Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5WA2R1
Videokamera 4K
Verzia firmvéru 1.0.1.1
Návod na používanie
AUTORSKÉ PRÁVA:
Neoprávnený záznam materiálov chránených autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich
vlastníkov a porušenie autorského zákona.
2
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Apple a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch
a iných krajinách.
• Avid a Media Composer sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Avid Technology, Inc. alebo jej pobočiek v USA alebo iných krajinách.
• Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certifikát, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
• WPS v rámci nastavenia kamery, zobrazení na obrazovke a tohto návodu označuje chránené nastavenie
siete Wi-FI Protected Setup.
• Identifikátor chráneného nastavenia siete Wi-Fi Protected Setup je ochranná známka organizácie
Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle Corporation
alebo jej pobočiek v USA a iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLCs v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty neuvedené vyššie môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal
and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4
compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
• AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO VÝROBKU NEŽ PRE OSOBNÚ POTREBU SPÔSOBOM, KTORÝ
VYHOVUJE NORME MPEG-2 PRE KÓDOVANIE VIDEOINFORMÁCIÍ PRE BALENÉ MÉDIÁ, JE BEZ
LICENCIE POD PLATNÝMI PATENTMI V MPEG2 PATENT PORTFOLIO VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. TÚTO
LICENCIU MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Najdôležitejšie aspekty videokamery XF705
Videokamera 4K Canon XF705 je vysokovýkonná videokamera. Jej vylepšené funkcie a univerzálne použitie z nej
robia ideálnu voľbu pre najrôznejšie produkcie 4K. Tu je len niekoľko z funkcií, ktorými táto videokamera disponuje.
Systém záznamu 4K
Rozšírený snímač a obrazový senzor
Vo videokamere sa nachádza jednoplatňový snímač
CMOS 1,0-palcového typu s 8 290 000 efektívnych
pixlov a platformou na spracovanie obrazu s dvoma
procesormi DIGIC DV 6. Vďaka pokročilej
technológii s vysokou citlivosťou a potlačením šumu
dokáže videokamera nasnímať obraz s nízkym
šumom aj v situáciách so slabým osvetlením.
Vysoko účinné kódovanie: XF-HEVC a XF-AVC
Môžete si vybrať formát filmu podľa svojho
pracovného postupu. Môžete zaznamenávať
pomocou kodeku H.265/HEVC alebo MPEG-4
AVC/H.264. V oboch prípadoch sa zaznamenajú
klipy MXF (Material eXchange Format). Klipy MXF
sú kompatibilné s každým významným nelineárnym
editačným (NLE) softvérom, pričom ponúkajú lepší
postprodukčný pracovný postup.
V prípade kodeku H.265/HEVC môžete použiť
10-bitové vzorkovanie farieb YCC422 a vybrať
rozlíšenie 4K (3840 × 2160) alebo Full HD
(1920 × 1080) a rôzne obrazové kmitočty a dátové
toky. V prípade kodeku MPEG-4 AVC/H.264 môžete
zaznamenávať len pri rozlíšení Full HD s 8-bitovým
vzorkovaním farieb YCC420. V oboch prípadoch je
zvuk zaznamenaný ako 4-kanálový lineárny PCM
(24 bitov, 48 kHz).
Ovládanie a prispôsobiteľnosť
Univerzálny dizajn
Videokamera bola navrhnutá tak, aby ju pohodlne
ovládal jeden kameraman. Je vybavená troma
samostatnými prstencami, ktoré umožňujú
nezávislé ovládanie zaostrovania, zoomu a clony.
Videokamera tiež obsahuje 14 tlačidiel, ktorým
môžete priradiť veľké množstvo funkcií (A 117),
aby ste videokameru prispôsobili podľa
svojich potrieb.
Vylepšené displeje
Videokamera je vybavená 4-palcovým displejom
LCD (ekvivalent 1 230 000 bodov), ktorý ponúka
100 % pokrytie a funkcie dotykového zaostrenia.
Panel LCD sa môže otvoriť doľava alebo doprava.
Hľadáčik má displej OLED (tiež so 100 % pokrytím)
a veľkú očnú mušľu na pohodlné snímanie pri
rozličných podmienkach.
Možnosti záznamu na karty SD
Videokamera dokáže zaznamenávať video 4K na
karty SD, čo z hľadiska záznamových médií prináša
skvelý výkon. Je vybavená dvoma otvormi pre kartu,
čo umožňuje zaznamenávať jeden videoklip na obe
karty alebo štafetový záznam s automatickým
prepnutím na druhú kartu SD, keď sa prvá zaplní
(A 36).
Mnohostranné umelecké možnosti
Režimy špeciálneho záznamu
Režimy špeciálneho záznamu (A 113) poskytujú
kreatívnejšiu kontrolu nad záznamami.
Môžete zmeniť obrazový kmitočet snímania, aby ste
dosiahli efekt spomaleného záznamu1, alebo použiť
prednahrávanie na nahratie 3-sekundového
záznamu predtým, ako stlačíte tlačidlo, čo vám
pomôže zachytiť ťažko zachytiteľné momenty.
Užívateľské nastavenia obrazu (A 63, 121)
Vyberte jedno z predvolených nastavení farieb alebo
nastavte kombináciu krivky gama, farebného
priestoru a matice farieb, ktoré chcete použiť.
Potom môžete podrobne upraviť množstvo ďalších
parametrov súvisiacich s obrazom. Vďaka
možnostiam širokého farebného priestoru, ako sú
napríklad Gamut BT.2020, krivka gama Canon Log
3 zachovávajúca charakteristiky gama Canon Log
a súčasne rozširujúca dynamický rozsah a dve
možnosti HDR1 (HLG alebo PQ), si môžete byť istí,
že videokamera pokrýva vaše kreatívne potreby.
1
Iba pre videoklipy XF-HEVC.
Profesionálne funkcie a flexibilita
Sieťové funkcie
Pripojte videokameru k sieti Wi-Fi alebo káblovej
sieti (Ethernet), aby ste mohli využívať rôzne
sieťové funkcie2. Môžete napríklad použiť mobilné
zariadenie s podporou pripojenia Wi-Fi na vzdialené
ovládanie videokamery pomocou aplikácie
Browser Remote (A 162), prenášať živé vysielania
alebo aktuálne snímky prostredníctvom protokolu IP
(A 173) a prenášať záznamy z karty SD na
vzdialený server pomocou protokolu FTP (A 176).
2
Dostupné funkcie závisia od použitého sieťového pripojenia.
3
4
Softvér na pomoc s produkčným pracovným
postupom
Softvér Canon XF Utility (A 151) vám umožňuje
kopírovať videoklipy, ktoré ste zaznamenali, z karty
SD do počítača, prehrávať videoklipy a organizovať
ich. Môžete tiež používať moduly Canon XF Plugin
na prácu s videoklipmi priamo v nelineárnom
editačnom softvéri (NLE) od spoločnosti Avid.
Pripojiteľnosť na profesionálnej úrovni
Videokamera je vybavená konektorom SD
kompatibilným so štandardom 12G-SDI,
ktorý poskytuje väčšiu priepustnosť a podporuje
výstup videa 4K pri obrazovom kmitočte 59,94P
alebo 50,00P. Konektor TIME CODE a konektor
G-LOCK/SYNC ponúkajú veľa možností
synchronizácie (A 92), ktoré umožňujú,
aby sa videokamera stala súčasťou akejkoľvek
viackamerovej snímacej zostavy.
Infračervený záznam
Zaznamenávajte v tme s využitím infračerveného
záznamu (A 116). So zabudovaným infračerveným
svetlom môžete snímať nočné zvieratá v ich
prirodzenom prostredí alebo iné podobné scény.
Vylepšené možnosti zaostrovania
Duálne pixely CMOS AF
Videokamera je vybavená technológiou duálnych
pixelov CMOS AF pre vylepšené funkcie
automatického zaostrovania (A 74).
Okrem priebežného automatického zaostrovania
môžete využívať manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania, s ktorým môžete
takmer úplne zaostriť ručne a nechať videokameru
doostriť automaticky zvyšok. S manuálnym
zaostrovaním pomocou automatického zaostrovania
videokamera nerobí nespoľahlivé úpravy zaostrenia,
takže zaostruje stabilnejšie ako pri priebežnom
automatickom zaostrovaní. Videokamera môže
tiež automaticky zaostriť na tváre ľudí a sledovať
pohybujúce sa objekty, pričom ostanú zaostrené
(A 79).
Zaostrovací asistent na duálne pixely (A 75)
Zaostrovací asistent slúži ako vizuálny a intuitívny
asistent, pomocou ktorého môžete skontrolovať,
či je obraz zaostrený, a prípadne urobiť potrebné
úpravy. To je praktické, keď chcete mimoriadne
ostré video 4K.
Ďalšie zlepšené funkcie
• Režim priameho nastavenia (A 52)
Zmena hlavných funkcií videokamery len
pomocou joysticku, zatiaľ čo kontrolujete obraz
na displeji.
• Pomocné funkcie
Môžete využiť funkcie asistenta, ako napríklad
zvýraznené obrysy a zväčšenie (A 76), značky
na displeji (A 85), vzor zebra (A 86), čiernobiely
obraz (A 30), osciloskop (A 105) a hľadáčik.
Môžete ich tiež zobraziť na externom monitore
pripojenom ku konektoru SDI alebo konektoru
HDMI OUT3.
Okrem toho môžete pri použití logaritmickej krivky
gama použiť aj LUT (A 147) na ľahšie
sledovanie.
3
Dostupné funkcie asistenta závisia od použitého výstupu
obrazovky/videa.
• Prispôsobenie informácií na obrazovke (A 44).
• Súbor s nastaveniami menu je možné uložiť do
videokamery alebo na kartu SD, aby ste obnovili
všetky nastavenia menu alebo ich skopírovali
do inej videokamery XF705 (A 129).
• Napájacie akumulátory kompatibilné s
inteligentným systémom poskytujú lepšie
informácie o zvyšnom čase používania.
• Konektory INPUT (XLR) kompatibilné
s analógovým alebo digitálnym (AES/EBU)
zvukom a fantómovým napájaním +48 V (A 98).
• Zlepšený formát názvu videoklipu s ďalšími
informáciami na ľahšiu identifikáciu a organizáciu
videoklipov (A 48).
• Metadáta (A 108) a geoznačky (A 110).
• Farebné pruhy, výstup a záznam testovacieho
tónu (A 104).
• Pokročilé diaľkové ovládanie pomocou voliteľného
diaľkového ovládača RC-V100 (A 39).
Obsah
5
1. Úvod 9
O tomto návode 9
Symboly v texte použité v tomto návode 9
Dodané príslušenstvo 10
Názvy častí 11
Videokamera 11
Diaľkový ovládač WL-D6000 18
2. Príprava 19
Príprava napájania 19
Používanie napájacieho akumulátora 19
Používanie elektrickej zásuvky 21
Zapínanie a vypínanie videokamery 22
Nastavenie dátumu, času a jazyka 23
Nastavenie dátumu a času 23
Zmena jazyka 24
Používanie menu 25
Výber voľby v menu 25
Používanie prispôsobeného podmenu
(Moje menu) 26
Príprava videokamery 28
Nasadenie držiaka mikrofónu 28
Nasadenie slnečnej clony 28
Používanie hľadáčika 28
Používanie displeja LCD 29
Nastavenie displeja LCD alebo hľadáčika 30
Nastavenie prídržného remienka 31
Nasadenie popruhu 31
Nasadzovanie a snímanie krytov konektorov 31
Zloženie podložky pod rameno 32
Používanie statívu 32
Používanie kariet SD 33
Kompatibilné karty SD 33
Vloženie a vybratie karty SD 34
Inicializácia karty SD 35
Prepínanie medzi otvormi pre karty SD 35
Štafetový záznam a záznam na obe karty 36
Kontrola zostávajúcej doby záznamu
na kartách SD 36
Obnova videoklipov 37
Diaľkové ovládanie videokamery 38
Používanie dodaného diaľkového ovládača 38
Používanie voliteľného diaľkového
ovládača RC-V100 39
3. Záznam 41
Záznam videa 41
Príprava na záznam 41
Záznam 42
Informácie na obrazovke 44
Nastavenie názvu súboru videoklipu 48
Používanie ventilátora 49
Nastavenie obrazu: formát videa, systémová
frekvencia, obrazový kmitočet,
rozlíšenie a dátový tok 50
Výber hlavného formátu záznamu 50
Výber systémovej frekvencie 50
Výber obrazového kmitočtu 50
Výber rozlíšenia a nastavení vzorkovania farieb 51
Výber dátového toku 51
Zmena hlavných funkcií pomocou
tlačidla FUNC 52
Používanie režimu priameho nastavenia 52
Expozičný čas 53
Zmena režimu expozičného času 53
Zmena hodnoty expozičného času 55
Potlačenie blikania 55
Zisk 56
Automatické riadenie zisku 56
Voľba úrovne zisku 57
Zmena hodnoty zisku 57
Neutrálne sivý filter 58
Clona 59
Automatické ovládanie clony 59
Krátkodobá automatická clona –
automatická clona 60
Ručné ovládanie clony 60
Limit clony 61
Korekcia expozície – posun AE 61
Režim expozimetra 62
Krivka gama a hlavné nastavenia farieb 63
Predvolené nastavenia farieb 63
6
Vyváženie bielej 65
Automatické vyváženie bielej (AWB) 66
Teplota farieb/prednastavené vyváženie bielej 66
Úprava nastavení vyváženia bielej 67
Užívateľské vyváženie bielej 67
Zoomovanie 68
Výber režimu zoomu 68
Výber ovládačov zoomu 69
Používanie prstenca zoomu 69
Kolískový ovládač zoomu na držadle 69
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti 71
Používanie dodaného diaľkového ovládača
alebo voliteľného diaľkového ovládača 71
Používanie voliteľných predsádok 73
Zaostrovanie 74
Ručné zaostrovanie 74
Krátkodobé automatické zaostrovanie 77
Manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania 77
Priebežné automatické zaostrovanie 78
Zmena veľkosti a polohy rámčeka AF 79
Detekcia tváre 79
Sledovanie konkrétneho objektu 81
Obmedzenie zaostrovania a makrosnímky 82
Stabilizácia obrazu 83
Dynamický stabilizátor obrazu alebo
štandardný stabilizátor obrazu 83
Zosilnený stabilizátor obrazu 83
Značky na displeji a vzor zebra 85
Zobrazenie značiek na displeji 85
Zobrazenie vzoru zebra 86
Nastavenie časového kódu 88
Výber režimu časového kódu 88
Výber časového kódu s vynechávaním snímok
a bez vynechávania snímok 89
Podržanie časového kódu 89
Nastavenie užívateľského bitu 91
Synchronizácia s externým zariadením 92
Pripojenie externého zariadenia 92
Referenčný vstupný videosignál
(synchronizácia Genlock) 92
Vstup signálu časového kódu 93
Referenčný výstupný videosignál 94
Výstup signálu časového kódu 94
Záznam zvuku 95
Nastavenia zvuku a nahrávané zvukové kanály 95
Pripojenie externého mikrofónu alebo externého
zdroja zvuku k videokamere 97
Nastavenie typu zdroja zvuku pre konektory
INPUT 1/INPUT 2 98
Výber zdroja zvuku pre zvukové kanály 98
Nastavenie hlasitosti záznamu zvuku 99
Rozšírené nastavenia zdroja zvuku 101
Sledovanie zvuku so slúchadlami 103
Farebné pruhy a referenčný tón 104
Farebné pruhy 104
Referenčný tón 104
Osciloskop 105
Zobrazenie osciloskopu 105
Nastavenie osciloskopu 105
Vloženie značiek do videoklipov
počas záznamu 107
Vloženie značky záberu počas záznamu 107
Pridanie značky $ alebo značky % do
posledného zaznamenaného
videoklipu 107
Používanie metadát 108
Nastavenie užívateľskej poznámky vytvorenej
pomocou softvéru Canon XF Utility 108
Zadávanie informácií o zázname 109
Záznam informácií GPS (geoznačky) 110
Pripojenie prijímača GPS 110
Prezeranie záznamov 112
Režimy špeciálneho záznamu 113
Spomalený záznam 113
Prednahrávanie 114
Infračervený záznam 116
7
4. Užívateľské prispôsobenie 117
6. Externé pripojenia 143
Priraditeľné tlačidlá 117
Zmena priradených funkcií 117
Priraditeľné funkcie 118
Užívateľské nastavenia obrazu 121
Voľba súborov užívateľského
nastavenia obrazu 121
Úprava nastavení súboru užívateľského
nastavenia obrazu 121
Obnova súborov užívateľského
nastavenia obrazu 122
Premenovanie súborov užívateľského
nastavenia obrazu 122
Ochrana súborov užívateľského
nastavenia obrazu 122
Kopírovanie súborov užívateľského
nastavenia obrazu 123
Vloženie súboru užívateľského nastavenia
obrazu do videoklipu 123
Dostupné užívateľské nastavenia obrazu 124
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery 129
Uloženie nastavení videokamery 129
Načítanie nastavení videokamery 129
Nastavenie výstupu videa 143
Nastavenie signálu záznamu videa a nastavenie
výstupu videa podľa konektora 143
Pripojenie k externému monitoru 145
Používanie konektora SDI 145
Používanie konektora HDMI OUT 146
Superponovanie informácií na obrazovke
vo výstupoch videa 146
Použitie LUT na displeje/výstup videa 147
Nastavenie kvality farieb pre výstup HLG 149
Úprava rozdielu v zisku medzi HDR a SDR 149
Výber výstupného rozsahu 149
Zvukový výstup 150
Práca s videoklipmi na počítači 151
Ukladanie videoklipov do počítača 151
5. Prehrávanie 131
Prehrávanie 131
Indexové zobrazenie videoklipov 131
Prepínanie indexových zobrazení 132
Prehrávanie videoklipov 133
Informácie na obrazovke 134
Ovládače prehrávania 135
Nastavenie hlasitosti 136
Práca s videoklipmi 137
Práca s menu videoklipov 137
Zobrazenie informácií o videoklipe 138
Pridanie značky $ alebo značky % 139
Odstránenie značiek $ alebo značiek % 139
Kopírovanie videoklipov 139
Vymazávanie videoklipov 140
Vymazanie užívateľskej poznámky
a informácií GPS 140
Pridanie a odstránenie značiek záberu 141
7. Sieťové funkcie 153
O sieťových funkciách 153
Pripojenie k sieti Wi-Fi 154
Prístupový bod vo videokamere 155
Pripojenie v režime Infraštruktúra 156
Wi-Fi Protected Setup (WPS) 156
Hľadanie prístupových bodov 157
Ručné nastavenie 158
Pripojenie ku káblovej sieti (Ethernet) 159
Voľba sieťového pripojenia 160
Kontrola stavu siete 160
Zmena nastavení siete 161
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery
zo sieťového zariadenia 162
Nastavenie aplikácie Browser Remote 162
Spustenie aplikácie Browser Remote 163
Používanie aplikácie Browser Remote 164
Vysielanie cez IP 173
Nastavenia vysielania cez IP 173
Vysielanie videa cez IP 174
Prenos súborov FTP 176
Server FTP a nastavenia prenosu 176
Prenos videoklipov (prenos FTP) 177
8
8. Fotografie 179
Fotografovanie 179
Číslovanie fotografií 179
Prehrávanie fotografií 181
Zobrazenie indexového zobrazenia
[Photos/Fotografie] 181
Prezeranie fotografií 181
Odstraňovanie fotografií 182
Odstránenie jednej fotografie 182
Odstránenie všetkých fotografií 182
9. Doplnkové informácie 183
Možnosti menu 183
Zobrazenia stavu 195
Odstraňovanie problémov 204
Zoznam hlásení 209
Bezpečnostné pokyny a upozornenia
pre obsluhu 213
Údržba/iné 217
Voliteľné príslušenstvo 218
Technické údaje 220
Referenčné tabuľky 224
Približná doba záznamu na karte SD 224
Doby nabíjania 224
Približná doba záznamu s plne nabitým
napájacím akumulátorom 224
Register 226
1
Úvod
9
O tomto návode
Ďakujeme, že ste si zakúpili videokameru Canon XF705. Tento návod si pozorne prečítajte pred používaním
videokamery a bezpečne si ho uchovajte na prípadné použitie v budúcnosti. Ak videokamera nefunguje správne,
postupujte podľa informácií v časti Odstraňovanie problémov (A 204).
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky videokamery.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné postupy.
• A: Referenčná strana.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce výrazy.
„Displej“ označuje displej LCD a displej hľadáčika.
„Karta“ označuje kartu SD, SDHC alebo SDXC.
Ak to nie je uvedené, „indikátor prístupu“ znamená buď jeden, alebo obidva indikátory prístupu ku karte SD
(karta SD2/karta SD3).
„Videoklip“ označuje jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného zaznamenávania (napr. od stlačenia
tlačidla REC na spustenie záznamu až po jeho opätovné stlačenie na zastavenie záznamu).
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vytvorené fotoaparátom. Niektoré snímky obrazoviek boli
kvôli lepšej prehľadnosti zmenené.
• Ikony prevádzkového režimu: Tieto ikony označujú dva prevádzkové režimy videokamery (A 22). Plná ikona
(ako
) označuje, že funkcia môže byť použitá v zobrazenom prevádzkovom režime. Prázdna ikona
(ako
) označuje, že funkcia sa nedá použiť.
Prevádzkové režimy:
• Nasledujúci spôsob sa používa na zobrazenie výberov v menu. Podrobné vysvetlenie používania menu sa
nachádza v časti Používanie menu (A 25). Súhrn všetkých dostupných možností menu a nastavení nájdete
v časti Možnosti menu (A 183).
1 Zvoľte položku [Rec Format/Formát záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Rec Format/Formát záznamu]
2 Zvoľte možnosť [XF-HEVC] alebo [XF-AVC] a potom stlačte tlačidlo SET.
Zátvorky [ ] označujú text, ako sa zobrazí
na displeji videokamery (možnosti menu,
zobrazené tlačidlá, správy atď.).
Táto šípka označuje ďalšiu úroveň
vnorenia v hierarchii menu alebo
ďalší krok v postupe.
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo.
10
Podložka pod rameno*
Slnečná clona s ochranou objektívu
Držiak mikrofónu
Kompaktný sieťový adaptér CA-CP200 L
(s napájacím káblom)
Nabíjačka CG-A20
Napájací akumulátor BP-A30
(s krytom konektorov)
Očná mušľa
Kryt hľadáčika
Kryt objektívu*
Popruh SS-1200
Diaľkový ovládač WL-D6000
(s lítiovou batériou CR2025)
Stručný návod na používanie
* Dodáva sa nasadené na videokameru.
Názvy častí
Názvy častí
Videokamera
11
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Otvor na prívod vzduchu (A 49)
Značka ohniskovej roviny
Prepínač ZOOM SPEED (rýchlosť zoomovania s
kolískovým ovládačom zoomu na rukoväti)
(A 71)
Slnečná clona (A 28)
Prepínač ochrany objektívu (A 41)
Zaostrovací prstenec (A 74)
Prstenec zoomu (A 69)
Prstenec clony (A 60)
9
10
11
12
13
14
15
15
Prepínač SHUTTER (režim expozičného času)
(A 53)
Tlačidlo PUSH AUTO IRIS (krátkodobá
automatická clona) (A 60)
Prepínač GAIN (úroveň zisku) (A 57)
Prepínač WHITE BAL. (vyváženie bielej) (A 65)
Tlačidlo Å (nastavenie vyváženia bielej) (A 67)
Kryty otvorov pre kartu (A 34): SD CARD2
(hore) a SD CARD3 (dole)
Ochranný kryt ovládačov zvuku (A 95)
Názvy častí
p15
2
3 45
12
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
Tlačidlá ND FILTER (neutrálne sivý filter) +/–
(A 58)
2 Tlačidlo PUSH AF (krátkodobé automatické
zaostrovanie) (A 77)
3 Prepínač FOCUS (režim zaostrovania) (A 74)
4 Tlačidlo POWERED IS (zosilnený stabilizátor
obrazu) (A 83)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 1 (A 117)
5 Tlačidlo PEAKING (zvýraznené obrysy) (A 76)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 2 (A 117)
6 Prepínač INFRARED (infračervené svetlo) (A 116)
7 Prepínač FULL AUTO (režim plnej automatiky)
(A 43)
8 Prepínač AWB (automatické vyváženie bielej)
(A 66)
9 Prepínač IRIS (režim clony) (A 59)
10 Prepínač ZOOM (ovládač výberu zoomu) (A 69)
11 Tlačidlo WFM (osciloskop) (A 105)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 4 (A 117)
15
17 18
19
12 Tlačidlo ZEBRA (vzor zebra) (A 86)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 3 (A 117)
13 Prepínač AGC (automatické riadenie zisku)
(A 56)
14 Tlačidlo SLOT SELECT (výber karty SD)
(A 35, 132)
15 Prepínače – (úroveň hlasitosti) pre kanály
CH1 (hore) a CH2 (dole) (A 99)
16 Otvory pre kartu SD (A 34): SD CARD2 (hore)
a SD CARD3 (dole)
V tomto návode sú karty SD v každom otvore
označované ako „karta SD A“ a „karta SD B“.
17 Indikátory prístupu ku kartám (A 34):
SD CARD2 (hore) a SD CARD3 (dole)
18 Tlačidlo AUDIO STATUS (zobrazenie stavu
[Audio/Zvuk]) (A 198)
19 Voliče – (hlasitosti zvuku) pre kanály
CH1 (horný) a CH2 (dolný) (A 100)
Názvy častí
1
2 3
4
5
6
7
13
8
1
2
3
4
5
6
Očko pre remienok (A 31)
Prepínač INPUT 2 (výber zdroja zvuku) (A 98)
Prepínač ANALOG (výber analógového zdroja
zvuku) pre vstup INPUT 2 (A 98)
Prídržný remienok (A 31)
Prepínač INPUT 1 (výber zdroja zvuku) (A 98)
Prepínač ANALOG (výber analógového zdroja
zvuku) pre vstup INPUT 1 (A 98)
9 10
7
11
12
Otvory pre upevňovacie skrutky držiaka mikrofónu
(A 28)
8 Výstupný vetrací otvor (A 49)
9 Konektor INPUT 1 (XLR) (A 97)
10 Konektor MIC (mikrofón) (A 97)
11 Konektor USB (A 110)
12 Zaisťovacia skrutka slnečnej clony (A 28)
Názvy častí
1
2
3
4
5
6
14
21
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
14
15
16
17
18
19
20
Zabudovaný stereofónny mikrofón (A 95)
Sánky pre príslušenstvo
Na nasadenie príslušenstva, ako je napríklad
voliteľný akumulátorový videoreflektor VL-10Li II.
Zadný indikátor nahrávania (A 42)
Kolískový ovládač zoomu na držadle (A 69)
Tlačidlo MAGN. (zväčšenie) (A 76)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 6 (A 117)
Tlačidlo u (prezeranie záznamu) (A 112)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 5 (A 117)
Tlačidlo Ø (rýchle prehrávanie vzad) (A 135)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 8 (A 117)
Tlačidlo Ú (skok vzad) (A 135)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 11 (A 117)
Tlačidlo Ñ (zastaviť) (A 133)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 12 (A 117)
Tlačidlo INDEX (index) (A 132)
Joystick a tlačidlo SET (A 25)
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti (A 71)
Tlačidlo × (rýchle prehrávanie) (A 135)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 10 (A 117)
Tlačidlo Ò (prehrávať/pozastaviť) (A 133)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 9 (A 117)
22
23 24 25
26
15 Tlačidlo Ù (skok vpred) (A 135)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 13 (A 117)
16 Tlačidlo MENU (menu) (A 25)
17 Tlačidlo CANCEL (zrušiť) (A 25)
18 Zaisťovacia páčka tlačidla REC na rukoväti
(A 42)
19 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu)
(A 42)
20 Tlačidlo MAGN. (zväčšenie) (A 76)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 7 (A 117)
21 Zabudovaný reproduktor (A 136)
Nachádza sa na hornej strane miesta,
kde je uložený panel LCD.
22 Očko pre remienok (A 31)
23 Tlačidlo MEDIA (režim prehrávania) (A 22, 131)
24 Prepínač Q (napájanie) (A 22)
25 Závit pre príslušenstvo
Na nasadenie príslušenstva so skrutkami 1/4"-20
(hĺbka 6,9 mm).
26 Prepínač KEY LOCK (funkcia zámky kláves
videokamery) (A 43)
Názvy častí
15
1
3
1
2
2
4
Závity na upevnenie voliteľného adaptéra pre statív
TA-100 (A 32)
Upevňovacie otvory a otvor pre skrutku podložky
pod rameno (A 32)
3
4
Otvor pre upevňovacie skrutky 1/4"-20
(hĺbka 8,8 mm) (A 32)
Otvor pre upevňovacie skrutky 3/8"-16
(hĺbka 10 mm) (A 32)
Názvy častí
1
5 6
16
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
6
Zaisťovacia skrutka mikrofónu (A 97)
Držiak mikrofónu (A 97)
Svorka na kábel mikrofónu (A 97)
Otvor na prívod vzduchu (A 49)
Predný indikátor nahrávania (A 42)
Snímač diaľkového ovládania (A 38)/
Infračervené svetlo (A 116)
7
8
9
Tlačidlo MIRROR (obrátenie zobrazeného obrazu)
(A 29)
Ochrana objektívu (A 41)
Priraditeľné tlačidlo Kamera 14 (A 117)
Názvy častí
1
2
17
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Hľadáčik (A 28, 30)
Očný snímač (A 28)
Očná mušľa (A 29)
Panel LCD s dotykovým displejom (A 29, 30)
Páčka dioptrickej korekcie (A 28)
Tlačidlo BATTERY RELEASE (uvoľnenie
akumulátora) (A 21)
7 Tlačidlo MENU (menu) (A 25)
8 Tlačidlo FUNC (hlavné funkcie) (A 52)
9 Tlačidlo CUSTOM PICT. (užívateľské nastavenia
obrazu) (A 63, 121)
10 Tlačidlo STATUS (zobrazenie stavu) (A 195)
11 Tlačidlo DISP (zobraziť) (A 44, 134)
12 Priestor pre akumulátor (A 20)/
Identifikačný štítok modelu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
13 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu)
(A 42)
14 Joystick a tlačidlo SET (A 25)
15 Tlačidlo CANCEL (zrušiť) (A 25)
16 Konektor INPUT 2 (XLR) (A 97)
17 Konektor SDI (A 143, 145)
18 Konektor TIME CODE (časový kód) (A 93, 94)
19 Konektor G-LOCK/SYNC (Genlock/
synchronizácia) (A 92, 94)
20 Konektor × (slúchadlá) (A 103, 136)
21 Konektor REMOTE B (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 (A 39).
22 Indikátor
(Ethernet) (A 159)
23 Konektor
(Ethernet) (A 159)
24 Konektor HDMI OUT (A 143, 146)
25 Konektor REMOTE A (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 (A 39) alebo bežne dostupných
diaľkových ovládačov.
26 Konektor DC IN (A 21)
Názvy častí
Diaľkový ovládač WL-D6000
9
18
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
7
8
Tlačidlo záznamu: Keď stlačíte tlačidlo START/
STOP alebo tlačidlá ZOOM, musíte zároveň stlačiť
toto tlačidlo spolu s požadovaným tlačidlom.
Tlačidlo PHOTO (fotografia) (A 179)
Tlačidlo SHOT1 (značka záberu 1) (A 107, 141)
Tlačidlo CANCEL (zrušiť) (A 25)
Tlačidlo SET (nastaviť) (A 25)
Tlačidlo INDEX (index) (A 132)
Tlačidlo Ò (prehrávať/pozastaviť) (A 133)
Tlačidlo Ñ (zastaviť) (A 133)
9
10
11
12
13
14
Tlačidlo START/STOP (spustenie/zastavenie
záznamu) (A 42)
Tlačidlá ZOOM (zoom) T/W (A 71)
Tlačidlá á/â/à/ß
Tlačidlo MENU (menu) (A 25)
Tlačidlá Ø/× (rýchle prehrávanie vzad/
vpred) (A 135)
Tlačidlá Ô/Ó (po políčkach vzad/vpred)
(A 135)
2
Príprava
19
Príprava napájania
Videokameru môžete napájať z napájacieho akumulátora alebo priamo zo siete pomocou kompaktného
sieťového adaptéra. Ak pripojíte kompaktný sieťový adaptér k videokamere vtedy, keď je v nej vložený napájací
akumulátor, videokamera sa prepne na sieťové napájanie.
Používanie napájacieho akumulátora
Videokameru môžete napájať pomocou dodaného napájacieho akumulátora BP-A30 alebo voliteľného
napájacieho akumulátora BP-A60. Oba napájacie akumulátory sú kompatibilné s inteligentným systémom,
takže môžete na obrazovke kontrolovať, na koľko minút používania približne ešte zostáva akumulátor.
Presnejšie údaje získate, ak pri prvom použití napájacieho akumulátora ho plne nabijete a potom používajte
videokameru až do jeho úplného vybitia.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Kompaktný sieťový adaptér
Napájacie akumulátory nabíjajte dodanou nabíjačkou CG-A20
a kompaktným sieťovým adaptérom CA-CP200 L alebo
pomocou voliteľnej nabíjačky CG-A10. Pred nabíjaním dajte
dolu z napájacieho akumulátora kryt konektorov.
햲
햳
1 Zapojte napájací kábel do dodaného kompaktného sieťového
adaptéra CA-CP200 L.
2 Zapojte napájací kábel kompaktného sieťového adaptéra
do elektrickej zásuvky.
Indikátor CHARGE
3 Zapojte konektor jednosmerného prúdu kompaktného
sieťového adaptéra do nabíjačky.
4 Pripojte napájací akumulátor k nabíjačke.
• Mierne zatlačte a posúvajte napájací akumulátor v smere
šípky, kým nezaklapne.
• Indikátor CHARGE (nabíjanie) začne blikať a ukáže aj
približný stav nabitia napájacieho akumulátora. Po skončení
nabíjania bude svietiť trvalo.
햵
햴
Približne 0 % až 49 %: bliká jedenkrát každé dve sekundy
Približne 50 % až 74 %: bliká dvakrát každé dve sekundy
Približne 75 % až 99 %: bliká trikrát každé dve sekundy
5 Keď je napájací akumulátor plne nabitý, odpojte ho od nabíjačky.
6 Odpojte konektor jednosmerného prúdu od nabíjačky.
7 Vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky a odpojte ho od kompaktného sieťového adaptéra.
DÔLEŽITÉ
• K nabíjačke nepripájajte žiadne výrobky, ktoré nie sú výslovne odporúčané na používanie s touto
videokamerou.
• Keď používate nabíjačku alebo kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte ho natrvalo na jedno miesto,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
Príprava napájania
20
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C. Mimo rozsahu teplôt 0 °C až 40 °C
sa nabíjanie nezačne.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodanú nabíjačku ani
kompaktný sieťový adaptér k napäťovým konvertorom pre cesty do zámoria ani k špeciálnym napájacím
zdrojom, napr. zdrojom na palubách lietadiel alebo lodí, napäťovým meničom a pod.
POZNÁMKY
• Ak dôjde k poruche nabíjačky, kompaktného sieťového adaptéra alebo napájacieho akumulátora, indikátor
nabíjania zhasne a nabíjanie sa zastaví.
• Upozornenia pre obsluhu týkajúce sa napájacieho akumulátora nájdete v časti Napájací akumulátor (A 214).
• Približné časy nabíjania a doby záznamu s plne nabitým napájacím akumulátorom nájdete v referenčných
tabuľkách (A 224).
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Opakovaným nabíjaním a vybíjaním napájacieho akumulátora sa môže skrátiť jeho životnosť. Životnosť
akumulátora môžete skontrolovať v zobrazení stavu [Battery/Hour Meter/Akumulátor/časomiera] (A 201).
Plné nabitie a potom vybitie napájacieho akumulátora poskytne presnejšie údaje.
Pripojenie napájacieho akumulátora
1 Stlačte a podržte tlačidlo na prepínači Q a posuňte
prepínač do polohy OFF.
햲
2 Vložte napájací akumulátor až na doraz do príslušného
priestoru, ako je znázornené na obrázku, a jemne ho
zatlačte, až kým nezacvakne.
햳
Príprava napájania
Vybratie napájacieho akumulátora
1 Nastavte prepínač Q do polohy OFF.
2 Držte stlačené tlačidlo BATTERY RELEASE a súčasne
posuňte napájací akumulátor nahor a potom ho vytiahnite.
21
Kontrola zvyšnej kapacity akumulátora
Keď je videokamera zapnutá, môžete skontrolovať približnú zvyšnú kapacitu batérie (v minútach) pohľadom
na obrazovku záznamu/prehrávania alebo na obrazovku stavu [Battery/Hour Meter/Akumulátor/časomiera]
(A 201). Približnú úroveň nabitia môžete skontrolovať aj na samotnom napájacom akumulátore.
Stlačte tlačidlo CHECK na napájacom akumulátore.
Približne na 3 sekundy sa rozsvieti indikátor, ktorý ukáže
približnú zvyšnú kapacitu akumulátora.
0 – 25 %
26 – 50 %
51 – 75 %
76 – 100 %
Indikátor nabitia
akumulátora
Tlačidlo CHECK
Používanie elektrickej zásuvky
Videokameru môžete napájať aj priamo z elektrickej zásuvky pomocou dodaného kompaktného sieťového
adaptéra CA-CP200 L. Keď je videokamera napájaná pomocou elektrickej zásuvky, napájací akumulátor môžete
vymeniť, aj keď je videokamera zapnutá.
1 Pripojte sieťovú šnúru ku kompaktnému sieťovému
adaptéru a zasuňte ju do sieťovej zásuvky.
2 Kompaktný sieťový adaptér jednosmerného prúdu
pripojte do konektora DC IN na videokamere.
DÔLEŽITÉ
• Pred pripojením alebo odpojením kompaktného sieťového
adaptéra vypnite videokameru.
• Keď používate kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte
ho natrvalo na jedno miesto, pretože to môže spôsobiť
poruchu.
Konektor
DC IN
햲
햳
Kompaktný sieťový adaptér
Príprava napájania
Zapínanie a vypínanie videokamery
Videokamera má dva prevádzkové režimy: režim CAMERA (
na prehrávanie záznamov.
22
) na záznam a režim MEDIA (
Zapnutie a vypnutie videokamery
Stlačte a podržte tlačidlo na prepínači Q a posuňte
prepínač do polohy ON, aby ste zapli videokameru v režime
. Ak chcete videokameru vypnúť, posuňte ho do
polohy OFF.
Zapnutie videokamery v režime
Stlačte a podržte tlačidlo MEDIA a tlačidlo na prepínači Q
a posuňte prepínač do polohy ON, aby ste zapli videokameru
priamo v režime
.
Zmena prevádzkového režimu
Stlačením tlačidla MEDIA prepínajte medzi režimom
a režimom
videokamery.
)
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu a času
Videokameru môžete používať až po nastavení dátumu a času. Ak nie sú nastavené interné hodiny alebo
sú nastavenia stratené, pretože zabudovaný záložný akumulátor je vybitý, automaticky sa zobrazí obrazovka
[Date/Time/Dátum a čas] s časovým pásmom vybratým po zapnutí videokamery.
Prevádzkové režimy:
1 Potlačením joysticku nahor alebo nadol vyberte požadované časové pásmo a stlačením tlačidla SET
(stlačte samotný joystick) prejdite na nasledujúce pole.
• Ak sa chcete pohybovať medzi poľami, môžete potlačiť joystick aj doľava/doprava.
• Predvolené časové pásmo je [UTC-05:00] (New York) alebo [UTC+01:00] (Stredná Európa), v závislosti
od krajiny alebo regiónu nákupu. Časové pásma vychádzajú z času UTC (Coordinated Universal Time).
2 Zvyšné polia nastavte rovnakým spôsobom.
3 Vyberte možnosť [Set/Nastavenie] a potom stlačením tlačidla SET spusťte hodiny
a zatvorte obrazovku.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Dátum a čas môžete zobraziť v režime
s nastavením
> [¢ % Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2] > [Date/Time/Dátum a čas].
Po úvodnom nastavení môžete časové pásmo, dátum a čas zmeniť pomocou nastavení
>
[B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Time Zone/Časové pásmo] a [Date/Time/Dátum a čas].
Môžete tiež zmeniť formát dátumu a formát hodín (12 alebo 24 hodín) pomocou nastavenia
>
[B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Date Format/Formát dátumu].
Keď sa zabudovaný záložný akumulátor vybije, nastavenie dátumu a času sa môže stratiť. V takom prípade
dobite zabudovaný záložný akumulátor (A 216) a znova nastavte časové pásmo, dátum a čas.
Ak používate voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera môže automaticky nastavovať dátum a čas
na základe informácií o dátume a čase UTC získaných zo signálu GPS (A 110).
23
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Zmena jazyka
24
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť na nemčinu, španielčinu, francúzštinu, taliančinu,
poľštinu, portugalčinu, ruštinu, zjednodušenú čínštinu, kórejčinu alebo japončinu. Niektoré nastavenia
a obrazovky sa však budú zobrazovať v angličtine, bez ohľadu na nastavenie jazyka.
Prevádzkové režimy:
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol vyberte možnosť [B ! System Setup/Nastavenie systému]
a stlačte tlačidlo SET.
3 Podobným spôsobom vyberte možnosť [Language H/Jazyk] a stlačte tlačidlo SET.
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte jazyk.
5 Stlačením tlačidla SET zmeňte jazyk a potom stlačením tlačidla MENU zatvorte menu.
Používanie menu
Používanie menu
Mnoho funkcií videokamery možno upraviť v menu, ktoré sa otvorí po stlačení tlačidla MENU. Na jednoduchý
prístup môžete v režime
uložiť často používané nastavenia menu do prispôsobeného menu
(Moje menu). Ďalšie informácie o dostupných možnostiach menu a nastavení nájdete v časti Možnosti menu
(A 183).
Prevádzkové režimy:
Tlačidlo MENU
Tlačidlo CANCEL
Joystick a tlačidlo SET
Joystick a tlačidlo SET
Tlačidlo MENU
Tlačidlo CANCEL
Tlačidlo MENU
Stlačením otvoríte menu a potom ďalším stlačením ho po nastavení
požadovaných volieb zatvoríte.
Tlačidlo CANCEL
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej úrovne menu/podmenu alebo
zastavíte niektoré prebiehajúce operácie.
Joystick
Stlačením joysticku posuniete oranžový výberový rámik v menu.
Potom stlačte joystick („stlačte tlačidlo SET“) a zvoľte položku menu
označenú oranžovým výberovým rámikom. Upozorňujeme, že hoci je ako
SET označené len tlačidlo v strede jedného z joystikov, v návode bude
„stlačte tlačidlo SET“ znamenať stlačenie samotného joysticku.
Výber voľby v menu
Ďalej je krok po kroku vysvetlený postup, ako zvoliť možnosť z menu pre väčšinu položiek menu.
Niektoré položky menu nájdete aj v popise funkcií, ktoré môžu byť potrebné. V postupoch, ktoré sú uvedené
v tomto návode, sa predpokladá zatvorenie menu, ale v jednotlivých postupoch to nie je uvedené.
Pre zachovanie krátkosti sú odkazy v texte menu nastavení uvádzané v skrátenej forme nasledujúcim spôsobom:
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Language H/Jazyk] > požadovaná možnosť
1 Stlačte tlačidlo MENU.
• Menu sa otvorí s oranžovým výberovým rámikom označujúcim položku menu, ktorá bola zvolená
pri predchádzajúcom zatvorení menu (ak medzitým nebola videokamera vypnutá).
2 Stlačením joysticku vľavo alebo vpravo zvoľte požadované nastavenie menu a číslo „stránky“.
• Ak je vybratá položka menu (zvýraznená oranžovou farbou), stlačením joysticku doľava alebo doprava sa
budú jednotlivé stránky prehliadať naraz. Ak chcete zmeniť menu nastavení rýchlejšie, stlačte joystick nahor
alebo nadol, alebo stlačte tlačidlo CANCEL, kým sa nezobrazí ikona, a potom stlačte joystick doľava
alebo doprava.
25
Používanie menu
3 Stlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte požadovanú položku menu a potom stlačte
tlačidlo SET.
• Možnosti nastavenia sa zobrazia so značkou Ð vedľa aktuálne vybratej možnosti.
• Niektoré položky menu môžu obsahovať ďalšiu úroveň podmenu. Vyberte požadované podmenu a stlačte
tlačidlo SET na zobrazenie možností nastavenia.
• Ak je ikona nastavenia menu označená oranžovou farbou, stlačením tlačidla SET môžete vybrať prvú
položku menu na stránke nastavenia menu.
26
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte požadovanú možnosť nastavenia a stlačte SET.
5 Stlačením tlačidla MENU zatvorte menu.
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Nedostupné položky sú zobrazené sivou farbou.
Stlačením tlačidla MENU kedykoľvek zatvoríte menu.
Na niektorých obrazovkách sa môžu zobraziť nasledujúce ikony:
,
,
. Znamenajú stlačenie
joysticku (alebo tlačidla SET), tlačidla MENU a tlačidla CANCEL.
Ak používate dodaný diaľkový ovládač, tlačidlá á, â, à, ß a SET používajte rovnakým spôsobom
ako joystick videokamery. Podobne, ak je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100,
môžete použiť tlačidlá hore/dole/doľava/doprava/SET. Stlačenie tlačidla SET je ekvivalentné stlačeniu joysticku
na videokamere.
Väčšinu aktuálnych nastavení môžete skontrolovať v zobrazeniach stavu (A 195).
Používanie prispôsobeného podmenu (Moje menu)
Do podmenu Moje menu môžete uložiť až 6 často používaných nastavení menu na jednoduchý prístup.
Môžete uložiť až 5 samostatných nastavení Moje menu, aby ste mohli prispôsobiť rôzne možnosti pre rozličné
situácie pri snímaní. Okrem toho, ak nastavíte priraditeľné tlačidlo na možnosť [My Menu/Moje menu] (A 117),
stlačením tlačidla sa dostanete k uloženým nastaveniam menu ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Výber nastavenia Moje menu
1 Vyberte požadované zobrazenie [My Menu/Moje menu].
> [¥ My Menu/Moje menu]
2 Na výber stránky zodpovedajúcej požadovanému nastaveniu Moje menu potlačte joystick doľava alebo
doprava a potom stlačte tlačidlo SET.
Pridanie nastavení menu
1 Zvoľte možnosť [Register/Uložiť].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upraviť] > [Register/Uložiť]
* Každé nastavenie Moje menu sa zobrazí na inej stránke. Vyberte stránku, ktorá zodpovedá požadovanému nastaveniu.
• Zobrazí sa zobrazenie, kde môžete vybrať nastavenie menu, ktoré chcete pridať.
• Ak chcete operáciu zrušiť a vrátiť sa do normálneho menu, stlačte tlačidlo CANCEL.
2 Prechádzajte jednotlivými menu, vyhľadajte nastavenia menu, ktoré chcete pridať, a stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a dvakrát stlačte SET.
• Nastavenie menu, ktoré ste uložili, sa teraz zobrazí pod aktuálne vybratým nastavením Moje menu.
Používanie menu
Zmena poradia nastavení menu
1 Vyberte možnosť [Move/Presunúť].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upraviť] > [Move/Presunúť]
* Každé nastavenie Moje menu sa zobrazí na inej stránke. Vyberte stránku, ktorá zodpovedá požadovanému nastaveniu.
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte nastavenie, ktoré chcete premiestniť, a stlačte SET.
• Ikona ] sa zobrazí vedľa nastavenia, ktoré ste vybrali na presun.
3 Potlačením joysticku nahor alebo nadol premiestnite nastavenie na požadovanú pozíciu a stlačte SET.
Odstránenie nastavení menu
1 Vyberte možnosť [Delete/Odstrániť].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upraviť] > [Delete/Odstrániť]
* Každé nastavenie Moje menu sa zobrazí na inej stránke. Vyberte stránku, ktorá zodpovedá požadovanému nastaveniu.
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte nastavenie, ktoré chcete odstrániť, a stlačte SET.
3 Zvoľte [OK] a dvakrát stlačte SET.
Resetovanie podmenu Moje menu
1 Ak chcete obnoviť všetky nastavenia menu uložené v nastavení Moje menu, vyberte položku
[Reset All/Obnoviť všetko].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upraviť] > [Reset All/Obnoviť všetko]
* Každé nastavenie Moje menu sa zobrazí na inej stránke. Vyberte stránku, ktorá zodpovedá požadovanému nastaveniu.
2 Zvoľte [OK] a dvakrát stlačte SET.
Premenovanie zvoleného nastavenia Moje menu
Každému z piatich nastavení Moje menu môžete nastaviť popisnejší názov, aby ste ich ľahšie identifikovali.
1 Zvoľte možnosť [Rename/Premenovať].
> [¥ My Menu/Moje menu]* > [Edit/Upraviť] > [Rename/Premenovať]
* Každé nastavenie Moje menu sa zobrazí na inej stránke. Vyberte stránku, ktorá zodpovedá požadovanému nastaveniu.
2 Zadajte požadovaný názov (dĺžka 8 znakov) pomocou obrazovky s klávesnicou.
Používanie obrazovky s virtuálnou klávesnicou
Na displeji sa zobrazí virtuálna klávesnica. V závislosti od funkcie sa môže rozloženie mierne líšiť.
1 Pomocou joysticku zvoľte znak a stlačením tlačidla SET
ho pridajte.
• Potlačením joysticku nahor/nadol/vľavo/vpravo zvoľte
požadovaný znak a na jeho zadanie stlačte tlačidlo SET.
Pomocou šípok (///) meníte polohu kurzora a pomocou
znaku backspace (
) zmažete naposledy zadaný znak.
Aktuálny znak/limit počtu znakov
• Tento krok podľa potreby opakujte, aby ste zadali
požadovaný text.
• V závislosti od funkcie nebudú k dispozícii niektoré znaky.
• Stlačením tlačidla CANCEL sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia bez zadávania textu.
2 Po zadaní požadovaného textu zvoľte [OK] a stlačením tlačidla SET zatvorte obrazovku
s klávesnicou.
27
Príprava videokamery
Príprava videokamery
Táto časť vysvetľuje základnú prípravu videokamery, ako je nasadenie držiaka mikrofónu a slnečnej clony
a nastavenie displeja LCD a hľadáčika.
28
Nasadenie držiaka mikrofónu
Dodané skrutky použite na pripevnenie držiaka mikrofónu
k rukoväti.
Nasadenie slnečnej clony
Slnečnú clonu nasaďte, aby ste ochránili objektív a znížili množstvo
rozptýleného svetla dopadajúceho na objektív. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
Pri prenášaní alebo uskladňovaní videokamery vždy odstráňte
slnečnú clonu a nasaďte kryt objektívu.
햳
1 Dajte dolu kryt objektívu.
햲
• Kryt objektívu a slnečná clona sa nedajú používať súčasne.
2 Umiestnite slnečnú clonu pred objektív tak, aby strana
so zaisťovacou skrutkou smerovala nadol (햲), a otočte
ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek (햳).
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte na to, aby slnečná clona správne sedela v závite.
햴
3 Utiahnite zaisťovaciu skrutku (햴).
Používanie hľadáčika
Hľadáčik videokamery je vybavený displejom OLED, ktorý sa automaticky zapne pri pohľade cez hľadáčik
a krátko po oddialení oka sa vypne.
Nastavenie hľadáčika
1 Podľa potreby nastavte uhol hľadáčika.
2 Zapnite videokameru a nastavujte páčku dioptrickej
korekcie, kým obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
POZNÁMKY
• Hľadáčik môžete natrvalo zapnúť nastavením
položky
> [¢ " Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [VF Eye Sensor/
Očný snímač hľadáčika] na možnosť [Off/Vyp.].
햲
Páčka dioptrickej
korekcie
햳
Príprava videokamery
Nasadenie a zloženie očnej mušle
Nasaďte očnú mušľu tak, aby zakrývala gumový okraj hľadáčika.
Ak chcete zložiť očnú mušľu, jemne ju „odlúpnite“ odspodu nahor.
• Ak používate ľavé oko, nasaďte očnú mušľu tak,
aby vyčnievajúca časť smerovala opačným smerom.
Očná mušľa
29
Hľadáčik
DÔLEŽITÉ
• Namierenie objektívu hľadáčika na slnko alebo iné silné zdroje svetla
môže spôsobiť poškodenie vnútorných súčastí. Keď hľadáčik
nepoužívate, nasaďte naň kryt hľadáčika. Hľadáčik to tiež ochráni
pred poškriabaním a nečistotami. Nasaďte kryt hľadáčika tak,
že ho vložíte do gumového okraja hľadáčika.
Používanie displeja LCD
1 Vytiahnite panel LCD o 90° doľava alebo doprava.
2 Nastavte panel LCD na požadovaný uhol.
POZNÁMKY
• Obraz zobrazený na displeji môžete obrátiť podľa polohy
panela LCD. V režime
sa stlačením tlačidla
MIRROR prepína medzi pôvodným obrazom a obrazom
obráteným zvisle. V režime
sa prepína medzi
pôvodným obrazom a obrazom obráteným horizontálne
i zvisle.
Príprava videokamery
Nastavenie displeja LCD alebo hľadáčika
Jas, kontrast, farbu, ostrosť a úroveň svietivosti displeja LCD a hľadáčika môžete nastaviť nezávisle od seba.
Tieto nastavenia nemajú vplyv na záznam.
30
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte stránku menu nastavení pre displej LCD alebo hľadáčik.
> [¢ ! Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] (pre displej LCD) alebo
[¢ " Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] (pre hľadáčik)
2 Vyberte požadované nastavenie jasu, kontrastu, farby, ostrosti alebo jasu a potom stlačte
tlačidlo SET.
• Keď je hľadáčik vypnutý, položky menu [¢ " Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] sa zobrazia
sivou farbou.
3 Zvoľte požadovanú úroveň a stlačte SET.
• Zopakujte kroky 2 a 3 pre ďalšie nastavenia, ak treba.
Položky menu podľa nastavenia
Nastavenie
Položka menu
Displej LCD
Hľadáčik
Jas
[LCD Brightness/Jas displeja LCD]
[VF Brightness/Jas hľadáčika]
Kontrast
[LCD Contrast/Kontrast displeja LCD]
[VF Contrast/Kontrast hľadáčika]
Farba
[LCD Color/Farba displeja LCD]
[VF Color/Farba hľadáčika]
Ostrosť
[LCD Sharpness/Ostrosť displeja LCD]
[VF Sharpness/Ostrosť hľadáčika]
Svietivosť
[LCD Luminance/Svietivosť displeja LCD]
[VF Luminance/Svietivosť hľadáčika]
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [LCD Setup/Nastavenie displeja LCD] alebo [Viewfinder Setup/
Nastavenie hľadáčika] (A 117), stlačením tlačidla otvoríte menu [¢ ! Monitoring Setup/Nastavenie
sledovania] alebo stránku menu [¢ " Monitoring Setup/Nastavenie sledovania].
• Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac
než 99,99 % pixlov pracuje podľa špecifikovaných údajov. Veľmi zriedkavo sa pixely môžu zobraziť chybne
alebo môžu trvalo svietiť. Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú
funkciu zariadenia.
Nastavenie displeja na čiernobiely
Displej LCD a hľadáčik sa zobrazia v predvolenej farbe, ale môžete ich nastaviť na čiernobiele zobrazenie.
Aj keď je displej čiernobiely, text a ikony na ňom budú farebné.
1 Vyberte príslušné nastavenie menu [B&W Image/Čiernobiely obraz].
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [B&W Image: LCD/Čiernobiely obraz:
displej LCD] alebo [B&W Image: VF/Čiernobiely obraz: hľadáčik]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
Príprava videokamery
Nastavenie prídržného remienka
Nastavte prídržný remienok tak, aby ste ukazovákom
a prostredníkom dosiahli na kolískový ovládač zoomu
na držadle a palcom na tlačidlo REC.
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám videokamera pri nastavovaní prídržného
remienka nespadla.
Nasadenie popruhu
Konce popruhu pretiahnite očkami na
videokamere a nastavte dĺžku popruhu.
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám pri nasadzovaní popruhu
videokamera nespadla.
Nasadzovanie a snímanie krytov konektorov
Zo všetkých konektorov videokamery môžete sňať kryty, aby boli ľahšie dostupné.
Snímanie krytov konektorov
1 Otvorte kryt konektorov a vytiahnite ho.
2 Uchopte pásik spájajúci kryt konektorov s videokamerou
a potiahnite.
Nasadzovanie krytov konektorov
Vložte spojovací pásik do otvoru na nasadenie krytu konektorov.
POZNÁMKY
• Ak je ťažké chytiť pásik, použite pinzetu alebo niečo podobné.
31
Príprava videokamery
Zloženie podložky pod rameno
32
Podložka pod rameno sa pôvodne dodáva nasadená
na videokameru. Ak uprednostňujete inú konfiguráciu,
môžete ju zložiť.
Na odstránenie skrutky použite skrutkovač s hlavou
Phillips (krížová hlava), ako vidno na obrázku,
a zložte podložku pod rameno.
• Dajte pozor, aby ste po zložení nestratili podložku pod
rameno alebo jej skrutku.
Používanie statívu
Videokameru môžete nasadiť na akýkoľvek statív s 0,64 cm (1/4") alebo 0,95 cm (3/8") upevňovacou skrutkou.
Otvory pre upevňovacie skrutky statívov
Otvory pre upevňovacie skrutky
voliteľného adaptéra pre statív TA-100
DÔLEŽITÉ
• Používanie statívov s upevňovacími skrutkami, ktoré sú dlhšie ako hĺbka použitého otvoru pre upevňovaciu
skrutku (A 15), môže spôsobiť poškodenie videokamery.
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
Videokamera zaznamenáva videoklipy a fotografie na komerčne dostupné karty Secure Digital (SD)*.
Videokamera má dva otvory pre kartu SD, takže môžete použiť dve karty SD na snímanie na obe karty naraz
alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD, keď sa jedna zaplní (A 36).
Karty SD inicializujte (A 35) pri prvom použití v tejto videokamere.
* Karta SD sa používa aj na ukladanie súborov užívateľského nastavenia obrazu a súborov s nastaveniami menu.
Kompatibilné karty SD
S touto videokamerou môžete používať nasledujúce typy kariet SD1. Najnovšie informácie o kartách SD,
ktoré boli testované s touto videokamerou, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti SD2:
Trieda rýchlosti UHS2, 3:
1
2
3
K marcu 2018 bola funkcia záznamu videoklipu testovaná pomocou kariet SD vyrobených spoločnosťami Panasonic,
Toshiba a SanDisk.
Triedy rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu dát kariet SD.
V nasledujúcich prípadoch sa odporúča použitie kariet SD s triedou rýchlosti UHS U3:
- Keď je položka
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Rec Format/Formát záznamu]
nastavená na možnosť [XF-HEVC] a položka [Resolution/Color Sampling/Rozlíšenie/vzorkovanie farieb] je nastavená
na možnosť [3840x2160 YCC422 10 bit/3840 × 2160 YCC422 10 bitov].
- Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave videoklipov (ak je pamäť fragmentovaná) si možno všimnete,
že zápis údajov na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte záznamy
a inicializujte kartu pomocou videokamery. Karty inicializujte hlavne pred snímaním dôležitých scén.
• Karty SDXC: S touto videokamerou môžete používať karty SDXC, ale karty SDXC inicializované touto
videokamerou používajú systém súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet a pod.),
skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Podrobnejšie informácie
o kompatibilite získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo pamäťovej karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého operačný systém nie je kompatibilný so systémom
súborov exFAT, zobrazí sa výzva naformátovať kartu. V takom prípade zrušte operáciu, aby ste nestratili dáta
na karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
33
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
1 Otvorte kryt otvoru pre kartu.
34
2 Vložte kartu SD so štítkom smerujúcim k hľadáčiku
až na doraz do otvoru pre kartu, kým nezacvakne.
• Ak chcete kartu SD vybrať, najprv sa uistite,
že indikátor prístupu nesvieti, a potom kartu uvoľnite
jedným zatlačením. Keď karta vyskočí, celkom
ju vytiahnite.
햲
햳
3 Zatvorte kryt otvoru pre kartu.
Indikátory prístupu
ku kartám
• Nezatvárajte kryt nasilu, ak karta nie je správne vložená.
햴
Indikátory prístupu ku kartám
Indikátor
SD CARD 2/ SD CARD 3
Stav karty SD
Červený
Práca s kartou SD.
Zelený
Otvor pre kartu je aktuálne vybratý a videokamera je pripravená na záznam/prehrávanie (videoklipy na
ktorúkoľvek kartu, fotografie iba na kartu SD B).
Nesvieti
Karta SD nie je vložená, karta nie je prístupná, karta je chránená proti zápisu pomocou prepínača LOCK alebo
nie je aktuálne vybratý otvor pre kartu.
Ak nastavíte položku
> [B $ System Setup/Nastavenie systému] > [LED] > [SD Card Access LED/
Indikátor LED prístupu ku karte SD] na možnosť [Off/Vyp.], indikátor prístupu ku karte nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu ku karte svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť
k trvalej strate údajov.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nevyberajte kartu.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty môže spôsobiť
poruchu videokamery. Kartu vložte podľa opisu v kroku 2.
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD nastavte prepínač do polohy LOCK.
Používanie kariet SD
Inicializácia karty SD
Kartu SD inicializujte, keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere. Kartu tiež môžete inicializovať,
keď chcete vymazať všetky záznamy, ktoré sa na nej nachádzajú.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte položku [Initialize Media/Inicializácia médií].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Initialize Media/Inicializácia médií]
2 Zvoľte možnosť [SD Card A/Karta SD A] alebo [SD Card B/Karta SD B] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
4 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
DÔLEŽITÉ
• Inicializáciou karty sa natrvalo vymažú všetky dáta vrátane videoklipov so značkou $, fotografií a chránených
súborov užívateľského nastavenia obrazu. Stratené údaje sa nedajú obnoviť. Nezabudnite si vopred zálohovať
dôležité záznamy.
• V závislosti od karty SD môže inicializácia trvať až niekoľko minút.
POZNÁMKY
• Kým nahrávate na jednu kartu SD, môžete inicializovať druhú kartu SD v druhom otvore pre kartu SD.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Initialize Media/Inicializácia médií] (A 117), stlačením tohto tlačidla
otvoríte podmenu [Initialize Media/Inicializácia médií].
Prepínanie medzi otvormi pre karty SD
Kamera je vybavená dvoma otvormi pre karty SD: otvorom pre
kartu SD A a otvorom pre kartu SD B. Ak sú v oboch otvoroch pre
karty vložené karty, podľa potreby môžete medzi nimi prepínať.
Prevádzkové režimy:
Stlačte tlačidlo SLOT SELECT.
• Indikátor prístupu k vybratému otvoru pre kartu SD
sa rozsvieti na zeleno.
POZNÁMKY
• Ak sú v oboch otvoroch pre karty SD vložené karty a vy otvoríte kryt vybratého otvoru, videokamera
sa automaticky prepne na druhú kartu.
• Počas záznamu nemôžete použiť tlačidlo SLOT SELECT na prepínanie medzi otvormi pre karty SD.
• Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 167).
35
Používanie kariet SD
Štafetový záznam a záznam na obe karty
Videokamera ponúka dva praktické spôsoby záznamu, ktoré môžete použiť, keď sú do videokamery vložené
dve karty SD: štafetový záznam a záznam na obe karty.
36
Štafetový záznam: Táto funkcia umožňuje pokračovať v zázname na druhú kartu SD bez prerušenia,
ak sa používaná karta zaplní. Štafetový záznam funguje z karty SD A na kartu SD B aj naopak.
Záznam na obe karty: Táto funkcia zaznamenáva ten istý videoklip súčasne na obe karty, čo predstavuje
pohodlný spôsob vytvárania záložnej kópie záznamu počas zaznamenávania.
Prevádzkové režimy:
Ak chcete použiť štafetový záznam
1 Vyberte možnosť [Relay Recording/Štafetový záznam].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Relay Recording/Štafetový záznam]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
Ak chcete použiť záznam na obe karty
1 Vyberte možnosť [Double Slot Recording/Záznam na obe karty].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Double Slot Recording/
Záznam na obe karty]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
• V hornej časti displeja sa zobrazí ikona 4.
POZNÁMKY
• Štafetový záznam nie je počas spomaleného záznamu dostupný (videokamera sa neprepne na druhú kartu).
• Ak sa počas spomaleného záznamu na obe karty zaplní jedna karta SD, záznam na obe karty sa zastaví.
Na druhej strane, ak sa na niektorej karte SD vyskytne chyba, záznam bude pokračovať na druhú kartu SD.
• Záznam na obe karty nemožno použiť spolu so štafetovým záznamom ani pri spomalenom zázname.
Kontrola zostávajúcej doby záznamu na kartách SD
V režime
sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazujú ikony karty SD a zostávajúca doba záznamu*
(v minútach) na každej karte (A 45).
V zobrazení stavu [Media/Médiá] (A 199) môžete kontrolovať celkové miesto, použité miesto, približnú
zostávajúcu dobu záznamu* a triedu rýchlosti každej karty. Pri karte SD B sa zobrazí aj približný zostávajúci
počet fotografií.
* Zostávajúce doby záznamu sú približné a vypočítavajú sa na základe používaného nastavenia obrazu.
Používanie kariet SD
Obnova videoklipov
Niektoré činnosti, ako je napríklad náhle vypnutie videokamery alebo vybratie karty SD počas záznamu údajov,
môžu spôsobiť chyby údajov v zaznamenaných videoklipoch.
37
Prevádzkové režimy:
1 Otvorte indexové zobrazenie s videoklipom, ktorý chcete obnoviť (A 131).
2 Vyberte požadovaný videoklip (videoklip so žltou ikonou
tlačidla SET otvorte menu videoklipov.
namiesto zmenšeniny) a stlačením
3 Vyberte možnosť [Recover Clip/Obnoviť videoklip] a stlačte tlačidlo SET.
4 Zvoľte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Videokamera sa pokúsi obnoviť poškodené dáta.
5 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Tento postup môže odstrániť videoklipy kratšie ako jednu sekundu.
• V niektorých prípadoch nemusí byť možné údaje obnoviť. Je to pravdepodobnejšie, keď je systém súborov
poškodený alebo je fyzicky poškodená karta.
• Obnoviť môžete iba videoklipy zaznamenané pomocou tejto videokamery. Fotografie sa nedajú obnoviť.
Diaľkové ovládanie videokamery
Diaľkové ovládanie videokamery
38
Videokamera sa dá diaľkovo ovládať rôznymi spôsobmi a v rôznej miere. Po prvé, môžete používať dodaný
diaľkový ovládač podľa nasledujúceho opisu. Tiež môžete pripojiť voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 a získať
tak maximálnu kontrolu nad záznamom na profesionálnej úrovni.
Nakoniec môžete pripojiť sieťové zariadenie k videokamere pomocou Wi-Fi a použitím aplikácie Browser Remote
ovládať videokameru (A 162).
Prevádzkové režimy:
Používanie dodaného diaľkového ovládača
Vloženie batérie
Pred používaním diaľkového ovládača doň vložte dodanú lítiovú
gombičkovú batériu CR2025.
햴
1 Stlačte výčnelok v smere šípky (햲) a vytiahnite držiak batérie (햳).
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu stranou s pólom + smerujúcim
nahor (햴).
햵
3 Vložte držiak batérie (햵).
햳
햲
Aktivovanie diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač je predvolene aktivovaný. Ak bol deaktivovaný, nasledujúcim postupom ho aktivujte.
1 Zvoľte možnosť [WL-D6000].
> [B $ System Setup/Nastavenie systému] > [WL-D6000]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
Ovládanie videokamery diaľkovým ovládačom
Ak používate diaľkový ovládač, nasmerujte ho na snímač
diaľkového ovládania videokamery. Keď stláčate tlačidlá
na diaľkovom ovládači, indikátory nahrávania
na videokamere sa rozsvietia.
POZNÁMKY
• Keď používate tlačidlá START/STOP alebo ZOOM
na dodanom diaľkovom ovládači, zároveň
s požadovaným tlačidlom musíte stlačiť aj
tlačidlo záznamu.
• Keď sa videokamera dodaným diaľkovým ovládačom vôbec nedá ovládať alebo sa dá ovládať len celkom
zblízka, vymeňte batériu.
• Dodaný diaľkový ovládač nemusí správne pracovať, ak na snímač diaľkového ovládania svieti silné svetlo
alebo naň dopadajú slnečné lúče.
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 môžete pripojiť ku konektoru videokamery REMOTE A alebo REMOTE B,
aby ste mohli videokameru (vrátane pokročilých funkcií záznamu) ovládať na diaľku. Pomocou diaľkového
ovládača môžete zapnúť videokameru, prechádzať menu a meniť nastavenia, ovládať clonu aj expozičný čas,
zmeniť niektoré užívateľské nastavenia obrazu ako aj ďalšie možnosti. Ak použijete konektor REMOTE B na
pripojenie diaľkového ovládača RC-V100, videokamera môže prijímať a spracovávať viaceré súčasné príkazy
z diaľkového ovládača.
Podrobnosti o pripojení a používaní diaľkového ovládača nájdete v Návode na používanie.
Prevádzkové režimy:
8-kolíkový kábel diaľkového ovládača
RR-10 alebo RR-100 (voliteľný)
Do konektora
REMOTE B na
diaľkovom ovládači
RC-V100
Do konektora REMOTE A
na diaľkovom ovládači
RC-V100
Kábel diaľkového ovládača
(dodáva sa s ovládačom
RC-V100)
1 Vypnite videokameru a pripojte k nej voliteľný diaľkový ovládač RC-V100.
• Uistite sa, že prepínač výberu konektora diaľkového ovládača je nastavený tak, aby zodpovedal konektoru,
ktorý sa má použiť na videokamere.
2 Zapnite videokameru a vyberte možnosť [REMOTE Term./Konektor REMOTE].
> [B $ System Setup/Nastavenie systému] > [REMOTE Term./Konektor REMOTE]
3 Vyberte možnosť [RC-V100 (REMOTE A)] alebo [RC-V100 (REMOTE B)] podľa konektora,
ktorý chcete použiť, a potom stlačte tlačidlo SET.
Možnosti
[RC-V100 (REMOTE A)], [RC-V100 (REMOTE B)]:
Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 pripojený
k príslušnému konektoru REMOTE.
[Standard/Štandardné]: Túto možnosť vyberte, ak chcete používať bežne dostupné diaľkové ovládače.
POZNÁMKY
• Keď je videokamera nastavená do režimu plnej automatiky (A 43), nastavenia týkajúce sa clony, zisku,
expozičného času a vyváženia bielej (okrem hodnôt [R Gain/Zisk R] a [B Gain/Zisk B] v užívateľských
nastaveniach obrazu [White Balance/Vyváženie bielej]*) sa nedajú meniť diaľkovým ovládačom.
* Keď je aktivovaný infračervený záznam, voliče WHITE BALANCE R a B nemajú žiadny vplyv na videokameru.
• Úprava nastavení týkajúcich sa obrazu pomocou diaľkového ovládača sa môže vykonať iba vtedy, keď sú
aktivované podrobné nastavenia (ak je položka
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia
obrazu] > [Activate Other Settings/Aktivovať ďalšie nastavenia] nastavená na možnosť [On/Zap.], A 121).
39
Používanie voliteľného diaľkového ovládača RC-V100
40
• Konektory REMOTE A a REMOTE B sa nedajú používať súčasne.
• Ak chcete pripojiť diaľkový ovládač k videokamere pomocou voliteľného 8-kolíkového kábla diaľkového
ovládača RR-10 alebo RR-100, skontrolujte sériové číslo diaľkového ovládača RC-V100. Ak sériové číslo
začína „01 xxxx“ (kde xxxx predstavuje ďalšie číslice), budete musieť aktualizovať firmvér diaľkového ovládača.
Spoločnosť Canon vykoná túto inováciu funkcií a vyžaduje, aby bol diaľkový ovládač odoslaný do
akreditovaného servisného strediska Canon. Môžu sa účtovať poplatky za prepravu a manipuláciu.
Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na centrum podpory zákazníkov spoločnosti Canon.
3
Záznam
41
Záznam videa
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov*. Podrobné informácie o zázname zvuku nájdete v časti
Záznam zvuku (A 95).
Pred dôležitými záznamami po prvý raz skontrolujte záznamy s nastaveniami obrazu, ktoré chcete používať,
aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne. Ak videokamera nefunguje správne, postupujte podľa
informácií v časti Odstraňovanie problémov (A 204).
* „Videoklip“ označuje jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného zaznamenávania. Videoklip môže tiež obsahovať metadáta.
Prevádzkové režimy:
Príprava na záznam
1 Dajte dolu kryt objektívu a nasaďte slnečnú clonu
(A 28).
햶
2 K videokamere pripojte nabitý napájací akumulátor
(A 19, 20).
햶
3 Podľa potreby vložte karty SD (A 33, 34).
• Ak chcete používať štafetový záznam alebo záznam na
obe karty, do oboch otvorov pre karty SD vložte karty
(A 36).
햲
햵
햴
햳
4 Otvorte ochranu objektívu posunutím prepínača
ochrany objektívu nadol do polohy OPEN.
5 Nastavte displej LCD (A 29) alebo hľadáčik
(A 30).
POZNÁMKY
• Videokamera môže do zaznamenaných videoklipov pridať užívateľskú poznámku (A 108), ale pred
spustením záznamu musíte pripraviť súbor s užívateľskou poznámkou. Užívateľskú poznámku môžete použiť
na uloženie informácií o filme, ako sú napríklad názov klipu, kameraman a miesto filmovania.
Záznam videa
Záznam
Indikátory nahrávania
42
Indikátory prístupu ku kartám
1 Stlačte a podržte tlačidlo na prepínači Q a posuňte prepínač do polohy ON.
• Videokamera sa zapne v režime
a prejde do pohotovostného režimu záznamu.
• Indikátory prístupu pre otvory pre karty s vloženou kartou sa na okamih rozsvietia na červeno.
Potom sa indikátor prístupu ku karte vybratej na záznam zmení na zelený.
2 Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Začne sa záznam. Rozsvietia sa indikátory nahrávania a v hornej časti displeja sa zobrazí indikátor záznamu
[ÜREC].
• Môžete použiť tlačidlo REC na držadle alebo na rukoväti.
• Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 167).
• Ak používate dodaný diaľkový ovládač, stlačte tlačidlo START/STOP a súčasne tlačidlo záznamu.
3 Zastavte zaznamenávanie stlačením tlačidla REC.
• Videoklip sa zaznamená a videokamera prejde do pohotovostného režimu záznamu. Indikátory
nahrávania zhasnú.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej
strate údajov.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu, s ktorou sa pracuje, a nevyberajte kartu.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
• Nezabudnite pravidelne zálohovať záznamy (A 151), hlavne po zhotovení dôležitých nahrávok.
Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené ani poškodené údaje.
POZNÁMKY
• Tlačidlo REC na rukoväti má zaisťovaciu páčku, ktorá bráni nechcenému použitiu. Zaisťovaciu páčku posuňte
do polohy C, aby ste zabránili nechcenému spusteniu/zastaveniu záznamu alebo ak nechcete použiť toto
tlačidlo REC. Vrátením páčky do predchádzajúcej polohy znova umožníte použitie tlačidla REC.
• Na prehrávanie časti alebo celého naposledy zaznamenaného videoklipu môžete použiť funkciu prezerania
(A 112) bez nutnosti prepnutia do režimu
.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/Pridať značku]
(A 117), stlačením daného tlačidla vložíte do naposledy zaznamenaného videoklipu značku $ alebo
značku %.
Záznam videa
• V nasledujúcich prípadoch sa videoklipy rozdelia.
- Keď je aktivovaný štafetový záznam (A 36) a vybratá karta sa zaplní, záznam bude pokračovať ako
samostatný štafetový videoklip na druhej karte.
- Pri nahrávaní videoklipov na kartu SDHC sa video súbor (stream) v scéne rozdelí po každých približne 4 GB.
Aj v tomto prípade bude prehrávanie na videokamere plynulé.
• Všetky nastavenia metadát, ktoré ste nastavili, (A 108) sa zaznamenajú vo videoklipoch. Do zaznamenaných
videoklipov tiež môžete uložiť používané užívateľské nastavenia obrazu (A 123).
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného klipu je 6 hodín. Potom sa automaticky vytvorí nový
videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
• Ak je prepínač LOCK na karte SD nastavený na ochranu pred zápisom, nemôžete zaznamenať videoklipy.
Vopred zmeňte polohu prepínača LOCK.
• V závislosti od videoklipu môže videokamera upraviť niektoré ovládače interne, aby sa zobrazil vhodnejší obraz
na displeji LCD a v hľadáčiku.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na inú hodnotu ako
[Canon Log 3], videokamera vytvorí obraz, ktorý sa približuje vzhľadu videa zobrazeného na kompatibilnom
správne nakonfigurovanom monitore.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na hodnotu
[Canon Log 3], videokamera vytvorí farby, ktoré sa približujú vzhľadu farebného priestoru BT.709,
bez ohľadu na farebný priestor použitý na záznam.
Zamknutie ovládačov videokamery (zámka kláves)
Môžete nastaviť prepínač KEY LOCK na možnosť C
(zámka kláves), aby ste uzamkli všetky fyzické ovládače
(tlačidlá a prepínače) na videokamere okrem tlačidiel REC*.
Je to užitočné na zabránenie zmene nastavenia v dôsledku
neúmyselného stlačenia jedného z tlačidiel. Vráťte prepínač
KEY LOCK do polohy
, aby ste znovu aktivovali
ovládače. Keď sú ovládače videokamery zamknuté,
videokameru môžete stále ovládať pomocou dodaného
diaľkového ovládača, voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 alebo pomocou aplikácie Browser Remote.
* Iba v režime
nastavenia
môžete zamknúť aj tlačidlá REC pomocou
>[B $ System Setup/Nastavenie systému] > [Key Lock/Zámka kláves].
Záznam v režime plnej automatiky
Posunutím prepínača FULL AUTO do polohy ON nastavte
videokameru do režimu plnej automatiky. V režime plnej
automatiky videokamera automaticky nastaví clonu, zisk,
expozičný čas a vyváženie bielej. Videokamera bude priebežne
automaticky nastavovať jas a vyváženie bielej*. Nenastaví sa však
režim automatického zaostrovania.
* Režim expozimetra (A 62) sa nastaví na [Standard/Štandardný],
posun AE (A 61) sa nastaví na [±0] a limit AGC (A 56) sa nastaví
na [Off/33 dB/Vyp./33 dB].
43
Záznam videa
Informácie na obrazovke
44
V tejto časti nájdete vysvetlenia k rôznym informáciám na obrazovke, ktoré sa zobrazujú v režime
.
Na vypnutie jednotlivých informácií na obrazovke, ak nie sú požadované, môžete použiť funkciu užívateľského
zobrazenia (A 189). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené položky menu, ktoré ovládajú jednotlivé informácie
(1: označuje položku menu pod možnosťou
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] >
[Custom Display 1/Užívateľské zobrazenie 1] a 2: označuje položku menu pod možnosťou [Custom Display 2/
Užívateľské zobrazenie 2]).
Rámiky automatického zaostrovania
V závislosti od vybratej veľkosti rámčeka AF (A 79) a použitej funkcie zaostrovania sa môžu zobraziť niektoré
z nasledujúcich rámčekov AF.
Rámček priebežného automatického zaostrovania – vždy bielej farby (A 78)
Rámček ručného zaostrovania s pomocou automatického zaostrovania – žltou farbou sa zobrazuje dosah
ručného nastavenia a bielou farbou dosah automatického nastavenia (A 77)
Automatické zaostrovanie tváre:
Hlavný objekt (A 79)
Automatické zaostrovanie tváre:
Iné rámiky detekcie tváre
Sledovanie: Výber objektu (A 81)
Sledovanie: Počas sledovania
Záznam videa
Ľavá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
Užívateľské zobrazenie
C
Zámka kláves (A 43)
èé
êë
Zvyšná kapacita akumulátora
2: [Remaining Battery/
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Zvyšná doba záznamu sa zobrazí
Zvyšná kapacita
v minútach vedľa ikony.
akumulátora]
• Keď sa zobrazí ikona
, napájací akumulátor vymeňte za úplne nabitý.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora zobraziť
správne.
(červené)
0000 min
Stav karty a približná zostávajúca doba záznamu
6, 7, 0000 min
Stav karty: zelená – dá sa zaznamenávať; žltá – karta je skoro plná; biela – číta sa
z karty. Karta vybratá na záznam je označená značkou Ð.
6, 7, END (červené)
Karta je plná.
,
(červené)
,
,
@, A
,
Poloha zoomu (A 68).
• Môže sa zobrazovať ako pruh zoomu alebo číselná hodnota. Zobrazuje sa len
pri približovaní.
1: [Zoom Indicator/
Indikátor zoomu] (typ),
[Zoom Position/
Poloha zoomu] (zobraziť
alebo nie)
Približná zaostrovacia vzdialenosť (iba počas ručného zaostrovania).
: Zaostrenie na nekonečno,
-: Zaostrenie za bod v nekonečne.
1: [Object Distance/
Vzdialenosť objektu]
Režim zaostrovania (A 74)
1: [Focus Mode/Režim
zaostrovania]
Automatické zaostrovanie tváre (A 79)
,
,
,
,
,
,
Užívateľské nastavenia hodnoty gama obrazu (A 124)
,
Podrobné nastavenia obrazu v súbore užívateľského nastavenia obrazu sú aktívne
(A 125).
¯,°,± (žlté)
2: [Remaining Rec Time/
Zvyšná doba záznamu]
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá zaznamenávať.
Z 00/00
000 m alebo 000 ft,
-
1: [Key Lock/
Zámka kláves]
1: [Custom Picture/
Užívateľské nastavenie
obrazu]
Stabilizácia obrazu (A 83)
1: [Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
Režim expozimetra (A 62)
1: [Light Metering/
Expozimeter]
Prezeranie LUT (A 147)
1: [LUT]
^ (žlté)
Zväčšenie (A 76)
• Stlačením tlačidla SET zmeníte zväčšenie.
1: [Magnification/
Zväčšenie]
J, K (žlté)
Zvýraznené obrysy (A 76)
1: [Peaking/
Zvýraznené obrysy]
b, `
Varovanie pred teplotou a prevádzka ventilátora (A 49)
• Keď vnútorná teplota videokamery presiahne určitú hodnotu, zobrazí sa žltá
ikona b. Ak teplota stúpne vyššie, zobrazí sa červená ikona b.
• Keď sa zobrazí červená ikona `, označuje to varovanie v súvislosti
s ventilátorom (A 206).
2: [Temperature/Fan/
Teplota/ventilátor]
,
45
Záznam videa
Horná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
,
,
46
4
Užívateľské zobrazenie
Typ siete, sieťová funkcia a stav pripojenia (A 160).
Biele ikony – funkcia je pripravená na používanie, žlté ikony – pripájanie k sieti
alebo odpájanie od siete, červené ikony – vyskytla sa chyba.
2: [Network Functions/
Sieťové funkcie]
Záznam na obe karty (A 36)
2: [Recording Mode/
Režim záznamu]
Záznam:
STBY, ÜREC
Záznam videoklipu: pohotovostný režim záznamu, záznam.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Spomalený záznam (A 113): pohotovostný režim záznamu, záznam.
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Prednahrávanie (A 114): pohotovostný režim záznamu, záznam.
00,00P, 00,00i, 000/00,00P
Obrazový kmitočet (A 50)
• Počas spomaleného záznamu sa zobrazuje aj obrazový kmitočet snímania.
2: [Frame Rate/Obrazový
kmitočet]
REC`, STBY`
Príkazu záznamu na výstupe (A 186)
2: [Rec Command/
Príkaz záznamu]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Časový kód (A 88)
2: [Time Code/Časový kód]
Pravá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
7 0000,
(červené)
Opis
Užívateľské zobrazenie
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na kartu SD (A 179)
• Keď sa zobrazí červená ikona
, v otvore pre kartu SD B nie je vložená žiadna
karta alebo sa na kartu nedá zaznamenávať.
2: [Remaining Photos/
Počet zvyšných
fotografií]
U
Genlock (A 92)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Vzorkovanie farieb (A 51)
0000x0000
Rozlíšenie (A 51)
2: [Resolution/
Color Sampling/
Rozlíšenie/
vzorkovanie farieb]
,
Formát videa (A 50)
2: [Rec Format/
Formát záznamu]
Q
Užívateľská poznámka (A 108)
2: [User Memo/
Užívateľská poznámka]
T (červené)
Zobrazenie výstupu (A 146)
2: [OSD Output/
Výstup OSD]
Vypnutý diaľkový ovládač (A 38)
2: [WL-D6000]
Obmedzovač špičiek (A 100)
2: [Audio Level Indicator/
Indikátor hlasitosti]
(červené)
Indikátor hlasitosti (A 99)
,
Hlasitosť slúchadiel (A 136)
–
Dátum a čas
–
2: [Date/Time/
Dátum a čas]
CH0/CH0
Kanály zvukového výstupu (A 150)
2: [Monitor Channels/
Monitorovanie kanálov]
Záznam videa
Dolná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
Užívateľské zobrazenie
00 00 00 00
Užívateľský bit (A 91)
2: [User Bit/
Užívateľský bit]
A001C001 až Z999D999
Identifikácia videoklipu. Zahŕňa index kamery, číslo média, číslo videoklipu v zložkách
názvu súboru videoklipu (A 48).
2: [Reel/Clip Number/
Číslo média/videoklipu]
Signál GPS (A 110): trvale svieti – získaný satelitný signál; bliká – nezískaný
2: [GPS]
satelitný signál.
• Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
;
,=
Infračervený záznam a infračervené svetlo (A 116)
1: [IR Rec/
Infračervený záznam]
Digitálny telekonvertor (A 68)
1: [Tele-converter/
Telekonvertor]
TL-U58, WA-U58
Optimalizácia predsádky (A 73)
1: [Conversion Lens/
Predsádka]
@
Režim plnej automatiky (A 43)
1: [Full Auto/Plná
automatika]
,
,
ÅA , ÅB , ¼, É, Vyváženie bielej (A 65)
È,
,
1: [White Balance/
Vyváženie bielej]
0000 K ±0CC
Úroveň zoomu
1: [Grip Zoom Speed:
User/Rýchlosť zoomu
• Zobrazuje sa len pri použití kolískového ovládača zoomu na držadle, keď je vybratá
na držadle: užívateľská]
prispôsobená rýchlosť zoomovania (A 70).
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, closed
E, 00,0 dB
E1/1000, 1/0000,
Pruh expozície (A 60)
• Zobrazuje sa len vtedy, keď sú zisk, clona a expozičný čas všetky nastavené
na ručné nastavenie.
1: [Exposure Bar/
Pruh expozície]
Posun AE (A 61)
1: [AE Shift/Posun AE]
Neutrálne sivý filter a varovanie (A 58)
1: [ND Filter/
Neutrálne sivý filter]
Clona (A 59)
1: [Iris/Clona]
Hodnota zisku (A 56)
1: [Gain/Zisk]
Expozičný čas (A 53)
1: [Shutter/Expozičný čas]
000,00 Hz, 000,00°
POZNÁMKY
• Stláčaním tlačidla DISP. môžete vypnúť väčšinou ikon a zobraziť informácie v nasledujúcom poradí:
Zobrazovanie všetkých informácií zapnuté  Len značky na displeji (keď sú aktivované, A 85) 
Minimálne zobrazené informácie (záznam atď.)
47
Záznam videa
Nastavenie názvu súboru videoklipu
48
Videokamera vám umožňuje zmeniť niektoré nastavenia, ktoré určujú názov súboru zaznamenaných videoklipov.
Prispôsobte si názov súboru videoklipu podľa svojich potrieb alebo konvencií svojej organizácie a vytvárajte súbory,
ktoré dokážete jednoduchšie identifikovať a organizovať.
Prevádzkové režimy:
Základná štruktúra názvu súboru je takáto.
A001C001HrrmmddXX_CANON_01
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Index kamery: Jeden znak (A až Z), ktorý
identifikuje použitú videokameru.
Číslo média: 3 znaky (001 až 999), ktoré
identifikujú použitú kartu. Číslo je priradené
automaticky, ale môžete nastaviť počiatočné
číslo. Po vložení novej karty (práve zakúpenej
alebo inicializovanej) sa číslo po prvom zázname
posunie o jedno.
Číslo videoklipu: 4 znaky (C001 až D999).
Číslo videoklipu sa automaticky zvyšuje pri
každom zaznamenanom videoklipe (po dosiahnutí
hodnoty C999 sa zmení na hodnotu D001).
Môžete však nastaviť počiatočné číslo videoklipu
a zvoliť spôsob číslovania videoklipov.
Formát: „H“ pre videoklipy XF-HEVC,
„_“ pre videoklipy XF-AVC.
6
5
6
7
8
7
8
Dátum záznamu (nastavený automaticky
videokamerou). rr – rok, mm – mesiac, dd – deň
Náhodná zložka: 2 znaky (čísla 0 až 9 a veľké
písmená A až Z), ktoré sa menia náhodne pri
každom videoklipe.
Pole definované používateľom: 5 znakov (čísla
0 až 9 a veľké písmená A až Z) na všetky ostatné
identifikačné účely.
Číslo prúdu údajov: Pri zázname na kartu SD
alebo SDHC sa automaticky pridá číslo prúdu
(01 až 99). Číslo prúdu údajov sa zvýši vždy,
keď sa videosúbor (prúd údajov) v rámci
videoklipu rozdelí, a záznam pokračuje
v samostatnom súbore prúdu údajov.
Nastavenie zložiek názvu súboru videoklipu
Nastavenie identifikátora videokamery (index kamery)
1 Vyberte položku [Camera Index/Index kamery].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[Camera Index/Index kamery]
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte požadovaný index kamery a potom dvakrát stlačte tlačidlo SET.
Nastavenie spôsobu číslovania videoklipov
1 Zvoľte možnosť [Clip Numbering/Číslovanie videoklipov].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[Clip Numbering/Číslovanie videoklipov]
2 Zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť] alebo [Continuous/Priebežné] a potom stlačte tlačidlo SET.
Možnosti
[Reset/Obnoviť]:
Po každom vložení novej karty začne číslo videoklipu od 001.
[Continuous/Priebežné]: Čísla videoklipov začnú od počiatočného čísla nastaveného pomocou možnosti
[Clip Number/Číslovanie videoklipov] (nasledujúci postup) a budú pokračovať naprieč
viacerými kartami.
Záznam videa
Nastavenie čísla média alebo počiatočného čísla videoklipu
Počiatočné číslo videoklipu je možné nastaviť iba vtedy, keď je položka [Clip Numbering/Číslovanie videoklipov]
nastavená na možnosť [Continuous/Priebežné].
1 Zvoľte možnosť [Reel Number/Číslo média] alebo [Clip Number/Číslo videoklipu].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[Reel Number/Číslo média] alebo [Clip Number/Číslo videoklipu]
2 Zvoľte možnosť [Change/Zmeniť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete obnoviť číslo média/videoklipu na hodnotu [001], namiesto toho zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť].
3 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte prvú číslicu čísla média/videoklipu a stlačením tlačidla SET
prejdite na nasledujúcu číslicu.
• Zvyšné číslice nastavte rovnakým spôsobom.
4 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
Nastavenie poľa definovaného používateľom
1 Vyberte položku [User Defined/Definované užívateľom].
> [Æ " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[User Defined/Definované užívateľom]
2 Zvoľte možnosť [Change/Zmeniť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete obnoviť pole definované užívateľom na možnosť [CANON], namiesto toho zvoľte možnosť
[Reset/Obnoviť].
3 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte prvý znak a stlačením tlačidla SET prejdite na nasledujúci znak.
• Zvyšné znaky nastavte rovnakým spôsobom.
4 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
Používanie ventilátora
Videokamera používa vnútorný chladiaci ventilátor na znižovanie vnútorného tepla. Môžete zmeniť prevádzkový
režim ventilátora.
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Fan/Ventilátor].
> [B % System Setup/Nastavenie systému] > [Fan/Ventilátor]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[Automatic/Automaticky]: Ventilátor beží, kým videokamera nezaznamenáva, a počas záznamu sa automaticky
vypne. Ak je však vnútorná teplota videokamery príliš vysoká (ikona b sa zobrazí
načerveno), ventilátor sa aktivuje automaticky (v tomto prípade sa ikona ` zobrazí
vedľa ikony b). Keď teplota videokamery dostatočne klesne, ventilátor sa vypne.
Toto nastavenie použite, ak nechcete, aby videokamera zaznamenávala zvuk ventilátora.
[Always On/Vždy zap.]: Ventilátor je spustený nepretržite.
DÔLEŽITÉ
• Keď je ventilátor spustený, z výstupného otvoru bude vychádzať teplý vzduch.
• V žiadnom prípade nezakrývajte prívod vzduchu ventilátora (A 11, 13, 16).
POZNÁMKY
• V závislosti od okolitej teploty a iných podmienok pri snímaní sa ventilátor nemusí vypnúť, aj keď nastavíte jeho
prevádzkový režim na možnosť [Automatic/Automaticky].
• V režime
je ventilátor spustený nepretržite.
49
Nastavenie obrazu: formát videa, systémová frekvencia, obrazový kmitočet, rozlíšenie a dátový tok
Nastavenie obrazu: formát videa, systémová frekvencia, obrazový
kmitočet, rozlíšenie a dátový tok
50
Pomocou nasledujúcich postupov môžete nastaviť nastavenie obrazu použité pri zázname videoklipov.
Zvoľte formát videa, systémovú frekvenciu, obrazový kmitočet, rozlíšenie (veľkosť rámčeka) a nastavenia
vzorkovania farieb, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám. Dostupné možnosti pre niektoré nastavenia sa
môžu meniť podľa predchádzajúcich výberov iných nastavení. V nasledujúcich tabuľkách je súhrn postupov.
Výber hlavného formátu záznamu
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte položku [Rec Format/Formát záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Rec Format/Formát záznamu]
2 Zvoľte možnosť [XF-HEVC] alebo [XF-AVC] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ikona zvoleného formátu sa zobrazí v pravom hornom rohu displeja.
• V závislosti od zvoleného nastavenia sa zobrazí správa [The following settings were changed/
Nasledujúce nastavenia sa zmenili]. Prezrite si automaticky vykonané zmeny a stlačte tlačidlo SET.
Výber systémovej frekvencie
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte možnosť [System Frequency/Systémová frekvencia].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [System Frequency/
Systémová frekvencia]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Videokamera sa obnoví a reštartuje vo zvolenom režime.
Výber obrazového kmitočtu
Prevádzkové režimy:
1 Vyberte možnosť [Frame Rate/Obrazový kmitočet].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Frame Rate/Obrazový kmitočet]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Zvolený obrazový kmitočet sa objaví v hornej časti displeja.
• V závislosti od zvoleného nastavenia sa zobrazí správa [The following settings were changed/Nasledujúce
nastavenia sa zmenili]. Prezrite si automaticky vykonané zmeny a stlačte tlačidlo SET.
Nastavenie obrazu: formát videa, systémová frekvencia, obrazový kmitočet, rozlíšenie a dátový tok
Výber rozlíšenia a nastavení vzorkovania farieb
Pri videoklipoch XF-AVC je rozlíšenie nastavené na hodnotu 1920 × 1080 a nedá sa zmeniť.
Prevádzkové režimy:
51
1 Zvoľte možnosť [Resolution/Color Sampling/Rozlíšenie/vzorkovanie farieb].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Resolution/Color Sampling/
Rozlíšenie/vzorkovanie farieb]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Zvolené nastavenie vzorkovania farieb a rozlíšenie sa zobrazia v pravom hornom rohu displeja.
• V závislosti od zvoleného nastavenia sa zobrazí správa [The following settings were changed/
Nasledujúce nastavenia sa zmenili]. Prezrite si automaticky vykonané zmeny a stlačte tlačidlo SET.
Výber dátového toku
Pri videoklipoch XF-AVC je dátový tok nastavený na hodnotu 45 Mb/s a nedá sa zmeniť.
1 Zvoľte možnosť [Bit Rate/Dátový tok].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Bit Rate/Dátový tok]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Dostupné nastavenia obrazu (videoklipy XF-HEVC)
Rozlíšenie
Vzorkovanie
farieb
110 Mb/s,
160 Mb/s
3840 x 2160
YCbCr 4:2:2,
10 bitov
1920 x 1080
Systémová frekvencia/obrazový kmitočet
Dátový tok1
a kompresia2
59.94 Hz
50.00 Hz
59.94i
59.94P
29.97P
23.98P
50.00i
50.00P
25.00P
–
Ü
Ü
Ü
–
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Long GOP
45 Mb/s,
60 Mb/s
Long GOP
Dostupné nastavenia obrazu (videoklipy XF-AVC)
Rozlíšenie
1920 x 1080
1
2
Vzorkovanie
farieb
YCbCr 4:2:0,
8 bitov
Systémová frekvencia/obrazový kmitočet
Dátový tok1
a kompresia2
45 Mb/s
Long GOP
59.94 Hz
50.00 Hz
59.94i
59.94P
29.97P
23.98P
50.00i
50.00P
25.00P
–
Ü
Ü
Ü
–
Ü
Ü
Videokamera používa premenlivý dátový tok (VBR).
Pomocou funkcie Long GOP sa obrázok po zistení zmien v celej skupine obrázkov stlačí, čo vedie k lepšej kompresii
(menšia veľkosť údajov).
POZNÁMKY
• Ďalšie informácie o výstupnom signáli na jednotlivých konektoroch nájdete v časti Nastavenie výstupu videa
(A 143).
Zmena hlavných funkcií pomocou tlačidla FUNC
Zmena hlavných funkcií pomocou tlačidla FUNC
52
Môžete nastaviť tri hlavné funkcie – expozičný čas, vyváženie bielej a zisk – pomocou tlačidla FUNC
(režim priameho nastavenia).
Táto časť vysvetľuje základné operácie v režime priameho nastavenia. Podrobnosti o funkciách nájdete
v častiach pre jednotlivé funkcie: expozičný čas (A 53), vyváženie bielej (A 65), zisk (A 56).
Prevádzkové režimy:
Používanie režimu priameho nastavenia
1 Stlačte tlačidlo FUNC.
• Informácie na obrazovke pre funkciu, ktorá sa nastavuje,
budú zvýraznené oranžovo.
• Opakovaným stlačením tlačidlo FUNC alebo stlačením
joysticku doľava/doprava vyberte funkciu, ktorú
chcete upraviť:
- Režim vyváženia bielej
- Hodnota teploty farieb
- Hodnota korekcie farieb (CC)
- Hodnota zisku
- Expozičný čas, snímací uhol alebo frekvencia
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte
požadovanú hodnotu alebo režim vyváženia bielej a potom stlačte tlačidlo SET.
• Nastaví sa zvolená hodnota a videokamera opustí režim priameho nastavenia.
• Informácie na obrazovke zvolenej funkcie sa vrátia do normálu.
• V závislosti od zvolenej funkcie môže byť pred stlačením SET možné alebo potrebné ďalšie nastavenie.
POZNÁMKY
• Videokamera automaticky ukončí režim priameho nastavenia v nasledujúcich prípadoch.
- Ak nebola vykonaná žiadna operácia dlhšia ako 6 sekúnd.
- Ak bolo otvorené menu alebo zobrazenie stavu.
Expozičný čas
Expozičný čas
Expozičný čas nastavte podľa podmienok pri snímaní. Napríklad na tmavých miestach treba nastaviť dlhší čas.
Videokamera ponúka nasledujúce režimy.
53
Prevádzkové režimy:
OFF/VYP.: Videokamera použije štandardný expozičný čas
podľa obrazového kmitočtu. Ak chcete vypnúť nastavenie
expozičného času a použiť štandardný expozičný čas,
nastavte prepínač SHUTTER do polohy OFF.
Automatic/Automaticky: Videokamera automaticky nastaví
expozičný čas podľa jasu obrazu.
Speed/Čas: Umožňuje nastaviť expozičný čas (v zlomkoch
sekundy). Môžete zvoliť krok, ktorý sa má použiť pri nastavovaní
expozičného času medzi krokom 1/3 a 1/4.
Angle/Uhol: Môžete nastaviť snímací uhol závierky, čím určíte
expozičný čas.
Clear Scan/Čistý obraz: Nastavte kmitočet, aby ste
zaznamenali obraz z počítačového monitora (CRT) bez blikania
a čiernych pásov.
Slow/Dlhý čas: Môžete nastaviť dlhý expozičný čas, aby ste získali svetlejšie zábery na miestach s
nedostatočným osvetlením. Tento režim nie je k dispozícii, ak je aktivovaný spomalený záznam.
Zmena režimu expozičného času
Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 168).
Ak chcete zmeniť režim expozičného času, nastavte
prepínač SHUTTER do polohy ON a potom posuňte
prepínač smerom k tlačidlu SEL.
• Opakovaným stláčaním prepínača smerom k tlačidlu SEL
sa zmení režim expozičného času v nasledujúcom poradí:
Automaticky  Čas  Snímací uhol  Čistý obraz 
Dlhý čas.
Expozičný čas
Dostupné expozičné časy
Dostupné expozičné časy sa líšia v závislosti od systémovej frekvencie a použitého obrazového kmitočtu.
Režim nastavenia
času
54
OFF/VYP.
Automatic/
Automaticky
Speed/Čas1,2
Angle/Uhol1, 3
Clear Scan/
Čistý obraz1
Slow/Dlhý čas4
1
2
3
4
59.94i/59.94P
1/60
1/60 až 1/2000
Systémová frekvencia/Obrazový kmitočet
59.94 Hz
50.00 Hz
29.97P
23.98P
50.00i/50.00P
1/30
1/24
1/50
1/30 až 1/2000
1/24 až 1/2000
1/50 až 1/2000
25.00P
1/25
1/25 až 1/2000
360,00°, 240,00°, 180,00°, 120,00°, 90,00°, 60,00°, 45,00°, 30,00°, 22,50°, 15,00°, 11,25°
29,97 Hz až 250,38 Hz 23,98 Hz až 250,38 Hz
25,00 Hz až 250,40 Hz
59,94 Hz až 250,38 Hz
50,00 Hz až 250,40 Hz
1/4, 1/8, 1/15, 1/30
1/4, 1/8, 1/15
1/3, 1/6, 1/12
1/3, 1/6, 1/12, 1/25
1/3, 1/6, 1/12
Ak je aktivovaný spomalený záznam, dostupné hodnoty sa líšia v závislosti od použitého obrazového kmitočtu snímania.
Krok expozičného času závisí od nastavení menu. Ak je položka
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Shutter Increment/Krok expozičného času] nastavená na možnosť [Normal/Normálny], môžete nastaviť expozičný čas
v krokoch 1/4; ak je nastavená na možnosť [Fine/Jemný], v krokoch 1/256.
Môžete tiež zvoliť hodnoty snímacieho uhla zodpovedajúce nasledujúcim expozičným časom: 1/120, 1/100, 1/60, 1/50, 1/40, 3/100,
1/30 a 1/25. Dostupné hodnoty snímacieho uhla sa líšia v závislosti od použitého obrazového kmitočtu.
Nie je k dispozícii, keď je aktivovaný spomalený záznam.
Režim dlhých časov
Pri nakrúcaní na tmavých miestach získate svetlejší obraz, ak použijete režim dlhých časov. Tento režim
môžete použiť aj vtedy, keď chcete pridať do svojich záznamov určité efekty, napríklad rozmazanie pozadia
pri panorámovaní alebo záznam pohybujúceho sa predmetu so stopou za ním.
• Kvalita obrazu nebude taká dobrá ako pri kratších časoch a lepšom osvetlení.
• Automatické zaostrovanie nemusí správne fungovať.
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AE Response/Odozva AE]
môžete zmeniť rýchlosť nastavenia expozície, keď je režim expozičného času nastavený na automatický.
Expozičný čas
Zmena hodnoty expozičného času
Ak je režim expozičného času nastavený na iný režim než OFF/VYP. alebo automatický, môžete nastaviť
expozičný čas ručne ako hodnotu rýchlosti, snímací uhol alebo frekvenciu čistého obrazu.
Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 168).
1 Ak chcete zmeniť krok expozičného času pre režim Speed/Čas, zvoľte možnosť [Shutter Increment/
Krok expozičného času].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Shutter Increment/Krok expozičného času]
2 Zvoľte možnosť [Normal/Normálne] alebo [Fine/Jemne] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak zvolíte možnosť [Fine/Jemný], môžete nastaviť expozičný čas s krokom 1/256.
3 Po zatvorení menu vyberte režim expozičného času iný ako OFF/VYP. alebo Automatic/Automaticky
(A 53).
• Kamera prejde do režimu priameho nastavenia s hodnotou expozičného času zvýraznenou
oranžovou farbou.
• Alternatívne môžete opakovane stláčať tlačidlo FUNC, čím zvýrazníte aktuálnu hodnotu expozičného
času bez toho, aby ste zmenili režim aktuálneho expozičného času.
4 Pomocou režimu priameho nastavenia nastavte expozičný čas, hodnotu snímacieho uhla závierky
alebo frekvenciu čistého obrazu.
• Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimu priameho nastavenia (A 52).
• Zvolený expozičný čas sa zobrazí v spodnej časti displeja.
POZNÁMKY
• Privretie clony pri snímaní za dobrého osvetlenia môže spôsobiť, že obraz bude vyzerať mäkký alebo
nezaostrený. Aby ste predišli strate ostrosti v dôsledku difrakcie, použite hustejší neutrálne sivý filter (A 58),
kratší expozičný čas alebo otvorte clonu (A 59).
• Ak sú zisk a clona nastavené na ručné a režim expozičného času je nastavený na režim iný než OFF/VYP.
alebo automatický, v spodnej časti displeja sa zobrazí pruh expozície (A 60).
• Keď je videokamera nastavená na režim plnej automatiky (A 43) alebo aktivujete infračervený záznam
(A 116), režim expozičného času sa nastaví na automatický. Ak aktivujete súčasne spomalený a infračervený
záznam, expozičný čas sa nastaví na hodnotu 1/120 (59,94 Hz) alebo automaticky v rozsahu 1/120 – 1/100
(záznamy 50,00 Hz).
• Ak je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, môžete zmeniť režim expozičného času
pomocou tlačidla SHUTTER SELECT a hodnotu expozičného času pomocou tlačidiel SHUTTER Í/Î na
diaľkovom ovládači, bez ohľadu na polohu prepínača SHUTTER na videokamere.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Shutter/Závierka] (A 117), stlačením tlačidla vstúpite do režimu
priameho nastavenia so zvýrazneným expozičným časom.
Potlačenie blikania
Ak chcete, aby videokamera automaticky zistila a potlačila blikanie, vykonajte nasledujúci postup.
1 Zvoľte možnosť [Flicker Reduction/Potlačenie blikania].
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Flicker Reduction/Potlačenie blikania]
2 Zvoľte možnosť [Automatic/Automaticky] a stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Ak zaznamenávate pri umelých zdrojoch svetla, ako sú napríklad žiarivky, ortuťové výbojky alebo halogénové
žiarovky, v závislosti od expozičného času môže displej blikať. Blikaniu môžete zabrániť nastavením režimu
nastavenia času na Speed a expozičného času na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického
systému: 1/50* alebo 1/100 pri 50 Hz systémoch, 1/60 alebo 1/120 pri 60 Hz systémoch.
* V závislosti od obrazového kmitočtu nemusí byť k dispozícii.
55
Zisk
Zisk
56
V závislosti od podmienok pri snímaní môže byť potrebné nastaviť jas obrazu. Môžete to urobiť zmenou hodnoty
zisku, čím nastavíte citlivosť snímača. Videokamera ponúka 3 úrovne zisku (L/M/H), ktoré môžete nastaviť
vopred (hodnota zisku a krok) a jednoducho vyberať zmenou polohy prepínača. Môžete tiež zvoliť automatické
riadenie zisku a dokonca nastaviť limit pre maximálnu hodnotu zisku (limit AGC).
Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 168).
Prevádzkové režimy:
Dostupné nastavenia zisku
Režim zisku*
[Normal/Normálny] (krok 3 dB)
[Fine/Jemne] (krok 0,5 dB)
Dostupný rozsah
– 6,0 dB až 33,0 dB**
*
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Gain L/Zisk L]/[Gain M/Zisk M]/[Gain H/Zisk H] > [Mode/Režim].
**Dostupný rozsah závisí od nastavenia [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu (A 124).
[Wide DR/Široký dynamický rozsah], [Canon Log 3]: 2,5 až 33,0 dB
[PQ]:
–2,0 dB až 33,0 dB
[HLG]:
–2,5 dB až 33,0 dB
Automatické riadenie zisku
Nastavte prepínač AGC do polohy ON.
• Videokamera automaticky upraví zisk, aby dosiahla vhodnú
expozíciu.
• Hodnota zisku nastavená automaticky videokamerou sa
zobrazí v spodnej časti displeja s ikonou umiestnenou
vedľa nej.
Limit AGC
Keď je videokamera nastavená na automatické riadenie zisku
(AGC), môžete nastaviť limit pre maximálnu hodnotu zisku,
ktorú je možné nastaviť automaticky. Ak je videokamera
nastavená na režim plnej automatiky (A 43) alebo je aktivovaný infračervený záznam (A 116), limit AGC
neplatí (nastaví sa na hodnotu [Off/33 dB/Vyp./33 dB]).
1 Zvoľte možnosť [AGC Limit/Limit AGC].
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AGC Limit/Limit AGC]
2 Zvoľte požadovanú úroveň zisku a potom stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AE Response/Odozva AE]
môžete zmeniť rýchlosť nastavenia expozície, keď je videokamera nastavená na automatické riadenie zisku
(AGC).
Zisk
Voľba úrovne zisku
Vopred môžete nastaviť 3 úrovne zisku a potom rýchlo zvoliť, ktorú z nich chcete použiť, jednoduchou zmenou
polohy prepínača GAIN.
1 Nastavte prepínač AGC do polohy OFF.
2 Nastavte prepínač GAIN do polohy, ktorú chcete
nastaviť (L, M alebo H).
• Hodnota zisku aktuálne priradená k tejto polohe sa zobrazí
v spodnej časti displeja.
Zmena hodnoty zisku
1 Zvoľte úroveň zisku, ktorú chcete upraviť (A 57).
2 Nastavte hodnotu zisku pomocou režimu priameho nastavenia.
• Stlačením tlačidla FUNC vstúpte do režimu priameho nastavenia a opätovným stlačením tlačidla zvýraznite
hodnotu zisku. Zvoľte požadovanú hodnotu a potom stlačte tlačidlo SET. Ďalšie informácie nájdete v časti
Používanie režimu priameho nastavenia (A 52).
• Zvolená hodnota zisku sa zobrazí v spodnej časti displeja.
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKY
Môžete tiež vopred nastaviť krok zisku ([Mode/Režim]) a dve samostatné hodnoty zisku (jedna sa používa pre
krok [Fine/Jemne] a jedna pre krok [Normal/Normálne]) pre každú pozíciu úrovne zisku pomocou nastavení
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Gain L/Zisk L], [Gain M/Zisk M] a [Gain H/Zisk H].
Ak nastavíte nastavenie polohy zisku [Mode/Režim] na možnosť [Fine/Jemný], budete môcť nastaviť hodnotu
zisku v krokoch 0,5 dB aj pri použití priameho režimu nastavenia.
Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Gain/Zisk] (A 117), stlačením tohto tlačidla vstúpite do režimu
priameho nastavenia so zvýraznenou hodnotou zisku.
Ak sú zisk a clona nastavené na ručné a režim expozičného času je nastavený na režim iný než OFF/VYP.
alebo automatický, v spodnej časti displeja sa zobrazí pruh expozície (A 60).
Keď nastavíte príliš veľký zisk, obraz môže mierne blikať. Navyše je pravdepodobnejšie, že sa objavia
nerovnomerné farby, šum (biele body), zvislé pruhy a ďalšie artefakty.
Ak je aktivovaný infračervený záznam (A 116), režim zisku sa nastaví na automatické riadenie zisku.
Pomocou nastavenia
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Shockless Gain/
Plynulá zmena zisku] môžete dosiahnuť plynulejšiu zmenu obrazu pri prepínaní nastavení zisku.
Ak je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, môžete nastaviť hodnotu zisku
zodpovedajúcu aktuálnej pozícii prepínača GAIN (L, M alebo H) pomocou tlačidiel ISO/GAIN Í/Î
na diaľkovom ovládači.
57
Neutrálne sivý filter
Neutrálne sivý filter
58
Neutrálne sivý filter umožňuje otvoriť clonu a získať menšiu
hĺbku poľa aj pri zázname v jasnom prostredí.
Takisto môžete použiť neutrálne sivý filter, aby ste sa vyhli
slabému zaostreniu, ktoré vzniká pôsobením malých rušení
pri používaní nízkej clony. Môžete vybrať z 3 úrovní hustoty.
Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou
aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 168).
Prevádzkové režimy:
Stlačte tlačidlo ND FILTER + alebo – a zvoľte požadované nastavenie neutrálne sivého filtra.
• Opakovaným stláčaním tlačidla ND FILTER + sa zmení nastavenie neutrálne sivého filtra v nasledujúcom
poradí: [ND 1/4]  [ND 1/16]  [ND 1/64]  vypnutý neutrálne sivý filter (na displeji sa nezobrazuje).
Tlačidlo ND FILTER – opakuje režimy v opačnom poradí.
• Zvolené nastavenie neutrálne sivého filtra sa zobrazí v spodnej časti displeja.
POZNÁMKY
• Varovanie ND:
Ak v nasledujúcich prípadoch nie je nastavenie neutrálne sivého filtra vhodné, začne blikať ikona varovania ND
vedľa nastavenia neutrálne sivého filtra*.
- Hodnota zisku je príliš vysoká
- Clona je príliš zavretá
- Expozičný čas je príliš rýchly
Zmeňte nastavenie neutrálne sivého filtra stlačením tlačidla ND, + (keď ikona
bliká) alebo tlačidla ND –
(keď ikona
bliká), až kým nezmizne ikona varovania ND čím zmiernite vplyv takýchto podmienok.
* Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, blikať bude aj indikátor neutrálne sivého filtra na
diaľkovom ovládači RC-V100.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [ND +] alebo [ND –] (A 117), stlačením tohto tlačidla zmeníte
nastavenie neutrálne sivého filtra.
• V závislosti od scény sa môže zapnutí/vypnutí neutrálne sivého filtra zmeniť farba. V takom prípade môže
túto situáciu vyriešiť nastavenie užívateľského vyváženia bielej (A 67).
• Zmena užívateľských nastavení neutrálne sivého filtra pomocou voliteľného diaľkového ovládača RC-V100:
- Keď je diaľkový ovládač pripojený k videokamere, môžete používať tlačidlo neutrálne sivého filtra
na diaľkovom ovládači rovnako ako tlačidlo ND FILTER + na videokamere.
- Indikátory neutrálne sivého filtra 1 až 3 budú svietiť na oranžovo, keď je neutrálne sivý filter nastavený
na hodnoty 1/4, 1/16 a 1/64.
Clona
Clona
Nastavením clony môžete ovplyvniť jas záznamov alebo zmeniť hĺbku ostrosti. Napríklad použite malú hodnotu
clony pre menšiu hĺbku ostrosti, ktorá izoluje zaostrený objekt a pekne rozmaže pozadie. Videokamera ponúka
3 spôsoby nastavenia clony.
Automatická clona: Videokamera automaticky upravuje clonu.
Krátkodobá automatická clona: Krátkodobá automatická clona. Počas ručného ovládania clony stlačte tlačidlo
PUSH AUTO IRIS alebo použite aplikáciu Browser Remote (A 162, 168), aby sa automaticky nastavila clona.
Ručné ovládanie clony: Clonu nastavte ručne pomocou prstenca clony alebo vzdialene pomocou aplikácie
Browser Remote na pripojenom sieťovom zariadení (A 162, 168).
Prevádzkové režimy:
Dostupné hodnoty clony
Clona1
Prepínač IRIS
(režim clony)
A (automaticky)
M (ručne)
1
2
3
Iba ak je položka [Iris Limit/Limit clony]2 nastavená
na možnosť [Off/Vyp.]
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2,
F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
F12, F14, F15, F16, F17, F19, F21, F22, F25, F27,
closed/zatvorená3
Hodnoty clony sa zobrazujú na displeji len ako referencia.
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Iris Limit/Limit clony].
Dostupné len v režime ručnej clony.
Automatické ovládanie clony
Nastavte prepínač IRIS do polohy A.
• Videokamera automaticky nastaví clonu, aby dosiahla
vhodnú expozíciu.
• Clona nastavená automaticky videokamerou sa zobrazí
v spodnej časti displeja s ikonou umiestnenou vedľa nej.
POZNÁMKY
• Použitím nastavenia
> [v ! Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [AE Response/Odozva AE] môžete
zmeniť rýchlosť nastavenia expozície, keď je videokamera
nastavená na automatickú clonu.
• Keď je videokamera nastavená na režim plnej automatiky, clona sa nastaví automaticky. Ak je aktivovaný
infračervený záznam, bude sa udržiavať otvorená pri maximálnej clone.
59
Clona
Krátkodobá automatická clona –
automatická clona
60
Počas ručného ovládania clony môžete stlačením tlačidla
PUSH AUTO IRIS dočasne prevziať riadenie videokamery
a automaticky nastaviť clonu pre príslušnú expozíciu.
1 Nastavte prepínač IRIS do polohy M.
2 Stlačte a držte stlačené tlačidlo PUSH AUTO IRIS.
• Videokamera automaticky nastaví clonu, aby získala vhodnú
expozíciu. Kým držíte stlačené tlačidlo, na displeji vedľa clony
sa zobrazí ikona E.
• Po uvoľnení tlačidla sa režim automatickej clony ukončí
a ikona E zmizne. Zvolená clona sa zobrazí v spodnej
časti displeja.
Ručné ovládanie clony
1 Nastavte prepínač IRIS do polohy M.
2 Otáčaním prstenca clony nastavte clonu.
• Hodnota clony na displeji sa bude meniť s krokom 1/4.
Pruh expozície
Optimálna expozícia AE±0
Ak sú zisk a clona nastavené na ručné a režim expozičného času je nastavený
na režim iný než OFF/VYP. alebo automatický, v spodnej časti displeja sa zobrazí
pruh expozície.
Ikona Î v hornej časti pruhu expozície označuje optimálnu expozíciu bez
Aktuálna expozícia
akéhokoľvek posunu (AE±0); označenia stupnice označujú odchýlku od
optimálnej expozície v krokoch 1/2 EV. Indikátor vnútri pruhu expozície
predstavuje aktuálnu expozíciu. Ak je rozdiel medzi aktuálnou a optimálnou expozíciou väčší ako ±2 EV,
indikátor bude blikať na okraji pruhu expozície. Optimálna expozícia sa bude meniť v závislosti od použitého
režimu expozimetra.
POZNÁMKY
• Ručne nastavená hodnota clony sa po prepnutí na automatické ovládanie clony neuloží (s výnimkou režimu
plnej automatiky). Pri prepnutí späť na ručné ovládanie clony sa namiesto toho použije hodnota clony
nastavená automaticky videokamerou.
• Keď je neutrálne sivý filter zapnutý, pri nastavení veľkej clony môže byť obraz tmavý. V takom prípade stlačte
tlačidlo ND FILTER a znova nastavte clonu.
• Použitím nastavenia
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Iris Ring Direction/
Smer prstenca clony] zmeníte smer nastavenia po otočení prstenca clony.
Clona
• Môžete ovládať prstenec clony aj vtedy, keď sú ovládače videokamery zamknuté (A 43).
• Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, clonu môžete nastavovať voličom IRIS
diaľkového ovládača. Predvolené nastavenie umožňuje otvoriť clonu pootočením voliča doprava a zatvoriť
clonu jeho pootočením doľava.
Môžete tiež prepínať medzi automatickou a ručnou clonou pomocou tlačidla AUTO IRIS na
diaľkovom ovládači.
Limit clony
Štandardne je limit clony nastavený tak, aby sa zabránilo zatvoreniu clony pod hranicou difrakcie objektívu (F11).
1 Zvoľte možnosť [Iris Limit/Limit clony].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Iris Limit/Limit clony]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[On/Zap.]:
[Off/Vyp.]:
Maximálna hodnota clony je [F11], čo predstavuje hranicu difrakcie objektívu.
Clonu môžete úplne zatvoriť ([closed/zatvorená]). Clony prekračujúce hranicu difrakcie
sa zobrazia nasivo.
POZNÁMKY
• Použitie clôn, ktoré presahujú hranicu difrakcie objektívu, môže mať vplyv na zaznamenaný obraz (napríklad
spôsobuje rozmazanie obrazu). Odporúča sa používať clony v rámci difrakčného limitu objektívu (limit clony).
Korekcia expozície – posun AE
Ak chcete kompenzovať expozíciu, ktorá bola nastavená automaticky (závierka, zisk alebo clona nastavená
na automatický režim alebo po použití automatického nastavenia clony na automatické nastavenie clony),
použite posun AE na stmavenie alebo zosvetlenie obrazu. Keď je videokamera nastavená na režim plnej
automatiky (A 43) alebo aktivujete infračervený záznam (A 116), posun AE nie je k dispozícii.
Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 168).
1 Zvoľte možnosť [AE Shift/Posun AE].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AE Shift/Posun AE]
2 Zvoľte úroveň posunu AE a stlačte SET.
• Môžete si vybrať zo 17 úrovní posunu AE od –2,0 do +2,0.
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [AE Shift +/Posun AE +] alebo [AE Shift –/Posun AE –] (A 117),
stlačením tohto tlačidla nastavíte úroveň posunu AE.
61
Clona
Režim expozimetra
62
Zvoľte režim expozimetra, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Použitím vhodného nastavenia videokamera
dosiahne najvhodnejšiu úroveň expozície, keď automaticky nastavuje expozičný čas, zisk a clonu alebo
ak použije automatickú clonu.
1 Zvoľte možnosť [Light Metering/Expozimeter].
> [v ! Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Light Metering/Expozimeter]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona zvoleného režimu (ikona
[Standard/Štandardný]).
alebo ikona
, žiadna ikona pre režim
Možnosti
[Backlight/Podsvietenie]: Vhodné pri zázname scén s protisvetlom.
[Standard/Štandardné]: Spriemeruje svetlo zmerané z celej snímanej plochy s dôrazom na objekt uprostred.
[Spotlight/Bodové svetlo]: Túto možnosť použite pri zázname scény, kde je osvetlená len časť obrazu,
napríklad keď je objekt osvetlený bodovým svetlom.
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Backlight/Podsvietenie] alebo [Spotlight/Bodové svetlo] (A 117),
stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete príslušný režim expozimetra.
Krivka gama a hlavné nastavenia farieb
Krivka gama a hlavné nastavenia farieb
Základná správa farieb s touto videokamerou je určená hlavnými nastaveniami súboru užívateľského nastavenia
obrazu: krivka gama, farebný priestor a matica farieb. Môžete si vybrať jedno z prednastavených nastavení farieb
ponúkaných videokamerou alebo nastaviť každé nastavenie samostatne. Ďalšie informácie o súbore
užívateľského nastavenia obrazu a nastaveniach nájdete v časti Užívateľské nastavenia obrazu (A 121).
Prevádzkové režimy:
Predvolené nastavenia farieb
Videokamera ponúka nasledujúce prednastavené nastavenia farieb (kombinácie krivky gama, farebného
priestoru a matice farieb). Prípadne môžete vypnúť prednastavenia a nastaviť jednotlivé hlavné nastavenia
samostatne. V prípade potreby môžete dokonca upraviť podrobné užívateľské nastavenia obrazu (A 125).
[Preset/Prednastavený]*
(prednastavené)
[Gamma/Gama]*
(krivka gama)
[Normal1 : BT.709/
Normálne 1: BT.709]
[Normal 1
(Standard)/
Normálne 1
(štandardne)]
[Normal1 : BT.2020/
Normálne 1: BT.2020]
[Wide DR : BT.709/Široký
dynamický rozsah: BT.709]
[Wide DR : BT.2020/Široký
dynamický rozsah: BT.2020]
[PQ : BT.2020]
[Wide DR/Široký
dynamický
rozsah]
[Color Space/
Farebný priestor]*
(farebný priestor)
[Color Matrix/
Matica farieb]*
(matica farieb)
[BT.709 Gamut/
Gamut BT.709]
Tieto nastavenia vytvárajú obraz vhodný na prehrávanie
na televízoroch.
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[BT.709 Gamut/
Gamut BT.709]
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[Video]
[Canon Log 3]
[Canon Log 3 : BT.709]
* V menu
Tieto nastavenia používajú krivku gama s vysokým
dynamickým rozsahom, ktorý je v súlade so štandardom
HLG definovaným podľa ITU-R BT.2100.
[HLG]
[Canon Log 3 : BT.2020]
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[BT.709 Gamut/
Gamut BT.709]
Tieto nastavenia vytvárajú široký dynamický rozsah vhodný
na prehrávanie na televízoroch..
Tieto nastavenia používajú krivku gama s vysokým
dynamickým rozsahom, ktorý je v súlade so štandardom
PQ definovaným podľa ITU-R BT.2100.
[PQ]
[BT.2020 Gamut/
Gamut BT.2020]
[HLG : BT.2020]
Vlastnosti
[Neutral/
Neutrálne]
Tieto nastavenia používajú krivku gama Canon Log 3
a predpokladajú pracovné postupy, ktoré zahŕňajú
postprodukčné spracovanie.
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu].
POZNÁMKY
• Logaritmická krivka gama (Canon Log 3)
Táto krivka gama je potrebná pre postprodukčné spracovanie. Bola navrhnutá tak, aby čo najviac využívala
vlastnosti snímača obrazu a aby dosiahla pôsobivé úrovne dynamického rozsahu.
- V režime
môžete použiť LUT na displej LCD a hľadáčik a zobraziť výstup videa z konektora SDI
alebo konektora HDMI OUT, aby ste použili nastavenia krivky gama, ktoré sú vhodnejšie na zobrazenie
na obrazovke monitora.
- Existujú aj ďalšie dostupné LUT, ktoré možno použiť na postprodukčné spracovanie. Najnovšie informácie
o dostupných LUT získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
1 Zvoľte možnosť [Select/Zvoliť].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Select/Zvoliť]
• Ak je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, stlačením tlačidla CUSTOM PICT
na diaľkovom ovládači otvoríte menu [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu].
63
Krivka gama a hlavné nastavenia farieb
2 Zvoľte požadovaný súbor a stlačte SET.
64
• Zvoľte jeden zo súborov užívateľského nastavenia obrazu uložených vo videokamere (C1 až C20).
Ak chcete použiť nastavenia súboru užívateľského nastavenia obrazu uloženého na karte, vopred skopírujte
súbor do videokamery (A 123).
• Po zatvorení menu sa použijú nastavenia vybratého súboru užívateľského nastavenia obrazu.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona nastavenia [Gamma/Gama]. Ak boli aktivované podrobné
nastavenia (
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Activate Other Settings/
Aktivovať ďalšie nastavenia] nastavené na možnosť [On/Zap.]),
zobrazia sa na ľavej strane displeja.
3 Zvoľte možnosť [Preset/Prednastavený].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Preset/Prednastavený]
4 Zvoľte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete vybrať krivku gama, farebný priestor alebo maticu farieb samostatne, zvoľte možnosť [Off/Vyp.]
a postupujte podľa kroku č. 5. Ak chcete použiť jedno z prednastavených nastavení, zvyšok postupu
nie je potrebný.
5 Zvoľte možnosť [Gamma/Gama].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Gamma/Gama]
6 Zvoľte požadovanú krivku gama (A 124) a potom stlačte tlačidlo SET.
• Opakujte kroky č. 5 a č. 6, zvoľte možnosť [Color Space/Farebný priestor] a vyberte farebný priestor alebo
možnosť [Color Matrix/Matica farieb] a vyberte maticu farieb.
POZNÁMKY
• Ak je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na možnosť [PQ] alebo
[HLG], spomalený záznam nie je k dispozícii.
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej
Videokamera využíva elektronický postup vyváženia bielej na kalibrovanie obrazu a produkovanie presných farieb
za rôznych svetelných podmienok. Existujú 4 spôsoby nastavenia vyváženia bielej.
Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení
(A 162, 167).
Automatické vyváženie bielej (AWB): Videokamera automaticky nastaví vyváženie bielej na optimálnu úroveň.
Prednastavené vyváženie bielej: Nastavte vyváženie bielej na možnosť ¼ (denné svetlo) alebo É (žiarovka).
Ďalej môžete upraviť hodnotu teploty farieb (K) a hodnotu kompenzácie farieb (CC), ktorá upravuje farbu pozdĺž
zelenej/purpurovej gradácie.
Teplota farieb: Umožňuje nastaviť teplotu farieb medzi 2 000 K a 15 000 K a ďalej upraviť hodnotu kompenzácie
farieb (CC).
Užívateľské vyváženie bielej: Pomocou sivej karty alebo bieleho predmetu bez vzoru môžete určiť vyváženie bielej
a nastaviť ho na niektorú z dvoch predvolieb užívateľského vyváženia bielej: ÅA alebo ÅB.
Pri zázname za osvetlenia žiarivkami odporúčame použiť automatické vyváženie bielej alebo nastaviť užívateľské
vyváženie bielej.
Prevádzkové režimy:
Dostupné režimy vyváženia bielej pre jednotlivé polohy prepínača WHITE BAL.
Režim vyváženia bielej
Poloha prepínača WHITE BAL.
B
A
PRESET
Prednastavené vyváženie bielej
–
–
Ü
Farebná teplota
–
–
Ü
Užívateľské vyváženie bielej
Ü
Ü
–
POZNÁMKY
• Keď je videokamera nastavená na režim plnej automatiky, vyváženie bielej sa nastaví automaticky (AWB).
Ak je zapnutý infračervený záznam, vyváženie bielej sa nedá nastaviť.
• Nastavenia [White Balance/Vyváženie bielej] a [Color Matrix Tuning/Vylepšenie matice farieb] v súbore
užívateľského nastavenia obrazu (A 127) majú prednosť pred nastaveniami vyváženia bielej.
• Pomocou nastavenia
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Shockless WB/Plynulá
zmena vyváženia bielej] môžete dosiahnuť plynulejšiu zmenu obrazu pri zmene nastavení vyváženia bielej.
• Ak je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, môžete nastaviť vyváženie bielej pomocou
tlačidla AWB, tlačidla A, tlačidla B, tlačidla PRESET a tlačidla Å na diaľkovom ovládači.
• Teploty farieb zobrazené na obrazovke sú približné. Používajte ich len ako referenciu.
65
Vyváženie bielej
Automatické vyváženie bielej (AWB)
Videokamera neustále automaticky nastavuje vyváženie bielej, aby sa dosiahla vhodná úroveň.
Videokamera nastaví vyváženie bielej, ak sa zdroj svetla zmení.
66
Nastavte prepínač AWB do polohy ON.
• Videokamera nastaví vyváženie bielej automaticky.
• Teplota farieb a hodnota CC nastavená automaticky
videokamerou sa zobrazí v spodnej časti displeja s ikonou
umiestnenou vedľa nej.
POZNÁMKY
• Užívateľským vyvážením bielej môžete v ďalej uvedených
prípadoch dosiahnuť lepšie výsledky:
- Meniace sa svetelné podmienky
- Makrozábery
- Objekty v jednej farbe (obloha, more alebo les)
- Pri osvetlení ortuťovými výbojkami a určitými typmi žiariviek a svetiel LED
• Použitím nastavenia
> [v " Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AWB Response/Odozva
AWB] môžete zmeniť rýchlosť nastavenia vyváženia bielej v režime automatického vyváženia bielej (AWB).
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [AWB Lock/Zámka AWB] (A 117), stlačením tohto tlačidla
zamknete aktuálne nastavenia vyváženia bielej nastavené videokamerou automaticky. Ak chcete zrušiť zámok,
opäť stlačte tlačidlo (obnovenie režimu automatického vyváženia bielej) alebo zvoľte iné nastavenie
vyváženia bielej.
Teplota farieb/prednastavené vyváženie bielej
1 Nastavte prepínač AWB do polohy OFF a prepínač
WHITE BAL. do polohy PRESET.
2 Stlačením tlačidla FUNC vstúpte do režimu priameho
nastavenia a opätovným stlačením tlačidla zvýraznite
režim vyváženia bielej.
3 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte ikonu ¼
alebo É (prednastavené vyváženie bielej), alebo ikonu
È (nastavenie teploty farieb).
• Prípadne môžete použiť nastavenie
>
[v " Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[White Balance: PRESET/Vyváženie bielej:
PREDNASTAVENÉ] a vyberte režim vyváženia bielej
priradený k polohe PRESET prepínača WHITE BAL.
4 Stlačením tlačidla SET použite uložené prednastavené
nastavenia vyváženia bielej alebo teploty farieb.
• Zvolená teplota farieb a hodnota CC nastavená automaticky videokamerou sa zobrazí v spodnej
časti displeja s ikonou režimu vyváženia bielej.
• V prípade potreby môžete nastaviť teplotu farieb a hodnotu CC pomocou nasledujúceho postupu.
Vyváženie bielej
Úprava nastavení vyváženia bielej
Ak je režim vyváženia bielej nastavený na možnosť ¼, É (prednastavené vyváženie bielej) alebo È (teplota
farieb), môžete zmeniť teplotu farieb a hodnotu CC (korekcia farieb pozdĺž zelenej/purpurovej gradácie).
1 Zvoľte jeden z režimov vyváženia bielej, ktorý môžete upraviť.
Rozsah nastavenia
Rozsah nastavenia
Režim vyváženia bielej
¼ (denné svetlo)
É (žiarovka)
È (teplota farieb)
Teplota farieb (K)
4 300 K až 8 000 K
2 700 K až 3 700 K
2 000 K až 15 000 K
Hodnota korekcie farieb (CC)
–5 až +5
–20 až +20
2 Stlačte tlačidlo Å.
• Kamera prejde do režimu priameho nastavenia s teplotou farieb zvýraznenou oranžovou farbou.
Ak chcete upraviť hodnotu CC, potlačte joystick doprava.
• Prípadne môžete opätovným stlačením tlačidla FUNC zvoliť teplotu farieb alebo hodnotu CC.
3 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zmeňte hodnotu a potom stlačte tlačidlo SET.
Užívateľské vyváženie bielej
Do videokamery môžete uložiť dve užívateľské nastavenia
vyváženia bielej na záznam za ťažších svetelných
podmienok.
1 Nastavte prepínač AWB do polohy OFF a prepínač
WHITE BAL. do polohy A alebo B.
• Ak chcete použiť uložené užívateľské nastavenie
vyváženia bielej, stlačte tlačidlo SET. Zvyšok postupu
nie je potrebný. Ak chcete nastaviť nové užívateľské
vyváženie bielej, postupujte podľa kroku č. 2.
2 Nasmerujte videokameru na sivú kartu alebo biely
objekt tak, aby vyplnil obrazovku.
• Použite rovnaké svetelné podmienky, aké budú
pri zázname.
3 Stlačte tlačidlo Å.
• Ikona Å A alebo ikona Å B začne rýchlo blikať.
• Zabezpečte, aby sivá karta alebo biely objekt zapĺňal obrazovku až do skončenia procedúry.
• Keď ikona prestane blikať, postup je dokončený. Nastavenie zostane zapamätané, aj keď vypnete
videokameru.
• Teplota farieb a hodnota CC uložené vo videokamere sa zobrazia v spodnej časti displeja vedľa ikony ÅA
alebo ikony ÅB.
POZNÁMKY
• Pri zmene zdroja svetla znova nastavte užívateľské vyváženie bielej.
• Veľmi zriedka a v závislosti od zdroja svetla môže Å zostať blikať (zmení sa na pomalé blikanie). Aj tak bude
výsledkom lepšie vyváženie než s automatickým vyvážením bielej.
• Po tom, ako videokamera uloží užívateľské vyváženie bielej, teplota farieb alebo hodnota CC sa môže zobraziť
nasivo. Znamená to, že uložená hodnota prekračuje rozsah hodnôt, ktoré je možné zobraziť, ale vyváženie
bielej je správne kalibrované a môžete pokračovať v snímaní.
67
Zoomovanie
Zoomovanie
68
Zoom (15-násobný optický zoom) môžete ovládať kolískovým ovládačom zoomu na držadle alebo na rukoväti.
Môžete tiež použiť prstenec zoomu na objektíve, tlačidlá zoomu na dodanom diaľkovom ovládači alebo aplikáciu
Browser Remote na pripojenom sieťovom zariadení (A 162, 170).
Okrem optického zoomu môžete použiť digitálny zoom* na predĺženie rozsahu zoomu na 300-násobok alebo
funkciu digitálneho telekonvertora** na zväčšenie ohniskovej vzdialenosti približne 1,5-násobne, 3-násobne
alebo 6-násobne.
* V rozsahu za optickým zoomom (15- až 300-násobným) sa obraz digitálne spracováva, čo má vplyv na kvalitu obrazu.
** V celom rozsahu zoomu sa obraz digitálne spracováva, čo má vplyv na kvalitu obrazu.
Prevádzkové režimy:
Výber režimu zoomu
1 Zvoľte možnosť [Digital Zoom/Digitálny zoom].
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6,0 x], [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3,0 x],
[Tele-converter 1.5x/Telekonvertor 1,5 x]:
Videokamera spracováva obraz digitálne, aby znásobila ohniskovú vzdialenosť
6-násobne, 3-násobne alebo 1,5-násobne.
[Digital 300x/Digitálny 300x]: Videokamera používa optický zoom do 15-násobného zväčšenia a potom obraz
spracováva digitálne až do 300-násobného zväčšenia.
[Advanced 30x/Rozšírený 30x]: Videokamera dokáže priblížiť až 30 x kombináciou optického priblíženia
a ďalšieho spracovania.
[Off/Vyp.]:
Videokamera používa len optický zoom do 15-násobného zväčšenia.
Keď pracujete so zoomom, indikátor zoomu* na displeji zobrazuje približnú polohu
zoomu. Biela oblasť pruhu zoomu označuje rozsah optického zoomu a modrá
oblasť** označuje rozsah digitálneho zoomu.
* Použitím nastavenia
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] >
[Custom Display 1/Užívateľské zobrazenie 1]> [Zoom Indicator/Indikátor zoomu] môžete
nastaviť indikátor zoomu na číselné zobrazovanie.
** Iba ak je zvolená položka [Digital 300x/Digitálny 300x].
POZNÁMKY
• Na videokameru môžete nasadiť telekonvertor TL-U58 alebo širokouhlý konvertor WA-U58 (oba sú voliteľné)
(A 73). Telekonvertor TL-U58 môžete používať aj v kombinácii s funkciami digitálneho zoomu a digitálneho
telekonvertora.
• Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 a položka [Digital Zoom/Digitálny zoom]
je nastavená na niektorú z možností digitálneho telekonvertora, rozsvieti sa indikátor EXTENDER
diaľkového ovládača.
• Ak je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
nastavená na možnosť [WA-U58], [Digital 300x/Digitálny 300x] a možnosti digitálneho konvertora nie
sú k dispozícii.
• Možnosť [Advanced 30x/Rozšírený 30x] nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu.
- Keď je rozlíšenie nastavené na 3840 × 2160.
Zoomovanie
Výber ovládačov zoomu
Nastavte prepínač ZOOM do požadovanej polohy a zvoľte
fyzické ovládače, ktoré chcete používať na ovládanie zoomu.
Možnosti
RING (prstenec): Točením prstenca zoomu zaostrite.
ROCKER (ďalšie ovládače):
Na zoomovanie použite kolískový ovládač
zoomu na držadle, kolískový ovládač zoomu
na rukoväti, dodaný diaľkový ovládač alebo
diaľkový ovládač pripojený k niektorému
z konektorov REMOTE videokamery.
Používanie prstenca zoomu
Rýchlosť zoomovania závisí od toho, ako rýchlo
prstencom otáčate.
1 Nastavte prepínač ZOOM do polohy RING.
2 Točením prstenca zoomu zaostrite.
• Pomer zoomu je určený polohou prstenca zoomu.
POZNÁMKY
• Keď zmeníte polohu prepínača ZOOM z ROCKER na RING,
videokamera automaticky priblíži na ohniskovú vzdialenosť
určenú aktuálnou polohou prstenca zoomu.
• Môžete ovládať prstenec zoomu aj vtedy, keď sú ovládače
videokamery zamknuté (A 43).
Kolískový ovládač zoomu na držadle
Pomocou menu môžete nastaviť rýchlosť zoomovania pre kolískový
ovládač zoomu na držadle. Pomocou nastavenia [User Setting/
Užívateľské nastavenia] môžete dokonca prispôsobiť rýchlosť zoomu
v závislosti od toho, ako stlačíte kolískový ovládač (A 70).
1 Nastavte prepínač ZOOM do polohy ROCKER.
2 Posunutím kolískového ovládača zoomu smerom k polohe T
objekt oddialite (širokouhlý objektív) a smerom k polohe S ho
priblížite (teleobjektív).
69
Zoomovanie
Kolískový ovládač zoomu na držadle: približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie od jedného
konca po druhý)
[v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[v & Camera Setup/Nastavenie kamery] >
70
[Grip Zoom Speed/Rýchlosť
zoomovania na držadle]
[Constant/Konštantná]
[Variable/Premenlivá]
[Constant Speed/
Konštantná rýchlosť]
[Low/Nízka]
[Normal/Normálna]
[High/Vysoká]
[1] (najpomalšie)
4 min 38 s
2 min
1 min
[16] (najrýchlejšie)
4,2 s
2,6 s
0,9 s*
–
4,2 s – 4 min 38 s
2,6 s – 2 min
1 s* – 1 min
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš rýchla, počas zoomovania bude ťažšie zaostriť.
Nastavenie rýchlosti zoomovania
1 Ak chcete nastaviť celkovú úroveň rýchlosti, zvoľte možnosť [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania].
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
2 Zvoľte možnosť [Low/Nízka], [Normal/Normálna] alebo [High/Vysoká] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte možnosť [Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na držadle].
> [v & Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na držadle]
4 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Ak zvolíte možnosť [Constant/Konštantná] alebo [User Setting/Užívateľské nastavenie], vyberte konštantnú
rýchlosť alebo prispôsobte rýchlosť zoomovania nasledujúcimi postupmi.
Možnosti
[Constant/Konštantná]:
Zvoľte jednu zo 16 konštantných rýchlostí zoomovania.
[Variable/Premenlivá]:
Premenlivá rýchlosť zoomu (čím silnejšie stlačíte, tým je rýchlejšie zoomovanie).
[User Setting/Užívateľské nastavenie]: Môžete prispôsobiť až 3 vzory rýchlosti zoomovania a nastaviť požadovanú
rýchlosť zoomovania pre 5 individuálnych úrovní tlaku. Môžete napríklad
nastaviť vzor, v ktorom kolískový ovládač zoomu na držadle začne reagovať
nad určitú úroveň tlaku, aby nedošlo k náhodnému priblíženiu.
Výber konštantnej úrovne rýchlosti
1 Zvoľte možnosť [Constant Speed/Konštantná rýchlosť].
> [v & Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Constant Speed/Konštantná rýchlosť]
2 Zvoľte požadovanú rýchlosť (1 až 16) a potom stlačte tlačidlo SET.
Prispôsobenie vzoru rýchlosti zoomovania [User Setting/Užívateľské nastavenie]
1 Zvoľte možnosť [Users Settings/Užívateľské nastavenia].
[v & Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Users Settings/Užívateľské nastavenia]
2 Potlačením joysticku doľava alebo doprava zvoľte vzor rýchlosti zoomovania ([User 1/Užívateľské 1]
až [User 3/Užívateľské 3]), ktorý chcete použiť.
• Ak chcete použiť prednastavený vzor rýchlosti zoomovania, zvoľte možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo SET. Zvyšok postupu nie je potrebný. V opačnom prípade pokračujte postupom prispôsobenia
vzoru rýchlosti zoomovania.
3 Zvoľte možnosť [Edit/Upraviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte požadovanú rýchlosť (0 = vypnuté, 1 až 16) a potom stlačte
tlačidlo SET.
• Rovnakým spôsobom zmeňte rýchlosť ostatných úrovní tlaku.
5 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete obnoviť vzor rýchlosti zoomovania na prednastavené hodnoty, vyberte namiesto toho možnosť
[Reset/Obnoviť].
POZNÁMKY
• Ak je položka
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné
zoomovanie] nastavená na možnosť [On/Zap.] a rýchlosť zoomovania kolískového ovládača na držadle je
nastavená na možnosť [Variable/Premenlivá], počas priblíženia v pohotovostnom režime záznamu bude skutočná
rýchlosť zoomovania taká, ako keby bola celková úroveň rýchlosti nastavená na možnosť [High/Vysoká].
Počas záznamu bude rýchlosť zoomovania zhodná s rýchlosťou zoomovania nastavenou v menu.
Zoomovanie
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti
Môžete nastaviť rýchlosť zoomovania kolískového ovládača
zoomu na rukoväti pomocou prepínača ZOOM SPEED
a menu.
71
1 Nastavte prepínač ZOOM do polohy ROCKER.
2 Posunutím kolískového ovládača zoomu smerom
k polohe T objekt oddialite (širokouhlý objektív)
a smerom k polohe S ho priblížite (teleobjektív).
Kolískový ovládač zoomu na rukoväti: približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie od jedného
konca po druhý)
[v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Handle Zoom Speed H/Rýchlosť zoomovania na rukoväti H] /
[Handle Zoom Speed L/Rýchlosť zoomovania na rukoväti L]
[Low/Nízka]
[Normal/Normálna]
[High/Vysoká]
[1] (najpomalšie)
4 min 38 s
2 min
1 min
[16] (najrýchlejšie)
4,2 s
2,6 s
0,9 s*
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš rýchla, počas zoomovania bude ťažšie zaostriť.
Nastavenie rýchlosti zoomovania
1 Zvoľte celkovú úroveň rýchlosti (kroky č. 1 až 2, A 70).
2 Zvoľte možnosť [Handle Zoom Speed H/Rýchlosť zoomovania na rukoväti H] alebo [Handle Zoom Speed L/
Rýchlosť zoomovania na rukoväti L].
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Handle Zoom Speed H/Rýchlosť zoomovania
na rukoväti H] alebo [Handle Zoom Speed L/Rýchlosť zoomovania na rukoväti L]
• Rýchlosť zoomovania môžete nastaviť nezávisle pre každú polohu prepínača ZOOM SPEED.
3 Zvoľte požadovanú rýchlosť a potom stlačte tlačidlo SET.
4 Nastavte prepínač ZOOM SPEED do polohy H alebo L.
• Nastavením prepínača ZOOM SPEED do polohy OFF môžete kolískový ovládač zoomu na rukoväti vypnúť.
Používanie dodaného diaľkového ovládača
alebo voliteľného diaľkového ovládača
Nastavte prepínač ZOOM do polohy ROCKER na vzdialené
ovládanie zoomu. Rýchlosti zoomovania sú rôzne, ak používate
dodaný diaľkový ovládač, voliteľný diaľkový ovládač RC-V100
alebo bežne dostupný diaľkový ovládač pripojený ku konektoru
REMOTE. Ak používate dodaný diaľkový ovládač, musíte stlačiť
tlačidlo záznamu a tlačidlo T alebo tlačidlo W súčasne, aby ste
zazoomovali.
Zoomovanie
Rýchlosti zoomovania pre diaľkové ovládanie
Príslušenstvo
72
Rýchlosť zoomovania
Diaľkový ovládač (dodaný)
Konštantná rýchlosť zoomovania. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Diaľkový ovládač RC-V100 (voliteľný)
Premenlivá rýchlosť: Čím väčší je uhol vychýlenia voliča ZOOM diaľkového ovládača RC-V100
zo stredu, tým rýchlejšie je zoomovanie.
Bežne dostupné diaľkové ovládače
Ak diaľkové ovládanie nepodporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: konštantná rýchlosť zoomovania.
Ak diaľkové ovládanie podporuje premenlivú rýchlosť zoomovania: premenlivá rýchlosť zoomovania
podľa nastavení diaľkového ovládača.
Aplikácia Browser Remote (A 170)
Najrýchlejšia konštantná rýchlosť zoomovania. V nasledujúcej tabuľke nájdete hodnoty pod
položkou [16].
Dodaný diaľkový ovládač: približné rýchlosti zoomovania (čas potrebný na zoomovanie od jedného konca po druhý)
[v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[WL-D6000 Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania WL-D6000]
[v % Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[Low/Nízka]
[Normal/Normálna]
[High/Vysoká]
[1] (najpomalšie)
4 min 38 s
2 min
1 min
[16] (najrýchlejšie)
4,2 s
2,6 s
0,9 s*
* Keď je rýchlosť zoomovania príliš rýchla, počas zoomovania bude ťažšie zaostriť.
Nastavenie rýchlosti zoomovania dodaného diaľkového ovládača
1 Zvoľte celkovú úroveň rýchlosti (kroky č. 1 až 2, A 70).
2 Zvoľte možnosť [WL-D6000 Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania WL-D6000].
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [WL-D6000 Zoom Speed/
Rýchlosť zoomovania WL-D6000]
3 Zvoľte požadovanú rýchlosť a potom stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, zoom môžete ovládať voličom ZOOM
diaľkového ovládača. Pri štandardných nastaveniach otočte voličom doprava, aby ste priblížili (T), a doľava,
aby ste oddialili (W).
Používanie voliteľných predsádok
Používanie voliteľných predsádok
S touto videokamerou môžete používať nasledujúce voliteľné predsádky. Pred nasadením predsádky vykonajte
nasledujúci postup, aby ste optimalizovali automatické zaostrovanie a najkratšiu vzdialenosť objektu pre
danú predsádku.
Prevádzkové režimy:
Voliteľná predsádka
Faktor ohniskovej vzdialenosti
Najkratšia vzdialenosť zaostrenia
Telekonvertor TL-U58
Približne 1,5 x
Približne 130 cm v celom rozsahu zoomu
Širokouhlý konvertor WA-U58
Približne 0,8 x
Približne 60 cm v celom rozsahu zoomu
1 Zvoľte možnosť [Conversion Lens/Predsádka].
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
2 Zvoľte možnosť [TL-U58] alebo [WA-U58] a potom stlačte tlačidlo SET.
• V závislosti od zvolenej predsádky sa zmenia spôsob stabilizácie obrazu, najkratšia vzdialenosť zaostrenia
a približná vzdialenosť k objektu zobrazené na displeji.
• Ak nemienite používať predsádku, zvoľte možnosť [Off/Vyp.].
POZNÁMKY
• Môže dôjsť k vinetácii, keď robíte širokouhlé zábery s voliteľným telekonvertorom TL-U58.
73
Zaostrovanie
Zaostrovanie
74
Videokamera ponúka nasledujúce spôsoby zaostrenia a zahŕňa technológiu Dual Pixel CMOS AF pre pokročilý
výkon automatického zaostrovania. Môžete tiež upraviť zaostrovanie na diaľku pomocou aplikácie Browser
Remote na pripojenom sieťovom zariadení (A 162, 169).
Ručné zaostrovanie: Otáčaním zaostrovacieho prstenca na objektíve zaostrite. Videokamera ponúka niekoľko
funkcií asistenta zaostrovania (A 75), ktoré vám pomôžu presnejšie zaostriť pri použití ručného zaostrovania.
Krátkodobé automatické zaostrovanie (Push AF): Počas používania ručného zaostrovania alebo automatického
zaostrovania pri nižších rýchlostiach nastavenia môže videokamera automaticky zaostrovať najvyššou možnou
rýchlosťou ([AF Speed/Rýchlosť AF] a [AF Response/Odozva AF] obe nastavené na hodnotu [High/Vysoké]),
pokiaľ držíte tlačidlo PUSH AF stlačené.
Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania: Približne zaostrite ručne a videokameru
nechajte dokončiť automatické zaostrovanie.
Priebežné automatické zaostrovanie: Videokamera neustále automaticky zaostruje.
Automatické zaostrovanie tváre: Videokamera automaticky rozpozná tvár osoby, zameriava sa na ňu a môže
ju sledovať, ak sa táto osoba pohybuje.
Sledovanie: Po výbere objektu videokamera zaostruje a sleduje objekt, ak sa pohybuje.
Prevádzkové režimy:
Ručné zaostrovanie
Zaostrite ručne pomocou zaostrovacieho prstenca na objektíve.
1 Nastavte prepínač FOCUS do polohy M.
• A sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Otáčaním zaostrovacieho prstenca nastavte
zaostrovanie.
• Rýchlosť zaostrovania bude závisieť od toho, ako rýchlo
otáčate prstencom.
POZNÁMKY
• Zaostrovacím prstencom môžete zaostrovať aj vtedy,
keď pracujete so zoomom. Ak bola videokamera pôvodne
v režime automatického zaostrovania, po ručnom zaostrení
sa znova vráti do režimu automatického zaostrovania.
• Môžete zmeniť smer nastavenia a citlivosť odozvy
zaostrovacieho prstenca pomocou nastavení
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Focus Ring Direction/Smer zaostrovacieho prstenca] a [Focus Ring Response/Odozva zaostrovacieho prstenca].
• Ak po zaostrení použijete približovanie, zaostrenie na objekt sa môže stratiť.
• Ak zaostríte ručne a potom necháte videokameru zapnutú, zaostrenie na objekt sa po chvíli stratí.
Tento možný mierny posun zaostrenia je dôsledkom nárastu vnútornej teploty vo videokamere a objektíve.
Pred ďalším snímaním skontrolujte zaostrenie.
• Keď je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, zaostrenie môžete nastaviť voličom
FOCUS diaľkového ovládača. Predvolené nastavenie umožňuje zaostrovať na diaľku pootočením voliča
doprava a na blízko jeho pootočením doľava.
• Môžete ovládať zaostrovací prstenec aj vtedy, keď sú ovládače videokamery zamknuté (A 43).
Zaostrovanie
Používanie funkcií asistenta zaostrovania
Ak chcete presnejšie zaostriť, môžete použiť nasledujúce funkcie asistenta zaostrovania: zaostrovací asistent
na duálne pixely, asistent na displeji, ktorý zobrazuje, či je obraz zaostrený; zvýraznené obrysy, ktoré vytvárajú
jasnejší kontrast zdôraznením obrysov objektu; a zväčšenie, ktoré zväčšuje obraz na displeji. Zvýraznené obrysy
a zaostrovacieho asistenta či zvýraznené obrysy a zväčšenie môžete používať naraz.
Zaostrovací asistent na duálne pixely
Zaostrovací asistent zobrazuje intuitívne vizuálne indikácie aktuálnej vzdialenosti zaostrovania, ako aj smeru
a veľkosti potrebných úprav, aby bol obraz zaostrený. Ak ho používate v kombinácii s detekciou tváre (A 79),
asistent zaostrí na oblasť očí osoby, ktorá je hlavným objektom.
1 Zvoľte možnosť [Focus Guide/Zaostrovací asistent].
> [A ! Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Focus Guide/Zaostrovací asistent]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
3 Ak je to potrebné, posuňte rámček zaostrovacieho asistenta pomocou joysticku alebo dotykom na miesto,
kde chcete zaostriť na displeji LCD.
• Stlačením tlačidla CANCEL vrátite zaostrovacieho asistenta do stredu displeja.
Zaostrujte ďalej
(veľká úprava)
Zaostrujte ďalej
(malá úprava)
Zaostrené
(zelené)
Zaostrujte bližšie
(malá úprava)
Zaostrujte bližšie
(veľká úprava)
Nie je možné
stanoviť zaostrenie
POZNÁMKY
• Ak sa rámček zaostrovacieho asistenta zmení na zelený, objekt je správne zaostrený.
• Ak je clona nastavená automaticky, môže chvíľku trvať, kým sa po priblížení stabilizuje odozva rámčeka
zaostrovacieho asistenta.
• Pri objektoch alebo v situáciách, kde nemusí dobre fungovať automatické zaostrovanie (A 78), nemusí dobre
fungovať ani zaostrovací asistent.
• Funkciu zaostrovacieho asistenta na duálne pixely nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
- Keď zaostrenie upravujete automaticky pomocou manuálneho zaostrovania s pomocou automatického
zaostrovania alebo priebežného automatického zaostrovania.
- Keď zatvoríte clonu za F11.
- Ak je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
nastavená na inú možnosť ako [Off/Vyp.].
- Ak je položka
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
nastavená na možnosť [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6,0 x] alebo [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor
3,0 x], alebo na [Digital 300x/Digitálny 300x] a pomer zoomu je v rozsahu digitálneho zoomu.
- Keď sa zobrazujú farebné pruhy.
- Ak je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu (A 124) nastavené
na možnosť [PQ] alebo [HLG].
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Keď sa zaostrovací asistent na duálne pixely používa v kombinácii s detekciou alebo sledovaním tváre,
nemusí správne zaostriť oči hlavného objektu v závislosti od smeru natočenia tváre.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Focus Guide/Zaostrovací asistent] (A 117), stlačením tohto
tlačidla zapnete a vypnete funkciu zaostrovacieho asistenta.
75
Zaostrovanie
Zvýraznené obrysy
Videokamera má dve úrovne zvýraznených obrysov.
76
1 Stlačte tlačidlo PEAKING.
• V ľavej časti displeja sa zobrazí ikona zvýraznených obrysov
(J alebo K) a obrysy obrazu sa zvýraznia
v závislosti od zaostrenia.
• Ďalším stlačením tlačidla zvýraznené obrysy vypnete.
2 Ak chcete vybrať úroveň zvýraznených obrysov,
zvoľte možnosť [Peaking/Zvýraznené obrysy].
> [A " Assistance Functions/Funkcie asistenta]
> [Peaking/Zvýraznené obrysy]
3 Zvoľte požadovanú úroveň a stlačte SET.
Zväčšenie
1 Stlačte tlačidlo MAGN.
• ^ sa zobrazí na ľavej strane displeja a stred displeja*
sa zväčší 2 až 4 krát.
• Oranžový rámček zobrazený v pravej hornej časti displeja
(rámček zväčšenia) zobrazuje približnú časť zväčšeného
obrazu.
• Stlačením tlačidla SET prepnete medzi 2-násobným
a 4-násobným zväčšením.
2 V prípade potreby môžete joystickom premiestňovať
rámček zväčšenia a skontrolovať ostatné časti obrazu.
• Môžete tiež potiahnuť prstom po displeji
a posunúť rámček.
• Ak chcete vrátiť rámček zväčšenia do stredu,
stlačte tlačidlo CANCEL.
• Ďalším stlačením tlačidla MAGN. zväčšenie zrušíte.
* Ak sa jeden z rámčekov automatického zaostrovania alebo detekcie tváre zobrazuje na displeji, zväčší sa namiesto toho oblasť
v okolí aktívneho rámčeka.
POZNÁMKY
• Zvýraznené obrysy/zväčšenie:
- Pomocou nastavení
> [A " Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Peaking 1/
Zvýraznené obrysy 1] a [Peaking 2/Zvýraznené obrysy 2] môžete nastaviť farbu, zisk a frekvenciu oboch
úrovní zvýraznených obrysov nezávisle od seba.
- Môžete použiť nastavenia
> [A " Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Peaking: LCD/
Zvýraznené obrysy: LCD], [Peaking: VF/Zvýraznené obrysy: hľadáčik], [Peaking: SDI/Zvýraznené obrysy:
SDI] a [Peaking: HDMI/Zvýraznené obrysy: HDMI], aby ste na displeji LCD, v hľadáčiku a na externých
monitoroch pripojených k príslušným konektorom samostatne zapli a vypli funkciu zvýraznených obrysov.
Podobne môžete použiť nastavenia
> [A ! Assistance Functions/Funkcie asistenta] >
[Magn.: VF+LCD/Zväčšenie: hľadáčik a LCD] a [Magn.: SDI/HDMI/Zväčšenie: SDI/HDMI], aby ste na displeji
LCD, v hľadáčiku a na všetkých externých monitoroch zapli a vypli funkciu zväčšenia.
- Použitím nastavenia
> [A " Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [B&W during Peaking/
Čiernobiele počas zvýrazneného obrazu] alebo
> [A ! Assistance Functions/Funkcie asistenta]
> [B&W during Magn/Čiernobiele počas zväčšenia] prepnete obraz videokamery na čiernobiely pri použití
príslušnej funkcie asistenta.
- Funkcie asistenta nemajú vplyv na záznamy.
Zaostrovanie
Krátkodobé automatické zaostrovanie
Stlačte a držte stlačené tlačidlo PUSH AF.
Pokiaľ držíte stlačené tlačidlo PUSH AF, videokamera
automaticky zaostrí s najvyššou rýchlosťou AF a odozvou AF.
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch bude zaostrovanie zamknuté.
- Ak je položka
> [v $ Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Face AF/Automatické zaostrovanie
tváre] nastavená na možnosť [Face Only/Iba tvár] a nie
je rozpoznaná žiadna tvár.
- Ak je položka
> [v # Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [AF Mode/Režim automatického
zaostrovania] nastavená na možnosť [AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania] a zaostrovanie je v rozsahu ručného nastavenia.
• Ak nie je možné zvoliť režim AF (A 78), krátkodobé automatické zaostrovanie (automatické zaostrovanie
na najvyššej rýchlosti) nie je k dispozícii.
Manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania
V tomto režime zaostrovania môžete približne zaostriť ručne
a nechať videokameru dokončiť automatické zaostrovanie.
Toto je praktické, ak chcete mať istotu, že sú vaše záznamy 4K
naozaj ostré.
Okrem toho, ak videokamera v tomto režime nedokáže
vyhodnotiť, ako zaostriť, nebude robiť nespoľahlivé úpravy
zaostrenia. Výsledkom je všeobecne stabilnejšia funkcia
zaostrovania v porovnaní s priebežným automatickým
zaostrovaním.
1 Nastavte prepínač FOCUS do polohy A.
• @ sa zobrazí na ľavej strane displeja.
2 Nastavte položku [AF Frame/Rámček AF] na nastavenie iné ako [Automatic/Automaticky] (kroky č. 1
až 2, A 79).
3 Zvoľte možnosť [AF Mode/Režim automatického zaostrovania].
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Mode/Režim automatického zaostrovania]
4 Zvoľte možnosť [AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania]
a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak je zaostrovanie v rozsahu ručného nastavenia, rámček zaostrovania sa zobrazí nažlto.
5 V prípade potreby zmeňte veľkosť a polohu rámčeka AF (A 79).
6 Otáčaním zaostrovacieho prstenca nastavte zaostrovanie.
• Manuálne zaostrite na objekt. Keď zaostrovanie prejde do rozsahu automatického nastavenia, rámček
zaostrovania sa zmení na biely a videokamera potom automaticky zaostrí.
• Keď zaostrenie zostáva v rozsahu automatického zaostrovania, videokamera bude objekt zaostrovať
automaticky.
77
Zaostrovanie
Priebežné automatické zaostrovanie
78
Predvolene bude videokamera automaticky zaostrovať na
objekt v strede displeja. Ak sa veľkosť rámčeka AF zmenila
na iné nastavenie než [Automatic/Automatická] (A 79),
videokamera automaticky zaostrí na objekt vnútri rámčeka AF,
ktorý sa zobrazí na displeji.
1 Nastavte prepínač FOCUS do polohy A.
• @ sa zobrazí na ľavej strane displeja.
• Ak je položka
> [v # Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [AF Frame/Rámček AF] nastavená
na možnosť [Automatic/Automaticky], zvyšok postupu nie
je potrebný. Ak chcete zobraziť rámček AF na ovládanie
toho, kam chcete zaostriť, pokračujte krokom č. 2.
2 Nastavte položku [AF Frame/Rámček AF] na nastavenie iné ako [Automatic/Automaticky]
(kroky č. 1 až 2, A 79).
3 Zvoľte možnosť [AF Mode/Režim automatického zaostrovania].
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Mode/Režim automatického zaostrovania]
4 Zvoľte možnosť [Continuous/Priebežné] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Na displeji sa zobrazí biely rámček AF. V prípade potreby zmeňte veľkosť a polohu rámčeka AF (A 79).
• Keď je detekcia tváre aktivovaná, zobrazí sa biely detekčný rámček okolo tváre osoby, o ktorej sa rozhodlo,
že je hlavným objektom.
POZNÁMKY
Informácie o funkciách automatického zaostrovania (AF):
• Miesto, v ktorom videokamera zaostrí, sa môže mierne meniť v závislosti od podmienok pri snímaní,
ako sú napríklad objekt, jas a poloha zoomu. Pred ďalším snímaním skontrolujte zaostrenie.
• Keď zatvoríte clonu za F11, videokamera automaticky zaostrí pomocou priebežného automatického zaostrovania.
• Automatické zaostrovanie trvá dlhšie, ak je obrazový kmitočet v nastavení obrazu nastavený na 29,97P,
25,00P alebo 23,98P.
• Môžete zmeniť niektoré aspekty funkcií automatického zaostrovania pomocou nasledujúcich nastavení.
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Speed/Rýchlosť AF] na nastavenie rýchlosti
automatického zaostrovania (rýchlosť, ktorou sa upravuje zaostrovanie).
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Response/Odozva AF] na nastavenie
citlivosti funkcie automatického zaostrovania.
- Ak nie je možné zvoliť režim AF (pozrite nasledujúci bod), nemôžu byť zvolené ani nastavenia
[AF Speed/Rýchlosť AF] a [AF Response/Odozva AF].
• V nasledujúcich prípadoch nie je možné použiť režim AF.
- Ak je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
nastavená na iné nastavenie než [Off/Vyp.].
- Ak je položka
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
nastavená na možnosť [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6,0 x] alebo [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor 3,0 x].
- Ak je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu (A 124) nastavené
na možnosť [PQ] alebo [HLG].
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Automatické zaostrovanie nemusí správne pracovať pri nasledujúcich predmetoch alebo v týchto prípadoch.
V takom prípade zaostrite ručne.
- Lesklé povrchy
- Pohľady cez znečistené alebo mokré okná
- Objekty s nízkym kontrastom alebo bez zvislých čiar
- Nočné scény
- Rýchlo sa pohybujúce objekty
- Objekty s opakujúcim sa vzorom.
- Ak je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu (A 124) nastavené
na možnosť [Canon Log 3] alebo [Wide DR/Široký dynamický rozsah].
- Pri používaní malej clony.
- Ak sa objekty v rôznych vzdialenostiach ukážu v rámčeku AF.
Zaostrovanie
Zmena veľkosti a polohy rámčeka AF
Pri použití automatického zaostrovania videokamera predvolene zaostrí na objekt v strede displeja a nezobrazí
sa žiaden rámček AF. Môžete vybrať zobrazenie rámčeka AF a zmeniť jeho veľkosť a polohu, aby ste mohli
zaostriť na určitú oblasť alebo objekt.
Keď je aktivovaná funkcia detekcie alebo sledovania tváre, veľkosť a poloha rámčeka AF sa automaticky zmení
podľa sledovaného objektu.
1 Zvoľte možnosť [AF Frame/Rámček AF].
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Frame/Rámček AF]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
3 Ak zvolíte možnosť [Large/Veľký] alebo [Small/Malý], zvoľte [AF Frame Position/Poloha rámčeka AF].
> [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Frame Position/Poloha rámčeka AF]
4 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti pre [AF Frame/Rámček AF]
[Automatic/Automaticky]:
Nezobrazuje sa rámček AF. Predvolene videokamera automaticky zaostruje na
objekt v strede displeja.
[Large/Veľký], [Small/Malý]: Zobrazuje sa rámček AF. Rámček AF môžete presunúť do 80 % z plochy displeja a
zvoliť jeho veľkosť podľa objektu, ktorý chcete zaostriť.
Možnosti pre [AF Frame Position/Poloha rámčeka AF]
[Selectable/Voliteľný]:
Rámček AF môžete presunúť pomocou joysticku alebo dotykom na displej
LCD. Stlačením tlačidla CANCEL vrátite rámček do stredu displeja.
[Center Frame/Rámček v strede]: V strede displeja sa zobrazí pevný rámček AF.
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch nebudete môcť zmeniť veľkosť ani pozíciu rámčeka AF.
- Ak je položka
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
nastavená na možnosť [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6,0 x] alebo [Tele-converter 3.0x/
Telekonvertor 3,0 x].
- Ak je položka
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Conversion Lens/Predsádka]
nastavená na inú možnosť ako [Off/Vyp.].
- Ak je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu (A 124) nastavené
na možnosť [PQ] alebo [HLG].
- Keď sa zobrazujú farebné pruhy.
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
Detekcia tváre
Keď je funkcia detekcie tváre aktivovaná, videokamera rozpozná tváre ľudí. Ak je na obrázku niekoľko ľudí,
jedna osoba bude považovaná za hlavný objekt, ale máte možnosť vybrať inú osobu ako hlavný objekt.
Videokamera bude sledovať hlavný objekt aj vtedy, keď sa pohybuje.
Funkciu automatického zaostrovania môžete použiť na detekciu tváre, aby videokamera automaticky zaostrila na
hlavný objekt (automatické zaostrovanie tváre). Môžete tiež kombinovať detekciu tváre s funkciou zaostrovacieho
asistenta na duálne pixely (A 75), ktorá vám pomôže ručne zaostriť na hlavný objekt.
1 Zvoľte možnosť [Face Det. & Tracking/Detekcia a sledovanie tváre].
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Face Det. & Tracking/Detekcia a sledovanie tváre]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte možnosť [Face AF/Automatické zaostrovanie tváre].
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Face AF/Automatické zaostrovanie tváre]
79
Zaostrovanie
4 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
•
(priorita tváre) alebo
(automatické zaostrovanie tváre) sa zobrazí na ľavej strane displeja.
5 Namierte videokameru na objekt.
80
• Všetky rozpoznané tváre budú mať rámček detekcie tváre. Hlavný objekt bude označený rámčekom
detekcie tváre s malými šípkami (biele v režime AF, sivé v režime MF).
• Počas priebežného automatického zaostrovania bude videokamera stále zaostrovať na tvár hlavného objektu.
• Ak použijete detekciu tváre spolu s funkciou sledovania (A 81), videokamera bude môcť sledovať zvolený
hlavný objekt spoľahlivejšie.
• Potlačením joysticku doľava alebo doprava zvolíte inú osobu ako hlavný objekt. Môžete sa tiež dotknúť inej
osoby na displeji LCD a použiť funkciu sledovania (A 81). Je to lepšie, ak chcete sledovať objekt, keď je
ťažké vidieť jeho tvár. Ak sa dotknete objektu na displeji LCD, rámček detekcie tváre sa zmení na biely
dvojitý rámček £ (sledovací rámček).
Možnosti
[Face Priority/Priorita tváre]: Ak nie je rozpoznaná žiadna tvár, videokamera automaticky zaostrí podľa aktuálne
zvoleného režimu AF.
[Face Only/Iba tvár]:
Ak nie je rozpoznaná žiadna tvár, videokamera zamkne zaostrovanie.
Automatické zaostrovanie tváre v režime AF
[v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[Face AF/Automatické zaostrovanie tváre]
[v # Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[AF Mode/Režim AF] a zaostrovanie
[Continuous/Priebežné] (automatické zaostrovanie),
[AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania] v rozsahu automatického nastavenia
[Face Priority/Priorita tváre]
[Face Only/Iba tvár]
Rozpoznaná tvár
Žiadna tvár
nebola
rozpoznaná
Rozpoznaná tvár
Žiadna tvár
nebola
rozpoznaná
Zaostrenie na
rozpoznanú tvár
Zaostrenie na
objekt vnútri
rámčeka AF
Zaostrenie na
rozpoznanú tvár
Ručné
zaostrovanie
[AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania] v rozsahu ručného nastavenia (žltý rámček AF)
Ručné zaostrovanie
POZNÁMKY
• V niektorých prípadoch sa nedajú tváre správne detegovať. Typické prípady sú:
- Tváre veľmi malé, veľké, tmavé alebo svetlé v porovnaní s celým obrazom.
- Tváre otočené bokom, šikmo, čiastočne skryté alebo hore nohami.
• Detekcia tváre sa nedá použiť v týchto prípadoch:
- Keď je expozičný čas dlhší ako 1/30 (záznamy 59,94 Hz)* alebo 1/25 (záznamy 50,00 Hz).
* Dlhší než 1/24, ak je obrazový kmitočet nastavený na 23,98P.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu.
- Ak je položka
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
nastavená na možnosť [Digital 300x/Digitálny 300x] a pomer zoomu prekračuje 60-násobok.
- Ak je položka
> [v % Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Digital Zoom/Digitálny zoom]
nastavená na možnosť [Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6,0 x].
- Keď je aktivovaný infračervený záznam.
• Videokamera môže omylom detegovať ako tváre aj iné objekty. V takom prípade vypnite detekciu tváre.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Face Det. and Tracking/Detekcia a sledovanie tváre] (A 117),
stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete funkciu. Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Face AF/
Automatické zaostrovanie tváre], stlačením tohto tlačidla prepnete medzi možnosťami detekcie tváre.
Zaostrovanie
Sledovanie konkrétneho objektu
Videokamera môže sledovať ďalšie pohybujúce sa objekty, ktoré nemajú tvár, a tiež kombinovať funkciu
sledovania s jednou z funkcií automatického zaostrovania, aby videokamera automaticky zaostrila na
požadovaný objekt.
Ak sa nezobrazí žiaden rámček AF
Ak je položka [AF Frame/Rámček AF] nastavená na možnosť [Automatic/Automaticky] (A 79),
môžete jednoducho pomocou dotykovej obrazovky spustiť sledovanie objektu.
Ak chcete spustiť sledovanie, dotknite sa požadovaného objektu na displeji LCD.
• Biely dvojitý rámček £ (sledovací rámček) sa zobrazí okolo zvoleného objektu. Videokamera bude sledovať
objekt, keď sa bude pohybovať.
• Stlačením tlačidla CANCEL odstránite rámček a zrušíte sledovanie.
Ak sa obrazí rámček AF
Ak je položka [AF Frame/Rámček AF] nastavená na možnosť [Large/Veľký] alebo [Small/Malý] (A 79),
na použitie funkcie sledovania musíte vopred priraditeľnému tlačidlu priradiť funkciu [Tracking/Sledovanie].
1 Priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu [Tracking/Sledovanie] (A 117).
2 Stlačte priraditeľné tlačidlo.
• Ak je položka
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Face AF/Automatické zaostrovanie
tváre] nastavená na možnosť [Face Only/Iba tvár], dvojitý rámček £ (rámček sledovania) sa zobrazí okolo
zvoleného hlavného objektu a videokamera ho bude sledovať počas pohybu. Zvyšok postupu nie
je potrebný.
Ak je položka
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Face AF/Automatické zaostrovanie
tváre] nastavená na možnosť [Face Priority/Priorita tváre], na displeji sa zobrazí značka výberu objektu I.
Pokračujte krokom č. 3.
• Opätovným stlačením priraditeľného tlačidla alebo stlačením tlačidla CANCEL, opustíte obrazovku
výberu objektu.
3 Vyberte objekt, ktorý chcete sledovať.
• Ak chcete spustiť sledovanie, dotknite sa požadovaného objektu na displeji LCD. Potlačte joystick nahor/
nadol/doľava/doprava alebo sa dotknite požadovaného objektu na displeji LCD tak, aby sa stred značky I
umiestnil na požadovaný objekt, a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak sledovanie zlyhalo, značkka I sa na chvíľu zmení na červenú. Znova zvoľte objekt.
4 Značka I sa zmení na biely dvojitý rámček £ (rámček sledovania) a videokamera začne sledovať
zvolený objekt.
• Počas priebežného automatického zaostrovania bude videokamera stále zaostrovať na zvolený objekt.
• Stlačením tlačidla SET alebo priraditeľného tlačidla sa vrátite na obrazovku výberu objektu, kde vyberte iný
objekt, alebo stlačením tlačidla CANCEL ukončíte funkciu sledovania a vrátite videokameru do režimu
zaostrenia, ktorý bol použitý predtým.
POZNÁMKY
• Videokamera môže začať sledovať nesprávny objekt, ak je na obraze iný objekt s podobnými charakteristikami
farieb alebo vzoru. V takom prípade sa stlačením tlačidla SET vráťte na obrazovku výberu, kde znova vyberte
požadovaný objekt.
• Sledovanie nie je možné použiť, ak nemožno použiť detekciu tváre (A 80).
81
Zaostrovanie
Obmedzenie zaostrovania a makrosnímky
82
Rozsah zaostrovania videokamery predvolene umožňuje aj makrosnímky. Môžete aktivovať obmedzenie
zaostrovania, aby ste rozsah zaostrovania obmedzili. Rozsah zaostrenia (1 cm (pri úplne širokom uhle) až
bude obmedzený na 60 cm až
(v celom rozsahu zoomu).
)
1 Zvoľte možnosť [Focus Limit/Obmedzenie zaostrovania].
> [v $ Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Focus Limit/Obmedzenie zaostrovania]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Focus Limit/Obmedzenie zaostrovania] (A 117), stlačením tohto
tlačidla zapnete alebo vypnete obmedzenie zaostrovania.
Stabilizácia obrazu
Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu použite na kompenzáciu otrasov videokamery, aby ste mali stabilnejšie zábery. Videokamera
ponúka nasledujúce režimy stabilizátora obrazu. Zvoľte ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Dynamický stabilizátor obrazu Ä: Dynamický stabilizátor obrazu kompenzuje silné otrasy videokamery,
napríklad pri snímaní pri chôdzi, a je účinnejší na širokouhlom konci rozsahu zoomu.
Štandardný stabilizátor obrazu Å: Štandardný stabilizátor obrazu kompenzuje slabšie otrasy videokamery,
napríklad pri bežnom snímaní na mieste, a je vhodný na snímanie prirodzene vyzerajúcich scén.
Zosilnený stabilizátor obrazu È: Zosilnený stabilizátor obrazu je najúčinnejší vtedy, keď stojíte a zoomujete na
vzdialené objekty s veľmi veľkým priblížením (keď sa blížite k teleobjektívovému koncu). Tento režim nie je vhodný
pri záberoch s panorámovaním a skláňaním.
Prevádzkové režimy:
Dynamický stabilizátor obrazu alebo štandardný stabilizátor obrazu
1 Zvoľte možnosť [IS Mode/Režim stabilizátora obrazu].
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [IS Mode/Režim stabilizátora obrazu]
2 Zvoľte možnosť [Standard/Štandardný] alebo [Dynamic/Dynamický] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Å (Štandardný stabilizátor obrazu) alebo Ä (Dynamický stabilizátor obrazu) sa zobrazí na ľavej strane
displeja.
3 Vyberte položku [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu].
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
4 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete vypnúť stabilizáciu obrazu, napríklad pri snímaní s videokamerou na statíve, zvoľte možnosť
[Off/Vyp.].
Zosilnený stabilizátor obrazu
Stlačte tlačidlo POWERED IS.
• È sa zobrazí na ľavej strane displeja.
• Opätovným stlačením tlačidla vrátite videokameru do režimu
stabilizátora obrazu nastaveného v menu.
• Použitím nastavenia
> [v ' Camera Setup/
Nastavenie kamery] > [Powered IS/Zosilnený stabilizátor
obrazu] môžete zapnúť a vypnúť zosilnený stabilizátor obrazu.
POZNÁMKY
• Ak sú otrasy videokamery príliš silné, stabilizátor obrazu nemusí byť schopný celkom ich skorigovať.
• Keď používate dynamický stabilizátor obrazu, pri kompenzovaní silných otrasov môžu byť hrany na obraze
negatívne ovplyvnené (môžu sa objaviť napríklad duchovia, artefakty alebo tmavé oblasti).
83
Stabilizácia obrazu
84
• Počas prepínania medzi dynamickým stabilizátorom obrazu a štandardným stabilizátorom obrazu alebo
naopak sa displej na chvíľu zmení na čierny.
• Počas záznamu nemôžete prepínať medzi dynamickým a štandardným stabilizátorom obrazu.
• Ak použijete dynamický stabilizátor obrazu, uhol pohľadu bude užší.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu] (A 117), stlačením tohto
tlačidla zapnete a vypnete stabilizátor obrazu.
Značky na displeji a vzor zebra
Značky na displeji a vzor zebra
Značky na displeji vám umožnia skontrolovať, či je objekt správne zakomponovaný a či je v bezpečnej oblasti.
Vzor zebra vám pomôže zistiť oblasti, ktoré sú preexponované. Značky na displeji ani vzor zebra nemajú vplyv
na záznamy.
Prevádzkové režimy:
Zobrazenie značiek na displeji
Videokamera ponúka niekoľko značiek na displeji. Môžete zobraziť aj viacero značiek na displeji súčasne.
1 Zapnite značky na displeji.
> [A % Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Markers/Značky] > [On/Zap.]
• Ak položka [Markers/Značky] nie je nastavená na možnosť [On/Zap.], značky sa nezobrazia, aj keď ste
urobili samostatné výbery.
2 Vyberte menu nastavení zodpovedajúce značke, ktorú chcete zobraziť.
> [A % Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Center Marker/Značka stredu], [Horizontal
Marker/Vodorovná značka], [Grid Marker/Značka mriežky], [Aspect Marker/Značka pomeru strán]
> [A & Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Safe Area Marker/Značka bezpečnej oblasti]
3 Zvoľte požadovanú farbu značky a potom stlačte tlačidlo SET.
• Voľbou [Off/Vyp.] vypnete zvolenú značku.
• Môžete zobraziť aj viacero značiek súčasne. V prípade potreby opakujte kroky č. 2 a 3.
• Ak zvolíte možnosť [Aspect Marker/Značka pomeru strán] alebo [Safe Area Marker/Značka bezpečnej
oblasti], vyberte požadovanú bezpečnú oblasť alebo pomer strán podľa nasledujúcich postupov (A 86).
Možnosti
[Center Marker/Značka stredu]:
Zobrazí malú značku, ktorá označuje stred obrazu.
[Horizontal Marker/Vodorovná značka]: Zobrazí vodorovnú čiaru, ktorá vám pomôže komponovať zábery
podľa roviny.
[Grid Marker/Značka mriežky]:
Zobrazí mriežku, ktorá vám umožní správne komponovať zábery
(vodorovne aj zvislo).
[Aspect Marker/Značka pomeru strán]: Zobrazí značky, ktoré označujú rôzne pomery strán, aby vám pomohli
udržať záber v požadovanej oblasti. Dostupné možnosti pre
[Marker Aspect Ratio/Značka pomeru strán] sú [4:3], [13:9], [14:9],
[16:9], [1.375:1], [1.66:1], [1.75:1], [1.85:1], [1.90:1], [2.35:1], [2.39:1]
a [Custom/Užívateľské], voľný pomer strán nastavený užívateľom.
[Safe Area Marker/Značka bezpečnej oblasti]:
Zobrazí značky, ktoré zobrazujú rôzne bezpečné oblasti, napríklad
bezpečnú oblasť pre akciu a bezpečnú oblasť pre text. Môžete vybrať
základnú oblasť, ktorá sa používa ako základ pri výpočte bezpečnej
oblasti, a percentá ([80%], [90%], [92.5%] alebo [95%]) vzhľadom
k danej základnej oblasti.
Bezpečná oblasť
80 % z celého
obrazu
Vodorovná
značka
Stred
Mriežka
Ukazovateľ pomeru strán 4:3
85
Značky na displeji a vzor zebra
Nastavenie pomeru strán
86
1 Zvoľte možnosť [Marker Aspect Ratio/Značka pomeru strán].
> [A % Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Marker Aspect Ratio/Značka pomeru strán]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Ak ste vybrali jeden z prednastavených pomerov strán, zvyšok postupu nie je potrebný. Ak ste zvolili
možnosť [Custom/Užívateľský], pokračujte postupom nastavenia požadovaného pomeru strán.
3 Zvoľte možnosť [Marker Custom Asp. Ratio/Značka užívateľského pomeru strán].
> [A % Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Marker Custom Asp. Ratio/
Značka užívateľského pomeru strán]
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte prvú číslicu pomeru strán a stlačením tlačidla SET prejdite
na nasledujúcu číslicu.
• Zvyšné číslice nastavte rovnakým spôsobom.
5 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
Nastavenie bezpečnej oblasti
Ak nie je zvolená značka pomeru strán, bezpečná oblasť sa vypočíta ako percento z celého obrazu
([Whole Picture/Celý obraz]) a môžete vybrať len percento (krok č. 3). Ak chcete vypočítať bezpečnú oblasť ako
percento zo značky pomeru strán ([Selected Aspect Marker/Zvolená značka pomeru strán]), vopred zvoľte
značku pomeru strán a vykonajte postup od začiatku.
1 Zvoľte možnosť [Basis for Marker Safe Area/Základ pre bezpečnú oblasť značky].
> [A & Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Basis for Marker Safe Area/
Základ pre bezpečnú oblasť značky]
2 Zvoľte možnosť [Whole Picture/Celý obraz] alebo [Selected Aspect Marker/Značka zvoleného pomeru strán]
a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte možnosť [Marker Safe Area %/% bezpečnej oblasti značky].
> [A & Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Marker Safe Area %/% bezpečnej
oblasti značky]
4 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
POZNÁMKY
• Môžete vypnúť všetky ostatné informácie na obrazovke a ponechať len značky (A 47).
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Markers/Značky] (A 117), stlačením tohto tlačidla zapnete alebo
vypnete značky.
Zobrazenie vzoru zebra
Videokamera má funkciu vzor zebra, ktorá zobrazuje šikmé čiernobiele pruhy v oblastiach,
ktoré sú preexponované. Sú dva druhy vzorov zebra a oba môžete zobraziť súčasne. Zebra 1
umožňuje zistiť oblasti, ktoré sú v rámci určitého rozsahu (±5 % od stanovenej úrovne od 5 % do
95 %) a zebra 2 umožňuje zistiť oblasti, ktoré sú nad stanovenou úrovňou ( od 0 % do 100 %).
1 Zvoľte možnosť [Zebra].
> [A # Assistance Functions/Funkcie asistenta]
> [Zebra]
2 Zvoľte vzor zebra a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Vyberte nastavenie menu zodpovedajúce vybratej
úrovni vzoru zebra.
> [A # Assistance Functions/Funkcie asistenta]
> [Zebra 1 Level/Úroveň vzoru zebra 1] alebo
[Zebra 2 Level/Úroveň vzoru zebra 2]
4 Zvoľte požadovanú úroveň vzoru zebra a potom stlačte
tlačidlo SET.
5 Stlačením tlačidla ZEBRA aktivujte zvolený vzor zebra.
Zebra 1
Zebra 2
Značky na displeji a vzor zebra
POZNÁMKY
• Použitím nastavení
> [A # Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Zebra: LCD], [Zebra: VF/
Zebra: hľadáčik], [Zebra: SDI] a [Zebra: HDMI] môžete zapnúť a vypnúť vzor zebra samostatne na displeji LCD,
v hľadáčiku a na externých monitoroch pripojených k príslušným konektorom.
87
Nastavenie časového kódu
Nastavenie časového kódu
88
V režime
videokamera generuje signál časového kódu a zaznamenáva ho spolu s videoklipmi.
Signál časového kódu je možné vysielať prostredníctvom konektora SDI, HDMI OUT a TIME CODE.
V režime
môže byť na výstupe z konektora SDI časový kód vložený do prehrávaného videoklipu.
V závislosti od obrazového kmitočtu môžete vybrať medzi signálom časového kódu s vynechávaním snímok
a bez vynechávania snímok (A 89). Predvolený režim sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu nákupu a aj keď
je štýl zobrazovania časového kódu odlišný pre režim DF a NDF, v tejto časti sa pre jednoduchosť používa štýl
zobrazenia NDF.
Výber režimu časového kódu
Môžete vybrať režim časového kódu videokamery.
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte možnosť [Time Code Mode/Režim časového kódu].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [Time Code Mode/Režim časového kódu]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[Preset/Prednastavený]: Časový kód začne od počiatočnej hodnoty, ktorú môžete vopred zvoliť. Predvolený
počiatočný časový kód je 00:00:00:00.
Na výber režimu spustenia časového kódu a nastavenie počiatočnej hodnoty časového
kódu si pozrite nasledujúce postupy:
[Regen./Pokračovanie]: Videokamera načíta zvolenú kartu SD a časový kód bude pokračovať od posledného
časového kódu zaznamenaného na karte. Časový kód beží len počas záznamu,
takže videoklipy zaznamenávané po sebe na rovnakú kartu budú mať kontinuálne
časové kódy.
Výber režimu spustenia časového kódu
Ak nastavíte režim časového kódu na možnosť [Preset/Prednastavený], môžete nastaviť režim spustenia
časového kódu.
1 Zvoľte možnosť [Time Code Run/Spustenie časového kódu].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [Time Code Run/Spustenie časového kódu]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[Rec Run/Spustenie pri zázname]: Časový kód beží len počas záznamu, takže videoklipy zaznamenávané
po sebe na rovnakú kartu budú mať kontinuálne časové kódy.
[Free Run/Voľné spustenie]:
Časový kód začne bežať v momente, keď stlačíte tlačidlo SET,
a beží bez ohľadu na činnosť videokamery.
Nastavenie časového kódu
Nastavenie počiatočnej hodnoty časového kódu
Ak ste nastavili režim časového kódu [Preset/Prednastavený], môžete nastaviť počiatočnú hodnotu
časového kódu.
1 Zvoľte možnosť [Set Time Code/Nastaviť časový kód].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [Set Time Code/Nastaviť časový kód]
2 Zvoľte možnosť [Change/Zmeniť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia časového kódu s oranžovým výberovým rámikom označujúcim hodiny.
• Ak chcete obnoviť časový kód na [00:00:00:00], zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť]. Ak je nastavený režim
spustenia časového kódu [Free Run/Voľné spustenie], časový kód sa obnoví v momente, keď stlačíte
tlačidlo SET, a bude nepretržite bežať od 00:00:00:00.
3 Potlačením joysticku nahor alebo nadol nastavte hodiny a stlačením tlačidla SET prejdite na minúty.
• Zvyšok políčok (minúty, sekundy, rámček) zmeňte rovnakým spôsobom.
• Stlačením tlačidla CANCEL sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku bez nastavenia časového kódu.
4 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačením tlačidla SET zatvorte obrazovku.
• Ak je nastavený režim spustenia časového kódu [Free Run/Voľné spustenie], časový kód začne bežať od
zvoleného časového kódu v momente, keď stlačíte tlačidlo SET.
Výber časového kódu s vynechávaním snímok a bez vynechávania snímok
Ak je obrazový kmitočet nastavený na 59,94P, 59,94i alebo 29,97P, môžete si vybrať medzi časovým kódom
s vynechávaním snímok (DF) alebo bez vynechávania snímok (NDF) v závislosti od toho, ako plánujete použiť
svoje záznamy.
Pri všetkých ostatných obrazových kmitočtoch je časový kód nastavený bez vynechávania snímok (NDF)
a nemožno ho zmeniť.
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte možnosť [Time Code DF/NDF/Časový kód DF/NDF].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [Time Code DF/NDF/Časový kód DF/NDF]
2 Zvoľte možnosť [DF] alebo [NDF] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zobrazenie časového kódu sa bude líšiť v závislosti od nastavenia. Ak zvolíte možnosť [DF], časový kód
sa zobrazí ako [00:00:00.00]; ak zvolíte možnosť [NDF], zobrazí sa ako [00:00:00:00].
Podržanie časového kódu
Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Time Code Hold/Podržanie časového kódu] (A 117), stlačením
tohto tlačidla zmrazíte zobrazenie časového kódu*. Keď je zobrazenie časového kódu podržané, na displeji je
vedľa časového kódu zobrazené [H].
Prevádzkové režimy:
Časový kód beží normálne ďalej, aj keď je jeho zobrazenie „podržané“. Keď necháte zobrazenie časového kódu
pokračovať, zobrazí sa aktuálny časový kód.
* Signál časového kódu vysielaný z konektorov nebude podržaný. Časový kód zobrazený na monitore pripojenom ku konektoru
SDI alebo ku konektoru HDMI OUT sa však podrží.
89
Nastavenie časového kódu
Zobrazenie časového kódu
V závislosti od činnosti sa môže vedľa časového kódu zobraziť ikona. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Ikona
90
Opis
R
Režim časového kódu je nastavený na [Regen./Pokračovanie].
P
Režim časového kódu je nastavený na možnosť [Preset/Prednastavený] a režim
spustenia časového kódu je nastavený na možnosť [Rec Run/Spustenie pri zázname].
F
Režim časového kódu je nastavený na možnosť [Preset/Prednastavený] a režim
spustenia časového kódu je nastavený na možnosť [Free Run/Voľné spustenie].
E
Signál časového kódu prichádza z externého zdroja.
H
Zobrazenie časového kódu je podržané.
Bez ikony Časový kód počas prehrávania videoklipu.
POZNÁMKY
• Hodnoty snímok časového kódu bežia od 0 do 23 (obrazový kmitočet je nastavený na hodnotu 23,98P),
od 0 do 24 (obrazový kmitočet je nastavený na hodnotu 25,00P, 50,00P alebo 50,00i), alebo od 0 do 29
(všetky ostatné obrazové kmitočty).
• Ak je však položka
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI/HDMI Scan Mode/
Režim obrazu SDI/HDMI] nastavená na [PsF (Forced 1080i)/PsF (vynútené 1080i)], aj keď je obrazový kmitočet
nastavený na hodnotu 23,98P, hodnota snímok výstupu časového kódu z konektora SDI a konektora
HDMI OUT sa skonvertuje tak, že bude bežať od 0 do 29.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu, nemôžete vybrať režim spustenia časového kódu [Free Run/
Voľné spustenie]. Naopak, ak je aktivované prednahrávanie, [Free Run/Voľné spustenie] sa nastaví
automaticky a nemožno ho zmeniť.
• Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu, signál časového kódu nebude možné vysielať
prostredníctvom konektora SDI, HDMI OUT ani TIME CODE.
• Ak zmiešate časový kód s vynechávaním snímok a bez vynechávania snímok, môže sa vyskytnúť prerušenie
časového kódu v bode spustenia záznamu.
• Ak používate režim spustenia časového kódu [Free Run/Voľné spustenie], časový kód beží, kým je
zabudovaný zálohovací akumulátor nabitý, aj keď odpojíte všetky ostatné zdroje napájania.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Time Code/Časový kód] (A 117), stlačením tohto tlačidla otvoríte
stránku menu [B # System Setup/Nastavenie systému].
Nastavenie užívateľského bitu
Nastavenie užívateľského bitu
Zobrazenie užívateľského bitu sa dá vybrať z dátumu alebo času záznamu, alebo z identifikačného kódu
skladajúceho sa z 8 znakov v hexadecimálnom formáte. K dispozícii je šestnásť znakov: čísla 0 až 9
a písmená A až F.
Užívateľský bit sa zaznamená s videoklipmi a môže sa vysielať pomocou konektora TIME CODE, SDI alebo
HDMI OUT. Môže sa voľne použiť na kategorizáciu a správu záznamov alebo na uchovávanie ďalších informácií
o nich.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie hexadecimálneho kódu.
1 Otvorte obrazovku nastavenia užívateľského bitu.
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu] >
[Setting/Nastavenie] > [Change/Zmeniť]
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia užívateľského bitu s oranžovým výberovým rámikom na znaku
celkom vľavo.
• Ak chcete obnoviť užívateľský bit na hodnotu [00 00 00 00], zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť].
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte prvý znak a stlačením tlačidla SET prejdite na nasledujúci znak.
• Zvyšné znaky nastavte rovnakým spôsobom.
• Stlačením tlačidla CANCEL sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku bez nastavenia užívateľského bitu.
3 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
Používanie dátumu alebo času
1 Vyberte položku [User Bit Type/Typ užívateľského bitu].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
2 Zvoľte možnosť [Date/Dátum] alebo [Time/Čas] a potom stlačte tlačidlo SET.
91
Synchronizácia s externým zariadením
Synchronizácia s externým zariadením
92
Pomocou synchronizácie Genlock môžete synchronizovať videosignál tejto videokamery s videosignálom
externého zariadenia. Podobne môžete pomocou externého časového kódu synchronizovať časový kód tejto
videokamery s externým signálom. Pomocou signálu externého časového kódu na synchronizáciu viacerých
kamier alebo videokamier môžete nastaviť záznam pomocou viacerých kamier. Ten istý výsledok môžete
dosiahnuť, ak použijete časový kód z tejto videokamery. Ak prepojíte časový kód z výstupu z konektora SDI
do editovacieho zariadenia, editor môže vytvoriť video s rovnakým časovým kódom.
Pripojenie externého zariadenia
Pri synchronizácii videokamery s externým signálom* použite konektor G-LOCK/SYNC. Pri synchronizácii
signálu časového kódu použite konektor TIME CODE. Nezabudnite vopred nastaviť príslušný konektor na vstup
alebo výstup.
Pripojte externé zariadenie k videokamere, ako to vidno na nasledujúcej schéme.
* Ako referenčný videosignál (vstupný signál) pre synchronizáciu Genlock môžete použiť analógový blackburst alebo trojúrovňový signál.
Schéma pripojenia
Konektor TIME CODE
Kábel BNC
(bežne dostupný)
Konektor G-LOCK/SYNC
Referenčný vstupný videosignál (synchronizácia Genlock)
Keď je privedený referenčný synchronizačný signál (analógový blackburst alebo trojúrovňový signál) cez konektor
G-LOCK/SYNC, fázy V a H synchronizácie videokamery sa podľa neho automaticky zosynchronizujú.
Fázový rozdiel medzi externým signálom Genlock a videokamerou je počiatočne nastavený na 0.
Fáza H sa dá nastaviť v rozsahu približne ±0,4 H.
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte možnosť [G-LOCK/SYNC Term./Konektor G-LOCK/SYNC].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [G-LOCK/SYNC Term./Konektor G-LOCK/SYNC]
2 Zvoľte možnosť [Genlock Input/Vstup Genlock] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte možnosť [Genlock Adjustment/Nastavenie Genlock].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [Genlock Adjustment/Nastavenie Genlock]
4 Zvoľte možnosť [Change/Zmeniť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zobrazí sa obrazovka nastavenia hodnoty s oranžovým výberovým rámikom na číslici úplne vľavo.
• Ak chcete obnoviť hodnotu na [000], zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť].
Synchronizácia s externým zariadením
5 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte prvú číslicu a stlačením tlačidla SET prejdite na
nasledujúcu číslicu.
• Zmeňte zvyšné číslice rovnakým spôsobom, aby ste upravili fázu H na požadovanú úroveň (–1023 až 1023).
• Stlačením tlačidla CANCEL sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku bez nastavenia hodnoty Genlock.
6 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Keď je na vstupe vhodný signál Genlock, synchronizácia Genlock sa stabilizuje približne po 10 sekundách.
• Keď sa zistí vhodný signál Genlock, v pravom hornom rohu displeja bude blikať ikona U.
Keď sa videokamera synchronizuje s externým signálom Genlock, ikona zostane zobrazená.
• Ak je externý signál Genlock nesprávny, synchronizácia nemusí byť stabilná. V takom prípade môže byť
zaznamenaný časový kód nesprávny.
Vstup signálu časového kódu
Externý časový signál SMPTE LTC privedený z konektora TIME CODE sa zaznamená ako časový kód.
Užívateľský bit externého časového signálu sa dá zaznamenať aj vo videoklipoch. Pred pripojením zariadenia
nastavte konektor TIME CODE na vstupný. Tiež musíte nastaviť režim spustenia časového kódu na možnosť
[Free Run/Voľné spustenie] (A 88).
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte možnosť [TC In/Out/Vstup/výstup TC].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [TC In/Out/Vstup/výstup TC]
2 Zvoľte možnosť [In/Vstup] a stlačte tlačidlo SET.
Záznam užívateľského bitu externého signálu
Užívateľský bit externého signálu časového kódu sa dá zaznamenať vo videoklipoch spolu so samotným
časovým kódom.
1 Zvoľte možnosť [User Bit Recording Mode/Režim záznamu užívateľského bitu].
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [User Bit Recording Mode/Režim záznamu
užívateľského bitu]
2 Zvoľte možnosť [External/Externý] a stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Ak je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 23,98P, použite ako vstupný signál 24-snímkový signál
časového kódu. Ak je obrazový kmitočet nastavený na hodnotu 25,00P, 50,00i alebo 50,00P, použite
25-snímkový signál časového kódu. Pri ostatných obrazových kmitočtoch použite 30-snímkový signál
časového kódu.
• Keď sa prijíma vhodný signál časového kódu, vlastný časový kód videokamery sa s ním synchronizuje
a synchronizácia sa zachová, aj keď odpojíte kábel od konektora TIME CODE.
• Ak je externý časový kód nesprávny alebo nie je žiadny vstupný signál, interný časový kód (nastavený
v nastaveniach menu na stránke menu [B # System Setup/Nastavenie systému]) sa nezaznamená.
• Počas prijímania signálu časového kódu sa použije bit externého časového kódu s vynechávaním snímok.
• Vykonanie niektorej z nasledujúcich činností, kým nie je pripojený kábel, spôsobí narušenie synchronizácie;
po opätovnom pripojení kábla sa obnoví správny časový kód.
- Zapnutie alebo vypnutie videokamery
- Zmena prevádzkového režimu na režim
- Zmena nastavenia obrazu
93
Synchronizácia s externým zariadením
Referenčný výstupný videosignál
94
Keď zmeníte funkciu konektora G-LOCK/SYNC na [HD Sync Output/Výstup synchronizácie HD], výstupný
videosignál videokamery môže slúžiť ako referenčný synchronizačný signál (trojúrovňový signál HD) na
synchronizáciu externého zariadenia s touto videokamerou. Referenčný výstupný videosignál bude mať rovnakú
frekvenciu ako výstupný signál z konektora SDI.
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte možnosť [G-LOCK/SYNC Term./Konektor G-LOCK/SYNC].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [G-LOCK/SYNC Term./Konektor G-LOCK/SYNC]
2 Zvoľte možnosť [HD Sync Output/Výstup synchronizácie HD] a potom stlačte tlačidlo SET.
>
3 V prípade potreby zmeňte režim obrazu (P alebo PsF) pomocou nastavenia
[B " System Setup/Nastavenie systému] > [SYNC Scan Mode/Režim obrazu SYNC].
Dostupné synchronizačné signály
Konektor SDI
Konektor SYNC
2160/59.94P
1080/59.94i
2160/29.97P
1080/29.97 (P/PsF)*
2160/23.98P
1080/23.98P (P/PsF)*
2160/59.94P
1080/59.94i
2160/25.00p
1080/25.00P (P/PsF) *
1080/59.94P
1080/59.94i
1080/59.94i
1080/59.94i
1080/29.97P
1080/29.97P (P/PsF) *
1080/23.98P
1080/23.98P (P/PsF) *
1080/50.00P
1080/50.00i
1080/50.00i
1080/50.00i
1080/25.00P
1080/25.00P (P/PsF) *
* Zmeňte režim obrazu (P alebo PsF) pomocou nastavenia
[SYNC Scan Mode/Režim obrazu SYNC].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] >
Výstup signálu časového kódu
Časový kód bude na výstupe z konektora TIME CODE ako časový signál SMPTE LTC. Pred pripojením
zariadenia nastavte
> [B # System Setup/Nastavenie systému] > [TC In/Out/Vstup/výstup TC]
na možnosť [Out/Výstup], aby sa konektor TIME CODE zmenil na výstupný (A 93).
Vložený časový kód bude aj na výstupe z konektora SDI. Okrem toho môžete nastaviť
>
[3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
na možnosť [On/Zap.], aby bol vložený časový kód aj na výstupe z konektora HDMI OUT.
Prevádzkové režimy:
POZNÁMKY
• Výstup užívateľského bitu: V režime
bude na výstupe užívateľský bit nastavený užívateľom (A 91).
V režime
bude na výstupe užívateľský bit, ak bol zaznamenaný s prehrávaným videoklipom.
• Časový kód a užívateľský bit sa nebudú zobrazovať, ak je aktivovaný spomalený záznam.
• V režime
bude časový kód a užívateľský bit na výstupe iba z konektora SDI.
Záznam zvuku
Záznam zvuku
Videokamera umožňuje záznam a prehrávanie 4-kanálového lineárneho zvuku PCM. Vzorkovací kmitočet je
48 kHz a bitová hĺbka vzorkovania zvuku je 24 bitov. Môžete zaznamenávať zvuk pomocou konektorov INPUT
(bežne dostupné mikrofóny alebo analógové linkové zdroje zvuku, digitálne zdroje zvuku AES/EBU) a konektora
MIC (bežne dostupné mikrofóny) alebo zabudovaného mikrofónu.
Zvukový signál sa bude vysielať spolu s videosignálom z konektora SDI a HDMI OUT. Tento zvukový signál
môžete nahrávať na externom rekordéri.
Prevádzkové režimy:
Nastavenia zvuku a nahrávané zvukové kanály
Ktoré zdroje zvuku sa zaznamenávajú a do ktorých zvukových kanálov sa určuje kombináciou nastavení menu
a ovládačov zvuku na videokamere. Pozrite si ilustrácie nižšie a tabuľku na nasledujúcej strane.
Prepínač ANALOG pre
vstup INPUT 1 (výber
analógového zdroja zvuku)
Prepínač INPUT 2
(výber zdroja
zvuku)
Prepínač ANALOG pre
vstup INPUT 2 (výber
analógového zdroja zvuku)
Prepínač INPUT 1
(výber zdroja zvuku)
95
Záznam zvuku
Prepínače výberu zvukového vstupu
INPUT 1
INPUT 2
[Select CH3/CH4 Input/
Zvoliť vstup CH3/CH4]*
[CH2 Input/
Vstup CH2]*
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
–
Konektor INPUT 1 (digitálny zvuk)
CH1
CH2
CH3
CH4
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
AES/EBU
–
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
AES/EBU
AES/EBU
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
–
Konektor INPUT 1 (digitálny zvuk)
AES/EBU
ANALÓGOVÝ
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
–
Konektor INPUT 1 (digitálny zvuk)
–
Konektor INPUT 2
AES/EBU
–
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
–
Konektor INPUT 1 (digitálny zvuk)
Zabudovaný
mikrofón
(Ľ)
Zabudovaný
mikrofón
(P)
ANALÓGOVÝ
–
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
[INPUT 2]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
ANALÓGOVÝ
–
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
[INPUT 1]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 1
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
ANALÓGOVÝ
AES/EBU
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT 1]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2 (digitálny zvuk)
ANALÓGOVÝ
AES/EBU
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT 2]
Konektor INPUT 1
–
Konektor INPUT 2 (digitálny zvuk)
ANALÓGOVÝ
ANALÓGOVÝ
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT 2]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
ANALÓGOVÝ
ANALÓGOVÝ
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[INPUT 1]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
ANALÓGOVÝ
–
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
[INPUT 2]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
ANALÓGOVÝ
–
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
[INPUT 1]
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 1
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
–
ANALÓGOVÝ
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
–
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
–
AES/EBU
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
–
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
–
–
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
–
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
–
–
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
–
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
–
ANALÓGOVÝ
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
–
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
Konektor INPUT 1
Konektor INPUT 2
–
AES/EBU
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
[INPUT Terminals/
Konektory INPUT]
–
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
–
–
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
[MIC Terminal/
Konektor MIC]
–
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
Konektor MIC (Ľ)
Konektor MIC (P)
–
–
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
[Built-in Mic/
Zabudovaný mikrofón]
–
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
Zabudovaný
mikrofón (Ľ)
Zabudovaný
mikrofón (P)
96
*
Nahrávané zvukové kanály/zdroje zvuku
[Select CH1/CH2 Input/
Zvoliť vstup CH1/CH2]*
Konektor INPUT 2 (digitálny zvuk)
Konektor INPUT 2 (digitálny zvuk)
Konektor INPUT 2 (digitálny zvuk)
> [¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Select CH1/CH2 Input/Zvoliť vstup CH1/CH2], [Select CH3/CH4 Input/
Zvoliť vstup CH3/CH4] a [CH2 Input/Vstup CH2].
POZNÁMKY
• Stlačením tlačidla AUDIO STATUS zobrazíte iba zobrazenia
stavu [Audio/Zvuk]. Na zobrazeniach stavu [Audio/Zvuk]
(A 198) môžete skontrolovať zvolený vstupný zdroj pre každý
zvukový kanál a ostatné nastavenia súvisiace so zvukom.
• Ak zobrazíte zobrazenia stavu [Audio/Zvuk] pomocou tlačidla
AUDIO STATUS, stlačením tlačidla SET priamo otvoríte
stránku menu [¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku].
Záznam zvuku
Pripojenie externého mikrofónu alebo externého zdroja zvuku k videokamere
Ku každému konektoru INPUT môžete pripojiť komerčne dostupné mikrofóny, digitálne zdroje zvuku (AES/EBU)
alebo analógové linkové vstupy s konektorom XLR. Do konektora MIC môžete pripájať komerčne dostupné
kondenzátorové mikrofóny s vlastným zdrojom napájania a ∅ 3,5 mm stereofónnym minikonektorom.
Pomocou dodaného držiaka mikrofónu môžete upevniť externé mikrofóny s priemerom od 19 mm do 20 mm.
Pri pripájaní mikrofónu postupujte podľa nasledujúceho postupu (pozrite si aj nasledujúci obrázok). Ak chcete
k videokamere pripojiť externé zariadenie, zapojte kábel zariadenia do požadovaného konektora INPUT (햵).
1 Uvoľnite zaisťovaciu skrutku mikrofónu (햲),
otvorte držiak mikrofónu a vložte doň mikrofón (햳).
햳
햲
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
2 Dotiahnite zaisťovaciu skrutku a vložte kábel mikrofónu do svorky na
kábel pod držiakom mikrofónu (햴).
3 Zapojte kábel mikrofónu do požadovaného konektora INPUT (햵) alebo konektora MIC (햶).
Konektor INPUT 2
햴
Káblová svorka
Konektor MIC
햵
햵
Konektor INPUT 1
햶
97
Záznam zvuku
Nastavenie typu zdroja zvuku pre konektory INPUT 1/INPUT 2
Pomocou konektorov INPUT 1/INPUT 2 môžete zaznamenávať zvuk z mikrofónu alebo zdroja zvuku.
98
Na videokamere nastavte zvukové prepínače pre konektor INPUT,
ktorý chcete použiť, a podľa typu zdroja zvuku, ktorý chcete použiť.
1 Nastavte prepínač zdroja zvuku INPUT 1 alebo INPUT 2 na
AES / EBU (digitálny zvuk) alebo ANALOG (analógový zvuk).
• Ak je prepínač nastavený na AES/EBU, úroveň záznamu zvuku
pre daný vstup nie je možné nastaviť.
Prepínač INPUT 2
Prepínač ANALOG pre vstup
INPUT 2
2 Ak ste zvolili analógový zvuk, nastavte príslušný prepínač
ANALOG (výber analógového zdroja) na MIC (mikrofón)
alebo LINE (zvukové zariadenie).
• Ak chcete použiť fantómové napájanie mikrofónu, nastavte
prepínač do polohy MIC+48V. Nezabudnite najprv pripojiť
mikrofón, ešte pred zapnutím fantómového napájania.
Keď vypínate fantómové napájanie, mikrofón majte pripojený.
• Ak používate konektory INPUT na záznam len do jedného
kanála, použite konektor INPUT 1.
DÔLEŽITÉ
• Pri pripojení analógového mikrofónu alebo zariadenia, ktoré
nepodporuje fantómové napájanie, nezabudnite nastaviť prepínač
ANALOG do polohy MIC alebo LINE. Ak nastavíte prepínač do
polohy MIC+48V, mikrofón alebo zariadenie sa môže poškodiť.
Prepínač INPUT 1
Prepínač ANALOG
pre vstup INPUT 1
Výber zdroja zvuku pre zvukové kanály
Môžete zvoliť zdroj zvuku, ktorý sa bude zaznamenávať do kanála CH1/CH2 alebo CH3/CH4, nezávisle pre
každý pár zvukových kanálov. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia zvuku a tabuľka nahrávaných
zvukových kanálov (A 95).
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte požadovaný pár zvukových kanálov.
> [¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Select CH1/CH2 Input/Zvoliť vstup CH1/CH2] alebo
[Select CH3/CH4 Input/Zvoliť vstup CH3/CH4]
2 Zvoľte možnosť [INPUT Terminals/Konektory INPUT] (externý mikrofón alebo zvukové zariadenie),
[MIC Terminal/Konektor MIC] (externý mikrofón) alebo [Built-in Mic/Zabudovaný mikrofón]
(zabudovaný mikrofón) a potom stlačte tlačidlo SET.
• V prípade potreby opakujte kroky č. 1 a 2, aby ste zvolili zdroj zvuku pre iný pár zvukových kanálov.
Záznam jedného analógového zdroja zvuku do dvoch zvukových kanálov
Predvolene sa pri používaní analógových zdrojov zvuku (linkový alebo mikrofón) pripojených ku konektorom
INPUT každý zdroj zvuku zaznamenáva ako samostatný zvukový kanál (INPUT 1 do kanála CH1 a INPUT 2
do kanála CH2).
V prípade potreby (napríklad ako záložný záznam zvuku) môžete zaznamenávať rovnaký analógový zdroj zvuku
pripojený do konektora INPUT 1 do oboch zvukových kanálov CH1 a CH2. V takom prípade môžete nezávisle
nastaviť hlasitosť záznamu zvuku pre každý kanál.
1 Vyberte možnosť [CH2 Input/Vstup CH2].
Záznam zvuku
> [¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH2 Input/Vstup CH2]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[INPUT 2]:
[INPUT 1]:
Zvuk sa zaznamená do každého kanála samostatne. Zdroj zvuku INPUT 1 sa zaznamená
do kanála CH1 a zdroj zvuku INPUT 2 sa zaznamená do kanála CH2.
Zdroj zvuku INPUT 1 sa zaznamená do oboch kanálov. Zdroj zvuku INPUT 2 sa nezaznamená.
Nastavenie hlasitosti záznamu zvuku
Môžete upraviť hlasitosť záznamu zvuku analógových zdrojov zvuku z konektorov INPUT, externých mikrofónov
pripojených ku konektoru MIC a zabudovaného mikrofónu. Pri konektoroch INPUT (analógových zdrojoch)
a konektore MIC môžete nastaviť hlasitosť záznamu zvuku na automatické alebo ručné nastavenie nezávisle
pre každý kanál alebo pre súpravy* kanálov CH1/CH2 a CH3/CH4.
Hlasitosť záznamu zvuku digitálnych zdrojov zvuku (AES/EBU) z konektorov INPUT nie je možné nastaviť.
Hlasitosť záznamu zvuku zabudovaného mikrofónu sa dá nastaviť iba ako pár kanálov (CH1/CH2 alebo CH3/CH4).
* Vyžaduje prepojenie nastavenia hlasitosti zvuku (ALC) kanálov CH1/CH2 alebo CH3/CH4 (A 100).
Prevádzkové režimy:
Automatické nastavenie hlasitosti zvuku
pre kanál CH1 alebo CH2
Nastavte prepínač – (hlasitosť zvuku)
požadovaného kanála do polohy A (automaticky)
a videokamera automaticky nastaví hlasitosť
príslušného kanála.
Prepínače CH1/CH2
– (hlasitosť zvuku)
99
Záznam zvuku
Ručné nastavenie hlasitosti pre kanál CH1
alebo CH2
100
Hlasitosť každého kanála môžete nastaviť ručne
od –
do +18 dB.
Prepínače CH1/CH2
– (hlasitosť zvuku)
1 Nastavte prepínač – (hlasitosť zvuku)
požadovaného kanála do polohy M (ručne).
2 Otáčaním príslušného voliča –
nastavte hlasitosť.
• Pre informáciu, 0 zodpovedá hodnote –
,
5 zodpovedá hodnote 0 dB a 10 zodpovedá
hodnote +18 dB.
• Tip: Hlasitosť záznamu zvuku nastavte tak,
aby indikátor hlasitosti na displeji zašiel doprava
od značky –18 dB (asi o jednu značku doprava
od značky –20 dB) len príležitostne.
• Zatvorením ochranného krytu zabránite náhodnej
zmene ovládačov zvuku.
Voliče CH1/CH2
–
Nastavenie hlasitosti pre kanál CH3 alebo CH4
1 Zvoľte možnosť [Audio Rec Level CH3/Hlasitosť záznamu zvuku pre kanál CH3], [Audio Rec Level CH4/
Hlasitosť záznamu zvuku pre kanál CH4] alebo [Audio Rec Level CH3/CH4/Hlasitosť záznamu zvuku pre
kanál CH3/CH4].
> [¡ " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Audio Rec Level CH3/Hlasitosť záznamu zvuku pre
kanál CH3], [Audio Rec Level CH4/Hlasitosť záznamu zvuku pre kanál CH4] alebo [Audio Rec Level CH3/
CH4/Hlasitosť záznamu zvuku pre kanál CH3/CH4]
2 Zvoľte možnosť [Automatic/Automaticky] alebo [Manual/Ručne] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak ste zvolili možnosť [Automatic/Automaticky], zvyšok postupu nie je potrebný. Ak ste zvolili [Manual/
Ručne], pokračujte v nastavovaní hlasitosti záznamu zvuku podľa pokynov.
3 Zvoľte možnosť [CH3 Level/Hlasitosť pre kanál CH3], [CH4 Level/Hlasitosť pre kanál CH4] alebo [CH3/
CH4 Level/Hlasitosť pre kanál CH3/CH4].
> [¡ " Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH3 Level/Hlasitosť pre kanál CH3], [CH4 Level/
Hlasitosť pre kanál CH4] alebo [CH3/CH4 Level/Hlasitosť pre kanál CH3/CH4]
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol nastavte hlasitosť záznamu zvuku a stlačte SET.
, 50 zodpovedá hodnote 0 dB a 100 zodpovedá hodnote +18 dB.
• Pre informáciu, 0 zodpovedá hodnote –
• Tip: Hlasitosť záznamu zvuku nastavte tak, aby indikátor hlasitosti na displeji zašiel doprava od značky
–18 dB (asi o jednu značku doprava od značky –20 dB) len príležitostne.
Prepojenie nastavenia hlasitosti zvuku kanálov CH1/CH2 alebo CH3/CH4
• Keď sú oba kanály CH1 a CH2 alebo CH3 a CH4 nastavené na konektory INPUT alebo konektor MIC
a na rovnaký typ analógového zdroja zvuku (externý linkový vstup alebo externý mikrofón), môžete použiť
nastavenie
> [¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [CH1/CH2 ALC Link/Prepojenie CH1/
CH2 ALC] alebo [CH3/CH4 ALC Link/Prepojenie CH3/CH4 ALC] na prepojenie nastavenia hlasitosti zvuku
oboch kanálov.
• Ak sú kanály CH1 a CH2 prepojené, pomocou prepínača CH1 – (hlasitosť zvuku) a voliča môžete
ovplyvniť oba kanály CH1 a CH2. Ak sú kanály CH3 a CH4 prepojené, pomocou nastavení [Audio Rec Level
CH3/CH4/Hlasitosť záznamu zvuku pre kanál CH3/CH4] a [CH3/CH4 Level/Hlasitosť pre kanál CH3/CH4]
môžete ovplyvniť oba kanály CH3 a CH4.
Obmedzovač špičiek
• Ak je aspoň jeden z kanálov nastavený na konektory INPUT, analógový zdroj zvuku a ručné nastavenie
hlasitosti, môžete aktivovať aj obmedzovač zvuku, aby ste znížili skreslenie zvuku. Keď je obmedzovač zvuku
aktivovaný, obmedzí amplitúdu vstupných zvukových signálov pri začatí skreslenia. Použite nastavenie
> [¡ $ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1&2 Limiter/Obmedzovač pre INPUT 1 a 2].
Záznam zvuku
POZNÁMKY
• Pri nastavovaní hlasitosti odporúčame používať slúchadlá. Ak je vstupná úroveň príliš vysoká, zvuk môže
byť skreslený, aj keď indikátor hlasitosti ukazuje správnu úroveň.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Audio Level Indicator/Indikátor hlasitosti zvuku] (A 117),
stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete indikátor hlasitosti zvuku na displeji.
Rozšírené nastavenia zdroja zvuku
Prevádzkové režimy:
Dolná zádrž (zabudovaný mikrofón)
Ak ste zvolili možnosť [Built-in Mic/Zabudovaný mikrofón] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95),
môžete aktivovať dolnú zádrž pre zabudovaný mikrofón.
1 Vyberte možnosť [Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž zabudovaného mikrofónu].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Low Cut/Dolná zádrž zabudovaného
mikrofónu]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[Off/Vyp.]:
[LC1]:
[LC2]:
Na záznam zvuku za normálnych podmienok.
Na záznam hlavne ľudských hlasov.
Na potlačenie hluku vetra na pozadí pri zázname vonku za veterného počasia (napríklad na pláži
alebo v blízkosti budov). Upozorňujeme, že pri tomto nastavení môžu byť spolu so zvukom vetra
potlačené aj niektoré nízkofrekvenčné zvuky.
Citlivosť mikrofónu (zabudovaný mikrofón)
Ak ste zvolili možnosť [Built-in Mic/Zabudovaný mikrofón] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95), môžete
nastaviť výber citlivosti zabudovaného mikrofónu.
1 Vyberte možnosť [Built-in Mic Sensitivity/Citlivosť zabudovaného mikrofónu].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Sensitivity/
Citlivosť zabudovaného mikrofónu]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti
[Normal/Normálna]:
[High/Vysoká]:
Na záznam zvuku za normálnych podmienok.
Na záznam zvuku s vyššou hlasitosťou (+6 dB).
Stlmenie mikrofónu (zabudovaný mikrofón)
Ak ste zvolili možnosť [Built-in Mic/Zabudovaný mikrofón] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95), môžete
aktivovať stlmenie mikrofónu (12 dB).
1 Vyberte možnosť [Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného mikrofónu].
> [¡ # Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného mikrofónu]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
101
Záznam zvuku
Citlivosť mikrofónu (konektory INPUT)
102
Ak ste zvolili možnosť [INPUT Terminals/Konektory INPUT] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95) a jeden
z prepínačov INPUT je nastavený do polohy ANALOG a príslušný prepínač ANALOG je nastavený do polohy MIC
alebo MIC+48V, môžete zvoliť citlivosť externého mikrofónu.
1 Vyberte nastavenie menu pre použitý konektor INPUT.
> [¡ $ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1 Mic Trimming/Vyváženie mikrofónu
pre VSTUP 1] alebo [INPUT 2 Mic Trimming/Vyváženie mikrofónu pre VSTUP 2]
2 Zvoľte požadovanú úroveň a stlačte SET.
• Môžete vybrať jednu z 5 úrovní citlivosti od –12 dB do +12 dB.
Stlmenie mikrofónu (konektory INPUT)
Ak ste zvolili možnosť [INPUT Terminals/Konektory INPUT] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95) a jeden
z prepínačov INPUT je nastavený do polohy ANALOG a príslušný prepínač ANALOG je nastavený do polohy MIC
alebo MIC+48V, môžete aktivovať stlmenie externého mikrofónu (20 dB).
1 Vyberte nastavenie menu pre použitý konektor INPUT.
> [¡ $ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [INPUT 1 Mic Att./Stlmenie mikrofónu pre VSTUP 1]
alebo [INPUT 2 Mic Att./Stlmenie mikrofónu pre VSTUP 2]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
Stlmenie mikrofónu (Konektor MIC)
Ak ste zvolili možnosť [MIC Terminal/Konektor MIC] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95), môžete aktivovať
stlmenie externého mikrofónu (20 dB).
1 Zvoľte možnosť [MIC Att./Stlmenie mikrofónu].
> [¡ $ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC Att./Stlmenie mikrofónu]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
Dolná zádrž (konektor MIC)
Ak ste zvolili možnosť [MIC Terminal/Konektor MIC] ako zdroj zvuku pre zvukový kanál (A 95), môžete aktivovať
dolnú zádrž externého mikrofónu.
1 Vyberte možnosť [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu].
> [¡ $ Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
• Ak aktivujete dolnú zádrž, niektoré nízkofrekvenčné zvuky môžu byť potlačené spolu so zvukom vetra.
Záznam zvuku
Sledovanie zvuku so slúchadlami
Pripojte slúchadlá s ∅ 3,5 mm stereofónnym minikonektorom
do konektora × (slúchadlá) na sledovanie záznamu zvuku.
103
POZNÁMKY
• Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť aj pomocou nastavenia
> [¡ % Audio Setup/Nastavenie zvuku]* >
[Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel]. Ak priraditeľnému
tlačidlu priradíte funkciu [Headphones +/Slúchadlá +] alebo
[Headphones –/Slúchadlá –] (A 117), stlačením tohto tlačidla
upravíte hlasitosť slúchadiel bez použitia menu.
* Zobrazí sa na stránke ! v režime
.
Konektor ×
(slúchadlá)
Farebné pruhy a referenčný tón
Farebné pruhy a referenčný tón
Videokamera môže generovať farebné pruhy a referenčný tón s frekvenciou 1 kHz a vysielať ich z konektora SDI,
konektora HDMI OUT a konektora × (slúchadlá)*.
104
* Len referenčný tón.
Prevádzkové režimy:
Farebné pruhy
Videokamera ponúka 3 typy farebných pruhov (SMPTE, EBU alebo ARIB).
1 Zvoľte možnosť [Color Bar Type/Typ farebného pruhu].
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Color Bar Type/Typ farebného pruhu]
2 Zvoľte typ farebných pruhov a stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte možnosť [Color Bars/Farebné pruhy], ak chcete aktivovať farebné pruhy.
> [v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Color Bars/Farebné pruhy]
4 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
• Zvolené farebné pruhy sa zobrazia na displeji a zaznamenajú sa, keď stlačíte tlačidlo REC.
• Vypnutím videokamery alebo zmenou prevádzkového režimu na režim
sa farebné pruhy vypnú.
POZNÁMKY
• Keď je aktivované prednahrávanie alebo počas záznamu nie je možné zmeniť typ farebných pruhov.
• Počas záznamu nemôžete farebné pruhy zapnúť ani vypnúť.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Color Bars/Farebné pruhy] (A 117), stlačením tohto tlačidla
zapnete alebo vypnete farebné pruhy.
Referenčný tón
Videokamera môže mať na výstupe spolu s farebnými pruhmi referenčný tón s frekvenciou 1 kHz.
1 Vyberte možnosť [1 kHz Tone/1 kHz tón].
> [¡ % Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [1 kHz Tone/1 kHz tón]
2 Zvoľte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo SET.
• Môžete vybrať jednu z troch hlasitostí zvuku (–12 dB, –18 dB, –20 dB) alebo výberom položky [Off/Vyp.]
signál vypnúť.
• Referenčný tón bude na výstupe so zvolenou hlasitosťou pri zobrazení farebných pruhov a bude
zaznamenaný, keď stlačíte tlačidlo REC.
Osciloskop
Osciloskop
Videokamera môže zobraziť zjednodušený osciloskop na displeji LCD, v hľadáčiku a na externých monitoroch
(konektor SDI alebo HDMI OUT).
105
Prevádzkové režimy:
Zobrazenie osciloskopu
Stlačením tlačidla WFM zobrazíte osciloskop.
• Okno osciloskopu sa zobrazí na pravej strane displeja.
• Použitím nastavení
> [A $* Assistance
Functions/Funkcie asistenta] > [WFM: LCD], [WFM: VF/
WFM: hľadáčik], [WFM: SDI] a [WFM: HDMI] môžete vypnúť
a zapnúť zobrazenie osciloskopu samostatne na displeji LCD,
v hľadáčiku a na externých monitoroch pripojených
k príslušným konektorom.
• Použitím nastavenia
> [A $* Assistance
Functions/Funkcie asistenta] > [Waveform Settings/
Nastavenia osciloskopu] > [Position/Poloha] môžete zobraziť osciloskop na ľavej alebo pravej strane displeja.
* Zobrazí sa na stránke ! v režime
.
Nastavenie osciloskopu
1 Zvoľte [Type/Typ] osciloskopu.
> [A $* Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Waveform Settings/Nastavenia osciloskopu]
> [Type/Typ]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo SET.
• Ak ste zvolili možnosť [Select Line/Zvolený riadok], pokračujte v nastavovaní súradnice Y riadka,
ktorý chcete zobraziť. V opačnom prípade prejdite na krok č. 6, ak chcete zmeniť zisk.
3 Ak chcete vybrať súradnicu Y riadka, zvoľte možnosť [Select Line/Zvolený riadok].
> [A $* Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Waveform Settings/Nastavenia osciloskopu]
> [Select Line/Zvolený riadok]
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte prvú číslicu súradnice Y a stlačením tlačidla SET
prejdite na nasledujúcu číslicu.
• Zvyšné číslice nastavte rovnakým spôsobom.
• Ak je počet vodorovných riadkov (vertikálna zložka) použitého rozlíšenia 1080, môžete vybrať hodnotu
medzi 0 a 1079 (s krokom 1 riadok). Ak je vertikálne rozlíšenie nastavené na 2160, môžete vybrať hodnotu
medzi 0 a 2158 (s krokom 2 riadky).
5 Zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a stlačte tlačidlo SET.
6 Zvoľte možnosť [Gain/Zisk].
> [A $* Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Waveform Settings/Nastavenia osciloskopu]
> [Gain/Zisk]
7 Zvoľte požadovaný pomer zosilnenia ([1x] alebo [2x]) a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak ste zvolili možnosť [1x], zvyšok postupu nie je potrebný. Ak ste zvolili možnosť [2x], rozsah zobrazenia osi
Y osciloskopu sa zníži o polovicu. Pokračujte postupom výberu minimálnej hodnoty jasu (v %) zobrazenej na
osi Y.
Osciloskop
8 Zvoľte možnosť [Y Position/Poloha Y].
> [A $* Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Waveform Settings/Nastavenia osciloskopu]
> [Y Position/Poloha Y]
106
9 Zvoľte požadované percentá a potom stlačte tlačidlo SET.
* Zobrazí sa na stránke ! v režime
.
Možnosti pre položku [Type/Typ]
[Line/Riadok]:
[Line+Spot/Riadok + bod]:
Nastaví osciloskop do režimu zobrazovania riadkov.
Krivka oblasti v červenom rámiku sa zobrazí červeno nad krivkou režimu
[Line/Riadok].
[Select Line/Zvolený riadok]: Bude zobrazený zvolený vodorovný riadok spolu s jeho krivkou.
[Field/Pole]:
Nastaví osciloskop do režimu zobrazovania poľa.
[RGB]:
Funguje ako osciloskop RGB.
[YPbPr]:
Funguje ako osciloskop YPbPr.
POZNÁMKY
• Osciloskop nebude ovplyvnený ani vtedy, ak sa na displej LCD, hľadáčik alebo výstup videa z konektora SDI
alebo HDMI OUT použije LUT.
• Osciloskop nie je možné zobraziť počas zobrazenia farebných pruhov alebo ak je aktivované zväčšenie.
• Ak sa zmenilo nastavenie [Knee/Horný ohyb] v súbore užívateľského nastavenia obrazu (A 126),
na osciloskope sa zobrazí horizontálny riadok, ktorý označuje úroveň jasu (Y) zodpovedajúci hornému ohybu.
Vloženie značiek do videoklipov počas záznamu
Vloženie značiek do videoklipov počas záznamu
Počas záznamu videoklipov môžete označiť dôležitý záber vo videoklipe vložením „značky záberu“ (!).
Do celého videoklipu tiež môžete vložiť značku OK ($) alebo značku zaškrtnutia (%) na označenie videoklipov,
ktoré chcete odlíšiť.
Môžete tiež pridať a odstrániť značky záberu (A 141), značky $ a značky % (A 139) v režime
.
Prevádzkové režimy:
Vloženie značky záberu počas záznamu
Ak chcete počas záznamu vložiť do videoklipu značku záberu, priraditeľnému tlačidlu musíte vopred priradiť
funkciu [Add Shot Mark/Pridať značku záberu].
1 Priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu [Add Shot Mark/Pridať značku záberu] (A 117).
2 Počas záznamu stlačte priraditeľné tlačidlo na začiatku záberu, ktorý chcete označiť.
• Zobrazí sa hlásenie označujúce značku záberu a zvolená značka záberu sa vloží do aktuálneho
políčka videoklipu.
POZNÁMKY
Značku záberu môžete pridať aj stlačením tlačidla SHOT1 na diaľkovom ovládači.
Do jedného videoklipu môžete pridať až 100 značiek záberu.
Môže dôjsť k oneskoreniu až 1 sekundy medzi stlačením tlačidla a skutočným vložením značky záberu.
Ak videoklip obsahuje značku záberu, vedľa jeho zmenšeniny v indexovom zobrazení prehrávania sa zobrazí
ikona !.
• Značku záberu nemožno pridať počas prednahrávania (pred stlačením tlačidla REC na spustenie záznamu).
•
•
•
•
Pridanie značky $ alebo značky % do posledného zaznamenaného videoklipu
Po zázname dôležitého videoklipu doň môžete vložiť značku OK ($) alebo značku zaškrtnutia (%) na jeho
odlíšenie. Pomocou značiek $ môžete chrániť dôležité videoklipy, keďže videoklipy so značkou $ sa nedajú
odstrániť použitím videokamery.
Ak chcete pridať značku $ alebo značku % do posledného videoklipu zaznamenaného v režime
,
priraditeľnému tlačidlu musíte vopred priradiť funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/
Pridať značku].
1 Priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/
Pridať značku] (A 117).
• Ak chcete pridať oba typy značiek (do rôznych videoklipov), jednému priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu
[Add $ Mark/Pridať značku] a druhému funkciu [Add % Mark/Pridať značku].
2 Po zázname videoklipu stlačte priraditeľné tlačidlo.
• Zobrazí sa hlásenie označujúce značku videoklipu a zvolená značka videoklipu sa vloží do videoklipu.
POZNÁMKY
• Videoklip nemôže naraz obsahovať značku $ a značku %.
• Ak videoklip obsahuje značku $ alebo značku %, vedľa jeho zmenšeniny v indexovom zobrazení prehrávania
sa zobrazí príslušná ikona.
107
Používanie metadát
Používanie metadát
108
Videokamera automaticky pridáva metadáta do zaznamenaných videoklipov. Pomocou dodaného softvéru
Canon XF Utility môžete kontrolovať a vyhľadávať konkrétne metadáta. Môžete tiež vytvoriť a preniesť
užívateľskú poznámku na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote (A 162, 170).
Súčasti metadát
Metadáta
Zadávanie obsahu
Kontrola obsahu
Videokamera
Canon XF Utility
Browser Remote
Canon XF Utility
–
Ü
Ü
Ü
Informácie GPS: nadmorská výška, zemepisná šírka
a zemepisná dĺžka.
Ü1
Ü2
Ü
Ü
Dáta o zázname: expozičný čas, hodnota zisku atď.
–3
–
–
Ü
Jedinečné identifikátory produktu (UMID): krajina,
organizácia a užívateľské kódy založené na norme SMPTE.
Ü
–
–
–
Užívateľská poznámka: názov, autor, umiestnenie a opis
videoklipu.
1
2
3
Len keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2. Videokamera počas záznamu automaticky zaznamenáva
informácie GPS (A 110).
Informácie GPS sa dajú vložiť len do videoklipov, ktoré už sú zaznamenané.
Videokamera automaticky zaznamenáva dáta o zázname.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie užívateľskej poznámky vytvorenej pomocou softvéru Canon XF Utility
Pred pridaním užívateľskej poznámky musíte najprv nainštalovať softvér Canon XF Utility (A 151). Potom
vytvorte užívateľskú poznámku a uložte ju na kartu SD. Po vložení karty do videokamery a zvolení užívateľskej
poznámky sa poznámka pridá do zaznamenávaných videoklipov.
1 Pomocou softvéru Canon XF Utility uložte užívateľskú poznámku na kartu SD.
• Ďalšie informácie nájdete v časti Organizácia profilov Užívateľská poznámka v návode na používanie softvéru
Canon XF Utility.
2 Vložte kartu do otvoru pre kartu SD 3 videokamery.
3 Zvoľte užívateľskú poznámku pomocou položky [Setting/Nastavenie].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[Setting/Nastavenie]
4 Zvoľte možnosť [SD Card/Karta SD] a stlačte tlačidlo SET.
5 Zvoľte možnosť [User Memo/Užívateľská poznámka].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[User Memo/Užívateľská poznámka]
6 Zvoľte názov súboru požadovanej užívateľskej poznámky a stlačte SET.
• Na pravej strane displeja sa zobrazí ikona Q.
• Ak chcete videoklipy zaznamenávať bez užívateľskej poznámky, zvoľte možnosť [Off/Vyp.].
POZNÁMKY
• Po nastavení užívateľskej poznámky nevyberajte kartu SD, keď nakrúcate. Ak kartu vyberiete, užívateľská
poznámka sa nepridá do videoklipov.
• Ak sa má užívateľská poznámka pridať do videoklipov, musíte je nastaviť pred začatím záznamu. Užívateľskú
poznámku pridanú do videoklipu nemôžete zmeniť pomocou videokamery, ale môžete to urobiť pomocou softvéru
Canon XF Utility.
• Ak je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GP-E2 GPS, informácie o užívateľskej poznámke sa nezaznamenajú,
aj keď ste zvolili súbor s užívateľskou poznámkou z karty SD.
Používanie metadát
Zadávanie informácií o zázname
Môžete vstúpiť do scény a zhotoviť informácie, ktoré neskôr pomôžu identifikovať záznam.
1 Zvoľte možnosť [Scene/Scéna] alebo [Take/Zhotoviť].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[Scene/Scéna] alebo [Take/Zhotoviť]
2 Zvoľte možnosť [Change/Zmeniť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zadajte požadované informácie (scéna, do 16 znakov; zhotovenie, do 8 znakov) pomocou obrazovky
s klávesnicou (A 27).
• Ak chcete odstrániť informácie o scéne alebo zhotovení, zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť].
109
Záznam informácií GPS (geoznačky)
Záznam informácií GPS (geoznačky)
110
Keď je ku konektoru USB videokamery pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera do každého
záznamu (videoklipy a fotografie) automaticky vloží informácie GPS (nadmorská výška, zemepisná šírka
a zemepisná dĺžka). Len v prípade fotografií sa vložia aj dátum a čas UTC (coordinated universal time).
Neskôr môžete použiť tieto informácie GPS na organizáciu a vyhľadávanie videoklipov pomocou softvéru
Canon XF Utility (A 151). V režime
môžete skontrolovať, či videoklip obsahuje informácie GPS
na obrazovke [Clip Info/Informácie o klipe] (A 138).
Ďalšie informácie o pripojení a nastavení prijímača nájdete v návode na používanie prijímača GP-E2.
Pripojenie prijímača GPS
Vypnite videokameru aj prijímač. Pripojte prijímač ku konektoru USB videokamery pomocou kábla USB*.
Počas záznamu vložte prijímač do prenosného puzdra* a pripojte ho k prídržnému remienku videokamery alebo
ho noste pri sebe.
* Dodáva sa s prijímačom.
Konektor USB
Automatická úprava času a dátumu podľa dát GPS
Môžete nastaviť položku
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [GPS Auto Time/
Automatický čas GPS] na možnosť [On/Zap.], aby videokamera automaticky upravila nastavenia dátumu
a času podľa informácií získaných zo signálu GPS. Dátum a čas sa automaticky aktualizujú, keď sa
videokamera po zapnutí prvýkrát pripojí k správnemu signálu GPS.
• Keď je aktivovaná automatická úprava dátumu a času, nastavenia
> [B ! System Setup/
Nastavenie systému] > [Time Zone/Časové pásmo] a [Date/Time/Dátum a čas] nie sú k dispozícii.
•
•
•
•
DÔLEŽITÉ
V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie systému GPS obmedzené alebo zakázané.
Prijímač GPS používajte v súlade s miestnou legislatívou krajiny alebo regiónu, kde sa prijímač používa.
Obzvlášť opatrní buďte pri cestách do zahraničia.
Buďte opatrní pri používaní prijímača GPS na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené.
Informácie GPS zaznamenané vo videoklipoch a fotografiách môžu obsahovať údaje, pomocou ktorých vás
ostatní môžu vyhľadať alebo identifikovať. Buďte opatrní pri zdieľaní záznamov s geoznačkami a pri ich
odosielaní na web.
Prijímač GPS nenechávajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, napríklad pri silných magnetoch
alebo motoroch.
POZNÁMKY
• Na zobrazení stavu [GPS Information Display/Zobrazenie informácií GPS] (A 203) môžete skontrolovať
aktuálne informácie GPS a intenzitu satelitného signálu.
• Použitím nastavenia
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Displayed Units/
Zobrazené jednotky] môžete zmeniť jednotky zobrazené na displeji na metre a stopy.
Záznam informácií GPS (geoznačky)
• Opätovný príjem signálu GPS potrvá dlhšie po výmene napájacieho akumulátora alebo pri prvom zapnutí
videokamery po dlhšom čase, keď bola vypnutá.
• Neumiestňujte káble pripojené ku konektoru SDI alebo ku konektoru HDMI OUT do blízkosti prijímača GPS,
pretože to môže narušiť signál GPS.
• Informácie GPS zaznamenané s videoklipmi zodpovedajú polohe pri začiatku záznamu.
• Videokamera nie je kompatibilná s digitálnym kompasom prijímača GPS ani s intervalovými funkciami
polohovania. Taktiež voľba [Set now/Nastaviť teraz] nie je dostupná pre nastavenie [GPS Auto Time/
Automatický čas GPS].
111
Prezeranie záznamov
Prezeranie záznamov
Ak vopred priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Review Recording/Prezeranie záznamu], môžete skontrolovať
celý alebo časť naposledy zaznamenaného videoklipu aj v režime
.
112
Prevádzkové režimy:
1 Priraditeľnému tlačidlu vopred priraďte funkciu [Review Recording/Prezeranie záznamu] (A 117).
2 Ak chcete nastaviť dĺžku prezerania, zvoľte možnosť [Review Recording/Prezeranie záznamu].
> [B % System Setup/Nastavenie systému] > [Review Recording/Prezeranie záznamu]
3 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
4 Po skončení záznamu videoklipu stlačte priraditeľné tlačidlo.
• Posledný zaznamenaný videoklip sa prehrá počas zvolenej doby. V hornej časti displeja sa zobrazí
[Ð REVIEW/PREZERAŤ].
• Počas prezerania videoklipu nebude zo zabudovaného reproduktora vysielaný žiadny zvuk, ale zvuk
bude vysielaný z konektora × (slúchadlá), konektora HDMI OUT a konektora SDI.
• Pomocou joysticku môžete skočiť vo videoklipe dozadu alebo dopredu (A 135).
• Stlačením tlačidla CANCEL zastavíte prezeranie videoklipu a vrátite videokameru do pohotovostného
režimu záznamu.
• Po skončení prehrávania videoklipu sa videokamera vráti do pohotovostného režimu záznamu.
Možnosti
[Entire Clip/Celý klip]:
Umožní vám prehrať celý klip.
[Last 4 sec/Posledné 4 s]: Umožní prehrať len posledné 4 sekundy klipu.
POZNÁMKY
• Ak videokamera prepla karty SD počas záznamu, videoklip prehrá z karty, na ktorú sa naposledy
zaznamenávalo.
Režimy špeciálneho záznamu
Režimy špeciálneho záznamu
Videokamera má nasledujúce režimy špeciálneho záznamu.
Spomalený záznam: Tento režim umožňuje meniť obrazový kmitočet snímania, aby ste pri prehrávaní dosiahli
spomalený pohyb.
Prednahrávanie: Videokamera začne zaznamenávať pár sekúnd predtým, než stlačíte tlačidlo REC.
Je to obzvlášť užitočné v situáciách, kedy sa ťažko predpovedá, kedy začať záznam.
Prevádzkové režimy:
Spomalený záznam
Ak je aktivovaný spomalený záznam, videokamera zaznamená progresívny obrazový kmitočet (obrazový
kmitočet snímania), ktorý sa líši od obrazového kmitočtu prehrávania. Záznam videoklipu s obrazovým
kmitočtom vyšším než je nastavenie [Frame Rate/Obrazový kmitočet] spôsobí pri prehrávaní efekt spomalenia
pohybu (až do 1/5 pôvodnej rýchlosti).
Počas aktivovaného spomaleného záznamu sa zvuk nezaznamenáva. Taktiež maximálna doba záznamu
jedného videoklipu zodpovedá približne 6 hodinám času prehrávania.
Spomalený záznam je k dispozícii iba pre videoklipy XF-HEVC.
Dostupné obrazové kmitočty snímania a maximálna doba záznamu.
Nastavenie obrazu
Obrazový kmitočet*
Rozlíšenie/vzorkovanie farieb
Obrazový kmitočet
snímania
Približná maximálna doba záznamu pre jeden klip
119.88P
1 h 30 minút
59.94P
3h
29.97P
23.98P
1920 × 1080, YCbCr 4:2:2, 10 bitov
50.00P
1 h 12 minút
100.00P
25.00P
3h
1 h 30 minút
* Pri videoklipoch zaznamenaných s obrazovým kmitočtom nastaveným na hodnotu 23,98P bude dátový tok prehrávania 35 Mb/
s a pri videoklipoch zaznamenaných s inými obrazovými kmitočtami bude 45 Mb/s.
1 Zvoľte možnosť [Recording Mode/Režim záznamu].
[3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Recording Mode/Režim záznamu]
2 Zvoľte možnosť [Slow Motion Recording/Spomalený záznam] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zobrazí sa správa [The following settings were changed/Nasledujúce nastavenia sa zmenili].
Prezrite si automaticky vykonané zmeny a stlačte tlačidlo SET.
• V hornej časti displeja sa zobrazí [SLOW STBY/Pohotovostný režim spomaleného záznamu].
• Obrazový kmitočet snímania sa zobrazí vedľa nastavenia obrazového kmitočtu (obrazový kmitočet prehrávania).
• Ak je obrazový kmitočet snímania nastavený na hodnotu 119,88P, zobrazí sa ako „120“.
Obrazový kmitočet snímania (snímky/s)
Nastavenie [Frame Rate/Obrazový kmitočet] (obrazový kmitočet prehrávania)
3 Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Rozsvietia sa indikátory nahrávania.
• Počas záznamu sa [SLOW STBY/Pohotovostný režim spomaleného záznamu] zmení na [Ü SLOW REC/
SPOMALENÝ ZÁZNAM].
113
Režimy špeciálneho záznamu
4 Zaznamenávanie zastavíte ďalším stlačením tlačidla REC.
114
• Videoklip sa zaznamená so zvoleným obrazovým kmitočtom.
• Indikátory nahrávania zhasnú a v hornej časti displeja sa zobrazí [SLOW STBY/Pohotovostný režim
spomaleného záznamu].
5 Keď ukončíte záznam, vypnite režim špeciálneho záznamu.
• Opakujte kroky č. 1 a 2 s výberom položky [Normal Recording/Normálny záznam].
POZNÁMKY
• Spomalený záznam nemožno použiť spoločne s prednahrávaním.
• Ak je aktivovaný spomalený záznam, možnosti [PQ] a [HLG] v súbore užívateľského nastavenia obrazu
([Gamma/Gama] a [Preset/Prednastavený]) a ich príslušné LUT nebudú k dispozícii.
• Počas záznamu sa nedá zmeniť obrazový kmitočet snímania.
• Signál časového kódu nebude možné vysielať prostredníctvom konektora SDI, HDMI OUT ani TIME CODE.
• Ak sa zmení formát videa alebo systémová frekvencia, spomalený záznam sa zruší a obnoví sa predvolená
hodnota obrazového kmitočtu snímania.
• Časový kód počas aktivovaného spomaleného záznamu:
- Režim časového kódu môžete nastaviť na položku [Regen./Pokračovanie] alebo [Preset/Prednastavený]
v režime spustenia časového kódu [Rec Run/Spustenie pri zázname].
- Ak je režim spustenia časového kódu nastavený na možnosť [Free Run/Voľné spustenie], režim spustenia
časového kódu sa počas režimu spomaleného záznamu automaticky prepne na možnosť [Rec Run/
Spustenie pri zázname].
- Pri vypnutí režimu špeciálneho záznamu sa obnoví predchádzajúce nastavenie režimu spustenia časového kódu.
Prednahrávanie
Keď je zapnutý režim prednahrávania, videokamera začne priebežne zaznamenávať do dočasnej pamäte asi
3 sekundy deja. Takže keď stlačíte tlačidlo REC, videoklip bude obsahovať aj niekoľko sekúnd videa a zvuku
zaznamenaných pred stlačením tlačidla.
1 Zvoľte možnosť [Recording Mode/Režim záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Recording Mode/Režim záznamu]
2 Zvoľte možnosť [Pre-Recording/Prednahrávanie] a stlačte tlačidlo SET.
• V hornej časti displeja sa zobrazí [PRE REC STBY/Pohotovostný režim prednahrávania].
3 Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Rozsvietia sa indikátory nahrávania.
• Počas záznamu sa [PRE REC STBY/Pohotovostný režim prednahrávania] zmení na
[Ü PRE REC/Prednahrávanie].
4 Zaznamenávanie zastavíte ďalším stlačením tlačidla REC.
• Videoklip sa zaznamenáva. Zaznamenaný videoklip bude obsahovať niekoľko sekúnd videa a zvuku
zaznamenaných pred stlačením tlačidla REC.
• Indikátory nahrávania zhasnú a v hornej časti displeja sa zobrazí [PRE REC STBY/Pohotovostný
režim prednahrávania].
5 Keď ukončíte záznam, vypnite režim špeciálneho záznamu.
• Opakujte kroky č. 1 a 2 s výberom položky [Normal Recording/Normálny záznam].
POZNÁMKY
• Prednahrávanie nemožno použiť spoločne s režimom spomaleného záznamu.
• Ak sa zmení formát videa alebo systémová frekvencia, prednahrávanie sa zruší.
Režimy špeciálneho záznamu
• Časový kód počas prednahrávania:
- Časový kód videoklipu sa spustí niekoľko sekúnd pred stlačením tlačidla REC.
- Časový kód sa zaznamená v režime spustenia časového kódu nastavenom na možnosť [Free Run/
Voľné spustenie].
- Ak je režim časového kódu nastavený na možnosť [Regen./Pokračovanie] alebo [Preset/Prednastavený]
s režimom spustenia časového kódu [Rec Run/Spustenie pri zázname], režim spustenia časového kódu
sa automaticky zmení na možnosť [Free Run/Voľné spustenie], ak je aktivované prednahrávanie.
- Pri vypnutí režimu špeciálneho záznamu sa obnoví predchádzajúce nastavenie režimu spustenia
časového kódu.
115
Infračervený záznam
Infračervený záznam
116
Môžete nastaviť infračervený režim na zaznamenávanie vo veľmi tmavých situáciách pomocou infračerveného
svetla. Takisto môžete infračervené svetlo videokamery používať na rozjasnenie záznamov a výber farby pre
jasnejšie oblasti obrazu (biela alebo zelená).
Prevádzkové režimy:
1 Presuňte prepínač INFRARED (infračervené) do polohy
ON (zapnuté).
• V ľavom dolnom rohu displeja sa zobrazia ikony ;
a =.
2 Ak chcete zmeniť farbu jasných oblastí na
infračervenom obraze, vyberte možnosť [IR Rec Color/
Farba infračerveného záznamu].
> [v ( Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[IR Rec Color/Farba infračerveného záznamu]
3 Zvoľte možnosť [White/Biela] alebo [Green/Zelená]
a potom stlačte tlačidlo SET.
4 Ak chcete zapnúť infračervené svetlo, vyberte možnosť
[IR Light/Infračervené svetlo].
>[v ( Camera Setup/Nastavenie kamery] > [IR Light/Infračervené svetlo]
5 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Ak je zapnuté infračervené svetlo, = sa zmení na
.
Možnosti
[Toggle/Prepnúť]:
[Always On/Vždy zap.]:
[Always Off/Vždy vyp.]:
Umožňuje zapnúť a vypnúť infračervené svetlo priraditeľným tlačidlom.
Priraditeľnému tlačidlu vopred nastavte funkciu (A 117) [IR Light/Infračervené svetlo]
a stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete infračervené svetlo.
Infračervené svetlo je vždy zapnuté, keď je videokamera v infračervenom režime.
Infračervené svetlo je vždy vypnuté.
POZNÁMKY
• Ak je aktivovaný infračervený záznam, dôjde k nasledujúcim zmenám.
- Videokamera sa prepne na automatický zisk a nastavenie expozičného času, je pevne nastavená maximálna
clona a neutrálne sivý filter je zasunutý a nedá sa použiť.
- Limit AGC, expozimeter, posun AE, nastavenia vyváženia bielej sa nedajú použiť.
- Keď sa videokamera prepne do infračerveného režimu, automatické zaostrovanie sa môže okamžite
aktivovať a bod zaostrenia sa môže zmeniť. Skontrolujte, či je zaostrenie správne.
• V závislosti od zdroja svetla nemusí automatické zaostrovanie správne fungovať pri zoomovaní.
• V režime infračerveného svetla je senzor videokamery výrazne citlivejší voči blízkosti infračerveného svetla.
Nemierte objektívom do zdrojov svetla/tepla na obraze. Pred prepnutím do infračerveného režimu objektív
zakryte. Ak sú takéto zdroje svetla/tepla v obraze, pred prepnutím do infračerveného režimu sa odporúča
objektív zakryť.
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [IR Rec Color/Farba infračerveného záznamu] (A 117), stlačením
tohto tlačidla zmeníte farbu svetlých miest na infračervenom zázname.
4
Užívateľské prispôsobenie
117
Priraditeľné tlačidlá
Videokamera má množstvo tlačidiel, ku ktorým môžete priradiť rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá).
Priraďte k tlačidlám často používané funkcie, ktoré považujete za najpraktickejšie, aby ste si prispôsobili
videokameru podľa svojich potrieb.
Na tele videokamery nájdete 14 priraditeľných tlačidiel. Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 ponúka štyri ďalšie
priraditeľné tlačidlá, ktoré je možné použiť pri jeho pripojení k videokamere. Názvy tlačidiel vytlačené
na videokamere vedľa priraditeľných tlačidiel 1 až 7 tiež označujú ich predvolené nastavenia.
Prevádzkové režimy:
Zmena priradených funkcií
1 Stlačte tlačidlo MENU a kým ho držíte stlačené, stlačte priraditeľné tlačidlo, ktorého funkciu
si prajete zmeniť.
• Zobrazí sa zoznam dostupných funkcií s funkciou aktuálne priradenou k zvýraznenému tlačidlu.
• Môžete tiež vybrať nastavenia menu v položke
> [ Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá]
(stránky ! a " pre priraditeľné tlačidlá 1 až 14 na videokamere; stránka # pre priraditeľné tlačidlá
na diaľkovom ovládači RC-V100).
• Priraditeľné tlačidlá 8 až 13 nie sú k dispozícii v režime
.
Priraditeľné tlačidlá
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte požadovanú funkciu a potom stlačte tlačidlo SET.
118
• Zvolená funkcia bude priradená zvolenému tlačidlu.
• Ak ste vybrali jednu z prednastavených funkcií, zvyšok postupu nie je potrebný. Ak ste zvolili položku
[User Setting/Užívateľské nastavenie], pokračujte v postupe uloženia nastavenia menu.
3 Prechádzajte jednotlivými menu, vyhľadajte nastavenia menu, ktoré chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo SET.
• Zvolené nastavenie menu bude priradené zvolenému tlačidlu. Nastavenia zvolené užívateľom budú
označené ikonou
v menu [ Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá].
4 Na použitie priradenej funkcie stlačte priraditeľné tlačidlo, ako je to popísané v nasledujúcej tabuľke.
POZNÁMKY
• Môžete si prezrieť zobrazenia stavu [Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá] (A 197), aby ste videli,
ktoré funkcie sú aktuálne priradené ku každému tlačidlu.
• Môžete obnoviť iba funkcie priradené k priraditeľným tlačidlám, bez vplyvu na ostatné nastavenia videokamery,
pomocou funkcie
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Reset/Obnoviť] >
[Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá]. Obnovia sa predvolené funkcie všetkých priraditeľných tlačidiel.
Priraditeľné funkcie
Funkcie sa dajú nastaviť samostatne v režime
priraditeľné funkcie a dostupné režimy.
Názov funkcie
a v režime
. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
A
Opis
[(NONE)/(ŽIADNE)]
Nie je priradená žiadna funkcia – tlačidlo je vypnuté.
Ü
Ü
[Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
Zapne a vypne stabilizáciu obrazu.
Ü
–
[Powered IS/Zosilnený
stabilizátor obrazu]
Zapne a vypne zosilnený stabilizátor obrazu.
Ü
–
[Face AF/Automatické
zaostrovanie tváre]
Prepne nastavenie [Face AF/Automatické zaostrovanie tváre] medzi [Face Priority/
Priorita tváre] a [Face Only/Iba tvár].
Ü
–
[Face Det. & Tracking/
Zapne a vypne detekciu a sledovanie tváre.
Detekcia a sledovanie tváre]
Ü
–
[Tracking/Sledovanie]
Zapne a vypne funkciu sledovania.
Ü
–
81
[Focus Limit/
Obmedzenie zaostrovania]
Použije alebo odstráni nastavenie obmedzenia zaostrovania v menu.
Ü
–
82
[Focus Guide/
Zaostrovací asistent]
Zapne a vypne funkciu zaostrovacieho asistenta na duálne pixely.
Ü
–
75
[Peaking: All/Zvýraznené
obrysy: Všetko]
Zapne a vypne zvýraznené obrysy.
Ü
–
[Peaking: LCD],
[Peaking: VF/Zvýraznené
obrysy: hľadáčik],
[Peaking: SDI],
[Peaking: HDMI]
Zapne a vypne zvýraznené obrysy na displeji LCD, v hľadáčiku a na výstupe videa
z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
Ü
–
[Magn.: All/Zväčšenie:
Všetko]
Zapne a vypne zväčšenie.
Ü
–
Ü
–
–
83
[Magn.: VF+LCD/Zväčšenie:
Zapne a vypne zväčšenie na displeji LCD a v hľadáčiku (spoločne) a na výstupe
hľadáčik a LCD], [Magn.:
videa z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
SDI/HDMI/Zväčšenie: SDI/
HDMI]
79
76
76
Priraditeľné tlačidlá
Názov funkcie
A
Opis
[Digital Zoom/
Digitálny zoom]
Zapne a vypne 300x digitálny zoom.
Ü
–
[Tele-converter/
Telekonvertor]
Prechádza cez možnosti digitálneho telekonvertora v nasledujúcom poradí:
6,0x  3,0x  1,5x  Vyp.
Ü
–
[Push Auto Iris/Krátkodobá
automatická clona]
Videokamera automaticky nastaví clonu len počas držania stlačeného tlačidla.
Ü
–
60
[ND +], [ND –]
Prechádza cez nastavenia neutrálne sivého filtra v poradí zvyšovania
(vyššej hustoty) alebo znižovania (nižšej hustoty).
Ü
–
58
[AE Shift +/Posun AE +],
[AE Shift –/Posun AE –]
Upraví cieľové nastavenie pre automatickú úpravu expozície, čím bude jasnejšia
alebo tmavšia.
Ü
–
61
[Backlight/Podsvietenie],
[Spotlight/Bodové svetlo]
Zapne a vypne expozimeter.
Ü
–
62
[IR Rec Color/Farba
infračerveného záznamu]
Zmení farbu jasných oblastí infračerveného obrazu medzi bielou a zelenou.
Ü
–
[IR Light/
Infračervené svetlo]
Iba ak je položka
> [v ( Camera Setup/Nastavenie kamery] >
[IR Light/Infračervené svetlo] nastavená na možnosť [Toggle/Prepnúť],
infračervené svetlo videokamery sa zapne a vypne.
Ü
–
[Zebra: All/Zebra: Všetko]
Zapne a vypne vzor zebra.
Ü
–
[Zebra: LCD], [Zebra: VF/
Zebra: hľadáčik],
[Zebra: SDI],
[Zebra: HDMI]
Zapne a vypne vzor zebra na displeji LCD, v hľadáčiku a na výstupe videa
z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
Ü
–
[WFM: All/WFM: Všetko]
Zapne a vypne osciloskop.
Ü
Ü
[WFM: LCD], [WFM: VF/
WFM: hľadáčik], [WFM:
SDI], [WFM: HDMI]
Zapne a vypne osciloskop na displeji LCD, v hľadáčiku a na výstupe videa
z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
Ü
Ü
[LUT: All/LUT: Všetko]
Zapne a vypne aplikáciu so zvolenou LUT.
Ü
–
[LUT: LCD], [LUT: VF/LUT:
hľadáčik],
[LUT: SDI], [LUT: HDMI]
Zapne a vypne aplikáciu so zvolenou LUT na displeji LCD, v hľadáčiku a na výstupe
videa z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
Ü
–
[Set White Balance/
Spustí kalibráciu vyváženia bielej na užívateľské nastavenie vyváženia bielej.
Nastavenie vyváženia bielej]
Ü
–
67
[AWB Lock/
Zámka automatického
vyváženia bielej]
Ü
–
66
[¼ Daylight/Denné svetlo],
Zmení režim vyváženia bielej na príslušnú možnosť.
[É Tungsten/Žiarovka],
[È Kelvin]
Ü
–
66
[LCD Setup/Nastavenie
displeja LCD]
Otvorí menu [¢ ! Monitoring Setup/Nastavenie sledovania].
Ü
Ü
[Viewfinder Setup/
Nastavenie hľadáčika]
Otvorí menu [¢ " Monitoring Setup/Nastavenie sledovania].
Ü
Ü
[OSD Output: SDI/HDMI/
Výstup OSD: SDI/HDMI]
Zapne a vypne informácie na obrazovke videokamery na všetkých výstupoch videa
naraz.
[OSD Output: SDI/
Výstup OSD: SDI],
[OSD Output: HDMI/Výstup
OSD: HDMI]
Zapne a vypne informácie na obrazovke videokamery na výstupe videa
z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
Ü
Ü
146
[Display/Displej]
Zmení úroveň zobrazenia na obrazovke.
Ü
Ü
47
Pri použití automatického vyváženia bielej (AWB) sa zablokuje aktuálne nastavenie
vyváženia bielej.
68
119
116
86
105
147
30
Priraditeľné tlačidlá
Názov funkcie
120
A
Opis
[TL-U58], [WA-U58]
Prepne nastavenie [Conversion Lens/Predsádka] medzi príslušnou možnosťou
a možnosťou [Off/Vyp.].
Ü
–
[Markers/Značky]
Zapne a vypne značky na displeji.
Ü
–
85
[Color Bars/Farebné pruhy]
Zapne a vypne farebné pruhy.
Ü
–
104
[Photo/Fotografia]*
Zaznamená fotografiu.
Ü
–
179
[Review Recording/
Prezeranie záznamu]
Prehrá posledný videoklip zaznamenaný v režime
Ü
–
112
[Time Code/Časový kód]
Otvorí menu [B # System Setup/Nastavenie systému].
Ü
–
88
[Time Code Hold/
Podržanie časového kódu]*
Podrží alebo obnoví zobrazenie časového kódu.
Ü
Ü
89
[Add Shot Mark/
Pridať značku záberu]
Pridá značku záberu do videoklipu.
Ü
Ü
107
[Add $ Mark/
Pridať značku]
Pridá značku $ do videoklipu.
Ü
Ü
[Add % Mark/
Pridať značku]
Pridá značku % do videoklipu.
Ü
Ü
[Headphones +/Slúchadlá
+], [Headphones –/
Slúchadlá –]
Zvýši a zníži hlasitosť slúchadiel.
Ü
Ü
136
[Monitor Channels/
Monitorovanie kanálov]
Prepne kanály zvukového výstupu z konektora × (slúchadlá) a zabudovaného
reproduktora.
Ü
Ü
150
[Audio Level Indicator/
Indikátor hlasitosti]
Zapne a vypne indikátor hlasitosti.
Ü
Ü
99
[FUNC]
Vstúpi do režimu priameho nastavenia a replikuje funkciu tlačidla FUNC
videokamery.
Ü
–
52
[Slow Motion Recording/
Spomalený záznam]
Zapne a vypne spomalený záznam.
Ü
–
113
[Shutter/Expozičný čas]
Vstúpi do režimu priameho nastavenia so zvýrazneným expozičným časom
pripraveným na úpravu.
Ü
–
55
[Gain/Zisk]
Vstúpi do režimu priameho nastavenia so zvýraznenou hodnotou zisku
pripravenou na úpravu.
Ü
–
57
[White Balance/
Vyváženie bielej]
Vstúpi do režimu priameho nastavenia so zvýrazneným režimom vyváženia bielej
pripraveným na úpravu.
Ü
–
65
[Status/Stav]
Zobrazí zobrazenie stavu.
Ü
Ü
195
[Audio Status/Stav zvuku]
Zobrazí zobrazenie stavu [Audio/Zvuk].
Ü
Ü
198
[Custom Picture/
Užívateľské nastavenia
obrazu]
Otvorí nedávno otvorené podmenu [/ ! Custom Picture/
Užívateľské nastavenia obrazu].
Ü
–
121
[My Menu/Moje menu]
Otvorí prispôsobené podmenu [¥ ! My Menu/Moje menu].
.
73
139
Ü
–
26
[Initialize Media/Inicializácia
Otvorí podmenu [Initialize Media/Inicializácia médií].
médií]
Ü
Ü
35
[
User Setting/
Užívateľské nastavenie]*
Ü
Ü
–
Prispôsobiteľná pozícia. Tlačidlu môžete priradiť ktorékoľvek nastavenie menu.
* Funkciu je možné použiť iba priradením tlačidla.
POZNÁMKY
• Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na možnosť [PQ]
alebo [HLG], stlačenie priraditeľného tlačidla nastaveného na možnosť [Slow Motion Recording/Spomalený
záznam] nebude mať žiaden vplyv (tlačidlo je vypnuté).
Užívateľské nastavenia obrazu
Užívateľské nastavenia obrazu
Videokamera vám umožňuje meniť množstvo nastavení (A 124), ktoré riadia rôzne aspekty vytvoreného obrazu.
Ako nastavenie sa všetky tieto nastavenia považujú za jeden súbor užívateľského nastavenia obrazu. Po úprave
požadovaných nastavení podľa svojich predstáv môžete uložiť až 20 súborov užívateľského nastavenia obrazu
(vo videokamere alebo na karte SD) a načítať ich neskôr, aby ste použili presne tie isté nastavenia (A 123).
Na ukladanie a načítavanie súborov užívateľského nastavenia obrazu možno použiť len kartu SD B.
POZNÁMKY
• Súbory užívateľského nastavenia obrazu sú kompatibilné iba s videokamerami XF705.
Prevádzkové režimy:
Voľba súborov užívateľského nastavenia obrazu
Zvoľte súbor užívateľského nastavenia obrazu, ktorého nastavenia sa majú použiť na záznamy, prípadne ak
ho chcete upraviť, premenovať, chrániť alebo preniesť.
1 Zvoľte možnosť [Select/Zvoliť].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Select/Zvoliť]
2 Zvoľte požadovaný súbor a stlačte SET.
• Zvoľte jeden zo súborov užívateľského nastavenia obrazu uložených vo videokamere (C1 až C20). Ak chcete
použiť nastavenia súboru užívateľského nastavenia obrazu uloženého na karte, vopred skopírujte súbor do
videokamery (A 123).
• Po zatvorení menu sa použijú nastavenia vybratého súboru užívateľského nastavenia obrazu.
• Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona nastavenia [Gamma/Gama]. Ak boli aktivované podrobné
nastavenia (
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Activate Other Settings/
Aktivovať ďalšie nastavenia] nastavené na možnosť [On/Zap.]),
sa zobrazí na ľavej strane displeja.
POZNÁMKY
• O zmenách užívateľských nastavení obrazu voliteľným diaľkovým ovládačom RC-V100
- Ak je k videokamere pripojený voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, stlačením tlačidla CUSTOM PICT
na diaľkovom ovládači otvoríte menu [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu].
- Ak je vo videokamere zvolený chránený súbor užívateľského nastavenia obrazu, nemôžu byť zmenené
nastavenia súvisiace s užívateľským nastavením pomocou diaľkového ovládača.
- Úpravou užívateľských nastavení obrazu diaľkovým ovládačom zmeníte nastavenia uložené v aktuálne
zvolenom súbore užívateľského nastavenia obrazu. Ak chcete uchovať dôležitý súbor užívateľského
nastavenia obrazu, skopírujte ho vopred na kartu SD alebo si vopred zvoľte súbor užívateľského nastavenia
obrazu, ktorý vám nevadí zmeniť.
Úprava nastavení súboru užívateľského nastavenia obrazu
1 Zvoľte súbor užívateľského nastavenia obrazu (A 121).
2 Vypnite predvolené nastavenia farieb.
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Preset/Predvolené] > [Off/Vyp.]
3 Ak je to potrebné, zmeňte krivku gama, farebný priestor alebo maticu farieb (A 124).
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Gamma/Gama], [Color Space/
Farebný priestor], [Color Matrix/Matica farieb]
121
Užívateľské nastavenia obrazu
4 Zvoľte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo SET.
5 Ak chcete zmeniť podrobné užívateľské nastavenia obrazu, aktivujte podrobné užívateľské
nastavenia obrazu.
122
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Activate Other Settings/
Aktivovať ďalšie nastavenia] > [On/Zap.]
6 Otvorte podmenu [Other Settings/Ďalšie nastavenia].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Other Settings/Ďalšie nastavenia]
7 Zvoľte užívateľské nastavenie obrazu a potom stlačte tlačidlo SET.
8 Zmeňte nastavenie na požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo SET.
• Ďalšie informácie o rôznych nastaveniach nájdete v časti Dostupné užívateľské nastavenia obrazu (A 125).
• V prípade potreby zopakujte kroky č. 7 a 8 pre ďalšie nastavenia.
• Po zatvorení menu sa použijú nastavenia nového súboru užívateľského nastavenia obrazu.
Obnova súborov užívateľského nastavenia obrazu
1 Zvoľte súbor užívateľského nastavenia obrazu (A 121).
2 Zvoľte možnosť [Reset/Obnoviť].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Reset/Obnoviť]
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte tlačidlo SET.
Premenovanie súborov užívateľského nastavenia obrazu
1 Zvoľte súbor užívateľského nastavenia obrazu (A 121).
2 Zvoľte možnosť [Rename/Premenovať].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Rename/Premenovať]
3 Zvoľte možnosť [Input/Vstup] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zadajte požadovaný názov súboru (do 8 znakov) pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27).
Ochrana súborov užívateľského nastavenia obrazu
Ochrana súboru užívateľského nastavenia obrazu zabraňuje náhodnej zmene jeho nastavení.
1 Zvoľte súbor užívateľského nastavenia obrazu (A 121).
2 Zvoľte možnosť [Protect/Chrániť].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Protect/Chrániť]
3 Zvoľte možnosť [Protect/Chrániť] a stlačte tlačidlo SET.
• Na obrazovke výberu súboru užívateľského nastavenia obrazu sa vedľa názvu súboru zobrazí ikona i.
• Ak chcete ochranu odstrániť, zvoľte možnosť [Unprotect/Zrušiť ochranu].
Užívateľské nastavenia obrazu
Kopírovanie súborov užívateľského nastavenia obrazu
Súbory užívateľského nastavenia obrazu môžete prenášať medzi videokamerou a kartou SD B.
Kopírovanie súboru z videokamery na kartu SD B
1 Vložte do otvoru pre kartu SD B videokamery kartu.
2 Zvoľte súbor užívateľského nastavenia obrazu (A 121).
3 Zvoľte možnosť [Copy to SD Card B/Kopírovať na kartu SD B].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Copy to SD Card B/
Kopírovať na kartu SD B]
4 Zvoľte cieľový súbor a potom stlačte tlačidlo SET.
• Zvoľte existujúci súbor užívateľského nastavenia obrazu na prepísanie alebo možnosť [New File/Nový súbor]
na uloženie nastavení na kartu ako nový súbor užívateľského nastavenia obrazu.
5 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Súbor na karte SD B sa prepíše alebo sa na karte vytvorí nový súbor.
6 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Náhrada súboru vo videokamere súborom z karty SD B
1 Vložte kartu s požadovaným súborom užívateľského nastavenia obrazu do otvoru pre kartu SD B videokamery.
2 Zvoľte nechránený súbor užívateľského nastavenia obrazu, ktorý chcete nahradiť (A 121).
3 Zvoľte možnosť [Load from SD Card B/Načítať z karty SD B].
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [File/Súbor] > [Load from SD Card B/
Načítať z karty SD B]
4 Zvoľte súbor s nastaveniami, ktorý chcete nahradiť, a potom stlačte tlačidlo SET.
5 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Súbor vo videokamere sa prepíše súborom z karty SD B.
6 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Vloženie súboru užívateľského nastavenia obrazu do videoklipu
Po úprave rôznych nastavení môžete uložiť súbor užívateľského nastavenia obrazu spolu s metadátami
videoklipu. Ak je vo videoklipe vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu, môžete skontrolovať nastavenia,
ktoré sa použili pri zázname videoklipu, na obrazovke [Clip Info/Informácie o klipe] (A 138).
1 Zvoľte možnosť [Add / File/Pridať súbor].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[Add / File/Pridať súbor]
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
• Keď je zvolená možnosť [Off/Vyp.], súbor užívateľského nastavenia obrazu sa nezaznamená s videoklipmi.
123
Užívateľské nastavenia obrazu
Dostupné užívateľské nastavenia obrazu
Menu [/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu]
124
Položky menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Preset/Prednastavený]
Pre videoklipy XF-HEVC:
[Normal1 : BT.709/Normálne 1: BT.709], [Normal1 : BT.2020/Normálne 1: BT.2020], [Wide DR :
BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709], [Wide DR : BT.2020/Široký dynamický rozsah: BT.2020],
[PQ : BT.2020], [HLG : BT.2020], [Canon Log 3 : BT.2020], [Canon Log 3 : BT.709], [Off/Vyp.]
Pre videoklipy XF-AVC:
[Normal1 : BT.709/Normálne 1: BT.709], [Wide DR : BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709],
[Canon Log 3 : BT.709], [Off/Vyp.]
Videokamera ponúka množstvo predvolených nastavení farieb (kombinácie farebného priestoru,
krivky gama a matice farieb). Ďalšie informácie nájdete v časti Predvolené nastavenia farieb (A 63).
[Off/Vyp.]: Toto nastavenie vyberte, ak chcete nastaviť inú kombináciu užívateľských nastavení obrazu s
individuálnymi užívateľskými nastaveniami obrazu popísanými nižšie.
[Gamma/Gama]
Normal 1
Normal 2/3/4
[Normal 1 (Standard)/Normálne 1 (štandardne)], [Normal 2 (x4.0)/Normálne 2 (× 4,0)], [Normal 3
(BT.709)/Normálne 3 (BT.709)], [Normal 4 (x5.0)/Normálne 4 (× 5,0)], [Wide DR/Široký dynamický
rozsah], [PQ]*, [HLG]*, [Canon Log 3]
Výstup
* Dostupné iba pre videoklipy XF-HEVC.
Normal 4
Normal 3
Normal 1/2
Výstup
Vstup
Canon Log 3
Wide DR
Normal1
Výstup
Vstup
HLG
PQ
Wide DR
Normal1
Zmení celkový vzhľad obrazu.
[Normal 1 (Standard)/Normálne 1 (štandardne)]: Štandardný obraz na prehrávanie na monitore TV.
[Normal 2 (x4.0)/Normálne 2 (× 4,0)]: Nastavenie vhodné pre prehrávanie na monitore TV. Vytvára jasnejšie
miesta (jasné oblasti obrazu) ako pri nastavení [Normal 1 (Standard)/Normálne 1 (štandardne)].
[Normal 3 (BT.709)/Normálne 3 (BT.709)]: Nastavenie vhodné na prehrávanie na monitore TV. Vytvára
vernejšie čierne gradácie v tieňoch (tmavé oblasti obrazu) ako pri nastavení [Normal 2 (x4.0)/
Normálne 2 (× 4,0)].
[Normal 4 (x5.0)/Normálne 4 (× 5,0)]: Nastavenie vhodné na prehrávanie na monitore TV. Vytvára ešte
lepšiu čiernu gradáciu v tieňoch (tmavé oblasti obrazu) ako pri nastavení [Normal 3 (BT.709)/
Normálne 3 (BT.709)].
[Wide DR/Široký dynamický rozsah]: Krivka gama s veľmi širokým dynamickým rozsahom.
Optimalizované pre prehrávanie na monitore TV.
[PQ]: HDR (vysoký dynamický rozsah) krivky gama v súlade so štandardom PQ definovaným ITU-R
BT.2100.
[HLG]: HDR (vysoký dynamický rozsah) krivky gama v súlade so štandardom HLG definovaným ITU-R
BT.2100.
[Canon Log 3]: Logaritmická krivka gama, ktorá vyžaduje spracovanie obrazu v postprodukcii.
Vstup
[Color Space/Farebný priestor]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020], [BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Určuje farebný priestor obrazu len pre videoklipy XF-HEVC. Pri videoklipoch XF-AVC je farebný priestor
nastavený na hodnotu BT.709 a toto nastavenie nie je k dispozícii.
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]: Farebný priestor, ktorý spĺňa štandardy ITU-R BT.2020, ktoré definujú
parametre pre televízory s vysokým rozlíšením (4K/8K).
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]: Štandardný farebný priestor, ktorý je kompatibilný s technickými údajmi
sRGB.
[Color Matrix/Matica farieb]
[Video], [Neutral/Neutrálne]
Farebná matica ovplyvňuje celkovú farebnú tonalitu obrazu.
[Video]: Reprodukuje farby kamery EOS C300/EOS C500 bez použitia užívateľských nastavení obrazu.
[Neutral/Neutrálne]: Reprodukuje neutrálne farby.
Užívateľské nastavenia obrazu
Položky menu
[HLG Color/Farby HLG]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[BT.2100], [Vivid/Živé]
Zmení kvalitu reprodukcie farieb pri používaní hybridnej logaritmickej hodnoty gama (HLG).
Toto nastavenie je dostupné, iba ak je položka [Gamma/Gama] nastavená na možnosť [HLG].
[BT.2100]: Reprodukcia farieb podľa technických údajov ITU-R BT.2100.
[Vivid/Živé]: Reprodukcia viac saturovaných farieb podľa prístupu „Tradičné farby“ v ITU-R BT.2390.
[Activate Other Settings/
Aktivovať ďalšie nastavenia]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Nastavte toto nastavenie na možnosť [On/Zap.], ak chcete povoliť úpravu podrobných užívateľských
nastavení obrazu vysvetlených v nasledujúcej tabuľke.
[/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > podmenu [Other Settings/Ďalšie
nastavenia] (podrobné nastavenia)
Položky menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Black/Čierne]*
[Master Pedestal/Úroveň čiernej]
–50 až 50 (±0)
Úroveň čiernej zvyšuje alebo znižuje. Vyššie nastavenia zosvetlia tmavé miesta, ale znížia kontrast.
Ak je položka [Gamma/Gama] nastavená na možnosť [Canon Log 3], toto nastavenie nie je
k dispozícii.
[Master Black Red/
Úroveň čiernej a červenej],
[Master Black Blue/
Úroveň čiernej a modrej]
–50 až 50 (±0)
Tieto nastavenia upravujú farebný nádych v čiernej. Ak je položka [Gamma/Gama] nastavená
na možnosť [Canon Log 3], tieto nastavenia nie sú k dispozícii.
[Black Gamma/Gama čiernej]*
[Level/Úroveň]
–50 až 50 (±0)
[Range/Rozsah], [Point/Bod]
–20 až 50 (±0)
Výstup
[Point/
Bod]
[Level/
Úroveň]
[Range/
Rozsah]
Vstup
Tieto nastavenia riadia spodnú časť krivky gama (tmavé oblasti obrazu). Ak je položka [Gamma/
Gama] nastavená na možnosť [Wide DR/Široký dynamický rozsah], [PQ], [HLG] alebo [Canon Log 3],
tieto nastavenia nie sú k dispozícii.
[Level/Úroveň]: Zvyšuje alebo znižuje dolnú časť krivky gama.
[Range/Rozsah]: Výber rozsahu úpravy z vybratej možnosti [Point/Bod].
[Point/Bod]: Určuje tvar dolnej časti krivky gama.
[Low Key Satur./Sýtosť Low Key]*
[Activate/Aktivovať]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Nastavte toto nastavenie na možnosť [On/Zap.], ak chcete povoliť úpravu farebnej sýtosti v tmavých
oblastiach s nastavením [Level/Úroveň].
[Level/Úroveň]
–50 až 50 (±0)
Určuje, nakoľko budú saturované farby v tmavých oblastiach.
125
Užívateľské nastavenia obrazu
Položky menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Knee/Horný ohyb]*
[Activate/Aktivovať]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Nastavte toto nastavenie na možnosť [On/Zap.], ak chcete povoliť úpravu bodu horného ohybu
s nasledujúcimi nastaveniami. Ak je položka [Gamma/Gama] nastavená na možnosť [Wide DR/
Široký dynamický rozsah], [PQ], [HLG] alebo [Canon Log 3], nastavenia [Knee/Horný ohyb] nie sú
k dispozícii.
126
[Automatic/Automaticky]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Nastavte toto nastavenie na možnosť [On/Zap.], ak chcete povoliť automatickú úpravu nastavení
[Knee/Horný ohyb].
[Slope/Sklon]
–35 až 50 (±0)
[Point/Bod]
50 až 109 (95)
[Saturation/Sýtosť]
–10 až 10 (±0)
Výstup
[Slope/Sklon]
Vstup
Výstup
[Point/Bod]
Tieto nastavenia riadia hornú časť krivky gama (svetlé oblasti obrazu). Kompresiou svetlých miest
môžete zabrániť, aby bola časť obrazu preexponovaná.
[Slope/Sklon]: Určuje sklon krivky gama nad horným ohybom.
[Point/Bod]: Určuje bod horného ohybu krivky gama.
[Saturation/Sýtosť]: Upraví farebnú sýtosť vo svetlých oblastiach.
Vstup
[Sharpness/Ostrosť]*
[Level/Úroveň]
–10 až 50 (±0)
Nastaví úroveň ostrosti výstupného videosignálu a zaznamenaného signálu.
[Detail Frequency/
Podrobnosti frekvencie]
–8 až 8 (±0)
[Coring Level/
Potlačenie šumu artefaktov]
–30 až 50 (±0)
[HV Detail Bal./Vyváženie
vodorovných a zvislých detailov]
–8 až 8 (±0)
[Limit]
–50 až 50 (±0)
Nastavuje stredný kmitočet vodorovnej ostrosti. Nastavením vyššej hodnoty zvýšite kmitočet,
čím zvýšite ostrosť.
Nastaví úroveň potlačenia šumu artefaktov spôsobených vysokou úrovňou ostrosti (potlačenie šumu).
Vyššie hodnoty zabraňujú, aby sa ostrosť použila na malé detaily, takže je menej šumu.
Nastavuje pomer medzi vodorovnými a zvislými detailmi. Vyššie hodnoty zdôrazňujú zvislý detail
a nižšie hodnoty zdôrazňujú vodorovný detail.
Obmedzuje, koľko ostrosti sa použije.
Užívateľské nastavenia obrazu
Položky menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Noise Reduction/Potlačenie šumu]*
[Level/Úroveň]
[Automatic/Automaticky],1 (najnižšia úroveň) až 12 (najvyššia úroveň), [Off/Vyp.]
Zníži množstvo šumu v obraze.
[Skin Detail/Detail pleti]*
[Effect Level/Úroveň efektu]
[High/Vysoká], [Middle/Stredná], [Low/Nízka], [Off/Vyp.]
[Hue/Odtieň]
–16 až 16 (±0)
[Chroma/Farba], [Area/Oblasť],
[Y Level/Úroveň Y]
0 až 31 (16)
Videokamera použije zmäkčovací filter v tých oblastiach obrazu, kde sú pleťové odtiene, aby mali
príjemnejší vzhľad. Zmenou týchto nastavení môžete určiť, ktoré oblasti budú považované za pleťové
odtiene. Vzor zebra sa zobrazí na obrazovke v tých oblastiach obrazu, ktoré sú rozpoznané ako
odtiene pleti.
[Effect Level/Úroveň efektu]: Nastavuje úroveň filtra.
[Hue/Odtieň]: Nastavuje odtieň pre detekciu odtieňov pleti.
[Chroma/Farba]: Nastavuje farebnú sýtosť pre detekciu odtieňov pleti.
[Area/Oblasť]: Nastavuje rozsah farieb pre detekciu odtieňov pleti.
[Y Level/Úroveň Y]: Nastavuje jas pre detekciu odtieňov pleti.
[White Balance/Vyváženie bielej]*
[R Gain/Zisk R], [B Gain/Zisk B]
–50 až 50 (±0)
Tieto nastavenia upravujú množstvo vyváženia bielej v celom obraze zmenou intenzity červených
odtieňov ([R gain/Zisk R]) a modrých odtieňov ([B Gain/Zisk B]).
[Color Matrix Tuning/Vylepšenie matice farieb]*
[Gain/Zisk]
–50 až 50 (±0)
[Phase/Fáza]
–18 až 18 (±0)
Tieto nastavenia upravujú intenzitu farby ([Gain/Zisk]) a farebnú fázu ([Phase/Fáza]) matice farieb,
čo ovplyvňuje farebné odtiene celého obrazu.
[R-G], [R-B], [G-R], [G-B],
[B-R], [B-G]
–50 až 50 (±0)
Každá matica mení odtieň obrazu pozdĺž farebných odstupňovaní uvedených nižšie, čo ovplyvňuje
farebné odtiene celého obrazu.
[R-G]:azúrová/zelená a červená/purpurová; [R-B]: azúrová/modrá a červená/žltá;
[G-R]:purpurová/červená a zelená/azúrová; [G-B]: purpurová/modrá a zelená/žltá;
[B-R]: žltá/červená and modrá/azúrová; [B-G]: žltá/zelená a modrá/purpurová.
[Color Correction/Korekcia farby]*
[Select Area/Zvolená oblasť]
[Area A&B/Oblasti A a B], [Area B/Oblasť B], [Area A/Oblasť A], [Off/Vyp.]
Videokamera rozpozná oblasti s určitými farebnými vlastnosťami (farebná fáza, farba, oblasť
a úroveň Y) a upravuje ich pri zázname. Môžete nastaviť korekciu farby až pre dve rôzne oblasti
(A a B) a aplikovať korekciu farby buď na jednu ([Area A/Oblasť A] alebo [Area B/Oblasť B]) alebo na
obidve ([Area A&B/Oblasti A a B]). Ak je aktivovaná korekcia farby, na displeji sa objaví vzor zebra nad
oblasťami obrazu, ktoré boli rozpoznané ako charakteristické pre oblasť A alebo oblasť B.
[Area A Setting Phase/Nastavenie
fázy oblasti A],
[Area B Setting Phase/Nastavenie
fázy oblasti B]
0 až 31 (0)
Tieto nastavenia určujú farebnú fázu oblasti, ktorá má byť korigovaná (A alebo B).
127
Užívateľské nastavenia obrazu
Položky menu
128
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Area A Setting Chroma/
Nastavenie farby oblasti A],
[Area A Setting Area/
Nastavenie oblasti A],
[Area A Setting Y Level/
Nastavenie úrovne Y oblasti A],
[Area B Setting Chroma/
Nastavenie farby oblasti B],
[Area B Setting Area/
Nastavenie oblasti B],
[Area B Setting Y Level/
Nastavenie úrovne Y oblasti B]
0 až 31 (16)
[Area A Revision Level/
Úroveň revízie oblasti A],
[Area B Revision Level/
Úroveň revízie oblasti B]
–50 až 50 (±0)
[Area A Revision Phase/
Fáza revízie oblasti A],
[Area B Revision Phase/
Fáza revízie oblasti B]
–18 až 18 (±0)
Tieto nastavenia určujú nasledujúce farebné charakteristiky oblasti, ktorá má byť korigovaná
(A alebo B).
[Area A Setting Chroma/Nastavenie farby oblasti A], [Area B Setting Chroma/Nastavenie farby
oblasti B]: Farebná sýtosť.
[Area A Setting Area/Nastavenie oblasti A], [Area B Setting Area/Nastavenie oblasti B]:
Farebný rozsah.
[Area A Setting Y Level/Nastavenie úrovne Y oblasti A], [Area B Setting Y Level/
Nastavenie úrovne Y oblasti B]: Jas.
Tieto nastavenia upravujú množstvo korekcie aplikovanej na farebnú sýtosť v korigovanej oblasti
(A alebo B).
Tieto nastavenia upravujú množstvo korekcie aplikovanej na farebnú fázu v korigovanej oblasti
(A alebo B).
[Other Functions/Ďalšie funkcie]*
[Over 100%/Nad 100 %]
[Through/Cez], [Press/Stlačiť], [Clip/Videoklip]
Určuje, ako videokamera spracúva videosignály prekračujúce 100 %. Ak je položka [Gamma/Gama]
nastavená na možnosť [PQ], [HLG] alebo [Canon Log 3], toto nastavenie nie je k dispozícii.
[Through/Cez]: Signál sa ponechá nezmenený.
[Clip/Videoklip]: Signál videoklipu na 100 %.
[Press/Stlačiť]: Kompresia signálu až do 108 % na nižšiu úroveň 100 %.
* Keď je aktivovaný infračervený záznam, nastavenia nie sú k dispozícii.
POZNÁMKY
• Ak je povolená úprava podrobných nastavení súboru užívateľského nastavenia obrazu (položka
>
[/ ! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Activate Other Settings/Aktivovať ďalšie
nastavenia] je nastavená na možnosť [On/Zap.]) a k videokamere je pripojený voliteľný diaľkový ovládač
RC-V100, nasledujúce užívateľské nastavenia obrazu možno zmeniť pomocou tlačidiel a voličov na
diaľkovom ovládači.
- [Other Settings/Ďalšie nastavenia] > [Black/Čierna] > [Master Pedestal/Úroveň čiernej], [Master Black
Red/Úroveň čiernej a červenej], [Master Black Blue/Úroveň čiernej a modrej]
- [Other Settings/Ďalšie nastavenia] > [Black Gamma/Gama čiernej] > [Level/Úroveň]
- [Other Settings/Ďalšie nastavenia] > [Knee/Horný ohyb] > [Automatic/Automaticky], [Slope/Sklon],
[Point/Bod] (iba ak je položka [Knee/Horný ohyb] > [Activate/Aktivované] nastavená na možnosť [On/Zap.])
- [Other Settings/Ďalšie nastavenia] > [Sharpness/Ostrosť] > [Level/Úroveň]
- [Other Settings/Ďalšie nastavenia] > [White Balance/Vyváženie bielej] > [R Gain/Zisk R], [B Gain/Zisk B]
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
Po úprave nastavení v rôznych menu môžete tieto nastavenia uložiť do videokamery alebo na kartu SD.
Na ukladanie a načítavanie nastavení videokamery možno použiť len kartu SD B. Tieto nastavenia môžete
načítať neskôr alebo v inej videokamere XF705 , aby ste ju mohli používať rovnakým spôsobom.
Prevádzkové režimy:
Uloženie nastavení videokamery
1 Ak chcete uložiť nastavenia videokamery na kartu SD, vložte kartu do otvoru pre kartu SD B
videokamery.
2 Zvoľte možnosť [Save/Uložiť].
[B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Transfer Menu/Menu prenosu//] > [Save/Uložiť]
3 Zvoľte možnosť [To Camera/Do kamery] alebo [To SD Card B/Na kartu SD B] a potom stlačte
tlačidlo SET.
4 Zvoľte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Nastavenia menu videokamery sa uložia na zvolené cieľové miesto. Ak boli nastavenia menu predtým
uložené, starý súbor sa prepíše aktuálnymi nastaveniami menu.
5 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Načítanie nastavení videokamery
1 Ak chcete načítať nastavenia menu z karty, vložte kartu s požadovaným súborom s nastaveniami
videokamery do otvoru pre kartu SD B videokamery.
2 Zvoľte možnosť [Load/Načítať].
[B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Transfer Menu/Menu prenosu//] > [Load/Načítať]
3 Zvoľte možnosť [From Camera/Z kamery] alebo [From SD Card B/Z karty SD B] a potom stlačte
tlačidlo SET.
4 Zvoľte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Nastavenia menu videokamery budú nahradené nastaveniami uloženými vo zvolenom zdroji. Na chvíľku
displej videokamery stmavne a potom sa videokamera reštartuje.
POZNÁMKY
• Nasledujúce nastavenia menu a heslá, ktoré užívateľ nastavil, sa pri tejto operácii neuložia.
>[v ' Camera Setup/Nastavenie kamery] > [Color Bars/Farebné pruhy]
>[3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] >
[User Memo/Užívateľská poznámka]
>[A ! Assistance Functions/Funkcie asistenta] > [Magn.: VF+LCD/Zväčšenie: hľadáčik a LCD]
a [Magn.: SDI/HDMI/Zväčšenie: SDI/HDMI]
>[7 ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Network Functions/Sieťové funkcie]
- Šifrovacie kľúče/heslá pod položkou
>[7 ! Network Settings/Nastavenia siete] >
[Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
- Heslá aplikácie Browser Remote pod položkou
>[7 ! Network Settings/Nastavenia siete] >
[Browser Remote Settings/Nastavenia aplikácie Browser Remote] > [Full: Password/Všetko: Heslo],
[Camera: Password/Kamera: Heslo] a [Meta: Password/Metadáta: Heslo]
- Heslo pod položkou
>[7 ! Network Settings/Nastavenia siete] > [FTP Transfer Settings/
Nastavenia prenosu FTP] > [FTP: Password/FTP: Heslo]
• Keď sa nastavenia menu načítajú pomocou tejto operácie, nahradia sa aj chránené súbory užívateľského
nastavenia obrazu vo videokamere.
• Súbory s nastaveniami videokamery sú kompatibilné iba s videokamerami XF705.
129
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
130
5
Prehrávanie
131
Prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať záznamy. Ďalšie informácie o prehrávaní záznamov
na externom monitore nájdete v časti Pripojenie k externému monitoru (A 145).
Prevádzkové režimy:
Indexové zobrazenie videoklipov
Ak nastavíte videokameru do režimu
, zobrazí sa indexové
zobrazenie. Rôzne funkcie prehrávania sú prístupné z indexového
zobrazenia.
Ak vybratá karta SD obsahuje videoklipy zaznamenané pomocou
systémovej frekvencie odlišnej od systémovej frekvencie aktuálne
používanej videokamerou, nebudete môcť prehrávať videoklipy.
V takom prípade zmeňte systémovú frekvenciu videokamery
(A 50) tak, aby zodpovedala záznamom na karte.
Nastavte videokameru do režimu
(A 22).
• Zobrazí sa indexové zobrazenie videoklipov. Indexové zobrazenie, ktoré sa zobrazí, závisí od aktuálne
vybratého formátu záznamu, ale môžete ho zmeniť (A 132).
Prehrávanie
8
9
10
11
12
1
2
3
4
132
13
5
14
15
6
7
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Zámka kláves (A 43)
Značka záberu (A 107, 141)
Značka $/značka % (A 107, 139)
Oranžový výberový rámik
Vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu
(A 123)
Identifikácia videoklipu (index kamery, číslo média
a číslo videoklipu) (A 48)
Dátum a čas záznamu
Zmenšenina klipu
Karta SD (aktuálne vybratá sa zobrazí na bielo)
17
18
10 Aktuálne zobrazené indexové zobrazenie
(A 132)
11 Sieťové pripojenie (A 160) /
Prenos FTP (A 177)
12 Číslo videoklipu / Celkový počet videoklipov
13 Dátum (len mesiac a deň) a čas záznamu
14 Časový kód začiatku videoklipu
15 Trvanie videoklipu
16 Spomalený záznam1 (A 113)
17 Vzorkovanie farieb a rozlíšenie (A 51)
18 Obrazový kmitočet2 (A 50)
Len videoklipy XF-HEVC.
Pri videoklipoch zaznamenaných pomocou spomaleného záznamu sa zobrazí obrazový kmitočet snímania aj obrazový kmitočet
prehrávania.
Prepínanie medzi kartami SD
Ak sú v otvoroch pre karty obe karty, na prehrávanie záznamov
z druhej karty stlačte tlačidlo SLOT SELECT.
Prepínanie indexových zobrazení
Indexové zobrazenie, ktoré sa zobrazí, keď videokameru prepnete do
režimu
, závisí od aktuálnych nastavení záznamu. Ak chcete
prehrať videoklipy zaznamenané v inom formáte alebo fotografie,
zmeňte indexové zobrazenie.
[XF-HEVC Index/Index XF-HEVC]:
Indexové zobrazenie videoklipov XF-HEVC zaznamenaných
na zvolenej karte.
[XF-AVC Index/Index XF-AVC]:
Indexové zobrazenie videoklipov XF-AVC zaznamenaných
na zvolenej karte.
[Photo Index/Index fotografie]:
Indexové zobrazenie fotografií zaznamenaných iba na karte SD B.
Prehrávanie
1 Stlačte tlačidlo INDEX.
• Zobrazí sa menu voľby indexového zobrazenia.
2 Zvoľte požadované indexové zobrazenie a stlačte SET.
• Zobrazí sa zvolené indexové zobrazenie.
• Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte [Cancel/Zrušiť].
Prehrávanie videoklipov
Po výbere videoklipu, ktorý chcete prehrať z indexového zobrazenia,
môžete ovládať prehrávanie pomocou tlačidiel na videokamere alebo
pomocou joysticku a pomocníka k joysticku na displeji (A 135).
Tiež môžete používať dodaný diaľkový ovládač.
1 Presuňte oranžový výberový rámik na videoklip,
ktorý chcete prehrať.
2 Stlačením tlačidla Ò spustite prehrávanie.
• Spustí sa prehrávanie
• Ďalším stlačením tlačidla Ò alebo stlačením tlačidla SET
prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte.
• Po skončení zvoleného videoklipu bude prehrávanie pokračovať
automaticky od ďalšieho videoklipu. Po skončení posledného
videoklipu v indexovom zobrazení bude prehrávanie pozastavené.
• Stlačením tlačidla Ñ zastavíte prehrávanie a vrátite sa do indexového zobrazenia.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej
strate údajov.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu, s ktorou sa pracuje, a nevyberajte kartu.
POZNÁMKY
• Medzi videoklipmi môžete pri prehrávaní zaregistrovať krátke zastavenia obrazu a zvuku.
• V závislosti od videoklipu môže videokamera upraviť niektoré ovládače interne, aby sa zobrazil vhodnejší obraz
na displeji LCD a v hľadáčiku.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na inú hodnotu ako
[Canon Log 3], videokamera vytvorí obraz, ktorý sa približuje vzhľadu videa zobrazeného na kompatibilnom
správne nakonfigurovanom monitore.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na inú hodnotu ako
[Canon Log 3], videokamera vytvorí farby, ktoré sa približujú vzhľadu farebného priestoru BT.709 bez ohľadu
na farebný priestor použitý na záznam.
133
Prehrávanie
Informácie na obrazovke
5
134
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
Zámka kláves (A 43)
Varovanie pred teplotou (A 49) a prevádzka
ventilátora (A 206)
Pomocník k joysticku (A 135)
Nastavenie intervalu skoku (A 135)
Zvyšná kapacita akumulátora (A 45)
Sieťové pripojenie (A 160) /
Prenos FTP (A 177)
Karta SD
Ovládanie prehrávania
Ð PLAY
Prehrávanie
Ý PAUSE
Pozastavenie prehrávania
Ô/Ó
Po políčkach vzad/po políčkach
vpred
F FWD x5 × Rýchle prehrávanie
Ø F REV x5 Rýchle prehrávanie vzad
30 s ×,
Skok vpred o 30 sekúnd alebo
o 10 % videoklipu
10 % ×
Ø 10 s,
Ø 10 %
1
2
3
4
26
20
21
9 Obrazový kmitočet1 (A 50)
10 Vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu
(A 123)
11 Značka $/značka % (A 107, 139)
12 Časový kód (A 88)
13 Číslo videoklipu / Celkový počet videoklipov
14 Vzorkovanie farieb (A 51)
15 Rozlíšenie (A 51)
16 Formát videa (A 50)
17 Zobrazenie výstupu (A 146)
18 Vypnutý diaľkový ovládač (A 38)
19 Indikátor hlasitosti2
20 Kanály zvukového výstupu (A 150)
21 Hlasitosť slúchadiel (A 136)
22 Expozičný čas3 (A 53)
23 Zisk3 (A 56)
24 Clona3 (A 59)
25 Užívateľský bit (A 91)
26 Dátum a čas záznamu4
Skok vzad o 10 sekúnd alebo o
10 % videoklipu
Pri videoklipoch zaznamenaných pomocou spomaleného záznamu sa zobrazí obrazový kmitočet snímania aj obrazový kmitočet
prehrávania.
Iba ak je položka
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display/Užívateľské zobrazenie] >
[Audio Level Indicator/Indikátor hlasitosti] nastavená na možnosť [On/Zap.].
Iba ak je položka
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display/Užívateľské zobrazenie] >
[Camera Data/Dáta kamery] nastavená na možnosť [On/Zap.].
Iba ak je položka
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display/Užívateľské zobrazenie] >
[Date/Time/Dátum a čas] nastavená na možnosť [On/Zap.].
Prehrávanie
Ovládače prehrávania
Počas prehrávania videoklipu používajte tlačidlá na videokamere,
joystick a pomocníka k joysticku alebo dodaný diaľkový ovládač.
Stlačením tlačidla DISP môžete zobraziť alebo skryť pomocníka
k joysticku. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
135
Dostupné spôsoby prehrávania
Spôsob prehrávania
Ovládanie
Rýchle prehrávanie
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ø alebo ×.
Prehrávanie približne
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Ø alebo ×.
5-násobkom normálnej rýchlosti.
Po políčkach vpred a vzad
Joystick: Počas pozastavenia prehrávania potlačte joystick nahor alebo nadol.
Diaľkový ovládač: Počas pozastavenia prehrávania stlačte tlačidlo Ô alebo tlačidlo Ó.
Skok vzad alebo vpred
vo videoklipe
Joystick: Počas prehrávania potlačte joystick nahor alebo nadol.
Stlačením tlačidla FUNC môžete zmeniť interval skoku medzi možnosťou [sec/s] na skok vpred o 30 sekúnd
alebo vzad o 10 sekúnd a možnosťou [%] na skok o 10 % videoklipu.
Skok na začiatok nasledujúceho
videoklipu
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ù.
Joystick: Potlačte joystick doprava.
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo ß.
Skok na začiatok aktuálneho
videoklipu
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ú.
Joystick: Potlačte joystick doľava.
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo à.
Tlačidlá: Dvakrát stlačte tlačidlo Ú.
Skok na predchádzajúci videoklip Joystick: Dvakrát potlačte joystick doľava.
Diaľkový ovládač: Dvakrát stlačte tlačidlo à.
Návrat do normálneho režimu
prehrávania
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ò.
Joystick: Stlačte samotný joystick (tlačidlo SET).
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Ò.
POZNÁMKY
• Počas spôsobov prehrávania uvedených v predchádzajúcej tabuľke nie je počuť zvuk.
• Počas rýchleho prehrávania môžete stlačiť tlačidlo Ò na obnovenie prehrávania normálnou rýchlosťou.
• V niektorých režimoch prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie (štvorčekovanie, prúžkovanie a pod.)
v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť uvedená na obrazovke je približná.
• Čas, ktorý sa rovná posunu o jednu snímku vpred, je dlhší ako posun vzad a závisí od použitého formátu
videa: približne 0,5 sekundy pri videoklipoch XF-AVC a 1 sekunda pri videoklipoch XF-HEVC.
Prehrávanie
Nastavenie hlasitosti
136
Konektor ×
(slúchadlá)
Zabudovaný reproduktor
Pomocou slúchadiel alebo zabudovaného reproduktora môžete
počas normálneho prehrávania počúvať zvuk. Keď pripojíte
slúchadlá ku konektoru × (slúchadlá), reproduktor sa vypne.
Zvukový signál sa bude vysielať aj z konektorov SDI a HDMI OUT.
Upravte hlasitosť slúchadiel pomocou nastavenia
>
[¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Speaker Volume/
Hlasitosť reproduktora]* alebo [Headphone Volume/
Hlasitosť slúchadiel].
Zvukový signál sa bude vysielať aj z konektorov SDI a HDMI OUT.
*Dostupné len v režime
.
POZNÁMKY
• Ďalšie informácie o zmene zvukového kanála nájdete v časti
Zvukový výstup (A 150).
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Headphones +/
Slúchadlá +] alebo [Headphones –/Slúchadlá –] (A 117), stlačením tohto tlačidla upravíte hlasitosť slúchadiel
bez použitia menu.
Práca s videoklipmi
Práca s videoklipmi
Okrem prehrávania videoklipov s nimi môžete pracovať aj inak pomocou menu videoklipov, ako napríklad
vymazať videoklip alebo zobraziť informácie o videoklipe. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dostupné funkcie
a na ďalších stranách je viac podrobností o jednotlivých funkciách.
Prevádzkové režimy:
Funkcie menu videoklipov
Položka menu
Opis
A
[Cancel/Zrušiť]
Zatvorí menu videoklipov.
[Display Clip Info/
Zobraziť informácie o klipe]
–
Zobrazí obrazovku s informáciami o videoklipe.
138
[Add $ Mark/Pridať značku]/
[Delete $ Mark/Odstrániť značku]*
Pridá alebo odstráni značku $.
139
[Add % Mark/Pridať značku]/
[Delete % Mark/Odstrániť značku]*
Pridá alebo odstráni značku %.
139
[Del. All Shot Marks/
Odstrániť všetky značky záberu]
Odstráni všetky značky videoklipu z videoklipu.
141
[Copy Clip/Kopírovať videoklip]
Skopíruje videoklip zo zvolenej karty SD na druhú.
139
[Recover Clip/Obnoviť videoklip]**
Obnoví videoklip.
37
[Delete Clip/Odstrániť videoklip]
Vymaže videoklip.
140
[Delete User Memo/
Odstrániť užívateľskú poznámku]
Vymaže z videoklipu užívateľskú poznámku a informácie GPS.
140
[FTP Transfer/Prenos FTP]
Prenesie videoklip pomocou protokolu FTP.
177
* Ak už videoklip obsahuje značku $ alebo %, v menu videoklipov sa zobrazí možnosť [Delete/Odstrániť].
** Zobrazí sa, iba ak videoklip vyžaduje obnovu. V takom prípade sa v menu videoklipov zobrazí iba možnosť [Cancel/Zrušiť],
[Recover Clip/Obnoviť videoklip] a [Delete Clip/Odstrániť videoklip].
Práca s menu videoklipov
1 Zvoľte videoklip a stlačte SET.
• Zobrazí sa menu videoklipov. Dostupné funkcie závisia od indexového zobrazenia a od toho, ktoré funkcie
sú zapnuté.
2 Zvoľte požadovanú funkciu a stlačte SET.
• Funkcia sa zapne. Pri niektorých funkciách je potrebný ešte ďalší zásah. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
• Stlačením tlačidla CANCEL sa vrátite do indexového zobrazenia videoklipov.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej
strate údajov.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu, s ktorou sa pracuje, a nevyberajte kartu.
POZNÁMKY
• Uistite sa, že prepínač LOCK na karte SD nie je nastavený na ochranu pred zápisom.
137
Práca s videoklipmi
Zobrazenie informácií o videoklipe
138
V menu videoklipov zvoľte [Display Clip Info/Zobraziť informácie o klipe], aby sa zobrazila obrazovka
s informáciami o zvolenom videoklipe ([Clip Info/Informácie o klipe]). Potlačením joysticku doľava alebo doprava
prepnete na predchádzajúci alebo nasledujúci videoklip. Keď skončíte, stlačením tlačidla CANCEL sa vrátite do
indexového zobrazenia videoklipov.
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Zmenšenina zvoleného videoklipu
Zmenšenina nasledujúceho videoklipu
Zmenšenina predchádzajúceho videoklipu
Karta SD (aktuálne vybratá sa zobrazí na bielo)
Videoklip obsahujúci geoznačky s informáciami
GPS (A 110)
Spomalený záznam1 (A 113)
Číslo videoklipu / Celkový počet videoklipov
Dátum a čas záznamu
Názov súboru videoklipu (A 48)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10 Kompresia, dátový tok a rozlíšenie (A 50)
11 Obrazový kmitočet2 (A 50)
12 Značka záberu (A 107, 141) a značka $/
značka % (A 107, 139)
13 Vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu
(A 123)
14 Vzorkovanie farieb (A 51)
15 Časový kód začiatku videoklipu
16 Časový kód konca videoklipu
17 Trvanie videoklipu
Len videoklipy XF-HEVC.
Pri videoklipoch zaznamenaných pomocou spomaleného záznamu sa zobrazí obrazový kmitočet snímania aj obrazový
kmitočet prehrávania.
Zobrazenie užívateľskej poznámky
Na obrazovke [Clip Info/Informácie o klipe], potlačte joystick nahor, aby sa zobrazila obrazovka [Q].
Na tejto obrazovke si môžete pozrieť podrobnosti o vloženej užívateľskej poznámke. Potlačením joysticku nadol
sa vrátite na obrazovku [Clip Info/Informácie o klipe].
Zobrazenie užívateľského nastavenia obrazu
Ak videoklip obsahuje vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu (A 123), môžete skontrolovať užívateľské
nastavenia obrazu, ktoré sa použili pri zázname videoklipu. Na obrazovke [Clip Info/Informácie o klipe] potlačte
joystick nadol, aby sa zobrazila prvá zo štyroch obrazoviek s užívateľskými nastaveniami obrazu videoklipu.
Opakovaným potlačením joysticku nadol zobrazíte obrazovky s informáciami v tomto poradí:
Obrazovky [/ Data 1/4/Údaje 1/4] až [/ Data 4/4/Údaje 4/4]  obrazovka [Q] obrazovka  [Clip Info/
Informácie o klipe].
Práca s videoklipmi
Pridanie značky $ alebo značky %
Do videoklipu môžete pridať značku OK ($) alebo značku zaškrtnutia (%) počas prehrávania alebo
z indexového zobrazenia.
Pridanie značky $ alebo značky % počas prehrávania
Ak chcete počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania pridať do videoklipu značku $ alebo značku %,
najprv musíte priraditeľnému tlačidlu vopred priradiť funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/
Pridať značku].
1 Priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/Pridať značku] (A 117).
• Ak chcete pridať oba typy značiek (do rôznych videoklipov), jednému priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu
[Add $ Mark/Pridať značku] a druhému funkciu [Add % Mark/Pridať značku].
2 Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania stlačte priraditeľné tlačidlo, ak chcete do videoklipu
vložiť značku.
• Zobrazí sa hlásenie označujúce značku videoklipu a zvolená značka videoklipu sa vloží do videoklipu.
• Vložením značky videoklipu do videoklipu počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.
• Značka $ alebo značka % sa zobrazí v pravej hornej časti obrazovky prehrávania.
Pridanie značky $ alebo značky % z indexového zobrazenia
1 Zvoľte požadovaný videoklip a potom stlačením SET otvorte menu videoklipov.
2 Zvoľte možnosť [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/Pridať značku] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Značka $ alebo značka % sa zobrazí vedľa zvolenej zmenšeniny videoklipu.
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/Pridať značku]
(A 117), z indexového zobrazenia môžete do videoklipov pridať značku $ alebo značku %.
• Videoklip nemôže naraz obsahovať značku $ a značku %. Keď pridáte značku % do videoklipu so značkou
$, značka $ sa odstráni. Podobne, keď pridáte značku $ do videoklipu so značkou %, značka %
sa odstráni.
Odstránenie značiek $ alebo značiek %
1 Zvoľte požadovaný videoklip z indexového zobrazenia a potom stlačením tlačidla SET otvorte menu videoklipov.
2 Vyberte možnosť [Delete $ Mark/Odstrániť značku] alebo [Delete % Mark/Odstrániť značku] a potom stlačte
tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Zvolená značka sa odstráni.
Kopírovanie videoklipov
Videoklipy môžete skopírovať z jednej karty na druhú.
Kopírovanie jedného videoklipu
1 Zvoľte požadovaný videoklip a potom stlačením SET otvorte menu videoklipov.
2 Zvoľte možnosť [Copy Clip/Kopírovať videoklip] a stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Videoklip sa skopíruje na inú kartu SD. Kým sa videoklip kopíruje, operáciu môžete zrušiť stlačením SET.
4 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
139
Práca s videoklipmi
Kopírovanie všetkých videoklipov
140
1 Zvoľte možnosť [Copy All Clips/Kopírovať všetky videoklipy].
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Clips/Videoklipy] >
[Copy All Clips/Kopírovať všetky videoklipy]
2 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Videoklipy sa skopírujú na inú kartu SD. Kopírovanie videoklipov môžete zrušiť stlačením tlačidla SET.
3 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
POZNÁMKY
• Videoklipy nemôžete kopírovať, ak je kryt niektorého otvoru pre kartu otvorený.
• Ak cieľová karta už obsahuje videoklip s rovnakým číslom videoklipu, skopírovaný videoklip dostane číslo,
ktoré nasleduje po najväčšom čísle videoklipu na karte.
Vymazávanie videoklipov
Odstrániť môžete videoklipy, ktoré nemajú značku $. Ak chcete odstrániť tieto videoklipy, najprv odstráňte
značku $.
Odstránenie jedného videoklipu
1 Zvoľte požadovaný videoklip a potom stlačením SET otvorte menu videoklipov.
2 Zvoľte možnosť [Delete Clip/Odstrániť videoklip] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Keď sa videoklip vymazáva, operácia sa nedá zrušiť.
4 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Odstránenie všetkých videoklipov
1 Zvoľte možnosť [Delete All Clips/Odstrániť všetky videoklipy].
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Clips/Videoklipy] >
[Delete All Clips/Odstrániť všetky videoklipy]
2 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Odstraňovanie videoklipov môžete zrušiť stlačením tlačidla SET. Videoklipy odstránené pred stlačením
tlačidla SET budú odstránené natrvalo.
3 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Vymazanie užívateľskej poznámky a informácií GPS
1 Zvoľte požadovaný videoklip a potom stlačením SET otvorte menu videoklipov.
2 Zvoľte možnosť [Delete User Memo/Odstrániť užívateľskú poznámku] a stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Z videoklipu sa odstráni užívateľská poznámka a informácie GPS.
Práca s videoklipmi
Pridanie a odstránenie značiek záberu
Do záberov vo videoklipe, ktoré chcete odlíšiť, môžete pridať značky záberu.
Vloženie značiek záberu pri prehrávaní
Ak chcete počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania pridať do videoklipu značku záberu, najprv musíte
priraditeľnému tlačidlu vopred priradiť funkciu [Add Shot Mark/Pridať značku záberu].
1 Priraditeľnému tlačidlu priraďte funkciu [Add Shot Mark/Pridať značku záberu] (A 117).
2 Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania stlačte priraditeľné tlačidlo na mieste, kde chcete do
videoklipu vložiť značku záberu.
• Na displeji sa zobrazí hlásenie označujúce značku a značka záberu sa vloží do videoklipu.
• Vložením značky záberu do videoklipu počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.
• Ak videoklip obsahuje značku záberu, v indexovom zobrazení vedľa zmenšeniny videoklipu sa zobrazí
značka !.
Odstránenie všetkých značiek záberu z videoklipu
1 Zvoľte požadovaný videoklip a potom stlačením SET otvorte menu videoklipov.
2 Zvoľte možnosť [Del. All Shot Marks/Odstrániť všetky značky záberu] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Z videoklipu sa odstránia všetky značky záberu.
141
Práca s videoklipmi
142
6
Externé pripojenia
143
Nastavenie výstupu videa
Výstupný videosignál z konektora SDI a konektora HDMITM OUT závisí od nastavenia obrazu videoklipu
a rôznych nastavení menu.
Nastavenie signálu záznamu videa a nastavenie výstupu videa podľa konektora
V nasledujúcich tabuľkách je uvedené nastavenie výstupu videa z jednotlivých konektorov v závislosti
od použitého nastavenia záznamu videa.
Prevádzkové režimy:
Nastavenie záznamu videa
Formát videa1
Obrazový
kmitočet
Rozlíšenie/
vzorkovanie
farieb
Nastavenia menu
Režim
skenovania2
P
59.94P
50.00P
PsF
29.97P
25.00P
3840x2160
YCbCr 4:2:2
10 bitov
XF-HEVC
59.94P
50.00P
29.97P
25.00P
1920 x 1080
YCbCr 4:2:2
10 bitov
23.98P
59.94P
50.00P
XF-AVC
29.97P
25.00P
23.98P
PsF
P
23.98P
59.94i
50.00i
P
1920 x 1080
YCbCr 4:2:0
8 bitov
Maximálne
rozlíšenie3
Nastavenie výstupu videa
Konektor SDI
Konektor
HDMI OUT
3840x2160
3840x2160 (59.94P/50.00P)
1920x1080
1920x1080 (59.94P/50.00P)
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
3840x2160
3840x2160 (29.97P/25.00P)
1920x1080
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
3840x2160
3840x2160 (23.98P)
1920x1080
1920x1080 (23.98P)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
P
—
1920x1080 (59.94P/50.00P)
PsF
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
—
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
P
—
1920x1080 (29,97P/25,00P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
PsF
—
P
—
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
P
—
1920x1080 (59.94P/50.00P)
720x480 (59.94P)4
720x576 (50.00P)4
PsF
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
P
—
1920x1080 (23.98P)
1920x1080 (29.97P/25.00P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
PsF
—
P
—
1920x1080 (23.98P)
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
Nastavenie výstupu videa
1
2
3
4
144
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Rec Format/Formát záznamu].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI/HDMI Scan Mode/Režim skenovania SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI/HDMI Max Res./Maximálne rozlíšenie SDI/HDMI].
Keď je položka
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI Output/Výstup SDI] nastavená na možnosť [Off/Vyp.],
výstupný signál sa automaticky zmení v závislosti od možností externého monitora.
Pripojenie k externému monitoru
Pripojenie k externému monitoru
Keď pripájate videokameru k externému monitoru (na monitorovanie záznamu alebo na prehrávanie),
použite konektor na videokamere, ktorý zodpovedá požadovanému konektoru na monitore. Potom zvoľte
nastavenie výstupu videa (A 143).
Prevádzkové režimy:
Schéma pripojenia
Odporúčame, aby ste napájali videokameru z elektrickej siete kompaktným sieťovým adaptérom.
Konektor SDI
Kábel BNC
(bežne dostupný)
Vstupy SDI
Externý monitor
Kábel HDMI
(bežne dostupný)
Vstupy HDMI
Konektor HDMI OUT
Používanie konektora SDI
Digitálny signál vystupujúci z konektora SDI OUT zahŕňa video signál, zvukový signál (až do 4 kanálov),
signál časového kódu a signál príkazu záznamu.
Ak používate konektor SDI, môžete zobraziť rôzne pomocné informácie (informácie na obrazovke, značky atď.),
aby ste ich mohli skontrolovať aj na externom monitore.
1 Vyberte možnosť [SDI/HDMI Max Res./Maximálne rozlíšenie SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI/HDMI Max Res./Maximálne rozlíšenie SDI/HDMI]
2 Zvoľte možnosť [3840x2160] alebo [1920x1080] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte možnosť [SDI Output/Výstup SDI].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI Output/Výstup SDI]
4 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
5 Zvoľte možnosť [3G-SDI Mapping/Mapovanie 3G-SDI].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [3G-SDI Mapping/Mapovanie 3G-SDI]
6 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo SET.
• Môžete zvoliť výstupný videosignál kompatibilný s úrovňou A alebo B normy SMPTE ST 425-1.
145
Pripojenie k externému monitoru
Používanie konektora HDMI OUT
146
Digitálny výstupný signál z konektora HDMI OUT obsahuje signály obrazu a zvuku. Môžete tiež zobraziť signál
časového kódu a niektoré pomocné informácie (informácie na obrazovke, značky atď.), aby ste ich mohli
skontrolovať aj na externom monitore.
Zvuk výstupného signálu bude 2-kanálový lineárny zvuk PCM (16 bitov, vzorkovanie 48 kHz). Môžete zvoliť
výstup zvukových kanálov (A 150).
1 Vyberte možnosť [SDI/HDMI Max Res./Maximálne rozlíšenie SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI/HDMI Max Res./Maximálne rozlíšenie SDI/HDMI]
2 Zvoľte možnosť [3840x2160] alebo [1920x1080] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Len režim
: Na výstup signálu časového kódu zvoľte možnosť [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [HDMI Time Code/
Časový kód HDMI]
4 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
POZNÁMKY
• Konektor HDMI OUT je len výstupný. Pomocou konektora HDMI OUT nepripájajte videokameru k výstupnému
konektoru iného zariadenia, pretože to spôsobí poruchu.
• Správnu činnosť nemožno zaručiť, ak pripojíte videokameru k monitoru DVI.
• V závislosti od monitora nemusí byť video správne. V takom prípade použite iný konektor.
• Obe položky
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Rec Command/
Príkaz záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód HDMI] môžete nastaviť na možnosť [On/Zap.] aby ste mohli
použiť tlačidlo REC na videokamere na riadenie záznamu externého rekordéra pripojeného ku konektoru
HDMI OUT. Bude sa vysielať aj signál časového kódu videokamery.
Superponovanie informácií na obrazovke vo výstupoch videa
Môžete si vybrať výstup informácií na obrazovke videokamery spolu s výstupom videa z konektora SDI alebo
konektora HDMI OUT, aby ste skontrolovali informácie na obrazovke na externom monitore. Toto nastavenie
nemá vplyv na záznamy.
1 Zvoľte nastavenie menu zodpovedajúce požadovanému konektoru.
> [¢ %* Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [OSD Output: SDI/Výstup OSD: SDI]
alebo [OSD Output: HDMI/Výstup OSD: HDMI]
* Zobrazí sa na stránke $ v režime
.
2 Zvoľte možnosť [On/Zap.] a stlačte tlačidlo SET.
• V režime
sa na pravej strane displeja zobrazí T (iba ak je položka [¢ % Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2] > [OSD Output/Výstup OSD]
nastavená na možnosť [On/Zap.]). V režime
sa ikona zobrazí na pravej strane obrazovky prehrávania.
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [OSD Output: SDI/HDMI/Výstup OSD: SDI/HDMI] (A 117),
stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete superponovanie informácií na všetkých výstupoch videa.
Použitie LUT na displeje/výstup videa
Použitie LUT na displeje/výstup videa
Pri zázname pomocou špeciálnych kriviek gama môžete na obraz zobrazený na displeji LCD, v hľadáčiku a na
externých monitoroch použiť LUT (konektor SDI alebo konektor HDMI OUT). Ak sa použije LUT, zobrazený obraz
bude vyzerať, akoby bola použitá štandardná krivka gama, čo uľahčuje kontrolu obrazu na používanom
zobrazovacom zariadení. Ak chcete skontrolovať obraz na externom monitore, budete potrebovať monitor,
ktorý je kompatibilný s farebným priestorom videa.
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte nastavenie menu zodpovedajúce požadovanému displeju alebo výstupnému konektoru.
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [LUT: LCD] (displej LCD), [LUT: VF/
LUT: hľadáčik] (hľadáčik), [LUT: SDI] alebo [LUT: HDMI] (príslušný konektor)
2 Zvoľte požadovanú LUT a stlačte tlačidlo SET.
• Krivka gama a farebný priestor výstupného videa sa zmení.
• Ak nie je potrebná LUT, zvoľte možnosť [Off/Vyp.].
• Opakujte postup podľa potreby, ak chcete aplikovať LUT na iný displej alebo výstupný konektor.
Možnosti
Aplikovaná LUT
Nastavenia výstupu
s aktivovaným LUT
Opis
Krivka gama
Farebný priestor
[Normal1 : BT.709/
Normálne 1: BT.709]
[Normal2 : BT.709/
Normálne 2: BT.709]
[Normal3 : BT.709/
Normálne 3: BT.709]
[Normal4 : BT.709/
Normálne 4: BT.709]
Normálne 1
Normálne 2
Normálne 3
Normálne 4
BT.709
[Wide DR : BT.709/
Široký dynamický rozsah:
BT.709]
Normálne 1
BT.709
[Wide DR : BT.2020/
Široký dynamický rozsah:
BT.2020]*
Široký
dynamický
rozsah (Wide DR)
BT.2020
LUT na zobrazenie na externých monitoroch kompatibilných so
štandardom ITU-R BT.2020, ktorý definuje parametre pre televízory
s vysokým rozlíšením (4K/8K).
BT.2020
LUT na zobrazenie obrazu HDR (vysoký dynamický rozsah) na externých
monitoroch kompatibilných so štandardom PQ definovaným podľa ITU-R
BT.2100. Výstup signálu bude využívať kódovanie s úzkym rozsahom
(rozsah videa).
BT.2020
LUT na zobrazenie obrazu HDR (vysoký dynamický rozsah) na externých
monitoroch kompatibilných so štandardom HLG definovaným podľa ITU-R
BT.2100. Výstup signálu bude využívať kódovanie s úzkym rozsahom
(rozsah videa).
LUT na zobrazenie obrazu HDR (vysoký dynamický rozsah) na displejoch
videokamery (displej LCD/ hľadáčik). LUT sleduje prenosovú funkciu
BT.2100, aby skonvertovala rozsah jasu 800 % alebo 400 % do obrazu,
ktorý vyzerá rovnako ako video zobrazené na kompatibilnom
displeji HDR.
[PQ : BT.2020]*
[HLG : BT.2020]*
PQ
HLG
[HDR Assist. (800%)/
Asistent HDR (800 %)]**
[HDR Assist. (400%)/
Asistent HDR (400 %)]**
Pôvodná krivka
gama
BT.709
[Off/Vyp.]
–
–
LUT na zobrazenie na displeji videokamery alebo na externých monitoroch
kompatibilných s technickými údajmi BT.709. Dostupná LUT závisí od
nastavenia [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu.
Žiadna LUT nie je aplikovaná.
* K dispozícii iba pre výstup videa z konektora SDI a konektora HDMI OUT.
** K dispozícii iba pre displej LCD a hľadáčik.
147
Použitie LUT na displeje/výstup videa
Dostupné možnosti LUT podľa krivky gama a farebného priestoru
Dostupné LUT závisia od kombinácie krivky gama a použitého farebného priestoru, či už boli nastavené
pomocou jedného z prednastavených nastavení farieb, alebo prostredníctvom jednotlivých hlavných nastavení
v súbore s užívateľským nastavením obrazu (A 124).
148
Užívateľské nastavenia obrazu
Dostupné LUT
[Normal1 : BT.709/ [Normal2 : BT.709/ [Normal3 : BT.709/ [Normal4 : BT.709/
Normálne 1: BT.709] Normálne 2: BT.709] Normálne 3: BT.709] Normálne 4: BT.709]
[Gamma/Gama]
[Color Space/Farebný priestor]
[Normal 1 (Standard)/
Normálne 1 (štandardne)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Normal 2 (x4.0)/
Normálne 2 (× 4,0)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
Ü
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Normal 3 (BT.709)/
Normálne 3 (BT.709)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
Ü
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Normal 4 (x5.0)/
Normálne 4 (× 5,0)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
Ü
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[Wide DR/Široký
dynamický rozsah]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[PQ]
[HLG]
[Canon Log 3]
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
Užívateľské nastavenia obrazu
Dostupné LUT
[Wide DR :
[Wide DR :
BT.709/Široký
BT.2020/Široký
dynamický
dynamický
rozsah: BT.709] rozsah: BT.2020]
[PQ :
BT.2020]
[HLG :
BT.2020]1
[HDR Assist./
Asistent HDR]2
(800 %/400 %)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[Normal 3 (BT.709)/
Normálne 3 (BT.709)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[Normal 4 (x5.0)/
Normálne 4 (× 5,0)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[Gamma/Gama]
[Color Space/Farebný priestor]
[Normal 1 (Standard)/
Normálne 1 (štandardne)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
[Normal 2 (x4.0)/
Normálne 2 (× 4,0)]
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
[Wide DR/Široký
dynamický rozsah]
[PQ]
[HLG]
[Canon Log 3]
1
2
3
4
3
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
–
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü4
Ü4
–
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Ü4
–
–
–
–
–
4
Ü
4
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü
–
–
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Ü4
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/Gamut BT.2020]
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
[BT.709 Gamut/Gamut BT.709]
Ü
–
–
–
–
Môžete zmeniť kvalitu farieb [BT.2100] alebo [Vivid/Živé] pomocou nastavenia
> [¢ # Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [HLG Color/Farba HLG].
K dispozícii iba pre displej LCD a hľadáčik.
K dispozícii iba pre výstup videa z konektora SDI a konektora HDMI OUT.
Môžete upraviť úroveň zisku pomocou nastavenia
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] >
[Gain for HDRSDR Conv./Zisk pre konverziu z HDR na SDR].
Použitie LUT na displeje/výstup videa
Nastavenie kvality farieb pre výstup HLG
Kvalitu reprodukcie farieb môžete zmeniť, ak je použitá LUT pre [HLG : BT.2020].
1 Vyberte možnosť [HLG Color/Farby HLG].
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [HLG Color/Farby HLG]
2 Zvoľte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo SET.
Možnosti
[BT.2100]:
[Vivid/Živé]:
Reprodukcia farieb podľa technických údajov ITU-R BT.2100.
Reprodukcia viac saturovaných farieb podľa prístupu „Tradičné farby“ v ITU-R BT.2390.
Úprava rozdielu v zisku medzi HDR a SDR
Keď je vybratá možnosť LUT, ktorá umožňuje úpravu zisku, môžete upraviť rozdiel v zisku medzi výstupom SDR
vzhľadom k obrazu HDR.
1 Zvoľte možnosť [Gain for HDRSDR Conv./Zisk pre konverziu z HDR na SDR].
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Gain for HDRSDR Conv./
Zisk pre konverziu z HDR na SDR]
2 Zvoľte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo SET.
Výber výstupného rozsahu
Môžete vybrať výstupný rozsah pre výstup videa z konektora SDI alebo konektora HDMI OUT.
1 Zvoľte nastavenie rozsahu podľa konektora, ktorý chcete použiť.
> [¢ # Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Range: SDI/Rozsah: SDI] (konektor SDI)
alebo [Range: HDMI/Rozsah: HDMI] (konektor HDMI OUT)
2 Zvoľte možnosť [During Canon Log 3 Output/Počas výstupu Canon Log 3] alebo
[During HDR Output/Počas výstupu HDR] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo SET.
• Opakujte postup podľa potreby, ak chcete vybrať výstupný rozsah pre iné konektory alebo výstupy videa.
Možnosti
[Full Range/Plný rozsah]: Výstup videa v plnom rozsahu. Dostupné len pre konektor SDI.
[Full Range Priority/Priorita plného rozsahu]:
Prioritou bude výstupné video v plnom rozsahu vždy, keď je to možné. Dostupné len
pre konektor HDMI OUT.
[Narrow Range/Úzky rozsah]:
Výstup videa v úzkom rozsahu (rozsah videa).
POZNÁMKY
• Ak aktivujete režim spomaleného záznamu počas toho, ako je LUT nastavené na [PQ : BT.2020] alebo
[HLG : BT.2020], LUT sa obnoví na možnosť [Off/Vyp.].
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [LUT] (A 117), stlačením tohto tlačidla naraz zapnete a vypnete
LUT použité na všetky displeje a výstupné konektory.
• Ak zmeníte nastavenie [Preset/Prednastavený] alebo [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia
obrazu, LUT použité na všetky displeje a výstupné konektory sa zresetuje na možnosť [Off/Vyp.].
149
Zvukový výstup
Zvukový výstup
150
Videokamera dokáže vysielať zvuk z konektora SDI, konektora HDMI OUT, konektora × (slúchadlá) alebo
z reproduktora*. Môžete vybrať, ktoré dva kanály zo štyroch zvukových kanálov zaznamenaných s videoklipom
sa budú vysielať z konektora HDMI OUT, slúchadiel a reproduktora.
* Pre reproduktor je k dispozícii iba monofónny výstup.
Nastavenie výstupu zvuku
Nastavenie záznamu zvuku
1
Výstup zvuku počas záznamu/prehrávania
Zvukový formát
Bitová hĺbka zvuku
Konektor SDI
Konektor HDMI1
4-kanálový
lineárny PCM
16 bitov
4-kanálový
lineárny PCM
24 bitov
2-kanálový
lineárny PCM
16 bitov
Pomocou nižšie uvedeného postupu môžete vybrať dva kanály, ktoré budú vysielané.
Prevádzkové režimy:
1 Zvoľte nastavenie menu zodpovedajúce požadovanému konektoru.
> [¡ %* Audio Setup/Nastavenie zvuku] > [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov] (slúchadlá
alebo reproduktor) alebo [HDMI OUT Channels/Kanály HDMI OUT] (konektor HDMI OUT)
* Zobrazí sa na stránke ! v režime
.
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Výstup zvolených zvukových kanálov sa zobrazí na pravej strane displeja (v režime
, iba ak je položka
> [¢ % Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2]
> [Monitor Channels/Sledovanie kanálov] nastavená na možnosť [On/Zap.]).
Možnosti
Všetky nasledujúce nastavenia sú dostupné pre možnosť [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov]; [CH1/CH2]
a [CH3/CH4] sú dostupné len pre možnosť [HDMI OUT Channels/Kanály HDMI OUT].
Nastavenie
Zvukový výstup
Ľ
P
[CH1/CH2]
CH1
CH2
[CH1/CH1]
CH1
CH1
[CH2/CH2]
CH2
CH2
Zmiešané CH1 + CH2
Zmiešané CH1 + CH2
[CH3/CH4]
CH3
CH4
[CH3/CH3]
CH3
CH3
[CH4/CH4]
CH4
CH4
[CH3+4/CH3+4]
Zmiešané CH3 + CH4
Zmiešané CH3 + CH4
[CH1+3/CH2+4]
Zmiešané CH1 + CH3
Zmiešané CH2 + CH4
[CH1+2/CH1+2]
POZNÁMKY
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Monitor Channels/Monitorovanie kanálov] (A 117),
stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi možnosťami výstupu zvukového kanálu.
Práca s videoklipmi na počítači
Práca s videoklipmi na počítači
Ukladanie videoklipov do počítača
Na ukladanie a organizovanie videoklipov v počítači používajte softvér Canon XF Utility. Na jednoduché
používanie videoklipov priamo z nelineárneho editačného (NLE) softvéru spoločnosti Avid môžete používať
moduly Canon XF Plugin. Ak chcete použiť videoklipy XF-HEVC v softvéri Canon XF Utility alebo moduloch
Canon XF Plugin, budete musieť prevziať a nainštalovať aj dekodér Canon XF-HEVC. Softvér, moduly a dekodér
môžete bezplatne prevziať z miestnej webovej lokality spoločnosti Canon. Na stránke na prevzatie skontrolujte
systémové požiadavky a najnovšie informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“
(Install-XF Utility.pdf), ktorý je súčasťou komprimovaného súboru prevzatého z webovej lokality. Podrobné informácie
o používaní softvéru nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom.
Softvér Canon XF Utility (pre systém Windows/macOS): Softvérová aplikácia, ktorá umožňuje ukladať
videoklipy do počítača, kontrolovať, prehrávať a organizovať videoklipy a zachytávať statické snímky
z videoklipov.
Modul Canon XF Plugin pre Avid Media Access (pre systém Windows/macOS): Modul, ktorý umožňuje
jednoduché importovanie videoklipov z karty SD alebo lokálneho priečinka v počítači do kompatibilnej verzie
aplikácie Avid Media Composer (aplikácia NLE kompatibilná so softvérom Avid Media Access) priamo v aplikácii.
Dekodér Canon XF-HEVC (pre systém Windows/macOS): Dekodér, ktorý umožňuje prehrávať videoklipy
XF-HEVC pomocou softvéru Canon XF Utility alebo modulov Canon XF Plugin. Tento dekodér je potrebný
na používanie videoklipov XF-HEVC v počítači.
151
Práca s videoklipmi na počítači
152
7
Sieťové funkcie
153
O sieťových funkciách
Videokameru môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti alebo kompatibilnému sieťovému zariadeniu pomocou pripojenia
Wi-Fi (A 154) alebo ku káblovej sieti pomocou ethernetového kábla (A 159).
Sieťové funkcie a typy pripojenia
Wi-Fi
Sieťová funkcia
Opis
Káblová sieť
Infraštruktúra
1
Prístupový bod
vo videokamere2
A
Browser Remote
Diaľkové ovládanie videokamery z webového
prehliadača pripojeného zariadenia.
–
–
Ü
162
Vysielanie cez IP
Vysielajte živé video a zvuk z videokamery cez
IP do kompatibilného dekodéra videa IP
pripojeného k sieti.
Ü
–
–
173
Prenos súborov FTP
Prenos videoklipov zaznamenaných
videokamerou do iného zariadenia pripojeného
k sieti pomocou protokolu FTP.
Ü
Ü
–
176
1
2
Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom externého prístupového bodu (bezdrôtový smerovač atď.)
Priame pripojenie k jednému zariadeniu s funkciou Wi-Fi, pričom videokamera slúži ako prístupový bod siete Wi-Fi.
Pred používaním sieťových funkcií
• Pokyny v tejto kapitole predpokladajú, že už máte správne nakonfigurovanú a fungujúcu sieť, sieťové
zariadenie (zariadenia) a/alebo prístupový bod siete Wi-Fi. V prípade potreby si pozrite dokumentáciu dodanú
so sieťovými zariadeniami, ktoré chcete používať.
• Na konfigurovanie nastavení siete sú potrebné primerané znalosti o konfigurovaní a používaní káblových
(Ethernet) alebo bezdrôtových (Wi-Fi) sietí. Spoločnosť Canon nemôže poskytovať podporu týkajúcu sa
konfigurácií sietí.
DÔLEŽITÉ
• Dáta prenášané cez siete nie sú šifrované.
• Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie údajov spôsobené nesprávnou
konfiguráciou alebo nastaveniami siete. Spoločnosť Canon navyše nezodpovedá za žiadnu stratu ani škodu
spôsobenú používaním sieťových funkcií.
• Používaním nechránenej siete Wi-Fi môžete vystaviť svoje údaje sledovaniu neoprávnenými tretími stranami.
Videokamera sa dodáva s predvolenými heslami, aby ste mohli čo najskôr otestovať sieťové funkcie.
Odporúča sa zmena pôvodných nastavení. Nezabúdajte na všetky riziká spojené s bezpečnosťou dát.
POZNÁMKY
• O anténe Wi-Fi: Pri používaní funkcií Wi-Fi videokamery nezakrývajte anténu
Wi-Fi rukou ani inými predmetmi. Jej prikrytie môže spôsobiť rušenie
bezdrôtového signálu.
• Neotvárajte kryty otvorov pre kartu, keď používate sieťové funkcie.
• Neumiestňujte káble pripojené ku konektoru SDI alebo HDMI OUT do blízkosti
antény Wi-Fi. Ak tak urobíte, môže to ovplyvniť bezdrôtovú komunikáciu
prostredníctvom siete Wi-Fi.
Anténa Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Pripojenie k sieti Wi-Fi
154
Videokamera, ktorá prešla certifikáciou Wi-Fi, sa môže pripojiť k prístupovým bodom
(bezdrôtovým smerovačom atď.) a sieťovým zariadeniam kompatibilným s protokolom 802.11a/b/
g/n, ktoré prešli certifikáciou Wi-Fi (sú označené logom znázorneným vpravo). Funkcia pripojenia
k sieti Wi-Fi a platné obmedzenia môžu závisieť od používanej siete Wi-Fi. Používaním
nechráneného pripojenia k sieti Wi-Fi môžete vystaviť svoje údaje sledovaniu neoprávnenými tretími stranami.
Nezabúdajte na možné riziká.
Videokameru môžete pripojiť k sieti Wi-Fi v režime Infraštruktúra (pomocou prístupového bodu) alebo priamo
k sieťovému zariadeniu v režime Prístupový bod vo videokamere. Typ pripojenia, ktoré je možné použiť, závisí od
sieťovej funkcie, ktorú chcete používať (A 153). Pre režim Infraštruktúra videokamera umožňuje konfiguráciu
prístupového bodu štyrmi spôsobmi. Spôsob, ktorý použijete, bude závisieť od typu a technických údajov
prístupového bodu a siete, ktorú chcete použiť.
Prístupový bod vo videokamere: Pri snímaní na mieste bez dostupných prístupových bodov môže
videokamera slúžiť ako bezdrôtový prístupový bod*. Zariadenia s funkciou Wi-Fi sa budú môcť priamo pripojiť
k videokamere.
* Obmedzené iba na pripojenie medzi videokamerou a podporovanými zariadeniami s funkciou Wi-Fi. Funkcie nie sú rovnaké ako
pri bežne dostupných prístupových bodoch.
Pripojenie v režime Infraštruktúra:
WPS (tlačidlo): Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup
(WPS), nastavenie bude jednoduché a bude vyžadovať minimálne konfigurovanie a žiadne
heslá. Ak chcete zistiť, či má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo WPS, alebo zistiť informácie
o nastavení protokolu Wi-Fi Protected Setup, pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača.
WPS (kód PIN): Aj keď váš bezdrôtový smerovač nemá samostatné tlačidlo WPS, namiesto toho môže
podporovať funkciu WPS s použitím kódu PIN. V prípade nastavenia používajúceho kód PIN budete vopred
potrebovať vedieť, ako aktivovať funkciu WPS bezdrôtového smerovača. Podrobnosti nájdete v návode na
používanie bezdrôtového smerovača.
Hľadanie prístupových bodov: Ak váš bezdrôtový smerovač nepodporuje funkciu WPS alebo ju nemôžete
aktivovať, môžete nechať videokameru, aby vyhľadala prístupové body v okolí.
Ručné nastavenie: Ak je v prístupovom bode, ktorý chcete použiť, zapnutý režim utajenia a videokamera ho
nemôže automaticky zistiť, všetky potrebné nastavenia môžete zadať ručne. Vyžaduje si to pokročilejšie znalosti
o sieťach Wi-Fi a nastaveniach siete.
DÔLEŽITÉ
• V závislosti od krajiny/oblasti sa môžu uplatňovať obmedzenia na používanie v exteriéri alebo pripojení
prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere, keď videokamera používa bezdrôtový štandard
IEEE802.11a/n v pásme 5 GHz. Ďalšie informácie o oblastiach použitia a o obmedzeniach nájdete v časti
Technické údaje (A 221).
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Prístupový bod vo videokamere
V tomto režime slúži samotná videokamera ako bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa môžu pripojiť iné
zariadenia s funkciou Wi-Fi. Na začiatku sú už základné nastavenia na pripojenie prostredníctvom prístupového
bodu vo videokamere (názov siete (SSID): [XF705-xxxx_Canon0C], heslo: [12345678]) uložené
v konfiguračnom profile siete [1:]. Na okamžité pripojenie k videokamere môžete použiť predvolené nastavenia.
Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Vyberte požadovaný profil s konfiguráciou siete a potom možnosť [Camera Access Point/
Prístupový bod vo videokamere].
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [Edit/Upraviť] > [Camera Access Point/Prístupový bod vo
videokamere]
• Do videokamery môžete uložiť až štyri rôzne profily konfigurácie siete. Potlačením joysticku nahor alebo
nadol zvoľte požadovaný profil.
3 Zadajte identifikátor SSID (názov siete), ktorý bude videokamera používať ako prístupový bod
siete Wi-Fi.
[Input/Vstup] > Zadajte požadovaný názov siete pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27) > [OK]
4 Zvoľte frekvenčné pásmo pre pripojenie k sieti Wi-Fi ([5 GHz] alebo [2.4 GHz/2,4 GHz]) a potom
stlačte tlačidlo SET.
• Pre užívateľov modelu ID0118 PAL (A 17): Pre režim prístupového bodu videokamery je k dispozícii
iba frekvenčné pásmo 2,4 GHz, preto prejdite na krok č. 5.
5 Zvoľte kanál a stlačte SET.
• Dostupné kanály sa líšia v závislosti od vybratého frekvenčného pásma. (Neplatí v závislosti od modelu.)
6 Zvoľte spôsob šifrovania a stlačte SET.
• Ak ste zvolili možnosť [Open/No encryption/Otvorené/Žiadne šifrovanie], prejdite na krok č. 8.
7 Zadajte šifrovací kľúč (heslo).
[Input/Vstup] > Zadajte požadované heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27) > [OK]
• Toto heslo je potrebné na pripojenie sieťového zariadenia k videokamere. V prípade potreby si ho zapíšte.
8 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
Nastavenie priraďovania adries IP
Teraz musíte nakonfigurovať nastavenia protokolu TCP/IP. Ak potrebujete nakonfigurovať nastavenia protokolu
TCP/IP ručne, požiadajte správcu siete o príslušné informácie.
1 Zvoľte metódu priraďovania adries IP ([Automatic/Automaticky] alebo [Manual/Ručne]) a potom stlačte
tlačidlo SET.
• Ak ste zvolili možnosť [Automatic/Automaticky], adresa IP sa priradí automaticky. Pokračujte kontrolou
a uložením konfigurácie (A 156).
2 Zadajte adresu IP.
• Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte hodnotu prvého poľa a stlačením SET prejdite na nasledujúci pole.
Po vyplnení štyroch polí adresy zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Zvyšok polí nastavenia protokolu TCP/IP zmeňte rovnakým spôsobom.
• Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere: Zadajte [Subnet Mask/Maska podsiete].
• Infraštruktúra/pripojenie prostredníctvom siete Ethernet: Zadajte [Subnet Mask/Maska podsiete],
[Default Gateway/Predvolená brána], [Primary DNS Server/Primárny server DNS] a [Secndry DNS Server/
Sekundárny server DNS]. Ak je to potrebné, dotknutím sa položky [Í]/[Î] prejdite vyššie alebo nižšie.
4 Po vyplnení potrebných nastavení pokračujte kontrolou a uložením konfigurácie (A 156).
155
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Uloženie konfigurácie
1 Skontrolujte konfiguráciu prístupového bodu a potom stlačte SET.
• Potlačením joysticku doľava alebo doprava zobrazte všetky informácie a potom stlačte SET.
156
2 Zadajte názov pre nový profil konfigurácie siete.
[Input/Vstup] > Zadajte požadovaný názov pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27) > [OK]
• Ak chcete, profilu konfigurácie siete môžete dať opisnejší názov, aby sa dal ľahšie identifikovať.
3 Zvoľte [OK] a stlačením SET uložte konfiguráciu siete.
4 Keď sa zobrazí potvrdzovacia obrazovka, stlačte SET.
Pripojenie v režime Infraštruktúra
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Vyberte požadovaný profil s konfiguráciou siete a potom možnosť [Infrastructure/Infraštruktúra].
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [Edit/Upraviť] > [Infrastructure/Infraštruktúra]
• Do videokamery môžete uložiť až štyri rôzne profily konfigurácie siete. Potlačením joysticku nahor alebo
nadol zvoľte požadovaný profil.
3 Zvoľte požadovanú metódu nastavenia siete a potom stlačte tlačidlo SET.
• Pokračujte v nastavovaní pomocou postupu pre spôsob, ktorý chcete použiť (pozrite si referenčné
strany nižšie).
[WPS: Button/WPS: Tlačidlo] (A 156)
[WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] (A 157)
[Search for Access Points/Hľadať prístupové body] (A 157)
[Manual/Ručne] (A 158)
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) je najjednoduchší spôsob nastavenia prístupovému bodu siete Wi-Fi.
Môžete to urobiť jednoduchým stlačením tlačidla (ak má prístupový bod (bezdrôtový smerovač), ku ktorému
sa chcete pripojiť, tlačidlo WPS) alebo použitím kódu PIN vytvoreného videokamerou.
Bezdrôtové smerovače s tlačidlom WPS
1 Stlačte a podržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom smerovači.
• Požadovaná dĺžka stlačenia tlačidla WPS závisí od bezdrôtového smerovača. Pozrite si návod na používanie
bezdrôtového smerovača a uistite sa, že funkcia WPS bezdrôtového smerovača je zapnutá.
2 Do dvoch minút stlačte tlačidlo SET.
• Kým je na displeji zobrazená položka [Connecting/Pripája sa], môžete zrušiť operáciu stlačením tlačidla SET.
3 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
POZNÁMKY
• Spôsob [WPS: Button/WPS: Tlačidlo] nemusí fungovať správne, ak je v okolí niekoľko aktívnych prístupových
bodov. V takom prípade skúste namiesto toho použiť spôsob [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] alebo
[Search for Access Points/Hľadať prístupové body] (A 157).
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Funkcia WPS s použitím kódu PIN
1 Po vybratí položky [WPS: PIN Code/WPS: Kód PIN] videokamera vygeneruje a na displeji zobrazí 8-miestny
kód PIN.
2 Zadajte kód PIN na obrazovke nastavenia funkcie WPS (kódu PIN) bezdrôtového smerovača.
• Pri väčšine bezdrôtových smerovačov musíte na prístup k obrazovke nastavenia použiť webový prehliadač.
• Podrobnosti o tom, ako získať prístup k nastaveniam bezdrôtového smerovača a zapnúť funkciu Wi-Fi
Protected Setup (WPS) s použitím kódu PIN, nájdete v návode na používanie bezdrôtového smerovača.
3 Do dvoch minút stlačte tlačidlo SET.
• Kým je na displeji zobrazená položka [Connecting/Pripája sa], môžete zrušiť operáciu stlačením tlačidla SET.
4 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
Hľadanie prístupových bodov
Videokamera automaticky vyhľadá prístupové body vo vašej blízkosti. Po voľbe požadovaného prístupového
bodu stačí na pripojenie videokamery zadať heslo zvolenej siete. Ďalšie informácie o názve siete (SSID) a hesle
prístupového bodu nájdete v návode na používanie bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na administrátora
siete, ktorý má na starosti prístupový bod.
Aktuálny prístupový bod/celkový počet
zistených aktívnych prístupových bodov
Názov siete
(SSID, iba znaky ASCII)
Zašifrovaný prístupový bod
1 Po výbere možnosti [Search for Access Points/Hľadať prístupové body] videokamera vyhľadá
aktívne prístupové body v blízkosti a zobrazí zoznam dostupných možností.
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte požadovaný prístupový bod a stlačte SET.
• V názve siete (SSID) sa zobrazia iba znaky ASCII. Ak SSID prístupového bodu obsahuje špeciálne znaky
alebo znaky v iných jazykoch, zobrazia sa ako prázdne medzery.
• Ak prístupový bod nie je šifrovaný, prejdite na krok č. 5.
3 V prípade potreby zvoľte indexový kľúč WEP.
• Tento krok je potrebný len v prípade, že spôsob overenia siete Wi-Fi je nastavený na [Shared Key/
Zdieľaný kľúč] alebo spôsob šifrovania je nastavený na [WEP].
4 Zadajte šifrovací kľúč (heslo).
[Input/Vstup] > Zadajte heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27) > [OK]
5 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
157
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Ručné nastavenie
Ak chcete, podrobnosti siete Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete zadať ručne. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
158
1 Zadajte identifikátor SSID prístupového bodu (názov siete).
[Input/Vstup] > Zadajte názov siete pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27) > [OK]
2 Zvoľte spôsob overovania a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak ste zvolili možnosť [Open/Otvorené], zvoľte možnosť [WEP], stlačte tlačidlo SET a pokračujte
v nastavovaní alebo zvoľte možnosť [No Encryption/Bez šifrovania], stlačte tlačidlo SET a pokračujte
v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
3 Podľa vybratého režimu overovania vyberte index WEP alebo spôsob šifrovania.
• [Shared Key/Zdieľaný kľúč]/[WEP]: Zvoľte index WEP a potom stlačte tlačidlo SET.
• [WPA-PSK]/[WPA2-PSK]: Zvoľte možnosť [TKIP] alebo [AES] a potom stlačte tlačidlo SET.
4 Zadajte šifrovací kľúč (heslo).
[Input/Vstup] > Zadajte heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27) > [OK]
5 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
POZNÁMKY
Platné heslá závisia od spôsobu šifrovania:
64-bitové šifrovanie WEP: 5 znakov ASCII alebo 10 hexadecimálnych znakov.
128-bitové šifrovanie WEP: 13 znakov ASCII alebo 26 hexadecimálnych znakov.
Šifrovanie AES/TKIP:
8 až 63 znakov ASCII alebo 64 hexadecimálnych znakov.
* Poznámka: Znaky ASCII zahŕňajú čísla 0 až 9, písmená a až z a A až Z a niektoré interpunkčné znamienka a špeciálne symboly.
Hexadecimálne znaky zahŕňajú čísla 0 až 9 a písmená a až f a A až F.
Pripojenie ku káblovej sieti (Ethernet)
Pripojenie ku káblovej sieti (Ethernet)
Videokameru pripojte k smerovaču alebo inému zariadeniu pripojenému ku káblovej sieti (Ethernet) pomocou
bežne dostupného kábla pre Ethernet. Použite kábel Ethernet kategórie 5e kompatibilný so sieťami Gigabit
Ethernet (1000BASE-T), tienená krútená dvojlinka (STP) s dobrým tienením.
Indikátor prístupu k sieti Ethernet
Port Ethernet na
sieťovom zariadení
Kábel Ethernet
(bežne dostupný)
1 Pripojte bežne dostupný kábel Ethernet ku konektoru
Ethernet na sieťovom zariadení.
(Ethernet) na videokamere a portu
2 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
3 Vyberte požadovaný profil s konfiguráciou siete a potom možnosť [Ethernet].
Profil konfigurácie siete ([1:] až [4:]) > [Edit/Upraviť] > [Ethernet]
• Do videokamery môžete uložiť až štyri rôzne profily konfigurácie siete. Potlačením joysticku nahor alebo
nadol zvoľte požadovaný profil.
4 Pokračujte v nastavovaní priraďovania adries IP (A 155).
159
Voľba sieťového pripojenia
Voľba sieťového pripojenia
Môžete uložiť až 4 rôzne profily konfigurácie siete. Ak ste práve uložili novú konfiguráciu siete, bude automaticky
vybratá. Ak chcete vybrať iný profil konfigurácie, postupujte nasledovne.
160
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Zvoľte číslo požadovanej konfigurácie a stlačte SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
Kontrola stavu siete
Po aktivácii sieťovej funkcie sa videokamera pripojí k sieti, ktorá bola nakonfigurovaná vopred. Ikony zobrazené
na displeji budú indikovať typ zvolenej siete a stav pripojenia.
Wi-Fi (infraštruktúra):
Žltá farba – videokamera sa pripája k sieti alebo odpája od siete. Biela farba – sieťová funkcia
sa dá použiť.
Wi-Fi (prístupový bod vo videokamere):
Žltá farba – spúšťa sa prístupový bod vo videokamere. Žltá farba – prístupový bod vo
videokamere je pripravený. K videokamere pripojte zariadenie s funkciou Wi-Fi.
Ethernet: Žltá farba – videokamera sa pripája k sieti alebo odpája od siete. Biela farba – sieťová funkcia
sa dá použiť.
Indikátor
(Ethernet) vedľa konektora bude blikať alebo svietiť nasledovne*: bliká nazeleno –
pripája sa k sieti alebo k vysielaniu videa (iba vysielanie cez IP); svieti nazeleno – prenos FTP je
aktívny; bliká načerveno – chyba siete.
:
Aplikácia Browser Remote (A 162)
:
Vysielanie cez IP (A 173)
:
Prenos FTP (A 176)
* Ak chcete vypnúť indikátor, nastavte položku
na možnosť [Off/Vyp.].
> [B $ System Setup/Nastavenie systému] > [LED] > [
(Ethernet)]
Zmena nastavení siete
Zmena nastavení siete
Aj po úvodnom nastavení môžete skontrolovať a zmeniť nastavenia aktuálne zvoleného profilu konfigurácie siete.
Ručná zmena nastavení vyžaduje pokročilejšie znalosti o sieťach Wi-Fi a nastaveniach siete.
1 Vyberte možnosť [Connection Settings/Nastavenia pripojenia].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
2 Zvoľte profil konfigurácie siete, ktorý chcete zmeniť, a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Ak chcete zmeniť nastavenia siete, zvoľte možnosť [Edit/Upraviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
4 Zvoľte možnosť [Infrastructure/Infraštruktúra], [Camera Access Point/Prístupový bod vo videokamere]
alebo [Ethernet].
• Podľa opisu v predchádzajúcich častiach upravte nastavenia siete.
- Pripojenie prostredníctvom infraštruktúry (A 156, od kroku č. 3)
- Pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere (A 155, od kroku č. 3)
- Pripojenie prostredníctvom siete Ethernet: Pripojte sieťové zariadenie (krok č. 1, A 159) a zmeňte
nastavenia IP (A 155).
161
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo
sieťového zariadenia
162
Po pripojení sieťového zariadenia k videokamere prostredníctvom siete Wi-Fi môžete ovládať videokameru na
diaľku pomocou aplikácie Browser Remote, ktorú môžete otvoriť pomocou webového prehliadača na sieťových
zariadeniach*. Pomocou aplikácie Browser Remote môžete skontrolovať živý obraz videokamery a ovládať rôzne
nastavenia záznamu. Na obrazovke aplikácie Browser Remote môžete skontrolovať zostávajúcu dobu záznamu
na karte, zostávajúci čas akumulátora a časový kód videokamery.
* Podrobnosti o kompatibilných zariadeniach, operačných systémoch, webových prehliadačoch a pod. nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Canon.
Nastavenie aplikácie Browser Remote
Môžete nastaviť jedinečný identifikačný kód videokamery a určiť port, ktorý bude aplikácia Browser Remote
používať, keď sa bude cez sieť pripájať k videokamere. Číslo portu (protokol HTTP) používaného aplikáciou
Browser Remote sa zvyčajne nastavuje na port 80, ale v prípade potreby ho môžete zmeniť. Identifikátor
videokamery sa zobrazí na obrazovke aplikácie Browser Remote, čo uľahčuje identifikáciu videokamery,
ktorú aplikácia ovláda, v prípade viackamerovej snímacej zostavy.
Prevádzkové režimy:
Nastavenia videokamery
1 Vyberte možnosť [Browser Connection Settings/Nastavenia aplikácie Browser Remote].
> [ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Browser Remote Settings/Nastavenia aplikácie
Browser Remote]
2 Ak chcete zmeniť číslo portu, zvoľte možnosť [Port No./Číslo portu].
• Ak chcete zadať číslo portu, stlačte joystick doľava alebo doprava, aby ste zvolili číslicu, ktorú chcete
zmeniť, a potom nahor alebo nadol, aby ste zvolili hodnotu pre zvolenú číslicu. Po vyplnení piatich číslic čísla
portu zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
3 Ak chcete zmeniť identifikátor videokamery, zvoľte možnosť [Camera ID/Identifikátor kamery].
• Zadajte požadovaný identifikátor videokamery pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27).
Užívateľské nastavenia
Na prihlásenie sa do aplikácie Browser Remote sa vyžaduje meno užívateľa a heslo. Môžete nastaviť až troch
rôznych užívateľov a zvoliť si, či chcete povoliť ovládanie jedným užívateľom (plnú kontrolu), alebo ovládanie
dvoma užívateľmi (jeden ovláda funkcie videokamery a druhý zadáva metadáta pre videoklipy).
[Full/Plná kontrola] Má prístup ku všetkým trom obrazovkám aplikácie Browser Remote: [v] (hlavná
obrazovka záznamu), [ ] (obrazovka metadát) a [ ] (základná obrazovka).
[Camera/Kamera] Môžete pristupovať iba k obrazovke [v] (hlavný záznam). Toto bude hlavný kameraman
ovládajúci videokameru.
[Meta/Metadáta]
Môžete pristupovať iba k obrazovke [ ] (metadáta). Toto bude osoba zodpovedná
za aktualizáciu informácií o klipoch.
1 Vyberte možnosť [Browser Connection Settings/Nastavenia aplikácie Browser Remote]
> [ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Browser Remote Settings/Nastavenia aplikácie
Browser Remote]
2 Ak chcete zvoliť počet užívateľov aplikácie Browser Remote, zvoľte možnosť [Users Settings/
Užívateľské nastavenia].
3 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Ak ste zvolili možnosť [One User (Full)/Jeden užívateľ (plná kontrola)], vykonajte kroky č. 4 až 5 a zadajte
meno užívateľa a heslo pre užívateľa [Full/Plná kontrola]. Ak ste zvolili možnosť [Two Users (Camera/Meta)/
Dvaja užívatelia (kamera/meta)], vykonajte kroky č. 4 až 5 dvakrát, raz pre užívateľa [Camera/Kamera]
a znova pre užívateľa [Meta/Metadáta].
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
4 Zvoľte možnosť [Full: User Name/Plná kontrola: Meno užívateľa], [Camera: User Name/
Kamera: Meno užívateľa] alebo [Meta: User Name/Meta: Meno užívateľa].
• Zadajte požadované meno užívateľa pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27).
5 Zvoľte možnosť [Full: Password/Všetko: Heslo], [Camera: Password/Kamera: Heslo] alebo
[Meta: Password/Metadáta: Heslo]
• Zadajte požadované heslo pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27).
Spustenie aplikácie Browser Remote
Po dokončení sieťového pripojenia videokamery môžete spustiť aplikáciu Browser Remote vo webovom
prehliadači* ktoréhokoľvek sieťového zariadenia** pripojeného k rovnakej sieti. Nastavenia aplikácie
Browser Remote môžete skontrolovať v zobrazení stavu (A 202).
* Vyžaduje sa webový prehliadač, ktorý podporuje jazyk JavaScript a prijíma súbory „cookie“.
** Podrobnosti o kompatibilných zariadeniach, operačných systémoch, webových prehliadačoch a pod. nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Canon.
Prevádzkové režimy:
Príprava vo videokamere
1 Aktivujte aplikáciu Browser Remote na videokamere.
> [ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Network Functions/Sieťové funkcie] >
[Browser Remote/Aplikácia Browser Remote]
• Videokamera bude fungovať ako bezdrôtový prístupový bod.
•
a
sa zobrazia na hornej strane displeja. Keď sa ikony zmenia na biele, videokamera je pripravená
prijímať príkazy z aplikácie Browser Remote.
2 Ak je to potrebné, môžete skontrolovať nastavenia siete, keď je aktivovaná aplikácia Browser Remote.
• Stlačením tlačidla STATUS zobrazte nasledujúce zobrazenia stavu a skontrolujte príslušné informácie.
Stlačením tlačidla STATUS zatvorte zobrazenie stavu.
- Zobrazenie stavu [Network 1/6/Sieť 1/6]: SSID pre pripojenie prostredníctvom prístupového bodu
vo videokamere
- Zobrazenie stavu [Network 4/6/Sieť 4/6]: Adresa URL pre aplikáciu Browser Remote
- Zobrazenie stavu [Network 5/6/Sieť 5/6]: Mená užívateľov a heslá pre aplikáciu Browser Remote*
* Zobrazia sa iba predvolené heslá.
Na sieťovom zariadení
1 Pripojte sieťové zariadenie k videokamere.
• Vyberte SSID (názov siete) videokamery v nastaveniach Wi-Fi zariadenia.
2 V sieťovom zariadení spustite webový prehliadač.
3 Zadajte adresu URL videokamery rovnako, ako je uvedená na zobrazení stavu.
4 Zadajte meno užívateľa a heslo.
• Nezabudnite sa prihlásiť pomocou mena užívateľa a hesla jedného
z užívateľov, ktorí boli nastavení na videokamere (A 162).
V prípade potreby sa poraďte so správcom, ktorý nakonfiguroval
nastavenia videokamery.
• Zobrazí sa obrazovka aplikácie Browser Remote. Zobrazená
Príklad prihlasovacej obrazovky. V závislosti
obrazovka sa môže líšiť v závislosti od informácií o užívateľovi
od použitého webového prehliadača a jeho
použitých na prihlásenie.
verzie sa obrazovka môže líšiť.
• Keď je aplikácia Browser Remote správne pripojená k videokamere,
indikátor pripojenia siete
sa bude zapínať a vypínať.
• Ak bol nastavený identifikátor videokamery, zobrazí sa na obrazovke aplikácie Browser Remote,
kým nie je živý náhľad aktivovaný.
163
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Výber jazyka
164
Identifikátor
videokamery
Indikátor sieťového
pripojenia
5 Vyberte jazyk aplikácie Browser Remote.
• Dotknite sa položky [H] a zvoľte požadovaný jazyk zo zoznamu. Zvolený jazyk sa
uplatní hlavne na obrazovku metadát a na správy, ktoré sa zobrazujú v aplikácii.
Tlačidlá aplikácie sa zobrazujú len v angličtine, bez ohľadu na zvolený jazyk.
• Aplikácia Browser Remote nepodporuje všetky jazyky, ktoré podporuje videokamera.
6 Ovládajte videokameru pomocou ovládačov aplikácie Browser Remote.
• Na nasledujúcich stranách sú uvedené opisy jednotlivých ovládačov. Na referenčnej
strane každej funkcie je podrobne opísané jej ovládanie.
7 Ak ste skončili s používaním aplikácie Browser Remote vo videokamere, vypnite ju.
> [ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Network Functions/
Sieťové funkcie] > [Off/Vyp.]
• Sieťové ikony sa zmenia na žlté a potom zmiznú z displeja. Pripojenie k aplikácii
sa ukončí.
POZNÁMKY
• V závislosti od použitej siete a intenzity signálu Wi-Fi môžete zaznamenať oneskorené obnovovanie obrazu
živého náhľadu a ďalších nastavení.
• Ak je aplikácia Browser Remote nastavená iný jazyk ako jazyk v sieťovom zariadení, aplikácia sa nemusí
zobrazovať správne.
Používanie aplikácie Browser Remote
Aplikácia Browser Remote má tri obrazovky: [v] hlavná obrazovka na ovládanie videokamery na diaľku
v režime záznamu, [ ] obrazovka metadát, a [ ] základná obrazovka, ktorá užívateľom umožňuje spustiť/
zastaviť záznam pomocou smartfónu alebo iného zariadenia s malým displejom. Zobrazená obrazovka sa bude
líšiť v závislosti od informácií o užívateľovi použitých na prihlásenie.
Nasledujúce časti vysvetľujú, ako sa používajú ovládače aplikácie Browser Remote. Podrobné informácie
a príslušné obmedzenia pre funkcie si prečítajte vo vysvetlení ku každej funkcii.
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
POZNÁMKY
• Aplikácia Browser Remote nepodporuje používanie viacdotykových gest.
165
Hlavná obrazovka záznamu na diaľku [v] (len užívateľ [Full/Plná kontrola]/[Camera/Kamera])
Ak používate počítač, tablet alebo iné zariadenie s väčšou obrazovkou, obrazovka ponúka všetky ovládače,
ktoré sú k dispozícii na diaľkové ovládanie videokamery prostredníctvom aplikácie Browser Remote.
6
7
8 9
1*
2*
3
4
5
10 11 12* 13
14
15 16 17*
18
* Len informácie/indikátor na displeji. Obsah alebo hodnota sa nedá zmeniť pomocou aplikácie Browser Remote.
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
1 Obrazovka živého náhľadu
Zobrazuje živý obraz videokamery. Keď živý obraz nie je zapnutý, zobrazí sa tu identifikátor videokamery.
166
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch sa v aplikácii Browser Remote nebude zobrazovať živý obraz.
- Keď sa zobrazujú farebné pruhy.
- Keď je rozlíšenie nastavené na 2340 × 2160, obrazový kmitočet je 59,94P alebo 50,00P a položka
> [B " System Setup/Nastavenie systému] > [SDI/HDMI Max Res./Maximálne rozlíšenie
SDI/HDMI] je nastavená na možnosť [3840x2160].
2 Indikátory stavu
:
Indikátor pripojenia Wi-Fi. Keď je aplikácia Browser Remote správne pripojená k videokamere,
bodky sa budú zapínať a vypínať.
STBY atď. :
Operácia záznamu (rovnako ako na videokamere, A 46).
STBY`, REC`: Príkaz záznamu na výstupe (A 186).
4:
Zobrazí sa počas záznamu na obe karty (A 36).
:
Infračervený záznam (A 116)
è atď. :
Zvyšná kapacita akumulátora (A 45)
3 Tlačidlo [LIVE VIEW]
Dotknutím sa tlačidla zobrazte obraz živého náhľadu z videokamery na obrazovke aplikácie Browser Remote.
4 Tlačidlo [Shot Mark/Značka záberu] (značka záberu)
Počas záznamu sa dotknite tlačidla a pridajte značku záberu do videoklipu. Keď sa zobrazí správa
[Shot Mark/Značka záberu], dotknite sa položky [ ].
POZNÁMKY
• V závislosti od sily pripojenia Wi-Fi môže dôjsť k oneskoreniu 0,5 sekundy alebo viac medzi zobrazenou
snímkou, keď sa dotknete tlačidla, a snímkou, na ktorú videokamera pridá značku záberu.
5 Tlačidlá značiek videoklipu
Počas záznamu môžete označiť dôležité videoklipy pridaním značiek videoklipu (A 107).
Mark/Značka] na pridanie
Pridanie značky videoklipu: Po zázname videoklipu sa dotknite položky [
značky $ do videoklipu alebo [
Mark/Značka] na pridanie značky % do videoklipu. Keď sa zobrazí
správa [OK Mark/Značka OK] alebo [CHECK Mark/Značka zaškrtnutia], dotknite sa položky .
6 Výber obrazovky aplikácie Browser Remote (len užívateľ [Full/Plná kontrola])
Otvorte hlavnú obrazovku záznamu na diaľku dotykom na položku [v], obrazovku metadát dotykom na
položku [ ] (A 170) alebo základnú obrazovku pre zariadenia s malým displejom dotykom na položku [ ]
(A 172).
7 Tlačidlo [FULL AUTO/PLNÁ AUTOMATIKA] (režim plnej automatiky)
Videokameru nastavíte do režimu plnej automatiky (A 43) dotykom na položku [Off/Vyp.], zvolením
možnosť [On/Zap.] a potom dotykom na položku [ ].
8 Výber jazyka
Zmeňte jazyk použitý pre ovládacie prvky na obrazovke [ ] (metadáta) a pre chybové hlásenia.
Napriek tomu väčšina ovládacích prvkov aplikácie napodobňuje fyzické tlačidlá videokamery a zobrazuje
sa len v angličtine bez ohľadu na zvolený jazyk. Upozorňujeme, že aplikácia Browser Remote nepodporuje
všetky jazyky, ktoré podporuje videokamera.
9 Tlačidlo Zámka kláves
Dotknite sa ikony na zamknutie obrazoviek aplikácie Browser Remote, aby ste zabránili náhodnej
zmene nastavení.
10 Tlačidlo [D Touch Focus/Zaostrovanie dotykom]
Dotykom na tlačidlo odomknite (povoľte) režim zaostrenia dotykom.
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
11 Tlačidlo [REC]
Dotknutím sa tlačidla spustite záznam. Počas záznamu bude stred tlačidla červený.
Zaznamenávanie zastavíte ďalším dotknutím sa tlačidla.
12 Voľba karty a približná zostávajúca doba záznamu
167
Aktuálne zvolená karta SD je označená značkou Ð vedľa ikony.
Zostávajúce doby záznamu sú približné a vypočítavajú sa na základe používaného nastavenia obrazu.
13 Tlačidlo [SLOT SELECT/VOĽBA OTVORU]
Keď sú v otvore pre kartu obe karty, dotknite sa tlačidla na výber druhej karty SD.
14 Aktuálne nastavenia videokamery
Tento panel zobrazuje prehľad nastavení videokamery, ktoré sa aktuálne používajú. Nastavenia videokamery
môžete zmeniť pomocou ovládacích prvkov v podrobnom paneli nastavení videokamery (18) vpravo.
[ND]: Neutrálne sivý filter
[Shutter/Expozičný čas]: Expozičný čas
[AE]: Posun AE
[WB/Vyváženie bielej]: Vyváženie bielej
[Iris/Clona]: Clona
[Gain/Zisk]: Hodnota zisku
15 Indikátor režimu plnej automatiky (A 43)
16 Formát videa (A 50)
17 Časový kód (rovnako ako na videokamere)
18 Panel s podrobnými nastaveniami videokamery (A 167)
Na výber nastavení, ktoré chcete upraviť, sa dotknite kariet v spodnej časti:
[White Balance/Vyváženie bielej]:
[Exposure/Expozícia]:
[Focus/Zaostrenie]:
[Zoom]:
Režim vyváženia bielej a súvisiace nastavenia.
Nastavenia súvisiace s expozíciou – clona, expozičný čas a zisk.
Nastavenia súvisiace so zaostrením.
Operácia zoomu.
Hlavná obrazovka záznamu na diaľku: podrobné nastavenia videokamery
Nasledujúce časti vysvetľujú, ako používať ovládače na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery.
Podrobné informácie a príslušné obmedzenia pre funkcie si prečítajte vo vysvetlení ku každej funkcii.
Zmena vyváženia bielej
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty
[White Balance/Vyváženie bielej].
1
1 Tlačidlo automatického vyváženia bielej
2
Dotknite sa položky [
] a nastavte videokameru do režimu
automatického vyváženia bielej (AWB).
2 Tlačidlá užívateľského vyváženia bielej
3
Dotknite sa položky [ÅA] alebo [ÅB].
Uloženie užívateľského vyváženia bielej: Namierte videokameru na sivú
kartu alebo biely objekt bez vzoru tak, aby bol vyplnený stred obrazovky
živého náhľadu, a dotknite sa položky [Å]. Použite rovnaké svetelné
podmienky, aké budú pri zázname.
Počas postupu bude ikona v tlačidle rýchlo blikať. Keď prestane blikať,
postup je dokončený a užívateľské vyváženie bielej sa uplatní.
3 Prednastavené vyváženie bielej (¼/É) / teplota farieb (È)
Dotknite sa tlačidla, ak chcete použiť príslušné nastavenia vyváženia bielej, ako je znázornené na tlačidle.
4
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
4 Tlačidlo [AWB Lock/Zámka AWB] (zámka automatického vyváženia bielej)
Ak je aktivované automatické vyváženie bielej, dotknite sa tlačidla, čím zablokujete aktuálne nastavenia
vyváženia bielej a ponecháte si ich pri zmene objektu.
168
Nastavenie teploty farieb alebo hodnoty kompenzácie farieb (CC)
1 Zvoľte nastavenie vyváženia bielej iné ako [
], [ÅA] alebo [ÅB].
2 Dotknite sa pravej časti tlačidla vyváženia bielej (aktuálna teplota farieb a hodnota CC).
3 Dotknite sa karty [K] (teplota farieb) alebo karty [CC] (hodnota kompenzácie farieb), zvoľte požadovanú
hodnotu zo zoznamu a potom sa dotknite položky [ ].
• Ak je to potrebné, zopakujte tento krok na úpravu ďalšieho nastavenia.
Zmena nastavení súvisiacich s expozíciou
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty
[Exposure/Expozícia].
1 Tlačidlá neutrálne sivého filtra
• Ak chcete zmeniť hustotu neutrálne sivého filtra, dotknite sa položky [–]
alebo [+]. Môžete sa tiež dotknúť aktuálneho nastavenia neutrálne sivého
filtra, zvoliť požadované nastavenie zo zoznamu (alebo sa dotknúť položky
[–]/[+]) a potom sa dotknúť položky [ ].
2 Tlačidlá súvisiace s clonou
1
2
3
4
• Ak chcete, aby videokamera nastavila clonu automaticky, dotknite sa
položky [Manual/Ručne], zvoľte možnosť [Automatic/Automaticky]
5
a potom sa dotknite položky [ ]. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie nastavenia.
Ak chcete zmeniť ručné ovládanie clony, zvoľte možnosť [Manual/Ručne]
2
a použite ovládacie prvky clony, ako je uvedené nižšie.
• Ak chcete zmeniť clonu, dotknite sa položky [–] alebo [+] (zobrazené nad
tlačidlami). Môžete sa tiež dotknúť aktuálnej clony, zvoliť požadovanú
hodnotu zo zoznamu (alebo sa dotknúť položky [–]/[+]) a potom sa dotknúť položky [
].
POZNÁMKY
• Počas ručného nastavenia clony sa môžete dotknúť položky [PUSH AUTO IRIS/KRÁTKODOBÁ
AUTOMATICKÁ CLONA], aby videokamera automaticky nastavila clonu. (Ručné tlačidlá clony nebudú
v tejto chvíli k dispozícii.)
3 Tlačidlá súvisiace s expozičným časom
• Ak chcete zmeniť režim expozičného času, dotknite sa položky [Speed/Rýchlosť] a zvoľte požadovaný režim
expozičného času ([Speed/Rýchlosť] (štandardný expozičný čas), [Angle/Uhol] (uhol), [Clear Scan/Čistý obraz]
(čistý obraz), [Slow/Pomaly] (dlhý expozičný čas), [Auto/Automaticky] (automaticky) alebo [Off/Vyp.]).
• Ak chcete zmeniť krok úpravy a zvolili ste možnosť [Speed/Rýchlosť], dotknite sa položky [Normal/
Normálne], zvoľte požadovaný krok expozičného času a potom sa dotknite položky [ ].
• Ak chcete zmeniť expozičný čas, dotknite sa položky [–] alebo [+] (zobrazené nad tlačidlami).
Môžete sa tiež dotknúť aktuálnej hodnoty expozičného času, zvoliť požadovanú hodnotu zo zoznamu
(alebo sa dotknúť položky [–]/[+]) a potom sa dotknúť položky [ ].
4 Tlačidlá súvisiace so ziskom
• Ak chcete, aby videokamera nastavila zisk automaticky, dotknite sa položky [Manual/Ručne],
zvoľte možnosť [Automatic/Automaticky] a potom sa dotknite položky [ ]. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie
nastavenia. Ak chcete upraviť zisk ručne, zvoľte možnosť [Manual/Ručne] a použite ovládacie prvky zisku,
ako je uvedené nižšie.
• Ak chcete zmeniť krok úpravy, dotknite sa položky [Normal/Normálne], zvoľte požadovaný krok zisku
a potom sa dotknite položky [ ].
• Ak chcete zmeniť hodnotu zisku, dotknite sa položky [–] alebo [+] (zobrazené nad tlačidlami). Môžete sa
tiež dotknúť aktuálnej hodnoty zisku, zvoliť požadovanú hodnotu zo zoznamu (alebo sa dotknúť položky
[–]/[+]) a potom sa dotknúť položky [ ].
5 Tlačidlá posunu AE
Ak chcete zmeniť úroveň posunu AE, dotknite sa položky [–] alebo [+].
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Ak chcete upraviť zaostrenie a používať funkcie súvisiace so zaostrením
Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite karty
[Focus/Zaostrenie].
1 Tlačidlo režimu zaostrenia
2 Tlačidlo [Face Det. & Tracking/Detekcia a sledovanie tváre]
(detekcia a sledovanie tváre)
1
2
3
169
4
3 Tlačidlo [Focus Guide/Zaostrovací asistent] (funkcia pomocníka
zaostrovania na duálne pixely)
4 Tlačidlá sledovania
5
5 Tlačidlá ručného zaostrovania
Ručné zaostrovanie
1 Dotknite sa položky [AF].
2 Dotknite sa položky [MF] a potom položky [
].
3 Dotknite sa jedného z tlačidiel ručného zaostrenia na strane [Near/Blízko], aby ste zaostrili na bližšie miesto,
alebo niektorého z ovládacích prvkov na strane [Far/Ďaleko], aby ste zaostrili ďalej. Existujú tri úrovne
nastavenia – [ ]/[ ] je najnižšia a [ ]/[ ] najvyššia.
Zaostrovací asistent
1 Dotknite sa tlačidla [Focus Guide/Zaostrovací asistent].
2 Na zobrazenie zaostrovacieho asistenta sa dotknite položky [On/Zap.] (A 75) a potom sa dotknite položky [
].
Zaostrovanie dotykom
V režime automatického zaostrovania sa môžete dotknúť objektu, ktorý sa zobrazí na obrazovke živého náhľadu
aplikácie Browser Remote, aby ste ho vybrali pre zaostrovanie.
1 Skontrolujte, či je funkcia zaostrovania dotykom odomknutá a či sa ikona D zobrazuje na tlačidle (A 166).
2 Na obrazovke živého náhľadu sa dotknite požadovaného objektu.
• V závislosti od používaného režimu zaostrovania sa na zvolenom objekte môže zobraziť rám automatického
zaostrovania.
Tvárový AF
1 Dotknite sa položky [Face Det. & Tracking/Detekcia a sledovanie tváre].
2 Dotknite sa položky [On/Zap.] a potom položky [ ].
• Na obrazovke živého náhľadu sa zobrazí rám detekcie tváre okolo všetkých rozpoznaných tvárí.
Hlavný objekt je označený šípkami (Þ) na bokoch. Videokamera bude sledovať hlavný objekt,
keď sa bude pohybovať.
• Dotknite sa tváre iného objektu a zvoľte ho ako hlavný objekt.
3 Zaostrite ručne alebo nechajte videokameru automaticky zaostriť na tvár hlavného objektu.
Sledovanie ďalších objektov
1 Dotknite sa položky [Tracking/Sledovať].
• Tento krok je potrebný, ak je položka [v # Camera Setup/Nastavenie kamery] > [AF Frame/Rámček AF]
nastavená na možnosť [Automatic/Automaticky] (A 79).
2 Dotknite sa obrazovky živého náhľadu a vyberte objekt, ktorý chcete sledovať.
• Na obrazovke živého náhľadu sa zobrazí sledovací rám a videokamera bude sledovať objekt pri pohybe.
• Dotknite sa položky [Cancel Tracking/Zrušiť sledovanie] a vyberte iný objekt.
3 Zaostrite ručne alebo nechajte videokameru automaticky zaostriť na objekt.
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Úprava zoomu
1 Na paneli s podrobnými nastaveniami videokamery sa dotknite
karty [Zoom].
170
Tlačidlá
ručného
zoomovania
2 Dotknite sa tlačidiel pevných polôh zoomu na strane [Tele/
Telekonvertor] a priblížite viac nablízko alebo sa dotknite jedného
z tlačidla na strane [Wide/Širokouhlý záber] a oddialite viac do diaľky.
• Takisto sa môžete dotknúť tlačidiel ručného zoomu [ ]/[ ].
Pevné
polohy
zoomu
POZNÁMKY
• Pri používaní pomalej rýchlosti zoomovania môže chvíľu trvať,
kým sa objektív začne hýbať.
Obrazovka metadát [
] (len užívateľ [Full/Plná kontrola]/[Meta/Metadáta])
Pomocou aplikácie Browser Remote môžete vytvoriť, upraviť a preniesť do videokamery informácie
o metadátach, ktoré sa môžu použiť pri zázname videoklipov. Obsahuje informácie o užívateľskej poznámke
(názov videoklipu, autor, umiestnenie a opis), ako aj informácie GPS. Ďalšie informácie nájdete v časti
Používanie metadát (A 108).
Ak chcete otvoriť obrazovku vstupných metadát, dotknite sa ikony [ ] v hornej časti obrazovky aplikácie
Browser Remote.
• Tento krok nie je potrebný, ak ste prihlásení pomocou mena užívateľa a hesla užívateľa [Meta/Metadáta].
1
2
5
6
3
7
4
8
9
10
11
1 Názov videoklipu
Dotknite sa vnútra textového poľa a zadajte požadovaný text. Ak chcete zmazať text, dotknite sa položky
[Clear All/Zmazať všetko].
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
2 Informácie GPS
Ak chcete zadať nadmorskú výšku: Dotknite sa textového poľa [Altitude/Nadmorská výška] a zadajte
požadovanú hodnotu.
Ak chcete zadať zemepisnú šírku: Dotknite sa vnútra jedného z textových polí pod položkou [Latitude/
Zemepisná šírka] a zadajte hodnoty stupňov, minút a sekúnd (zľava doprava). Ak chcete zvoliť južnú
zemepisnú šírku, dotknite sa položky [North/Sever] a namiesto toho zvoľte položku [South/Juh].
Ak chcete zadať zemepisnú dĺžku: Dotknite sa vnútra jedného z textových polí pod položkou [Longitude/
Zemepisná dĺžka] a zadajte hodnoty stupňov, minút a sekúnd (zľava doprava). Ak chcete zvoliť západnú
zemepisnú dĺžku, dotknite sa položky [East/Východ] a namiesto toho zvoľte položku [West/Západ].
• Ak chcete odstrániť všetky polia súvisiace s GPS naraz, dotknite sa položky [Clear All/Zmazať všetko].
3 Obrazovka živého náhľadu
Zobrazuje živý obraz videokamery. Keď živý obraz nie je zapnutý, zobrazí sa tu identifikátor videokamery.
4 Tlačidlo [LIVE VIEW]
Dotknutím sa tlačidla zobrazte obraz živého náhľadu z videokamery na obrazovke aplikácie Browser Remote.
5 Tvorca videoklipu
6 Miesto záznamu
7 Opis videoklipu
Dotknite sa príslušného textového poľa a zadajte požadovaný text. Ak chcete zmazať text,
dotknite sa položky [Clear All/Zmazať všetko].
8 Indikátory stavu
Pozrite si popis v časti o obrazovke [v] (A 166).
9 Tlačidlo [
Activate/Aktivovať]
Dotknite sa tlačidla, čím uprednostníte metadáta zadávané na tejto obrazovke pri zázname videoklipov.
Prepíše čítané metadáta zo súboru uloženého na karte SD B.
10 Tlačidlo [Overwrite Previous/Prepísať predchádzajúce]/tlačidlo [Overwrite/Prepísať]
Počas záznamu videoklipu: Ak chcete odoslať metadáta zadané na tejto obrazovke do videokamery
a nahradiť akékoľvek metadáta, ktoré môže mať zaznamenaný videoklip, dotknite sa položky
[Overwrite/Prepísať]. Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa položky .
Po zázname videoklipu: Ak chcete odoslať metadáta zadané na tejto obrazovke do videokamery a nahradiť
akékoľvek metadáta vložené do posledného zaznamenaného videoklipu, dotknite sa položky
[Overwrite Previous/Prepísať predchádzajúci]. Keď sa zobrazí správa s potvrdením, dotknite sa položky .
11 Tlačidlo [Apply from Next/Použiť z nasledujúceho]
Ak chcete odoslať metadáta zadané na tejto obrazovke do videokamery, aby boli vložené iba do videoklipov,
ktoré boli zaznamenané po prenose, dotknite sa tlačidla. Keď sa zobrazí správa s potvrdením,
dotknite sa položky .
Táto možnosť neprepíše metadáta už zaznamenaných alebo zaznamenávaných videoklipov.
POZNÁMKY
• Metadáta odoslané do videokamery z aplikácie Browser Remote sa stratia v nasledujúcich prípadoch.
- Videokamera je vypnutá.
- Nastavenie
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta]
> [Setting/Nastavenie] bolo zmenené.
• Pomocou aplikácie Browser Remote (tlačidlo [
Activate/Aktivovať]) môžete zvýšiť prioritu metadát
odoslaných prostredníctvom aplikácie. Nemôžete však vrátiť prioritu na kartu SD. Ak chcete použiť súbor
užívateľskej poznámky uložený na karte, vo videokamere musíte nastaviť položku
>
[3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Metadata/Metadáta] > [Setting/Nastavenie]
na možnosť [SD Card/Karta SD].
• Ak používate aplikáciu Browser Remote na prenos informácií o užívateľskej poznámke do štafetového
videoklipu po prepnutí, užívateľská poznámka nebude uložená do videoklipu zaznamenaného pred prepnutím
kariet videokamery.
171
Aplikácia Browser Remote: ovládanie videokamery zo sieťového zariadenia
Základná obrazovka [ ] (len užívateľ [Full/Plná kontrola])
172
Pri používaní smartfónu alebo iného zariadenia s malou obrazovkou táto obrazovka
ponúka len malý živý obraz na finálne potvrdenie, ovládače zoomu a tlačidlo [REC]
na spustenie a zastavenie záznamu.
Ak chcete otvoriť základnú obrazovku, dotknite sa ikony [ ] v hornej časti
obrazovky aplikácie Browser Remote.
Vysielanie cez IP
Vysielanie cez IP
Po pripojení videokamery k sieti môžete prenášať živé video a zvuk* videokamery pomocou IP na kompatibilný
dekodér IP videa** pripojený k sieti. Môžete použiť vysielanie cez IP na živé vysielanie alebo posielať bleskové
správy z miesta s nedostatočným pripojením k sieti.
Počas aktivovaného vysielania cez IP je interný záznam na kartu SD vo videokamere zablokovaný, ale je možný
záznam na externé zariadenie.
* Iba 2-kanálový. Počas 4-kanálového záznamu zvuku môžete zvoliť, ktoré dva kanály sa majú vysielať cez IP.
**Môže to byť špeciálne zariadenie na prenos videa alebo softvér dekodéra na počítači. Ďalšie informácie o kompatibilných
dekodéroch nájdete na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Nastavenie videa vysielaného cez IP
Nastavenie vysielania
Formát videa*
(kompresia)
XF-HEVC
(kompresia H.265/HEVC)
XF-AVC
(kompresia MPEG-4 AVC/H.264)
Video
Dátový tok
Rozlíšenie
Obrazový kmitočet
16 Mb/s, 9 Mb/s
3840x2160
9 Mb/s, 4 Mb/s
1920x1080
59.94P, 29.97P, 50.00P,
25.00P
9 Mb/s, 4 Mb/s
1920x1080
59.94i, 50.00i
Zvuk
MPEG-2 AAC,
256 kb/s, 2-kanálový
* Nastavenie
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Rec Format/Formát záznamu].
Dostupné možnosti signálu vysielania sa líšia v závislosti od použitého nastavenia záznamu videa.
Prevádzkové režimy:
Nastavenia vysielania cez IP
Skôr než budete môcť vysielať video cez IP, musíte nastaviť nastavenia týkajúce sa prenosu, ako je číslo
protokolu a portu, ktoré chcete použiť. Môžete tiež vybrať nastavenie vysielaného videa.
Nastavenia videokamery
1 Nastavte sieťové pripojenie Ethernet (A 159).
2 Zvoľte možnosť [IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP]
3 Ak chcete vybrať nastavenie vysielania videa, zvoľte možnosť [Streaming Output Signal/
Výstupný signál vysielania].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
4 Ak chcete vybrať kanály vysielania zvuku, zvoľte možnosť [Audio Out Channels/
Výstupné zvukové kanály].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
5 Zvoľte možnosť [Protocol/Protokol].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Ak ste zvolili položku [RTP+FEC], vyplňte nastavenia korekcie chýb (A 174).
Možnosti
[UDP]:
Tento protokol uprednostňuje rýchlosti prenosu, ale nezaručuje spoľahlivosť/integritu údajov.
Stratené alebo oneskorené pakety IP sa ignorujú.
[RTP]:
Štandardný protokol na vysielanie videa/zvuku cez internet. Stratené alebo oneskorené pakety IP
sa ignorujú.
[RTP+FEC]: Toto nastavenie používa protokol RTP a pridáva vrstvu korekcie chýb FEC, takže prijímajúca strana*
môže obnoviť stratené alebo oneskorené pakety IP.
* Je potrebný dekodér kompatibilný s korekciou chýb FEC.
173
Vysielanie cez IP
Nastavenia prijímača
1 Zvoľte možnosť [IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP].
>[
174
! Network Settings/Nastavenia siete] > [IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP]
2 Zvoľte možnosť [Dest. IP Address/Cieľová adresa IP] a zadajte adresu IP pridelenú dekodéru.
• Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte hodnotu prvého poľa adresy a stlačením SET prejdite na
nasledujúce pole. Po vyplnení štyroch polí adresy zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a potom stlačte
tlačidlo SET.
3 Ak chcete zmeniť číslo portu, zvoľte možnosť [Dest. Port No./Číslo cieľového portu].
• Ak chcete zadať číslo portu, stlačte joystick doľava alebo doprava, aby ste zvolili číslicu, ktorú chcete
zmeniť, a potom nahor alebo nadol, aby ste zvolili hodnotu pre zvolenú číslicu. Po vyplnení piatich číslic čísla
portu zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Odporúča sa použiť predvolené číslo portu.
Nastavenia korekcie chýb FEC
1 Zvoľte možnosť [IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP]
2 Ak chcete zadať číslo portu používaného pre pakety FEC, zvoľte položku [FEC Port No./
Číslo portu FEC].
• Ak chcete zadať číslo portu, stlačte joystick doľava alebo doprava, aby ste zvolili číslicu, ktorú chcete
zmeniť, a potom nahor alebo nadol, aby ste zvolili hodnotu pre zvolenú číslicu. Po vyplnení piatich číslic čísla
portu zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Odporúča sa použiť predvolené číslo portu.
3 Ak chcete zmeniť interval pre pakety FEC, zvoľte položku [FEC Interval/Interval FEC].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Vysielanie videa cez IP
1 Pripojte dekodér k sieti a dokončite všetky potrebné nastavenia na prijímacej strane, aby bol
dekodér pripravený na príjem videa cez IP.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dekodéra alebo softvéru, ktorý použijete.
2 Zvoľte požadovanú sieť (A 160).
• Použite pripojenie prostredníctvom siete Ethernet (A 159) a videokameru pripojte k požadovanej sieti
pomocou kábla Ethernet.
3 Aktivujte vysielanie cez IP na videokamere.
> [ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Network Functions/Sieťové funkcie] >
[IP Streaming/Vysielanie cez IP]
4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, zvoľte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo SET.
•
a
sa zobrazia na hornej strane displeja. Keď sa ikony zmenia na biele, videokamera začne vysielať
video cez zvolenú sieť.
5 Po dokončení vysielania požadovaného videa vypnite sieťové funkcie.
> [ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [Network Functions/Sieťové funkcie] > [Off/Vyp.]
• Sieťové ikony sa zmenia na žlté a potom zmiznú z displeja.
POZNÁMKY
• Kým je aktivované vysielanie cez IP, videokamera bude ďalej prenášať video a zvuk cez sieť IP bez ohľadu na
stav prijímača. Vysielané údaje nie sú zakódované. Dávajte pozor, aby ste nastavili správnu adresu IP a vopred
otestovali, či prijímajúci dekodér môže skutočne prijímať signály.
Vysielanie cez IP
• V závislosti od použitej siete a podmienok pripojenia môžete očakávať stratené alebo oneskorené pakety IP.
• Po 24 hodinách nepretržitého vysielania videa videokamera na chvíľu zastaví vysielanie cez IP a potom ho
znova automaticky spustí.
175
Prenos súborov FTP
Prenos súborov FTP
176
Môžete prenášať videoklipy zaznamenané videokamerou do iného zariadenia pripojeného k sieti pomocou
protokolu FTP.
Nasledujúce vysvetlenia predpokladajú, že server FTP je zapnutý, pripravený a správne nakonfigurovaný.
Prevádzkové režimy:
Server FTP a nastavenia prenosu
Skôr než budete môcť prenášať videoklipy do pripojeného zariadenia, musíte nakonfigurovať nastavenia servera
FTP a ďalšie nastavenia súvisiace s prácou s priečinkami a súbormi. V prípade potreby sa poraďte so správcom
siete, ktorý má na starosti server FTP.
1 Vyberte možnosť [FTP Transfer Settings/Nastavenia prenosu FTP].
>[
! Network Settings/Nastavenia siete] > [FTP Transfer Settings/Nastavenia prenosu FTP]
2 Ak chcete zadať cieľový server FTP, zvoľte možnosť [FTP Server/Server FTP] a potom stlačte
tlačidlo SET.
• Zadajte adresu IP servera FTP alebo názov hostiteľa pomocou obrazovky s klávesnicou (A 27).
3 Zadajte [FTP: User Name/FTP: Meno užívateľa], [FTP: Password/FTP: Heslo] a rovnakým spôsobom
zadajte [Destination Folder/Cieľový priečinok].
4 Ak chcete zmeniť číslo portu, zvoľte možnosť [Port No./Číslo portu] a potom stlačte tlačidlo SET.
• Ak chcete zadať číslo portu, stlačte joystick doľava alebo doprava, aby ste zvolili číslicu, ktorú chcete
zmeniť, a potom nahor alebo nadol, aby ste zvolili hodnotu pre zvolenú číslicu. Po vyplnení piatich číslic čísla
portu zvoľte možnosť [Set/Nastaviť] a potom stlačte tlačidlo SET.
5 Ak chcete aktivovať pasívny režim, zvoľte možnosť [Passive Mode/Pasívny režim].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
• Vo väčšine prípadov je štandardným nastavením [Off/Vyp.]. [On/Zap.] (pasívny režim) je vhodnejší pri
prenosoch FTP spoza brány firewall.
6 Ak chcete zvoliť, či sa má vytvoriť nový priečinok pre každý dátum prenosu, zvoľte možnosť
[New Folder by Date/Nový priečinok podľa dátumu].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
7 Ak chcete zvoliť, čo robiť pri prenosoch súborov, ktorých názov už existuje, zvoľte možnosť
[Same Named Files/Súbory s rovnakým názvom].
• Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Možnosti pre položku [New Folder by Date/Nový priečinok podľa dátumu]
[On/Zap.]:
[Off/Vyp.]:
Pri každom prenose sa v cieľovom priečinku prenosu vytvorí nový podpriečinok
„RRRRMMDD\HHMMSS“.
Všetky súbory sa budú prenášať do priečinka nastaveného ako [Destination Folder/
Cieľový priečinok] v nastaveniach servera FTP.
Možnosti pre položku [Same Named Files/Rovnako pomenované súbory]
[Skip/Preskočiť]:
Ak už v cieľovom priečinku existuje súbor s rovnakým názvom, súbor sa neprenesie.
[Overwrite/Prepísať]: Ak už v cieľovom priečinku existuje súbor s rovnakým názvom, súbor sa prenesie a prepíše
súbor s rovnakým názvom v cieľovom priečinku.
POZNÁMKY
• Aktuálne nastavenia FTP môžete skontrolovať v zobrazeniach stavu [Network 4/6/Sieť 4/6] až
[Network 6/6/Sieť 6/6].
Prenos súborov FTP
Prenos videoklipov (prenos FTP)
Prenos jedného videoklipu
1 Zvoľte požadovanú sieť (A 160).
• Použite pripojenie cez infraštruktúru (A 154) alebo pripojenie prostredníctvom siete Ethernet (A 159).
• Pomocou pripojení Ethernet pripojte videokameru k požadovanej sieti pomocou kábla Ethernet.
2 Zvoľte požadovaný videoklip a potom stlačením SET otvorte menu videoklipov.
3 Zvoľte možnosť [FTP Transfer/Prenos FTP] a stlačte tlačidlo SET.
4 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Videokamera sa pripojí k serveru FTP a zvolený videoklip sa prenesie. Keď používate pripojenie
prostredníctvom siete Ethernet, pri prenose súborov bude blikať indikátor prístupu k sieti Ethernet.
• Stlačením tlačidla CANCEL zrušíte operáciu.
5 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Prenos všetkých videoklipov
1 Otvorte indexové zobrazenie s videoklipmi, ktoré chcete preniesť (A 131).
2 Zvoľte požadovanú sieť (A 160).
• Použite pripojenie cez infraštruktúru (A 154) alebo pripojenie prostredníctvom siete Ethernet (A 159).
• Pomocou pripojení Ethernet pripojte videokameru k požadovanej sieti pomocou kábla Ethernet.
3 Vyberte možnosť [FTP Transfer/Prenos FTP].
[ ! Network Settings/Nastavenia siete] > [FTP Transfer/Prenos FTP]
4 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
• Videokamera sa pripojí k serveru FTP a všetky videoklipy v indexovom zobrazení sa prenesú. Keď používate
pripojenie prostredníctvom siete Ethernet, pri prenose súborov bude blikať indikátor prístupu k sieti Ethernet.
• Stlačením tlačidla CANCEL zrušíte operáciu.
5 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
DÔLEŽITÉ
• Pri prenose súborov dodržiavajte nasledujúce opatrenia. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu prenosu
a do cieľa prenosu môžu byť uložené neúplné súbory.
- Neotvárajte kryty otvorov pre kartu.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
• Ak sú v cieli prenosu uložené neúplné súbory, skontrolujte obsah cieľa a uistite sa, že je ich odstránenie
bezpečné, než ich odstránite.
POZNÁMKY
• V závislosti od nastavení a možností prístupového bodu môže prenos súborov chvíľu trvať.
177
Prenos súborov FTP
178
8
Fotografie
179
Fotografovanie
Keď je videokamera v pohotovostnom režime nahrávania, fotografie môžete nahrávať iba na kartu SD B.
Veľkosť fotografie je rovnaká, bez ohľadu na aktuálne používané nastavenie obrazu.
Aktuálne používané rozlíšenie
Veľkosť fotografie
Približná veľkosť súboru na snímku
3840x2160, 1920x1080
1920x1080
880 kB
Prevádzkové režimy:
1 Nastavte priraditeľné tlačidlo na možnosť [Photo/Fotografia] (A 117).
2 Keď je videokamera v pohotovostnom režime záznamu, stlačte priraditeľné tlačidlo na
vytvorenie fotografie.
• 7 a počet dostupných fotografií sa zobrazia v pravom hornom rohu displeja. Maximálny počet dostupných
fotografií zobrazených na displeji je 9 999.
• Keď sa fotografia zaznamenáva, indikátor prístupu ku karte SD 3 svieti načerveno.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo PHOTO na dodanom diaľkovom ovládači.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu ku karte SD 3 svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte,
môže dôjsť k trvalej strate údajov.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu SD 3 a nevyberajte kartu.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
POZNÁMKY
• V nasledujúcich prípadoch nemožno fotografovať:
- Keď je aktivované prednahrávanie.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu.
- Keď je aktivovaná aplikácia Browser Remote.
• Ak je prepínač LOCK na karte SD nastavený na ochranu pred zápisom, nemôžete zaznamenať fotografie.
Vopred zmeňte polohu prepínača LOCK.
Číslovanie fotografií
Fotografiám sa automaticky priraďujú poradové čísla a ukladajú sa na kartu SD v priečinkoch. Môžete si zvoliť
spôsob číslovania fotografií.
1 Zvoľte možnosť [Photo Numbering/Číslovanie fotografií].
> [3 " Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Photo Numbering/
Číslovanie fotografií]
2 Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte SET.
Fotografovanie
Možnosti
[Reset/Obnoviť]:
180
Číslovanie fotografií začne od 100–0001 zakaždým, keď vložíte novú kartu. Ak už karta
obsahuje záznamy, číslovanie fotografií bude pokračovať číslom nasledujúcim po čísle
poslednej fotografie na karte.
[Continuous/Priebežné]: Čísla fotografií budú pokračovať číslom nasledujúcim po poslednej fotografii
zaznamenanej videokamerou. Toto nastavenie je najpohodlnejšie na spravovanie
súborov v počítači. Odporúčame použiť nastavenie [Continuous/Priebežné].
O názvoch priečinkov
• Príklad názvu priečinka: „101_1103“. Prvé 3 číslice označujú číslo priečinka (od 100 do 999) a posledné
4 číslice označujú mesiac a deň vytvorenia priečinka. V tomto príklade bol priečinok s číslom 101 vytvorený
3. novembra.
Informácie o číslach fotografií
• Príklad čísla fotografie: „101–0107“. Prvé tri číslice označujú číslo priečinka, v ktorom je fotografia uložená
a posledné štyri číslice označujú poradové číslo priradené fotografii (od 0001 do 9999).
• Číslo fotografie tiež označuje názov a umiestnenie súboru na karte. Napríklad fotografia s číslom 101–0107,
ktorá bola zaznamenaná 3. novembra, sa nachádza v priečinku „DCIM\101_1103“ ako súbor
„IMG_0107.JPG“.
POZNÁMKY
• Každý priečinok môže obsahovať až 500 súborov. Keď tento počet prekročíte, automaticky sa vytvorí
nový priečinok.
Prehrávanie fotografií
Prehrávanie fotografií
Môžete si prezrieť fotografie, ktoré ste zaznamenali na kartu SD B.
181
Prevádzkové režimy:
Zobrazenie indexového zobrazenia [Photos/Fotografie]
1 Nastavte videokameru do režimu
(A 22).
2 Otvorte indexové zobrazenie [Photos/Fotografie] (A 132).
Prezeranie fotografií
1 Presuňte oranžový výberový rámik na požadovanú fotografiu.
2 Stlačením tlačidla Ò zobrazte fotografiu.
• Zobrazí sa obrazovka prehrávania fotografií so zvolenou
fotografiou.
• Pomocou tlačidiel Ú/Ù alebo potlačením joysticku
doľava alebo doprava prepnete na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu fotografiu.
• Stlačením tlačidla DISP. skryjete alebo zobrazíte informácie
na displeji.
• Stlačením tlačidla Ñ sa vrátite do indexového zobrazenia
[Photos/Fotografie].
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej
strate údajov.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu, s ktorou sa pracuje, a nevyberajte kartu.
POZNÁMKY
• Nasledujúce fotografie sa nemusia zobraziť správne.
- Fotografie, ktoré neboli zaznamenané touto videokamerou.
- Fotografie vytvorené alebo upravené v počítači.
- Fotografie, ktorých názvy súborov boli zmenené.
Odstraňovanie fotografií
Odstraňovanie fotografií
Fotografie, ktoré nechcete uchovať, môžete odstrániť.
182
Prevádzkové režimy:
Odstránenie jednej fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú chcete odstrániť, alebo ju vyberte v indexovom zobrazení
[Photos/Fotografie] (A 132) a potom stlačte tlačidlo SET.
2 Zvoľte možnosť [Delete/Odstrániť] a stlačte tlačidlo SET.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
4 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
Odstránenie všetkých fotografií
Môžete odstrániť všetky fotografie v indexovom zobrazení [Photos/Fotografie].
1 Zvoľte možnosť [Delete All Photos/Odstrániť všetky fotografie].
> [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Delete All Photos/
Odstrániť všetky fotografie]
2 Zvoľte [OK] a potom stlačte SET.
3 Keď sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, stlačte SET.
DÔLEŽITÉ
• Pri vymazávaní fotografií buďte opatrní. Vymazané fotografie sa nedajú obnoviť.
9
Doplnkové informácie
183
Možnosti menu
Podrobnosti o tom, ako vybrať položku, nájdete v časti Používanie menu (A 25). Miesto položky menu v rámci
menu je označené ikonou čísla strany (! " atď.) v ľavom stĺpci. Ďalšie informácie o každej funkcii nájdete na
referenčnej strane alebo vo vysvetlivkách k položke menu. Možnosť nastavenia uvedená tučným písmom
označuje predvolenú hodnotu.
V závislosti od prevádzkového režimu videokamery a nastavení nemusia byť niektoré položky menu dostupné.
Také položky sa nezobrazujú alebo sú na obrazovkách menu zobrazené sivou farbou.
Ak chcete prejsť priamo na stranu s konkrétnym menu:
Menu [v Camera Setup/
Nastavenie kamery]
Menu [/ Custom Picture/
Užívateľské nastavenia obrazu]
Menu [3 Recording/Media Setup/
Nastavenie záznamu/médií]
Menu [¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku]
Menu [¢ Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania]
A 183
A 185
A 185
A 187
A 188
Menu [A Assistance Functions/
Funkcie asistenta]
Menu [7 Network Settings/
Nastavenie siete]
Menu [ Assignable Buttons/
Priraditeľné tlačidlá]
Menu [B System Setup/
Nastavenie systému]
Prispôsobené menu [¥ My Menu/
Moje menu]
Menu [v Camera Setup/Nastavenie kamery] (iba v režime
Položka menu
A 189
A 191
A 192
A 192
A 194
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Light Metering/Expozimeter]
[Backlight/Protisvetlo], [Standard/Štandardný], [Spotlight/Bodové svetlo]
(A 62)
[AE Shift/Posun AE]
–2.,0 až +2,0 v intervaloch s 0,25 bodmi (±0)
(A 61)
[AE Response/Odpoveď AE]
[High/Vysoké], [Normal/Normálne], [Low/Nízke]
Určuje, ako rýchlo sa zmení expozícia (clona, expozičný čas a zisk) pri použití režimu
automatickej úpravy.
[Iris Limit/Limit clony]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 61)
[Iris Ring Direction/Smer prstenca clony]
[Reverse/Opačne], [Normal/Normálne]
(A 60)
[Shutter Increment/Krok expozičného času]
[Fine/Jemne], [Normal/Normálne]
(A 55)
[AGC Limit/Limit AGC]
[Off/33 dB/Vyp./33 dB], [32.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 1 dB
(A 56)
"
[Gain L/Zisk L]
(A 57)
[Mode/Režim]
[Fine/Jemne], [Normal/Normálne]
[Fine/Jemne]
[33.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 0,5 dB ([0.0 dB])
[Normal/Normálne]
[33.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 3 dB ([0.0 dB])
[Gain M/Zisk M]
(A 57)
[Mode/Režim]
[Fine/Jemne], [Normal/Normálne]
[Fine/Jemne]
[33.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 0,5 dB ([6.0 dB])
[Normal/Normálne]
[33.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 3 dB ([6.0 dB])
[Gain H/Zisk H]
(A 57)
[Mode/Režim]
[Fine/Jemne], [Normal/Normálne]
[Fine/Jemne]
[33.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 0,5 dB ([12.0 dB])
[Normal/Normálne]
[33.0 dB] až [–6.0 dB] v intervaloch 3 dB ([12.0 dB])
Možnosti menu
Položka menu
184
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Shockless Gain/Plynulá zmena zisku]
[High/Vysoké], [Normal/Normálne], [Low/Nízke], [Off/Vyp.]
(A 57)
[White Balance: PRESET/Vyváženie bielej: PREDVOLENÉ]
[¼ Daylight/Denné svetlo], [É Tungsten/Žiarovka], [È Kelvin]
(A 66)
[Shockless WB/Plynulá zmena vyváženia bielej]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 65)
[AWB Response/Odpoveď AWB]
[High/Vysoké], [Normal/Normálne], [Low/Nízke]
(A 66)
[AF Mode/Režim AF]
[AF-Boosted MF/Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického
zaostrovania], [Continuous/Priebežné]
[AF Frame/Rámček AF]
[Automatic/Automaticky], [Large/Veľký], [Small/Malý]
(A 79)
[AF Frame Size/Poloha rámčeka AF]
[Selectable/Voliteľné], [Center Frame/Rámček v strede]
(A 79)
[AF Speed/Rýchlosť AF]
[High/Vysoká], [Normal/Normálna], [Low/Nízka]
(A 78)
[AF Response/Odozva AF]
[High/Vysoká], [Normal/Normálna], [Low/Nízka]
(A 78)
[Face Det. & Tracking/Detekcia a sledovanie tváre]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 79)
[Face AF/Automatické zaostrovanie tváre]
[Face Priority/Priorita tváre], [Face Only/Iba tvár]
(A 79)
[Focus Limit/Obmedzenie zaostrovania]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 82)
[Focus Ring Direction/Smer zaostrovacieho prstenca]
[Reverse/Opačne], [Normal/Normálne]
(A 74)
[Focus Ring Response/Odozva zaostrovacieho prstenca]
[High/Vysoká], [Normal/Normálna], [Low/Nízka]
(A 74)
[Zoom Speed Level/Úroveň rýchlosti zoomovania]
[High/Vysoká], [Normal/Normálna], [Low/Nízka]
(A 70)
[High-Speed Zoom/Vysokorýchlostné zoomovanie]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 70)
[Digital Zoom/Digitálny zoom]
[Tele-converter 6.0x/Telekonvertor 6,0x], [Tele-converter 3.0x/Telekonvertor
3,0x], [Tele-converter 1.5x/Telekonvertor 1,5x], [Digital 300x/Digitálny 300x],
[Advanced 30x/Rozšírený 30x], [Off/Vyp.]
(A 68)
[Handle Rocker Zoom Speed H/Rýchlosť zoomovania
prepínačom na rukoväti H]
1 až 16 (16)
(A 71)
[Handle Rocker Zoom Speed L/Rýchlosť zoomovania
prepínačom na rukoväti L]
1 až 16 (8)
#
(A 77, 78)
$
%
[WL-D6000 Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania WL-D6000] 1 až 16 (8)
(A 71)
a
[Grip Zoom Speed/Rýchlosť zoomovania na držadle]
[Constant/Konštantná], [Variable/Premenlivá], [User Setting/
Užívateľské nastavenie]
(A 70)
[Constant Speed/Konštantná rýchlosť]
1 až 16 (8)
(A 70)
[Users Settings/Užívateľské nastavenia]
[User 1/Užívateľské 1], [User 2/Užívateľské 2], [User 3/Užívateľské 3]
(A 70)
[IS Mode/Režim IS]
[Dynamic/Dynamický], [Standard/Štandardný]
(A 83)
[Image Stabilizer/Stabilizátor obrazu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 83)
[Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 83)
[Color Bars/Farebné pruhy]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 104)
[Color Bar Type/Typ farebného pruhu]
[SMPTE], [EBU]1, [ARIB]
(A 104)
[Flicker Reduction/Potlačenie blikania]
[Automatic/Automaticky], [Off/Vyp.]
(A 55)
[Conversion Lens/Predsádka]
[TL-U58], [WA-U58], [Off/Vyp.]
(A 73)
[IR Rec Color/Farba infračerveného záznamu]
[White/Biela], [Green/Zelená]
(A 116)
[IR Light/Infračervené svetlo]
[Toggle/Prepnúť], [Always On/Vždy zap.], [Always Off/Vždy vyp.]
(A 116)
[IR Slow Shutter/Dlhý čas IR]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 116)
'
(
1
Predvolená hodnota závisí od krajiny/regiónu nákupu.
Možnosti menu
Menu [/ Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] (iba v režime
Položka menu
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Preset/Predvolené], [Gamma/Gama],
[Color Space/Farebný priestor],
[Color Matrix/Matica farieb],
[HLG Color/Farba displeja HLG],
[Activate Other Settings/
Aktivovať ďalšie nastavenia],
[Other Settings/Ďalšie nastavenia]
Pozrite si tabuľky v častiach Užívateľské nastavenia obrazu:
Predvolené nastavenia farieb (A 63), Dostupné užívateľské nastavenia obrazu (A 124–128).
185
[File/Súbor]
[Select/Vybrať]
[C1:CP000001] až [C20:CP000020]
(A 121)
[Rename/Premenovať]
–
(A 122)
[Protect/Chrániť]
[Unprotect/Zrušiť ochranu], [Protect/Chrániť]
(A 122)
[Reset/Obnoviť]
–
(A 122)
[Copy to SD Card B/
Kopírovať na kartu SD B],
[Load from SD Card B/
Načítať z karty SD B]
–
(A 123)
Menu [3 Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Initialize Media/Inicializácia médií]
[SD Card A/Karta SD A], [SD Card B/Karta SD B]
(A 35)
[Rec Format/Formát záznamu]
[XF-HEVC], [XF-AVC]
(A 50)
[System Frequency/
Systémová frekvencia]
[59.94 Hz], [50.00 Hz]1
(A 50)
[Recording Mode/Režim záznamu]
[Normal Recording/Normálny záznam], [Slow Motion Recording/Spomalený záznam]*,
[Pre-Recording/Prednahrávanie]
(A 113)
* Dostupné iba pre videoklipy XF-HEVC.
[Frame Rate/Obrazový kmitočet]
Ak je [System Frequency/Systémová frekvencia] nastavená na hodnotu [59.94 Hz]:
[59.94i], [59.94P], [29.97P], [23.98P]
Ak je [System Frequency/Systémová frekvencia] nastavená na hodnotu [50.00 Hz]:
[50.00i], [50.00P], [25.00P]
(A 50)
[Resolution/Color Sampling/Rozlíšenie/
vzorkovanie farieb]
[3840x2160 YCC422 10 bit/3840 × 2160 YCC422 10 bitov], [1920x1080 YCC422 10 bit/
1920 × 1080 YCC422 10 bitov]
(A 51)
Dostupné iba pre videoklipy XF-HEVC. Ak je položka [Rec Format/Formát záznamu] nastavená na možnosť
[XF-AVC], rozlíšenie a vzorkovanie farieb sú nastavené na možnosť [1920x1080 YCC420 8 bit/1920 × 1080
YCC420 8 bitov] a toto nastavenie sa nedá zmeniť.
[Bit Rate/Dátový tok]
Keď je rozlíšenie 3840 × 2160:
[160 Mbps/160 Mb/s], [110 Mbps/110 Mb/s]
Keď je rozlíšenie 1920 × 1080:
[60 Mbps/60 Mb/s], [45 Mbps/45 Mb/s]
(A 51)
Dostupné iba pre videoklipy XF-HEVC. Keď je [Rec Format/Formát záznamu] nastavený na možnosť [XF-AVC],
dátový tok je nastavený na 45 Mb/s a toto nastavenie sa nedá zmeniť.
[Clips/Videoklipy]
[Copy All Clips/
Kopírovať všetky videoklipy],
[Delete All Clips/
Odstrániť všetky videoklipy]
[Delete All Photos/
Odstrániť všetky fotografie]
–
(A 140)
(A 140)
–
(A 182)
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
"
[Relay Recording/Štafetový záznam],
[Double Slot Recording/
Záznam na obe karty]
186
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 36)
[Camera Index/Index kamery]
[A] až [Z]
(A 48)
[Reel Number/Číslo média],
[Clip Number/Číslo videoklipu]
[001] až [999]
(A 48)
[User Defined/
Definované užívateľom]
Textový reťazec definovaný užívateľom až do 5 znakov ([CANON])
(A 48)
[Scene/Scéna], [Take/Zhotovenie]
Popis scény až do 16 znakov/popis zhotovenia až do 8 znakov
[Setting/Nastavenie]
[Remote/Vzdialené], [SD Card/Karta SD]
[User Memo/
Užívateľská poznámka]
[Off/Vyp.], zoznam súborov užívateľských poznámok dostupných na karte SD B
[Country Code/Kód krajiny],
[Organization/Organizácia],
[User Code/Kód užívateľa]
Identifikátory až do 4 znakov ([00__] predvolené iba pre položku [Organization/Organizácia])
[Add / File/Pridať súbor]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Clip Numbering/
Číslovanie videoklipov]
[Reset/Obnoviť], [Continuous/Priebežné]
[Metadata/Metadáta]
[Rec Command/Príkaz záznamu]
(A 109)
(A 108, 170)
(A 108)
[Country Code/Kód krajiny]: Tento identifikátor je kód krajiny definovaný podľa normy ISO-3166-1 a zadáva
sa zľava.
[Organization/Organizácia]: Tento identifikátor predstavuje organizáciu, ktorá vlastní videokameru alebo s ňou
pracuje, a dá sa získať zaregistrovaním v organizácii SMPTE Registration Authority. Ak organizácia nie je
registrovaná, zadajte [0000].
[User Code/Kód užívateľa]: Tento identifikátor označuje užívateľa. Ponechajte prázdne, ak je položka
[Organization/Organizácia] nastavená na možnosť [0000].
(A 123)
(A 48)
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Ak je toto nastavenie nastavené na možnosť [On/Zap.] a videokameru pripojíte k externému rekordéru a ak
spustíte alebo zastavíte záznam na videokamere, externý monitor tiež spustí alebo zastaví záznam. Na výstup
príkazu záznamu z konektora HDMI OUT musíte tiež nastaviť položku [HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
na možnosť [On/Zap.].
[HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 146)
[Photo Numbering/Číslovanie fotografií]
[Reset/Obnoviť], [Continuous/Priebežné]
(A 179)
[Vertical Filter/Zvislý filter]
[On (1080i)/Zap. (1080i)], [On (1080i/1080p)/Zap. (1080i/1080p)], [Off/Vyp.]
Keď je pre toto nastavenie vybratá iná možnosť ako [Off/Vyp.], pri zázname alebo vysielaní videa s rozlíšením
1920x1080 (Full HD) sa použije zvislý filter. Toto nastavenie je k dispozícii len v režime
.
[On (1080i)/Zap. (1080i)]: Zvislý filter sa použije iba v prípade obrazového kmitočtu s prekladaným riadkovaním.
[On (1080i/1080p)/Zap. (1080i/1080p)]: Zvislý filter sa použije na video s rozlíšením Full HD bez ohľadu na použitý
obrazový kmitočet.
1
Predvolená hodnota závisí od krajiny/regiónu nákupu.
Možnosti menu
Menu [¡ Audio Setup/Nastavenie zvuku]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Select CH1/CH2 Input/Vybrať vstup CH1/CH2],
[Select CH3/CH4 Input/Vybrať vstup CH3/CH4]
[INPUT Terminals/Konektory INPUT], [MIC Terminal/Konektor MIC],
[Built-in Mic/Zabudovaný mikrofón]
(A 98)
[CH2 Input/Vstup CH2]
[INPUT 2/VSTUP 2], [INPUT 1/VSTUP 1]
[CH1/CH2 ALC Link/Prepojenie CH1/CH2 ALC],
[CH3/CH4 ALC Link/Prepojenie CH3/CH4 ALC]
[Linked/Prepojené], [Separated/Oddelené]
(A 100)
[Speaker Volume/Hlasitosť reproduktorov]
[Off/Vyp.], 1 až 15 (8)
(A 136)
(A 98)
"
[Audio Rec Level CH3/Hlasitosť záznamu zvuku CH3], [Automatic/Automaticky], [Manual/Ručne]
[Audio Rec Level CH4/Hlasitosť záznamu zvuku CH4],
[Audio Rec Level CH3/CH4/Hlasitosť záznamu zvuku
CH3/CH4]
(A 100)
[CH3 Level/Úroveň CH3], [CH4 Level/Úroveň CH4],
[CH3/CH4 Level/Úroveň CH3/CH4]
0 až 100 (50)
(A 100)
[Built-in Mic Low Cut/
Dolná zádrž zabudovaného mikrofónu]
[Off/Vyp.], [LC1], [LC2]
(A 101)
[Built-in Mic Sensitivity/
Citlivosť zabudovaného mikrofónu]
[Normal/Normálna], [High/Vysoká]
(A 101)
[Built-in Mic Att./Stlmenie zabudovaného mikrofónu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 101)
[INPUT 1 Mic Trimming/
Vyváženie mikrofónu pre INPUT 1],
[INPUT 2 Mic Trimming/
Vyváženie mikrofónu pre INPUT 2]
[+12 dB], [+6 dB], [0 dB], [–6 dB], [–12 dB]
(A 102)
[INPUT 1 Mic Att./Stlmenie mikrofónu INPUT 1],
[INPUT 2 Mic Att./Stlmenie mikrofónu INPUT 2]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 102)
[INPUT 1/2 Limiter/Obmedzovač pre VSTUP 1 a 2]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 100)
[MIC Att./Stlmenie mikrofónu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 102)
[MIC Low Cut/Dolná zádrž mikrofónu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 102)
[1 kHz Tone/1 kHz tón]
[–12 dB], [–18 dB], [–20 dB], [Off/Vyp.]
(A 104)
[Headphone Volume/Hlasitosť slúchadiel]1
[Off/Vyp.], 1 až 15 (8)
(A 136)
[Monitor Channels/Monitorovanie kanálov]1
[CH1/CH2], [CH1/CH1], [CH2/CH2], [CH1+2/CH1+2], [CH3/CH4], [CH3/CH3],
[CH4/CH4], [CH3+4/CH3+4], [CH1+3/CH2+4]
(A 150)
[HDMI OUT Channels/Kanály HDMI OUT]1
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
(A 150)
#
$
%
1
Zobrazí sa na stránke ! v režime
.
187
Možnosti menu
Menu [¢ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
188
[LCD Brightness/Jas displeja LCD], [LCD Contrast/Kontrast
displeja LCD]
–99 až +99 (±0)
[LCD Color/Farba displeja LCD]
–20 až +20 (±0)
[LCD Sharpness/Ostrosť displeja LCD]
1 až 4 (2)
[LCD Luminance/Svietivosť displeja LCD]
[Normal/Normálne], [+1], [+2]
[VF Brightness/Jas hľadáčika], [VF Contrast/Kontrast
hľadáčika]
–99 až +99 (±0)
[VF Color/Farba hľadáčika]
–20 až +20 (±0)
[VF Sharpness/Ostrosť hľadáčika]
1 až 4 (2)
[VF Luminance/Svietivosť hľadáčika]
[Normal/Normálna], [High/Vysoká]
[VF Eye Sensor/Očný snímač hľadáčika]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 30)
"
(A 30)
Ak je toto nastavenie nastavené na možnosť [On/Zap.], hľadáčik bude automaticky stlmený,
keď snímač nerozpoznal oko užívateľa v blízkosti okulára počas 30 sekúnd (alebo 10 sekúnd
v režime prehrávania).
#
[LUT: LCD], [LUT: VF/LUT: hľadáčik]
[Wide DR : BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709], [HDR Assist. (800%)/
Asistent HDR (800 %)], [HDR Assist. (400%)/Asistent HDR (400 %)], [Off/Vyp.]
[LUT: SDI], [LUT: HDMI]
[Normal1 : BT.709/Normálne 1: BT.709], [Normal2 : BT.709/Normálne 2: BT.709],
[Normal3 : BT.709/Normálne 3: BT.709], [Normal4 : BT.709/Normálne 4: BT.709],
[Wide DR : BT.709/Široký dynamický rozsah: BT.709], [Wide DR : BT.2020/
Široký dynamický rozsah: BT.2020], [PQ : BT.2020], [HLG : BT.2020], [Off/Vyp.]
[HLG Color/Farby HLG]
[BT.2100], [Vivid/Živé]
(A 149)
[Gain for HDRSDR Conv./Zisk pre konverziu z HRD
na SDR]
–7,5 dB až +7,5 dB (–3,0 dB)
(A 149)
[Range: SDI/Rozsah: SDI]
(A 147)
(A 149)
[During Canon Log 3 Output/Počas výstupu Canon
Log 3]
[Full Range/Plný rozsah], [Narrow Range/Úzky rozsah]
[During HDR Output/Počas výstupu HDR]
[Full Range/Plný rozsah], [Narrow Range/Úzky rozsah]
[Range: HDMI/Rozsah: HDMI]
(A 149)
[During Canon Log 3 Output/Počas výstupu Canon
Log 3]
[Full Range Priority/Priorita plného rozsahu], [Narrow Range/
Priorita úzkeho rozsahu]
[During HDR Output/Počas výstupu HDR]
[Full Range Priority/Priorita plného rozsahu], [Narrow Range/Priorita
úzkeho rozsahu]
$
[B&W Image: LCD/Čiernobiely obraz: LCD],
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[B&W Image: VF/Čiernobiely obraz: hľadáčik], [B&W Image:
SDI/Čiernobiely obraz: SDI], [B&W Image: HDMI/
Čiernobiely obraz: HDMI]
[Custom Display/Užívateľské zobrazenie]
(A 30)
–
[Audio Level Indicator/Indikátor hlasitosti]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Date/Time/Dátum a čas], [Camera Data/
Dáta kamery]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime
, keď je menu otvorené z obrazovky
prehrávania (A 134), a určujú, či sa na prehrávanom obraze zobrazia nasledujúce informácie
na obrazovke.
[Audio Level Indicator/Indikátor hlasitosti]: Indikátor hlasitosti (len pre videoklipy).
[Date/Time/Dátum a čas]: Dátum a čas, kedy bol videoklip alebo fotografia zaznamenaná.
[Camera Data/Dáta kamery]: Clona, expozičný čas a hodnota zisku používaná pri zázname
videoklipu (len pre videoklipy).
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
%
[OSD Output: SDI/Výstup OSD: SDI]2,
[OSD Output: HDMI/Výstup OSD: HDMI]2
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 146)
[Custom Display 1/Užívateľské zobrazenie 1]
(A 44)
[Light Metering/Expozimeter], [Custom Picture/
Užívateľské nastavenia obrazu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Zoom Indicator/Indikátor zoomu]
[Bar/Pruh], [Numerical/Číselný]
[Zoom Position/Poloha zoomu], [Grip Zoom Speed:
User/Rýchlosť zoomovania na držadle: Užívateľ],
[Object Distance/Vzdialenosť objektu]
[Always On/Vždy zapnuté], [Normal/Normálne], [Off/Vyp.]
[ND Filter/Neutrálne sivý filter]
[Only Warnings/Iba varovania], [Normal/Normálne], [Off/Vyp.]
[Focus Mode/Režim zaostrovania], [Key Lock/
Zámka kláves], [Full Auto/Plná automatika], [IR Rec/
Infračervený záznam], [White Balance/Vyváženie
bielej], [AE Shift/Posun AE], [Exposure Bar/Pruh
expozície], [Iris/Clona], [Gain/Zisk], [Shutter/Závierka],
[Peaking/Zvýraznené obrysy], [Tele-converter/
Telekonvertor], [Conversion Lens/Predsádka],
[Magnification/Zväčšenie], [LUT], [Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2]
[Remaining Battery/Zvyšná kapacita akumulátora],
[Remaining Rec Time/Zvyšná doba záznamu]
(A 44)
[Only Warnings/Iba varovania], [Normal/Normálne], [Off/Vyp.]
[Recording Mode/Režim záznamu], [Time Code/Časový [On/Zap.], [Off/Vyp.]
kód], [Reel/Clip Number/Číslo média/videoklipu]
[Remaining Photos/Počet zvyšných fotografií]
[Only Warnings/Iba varovania], [Normal/Normálne], [Off/Vyp.]
[Temperature/Fan/Teplota/ventilátor],
[Resolution/Color Sampling/Rozlíšenie/vzorkovanie
farieb], [Frame Rate/Obrazový kmitočet], [OSD Output/
Výstup OSD]*, [Rec Command/Príkaz záznamu],
[User Bit/Užívateľský bit]*,
[Monitor Channels/Monitorovanie kanálov]*,
[Audio Level Indicator/Indikátor hlasitosti],
[Network Functions/Sieťové funkcie], [GPS],
[WL-D6000], [Genlock], [User Memo/Užívateľská
poznámka], [Rec Format/Formát záznamu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Date/Time/Dátum a čas]
[Date/Time/Dátum a čas], [Time/Čas], [Date/Dátum], [Off/Vyp.]
[Displayed Units/Zobrazené jednotky]
[On/Zap.], [Normal/Normálne]: Zobrazenie ikony/informácií na obrazovke vždy alebo vždy,
keď sa spustia potrebné podmienky.
[Only Warnings/Iba varovania]: Zobrazenie ikony/informácií na obrazovke iba vtedy,
keď sa dosiahne kritická úroveň.
• Predvolené nastavenie pre položky označené hviezdičkou (*) je [Off/Vyp.].
[Meters/Metre], [Feet/Stopy]1
Zmena jednotiek vzdialenosti používaných vo videokamere medzi metrami a stopami.
1
2
Predvolená hodnota závisí od krajiny/regiónu nákupu.
Zobrazí sa na stránke $ v režime
.
Menu [A Assistance Functions/Funkcie asistenta]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Focus Guide/Zaostrovací asistent]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 75)
[Magn.: VF+LCD/Zväčšenie: hľadáčik a LCD],
[Magn.: SDI/HDMI/Zväčšenie: SDI/HDMI]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 76)
[B&W during Magn./Čiernobiele počas zväčšenia]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 76)
189
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
"
190
[Peaking: LCD/Zvýraznené obrysy: LCD], [Peaking: VF/
Zvýraznené obrysy: hľadáčik], [Peaking: SDI/Zvýraznené obrysy:
SD], [Peaking: HDMI/Zvýraznené obrysy: HDMI]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 76)
[Peaking/Zvýraznené obrysy]
[Peaking 1/Zvýraznené obrysy 1], [Peaking 2/Zvýraznené obrysy 2]
(A 76)
[Peaking 1/Zvýraznené obrysy 1]
(A 76)
[Color/Farba]
[White/Biele], [Red/Červené], [Yellow/Žlté], [Blue/Modré]
[Gain/Zisk]
[Off/Vyp.], 1 až 15 (8)
[Frequency/Frekvencia]
1 až 4 (2)
[Peaking 2/Zvýraznené obrysy 2]
(A 76)
[Color/Farba]
[White/Biele], [Red/Červené], [Yellow/Žlté], [Blue/Modré]
[Gain/Zisk]
[Off/Vyp.], 1 až 15 (15)
[Frequency/Frekvencia]
1 až 4 (1)
[B&W during Peaking/Čiernobiele počas zvýrazneného obrazu]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 76)
[Zebra: LCD], [Zebra: VF/Zebra: hľadáčik],
[Zebra: SDI], [Zebra: HDMI]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 86)
[Zebra]
[Zebra 1], [Zebra 2], [Zebra 1+2]
(A 86)
[Zebra 1 Level/Úroveň vzoru zebra 1]
[5 ±5%] až [95 ±5%] v intervaloch s 5 percentuálnymi bodmi ([70 ±5%])
(A 86)
[Zebra 2 Level/Úroveň vzoru zebra 2]
0 % až 100 % v intervaloch s 5 percentuálnymi bodmi (100 %)
(A 86)
[WFM: LCD]1, [WFM: VF/WFM: hľadáčik]1,
[WFM: SDI]1, [WFM: HDMI]1
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
#
$
[Waveform Monitor/Nastavenia osciloskopu]1
(A 105)
(A 105)
[Position/Poloha]
[Right/Vpravo], [Left/Vľavo]
[Type/Typ]
[Line/Riadok], [Line+Spot/Riadok + bod], [Select Line/Zvolený riadok],
[Field/Pole], [RGB], [YPbPr]
[Gain/Zisk]
[1x], [2x]
[Y Position/Poloha Y]
[0%], [15%], [30%], [45%], [50%]
[Select Line/Zvolený riadok]
Keď je zvislé rozlíšenie 1080:
0 až 1079 (540) s krokom 1 riadok, [Set/Nastaviť]
Keď je zvislé rozlíšenie 2160:
0 až 2158 (1080) s krokom 2 riadky, [Set/Nastaviť]
%
[Markers/Značky]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 85)
[Center Marker/Značka stredu], [Horizontal Marker/Vodorovná
značka], [Grid Marker/Značka mriežky], [Aspect Marker/Značka
pomeru strán]
[Yellow/Žlté], [Blue/Modré], [Green/Zelené], [Red/Červené], [Black/Čierne],
[Gray/Sivé], [White/Biele], [Off/Vyp.]
(A 85)
[Marker Aspect Ratio/Značka pomeru strán]
[4:3], [13:9], [14:9], [16:9], [1.375:1], [1.66:1], [1.75:1], [1.85:1], [1.90:1],
[2.35:1], [2.39:1], [Custom/Užívateľské]
(A 86)
[Marker Custom Asp. Ratio/Značka užívateľského pomeru strán]
1.00:1 až 9.99:1 (1.00:1)
(A 86)
[Yellow/Žlté], [Blue/Modré], [Green/Zelené], [Red/Červené], [Black/Čierne],
[Gray/Sivé], [White/Biele], [Off/Vyp.]
(A 85)
[Basis for Marker Safe Area/Základ pre bezpečnú oblasť značky] [Whole Picture/Celý obraz], [Selected Aspect Marker/Značka zvoleného
pomeru strán]
(A 86)
[Marker Safe Area %/% bezpečnej oblasti značky]
(A 86)
a
[Safe Area Marker/Značka bezpečnej oblasti]
1
Zobrazí sa na stránke ! v režime
.
[80%], [90%], [92.5%], [95%]
Možnosti menu
Menu [7 Network Settings/Nastavenia siete]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Connection Settings/Nastavenia pripojenia]
[1:] až [4:]
Predvolené nastavenia pre profil [1: CameraAP]:
[SSID]: [XF705-xxxx_Canon0C],
[Password/Heslo]: [12345678]
(A 160)
Do videokamery môžete uložiť až štyri rôzne profily konfigurácie siete. Základné nastavenia pre
pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere sa ukladajú v profile nastavenia siete
[1: CameraAP].
[Network Functions/Sieťové funkcie]
[Browser Remote/Aplikácia Browser Remote], [IP Streaming/Vysielanie cez IP],
[Off/Vyp.]
(A 163, 174)
[Browser Connection Settings/
Nastavenia aplikácie Browser Remote]
(A 162)
[Port No./Číslo portu]
1 až 65535 ([80])
[Camera ID/Identifikátor kamery]
Identifikátor videokamery môže mať až 8 znakov ([XF705])
[Users Settings/Užívateľské nastavenia]
[One User (Full)/Jeden užívateľ (plná kontrola)], [Two Users (Camera/Meta)/
Dvaja užívatelia (kamera/metadáta)]
[Full: User Name/Plná kontrola: Meno užívateľa],
[Camera: User Name/Kamera: Meno užívateľa],
[Meta: User Name/Metadáta: Meno užívateľa]
Meno užívateľa môže mať až 8 znakov
(Predvolené mená užívateľov sú [Full/Plná kontrola], [Camera/Kamera]
a [Meta/Metadáta])
[Full: Password/Plná kontrola: Heslo],
[Camera: Password/Kamera: Heslo],
[Meta: Password/Metadáta: Heslo]
Heslo môže mať až 8 znakov ([12345678])
[IP Streaming Settings/Nastavenia vysielania cez IP]
(A 173)
[Streaming Output Signal/Výstup vysielaného signálu] Videoklipy XF-HEVC, keď je položka [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/
médií] > [System Frequency/Systémová frekvencia] nastavená na hodnotu [59.94 Hz]:
[16 Mbps/3840x2160 59.94P/16 Mb/s/3840 × 2160 59,94P], [9 Mbps/3840x2160
59.94P/9 Mb/s/3840 × 2160 59,94P], [16 Mbps/3840x2160 29.97P/16 Mb/s/
3840 × 2160 29,97P], [9 Mbps/3840x2160 29.97P/9 Mb/s/3840 × 2160 29,97P],
[9 Mbps/1920x1080 59.94P/9 Mb/s/1920 × 1080 59,94P], [4 Mbps/1920x1080 59.94P/
4 Mb/s/1920 × 1080 59,94P], [9 Mbps/1920x1080 29.97P/9 Mb/s/1920 × 1080
29,97P], [4 Mbps/1920x1080 29.97P/4 Mb/s/1920 × 1080 29,97P]
Videoklipy XF-HEVC, keď je položka [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/
médií] > [System Frequency/Systémová frekvencia] nastavená na hodnotu [50.00 Hz]:
[16 Mbps/3840x2160 50.00P/16 Mb/s/3840 × 2160 50,00P], [9 Mbps/3840x2160
50.00P/9 Mb/s/3840 × 2160 50,00P], [16 Mbps/3840x2160 25.00P/16 Mb/s/
3840 × 2160 25,00P], [9 Mbps/3840x2160 25.00P/9 Mb/s/3840 × 2160 25,00P],
[9 Mbps/1920x1080 50.00P/9 Mb/s/1920 × 1080 50,00P], [4 Mbps/1920x1080 50.00P/
4 Mb/s/1920 × 1080 50,00P], [9 Mbps/1920x1080 25.00P/9 Mb/s/1920 × 1080
25,00P], [4 Mbps/1920x1080 25.00P/4 Mb/s/1920 × 1080 25,00P]
Videoklipy XF-AVC, keď je položka [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/
médií] > [System Frequency/Systémová frekvencia] nastavená na hodnotu [59.94 Hz]:
[9 Mbps/1920x1080 59.94i/9 Mb/s/1920 × 1080 59,.94i], [4 Mbps/1920x1080 59.94i/
4 Mb/s/1920 × 1080 59,94i]
Videoklipy XF-AVC, keď je položka [3 ! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/
médií] > [System Frequency/Systémová frekvencia] nastavená na hodnotu [50.00 Hz]:
[9 Mbps/1920x1080 50.00i/9 Mb/s/1920 × 1080 50,00i], [4 Mbps/1920x1080 50.00i/
4 Mb/s/1920 × 1080 50,.00i]
[Audio Out Channels/Kanály zvukového výstupu]
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
[Dest. IP Address/Cieľová adresa IP]
0.0.0.0 až 255.255.255.255 ([0.0.0.0])
[Dest. Port No./Číslo cieľového portu]
1024 až 65530 ([5000])
[Protocol/Protokol]
[UDP], [RTP], [RTP+FEC]
[FEC Port No./Číslo portu FEC]
1026 až 65532 ([5002])
[FEC Interval/Interval FEC]
10 až 100 v intervaloch 5 (100)
[FTP Transfer/Prenos FTP]
–
(A 177)
191
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[FTP Transfer Settings/Nastavenia prenosu FTP]
192
(A 176)
[FTP Server/Server FTP]
Názov servera môže mať až 32 znakov
[FTP: User Name/FTP: Meno užívateľa]
Meno užívateľa môže mať až 32 znakov
[FTP: Password/FTP: Heslo]
Heslo môže mať až 32 znakov
[Destination Folder/Cieľový priečinok]
Cesta k cieľovému priečinku môže mať až 152 znakov (predvolené nastavenie je
koreňový priečinok [/])
[Port No./Číslo portu]
1 až 65535 ([21])
[Passive Mode/Pasívny režim]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
[New Folder by Date/Nový priečinok podľa dátumu] [On/Zap.], [Off/Vyp.]
[Same Named Files/Rovnako pomenované súbory] [Skip/Preskočiť], [Overwrite/Prepísať]
Menu [
Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá]
Toto sú predvolené nastavenia pre každé priraditeľné tlačidlo. Úplný zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť,
nájdete v podrobnej tabuľke (A 118).
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Camera 1/Kamera 1] až [Camera 7/
Kamera 7]
1: [Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu], 2: [Peaking: All/Zvýraznené obrysy: Všetko],
3: [Zebra: All/Zebra: Všetko], 4: [WFM: All/WFM: Všetko],
5: [Review Recording/Prezeranie záznamu], 6: [Magn.: VF+LCD/Zväčšenie: hľadáčik a LCD],
7: [Magn.: VF+LCD/Zväčšenie: hľadáčik a LCD]
[Camera 8/Kamera 8] až [Camera 14/
Kamera 14]
[(NONE)/(ŽIADNE)]
[RC-V100 1] až [RC-V100 4]
1: [Powered IS/Zosilnený stabilizátor obrazu], 2: [Peaking: All/Zvýraznené obrysy:
Všetko], 3: [Zebra: All/Zebra: Všetko], 4: [WFM: All/WFM: Všetko]
"
#
Menu [B System Setup/Nastavenie systému]
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[Reset/Obnoviť]
[All Settings/Všetky nastavenia], [Camera Settings/Nastavenia kamery], [Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá]
Tieto nastavenia obnovia nasledujúce nastavenia videokamery na predvolené hodnoty/nastavenia.
[All Settings/Všetky nastavenia]: Všetky nastavenia videokamery okrem časomiery.
[Camera Settings/Nastavenia kamery]: Vyváženie bielej, clona, rýchlosť ISO, zisk, expozičný čas, nastavenia
[v Camera Setup/Nastavenie kamery] a nastavenia [/ Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu].
Táto voľba je dostupná iba v režime
.
[Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá]: Iba priraditeľné tlačidlá.
[Transfer Menu///Menu prenosu]
(A 129)
[Save/Uložiť]
[To Camera/Do kamery], [To SD Card B/Na kartu SD B]
[Load/Načítať]
[From Camera/Z kamery], [From SD Card B/Z karty SD B]
[Time Zone/Časové pásmo]
Zoznam svetových časových pásiem.
[UTC-05:00 New York] alebo [UTC+01:00 Central Europe/UTC+01:00 Stredná Európa]1
(A 23)
[Date/Time/Dátum a čas]
–
(A 23)
[Date Format/Formát dátumu]
[YMD/RMD], [YMD/24H/RMD/24 H], [MDY/MDR], [MDY/24H/MDR/24 H],
[DMY/DMR], [DMY/24H/DMR/24 H]1
(A 23)
[GPS Auto Time/Automatické nastavenie [On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 110)
času pomocou systému GPS]
Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
Možnosti menu
Položka menu
[Language H/Jazyk]
Nastavenie možností a ďalšie informácie
[Deutsch/Nemecký], [English/Anglický], [Español/Španielsky], [Français/
Francúzsky], [Italiano/Taliansky], [Polski/Poľský], [Português/Portugalský],
], [
], [
]
[
], [
(A 24)
193
"
[SDI/HDMI Max. Res./
Maximálne rozlíšenie SDI/HDMI]
[3840x2160/3840 × 2160], [1920x1080/1920 ×1080]
(A 145, 146)
[SDI Output/Výstup SDI]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 145)
[3G-SDI Mapping/Mapovanie 3G-SDI]
[Level A/Úroveň A], [Level B/Úroveň B]
(A 145)
[SDI/HDMI Scan Mode/
Režim skenovania SDI/HDMI]
[P], [PsF (Forced 1080i)/PsF (vynútené 1080i)]
(A 143)
[G-LOCK/SYNC Term./
Konektor G-LOCK/SYNC]
[HD Sync Output/Výstup synchronizácie HD], [Genlock Input/Vstup Genlock]
[Genlock Adjustment/
Nastavenie Genlock]
–1023 až +1023 (000)
[SYNC Scan Mode/Režim obrazu SYNC]
[P], [PsF]
(A 92, 94)
(A 92)
Fázový rozdiel medzi externým signálom Genlock a videokamerou je počiatočne nastavený na 0. Toto nastavenie
umožňuje nastaviť ho v rozsahu približne ±0,4 H (–1023 až 1023). Ak chcete nastaviť 4-miestnu hodnotu
nastavenia, nastavte prvé pole na 10 alebo –10.
(A 94)
#
[Time Code Mode/Režim časového kódu] [Preset/Prednastavený], [Regen./Pokračovanie]
(A 88)
[Time Code Run/
Spustenie časového kódu]
(A 88)
[Rec Run/Spustenie pri zázname], [Free Run/Voľné spustenie]
[Time Code DF/NDF/Časový kód DF/NDF] [DF], [NDF]
(A 89)
[Set Code Run/Nastaviť časový kód]
Od [00:00:00:00] do [23:59:59:29] (záznamy 59,94 Hz) alebo [23:59:59:24] (záznamy 50,00 Hz)
(A 89)
[User Bit Recording Mode/Režim
záznamu užívateľského bitu]
[Internal/Interný], [External/Externý]
(A 93)
[User Bit Type/Typ užívateľského bitu]
[Setting/Nastavenie], [Time/Čas], [Date/Dátum]
[TC In/Out/Vstup/výstup TC]
[In/Vstup], [Out/Výstup]
[Key Lock/Zámka kláves]
[All Buttons/Všetky tlačidlá], [All Except REC Button/Všetky okrem tlačidla REC]
[Camera Grip REC Button/
Tlačidlo REC na držadle kamery]
[Disable/Zakázať], [Enable/Povoliť]
[Touch Screen Response/
Odozva dotykového displeja]
[Normal/Normálna], [Low/Nízka]
[REMOTE Term./Konektor REMOTE]2
[RC-V100 (REMOTE B)], [RC-V100 (REMOTE A)], [Standard/Štandardné]
[WL-D6000]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
(A 91)
(A 93, 94)
$
Povolí alebo zakáže používanie tlačidla REC na držadle. Toto nastavenie je dostupné iba v režime
(A 43)
.
Upravuje citlivosť dotykového displeja LCD videokamery.
(A 39)
Povolí alebo zakáže používanie dodávaného diaľkového ovládača (WL-D6000).
[LED]2
[Tally Lamp (Front)/Indikátor
nahrávania (predný)],
[Tally Lamp (Rear)/Indikátor
nahrávania (zadný)],
[SD Card Access LED/Indikátor LED
prístupu ku karte SD],
[
(Ethernet)]
[On/Zap.], [Off/Vyp.]
Tieto nastavenia určujú, či nasledujúce indikátory a indikátory LED budú svietiť.
[Tally Lamp (Front)/Indikátor nahrávania (predný)], [Tally Lamp (Rear)/Indikátor nahrávania (zadný)]: Indikátory
nahrávania na videokamere. Upozorňujeme, že bez ohľadu na toto nastavenie, keď je videokamera vypnutá,
indikátory nahrávania sa po stlačení tlačidla Q krátko rozsvietia načerveno. Tieto možnosti sú dostupné iba
v režime
.
[SD Card Access LED/Indikátor LED prístupu ku karte SD]: Indikátory prístupu ku karte SD, keď videokamera
pristupuje na kartu.
[
(Ethernet)]: Indikátor
(Ethernet), keď videokamera pristupuje ku káblovej sieti.
Možnosti menu
Položka menu
Nastavenie možností a ďalšie informácie
%
[Review Recording/Prezeranie záznamu] [Entire Clip/Celý klip], [Last 4 sec/Posledné 4 s]
[Reset Hour Meter/Obnoviť časomieru]
194
(A 112)
–
Videokamera má dve „časomiery“ – prvá sleduje celkovú dobu prevádzky a druhá dobu prevádzky od posledného
vynulovania touto funkciou. Toto nastavenie je dostupné iba v režime
.
[Fan/Ventilátor]
[Automatic/Automaticky], [Always On/Vždy zapnutý]
[Certification Logos/Logá certifikácie]3
–
(A 49)
Zobrazia sa logá certifikácie, ktoré sa vzťahujú na videokameru.
[Firmware/Firmvér]
–
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru videokamery. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime
je šedé.
1
2
3
, ale obvykle
Predvolená hodnota závisí od krajiny/regiónu nákupu.
Zobrazí sa na stránke # v režime
.
Zobrazí sa na stránke $ v režime
.
[¥ My Menu/Moje menu] (len v režime
Položka menu
)
Nastavenie možností a ďalšie informácie
!
[CAMERA-1 Edit/KAMERA-1 Upraviť] [Register/Uložiť], [Move/Presunúť], [Delete/Odstrániť],
[Reset All/Obnoviť všetko], [Rename/Premenovať]
"
[CAMERA-2 Edit/KAMERA-2 Upraviť] [Register/Uložiť], [Move/Presunúť], [Delete/Odstrániť],
[Reset All/Obnoviť všetko], [Rename/Premenovať]
#
[CAMERA-3 Edit/KAMERA-3 Upraviť] [Register/Uložiť], [Move/Presunúť], [Delete/Odstrániť],
[Reset All/Obnoviť všetko], [Rename/Premenovať]
$
[CAMERA-4 Edit/KAMERA-4 Upraviť] [Register/Uložiť], [Move/Presunúť], [Delete/Odstrániť],
[Reset All/Obnoviť všetko], [Rename/Premenovať]
%
[CAMERA-5 Edit/KAMERA-5 Upraviť] [Register/Uložiť], [Move/Presunúť], [Delete/Odstrániť],
[Reset All/Obnoviť všetko], [Rename/Premenovať]
(A 26)
Zobrazenia stavu
Zobrazenia stavu
Pomocou zobrazení stavu môžete skontrolovať rôzne nastavenia
videokamery. Zobrazenia stavu môžete tiež odoslať aj na externý monitor.
Časť zobrazení stavu sa zobrazí v angličtine bez ohľadu na zvolený jazyk.
195
Prevádzkové režimy:
1 Stlačením tlačidla STATUS otvoríte zobrazenia stavu.
• Zobrazí sa naposledy zobrazené zobrazenie stavu.
• Stlačením tlačidla AUDIO STATUS zobrazíte iba zobrazenie stavu
[Audio/Zvuk] (A 198).
2 Potlačením joysticku doľava alebo doprava sa posúvajte po zobrazení stavu.
3 Opätovným stlačením tlačidla STATUS zatvorte zobrazenie stavu.
• Stlačením tlačidla MENU môžete zatvoriť zobrazenie stavu a namiesto toho otvoriť menu.
Zobrazenie [Gamma/Color Space/Color Matrix/Gama/Farebný priestor/Matica farieb]
(krivka gama a nastavenia farieb)
Zobrazenie [SDR Gain/Range/Zisk/Rozsah SDR]
(zisk pre výstup SDR a nastavenia rozsahu farieb)
Zobrazenia [/ Data/Údaje]
(podrobné užívateľské nastavenia obrazu)
Zobrazenia [Camera/Kamera]
Zobrazenia [Assignable Buttons/Priraditeľné tlačidlá]
Zobrazenia [Audio/Zvuk]
Zobrazenie [Media/Médiá]
(Informácie o kartách SD)
Zobrazenie [Terminal Outputs/Výstupy konektorov]
Zobrazenie [Recording/Záznam]
Zobrazenia [Metadata/Metadáta]
Zobrazenie [Battery/Hour Meter/Akumulátor/časomiera]
(akumulátor a časomiera)
Zobrazenia [Network/Sieť]
Zobrazenie [GPS Information Display/Zobrazenie informácií GPS]*
* Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
A 196
A 196
A 196
A 197
A 197
A 198
A 199
A 199
A 200
A 200
A 201
A 201
A 203
Zobrazenia stavu
Zobrazenia stavu [Gamma/Color Space/Color Matrix/Gama/Farebný priestor/
Matica farieb] a [SDR Gain/Range/Zisk/Rozsah SDR] (iba v režime
)
196
1
2
3
4
5
Krivka gama, farebný priestor, matica farieb (A 124), zisk a rozsah SDR (A 149) použité pri zázname,
výstupe videa a zobrazení
1
2
3
[SD CARD/KARTA SD]: Nastavenie použité pri
zaznamenaní videoklipu na kartu SD (A 63)
[SDI], [HDMI]: Nastavenia/LUT použité na výstup
videa z príslušných konektorov (A 147)
[LCD], [VF/Hľadáčik]: Nastavenia/LUT použité pre
displej LCD a hľadáčik (A 147)
4
5
Farba HLG (A 149)
> [/ ! Custom Picture/Užívateľské
nastavenia obrazu] > [Activate Other Settings/
Aktivovať ďalšie nastavenia] (či sú podrobné
nastavenia v súbore užívateľského nastavenia
obrazu aktívne alebo nie)
Zobrazenia stavu [/ Data 1/3/Údaje 1/3] až [/ Data 3/3/Údaje 3/3] (iba v režime
)
1
1
2
2
1
2
1
Názov súboru užívateľského nastavenia obrazu
(A 121)
2
Položka súboru užívateľského nastavenia obrazu
[Other Settings/Ďalšie nastavenia] (podrobné
nastavenia) (A 125)
Zobrazenia stavu
Zobrazenia stavu [Camera 1/4/Kamera 1/4] až [Camera 4/4/Kamera 4/4]
(iba v režime
)
197
1
2
3
7
4
5
8
6
1
2
3
4
5
6
Automatická expozícia (AE)
Posun AE (A 61), Odozva AE (A 183)
Limit clony (A 59)
Zvýšenie expozičného času (A 55)
Limit AGC (A 56)
Hodnoty zisku podľa polôh prepínača (A 56)
Vyváženie bielej (A 65)
Nastavenie polohy prepínača PRESET,
plynulej zmeny vyváženia bielej a odozvy
automatického vyváženia bielej (AWB)
7
8
Zaostrovanie (A 74)
Režim AF, veľkosť a poloha rámčeka AF, rýchlosť
AF, odozva AF a obmedzenie zaostrovania
Zoom (A 68)
Rýchlosť zoomovania, nastavenia rýchleho
zoomu a nastavenia rýchlosti zoomovania pre
kolískový ovládač zoomu na rukoväti, dodaný
diaľkový ovládač a kolískový ovládač zoomu
na držadle
Zobrazenia stavu [Assignable Buttons 1/3/Priraditeľné tlačidlá 1/3]
až [Assignable Buttons 3/3/Priraditeľné tlačidlá 3/3]
1
2
Aktuálne funkcie priraditeľných tlačidiel (A 117)
1
Na tele videokamery
Priraditeľné tlačidlá Kamera 8 až 13 sa zobrazia
iba v režime
.
2
Na voliteľnom diaľkovom ovládači RC-V100
Zobrazenia stavu
Zobrazenia stavu [Audio/Zvuk]
V režime
198
1
4
2
3
5
V režime
4
2
3
1
2
3
4
Zdrojový zvukový vstup, režim nastavenia
hlasitosti a indikátor hlasitosti zvuku pre každý
zvukový kanál (A 95)
Výstup zvukových kanálov zo slúchadiel/
zabudovaného reproduktora (A 150)
Hlasitosť slúchadiel (A 136)
Formát zvuku, bitová hĺbka zvuku a zvukové
kanály použité pri zázname alebo výstupe
(A 95, 150).
5
[SD Card/Karta SD]: Nastavenie použité pri
zázname videoklipu na kartu.
[SDI], [HDMI]: Nastavenia použité na výstup zvuku
z príslušných konektorov.
Stlačením tlačidla SET otvoríte menu
[¡ ! Audio Setup/Nastavenie zvuku].
(Iba ak bolo zobrazenie stavu [Audio/Zvuk]
otvorené pomocou tlačidla AUDIO STATUS.)
Zobrazenia stavu
Zobrazenie stavu [Media/Médiá]
3
4
5
6
7
1
2
1
Karta SD A/karta SD B
Pre každú:
2 Vizuálny ukazovateľ: približné použité/
dostupné miesto
3 Celkové miesto
4
5
6
Použité (zaznamenané) miesto
Dostupné miesto
Trieda rýchlosti SD/UHS
Iba pre kartu SD B:
7 Počet zvyšných fotografií
POZNÁMKY
• V závislosti od karty SD sa môže celkové miesto zobrazené na displeji líšiť od nominálnej kapacity uvedenej
na karte.
Zobrazenie stavu [Terminal Outputs/Výstupy konektorov]
1
2
3
4
1
2
Stav konektora HDMI OUT: Výstupný signál
(A 146), zobrazenie výstupu (A 146)
Stav konektora SDI: Výstup videa*, mapovanie
výstupu 3G-SDI (A 145), zobrazenie výstupu
(A 146)
* Zobrazená bitová hĺbka sa vzťahuje na bitovú hĺbku videosignálu.
3
4
Časový kód výstupu z konektora HDMI OUT
(A 146)
Typ užívateľského bitu (A 91)
199
Zobrazenia stavu
Zobrazenie stavu [Recording/Záznam] (iba v režime
)
1
2
3
4
5
6
200
1
2
3
Rozlíšenie a vzorkovanie farieb (A 51)
Dátový tok (A 51)
Štafetový záznam (A 36)
4
5
6
Režim špeciálneho záznamu (A 113)
Číslovanie fotografií (A 186)
Číslovanie videoklipov (A 48)
Zobrazenia stavu [Metadata 1/2/Metadáta 1/2] a [Metadata 2/2/Metadáta 2/2]
(iba v režime
)
1
2
3
4
1
2
Užívateľská poznámka (A 108)
(názov súboru, titul, autor, miesto a popis)
Názov videoklipu a informácie o zázname
(A 48, 109)
(index kamery, číslo média, číslo videoklipu,
pole definované používateľom, číslo scény a číslo
zhotovenia)
3
4
Informácie o jedinečnom identifikátore materiálu
(UMID) (A 108)
(kód krajiny, organizácia a kód užívateľa)
Vloženie súboru užívateľského nastavenia obrazu
do videoklipov (A 123)
Zobrazenia stavu
Zobrazenie stavu [Battery/Hour Meter/Akumulátor/časomiera]
201
1
2
3
4
5
1
2
3
Zvyšná doba záznamu
Indikátor zvyšnej doby záznamu
Indikátor životnosti akumulátora
4
5
Celková doba prevádzky (A 194)
Doba prevádzky od posledného použitia funkcie
[Reset Hour Meter/Obnoviť časomieru] (A 194)
Zobrazenia stavu [Network 1/6/Sieť 1/6] až [Network 3/6/Sieť 3/6]
1
2
3
4
5
6
7
Nastavenia aktuálneho sieťového pripojenia (A 153)
1
2
3
4
Názov konfigurácie siete
Typ pripojenia
SSID (názov siete)
Spôsob overenia a šifrovania
5
6
7
Indexový kľúč WEP
Frekvenčné pásmo a kanál siete Wi-Fi
Nastavenia protokolu TCP/IP aktuálneho
sieťového pripojenia (A 155)
Zobrazenia stavu
Zobrazenia stavu [Network 4/6/Sieť 4/6] a [Network 5/6/Sieť 5/6] (v režime
202
)
1
2
3
Nastavenia aplikácie Browser Remote (A 162)
1
2
Nastavenia videokamery (A 162)
Adresa URL aplikácie Browser Remote
3
Užívateľské nastavenia* (A 162)
* Zobrazia sa iba predvolené heslá. Ak bolo heslo zmenené, zobrazenie stavu zobrazí iba to, že pole je chránené heslom.
Zobrazenie stavu [Network 6/6/Sieť 6/6] (v režime
)
1
2
3
Nastavenia vysielania cez IP (A 173)
1
2
Nastavenie vysielaného videa a zvukové kanály
Nastavenia prijímača a prenosový protokol
3
Nastavenia korekcie chýb (A 174)
Zobrazenia stavu
Zobrazenia stavu [Network 4/6/Sieť 4/6] až [Network 6/6/Sieť 6/6] (v režime
)
203
1
2
Nastavenia FTP (A 176)
1
Nastavenia servera FTP
(cieľový server, meno užívateľa a heslo*)
2
Nastavenia prenosu FTP
(cieľový priečinok, číslo portu, pasívny režim,
vytvorenie nového priečinka a zaoberanie sa
súbormi s rovnakým názvom)
* Zobrazenie stavu zobrazí iba to, že pole je chránené heslom.
Zobrazenie stavu [GPS Information Display/Zobrazenie informácií GPS]
(len v režime
)
1
2
3
4
5
1
2
3
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Nadmorská výška
4
5
Dátum a čas podľa UTC (Coordinated
Universal Time)
Intenzita satelitného signálu
Ďalšie informácie nájdete v časti Záznam informácií GPS (geoznačky) (A 110).
Odstraňovanie problémov
Odstraňovanie problémov
V prípade problémov s videokamerou si prečítajte túto časť. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na servisné
stredisko Canon.
204
Napájanie
Videokamera sa nezapne alebo sa sama vypne.
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Videokamera sa krátko po zapnutí sama vypne.
- Používate napájací akumulátor, ktorý nie je vhodný na používanie s touto videokamerou. Použite odporúčaný napájací
akumulátor (A 219).
Akumulátor sa nedá nabiť.
- Teplota napájacieho akumulátora je mimo rozsahu pre nabíjanie. Ak je teplota napájacieho akumulátora nižšia ako
0 °C, pred nabíjaním ho zohrejte. Ak je vyššia ako 40 °C, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť.
- Napájací akumulátor nabíjajte v rozmedzí teplôt 0 °C až 40 °C.
- Napájací akumulátor je chybný. Vymeňte napájací akumulátor.
Akumulátor sa veľmi rýchlo vybije aj pri normálnej teplote.
- Skontrolujte zobrazenie stavu [Battery/Hour Meter/Akumulátor/časomiera] (A 201), či nie je napájací akumulátor
na konci svojej životnosti. Ak áno, kúpte si nový napájací akumulátor.
Záznam
Ovládacie prvky videokamery nereagujú alebo sú neaktívne.
- Ak je prepínač KEY LOCK nastavený na možnosť C, všetky tlačidlá (alebo všetky tlačidlá okrem niektorých tlačidiel
REC) sú zamknuté a nemožno ich použiť. Nastavte prepínač KEY LOCK na možnosť
. Môžete zmeniť,
> [$ System Setup/Nastavenie systému] >
ktoré ovládacie prvky sú zamknuté, pomocou nastavenia
[Key Lock/Zámka kláves] (A 193).
Pri stlačení tlačidla REC sa nespustí záznam.
- Karta SD je plná alebo už obsahuje maximálny počet videoklipov (999). Odstráňte niektoré videoklipy (A 140) alebo
uložte svoje videoklipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35), aby ste uvoľnili miesto. Prípadne vymeňte kartu.
>
- Tlačidlo REC, ktoré bolo použité, môže byť vypnuté. Zmeňte aktuálne nastavenia pomocou nastavenia
[$/ System Setup/Nastavenia systému] > [Camera Grip REC Button/Tlačidlo REC na držadle kamery], aby bolo
možné používať tlačidlo REC na držadle.
- Videokamera môže byť nastavená na režim špeciálneho záznamu. Ak už nie je potrebný režim špeciálneho záznamu,
> [! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Recording Mode/Režim
vráťte položku
záznamu] na možnosť [Normal Recording/Normálny záznam], aby ste ukončili režim špeciálneho záznamu.
- Kým sa používajú ovládacie prvky voliteľného diaľkového ovládača RC-V100, možno nebudete môcť spustiť ani
zastaviť záznam. Prestaňte používať diaľkový ovládač a potom stlačte tlačidlo REC.
Bod, kde ste stlačili tlačidlo REC, nezodpovedá začiatku ani koncu záznamu.
- Medzi stlačením tlačidla REC a skutočným začiatkom alebo koncom záznamu je určitý interval. Nejde o chybnú funkciu.
Videokamera nezaostruje.
- Videokamera nemusí dokázať zaostriť na niektoré objekty pomocou automatického zaostrovania. Zaostrite ručne
(A 74).
- Keď je režim AF nastavený na možnosť Manuálne zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania,
začnite zaostrovať manuálne, kým rámček AF nie je biely (rozsah automatického nastavenia).
- Hľadáčik nie je nastavený. Pomocou páčky dioptrickej korekcie ho správne nastavte (A 28).
- Objektív je špinavý. Očistite objektív mäkkou látkou na čistenie objektívov.
Keď objekt preletí krížom pred objektívom, obraz môže vyzerať mierne ohnutý.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS. Keď objekt veľmi rýchlo preletí krížom pred videokamerou,
obraz môže vyzerať mierne pokrivený. Nejde o chybnú funkciu.
Na obrazovke sa zobrazia nezvyčajné obrazy a videokamera nemôže správne zaznamenávať.
- Pri zázname s takmer vybitým napájacím akumulátorom spolu s kompaktným sieťovým adaptérom bol kompaktný
sieťový adaptér neúmyselne odpojený alebo bol náhle prerušený zdroj napájania. Znova pripojte kompaktný sieťový
adaptér, vypnite a opäť zapnite videokameru alebo vymeňte napájací akumulátor za plne nabitý.
Odstraňovanie problémov
Zmena medzi záznamom (ÜREC) a pohotovostným režimom záznamu (STBY) trvá dlhšie než zvyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než zvyčajne. Uložte svoje videoklipy
(A 151) a inicializujte kartu (A 35). Prípadne vymeňte kartu.
Videokamera nezaznamenáva správne na kartu SD.
- Časom sa to môže stať, ak postupne nahrávate a vymazávate záznamy. Uložte svoje videoklipy (A 151) a inicializujte kartu
(A 35).
Po dlhšom používaní je videokamera horúca.
- Videokamera môže byť horúca, ak ju nepretržite používate dlhší čas. Nejde o chybnú funkciu. Ak je videokamera
neobvykle horúca alebo sa zohreje iba po krátkej chvíli používania, môže to znamenať problém s videokamerou.
Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Prehrávanie
Videoklip sa nedá vymazať.
- Videoklip môže obsahovať značku $. Odstráňte značku $ (A 139).
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
Vymazávanie videoklipov trvá dlhšie než obyčajne.
- Keď karta SD obsahuje veľký počet videoklipov, niektoré operácie trvajú dlhšie než obyčajne. Uložte svoje videoklipy
(A 151) a inicializujte kartu (A 35).
Videoklipy sa nedajú kopírovať.
- Na cieľovej karte nie je dostatok voľného miesta alebo už obsahuje maximálny počet videoklipov (999).
Odstráňte niektoré videoklipy (A 140), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
Nedá sa vymazať fotografia.
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
- Fotografie, ktoré boli ochránené v inom zariadení, sa nedajú zmazať pomocou videokamery.
Indikátory a informácie na obrazovke
je na displeji načerveno.
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
Na obrazovke sa zobrazí ikona í.
- Videokamera nemôže komunikovať s pripojeným napájacím akumulátorom, takže sa nedá zobraziť zvyšná kapacita.
Indikátor nahrávania nesvieti.
- Nastavte položku
> [$ System Setup/Nastavenie systému] > [LED] > [Tally Lamp (Front)/
Indikátor nahrávania (predný)] alebo [Tally Lamp (Rear)/Indikátor nahrávania (zadný)] na možnosť [On/Zap.].
Indikátor nahrávania rýchlo bliká.
(4 bliknutia za sekundu)
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Na karte SD nie je dosť miesta. Odstráňte niektoré videoklipy (A 140), aby ste uvoľnili miesto, alebo vymeňte zvolenú
kartu.
- Došlo k systémovej chybe. Videokameru vypnite a znova zapnite. Ak tým problém neodstránite, obráťte sa na servisné
stredisko Canon.
Indikátor nahrávania pomaly bliká.
(1 bliknutie za sekundu)
- Na oboch kartách je dokopy málo voľného miesta. Vymeňte kartu, na ktorú sa práve nenahráva.
/
je na displeji načerveno.
- Došlo k chybe karty. Vyberte a znova vložte kartu. Ak sa zobrazenie nezmení späť na normálne, uložte svoje záznamy
(A 151) a inicializujte kartu (A 35).
Na obrazovke sa zobrazí ikona 6/7 (načerveno) a možnosť [END/KONIEC].
- Karta SD je plná. Použite inú kartu alebo odstráňte niektoré videoklipy (A 140), aby ste uvoľnili miesto na karte.
Aj po zastavení záznamu indikátor prístupu svieti na červeno.
- Videoklip sa zaznamenáva na kartu. Nejde o chybnú funkciu.
Na obrazovke sa zobrazí ikona b nažlto.
- Vnútorná teplota videokamery dosiahla vopred určenú úroveň. Videokameru môžete používať ďalej.
205
Odstraňovanie problémov
206
Na obrazovke sa zobrazí ikona b načerveno.
- Vnútorná teplota videokamery stúpla, zatiaľ čo ikona b sa na obrazovke zobrazovala nažlto.
- Ak sa ikona zobrazí načerveno v režime
, kým je položka
> [% System Setup/Nastavenie systému] >
[Fan/Ventilátor] nastavená na možnosť [Always On/Vždy zapnutý], vypnite videokameru a počkajte, kým sa
teplota nezníži.
- Ak je v režime
položka [Fan/Ventilátor] nastavená na možnosť [Automatic/Automaticky] a počas záznamu
bol ventilátor vypnutý, ventilátor sa automaticky zapne (v takom prípade sa na obrazovke zobrazí ikona `).
Ikona ` sa zobrazí na obrazovke načerveno.
- Ventilátor pravdepodobne nefunguje správne. Videokamera sa automaticky vypne približne do 10 minút.
Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Obraz a zvuk
Zvýraznené obrysy, zväčšenie, vzor zebra, osciloskop alebo čiernobiely obraz sa nezobrazí na obrazovke.
- Skontrolujte príslušné nastavenia výstupu, aby ste sa uistili, že je zobrazená požadovaná funkcia asistenta pre
požadovaný výstup obrazovky/videa.
Opakovane sa zapínajú a vypínajú zobrazenia na obrazovke.
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
- Vyberte akumulátor a znova ho správne nasaďte.
Na obrazovke sú nezvyčajné znaky a videokamera nepracuje správne.
- Odpojte napájací zdroj a po krátkej chvíli ho znova zapojte. Ak problém stále pretrváva, použite funkciu
>
[! System Setup/Nastavenie systému] > [Reset/Obnoviť] > [All Settings/Všetky nastavenia]. To obnoví všetky
nastavenia videokamery na predvolené hodnoty, s výnimkou časomiery.
Na obrazovke je videošum.
- Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi videokamerou a zariadeniami, ktoré vyžarujú silné elektromagnetické polia,
ako sú napríklad výkonné magnety alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové
elektrické rozvody.
Na obrazovke sú vodorovné pruhy.
- Je to fenomén typický pre obrazové snímače CMOS, ak sa robí záznam pri osvetlení určitými typmi žiariviek,
ortuťových alebo sodíkových výbojok. Nejde o chybnú funkciu. Príznaky môžete potlačiť nastavením režimu
expozičného času na Speed/Rýchlosť a expozičný čas na hodnotu zodpovedajúcu frekvencii miestneho elektrického
systému: 1/50* alebo 1/100 pri 50 Hz systémoch, 1/60 alebo 1/120 pri 60 Hz systémoch.
* V závislosti od obrazového kmitočtu nemusí byť k dispozícii.
Nedá sa nahrávať zvuk.
- Prepínač INPUT (výber zdroja zvuku) je nastavený na hodnotu AES/EBU, ale je pripojený analógový zdroj zvuku, alebo
je nastavený na hodnotu ANALOG a je pripojený digitálny zdroj zvuku. Nastavte prepínače zvuku správne podľa zdroja
zvuku, ktorý chcete použiť (A 98).
- Pri používaní konektorov INPUT 1/INPUT 2 skontrolujte, či používate konektor XLR. Pri používaní konektora MIC
sa uistite, že používate kondenzátorový mikrofón s vlastným napájacím zdrojom a ∅ 3,5 mm stereofónnym
minikonektorom.
- Externý mikrofón pripojený ku konektoru INPUT 1/INPUT 2 vyžaduje fantómové napájanie. Nastavte príslušný
prepínač ANALOG do polohy MIC+48V (A 98).
Zvuk sa nahráva mimoriadne ticho.
- Keď používate konektory INPUT 1/INPUT 2 alebo konektor MIC: Prepínač – (úroveň hlasitosti) pre kanál CH1
alebo CH2 je nastavený na M a úroveň záznamu je nastavené na príliš nízku úroveň. Skontrolujte indikátor hlasitosti
na obrazovke a správne nastavte úroveň zvuku (A 99).
- Stlmenie mikrofónu je zapnuté. Vypnite stlmenie mikrofónu (A 101, 102).
Zvuk je skreslený alebo je zaznamenaný slabo.
- Záznamy urobené blízko hlasných zvukov (napr. ohňostroje alebo koncerty) môžu mať skreslený zvuk alebo sa zvuk
nemusí zaznamenať so skutočnou hlasitosťou. Zapnite stlmenie mikrofónu (A 101, 102) alebo nastavte hlasitosť
záznamu zvuku ručne.
Obraz sa zobrazuje správne, ale zo zabudovaného reproduktora nevychádza žiadny zvuk.
- Hlasitosť reproduktora je vypnutá. Nastavte hlasitosť (A 136).
- Odpojte všetky káble/externé zariadenia pripojené do konektora × (slúchadlá).
Odstraňovanie problémov
Karty a príslušenstvo
Nedá sa vložiť karta SD.
- Karta, ktorú sa snažíte vložiť, je otočená nesprávnym smerom. Otočte ju a vložte ju.
Nedá sa zaznamenávať na kartu SD.
- Treba použiť kompatibilnú kartu (A 33).
- Inicializujte kartu (A 35), keď ju v tejto videokamere používate prvýkrát.
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
- Fotografie možno zaznamenávať iba na kartu SD B. Vložte kartu do otvoru pre kartu SD B.
- Karta je plná alebo už obsahuje maximálny počet videoklipov (999). Odstráňte niektoré videoklipy (A 140), aby ste
uvoľnili miesto, alebo vymeňte kartu.
- Čísla priečinka a súboru dosiahli maximálne hodnoty. Nastavte nastavenie
> [" Recording/Media Setup/
Nastavenie záznamu/médií] > [Photo Numbering/Číslovanie fotografií] na hodnotu [Reset/Obnoviť] a vložte novú kartu.
Záznam aj prehrávanie z karty SD sú pomalé.
- To sa stáva, keď videoklipy a fotografie postupne zaznamenávate a vymazávate. Uložte svoje záznamy (A 151)
a inicializujte kartu (A 35).
Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 alebo iný bežne dostupný diaľkový ovládač nefunguje.
- Uistite sa, že položka
> [$ System Setup/Nastavenie systému] > [REMOTE Term./Konektor REMOTE] je
nastavená na možnosť [RC-V100 (REMOTE B)] alebo [RC-V100 (REMOTE A)], ak používate voliteľný diaľkový ovládač
RC-V100, alebo možnosť [Standard/Štandardný], ak používate bežne dostupný diaľkový ovládač.
- Vypnite videokameru, znova k nej pripojte diaľkový ovládač a potom videokameru znova zapnite.
- Ak je položka
> [! Custom Picture/Užívateľské nastavenia obrazu] > [Activate Other Settings/Aktivovať
ďalšie nastavenia] nastavená na možnosť [Off/Vyp.] alebo je aktuálne zvolený súbor užívateľského nastavenia obrazu
chránený, užívateľské nastavenia obrazu sa nedajú meniť diaľkovým ovládačom RC-V100. Po výbere súboru
užívateľského nastavenia obrazu, ktorý nie je chránený, nastavte položku [Activate Other Settings/Aktivovať ďalšie
nastavenia] na možnosť [On/Zap.] (A 121).
Pripojenie externých zariadení
Na neďalekej televíznej obrazovke je obrazový šum.
- Pri použití videokamery v miestnosti s televízorom udržujte vzdialenosť medzi kompaktným sieťovým adaptérom
a napájacím alebo anténovým káblom televízora.
Prehrávanie je na videokamere dobré, ale na externom monitore nie je žiadny obraz.
- Videokamera nie správne pripojená k externému monitoru. Uistite sa, či používate správny spôsob pripojenia (A 145).
- Vstup videa na externom monitore nie je nastavený na konektor videa, do ktorého ste pripojili videokameru.
Zvoľte správny vstup videa.
Počítač nerozpozná videokameru, ani keď je pripojená správne.
- Odpojte kábel USB a vypnite videokameru. Po chvíli videokameru opäť zapnite a znova pripojte kábel.
- Pripojte videokameru k inému portu USB na počítači.
- Kým je zobrazené indexové zobrazenie [Photos/Fotografie], vytvorte pripojenie USB (A 132).
Nie je možný prenos videoklipov ani fotografií do počítača.
- Karta SD obsahuje príliš veľa videoklipov alebo fotografií. Odstraňujte videoklipy alebo fotografie, kým ich karta
nebude obsahovať spolu 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) alebo menej, a potom použite čítačku kariet na prenos
záznamov z karty.
Neexistuje žiadny obraz ani zvuk z externého monitora pripojeného ku konektoru SDI.
- Overte si, či je pripojené externé zariadenie kompatibilné s 12G-SDI a použitým obrazovým kmitočtom.
- Skontrolujte, či nastavenia externého monitora zodpovedajú nastaveniu výstupného signálu zvolenom na videokamere
(A 143).
Neexistuje žiadny obraz ani zvuk z externého monitora pripojeného ku konektoru HDMI OUT.
- Odpojte kábel HDMI a znova ho zapojte alebo vypnite videokameru a znova ju zapnite.
- Uistite sa, že externý monitor je kompatibilný s výstupným signálom zvoleným na videokamere (A 143).
Zvýraznené obrysy, čiernobiely obraz, zväčšenie, vzor zebra alebo osciloskop sa v hľadáčiku nezobrazí.
- Skontrolujte, či je v hľadáčiku povolené zobrazenie požadovanej funkcie asistenta ([B&W Image: VF/Čiernobiely obraz:
hľadáčik] (A 188), [Magn.: VF+LCD/Zväčšenie: hľadáčik a LCD], [Peaking: VF/Zvýraznené obrysy: hľadáčik],
[Zebra: VF/Zebra: hľadáčik], [WFM: VF/WFM: hľadáčik] (A 189)).
Zvýraznené obrysy, čiernobiely obraz, zväčšenie, vzor zebra alebo osciloskop sa nezobrazí vo výstupe videa
z konektora SDI.
- Skontrolujte, či je pre konektor SDI povolené zobrazenie požadovanej funkcie asistenta ([B&W Image: SDI/Čiernobiely
obraz: SDI] (A 188), [Magn.: SDI/HDMI/Zväčšenie: SDI/HDMI], [Peaking: SDI/Zvýraznené obrysy: SDI], [Zebra: SDI],
[WFM: SDI] (A 189)).
207
Odstraňovanie problémov
208
Zvýraznené obrysy, čiernobiely obraz, zväčšenie, vzor zebra alebo osciloskop sa nezobrazí vo výstupe videa z
konektora HDMI OUT.
- Skontrolujte, či je pre konektor HDMI OUT povolené zobrazenie požadovanej funkcie asistenta ([B&W Image: HDMI/
Čiernobiely obraz: HDMI] (A 188), [Magn.: SDI/HDMI/Zväčšenie: SDI/HDMI], [Peaking: HDMI/Zvýraznené obrysy:
HDMI], [Zebra: HDMI], [WFM: HDMI] (A 189)).
Sieťové funkcie
Najprv skontrolujte toto
•
•
•
•
Sú prístupový bod (bezdrôtový smerovač), videokamera, počítač alebo iné sieťové zariadenia zapnuté?
Funguje sieť a je správne nakonfigurovaná?
Sú všetky sieťové zariadenia správne pripojené k rovnakej sieti ako videokamera?
Nie sú medzi videokamerou a prístupovým bodom alebo medzi použitým sieťovým zariadením
a prístupovým bodom prekážky?
Nedá sa pripojiť k prístupovému bodu.
- V blízkosti sú iné zariadenia, ktoré rušia bezdrôtový signál. Pozrite si časť Upozornenia týkajúce sa sietí Wi-Fi (A 208).
- V nastaveniach videokamery nie sú uložené heslá. Keď do videokamery načítate nastavenia z predošlého uloženého
súboru nastavení videokamery, obnovia sa všetky heslá v nastaveniach týkajúcich sa siete. Podľa potreby nastavte
nastavenia týkajúce sa siete (A 153).
- Keď používate sieť Wi-Fi, videokamera nedokáže rozpoznať prístupový bod, ak je aktivovaná funkcia skrytia.
Nastavte sieťové pripojenie ručne (A 158) alebo vypnite funkciu skrytia prístupového bodu.
Nedá sa vytvoriť pripojenie prostredníctvom prístupového bodu a sieťového zariadenia.
- V blízkosti sú iné zariadenia, ktoré rušia bezdrôtový signál. Pozrite si časť Upozornenia týkajúce sa sietí Wi-Fi (A 208).
- Keď resetujete všetky nastavenia videokamery, resetujú sa aj všetky nastavenia sietí. Pripojte sa pomocou
predvolených nastavení alebo znova nastavte nastavenia prístupového bodu videokamery (A 155).
Nedá sa pripojiť ku káblovej sieti (Ethernet).
- Použite kábel Ethernet kategórie 5e alebo vyššej, tienená krútená dvojlinka (STP).
- Skúste vymeniť kábel Ethernet.
- Keď resetujete všetky nastavenia videokamery, resetujú sa aj všetky nastavenia sietí. Znova nastavte nastavenia siete
(A 153).
- Skontrolujte, či je sieťové zariadenie, ku ktorému je videokamera pripojená, zapnuté a či správne funguje. Ak chcete
používať rýchlosti pripojenia 1000BASE-T, používajte sieťové zariadenia kompatibilné so sieťami Gigabit Ethernet
(1000BASE-T).
Vo webovom prehliadači sa nespustila aplikácia Browser Remote.
- Uistite sa, že je aplikácia Browser Remote aktivovaná (A 163).
- Adresa URL zadaná do panela s adresou webového prehliadača je nesprávna. Nezabudnite použiť adresu URL presne
tak, ako sa zobrazuje v režime
na obrazovke stavu [Network 4/6/Sieť 4/6] (A 202).
Obrazovka aplikácie Browser Remote sa vo webovom prehliadači nezobrazuje správne.
- Používané zariadenie, operačný systém alebo webový prehliadač sa nemusí podporovať. Najnovšie informácie
o podporovaných systémoch nájdete na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
- V nastaveniach webového prehliadača povoľte skripty JavaScript a súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete
v moduloch Pomocníka alebo dokumentácii online používaného webového prehliadača.
- Vo webovom prehliadači vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie pre adresu URL aplikácie Browser Remote
a reštartujte aplikáciu Browser Remote.
Upozornenia týkajúce sa sietí Wi-Fi
Ak používate sieť Wi-Fi a prenosová rýchlosť sa zníži, pripojenie sa ukončí alebo sa vyskytne iný problém,
skúste vykonať nasledujúce nápravné opatrenia.
Umiestnenie sieťového zariadenia (prístupový bod, mobilné zariadenie atď.)
- Ak používate sieť Wi-Fi v interiéri, umiestnite sieťové zariadenie do rovnakej miestnosti ako videokameru.
- Sieťové zariadenie umiestnite na otvorené miesto bez prekážok, kde medzi ním a videokamerou nie sú ľudia ani žiadne
predmety.
- Umiestnite sieťové zariadenie čo najbližšie k videokamere a podľa potreby upravte výšku alebo orientáciu sieťového
zariadenia.
Odstraňovanie problémov
Elektronické zariadenia nablízku
- Ak sa prenosová rýchlosť v sieti Wi-Fi zníži z dôvodu rušenia nasledujúcimi elektronickými zariadeniami, tento problém
môžete vyriešiť prepnutím na pásmo 5 GHz alebo na iný kanál.
- Siete Wi-Fi používajúce protokol IEEE 802.11b/g/n pracujú v pásme 2,4 GHz. Z tohto dôvodu sa môže prenosová
rýchlosť znížiť, ak sa v blízkosti nachádzajú mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, mikrofóny alebo podobné zariadenia
pracujúce v rovnakom frekvenčnom pásme.
- Ak sa nablízku používa iný prístupový bod pracujúci v rovnakom frekvenčnom pásme ako vysielač, prenosová rýchlosť
sa môže znížiť.
Používanie viacerých videokamier, bezdrôtových vysielačov alebo prístupových bodov
- Skontrolujte, či nedochádza ku konfliktom adries IP medzi zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti.
- Ak je k jednému prístupovému bodu pripojených niekoľko videokamier XF705, rýchlosť pripojenia sa môže znížiť.
- Ak chcete znížiť rušenie rádiových vĺn v prípade viacerých prístupových bodov používajúcich protokol IEEE 802.11b/g
alebo IEEE 802.11n (v pásme 2,4 GHz), medzi jednotlivými prístupovými bodmi ponechajte medzeru štyroch kanálov.
Napríklad použite kanály 1, 6 a 11, kanály 2, 7 a 12 alebo kanály 3, 8 a 13. Ak môžete použiť IEEE 802.11a/n (v pásme
5 GHz), prepnite na IEEE 802.11a/n a zadajte iný kanál.
Zoznam hlásení
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, pozrite si túto časť. Hlásenia sú v tejto časti zoradené v abecednom poradí.
Upozorňujeme, že pri niektorých správach sa nad samotnou správou môže zobraziť označenie karty
(karta SD A, karta SD B alebo obidve).
Accessing SD Card A/SD Card B Do not remove/Prístup ku karte SD A/karte SD B Neodstraňujte
- Otvorili ste kryt otvoru pre kartu, zatiaľ čo videokamera pristupovala ku karte. Zatvorte kryt otvoru pre kartu.
Battery communication error. Does this battery display the Canon logo?/Chyba komunikácie s akumulátorom.
Je na akumulátore logo Canon?
- Pripojili ste akumulátor, ktorý spoločnosť Canon neodporúča na používanie s touto videokamerou.
- Ak používate napájací akumulátor odporúčaný spoločnosťou Canon na používanie s touto videokamerou,
problém môže byť v napájacom akumulátore alebo videokamere. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Buffer overflow. Recording was stopped./Pretečenie medzipamäte. Záznam bol zastavený.
- Rýchlosť prenosu dát je pre použitú kartu príliš vysoká a záznam sa zastavil. Použite odporúčanú kartu (A 33).
Cannot play back/Nie je možné prehrať.
- Karta obsahuje videoklipy, ktoré boli zaznamenané pomocou systémovej frekvencie odlišnej od aktuálnej systémovej
frekvencie používanej videokamerou. Ak chcete prehrať záznamy na karte, zmeňte nastavenie
>
[! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [System Frequency/Systémová frekvencia] tak,
aby zodpovedala záznamom na karte.
- Súbor s riadiacimi informáciami je poškodený alebo ide o chybu dekodéra. Videokameru vypnite a znova zapnite.
Ak tým problém neodstránite, obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Cannot switch SD card slots/Nie je možné prepnúť otvory pre kartu SD
- Počas záznamu videokamery bolo stlačené tlačidlo SLOT SELECT. Počkajte, kým záznam skončí, aby ste zmenili
zvolený otvor pre kartu SD.
Change the battery pack/Vymeňte napájací akumulátor
- Akumulátor je vybitý. Vymeňte alebo nabite napájací akumulátor.
Fan error/Chyba ventilátora
- Chladiaci ventilátor pravdepodobne nefunguje správne. Obráťte sa na servisné stredisko Canon.
Cover is open/Kryt je otvorený
- Kryt otvoru pre kartu SD bol otvorený, keď bola videokamera prepnutá na režim alebo zapnutá v režime
Vložte kartu a zatvorte kryt otvoru pre kartu.
.
File name error/Chyba názvu súboru
- Pokúsili ste sa zaznamenať videoklip, zatiaľ čo čísla videoklipu majú maximálnu hodnotu. Uložte svoje videoklipy
(A 151) a inicializujte kartu (A 35), alebo odstráňte všetky videoklipy (A 140).
- Pokúsili ste sa zhotoviť fotografiu, zatiaľ čo čísla fotografií majú maximálnu hodnotu. Nastavte položku
>
[" Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Photo Numbering/Číslovanie fotografií] na možnosť
[Reset/Obnoviť] a odstráňte všetky fotografie na karte (A 182) alebo ju inicializujte (A 35).
INFRARED switch position changed (ON/OFF). Check the focus./Zmenila sa pozícia prepínača INFRARED.
Skontrolujte zaostrenie.
- Pri zapnutí alebo vypnutí infračerveného režimu sa môže zmeniť zaostrenie. Skontrolujte, či je zaostrenie správne.
209
Odstraňovanie problémov
210
Invalid operation/Neplatná operácia
- Nasledujúce operácie nie sú platné a nemožno ich vykonať.
• Pokúšate sa pridať značku záberu do snímky, ktorá už jednu obsahuje.
• Pokúšate sa pridať značku $ a značku % do rovnakého videoklipu.
• Stlačenie tlačidla REC, keď nie sú vo videokamere vložené žiadne karty.
Management file error/Chyba riadiaceho súboru
- Nedá sa nahrávať, pretože videokamera nemôže zapisovať do súboru s riadiacimi informáciami. Toto sa môže vyskytnúť,
ak so súbormi na karte pracovalo iné zariadenie. Uložte svoje videoklipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35).
May not be possible to record clips on this media/Nemusí byť možné zaznamenávať videoklipy na tomto médiu
- Karta vybratá na záznam má hodnotenie triedy rýchlosti nižšie ako 10. Použite odporúčanú kartu (A 33).
Media full/Médium je zaplnené
- Karta SD je plná. Vymeňte kartu alebo odstráňte niektoré záznamy (A 140, 182), aby ste uvoľnili miesto na karte.
Media is almost full/Médium je takmer zaplnené
- Veľkosť dostupného miesta na karte SD je nízka. Vymeňte kartu alebo odstráňte niektoré záznamy (A 140, 182),
aby ste uvoľnili miesto.
- Veľkosť voľného miesta spolu na karte SD A a SD B je malá. Vymeňte kartu, ktorá práve nie je zvolená.
Media is not supported/Médium nie je podporované
- Vo videokamere nie je možné používať karty SD s kapacitou 512 MB alebo menej. Použite odporúčanú kartu (A 33).
Memory card is write-protected/Pamäťová karta je chránená proti zápisu
- Prepínač LOCK na karte SD je nastavený na ochranu pred náhodným vymazaním. Zmeňte polohu prepínača LOCK.
Number of clips already at maximum/Počet videoklipov už dosiahol maximum
- Karta vybratá na záznam už obsahuje maximálny počet videoklipov (999). Vymeňte kartu.
Number of Shot Marks at maximum/Maximálny počet značiek záberu
- Značka záberu sa nedá vložiť, pretože videoklip už obsahuje 100 značiek záberu.
Recorded at 50.00 Hz/59.94 Hz/Zaznamenané frekvenciou 50,00 Hz/59,94 Hz SD Card A / SD Card B: Recommend
checking the data and initializing/Karta SD A/karta SD B: Odporúčame skontrolovať údaje a inicializovať
- Karta obsahuje videoklipy, ktoré boli zaznamenané pomocou systémovej frekvencie odlišnej od aktuálnej systémovej
frekvencie používanej videokamerou. V prípade potreby uložte obsah karty a inicializujte kartu s touto videokamerou
(A 35).
Recording was stopped./Záznam bol zastavený.
- Súbor s riadiacimi informáciami je poškodený alebo ide o chybu kódovača. Videokameru vypnite a znova zapnite.
Potom vyberte použitú kartu a znova ju vložte. Prípadne vymeňte kartu. Ak tým problém neodstránite, obráťte sa
na servisné stredisko Canon.
SD Card A / SD Card B: Check the data./Karta SD A/karta SD B: Skontrolujte údaje.
- Nedá sa pracovať s kartou. Skontrolujte kartu a overte si, či je správne vložená.
- Došlo k chybe karty. Videokamera nemôže nahrávať alebo prehrávať obraz. Skúste vybrať a znova vložiť kartu,
alebo použite inú kartu.
- Do videokamery ste vložili kartu MultiMedia Card (MMC). Použite odporúčanú kartu SD (A 33).
alebo
načerveno, postupujte takto: Vypnite videokameru, vyberte
- Ak sa po zmiznutí správy zobrazí ikona
a znova vložte kartu. Ak sa ikona 6 alebo 7 zmení na zelenú, môžete pokračovať v zázname alebo prehrávaní.
Ak problém pretrváva, uložte svoje záznamy (A 151) a inicializujte kartu (A 35).
SD Card A / SD Card B: Recommend checking the data and initializing/Karta SD A/karta SD B: Odporúčame
skontrolovať údaje a inicializovať
- Kartu nemožno použiť z niektorého z nasledujúcich dôvodov. Uložte svoje videoklipy (A 151) a inicializujte kartu (A 35).
• Vyskytol sa problém s kartou.
• Videokamera nemôže prečítať dáta na karte.
• Karta bola inicializovaná v počítači.
• Karta je rozdelená na oddiely.
- Karta bola inicializované pomocou videokamery s inou verziou firmvéru. Ak chcete zaznamenávať na kartu,
uložte záznamy, ktoré obsahuje, a potom ju pomocou tejto videokamery inicializujte.
SD Card ASD Card B / SD Card BSD Card A Switched/Karta SD AKarta SD B/karta SD BKarta SD A Prepnutá
- Videokamera prepla záznam na inú kartu po stlačení tlačidla SLOT SELECT alebo automaticky kvôli štafetovému
záznamu.
SD Card ASD Card B / SD Card BSD Card A Will switch in a moment/Karta SD AKarta SD B/
karta SD BKarta SD A Prepne sa o chvíľu
- Zvolená karta je takmer plná, takže videokamera prepne záznam na druhú kartu približne za 1 minútu (štafetový záznam).
Odstraňovanie problémov
Some clips require data recovery./Niektoré videoklipy vyžadujú obnovenie údajov.
- Mohlo sa náhle vypnúť napájanie alebo počas záznamu videokamery sa mohla vybrať karta. V dôsledku toho niektoré
videoklipy obsahujú poškodené údaje. Môžete sa pokúsiť tieto videoklipy obnoviť (A 37).
The following settings were changed./Nasledujúce nastavenia sa zmenili.
- Nastavenia zobrazené na obrazovke sa automaticky zmenili v dôsledku zmeny jedného z nastavení [Recording/
Media Setup/Nastavenie záznamu/médií]. Pred pokračovaním zaznamenávania skontrolujte nastavenia.
- Možnosti LUT, ktoré boli nastavené na možnosť [PQ : BT.2020] alebo [HLG : BT.2020], sa automaticky obnovia
na možnosť [Off/Vyp.], keď aktivujete spomalený záznam.
The memory card is not compatible with the current recording settings./Pamäťová karta nie je kompatibilná
s aktuálnymi nastaveniami záznamu.
- Nastavenia obrazu sú nastavené tak, aby zaznamenávali videoklipy XF-HEVC s rozlíšením 3840 × 2160, ale karta
vybratá na záznam nemá hodnotenie triedy rýchlosti UHS U3. Vymeňte kartu za kartu s triedou rýchlosti UHS U3 alebo
nastavte položku
> [! Recording/Media Setup/Nastavenie záznamu/médií] > [Resolution/Color Sampling/
Rozlíšenie/vzorkovanie farieb] na možnosť [1920x1080 YCC422 10 bit/1920 × 1080 YCC422 10 bitov].
- Bol aktivovaný spomalený záznam, ale karta vybratá na záznam nemá hodnotenie triedy rýchlosti UHS U3.
Vymeňte kartu za kartu s triedou rýchlosti UHS U3.
Too many photos. Disconnect the USB cable./Príliš veľa fotografií. Odpojte kábel USB.
- Odpojte kábel USB. Skúste použiť čítačku kariet alebo zmenšiť počet fotografií na karte na menej než 2 500 (Windows)
alebo 1 000 (macOS) a potom obnovte pripojenie.
Unable to recover data/Nie je možné obnoviť dáta
- Zvolený videoklip sa nedá obnoviť. Uložte svoje videoklipy (A 151) a odstráňte tie videoklipy, ktoré sa nedajú obnoviť
(A 140).
- Možno nebude možné pomocou videokamery obnoviť videoklipy, ak nie je na karte dostatok miesta. Odstránením
niektorých videoklipov (A 140) uvoľnite miesto.
Sieťové funkcie
Okrem tohto zoznamu si pozrite aj návody na používanie prístupového bodu alebo iných externých zariadení,
ktoré používate.
A User is already accessing the server. Try again later./Užívateľ už pristupuje na server. Skúste to znovu neskôr.
- Toto hlásenie sa zobrazuje na displeji pripojeného zariadenia. Iné zariadenie pripojené k sieti už ovláda videokameru.
Ak chcete používať toto zariadenie, najprv ukončite pripojenie v zariadení, ktoré pracuje s videokamerou, a potom sa
dotknite tlačidla Retry (Skúsiť znova).
Cannot log in to FTP server./Nedá sa prihlásiť na server FTP.
- Skontrolujte meno užívateľa a heslo v nastaveniach servera FTP (A 176).
Cannot transfer files to FTP server./Nepodarilo sa preniesť súbory na server FTP.
- Skontrolujte, či je v zariadení na ukladanie dát (pevný disk atď.), ktoré obsahuje cieľový priečinok na serveri FTP,
dostatok voľného miesta.
FTP transfer error. File transfer was not completed./Počas komunikácie FTP sa vyskytla chyba. Prenos súborov
sa nedokončil.
- Počas prenosu súborov na server FTP sa vyskytla chyba. Vypnite videokameru aj server FTP, potom ich znova zapnite
a znova skúste spustiť prenos FTP.
IP address conflict/Konflikt adries IP
- Iné zariadenie v rovnakej sieti má rovnakú adresu IP ako adresa IP priradená videokamere. Zmeňte adresu IP
zariadenia spôsobujúceho konflikt alebo videokamery.
LAN cable not connected./Kábel LAN nie je pripojený.
- Pokúšate sa pripojiť ku káblovej sieti, ale kábel Ethernet nie je pripojený. Skontrolujte, či je kábel Ethernet správne
(Ethernet) videokamery i k portu LAN/Ethernet na sieťovom zariadení.
pripojený ku konektoru
Multiple access points detected. Try the operation again./Zistilo sa viacero prístupových bodov. Skúste operáciu
zopakovať.
- Viacero prístupových bodov naraz odosiela signál WPS. Skúste operáciu zopakovať neskôr alebo vykonajte nastavenie
pomocou možnosti [WPS: PIN Code/WPS: kód PIN] alebo [Search for Access Points/Hľadať prístupové body] (A 157).
Network functions malfunction./Porucha sieťových funkcií.
- Vyskytol sa hardvérový problém s obvodmi videokamery súvisiacimi so sieťou. Videokameru skúste vypnúť a potom
znova zapnúť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servisné stredisko Canon.
211
Odstraňovanie problémov
212
No access points found/Nepodarilo sa nájsť prístupový bod
- Videokamera hľadala v okolí aktívne siete Wi-Fi (prístupový bod), no žiadne nenašla. Skontrolujte, či prístupový bod
funguje správne, a znova sa skúste pripojiť.
- Prístupový bod pracuje v režime utajenia. V nastaveniach bezdrôtového smerovača (prístupového bodu) vypnite
funkciu utajenia.
- Videokamera nemusí nájsť prístupový bod, ak je zapnuté filtrovanie adries MAC. Skontrolujte zobrazenie stavu
[Network 3/6/Sieť 3/6] (A 201) a nezabudnite pridať adresu MAC videokamery na zoznam povolených bezdrôtových
zariadení v nastaveniach bezdrôtového smerovača (prístupový bod).
Reached the end of the adjustment range/Dosiahol sa koniec rozsahu nastavenia
- Toto hlásenie sa zobrazuje na displeji pripojeného zariadenia. Pri zaostrovaní pomocou aplikácie Browser Remote
sa toto hlásenie objaví, keď nastavenie zaostrovania posúva zaostrovanie z dostupného rozsahu objektívu.
Some files could not be transferred./Niektoré súbory sa nepodarilo preniesť.
- Systém súborov je poškodený alebo ste sa pokúsili preniesť videoklipy, ktoré neboli zaznamenané pomocou tejto
videokamery. Odstráňte tieto videoklipy z karty SD a pokúste sa súbory preniesť znova (A 176).
- Cieľový priečinok obsahuje súbory s rovnakým názvom ako tie, ktoré sa pokúšate preniesť. Premenujte súbory alebo
nastavte položku
> [! Network Settings/Nastavenia siete] > [FTP Transfer Settings/Nastavenia prenosu FTP]
> [Same Named Files/Rovnako pomenované súbory] na možnosť [Overwrite/Prepísať], aby sa prepísali súbory
v cieľovom priečinku.
Unable to complete WPS. Try the operation again./Nemožno dokončiť nastavenie WPS. Skúste operáciu zopakovať.
- Medzi zapnutím funkcie WPS na prístupovom bode a voľbou [OK] na videokamere uplynuli viac ako 2 minúty.
Začnite postup použitia funkcie WPS odznova.
- Tlačidlo WPS nebolo stlačené dosť dlho. Pozrite si návod na používanie bezdrôtového smerovača. Ak na vytvorenie
bezdrôtového pripojenia používate funkciu WPS, držte stlačené tlačidlo WPS, kým sa nezapne funkcia WPS
bezdrôtového smerovača.
- Spôsob šifrovania prístupového bodu je nastavený na [WEP]. Protokol Wi-Fi Protected Setup (WPS) sa nemôže
pripojiť k prístupovým bodom nastaveným na tento spôsob šifrovania. Zmeňte spôsob šifrovania prístupového bodu
alebo použite iný spôsob pripojenia (A 156).
Unable to connect to the FTP server/Nemožno sa pripojiť k serveru FTP
- Nepodarilo sa pripojiť k serveru FTP. Skontrolujte nastavenia servera FTP (A 176).
Unable to connect/Nepodarilo sa pripojiť
- Nedá sa pripojiť k zvolenému prístupovému bodu alebo sieťovému zariadeniu.
- Bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry, chladničky a iné zariadenia môžu rušiť bezdrôtový signál. Skúste použiť
videokameru na mieste vzdialenejšom od týchto zariadení.
Unable to obtain an IP address/Nepodarilo sa získať adresu IP
- Ak nepoužívate server DHCP, použitím možnosti [Manual/Ručne] sa pripojte a použitím možnosti [Manual/Ručne]
zadajte adresu IP (A 158).
- Zapnite server DHCP. Ak je už zapnutý, uistite sa, že pracuje správne.
- Uistite sa, že je rozsah adries pre server DHCP dostatočný.
- Ak nepoužívate server DNS, nastavte adresu DNS na inú než [0.0.0.0].
- Nastavte v kamere adresu IP servera DNS.
- Zapnite server DNS. Ak je už zapnutý, uistite sa, že pracuje správne.
- Uistite sa, že sú adresa IP servera DNS a názov tejto adresy správne nakonfigurované.
- Ak používate bezdrôtový smerovač s bránou, uistite sa, že sú všetky zariadenia v sieti vrátane videokamery
nakonfigurované so správnou adresou brány.
Wi-Fi connection terminated/Pripojenie Wi-Fi sa ukončilo
- V prístupovom bode alebo pripojenom zariadení sa vyskytla chyba. Skontrolujte sieť alebo pripojené zariadenie
a znova sa skúste pripojiť.
- Signál Wi-Fi je príliš slabý a bezdrôtové pripojenie sa prerušilo. Chvíľu počkajte alebo vypnite ostatné zariadenia
v blízkosti, ktoré môžu rušiť signál Wi-Fi, a potom sa znova skúste pripojiť.
Wi-Fi error. Incorrect authentication method./Chyba siete Wi-Fi. Nesprávny spôsob overenia.
- Uistite sa, že videokamera a prístupový bod používajú rovnaký spôsob overenia alebo šifrovania a rovnaký šifrovací kľúč.
Wi-Fi error. Incorrect encryption key./Chyba siete Wi-Fi. Nesprávny šifrovací kľúč.
- Ak je nastavený režim overenia na možnosť [WPA-PSK], [WPA2-PSK] alebo [Shared Key/Zdieľaný kľúč], alebo je
nastavený spôsob šifrovania na možnosť [WEP], zadaný šifrovací kľúč (kľúč WEP alebo heslo AES/TKIP) alebo jeho
dĺžka (počet znakov) je nesprávna.
• Platné heslá závisia od spôsobu šifrovania:
- Šifrovanie AES/TKIP: 8 až 63 znakov ASCII alebo 64 hexadecimálnych znakov.
- 64-bitové šifrovanie WEP: 5 znakov ASCII alebo 10 hexadecimálnych znakov.
- 128-bitové šifrovanie WEP: 13 znakov ASCII alebo 26 hexadecimálnych znakov.
Wi-Fi error. Incorrect encryption method./Chyba siete Wi-Fi. Nesprávny spôsob šifrovania.
- Uistite sa, že videokamera a prístupový bod používajú rovnaký spôsob overenia alebo šifrovania a rovnaký šifrovací kľúč.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom. Dodržiavajte tieto pokyny,
aby ste predišli poraneniu alebo ublíženiu na zdraví používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach,
prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo kompaktného sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky ani kompaktného sieťového adaptéra pripojeného k elektrickej zásuvke.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
• Ak je teplota batérií alebo napájacích akumulátorov mimo rozsahu 0 – 40 °C, nenabíjajte ich.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor vytečie
a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie alebo napájacie akumulátory nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
• Nepozerajte sa cez hľadáčik do zdrojov silného svetla, ako je slnko počas jasného dňa alebo lasery a iné silné
zdroje umelého svetla.
• Nenechávajte objektív vystavený svetlu bez nasadeného krytu objektívu. Objektív môže sústrediť svetlo
a spôsobiť požiar.
• Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke. Mohlo by dôjsť
k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa
výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou
alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Popruh omotaný okolo krku osoby môže spôsobiť uškrtenie.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej handričky.
• Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie
výrobku. Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických
vĺn a dokonca aj k nehode.
213
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
214
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Popruh je určený len na použitie na tele. Ak popruh zavesíte s akýmkoľvek výrobkom pripevneným na háčik
alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie výrobku.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám. Výrobok by
sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
Videokamera
Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili maximálnu výkonnosť.
• Videokameru nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa vyskytuje prach alebo piesok. Videokamera
nie je vodotesná – chráňte ju pred vodou, blatom a soľou. Ak niektorá z uvedených látok prenikne do
videokamery, môže ju alebo objektív poškodiť. Čo najskôr sa obráťte na servisné stredisko Canon.
• Dávajte pozor, aby sa na objektíve nehromadil prach ani nečistoty a aby nevnikli do videokamery.
Keď už videokameru nepoužívate, odstráňte slnečnú clonu a na objektív nasaďte kryt.
• Videokameru nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, ako sú napríklad výkonné magnety
alebo motory, prístroje na magnetickú rezonanciu alebo vysokonapäťové elektrické rozvody.
Používanie videokamery na takých miestach môže spôsobiť anomálie v obraze alebo zvuku,
prípadne sa objaví obrazový šum.
• Videokamerou ani hľadáčikom nemierte do zdroja intenzívneho svetla, ako je slnko počas slnečného dňa
alebo zdroj intenzívneho umelého osvetlenia. Mohli by ste poškodiť obrazový snímač alebo vnútorné súčiastky
videokamery. Dajte pozor hlavne vtedy, ak používate statív alebo popruh. Keď videokameru nepoužívate,
odstráňte slnečnú clonu a na objektív nasaďte kryt. Keď hľadáčik nepoužívate, nasaďte naň kryt hľadáčika.
• Nenoste videokameru za panel LCD. Dajte pozor pri zatváraní panela LCD.
Dlhodobé skladovanie
Ak predpokladáte, že videokameru nebudete dlhšie používať, uložte ju na bezprašnom mieste s nízkou
vlhkosťou a teplotou do 30 °C.
Napájací akumulátor
POZOR!
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v horúcich
dňoch v zavretom vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nenechajte ho spadnúť ho ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
• Špinavé kontakty môžu zapríčiniť nekvalitné spojenie akumulátora s videokamerou. Kontaktné plochy čistite
suchou látkou.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Dlhodobé skladovanie
• Napájacie akumulátory uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 30 °C.
• Na predĺženie životnosti akumulátora ho pred uskladnením celkom vybite.
• Plne nabite a vybite všetky akumulátory aspoň raz ročne.
215
Vždy nasaďte kryt konektorov akumulátora.
Nedovoľte, aby sa akýkoľvek kovový predmet dotkol konektorov (Obrázok č. 1),
pretože to môže spôsobiť skrat a poškodiť napájací akumulátor. Vždy, keď
napájací akumulátor nepoužívate, nasaďte kryt konektorov (Obrázok č. 2).
Kryt konektorov akumulátora má otvor tvaru [ð]. To je užitočné, ak chcete
rozlišovať medzi nabitým a nenabitým napájacím akumulátorom. Napríklad
môžete dať kryt konektorov na nabitý napájací akumulátor tak, aby otvor tvaru
[ð] ukazoval farebný štítok.
Zadná strana
napájacieho akumulátora
Obrázok č. 1
Obrázok č. 2
Nasadený kryt konektorov
Nabitý
Nenabitý
Zvyšná kapacita akumulátora
Ak zobrazená zvyšná kapacita akumulátora nie je správna, úplne vybite napájací akumulátor a potom ho celkom
nabite. Správna kapacita sa nemusí zobraziť, ak plne nabitý napájací akumulátor používate trvale pri vysokých
teplotách alebo ho necháte dlhšiu dobu nepoužitý. Takisto sa správna kapacita nemusí zobraziť v závislosti od
stavu životnosti akumulátora. Kapacitu zobrazenú na obrazovke považujte za približnú.
Karta SD
• Odporúčame zálohovať záznamy na karte SD do počítača. Dáta sa môžu poškodiť alebo stratiť v dôsledku
chýb karty alebo vplyvom statickej elektriny. Spoločnosť Canon neručí za žiadne stratené ani poškodené dáta.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a ani ich nevystavujte nečistote alebo prachu.
• Karty SD nepoužívajte na miestach, kde je silné magnetické pole.
• Nenechávajte karty SD na miestach s vysokou vlhkosťou alebo teplotou vzduchu.
• Karty SD nerozoberajte, neohýbajte, nenamáčajte a zabráňte, aby spadli alebo boli vystavené nárazom.
• Pred vložením skontrolujte orientáciu karty SD. Vkladaním karty do otvoru silou, keď nie je správne
orientovaná, môžete poškodiť kartu alebo videokameru.
• Na kartu SD nelepte žiadne štítky ani samolepky.
Likvidácia
Keď vymažete údaje na karte SD, zmení sa len tabuľka alokácie súborov, ale uložené údaje sa fyzicky nevymažú.
Keď likvidujete kartu, vykonajte potrebné bezpečnostné opatrenia, napríklad ju fyzicky zničte, aby ste zabránili
úniku súkromných údajov.
Ak plánujete darovať kartu SD inej osobe, najskôr ju inicializujte (A 35). Zaplňte ju nepodstatnými záznamami
a potom ju znova inicializujte. To veľmi sťaží obnovu pôvodných záznamov.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Zabudovaný lítiový akumulátor
216
Videokamera má zabudovaný lítiový akumulátor na uchovanie dátumu/času a ďalších nastavení. Pri používaní
videokamery sa zabudovaný lítiový akumulátor dobíja. Ak však videokameru nebudete približne 3 mesiace
používať, akumulátor sa úplne vybije.
Ak chcete znova nabiť zabudovaný lítiový akumulátor: Pripojte DC kábel a kompaktný sieťový adaptér
k videokamere a použite elektrickú zásuvku na napájanie vypnutej videokamery počas 24 hodín.
Lítiová gombičková batéria
VAROVANIE!
• Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom používaní predstavovať riziko požiaru alebo poleptania.
• Batériu nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody, nezohrievajte nad 100 °C ani nespaľujte.
• Nedávajte si batérie do úst. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Plášť batérie môže
prasknúť a tekutiny z nej vytečené môžu spôsobiť vnútorné poranenia.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
• Nedobíjajte, neskratujte ani nevkladajte batérie s nesprávnou polaritou.
• Zlikvidujte použitú batériu podľa platných predpisov o recyklácii. V Európe treba použitú batériu vrátiť
dodávateľovi na bezpečnú likvidáciu.
• Nevyťahujte batériu pinzetou ani iným kovovým nástrojom, pretože to môže spôsobiť skrat.
• Utrite batériu čistou suchou handričkou, aby ste zabezpečili dobrý kontakt.
Údržba/iné
Údržba/iné
Čistenie
Telo videokamery
• Na čistenie vlastnej videokamery použite mäkkú suchú látku. Nikdy nepoužívajte chemicky napúšťané utierky
ani prchavé rozpúšťadlá, napr. riedidlá farieb.
Objektív
• Odstráňte všetok prach a nečistoty pomocou suchého štetca bez použitia aerosólu.
• Objektív opatrne utrite mäkkou čistou látkou. Nikdy nepoužívajte papierové vreckovky.
Displej LCD
• Displej LCD čistite použitím čistej mäkkej látky na čistenie objektívov a pomocou komerčne dostupného
roztoku na čistenie okuliarov.
• Pri prudkej zmene teplôt môže dôjsť na povrchu displeja ku kondenzovaniu vodných pár. Displej utrite jemnou
a suchou látkou.
Kondenzácia
Pri rýchlom prenesení videokamery z chladného prostredia do teplého môžu na jej povrchu skondenzovať vodné
pary. Pri zistení kondenzácie prestaňte videokameru používať. Ak to neurobíte, môžete ju poškodiť.
Ku kondenzácii môže dôjsť v týchto prípadoch:
• Keď bola videokamera rýchlo prenesená z chladnej miestnosti do vyhriatej.
• Keď ste videokameru ponechali vo vlhkom prostredí.
• Keď sa chladný priestor rýchlo ohreje.
Ak sa chcete vyhnúť kondenzácii
• Nevystavujte videokameru prudkým/extrémnym teplotným zmenám.
• Vyberte kartu SD a napájací akumulátor. Potom vložte videokameru do vzduchotesného plastového vrecka
a nechajte ju postupne sa prispôsobiť teplotným zmenám, skôr než ju z neho vyberiete.
Pri rozpoznaní kondenzácie
Presný čas potrebný na odparenie kvapôčok vody sa bude líšiť podľa miesta a klimatických podmienok.
Všeobecným pravidlom je počkať pred ďalším používaním videokamery 2 hodiny.
Používanie videokamery v zahraničí
Napájacie zdroje
Kompaktný sieťový adaptér môžete použiť na ovládanie videokamery a na nabíjanie napájacích akumulátorov
v každej krajine/regióne so sieťovým napätím 100 až 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz. Informácie o adaptéroch
pre zástrčky na použitie v zámorí získate v servisnom stredisku Canon.
217
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo
Nasledujúce voliteľné príslušenstvo je kompatibilné s touto videokamerou. Dostupnosť sa líši podľa oblasti.
218
BP-A30, BP-A60
Napájací akumulátor
CA-CP200 L
Kompaktný sieťový adaptér
CG-A10
Nabíjačka akumulátorov
TL-U58
Telekonvertor
WA-U58
Širokouhlý konvertor
Ochranný filter 58 mm,
filter ND4L 58 mm,
filter ND8L 58 mm
Prijímač GP-E2 GPS
Statívový adaptér TA-100
IFC-400PCU
Kábel USB
Nabíjačka CG-A20 a
kompaktný sieťový adaptér
CA-CP200B
RC-V100
Diaľkový ovládač
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
Ak použijete napájací akumulátor inej značky ako Canon, zobrazí sa hlásenie [Battery communication error/
Chyba komunikácie s akumulátorom] a vyžaduje sa reakcia používateľa. Spoločnosť Canon nezodpovedá za
žiadne škody spôsobené nepredvídanými udalosťami, ako je napríklad porucha alebo požiar, ku ktorým došlo
v dôsledku použitia napájacích akumulátorov inej značky ako Canon.
Voliteľné príslušenstvo
Akumulátory
Ak potrebujete ďalšie napájacie akumulátory, vyberte si iba napájací akumulátor
BP-A30 alebo BP-A60.
Ak používate napájacie akumulátory so značkou inteligentného systému,
videokamera s nimi bude komunikovať a zobrazí zvyšný čas používania
(s presnosťou na 1 minútu). Tieto napájacie akumulátory môžete používať a nabíjať
len vo videokamerách a nabíjačkách kompatibilných s inteligentným systémom.
Telekonvertor TL-U58
• Najkratšia zaostrovacia vzdialenosť pri plnom teleobjektíve s telekonvertorom
je 1,3 m.
• Telekonvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou.
Širokouhlý konvertor WA-U58
• Širokouhlý konvertor nemožno používať spolu s dodanou slnečnou clonou.
Táto značka označuje originálne videopríslušenstvo Canon. Ak používate videozariadenie značky
Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo Canon alebo výrobky, ktoré nesú
túto značku.
219
Technické údaje
Technické údaje
XF705
220
Systém
• Systém záznamu
Videoklipy:
XF-HEVC
Kompresia obrazu: H.265/HEVC
Formát zvuku:
lineárny PCM, 24 bitov, 48 kHz, 4 kanály
Formát súboru:
MXF
XF-AVC
Kompresia obrazu: MPEG-4 AVC/H.264
Formát zvuku:
lineárny PCM, 24 bitov, 48 kHz, 4 kanály
Formát súboru:
MXF
Fotografie: Design rule for Camera File system (DCF), kompatibilita s normou Exif Ver. 2.3, kompresia JPEG
• Nastavenie obrazu1 (záznam/prehrávanie)
XF-HEVC
Dátový tok:
160 Mb/s, 110 Mb/s, 60 Mb/s, 45 Mb/s
Rozlíšenie:
3840 × 2160, 1920 × 1080
Vzorkovanie farieb: 4:2:2, 10 bitov
Obrazový kmitočet: 59,94i, 59,94P, 50,00i, 50,00P, 29,97P, 25,00P, 23,98P
XF-AVC
Dátový tok:
45 Mb/s
Rozlíšenie:
1920 x 1080
Vzorkovanie farieb: 4:2:0, 8 bitov
Obrazový kmitočet: 59,94P, 50,00P, 29,97P, 25,00P, 23,98P
1
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálne používanej frekvencie systému.
• Záznamové médium (nie je v dodávke)
Informácie o približnej dobe záznamu nájdete v časti Referenčné tabuľky (A 224)
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity)2; dva otvory pre videoklipy a iba
otvor pre kartu SD B pre fotografie
2
Karta SD B sa používa aj na ukladanie súborov užívateľského nastavenia obrazu, súborov s užívateľskými poznámkami
a súboru s nastaveniami videokamery.
• Obrazový snímač
Snímač CMOS jednoplatňového 1,0-palcového typu
Efektívny počet pixlov (približný): 8 290 000 pixlov (3840 × 2160)
• Dotykový displej LCD
10,1 cm (4,0-palcový) farebný displej LCD, pomer strán 16:9, približne 1 230 000 bodov, 100 % pokrytie,
ovládanie pomocou kapacitného dotykového displeja
• Hľadáčik: 1,18 cm* (0,46-palcový) displej z organických diód LED, približne 1 770 000 bodov*, 100 % pokrytie
* Ak je jazyk nastavený na zjednodušenú čínštinu, hodnoty s hviezdičkou sú nasledujúce:
1,09 cm (0,43 palca), približne 1 555 000 bodov.
• Objektív
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optický zoom, clona s 9 lamelami
ekvivalentná ohnisková vzdialenosť 35 mm: približne 28,3 – 424,6 mm (dynamický stabilizátor obrazu)
približne 25,5 – 382,5 mm (iné režimy stabilizátora obrazu)
• Konštrukcia objektívu: 18 členov v 14 skupinách (vrátane dvoch asférických členov)
• Priemer filtra: 58 mm
• Najkratšia vzdialenosť zaostrenia
60 cm v celom rozsahu zoomu; 1 cm pri plne širokouhlom zábere
Technické údaje
• Expozičný čas
Automaticky, krátky čas (normálne alebo jemné kroky), snímací uhol, čistý obraz, dlhý čas, vypnutý
• Clona: Ručne, krátkodobá automatická clona, automatická clona
• Zisk: –6,0 dB až 33,0 dB, normálne (3,0 dB) alebo jemné (0,5 dB) kroky
• Neutrálne sivý filter: Zabudovaný (vypnutý, 1/4, 1/16, 1/64), ovládaný motorom
• Expozícia: Posun AE, režimy expozimetra (štandardný, bodové svetlo, protisvetlo)
• Vyváženie bielej
Automatické vyváženie bielej (AWB); užívateľské vyváženie bielej (dve nastavenia, A a B); dve predvolené
nastavenia (denné svetlo, 5 600 K3 a žiarovka, 3 200 K3); nastavenie teploty farieb (2 000 K až 15 000 K)
Teplota farieb a nastavenie korekcie farieb (CC) dostupné pre všetky nastavenia okrem užívateľského
vyváženia bielej a AWB.
3
Teploty farieb sú približné a sú uvedené iba na referenčné účely.
• Zaostrovanie
K dispozícii je ručné zaostrovanie, automatické zaostrovanie (krátkodobé automatické zaostrovanie, manuálne
zaostrovanie s pomocou automatického zaostrovania, priebežné automatické zaostrovanie, automatické
zaostrovanie tváre); k dispozícii sú detekcia tváre a sledovanie objektu
Typ AF: Automatické zaostrovanie CMOS na duálne pixely, automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu
• Stabilizácia obrazu
Stabilizátor obrazu s optickým posunom + digitálna korekcia (štandardný stabilizátor obrazu, dynamický
stabilizátor obrazu, zosilnený stabilizátor obrazu)
• Osvetlenie objektu (zisk 33,0 dB)
59,94 Hz: 3 luxy (59,94P, expozičný čas 1/30)
50,00 Hz: 2,5 luxu (50,00P, expozičný čas 1/25)
• Infračervený režim: K dispozícii, vrátane zabudovaného infračerveného svetla
• Zabudovaný mikrofón: Stereofónny elektretový kondenzátorový mikrofón
• Veľkosť fotografií: 1920 x 1080
Wi-Fi
• Štandard bezdrôtového pripojenia: IEEE802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), IEEE802.11a/n (pásmo 5 GHz)
• Spôsoby pripojenia
Infraštruktúra (Wi-Fi Protected Setup (WPS), vyhľadanie prístupových bodov, ručné), prístupový bod
vo videokamere
• Spôsoby overenia: Otvorené, zdieľaný kľúč, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Spôsoby šifrovania: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES
• Dostupné kanály Wi-Fi
Dostupné kanály Wi-Fi sa líšia v závislosti od modelu videokamery. Skontrolujte identifikačný štítok v priestore
pre akumulátor (A 17). Upozorňujeme tiež, že nie sú k dispozícii všetky kanály Wi-Fi pre pripojenia
prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere.
Model ID0117
Pásmo 2,4 GHz: CH1 až CH11;
Pásmo 5 GHz: CH56 až CH64 (iba infraštruktúra), CH149 až CH161 (infraštruktúra/prístupový bod
vo videokamere)
Model ID0118
Pásmo 2,4 GHz: CH1 až CH13;
Pásmo 5 GHz: CH36 až CH64* (iba infraštruktúra)
* Tieto kanály je zakázané používať v exteriéri v nasledujúcich krajinách/oblastiach:
Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Hongkong, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko,
Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko
221
Technické údaje
Konektory
222
• Konektor SDI
BNC, len výstup, 0,8 Vš-š/75 Ω, nesymetrický
HD-SDI:
SMPTE 292, SMPTE ST 299-1
3G-SDI:
SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
6G-SDI:
SMPTE ST 2081
12G-SDI:
SMPTE ST 2082
Vložený zvuk, časový kód (VITC/LTC)
Môžu sa tiež zobrazovať dodatočné zobrazenia (superponované informácie na obrazovke, zvýraznené obrysy,
vzor zebra, zväčšenie, osciloskop).
• Konektor HDMI OUT
Konektor HDMI, len výstup
Môžu sa tiež zobrazovať časový kód a dodatočné zobrazenia (superponované informácie na obrazovke,
zvýraznené obrysy, vzor zebra, zväčšenie, osciloskop).
• Konektory INPUT (INPUT 1 a INPUT 2)
3-kolíkový konektor XLR (kolík 1: shield, kolík 2: hot, kolík 3: cold), dve nastavenia, symetrické
Analógové vstupy
Nastavenie MIC: –60 dBu (hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB) / 600 Ω , stlmenie mikrofónu: 20 dB
Nastavenie LINE: 4 dBu (hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB) / 10 kΩ
Digitálne vstupy (AES/EBU)
Štandard AES3 (48 kHz, 24 bitov, dva kanály) / 110 Ω
• Konektor MIC
∅ 3,5 mm stereofónny minikonektor, –72 dBV (ručná hlasitosť stred, plný rozsah –18 dB) / 5,6 kΩ
Stlmenie mikrofónu: 20 dB
• × Konektor (slúchadlá)
∅ 3,5 mm stereofónny minikonektor, 50 Ω alebo menej
až –8 dBV (16 Ω záťaž, rozsah hlasitosti Min až Max) /
• Konektor USB: mini-B, Hi-Speed USB, len výstup
• Konektor G-LOCK/SYNC
Konektor BNC, 1,0 Vš-š / 75 Ω
Nastavenie GENLOCK: iba vstup; nastavenie SYNC OUT: iba výstup, trojúrovňový signál HD
• Konektor TIME CODE
BNC, vstup/výstup
Nastavenie vstupu: 0,5 Vš-š až 18 Vš-š / 100 kΩ; Nastavenie výstupu: 1,3 Vš-š / 50 Ω alebo menej
• Konektor REMOTE A, konektor REMOTE B
REMOTE A: ∅ 2,5 mm stereofónny sub-minikonektor
REMOTE B: Kruhový 8-kolíkový konektor (pre voliteľný diaľkový ovládač RC-V100, rozhranie RS-422)
•
Konektor (Ethernet): Ethernet, kompatibilné s 1000BASE-T
Napájanie/ďalšie
• Napájanie (menovité): 14,4 V jednosmerný prúd (napájací akumulátor), 24,0 V jednosmerný prúd (DC IN)
• Spotreba (záznam pomocou displeja LCD so zapnutým výstupom z konektora SDI (3G-SDI))
Videoklipy XF-HEVC, 3840 × 2160, 160 Mb/s: 21,5 W (59,94P), 20,8 W (50,00P)
Videoklipy XF-HEVC, 1920 × 1080, 60 Mb/s:
20,6 W (59,94P), 19,9 W (50,00P)
Videoklipy XF-AVC, 1920 × 1080, 45 Mb/s:
19,1 W (59,94P), 18,8 W (50,00P)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
Technické údaje
• Rozmery (š x v x h)1
Iba telo videokamery: 162 × 210 × 378 mm
Telo videokamery so slnečnou clonou, držiakom mikrofónu a očnou mušľou: 191 × 258 × 433 mm
1
•
Všetky rozmery sú približné.
Hmotnosť2
Telo videokamery (vrátane podložky pod rameno a prídržného remienka): 2 710 g
Typické pracovné nastavenie*: 3 160 g
* Videokamera s podložkou pod rameno, prídržným remienkom, slnečnou clonou, držiakom mikrofónu, očnou mušľou,
napájacím akumulátorom BP-A30 a jednou kartou SD.
2
Všetky hmotnosti sú približné.
Kompaktný sieťový adaptér CA-CP200 L
• Menovitý príkon: 100 – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz, 90 VA – 120 VA
• Menovitý výkon: 24 V, jednosmerný prúd 1,8 A
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery (š x v x h): 67,5 × 37 × 134 mm
• Hmotnosť: približne 290 g
Nabíjačka CG-A20
• Menovitý príkon: 24 V, jednosmerný prúd 1,8 A
• Menovitý výkon: 16,7 V, jednosmerný prúd 1,5 A
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery (š x v x h): 100 × 24 × 100 mm
• Hmotnosť: približne 145 g
Napájací akumulátor BP-A30
• Typ akumulátora
Lítium-iónový akumulátor, kompatibilný s inteligentným systémom
• Menovité napätie: 14,4 V, jednosmerný prúd
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Menovitá kapacita batérie: 3100 mAh / 45 Wh
• Rozmery (š x v x h): 41,5 × 45,1 × 69,7 mm
• Hmotnosť: približne 225 g
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
223
Referenčné tabuľky
Referenčné tabuľky
224
Približná doba záznamu na karte SD
Približné doby (len informatívne) založené na jednom zázname, ktorý pokračuje až do zaplnenia karty.
Rozlíšenie a dátový tok
Kapacita karty SD
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840x2160, 160 Mb/s
25 minút
50 minút
105 minút
210 minút
3840x 2160, 110 Mb/s
35 minút
75 minút
150 minút
305 minút
1920x1080, 60 Mb/s
65 minút
140 minút
280 minút
565 minút
1920x1080, 45 Mb/s
90 minút
185 minút
375 minút
755 minút
Doby nabíjania
Doby nabíjania sú približné a menia sa podľa podmienok nabíjania, teploty okolia a počiatočného stavu nabitia
napájacieho akumulátora.
Napájací akumulátor
BP-A30 (dodaný)
BP-A60 (voliteľný)
Čas nabíjania pomocou dodanej nabíjačky CG-A20
170 minút
300 minút
Približná doba záznamu s plne nabitým napájacím akumulátorom
Časy používania uvedené v tabuľkách nižšie sú približné a boli namerané za nasledujúcich podmienok.
Skutočné časy sa môžu líšiť.
• Pri typickom čase záznamu sa meria záznam s opakovanými činnosťami, ako sú napríklad spustenie/
zastavenie záznamu, zoomovanie a zapnutie/vypnutie zariadenia.
• Efektívny čas používania napájacieho akumulátora sa môže skrátiť pri používaní nastavenia pre jasnú
obrazovku, pri zázname v studenom prostredí atď.
Nastavenie obrazu
Formát videa,
rozlíšenie a dátový tok
Napájací akumulátor
Obrazový
kmitočet
Podmienky používania
BP-A30
(dodaný)
BP-A60
(voliteľný)
Záznam (maximálne)
120 minút
245 minút
Záznam (typicky)
65 minút
140 minút
Prehrávanie
140 minút
280 minút
Záznam (maximálne)
125 minút
255 minút
Záznam (typicky)
70 minút
145 minút
Prehrávanie
140 minút
290 minút
Záznam (maximálne)
125 minút
255 minút
Záznam (typicky)
70 minút
145 minút
Prehrávanie
145 minút
300 minút
Záznam (maximálne)
125 minút
260 minút
Záznam (typicky)
70 minút
145 minút
Prehrávanie
155 minút
315 minút
Klipy XF-HEVC
59.94P
3840x2160, 160 Mb/s
50.00P
59.94P
1920x1080, 60 Mb/s
50.00P
Referenčné tabuľky
Nastavenie obrazu
Formát videa,
rozlíšenie a dátový tok
Napájací akumulátor
Obrazový
kmitočet
Podmienky používania
BP-A30
(dodaný)
BP-A60
(voliteľný)
135 minút
280 minút
Záznam (typicky)
80 minút
165 minút
Prehrávanie
155 minút
325 minút
Záznam (maximálne)
135 minút
285 minút
Záznam (typicky)
80 minút
165 minút
Prehrávanie
160 minút
340 minút
Klipy XF-AVC
Záznam (maximálne)
59.94P
1920x1080, 45 Mb/s
50.00P
225
Register
226
A
G
AGC (automatické riadenie zisku) . . . . . . . . . . . . .56
AWB (automatické vyváženie bielej) . . . . . . . . . . .66
Genlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
B
Bez vynechávania snímok (časový kód) . . . . . . . .89
Bezpečná oblasť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Browser Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
C
Canon Log 3 (krivka gama) . . . . . . . . . . . . .63, 124
Canon XF Utility (stiahnutie) . . . . . . . . . . . . . . . .151
Clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Automatická clona . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Automatická clona (automatická clona) . . .59
Č
Časomiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194, 201
Časový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
D
Dátový tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Dátum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Detekcia tváre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39, 162
Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39
Digitálny telekonvertor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Displej LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Držiak mikrofónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 97
E
Expozičný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
F
Fantómové napájanie (mikrofón) . . . . . . . . . . . . .98
Farebné pruhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Farebný priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
Formát videa (XF-HEVC, XF-AVC) . . . . . . . . . . . .50
Fotografie
Odstraňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Prezeranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
FTP prenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
H
HDR (vysoký dynamický rozsah) . . . . . . . .124, 147
Hlasitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Hlasitosť záznamu zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
HLG (hybridná logaritmická
krivka gama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124, 147
Hľadanie prístupových bodov . . . . . . . . . . . . . .157
Hľadáčik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 30
I
Indexové zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Indikátory nahrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Informácie GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110, 203
Informácie na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . .44, 134
Infračervené svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Infračervený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Infraštruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Inicializácia karty SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
J
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
K
Kanály zvukového výstupu . . . . . . . . . . . . . . . .150
Karta SD
Inicializácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Kompatibilné karty SD . . . . . . . . . . . . . . .33
Prepínanie medzi otvormi
pre karty SD . . . . . . . . . . . . . . .35, 132
Spôsob záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Vloženie/vybratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kondenzácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Konektor
(Ethernet) . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Konektor × (slúchadlá) . . . . . . . . . . . . . . .103, 136
Konektor DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Konektor G-LOCK/SYNC . . . . . . . . . . . . . . .92, 94
Konektor HDMI OUT . . . . . . . . . . . . . . . . .143, 146
Konektor MIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 97
Konektor SDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Konektor TIME CODE . . . . . . . . . . . . . . . . . .93, 94
Konektor USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
227
Konektory INPUT 1/INPUT 2 . . . . . . . . . . . . .95, 98
Konektory REMOTE A, REMOTE B . . . . . . . . . . .39
Korekcia expozície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Korekcia chýb FEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Krivka gama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
Kryty konektorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
L
Limit AGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
LUT (vyhľadávacia tabuľka) . . . . . . . . . . . . . . . .147
M
Makrosnímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Metadáta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Mikrofón
Citlivosť/stlmenie/dolná zádrž . . . . . . . . .101
Externý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 97
Zabudovaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Moje menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
N
Napájací akumulátor
Informácie o akumulátore . . . . . . . .201, 219
Nabíjanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Zvyšná kapacita akumulátora . . . . . .21, 201
Napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nastavenia menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Nastavenie výstupu videa . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Neutrálne sivý filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
O
Obmedzovač špičiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Obrazový kmitočet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Obrazový kmitočet snímania . . . . . . . . . . . . . . .113
Odstraňovanie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Osciloskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Otvory na vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
P
Podložka pod rameno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Pomocník k joysticku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Popruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Posun AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Potlačenie blikania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Používanie videokamery v zahraničí . . . . . . . . . .217
Prednahrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Predsádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Prehrávanie
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Videoklipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Prepínač POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Prezeranie videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Pripojenie k externým zariadeniam . . . . . . . . . . .145
Priraditeľné tlačidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Prístupový bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153, 156
Prístupový bod vo videokamere . . . . . . . . . . . . .155
R
Referenčné tabuľky (nabíjanie, používanie,
doba záznamu a pod.) . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Referenčný tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Resetovanie všetkých nastavení videokamery . . .192
Režim expozimetra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Režim plnej automatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Režim priameho nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Režim pripojenia s použitím kódu PIN (WPS) . . .157
Režim spustenia časového kódu (časový kód) . . .88
Rozlíšenie (veľkosť snímky) . . . . . . . . . . . . . . . . .51
S
S vynechávaním snímok (časový kód) . . . . . . . . .89
Sieťové funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Sieťové pripojenie
Káblové (Ethernet) . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Slnečná clona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Slúchadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Spomalený záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Spustenie pri zázname (časový kód) . . . . . . . . . . .88
Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Statív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Súbor nastavenia videokamery . . . . . . . . . . . . .129
Synchronizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Synchronizácia s časovým kódom . . . . . . . . .93, 94
Systémová frekvencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
228
Š
W
Široký dynamický rozsah (Wide DR) . . . . . . .63, 124
Štafetový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
WPS (Wi-Fi Protected Setup) . . . . . . . . . . . . . . .156
T
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Tlačidlo režimu pripojenia (WPS) . . . . . . . . . . . .156
U
Užívateľská poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Užívateľské nastavenia (mená užívateľov/
heslá pre aplikáciu Browser Remote) . . . . . .162
Užívateľské nastavenia obrazu . . . . . . . . . . . . . .121
Ďalšie nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Hlavné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Prednastavené nastavenia farieb . . . . . . .63
Užívateľské zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Užívateľský bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
V
Ventilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Videoklipy
Číslovanie videoklipov . . . . . . . . . . . . . . .48
Formát názvu videoklipu . . . . . . . . . . . . .48
Informácie o videoklipe . . . . . . . . . . . . .138
Kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Odstraňovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Pridanie a odstránenie značiek
záberu . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 141
Pridanie značky $/značky % . . . . 107, 139
Ukladanie do počítača . . . . . . . . . . . . . .151
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Voľné spustenie (časový kód) . . . . . . . . . . . . . . .88
Vysielanie IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Vyváženie bielej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Vzor zebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Vzorkovanie farieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Z
Zabudovaný zálohovací akumulátor . . . . . . . . . .216
Zaostrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Zaostrovací asistent na duálne pixely . . . . . . . . . .75
Zaostrovanie
Automatické zaostrovanie tváre . . . . . . . .79
Funkcie asistenta zaostrovania . . . . . . . . .75
Manuálne zaostrovanie s pomocou
automatického zaostrovania . . . . . . . .77
Obmedzenie zaostrovania . . . . . . . . . . . .82
Priebežné automatické zaostrovanie . . . . .78
PUSH AF (krátkodobé automatické
zaostrovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Ručné zaostrovanie . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Rýchlosť AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Sledovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Zapnutie a vypnutie videokamery . . . . . . . . . . . . .22
Zámka kláves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Záznam
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Videoklipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Záznam na obe karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Záznam zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Zisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Značky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Značky OK (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 139
Značky zaškrtnutia (%) . . . . . . . . . . . . . . .107, 139
Značky záberu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 141
Zobrazenia stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Prispôsobenie vzorov rýchlosti zoomu
na držadle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Zosilnený stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . .83
Zoznam hlásení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Zväčšenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Zvláštne režimy záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Zvýraznené obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informácie o miestnom zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo
na stránke www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Informácie v tomto dokumente sú platné k februáru 2019. Zmena údajov je vyhradená bez oznámenia.
Najnovšiu verziu nájdete na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
© CANON INC. 2019
CEL-SX5WA2R1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising