Canon | LEGRIA GX10 | User manual | Canon LEGRIA GX10 User manual

Canon LEGRIA GX10 User manual
CEL-SX3HA251
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Informationen i det här dokumentet kontrollerades i februari 2018. Förbehåll för ändringar.
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
4K-kamera
CEL-SX3HA251
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Firmware ver. 1.0.1.0
PAL
TRYCKT I EU
0208W351
Den här guiden innehåller bara information om hur du startar
videokameran. Information om hur du hämtar den fullständiga
användarhandboken finns på sidan 2.
Snabbguide
Inledning
: Installera kamerans Användarhandbok (PDF-fil)
2
Den här handboken innehåller den viktigaste informationen som behövs för att börja använda kameran.
Om du vill läsa mer om kameran, gå igenom viktiga säkerhetsanvisningar eller använda felsökningskapitlet när
ett felmeddelande visas på skärmen, använd då den senaste versionen av den kompletta Användarhandboken
(PDF-fil). Gå till webbplatsen nedan. Klicka på ditt land/din region och följ anvisningarna på skärmen för att ladda
ned PDF-filen.
http://www.canon.com/icpd/
Viktiga anvisningar
VARNING
Minska risken att drabbas av brand eller elstötar genom att inte utsätta produkten för fukt eller stänk och
placera inte saker fyllda med vätska, till exempel vaser, på produkten.
UPPHOVSRÄTTSVARNING
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter
och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.
3
Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att
du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation.
När du använder nätaggregatet får du inte vira in i eller täcka det med tyg, och inte placera det i trånga
utrymmen.
CA-946 har en typskylt på undersidan.
Batteri
FARA!
Hantera batteri varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
Endast för Europeiska Unionen och EEA (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning
som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk beteckning återfinns under ovanstående symbol, enligt batteridirektivet,
indikerar detta att en tungmetall (Hg = kvicksilver, Cd = kadmium, Pb = bly) finns i batteriet eller
ackumulatorn med en koncentration över ett tillämpligt tröskelvärde som specificerats i batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade
att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera
elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering
av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt
farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee eller www.canon-europe.com/battery.
Complies with
IMDA Standards
DB00671
SV
ANVÄNDNING I OLIKA REGIONER
LEGRIA GX10 överensstämmer (i september 2017) med föreskrifterna om radiosignaler i nedanstående regioner.
Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad för information om andra regioner där de kan användas.
REGIONER
4
Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Hongkong S.A.R., Irland, Island, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
Ryssland, Singapore
Förbjudna radiokanaler vid användning
utomhus
36–64 kanaler
Ej förbjudna
Vissa länder och regioner kan ha lagliga restriktioner för användningen av GPS-enheter. Var därför noga med att använda din GPSmottagare i enlighet med den lokala lagstiftningen i respektive land eller region. Var särskilt försiktig när du reser utanför ditt hemland.
Kommentar till EU-direktiv
Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Specifikationer för trådlöst nätverk
Frekvensband: 2401 MHz - 2483 MHz, 5170 MHz - 5330 MHz
Högsta radiofrekvent effekt: 16,4 dBm
Modell
ID0107: LEGRIA GX10
Visa certifieringslogo
I menyn väljer du [B Systeminställningar] > [Certifieringslogo visas] för att visa certifieringsinformation
för kameran.
Varumärken
• Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Apple och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och har registrerats i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPS, som förekommer i kamerans inställningar, i skärminformationen och i den här handboken,
syftar på Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• JavaScript är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Oracle Corporation och dess filialer
eller dotterbolag, i USA och andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken
för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
*Meddelandet visas på engelska så som krävs.
5
SV
Innehållsförteckning
6
1. Inledning 7
6. Nätverksfunktioner 39
Om den här handboken 7
Så här läser du handboken 7
Medföljande tillbehör 9
Namn på delar 10
Om nätverksfunktionerna 39
2. Förberedelser 15
Förbereda strömförsörjningen 15
Använda ett batteri 15
Förberedelse av kameran 18
Använda motljusskydd och linsskydd 18
Använda LCD-skärmen 18
Handrem 19
Trådlös fjärrkontroll 19
Kamerans grundläggande funktioner 20
Starta och stänga av kameran 20
Ändra kamerans funktionsläge 20
Ställa in datum, klockslag och språk 22
Ställa in datum och klockslag 22
Byta språk 23
Använda SD-kort 24
Kompatibla SD-kort 24
Sätta i och ta ut ett SD-kort 25
Välja SD-kort för videoinspelningar 26
3. Inspelning 27
Spela in video och stillbilder 27
Grundläggande inspelning 27
Skärminformation 29
Anpassning 32
CUSTOM-ratt och -knapp 32
Anpassningsbara skärmknappar 32
4. Uppspelning 33
Grundläggande uppspelning 33
Indexfönster för uppspelning 33
Spela upp inspelningar 34
Uppspelningskontroller 35
Justera volymen 36
5. Externa anslutningar 37
Ansluta till extern bildskärm eller inspelare 37
Kopplingsschema 37
Arbeta med videosekvenser på en dator 38
7. Övrig information 41
Säkerhetsanvisningar och
hanteringsföreskrifter 41
Tekniska data i korthet 43
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort 43
1
Inledning
7
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av Canon LEGRIA GX10. Läs den här bruksanvisningen och Användarhandboken
(PDF-fil, A 2) noga innan du använder kameran och spara dem sedan som referensmaterial.
Om din kamera inte fungerar som den ska kan du läsa mer i Användarhandboken.
; Felsökning
Så här läser du handboken
•
VIKTIGT: Säkerhetsanvisningar som avser användningen av kameran.
•
OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• A: Sidhänvisning i den här handboken.
• ;: Referens till ett kapitel eller avsnitt i den kompletta Användarhandboken (PDF-fil, A 2).
• Vi har använt följande termer i den här handboken:
”Minneskort” syftar på SD-, SDHC- eller SDXC-kort.
”Skärm” syftar på LCD-skärmen och sökarens skärm.
”Klipp” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle (t.ex. från det
att REC-knappen trycks ned för att starta inspelning, tills den tryck ned igen för att stoppa inspelning).
”Nätverksenhet” avser en enhet (som en smartphone eller surfplatta) som är ansluten till kameran via Wi-Fi.
• Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Vissa skärmbilder
har modifierats för att de ska bli enklare att läsa.
• Funktionslägesikoner: En skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen som beskrivs kan användas
i det funktionsläge som visas och en icke-skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen inte kan
användas.
POWER-väljarens läge: inspelning (CAMERA) eller uppspelning (MEDIA).
Mer information finns i Starta och stänga av kameran (A 20).
Funktionslägen:
Programväljarens läge. Mer information finns under Ändra kamerans
funktionsläge (A 20).
SV
Om den här handboken
8
• Följande stil används för menyalternativ. Förfaranden i den här handboken förklaras med hjälp
av touchskärmen och använder den här förkortade noteringen. En detaljerad förklaring om hur menyerna
används och en sammanfattning av alla tillgängliga menyalternativ och inställningar hittar
du i Användarhandboken.
; Använda menyerna, ; Menyalternativ
Menyns sidonummer anges
endast för huvudfunktioner.
1 Välj [Intern/extern insp.].
Det här anger att du ska
trycka på MENU-knappen.
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Intern/extern insp.]
2 Peka på [v Intern inspelning prioriteras] och peka sedan
på [X].
Hakparenteser [ ] anger text som den visas
på kamerans skärm (menyalternativ,
knappar på skärmen, meddelanden o.s.v.).
Den här pilen anger en djupare
nivå i menyhierarkin eller nästa
steg i förfarandet.
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
De här tillbehören får du tillsammans med kameran:
9
CA-946 AC Adapter
(inkl. nätkabel)
BP-828 Batteri
IFC-300PCU/S USB-kabel
HTC-100/SS High Speed
HDMI-kabel
Motljusskydd med frontkåpa
Linsskydd
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll
(inkl. CR2025 litiumbatteri
(knappbatteri))
Snabbguide
(den här handboken)
SV
Namn på delar
Namn på delar
Kamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (ND-filter) +/–-knappar
(; ND-filter)
PRE REC-knapp (förinspelning)
(; Förinspelning)/Anpassningsbar
knapp 3 (A 33)
u-knapp (granska inspeln) (; Granskar
det senaste inspelade klippet)/Anpassningsbar
knapp 4 (A 33)
Brytare på frontkåpan (A 27)
Motljusskydd (A 18)
Fokus-/zoomring (; Ställa in fokus,
; zoomring)
3
10
7
8
9
CUSTOM-ratt (anpassningsbar) (A 33)
CUSTOM-knapp (anpassningsbar) (A 33)
Fokus-/zoomringsomkopplare (; Ställa
in fokus, ; zoomring)
10 DISP-knapp (skärminfo) (; Skärminfo)/
BATT. INFO-knapp (batterinformation)
(; Använda ett batteri)
Namn på delar
1
2
3
4
11
5
6
1
2
3
4
7
8
Ventilationsutlopp
Inbyggd högtalare (A 36)
SD-kortomkopplare (öppnar lucka till
SD-kortfacket) (A 25)
Luftventil
9
5
6
7
8
9
Frigöringsknapp för motljusskydd
Handrem
USB-anslutning (; Använda
GP-E2 GPS-mottagare)
HDMI OUT-anslutning (A 37)
MIC-anslutning (mikrofon)
(; Ljudinspelning)
SV
Namn på delar
7
1
12
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joystick/SET-knapp (; Använda
MENU-knappen och joystick)
MENU-knapp (meny) (; Använda
menyerna)
Fjärrsensor (; Trådlös fjärrkontroll)
AF/MF-knapp (; Ställa in fokus)/
Anpassningsbar knapp 1 (A 33)
POWERED IS-knapp (powered IS)
(; Bildstabilisering)/Anpassningsbar
knapp 2 (A 33)
LCD-pekskärm (A 18)
Sökare (; Använda sökaren)
Dioptrijustering
Fäste för hals-/axelrem
10 MAGN.-knapp (förstoring) (; Förstoring)/
Anpassningsbar knapp 5 (A 33)
11 REC-knapp (spela in video) (A 27)
12 Batterifäste (A 15)
13 Tillverkningsnummer
14 REMOTE-anslutning (fjärrkontroll)
För att ansluta RC-V100 Fjärrkontroll
(extra tillbehör) (; Använda RC-V100
Fjärrkontroll (extra tillbehör)) eller kommersiellt
tillgängliga fjärrkontroller.
15 ×-anslutning (hörlurar) (; Använda
hörlurar)
16 DC IN-anslutning (A 15)
Namn på delar
13
1
2 3
6
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Avancerat minifäste (; Använda
avancerat minifäste)
POWER/CHG-indikator (batteriladdning)
(A 15)
Strömbrytare (A 20)
Passiv tillbehörssko
Inbyggd stereomikrofon
6
7
8
9
10
11
11
ACCESS-indikator (åtkomst) (A 27)
Zoomspak (; Zoomning)
Programväljare (A 20)
Lucka till SD-kortsfack (A 25)
SD-kortplats 2 (A 25)
SD-kortplats 3 (A 25)
SV
Namn på delar
14
1 2
1
2
3
4
Fäste för stativets antirotationsstift
Stativfäste (; Använda stativ)
BATTERY RELEASE-knapp (frigöring av batteriet) (A 16)
Ögonmussla (; Använda sökaren)
3
4
2
Förberedelser
15
Förbereda strömförsörjningen
Kameran kan drivas med ett batteri eller direkt via det medföljande nätaggregatet. Om nätaggregatet ansluts
till kameran medan batteriet sitter i kameran drivs kameran från nätuttaget.
Använda ett batteri
Kameran kan drivas med det medföljande BP-828-batteriet eller med BP-820-batteriet (extra tillbehör).
Båda batterierna är kompatibla med Intelligent System så du kan kontrollera den ungefärliga återstående
batteritiden (i minuter) på skärmen. För mer korrekta avläsningar bör du, första gången du använder ett batteri,
ladda det fullt och sedan använda kameran tills batteriet är helt urladdat.
Ladda batteriet
Batterier laddas med det medföljande nätaggregatet CA-946.
1 Se till att strömbrytaren är inställd på OFF.
2 Anslut AC-adapterns DC-kontakt till kamerans
DC IN-anslutning.
햲
3 Anslut nätkabeln till AC-adaptern.
4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag.
햵
햳
5 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran.
• Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det framåt tills
det fäster med ett klickljud.
햴
햶
SV
Förbereda strömförsörjningen
16
6 Laddningen startar.
• POWER/CHG-indikatorn kommer att lysa rött medan
batteriet laddar. Indikatorn slocknar när laddningen är klar.
Se Användarhandboken om POWER/CHG-indikatorn
börjar blinka.
; Felsökning
POWER/CHG-indikator (batteriladdning)
햷
7 När laddningen är klar, koppla från AC-adaptern i den ordning
som visas i bilden.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Håll BATTERY RELEASE-knappen intryckt och dra den i pilens
riktning.
2 Skjut batteriet nedåt, och dra ut det ur fästet.
햳
햲
Förbereda strömförsörjningen
VIKTIGT!
• Anslut inte nätaggregatet till produkter som inte uttryckligen rekommenderas för användning med den
här kameran.
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar bort AC-adaptern. När du stänger av kameran uppdateras
viktiga data på SD-kortet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• När du använder en nätadapter ska du inte sätta fast den permanent eftersom det kan orsaka skada.
• Förhindra överhettning och att utrustning går sönder genom att inte ansluta AC-adaptern till
spänningsomvandlare för användning utomlands eller till speciella strömkällor som sådana som finns i flygplan,
växelriktare, osv.
17
OBS!
• Batteriet måste laddas i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. Om omgivande temperatur eller batteriets
temperatur är under 0 °C eller över 40 °C kommer laddningen inte att starta.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att POWER/CHG-indikatorn har slocknat
innan du återansluter strömmen.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att batteriets
laddning inte förbrukas.
• För beräknade laddningstider och inspelningstider med fulladdat batteri, se Användarhandboken.
; Referenstabeller
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Säkerhetsanvisningar och information om hantering av batterier finns i Användarhandboken.
; Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning
Med kameran avstängd, tryck på BATT. INFO-knappen som visar i ca 5 sekunder en skärm med ungefärlig
batteriladdningsnivå och en uppskattning av återstående inspelningstid. Observera att om batteriladdningsnivån
är för lång kommer inte informationsfönstret att visas.
SV
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
Använda motljusskydd och linsskydd
18
Vid inspelning reducerar det medföljande motljusskyddet
och frontkåpan ev. överskottsljus, som kan orsaka
ljusreflexer och spökbilder. Genom att stänga frontkåpan kan
man hjälpa till att undvika fingeravtryck och smuts på linsen.
För att bära/transportera kameran eller förvara den efter
användning, ta av motljusskyddet och placera linsskyddet
på kameran.
햳
햲
1 Ta av linsskyddet.
• Du kan inte använda motljusskyddet och linsskyddet
samtidigt.
2 Sätt motljusskyddet mot objektivets framkant så att
skåran på skyddet är i linje med objektivets ovansida
(), vrid sedan motljusskyddet medurs tills du hör ett
klickljud ().
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
Använda LCD-skärmen
LCD-skärmen är en touchskärm som du kan använda för att komma till kamerans meny och ändra inställningar.
Du kan också använda sökaren för övervakning och MENU-knappen och joysticken för åtkomst till menyerna.
; Använda sökaren, ; Använda MENU-knappen och joystick
Fäll ut LCD-panelen 90 grader.
• Du kan vrida panelen 90 grader nedåt och 180 grader mot
objektivet.
180°
90°
OBS!
• Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka med inställningarna [£ Displayinställningar]
> [Bildskärmens ljusstyrka] och [LCD-ljusstyrka] i inställningsmenyerna. När kameran är på kan du också
trycka och hålla DISP-knappen under mer än 2 sekunder för att ändra inställningen [LCD-ljusstyrka] mellan
[
Normal] och [
Hög].
• Justeringen av ljusstyrkan påverkar inte inspelningarnas ljusstyrka.
• Att göra skärmen ljusare med inställningen [LCD-ljusstyrka] förkortar batteriets användningstid.
• När LCD-panelen är roterad 180 grader mot motivet kan du ställa in [£ Displayinställningar] >
[LCD spegelbild] i inställningsmenyerna [i På] till att vända bilden horisontellt så att det visar
en spegelbild av motivet.
• Du hittar mer information om hur du sköter om LCD-skärmen och sökaren i Användarhandboken.
; Säkerhetsanvisningar, ; Rengöring
Förberedelse av kameran
• Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas med extremt hög precision och över 99,99 %
av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas
som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
19
Handrem
Spänn handremmen.
• Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret
och REC-knappen med tummen.
Trådlös fjärrkontroll
1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren.
2 Placera litiumbatteriet med + -markeringen vänd uppåt.
3 Sätt tillbaka batterihållaren.
4 När du trycker på knapparna måste fjärrkontrollen riktas
mot kamerans fjärrsensor.
; Trådlös fjärrkontroll
Flik
SV
Kamerans grundläggande funktioner
Kamerans grundläggande funktioner
Starta och stänga av kameran
20
Kameran har två grundlägen: CAMERA-läge (
) för att spela in eller MEDIA-läge (
inspelningar. Välj funktionsläge med strömbrytaren.
Sätta på strömmen till kameran
Ställ in strömbrytaren på CAMERA för
MEDIA för
-läge (A 33).
läge
) för att spela upp
-läge (A 27) eller
läge
Stänga av kameran
Ställ in strömbrytaren på OFF.
OBS!
• När du sätter på strömmen till kameran kommer POWER/CHG-indikatorn att lysa grönt. Du kan ställa in
[B Systeminställningar] > [POWER LED] i inställningsmenyerna till [j Av] så att strömindikatorn inte lyser.
Ändra kamerans funktionsläge
I
-läge kan du vidare välja kameraläge beroende på vad du ska spela in.
Kamerans grundläggande funktioner
-läge (Auto)
Ställ in programväljaren på N. I det här läget tar kameran hand om alla inställningar och
du kan fokusera på inspelningen. Det här funktionsläget är perfekt om du vill slippa fundera
över kamerans mer detaljerade inställningar.
21
-läge (Manuell)
Ställ in programväljaren på n. I det här läget har du tillgång till alla menyer, inställningar och
avancerade funktioner.
SV
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum och klockslag
22
Du måste ställa in kamerans datum och klockslag innan
du kan börja använda den. Skärmen [Date/Time/Datum/
Klockslag] (menyfönster för inställning av datum och
klockslag) visas automatisk när kamerans klocka inte
är inställd.
Funktionslägen:
1 Sätt på strömmen till kameran.
• Fönstret [Date/Time/Datum/Klockslag] visas.
2 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter).
• Du kan även trycka på joysticken (ÏÐ) för att hoppa mellan fälten.
3 Justera efter behov genom att peka på [Í] eller [Î].
• Du kan också trycka joysticken (Ý) för att ändra fältet.
4 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält.
5 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å].
• Du kan också trycka på joysticken för att välja önskad knapp och trycka på SET för att bekräfta.
Samma gäller för resten av stegen i det här förfarandet.
• I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn eller bara dag och månad),
men det följer fortfarande angivet datumformat.
6 Peka på [24H/24T] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill
använda 12-timmarsformat (FM/EM).
7 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn.
OBS!
• Med följande inställningar kan du ändra tidszon, datum och klockslag även efter den initiala inställningen.
Du kan också ändra datumformat och klockformat (12 eller 24 timmar).
- [ Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
- [ Systeminställningar] > [Datum/Klockslag]
• Om du inte använder kameran på cirka 3 månader kan det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet
ha laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet
och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt.
; Inbyggt, uppladdningsbart litiumbatteri
• Om du har anslutit GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) till kameran kan tiden ställas in automatiskt med
hjälp av den UTC-information om datum och klockslag som tas emot via GPS-signalen.
; Använda GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör)
Ställa in datum, klockslag och språk
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja mellan 27 språk. Vissa inställningar och skärminfo kommer
att visas på engelska oavsett språkinställning.
Funktionslägen:
23
1 Välj [SpråkH].
> [B ! Systeminställningar] > [Språk H]
2 Peka på önskat språk och peka sedan på [OK].
3 Peka på [X] för att stänga menyn.
SV
Använda SD-kort
Använda SD-kort
24
Kameran spelar in videosekvenser och stillbilder på i handeln tillgängliga Secure Digital-kort (SD)1. Kameran har
två SD-kortplatser och du kan använda två SD-kort (i handboken, ”SD Card A” och ”SD Card B”) för att spela
in på båda samtidigt eller för att automatiskt växla till det andra SD-kortet när det SD-kort som används är fullt.
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången.
; Formatera ett SD-kort, ; Dual-inspelning och växla minne
1
SD-kortet används också för att spara menyns inställningsfiler.
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort2 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort som har
testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
3
UHS-hastighetsklass :
SD-hastighetsklass
2
3
3:
Från och med februari 2018 testas funktionen för inspelning med SD-kort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklassen är en standard som anger den lägsta garanterade dataöverföringshastigheten för SD-kort.
Om du spelar in 4K-sekvenser med upplösningen 3840x2160 eller skapar sekvenser med slow- & fast motion-inspelningar,
rekommenderar vi att du använder SD-kort med UHS-hastighetsklass U3.
VIKTIGT!
• Efter upprepade inspelningar, borttagningar och redigeringar av sekvenser (om SD-kortet har blivit
fragmenterat) kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och med
avbrytas. I så fall säkerhetskopierar du dina inspelningar och formaterar kortet med hjälp av kameran. Se till att
formatera SD-kort innan du spelar in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort till den här kameran, men SDXC-kort formateras av kameran med
exFAT-filsystemet.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel digitala
inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är kompatibel med
exFAT. För aktuell information om kompatibilitet, kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller
kortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort på en dator med ett operativsystem som saknar stöd för exFAT
kan du bli ombedd att formatera kortet. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika
dataförlust.
OBS!
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt tillsammans med kameran.
Använda SD-kort
Sätta i och ta ut ett SD-kort
햲
1 Stäng av kameran.
• Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn släcks.
25
2 Öppna lucka till SD-kortfacket.
• Skjut SD-kortomkopplaren hela vägen i pilens riktning för att
öppna facket.
3 För SD-kortet rakt in, med etiketten vänd bort från
kamerans högra sida (sidan med luftventil). För in kortet
så långt det går i kortplatsen, tills det hörs ett klickljud.
햳
• Det går även att använda två SD-kort, ett i varje SD-kortplats.
• För att ta ut ett SD-kort, kontrollera att åtkomstindikatorn
(ACCESS) är släckt och tryck sedan på kortet en gång för att
frigöra det. När SD-kortet fjädrar ut tar du tag i kortet och
drar det rakt ut.
햴
4 Stäng lucka till SD-kortfacket.
• Tar inte i för hårt när du stänger luckan om SD-kortet inte
skulle vara korrekt isatt.
ACCESS-indikator (åtkomst)
SD-kortets
åtkomstindikator
SD-kortets status
Röd (på eller blinkar)
Kameran kommunicerar med SD-kort.
Av
Inget SD-kort används eller inga SD-kort är isatta i kameran.
Om du ställer in inställningen [
(ACCESS) inte att lysa.
Systeminställningar] > [ACCESS LED] till [j Av], kommer åtkomstindikatorn
VIKTIGT!
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent
dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte lucka till SD-kortfacket.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
• Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur ett SD-kort. Att sätta i eller ta ur ett kort när kameran är igång
kan orsaka permanent dataförlust.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om SD-kortet sätts i åt fel håll kan
kameran skadas. SD-kortet installeras i kameran enligt anvisningen i steg 3.
OBS!
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Sätt knappen i låst läge
(LOCK) för att skrivskydda SD-kortet.
SV
Använda SD-kort
Välja SD-kort för videoinspelningar
Du kan välja vilket SD-kort dina videor och stillbilder ska spelas in på.
Funktionslägen:
26
1 Välj [Inspelningsmedia].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Inspelningsmedia]
2 Peka på önskat SD-kort ([6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B]) för att spela in videosekvenser.
([v Insp.media för video]) och/eller foton ([{ Insp.media för foton]).
3 Peka på [X].
• När du har avslutat menyn visas ikonen för det SD-kort du har valt för inspelningen av sekvenser.
3
Inspelning
27
Spela in video och stillbilder
Det här avsnittet förklarar grunderna för inspelning av videosekvenser* och stillbilder i
-läget.
Information om ljudinspelning finns i Användarhandboken.
Innan du gör viktiga inspelningar första gången, gör testinspelningar med de videokonfigurationer som
du planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om kameran inte fungerar som
den ska kan du läsa mer i Användarhandboken.
; Ljudinspelning, ; Felsökning
* ”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
Funktionslägen:
Grundläggande inspelning
1 Öppna frontkåpan.
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
Brytare på frontkåpan
2 Om du behöver använda sökaren, dra ut den och justera
den vid behov.
3 Ställ in programväljaren på N (
-läge).
햲
4 Ställ in strömbrytaren på CAMERA.
햳
SV
Spela in video och stillbilder
Spela in video
28
Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
• Vid inspelning visas Ü på skärmen.
• Tryck på REC-knappen igen för att avbryta
inspelningen. Ü ändras till Ñ och sekvensen
spelas in på det kort som du valt för inspelning
av videosekvenser.
• Du kan även trycka på START/STOP-knappen
på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
햵
햴
Anpassningsbar
skärmknapp
Spela in stillbilder
Peka på [PHOTO].
• Som standard är funktionen [
Photo] tilldelad till den programmerbara skärmknappen, men du kan
ändra funktionen om det är nödvändigt (A 32).
• En grön g-ikon visas längst ner på skärmen. Och i skärmens övre högra hörn visas {Ð och ikonen
för det kort du valt för inspelning av stillbilder.
• Du kan även trycka på PHOTO-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
När du är klar med inspelningen
1 Stäng frontkåpan genom att ställa in dess brytare på CLOSED.
2 Kontrollera att åtkomstindikatorn ACCESS är släckt.
3 Ställ in strömbrytaren på OFF.
4 Stäng LCD-panelen och skjut in sökaren.
VIKTIGT!
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött. Annars kan du förlora data permanent alternativt
skada kortet.
- Öppna inte lucka till SD-kortfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
• Säkerhetskopiera regelbundet (A 38), särskilt inspelningar som känns viktiga att spara. Canon ansvarar inte
för förlust av data eller förstörda data.
OBS!
• Vid inspelning av sekvenser på ett SDHC-kort, delas videofilen (strömmas) i sekvensen ungefär var fjärde
gigabyte. Trots detta kommer uppspelning med kameran att vara kontinuerlig.
• Den längsta tiden kontinuerlig inspelningstid för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter det kommer
en ny sekvens att skapas automatiskt och inspelningen kommer att fortsätta som en separat sekvens.
• Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. Använd i detta fall sökaren eller
ställ in skärmens ljusstyrka.
; Använda sökaren, ; Använda LCD-skärmen
Spela in video och stillbilder
• Om energisparläget: När [B Systeminställningar] > [Automatisk avstängning] är inställd på [i På],
stängs kameran av automatiskt när den inte har använts på 5 minuter, för att spara batteri. Starta kameran
med strömbrytaren.
• Om du ska göra en lång inspelning med kameran på stativ kan du, för att spara på batteriet,
stänga LCD-panelen och bara använda sökaren.
29
Skärminformation
Det här avsnittet beskriver de olika typer av skärminformation som visas i
-läget. Den skärminfo som
faktiskt visas kommer att variera beroende på aktuella menyinställningar och funktionslägen.
AF-ramar
Beroende på den fokusfunktion som används kan du också se vissa av följande AF-ramar.
; Ställa in fokus
Kontinuerlig AF-ram – alltid vit.
AF-förstärkt MF-ram – i gult:
manuellt justeringsområde; i vitt:
automatiskt justerat område.
Ansiktsigenkänning:
Huvudmotiv
Ansiktsigenkänning:
Andra ramar för ansiktsigenkänning
Spårning: Välj motiv
Spårning: Under spårning
SV
Spela in video och stillbilder
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
30
Beskrivning
läge (A 20)
N
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Filmläge (; Filmlägen)
00:00:00:00
Tidkod (; Ställa in tidkoden)
Ñ, Ü (i rött)
Inspelningsfunktion (A 27)
Ñ – inspelning i standby, Ü – inspelning
z
Förinspelning (; Förinspelning)
¯,°,± (i gult)
Bildstabilisering (; Bildstabilisering)
è, é, ê, ë (i vitt),
ë (i gult),
(i rött)
000 min
Återstående batteriladdning (A 15)
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen. Den återstående
inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• När
visas bör du byta ut batteriet mot ett fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på de aktuella
användningsförhållandena.
{Ð6, {Ð7
(i rött),
(i rött)
Foto taget (A 27)
• När
(eller
) visas, kan fotot inte spelas in på grund av ett problem med SD-kortet.
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
F00
Bländarvärde (; Bländarförval AE, manuell exponering)
1/00000
Slutarhastighet (; Slutarhastighet AE, manuell exponering)
AE ±0 0/0 (i orange)
Exponeringskompensation (; Justera exponeringen)
±0 0/0
Exponeringslås (; Justera exponeringen)
(i orange)
00,0dB
Gain-värde (; Manuell exponering)
00,0dB (värde i orange)
AGC-gräns (; Gräns för automatisk gain-kontroll (AGC))
ND 1/00
ND-filter (; ND-filter)
D,@
000m
Fokus (; Ställa in fokus)
• Medan du ställer in fokus kommer uppskattad närgräns att visas bredvid ikonen.
Spåra/känna igen ansikte (; Spåra/känna igen ansikte)
}, ~
¼, É,
,
,
,
Vitbalans (; Vitbalans)
Utseende (; Använda utseenden)
Motljuskompensation (; Motljuskompensation)
O, N
Peaking (; Peaking)
z, {
Zebramönster (; Zebramönster)
GPS-signal: visas kontinuerligt – satellitsignal tas emot; blinkar – ingen satellitsignal tas emot.
• Endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
; Använda GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör)
Digital telekonverter (; Digital telekonverter)
REC`, STBY`
Inspelningskommando (; Ansluta till extern bildskärm eller inspelare)
`, b
Fläktdrift och temperaturvarning (; Använda fläkten)
• Om den interna temperaturen i kameran går över en förinställd nivå visas b i gult.
Om temperaturen stiger ytterligare visas b i rött.
• När ` visas i rött, anger detta en fläktrelaterad varning (; Lista över meddelanden)
Spela in video och stillbilder
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
6 000h00m, 7 000h00m,
6 slut (i rött), 7 slut (i rött)
(i rött),
(i rött)
,
Beskrivning
SD-kortets status och återstående inspelningstid (A 24)
I grönt – kan spela in; i gult – SD-kortet nästan fullt; i vitt – läser SD-kortet.
• När SD-kortet är fullt, kommer 6 slut (eller 7 slut) att visas och inspelningen upphör.
31
Inget SD-kort, eller kan inte spela in på SD-kortet.
Växla minne (; Dual-inspelning och växla minne)
Externt inspelningsläge (; Spela in video med en extern videoinspelare)
ù
Färgsampling av extern inspelning (; Spela in video med en extern videoinspelare)
t,
00bit
Zoomribba (; Zoomning)
• Visas endast vid zoomning.
0000x0000
Upplösning (; Välj upplösning och bitfrekvens; Spela in video med en extern
videoinspelare)
¿, ¾
Bildfrekvens (; Välj bildfrekvens; Spela in video med en extern videoinspelare)
¸
Filmformat
000Mbps
Bithastighet
x0,00,
x0000
Slow & fast motion-inspelning (; Slow & Fast Motion-inspelning)
º
Valbart tillbehör anslutet till avancerat minifäste (; Använda avancerat minifäste)
¾,¿
Inställningarna optimerade för en konverterlins (extra tillbehör) (; [Konverteringslins] under
menyn [v Kamerainställning])
,—
,
Nätverkstyp, funktion och anslutningsstatus (; Nätverksfunktioner)
I vitt – funktion redo att användas; i gult – ansluter till eller kopplar bort från ett nätverk; i rött – fel
har inträffat.
å
Mikrofondämpare (; Avancerade mikrofoninställningar)
ë, à
Vindbrusfilter (; Avancerade mikrofoninställningar)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Ljudscen (; Ljudscener)
Ljudbegränsare (; Avancerade mikrofoninställningar)
Förstoring (; Förstoring)
^
Längst ner och mitten på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
[FUNC]
Öppnar FUNC-menyn (; FUNC-meny, ; FUNC-meny (
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Anpassningsbar skärmknapp (; Anpassningsbara skärmknappar)
• Som standard är funktionen [
Foto] (ta en stillbild) tilldelad knappen.
[£], [
Spåra (; Spåra/känna igen ansikte)
]
läge))
Exponeringsvisare (; Manuell exponering)
Ljudnivåmätare (; Justera ljudinspelningsnivå)
(i rött)
Trådlös fjärrkontroll inaktiverad (; [Trådlös fjärrkontroll] under menyn [B Systeminställningar])
OBS!
• Du kan trycka upprepade gånger på DISP-knappen för att stänga av de flesta ikoner och visningar enligt
följande sekvens:
Alla visningar på  Endast skärmmarkörer (då aktiverat)  Minimala visningar (inspelningsfunktion o.s.v.).
SV
Anpassning
Anpassning
32
CUSTOM-ratt och -knapp
Du kan tilldela CUSTOM-knappen och -ratten en av flera vanligt använda funktioner (t.ex. justera bländarvärdet
eller slutarhastigheten, kompensera exponeringen, ställa in en AGC-gräns o.s.v.). Därefter justerar du vald
funktion med CUSTOM-knappen och -ratten, och behöver alltså inte öppna menyn.
; Custom-ratt och -knapp
Anpassningsbara skärmknappar
Videokameran erbjuder 5 anpassningsbara skärmknappar på kameran och en knapp på skärmen
(touchfunktion) som du kan tilldela olika funktioner (anpassningsbara skärmknappar). Tilldela ofta använda
funktioner till knapparna enligt preferens, för att anpassa kameran efter dina behov och preferenser.
Knapparnas namn som står skrivet på kameran anger också deras standardinställningar. Den anpassningsbara
skärmknappen kommer endast att visa ikonen för den funktion som är tilldelad till den för närvarande.
; Anpassningsbara skärmknappar
4
Uppspelning
33
Grundläggande uppspelning
Det här avsnittet visar hur du spelar upp sekvenser och stillbilder. Mer information om uppspelning av
inspelningar via en extern bildskärm finns i Användarhandboken.
; Ansluta till extern bildskärm eller inspelare
Funktionslägen:
Indexfönster för uppspelning
1 Ställ in strömbrytaren på MEDIA.
• Kameran växlar till
-läget och indexfönstret med
MXF-sekvenser öppnas.
2 Leta upp den sekvens du vill spela upp.
• Dra åt vänster/höger eller peka på [Ï]/[Ð] för att se andra
indexsidor.
• Ändra indexfönstret om du vill se foton eller spela
upp inspelningar på det andra SD-kortet.
3 Starta uppspelningen genom att peka på miniatyrbilden
av sekvensen (A 34).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexfönster för sekvens
}: Indexfönster för stillbilder.
Visa nästa/föregående indexsida.
Du kan även dra vänster/höger på skärmen.
Knapp för indexfönster: Peka för att byta
indexfönster.
5
6
4
5
6
[FUNC]-knapp: Sekvens-/fotofunktioner
(; Sekvens- och fotofunktioner).
Mappnamn. De sista fyra siffrorna anger
inspelningsdatumet (1103 = 3 november).
Endast sekvenser: Sekvensinformation
(; Visa sekvensinformation).
Grundläggande uppspelning
Ändra indexfönstret
Du kan ändra indexfönstret för att växla mellan att spela upp sekvenser (y) och stillbilder (}) eller för att spela
upp inspelningar från ett annat SD-kort (6/7).
34
Tryck på knappen för indexfönster och tryck sedan på önskat indexfönster.
• Du kan även trycka på G på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen för att öppna menyn för indexval.
• Välj önskad kombination av kort (6 eller 7) och typ av inspelning (y -sekvensereller { stillbilder) som du
vill spela upp.
Spela upp inspelningar
1 Tryck i indexfönstret på miniatyrbilden av önskad inspelning.
• Sekvenser: Uppspelningen startar från det valda klippet tills indexfönstrets sista klipp.
Stillbilder: Den valda stillbilden visas. Dra åt vänster/höger för att se andra stillbilder.
2 Peka på skärmen för att få fram uppspelningskontrollerna.
• Vid videouppspelning eller bildvisning försvinner uppspelningskontrollerna automatiskt efter några sekunder.
Vid videouppspelningspaus kan du peka på skärmen igen för att dölja uppspelningskontrollerna.
56
7
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
16
17
1
[FUNC]-knapp: Sekvens-/fotofunktioner
(; Sekvens- och fotofunktioner)
2 Utseende (; Använda utseenden)
3 Uppspelningskontroller för sekvens (A 35)
4 Volym (A 36)
5 Uppspelningsfunktion för sekvens (A 35)
6 Trådlös fjärrkontroll inaktiverad
7 Fläktdrift och temperaturvarning
(; Lista över meddelanden)
8 Återstående batteriladdning (A 30)
9 Tidkod (; Ställa in tidkoden)
10 Bildfrekvens och filmformat (; Välja
bildfrekvens)
18
19
11 Upplösning och bithastighet (; Välja
upplösning och bithastighet)
12 Sekvenser: klippnummer
Stillbilder: Fotonummer/Totalt antal stillbilder
13 Filnummer
14 Slow & fast motion-hastighet (; Slow &
Fast Motion-inspelning)
15 Valt SD-kort för uppspelning (A 34)
16 Datakod (; [Uppspelningsinställningar] meny)
17 Återgå till indexfönstret för stillbilder
18 Hoppa (A 35)
19 GPS-information (; Använda den valbara
GP-E2 GPS-mottagaren)
Grundläggande uppspelning
VIKTIGT!
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust.
- Öppna inte lucka till SD-kortfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
• Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar på den här kameran om de har spelats in på ett SD-kort
med annan utrustning.
OBS!
• Beroende på inspelningssituationen kan du ibland få ett kort avbrott i video- eller ljuduppspelningen mellan två
sekvenser.
• De här bildfilstyperna kan skapa problem vid visning.
- Stillbilder som inte har spelats in med den här kameran.
- Stillbilder som har redigerats med dator.
- Stillbilder vars filnamn har ändrats.
Uppspelningskontroller
Följande uppspelningstyper finns tillgängliga med kontrollerna på skärmen. Använd joysticken, tryck på
joysticken för att välja önskad knapp och tryck sedan på joysticken. För uppspelning av sekvenser kan du även
använda uppspelningsknapparna på den trådlösa fjärrkontrollen.
Uppspelningskontroller för sekvens
Uppspelningstyp
Snabb uppspelning*
Funktion
Skärmikon
Tryck under uppspelning på [Ø] / [×].
• Peka flera gånger för att öka uppspelningshastigheten till 5x → 15x → 60x normal
hastighet.
• Under snabb uppspelning, tryck på [Ð] för att återgå till uppspelning i normal
hastighet.
x00×
Øx00
Långsam uppspelning*
Peka på [Ö] / [Õ].
• Peka flera gånger för att ändra uppspelningshastigheten till ca 1/4 → 1/8 av
normal hastighet.
Bildruteuppspelning bakåt/framåt*
Peka på [
Hoppa till början av den aktuella
sekvensen
Peka på [Ú].
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
] under uppspelningspaus.
—
Hoppa till början av föregående sekvens Peka två gånger på [Ú].
—
Hoppa till början av nästa sekvens
Peka på [Ù].
—
Pausa/återuppta uppspelningen
Peka på [Ý] under uppspelning för att pausa.
Under uppspelningspaus, peka på [Ð] för att återgå till normal uppspelning.
Ý
Ð
Avbryt uppspelningen
Peka på [Ñ] för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret.
—
* Det finns inget ljud under det här uppspelningsläget.
Uppspelningskontroller för stillbilder
Uppspelningstyp
Funktion
Återgå till indexfönstret stillbild
Peka på [f].
Hoppa
Peka på [h] för att visa rullningslisten. Peka på [Ï] / [Ð] eller dra fingret längs
rullningslisten för att hitta önskad stillbild. Peka på [L] för att återgå till läget för
enbildsvisning av stillbilder.
35
Grundläggande uppspelning
36
OBS!
• Snabb/långsam uppspelning kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc.).
• Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
• Långsam uppspelning bakåt får samma effekt som kontinuerlig uppspelning bildruta för bildruta bakåt.
Justera volymen
Vid uppspelning matas ljudet ut via den inbyggda monohögtalaren. Du kan ansluta ett par hörlurar
till ×-anslutningen (hörlurar) för att lyssna på ljudet i stereo.
1 Peka på skärmen vid uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.
2 Peka på [Ó/ ].
3 Peka på [Ø] / [Ô] eller [Ù] / [Õ] för att justera volymen och peka sedan på [K].
• Du kan även dra med fingret längs respektive volymreglage.
5
Externa anslutningar
37
Ansluta till extern bildskärm eller inspelare
Du hittar en översikt av utsignalens konfiguration och ytterligare inställningar som krävs för att använda en extern
inspelare i Användarhandboken.
; Konfiguration av videoutgångar, ; Spela in video med en extern inspelare
Funktionslägen:
Kopplingsschema
Vi rekommenderar att du strömförsörjer kameran från ett eluttag via AC-adaptern.
Extern
bildskärm/
digital
videoinspelare
HTC-100/SS High Speed
HDMI-kabel (medföljer)
HDMI-ingång
HDMI IN
•
•
•
•
HDMI OUTanslutning
OBS!
Beroende på vilken extern inspelare som används kanske du inte kan spela in på den externa inspelaren
med vald videokonfiguration för utmatning.
Efter att ha anslutit kameran till en extern inspelare ska du göra testinspelningar med de videokonfiguration(er)
som du vill använda och kontrollera inspelningarna som den externa inspelaren har gjort.
Du kan ställa in [3 Inspelningsinställning] > [Inspel. kommando] till [i På] för att använda kamerans
REC-knapp för att även kontrollera inspelningen av externa inspelare som är kompatibla med
inspelningskommandon. Då [Inspel. kommando] är inställt till [i På], kommer inställningen
[B Systeminställningar] > [Automatisk avstängning] (energisparläge) att inaktiveras.
När upplösningen är inställd på 3840x2160 och bildfrekvensen är inställd på 50.00P (;
videokonfiguration; upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens), måste TV:n eller den externa monitorn vara
kompatibel med 4K/50p-video för att du ska kunna se kamerans utsignal på en TV eller extern monitor
ansluten via medföljande höghastighets HDMI-kabel.
SV
Arbeta med videosekvenser på en dator
Arbeta med videosekvenser på en dator
38
Använd Data Import Utility för att spara dina-sekvenser. Se PIXELA:s webbplats nedan (endast engelska) för att
hämta programvaran och kontrollera den senaste informationen. Kontakta en auktoriserad Canonserviceverkstad om du har andra frågor angående programvaran.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html
Spara videosekvenser med Data Import Utility
• Spara sekvenser till datorn med en kortläsare.
• Slå ihop sekvenser som har sparats på olika SD-kort och spara dem som en enda sekvens.
• Slå ihop sekvenser på den maximala 4 GB filstorleken och spara dem som en enstaka sekvens.
Du hittar mer information, inklusive systemkrav och hur du installerar programvaran under Data Import Utility
Software Guide, en PDF-fil i mappen [\Manual] i den hämtade komprimerade filen som innehåller programvaran.
VIKTIGT!
• Använd eller ändra inte på filer på SD-kortet med någon annan programvara innan du använder Data Import
Utility för att spara sekvenser på datorn, då du eventuellt inte kan spara filerna med Data Import Utility sedan.
6
Nätverksfunktioner
39
Om nätverksfunktionerna
Du kan ansluta kameran till ett Wi-Fi-nätverk för att använda följande nätverksfunktioner.
; Nätverksfunktioner
Nätverksfunktioner och anslutningstyper
Wi-Fi
Nätverksfunktion
Beskrivning
Webbläsarfjärrkontroll
Fjärrstyr kameran från webbläsaren
på en ansluten enhet.
FTP-filöverföring
Använd FTP-protokollet för att överföra
sekvenser som har spelats in med kameran till
en annan enhet som är ansluten till nätverket.
1
2
Infrastruktur1
Kameraåtkomstpunkt2
–
Ü
Ü
–
Anslutning till ett trådlöst nätverk via en extern åtkomstpunkt (trådlös router m.m.).
Direkt anslutning till en Wi-Fi-enhet när kameran själv används som Wi-Fi-åtkomstpunkt.
Börja använda nätverksfunktionerna
Innan du kan börja använda nätverksfunktionerna måste du i förväg konfigurera flera inställningar i kameran.
I stort sett behöver du följa de här 3 stegen:
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ställ in och spara konfigurationsprofiler för nätverket/nätverken du planerar att
använda. Kameran har en anslutning för kameraåtkomstpunkt sparad som standard
som du kan använda direkt för att ansluta en mobil enhet och börja använda
Webbläsarfjärrkontroll.
; Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, ; Kameraåtkomstpunkt
Slutför funktionsspecifika inställningar för nätverksfunktioner som du planerar att
använda.
; Inställningar för webbläsarfjärrkontroll, ; Ställa in FTP-server
och -överföringar
Välj en nätverksprofil och börja använda önskad nätverksfunktion.
; Starta Webbläsarfjärrkontroll, ; Överför klipp (FTP-överföring)
• Anvisningarna i den här Användarhandboken förutsätter att du redan har ett korrekt konfigurerat och
fungerande nätverk, nätverksenheter och/eller en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Läs vid behov den dokumentation som
medföljde de nätverksenheter du planerar att använda.
• Konfigurationen av nätverksinställningarna kräver nödvändiga kunskaper om att konfigurera och använda
trådlösa (Wi-Fi) nätverk. Canon tillhandahåller ingen support för konfiguration av nätverk.
VIKTIGT!
• Data som överförs via nätverk är inte krypterad.
• Canon ansvarar inte för någon förlust av data eller någon skada som uppstått till följd av en felaktig
nätverkskonfiguration eller felaktiga inställningar. Canon ansvarar inte heller för någon förlust eller skada som
har uppstått till följd av användningen av nätverksfunktioner.
• Med ett oskyddat trådlöst nätverk kan dina data utsättas för obehörig granskning av tredje part. Var medveten
om riskerna.
SV
Om nätverksfunktionerna
OBS!
40
• Om Wi-Fi-antennen: När du använder kamerans trådlösa
funktioner får du inte täcka över antennen med handen eller
något föremål. Att täcka för antennen kan störa de trådlösa
signalerna.
• Lägg inga kablar som är anslutna till HDMI OUT-anslutningen
nära Wi-Fi antennen. Att göra det kan påverka den trådlösa
kommunikationen över Wi-Fi negativt.
• Öppna inte lucka till SD-kortfacket medan du använder
nätverksfunktioner.
Wi-Fi-antenn
7
Övrig information
41
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt. Följ dessa anvisningar för att förhindra
att produktens användare eller andra skadas.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller en konstig
lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt eller häll vätskor i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln eller medföljande batterier.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batteriet/batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer i kontakt med
din hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande vatten. Om du får läckande
innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora mängder rinnande rent vatten och omedelbart
söka läkarvård.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning. Om du inte gör detta kan batteriet avge elektriska stötar, explodera eller fatta eld.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts och fortfarande
är varm.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder. Det kan orsaka
lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om produkten inte känns varm.
Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när kameran används i miljöer med höga
temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar eller mindre känslig hud.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och vägguttaget från damm.
• Följ alltid anvisningar om att stänga av produkten på de platser där den inte får användas. Om du inte gör
detta kan de elektromagnetiska vågor produkten avger orsaka att annan utrustning inte fungerar korrekt
och i värsta fall orsaka olyckor.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
42
VARNINIG
Visas vid risk för skada.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer. Produkten kan
bli mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Titta inte på kamerans skärm eller i sökaren under längre tidsperioder. Det kan ge upphov till symtom som
påminner om åksjuka. Om du drabbas av sådana symtom bör du omedelbart sluta använda produkten
och vila en stund innan du fortsätter använda produkten.
Tekniska data i korthet
Tekniska data i korthet
Den här specifikationen är en förkortad version av hela kamerans tekniska specifikationer. Om du vill ha mer
komplett information bör du vända dig till den kompletta Användarhandboken.
; Tekniska data

43
— Angivna värden är ungefärliga.
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
Information om ungefärliga inspelningstider finns i tabellen nedan.
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity) (2 fack)
• Spänningsmatning (nom.)
7,4 V likspänning (batteri), 8,4 V likspänning (nätadapter)
• Energiförbrukning
Videokonfiguration för inspelning: 3840x2160, 150 Mbps, 50.00P, autofokus aktiverat, skärmljus [Normal]
Vid användning av enbart LCD-skärmen: 7,9 W
Vid användning av enbart sökaren: 7,3 W
• Driftstemperaturt: 0 – 40 °C
• Mått [B x H x D] (utan handrem)
Endast kamera: 135 x 97 x 214 mm
Kamera med monterat motljusskydd: 150 x 97 x 267 mm
• Vikt
Endast kamera (inklusive handrem): 1 140 g
Normal konfiguration för inspelning*: 1 355 g
* Kamera med motljusskydd, BP-828-batteri och ett SD-kort.
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort
Cirkatider som referens baseras på en enstaka inspelning som fortsätter tills kortet är fullt.
SD-kortets kapacitet
Upplösning
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mbps)
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
1 h. 50 min.
1920x1080 (35 Mbps)
25 min.
55 min.
1 h. 55 min.
4 h.
8 h. 5 min.
1920x1080 (17 Mbps)
55 min.
2 h.
4 h. 5 min.
8 h. 15 min.
16 h. 35 min.
1280x720 (8 Mbps)
2 h.
4 h. 15 min.
8 h. 40 min.
17 h. 35 min.
35 h. 20 min.
1280x720 (4 Mbps)
4 h. 5 min.
8 h. 35 min.
17 h. 25 min.
35 h. 15 min.
70 h. 45 min.
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
SV
Tekniska data i korthet
44
CEL-SX3HA251
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
▪Informationen i det här dokumentet kontrollerades i februari 2018. Förbehåll för ändringar.
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
4K-kamera
CEL-SX3HA251
DIE-0515-000A
© CANON INC. 2018
Firmware ver. 1.0.1.0
PAL
TRYCKT I EU
0208W353
Den här guiden innehåller bara information om hur du startar
videokameran. Information om hur du hämtar den fullständiga
användarhandboken finns på sidan 2.
Snabbguide
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising