Canon | XA40 | User manual | Canon XA40 User manual

Canon XA40 User manual
CEL-SX7DA2R0
Videokamera 4K
PAL
Táto príručka obsahuje len najdôležitejšie informácie ako úvod do začiatku
práce s videokamerou. Informácie o stiahnutí najnovšej verzie úplného
Návodu na používanie nájdete na strane 2.
Stručný návod
na používanie
Stiahnutie úplnej verzie Návodu na používanie (súbor PDF)
Tento návod vám pomôže na začiatku a ukáže vám, ako používať základné funkcie videokamery
na snímanie videa, fotografovanie a prehrávanie záznamov (na videokamere alebo na pripojenom
externom monitore). Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní pokročilejších funkcií, prečítať si dôležité
upozornenia pre obsluhu a časť o odstraňovaní problémov, ak sa zobrazí chybové hlásenie,
stiahnite si úplnú verziu Návodu na používanie (súbor PDF). Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu.
Kliknite na svoju krajinu alebo región a podľa pokynov na obrazovke stiahnite súbor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
2
Dôležité pokyny súvisiace s používaním
AUTORSKÉ PRÁVA
Neoprávnený záznam materiálov chránených autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich vlastníkov a porušenie
autorského zákona.
Voda a vlhkosť – Riziko zásahu elektrickým prúdom – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody ani v daždivom či vlhkom
prostredí.
Preniknutie predmetov a tekutín – Nikdy do tohto produktu netlačte cez otvory žiadne predmety, pretože môžu prísť do
kontaktu s bodmi, v ktorých je nebezpečné napätie, alebo môžu skratovať časti, ktoré by mohli spôsobiť zásah elektrickým
prúdom či požiar. Dajte si pozor, aby sa na produkt nevyliala žiadna tekutina.
Sieťová zástrčka slúži aj na odpojenie zariadenia od napájacej siete. Sieťová zástrčka by mala byť vždy prístupná,
aby ste ju mohli vytiahnuť zo zásuvky v prípade nehody.
Identifikačný štítok adaptéra CA-570 je umiestnený na jeho spodnej strane.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento
produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo
akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je
príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo
na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu
prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ,
od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu, alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/weee alebo
www.canon-europe.com/battery.
3
Opatrenia týkajúce sa napájacieho akumulátora
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v horúcich dňoch
zatvorený vo vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepustite ho ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
Dôležitá poznámka týkajúca sa záznamového média
• Keď indikátor ACCESS svieti alebo bliká, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť
k trvalej strate dát alebo poškodeniu pamäte.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu SD.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
- Ak je kábel USB pripojený k videokamere, neodpájajte ho.
Zobrazenie loga certifikácie
Môžete otvoriť obrazovku [B System Setup/Nastavenie systému] > [Certification Information/
Certifikačné informácie], kde si môžete pozrieť niektoré certifikačné informácie pre túto videokameru.
Ochranné známky
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
Ostatné názvy a produkty neuvedené vyššie môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
Označenie „Full HD 1080“ sa týka videokamier Canon s vysokým rozlíšením a s obrazom zloženým z 1 080 zvislých
pixlov (riadkov).
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Podľa potreby sa upozornenie zobrazí v angličtine.
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
Kompaktný sieťový adaptér CA-570
(s napájacím káblom)
Feritové jadro
Napájací akumulátor BP-820
Držiak mikrofónu
(so skrutkami)
Rukoväť
(so skrutkami)
Slnečná clona s ochranou objektívu
Kryt objektívu
Stručný návod na používanie
(tento návod)
5
Obsah
Obsah
6
05
Dodané príslušenstvo
07
Názvy súčasti
12
Nabíjanie napájacieho akumulátora
14
Základná príprava
16
Nastavenie dátumu, času a jazyka
17
Používanie kariet SD
18
Záznam videoklipov a fotografií
20
Prehrávanie a ukladanie videoklipov a fotografií
22
Pripojenie k externému monitoru
23
Informácie a ikony na displeji
27
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
31
Ostatné
32
Stručné technické údaje
33
Doplnkové informácie
Názvy súčasti
Názvy súčasti
Pohľad zľava
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
6
7
8
Prepínač ochrany objektívu
(; Záznam videoklipov
a fotografií)
Otvor pre kartu SD 2
Otvor pre kartu SD 3
(; Používanie kariet SD)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu)
(; Záznam videoklipov
a fotografií)/priraditeľné tlačidlo 5
(; Priraditeľné tlačidlá)
Slnečná clona
(; Používanie slnečnej clony)
Prstenec zaostrovania/zoomu
(; Používanie prstenca
zaostrovania/zoomu,
; Ručné zaostrovanie)
9
10
11
7
8
Volič CUSTOM (užívateľský)
Tlačidlo CUSTOM (užívateľské)
(; Volič a tlačidlo CUSTOM)
9 Prepínač INFRARED (infračervené)
(; Infračervený záznam)
10 Kryt priestoru pre kartu SD
11 Tlačidlo DISP (informácie na displeji)
(; Informácie na displeji)/
tlačidlo BATT. INFO
(informácie o batérii)
(; Kontrola zvyšnej kapacity
akumulátora)
7
Názvy súčasti
Pohľad sprava
1
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
5
8
Zabudovaný reproduktor
(; Nastavenie hlasitosti)
Konektor MIC (mikrofón)
(; Záznam zvuku)
Konektor HDMI OUT
(; Používanie konektora
HDMI OUT)
Konektor REMOTE (diaľkový ovládač)
(; Používanie voliteľného
diaľkového ovládača RC-V100)
s Konektor SDI OUT
(; Používanie konektora
SDI OUT)
6
7
8
9
Konektor × (slúchadlá)
(; Používanie slúchadiel)
Konektor USB
(; Používanie prijímača
GPS GP-E2)
Konektor DC IN
(; Nabíjanie napájacieho
akumulátora)
Prídržný remienok
(; Prídržný remienok
a remienky)
Názvy súčasti
Pohľad spredu
1
6
Pohľad zozadu
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Snímač okamžitého AF
(; Automatické zaostrovanie)
Tlačidlo AF/MF
(; Zaostrovanie)/priraditeľné
tlačidlo 1
(; Priraditeľné tlačidlá)
Tlačidlo PRE REC (prednahrávanie)
(; Prednahrávanie)/
priraditeľné tlačidlo 2
(; Priraditeľné tlačidlá)
Dotykový displej LCD
(; Nastavenie displeja LCD)
Prepínač prstenca zaostrovania/
zoomu (; Používanie prstenca
zaostrovania/zoomu,
; Ručné zaostrovanie)
Hľadáčik
(; Používanie hľadáčika)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Páčka dioptrickej korekcie
(; Používanie hľadáčika)
Joystick/tlačidlo SET
(; Používanie tlačidla MENU
a joysticku)
Očko pre remienok
(; Prídržný remienok
a remienky)
Priraditeľné tlačidlo 3
Priraditeľné tlačidlo 4
(; Priraditeľné tlačidlá)
Jednotka pripojenia akumulátora
(; Nabíjanie napájacieho
akumulátora)
Tlačidlo START/STOP
(; Záznam videoklipov
a fotografií)
Tlačidlo MENU (menu)
(; Menu nastavení)
Výrobné číslo
9
Názvy súčasti
Pohľad zhora
Pohľad zospodu
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
10
Vypínač
(; Zapnutie a vypnutie
videokamery)
Indikátor POWER/CHG
(nabíjanie batérie)
(; Nabíjanie napájacieho
akumulátora)
Zabudovaný stereofónny mikrofón
(; Záznam zvuku)
Sánky pre príslušenstvo
Prepínač režimu CAMERA
(; Nastavenie režimu CAMERA)
Kolískový ovládač zoomu na držadle
(; Používanie kolískových
ovládačov zoomu)
7
Indikátor ACCESS (prístup)
(; Záznam videoklipov
a fotografií)
8 Miesto na pripojenie rukoväte
(; Nasadenie rukoväte)
9 Značka indexu miesta na pripojenie
slnečnej clony objektívu
10 Závit pre statív
Na nasadenie videokamery na statív
pomocou upevňovacej skrutky
6,5 mm alebo kratšej.
11 Prepínač BATTERY RELEASE
(uvoľnenie akumulátora)
(; Nabíjanie napájacieho
akumulátora)
12 Očná mušľa
(; Používanie hľadáčika)
Názvy súčasti
Rukoväť
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13 14
Držiak mikrofónu
(; Záznam zvuku)
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
(; Záznam zvuku)
Sánky pre príslušenstvo
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti
(; Používanie kolískových
ovládačov zoomu)
Zaisťovacia páčka START/STOP (C)
Tlačidlo START/STOP
(; Záznam videoklipov
a fotografií)
Voľba citlivosti prepínačov pre
konektory INPUT 1 a INPUT 2
(; Záznam zvuku)
Prepínač ON/OFF konektora INPUT
(; Záznam zvuku)
15
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Prepínače hlasitosti pre kanály CH1
a CH2 (; Záznam zvuku)
Voliče hlasitosti pre kanály CH1
a CH2 (; Záznam zvuku)
Svorka na kábel mikrofónu
(; Záznam zvuku)
Konektory INPUT 1 a INPUT 2
(spoločne nazývané „konektory
INPUT“) (; Záznam zvuku)
Infračervené svetlo
(; Infračervený záznam)
Indikátor nahrávania
(; Záznam videoklipov
a fotografií)
Predná skrutka rukoväte
Zadné skrutky rukoväte
(; Nasadenie rukoväte)
11
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Videokamera sa môže napájať z napájacieho akumulátora alebo priamo zo siete pomocou
dodaného kompaktného sieťového adaptéra CA-570. Keď používate kompaktný sieťový adaptér,
energia z napájacieho akumulátora sa nebude spotrebúvať. Pred používaním napájacieho
akumulátora ho nabite.
1 Feritové jadro pripevnite asi 6 cm od konektora
jednosmerného prúdu (konektor, ktorý sa má pripojiť
ku konektoru DC IN).
2 Kábel omotajte okolo stredovej časti feritového jadra
(ako na obrázku) a potom jadro pevne zatvorte.
3 Pripojte kompaktný sieťový adaptér k videokamere
a zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Konektor DC IN
4 Pripojte napájací akumulátor k videokamere.
• Opatrne zatláčajte napájací akumulátor do jednotky
pripojenia akumulátora a posúvajte ho vpred,
až kým nezacvakne na mieste.
5 Nabíjanie sa začne po vypnutí videokamery.
• Kým sa akumulátor nabíja, indikátor POWER/CHG
svieti načerveno. Po skončení nabíjania indikátor
zhasne. Ak indikátor POWER/CHG začne blikať,
pozrite si návod na používanie.
; Odstraňovanie problémov
12
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie batérie)
Nabíjanie napájacieho akumulátora
DÔLEŽITÉ
• Pred pripojením alebo odpojením kompaktného sieťového adaptéra vypnite videokameru.
Po vypnutí videokamery sa dôležité údaje na karte SD aktualizujú. Počkajte, kým zelený indikátor
POWER/CHG nezhasne.
• Keď používate kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte ho natrvalo na jedno miesto, pretože to môže
spôsobiť poruchu.
• Do konektora DC IN na videokamere ani do kompaktného sieťového adaptéra nezapájajte žiadne iné
elektrické zariadenie, než sú menovite uvedené pre túto videokameru.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný kompaktný
sieťový adaptér k napäťovým konvertorom pre cesty do zámoria alebo špeciálnym napájacím zdrojom,
napr. zdrojom na palube lietadiel alebo lodí, napäťovým meničom a pod.
• Podrobné informácie o starostlivosti o napájací akumulátor nájdete v časti Bezpečnostné pokyny
a upozornenia pre obsluhu (A 27).
POZNÁMKY
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať pri teplotách v rozmedzí 10 °C až 30 °C. Ak je teplota okolia alebo
teplota napájacieho akumulátora mimo rozsahu približne 0 °C až 40 °C, nabíjanie sa nezačne.
• Napájací akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak došlo k odpojeniu zdroja napájania počas nabíjania napájacieho akumulátora, pred obnovením
napájania si overte, či indikátor POWER/CHG zhasol.
• Ak je zvyšná doba napájania z napájacieho akumulátora kritická, môžete videokameru napájať pomocou
kompaktného sieťového adaptéra, aby ste celkom nevybili napájací akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Napájací akumulátor pri jeho prvom použití plne nabite a potom používajte videokameru až do jeho úplného
vybitia. Tým zabezpečíte, že sa bude zvyšná doba záznamu správne zobrazovať.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Čas nabíjania a približný čas používania nájdete v návode na používanie. ; Referenčné tabuľky.
13
Základná príprava
Základná príprava
Táto časť opisuje základnú prípravu videokamery, ako sú napríklad nasadenie rukoväte a slnečnej
clony a nastavenie hľadáčika a displeja LCD.
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám pri nasadzovaní rôzneho príslušenstva alebo jeho snímaní videokamera
nespadla. Tieto úkony sa odporúča vykonávať na stole alebo inom stabilnom povrchu.
Nasadenie držiaka mikrofónu
Dodané skrutky použite na pripevnenie držiaka mikrofónu
k rukoväti.
Nasadenie rukoväte
1 Podľa obrázka zasuňte prednú časť rukoväte do sánky
pre príslušenstvo. Potom posuňte rukoväť úplne dopredu.
• Pri zasúvaní rukoväte sa uistite, že predné a zadné skrutky
sú povytiahnuté.
2 Otočte prednú skrutku a dve zadné skrutky,
čím rukoväť zaistíte.
POZNÁMKY
• Videokamera bude fungovať, aj keď dáte rukoväť dolu.
Niektoré zvukové možnosti, infračervené svetlo a indikátor
nahrávania však nebudú k dispozícii.
14
Základná príprava
Príprava slnečnej clony, prídržného remienka a panela LCD
1 Dajte dolu kryt objektívu.
2 Zarovnajte značku na slnečnej clone so značkou indexu
miesta na pripojenie slnečnej clony na spodnej časti
videokamery (1) a potom otáčajte slnečnú clonu
v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne na
svoje miesto (2).
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte na to, aby slnečná clona správne sedela v závite.
• Pri odnímaní slnečnú clonu otáčajte proti smeru
hodinových ručičiek.
3 Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli
ukazovákom na kolískový ovládač zoomu na držadle
a palcom na tlačidlo START/STOP.
4 Vyklopte panel LCD o 90 stupňov a nastavte jeho uhol.
• Panel môžete otočiť nadol alebo smerom k objektívu
(napríklad pri nakrúcaní seba samého).
POZNÁMKY
• Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené mimoriadne presnou výrobnou technológiou,
takže viac než 99,99 % pixlov funguje podľa špecifikovaných údajov. Veľmi zriedkavo sa pixle môžu zobraziť
chybne alebo môžu trvalo svietiť ako biele body. Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného
obrazu a nejde ani o poruchu zariadenia.
15
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Keď po prvýkrát zapnete videokameru, musíte pred jej používaním nastaviť dátum a čas.
Môžete tiež zmeniť formát dátumu a časové pásmo. (Pre väčšie pohodlie to môžete urobiť
po nastavení jazyka, ktorý vám vyhovuje.) ; Zmena časového pásma
1 Prepnite hlavný vypínač do polohy CAMERA.
• Keď nie sú vnútorné hodiny nastavené, zobrazí sa okno
[Date/Time/Dátum/Čas].
2 Zmeňte dátum a čas.
1 Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.
2 Výberom možnosti [Î] alebo [Í] zmeňte pole.
3 Zvoľte požadovaný formát dátumu a času.
1 Vyberte niektoré z tlačidiel [Date Format/Formát dátumu].
2 Ak chcete používať 24-hodinový formát času,
vyberte možnosť [24H].
4 Vyberte možnosť [OK].
5 Zvoľte jazyk pre menu a informácie na obrazovke.
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Language
; Používanie menu
6 Zvoľte požadovaný jazyk, potom možnosť [OK] a zatvorte menu.
Angličtina je predvolený jazyk
POZNÁMKY
• Ak ste omylom zmenili jazyk, vyhľadajte voľbu menu so značkou
16
.
/Jazyk]
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
Použite bežne dostupné karty
SD,
SDHC (SD High Capacity) alebo
(SD eXtended Capacity). Uistite sa, že používate kompatibilnú kartu SD.
; Používanie kariet SD
SDXC
1 Vypnite videokameru.
• Uistite sa, že je indikátor POWER/CHG zhasnutý (1).
햲
2 Otvorte kryt priestoru pre kartu SD (2).
햳
3 Vložte kartu SD v priamom smere so štítkom smerujúcim k prednej časti videokamery
až na doraz do jedného z otvorov pre kartu SD.
• Zatvorte kryt priestoru pre kartu SD. Kryt nezatvárajte silou, ak karta SD nie je správne vložená.
Cvak!
Štítok karty SD
smerujúci k objektívu
Vybratie karty SD
1 Uistite sa, že indikátor ACCESS nesvieti.
2 Jedným zatlačením karty SD ju uvoľnite. Keď karta SD vyskočí, celkom ju vytiahnite.
DÔLEŽITÉ
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty SD môže spôsobiť
poruchu videokamery.
• Karty SD inicializujte pri prvom použití v tejto videokamere.
; Inicializácia karty SD
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD nastavte prepínač do polohy LOCK.
17
Záznam videoklipov a fotografií
Záznam videoklipov a fotografií
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií v režime
.
Podrobné informácie o zázname zvuku nájdete v návode na používanie.
Pred prvým vykonaním dôležitých záznamov vykonajte testovacie záznamy pomocou nastavení
obrazu, ktoré chcete použiť, aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne.
Ak videokamera nefunguje správne, pozrite si návod na používanie.
; Záznam zvuku, ; Odstraňovanie problémov
* „Videoklip“ označuje jeden videoklip zaznamenaný počas jedného zaznamenávania.
Indikátor
ACCESS
1 Otvorte ochranu objektívu.
• Nastavte prepínač ochrany objektívu na OPEN.
2 Stlačením tlačidla START/STOP spustite záznam
videoklipu.
Prepínač
ochrany
objektívu
• Ďalším stlačením tlačidla pozastavíte záznam
a zaznamenáte video na kartu SD ako jeden videoklip.
Videokamera prejde do pohotovostného
režimu záznamu.
3 Ak chcete zhotoviť fotografiu, dotknite sa položky
[PHOTO] počas pohotovostného režimu záznamu.
[PHOTO]
Po skončení záznamu
Pred vypnutím si overte, či videokamera ukončila zápis videoklipov alebo fotografií na kartu SD.
1
2
3
4
Zatvorte kryt objektívu.
Uistite sa, že indikátor ACCESS nesvieti.
Prepnite vypínač do polohy OFF.
Zatvorte panel LCD. V prípade potreby vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
Režim
Keď používate režim
, videokamera automaticky upraví zaostrenie, expozíciu
(clona, expozičný čas a zisk), vyváženie bielej a ďalšie nastavenia podľa prostredia snímania.
Ak sa navyše zistí tvár objektu, videokamera bude automaticky zaostrovať na objekt
a optimalizovať expozíciu.
DÔLEŽITÉ
• Nezabudnite si pravidelne zálohovať záznamy, hlavne po zhotovení dôležitých záznamov. Spoločnosť
Canon neručí za žiadne stratené ani poškodené údaje. ; Ukladanie videoklipov
POZNÁMKY
• Režim
použite na prístup k pokročilým funkciám a na zmenu rôznych nastavení podľa vlastnej
potreby. ; Záznam videoklipov a fotografií
18
Záznam videoklipov a fotografií
Výber nastavenia obrazu
Môžete určiť nastavenie obrazu pre záznam videoklipov. Vyberte kombináciu rozlíšenia/dátového
toku a obrazového kmitočtu, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu tvorivému zámeru.
; Nastavenie obrazu: Rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
1 Voľba rozlíšenia a dátového toku.
> [3 ! [Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Resolution/Rozlíšenie] >
požadovaná možnosť > [X]
2 Voľba obrazového kmitočtu.
> [3 ! [Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet]
> požadovaná možnosť > [X]
19
Prehrávanie a ukladanie videoklipov a fotografií
Prehrávanie a ukladanie videoklipov a fotografií
Môžete prehrávať videoklipy a fotografie, ktoré ste zaznamenali. ; Prehrávanie
Môžete tiež pripojiť externý monitor k videokamere (A 22).
1 Prepnite hlavný vypínač do polohy MEDIA.
• Videokamera sa prepne do režimu
sa indexové zobrazenie videoklipov.
a zobrazí
2 Vyhľadajte videoklip alebo fotografiu,
ktorú chcete prehrať.
• Potiahnutím prstom doľava/doprava alebo výberom
možnosti [Ï]/[Ð] skontrolujete ďalšie stránky indexu.
• Ak chcete zobraziť fotografie alebo prehrať záznamy
na inej karte SD, zmeňte indexové zobrazenie.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazenie videoklipov
}: Indexové zobrazenie fotografií.
Zobrazenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky indexu.
Môžete aj potiahnuť prstom doľava alebo
doprava na displeji.
Tlačidlo indexového zobrazenia:
Vyberte, ak chcete zmeniť indexové
zobrazenie.
5
6
4
5
6
Tlačidlo [FUNC]: Operácie s videoklipom/
fotografiou (; Odstránenie videoklipov
a fotografií, kopírovanie videoklipov
a fotografií medzi kartami SD).
Názov priečinka. Posledné 4 číslice
predstavujú dátum záznamu
(1025 = 25. október).
Len videoklip: Informácie o klipe
(; Zobrazenie informácie o klipe).
3 Výberom miniatúry požadovaného videoklipu alebo fotografie spustite prehrávanie.
Videoklipy: Prehrávanie začne od vybratého videoklipu a bude pokračovať až do konca posledného
videoklipu v indexovom zobrazení. Stlačením obrazovky počas prehrávania si zobrazíte ovládacie
prvky prehrávania.
20
Prehrávanie a ukladanie videoklipov a fotografií
1
7
6
2
3
5
4
1 Stlačením kdekoľvek inde skryjete ovládacie
prvky prehrávania. Taktiež môžete niekoľko
sekúnd počkať.
2 Nasledujúci videoklip
3 Rýchle prehrávanie* (ďalším výberom zvýšite
rýchlosť prehrávania)
4 Stop
5 Ovládače hlasitosti
6 Pozastavenie (ďalším výberom pokračujete
v prehrávaní)
7 Začiatok videoklipu (ak chcete preskočiť
na začiatok predchádzajúceho videoklipu,
vyberte dvakrát)
* Pri pozastavení prehrávania sa tieto ovládacie prvky nahradia ovládacími prvkami pomalého prehrávania.
Fotografie: Zvolená fotografia sa zobrazí v zobrazení jednotlivých fotografií. Potiahnutím prstom
doľava alebo doprava zobrazte ďalšie fotografie. Stlačením obrazovky zobrazte ovládače prehrávania.
POZNÁMKY
• Pri prehrávaní videoklipov si môžete v závislosti od podmienok pri zázname všimnúť krátke zastavenia
obrazu alebo zvuku medzi videoklipmi.
Ukladanie videoklipov
Odporúčame vám pravidelne zálohovať videoklipy a fotografie do počítača. Ďalšie informácie
nájdete v návode na použitie.
; Práca s videoklipmi na počítači.
21
Pripojenie k externému monitoru
Pripojenie k externému monitoru
Keď pripojíte videokameru k externému monitoru na prehrávanie, použite konektor
zodpovedajúci požadovanému konektoru na monitore (len s) alebo konektor HDMI OUT.
Potom zvoľte nastavenie výstupného videosignálu.
; Pripojenie k externému monitoru
Konektor
HDMI OUT
Konektor
HDMI IN
Vysokorýchlostný kábel
HDMI HTC-100 (voliteľný)
Konektor
SDI OUT*
Konektor
SDI IN
* Len s
POZNÁMKY
• Odporúčame napájať videokameru kompaktným sieťovým adaptérom.
• Konektor HDMI OUT na videokamere je len výstupný. Nepripájajte ho k výstupným konektorom HDMI
na externých zariadeniach, pretože tým môžete poškodiť videokameru.
• V závislosti od monitora nemusí byť obraz správny.
22
Informácie a ikony na displeji
Informácie a ikony na displeji
Záznam
Značky na displeji
Rámik detekcie tváre Sledovanie
Ľavá strana displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
F00.0
Clona (; Priorita clony AE (“))
ND1/0
Neutrálne sivý filter (; Neutrálne sivý filter)
=,
Infračervené svetlo (; Infračervený záznam)
1/00000
Expozičný čas (; Automatická expozícia s prioritou expozičného času (‚))
00.0dB
Hodnota zisku (; Ručná expozícia (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Korekcia expozície
Pamäť expozície (; Nastavenie expozície)
00.0dB
Limit AGC (; Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC))
=, ?, @, D
Zaostrovanie (; Nastavenia zaostrovania)
0.0m, 000m, G
Zaostrovacia vzdialenosť
• Pri úprave zaostrovania sa zobrazí odhadovaná zaostrovacia vzdialenosť.
}, ~
¼, É, È,
Detekcia a sledovanie tváre (; Detekcia a sledovanie tváre)
,
Vyváženie bielej (; Vyváženie bielej)
Korekcia protisvetla (; Korekcia protisvetla)
O, N
Zvýraznené obrysy (; Zvýraznené obrysy)
z, {
Vzor zebra (; Používanie vzoru zebra)
GPS aktívne (; Používanie prijímača GPS GP-E2)
Len ak je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Digitálny telekonvertor (; Digitálny telekonvertor)
REC`, STBY`
Príkaz záznamu (; Záznam videoklipov a fotografií)
23
Informácie a ikony na displeji
Horná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
N
Režim
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Režim snímania (; Režim snímania)
;
Infračervený režim (; Infračervený záznam)
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavenie časového kódu)
Ñ, Ü
Záznam (; Záznam videoklipov a fotografií)
Ñ Pohotovostný režim záznamu, Ü Záznam
z
Režim prednahrávania (; Prednahrávanie)
Å, Ä,
È (žltá)
Stabilizátor obrazu (; Stabilizácia obrazu)
,
,
,
(biela),
(žltá),
(červená)
000 min
Zvyšná kapacita akumulátora (; Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora)
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Vedľa ikony sa zobrazí zvyšná doba záznamu
v minútach.
• Keď sa zobrazí žltá ikona
, napájací akumulátor je takmer vybitý.
• Keď sa zobrazí ikona
, napájací akumulátor vymeňte za úplne nabitý.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť správne.
{Ð6 (zelená),
{Ð7 (zelená)
{Ð6 (žltá),
{Ð7 (žltá)
(červená),
(červená)
Zaznamenaná fotografia (; Záznam videoklipov a fotografií)
• Keď sa zobrazí žltá ikona, príslušná karta je takmer plná.
• Keď sa zobrazí ikona
(alebo
), nie je možné zaznamenávať fotografie,
pretože sa vyskytol problém s kartou SD.
(; Záznam videoklipov a fotografií)
Pravá strana displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
6/7 000h00m
Zvyšná doba nahrávania
6/7 000h00m
(žltá ikona)
Karta SD je takmer plná.
6/7 End
(červená ikona)
Na karte SD už nie je voľné miesto.
(červená),
(červená)
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá nahrávať.
/
Štafetový záznam (; Duálny záznam a štafetový záznam)
000h00m
Pruh zoomu (; Zoomovanie)
• Zobrazuje sa len pri zoomovaní. Svetlomodrá časť označuje rozsah digitálneho zoomu.
x0.0,
x0000
24
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu a rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (; Režim spomaleného a zrýchleného záznamu)
¿, ¾
Obrazový kmitočet (A 19)
¸
Formát filmu
0000x0000
Rozlíšenie (A 19)
000Mbps
Dátový tok (A 19)
¾, ¿
Predsádka (; Menu [v Camera Setup/Nastavenie kamery])
Informácie a ikony na displeji
Ikona/zobrazenie
Opis
å,
Stlmenie mikrofónu (; Stlmenie mikrofónu (zabudovaný mikrofón alebo
konektor MIC))
æ
Obmedzovač špičiek (; Úprava hlasitosti záznamu (konektory INPUT))
Napájanie MIC (; Záznam zvuku)
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanál zvukového výstupu (; Zvukový výstup)
Zvukový formát (; Výber zvukového formátu záznamu)
Dolná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Opis
[FUNC]
Otvorí menu FUNC (; Menu FUNC)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Priraditeľné tlačidlo na displeji (; Priraditeľné tlačidlá)
• Predvolene je k tlačidlu priradená funkcia [
Photo/Fotografia]
(snímanie fotografie).
[
Sledovanie (; Detekcia a sledovanie tváre)
]
Pruh expozície (; Ručná expozícia (n))
Hlasitosť záznamu zvuku (; Hlasitosť záznamu zvuku (konektory INPUT),
Hlasitosť záznamu zvuku (zabudovaný mikrofón/konektor MIC))
25
Informácie a ikony na displeji
Prehrávanie
Videoklipy
Fotografie
Horná časť displeja
Ikona/zobrazenie
[FUNC]
Opis
Otvorí menu FUNC (; Menu FUNC).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Prehrávanie (; Ovládacie prvky prehrávania)
Õ, Ô, Ó
Ð: Prehrávanie, Ý: Pozastavenie prehrávania, Ø/×: Zrýchlené prehrávanie
Ö/Õ: Spomalené prehrávanie, Ô/Ó: Po políčkach vzad a vpred
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanál zvukového výstupu (; Zvukový výstup)
Zvukový formát (; Výber zvukového formátu záznamu)
6/7
Používaná karta SD.
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavenie časového kódu)
000000/000000
Aktuálna fotografia/celkový počet fotografií
x0.0,
x0000
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu a rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (; Režim spomaleného a zrýchleného záznamu)
¿, ¾
Obrazový kmitočet (A 19)
¸
Formát filmu
0000x0000
Rozlíšenie (A 19)
000Mbps
Dátový tok (A 19)
000000
Číslo videoklipu
000-0000
Číslo súboru (; [MP4 Clip/Photo Numbering/Číslovanie klipov MP4/fotografií])
Dolná časť displeja
Ikona/zobrazenie
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Opis
Ovládacie prvky prehrávania pre videoklipy (; Ovládacie prvky prehrávania)
Hlasitosť slúchadiel/reproduktora (; Nastavenie hlasitosti)
26
f, h
Ovládacie prvky prehrávania pre fotografie (; Ovládacie prvky prehrávania
fotografií)
Dátum a čas
F00 1/00000
Dátumový kód (; Menu [É Playback Setup/Nastavenie prehrávania])
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny
zápach, prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Nedovoľte, aby sa výrobok namočil. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi
alebo inými kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor
vytečie a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne
opláchnite tečúcou vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým
množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným
spôsobom. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku
s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani
neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky
ani iných materiálov.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.
Mohlo by dôjsť k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky
a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich
miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča
použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou
suchej handričky.
27
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám.
Výrobok by sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo
poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Na displej ani cez hľadáčik sa nepozerajte dlhší čas. Môže to vyvolať príznaky podobné chorobe
z pohybu. V takom prípade výrobok okamžite prestaňte používať a pred jeho opätovným použitím
si na chvíľu odpočiňte.
Videokamera
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili maximálnu výkonnosť.
• Pravidelne si zálohujte záznamy. Nezabudnite pravidelne prenášať záznamy do počítača
(; Ukladanie videoklipov) a zálohovať ich. Tým ochránite dôležité záznamy pred poškodením
a vytvoríte si viac voľného miesta na karte SD. Spoločnosť Canon neručí za stratu žiadnych údajov.
• Videokameru nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo piesok.
Videokamera nie je vodotesná – chráňte ju pred vodou, blatom a soľou. Ak niektorá z uvedených
látok prenikne do videokamery, môže ju alebo objektív poškodiť.
• Videokameru nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, ako sú napríklad výkonné
magnety alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové elektrické
rozvody. Používanie videokamery na takých miestach môže spôsobiť anomálie v obraze alebo
zvuku, prípadne výskyt obrazového šumu.
• Nesmerujte objektívom ani hľadáčikom do zdroja silného svetla. Nenechávajte videokameru
nasmerovanú na objekt s vysokou intenzitou svetla. Dávajte mimoriadny pozor, ak je videokamera
namontovaná na statív alebo sa prenáša, keďže objektív alebo hľadáčik by mohol byť nasmerovaný
na silný zdroj svetla. Keď videokameru nepoužívate, zabezpečte, aby bola ochrana objektívu
zatvorená.
• Videokameru pri prenášaní nedržte za panel LCD. Dajte pozor pri zatváraní panela LCD.
Keď používate remienok na zápästie, nenechajte videokameru húpať sa a vrážať do predmetov.
• S dotykovým displejom pracujte opatrne. Na ovládanie dotykového displeja nepoužívajte
nadmernú silu a nepoužívajte ani guľôčkové perá či iné predmety s tvrdou špičkou.
Mohlo by to poškodiť povrch dotykového displeja.
• Nedávajte ochrannú fóliu na dotykový displej. Videokamera je vybavená kapacitným dotykovým
displejom, preto s ním nemožno správne manipulovať, ak je na ňom ďalšia ochranná vrstva.
• Keď upevňujete videokameru na statív, dbajte, aby jeho
6,5 mm
upevňovacia skrutka bola kratšia než 6,5 mm. Dlhšia skrutka
môže poškodiť videokameru.
• Pri zázname videoklipov sa snažte zachovať pokojný
a stabilný záber. Prudké pohyby s videokamerou počas
záznamu a rýchle zoomovanie a panorámovanie môže spôsobiť
chvenie scén. V extrémnych prípadoch môže prehrávanie takto
zaznamenaných scén vyvolať chorobu z pohybu. Ak sa stretnete s takouto reakciou,
okamžite zastavte prehrávanie a v prípade potreby si urobte prestávku.
Dlhodobé skladovanie
Ak predpokladáte, že videokameru nebudete dlhšie používať, uložte ju na bezprašnom mieste
s nízkou vlhkosťou a teplotou do 30 °C.
28
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani
v horúcich dňoch zatvorený vo vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepustite ho ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
• Znečistené konektory môžu zapríčiniť nekvalitné spojenie napájacieho akumulátora
s videokamerou. Konektory čistite suchou látkou.
Dlhodobé skladovanie
• Napájacie akumulátory uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 30 °C.
• Na predĺženie životnosti akumulátora ho pred uskladnením celkom vybite.
• Plne nabite a vybite všetky akumulátory aspoň raz ročne.
Zvyšná kapacita akumulátora
Ak používate napájací akumulátor kompatibilný s inteligentným systémom a zobrazená zvyšná
kapacita akumulátora nie je správna, napájací akumulátor úplne nabite. Napriek tomu sa správny čas
nemusí zobraziť po veľkom počte opakovaných použití, ak ponecháte plne nabitý akumulátor
nepoužitý alebo ak používate akumulátor dlhší čas pri zvýšenej teplote. Kapacitu zobrazenú na
displeji považujte za približnú.
Používanie napájacích akumulátorov od iných výrobcov ako Canon
• Pre vašu bezpečnosť sa napájacie akumulátory, ktoré nie sú originálnymi napájacími akumulátormi
Canon, nenabijú, ani keď ich pripojíte k tejto videokamere alebo k voliteľnej nabíjačke CG-800E.
• Odporúčame používať originálne napájacie akumulátory Canon so
značkou inteligentného systému.
• Ak k videokamere pripojíte napájací akumulátor, ktorý nie je originálnym napájacím akumulátorom
Canon, zvyšná kapacita akumulátora sa nezobrazí.
Karta SD
• Odporúčame zálohovať záznamy na karte SD do počítača. Údaje sa môžu poškodiť alebo stratiť
v dôsledku chýb karty alebo vplyvom statickej elektriny. Spoločnosť Canon neručí za žiadne
stratené ani poškodené údaje.
• Nedotýkajte sa konektorov a nevystavujte ich prachu ani nečistotám.
• Karty SD nepoužívajte na miestach so silným magnetickým poľom.
• Nenechávajte karty SD na miestach s vysokou vlhkosťou alebo teplotou vzduchu.
• Karty SD nerozoberajte, neohýbajte, nevystavujte otrasom a nenamáčajte.
• Pred vložením skontrolujte orientáciu karty SD. Vkladaním karty SD do otvoru silou,
keď nie je správne orientovaná, môžete poškodiť kartu alebo videokameru.
• Na kartu SD nelepte žiadne štítky ani samolepky.
29
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Zabudovaný lítiový akumulátor
Videokamera má zabudovaný lítiový akumulátor na uchovanie dátumu/času a ďalších nastavení.
Pri používaní videokamery sa zabudovaný lítiový akumulátor dobíja. Ak však videokameru nebudete
približne 3 mesiace používať, akumulátor sa úplne vybije.
Ak chcete znova nabiť zabudovaný lítiový akumulátor: Pripojte kompaktný sieťový adaptér
k videokamere a nechajte ho pripojený 24 hodín s vypnutou videokamerou.
Likvidácia
Keď vymažete videoklipy alebo inicializujete kartu SD, zmení sa len tabuľka alokácie súborov,
ale uložené údaje sa fyzicky nevymažú. Ak vyhadzujete kartu SD alebo ju darujete inej osobe,
najprv ju inicializujte (; Inicializácia karty SD). Zaplňte ju nepodstatnými záznamami a potom
ju znova inicializujte. To veľmi sťaží obnovu pôvodných záznamov.
30
Ostatné
Ostatné
Kondenzácia
Pri rýchlom prenesení videokamery z teplého prostredia do chladného môžu na jej povrchu
skondenzovať kvapôčky vody. Pri zistení kondenzácie prestaňte videokameru používať.
Ak to neurobíte, môžete ju poškodiť.
Ku kondenzácii môže dôjsť v týchto prípadoch:
• Keď bola videokamera rýchlo prenesená z chladného miesta do teplého.
• Keď ste videokameru ponechali vo vlhkom prostredí.
• Keď sa chladný priestor rýchlo ohreje.
Ak sa chcete vyhnúť kondenzácii
• Nevystavujte videokameru prudkým ani extrémnym teplotným zmenám.
• Vyberte kartu SD a napájací akumulátor. Potom vložte videokameru do vzduchotesného
plastového vrecka a nechajte ju postupne sa prispôsobiť teplotným zmenám, skôr než ju
z neho vyberiete.
Pri rozpoznaní kondenzácie
Presný čas potrebný na odparenie kvapôčok vody sa bude líšiť podľa miesta a klimatických
podmienok. Všeobecným pravidlom je počkať pred ďalším používaním videokamery 2 hodiny.
Používanie videokamery v zahraničí
Napájacie zdroje
Kompaktný sieťový adaptér môžete použiť na napájanie videokamery a nabíjanie akumulátorov
v každej krajine so striedavým prúdom a sieťovým napätím 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Informácie o adaptéroch pre zástrčky na použitie v zámorí získate od servisného strediska Canon.
31
Stručné technické údaje
Stručné technické údaje
Tu uvedené technické údaje sú stručnou verziou úplných technických údajov videokamery.
Prečítajte si plnú verziu návodu na používanie, aby ste mali komplexné informácie.
; Technické údaje

— Uvedené hodnoty sú len približné.
• Záznamové médium (nie je súčasťou balenia)
Približnú dobu záznamu nájdete v tabuľke na konci.
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 otvory)
• Napájanie (menovité)
7,4 V DC (napájací akumulátor), 8,4 V DC (kompaktný sieťový adaptér)
• Spotreba
s 4,1 W t 4,1 W (150 Mb/s, AF zap., normálny jas displeja LCD)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [Š x V x H] (okrem prídržného remienka)
Len videokamera: 109 x 84 x 182 mm
Videokamera s nasadenou slnečnou clonou: 115 x 84 x 231 mm
Videokamera so slnečnou clonou a rukoväťou: 131 x 180 x 231 mm
• Hmotnosť
s
Len videokamera: 740 g
Videokamera so slnečnou clonou, napájacím akumulátorom BP-820, jednou kartou SD
a rukoväťou: 1 130 g
t
Len videokamera: 730 g
Videokamera so slnečnou clonou, napájacím akumulátorom BP-820, jednou kartou SD
a rukoväťou: 1 120 g
32
Doplnkové informácie
Doplnkové informácie
Približná doba záznamu
Videokamera používa na kódovanie videa premenlivý dátový tok (VBR), preto sa skutočné doby
záznamu budú meniť v závislosti od snímaných scén. Nasledujúca tabuľka uvádza približné doby
záznamu pre jeden záznam, kým nie je karta SD plná.
Zvukový formát MP4
Dátový tok
[
LPCM 16bit 4CH/ 150 Mb/s
LPCM 16 bitov 4 K]
35 Mb/s
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
150 Mb/s
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
35 Mb/s
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
17 Mb/s
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
17 Mb/s
[
AAC 16bit 2CH/
AAC 16 bitov 2 K]
Karta SD
8 GB
Doby nabíjania
Doby nabíjania uvedené v nasledujúcej tabuľke sú približné a menia sa podľa podmienok nabíjania
a počiatočného stavu akumulátorov.
Napájací akumulátor→
Podmienky nabíjania↓
BP-820
BP-828
Pomocou videokamery
210 min
300 min
Pomocou nabíjačky CG-800E
190 min
260 min
Približný čas používania
Časy vychádzajú z používania displeja LCD a dodaného napájacieho akumulátora BP-820
(plne nabitý). Efektívna doba využiteľnosti napájacieho akumulátora sa zníži pri zázname
v chladnom prostredí, pri použití jasného nastavenia obrazovky a podobne.
s Záznam videoklipov
Rozlíšenie/dátový tok
Záznam (maximálne)
Záznam (typicky)*
3840 × 2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
1920 × 1080 (35 Mb/s)
200 min
110 min
t Záznam videoklipov
Rozlíšenie/dátový tok
Záznam (maximálne)
Záznam (typicky)*
3840 × 2160 (150 Mb/s)
175 min
100 min
1920 × 1080 (35 Mb/s)
205 min
115 min
* Približné doby záznamu s opakovanými činnosťami, ako sú spustenie/zastavenie, zoomovanie
a zapnutie/vypnutie videokamery.
33
Doplnkové informácie
Voliteľné príslušenstvo
Spoločnosť Canon ponúka široký sortiment voliteľného príslušenstva k videokamerám.
; Voliteľné príslušenstvo
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
Tento produkt je skonštruovaný tak, aby dosahoval vynikajúci výkon s originálnym príslušenstvom Canon.
Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody na tomto výrobku ani za žiadne ďalšie škody, napr. požiar
a pod., spôsobené chybnou funkciou príslušenstva iných výrobcov než Canon (napr. unikanie obsahu
akumulátora alebo jeho roztrhnutie). Záruka sa nevzťahuje na opravy zapríčinené chybnou funkciou
príslušenstva inej značky než Canon. To však neznamená, že takéto opravy nemôžete žiadať za úhradu.
Táto značka označuje originálne videopríslušenstvo Canon. Ak používate videozariadenie
značky Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo Canon alebo výrobky,
ktoré nesú túto značku.
34
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informácie o miestne zastúpenie spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom
liste alebo na stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon
Europa N.V.
Informácie v tomto dokumente sú platné k februáru 2019. Zmena technických údajov
vyhradená bez oznámenia.
© CANON INC. 2019
0214W646
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7DA2R0
DIE-0527-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising