitore.
450
Zoznam ponúk nastavení
<PS Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa výsledok tlače podobal fotografii.
<PS TR Normal>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby sa údaje vytlačili vo farbách blížiacich sa farbám zobrazeným na
monitore a aby bolo pretekanie tonera do textu a jemných čiar dobre kontrolované.
<PS TR Photo>
Vykoná sa nastavenie farebnej zhody, aby bol výsledok tlače podobný fotografii a aby bolo pretekanie tonera
do textu a jemných čiar dobre kontrolované.
Ak je nakonfigurované niektoré z nastavení, táto položka nebude k dispozícii.
● Položka <RGB Source Profile> je nastavená na možnosť <None>.
● Položka <CMYK Sim. Profile> je nastavená na možnosť <None>.
● Položka <Grayscale Profile> je nastavená na možnosť <Off>.
Matching Method
Použitím možnosti <RGB Source Profile> zadajte prvok, ktorý bude mať v rámci nastavenia farebnej zhody
prioritu pred ostatnými.
Perceptual
Saturation
Colorimetric
(
)
<PS>
<ICC Profile Settings>
<Matching Method>
Vyberte
metódu určovania zhody
<Perceptual>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať vnímanie.
<Saturation>
Vykoná sa nastavenie zhody a prioritu bude mať saturácia.
<Colorimetric>
Vykoná sa nastavenie zhody tak, aby sa minimalizovali farebné rozdiely medzi originálmi a výtlačkami.
451
Zoznam ponúk nastavení
● Táto položka nebude k dispozícii vtedy, keď je položka <RGB Source Profile> nastavená na hodnotu
<None>.
Pure Black Text
V prípade čierneho textu, ktorého farebné informácie definujú „R=G=B=0%“, „C=M=Y=100%“ alebo „C=M=Y=0%/
K=100%“ vyberte, či tento text chcete tlačiť iba použitím tonera K (čierny) alebo podľa nastavenia možnosti <Output
Profile>.
Off
On
(
)
<PS>
<Pure Black Text>
<Off> alebo <On>
<Off>
Slúži na tlač podľa nastavenia možnosti <Output Profile>. V závislosti od tlačových údajov môže byť výsledok
tlače lepší než v prípade nastavenia možnosti <On>.
<On>
Slúži na tlač čierneho textu iba použitím tonera K (čierny). Na rozdiel od tlače použitím farebného tonera
(CMY) nedochádza k hromadeniu farebného tonera okolo okrajov. Odporúčame, aby ste toto nastavenie
bežne používali.
Black Overprint *
Slúži na nastavenie spôsobu tlače, keď sa čierny text nachádza na farebnom pozadí alebo farebnom obrázku. Táto
položka sa nezobrazí vtedy, keď je možnosť <Pure Black Text> nastavená na hodnotu <Off>.
Off
On
(
)
<PS>
<Black Overprint>
452
<Off> alebo <On>
Zoznam ponúk nastavení
<Off>
Najprv sa údaje vytlačia po vyrezaní čierneho textu z farebného pozadia alebo obrázka, pričom príslušná
biela oblasť ostane prázdna, a potom sa čierny text vytlačí na bielu prázdnu oblasť. Tlač môže byť bledšia než
v prípade nastavenia <On> a okraje textu môžu byť orámované nabielo.
<On>
Najprv sa vytlačí iba farebné pozadie alebo obrázok a potom sa na pozadie alebo obrázok vytlačí čierny text.
Brightness
Jas celého obrazu môžete upravovať v krokoch po 5 %. Čím nižšia bude hodnota, tým jasnejší bude obraz.
85 až 100
až 115 (%)
(
)
<PS>
<Brightness>
Pomocou možností
/
zadajte hodnotu
nastavenia
Halftones
Môžete vybrať spôsob tlače pre reprodukciu poltónov (stredný rozsah medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami obrázka).
Error Diffusion
Môžete spustiť jemnejšiu tlač než v prípade možnosti <Resolution/Grad.>. Tento režim tlače je vhodný pre ostro
vytlačené okraje údajov s jemnou zrnitosťou (napríklad znaky alebo tenké čiary).
Off
On
453
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<PS>
<Halftones>
<Error Diffusion>
<Off> alebo
<On>
Resolution/Grad. *
Vyberte metódu reprodukcie poltónov, keď je možnosť <Error Diffusion> nastavená na hodnotu <Off>. Túto
položku je možné nastaviť pre každý z typov obrázkov obsiahnutých v jednom dokumente.
Text
Resolution
Gradation
Graphics
Resolution
Gradation
Image
Resolution
Gradation
(
)
<PS>
obrazových údajov
<Halftones>
<Resolution/Grad.>
Vyberte typ
<Resolution> alebo <Gradation>
Typ obrazových údajov
Vyberte typ obrazových údajov, pre ktoré chcete zmeniť nastavenia. Vyberte položku <Text> pre znaky,
položku <Graphics> pre čiary a obrázky, alebo položku <Image> pre obrázky, ako sú fotografie.
<Resolution>
Vykonáva jemnú tlač tak, že ostro reprodukuje okraje znakov. Tento režim tlače je vhodný pre tlač údajov
znakov a tenkých čiar s čistým povrchom.
<Gradation>
Vytlačí gradáciu a čiary s hladkým povrchom. Tento režim tlače je vhodný pre tlač obrázkov a grafov s
gradáciou.
Composite Overprint
Nastavte, či sa údaje CMYK, pre ktoré je nastavená funkcia pretlače, pretlačia ako kompozitné údaje.
454
Zoznam ponúk nastavení
Off
On
(
)
<PS>
<Composite Overprint>
<Off> alebo <On>
● Nastavenie tejto položky na hodnotu <On> neaktivuje funkciu pretlače, ak je možnosť <CMYK Sim. Profile>
nastavená na inú hodnotu než <None>.
Advanced Smoothing
Vykonajte nastavenia režimu vyhladenia, ktorý umožňuje hladkú tlač čiar, obrázkov a textu.
Advanced Smoothing
Zadajte, či chcete aktivovať alebo deaktivovať režim vyhladenia. Okraje budú v prípade nastavenia <Smooth 2>
hladšie než pri nastavení <Smooth 1>.
Off
Smooth 1
Smooth 2
(
)
<PS>
Smoothing>
<Advanced Smoothing>
<Advanced
Vyberte spôsob spracovania
Graphics *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia čiar a obrázkov, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na
hodnotu <Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
Off
On
(
)
<PS>
<Advanced Smoothing>
<Graphics>
<Off> alebo
<On>
Text *
Vyberte, či chcete použiť režim vyhladenia textu, keď je možnosť <Advanced Smoothing> nastavená na hodnotu
<Smooth 1> alebo <Smooth 2>.
455
Zoznam ponúk nastavení
Off
On
(
)
<PS>
<Advanced Smoothing>
<Text>
<Off> alebo
<On>
Grayscale Conversion *
Môžete vybrať spôsob konvertovania farebných tlačových údajov na čiernobiele údaje.
sRGB
NTSC
Uniform RGB
(
)
<PS>
<Grayscale Conversion>
Vyberte spôsob konverzie
<sRGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvorila plynulá gradácia podľa farby.
<NTSC>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vytvoril vzhľad ekvivalentný televíznemu obrazu
(NTSC).
<Uniform RGB>
Farebné údaje sa konvertujú na čiernobiele údaje, aby sa vyrovnali všetky úrovne RGB iba na základe jasu.
● Táto položka je k dispozícii vtedy, keď je možnosť <Color Mode> (
Quality> nastavená na hodnotu <Black>.
456
Color Mode(P. 360) ) v časti <Print
Zoznam ponúk nastavení
MEAP Settings
68UR-058
Položky nastavenia na hlavnej MEAP obrazovke sú uvedené s krátkym popisom.
Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od ďalších položiek nastavení.
Select Def. Screen(P. 457)
Use DNS Caching(P. 458)
Period of Validity(P. 458)
Add X-FRAME-OPTIONS(P. 458)
Select Def. Screen
Môžete určiť obrazovku, ktorá sa objaví na displeji ovládacieho panela pri spustení zariadenia.
Print Screen
MEAP
(
)
<MEAP Settings>
<Select Def. Screen>
<Print Screen> alebo
<MEAP>
<Print Screen>
Zobrazí sa obrazovka pohotovostného režimu tlače (hlavná obrazovka).
<MEAP>
Zobrazí sa obrazovka nainštalovanej MEAP aplikácie, ak je nainštalovaná.
● Ak chcete zmeniť obrazovky displeja, na ovládacom paneli môžete stlačiť tlačidlo
457
(
).
Zoznam ponúk nastavení
Use DNS Caching
Môžete určiť, či sa majú v pamäti uchovávať DNS informácie, s ktorými bolo vyhľadávanie v MEAP aplikácii úspešné. Ak
vyberiete položku <On (Specify Period)> umožní sa dočasné pozastavenie a budete môcť zadať platné obdobie
uchovávania ( Period of Validity(P. 458) ).
Off
On (Unlimited Use)
On (Specify Period)
(
)
<MEAP Settings>
<Use DNS Caching>
Vyberte hodnotu
nastavenia
Period of Validity *
Keď je položka <Use DNS Caching> nastavená na položku <On (Specify Period)>, zadajte časové obdobie, počas
ktorého sa majú uchovávať DNS informácie v pamäti.
1 až 60
až 120 (sekundy)
(
)
<MEAP Settings>
<Period of Validity>
Pomocou číselných klávesov
nastavte časové obdobie
Add X-FRAME-OPTIONS
Zadajte, či sa majú do záhlavia pridať možnosti X-FRAME-OPTIONS, keď HTTP server vráti odpoveď. Pridanie možností
X-FRAME-OPTIONS zabráni prekrývaniu informácií o obsahu generovanom inými servermi.
Off
On
(
)
<MEAP Settings>
<Add X-FRAME-OPTIONS>
<On>
458
<Off> alebo
Zoznam ponúk nastavení
Check Counter
68UR-059
Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán.
● Môžete tiež skontrolovať hodnotu na počítadla, ak vyberiete položku <Check Counter> v položke
Menu(P. 462) , ako aj túto položku.
101: Total 1
Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán.
(Iba displej)
108: Total (B&W 1)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo.
(Iba displej)
112: Total (Black/L)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo na papieri formátu väčšieho než B4.
(Iba displej)
113: Total (B&W/Sml)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo na papieri formátu B4 alebo menšieho.
(Iba displej)
114:Total 1(2-Sided)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených v režime 2-strannej tlače.
(Iba displej)
459
Utility
Zoznam ponúk nastavení
122:Total(Full+1C/L)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených farebne na papieri väčšieho formátu než B4 (iné než tlač e-mailov).
(Iba displej)
123:Total(Full+1C/S)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených farebne na papieri formátu B4 alebo menšieho (iné než tlač e-mailov).
(Iba displej)
460
Zoznam ponúk nastavení
Initialize Menu
68UR-05A
Vyberte túto položku, ak chcete nastavenia v ponuke nastavení uvedené nižšie
obnoviť na predvolené výrobné nastavenia. Inicializácia ponuky(P. 537)
Nastavenia, ktoré nie je možné inicializovať
● Nemôžete inicializovať nastavenia zadané pre položku <Network> a <Adj. Print Position>. Keď chcete
inicializovať nastavenia <Network>, pozrite si časť Inicializácia sieťových nastavení(P. 538) . Keď chcete
inicializovať nastavenia <Adj. Print Position> manuálne obnovte predvlené výrobné nastavenia ( Adj. Print
Position(P. 377) ).
461
Zoznam ponúk nastavení
Utility Menu
68UR-05C
Môžete zobraziť celkový počet vytlačených strán a vytlačiť informácie o vnútornom
systéme. Keď na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo
(
), zobrazí sa ponuka
pomôcok. Keď je zariadenie offline, môžete zadať nižšie uvedené nastavenia.
Check Counter(P. 462)
Configuration Page(P. 463)
Network Status Print(P. 463)
Consmbl. Status Prt.(P. 463)
IPSec Policy List(P. 463)
Calibration(P. 463)
PCL Utility(P. 464)
PS Utility(P. 464)
Cleaning(P. 464)
Prevent Tnr Spilling(P. 464)
ITB Cleaning(P. 464)
Adj Aftr Cart. Chng(P. 464)
E-Mail Print Utility(P. 465)
Printing Pos. Print(P. 465)
Page Count List(P. 465)
Counter Report(P. 465)
Print MEAP Sys. Info(P. 465)
Cartridge Log Print(P. 465)
Serial Number(P. 465)
Consumables Info.(P. 465)
Check Counter
Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán.
Kontrola celkového počtu vytlačených strán(P. 530)
● Môžete tiež skontrolovať hodnotu na počítadla, ak vyberiete položku <Check Counter> v položke
nastavení(P. 314) , ako aj túto položku.
101: Total 1
Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán.
(Iba displej)
108: Total (B&W 1)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo.
(Iba displej)
112: Total (Black/L)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo na papieri formátu väčšieho než B4.
(Iba displej)
113: Total (B&W/Sml)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo na papieri formátu B4 alebo menšieho.
(Iba displej)
462
Ponuka
Zoznam ponúk nastavení
114:Total 1(2-Sided)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených v režime 2-strannej tlače.
(Iba displej)
122:Total(Full+1C/L)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených farebne na papieri väčšieho formátu než B4 (iné než tlač e-mailov).
(Iba displej)
123:Total(Full+1C/S)
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených farebne na papieri formátu B4 alebo menšieho (iné než tlač emailov).
(Iba displej)
Configuration Page
Môžete skontrolovať nastavenia zariadenia ( Ponuka nastavení(P. 314) ) konfigurované v zariadení. Môžete tiež
skontrolovať ďalšie informácie, ako je stav tonerovej kazety, počet vytlačených strán a kapacitu pamäte (RAM)
Konfiguračná stránka(P. 521)
nainštalovanej v zariadení.
Network Status Print
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam nastavení ( Sieť(P. 334) ) o sieti konfigurovanej v zariadení. Môžete
tiež skontrolovať informácie o zabezpečení, vrátane nastavení filtra adries a IPSec nastavení. Tlač stavu
siete(P. 521)
Consmbl. Status Prt.
Môžete vytlačiť informácie, ako je stav tonerovej kazety, varovné hlásenie a informácie o tom, kde môžete kúpiť nové
tonerové kazety. Tlač stavu spotrebného materiálu(P. 522)
IPSec Policy List
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam názvov a nastavení IPSec zásad (
IPSec(P. 259) ) konfigurovaných v zariadení. Zoznam politík IPSec(P. 523)
Konfigurovanie nastavení
Calibration
Keď dôjde k nesúladu farieb alebo keď sa farby zmenili a údaje sa nevytlačia v správnych farbách (určených farbách),
môžete vykonať kalibráciu. Korekcia nesúladu farieb a odtieňov(P. 515)
Kalibrácia tlače POP
Táto funkcia sa používa na korekciu nesúladu farieb a rozdielu odtieňov v prípade tlače režime POP.
Úplná kalibrácia
Táto funkcia sa používa na korekciu nesúladu farieb a rozdielu odtieňov.
463
Zoznam ponúk nastavení
PCL Utility
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam interných informácií registrovaných v zariadení na používanie PCL
režimu.
Font List
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam písiem, ktoré je možné použiť v PCL režime.
PCL(P. 525)
Zoznam písiem
PS Utility
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam nastavení pre použitie PS režimu a interných informačných položiek
registrovaných v zariadení. Zoznam režimu PS(P. 526)
Configuration Page
Vyberte túto pložku, ak chcete vytlačiť zoznam nastavení zariadenia (
PS(P. 447) ).
Font List
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam písiem, ktoré je možné použiť v PS režime.
Cleaning
Vyberte túto položku, ak chcete, aby sa fixačná jednotka vyčistila, keď sa na výtlačkoch objavia čierne škvrny alebo
prúžky. Fixačná jednotka(P. 488)
Prevent Tnr Spilling
Rozliatiu tonera počas prepravy zariadenia na dlhšie vzdialenosti je možné zabrániť.
zariadenia(P. 510)
ITB Cleaning
Ak kvalita tlače nie je postačujúca, môžete vykonať čistenie jednotky ITB.
(
)
<ITB Cleaning>
<Yes>
Adj Aftr Cart. Chng
Upravte hustotu tonera, keď nie je možné tlačiť v režime POP s očakávanou hustotou.
(
)
<Adj Aftr Cart. Chng>
<Yes>
464
Premiestnenie
Zoznam ponúk nastavení
E-Mail Print Utility
Vyberte túto položku, ak chcete manuálne prijímať e-maily a vytlačiť výpis prijatých e-mailov vo forme zoznamu.
Received E-Mail
Vyberte túto položku, ak chcete manuálne prijímať e-maily z POP3 poštového servera a vytlačiť ich.
prijímanie e-mailov(P. 125)
Manuálne
E-Mail RX Log List
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť výpis pozostávajúci z predmetov a prijatého dátumu a času e-mailov
prijatých v zariadení vo forme zoznamu. Denník tlače e-mailov(P. 529)
Printing Pos. Print
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť značky, ktoré označujú aktuálnu polohu tlače.
Úprava polohy tlače(P. 517)
Page Count List
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť správu o počte vytlačených strán pre každé oddelenie, ak je aktivovaná správa
oddelenia. Zoznam počtu strán(P. 524)
Counter Report
Slúži na generovanie hlásenia so zobrazením celkového počtu strán vytlačených do aktuálneho dátumu.
počítadla(P. 524)
Hlásenie
Print MEAP Sys. Info
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam informácií o MEAP aplikáciách nainštalovaných v zariadení a
systémových MEAP aplikáciách, keď je aktivovaná MEAP funkcia. Tlač informácií o systéme MEAP(P. 524)
Cartridge Log Print
Slúži na tlač denníkov používania tonerovej kazety/bubnovej kazety vo forme zoznamu.
Tlač denníka kazety(P. 525)
Serial Number
Vyberte túto položku pre zobrazenie sériového čísla zariadenia.
(
)
<Serial Number>
Consumables Info.
Táto možnosť sa používa vtedy, keď chcete zobraziť informácie – napríklad o papieri a tonerovej kazete.
465
Zoznam ponúk nastavení
Paper Information
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť aktuálne zadanú veľkosť a typ papiera a zostávajúcu úroveň papiera
pre každý zdroj papiera. Kontrola papiera(P. 533)
Toner Cart. Model
Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť číslo modelu tonerovej kazety pre zariadenie.
tonerovej kazety(P. 533)
Kontrola modelu
Remaining Toner
Zobrazí stav tonerovej kazety.
Kontrola stavu tonerovej kazety(P. 534)
● Zobrazený stav tonerovej kazety je možné použiť iba ako pomôcku a môže sa líšiť od skutočného
stavu.
Drum Cart. Model
Túto položku vyberte vtedy, keď chcete zobraziť číslo modelu bubnovej kazety zariadenia.
bubnovej kazety(P. 534)
Remaining Drum Life
Slúži na zobrazenie stavu bubnovej kazety.
Kontrola stavu bubnovej kazety(P. 534)
466
Kontrola modelu
Zoznam ponúk nastavení
● Zobrazený stav bubnovej kazety je možné použiť iba ako pomôcku a od skutočného stavu sa môže
odlišovať.
Waste Toner cntnr.
Môžete zobraziť číslo modelu zásobníka spotrebovaného tonera.
spotrebovaného tonera(P. 535)
Kontrola čísel modelu zásobníkov
Waste Toner Status
Môžete zobraziť stav zásobníka spotrebovaného tonera.
tonera(P. 535)
467
Kontrola stavu zásobníka spotrebovaného
Zoznam ponúk nastavení
Ponuka úloh
68UR-05E
Môžete tlačiť dokumenty uložené na SD karte a výpis tlače. Keď na ovládacom paneli
stlačíte tlačidlo
( ), zobrazí sa ponuka úloh. Keď je zariadenie offline, môžete
zadať nižšie uvedené nastavenia.
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené znakom „*1“ sa nemusia zobraziť v závislosti od používaných voliteľných možností
alebo ďalších položiek nastavení.
● Nastavenia označené s „*2“ sa nemusia zobraziť, keď nie je označený zaškrtávací rámček [Display Job Log]
vzdialeného PR. Skrytie histórie tlačových úloh(P. 252)
Encrypted Print(P. 468)
Secured Print(P. 468)
Stored Job List(P. 468)
Stored Job Print(P. 468)
Job Print Log(P. 469)
Stored Job Print Log(P. 469)
Report Print Log(P. 469)
E-Mail Print Log(P. 469)
Encrypted Print *1
Túto položku vyberte vtedy, keď chcete tlačiť šifrované dokumenty, ktoré ste odoslali do zariadenia z počítača.
zabezpečených dokumentov(P. 94)
Tlač
Secured Print *1
Vyberte túto položku, ak chcete tlačiť zabezpečené dokumenty, ktoré ste odoslali do zariadenia z počítača.
zabezpečených dokumentov(P. 94)
Tlač
Stored Job List *1
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť zoznam dokumentov uložených na SD karte vložnej do zariadenia.
uložených úloh(P. 527)
Zoznam
Stored Job Print *1
Vyberte túto položku, ak chcete tlačiť dokumenty uložené na SD karte vložnej do zariadenia.
uloženého v zariadení(P. 99)
468
Tlač dokumentu
Zoznam ponúk nastavení
Job Print Log *2
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť protokol dokumentov vytlačených z počítača vo forme zoznamu.
tlače úloh(P. 527)
Denník
Stored Job Print Log *1*2
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť výpis dokumentov uložených na SD karte vloženej do zariadenia vo forme
zoznamu. Denník tlače uložených úloh(P. 528)
Report Print Log *2
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť nastavenia a výpis tlače správ vo forme zoznamu.
hlásení(P. 528)
Denník tlače
E-Mail Print Log *2
Vyberte túto položku, ak chcete vytlačiť výpis tlače prijatých e-mailov vo forme zoznamu.
mailov(P. 529)
469
Denník tlače e-
Zoznam ponúk nastavení
Ponuka resetovania
68UR-05F
Môžete zrušiť všetky procesy, vymazať údaje v pamäti a vypnúť napájanie. Keď na
ovládacom paneli stlačíte tlačidlo
( ), zobrazí sa ponuka resetovania.
Soft Reset(P. 470)
Form Feed(P. 471)
Shut Down(P. 471)
● Keď sa zobrazí hlásenie Ennn-nnnn (n je číslo), je možné vykonať iba <Shut Down>.
Soft Reset
Vyberte túto položku, ak chcete vymazať všetky údaje o tlačových úlohách, ktoré ešte nie sú dokončené (mäkké
reštartovanie). Túto položku môžete vybrať aj na vykonanie tvrdého reštartovania pre povolenie zmenených nastavení.
● Pred vykonaním mäkkého alebo tvrdého reštartovania skontrolujte, či ostatní používatelia zariadenia
nepoužívajú, inak sa pred tlačou všetky tlačové údaje vymažú.
◼ Spustenie softvérového resetovania
Vykonajte mäkké reštartovanie, ak chcete vymazať všetky tlačové údaje, ktoré sa práve tlačia, čakajú na tlač alebo sú
prijaté.
(
)
<Soft Reset>
<Yes>
◼ Spustenie hardvérového resetovania
Vykonajte tvrdé reštartovanie, ak chcete aktivovať zmenené nastavenia zariadenia alebo vymazať údaje registrované v
pamäti zariadenia.
1
Stlačte tlačidlo
(
).
470
Zoznam ponúk nastavení
● Ak sa zobrazí ponuka nastavenia, najprv stlačte tlačidlo
(
), aby ste sa vrátili na hlavnú
obrazovku a potom vykonajte tento krok 1.
2
Pomocou položiek
/
vyberte možnosť <Soft Reset>, stlačte tlačidlo
a podržte
ho stlačené najmenej 5 sekúnd a uvoľnite ho.
➠ Zobrazí sa hlásenie <Execute hard reset?>.
3
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
.
➠ Po vykonaní tvrdého reštartovania sa zariadenie reštartuje.
● Po vykonaní mäkkého alebo tvrdého reštartovania sa odstránia aj zabezpečené dokumenty uložené na
voliteľnej SD karte.
Form Feed
Ak sa tlač zruší z počítača, alebo sa počas príjmu údajov preruší komunikácia, údaje môžu zostať v pamäti zariadenia,
čo zabráni dokončeniu tlače. Ďalšie tlačové údaje nie je možné vytlačiť, pričom zostávajúce údaje zostanú nezmenené.
V takom prípade vyberte položku <Form Feed> aby ste si nasilu vytlačili zostávajúce údaje v pamäti.
(
)
<Form Feed>
<Yes>
● Ak sa zostávajúce údaje nevytlačia, vykonajte mäkké reštartovanie.
● Ak údaje zostanú v pamäti zariadenia aj po podaní formulára podania formulára (na zariadení bude svietiť
indikátor [ ]), spustite softvérové reštartovanie.
Shut Down
Pri vypínaní zariadenia vypnite zariadenie z ovládacieho panela bez použitia vypínača.
(vykonanie vypnutia)(P. 36)
471
Vypnutie napájania
Zoznam ponúk nastavení
Ponuka výberu podávača
68UR-05H
Nastavenia zdroja papiera a veľkosti papiera vloženého do zariadenia sú uvedené s
krátkym popisom. Keď na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo
( ), zobrazí sa
ponuka výberu podávača. Predvolené nastavenia sú označené krížikom ( ).
Bežné nastavenia
● Nastavenia sú rovnaké ako nastavenia pre položku <Paper Source> v položke
Tu zadané nastavenia sa vzťahujú aj na nastavenia <Paper Source>.
Ponuka nastavení(P. 314) .
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené hviezdičkou (*) sa nemusia zobraziť v závislosti od používaného modelu alebo ďalších
položiek nastavení.
Paper Source(P. 472)
MP Tray Paper Size(P. 473)
Formát papiera v zásuvke N (N = 1, 2, 3, 4, 5)
(P. 473)
Auto Detect Ppr Type(P. 476)
Default Paper Type(P. 478)
MP Tray Paper Type(P. 478)
Typ papiera v zásuvke N (N = 1, 2, 3, 4, 5)(P. 479)
Manual 2-Sided (MP)(P. 479)
2-Sided Printing(P. 480)
Standard Paper Size(P. 474)
MP Tray Priority(P. 475)
MP Tray for Mix Ppr.(P. 475)
Auto Select Drawer(P. 476)
Paper Source
Vyberte zdroj papiera, z ktorého sa podáva papier. Ak chcete automaticky zmeniť zdroj papiera podľa veľkosti a typu
papiera, vyberte položku <Auto>.
Auto
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2 *
Drawer 3 *
Drawer 4 *
Drawer 5 *
(
)
<Paper Source>
Vyberte zdroj papiera
472
Zoznam ponúk nastavení
MP Tray Paper Size
Zadajte veľkosť papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
zásobníku(P. 63)
Zadanie veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
A6
A5
A5R
B5
B5R
A4
A4R
B4
A3
LTR
LTRR
LGL
11x17
EXEC
EXECR
305x457 mm
Free Size
Custom Size
Custom Size R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
STMTR
FLSC
8K
16K
16KR
Formát papiera v zásuvke N (N = 1, 2, 3, 4, 5) *
Nastavte formát papiera vloženého do zásuvky zariadenia na papier alebo voliteľného podávača papiera alebo
jednotky Cassette Feeding Unit ( Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 60) ).
Zásuvka zariadenia na papier
A5R
473
Zoznam ponúk nastavení
B5R
EXECR
Free Size
Auto
Custom Size
Custom Size R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Podávač papiera alebo zásuvka na papier jednotky Cassette Feeding Unit
A5R
B5R
EXECR
Free Size
Auto
Custom Size
Custom Size R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Standard Paper Size
Nastavte predvolenú veľkosť. Ak chcete tlačiť z OS nepodporujúceho ovládače tlačiarne alebo z mobilného zariadenia
alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia veľkosti papiera, tlač sa vykoná s veľkosťou papiera nastaveného
v tejto časti.
A6
A5
B5
A4
B4
A3
LTR
LGL
11x17
EXEC
305x457 mm
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Env. ISO-C5
Env. Monarch
474
Zoznam ponúk nastavení
Env. No.10
Env. DL
India-LGL
Index Card
STMT
FLSC
8K
16K
(
)
<Standard Paper Size>
Vyberte formát papiera
Výber formátu papiera
Zadajte nastavenie podľa veľkosti papiera, na ktorý sa má tlačiť.
MP Tray Priority
Vyberte, či sa má uprednostniť podávanie papiera z viacúčelového zásobníka, keď je položka <Paper Source>
nastavená na položku <Auto>. Ak vyberiete položku <On>, papier sa podáva z viacúčelového zásobníka, keď je do
viacúčelového zásobníka aj do zásuvky na papier vložený papier rovnakej veľkosti.
Off
On
(
)
<MP Tray Priority>
<Off> alebo <On>
● Keď je položka <MP Tray for Mix Ppr.> nastavená na položku <On>, papier sa prednostne podáva zo zásuvky
na papier, aj keď je položka <MP Tray Priority> nastavená na položku <On>.
MP Tray for Mix Ppr.
Ak vyberiete položku <On> a možnosť <Paper Source> je nastavená na hodnotu <Auto>, viacúčelový priečinok sa
vyberie automaticky, ak v žiadnej zásuvke na papier nie je vložený papier vhodného formátu.
Off
On
475
Zoznam ponúk nastavení
(
)
<MP Tray for Mix Ppr.>
<Off> alebo <On>
Auto Select Drawer
Ak vyberiete položku <Use> s polžkou <Paper Source> nastavenou na položku <Auto>, zariadenie automaticky vyberie
zdroj papiera s vloženým papierom primeranej veľkosti. Keď sa minie papier, toto nastavenie umožňuje nepretržitú tlač
prepnutím z jedného zdroja papiera na druhý, v ktorom je vložená rovnaká veľkosť papiera.
Do Not Use
Use
(
)
<Auto Select Drawer>
Vyberte zdroj papiera
<Do Not Use> alebo
<Use>
Výber zdroja papiera
Vyberte zdroj papiera, pre ktorý chcete použiť funkciu automatického výberu zásuvky.
Prepnutie nastavení
Výberom položky <On> aktivujete automatický výber zásuvky pre zdroj papiera, ktorý ste vybrali na
).
predchádzajúcej obrazovke (
Auto Detect Ppr Type
Zadajte, či chcete, aby systém automaticky detegoval typ papiera v prípade vloženia obyčajného papiera alebo ťažkého
papiera. Ak chcete používať túto funkciu, nastavte typ papiera pre zdroj papiera na hodnotu <Mixed Types>. Taktiež
nastavte možnosť [Typ papiera] v ovládači tlačiarne na hodnotu [Predvolené nastavenie tlačiarne].
Dostupný papier(P. 551)
MP Tray Paper Type(P. 478)
Typ papiera v zásuvke N (N = 1, 2, 3, 4, 5)(P. 479)
Základné postupy tlače(P. 75)
Multi-Purpose Tray
Do Not Use
First Sheet Only
Each Sheet
Drawer 1
Do Not Use
476
Zoznam ponúk nastavení
Use
Drawer 2 *
Do Not Use
Use
Drawer 3 *
Do Not Use
Use
Drawer 4 *
Do Not Use
Use
Drawer 5 *
Do Not Use
Use
(
papiera
)
<Auto Detect Ppr Type>
Skontrolujte hlásenie
Vyberte zdroj
vyberte hodnotu nastavenia
Výber zdroja papiera
Vyberte zdroj papiera, pre ktorý chcete aktivovať nastavenie týkajúce sa automatickej detekcie typu papiera.
Prepnutie nastavení (Multi-Purpose Tray)
Keď je nastavená možnosť <First Sheet Only>, detekcia typu papiera sa vykoná iba pre prvý hárok. Keď je
nastavená možnosť <Each Sheet>, detekcia typu papiera sa vykoná pre každý hárok počas jeho podávania.
Prepnutie nastavení (Zásuvka 1 až 5*)
Keď je nastavená možnosť <Use>, detekcia typu papiera sa vykoná iba pre prvý hárok.
● Keď je táto funkcia aktivovaná, rýchlosť tlače môže byť nižšia. Keď je nastavená možnosť <Each Sheet>
rýchlosť tlače bude nižšia.
● Keď je aktivovaná táto funkcia, zariadenie nemusí tlačiť správne. Ak zariadenie nedokáže správne tlačiť,
nastavte túto funkciu na hodnotu <Do Not Use> a pred ďalšou tlačou zadajte typ papiera z ovládača
tlačiarne.
477
Zoznam ponúk nastavení
Default Paper Type
Nastavte predvolený typ papiera. Ak chcete tlačiť z OS nepodporujúceho ovládače tlačiarne alebo z mobilného
zariadenia alebo iného zariadenia nepodporujúceho nastavenia typu papiera, tlač sa vykoná s veľkosťou papiera
nastaveného v tejto časti.
Plain
Plain L
Plain L2
Heavy 1
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Heavy 5
Postcard
Envelope
Coated 1
Coated 2
Coated 3
Labels
Rough 1
Rough 2
(
)
<Default Paper Type>
Vyberte typ papiera
Výber typu papiera
Zadajte nastavenia rovnakým spôsobom ako nastavenie papiera v ovládači tlačiarne podľa typu papiera
určeného pre tlač. Vkladanie papiera(P. 40)
● Tlač sa vykoná s tu nastaveným typom papiera, ak je položka [Typ papiera] nastavená na položku
[Predvolené nastavenie tlačiarne] na strane ovládača tlačiarne a typ papiera vloženého do zdroja papiera je
nastavený na položku <Mixed Types> na strane zariadenia.
MP Tray Paper Type
Nastavte typ papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
zásobníku(P. 63)
Plain
Plain L
478
Zadanie veľkosti a typu papiera vo viacúčelovom
Zoznam ponúk nastavení
Plain L2
Heavy 1
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Heavy 5
Postcard
Envelope
Coated 1
Coated 2
Coated 3
Labels
Rough 1
Rough 2
Mixed Types
Typ papiera v zásuvke N (N = 1, 2, 3, 4, 5) *
Nastavte typ papiera vloženého do zásuvky na papier.
Zadanie veľkosti a typu papiera v zásuvke na papier(P. 60)
Plain
Plain L
Plain L2
Heavy 1
Heavy 2
Heavy 3
Heavy 4
Labels
Rough 1
Rough 2
Mixed Types
Manual 2-Sided (MP)
Vyberte stranu papiera, na ktorú chcete tlačiť v prípade manuálnej 2-strannej tlače z viacúčelového priečinka.
1st Side
2nd Side
(
)
<Manual 2-Sided (MP)>
<1st Side> alebo <2nd Side>
<1st Side>
Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete tlačiť na zadnú stranu (strana, na ktorú sa bude najprv tlačiť).
479
Zoznam ponúk nastavení
<2nd Side>
Túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete tlačiť na prednú stranu (strana opačná vzhľadom na stranu, na ktorej
sú už údaje vytlačené).
2-Sided Printing
Vyberte, či sa má tlačiť na obidve strany papiera.
Off
On
(
)
<2-Sided Printing>
<Off> alebo <On>
480
Riešenie problémov (FAQ)
Riešenie problémov (FAQ)
Riešenie problémov (FAQ) ......................................................................................................................... 482
481
Riešenie problémov (FAQ)
Riešenie problémov (FAQ)
68UR-05J
Keď sa vyskytne problém, skontrolujte túto kapitolu, aby ste našli riešenia skôr, ako budete kontaktovať spoločnosť
Canon.
482
Údržba
Údržba
Údržba .................................................................................................................................................................. 484
Čistenie zariadenia ............................................................................................................................................ 486
Vonkajšia časť ............................................................................................................................................... 487
Fixačná jednotka .......................................................................................................................................... 488
Oblasť podávania papiera ............................................................................................................................. 489
Výmena tonerových kaziet ............................................................................................................................... 494
Ako sa menia tonerové kazety ...................................................................................................................... 498
Výmena bubnových kaziet ................................................................................................................................ 501
Spôsob výmeny bubnových kaziet ................................................................................................................ 505
Výmena zásobníka spotrebovaného tonera .................................................................................................... 507
Ako vymeniť zásobník spotrebovaného tonera ............................................................................................. 508
Premiestnenie zariadenia ................................................................................................................................. 510
Údržba a vylepšenie kvality tlače ..................................................................................................................... 512
Nastavenie hustoty tlače .............................................................................................................................. 513
Korekcia nesúladu farieb a odtieňov ............................................................................................................. 515
Úprava polohy tlače ...................................................................................................................................... 517
Tlač správ a zoznamov ...................................................................................................................................... 521
Zobrazenie hodnoty počítadla .......................................................................................................................... 530
Kontrola spotrebného materiálu ..................................................................................................................... 533
Inicializácia nastavení ....................................................................................................................................... 536
Inicializácia ponuky ...................................................................................................................................... 537
Inicializácia sieťových nastavení ................................................................................................................... 538
483
Údržba
Údržba
68UR-05K
Táto kapitola popisuje údržbu zariadenia vrátane toho, ako sa má vyčistiť a ako sa majú inicializovať nastavenia.
◼ Základné čistenie
Čistenie zariadenia(P. 486)
● Ak sa zariadenie znečistí, pozrite si časť
Vonkajšia časť(P. 487) .
● Ak sa na výtlačkoch objavia čierne škvrny, pozrite si časť
jednotka(P. 488) .
Fixačná
◼ Výmena tonerových kaziet
● Ak chcete skontrolovať stav tonerovej kazety, prečítajte si časť
tonerových kaziet(P. 494) .
● Informácie o spôsobe výmeny tonerových kaziet nájdete v časti
menia tonerové kazety(P. 498) .
Výmena
Ako sa
◼ Výmena bubnových kaziet
● Ak chcete skontrolovať stav bubnovej kazety, prečítajte si časť
● Informácie o spôsobe výmeny bubnových kaziet nájdete v časti
Výmena bubnových kaziet(P. 501) .
Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505) .
◼ Výmena zásobníka spotrebovaného tonera
● Hlásenie o výmene sa zobrazilo, pozrite časť
Výmena zásobníka spotrebovaného tonera(P. 507) .
● Spôsob výmeny zásobníka spotrebovaného tonera, pozrite časť
tonera(P. 508) .
Ako vymeniť zásobník spotrebovaného
◼ Premiestnenie zariadenia
● Informácie o premiestnení zariadenia z dôvodu údržby alebo kancelárskych
presunov nájdete v časti Premiestnenie zariadenia(P. 510) .
◼ Správa kvality tlače
Údržba a vylepšenie kvality tlače(P. 512)
● Ak chcete nastaviť hustotu tonera, ktorý sa má použiť na tlač, pozrite si časť
Nastavenie hustoty tlače(P. 513) .
● Ak chcete korigovať nesúlad farieb alebo rozdiel odtieňov, prečítajte si časť
a odtieňov(P. 515) .
● Ak chcete nastaviť polohu tlače, pozrite si časť
Úprava polohy tlače(P. 517) .
484
Korekcia nesúladu farieb
Údržba
◼ Tlač správ a zoznamov
● Informácie o tlači zoznamov nastavení a pod. nájdete v časti
a zoznamov(P. 521) .
Tlač správ
◼ Kontrola celkového počtu strán vytlačených zariadením
Ak chcete skontrolovať celkový počet výtlačkov, pozrite si časť
Zobrazenie hodnoty počítadla(P. 530) .
◼ Inicializácia nastavení
Ak chcete obnoviť nastavenia, pozrite si časť
Inicializácia nastavení(P. 536) .
485
Údržba
Čistenie zariadenia
68UR-05L
Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predišli zníženiu kvality tlače a zaručili, že jeho používanie bude bezpečné
a jednoduché. Pred začiatkom čistenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Údržba a kontrola(P. 9)
Kde sa má čistiť
Vonkajšia časť zariadenia a vetracie otvory
Vonkajšia časť(P. 487)
Interná fixačná jednotka
Fixačná jednotka(P. 488)
Vnútorná oblasť podávania papiera
Oblasť podávania papiera(P. 489)
486
Údržba
Vonkajšia časť
68UR-05R
Vonkajšie časti zariadenia, najmä okolo vetracích otvorov, pravidelne utierajte, aby ste ho udržali v dobrom stave.
1
Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
● Keď vypnete napájanie, vypnite zariadenie z ovládacieho panela bez použitia vypínača napájania.
Vypnutie
napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36)
2
Vyčistite vonkajšiu časť zariadenia a vetracie otvory.
● Používajte mäkkú, dobre vyžmýkanú handričku navlhčenú v vode alebo jemnom čistiacom prostriedku
zriedenom vodou.
● Vetracie otvory pozri
Predná strana(P. 19) .
3
Počkajte, kým vonkajšia časť zariadenia úplne uschne.
4
Pripojte opäť napájací kábel a zapnite stroj.
487
Údržba
Fixačná jednotka
68UR-05S
Nečistoty sa môžu zachytiť na fixačnej jednotke vo vnútri zariadenia a spôsobia, že sa na výtlačkoch objavia čierne
škvrny. Pri čistení upevňovacej jednotky vykonajte nasledujúci postup. Upozorňujeme, že fixačnú jednotku nie je
možné vyčistiť, keď zariadenie čaká na tlač dokumentov. Upozorňujeme, že na čistenie fixačnej jednotky je potrebný
papier veľkosti A4 alebo Letter. Pred vykonaním nasledujúceho postupu vložte papier do viacúčelového zásobníka.
● Čistenie spotrebúva tonerovú kazetu. Pred začatím sa uistite, že sa v tonerovej kazete nachádza dostatočné
množstvo tonera. Kontrola stavu tonerovej kazety(P. 497)
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte veľkosť vloženého papiera a stlačte tlačidlo
4
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
(
).
/
vyberte <Cleaning> a stlačte
.
.
.
➠ Na displeji sa zobrazí hlásenie <Set cleaning paper and press the Online key.>.
5
Stlačte tlačidlo
(
).
➠ Čistiaci papier sa pomaly vkladá do zariadenia a začína sa čistenie fixačnej jednotky.
● Čistenie nemôžete zastaviť v polovici postupu. Počkajte, kým sa čistenie skončí.
488
Údržba
Oblasť podávania papiera
68UR-05U
Ak často používate štítky, lepidlo na nich sa môže zachytiť v oblasti podávania papiera a výsledkom je zaseknutie
papiera. Po použití štítkov podľa nasledujúceho postupu odstráňte zvyšky lepidla z oblasti podávania papiera.
1
Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
● Keď vypnete napájanie, vypnite zariadenie z ovládacieho panela bez použitia vypínača napájania.
Vypnutie
napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36)
2
Utrite zvyšky lepidla nachádzajúce sa v oblasti podávania papiera.
● Na odstránenie zvyškov lepidla použite mäkkú, dobre vyžmýkanú handričku navlhčenú vo vode alebo
jemnom čistiacom prostriedku zriedenom vodou.
Pre zásuvku na papier
● Podľa nasledujúceho postupu odstráňte zvyšky lepidla z voliteľného podávača papiera alebo jednotky
Casette Feeding Unit.
1
Vytiahnite zásobník papiera, až kým sa nezastaví.
2
Utrite zvyšky lepidla z vodiacich líšt papiera.
● Ak je v príslušnom zdroji papiera vložený papier, pred začatím čistenia papier vytiahnite.
3
Nastavte zásuvku na papier.
● Ak bol papier vložený, znova ho vložte.
4
Vkladanie papiera do zásuvky na papier(P. 42)
Otvorte pravý kryt.
489
Údržba
5
Utrite zvyšky lepidla nachádzajúce sa vo vnútornej oblasti hlavnej jednotky.
● Keď utierate zvyšky lepidla z vnútornej časti hlavnej jednotky, dbajte na to, aby ste sa nedotkli
jednotky ITB ani snímača automatickej detekcie typu papiera.
6
Zatvorte pravý kryt.
Pre viacúčelový zásobník
1
Otvorte kryt.
2
Utrite zvyšky lepidla z vodiacich líšt papiera.
490
Údržba
3
Odpojte kryt podávacích valčekov.
4
Vytiahnite von horný podávací valček.
5
Utrite zvyšky lepidla z podávacieho valčeka.
6
Vložte vytiahnutý podávací valček naspať na svoje miesto.
7
Nainštalujte kryt podávacích valčekov.
8
Zavrite kryt.
9
Otvorte pravý kryt.
491
Údržba
10
Utrite zvyšky lepidla nachádzajúce sa vo vnútornej oblasti hlavnej jednotky.
● Keď utierate zvyšky lepidla z vnútornej časti hlavnej jednotky, dbajte na to, aby ste sa nedotkli
jednotky ITB ani snímača automatickej detekcie typu papiera.
11
Zatvorte pravý kryt.
3
Utrite zvyšky lepidla z výstupného zásobníka.
4
Počkajte, kým vonkajšia časť zariadenia úplne uschne.
492
Údržba
5
Pripojte opäť napájací kábel a zapnite zariadenie.
493
Údržba
Výmena tonerových kaziet
68UR-05W
Keď sa blíži čas výmeny tonerovej kazety, na displeji sa zobrazí hlásenie. Upozorňujeme, že ak budete pokračovať v tlači
bez akýchkoľvek opatrení, kvalita tlače sa zníži. Môžete tiež skontrolovať stav tonerovej kazety na displeji.
Keď sa zobrazí hlásenie(P. 494)
Ak výtlačky majú nízku kvalitu(P. 496)
Kontrola stavu tonerovej kazety(P. 497)
◼ Keď sa zobrazí hlásenie
V závislosti od toho, ktoré hlásenie sa zobrazí, musíte sa uistiť, že máte pripravenú náhradnú tonerovú kazetu, alebo ju
Spotrebný materiál(P. 568)
vymeňte. Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
● „X“ v správe predstavuje farbu CMYK.
<X toner cartridge will soon reach lifetime. (Tonerová kazeta X čoskoro dosiahne koniec
životnosti.)>
<X toner cartridge will soon reach end of lifetime. (Tonerová kazeta X čoskoro dosiahne
koniec životnosti.)>
Toto hlásenie informuje používateľa o tom, že čoskoro bude potrebné vymeniť tonerovú kazetu indikovanej
farby. Skontrolujte, či máte pripravenú náhradnú tonerovú kazetu. Ak vidíte toto hlásenie pred začatím veľkej
tlačovej úlohy, vymeňte tonerovú kazetu.
● Keď sa hlásenie <Ready to print.> nezobrazí, tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači,
stlačte tlačidlo
(
).
● To, ktoré hlásenie sa má zobraziť, závisí od nastavenia <Action When Warning> v ponuke nastavení na
ovládacom paneli. Action When Warning(P. 323)
● Môžete nastaviť akúkoľvek hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
tonerovej kazete, ktoré spustí toto hlásenie. Spec Tnr Chk Timing(P. 400)
<Change X toner cartridge. (Vymeňte tonerovú kazetu X.)>
<End of lifetime reached. Change X toner cartridge. (Dosiahol sa koniec životnosti.
Vymeňte tonerovú kazetu X.)>
Tonerová kazeta indikovanej farby dosiahla koniec svojej životnosti. Odporúčame vám vymeniť tonerovú kazetu
za novú.
494
Údržba
● Po zobrazení tohto hlásenia môžete pokračovať v tlači, ale kvalita tlače sa môže zhoršiť.
● Prijímanie e-mailových a faxových dokumentov bude deaktivované.
mailov)(P. 121)
Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-
● Keď sa zobrazí hlásenie <End of lifetime reached. Change X toner cartridge. (Dosiahol sa koniec
životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu X.)>, tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, stlačte
tlačidlo
(
).
● To, ktoré hlásenie sa má zobraziť, závisí od nastavenia <Action When Tnr. Out> v ponuke nastavení na
ovládacom paneli. Action When Tnr. Out(P. 401)
<Change X toner cartridge. (Vymeňte tonerovú kazetu X.)>
Tonerová kazeta indikovanej farby dosiahla koniec svojej životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu.
● Keď sa zobrazí toto hlásenie, nemôžete pokračovať v tlači.
● Zobrazenie alebo nezobrazenie tohto hlásenia závisí od nastavení možnosti <Action When Tnr. Out>
v ponuke nastavení ovládacieho panela. Action When Tnr. Out(P. 401)
<Counterfeit/non-Canon cart. are not covered.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť tonerovú
kazetu za novú.
495
Údržba
● Po zobrazení tohto hlásenia môžete pokračovať v tlači, ale kvalita tlače sa môže zhoršiť. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
<Counterfeit/non-Canon toner cart. may be in use.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť tonerovú
kazetu za novú.
● Ak chcete pokračovať v tlači, môžete stlačiť tlačidlo
(
), kvalita tlače sa však môže
zhoršiť. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
<Cannot print. Tnr. cart. may be non-Canon/counterfeit.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť tonerovú
kazetu za novú.
● Keď sa zobrazí toto hlásenie, nemôžete pokračovať v tlači.
Canon Genuine Mode(P. 332)
<X toner comm. err. Cart. may be non-Canon/counterfeit. (Chyba komunikácie
s tonerom X. Kazeta nemusí byť od spoločnosti Canon alebo môže ísť o falzifikát.)>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť tonerovú
kazetu za novú. Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
◼ Ak výtlačky majú nízku kvalitu
Ak sa na výtlačkoch začnú objavovať niektoré z týchto javov, jedna z tonerových kaziet je prázdna. Vymeňte takmer
prázdnu tonerovú kazetu aj vtedy, ak sa nezobrazuje žiadne hlásenie. Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
Zobrazujú sa prúžky alebo je tlač
nerovnomerná
Výtlačok je čiastočne
vyblednutý
496
Výtlačok má nerovnomernú sýtosť
Údržba
V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky
predchádzajúcich obrazov
Objavujú sa biele body
Výtlačky sú mierne sfarbené
◼ Kontrola stavu tonerovej kazety
Stav tonerovej kazety môžete skontrolovať na hlavnej obrazovke. Odporúča sa skontrolovať množstvo skôr, ako
začnete tlačiť veľkú úlohu.
Indikácia stavu kazety
Zobrazí stav tonerovej kazety. V závislosti od prostredia môžu ostatné vnútorné časti dosiahnuť koniec svojej
životnosti skôr, ako sa minie toner.
● Zobrazený stav tonerovej kazety je možné použiť iba ako pomôcku a môže sa líšiť od skutočného
stavu.
● Stav tonerovej kazety môžete tiež skontrolovať v položke <Remaining Toner> v položke <Consumables
Info.>. Consumables Info.(P. 465)
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 568)
497
Údržba
Ako sa menia tonerové kazety
68UR-05X
Pred výmenou tonerovej kazety si prečítajte opatrenia v časti
materiál(P. 10) .
Údržba a kontrola(P. 9) a
1
Úplne otvorte predný kryt.
2
Vytiahnite kazetu s tonerom.
3
Vybaľte náhradnú tonerovú kazetu z obalového materiálu.
4
Spotrebný
Zatraste tonerovou kazetou 5-krát alebo 6-krát, ako je znázornené nižšie, aby sa
toner v kazete rovnomerne rozložil. Potom ju položte na rovný povrch.
● V tomto kroku neodpájajte ochranný kryt (
).
498
Údržba
5
Zložte kryt ochranný kryt.
6
Vložte tonerovú kazetu.
● Podržte tonerovú kazetu vo vodorovnej polohe a zarovnajte tonerovú kazetu s vodiacou lištou tonerovej
kazety (
). Potom ju zasuňte do otvoru až nadoraz.
● Dbajte na to, aby ste sa nedotkli prevodu (
) ani podávacej časti (
) a aby nedošlo k ich nárazu do
začiatočnej časti otvoru.
● Tonerovú kazetu vložte do otvoru označeného štítkom s príslušnou farbou (
499
).
Údržba
7
Zatvorte predný kryt.
500
Údržba
Výmena bubnových kaziet
68UR-05Y
Keď sa blíži čas výmeny bubnovej kazety, na displeji sa zobrazí hlásenie. Upozorňujeme, že ak budete pokračovať v tlači
bez akýchkoľvek opatrení, kvalita tlače sa zníži. Na displeji môžete skontrolovať aj stav bubnovej kazety.
● Bubnové kazety, ktoré boli použité alebo sa používajú pre špecifickú farbu, sa nesmú znova použiť pre inú
farbu. Opätovné používanie bubnových kaziet uvedeným spôsobom môže viesť k tlači nedostatočnej kvality.
Keď sa zobrazí hlásenie(P. 501)
Ak výtlačky majú nízku kvalitu(P. 503)
Kontrola stavu bubnovej kazety(P. 504)
◼ Keď sa zobrazí hlásenie
V závislosti od hlásenia, ktoré sa zobrazí, je potrebné overiť, či máte pripravenú náhradnú bubnovú kazetu, alebo
Spotrebný materiál(P. 568)
tonerovú kazetu vymeňte. Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505)
● Znak „N“ v nasledujúcom hlásení predstavuje číslo od 1 do 4.
<Drum Cartridge N will soon reach lifetime. (Bubnová kazeta N čoskoro dosiahne
koniec životnosti.)>
<Drum Cartridge N will soon reach end of lifetime. (Bubnová kazeta N čoskoro dosiahne
koniec životnosti.)>
Toto hlásenie informuje používateľa o tom, že čoskoro bude potrebné vymeniť bubnovú kazetu v indikovanom
otvore. Skontrolujte, či máte pripravenú náhradnú bubnovú kazetu. Ak vidíte túto správu pred začatím veľkej
tlačovej úlohy, vymeňte bubnovú kazetu.
● Keď sa hlásenie <Ready to print.> nezobrazí, tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači,
stlačte tlačidlo
(
).
● To, ktoré hlásenie sa má zobraziť, závisí od nastavenia <Action When Warning> v ponuke nastavení na
ovládacom paneli. Action When Warning(P. 323)
● Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu ako percentuálnu hodnotu zostávajúceho množstva tonera v
bubnovej kazete, ktoré spustí túto správu. Spec Drum Chk Timing(P. 401)
<Change Drum Cartridge N. (Vymeňte bubnovú kazetu N.)>
501
Údržba
<End of lifetime reached. Change Drum Cartridge N. (Dosiahol sa koniec životnosti.
Vymeňte bubnovú kazetu N.)>
Bubnová kazeta v infikovanom otvore dosiahla koniec svojej životnosti. Odporúčame vám vymeniť bubnovú
kazetu za novú.
● Po zobrazení tohto hlásenia môžete pokračovať v tlači, ale kvalita tlače sa môže zhoršiť.
● Prijímanie e-mailových a faxových dokumentov bude deaktivované.
mailov)(P. 121)
Tlač prijatých e-mailov (Tlač e-
● Keď sa zobrazí hlásenie <End of lifetime reached. Change Drum Cartridge N. (Dosiahol sa koniec
životnosti. Vymeňte bubnovú kazetu N.)>, tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači, stlačte
tlačidlo
(
).
<Change Drum Cartridge N. (Vymeňte bubnovú kazetu N.)>
Bubnová kazeta v infikovanom otvore dosiahla koniec svojej životnosti. Vymeňte tonerovú kazetu.
● Keď sa zobrazí toto hlásenie, nemôžete pokračovať v tlači.
<Counterfeit/non-Canon cart. are not covered.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť bubnovú
kazetu za novú.
● Po zobrazení tohto hlásenia môžete pokračovať v tlači, ale kvalita tlače sa môže zhoršiť. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
502
Údržba
<Counterfeit/non-Canon drum cart. may be in use.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť bubnovú
kazetu za novú.
● Ak chcete pokračovať v tlači, môžete stlačiť tlačidlo
(
), kvalita tlače sa však môže
zhoršiť. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
<Cannot print. Drum cart. may be non-Canon/counterfeit.>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť bubnovú
kazetu za novú.
● Keď sa zobrazí toto hlásenie, nemôžete pokračovať v tlači.
Canon Genuine Mode(P. 332)
<Drum N comm. err. Cart. may be non-Canon/counterfeit. (Chyba komunikácie
s bubnom M. Kazeta nemusí byť od spoločnosti Canon alebo môže ísť o falzifikát.)>
Toto hlásenie vás upozorní, že zariadenie nemusí tlačiť v optimálnej kvalite. Odporúčame vám vymeniť bubnovú
kazetu za novú.
◼ Ak výtlačky majú nízku kvalitu
Ak sa na výtlačkoch začnú objavovať niektoré z týchto javov, niektorá z bubnových kaziet je prázdna. Vymeňte takmer
prázdnu bubnovú kazetu aj vtedy, ak sa nezobrazuje žiadne hlásenie. Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505)
Zobrazujú sa prúžky alebo je tlač
nerovnomerná
Výtlačok je čiastočne
vyblednutý
503
Výtlačok má nerovnomernú sýtosť
Údržba
V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov
Objavujú sa biele body
◼ Kontrola stavu bubnovej kazety
Stav bubnovej kazety je možné skontrolovať pomocou možnosti <Remaining Drum Life> v časti <Consumables Info.>.
Odporúča sa skontrolovať množstvo skôr, ako začnete tlačiť veľkú úlohu.
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 568)
504
Údržba
Spôsob výmeny bubnových kaziet
68UR-060
Pred výmenou bubnových kaziet si prečítajte preventívne opatrenia v častiach
Spotrebný materiál(P. 10) .
Údržba a kontrola(P. 9) a
1
Úplne otvorte predný kryt.
2
Odistite páčku bubnovej kazety.
3
Vytiahnite bubnovú kazetu.
4
Vybaľte náhradnú bubnovú kazetu z obalového materiálu.
505
Údržba
5
Zložte kryt ochranný kryt.
6
Nainštalujte kazetu s bubnom.
● Zarovnajte bubnovú kazetu s vodiacou lištou bubnovej kazety (
● Dbajte na to, aby ste sa nedotkli povrchu bubna (
Poškriabanie povrchu bubna (
). Potom ju zatlačte do otvoru až nadoraz.
) a aby nedošlo k nárazu do začiatočnej časti otvoru.
) môže viesť k zlyhaniu.
● Bubnové kazety, ktoré boli použité alebo sa používajú pre špecifickú farbu, sa nesmú znova použiť pre inú
farbu. Opätovné používanie bubnových kaziet uvedeným spôsobom môže viesť k tlači nedostatočnej
kvality.
7
Zaistite páčku bubnovej kazety.
8
Zatvorte predný kryt.
506
Údržba
Výmena zásobníka spotrebovaného tonera
68UR-061
Keď je zostávajúca kapacita zásobníka spotrebovaného tonera už nízka, na displeji sa zobrazí príslušné hlásenie. Na
displeji môžete skontrolovať aj stav zásobníka spotrebovaného tonera.
Keď sa zobrazí hlásenie(P. 507)
Kontrola stavu zásobníka spotrebovaného tonera(P. 507)
◼ Keď sa zobrazí hlásenie
V závislosti od hlásenia, ktoré sa zobrazí, je potrebné overiť, či máte pripravený náhradný zásobník spotrebovaného
tonera, alebo zásobník spotrebovaného tonera vymeňte. Ako vymeniť zásobník spotrebovaného tonera(P. 508)
Spotrebný materiál(P. 568)
<Change waste toner container soon.>
Táto správa vám oznamuje, že čoskoro bude potrebné vymeniť zásobník spotrebovaného tonera. Overte, či
máte pripravený náhradný zásobník spotrebovaného tonera. Ak sa zobrazí toto hlásenie pred začatím tlače
veľkej úlohy, zásobník spotrebovaného tonera vymeňte.
● Keď sa hlásenie <Ready to print.> nezobrazí, tlač sa dočasne zastaví. Ak chcete pokračovať v tlači,
stlačte tlačidlo
(
).
● To, ktoré hlásenie sa má zobraziť, závisí od nastavenia <Action When Warning> v ponuke nastavení na
ovládacom paneli. Action When Warning(P. 323)
<Change waste t. ctn.>
<Change waste toner container.>
Zásobník spotrebovaného tonera je plný. Vymeňte zásobník spotrebovaného tonera za nový.
◼ Kontrola stavu zásobníka spotrebovaného tonera
Stav zásobníka spotrebovaného tonera je možné skontrolovať použitím možnosti <Waste Toner Status> v časti
<Consumables Info.>. Odporúčame skontrolovať, či nie je potrebné pripraviť si nový zásobník spotrebovaného tonera
pred začatím tlače veľkej úlohy. Consumables Info.(P. 465)
ODKAZY
Spotrebný materiál(P. 568)
507
Údržba
Ako vymeniť zásobník spotrebovaného tonera
68UR-062
Pred výmenou zásobníka spotrebovaného tonera si prečítajte upozornenia v časti
Spotrebný materiál(P. 10) .
1
Úplne otvorte predný kryt.
2
Otvorte ľavý kryt.
3
Odpojte zásobník spotrebovaného tonera.
Údržba a kontrola(P. 9) a
● Dbajte na to, aby ste zásobník nenakláňali. Naklonenie zásobníka spotrebovaného tonera vedie
k rozsypaniu zhromaždeného tonera.
● Vložte zásobník spotrebovaného tonera do plastového vrecka, aby nedošlo k rozsypaniu tonera zo
zásobníka.
508
Údržba
4
Vybaľte zásobník spotrebovaného tonera z obalového materiálu.
● Zásobník spotrebovaného tonera žiadnym spôsobom nerozoberajte ani neupravujte.
5
Nainštalujte nový zásobník spotrebovaného tonera a zavrite ľavý kryt.
● Zasuňte ho so súčasným zarovnaním s ľavým krytom a dolným zásobníkom.
6
Zatvorte predný kryt.
509
Údržba
Premiestnenie zariadenia
68UR-063
Zariadenie je ťažké. Pri premiestňovaní zariadenia musíte dodržať nasledujúce pokyny, aby ste predišli zraneniu a tiež
si pred začiatkom prečítajte bezpečnostné upozornenia. Dôležité bezpečnostné pokyny(P. 2)
1
Keď prepravujete zariadenia na veľké vzdialenosti, spustite funkciu <Prevent Tnr
Spilling>.
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
(
/
).
vyberte <Prevent Tnr Spilling> a stlačte
.
.
➠ Spustí sa čistenie.
● Čistenie po jeho začatí nie je možné zrušiť. Počkajte na dokončenie operácie.
2
Vypnite zariadenie a počítač.
● Keď vypnete napájanie, nezabudnite vypnúť zariadenie z ovládacieho panela bez použitia vypínača napájania.
Vypnutie napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36)
3
Káble a šnúry odpojte zo zariadenia v číselnom poradí tak, ako je to na obrázku
nižšie.
● To, či sú pripojené káble s „*“ závisí od vášho prostredia.
Elektrická zásuvka
Napájací kábel
USB zariadenie*
Kábel USB*
Kábel LAN*
510
Údržba
4
Pri preprave zariadenia na dlhú vzdialenosť vyberte tonerovú a bubnovú kazetu.
5
Vytiahnite zásuvku na papier, kým nezastane a potom zdvihnite prednú stranu
6
Zatvorte všetky otvorené kryty a premiestnite zariadenie na nové miesto.
Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505)
a vyberte ju.
● Zariadenie je ťažké (
Hlavná jednotka(P. 549) ). Nesnažte sa zariadenie prenášať.
● Použite rukoväti na obidvoch stranách zariadenia a na prenos zariadenia využite najmenej dve osoby.
Ak je k zariadení pripojený voliteľný podávač papiera alebo jednotka Cassette Feeding Unit
● Odistite podávač papiera alebo jednotku Cassette Feeding Unit pred začatím zdvíhania zariadenia
a podávač papiera alebo jednotku Cassette Feeding Unit prepravujte osobitne.
7
Opatrne umiestnite zariadenie na nové miesto inštalácie.
● Informácie o tom, ako nainštalovať zariadenie po premiestnení, nájdete v časti Začíname.
obsah(P. 585)
511
Príručky a ich
Údržba
Údržba a vylepšenie kvality tlače
68UR-064
Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé (napríklad vytlačené farby sa odlišujú od pôvodných farieb alebo výsledná poloha
tlače je iná než očakávaná), skúste vykonať nasledujúce úpravy nastavení.
◼ Nastavenie hustoty
Nastavte hustotu tonera. Môžete vykonať jemné nastavenie hustoty tonera podľa úrovne hustoty.
hustoty tlače(P. 513)
◼ Nesúlad farieb/korekcia odtieňov
Vykonajte korekciu v prípade nesúladu farieb alebo rozdielu odtieňov.
a odtieňov(P. 515)
Korekcia nesúladu farieb
◼ Nastavenie polohy tlače
Pre každý zdroj papiera môžete nastaviť polohu tlače.
Úprava polohy tlače(P. 517)
512
Nastavenie
Údržba
Nastavenie hustoty tlače
68UR-065
Ak je výsledná tlač tmavšia alebo svetlejšia, ako sa očakávalo, môžete nastaviť hustotu tonera pre každú farbu CMYK.
Môžete vykonať presné nastavenie hustoty tonera použitého pri tlači osobitne pre tri rôzne oblasti hustoty.
● Ak je položka <Toner Save> nastavená na položku <On>, túto funkciu nastavenia nemôžete použiť.
Save(P. 360)
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
Nastavte hustotu.
(
Toner
).
/
vyberte <Print Quality> a stlačte
1
Vyberte farbu, ktorej hustotu chcete upraviť a stlačte tlačidlo
2
Použitím možností
/
.
.
upravte nastavenie hustoty.
Nastavenie hustoty
Nastavte hodnotu „+“ na zvýšenie hustoty. Nastavte hodnotu „-“ na zníženie hustoty.
3
Stlačte tlačidlo
.
Jemné nastavenie hustoty tonera podľa úrovne hustoty
Môžete vykonať jemné nastavenie hustoty tonera na troch úrovniach hustoty - vysoká, stredná a nízka.
1
Pomocou možností
2
Vyberte požadovanú úroveň hustoty a stlačte tlačidlo
/
vyberte farbu, ktorej hustotu chcete upraviť a stlačte tlačidlo
513
.
.
Údržba
3
Použitím možností
/
upravte nastavenie hustoty.
Nastavenie hustoty
Nastavte hodnotu „+“ na zvýšenie hustoty. Nastavte hodnotu „-“ na zníženie hustoty.
Príklad nastavenia hustoty jednotlivých oblastí
<High>
<Medium>
<Low>
4
Stlačte tlačidlo
.
● Ak chcete vykonať nastavenia aj na iných úrovniach hustoty, zopakujte kroky uvedené v krokoch 2 až
4.
514
Údržba
Korekcia nesúladu farieb a odtieňov
68UR-066
Keď dôjde k nesúladu farieb alebo keď vytlačíte obrazy vo farbách, ktoré sa odlišujú od farieb v origináli, kalibrácia
umožňuje vyriešiť problém. Spracovanie pre túto korekciu vyžaduje dostatočné množstvo tonera, a preto odporúčame,
Kontrola stavu
aby ste najprv skontrolovali zostávajúce množstvo tonera a podľa potreby tonerové kazety vymenili.
tonerovej kazety(P. 497)
Korekcia nesúladu farieb
Výraz nezhoda farieb tlače označuje posun pozície farieb, ktorý môže vzniknúť pri tlači jedného obrazu
pomocou niekoľkých tonerových kaziet. Nesúlad farieb môže spôsobiť rozmazaný vzhľad výtlačkov. Keď dôjde
k nesúladu farieb, problém je potrebné odstrániť.
Keď sa vyskytne nesúlad farieb
Keď sa nesúlad farieb nevyskytne
Korekcia odtieňov
Odtieň predstavuje hustotu farby (napríklad červená, žltá, zelená, modrá alebo purpurová). Keď sa odtiene vo
vytlačenom obraze odlišujú od odtieňov v origináli alebo keď sú niektoré farby tmavšie alebo celková hustota
tlače je nižšia než v prípade originálu, je potrebné vykonať korekciu.
Odtiene sa reprodukujú nesprávne
Originál
Odtiene sa reprodukujú správne
● Častá kalibrácia môže ovplyvňovať životnosť tonerových kaziet.
● Ak sa dosiahol koniec životnosti tonerových kaziet, kalibrácia sa nemusí skončiť správne. V takom prípade
vymeňte tonerové kazety a kalibráciu sa pokúste spustiť znova.
Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
● Kalibrácia sa bežne vykonáva automaticky v súlade so stavom využitia zariadenia alebo v súlade so zmenami
podmienok prostredia.
● Nastavenie môžete nakonfigurovať tak, aby sa kalibrácia vykonávala automaticky bezprostredne po zapnutí
zariadenia alebo môžete nastaviť frekvenciu kalibrácie.
First Calibration(P. 392)
Calibration Freq.(P. 399)
1
Stlačte tlačidlo
(
).
515
Údržba
2
Použitím možností
3
Vyberte typ kalibrácie a stlačte tlačidlo
/
vyberte položku <Calibration> s stlačte tlačidlo
.
.
● Ak chcete korigovať nesúlad farieb, ktorý sa vyskytol v režime tlače POP, vyberte položku <POP Prnt
Calibration>.
● Korekcia použitím kalibrácie trvá použitím funkcie <POP Prnt Calibration> dlhšie než použitím funkcie <Full
Calibration>.
4
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
.
➠ Spustí sa nastavenie.
● Kalibráciu môžete nastaviť aj tak, aby sa automaticky spustila v stanovenom čase.
Calibration Timer(P. 318)
Calibration Time(P. 318)
● Aj keď je typ kalibrácie, ktorá sa spúšťa automaticky, rovnaký ako možnosť <Full Calibration>, môžete to
zmeniť na <POP Prnt Calibration>.
Auto POP Calibration(P. 398)
516
Údržba
Úprava polohy tlače
68UR-067
Ak sa dokument vytlačí nevycentrovaný alebo mimo rozsahu tlače, upravte polohu tlače. Polohu tlače môžete nastaviť
pre každý zdroj papiera.
Krok 1: Tlač aktuálnej polohy tlače(P. 517)
Krok 2: Kontrola smeru a vzdialenosti, ktoré chcete nastaviť(P. 518)
Krok 3: Nastavenie polohy tlače pre každý zdroj papiera(P. 519)
Krok 1: Tlač aktuálnej polohy tlače
Ak chcete skontrolovať smer a vzdialenosť, ktorú chcete nastaviť, môžete vykonať „tlač s nastavením polohy tlače“.
● Ak chcete skontrolovať polohu tlače pri 2-stranovej tlači, vopred nastavte položku <2-Sided Printing> na
položku <On> v ponuke nastavení na ovládacom paneli. 2-Sided Printing(P. 480)
1
Stlačte tlačidlo
2
Použitím tlačidiel
3
4
( ).
/
vyberte <Paper Source> a stlačte
Vyberte zdroj papiera, pre ktorý chcete skontrolovať polohu tlače, a stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo
(
).
➠ Obrazovka sa vráti na hlavnú obrazovku.
5
.
Stlačte tlačidlo
(
).
517
Údržba
6
Vyberte položku <Printing Pos. Print> a stlačte tlačidlo
7
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
.
.
➠ Na výstup sa vytlačí výpis nastavenia polohy tlače.
Krok 2: Kontrola smeru a vzdialenosti, ktoré chcete nastaviť
Keď sa vykonáva tlač s nastavením polohy tlače, vytlačia sa kontrolné značky polohy tlače
. Na základe týchto
značiek určte smer a vzdialenosť, ktoré chcete nastaviť. Ak je poloha tlače normálna, všetky značky sa vytlačia v polohe
5 mm od najbližšieho okraja papiera.
Ako môžete skontrolovať výtlačky s nastavením polohy tlače
Okraj papiera, ktorý vychádza ako prvý, keď je papier na výstupe, je horná časť tlače pre nastavenia polohy tlače.
Pri kontrole polohy tlače sa uistite, ktorý okraj papiera je horný.
● Veľkosť značky
pre kontrolu
polohy tlače je uvedená na obrázku
nižšie.
Keď je poloha tlače mimo stredu
Ak sú kontrolné značky polohy tlače vytlačené mimo správnej polohy, musíte polohu tlače nastaviť. Pri nastavení
polohy tlače určte smer pomocou „+“ a „-“ a vzdialenosť pomocou „mm“. Tlačidlom „-“ posuniete polohu tlače
nahor a tlačidlom „+“ posuniete nadol (korekcia zvislej polohy). Tlačidlom „-“ posuniete polohu tlače doľava a
tlačidlom „+“ posuniete doprava (korekcia vodorovnej polohy).
Zvislý smer (<Offset Y>)
Vodorovný smer (<Offset X>)
518
Údržba
V nižšie uvedenom príklade sa posunie poloha tlače o 5 mm nahor a o 1,5 mm doprava, v položke <Offset Y> sa
nastaví „–5,0 mm“ a v položke <Offset X> sa nastaví „+1,50 mm“.
Krok 3: Nastavenie polohy tlače pre každý zdroj papiera
Po potvrdení smeru a vzdialenosti, ktoré chcete nastaviť, zadajte nastavenú polohu tlače. Tlačovú pozíciu vo
vodorovnom smere môžete upravovať v rozsahu od –5,0 mm až +5,0 mm v prírastkoch po 0,1 mm a vodorovne
v rozsahu od –3,5 mm až +3,5 mm v prírastkoch po 0,25 mm.
1
Nastavte zariadenie do režimu offline.
● Keď sa rozsvieti
(
), stlačte tlačidlo
(
).
2
Stlačte tlačidlo
3
Použitím tlačidiel
4
Vyberte položku <Adj. Print Position> a stlačte tlačidlo
5
Vyberte kombináciu smeru na úpravu a zdroj papiera a stlačte tlačidlo
tlačidlo
(
).
/
vyberte položku <User Maintenance> a potom stlačte
.
519
.
.
Údržba
● V prípade funkcie <Offset X (2-Sided)> najprv vyberte zdroj papiera a potom upravte nastavenie polohy tlače.
Nastavenie polohy tlače pri 2-stranovej tlači
● Položka <Offset Y (2-Sided)> a <Offset X (2-Sided)> umožňujú nastaviť polohu tlače na prvej strane (predná
strana). Poloha tlače na druhej strane (zadná strana) sa nastaví na základe hodnôt nastavených pre každý
zdroj papiera.
Príklad nastavenia polohy tlače
6
Prvá strana (predná strana)
Hodnota nastavenia <Offset Y (2-Sided)>
Druhá strana (Zadná strana)
Hodnota nastavenia <Offset Y (MP Tray)>
Nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo
.
● Na základe výtlačku vykonaného pomocou funkcie tlače s nastavením polohy tlače použite tlačidlá
/
na zadanie hodnoty.
● Keď je nastavená možnosť <Offset Y (2-Sided)>, poloha tlače sa nastaví podľa vstupných hodnôt pre všetky
zdroje papiera.
● Ak chcete nastaviť inú polohu alebo zdroj papiera, zopakujte kroky 5 a 6.
7
Stlačte tlačidlo
(
).
➠ Obrazovka sa vráti na hlavnú obrazovku.
8
Znovu stlačte tlačidlo
(
).
➠ Zariadenie zostane v režime online.
9
Vykonajte tlač s nastavením polohy tlače a skontrolujte nastavenú polohu tlače na
výtlačku. Krok 1: Tlač aktuálnej polohy tlače(P. 517)
Nastavenie všetkých polôh tlače
Použite položku <Offset Y> a <Offset X> v ponuke nastavení na ovládacom paneli môžete nastaviť polohy tlače
pre všetky typy tlače bez ohľadu na zdroj papiera. Polohu tlače môžete nastaviť v rozsahu od –50,0 mm až +50,0
mm v krokoch 0,5 mm ; zvisle aj vodorovne. Offset Y/Offset X(P. 355)
520
Údržba
Tlač správ a zoznamov
68UR-068
Stav spotrebného materiálu a nastavenia zariadenia môžete skontrolovať tlačením správ a zoznamov.
Hviezdičky (*)
● Nastavenia označené značkou „(*1)“ sa v závislosti od jednotlivých možností nemusia zobraziť.
● Nastavenia označené s „*2“ sa nemusia zobraziť, keď nie je označený zaškrtávací rámček [Display Job Log]
vzdialeného PR. Skrytie histórie tlačových úloh(P. 252)
Konfiguračná stránka
Môžete skontrolovať nastavenia zariadenia ( Ponuka nastavení(P. 314) ), obsah zaregistrovaný v zariadení a ďalšie
informácie vo forme zoznamu. Medzi ďalšie informácie patrí stav tonerovej kazety, počet vytlačených strán a kapacita
pamäte (RAM) nainštalovanej v zariadení. Položky nastavenia, pred ktorým sa nachádza hviezdička (*), sú položky,
ktorých nastavenie bolo zmenené z predvoleného výrobného nastavenia.
(
)
<Configuration Page>
<Yes>
Príklad:
Tlač stavu siete
Môžete skontrolovať nastavenia siete konfigurované v zariadení ( Sieť(P. 334) ) vo forme zoznamu. Informácie o
zabezpečení, vrátane nastavení filtra adries a IPSec nastavení sa tiež vytlačia.
521
Údržba
(
)
<Network Status Print>
<Yes>
Príklad:
Tlač stavu spotrebného materiálu
Informácie, ako napríklad stav tonerových kaziet a bubnových kaziet, varovná hlásenia a informácie o tom, kde si
môžete kúpiť nové tonerové kazety, si môžete pozrieť vo forme zoznamu.
(
)
<Consmbl. Status Prt.>
Príklad:
522
<Yes>
Údržba
Zoznam politík IPSec
Pomocou tlače zoznamu IPSec zásad môžete skontrolovať zoznam názvov IPSec zásad a nastavení uložených v
zariadení.
(
)
<IPSec Policy List>
<Yes>
Príklad:
Zoznam denníka príjmu e-mailov
Môžete skontrolovať výpis pozostávajúci z predmetov a prijatého dátumu a času e-mailov prijatých v zariadení vo
forme zoznamu.
(
)
<E-Mail Print Utility>
<E-Mail RX Log List>
Príklad:
523
<Yes>
Údržba
Zoznam počtu strán
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených pre každé oddelenie vytlačením správy, keď je aktivovaná položka
[Department ID Management].
(
)
<Page Count List>
<Yes>
Príklad:
Hlásenie počítadla
Slúži na generovanie hlásenia so zobrazením celkového počtu strán vytlačených do aktuálneho dátumu.
(
)
<Counter Report>
<Yes>
Príklad:
Tlač informácií o systéme MEAP
Môžete skontrolovať informácie o MEAP aplikáciách nainštalovaných v zariadení a systémových MEAP aplikáciách vo
forme zoznamu, keď je aktivovaná MEAP funkcia.
524
Údržba
(
)
<Print MEAP Sys. Info>
<Yes>
Príklad:
Tlač denníka kazety
Môžete skontrolovať denníky používania tonerových a bubnových kaziet vo forme zoznamu.
(
)
<Cartridge Log Print>
<Yes>
Príklad:
Zoznam písiem PCL
Môžete skontrolovať písma dostupné v PCL režime vo forme zoznamu.
(
)
<PCL Utility>
<Font List>
525
Príklady písiem(P. 616)
<Yes>
Údržba
Príklad:
Zoznam režimu PS
Nastavenia pre použitie PS režimu a interné informačné položky registrované v zariadení sa vytlačia vo forme
zoznamu.
Konfiguračná stránka(P. 526)
Zoznam písiem(P. 527)
◼ Konfiguračná stránka
Môžete skontrolovať nastavenia zariadenia (
(
)
<PS Utility>
PS(P. 447) ) a obsah registrovaný v zariadení vo forme zoznamu.
<Configuration Page>
Príklad:
526
<Yes>
Údržba
◼ Zoznam písiem
Môžete skontrolovať písma dostupné v PS režime vo forme zoznamu.
(
)
<PS Utility>
<Font List>
<Yes>
Príklad:
Zoznam uložených úloh *1
Môžete vytlačiť zoznam dokumentov uložených na SD karte vloženej do zariadenia.
(
)
<Stored Job List>
<Yes>
Príklad:
Denník tlače úloh *2
Môžete vytlačiť výpis dokumentov vytlačených z počítača vo forme zoznamu.
527
Údržba
(
)
<Job Print Log>
<Yes>
Príklad:
Denník tlače uložených úloh *1*2
Môžete vytlačiť výpis dokumentov uložených na SD karte vloženej do zariadenia vo forme zoznamu.
(
)
<Stored Job Print Log>
<Yes>
Príklad:
Denník tlače hlásení *2
Môžete vytlačiť nastavenia a výpis tlače správ vo forme zoznamu.
(
)
<Report Print Log>
<Yes>
Príklad:
528
Údržba
Denník tlače e-mailov *2
Môžete vytlačiť výpis tlače prijatých e-mailov vo forme zoznamu.
(
)
<E-Mail Print Log>
<Yes>
Príklad:
ODKAZY
Utility Menu(P. 462)
Ponuka úloh(P. 468)
529
Údržba
Zobrazenie hodnoty počítadla
68UR-069
Môžete skontrolovať počet vytlačených strán.
Kontrola celkového počtu vytlačených strán(P. 530)
Kontrola počtu strán vytlačených pre každé oddelenie(P. 531)
Kontrola celkového počtu vytlačených strán
Môžete skontrolovať celkový počet doposiaľ vytlačených strán, ako aj aktuálny počet strán vytlačených v čiernobielom
režime aj farebnom režime.
(
)
<Check Counter>
Vyberte nastavenie na zobrazenie
<101: Total 1>
Môžete skontrolovať celkový počet vytlačených strán.
<108: Total (B&W 1)>
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo.
<112: Total (Black/L)>
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo na papieri formátu väčšieho než B4.
<113: Total (B&W/Sml)>
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených čiernobielo na papieri formátu B4 alebo menšieho.
<114:Total 1(2-Sided)>
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených v režime 2-strannej tlače.
<122:Total(Full+1C/L)>
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených farebne na papieri väčšieho formátu než B4 (iné než tlač emailov).
530
Údržba
<123:Total(Full+1C/S)>
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených farebne na papieri formátu B4 alebo menšieho (iné než tlač emailov).
Kontrola počtu strán vytlačených pre každé oddelenie
Môžete skontrolovať počet strán vytlačených pre každé oddelenie.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na položku [Department ID Management].
Spustenie vzdialeného
PR(P. 289)
➠ Počet vytlačených strán sa zobrazí pre každé ID oddelenia v položke [Printed Pages].
531
Údržba
Tlač výsledku kontroly
Zoznam počtu strán(P. 524)
Vymazanie počtu strán na nulu
● Ak chcete vymazať počet strán na nulu pre každé oddelenie, kliknite na textové prepojenie v časti [Dept. ID]
a kliknite na položku [Clear Count] [OK].
● Ak chcete obnoviť nulovú hodnotu všetkých oddelení, kliknite na položku [Clear All Counts]
532
[OK].
Údržba
Kontrola spotrebného materiálu
68UR-06A
Informácie o spotrebnom materiáli môžete skontrolovať pomocou ovládacieho panela.
Kontrola papiera(P. 533)
Kontrola modelu tonerovej kazety(P. 533)
Kontrola stavu tonerovej kazety(P. 534)
Kontrola modelu bubnovej kazety(P. 534)
Kontrola stavu bubnovej kazety(P. 534)
Kontrola čísel modelu zásobníkov spotrebovaného tonera(P. 535)
Kontrola stavu zásobníka spotrebovaného tonera(P. 535)
Kontrola papiera
Môžete zobraziť aktuálne zadanú veľkosť a typ papiera a zostávajúcu úroveň papiera pre každý zdroj papiera.
(
)
<Consumables Info.>
<Paper Information>
Vyberte zdroj
papiera
Výber zdroja papiera
Vyberte zdroj papiera, ktorého informácie sa majú zobraziť.
Kontrola modelu tonerovej kazety
Môžete zobraziť číslo modelu tonerovej kazety pre zariadenie.
(
)
<Consumables Info.>
<Toner Cart. Model>
Výber farieb
Vyberte farbu zobrazenia čísla modelu.
533
Vyberte farbu
Údržba
Kontrola stavu tonerovej kazety
Zobrazí stav tonerovej kazety.
(
)
<Consumables Info.>
<Remaining Toner>
● Zobrazené hodnoty je možné použiť iba ako pomôcku a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
Kontrola modelu bubnovej kazety
Môžete zobraziť číslo modelu bubnovej kazety pre zariadenie.
(
)
<Consumables Info.>
<Drum Cart. Model>
kazetu
Výber bubnovej kazety
Vyberte bubnovú kazetu, ktorej číslo modelu chcete zobraziť.
Kontrola stavu bubnovej kazety
Slúži na zobrazenie stavu bubnovej kazety.
(
)
<Consumables Info.>
<Remaining Drum Life>
534
Vyberte bubnovú
Údržba
● Zobrazené hodnoty je možné použiť iba ako pomôcku a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
Kontrola čísel modelu zásobníkov spotrebovaného tonera
Slúži na zobrazenie čísla modelu zásobníka spotrebovaného tonera, ktorý sa v zariadení používa.
(
)
<Consumables Info.>
<Waste Toner cntnr.>
Kontrola stavu zásobníka spotrebovaného tonera
Slúži na zobrazenie stavu zásobníka spotrebovaného tonera, ktorý sa v zariadení používa.
(
)
<Consumables Info.>
<Waste Toner Status>
535
Údržba
Inicializácia nastavení
68UR-06C
Môžete obnoviť nasledujúce nastavenia:
Inicializácia ponuky(P. 537)
Inicializácia sieťových nastavení(P. 538)
536
Údržba
Inicializácia ponuky
68UR-06E
Môžete obnoviť nastavenia zariadenia (
Ponuka nastavení(P. 314) ) na predvolené výrobné nastavenia.
Keď prebieha inicializácia, nestláčajte hlavný vypínač.
● Ak je zariadenie počas inicializácie vypnuté, môže sa poškodiť.
Ak bol zadaný prístupový PIN kód vzdialeného PR
● Prístupový PIN kód vzdialeného PR sa tiež inicializuje. Po vykonaní inicializácie znova zadajte prístupový PIN
kód vzdialeného PR. Nastavenie PIN kódu vzdialeného PR(P. 225)
● Ak chcete inicializovať sieťové nastavenia, postupujte podľa pokynov v časti
nastavení(P. 538) .
Inicializácia sieťových
● Keď chcete inicializovať nastavenia v položke <Adj. Print Position>, postupujte podľa postupu v časti
Print Position(P. 377) .
(
)
<Initialize Menu>
<Yes>
Spustenie hardvérového resetovania(P. 470) )
537
Adj.
vykonajte hardvérové resetovanie (
Údržba
Inicializácia sieťových nastavení
68UR-06F
Môžete obnoviť sieťové nastavenia (
Sieť(P. 334) ) na predvolené výrobné nastavenia.
Keď zariadenie tlačí alebo prijíma tlačové údaje, neinicializujte sieťové nastavenia.
● Môže dôjsť k nesprávnej tlači, zaseknutiu papiera alebo poškodeniu zariadenia.
(
Set.>
)
<Network>
<Yes>
Skontrolujte hlásenie
Vykonajte hardvérové resetovanie (
resetovania(P. 470) )
538
<Init. Network
Spustenie hardvérového
Dodatok
Dodatok
Dodatok ............................................................................................................................................................... 540
Softvér tretích strán .......................................................................................................................................... 541
Prehľad funkcií .................................................................................................................................................. 542
Ekologický prístup a úspora peňazí .............................................................................................................. 543
Zlepšenie efektivity ....................................................................................................................................... 544
Ešte niečo navyše ......................................................................................................................................... 546
Technické parametre ........................................................................................................................................ 548
Hlavná jednotka ........................................................................................................................................... 549
Dostupný papier ........................................................................................................................................... 551
Paper Feeder PF-G ........................................................................................................................................ 557
Cassette Feeding Unit-AU ............................................................................................................................. 558
Funkcie tlačiarne .......................................................................................................................................... 559
Funkcie spravovania ..................................................................................................................................... 563
Systémové prostredie ................................................................................................................................... 566
Sieťové prostredie ........................................................................................................................................ 567
Spotrebný materiál ........................................................................................................................................... 568
Možnosti ............................................................................................................................................................ 572
Voliteľné zariadenia ...................................................................................................................................... 573
Systémové možnosti ..................................................................................................................................... 574
Inštalácia ROM ....................................................................................................................................... 576
Vloženie SD karty ................................................................................................................................... 580
Príručky a ich obsah .......................................................................................................................................... 585
Používanie dokumentu Užívateľská príručka .................................................................................................. 586
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka ..................................................................................... 587
Prezeranie príručky Užívateľská príručka ...................................................................................................... 590
Správa aplikácií MEAP ....................................................................................................................................... 592
Používanie FTP klientov .................................................................................................................................... 593
Príprava na používanie FTP servera .............................................................................................................. 594
Tlač prostredníctvom FTP klienta (FTP tlač) ................................................................................................... 597
Zadanie nastavení prostredníctvom FTP klienta ........................................................................................... 599
Iné ...................................................................................................................................................................... 606
Základné postupy systému Windows ............................................................................................................ 607
Príklady písiem ............................................................................................................................................. 616
Poznámka ..................................................................................................................................................... 621
539
Dodatok
Dodatok
68UR-06H
Táto časť obsahuje technické špecifikácie tohto zariadenia, pokyny na použitie príručky Užívateľská príručka,
vyhlásenia, informácie o autorských právach a ďalšie dôležité informácie pre zákazníkov.
540
Dodatok
Softvér tretích strán
68UR-06J
Ak chcete získať informácie o softvéri tretích strán, kliknite na nasledujúce ikony.
541
Dodatok
Prehľad funkcií
68UR-06K
Vyskúšajte funkcie popísané v tejto časti. Funkcie sú zoskupené do troch oddielov: „Ekologický prístup a úspora
peňazí“, „Vylepšenie efektivity“ a „Ešte niečo navyše“.
542
Dodatok
Ekologický prístup a úspora peňazí
68UR-06L
Existuje veľa spôsobov, ako ušetriť papier, toner, energiu a náklady.
2-stranová tlač
Môžete tlačiť na obe strany papiera. 2-stranovú tlač použite na šetrenie papiera nielen pri veľkých tlačových
úlohách, ale aj vtedy, keď chcete vytlačiť iba niekoľko strán. Ak chcete ušetriť ešte viac, skombinujte 2-stranovú
tlač s funkciou tlače viacerých strán N na 1 na jeden hárok papiera. Na jeden hárok môžete vytlačiť až 32 strán,
čo je ekonomicky a ekologicky výhodné.
Tlač z počítača(P. 74)
Režim spánku
Ak nebudete zariadenie chvíľu používať, môžete šetriť energiu jeho prepnutím do režimu spánku, buď manuálne
alebo automaticky. Nemusíte vypínať napájanie zakaždým, ale stále môžete nechať zariadenie minimalizovať
jeho spotrebu energie. Funkcia automatického vypnutia môže zvýšiť úspory tým, že sa zariadenie automaticky
vypne, ak zostane v nečinnosti dlhšiu dobu. Tieto praktické funkcie pracujú na pozadí a každý deň šetria energiu
a peniaze.
Vstup do režimu spánku(P. 67)
Nastavenie času automatického vypnutia(P. 69)
543
Dodatok
Zlepšenie efektivity
68UR-06R
Uvádzame niekoľko jednoduchých operácií, ktoré môžu zefektívniť zložité úlohy.
Tlač bez aplikačných programov
PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS údaje môžete odoslať zo vzdialeného PR priamo do zariadenia na tlač. Môžete tlačiť
aj bez počítača pripojením pamäťového USB zariadenia k zariadeniu. Nie je potrebné otvárať súbory, takže
nemusíte spustiť aplikačný program. To je veľmi výhodné, keď sa ponáhľate a nemáte prístup k počítaču.
Tlač bez otvorenia súboru (Priama tlač)(P. 107)
Tlač z pamäťového USB zariadenia (Priama tlač z USB zariadenia)(P. 81)
Vzdialená správa pomocou vzdialeného PR
Vzdialené PR umožňuje spravovať zariadenie na diaľku z počítača pri stole. Môžete skontrolovať stav papiera
a tonerových kaziet a skontrolovať aktuálny stav tlačových úloh, aby ste sa rozhodli, či by ste mali dočasne
prerušiť tlačové úlohy, aby sa vytlačili naliehavé dokumenty alebo aby sa premiestnili dokumenty medzi úlohy
čakajúce na tlač. Ušetrite čas a problémy tým, že eliminujete cesty medzi vašim stolom a tlačiarňou.
Používanie vzdialeného PR(P. 288)
Úspora času pomocou klávesových skratiek
544
Dodatok
Ak máte viacero dokumentov, ktoré chcete vytlačiť, bolo by vhodné ich všetky vytlačiť v rámci jedného postupu.
Položka Canon PageComposer umožňuje kombinovať viacero dokumentov a vytlačiť ich všetky naraz. Tiež
môžete uložiť často tlačené dokumenty, napr. hárky obalov faxu na SD kartu zariadenia. a potom ich vytlačiť
priamo z ovládacieho panela. Nemusíte sa vracať do svojho počítača a spúšťať ovládač tlačiarne. Tieto skratky
šetria čas a umožňujú vám pracovať efektívnejšie.
Tlač z počítača(P. 74)
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)(P. 97)
Rýchle vytvorenie nastavení tlače pomocou intuitívneho ovládania
Môžete jednoducho a intuitívne zadať rozloženie strany, ako aj polohu väzby, prepínať medzi 1-stranovou a 2stranovou tlačou a pod. na obraze náhľadu v ovládači tlačiarne. Ovládanie jednoduchým klikaním vám
umožňuje pohodlne meniť nastavenia a vidieť, ako sú použijú.
Tlač z počítača(P. 74)
545
Dodatok
Ešte niečo navyše
68UR-06S
K dispozícii je veľa rôznych funkcií na všetko, čo potrebujete urobiť – doma, v kancelárii alebo dokonca na cestách.
Používanie smartfónu/tabletu
V časoch, napríklad keď chcete rýchlo vytlačiť návrh, ktorý ste vyplnili, na tablete počas cestovania do cieľa
služobnej cesty, sa vám bude hodiť mobilná aplikácia Canon.
Bez použitia počítača, rýchlo a jednoducho! Ešte širšia škála možností pre prácu/hru pomocou funkcií
vytvorených pre túto rýchlu dobu.
Pohodlné používanie s mobilným zariadením(P. 128)
Jednoduchá tlač pomocou služby Google Cloud Print
Pripojte sa k službe Google Cloud Print pomocou prenosného počítača alebo mobilného telefónu, odošlite údaje
a vyzdvihnite si vytlačené dokumenty. Vďaka tomuto zariadeniu, službe Google Cloud Print a mobilnému
zariadeniu môžete tlačiť, kedykoľvek a kdekoľvek chcete.
Používanie služby Google Cloud Print(P. 140)
Zachovanie súkromia výtlačkov
Za bežných okolností, keď vytlačíte niečo z počítača, z tlačiarne sa to vytlačí okamžite. Ak však máte citlivé
dokumenty, nemusí to pre vás byť vhodné. Stačí, aby ste použili zabezpečenú tlač a nikto nebude môcť vytlačiť
vaše dokumenty bez zadania vášho hesla na ovládacom paneli zariadenia. Nenechávajte svoje dôverné
dokumenty ležať vystavené v priečinku, kde ich môžu všetci vidieť.
546
Dodatok
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu (Zabezpečená tlač)(P. 93)
547
Dodatok
Technické parametre
68UR-06U
Technické parametre môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené na zlepšenie produktu alebo jeho
budúcej verzie.
◼ Technické údaje zariadenia
Hlavná jednotka(P. 549)
Dostupný papier(P. 551)
◼ Technické údaje voliteľného zariadenia
Paper Feeder PF-G(P. 557)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 558)
◼ Funkčné technické údaje
Funkcie tlačiarne(P. 559)
Funkcie spravovania(P. 563)
◼ Prostredie na používanie zariadenia
Systémové prostredie(P. 566)
Sieťové prostredie(P. 567)
548
Dodatok
Hlavná jednotka
68UR-06W
● Informácie o veľkostiach a typoch papiera pre každý zdroj papiera nájdete v časti
papier(P. 551) .
Typ
Stolný
Podporované farby
Plné farby
Rozlíšenie pri zapisovaní
600 dpi x 600 dpi
Počet odtieňov
256
Vhodné balíky papiera
Veľkosti papiera
Dostupný
● Maximálne: 320,0 mm × 457,2 mm
● Maximálne (zásuvka na papier): 297,0 mm × 431,8 mm
● Minimálne (zásuvka na papier): 148,0 mm × 148,0 mm
● Minimálne (viacúčelový zásobník): 64,0 mm × 127,0 mm
Hmotnosť papiera
● Zásuvka na papier: 60 g/m² až 256 g/m²*1
● Viacúčelový zásobník: 60 g/m² až 300 g/m²
Typ papiera
Čas na zahriatie *2
Dostupný papier(P. 551)
Po zapnutí
34,0 sekúnd alebo menej
Návrat z režimu spánku
4,0 sekúnd alebo menej
Čas zhotovenia prvého výtlačku
(A4)
Rýchlosť tlače *3
(A4)
● Plné farby: Približne 7,4 sekúnd
● Čiernobielo: Približne 6,7 sekúnd
● Plné farby: 36 hárkov/minútu
● Čiernobielo: 36 hárkov/minútu
Systém podávania papiera/kapacita *4 Zásuvka na papier
640 hárkov (64 g/m²)/550 hárkov (80 g/m²) x 1
Viacúčelový zásobník
120 hárkov (64 g/m²)/100 hárkov (80 g/m²) x 1
549
Dodatok
Systém výstupu papiera/kapacita *4
Výstupný zásobník
200 hárkov (60 g/m² až 90 g/m²)
100 hárkov (90 g/m² až 300 g/m²)
Zdroj napájania
220 V – 240 V str., 4,7 A, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie *2
Maximálna spotreba energie
1 500 W alebo menej
Počas režimu spánku
Približne 2,0 W
S vypnutým hlavným napájaním
0,1 W alebo menej
Rozmery
(Š x H x V)
556 mm × 608 mm × 403 mm
Hmotnosť
Hlavná jednotka *5
Približne 38,0 kg
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál(P. 568)
Priestor na inštaláciu
Pozrite si časť Začíname
Príručky a ich obsah(P. 585)
Kapacita pamäte
RAM: 1 GB
Podmienky prostredia
Teplota: 10 °C až 30 °C
Vlhkosť: 20 % až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
*1Keď
vkladáte papier s dĺžkou 364,0 mm alebo väčšou v orientácii na šírku, základná gramáž papiera nesmie presiahnuť
199 g/m².
*2Môže
líšiť v závislosti od prostredia a podmienok, v ktorých sa zariadenie používa.
*3Rýchlosť
tlače sa meria na základe interného testovania používajúceho papier veľkosti A4, ktorý sa tlačí na
jednostranný papier so 100 % pomerom tlače oproti originálu. Interné testovanie zahŕňa nepretržitú tlač tej istej strany
obsahu na obyčajný papier. Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od typu, veľkosti alebo smeru podávania papiera.
Zariadenie sa môže automaticky pozastaviť alebo spomaliť, aby sa nastavil stav tlačiarne, napr. ovládanie teploty určitej
jednotky alebo obmedzenie vplyvu na kvalitu obrazu počas nepretržitej tlače.
*4Môže
sa líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a použitého papiera.
*5Tonerové
a bubnové kazety nie sú súčasťou dodávky.
550
Dodatok
Dostupný papier
68UR-06X
◼ Podporované veľkosti papiera
Nižšie sú uvedené formáty papiera, ktorý je možné vkladať do zásuvky na papier alebo voliteľných zdrojov papiera.
: Dostupné
: Nedostupné
Veľkosť papiera
Zásuvka na papier *1
Viacúčelový
zásobník
Automatická 2-stranová
tlač *2
A3
B4
A4
B5
A5
A6
Ledger (11x17)
Legal (LGL)
Letter (LTR)
Statement (STMT)
*1Zahŕňa
voliteľné vybavenie Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatická
*3K
2-stranová tlač je dostupná bez výmeny papiera.
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Keď je vložený v orientácii na výšku (iba keď sa používa ovládač Canon Generic Plus UFR II):
šírka 148,0 mm až 297,0 mm, dĺžka 148,0 mm až 297,0 mm
● Keď je vložený v orientácii na šírku:
Šírka 148,0 mm až 297,0 mm, Dĺžka 148,0 mm až 431,8 mm
*4K
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Keď je vložený v orientácii na výšku (iba keď sa používa ovládač Canon Generic Plus UFR II):
šírka 120,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 120,0 mm až 320,0 mm
● Po vložení v orientácii na šírku:
šírka 64,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 120,0 mm až 457,2 mm
šírka 200,0 mm až 297,0 mm, dĺžka 457,3 mm až 1200,0 mm (dlhá strana: iba v prípade použitia ovládača tlačiarne Canon Generic Plus UFR II)
*5K
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Šírka 148,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 148,0 mm až 457,2 mm
551
Dodatok
Veľkosť papiera
Zásuvka na papier *1
Viacúčelový
zásobník
Automatická 2-stranová
tlač *2
Executive (EXEC)
Foolscap (FLSC)
305 × 457 mm/12 × 18 palcov
8K
16K
Index Card
Indian Legal (India-LGL)
Postcard
Reply Postcard
4 on 1 Postcard
Envelope NAGAGATA 3
Envelope KAKUGATA 2
Envelope YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
Envelope No. 10 (COM10)
Envelope Monarch
*1Zahŕňa
voliteľné vybavenie Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatická
*3K
2-stranová tlač je dostupná bez výmeny papiera.
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Keď je vložený v orientácii na výšku (iba keď sa používa ovládač Canon Generic Plus UFR II):
šírka 148,0 mm až 297,0 mm, dĺžka 148,0 mm až 297,0 mm
● Keď je vložený v orientácii na šírku:
Šírka 148,0 mm až 297,0 mm, Dĺžka 148,0 mm až 431,8 mm
*4K
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Keď je vložený v orientácii na výšku (iba keď sa používa ovládač Canon Generic Plus UFR II):
šírka 120,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 120,0 mm až 320,0 mm
● Po vložení v orientácii na šírku:
šírka 64,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 120,0 mm až 457,2 mm
šírka 200,0 mm až 297,0 mm, dĺžka 457,3 mm až 1200,0 mm (dlhá strana: iba v prípade použitia ovládača tlačiarne Canon Generic Plus UFR II)
*5K
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Šírka 148,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 148,0 mm až 457,2 mm
552
Dodatok
Veľkosť papiera
Zásuvka na papier *1
Viacúčelový
zásobník
Automatická 2-stranová
tlač *2
Envelope C5 (ISO-C5)
Envelope DL
Vlastná veľkosť papiera
*1Zahŕňa
*4
*5
voliteľné vybavenie Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatická
*3K
*3
2-stranová tlač je dostupná bez výmeny papiera.
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Keď je vložený v orientácii na výšku (iba keď sa používa ovládač Canon Generic Plus UFR II):
šírka 148,0 mm až 297,0 mm, dĺžka 148,0 mm až 297,0 mm
● Keď je vložený v orientácii na šírku:
Šírka 148,0 mm až 297,0 mm, Dĺžka 148,0 mm až 431,8 mm
*4K
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Keď je vložený v orientácii na výšku (iba keď sa používa ovládač Canon Generic Plus UFR II):
šírka 120,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 120,0 mm až 320,0 mm
● Po vložení v orientácii na šírku:
šírka 64,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 120,0 mm až 457,2 mm
šírka 200,0 mm až 297,0 mm, dĺžka 457,3 mm až 1200,0 mm (dlhá strana: iba v prípade použitia ovládača tlačiarne Canon Generic Plus UFR II)
*5K
dispozícii sú nasledujúce veľkosti:
● Šírka 148,0 mm až 320,0 mm, dĺžka 148,0 mm až 457,2 mm
● Niektoré veľkosti papiera sa nemusia zobraziť v závislosti od ovládača tlačiarne. Ak sa formát papiera, ktorý
chcete použiť, nezobrazí, z webovej lokality spoločnosti Canon si stiahnite vhodný ovládač tlačiarne. Ak sa
vám nepodarí prevziať ho, kontaktujte miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon alebo
zavolajte na linku pomoci spoločnosti Canon.
◼ Podporované typy papiera
V tomto zariadení môžete použiť papier bez obsahu chlóru.
● Kvalita tlače sa môže zhoršiť v závislosti od použitého typu papiera.
: Dostupné
: Nedostupné
553
Dodatok
Typ papiera
Zásuvka na papier *1 Viacúčelový zásobník
Obyčajný L2
60 g/m²
Obyčajný L *3
60 g/m² až 74 g/m²
Obyčajný *3
75 g/m² až 90 g/m²
Hrubý 1
91 g/m² až 120 g/m²
Hrubý 2
121 g/m² až 163 g/m²
Hrubý 3
164 g/m² až 220 g/m²
*4
Hrubý 4
221 g/m² až 256 g/m²
*4
Hrubý 5
257 g/m² až 300 g/m²
Kriedový 1
100 g/m² až 130 g/m²
Kriedový 2
131 g/m² až 160 g/m²
Kriedový 3
161 g/m² až 220 g/m²
Drsný 1
60 g/m² až 74 g/m²
Drsný 2
75 g/m² až 103 g/m²
Automatická 2-stranová
tlač *2
Štítky
Pohľadnica *5
Obálka
*1Zahŕňa
voliteľné vybavenie Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatická
*3K
2-stranová tlač je dostupná bez výmeny papiera.
dispozícii je tiež recyklovaný papier.
*4Keď
vkladáte papier s dĺžkou 364,0 mm alebo väčšou v orientácii na šírku, základná gramáž papiera nesmie presiahnuť 199 g/m².
*5Atramentovú
tlačiteľnú pohľadnicu alebo pohľadnicu s odpoveďou nie je možné použiť.
◼ Typy papiera dostupné spolu s funkciou Optimalizácia tlače reklamných pútačov
Typy papiera, ktoré sú dostupné v prípade konfigurácie funkcie [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] v ovládači
tlačiarne, sú tieto.
554
Dodatok
● Ďalšie informácie o funkcii [Optimalizácia tlače reklamných pútačov] nájdete v príručkách k príslušným
ovládačom na webovej lokalite s príručkami online.
● Keď je nakonfigurovaná funkcia [Optimalizácia tlače reklamných pútačov], funkciu 2-strannej tlače nie je
možné použiť.
● Môžete použiť papier tých formátov, ktoré je možné nastaviť ako vlastný formát. Ak použijete papier so
šírkou 199,0 mm alebo menšou alebo 298,0 mm alebo väčšou, kvalita tlače sa môže znížiť. Odporúčame
používať papier so šírkou od 200,0 mm do 297,0 mm.
: Dostupné
: Nedostupné
Typ papiera *1*2
Hmotnosť papiera
POP Printing Speed *3
<Mode 1>
Bežný
75 g/m² až 90 g/m²
*4
Hrubý 1
91 g/m² až 120 g/m²
*4
Hrubý 2
121 g/m² až 128 g/m²
*4
129 g/m² až 163 g/m²
*5
Kriedový 1
100 g/m² až 130 g/m²
*6
Kriedový 2
131 g/m² až 160 g/m²
*6
<Mode 2>
*1Ak nakonfigurujete funkciu [Optimalizácia tlače reklamných pútačov], bude potrebné, aby ste určili typ papiera, ktorý
použijete.
*2Keď
systém zistí nepodporovaný typ papiera, zobrazí sa chybové hlásenie. Papier vymeňte za podporovaný typ
a potom spustite tlač.
*3Podrobné
informácie o zmenách nastavení alebo súvisiacich témach nájdete v časti
*4Kvalita
POP Printing Speed(P. 396) .
tlače sa môže zhoršiť v závislosti od podmienok prostredia. Ak kvalita výtlačku nie je postačujúca, odporúčame
použiť nastavenie <Mode 2>.
*5Kvalita
*6Aj
tlače sa môže zhoršiť bez ohľadu na podmienky prostredia.
keď je nastavená možnosť <Mode 1>, tlač sa vykoná použitím možnosti <Mode 2>.
◼ Typ a nastavenie papiera pre zariadenie
Vkladanie papiera(P. 40)
◼ Oblasť tlače
Tieňovaná oblasť v nižšie zobrazenom obraze označuje oblasť tlače dokumentu.
555
Dodatok
● V prípade formátov Envelope NAGAGATA 3 a Envelope YOUGATANAGA 3 sú
horné a dolné okraje 10 mm a ľavé a pravé okraje 5 mm. Pokiaľ ide o všetky
ostatné obálky, horný, dolný, ľavý a pravý okraj má hodnotu 10 mm.
● V prípade šírky papiera 312 mm alebo väčšej je ľavý a pravý okraj 5 mm alebo
viac.
556
Dodatok
Paper Feeder PF-G
68UR-06Y
Veľkosti papiera
● Maximálne: 297,0 mm × 431,8 mm
● Minimálne: 148,0 mm × 148,0 mm
Hmotnosť papiera
60 g/m² až 256 g/m²
Kapacita zásuviek na papier * 640 hárkov (64 g/m²)/550 hárkov (80 g/m²) x 1
Rozmery
556 mm × 585 mm × 125 mm
(Š x H x V)
Hmotnosť
*
Približne 10,0 kg
Môže sa líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a použitého papiera.
557
Dodatok
Cassette Feeding Unit-AU
68UR-070
Veľkosti papiera
● Maximálne: 297,0 mm × 431,8 mm
● Minimálne: 148,0 mm × 148,0 mm
Hmotnosť papiera
60 g/m² až 256 g/m²
Kapacita zásuviek na papier * 640 hárkov (64 g/m²)/550 hárkov (80 g/m²) x 2
Rozmery
641 mm × 717 mm × 325 mm
(Š x H x V)
Hmotnosť
*
Približne 23,0 kg
Môže sa líšiť v závislosti od prostredia inštalácie a použitého papiera.
558
Dodatok
Funkcie tlačiarne
68UR-071
◼ Funkcia UFR II tlačiarne
Typ
Veľkosť výtlačku
Rýchlosť tlače
Interné
Dostupný papier(P. 551)
Rovnaké ako „Rýchlosť tlače“ v ponuke „Hlavná jednotka“
Hlavná jednotka(P. 549)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
600 dpi x 600 dpi
Jazyk popisu strany (PDL)
UFR II
Podporovaný protokol
TCP/IP a SMB (s vloženou SD kartou)
Rezidentné písma
Žiadne
Rozhranie
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
◼ PS funkcia tlačiarne
Typ
Veľkosť výtlačku
Rýchlosť tlače
Interné
Dostupný papier(P. 551)
Rovnaké ako „Rýchlosť tlače“ v ponuke „Hlavná jednotka“
Hlavná jednotka(P. 549)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
600 dpi x 600 dpi
Jazyk popisu strany (PDL)
Adobe®PostScript®3TM
(*Genuine Adobe PostScript. Podporovaná verzia je 3018)
559
Dodatok
Podporovaný protokol
TCP/IP a SMB (s vloženou SD kartou)
Rezidentné písma
136 Roman
Rozhranie
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
◼ PCL funkcia tlačiarne
Typ
Interné
Veľkosť výtlačku
Dostupný papier(P. 551)
Rýchlosť tlače
Rovnaké ako „Rýchlosť tlače“ v ponuke „Hlavná jednotka“
Hlavná jednotka(P. 549)
Rozlíšenie
Spracovanie údajov
600 dpi x 600 dpi
Jazyk popisu strany (PDL)
PCL6, PCL5
Podporovaný protokol
TCP/IP a SMB (s vloženou SD kartou)
Rezidentné písma
93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejčina,
zjednodušená a tradičná čínština), písma pre čiarové kódy*2
Rozhranie
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Káblová sieť LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (kompatibilné s normou IEEE 802.3)
*1Vyžaduje
sa voliteľné Medzinárodná sada písiem PCL
*2Vyžaduje
sa voliteľné Súprava na tlač čiarových kódov
◼ Funkcia priamej tlače z USB
Tlačiteľné formáty súborov
● PDF (verzia 1.7)
● JPEG
● TIFF
● XPS
560
Dodatok
◼ Funkcia tlače uloženej úlohy
● V zariadeniu je možné uložiť až 1 000 dokumentov (celkom 3 GB).
◼ Funkcia priamej tlače
Tlačiteľné formáty súborov *1 ● PDF (verzia 1.7)*2
● PS
● EPS
● JPEG
● TIFF
● XPS
*1Printing
may not be performed properly depending on the data.
*2Zariadenie
podporuje PDF šifrovací algoritmus pre RC4 128 bit/AES 128 bit/AES 256 bit.
Maximálna veľkosť tlačiteľného súboru je uvedená nižšie.
● PDF/XPS súbory (s vloženou SD kartou) : 2 GB
(bez vloženej SD karty) : 20 MB
● JPEG súbory
(s vloženou SD kartou) : 2 GB
(bez vloženej SD karty) : 2 GB
● TIFF súbory*1
(s vloženou SD kartou) : 2 GB
(bez vloženej SD karty) : 2 GB
*1V
závislosti od štruktúry súboru sa nemusia tlačiť ani TIFF súbory, ktoré neprekračujú hornú hranicu veľkosti. V
takom prípade nastavte položku <TIFF Spooler> na položku <On> a skúste tlačiť znova. TIFF Spooler(P. 417)
◼ Funkcia tlače e-mailov
Prehľad tlače e-mailov
Všeobecné
● E-mailová správa je vytlačená s informáciami z hlavičky e-mailu.
● HTML e-mailová správa sa vytlačí ako obyčajný text.
● Ak riadok (bez riadkového podávania) v e-mailovej správe obsahuje viac ako 1 000 znakov, nadbytočné
znaky sa umiestnia na nový riadok a nemusia byť správne vytlačené.
Keď ej položka <TIFF Spooler> nastavená na položku <On>
● Ak veľkosť e-mailovej správy prekročí 25 MB alebo veľkosť e-mailu prekračuje 1,5 GB, e-mailová správa sa
nevytlačí.
● Ak údaje hlavičky e-mailov prekročia 20 KB, nadbytočné údaje sa nevytlačia.
● Ak nie je vložená žiadna SD karta, TIFF súbory s veľkosťou väčšou ako 40 MB sa nemusia vytlačiť.
● Ak SD karta nemá dostatok voľného miesta, tlač e-mailov nie je k dispozícii.
561
Dodatok
● Ak je tonerová kazeta takmer prázdna, nie je možné prijímať žiadne e-maily.
Podporované formáty kódovania
● 7 bit
● 8 bit
● binary
● uuencode
● x-uuencode
● base64
● quoted-printable
Podporované súbory znakov *
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
Tlačiteľné formáty priložených obrazových súborov ● JPEG
● TIFF
*Ak
nie je zadaný žiadny súbor znakov, použije sa „us-ascii“.
Priložené obrazové súbory
● Niektoré súbory nie sú k dispozícii v závislosti od štruktúry súboru.
● Pre každý e-mail môžete vytlačiť až tri priložené súbory. (Nadbytočné priložené súbory sa nevytlačia.)
● Ak je vložená SD karta, veľkosť tlačiteľného súboru je 100 MB alebo menej na jeden súbor.
562
Dodatok
Funkcie spravovania
68UR-072
◼ Nastavenia brány firewall
● Pre IPv4 a IPv6 môžete zadať maximálne 16 IP adries (alebo rozsah IP adries).
● Môžete zadať maximálne 16 MAC adries.
◼ Ukladanie kľúčov a certifikátov
● Ak nainštalujete kľúč alebo CA certifikát z počítača, uistite sa, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:
Formát
● CA certifikát: X.509 DER/PEM
Prípona súboru
Algoritmus verejného kľúča
(a dĺžka kľúča)
● Kľúč: .p12 alebo .pfx
● CA certifikát: .cer alebo .pem
● RSA (512 bitov, 1 024 bitov, 2 048 bitov, 4 096 bitov)
● DSA (1 024 bitov, 2 048 bitov, 3 072 bitov)
● ECDSA (P256, P384, P521)
● RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*, SHA-512*, MD2, MD5
Algoritmus podpisu certifikátom
● DSA: SHA-1
● ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
*SHA384-RSA
a SHA512-RSA sú k dispozícii iba keď je dĺžka kľúča RSA aspoň 1 024 bitov.
● Zariadenie nepodporuje používanie zoznamu overovacích certifikátov (CRL).
◼ Maximálny počet výpisov úloh, ktoré je možné zobraziť
[Print Job/Direct Print]
Zobrazí sa až 200 dokumentov vytlačených z počítačov a pamäťových USB zariadení.
[Stored Job]
Zobrazí sa história až 200 tlačených dokumentov uložených v zariadení (iba ak je
vložená SD karta).
[Report]
Zobrazí sa história až 16 dokumentov vytlačených ako zoznamy nastavení a zostavy (až
128 dokumentov, ak je vložená SD karta).
[E-Mail Print]
Zobrazí sa história až 16 e-mailov vytlačených po prijatí (až 128 dokumentov, ak je
vložená SD karta).
◼ Chybové kódy príjmu e-mailov
Podrobnosti o chybových kódoch sú nasledovné.
563
Dodatok
Chybový kód
Príčina
Úkon
POP3 poštový server bol odpojený.
407
Údaje 1 KB (1024 bajtov) nebolo
možné prijať do 10 minút počas
príjmu e-mailov.
● Kontaktujte správcu siete.
● Ak sa chyba vyskytuje často pri rovnakých emailových údajoch, skontrolujte, či sú e-mailové
údaje bežné.
408
Odpoveď „ERR“ bola vrátená z POP3
Kontaktujte správcu siete.
poštového servera.
412
Údaje 1 KB (1024 bajtov) nebolo
možné prijať do 10 minút počas
príjmu e-mailov.
420
Veľkosť e-mailových údajov
prekračuje 1,5 GB.
Ak je v zariadení vložená SD karta, veľkosť e-mailových
údajov, ktoré sa majú odoslať, musí byť najmenej 1,5
GB.
421
Veľkosť e-mailovej správy
prekračuje 25 MB.
Ak je v zariadení vložená SD karta, veľkosť e-mailovej
správy, ktorá sa má odoslať, musí byť najmenej 25 MB.
422
Veľkosť priloženého súboru
presahuje 100 MB.
Ak je v zariadení vložená SD karta, veľkosť každého
pripojeného súboru musí byť najmenej 100 MB.
423
Prijatý priložený súbor je v
nepodporovanom formáte.
Priložené súbory musia byť v JPEG alebo TIFF formáte.
K e-mailu, ktorý chcete odoslať, neprikladajte žiadne
súbory iných formátov.
424
Pripojené sú viac ako tri súbory.
Nadbytočné priložené súbory sa nevytlačia.
430
Odosielateľ prijatého e-mailu nie je
známy.
Pred odoslaním e-mailov je potrebné nastaviť
odosielateľa.
● Kontaktujte správcu siete.
● Ak sa chyba vyskytuje často pri rovnakých emailových údajoch, skontrolujte, či sú e-mailové
údaje bežné.
Vykonajte nasledujúce úkony, aby ste zabránili
odosielaniu e-mailov ako rozdelených e-mailov.
● Znížte veľkosť e-mailu na odoslanie. (Znížte veľkosť
Bol prijatý rozdelený e-mail.
e-mailu tak, aby bola menšia ako veľkosť e-mailu,
ktorý je príčinou rozdeleného e-mailu.)
● Pred odoslaním konfigurujte aplikáciu tak, aby sa
zabránilo rozdeľovaniu e-mailov.
431
Prijatý e-mail obsahuje
nepodporované kódovanie alebo
kódy znakov.
Na odosielanie e-mailov používajte kódovanie a kódy
znakov, ktoré zariadenie podporuje. Prehľad tlače emailov(P. 561)
Prijatý e-mail je v nepodporovanom Skontrolujte formát e-mailu. Odporúčame vám
formáte.
odosielať e-maily v textovom formáte.
432
Prijaté údaje sú neplatné.
Skontrolujte, či sú údaje odosielaného e-mailu bežné.
433
Prijatý e-mail je v HTML formáte.
Toto zariadenie nepodporuje e-maily v HTML formáte.
(HTML e-mailová správa sa vytlačí ako obyčajný text.)
434
V e-maile nie je žiadna správa.
Prijatý e-mail neobsahuje žiadnu správu.
435
Preposielaný faxový dokument je
nezákonný.
Priložený súbor nie je v TIFF formáte alebo prekračuje
veľkosť tlače.
436
Preposlaný faxový dokument nemá Z dôvodu nepriloženého súboru sa nevytlačí žiadny
priložený súbor.
dokument.
564
Dodatok
440
Tlač bola z nejakého dôvodu
zrušená.
Znovu odošlite e-mail.
441
Počas spracovania sa vyskytla
chyba.
Znovu odošlite e-mail.
499
V zariadení sa vyskytla chyba.
Vykonajte príslušné úkony podľa hlásenia na displeji
zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na webovej
lokalite s príručkou online v časti „Riešenie problémov
(FAQ)“.
● Ak sa vyskytnú dve alebo viac chýb, zobrazí sa iba chybový kód nižšieho čísla.
● Kódy chýb môžete skontrolovať aj pomocou zoznamu histórie RX e-mailov.
mailov(P. 523)
565
Zoznam denníka príjmu e-
Dodatok
Systémové prostredie
68UR-073
Systémové požiadavky pre vzdialené PR *1
Windows
● Windows Vista/7/8/10: Internet Explorer 7,0 alebo novší
Systémové požiadavky pre dokument Užívateľská príručka Windows
● Internet Explorer 9 a novší
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Pred
zmenou nastavení zariadenia nastavte webový prehliadač, aby akceptoval všetky súbory cookie a používal jazyk
JavaScript.
*2Iba
pri prezeraní príručky na internete.
566
Dodatok
Sieťové prostredie
68UR-074
◼ Technické údaje siete
Rozhranie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
Podporovaný protokol
Komunikačný protokol
● TCP/IP (typ rámca: Ethernet II)
Tlačové aplikácie
● LPD
● Raw
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows 10 Mobile Print
567
Dodatok
Spotrebný materiál
68UR-075
Táto časť popisuje spotrebný materiál zariadenia a odhadované načasovanie ich
výmeny. Spotrebný materiál nakupujte u miestneho autorizovaného zástupcu
spoločnosti Canon. Pri skladovaní a manipulácii so spotrebným materiálom (
Spotrebný materiál(P. 10) ) dodržiavajte opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia.
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálny toner, kazetu a
súčasti od spoločnosti Canon.
● V závislosti od prostredia inštalácie, formátu tlačového papiera alebo typu dokumentu možno budete musieť
vymeniť spotrebný materiál pred koncom odhadovanej životnosti.
◼ Tonerové kazety
Dodané tonerové kazety
Priemerné výťažnosti a hmotnosť tonerových kaziet dodávaných so zariadením sú uvedené nižšie.
Tonerová kazeta Canon 059
● Čierna
- Priemerná výťažnosť* tonerovej kazety
7 000 hárkov
- Hmotnosť
Približne 1,1 kg
● Y (žltá), M (purpurová) a C (azúrová)
- Priemerná výťažnosť* tonerovej kazety
5 000 hárkov
- Hmotnosť
Približne 1,0 kg
Tonerová kazeta Canon 059 H
● Čierna
- Priemerná výťažnosť* tonerovej kazety
15 500 hárkov
- Hmotnosť
Približne 1,2 kg
● Y (žltá), M (purpurová) a C (azúrová)
- Priemerná výťažnosť* tonerovej kazety
13 500 hárkov
568
Dodatok
- Hmotnosť
Približne 1,1 kg
*Priemerná
výťažnosť sa počíta podľa normy „ISO/IEC 19798“ (celosvetový štandard týkajúci sa „spôsobu určenia kapacity
tonerovej kazety pre monochromatické xerografické tlačiarne a multifunkčné zariadenia obsahujúce súčasti tlačiarne“
podľa Medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO [International Organization for Standardization]) pri tlači na papier
veľkosti A4 pri predvolenom nastavení sýtosti tlače.
*Typ dodávaných tonerov sa odlišuje v závislosti od konkrétnych krajín a oblastí. Podrobné informácie získate od predajcu,
od ktorého ste si toner kúpili.
Náhradné tonerové kazety
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálne kazety s tonerom od spoločnosti
Canon.
Originálna tonerová kazeta od spoločnosti Canon
Priemerná výťažnosť * a hmotnosť
Priemerná výťažnosť tonerovej kazety
7 000 hárkov
Tonerová kazeta Canon 059 čierna
Hmotnosť
Približne 1,1 kg
Priemerná výťažnosť kazety s tonerom
Tonerová kazeta Canon 059 žltá
Tonerová kazeta Canon 059 purpurová
Kazeta s tonerom Canon 059 Azúrová
5 000 hárkov
Hmotnosť
Približne 1,0 kg
Priemerná výťažnosť kazety s tonerom
15 500 hárkov
Tonerová kazeta Canon 059 H čierna
Hmotnosť
Približne 1,2 kg
Priemerná výťažnosť kazety s tonerom
Tonerová kazeta Canon 059 H žltá
Tonerová kazeta Canon 059 H purpurová
Tonerová kazeta Canon 059 H azúrová
13 500 hárkov
Hmotnosť
Približne 1,1 kg
● Pri výmene tonerových kaziet
Ako sa menia tonerové kazety(P. 498)
569
Dodatok
◼ Kazeta s bubnom
Dodávané bubnové kazety
Priemerné výťažnosti a hmotnosť bubnových kaziet dodávaných so zariadením sú uvedené nižšie.
● Priemerná výťažnosť bubnovej kazety*
70 000 hárkov
● Hmotnosť
Približne 0,6 kg
*Priemerná
výťažnosť je založená na našich hodnotiacich kritériách pri tlači s intervalom 3 hárkov (prerušovaná tlač
3 hárkov) obyčajného papiera formátu A4.
Náhradné bubnové kazety
Na dosiahnutie optimálnej kvality tlače sa odporúča používať originálne bubnové kazety Canon.
Originálna bubnová kazeta od spoločnosti Canon
Priemerná výťažnosť * a hmotnosť
Priemerná výťažnosť bubnovej kazety
70 000 hárkov
Kazeta s bubnom Canon 053
Hmotnosť
Približne 0,6 kg
● Keď vymieňate bubnové kazety
Spôsob výmeny bubnových kaziet(P. 505)
◼ Nádoba spotrebovaného tonera WT-C1
Priemerný počet strán, ktoré je možné použitím jedného zásobníka spotrebovaného tonera, je približne
100 000 strán (obyčajný papier formátu A4).
570
Dodatok
● Keď vymieňate zásobník spotrebovaného tonera
tonera(P. 508)
571
Ako vymeniť zásobník spotrebovaného
Dodatok
Možnosti
68UR-076
Možnosti inštalácie v zariadení umožňujú používanie ďalších funkcií.
◼ Informácie o dostupných typoch možností
Voliteľné zariadenia(P. 573)
◼ Účelové hľadanie voliteľného zariadenia
Pridanie zásuvky na papier
Paper Feeder PF-G(P. 557)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 573)
572
Dodatok
Voliteľné zariadenia
68UR-077
Funkčnosť zariadenia možno naplno využiť pomocou voliteľného vybavenia opísané nižšie. Voliteľné vybavenie možno
zakúpiť v predajni, v ktorej zakúpený výrobok alebo u miestneho predajcu spoločnosti Canon.
Paper Feeder PF-G
Použitie voliteľného podávača papiera umožní vložiť papier inej veľkosti, ako je
papier, ktorý je možné vložiť do štandardnej zásuvky na papier, čím sa zníži čas a
práca pri výmene papiera.
● Do zariadenia môžete nainštalovať až tri jednotky podávača papiera. Ak však používate voliteľnú jednotku
Cassette Feeding Unit, maximálne môžete nainštalovať dve jednotky podávača papiera.
Spôsob inštalácie
Pozrite si časť „Začíname.“
Cassette Feeding Unit-AU
Použitie voliteľnej jednotky Cassette Feeding Unit umožní vložiť dva odlišné
formáty papiera v porovnaní s papierom, ktorý je možné vložiť do štandardnej
zásuvky na papier, čím sa skráti čas a obmedzí sa práca pri výmene papiera.
Spôsob inštalácie
Pozrite si časť „Začíname.“
573
Dodatok
Systémové možnosti
68UR-078
Funkčnosť zariadenia možno naplno využiť pomocou voliteľného vybavenia popísaného nižšie. Voliteľné vybavenie
môžete kúpiť v maloobchodnej predajni, kde ste zariadenie kúpili, alebo u miestneho predajcu spoločnosti Canon.
Súprava na tlač čiarových kódov(P. 574)
Medzinárodná sada písiem PCL(P. 574)
KARTA SD(P. 575)
Súprava na tlač čiarových kódov
Ak je v zariadení nainštalovaná súprava Súprava na tlač čiarových kódov, pridá sa režim tlače
čiarových kódov, ktorý umožňuje tlač čiarových kódov z počítača.
Súprava Súprava na tlač čiarových kódov obsahuje nasledujúce písma čiarových kódov.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Táto možnosť umožňuje generovať čiarové kódy v rôznych formátoch. Upozorňujeme, že chcete
vytlačiť čiarové kódy, musí byť povolené PCL. Informácie o používaní súpravy Súprava na tlač
čiarových kódov nájdete v príručke Barcode Printing Guide (Príručka k tlači čiarových kódov)
(príručka vo formáte PDF).
Spôsob inštalácie
Inštalácia ROM(P. 576)
Medzinárodná sada písiem PCL
Ak je v zariadení nainštalovaný súbor Medzinárodná sada písiem PCL, pre PLC tlačiareň sa pridanú
nasledujúce písma. Výsledkom je, že na výstupe môžete použiť viac jazykov v SAP Unicode
prostredí.
● Andale® a WorldType® Collection J (japonská verzia)
● Andale® a WorldType® Collection K (kórejská verzia)
● Andale® a WorldType® Collection S (verzia v zjednodušenej čínštine)
● Andale® a WorldType® Collection T (verzia v tradičnej čínštine)
Aby sa podporili rozdiely v dizajne znakov v závislosti od regiónu, sú povolené štyri verzie písma.
Spôsob inštalácie
Inštalácia ROM(P. 576)
574
Dodatok
KARTA SD
SD kartu môžete vložiť na používanie nižšie popísaných funkcií.
● Zabezpečená tlač
Tlač dokumentu zabezpečeného pomocou PIN kódu (Zabezpečená tlač)(P. 93)
● Tlač uloženej úlohy
Tlač dokumentu uloženého v zariadení (Tlač uložených úloh)(P. 97)
● Prerušená tlač, Prioritná tlač, Pozastavenie/Obnovenie
Kontrola aktuálneho stavu tlačených dokumentov(P. 298)
● SMB tlač
Konfigurovanie SMB(P. 203)
● Spooler
Spooler(P. 349)
Spôsob inštalácie
Vloženie SD karty(P. 580)
● Keď zlikvidujete použitú SD kartu, vykonajte pre ňu krok <Completely Del. Data>, alebo ju fyzicky zničte, aby
nedošlo k úniku vašich osobných údajov. Vloženie SD karty(P. 580)
575
Dodatok
Inštalácia ROM
68UR-079
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe inštalácie
voliteľnej jednotky ROM v zariadení. Jednotka ROM sa
používa po pripojení konektorov ROM vnútri zadného
krytu zariadenia. Pred inštaláciou ROM si prečítajte
opatrenia v časti Inštalácia(P. 3) .
Opatrenia pre inštaláciu ROM
● Dbajte na to, aby sa doska s plošnými spojmi v zariadení nedostala do kontaktu s kovmi, napr. so skrutkami.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
● Nedotýkajte sa vnútorných častí, tlačených spojov, konektorov alebo spínačov. V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia.
● Nezapínajte napájanie, keď je otvorený kryt pre ROM. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
Opatrenia pre zabránenie vzniku statickej elektriny
ROM pozostáva z častí, ktoré sú citlivé na statickú elektrinu. Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby ste
zabránili poškodeniu ROM statickou elektrinou.
● Pred manipuláciou s ROM sa dotknite kovovej časti v miestnosti a vybite statickú elektrinu z vášho tela.
● Počas práce sa nedotýkajte žiadnej položky, ktorá pravdepodobne bude generovať statickú elektrinu, napr.
displeja.
● Aby ste predišli vplyvu statickej elektriny, nevyberajte ROM z obalového materiálu skôr, ako sa pripojí k ROM
konektorom.
1
Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
● Keď vypnete napájanie, vypnite zariadenie z ovládacieho panela bez použitia vypínača napájania.
Vypnutie napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36)
2
1
Odpojte zadný kryt.
Pri zatlačení západky mierne otvorte kryt smerom k sebe.
576
Dodatok
2
3
Odstráňte pravý kryt v smere označenom šípkou.
Zložte ROM kryt.
1
Použite mincu na odstránenie skrutiek.
2
Otvorte ROM kryt a vyberte ho v smere označenom šípkou.
4
Nainštalujte ROM.
● Pri vyrovnávaní pamäte ROM s dvomi ROM konektormi na zariadení ju bezpečne zatlačte, kým sa nezastaví.
577
Dodatok
Pri odpájaní ROM
● Uchopte okraje ROM a vytiahnite ho tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
5
Vráťte ROM kryt späť na miesto.
1
Zatvorte ROM kryt zatlačením na západku ROM krytu v smere označenom šípkou.
2
Použite mincu na pripevnenie skrutiek.
6
Zasuňte zadný kryt v smere označenom šípkou, stlačte západku a kryt zavrite.
578
Dodatok
● Keď chcete zároveň vložiť aj SD kartu, postupujte podľa časti
Vloženie SD karty(P. 580) .
◼ Kontrola toho, čo je súprava Súprava na tlač čiarových kódov správne nainštalovaná
Vytlačte Configuration Page(P. 463) a overte, či sa v časti „PCL“ zobrazuje
reťazec „BarDIMM“.
Ak sa reťazec „BarDIMM“ zobrazí, jednotka ROM je správne nainštalovaná.
Ak sa „BarDIMM“ nezobrazí
● ROM nie je správne nainštalované. Vyberte ROM zo zariadenia a znova ho
pripojte.
579
Dodatok
Vloženie SD karty
68UR-07A
Táto časť popisuje spôsob pripojenia a inicializácie SD karty.
Vložte SD kartu do otvoru na SD kartu na ľavej strane zariadenia.
Pred vložením SD karta si prečítajte opatrenia v časti
Inštalácia(P. 3) . Upozorňujeme, že údaje v zariadení, ktoré sú
uložené na SD karte, podliehajú šifrovaniu. Zabezpečí sa tým
bezpečné používanie SD karty v počítači alebo v inej situácii,
pretože šifrované údaje na SD karte sú chránené proti
neoprávnenému extrahovaniu.
● Pred použitím SD karty skontrolujte, či je SD karta chránená proti zápisu. Ak je karta chránená proti zápisu,
pred vložením kartu odomknite.
1
Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
● Keď vypnete napájanie, vypnite zariadenie z ovládacieho panela bez použitia vypínača napájania.
Vypnutie napájania (vykonanie vypnutia)(P. 36)
2
Odstráňte kryt otvoru pre SD kartu.
1
Použite mincu na odstránenie skrutiek.
2
Otvorte kryt otvoru pre SD kartu a vyberte ho v smere označenom šípkou.
580
Dodatok
3
Vložte SD kartu.
● Vložte kartu do otvoru na SD kartu, kým nezapadne na miesto.
Pri vyberaní SD karty
● SD kartu zatlačte, kým nezapadne tak, ako je to znázornené na obrázku, uvoľnite prst a potom ho vyberte.
4
1
Znovu namontujte kryt otvoru pre SD kartu.
Zatvorte kryt slotu pre SD kartu zatlačením na západku krytu.
581
Dodatok
2
Použite mincu na pripevnenie skrutiek.
Bezpečnostný otvor na SD kartu proti krádeži
● Kryt otvoru na SD kartu je vybavený bezpečnostným otvorom,
do ktorého môžete pripevniť bezpečnostné lanko alebo
podobný predmet.
● Otvor bezpečnostného otvoru je 3,4 mm široký a 7,4
mm vysoký.
● Na otázky týkajúce sa bezpečnostného otvoru vám odpovie
miestny autorizovaný zástupca spoločnosti Canon.
◼ Inicializácia SD karty
Keď zapnete napájanie prvýkrát po vložení SD karty, na displeji sa zobrazí hlásenie
<Format SD Card?>. Stlačte tlačidlo
a spustite inicializáciu SD karty. Po dokončení
inicializácie je SD karta pripravená na použitie.
Ak sa položka <Format SD Card?> nezobrazí
● Inicializujte SD kartu tak, že vyberiete položku <Format> v položke <SD Card Maintenance> v ponuke nastavení
na ovládacom paneli. SD Card Maintenance(P. 385)
582
Dodatok
◼ Kontrola, či je SD karta správne vložená v zariadení
Vytlačte Konfiguračná stránka(P. 521) a SD karta je správne
nainštalovaná, ak je položka „SD Card“ v ponuke „Control Menu“ nastavená
na položku „On“.
Ak nie sú uvedené žiadne informácie o stave SD karty
● SD karta nie je správne vložená. Vyberte SD kartu zo zariadenia a znova ju
vložte.
◼ Konfigurácia informácií o SD karte
Ak bola po nainštalovaní ovládača tlačiarne pridaná SD karta, musíte v ovládači tlačiarne konfigurovať informácie o SD
karte. Používania voliteľných položiek(P. 74)
◼ Vymazanie všetkých údajov z SD karty
Pred likvidáciou SD karty môžete pomocou nižšie uvedeného postupu vymazať všetky údaje na karte. Postup odstráni
aj tie fragmenty údajov, ktoré nie je možné normálne vymazať. Tým sa eliminuje riziko, že tretie strany budú vaše údaje
červené, takže môžete SD kartu bezpečne zlikvidovať.
● V prípade iných SD kariet než voliteľných kariet „KARTA SD“ nie je možné použiť postup uvedený nižšie.
1
Nastavte zariadenie do režimu offline.
● Keď sa rozsvieti
(
2
Stlačte tlačidlo
3
Použitím tlačidiel
4
), stlačte tlačidlo
(
(
).
)
/
vyberte <User Maintenance> a stlačte
Pokračujte s položkami <SD Card Maintenance>
poradí.
● Keď sa zobrazí hlásenie, stlačte tlačidlo
.
583
.
<Completely Del. Data> v tomto
Dodatok
5
Vyberte položku <Yes> a stlačte tlačidlo
.
➠ Zariadenie sa reštartuje. Potom sa zariadenie automaticky vypne.
● Keď sa vykoná <Completely Del. Data>, nastavenie pre <SD Card> sa zmení na <Off>.
584
Dodatok
Príručky a ich obsah
68UR-07C
So zariadením sa dodávajú príručky uvedené nižšie. Používajte ich podľa potreby.
Začíname
Túto príručku si prečítajte ako prvú. Obsahuje postup inštalácie zariadenia.
Užívateľská príručka
(táto príručka)
Táto príručka popisuje všetky funkcie zariadenia a možno ju zobraziť pomocou
webového prehliadača. Informácie môžete prehľadávať podľa kategórií alebo
môžete zadať kľúčové slovo a vyhľadať strany s konkrétnou témou. Používanie
dokumentu Užívateľská príručka(P. 586)
585
Dodatok
Používanie dokumentu Užívateľská príručka
68UR-07E
Užívateľská príručka je príručka, ktorú môžete prezerať na počítači alebo mobilnom zariadení opisujúca všetky funkcie
zariadenia. Môžete vyhľadať spôsob používania, ktorý chcete využívať, alebo zadať kľúčové slovo a rýchlo nájsť stranu,
ktorú hľadáte. Časť popisuje rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka a informácie o tom, ako čítať príručku.
Môžete zadať vzhľad príručky Užívateľská príručka.
◼ Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
Táto časť popisuje obrazovky konfigurácie príručky Užívateľská príručka a spôsob používania tlačidiel na obrazovke.
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka(P. 587)
◼ Prezeranie príručky Užívateľská príručka
Táto časť popisuje význam značiek použitých v príručke Užívateľská príručka, ako sú zobrazené tlačidlá na ovládacom
paneli a tlačidlá na displeji počítača a ďalšie položky, ktoré vám pomôžu pochopiť informácie obsiahnuté v príručke
Užívateľská príručka. Prezeranie príručky Užívateľská príručka(P. 590)
◼ Zadanie vzhľadu príručky Užívateľská príručka
Môžete zmeniť veľkosť písma použitého v príručke Užívateľská príručkaa prepnúť rozloženie obrazovky, aby vyhovovalo
zariadeniu, ktoré používate na zobrazenie príručky Užívateľská príručka.
● Ak nemáte prístup k programu Adobe Reader na zobrazenie návodov na používanie vo formáte PDF,
vyskúšajte iné programy, napríklad PDF Preview vyvinutý spoločnosťou Vivid Document Imaging
Technologies.
Ako vyhľadať tému, ktorú hľadáte
Vyhľadávanie obsahu
● Stranu, ktorú hľadáte, môžete nájsť výberom témy v ponuke „Contents“ na ľavej strane obrazovky.
Vyhľadávanie podľa kľúčového slova
● Uskutočnite vyhľadávanie zadaním kľúčového slova, napr. obálka alebo tonerová kazeta, a zobrazia sa
strany, na ktorých sa kľúčové slovo nachádza. Hľadanú stranu môžete nájsť pomocou týchto výsledkov.
Môžete zadávať aj slovné spojenia ako „pripojenie k sieti“. Vyhľadávanie kľúčového slova podporuje aj AND
Boolean na vyhľadávanie viacerých kľúčových slov. Informácie o usporiadaní obrazovky vyhľadávania a
možnostiach ovládania obrazovky vyhľadávania nájdete v časti Vyhľadávanie(P. 588) .
586
Dodatok
Rozloženie obrazovky príručky Užívateľská príručka
68UR-07F
Príručka Užívateľská príručka je rozdelená na rôzne okná, ktorých obsah sa líši.
Horná stránka
Zobrazí sa pri spustení príručky Užívateľská príručka.
/
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte aj všetky časti kapitol. Kliknutím na tlačidlo
predchádzajúcu obrazovku.
sa vrátite na
/
Kliknite na prepnutie zobrazenia medzi obsahom a hľadaním. Keď je zobrazený obsah, kliknutím na tlačidlo
skryjete alebo zobrazíte obrazovku. Keď je zobrazená obrazovka vyhľadávania, kliknutím na tlačidlo
skryjete alebo zobrazíte obrazovku.
Kliknutím nastavíte parametre určujúce zobrazenie príručky Užívateľská príručka, napr. veľkosť znakov
alebo rozloženie.
Kliknutím zobrazíte informácií o tom, ako zobraziť príručku Užívateľská príručka, ako vyhľadávať a ďalšie
informácie.
/
Kliknutím zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu tému.
[Poznámka]
Kliknutím zobrazíte dôležité informácie, ktoré by ste pri používaní zariadenia mali vedieť.
587
Dodatok
Stránka s témou
Obsahuje informácie o konfigurácii a používaní zariadenia.
Navigácia
Pozrite si, ktorú tému kapitoly si aktuálne prezeráte.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stranu, kliknite vo webovom
prehliadači na tlačidlo „Back“.
/
Kliknutím na tlačidlo
podrobné opisy.
zobrazíte skryté podrobné opisy. Opätovným kliknutím na tlačidlo
zavriete
Kliknite na toto tlačidlo, ak sa chcete vrátiť na vrch stránky.
Vyhľadávanie
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte okno vyhľadávania. Obsahuje textové pole na vykonanie hľadania kľúčového
slova a vyhľadanie stránky, ktorú hľadáte.
588
Dodatok
[Zadať kľúčové slovo (slová)]
zobrazte výsledky vyhľadávania.
Zadajte kľúčové slovo alebo kľúčové slová a kliknutím na tlačidlo
Môžete vyhľadávať stránky, ktoré obsahujú všetky kľúčové slová oddelením kľúčových slov medzerou
(prázdne). Tiež môžete vyhľadávať stránky obsahujúce iba presnú frázu umiestnením kľúčových slov do
úvodzoviek.
Výsledok hľadania
Slúži na zobrazenie výsledkov vyhľadávania so stranami, ktoré obsahujú zadané kľúčové slová. Vo
výsledkoch nájdite stranu, ktorú hľadáte, a kliknite na nadpis témy príslušnej strany.
● Zadané kľúčové slová sú zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania tučným písmom.
589
Dodatok
Prezeranie príručky Užívateľská príručka
68UR-07H
Táto časť popisuje značky, tlačidlá, obrazovky a ďalšie položky používané v príručke Užívateľská príručka. Varovania a
upozornenia sú tiež uvedené v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny“ v príručke Začíname dodanej so zariadením.
Pozrite si aj tieto pokyny.
Označenia
Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, obmedzení, manipulácie so zariadením, užitočné tipy a iné informácie sú
označené pomocou nižšie zobrazených označení.
Označuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade
nesprávneho vykonania mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb.
Vždy dbajte na tieto varovania. Len tak zaistíte bezpečné používanie
zariadenia.
Označuje upozornenia týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade
nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb. Vždy dbajte
na tieto upozornenia. Len tak zaistíte bezpečné používanie
zariadenia.
Označuje operáciu, ktorú nesmiete vykonať. Pozorne si prečítajte
tieto informácie a nikdy opísané operácie nevykonávajte.
Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Pozorne si
prečítajte tieto informácie. Len tak budete môcť zariadenie správne
používať bez rizika poškodenia zariadenia alebo iného majetku.
Označuje vysvetlenie spôsobu používania, prípadne obsahuje ďalšie
vysvetlenie spôsobu používania.
Označuje užitočné funkcie alebo tipy na používanie zariadenia.
Tlačidlá použité v tejto príručke
Tlačidlá na ovládacom paneli a tlačidlá na displeji počítača sa zobrazia v nasledujúcom označení:
Typ
Príklad
Tlačidlá na ovládacom paneli
(
)
<Timer Settings>
Nastavenia zobrazené na ovládacom paneli
<Paper is jammed.>
Tlačidlá a iné textové rozhrania zobrazené na displeji počítača [Predvoľby]
/
Použité v tejto príručke
Tlačidlá
/
sa používajú na výber požadované nastavenia. Sú popísané iba pri prvom použiteľnom výskyte
ich použitia na stránke a vynechané od druhého výskytu. Napríklad, tlačidlá
/
sa objavia v kroku 2, ale
v kroku 3 sú vynechané.
Príklad:
1
Stlačte tlačidlo
(
).
590
Dodatok
2
Použitím tlačidiel
3
Vyberte položky <TCP/IP Settings>
/
vyberte položku <Network> a potom stlačte tlačidlo
<IPv4 Settings>
.
<IP Address Settings>.
Obrazovky použité v tejto príručke
V závislosti od operačného systému, ktorý používate, vzhľad obrazoviek použitých v tejto príručke sa môže
čiastočne líšiť od skutočných obrazoviek. Vzhľad ovládača tlačiarne a softvéru sa tiež môže líšiť v závislosti od ich
verzie.
Obrázky použité v tejto príručke
Obrázky tonerových kaziet použité v príručke Užívateľská príručka sú určené pre zariadenie Tonerová kazeta
Canon 059 H.
591
Dodatok
Správa aplikácií MEAP
68UR-07K
Do zariadenia môžete nainštalovať MEAP aplikácie (softvér zvyšujúci funkčnosť) a pridávať rôzne funkcie. Funkcie
môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb, napr. konfigurovať autentifikačný systém pomocou IC kariet alebo spravovať
výtlačky na základe výpisov. Keď chcete spravovať MEAP aplikácie, pristupujte k zariadeniu z počítača prostredníctvom
webového prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v časti Function Guide for MEAP Application Management .
592
Dodatok
Používanie FTP klientov
68UR-07L
FTP klienta môžete použiť na prístup k FTP serveru zariadenia a na zadanie nastavení pre tlač dokumentov a vytváranie
sietí. Tlač a nastavenia je možné vykonať s príkazovým riadkom nainštalovaným v operačnom systéme ako štandard,
ktorý nevyžaduje žiadne špecifické ovládače ani konkrétne aplikácie.
Príprava na používanie FTP servera
Zadajte nastavenia, ktoré umožnia komunikáciu medzi zariadením a klientmi.
servera(P. 594)
Príprava na používanie FTP
Tlač prostredníctvom FTP klienta (FTP tlač)
Dokument odoslaný do zariadenia môžete vytlačiť pomocou FTP.
tlač)(P. 597)
Tlač prostredníctvom FTP klienta (FTP
Zadanie nastavení prostredníctvom FTP klienta
Nastavenia zariadenia môžete prevziať v textovom formáte a upravovať ich.
prostredníctvom FTP klienta(P. 599)
593
Zadanie nastavení
Dodatok
Príprava na používanie FTP servera
68UR-07R
Pretože predvolené výrobné nastavenia bránia postupom zo strany FTP klientov, zadajte nastavenia, aby ste postupy
mohli povoliť.
1
Spustite vzdialené PR a prihláste sa v režime správy.
2
Kliknite na položku [Settings/Registration].
3
Kliknite na položku [Network]
4
Kliknite na položku [Edit] v položke [FTP Settings].
PR(P. 289)
[TCP/IP Settings].
594
Spustenie vzdialeného
Dodatok
5
Zadajte potrebné nastavenia a kliknite na položku [OK].
[Use FTP Print]
Ak chcete vykonať tlač prostredníctvom FTP klienta, označte zaškrtávacie políčko. V opačnom prípade zrušte
označenie zaškrtávacieho políčka.
[FTP Print User Name]
Zadajte alfanumerické znaky pre meno používateľa použité na prihlásenie na FTP server pri vykonávaní FTP
tlače.
● Nemôžete nastaviť „root“.
[Set/Change Password]
Označte začiarkavacie políčko a nastavte heslo pre FTP tlač a zadajte alfanumerické znaky pre heslo do
textového poľa [Password]. Na potvrdenie zadajte rovnaké heslo do textového poľa [Confirm].
● Ak kliknete na položku [OK] s označeným zaškrtávacím rámčekom a necháte textové polia [Password] a
[Confirm] prázdne, aktuálne nastavené heslo sa vymaže.
[Use UTF-8 to Display Name of FTP Print Job]
Označte začiarkavacie políčko, ak pre názov súboru, ktorý sa má vytlačiť, používate UTF-8 znakový kód.
[Allow Setting via FTP]
Označte začiarkavacie políčko a povoľte zmeny nastavenia zariadenia prostredníctvom FTP klienta. Ak
nepovolíte zmeny nastavení, zrušte označenie zaškrtávacieho rámčeka.
6
Vykonajte tvrdé reštartovanie.
595
Dodatok
● Kliknite na položku [Device Control], vyberte položku [Hard Reset] a potom kliknite na položku [Execute].
➠ Nastavenia sa aktivujú po vykonaní tvrdého reštartovania.
Používanie ovládacieho panela
● Môžete tiež povoliť alebo zakázať FTP tlač a FTP nastavenia z ponuky nastavení na ovládacom paneli.
FTP(P. 338)
ODKAZY
Tlač prostredníctvom FTP klienta (FTP tlač)(P. 597)
Zadanie nastavení prostredníctvom FTP klienta(P. 599)
596
Dodatok
Tlač prostredníctvom FTP klienta (FTP tlač)
68UR-07S
Dokumenty v TEXT/JPEG/TIFF formáte je možné tlačiť z FTP klientov prostredníctvom siete. Skontrolujte najprv IP
adresu nastavenú pre zariadenie ( Tlač stavu siete(P. 521) ). Ak si nie ste istí IP adresou, kontaktujte správcu siete.
1
Spustite [Príkazový riadok].
● Otvorte ponuku [Štart] a vyberte položku [Všetky programy] alebo [Programy]
[Príslušenstvo]
[Príkazový
riadok].
Pre používateľov MacOS
● Spustite terminál.
Pre používateľov UNIX
● Zobrazte obrazovku konzoly.
2
Skopírujte dokument, ktorý chcete vytlačiť, do adresára zobrazeného v príkazovom
riadku.
● V príklade obrazovky sa dokument skopíruje do priečinka „USER_NAME“ v položke [Používatelia] v jednotke C:
3
Zadajte „ftp <IP adresa zariadenia>“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Príklad: ftp 192.168.1.45
4
Zadajte meno používateľa FTP tlače a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Predvolené meno používateľa je „guest“.
● Anonymné meno (používateľ bez účtu) nie je možné použiť na prihlásenie.
5
Zadajte heslo pre FTP tlač a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Predvolené heslo je „7654321“.
➠ Zobrazí sa „230 používateľ <Meno používateľa FTP tlače> je prihlásený.“.
597
Dodatok
6
Zadajte „bin“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
➠ Režim prenosu údajov sa zmení na binárny reži
● Pri tlačení textového dokumentu musíte zadať aj binárny režim.
7
Zadajte „zadať <Názov súboru pre tlač>“ a stlačte kláves [ENTER].
● Príklad: zadať príklad.txt
➠ Dokument sa vytlačí.
8
Zadajte „quit“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
9
Zadajte „exit“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
➠ Príkazový riadok sa zatvorí.
598
Dodatok
Zadanie nastavení prostredníctvom FTP klienta
68UR-07U
Nastavenia, napr. sieťové nastavenia zariadenia, môžete zadať z FTP klienta prostredníctvom TCP/IP siete. Skontrolujte
najprv IP adresu nastavenú pre zariadenie ( Tlač stavu siete(P. 521) ). Ak si nie ste istí IP adresou, kontaktujte
správcu siete.
1
Spustite [Príkazový riadok].
● Otvorte ponuku [Štart] a vyberte položku [Všetky programy] alebo [Programy]
[Príslušenstvo]
[Príkazový
riadok].
Pre používateľov MacOS
● Spustite terminál.
Pre používateľov UNIX
● Zobrazte obrazovku konzoly.
2
Zadajte „ftp <IP adresa zariadenia>“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Príklad: ftp 192.168.1.45
3
Zadajte „root“ pre meno používateľa a stlačte tlačidlo [ENTER].
4
Zadajte heslo správcu systému a stlačte tlačidlo [ENTER].
● Predvolené heslo je „7654321“.
Nastavenie hesla správcu systému(P. 215)
➠ Zobrazí sa hlásenie „Root pre 230 používateľa je prihlásený“.
5
Zadajte „cd config“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
6
Zadajte „získať CONFIG <názov súboru>“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
● „CONFIG“ musí byť veľkými písmenami.
● Akékoľvek znaky môžu byť použité v <názov súboru> (príklad: získať CONFIG nastavenie.txt).
➠ Súbor nastavení sa prevezme do adresára, ktorý sa zobrazí pri spustení príkazového riadka. V príklade
obrazovky sa súbor prevezme do priečinka „USER_NAME“ v položke [Používatelia] v jednotke C:
599
Dodatok
7
Upravený prevzatý konfiguračný súbor upravte pomocou textového editora, napr.
pomocou poznámkového bloku.
Zoznam položiek nastavenia konfiguračného súboru
Všeobecná ponuka (všeobecné nastavenia)
Názov položky
Hodnota nastavenia
Nastavenie predvoleného výrobného
nastavenia
DEVICE_NAME
(Názov zariadenia)
Až 128 znakov
LBP852Cx
SYS_LOC
(Lokalita)
Až 128 znakov
(Prázdne)
SYS_CONTACT
(Správca systému)
Až 128 znakov
(Prázdne)
ROOT_PWD
(Heslo správcu systému)
Až 16 alfanumerických znakov
7654321
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(Povolenie postupu pre koncového používateľ)
LINK_URL1
(Podpora URL odkazu)
OFF
Až 512 alfanumerických znakov https://global.canon
TCP/IP ponuka (TCP/IP nastavenia)
Názov položky
Hodnota nastavenia
Nastavenie predvoleného
výrobného nastavenia
INT_ADDR
(IP adresa)
IP adresa
0.0.0.0
NET_MASK
(Maska podsiete)
IP adresa
0.0.0.0
DEF_GW
(Adresa brány)
IP adresa
0.0.0.0
DHCP_ENB
(Použitie DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(Použitie RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(Použitie BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP adresa
0.0.0.0
600
Dodatok
(Adresa primárneho DNS servera)
DNS_SADDR
IP adresa
(Adresa sekundárneho DNS servera)
0.0.0.0
„Canon“+
„Spodných 6 číslic
MAC adresy“.
HOST_NAME
(Meno hostiteľa)
Až 47 alfanumerických znakov
DOMAIN_NAME
(Názov domény)
Až 47 alfanumerických znakov
DDNS_ENB
(DNS dynamická aktualizácia)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS rozlíšenie)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(Adresa WINS servera)
IP adresa
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(Použitie ARP/PING)
ON, OFF
OFF
LPD_ENB
(Použitie LPD tlače)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(Tlač LPD bannerovej strany)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(Použitie RAW tlače)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
ON, OFF
(Použitie obojsmernej komunikácie)
OFF
FTP_PRINT_ENB
(Použitie FTP tlače)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(Meno používateľa FTP tlače)
Až 24 alfanumerických znakov
guest
FTP_PRINT_PWD
(Heslo FTP tlače)
Až 24 alfanumerických znakov
7654321
IPP_ENB
(Použitie IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(Použitie IPP overenia)
ON, OFF
OFF
IPP_AUTH_ACCUNT1
(Meno používateľa IPP overenia)
Až 24 alfanumerických znakov (povinné pri
používaní IPP overenia)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(Heslo IPP overenia)
Až 24 alfanumerických znakov (povinné pri
používaní IPP overenia)
7654321
WSD_ENB
(Použitie WSD tlače)
ON, OFF
ON
WSD_BROWSING
(Použitie WSD prehliadania)
ON, OFF
ON
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(Použitie Multicast Discovery)
ON, OFF
ON
601
(Prázdne)
Dodatok
HTTP_ENB
(Použitie HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(Použitie SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(Názov NTP servera)
IP adresa alebo meno hostiteľa
SNTP_INTERVAL
(Interval výzvy)
1 až 48 (hod.)
24
DISCOVERY_ENB
(Odpoveď na Discovery)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(Názov rozsahu)
Až 32 alfanumerických znakov
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(Názov POP3 servera)
Až 48 alfanumerických znakov
(Prázdne)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(Meno používateľa POP3)
Až 32 alfanumerických znakov
(Prázdne)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3 heslo)
Až 32 alfanumerických znakov
(Prázdne)
EMAIL_POP_INTERVAL
(RX interval pre POP3 RX)
0 až 90 (min.)
EMAIL_POP_PORTNO
(Číslo portu POP3 servera)
0 až 65535
110
IPV4_USE
(Použitie IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(Použitie IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(Použitie bezstavovej adresy)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(Použitie manuálnej adresy)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP adresa)
IP adresa
(Prázdne)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(Dĺžka prefixu)
0 až 128
64
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(Predvolená adresa smerovača)
IP adresa
(Prázdne)
IPV6_DHCPV6_USE
(Použitie DHCPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(Adresa primárneho DNS servera)
IP adresa
(Prázdne)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
IP adresa
(Adresa sekundárneho DNS servera)
(Prázdne)
(Prázdne)
predvolené
OFF
0
602
Dodatok
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
(Názov hostiteľa/domény pre IPv4)
ON, OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(Meno hostiteľa)
Až 47 alfanumerických znakov
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(Názov domény)
Až 47 alfanumerických znakov
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(DNS dynamická aktualizácia)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(Registrovať bezstavovú adresu)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(Registrovať manuálnu adresu)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(Registrovať stavovú adresu)
ON, OFF
OFF
OFF
„Canon“+
„Spodných 6 číslic
MAC adresy“
(Prázdne)
Ponuka SMB servera (SMB nastavenia)
Názov položky
Hodnota nastavenia Nastavenie predvoleného výrobného nastavenia
SMB_ENB
(Použitie SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(Názov servera)
Až 16 znakov
(Prázdne)
SMB_WG
(Názov pracovnej skupiny)
Až 16 znakov
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(Komentáre)
Až 192 znakov
(Prázdne)
SMB_LM_ENB
(Použitie LM správy)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(Použitie SMB tlače)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(Názov tlačiarne)
Až 13 znakov
OFF
PRINTER
SNMP ponuka (SNMP nastavenia)
Názov položky
Hodnota nastavenia
Predvolené výrobné nastavenie
SNMP_V1_ENB
(Použitie SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(Použitie názvu komunity 1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
(Povolenie pre MIB prístup)
RW (Čítať/Zapísať), RO (Iba na čítanie)
RO
603
Dodatok
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(Názov komunity 1)
Až 32 alfanumerických
znakov
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(Použitie názvu komunity 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(Povolenie pre MIB prístup)
RW (Čítať/Zapísať), RO (Iba na čítanie)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(Názov komunity 2)
Až 32 alfanumerických
znakov
SNMP_V3_ENB
(Použitie SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(Získať informácie o správe tlačiarne od hostiteľa)
OFF
public
public2
SPOOLER ponuka (Spool nastavenia)
Názov položky
SPOOL_ENB
(Použiť Spooler)
Hodnota nastavenia Predvolené výrobné nastavenie
ON, OFF
OFF
START TIMER ponuka (Nastavenia času čakania na pripojenie pri spustení)
Názov položky
Hodnota nastavenia Predvolené výrobné nastavenie
STRT_DELAY_TIME
0 až 300 (sek.)
(Čas čakania na pripojenie pri spustení)
0
RUI ponuka (Nastavenia vzdialeného PR)
Názov položky
RUI_ENB
(Použiť vzdialené PR)
8
Hodnota nastavenia Predvolené výrobné nastavenie
ON, OFF
ON
Zadajte „zadať <názov súboru> CONFIG“ a stlačte kláves [ENTER].
● Zadajte upravený názov súboru do <názov súboru> (príklad: zadať nastavenie.txt CONFIG).
➠ Načíta sa súbor nastavení.
9
Zadajte „get reset“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
➠ Zariadenie sa reštartuje. Nastavenia sú aktivované po reštartovaní zariadenia.
604
Dodatok
10
Potvrďte, že sa zariadenie normálne reštartovalo, stlačte a podržte tlačidlo [C] a
11
Zadajte „quit“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
12
Zadajte „exit“ a stlačte tlačidlo [ENTER].
zároveň podržte tlačidlo [CTRL].
➠ Príkazový riadok sa zatvorí.
ODKAZY
Sieť(P. 334)
605
Dodatok
Iné
68UR-07W
V tejto časti sú popísané základné postupy systému Windows a obsahuje vyhlásenia, informácie o autorských
právach a iné informácie.
606
Dodatok
Základné postupy systému Windows
68UR-07X
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
Aktivovanie položky [Zisťovanie siete](P. 607)
Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri(P. 608)
Zobrazenie obrazovky [Inštalácia softvérových programov/príručiek](P. 609)
Tlač skúšobnej strany v systéme Windows(P. 609)
Kontrola bitovej architektúry(P. 610)
Kontrola názvu počítača(P. 611)
Kontrola portu tlačiarne(P. 612)
Kontrola obojsmernej komunikácie(P. 613)
Pri tlači z aplikácie Windows Store(P. 614)
● V závislosti od vami používaného počítača sa úkon môže líšiť.
◼ Zobrazenie priečinka tlačiarne
Windows Vista
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
[Tlačiareň].
Windows 7/Server 2008 R2
[Štart] vyberte položku [Zariadenia a tlačiarne].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
zariadenia a tlačiarne].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
tlačiarne].
vyberte položku [Ovládací panel]
vyberte položku [Ovládací panel]
Windows 10
[
] vyberte položku [Systém Windows]
[Ovládací panel]
Windows Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
dvakrát kliknite na položku [Tlačiarne].
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom na položku [
tlačiarne].
]
[Hardvér a zvuk]
vyberte položku [Ovládací panel]
[Zobraziť
[Zobraziť zariadenia a
[Zariadenia a tlačiarne].
[Hardvér]
[Zariadenia a
◼ Aktivovanie položky [Zisťovanie siete]
Aktiváciou položky [Zisťovanie siete] zobrazíte počítače v sieti.
Windows Vista
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel]
zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
[Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
Windows 7/Server 2008 R2
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
607
vyberte položku [Zapnúť
[Zmeniť rozšírené nastavenie
Dodatok
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť
stav siete a sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete]
v časti [Zisťovanie siete].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a
sieťové úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti
[Zisťovanie siete].
Windows 10
[ ] vyberte položku [Systém Windows] [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové úlohy]
rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
Windows Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel] dvakrát kliknite na položku [Centrum sietí]
[Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie siete].
[Zmeniť
vyberte položku
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom na položku [ ] vyberte položku [Ovládací panel] [Zobraziť stav siete a sieťové
úlohy] [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania] vyberte položku [Zapnúť zisťovanie siete] v časti [Zisťovanie
siete].
◼ Zobrazenie zdieľaných tlačiarní v tlačovom serveri
1
Otvorte program Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Všetky programy] alebo [Programy]
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
[Príslušenstvo]
[Windows Prieskumník].
vyberte položku [Prieskumník].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom na položku [Štart]
Windows 10/Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom na položku [
2
]
vyberte položku [Prieskumník].
vyberte položku [Prieskumník].
Vyberte tlačový server v položke [Sieť] alebo [Miesta v sieti].
● Ak chcete zobraziť počítače v sieti, možno budete musieť zapnúť zisťovanie siete alebo vyhľadávať počítače v
sieti.
➠ Zobrazia sa zdieľané tlačiarne.
608
Dodatok
◼ Zobrazenie obrazovky [Inštalácia softvérových programov/príručiek]
Ak počítač po vložení disku [Inštalácia softvérových programov/príručiek] nezobrazí obrazovku Disk CD-ROM/DVDROM, postupujte podľa postupu uvedeného nižšie. V tejto príručke sa názov jednotky Disk CD-ROM/DVD-ROM
označuje ako D:. Názov jednotky Disk CD-ROM/DVD-ROM sa môže líšiť v závislosti od vami používaného počítača.
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] zadajte „D:\MInst.exe“ v časti [Prehľadať programy a súbory] alebo [Spustiť hľadanie]
[ENTER].
stlačte tlačidlo
Windows 8/Server 2012
Pravým tlačidlom kliknite v ľavom dolnom rohu obrazovky
položku [OK]
[Spustiť]
zadajte „D:\MInst.exe“
kliknite na
Windows 8.1/Server 2012 R2
Pravým tlačidlom kliknite na položku [Štart]
[Spustiť]
zadajte „D:\MInst.exe“
kliknite na položku [OK]
Windows 10
Kliknite na položku [Ask me anything]
ako výsledok vyhľadávania.
zadajte „D:\MInst.exe“
kliknite na položku [D:\MInst.exe] zobrazenú
Windows Server 2016
Kliknite na položku [
vyhľadávania.
]
zadajte „D:\MInst.exe“
kliknite na položku [D:\MInst.exe] zobrazenú ako výsledok
◼ Tlač skúšobnej strany v systéme Windows
Vytlačením skúšobnej strany v systéme Windows môžete skontrolovať, či je funkčný ovládač tlačiarne.
1
2
3
Vložte papier veľkosti A4 do zásuvky na papier alebo viacúčelového zásobníka.
Vkladanie papiera(P. 40)
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
609
Dodatok
4
Kliknite na položku [Vytlačiť skúšobnú stranu] na karte [Všeobecné].
➠ Vytlačí sa skúšobná strana.
◼ Kontrola bitovej architektúry
Ak nie ste si istí, či je v počítači 32-bitový alebo 64-bitový systém Windows, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
1
Zobrazte položku [Ovládací panel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo [Štart]
vyberte položku [Ovládací panel].
vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 10/Server 2016
Prejdite na krok 2.
610
Dodatok
2
Zobrazte položku [Systém].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknite na položku [Systém a údržba] alebo [Systém a zabezpečenie]
Windows 10/Server 2016
Kliknite na položku [ ] [Nastavenie]
[Systém]
[Systém].
vyberte položku [Informácie].
Windows Server 2008
Dvakrát kliknite na položku [Systém].
3
Skontrolujte bitovú architektúru.
Pri 32-bitových verziách
Zobrazí sa [32-bitový operačný systém].
Pri 64-bitových verziách
Zobrazí sa [64-bitový operačný systém].
◼ Kontrola názvu počítača
1
Zobrazte položku [Ovládací panel].
Windows Vista/7/Server 2008
[Štart] vyberte položku [Ovládací panel].
Windows 8/Server 2012
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky
Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite pravým tlačidlem myši na položku [Štart]
Windows 10
Kliknite na položku [
]
vyberte položku [Ovládací panel].
vyberte položku [Systém Windows]
Windows Server 2016
Kliknite pravým tlačidlom na položku [
]
vyberte položku [Ovládací panel].
[Ovládací panel].
vyberte položku [Ovládací panel].
611
Dodatok
2
Zobrazte položku [Systém].
Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016
Kliknite na položku [Systém a údržba] alebo [Systém a zabezpečenie]
[Systém].
Windows Server 2008
Dvakrát kliknite na položku [Systém].
3
Skontrolujte názov počítača.
◼ Kontrola portu tlačiarne
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
612
Dodatok
3
Na karte [Porty] skontrolujte správny výber portu.
◼ Kontrola obojsmernej komunikácie
1
2
Otvorte priečinok tlačiarní.
Zobrazenie priečinka tlačiarne(P. 607)
Kliknite pravým tlačidlom na ikonu ovládača tlačiarne tohto zariadenia a potom
kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne] alebo [Vlastnosti].
613
Dodatok
3
Na karte [Porty] skontrolujte, či je označený zaškrtávací rámček [Povoliť obojsmernú
podporu].
◼ Pri tlači z aplikácie Windows Store
Windows 8/Server 2012
Zobrazte kľúčové tlačidlá v pravej časti obrazovky
ktorý používate [Tlačiť].
Ťuknite alebo kliknite na položku [Zariadenia]
Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte kľúčové tlačidlá v pravej časti obrazovky
[Zariadenia] [Tlačiť] Ovládač, ktorý používate
Ťuknite alebo kliknite na položku
[Tlačiť].
Windows 10
Ťuknite alebo kliknite na položku [Tlačiť] v aplikácii
Ovládač, ktorý používate
● Ak tlačíte týmto spôsobom, k dispozícii je len obmedzené množstvo funkcií tlače.
614
[Tlačiť].
Ovládač,
Dodatok
● Ak sa zobrazuje hlásenie [Tlačiareň vyžaduje vašu pozornosť. Prejdite na pracovnú plochu a postarajte sa o
to.], prejdite na plochu a pokračujte podľa pokynov v zobrazenom dialógovom okne. Toto hlásenie sa
zobrazí, keď je zariadenie nastavené na zobrazenie mena používateľa počas tlače a v podobných prípadoch.
615
Dodatok
Príklady písiem
68UR-07Y
Zoznamy písiem vytlačené z ponuky nástrojov sú komplexným zoznamom všetkých dostupných písiem. Zoznam
obsahuje názvy a tlačené vzorky písiem uložených v tlačiarni.
Škálovateľné písma (PCL)(P. 617)
Škálovateľné písma kódu OCR (PCL) (P. 620)
Bitmapové písma (PCL)(P. 620)
616
Dodatok
Škálovateľné písma (PCL)
617
Dodatok
618
Dodatok
619
Dodatok
Škálovateľné písma kódu OCR (PCL)
Bitmapové písma (PCL)
620
Dodatok
Poznámka
68UR-080
◼ Logo kompatibility s IPv6
Protokol, ktorý je súčasťou tohto zariadenia, získal v súlade s fórom IPv6 logo kompatibility
s IPv6, stupeň2.
◼ Informácie o produkte vyžadované NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 801/2013, ktorým sa
mení nariadenie (ES) č. 1275/2008
Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, ak sú drôtové sieťové porty pripojené a všetky
bezdrôtové sieťové porty aktivované (ak sú v rovnakom čase k dispozícii).
Názov modelu
LBP852Cx
Spotreba energie produktu v stave pohotovosti pri zapojení v sieti
3,0 W alebo menej
● Uvedené hodnoty sú skutočné hodnoty jedného zariadenia vybratého náhodne, a preto sa môžu líšiť od
hodnoty používaného zariadenia. Voliteľné sieťové porty nie sú pri meraní pripojené ani aktivované.
◼ Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernica o batériách
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať
spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor
obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota
stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného
produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ),
batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné
látky.Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
621
Dodatok
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného
plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej
stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
622
Dodatok
◼ Zrieknutie sa zodpovednosti
● Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
● SPOLOČNOSŤ CANON INC. ZA TENTO MATERIÁL NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE,
S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE UVEDENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO
NEPORUŠENIA PRÁV.
SPOLOČNOSŤ CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO
STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM DANÉHO MATERIÁLU.
◼ Ochranné známky
„MEAP“ je ochranná známka spoločnosti CANON Inc. a týka sa „aplikačnej platformy“ pre multifunkčné a jednoúčelové
tlačiarne Canon.
Mopria®, logo Mopria® a logo aliancie Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné známky
spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Neoprávnené použitie je prísne
zakázané.
Adobe, Acrobat a Reader sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch amerických a iných krajinách.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word a Excel sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa
v rámci licencie.
Google Cloud Print, Google Chrome a Android sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
be registered in certain jurisdictions.UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by
Monotype Imaging Inc.
Java a všetky ochranné známky a logá Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Oracle a/alebo jej pridružených spoločností.
623
Dodatok
Adobe, PostScript a logo PostScript sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Všetky ostatné názvy produktov a značiek sú registrované ochranné známky, ochranné známky alebo servisné značky
príslušných vlastníkov.
◼ Autorské práva
Reprodukcia obsahu tohto dokumentu v celom rozsahu alebo jeho časti je bez predchádzajúceho súhlasu zakázaná.
◼ Právne obmedzenia týkajúce sa použitia produktu a obrazových reprodukcií
Použitie tohto produktu na skenovanie, tlač alebo iné reprodukovanie určitých dokumentov a použitie takýchto
obrázkov naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných vaším zariadením môže byť zákonom zakázané
a môže viesť k trestnoprávnej a/alebo občianskej zodpovednosti. Nižšie je uvedený neúplný zoznam týchto
dokumentov. Tento zoznam možno považovať iba za pomôcku. Ak nie ste si istí, či sú skenovanie, tlač alebo
reprodukcia niektorého dokumentu iným spôsobom pomocou tohto zariadenia zákonné alebo či je zákonné
použitie obrázkov pomocou neho naskenovaných, vytlačených alebo inak reprodukovaných, vopred kontaktujte
právneho zástupcu, ktorý vám poskytne odbornú právnu radu.
● bankovky
● cestovné šeky
● peňažné poukážky
624
Dodatok
● stravné lístky
● vkladové certifikáty
● cestovné pasy
● poštové známky (znehodnotené alebo nepoužité)
● imigračné dokumenty
● identifikačné karty alebo odznaky
● interné daňové kolky (znehodnotené alebo nepoužité)
● povolávacie rozkazy
● obligácie alebo iné dlhopisy
● šeky alebo platobné príkazy vydané orgánmi štátnej správy
● akciové certifikáty
● technické preukazy pre motorové vozidlá a vlastnícke certifikáty
● diela alebo umelecké diela chránené autorskými právami bez súhlasu majiteľa autorských práv
V_181009
625
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
626
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
627
Služby tretích strán
Ak prostredníctvom PRODUKTU používate služby tretích strán, na používanie služieb sa vzťahujú
nasledujúce podmienky. Keď prostredníctvom SOFTVÉRU pristupujete k obsahu tretích strán (napríklad
k textu, snímkam, videám, zvuku alebo softvéru) alebo obsah tretích strán získate, okrem prípadov, keď je to
výslovne povolené vlastníkom obsahu alebo platnými zákonmi, nesmiete (a) snímať údaje, vytvárať databázy
ani inak vytvárať trvalé kópie takéhoto obsahu, ani uchovávať kópie vo vyrovnávacej pamäti dlhšie, než
povoľuje hlavička obsahu uloženého vo vyrovnávacej pamäti, (b) kopírovať, prekladať, upravovať, vytvárať
odvodené diela, predávať, poskytovať na lízing, požičiavať, poskytovať, distribuovať, verejne vystavovať ani
poskytovať na základe sublicencie žiadnej tretej strane, (c) nesprávne informovať o zdroji alebo vlastníctve
a (d) odstraňovať, zakrývať ani pozmeňovať žiadne autorské práva, ochranné známky ani iné upozornenia na
vlastnícke práva, falšovať ani odstraňovať žiadne prisúdenie diela autorovi, právne upozornenia ani iné
označenia pôvodu alebo zdroja materiálu.
– 1 –
Softvér, na ktorý sa vzťahujú iné licenčné podmienky
Podrobné informácie a príslušné licenčné podmienky nájdete v tabuľke softvéru a v príslušných licenčných
podmienkach nižšie.
Tabuľka softvéru
Názvy softvéru
Zmluvné podmienky týkajúce sa
licencie:
Pozrite si stranu
Adobe PostScript 3
4
HttpClient2.0 Alpha1 Release
11
Crypto API
13
expat
14
J2ME
15
libjingle
16
MD4
17
NET-SNMP
18
OpenSSL
25
servlet.jar
29
– 2 –
Ak potrebujete zdrojový kód nasledujúceho softvéru, odošlite e-mail s nasledujúcimi informáciami v angličtine
alebo japončine na adresu: <oipossg@canon.co.jp>
–Názov modelu, ktorý ste si kúpili.
–Identifikačné číslo produktu, ktoré nájdete na zadnej strane hlavnej jednotky.
Podrobné informácie a príslušné licenčné podmienky nájdete v tabuľke softvéru a v príslušných licenčných
podmienkach nižšie
Tabuľka softvéru
Názvy softvéru
Zmluvné podmienky týkajúce sa
licencie:
Pozrite si stranu
Linux
32
glibc
39
json-glib
glib
47
OSGi Release 4
62
– 3 –
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
– 4 –
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For more
information on
the Apache
Software Foundation, please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
– 5 –
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley.
The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
– 6 –
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under
the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
– 7 –
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu.
This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
– 8 –
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright
notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants,
Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
– 9 –
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book:
Alexandrescu,
Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001.
Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation.
The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
– 10 –
HttpClient2.0 Alpha1 Release
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
– 11 –
NO WARRANTY
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
– 12 –
Crypto API
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
– 13 –
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
– 14 –
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of “commercial
computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R.
12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
– 15 –
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
– 16 –
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
– 17 –
NET-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below.
Please make sure that you read all the parts.
Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
– 18 –
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.
IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
– 19 –
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
– 20 –
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
– 21 –
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
– 22 –
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
– 23 –
*
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
– 24 –
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
– 25 –
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
– 26 –
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
– 27 –
* derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
– 28 –
servlet.jar
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI.
In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions.
Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty.
Software is
– 29 –
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination.
This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software.
This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License.
Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S.
Commerce
– 30 –
Department's Table of Denial Orders.
– 31 –
Linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply
it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code.
And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
– 32 –
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or
not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
– 33 –
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
– 34 –
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
– 35 –
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
– 36 –
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
– 37 –
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'.
This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
– 38 –
glibc
json-glib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too,
but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
– 39 –
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to
use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program
using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
– 40 –
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you
must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function
or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it,
the square root function must still compute square roots.)
– 41 –
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
– 42 –
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
– 43 –
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties
remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
– 44 –
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
– 45 –
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301
USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
– 46 –
That's all there is to it!
– 47 –
glib
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
– 48 –
USA
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you.
You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it.
And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library.
If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents.
We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software.
To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs.
This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it.
Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program.
However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
– 49 –
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves.
This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them.
(We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library".
The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
– 50 –
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope.
The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it).
Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
– 51 –
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
– 52 –
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library.
To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License.
(If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
– 53 –
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library".
Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library".
The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library.
The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work.
(Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
– 54 –
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License.
You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
– 55 –
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities.
This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License.
However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works.
These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
– 56 –
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions.
You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all.
For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices.
Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
– 57 –
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number.
If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation.
If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission.
For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
– 58 –
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change.
You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library.
It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
– 59 –
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307
USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
– 60 –
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
– 61 –
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
– 62 –
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular
Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such
Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions
to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program
under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
– 63 –
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form.
This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the
Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to
be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which
include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth
herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or
other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient
for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise.
As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes
sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third
party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's
responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software
exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
– 64 –
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In
order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of
such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial
Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may
participate in any such claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is
solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and
costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment,
and unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
– 65 –
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED
HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the
validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the
parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision
valid and enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's
obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue
and survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward
reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one
other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial
Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement
Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing
version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the
Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published,
Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as
expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual
property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All
rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
– 66 –
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
– 67 –
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising