Canon | XA50 | User manual | Canon XA50 User manual

Canon XA50 User manual
CEL-SX7QA2R0
Videokamera 4K
PAL
Táto príručka obsahuje len najdôležitejšie informácie ako úvod do
začiatku práce s videokamerou. Informácie o stiahnutí najnovšej
verzie úplného Návodu na používanie nájdete na strane 2.
Stručný návod
na používanie
Úvod
: Inštalácia Návodu na používanie videokamery (súboru PDF)
2
Tento návod obsahuje len najdôležitejšie informácie potrebné na začiatky s videokamerou. Ak chcete získať
o videokamere ďalšie informácie, prečítať si dôležité upozornenia pre obsluhu a časť o odstraňovaní problémov
v prípade zobrazenia chybového hlásenia, pozrite si najnovšiu úplnú verziu Návodu na používanie (súbor PDF).
Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu. Kliknite na svoju krajinu alebo región a podľa pokynov na obrazovke
stiahnite súbor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
Dôležité upozornenia
Voda a vlhkosť – Riziko zásahu elektrickým prúdom – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody ani
v daždivom či vlhkom prostredí.
Preniknutie predmetov a tekutín – Nikdy do tohto produktu netlačte cez otvory žiadne predmety, pretože
môžu prísť do kontaktu s bodmi, v ktorých je nebezpečné napätie, alebo môžu skratovať časti, ktoré by mohli
spôsobiť zásah elektrickým prúdom či požiar. Dajte si pozor, aby sa na produkt nevyliala žiadna tekutina.
Sieťová zástrčka slúži aj na odpojenie zariadenia od napájacej siete. Sieťová zástrčka by mala byť vždy
prístupná, aby ste ju mohli vytiahnuť zo zásuvky v prípade nehody.
Identifikačný štítok CA-570 sa nachádza na spodnej strane.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto
batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej,
ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového
podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických
a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické
zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu
prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia,
zo schváleného plánu OEEZ, od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu,
alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.
Opatrenia týkajúce sa napájacieho akumulátora
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v horúcich
dňoch zatvorený vo vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte, ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepusťte ho, ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
3
4
Dôležitá poznámka týkajúca sa záznamového média
• Keď indikátor ACCESS (A 10) svieti alebo bliká na červeno, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné
opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej strate dát.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt priestoru pre kartu.
- Nemeňte prevádzkový režim videokamery.
- Ak je k videokamere pripojený kábel USB, neodpájajte ho.
Zobrazenie informácií o certifikácii produktu
Ak chcete zobraziť niektoré certifikačné informácie pre túto videokameru, v menu vyberte položky
[B System Setup/Nastavenie systému] > [Certification Information/Certifikačné informácie].
>
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a iných krajinách.
• macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty, ktoré nie sú uvedené vyššie, môžu byť ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
• Táto videokamera podporuje normu Exif 2.3 (nazývanú aj „Exif Print“). Exif Print je norma pre rozšírenú
komunikáciu medzi videokamerami a tlačiarňami. Po pripojení k tlačiarni vyhovujúcej norme Exif Print sa
obrazové dáta videokamery v čase fotografovania použijú na optimalizáciu a výrazné zlepšenie kvality tlače.
5
Obsah
6
1. Úvod 7
5. Externé pripojenia 37
Dodané príslušenstvo 7
Názvy častí 8
Rukoväť 13
Pripojenie k externému monitoru 37
Schéma pripojenia 37
Práca s videoklipmi na počítači 38
Ukladanie klipov MP4 38
Ukladanie klipov XF-AVC 38
2. Príprava 15
Príprava napájania 15
Pripevnenie feritového jadra 15
Nabíjanie napájacieho akumulátora 15
Príprava videokamery 18
Nasadenie rukoväte 18
Nasadenie slnečnej clony 19
Používanie displeja LCD 19
Prídržný remienok 20
Diaľkový ovládač 20
Základné operácie s videokamerou 21
Zapnutie a vypnutie videokamery 21
Zmena prevádzkového režimu videokamery 22
Nastavenie dátumu, času a jazyka 23
Nastavenie dátumu a času 23
Zmena jazyka 23
Používanie kariet SD 24
Kompatibilné karty SD 24
Vloženie a vybratie karty SD 25
Voľba karty SD pre záznam 25
3. Záznam 27
Záznam videa a fotografií
Záznam 27
Výber nastavenia obrazu
Informácie na obrazovke
Užívateľské prispôsobenie
Volič a tlačidlo CUSTOM
Priraditeľné tlačidlá 32
27
29
29
32
32
4. Prehrávanie 33
Prehrávanie 33
Indexové zobrazenie prehrávania 33
Prehrávanie záznamov 34
Ovládacie prvky prehrávania 35
Nastavenie hlasitosti 36
6. Doplnkové informácie 39
Bezpečnostné pokyny 39
Stručné technické údaje 40
Približná doba záznamu na karte SD 41
Približné časy nabíjania a záznamu
pre napájací akumulátor 41
Voliteľné príslušenstvo 42
1
Úvod
7
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:
Kompaktný sieťový adaptér CA-570
(s napájacím káblom)
Feritové jadro
Napájací akumulátor BP-820
Rukoväť (so skrutkami)
Držiak mikrofónu
(so skrutkami)
Slnečná clona s ochranou
objektívu
Kryt objektívu
Diaľkový ovládač WL-D89
(s lítiovou gombičkovou batériou
CR2025)
Stručný návod na používanie
(tento návod)
Názvy častí
Názvy častí
Videokamera
8
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
Tlačidlá ND FILTER (neutrálne sivý filter) +/–
(; Neutrálne sivý filter)
Tlačidlo PRE REC (prednahrávanie)
(; Prednahrávanie)/priraditeľné tlačidlo 3
(A 32)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu)
(; Pozeranie posledného zaznamenaného
videoklipu)/priraditeľné tlačidlo 4 (A 32)
Prepínač ochrany objektívu (A 27)
Slnečná clona (A 19)
Prstenec zaostrovania/zoomu (;
Zaostrovanie, ; Zoomovanie)
10
7
8
9
3
11
Volič CUSTOM (užívateľský) (A 32)
Tlačidlo CUSTOM (užívateľské) (A 32)
Prepínač prstenca zaostrovania/zoomu
(; Zaostrovanie, ; Zoomovanie)
10 Prepínač INFRARED (infračervené)
(; Infračervený záznam)
11 Tlačidlo DISP (informácie na displeji)
(; Informácie na displeji)/
tlačidlo BATT. INFO (informácie o batérii)
(; Nabíjanie napájacieho akumulátora)
Názvy častí
1
2
3
5
9
4
6
7
9
8
10
1
2
3
4
5
Konektor DC IN (A 15)
Konektor REMOTE (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 (; Používanie voliteľného
diaľkového ovládača RC-V100) alebo bežne
dostupných diaľkových ovládačov.
Zabudovaný reproduktor (A 36)
Tlačidlo na uvoľnenie slnečnej clony
Prídržný remienok
6
Konektor USB (; Používanie voliteľného
prijímača GPS GP-E2)
7 Konektor HDMI OUT (A 37)
8 Konektor × (slúchadlá)
(; Používanie slúchadiel)
9 u Konektor SDI OUT (A 37)
10 Konektor MIC (mikrofón)
(; Záznam zvuku)
Názvy častí
8
10
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Joystick/tlačidlo SET (; Používanie menu)
Tlačidlo MENU (menu)
(; Používanie menu)
Snímač diaľkového ovládania
(; Diaľkový ovládač)
Tlačidlo AF/MF (; Zaostrovanie)/
priraditeľné tlačidlo 1 (A 32)
Tlačidlo POWERED IS
(zosilnený stabilizátor obrazu)
(; Stabilizácia obrazu)/
priraditeľné tlačidlo 2 (A 32)
Dotykový displej LCD (A 19)
Výrobné číslo
8
9
10
11
Hľadáčik (; Používanie hľadáčika)
Indikátor ACCESS (prístup ku karte) (A 4, 27)
Páčka dioptrickej korekcie
Tlačidlo MAGN. (zväčšenie)
(; Zväčšenie)/
priraditeľné tlačidlo 5 (A 32)
12 Očko pre remienok
13 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu
videa) (A 27)
14 Jednotka pripojenia akumulátora (A 15)
Názvy častí
11
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Pätica na pripevnenie rukoväte (A 18)
Indikátor POWER/CHG
(nabíjanie akumulátora) (A 15)
Vypínač (A 21)
Bezkontaktná pätica/pätica na
pripevnenie rukoväte
Zabudovaný stereofónny mikrofón
(; Záznam zvuku)
Kolískový ovládač zoomu na držadle
(; Zoomovanie)
7
8
9
10
11
10
11
Prepínač režimov (A 22)
Kryt priestoru pre kartu (A 25)
Otvor pre kartu SD 2
Otvor pre kartu SD 3
Prepínač SD CARD (otvorenie krytu priestoru
pre kartu) (A 25)
Názvy častí
12
1 2
1
2
3
4
3
4
Závit pre antirotačný kolík statívu
Závit pre statív
Na používanie so statívmi s upevňovacou skrutkou, ktorá nie je dlhšia ako 6 mm
Prepínač BATTERY RELEASE (uvoľnenie akumulátora) (A 16)
Očná mušľa (; Používanie hľadáčika)
Názvy častí
Rukoväť (A 18)
Podrobnosti o ovládačoch zvuku nájdete v časti ; Záznam zvuku
1
2
3
4
5
13
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
10 11
12
Bezkontaktná pätica
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti
(; Zoomovanie)
Zaisťovacia páčka tlačidla REC (C) (A 28)
Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu
videa) (A 27)
Voliče hlasitosti: pre kanály CH1 (ľavý)
a CH2 (pravý)
Prepínač úrovne hlasitosti pre kanály CH1 (ľavý)
a CH2 (pravý)
Prepínače AUDIO IN (prepínače vstupu pre
audio): pre kanály CH1 (ľavý) a CH2 (pravý)
13
14
8
9
10
11
12
13
14
Prepínače INPUT 1 (ľavý) / INPUT 2 (pravý)
(Výber zvukového kanála)
Konektory INPUT: INPUT 1 (ľavý),
INPUT 2 (pravý)
Infračervené svetlo (; Infračervený
záznam)
Indikátor nahrávania (A 27)
Kryt ovládačov zvuku
Predná skrutka rukoväte (A 18)
Zadné skrutky rukoväte (A 18)
Držiak mikrofónu
1
2
3
1
2
3
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
Držiak mikrofónu
Svorka na kábel mikrofónu
Názvy častí
14
2
Príprava
15
Príprava napájania
Videokameru môžete napájať z napájacieho akumulátora alebo priamo zo siete pomocou dodaného
kompaktného sieťového adaptéra. Ak pripojíte kompaktný sieťový adaptér k videokamere vtedy,
keď je v nej vložený napájací akumulátor, videokamera bude napájaná z elektrickej zásuvky.
Pripevnenie feritového jadra
Pred pripojením kompaktného sieťového adaptéra k videokamere pripevnite na kábel feritové jadro.
1 Feritové jadro pripevnite asi 6 cm od konektora jednosmerného prúdu
(konektor, ktorý sa má pripojiť ku konektoru DC IN).
2 Kábel omotajte okolo stredovej časti feritového jadra (ako na obrázku) a
potom jadro pevne zatvorte.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Videokameru môžete napájať pomocou dodaného napájacieho akumulátora BP-820 alebo voliteľného
napájacieho akumulátora BP-828. Oba napájacie akumulátory sú kompatibilné s inteligentným systémom,
takže môžete na obrazovke kontrolovať, na koľko minút používania približne ešte zostáva akumulátor.
Presnejšie údaje získate, ak napájací akumulátor pri jeho prvom použití plne nabijete a potom používate
videokameru až do jeho úplného vybitia.
1 Pripojte kompaktný sieťový adaptér k videokamere a zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2 Pripojte napájací akumulátor k videokamere.
Príprava napájania
3 Nabíjanie sa začne po vypnutí videokamery.
• Kým sa akumulátor nabíja, indikátor POWER/CHG (nabíjanie) svieti načerveno. Ak indikátor POWER/CHG
začne blikať, pozrite si návod na používanie.
; Odstraňovanie problémov
16
Kým sa akumulátor
nabíja, svieti načerveno
4 Keď indikátor POWER/CHG zhasne, akumulátor je plne nabitý.
• Odpojte kompaktný sieťový adaptér od videokamery a odpojte napájací kábel.
Vybratie napájacieho akumulátora
1 Posuňte tlačidlo BATTERY RELEASE v smere šípky a podržte ho
stlačené.
2 Posuňte napájací akumulátor nadol a vytiahnite ho.
햳
햲
•
•
•
•
DÔLEŽITÉ
Ku kompaktnému sieťovému adaptéru nepripájajte žiadne výrobky, ktoré nie sú výslovne odporúčané
na používanie s touto videokamerou.
Pred pripojením alebo odpojením kompaktného sieťového adaptéra vypnite videokameru. Po vypnutí
videokamery sa dôležité údaje na karte SD aktualizujú. Počkajte, kým zelený indikátor POWER/CHG nezhasne.
Keď používate kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte ho natrvalo na jedno miesto, pretože to môže
spôsobiť poruchu.
Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný kompaktný sieťový
adaptér k napäťovým konvertorom pre cesty do zámoria alebo špeciálnym napájacím zdrojom, napr. zdrojom
na palube lietadiel alebo lodí, napäťovým meničom a pod.
POZNÁMKY
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať pri teplotách v rozmedzí 10 °C až 30 °C. Ak je teplota okolia alebo
teplota napájacieho akumulátora mimo rozsahu približne 0 °C až 40 °C, nabíjanie nezačne.
• Napájací akumulátor sa nabíja, len keď je videokamera vypnutá.
• Ak došlo k odpojeniu zdroja napájania počas nabíjania napájacieho akumulátora, pred obnovením napájania
si overte, či indikátor POWER/CHG zhasol.
Príprava napájania
• Ak je zvyšná kapacita akumulátora kritická, môžete videokameru napájať pomocou kompaktného sieťového
adaptéra, aby ste celkom nevybili napájací akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Upozornenia pre obsluhu napájacieho akumulátora, ako aj časy nabíjania a približný čas používania
s plne nabitým napájacím akumulátorom nájdete v návode na používanie.
; Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu, ; Referenčné tabuľky
Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora
Keď je videokamera vypnutá, stlačte tlačidlo BATT. INFO, aby sa
na približne 5 sekúnd zobrazila obrazovka s približnou úrovňou
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia akumulátora príliš
nízka, obrazovka s informáciami sa nemusí zobraziť.
17
Príprava videokamery
Príprava videokamery
18
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám pri nasadzovaní rôzneho príslušenstva alebo jeho snímaní videokamera nespadla.
Tieto úkony sa odporúča vykonávať na stole alebo inom stabilnom povrchu.
Nasadenie rukoväte
Videokamera bude fungovať, aj keď dáte rukoväť dolu. Na používanie konektorov INPUT, infračerveného svetla
a indikátora nahrávania musí byť rukoväť správne pripojená k videokamere.
1 Pripevnite držiak mikrofónu k rukoväti.
• Použite bežne dostupný krížový skrutkovač a dve dodané skrutky.
2 Zarovnajte rukoväť s päticou na pripevnenie rukoväte
a potom posuňte rukoväť úplne dopredu.
3 Pevne dotiahnite skrutky na prednej a zadnej strane.
• Na dotiahnutie skrutiek na zadnej strane použite mincu alebo
podobný predmet.
Príprava videokamery
Nasadenie slnečnej clony
Dodaná slnečná clona spolu s ochranou objektívu sú
užitočné počas záznamu, kedy redukujú dopadajúce bočné
svetlo, ktoré môže spôsobovať odlesky a tiene. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
19
햳
1 Dajte dolu kryt objektívu.
2 Zarovnajte žliabok na slnečnej clone so značkou
indexu na hornej strane objektívu (햲) a potom
slnečnú clonu otáčajte v smere hodinových ručičiek,
kým nezacvakne na svoje miesto (햳).
햲
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte, aby slnečná clona správne sedela v závite.
POZNÁMKY
Kryt objektívu:
• Pri prenášaní alebo uskladňovaní videokamery používajte dodaný kryt objektívu.
• Kryt objektívu a slnečná clona sa nedajú používať súčasne. Ak chcete nasadiť slnečnú clonu, najprv dajte
dolu kryt objektívu.
Používanie displeja LCD
Displej LCD je dotykový displej, pomocou ktorého môžete sledovať záznam a meniť nastavenia videokamery.
Môžete použiť aj hľadáčik – iba na sledovanie.
; Používanie hľadáčika
Vyklopte panel LCD o 90 stupňov a upravte uhol
na pozeranie.
햳
햲
햳
POZNÁMKY
• Jas displeja LCD môžete upraviť pomocou nastavení
> [£ Display Setup/Nastavenie zobrazenia]
> [LCD Brightness/Jas displeja LCD] a [LCD Backlight/Podsvietenie displeja LCD]. Keď je videokamera
zapnutá, stlačením a podržaním tlačidla DISP dlhšie ako 2 sekundy tiež môžete zmeniť nastavenie
[LCD Backlight/Podsvietenie displeja LCD] medzi jasným a normálnym alebo z tmavého na normálne.
Príprava videokamery
20
• Nastavenie jasu nemá vplyv na jas záznamov.
• Vyšší jas skracuje výdrž napájacieho akumulátora.
• Keď je panel LCD otočený o 180 stupňov smerom k objektu, pomocou nastavenia
> [£ Display
Setup/Nastavenie zobrazenia] > [LCD Mirror Image/Zrkadlový obraz LCD] môžete vodorovne prevrátiť obraz
na displeji, aby zobrazoval objekt zrkadlovo.
• Ďalšie informácie o starostlivosti o displej LCD nájdete v návode na používanie.
; Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu, ; Čistenie
Prídržný remienok
Upevnite prídržný remienok.
• Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli ukazovákom na
kolískový ovládač zoomu na držadle a palcom na tlačidlo REC.
Diaľkový ovládač
1 Stlačte výčnelok v smere šípky (햲) a vytiahnite držiak
batérie (햳).
햴
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu stranou s pólom +
smerujúcou nahor (햴).
3 Vložte držiak batérie (햵).
4 Keď stláčate tlačidlá, mierte diaľkovým ovládačom
na snímač diaľkového ovládania videokamery.
; Diaľkový ovládač
햵
햲
햳
Základné operácie s videokamerou
Základné operácie s videokamerou
Zapnutie a vypnutie videokamery
Videokamera má dva prevádzkové režimy: Režim CAMERA (
) na záznam a režim MEDIA (
na prehrávanie záznamov. Požadovaný prevádzkový režim zvoľte vypínačom.
Zapnutie videokamery
Prepnite vypínač do polohy CAMERA pre režim
alebo do polohy MEDIA pre režim
(A 33).
Režim
)
(A 27)
Režim
Vypnutie videokamery
Prepnite vypínač do polohy OFF.
POZNÁMKY
• Keď zapnete videokameru, indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno. Môžete nastaviť položku
> [B System Setup/Nastavenie systému] > [POWER LED/INDIKÁTOR LED NAPÁJANIA] na hodnotu
[j Off/Vyp.], aby indikátor napájania nesvietil.
21
Základné operácie s videokamerou
Zmena prevádzkového režimu videokamery
Pri snímaní záznamov môžete zmeniť režim snímania videokamery tak, aby zodpovedal vášmu štýlu.
; Záznam videa a fotografií
22
Režim
(Automatický)
Nastavte prepínač režimov do polohy N. V tomto režime videokamera spravuje všetky
nastavenia a vy sa môžete sústrediť na záznam. Tento prevádzkový režim je vhodný,
ak sa nechcete starať o podrobné nastavenia videokamery.
Režim
(Ručný)
Nastavte prepínač režimov do polohy n. V tomto režime získate plný prístup k jednotlivým
menu, nastaveniam a pokročilým funkciám.
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu a času
Videokameru môžete používať až po nastavení dátumu
a času. Ak nie sú hodiny vo videokamere nastavené,
automaticky sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum/Čas]
(obrazovka na nastavenie dátumu a času).
Prevádzkové režimy:
1 Zapnite videokameru.
• Objaví sa obrazovka [Date/Time/Dátum/Čas].
2 Stlačte pole, ktoré chcete zmeniť (rok, mesiac, deň, hodiny alebo minúty).
• Medzi poľami sa môžete pohybovať aj potlačením joysticku (ÏÐ).
3 Podľa potreby zmeňte hodnotu poľa dotknutím sa tlačidla [Í] alebo [Î].
• Pole môžete zmeniť aj potlačením joysticku (Ý).
4 Nastavte správny dátum a čas zmenou všetkých polí rovnakým spôsobom.
5 Stlačením [Y.M.D/R.M.D], [M.D.Y/M.D.R] alebo [D.M.Y/D.M.R] si zvoľte formát dátumu,
aký vám vyhovuje.
• Potlačte joystick na výber požadovaného tlačidla a stlačte tlačidlo SET na potvrdenie. Rovnako to platí
aj pre ostatné kroky v tomto postupe.
• V niektorých obrazovkách sa dátum zobrazuje v krátkom tvare (čísla namiesto názvov mesiacov alebo
len deň a mesiac), ale stále sa bude dodržiavať zvolené poradie.
6 Stlačte možnosť [24H], ak chcete použiť 24-hodinový formát času, alebo ju nechajte nevybratú
pre 12-hodinový formát (dopoludnie/odpoludnie).
7 Stlačením [OK] spusťte hodiny a zatvorte obrazovku nastavení.
Zmena jazyka
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť na ktorýkoľvek z 27 jazykov. Niektoré nastavenia
a zobrazenia na displeji budú po anglicky bez ohľadu na jazykové nastavenia. Podrobné informácie o tom,
ako prechádzať jednotlivými menu na dokončenie tohto postupu, nájdete v návode na používanie.
; Menu nastavení
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Language H/Jazyk].
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] >
[Language H/Jazyk]
2 Vyberte požadovaný jazyk a potom vyberte
možnosť [OK].
3 Výberom možnosti [X] zatvorte menu.
23
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
24
Videokamera zaznamenáva klipy a fotografie na bežne dostupné pamäťové karty Secure Digital (SD)*.
Videokamera má dva otvory pre kartu SD, takže môžete použiť dve karty SD (v návode karta SD A a karta SD B)
na snímanie na obe karty naraz alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD, keď sa jedna zaplní.
Karty SD inicializujte pri prvom použití v tejto videokamere.
; Inicializácia karty SD, ; Duálny záznam a štafetový záznam
* Karta SD sa tiež používa na ukladanie súborov s nastaveniami menu.
Kompatibilné karty SD
Nasledujúce typy kariet SD1 môžete používať s videokamerou. Najnovšie informácie o kartách SD, ktoré boli
testované s touto videokamerou, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti SD2:
Trieda rýchlosti UHS2:
1
2
K marcu 2019 bola funkcia záznamu videoklipov otestovaná s kartami SD, ktoré vyrobili spoločnosti Panasonic,
Toshiba a SanDisk.
Trieda rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu dát kariet SD.
Ak chcete zaznamenávať videoklipy 4K s rozlíšením 3840 x 2160 alebo pomocou režimu spomaleného a zrýchleného záznamu,
odporúčame používať karty SD s označením UHS pre Triedu rýchlosti U3. Ak chcete zaznamenávať videoklipy XF-AVC,
odporúčame používať karty SD s označením SD pre Triedu rýchlosti 10, prípadne UHS pre Triedu rýchlosti U1 alebo U3.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave klipov (ak je karta SD fragmentovaná) si možno všimnete,
že zápis údajov na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte záznamy
a inicializujte kartu pomocou videokamery. Karty SD sa odporúča inicializovať hlavne pred snímaním
dôležitých scén.
• Karty SDXC: S touto videokamerou môžete používať karty SDXC, ale videokamera inicializuje karty SDXC
pomocou systému súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet a pod.),
skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Podrobnejšie informácie
o kompatibilite získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo pamäťovej karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého OS nie je kompatibilný so systémom súborov
exFAT, zobrazí sa výzva naformátovať kartu. V takom prípade zrušte operáciu, aby ste nestratili údaje
na karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
1 Vypnite videokameru.
• Uistite sa, že indikátor POWER/CHG je zhasnutý.
햲
25
2 Otvorte kryt priestoru pre kartu.
• Prepnite prepínač SD CARD celkom v smere šípky
a otvorte kryt.
3 Zasúvajte kartu v priamom smere, so štítkom smerujúcim
k časti videokamery s prídržným remienkom, až na doraz
do jedného z otvorov pre kartu, až kým karta nezacvakne.
• Môžete používať dve karty, jednu v každom otvore pre kartu.
• Ak chcete kartu vybrať, najprv sa uistite, že indikátor
ACCESS nesvieti, a potom kartu raz zatlačte, aby sa uvoľnila.
Keď karta vyskočí, celkom ju vytiahnite.
4 Zatvorte kryt priestoru pre kartu.
햳
햴
• Nezatvárajte kryt nasilu, ak karta nie je správne vložená.
Indikátor ACCESS (prístup ku karte)
Indikátor prístupu ku karte SD
Stav karty
Červený (svieti alebo bliká)
Práca s kartou/kartami.
Nesvieti
Nepoužíva sa ani jedna karta alebo nie je do
videokamery vložená žiadna karta.
Ak nastavíte položku
> [ System Setup/Nastavenie systému] > [ACCESS LED/INDIKÁTOR LED
PRÍSTUPU] na hodnotu [j Off/Vyp.], indikátor ACCESS nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Pred vkladaním alebo vyberaním karty videokameru vypnite. Vloženie alebo vybranie karty so zapnutou
videokamerou môže spôsobiť trvalú stratu dát.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty môže spôsobiť
poruchu videokamery. Kartu vložte podľa opisu v kroku 3.
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD nastavte prepínač do polohy LOCK alebo C.
Voľba karty SD pre záznam
Môžete si vybrať, na ktorú kartu sa majú videoklipy a fotografie zaznamenávať.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Recording Media/Záznamové médium].
> [3 " Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Recording Media/Záznamové médium]
2 Vyberte požadovanú kartu SD ([6 Mem. Card A/Pam. karta A] alebo [7 Mem. Card B/
Pam. karta B]) na záznam videoklipov
([v Rec Media for Movies/Záznamové médium pre filmy]) a fotografií ([{ Rec Media for Photos/
Záznamové médium pre fotografie]).
3 Vyberte možnosť [X].
• Po zatvorení menu sa na displeji zobrazí ikona karty SD, ktorú ste vybrali na záznam videoklipov.
Používanie kariet SD
26
3
Záznam
27
Záznam videa a fotografií
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií. Podrobné informácie o zázname zvuku nájdete
v návode na používanie.
* „Videoklip“ znamená jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného nahrávania.
; Záznam zvuku
Prevádzkové režimy:
Záznam
Keď používate režim
na snímanie videa a fotografií, videokamera automaticky upraví rôzne nastavenia
za vás. V režime
môžete manuálne zostrovať, nastaviť expozíciu a ďalšie možnosti podľa potreby.
Prepínač ochrany objektívu
Indikátor ACCESS
alebo
Indikátor
POWER/CHG
Priraditeľné
tlačidlo na displeji
1 Otvorte ochranu objektívu.
• Nastavte prepínač ochrany objektívu na OPEN.
2 Nastavte prepínač režimov do požadovanej polohy.
• Nastavte ho do polohy N (režim
používať.
) alebo n (režim
) podľa toho, ako chcete videokameru
3 Prepnite vypínač do polohy CAMERA.
• Indikátor POWER/CHG sa rozsvieti nazeleno.
Záznam videa
4 Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Počas záznamu bude na displeji zobrazená červená ikona Ü. Ak je navyše k videokamere pripojená
rukoväť, rozsvieti sa indikátor nahrávania.
• Tiež môžete použiť stlačiť tlačidlo REC na rukoväti alebo tlačidlo START/STOP na dodanom diaľkovom
ovládači.
Záznam videa a fotografií
5 Zaznamenávanie zastavíte ďalším stlačením tlačidla REC.
• Ikona Ü sa zmení na bielu ikonu Ñ a videoklip sa zaznamená na pamäťovú kartu, ktorú ste vybrali
na záznam videoklipov. Indikátor nahrávania zároveň zhasne.
28
Fotografovanie
4 V pohotovostnom režime záznamu sa dotknite položky [PHOTO].
• Priraditeľnému tlačidlu na displeji je predvolene priradená funkcia [
Photo/Fotografia]. V prípade
potreby však môžete túto funkciu zmeniť.
; Priraditeľné tlačidlá
• V dolnej časti displeja sa zobrazí zelená ikona g. Súčasne sa v pravej hornej časti displeja zobrazí ikona
{Ð spolu s ikonou pamäťovej karty, ktorú ste vybrali na záznam fotografií.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo PHOTO na dodanom diaľkovom ovládači.
Po skončení záznamu
1 Zatvorte ochranu objektívu nastavením jej prepínača do polohy CLOSED.
2 Uistite sa, že indikátor ACCESS nesvieti.
3 Prepnite vypínač do polohy OFF.
4 Zatvorte panel LCD a vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
DÔLEŽITÉ
• Nezabudnite pravidelne zálohovať záznamy (A 38), hlavne po zhotovení dôležitých záznamov.
Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené alebo poškodené dáta.
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Tlačidlo REC na rukoväti má zaisťovaciu páčku, ktorá bráni nechcenému spusteniu. Zaisťovaciu páčku
nastavte do polohy C vtedy, keď nechcete, aby sa záznam neúmyselne pozastavil alebo keď nechcete
používať toto tlačidlo REC. Vrátením páčky do predchádzajúcej polohy znova umožníte použitie tlačidla REC.
Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného klipu je 6 hodín. Potom sa automaticky vytvorí nový
videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
Pri nahrávaní na jasných miestach môže byť ťažké použiť displej LCD. V takom prípade použite hľadáčik alebo
upravte jas displeja.
; Používanie hľadáčika
Záznam videa sa uloží ako samostatné videoklipy v týchto prípadoch:
- Keď videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu.
- Pri nahrávaní videoklipov na kartu SDHC sa video súbor (stream) v scéne rozdelí po každých približne 4 GB.
Napriek tomu bude prehrávanie na videokamere plynulé.
Po uložení samostatných rozdelených videoklipov do počítača môžete pomocou softvéru MP4 Join Tool
spojiť súbory a uložiť ich ako jeden videoklip (A 38).
Záznam fotografií:
- Fotografie sa zaznamenávajú ako súbory JPG. Fotografie možno zhotovovať iba v pohotovostnom
režime záznamu.
- Fotografie sa nedajú zaznamenávať, keď je aktivované prednahrávanie.
Ak potrebujete videokameru umiestniť na dlhší čas na statív, môžete zatvoriť panel LCD a používať len
hľadáčik. Tým sa šetrí energia pri používaní napájacieho akumulátora.
Záznam videa a fotografií
Výber nastavenia obrazu
Môžete určiť nastavenie obrazu pre záznam videoklipov. Vyberte kombináciu nastavení, ktorá najlepšie vyhovuje
vášmu tvorivému zámeru.
; Nastavenie obrazu: formát, rozlíšenie, dátový tok a obrazový kmitočet videa
1 Vyberte formát videa.
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [Movie Format/Formát filmu] > požadovaná
možnosť > [L]
2 Voľba rozlíšenia a dátového toku.
[
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Resolution/Rozlíšenie] alebo
Resolution/Rozlíšenie] > požadovaná možnosť > [L]
3 Voľba obrazového kmitočtu.
[
> [3 ! Recording Setup/Nastavenie záznamu] > [¸ Frame Rate/Obrazový kmitočet] alebo
Frame Rate/Obrazový kmitočet] > požadovaná možnosť > [X]
Informácie na obrazovke
V tejto časti nájdete vysvetlenia k rôznym informáciám na obrazovke, ktoré sa zobrazujú v režime
.
Informácie na obrazovke sa môžu zobraziť kedykoľvek a budú sa líšiť podľa aktuálnych nastavení menu
a prevádzkového režimu.
Rámiky automatického zaostrovania
V závislosti od použitej funkcie zaostrovania môžete vidieť niektoré z rámikov automatického zaostrovania.
; Zaostrovanie
Rámik priebežného automatického
zaostrovania – vždy bielej farby.
Rámik manuálneho zaostrovania
s pomocou automatického
zaostrovania – žltou farbou sa
zobrazuje dosah manuálnej úpravy
a bielou farbou dosah
automatickej úpravy.
Detekcia tváre:
Hlavný objekt
Detekcia tváre:
Iné rámiky detekcie tváre
Značka na displeji
Sledovanie
29
Záznam videa a fotografií
Horná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
30
Opis
N
Režim
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Režim snímania (; Režim snímania)
;
Infračervený záznam (; Infračervený záznam)
00:00:00:00
Časový kód (; Nastavenie časového kódu)
Ñ, Ü (červená)
Záznam (A 27)
Ñ – pohotovostný režim záznamu, Ü – záznam
z
Prednahrávanie (; Prednahrávanie)
¯,°,± (žltá)
Stabilizácia obrazu (; Stabilizácia obrazu)
è, é, ê, ë (biela),
ë (žltá),
(červená)
000 min
Zvyšná kapacita akumulátora
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Vedľa ikony sa zobrazí zvyšná doba záznamu v minútach.
• Žltá ikona ë – napájací akumulátor je takmer vybitý. Červená ikona
– napájací akumulátor
je vybitý, vymeňte ho.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť správne.
(A 22)
{Ð6 / 7 (zelená/žltá ikona karty), Zaznamenaná fotografia (A 28)
/
(červená)
• Žltá ikona 6 (alebo 7) – karta je takmer plná. Červená ikona
zaznamenať fotografiu, pretože sa vyskytol problém s kartou.
(alebo
) – nie je možné
Ľavá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
=,
Infračervené svetlo (; Infračervený záznam)
F00
Clona (; Automatická expozícia: priorita clony, ručná expozícia)
1/0000
Expozičný čas (; Automatická expozícia: priorita expozičného času, ručná expozícia)
AE ±0 0/0
Korekcia expozície (; Korekcia expozície)
±0 0/0
Pamäť expozície (; Pamäť expozície (Pamäť AE))
00.0dB
Hodnota zisku (; Ručná expozícia)
00.0dB (oranžová)
Limit AGC (; Limit automatického riadenia zisku (Limit AGC))
ND 1/00
Neutrálne sivý filter (; Neutrálne sivý filter)
D,@
000m,
Zaostrovanie (; Úprava zaostrovania)
• Pri úprave zaostrovania sa bude odhadovaná zaostrovacia vzdialenosť zobrazovať vedľa ikony.
}, ~
Detekcia a sledovanie tváre (; Detekcia a sledovanie tváre)
¼, É,
,
,
,
,
Vyváženie bielej (; Vyváženie bielej)
Vzhľad (; Používanie vzhľadov)
Korekcia protisvetla (; Korekcia protisvetla)
O, N
Zvýraznené obrysy (; Zvýraznené obrysy)
z, {
Vzor zebra (; Vzor zebra)
Signál GPS: trvale svieti – získaný satelitný signál; bliká – nezískaný satelitný signál.
• Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
; Používanie voliteľného prijímača GPS GP-E2
Digitálny telekonvertor (; Digitálny telekonvertor)
REC`, STBY`
Príkaz záznamu (; Menu [3 Recording Setup/Nastavenie záznamu])
Záznam videa a fotografií
Pravá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
6 / 7 000h00m,
6 / 7 End (červená ikona karty)
Zvyšná doba záznamu na kartu (A 41)
Žltá ikona 6 (alebo 7) – karta je takmer plná; červená ikona – karta je plná (žiadne voľné miesto).
/
(červená)
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá nahrávať.
/
000h00m
Štafetový záznam (; Duálny záznam a štafetový záznam)
Pruh zoomu (; Zoomovanie)
• Zobrazuje sa len pri zoomovaní. Svetlomodrá časť označuje rozsah digitálneho zoomu.
x0.00,
x0000
Režim spomaleného a zrýchleného záznamu (; Režim spomaleného a zrýchleného záznamu)
¿, À, ¾
Obrazový kmitočet (; Výber obrazového kmitočtu)
¸,
Formát videa (; Výber formátu videa)
0000x0000
Rozlíšenie (; Výber rozlíšenia a dátového toku)
000Mbps
Dátový tok
¾,¿
Nastavenia optimalizované pre voliteľnú predsádku (; Menu [v Camera Setup/
Nastavenie kamery])
å
Stlmenie mikrofónu (; Rozšírené nastavenia zdroja zvuku)
Zvukový obmedzovač (; Úprava hlasitosti záznamu zvuku)
Dodatočný zdroj napájania z konektora MIC je vypnutý (; Rozšírené nastavenia zdroja zvuku)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Monitorovanie kanálov (; Zvukový výstup)
,
Zvukový formát MP4 (; Záznam zvuku)
^ (žltá)
Zväčšenie (; Zväčšenie)
Dolná a stredná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
[FUNC]
Otvorí sa menu FUNC (; Menu FUNC, ; Menu FUNC (režim
[
], [~], [^], [ ], [ ],
[±], [Å], [Ä], [<], [z],
[
], [
],
[œ], [
]
Priraditeľné tlačidlo na displeji (; Priraditeľné tlačidlá)
• Predvolene je k tlačidlu priradená funkcia [
Photo/Fotografia] (snímanie fotografie).
[£], [
Sledovanie (; Detekcia a sledovanie tváre)
]
))
Pruh expozície (; Ručná expozícia)
Indikátor hlasitosti (; Nastavenie úrovne hlasitosti záznamu zvuku )
(červená)
Vypnutý diaľkový ovládač (; Menu [B System Setup/Nastavenie systému])
POZNÁMKY
• Stláčaním tlačidla DISP. môžete vypnúť väčšinu ikon a zobraziť informácie v nasledujúcom poradí:
Všetko zobrazené  Len značky na displeji (keď sú aktivované)  Minimálne zobrazené
(operácie záznamu atď.).
31
Užívateľské prispôsobenie
Užívateľské prispôsobenie
32
Volič a tlačidlo CUSTOM
Tlačidlu a voliču CUSTOM môžete priradiť jednu z mnohých často využívaných funkcií (napr. úprava clony alebo
expozičného času, kompenzácia expozície, nastavenie limitu AGC atď.). Potom môžete nastaviť zvolenú funkciu
tlačidlom alebo voličom CUSTOM bez použitia menu.
; Volič a tlačidlo CUSTOM
Priraditeľné tlačidlá
Videokamera má päť priraditeľných tlačidiel na tele a na displeji (dotyková operácia), ku ktorým môžete priradiť
rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá). Priraďte často používané funkcie, ktoré považujete za najpraktickejšie,
k tlačidlám, aby ste si prispôsobili videokameru podľa svojich potrieb.
Názvy tlačidiel vytlačené na videokamere takisto naznačujú ich predvolené nastavenia. Priraditeľné tlačidlá
na displeji zobrazia len ikonu funkcie, ktorá je k nim aktuálne priradená.
; Priraditeľné tlačidlá
4
Prehrávanie
33
Prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať klipy a fotografie. Podrobné informácie o prehrávaní
záznamov na externom monitore nájdete v návode na používanie.
; Pripojenie k externému monitoru
Prevádzkové režimy:
Indexové zobrazenie prehrávania
1 Prepnite vypínač do polohy MEDIA.
• Videokamera sa prepne do režimu
zobrazenie videoklipov.
a zobrazí sa indexové
2 Vyhľadajte videoklip, ktorý chcete prehrať.
• Potiahnutím prstom doľava alebo doprava alebo ťuknutím
na položku [Ï]/[Ð] si pozrite ďalšie stránky indexu.
• Ak chcete zobraziť fotografie alebo prehrať záznamy na inej
karte SD, zmeňte indexové zobrazenie.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexové zobrazenie videoklipov
}: Indexové zobrazenie fotografií.
Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky indexu.
Môžete aj potiahnuť prstom doľava alebo doprava
na displeji.
Tlačidlo indexového zobrazenia: Tohto tlačidla sa
dotknite, ak chcete zmeniť indexové zobrazenie.
5
4
5
6
6
Tlačidlo [FUNC]: Operácie s videoklipmi/
fotografiami. (; Operácie pre videoklipy
a fotografie)
Len klipy MP4 alebo fotografie: názov priečinka.
Posledné 4 číslice predstavujú dátum záznamu
(1103 = 3. novembra).
Len videoklipy: informácie o klipe.
(; Zobrazenie informácií o klipe)
Prehrávanie
Zmena indexového zobrazenia
Zmena indexového zobrazenia na prehrávanie iného typu záznamu (y videoklipy alebo } fotografie),
videoklipov v inom formáte (¸ klipy MP4 alebo
klipy XF-AVC) alebo záznamov na inej karte
(6 alebo 7).
34
Vyberte tlačidlo indexového zobrazenia a potom vyberte požadované indexové zobrazenie.
• Tiež môžete otvoriť obrazovku výberu indexov stlačením tlačidla G na dodanom diaľkovom ovládači.
Prehrávanie záznamov
1 V indexovom zobrazení sa dotknite miniatúry požadovaného záznamu.
• Videoklipy: Prehrávanie začne od vybratého videoklipu a bude pokračovať až do konca posledného
videoklipu v indexovom zobrazení.
Fotografie: Vybratá fotografia sa zobrazí. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazte ďalšie fotografie.
2 Stlačením obrazovky zobrazte ovládacie prvky prehrávania.
• Počas prehrávania videa alebo fotografie ovládacie prvky prehrávania zmiznú automaticky po niekoľkých
sekundách nepoužívania. Pri pozastavení prehrávania videa ďalším stlačením obrazovky skryjete ovládacie
prvky prehrávania.
67
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
17
1
Tlačidlo [FUNC]: Operácie s videoklipmi/
fotografiami (; Operácie pre fotografie
a videoklipy)
2 Kanály zvukového výstupu
(; Zvukový výstup), zvukový formát MP4
(; Záznam zvuku)
3 Vzhľad (; Používanie vzhľadov)
4 Ovládacie prvky prehrávania videoklipu (A 35)
5 Hlasitosť (A 36)
6 Operácie prehrávania videoklipu (A 35)
7 Vypnutý diaľkový ovládač
8 Zvyšná kapacita akumulátora (A 30)
9 Časový kód (; Nastavenie časového kódu)
10 Obrazový kmitočet (; Výber obrazového
kmitočtu) a formát videa (;
Výber formátu videa)
18
19
11 Rozlíšenie a dátový tok (; Výber rozlíšenia
a dátového toku)
12 Videoklipy: Číslo videoklipu
Fotografie: Číslo fotografie / Celkový počet
fotografií
13 Len klipy MP4 alebo fotografie: Číslo súboru
14 Rýchlosť spomaleného alebo zrýchleného
záznamu (; Spomalený a zrýchlený záznam)
15 Karta SD vybratá na prehrávanie (A 34)
16 Dátumový kód (; Menu [É Playback
Setup/Nastavenie prehrávania])
17 Návrat na indexové zobrazenie fotografií
18 Preskočenie fotografií (A 36)
19 Informácie GPS* (; Používanie voliteľného
prijímača GPS GP-E2)
* Zobrazuje sa len vtedy, keď bol pri zázname fotografie použitý voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Prehrávanie
DÔLEŽITÉ
• Touto videokamerou sa nemusia dať prehrať filmy zaznamenané na kartu SD iným zariadením.
• Nasledujúce obrazové súbory sa nedajú správne zobraziť.
- Obrázky nezaznamenané touto videokamerou.
- Obrázky upravené v počítači.
- Obrázky so zmenenými názvami súborov.
35
POZNÁMKY
• Zobrazenie dátumu a času záznamu môžete vypnúť alebo zobrazené informácie zmeniť nastavením
> [É Playback Setup/Nastavenie prehrávania] > [Data Code/Dátumový kód]. Ikona v názve nastavenia
a dostupné možnosti závisia od typu prehrávaného záznamu.
• V závislosti od podmienok záznamu môžete vidieť krátke zastavenia prehrávaného obrazu alebo zvuku medzi
videoklipmi.
Ovládacie prvky prehrávania
Nasledujúce typy prehrávania sú dostupné pomocou ovládacích prvkov na obrazovke. Potlačením joysticku
vyberte požadované tlačidlo a potom joystick stlačte. Na prehranie videoklipu môžete tiež použiť tlačidlá
prehrávania na dodanom diaľkovom ovládači.
Ovládacie prvky prehrávania videoklipu
Spôsob prehrávania
Rýchle prehrávanie*
Ikona na
obrazovke
Ovládanie
Počas prehrávania vyberte položku [Ø] / [×].
• Opakovaným výberom zvýšite rýchlosť prehrávania na približne 5-násobok →
15-násobok → 60-násobok normálnej rýchlosti.
• Počas rýchleho prehrávania vyberte položku [Ð] na obnovenie normálnej
rýchlosti prehrávania.
x00×
Øx00
Pomalé prehrávanie*
Vyberte položku [Ö] / [Õ].
• Opakovaným výberom znížite rýchlosť prehrávania na približne 1/4 →
1/8 normálnej rýchlosti.
Po políčkach vzad/po políčkach vpred*
Počas pozastavenia prehrávania vyberte položku [
Skok na začiatok aktuálneho
videoklipu
Vyberte položku [Ú].
Skok na začiatok prechádzajúceho
videoklipu
Dvakrát vyberte položku [Ú] (dvakrát ťuknite).
Skok na začiatok nasledujúceho
videoklipu
Vyberte položku [Ù].
Pozastavenie a opätovné spustenie
prehrávania
Počas prehrávania vyberte položku [Ý] na pozastavenie.
Počas pozastavenia prehrávania vyberte položku [Ð] na obnovenie normálneho
prehrávania.
Ý
Ð
Zastavenie prehrávania
Vyberte položku [Ñ] na zastavenie prehrávania a návrat do indexového zobrazenia.
—
* V tomto režime prehrávania nie je žiadny zvuk.
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
—
—
—
Prehrávanie
Ovládacie prvky prehrávania fotografií
Spôsob prehrávania
36
Ovládanie
Návrat do indexového zobrazenia
fotografií
Vyberte položku [f].
Preskočenie fotografií
Výberom položky [h] zobrazíte rolovací pruh. Výberom položky [Ï] / [Ð] alebo
potiahnutím prsta po rolovacom pruhu vyhľadajte požadovanú fotografiu.
Výberom položky [L] sa vrátite k zobrazeniu jednotlivých fotografií.
POZNÁMKY
• Počas rýchleho alebo pomalého prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie (štvorčekovanie,
prúžkovanie a pod.) v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť vyznačená na obrazovke je približná.
• Pomalé prehrávanie vzad bude vyzerať rovnako ako trvalé prehrávanie po políčkach vzad.
Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania vychádza zvuk z monofónneho zabudovaného reproduktora. Ku konektoru slúchadiel
× (slúchadlá) môžete pripojiť slúchadlá a počúvať stereofónny zvuk.
1 Stlačením obrazovky počas prehrávania si zobrazíte ovládacie prvky prehrávania.
2 Vyberte položku [Ó/ ].
3 Výberom položky [Ø]/[Ô] alebo [Ù]/[Õ] upravte hlasitosť a potom vyberte položku [K].
• Môžete tiež potiahnuť prstom pozdĺž príslušného pruhu hlasitosti.
POZNÁMKY
• Na výstup zvukových kanálov môžete vybrať konektor × (slúchadlá) alebo zabudovaný reproduktor.
; Zvukový výstup
5
Externé pripojenia
37
Pripojenie k externému monitoru
Keď pripojíte videokameru k externému monitoru (na sledovanie záznamu alebo prehrávanie), použite konektor
HDMI OUT (len model v) alebo konektor na videokamere, ktorý zodpovedá požadovanému konektoru
na monitore (len model u). Potom vyberte nastavenie výstupného videosignálu.
Prevádzkové režimy:
Schéma pripojenia
Odporúčame napájať videokameru z elektrickej siete kompaktným sieťovým adaptérom.
Vstup HDMI
Vysokorýchlostný
kábel HDMI
HTC-100 (voliteľný)
Konektor
HDMI OUT
Konektor SDI OUT
(len model u)
Vstup SDI
Kábel BNC
(bežne dostupný)
POZNÁMKY
• u Videokamera nedokáže vysielať výstupný signál súčasne do konektorov SDI OUT a HDMI OUT.
• Konektor HDMI OUT na videokamere je len výstupný. Nepripájajte ho k výstupným konektorom HDMI
na externých zariadeniach, pretože tým môžete poškodiť videokameru.
Práca s videoklipmi na počítači
Práca s videoklipmi na počítači
38 Ukladanie klipov MP4
Videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery ukladajte do počítača. Na to budete potrebovať čítačku
kariet pripojenú k počítaču alebo počítač s otvorom pre kartu SD. Podrobnosti o prenose súborov z karty SD
nájdete v návode na používanie počítača alebo v moduloch Pomocníka operačného systému.
Za určitých okolností sa videoklipy môžu rozdeliť a zaznamenať ako samostatné súbory. Pomocou softvéru
MP4 Join Tool môžete spojiť rozdelené súbory a uložiť ich ako jeden plynulý videoklip.
Prenos súborov do počítača
1 Vložte kartu SD s požadovanými videoklipmi do otvoru pre kartu SD v počítači alebo čítačke kariet pripojenej
k počítaču.
2 Postupujte podľa pokynov operačného systému na obrazovke.
3 Skopírujte videoklipy na karte SD do počítača.
• Záznamy na karte SD sa nachádzajú v priečinkoch s názvom „XXX_mmdd“ v priečinku „DCIM“,
kde XXX je číslo priečinka (100 až 999) a mmdd predstavuje dátum záznamu.
Spojenie videoklipov rozdelených videokamerou
Pomocou softvéru MP4 Join Tool môžete spojiť videoklipy rozdelené videokamerou v nasledujúcich prípadoch.
• Keď videokamera prepne na druhú kartu SD počas záznamu videa kvôli štafetovému záznamu.
• Video súbor (stream) vo videoklipe sa rozdelí po každých približne 4 GB.
MP4 Join Tool možno zadarmo prevziať (pre systém Windows alebo macOS) z miestnej webovej lokality
spoločnosti Canon. Na stránke preberania sú uvedené systémové požiadavky a najnovšie informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“ (Install-MP4
Join Tool.pdf), ktorý je súčasťou prevzatého komprimovaného súboru. Podrobné informácie o používaní softvéru
nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom.
Ukladanie klipov XF-AVC
Na ukladanie a organizovanie klipov XF-AVC v počítači používajte softvér Canon XF Utility. Na jednoduché
používanie videoklipov priamo v nelineárnom editačnom (NLE) softvéri Avid môžete používať moduly Canon XF.
Softvér a moduly môžete bezplatne prevziať z miestnej webovej lokality spoločnosti Canon. Na stránke
preberania sú uvedené systémové požiadavky a najnovšie informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“ (Install-XF
Utility.pdf), ktorý je súčasťou komprimovaného súboru prevzatého z webovej lokality. Podrobné informácie
o používaní softvéru nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom.
Canon XF Utility (pre systém Windows/macOS): softvérová aplikácia, ktorá umožňuje ukladať videoklipy
do počítača, kontrolovať, prehrávať a organizovať videoklipy a zachytávať statické snímky z videoklipov.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (pre systém Windows/macOS): modul, ktorý umožňuje jednoduché
importovanie videoklipov z karty SD alebo lokálneho priečinka v počítači do kompatibilnej verzie softvéru
Avid Media Composer (aplikácia NLE kompatibilná so softvérom Avid Media Access) priamo z aplikácie.
6
Doplnkové informácie
39
Bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom. Dodržiavajte tieto pokyny,
aby ste predišli poraneniu alebo ublíženiu na zdraví používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach,
prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• Pri používaní bežne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie alebo napájacie akumulátory nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor vytečie
a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným
spôsobom. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo kompaktného sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke. Mohlo by dôjsť
k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa
výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou
alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej handričky.
Stručné technické údaje
40
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám. Výrobok by
sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
• Na displej ani cez hľadáčik sa nepozerajte dlhší čas. Môže to vyvolať príznaky podobné nevoľnosti z pohybu.
V takom prípade výrobok okamžite prestaňte používať a pred jeho opätovným použitím si na chvíľu odpočiňte.
Stručné technické údaje
Tu uvedené technické údaje sú stručnou verziou úplných technických údajov videokamery. Prečítajte si úplnú
verziu Návodu na používanie, aby ste mali komplexné informácie.
; Technické údaje

— Uvedené hodnoty sú len približné.
• Záznamové médium (nie je súčasťou balenia)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity) (2 otvory)
Približnú dobu záznamu nájdete v tabuľke na konci.
• Napájanie: 7,4 V, jednosmerný prúd (napájací akumulátor); 8,4 V, jednosmerný prúd (DC IN)
• Spotreba
Záznam v rozlíšení 3840 x 2160 s obrazovým kmitočtom 25.00P, používanie automatického zaostrovania,
normálny jas displeja LCD
u 5,0 W, v 4,8 W (klipy MP4: 150 Mb/s, klipy XF-AVC: 160 Mb/s)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery [Š x V x H] (bez prídržného remienka)
Len telo videokamery: 109 × 91 × 214 mm
Telo videokamery so slnečnou clonou: 125 × 91 × 265 mm
Telo videokamery so slnečnou clonou a rukoväťou: 140 × 216 × 265 mm
• Hmotnosť
Telo videokamery (s prídržným remienkom): u 970 g,
Typická pracovná konfigurácia*:
u 1 445 g,
v 960 g
v 1 435 g
* Videokamera s prídržným remienkom, slnečnou clonou, rukoväťou s držiakom mikrofónu, napájacím akumulátorom BP-820
a jednou kartou SD.
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
Stručné technické údaje
Približná doba záznamu na karte SD
Približné doby (len informatívne) založené na nepretržitom zázname až do zaplnenia karty.
Klipy MP4
41
Rozlíšenie
(dátový tok)
Zvukový formát MP4
[
[
Karta SD
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
AAC 16bit 2CH/AAC 3840 × 2160 (150 Mb/s)
1920 × 1080 (35 Mb/s)
16 bitov 2 K]
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
25 min
55 min
115 min
240 min
485 min
LPCM 16bit 4CH/
LPCM 16 bitov 4 K]
1920 × 1080 (17 Mb/s)
55 min
120 min
245 min
495 min
995 min
3840 × 2160 (150 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
55 min
110 min
1920 × 1080 (35 Mb/s)
25 min
50 min
110 min
220 min
445 min
1920 × 1080 (17 Mb/s)
45 min
100 min
205 min
420 min
845 min
Klipy XF-AVC
Karta SD
Rozlíšenie
(dátový tok)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 × 2160 (160 Mb/s)
5 min
10 min
25 min
50 min
105 min
1920 × 1080 (45 Mb/s)
20 min
45 min
90 min
185 min
375 min
Približné časy nabíjania a záznamu pre napájací akumulátor
Plné nabitie dodaného napájacieho akumulátora BP-820 pomocou videokamery a dodaného kompaktného
sieťového adaptéra CA-570 trvá približne 210 minút. Približné doby záznamu s plne nabitým napájacím
akumulátorom BP-820 pri predvolených nastaveniach sú nasledujúce.
Rozlíšenie
(dátový tok)
Obrazový
kmitočet
u
Záznam
(maximálne)
v
Záznam
(typicky)*
Záznam
(maximálne)
Záznam
(typicky)*
145 min
80 min
150 min
85 min
165 min
90 min
170 min
95 min
90 min
170 min
95 min
145 min
80 min
150 min
85 min
165 min
90 min
170 min
95 min
Klipy MP4
3840 × 2160 (150 Mb/s)
1920 × 1080 (35 Mb/s)
25.00P
1920 × 1080 (17 Mb/s)
165 min
Klipy XF-AVC
3840 × 2160 (160 Mb/s)
1920 × 1080 (45 Mb/s)
25.00P
* Približné doby záznamu s opakovanými činnosťami, ako sú napríklad spustenie/zastavenie záznamu, zoomovanie a zapnutie/
vypnutie videokamery.
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
42
Ak použijete napájací akumulátor inej značky ako Canon, zobrazí sa hlásenie [Battery communication error/
Chyba komunikácie s akumulátorom] a vyžaduje sa reakcia používateľa. Spoločnosť Canon nezodpovedá za
žiadne škody spôsobené nepredvídanými udalosťami, ako je napríklad porucha alebo požiar, ku ktorým došlo
v dôsledku použitia napájacích akumulátorov inej značky ako Canon.
Táto značka označuje originálne video príslušenstvo Canon. Ak používate videozariadenie
značky Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo Canon alebo výrobky,
ktoré nesú túto značku.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informácie o miestnom zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo
na stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Informácie v tomto dokumente sú platné k marcu 2019. Zmena technických údajov vyhradená bez
oznámenia.
CEL-SX7QA2R0
DIE-0534-000
© CANON INC. 2019
PRINTED IN THE EU
0216W403
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising