Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5VA2R0
Videokamera 4K
Táto príručka obsahuje len najdôležitejšie informácie ako úvod
do začiatku práce s videokamerou. Informácie o stiahnutí
úplného návodu na používanie nájdete na strane 2.
Stručný návod
na používanie
Úvod
: Inštalácia návodu na používanie videokamery (súboru PDF)
2
Tento návod obsahuje len najdôležitejšie informácie potrebné na začiatky s videokamerou. Ak chcete získať
o videokamere ďalšie informácie, prečítať si dôležité upozornenia pre obsluhu a časť o odstraňovaní problémov
v prípade zobrazenia chybového hlásenia, pozrite si najnovšiu úplnú verziu návodu na používanie (súbor PDF).
Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu. Kliknite na svoju krajinu alebo región a podľa pokynov na obrazovke
stiahnite súbor PDF.
http://www.canon.com/icpd/
Dôležité upozornenia
VAROVANIE
POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO. ZAMEDZÍTE TÝM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM A MAXIMÁLNE OBMEDZÍTE MOŽNOSŤ RUŠENIA.
VAROVANIE NA OCHRANU AUTORSKÝCH PRÁV
Neoprávnený záznam materiálov chránených autorskými právami môže predstavovať porušenie práv ich
vlastníkov a porušenie autorského zákona.
UPOZORNENIE
AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY.
UPOZORNENIE
AK AKUMULÁTOR VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S MIESTNYMI NARIADENIAMI.
3
Napájací akumulátor a lítiová gombičková batéria
POZOR!
4
S napájacím akumulátorom vždy zaobchádzajte opatrne.
• Nevhadzujte akumulátor do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
• Napájací akumulátor nevystavujte teplotám nad 60 °C. Nenechávajte ho blízko kúrenia ani v horúcich
dňoch v zavretom vozidle.
• Nikdy akumulátor nerozoberajte ani sa nepokúšajte o jeho úpravy.
• Nepustite ho ani ho nevystavujte nárazom.
• Akumulátor chráňte pred vodou.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy
Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto
batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej,
ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového
podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických
a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické
zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu
prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia,
zo schváleného plánu OEEZ, od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu,
alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/weee alebo www.canon-europe.com/battery.
REGIÓNY PRE POUŽÍVANIE: Model ID0118 (PAL, A 15)
Videokamera XF705 spĺňa (k novembru 2018) nariadenia týkajúce sa vysielania rádiového signálu v regiónoch
uvedených nižšie. Podrobnosti o iných regiónoch, kde ich môžete používať, sa môžete dozvedieť v Servisnom
stredisku Canon.
REGIÓNY
Zakázané vysielacie kanály pri vonkajšom
používaní
Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong,
Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Kanály 36 až 64
Rusko, Singapur
Bez obmedzení
Vyhlásenie týkajúce sa smernice ES
Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Technické údaje bezdrôtovej siete LAN
Frekvenčné pásma: 2401 MHz – 2483 MHz, 5170 MHz – 5330 MHz
Maximálny rádiofrekvenčný výkon: 16,4 dBm
Model
ID0118 (PAL): XF705
V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie systému GPS obmedzené alebo zakázané.
Prijímač GPS používajte v súlade s miestnou legislatívou krajiny alebo regiónu, kde sa prijímač používa.
Obzvlášť opatrní buďte pri cestách do zahraničia.
Zobrazenie log certifikácie
V ponuke vyberte položku [B % System Setup/Nastavenie systému] > [Certification Logos/Logá certifikácie],
kde si môžete pozrieť niektoré certifikačné informácie pre túto videokameru.
Ochranné známky
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
• Apple a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch
a iných krajinách.
• Avid a Media Composer sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Avid Technology, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
• Wi-Fi je registrovaná ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified sú ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
• WPS v rámci nastavenia kamery, zobrazení na obrazovke a tohto návodu označuje chránené nastavenie
siete Wi-Fi Protected Setup.
• Identifikátor chráneného nastavenia siete Wi-Fi Protected Setup je ochranná známka organizácie
Wi-Fi Alliance.
• JavaScript je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle Corporation
alebo jej pobočiek v USA a iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLCs v Spojených štátoch a iných krajinách.
• Ostatné názvy a produkty neuvedené vyššie môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spoločnosti Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* V prípade potreby sa toto upozornenie uvádza v anglickom jazyku.
5
Obsah
6
1. Úvod 7
5. Externé pripojenia 43
O tomto návode 7
Symboly v texte použité v tomto návode 7
Dodané príslušenstvo 8
Názvy častí 9
Videokamera 9
Diaľkový ovládač WL-D6000 16
Pripojenie k externému monitoru 43
Práca s videoklipmi na počítači 44
Ukladanie videoklipov do počítača 44
2. Príprava 17
7. Doplnkové informácie 47
Príprava napájania 17
Používanie napájacieho akumulátora 17
Príprava videokamery 20
Nasadenie držiaka mikrofónu 20
Nasadenie slnečnej clony 20
Používanie hľadáčika 21
Používanie displeja LCD 22
Prídržný remienok 22
Dodaný diaľkový ovládač 22
Základné operácie s videokamerou 23
Zapnutie a vypnutie videokamery 23
Nastavenie dátumu, času a jazyka 24
Nastavenie dátumu a času 24
Zmena jazyka 25
Používanie kariet SD 26
Kompatibilné karty SD 26
Vloženie a vybratie karty SD 27
Prepínanie medzi otvormi pre karty SD 28
Bezpečnostné pokyny a upozornenia
pre obsluhu 47
Stručné technické údaje 49
Približná doba záznamu na karte SD 49
Približné časy nabíjania a používania
napájacieho akumulátora 50
Voliteľné príslušenstvo 50
3. Záznam 29
Záznam videa a fotografií 29
Základný záznam 29
Informácie na obrazovke 31
Užívateľské prispôsobenie 36
Priraditeľné tlačidlá 36
Užívateľské nastavenia obrazu 36
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery 36
4. Prehrávanie 37
Základné prehrávanie 37
Indexové zobrazenie videoklipov 37
Prehrávanie záznamov 39
Ovládače prehrávania 40
6. Sieťové funkcie 45
O sieťových funkciách 45
1
Úvod
7
O tomto návode
Ďakujeme, že ste si zakúpili videokameru Canon XF705. Pred používaním videokamery si pozorne prečítajte
tento návod a návod na používanie (súbor PDF, A 2) a odložte si ich pre prípad potreby. Ak videokamera
nefunguje správne, postupujte podľa informácií v návode na používanie.
; Odstraňovanie problémov
Symboly v texte použité v tomto návode
•
DÔLEŽITÉ: Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky videokamery.
•
POZNÁMKY: Ďalšie témy, ktoré dopĺňajú základné pracovné postupy.
• A: Číslo strany s odkazom v tomto návode.
• ;: Číslo kapitoly alebo časti v úplnej verzii návodu na používanie (súbor PDF, A 2)
• V tomto návode sa používajú nasledujúce výrazy.
„Displej“ označuje displej LCD a displej hľadáčika.
„Karta“ označuje kartu SD, SDHC alebo SDXC.
Ak to nie je uvedené, „indikátor prístupu“ znamená buď jeden, alebo obidva indikátory prístupu ku karte SD
(karta SD2/karta SD3).
„Videoklip“ označuje jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného zaznamenávania (napr. od stlačenia
tlačidla REC na spustenie záznamu až po jeho opätovné stlačenie na zastavenie záznamu).
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vytvorené fotoaparátom. Niektoré snímky obrazoviek boli
kvôli lepšej prehľadnosti zmenené.
• Ikony prevádzkového režimu: Tieto ikony označujú dva prevádzkové režimy videokamery (A 23). Plná ikona
(napríklad
) označuje, že funkcia môže byť použitá v zobrazenom prevádzkovom režime. Prázdna ikona
(napríklad
) označuje, že funkcia sa nedá použiť.
Prevádzkové režimy:
• Nasledujúci spôsob sa používa na zobrazenie výberu v ponuke. Podrobné vysvetlenie používania ponúk
a súhrn všetkých dostupných možností ponúk a nastavení sa nachádza v návode na používanie.
; Používanie ponúk, ; Možnosti ponúk
1 Vyberte položku [Rec Format/Formát záznamu].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Záznam/Nastavenie médií] > [Rec Format/Formát záznamu]
2 Vyberte možnosť [XF-HEVC] alebo [XF-AVC] a potom stlačte tlačidlo SET.
Zátvorky [ ] označujú text, ako sa zobrazí
na displeji videokamery (možnosti ponúk,
zobrazené tlačidlá, správy atď.).
Táto šípka označuje ďalšiu úroveň
vnorenia v hierarchii ponúk alebo
ďalší krok v postupe.
Dodané príslušenstvo
Dodané príslušenstvo
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo.
8
Podložka pod rameno*
Slnečná clona s ochranou objektívu
Držiak mikrofónu
Kompaktný sieťový adaptér CA-CP200 L
(s napájacím káblom)
Nabíjačka CG-A20
Napájací akumulátor BP-A30
(s krytom konektorov)
Očná mušľa
Kryt hľadáčika
Kryt objektívu*
Popruh SS-1200
Diaľkový ovládač WL-D6000
(s lítiovým akumulátorom CR2025)
Stručný návod na používanie
(tento návod)
* Dodáva sa nasadený na videokameru.
Názvy častí
Názvy častí
Videokamera
9
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Otvor prívodu vzduchu
Značka ohniskovej roviny
Prepínač ZOOM SPEED (rýchlosť zoomovania
pomocou kolískového ovládača zoomu
na rukoväti) ; Zoomovanie
Slnečná clona (A 20)
Prepínač ochrany objektívu (A 29)
Zaostrovací prstenec ; Úprava zaostrovania
Prstenec zoomu ; Zoomovanie
Prstenec clony ; Clona
Prepínač SHUTTER (režim nastavenia času)
; Expozičný čas
15
10 Tlačidlo PUSH AUTO IRIS (krátkodobá
automatická clona) ; Clona
11 Prepínač GAIN (úroveň zisku) ; Zisk
12 Prepínač WHITE BAL. (vyváženie bielej)
; Vyváženie bielej
13 Tlačidlo Å (nastavenie vyváženia bielej)
; Vyváženie bielej
14 Kryty otvorov pre kartu (A 27): SD CARD2
(hore) a SD CARD3 (dole)
15 Ochranný kryt ovládačov zvuku
; Záznam zvuku
Názvy častí
p15
2
3 45
10
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
Tlačidlá ND FILTER (neutrálne sivý filter) +/–
; Neutrálne sivý filter
2 Tlačidlo PUSH AF (krátkodobé automatické
zaostrovanie) ; Úprava zaostrovania
3 Prepínač FOCUS (režim zaostrovania)
; Úprava zaostrovania
4 Tlačidlo POWERED IS (zosilnený stabilizátor
obrazu) ; Stabilizátor obrazu/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 1 (A 36)
5 Tlačidlo PEAKING (zvýraznené obrysy)
; Používanie funkcií asistenta zaostrovania/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 2 (A 36)
6 Prepínač INFRARED (infračervené svetlo)
; Infračervený záznam
7 Prepínač FULL AUTO (režim plnej automatiky)
(A 31)
8 Prepínač AWB (automatické vyváženie bielej)
; Vyváženie bielej
9 Prepínač IRIS (režim clony) ; Clona
10 Prepínač ZOOM (ovládač výberu zoomu)
; Zoomovanie
15
17 18
19
11 Tlačidlo WFM (osciloskop) ; Osciloskop/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 4 (A 36)
12 Tlačidlo ZEBRA (vzor zebra)
; Zobrazenie vzorov zebra/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 3 (A 36)
13 Prepínač AGC (automatické riadenie zisku)
; Zisk
14 Tlačidlo SLOT SELECT (výber karty SD)
(A 28, 38)
15 Prepínače – (úroveň hlasitosti) pre kanály
CH1 (hore) a CH2 (dole) ; Záznam zvuku
16 Otvory pre kartu SD (A 27): SD CARD2 (hore)
a SD CARD3 (dole)
V tomto návode sú karty SD v jednotlivých
otvoroch označované ako „karta SD A“
a „karta SD B“ (v tomto poradí).
17 Indikátory prístupu ku kartám (A 27):
SD CARD2 (hore) a SD CARD3 (dole)
18 Tlačidlo AUDIO STATUS (zobrazenia stavu
[Audio/Zvuk]) ; Zobrazenia stavu
19 Voliče – (úroveň hlasitosti) pre kanály CH1
(hore) a CH2 (dole) ; Záznam zvuku
Názvy častí
1
2 3
4
5
6
7
11
8
1
2
3
4
5
6
Očko pre popruh ; Nasadenie popruhu
Prepínač INPUT 2 (výber zdroja zvuku)
; Záznam zvuku
Prepínač ANALOG (výber analógového zdroja
zvuku) pre INPUT 2 ; Záznam zvuku
Prídržný remienok (A 22)
Prepínač INPUT 1 (výber zdroja zvuku)
; Záznam zvuku
Prepínač ANALOG (výber analógového zdroja
zvuku) pre INPUT 1 ; Záznam zvuku
9 10
7
11
12
Otvory pre upevňovacie skrutky držiaka mikrofónu
(A 20)
8 Výstupný vetrací otvor
9 Konektor INPUT 1 (XLR) ; Záznam zvuku
10 Konektor MIC (mikrofón) ; Záznam zvuku
11 Konektor USB ; Záznam informácií GPS
(geoznačky)
12 Zaisťovacia skrutka slnečnej clony (A 20)
Názvy častí
1
2
3
4
5
6
12
21
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15
16
17
18
19
20
Zabudovaný stereofónny mikrofón
; Záznam zvuku
2 Sánky pre príslušenstvo
Na nasadenie príslušenstva, ako je napríklad
voliteľný akumulátorový videoreflektor VL-10Li II.
3 Zadný indikátor nahrávania (A 29)
4 Kolískový ovládač zoomu na držadle
; Zoomovanie
5 Tlačidlo MAGN. (zväčšenie)
; Používanie funkcií asistenta zaostrovania/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 6 (A 36)
6 Tlačidlo u (prezeranie záznamu)
; Prezeranie záznamu/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 5 (A 36)
7 Tlačidlo Ø (rýchle prehrávanie vzad) (A 40)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 8 (A 36)
8 Tlačidlo Ú (skok vzad) (A 40)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 11 (A 36)
9 Tlačidlo Ñ (zastavenie) (A 39)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 12 (A 36)
10 Tlačidlo INDEX (index) (A 38)
11 Joystick a tlačidlo SET ; Používanie ponúk
12 Kolískový ovládač zoomu na rukoväti
; Zoomovanie
22
23 24 25
26
13 Tlačidlo × (rýchle prehrávanie) (A 40)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 10 (A 36)
14 Tlačidlo Ò (prehrávanie/pozastavenie) (A 39)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 9 (A 36)
15 Tlačidlo Ù (skok vpred) (A 40)/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 13 (A 36)
16 Tlačidlo MENU (ponuka) ; Používanie ponúk
17 Tlačidlo CANCEL (zrušenie)
; Používanie ponúk
18 Zaisťovacia páčka tlačidla REC na rukoväti (A 29)
19 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu)
(A 29)
20 Tlačidlo MAGN. (zväčšenie) ; Používanie
funkcií asistenta zaostrovania/
Priraditeľné tlačidlo Kamera 7 (A 36)
21 Zabudovaný reproduktor
22 Očko pre popruh ; Nasadenie popruhu
23 Tlačidlo MEDIA (režim prehrávania) (A 37)
24 Prepínač Q (napájanie) (A 23)
25 Závit pre príslušenstvo
Na nasadenie príslušenstva so skrutkami 1/4"-20
(hĺbka 6,9 mm).
26 Prepínač KEY LOCK (funkcia uzamknutia tlačidiel
videokamery) ; Uzamknutie ovládacích
prvkov videokamery
Názvy častí
13
1
3
1
2
2
4
Závity na upevnenie voliteľného adaptéra pre statív
TA-100 ; Používanie statívu
Upevňovacie otvory a otvor pre skrutku podložky
pod rameno ; Odpojenie podložky
pod rameno
3
4
Otvor pre upevňovacie skrutky 1/4"-20
(hĺbka 8,8 mm)
Otvor pre upevňovacie skrutky 3/8"-16
(hĺbka 10 mm)
Názvy častí
1
5 6
14
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
Zaisťovacia skrutka mikrofónu
; Záznam zvuku
Držiak mikrofónu ; Záznam zvuku
Svorka na kábel mikrofónu
Otvor prívodu vzduchu
Predný indikátor nahrávania (A 29)
6
7
8
9
Snímač diaľkového ovládania (A 22)/
Infračervené svetlo ; Infračervený záznam
Tlačidlo MIRROR (obrátenie zobrazeného obrazu)
(A 22)
Ochrana objektívu (A 29)
Priraditeľné tlačidlo Kamera 14 (A 36)
Názvy častí
1
2
15
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Hľadáčik (A 21)
Očný snímač (A 21)
Očná mušľa (A 21)
Panel LCD s dotykovým displejom (A 22)
Páčka dioptrickej korekcie (A 21)
Tlačidlo BATTERY RELEASE (uvoľnenie
akumulátora) (A 19)
7 Tlačidlo MENU (ponuka) ; Používanie ponúk
8 Tlačidlo FUNC (hlavné funkcie)
; Používanie režimu priameho nastavenia
9 Tlačidlo CUSTOM PICT. (užívateľské nastavenia
obrazu) ; Užívateľské nastavenia obrazu
10 Tlačidlo STATUS (zobrazenie stavu)
; Zobrazenia stavu
11 Tlačidlo DISP (zobrazenie) (A 31)
12 Priestor pre akumulátor (A 18)/
Identifikačný štítok modelu
13 Tlačidlo REC (spustenie/zastavenie záznamu)
; Používanie ponúk
14 Joystick a tlačidlo SET ; Používanie ponúk
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15 Tlačidlo CANCEL (zrušenie)
; Používanie ponúk
16 Konektor INPUT 2 (XLR) ; Záznam zvuku
17 Konektor SDI (A 43)
18 Konektor TIME CODE (časový kód)
; Synchronizácia s externým zariadením
19 Konektor G-LOCK/SYNC (Genlock/synchronizácia)
; Synchronizácia s externým zariadením
20 × Konektor (slúchadlá) ; Sledovanie zvuku
slúchadlami
21 Konektor REMOTE B (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 ; Používanie voliteľného
diaľkového ovládača RC-V100
22 Indikátor
(Ethernet)
23 Konektor
(Ethernet) ; Pripojenie
ku káblovej sieti (Ethernet)
24 Konektor HDMI OUT (A 43)
25 Konektor REMOTE A (diaľkové ovládanie)
Na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača
RC-V100 alebo bežne dostupných diaľkových
ovládačov.
26 Konektor DC IN ; Používanie elektrickej
zásuvky
Názvy častí
Diaľkový ovládač WL-D6000
9
16
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
Tlačidlo záznamu: Keď stlačíte tlačidlo START/
STOP alebo tlačidlá ZOOM, musíte zároveň stlačiť
toto tlačidlo spolu s požadovaným tlačidlom.
Tlačidlo PHOTO (fotografia) (A 30)
Tlačidlo SHOT1 (značka záberu 1)
; Vloženie značky záberu počas záznamu
Tlačidlo CANCEL (zrušenie)
; Používanie ponúk
Tlačidlo SET (nastavenie)
; Používanie ponúk
Tlačidlo INDEX (index) (A 38)
7
8
9
10
11
12
13
14
Tlačidlo Ò (prehrávanie/pozastavenie) (A 39)
Tlačidlo Ñ (zastavenie) (A 39)
Tlačidlo START/STOP (spustenie/zastavenie
záznamu) (A 29)
Tlačidlá ZOOM (zoom) T/W ; Zoomovanie
Tlačidlá á/â/à/ß
Tlačidlo MENU (ponuka) ; Používanie ponúk
Tlačidlá Ø/× (rýchle prehrávanie vzad/vpred)
(A 40)
Tlačidlá Ô/Ó (prehrávanie po políčkach vzad/
vpred) (A 40)
2
Príprava
17
Príprava napájania
Videokameru môžete napájať z napájacieho akumulátora alebo priamo zo siete pomocou kompaktného
sieťového adaptéra. Ak pripojíte kompaktný sieťový adaptér k videokamere vtedy, keď je v nej vložený napájací
akumulátor, videokamera sa prepne na sieťové napájanie.
Používanie napájacieho akumulátora
Videokameru môžete napájať pomocou dodaného napájacieho akumulátora BP-A30 alebo voliteľného
napájacieho akumulátora BP-A60. Oba napájacie akumulátory sú kompatibilné s inteligentným systémom,
takže môžete na obrazovke kontrolovať, na koľko minút používania približne ešte zostáva akumulátor.
Presnejšie údaje získate, ak pri prvom použití napájacieho akumulátora ho plne nabijete a potom používate
videokameru až do jeho úplného vybitia.
Nabíjanie napájacieho akumulátora
Kompaktný sieťový adaptér
Napájacie akumulátory nabíjajte dodanou nabíjačkou CG-A20
a kompaktným sieťovým adaptérom CA-CP200 L. Pred nabíjaním
dajte dolu z napájacieho akumulátora kryt konektorov.
햲
햳
1 Zapojte napájací kábel do dodaného kompaktného sieťového
adaptéra CA-CP200 L.
2 Zapojte napájací kábel kompaktného sieťového adaptéra
do elektrickej zásuvky.
Indikátor CHARGE
3 Zapojte konektor jednosmerného prúdu kompaktného
sieťového adaptéra do nabíjačky.
4 Pripojte napájací akumulátor k nabíjačke.
• Mierne zatlačte a posúvajte napájací akumulátor v smere
šípky, kým nezaklapne.
• Indikátor CHARGE (nabíjanie) začne blikať a ukáže
aj približný stav nabitia napájacieho akumulátora.
Po skončení nabíjania bude svietiť trvalo.
햵
햴
Približne 0 % až 49 %: bliká jedenkrát každé dve sekundy
Približne 50 % až 74 %: bliká dvakrát každé dve sekundy
Približne 75 % až 99 %: bliká trikrát každé dve sekundy
5 Keď je napájací akumulátor plne nabitý, odpojte ho od nabíjačky.
6 Odpojte konektor jednosmerného prúdu od nabíjačky.
7 Vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky a odpojte ho od kompaktného sieťového adaptéra.
DÔLEŽITÉ
• K nabíjačke nepripájajte žiadne výrobky, ktoré nie sú výslovne odporúčané na používanie s touto videokamerou.
• Keď používate nabíjačku alebo kompaktný sieťový adaptér, nepripevňujte ho natrvalo na jedno miesto,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
Príprava napájania
18
• Napájací akumulátor odporúčame nabíjať v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C. Mimo rozsahu teplôt 0 °C až 40 °C
sa nabíjanie nezačne.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodanú nabíjačku ani
kompaktný sieťový adaptér k napäťovým konvertorom pre cesty do zámoria ani k špeciálnym napájacím
zdrojom, napr. zdrojom na palubách lietadiel alebo lodí, napäťovým meničom a pod.
POZNÁMKY
• Ak dôjde k poruche nabíjačky, kompaktného sieťového adaptéra alebo napájacieho akumulátora, indikátor
nabíjania zhasne a nabíjanie sa zastaví.
• Upozornenia pre obsluhu týkajúce sa napájacieho akumulátora nájdete v návode na používanie.
; Napájací akumulátor
• Približné časy nabíjania a doby záznamu s plne nabitým napájacím akumulátorom nájdete v návode
na používanie.
; Referenčné tabuľky
• Nabitý napájací akumulátor sa samočinne vybíja. Preto ho v deň používania alebo deň vopred nabite,
aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúčame vám, aby ste si pripravili napájacie akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhšiu dobu,
než si myslíte, že budete potrebovať.
• Opakovaným nabíjaním a vybíjaním napájacieho akumulátora sa môže skrátiť jeho životnosť.
Životnosť akumulátora môžete skontrolovať v zobrazení stavu [Battery/Hour Meter/Batéria/Časomiera].
Plné nabitie a potom vybitie napájacieho akumulátora poskytne presnejšie údaje.
Pripojenie napájacieho akumulátora
1 Stlačte a podržte tlačidlo na prepínači Q a posuňte
prepínač do polohy OFF.
햲
2 Vložte napájací akumulátor až na doraz do príslušného
priestoru, ako je znázornené na obrázku, a jemne
ho zatlačte, až kým nezacvakne.
햳
Príprava napájania
Vybratie napájacieho akumulátora
1 Nastavte prepínač Q do polohy OFF.
2 Držte stlačené tlačidlo BATTERY RELEASE a súčasne
posuňte napájací akumulátor nahor a potom ho vytiahnite.
19
Príprava videokamery
Príprava videokamery
Táto časť vysvetľuje základnú prípravu videokamery, ako je nasadenie držiaka mikrofónu a slnečnej clony
a nastavenie displeja LCD a hľadáčika.
20
Nasadenie držiaka mikrofónu
Dodané skrutky použite na pripevnenie držiaka mikrofónu k rukoväti.
Nasadenie slnečnej clony
Slnečnú clonu nasaďte, aby ste ochránili objektív a znížili množstvo
rozptýleného svetla dopadajúceho na objektív. Okrem toho,
zatvorením ochrany objektívu môžete zabrániť hromadeniu
odtlačkov prstov a nečistôt na objektíve.
Pri prenášaní alebo uskladňovaní videokamery vždy odstráňte
slnečnú clonu a nasaďte kryt objektívu.
햳
1 Dajte dolu kryt objektívu.
햲
• Kryt objektívu a slnečná clona sa nedajú používať súčasne.
2 Umiestnite slnečnú clonu pred objektív tak, aby strana
so zaisťovacou skrutkou smerovala nadol (햲), a otočte
ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek (햳).
• Dajte pozor, aby ste slnečnú clonu nezdeformovali.
• Dbajte na to, aby slnečná clona správne sedela v závite.
3 Utiahnite zaisťovaciu skrutku (햴).
햴
Príprava videokamery
Používanie hľadáčika
Hľadáčik videokamery je vybavený displejom OLED, ktorý sa automaticky zapne pri pohľade cez hľadáčik
a krátko po oddialení oka sa vypne.
21
Nastavenie hľadáčika
1 Podľa potreby nastavte uhol hľadáčika.
2 Zapnite videokameru a nastavujte páčku dioptrickej
korekcie, kým obraz v hľadáčiku nie je ostrý.
POZNÁMKY
• Hľadáčik môžete natrvalo zapnúť nastavením
položky
> [¢ " Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [VF Eye Sensor/
Očný snímač VF] na možnosť [Off/Vyp.].
햲
Páčka dioptrickej
korekcie
햳
Nasadenie a zloženie očnej mušle
Nasaďte očnú mušľu tak, aby zakrývala gumový okraj hľadáčika.
Ak chcete zložiť očnú mušľu, jemne ju „odlúpnite“ odspodu nahor.
• Ak používate ľavé oko, nasaďte očnú mušľu tak,
aby vyčnievajúca časť smerovala opačným smerom.
Očná mušľa
Hľadáčik
DÔLEŽITÉ
• Namierenie objektívu hľadáčika na slnko alebo iné silné zdroje svetla
môže spôsobiť poškodenie vnútorných súčastí. Keď hľadáčik
nepoužívate, nasaďte naň kryt hľadáčika. Hľadáčik to tiež ochráni
pred poškriabaním a nečistotami. Nasaďte kryt hľadáčika tak,
že ho vložíte do gumového okraja hľadáčika.
Príprava videokamery
Používanie displeja LCD
1 Vytiahnite panel LCD o 90° doľava alebo doprava.
22
2 Nastavte panel LCD na požadovaný uhol.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Obraz zobrazený na displeji môžete obrátiť podľa polohy
panela LCD. V režime
sa stlačením tlačidla
MIRROR prepína medzi pôvodným obrazom a obrazom
obráteným zvisle. V režime
sa prepína medzi
pôvodným obrazom a obrazom obráteným horizontálne
i zvisle.
Jas, kontrast, farbu, ostrosť a úroveň svietivosti displeja
LCD a hľadáčika môžete nastaviť nezávisle od seba.
Tieto nastavenia nemajú vplyv na záznam.
; Nastavenie displeja LCD alebo hľadáčika
Podrobnosti o starostlivosti o displej LCD a hľadáčik
nájdete v návode na používanie.
; Upozornenia pre obsluhu, ; Čistenie
Displej LCD a displej hľadáčika: Displeje sú vyrobené
mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac
než 99,99 % pixlov pracuje podľa špecifikovaných údajov.
Veľmi zriedkavo sa pixely môžu zobraziť chybne alebo
môžu trvalo svietiť. Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu
zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú
funkciu zariadenia.
Prídržný remienok
Nastavte prídržný remienok tak, aby ste ukazovákom
a prostredníkom dosiahli na kolískový ovládač zoomu
na držadle a palcom na tlačidlo REC.
DÔLEŽITÉ
• Dajte pozor, aby vám videokamera pri nastavovaní prídržného
remienka nespadla.
Dodaný diaľkový ovládač
Vloženie batérie
Pred používaním diaľkového ovládača doň vložte dodanú lítiovú
gombičkovú batériu CR2025.
햴
1 Stlačte výčnelok v smere šípky (햲) a vytiahnite držiak batérie (햳).
2 Vložte lítiovú gombičkovú batériu stranou s pólom + smerujúcim
nahor (햴).
햵
3 Vložte držiak batérie (햵).
4 Keď stláčate tlačidlá, mierte diaľkovým ovládačom na snímač diaľkového ovládania videokamery.
; Používanie dodaného diaľkového ovládača
햳
햲
Základné operácie s videokamerou
Základné operácie s videokamerou
Zapnutie a vypnutie videokamery
Videokamera má dva prevádzkové režimy: režim CAMERA (
na prehrávanie záznamov.
) na záznam a režim MEDIA (
Zapnutie a vypnutie videokamery
Stlačte a podržte tlačidlo na prepínači Q a posuňte
prepínač do polohy ON, aby ste zapli videokameru v režime
. Ak chcete videokameru vypnúť, posuňte ho do
polohy OFF.
Zapnutie videokamery v režime
Stlačte a podržte tlačidlo MEDIA a tlačidlo na prepínači Q
a posuňte prepínač do polohy ON, aby ste zapli videokameru
priamo v režime
.
Zmena prevádzkového režimu
Stlačením tlačidla MEDIA prepínajte medzi režimom
a režimom
videokamery.
)
23
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Nastavenie dátumu a času
24
Videokameru môžete používať až po nastavení dátumu a času. Ak nie sú nastavené interné hodiny alebo sú
nastavenia stratené, pretože zabudovaný záložný akumulátor je vybitý, automaticky sa zobrazí obrazovka
[Date/Time/Dátum/Čas] s časovým pásmom vybratým po zapnutí videokamery.
Prevádzkové režimy:
1 Potlačením joysticku nahor alebo nadol vyberte požadované časové pásmo a stlačením tlačidla SET
(stlačte samotný joystick) prejdite na nasledujúce pole.
• Ak sa chcete pohybovať medzi poľami, môžete stlačiť aj joystick doľava/doprava.
• Predvolené časové pásmo je [UTC-05:00] (New York) alebo [UTC+01:00] (Stredná Európa), v závislosti od
krajiny alebo regiónu nákupu. Časové pásma vychádzajú z času UTC (Coordinated Universal Time).
2 Zvyšné polia nastavte rovnakým spôsobom.
3 Vyberte možnosť [Set/Nastavenie] a potom stlačením tlačidla SET spusťte hodiny a zatvorte obrazovku.
•
•
•
•
POZNÁMKY
Dátum a čas môžete zobraziť v režime
s nastavením
> [¢ % Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2] > [Date/Time/Dátum/Čas].
Po úvodnom nastavení môžete časové pásmo, dátum a čas zmeniť pomocou nastavení
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Time Zone/Časové pásmo] a [Date/Time/Dátum/Čas].
Môžete tiež zmeniť formát dátumu a formát hodín (12 alebo 24 hodín) pomocou nastavenia
> [B ! System Setup/Nastavenie systému] > [Date Format/Formát dátumu].
Keď sa zabudovaný záložný akumulátor vybije, nastavenie dátumu a času sa môže stratiť. V takom prípade
dobite zabudovaný záložný akumulátor a znova nastavte časové pásmo, dátum a čas.
; Zabudovaný lítiový akumulátor
Ak používate voliteľný prijímač GPS GP-E2, videokamera môže automaticky nastavovať dátum a čas
na základe informácií o dátume a čase UTC získaných zo signálu GPS.
; Záznam informácií GPS (geoznačky)
Nastavenie dátumu, času a jazyka
Zmena jazyka
Predvolený jazyk videokamery je angličtina. Môžete ho zmeniť na nemčinu, španielčinu, francúzštinu, taliančinu,
poľštinu, portugalčinu, ruštinu, zjednodušenú čínštinu, kórejčinu alebo japončinu. Niektoré nastavenia
a obrazovky sa však budú zobrazovať v angličtine, bez ohľadu na nastavenie jazyka.
Prevádzkové režimy:
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Potlačením joysticku nahor alebo nadol vyberte možnosť [B ! System Setup/Nastavenie systému]
a stlačte tlačidlo SET.
3 Podobným spôsobom vyberte možnosť [Language H/Jazyk] a stlačte tlačidlo SET.
4 Potlačením joysticku nahor alebo nadol zvoľte jazyk.
5 Stlačením tlačidla SET zmeňte jazyk a potom stlačením tlačidla MENU zatvorte ponuku.
25
Používanie kariet SD
Používanie kariet SD
26
Videokamera zaznamenáva videoklipy a fotografie na komerčne dostupné karty Secure Digital (SD)*.
Videokamera má dva otvory pre kartu SD, takže môžete použiť dve karty SD na snímanie na obe karty naraz
alebo na automatické prepnutie na druhú kartu SD, keď sa jedna zaplní.
Kartu SD inicializujte, keď ju po prvýkrát používate v tejto videokamere.
* Karta SD sa používa aj na ukladanie súborov užívateľského nastavenia obrazu a súborov s nastaveniami ponuky.
; Inicializácia karty SD, ; Štafetový záznam a záznam na obe karty
Kompatibilné karty SD
S touto videokamerou môžete používať nasledujúce typy kariet SD1. Najnovšie informácie o kartách SD,
ktoré boli testované s touto videokamerou, získate na miestnej webovej lokalite spoločnosti Canon.
Typ karty SD:
.
/
0
Karty SD
Karty SDHC
Karty SDXC
Trieda rýchlosti U1
Trieda rýchlosti U3
Trieda rýchlosti SD2:
Trieda rýchlosti
UHS2, 3:
1
2
3
K marcu 2018 bola funkcia záznamu videoklipu testovaná pomocou kariet SD vyrobených spoločnosťami Panasonic,
Toshiba a SanDisk.
Triedy rýchlosti UHS a SD sú štandardy, ktoré označujú minimálnu garantovanú rýchlosť prenosu dát kariet SD.
V nasledujúcich prípadoch sa odporúča použitie kariet SD s triedou rýchlosti UHS U3:
- Keď je položka
> [3 ! Recording/Media Setup/Záznam/Nastavenie médií] > [Rec Format/Formát záznamu]
nastavená na možnosť [XF-HEVC] a položka [Resolution/Color Sampling/Rozlíšenie/Vzorkovanie farieb] je nastavená
na možnosť [3840 × 2160 YCC422 10 bit/3840 × 2160 YCC422 10 bitov].
- Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu.
DÔLEŽITÉ
• Po opakovanom zázname, vymazávaní a úprave videoklipov (ak je pamäť fragmentovaná) si možno všimnete,
že zápis údajov na kartu trvá dlhšie a záznam sa môže dokonca zastaviť. V takom prípade uložte záznamy
a inicializujte kartu pomocou videokamery. Karty inicializujte hlavne pred snímaním dôležitých scén.
• Karty SDXC: S touto videokamerou môžete používať karty SDXC, ale karty SDXC inicializované touto
videokamerou používajú systém súborov exFAT.
- Keď používate karty s formátom exFAT v iných zariadeniach (digitálne rekordéry, čítačky kariet a pod.),
skontrolujte, či je toto externé zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Podrobnejšie informácie
o kompatibilite získate od výrobcu počítača, operačného systému alebo pamäťovej karty.
- Ak používate karty s formátom exFAT v počítači, ktorého OS nie je kompatibilný so systémom súborov
exFAT, zobrazí sa výzva naformátovať kartu. V takom prípade zrušte operáciu, aby ste nestratili dáta
na karte.
POZNÁMKY
• Správnu činnosť nemožno zaručiť so všetkými kartami SD.
Používanie kariet SD
Vloženie a vybratie karty SD
1 Otvorte kryt otvoru pre kartu.
2 Vložte kartu SD so štítkom smerujúcim k hľadáčiku
až na doraz do otvoru pre kartu, kým nezacvakne.
27
• Ak chcete kartu SD vybrať, najprv sa uistite,
že indikátor prístupu nesvieti, a potom kartu uvoľnite
jedným zatlačením. Keď karta vyskočí, celkom
ju vytiahnite.
햲
3 Zatvorte kryt otvoru pre kartu.
햳
• Nezatvárajte kryt nasilu, ak karta nie je správne vložená.
Indikátory prístupu
ku kartám
햴
Indikátory prístupu ku kartám
Indikátor SD CARD 2/
SD CARD 3
Stav karty SD
Červený
Práca s kartou SD.
Zelený
Otvor pre kartu je aktuálne vybratý a videokamera je pripravená na záznam/prehrávanie (videoklipy na
ktorúkoľvek kartu, fotografie iba na kartu SD B).
Nesvieti
Karta SD nie je vložená, karta nie je prístupná, karta je chránená proti zápisu pomocou prepínača LOCK alebo
nie je aktuálne vybratý otvor pre kartu.
Ak nastavíte položku
> [B $ System Setup/Nastavenie systému] > [LED] > [SD Card Access LED/
Indikátor LED prístupu ku karte SD] na možnosť [Off/Vyp.], indikátor prístupu ku karte nebude svietiť.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu ku karte svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť
k trvalej strate údajov.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Nevyberajte kartu.
• Karty SD majú nezameniteľnú prednú a zadnú stranu. Vloženie nesprávne otočenej karty môže spôsobiť
poruchu videokamery. Kartu vložte podľa opisu v kroku 2.
POZNÁMKY
• Karty SD majú mechanický prepínač na ochranu pred zápisom na kartu, ktorý zabraňuje náhodnému
vymazaniu obsahu karty. Na ochranu karty SD nastavte prepínač do polohy LOCK.
Používanie kariet SD
Prepínanie medzi otvormi pre karty SD
28
Kamera je vybavená dvoma otvormi pre karty SD: otvorom pre
kartu SD A a otvorom pre kartu SD B. Ak sú v oboch otvoroch pre
karty vložené karty, podľa potreby môžete medzi nimi prepínať.
Prevádzkové režimy:
Stlačte tlačidlo SLOT SELECT.
• Indikátor prístupu k vybratému otvoru pre kartu SD
sa rozsvieti na zeleno.
POZNÁMKY
• Ak sú v oboch otvoroch pre karty SD vložené karty a vy otvoríte kryt vybratého otvoru, videokamera
sa automaticky prepne na druhú kartu.
• Počas záznamu nemôžete použiť tlačidlo SLOT SELECT na prepínanie medzi otvormi pre karty SD.
• Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení.
3
Záznam
29
Záznam videa a fotografií
Táto časť vysvetľuje základy záznamu videoklipov* a fotografií. Fotografie možno zaznamenávať iba na kartu SD B.
Pred dôležitými záznamami po prvý raz skontrolujte záznamy s nastaveniami obrazu, ktoré chcete používať,
aby ste skontrolovali, či videokamera funguje správne. Ak videokamera nefunguje správne, postupujte podľa
informácií v návode na používanie.
* „Videoklip“ označuje jeden filmový záznam zaznamenaný počas jedného zaznamenávania.
; Odstraňovanie problémov
Prevádzkové režimy:
Základný záznam
Indikátory nahrávania
Prepínač
ochrany
objektívu
Indikátory prístupu ku kartám
1 Otvorte ochranu objektívu.
• Posuňte prepínač ochrany objektívu do polohy OPEN.
2 Stlačte a podržte tlačidlo na prepínači Q a posuňte prepínač do polohy ON.
• Videokamera sa zapne v režime
a prejde do pohotovostného režimu záznamu.
• Indikátory prístupu pre otvory pre karty s vloženou kartou sa na okamih rozsvietia na červeno.
Potom sa indikátor prístupu ku karte vybratej pre záznam zmení na zelený.
3 Stlačením tlačidla REC spustite záznam.
• Začne sa záznam. Rozsvietia sa indikátory nahrávania a v hornej časti displeja sa zobrazí indikátor
záznamu [ÜREC].
• Môžete použiť tlačidlo REC na držadle alebo na rukoväti.
• Túto funkciu môžete vykonať aj na diaľku pomocou aplikácie Browser Remote v pripojenom sieťovom zariadení.
• Ak používate dodaný diaľkový ovládač, stlačte tlačidlo START/STOP a súčasne tlačidlo záznamu.
4 Zaznamenávanie zastavíte stlačením tlačidla REC.
• Videoklip sa zaznamená a videokamera prejde do pohotovostného režimu záznamu. Indikátory
nahrávania zhasnú.
Záznam videa a fotografií
Fotografovanie
1 Nastavte priraditeľné tlačidlo na možnosť [Photo/Fotografia] (A 36).
30
2 Keď je videokamera v pohotovostnom režime záznamu, stlačte priraditeľné tlačidlo na zhotovenie fotografie.
• 7 a počet dostupných fotografií sa zobrazia v pravom hornom rohu displeja. Maximálny počet dostupných
fotografií zobrazený na displeji je 9 999.
• Indikátor prístupu ku SD CARD 3 sa rozsvieti načerveno, keď sa fotografia zaznamenáva.
• Tiež môžete stlačiť tlačidlo PHOTO na dodanom diaľkovom ovládači.
Po skončení záznamu
1 Zatvorte ochranu objektívu posunutím jej prepínača do polohy CLOSED.
2 Skontrolujte, či indikátor ACCESS nesvieti.
3 Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
4 Zatvorte panel LCD a vráťte hľadáčik do pôvodnej polohy.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu svieti načerveno, dodržte nasledujúce opatrenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť k trvalej
strate údajov.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu, s ktorou sa pracuje, a nevyberajte kartu.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
• Nezabudnite si pravidelne zálohovať záznamy (A 44), hlavne po zhotovení dôležitých záznamov. Spoločnosť
Canon neručí za žiadne stratené ani poškodené údaje.
POZNÁMKY
• Tlačidlo REC na rukoväti má zaisťovaciu páčku, ktorá bráni nechcenému použitiu. Zaisťovaciu páčku posuňte
do polohy C, aby ste zabránili nechcenému spusteniu/zastaveniu záznamu alebo ak nechcete použiť toto
tlačidlo REC. Vrátením páčky do predchádzajúcej polohy znova umožníte použitie tlačidla REC.
• Na prehrávanie časti alebo celého naposledy zaznamenaného videoklipu môžete použiť funkciu prezerania
bez nutnosti prepnúť sa do režimu
.
; Prezeranie záznamu
• Ak priraditeľnému tlačidlu priradíte funkciu [Add $ Mark/Pridať značku] alebo [Add % Mark/Pridať značku]
(A 36), stlačením daného tlačidla vložíte do naposledy zaznamenaného videoklipu značku $ alebo
značku %.
• Videoklipy sa rozdelia v nasledujúcich prípadoch.
- Keď je aktivovaný štafetový záznam a vybratá karta sa zaplní, záznam bude pokračovať ako samostatný
štafetový videoklip na druhej karte.
- Pri nahrávaní videoklipov na kartu SDHC sa video súbor (stream) v scéne rozdelí po každých približne 4 GB.
Aj v tomto prípade bude prehrávanie na videokamere plynulé.
• Všetky nastavenia metadát, ktoré ste nastavili, sa zaznamenajú vo videoklipoch. Do zaznamenaných
videoklipov tiež môžete uložiť používané užívateľské nastavenia obrazu.
; Vloženie súboru užívateľského nastavenia obrazu do videoklipov, ; Používanie metadát
• Maximálna neprerušovaná doba záznamu jedného klipu je 6 hodín. Potom sa automaticky vytvorí nový
videoklip a záznam bude pokračovať ako samostatný videoklip.
• V nasledujúcich prípadoch nemožno fotografovať:
- Keď je zapnuté prednahrávanie.
- Keď je aktivovaný režim spomaleného záznamu.
- Keď je aktivovaná aplikácia Browser Remote.
• Ak je prepínač LOCK na karte SD nastavený na ochranu pred zápisom, nemôžete zaznamenať videoklipy ani
fotografie. Vopred zmeňte polohu prepínača LOCK.
Záznam videa a fotografií
• V závislosti od videoklipu môže videokamera upraviť niektoré ovládače interne na zobrazenie vhodnejšieho
obrazu na displeji LCD a v hľadáčiku.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na inú hodnotu ako
[Canon Log 3], videokamera vytvorí obraz, ktorý sa približuje vzhľadu videa zobrazeného na kompatibilnom
správne nakonfigurovanom monitore.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na hodnotu
[Canon Log 3], videokamera vytvorí farby, ktoré sa približujú vzhľadu farebného priestoru BT.709,
bez ohľadu na farebný priestor použitý na záznam.
Záznam v režime plnej automatiky
Posunutím prepínača FULL AUTO do polohy ON nastavte
videokameru do režimu plnej automatiky. V režime plnej
automatiky videokamera automaticky nastaví clonu, zisk,
expozičný čas a vyváženie bielej. Videokamera bude priebežne
automaticky nastavovať jas a vyváženie bielej*. Nenastaví sa však
režim automatického zaostrovania.
* Režim expozimetra sa nastaví na [Standard/Štandardný], posun AE
sa nastaví na [±0] a limit AGC sa nastaví na [Off/33 dB/Vyp./33 dB].
Informácie na obrazovke
V tejto časti nájdete vysvetlenia k rôznym informáciám na obrazovke, ktoré sa zobrazujú v režime
.
Informácie na obrazovke sa môžu zobraziť kedykoľvek a budú sa líšiť podľa aktuálnych nastavení ponúk
a prevádzkového režimu. Na vypnutie jednotlivých informácií na obrazovke, ktoré nie sú požadované, môžete
použiť funkciu užívateľského zobrazenia. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené položky ponuky, ktoré ovládajú
jednotlivé informácie (1: označuje položku ponuky pod možnosťou
> [¢ % Monitoring Setup/
Nastavenie sledovania] > [Custom Display 1/Užívateľské zobrazenie 1] a 2: označuje položku ponuky pod
možnosťou [Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2]).
; [Custom Display 1/Užívateľské zobrazenie 1], [Custom Display 2/Užívateľské zobrazenie 2]
31
Záznam videa a fotografií
Rámiky automatického zaostrovania
V závislosti od vybratej veľkosti rámika automatického zaostrovania a použitej funkcie zaostrovania sa môžu
zobraziť niektoré z nasledujúcich rámikov automatického zaostrovania.
; Úprava zaostrovania
32
Rámik priebežného automatického zaostrovania – vždy bielej farby
Rámik ručného zaostrovania s pomocou automatického zaostrovania – žltou farbou sa zobrazuje dosah
ručného nastavenia a bielou farbou dosah automatického nastavenia.
Tvárový AF:
Hlavný objekt
Tvárový AF:
Iné rámiky detekcie tváre
Sledovanie: Výber objektu
Sledovanie: Počas sledovania
Záznam videa a fotografií
Ľavá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
Užívateľské zobrazenie
C
Zámka kláves. ; Uzamknutie ovládacích prvkov videokamery
1: [Key Lock/
Zámka kláves]
èé
êë
Zvyšná kapacita akumulátora
Ikona zobrazuje odhad zvyšnej kapacity. Zvyšná doba záznamu sa zobrazí
v minútach vedľa ikony.
• Keď sa zobrazí ikona
, vymeňte napájací akumulátor za plne nabitý.
• V závislosti od podmienok používania sa nemusí kapacita akumulátora
zobraziť správne.
2: [Remaining Battery/
Zvyšná kapacita
akumulátora]
(červené)
0000 min
Stav karty a približná zostávajúca doba záznamu
6, 7, 0000 min
Stav karty: zelená – dá sa zaznamenávať; žltá – karta je skoro plná; biela –
číta sa z karty. Karta vybratá pre záznam je označená značkou Ð.
6, 7, END (červené)
Karta je plná.
,
(červené)
Nie je vložená karta SD alebo sa na ňu nedá zaznamenávať.
,
Z 00/00
000 m alebo 000 ft,
-
,
@, A
Poloha zoomu. ; Zoomovanie
• Môže sa zobrazovať ako pruh zoomu alebo číselná hodnota. Zobrazuje sa len
pri približovaní.
1: [Zoom Indicator/
Indikátor zoomu] (typ),
[Zoom Position/
Poloha zoomu]
(zobraziť alebo nie)
Približná zaostrovacia vzdialenosť (iba počas ručného zaostrovania).
: Zaostrenie na nekonečno,
-: Zaostrenie za bod v nekonečne.
1: [Object Distance/
Vzdialenosť objektu]
Režim zaostrovania. ; Úprava zaostrovania
1: [Focus Mode/
Režim zaostrovania]
Tvárový AF. ; Detekcia tváre
,
,
,
,
,
,
¯,°,± (žlté)
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Zvyšná doba
nahrávania]
Užívateľské nastavenia hodnoty gama obrazu. ; Krivka gama a hlavné
nastavenia farieb
1: [Custom Picture/
Užívateľské nastavenia
obrazu]
Podrobné nastavenia obrazu v súbore užívateľského nastavenia obrazu sú aktívne.
; Užívateľské nastavenia obrazu
Stabilizácia obrazu. ; Stabilizácia obrazu
1: [Image Stabilizer/
Stabilizátor obrazu]
Režim expozimetra. ; Režim expozimetra
1: [Light Metering/
Expozimeter]
Prezeranie LUT. ; Použitie LUT na zobrazenia/výstup videa
1: [LUT]
^ (žlté)
Zväčšenie. ; Zväčšenie
• Stlačením tlačidla SET zmeníte zväčšenie.
1: [Magnification/
Zväčšenie]
J, K (žlté)
Zvýraznené obrysy. ; Zvýraznené obrysy
1: [Peaking/
Zvýraznené obrysy]
b, `
Varovanie pred teplotou a prevádzka ventilátora. ; Používanie ventilátora
• Keď vnútorná teplota videokamery presiahne určitú hodnotu, zobrazí sa žltá
ikona b. Ak teplota stúpne vyššie, zobrazí sa červená ikona b.
• Keď sa zobrazí červená ikona `, znamená to varovanie v súvislosti
s ventilátorom.
2: [Temperature/Fan/
Teplota/ventilátor]
,
33
Záznam videa a fotografií
Horná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
,
,
34
4
Užívateľské zobrazenie
Typ siete, sieťová funkcia a stav pripojenia.
Biele ikony – funkcia je pripravená na používanie, žlté ikony – pripájanie k sieti
alebo odpájanie od siete, červené ikony – vyskytla sa chyba.
; Kontrola stavu siete
2: [Network Functions/
Sieťové funkcie]
Záznam na obe karty. ; Štafetový záznam a záznam na obe karty
2: [Recording Mode/
Režim záznamu]
Záznam:
STBY, ÜREC
Záznam videoklipu: pohotovostný režim záznamu, záznam.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Spomalený záznam: pohotovostný režim záznamu, záznam.
; Režimy špeciálneho záznamu
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Prednahrávanie: pohotovostný režim záznamu, záznam.
; Režimy špeciálneho záznamu
00,00P, 00,00i, 000/00,00P
Obrazový kmitočet. ; Výber obrazového kmitočtu
• Počas spomaleného záznamu sa zobrazuje aj obrazový kmitočet snímania.
2: [Frame Rate/
Obrazový kmitočet]
REC`, STBY`
Príkaz záznamu na výstupe. ; Ponuka [3 Recording/Media Setup/
Záznam/Nastavenie médií]
2: [Rec Command/
Príkaz záznamu]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Časový kód. ; Nastavenie časového kódu
2: [Time Code/Časový kód]
Pravá strana displeja
Ikona/Zobrazenie
7 0000,
(červené)
Opis
Užívateľské zobrazenie
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na kartu SD (A 30)
• Keď sa zobrazí červená ikona
, v otvore pre kartu SD B nie je vložená žiadna
karta alebo sa na kartu nedá zaznamenávať.
2: [Remaining Photos/
Zostávajúci počet
fotografií]
U
Genlock. ; Referenčný vstupný videosignál (synchronizácia Genlock)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Vzorkovanie farieb. ; Výber rozlíšenia a nastavenia vzorkovania farieb
0000x0000
Rozlíšenie. ; Výber rozlíšenia a nastavenia vzorkovania farieb
2: [Resolution/
Color Sampling/
Rozlíšenie/
Vzorkovanie farieb]
Formát videa. ; Výber hlavného formátu záznamu
2: [Rec Format/Formát
záznamu]
Q
Užívateľská poznámka. ; Používanie metadát
2: [User Memo/
Užívateľská poznámka]
T (červené)
Zobrazenie výstupu. ; Superponovanie informácií na obrazovke alebo
vo výstupoch videa
2: [OSD Output/
Výstup OSD]
Vypnutý diaľkový ovládač (A 22)
2: [WL-D6000]
Obmedzovač špičiek. ; Záznam zvuku
2: [Audio Level Indicator/
Indikátor hlasitosti]
,
(červené)
Indikátor hlasitosti. ; Záznam zvuku
,
Hlasitosť slúchadiel. ; Nastavenie hlasitosti
–
Dátum a čas
–
2: [Date/Time/Dátum/čas]
CH0/CH0
Kanály zvukového výstupu. ; Zvukový výstup
2: [Monitor Channels/
Monitorovanie kanálov]
Záznam videa a fotografií
Dolná časť displeja
Ikona/Zobrazenie
Opis
Užívateľské zobrazenie
00 00 00 00
Užívateľský bit. ; Nastavenie užívateľského bitu
2: [User Bit/
Užívateľský bit]
A001C001 až Z999D999
Identifikácia videoklipu. Zahŕňa index kamery, číslo média a číslo videoklipu v názve
súboru videoklipu. ; Nastavenie názvu súboru videoklipu
2: [Reel/Clip Number/
Číslo média/videoklipu]
Signál GPS: trvale svieti – získaný satelitný signál; bliká – nezískaný satelitný signál. 2: [GPS]
• Zobrazuje sa len vtedy, keď je k videokamere pripojený voliteľný prijímač GPS GP-E2.
; Záznam informácií GPS (geoznačky)
;
,=
Infračervený záznam a infračervené svetlo. ; Infračervený záznam
1: [IR Rec/IR záznam]
Digitálny telekonvertor. ; Zoomovanie
1: [Tele-converter/
Telekonvertor]
TL-U58, WA-U58
Optimalizácia predsádky. ; Používanie voliteľných predsádok
1: [Conversion Lens/
Predsádka]
@
Režim plnej automatiky (A 31)
1: [Full Auto/
Plná automatika]
ÅA , ÅB , ¼, É,
È,
,
Vyváženie bielej. ; Vyváženie bielej
1: [White Balance/
Vyváženie bielej]
,
,
0000 K ±0CC
Úroveň tlaku zoomu. ; Používanie kolískového ovládača zoomu na držadle
1: [Grip Zoom Speed:
User/Rýchlosť zoomu
• Zobrazuje sa len pri použití kolískového ovládača zoomu na držadle, keď je vybratá
na držadle: užívateľská]
prispôsobená rýchlosť zoomovania.
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, closed
E, 00,0 dB
E1/1000, 1/0000,
Pruh expozície. ; Pruh expozície
• Zobrazuje sa len vtedy, keď sú zisk, clona a expozičný čas všetky nastavené
na ručné nastavenie.
1: [Exposure Bar/
Pruh expozície]
Posun AE. ; Korekcia expozície – posun AE
1: [AE Shift/Posun AE]
Neutrálne sivý filter a varovanie. ; Neutrálne sivý filter
1: [ND Filter/
Neutrálne sivý filter]
Clona. ; Clona
1: [Iris/Clona]
Hodnota zisku. ; Zisk
1: [Gain/Zisk]
Expozičný čas. ; Expozičný čas
1: [Shutter/Expozičný čas]
000,00 Hz, 000,00°
POZNÁMKY
• Stláčaním tlačidla DISP. môžete vypnúť väčšinou ikon a zobraziť informácie v nasledujúcom poradí:
Zobrazovanie všetkých informácií zapnuté  Len značky na displeji (keď sú aktivované) 
Minimálne zobrazené informácie (záznam atď.).
35
Užívateľské prispôsobenie
Užívateľské prispôsobenie
36
Priraditeľné tlačidlá
Videokamera ponúka niekoľko tlačidiel, ku ktorým môžete priradiť rôzne funkcie (priraditeľné tlačidlá).
Priraďte často používané funkcie, ktoré považujete za najpraktickejšie, k tlačidlám, aby ste si prispôsobili
videokameru podľa svojich potrieb.
Na tele videokamery nájdete 14 priraditeľných tlačidiel. Voliteľný diaľkový ovládač RC-V100 ponúka štyri ďalšie
priraditeľné tlačidlá, ktoré je možné použiť pri jeho pripojení k videokamere. Názvy tlačidiel vytlačené
na videokamere vedľa priraditeľných tlačidiel 1 až 7 tiež označujú ich predvolené nastavenia.
; Priraditeľné tlačidlá
Užívateľské nastavenia obrazu
Videokamera umožňuje meniť množstvo nastavení, ktoré riadia rôzne aspekty vytvoreného obrazu. Všetky tieto
nastavenia sa považujú za jeden súbor užívateľského nastavenia obrazu. Po úprave požadovaných nastavení
podľa vašich predstáv môžete uložiť až 20 súborov užívateľského nastavenia obrazu (vo videokamere alebo
na karte SD) a načítať ich neskôr, aby ste použili presne tie isté nastavenia. Na ukladanie a načítavanie súborov
užívateľského nastavenia obrazu možno použiť len kartu SD B.
; Užívateľské nastavenia obrazu
POZNÁMKY
• Súbory užívateľského nastavenia obrazu sú kompatibilné iba s videokamerami XF705.
Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
Po úprave nastavení v rôznych ponukách môžete tieto nastavenia uložiť do videokamery alebo na kartu SD.
Na ukladanie a načítavanie súborov s nastaveniami videokamery možno použiť len kartu SD B. Tieto nastavenia
môžete načítať neskôr alebo v inej videokamere XF705, aby ste ju mohli používať presne rovnakým spôsobom.
; Ukladanie a načítanie nastavení videokamery
POZNÁMKY
• Súbory s nastaveniami videokamery sú kompatibilné iba s videokamerami XF705.
4
Prehrávanie
37
Základné prehrávanie
Táto časť vysvetľuje, ako vo videokamere prehrávať klipy a fotografie.
; Prehrávanie, ; Prezeranie fotografií
Prevádzkové režimy:
Indexové zobrazenie videoklipov
Ak nastavíte videokameru do režimu
, zobrazí sa indexové
zobrazenie. Z indexového zobrazenia sú prístupné rôzne funkcie
prehrávania.
Ak vybratá karta SD obsahuje videoklipy zaznamenané pomocou
systémovej frekvencie odlišnej od systémovej frekvencie aktuálne
používanej videokamerou, nebudete môcť prehrávať videoklipy.
V takom prípade sa systémová frekvencia videokamery zmení
na frekvenciu zhodnú so záznamami na karte.
; Výber systémovej frekvencie
Nastavte videokameru do režimu
(A 23).
• Zobrazí sa indexové zobrazenie videoklipov. Indexové zobrazenie, ktoré sa zobrazí, závisí od aktuálne
vybratého formátu záznamu, ale môžete ho zmeniť (A 38).
8
9
10
11
12
1
2
3
4
13
5
14
15
6
7
16
17
18
Základné prehrávanie
1
2
38
3
4
5
6
1
2
Zámka kláves ; Uzamknutie ovládacích
prvkov videokamery
Značka záberu
; Vloženie značiek do videoklipov počas
záznamu, ; Vloženie a vymazanie
značiek záberu
Značka $/značka %
; Vloženie značiek do videoklipov počas
záznamu, ; Vloženie značiek
$ alebo značiek %
Oranžový výberový rámik
Vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu
; Vloženie súboru užívateľského nastavenia
obrazu do videoklipov
Identifikácia videoklipu (index kamery, číslo média
a číslo videoklipu) ; Nastavenie názvu
súboru videoklipu
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dátum a čas záznamu
Zmenšenina klipu
Karta SD (aktuálne vybratá sa zobrazí na bielo)
Aktuálne zobrazené indexové zobrazenie (A 38)
Sieťové pripojenie ; Sieťové funkcie/
prenos FTP ; Prenos videoklipov
(prenos FTP)
Číslo videoklipu/celkový počet videoklipov
Dátum (len mesiac a deň) a čas záznamu
Začiatočný časový kód videoklipu
Trvanie videoklipu
Spomalený záznam1 ; Spomalený záznam
Vzorkovanie farieb a rozlíšenie
; Výber rozlíšenia a nastavenia
vzorkovania farieb
Obrazový kmitočet2 ; Výber obrazového
kmitočtu
Len videoklipy XF-HEVC.
Pri videoklipoch zaznamenaných pomocou spomaleného záznamu sa zobrazí obrazový kmitočet snímania aj obrazový
kmitočet prehrávania.
Prepínanie kariet SD
Ak sú v otvoroch pre karty obe karty, na prehrávanie záznamov
z druhej karty stlačte tlačidlo SLOT SELECT.
Prepínanie indexových zobrazení
Indexové zobrazenie, ktoré sa zobrazí, keď videokameru prepnete
do režimu
, závisí od aktuálnych nastavení záznamu.
Zmeňte indexové zobrazenie, ak chcete prehrať videoklipy
zaznamenané v inom formáte alebo fotografie.
[XF-HEVC Index/Index XF-HEVC]:
Indexové zobrazenie videoklipov XF-HEVC zaznamenaných
na vybratej karte.
[XF-AVC Index/Index XF-AVC]:
Indexové zobrazenie videoklipov XF-AVC zaznamenaných
na vybratej karte.
[Photo Index/Index fotografií]:
Indexové zobrazenie fotografií zaznamenaných (iba) na karte SD B.
1 Stlačte tlačidlo INDEX.
• Zobrazí sa ponuka výberu indexového zobrazenia.
2 Vyberte požadované indexové zobrazenie a stlačte tlačidlo SET.
• Zobrazí sa vybraté indexové zobrazenie.
• Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte položku [Cancel/Zrušiť].
Základné prehrávanie
Prehrávanie záznamov
1 Pomocou joysticku presuňte oranžový výberový rámik na videoklip alebo fotografiu,
ktorú chcete prehrať.
39
2 Stlačte tlačidlo Ò.
Videoklipy:
• Spustí sa prehrávanie.
• Ďalším stlačením tlačidla Ò prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte.
• Keď sa prehrávanie vybratého videoklipu skončí, automaticky sa začne prehrávať nasledujúci videoklip.
Keď sa skončí prehrávanie posledného videoklipu v indexovom zobrazení, prehrávanie sa pozastaví.
Fotografie:
• Zobrazí sa vybratá fotografia (zobrazenie jednej snímky).
• Stlačením tlačidiel Ú/Ù alebo potlačením joysticku doľava/doprava zobrazíte predchádzajúcu/
nasledujúcu fotografiu.
• Stlačením tlačidla DISP skryjete alebo zobrazíte informácie na obrazovke.
3 Stlačením tlačidla Ñ sa vrátite do indexového zobrazenia.
DÔLEŽITÉ
• Keď indikátor prístupu svieti načerveno, dodržte nasledujúce upozornenia. Ak to neurobíte, môže dôjsť
k trvalej strate údajov.
- Neodpájajte napájanie ani nevypínajte videokameru.
- Neotvárajte kryt otvoru pre kartu, s ktorou sa pracuje, a nevyberajte kartu.
POZNÁMKY
• Medzi videoklipmi môžete pri prehrávaní zaregistrovať krátke zastavenia obrazu a zvuku.
• V závislosti od videoklipu môže videokamera upraviť niektoré ovládače interne na zobrazenie vhodnejšieho
obrazu na displeji LCD a v hľadáčiku.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na inú hodnotu ako
[Canon Log 3], videokamera vytvorí obraz, ktorý sa približuje vzhľadu videa zobrazeného na kompatibilnom
správne nakonfigurovanom monitore.
- Keď je nastavenie [Gamma/Gama] v súbore užívateľského nastavenia obrazu nastavené na hodnotu
[Canon Log 3], videokamera vytvorí farby, ktoré sa približujú vzhľadu farebného priestoru BT.709,
bez ohľadu na farebný priestor použitý na záznam.
5
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
26
20
21
Základné prehrávanie
1
2
40
3
4
5
6
7
8
Zámka kláves ; Uzamknutie ovládacích
prvkov videokamery
Varovanie pred teplotou a prevádzka ventilátora
; Používanie ventilátora
Pomocník k joysticku (A 40)
Nastavenie intervalu skoku (A 40)
Zvyšná kapacita akumulátora (A 33)
Sieťové pripojenie ; Kontrola stavu siete /
Prenos FTP ; Prenos videoklipov
(prenos FTP)
Karta SD
Ovládanie prehrávania
Ð PLAY
Prehrávanie
Ý PAUSE
Pozastavenie prehrávania
Ô/Ó
Po políčkach vzad/po políčkach
vpred
F FWD x5 × Rýchle prehrávanie
Ø F REV x5 Rýchle prehrávanie vzad
30 s ×,
Skok vpred o 30 sekúnd alebo
o 10 % videoklipu
10 % ×
Ø 10 s,
Ø 10 %
9
1
2
3
4
Skok vzad o 10 sekúnd alebo
o 10 % videoklipu
Obrazový kmitočet1 ; Výber obrazového
kmitočtu
10 Vložený súbor užívateľského nastavenia obrazu
; Vloženie súboru užívateľského nastavenia
obrazu do videoklipov
11 Značka $/značka %
; Vloženie značiek do videoklipov počas
záznamu, ; Vloženie značiek $ alebo
značiek %
12 Časový kód
13 Číslo videoklipu/celkový počet videoklipov
14 Vzorkovanie farieb ; Výber rozlíšenia
a nastavenia vzorkovania farieb
15 Rozlíšenie ; Výber rozlíšenia a nastavenia
vzorkovania farieb
16 Formát videa ; Výber hlavného formátu
záznamu
17 Zobrazenie výstupu ; Superponovanie
informácií na obrazovke alebo vo výstupoch videa
18 Vypnutý diaľkový ovládač (A 22)
19 Indikátor hlasitosti2
20 Kanály zvukového výstupu ; Záznam zvuku
21 Hlasitosť slúchadiel ; Nastavenie hlasitosti
22 Expozičný čas3 ; Expozičný čas
23 Zisk3 ; Zisk
24 Clona3 ; Clona
25 Užívateľský bit ; Nastavenie
užívateľského bitu
26 Dátum a čas záznamu4
Pri videoklipoch zaznamenaných pomocou spomaleného záznamu sa zobrazí obrazový kmitočet snímania aj obrazový kmitočet
prehrávania.
Iba ak je položka
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display/Užívateľské zobrazenie]
> [Audio Level Indicator/Indikátor hlasitosti] nastavená na možnosť [On/Zap.].
Iba ak je položka
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display/Užívateľské zobrazenie]
> [Camera Data/Dáta kamery] nastavená na možnosť [On/Zap.].
Iba ak je položka
> [¢ $ Monitoring Setup/Nastavenie sledovania] > [Custom Display/Užívateľské zobrazenie]
> [Date/Time/Dátum/Čas] nastavená na možnosť [On/Zap.].
Ovládače prehrávania
Počas prehrávania klipu používajte tlačidlá na videokamere,
joystick a pomocníka k joysticku alebo dodaný diaľkový ovládač.
Stlačením tlačidla DISP môžete skryť alebo zobraziť pomocníka
k joysticku. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Základné prehrávanie
Dostupné spôsoby prehrávania
Spôsob prehrávania
Ovládanie
Rýchle prehrávanie
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ø alebo tlačidlo ×.
Prehrávanie približne
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Ø alebo tlačidlo ×.
5-násobkom normálnej rýchlosti.
Po políčkach vpred a vzad
Joystick: Počas pozastavenia prehrávania potlačte joystick nahor alebo nadol.
Diaľkový ovládač: Počas pozastavenia prehrávania stlačte tlačidlo Ô alebo tlačidlo Ó.
Skok vzad/vpred vo videoklipe
Joystick: Počas prehrávania potlačte joystick nahor alebo nadol.
Stlačením tlačidla FUNC môžete zmeniť interval skoku medzi možnosťou [sec/s] na skok vpred o 30 sekúnd
alebo vzad o 10 sekúnd a možnosťou [%] na skok o 10 % videoklipu.
Skok na začiatok
nasledujúceho videoklipu
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ù.
Joystick: Potlačte joystick doprava.
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo ß.
Skok na začiatok aktuálneho
videoklipu
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ú.
Joystick: Potlačte joystick doľava.
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo à.
Skok na predchádzajúci
videoklip
Tlačidlá: Dvakrát stlačte tlačidlo Ú.
Joystick: Dvakrát potlačte joystick doľava.
Diaľkový ovládač: Dvakrát stlačte tlačidlo à.
Návrat do normálneho režimu
prehrávania
Tlačidlá: Stlačte tlačidlo Ò.
Joystick: Stlačte samotný joystick (tlačidlo SET).
Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Ò.
POZNÁMKY
• Počas spôsobov prehrávania uvedených v predchádzajúcej tabuľke nie je počuť zvuk.
• Počas rýchleho prehrávania môžete stlačiť tlačidlo Ò na obnovenie prehrávania normálnou rýchlosťou.
• V niektorých režimoch prehrávania môžete zaznamenať určité anomálie (štvorčekovanie, prúžkovanie a pod.)
v prehrávanom obraze.
• Rýchlosť uvedená na obrazovke je približná.
• Čas, ktorý sa rovná posunu o jednu snímku vpred, je dlhší ako posun vzad a závisí od použitého formátu
videa: približne 0,5 sekundy pri videoklipoch XF-AVC a 1 sekunda pri videoklipoch XF-HEVC.
41
Základné prehrávanie
42
5
Externé pripojenia
43
Pripojenie k externému monitoru
Keď pripojíte videokameru k externému monitoru (na sledovanie záznamu alebo na prehrávanie), použite ten
konektor na videokamere, ktorý zodpovedá požadovanému konektoru na monitore. Potom zvoľte nastavenie
výstupného videosignálu.
; Nastavenie výstupu videa
Schéma pripojenia
Odporúčame, aby ste napájali videokameru z elektrickej siete kompaktným sieťovým adaptérom.
Konektor SDI
Kábel BNC
(bežne dostupný)
Vstupy SDI
Externý monitor
Kábel HDMI
(bežne dostupný)
Vstupy HDMI
Konektor HDMI OUT
•
•
•
•
POZNÁMKY
Konektor HDMI OUT je len výstupný. Pomocou konektora HDMI OUT nepripájajte videokameru k výstupnému
konektoru iného zariadenia, pretože to spôsobí poruchu.
Ak pripojíte kameru k monitoru DVI, nemožno zaručiť správnu činnosť.
V závislosti od monitora nemusí byť video správne. V takom prípade použite iný konektor.
Ak chcete používať tlačidlo REC videokamery aj na záznam pomocou externého rekordéra pripojeného
pomocou konektora HDMI OUT, môžete nastaviť obe položky
> [3 " Recording/Media Setup/
Záznam/Nastavenie médií] > [Rec Command/Príkaz záznamu] a [HDMI Time Code/Časový kód HDMI]
na možnosť [On/Zap.]. Bude sa vysielať aj signál časového kódu videokamery.
Práca s videoklipmi na počítači
Práca s videoklipmi na počítači
44
Ukladanie videoklipov do počítača
Na ukladanie a organizáciu videoklipov do počítača používajte softvér Canon XF Utility. Na jednoduché
používanie videoklipov priamo z nelineárneho editačného (NLE) softvéru spoločnosti Avid môžete používať
moduly Canon XF Plugin. Ak chcete použiť videoklipy XF-HEVC v softvéri Canon XF Utility alebo moduloch
Canon XF Plugin, budete musieť prevziať a nainštalovať aj dekóder Canon XF-HEVC. Softvér, moduly a dekóder
môžete bezplatne prevziať z miestnej webovej lokality spoločnosti Canon. Na stránke preberania nájdete
systémové požiadavky a najnovšie informácie.
Podrobné informácie o inštalácii a odinštalovaní softvéru nájdete v súbore „Najprv si prečítajte toto“ (Install-XF
Utility.pdf), ktorý je súčasťou komprimovaného súboru prevzatého z webovej lokality. Podrobné informácie
o používaní softvéru nájdete v návode na používanie (súbor PDF), ktorý sa nainštaluje spolu so softvérom.
Softvér Canon XF Utility (pre systém Windows/macOS): Softvérová aplikácia, ktorá umožňuje ukladať
videoklipy do počítača, kontrolovať, prehrávať a organizovať videoklipy a zachytávať statické snímky
z videoklipov.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (pre systém Windows/macOS): Modul, ktorý umožňuje jednoduché
importovanie videoklipov z karty SD alebo lokálneho priečinka v počítači do kompatibilnej verzie softvéru
Avid Media Composer (aplikácia NLE kompatibilná so softvérom Avid Media Access) priamo v aplikácii.
Dekóder Canon XF-HEVC (pre systém Windows/macOS): Dekóder, ktorý umožňuje prehrávanie videoklipov
XF-HEVC pomocou softvéru Canon XF Utility alebo modulov Canon XF Plugin. Tento dekóder je potrebný
na používanie videoklipov XF-HEVC v počítači.
6
Sieťové funkcie
45
O sieťových funkciách
Videokameru môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti alebo kompatibilnému sieťovému zariadeniu pomocou pripojenia
Wi-Fi alebo ku káblovej sieti pomocou ethernetového kábla.
; Sieťové funkcie
Sieťové funkcie a typy pripojenia
Wi-Fi
Sieťová funkcia
Opis
Káblová sieť
Infraštruktúra1
Prístupový bod
vo videokamere2
Browser Remote
Diaľkové ovládanie videokamery z webového
prehliadača pripojeného zariadenia.
–
–
Ü
Vysielanie IP
Vysielanie živého videa a zvuku videokamery
cez IP do kompatibilného video dekodéra
pripojeného k sieti.
Ü
–
–
Prenos súborov FTP
Prenos videoklipov zaznamenaných
videokamerou do iného zariadenia pripojeného
k sieti pomocou protokolu FTP.
Ü
Ü
–
1
2
Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom externého prístupového bodu (bezdrôtový smerovač atď.)
Priame pripojenie k jednému zariadeniu s funkciou Wi-Fi, pričom videokamera slúži ako prístupový bod siete Wi-Fi.
Začiatok používania sieťových funkcií
Skôr ako môžete začať používať sieťové funkcie, musíte vopred nastaviť rôzne nastavenia videokamery.
Vo všeobecnosti musíte urobiť nasledujúce tri kroky:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Nastavte a uložte profily nastavení pre siete, ktoré budete používať. Videokamera má
jedno uložené pripojenie prostredníctvom prístupového bodu vo videokamere, ktoré
môžete používať okamžite na pripojenie k mobilnému zariadeniu a na používanie
aplikácie Browser Remote.
; Pripojenie k sieti Wi-Fi, ; Prístupový bod vo videokamere,
; Pripojenie ku káblovej sieti (Ethernet)
Dokončite nastavenia konkrétnych funkcií podľa sieťových funkcií, ktoré
chcete používať.
; Nastavenie aplikácie Browser Remote, ; Nastavenia vysielania cez IP,
; Nastavenie servera a prenosu FTP
Vyberte sieťový profil a začnite používať požadovanú sieťovú funkciu.
; Spustenie aplikácie Browser Remote, ; Vysielanie videa cez IP,
; Prenos videoklipov (prenos FTP)
• Postupy v návode na používanie predpokladajú, že už máte správne nakonfigurovanú a fungujúcu sieť,
sieťové zariadenia a/alebo prístupový bod siete Wi-Fi. V prípade potreby si pozrite dokumentáciu dodanú
so sieťovými zariadeniami, ktoré chcete používať.
• Na konfigurovanie nastavení siete sú potrebné primerané znalosti o konfigurovaní a používaní káblových
(Ethernet) alebo bezdrôtových (Wi-Fi) sietí. Spoločnosť Canon nemôže poskytovať podporu týkajúcu sa
konfigurácií sietí.
O sieťových funkciách
46
DÔLEŽITÉ
• Údaje prenášané cez siete nie sú šifrované.
• Spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie údajov spôsobené nesprávnou
konfiguráciou alebo nastaveniami siete. Spoločnosť Canon navyše nezodpovedá za žiadnu stratu ani škodu
spôsobenú používaním sieťových funkcií.
• Používaním nechránenej siete Wi-Fi môžete vystaviť svoje údaje sledovaniu neoprávnenými tretími stranami.
Videokamera sa dodáva s predvolenými heslami, aby ste mohli čo najskôr otestovať sieťové funkcie.
Odporúča sa zmeniť pôvodné nastavenia. Nezabúdajte na možné riziká spojené s bezpečnosťou dát.
POZNÁMKY
• Anténa Wi-Fi: Pri používaní funkcií Wi-Fi videokamery nezakrývajte anténu Wi-Fi
rukou ani inými predmetmi. Jej prikrytie môže spôsobiť rušenie bezdrôtového
signálu.
• Neotvárajte kryty otvorov pre kartu, keď používate sieťové funkcie.
• Neumiestňujte káble pripojené ku konektoru SDI alebo HDMI OUT do blízkosti
antény Wi-Fi. Ak tak urobíte, môže to ovplyvniť bezdrôtovú komunikáciu
prostredníctvom siete Wi-Fi.
Anténa Wi-Fi
7
Doplnkové informácie
47
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
Tieto pokyny si prečítajte, aby ste výrobok používali bezpečným spôsobom. Dodržiavajte tieto pokyny,
aby ste predišli poraneniu alebo ublíženiu na zdraví používateľa výrobku alebo iných osôb.
VAROVANIE
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
• V prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je napríklad prítomnosť dymu alebo zvláštny zápach,
prestaňte výrobok používať.
• Nedotýkajte sa žiadnych odkrytých vnútorných súčastí.
• Výrobok chráňte pred vodou. Do výrobku nevkladajte cudzie predmety ani kvapaliny.
• Počas búrky sa nedotýkajte výrobku pripojeného k elektrickej zásuvke. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
• Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
• Výrobok nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
• S výrobkom používajte len tie zdroje napájania, ktoré sú uvedené v tomto návode na používanie.
• Pri používaní nabíjačky alebo kompaktného sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky ani kompaktného sieťového adaptéra pripojeného
k elektrickej zásuvke.
- Výrobok nepoužívajte, ak elektrická zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Výrobok neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Výrobok nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety. Napájací kábel nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte.
- Výrobok nenechávajte dlhodobo pripojený k zdroju napájania.
• Elektrickú zástrčku ani konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými
špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
• Ak je teplota akumulátorov alebo napájacích akumulátorov mimo rozsahu 0 – 40 °C, nenabíjajte ich.
• Pri používaní komerčne dostupných batérií alebo dodaného napájacieho akumulátora dodržiavajte
nasledujúce pokyny.
- Nepoužívajte vytečené batérie ani napájacie akumulátory. Ak batéria alebo napájací akumulátor vytečie
a látka príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, dané miesto dôkladne opláchnite tečúcou
vodou. Ak príde do styku s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody
a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie alebo napájacie akumulátory používajte len so špecifikovaným výrobkom.
- Batérie ani napájacie akumulátory nezohrievajte ani ich nevystavujte ohňu.
- Batérie ani napájacie akumulátory nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek.
- Konektory nevystavujte nečistotám ani nedovoľte, aby prišli do styku s kovovými špendlíkmi alebo inými
kovovými predmetmi.
- Pri likvidácii batérií alebo napájacích akumulátorov izolujte konektory pomocou pásky alebo iným spôsobom.
• Nepozerajte sa cez hľadáčik do zdrojov silného svetla, ako je slnko počas jasného dňa alebo lasery a iné silné
zdroje umelého svetla.
• Nenechávajte objektív odkrytý bez nasadeného krytu objektívu. Objektív môže sústrediť svetlo a spôsobiť požiar.
• Počas používania ani krátko po ňom, keď je výrobok ešte teplý, nebaľte výrobok do látky ani iných materiálov.
Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre obsluhu
48
• Nedovoľte, aby sa výrobok počas používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke. Mohlo by dôjsť
k nízkoteplotným kontaktným popáleninám vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, a to aj vtedy, keď sa
výrobok nezdá horúci. Pri používaní výrobku na horúcich miestach a u ľudí s problémami s obehovou sústavou
alebo menej citlivou pokožkou sa odporúča použiť statív alebo podobné zariadenie.
• Výrobok skladujte mimo dosahu malých detí.
• Popruh omotaný okolo krku osoby môže spôsobiť uškrtenie.
• Z elektrickej zástrčky a elektrickej zásuvky pravidelne odstraňujte nahromadený prach pomocou suchej
handričky.
• Na miestach, kde je používanie výrobku zakázané, dodržiavajte všetky symboly a pokyny prikazujúce vypnutie
výrobku. Ak to neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia spôsobenej účinkami elektromagnetických
vĺn a dokonca aj k nehode.
UPOZORNENIE
Označuje riziko poranenia.
• Popruh je určený len na použitie na tele. Ak popruh zavesíte s akýmkoľvek výrobkom pripevneným na háčik
alebo iný predmet, výrobok sa môže poškodiť. Výrobkom tiež netraste a nevystavujte ho silným nárazom.
Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie výrobku.
• Výrobok nenechávajte na miestach vystavených mimoriadne vysokým alebo nízkym teplotám. Výrobok by
sa mohol extrémne zahriať/ochladiť a pri dotyku by mohol spôsobiť popálenie alebo poranenie.
• Výrobok nasaďte iba na statív, ktorý je dostatočne pevný.
Stručné technické údaje
Stručné technické údaje
Tu uvedené technické údaje sú stručnou verziou úplných technických údajov videokamery. Prečítajte si úplnú
verziu návodu na používanie, aby ste mali komplexné informácie.
; Technické údaje
• Záznamové médium (nie je v dodávke)
Približné informácie o dobe záznamu nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Karta SD, SDHC (SD High Capacity) alebo SDXC (SD eXtended Capacity); dva otvory pre videoklipy a iba
otvor pre kartu SD B pre fotografie
• Napájanie (menovité): 14,4 V jednosmerný prúd (napájací akumulátor), 24,0 V jednosmerný prúd (DC IN)
• Spotreba (záznam pomocou displeja LCD so zapnutým výstupom z konektora SDI (3G-SDI))
Videoklipy XF-HEVC, 3840 × 2160, 160 Mb/s: 21,5 W (59,94P), 20,8 W (50,00P)
Videoklipy XF-HEVC, 1920 × 1080, 60 Mb/s: 20,6 W (59,94P), 19,9 W (50,00P)
Videoklipy XF-AVC, 1920 × 1080, 45 Mb/s:
19,1 W (59,94P), 18,8 W (50,00P)
• Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
• Rozmery (š × v × h)1
Iba telo videokamery: 162 × 210 × 378 mm
Telo videokamery so slnečnou clonou, držiakom mikrofónu a očnou mušľou: 191 × 258 × 433 mm
1
•
Všetky rozmery sú približné.
Hmotnosť2
Telo videokamery (s podložkou pod rameno a prídržným remienkom): 2 710 g
Typická pracovná konfigurácia*: 3 160 g
* Videokamera s podložkou pod rameno, prídržným remienkom, slnečnou clonou, držiakom mikrofónu, očnou mušľou,
napájacím akumulátorom BP-A30 a jednou kartou SD.
2
Všetky hmotnosti sú približné.
Približná doba záznamu na karte SD
Približné doby (len informatívne) založené na jednom zázname, ktorý pokračuje až do zaplnenia karty.
Rozlíšenie a dátový tok
Kapacita karty SD
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840 × 2160, 160 Mb/s
25 minút
50 minút
105 minút
210 minút
3840 × 2160, 110 Mb/s
35 minút
75 minút
150 minút
305 minút
1920 × 1080, 60 Mb/s
65 minút
140 minút
280 minút
565 minút
1920 × 1080, 45 Mb/s
90 minút
185 minút
375 minút
755 minút
49
Stručné technické údaje
Približné časy nabíjania a používania napájacieho akumulátora
50
Úplné nabitie dodaného napájacieho akumulátora BP-A30 pomocou dodanej nabíjačky CG-A20 trvá
približne 170 minút. Približný čas používania plne nabitého napájacieho akumulátora BP-A30 pri predvolených
nastaveniach je nasledujúci.
Formát videa, rozlíšenie a dátový tok
Videoklipy XF-HEVC, 3840 × 2160, 160 Mb/s
Videoklipy XF-AVC, 1920 × 1080, 45 Mb/s
Obrazový kmitočet
Záznam (maximálne)
Záznam (typicky)
59,94P
120 minút
65 minút
50,00P
125 minút
70 minút
59,94P
135 minút
80 minút
50,00P
135 minút
80 minút
Hmotnosť a rozmery sú približné. Za omyly a nepresnosti nezodpovedáme.
Voliteľné príslušenstvo
Odporúčame používať originálne príslušenstvo Canon.
Ak použijete napájací akumulátor inej značky ako Canon, zobrazí sa hlásenie [Battery communication error/
Chyba komunikácie s akumulátorom] a vyžaduje sa reakcia používateľa. Spoločnosť Canon nezodpovedá
za žiadne škody spôsobené nepredvídanými udalosťami, ako je napríklad porucha alebo požiar, ku ktorým
došlo v dôsledku použitia napájacích akumulátorov inej značky ako Canon.
Táto značka označuje originálne videopríslušenstvo Canon. Ak používate videozariadenie značky
Canon, odporúčame používať výhradne videopríslušenstvo Canon alebo výrobky, ktoré nesú
túto značku.
Canon Europa N.V.
52
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Informácie o zastúpení spoločnosti Canon vo vašej krajine nájdete v záručnom liste alebo na stránke
www.canon-europe.com/Support
Produkt a príslušná záruka sú v európskych krajinách poskytované spoločnosťou Canon Europa N.V.
Informácie v tomto dokumente sú platné k augustu 2018. Zmena technických údajov vyhradená bez
oznámenia.
CEL-SX5VA2R0
DIE-0523-000
© CANON INC. 2018
0214W076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising