Canon | XA50 | User manual | Canon XA50 User manual

Canon XA50 User manual
CEL-SX7RA2R0
Videokamera 4K
Návod na používanie
PAL
Úvod
Hlavné prednosti videokamery
Videokamera Canon XA55 / XA50 4K je vysokovýkonná videokamera. Jej kompaktné rozmery ju robia ideálnou
pre najrôznejšie situácie. Tu je len niekoľko z mnohých funkcií, ktorými táto videokamera disponuje.
2
4K záznam
Rozšírený snímač a obrazový senzor
V srdci videokamery sa nachádza snímač CMOS
jednoplatňového 1,0-palcového typu s efektívnym
rozlíšením 8 290 000 pixelov a platformou na
spracovanie obrazu DIGIC DV 6. Vďaka pokročilej
technológii vysokej citlivosti a potlačenia šumu
dokáže videokamera zachytiť presný obraz s malým
šumom aj pri slabom osvetlení.
Formáty XF-AVC a MP4
Môžete si vybrať formát videa podľa svojho
pracovného postupu. Zaznamenávať môžete
vo formáte XF-AVC alebo MP4. Obidva formáty
používajú kodek MPEG-4 AVC/H.264, ale klipy
XF-AVC sa zaznamenávajú ako súbory vo formáte
MXF (Material eXchange Format), ktorý je
kompatibilný s každým významným nelineárnym
editačným (NLE) softvérom.
Širokouhlý zoom
S objektívom s 15x optickým zoomom a ohniskovou
vzdialenosťou 25,5 mm* (ekvivalent 35 mm) pri
najširšom uhle záberu má videokamera vynikajúce
možnosti širokouhlého snímania.
* Okrem prípadov, keď používate dynamický stabilizátor
obrazu.
Praktickosť a funkčnosť
Dôraz na všestrannosť
Táto videokamera má funkcie, ktoré umožňujú
použiť ju ako hlavnú kameru, ale zároveň je dosť
malá, takže je mimoriadne dobre prenosná.
Zlepšená stabilizácia obrazu (A 60) vám umožní
nakrúcať v najrôznejších situáciách, ktoré sa
prihodia. Rukoväť je odnímateľná, takže ju môžete
pripojiť, keď chcete použiť ďalšie zvukové možnosti
a infračervené funkcie, alebo ju odpojiť,
keď potrebujete lepšiu prenosnosť.
Pohodlné ručné ovládanie
Prstenec zaostrovania/zoomu pomáha pri správnom
zaostrení. Ak potrebujete používať zoom, funkčnosť
prstenca môžete jednoducho zmeniť. Môžete tiež
priradiť niektoré často používané funkcie
užívateľskému tlačidlu a nastaviť tieto funkcie
voličom (A 93). Okrem toho má videokamera
5 priraditeľných tlačidiel a jedno priraditeľné tlačidlo
na obrazovke, ktorým môžete priradiť rôzne funkcie
a získať k nim jednoduchý prístup (A 94).
Infračervený záznam
Záznam v tme s využitím infračerveného záznamu
(A 88). So zabudovaným infračerveným svetlom
na rukoväti môžete nakrúcať nočné zvieratá v ich
prirodzenom prostredí alebo iné podobné scény.
Možnosti záznamu na kartu SD
Videokamera môže zaznamenávať video 4K
vo formáte MP4 alebo XF-AVC na kartu SD.
Videokamera je vybavená dvoma otvormi pre kartu
SD, čo umožňuje duálny záznam jedného videoklipu
na dve karty SD alebo štafetový záznam
s automatickým prepnutím na druhú kartu SD,
keď je prvá plná (A 34).
Možnosti časového kódu (A 74)
Časový kód vygenerovaný videokamerou môže byť
vysielaný prostredníctvom konektora SDI OUT
(len model u) alebo konektora HDMI OUT
na synchronizáciu s inými externými zariadeniami.
Kód užívateľského bitu (A 76) je možné vysielať
pomocou výstupného signálu.
Duálne pixely CMOS AF
Videokamera má tiež technológiu duálnych pixelov
CMOS AF pre lepšie funkcie automatického
zaostrovania (A 47). Okrem priebežného
automatického zaostrovania môžete využívať
manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania, s ktorým môžete takmer úplne zaostriť
ručne a nechať videokameru doostriť automaticky
zvyšok. S manuálnym zaostrovaním s pomocou
automatického zaostrovania videokamera nerobí
nespoľahlivé úpravy zaostrenia, takže zaostruje
stabilnejšie ako pri priebežnom automatickom
zaostrovaní. Videokamera tiež môže zaostriť
automaticky na tváre ľudí a sledovať pohyblivé
objekty a udržiavať zaostrenie na ne (A 53).
Okrem toho môže byť videokamera v režime
ručného zaostrovania a prepnúť sa na automatické
zaostrovanie len pri zistení tváre (automatické
zaostrovanie na tvár), čím zabezpečíte, aby boli
dôležité objekty zaostrené (A 54).
Zaostrovací asistent na duálne pixely (A 49)
Zaostrovací asistent slúži ako vizuálny a intuitívny
asistent, pomocou ktorého môžete skontrolovať,
či je obraz zaostrený, a prípadne urobiť potrebné
úpravy. To je praktické, keď chcete mimoriadne
ostré video 4K.
Softvér na pomoc s produkčným pracovným
postupom
Pomocou softvéru Canon XF Utility (A 113)
môžete skopírovať zaznamenané videoklipy z karty
SD do počítača, prehrávať videoklipy a organizovať
ich. Moduly Canon XF Plugin tiež umožňujú
pracovať s videoklipmi priamo v nelineárnom
editačnom (NLE) softvéri Avid.
Okrem toho je k dispozícii malá aplikácia MP4 Join
Tool (A 113), ktorá umožňuje spojiť videoklipy MP4
rozdelené do viacerých súborov.
Kreativita a umelecké vyjadrenie
Režimy špeciálneho záznamu
Počas záznamu môžete zmeniť obrazový kmitočet
záznamu, čím môžete dosiahnuť efekt spomaleného
alebo zrýchleného záznamu (A 46). Prípadne
môžete použiť prednahrávanie na nahratie
3-sekundového záznamu predtým, ako stlačíte
tlačidlo, takže môžete zachytiť ťažko zachytiteľné
momenty (A 87).
Vzhľady (A 73)
Upravovať môžete rôzne aspekty obrazu, ako sú
napríklad farebná hĺbka, ostrosť a jas, aby ste
vytvorili požadovaný „vzhľad“. Ak chcete, môžete
použiť jeden z ponúkaných prednastavených
vzhľadov. Napríklad vzhľad [
Neutral/Neutrálny]
vytvára prirodzené rozlíšenie, zatiaľ čo vzhľad
[
Wide DR/Široký dynamický rozsah] používa
krivku gama s veľmi širokým dynamickým rozsahom
a príslušnou maticou farieb.
Ďalšie funkcie
• Napájací akumulátor kompatibilný s inteligentným
systémom pre lepšie informácie o zvyšnej
dobe používania.
• Kompatibilita s voliteľným prijímačom GPS GP-E2
pre záznamy s geoznačkami (A 90).
• Kompatibilita s voliteľným diaľkovým ovládačom
RC-V100, keď potrebujete profesionálnu úroveň
diaľkového ovládania (A 89).
3
4
Obsah
5
1. Úvod 7
3. Záznam 37
O tomto návode 7
Symboly v texte použité v tomto návode 7
Pred použitím videokamery 8
Dodané príslušenstvo 9
Názvy častí 10
Videokamera 10
Rukoväť 15
Diaľkový ovládač WL-D89 16
Záznam videa a fotografií 37
Záznam 37
Prezeranie posledného nahratého videoklipu 39
Nastavenie názvu súboru pre klipy XF-AVC 39
Informácie na obrazovke 41
Nastavenie obrazu: formát videa, rozlíšenie,
dátový tok a obrazový kmitočet 44
Výber formátu videa 44
Výber rozlíšenia a dátového toku 44
Voľba obrazového kmitočtu 44
Spomalený a zrýchlený záznam 46
Zaostrovanie 47
Ručné zaostrovanie 47
Manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania 51
Priebežné automatické zaostrovanie 52
Zmena veľkosti rámika AF 52
Detekcia tváre a jej sledovanie 53
Zoomovanie 55
Používanie prstenca zaostrovania/zoomu 55
Kolískový ovládač zoomu na držadle 55
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti 57
Používanie dodaného diaľkového ovládača alebo
voliteľného diaľkového ovládača 57
Používanie ovládačov zoomu
na dotykovom displeji 58
Digitálny telekonvertor 58
Stabilizácia obrazu 60
Dynamický stabilizátor obrazu alebo
štandardný stabilizátor obrazu 60
Zosilnený stabilizátor obrazu 60
Limit automatického riadenia zisku
(Limit AGC) 62
Režimy snímania 63
Režimy špeciálnej scény 63
Nastavenie expozície 65
Ručné nastavenie expozície (n) 65
Automatická expozícia: Programová AE (’) 66
Automatická expozícia: Priorita expozičného
času (‚) 66
Automatická expozícia: Priorita clony (“) 66
Expozícia na dotyk 67
Pamäť expozície (Pamäť AE) 67
2. Príprava 17
Príprava napájania 17
Pripevnenie feritového jadra 17
Nabíjanie napájacieho akumulátora 17
Príprava videokamery 20
Nasadenie rukoväte 20
Nasadenie slnečnej clony 21
Používanie displeja LCD 22
Používanie hľadáčika 22
Úprava prídržného remienka a remienkov 23
Diaľkový ovládač 24
Základné operácie s videokamerou 25
Zapnutie a vypnutie videokamery 25
Zmena prevádzkového režimu videokamery 26
Nastavenie dátumu, času a jazyka 27
Nastavenie dátumu a času 27
Zmena jazyka 28
Zmena časového pásma 28
Používanie menu 29
Menu nastavení 29
Menu FUNC 30
Používanie kariet SD 32
Kompatibilné karty SD 32
Vloženie a vybratie karty SD 33
Inicializácia karty SD 33
Voľba karty SD pre záznam 34
Duálny a štafetový záznam 34
Obnova videoklipov 35
6
Korekcia expozície 68
Korekcia protisvetla 68
Vzor zebra 69
Neutrálne sivý filter 70
Vyváženie bielej 71
Používanie vzhľadov 73
Nastavenie časového kódu 74
Výber režimu časového kódu 74
Nastavenie užívateľského bitu 76
Záznam zvuku 77
Výber zvukového formátu klipov MP4 77
Nastavenia zvuku a nahrávané zvukové kanály 78
Pripojenie externého mikrofónu alebo externého
zdroja zvuku do videokamery 79
Záznam zvuku z konektorov INPUT
do kanála CH1/CH2 79
Záznam zvuku zo zabudovaného mikrofónu alebo
konektora MIC do kanála CH1/CH2 80
Nastavenie hlasitosti záznamu zvuku 81
Rozšírené nastavenia zdroja zvuku 83
Používanie slúchadiel 85
Farebné pruhy a referenčný tón 86
Color Bars/Farebné pruhy 86
Referenčný tón 86
Prednahrávanie 87
Infračervený záznam 88
Používanie voliteľného diaľkového
ovládača RC-V100 89
Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2 90
4. Užívateľské prispôsobenie 93
Volič a tlačidlo CUSTOM 93
Priraditeľné tlačidlá 94
Priraditeľné funkcie 95
Ukladanie a používanie nastavení menu 96
Ukladanie menu nastavení 96
Používanie nastavení menu 96
5. Prehrávanie 97
Prehrávanie 97
Indexové zobrazenie prehrávania 97
Zmena indexového zobrazenia 97
Prehrávanie záznamov 98
Ovládacie prvky prehrávania 99
Nastavenie hlasitosti 99
Zobrazenie informácií o klipe 100
Operácie pre videoklipy a fotografie 101
Odstránenie videoklipov a fotografií 101
Orezanie klipov MP4 102
Kopírovanie videoklipov a fotografií 103
6. Externé pripojenia 105
Nastavenie výstupu videa 105
Nastavenie výstupu videa (záznam) 105
Nastavenie výstupu videa (prehrávanie) 106
Pripojenie k externému monitoru 107
Schéma pripojenia 107
u Používanie konektora SDI OUT 107
Používanie konektora HDMI OUT 108
Výber režimu obrazu pre výstup videa 109
Zvukový výstup 110
Výber zvukových kanálov pre výstup
slúchadiel alebo reproduktora 110
Výber zvukových kanálov pre výstup HDMI 111
7. Ukladanie videoklipov 113
Práca s videoklipmi na počítači 113
Ukladanie klipov MP4 113
Ukladanie klipov XF-AVC 113
8. Doplnkové informácie 115
Možnosti menu 115
Menu FUNC v režime
115
Menu FUNC v režime
116
Menu nastavení 116
Odstraňovanie problémov 123
Zoznam hlásení 126
Bezpečnostné pokyny a upozornenia
pre obsluhu 129
Údržba/Ďalšie 133
Voliteľné príslušenstvo 134
Technické údaje 136
Referenčné tabuľky 139
Približná doba záznamu na karte SD 139
Doby nabíjania 139
Približný čas používania s plne nabitým
napájacím akumulátorom 139
Register 141
1
Úvod
7
O tomto návode
Ďakujeme vám za zakúpenie videokamery Canon XA55/XA50. Tento návod si pozorne prečítajte pred
používaním videokamery a bezpečne si ho uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak videokamera
nefunguje správne, postupujte podľa informácií v časti Odstraňovanie problémov (A 123).
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky videokamery.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné postupy.
• A: Číslo referenčnej strany v tomto návode.
• u: Text a/alebo ilustrácie, ktoré sa vzťahujú na model označený ikonou.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:
„Displej“ označuje displej LCD a displej hľadáčika.
„Karta“ označuje kartu SD, SDHC alebo SDXC.
„Videoklip“ označuje jeden videoklip zaznamenaný počas jediného zaznamenávania (napr. od stlačenia tlačidla
REC na spustenie záznamu až po jeho opätovné stlačenie na zastavenie záznamu).
Termíny „fotografia“ a „nepohyblivý obrázok“ sú vzájomne zameniteľné a majú rovnaký význam.
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vytvorené fotoaparátom. Ak nie je uvedené inak,
ilustrácie sa týkajú modelu u.
• Niektoré snímky obrazoviek v tomto návode boli kvôli lepšej prehľadnosti zjednodušené.
• Ikony prevádzkového režimu: Plná ikona (napríklad
) označuje, že funkcia môže byť použitá v zobrazenom
prevádzkovom režime alebo formáte videa. Prázdna ikona (napríklad
) označuje, že funkcia sa
nedá použiť.
Poloha vypínača POWER: režim snímania (CAMERA) alebo režim prehrávania (MEDIA).
Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie a vypnutie videokamery (A 25).
Prevádzkové režimy:
Poloha prepínača režimov. Ďalšie informácie nájdete
v časti Zmena prevádzkového režimu videokamery
(A 26).
Formát videa (MP4 alebo XF-AVC). Ďalšie informácie
nájdete v časti Výber formátu videa (A 44).
O tomto návode
• Nasledujúci spôsob sa používa na zobrazenie výberu v menu. Podrobné vysvetlenie, ako používať menu,
nájdete v časti Používanie menu (A 29). Súhrn všetkých možností a nastavení menu nájdete v prílohe
Možnosti menu (A 115).
8
Číslo strany v menu sa udáva len
pre hlavné postupy.
1 Pre požadovanú SD kartu vyberte možnosť [Initialize/Inicializovať].
Takto sa označuje,
že je potrebné stlačiť
tlačidlo MENU.
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] >
[Initialize 8/Inicializovať] > [6 Mem. Card A/Pamäťová karta A]
2 Vyberte položku [Yes/Áno].
Zátvorky [ ] označujú text, ako sa zobrazí na
displeji videokamery (možnosti menu,
zobrazené tlačidlá, správy atď.).
Táto šípka označuje ďalšiu
úroveň vnorenia v hierarchii
menu alebo ďalší krok v postupe.
Pred použitím videokamery
• Pred dôležitými záznamami po prvý raz skontrolujte záznamy s nastaveniami obrazu, ktoré chcete používať,
aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne. Ak videokamera nefunguje správne, postupujte podľa
informácií v časti Odstraňovanie problémov (A 123).
• Autorské práva: Neoprávnený záznam materiálov s autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich
vlastníkov a porušenie autorského zákona.
• Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac
než 99,99 % pixelov pracuje podľa špecifikovaných údajov. Veľmi zriedkavo sa pixely môžu zobraziť chybne
alebo môžu trvalo svietiť. Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú
funkciu zariadenia.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor ACCESS (A 12) svieti alebo bliká na červeno, dodržte nasledujúce upozornenia.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
- Ak je kábel USB pripojený k videokamere, neodpájajte ho.
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
9
Kompaktný sieťový adaptér CA570
(s napájacím káblom)
Feritové jadro
Napájací akumulátor BP-820
Rukoväť (so skrutkami)
Držiak mikrofónu
(so skrutkami)
Slnečná clona s ochranou
objektívu
Kryt objektívu
Diaľkový ovládač WL-D89
(s lítiovou gombičkovou batériou
CR2025)
Stručný návod na používanie
Názvy častí
Názvy častí
Videokamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
2
7 8 9
Tlačidlá ND FILTER (neutrálne sivý filter) +/–
(A 70)
Tlačidlo PRE REC (prednahrávanie) (A 87)/
Priraditeľné tlačidlo 3 (A 94)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu) (A 39)/
Priraditeľné tlačidlo 4 (A 94)
Prepínač ochrany objektívu (A 37)
Slnečná clona (A 21)
10
6
7
8
9
3
11
Prstenec zaostrovania/zoomu (A 47, 55)
Volič CUSTOM (užívateľský) (A 93)
Tlačidlo CUSTOM (užívateľské) (A 93)
Prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
(A 47, 55)
10 Prepínač INFRARED (infračervené svetlo)
(A 88)
11 Tlačidlo DISP (informácie na displeji) (A 41)/
Tlačidlo BATT. INFO (informácie o akumulátore)
(A 19)
Názvy častí
1
2
3
5
11
4
6
7
9
8
10
1
2
3
4
Konektor DC IN (A 17)
Konektor REMOTE (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 (A 89) alebo bežne dostupných
diaľkových ovládačov.
Zabudovaný reproduktor (A 99)
Tlačidlo na uvoľnenie slnečnej clony (A 21)
5
6
7
8
9
10
Prídržný remienok (A 23)
Konektor USB (A 90)
Konektor HDMI OUT (A 107, 108)
Konektor × (slúchadlá) (A 85, 110)
u Konektor SDI OUT (A 107)
Konektor MIC (mikrofón) (A 79)
Názvy častí
8
12
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Joystick/tlačidlo SET (A 29)
Tlačidlo MENU (menu) (A 29)
Snímač diaľkového ovládania (A 24)
Tlačidlo AF/MF (A 47)/
Priraditeľné tlačidlo 1 (A 94)
Tlačidlo POWERED IS (zosilnený stabilizátor
obrazu) (A 60)/
Priraditeľné tlačidlo 2 (A 94)
Dotykový displej LCD (A 22)
Výrobné číslo
8
9
10
11
Hľadáčik (A 22)
Indikátor ACCESS (prístup ku karte) (A 8, 37)
Páčka dioptrickej korekcie (A 22)
Tlačidlo MAGN. (zväčšenie) (A 50)/
Priraditeľné tlačidlo 5 (A 94)
12 Očko pre remienok (A 23)
13 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu
videa) (A 37)
14 Jednotka pripojenia akumulátora (A 17)
Názvy častí
13
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Pätica na pripevnenie rukoväte (A 20)
Indikátor POWER/CHG (nabíjanie akumulátora)
(A 17)
Vypínač (A 25)
Bezkontaktná pätica/pätica na pripevnenie
rukoväte (A 20)
Zabudovaný stereofónny mikrofón (A 77)
Kolískový ovládač zoomu na držadle (A 55)
7
8
9
10
11
10
11
Prepínač režimov (A 26)
Kryt priestoru pre kartu (A 33)
Otvor pre kartu SD 2
Otvor pre kartu SD 3
Prepínač SD CARD (otvorenie krytu priestoru
pre kartu) (A 33)
Názvy častí
14
1 2
1
2
3
4
3
Závit pre antirotačný kolík statívu
Závit pre statív
Na používanie so statívmi s upevňovacou skrutkou s dĺžkou do 6 mm.
Prepínač BATTERY RELEASE (uvoľnenie akumulátora) (A 18)
Očná mušľa (A 22)
4
Názvy častí
Rukoväť
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
10 11
12
Bezkontaktná pätica
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti (A 57)
Zaisťovacia páčka tlačidla REC (C) (A 38)
Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu
videa) (A 37)
Voliče úrovne hlasitosti: pre kanály CH1 (ľavý)
a CH2 (pravý) (A 82)
Prepínače úrovne hlasitosti: pre kanály
CH1 (ľavý) a CH2 (pravý) (A 81)
Prepínače AUDIO IN (výber vstupu pre audio):
pre kanály CH1 (ľavý) a CH2 (pravý) (A 79, 80)
13
14
8
9
10
11
12
13
14
Prepínače INPUT 1 (ľavý)/INPUT 2 (pravý)
(výber zdroja zvuku) (A 79)
Konektory INPUT: INPUT 1 (pravý),
INPUT 2 (ľavý) (A 79)
Infračervené svetlo (A 88)
Indikátor nahrávania (A 38)
Kryt ovládačov zvuku (A 81)
Predná skrutka rukoväte (A 20)
Zadné skrutky rukoväte (A 20)
Držiak mikrofónu (A 20, 79)
1
2
3
1
2
3
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
Držiak mikrofónu
Svorka na kábel mikrofónu
Názvy častí
Diaľkový ovládač WL-D89
16
7
1
2
3
8
4
5
9
10
6
1
2
3
4
5
Tlačidlo START/STOP (A 37)
Rovnako ako tlačidlo REC na videokamere sa
používa na spustenie/zastavenie záznamu videa.
Tlačidlo G (otvorenie obrazovky výberu
indexov) (A 97)
Tlačidlo MENU (menu) (A 29)
Tlačidlo DISP. (informácie na displeji) (A 41)
Tlačidlo SET (A 29)
6
7
8
9
10
Tlačidlo Ñ (zastaviť) (A 98)
Tlačidlo PHOTO (fotografia) (A 38)
Tlačidlá zoomu (A 57)
Tlačidlá navigácie (Í/Î/Ï/Ð)
Tlačidlo Ò (prehrávať/pozastaviť) (A 98)
2
Príprava
17
Príprava napájania
Videokameru môžete napájať z napájacieho akumulátora alebo priamo zo siete pomocou dodaného
kompaktného sieťového adaptéra. Ak pripojíte kompaktný sieťový adaptér k videokamere vtedy, keď je v nej
vložený napájací akumulátor, videokamera sa prepne na sieťové napájanie.
Pripevnenie feritového jadra
Pred pripojením kompaktného sieťového adaptéra k videokamere pripevnite na kábel feritové jadro.
1 Feritové jadro pripevnite asi 6 cm od konektora jednosmerného prúdu
(konektor, ktorý sa má pripojiť ku konektoru DC IN).
2 Kábel omotajte okolo stredovej časti feritového jadra (ako na obrázku)
a potom jadro pevne zatvorte.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Videokameru môžete napájať pomocou dodaného napájacieho akumulátora BP-820 alebo voliteľného
napájacieho akumulátora BP-828. Oba napájacie akumulátory sú kompatibilné s inteligentným systémom, takže
môžete na obrazovke kontrolovať, na koľko minút používania približne ešte zostáva akumulátor. Presnejšie údaje
získate, ak napájací akumulátor pri jeho prvom použití plne nabijete a potom používate videokameru až do jeho
úplného vybitia.
1 Pripojte kompaktný sieťový adaptér k videokamere a zasuňte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2 Pripojte napájací akumulátor k videokamere.
Príprava napájania
3 Nabíjanie sa začne po vypnutí videokamery.
• Kým sa akumulátor nabíja, indikátor POWER/CHG (nabíjanie) svieti načerveno. Ak indikátor POWER/CHG
začne blikať, prečítajte si časť Odstraňovanie problémov (A 124).
18
Svieti načerveno, kým sa
akumulátor nabíja
4 Keď indikátor POWER/CHG zhasne, akumulátor je úplne nabitý.
• Odpojte kompaktný sieťový adaptér od videokamery a odpojte napájací kábel.
Vybratie napájacieho akumulátora
1 Posuňte tlačidlo BATTERY RELEASE v smere šípky a podržte
ho stlačené.
2 Posuňte napájací akumulátor nadol a vytiahnite ho.
햳
햲
DÔLEŽITÉ
• Ku kompaktnému sieťovému adaptéru nepripájajte žiadne výrobky, ktoré nie sú výslovne odporúčané
na používanie s touto videokamerou.
• Pred pripojením alebo odpojením kompaktného sieťového adaptéra vypnite videokameru.
Po vypnutí videokamery sa dôležité údaje na karte SD aktualizujú. Počkajte, kým zelený indikátor
POWER/CHG nezhasne.
• Keď používate kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte ho natrvalo na jedno miesto, pretože to
môže spôsobiť poruchu.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný kompaktný sieťový
adaptér k napäťovým konvertorom pre cesty do zámoria alebo špeciálnym napájacím zdrojom, napr. zdrojom
na palube lietadiel alebo lodí, napäťovým meničom a pod.
POZNÁMKY
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať pri teplotách v rozmedzí 10 °C až 30 °C. Ak je teplota okolia alebo
teplota napájacieho akumulátora mimo rozsahu približne 0 °C až 40 °C, nabíjanie nezačne.
• Napájací akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak došlo k odpojeniu zdroja napájania počas nabíjania napájacieho akumulátora, pred obnovením napájania
si overte, či indikátor POWER/CHG zhasol.
Príprava napájania
• Ak je zvyšná kapacita akumulátora kritická, môžete videokameru napájať pomocou kompaktného sieťového
adaptéra, aby ste celkom nevybili napájací akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Upozornenia pre obsluhu napájacieho akumulátora nájdete v časti Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre
obsluhu (A 129). Čas nabíjania a približný čas používania nájdete v časti Referenčné tabuľky (A 139).
Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora
Keď je videokamera vypnutá, stlačte tlačidlo BATT. INFO, aby sa
približne na 5 sekúnd zobrazila obrazovka zobrazujúca priebeh
nabíjania akumulátora. Ak je úroveň nabitia akumulátora príliš
nízka, obrazovka s informáciami sa nemusí zobraziť.
19
Príprava videokamery
Príprava videokamery
Táto časť opisuje základnú prípravu videokamery, ako sú nasadenie slnečnej clony a rukoväte a nastavenie
hľadáčika a displeja LCD.
20
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám pri nasadzovaní rôzneho príslušenstva alebo jeho snímaní videokamera nespadla.
Odporúča sa robiť tieto úkony na stole alebo inom stabilnom povrchu.
Nasadenie rukoväte
Videokamera bude fungovať, aj keď dáte rukoväť dolu. Na používanie konektorov INPUT (A 79),
infračerveného svetla (A 88) a indikátora nahrávania (A 37) musí byť rukoväť správne pripojená
k videokamere.
1 Pripevnite držiak mikrofónu k rukoväti.
• Použite bežne dostupný krížový skrutkovač a dve
dodané skrutky.
2 Zarovnajte rukoväť s päticou na pripevnenie rukoväte
a potom posuňte rukoväť úplne dopredu.
3 Pevne dotiahnite skrutky na prednej a zadnej strane.
• Na dotiahnutie skrutiek na zadnej strane použite mincu alebo
podobný predmet.
Príprava videokamery
Nasadenie slnečnej clony
Dodaná slnečná clona spolu s ochranou objektívu sú
užitočné počas záznamu, kedy redukujú dopadajúce bočné
svetlo, ktoré môže spôsobovať odlesky a tiene. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
21
햳
1 Dajte dolu kryt objektívu.
2 Zarovnajte žliabok na slnečnej clone so značkou
indexu miesta na pripojenie slnečnej clony na vrchnej
časti objektívu (햲) a potom slnečnú clonu otáčajte
v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne na
svoje miesto (햳).
햲
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte, aby slnečná clona správne sedela v závite.
Odstránenie slnečnej clony
1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie
slnečnej clony a otočte slnečnú clonu proti smeru
hodinových ručičiek.
2 Umiestnite kryt objektívu na objektív.
Tlačidlo na uvoľnenie
slnečnej clony
POZNÁMKY
Kryt objektívu:
• Pri prenášaní alebo uskladňovaní videokamery používajte dodaný kryt objektívu.
• Kryt objektívu a slnečná clona sa nedajú používať súčasne. Ak chcete nasadiť slnečnú clonu, najprv dajte dolu
kryt objektívu.
Príprava videokamery
Používanie displeja LCD
Otvorte panel LCD o 90 stupňov a upravte uhol pozorovania.
22
햳
햲
햳
POZNÁMKY
• Pomocou nastavení
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Brightness/Jas LCD]
a [LCD Backlight/Podsvietenie LCD] môžete upraviť jas displeja LCD. Keď je videokamera zapnutá, môžete
tiež podržať stlačené tlačidlo DISP dlhšie ako 2 sekundy, čím zmeníte nastavenie [LCD Backlight/
Podsvietenie LCD] z jasného na normálne alebo z tmavého na normálne.
• Nastavenie jasu nemá vplyv na jas záznamov.
• Vyšší jas zrýchľuje vybíjanie napájacieho akumulátora.
• Keď je panel LCD otočený o 180 stupňov smerom k objektu, pomocou nastavenia
> [£ Display
Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD] môžete prevrátiť obraz na displeji
horizontálne, aby zobrazoval objekt zrkadlovo.
• Ďalšie informácie o starostlivosti o displej LCD nájdete v častiach Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre
obsluhu (A 129) a Čistenie (A 133).
Používanie hľadáčika
Upravte pozíciu hľadáčika do pohodlného uhla. Ak je to potrebné, môžete upraviť aj dioptrie.
1 Zapnite videokameru (A 25) a zatvorte panel LCD.
2 Vytiahnite hľadáčik a upravte uhol na pozeranie.
3 Nastavte hľadáčik pomocou páčky dioptrickej korekcie.
햳
햲
Páčka dioptrickej
korekcie
햴
Príprava videokamery
POZNÁMKY
• Hľadáčik a displej LCD sa nedajú používať súčasne. Ak chcete použiť hľadáčik, uistite sa, že ste zatvorili panel
LCD a vytiahli hľadáčik.
• Pomocou nastavenia
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Viewfinder Backlight/
Podsvietenie hľadáčika] môžete upraviť jas hľadáčika.
• Keď používate videokameru, majte nasadenú očnicu.
Ak nosíte okuliare, používanie hľadáčika sa zjednoduší, ak preklopíte
vonkajšiu hranu očnej mušle smerom k telu videokamery.
Úprava prídržného remienka a remienkov
Upevnite prídržný remienok.
• Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli ukazovákom na
kolískový ovládač zoomu na držadle a palcom na tlačidlo REC.
Pripevnenie voliteľného remienka na zápästie WS-20
Pripevnenie voliteľného popruhu SS-600/SS-650
23
Príprava videokamery
Diaľkový ovládač
Najprv vložte dodanú lítiovú gombičkovú batériu CR2025 do
diaľkového ovládača.
24
1 Stlačte výčnelok v smere šípky (햲) a vytiahnite držiak
batérie (햳).
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu stranou s pólom +
smerujúcou nahor (햴).
3 Vložte držiak batérie (햵).
햴
햵
햲
Používanie diaľkového ovládača
Keď stláčate tlačidlá, mierte diaľkovým ovládačom na snímač
diaľkového ovládania videokamery.
• Panel LCD môžete otočiť o 180 stupňov, aby ste mohli použiť
diaľkový ovládač z prednej strany videokamery.
POZNÁMKY
• Keď sa videokamera diaľkovým ovládačom vôbec nedá ovládať
alebo sa dá ovládať len celkom zblízka, vymeňte batériu.
• Diaľkový ovládač nemusí správne fungovať, keď je snímač diaľkového ovládača osvetlený silným svetlom
alebo priamym slnkom.
햳
Základné operácie s videokamerou
Základné operácie s videokamerou
Zapnutie a vypnutie videokamery
Videokamera má dva prevádzkové režimy: režim CAMERA (
) na záznam a režim MEDIA (
na prehrávanie záznamov. Požadovaný prevádzkový režim zvoľte vypínačom.
Zapnutie videokamery
Prepnite vypínač do polohy CAMERA pre režim
alebo MEDIA pre režim
(A 97).
Režim
)
(A 37)
Režim
Vypnutie videokamery
Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
POZNÁMKY
• Keď zapnete videokameru, indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno. Môžete nastaviť položku
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [POWER LED/INDIKÁTOR LED NAPÁJANIA] na hodnotu
[j Off/Vyp.], takže indikátor napájania nebude svietiť.
25
Základné operácie s videokamerou
Zmena prevádzkového režimu videokamery
Pri vyhotovovaní záznamov môžete zmeniť režim snímania tak, aby zodpovedal vášmu štýlu snímania (A 37).
26
Režim
(automatický)
Nastavte prepínač režimov do polohy N. V tomto režime sa videokamera postará o všetky
nastavenia, zatiaľ čo vy sa môžete sústrediť na záznam. Tento prevádzkový režim je vhodný,
ak sa nechcete starať o podrobné nastavenia videokamery.
Režim
(ručný)
Nastavte prepínač režimov do polohy n. V tomto režime získate plný prístup k jednotlivým
menu, nastaveniam a pokročilým funkciám.
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu a času
Videokameru môžete používať až po nastavení dátumu
a času. Ak nie sú vo videokamere nastavené hodiny,
automaticky sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a čas]
(obrazovka nastavenia dátumu a času).
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite videokameru.
• Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/Dátum a čas].
2 Stlačte pole, ktoré chcete zmeniť (rok, mesiac, deň, hodiny alebo minúty).
• Medzi poľami sa môžete pohybovať aj potlačením joysticku (ÏÐ).
3 Dotknutím sa tlačidla [Í] alebo [Î] zmeňte pole podľa potreby.
• Pole môžete zmeniť aj potlačením joysticku (Ý).
4 Nastavte správny dátum a čas zmenou všetkých polí rovnakým spôsobom.
5 Stlačením [Y.M.D/R.M.D], [M.D,Y/M.D,R] alebo [D.M.Y/D.M.R] si zvoľte formát dátumu,
aký vám vyhovuje.
• Potlačte joystick na výber požadovaného tlačidla a stlačte tlačidlo SET na potvrdenie. Rovnako to platí aj pre
ostatné kroky v tomto postupe.
• V niektorých obrazovkách sa dátum zobrazuje v krátkom tvare (čísla namiesto názvov mesiacov alebo len
deň a mesiac), ale stále sa bude dodržiavať zvolené poradie.
6 Stlačte možnosť [24H], ak chcete použiť 24-hodinový formát času, alebo ju nechajte nevybratú
pre 12-hodinový formát (dopoludnie/odpoludnie).
7 Stlačením [OK] spusťte hodiny a zatvorte obrazovku nastavení.
POZNÁMKY
• Pomocou nasledujúcich nastavení môžete zmeniť časové pásmo, dátum a čas aj po vykonaní úvodných
nastavení. Môžete tiež zmeniť formát dátumu a času (12 alebo 24 hodín).
> [ System Setup/Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
> [ System Setup/Nastavenie systému] > [Date/Time/Dátum a čas]
• Ak nebudete videokameru približne 3 mesiace používať, môže sa úplne vybiť zabudovaný zálohovací
akumulátor a dôjde k strate nastavenia dátumu a času. V takom prípade dobite zabudovaný zálohovací
akumulátor (A 131) a znova nastavte časové pásmo, dátum a čas.
• Ak používate voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera môže automaticky nastavovať dátum a čas
na základe informácií o dátume a čase UTC získaných zo signálu GPS (A 90).
27
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Zmena jazyka
28
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť na ktorýkoľvek z 27 jazykov.
Podrobné informácie o tom, ako prechádzať jednotlivými menu pri tomto postupe, nájdete v časti Menu
nastavení (A 29).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Language H/Jazyk].
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] >
[Language H/Jazyk]
2 Vyberte požadovaný jazyk a potom položku [OK].
3 Zatvorte menu výberom položky [X].
POZNÁMKY
• Niektoré tlačidlá na obrazovke, napr. [ZOOM], [FUNC] a [MENU], budú v angličtine bez ohľadu na
vybratý jazyk.
Zmena časového pásma
Zmeňte časové pásmo podľa miesta, kde sa nachádzate. Predvolené nastavenie je Paríž. Videokamera navyše
dokáže uchovať dátum a čas ďalšieho geografického miesta. To je užitočné na cestách, aby ste si mohli čas vo
videokamere nastaviť podľa domáceho času alebo podľa času cieľového miesta.
Podrobné informácie o tom, ako prechádzať jednotlivými menu pri tomto postupe, nájdete v časti Menu
nastavení (A 29).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ].
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
2 Ak chcete nastaviť domáce časové pásmo, vyberte položku ["]. Ak chcete nastaviť časové pásmo
cieľa svojej cesty, vyberte položku [#].
3 Ak chcete nastaviť požadované časové pásmo, vyberte položku [Ï] alebo [Ð]. V prípade potreby
vyberte položku [$] a nastavte letný čas.
4 Zatvorte menu výberom položky [X].
Používanie menu
Používanie menu
Funkcie videokamery môžete nastaviť pomocou menu nastavení, ktoré môžete otvoriť stlačením tlačidla MENU
alebo z menu FUNC dotykom alebo výberom tlačidla [FUNC] na obrazovke. Ďalšie informácie o dostupných
možnostiach a nastaveniach menu nájdete v časti Možnosti menu (A 115).
Prevádzkové režimy:
Joystick/tlačidlo SET (nastaviť)
Stlačením joysticku posuniete oranžový výberový rámik
v menu. Potom stlačením samotného joysticku
(v manuáli tlačidlo SET) vyberte položku menu,
ktorá je označená oranžovým výberovým rámikom.
Tlačidlo MENU
Stlačením tohto tlačidla otvoríte menu nastavení
a potom ďalším stlačením menu po úprave
požadovaných nastavení zatvoríte.
Menu nastavení
Ďalej je krok po kroku vysvetlený postup, ako zvolíte bežnú
voľbu v menu nastavení. Niektoré položky menu môžu
vyžadovať dodatočné kroky. Tieto operácie budú vysvetlené
v príslušnej časti tohto návodu.
Pre zachovanie krátkosti sú referencie k menu nastavení v celom
návode uvádzané v skrátenej forme nasledujúcim spôsobom:
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] >
[Language H/Jazyk] > požadovaná možnosť
Používanie dotykového panela
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Dotknite sa ikony požadovaného menu nastavení v hornom riadku.
• V tomto príklade ikona B zodpovedá menu [System Setup/Nastavenie systému].
3 Dotknite sa požadovanej položky menu (v tomto príklade je to položka [Language H/Jazyk]).
• Ak sa požadovaná položka menu nezobrazuje na stránke menu, potiahnite prstom doprava/doľava,
aby ste prešli na iné stránky menu.
• Pre hlavné postupy môže byť v návode uvádzané číslo strany (v tomto príklade je to položka !).
Ak poznáte číslo strany, môžete sa dotknúť ikony čísla v ľavom hornom rohu obrazovky, aby sa zobrazila
požadovaná stránka menu.
• Číslo stránky sa môže líšiť v závislosti od prevádzkového režimu videokamery. Pre postupy funkcií,
ktoré sa dajú použiť v oboch režimoch, sa v celom návode uvádza číslo stránky v režime
.
4 Dotknite sa požadovanej možnosti nastavenia a potom možnosti [X] na zatvorenie menu.
• Dotknutím sa tlačidla [L] sa vrátite na predchádzajúcu stránku menu.
29
Používanie menu
Používanie joysticku
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Stlačením joysticku (Þ) vyberte ikonu požadovaného menu nastavení.
30
• V tomto príklade ikona B zodpovedá menu [System Setup/Nastavenie systému].
• Ak pri otvorení menu nie je vybratá niektorá z ikon v hornom riadku, najprv stlačte joystick (Ý) na presun
oranžového výberového rámika na jednu z ikon.
3 Stlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanú položku menu (v tomto príklade je to položka
[Language H/Jazyk]) a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak sa požadovaná položka menu nezobrazuje na stránke menu, stláčaním joysticku (Þ) prechádzajte
ďalšími stránkami menu.
• Pre hlavné postupy môže byť v návode uvedené číslo stránky (v tomto príklade je to stránka !),
aby ste mohli rýchlejšie nájsť požadovanú stránku menu.
4 Stlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanú možnosť nastavenia a potom stlačte tlačidlo SET.
5 Stlačením tlačidla MENU zatvorte menu.
• Stlačením joysticku môžete zvýrazniť tlačidlo [L] a stlačením tlačidla SET sa vrátiť na prechádzajúcu stránku
menu. Môžete tiež zvýrazniť tlačidlo [X] a stlačením tlačidla SET zatvoriť menu.
POZNÁMKY
• Na zobrazenie menu nastavení môžete tiež stlačiť tlačidlo MENU na dodanom diaľkovom ovládači.
• Dotknutím sa položky [X] alebo stlačením tlačidla MENU môžete kedykoľvek zatvoriť menu.
• Nedostupné položky sú zobrazené sivou farbou.
Menu FUNC
V režime
ponúka menu FUNC rýchly spôsob ovládania funkcií súvisiacich so snímaním, ako sú vyváženie
bielej, expozícia, zaostrenie atď. Dostupné funkcie sú viac obmedzené v režime
.
Používanie dotykového panela
Menu FUNC v režime
1 Stlačte tlačidlo [FUNC] na obrazovke snímania.
2 Dotknite sa ikony požadovanej funkcie v ľavom stĺpci.
• Ak je to potrebné, dotknutím sa možnosti [
prejdite vyššie alebo nižšie.
]/[
]
3 Dotknite sa ikony požadovanej funkcie v dolnom
riadku.
4 Ak chcete zavrieť menu FUNC, dotknite sa
možnosti [X]. Ak sa chcete vrátiť do ľavého stĺpca,
dotknite sa možnosti [L].
Používanie joysticku
1 Na obrazovke snímania stlačte joystick na výber možnosti [FUNC] a potom stlačte tlačidlo SET.
2 Stlačením joysticku (Ý) vyberte požadovanú ikonu z ľavého stĺpca a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Stlačením joysticku (Þ) vyberte požadovanú ikonu z riadka dole a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete vybrať hodnotu z voliča nastavenia, najprv stlačte joystick (Î) na zvýraznenie požadovanej
položky oranžovou farbou a potom stlačte tlačidlo (Þ) na výber požadovanej hodnoty.
4 Ak chcete zavrieť menu FUNC, vyberte položku [X]. Ak sa chcete vrátiť do ľavého stĺpca,
vyberte položku [L].
Používanie menu
POZNÁMKY
• V závislosti od vybratej funkcie sa môžu na obrazovke zobraziť ďalšie tlačidlá, voliče nastavení a iné ovládače.
Tieto sú vysvetlené v príslušnej časti tohto návodu.
31
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
32
Videokamera zaznamenáva klipy a fotky na bežne dostupné pamäťové karty Secure Digital (SD)*. Videokamera
má dva otvory pre kartu SD, takže môžete použiť dve karty SD (v návode: „karta SD A“ a „karta SD B“) na
snímanie na obe karty naraz alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD, keď sa jedna zaplní (A 34).
Kartu SD inicializujte (A 33), keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere.
* Karta SD sa tiež používa na uloženie súborov s nastaveniami menu.
Kompatibilné karty SD
Nasledujúce typy kariet SD1 môžete používať s videokamerou. Najnovšie informácie o kartách SD, ktoré boli
testované s touto videokamerou, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti SD2:
Trieda rýchlosti UHS2:
1
2
K marcu 2019 bola funkcia záznamu videoklipov otestovaná s kartami SD, ktoré vyrobili spoločnosti Panasonic,
Toshiba a SanDisk.
Triedy rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu údajov kariet SD.
Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3 840 × 2 160 (A 44) alebo použiť režim spomaleného a zrýchleného
záznamu (A 46), odporúčame používať karty SD s označením UHS a triedou rýchlosti U3. Ak chcete zaznamenávať videoklipy
XF-AVC, odporúčame používať karty SD s označením SD pre triedu rýchlosti 10, prípadne UHS pre triedu rýchlosti U1 alebo U3.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazaní a úprave videoklipov (ak je karta SD fragmentovaná) si možno všimnete,
že zápis na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte záznamy a inicializujte
kartu pomocou videokamery. Karty SD sa odporúča inicializovať hlavne pred snímaním dôležitých scén.
• Karty SDXC: V tejto videokamere môžete používať karty SDXC. Karty SDXC inicializované touto videokamerou
používajú systém súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet a pod.),
skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ďalšie informácie o kompatibilite
získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého operačný systém nie je kompatibilný so systémom
súborov exFAT, môže sa zobraziť výzva, aby ste kartu naformátovali. V takom prípade zrušte operáciu,
aby ste nestratili dáta na karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
1 Vypnite videokameru.
• Uistite sa, že je indikátor POWER/CHG zhasnutý.
햲
33
2 Otvorte kryt priestoru pre kartu.
• Prepnite prepínač SD CARD celkom v smere šípky
a otvorte kryt.
3 Vložte kartu priamo, so štítkom smerujúcim k strane
videokamery s prídržným remienkom, až na doraz do
jedného z otvorov pre kartu, kým nezaklapne.
• Môžete použiť dve karty, jednu v každom otvore pre kartu.
• Ak chcete kartu vybrať, najprv skontrolujte, že indikátor
ACCESS nesvieti, a potom kartu raz zatlačte, aby sa uvoľnila.
Keď karta vyskočí, celkom ju vytiahnite.
4 Zatvorte kryt priestoru pre kartu.
햳
햴
• Nezatvárajte kryt silou, ak karta nie je správne vložená.
Indikátor ACCESS (prístup ku karte)
Indikátor prístupu ku karte SD
Stav karty
Červený (svieti alebo bliká)
Pristupuje sa na karty.
Nesvieti
Nepoužíva sa ani jedna karta alebo do videokamery nie sú
vložené žiadne karty.
Ak nastavíte položku
> [ System Setup/Nastavenie systému] > [ACCESS LED/
INDIKÁTOR LED PRÍSTUPU] na hodnotu [j Off/Vyp.], indikátor ACCESS nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Pred vkladaním alebo vyberaním karty videokameru vypnite. Vloženie alebo vybratie karty so zapnutou
videokamerou môže spôsobiť trvalú stratu dát.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty môže spôsobiť
poruchu videokamery. Kartu vložte podľa opisu v kroku 3.
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD proti zápisu nastavte prepínač do polohy LOCK alebo C.
Inicializácia karty SD
Kartu SD inicializujte, keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere. Kartu tiež môžete inicializovať,
keď chcete vymazať všetky záznamy, ktoré sa na nej nachádzajú.
Prevádzkové režimy:
1 Pre požadovanú SD kartu vyberte možnosť [Initialize/Inicializovať].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Initialize 8/Inicializovať] > [6 Mem. Card A/
Pam. karta A] alebo [7 Mem. Card B/Pam. karta B] > [Initialize/Inicializovať]
2 Vyberte položku [Yes/Áno].
3 Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, vyberte položku [OK] a potom položku [X].
Používanie kariet SD
34
DÔLEŽITÉ
• Inicializácia karty natrvalo vymaže všetky záznamy. Stratené údaje sa nedajú obnoviť. Dôležité záznamy
si vopred zálohujte (A 113).
• V závislosti od karty môže inicializácia trvať až niekoľko minút.
Voľba karty SD pre záznam
Môžete si vybrať, na ktorú kartu sa majú videoklipy a fotografie zaznamenávať.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Recording Media/Záznamové médium].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Recording Media/Záznamové médium]
2 Vyberte požadovanú kartu SD ([6 Mem. Card A/Pam. karta A] alebo [7 Mem. Card B/
Pam. karta B]) na záznam videoklipov ([v Rec Media for Movies/Zázn. médium pre film]) alebo
zhotovovanie fotografií ([{ Rec Media for Photos/Zázn. médium pre fotografie]).
3 Vyberte položku [X].
• Po zatvorení menu sa na displeji zobrazí ikona karty SD, ktorú ste zvolili na záznam videoklipov.
Duálny a štafetový záznam
Videokamera ponúka dva praktické spôsoby záznamu, ktoré môžete použiť, keď sú do videokamery vložené
dve karty: duálny a štafetový záznam.
Duálny záznam: Táto funkcia zaznamenáva ten istý videoklip súčasne na obe karty, čo je pohodlný spôsob
vytvárania záložnej kópie záznamov počas zaznamenávania.
Štafetový záznam: Táto funkcia umožňuje pokračovať v zázname videoklipov na druhú kartu bez prerušenia,
ak sa používaná karta zaplní.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Dual/Relay Recording/Duálny alebo štafetový záznam].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Dual/Relay Recording/Duálny alebo
štafetový záznam]
2 Vyberte položku [4 Dual Recording/Duálny záznam] alebo [
Relay Recording/Štafetový záznam]
(alebo [
Relay Recording/Štafetový záznam]) a potom položku [X].
• Keď je aktivovaný duálny záznam, stav oboch kariet sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.
Keď je aktivovaný štafetový záznam, ikona karty sa zmení na
(alebo
).
• Ak nechcete používať ani jednu z týchto funkcií, vyberte položku [Standard Recording/Štandardný záznam].
POZNÁMKY
• Ak sa počas duálneho záznamu jedna karta zaplní, záznam na obe karty sa zastaví. Na druhej strane,
ak sa na niektorej karte vyskytne chyba, záznam bude pokračovať na druhú kartu.
• Po uložení štafetových videoklipov MP4, ktoré boli pôvodne zaznamenané na rôznych kartách SD,
do počítača môžete pomocou nástroja MP4 Join Tool spojiť súbory a uložiť ich ako jeden videoklip (A 113).
• Štafetový záznam je dostupný z otvoru pre kartu SD A na otvor pre kartu SD B aj v opačnom smere, ale smer
je možné zmeniť len raz.
• Duálny a štafetový záznam nemožno používať spoločne s režimom spomaleného alebo zrýchleného záznamu.
Používanie kariet SD
Obnova videoklipov
Niektoré činnosti, ako je napríklad náhle vypnutie videokamery alebo vybratie karty SD počas záznamu údajov,
môžu spôsobiť chyby údajov v zaznamenaných videoklipoch. Videoklipy s poškodenými dátami možno budete
vedieť obnoviť pomocou nasledujúce postupu.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte indexové zobrazenie s videoklipom, ktorý chcete obnoviť (A 97).
2 Vyberte poškodený videoklip (videoklip s ikonou
namiesto zmenšeniny).
3 Keď budete vyzvaní na obnovu dát, vyberte položku [Yes/Áno].
• Videokamera sa pokúsi obnoviť poškodené dáta.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
•
•
•
•
POZNÁMKY
Na obrazovke indexového zobrazenia sa obnovené klipy MP4 zobrazujú so špeciálnou ikonou prehrávania
namiesto bežnej miniatúry.
Tento postup môže odstrániť videoklipy kratšie ako 0,5 sekundy.
V niektorých prípadoch nemusí byť možné údaje obnoviť. Je to pravdepodobnejšie vtedy, keď je systém
súborov poškodený alebo je fyzicky poškodená karta.
Obnoviť môžete iba videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery. Fotografie sa nedajú obnoviť.
35
Používanie kariet SD
36
3
Záznam
37
Záznam videa a fotografií
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií. Ďalšie informácie o zázname zvuku nájdete v časti
Záznam zvuku (A 77).
* „Videoklip“ znamená jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného nahrávania.
Prevádzkové režimy:
Záznam
Keď používate režim
na snímanie videa a fotografií, videokamera automaticky upraví rôzne nastavenia za
vás. V režime
môžete manuálne zostrovať, nastaviť expozíciu a ďalšie možnosti podľa potreby.
Prepínač ochrany objektívu
Indikátor ACCESS
alebo
Indikátor
POWER/CHG
Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke
1 Otvorte ochranu objektívu.
• Nastavte prepínač ochrany objektívu do polohy OPEN.
2 Nastavte prepínač režimov do požadovanej polohy.
• Nastavte ho na možnosť N (režim
používať.
) alebo n (režim
3 Prepnite vypínač do polohy CAMERA.
• Indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno.
) podľa toho, ako chcete videokameru
Záznam videa a fotografií
Záznam videa
4 Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
38
• Počas záznamu sa na displeji zobrazí ikona Ü (červená). Ak je navyše k videokamere pripojená rukoväť,
rozsvieti sa indikátor nahrávania.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo REC na rukoväti alebo tlačidlo START/STOP na dodanom diaľkovom ovládači.
5 Zaznamenávanie zastavíte ďalším stlačením tlačidla REC.
• Ü sa zmení na Ñ (biela) a videoklip sa zaznamená na kartu, ktorú ste vybrali na záznam videoklipov.
Indikátor nahrávania zároveň zhasne.
Fotografovanie
4 V pohotovostnom režime záznamu sa dotknite tlačidla [PHOTO/FOTOGRAFIA].
• V predvolenom nastavení je priraditeľnému tlačidlu na obrazovke priradená funkcia [
Photo/Fotografia].
V prípade potreby však môžete túto funkciu zmeniť (A 94).
• V dolnej časti displeja sa zobrazí zelená ikona g. Súčasne sa v pravej hornej časti displeja zobrazí
ikona {Ð spolu s ikonou karty, ktorú ste vybrali na záznam fotografií.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo PHOTO na dodanom diaľkovom ovládači.
Po skončení záznamu
1 Zatvorte ochranu objektívu nastavením jej prepínača do polohy CLOSED.
2 Skontrolujte, či indikátor ACCESS nesvieti.
3 Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
4 Zatvorte panel LCD a vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
DÔLEŽITÉ
• Nezabudnite pravidelne ukladať záznamy (A 113), najmä po zhotovení dôležitých záznamov. Spoločnosť
Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené dáta.
POZNÁMKY
• Tlačidlo REC na rukoväti má zaisťovaciu páčku, ktorá bráni nechcenému spusteniu. Zaisťovaciu páčku
nastavte do polohy C vtedy, keď nechcete, aby sa záznam neúmyselne pozastavil, alebo keď nechcete použiť
toto tlačidlo REC. Vrátením páčky do predchádzajúcej polohy znova umožníte použitie tlačidla REC.
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného videoklipu je 6 hodín. Potom sa automaticky vytvorí nový
videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
• Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť displej LCD. V takom prípade použite hľadáčik alebo
upravte jas displeja (A 22).
• Záznam videa bude uložený ako samostatné videoklipy v týchto prípadoch:
- Keď sa videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu (A 34).
- Pri nahrávaní videoklipov na kartu SDHC sa video súbor (stream) vo videoklipe rozdelí po každých približne
4 GB. Napriek tomu bude prehrávanie na videokamere plynulé.
Po uložení samostatne rozdelených videoklipov do počítača môžete pomocou nástroja MP4 Join Tool
spojiť súbory a uložiť ich ako jeden videoklip (A 113).
• Záznam fotografií:
- Fotografie sa zaznamenávajú ako súbory JPG. Fotografie možno zhotovovať iba v pohotovostnom
režime záznamu.
- Fotografie nemožno zaznamenať, keď je aktivované prednahrávanie.
• Ak potrebujete videokameru umiestniť na dlhší čas na statív, môžete zatvoriť panel LCD a používať len
hľadáčik. Tým sa šetrí energia pri používaní napájacieho akumulátora (A 22).
Záznam videa a fotografií
Prezeranie posledného nahratého videoklipu
Bez prepínania videokamery do režimu
si môžete pozrieť posledné 4 sekundy posledného zaznamenaného
videoklipu. Pri prezeraní videoklipu sa nebude zo zabudovaného reproduktora prehrávať zvuk.
39
Po skončení záznamu videoklipu stlačte tlačidlo u.
Nastavenie názvu súboru pre klipy XF-AVC
Videokamera vám umožňuje zmeniť niektoré nastavenia, ktoré určujú názov súboru klipov XF-AVC. Prispôsobte si
názov súboru videoklipu podľa svojich potrieb alebo konvencií svojej organizácie a vytvárajte súbory, ktoré dokážete
jednoduchšie identifikovať a organizovať.
Prevádzkové režimy:
Základná štruktúra názvu súboru je takáto.
A001C001_yymmddXX_CANON_01
1
1
2
3
2
3
4
Index kamery: Jeden znak (A až Z),
ktorý identifikuje použitú videokameru.
Číslo média: 3 znaky (001 až 999),
ktoré identifikujú použitú kartu. Číslo sa priradí
automaticky, ale môžete nastaviť počiatočné
číslo. Po vložení novej karty (práve zakúpenej
alebo inicializovanej) sa pri prvom zázname číslo
posunie o jedno dopredu.
Číslo videoklipu: 4 znaky (C001 až D999).
Číslo videoklipu sa automaticky zvyšuje pri
každom zaznamenanom videoklipe
(po dosiahnutí hodnoty C999 sa zmení na
hodnotu D001). Môžete však nastaviť počiatočné
číslo videoklipu a vybrať spôsob číslovania.
5
4
5
6
7
6
7
Dátum záznamu (nastavený automaticky
videokamerou). rr – rok, mm – mesiac, dd – deň
Náhodná zložka: 2 znaky (čísla 0 až 9 a veľké
písmená A až Z), ktoré sa menia náhodne pri
každom videoklipe.
Pole definované používateľom: 5 znakov
(čísla 0 až 9 a veľké písmená A až Z) na všetky
ostatné identifikačné účely.
Keď sa na záznam videoklipov použije karta SD
alebo SDHC, k názvu súboru sa pridá číslo prúdu
údajov (01 až 99). Číslo prúdu údajov sa zvýši
vždy, keď sa videosúbor (prúd údajov) v rámci
videoklipu rozdelí, a záznam pokračuje
v samostatnom súbore prúdu údajov.
Nastavenie zložiek názvu súboru videoklipu
Nastavenie identifikátora videokamery (index kamery)
1 Vyberte položku [Camera Index/Index kamery].
> [3 $ Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Camera Index/Index kamery]
2 Na nastavenie požadovaného indexu vyberte položku [Í] alebo [Î] a potom položku [OK].
Záznam videa a fotografií
Nastavenie spôsobu číslovania videoklipov
1 Vyberte položku [Clip Numbering/Číslovanie videoklipov].
> [Æ $ Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Clip Numbering/Číslovanie videoklipov]
40
2 Vyberte položku [m Reset/Resetovať] alebo [n Continuous/Priebežné] a potom položku [OK].
Voľby
[m Reset/Resetovať]:
Číslovanie videoklipov začne od 001 vždy, keď vložíte novú kartu.
[n Continuous/Priebežné]:
Číslovanie videoklipov začne od počiatočného čísla nastaveného v položke [Clip Number/Číslo
videoklipu] (nasledujúci postup) a bude pokračovať cez viaceré karty.
Nastavenie čísla média alebo počiatočného čísla videoklipu
Počiatočné číslo videoklipu je možné nastaviť len vtedy, keď je položka [Clip Numbering/Číslovanie videoklipov]
nastavená na hodnotu [n Continuous/Priebežné].
1 Vyberte položku [Reel Number/Číslo média] alebo [Clip Number/Číslo videoklipu].
> [3 $ Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Reel Number/Číslo média] alebo
[Clip Number/Číslo videoklipu]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia s oranžovým výberovým rámikom na číslici úplne vľavo.
• Ak chcete resetovať číslo média/videoklipu na hodnotu [001] a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku,
vyberte položku [Reset/Resetovať].
2 Výberom položky [Í] alebo [Î] nastavte prvú číslicu a potom vyberte ďalšie pole.
• Zvyšné číslice nastavte rovnakým spôsobom.
3 Po zadaní všetkých číslic čísla média/videoklipu vyberte položku [OK].
• Výberom položky [Cancel/Zrušiť] zatvoríte obrazovku bez zmeny čísla.
Nastavenie poľa definovaného používateľom
1 Vyberte položku [User Defined/Definované používateľom].
> [3 $ Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [User Defined/Definované používateľom]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia s oranžovým výberovým rámikom na znaku úplne vľavo.
2 Výberom položky [Í] alebo [Î] nastavte prvý znak a potom vyberte ďalšie pole.
• Zvyšné znaky nastavte rovnakým spôsobom.
3 Po zadaní požadovaného textu vyberte položku [OK].
• Výberom položky [Cancel/Zrušiť] zatvoríte obrazovku bez zmeny poľa definovaného používateľom.
Záznam videa a fotografií
Informácie na obrazovke
V tejto časti nájdete vysvetlenia k rôznym informáciám na obrazovke, ktoré sa zobrazujú v režime
.
Informácie na obrazovke sa môžu zobraziť kedykoľvek a budú sa líšiť podľa aktuálnych nastavení menu
a prevádzkového režimu.
Rámiky automatického zaostrovania
V závislosti od vybratej veľkosti rámika AF (A 52) a použitej funkcie zaostrovania môžete vidieť niektoré
z nasledujúcich rámikov automatického zaostrovania.
Rámik priebežného automatického
zaostrovania – vždy bielej farby (A 52)
Rámik manuálneho zaostrovania
s pomocou automatického zaostrovania
– žltou farbou sa zobrazuje dosah
ručného nastavenia a bielou farbou
dosah automatického nastavenia
(A 51)
Detekcia tváre:
Hlavný objekt (A 53)
Detekcia tváre:
Iné rámiky detekcie tváre
Značka na displeji (A 120)
Sledovanie (A 53)
Horná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
N
Režim
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Režim snímania (A 63)
;
Infračervený záznam (A 88)
00:00:00:00
Časový kód (A 74)
Ñ, Ü (červená)
Záznam (A 37)
Ñ – pohotovostný režim záznamu, Ü – záznam
z
Prednahrávanie (A 87)
¯,°,± (žltá)
Stabilizácia obrazu (A 60)
(A 26)
41
Záznam videa a fotografií
Ikona/Zobrazenie
42
è, é, ê, ë (biela),
ë (žltá),
(červená)
000 min
Opis
Zvyšná kapacita akumulátora (A 19)
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Vedľa ikony sa zobrazí zvyšná doba záznamu v minútach.
• ë (žltá) – napájací akumulátor je takmer vybitý.
(červená) – napájací akumulátor je vybitý,
vymeňte ho.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť správne.
{Ð6 / 7 (zelená/žltá ikona karty), Zaznamenaná fotografia (A 38)
/
(červená)
• 6 (alebo 7) žltá – karta je takmer plná.
(alebo
fotografie, pretože sa vyskytol problém s kartou.
) červená – nie je možné zaznamenávať
Ľavá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
=,
Infračervené svetlo (A 88)
F00
Clona (A 65, 66)
1/0000
Expozičný čas (A 65, 66)
AE ±0 0/0
Korekcia expozície (A 68)
±0 0/0
Pamäť expozície (A 67)
00.0dB
Hodnota zisku (A 65)
00.0dB (oranžová)
Limit AGC (A 62)
ND 1/00
Neutrálne sivý filter (A 70)
D,@
000m,
Zaostrenie (A 47)
• Pri úprave zaostrovania sa bude odhadovaná zaostrovacia vzdialenosť zobrazovať vedľa ikony.
}, ~
Detekcia a sledovanie tváre (A 53)
¼, É,
,
,
,
,
Vyváženie bielej (A 71)
Vzhľad (A 73)
Korekcia protisvetla (A 68)
O, N
Zvýraznené obrysy (A 49)
z, {
Vzor zebra (A 69)
Signál GPS (A 90): trvale svieti – získaný satelitný signál, bliká – nezískaný satelitný signál.
• Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Digitálny telekonvertor (A 58)
REC`, STBY`
Príkaz záznamu (A 118)
Pravá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
6 / 7 000h00m,
6 / 7 End (červená ikona karty)
Opis
Zvyšná doba záznamu na karte (A 139)
6 (alebo 7) žltá – karta je takmer plná, červená – karta je plná (žiadne voľné miesto).
/
(červená)
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá nahrávať.
/
000h00m
Štafetový záznam (A 34)
Pruh priblíženia (A 55)
• Zobrazuje sa len pri približovaní. Svetlomodrá časť označuje rozsah digitálneho zoomu.
x0.00,
x0000
Spomalený a zrýchlený záznam (A 46)
¿, À, ¾
Obrazový kmitočet (A 44)
¸,
Formát videa (A 44)
0000x0000
Rozlíšenie (A 44)
000Mb/s
Dátový tok
Záznam videa a fotografií
Ikona/Zobrazenie
Opis
¾,¿
Nastavenia optimalizované pre voliteľnú predsádku (A 117)
å
Stlmenie mikrofónu (A 83)
Zvukový obmedzovač (A 83)
43
Doplnkový zdroj napájania z konektora MIC je vypnutý (A 84)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Monitorovanie kanálov (A 110)
,
Zvukový formát MP4 (A 77)
^ (žltá)
Zväčšenie (A 50)
Dolná a stredná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
[FUNC]
Otvorenie menu FUNC (A 30, 115)
[
], [~], [^], [ ], [
[±], [Ä], [<], [z],
[
], [
],
[œ], [
]
[£], [
]
],
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke (A 94)
• Predvolene je k tlačidlu priradená funkcia [
Photo/Fotografia] (snímanie fotografie).
Sledovanie (A 53)
Pruh expozície (A 65)
Indikátor hlasitosti (A 81)
(červená)
Vypnutý diaľkový ovládač (A 121)
POZNÁMKY
• Stláčaním tlačidla DISP. môžete vypnúť väčšinu ikon a zobraziť informácie v nasledujúcom poradí:
Všetko zobrazené  Len značky na displeji (keď sú aktivované A 120)  Minimálne zobrazené
(operácie záznamu atď.)
Nastavenie obrazu: formát videa, rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
Nastavenie obrazu: formát videa, rozlíšenie, dátový tok a obrazový
kmitočet
44
Pomocou nasledujúcich postupov môžete nastaviť nastavenie obrazu používané pri zázname videoklipov.
Vyberte kombináciu formátu videa, rozlíšenia/dátového toku a obrazového kmitočtu, ktorá najlepšie vyhovuje
vášmu tvorivému zámeru. Vzorkovanie farieb bude YCbCr 4:2:0, 8 bitov.
Dostupné možnosti pre niektoré nastavenia sa môžu meniť podľa predchádzajúcich výberov iných nastavení.
V nasledujúcej tabuľke je súhrn postupov. Ďalšie informácie o zázname zvuku nájdete v časti Záznam zvuku
(A 77).
Prevádzkové režimy:
Výber formátu videa
1 Vyberte položku [Movie Format/Formát filmu].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Movie Format/Formát filmu]
2 Vyberte položku [¸ MP4] alebo [
XF-AVC] a potom položku [X].
Výber rozlíšenia a dátového toku
1 Vyberte položku [¸ Resolution/Rozlíšenie] alebo [
[
Resolution/Rozlíšenie].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Resolution/Rozlíšenie] alebo
Resolution/Rozlíšenie]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Vybraté rozlíšenie a dátový tok sa zobrazia na pravej strane displeja.
Voľba obrazového kmitočtu
1 Vyberte položku [¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet] alebo [
Frame Rate/Obrazový kmitočet].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet] alebo
[
Frame Rate/Obrazový kmitočet]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Ikona vybratého obrazového kmitočtu sa zobrazí na pravej strane displeja.
Klipy MP4: dostupné nastavenia obrazu
Rozlíšenie (dátový tok)
Obrazový kmitočet
50.00P
25.00P
3840 x 2160 (150 Mb/s)*
—
●
1920 x 1080 (35 Mb/s)
●
●
1920 x 1080 (17 Mb/s)
●
●
* Obrazový kmitočet je pevne stanovený a nie je možné ho zmeniť.
Nastavenie obrazu: formát videa, rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet
Klipy XF-AVC: dostupné nastavenia obrazu
Rozlíšenie (dátový tok)
Obrazový kmitočet
50.00P
50.00i
25.00P
3840 x 2160 (160 Mb/s)*
—
—
●
1920 x 1080 (45 Mb/s)
●
●
●
* Obrazový kmitočet je pevne stanovený a nie je možné ho zmeniť.
POZNÁMKY
• Videokamera používa premenlivý dátový tok (VBR), ktorý sa automaticky nastavuje podľa zaznamenávaného
objektu. Skutočná doba záznamu sa preto môže líšiť v závislosti od objektu.
• Ďalšie informácie o približnej dobe záznamu nájdete v časti Referenčné tabuľky (A 139).
45
Spomalený a zrýchlený záznam
Spomalený a zrýchlený záznam
46
Počas prehrávania môžete zaznamenávať videoklipy so spomaleným alebo zrýchleným pohybom.
Stačí vybrať požadovanú rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného záznamu. Dostupné rýchlosti spomaleného
alebo zrýchleného záznamu sa líšia v závislosti od aktuálne vybratého rozlíšenia a obrazového kmitočtu.
Počas spomaleného a zrýchleného záznamu sa zvuk nezaznamenáva.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Slow & Fast Motion/Spomalený a zrýchlený záznam].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Slow & Fast Motion/Spomalený
a zrýchlený záznam]
2 Vyberte požadovanú rýchlosť spomaleného a zrýchleného záznamu a potom položku [X].
• Ak chcete vypnúť spomalený a zrýchlený záznam, vyberte položku [j].
•
alebo
a vybratá rýchlosť sa zobrazia na pravej strane displeja.
Klipy MP4: dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
3840 x 2160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
1920 x 1080
Dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
Klipy XF-AVC: dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
3840 x 2160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
1920 x 1080
Dostupné rýchlosti spomaleného a zrýchleného záznamu
Dátový tok prehrávania
160 Mb/s
45 Mb/s
POZNÁMKY
• Spomalený a zrýchlený záznam sa nedá použiť spoločne s nasledujúcimi funkciami.
- Duálny záznam
- Prednahrávanie
- Štafetový záznam
- Farebné pruhy
• Počas aktivovaného spomaleného a zrýchleného záznamu sa nebude vysielať signál príkazu záznamu
prostredníctvom konektora SDI OUT (len model u) ani konektora HDMI OUT.
• Časový kód počas spomaleného a zrýchleného záznamu:
- Režim časového kódu môžete so spusteným režimom [
Rec Run/Fungovanie pri zázname] nastaviť na
hodnotu [
Regen./Pokr.] alebo [
Preset/Prednastavený].
- Ak je režim fungovania časového kódu nastavený na možnosť [
Free Run/Voľný beh], režim fungovania
časového kódu sa počas režimu spomaleného a zrýchleného záznamu automaticky prepne na možnosť
[
Rec Run/Fungovanie pri zázname].
- Keď režim spomaleného a zrýchleného záznamu vypnete, režim fungovania časového kódu sa vráti na
predchádzajúce nastavenie.
- Signál časového kódu nie je možné vysielať prostredníctvom konektora SDI OUT (len model u)
alebo HDMI OUT.
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného videoklipu pomocou spomaleného záznamu je
ekvivalentná 6 hodinám času prehrávania. Potom sa záznam automaticky zastaví. Ak vyberiete rýchlosť [x0.5],
maximálna neprerušovaná doba záznamu bude 3 hodiny (pri prehrávaní s rýchlosťou x0,5 sa bude zhodovať
so 6 hodinami prehrávania).
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na zrýchlený záznam, ktorý sa automaticky nezastaví.
Zaostrovanie
Zaostrovanie
Videokamera ponúka nasledujúce spôsoby zaostrovania.
Ručné zaostrovanie: Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu ručne nastavte zaostrenie. Na lepšie zaostrovanie
pri ručnom zaostrovaní môžete použiť funkciu asistenta zaostrovania (A 48).
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania: Ručne zaostrite takmer presne a nechajte
videokameru doostriť automaticky.
Priebežné automatické zaostrovanie: Videokamera neustále automaticky zaostruje.
Ručné zaostrovanie
Prstenec zaostrovania/zoomu použite na ručné zaostrovanie. Zaostriť môžete ručne aj po dotknutí sa displeja na
automatické zaostrenie. Použitím nastavení
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Focus Ring
Direction/Smer prstenca zaostrovania] a [Focus Ring Response/Odozva prstenca zaostrovania] môžete zmeniť
smer a odozvu prstenca zaostrovania/zoomu, keď sa používa na úpravu zaostrenia.
*
Prevádzkové režimy:
* Ručné zaostrovanie je k dispozícii na chvíľku len počas ovládania prstenca zaostrovania/zoomu.
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu na FOCUS.
Prstenec zaostrovania/zoomu
Ak chcete zaostrovať len pomocou prstenca zaostrovania/zoomu
2 Stlačte tlačidlo AF/MF.
• D sa zobrazí na ľavej strane displeja.
3 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte
požadované zaostrenie.
• Približná zaostrovacia vzdialenosť sa zobrazí na ľavej strane
displeja počas používania prstenca zaostrovania/zoomu.
Ak chcete zaostrovať dotykom na objekt na displeji
(zaostrovanie dotykom)
2 Otvorte obrazovku zaostrovania.
[FUNC] > [< Focus/Zaostriť]
3 Dotknite sa požadovaného bodu v ráme zaostrenia.
• Na vybratom objekte bude blikať značka I. Videokamera zaostrí automaticky a potom prejde do režimu
ručného zaostrovania.
• V ľavom hornom rohu rámu zaostrenia sa zobrazí približná zaostrovacia vzdialenosť.
• Ak chcete vrátiť videokameru do režimu automatického zaostrovania, vyberte položku [m].
4 Výberom položky [X] zatvorte obrazovku zaostrovania.
5 V prípade potreby otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu obraz doostrite ručne.
• Približná zaostrovacia vzdialenosť sa zobrazí na ľavej strane displeja počas používania prstenca
zaostrovania/zoomu.
POZNÁMKY
• Ak po zaostrení použijete približovanie, zaostrenie na objekt sa môže stratiť.
• Ak zaostríte ručne a potom necháte videokameru zapnutú, zaostrenie na objekt sa po chvíli stratí.
Tento možný mierny posun zaostrenia je dôsledkom nárastu vnútornej teploty. Pred ďalším snímaním
skontrolujte zaostrenie.
47
Zaostrovanie
Prednastavené zaostrenie
Keď je ručné zaostrovanie aktivované, môžete si zaregistrovať určitý počet bodov zaostrenia a po ručnom
zaostrení niekam inam sa potom môže videokamera vrátiť na pozíciu prednastaveného zaostrenia.
48
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite ručné zaostrovanie pomocou menu FUNC a
upravte zaostrovanie na požadovanú pozíciu (A 47).
• Aktuálna približná zaostrovacia vzdialenosť sa zobrazí
vnútri rámu zaostrenia a v tlačidle prednastaveného
zaostrovania.
2 Vyberte tlačidlo prednastaveného zaostrenia, aby sa uložila
aktuálna pozícia zaostrenia.
• Indikátor vnútri tlačidla sa rozsvieti na oranžovo, pretože
sa aktivovali funkcia prednastaveného zaostrovania.
• Ak chcete zrušiť uloženú pozíciu prednastaveného
zaostrenia, znova vyberte tlačidlo prednastaveného
zaostrenia.
3 Podľa potreby upravte zaostrenie pomocou zaostrenia
dotykom alebo pomocou prstenca zaostrovania/zoomu.
• Pri zaostrovaní sa zmení iba vzdialenosť zobrazená
v ráme zaostrenia.
Aktuálna vzdialenosť
zaostrenia
Dotknutím sa vráťte na pozíciu
prednastaveného zaostrenia.
Tlačidlo prednastaveného
zaostrenia
(oranžová: zapnuté prednastavené
zaostrenie)
Pozícia
prednastaveného
zaostrenia
4 Ak chcete obnoviť prednastavené zaostrenie, vyberte položku [
].
• Pri zaostrovaní alebo približovaní bude tlačidlo [
] stmavené.
• Ak chcete vypnúť prednastavené zaostrenie, vyberte tlačidlo prednastaveného zaostrenia.
POZNÁMKY
• Po vypnutí videokamery sa poloha predvoľby zaostrenia zruší.
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Focus Preset Speed/
Rýchlosť prednastaveného zaostrenia] môžete nastaviť rýchlosť, akou sa videokamera vráti na pozíciu
prednastaveného zaostrenia.
• Zaostrovacie vzdialenosti sú len približné. Jednotky vzdialenosti môžete zmeniť pomocou nastavenia
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Distance Units/Jednotky vzdialenosti].
Používanie funkcií asistenta zaostrovania
Ak chcete presnejšie zaostriť, môžete použiť nasledujúce funkcie asistenta zaostrovania: zaostrovací asistent
na duálne pixely, ktorý na displeji zobrazuje, či je objekt zaostrený; zvýraznené obrysy, ktoré vytvárajú jasnejší
kontrast zdôrazňovaním obrysov predmetu; zväčšenie, ktoré zväčšuje obraz na displeji. Zvýraznené obrysy
a zaostrovacieho asistenta či zvýraznené obrysy a zväčšenie môžete používať naraz.
Prevádzkové režimy:
Zaostrovanie
Zaostrovací asistent
V predvolenom nastavení je položka
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Focus Guide/
Zaostrovací asistent] nastavená na hodnotu [i On/Zap.], takže ak je videokamera nastavená na režim
ručného zaostrovania, zobrazí sa zaostrovací asistent. Zaostrovací asistent zobrazuje intuitívne vizuálne indikácie
aktuálnej vzdialenosti zaostrovania, ako aj smeru a veľkosti potrebných úprav, aby bol obraz zaostrený.
Ak ho používate v kombinácii s detekciou a sledovaním tváre (A 53), rám zaostrovacieho asistenta sa zobrazí
vedľa očí osoby, ktorá je hlavným objektom.
Zaostrujte ďalej
(veľká úprava)
Zaostrujte ďalej
(malá úprava)
Zaostrené
(zelená)
Zaostrujte bližšie
(malá úprava)
Zaostrujte bližšie
(veľká úprava)
Nie je možné
stanoviť zaostrenie
V prípade potreby sa dotknite požadovaného bodu na displeji, aby ste presunuli zaostrovacieho
asistenta a zaostrili na iný objekt.
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Keď sa rám zaostrovacieho asistenta zmení na zelený, objekt je správne zaostrený.
Pri objektoch alebo v situáciách, kedy nemusí správne fungovať automatické zaostrovanie (A 53),
nemusí sa správne zobraziť ani zaostrovací asistent.
Zaostrovací asistent sa nedá použiť v týchto prípadoch:
- Keď zaostrenie upravujete automaticky pomocou manuálneho zaostrovania s pomocou automatického
zaostrovania alebo priebežného automatického zaostrovania.
- Keď je položka
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
nastavená na inú hodnotu ako [j Off/Vyp.].
- Keď je digitálny zoom zapnutý a pomer zoomu je v rozsahu digitálneho zoomu.
- Keď je nastavený režim snímania [T Fireworks/Ohňostroj].
- Keď sa zobrazujú farebné pruhy.
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
Keď sa zaostrovací asistent používa v kombinácii s detekciou a sledovaním tváre, v závislosti od smeru
natočenia tváre sa asistent možno nezobrazí vedľa očí hlavného objektu.
Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [ Focus Guide/Zaostrovací asistent] (A 94), stlačením tohto
tlačidla zapnete/vypnete zaostrovacieho asistenta.
Zvýraznené obrysy
Po aktivovaní funkcie Zvýraznené obrysy sa obrysy zaostreného objektu na displeji zvýraznia červenou, modrou
alebo žltou farbou. Keď je zapnutá funkcia zvýraznených obrysov, môžete prepnúť zobrazenie na čiernobiele,
čo hrany ešte viac zvýrazní.
1 Otvorte obrazovku nastavenia zvýraznených obrysov.
[FUNC] > [< Focus/Zaostriť] > [i]
2 Vyberte požadované možnosti a potom položku [L].
• Čiernobiele nastavenie: Vyberte položku [Off/Vyp.] alebo [On/Zap.]. Farba zvýraznených obrysov:
Vyberte položku [Red/Červená], [Blue/Modrá] alebo [Yellow/Žltá].
3 Vyberte položku [O] a potom položku [X].
• O alebo N sa zobrazí na ľavej strane displeja, zvýraznené obrysy sú aktivované a zaostrené obrysy
sa zvýraznia.
• Opätovným stlačením [O] (pred zatvorením obrazovky) funkciu zvýraznených obrysov vypnete.
49
Zaostrovanie
Zväčšenie
50
1 Stlačte tlačidlo MAGN.
• Prípadne môžete vybrať položku [FUNC] >
[^ Magnification/Zväčšenie] > [OK].
• ^ sa zobrazí vpravo dolu na displeji a stred
displeja* sa zväčší približne dvojnásobne.
• Rámik zväčšenia zobrazený v pravej dolnej časti
displeja zobrazuje približnú časť obrazu, ktorá sa
zobrazuje zväčšená.
2 Ak je to potrebné, presuňte rámik zväčšenia a pozrite
si aj iné časti obrazu.
• Potiahnite prstom po displeji alebo potlačte joystick
(ÝÞ).
3 Ďalším stlačením tlačidla MAGN. alebo výberom položky
[X] zväčšenie zrušíte.
* Ak sa jeden z rámikov automatického zaostrovania alebo detekcie
tváre zobrazuje na displeji, zväčší sa namiesto toho oblasť v okolí
aktívneho rámika.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Zvýraznené obrysy alebo zväčšenie sa zobrazia iba na displeji videokamery. Nezobrazia sa na výstupe videa
z výstupných konektorov a nijako neovplyvnia váš záznam.
Zväčšenie nie je dostupné, keď sa zobrazujú farebné pruhy.
Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [^ Magnification/Zväčšenie] (A 94), stlačením tohto tlačidla
zapnete/vypnete zväčšenie.
Zväčšenie sa pri spustení záznamu vypne, ale počas záznamu ho môžete znovu zapnúť a vypnúť.
Zaostrovanie
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania
S týmto režimom zaostrovania zaostrite takmer presne manuálne a nechajte videokameru doostriť automaticky.
Toto je praktické, ak chcete mať istotu, že sú vaše záznamy 4K naozaj ostré.
Okrem toho, ak v prípade tohto režimu videokamera nedokáže vyhodnotiť, ako zaostriť, nebude robiť
nespoľahlivé úpravy zaostrenia. Toto je výsledkom všeobecne lepšej funkcie zaostrovania v porovnaní
s priebežným automatickým zaostrovaním.
Prevádzkové režimy:
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
na FOCUS.
Prstenec zaostrovania/zoomu
2 Ak chcete zapnúť automatické zaostrovanie,
stlačte tlačidlo AF/MF.
• @ sa zobrazí na ľavej strane displeja.
3 Nastavte veľkosť rámika AF na možnosť [r Large/Veľký]
alebo [s Small/Malý] (A 52).
4 Vyberte položku [AF Mode/Režim AF].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[AF Mode/Režim AF]
5 Vyberte položku [
AF-Boosted MF/Manuálne
zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania]
a potom položku [X].
• Keď je zaostrovanie v rozsahu ručného nastavenia, zobrazí sa
žltý rám zaostrenia.
• V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť a pozíciu rámika AF
(A 52).
6 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte požadované zaostrenie.
• Manuálne zaostrite na objekt. Keď sa zaostrenie presunie do dosahu automatického nastavenia,
rám zaostrenia sa zmení na biely a videokamera dokončí zaostrovanie automaticky.
• Keď zaostrenie zostáva v dosahu automatického zaostrovania, videokamera bude objekt zaostrovať
automaticky.
51
Zaostrovanie
Priebežné automatické zaostrovanie
52
Predvolene bude videokamera automaticky zaostrovať na objekt v strede displeja. Ak sa zmenila veľkosť rámika
AF na inú možnosť ako [k Automatic/Automaticky] (A 52), videokamera zaostrí automaticky na objekt
v rámiku AF, ktorý sa zobrazí na displeji.
*
Prevádzkové režimy:
* V režime
je priebežné automatické zaostrovanie nastavené predvolene, takže tento postup nie je potrebný.
1 Ak chcete zapnúť automatické zaostrovanie, stlačte tlačidlo
AF/MF.
• @ sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Nastavte veľkosť rámika AF na možnosť [r Large/Veľký] alebo
[s Small/Malý] (A 52).
3 Vyberte položku [AF Mode/Režim AF].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Mode/
Režim AF]
4 Vyberte položku [
položku [X].
Continuous/Priebežné] a potom
POZNÁMKY
• Keď je položka [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Frame
Size/Veľkosť rámika AF] nastavená na hodnotu [r Large/Veľký] alebo
[s Small/Malý], na displeji sa zobrazí biely rámik AF.
Zmena veľkosti rámika AF
Keď sa používa automatické zaostrovanie, videokamera štandardne zaostruje na objekt v strede displeja
a nezobrazí sa žiadny rámik AF. Môžete vybrať zobrazenie rámika AF a zmeniť jeho veľkosť a polohu,
ak chcete zaostriť na určitú oblasť alebo objekt.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [AF Frame Size/Veľkosť rámika AF].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Frame Size/Veľkosť rámika AF]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Voľby
[k Automatic/Automaticky]:
Nezobrazuje sa rámik AF. Predvolene videokamera automaticky zaostruje
na objekt v strede displeja.
[r Large/Veľký], [s Small/Malý]: Zobrazuje sa rámik AF. Rámik AF môžete presunúť do 80 % oblasti displeja
a vybrať jeho veľkosť podľa objektu, na ktorý chcete zaostriť.
POZNÁMKY
• Keď je veľkosť rámika AF nastavená na možnosť [k Automatic/Automaticky], nie je možné použiť manuálne
zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania.
• V režime
sú režim AF a veľkosť rámika AF nastavené automaticky na možnosť [
Continuous/
Priebežné] a [k Automatic/Automaticky] a tieto nastavenia nemožno zmeniť.
Zaostrovanie
Informácie o funkciách automatického zaostrovania (AF):
• Môžete zmeniť niektoré aspekty funkcií automatického zaostrovania pomocou nasledujúcich nastavení.
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Speed/Rýchlosť AF] na nastavenie rýchlosti
automatického zaostrovania (rýchlosť, ktorou sa upravuje zaostrovanie) na jednu z troch úrovní.
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Response/Odozva AF] na nastavenie odozvy
funkcie automatického zaostrovania na jednu z troch úrovní.
• Pri nahrávaní za silného svetla videokamera privrie clonu. To môže spôsobiť, že obraz bude rozmazaný,
a je to viac badateľné pri širokouhlom konci rozsahu zoomu. V takom prípade môžete vybrať režim snímania
“ alebo n, použiť neutrálne sivý filter (A 70) a upraviť clonu.
• Automatické zaostrovanie však nie je dostupné v nasledujúcich prípadoch:
- Keď je položka
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
nastavená na inú hodnotu ako [j Off/Vyp.].
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Automatické zaostrenie trvá dlhšie, keď je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 25.00P, než keď je
nastavený na hodnotu 50.00P.
• Pri nahrávaní za slabšieho osvetlenia sa rozsah zaostrenia zužuje a obraz môže vyzerať menej ostrý.
• Počas automatického zaostrovania môžete otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu doostriť ručne. Keď
prestanete otáčať prstencom, videokamera sa vráti späť do automatického zaostrovania. To je užitočné v
prípadoch, ako je zaostrovanie na predmet za oknom.
• Ak je režim snímania nastavený na hodnotu [T Fireworks/Ohňostroj], zaostrovanie sa nastaví na hodnotu
a nebude možné ho zmeniť.
• Automatické zaostrovanie nemusí správne pracovať pri nasledujúcich objektoch alebo v týchto prípadoch.
V takom prípade zaostrite ručne.
- Pohľady cez znečistené alebo mokré okná
- Lesklé povrchy
- Nočné scény
- Objekty s nízkym kontrastom alebo bez zvislých čiar
- Objekty s opakujúcim sa vzorom
- Rýchlo sa pohybujúce objekty
- Keď je položka [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená na hodnotu [
Wide DR/Široký dynamický rozsah].
- Ak sú na obraze objekty v rôznych vzdialenostiach.
Detekcia tváre a jej sledovanie
Keď je aktivovaná funkcia detekcie a sledovania tváre, videokamera rozpozná
tvár objektu a automaticky upraví zaostrenie1 a expozíciu2. Ak sa na obraze
nachádza niekoľko osôb, jedna osoba bude určená ako hlavný objekt, ale
máte možnosť vybrať inú osobu ako hlavný objekt (na výber objektu musíte
použiť dotykový displej). Videokamera bude sledovať hlavný objekt, aj keď
sa pohybuje.
1
2
Len v režime AF. V režime ručného zaostrovania môžete použiť zaostrovacieho asistenta
(A 49), ktorý vám pomôže s ručným zaostrovaním.
Expozícia sa neupraví, keď je režim snímania nastavený na hodnotu [K Snow/Sneh],
[L Beach/Pláž], [M Sunset/Západ slnka] alebo [S Spotlight/Bodové svetlo].
Prevádzkové režimy:
* V režime
Hlavný objekt
*
je funkcia detekcie a sledovania tváre vždy zapnutá a nie je možné ju vypnúť. Začnite postup od kroku č. 2.
1 Zapnite funkciu detekcie a sledovania tváre.
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Face Detection & Tracking/Detekcia
a sledovanie tváre] > [i On}/Zap.] > [X]
• } sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Namierte videokameru na objekt.
• Všetky rozpoznané tváre budú mať rámik detekcie tváre. Hlavný objekt bude označený rámikom detekcie
tváre s malými šípkami (biely v režime AF, sivý v režime MF).
53
Zaostrovanie
3 V prípade potreby sa na výber nového hlavného objektu dotknite požadovaného objektu.
• Výber inej osoby: Dotknite sa tváre v sivom rámiku. Rámik detekcie tváre sa zmení na dvojitý rámik £
(rámik sledovania, ktorý je v režime AF biely a v režime MF sivý). Videokamera bude sledovať objekt,
keď sa bude pohybovať.
• Výber iných pohybujúcich sa objektov: V režime AF môžete sledovať iné pohybujúce sa objekty, napr. domáce
zvieratá. Ak je veľkosť rámika AF nastavená na hodnotu [k Automatic/Automaticky], dotknite sa
požadovaného objektu na displeji; ak je nastavená na inú možnosť, výberom položky [£] zobrazte rám
zaostrenia a potom sa dotknite objektu vnútri rámu. Zobrazí sa biely dvojitý rámik £ (rámik sledovania)
a videokamera bude sledovať objekt počas jeho pohybu.
• Stlačením možnosti [
] odstránite rámik a zrušíte sledovanie.
54
4 Keď je táto funkcia aktivovaná, v režime ručného zaostrovania sa zobrazí pri hlavnom objekte
zaostrovací asistent. Použite zaostrovacieho asistenta ako referenciu na ručné zaostrovanie (A 49).
• V režime automatického zaostrovania bude videokamera zaostrovať na hlavný objekt a sledovať jeho pohyb.
Obmedzenie automatického zaostrovania na tváre (AF len na tvár)
Keď používate automatické zaostrovanie, môžete obmedziť jeho funkciu len na prípady, keď sa v obraze nájde
tvár, a použiť ručné zaostrovanie pri všetkých ostatných scénach. Ak je detegovaná tvár, videokamera
automaticky zaostruje na objekt a upravuje expozíciu.
Prevádzkové režimy:
Priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu [~ Face Only AF/AF len na tvár] (A 94) a stlačte toto tlačidlo.
• Keď je zapnuté automatické zaostrovanie na tvár, zobrazená ikona } sa zmení na ~.
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Videokamera môže omylom detegovať ako tváre aj iné objekty. V takom prípade vypnite detekciu tváre
a sledovanie.
Keď je zapnutá funkcia detekcie a sledovania tváre, najdlhší expozičný čas použitý videokamerou je 1/25.
Ak sa dotknete objektu s jedinečnou farbou alebo vzorom, jeho sledovanie bude ľahšie. Ak je však v blízkosti
iný objekt s podobnými vlastnosťami ako má zvolený objekt, videokamera môže začať sledovať tento
nesprávny objekt. Ďalším dotknutím sa obrazovky vyberte požadovaný objekt.
V niektorých prípadoch sa nedajú tváre správne detegovať. Typické prípady sú:
- Tváre veľmi malé, veľké, tmavé alebo svetlé v porovnaní s celým obrazom.
- Tváre otočené nabok, dole hlavou, šikmo alebo čiastočne skryté.
Detekcia a sledovanie tváre sa nedá použiť v týchto prípadoch:
- Keď je režim snímania nastavený na možnosť [Q Night Scene/Nočná scéna], [R Low Light/Málo svetla]
alebo [T Fireworks/Ohňostroj].
- Keď je expozičný čas dlhší než 1/25.
- Keď je digitálny zoom zapnutý a pomer zoomu prekročí 60-násobok.
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
V určitých prípadoch sa funkcia sledovania zapne aj po dotknutí sa objektu na displeji. Typické prípady sú:
- Objekty veľmi malé alebo veľké oproti celému obrazu.
- Objekty veľmi podobné pozadiu.
- Objekty nedostatočne kontrastné.
- Rýchlo sa pohybujúce objekty.
- Pri snímaní vnútri za nedostatočného osvetlenia.
AF len na tvár nemožno použiť v týchto prípadoch:
- Pri použití vypínača, prepínača režimov alebo prepínača INFRARED.
- V tých istých prípadoch nemožno použiť detekciu a sledovanie tváre (pozrite vyššie).
- Pri prepnutí videokamery medzi automatickým a ručným zaostrovaním.
- Keď priraditeľné tlačidlo už nie je priradené k funkcii [~ Face Only AF/AF len na tvár].
Zoomovanie
Zoomovanie
Pri približovaní a odďaľovaní môžete používať prstenec zaostrovania/zoomu, kolískový ovládač zoomu a rukoväť
na videokamere, dodaný diaľkový ovládač, voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 alebo ovládače zoomu
na displeji.
Okrem 15x optického zoomu môžete pomocou nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery]
> [Digital Zoom/Digitálny zoom]* aktivovať digitálny zoom (300x) alebo digitálny telekonvertor, ktorý umožňuje
digitálne zväčšiť obraz na displeji.
* Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime
ani v prípade, že položka
> [Conversion Lens/Predsádka] je nastavená na hodnotu [¿ WA-U58].
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery]
Prevádzkové režimy:
Používanie prstenca zaostrovania/zoomu
1 Nastavte prepínač prstenca zaostrovania/zoomu do
polohy ZOOM.
Prstenec zaostrovania/zoomu
2 Otáčaním prstenca zaostrovania/zoomu nastavte
požadovaný zoom.
• Pre pomalé zoomovanie otáčajte prstenec zaostrovania/zoomu
pomaly, pre rýchlejšie zoomovanie ho otáčajte rýchlejšie.
• Pruh zoomu na displeji označuje približnú polohu zoomu.
POZNÁMKY
• Pomocou nastavení
> [v Camera Setup/Nastavenie
kamery] > [Focus/Zoom Ring Operation/Ovládanie prstenca
zaostrovania/zoomu] a [Zoom Ring Direction/Smer prstenca
zoomu] môžete prispôsobiť funkciu prstenca zaostrovania/zoomu.
• Ak otáčate prstencom zaostrovania/zoomu príliš rýchlo, videokamera nedokáže ihneď nastaviť požadovaný
zoom. V takom prípade videokamera dokončí nastavenie zoomu po skončení otáčania prstencom.
Kolískový ovládač zoomu na držadle
Ak chcete objekt oddialiť, posuňte kolískový ovládač zoomu
na držadle smerom k polohe T (širokouhlá poloha).
Posunutím smerom k polohe S (teleobjektív) objekt priblížite.
• Pomocou nasledujúceho postupu môžete nastaviť rýchlosť
zoomovania.
W Oddialenie
T Priblíženie
55
Zoomovanie
Nastavenie rýchlosti zoomovania kolískového ovládača zoomu na držadle
Môžete vybrať premenlivú rýchlosť (čím silnejšie stlačíte, tým rýchlejšie priblíženie) alebo konštantnú rýchlosť,
ktorú môžete nastaviť.
56
Kolískový ovládač zoomu na držadle: približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie
od jedného konca po druhý)
Nastavenie [Grip Speed
Level/Rýchlosť zoomovania
na držadle]
[Y] (premenlivá)
[X] (konštantná)
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
Zvolená konštantná
rýchlosť
[] Slow/Pomalá]
[[ Normal/Normálna]
[Z Fast/Rýchla]
1,5 s* až 1 min
–
4,2 s až 4 min 38 s
2,6 s až 2 min
1 (najpomalšia)
4 min 38 s
2 min
1 min
16 (najrýchlejšia)
4,2 s
2,6 s
1,5 s*
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš veľká, videokamera bude mať pri zoomovaní viac problémov s automatickým zaostrovaním.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania.
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
> požadovaná úroveň rýchlosti zoomovania > [L]
2 Vyberte, či sa bude používať premenlivá alebo konštantná rýchlosť zoomovania.
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na
držadle] > [Y] (premenlivá) alebo [X] (konštantná)
• Ak ste vybrali položku [Y], prejdite na krok č. 4.
3 Výberom položky [Ï] alebo [Ð], prípadne potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia vyberte požadovanú
konštantnú rýchlosť.
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Keď je položka [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania] nastavená na hodnotu [Z Fast/Rýchla],
videokamera môže zachytiť a zaznamenať zvuky pracujúceho objektívu.
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Grip Zoom Operation/Ovládanie
zoomu na držadle] môžete vypnúť ovládanie zoomu na držadle.
Používanie vysokorýchlostného zoomovania v pohotovostnom režime
Keď je zapnuté vysokorýchlostné zoomovanie a položka
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na držadle] je nastavená na hodnotu [Y] (premenlivá rýchlosť
zoomu), budete môcť v pohotovostnom režime zoomovať najvyššou možnou rýchlosťou ([Z Fast/Vysoká]).
Rýchlosť zoomovania počas záznamu však bude určená pomocou nastavenia [Zoom Speed Level/Úroveň
rýchlosti zoomovania].
1 Vyberte možnosť [High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné zoomovanie].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné zoomovanie]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Keď je aktivované prednahrávanie, rýchlosť zoomovania bude určovať nastavenie [Zoom Speed Level/
Úroveň rýchlosti zoomovania], dokonca aj pri zázname v pohotovostnom režime.
• Keď je položka [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania] už nastavená na hodnotu
[Z Fast/Rýchla], rýchlosť zoomovania sa nezmení.
Zoomovanie
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti
Pred použitím kolískového ovládača zoomu na rukoväti nezabudnite
pripojiť k videokamere rukoväť (A 20).
57
Ak chcete objekt oddialiť, posuňte kolískový ovládač zoomu
na rukoväti smerom k polohe T (širokouhlá poloha).
Posunutím smerom k polohe S (teleobjektív) objekt priblížite.
• Pomocou nasledujúceho postupu môžete nastaviť konštantnú
rýchlosť zoomovania.
Nastavenie rýchlosti zoomovania kolískového ovládača zoomu na rukoväti
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti: približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie
od jedného konca po druhý)
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
Nastavenie [Handle Zoom Speed/
Rýchlosť zoomovania na rukoväti]
[] Slow/Pomalá]
[[ Normal/Normálna]
1 (najpomalšia)
4 min 38 s
2 min
1 min
16 (najrýchlejšia)
4,2 s
2,6 s
1,5 s*
[Z Fast/Rýchla]
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš veľká, videokamera bude mať pri zoomovaní viac problémov s automatickým zaostrovaním.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania (krok č. 1, A 56).
2 Vyberte položku [Handle Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na rukoväti].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Handle Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania
na rukoväti]
3 Výberom položky [Ï] alebo [Ð], prípadne potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia vyberte požadovanú
konštantnú rýchlosť.
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Handle Zoom Operation/
Ovládanie zoomu na rukoväti] môžete vypnúť používanie kolískového ovládača zoomu na rukoväti.
Používanie dodaného diaľkového ovládača alebo voliteľného diaľkového ovládača
Rýchlosti zoomovania sú rôzne, ak používate dodaný diaľkový ovládač, voliteľný diaľkový ovládač RC-V100
alebo bežne dostupný diaľkový ovládač pripojený ku konektoru REMOTE.
Rýchlosti zoomovania pre diaľkové operácie
Príslušenstvo
Rýchlosť zoomovania
Diaľkový ovládač (dodaný)
Konštantná rýchlosť zoomovania. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Diaľkový ovládač RC-V100
(voliteľný)
Premenlivá rýchlosť: Predvolené nastavenie umožňuje priblížiť snímaný objekt pootočením voliča ZOOM
ovládača RC-V100 doprava (S) a oddialiť pootočením doľava (T). Čím väčší je uhol vychýlenia voliča
zo stredu, tým rýchlejšie je zoomovanie.
Bežne dostupné diaľkové
ovládače.
Pozrite si návod na používanie diaľkového ovládača.
Ak diaľkový ovládač nepodporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: konštantná rýchlosť zoomovania.
Ak diaľkový ovládač podporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: premenlivá rýchlosť zoomovania podľa
nastavení diaľkového ovládača.
Zoomovanie
Nastavenie rýchlosti zoomovania dodaného diaľkového ovládača
Dodaný diaľkový ovládač: približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie od jedného konca
po druhý)
58
Nastavenie [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
Nastavenie [Wireless Ctrlr Zoom Speed/
Rýchlosť zoomovania diaľkového ovládača]
[] Slow/Pomalá]
[[ Normal/Normálna]
1 (najpomalšia)
4 min 38 s
2 min
1 min
16 (najrýchlejšia)
4,2 s
2,6 s
1,5 s*
[Z Fast/Rýchla]
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš veľká, videokamera bude mať pri zoomovaní viac problémov s automatickým zaostrovaním.
1 Vyberte celkovú úroveň rýchlosti zoomovania (krok č. 1, A 56).
2 Vyberte možnosť [Wireless Ctrlr Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania diaľkového ovládača].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Wireless Ctrlr Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania
diaľkového ovládača]
3 Výberom položky [Ï] alebo [Ð], prípadne potiahnutím prsta pozdĺž pruhu nastavenia vyberte
požadovanú konštantnú rýchlosť.
4 Vyberte položku [X].
Používanie ovládačov zoomu na dotykovom displeji
1 Otvorte ovládače zoomu na displeji.
[FUNC] > [R Zoom]
• Ovládače zoomu sa zobrazia na spodnej strane displeja.
2 Stláčaním ovládačov zoomu ovládate zoom.
• Ak sa dotknete ktoréhokoľvek miesta v oblasti V, zobrazenie oddialite.
Ak sa dotknete ktoréhokoľvek miesta v oblasti U, zobrazenie priblížite.
Ak chcete zoomovať pomaly, dotknite sa bližšie k stredu oblasti.
Ak chcete zoomovať rýchlejšie, dotknite sa bližšie k ikonám V/U.
3 Vyberte položku [X].
Digitálny telekonvertor
Pomocou digitálneho telekonvertora môžete digitálne zväčšiť ohniskovú vzdialenosť objektívu videokamery
asi 2-násobne a zaznamenať zväčšený obraz.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Digital Zoom/Digitálny zoom].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
2 Vyberte položku [
Digital Tele-conv./Digitálny telekonvertor] a potom položku [X].
3 Otvorte ovládače zoomu na displeji.
[FUNC] > [R Zoom]
4 Vyberte položku [
] (digitálny telekonvertor) a potom položku [X].
• Stred displeja sa zväčší približne dvojnásobne a na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona
.
• Ak chcete vypnúť digitálny telekonvertor, pred zatvorením obrazovky znova vyberte položku [
].
Zoomovanie
POZNÁMKY
• Voliteľný telekonvertor TL-U58 môžete nasadiť a použiť spolu s digitálnym a zosilniť tento efekt.
• Digitálny telekonvertor nie je možné zapnúť počas záznamu alebo ak je položka
> [v Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu [¿ WA-U58].
• Obrázok sa spracuje digitálne, takže sa mierne zhorší v celom rozsahu zoomu.
• Digitálny telekonvertor sa vypne, ak sa rozlíšenie prepne medzi hodnotami 3840x2160 a 1920x1080.
59
Stabilizácia obrazu
Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu použite na kompenzáciu otrasov videokamery, aby ste mali stabilnejšie zábery.
Videokamera ponúka nasledujúce režimy stabilizátora obrazu.
60
Štandardný stabilizátor obrazu (¯): Štandardný stabilizátor obrazu kompenzuje slabšie otrasy videokamery,
napríklad pri bežnom snímaní rukou na mieste, a je vhodný na snímanie prirodzene vyzerajúcich scén.
Dynamický stabilizátor obrazu (°): Dynamický stabilizátor obrazu kompenzuje silné otrasy videokamery,
napríklad pri snímaní počas chôdze, a je účinnejší pri zoome nastavenom na najširší uhol.
Zosilnený stabilizátor obrazu (±): Zosilnený stabilizátor obrazu je najúčinnejší vtedy, keď stojíte a zoomujete na
vzdialené objekty s veľmi veľkým priblížením (keď sa blížite k teleobjektívovému koncu). Tento režim nie je vhodný
pri záberoch s panorámovaním a skláňaním.
Prevádzkové režimy:
Dynamický stabilizátor obrazu alebo štandardný stabilizátor obrazu
1 Vyberte položku [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu].
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
2 Vyberte položku [¯ Standard/Štandardný] (štandardný stabilizátor obrazu) alebo [° Dynamic/
Dynamický] (dynamický stabilizátor obrazu) a potom položku [X].
• Ak chcete vypnúť stabilizáciu obrazu, napríklad keď je videokamera namontovaná na statív, vyberte položku
[® Off/Vyp.].
• Ikona vybratého režimu sa zobrazí v hornej časti displeja.
Zosilnený stabilizátor obrazu
Držte stlačené tlačidlo POWERED IS, kým dlho chcete používať
zosilnený stabilizátor obrazu.
• Ikona ± sa zobrazí v hornej časti displeja nažlto, keď je zapnutý
zosilnený stabilizátor obrazu.
Stabilizácia obrazu
POZNÁMKY
• Ak sú otrasy videokamery príliš silné, stabilizátor obrazu nemusí byť schopný celkom ich skorigovať.
• Zosilnený stabilizátor obrazu je dostupný, aj keď je položka [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] nastavená
na hodnotu [® Off/Vyp.].
• Môžete zmeniť funkciu tlačidla POWERED IS (dlhé stlačenie alebo striedavé zapínanie a vypínanie) pomocou
funkcie
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Powered IS Button/Tlačidlo Powered IS].
• Uhol záberu sa zmení, keď je položka [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] nastavená na inú hodnotu ako
[° Dynamic/Dynamický].
• Keď používate dynamický stabilizátor obrazu, pri kompenzovaní silných otrasov môžu byť hrany na obraze
negatívne ovplyvnené (môžu sa objaviť napríklad duchovia, artefakty alebo tmavé oblasti).
61
Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC)
Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC)
62
Pri nakrúcaní v tmavom prostredí videokamera automaticky zvýši zosilnenie, aby bol jasnejší obraz. Nastavením
maximálnej hodnoty zisku môžete obmedziť úroveň rušenia v obraze a zachovať tmavší vzhľad. Táto funkcia je
dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na možnosť ’, ‚ alebo “.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku nastavenia limitu AGC.
[FUNC] > [
AGC Limit/Limit AGC] > [n]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Ak chcete vrátiť videokameru do režimu automatického riadenia zisku, znova vyberte položku [n].
2 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú maximálnu hodnotu zisku.
• Môžete vybrať limit AGC z hodnôt od 0,0 dB do 38,0 dB.
• Ak je položka [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená na hodnotu [
najnižší možný limit AGC, ktorý môžete nastaviť, je 9,0 dB.
Wide DR/Široký dynamický rozsah],
3 Vyberte položku [X].
• Keď je nastavený limit AGC, na ľavej strane displeja sa zobrazia
a maximálna hodnota zisku.
POZNÁMKY
• Nastavenie limitu AGC nie je možné v nasledujúcich prípadoch:
- Keď je expozícia uzamknutá (A 67).
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Ak nastavíte funkciu voliča CUSTOM na hodnotu [
AGC Limit/Limit AGC] (A 93), pomocou tlačidla
CUSTOM môžete zapnúť alebo vypnúť limit AGC a pomocou voliča CUSTOM môžete upraviť limit AGC.
Režimy snímania
Režimy snímania
V režime
ponúka videokamera niekoľko režimov snímania, ktoré umožňujú rôzne stupne kontroly nad jej
nastaveniami. Vyberte režim snímania, ktorý sa najviac hodí vašim zámerom alebo tvorivej vízii, a manuálne
upravte nastavenia, ktoré chcete ovládať, aby sa mohla videokamera postarať o zvyšok.
Režimy snímania nie je možné použiť, keď je aktivovaný infračervený záznam.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte tlačidlo režimu snímania.
Tlačidlo režimu snímania
2 Vyberte požadovaný režim snímania a potom
položku [X].
• Tlačidlo režimu snímania zobrazí ikonu
vybratého režimu.
Režimy špeciálnej scény
Dostupné režimy snímania
Režim snímania
Opis
A
[’ Programmed AE/
Programová AE]
Videokamera automaticky nastaví expozičný čas, clonu a zisk.
66
[‚ Shutter-Pri. AE/AE
s prioritou času]
Ručne nastavíte expozičný čas, zatiaľ čo videokamera automaticky nastaví clonu a zisk.
66
[“ Aperture-Pri. AE/AE
s prioritou clony]
Ručne nastavíte clonu a neutrálne sivý filter, zatiaľ čo videokamera automaticky nastaví expozičný čas
a zisk.
66
[n Manual Exposure/Ručné Ručne nastavíte expozičný čas, clonu a zisk, čím získate plnú kontrolu nad expozíciou.
nastavenie expozície]
Režimy špeciálnej scény
Tieto režimy snímania ponúkajú vopred nastavené kombinácie nastavení optimalizovaných pre
konkrétne situácie.
Režimy špeciálnej scény
Používanie režimu špeciálnej scény môže byť jednoduchou a praktickou alternatívou k úprave podrobných
nastavení expozície.
[H Portrait/Portrét]
Videokamera použije veľký
clonový otvor, aby bol objekt
zaostrený, ale pozadie zostalo
rozostrené.
[Q Night Scene/Nočná scéna]
Na záznam nočných scén s
nižším šumom.
[L Beach/Pláž]
Na záznam na slnečných
plážach bez podexponovania
objektu.
[ûSports/Šport]
Na záznam športových scén,
ako sú športové udalosti alebo
tanečné scény.
[ý Snow/Sneh]
Na záznam na jasných
lyžiarskych zjazdovkách bez
podexponovania objektu.
[ÿ Sunset/Západ slnka]
Na záznam západu slnka
v živých farbách.
65
63
63
Režimy snímania
[R Low Light/Málo svetla]
Na záznam pri slabom osvetlení.
64
[S Spotlight/Bodové svetlo]
Na záznam scén s bodovým
osvetlením.
[T Fireworks/Ohňostroj]
Na záznam ohňostroja.
POZNÁMKY
• [H Portrait/Portrét]/[û Sports/Šport]/[ý Snow/Sneh]/[L Beach/Pláž]: Prehrávaný obraz nemusí byť
úplne plynulý.
• [ý Snow/Sneh]/[L Beach/Pláž]: Objekt môže byť v zamračených dňoch alebo na tienistých miestach
preexponovaný. Kontrolujte scénu na obrazovke.
• [R Low Light/Málo svetla]:
- Pohybujúce sa objekty môžu mať za sebou obrazovú stopu.
- Kvalita obrazu nemusí byť rovnako dobrá ako v iných režimoch.
- Na obrazovke sa môžu zobrazovať biele body.
- Automatické zaostrovanie nemusí pracovať rovnako dobre ako v iných režimoch. V takom prípade
zaostrite ručne.
• [R Low Light/Málo svetla]/[T Fireworks/Ohňostroj]: Na zabránenie rozmazaniu obrazu videokamery
(rozmazanie spôsobené pohybom videokamery) odporúčame použiť statív.
Nastavenie expozície
Nastavenie expozície
Prvá časť sa zaoberá hlavnými režimami snímania použitými na nastavenie expozície. Vyberte režim snímania
podľa toho, ktoré prvky expozície (clona, expozičný čas a zisk) chcete ovládať, a videokamera automaticky
upraví zvyšok nastavení.
Táto časť sa tiež zaoberá funkciami nastavenia expozície, ktoré vám pomôžu dosiahnuť požadovaný jas,
keď celková expozícia automaticky dosiahnutá videokamerou nie je najlepšia pre váš záber.
Prevádzkové režimy:
Ručné nastavenie expozície (n)
Režim snímania vám umožňuje ovládať nastavenia snímania, keďže môžete nastaviť clonu, expozičný čas a zisk,
aby ste dosiahli požadovanú expozíciu.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [n Manual Exposure/Ručné nastavenie expozície] (A 63).
• Hodnota clony, expozičný čas a hodnota zisku sa zobrazia na ľavej strane displeja.
2 Otvorte obrazovku nastavenia clony, expozičného času alebo zisku.
[FUNC] > [
Aperture/Clona], [
Shutter Speed/Expozičný čas] alebo [
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
Gain/Zisk]
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú hodnotu.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 69, krok č. 2) a skontrolovať preexponované oblasti.
4 V prípade potreby zopakujte kroky č. 2 a 3 a upravte expozíciu na požadovanú úroveň.
5 Vyberte položku [X].
Dostupné nastavenia
Clona1
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.5, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Expozičný čas2
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180,
1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Zisk
0,0 dB3 až 39,0 dB (s krokom 1 dB)
1
2
3
Dostupné hodnoty závisia od polohy zoomu (F2.8 až F11 pri najširšom uhle záberu; F4.5 až F11 pri plnom teleobjektíve).
Clona sa zobrazí na displeji len ako referencia.
Počas spomaleného a zrýchleného záznamu sa budú dostupné hodnoty líšiť v závislosti od vybratej rýchlosti spomaleného alebo
zrýchleného záznamu.
Od 9,0 dB, keď je položka [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená na hodnotu [
Wide DR/Široký dynamický rozsah].
Pruh expozície
Keď je režim snímania nastavený na hodnotu n, na displeji sa zobrazí pruh
expozície, ktorý znázorňuje optimálnu automatickú expozíciu a aktuálnu
expozíciu. Ak je rozdiel medzi aktuálnou a optimálnou expozíciou väčší ako
±2 EV, indikátor bude blikať na okraji pruhu expozície.
Optimálna expozícia AE±0
Aktuálna expozícia
POZNÁMKY
• Ak nastavíte funkciu voliča CUSTOM na hodnotu [
čas a zisk voličom a tlačidlom CUSTOM.
Tv/Av/M] (A 93), môžete nastaviť clonu, expozičný
65
Nastavenie expozície
Automatická expozícia: Programová AE (’)
Videokamera automaticky nastaví expozičný čas, clonu a zisk (pre videoklipy), no máte možnosť použiť iné
funkcie, ktoré nie sú dostupné v režime
.
66
Nastavte režim snímania na možnosť [’ Programmed AE/Programová AE] (A 63).
Automatická expozícia: Priorita expozičného času (‚)
V tomto režime snímania môžete nastaviť expozičný čas manuálne, napr. na ostrý záznam rýchlo sa
pohybujúcich objektov alebo na získanie svetlejšieho obrazu v situáciách so slabým svetlom.
Videokamera automaticky upraví iné nastavenia na dosiahnutie najlepšej expozície.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [‚ Shutter-Pri. AE/AE s prioritou času] (A 63).
• Expozičný čas sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Otvorte obrazovku expozičných časov.
[FUNC] > [
Shutter Speed/Expozičný čas]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú hodnotu.
• Dostupné expozičné časy si môžete pozrieť v tabuľke ručného nastavenia expozície (A 65)
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 69, krok č. 2) a skontrolovať preexponované oblasti.
4 Vyberte položku [X].
Automatická expozícia: Priorita clony (“)
V tomto režime snímania môžete manuálne nastaviť hodnoty clony na ovládanie hĺbky poľa, napr. na rozostrenie
pozadia, aby objekt viac vynikol. Videokamera automaticky upraví iné nastavenia na dosiahnutie najlepšej
expozície.
1 Nastavte režim snímania na možnosť [“ Aperture-Pri. AE/AE s prioritou clony] (A 63).
• Hodnota clony sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Otvorte obrazovku clony.
[FUNC] > [
Aperture/Clona]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
3 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte požadovanú hodnotu.
• Dostupné clony si môžete pozrieť v tabuľke ručného nastavenia expozície (A 65)
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 69, krok č. 2) a skontrolovať preexponované oblasti.
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Ak nastavíte funkciu voliča CUSTOM na hodnotu [
Tv/Av/M] (A 93), môžete nastaviť clonu alebo
expozičný čas voličom a tlačidlom CUSTOM.
• Keď je režim snímania nastavený na hodnotu ‚ alebo “, podľa jasu objektu videokamera nemusí byť
schopná nastaviť vhodnú expozíciu. V takom prípade bude na displeji blikať expozičný čas (‚) alebo clona
(“). Podľa potreby zmeňte expozičný čas alebo clonu.
Nastavenie expozície
Expozícia na dotyk
Môžete sa dotknúť displeja na optimalizovanie expozície pre konkrétny objekt alebo oblasť. Videokamera
automaticky upraví expozíciu pre vybratý bod a uloží nastavenia expozície do pamäte. Môžete sa dotknúť aj
jasného miesta obrazu, aby ste danému bodu nastavili 100 % úroveň jasu a pokúsili sa tým vyhnúť
preexponovaniu (AE pre svetlá). Túto funkciu nemožno použiť, keď je režim snímania nastavený na možnosť n
alebo [T Fireworks/Ohňostroj].
1 Otvorte obrazovku nastavenia expozície na dotyk.
[FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície] > [i]
2 Vyberte položku [
Normal/Normálna] alebo [
Highlights/Svetlá] a potom položku [L]
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
• Výberom položky [
] môžete zobraziť vzor zebra (A 69, krok č. 2) a skontrolovať preexponované oblasti.
3 Na optimalizáciu expozície a jej uloženie do pamäte sa dotknite požadovaného bodu vnútri
rámika expozície.
• Značka I bude blikať a expozícia sa upraví automaticky, aby bola oblasť, ktorej ste sa dotkli, správne
exponovaná.
• Na displeji sa zobrazia hodnota korekcie expozície ±0 a ikona . Indikátor vnútri tlačidla [ ] sa navyše
zmení na oranžový, čo znamená, že expozícia je uzamknutá.
• Ak chcete uvoľniť pamäť expozície, znova vyberte položku [ ].
4 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča ďalej upravte hodnotu korekcie expozície.
• Môžete nastaviť hodnotu korekcie od –3 do +3 s krokom 1/4.
5 Vyberte položku [X].
• Hodnota korekcie expozície a ikona
sa zobrazia na ľavej strane displeja. Ak expozícia nie je uzamknutá
(len korekcia), namiesto nich sa zobrazia [AE] a hodnota korekcie.
Pamäť expozície (Pamäť AE)
Aktuálne nastavenia expozície môžete uložiť a použiť ich, aj keď zmeníte kompozíciu záberu. Túto funkciu
nemožno použiť, keď je režim snímania nastavený na možnosť n alebo [T Fireworks/Ohňostroj].
1 Uložte aktuálnu expozíciu do pamäte.
[FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície] > [ ]
• Na displeji sa zobrazia hodnota korekcie expozície ±0 a ikona . Indikátor vnútri tlačidla [ ] sa navyše
zmení na oranžový, čo znamená, že expozícia je uzamknutá.
• Ak chcete uvoľniť pamäť expozície, znova vyberte položku [ ].
2 Ak je to potrebné, potiahnutím prsta pozdĺž voliča ďalej upravte hodnotu korekcie expozície.
• Môžete nastaviť hodnotu korekcie od –3 do +3 s krokom 1/4.
• V závislosti od jasu obrazu a expozície uloženej v pamäti nemusia byť niektoré hodnoty k dispozícii
a dostupný rozsah korekcie expozície sa môže líšiť.
3 Vyberte položku [X].
• Hodnota korekcie expozície a ikona
sa zobrazia na ľavej strane displeja.
67
Nastavenie expozície
Korekcia expozície
Nastavenú expozíciu môžete korigovať pomocou automatickej expozície, aby ste obraz stmavili alebo zosvetlili.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na možnosť ’, ‚ alebo “.
68
1 Otvorte obrazovku expozície.
[FUNC] > [y Exposure Comp./Korekcia expozície]
• Ak je expozícia uložená v pamäti, vyberte položku [ ], aby sa uvoľnila pamäť expozície.
2 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte korekciu expozície.
• Môžete nastaviť hodnotu korekcie od –2 do +2 s krokom 1/4.
3 Vyberte položku [X].
• [AE] a hodnota korekcie expozície sa zobrazia na ľavej strane displeja.
POZNÁMKY
• Korekcia expozície nie je k dispozícii, keď je zapnutý infračervený záznam.
• Ak nastavíte funkciu voliča CUSTOM na hodnotu [y Exposure Comp./Korekcia expozície] (A 93),
pomocou voliča a tlačidla CUSTOM môžete nastaviť expozíciu.
• V nasledujúcich prípadoch bude pamäť expozície uvoľnená:
- Pri použití vypínača, prepínača režimov alebo prepínača INFRARED.
- Pri zmene režimu snímania.
- Pri zmene rozlíšenia, obrazového kmitočtu alebo vzhľadu.
Korekcia protisvetla
Ak potrebujete zaznamenať scénu s protisvetlom, môžete nastaviť pri zázname korekciu protisvetla
(a to obzvlášť na tmavých miestach), aby bol obraz svetlejší.
1 Vyberte možnosť [
[FUNC] > [
BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.]
2 Vyberte položku [
•
BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.]
On/Zap.] a potom položku [X].
sa zobrazí na ľavej strane displeja a expozícia bude upravená tak, aby zodpovedala protisvetlu.
POZNÁMKY
• Tiež môžete zapnúť funkciu automatickej korekcie protisvetla pomocou nastavenia
>
[v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Auto Backlight Correction/Automatická korekcia protisvetla].
Automatickú korekciu však nemožno použiť, keď je položka [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená
na hodnotu [
Neutral/Neutrálna] alebo [
Wide DR/Široký dynamický rozsah].
• Korekciu protisvetla nemožno zapnúť/vypnúť, keď je položka [FUNC] > [Looks/Vzhľady] nastavená
na hodnotu [
Wide DR/Široký dynamický rozsah] a expozícia je uzamknutá.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [ BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.] (A 94),
stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete korekciu protisvetla.
• V nasledujúcich prípadoch nie je dostupná korekcia protisvetla:
- Keď je nastavený režim snímania [T Fireworks/Ohňostroj].
- Keď je nastavený režim snímania n a položka [FUNC] > [Looks/Vzhľady] je nastavená na hodnotu
[
Wide DR/Široký dynamický rozsah].
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• V nasledujúcich prípadoch bude korekcia protisvetla vypnutá:
- Pri použití vypínača, prepínača režimov alebo prepínača INFRARED.
- Pri zmene režimu snímania.
- Pri zmene obrazového kmitočtu, formátu videa alebo vzhľadu.
Nastavenie expozície
Vzor zebra
Môžete zobraziť vzor zebra na zistenie oblastí, ktoré sú preexponované, aby ste mohli vykonať potrebnú
korekciu. Videokamera ponúka dve úrovne vzoru zebra: Pri 100 % zistíte len miesta, ktoré strácajú detaily,
zatiaľ čo pri 70 % nájdete aj miesta, ktoré sa nebezpečne blížia k strate detailov.
1 Otvorte obrazovku clony, expozičného času, zisku alebo expozície.
[FUNC] > [
Aperture/Clona], [
Shutter Speed/Expozičný čas] alebo [
[y Exposure Comp./Korekcia expozície]
Gain/Zisk] alebo
2 Zvoľte požadovanú úroveň vzoru zebra.
[
] > [z 70%] alebo [{ 100%] > [X]
• Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku a zmeniť ďalšie nastavenia, vyberte položku [L]
namiesto [X].
• Vzor zebra sa objaví na preexponovaných miestach obrazu.
POZNÁMKY
• Zobrazenie vzoru zebra nemá vplyv na záznamy.
69
Neutrálne sivý filter
Neutrálne sivý filter
70
Neutrálne sivý filter umožňuje otvoriť clonu a získať menšiu hĺbku poľa aj pri zázname v jasnom prostredí.
Takisto môžete použiť neutrálne sivý filter, aby ste sa vyhli slabému zaostreniu, ktorá vzniká pôsobením malých
rušení pri používaní malej clony. Môžete vybrať z 3 úrovní hustoty.
Prevádzkové režimy:
Na výber požadovaného nastavenia neutrálne sivého filtra stlačte
tlačidlo ND FILTER + alebo –.
• Opakovane stláčajte tlačidlo ND FILTER + na zmenu nastavenia
neutrálne sivého filtra v nasledujúcom poradí: [ND 1/4]  [ND 1/16] 
[ND 1/64]  neutrálne sivý filter vypnutý (na displeji sa nezobrazuje).
Tlačidlo ND FILTER – mení nastavenia v opačnom poradí.
• Vybraté nastavenie neutrálne sivého filtra sa zobrazí na ľavej
strane displeja.
POZNÁMKY
• Varovanie týkajúce sa neutrálne sivého filtra:
Ak v nasledujúcich prípadoch nie je nastavenie neutrálne sivého filtra vhodné, vedľa nastavenia neutrálne
sivého filtra začne blikať ikona varovania týkajúceho sa neutrálne sivého filtra*.
- Hodnota zisku je príliš vysoká.
- Clona je príliš zavretá.
Zmeňte nastavenie neutrálne sivého filtra, aby prestal blikať, čím zmiernite vplyv takýchto podmienok.
* Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, blikať bude aj indikátor neutrálne sivého filtra na
diaľkovom ovládači RC-V100.
• V závislosti od scény sa môže pri zapnutí alebo vypnutí neutrálne sivého filtra zmeniť farba. V takom prípade
môže túto situáciu vyriešiť nastavenie užívateľského vyváženia bielej (A 71).
• Zmeny užívateľských nastavení neutrálne sivého filtra pomocou voliteľného diaľkového ovládača RC-V100:
- Keď je diaľkový ovládač pripojený k videokamere, môžete používať tlačidlo neutrálne sivého filtra na
diaľkovom ovládači rovnako ako tlačidlo ND FILTER + na videokamere.
- Indikátory neutrálne sivého filtra 1 až 3 budú svietiť na oranžovo, keď je neutrálne sivý filter nastavený
na hodnoty 1/4, 1/16 a 1/64.
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej
Videokamera využíva elektronický postup vyváženia bielej na kalibrovanie obrazu a vytvorenie presných farieb
za rôznych svetelných podmienok. Túto funkciu môžete použiť len vtedy, keď je režim snímania nastavený
na hodnotu ’, ‚, “ alebo n.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [White Balance/Vyváženie bielej].
[FUNC] > [
* White Balance/Vyváženie bielej]
* Predvolená možnosť. Na tlačidle sa zobrazí ikona aktuálne používanej možnosti.
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Ak vyberiete položku [ Color Temperature/Farebná teplota], [ Set 1/Nastavenie 1] alebo
[ Set 2/Nastavenie 2] a chcete zmeniť farebnú teplotu alebo zaregistrovať nové užívateľské vyváženie
bielej, pokračujte v príslušnom postupe nižšie namiesto výberu položky [X].
• Ikona vybratej možnosti sa zobrazí na ľavej strane displeja.
Nastavenie farebnej teploty ([
Color Temperature/Farebná teplota])
3 Vyberte položku [i].
• V dolnej časti displeja sa zobrazí volič nastavenia.
4 Potiahnutím prsta pozdĺž voliča nastavte farebnú teplotu.
5 Vyberte položku [X].
Nastavenie užívateľského vyváženia bielej ([
Set 1/Nastavenie 1] alebo [
Set 2/Nastavenie 2])
3 Nasmerujte videokameru na sivú kartu alebo biely objekt tak, aby vyplnil rámik v strede displeja,
a potom vyberte položku [Å].
• Keď ikona Å vnútri rámika prestane blikať, postup je dokončený. Nastavenie zostane zapamätané,
aj keď videokameru vypnete.
4 Vyberte položku [X].
Voľby
[
Automatic/Automaticky]: Videokamera automaticky nastaví vyváženie bielej tak, aby farby vyzerali
[¼ Daylight/Denné svetlo]:
[É Tungsten/Žiarovka]:
prirodzene.
Na záznam vonku za jasného dňa.
Na záznam pri osvetlení žiarovkami a žiarivkami žiarovkového typu (3-pásmovými).
[
Color Temperature/Farebná teplota]:
[
Set 1/Nastavenie 1], [
Umožňuje nastaviť farebnú teplotu v rozsahu od 2 000 K do 15 000 K.
Set 2/Nastavenie 2]:
Užívateľské nastavenie vyváženia bielej použite, ak chcete, aby biele objekty
vyzerali bielo pri farebnom osvetlení.
POZNÁMKY
• Keď zvolíte užívateľské vyváženie bielej:
- Nepoužívajte rozsah digitálneho zoomu (svetlomodrá oblasť na pruhu zoomu).
- Keď sa zmení umiestnenie, osvetlenie alebo iné podmienky, znova nastavte užívateľské vyváženie bielej.
- Veľmi zriedka a v závislosti od zdroja svetla môže blikať ikona Å. Výsledok však bude stále lepší ako
s nastavením [
Automatic/Automaticky].
71
Vyváženie bielej
72
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Å Set WB/Nastaviť VB] (A 94), stlačením tohto tlačidla
zaregistrujete užívateľské vyváženie bielej po tom, čo nasmerujete videokameru na sivú kartu alebo
biely objekt.
• Užívateľské vyváženie bielej môže poskytnúť lepšie výsledky v týchto prípadoch:
- Meniace sa svetelné podmienky
- Pri detailoch
- Objekty v jednej farbe (obloha, more alebo les)
- Pri osvetlení ortuťovými výbojkami alebo určitými typmi žiariviek a LED osvetlenia
• Vyváženie bielej nie je dostupné, keď je zapnutý infračervený záznam.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Ä WB Priority/Priorita VB] (A 94), stlačením tohto tlačidla
prepnete na často používané nastavenie vyváženia bielej, ktoré ste vopred vybrali pomocou nastavenia
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB].
Používanie vzhľadov
Používanie vzhľadov
Videokamera môže zaznamenávať pomocou vzhľadov – to sú kombinácie nastavení, ktoré ovplyvňujú
charakteristiku vyprodukovaného obrazu. Videokamera ponúka niekoľko prednastavených vzhľadov, z ktorých
niektoré môžete upraviť podľa svojich potrieb. Túto funkciu môžete použiť len vtedy, keď je režim snímania
nastavený na hodnotu ’, ‚, “ alebo n.
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte obrazovku vzhľadov.
[FUNC] > [
* Looks/Vzhľady]
* Predvolená možnosť. Na tlačidle sa zobrazí ikona aktuálne používaného vzhľadu.
2 Vyberte požadovanú možnosť.
• Ak chcete použiť prednastavený vzhľad bez zmien, prejdite na krok č. 4.
3 V prípade potreby zmeňte podrobné nastavenia.
[i] > Výberom položky [–] alebo [+] nastavte hodnotu
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž pruhu nastavenia.
• Ostrosť, kontrast a hĺbku farieb môžete upraviť nasledovne:
[Sharpness/Ostrosť]: 0 (mäkší obraz) až 7 (ostrejší obraz)
[Contrast/Kontrast]*: –4 (nízky kontrast) až +4 (vysoký kontrast)
[Color Depth/Farebná hĺbka]**: –4 (menej sýte farby) až +4 (sýtejšie farby)
4 Vyberte položku [X].
* Nie je k dispozícii pre profil [
Wide DR/Široký dynamický rozsah].
** Nie je k dispozícii pre položku [
Monochrome/Monochromatický].
Voľby
[
[
[
[
Standard/Štandardný]: Štandardný vzhľad pre všeobecné situácie snímania.
Neutral/Neutrálny]:
Vytvára obraz s prirodzenejším pocitom vnímaného rozlíšenia.
Wide DR/Široký dynamický rozsah]:
Nastaví krivku gama so širokým dynamickým rozsahom a farby vhodné pre
príslušnú krivku gama.
Monochrome/Monochromatický]:
Produkuje čiernobiely obraz.
POZNÁMKY
• Pri používaní vzhľadu [
Wide DR/Široký dynamický rozsah] je najnižšie možné nastavenie zisku 9,0 dB.
Preto sa pri snímaní vonku a dennom svetle alebo pri svetlých podmienkach môže objekt javiť svetlý,
pretože videokamera nedokáže dosiahnuť optimálnu expozíciu.
• Vzhľady nie sú dostupné, keď je zapnutý infračervený záznam.
73
Nastavenie časového kódu
Nastavenie časového kódu
74
Videokamera generuje signál časového kódu a zaznamenáva ho spolu s videoklipmi. Signál časového kódu sa
vysiela prostredníctvom konektora SDI OUT (len model u) a je možné ho vysielať aj prostredníctvom
konektora HDMI OUT (A 108).
Prevádzkové režimy:
Výber režimu časového kódu
1 Vyberte možnosť [Time Code Mode/Režim časového kódu].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Time Code Mode/Režim časového kódu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Voľby
[
Preset/Prednastavený]: Časový kód začne od počiatočnej hodnoty, ktorú môžete vopred zvoliť.
Predvolený počiatočný časový kód je 00:00:00:00. Na výber režimu spustenia
časového kódu a nastavenie počiatočnej hodnoty časového kódu si pozrite
nasledujúce postupy:
Regen./Pokr.]:
Videokamera načíta zvolenú kartu SD a časový kód bude pokračovať od
posledného časového kódu zaznamenaného na karte. Časový kód beží len
počas záznamu, takže videoklipy zaznamenávané po sebe na rovnakú kartu
budú mať kontinuálne časové kódy.
[
Výber režimu fungovania časového kódu
Ak nastavíte režim časového kódu [
kódu.
Preset/Prednastavený], môžete nastaviť režim spustenia časového
1 Vyberte možnosť [Time Code Running Mode/Režim spustenia časového kódu].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Time Code Running Mode/Režim spustenia
časového kódu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Voľby
[
[
Rec Run/Spust. zázn.]: Časový kód beží len počas záznamu, takže videoklipy zaznamenávané po sebe na
rovnakú kartu budú mať kontinuálne časové kódy.
Free Run/Voľný beh]: Časový kód začne bežať v momente, keď potvrdíte výber, a beží bez ohľadu na
činnosť videokamery.
Nastavenie počiatočnej hodnoty časového kódu
Ak ste nastavili režim časového kódu na možnosť [
hodnotu časového kódu.
Preset/Prednastavený], môžete nastaviť počiatočnú
1 Vyberte položku [Initial Time Code/Počiatočný časový kód].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Initial Time Code/Počiatočný časový kód]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia časového kódu s oranžovým výberovým rámikom označujúcim hodiny.
• Ak chcete obnoviť časový kód na hodnotu [00:00:00:00] a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku, vyberte
položku [Reset/Resetovať]. Ak je režim časového kódu nastavený na hodnotu [
Free Run/Voľný beh],
časový kód sa vynuluje v momente, keď stlačíte tlačidlo, a bude nepretržite bežať od hodnoty 00:00:00:00.
2 Výberom položky [Í] alebo [Î] nastavte hodiny a potom vyberte pole minút.
• Zvyšok polí (minúty, sekundy, rámček) zmeňte rovnakým spôsobom.
Nastavenie časového kódu
3 Po dokončení všetkých polí časového kódu vyberte položku [OK].
• Ak chcete zavrieť obrazovku bez zmeny časového kódu, vyberte položku [Cancel/Zrušiť].
• Ak je režim časového kódu nastavený na možnosť [
Free Run/Voľný beh], časový kód začne bežať
od časového kódu zadaného v momente, keď vyberiete položku [OK].
4 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, nemôžete vybrať režim časového kódu
[
Free Run/Voľný beh]. Naopak, keď používate prednahrávanie, režim [
Free Run/Voľný beh]
sa nastaví automaticky a nemožno ho zmeniť.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, signál časového kódu nie je možné vysielať
prostredníctvo konektora SDI OUT (len model u) alebo HDMI OUT.
• Ak používate režim časového kódu [
Free Run/Voľný beh], časový kód beží, kým je zabudovaný
zálohovací akumulátor nabitý, aj keď odpojíte všetky ostatné zdroje napájania. Je to však menej presné než
keď je videokamera zapnutá.
75
Nastavenie užívateľského bitu
Nastavenie užívateľského bitu
76
Užívateľský bit sa dá vybrať z dátumu alebo času záznamu alebo z identifikačného kódu skladajúceho sa
z 8 znakov v hexadecimálnom formáte. Existuje šestnásť možných znakov: číslice od 0 do 9 a písmená od A po F.
Užívateľský bit sa zaznamená s klipmi XF-AVC a môže byť vysielaný pomocou konektora SDI OUT
(len model u) a HDMI OUT.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie hexadecimálneho kódu.
1 Otvorte obrazovku [User Bit Settings/Nastavenia užívateľského bitu].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu] >
[
Setting/Nastavenie] > [i]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia užívateľského bitu s oranžovým výberovým rámikom na znaku
celkom vľavo.
• Na obnovenie užívateľského bitu na hodnotu [00 00 00 00] a na návrat na predchádzajúcu obrazovku
vyberte položku [Reset/Resetovať].
2 Vyberte znak, ktorý chcete zmeniť, a potom ho podľa potreby zmeňte výberom položky [Î]
alebo [Í].
• Zvyšné znaky nastavte rovnakým spôsobom.
3 Vyberte položku [OK] a potom položku [X].
• Stlačením tlačidla [Cancel/Zrušiť] obrazovku zatvoríte bez zmeny užívateľského bitu.
Používanie dátumu a času
1 Vyberte položku [User Bit Type/Typ užívateľského bitu].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
2 Vyberte položku [
Date/Dátum] alebo [
Time/Čas] a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Užívateľský bit sa nezaznamená s klipmi MP4, ktoré sú zaznamenané na karte.
Záznam zvuku
Záznam zvuku
Videokamera umožňuje záznam a prehrávanie 4-kanálového lineárneho zvuku PCM (LPCM) alebo 2-kanálového
zvuku AAC pre klipy MP4 a 4-kanálového zvuku LPCM pre klipy XF-AVC. Vzorkovací kmitočet je 48 kHz.
Môžete nahrávať zvuk pomocou konektorov INPUT* (bežne dostupné mikrofóny alebo analógové linkové
zvukové vstupy) a konektora MIC (bežne dostupné mikrofóny) alebo zabudovaného mikrofónu.
Zvukový signál je možné vysielať spoločne so signálom videa pomocou konektorov SDI OUT (len model u)
a HDMI OUT. Tento zvukový signál môžete nahrávať na externom rekordéri.
* Vyžaduje sa, aby bola rukoväť správne pripojená k videokamere.
Prevádzkové režimy:
Výber zvukového formátu klipov MP4
Pri zaznamenávaní klipov MP4 môžete nastaviť zvukový formát na hodnotu AAC (2 kanály, 16 bitov) alebo LPCM
(lineárny zvuk PCM, 4 kanály, 16 bitov).
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [¸ Audio Format/Zvukový formát].
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Audio Format/Zvukový formát]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Vyberte formát AAC, keď je dôležitejšia všestrannosť (možnosť prehrávania na väčšine zariadení). Ak je kvalita
zvuku prioritou, vyberte formát LPCM.
77
Záznam zvuku
Nastavenia zvuku a nahrávané zvukové kanály
78
Ktoré zvukové výstupy sú zaznamenané pre ktoré zvukové kanály sa určuje kombináciou nastavení menu,
tým, či je pripojená rukoväť, a pomocou ďalších ovládacích prvkov videokamery súvisiacich so zvukom.
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad možných kombinácií. Pozrite si aj ilustrácie nasledujúce po tabuľke.
Mikrofón
pripojený ku
konektoru
MIC
Nastavenia menu
Prepínač AUDIO IN
Nahrávané zvukové kanály/zdroje zvuku
[C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] >
pre
INPUT 1
pre
INPUT 2
[CH2 Input/
Vstup CH2]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
[
INPUT Terminal/
Konektor INPUT]
Konektor INPUT 2
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
[
INPUT Terminal/
Konektor INPUT]
Konektor INPUT 1
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
INPUT1
INT.MIC/MIC
INT.MIC/MIC
–
[CH3/CH4 Input/Vstup
CH3/CH4]*
[
Konektor INPUT 1
CH2
Konektor INPUT 1
–
–
Konektor MIC (mono)
INPUT2
–
–
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
INPUT1
INT.MIC/MIC
–
–
INT.MIC/MIC
INPUT2
–
–
Zabudovaný
mikrofón (mono)
Konektor INPUT 2
Áno
INT.MIC/MIC
INT.MIC/MIC
–
–
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
Nie
INT.MIC/MIC
INT.MIC/MIC
–
–
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
–
–
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
–
–
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
[
Built-in Mic/MIC
Terminal/Zabudovaný
mikrofón/konektor MIC]
[
Built-in Mic/MIC
Terminal/Zabudovaný
mikrofón/konektor MIC]
Rukoväť nie je pripojená
Nie
CH4*
Konektor
INPUT 1
Konektor
INPUT 2
Konektor MIC Konektor MIC
(Ľ)
(P)
Konektor MIC
(mono)
Konektor INPUT 2
Konektor INPUT 1
Nie
Áno
CH3*
Konektor INPUT 2
Built-in Mic/MIC
Terminal/Zabudovaný
mikrofón/konektor MIC]
Áno
[
Built-in Mic/MIC
Terminal/Zabudovaný
mikrofón/konektor MIC]
CH1
Konektor INPUT 1
Zabudovaný
mikrofón (mono)
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
* Pre klipy MP4, len keď je položka
> [3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Audio Format/Zvukový
formát] nastavená na hodnotu [
LPCM 16bit 4CH/LPCM 16 bitov 4 K].
Prepínače AUDIO IN (výber vstupu pre audio)
pre INPUT 1
pre INPUT 2
Záznam zvuku
Pripojenie externého mikrofónu alebo externého zdroja zvuku do videokamery
Ku každému konektoru INPUT môžete pripojiť komerčne dostupné mikrofóny alebo analógové linkové vstupy
s konektorom XLR. Na používanie konektorov INPUT a držiaka mikrofónu musí byť rukoväť správne pripojená
k videokamere. Do konektora MIC môžete zapájať bežne dostupné kondenzátorové mikrofóny s vlastným
zdrojom napájania a ∅ 3,5 mm stereofónnym minikonektorom.
Pri pripájaní externého mikrofónu postupujte, ako je uvedené nižšie (pozrite si aj nasledujúcu ilustráciu). Ak chcete
k videokamere pripojiť externé zariadenie, zapojte kábel zariadenia do príslušného konektora INPUT (햵).
1 Uvoľnite zaisťovaciu skrutku mikrofónu (햲), otvorte držiak mikrofónu a vložte doň mikrofón (햳).
2 Dotiahnite zaisťovaciu skrutku a vložte kábel mikrofónu do svorky na kábel mikrofónu pod držiakom
mikrofónu (햴).
3 Zapojte kábel mikrofónu do požadovaného konektora INPUT (햵) alebo konektora MIC (햶).
Konektory INPUT 2 / INPUT 1
햳
햴
햲
햵
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
Káblová svorka
햶
Konektor MIC
Záznam zvuku z konektorov INPUT do kanála CH1/CH2
Prepínače AUDIO IN (výber vstupu pre audio)
pre INPUT 1
pre INPUT 2
Prepínače INPUT 1 / INPUT 2
1 Nastavte zodpovedajúci prepínač AUDIO IN na hodnotu INPUT 1 alebo INPUT 2.
• Zdroj zvuku z konektorov INPUT môžete zaznamenávať aj do kanála CH3/CH4 (A 80).
2 Na výber zdroja zvuku nastavte zodpovedajúci prepínač INPUT na hodnotu MIC (mikrofón) alebo
LINE (zvukové zariadenie).
• Ak chcete použiť fantómové napájanie mikrofónu, nastavte prepínač na MIC+48V. Nezabudnite najprv
pripojiť mikrofón, ešte pred zapnutím fantómového napájania. Majte mikrofón pripojený, keď vypínate
fantómové napájanie.
79
Záznam zvuku
Záznam rovnakého zdroja zvuku do dvoch zvukových kanálov
80
Predvolene sa pri používaní konektorov INPUT každý zdroj zvuku zaznamenáva ako samostatný zvukový kanál
(INPUT 1 do kanála CH1 a INPUT 2 do kanála CH2). V prípade potreby (napríklad ako záložný záznam zvuku)
môžete zaznamenávať zdroj zvuku z konektora INPUT 1 do oboch zvukových kanálov CH1 a CH2. V takom
prípade môžete nezávisle nastaviť hlasitosť záznamu zvuku pre každý kanál.
1 Vyberte možnosť [CH2 Input/Vstup CH2].
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH2 Input/Vstup CH2]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Voľby
[
[
INPUT 2]: Zvuk sa zaznamená do každého kanála samostatne. Zdroj zvuku INPUT 1 sa zaznamená
do kanála CH1 a zdroj zvuku INPUT 2 sa zaznamená do kanála CH2.
INPUT 1]: Zdroj zvuku INPUT 1 sa zaznamená do oboch kanálov. Zdroj zvuku INPUT 2 sa nezaznamená.
Výber zdroja zvuku zaznamenávaného do kanála CH3/CH4
Keď je vybratý zvukový formát LPCM (záznam 4-kanálového zvuku) a kanály CH1/CH2 sú nastavené na
konektory INPUT, môžete vybrať zdroj zvuku, ktorý sa bude zaznamenávať do kanálov CH3/CH4 (A 78).
1 Vyberte položku [CH3/CH4 Input/Vstup CH3/CH4].
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH3/CH4 Input/Vstup CH3/CH4]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Keď je vybratá možnosť [
Built-In Mic/MIC Terminal/Zabudovaný mikrofón/konektor MIC],
videokamera zaznamenáva zvuk zo zabudovaného mikrofónu s výnimkou prípadu, keď je externý mikrofón
pripojený do konektora MIC.
Záznam zvuku zo zabudovaného mikrofónu alebo konektora MIC do kanála CH1/CH2
Prepínače AUDIO IN (výber vstupu pre audio)
pre INPUT 1
pre INPUT 2
1 Ak je rukoväť pripojená k videokamere, nastavte príslušný prepínač AUDIO IN do polohy INT.MIC/MIC.
2 Na používanie externého mikrofónu ho pripojte ku konektoru MIC.
• Môžete napájať externý mikrofón kompatibilný s doplnkovým zdrojom napájania (A 84).
• Videokamera bude zaznamenávať zvuk zo zabudovaného mikrofónu s výnimkou prípadu, keď je externý
mikrofón pripojený do konektora MIC.
Záznam zvuku
Nastavenie hlasitosti záznamu zvuku
Môžete upraviť hlasitosť záznamu zvuku rôznych zvukových kanálov pomocou ovládačov zvuku na rukoväti
alebo na obrazovke zvuku v menu FUNC. Obrazovka zvuku zobrazuje prehľad použitých zvukových kanálov
a pre každý zvukový kanál: aktuálne vybratý zdroj zvuku, či je hlasitosť záznamu zvuku nastavená automaticky
alebo manuálne a indikátor hlasitosti.
Automatické nastavenie hlasitosti pre kanál CH1 alebo CH2
Keď je rukovať pripojená k videokamere, nastavte prepínač úrovne hlasitosti požadovaného kanála do polohy
A (automaticky) a videokamera automaticky nastaví hlasitosť príslušného kanála. Ak rukoväť nie je pripojená,
upravte úroveň hlasitosti pomocou menu FUNC (A 82).
Prepínače úrovne hlasitosti CH1/CH2
Automatická kontrola úrovne (ALC): prepojenie alebo oddelenie nastavenia zvuku kanálov CH1/CH2 alebo
CH3/CH4 (konektory INPUT/konektor MIC)
Keď sú oba prepínače INPUT 1 aj INPUT 2 nastavené na rovnaký zdroj zvuku (linkový vstup alebo mikrofón),
môžete prepojiť nastavenie hlasitosti pre oba vstupy pomocou nastavenia
> [C Audio Setup/
Nastavenie zvuku] > [INPUT 1/2 ALC Link/INPUT 1/2 prepojenie ALC]. Ak vyberiete možnosť [
Linked/
Prepojené], pomocou prepínača úrovne hlasitosti a voliča kanála CH1 môžete upravovať kanály CH1 a CH2
(A 82). Prípadne vyberte na obrazovke zvuku v menu FUNC položku [CH3/4], ak chcete upravovať kanály
CH3 a CH4 (A 82).
Naopak, môžete nastaviť položku
> [C Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC ALC Link/
Prepojenie MIC ALC] na hodnotu [
Separated/Oddelené], ak chcete oddeliť nastavenie hlasitosti pre ľavý
a pravý kanál externého mikrofónu pripojeného ku konektoru MIC. Umožní vám to upravovať každý kanál
nezávisle na obrazovke zvuku v menu FUNC (A 82).
81
Záznam zvuku
Ručné nastavenie hlasitosti pre kanál CH1 alebo CH2
Keď je rukoväť pripojená k videokamere, upravte úroveň zvuku pomocou ovládačov na rukoväti. Ak rukoväť
nie je pripojená, upravte úroveň hlasitosti pomocou menu FUNC (A 82).
82
Voliče úrovne hlasitosti pre kanály CH1/CH2
Prepínače úrovne hlasitosti CH1/CH2
1 Nastavte prepínač úrovne hlasitosti požadovaného kanála do polohy M (ručne).
2 Otáčajte príslušným voličom úrovne hlasitosti.
• Pre informáciu, 0 zodpovedá –
, 5 zodpovedá 0 dB a 10 zodpovedá +18 dB.
• Tip: Hlasitosť záznamu zvuku nastavte tak, aby indikátor hlasitosti na displeji zašiel doprava od značky
–18 dB (asi o jednu značku doprava od značky –20 dB) len príležitostne.
3 Zatvorte ochranný kryt, aby ste zabránili náhodnej zmene ovládačov zvuku.
Nastavenie hlasitosti pomocou menu FUNC
Keď je vybratý zvukový formát LPCM (záznam 4-kanálového zvuku), na úpravu hlasitosti záznamu zvuku pre
kanály CH3 a CH4 použite obrazovku zvuku v menu FUNC. Ak k videokamere nie je pripojená rukoväť,
na úpravu hlasitosti záznamu zvuku pre kanály CH1 a CH2 musíte takisto použiť obrazovku zvuku.
1 Otvorte obrazovku zvuku.
[FUNC] > [C Audio/Zvuk]
2 Vyberte kanál alebo pár kanálov na úpravu.
3 Vyberte položku [
Automatic/Automaticky] alebo [ö Manual/Ručne].
• Ak ste vybrali automatické nastavenie, prejdite na krok č. 5. Ak ste vybrali ručné nastavenie, pokračujte
v procese a upravte nastavenie hlasitosti záznamu zvuku.
4 Ak chcete upraviť hlasitosť záznamu, stlačte a podržte tlačidlo [Ï] alebo [Ð].
• Tip: Hlasitosť záznamu zvuku nastavte tak, aby indikátor hlasitosti na displeji zašiel doprava od značky –18
dB (asi o jednu značku doprava od značky –20 dB) len príležitostne.
5 Vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• Keď indikátor hlasitosti dosiahne červený bod (0 dB), zvuk môže byť skreslený.
• Ak indikátor hlasitosti nepoukazuje na skreslenie, ale zvuk je napriek tomu skreslený, zapnite stlmenie
mikrofónu (A 83, 84).
• Odporúčame používať slúchadlá na kontrolu zvuku pri nastavovaní hlasitosti záznamu zvuku alebo ak je
aktivované stlmenie mikrofónu.
Záznam zvuku
Obmedzovač špičiek
• Ak je aspoň jeden z kanálov nastavený na konektory INPUT a ručné nastavenie hlasitosti, môžete aktivovať
aj obmedzovač špičiek, aby ste znížili skreslenie zvuku. Keď je obmedzovač špičiek zapnutý, oreže
amplitúdu vstupného zvukového signálu, keď začne byť skreslený. Použite nastavenie
>
[¡ " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1/2 Limiter/Obmedzovač pre INPUT 1/2].
Rozšírené nastavenia zdroja zvuku
Citlivosť mikrofónu (konektory INPUT)
Keď jeden zo zvukových kanálov nastavený na konektory INPUT a zodpovedajúci prepínač INPUT1 alebo
INPUT2 je nastavený na hodnotu MIC alebo MIC+48V, môžete vybrať citlivosť externého mikrofónu.
1 Vyberte citlivosť požadovaného konektora INPUT.
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1 Mic Trimming/Vyváženie mikrofónu pre
INPUT 1] alebo [INPUT 2 Mic Trimming/Vyváženie mikrofónu pre INPUT 2]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Stlmenie mikrofónu (konektory INPUT)
Keď jeden zo zvukových kanálov nastavený na konektory INPUT a zodpovedajúci prepínač INPUT1 alebo
INPUT2 je nastavený na hodnotu MIC alebo MIC+48V, môžete vybrať stlmenie externého mikrofónu (20 dB).
1 Vyberte stlmenie požadovaného konektora INPUT.
> [C ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1 Mic Att./Stlmenie mikrofónu pre INPUT 1]
alebo [INPUT 2 Mic Att./Stlmenie mikrofónu pre INPUT 2]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona å.
Citlivosť mikrofónu (zabudovaný mikrofón)
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na zabudovaný mikrofón/konektor MIC a do konektora MIC
nie je zapojený žiadny externý mikrofón, môžete zvýšiť citlivosť zabudovaného mikrofónu.
1 Vyberte možnosť [Built-in Mic Sensitivity/Citlivosť zabudovaného mikrofónu].
> [C " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Sensitivity/Citlivosť zabudovaného mikrofónu]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Voľby
[h Normal/Normálna]: Na záznam zvuku za normálnych podmienok.
[
High/Vysoká]:
Na záznam zvuku s vyššou hlasitosťou (+6 dB).
Stlmenie mikrofónu (zabudovaný mikrofón)
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na zabudovaný mikrofón/konektor MIC a do konektora MIC nie je
zapojený žiadny externý mikrofón, môžete aktivovať stlmenie zabudovaného mikrofónu (20 dB) na zabránenie
skreslenia zvuku, keď je hladina zvuku príliš vysoká.
1 Vyberte položku [Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného mikrofónu].
> [C " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného mikrofónu]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona å.
83
Záznam zvuku
Dolná zádrž (zabudovaný mikrofón)
84
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na zabudovaný mikrofón/konektor MIC a do konektora MIC nie
je zapojený žiadny externý mikrofón, môžete aktivovať dolnú zádrž na potlačenie zvuku spôsobeného vetrom
a ďalších zvukov okolia pri zázname v exteriéri. Pri zázname v prostredí, kde nehrozí hluk vetra, alebo keď chcete
zaznamenávať nízkofrekvenčné zvuky, odporúčame vypnúť dolnú zádrž.
1 Vyberte možnosť [Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž zabudovaného mikrofónu].
> [C " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž zabudovaného
mikrofónu]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
Stlmenie mikrofónu (konektor MIC)
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na zabudovaný mikrofón/konektor MIC, môžete aktivovať
stlmenie mikrofónu (20 dB) pre externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC, aby sa zabránilo skresleniu zvuku,
keď je jeho úroveň príliš vysoká.
1 Vyberte položku [MIC Att./Stlmenie mikrofónu].
> [C " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC Att./Stlmenie mikrofónu]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona å.
Dolná zádrž (konektor MIC)
Keď je jeden zo zvukových kanálov nastavený na zabudovaný mikrofón/konektor MIC, môžete aktivovať dolnú
zádrž pre externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC. Dolná zádrž potláča zvuk spôsobený vetrom a ďalšie
zvuky okolia pri zázname v exteriéri. Pri zázname v prostredí, kde nehrozí hluk vetra, alebo keď chcete
zaznamenávať nízkofrekvenčné zvuky, odporúčame vypnúť dolnú zádrž.
1 Vyberte možnosť [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu].
> [C # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
Doplnkový zdroj napájania (konektor MIC)
Doplnkovým zdrojom napájania môžete napájať externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC.
1 Vyberte položku [MIC Power/Napájanie MIC].
> [C # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC Power/Napájanie MIC]
2 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
POZNÁMKY
• Ak pripojíte externý mikrofón, ktorý nevyžaduje zdroj napájania, keď je položka [MIC Power/Napájanie MIC]
nastavená na hodnotu [i On/Zap.], mikrofón sa môže poškodiť.
Používanie slúchadiel
Používanie slúchadiel
Pripojte slúchadlá s ∅ 3,5 mm stereofónnym minikonektorom do konektora × (slúchadlá) na prehrávanie alebo
sledovanie záznamu zvuku.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel].
> [C # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel]
2 Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku [Ô] alebo [Õ] a potom položku [X].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž pruhu hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti počas prehrávania
Počas prehrávania môžete nastaviť hlasitosť slúchadiel rovnako, ako nastavujete hlasitosť reproduktorov
(A 99).
DÔLEŽITÉ
• Pri použití slúchadiel nezabudnite znížiť hlasitosť na primeranú úroveň.
85
Farebné pruhy a referenčný tón
Farebné pruhy a referenčný tón
Videokamera môže generovať farebné pruhy a referenčný tón s frekvenciou 1 kHz s výstupom cez konektory
SDI OUT (len u), HDMI OUT a × (slúchadlá)*.
86
* Len referenčný tón.
Prevádzkové režimy:
Color Bars/Farebné pruhy
Môžete si vybrať farebné pruhy EBU alebo SMPTE.
1 Vyberte možnosť [Color Bars/Farebné pruhy].
> [3 $ Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Color Bars/Farebné pruhy]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Zvolené farebné pruhy sa zobrazia na displeji a zaznamenajú sa, keď stlačíte tlačidlo REC.
POZNÁMKY
• Počas záznamu nemôžete meniť typ farebných pruhov.
• Farebné pruhy nemožno používať spoločne s režimom spomaleného a zrýchleného záznamu.
Referenčný tón
Videokamera môže mať na výstupe spolu s farebnými pruhmi referenčný tón 1 kHz. Môžete vybrať jednu
z 3 hlasitostí (–12 dB, –18 dB, –20 dB).
1 Vyberte možnosť [1 kHz Tone/1 kHz tón].
> [3 % Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [1 kHz Tone/1 kHz tón]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Tón bude na výstupe so zvolenou úrovňou a zaznamená sa, keď stlačíte tlačidlo REC.
Prednahrávanie
Prednahrávanie
Keď je zapnutý režim prednahrávania, videokamera začne priebežne nahrávať do dočasnej pamäte asi
3 sekundy deja. Takže keď stlačíte tlačidlo REC, videoklip bude obsahovať aj niekoľko sekúnd videa a zvuku
nahratých pred stlačením tlačidla.
Prevádzkové režimy:
1 Stlačte tlačidlo PRE REC.
• Prednahrávanie je zapnuté a v hornej časti displeja sa zobrazí
ikona z.
• Ďalším stlačením tlačidla prednahrávanie vypnete.
2 Stlačte tlačidlo REC.
• Videokamera zaznamená videoklip na kartu spolu s niekoľkými
sekundami obrazu a zvuku, ktoré boli zaznamenané pred stlačením
tlačidla REC.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Videokamera nezaznamená celé 3 sekundy pred stlačením tlačidla REC, ak bolo toto tlačidlo stlačené
v priebehu 3 sekúnd od zapnutia prednahrávania alebo ukončenia predchádzajúceho záznamu.
Prednahrávanie nemožno používať spoločne s režimom spomaleného a zrýchleného záznamu.
Prednahrávanie nemožno použiť v týchto prípadoch:
- Pri použití vypínača alebo prepínača režimov.
- Pri otvorení menu.
- Pri zmene režimu snímania, vyváženia bielej alebo vzhľadu.
- Pri otvorení krytu priestoru pre kartu alebo pri zaplnení vybratej karty na záznam videoklipov.
Časový kód počas prednahrávania:
- Časový kód videoklipu sa spustí niekoľko sekúnd pred stlačením tlačidla REC.
- Časový kód sa zaznamená v prežime prevádzky nastavenom na možnosť [
Free Run/Voľný beh].
- Ak je režim časového kódu nastavený na možnosť [
Regen./Pokr.] alebo [
Preset/Prednastavený]
s režimom fungovania [
Rec Run/Spust. zázn.], režim fungovania časového kódu sa automaticky zmení
na možnosť [
Free Run/Voľný beh], keď je aktivované prednahrávanie.
- Keď sa prednahrávanie vypne, režim fungovania časového kódu sa vráti na predchádzajúce nastavenie.
87
Infračervený záznam
Infračervený záznam
88
V infračervenom režime je videokamera citlivejšia na infračervené svetlo, čo umožňuje snímať na tmavých
miestach. Môžete vybrať farbu svetlejších oblastí obrazu (biele alebo zelené). Keď je k videokamere pripojená
rukoväť, pomocou infračerveného svetla rukoväte môžete záznamy ešte viac zosvetliť.
Prevádzkové režimy:
1 Presuňte prepínač INFRARED (infračervené) do polohy ON
(zapnuté).
• V ľavom hornom rohu displeja sa zobrazia ikony ; a =.
2 Ak chcete zmeniť farbu svetiel v obraze, vyberte možnosť
[IR Rec Color/Farba IR záznamu].
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[IR Rec Color/Farba IR záznamu]
3 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [L].
4 Ak chcete zapnúť infračervené svetlo, vyberte položku
[IR Light/Infračervené svetlo].
>[v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[IR Light/Infračervené svetlo]
5 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
• Keď je infračervené svetlo zapnuté, ikona = sa zmení na
•
•
•
•
.
POZNÁMKY
Počas zapnutého infračerveného režimu platí nasledujúce.
- Clona zostane úplne otvorená, neutrálne sivý filter zostane vysunutý a videokamera sa prepne na
automatický expozičný čas a zisk.
- Korekcia expozície sa nastaví na automatickú, limit AGC, korekcia protisvetla (automatická aj konštantná)
a detekcia a sledovanie tváre sa vypnú.
- Videokamera sa najprv prepne do režimu automatického zaostrovania s priebežným automatickým
zaostrovaním, ale môžete prepínať medzi automatickým a ručným zaostrovaním. Zaostrovacia vzdialenosť
sa zobrazí nasivo.
- Vyváženie bielej sa prepne na špeciálne nastavenie infračerveného režimu, ktoré nie je možné zmeniť.
- Nie je možné nastaviť režim snímania a vzhľady.
Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [< IR Light/Infračervené svetlo] (A 94), stlačením tohto tlačidla
zapnete/vypnete infračervené svetlo.
V závislosti od zdroja svetla nemusí automatické zaostrovanie správne fungovať pri zoomovaní.
V režime infračerveného svetla je senzor videokamery výrazne citlivejší voči blízkosti infračerveného svetla.
Nemierte objektívom do zdrojov svetla/tepla na obraze. Pred prepnutím do infračerveného režimu objektív
zakryte. Ak sú takéto zdroje svetla/tepla v obraze, pred prepnutím do infračerveného režimu odporúčame
zakryť objektív.
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Môžete pripojiť voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 do konektora REMOTE na diaľkové ovládanie videokamery
(vrátane pokročilých funkcií záznamu) na diaľku. Pomocou diaľkového ovládača môžete zapnúť videokameru,
prechádzať menu, diaľkovo ovládať clonu aj expozičný čas, ako aj ďalšie možnosti.
Na pripojenie diaľkového ovládača k videokamere použite dodaný kábel. Podrobnosti o pripojení a používaní
diaľkového ovládača nájdete v Návode na používanie.
Prevádzkové režimy:
Do konektora A
diaľkového ovládača RC-V100
Kábel diaľkového ovládača
(dodáva sa s ovládačom RC-V100)
1 Vypnite videokameru a pripojte k nej voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
2 Zapnite videokameru v režime
a vyberte položku [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE]
3 Vyberte položku [
RC-V100 (REMOTE A)] a potom položku [X].
Voľby
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Túto voľbu vyberte, ak chcete používať voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
Standard/Štandardný]:
Túto voľbu vyberte, ak chcete používať bežne dostupné diaľkové ovládače.
[
POZNÁMKY
• Nasledujúce ovládače na diaľkovom ovládači nebudú ovládať videokameru:
-
Tlačidlo CUSTOM PICT.
Tlačidlo SHUTTER SELECT
Tlačidlo AGC
Tlačidlo AUTO KNEE
Volič KNEE POINT, KNEE SLOPE
Volič BLACK GAMMA LEVEL
-
Volič SHARPNESS LEVEL
Voliče WHITE BALANCE R a B
Volič MASTER BLACK R a B
Volič MASTER PEDESTAL
Tlačidlo AUTO IRIS
Tlačidlo CANCEL
89
Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2
Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2
90
Keď je ku konektoru USB videokamery pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera do každého
záznamu (klipy MP4, klipy XF-AVC a fotografie) automaticky vloží informácie GPS (nadmorská výška, zemepisná
šírka a zemepisná dĺžka). V prípade klipov MP4 a fotografií sa vložia aj dátum a čas UTC (Coordinated Universal
Time). V prípade klipov XF-AVC sa informácie GPS vložia ako súčasť metadát klipu a dajú sa použiť na
organizáciu a vyhľadávanie záznamov pomocou softvéru Canon XF Utility (A 113).
Zaznamenané informácie GPS môžete skontrolovať na obrazovke s informáciami o klipe alebo na obrazovke
prehrávania fotografií (zobrazenie jednotlivých fotografií).
Prevádzkové režimy:
Pripojenie prijímača GPS
Vypnite videokameru aj prijímač. Pripojte prijímač ku konektoru USB videokamery pomocou kábla USB*.
Počas záznamu vložte prijímač do prenosného puzdra* a pripojte ho k prídržnému remienku videokamery alebo
ho noste pri sebe. Ďalšie informácie o pripojení a používaní prijímača nájdete v návode na používanie
prijímača GP-E2.
* Dodáva sa s prijímačom.
Zapnutie prijímača GPS
Zapnite videokameru aj prijímač.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona , ktorá bude blikať, kým sa prijímač pokúša získať satelitné signály.
• Keď korektne získa satelitné signály, ikona
bude natrvalo svietiť. Zapnú sa funkcie GPS a do videoklipov
a fotografií zaznamenaných od tejto chvíle sa pridajú geoznačky.
Automatická úprava dátumu a času podľa dát GPS
Môžete nastaviť položku
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [GPS Auto Time Setting/
Autom. nastavenie času GPS] na hodnotu [i Auto Update/Automatická aktualizácia], aby videokamera
upravovala dátum a čas podľa informácií zo signálu GPS. Dátum a čas sa automaticky aktualizuje prvý raz,
keď sa videokamera pripojí po zapnutí k správnemu signálu GPS.
• Keď je aktivovaná automatická úprava dátumu a času, nastavenie
> [B System Setup/Nastavenie
systému] > [Date/Time/Dátum a čas] nie je k dispozícii.
• Počas záznamu videa sa neaktualizuje čas.
Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2
DÔLEŽITÉ
• V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie systému GPS obmedzené alebo zakázané.
Prijímač GPS používajte v súlade s miestnou legislatívou krajiny alebo regiónu, kde sa prijímač používa.
Obzvlášť opatrní buďte pri cestách do zahraničia.
• Buďte opatrní aj pri používaní funkcií GPS na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené
či zakázané.
• Informácie GPS zaznamenané vo videoklipoch a fotografiách môžu obsahovať údaje, pomocou ktorých vás
ostatní môžu vyhľadať alebo identifikovať. Buďte opatrní pri zdieľaní záznamov s geoznačkami a pri ich
odosielaní na web.
• Prijímač GPS nenechávajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, napríklad pri silných magnetoch
alebo motoroch.
POZNÁMKY
• Informácie GPS zaznamenané s videoklipmi zodpovedajú polohe pri začiatku záznamu.
• Neumiestňujte žiadne káble pripojené ku konektoru SDI OUT (len model u) alebo HDMI OUT do blízkosti
prijímača. Ak tak urobíte, môže to mať negatívny vplyv na signál GPS.
• Opätovný príjem signálu GPS potrvá dlhšie po výmene napájacieho akumulátora alebo pri prvom zapnutí
videokamery po dlhšom čase, keď bola vypnutá.
• Videokamera nie je kompatibilná s digitálnym kompasom prijímača ani s intervalovými funkciami polohovania.
Taktiež možnosť [Set Now/Nastaviť teraz] nie je dostupná pre nastavenie [GPS Auto Time Setting/Autom.
nastavenie času GPS].
91
Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2
92
4
Užívateľské prispôsobenie
93
Volič a tlačidlo CUSTOM
Tlačidlu a voliču CUSTOM môžete priradiť niektorú z často používaných funkcií. Potom môžete nastaviť zvolenú
funkciu tlačidlom alebo voličom CUSTOM bez použitia menu.
Prevádzkové režimy:
1 Stlačte a podržte tlačidlo CUSTOM.
• Po približne sekunde sa zobrazí rýchle menu volieb.
2 Otočením voliča CUSTOM vyberte požadovanú funkciu
a potom stlačte tlačidlo CUSTOM.
3 Na použitie priradenej funkcie, ako je uvedené
v nasledujúcich vysvetleniach, stlačte tlačidlo CUSTOM
a otočte volič CUSTOM.
• Hodnota na obrazovke, ktorú je možné nastaviť pomocou
voliča CUSTOM, sa zvýrazní oranžovou farbou.
POZNÁMKY
• Takisto môžete použitím nastavenia
> [B # System
Setup/Nastavenie systému] > [CUSTOM Dial & Button/Volič
a tlačidlo CUSTOM] vybrať priradenú funkciu.
Voľby
Tv/Av/M]: Keď je režim snímania nastavený na možnosť ‚ alebo “, otočením voliča CUSTOM upravte
expozičný čas alebo clonu.
Keď je režim snímania nastavený na možnosť n, opakovane stláčajte tlačidlo CUSTOM na
výber hodnoty, ktorú chcete upraviť (clona → expozičný čas → hodnota zisku). Kým je zvolená
hodnota zvýraznená oranžovo, otočte voličom na jej úpravu.
[
AGC Limit/Limit AGC]:
Stlačte tlačidlo CUSTOM na zapnutie/vypnutie limitu AGC. Keď je aktivovaný limit AGC,
otočte voličom, aby ste nastavili maximálnu hodnotu zisku.
[y Exposure Comp./Korekcia expozície]:
Na zapamätanie expozície stlačte tlačidlo CUSTOM a (ak je to potrebné) otočte ovládačom
na korekciu expozície (pamäť expozície + korekcia).
[j Off/Vyp.]: Vypne tlačidlo a volič CUSTOM.
[
Priraditeľné tlačidlá
Priraditeľné tlačidlá
94
Videokamera má päť priraditeľných tlačidiel na tele a na displeji (dotykové ovládanie), ku ktorým môžete priradiť
rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá). Priraďte tlačidlám často používané funkcie, ktoré považujete za
najpraktickejšie, aby ste si prispôsobili videokameru podľa svojich potrieb.
Názvy tlačidiel vytlačené na videokamere takisto označujú ich predvolené nastavenia. Priraditeľné tlačidlá na
obrazovke zobrazia len ikonu funkcie, ktorá je k nim aktuálne priradená. Priradené funkcie sa môžu zmeniť len
v režime
.
Prevádzkové režimy:
Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke
1 Fyzické tlačidlá: Stlačte tlačidlo MENU a kým ho držíte stlačené, stlačte priraditeľné tlačidlo,
ktorého funkciu chcete zmeniť.
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke: Vyberte položku [Onscreen Assignable Button/Priraditeľné
tlačidlo na obrazovke].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [Onscreen Assignable Button/Priraditeľné tlačidlo
na obrazovke]
• Zoznam dostupných funkcií sa zobrazí s funkciou aktuálne priradenou k zvýraznenému tlačidlu.
2 Vyberte požadovanú funkciu a potom možnosť [X].
• Ak je to potrebné, výberom položky [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
3 Na použitie priradenej funkcie, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, stlačte priraditeľné tlačidlo
(alebo sa dotknite priraditeľného tlačidla na obrazovke).
• V režime
je možné použiť len priraditeľné tlačidlo nastavené na hodnotu [œ Monitor Channels/
Monitorovanie kanálov] alebo [
Menu].
Priraditeľné tlačidlá
Priraditeľné funkcie
Názov funkcie
[
AF/MF]
Opis
A
Prepína medzi automatickým zaostrovaním a ručným zaostrovaním.
47
[~ Face Only AF/AF len
na tvár]
Prepína medzi štandardným automatickým zaostrovaním a automatickým zaostrovaním, len keď je
detegovaná tvár.
54
[^ Magnification/
Zväčšenie]
Zapína a vypína zväčšenie.
[ Focus Guide/
Zaostrovací asistent]
Zapína a vypína zaostrovacieho asistenta.
[ BLC Always On/
Kor. protisvetla stále zap.]
Zapína a vypína neustálu korekciu protisvetla.
[± Powered IS/Zosilnený
stabilizátor obrazu]
Zapína a vypína zosilnený stabilizátor obrazu.
[Å Set WB/Nastaviť VB]*
Registrácia užívateľského nastavenia vyváženia bielej.
71
[Ä WB Priority/Priorita VB]
Prepína medzi aktuálnym nastavením vyváženia bielej a nastavením priority vyváženia bielej
zaregistrovaným pre nastavenie
> [v Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB].
117
[< IR Light/Infračervené
svetlo]**
Keď je aktivovaný infračervený záznam, zapne/vypne infračervené svetlo videokamery.
50
49
68
60
88
[z Pre REC/Prednahrávanie] Zapína a vypína prednahrávanie.
87
[
Rec Review/
Prezeranie záznamu].
Prezeranie posledného zaznamenaného videoklipu
39
[
Zaznamená fotografiu.
Photo/Fotografia]
38
[œ Monitor Channels/
Monitorovanie kanálov]
Zmení výstup zvukového kanála z konektora × (slúchadlá).
[
Otvorí/zatvorí menu nastavení.
29
Nie je priradená žiadna funkcia – tlačidlo je vypnuté.
—
Menu]
[j Off/Vyp.]
* Dostupné len pre fyzické priraditeľné tlačidlá.
** Vyžaduje sa, aby bola rukoväť správne pripojená k videokamere.
POZNÁMKY
• Takisto môžete použitím nastavenia
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [Assignable
Button 1/Priraditeľné tlačidlo 1] až [Assignable Button 5/Priraditeľné tlačidlo 5] zmeniť funkciu priradenú
fyzickým tlačidlám.
110
95
Ukladanie a používanie nastavení menu
Ukladanie a používanie nastavení menu
96
Po úprave nastavení v rôznych menu môžete tieto nastavenia uložiť na kartu SD. Na uloženie a načítanie súborov
s nastaveniami menu sa môže použiť iba karta SD B. Tieto nastavenia môžete načítať neskôr alebo v inej
videokamere XA55 / XA50, takže potom ju môžete používať rovnakým spôsobom.
Prevádzkové režimy:
Ukladanie menu nastavení
1 Vložte kartu, na ktorú chcete uložiť nastavenia menu, do otvoru pre kartu SD B.
2 Vyberte možnosť [Save/Uložiť].
> [B # System Setup/Nastavenia systému] > [Backup Menu Settings 7/Zálohovať nastavenia
menu] > [Save/Uložiť]
3 Vyberte položku [Yes/Áno].
• Nastavenia menu videokamery sa uložia na kartu. Ak boli nastavenia menu predtým uložené, starý súbor
sa prepíše aktuálnymi nastaveniami menu.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Používanie nastavení menu
1 Vložte kartu s požadovaným súborom s nastaveniami menu do otvoru pre kartu SD B na videokamere.
2 Vyberte možnosť [Load/Načítať].
> [B # System Setup/Nastavenia systému] > [Backup Menu Settings 7/Zálohovať nastavenia
menu] > [Load/Načítať]
3 Vyberte položku [Yes/Áno].
• Nastavenia menu videokamery sa nahradia nastaveniami uloženými na kartu. Na chvíľku obrazovka
videokamery stmavne a potom sa videokamera reštartuje.
5
Prehrávanie
97
Prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať videoklipy a fotografie. Ďalšie informácie týkajúce sa
prehrávania záznamov na externom monitore nájdete v časti Pripojenie k externému monitoru (A 107).
Prevádzkové režimy:
Indexové zobrazenie prehrávania
1 Prepnite vypínač do polohy MEDIA.
• Videokamera sa prepne do režimu
zobrazenie videoklipov.
a zobrazí sa indexové
2 Vyhľadajte videoklip, ktorý chcete prehrať.
• Potiahnutím prstom doľava alebo doprava alebo ťuknutím
na položku [Ï]/[Ð] si pozrite ďalšie stránky indexu.
• Ak chcete zobraziť fotografie alebo prehrať záznamy na inej
karte, zmeňte indexové zobrazenie.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazenie videoklipov
}: Indexové zobrazenie fotografií.
Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky indexu.
Môžete aj potiahnuť prstom doľava alebo doprava.
Tlačidlo indexového zobrazenia: Vyberte,
ak chcete zmeniť indexové zobrazenie.
5
4
5
6
6
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre videoklipy
a fotografie (A 101).
Len klipy MP4 alebo fotografie: Názov priečinka.
Posledné 4 číslice predstavujú dátum záznamu
(1103 = 3. november).
Len videoklipy: Informácie o klipe (A 100).
Zmena indexového zobrazenia
Zmeňte indexové zobrazenie, ak chcete prehrávať iný typ záznamu (y videoklipy alebo } fotografie),
videoklipy v inom formáte (¸ klipy MP4 alebo klipy
XF-AVC) alebo záznamy na inej karte (6 alebo 7).
Vyberte tlačidlo indexového zobrazenia a potom vyberte požadované indexové zobrazenie.
• Na otvorenie obrazovky výberu indexov môžete stlačiť tlačidlo G na dodanom diaľkovom ovládači.
Prehrávanie
Prehrávanie záznamov
1 V indexovom zobrazení sa dotknite miniatúry požadovaného záznamu.
• Videoklipy: Prehrávanie začne od vybratého videoklipu a bude pokračovať až do konca posledného
videoklipu v indexovom zobrazení.
Fotografie: Zobrazí sa vybratá fotografia. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte
ďalšie fotografie.
98
2 Stlačením obrazovky zobrazte ovládacie prvky prehrávania.
• Počas prehrávania videa alebo fotografie ovládacie prvky prehrávania zmiznú automaticky po niekoľkých
sekundách. Pri pozastavení prehrávania videa ďalším dotknutím sa obrazovky skryjete ovládacie prvky
prehrávania.
67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
17
1
Tlačidlo [FUNC]: Operácie pre videoklipy
a fotografie (A 101)
2 Výstup pre zvukové kanály (A 110),
zvukový formát MP4 (A 77)
3 Vzhľad (A 73)
4 Ovládacie prvky prehrávania videoklipu (A 99)
5 Hlasitosť (A 99)
6 Operácia prehrávania videoklipu (A 99)
7 Vypnutý diaľkový ovládač (A 121)
8 Zvyšná kapacita akumulátora (A 42)
9 Časový kód (A 74)
10 Obrazový kmitočet (A 44) a formát videa (A 44)
18
19
11 Rozlíšenie a dátový tok (A 44)
12 Videoklipy: číslo videoklipu
Fotografie: číslo fotografie/celkový počet fotografií
13 Len klipy MP4 alebo fotografie: číslo súboru
(A 119)
14 Rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (A 46)
15 Karta SD, ktorú ste vybrali na prehrávanie (A 97)
16 Dátumový kód (A 118)
17 Návrat na indexové zobrazenie fotografií
18 Preskočenie fotografií (A 99)
19 Informácie GPS* (A 90)
* Zobrazuje sa len vtedy, keď bol pri zázname fotografie použitý voliteľný prijímač GPS GP-E2.
DÔLEŽITÉ
• Touto videokamerou sa nemusia dať prehrať filmy zaznamenané na kartu SD iným zariadením.
• Nasledujúce obrazové súbory sa nedajú správne zobraziť.
- Obrázky nezaznamenané touto videokamerou.
- Obrázky upravené v počítači.
- Obrázky so zmenenými názvami súborov.
POZNÁMKY
• Zobrazenie dátumu a času záznamu môžete vypnúť alebo zobrazené informácie zmeniť pomocou nastavenia
> [É Playback Setup/Nastavenie prehrávania] > [Data Code/Dátumový kód]. Ikona v názve
nastavenia a dostupné možnosti závisia od typu prehrávaného záznamu.
• V závislosti od podmienok pri zázname môžete vidieť krátke zastavenia prehrávaného obrazu alebo zvuku
medzi videoklipmi.
Prehrávanie
Ovládacie prvky prehrávania
Nasledujúce spôsoby prehrávania sú dostupné pomocou ovládacích prvkov na obrazovke. Potlačením joysticku
vyberte požadované tlačidlo a potom joystick stlačte. Na prehranie videoklipu môžete tiež použiť tlačidlá
prehrávania na dodanom diaľkovom ovládači.
Ovládacie prvky prehrávania videoklipu
Spôsob prehrávania
Rýchle prehrávanie*
Ikona na
obrazovke
Ovládanie
Počas prehrávania vyberte položku [Ø] / [×].
• Niekoľkonásobným výberom zvýšite rýchlosť prehrávania na približne
5-násobok → 15-násobok → 60-násobok normálnej rýchlosti.
• Počas rýchleho prehrávania vyberte položku [Ð], aby ste sa vrátili
k normálnej rýchlosti.
x00×
Øx00
Pomalé prehrávanie*
Vyberte položku [Ö] / [Õ].
• Niekoľkonásobným výberom znížite rýchlosť prehrávania na 1/4 → 1/8
normálnej rýchlosti.
Po políčkach vzad/po políčkach vpred*
Počas pozastavenia prehrávania vyberte položku [
Skok na začiatok aktuálneho videoklipu
Vyberte položku [Ú].
—
Skok na začiatok prechádzajúceho videoklipu
Dvakrát vyberte položku [Ú] (dvakrát ťuknite).
—
Skok na začiatok nasledujúceho videoklipu
Vyberte položku [Ù].
—
]/[
].
Pozastavenie a opätovné spustenie prehrávania Počas prehrávania vyberte položku [Ý] na pozastavenie.
Počas pozastavenia prehrávania vyberte položku [Ð] na opätovné spustenie
normálneho prehrávania.
Zastavenie prehrávania
x1/0Õ
Öx1/0
Ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do indexového zobrazenia,
vyberte položku [Ñ].
Ý
Ð
—
* V tomto režime prehrávania nie je žiadny zvuk.
Ovládacie prvky prehrávania fotografií
Spôsob prehrávania
Ovládanie
Návrat do indexového zobrazenia fotografií
Vyberte položku [f].
Preskočenie fotografií
Ak chcete zobraziť rolovací pruh, vyberte položku [h]. Ak chcete vyhľadať požadovanú
fotografiu, vyberte položku [Ï] / [Ð] alebo potiahnite prstom po rolovacom pruhu.
Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu jednotlivých fotografií, vyberte položku [L].
POZNÁMKY
• Počas rýchleho alebo pomalého prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie (štvorčekovanie,
prúžkovanie a pod.) v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť vyznačená na obrazovke je približná.
• Pomalé prehrávanie vzad bude vyzerať rovnako ako trvalé prehrávanie po políčkach vzad.
Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania vychádza zvuk z monofónneho zabudovaného reproduktora. Ku konektoru × (slúchadlá)
môžete pripojiť ľubovoľné slúchadlá a počúvať zvuk ako stereo.
1 Stlačením obrazovky počas prehrávania si zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
2 Vyberte položku [Ó/ ].
3 Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku [Ø]/[Ô] alebo [Ù]/[Õ] a potom položku [K].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž príslušného pruhu hlasitosti.
POZNÁMKY
• Výstup zvukového kanála si môžete vybrať z konektora × (slúchadlá) a zabudovaného reproduktora (A 110).
99
Prehrávanie
Zobrazenie informácií o klipe
1 V indexovom zobrazení videoklipov vyberte položku [I] a potom požadovaný videoklip.
• Zobrazí sa obrazovka [Clip Info/Informácie klipu].
• Ak chcete zobraziť informácie o predchádzajúcom/nasledujúcom videoklipe, vyberte položku [Ï] / [Ð].
100
2 Ak sa chcete vrátiť do indexového zobrazenia, dvakrát vyberte položku [L].
1
2
6
7
8
9
3
4
5
1
2
3
4
5
Číslo súboru (klipy MP4, A 119)
Názov súboru klipu (klipy XF-AVC, A 39)
Zobrazenie informácií o predchádzajúcom/
nasledujúcom videoklipe
Číslo videoklipu / Celkový počet videoklipov
Rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (A 46)
Vzhľad (A 73)
10
6
7
8
Dátum a čas začiatku záznamu
Trvanie videoklipu
Obrazový kmitočet (A 44) a formát videa
(A 44)
9 Rozlíšenie a dátový tok (A 44)
10 Informácie GPS* (A 90)
(poloha na začiatku záznamu)
* Zobrazuje sa len vtedy, keď bol pri zázname videoklipu použitý voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Operácie pre videoklipy a fotografie
Operácie pre videoklipy a fotografie
Odstránenie videoklipov a fotografií
Videoklipy a fotografie, ktoré už nechcete uchovávať, môžete odstrániť.
Prevádzkové režimy:
Odstránenie videoklipov alebo fotografií z indexového zobrazenia
1 Otvorte požadované indexové zobrazenie (A 97).
• Ak chcete odstrániť všetky klipy MP4 alebo fotografie zaznamenané v rovnaký deň (uložené v tom istom
priečinku), potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí klip MP4 alebo fotografia,
ktorú chcete odstrániť.
2 Vyberte možnosť [Delete/Odstrániť].
[FUNC] > [Delete/Odstrániť]
3 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [Yes/Áno].
• Ak vyberiete položku [Select/Vybrať] pred výberom položky [Yes/Áno], vyberte podľa nasledujúceho
postupu jednotlivé záznamy, ktoré chcete odstrániť.
• Ak chcete prerušiť práve prebiehajúcu činnosť, vyberte položku [Stop]. Niektoré záznamy sa však napriek
tomu môžu odstrániť.
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Výber jednotlivých záznamov
1 Vyberte jednotlivé videoklipy/fotografie, ktoré chcete odstrániť.
• Na záznamoch, ktoré vyberiete, sa zobrazí značka začiarknutia !. Celkový počet vybratých fotografií/
videoklipov sa objaví vedľa ikony ".
• Výberom videoklipu alebo fotografie sa značka odstráni. Ak chcete naraz odstrániť všetky značky
začiarknutia, vyberte položky [Remove All/Odstrániť všetko] > [Yes/Áno].
2 Po výbere všetkých požadovaných záznamov vyberte položku [OK].
Voľby
<názov priečinka>: Odstránia sa všetky klipy MP4 alebo fotografie zaznamenané v určitý deň. Posledné 4 číslice
názvu priečinka v tlačidle označujú dátum záznamu (1103 = 3. november).
[Select/Vybrať]:
Môžete vybrať jednotlivé videoklipy alebo fotografie, ktoré chcete odstrániť.
[All Clips/Všetky videoklipy], [All Photos/Všetky fotografie]:
Odstráni všetky videoklipy alebo fotografie.
Odstránenie jedného klipu
1 Prehrajte požadovaný videoklip (A 98).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom odstráňte videoklip.
[Ý] > [FUNC] > [Delete/Odstrániť] > [Yes/Áno]
3 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Odstránenie jednej fotografie
1 Prehrajte požadovanú fotografiu (A 98).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom odstráňte fotografiu.
[FUNC] > [Delete/Odstrániť] > [¸ Proceed/Pokračovať] > [Yes/Áno]
3 Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte ďalšiu fotografiu na odstránenie alebo vyberte položku [X].
101
Operácie pre videoklipy a fotografie
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor pri odstraňovaní záznamov. Po odstránení sa už nedajú obnoviť.
• Pred ich odstránením si uložte kópie dôležitých záznamov (A 113).
102
POZNÁMKY
• Fotografie, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení, sa nedajú zmazať touto videokamerou.
• Ak chcete odstrániť všetky záznamy a uvoľniť celé záznamové miesto pre ďalšie záznamy, je lepšie kartu
inicializovať (A 33).
Orezanie klipov MP4
Klipy MP4 môžete orezať tak, že odstránite všetko do alebo od určitého bodu.
Prevádzkové režimy:
1 Prehrajte požadovaný videoklip (A 98).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom otvorte obrazovku
orezávania.
[Ý] > [FUNC] > [Trim/Orezať]
3 V prípade potreby dajte videoklip na presné miesto.
• Bod, v ktorom sa videoklip oreže, je označený značkou .
• Na obrazovke sa zobrazia ovládacie prvky prehrávania (A 99). Podľa potreby použite ktorýkoľvek režim
špeciálneho prehrávania na nájdenie požadovaného bodu.
4 Vyberte požadované možnosti orezania a orežte videoklip.
[Trim/Orezať] > [Trim Before Marker/Orezať pred značkou] alebo [Trim After Marker/Orezať po značke] >
[Save as New/Uložiť ako novú] alebo [Overwrite/Prepísať]
• V prvej súprave možností môžete orezávať pred alebo po značke ´.
V druhej súprave možností môžete orezaný videoklip uložiť ako nový alebo môžete prepísať existujúci
videoklip.
• Ak ste vybrali položku [Save as New/Uložiť ako novú], môžete operáciu v procese zastaviť výberom položky
[Stop] a potom [OK].
POZNÁMKY
• Na obrazovke indexového zobrazenia sa videoklipy orezané pomocou možnosti [Trim Before Marker/
Orezať pred značkou] zobrazujú so špeciálnou ikonou prehrávania namiesto bežnej miniatúry.
• Na obrazovke orezania bude skákať tlačidlo na vrátenie/posun po rámikoch v 1-rámikových intervaloch.
Miesta, kde je možné orezávanie, sú vo vzdialenosti 1 GOP (približne 0,5 s) od seba.
• Videoklip je orezaný na začiatku/konci GOP vrátane rámika, ktorý je označený značkou.
Operácie pre videoklipy a fotografie
Kopírovanie videoklipov a fotografií
Videoklipy a fotografie môžete kopírovať z jednej karty na druhú.
Prevádzkové režimy:
103
Kopírovanie videoklipov a fotografií z indexového zobrazenia
1 Otvorte požadované indexové zobrazenie (A 97).
• Ak chcete skopírovať všetky klipy MP4 alebo fotografie zaznamenané v rovnaký deň (uložené v tom istom
priečinku), potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa nezobrazí klip MP4 alebo fotografia,
ktorú chcete skopírovať.
2 Vyberte položku [Copy (6'7)/Kopírovať] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať].
[FUNC] > [Copy (6'7)/Kopírovať] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať]
3 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [Yes/Áno].
• Ak vyberiete položku [Select/Vybrať], pred výberom položky [Yes/Áno] vyberte podľa nasledujúceho
postupu jednotlivé záznamy, ktoré chcete skopírovať.
• Ak chcete prerušiť práve prebiehajúcu činnosť, vyberte položku [Stop].
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte položku [OK].
Výber jednotlivých záznamov
1 Vyberte jednotlivé videoklipy/fotografie, ktoré chcete skopírovať.
• Na záznamoch, ktoré vyberiete, sa zobrazí značka začiarknutia !. Celkový počet vybratých fotografií/
videoklipov sa objaví vedľa ikony ".
• Výberom videoklipu alebo fotografie sa značka odstráni. Ak chcete naraz odstrániť všetky značky
začiarknutia, vyberte položky [Remove All/Odstrániť všetko] > [Yes/Áno].
2 Po výbere všetkých požadovaných záznamov vyberte položku [OK].
Voľby
<názov priečinka>: Skopírujú sa všetky klipy MP4 alebo fotografie zaznamenané v určitý deň. Posledné 4 číslice
názvu priečinka v tlačidle označujú dátum záznamu (1103 = 3. november).
[Select/Vybrať]:
Môžete vybrať jednotlivé videoklipy alebo fotografie, ktoré chcete kopírovať.
[All Clips/Všetky videoklipy], [All Photos/Všetky fotografie]:
Skopíruje všetky videoklipy alebo fotografie.
Kopírovanie jednej fotografie
1 Prehrajte požadovanú fotografiu (A 98).
2 Dotknite sa displeja, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom skopírujte fotografiu.
[FUNC] > [Copy (6'7)/Kopírovať] alebo [Copy (7'6)/Kopírovať] > [¨ Proceed/Pokračovať] >
[Yes/Áno]
3 Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberte ďalšiu fotografiu na skopírovanie alebo vyberte položku [X].
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch nebudete môcť kopírovať záznamy:
- Ak je kryt priestoru pre kartu otvorený.
- Ak je prepínač LOCK na cieľovej karte nastavený na ochranu pred zápisom.
- Ak nemožno vytvoriť číslo súboru (A 119), lebo počet priečinkov a súborov na cieľovej karte dosiahol
maximum.
• Ak nie je dosť miesta na cieľovej karte, skopíruje sa toľko fotografií, koľko sa zmestí, a potom sa
kopírovanie ukončí.
• Video súbory (stream) s veľkosťou presahujúcou 4 GB nemožno kopírovať na karty SDHC.
Operácie pre videoklipy a fotografie
104
6
Externé pripojenia
105
Nastavenie výstupu videa
Výstupný videosignál z konektora SDI OUT (len model u) a HDMI™ OUT závisí od nastavenia obrazu
videoklipu a rôznych nastavení menu. Výstupný videosignál z konektora HDMI OUT sa tiež môže zmeniť
v závislosti od možností pripojeného monitora.
u Videokamera nedokáže vysielať výstupný signál do konektorov SDI OUT a HDMI OUT naraz.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie výstupu videa (záznam)
Nastavenie záznamu videa
Rozlíšenie
Obrazový
kmitočet
Režim
obrazu1
P
3840 x 2160
25.00P
PsF
50.00P
P
PsF
1920 x 1080
1
2
3
4
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
1920 x 1080
1920 x 1080
Rovnaké ako záznam
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
—
1920 x 1080
Výstup HDMI: 50.00i
u Výstup SDI:
25.00PsF/50.00i
1920 x 1080
1920 x 1080
720 x 5763
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
—
1920 x 1080
50.00i
1920 x 1080
1920 x 1080
Rovnaké ako záznam
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
PsF
—
1920 x 1080
Výstup HDMI: 50.00i
u Výstup SDI:
25.00PsF/50.00i
1920 x 1080
1920 x 1080
50.00i
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
—
Vzorkovanie farieb
YCbCr 4:2:2
8 bitov
50.00P
P
25.00P
50.00i4
Nastavenie výstupu videa
Maximálne výstupné
rozlíšenie2
YCbCr 4:2:2
10 bitov
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI/HDMI Scan Mode/Režim obrazu SDI/HDMI] (u) alebo
[HDMI Scan Mode/Režim obrazu HDMI] (v).
Výstup HDMI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI],
u Výstup SDI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI Output/Výstup SDI].
Len výstup HDMI. Výstupný signál sa automaticky zmení v závislosti od možností externého monitora.
Len klipy XF-AVC.
Nastavenie výstupu videa
Nastavenie výstupu videa (prehrávanie)
Nastavenie záznamu videa
Rozlíšenie
106
Obrazový
kmitočet
Režim
obrazu1
P
3840 x 2160
25.00P
PsF
P
50.00P
25.00P
1920 x 1080
PsF
50.00i5
1
2
3
4
5
—
Maximálne
výstupné
rozlíšenie2
Nastavenie výstupu videa
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
3840 x 21603
3840 x 21603
Rovnaké ako záznam3
1920 x 1080
1920 x 1080
Rovnaké ako záznam
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
—
1920 x 1080
Výstup HDMI: 50.00i
u Výstup SDI:
25.00PsF/50.00i
3840 x 21603
3840 x 21603
Rovnaké ako záznam3
1920 x 1080
1920 x 1080
Rovnaké ako záznam
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
—
1920 x 1080
Výstup HDMI: 50.00i
u Výstup SDI:
25.00PsF/50.00i
3840 x 21603
1920 x 10803
50.00i3
1920 x 1080
1920 x 1080
50.00i
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
Vzorkovanie farieb
YCbCr 4:2:2
8 bitov4
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI/HDMI Scan Mode/Režim obrazu SDI/HDMI] (u) alebo
[HDMI Scan Mode/Režim obrazu HDMI] (v).
Výstup HDMI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI],
u Výstup SDI:
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI Output/Výstup SDI].
Len výstup HDMI.
Video YCbCr 4:2:0 zaznamenané na kartu sa vysiela ako signál YCbCr 4:2:2.
Len klipy XF-AVC.
Pripojenie k externému monitoru
Pripojenie k externému monitoru
Keď pripájate videokameru k externému monitoru (na sledovanie záznamu alebo prehrávanie), použite konektor
HDMI OUT (len model v) alebo konektor videokamery, ktorý sa zhoduje s konektorom monitora (len model
u). Potom vyberte nastavenie výstupného videosignálu.
Prevádzkové režimy:
Schéma pripojenia
Odporúčame napájať videokameru z elektrickej siete kompaktným sieťovým adaptérom.
Vstup HDMI
Vysokorýchlostný
kábel HDMI
HTC100 (voliteľný)
Konektor
HDMI OUT
Konektor SDI OUT
(len model u)
Vstup SDI
Kábel BNC
(bežne dostupný)
u Používanie konektora SDI OUT
Digitálny signál vystupujúci z konektora SDI OUT zahŕňa video signál, zvukový signál (až do 4 kanálov), signál
časového kódu a signál príkazu záznamu. Takisto môžete vysielať aj zobrazenia displeja videokamery (A 120).
1 Vyberte položku [Output Terminal/Výstupný konektor].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Output Terminal/Výstupný konektor]
2 Vyberte položku [ø SDI] a potom položku [L].
3 Vyberte položku [SDI Output/Výstup SDI].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI Output/Výstup SDI]
4 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [L].
5 Vyberte položku [3G-SDI Mapping].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [3G-SDI Mapping]
6 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
• Môžete vybrať výstupný videosignál kompatibilný s úrovňou A alebo B normy SMPTE ST 425-1.
107
Pripojenie k externému monitoru
108
POZNÁMKY
• Videokamera nedokáže vysielať výstupný signál do konektorov SDI OUT a HDMI OUT naraz.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu, signál časového kódu nie je možné vysielať
prostredníctvom konektora SDI OUT.
• Ak chcete používať tlačidlo REC videokamery aj na záznam pomocou externého rekordéra kompatibilného
s príkazmi záznamu a pripojeného pomocou konektora SDI OUT, môžete nastaviť položku
>
[3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Rec Command/Príkaz záznamu] na hodnotu [i On/Zap.].
Používanie konektora HDMI OUT
Digitálny signál vystupujúci z konektora HDMI OUT zahŕňa videosignál a zvukový signál. Takisto môžete vysielať
aj signál časového kódu a zobrazenia displeja videokamery (A 120).
Zvuk výstupného signálu bude 2-kanálový lineárny zvuk PCM (16 bitov, vzorkovanie 48 kHz). Pri zázname alebo
prehrávaní zaznamenaných videoklipov so 4-kanálovým zvukom môžete vybrať zvukové kanály na výstup
(A 110).
1 Len model u: Vyberte položku [Output Terminal/Výstupný konektor].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [Output Terminal/Výstupný konektor]
2 Vyberte položku [ù HDMI] a potom položku [L].
3 Vyberte možnosť [HDMI Max Resolution/Maximálne rozlíšenie HDMI].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [HDMI Max Resolution/Maximálne
rozlíšenie HDMI]
4 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [L].
5 Len v režime
: Ak chcete vysielať signál časového kódu, vyberte položku [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI].
> [3 # Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
6 Vyberte položku [i On/Zap.] a potom položku [X].
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
u Videokamera nedokáže vysielať výstupný signál do konektorov SDI OUT a HDMI OUT naraz.
Konektor HDMI OUT na videokamere je len výstupný. Nepripájajte ho k výstupným konektorom HDMI na
externých zariadeniach, pretože tým môžete poškodiť videokameru.
Správnu činnosť nemožno zaručiť, ak pripojíte videokameru k monitoru DVI.
Výstupný obraz nemusí byť správny v závislosti od monitora. u V takom prípade skúste použiť konektor
SDI OUT.
Ak pripojený monitor nie je kompatibilný so signálom na výstupe videokamery, výstup HDMI sa zastaví.
Môžete nastaviť položky
> [3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Rec Command/
Príkaz záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] na hodnotu [i On/Zap.], ak chcete používať
tlačidlo REC videokamery aj na ovládanie záznamu pomocou externého rekordéra kompatibilného s príkazmi
záznamu HDMI, ktorý je pripojený ku konektoru HDMI OUT. Bude sa vysielať aj signál časového kódu
videokamery.
Signál časového kódu nebude vysielaný z konektora HDMI OUT v nasledujúcich prípadoch:
- V režime
.
- Keď je výstupný videosignál nastavený na hodnotu 720x576/50.00P.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného a zrýchleného záznamu.
Pripojenie k externému monitoru
Výber režimu obrazu pre výstup videa
Ak používate externé zariadenia, ktoré podporujú len prekladané riadkovanie, môžete zmeniť režim obrazu
výstupného videosignálu z konektora SDI OUT (len model u) alebo HDMI OUT.
1 Vyberte položku [SDI/HDMI Scan Mode/Režim obrazu SDI/HDMI] alebo [HDMI Scan Mode/
Režim obrazu HDMI].
> [£ ! Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [SDI/HDMI Scan Mode/Režim obrazu SDI/
HDMI] (u) alebo [HDMI Scan Mode/Režim obrazu HDMI] (v)
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
109
Zvukový výstup
Zvukový výstup
110
Videokamera dokáže vysielať zvuk z konektora SDI OUT (len model u), konektora HDMI OUT, konektora
× (slúchadlá) alebo zabudovaného reproduktora (monofónny; len v režime
). Pri zázname alebo prehrávaní
zaznamenaných videoklipov so 4-kanálovým zvukom môžete vybrať, ktoré zvukové kanály sú výstupné.
Nastavenie výstupu zvuku
Zvukový formát MP41
[
[
1
2
Nastavenie výstupu zvuku
Konfigurácia zvuku
zaznamenaných videoklipov
LPCM 16bit 4CH/
LPCM 16 bitov 4 K]
4-kanálový lineárny zvuk PCM,
16 bitov
AAC 16bit 2CH/
AAC 16 bitov 2 K]
2-kanálový zvuk MPEG-2 AAC-LC,
dátový tok: 256 kb/s
u Konektor SDI OUT
Konektor HDMI OUT2
4-kanálový lineárny zvuk PCM,
24 bitov
2-kanálový lineárny zvuk PCM,
16 bitov
> [3 Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Audio Format/Zvukový formát].
Môžete zvoliť zvukové kanály na výstupe z konektora.
Prevádzkové režimy:
Výber zvukových kanálov pre výstup slúchadiel alebo reproduktora
Kanál zvukového výstupu si môžete vybrať z konektora × (slúchadlá) alebo reproduktora.
1 Vyberte položku [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
Nastavenie
Zvukový výstup
Ľ
P
[ƒ CH1/CH2]
CH1
CH2
[š CH1/CH1]
CH1
CH1
[Ÿ CH2/CH2]
CH2
CH2
[
Zmiešané CH1 + CH2
Zmiešané CH1 + CH2
[
CH3/CH4]*
CH1+2/CH1+2]
CH3
CH4
[
CH3/CH3]*
CH3
CH3
[
CH4/CH4]*
CH4
CH4
[
CH3+4/CH3+4]*
Zmiešané CH3 + CH4
Zmiešané CH3 + CH4
[
CH1+3/CH2+4]*
Zmiešané CH1 + CH3
Zmiešané CH2 + CH4
* Pre klipy MP4: V režime
sú tieto možnosti dostupné len počas záznamu 4-kanálového zvuku.
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [œ Monitor Channels/Monitorovanie kanálov] (A 94), stlačením
tohto tlačidla prepnete medzi nastaveniami zvukových kanálov.
Zvukový výstup
Výber zvukových kanálov pre výstup HDMI
Výstup zvukového signálu z konektora HDMI OUT bude 2-kanálový lineárny zvuk PCM (16 bitov). Môžete zvoliť
zvukové kanály na výstupe z konektora.
1 Vyberte položku [HDMI Channels/Kanály HDMI].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [HDMI Channels/Kanály HDMI]
2 Vyberte požadovanú možnosť a potom položku [X].
111
Zvukový výstup
112
7
Ukladanie videoklipov
113
Práca s videoklipmi na počítači
Ukladanie klipov MP4
Nezabudnite uložiť videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery do počítača. Budete na to potrebovať
čítačku kariet pripojenú k počítaču alebo počítač s otvorom pre kartu SD. Podrobnosti o prenose súborov z karty
SD nájdete v návode na používanie počítača alebo v moduloch Pomocníka operačného systému.
Za určitých okolností môžu byť videoklipy rozdelené a zaznamenané ako samostatné súbory. Pomocou nástroja
MP4 Join Tool môžete spojiť rozdelené súbory a uložiť ich ako jeden videoklip.
Prenos súborov do počítača
1 Vložte kartu SD s požadovanými videoklipmi do otvoru pre kartu SD na počítači alebo do čítačky kariet
pripojenej k počítaču.
2 Postupujte podľa pokynov operačného systému na obrazovke.
3 Skopírujte videoklipy na karte SD do počítača.
• Záznamy na karte SD sa nachádzajú v priečinkoch s názvom „XXX_mmdd“ pod priečinkom „DCIM“,
kde XXX je číslo priečinka (100 až 999) a mmdd znamená dátum záznamu (A 119).
Spojenie videoklipov rozdelených videokamerou
V nasledujúcich prípadoch použite nástroj MP4 Join Tool na spojenie videoklipov rozdelených videokamerou.
• Keď sa videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu (A 34).
• Video súbor (stream) sa vo videoklipe rozdelí po každých približne 4 GB.
Nástroj MP4 Join Tool môžete zadarmo prevziať (pre systémy Windows alebo macOS) z miestnej webovej
lokality spoločnosti Canon. Na stránke prevzatia nájdete systémové požiadavky a najnovšie informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“ (Install-MP4
Join Tool.pdf), ktorý je súčasťou prevzatého komprimovaného súboru. Podrobné informácie o používaní softvéru
nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom.
Ukladanie klipov XF-AVC
Na ukladanie videoklipov XF-AVC do počítača a na ich organizovanie v počítači používajte softvér Canon XF
Utility. Moduly Canon XF Plugin umožňujú jednoducho používať videoklipy priamo v nelineárnom editačnom
(NLE) softvéri Avid. Softvér a moduly môžete bezplatne prevziať z miestnej webovej lokality spoločnosti Canon.
Na stránke prevzatia nájdete systémové požiadavky a najnovšie informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“ (Install-XF
Utility.pdf), ktorý je súčasťou komprimovaného súboru prevzatého z webovej lokality. Podrobné informácie
o používaní softvéru nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom.
Canon XF Utility (pre systém Windows/macOS): softvérová aplikácia, ktorá umožňuje ukladať videoklipy do
počítača, kontrolovať, prehrávať a organizovať videoklipy a zachytávať statické snímky z videoklipov.
Práca s videoklipmi na počítači
Canon XF Plugin for Avid Media Access (pre systém Windows/macOS): modul, ktorý umožňuje jednoduché
importovanie videoklipov z karty SD alebo lokálneho priečinka v počítači do kompatibilnej verzie softvéru
Avid Media Composer (aplikácia NLE kompatibilná so softvérom Avid Media Access) priamo z aplikácie.
114
8
Doplnkové informácie
115
Možnosti menu
Ďalšie informácie o tom, ako vybrať položku, nájdete v časti Používanie menu (A 29). Ďalšie informácie
o jednotlivých funkciách nájdete na príslušnej strane. Možnosť nastavenia uvedená tučným písmom označuje
predvolenú hodnotu. V závislosti od prevádzkového režimu videokamery a aktuálnej voľby ostatných nastavení
nemusia byť niektoré položky dostupné. Také položky sa nezobrazujú alebo sú na obrazovkách menu zobrazené
sivou farbou.
Ak chcete prejsť priamo na stranu s konkrétnym menu nastavení:
[v Camera Setup/Nastavenie kamery]
(A 116)
[É Playback Setup/Nastavenie prehrávania] (A 118)
[ÆRecording Setup/Nastavenie záznamu] (A 118)
[¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku]
(A 119)
[£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia] (A 120)
[B System Setup/Nastavenie systému]
(A 121)
Menu FUNC v režime
Položka menu
[
Nastavenie možností a ďalšie informácie
Volič nastavenia clony, od F2.8 do F11;
Tlačidlo vzoru zebra*: [
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
(A 66)
Volič expozičného času, od 1/6 do 1/2000;
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Tlačidlo vzoru zebra*: [
(A 66)
Volič zisku, od 0,0 dB do 39,0 dB;
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%]
Tlačidlo vzoru zebra*: [
(A 65)
[n] (nastavenie limitu): zapnutie/vypnutie (vyp.);
keď je vybratá položka [n]: volič limitu zisku, od 0,0 dB do 38,0 dB
(A 62)
[y Exposure Comp./Korekcia expozície]
Rámik expozície na dotyk, [i] (nastavenia expozície na dotyk):
[ Normal/Normálna], [ Highlights/Svetlá];
Tlačidlo vzoru zebra*: [
Off/Vyp.], [z 70%], [{ 100%];
[ ] (pamäť AE): zapnutie/vypnutie (vyp.)
(A 65)
[White Balance/Vyváženie bielej]*
[
[
(A 71)
[
[
[
Aperture/Clona]
Shutter Speed/Expozičný čas]
Gain/Zisk]
AGC Limit/Limit AGC]
[BLC Always On/Kor. protisvetla stále zap.]* [
Automatic/Automaticky], [¼ Daylight/Denné svetlo], [É Tungsten/Žiarovka],
Color Temperature/Farebná teplota], [ Set 1/Nastavenie 1], [ Set 2/Nastavenie 2]
Off/Vyp.], [
On/Zap.]
(A 68)
[< Focus/Zaostrenie]
Rám zaostrenia na dotyk, [m Automatic/Automaticky], [n Manual/Ručne];
keď je vybratá položka [n]: tlačidlo prednastaveného zaostrenia;
keď je zapnuté prednastavené zaostrenie: [
] (obnovenie pozície prednastaveného
zaostrenia);
[i] (nastavenia zvýraznených obrysov): [Peaking and B&W/Zvýraznené obrysy a ČB], [Peaking
Color/Farba zvýraznenia obrysov], [O] (zvýraznené obrysy): zapnutie/vypnutie (vyp.)
(A 47)
[^ Magnification/Zväčšenie]
[OK]
(A 50)
[R Zoom]
Ovládače zoomu na displeji, [PHOTO/FOTOGRAFIA] (snímanie fotografie), [REC/ZÁZNAM]/
[STOP] (záznam videoklipu);
] (sledovanie): zapnutie/vypnutie (vyp.);
[£]/[
[
] (digitálny telekonvertor): zapnutie/vypnutie (vyp.)
(A 58)
[Looks/Vzhľady]*
[
Standard/Štandardný], [
Neutral/Neutrálny], [
Wide DR/Široký dynamický
rozsah], [
Monochrome/Monochromatický];
[i] (nastavenia vzhľadov): [Sharpness/Ostrosť], [Contrast/Kontrast], [Color Depth/
Farebná hĺbka]
(A 73)
[¡ Audio/Zvuk]
Nastavenie hlasitosti pre zvukové kanály CH1 až CH4; [
Automatic/Automaticky],
[ö Manual/Ručne],
keď je vybratá položka [ö Manual/Ručne]: nastavenie hlasitosti, od 00 do 100 (50)
(A 81)
* Tlačidlo zobrazuje ikonu aktuálneho nastavenia.
Možnosti menu
Menu FUNC v režime
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
Pre videoklipy:
116
[Copy (6'7)/Kopírovať],
[Copy (7'6)/Kopírovať]
[Delete/Odstrániť]
[Trim/Orezať]
Pre fotografie:
[Copy (6'7)/Kopírovať],
[Copy (7'6)/Kopírovať]
[Delete/Odstrániť]
Indexové zobrazenie [y]
Jeden klip (pozastavenie prehrávania)
<názov priečinka>**,
[Select/Vybrať], [All Clips/Všetky
videoklipy]
—
(A 103)
Ü
(A 101)
—
Ü
(A 102)
Indexové zobrazenie [}]
Zobrazenie jednotlivých fotografií
<názov priečinka>,
[Select/Vybrať], [All Photos/Všetky
fotografie]
Ü
(A 103)
Ü
(A 101)
** Len klipy MP4.
Menu nastavení
Menu [v Camera Setup/Nastavenie kamery] (len v režime
Položka menu
[Digital Zoom/Digitálny zoom]
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[j Off/Vyp.], [q 300x], [
Digital Tele-conv./Digitálny telekonvertor]
Určuje činnosť digitálneho zoomu.
• Digitálny zoom nie je k dispozícii v režime
ani v prípade, kedy je položka [v Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka] nastavená na hodnotu [¿ WA-U58].
• Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu [q 300x], videokamera automaticky prepne na digitálny
zoom, ak pri približovaní prejdete mimo rozsahu optického zoomu.
• Pri digitálnom zoome sa obraz digitálne spracováva, preto sa s rastúcim priblížením zhoršuje
rozlíšenie obrazu.
[Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti
zoomovania]
[Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Pomalá]
(A 55)
[Grip Zoom Operation/Ovládanie zoomu
na držadle]
[
Disable/Vypnúť]
(A 55)
[Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania
na držadle]
[Y] (premenlivá rýchlosť), [X] (konštantná rýchlosť),
keď je vybratá položka [X] – pruh nastavenia rýchlosti zoomovania: 1 až 16 (8)
(A 56)
[Handle Zoom Operation/Ovládanie zoomu
na rukoväti]
[
(A 57)
Enable/Zapnúť], [
Enable/Zapnúť], [
Disable/Vypnúť]
[Handle Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania Pruh nastavenia rýchlosti zoomovania: 1 až 16 (8)
na rukoväti]
(A 57)
[Wireless Ctrlr Zoom Speed/
Rýchlosť zoomovania DO]
Pruh nastavenia rýchlosti zoomovania: 1 až 16 (8)
(A 57)
[High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné
zoomovanie]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 56)
[AF Mode/Režim AF]
[
[
[AF Frame Size/Veľkosť rámika AF]
[k Automatic/Automatická], [r Large/Veľká], [s Small/Malá]
(A 52)
[AF Speed/Rýchlosť AF]
[Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Pomalá]
(A 53)
[AF Response/Odozva AF]
[Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Pomalá]
(A 53)
[Face Detection & Tracking/
Detekcia a sledovanie tváre]
[i On }/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 53)
[Focus Guide/Zaostrovací asistent]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 49)
[Focus Preset Speed/Rýchlosť
prednastaveného zaostrenia]
[Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Pomalá]
(A 48)
[Auto Backlight Correction/Automatická
korekcia protisvetla]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania],
Continuous/Priebežne]
(A 51, 52)
Určuje rýchlosť, akou sa preostrí do predvolenej polohy.
(A 68)
Možnosti menu
Položka menu
[Auto Slow Shutter/Automatické dlhé časy]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
Videokamera automaticky zvolí dlhý expozičný čas, aby dosiahla svetlejšie nahrávky na miestach
s nedostatočným osvetlením.
• Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu [i On/Zap.], najrýchlejší expozičný čas je: 1/25 (50.00P)
alebo 1/12 (25.00P).
• Automatické dlhé časy je možné aktivovať len v režime
, keď je režim snímania nastavený
na hodnotu ’ alebo je zapnutý infračervený záznam.
• Ak sa objavuje obrazová stopa, nastavte automatické dlhé časy na hodnotu [j Off/Vyp.].
• Automatické dlhé časy nie sú dostupné, keď je nastavený limit AGC.
[Flicker Reduction/Potlačenie blikania]
[j Off/Vyp.], [k Automatic/Automaticky]
Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu [k Automatic/Automaticky], videokamera automaticky
rozpozná a potlačí blikanie.
• Keď zaznamenávate pri zdrojoch svetla, ako sú žiarivky, ortuťové výbojky alebo halogénové žiarovky,
v závislosti od expozičného času môže displej blikať. Blikaniu môžete zabrániť nastavením režimu
expozičného času na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického systému: 1/100 pri 50 Hz
systémoch, 1/60 pri 60 Hz systémoch.
[Conversion Lens/Predsádka]
[¾ TL-U58], [¿ WA-U58], [j Off/Vyp.]
Keď na videokameru nasadíte voliteľný telekonvertor TL-U58 alebo širokouhlý konvertor WAU58, nastavte aj
príslušnú voľbu predsádky. Spôsob stabilizácie obrazu a minimálna zaostrovacia vzdialenosť sa zmenia
podľa použitého príslušenstva. Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť od snímaných predmetov v celom
rozsahu zoomu je 130 cm v prípade použitia telekonvertora a asi 60 cmv prípade použitia širokouhlého
konvertora.
• Telekonvertor predlžuje ohniskovú vzdialenosť objektívu približne 1,5-krát. Širokouhlý konvertor predlžuje
ohniskovú vzdialenosť objektívu približne 0,8-krát.
• Približná zaostrovacia vzdialenosť zobrazená na obrazovke sa mení v závislosti od nastavenia.
Keď predsádka nie je pripevnená k videokamere, vyberte položku [j Off/Vyp.].
• Keď je vybraté iné nastavenie ako [j Off/Vyp.], nastavenie [v Camera Setup/Nastavenie kamery]
> [AF Mode/Režim AF] nie je k dispozícii.
[Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
[® Off/Vyp.], [¯ Standard/Štandardný], [° Dynamic/Dynamický]
[Powered IS Button/Tlačidlo Zosilnený
stabilizátor obrazu]
[Î Press and Hold/Stlačiť a držať], [Ï Toggle On/Off/Zap./vyp.]
[Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB]
(A 60)
Určuje prevádzkový režim tlačidla POWERED IS (A 60).
[Î Press and Hold/Stlačiť a držať]: Zosilnený stabilizátor obrazu sa zapne, keď podržíte tlačidlo stlačené.
[Ï Toggle On/Off/Zap./vyp.]: Pri každom stlačení tlačidla sa zosilnený stabilizátor obrazu zapne alebo
vypne.
[
Automatic/Automaticky], [¼ Daylight/Denné svetlo], [É Tungsten/Žiarovka], [
Temperature/Farebná teplota], [ Set 1/Nastavenie 1], [ Set 2/Nastavenie 2]
Color
Toto nastavenie je vhodné, keď často potrebujete používať konkrétne nastavenie vyváženia bielej. Stláčaním
priraditeľného tlačidla s priradenou funkciou [Ä WB Priority/Priorita VB] môžete prepínať medzi aktuálnym
vyvážením bielej a vyvážením bielej vybratým pre položku [Set WB Priority/Nastaviť prioritu VB].
[Focus/Zoom Ring Operation/Ovládanie
prstenca zaostrovania/zoomu]
[
Enable/Zapnúť], [
Disable/Vypnúť]
[Focus Ring Direction/Smer zaostrovacieho
prstenca]
[h Normal/Normálny], [X Reverse/Opačný]
[Focus Ring Response/Odozva
zaostrovacieho prstenca]
[Z Fast/Rýchla], [[ Normal/Normálna], [] Slow/Pomalá]
[Zoom Ring Direction/Smer prstenca
zoomu]
[h Normal/Normálny], [X Reverse/Opačný]
[IR Light/Infračervené svetlo]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 88)
[IR Rec Color/Farba IR záznamu]
[± White/Biela], [² Green/Zelená]
(A 88)
Volí, či sa má zapnúť alebo vypnúť ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu.
Toto nastavenie ovplyvňuje smer točenia prstenca zaostrovania/zoomu, keď ho používate na úpravu
zostrenia (keď je prepínač prstenca zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť FOCUS).
Volí citlivosť pri otáčaní prstenca zaostrovania/zoomu na úpravu zaostrenia (keď je prepínač prstenca
zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť FOCUS).
Toto nastavenie ovplyvňuje smer točenia prstenca zaostrovania/zoomu, keď ho používate na úpravu zoomu
(keď je prepínač prstenca zaostrovania/zoomu nastavený na možnosť ZOOM).
117
Možnosti menu
Menu [É Playback Setup/Nastavenie prehrávania] (len v režime
Položka menu
118
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[¸ Data Code/Dátumový kód]
[j Off/Vyp.], [% Date/Dátum]
[
Data Code/Dátumový kód]
[{ Data Code/Dátumový kód]
[j Off/Vyp.], [% Date/Dátum], [& Time/Čas], [ Date and Time/Dátum a čas], [
Dáta kamery] (klipy XF-AVC) alebo [{ Camera Data/Dáta kamery] (fotografie)
Camera Data/
Zobrazuje dátum záznamu klipu MP4 ([¸ Data Code/Dátumový kód]), prípadne dátum a čas alebo
nastavenia videokamery použité pri zázname klipu XF-AVC ([
Data Code/Dátumový kód]) alebo
fotografie ([{ Data Code/Dátumový kód]).
Menu [Æ Recording Setup/Nastavenie záznamu]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Movie Format/Formát filmu]
[¸ MP4], [
[¸ Resolution/Rozlíšenie]
[3840x2160 (150 Mbps)/3840x2160 (150 Mb/s)], [1920x1080 (35 Mbps)/1920x1080 (35 Mb/s)],
[1920x1080 (17 Mbps)/1920x1080 (17 Mb/s)], [1280x720 (8 Mbps)/1280x720 (8 Mb/s)]
(A 44)
[
Resolution/Rozlíšenie]
XF-AVC]
(A 44)
[3840x2160 (160 Mbps)/3840x2160 (160 Mb/s)], [1920x1080 (45 Mbps)/1920x1080 (45 Mb/s)]
(A 44)
[¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]
(A 44)
[
[¿ 50.00P], [À 50.00i], [¾ 25.00P]
Frame Rate/Obrazový kmitočet]
AAC 16bit 2CH/AAC 16 bitov 2 K], [
(A 44)
[¸ Audio Format/Zvukový formát]
[
LPCM 16bit 4CH/LPCM 16 bitov 4 K]
[Recording Media/Záznamové médium]
[v Rec Media for Movies/Zázn. médium pre film]: [6 Mem. Card A/Pam. karta A],
[7 Mem. Card B/Pam. karta B]
[{ Rec Media for Photos/Záznamové médium pre fotografie]: [6 Mem. Card A/
Pam. karta A], [7 Mem. Card B/Pam. karta B]
(A 77)
(A 34)
[Dual/Relay Recording/Duálny alebo
štafetový záznam]
[v Standard Recording/Štandardný záznam], [4 Dual Recording/Duálny záznam],
[
Relay Recording/Štafetový záznam] (alebo [
Relay Recording/Štafetový záznam])
(A 34)
[Slow & Fast Motion/Spomalený a zrýchlený [j Off/Vyp.], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600], [x1200]
záznam]
[Available Space in Memory/Dostupné
miesto v pamäti],
[Used Space in Memory/Použité miesto
v pamäti]
[6] (karta SD A), [7] (karta SD B)
[Initialize/Inicializovať 8]
[6 Mem. Card A/Pam. karta A], [7 Mem. Card B/Pam. karta B]
[Rec Command/Príkaz záznamu]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 46)
Zobrazuje obrazovku, kde môžete skontrolovať celkové dostupné miesto na karte SD a triedu rýchlosti,
ako aj nasledujúce informácie:
Len v režime
: Dostupné miesto, odhad zostávajúceho času záznamu (klipy MP4/klipy XF-AVC)
a zostávajúci počet fotografií. Odhady vychádzajú z aktuálnych nastavení.
Len v režime
: Použité miesto.
(A 33)
Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu [i On/Zap.], môžete používať tlačidlo REC videokamery aj na
záznam pomocou kompatibilného externého rekordéra pripojeného pomocou konektora SDI OUT (len model
u) alebo HDMI OUT.
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 108)
Po nastavení tejto možnosti na hodnotu [i On/Zap.] bude výstupný signál HDMI z videokamery
(len v režime
) obsahovať časový kód videokamery.
[Time Code Mode/Režim časového kódu]
[
[Time Code Running Mode/Režim spustenia [
časového kódu]
Preset/Predvoľba], [
Regen./Pokračovanie]
Rec Run/Fungovanie pri zázname], [
Free Run/Voľný beh]
(A 74)
(A 74)
[Initial Time Code/Počiatočný časový kód]
Obrazovka zadania časového kódu (od 00:00:00:00 do 23:59:59:24)
(A 74)
[User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
[
(A 76)
[Camera Index/Index kamery]
[A] až [Z]
(A 39)
[Reel Number/Číslo média],
[Clip Number/Číslo videoklipu]
[001] až [999]
(A 40)
[Clip Numbering/Číslovanie videoklipov]
[m Reset/Resetovať], [n Continuous/Priebežné]
(A 40)
[User Defined/Definované používateľom]
Až 5 znakov, A až Z, 0 až 9 ([CANON])
(A 40)
Setting/Nastavenie], [
Time/Čas], [
Date/Dátum];
[i] (vstup užívateľského bitu): 8 hexadecimálnych znakov (00 00 00 00)
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Color Bars/Farebné pruhy]
[j Off/Vyp.], [
EBU], [
[1 kHz Tone/1 kHz tón]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Off/Vyp.]
SMPTE]
(A 86)
[MP4 Clip / Photo Numbering/Klip MP4/
Číslovanie fotografií]
[m Reset/Resetovať], [n Continuous/Priebežné]
(A 86)
119
Klipy MP4 a fotografie sa ukladajú ako súbory v priečinkoch. Pre tieto súbory môžete zvoliť spôsob
číslovania. V režime prehrávania sa zobrazujú čísla súborov na obrazovkách vo formáte „101-0107“.
Prvé tri číslice označujú číslo priečinka a posledné štyri číslice sú pre každý súbor v priečinku odlišné.
[m Reset/Resetovať]: Číslovanie klipov MP4/fotografií začne od 100-0001 zakaždým, keď vložíte novú
(alebo inicializovanú) kartu. Ak už karta obsahuje záznamy, číslovanie klipov MP4 a fotografií bude
pokračovať najbližším vyšším číslom nasledujúcim po čísle posledného záznamu na karte.
[n Continuous/Priebežné]: Čísla klipov MP4/fotografií budú pokračovať číslom nasledujúcim po
poslednom klipe MP4 alebo fotografii zaznamenanej videokamerou. Toto nastavenie je najpohodlnejšie
na spravovanie súborov v počítači. Odporúčame používať nastavenie [n Continuous/Priebežné].
Názvy priečinkov
• Príklad názvu priečinka: „101_1103“. Prvé 3 číslice označujú číslo priečinka (od 100 do 999) a posledné
4 číslice označujú mesiac a deň vytvorenia priečinka. V tomto príklade bol priečinok s číslom 101 bol
vytvorený 3. novembra.
• Každý priečinok môže obsahovať až 500 súborov (klipy MP4 spolu s fotografiami). Keď tento počet
prekročíte, automaticky sa vytvorí nový priečinok.
Názvy súborov
• Príklad čísla súboru je „101-0107“. Prvé tri číslice označujú číslo priečinka, v ktorom je klip MP4 alebo
fotografia uložená, a posledné 4 číslice označujú poradové číslo priradené záznamu (od 0001 do 9999).
• Číslo súboru tiež označuje názov a umiestnenie súboru na karte. Napríklad klip MP4 s číslom 101-0107
zaznamenaný 3. novembra je uložený v priečinku DCIM\101_1103 ako súbor MVI_0107.MP4, Fotografia
s rovnakým číslom súboru bude uložená v rovnakom priečinku pod názvom IMG_0107.JPG.
Menu [¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[CH2 Input/Vstup CH2]
[
[CH3/CH4 Input/Vstup CH3/CH4]
[
INPUT Terminal/Konektor INPUT], [
Zabudovaný mikrofón/konektor MIC]
Built-in Mic/MIC Terminal/
(A 80)
[INPUT 1 Mic Trimming/Vyváženie
mikrofónu pre INPUT 1],
[INPUT 2 Mic Trimming/Vyváženie
mikrofónu pre INPUT 2]
[
–6 dB], [ü –12 dB]
(A 83)
[INPUT 1 Mic Att./Stlmenie mikrofónu
pre INPUT 1],
[INPUT 2 Mic Att./Stlmenie mikrofónu
pre INPUT 2]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 83)
[INPUT 1/2 Limiter]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 83)
[INPUT 1/2 ALC Link/INPUT 1/2 prepojenie ALC] [
INPUT 2], [
+12 dB], [
INPUT 1]
+6 dB], [ù 0 dB], [
Linked/Prepojené], [
(A 80)
Separated/Oddelené]
[h Normal/Normálna], [
[Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného
mikrofónu]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 83)
[Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž
zabudovaného mikrofónu]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 84)
[MIC Att./Stlmenie mikr.]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
(A 84)
[Int. Mic Low Cut/Dolná zádrž mikr.]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
[MIC ALC Link/Prepojenie MIC ALC]
[
[MIC Power/Napájanie MIC]
[i On/Zap.], [
[Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel]
Pruh nastavenia hlasitosti: od 0 do 15 (8), [Ô] (tichšie), [Õ] (hlasnejšie)
[Speaker Volume/Hlasitosť reproduktorov]
Pruh nastavenia hlasitosti: od 0 do 15 (8), [Ø] (tichšie), [Ù] (hlasnejšie)
Linked/Prepojené], [
High/Vysoká]
(A 81)
[Built-in Mic Sensitivity/Citlivosť
zabudovaného mikrofónu]
(A 83)
(A 84)
Separated/Oddelené]
Off/Vyp.]
(A 81)
(A 84)
(A 85)
Len v režime
je toto nastavenie alternatívnym spôsobom, ako upraviť hlasitosť zabudovaného
reproduktora (A 99).
Možnosti menu
Položka menu
120
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Monitor Channels/Monitorovanie kanálov]
[ƒ CH1/CH2], [š CH1/CH1], [Ÿ CH2/CH2], [
[
CH3/CH4], [
CH3/CH3], [
CH4/CH4], [
[
CH1+3/CH2+4]
[HDMI Channels/Kanály HDMI]
[ƒ CH1/CH2], [
[Notification Sounds/Oznamovacie tóny]
[
CH1+2/CH1+2],
CH3+4/CH3+4],
CH3/CH4]
High Volume/Hlasné], [
(A 110)
(A 111)
Low Volume/Tiché], [j Off/Vyp.]
Niektoré činnosti videokamery sú sprevádzané zvukom pípnutia.
• Keď je zapnutý predzáznam, videokamera nevydáva žiadne oznamovacie tóny.
Menu [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia]
Položka menu
u [Output Terminal/
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[ø SDI], [ù HDMI]
(A 107, 108)
Výstupný konektor]
[HDMI Max Resolution/
Maximálne rozlíšenie HDMI]
[3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720(50.00P)]
u [SDI Output/Výstup SDI]
u [3G-SDI Mapping]
u [SDI/HDMI Scan Mode/
[1920x1080], [1280x720(50.00P)]
* Dostupné len v režime
(A 108)
.
[
Level A/Úroveň A], [
[
P], [
(A 107)
Level B/Úroveň B]
(A 107)
PsF (Forced 1080i)/PsF (vynútených 1080i)]
(A 109)
Režim obrazu SDI/HDMI]
v [HDMI Scan Mode/
Režim obrazu HDMI]
[Output Status/Stav výstupu]
—
Zobrazuje obrazovku, na ktorej môžete skontrolovať konfiguráciu (video a zvuk) výstupného signálu.
[LCD Brightness/Jas LCD]
Pruh nastavenia jasu, [
] (tmavšie), [
] (jasnejšie)
• Zmena jasu displeja nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu prehrávaného na pripojenom televízore.
[LCD Backlight/Podsvietenie LCD]
[
Bright/Jasné], [
Normal/Normálne], [
[Viewfinder Backlight/Podsvietenie
hľadáčika]
[
Bright/Jasné], [
Normal/Normálne]
[LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
Dim/Tmavé]
Zmeny v úrovni podsvietenia hľadáčika na jednu z troch úrovní (displej LCD) alebo na jednu z dvoch úrovni
(hľadáčik) ovplyvňuje všeobecný jas displeja.
• Zmena jasu displeja nemá vplyv na jas záznamov ani obrazu prehrávaného na pripojenom televízore.
Ak po výbere nastavenia [i On/Zap.] otočíte panel LCD o 180 stupňov smerom k snímanému objektu,
obraz na displeji sa horizontálne otočí. Inými slovami, na displeji sa bude zobrazovať zrkadlový obraz
snímaného objektu.
• Ak sa použije ovládací prvok videokamery (dotykový displej, fyzické tlačidlá a prepínače alebo diaľkové
ovládanie), keď je zobrazený zrkadlový obraz, dočasne sa zobrazí normálny obraz. Po 4 sekundách sa
znova zobrazí zrkadlový obraz.
[Output Onscreen Displays/Zobrazenie
výstupu]
[Onscreen Markers/Značky na displeji]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
Po výbere nastavenia [i On/Zap.] sa zobrazenia na displeji videokamery objavia aj na obrazovke
televízora alebo monitora pripojeného k videokamere.
[j Off/Vyp.], [4 Level (Gray)/Rovina (sivá)], [3 Level (White)/Rovina (biela)],
[6 Grid (Gray)/Mriežka (sivá)], [5 Grid (White)/Mriežka (biela)]
Môžete zobraziť mriežku alebo vodorovnú čiaru uprostred obrazovky. Značky používajte ako pomôcku na
kontrolu správneho zarámovania objektu (vertikálne alebo horizontálne).
• Používanie značiek na displeji nemá vplyv na záznamy.
[Distance Units/Jednotky vzdialenosti]
[. meters/metre], [/ feet/stopy]
Volí jednotky, ktoré sa majú použiť na zobrazenie zaostrovacej vzdialenosti počas ručného zaostrovania.
Toto nastavenie tiež ovplyvňuje jednotky pre výšku v informáciách GPS alebo záznamoch s geoznačkami.
Možnosti menu
Menu [B System Setup/Nastavenie systému]
Položka menu
[Language H/Jazyk]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Magyar],
[Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [
], [Suomi], [Svenska], [Türkçe],
[
], [
], [
], [
], [
], [
], [
], [
],
[
]
(A 28)
[Time Zone/DST/Časové pásmo/LČ]
["] (domáce časové pásmo), [#] (cestovné časové pásmo);
Pre každú možnosť: zoznam časových pásiem ([Paris/Paríž]), [$] (nastavenie letného času):
zapnutie/vypnutie (vyp.)
(A 28)
[Date/Time/Dátum a čas]
Polia na nastavenie dátumu a času; [Date Format/Formát dátumu]: [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R],
[D.M.Y/D.M.R]; [24H]: zapnúť (24-hodinový formát) alebo vypnúť (12-hodinový formát) (vyp.)
(A 27)
121
V možnostiach [Date Format/Formát dátumu] sú nasledujúce skratky: R = rok, M = mesiac, D = deň.
[Wireless Remote Control/
Bezdrôtové diaľkové ovládanie]
[i On/Zap.], [j Off
/Vyp.]
[POWER LED/INDIKÁTOR LED NAPÁJANIA],
[Tally Lamp/Indikátor nahrávania],
[ACCESS LED/INDIKÁTOR LED PRÍSTUPU]
[i On/Zap.], [j Off/Vyp.]
[REMOTE Terminal/Konektor REMOTE]
[
Umožňuje, aby sa videokamera dala ovládať dodaným diaľkovým ovládačom.
Tieto nastavenia určujú, či nasledujúce indikátory a indikátory LED budú svietiť.
[POWER LED/INDIKÁTOR LED NAPÁJANIA]: zelený indikátor POWER/CHG (len keď slúži ako
indikátor napájania).
[Tally Lamp/Indikátor nahrávania]: Keď je táto možnosť nastavená na hodnotu [i On/Zap.], indikátor
nahrávania svieti, keď videokamera zaznamenáva, používa sa diaľkový ovládač, zvyšná kapacita
akumulátora je príliš malá alebo je karta plná. Indikátor nahrávania sa nachádza v rukoväti,
takže ju musíte predtým pripojiť k videokamere.
[ACCESS LED/INDIKÁTOR LED PRÍSTUPU]: Indikátor ACCESS, keď videokamera pristupuje na kartu SD.
RC-V100 (REMOTE A)], [
Standard/Štandardný]
(A 89)
[Assignable Button 1/Priraditeľné tlačidlo 1] Toto sú predvolené nastavenia pre každé priraditeľné tlačidlo. Úplný zoznam funkcií,
až [Assignable Button 5/
ktoré je možné priradiť, sú uvedené v podrobnej tabuľke.
Priraditeľné tlačidlo 5]
1: [B AF/MF], 2: [± Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu],
3: [z Pre REC/Prednahrávanie], 4: [
Rec Review/Prezeranie záznamu],
5: [^ Magnification/Zväčšenie]
(A 94)
[Onscreen Assignable Button/
Priraditeľné tlačidlo na obrazovke]
Úplný zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť, sú uvedené v podrobnej tabuľke
(Predvolené: [
Photo/Fotografia]).
(A 94)
[CUSTOM Dial & Button/
Volič a tlačidlo CUSTOM]
[
Tv/Av/M], [
[j Off/Vyp.]
(A 93)
[Battery Info/Info o batérii]
—
AGC Limit/Limit AGC], [y Exposure Comp./Korekcia expozície],
Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete overiť nabitie akumulátora (v percentách) a zvyšnú dobu záznamu
(v režime
) alebo čas prehrávania (v režime
).
• Ak je napájací akumulátor vybitý, informácie sa nezobrazia.
[Backup Menu Settings 7/
Zálohovať nastavenia menu]
[Save/Uložiť], [Load/Načítať]
(A 96)
[GPS Auto Time Setting/Autom. nastavenie
času GPS]*
[i Auto Update/Automatická aktualizácia], [j Disable/Vypnúť]
(A 90)
[GPS Information Display/Zobrazenie
informácií GPS]*
—
Keď je voliteľný prijímač GPS GP-E2 pripojený k videokamere, budú dostupné nasledujúce nastavenia:
[GPS Auto Time Setting/Autom. nastavenie času GPS]: Videokamera môže automaticky nastaviť čas podľa
informácií GPS. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie času z GPS vo videokamere návodu na
používanie prijímača.
[GPS Information Display/Zobrazenie informácií GPS]: Zobrazí aktuálne informácie GPS. Podrobnosti nájdete
v časti Zobrazenie informácií GPS návodu na používanie prijímača.
[Certification Information/Certifikačné
informácie]
—
[Firmware/Firmvér]
—
Zobrazia sa logá certifikácie, ktoré sa vzťahujú na túto videokameru.
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru videokamery.
• Táto možnosť je obyčajne nedostupná.
Možnosti menu
Položka menu
[Reset All/Resetovať všetko]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[No/Nie], [Yes/Áno]
Obnoví všetky nastavenia videokamery na predvolené hodnoty/nastavenia.
122
* Voľba je dostupná, len ak je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Odstraňovanie problémov
Odstraňovanie problémov
V prípade problémov s videokamerou si prečítajte túto časť. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na svojho
predajcu alebo na Servisné stredisko Canon.
123
Napájanie
Videokamera sa nezapne alebo sa sama vypne.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte napájací akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Napájací akumulátor sa nedá nabiť.
- Overte si, či je videokamera vypnutá, aby mohlo začať nabíjanie.
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo rozsahu nabíjania (približne 0 – 40 °C). Vyberte napájací akumulátor,
podľa potreby ho zohrejte alebo ochlaďte a skúste ho znova nabiť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt asi 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je chybný. Vymeňte napájací akumulátor.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom. Napájacie akumulátory,
ktoré nie sú odporúčané spoločnosťou Canon na používanie s touto videokamerou, sa v nej nedajú nabíjať.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na použitie s touto videokamerou,
môže byť problém vo videokamere alebo v napájacom akumulátore. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Počuť hluk z kompaktného sieťového adaptéra.
- Keď je kompaktný sieťový adaptér pripojený do siete, počuť slabý zvuk. Nejde o chybnú funkciu.
Napájací akumulátor sa veľmi rýchlo vybije aj pri normálnej teplote.
- Akumulátor je na konci svoje životnosti. Kúpte si nový napájací akumulátor.
Záznam
Pri stlačení tlačidla REC sa nespustí záznam.
- Nemôžete nahrávať, keď videokamera zapisuje predchádzajúci záznam na kartu (keď indikátor ACCESS svieti na
červeno). Vyčkajte, kým videokamera skončí.
- Karta je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 101) alebo inicializujte kartu (A 33), aby ste uvoľnili miesto.
- Čísla súborov pre klipy MP4 a fotografie dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte položku
> [Recording Setup/
Nastavenie záznamu] > [MP4 Clip / Photo Numbering/Klip MP4/Číslovanie fotografií] na hodnotu [Reset/Resetovať]
a vložte novú (alebo už inicializovanú) kartu.
- Zaisťovacia páčka na rukoväti je nastavená do polohy C, takže tlačidlo REC na rukoväti nefunguje.
Zmeňte polohu zaisťovacej páčky.
Bod, kde ste stlačili tlačidlo REC, nezodpovedá začiatku ani koncu záznamu.
- Medzi stlačením tlačidla REC a skutočným začiatkom alebo koncom záznamu môže byť určitý interval.
Nejde o chybnú funkciu.
Ovládanie kolískového ovládača zoomu na držadle nemá žiadny vplyv.
- Kolískový ovládač zoomu na držadle je vypnutý. Nastavte položku
> [Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Grip Zoom Operation/Ovládanie zoomu na držadle] na hodnotu [Enable/Zapnúť].
Ovládanie kolískového ovládača zoomu na rukoväti nemá žiadny vplyv.
- Kolískový ovládač zoomu na rukoväti je vypnutý. Nastavte položku
> [Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Handle Zoom Operation/Ovládanie zoomu na rukoväti] na hodnotu [Enable/Zapnúť].
Ovládanie prstenca zaostrovania/zoom nemá žiadny vplyv.
- Prstenec zaostrovania/zoomu je vypnutý. Nastavte položku
> [Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Focus/Zoom Ring Operation/Ovládanie prstenca zaostrovania/zoomu] na hodnotu [Enable/Zapnúť].
Videokamera nezaostruje.
- Videokamera nemusí dokázať zaostriť na niektoré objekty pomocou automatického zaostrovania. Zaostrite ručne
(A 47).
- Keď je režim AF nastavený na možnosť Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania,
začnite zaostrovať manuálne, kým rámik AF nie je biely (dosah automatického nastavenia).
- Hľadáčik nie je nastavený. Pomocou páčky dioptrickej korekcie ho správne nastavte (A 22).
- Objektív je špinavý. Očistite objektív mäkkou látkou na čistenie objektívov.
Keď predmet preletí krížom pred objektívom, obrázok môže vyzerať mierne ohnutý.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS. Keď predmet veľmi rýchlo križuje pred videokamerou,
obraz môže vyzerať mierne pokrivený. Nejde o chybnú funkciu.
Odstraňovanie problémov
Zmena prevádzkového režimu medzi záznamom (Ü)/pohotovostným režimom záznamu (Ñ)/prehrávaním (Ð)
trvá dlhšie než zvyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne. Uložte záznamy
(A 113) a inicializujte kartu (A 33). Prípadne vymeňte kartu.
124
Videoklipy alebo fotografie sa nedajú správne zaznamenať.
- To sa stáva, keď videoklipy a fotografie postupne zaznamenávate a vymazávate. Uložte záznamy (A 113)
a inicializujte kartu (A 33).
Videokamera je po dlhšom používaní horúca.
- Videokamera môže byť horúca, ak ju nepretržite používate dlhší čas. Nejde o poruchu. Ak je videokamera neobvykle
horúca alebo sa zohreje iba po krátkej chvíli používania, môže to znamenať problém s videokamerou. Obráťte sa na
servisné stredisko Canon.
Prehrávanie
Nemožno odstraňovať videoklipy/fotografie
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
- Fotografie, ktoré boli v inom zariadení chránené, sa nedajú v tejto videokamere odstrániť.
- Nemusia sa dať odstrániť videoklipy zaznamenané alebo upravené iným zariadením.
Vymazávanie videoklipov trvá dlhšie než obyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne. Uložte záznamy
(A 113) a inicializujte kartu (A 33).
Nedajú sa kopírovať videoklipy ani fotografie
- Nemusia sa dať kopírovať videoklipy alebo fotografie, ktoré boli zaznamenané alebo upravené iným zariadením
a potom prenesené na kartu pripojenú k počítaču.
- Na cieľovej karte nie je dostatok voľného miesta alebo už obsahuje maximálny počet klipov XF-AVC (999).
Odstráňte niektoré klipy XF-AVC (A 101), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
Jednotlivé videoklipy alebo fotografie v indexovom zobrazení sa nedajú označiť značkou !
- Jednotlivo nemôžete vybrať viac než 100 videoklipov alebo fotografií. Namiesto položky [Select/Vybrať] vyberte
[All Clips/Všetky videoklipy] alebo [All Photos/Všetky fotografie].
Indikátory a informácie na obrazovke
je na displeji červenou.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
Na displeji je ikona í.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom, takže sa nedá zobraziť zvyšná kapacita.
Indikátor nahrávania nesvieti.
- Nastavte položku
> [System Setup/Nastavenie systému] > [Tally Lamp/Indikátor nahrávania] na hodnotu
[On/Zap.].
Indikátor nahrávania rýchlo bliká.
(4 bliknutia za sekundu)
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Na karte nie je dostatok miesta. Odstráňte niektoré záznamy (A 101), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
6 / 7 sa zobrazí na obrazovke načerveno spolu s položkou [End/Koniec].
- Karta SD je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 101), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
/
je na displeji červenou.
- Došlo k chybe karty. Vypnite videokameru. Vyberte a znova vložte kartu. Ak sa zobrazenie nezmení späť na normálne,
inicializujte kartu.
Aj po zastavení záznamu indikátor ACCESS svieti na červeno.
- Videoklip sa zaznamenáva na kartu. Nejde o chybnú funkciu.
Červený indikátor POWER/CHG rýchlo bliká (záblesky v 0,5-sekundových intervaloch).
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo rozsahu nabíjania (približne 0 – 40 °C). Vyberte napájací akumulátor,
podľa potreby ho zohrejte alebo ochlaďte a skúste ho znova nabiť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt asi 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je poškodený. Použite iný napájací akumulátor.
- Nabíjanie sa zastavilo, pretože kompaktný sieťový adaptér alebo akumulátor je chybný. Obráťte sa na servisné
stredisko Canon.
Odstraňovanie problémov
Ikona 7 bliká na displeji.
- K videokamere v režime
ste pripojili voliteľný prijímač GPS GP-E2. Odpojte prijímač a znova ho pripojte po
prepnutí videokamery do režimu
.
Obraz a zvuk
Obrazovka je príliš tmavá.
- Pomocou nastavenia
> [Display Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Brightness/Jas LCD] alebo
[LCD Backlight/Podsvietenie LCD] upravíte jas.
Opakovane sa zapínajú a vypínajú zobrazenia na obrazovke.
- Napájací akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte napájací akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Abnormálne znaky sú na obrazovke a videokamera nepracuje správne.
- Odpojte napájací zdroj a po krátkej chvíli ho znova zapojte.
Na obrazovke je videošum.
- Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi videokamerou a zariadeniami, ktoré vyžarujú silné elektromagnetické polia,
ako sú napríklad výkonné magnety alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové
elektrické rozvody.
Na obrazovke sú vodorovné pruhy.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS, ak sa robí záznam pri osvetlení určitými typmi žiariviek,
ortuťových alebo sodíkových výbojok. Nejde o chybnú funkciu. Na zmenšenie týchto symptómov môžete nastaviť
položku
> [Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Flicker Reduction/Potlačenie blikania] na hodnotu
[Automatic/Automaticky] alebo nastaviť expozičný čas na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického
systému (1/100 pre 50 Hz systémy, 1/60 pre 60 Hz systémy).
Rozmazaný obraz v hľadáčiku.
- Nastavte hľadáčik pomocou páčky dioptrickej korekcie (A 22).
V hľadáčiku nie je obraz.
- Zatvorte panel LCD a potom vytiahnite hľadáčik, aby ste ho aktivovali.
Zvuk sa nezaznamenáva.
- Prepínač AUDIO IN konektora INPUT nie je nastavený do správnej polohy.
- Externý mikrofón pripojený ku konektoru INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje fantómové napájanie. Nastavte príslušný
prepínač (INPUT 1/INPUT 2) do polohy MIC+48V (A 79).
- Externý mikrofón pripojený ku konektoru MIC nie je zapnutý alebo je jeho batéria vybitá. Prípadne je ku konektoru MIC
pripojený externý mikrofón kompatibilný s doplnkovým zdrojom napájania, ale položka
> [Audio Setup/
Nastavenie zvuku] > [MIC Power/Napájanie MIC] je nastavená na hodnotu [Off/Vyp.].
- Hlasitosť záznamu zvuku nie je správne nastavená (A 81).
Zvuk je skreslený alebo je zaznamenaný slabo.
- Záznamy urobené blízko hlasných zvukov (napr. ohňostroje alebo koncerty) môžu mať skreslený zvuk alebo sa zvuk
nemusí zaznamenať v skutočnej hlasitosti. Zapnite stlmenie mikrofónu (A 83) alebo nastavte hlasitosť záznamu
zvuku ručne.
Obraz sa zobrazuje správne, ale zo zabudovaného reproduktora nevychádza žiadny zvuk.
- Hlasitosť reproduktora je vypnutá. Nastavte hlasitosť (A 99).
- V režime
je zabudovaný reproduktor vypnutý, ak sú k videokamere pripojené slúchadlá.
Karty a príslušenstvo
Nedá sa vložiť karta SD.
- Karta, ktorú sa snažíte vložiť, je otočená nesprávnym smerom. Otočte ju a vložte ju.
Nedá sa zaznamenávať na kartu SD.
- Treba použiť kompatibilnú kartu (A 32).
- Inicializujte kartu (A 33), keď ju v tejto videokamere používate prvýkrát.
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
- Karta je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 101), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
- Čísla priečinka a súboru pre klipy MP4 a fotografie dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte položku
>
[Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [MP4 Clip / Photo Numbering/Klip MP4/Číslovanie fotografií] na hodnotu
[Reset/Resetovať] a vložte novú (alebo už inicializovanú) kartu.
- Karta už obsahuje maximálny počet klipov XF-AVC (999). Odstráňte niektoré klipy XF-AVC (A 101), aby ste uvoľnili
miesto, alebo vymeňte kartu.
125
Odstraňovanie problémov
Dodaný diaľkový ovládač nefunguje.
- Nastavte položku
> [System Setup/Nastavenie systému] > [Wireless Remote Control/Bezdrôtové diaľkové
ovládanie] na hodnotu [On/Zap.].
- Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači.
126
Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 alebo iný bežne dostupný diaľkový ovládač nefunguje.
- Uistite sa, že položka
> [System Setup/Nastavenie systému] > [REMOTE Terminal/Konektor REMOTE] je
nastavená na hodnotu [RC-V100 (REMOTE A)], ak používate voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, alebo na hodnotu
[Standard/Štandardný], ak používate bežne dostupný diaľkový ovládač.
- Vypnite videokameru, znova k nej pripojte diaľkový ovládač a potom videokameru znova zapnite.
Pripojenie externých zariadení
Na neďalekej televíznej obrazovke je obrazový šum.
- Pri použití videokamery v miestnosti s televízorom udržujte vzdialenosť medzi kompaktným sieťovým adaptérom
a napájacím alebo anténovým káblom televízora.
Prehrávanie je na videokamere dobré, ale na externom monitore nie je žiadny obraz.
- Videokamera nie je správne pripojená k externému monitoru. Overte, či používate správny spôsob pripojenia (A 107).
- Vstup videa na externom monitore nie je nastavený na konektor videa, do ktorého ste pripojili videokameru.
Zvoľte správny vstup videa.
Videokamera je pripojená pomocou voliteľného vysokorýchlostného kábla HDMI HTC-100, ale na externom monitore
nie je obraz ani zvuk.
- Odpojte vysokorýchlostný kábel HDMI a znova ho zapojte, alebo vypnite videokameru a znova ju zapnite.
- Pripojený monitor nie je kompatibilný s aktuálnym nastavením výstupu videa (A 105). Zmeňte nastavenie obrazu
na také, ktoré monitor podporuje.
Počítač nerozpozná videokameru, ani keď je pripojená správne.
- Videokameru pripájajte k počítaču iba počas indexového zobrazenia fotografií.
- Odpojte kábel USB a vypnite videokameru. Po chvíli videokameru opäť zapnite a znova pripojte kábel.
- Pripojte videokameru k inému portu USB v počítači.
Nie je možný prenos klipov MP4 a fotografií do počítača.
- Karta obsahuje príliš veľa klipov MP4 a fotografií. Odstráňte záznamy, kým karta neobsahuje celkovo 2 500
(Windows)/1 000 (macOS) alebo menej záznamov, a potom pomocou čítačky kariet preneste záznamy z karty.
Zoznam hlásení
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, pozrite si túto časť. Hlásenia sú v tejto časti zoradené v abecednom poradí.
Pri niektorých hláseniach sa nad samotným hlásením môže zobraziť indikácia karty (6, 7 atď.).
Accessing the memory card. Do not remove the memory card./Pristupuje sa na pamäťovú kartu.
Neodstraňujte pamäťovú kartu.
- Otvorili ste kryt priestoru pre kartu v čase, keď videokamera pracovala s kartou, alebo videokamera začala pracovať
s kartou, keď ste otvorili kryt priestoru pre kartu. Nevyberajte kartu, kým toto hlásenie nezmizne.
Back up recordings regularly/Pravidelne nahrávky zálohujte
- Toto hlásenie sa môže zobraziť, keď zapnete videokameru. V prípade poruchy sa môžu záznamy stratiť, preto si ich
pravidelne zálohujte.
Battery communication error. Does this battery display the Canon logo?/Chyba komunikácie s akumulátorom.
Je na akumulátore logo Canon?
- Pripojili ste napájací akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča na používanie s touto videokamerou.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na použitie s touto videokamerou, môže byť
problém vo videokamere alebo v napájacom akumulátore. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Battery pack is not compatible. Turning off the camcorder./Napájací akumulátor nie je kompatibilný.
Videokamera sa vypína.
- K videokamere bol pripojený napájací akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča na používanie s touto
videokamerou, a videokamera bola zapnutá. Videokamera sa o 4 sekundy automaticky vypne.
Cannot play back Initialize only using the camcorder/Nie je možné prehrávať. Inicializujte len pomocou videokamery
- Karta vo videokamere bola inicializovaná v počítači. Kartu inicializujte pomocou tejto videokamery (A 33).
Odstraňovanie problémov
Cannot play back. Check the memory card/Nie je možné prehrávať. Skontrolujte pamäťovú kartu
- Vyskytol sa problém s kartou. Uložte záznamy (A 113) a inicializujte kartu (A 33). Ak problém pretrváva,
použite inú kartu.
Cannot play back/Nie je možné prehrávať
- Videoklipy sa nedajú prehrať z kariet s kapacitou 512 MB alebo menej. Použite odporúčanú kartu (A 32).
Cannot record on this memory card/Na túto pamäťovú kartu nemožno zaznamenávať
- Videoklipy sa nedajú zaznamenať na karty s kapacitou 512 MB alebo menej. Použite odporúčanú kartu (A 32).
Cannot trim the clip/Videoklip nemožno orezať
- Klipy MP4 zaznamenané alebo skopírované prostredníctvom iných zariadení nemožno orezať.
Charge the battery pack/Nabite napájací akumulátor
- Napájací akumulátor je vybitý. Nabite napájací akumulátor.
Check the memory card/Skontrolujte pamäťovú kartu
- Nedá sa pracovať s kartou. Skontrolujte kartu a overte si, či je správne vložená.
- Došlo k chybe karty. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obrázok. Skúste vybrať a znova vložiť kartu,
alebo použite inú kartu.
- Do videokamery ste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použite kompatibilnú kartu SD (A 32).
- Ak sa po zmiznutí hlásenia zobrazí ikona 6/7 na červeno, urobte toto: Vypnite videokameru, vyberte a znova vložte
kartu. Ak sa ikona 6/7 znova zobrazí na zeleno, môžete pokračovať v zázname alebo prehrávaní. Ak problém
pretrváva, uložte videoklipy (A 113) a inicializujte kartu (A 33).
File name error/Chyba názvu súboru
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Uložte záznamy (A 113), nastavte položku
>
[Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [MP4 Clip / Photo Numbering/Číslovanie klipov MP4/fotografií] na hodnotu
[Reset/Resetovať] a odstráňte všetky klipy MP4 a fotografie (A 101) alebo inicializujte kartu (A 33).
Initialize only using the camcorder/Inicializujte len pomocou videokamery
- Kartu inicializujte pomocou tejto videokamery (A 33).
May not be possible to record movies on this memory card/Nemusí byť možné nahrávať filmy na túto pamäťovú kartu
- Videoklipy sa nemusia dať zaznamenať na kartu SD bez označenia triedy rýchlosti alebo s nižšou než odporúčanou
triedou rýchlosti. Ak chcete zaznamenávať videoklipy s rozlíšením 3840x2160 alebo pomocou spomaleného
a zrýchleného záznamu, použite kartu SD s označením UHS a triedou rýchlosti U3. Ak chcete zaznamenávať iné
videoklipy, použite kartu SD, ktorá je označená triedou rýchlosti 6* alebo 10, prípadne UHS s triedou rýchlosti U1
alebo U3.
* Len pre klipy MP4. Nepoužívajte na záznam klipov XF-AVC.
Memory card cover is open/Je otvorený kryt priestoru pre pamäťovú kartu
- Po vložení karty zatvorte kryt priestoru pre kartu.
Memory card is full/Pamäťová karta je plná
- Karta je plná. Odstráňte niektoré záznamy (A 101), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
Memory card is write-protected/Pamäťová karta je chránená proti zápisu
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
No clips/Žiadne videoklipy
- Na vybratej karte nie sú žiadne videoklipy vo vybratom formáte videa.
No memory card/Žiadna pamäťová karta
- Vložte do videokamery kompatibilnú kartu (A 33).
No photos/Žiadne fotografie
- Na vybratej karte nie sú žiadne fotografie.
Number of clips already at maximum/Počet videoklipov už dosiahol maximum
- Karta vybratá na záznam už obsahuje maximálny počet klipov XF-AVC (999). Vymeňte kartu alebo použite kartu
v druhom otvore pre kartu SD.
- Zaznamenávanie v režime duálneho záznamu nemôže pokračovať, pretože obidve karty dosiahli maximálny počet
klipov XF-AVC.
Operation canceled/Operácia je zrušená
- Videoklipy sa nedajú zaznamenať, pretože kontrolné dáta sú poškodené alebo sa vyskytla chyba kódovania.
(Kontrolné dáta nie je možné obnoviť pomocou videokamery.) Videokameru vypnite a znova zapnite. Vyberte karty
a znovu ich vložte alebo ich vymeňte za nové. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servisné stredisko Canon.
- Poškodený súbor s riadiacimi informáciami sa nedá obnoviť. Karty alebo klipy XF-AVC s poškodenými riadiacimi
informáciami súboru nemožno načítať softvérom Canon XF Utility.
Process terminated with error/Proces skončil chybou
- Kryt priestoru pre kartu bol otvorený alebo sa počas inicializácie karty vyskytla chyba. Inicializujte kartu znovu.
Ak karta naďalej spôsobuje zobrazenie chybového hlásenia, skúste ju vymeniť.
127
Odstraňovanie problémov
128
Recording was stopped due to insufficient write speed of the memory card/Záznam sa zastavil pre nedostatočnú
rýchlosť zápisu pamäťovej karty
- Rýchlosť zápisu na kartu SD bola príliš malá, takže sa záznam zastavil. Ak chcete zaznamenávať videoklipy
s rozlíšením 3840x2160 alebo pomocou spomaleného a zrýchleného záznamu, použite kartu SD s označením UHS
a triedou rýchlosti U3. Ak chcete zaznamenávať iné videoklipy, použite kartu SD, ktorá je označená triedou rýchlosti 6*
alebo 10, prípadne UHS s triedou rýchlosti U1 alebo U3.
* Len pre klipy MP4. Nepoužívajte na záznam klipov XF-AVC.
- Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave videoklipov (fragmentovaná pamäť) trvá zápis dát na kartu SD dlhšie
a záznam sa môže zastaviť. Uložte záznamy (A 113) a inicializujte kartu (A 33).
Some clips could not be deleted/Niektoré videoklipy sa nepodarilo vymazať
- Videoklipy, ktoré boli ochránené alebo upravené v inom zariadení a potom prenesené na kartu pripojenú k počítaču,
sa nedajú v tejto videokamere vymazať.
Some clips require data recovery/Niektoré videoklipy vyžadujú obnovenie údajov
- Mohlo sa náhle vypnúť napájanie alebo počas záznamu videokamery sa mohla vybrať karta. V dôsledku toho niektoré
klipy XF-AVC obsahujú poškodené údaje. Môžete sa pokúsiť tieto videoklipy obnoviť (A 35).
Task in progress. Do not disconnect the power source./Vykonáva sa úloha. Neodpájajte zdroj napájania.
- Videokamera aktualizuje kartu. Vyčkajte, kým činnosť neskončí, a neodpájajte kompaktný sieťový adaptér ani
nevyberajte napájací akumulátor.
This photo cannot be displayed/Túto fotografiu nie je možné zobraziť
- Nemusia sa dať zobraziť fotografie zhotovené iným zariadením alebo obrazové súbory vytvorené alebo upravené
v počítači a potom prenesené na kartu pripojenú k počítaču.
Too many photos and MP4 movies. Disconnect the USB cable./Príliš veľa fotografií a klipov MP4. Odpojte kábel USB.
- Karta obsahuje príliš veľa klipov MP4 a fotografií. Odpojte kábel USB a odstráňte záznamy, kým karta neobsahuje
celkovo 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) alebo menej záznamov, a potom pomocou čítačky kariet preneste záznamy
z karty.
- Ak sa na obrazovke počítača zobrazilo dialógové okno, zatvorte ho. Odpojte kábel USB a po chvíli obnovte pripojenie.
Unable to recognize the data/Nie je možné rozpoznať dáta
- Videokamera nedokáže rozpoznať dáta zaznamenané s nepodporovaným nastavením obrazu (NTSC).
Unable to recover data/Nie je možné obnoviť dáta.
- Nedá sa obnoviť poškodený súbor. Uložte záznamy (A 113) a inicializujte kartu (A 33).
- Možno nebude možné pomocou videokamery obnoviť videoklipy, ak nie je na karte dostatok miesta. Odstránením
niektorých videoklipov (A 101) uvoľnite miesto.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom. Dodržiavajte tieto pokyny,
aby ste predišli poraneniu alebo ublíženiu na zdraví používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach,
prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Pri používaní bežne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte nasledujúce
pokyny.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie alebo napájacie akumulátory nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor vytečie
a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným
spôsobom. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo kompaktného sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke. Mohlo by dôjsť
k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa
výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou
alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej
handričky.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám. Výrobok by
sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Na displej ani cez hľadáčik sa nepozerajte dlhší čas. Môže to vyvolať príznaky podobné nevoľnosti z pohybu.
V takom prípade výrobok okamžite prestaňte používať a pred jeho opätovným použitím si na chvíľu odpočiňte.
129
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Videokamera
130
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili maximálnu výkonnosť.
• Pravidelne si zálohujte záznamy. Nezabudnite pravidelne prenášať záznamy do počítača (A 113)
a zálohovať ich. Tým ochránite dôležité záznamy pred poškodením a vytvoríte si viac voľného miesta na karte.
Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené dáta.
• Videokameru nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo piesok. Videokamera nie
je vodotesná – chráňte ju pred vodou, blatom a soľou. Ak niektorá z uvedených látok prenikne do
videokamery, môže ju alebo objektív poškodiť.
• Videokameru nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, ako sú napríklad výkonné magnety
alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové elektrické rozvody. Používanie
videokamery na takých miestach môže spôsobiť anomálie v obraze alebo zvuku, prípadne sa objaví
obrazový šum.
• Videokamerou ani hľadáčikom nemierte do zdroja intenzívneho svetla, ako je slnko počas slnečného dňa
alebo zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo vnútorné súčiastky
videokamery. Dajte pozor hlavne vtedy, ak používate statív alebo popruh. Ak sa videokamera nepoužíva,
nechávajte ochranu objektívu zatvorenú.
• Nenoste videokameru za panel LCD. Dajte pozor pri zatváraní panela LCD. Keď používate remienok na
zápästie, nenechajte videokameru húpať sa a vrážať do predmetov.
• S dotykovým displejom pracujte opatrne. Na ovládanie nepoužívajte veľkú silu a nepoužívajte ani
guľôčkové perá a iné predmety s tvrdou špičkou. Mohlo by to poškodiť povrch dotykového displeja.
• Nedávajte ochranné fólie na dotykový displej. Videokamera je vybavená kapacitným dotykovým displejom,
preto s ním nemožno správne manipulovať, ak je na ňom ďalšia ochranná vrstva.
• Keď upevňujete videokameru na statív, dbajte, aby jeho upevňovacia skrutka
6 mm
bola kratšia než 6 mm. Dlhšia skrutka môže poškodiť videokameru.
• Pri nahrávaní filmov sa snažte zachovať pokojný a stabilný záber.
Prudké pohyby s videokamerou počas záznamu a rýchle zoomovanie
a panorámovanie môže spôsobiť trhanie scén. V extrémnych prípadoch môže
prehrávanie takto zaznamenaných scén vyvolať nemoc z pohybu. Ak sa
stretnete s takouto reakciou, okamžite zastavte prehrávanie a prípadne urobte prestávku.
Dlhodobé skladovanie
Ak predpokladáte, že videokameru nebudete dlhšie používať, uložte ju na bezprašnom mieste, kde je nízka
vlhkosť a teplota do 30 °C.
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v horúcich
dňoch v zavretom vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte, ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepusťte ho, ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
• Špinavé kontakty môžu zapríčiniť nekvalitné spojenie napájacieho akumulátora s videokamerou.
Kontaktné plochy čistite suchou látkou.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Dlhodobé skladovanie
• Napájacie akumulátory uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 30 °C.
• Na predĺženie životnosti napájacieho akumulátora ho pred uskladnením celkom vybite.
• Plne nabite a vybite všetky napájacie akumulátory aspoň raz za rok.
Zvyšná kapacita napájacieho akumulátora
Ak používate napájací akumulátor, ktorý je kompatibilný so systémom Intelligent System, a zobrazený
zostávajúci čas batérie nie je správny, napájací akumulátor úplne nabite. Správna kapacita sa nemusí zobraziť,
ak plne nabitý napájací akumulátor používate trvale pri vysokých teplotách alebo ho necháte dlhšiu dobu
nepoužitý. Takisto sa správna kapacita nemusí zobraziť v závislosti od stavu životnosti akumulátora. Kapacitu
zobrazenú na obrazovke považujte za približnú.
Používanie napájacích akumulátorov od iných výrobcov ako Canon
• Pre vašu bezpečnosť sa napájacie akumulátory, ktoré nie sú originálnymi napájacími akumulátormi Canon,
nenabijú, ani keď ich pripojíte k tejto videokamere alebo k voliteľnej nabíjačke CG-800E.
• Odporúčame používať originálne napájacie akumulátory Canon so značkou
inteligentného systému.
• Ak s touto videokamerou používate napájacie akumulátory, ktoré nie sú originálnymi napájacími akumulátormi
Canon, zobrazí sa ikona í a zvyšná kapacita sa nezobrazí.
Karta SD
• Odporúčame zálohovať záznamy na karte SD do počítača. Dáta sa môžu poškodiť alebo stratiť v dôsledku
chýb karty alebo vplyvom statickej elektriny. Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené alebo
poškodené dáta.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a ani ich nevystavujte nečistote alebo prachu.
• Karty SD nepoužívajte na miestach, kde je silné magnetické pole.
• Nenechávajte karty SD na miestach s vysokou vlhkosťou alebo teplotou vzduchu.
• Karty SD nerozoberajte, neohýbajte, nenamáčajte a zabráňte, aby spadli alebo boli vystavené nárazom.
• Pred vložením skontrolujte orientáciu karty SD. Vkladaním karty SD do slotu silou, keď nie je správne
orientovaná, môžete poškodiť kartu alebo videokameru.
• Na kartu SD nelepte žiadne štítky ani samolepky.
Likvidácia
Keď odstránite videoklipy alebo inicializujete kartu SD, zmení sa len tabuľka alokácie súborov, ale uložené údaje
sa fyzicky nevymažú. Ak vyhadzujete kartu SD alebo ju darujete inej osobe, najprv ju inicializujte (A 33).
Zaplňte ju nepodstatnými záznamami a potom ju znova inicializujte. To veľmi sťaží obnovu pôvodných záznamov.
Zabudovaný zálohovací akumulátor
Videokamera má zabudovaný lítiový akumulátor na uchovanie dátumu/času a ďalších nastavení. Pri používaní
videokamery sa zabudovaný zálohovací akumulátor dobíja. Ak však videokameru nebudete približne 3 mesiace
používať, úplne sa vybije.
Ak chcete znova nabiť zabudovaný zálohovací akumulátor: Pripojte kompaktný sieťový adaptér k videokamere
a nechajte ho pripojený 24 hodín s vypnutou videokamerou.
131
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Lítiová gombičková batéria
VAROVANIE
132
• Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom používaní predstavovať riziko požiaru alebo
poleptania.
• Batérie nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody, nezohrievajte nad 100 °C ani nespaľujte.
• Nedávajte si batérie do úst. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Plášť batérie môže
prasknúť a tekutiny z nej vytečené môžu spôsobiť vnútorné poranenia.
• Uschovajte batérie mimo dosahu detí.
• Nedobíjajte, neskratujte ani nevkladajte batérie s nesprávnou polaritou.
• Použité batérie treba vrátiť predajcovi na bezpečnú likvidáciu.
• Nevyťahujte batériu pinzetou ani iným kovovým nástrojom, pretože to môže spôsobiť skrat.
• Utrite batériu čistou suchou handričkou, aby ste zabezpečili dobrý kontakt.
Údržba/ďalšie
Údržba/ďalšie
Čistenie
Telo videokamery
• Na čistenie tela videokamery použite mäkkú suchú látku. Nikdy nepoužite chemicky napúšťané utierky alebo
prchavé rozpúšťadlá, napr. riedidlá farieb.
Objektív
• Odstráňte všetok prach a nečistotu fúkaním bez použitia aerosolu.
• Objektív opatrne utrite mäkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívajte papierové vreckovky.
Displej LCD
• Displej LCD čistite použitím čistej mäkkej látky na čistenie objektívov pomocou komerčne dostupného roztoku
na čistenie okuliarov.
• Pri prudkej zmene teplôt môže dôjsť na povrchu obrazovky ku kondenzovaniu vodných pár. Obrazovku utrite
jemnou a suchou látkou.
Kondenzácia
Pri rýchlom prenesení videokamery z chladného prostredia do teplého môžu na jej povrchu skondenzovať vodné
pary. Pri zistení kondenzácie prestaňte videokameru používať. Ak to neurobíte, môžete ju poškodiť.
Ku kondenzácii môže dôjsť v týchto prípadoch:
• Keď bola videokamera rýchlo prenesená z chladnej miestnosti do vyhriatej.
• Keď ste videokameru ponechali vo vlhkom prostredí.
• Keď sa chladný priestor rýchlo ohreje.
Ak sa chcete vyhnúť kondenzácii
• Nevystavujte videokameru prudkým/extrémnym teplotným zmenám.
• Vyberte kartu SD a napájací akumulátor. Potom vložte videokameru do vzduchotesného plastového vrecka
a nechajte ju postupne sa prispôsobiť teplotným zmenám, než ju z neho vyberiete.
Pri rozpoznaní kondenzácie
Presná doba, za ako dlho sa odparia kvapôčky vody, sa bude líšiť podľa miesta a klimatických podmienok.
Všeobecným pravidlom je vyčkať pred ďalším používaním videokamery 2 hodiny.
Používanie videokamery v zahraničí
Napájacie zdroje
Kompaktný sieťový adaptér môžete použiť na napájanie videokamery a nabíjanie akumulátorov v každej krajine/
oblasti so sieťovým napätím 100 až 240 V, 50/60 Hz. Informácie o adaptéroch pre zástrčky na použitie v zámorí
získate v servisnom stredisku Canon.
133
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo
S touto videokamerou je kompatibilné nasledujúce voliteľné príslušenstvo. Dostupnosť sa líši podľa oblasti.
Niektoré príslušenstvo je podrobnejšie opísané na nasledujúcich stranách.
134
Napájací akumulátor
BP-820, BP-828
Nabíjačka
CG-800E
Kompaktný sieťový adaptér
CA570
Širokouhlý konvertor
WA-U58
Telekonvertor
TL-U58
Ochranný filter 58 mm,
filter ND4L 58 mm,
filter ND8L 58 mm
Vysokorýchlostný kábel
HDMI HTC-100
Kábel USB
IFC-400PCU
Diaľkový ovládač
RC-V100
Prijímač GPS
GP-E2
Popruh
SS-600/SS-650
Remienok na zápästie
WS-20
Mäkké puzdro
SC-2000
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
Ak použijete napájací akumulátor inej značky ako Canon, zobrazí sa hlásenie [Battery communication error/
Chyba komunikácie s akumulátorom] a vyžaduje sa reakcia používateľa. Spoločnosť Canon nezodpovedá za
žiadne škody spôsobené nepredvídanými udalosťami, ako je napríklad porucha alebo požiar, ku ktorým došlo
v dôsledku použitia napájacích akumulátorov inej značky ako Canon.
Voliteľné príslušenstvo
Napájacie akumulátory
Ak potrebujete ďalšie napájacie akumulátory, vyberte si z týchto modelov:
BP-820 alebo BP-828.
Ak používate napájacie akumulátory so značkou Inteligentného systému,
videokamera s nimi bude komunikovať a zobrazí zvyšnú dobu používania
(s presnosťou na 1 minútu). Tieto napájacie akumulátory môžete používať a nabíjať
len vo videokamerách a nabíjačkách kompatibilných s Inteligentným systémom.
Nabíjačka CG-800E
Nabíjačku používajte na nabíjanie napájacích akumulátorov.
Telekonvertor TL-U58
• Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť pri plnom teleobjektíve s telekonvertorom
je 1,3 m.
• Telekonvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou.
Širokouhlý konvertor WA-U58
• Širokouhlý konvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou.
Táto značka označuje originálne video príslušenstvo Canon. Ak používate videozariadenie
značky Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo Canon alebo výrobky,
ktoré nesú túto značku.
135
Technické údaje
Technické údaje
XA55 / XA50
136
Videokamera
 — Uvedené
hodnoty sú len približné.
Systém
• Systém záznamu
Videoklipy:
MP4
Kompresia obrazu: MPEG-4 AVC/H.264
Zvukový formát:
MPEG-2 AAC-LC, 16 bitov, 48 kHz, 2 kanály
lineárna PCM, 16 bitov, 48 kHz, 4 kanály
Formát súboru:
MP4
XF-AVC
Kompresia obrazu: MPEG-4 AVC/H.264
Zvukový formát:
lineárna PCM, 24 bitov, 48 kHz, 4 kanály
Formát súboru:
MXF (XF-AVC)
Fotografie:
Design rule for Camera File system (DCF), kompatibilita s normou Exif Ver. 2.3, kompresia JPEG
• Nastavenie obrazu (záznam/prehrávanie)
MP4
3840 x 2160:
150 Mb/s / 25.00P
1920 x 1080:
35 Mb/s, 17 Mb/s / 50.00P, 25.00P
Vzorkovanie farieb: YCbCr 4:2:0, 8 bitov
XF-AVC
3840 x 2160:
160 Mb/s / 25.00P
1920 x 1080:
45 Mb/s / 50.00P, 50.00i, 25.00P
Vzorkovanie farieb: YCbCr 4:2:0, 8 bitov
• Záznamové médium (nie je v dodávke)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 otvory)
• Obrazový snímač
Snímač CMOS jednoplatňového 1,0-palcového typu
Efektívne pixle: 8 290 000 pixelov (3840 x 2160)
• Dotykový displej LCD
7,50 cm (3,0 palca), širokouhlý, farebný TFT LCD, 460 000 bodov, 100 % pokrytie, ovládanie pomocou
kapacitného dotykového displeja
• Hľadáčik: 0,61 cm (0,24 palca) širokouhlý, farebný LCD, ekvivalent 1 560 000 bodov, 100 % pokrytie
• Mikrofón: Stereofónny elektretový kondenzátorový mikrofón
• Objektív
f = 8.3 – 124.5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optický zoom, 9-nožová clona
ekvivalentná ohnisková vzdialenosť 35 mm: 28,3 – 424,6 mm (dynamický stabilizátor obrazu)
25,5 – 382,5 mm (použitím iných režimov stabilizácie obrazu)
• Konštrukcia objektívu
18 členov v 14 skupinách (2 asférické členy)
• Priemer filtra: 58 mm
• Zaostrenie
Ručné zaostrovanie, automatické zaostrovanie (manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania, priebežné automatické zaostrovanie)
Typ automatického zaostrovania: automatické zaostrovanie CMOS na duálne pixely, automatické zaostrovanie
s detekciou kontrastu
Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť: 60 cm pri plne širokouhlom zábere, 1 cm pri najširšom uhle záberu
Technické údaje
• Vyváženie bielej
Automatické vyváženie bielej: 2 prednastavené nastavenia (denné svetlo, žiarovka); nastavenie farebnej
teploty; užívateľské vyváženie bielej (2 súpravy nastavení)
• Minimálna hladina osvetlenia
0,1 lx (režim snímania [NLow Light/Málo svetla], expozičný čas 1/2)
1,4 lx (režim snímania [’ Programmed AE/Programová AE], 50.00P, expozičný čas 1/25, automatické dlhé
časy [On/Zap.])
• Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu s optickým posunom + digitálna korekcia (štandardný stabilizátor obrazu, dynamický
stabilizátor obrazu, zosilnený stabilizátor obrazu)
• Veľkosť fotografií
3840 x 2160 (3 080 kB), 1920 x 1080 (880 kB)
Číslo v zátvorkách udáva približnú veľkosť súboru (len informatívne).
Konektory
• u Konektor SDI OUT
BNC, len výstup, 0.8 Vš-š / 75 Ω, nesymetrický
3G-SDI:
SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
HD-SDI:
SMPTE 292, SMPTE ST 299-1
Vložený zvuk, časový kód (VITC/LTC)
• Konektor HDMI OUT: minikonektor HDMI, len výstup
• Konektor USB: objímka na pripojenie kábla typu mini-B, Hi-Speed USB, len výstup
• Konektor MIC
∅ 3,5 mm stereofónny minikonektor (nesymetrický), k dispozícii doplnkový zdroj napájania
Citlivosť: –65 dBV (automatická hlasitosť, plný rozsah –12 dB) / 1,5 kΩ alebo viac
Stlmenie mikrofónu: 20 dB
Doplnkový zdroj napájania: 2,4 V, jednosmerný prúd (odpor 2,2 kΩ)
• Konektory INPUT (INPUT 1 a INPUT 2 na rukoväti)
Konektor XLR (kolík 1: tienený, kolík 2: hot, kolík 3: cold), 2 sústavy (symetrické)
Citlivosť:
Mikrofónny vstup: –60 dBu (ručná hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB) / 600 Ω
Linkový vstup: 4 dBu (ručná hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB) / 10 kΩ
Stlmenie mikrofónu: 20 dB
• Konektor × (slúchadlá)
∅ 3,5 mm stereofónny minikonektor (nesymetrický), –17 dBV (32 Ω záťaž, max. hlasitosť) / 50 Ω alebo menej
• Konektor REMOTE: ∅ 2,5 mm stereofónny sub-minikonektor, len vstup
Napájanie/ďalšie
• Napájanie: 7,4 V, jednosmerný prúd (napájací akumulátor), 8,4 V , jednosmerný prúd (DC IN)
• Spotreba
záznam s rozlíšením 3840 x 2160 a 25.00P, pri používaní automatického zaostrovania a normálneho jasu
displeja LCD
u 5,0 W, v 4,8 W (klipy MP4: 150 Mb/s, klipy XF-AVC: 160 Mb/s)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [Š x V x H] (okrem prídržného remienka)
Len telo videokamery: 109 × 91 × 214 mm
Telo videokamery so slnečnou clonou: 125 × 91 × 265 mm
Telo videokamery so slnečnou clonou a rukoväťou: 140 × 216 × 265 mm
137
Technické údaje
• Hmotnosť
Telo videokamery (vrátane prídržného remienka): u 970 g, v 960 g
Typická pracovná konfigurácia*:
u 1 445 g, v 1 435 g
138
* Videokamera s prídržným remienkom slnečnou clonou, rukoväťou s držiakom mikrofónu, napájacím akumulátorom BP-820
a kartou SD.
Kompaktný sieťový adaptér CA570
• Napájanie: 100 – 240 V , striedavý prúd, 50/60 Hz
• Nominálny výstup a spotreba: 8,4 V, jednosmerný prúd, 1,5 A/29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery: 52 × 29 × 90 mm
• Hmotnosť: 135 g
Napájací akumulátor BP-820
• Typ akumulátora
Lítium-iónový akumulátor, kompatibilný s Inteligentným systémom
• Nominálne napätie: 7,4 V, jednosmerný prúd
• Nominálna kapacita: 1 780 mAh
• Menovitá kapacita (minimum): 13 Wh/1 700 mAh
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery: 30,7 × 39,4 × 40,2 mm
• Hmotnosť: 85 g
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
Referenčné tabuľky
Referenčné tabuľky
Približná doba záznamu na karte SD
Približné doby (len informatívne) založené na neprerušovanom zázname až do zaplnenia karty.
139
Klipy MP4
[
AAC 16bit 2CH/AAC
16 bitov 2 K]
[
LPCM 16bit 4CH/
LPCM 16 bitov 4 K]
Karta SD
Rozlíšenie
(dátový tok)
Zvukový formát MP4
8 GB
16 GB
3840 x 2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
25 min
55 min
1920 x 1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
3840 x 2160 (150 Mb/s)
5 min
1920 x 1080 (35 Mb/s)
1920 x 1080 (17 Mb/s)
32 GB
64 GB
128 GB
25 min
55 min
110 min
115 min
240 min
485 min
245 min
495 min
995 min
10 min
25 min
55 min
110 min
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
Klipy XF-AVC
Karta SD
Rozlíšenie
(dátový tok)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 x 2160 (160 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
50 min
105 min
1920 x 1080 (45 Mb/s)
20 min
45 min
90 min
185 min
375 min
Doby nabíjania
Doby nabíjania sú približné a menia sa podľa podmienok nabíjania, teploty okolia a počiatočného stavu
napájacieho akumulátora.
Napájací akumulátor→
BP-820
BP-828
Používanie videokamery a dodaného kompaktného sieťového
adaptéra CA-570
210 min
300 min
Pomocou nabíjačky CG-800E
190 min
260 min
Podmienky nabíjania↓
Približný čas používania s plne nabitým napájacím akumulátorom
Doby používania uvedené v tabuľkách nižšie sú približné a boli namerané za týchto podmienok. Skutočné doby
sa môžu líšiť.
• Používal sa len displej LCD.
• Pri typickej dobe záznamu sa meria záznam s opakovanými činnosťami, ako sú napríklad spustenie/
zastavenie záznamu, zoomovanie a zapnutie/vypnutie videokamery.
• Efektívna doba používania napájacieho akumulátora sa môže skrátiť pri používaní nastavenia pre jasnú
obrazovku, pri zázname v studenom prostredí atď.
Referenčné tabuľky
u
Nastavenie obrazu
Rozlíšenie (dátový tok)
Obrazový kmitočet
Podmienky používania
Napájací akumulátor
BP-820 (dodaný)
BP-828 (voliteľný)
Záznam (maximálne)
145 min
220 min
Záznam (typicky)
80 min
120 min
Prehrávanie
185 min
280 min
Záznam (maximálne)
165 min
250 min
Záznam (typicky)
90 min
140 min
Prehrávanie
210 min
315 min
Záznam (maximálne)
165 min
250 min
Záznam (typicky)
90 min
140 min
Prehrávanie
210 min
315 min
145 min
220 min
Záznam (typicky)
80 min
120 min
Prehrávanie
185 min
280 min
Záznam (maximálne)
165 min
250 min
Záznam (typicky)
90 min
140 min
Prehrávanie
210 min
315 min
Klipy MP4
140
3840 x 2160
(150 Mb/s)
1920 x 1080
(35 Mb/s)
25.00P
1920 x 1080
(17 Mb/s)
Klipy XF-AVC
Záznam (maximálne)
3840 x 2160
(160 Mb/s)
25.00P
1920 x 1080
(45 Mb/s)
v
Nastavenie obrazu
Rozlíšenie (dátový tok)
Obrazový kmitočet
Podmienky používania
Napájací akumulátor
BP-820 (dodaný)
BP-828 (voliteľný)
150 min
230 min
Záznam (typicky)
85 min
125 min
Prehrávanie
190 min
290 min
Záznam (maximálne)
170 min
265 min
Záznam (typicky)
95 min
145 min
Prehrávanie
215 min
325 min
Záznam (maximálne)
170 min
265 min
Záznam (typicky)
95 min
145 min
Prehrávanie
225 min
340 min
Záznam (maximálne)
150 min
230 min
Záznam (typicky)
85 min
125 min
Prehrávanie
190 min
290 min
Záznam (maximálne)
170 min
265 min
Záznam (typicky)
95 min
145 min
Prehrávanie
215 min
325 min
Klipy MP4
Záznam (maximálne)
3840 x 2160
(150 Mb/s)
1920 x 1080
(35 Mb/s)
25.00P
1920 x 1080
(17 Mb/s)
Klipy XF-AVC
3840 x 2160
(160 Mb/s)
25.00P
1920 x 1080
(45 Mb/s)
Register
141
A
H
Automatické dlhé časy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Av (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Hľadáčik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hlasitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Hlasitosť záznamu zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
B
Beh počas záznamu (časový kód) . . . . . . . . . . .74
Bodové svetlo (režim snímania) . . . . . . . . . . . . .64
I
Č
Indexové zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Indikátor nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 37
Informácie GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 100
Informácie na obrazovke . . . . . . . . . . 41, 98, 120
Infračervené svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Infračervený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Inicializácia karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Časové pásmo, letný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
J
D
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
C
Canon XF Utility (prevzatie) . . . . . . . . . . . . . . . .113
Clona (clonové číslo - f) . . . . . . . . . . . . . . . .65, 66
Dátum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Detekcia tváre a jej sledovanie . . . . . . . . . . . . . .53
Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 24, 89
Digitálny telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Doplnkový zdroj napájania (mikrofón) . . . . . . . . .84
Dotykové priraditeľné tlačidlo . . . . . . . . . . . . . . .94
Dotykový displej LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Duálny záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
E
Expozičný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65, 66
Expozícia
Expozícia na dotyk . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Korekcia expozície . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Pamäť expozície . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Ručné nastavenie expozície . . . . . . . . . .65
F
Fantómové napájanie (mikrofón) . . . . . . . . . . . . .79
Farebné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Feritové jadro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Formát videa (XF-AVC, MP4) . . . . . . . . . . . . . . .44
Fotografie
Číslovanie fotografií . . . . . . . . . . . . . . . .119
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Odstránenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Prezeranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
K
Kanály zvukového výstupu . . . . . . . . . . . . . . . 110
Karta SD
Inicializácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kompatibilné karty SD . . . . . . . . . . . . . 32
Spôsob záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vloženie/vybratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Výber karty na záznam . . . . . . . . . . . . . 34
Kondenzácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Konektor × (slúchadlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Konektor DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Konektor HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . 107, 108
Konektor MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Konektor REMOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Konektor SDI OUT* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Konektor USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Konektory INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kopírovanie záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Korekcia protisvetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
L
Limit AGC (automatické riadenie zisku) . . . . . . . 62
M
M (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Málo svetla (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . 64
Menu FUNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 115
* Len model u.
142
Menu nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 116
Mikrofón
Citlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Dolná zádrž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Externý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Stlmenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 84
Zabudovaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
MP4 Join Tool (prevzatie) . . . . . . . . . . . . . . . . .113
N
Napájací akumulátor
Informácie o akumulátore . . . . . . . . . . .121
Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zvyšná kapacita akumulátora . . . . . .19, 42
Napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Nastavenia menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96, 115
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Nastavenie výstupu videa . . . . . . . . . . . .105, 113
Neutrálne sivý filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Nočná scéna (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . .63
O
Obrazový kmitočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Odstraňovanie problémov . . . . . . . . . . . . . . . .123
Odstraňovanie záznamov . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Ohňostroj (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Orezanie klipov MP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Oznamovacie tóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
R
Referenčné tabuľky (nabíjanie, používanie,
doba záznamu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Referenčný tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Resetovanie všetkých nastavení
videokamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Režim AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Režim časového kódu (časový kód) . . . . . . . . . .74
Režim M (ručný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Režim obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Režim snímania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Rozlíšenie (veľkosť políčka) . . . . . . . . . . . . . . . .44
Rukoväť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
S
Slnečná clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Slúchadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Sneh (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Snímač diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . .24
Spomalený a zrýchlený záznam . . . . . . . . . . . . .46
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Statív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 130
Š
Široký dynamický rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Šport (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Štafetový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
P
T
P (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Pláž (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Portrét (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Potlačenie blikania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Používanie videokamery v zahraničí . . . . . . . . .133
Prednahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Predsádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Prepínač režimov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Prezeranie videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Priorita vyváženia bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Pripojenie k externým zariadeniam . . . . . . . . . .107
Priraditeľné tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Prstenec zaostrovania/zoomu . . . . . . . . . . .47, 55
PsF (vynútený výstup 1080i) . . . . . . . . . . . . . .109
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Tlačidlo CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Tv (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
U
Ukladanie videoklipov do počítača . . . . . . . . . .113
Užívateľský bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Ú
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
143
V
Videoklipy
Číslovanie videoklipov . . . . . . . . . . .39, 119
Formát názvu klipu XF-AVC . . . . . . . . . .39
Informácie o klipe . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Odstránenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Ukladanie do počítača . . . . . . . . . . . . .113
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Voľný beh (časový kód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Volič CUSTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Vyváženie bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Vzhľady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Vzor zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Z
Zabudovaný zálohovací akumulátor . . . . . . . . .131
Zaostrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
AF len na tvár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Funkcie asistenta zaostrovania . . . . . . . .48
Manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania . . . . . . 51
Prednastavené zaostrenie . . . . . . . . . . . 48
Priebežné automatické zaostrovanie . . . 52
Ručné zaostrovanie . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zaostrovanie dotykom . . . . . . . . . . . . . 47
Zaostrovací asistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Západ slnka (režim snímania) . . . . . . . . . . . . . . 63
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Záznam 4-kanálového zvuku . . . . . . . . . . . . . . 77
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Značky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Digitálny zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rýchlosť zoomovania . . . . . . . . . . . . . . 56
Vysokorýchlostné zoomovanie . . . . . . . 56
Zosilnený stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . 60
Zoznam hlásení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Zväčšenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zvukový formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zvukový obmedzovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zvýraznené obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločností SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a iných krajinách.
• macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Administrator Inc. v USA a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
• Táto videokamera podporuje normu Exif 2.3 (nazývanú aj „Exif Print“). Exif Print je norma pre rozšírenú
komunikáciu medzi videokamerami a tlačiarňami. Pripojením k tlačiarni vyhovujúcej Exif Print sa obrazové
dáta videokamery v čase fotografovania použijú na optimalizáciu a výrazné zlepšenie kvality tlače.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informácie o miestnom zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo
na stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Informácie v tomto dokumente sú platné k marcu 2019. Zmena technických údajov vyhradená bez
oznámenia. Najnovšiu verziu nájdete na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
© CANON INC. 2019
CEL-SX7RA2R0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising