Canon | LEGRIA HF G60 | User manual | Canon LEGRIA HF G60 User manual

Canon LEGRIA HF G60 User manual
CEL-SX7TA250
4K-kamera
PAL
Den här handboken innehåller bara den viktigaste informationen så
du ska kunna komma igång. Om du vill hämta den senaste versionen
av den fullständiga användarhandboken går du till sidan 2.
Snabbguide
Inledning
: Installera kamerans användarhandbok (PDF-fil)
2
Den här handboken innehåller den viktigaste informationen som behövs för att börja använda kameran.
Om du vill läsa mer om kameran, gå igenom viktiga säkerhetsanvisningar eller använda felsökningskapitlet när
ett felmeddelande visas på skärmen, använd då den senaste versionen av den fullständiga användarhandboken
(PDF-fil). Gå till webbplatsen nedan. Klicka på ditt land/din region och följ anvisningarna på skärmen för att ladda
ned PDF-filen.
http://www.canon.com/icpd/
Viktiga anvisningar
Vatten och fukt – Risk för elstötar – Använd inte produkten i närheten av vatten eller i regniga/fuktiga miljöer.
Föremål och vätskor – För inte in främmande föremål i produkten genom dess öppningar eftersom
föremålen kan vidröra spänningsförande delar eller kortsluta delar vilket kan orsaka brand eller elstötar.
Var försiktig så att du inte spiller vätska på produkten.
Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så
att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation.
CA-570 har en typskylt på undersidan.
Endast för Europeiska Unionen och EEA (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning
som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt
Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller
ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad
att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos
handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering
av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt
farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee
eller www.canon-europe.com/battery.
Varningstext angående batteriet
FARA!
Hantera batteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
3
4
Viktig information om inspelningsmedier
• Gör inte något av följande om åtkomstindikatorn (ACCESS) (A 10) är tänd eller blinkar rött. Du kan annars
drabbas av permanent dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte luckan till kortfacket.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
- Koppla inte från USB-kabeln om den är ansluten till kameran.
Visa certifieringsinformation för produkten
Öppna menyn och välj
> [B Systeminställningar] > [Certifieringsinformation] för att visa
certifieringsinformation för kameran.
Varumärken
• Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och i andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken
för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
• Den här kameran stöder Exif 2.3 (kallas även för ”Exif Print”). Exif Print är en standard för bättre kommunikation
mellan kameror och skrivare. Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel skrivare kan data som
registrerades vid fotograferingstillfället användas och optimeras, vilket ger extremt högkvalitativa utskrifter.
5
Innehållsförteckning
6
1. Inledning 7
5. Externa anslutningar 33
Medföljande tillbehör 7
Namn på delar 8
Ansluta till en extern monitor 33
Kopplingsschema 33
Arbeta med videosekvenser på en dator 34
2. Förberedelser 13
Förbereda strömförsörjningen 13
Fästa ferritkärnan 13
Ladda ett batteri 13
Förberedelse av kameran 16
Montering av motljusskyddet 16
Använda LCD-skärmen 16
Handrem 17
Trådlös fjärrkontroll 17
Kamerans grundläggande funktioner 18
Starta och stänga av kameran 18
Ändra kamerans funktionsläge 19
Ställa in datum, klockslag och språk 20
Ställa in datum och klockslag 20
Byta språk 20
Använda SD-kort 21
Kompatibla SD-kort 21
Sätta i och ta ut ett SD-kort 22
Välja SD-kort för lagring av videosekvenser
och stillbilder 22
3. Inspelning 23
Spela in video och ta stillbilder 23
Inspelning 23
Välja videokonfiguration 25
Skärminformation 25
Anpassning 28
CUSTOM Ring & Knapp 28
Anpassningsbara knappar 28
4. Uppspelning 29
Uppspelning 29
Indexfönster för uppspelning 29
Spela upp inspelningar 30
Uppspelningskontroller 31
Justera volymen 32
6. Övrig information 35
Säkerhetsanvisningar 35
Tekniska data i korthet 36
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort 36
Ungefärliga batteriladdnings- och
inspelningstider 37
Extra tillbehör 37
1
Inledning
7
Medföljande tillbehör
De här tillbehören får du tillsammans med kameran:
CA-570 Nätadapter
(inkl. nätkabel)
Ferritkärna
BP-820 Batteri
Linsskydd
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll
(inkl. CR2025 litiumbatteri
(knappbatteri))
Snabbguide
(den här handboken)
Motljusskydd med frontkåpa
Namn på delar
Namn på delar
Kamera
8
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (ND-filter) +/–-knapparna
(; ND-filter)
PRE REC-knapp (förinspelning)
(; Förinspelning)/anpassningsbar
knapp 3 (A 28)
u-knapp (granska inspelning)
(; Granska den senast inspelade
sekvensen/anpassningsbar knapp 4 (A 28)
Brytare på frontkåpan (A 23)
Motljusskydd (A 16)
Fokus-/zoomring (; Ställa in fokus,
; Zoomning)
3
10
7
8
9
CUSTOM-ratt (anpassningsbar) (A 28)
CUSTOM-knapp (anpassningsbar) (A 28)
Fokus-/zoomringsomkopplare
(; Ställa in fokus, ; Zoomning)
10 DISP-knapp (skärminfo) (; Skärminfo))/
BATT. INFO-knapp (batteriinformation)
(; Ladda ett batteri)
Namn på delar
1
3
2
5
4
6
7
8
9
1
2
3
4
DC IN-anslutning (A 13)
REMOTE-uttag (fjärrkontroll)
För anslutning av RC-V100 fjärrkontroll
(extra tillbehör) (; Använda RC-V100
fjärrkontroll (extra tillbehör)) eller fjärrkontroller
från andra tillverkare.
Inbyggd högtalare (A 32)
Frigöringsknapp för motljusskydd
5
6
7
8
9
Handrem
USB-anslutning (; Använda GPSmottagaren GP-E2 (extra tillbehör))
HDMI OUT-anslutning (A 33)
×-anslutning (hörlurar)
(; Använda hörlurar)
MIC-anslutning (mikrofon)
(; Ljudinspelning)
9
Namn på delar
8
10
1
2
3
9
10
4
11
12
5
13
6
14
7
1
2
3
4
5
6
7
Joystick/SET-knapp
(; Använda menyerna)
MENU-knapp (meny)
(; Använda menyerna)
Fjärrsensor (; Trådlös fjärrkontroll)
AF/MF-knapp (; Ställa in fokus)/
anpassningsbar knapp 1 (A 28)
POWERED IS-knapp (powered IS)
(; Bildstabilisering)/
Anpassningsbar knapp 2 (A 28)
LCD-pekskärm (A 16)
Tillverkningsnummer
8
9
10
11
Sökare (; Använda sökaren)
Åtkomstindikator (ACCESS) (A 4, 23)
Dioptrijustering
MAGN.-knapp (förstoring) (; Förstoring)/
Anpassningsbar knapp 5 (A 28)
12 Fäste för hals-/axelrem
13 REC-knapp (starta/stoppa inspelning
av videosekvenser) (A 23)
14 Batterifäste (A 13)
Namn på delar
11
1
2
3
6
4
5
7 8
9
1
2
3
4
5
6
Avancerat minifäste
(; Använda det avancerade minifästet)
POWER/CHG-indikator (batteriladdning)
(A 13)
POWER-väljare (A 18)
Passiv tillbehörssko
Inbyggd stereomikrofon
(; Ljudinspelning)
Zoomspak (; Zoomning)
7
8
9
10
11
10
11
Programväljare (A 19)
Lucka till kortfack (A 22)
SD-kortplats 2
SD-kortplats 3
SD CARD-omkopplare (öppnar luckan
till kortfacket) (A 22)
Namn på delar
12
1 2
1
2
3
4
3
4
Fäste för stativets antirotationsstift
Stativfäste
För montering av kameran på stativ med en fästskruv som är upp till 6 mm lång
BATTERY RELEASE-knapp (frigöring av batteriet) (A 14)
Ögonmussla (; Använda sökaren)
2
Förberedelser
13
Förbereda strömförsörjningen
Kameran kan drivas av ett laddningsbart batteri eller den medföljande nätadaptern. Om nätadaptern ansluts
till kameran medan batteriet sitter på plats i kameran strömförsörjer nätadaptern kameran.
Fästa ferritkärnan
Du måste fästa den medföljande ferritkärnan på nätadapterns kabel innan du ansluter nätadaptern till kameran.
1 Fäst ferritkärnan på kabeln ca 6 cm från DC-kontakten (den kontakt
som ska anslutas till DC IN-anslutningen).
2 Dra kabeln igenom kärnans mitt och vira den runt kärnan (enligt bilden),
stäng sedan kärnan tills du hör ett klickljud.
Ladda ett batteri
Kameran kan drivas med det medföljande BP-820-batteriet eller med BP-828-batteriet (extra tillbehör).
Båda batterierna är kompatibla med Intelligent System så du kan kontrollera den ungefärliga återstående
batteritiden (i minuter) på skärmen. För att få mer korrekta uppskattningar bör du, innan du använder batteriet
första gången, ladda det fullt och sedan använda kameran till dess att batteriet är helt urladdat.
1 Anslut nätadaptern till kameran och nätkabeln till ett vägguttag.
2 Anslut det batteriet till kameran.
Förbereda strömförsörjningen
3 Laddningen startar när kameran stängs av.
14
• POWER/CHG-indikatorn (laddning) lyser rött medan batteriet laddas. Se Användarhandboken om
POWER/CHG-indikatorn börjar blinka.
; Felsökning
Lyser rött medan
batteriet laddas
4 När POWER/CHG-indikatorn släcks är batteriet fulladdat.
• Koppla bort nätadaptern från kameran och dra ut kabeln ur eluttaget.
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Håll BATTERY RELEASE-knappen intryckt och dra den
i pilens riktning.
2 Skjut batteriet nedåt, och dra ut det ur fästet.
햳
햲
VIKTIGT
• Anslut inte nätadaptern till produkter som inte uttryckligen har rekommenderats för användning tillsammans
med kameran.
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. När du stänger av kameran uppdateras
viktiga data på SD-kortet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• När du använder nätadaptern får den inte vara fäst permanent på samma plats eftersom det kan orsaka skada.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig den medföljande nätadaptern till
spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella eluttag ombord på flygplan och båtar, till växelriktare o.s.v.
OBS
• Batteriet måste laddas i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. Om omgivande temperatur eller batteriets
temperatur är under 0 °C eller över 40 °C kommer laddningen inte att starta.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att POWER/CHG-indikatorn har slocknat
innan du återansluter strömmen.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att batteriets
laddning inte förbrukas.
Förbereda strömförsörjningen
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Säkerhetsanvisningar för batteriet samt information om laddningstider och ungefärliga användningstider med
ett fulladdat batteri finns i användarhandboken.
; Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter, ; Referenstabeller
Kontrollera återstående batteriladdning
Med kameran avstängd, tryck på BATT. INFO-knappen så visar
kameran under cirka fem sekunder en skärm med den
ungefärliga batteriladdningsnivån. Observera att om
batteriladdningsnivån är för lång kommer inte
informationsfönstret att visas.
15
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
16
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du fäster, tar bort eller justerar olika tillbehör.
Det rekommenderas att ett bord eller en annan stabil yta används.
Montering av motljusskyddet
Vid inspelning reducerar det medföljande motljusskyddet
och frontkåpan ev. överskottsljus, som kan orsaka
ljusreflexer och spökbilder. Genom att stänga frontkåpan kan
man hjälpa till att undvika fingeravtryck och smuts på linsen.
햳
1 Ta av linsskyddet.
햲
2 Rikta in motljusskyddets skåra mot
indexmarkeringen i objektivets framkant (햲) och vrid
sedan motljusskyddet medurs till dess att det fäster
med ett klickljud (햳).
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
OBS
Om linsskyddet:
• Använd det medföljande linsskyddet vid transport eller förvaring av kameran.
• Du kan inte använda motljusskyddet och linsskyddet samtidigt. Ta av linsskyddet innan du monterar
motljusskyddet.
Använda LCD-skärmen
LCD-skärmen är en touchskärm som kan användas för att övervaka inspelningar och ändra kamerans
inställningar. Du kan även använda sökaren för att övervaka inspelningar.
; Använda sökaren
Öppna LCD-panelen 90 grader och justera panelens vinkel.
햳
햲
햳
Förberedelse av kameran
OBS
• Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka med inställningarna
> [£ Displayinställningar] >
[Bildskärmens ljusstyrka] och [LCD-ljusstyrka] settings. När kameran är på kan du även hålla DISP.-knappen
intryckt under mer än två sekunder för att ändra inställningen [LCD-ljusstyrka.] mellan hög och normal eller
mellan låg och normal.
• Justeringen av ljusstyrkan påverkar inte inspelningarnas ljusstyrka.
• En mer ljusstark inställning förkortar batteriets användningstid.
• När LCD-panelen är roterad 180 grader mot motivet kan du använda inställningen
>
[£ Displayinställningar] > [LCD spegelbild] för att vända bilden horisontellt så att den visar en spegelbild
av motivet.
• Information om hur du underhåller LCD-skärmen och sökaren finns i användarhandboken.
; Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter, ; Rengöring
Handrem
Spänn handremmen.
• Justera handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret
och REC-knappen med tummen.
Trådlös fjärrkontroll
1 Tryck fliken i pilens riktning (햲) och dra ut batterihållaren (햳).
2 Placera litiumbatteriet (knappbatteriet) med pluspolen vänd
uppåt (햴).
3 Sätt tillbaka batterihållaren på plats (햵).
4 När du trycker på knapparna måste fjärrkontrollen riktas
mot kamerans fjärrsensor.
; Trådlös fjärrkontroll
햴
햵
햲
햳
17
Kamerans grundläggande funktioner
Kamerans grundläggande funktioner
Starta och stänga av kameran
18
Kameran har två funktionslägen: CAMERA-läget (
Välj funktionsläge med POWER-väljaren.
) för inspelning och MEDIA-läget (
) för uppspelning.
Sätta på strömmen till kameran
Ställ in POWER-väljaren på CAMERA om du vill använda
-läget (A 23) eller på MEDIA om du vill använda
-läget
(A 29).
-läge
-läge
Stänga av kameran
Ställ in POWER-väljaren på OFF.
OBS
• När du sätter på strömmen till kameran kommer POWER/CHG-indikatorn att lysa grönt. Du kan välja
inställningen [j Av] för
> [B Systeminställningar] > [POWER LED] om du vill att strömindikatorn
inte ska lysa.
Kamerans grundläggande funktioner
Ändra kamerans funktionsläge
Du kan byta kameraläge till ett läge som passar din filmteknik när du spelar in video.
; Spela in video och ta stillbilder
19
-läge (Auto)
Ställ in programväljaren på N. I det här läget tar kameran hand om alla inställningar och
du kan fokusera på inspelningen. Det här funktionsläget är perfekt om du vill slippa fundera
över kamerans mer detaljerade inställningar.
-läge (Manuell)
Ställ in programväljaren på n. I det här läget har du full tillgång till alla menyer, inställningar och
avancerade funktioner.
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum och klockslag
20
Du måste ställa in datum och tid innan du börjar använda
kameran. Skärmen [Date/Time/Datum/Klockslag]
(inställningsskärmen för datum och klockslag) visas
automatiskt om kamerans klocka inte är inställd.
Funktionslägen: Operating modes:
1 Sätt på strömmen till kameran.
• Fönstret [Date/Time/Datum/Klockslag] visas.
2 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter).
• Du kan även använda joysticken (ÏÐ) för att hoppa mellan fälten.
3 Peka på [Í] eller [Î] för att byta fält.
• Du kan även använda joysticken (Ý) för att byta fält.
4 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält.
5 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D.Y/M.D.Å] eller [D.M.Y/D.M.Å].
• Du kan också trycka på joysticken för att välja önskad knapp och trycka på SET för att bekräfta. Samma
gäller för resten av stegen i det här förfarandet.
• I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn eller bara dag och månad), men
det följer fortfarande angivet datumformat.
6 Peka på [24H] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill
använda 12-timmarsformat.
7 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn.
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja mellan 27 språk. Vissa inställningar och skärminfo kommer
att visas på engelska oavsett språkinställning. Information om hur du navigerar i menyerna för att slutföra den här
inställningen finns i användarhandboken.
; Inställningsmenyer
Funktionslägen: Operating modes:
1 Välj [Language H/Språk].
> [B ! System Setup/Systeminställningar] >
[Language H/Språk]
2 Välj ett språk och välj sedan [OK].
3 Stäng menyn genom att välja [X].
Använda SD-kort
Använda SD-kort
Kameran lagrar inspelade videosekvenser och stillbilder på SD-minneskort (Secure Digital-kort) (finns i handeln)*.
Kameran har två SD-kortplatser och du kan använda två SD-kort (i handboken, ”SD Card A” och ”SD Card B”)
för att spela in på båda samtidigt eller för att automatiskt växla till det andra SD-kortet när det SD-kort som
används är fullt.
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången.
; Formatera ett SD-kort ; Dual-inspelning och Växla minne
* SD-kortet används även för att spara inställningsfiler för kamerans menyer.
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort1 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort som
har testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
SD-hastighetsklass2:
UHShastighetsklass2:
1
2
Från och med mars 2019 testas funktionen för inspelning av videosekvenser med SD-kort tillverkade av Panasonic, Toshiba och
SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklassen är en standard som anger den lägsta garanterade dataöverföringshastigheten för SD-kort.
Om du spelar in 4K-sekvenser med upplösningen 3840 x 2160 eller skapar sekvenser med slow- & fast motion-inspelningar,
rekommenderar vi att du använder SD-kort med UHS-hastighetsklass U3.
VIKTIGT
• Efter upprepade inspelningar, borttagningar och redigeringar av sekvenser (om SD-kortet har blivit
fragmenterat) kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och med
avbrytas. I så fall säkerhetskopierar du dina inspelningar och formaterar kortet med hjälp av kameran.
Se till att formatera SD-kort innan du spelar in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort med den här kameran, men den formaterar SDXC-kort med
exFAT-filsystemet.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel digitala
inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är kompatibel med
exFAT. För aktuell information om kompatibilitet, kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet
eller kortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort på en dator med ett operativsystem som saknar stöd för exFAT
kan du bli ombedd att formatera kortet. Om detta inträffar ska du avbryta åtgärden för att undvika att
drabbas av dataförlust.
OBS
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt tillsammans med kameran.
21
Använda SD-kort
Sätta i och ta ut ett SD-kort
1 Stäng av kameran.
22
햲
• Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn släcks.
2 Öppna kortfackets lucka.
• Skjut SD-kortomkopplaren hela vägen i pilens riktning för
att öppna facket.
3 För minneskortet rakt in i kortfacket, med etiketten vänd
mot den sida av kameran där handremmen sitter,
till dess att du hör ett klickljud.
• Du kan använda två SD-kort – ett i varje kortfack.
• När du vill ta ut ett SD-kort ur kameran kontrollerar du först
att åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt och trycker sedan
på kortet en gång för att frigöra det. När kortet fjädrar ut tar
du tag i det och drar det rakt ut.
햳
햴
4 Stäng kortfackets lucka.
• Ta inte i för hårt när du stänger luckan om kortet inte skulle
vara korrekt isatt.
Åtkomstindikator (ACCESS)
SD-kortets åtkomstindikator
Kortets status
Röd (på eller blinkar)
Kameran kommunicerar med kortet/korten.
Av
Inget kort används eller inga kort är isatta i kameran.
Om du väljer inställningen [j Av] för
åtkomstindikatorn (ACCESS) inte att lysa.
>[
Systeminställningar] > [ACCESS LED] kommer
VIKTIGT
• Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur ett minneskort. Att sätta i eller ta ur ett kort när kameran är igång
kan orsaka permanent dataförlust.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Kameran kan skadas om du sätter
i ett minneskort åt fel håll. Var noga med att sätta i minneskortet enligt beskrivningen i steg 3.
OBS
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Skjut skrivskyddsfliken
till LOCK- eller C-läget för att skrivskydda SD-kortet.
Välja SD-kort för lagring av videosekvenser och stillbilder
Du kan välja vilket minneskort som ska användas för att lagra dina videosekvenser och stillbilder.
Funktionslägen: Operating modes:
1 Välj [Inspelningsmedia].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Inspelningsmedia]
2 Välj ett SD-kort ([6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B]) för lagring av videosekvenser
([v Insp.media för video]) och/eller stillbilder ([{ Insp.media för foton]).
3 Välj [X].
• När du har avslutat menyn visas ikonen för det SD-kort du har valt för inspelningen av sekvenser.
3
Inspelning
23
Spela in video och ta stillbilder
Det här avsnittet förklarar grunderna för inspelning av videosekvenser* och foton. Information om ljudinspelning
finns i Användarhandboken.
* ”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
; Ljudinspelning
Funktionslägen:
Inspelning
Om du väljer
-läget när du ska spela in video och ta foton, justerar kameran automatiskt diverse
inställningar åt dig. I
-läget kan du manuellt justera fokusexponering och många andra inställningar enligt
dina behov och preferenser.
Brytare på
frontkåpan
Åtkomstindikator
(ACCESS)
eller
POWER/
CHG-indikator
Programmerbar
skärmknapp
1 Öppna frontkåpan.
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
2 Ställ in programväljaren på önskad position.
• Ställ in den på N (
-läget) eller n (
-läget) beroende på hur du vill använda kameran.
3 Ställ in POWER-väljaren på CAMERA.
• POWER/CHG-indikatorn tänds och lyser grönt.
Spela in video
4 Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
• Under inspelning visas Ü (i rött) på skärmen.
• Du kan även trycka på START/STOP-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
5 Tryck på REC-knappen igen för att avbryta inspelningen.
• Ü ändras till Ñ (i vitt) och sekvensen spelas in på det minneskort du har valt för inspelning
av videosekvenser.
Spela in video och ta stillbilder
Ta foton
4 Peka på [PHOTO] när kameran är i standbyläget.
24
• Som standard är funktionen [
Photo] tilldelad den anpassningsbara skärmknappen, men du kan ändra
den tilldelade funktionen vid behov.
; Anpassningsbara knappar
• En grön g-ikon visas längst ned på skärmen. I skärmens övre högra hörn visas även {Ð och ikonen
för det minneskort du har valt för lagring av stillbilder.
• Du kan även trycka på PHOTO-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
När du är klar med inspelningen
1 Stäng frontkåpan genom att ställa in dess brytare på CLOSED.
2 Kontrollera att åtkomstindikatorn ACCESS är släckt.
3 Ställ in POWER-väljaren på OFF.
4 Stäng LCD-panelen och skjut in sökaren.
VIKTIGT
• Säkerhetskopiera dina inspelningar regelbundet (A 34), framförallt när du har gjort viktiga inspelningar.
Canon ansvarar inte för förlust av data eller förstörda data.
OBS
• Den längsta tiden kontinuerlig inspelningstid för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter det kommer en
ny sekvens att skapas automatiskt och inspelningen kommer att fortsätta som en separat sekvens.
• Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. Använd i detta fall sökaren
eller ställ in skärmens ljusstyrka.
; Använda sökaren
• En sammanhängande videoinspelning kan sparas som flera separata sekvenser i följande fall:
- När kameran har använt funktionen Växla minne för att växla till det andra SD-kortet under en pågående
inspelning.
- Vid inspelning av sekvenser på ett SDHC-kort, delas videofilen (strömmas) i sekvensen ungefär var fjärde
gigabyte. Uppspelning med kameran kommer att vara kontinuerlig.
När du har sparat de separata sekvenserna på en dator kan du använda MP4 Join Tool för att sammanfoga
dessa filer och spara dem som en enda sammanhängande sekvens (A 34).
• Om energisparläget: Om
> [B Systeminställningar] > [Automatisk avstängning] är inställd på
[i På], stängs kameran av automatiskt när den inte har använts på 5 minuter, för att spara batteri.
Starta kameran med POWER-väljaren.
• Ta stillbilder:
- Stillbilder sparas som JPG-filer. Du kan bara ta stillbilder i standbyläget för inspelning.
- Du kan inte ta stillbilder när funktionen för förinspelning är aktiverad.
• Om du ska göra en lång inspelning med kameran på stativ kan du, för att spara på batteriet,
stänga LCD-panelen och bara använda sökaren.
Spela in video och ta stillbilder
Välja videokonfiguration
Du kan ställa in den videokonfiguration som används för inspelningsklipp. Välj den kombination av inställningar
som matchar dina kreativa behov bäst.
; Videokonfiguration: Upplösning, bithastighet och bildfrekvens
1 Välj upplösning och bithastighet.
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Upplösning] > Önskat alternativ > [L]
2 Välj bildfrekvens.
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Bildfrekvens] > Önskat alternativ > [X]
Skärminformation
Det här avsnittet beskriver de olika typer av skärminformation som visas i
-läget. Den skärminfo som
faktiskt visas kommer att variera beroende på aktuella menyinställningar och funktionslägen.
AF-ramar
Beroende på den fokusfunktion som används kan du också se vissa av följande AF-ramar.
; Ställa in fokus
Kontinuerlig AF-ram – alltid vit.
AF-förstärkt MF-ram – i gult:
manuellt justeringsområde; i vitt:
automatiskt justerat område.
Ansiktsigenkänning:
Huvudmotiv
Ansiktsigenkänning:
Andra ramar för ansiktsigenkänning
Skärmmarkör
Spårning
25
Spela in video och ta stillbilder
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
N
26
Beskrivning
-läget (A 19)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Filmläge (; Filmlägen)
00:00:00:00
Tidkod (; Ställa in tidkoden)
Ñ, Ü (i rött)
Inspelningsfunktion (A 23)
Ñ – standbyläget för inspelning, Ü – inspelning
z
Förinspelning (; Förinspelning)
¯,°,± (i gult)
Bildstabilisering (; Bildstabilisering)
è, é, ê, ë (i vitt),
ë (i gult),
(i rött)
000 min.
Återstående batteriladdning
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen. Den återstående
inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• ë i gult – batteriet är nästan helt urladdat.
i rött – batteriet är urladdat: byt till ett
fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på de aktuella
användningsförhållandena.
{Ð6/7 (kortikonen i grönt/gult),
/
(i rött)
Foto taget (A 24)
• 6 (eller 7) i gult – minneskortet är nästan fullt.
på grund av ett problem med minneskortet.
(eller
) i rött – stillbilden inte lagras
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
F00
Bländarvärde (; Automatisk exponering: Bländarförval, Manuell exponering)
1/0000
Slutarhastighet (; Automatisk exponering: Slutartidsförval, Manuell exponering)
AE ±0 0/0
Exponeringskompensation (; Exponeringskompensation)
±0 0/0
Exponeringslås (AE-lås) (; Exponeringslås (AE-lås))
00.0dB
Gain-värde (; Manuell exponering)
00.0dB (värde i orange)
AGC-gräns (; (Gräns för automatisk gain-kontroll (AGC))
ND 1/00
ND-filter (; ND-filter)
D,@
000 m,
Fokus (; Ställa in fokus)
• Medan du ställer in fokus kommer uppskattad närgräns att visas bredvid ikonen.
}, ~
Spåra/känna igen ansikte (; (Spåra/känna igen ansikte))
¼, É,
,
,
,
,
Vitbalans (; Vitbalans)
Utseende (; Använda utseenden)
Motljuskompensation (; Motljuskompensation)
O, N
Peaking (; Peaking)
z, {
Zebramönster (; Zebramönster)
GPS-signal: visas kontinuerligt – satellitsignal tas emot; blinkar – ingen satellitsignal tas emot.
• Endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
; Använda GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör)
Digital telekonverter (; Digital telekonverter)
REC`, STBY`
Inspelningskommando (; menyn [3 Inspelningsinställning])
Spela in video och ta stillbilder
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
6 / 7 000h00m,
6 / 7 Slut (kortikon i rött)
Återstående inspelningstid för minneskortet (A 37)
6 (eller 7) i gult – minneskortet är nästan fullt; i rött – minneskortet är fullt (inget tillgängligt utrymme).
/
(i rött)
Inget SD-kort, eller kan inte spela in på SD-kortet.
/
000h00m
Växla minne (; Dual-inspelning och Växla minne)
Zoomindikator (; Zoomning)
• Visas endast vid zoomning. Den ljusblå delen anger digitalt zoomintervall.
x0.00,
x0000
Slow & fast motion-inspelning (; Slow & fast motion-inspelning)
¿, ¾
Bildfrekvens (; Välja bildfrekvens)
¸
Videoformat
0000x0000
Upplösning (; Välja upplösning och bithastighet)
000Mbps
Bithastighet
º
Valbart tillbehör anslutet till avancerat minifäste (; Använda avancerat minifäste)
¾,¿
Inställningar optimerade för en optimal konverterlins (; menyn [v Kamerainställningar])
å
Mikrofondämpare (; Avancerade ljudingångsinställningar)
ë, à
Vindbrusfilter (; Avancerade mikrofoninställningar)
’, †, ‚, ‡, “, ”, „
Ljudscen (; Ljudscener)
Ljudbegränsare (; Avancerade mikrofoninställningar)
Strömförsörjningen av externa mikrofoner via MIC-anslutningen är avstängd
(; Avancerade ljudingångsinställningar)
^ (i gult)
Förstoring (; Förstoring)
Längst ner och mitten på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
Öppnar FUNC-menyn (; FUNC-meny, ; FUNC-meny (
[FUNC]
[
], [~], [^], [ ], [
[±], [Å], [Ä], [z], [
[
], [
]
[£], [
]
],
],
-läget) )
Anpassningsbar skärmknapp (; Anpassningsbara knappar)
• Som standard är funktionen [
Foto] (ta en stillbild) tilldelad knappen.
Spåra (; Spåra/känna igen ansikte)
Exponeringsvisare (; Manuell exponering)
Ljudnivåmätare (; Justera ljudinspelningsnivån )
(i rött)
Trådlös fjärrkontroll inaktiverad (; menyn [B System Setup])
OBS
• Du kan trycka upprepade gånger på DISP-knappen för att stänga av de flesta ikoner och visningar enligt
följande sekvens:
Alla visningar på  Endast skärmmarkörer (när aktiverade)  Minimala visningar (inspelningsfunktion o.s.v.).
27
Anpassning
Anpassning
28
CUSTOM Ring & Knapp
Du kan tilldela CUSTOM-knappen och -ratten en av flera vanligt använda funktioner (t.ex. justera bländarvärdet
eller slutarhastigheten, kompensera exponeringen, ställa in en AGC-gräns o.s.v.). Därefter justerar du vald
funktion med CUSTOM-knappen och -ratten, och behöver alltså inte öppna menyn.
; CUSTOM Ring & Knapp
Anpassningsbara knappar
Videokameran erbjuder 5 programerbara knappar på kameran och en knapp på skärmen (touchfunktion) som
du kan tilldela olika funktioner (anpassningsbara knappar). Tilldela ofta använda funktioner till knapparna enligt
preferens, för att anpassa kameran efter dina behov och preferenser.
Knapparnas namn som står skrivet på kameran anger också deras standardinställningar. Den programmerbara
skärmknappen kommer endast att visa ikonen för den funktion som är tilldelad till den för närvarande.
; Anpassningsbara knappar
4
Uppspelning
29
Uppspelning
Det här avsnittet visar hur du spelar upp sekvenser och foton. Mer information om uppspelning av inspelningar
via en extern bildskärm finns i Användarhandboken.
; Ansluta till en extern monitor
Funktionslägen:
Indexfönster för uppspelning
1 Ställ in POWER-väljaren på MEDIA.
• Kameran växlar till
klipp öppnas.
-läget och indexfönstret med
2 Leta upp den sekvens du vill spela upp.
• Dra åt vänster/höger eller peka på [Ï]/[Ð] för att se andra
indexsidor.
• Ändra indexfönstret om du vill se stillbilder eller spela upp
inspelningar på det andra SD-kortet.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexfönster för klipp.
}: Indexfönstret för stillbilder
Visa nästa/föregående indexsida.
Du kan även dra vänster/höger på skärmen.
Knapp för indexfönster: Peka för att byta
indexfönster.
5
4
5
6
6
[FUNC]-knapp: Funktioner för sekvenser/
stillbilder. (; Funktioner för sekvenser
och stillbilder)
Mappnamn. De sista fyra siffrorna anger
inspelningsdatumet (1103 = 3 november).
Gäller endast sekvenser: sekvensinformation.
(; Visa sekvensinformation)
Uppspelning
Ändra indexfönstret
Växla indexfönster för att visa en annan typ av material (y-sekvenser eller }-foton) eller innehållet på ett annat
minneskort (6 or 7).
30
Välj knappen för indexfönster och välj sedan ett indexfönster.
• Du kan även trycka på G-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen för att öppna menyn
för indexval.
Spela upp inspelningar
1 Tryck i indexfönstret på miniatyrbilden av önskad inspelning.
• Sekvenser: uppspelningen startar från det valda klippet till indexfönstrets sista klipp.
Stillbilder: den valda stillbilden visas. Dra åt vänster/höger för att se andra stillbilder.
2 Peka på skärmen för att få fram uppspelningskontrollerna.
• Vid videouppspelning eller bildvisning försvinner uppspelningskontrollerna automatiskt efter några sekunder.
Vid videouppspelningspaus kan du peka på skärmen igen för att dölja uppspelningskontrollerna.
56
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
12
16
1
[FUNC]-knapp: Funktioner för sekvenser/stillbilder
(; Funktioner för sekvenser/stillbilder)
2 Utseende (; Använda utseenden)
3 Uppspelningskontroller för sekvens (A 31)
4 Volym (A 32)
5 Uppspelningsfunktion för sekvens (A 31)
6 Trådlös fjärrkontroll inaktiverad
7 Återstående batteriladdning (A 26)
8 Tidkod (; Ställa in tidkoden)
9 Bildfrekvens (; Välja bildfrekvens) och
videoformat
10 Upplösning och bithastighet
(; Välja upplösning och bithastighet)
17
18
11 Sekvenser: Klippnummer
Stillbilder: stillbildsnummer/totalt antal stillbilder
12 Filnummer
13 Slow & fast motion-hastighet
(; Slow & Fast Motion-inspelning)
14 Valt SD-kort för uppspelning (A 30)
15 Datakod (menyn ; [É
Uppspelningsinställningar])
16 Återgå till indexfönstret för foton
17 Hoppa (A 32)
18 GPS-information* (; Använda GPSmottagaren GP-E2 (extra tillbehör))
* Endast när GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) har använts för att ta fotot.
Uppspelning
VIKTIGT
• Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar på den här kameran om de har spelats in på ett SD-kort
med annan utrustning.
• De här bildfilstyperna kan skapa problem vid visning.
- Stillbilder som inte har tagits med den här kameran.
- Stillbilder som har redigerats på en dator.
- Foton vars filnamn har ändrats.
OBS
• Du kan använda inställningen
> [É Uppspelningsinställningar] > [Datakod] för att stänga av
visningen av inspelningsdatum och -klockslag eller välja att visa annan information. Den ikon som visas
i namnet för inställningen och de tillgängliga alternativen varierar beroende på vilken typ av inspelning som
spelas upp.
• Beroende på inspelningssituationen kan du ibland få ett kort avbrott i video- eller ljuduppspelningen mellan
två sekvenser.
Uppspelningskontroller
Följande uppspelningstyper finns tillgängliga med kontrollerna på skärmen. Använd joysticken, tryck på
joysticken för att välja önskad knapp och tryck sedan på joysticken. För uppspelning av sekvenser kan du även
använda uppspelningsknapparna på den trådlösa fjärrkontrollen.
Uppspelningskontroller för sekvens
Uppspelningstyp
Snabb uppspelning*
Funktion
Skärmikon
Välj [Ø]/[×] under uppspelning.
• Välj upprepade gånger för att öka uppspelningshastigheten till 5x → 15x →
60x normal hastighet.
• Välj [Ð] under snabb uppspelning för att återgå till uppspelning i normal hastighet.
x00×
Øx00
Långsam uppspelning*
Välj [Ö]/[Õ].
• Välj upprepade gånger för att ändra uppspelningshastigheten till cirka 1/4 →
1/8 av normal hastighet.
Bildruteuppspelning bakåt/framåt*
Välj [
Hoppa till början av den aktuella
sekvensen
Välj [Ú].
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
] under uppspelningspaus.
—
Hoppa till början av föregående sekvens Välj [Ú] två gånger (dubbeltryck).
—
Hoppa till början av nästa sekvens
Välj [Ù].
—
Pausa/återuppta uppspelningen
Välj [Ý] under uppspelning för att pausa.
Välj [Ð] under uppspelningspaus för att återgå till normal uppspelning.
Ý
Ð
Avbryt uppspelningen
Välj [Ñ] för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret.
—
* Det finns inget ljud under det här uppspelningsläget.
31
Uppspelning
Uppspelningskontroller för foton
Uppspelningstyp
32
Funktion
Återgå till indexfönstret stillbild
Välj [f].
Hoppa
Välj [h] för att visa rullningslisten. Välj [Ï]/[Ð] eller dra fingret längs
rullningslisten för att hitta en önskad stillbild. Välj [L] för att återgå till läget
för enbildsvisning.
OBS
• Snabb/långsam uppspelning kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc.).
• Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
• Långsam uppspelning bakåt får samma effekt som kontinuerlig uppspelning bildruta för bildruta bakåt.
Justera volymen
Vid uppspelning matas ljudet ut via den inbyggda monohögtalaren. Du kan ansluta hörlurar till ×-anslutningen
(hörlurar) för att lyssna på ljudet i stereo.
1 Peka på skärmen vid uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.
2 Välj [Ó/ ].
3 Välj [Ø]/[Ô] eller [Ù]/[Õ] för att justera volymen och välj sedan [K].
• Du kan även dra med fingret längs respektive volymreglage.
5
Externa anslutningar
33
Ansluta till en extern monitor
Använd HDMI OUT-anslutningen för att ansluta kameran till en extern monitor (för att övervaka inspelningar eller
för uppspelning) och välj sedan en konfiguration för den utgående videosignalen.
Funktionslägen:
Kopplingsschema
Vi rekommenderar att du driver kameran via nätadaptern och ett vanligt eluttag.
HTC-100Höghastighets-HDMIkabel (tillbehör)
HDMI-ingång
HDMI OUTanslutning
OBS
• Kamerans HDMI OUT-anslutning kan endast användas som utgång. Anslut inte en HDMI-utgång på extern
enhet till den här anslutningen eftersom kameran då kan skadas.
Arbeta med videosekvenser på en dator
Arbeta med videosekvenser på en dator
34
Var noga med att spara alla sekvenser som har spelats in med den här kameran på en dator. Du behöver en
kortläsare som är ansluten till en dator eller en dator med en inbyggd SD-kortplats för att kunna göra detta.
Information om hur du överför filer från SD-kortet finns i datorns användarhandbok eller operativsystemets
hjälpmoduler.
Under vissa förhållanden kan kameran dela upp inspelade sekvenser i flera filer. Du kan använda MP4 Join Tool
för att sammanfoga dessa filer och spara dem som en enda sammanhängande sekvens.
Överföra filer till en dator
1 Sätt i ett SD-kort som innehåller de sekvenser du vill överföra i en kortläsare som är ansluten till en dator
eller i SD-kortplatsen i datorn.
2 Följ anvisningarna på datorns skärm.
3 Kopiera sekvenserna på SD-kortet till datorn.
• Inspelningarna på SD-kortet finns i mappar med namnen ”XXX_mmdd” i mappen ”DCIM”,
där XXX är mappnumret (100–999) och mmdd anger inspelningsdatumet.
Sammanfoga sekvenser som kameran har delat upp i flera filer
Använd MP4 Join Tool för att sammanfoga sekvenser som kameran har delat upp i flera filer i följande fall:
• När kameran har använt funktionen Växla minne för att växla till det andra SD-kortet under en pågående
inspelning.
• När videofilen (videoströmmen) har blivit så stor att den har delats upp i delar om cirka 4 GB.
Du kan ladda ned MP4 Join Tool (för Windows- och macOS-datorer) kostnadsfritt från din lokala Canonwebbplats. Information om systemkrav och aktuell information om programmet finns på nedladdningssidan.
Utförliga anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programvaran finns i filen ”Läs det här först”
(Install-MP4 Join Tool.pdf) som finns i den komprimerade fil du laddar ned. Mer information om hur du använder
programvaran finns i den användarhandbok (PDF-fil) som installerats tillsammans med programvaran.
6
Övrig information
35
Säkerhetsanvisningar
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt. Följ dessa anvisningar för att förhindra
att produktens användare eller andra skadas.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller en konstig
lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt eller häll vätskor i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln eller medföljande batterier.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batteriet/batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer i kontakt med
din hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande vatten. Om du får läckande
innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora mängder rinnande rent vatten och omedelbart
söka läkarvård.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning. Om du inte gör detta kan batteriet avge elektriska stötar, explodera eller fatta eld.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts och fortfarande
är varm.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder. Det kan orsaka
lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om produkten inte känns varm.
Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när kameran används i miljöer med höga
temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar eller mindre känslig hud.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och vägguttaget från damm.
Tekniska data i korthet
36
FÖRSIKTIGT
Visas vid risk för skada.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer. Produkten kan
bli mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Titta inte på kamerans skärm eller i sökaren under längre tidsperioder. Det kan ge upphov till symtom som
påminner om åksjuka. Om du drabbas av sådana symtom bör du omedelbart sluta använda produkten och
vila en stund innan du fortsätter använda produkten.
Tekniska data i korthet
Följande information är en förkortad version av kamerans fullständiga tekniska data. Om du vill ha mer komplett
information bör du vända dig till den kompletta Användarhandboken.
; Tekniska data

— Angivna värden är ungefärliga.
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity) (2 fack)
Information om ungefärliga inspelningstider finns i tabellen nedan.
• Strömförsörjning: 7,4 V DC (batteri), 8,4 V DC (via DC IN-anslutningen)
• Energiförbrukning
4,5 W (Vid inspelning med upplösningen 3840 × 2160 och 25.00P, användning av autofokus, LCD-skärmen
inställd på normal ljusstyrka)
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått [B × H × D] (utan handrem)
Endast kameran: 109 × 91 × 214 mm
Kameran med monterat motljusskydd: 125 × 91 × 265 mm
• Vikt
Endast kameran (inklusive handrem): 965 g
Konfiguration för normal användning*: 1 135 g
* Kamera med handrem, motljusskydd, BP-820-batteri och ett SD-kort.
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort
Ungefärliga tider, avsedda som referens, baserade på kontinuerlig inspelning till dess att minneskortet är fullt.
SD-kort
Upplösning
(bithastighet)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
25 min.
55 min.
115 min.
240 min.
485 min.
1 920 × 1 080 (17 Mbps)
55 min.
120 min.
245 min.
495 min.
995 min.
Extra tillbehör
Ungefärliga batteriladdnings- och inspelningstider
Det tar cirka 210 minuter att ladda det medföljande BP-820-batteriet fullt i kameran när den medföljande
nätadaptern CA-570 är ansluten. Följande tabell visar ungefärliga inspelningstider med fulladdat BP-820-batteri
och kameran inställd på standardinställningar.
Upplösning (bithastighet)
Bildfrekvens
Inspelning (maximal)
Inspelning (normal)*
160 min.
90 min.
185 min.
105 min.
185 min.
105 min.
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
25.00P
1 920 × 1 080 (17 Mbps)
* Ungefärliga inspelningstider har mätts med upprepad användning av start/stopp-funktionen, zoomning och avstängning/
påslagning av kameran.
Extra tillbehör
Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Meddelandet [Batterikommunikationsfel] visas om du använder ett batteri som inte är ett originalbatteri från
Canon och en åtgärd krävs av dig. Observera att Canon inte kan hållas ansvariga för några skador som
uppstår till följd av olyckor, till exempel funktionsfel eller eldsvådor, som orsakas av att andra batterier än
originalbatterier från Canon har använts.
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon. Om du använder
videoutrustning från Canon rekommenderar vi tillbehör eller andra produkter med den
här Canon-märkningen.
37
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på
www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
Informationen i det här dokumentet kontrollerades i mars 2019. Förbehåll för ändringar.
CEL-SX7TA250
DIE-0537-000
© CANON INC. 2019
PRINTED IN THE EU
0216W405
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising