Canon | LEGRIA HF G60 | User manual | Canon LEGRIA HF G60 User manual

Canon LEGRIA HF G60 User manual
CEL-SX7UA250
4K-kamera
Användarhandbok
PAL
Inledning
Viktiga funktioner
Canon LEGRIA HF G60 4K-kameran är en högkvalitativ kamera med ett kompakt format som gör den idealisk
för en mängd olika situationer. Nedan presenterar vi ett litet urval av kamerans alla funktioner.
2
4K-inspelning
Avancerad sensor och bildprocessor
Kameran är utrustad med en typ 1.0 enbilds CMOSsensor med ett effektivt pixeltal på 8 290 000 och
bildplattformen DIGIC DV 6. Tack vare högkänslig
teknik och avancerad brusreducering kan du med
kameran spela in film med nyanser och minimalt
brus även vid svagt ljus.
Vidvinkelzoom
Kameran har en 15x-optisk zoom med en brännvidd
i maximal vidvinkel på 25,5 mm (35 mm*
motsvarande) som ger en överlägsen
vidvinkelkapacitet.
* Utom med Dynamisk IS.
Bekvämlighet och funktionalitet
Betonar flexibiliteten
Med den här kamerans funktioner kan den användas
som huvudkamera, samtidigt som den är väldigt
bärbar tack vare sitt kompakta format.
Den avancerade bildstabiliseringen (A 53) gör
kameran väldigt praktisk och användbar ute på fältet.
Manuella kontroller inom räckhåll
Fokus-/zoomringen ger dig den skärpa du söker.
Du kan även enkelt ändra ringens funktion till att
manövrera zoomen. De funktioner du använder
mest kan läggas in under en anpassningsbar knapp;
funktionerna justeras sedan med ratten (A 83).
Kameran har dessutom fem programmerbara
knappar och en programmerbar skärmknapp som
kan tilldelas olika funktioner för att enkelt kunna nås
(A 84).
Inspelningsalternativ för SD-kort
Kameran kan spela in 4K-video i MP4-format på ett
SD-kort. Den är utrustad med 2 SD-kortplatser som
gör att du kan använda dual-inspelning (A 33) för
att spela in samma sekvens på två SD-kort eller
växla minne för att automatiskt växla till det andra
SD-kortet när det som används är fullt.
Tidkodalternativ (A 66)
Den tidkod som skapats av kameran kan matas ut
från HDMI OUT-terminalen för att synkronisera den
med andra externa enheter. En user bit-kod (A 68)
kan också matas ut med utgångssignalen.
Dual Pixel CMOS AF
Kameran har Dual Pixel CMOS AF -teknik för
förbättrade autofokusfunktioner (A 42). Förutom
kontinuerlig AF gör AF-förstärkt MF att du kan
fokusera manuellt till stor del och sedan låta
kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Med AF-förstärkt MF utför inte kameran opålitliga
fokuseringsjusteringar, vilket leder till en stabilare
fokusering än med kontinuerlig AF. Kameran kan
också fokusera automatiskt på människors ansikten
och spåra motiv medan de hålls i fokus (A 47).
Du kan även se till att viktiga motiv alltid är skarpa
genom att använda kameran i manuellt
fokuseringsläge och växla till autofokus först när
ett ansikte identifieras (enbart AF ansikte) (A 48).
Dual Pixel Fokusguide (A 44)
Fokusguiden fungerar som en visuell intuitiv guide
som du kan använda för att kontrollera om bilden är
i fokus och göra korrigeringar om den inte är det.
Detta kan vara mycket användbart för att försäkra
dig om att alltid få fantastisk skarp 4K-video.
MP4 Join Tool
MP4 Join Tool (A 99) är ett litet program som du
kan sammanfoga MP4-sekvenser som har delats
upp i flera filer med.
Kreativitet och artistiskt uttryck
Specialinspelningslägen
Du kan ändra bildfrekvensen för att få ”fast eller slow
motion”-effekt vid inspelning (A 41). Du kan också
använda förinspelning för att spela in tre sekunder
innan du trycker på knappen, för att du säkert inte
ska missa ett bra tillfälle (A 78).
Utseenden (A 65)
Du kan justera olika aspekter av videobilden,
till exempel dess färgdjup, skärpa och ljusstyrka,
för att skapa önskade utseenden. Du kan också
använda något av de förinställda utseendena.
Utseendet [
Neutral] skapar till exempel en
upplösning som uppfattas som mer neutral, medan
utseendet [
Stort dyn. omfång] tillämpar en
gammakurva med ett mycket stort dynamiskt
omfång och en lämplig färgmatris.
Övriga funktioner
• Batterier som är kompatibla med Intelligent
System ger dig bättre information om återstående
batteriladdning.
• Kompabilitet med GP-E2 GPS-mottagare
(extra tillbehör) för att geotagga dina inspelningar
(A 80).
• Kameran är kompatibel med RC-V100
Fjärrkontroll (extra tillbehör) som är en fjärrkontroll
för professionellt bruk (A 79).
3
4
Innehållsförteckning
5
1. Inledning 7
Om den här handboken 7
Så här läser du handboken 7
Innan du använder kameran 8
Medföljande tillbehör 9
Namn på delar 10
Kamera 10
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll 15
2. Förberedelser 17
Förbereda strömförsörjningen 17
Montera ferritkärnan 17
Ladda ett batteri 17
Förberedelse av kameran 20
Montering av motljusskyddet 20
Använda LCD-skärmen 21
Använda sökaren 21
Justera handremmen och använda remmarna 22
Trådlös fjärrkontroll 23
Kamerans grundläggande funktioner 24
Starta och stänga av kameran 24
Ändra kamerans funktionsläge 25
Ställa in datum, klockslag och språk 26
Ställa in datum och klockslag 26
Byta språk 27
Byta tidszon 27
Använda menyerna 28
Inställningsmenyer 28
FUNC-menyn 29
Använda SD-kort 31
Kompatibla SD-kort 31
Sätta i och ta ut ett SD-kort 32
Formatera ett SD-kort 32
Välja SD-kort för videoinspelningar 33
Dual-inspelning och minnesväxling 33
Återskapa sekvenser 34
3. Inspelning 35
Spela in video och foton 35
Inspelning 35
Granska den senaste inspelningen 37
Skärminformation 37
Videokonfiguration: upplösning, bithastighet
och bildfrekvens 40
Välja upplösning och bithastighet 40
Val av bildfrekvens 40
Slow & fast motion-inspelning 41
Ställa in fokus 42
Manuell fokusering 42
AF-förstärkt MF 45
Kontinuerlig AF 46
Ändra AF-ram storlek 46
Spåra/känna igen ansikte 47
Zooma 49
Använda fokus-/zoomringen 49
Använda zoomspaken 49
Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
eller en annan trådlös fjärrkontroll
(extra tillbehör) 51
Använda touchskärmens zoomkontroller 51
Digital telekonverter 52
Bildstabilisering 53
Dynamisk IS eller Standard IS 53
Powered IS 53
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC) 54
Filmlägen 55
Inspelningsprogram för specialmotiv 55
Justera exponeringen 57
Manuell exponering (n) 57
Automatisk exponering:
Programautomatik (’) 58
Automatisk exponering: Slutarhastighet (‚) 58
Automatisk exponering: Bländarförval (“) 58
Peka på Exponering 59
Exponeringslås (AE-lås) 59
Exponeringskompensation 60
Motljuskompensation 60
Zebramönster 61
Gråfilter 62
Vitbalansering 63
Använda utseenden 65
Ställa in tidkoden 66
Välja tidkodsläge 66
Inställning av user bit 68
Använda avancerat minifäste 69
6
Ljudinspelning 70
Ansluta en extern mikrofoner till kameran 70
Ljudscener 70
Justera ljudinspelningsnivå 72
Avancerade inställningar för ljudingång 72
Använda hörlurar 76
Färgbalkar/Ljudreferenssignal 77
Färgbalkar 77
Ljudreferenssignal 77
Förinspelning 78
Använda RC-V100 Fjärrkontroll
(extra tillbehör) 79
Använda GP-E2 GPS-mottagare
(extra tillbehör) 80
4. Anpassning 83
CUSTOM-ratt och -knapp 83
Programmerbara knappar 84
Programmerbara funktioner 85
Spara och ladda menyinställningar 86
Spara menyinställningar 86
Ladda menyinställningar 86
5. Uppspelning 87
Uppspelning 87
Indexfönster för uppspelning 87
Ändra indexfönstret 87
Spela upp inspelningar 88
Uppspelningskontroller 89
Justera volymen 89
Visa sekvensinformation 90
Funktioner för sekvenser och bilder 91
Radera sekvenser och bilder 91
Klippa sekvenser 92
Kopiera sekvenser och stillbilder 93
6. Externa anslutningar 95
Konfiguration av videoutgångar 95
Konfiguration av videoutgång (inspelning) 95
Konfiguration av videoutgång (uppspelning) 96
Ansluta kameran till en extern monitor 97
Kopplingsschema 97
Använda HDMI OUT-anslutningen 97
Välja skanningsläge för videoutgången 98
7. Spara sekvenser 99
Arbeta med videosekvenser på en dator 99
8. Övrig information 101
Menyalternativ 101
FUNC-menyn i
-läge 101
FUNC-menyn i
-läge 102
Inställningsmenyer 102
Felsökning 108
Lista över meddelanden 111
Säkerhetsanvisningar och
hanteringsföreskrifter 113
Underhåll/Övrigt 117
Extra tillbehör 118
Tekniska data 120
Referenstabeller 123
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort 123
Laddningstider 123
Ungefärliga användningstider med
ett fulladdat batteri 123
Register 124
1
Inledning
7
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av Canon LEGRIA HF G60. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran
och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar korrekt bör du läsa kapitlet Felsökning
(A 108).
Så här läser du handboken
•
VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift.
•
OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• A: Sidhänvisning i den här handboken.
• Vi har använt följande termer i den här handboken:
”Skärm” syftar på LCD-skärmen och sökarens skärm.
”Kort” syftar på SD-, SDHC- eller SDXC-kort.
”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle (t.ex. från det att
REC-knappen trycks ned för att starta inspelning, tills den tryck ned igen för att stoppa inspelning).
Termerna ”foto” och ”stillbild” har samma innebörd.
• Stillbilderna i handboken är simulerade och tagna med en stillbildskamera.
• Vissa skärmbilder i användarhandboken har förenklats för att de ska bli enklare att läsa.
• Funktionslägesikoner: En skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen som beskrivs kan användas
i det funktionsläge eller videoformat som visas och en icke-skuggad ikon (till exempel
) anger att
funktionen inte kan användas.
Läget för POWER-väljaren: inspelning (CAMERA) eller uppspelning (MEDIA).
Mer information finns i Starta och stänga av kameran (A 24).
Funktionslägen:
Programväljarens läge. Mer information finns under Ändra kamerans
funktionsläge (A 25).
Om den här handboken
• Följande stil används för menyalternativ. Mer information om hur du använder menyerna finns i avsnittet
Använda menyerna (A 28). En sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar finns
i Menyalternativ (A 101).
8
Menyns sidonummer anges
endast för huvudfunktioner.
1 Välj [Formatera] för önskat SD-kort.
Det här anger att du
ska trycka på MENUknappen.
> [3 " Inspelningsinställning] > [Formatera 8] > [6 Minneskort A]
2 Välj [Ja].
Hakparenteser [ ] anger text som den visas på
kamerans skärm (menyalternativ, knappar på
skärmen, meddelanden o.s.v.).
Den här pilen anger en djupare
nivå i menyhierarkin eller nästa
steg i förfarandet.
Innan du använder kameran
• Innan du gör viktiga inspelningar första gången, gör testinspelningar med de videokonfigurationer som du
planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om din kamera inte fungerar korrekt bör
du läsa kapitlet Felsökning (A 108).
• Upphovsrätt: Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens
rättigheter och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.
• Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas med extremt hög precision och över 99,99 % av
pixlarna fungerar enligt specifikationen. Pixlar kan i sällsynta fall tändas av misstag eller tändas permanent.
Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) (A 12) lyser rött. Du kan annars drabbas av permanent
dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte luckan till minneskortsfacket.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
- Koppla inte ur en USB-kabel som är ansluten till kameran.
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
Följande tillbehör medföljer kameran:
9
CA-570 nätadapter
(inkl. nätkabel)
Ferritkärna
BP-820 Batteri
Linsskydd
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll
(inkl. CR2025 litiumbatteri
(knappbatteri))
Snabbguide
Motljusskydd med frontkåpa
Namn på delar
Namn på delar
Kamera
10
1
4 5
1
2
3
4
5
6
2
7 8 9
ND FILTER (gråfilter) +/–-knappar (A 62)
PRE REC-knapp (förinspelning) (A 78)/
Anpassningsbar knapp 3 (A 84)
u-knapp (granska inspelning) (A 37)/
Anpassningsbar knapp 4 (A 84)
Brytare på frontkåpan (A 35)
Motljusskydd (A 20)
3
10
6
7
8
9
10
Fokus-/Zoomring (A 42, 49)
CUSTOM-ratt (anpassningsbar) (A 83)
CUSTOM-knapp (anpassningsbar) (A 83)
Fokus-/zoomringens väljare (A 42, 49)
DISP-knapp (skärminformation) (A 37)/
BATT. INFO-knapp (batteriinformation) (A 19)
Namn på delar
1
3
2
5
4
6
7
8
9
1
2
3
DC IN-anslutning (A 17)
REMOTE-anslutning (fjärrkontroll)
För anslutning av fjärrkontrollen RC-V100
Fjärrkontroll (extra tillbehör) (A 79) eller en
kompatibel fjärrkontroll från en annan tillverkare.
Inbyggd högtalare (A 89)
4
5
6
7
8
9
Frigöringsknapp för motljusskydd (A 20)
Handrem (A 22)
USB-anslutning (A 80)
HDMI OUT-anslutning (A 97)
×-anslutning (hörlurar) (A 76)
MIC-anslutning (mikrofon) (A 70)
11
Namn på delar
8
12
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Joystick/SET-knapp (A 28)
MENU-knapp (meny) (A 28)
Fjärrsensor (A 23)
AF/MF-knapp (A 42)/
Anpassningsbar knapp 1 (A 84)
POWERED IS-knapp (powered IS) (A 53)/
Anpassningsbar knapp 2 (A 84)
LCD-pekskärm (A 21)
Tillverkningsnummer
8
9
10
11
Sökare (A 21)
Åtkomstindikator (ACCESS) (A 8, 35)
Dioptrijustering (A 21)
MAGN.-knapp (förstoring) (A 45)/
Anpassningsbar knapp 5 (A 84)
12 Fäste för hals-/axelrem (A 22)
13 REC-knapp (spela in video) (A 35)
14 Batterifäste (A 17)
Namn på delar
13
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Avancerat minifäste (A 69)
POWER/CHG-indikator (batteriladdning) (A 17)
POWER-väljare (A 24)
Passiv tillbehörssko
Inbyggd stereomikrofon (A 70)
Zoomspak (A 49)
7
8
9
10
11
10
11
Programväljare (A 25)
Lucka till minneskortfack (A 32)
SD-kortplats 2
SD-kortplats 3
SD CARD-knapp (öppnar luckan
till minneskortfacket) (A 32)
Namn på delar
14
1 2
1
2
3
4
Fäste för stativets antirotationsstift
Stativfäste
För montering på stativ med fästskruvar upp till 6 mm längd
BATTERY RELEASE-knapp (frigöring av batteriet) (A 18)
Ögonmussla (A 21)
3
4
Namn på delar
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll
7
1
2
3
8
4
5
9
10
6
1
2
3
4
5
START/STOP-knapp (A 35)
Samma som REC-knappen på kameran.
Används för att starta/stoppa videoinspelning.
G-knapp (öppna meny för indexval) (A 87)
MENU-knapp (meny) (A 28)
DISP. (skärminformation) (A 37)
SET-knapp (A 28)
6
7
8
9
10
Ñ-knapp (stopp) (A 88)
PHOTO-knapp (foto) (A 36)
Zoomknappar (A 51)
Navigeringsknappar (Í/Î/Ï/Ð)
Ò-knapp (uppspelning/paus) (A 88)
15
Namn på delar
16
2
Förberedelser
17
Förbereda strömförsörjningen
Kameran drivs med ett laddningsbart batteri eller den medföljande nätadaptern. Om nätadaptern ansluts
till kameran medan ett batteri sitter i får kameran drivs den av nätadaptern.
Montera ferritkärnan
Du måste montera den medföljande ferritkärnan innan du ansluter nätadaptern till kameran.
1 Fäst ferritkärnan på kabeln ca 6 cm från DC-kontakten (den kontakt som
ska anslutas till DC IN-anslutningen).
2 Dra kabeln genom kärnans mitt och vira den runt kärnan (enligt bilden).
Stäng sedan kärnan tills du hör ett klickljud.
Ladda ett batteri
Kameran kan drivas med det medföljande BP-820-batteriet eller med BP-828-batteriet (extra tillbehör).
Båda batterierna är kompatibla med Intelligent System så du kan kontrollera den ungefärliga återstående
batteritiden (i minuter) på skärmen. För att få mer korrekta avläsningar bör du, den första gången du använder
ett batteri, ladda det fullt och sedan använda kameran tills batteriet är helt urladdat.
1 Anslut nätadaptern till kameran. Anslut nätkabeln till ett eluttag.
2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran.
Förbereda strömförsörjningen
3 Laddningen startar när kameran stängs av.
• POWER/CHG-indikatorn (laddning) lyser rött medan batteriet laddas. Se Felsökning (A 109) om
POWER/CHG-indikatorn börjar blinka.
18
Lyser rött medan
batteriet laddas
4 När den röda POWER/CHG-indikatorn släcks är batteriet fulladdat.
• Koppla bort nätadaptern från kameran och eluttaget.
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Håll BATTERY RELEASE-knappen intryckt och dra den
i pilens riktning.
2 Skjut batteriet nedåt, och dra ut det ur fästet.
햳
햲
VIKTIGT
• Anslut inte nätadaptern till produkter som inte uttryckligen har rekommenderats för användning tillsammans
med den här kameran.
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. När du stänger av kameran uppdateras
viktiga data på SD-kortet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• När du använder nätadaptern ska den inte sitta fäst permanent på samma plats eftersom det kan
orsaka skada.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att aldrig ansluta den medföljande
nätadaptern till spänningsomvandlare under utlandsresor, särskilda spänningsuttag ombord på flygplan
och båtar, till växelriktare m.m.
OBS
• Batteriet måste laddas i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. Om omgivande temperatur eller batteriets
temperatur är under 0 °C eller över 40 °C kommer laddningen inte att starta.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur nätadaptern medan batteriet laddades kontrollerar du att POWER/CHG-indikatorn
har slocknat innan du ansluter nätadaptern igen.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att batteriets
laddning inte förbrukas.
Förbereda strömförsörjningen
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Säkerhetsanvisningar för hanteringen av batteriet finns under Säkerhetsanvisningar (A 113).
Information om ungefärliga användningstider finns i avsnittet med referenstabeller (A 123).
Kontrollera återstående batteriladdning
När kameran är avstängd trycker du på BATT. INFO-knappen.
En skärm med ungefärlig batteriladdningsnivå och en
uppskattning av återstående inspelningstid visas under cirka
fem sekunder. Observera att om batteriladdningsnivån är för
lång kommer inte informationsfönstret att visas.
19
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
I det här kapitlet går vi igenom de grundläggande förberedelserna av kameran som att montera motljusskyddet,
justera sökaren och LCD-skärmen och justera handremmen.
20
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du fäster, tar bort eller justerar olika tillbehör.
Det rekommenderas att ett bord eller en annan stabil yta används.
Montering av motljusskyddet
Det medföljande motljusskyddet och frontkåpan reducerar
ströljus som kan orsaka ljusreflexer och spökbilder i dina
inspelningar. Genom att stänga frontkåpan kan man hjälpa
till att undvika fingeravtryck och smuts på linsen.
1 Ta av linsskyddet.
2 Rikta in skåran på motljusskyddet mot den
indexmarkering som finns på objektivets ovansida
(햲) och vrid sedan motljusskyddet medurs till dess
att det fäster med ett klickljud (햳).
햳
햲
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
Ta bort motljusskyddet
1 Tryck ned frigöringsknappen för motljusskydd och
vrid motljusskyddet moturs.
2 Placera linsskyddet på linsen.
Frigöringsknapp för
motljusskydd
OBS
Om linsskyddet:
• Använd det medföljande linsskyddet när du transporterar eller förvarar kameran.
• Du kan inte använda motljusskyddet och linsskyddet samtidigt. Du måste ta av linsskyddet innan du kan
montera motljusskyddet.
Förberedelse av kameran
Använda LCD-skärmen
Öppna LCD-panelen 90 grader och justera den till
en lämplig vinkel.
21
햳
햲
햳
•
•
•
•
•
OBS
Du kan justera LCD-panelens ljusstyrka med inställningarna
> [£ Displayinställningar] >
[Bildskärmens ljusstyrka] och [LCD-ljusstyrka]. Du kan även växla mellan alternativen Hög och Normal eller Låg
och Normal för inställningen [LCD-ljusstyrka] genom att hålla DISP.-knappen nedtryckt under mer än två
sekunder när kameran är i gång.
Justeringen av skärmens ljusstyrka påverkar inte inspelningarnas ljusstyrka.
En mer ljusstark inställning förkortar batteriets användningstid.
När LCD-panelen roteras 180 grader och riktas mot motivet kan du använda inställningen
>
[£ Displayinställningar] > [LCD spegelbild] för att vända panelens bild horisontellt och visa en spegelbild
av motivet.
Mer information om hur du sköter LCD-skärmen och sökaren finns i Säkerhetsanvisningar (A 113),
Rengöring (A 117).
Använda sökaren
Justera sökarens position för en bekväm vinkel. Du kan också justera dioptrin om nödvändigt.
1 Stäng av kameran (A 24) och stäng LCD-panelen.
2 Dra ut sökaren och justera till lämplig vinkel.
3 Ställ in sökaren med dioptrijusteringen.
햳
햲
Dioptrijustering
햴
Förberedelse av kameran
22
OBS
• Du kan inte använda LCD-skärmen och sökaren samtidigt. Stäng LCD-panelen och dra sedan ut sökaren
om du vill använda den.
• Du kan justera sökarens ljusstyrka med inställningen
> [£ Displayinställningar] > [Sökarljusstyrka].
• Se till att ögonmusslan sitter på plats när du använder kameran.
Om du har glasögon blir det enklare att använda sökaren om du viker
in ögonmusslans ytterkant mot kameran.
Justera handremmen och använda remmarna
Fäst handremmen.
• Justera handremmen så att du når handtagets zoomspak med
pekfingret och REC-knappen med tummen.
Fästa WS-20 handledsrem (extra tillbehör)
Fästa SS-600/SS-650 axelrem (extra tillbehör)
Förberedelse av kameran
Trådlös fjärrkontroll
Börja med att installera det medföljande litiumbatteriet CR2025
i den trådlösa fjärrkontrollen.
1 Tryck fliken i pilens riktning (햲) och dra ut
batterihållaren (햳).
2 Placera litiumbatteriet (knappbatteriet) med pluspolen vänd
uppåt (햴).
3 Sätt tillbaka batterihållaren i fjärrkontrollen (햵).
23
햴
햵
햲
Använda den trådlösa fjärrkontrollen
När du trycker på knapparna måste den trådlösa fjärrkontrollen riktas
mot kamerans fjärrsensor.
• Om du vrider LCD-panelen 180° kan du stå framför kameran och
använda den trådlösa fjärrkontrollen.
OBS
• Om det inte går att styra kameran med den trådlösa fjärrkontrollen,
eller om den bara fungerar på väldigt nära håll, är det dags att byta batteri.
• Den trådlösa fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla
eller direkt solljus.
햳
Kamerans grundläggande funktioner
Kamerans grundläggande funktioner
Starta och stänga av kameran
24
Kameran har två funktionslägen: CAMERA-läget (
Välj funktionsläge med POWER-väljaren.
Sätta på strömmen till kameran
Ställ in strömbrytaren på CAMERA för
eller MEDIA för
-läget (A 87).
-läge
) för inspelning och MEDIA-läget (
) för uppspelning.
-läget (A 35)
-läge
Stänga av kameran
Ställ in POWER-väljaren på OFF.
OBS
• När du sätter på strömmen till kameran kommer POWER/CHG-indikatorn att lysa grönt. Du kan ställa in
> [B Systeminställningar] > [POWER LED] till [j Av] så att strömindikatorn inte tänds.
Kamerans grundläggande funktioner
Ändra kamerans funktionsläge
Du kan byta kameraläge till ett läge som passar din inspelningsstil när du spelar in videosekvenser (A 35).
25
-läge (Auto)
Ställ in programväljaren på N. I det här läget tar kameran hand om alla inställningar och du
kan fokusera på inspelningen. Det här funktionsläget är perfekt om du vill slippa fundera över
kamerans mer detaljerade inställningar.
-läge (Manuell)
Ställ in programväljaren på n. I det här läget har du tillgång till alla menyer, inställningar och
avancerade funktioner.
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum och klockslag
26
Du måste ställa in datum och tid innan du börjar använda
kameran. Skärmen [Datum/Klockslag] (inställningsskärm för
tid och datum) öppnas automatiskt om kamerans klocka inte
är inställd.
Funktionslägen:
1 Sätt på strömmen till kameran.
• Fönstret [Date/Time/Datum/Klockslag] visas.
2 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter).
• Du kan även trycka på joysticken (ÏÐ) för att hoppa mellan fälten.
3 Peka på [Í] eller [Î] för att byta fält.
• Du kan också använda joysticken (Ý) för att byta fält.
4 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält.
5 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D.Y/M.D.Å] eller [D.M.Y/D.M.Å].
• Du kan också trycka på joysticken för att välja önskad knapp och trycka på SET för att bekräfta.
Samma gäller för resten av stegen i det här förfarandet.
• I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn eller bara dag och månad),
men det följer fortfarande angivet datumformat.
6 Peka på [24H] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill
använda 12-timmarsformat.
7 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn.
OBS
• Med följande inställningar kan du ändra tidszon, datum och klockslag även efter den initiala inställningen.
Du kan också ändra datumformat och klockformat (12 eller 24 timmar).
> [ Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
> [ Systeminställningar] > [Datum/Klockslag]
• Om du inte använder kameran på cirka 3 månader kan det inbyggda extrabatteriet ha laddat ur helt och
inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp det inbyggda extrabatteriet (A 115)
och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt.
• Om du har anslutit GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) till kameran kan tiden ställas in automatiskt med
hjälp av den UTC-information om datum och klockslag som tas emot via GPS-signalen (A 80).
Ställa in datum, klockslag och språk
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja mellan 27 språk.
I Inställningsmenyer (A 28) finns information om hur du navigerar i menyerna för att ändra den här inställningen.
Funktionslägen:
1 Välj [Language H/Språk].
> [B ! System Setup/Systeminställningar] >
[Language H/Språk]
2 Välj ett språk och välj sedan [OK].
3 Stäng menyn genom att välja [X].
OBS
• Vissa skärmknappar, till exempel [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], visas på engelska oavsett vilket språk du
har valt.
Byta tidszon
Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. Du kan även lägga till och spara ytterligare en tidszon
i kameran. Praktiskt när du reser, eftersom kameran då kan ställas in efter tiden på din hemort eller på resmålet.
I Inställningsmenyer (A 28) finns information om hur du navigerar i menyerna för att ändra den här inställningen.
Funktionslägen:
1 Välj [Tidszon/Sommartid].
> [B ! Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
2 Välj ["] för att ställa in en lokal tidszon eller välj [#] för att ställa in tidszonen för ditt resmål.
3 Välj [Ï] eller [Ð] för att ställa in den önskade tidszonen. Du kan även justera inställningen för
sommartid genom att välja [$].
4 Stäng menyn genom att välja [X].
27
Använda menyerna
Använda menyerna
28
Kamerans funktioner kan justeras från inställningsmenyerna genom att trycka på MENU-knappen, eller från
FUNC-menyn genom att peka på eller välja knappen [FUNC] på skärmen. Mer information om de tillgängliga
menyalternativen och inställningarna finns under Menyalternativ (A 101).
Funktionslägen:
Joystick/SET-knapp
När du ska välja ett alternativ i en meny, använd
joysticken för att flytta den orange urvalsramen. Tryck
sedan på själva joysticken (i handboken ”tryck på SET”)
för att välja den menypost som markeras av den orange
urvalsramen.
MENU-knapp
Tryck på den här knappen för att öppna inställningsmenyerna. När du har slutfört samtliga inställningar
stänger du menyn genom att trycka på knappen igen.
Inställningsmenyer
Här följer en stegvis beskrivning av hur du väljer ett typiskt
alternativ från inställningsmenyerna. Vissa menyalternativ kan
kräva ytterligare steg. Sådana åtgärder förklaras i respektive
sektion i handboken.
I korthet kan referenser till menyinställningar i handboken
förkortas enligt följande:
> [B ! Systeminställningar] > [Språk H] >
Önskat alternativ
Använda pekskärmen
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Peka på önskad inställningsmeny från den översta raden.
• I exemplet ovan motsvarar ikonen B menyn [Systeminställningar].
3 Peka på önskad menypost ([Språk H], i exemplet).
• Om önskad menypost inte visas på menysidan som visas, dra med fingret till vänster/höger för att bläddra
igenom menysidorna.
• För huvudfunktioner kan sidnumret anges i handboken (!, i exemplet). Om du vet sidnumret kan du peka
på nummerikonen längst upp på skärmen för att öppna önskad menysida direkt.
• Sidnumren kan variera beroende på kamerans funktionsläge. Den här handboken visar det sidnummer som
används i
-läget för funktioner som kan användas i båda lägena.
4 Peka på det önskade inställningsalternativet och peka sedan på [X] för att stänga menyn.
• Du kan gå tillbaka till föregående meny genom att peka på [L].
Använda menyerna
Använda joysticken
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Använd joysticken (Þ) för att välja ikonen för en önskad inställningsmeny.
• I exemplet ovan motsvarar ikonen B menyn [Systeminställningar].
• Om ingen av ikonerna i den övre raden har valts när du öppnar menyn börjar du med att använda joysticken
(Ý) för att flytta den orange urvalsramen till någon av de här ikonerna.
3 Tryck på joysticken (Ý) för att välja önskad menypost ([Språk H], i exemplet) och tryck sedan
på SET.
• Om den önskade menyposten inte visas på den menysida som öppnas använder du joysticken (Þ)
för att bläddra bland de övriga menysidorna.
• När det gäller huvudfunktioner kan sidnumret anges i handboken (! i exemplet), vilket gör det enklare
att hitta en önskad menysida.
4 Använd joysticken (Ý) för att välja ett inställningsalternativ och tryck sedan på SET.
5 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyn.
• Du kan trycka på joysticken för att markera knappen [L] och trycka på SET för att återgå till föregående
menysida. Du kan också markera knappen [X] och trycka på SET för att stänga menyn.
OBS
• Du kan trycka på MENU-knappen på medföljande trådlös fjärrkontroll för att visa inställningsmenyerna.
• Du kan när som helst stänga menyn genom att peka på [X] eller trycka på MENU-knappen.
• Gråskuggade alternativ är inte tillgängliga.
FUNC-menyn
I
-läget erbjuder FUNC-menyn ett snabbt sätt att styra flera olika filmrelaterade funktioner, såsom vitbalans,
exponering, fokus o.s.v. Tillgängliga funktioner är mer begränsade i
-läget.
Använda pekskärmen
FUNC-menyn i
-läge
1 Peka på [FUNC] på filmskärmen.
2 Peka på önskad funktions ikon i vänster kolumn.
• Om nödvändigt, tryck på [
]/[
] för att rulla upp/ner.
3 Peka på önskad inställnings ikon i raden längst ner.
4 Peka på [X] för att stänga FUNC-menyn eller peka
på [L] för att gå tillbaka till kolumnen till vänster.
Använda joysticken
1 På filmskärmen trycker du sedan på joysticken för att välja [FUNC] och sedan på SET.
2 Tryck på joysticken (Ý) för att välja önskad ikon från vänster kolumn tryck sedan på SET.
3 Tryck på joysticken (Þ) för att välja önskad ikon från raden längst ner tryck sedan på SET.
• Om du vill välja ett värde på en justeringsratt använder du först joysticken (Î) för att markera ratten i orange
och sedan (Þ) för att välja ett önskat värde.
4 Välj [X] för att stänga FUNC-menyn eller välj [L] för att gå tillbaka till kolumnen till vänster.
29
Använda menyerna
OBS
• Beroende på vald funktion, kan andra knappar, justeringsrattar och kontroller visas på skärmen.
Dessa förklaras i respektive sektion i handboken.
30
Använda SD-kort
Använda SD-kort
Kameran spelar in videosekvenser och stillbilder på Secure Digital-kort* (SD) som kan köpas i handeln.
Kameran har två SD-kortplatser. Du kan använda två SD-kort (benämns ”SD-kort A” och ”SD-kort B”
i handboken) för att spela in på båda korten samtidigt eller automatiskt växla till det andra SD-kortet när
det SD-kort som används blir fullt (A 33).
SD-kort (A 32) ska formateras innan de används i den här kameran för första gången.
* SD-kortet används även för att lagra kamerans menyinställningsfiler.
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort1 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort som
har testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
SD-hastighetsklass2:
UHS-hastighetsklass2:
1
2
Från och med mars 2019 testas funktionen för inspelning av videosekvenser med SD-kort tillverkade av Panasonic,
Toshiba och SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklasserna är standarder som anger den lägsta garanterade dataöverföringshastigheten för SD-kort.
Om du spelar in 4K-klipp med upplösningen 3840x2160 (A 40) eller skapar sekvenser med Slow & Fast motion-inspelningar
(A 41) rekommenderar vi att du använder SD-kort med UHS-hastighetsklass U3.
VIKTIGT
• Efter upprepade inspelningar, raderingar och redigeringar av sekvenser (om SD-kortet har blivit fragmenterat)
kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och med avbrytas. Om detta
inträffar bör du säkerhetskopiera dina inspelningar och sedan formatera kortet i kameran. Var noga med att
formatera SD-korten innan du ska spela in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort i den här kameran, men kameran formaterar SDXC-kort med
filsystemet exFAT.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel digitala
inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är kompatibel med
exFAT. Aktuell information om kompatibilitet kan fås från tillverkaren av datorn, operativsystemet eller
minneskortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort i en dator med ett operativsystem som saknar stöd för exFAT kan du
bli ombedd att formatera kortet. I så fall ska du avbryta pågående aktiviteter för att undvika dataförlust.
OBS
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt i kameran.
31
Använda SD-kort
Sätta i och ta ut ett SD-kort
1 Stäng av kameran.
32
• Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn släcks.
햲
2 Öppna minneskortsfackets lucka.
• Skjut SD-kortomkopplaren hela vägen i pilens riktning för
att öppna facket.
3 Tryck minneskortet rakt inåt med etiketten vänd mot den
sida av kameran där handremmen är fäst. Tryck in kortet
till dess att det fäster med ett klickljud.
• Du kan använda två minneskort – ett i varje minneskortplats.
• När du vill ta ut ett minneskort kontrollerar du först att
åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt och trycker sedan
på kortet en gång för att frigöra det. När minneskortet fjädrar
ut tar du tag i kortet och drar det rakt ut.
햳
햴
4 Stäng minneskortsfackets lucka.
• Ta inte i för hårt när du stänger luckan om minneskortet inte
skulle vara korrekt isatt.
ACCESS-indikator (åtkomst till minneskort)
SD-kortets åtkomstindikator
Minneskortets status
Röd (på eller blinkar)
Kameran kommunicerar med minneskortet/minneskorten.
Av
Inget minneskort används eller inga minneskort är isatta
i kameran.
Om du ställer in inställningen
> [ Systeminställningar] > [ACCESS LED] på [j Av],
kommer åtkomstindikatorn (ACCESS) inte att lysa.
VIKTIGT
• Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur ett minneskort. Att sätta i eller ta ur ett kort när kameran är igång
kan orsaka permanent dataförlust.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Kameran kan skadas om
minneskortet sätts i åt fel håll. Var noga med att sätta i minneskortet i kameran enligt anvisningarna i steg 3.
OBS
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Du kan skrivskydda
SD-kortet genom att sätta knappen låst läge (LOCK) eller läget C.
Formatera ett SD-kort
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången. Du kan även formatera ett kort
för att radera alla inspelningar permanent.
Funktionslägen:
1 Välj [Formatera] för önskat SD-kort.
> [3 " Inspelningsinställning] > [Formatera 8] > [6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B] >
[Formatera]
2 Välj [Ja].
3 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas och välj sedan [X].
Använda SD-kort
VIKTIGT
• Vid formatering av ett minneskort raderas alla inspelningar permanent. Förlorade data kan inte återskapas.
Var noga med att spara kopior av alla viktiga inspelningar i förväg (A 99).
• En formatering kan, beroende på kortet, ta upp till några minuter.
Välja SD-kort för videoinspelningar
Du kan välja vilket minneskort dina videosekvenser och stillbilder ska spelas in på.
Operating modes:
1 Välj [Inspelningsmedia].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Inspelningsmedia]
2 Välj ett SD-kort ([6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B]) för inspelning av videosekvenser
([v Insp.media för video]) och/eller för stillbildsfotografering ([{ Insp.media för foton]).
3 Välj [X].
• När du har avslutat menyn visas ikonen för det SD-kort du har valt för inspelningen av sekvenser.
Dual-inspelning och minnesväxling
Kameran har två praktiska inspelningsmetoder som kan användas när båda kortplatserna innehåller ett
minneskort: dual-inspelning och minnesväxling.
Dual-inspelning: den här inspelningsmetoden spelar in samma sekvens samtidigt på båda minneskorten,
vilket är praktiskt om du vill skapa en säkerhetskopia av en inspelning samtidigt som du spelar in.
Minnesväxling: Den här inspelningsmetoden gör det möjligt att fortsätta spela in på det andra minneskortet utan
några avbrott när det kort du använder blir fullt.
Funktionslägen:
1 Välj [Dual/växla minne].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Dual/växla minne]
2 Välj [4 Dual-inspelning] eller [
Växla minne] (eller [
Växla minne]) och välj sedan [X].
• När dual-inspelning är aktiverad, kommer status för båda minneskorten att visas längst upp till höger på
skärmen. När växla minne är aktiverat kommer kortikonen att ändra till
(eller
).
• Välj [Standardinspelning] om du inte vill använda någon av dessa funktioner.
OBS
• Om ett minneskort blir fullt under en dual-inspelning avbryts inspelningen på båda korten. Om ett fel å andra
sidan inträffar på det ena kortet fortsätter inspelningen på det andra minneskortet.
• När sekvenser som har spelats in på olika SD-kort har sparats på en dator kan du använda MP4 Join Tool för
att sammanfoga filerna och spara dem som en enda sekvens (A 99).
• Minnesväxling kan göras från SD-kortplats A till SD-kortplats B och tvärtom, men växlingen utförs endast
en gång.
• Dual-inspelning och minnesväxling kan inte användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
33
Använda SD-kort
Återskapa sekvenser
34
Om du utför vissa åtgärder, till exempel stänger av kameran eller tar ut SD-kortet ur kameran samtidigt som data
överförs, kan detta ge upphov till datafel på den inspelade sekvensen. Du kanske kan återskapa sekvenserna
med felaktiga data med följande förfarande.
Funktionslägen:
1 Öppna det indexfönster som innehåller sekvensen du vill återskapa (A 87).
2 Välj den skadade sekvensen (en sekvens med ikonen
i stället för en miniatyrbild).
3 Välj [Ja] när kameran frågar om den ska försöka återskapa data.
• Kameran kommer att försöka återskapa skadade data.
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
•
•
•
•
OBS
I indexfönstret visas återskapade -sekvenser med en speciell uppspelningsikon istället för den vanliga
miniatyrbilden.
Denna funktion kan radera de sekvenser som är kortare än 0,5 sekunder.
I vissa fall är det inte möjligt att återskapa data på ett minneskort. Risken för att detta ska inträffa är större
om filsystemet är skadat eller om minneskortet har skadats fysiskt.
Endast sekvenser som spelats in med den här kameran kan återskapas. Foton kan inte återskapas.
3
Inspelning
35
Spela in video och foton
Det här avsnittet förklarar grunderna för inspelning av videosekvenser* och foton. Mer information
om ljudinspelning finns i avsnittet Ljudinspelning (A 70).
* ”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
Funktionslägen:
Inspelning
Om du väljer
-läget när du ska spela in video och ta foton, justerar kameran automatiskt diverse
inställningar åt dig. I
-läget kan du manuellt justera fokusexponering och många andra inställningar enligt
dina behov och preferenser.
Brytare på
frontkåpan
Åtkomstindikator
(ACCESS)
eller
POWER/CHGindikator
Anpassningsbar
skärmknapp
1 Öppna frontkåpan.
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
2 Ställ in programväljaren på önskad position.
• Ställ in på N (
-läge) eller n (
-läge), enligt hur du vill använda kameran.
3 Ställ in POWER-väljaren på CAMERA.
• POWER/CHG-indikatorn tänds och lyser grönt.
Spela in video
4 Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
• Vid inspelning visas Ü (i rött) på skärmen.
• Du kan även trycka på START/STOP-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
5 Tryck på REC-knappen igen för att avbryta inspelningen.
• Ü ändras till Ñ (i vitt) och sekvensen spelas in på det minneskort som du valt för inspelning av
videosekvenser.
Spela in video och foton
Ta foton
4 Tryck på [PHOTO] när kameran är i standbyläget för inspelning.
• Som standard är funktionen [
Foto] tilldelad till den anpassningsbara skärmknappen, men du kan
ändra funktionen om det är nödvändigt (A 84).
• En grön g-ikon visas längst ner på skärmen. I skärmens övre högra hörn visas {Ð och ikonen för
det minneskort du valt för inspelning av foton.
• Du kan även trycka på PHOTO-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
36
När du är klar med inspelningen
1 Stäng frontkåpan genom att ställa in dess brytare på CLOSED.
2 Kontrollera att åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt.
3 Ställ in POWER-väljaren på OFF.
4 Stäng LCD-panelen och skjut in sökaren.
VIKTIGT
• Glöm inte att säkerhetskopiera dina inspelningar regelbundet (A 99), framför allt när du har gjort viktiga eller
värdefulla inspelningar. Canon ansvarar inte för förlust av data eller förstörda data.
•
•
•
•
•
•
OBS
Den längsta kontinuerliga inspelningstiden för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter denna tid skapas en
ny sekvens automatiskt och inspelningen fortsätter som en separat sekvens.
Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. I dessa fall kan du använda
sökaren eller justera skärmens ljusstyrka (A 21).
En videoinspelning sparas som flera separata sekvenser i följande fall:
- Om funktionen för att växla minne gör att kameran automatiskt växlar till det andra SD-kortet när du spelar
in video (A 33).
- Vid inspelning av sekvenser på ett SDHC-kort, delas videofilen (strömmas) i sekvensen ungefär var
fjärde GB. Uppspelningen i kameran blir kontinuerlig.
När du har sparat de separata sekvenserna på en dator kan du använda programvaran MP4 Join Tool
för att sammanfoga filerna och spara dem som en enda sekvens (A 99).
Om energisparläget: Om
> [B Systeminställningar] > [Automatisk avstängning] är inställd på
[i På] stängs kameran av automatiskt när den inte har använts på 5 minuter, för att spara batteri.
Starta kameran med strömbrytaren.
Spela in stillbilder:
- Stillbilder sparas som JPG-filer. Stillbilder kan bara spelas in i standbyläget för inspelning.
- Kameran kan inte ta stillbilder när funktionen för förinspelning är aktiverad.
Om du ska göra en lång inspelning med kameran på stativ kan du, för att spara på batteriet,
stänga LCD-panelen och bara använda sökaren (A 21).
Spela in video och foton
Granska den senaste inspelningen
Du kan granska de 4 sista sekunderna av den senast inspelade sekvensen utan att byta till
-läge.
Medan du granskar sekvensen kommer det inte höras något ljud från den inbyggda högtalaren.
37
Tryck på u-knappen när du har avslutat inspelningen
av en sekvens.
Skärminformation
Det här avsnittet beskriver de olika typer av skärminformation som visas i
-läget. Den skärminfo som
faktiskt visas kommer att variera beroende på aktuella menyinställningar och funktionslägen.
AF-ramar
Beroende på vilken AF-ramstorlek (A 46) eller fokusfunktion som används kan du också se vissa av följande
AF-ramar.
Kontinuerlig AF-ram – alltid vit
(A 46)
AF-förstärkt MF-ram – i gult:
manuellt inställningsområde; i vitt:
automatiskt justeringsområde
(A 45)
Ansiktsigenkänning:
Huvudmotiv (A 47)
Ansiktsigenkänning:
Andra ramar för
ansiktsigenkänning
Skärmmarkör (A 106)
Spåra (A 47)
Spela in video och foton
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
N
38
Beskrivning
-läge (A 25)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Filmläge (A 55)
00:00:00:00
Tidkod (A 66)
Ñ, Ü (in rött)
Inspelningsfunktion (A 35)
Ñ – inspelning i standby, Ü – inspelning
z
Förinspelning (A 78)
¯,°,± (i gult)
Bildstabilisering (A 53)
è, é, ê, ë (i vitt),
ë (i gult),
(i rött)
000 min.
Återstående batteriladdning (A 19)
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen. Den återstående
inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• ë i gult – batteriet är nästan helt urladdat.
i rött – batteriet är helt urladdat; byt batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på de aktuella
användningsförhållandena.
{Ð6 / 7 (ikonen för minneskortet Foto taget (A 36)
visas i grönt/gult),
/
(i rött)
• 6 (eller 7) i gult – minneskortet är nästan fullt.
in på grund av ett problem med minneskortet.
(eller
) i rött – stillbilden kan inte sparas
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
F00
Bländarvärde (A 57, 58)
1/0000
Slutarhastighet (A 57, 58)
AE ±0 0/0
Exponeringskompensation (A 60)
±0 0/0
Exponeringslås (A 59)
00.0dB
Gain-värde (A 57)
00.0dB (värde i orange)
AGC-gräns (A 54)
ND 1/00
Gråfilter (A 62)
D,@
000m,
Fokus (A 42)
• Medan du ställer in fokus kommer uppskattad närgräns att visas bredvid ikonen.
}, ~
Spåra/känna igen ansikte (A 47)
¼, É,
,
,
,
,
Vitbalans (A 63)
Utseenden (A 65)
Motljuskompensation (A 60)
O, N
Peaking (A 44)
z, {
Zebramönster (A 61)
GPS-signal (A 80): visas kontinuerligt – satellitsignal tas emot; blinkar – ingen satellitsignal tas emot.
• Endast när GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
Digital telekonverter (A 52)
REC`, STBY`
Inspelningskommando (A 104)
Spela in video och foton
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
6 / 7 000h00m,
6 / 7 Slut (ikonen för minneskortet
visas i rött)
Återstående inspelningstid på minneskortet (A 123)
6 (eller 7) i gult – minneskortet är nästan fullt; i rött – minneskortet är fullt (inget tillgängligt
utrymme).
/
(i rött)
Inget SD-kort, eller kan inte spela in på SD-kortet.
/
000h00m
Växla minne (A 33)
Zoomribba (A 49)
• Visas endast vid zoomning. Den ljusblå delen anger digitalt zoomintervall.
x0.00,
x0000
Slow & fast motion-inspelning (A 41)
¿, ¾
Bildfrekvens (A 40)
¸
Videoformat
0000x0000
Upplösning (A 40)
000Mbps
Bithastighet
º
Valfritt tillbehör anslutet till det avancerade minifästet (A 69)
¾,¿
Inställningar optimerade för en optimal konverterlins (A 103)
å
Mikrofondämpare (A 72)
ë, à
Vindbrusfilter (A 73)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Ljudscen (A 70)
Ljudbegränsare (A 74)
Strömförsörjningen via MIC-anslutningen är avstängd (A 75)
^ (i gult)
Förstoring (A 45)
Längst ner och mitten på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
[FUNC]
Öppnar FUNC-menyn (A 29, 101)
[
], [~], [^], [
[±], [Ä], [z], [
[
], [
]
[£], [
]
], [
],
],
Anpassningsbar skärmknapp (A 84)
• Som standard är funktionen [
Foto] (ta en stillbild) tilldelad knappen.
Spåra (A 47)
Exponeringsvisare (A 57)
Ljudnivåmätare (A 72)
(i rött)
Trådlös fjärrkontroll inaktiverad (A 106)
OBS
• Du kan trycka upprepade gånger på DISP-knappen för att stänga av de flesta ikoner och visningar enligt
följande sekvens:
Alla visningar på  Endast skärmmarkörer (när aktiverad A 106)  Minimala visningar
(inspelningsfunktion o.s.v.)
39
Videokonfiguration: upplösning, bithastighet och bildfrekvens
Videokonfiguration: upplösning, bithastighet och bildfrekvens
40
Du kan ställa in den videokonfiguration som ska användas för inspelning av videosekvenser. Välj den
kombination av upplösning/bithastighet och bildfrekvensinställningar som bäst matchar dina kreativa behov.
Färgsamplingen YCbCr 4:2:0, 8 bitar, används.
Tillgängliga alternativ för vissa inställningar kan ändras beroende på föregående val av andra inställningar.
Tabellen som följer procedurerna ger en sammanfattning. Mer information om ljudinspelning finns i avsnittet
Ljudinspelning (A 70).
Funktionslägen:
Välja upplösning och bithastighet
1 Välj [¸ Upplösning].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Upplösning]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Den valda upplösningen och bithastigheten visas på skärmens högra hörn.
Val av bildfrekvens
1 Välj [¸ Bildfrekvens].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Bildfrekvens]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Ikonen för vald bildfrekvens visas på skärmens högra hörn.
Tillgängliga inställningar för videokonfiguration
Upplösning (bithastighet)
Bildfrekvens
50.00P
25.00P
3840 x 2160 (150 Mbps)*
—
●
1920 x 1080 (35 Mbps)
●
●
1920 x 1080 (17 Mbps)
●
●
* Bildfrekvensen är fast och kan inte ändras.
OBS
• Kameran kodar video med variabel bithastighet (VBR) som justeras automatiskt beroende på det inspelade
motivet. Därför kan inspelningstiden variera beroende på motiv.
• Information om ungefärliga inspelningstider finns under Referenstabeller (A 123).
Slow & fast motion-inspelning
Slow & fast motion-inspelning
Du kan spela in sekvenser som får en slow motion- eller fast motion-effekt under uppspelningen genom att helt
enkelt välja en önskad slow/fast motion-hastighet. De tillgängliga slow/fast motion-hastigheterna varierar
beroende på den valda upplösningen och bildfrekvensen. Ljud spelas inte in när slow & fast motion-inspelning
är aktiverad.
Funktionslägen:
1 Välj [Slow & Fast motion].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Slow & Fast motion]
2 Välj en slow/fast motion-hastighet och välj sedan [X].
• Välj [j] för att stänga av slow & fast motion-inspelning.
•
eller
så visas vald frekvens till höger på skärmen.
Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
Upplösning
Bildfrekvens
3840 x 2160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
1920 x 1080
Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
OBS
• Slow & fast motion-inspelning kan inte användas tillsammans med följande funktioner.
- Dual-inspelning
- Förinspelning
- Växla minne
- Färgbalkar
• När slow & fast motion-inspelning är aktiv matas inga inspelningskommandosignaler ut via HDMI OUTanslutningen.
• Om tidkod när slow & fast motion-inspelning är aktiverad:
- Tidkodsläget kan ställas in till [
Regen.], eller [
Preset] med körläget [
Rec Run].
- Om du valt körläget [
Free-Run] för tidkoden ändras körläget automatiskt till [
Rec Run] när slow &
fast motion-inspelningsläget används.
- När slow & fast motion-inspelningsläget stängs av återgår tidkodens körläget till föregående inställning.
- Tidkodsignalen kan inte matas ut från HDMI OUT-anslutningen.
• Den maximala kontinuerliga inspelningstiden för en enstaka sekvens inspelad i slow motion motsvarar
6 timmars uppspelningstid. Inspelningen avslutar sedan automatiskt. Om du har valt hastigheten [x0.5] blir
alltså den maximala kontinuerliga inspelningstiden 3 timmar (vilket motsvarar 6 timmars uppspelningstid vid
slow motion-hastigheten x0,5).
Den här begränsningen gäller inte för fast motion-inspelning, som inte avslutas automatiskt.
41
Ställa in fokus
Ställa in fokus
Kameran har följande olika fokuseringsmetoder.
42
Manuell fokusering: Vrid fokus-/zoomringen för att justera fokuseringen manuellt. Du kan använda funktionerna
för fokuseringshjälp (A 43) för att hjälpa till att fokusera mer korrekt när du använder manuell fokusering.
AF-förstärkt MF: Fokusera manuellt till stor del och låt sedan kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Kontinuerlig AF: Kameran justerar alltid fokus automatiskt.
Manuell fokusering
Använd fokus-/zoomringen för att fokusera manuellt. Du kan använda manuell fokusering även efter att ha pekat
på skärmen för att justera fokus automatiskt. Inställningarna
> [v Kamerainställningar] > [Fokusring
riktning] och [Fokusring respons] gör det möjligt att ändra riktningen och responsen för fokus-/zoomringen när
den används för att justera fokus.
*
Funktionslägen:
* Manuell tillfällig fokusering kan bara användas när du använder fokus-/zoomringen.
1 Ställ in fokus-/zoomringens väljare på FOCUS.
Fokus-/zoomring
Fokusera endast med hjälp av fokus-/zoomringen
2 Tryck på AF/MF-knappen.
• D visas på skärmens vänstra sida.
3 Justera zoomen genom att vrida på fokus.
• Den ungefärliga närgräns att visas till vänster på skärmen
när du använder fokus-/zoomringen.
Fokusera genom att peka på motivet på skärmen (pekfokus)
2 Öppna menyn för fokusering.
[FUNC] > [< Fokus]
3 Peka på önskad punkt inuti fokuseringsramen.
• I-markeringen blinkar på det valda motivet. Kameran fokuserar automatiskt och därefter öppnas manuellt
fokusläge.
• Den ungefärliga närgränsen att visas i fokuseringsramens övre vänstra hörn.
• Du kan återgå till autofokusläget genom att välja [m].
4 Välj [X] för att stänga skärmen för fokusjustering.
5 Vrid vid behov på fokus-/zoomringen för att justera fokus manuellt.
• Den ungefärliga närgräns att visas till vänster på skärmen när du använder fokus-/zoomringen.
OBS
• Om du zoomar efter att ha justerat fokus kan du behöva justera fokus igen.
• Om du fokuserar manuellt och sedan lämnar kameran med strömmen på kan kameran förlora
fokusinställningen efter ett tag. Denna eventuella fokusförändring orsakas av att temperaturen stiger.
Kontrollera fokus innan du fortsätter spela in.
Ställa in fokus
Förinställt fokus
När manuell fokusering är aktiverad kan du registrera en viss fokusposition och sedan, när du fokuserar manuellt
någon annanstans, låta kameran återgå till den förinställda fokuspositionen.
43
Funktionslägen:
1 Aktivera manuell fokusering med FUNC-menyn och justera
fokuset till önskad position (A 42).
• Aktuell ungefärlig närgräns kommer att visas inuti
fokuseringsramen och i knappen för förinställt fokus.
Aktuell närgräns
Peka för att återgå till
förinställt fokus
2 Välj knappen för förinställt fokus för att spara den aktuella
fokuspositionen.
• Indikatorn inuti knappen kommer att bli orange för att
visa att funktionen förinställt fokus har aktiverats.
• Välj knappen för förinställt fokus en gång till för att
återkalla den lagrade förinställda fokuseringspositionen.
3 Justera fokus enligt behov med pekfokus eller
fokus-/zoomringen.
• Det är bara avståndet som visas i fokuseringsramen som
ändras när du fokuserar.
Knapp för förinställt fokus
(i orange: förinställning för fokus
aktiverad)
Förinställd fokusposition
4 Välj [
] för att återgå till den förinställda fokuspositionen.
• [
] gråskuggas vid justering av fokus eller zoom.
• Välj knappen för förinställt fokus för att avsluta förinställt fokus.
OBS
• Förinställt fokus återkallas när kameran stängs av.
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Förinsställd fokushastighet] gör det möjligt att ställa
in hastigheten för kamerans återgång till den förinställda fokuspositionen.
• Närgränsen är ungefärlig. Du kan ändra de avståndsenheter som används med inställningarna
>
[£ Displayinställningar] > [Avståndsenheter].
Använda funktionerna för fokuseringshjälp
Du kan fokusera mer korrekt genom att använda följande funktioner för fokuseringshjälp: Dual Pixel Fokusguide,
en guide på skärmen som visar dig om motivet är i fokus, peaking, som ger tydligare kontraster genom att
motivets konturer förstärks, och förstoring som förstorar bilden på skärmen. Du kan använda peaking och
fokusguiden eller peaking och förstoring samtidigt för större effekt.
Funktionslägen:
Ställa in fokus
44
Fokusguide
Inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Fokusguide] är som standard inställd på [i På] så att
fokusguiden visas när kameran är inställd på manuellt fokusläge. Fokusguiden ger dig en intuitiv visuell indikation
av aktuellt fokusavstånd och riktning och mängd justering som krävs för att få bilden helt fokuserad.
Vi användning i kombination med ansiktsigenkänning och spårning (A 47) kommer fokusguideramen att visas
i närheten av ögonen på den person som spårats som huvudmotiv.
Fokusera längre bort
(stor justering)
Fokusera längre bort
(liten justering)
I fokus
(i grönt)
Fokusera närmre
(liten justering)
Fokusera närmre
(stor justering)
Kan inte fastställa
justering
Du kan vid behov flytta fokusguiden och fokusera på ett annat motiv genom att peka på en annan
punkt på skärmen.
•
•
•
•
•
OBS
Motivet fokuseras korrekt när fokusguiden blir grön.
Med motiv eller i situationer där autofokus kanske inte fungerar bra (A 47) kanske inte fokusguiden
visas korrekt.
Fokusguiden kan inte användas i följande fall:
- Medan fokus justeras automatiskt med AF-förstärkt MF eller kontinuerlig AF.
- När
> [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställt på ett annat alternativ än [j Av].
- Om den digitala zoomen är aktiverad och zoomfrekvensen är i det digitala zoomintervallet.
- Om du har valt filmläget [T Fyrverkerier].
- Då färgbalkarna visas.
När fokusläget används tillsammans med spåra/känna igen ansikte, kanske inte fokusguiden visas intill
huvudmotivets ögon, beroende på åt vilken riktning ansiktet är vänt.
Om du ställt in en anpassningsbar knapp på [ Fokusguide] (A 84) kan du trycka på den knappen för
att aktivera eller inaktivera fokusguiden.
Peaking
När peaking har aktiverats röd-, blå- eller gulmarkeras konturerna på de objekt som är i fokus på skärmen.
Du kan även välja att byta till svartvit skärm medan peaking är aktiverat, för att ytterligare accentuera konturerna.
1 Öppna menyn för peakinginställningar.
[FUNC] > [< Fokus] > [i]
2 Välj önskade alternativ och välj sedan [L].
• För svartvit inställning: Välj [Av] eller [På]. För peakingfärg: Välj [Röd], [Blå] eller [Gul].
3 Välj [O] och välj sedan [X].
• O eller N visas till vänster på skärmen när peaking har aktiverats och fokuskanterna accentueras.
• Peka på [O] igen innan du stänger menyn för att stänga av peakingeffekten.
Ställa in fokus
Förstoring
1 Tryck på MAGN.-knappen.
• Du kan även välja [FUNC] > [^ Förstoring] > [OK].
• ^ visas på skärmens nedre högra del och bilden
i skärmens mitt* förstoras två gånger.
• Förstoringsramen som visas längst ner till höger på
skärmen visar den ungefärliga del av bilden som
visas förstorad.
45
2 Flytta om nödvändigt runt förstoringsramen för att
kontrollera andra delar av bilden.
• Dra fingret över skärmen eller tryck på joysticken
(ÝÞ).
3 Stäng av funktionen för förstoring genom att välja
MAGN.-knappen igen eller peka på [X].
* Om en av AF-ramarna eller ansiktsigenkänningsramen visas på skärmen, kommer området runt den aktiva ramen att förstoras
i stället.
OBS
• Funktionerna för peaking/förstoring visas bara på kamerans skärm. De visas inte på videoutgången från
utgående anslutningar och kommer inte att påverka dina inspelningar.
• Förstoring är inte tillgänglig när färgbalkarna visas.
• Om du ställt in en anpassningsbar knapp på [^ Förstoring] (A 84) kan du trycka på den knappen för
att aktivera eller inaktivera förstoring.
• Förstoringen inaktiveras när du börjar spela in en videosekvens men du kan aktivera och inaktivera den igen
under inspelningen.
AF-förstärkt MF
Med det här fokusläget kan du fokusera manuellt till stor del och låt sedan kameran slutföra fokuseringen
automatiskt. Detta är mycket bekvämt när du vill försäkra dig om att dina 4K-inspelningar har ordentlig skärpa.
Vidare kommer kameran inte att utföra opålitliga fokusjusteringar i detta läge om det inte går att utvärdera hur
fokus ska justeras. Detta ger överlag en stabilare fokusering än med kontinuerlig AF.
Funktionslägen:
1 Ställ in fokus-/zoomringens väljare på FOCUS.
2 Tryck på AF/MF-knappen för att aktivera autofokus.
• @ visas på skärmens vänstra sida.
3 Ställ in AF-ramens storlek på [r Stor] eller [s Liten] (A 46).
4 Välj [AF-läge].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-läge]
5 Välj [
AF-förstärkt MF] och välj sedan [X].
• När fokus är i det manuella justeringsområdet visas
fokuseringsramen i gult.
• Du kan också ändra storleken på AF-ramen om det behövs
(A 46).
Fokus-/zoomring
Ställa in fokus
6 Justera zoomen genom att vrida på fokus.
• Fokusera manuellt för att ta motivet närmare fokus. När fokuseringen går in i automatiskt justeringsområde,
kommer fokuseringsramen att bli vit och kameran kommer att slutföra fokuseringen automatiskt.
• Medan fokus är inom det automatiska justeringsområdet kommer kameran att behålla motivet
i fokus automatiskt.
46
Kontinuerlig AF
Kameran kommer som standard att fokusera automatiskt på ett motiv i mitten av skärmen. Om AF-ramens
storlek har ändrats till ett annat alternativ än [k Automatisk] (A 46), kommer kameran att fokusera
automatiskt på ett motiv inuti AF-ramen som visas på skärmen.
Funktionslägen:
* I
*
-läget används kontinuerlig AF som standard, så den här proceduren är inte nödvändig.
1 Tryck på AF/MF-knappen för att aktivera autofokus.
• @ visas på skärmens vänstra sida.
2 Ställ in AF-ramens storlek på [r Stor] eller [s Liten] (A 46).
3 Välj [AF-läge].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-läge]
4 Välj [
Kontinuerlig] och sedan [X].
OBS
• När [v Kamerainställningar] > [AF-ram storlek] är inställt på [r Stor]
eller [s Liten] kommer en vit ram att visas på skärmen.
Ändra AF-ram storlek
När autofokus används fokuserar kameran som standard på ett motiv mitt på skärmen och ingen AF-ram visas.
Du kan välj att visa en AF-ram och ändra storleken och positionen för den om du vill fokusera på ett visst område
eller motiv.
Funktionslägen:
1 Välj [AF-ram storlek].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-ram storlek]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[k Automatisk]:
Ingen AF-ram visas. Kameran kommer att fokusera automatiskt på ett motiv i mitten
av skärmen.
[r Stor], [s Liten]: En AF-ram visas. Du kan flytta AF-ramen inom 80 % av skärmområdet och välja storlek
på den utifrån det motiv du vill fokusera på.
Ställa in fokus
OBS
• När AF-ramens storlek är inställd på [k Automatisk] kan inte AF-förstärkt MF användas.
• I
-läget ställs AF-läget och AF-ramens storlek in automatiskt på [
Kontinuerlig] respektive
[k Automatisk] och det går inte att ändra dessa inställningar.
Om autofokusfunktionerna (AF):
• Du kan ändra vissa aspekter av autofokusfunktionen med följande inställningar:
> [v Kamerainställningar] > [AF-hastighet] för att ställa in AF-hastigheten (den hastighet med
vilket fokuset justeras) till en av tre nivåer.
> [v Kamerainställningar] > [AF-respons] för att ställa in svarsgraden för autofokusfunktionen
till en av tre nivåer.
• Vid inspelning i starkt ljus minskar kameran sin bländare. Detta kan skapa oskärpa i bilden, vilket blir mer
tydligt när du närmar dig zoomens maximala vidvinkelinställning. I sådana fall ska du välja filmläget “ eller
n, tillämpa gråfiltret (A 62) och justera bländaren.
• Autofokus är inte tillgänglig när
> [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställt till ett
annat alternativ än [j Av].
• Autofokus tar lite längre tid när bildfrekvensen ställs in på 25.00P än vid 50.00P.
• Om du spelar in i svagt ljus begränsas fokuseringsintervallet och bilden kan bli suddig.
• Vid autofokus kan du vrida på fokus-/zoomringen om du behöver fokusera manuellt. När du släpper ringen
återgår kameran till autofokus. Praktiskt om man till exempel vill fokusera på ett motiv som befinner sig på
andra sidan av en glasruta.
• Om du har valt filmläget [T Fyrverkerier] ställs fokus in på
och kan inte ändras.
• Autofokusen fungerar eventuellt inte för nedanstående motiv och situationer. Fokusera i så fall manuellt.
-
- Genom smutsiga eller våta fönster
Reflekterande ytor
- Kvällsmotiv
Motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer
- Motiv med ett upprepat mönster
Snabbrörliga motiv
När [FUNC] > [Utseenden] är inställt på [
Stort dyn. omfång].
När motiv på olika avstånd visas i bilden.
Spåra/känna igen ansikte
När spåra/känna igen ansikte är aktiverat och kameran spårar ett ansikte,
kan den automatiskt justera fokus1 och exponering2. Om det finns flera
personer i bilden väljs en person ut som huvudmotiv, men om du vill kan du
välja en annan person som huvudmotiv (du måste då välja motivet med
touchskärmen). Kameran spårar huvudmotivet även när det rör sig.
1
2
Endast i AF-läge. I MF-läge kan du använda fokusguiden (A 44) om du vill ha hjälp med
att fokusera motivet manuellt.
Exponeringen justeras inte när filmläget är inställt på [K Snö], [L Strand],
[M Solnedgång] eller [S Spotlight].
Funktionslägen:
* I
Huvudmotiv
*
-läget är spåra/känna igen ansikte alltid aktiverat och kan inte stängas av. Starta proceduren från steg 2.
1 Aktivera spåra/känna igen ansikte.
> [v " Kamerainställningar] > [Spåra/känna igen ansikte] > [i På}] > [X]
• } visas på skärmens vänstra sida.
2 Rikta kameran mot motivet.
• Alla identifierade ansikten placeras i en ram för ansiktsigenkänning. Huvudmotivets ram för
ansiktsigenkänning har små pilar (vita i AF-läge, grå i MF-läge).
47
Ställa in fokus
3 Du kan vid behov välja ett annat huvudmotiv genom att peka på ett annat motiv på skärmen.
48
• Välja en annan person: Peka på ett ansikte som omges av en grå ram. Ramen för ansiktsigenkänning kommer
att ändras till en dubbel ram £ (spårningsram, vit i AF-läge, grå i MF-läge). Kameran kommer att spåra
motivet då det rör sig.
• Välja andra rörliga motiv: I AF-läge kan du bara spåra andra rörliga motiv, till exempel husdjur. Om AF-ramens
storlek är inställd på [k Automatisk] pekar du på det önskade motivet på skärmen. Om det är inställt på ett
annat alternativ väljer du [£] för att visa fokuseringsramen och pekar sedan på ett motiv inuti ramen.
En vit, dubbel ram £ (spårningsram) visas och kameran följer motivet när det rör sig.
• Peka på [
] för att ta bort ramen och avbryta spårningen.
4 I MF-läget kommer fokusguiden att visas på valt huvudmotiv om denna funktion är aktiv.
Använd fokusguiden som en referens för att fokusera manuellt (A 44).
• I AF-läget kommer kameran att behålla fokus på huvudmotivet och spåra det då det rör sig.
Begränsa autofokus till ansikten (AF ansikte)
Du kan välja att begränsa autofokusfunktionen till situationer då ett ansikte har identifierats, och använda manuell
fokusering annars. När ett ansikte har spårats kommer kameran automatiskt att behålla motivet i fokus och
optimera exponeringen.
Funktionslägen:
Ställ in en anpassningsbar knapp på [~ Autofokus ansikte] (A 84) och tryck på knappen.
• När AF ansikte är aktiverat kommer ikonen } att ändras till ~.
OBS
• Kameran kan ibland, av misstag, identifiera icke-mänskliga ansikten. Stäng i så fall av funktionen.
• När du har aktiverat Spåra/känna igen ansikte kan kameran inte använda en längre slutarhastighet än 1/25.
• Om du pekar på en färg eller ett mönster på motivet, som är unikt i bilden, blir motivet enklare att spåra.
Men om det finns ett annat motiv i bild med liknande färger/mönster, kan kameran börja spåra fel motiv.
Peka i så fall på skärmen igen för att göra om valet av motiv.
• I vissa lägen blir det svårt att få en korrekt ansiktsidentifiering. Exempel på sådana situationer:
- Extremt små, stora, mörka eller ljusa ansikten jämfört med övriga bilden.
- Ansikten vända åt sidan, upp- och nervända, diagonala eller delvis dolda ansikten.
• I följande fall kan inte spåra/känna igen ansikten användas.
- När du använder filmläget [Q Kvällsmotiv], [R Svagt ljus] eller [T Fyrverkerier].
- Om angiven slutarhastighet är längre än 1/25.
- Om den digitala zoomen är aktiverad och zoomfrekvensen överskrider 60x.
• I vissa fall startar inte funktionen för spårning ens när du har pekat på motivet på skärmen. Exempel på sådana
situationer:
- Motiv som är mycket små eller stora i relation till den övriga bilden.
- Motiv som är alltför lika bakgrunden.
- Motiv som saknar tillräcklig kontrast.
- Snabbrörliga motiv.
- När du fotograferar inomhus i bristande belysning.
• AF ansikte kan inaktiveras i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren eller lägesomkopplaren.
- Funktionen för att spåra/känna igen ansikten kan inte heller användas i dessa fall (se ovan).
- Om du växlar mellan att använda autofokus och manuell fokusering.
- Om [~ Autofokus ansikte] inte längre är tilldelad den programmerbara knappen.
Zooma
Zooma
För att zooma in och ut kan du antingen använda fokus-/zoomringen, zoomspaken på kameran, den medföljande
trådlösa fjärrkontrollen eller fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör), eller zoomkontrollerna på skärmen.
Utöver en 15x optisk zoom kan du använda inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Digital zoom]*
för att aktivera den digitala zoomen (300x) eller den digitala telekonvertern, vilket betyder att du kan förstora
bilden på skärmen på digital väg.
* Den här inställningen är inte tillgänglig i
inställd på [¿ WA-U58].
-läget eller när
> [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är
Funktionslägen:
Använda fokus-/zoomringen
1 Ställ in fokus-/zoomringens väljare på ZOOM.
Fokus-/zoomring
2 Justera zoomen genom att vrida på fokus-/zoomringen.
• Vrid långsamt på fokus-/zoomringen för en långsammare
zoom, och vrid snabbt för en snabbare zoom.
• Den zoomindikator som syns på skärmen anger ungefärligt
zoomläge.
OBS
• Du kan anpassa hur fokus-/zoomringen fungerar med
inställningarna
> [v Kamerainställningar] >
[Hantering fokus-/zoomring] och [Zoomring riktning].
• Om du vrider för snabbt på fokus-/zoomringen kan inte kameran zooma direkt. I så fall zoomar kameran när
du har slutat vrida på ringen.
Använda zoomspaken
Flytta zoomspaken mot T (vidvinkel) för att zooma ut.
Zooma in genom att trycka den mot S (telefoto).
• Du kan ställa in zoomhastigheten med följande procedur.
W Zooma ut
T Zooma in
49
Zooma
Ställa in zoomhastigheten för handtagets zoomspak
Du kan välja en variabel hastighet (ju hårdare du trycker, desto snabbare zoom) eller en konstant hastighet som
du ställer in själv.
50
Sidohandtagets zoomspak: ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela
zoomomfånget)
Inställningen
[Greppzoomshastighet]
[Y] (variabel)
[X] (konstant)
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
Vald konstant
hastighet
[] Långsam]
[[ Normal]
[Z Snabb]
1,5 sek.* till 1 min.
–
4,2 sek. till 4 min. 38 sek.
2,6 sek. till 2 min.
1 (långsammast)
4 min. 38 sek.
2 min.
1 min.
16 (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.*
* När zoomhastigheten är för hög kan kameran få problem med autofokusen vid zoomning.
1 Välj generell zoomhastighetsnivå.
> [v ! Kamerainställningar] > [Zoomhastighetsnivå] > Önskad zoomhastighetsnivå > [L]
2 Välj om du vill använda en variabel eller konstant zoomhastighet.
> [v ! Kamerainställningar] > [Greppzoomshastighet] > [Y] (variabel) eller [X] (konstant)
• Gå vidare till steg 4 om du valde [Y].
3 Välj [Ï] eller [Ð], eller dra fingret längs justeringsmätaren för att ställa in en konstant hastighet.
4 Välj [X].
OBS
• När [Zoomhastighetsnivå] är inställd på [Z Snabb] kan kameran råka fånga upp och spela in ljud från
användningen av zoomen.
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Hantering greppzoom] gör det möjligt att inaktivera
handtagets zoomspak.
Använda höghastighetszoom i standby
Om funktionen för höghastighetszoom är aktiverad och
> [v Kamerainställningar] >
[Greppzoomshastighet] är inställd på [Y] (variabel zoomhastighet) kan du zooma med den högsta tillgängliga
hastigheten ([Z Snabb] i standbyläget för inspelning). När du börjar spela in anpassas zoomhastigheten dock
automatiskt till den valda inställningen för [Zoomhastighetsnivå].
1 Välj [Höghastighetszoom].
> [v ! Kamerainställningar] > [Höghastighetszoom]
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
OBS
• Om förinspelning aktiveras avgörs zoomhastigheten av inställningen [Zoomhastighetsnivå] även i standby.
• Om [Zoomhastighetsnivå] redan är inställd på [Z Snabb] ändras inte zoomhastigheten.
Zooma
Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen eller en annan trådlös fjärrkontroll
(extra tillbehör)
Zoomhastigheterna varierar vid användning av den medföljande trådlösa fjärrkontrollen, RC-V100 Fjärrkontroll
(extra tillbehör) eller fjärrkontroller från andra tillverkare som ansluts till REMOTE-anslutningen.
Zoomhastighet för fjärrstyrning
Tillbehör
Zoomhastighet
Trådlös fjärrkontroll (medföljer)
Konstant zoomhastighet. Se följande tabell.
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra
tillbehör)
Variabel hastighet: Som standard vrider du ratten ZOOM-ratten på RCV100 åt höger för att zooma in (S) och
åt vänster för att zooma ut (T). Ju mer du vrider ratten från mittläget, desto snabbare blir zoomningen.
Fjärrkontroller från andra
tillverkare
Se fjärrkontrollens användarhandbok.
Om din fjärrkontroll saknar stöd för variabel zoom: Konstant zoomhastighet.
Om din fjärrkontroll har stöd för variabel zoom: variabel zoomhastighet enligt fjärrkontrollens inställningar.
Ställa in zoomhastigheten för den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
Trådlös fjärrkontroll (medföljer): ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela
zoomomfånget)
Inställningen [Zoomhastighet fjärrkontroll]
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
[] Långsam]
[[ Normal]
1 (långsammast)
4 min. 38 sek.
2 min.
[Z Snabb]
1 min.
16 (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.*
* När zoomhastigheten är för hög kan kameran få problem med autofokusen vid zoomning.
1 Välj generell zoomhastighetsnivå (steg 1, A 50).
2 Välj [Zoomhastighet fjärrkontroll].
> [v ! Kamerainställningar] > [Zoomhastighet fjärrkontroll]
3 Välj [Ï] eller [Ð], eller dra fingret längs justeringsmätaren för att ställa in en konstant hastighet.
4 Välj [X].
Använda touchskärmens zoomkontroller
1 Öppna fokus-/zoomkontrollerna på skärmen.
[FUNC] > [R Zoom]
• Zoomkontrollerna visas längst ner på skärmen.
2 Styr zoomen genom att peka på zoomkontrollerna.
• Peka var som helst inom V-området för att zooma ut, eller var som helst
inom U-området för att zooma in. Peka närmare mitten för att zooma
långsammare och närmare V/U-ikonerna för att zooma snabbare.
3 Välj [X].
51
Zooma
Digital telekonverter
Med en digital telekonverter kan man öka kamerans brännvidd digitalt med en faktor på cirka 2, och spela in en
förstorad bild.
52
Funktionslägen:
1 Välj [Digital zoom].
> [v ! Kamerainställningar] > [Digital zoom]
2 Välj [
Digital telekonv.] och välj sedan [X].
3 Öppna fokus-/zoomkontrollerna på skärmen.
[FUNC] > [R Zoom]
4 Välj [
] (digital telekonverter) och välj sedan [X].
• Skärmens mitt förstoras cirka 2x och
-ikonen visas längst ner till vänster på skärmen.
• Du kan inaktivera den digitala telekonvertern genom att välja [
] igen innan du stänger skärmen.
•
•
•
•
OBS
Du kan montera den medföljande TL-U58-telekonvertern och använda den tillsammans med den här
funktionen, för ökad effekt.
En digital telekonverter kan inte aktiveras medan du spelar in eller då
> [v Kamerainställningar] >
[Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-U58].
Bilden bearbetas digitalt, det vill säga dess kvalitet sjunker något längs zoomområdet.
Den digitala telekonvertern inaktiveras om upplösningen ändras från 3840 x 2160 till 1920 x 1080.
Bildstabilisering
Bildstabilisering
Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakningar och ger stabilare bilder. Kameran har följande IS-lägen.
Standard IS (¯): Standard IS kompenserar för mindre kraftiga kameraskakningar, till exempel vid handhållen
filmning när du står stilla, och passar bra när du vill få inspelningar med ett mer naturligt utseende.
Dynamisk IS (°): Dynamisk IS kompenserar för en kraftigare typ av kameraskakningar, till exempel inspelning
under gång, och är mer effektiv när zoomen närmar sig maximalt vidvinkelläge.
Powered IS (±): Powered IS är mest effektiv när du står stilla och zoomar in kraftigt på avlägsna motiv (när du
närmar dig läget för maximalt telefoto). Den här funktionen lämpar sig inte för inspelning med lutande eller
panorerande kamera.
Funktionslägen:
Dynamisk IS eller Standard IS
1 Välj [Bildstabilisator].
> [v # Kamerainställningar] > [Bildstabilisator]
2 Välj [¯ Standard] (Standard IS) eller [° Dynamisk] (Dynamisk IS) och välj sedan [X].
• Du kan även välja [® Av] för att stänga av bildstabiliseringen, till exempel när kameran är fäst på ett stativ.
• Ikonen för det valda läget visas längst upp på skärmen.
Powered IS
Tryck in och håll nere POWERED IS-knappen så länge du vill att
Powered IS ska vara aktivt.
• ± visas i gult högst upp på skärmen medan Powered IS är aktiv.
OBS
• Bildstabilisatorn klarar inte att kompensera alltför kraftiga kameraskakningar.
• Powered IS kan väljas även om [Bildstabilisator] står på [® Av].
• Du kan ändra funktionen hos POWERED IS-knappen (långt tryck eller växla på/av) med inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Powered IS-knapp].
• Bildvinkeln förändras när [Bildstabilisator] ställ in på ett annat alternativ än [° Dynamisk].
• Vid användning av funktionen Dynamic IS kan bildens ytterkanter påverkas negativt (spökbilder, artefakter
och/eller mörka områden kan till exempel uppstå) vid kompensation av kraftigare kameraskakningar.
53
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
54
När du spelar in i svagt ljus gör kameran automatiskt en gain-ökning för att du ska få en ljusare bild. Du kan ställa
in ett högsta gain-värde för att begränsa mängden brus i bilden och ge den ett mörkare utseende. Funktionen
kan endast användas i filmlägena ’, ‚ eller “.
Funktionslägen:
1 Öppna menyn för justering av AGC-gräns.
[FUNC] > [
AGC Limit] > [n]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Välj [n] igen om du vill återställa kameran till funktionen för automatisk gain-kontroll.
2 Dra fingret längs skalan för att välja ett högsta gain-värde.
• Du kan välja en AGC-gräns från 0,0 dB till 38,0 dB.
• Om [FUNC] > [Utseenden] är inställt på [
Stort dyn. omfång] kan den lägsta AGC-gränsen ställas
in på 9,0 dB.
3 Välj [X].
• När AGC-gränsen är inställd kommer
och högsta gain-värde att visas till vänster på skärmen.
OBS
• AGC-gränsen kan inte ställas in när exponeringen är låst (A 59).
• Om du ställer in CUSTOM-rattens funktion på [
AGC Limit] (A 83) kan du aktivera/inaktivera
AGC-gränsen med CUSTOM-knappen och justera AGC-gränsen med CUSTOM-ratten.
Filmlägen
Filmlägen
När du väljer
-läget får du tillgång till ett antal filmlägen som ger dig olika grad av kontroll över kamerans
inställningar. Välj det filmläge som är lämpligast för dina behov eller kreativa vision och justera vilka inställningar
du vill kontrollera manuellt och låt kameran ta hand om resten.
Funktionslägen:
1 Välj filmlägesknappen.
Filmlägesknapp
2 Välj ett filmläge och välj sedan [X].
• Filmlägesknappen kommer att visa ikonen
för valt läge.
Inspelningsprogram för specialmotiv
Tillgängliga filmlägen
Filmläge
Beskrivning
A
[’ Prog.automatik]
Kameran ställer automatiskt in rätt slutarhastighet, bländare och gain.
58
[‚ Tidsförval AE]
Du väljer själv slutarhastighet och låter kameran ställa in bländare och gain automatiskt.
58
[“ Bländarförval AE]
Du väljer själv bländare och ND-filter och låter kameran ställa in slutarhastighet och gain automatiskt.
58
[n Man. exponering]
Du väljer själv slutarhastighet, bländare och gain för att få full kontroll över exponeringen.
57
Inspelningsprogram för
specialmotiv
Dessa filmlägen har förinställda kombinationer av inställningar som är optimerade för specifika situationer.
55
Inspelningsprogram för specialmotiv
Att använda inspelningsprogram för specialmotiv kan vara ett enkelt och bekvämt alternativ för att justera
detaljerade exponeringsinställningar.
[H Porträtt]
Kameran använder ett lägre
bländarvärde för att öka skärpan
hos motivet och samtidigt skapa
bakgrundsoskärpa.
[Q Kvällsmotiv]
För inspelning av nattliga vyer
med mindre brus.
[L Strand]
För inspelning på soliga stränder
utan att motivet blir
underexponerat.
[ûSport]
För inspelning av sportscener
såsom sportevenemang eller
dansscener.
[ý Snö]
För inspelning i ljusstarka
skidbackar utan att motivet
blir underexponerat.
[ÿ Solnedgång]
För inspelning av färgsprakande
solnedgångar.
55
Filmlägen
[R Svagt ljus]
För inspelning i situationer med
svagt ljus.
56
[S Spotlight]
För inspelning av
spotlightbelysta motiv.
[T Fyrverkerier]
För inspelning av fyrverkerier.
OBS
• [H Porträtt]/[û Sport]/[ý Snö]/[L Strand]: Bilden kan bli ojämn vid uppspelning.
• [ý Snö]/[L Strand]: Bilden kan bli överexponerad om det är molnigt eller om du befinner dig i skugga.
Kontrollera bilden på skärmen.
• [R Svagt ljus]:
- Rörliga motiv kan få störande eftersläpningar.
- Bildkvaliteten blir eventuellt lite sämre än med andra program.
- Du kan få vita prickar på skärmen.
- Ibland fungerar inte autofokusen lika bra som vanligt. Justera i så fall skärpan manuellt.
• [R Svagt ljus]/[T Fyrverkerier]: För att undvika oskärpa (beroende på att kameran rör sig) rekommenderar
vi att du använder stativ.
Justera exponeringen
Justera exponeringen
I den första delen av det här avsnittet beskrivs de viktigaste filmlägena som används för att justera exponeringen.
Välj ett filmläge enligt de exponeringselement (bländare, slutarhastighet och gain) som du vill styra, och låt sedan
kameran justera resten av inställningarna automatiskt.
I det här avsnittet beskrivs också de funktioner för exponeringsjustering som du kan använda för att uppnå den
ljusstyrka du vill ha, när den allmänna exponering du får automatiskt via kameran inte passar.
Funktionslägen:
Manuell exponering (n)
Det här filmläget ger dig störst kontroll över filmlägen eftersom du kan ställa in bländaren, slutarhastigheten och
förstärkningen för att få den exponering du vill.
1 Ställ in filmläget på [n Man. exponering] (A 55).
• Bländarvärdet, slutarhastigheten och gain-värdet visas till vänster på skärmen.
2 Öppna justeringsmenyn för bländare, slutarhastighet eller gain.
[FUNC] > [
Bländare], [
Slutarhastighet] eller [
• En justeringsratt visas på skärmen.
Förstärkning]
3 Dra fingret längs ratten för att välja ett värde.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 61, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
4 Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att justera exponeringen till en önskad nivå.
5 Välj [X].
Tillgängliga inställningar
Bländare1
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.5, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Slutarhastighet2 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180,
1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Förstärkning
1
2
3
0,0 dB3 till 39,0 dB (ökningar om 1-dB)
De tillgängliga värdena varierar beroende på det valda zoomläget (F2.8 till F11 vid full vidvinkel; F4.5 till F11 vid fullt telefoto).
De bländarvärden som visas på skärmen anges endast i referenssyfte.
De tillgängliga värdena i slow och fast motion-inspelningsläget varierar beroende på den valda slow/fast motion-hastigheten.
Från 9,0 dB när [FUNC] > [Utseenden] är inställt på [
Stort dyn. omfång].
Exponeringsvisaren
När filmläget är inställt på n visas exponeringsvisaren på skärmen och visar
optimal automatisk exponering och aktuell exponering. När skillnaden mellan
den aktuella och den optimala exponeringen är större än ±2 EV blinkar indikatorn
i kanten av exponeringsvisaren.
Optimal exponering AE±0
Aktuell exponering
OBS
• Om du ställer in CUSTOM-rattens funktion på [
och gain med CUSTOM-ratten/-knappen.
Tv/Av/M] (A 83) kan du justera bländare, slutarhastighet
57
Justera exponeringen
Automatisk exponering: Programautomatik (’)
Kameran ställer automatisk in slutarhastighet, bländare och förstärkning (för sekvenser), men du kommer kunna
använda andra funktioner som inte är tillgängliga i
-läge.
58
Ställ in filmläget på [’ Prog.automatik] (A 55).
Automatisk exponering: Slutarhastighet (‚)
Med det här filmläget kan du ställa in slutarhastigheten manuellt, för att t.ex. få skärpa på motiv som rör sig
snabbt eller för att få en ljusare bild vid villkor med lite ljus. Kameran kommer automatiskt att justera andra
inställningar för att få bästa exponering.
1 Ställ in filmläget på [‚ Tidsförval AE] (A 55).
• Slutarhastigheten visas till vänster på skärmen.
2 Öppna skärmen för slutarhastighet.
[FUNC] > [
Slutarhastighet]
• En justeringsratt visas på skärmen.
3 Dra fingret längs ratten för att välja ett värde.
• Du hittar tillgängliga slutarhastigheter i tabellen för manuell exponering (A 57)
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 61, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
4 Välj [X].
Automatisk exponering: Bländarförval (“)
Med det här filmläget kan du ställa in bländarvärdet manuellt för att kontrollera skärpedjupet t.ex. för att göra
bakgrunden suddig och göra så att motivet sticker ut mer. Kameran kommer automatiskt att justera andra
inställningar för att få bästa exponering.
1 Ställ in filmläget på [“ Bländarförval AE] (A 55).
• Bländarvärdet visas till vänster på skärmen.
2 Öppna bländarfönstret.
[FUNC] > [
Bländare]
• En justeringsratt visas på skärmen.
3 Dra fingret längs ratten för att välja ett värde.
• Du hittar tillgängliga bländarvärden i tabellen för manuell exponering (A 57)
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 61, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
4 Välj [X].
OBS
• Om du ställer in CUSTOM-rattens funktion på [
Tv/Av/M] (A 83) kan du justera bländarvärdet eller
slutarhastigheten med CUSTOM-ratten/-knappen.
• När filmläget är inställt på ‚ eller “, beroende på motivets ljusstyrka, kanske kameran inte kan ställa in
lämplig exponering. I dessa fall kommer slutarhastigheten (‚) eller bländarvärdet (“) att blinka på skärmen.
Ändra slutarhastigheten/bländaren efter behov.
Justera exponeringen
Peka på Exponering
Du kan peka på skärmen för att optimera exponeringen för ett specifikt motiv eller område. Kameran kommer
automatiskt att justera exponeringen för vald position och låsa exponeringsinställningarna. Du kan även peka på
ett ljust område på bilden så att den punkten får 100 % ljusstyrka, och på så sätt försöka undvika
överexponering (högdagrar AE). Den här funktionen kan inte användas i filmläget n eller [T Fyrverkerier].
1 Öppna touchskärmen för exponeringsinställningar.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.] > [i]
2 Välj [
Normal] eller [
Högdagrar] och välj sedan [L]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 61, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
3 Peka på önskad punkt inuti exponeringsramen för att optimera och låsa exponeringen.
• I-markeringen blinkar och exponeringen justeras automatiskt så att den del av bilden du pekade på får
rätt exponering.
• Exponeringskompensationsvärdet ±0 och
visas på skärmen. Indikatorn inuti [ ]-knappen blir dessutom
orange för att visa att exponeringen är låst.
• Välj [ ] igen för att låsa upp exponeringen.
4 Du kan även dra fingret längs skalan för att kompensera exponeringen ytterligare.
• Du kan ställa in ett kompensationsvärde från -3 till +3 i steg om 1/4 EV.
5 Välj [X].
• Exponeringskompensationsvärdet och
visas på skärmens vänstra del. Om exponeringen inte var låst
(enbart kompensation) visas [AE] och kompensationsvärdet i stället.
Exponeringslås (AE-lås)
Du kan låsa aktuella exponeringsinställningar och använda dem till och med när du komponerar om bilden.
Den här funktionen kan inte användas i filmläget n eller [T Fyrverkerier].
1 Lås den aktuella exponeringen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.] > [ ]
• Exponeringskompensationsvärdet ±0 och
orange för att visa att exponeringen är låst.
• Välj [ ] igen för att låsa upp exponeringen.
visas på skärmen. Indikatorn inuti [ ]-knappen blir dessutom
2 Vid behov kan du dra fingret längs skalan för att kompensera exponeringen ytterligare.
• Du kan ställa in ett kompensationsvärde från -3 till +3 i steg om 1/4 EV.
• Beroende på bildens ljusstyrka och exponeringslåset, kanske vissa värden inte är tillgängliga och området
för exponeringskompensation kan variera.
3 Välj [X].
• Exponeringskompensationsvärdet och
visas på skärmens vänstra del.
59
Justera exponeringen
Exponeringskompensation
Du kan justera den exponering som har valts med funktionen för automatisk exponering och göra bilden mörkare
eller ljusare. Funktionen kan endast användas i filmlägena ’, ‚ eller “.
60
1 Öppna menyn för exponeringen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• Om exponeringen är låst kan du välja [ ] för att låsa upp exponeringen.
2 Du kan även dra fingret längs skalan för att kompensera exponeringen.
• Du kan ställa in ett kompensationsvärde från -2 till +2 i steg om 1/4 EV.
3 Välj [X].
• [AE] och exponeringskompensationsvärdet visas på skärmens vänstra del.
OBS
• Om du ställer in CUSTOM-rattens funktion på [y Exponeringskomp.] (A 83) kan du kompensera
exponeringen med CUSTOM-ratten/-knappen.
• Exponeringen låses upp i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren eller lägesomkopplaren.
- Om du byter filmläge.
- När upplösningen, bildfrekvensen eller utseendet ändras.
Motljuskompensation
När du behöver spela in en sekvens i förhållanden med konstant motljus kan du använda motljuskompensation
för att göra bilden, speciellt mörka områden, ljusare.
1 Välj [
BLC alltid på].
[FUNC] > [
2 Välj [
•
BLC alltid på]
På] och välj sedan [X].
visas på skärmens vänstra del och exponeringen anpassas till filmning i motljus.
OBS
• Du kan också använda inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Automatisk motljuskomp.] för att
aktivera funktionen för automatisk motljuskompensation. Du kan dock inte använda automatisk
motljuskompensation när [FUNC] > [Utseenden] är inställt på [
Neutral] eller [
Stort dyn. omfång].
• Funktionen för automatisk motljuskompensation kan inte aktiveras/inaktiveras när [FUNC] > [Utseenden] är
inställt på [
Stort dyn. omfång] och exponeringen är låst.
• Om du har ställt in en anpassningsbar knapp på [ BLC alltid på] (A 84) kan du trycka på den knappen
för att aktivera eller inaktivera funktionen för motljuskompensation.
• Motljuskompensation är inte tillgängligt i följande fall:
- Om du har valt filmläget [T Fyrverkerier].
- När filmläget har ställts in på n och [FUNC] > [Utseenden] är inställt på [
Stort dyn. omfång].
• Funktionen för motljuskompensation inaktiveras i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren eller lägesomkopplaren.
- Om du byter filmläge.
- När bildfrekvensen eller utseendet ändras.
Justera exponeringen
Zebramönster
Du kan visa zebramönstret för att identifiera områden som riskerar att överexponeras och som behöver
korrigeras. Kameran har två alternativa zebramönster: Med 100 % identifieras endast de delar av högdagrarna
som tappar detaljer, med 70 % identifieras även delar som är nära att tappa detaljer.
1 Öppna justeringsmenyn för bländare, slutarhastighet, gain eller exponering.
[FUNC] > [
Bländare], [
Slutarhastighet] eller [
Förstärkning] eller [y Exponeringskomp.]
2 Välj den zebranivå du vill ha.
[
] > [z 70 %] eller [{ 100 %] > [X]
• Välj [L] i stället för [X] om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen och ändra andra inställningar.
• Zebramönstret uppträder i de överexponerade delarna av bilden.
OBS
• Om du visar zebramönstret påverkas inte dina inspelningar.
61
Gråfilter
Gråfilter
62
Genom att använda gråfiltret kan du öppna upp bländaren för att få ett ytligare skärpedjup även när du spelar in
i ljusa omgivningar. Du kan också använda gråfiltret för att undvika det mjuka fokus som orsakas av diffraktion vid
användning av små bländarvärden. Du kan välja en av tre densitetsnivåer.
Funktionslägen:
Tryck på ND FILTER + eller knappen – för att välja önskad
inställning för gråfilter.
• Om du trycker på knappen ND FILTER + ändras inställningen för
gråfilter i följande ordning: [ND 1/4]  [ND 1/16]  [ND 1/64] 
gråfilter av (ingen skärminfo).
Knappen ND FILTER – går igenom inställningarna i omvänd ordning.
• Vald inställning för gråfilter visas till vänster på skärmen.
OBS
• Om gråfiltervarningen:
Om gråfilterinställningen inte är lämplig, börjar en varningsikon att blinka bredvid gråfilterinställningen
i följande fall*.
- Gain-värdet är för högt.
- Bländarvärdet är för lågt.
Ändra gråfilterinställningen så att gråfiltervärdet slutar blinka för att mildra effekten av sådana förhållanden.
* När RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) är ansluten till kameran blinkar gråfilterindikatorn för RC-V100 också.
• Beroende på sekvens kan färgen ändras när gråfiltret aktiveras/inaktiveras. Det kan vara effektiv att ställa
in en egen vitbalansering (A 63) i sådana fall.
• Ändra inställningen för Gråfilter med hjälp av RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör):
- När fjärrkontrollen är ansluten till kameran kan du använda fjärrkontrollens ND-knapp på samma sätt som
du använder kamerans knapp för ND FILTER +.
- Gråfilterindikatorerna 1 till 3 kommer att lysa orange när gråfiltret är inställt till 1/4, 1/16 och 1/64.
Vitbalansering
Vitbalansering
Kameran använder en elektronisk vitbalansprocess för att kalibrera bilden och skapa en korrekt färgåtergivning
vid olika ljusförhållanden. Den här funktionen kan enbart användas när filmläget är inställt på ’, ‚, “ eller n.
63
Funktionslägen:
1 Välj [Vitbalans].
[FUNC] > [
* Vitbalans]
* Standardalternativ. Knappen kommer att visa ikonen för det aktuella alternativet.
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Om du har valt [ Färgtemperatur], [ Inställning 1] eller [ Inställning 2] och vill ändra
färgtemperaturvärdet eller registrera en ny egen vitbalansering fortsätter du enligt nedan i stället för
att välja [X].
• Ikonen för valt alternativ visas på skärmens vänstra hörn.
Ställa in färgtemperaturen ([
Färgtemperatur])
3 Välj [i].
• En justeringsratt visas på skärmen.
4 Dra fingret längs ratten för att välja ett färgtemperaturvärde.
5 Välj [X].
Ställa in egen vitbalansering ([
Inställning 1] eller [
Inställning 2])
3 Rikta in kameran mot ett gråkort eller ett vitt objekt så att det fyller ut ramen i mitten av skärmen.
Välj sedan [Å].
• När ikonen Å slutar blinka är proceduren klar. Inställningen sparas även om kameran stängs av.
4 Välj [X].
Alternativ
[
Automatisk]: Kameran ställer automatiskt in vitbalansen för att skapa filmer och stillbilder med mer naturliga
färger.
För inspelning utomhus under soliga dagar.
[É Glödlampa]: För inspelning i glödlampssken eller liknande 3-våglängdsbelysning.
[¼ Dagsljus]:
[
Färgtemperatur]:
[
Här kan du välja en färgtemperatur mellan 2 000 K och 15 000 K.
Inställning 1], [ Inställning 2]:
Använd egen vitbalansering för att få riktigt vita nyanser i färgad belysning.
OBS
• Om du väljer egen vitbalansering:
- Använd inte det digitala zoomintervallet (zoomindikatorns ljusblå del).
- Ställ in vitbalansen igen om du byter inspelningsplats eller om belysning eller andra förutsättningar förändras.
- Vid ett fåtal tillfällen och beroende på ljuskällan kan Å fortsätta blinka. Resultatet blir ändå bättre än med
[
Automatisk].
Vitbalansering
64
• Om du ställer in en anpassningsbar knapp på [Å Reg. vitbal.] (A 84) knapp kan du trycka på den knappen
för att registrera en egen vitbalans efter att du har riktat in kameran mot ett gråkort eller ett vitt objekt.
• I följande situationer kan en egen vitbalansering ge ett bättre resultat:
- Föränderliga ljusförhållanden
- Närbilder
- Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog)
- I belysning från kvicksilverlampor, vissa typer av lysrör och LED-lampor
• Om du ställer in en anpassningsbar knapp på [Ä Vitbalansprioritet] (A 84) kan du trycka på denna knapp
för att växla till en ofta använd vitbalans som har förvalts med
> [v Kamerainställningar] >
[Ange vitbalansprioritet].
Använda utseenden
Använda utseenden
Kameran kan filma med hjälp av utseenden – kombinationer av inställningar som påverkar karaktären på den bild
som skapas. Kameran erbjuder ett antal förinställda utseenden, varav en del du kan justera enligt egna
önskemål. Den här funktionen kan enbart användas när filmläget är inställt på ’, ‚, “ eller n.
Funktionslägen:
1 Öppna menyn för utseenden.
[FUNC] > [
* Utseenden]
* Standardalternativ. Knappen kommer att visa ikonen för det aktuella utseendet.
2 Välj önskat alternativ.
• För att använda förinställt utseende, gå vidare till steg 4.
3 Ändra vid behov de detaljerade inställningarna.
[i] > Välj [-] eller [+] för att justera värdet
• Du kan även dra med fingret längs justeringsreglaget.
• Skärpan, kontrasten och färgdjupet kan justeras enligt följande:
[Skärpa]: 0 (mjukare bild) till 7 (skarpare bild)
[Kontrast]*: –4 (låg kontrast) till +4 (hög kontrast)
[Färgdjup]**: –4 (blekare färger) till +4 (fylligare färger)
4 Välj [X].
* Inte tillgängligt för [
Stort dyn. omfång].
** Inte tillgängligt för [
Monokrom].
Alternativ
[
[
[
[
Standard]: Standardutseenden för vanliga fotograferingssituationer.
Neutral]:
Skapar en bild med en upplösning som uppfattas som mer neutral.
Stort dyn. omfång]:
Använder en gammakurva med stort dynamiskt omfång och färger som passar gammakurvan.
Monokrom]:
Skapar en svartvit bild.
OBS
• När du använder utseendet [
Stort dyn. omfång] är den lägsta tillgängliga gain-inställningen 9,0 dB.
När du tar bilder utomhus i dagsljus eller i annat starkt ljus, kan motiv se ljusa ut eftersom kameran inte
kan skapa optimal exponering.
65
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkoden
Kameran skapar en tidkodsignal och spelar in den med de inspelade sekvenserna. Via menyn (A 97) kan
tidkodsignalen matas ut från HDMI OUT-anslutningen.
66
Funktionslägen:
Välja tidkodsläge
1 Välj [Tidkodsläge].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Tidkodsläge]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[
Preset]:
[
Regen.]:
Tidkoden startar från ett startvärde du kan ange i förväg. Standard för initial tidkod är
00:00:00:00. Se följande procedurer för att välja körläge för tidkoden och ställa in initial tidkod.
Kameran läser av det valda SD-kortet och tidkoden fortsätter från tidkoden för den senaste
inspelningen på kortet. Tidkoden körs endast när du spelar in så sekvenser som har spelats in
efter varandra på samma minneskort får kontinuerliga tidkoder.
Ställa in tidkodens körläge
Om du väljer läget [
Preset] för tidkod kan du välja tidkodens körläge.
1 Välj [Tidkod körläge].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Tidkod körläge]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[
[
Rec Run]:
Tidkoden körs endast när du spelar in så sekvenser som har spelats in efter varandra på
samma minneskort får kontinuerliga tidkoder.
Free-Run]: Körningen av tidkoden startar i det ögonblick då bekräftar valet och fortsätter köras
oberoende av hanteringen av kameran.
Ställa in tidkodens startvärde
Om du väljer körläget [
Preset] kan du ställa in tidkodens startvärde.
1 Välj [Initial tidskod].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Initial tidskod]
• Fönstret för inställning av tidkod öppnas och en orange urvalsram visas runt timindikatorn.
• Välj [Nollställ] för att återställa tidkoden till [00:00:00:00] och gå tillbaka till föregående skärm. Om körläget
är inställt på [
Free-Run] återställs tidkoden i det ögonblick du väljer knappen och körs sedan
kontinuerligt från 00:00:00:00.
2 Välj [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för timmar och välj sedan minutfältet.
• Ställ in övriga fält (minuter, sekunder, bildrutor) på samma sätt.
3 Välj [OK] när du har ställt in alla fälten för tidkoden.
• Du kan även välja [Avbryt] för att stänga menyn utan att ändra tidkoden.
• Om körläget är inställt på [
Free-Run] startar körningen av tidkoden från den angivna tidkoden i det
ögonblick du väljer [OK].
4 Välj [X].
Ställa in tidkoden
OBS
• När slow & fast motion-inspelningsläget är aktiverat kan du inte välja körläget [
Free-Run].
Om förinspelningsläget är aktiverat ställs [
Free-Run] in automatiskt och kan inte ändras.
• När slow & fast motion-inspelning är aktiv, kan inte tidkodsignalen matas ut från HDMI OUT-anslutningen.
• När du använder körläget [
Free-Run] kommer tidkoden fortsätta köras så länge det inbyggda
extrabatteriet har energi kvar, även om alla andra strömkällor kopplas ifrån. Tidkoden blir emellertid mindre
korrekt än när kameran är igång.
67
Inställning av user bit
Inställning av user bit
68
User bit kan väljas utifrån inspelningens datum eller klockslag, eller med en ID-kod bestående av åtta tecken ur
det hexadecimala systemet. Du kan använda 16 olika tecken: siffrorna 0 till 9 och bokstäverna A till F. User bit
kan matas ut från HDMI OUT-anslutningen.
Funktionslägen:
Ställa in en hexadecimalkod
1 Öppna skärmen [User Bit-Inställningar].
> [3 # Inspelningsinställning] > [User Bit-typ] > [
Inställning] > [i]
• Fönstret för inställning av User bit öppnas och en orange urvalsram visas runt tecknet längst till vänster.
• Välj [Nollställ] för att återställa user bit till [00 00 00 00] och återgå till föregående skärm.
2 Välj ett tecken du vill ändra och välj sedan [Î] eller [Í] om du vill ändra det.
• Ange övriga tecken på samma sätt.
3 Välj [OK] och välj sedan [X].
• Välj [Avbryt] för att stänga menyn utan att ändra user bit.
Använda datum eller klockslag
1 Välj [User Bit-typ].
> [3 # Inspelningsinställning] > [User Bit-typ]
2 Välj [
Datum] eller [
Tid] och välj sedan [X].
OBS
• User bit spelar inte in tillsammans med de sekvenser som spelas in på kortet.
Använda avancerat minifäste
Använda avancerat minifäste
I det avancerade minifästet kan du montera olika kompatibla tillbehör (A 118) för att på så sätt utöka kamerans
funktionalitet. Mer information om hur du monterar och använder tillbehören finns i användarhandboken till
respektive tillbehör.
Funktionslägen:
1 Öppna locket över det avancerade minifästet.
2 Montera tillbehöret i det avancerade minifästet.
• När ett kompatibelt tillbehör ansluts till det avancerade
minifästet visas º på skärmens högra sida.
Exempel: Montera tillbehöret
DM-100 Riktad stereomikrofon.
OBS
• Tillbehör som är utformade för den avancerade tillbehörsskon kan inte användas till den här
kameran. Endast tillbehör med den här logotypen är kompatibla med det avancerade minifästet.
69
Ljudinspelning
Ljudinspelning
70
Kameran har ljudinspelning och uppspelning med 2-kanalig AAC. Du kan spela in ljud med den inbyggda
mikrofonen, det avancerade minifästet och valfria DM-100 Riktad stereomikrofon eller MIC-anslutningen
(kommersiellt tillgängliga mikrofoner). Kameran kommer att spela in ljud från den inbyggda mikrofonen såvida
inte extern mikrofon har anslutits.
Ljudsignalen kommer att matas ut tillsammans med videosignalen från HDMI OUT-anslutningen och du kan
spela in det på en extern inspelare.
Funktionslägen:
Ansluta en extern mikrofoner till kameran
När du använder DM-100 Riktad stereomikrofon, kan du spela in ljud främst från den riktning dit kameran pekar.
För att minska vindbrus kan du koppla på vindbrusfiltret som medföljer med mikrofonen. Mer information finns
i användarhandboken för DM-100.
Kamerans MIC-anslutning ger dig möjlighet att ansluta kondensatormikrofoner med en ∅ 3,5 mm
ministereokontakt. Du kan även strömförsörja en kompatibel extern mikrofon (A 75).
Fäst DM-100 Riktad stereomikrofon på det avancerade minifästet (A 69). Anslut andra externa
mikrofoner till MIC-anslutningen.
• När DM-100 är ansluten har den företräde före en mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen.
OBS
• När du använder tillbehöret DM-100 Riktad stereomikrofon med kameran, kan mikrofonen ta upp och spela
in ljud från linsen när du använder zoom vid inspelning.
Ljudscener
Du kan låta kameran optimera ljudinställningarna för den inbyggda mikrofonen, genom att välja en ljudmiljö som
matchar omgivningen. På så sätt ökar känslan av närvaro i inspelningen.
1 Öppna menyn för val av ljudmiljö.
[FUNC] > [¡ Ljud] > [
]*
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Ikonen för den valda ljudscenen visas på skärmens högra sida.
* Standardalternativ. Knappen kommer att visa ikonen för den aktuella ljudscenen.
Ljudinspelning
Alternativ
[
[
[
[
[
[
[
[
Standard]:
Musik]:
Festival]:
För den vanligaste typen av inspelningar. Kameran spelar in med standardinställningar.
För livfull inspelning av musik och sång framförd inomhus.
Optimerad för att spela in musik utomhus med ett mer naturligt ljud. Idealisk för
utomhusevenemang med musik.
Tal]:
Bäst vid inspelning av mänskliga röster och dialog.
Möte]:
För att spela in personer som pratar och samtidigt hålla isär alla rösterna, så att det känns som
att vara där.
Skog och fåglar]:
För inspelning av fåglar och sekvenser i skogen. Kameran fångar upp och återger tydligt
omgivande ljud.
Ljuddämpning]:
För inspelning med dämpning av vindbrus, passerande fordon och liknande miljöljud.
Perfekt vid inspelning på stranden eller på platser med mycket oväsen.
Prog.bar inst.]:
I
-läget kan du justera karakteristiken för den inbyggda mikrofonen (A 72) med det här
alternativet, enligt dina behov och preferenser.
Inställningar för respektive ljudscen
[
Standard]
[
Musik]
[
Festival]
[
Tal]
[
Möte]
[
Skog och
[
[
fåglar]
Ljuddämpning]
Prog.bar
inst.]
[¡ Ljud]
[
Manuell]: 70
[
Manuell]: 70
[
Manuell]: 70
[
Manuell]: 86
[
Manuell]: 94
[
Manuell]: 80
[
Manuell]: 70
Väljs av
användaren
(A 72)
[Intern
mikrofon-att.]
[j Av]:
[j Av]:
[j Av]:
[j Av]:
[j Av]:
[j Av]:
[j Av]:
[j Av]:
[Vindbrusfilter
intern mik.]
[H
Automatisk
(Hög)]
[L Auto (Låg)
ë]
[L Auto (Låg)
ë]
[H
Automatisk
(Hög)]
[H
Automatisk
(Hög)]
[H
Automatisk
(Hög)]
[H
Automatisk
(Hög)]
[Frekv.
respons
intern mik.]
[h
Normal]
[ê Först.
HF+LF omf.]
[h
Normal]
[é Först.
MF omfång]
[é Först.
MF omfång]
[è
[è
Lowcut-filter] Lowcut-filter]
[Riktning
inbyggd mik.]
[h
Normal]
[î Bred]
[î Bred]
[í
Mono]
[î Bred]
[î Bred]
[í
Mono]
[Ljudbegränsare]
[i På]
[i På]
[i På]
[i På]
[i På]
[i På]
[i På]
[Ljudkompressor]
[L Låg]
[L Låg]
[L Låg]
[j Av]:
[H Hög]
[L Låg]
[j Av]:
Väljs av
användaren
(A 72)
OBS
• Ljudscener är inte tillgänglig när en extern mikrofon är ansluten till kameran.
• [
Prog.bar inst.] är inte tillgänglig i
-läget. Om kameran är inställd på
-läget efter att ha ställt in
ljudscenen på [
Prog.bar inst.] kommer ljudscenen automatiskt att ändras till [
Standard].
• När du använder [ Musik]-ljudscenen rekommenderar vi att du först justerar ljudinspelningsnivån om du vill
återskapa högre eller lägre musikljud med högre naturtrogenhet (A 72).
• För att på ett mer naturtroget sätt återge linjäriteten i musiken, rekommenderar vi att du väljer ljudscenen
[
Prog.bar inst.] och justerar ljudinställningarna så att de stämmer överens med inställningarna i ljudscenen
[ Musik] förutom att du ställer in
> [¡ Ljudinställningar] > [Ljudkompressor] till [j Av] (A 74).
71
Ljudinspelning
Justera ljudinspelningsnivå
72
Du kan justera ljudinspelningsnivåerna med hjälp av ljudskärmen i FUNC-menyn. Ljudskärmen visar den aktuella
ljudingången, oavsett om ljudinspelningsnivån justeras automatiskt eller manuellt, samt ljudnivåindikatorerna
för CH1/CH2.
1 Öppna menyn för ljud.
[FUNC] > [C Ljud]
2 Välj kanalen eller kanalparet som du vill justera.
3 Välj [
Automatisk] eller [ö Manuell].
• Om du valde automatisk justering går du vidare till steg 5. Om du valde manuell justering följer
du nedanstående steg för att justera ljudinspelningsnivån.
4 Tryck på [Ï] eller [Ð] för att justera inspelningsnivån efter behov.
• En tumregel är att justera ljudinspelningsnivån så att ljudnivåmätaren på skärmen väldigt sällan hamnar
till höger om –18 dB-markeringen (en markering till höger om –20 dB-markeringen).
5 Välj [X].
Automatisk nivåkontroll (ALC): Separera ljudjusteringen för MIC-anslutningens L- och R-kanaler
Du kan ställa in
> [C Ljudinställningar] > [MIC ALC Link] på [
Separerad] om du vill separera
ljudnivåjusteringen för L- och R-kanalerna för en extern mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen.
Då kan du justera kanalerna oberoende av varandra på FUNC-menyns ljudskärm.
OBS
• När ljudnivåmätaren når den röda punkten (0 dB) kan ljudet bli förvrängt.
• Om ljudnivån är normal men ljudet ändå förvrängs, bör mikrofondämparen aktiveras (A 72, 75).
• Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att kontrollera ljudinspelningsnivån eller då mikrofondämparen
har aktiverats.
Avancerade inställningar för ljudingång
Mikrofondämpare (inbyggd mikrofon)
När ingen extern mikrofon är ansluten till MIC-anslutningen, kan du aktivera den inbyggda mikrofonens dämpare
(20 dB) för att förhindra ljudstörningar när ljudnivån är för hög.
Funktionslägen:
1 Välj ljudscenen [
Prog.bar inst.] i förväg (A 70).
2 Välj [Intern mikrofon-att.].
> [C ! Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-att.]
Ljudinspelning
3 Välj [i På] och välj sedan [X].
• å visas på skärmens högra sida.
Vindbrusfilter (inbyggd mikrofon)
När ingen extern mikrofon är ansluten till MIC-anslutningen kan du aktivera den inbyggda mikrofonens
vindbrusfilter för att minska störande ljud orsakade av vind när du spelar in utomhus. Vi rekommenderar att du
inaktiverar vindbrusfiltret om du spelar in i miljöer som inte påverkas av vind eller om du vill spela in
lågfrekventa ljud.
Funktionslägen:
1 Välj ljudscenen [
Prog.bar inst.] i förväg (A 70).
2 Välj [Vindbrusfilter intern mik.].
>[C ! Ljudinställningar] > [Vindbrusfilter intern mik.]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Beroende på den valda inställningen, visas ë eller à på skärmens högra sida.
Alternativ
[H Automatisk (Hög)]:
För en större reduktion av vindbrus. Med den här inställningen kommer även andra
lågfrekvensljud att dämpas.
[L Auto (Låg) ë]:
För en mindre reduktion av vindbrus. Andra lågfrekvensljud blir mestadels opåverkade.
[j Av]:
Vindbrusfiltret är avstängt.
Equalizer (inbyggd mikrofon)
När ingen extern mikrofon är ansluten till MIC-anslutningen kan du applicera frekvensfilter för att ändra den
inbyggda mikrofonens karakteristik.
Funktionslägen:
1 Välj ljudscenen [
Prog.bar inst.] i förväg (A 70).
2 Välj [Frekv. respons intern mik.].
> [C ! Ljudinställningar] > [Frekv. respons intern mik.]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[h Normal]:
För ett balanserat ljud och de flesta normala inspelningssituationer.
[ç Först. LF omfång]:
Förstärker det låga frekvensomfånget för ett mer kraftfullt ljud.
[è Lowcut-filter]:
Filtrerar det låga frekvensomfånget och minskar brus orsakat av vind, bilmotorer och
andra miljöljud.
[é Först. MF omfång]:
Bäst vid inspelning av mänskliga röster och dialog.
[ê Först. HF+LF omf.]:
För till exempel inspelning av livemusik och tydlig återgivning av olika instruments speciella
ljudegenskaper.
73
Ljudinspelning
Mikrofonens riktverkan (inbyggd mikrofon)
När ingen extern mikrofon finns ansluten till MIC-anslutningen, kan du ändra den inbyggda mikrofonens
riktverkan, så att du får mer kontroll över ljudinspelningen.
74
Funktionslägen:
1 Välj ljudscenen [
Prog.bar inst.] i förväg (A 70).
2 Välj [Riktning inbyggd mik.].
> [C ! Ljudinställningar] > [Riktning inbyggd mik.]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[í Mono]:
[h Normal]:
[î Bred]:
Monoinspelning förstärker ljudet som kommer från en plats framför kameran/mikrofonen.
Standardinspelning i stereo, med en räckvidd som ligger mittemellan [î Bred] och
[í Mono.]
En bredare stereoinspelning av miljöljud, som ökar känslan av närvaro i videoinspelningarna.
Ljudbegränsare
Ljudbegränsaren begränsar ljudsignalernas amplitud, för att förhindra distorsion när plötsliga, starka ljud fångas
upp av kameran.
*
Funktionslägen:
* Enbart i
-läge för externa mikrofoner.
1 Vid användning av den inbyggda mikrofonen väljer du ljudscenen [
Prog.bar inst.] i förväg (A 70).
• Det här steget är inte nödvändigt när du använder en extern mikrofon.
2 Se till att [FUNC] > [C Ljud] är inställt på [ö Manuell] (A 72).
3 Välj [Ljudbegränsare].
> [C ! Ljudinställningar] > [Ljudbegränsare]
4 Välj [i På] och välj sedan [X].
• När [j Av] har valts visas
på skärmens högra sida.
Ljudkompressor
Ljudkompressorn minskar det dynamiska omfånget mellan de högsta och lägsta ljudnivåerna med en bibehållen
klar distinktion. Det kan göra det lättare att lyssna på ljud. Du kan välja en av två nivåer enligt
ljudinspelningsförhållandena. Ljudkompressorn kan bara användas när ljudbegränsaren är aktiverad.
*
Funktionslägen:
* Enbart i
-läge för externa mikrofoner.
1 Vid användning av den inbyggda mikrofonen, väljer du ljudscenen [
Prog.bar inst.] i förväg (A 70).
• Det här steget är inte nödvändigt när du använder en extern mikrofon.
2 Välj [Ljudkompressor].
> [C ! Ljudinställningar] > [Ljudkompressor]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Ljudinspelning
Alternativ
[H Hög]:
[L Låg]:
[j Av]:
Jämnar ut ljudnivåerna mer och är bäst när du spelar in flera personer som pratar olika högt,
till exempel under ett möte.
Skapar en tydligare distinktion mellan höga och låga ljud och är bäst vid inspelning av
förhållanden som ett musikframträdande. Den här inställningen är verkningsfull när
ljudnivåmätaren hela tiden går hela vägen till höger.
För att spela in sekvenser som inte huvudsakligen består av personer som pratar eller
musikframträdanden.
Mikrofondämpare (Extern mikrofon)
För att förhindra ljudförvrängningar vid för hög ljudnivå, kan du aktivera mikrofondämparen (20 dB) för en extern
mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen eller för tillbehöret DM-100 Riktad stereomikrofon ansluten till
kamerans avancerade minifäste.
1 Välj [MIC att.] eller [º MIC att.].
> [C " Ljudinställningar] > [MIC att.] (MIC-anslutning) eller [º MIC att.] (DM-100)
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
• å visas på skärmens högra sida.
Lowcut-filter (MIC-anslutning)
Du kan aktivera lowcut-filtret för en extern mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen. Lowcut-filtret minskar
störande ljud orsakade av vind och andra omgivningsljud när du spelar in utomhus. Om du spelar in i miljöer som
inte påverkas av vind eller om du spelar in lågfrekvent ljud, rekommenderar vi att du stänger av lowcut-filtret.
1 Välj [MIC low-cut].
> [C " Ljudinställningar] > [MIC low-cut]
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
Strömförsörjning (MIC-anslutning)
Du kan även strömförsörja en extern mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen.
1 Välj [MIC-power].
> [C " Ljudinställningar] > [MIC-power]
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
OBS
• Om du ansluter en extern mikrofon som inte behöver strömförsörjas när [MIC-power] är inställt på [i På]
kan mikrofonen skadas.
75
Använda hörlurar
Använda hörlurar
Anslut hörlurarna med en ∅ 3,5 mm ministereokontakt till ×-anslutningen (hörlurar) för att spela upp eller
granska inspelat ljud.
76
Funktionslägen:
1 Välj [Hörlursvolym].
> [C " Ljudinställningar] > [Hörlursvolym]
2 Välj [Ô] eller [Õ] för att justera volymen och välj sedan [X].
• Du kan även dra med fingret längs volymreglaget.
Justera volymen vid uppspelning
Vid uppspelning kan du även justera hörlursvolymen på samma sätt som när du ställer in högtalarvolymen
(A 89).
VIKTIGT
• När du använder hörlurarna bör du välja en lämplig ljudnivå.
Färgbalkar/Ljudreferenssignal
Färgbalkar/Ljudreferenssignal
Du kan låta kameran generera färgbalkar samt en 1 kHz ljudreferenssignal och sedan mata ut detta från
HDMI OUT-anslutningen och ×-anslutningen (hörlurar)*.
* Endast ljudreferenssignal.
Funktionslägen:
Färgbalkar
Du kan välja mellan EBU- och SMPTE-färgbalkar.
1 Välj [Färgbalkar].
> [3 # Inspelningsinställning] > [Färgbalkar]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• De valda färgbalkarna visas på skärmen och spelas in när du trycker på REC-knappen.
OBS
• Du kan inte ändra typen av färgbalkar under en pågående inspelning.
• Färgbalkar kan inte användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
Ljudreferenssignal
Kameran kan mata ut en 1 kHz ljudreferenssignal tillsammans med färgbalkarna. Du kan välja mellan tre olika
ljudnivåer (–12 dB, –18 dB, –20 dB).
1 Välj [1 kHz-signal].
> [3 # Inspelningsinställning] > [1 kHz-signal]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Signalen matas ut med den angivna nivån och spelas in när du trycker på REC-knappen.
77
Förinspelning
Förinspelning
När du aktiverar förinspelningen börjar kameran spela in kontinuerligt på en minnesbuffert (som rymmer cirka tre
sekunder), vilket betyder att när du trycker på REC-knappen har några sekunder ljud och bild redan spelats in.
78
Funktionslägen:
1 Tryck på PRE REC-knappen.
• Förinspelningen aktiveras och z visas längst upp på skärmen.
• Tryck på knappen igen för att stänga av förinspelningen.
2 Tryck på REC-knappen.
• Sekvensen som spelats in på kortet kommer att inkludera några
sekunder av video och ljud inspelat innan REC-knappen
trycktes ner.
OBS
• Kameran kan inte spela in under de 3 sekunderna innan du trycker på REC-knappen om knappen tryckts in
inom 3 sekunder efter att du har aktiverat förinspelningen eller har avslutat föregående inspelning.
• Förinspelning kan inte användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
• Förinspelning kan inaktiveras i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren eller programväljaren.
- Om en meny öppnas.
- Om filmläget, vitbalanseringen eller utseenden ändras.
- Om luckan till kortfacket öppnas eller om minneskortet som har valts för inspelningsklipp blir fullt.
• Om tidkod när förinspelning är aktiverad:
- Tidkod för sekvensen startar några sekunder innan REC-knappen trycktes in.
- Tidkoden kommer att spelas in med körläget inställt till [
Free-Run].
- Om tidkodsläget ställts in till [
Regen.], eller till [
Preset] med körläget [
Rec Run],
kommer tidkodens körläge automatiskt att ändras till [
Free-Run] när förinspelningen aktiveras.
- När förinspelningen stängs av återgår tidkod körläget till föregående inställning.
Använda RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör)
Använda RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör)
Du kan ansluta RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) till kamerans REMOTE-anslutning för att fjärrstyra kameran
(inklusive dess avancerade inspelningsfunktioner). Med fjärrkontrollen kan du bl.a. sätta igång kameran, navigera
i menyerna och fjärrstyra bländaren och slutarhastigheten.
Använd kabeln som medföljer fjärrkontrollen för att ansluta den till kameran. Information om hur du ansluter och
använder fjärrkontrollen finns i användarhandboken.
Funktionslägen:
Till RC-V100:s
REMOTE A-anslutning
Fjärrkabel
(medföljer RC-V100)
1 Stäng av kameran och anslut RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) till kameran.
2 Starta kameran i
-läget och välj [REMOTE-anslutning].
> [B " Systeminställningar] > [REMOTE-anslutning]
3 Välj [
RC-V100 (REMOTE A)] och välj sedan [X].
Alternativ
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Välj det här alternativet om du vill använda RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör).
Standard]: Välj det här alternativet om du vill kunna använda kompatibla fjärrkontroller från andra
tillverkare.
[
OBS
• Följande kontroller på fjärrkontrollen kommer inte att kunna styra kameran:
-
CUSTOM PICT.-knapp
SHUTTER SELECT-knappen
AGC-knapp
AUTO KNEE-knapp
KNEE POINT-, KNEE SLOPE-rattar
BLACK GAMMA LEVEL-ratt
-
SHARPNESS LEVEL-ratt
WHITE BALANCE R- och B-rattar
MASTER BLACK R- och B-rattar
MASTER PEDESTAL-ratt
AUTO IRIS-knapp
CANCEL-knapp
79
Använda GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör)
Använda GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör)
80
När GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kamerans USB-anslutning lagrar kameran
automatiskt GPS-information (longitud, latitud och höjd) och koordinerad universell tid (UTC) med sekvenserna
och fotona du spelar in.
Du kan kontrollera den lagrade GPS-informationen via skärmen med sekvensinformation eller skärmen för
bildvisning (enbildsvisning).
Funktionslägen:
Ansluta GPS-mottagaren
Stäng av kameran och mottagaren. Anslut mottagaren till kamerans USB-anslutning via USB-kabeln*.
Placera mottagaren i förvaringsväskan* och fäst den i kamerans handrem eller bär den på dig. Mer information
om hur du ansluter och använder mottagaren finns i användarhandboken för GP-E2.
* Medföljer mottagaren.
Aktivera GPS-mottagaren
Slå på kameran och mottagaren.
• Ikonen
visas på skärmens vänstra sida och blinkar medan mottagaren försöker ta emot satellitsignaler.
• När mottagaren tar emot satellitsignaler visas ikonen
kontinuerligt. GPS-funktionerna aktiveras och
samtliga videosekvenser och stillbilder geotaggas i fortsättningen.
Justera datum och klockslag automatiskt enligt GPS-data
Du kan ställa in
> [B Systeminställningar] > [GPS Auto tidinställn.] på [i Auto uppdatering]
för att kameran automatiskt ska justera datum och klockslag enligt den information som mottas från
GPS-signalen. Datum och klockslag kommer att uppdateras automatiskt första gången en korrekt
GPS-signal tas emot efter att kameran satts igång.
• Medan den automatiska justeringen av datum/klockslag aktiveras är inställningen
>
[B Systeminställningar] > [Datum/Klockslag] inte tillgänglig.
• Tiden uppdateras inte under en pågående inspelning.
Använda GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör)
VIKTIGT
• Vissa länder och regioner kan ha lagliga restriktioner för användningen av GPS-enheter. Var därför noga med
att använda din GPS-mottagare i enlighet med den lokala lagstiftningen i respektive land eller region.
Var särskilt försiktig när du reser utanför ditt hemland.
• Var försiktig med GPS-funktionerna i miljöer där användningen av elektroniska enheter är begränsad.
• Den GPS-information som lagras i dina sekvenser och foton kan innehålla data som kan göra det möjligt
för andra att lokalisera den plats du befinner dig på eller identifiera dig. Var därför försiktig när du delar
geotaggade sekvenser eller foton med andra, eller när du delar dem via Internet.
• Placera inte GPS-mottagaren nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter
och motorer.
OBS
• GPS-informationen som spelats in med sekvenser som motsvarar positionen vid inspelningens start.
• Lägg inga kablar som är anslutna till HDMI OUT-anslutningen nära mottagaren. Det kan få negativ effekt på
GPS-signalen.
• När du har bytt ut mottagarens batteri eller startar mottagaren efter att den har varit avstängd en längre tid kan
det ta längre tid än normalt innan den tar emot en GPS-signal.
• Kameran är inte kompatibel med mottagarens digitala kompass och funktioner för positioneringsintervall.
Alternativet [Ställ in nu] är inte heller tillgängligt för inställningen [GPS Auto tidinställn.].
81
Använda GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör)
82
4
Anpassning
83
CUSTOM-ratt och -knapp
Du kan tilldela CUSTOM-knappen och -ratten en av flera frekvent använda funktioner. Därefter justerar du vald
funktion med CUSTOM-knappen och -ratten, och behöver alltså inte öppna menyn.
Funktionslägen:
1 Tryck och håll CUSTOM-knappen.
• Efter ungefär en sekund visas en snabbmeny med alternativ.
2 Använd CUSTOM-ratten för att välja den önskade
funktionen och tryck sedan på CUSTOM-knappen.
3 Tryck på CUSTOM-knappen och vrid CUSTOM-ratten för att
använda tilldelad funktion såsom beskrivs i följande tabell.
• Värdet för den funktion som kan justeras med CUSTOM-ratten
markeras i orange på kamerans skärm.
OBS
• Med inställningen
> [B # Systeminställningar] >
[CUSTOM Ring & Knapp] kan du välja funktion.
Alternativ
[
Tv/Av/M]:
När filmläget är inställt på ‚ eller “ kan du använda CUSTOM-ratten för att justera
slutarhastigheten respektive bländarvärdet.
När filmläget är inställt på n trycker du på CUSTOM-knappen flera gånger för att välja det
värde du vill justera (bländarvärde → slutarhastighet → gain-värde). Då det önskade värdet
markeras i orange vrider du ratten för att justera det.
[
AGC Limit]:
Tryck på CUSTOM-knappen för att aktivera/inaktivera funktionen för AGC-gräns.
När AGC-gränsen är aktiverad vrider du ratten för att ställa in högsta gain-värde.
[y Exponeringskomp.]:
Tryck på CUSTOM-knappen för att låsa exponeringen och, om nödvändigt, vrid ratten för
att kompensera exponeringen (exponeringslås + kompensation).
[j Av]:
Inaktiverar CUSTOM-knappen och -ratten.
Programmerbara knappar
Programmerbara knappar
84
Videokameran har 5 programmerbara knappar och en anpassningsbar skärmknapp (pekfunktion) som du kan
tilldela olika funktioner (programmerbara knappar). Tilldela ofta använda funktioner till lämpliga knappar för att
anpassa kameran till dina behov och ditt användningssätt.
De fysiska knapparna är även märkta med namnet på den funktion som är tilldelad knappen som standard.
Den anpassningsbara skärmknappen kommer endast att visa ikonen för den funktion som är tilldelad till den för
närvarande. De tilldelade funktionerna kan endast ändras när kameran är i
-läget.
Funktionslägen:
Anpassningsbar
skärmknapp
1 Fysiska knappar: Håll MENU-knappen intryckt och tryck samtidigt på den anpassningsbara knapp
vars funktion du vill ändra.
Anpassningsbar skärmknapp: Välj [Anpassningsbar skärmknapp].
> [B # Systeminställningar] > [Anpassningsbar skärmknapp]
• En lista över tillgängliga funktioner visas med aktuell funktion som tilldelats knappen markerad.
2 Välj en funktion och välj sedan [X].
• Du kan vid behov välja [Í]/[Î] för att bläddra uppåt/nedåt.
3 Tryck på den programmerbara knappen (eller peka på den anpassningsbara skärmknappen) för att
använda tilldelad funktion såsom beskrivs i följande tabell.
• I läget
kan endast en programmerbar knapp inställd på [
Meny] användas.
Programmerbara knappar
Programmerbara funktioner
Funktionens namn
[
AF/MF]
Beskrivning
A
Växlar mellan autofokus och manuell fokusering.
42
[~ Autofokus ansikte]
Växlar mellan standardautofokus och autofokus endast vid en ansiktsigenkänning.
48
[^ Förstoring]
Aktiverar/inaktiverar förstoringsfunktionen.
45
[
Fokusguide]
Aktiverar/inaktiverar fokusguiden.
44
[
BLC alltid på]
Sätter på/stänger av funktionen för motljuskompensation.
60
[± Powered IS]
Aktiverar/inaktiverar Powered IS.
53
[Å Reg. vitbal.]*
Registrerar en inställning för egen vitbalansering.
63
[Ä Vitbalansprioritet]
Växlar mellan aktuella inställningar för vitbalansering och en prioriterad inställning för vitbalansering
med inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Ange vitbalansprioritet].
103
[z Pre REC]
Aktiverar/inaktiverar förinspelning.
78
[
Granskar den senast inspelade sekvensen.
37
36
Granska insp.]
[
Foto]
Tar ett foto.
[
Meny]
Öppnar/stänger inställningsmenyerna.
28
Ingen funktion tilldelad – knappen är inaktiverad.
—
[j Av]:
* Finns bara för fysiska programmerbara knappar.
OBS
• Du kan även använda inställningarna
> [B Systeminställningar] > [Anpassningsbar knapp 1] till
[Anpassningsbar knapp 5] för att ändra vilken funktion som ska tilldelas den anpassningsbara knappen.
85
Spara och ladda menyinställningar
Spara och ladda menyinställningar
86
När du har justerat de olika menyerna kan du spara dina inställningar på ett SD-kort. Du kan bara använda
SD-kort B för att spara och ladda menyinställningsfiler. Ladda upp inställningarna senare eller till en annan
HF G60-kamera, så kan kameran användas på exakt samma sätt.
Funktionslägen:
Spara menyinställningar
1 Sätt i kortet när du vill spara menyinställningarna på SD-kortplats B.
2 Välj [Spara].
> [B # Systeminställningar] > [Backupmeny inst 7] > [Spara]
3 Välj [Ja].
• Kamerans menyinställningar kommer att sparas på kortet. Om menyinställningarna sparats tidigare kommer
den gamla filen att skrivas över med de aktuella menyinställningarna.
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Ladda menyinställningar
1 Sätt i kortet med den menyinställningsfil du vill ha i kamerans SD-kortplats B.
2 Välj [Ladda].
> [B # Systeminställningar] > [Backupmeny inst 7] > [Ladda]
3 Välj [Ja].
• Kamerans menyinställningar kommer bytas ut med inställningarna som sparats på kortet. Skärmen blir svart
under några ögonblick och kameran startas om.
5
Uppspelning
87
Uppspelning
Det här avsnittet beskriver hur du spelar upp sekvenser och visar stillbilder. Information om hur du visar
inspelningar på en extern monitor finns under Ansluta till en extern monitor (A 97).
Funktionslägen:
Indexfönster för uppspelning
1 Ställ in POWER-väljaren på MEDIA.
• Kameran växlar till
öppnas.
-läget och indexfönstret med sekvenser
2 Leta upp den sekvens du vill spela upp.
• Dra åt vänster/höger eller peka på [Ï]/[Ð] för att se andra
indexsidor.
• Ändra indexfönstret om du vill se foton eller spela upp
inspelningar på det andra kortet.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexfönstret för videosekvenser.
}: Indexfönstret för stillbilder.
Visa nästa/föregående indexsida.
Du kan även dra vänster/höger på skärmen.
Knapp för indexfönster: Använd den här knappen
för att byta indexfönster.
5
4
5
6
6
[FUNC]-knapp: Funktioner för sekvenser och
stillbilder (A 91).
Mappnamn. De sista fyra siffrorna anger
inspelningsdatumet (1103 = 3 november).
Endast videosekvenser: Sekvensinformation (A 90).
Ändra indexfönstret
Byt indexfönster för att spela upp en annan typ av innehåll (y sekvenser eller } foton) eller inspelningar på ett
annat minneskort (6 eller 7).
Välj knappen för indexfönster och välj sedan ett indexfönster.
• Du kan även trycka på G på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen för att öppna menyn för indexval.
Uppspelning
Spela upp inspelningar
1 Tryck i indexfönstret på miniatyrbilden av önskad inspelning.
• Sekvenser: Uppspelningen startar från den valda sekvensen och fortsätter till indexfönstrets sista sekvens.
Stillbilder: Den valda stillbilden visas. Dra åt vänster/höger för att visa andra stillbilder.
88
2 Peka på skärmen för att få fram uppspelningskontrollerna.
• Under videouppspelning eller bildvisning försvinner uppspelningskontrollerna automatiskt efter några
sekunder. Om du har pausat videouppspelningen kan du peka på skärmen igen för att dölja
uppspelningskontrollerna.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
16
1
[FUNC]-knapp: Funktioner för sekvenser och
stillbilder (A 91)
2 Utseenden (A 65)
3 Uppspelningskontroller för sekvenser (A 89)
4 Volym (A 89)
5 Uppspelningsfunktioner för sekvenser (A 89)
6 Trådlös fjärrkontroll inaktiverad (A 106)
7 Återstående batteriladdning (A 38)
8 Tidkod (A 66)
9 Bildfrekvens (A 40) och filmformat
10 Upplösning och bithastighet (A 40)
17
18
11 Sekvenser: klippnummer
Foton: stillbildens nummer/totalt antal stillbilder
12 Filnummer (A 104)
13 Slow & fast motion (A 41)
14 Valt SD-kort för uppspelning (A 87)
15 Datakod (A 103)
16 Återgå till indexfönstret för foton
17 Hoppa (A 89)
18 GPS-information* (A 80)
* Endast när GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) har använts för att ta fotot.
VIKTIGT
• Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar på den här kameran om de har spelats in på ett SD-kort
med annan utrustning.
• De här bildfilstyperna kan skapa problem vid visning.
- Stillbilder som inte har tagits med den här kameran.
- Stillbilder som har redigerats på en dator.
- Foton vars filnamn har ändrats.
OBS
• Du kan stänga av visningen av inspelningsdatum och -klockslag och ändra vilken information som ska visas
med inställningen
> [É Uppspelningsinställningar] > [Datakod]. Vilken ikon som visas vid
inställningens namn och tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken typ av inspelning som spelas upp.
• Beroende på inspelningssituationen kan ett kort avbrott i video- eller ljuduppspelningen ibland uppstå mellan
två sekvenser.
Uppspelning
Uppspelningskontroller
Följande uppspelningstyper är tillgängliga via kontrollerna på skärmen. Använd joysticken, tryck på joysticken för
att välja önskad knapp och tryck sedan på joysticken. För uppspelning av sekvenser kan du även använda
uppspelningsknapparna på den trådlösa fjärrkontrollen.
Uppspelningskontroller för sekvens
Uppspelningstyp
Snabb uppspelning*
Funktion
Skärmikon
Välj [Ø] / [×] under en pågående uppspelning.
• Välj knappen upprepade gånger för att öka uppspelningshastigheten till cirka 5x →
15x → 60x av den normala hastigheten.
• Under snabb uppspelning kan du återgå till normal hastighet genom att välja [Ð].
x00×
Øx00
Långsam uppspelning*
Välj [Ö] / [Õ].
• Peka flera gånger för att ändra uppspelningshastigheten till ca 1/4 → 1/8 av
normal hastighet.
Bildruteuppspelning bakåt/framåt*
Under en paus i en pågående uppspelning väljer du [
Hoppa till början av den aktuella
sekvensen
Välj [Ú].
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
].
—
Hoppa till början av föregående sekvens Välj [Ú] två gånger (dubbeltryck).
—
Hoppa till början av nästa sekvens
Välj [Ù].
—
Pausa/återuppta uppspelningen
Du kan pausa en pågående uppspelning genom att välja [Ý].
Under en uppspelningspaus kan du återgå till normal uppspelning genom att
välja [Ð].
Ý
Ð
Avbryt uppspelningen
Välj [Ñ] för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret.
—
* Inget ljud spelas upp i det här uppspelningsläget.
Uppspelningskontroller för stillbilder
Uppspelningstyp
Funktion
Återgå till indexfönstret stillbild
Välj [f].
Hoppa
Välj [h] för att visa rullningslisten. Välj [Ï] / [Ð] eller dra fingret längs
rullningslisten för att hitta den önskade stillbilden. Välj [L] för att återgå till läget för
enbildsvisning av stillbilder.
OBS
• Snabb/långsam uppspelning kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc.).
• Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
• Långsam uppspelning bakåt får samma effekt som kontinuerlig uppspelning bildruta för bildruta bakåt.
Justera volymen
Vid uppspelning matas ljudet ut via den inbyggda monohögtalaren. Du kan ansluta ett par hörlurar till
×-anslutningen (hörlurar) för att lyssna på ljudet i stereo.
1 Peka på skärmen vid uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.
2 Välj [Ó/ ].
3 Välj [Ø]/[Ô] eller [Ù]/[Õ] för att justera volymen och välj sedan [K].
• Du kan även dra med fingret längs respektive volymreglage.
89
Uppspelning
Visa sekvensinformation
1 Öppna indexfönstret, välj [I] och välj sedan en sekvens.
• Skärmen [Klippinfo] visas.
• Välj [Ï]/[Ð] för att visa informationen för föregående/nästa sekvens.
90
2 Välj [L] två gånger för att återgå till indexfönstret.
1
2
6
7
8
9
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Filnummer (A 104)
Visa informationen för föregående/nästa sekvens
Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
Slow & fast motion (A 41)
Utseenden (A 65)
Datum och klockslag vid inspelningens början
10
7
8
9
10
Sekvensens längd
Bildfrekvens (A 40) och filmformat
Upplösning och bithastighet (A 40)
GPS-information* (A 80)
(plats vid inspelningens början)
* Endast när GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) har använts för att spela in sekvensen.
Funktioner för sekvenser och bilder
Funktioner för sekvenser och bilder
Radera sekvenser och bilder
Du kan radera sekvenser och foton som du inte vill behålla.
Funktionslägen:
Radera sekvenser och foton från indexfönstret
1 Öppna önskat indexfönster (A 87).
• Om du vill radera alla sekvenser eller foton som spelats in på samma datum (som sparats i samma mapp)
drar du fingret åt vänster/höger tills en sekvens eller ett foto du vill radera visas.
2 Välj [Radera].
[FUNC] > [Radera]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [Ja].
• Om du väljer [Välj] kan du göra på följande sätt för att välja de enstaka inspelningar som ska raderas innan
du väljer [Ja].
• Du kan avbryta en pågående process genom att välja [Stopp]. Vissa inspelningar kan dock raderas ändå.
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka inspelningar
1 Välj de sekvenser/stillbilder du vill radera.
• En bockmarkering ! visas vid de valda inspelningarna. Totalt antal valda sekvenser/foton anges bredvid
ikonen ".
• Du kan ta bort bockmarkeringen genom att välja en markerad sekvens eller stillbild igen. Du kan även ta bort
alla bockmarkeringar samtidigt genom att välja [Ta bort alla] > [Ja].
2 Välj [OK] när du har markerat alla önskade inspelningar.
Alternativ
<mappnamn>:
Raderar alla sekvenser eller foton som tagits ett visst datum. Mappnamnets fyra sista siffror
visar vilket datum inspelningarna gjordes (1103 = 3 november).
[Välj]:
Du kan välja de enskilda sekvenser eller stillbilder du vill radera.
[Alla klipp], [Alla bilder]:
Raderar samtliga sekvenser eller bilder.
Radera en enstaka videosekvens
1 Spela upp den önskade sekvensen (A 88).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och radera sedan sekvensen.
[Ý] > [FUNC] > [Radera] > [Ja]
3 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Radera en enstaka bild
1 Spela upp den önskade stillbilden (A 88).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och radera sedan fotot.
[FUNC] > [Radera] > [¸ Fortsätt] > [Ja]
3 Dra fingret åt vänster/höger om du vill välja en annan stillbild att radera eller välj [X].
91
Funktioner för sekvenser och bilder
VIKTIGT
• Var försiktig när du raderar inspelningar. De kan inte återställas när de väl tagits bort.
• Spara kopior av alla viktiga inspelningar innan du raderar dem från ett minneskort (A 99).
92
OBS
• Foton som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med den här kameran.
• Om du vill radera alla inspelningar för att frigöra minnesutrymme kan du i stället välja att formatera
minneskortet (A 32).
Klippa sekvenser
Du kan klippa i sekvenser genom att ta bort allt fram till en viss punkt eller allt efter en viss punkt.
Funktionslägen:
1 Spela upp den önskade sekvensen (A 88).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och öppna sedan den anpassade sekvensen.
[Ý] > [FUNC] > [Klipp]
3 Vid behov kan du ställa in sekvensen på en exakt punkt.
• Den punkt där sekvensen ska klippas anges med en -markering.
• Uppspelningskontrollerna visas på skärmen (A 89). Använd eventuellt de speciella uppspelningslägena
för att hitta rätt punkt i videosekvensen.
4 Välj önskat alternativ för anpassning och klipp sekvensen.
[Klipp] > [Klipp början] eller [Klipp slutet] > [Spara som ny] eller [Skriv över]
• Med den första uppsättningen alternativ kan du välja att klippa före eller efter ´-märket.
Den andra uppsättningen alternativ gör det möjligt att spara den klippta sekvensen som en ny sekvens eller
skriva över befintliga sekvensen.
• Om du har valt [Spara som ny] kan du välja [Stopp] och sedan välja [OK] för att avbryta en pågående funktion.
OBS
• I indexfönstret visas sekvenser med alternativet [Klipp början] med en speciell uppspelningsikon istället för den
vanliga miniatyrbilden.
• På anpassningsskärmen kommer bildramens bakåt-/framåtknapp att hoppa om intervaller på en ram.
Sekvensen kan klippas vid positioner med mellanrum på 1 GOP (cirka 0,5 sekunder).
• Sekvensen klipps i början/slutet av den GOP som innehåller den bildruta som angetts med markören.
Funktioner för sekvenser och bilder
Kopiera sekvenser och stillbilder
Du kan kopiera sekvenser och stillbilder från ett minneskort till ett annat.
Funktionslägen:
93
Kopiera sekvenser och foton från indexfönstret
1 Öppna önskat indexfönster (A 87).
• Om du vill kopiera alla sekvenser eller foton som spelats in på samma datum (som sparats i samma mapp)
drar du fingret åt vänster/höger tills en sekvens eller ett foto du vill kopiera visas.
2 Välj [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)].
[FUNC] > [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [Ja].
• Om du väljer [Välj] kan du göra på följande sätt för att välja de enstaka inspelningar som ska kopieras innan
du väljer [Ja].
• Du kan avbryta en pågående process genom att välja [Stopp].
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka inspelningar
1 Välj de sekvenser/stillbilder du vill kopiera.
• En bockmarkering ! visas vid de valda inspelningarna. Totalt antal valda sekvenser/foton anges bredvid
ikonen ".
• Du kan ta bort bockmarkeringen genom att välja en markerad sekvens eller stillbild igen. Du kan även ta bort
alla bockmarkeringar samtidigt genom att välja [Ta bort alla] > [Ja].
2 Välj [OK] när du har markerat alla önskade inspelningar.
Alternativ
<mappnamn>:
Kopierar alla sekvenser eller foton som tagits ett visst datum. Mappnamnets fyra sista siffror
visar vilket datum inspelningarna gjordes (1103 = 3 november).
[Välj]:
Du kan välja de enskilda sekvenser eller stillbilder du vill kopiera.
[Alla klipp], [Alla bilder]:
Kopierar samtliga sekvenser eller bilder.
Kopiera en enstaka stillbild
1 Spela upp den önskade stillbilden (A 88).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och kopiera sedan stillbilden.
[FUNC] > [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)] > [¨ Fortsätt] > [Ja]
3 Dra fingret åt vänster/höger för att välja en annan stillbild att kopiera eller välj [X].
OBS
• I följande fall kan inspelningar inte kopieras:
- Om luckan till minneskortsfacket är öppen.
- Om LOCK-knappen på minneskortet är inställt på skrivskydd.
- Om ett filnummer (A 104) inte kan skapas eftersom mappar och filer på minneskortet har nått maximalt
antal.
• Om utrymmet på minneskortet är begränsat kopieras så många bilder som får plats. Därefter avbryts aktiviteten.
• Videofiler som är större än 4 GB kan inte kopieras till SDHC-kort.
Funktioner för sekvenser och bilder
94
6
Externa anslutningar
95
Konfiguration av videoutgångar
Utmatning av videosignal från HDMI™ OUT-anslutningen beror på sekvensens videokonfiguration och på olika
menyinställningar. Videosignalen kan ändras beroende på den anslutna monitorns kapacitet.
Funktionslägen:
Konfiguration av videoutgång (inspelning)
Videokonfiguration för inspelning
Upplösning
3840 x 2160
Bildfrekvens
25.00P
50.00P
25.00P
Konfiguration av videoutgång
Upplösning
Bildfrekvens
1920 x 1080
1920 x 1080
Samma som inspelning
P
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
PsF
—
1920 x 1080
50.00i
1920 x 1080
1920 x 1080
720 x 5763
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
P
PsF
1920 x 1080
1
2
3
Skannings- Högsta utmatningsläge1
upplösning2
—
1920 x 1080
50.00i
1920 x 1080
Samma som inspelning
P
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
PsF
—
1920 x 1080
50.00i
Utsignalen ändras automatiskt beroende på den externa monitorns funktioner.
YCbCr 4:2:2
8 bit
50.00P
1920 x 1080
> [£ Displayinställningar] > [HDMI-scanningsläge].
> [£ Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning].
Färgsampling
YCbCr 4:2:2
10 bit
Konfiguration av videoutgångar
Konfiguration av videoutgång (uppspelning)
Videokonfiguration för inspelning
Upplösning
Bildfrekvens
Skannings- Högsta utmatningsläge1
upplösning2
96
3840 x 2160
25.00P
P
PsF
1920 x 1080
50.00P
25.00P
P
PsF
1
2
3
Konfiguration av videoutgång
Upplösning
Bildfrekvens
3840 x 2160
3840 x 2160
1920 x 1080
1920 x 1080
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
50.00i
Färgsampling
Samma som inspelning
—
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
1920 x 1080
1920 x 1080
1280 x 720
(50.00P)
1280 x 720
50.00P
—
1920 x 1080
50.00i
Samma som inspelning
> [£ Displayinställningar] > [HDMI-scanningsläge].
> [£ Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning].
YCbCr 4:2:0-video som har spelats in på minneskortet matas ut som en YCbCr 4:2:2-signal
YCbCr 4:2:2
8 bit3
Ansluta kameran till en extern monitor
Ansluta kameran till en extern monitor
Använd HDMI OUT-anslutningen för att ansluta kameran till en extern monitor (för att övervaka en inspelning eller
för uppspelning) och välj sedan en konfiguration för utmatning av videosignalen.
97
Funktionslägen:
Kopplingsschema
Vi rekommenderar att du driver kameran via nätadaptern, ansluten till ett vanligt eluttag.
HTC100 HöghastighetsHDMI-kabel (tillbehör)
HDMI-ingång
HDMI OUTanslutning
Använda HDMI OUT-anslutningen
Den digitala signal som matas ut från HDMI OUT-anslutningen innehåller video- och ljudsignalen. Du kan också
mata ut tidkodsignalen och kamerans skärminformation (A 106).
Ljudutgångssignalen kommer att vara ett 2-kanaligt linjärt PCM-ljud (16-bitars, 48 kHz sampling).
1 Välj [HDMI maxupplösning].
> [£ ! Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [L].
3 Gäller endast
-läget: Välj [HDMI tidkod] om du vill att en tidkodsignal ska matas ut.
> [3 " Inspelningsinställning] > [HDMI tidkod]
4 Välj [i På] och välj sedan [X].
OBS
• Kamerans HDMI OUT-anslutning kan endast mata ut signaler. Anslut inte den här kontakten till en HDMIutgång på extern enhet, eftersom kameran kan skadas.
• Vi kan inte garantera en helt korrekt funktionalitet om kameran ansluts till en DVI-bildskärm.
• Videosignalen matas eventuellt inte korrekt, beroende på vald monitor.
• Om den anslutna monitorn inte är kompatibel med kamerans utsignal avbryts utmatningen via HDMI-utgången.
• Du kan ställa in både
> [3 Inspelningsinställning] > [Inspel. kommando] och [HDMI tidkod] på
[i På] om du vill att kamerans REC-knapp även ska kunna styra inspelningen på en extern inspelare som är
kompatibel med HDMI-inspelningskommandona för HDMI OUT-anslutningen. Kamerans tidkodsignal kommer
att matas ut också.
Ansluta kameran till en extern monitor
98
• Tidkodsignalen kommer inte att matas ut från HDMI OUT-anslutningen i följande fall:
- I
-läge.
- När videoutsignalen är 720 x 576/50.00P.
- Om slow & fast motion-inspelning är aktiverad.
Välja skanningsläge för videoutgången
När du använder externa enheter som bara har stöd för sammanflätad skanning kan du ändra skanningsläget för
videoutsignalen från HDMI OUT-anslutningen.
1 Välj [HDMI-scanningsläge].
> [£ ! Displayinställningar] > [HDMI-scanningsläge]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
7
Spara sekvenser
99
Arbeta med videosekvenser på en dator
Säkerhetskopiera regelbundet dina inspelade sekvenser på en dator. Du behöver en dator med en ansluten
SD-kortläsare eller en dator med en inbyggd SD-kortläsare för att kunna göra detta. Information om hur du
kopierar filer från SD-kortet till datorn finns i datorns användarhandbok och/eller operativsystemets hjälpfiler.
I vissa fall kan en sekvens delas upp i flera delar och spelas in som separata filer. Du kan då använda använda
MP4 Join Tool för att sammanfoga de olika delarna och spara dem som en enda sekvens.
Överföra filer till en dator
1 Sätt i ett SD-kort med sekvenser du vill kopiera till datorn i datorns kortläsare eller den kortläsare som är
ansluten till din dator.
2 Följ anvisningarna på skärmen.
3 Kopiera sekvenserna från SD-kortet till datorn.
• Inspelningarna på SD-kortet finns i mappen ”XXX_mmdd” i mappen ”DCIM”. XXX anger mappnumret
(100–999) och mmdd anger inspelningsdatumet (A 104).
Sammanfoga sekvenser som har delats upp av kameran
Använd MP4 Join Tool för att sammanfoga sekvenser som har delats upp av kameran i följande fall:
• Om funktionen för att växla minne gör att kameran automatiskt växlar till det andra SD-kortet när du spelar
in video (A 33).
• Videofilen (strömmen) i sekvensen delas upp i delar om cirka 4 GB.
MP4 Join Tool kan laddas ned kostnadsfritt (för Windows- eller macOS-datorer) från din lokala Canon-webbplats.
Nedladdningssidan innehåller information om systemkrav och aktuell information om alla tillgängliga program.
Utförliga anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programvaran finns i ”Läs det här först” (Install-MP4
Join Tool.pdf) som ingår i den komprimerade fil du laddar ned från webbplatsen. Mer information om hur du
använder programvaran finns i den användarhandbok (PDF-fil) som installerats tillsammans med programvaran.
Arbeta med videosekvenser på en dator
100
8
Övrig information
101
Menyalternativ
Mer information om hur du väljer ett alternativ finns under Använda menyerna (A 28). Om du vill ha mer
information om respektive funktion, se sidhänvisning. Inställningar i fetstil anger standardvärdena.
Beroende på kamerans funktionsläge och andra aktuella inställningar, kanske inte menyposterna är tillgängliga.
Sådana menyposter visas inte eller visas gråskuggade på menyposter.
Hoppa direkt till sidan för en viss inställningsmeny:
[v Kamerainställningar]
(A 102)
[É Uppspelningsinställningar] (A 103)
[ÆInspelningsinställning]
(A 104)
FUNC-menyn i
[¡ Ljudinställningar]
[£ Displayinställningar]
[B Systeminställningar]
-läge
Menypost
[
Inställningsalternativ och övrig information
Justeringsratt för bländarvärde, F2.8 till F11
Zebramönster-knapp*: [
Av], [z 70 %], [{ 100 %]
(A 58)
Justeringsratt för slutarhastighet,1/6 till 1/2000;
Zebramönster-knapp*: [
Av], [z 70 %], [{ 100 %]
(A 58)
Justeringsratt för gain-värde, 0,0 dB till 39,0 dB;
Zebramönster-knapp*: [
Av], [z 70 %], [{ 100 %]
(A 57)
[n] (ange en gräns): Aktivera/inaktivera (av);
om [n] har valts: Justeringsratt för gräns för gain-kontroll, 0,0 dB till 38,0 dB
(A 54)
[y Exponeringskomp.]
Ram för pekexponering, [i] (Inställningar för pekexponering):
[ Normal], [ Högdagrar];
Zebramönster-knapp*: [
Av], [z 70 %], [{ 100 %];
[ ] (AE-lås): Aktivera/inaktivera (av)
(A 57)
[Vitbalans]*
[
[
(A 63)
[BLC alltid på]*
[
[< Fokus]
Touch AF-ram, [m Automatisk], [n Manuell];
om [n] har valts: knapp för förinställt fokus;
när förinställt fokus har aktiverats: [
] (återgå till förinställt fokus);
[i] (inställningar för peaking): [Peaking+Sv/v], [Peaking färg], [O] (peaking):
Aktivera/inaktivera (av)
(A 42)
[^ Förstoring]
[OK]
(A 45)
[R Zoom]
Zoomkontroller på skärmen, [PHOTO] (ta ett foto), [REC]/[STOP] (spela in en sekvens);
[£]/[
] (spårning): Aktivera/inaktivera (av);
[
] (digital telekonverter): Aktivera/inaktivera (av)
(A 51)
[Utseenden]*
[
Standard], [
Neutral], [
Stort dyn. omfång], [
Monokrom];
[i] (inställningar för utseenden): [Skärpa], [Kontrast], [Färgdjup]
(A 65)
[¡ Ljud]
Ljudnivåer för ljudkanalerna CH1 och CH2; [
Automatisk], [ö Manuell],
om [ö Manuell] har valts: Justering av ljudnivå, 00 till 100 (50);
[ ]* (ljudscen): [ Standard], [ Musik], [ Festival], [ Tal],
[ Möte], [ Skog och fåglar], [ Ljuddämpning], [ Prog.bar inst.]
(A 72)
[
Bländare]
(A 105)
(A 105)
(A 106)
Slutarhastighet]
[
Förstärkning]
[
AGC Limit]
Automatisk], [¼ Dagsljus], [É Glödlampa], [
Inställning 1], [ Inställning 2]
* Knappen visar ikonen för aktuell inställning.
Av], [
Färgtemperatur],
På]
(A 60)
(A 70)
Menyalternativ
FUNC-menyn i
-läge
Menypost
102
Inställningsalternativ och övrig information
För sekvenser:
Indexfönstret [y]
Enstaka sekvens (uppspelningspaus)
[Kopiera (6'7)], [Kopiera (7'6)]
<mappnamn>,
[Välj], [Alla klipp]
—
(A 93)
Ü
(A 91)
(A 92)
[Radera]
—
Ü
För foton:
Indexfönstret [}]
Enbildsvisning
[Kopiera (6'7)], [Kopiera (7'6)]
<mappnamn>,
[Välj], [Alla bilder]
Ü
(A 93)
Ü
(A 91)
[Klipp]
[Radera]
Inställningsmenyer
[v Kamerainställningar]-menyn (gäller endast
)
Menypost
[Digital zoom]
Inställningsalternativ och övrig information
[j Av], [q 300x], [
Digital telekonv.]
Välj hur den digitala zoomen ska arbeta.
• Digital zoom är inte tillgänglig i
-läget eller då [v Kamerainställningar] >
[Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-U58].
• Om den här inställningen är inställd på [q 300x] växlar kameran automatiskt till digital zoom
när du hamnar utanför det optiska zoomområdet.
• Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, d.v.s. bildens upplösning försämras ju mer
du zoomar in.
[Zoomhastighetsnivå]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Slow]
(A 49)
[Hantering greppzoom]
[
(A 49)
[Greppzoomshastighet]
[Y] (variabel hastighet), [X] (konstant hastighet),
när [X] har valts – justeringsmätare för zoomhastighet: 1 till 16 (8)
(A 50)
[Zoomhastighet fjärrkontroll]
Justeringsmätare för zoomhastighet: 1 till 16 (8)
(A 51)
[Höghastighetszoom]
[i På], [j Av]
[AF-läge]
[
[AF-ram storlek]
[k Automatisk], [r Stor], [s Liten]
(A 46)
[AF-hastighet]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 47)
[AF-respons]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 47)
[Spåra/känna igen ansikte]
[i På }], [j Av]
(A 47)
[Fokusguide]
[i På], [j Av]
(A 44)
[Förinsställd fokushastighet]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 43)
På], [
Av]
AF-förstärkt MF], [
(A 50)
Kontinuerlig]
(A 45, 46)
Anger med vilken hastighet kameran ska återgå till förinställt fokus.
[Automatisk motljuskomp.]
[i På], [j Av]
[Auto lång slutare]
[i På], [j Av]
(A 60)
Kameran ställer automatiskt in långa slutarhastigheter för att skapa ljusare foton av svagt
belysta motiv.
• När den här inställningen är inställd på [i På] är den snabbaste slutarhastigheten som
används: 1/25 (50.00P) eller 1/12 (25.00P).
• Autoamtisk lång slutartid kan bara aktiveras i
läge eller när filmläget är inställt på ’.
• Om du får eftersläpningar i bilden, ställ in Auto lång slutare på [j Av].
• Funktionen Auto lång slutare är inte tillgänglig när en AGC-gräns har valts.
Menyalternativ
Menypost
[Flimmerreducering]
Inställningsalternativ och övrig information
[j Av], [k Automatisk]
Om du valt [k Automatisk] kommer kameran automatiskt att identifiera och minska flimret.
• När du gör inspelningar i ljuset från till exempel lysrör, kvicksilverlampor eller halogenlampor, kan
skärmen flimra beroende på den valda slutarhastigheten. Du kan undvika flimmer genom att välja
en slutarhastighet som matchar frekvensen för det lokala elsystemet: 1/100 för 50 Hz-system,
1/60 för 60 Hz-system.
[Konverteringslins]
[¾ TL-U58], [¿ WA-U58], [j Av]
När du ansluter TL-U58 Telekonverter eller WAU58 Vidvinkelkonverter till kameran, måste du även
göra rätt konverterlinsinställning. Bildstabiliseringsmetoden och minsta närgräns ändras i enlighet
med det tillbehör som används. Minsta närgräns är 130 cm genom hela zoomområdet för
telekonvertern och 60 cm för vidvinkelkonvertern.
• Telekonvertern förlänger brännvidden med en faktor på ca 1,5. Vidvinkelkonvertern minskar
brännvidden med en faktor på ca 0,8.
• Den ungefärliga närgränsen som anges på skärmen, förändras beroende på vald inställning.
Välj [j Av] när en konverterlins inte är monterad på kameran.
• När en annan inställning än [j Av] har valts kommer inställningen [v Kamerainställningar]
> [AF-läge] inte att vara tillgänglig.
[Bildstabilisator]
[® Av], [¯ Standard], [° Dynamisk]
[Powered IS-knapp]
[Î Tryck och håll], [Ï Växla På/Av]
(A 53)
Fastställer funktionsläget för POWERED IS-knappen (A 53).
[Î Tryck och håll]: Powered IS är aktivt så länge knappen hålls intryckt.
[Ï Växla På/Av]: Varje tryckning på knappen slår på respektive av Powered IS-funktionen.
[Ange vitbalansprioritet]
[
[
Automatisk], [¼ Dagsljus], [É Glödlampa], [
Inställning 2]
Färgtemperatur], [
Inställning 1],
Den här inställningen är praktisk för de tillfällen då du behöver använda en viss vitbalansinställning
ofta. Genom att trycka på en anpassningsbar knapp som har aktiverats för [Ä Vitbalansprioritet]
kan du växla mellan aktuell vitbalans och den vitbalans som valts med [Ange vitbalansprioritet].
[Hantering fokus-/zoomring]
[
På], [
Av]
Anger om fokus-/zoomringen ska vara aktiv eller inaktiv.
[Fokusring riktning]
[h Normal], [X Omvänd]
Ändringar i riktning för fokus-/zoomringen måste vridas när du använder den för att justera fokus (när
fokus-/zoomringens väljare är inställd på FOCUS).
[Fokusring respons]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
Väljer känsligheten vid manövrering av fokus-/zoomring för att justera fokus (när fokus-/zoomringens
väljare är inställd på FOCUS).
[Zoomring riktning]
[h Normal], [X Omvänd]
Ändringar i riktning för fokus-/zoomringen måste vridas när du använder den för att justera zoom
(när fokus-/zoomringens väljare är inställd på ZOOM).
Menyn [É Uppspelningsinställningar] (gäller endast
Menypost
-läget)
Inställningsalternativ och övrig information
[¸ Datakod]
[j Av], [% Datum]
[{ Datakod]
[j Av], [% Datum], [& Klockslag], [
Datum, klockslag], [{ Kameradata]
Visar det datum en sekvens spelades in ([¸ Datakod]) eller datum och/eller klockslag eller den
kamerainställning som användes när ett foto ([{ Datakod]) spelades in.
103
Menyalternativ
[Æ Inspelningsinställning]-menyn
Menypost
104
Inställningsalternativ och övrig information
[¸ Upplösning]
[3840x2160 (150 Mbps)], [1920x1080 (35 Mbps)], [1920x1080 (17 Mbps)],
[1280x720 (8 Mbps)]
(A 40)
[¸ Bildfrekvens]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]
(A 40)
[Inspelningsmedia]
[v Insp.media för video]: [6 Minneskort A], [7 Minneskort B]
[{ Insp.media för foton]: [6 Minneskort A], [7 Minneskort B]
(A 33)
[Dual/växla minne]
[v Standardinspelning], [4 Dual-inspelning], [
(eller [
Växla minne])
(A 33)
[Slow & Fast motion]
[j Av], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600], [x1200]
[Tillgängligt minnesutrymme],
[Använt utrymme i minnet]
[6] (SD-kort A), [7] (SD-kort B)
[Formatera 8]
[6 Minneskort A], [7 Minneskort B]
[Inspel. kommando]
[i På], [j Av]
Växla minne]
(A 41)
Visar en skärm där du kan kontrollera det totala utrymmet på SD-kortet och SD-kortets
hastighetsklass samt följande information:
Gäller endast
-läget: Tillgänglig utrymme och en uppskattning av återstående inspelningstid
(MP4-sekvenser) och de återstående antalet foton. Uppskattningarna baseras på aktuella
inställningar.
Gäller endast
-läget: Hur mycket utrymme som används.
(A 32)
När den här inställningen är inställd på [i På] kan du använda kamerans REC-knapp för att även
styra inspelningen på en kompatibel, extern inspelare som är inkopplad i HDMI OUT-anslutningen.
[HDMI tidkod]
[i På], [j Av]
(A 97)
När den här inställningen är inställd på [i På] inkluderas kamerans tidkod i kamerans HDMIsignal (gäller endast i
-läget).
[Tidkodsläge ]
[
Preset], [
[Tidkod körläge]
[
Rec Run], [
Regen.]
[Initial tidskod]
Inmatningsskärm för tidkod (00:00:00:00 till 23:59:59:24)
(A 66)
[User Bit-typ]
[
(A 68)
[Färgbalkar]
[j Off], [
[1 kHz-signal]
[ü -12 dB], [þ -18 dB], [ÿ -20 dB], [j Av]
[MP4-sekvens/stillbildsnumrering]
[m Nollställ], [n Kontinuerlig]
Free-Run]
Inställning], [
Klockslag], [
Datum];
[i] (User bit): 8 hexadecimala tecken (00 00 00 00)
EBU], [
SMPTE]
(A 66)
(A 66)
(A 77)
(A 77)
MP4-sekvenser och foton sparas som filer i mappar. Du kan välja numreringsmetod för dessa filer.
Filnumren visas i olika fönster i uppspelningsläget, exempelvis i formatet ”101-0107”. De tre första
siffrorna anger mappnumret och de sista fyra är olika för alla filer i samma mapp.
[m Nollställ]: Numren för MP4-sekvens/stillbild startar om från 100-0001 varje gång ett nytt
minneskort sätts in (eller formateras) i kameran. Om minneskortet redan innehåller inspelningar
fortsätter numreringen från den senaste MP4-sekvensen eller stillbilden på minneskortet.
[n Kontinuerlig]: Numren för MP4-sekvens/stillbild fortsätter från numreringen av den senaste
MP4-sekvensen eller stillbilden som har tagits med den här kameran. Inställningen är bekvämast
vid hantering av filer på datorn. Vi rekommenderar inställningen [n Kontinuerlig].
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
Förstå mappnamn
• Exempel på mappnamn ”101_1103”. De tre första siffrorna är mappnummer (från 100 till 999)
och de fyra sista siffrorna anger månad och dag när mappen skapats. I exemplet har mappen
101 skapats den 3 november.
• Varje mapp kan innehålla upp till 500 filer (både MP4-sekvenser och foton). När denna siffra
uppnås skapas automatiskt en ny mapp.
Förstå filnummer
• Exempel på filnummer: ”101-0107”. De tre första siffrorna anger numret på mappen där
MP4-sekvensen eller stillbilden har sparats och de fyra sista siffrorna anger det nummer som
tilldelats inspelningen (från 0001 till 9999).
• Filnumret anger också namn och plats för filen på minneskortet. T.ex., placeras en MP4-sekvens
numrerad till 101-0107 som spelades in den 3:e november, i mappen ”DCIM\101_1103” som filen
”MVI_0107.MP4”; ett foto med samma filnumrering kommer att sparas i samma mapp som fil
”IMG_0107.JPG”.
[¡ Ljudinställningar]-menyn
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Intern mikrofon-att.]
[i På], [j Av]
(A 72)
[Vindbrusfilter intern mik.]
[ Automatisk (Hög)], [r Auto (Låg) ë], [j Av à]
(A 73)
[Frekv. respons intern mik.]
[h Normal], [ç Först. LF omfång], [è Lowcut-filter],
[é Först. MF omfång], [ê Först. HF+LF omf.]
(A 73)
[Riktning inbyggd mik.]
[í Mono], [h Normal], [î Bred]
(A 74)
[Ljudbegränsare]
[i På], [j Av]
(A 74)
[Ljudkompressor]
[ Hög], [r Låg], [j Av]
(A 74)
[MIC att.]
[i På], [j Av]
(A 75)
[MIC low-cut]
[i På], [j Av]
[MIC ALC Link]
[
[MIC-power]
[i På], [
Av]
(A 75)
[º MIC att.]
[i På], [j Av]
(A 75)
[Hörlursvolym]
Justeringsmätare för volym: 0 till 15 (8), [Ô] (lägre), [Õ] (högre)
(A 76)
[Högtalarvolym]
Justeringsmätare för volym: 0 till 15 (8), [Ø] (lägre), [Ù] (högre)
Länkad], [
Endast i läget
volym (A 89).
[Manöverljud]
[
(A 75)
Separerad]
(A 72)
, den här inställningen är ett alternativt sätt att anpassa den inbyggd högtalarens
High Volume], [
Low Volume], [j Off]
Vissa av kamerans manövrer åtföljs av en ljudsignal.
• Under förinspelningen avger kameran inga manöverljud.
[£ Displayinställningar]-menyn
Menypost
[HDMI maxupplösning]
Inställningsalternativ och övrig information
[3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720(50.00P)]
* Endast tillgänglig när
[HDMI-scanningsläge]
[
[Utgångsstatus]
—
P], [
(A 97)
-läget används.
PsF (Forcer. 1080i)]
Visar en skärm där du kan kontrollera konfigurationen (video och ljud) på utgångssignalen.
(A 98)
105
Menyalternativ
Menypost
[Bildskärmens ljusstyrka]
106
Inställningsalternativ och övrig information
Justeringsmätare för ljusstyrka, [
] (mörkare), [
] (ljusare)
• Att justera skärmens ljusstyrka påverkar inte ljusstyrkan hos dina inspelningar eller vid
uppspelning på en tv.
[LCD-ljusstyrka]
[
Hög], [
Normal], [
[Sökarljusstyrka]
[
Hög], [
Normal]
Låg]
Ändrar skärmens motljusnivå till en av tre nivåer (LCD-skärm) eller två nivåer (sökare), vilket påverkar
skärmens allmänna ljusstyrka.
• Att justera skärmens ljusstyrka påverkar inte ljusstyrkan hos dina inspelningar eller vid
uppspelning på en tv.
[LCD spegelbild]
[i På], [j Av]
Om du väljer alternativet [i På] vänds bilden på skärmen horisontellt när du vrider LCD-panelen
180 grader så att den är vänd mot motivet. Skärmen visar alltså en spegelbild av motivet.
• Om kameran används (med touchskärm, fysiska knappar och omkopplare eller fjärrkontroll) när
skärmen visar en spegelvänd bild visas den normala bilden tillfälligt. Efter cirka 4 sekunder visas
spegelbilden igen.
[Visa skärminfo]
[i On], [j Off]
Om du väljer alternativet [i På] för den här inställningen visas kamerans skärminformation även
på en tv eller monitor som ansluts till kameran.
[Skärmmarkörer]
[j Off], [4 Nivå (grå)], [3 Nivå (vit)], [6 Stödlinjer (grå)],
[5 Stödlinjer (vit)]
Du kan få upp stödlinjer eller en horisontell linje mitt på skärmen. Använd markörerna som referens,
så att du får en korrekt inramning av motivet (vertikalt och/eller horisontellt).
• Dina inspelningar påverkas inte av skärmmarkörerna.
[Avståndsenheter]
[. meter], [/ fot]
Här väljer du enhet för närgränsen när du fokuserar manuellt. Den här inställningen påverkar också
altituden i GPS-informationen för geotaggade inställningar.
Menyn [B Systeminställningar]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Språk H]
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español], [Français], [Italiano],
[Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [
], [Suomi],
[Svenska], [Türkçe], [
], [
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
]
(A 27)
[Tidszon/Sommartid]
["] (din lokala tidszon), [#] (resmålets tidszon);
För var och en: lista över världens tidszoner ([Paris]), [$] (justering för sommartid):
aktivera eller inaktivera (av)
(A 27)
[Datum/Klockslag]
Justeringsfält för datum och klockslag; [Datumformat]: [Å.M.D], [M.D.Å], [D.M.Å]; [24H]:
aktivera (24-timmarsklocka) eller inaktivera (12-timmarsklocka) (av)
(A 26)
I alternativen [Datumformat], Å=år, M=månad, D=dag.
[Trådlös fjärrkontroll]
[i På], [j Av
]
Inställningen gör att kameran kan drivas med den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
[POWER LED], [ACCESS LED]
[i På], [j Av]
De här inställningarna avgör om följande LED-lampor och -indikatorer kommer att lysa.
[POWER LED]: Den gröna POWER/CHG-indikatorn (endast när den fungerar som en strömindikator).
[ACCESS LED]: Åtkomstindikator (ACCESS) när kameran använder ett SD-kort.
Menyalternativ
Menypost
[Automatisk avstängning]
Inställningsalternativ och övrig information
[i På], [j Av]
För att spara ström när kameran drivs av ett batteri, kommer kameran automatiskt att stängas av om
den inte används på 5 minuter när den här inställningen är inställd på [i På].
• Meddelandet [Automatisk avstängning] visas cirka 30 sekunder innan kameran stängs av.
[REMOTE-anslutning]
[
[Anpassningsbar knapp 1] till
[Anpassningsbar knapp 5]
Följande är de olika programmerbara knapparnas standardinställningar. En fullständig
lista över de funktioner som kan tilldelas hittar du i den detaljerade tabellen.
1: [B AF/MF], 2: [± Powered IS], 3: [z Pre REC], 4: [
Granska insp.],
5: [^ Förstoring]
RC-V100 (REMOTE A)], [
(A 84)
[Anpassningsbar skärmknapp]
En fullständig lista över de funktioner som kan tilldelas hittar du i den detaljerade
tabellen
(standardinställning: [
Foto]).
(A 84)
[CUSTOM Ring & Knapp]
[
(A 83)
[Batteriinfo]
—
Tv/Av/M], [
Standard]
AGC Limit], [y Exponeringskomp.], [j Av]
(A 79)
Det här alternativet visar en skärm där du kontrollerar batteriladdning (som ett procentvärde) och
återstående inspelningstid (
-läget) eller uppspelningstid (
-läget).
• Om batteriet är helt urladdat kan kameran kanske inte visa någon batteriinformation.
[Backupmeny inst 7]
[Spara], [Ladda]
(A 86)
[GPS Auto tidinställn.]*
[i Auto uppdatering], [j Avaktivera]
(A 80)
[GPS-informationsvisning]*
—
När GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) är fäst till kameran, blir följande inställningar tillgängliga:
[GPS Auto tidinställn.]: Du kan låta kameran ställa in tiden automatiskt utifrån information som
tillhandahålls av GPS:en. Mer information om det här finns i avsnittet Setting Time from GPS on
the Camera/Ställa in klockan via GPS i kameran i GPS-mottagarens användarhandbok.
[GPS-informationsvisning]: Visar aktuell GPS-information. Mer information om det här finns i avsnittet
Viewing GPS Information/Visa GPS-information i GPS-mottagarens användarhandbok.
[Certifieringsinformation]
—
Visar ett urval certifieringslogotyper som gäller för den här kameran.
[Firmware]
—
Visar aktuell version av fast programvara på kameran.
• Det här alternativet är vanligtvis inte tillgängligt.
[Återställ]
[Nej], [Ja]
Återställ alla kamerans inställningar till standardvärde/-inställningar.
* Endast tillgängligt när tillvalet GP-E2 GPS-mottagare är ansluten till kameran.
107
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet får du tips och råd om hur du går till väga när kameran inte fungerar som den ska.
Kontakta en Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
108
Strömkälla
Kameran startar inte, eller stänger av sig själv.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Det går inte att ladda batteriet.
- Se till att kameran är avstängd, så att laddningen kan aktiveras.
- Batteriets temperatur ligger inte inom normalt laddningsomfång (cirka 0–40 °C). Ta ur batteriet, värm det eller låt
det svalna, och prova igen.
- Batteriet ska laddas i en temperatur som ligger ungefär mellan 0 °C och 40 °C.
- Det är fel på batteriet. Byt ut batteriet.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet. Batterier som inte rekommenderas för den här kameran
av Canon, kan inte laddas med hjälp av den här kameran.
- Om du använder korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något fel på kameran eller
batteriet. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Det hörs ljud från nätadaptern.
- Ett svagt ljud kan höras medan nätadaptern är ansluten till ett vägguttag. Detta är helt normalt.
Batteriets laddning tar slut väldigt snabbt även i normala temperaturer.
- Batteriet kanske är förbrukat. Köp ett nytt batteri.
Inspelning
Inspelningen startar inte när du trycker på REC-knappen.
- Du kan inte spela in medan kameran registrerar din föregående inspelning på ett minneskort (så länge
åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött). Vänta tills kameran är klar.
- Minneskortet är fullt. Radera inspelningar (A 91) eller formatera kortet (A 32) för att frigöra utrymme.
- Filnumreringen har nått sitt maxvärde. Ställ in
> [Inspelningsinställning] > [MP4-sekvens/stillbildsnumrering]
på [Nollställ] och sätt in ett nytt (eller formaterat) minneskort.
Det tillfälle då REC-knappen trycktes ned motsvarar inte inspelningens början/slut.
- Det kan förekomma en kort fördröjning mellan det ögonblick då du trycker på knappen och inspelningens faktiska
start/slut. Detta är helt normalt.
Handtagets zoomspak fungerar inte.
- Handtagets zoomspak är inaktiverad. Ställ in
Fokus-/zoomringen fungerar inte.
- Fokus-/zoomringen är inaktiverad. Ställ in
> [Kamerainställningar] > [Hantering greppzoom] på [På].
> [Kamerainställningar] > [Hantering fokus-/zoomring] på [På].
Kameran kan inte fokusera.
- Kameran kan inte alltid använda autofokusfunktionen för att fokusera på vissa motiv. Fokusera manuellt (A 42).
- När AF-läget är inställt till AF-förstärkt MF, börja fokusera manuellt tills AF-ramen ändras till vit (automatiskt
justeringsområde).
- Sökaren är inte inställd. Använd dioptrijusteringen för att justera sökaren (A 21).
- Objektivet är smutsigt. Rengör objektivet med en mjuk linsrengöringsduk.
Om ett motiv fladdrar förbi framför objektivet kan bilden ibland se böjd ut.
- Det här fenomenet är typiskt för CMOS-bildsensorer. Om ett motiv passerar mycket snabbt framför kameran kan
bilden ibland verka skev. Detta är helt normalt.
Det tar längre tid än normalt att växla mellan funktionslägena inspelning (Ü)/standbyläge för inspelning (Ñ)/
uppspelning (Ð).
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa aktiviteter ta längre tid än normalt. Spara dina inspelningar
(A 99) och formatera minneskortet (A 32). Du kan även byta till ett annat minneskort.
Du drabbas av störningar vid inspelning av sekvenser eller foton.
- Detta problem kan uppstå med tiden när videosekvenser och foton har spelats in och raderas. Spara dina inspelningar
(A 99) och formatera minneskortet (A 32).
Felsökning
När kameran har använts under lång tid blir den varm.
- Kameran kan bli varm om du använder den under längre perioder. Det här är helt normalt. Men om kameran blir väldigt
varm eller om den blir varm när du bara har använt den en kort stund, kan det betyda att det är fel på kameran.
Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
109
Uppspelning
Det går inte att radera sekvenser eller foton
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
- Stillbilder som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med den här kameran.
- Det går kanske inte att radera sekvenser som har spelats in eller redigerats med annan utrustning.
Det tar längre tid än normalt att radera sekvenser.
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa aktiviteter ta längre tid än normalt. Spara dina inspelningar
(A 99) och formatera minneskortet (A 32).
Det går inte att kopiera sekvenser eller foton
- Du kan eventuellt inte kopiera sekvenser/foton som har spelats in eller redigerats med annan enhet och sedan
överförts till ett minneskort i datorn.
Det går inte att bockmarkera ! enskilda sekvenser/bilder i indexfönstret
- Du kan inte välja fler än 100 sekvenser/stillbilder individuellt. Välj alternativet [Alla klipp] eller [Alla bilder] i stället
för [Välj].
Indikatorer och skärminformation
visas i rött på skärmen.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
í visas på skärmen.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet och information om återstående batteritid kan inte visas.
6 / 7 (i rött) och [Slut] visas på skärmen.
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt ut minneskortet.
/
visas i rött på skärmen.
- Fel på kortet. Stäng av kameran. Ta ur och sätt tillbaka minneskortet. Om du inte får tillbaka normal indikator, prova att
formatera om minneskortet.
Du har avbrutit inspelningen men åtkomstindikatorn (ACCESS) fortsätter att lysa rött.
- Sekvensen sparas på minneskortet. Detta är helt normalt.
Den röda POWER/CHG-indikatorn blinkar snabbt (blinkar med 0,5 sekunds intervall).
- Batteriets temperatur ligger inte inom normalt laddningsomfång (cirka 0–40 °C). Ta ur batteriet, värm det eller låt det
svalna, och prova igen.
- Batteriet ska laddas i en temperatur som ligger ungefär mellan 0 °C och 40 °C.
- Batteriet är trasigt. Använd ett annat batteri.
- Laddningen har avbrutits på grund av fel på nätadaptern eller batteriet. Kontakta en auktoriserad Canonserviceverkstad.
7 blinkar på skärmen.
- Du har anslutit GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) till kameran i
kameran på
-läget och anslut sedan mottagaren till kameran igen.
-läget. Koppla ur mottagaren ställ in
Bild och ljud
Skärmen ser väldigt mörk ut.
- Justera ljusstyrkan via inställningen
> [Displayinställningar] > [Bildskärmens ljusstyrka] eller [LCD-ljusstyrka].
Skärminformationen slår på och av hela tiden.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Felsökning
Ovanliga tecken dyker upp på skärmen och kameran fungerar inte som den ska.
- Koppla ur strömkällan och anslut den igen efter en stund.
110
Videobrus på skärmen.
- Håll ett visst avstånd mellan kameran och enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter och
motorer, apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar.
Du får upp horisontella band på skärmen.
- Ett fenomen som är typiskt för CMOS-bildsensorer vid inspelning i skenet från vissa typer av lysrör, kvicksilver- eller
natriumlampor. Detta är helt normalt. Du kanske kan minska symtomen genom att ställa in
>
[Kamerainställningar] > [Flimmerreducering] på [Automatisk] eller genom att ställa in slutarhastigheten på ett värde
som matchar frekvensen för det lokala elsystemet (1/100 för 50 Hz-system, 1/60 för 60 Hz-system).
Bilden i sökaren är suddig.
- Ställ in sökaren med dioptrijusteringen (A 21).
Det syns ingen bild i sökaren.
- Stäng LCD-panelen och dra sedan ut sökaren för att aktivera den.
Ljud spelas inte in.
- Den externa mikrofon som är kopplad till MIC-anslutningen är inte påslagen eller har ett batteri som är urladdat.
Du kan kanske även ha anslutit en extern mikrofon till MIC-anslutningen som kan strömförsörjas av kameran men
> [Ljudinställningar] > [MIC-power] är inställd på [Av].
- Ljudinspelningsnivån är inte korrekt inställd (A 72).
Ljudet blir förvrängt eller spelas in på en lägre ljudnivå.
- Om du spelar in i en miljö med höga ljud (som fyrverkerier, scenshower eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller
spelas in med en annan ljudnivå. Aktivera mikrofondämparen (A 72) eller justera ljudinspelningsnivån manuellt.
Du får en korrekt bild men inget ljud från den inbyggda högtalaren.
- Högtalarvolymen är avstängd. Justera volymen (A 89).
- Ljudet från den inbyggda högtalaren stängs av automatiskt om du ansluter ett par hörlurar när kameran är i
-läget.
Minneskort och tillbehör
Det går inte att sätta i SD-kortet.
- Det minneskort som ska sättas in i kameran är vänt åt fel håll. Vänd på kortet och försök igen.
Det går inte att spela in på SD-kortet.
- Du måste använda ett kompatibelt minneskort (A 31).
- Formatera minneskortet (A 32) innan du använder det i kameran för första gången.
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
- Minneskortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt ut minneskortet.
- Mapp- och filnumren har nått sina respektive maxvärden. Ställ in
> [Inspelningsinställning] >
[MP4-sekvens/stillbildsnumrering] på [Nollställ] och sätt in ett nytt (eller formaterat) minneskort.
Den medföljande trådlösa fjärrkontrollen fungerar inte.
- Ställ in
> [Systeminställningar] > [Trådlös fjärrkontroll] på [På].
- Byt ut batteriet i den trådlösa fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll från en annan tillverkare fungerar inte.
- Kontrollera att
> [Systeminställningar] > [REMOTE-anslutning] är inställd på [RC-V100 (REMOTE A)] när du
använder fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller på [Standard] när du använder en kompatibel fjärrkontroll från
en annan tillverkare.
- Stäng av kameran, återanslut fjärrkontrollen och slå sedan på kameran igen.
Ansluta till externa enheter
Videobrus uppstår på en TV-skärm i närheten.
- Om du använder kameran i ett rum där det finns en tv bör du hålla ett visst avstånd mellan kamerans nätadapter
och tv:ns nät- eller antennkabel.
Uppspelningen på kameran ser bra ut, men bilden syns inte på extern monitor.
- Kameran är inte korrekt ansluten till den externa monitorn. Kontrollera att du har valt rätt anslutning (A 97).
- Ingångsväljaren på den externa monitorn är inte inställd på den videoingång som kameran är ansluten till.
Välj rätt videoingång.
Felsökning
Kameran är ansluten via enHTC-100 höghastighets-HDMI-kabel (extra tillbehör), men varken bild eller ljud verkar
överföras till den externa monitorn.
- Koppla urHigh Speed HDMI-kabeln och återupprätta anslutningen, eller stäng av kameran och starta den igen.
- Den anslutna monitorn är inte kompatibel med den valda konfigurationen av videoutgång (A 95). Ställ in en
videokonfiguration som monitorn stöder.
Datorn kan inte identifiera kameran, trots att kameran är korrekt ansluten.
- Anslut endast kameran till datorn när indexfönstret för stillbilder visas.
- Koppla ur USB-kabeln och stäng av kameran. Starta kameran igen efter en stund och återupprätta anslutningen.
- Anslut kameran till en annan av datorns USB-portar.
Det går inte att överföra sekvenser och foton till datorn.
- Minneskortet innehåller för många sekvenser och foton. Radera några inspelningar tills minneskortet innehåller ett
kombinerat antal på 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) eller färre inspelningar och överför sedan inspelningarna från
kortet med hjälp av en kortläsare.
Lista över meddelanden
Läs det här avsnittet om ett meddelande visas på skärmen. Meddelandena i det här avsnittet redovisas
i alfabetisk ordning. Observera att för vissa meddelanden kan en indikering av det aktuella minneskortet
(6, 7, o.s.v.) visas ovanför själva meddelandet.
Använder minneskortet. Ta inte ur minneskortet.
- Du öppnade luckan till kortfacket medan kameran bearbetade minneskortet, eller också började kameran bearbeta
minneskortet precis när du öppnade luckan. Ta inte ur minneskortet förrän meddelandet försvinner.
Arbetar. Koppla inte ur strömmen.
- Kameran uppdaterar minneskortet. Vänta tills det här är klart; koppla inte ur nätadaptern och ta inte ur batteriet.
Åtgärd avbruten
- Sekvenserna kan inte spelas in eftersom kontrolldata är skadade eller så har det uppstått ett kodningsfel. (Kontrolldata
kan inte återskapas med kameran.) Stäng av kameran och slå på den igen. Ta bort minneskorten och sätt i dem igen,
eller byt ur dem med nya kort. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
Batteriet är inte kompatibelt. Kameran stängs av.
- Ett batteri som har rekommenderats av Canon är anslutet och kameran har startats. Kameran stängs av automatiskt
om 4 sekunder.
Batterikommunikationsfel. Visar det här batteriet Canon-logotypen?
- Du har anslutit ett batteri som Canon inte rekommenderar till den här kameran.
- Om du använder korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något fel på kameran eller
batteriet. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Bilden kan inte visas
- Du kan eventuellt inte visa foton som har tagits med annan enhet eller bildfiler som har skapats eller redigerats med
dator och sedan överförts till ett minneskort i datorn.
Eventuellt kan du inte spela in video på det här minneskortet
- Du kan få problem med att spela in sekvenser på ett SD-kort utan hastighetsklass eller med en lägre hastighetsklass
än rekommenderad. Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort med UHS-hastighetsklassen U3 om du spelar in
sekvenser med upplösningen 3840x2160 eller använder Slow & Fast motion-inspelning. Använd ett SD-kort med
SD-hastighetsklass 6 eller 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller U3 om du spelar in andra sekvenser.
Fel på filnamn
- Mapp- och filnumren har nått sina respektive maxvärden. Spara dina inspelningar (A 99), ställ in
>
[Inspelningsinställning] > [MP4-klipp-/fotonumrering] på [Nollställ] och radera alla sekvenser och foton (A 91) eller
formatera kortet (A 32).
För många bilder och MP4-filmer. Koppla ur USB-kabel.
- Minneskortet innehåller för många sekvenser och foton. Koppla från USB-kabeln och radera några inspelningar tills
minneskortet innehåller ett kombinerat antal på 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) eller färre inspelningar och överför
sedan inspelningarna från kortet med hjälp av en kortläsare.
- Om du får upp en dialogruta på datorskärmen, stäng den. Koppla ur USB-kabeln, vänta en stund och återupprätta
sedan anslutningen.
Formatera endast med kameran.
- Formatera minneskortet med den här kameran (A 32).
Inga bilder
- Det finns inga bilder på valt minneskort.
111
Felsökning
Inga klipp
- Inga sekvenser på valt kort.
Inget minneskort
- Sätt i ett kompatibelt minneskort i kameran (A 32).
112
Inspelningen stoppades på grund av otillräcklig skrivhastighet för minneskortet
- SD-kortets skrivhastighet var för långsam och inspelningen avbröts.Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort
med UHS-hastighetsklassen U3 om du spelar in sekvenser med upplösningen 3840x2160 eller använder Slow & Fast
motion-inspelning. Använd ett SD-kort med SD-hastighetsklass 6 eller 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller U3 om
du spelar in andra sekvenser.
- Efter upprepad inspelning, radering och redigering av sekvenser (fragmenterat minne), tar det längre tid att spara på
SD-kortet och inspelningen kan även avbrytas. Spara dina inspelningar (A 99) och formatera minneskortet (A 32).
Kan inte återskapa data
- Det gick inte att återskapa den förstörda filen. Spara dina inspelningar (A 99) och formatera minneskortet (A 32).
- Kameran kanske inte kan återskapa sekvenser när det inte finns tillräckligt med plats på minneskortet. Frigör utrymme
genom att radera några klipp (A 91).
Kan inte identifiera data
- Kameran kan inte identifiera data som har spelats in med en videokonfiguration som inte stöds (NTSC).
Kan inte spela in på minneskortet
- Det går inte att spela in sekvenser på ett minneskort som är på 512 MB eller mindre. Använd ett rekommenderat kort
(A 31).
Kan inte spela upp Formatera endast med kameran
- Minneskortet i kameran har formaterats med en dator. Formatera minneskortet med den här kameran (A 32).
Kan inte spela upp Kontrollera minneskort
- Ett problem har uppstått med minneskortet. Spara dina inspelningar (A 99) och formatera minneskortet (A 32). Om
problemet kvarstår, prova med ett annat minneskort.
Kan inte spela upp.
- Sekvenser kan inte spelas upp från minneskort som är på 512 MB eller mindre. Använd ett rekommenderat kort
(A 31).
Kan inte trimma klippet
- Sekvenser som spelades in eller kopierades med annan enhet kan inte klippas.
Kontrollera minneskort
- Det går inte att komma åt minneskortet. Kontrollera kortet och se till att det är korrekt installerat.
- Fel på kortet. Kameran kan inte spela in eller visa fotot. Prova att ta ur och sätta i kortet igen, eller byt minneskort.
- Ett MultiMediaCard (MMC) har satts i kameran. Använd ett kompatibelt SD-kort (A 31).
- Om 6/7 lyser rött när meddelandet försvinner, gör så här: Stäng av kameran och ta ur och sätt i minneskortet.
Om 6/7 blir grön igen kan du återuppta inspelningen/uppspelningen. Om problemet kvarstår, säkerhetskopiera
sekvenserna (A 99) och formatera kortet (A 32).
Ladda batteriet
- Batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Minneskortet är skrivskyddat
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
Minneskortet fullt
- Minneskortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt ut minneskortet.
Minneskortlucka öppen
- Stäng luckan till kortfacket när du har satt in kortet.
Process avbruten pga fel
- Luckan till kortfacket öppnades eller ett fel inträffade under formateringen av ett minneskort. Formatera kortet igen.
Om minneskortet fortfarande genererar ett felmeddelande, försök att byta ut kortet.
Säkerhetskopiera insp. regelbundet
- Det här meddelandet kan ibland visas när du startar kameran. Om något går fel kan du förlora dina inspelningar,
så glöm inte att säkerhetskopiera regelbundet.
Vissa klipp kunde inte raderas.
- Sekvenser som har skrivskyddats/redigerats med andra enheter och sedan överförts till ett minneskort anslutet till
datorn kan inte tas bort med den här kameran.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt. Följ dessa anvisningar för att förhindra
att produktens användare eller andra skadas.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller en konstig
lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Observera följande instruktioner vid användning av medföljande batterier eller batterier som säljs i handeln.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batteriet/batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Utsätt inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer i kontakt med din
hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande vatten. Om du får läckande
innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora mängder rinnande rent vatten och omedelbart
söka läkarvård.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning. Om du inte gör detta kan batteriet avge elektriska stötar, explodera eller fatta eld.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Utsätt inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts och fortfarande
är varm.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder. Det kan orsaka
lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om produkten inte känns varm.
Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när kameran används i miljöer med höga
temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar eller mindre känslig hud.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och eluttaget från damm.
FÖRSIKTIGT
Visas vid risk för skada.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer. Produkten kan bli
mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Titta inte på kamerans skärm eller i sökaren under längre tidsperioder. Det kan ge upphov till symtom som
påminner om åksjuka. Om du drabbas av sådana symtom bör du omedelbart sluta använda produkten och
vila en stund innan du fortsätter använda produkten.
113
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Kamera
114
För maximal prestanda bör du alltid tänka på följande.
• Spara dina inspelningar regelbundet. Överför dina inspelningar till en dator (A 99) och säkerhetskopiera
regelbundet. Du skyddar då dina värdefulla inspelningar om något skulle gå fel, samtidigt som du frigör
utrymme på minneskortet. Canon ansvarar inte för eventuell dataförlust.
• Använd eller förvara inte kameran i dammiga eller sandiga miljöer. Kameran är inte vattentät – undvik även
vatten, lera och salt. Om sådana ämnen skulle tränga in i kameran (eller i objektivet) kan den skadas
eller förstöras.
• Använd inte kameran nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter och motorer,
apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar. Användning av kameran på sådana platser kan
orsaka bild- eller ljudstörningar.
• Rikta inte kameran eller sökaren mot en stark ljuskälla, till exempel mot solen en solig dag eller mot en stark
artificiell ljuskälla. Det kan skada kamerans bildsensor eller andra komponenter i kameran. Var särskilt försiktig
vid användning av stativ eller axelrem. När kameran inte används ska frontkåpan vara stängd.
• Bär aldrig kameran genom att hålla i LCD-panelen. Var försiktig när du stänger LCD-panelen. Om du använder
en handledsrem, se till att kameran inte hänger och slänger så att den slår i något föremål.
• Var försiktig med touchskärmen. Tryck inte för hårt och använd inte kulspetspenna eller annat spetsigt
verktyg på touchskärmen. Touchskärmens yta kan skadas.
• Klistra inte på skyddsfilm på touchskärmen. Manövrering av kamerans kapacitiva touchskärm baseras på att
ett visst tryck ska kunna identifieras, det vill säga en skyddsfilm kan hindra normal manövrering av skärmen.
• När du monterar kameran på ett stativ, se till att stativets fästskruv är kortare än
6 mm
6 mm. Om den är längre än så kan kameran skadas. Andra stativ kan skada
kameran.
• När du spelar in video, försök få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser
med mycket zoomningar och panoreringar ger nervösa och ryckiga inspelningar.
I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka.
Om du får en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus.
Långsiktig förvaring
Om du inte tänker använda kameran under en längre tid bör den förvaras på en dammfri plats, i låg luftfuktighet
och i en temperatur under 30 °C.
Batteri
FARA!
Hantera batteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Placera det inte i närheten av ett värmeelement eller
i en varm bil.
• Försök inte montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt och väta.
• Smutsiga kontakter kan inte överföra strömmen korrekt mellan batteriet och kameran. Torka av kontakterna
med en mjuk trasa.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Långsiktig förvaring
• Batterier ska förvaras torrt och i en temperatur på max. 30 °C.
• Batteriet håller längre om du låter det ladda ur helt innan du stoppar undan det för förvaring.
• Alla dina batterier bör laddas upp och laddas ur minst en gång per år.
Återstående batteriladdning
Om du använder tillbehörsbatterier som är kompatibla med Intelligent System och återstående batteritid inte
återges korrekt, kan du prova att ladda upp batteriet. Om ett fulladdat batteri används under en längre tid i höga
temperaturer eller om det ligger oanvänt länge kan kameran kanske ändå inte visa korrekt information.
Om batteriet är gammalt kan kameran också få problem med att visa rätt information. Betrakta de här
uppgifterna som ungefärliga värden.
Användning av andra batterier än Canon-batterier
• Av säkerhetsskäl bör inga andra batterier än originalbatterier från Canon laddas, även om de ansluts till
kameran eller till CG-800E Batteriladdaren (extra tillbehör.
• Vi rekommenderar att du använder Intelligent System-märkta originalbatterier
från Canon.
• Om du batterierna du ansluter till kameran inte är originalbatterier från Canon visas texten í på skärmen
och återstående batteritid kan inte visas.
SD-kort
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina inspelningar på SD-kortet i din dator. Data kan skadas eller
gå förlorade på grund av fel på kortet eller om minneskortet utsätts för statisk elektricitet. Canon ansvarar inte
för förlorade eller skadade data.
• Rör inte kontakterna på minneskorten och skydda dem mot damm och smuts.
• Använd inte SD-kort i miljöer med starka magnetfält.
• Lämna inte SD-kort på platser där de utsätts för höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
• Ta inte isär, böj inte och tappa inte SD-kort, utsätt dem inte för kraftiga vibrationer, stötar eller vatten.
• Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du försöker tvinga in ett felvänt
SD-kort i kortplatsen kan både SD-kortet och kameran skadas.
• Fäst inga självhäftande etiketter på SD-kortet.
Avyttring
När du raderar klipp eller formaterar ett SD-kort är det bara filallokeringstabellen som påverkas. Dina lagrade
data raderas inte rent fysiskt. När du avyttrar ett SD-kort eller om du tänker ge bort det måste du formatera det
först (A 32). Fyll det sedan med betydelselöst material och formatera det slutligen på samma sätt igen.
På så sätt blir det mycket svårt att återskapa dina originalinspelningar.
Inbyggt backupbatteri
Kameran har ett inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri som bibehåller datum/klockslag och andra
inställningar. Det inbyggda backupbatteriet laddas upp när kameran används; det kommer att vara helt urladdat
om du inte använder kameran under ca tre månader.
Ladda det inbyggda backupbatteriet: Anslut nätadaptern till kameran och låt stå i 24 timmar med strömmen till
kameran avstängd.
115
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Litiumbatteri (knapp)
VARNING
116
• Det batteri som används här kan, om det hanteras fel, orsaka eldsvåda eller brännskador.
• Försök inte plocka isär, blöta, värma till över 100 °C eller bränna upp batteriet.
• Stoppa inte batteriet i munnen. Om batteriet sväljs ned måste läkare kontaktas omedelbart. Om batteriets
hölje börjar läcka kan batterisyran orsaka inre skador.
• Håll batteriet utom räckhåll för barn.
• Batteriet får inte laddas upp, kortslutas eller placeras åt fel håll i kameran.
• Använt batteri ska återlämnas till leverantören för säker avyttring.
• Ta inte i batteriet med pincett eller andra metallverktyg, det kan orsaka kortslutning.
• Torka av batteriets kontaktytor med en torr trasa.
Underhåll/Övrigt
Underhåll/Övrigt
Rengöring
Kameran
• Torka av kameran med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig impregnerade torkdukar eller flyktiga lösningsmedel,
till exempel thinner.
Objektiv
• Ta bort damm och smutspartiklar med en blåsanordning utan aerosol.
• Torka försiktigt av objektivet med en ren, mjuk linsrengöringsduk. Använd aldrig pappersservetter.
LCD-skärm
• Rengör LCD-skärmen med en ren, mjuk linsrengöringsduk och vanlig rengöringsvätska för glasögon.
• Vid snabba temperaturväxlingar kan kondens bildas på bildskärmen. Torka bort fukten med en mjuk,
torr trasa.
Kondens
Om du alltför hastigt flyttar kameran från låg till hög temperatur kan kondens (små vattendroppar) bildas inuti
kameran. Avbryt användningen av kameran om du får en kondensvarning. Kameran kan skadas om du fortsätter
använda den.
I följande fall kan kondens bildas:
• Om du alltför hastigt flyttar en nedkyld kamera till ett varmt rum
• Om du placerar kameran i ett fuktigt utrymme
• Om ett kallt rum värms upp hastigt
Undvik kondens
• Utsätt inte kameran för plötsliga eller extrema temperaturväxlingar.
• Ta ur SD-korten och batteriet. Placera kameran i en lufttät plastpåse och låt den anpassas efter temperaturen
innan du tar ut den ur påsen.
Om kondens har upptäckts
Hur lång tid det tar innan kondensen har avdunstat beror på platsen och väderförhållandena. En tumregel säger
att du bör vänta 2 timmar innan du kan använda kameran igen.
Använda kameran utomlands
Strömkällor
Du kan använda nätadaptern för att driva kameran och batteriladdaren för att ladda batteriet i alla länder med en
strömförsörjning på mellan 100 och 240 V växelström, 50/60 Hz. Kontakta en Canon-serviceverkstad för mer
information om adaptrar.
117
Extra tillbehör
Extra tillbehör
Följande extra tillbehör är kompatibla med den här kameran. Tillgängligheten varierar mellan olika länder/
regioner. Vissa av tillbehören beskrivs mer i detalj nedan.
118
BP-820, BP-828
Batteri
CG-800
Batteriladdare
CA-570
Nätadapter
WA-U58
Vidvinkelkonverter
TL-U58
Telekonverter
Skyddsfilter 58 mm,
ND4L-filter 58 mm,
ND8L-filter 58 mm
HTC-100
High Speed HDMI-kabel
IFC-400PCU
USB-kabel
RC-V100
fjärrkontroll
GP-E2
GPS-mottagare
VL-5
Videolampa
DM-100
Riktad stereomikrofon
SS-600/SS-650
Axelrem
WS-20
Handledsrem
SC-2000
Mjuk väska
OBS
• Tillbehör som är kompatibla med den avancerade tillbehörsskon kan inte anslutas till den här kameran.
Leta efter logotypen Mini ADVANCED SHOE om du vill vara säker på att tillbehöret är kompatibelt med
det avancerade minifästet.
Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Meddelandet [Battery communication error/Batterikommunikationsfel] visas om du använder ett batteri som
inte är originalbatteri från Canon och en åtgärd krävs av användaren. Observera att Canon inte ansvarar för
några skador till följd av olyckor, till exempel funktionsfel eller eldsvådor, som orsakas av att batterier som inte
är originalbatterier från Canon har använts.
Extra tillbehör
Batterier
Om du vill köpa extrabatterier kan du välja något av följande: BP-820 eller BP-828.
Om du använder batterier märkta Intelligent System kan kameran kommunicera
med batteriet och visa återstående batteriladdning (korrekt på minuten).
Den här typen av batterier kan bara användas och laddas med kameror och
laddare som är kompatibla med Intelligent System.
CG-800E Batteriladdare
Använd batteriladdaren för att ladda batterier.
TL-U58 Telekonverter
• Närgräns vid maximal telefotoinställning med telekonverter är 1,3 m.
• Telekonvertern kan inte användas tillsammans med medföljande frontkåpa.
WA-U58 vidvinkelkonverter
• Vidvinkelkonvertern kan inte användas tillsammans med medföljande frontkåpa.
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon. Om du använder
videoutrustning från Canon rekommenderar vi användning av tillbehör eller andra produkter
med den här Canon-märkningen.
119
Tekniska data
Tekniska data
LEGRIA HF G60
120
Kamera
 — Angivna
värden är ungefärliga.
System
• Inspelningssystem
Sekvenser:
Videokomprimering: MPEG-4 AVC/H.264
Ljudformat:
MPEG-2 AAC-LC, 16 bit, 48 kHz, 2 kanaler
Filformat:
MP4
Foton:
DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel med Exif Ver. 2.3, JPEG-komprimering
• Videokonfiguration (inspelning/uppspelning)
3840 x 2160: 150 Mbps/25.00P
1920 x 1080: 35 Mbps, 17 Mbps/50.00P, 25.00P
Färgsampling: YCbCr 4:2:0, 8 bit
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity) (2 fack)
• Bildsensor
1,0-typ enbilds CMOS-sensor
Effektivt antal pixlar: 8 290 000 pixlar (3840x2160)
• LCD-pekskärm
7,50 cm (3,0 tum), TFT-färgskärm i bredbildsformat, 460 000 punkter, 100 % bildtäckning, kapacitiv
touchskärm
• Sökare: 0,61 cm (0,24 tum) färgsökare bredbildsformat, motsvarande 1 560 000 punkter, 100 % bildtäckning
• Mikrofon: Stereoelektretkondensatormikrofon
• Objektiv
f = 8.3–124.5 mm, F/2.8–4.5, 15x optisk zoom, irismembran med 9 lameller
35 mm motsvarande brännvidd: 28,3–424,6 mm (Dynamisk IS)
25,5–382,5 mm (med andra IS-lägen)
• Objektivets uppbyggnad
18 element i 14 grupper (2 asfäriska linser)
• Filterdiameter: 58 mm
• Fokus
Manuell fokusering, autofokus (AF-förstärkt MF, kontinuerlig AF)
AF-typ: Dual Pixel CMOS AF, kontrastspårad AF
Närgräns: 60 cm vid fullt vidvinkelläge, 1 cm över hela zoomintervallet
• Vitbalans
Automatisk vitbalans (AWB); 2 förinställda inställningar (dagsljus, glödlampa); färgtemperaturinställning;
anpassad vitbalans (2 uppsättningar)
• Minsta belysning
0,1 lx (filmläge [NSvagt ljus], slutarhastighet 1/2)
1,4 lx (filmläge [’ Prog.automatik], 50.00P, slutarhastighet 1/25, auto lång slutare [På])
• Bildstabilisering
Bildstabilisator med optisk linsförskjutning + digital kompensering (Standard IS, Dynamisk IS, Powered IS)
Tekniska data
• Stillbildsstorlekar
3840 x 2160 (3 080 kB), 1920 x 1080 (880 kB)
Talet inom parentes anger den ungefärliga filstorleken (enbart som referens).
Kontakter
• HDMI OUT-anslutning: HDMI-minikontakt, endast utgång
• USB-anslutning: mini-B-uttag, Hi-Speed USB, endast utgång
• MIC-anslutning
∅ 3,5 mm stereominikontakt (obalanserad); möjlighet till strömförsörjning av externa mikrofoner
Känslighet: –65 dBV (automatisk volymkontroll, fullskalig –12 dB)/1.5 kΩ eller mer
Mikrofondämpare: 20 dB
Strömförsörjning: 2,4 V DC (förspänningsmotstånd 2,2 kΩ)
• ×-anslutning (hörlurar)
∅ 3,5 mm ministereokontakt (obalanserad), –17 dBV (vid 32 Ω belastning, maxvolym)/50 Ω eller mindre
• REMOTE-anslutning: ∅ 2,5 mm stereominikontakt; endast ingång
Elanslutning/Övrigt
• Strömförsörjning: 7,4 V DC (batteri), 8,4 V DC (DC IN)
• Energiförbrukning
4,5 W (3840 x 2160 inspelning vid 25.00P, användning av autofokus och LCD-skärmen inställd
på normal ljusstyrka)
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått [B × H × D] (utan handrem)
Endast kameran: 109 × 91 × 214 mm
Kameran med monterat motljusskydd: 125 × 91 × 265 mm
• Vikt
Endast kameran (inklusive handrem): 965 g
Normal konfiguration för användning*: 1 135 g
* Kamera med handrem, motljusskydd, BP-820-batteri och ett SD-kort.
CA-570 nätadapter
• Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Nominell uteffekt/effektförbrukning: 8,4 V likström, 1,5 A/29 VA (100 V)–39 VA (240 V)
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått: 52 × 29 × 90 mm
• Vikt: 135 g
121
Tekniska data
BP-820 Batteri
• Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri, kompatibelt med Intelligent System
122
• Nominell spänning: 7,4 V DC
• Nominell kapacitet: 1 780 mAh
• Skattad kapacitet (minimum): 13 Wh/1 700 mAh
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått: 30,7 × 39,4 × 40,2 mm
• Vikt: 85 g
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
Referenstabeller
Referenstabeller
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort
De ungefärliga inspelningstiderna anges endast i referenssyfte och baseras på en kontinuerlig inspelning som
fortsätter tills kortet är fullt.
SD-kort
Upplösning
(bithastighet)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840 x 2160 (150 Mbps)
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
1920 x 1080 (35 Mbps)
25 min.
55 min.
115 min.
240 min.
485 min.
1920 x 1080 (17 Mbps)
55 min.
120 min.
245 min.
495 min.
995 min.
Laddningstider
Laddningstiderna är ungefärliga och kan variera beroende på laddningsförhållanden, omgivningstemperatur och
batteriets ursprungliga laddningsstatus.
Batteri→
BP-820
BP-828
Använda kameran och medföljande CA-570-nätadapter
210 min.
300 min.
Med CG-800E Batteriladdare
190 min.
260 min.
Laddningsförhållanden↓
Ungefärliga användningstider med ett fulladdat batteri
Användningstiderna i tabellen nedan är ungefärliga och uppmätta under följande förutsättningar. Faktiska tider
kan variera.
• Endast LCD-skärmen användes.
• ”Normala inspelningstider” har mätts med upprepad användning av start/stopp-funktionen, zoomning och
avstängning/påslagning av kameran.
• Den effektiva användningstiden för batteriet kan minska när en ljus skärminställning används, vid inspelning
i kalla omgivningar o.s.v.
Videokonfiguration
Upplösning (bithastighet)
Bildfrekvens
3840 x 2160
(150 Mbps)
1920 x 1080
(35 Mbps)
1920 x 1080
(17 Mbps)
25.00P
Användningsvillkor
Batteri
BP-820 (medföljer)
BP-828 (extra tillbehör)
Inspelning (maximal)
160 min.
245 min.
Inspelning (normal)
90 min.
135 min.
Uppspelning
210 min.
315 min.
Inspelning (maximal)
185 min.
285 min.
Inspelning (normal)
105 min.
160 min.
Uppspelning
240 min.
365 min.
Inspelning (maximal)
185 min.
285 min.
Inspelning (normal)
105 min.
160 min.
Uppspelning
240 min.
365 min.
123
Register
124
×-anslutning (hörlurar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
A
Anslutning till externa enheter . . . . . . . . . . . . . .97
Auto lång slutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
AUTO-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Av (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Avancerat minifäste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
B
Batteri
Batteriinformation . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Ladda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Återstående batteriladdning . . . . . . . . . .19
Bildfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Bländare (f-nummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 58
C
CUSTOM-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
CUSTOM-ratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
D
Datum och klockslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
DC IN-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Digital telekonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Dual-inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
E
Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Exponering
Exponeringskompensation . . . . . . . . . . .60
Exponeringslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Manuell exponering . . . . . . . . . . . . . . . .57
Peka på Exponering . . . . . . . . . . . . . . . .59
F
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Ferritkärna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Filmläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Fjärrsensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Flimmerreducering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
AF ansikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
AF-förstärkt MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Fokuseringshjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Förinställt fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Kontinuerlig AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Manuell fokusering . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Pekfokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Fokus-/zoomring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 49
Fokusguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Formatera ett minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Foton
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Stillbildsnumrering . . . . . . . . . . . . . . . .104
Visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Free-run (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
FUNC-menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 101
Fyrverkerier (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Färgbalkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Förinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Förstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
G
Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
GPS-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80, 90
Granska en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Gråfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Gräns för automatisk förstärkarkontroll
(AGC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
H
HDMI OUT-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
I
Inbyggt backupbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Indexfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Inställningsmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 102
J
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
125
K
R
Klippa sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Kondens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Konfiguration av videoutgång . . . . . . . . . . . .95, 99
Konverterlinser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Kopiera inspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Kvällsmotiv (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Körläge (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Radera inspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Rec run (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Referenstabeller (laddning, användning och
inspelningstider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
REMOTE-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
L
LCD-pekskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ljudbegränsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Ljudinspelningsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Ljudkompressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Ljudreferenssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Ljudscener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
M
M (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Manöverljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Meddelandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Menyinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 101
MIC-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Mikrofon
Dämpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Lowcut-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73, 75
Riktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
M-läge (manuellt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Motljuskompensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Motljusskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
MP4 Join Tool (ladda ned) . . . . . . . . . . . . . . . . .99
P
P (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Peaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Peka på den programmerbara knappen . . . . . . .84
Porträtt (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Powered IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Prioritet för vitbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Programmerbara knappar . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Programväljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
PsF (Forcer 1080i-utgång) . . . . . . . . . . . . . . . . .98
S
SD-kort
Formatera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Inspelningsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kompatibla SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sätt i/ta ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Val av minneskort för inspelning . . . . . . 33
Sekvenser
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Klippnumrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sekvensinformation . . . . . . . . . . . . . . . 90
Spara på en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Återskapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Skanningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Skärminformation . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 88, 106
Skärmmarkörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Slow & fast motion-inspelning . . . . . . . . . . . . . 41
Slutarhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 58
Snö (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Solnedgång (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Spara sekvenser på en dator . . . . . . . . . . . . . . 99
Sport (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Spotlight (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Spåra/känna igen ansikte . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 114
Stort dynamiskt omfång . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Strand (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Strömförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Strömförsörjning (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . . . 75
Svagt ljus (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sökare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
126
T
V
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Tidkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Tidszon/Sommartid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Trådlös fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 23
Tv (Filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Videokonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Vindbrusfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Vitbalansering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Växla minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
U
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Upplösning (bildstorlek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
USB-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
User bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Utomlands, användning av kameran . . . . . . . .117
Utseenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Z
Zebramönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Höghastighetszoom . . . . . . . . . . . . . . . .50
Zoomhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Å
Återställa samtliga kamerainställningar . . . . . . .107
Varumärken
• SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och i andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för
respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
• Den här kameran stöder Exif 2.3 (kallas även ”Exif Print”). Exif Print är en standard för bättre kommunikation
mellan kameror och skrivare. Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel skrivare kan data som
registrerades vid fotograferingstillfället användas och optimeras, vilket ger extremt högkvalitativa utskrifter.
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på
www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
Informationen i det här dokumentet kontrollerades i mars 2019. Förbehåll för ändringar.
Du kan ladda ned den senaste versionen på din lokala Canon-webbplats.
© CANON INC. 2019
CEL-SX7UA250
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising