Canon | PowerShot G7 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G7 X Mark III User manual

Canon PowerShot G7 X Mark III User manual
Handbok för avancerad användning
Innehåll
Grundläggande kamerafunktioner
Fotografering
Visning
Trådlösa funktioner
Funktionsinställningar
Tillbehör
Bilaga
Index
SVENSKA
CEL-SX7MA250
© CANON INC. 2019
Allmän och juridisk information
zz Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess
underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild
inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
zz Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (video och/eller ljud)
av människor eller upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på dessa
personers privatliv och/eller inkräkta på andras juridiska rättigheter,
inklusive upphovsrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter.
Observera att dessa begränsningar kan gälla även om denna
fotografering eller inspelning endast är avsedd för privat bruk.
zz Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
zz Skärmen tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av
skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock
vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter.
Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder
som tas med kameran.
zz Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
2
Introduktion
zz Du kan hoppa till början av ett kapitel genom att klicka på
kapitelrubriken på sidans övre högra del.
zz Du navigerar mellan sidorna genom att klicka på ikonerna längst ned
på varje sida.
: Gå till första sidan
: Gå tillbaka till föregående sida
: Gå tillbaka en sida
: Gå till nästa sida
zz Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
identifierar vilka fotograferingsmetoder som
zz Flikar som
används i fotograferingsinstruktionerna. Vissa av funktionerna är även
tillgängliga i andra lägen.
zz
: Viktig information eller tips om avancerad användning
zz Konventioner i den här texten
zz Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
zz Följande kontroller på kameran representeras av ikoner.
zz Ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
zz Siffror i en del figurer och illustrationer motsvarar numreringen
i beskrivna steg.
zz = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet
representerar ”xx” ett sidnummer)
zz För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds
av kameran som ”minneskort”.
3
Innehåll
Allmän och juridisk information...........................................................2
Introduktion..........................................................................................3
Konventioner i den här texten................................................................3
Vanliga kamerafunktioner..................................................................13
Säkerhetsinstruktioner......................................................................16
Grundläggande kamerafunktioner.................................. 19
Kom i gång........................................................................................20
Fastsättning av kameraremmen...........................................................20
Ladda batteriet......................................................................................21
Förbereda ett minneskort.....................................................................22
Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet................................................23
Ställa in datum, klocka, tidszon och språk...........................................25
Hålla kameran...................................................................................27
Testa kamerans funktioner................................................................28
Fotografering........................................................................................28
Visa.......................................................................................................30
Delarnas namn..................................................................................31
Framsidan.............................................................................................31
Baksidan...............................................................................................32
Justera skärmens vinkel....................................................................33
Vinkla skärmen nedåt...........................................................................33
Vinkla skärmen uppåt...........................................................................33
Indikeringslampans funktioner..........................................................34
Välja en fotograferingsmetod............................................................35
Konfigurera kamerans funktioner......................................................36
Snabbkontrollskärmen..........................................................................36
Menyskärmen.......................................................................................38
Tillgängliga funktioner på snabbkontrollskärmen..............................40
4
Menyinställningar..............................................................................41
Fotograferingsskärmen.....................................................................43
Ramar på fotograferingsskärmen.....................................................44
Fotograferingsinformation på skärmen.............................................45
Visningsinformation på skärmen.......................................................46
Pekfunktioner....................................................................................47
Välja motiv............................................................................................47
Snabbkontrollskärmen..........................................................................48
Menyskärmen.......................................................................................49
Visa.......................................................................................................51
Tangentbordet på skärmen...............................................................53
Fotografering..................................................................... 54
Fotografera med automatiska inställningar
(Auto-läge/Hybridauto-läge)..............................................................55
Ikoner för bildstabilisering.....................................................................58
Fotografering med effekter (Creative Assist).......................................59
Fotografera med Hybridauto-läget.......................................................61
Fotografera speciella motiv (Specialscen)........................................62
Fotografera dig själv med optimala inställningar (Självporträtt)...........66
Ta panoramabilder (Panoramaläge)....................................................67
Fotografera motiv mot en bakgrund i rörelse (Panorering)..................69
Fotografera människor under stjärnklar himmel (Stjärnporträtt)..........70
Fotografera kvällsmotiv under stjärnklar himmel
(Stjärnklar natthimmel).........................................................................73
Fotografera stjärnspår (Stjärnspår)......................................................75
Spela in film med stjärnor som rör sig över himlen
(Stjärnor, intervallfilm)...........................................................................77
Fotografera med bildeffekter (Kreativa filter)....................................81
Bilder som påminner om miniatyrmodeller (Miniatyreffekt)..................86
Spela in olika typer av filmer (Filmläge)............................................87
Spela in filmer med förvalda slutartider och bländarvärden
(filminspelning med manuell exponering)............................................88
5
Spela in HDR-filmer..............................................................................89
Fotografera med programautomatik (P-läge)...................................90
Fotografera med förvald slutartid (Tv‑läge)......................................91
Fotografera med förvalt bländarvärde (Av-läge)...............................92
Fotografera med förvald slutartid och förvalt bländarvärde
(M-läge).............................................................................................93
Fotografera med långa exponeringar (Bulb)........................................95
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom).......................................96
Låsa bildens ljushet/exponering (AE‑lås).........................................97
Ta närbilder (Närbild).........................................................................98
Fotografera i läget för manuell fokusering........................................99
Enkel identifiering av fokusområdet (MF‑peaking)............................101
Fotografera med autofokuslås........................................................102
Fotografera med förinställda brännvidder (Stegzoom)...................103
Ändra bildkvaliteten.........................................................................104
Spara bilder i RAW-format..................................................................104
Ändra sidförhållandet......................................................................106
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering.................................107
Ändra blixtmetod.............................................................................108
Låsa bildens ljushet/exponering vid blixtfotografering (FE-lås)......109
Konfigurera blixtinställningar........................................................... 111
Justera blixtexponeringskompensationen.......................................... 111
Justera blixtenergin............................................................................112
Ändra blixtsynkroniseringen...............................................................113
Minska röda ögon...............................................................................113
Konfigurera korrigering av blixtexponering........................................114
Serietagning.................................................................................... 115
Använda självutlösaren................................................................... 116
Fotografera i RAW-sekvensläge..................................................... 117
Lägga till en datumstämpel............................................................. 119
6
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)......................120
Automatisk exponeringsgaffling (AEB‑fotografering).........................121
Ändra ISO-talet för stillbilder...........................................................123
Ändra ISO-området............................................................................123
Justera automatiskt ISO-område.......................................................124
Ställa in den längsta slutartiden för ISO auto.....................................124
Ändra ISO-talet för filmscener.........................................................126
Ändra ISO-området............................................................................126
Justera den maximala automatiska ISO‑inställningen.......................127
Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering).......................................................................128
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)....................................129
Justera inställningarna för ND-filter.................................................130
Ändra mätningsmetod.....................................................................131
Ställa in mättimern...........................................................................132
Konfigurera exponeringssimulering................................................133
Få naturliga färger (Vitbalans).........................................................134
Egen vitbalans....................................................................................136
Anpassa färger (Bildstil)..................................................................138
Anpassa bildstilar............................................................................140
Spara anpassade bildstilar..............................................................143
Reducera brus vid fotografering med höga ISO-tal........................144
Använda brusreducering vid multitagning..........................................144
Fotografera genom att peka på skärmen (Skärmavtryckare).........146
Fotografera med elektronisk slutare...............................................147
Fotografera med Servo AF..............................................................148
Välja AF-metod................................................................................149
Flytta AF-punkten...............................................................................150
Byta fokusinställning.......................................................................151
Konfigurera AF-hjälpbelysningen....................................................152
Serietagning med ändrat fokuseringsavstånd (Fokusgaffling).......153
7
Finjustera fokus...............................................................................156
Ändra inställningarna för bildstabilisering.......................................157
Korrigera kraftiga kameraskakningar.................................................158
Använda automatisk nivå................................................................159
Använda digital telekonverter..........................................................160
Ändra inspelningsstorleken för film.................................................161
Spela in filmer för visning i slow motion (Hög bildfrekvens)...............162
Konfigurera inställningar för ljudinspelning.....................................163
Justera inspelningsvolymen...............................................................163
Vindbrusfilter.......................................................................................164
Dämpare.............................................................................................164
Konfigurera Filmservo-AF...............................................................165
Använda automatisk långsam slutare.............................................166
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt‑film)........................................167
Spela in video-snapshots................................................................169
Spela in timelapse-filmer.................................................................171
Spela in filmer med dig själv...........................................................173
Använda självutlösaren för film..........................................................174
Konfigurera informationsvisningen för HDMI-utgången.................175
Ställa in typen av filmsammandrag.................................................176
Visning............................................................................. 177
Visa..................................................................................................178
Förstora bilder.................................................................................180
Visa filmsammandrag......................................................................181
Söka efter bilder i ett index..............................................................182
Redigera filmer................................................................................183
Ta bort början eller slutet från en film.................................................183
Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer.........................................185
Redigera filmsammandrag.................................................................186
Extrahera stillbilder från RAW‑sekvenser.......................................188
8
Skydda bilder...................................................................................190
Skydda flera bilder..............................................................................191
Rotera bilder....................................................................................193
Ändra roteringsinformation för film..................................................194
Radera bilder...................................................................................195
Radera flera bilder samtidigt..............................................................196
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)...............................198
Skriva ut bilder som lagts till i utskriftsbeställningen (DPOF)............199
Lägga till bilder i en fotobok............................................................200
Använda filtereffekter för bilder (Kreativa filter)...............................201
Bearbeta RAW-bilder......................................................................202
Använda dina favoriteffekter (Creative Assist)................................204
Aktivera Snabbkontroll RAW‑bearbetning......................................205
Ta bort röda ögon............................................................................206
Kombinera flera video-snapshots...................................................207
Beskärning......................................................................................209
Ändra storleken på bilder................................................................ 211
Gradera bilder.................................................................................212
Visa bildspel....................................................................................213
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor..............................214
Använd kontrollringen för att hitta bilder.........................................215
Anpassa informationen vid visning.................................................216
Starta visningen från den senast visade bilden..............................217
Trådlösa funktioner......................................................... 218
Tillgängliga trådlösa funktioner.......................................................219
Spara bilder från kameran på en smartphone................................221
Använda Wi-Fi-knappen för att ansluta en smartphone
via Wi-Fi..............................................................................................225
Begränsa visning av bilder.................................................................227
9
Funktioner som kan användas via smartphoneenheter.................228
Skicka bilder automatiskt till en smartphone under
fotograferingen...................................................................................228
Fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden på
din smartphone...................................................................................228
Fjärrstyra kameran från en smartphone.............................................229
Geotagga bilder under fotograferingen..............................................229
Ansluta till skrivare via Wi-Fi...........................................................231
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt.......................................233
Skicka bilder automatiskt till en dator..............................................235
Överföra bilder till webbtjänster.......................................................239
Registrera webbtjänster.....................................................................239
Överföra bilder till webbtjänster..........................................................243
Streama bilder.................................................................................244
Streama nu.........................................................................................246
Händelser (streaming)........................................................................248
Återansluta via Wi-Fi.......................................................................252
Avsluta Wi-Fi-anslutningar..............................................................253
Rensa informationen om smartphoneenheter som
är parkopplade via Bluetooth..........................................................254
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.....................................255
Funktionsinställningar.................................................... 256
Välja och skapa mappar..................................................................257
Ändra filnumreringen.......................................................................258
Konfigurera automatisk rotation av bilder tagna med
vertikal orientering...........................................................................259
Lägga till orienteringsinformation för filmer.....................................260
Formatera minneskort.....................................................................261
Ställa in startbilden..........................................................................263
Använda Ekoläge............................................................................264
Justera energisparfunktioner..........................................................265
10
Justera skärmens ljusstyrka............................................................266
Byta färg på skärmens information.................................................267
Justera datum, klocka och tidszon..................................................268
Ändra språk.....................................................................................269
Tid för objektivindrag.......................................................................270
Ställa in videosystem......................................................................271
Justera pekskärmen........................................................................272
Justera pipljuden.............................................................................273
Justera volymen..............................................................................274
Ställa in HDMI-utgångens upplösning............................................275
Visa RAW-bilder på en tv med HDR...............................................276
Anpassa visningen av fotograferingsinformation............................277
Ställa in funktionen för spegelvänd skärm......................................278
Metrisk eller icke-metrisk visning....................................................279
Konfigurera funktionsguiden...........................................................280
Konfigurera egen programmering...................................................281
Anpassa knappar...............................................................................282
Egna kamerainställningar (C-läget)................................................284
Återställa kamerans standardinställningar......................................286
Ange information om copyright som ska registreras i bilder...........287
Ladda ned handböcker och programvaror via en QR-kod.............288
Visning av certifieringslogotyper.....................................................289
Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny)......................................................................................290
Byta namn på flikarna på Min meny...................................................291
Ta bort en flik från Min meny..............................................................291
Radera alla flikar i Min meny..............................................................291
Radera alla tillagda alternativ.............................................................292
Anpassa visningen av Min meny........................................................292
11
Tillbehör........................................................................... 293
Extra tillbehör..................................................................................294
Strömförsörjning.................................................................................294
Blixt.....................................................................................................294
Övrigt..................................................................................................295
Skrivare...............................................................................................295
Använda extra tillbehör...................................................................296
Visning på en tv..................................................................................296
Använda en USB-nätadapter för att ladda/strömförsörja
kameran..............................................................................................298
Fjärrfotografera...................................................................................300
Använda en extern mikrofon..............................................................301
Spara bilder på en dator..................................................................302
Skriva ut bilder.................................................................................303
Bilaga............................................................................... 305
Försiktighetsåtgärder vid hantering.................................................306
Felsökning.......................................................................................307
Information som visas på skärmen................................................. 311
När du fotograferar.............................................................................311
Under uppspelning.............................................................................313
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner...................................315
Säkerhetsföreskrifter..........................................................................316
Programvaror från fristående leverantörer......................................317
Personlig information och säkerhetsföreskrifter..............................320
Varumärken och licensiering...........................................................321
Ansvarsfriskrivning..........................................................................323
Index................................................................................................324
12
Vanliga kamerafunktioner
Fotografera
zz Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge, Hybridauto-läge)
-- = 28, = 61
zz Fota dig själv med optimala inställningar (Självporträtt)
-- = 66
zz Ta panoramabilder (Panoramatagning)
-- = 67
Ta bra bilder av människor
Porträtt
(= 62)
Fotografera speciella motiv
Nattfoto utan
stativ
(= 62)
Fyrverkeri
(= 62)
HDRmotljuskontroll
(= 62)
Mat
(= 62)
Använda specialeffekter
Slät hud
(= 62)
Monokrom
(= 81)
13
Bakgrundsoskärpa
(= 81)
Mjuk fokus
(= 81)
Fisheyeeffekt
(= 81)
Leksakskameraeffekt
(= 81)
Miniatyreffekt
(= 86, = 167)
Skapa ”akvarellmålningar”
(= 81)
zz Fokus på ansikten
-- = 28, = 62, = 149
zz Fotografera utan att använda blixten (Avstängd blixt)
-- = 108
zz Ta bilder där du själv är med (Självutlösare)
-- = 116
zz Lägga till en datumstämpel
-- = 119
zz Spela in filmsekvenser och ta bilder samtidigt
-- = 61
zz Gör bakgrunden oskarp för att skapa en känsla av fart
-- = 69
zz Fotografera en stjärnklar himmel
-- = 70, = 73, = 75, = 77
Visa
zz Visa bilder
-- = 30, = 177
zz Automatisk visning av bilder (Bildspel)
-- = 213
zz Visa bilder på en tv
-- = 296
14
zz Bläddra igenom bilder snabbt
-- = 182
zz Radera bilder
-- = 195
Spela in/visa filmer
zz Spela in filmer
-- = 28, = 87
zz Visa filmer
-- = 30
Skriva ut
zz Skriva ut bilder
-- = 303
Spara
zz Spara bilder på en dator
-- = 302
Använda Wi-Fi-funktioner
zz Skicka bilder till en smartphone
-- = 221, = 228
zz Skriva ut bilder
-- = 231
zz Dela bilder online
-- = 239
zz Streama bilder
-- = 244
zz Skicka bilder till en dator
-- = 235
15
Säkerhetsinstruktioner
zz Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
zz Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
zz Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en halsrem viras runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
zz Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans
med produkten.
zz Ta inte isär eller ändra produkten.
zz Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inga interna delar.
zz Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer
rök eller konstig lukt från den.
zz Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när
du rengör produkten.
zz Låt inte produkten bli våt. Låt inte främmande objekt eller vätskor komma
in i produkten.
zz Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
zz Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det medföljande
batteriet.
-- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
-- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
-- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
-- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
-- Använd inte batterier som läcker.
-- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger
ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska
kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora
mängder vatten och uppsök omedelbart läkarvård om innehållet kommer i kontakt
med ögonen.
16
zz Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
-- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
-- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
-- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
-- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller
metallföremål.
-- Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag
vid åskoväder.
-- Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte nätkabeln.
-- Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter
användning medan den fortfarande är varm.
-- Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
zz Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder
när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador,
vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande
utrustning när produkten används på varma platser eller om du har dålig blodcirkulation
eller nedsatt känsel i huden.
zz Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och
till och med olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
zz Utlös inte blixten nära motivets ögon.
Motivets ögon kan skadas.
zz Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan
skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller
produkten eller utsätt den för starka stötar.
zz Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
zz Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och
föremål borta från blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
zz Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador
vid beröring.
zz Om en onormal hudreaktion eller hudirritation uppstår i samband med eller efter
användning av produkten bör du sluta använda produkten samt kontakta din
vårdcentral för att få råd och/eller hjälp.
17
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
zz Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en molnfri dag eller
mot en stark artificiell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
zz Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den
på stranden eller på en blåsig plats.
zz Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp
av en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök
eller att fel uppstår på produkten.
zz Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
zz Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger
batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
zz Batteriladdaren ska inte vara inkopplad när den inte används. Täck inte över den
med t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada,
vilket kan leda till eldsvåda.
zz Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller
explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
zz Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika
laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna med
plus- och minuspolerna vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet och slå inte på
eller skaka kameran när den sparar data på, eller läser data från, minneskortet.
Det kan ge upphov till felaktiga bilder eller skador på kameran eller minneskortet.
zz Tvinga inte i minneskortet isatt åt fel håll i kameran.
Det kan skada kameran.
18
Grundläggande
kamerafunktioner
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser
till fotografering och visning.
19
Kom i gång
zz Fastsättning av kameraremmen
1
Fäst den medföljande remmen
i kamerans fäste för bärrem.
(1)
(2)
zz Remmen kan också fästas på kamerans
vänstra sida.
20
zz Ladda batteriet
(1)
1
Sätt i batteriet i laddaren.
2
Ladda batteriet.
(2)
(2)
(1)
zz Lampornas färger
-- Batteriet laddas: Orange
-- Batteriet är fulladdat: Grön
3
(1)
Ta ur batteriet.
(2)
zz Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
zz Laddaren kan användas i områden med 100–240 V växelspänning
(50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom
de kan skada batteriet.
zz Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte används.
Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska användas.
21
zz Förbereda ett minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas oavsett kapacitet.
zz SD-minneskort*1
zz SDHC-minneskort*1*2
zz SDXC-minneskort*1*2
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att
kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också användas.
22
zz Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet
(2)
1
Öppna luckan.
2
Sätt i batteriet.
(1)
(2)
(1)
Ta ur minneskortet:
23
(1)
3
Sätt i minneskortet.
(2)
Ta ur minneskortet.
4
(2)
Stäng luckan.
(1)
zz Om du försöker sätta i batteriet åt fel håll kan det inte låsas fast i kameran.
Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt rätt håll när du sätter i det och att
det låses fast.
zz Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
zz Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsomkopplare och
omkopplaren är i låst läge kan du inte ta några bilder. Skjut omkopplaren
till upplåst läge.
zz Om [Byt batteri] visas byter du till ett fulladdat batteri när kameran har
stängts av automatiskt.
24
zz Ställa in datum, klocka, tidszon och språk
1
Slå på kameran.
2
Ställ in tidszonen.
zz Använd / -knapparna eller -ratten för
att välja en tidszon → -knappen
zz
-knappen
zz Använd / -knapparna eller -ratten
för att välja en tidszon → -knappen →
/ -knapparna eller -ratten för att välja
knappen [OK] →
25
3
Ställ in datum och tid.
zz Använd / -knapparna eller -ratten för
att välja datum eller tid → -knappen →
använd / -knapparna eller -ratten
för att justera → -knappen
zz Välj knappen [OK] →
4
Ställ in visningsspråket.
zz Använd / -knapparna för att välja
knappen [Språk ] →
zz Använd / / / -knapparna för att välja
ett språk → -knappen
zz Ställ in rätt datum, klockslag och tidszon om skärmen [Datum/Klocka/Zon]
visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt
registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen
används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver
ut bilder som visar datumet.
zz Om du vill ställa in sommartid (1 timme läggs till) väljer du alternativet [ ]
för [ ] på skärmen [Datum/Klocka/Zon].
zz Om inställningarna för datum/klocka/tidszon har nollställts ställer du in
dem igen.
26
Hålla kameran
zz Placera remmen runt handleden.
zz Håll armarna mot kroppen och håll
kameran i ett fast grepp när du
fotograferar. Kontrollera att inga fingrar
blockerar blixten om den är uppfälld.
27
Testa kamerans funktioner
Prova kameran genom att starta den, ta några stillbilder eller filmer och
sedan titta på dem.
zz Fotografering
1
Slå på kameran.
2
Gå till
3
Zooma in eller ut efter behov.
zz Om du trycker på ON/OFF-knappen
en gång till stängs kameran av.
-läget.
zz Tryck på zoomreglaget samtidigt som
du tittar på skärmen.
Vid användning av blixten:
28
4
Fokusera (tryck ned halvvägs).
zz Kameran piper när den har fokuserat.
zz Autofokuspunkter visas runt de delar
av motivet som är i fokus.
5
Fotografera (tryck ned helt).
Vid inspelning av filmer:
zz [
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
29
zz Visa
1
Tryck på
2
Välj bilder.
-knappen.
zz Filmscener är märkta med [
Spela upp filmer:
zz
-knappen (två gånger)
zz Justera volymen med hjälp
av / -knapparna.
30
].
Delarnas namn
zz Framsidan
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (2) (12) (13)
(1)
(2)
(3)
(14)
(15)
(16)
(4)
(1)
Zoomreglage
Fotografering: Visning: (vidvinkel) /
(telefoto)
(indexbild) /
(förstora)
(2)
Fäste för bärrem
(3)
Lampa
(4)
Objektiv
(5)
Ratt för exponeringskompensation
: Position för tilldelning av ratt/ring
(6)
Inställningsratt
(7)
Avtryckare
(8)
ON/OFF-knapp
(9)
Mikrofon (stereo)
(10) Blixt
(11) Kontrollring ( -ringen)
(12)
(Blixtuppfällningsreglage)
(13) Extern mikrofon IN-kontakt
(14) Serienummer
(15) Stativgänga
(16) Lucka till minneskort/batteri
31
zz Baksidan
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(16)
(1)
Skärm
Kan vridas cirka 180° uppåt
och 45° nedåt.
(2)
Högtalare
(3)
DIGITAL-kontakt
(4)
HDMITM-kontakt
(5)
(6)
-knapp (Wi-Fi)
Kontrollratt (
-ratten)
(7)
-knapp (AE-låsknapp)
(8)
Filminspelningsknapp
Du kan även spela in filmer
i andra lägen än filmläget.
(9)
-knapp (matningsmetod) /
-knapp (radera bild) /
-knapp (uppknapp)
(15) (14)
(10)
-knapp (snabbkontroll)
Visar snabbkontrollskärmen.
Används även för att bekräfta
valda inställningar.
(11)
-knapp (blixt) / -knapp
(högerknapp)
(12)
-knapp /
-knapp (nedknapp)
(13) Indikator
(14)
-knappen
Används för att visa
menyskärmarna.
(15)
(16)
32
-knapp (visning)
-knapp (närbild) /
-knapp
(manuell fokusering) / -knapp
(vänsterknapp)
Justera skärmens vinkel
zz Vinkla skärmen nedåt
zz Dra skärmens överkant nedåt mot dig.
zz Skärmen kan öppnas till cirka 45°.
zz Vinkla skärmen uppåt
zz Skärmen kan vridas uppåt till cirka
180 graders vinkel.
zz Du kan se en spegelvänd bild av dig själv
när du fotograferar med skärmen vänd
mot kamerans framsida.
zz Vrid skärmen tillbaka till ursprungsläget
när du är klar.
zz Vik in skärmen mot kamerahuset när kameran inte används.
zz Tvinga inte skärmen längre ut än till ändläget eftersom det kan
skada kameran.
33
Indikeringslampans funktioner
Indikeringslampan tänds eller blinkar beroende på kamerans status.
Färg
Indikatorns status
Blinkar
Kamerans status
zz Lagrar stillbilder på minneskortet eller
läser stillbilder från minneskortet
zz Skärmen är avstängd
zz Lagrar filmer på minneskortet eller
läser filmer från minneskortet
På
Blinkar
zz Överför via Wi-Fi
zz Laddning via USB
zz Fel vid laddning via USB
På
Grön
Orange
Blinkar långsamt
34
Välja en fotograferingsmetod
Använd inställningsratten för att välja en fotograferingsmetod.
(1)
(6)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(9)
(5)
(10)
(1)
Tv-läge
Ställ in slutartiden innan du börjar
fotografera (= 91). Ställs in
med -ringen. Kameran justerar
automatiskt bländarvärdet så att
det passar slutartiden.
(6)
Av-läge
Ställ in bländarvärdet innan
du börjar fotografera (= 92).
Ställs in med -ringen. Kameran
justerar automatiskt slutartiden så
att den passar bländarvärdet.
(2)
P-läge
Kameran justerar automatiskt
slutartiden och bländarvärdet
efter motivets ljushet. Gör olika
inställningar innan du börjar
fotografera (= 90).
(7)
(3)
Auto-läge
Helautomatisk fotograferingsmetod
med automatiska inställningar
(= 55).
M-läge
Ställ in slutartiden och bländarvärdet
på en önskad exponeringsnivå innan
du börjar fotografera (= 93).
Välj en slutartid med hjälp av
-ratten och välj ett bländarvärde
med hjälp av -ringen.
(8)
(4)
Hybridauto-läge
Spelar automatiskt in en
filmsekvens av motivet innan
du tar en bild (= 61).
C-läge
Spara de fotograferingsmetoder
du använder ofta och de
funktionsinställningar du har
konfigurerat (= 284).
(9)
Filmläge
Spela in olika typer av filmer
(= 87).
(5)
Fotograferingsmetoder för
specialmotiv
Fotografera med inställningar
för speciella motiv (= 62).
(10) Läget Kreativa filter
Lägg till olika effekter när
du fotograferar (= 81).
35
Konfigurera kamerans funktioner
zz Snabbkontrollskärmen
1
(1)
(1)
Tryck på
-knappen.
zz (1) Inställningar
zz (2) Inställningsalternativ
(2)
2
Välj ett inställningsalternativ.
3
Välj ett inställningsalternativ.
zz Du kan konfigurera alternativ som
]-ikon genom
är markerade med en [
-knappen.
att trycka på
36
4
Slutför inställningen.
zz Du kan även välja alternativ genom att vrida på -ratten.
zz Du kan även konfigurera snabbinställningsfunktionerna på menyskärmen.
37
zz Menyskärmen
(1)
(2)
1
Tryck på
2
Välj en flik.
-knappen.
zz (1) Huvudflik
zz (2) Underflik
zz (3) Inställningar
zz (4) Inställningsalternativ
(3)
(4)
zz Välj en huvudflik med hjälp
av zoomreglaget.
zz Välj en underflik med hjälp
av / -knapparna eller -ringen.
38
3
Välj ett inställningsalternativ.
4
Välj ett inställningsalternativ.
5
Slutför inställningen.
6
Återgå till fotograferingsskärmen.
zz Vissa alternativ väljs med hjälp av
/ -knapparna eller -ratten på en
annan skärm, efter att du först har tryckt
på -knappen.
39
Tillgängliga funktioner på
snabbkontrollskärmen
(1)
(1)
(2)
Tryck på -knappen när du använder en
fotograferings- eller visningsskärm för att
öppna snabbkontrollskärmen där du kan
justera inställningar. Välj en inställning
på skärmens vänstra eller högra sida
för att se inställningsalternativen längs
skärmens nederkant.
(1) Inställningar
(2) Inställningsalternativ
Följande inställningar är tillgängliga i -läget. De tillgängliga
inställningsalternativen skiljer sig åt mellan de olika fotograferingsmetoderna.
AF-metod
Välj en autofokusmetod (AF) som passar
ditt motiv.
AF-funktion
Välj [
] för att hålla motiven i fokus medan du
håller avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Ljusmätmetod
Välj hur motivets ljushet ska mätas.
Bildkvalitet
Inspelningsstorlek
ND-filter
Välj storlek (antalet pixlar) och kompression
(bildkvalitet) för dina bilden.
Välj inspelningsstorleken och bildfrekvensen
för filmer.
Minskar mängden ljus för att ge bilden en önskad
ljushet.
ISO-inställning
Välj ett ISO-tal.
Vitbalans
Ta bilder med naturliga färger i olika
ljusförhållanden.
Bildstil
Välj färginställningar som passar motivet väl.
Auto ljuskorrigering
Välj en nivå av automatisk korrigering för ljushet
och kontrast.
Kreativa filter
Lägg till olika effekter när du fotograferar.
40
Menyinställningar
Använd menyskärmarna för att konfigurera en mängd olika
kamerafunktioner. Öppna menyskärmarna genom att trycka på
-knappen. Inställningarna är ordnade i fem olika huvudgrupper,
där varje grupp innehåller ett antal flikar.
Du kan konfigurera följande inställningar på menyskärmarna. De tillgängliga
inställningarna varierar mellan de olika fotograferingsmetoderna.
„„
Inställningar för bildtagning
zz Fotograferingsmetod
zz VB variation
zz
Auto. nivå
zz Bildkvalitet
zz HDMI-infovisning
zz Digital zoom
zz Stillbildsformat
zz Bildstil
zz Typ av sam.drag
zz Visningstid
zz Brusreducering för
zz Blixtinställningar
zz Matningsmetod
zz RAW-sekvensläge
zz Datumstämpel
zz Exp. komp./AEB
zz
ISO-inställningar
zz
ISO-inställningar
zz Auto ljuskorrigering
zz Högdagerprioritet
zz ND-filter
zz Ljusmätmetod
zz Mättimer
zz Expo. simulering
zz Vitbalans
zz Egen VB
höga ISO
zz Behåll Creative Assistdata
zz Skärmavtryckare
zz Slutarläge
zz AF-funktion
zz AF-metod
zz Filmkvalitet
zz Självutl för film
zz Ljudinspelning
zz Filmservo-AF
zz
Auto. långsam
slutare
zz Inst. av Stjärnor,
intervallfilm
zz Kontinuerlig AF
zz Stjärnförstärkn.
zz Tändning med
zz Inställningar för
AF-hjälpbelysn
stjärnporträtt
zz Fokusgaffling
zz Färgjustering
zz AF+MF
zz Video-snapshot
zz Inst. av MF-peaking
zz Timelapse-film
zz Säker M. fokus
zz Fjärrkontroll
zz MF-punkt zoom
zz Inst. f bildstab.
41
„„
Uppspelningsinställningar
zz Skydda bilder
zz RAW-bildbearbetning
zz Gradering
zz Rotera stillbilder
zz Creative Assist
zz Bildspel
zz Ändra roteringsinf film
zz Snabbkontroll
RAW-bearbetning
zz Ange kriterier
för bildsökn.
zz Radera bilder
zz Beställa kopior
zz Ta bort röda ögon
zz Bildhopp med
zz Inst. för Fotobok
zz Skapa album
zz Kreativa filter
zz Beskärning
zz Visningsinformationsdisplay
zz Ändra storlek
zz Visa fr. sist visad
„„
Inst. för trådlös
zz Wi-Fi/Bluetoothanslutning
zz Bluetooth-inst.
zz GPS-inställningar
zz Namn
zz Radera inst. för
trådlös kom.
zz Wi-Fi-inställningar
„„
Funktionsinställningar
zz Välj mapp
zz Datum/Klocka/Zon
zz Enheter
zz Filnumrering
zz Språk
zz Funktionsguide
zz Egen
programmering(C.Fn)
zz Autom rotering
zz Objektivindrag
zz Lägg till
roteringsinformation
zz Videosystem
zz Touchkontroll
zz Formatera kort
zz Pipljud
zz Återställ kamera
zz Startbild
zz Volym
zz Ekoläge
zz HDMI-upplösning
zz Energispar
zz HDMI HDR ut
zz Skärm ljusstyrk.
zz Fotograferingsinfo
zz Kvällsvisning
zz Spegelv. skärm
„„
zz Egen kamerainst.
(C-inst.)
zz Info om copyright
zz URL för bruksanv./
programvara
zz Certifieringslogo visas
zz Firmware
Min meny
zz Lägg till flik i Min meny
zz Radera alla flikar
i Min meny
42
zz Radera alla poster
zz Menyvisning
Fotograferingsskärmen
(1) (2)(3) (4) (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fotograferingsmetod/Motivikon
Antal bilder som kan tas
Max. antal bilder i serietagning
Tillgänglig tid för filminspelning
Batterinivå
43
Ramar på fotograferingsskärmen
Fokusramar (AF-punkter) visas på fotograferingsskärmen.
Vit ram
Visas runt det motiv eller det ansikte som identifierats som
huvudmotiv.
Grön ram
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och kameran
har fokuserat.
Blå ram
Visas när kameran fokuserar kontinuerligt på rörliga motiv.
Visas så länge du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Gul ram
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och kameran
inte kan fokusera.
zz Prova att fotografera med -läget om inga ramar visas, om inga ramar
visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas mot bakgrunden eller
andra områden.
44
Fotograferingsinformation på skärmen
Du kan växla mellan olika visningslägen för fotograferingsskärmen för
att visa olika typer av information.
1
Tryck på
45
-knappen.
Visningsinformation på skärmen
Du kan växla mellan olika visningslägen för visningsskärmen för att visa
olika typer av information.
1
Tryck på
-knappen.
zz När du använder en skärm med detaljerad informationsvisning blinkar
överexponerade högdagrar på skärmen.
zz Ett diagram som kallas ljushetshistogram i skärmens överkant
visar detaljerad information om hur ljusheten fördelas i bilderna.
Den horisontella axeln visar mängden ljushet, och den vertikala axeln
visar hur mycket av bilden som finns på varje nivå av ljushet. Det här
histogrammet gör det möjligt att kontrollera exponeringen.
Växla mellan histogram
zz När du växlar till alternativet för RGB-visning visas ett RGB-histogram på
skärmen. Det visar information om fördelningen av rött, grönt och blått
i den bild som visas på skärmen. Den horisontella axeln visar mängden
ljushet för rött, grönt eller blått, och den vertikala axeln visar hur stor del av
bilden som har den nivån av ljushet. Det här histogrammet gör det möjligt
att kontrollera bildens färgegenskaper.
46
Pekfunktioner
zz Välja motiv
Du kan välja motiv genom att peka på en persons ansikte eller andra saker
som visas på skärmen.
1
Välj ett motiv.
2
Fotografera.
zz Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig för snabbt
eller om kontrasten mellan motiven och bakgrunden är för låg.
47
zz Snabbkontrollskärmen
Öppna inställningsskärmen.
zz Peka på [
].
Konfigurera kameran
zz Peka på ett inställningsalternativ →
en inställning
Växla skärmar
zz Du kan konfigurera alternativ som är
]-ikon genom
markerade med en [
].
att peka på [
Gå tillbaka till föregående skärm
zz Peka på [
].
Justera inställningar på staplar
zz Peka på eller dra stapeln.
48
zz Menyskärmen
Konfigurera kameran
zz Peka på en huvudflik → en underflik →
ett inställningsalternativ → en inställning
Gå tillbaka till föregående skärm
zz Peka på [
].
Lägga till/ta bort bockmarkeringar
zz Peka på en kryssruta.
I stället för att trycka på
zz Peka på [
49
].
-knappen
I stället för att trycka på
zz Peka på [
I stället för att trycka på
zz Peka på [
50
-knappen
].
].
-knappen
zz Visa
Visa enstaka bilder
zz Nästa bild: dra åt vänster
zz Föregående bild: dra åt höger
Spela upp filmer
zz Spela upp: Peka på [
]
Åtgärder vid visning av filmer
zz Stoppa: peka på skärmen
zz Fortsätt: Peka på [ ]
zz Justera volymen: Peka på [
Växla till indexvisning
51
]
Visa färre bilder
Förstora bilder
zz Peka snabbt två gånger.
Minska förstorade bilder
zz Återställ till originalstorlek: Peka på [ ]
eller peka snabbt två gånger på skärmen
zz Du kan öppna panelen för uppspelning av filmer genom att peka på
skärmen under uppspelningen av en film.
zz Du kan bläddra bland de bilder som visas i läget för indexvisning genom
att dra uppåt eller nedåt på skärmen.
zz Du kan flytta den del av bilden som visas i läget för förstorad visning
genom att dra över skärmen.
52
Tangentbordet på skärmen
Ange tecken
zz Peka på tecknen för att mata in dem.
Flytta markören
zz Peka på [
]/[
] eller använd
-ringen
Byta inmatningsläge
zz [ ]: Växla till stora bokstäver
zz [ ]: Växla till siffror eller symboler
Ta bort tecken
zz [
]
Ange radbrytningar
zz [
]
Gå tillbaka till föregående skärm
zz [
]
53
Fotografering
Fotografera smidigt med enkla metoder eller använd en mängd olika
funktioner för att ta mer avancerade bilder.
54
Fotografera med automatiska
inställningar (Auto-läge/Hybridauto-läge)
Använd Auto-läget för att låta kameran automatiskt välja optimala
inställningar, baserat på det motiv och de fotograferingsförhållanden
kameran har identifierat.
1
Gå till
2
Zooma in eller ut efter behov.
-läget.
zz Tryck på zoomreglaget samtidigt som
du tittar på skärmen.
Vid användning av blixten:
55
3
Fokusera (tryck ned halvvägs).
zz Kameran piper när den har fokuserat.
zz Autofokuspunkter visas runt de delar
av motivet som är i fokus.
4
Fotografera (tryck ned helt).
Vid inspelning av filmer:
zz [
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
Stillbilder
zz En blinkande [ ]-ikon varnar dig om bilderna riskerar att bli suddiga på
grund av kameraskakningar. Montera i så fall kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
zz Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare motivet.
zz Lampan kan tändas automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt ljus
när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
56
Filmer
zz De svarta fält som visas längs skärmens över- och underkant spelas inte in.
zz Om du ändrar bildens komposition under en pågående inspelning justeras
fokus, ljusheten och färgtonen automatiskt.
zz Inspelningen avbryts automatiskt när minneskortet blir fullt eller
inspelningslängden för en film når den maximala längden.
zz Den maximala inspelningstiden per film är 29 minuter och 59 sekunder.
zz Kameran kan bli varm om du använder den för att spela in filmer under en
längre tid. Det är helt normalt och betyder inte att något är fel med kameran.
zz Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen när du spelar in filmer.
Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat eller inte spelas
in alls.
zz Kameran spelar in ljud via den inbyggda stereomikrofonen.
zz Undvik att röra vid någon annan av kamerans kontroller än
filminspelningsknappen eller skärmen när du spelar in filmer eftersom
kamerans manöverljud spelas in. Använd om möjligt pekskärmspanelen
för att justera inställningar eller utföra andra åtgärder under en pågående
inspelning.
zz Ljud från Wi-Fi-åtgärder kan spelas in av kamerans inbyggda mikrofoner
eller externa mikrofoner. Vi rekommenderar att du inte använder
funktionen för trådlös kommunikation när ljud spelas in.
zz När du börjar spela in en film ändras bildvisningsområdet och motiven
förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna korrigeras.
Om du vill spela in filmer och behålla motivens storlek kan du justera
inställningarna för bildstabiliseringen.
zz Kamerans manöverljud, till exempel fokuseringsljud från objektivet,
kan också spelas in vid inspelning av videoscener.
zz Enstaka filmer med en storlek som överskrider 4 GB kan delas upp
i separata filer. Automatisk uppspelning av uppdelade filmfiler i följd stöds
inte. Du måste spela upp varje film separat.
Motivikoner
zz Vid fotografering med
/
visar kameran en ikon för den
identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala inställningar
för fokus, ljushet och färg.
zz Försök fotografera med -läget om motivikonen inte stämmer överens
med de aktuella fotograferingsförhållandena eller om det inte går att ta
bilder med den förväntade effekten, färgen eller ljusheten.
57
zz Ikoner för bildstabilisering
Optimal bildstabilisering för inspelningssituationen (intelligent IS) används
automatiskt och följande ikoner visas.
Bildstabilisering för stillbilder (Normal)
Bildstabilisering för stillbilder vid panorering (Panorering)*
Bildstabilisering för roterande och parallella rörelser för närbilder
(bildstabilisering av hybridtyp). [
] visas för filmer och
bildstabiliseringen [ ] används dessutom.
Bildstabilisering för videoscener reducerar effekterna av kraftiga
kameraskakningar, till exempel när du går och filmar samtidigt
(Dynamisk)
Bildstabilisering som reducerar effekterna av långsamma
kameraskakningar, till exempel vid inspelning av filmer
i telefotoläge (Utökad)
Ingen bildstabilisering eftersom kameran är monterad på ett stativ
eller hålls helt stilla på andra sätt. Vid inspelning av filmer visas
dock [ ] och bildstabilisering som motverkar effekterna av vind
och andra källor till vibrationer används (Bildstabilisering för stativ).
* Visas när du följer rörliga motiv genom att panorera med kameran.
När du följer motiv som rör sig horisontellt motverkas endast vertikala
kameraskakningar. Den horisontella bildstabiliseringen inaktiveras.
När du följer motiv som rör sig vertikalt motverkas på liknande sätt endast
horisontella kameraskakningar.
58
zz Fotografering med effekter (Creative Assist)
Välj vilka effekter du vill ha när du fotograferar.
1
Tryck på
2
Välj en effekt.
3
Välj effektnivå och andra detaljer.
-knappen.
zz / -knapparna →
zz / -knapparna →
zz Återställ:
-knappen
-knappen
-knappen
Förinställning Välj en av de förinställda effekterna.
Bakgrunds­
oskärpa
Justera bakgrundsoskärpan. Välj högre värden
om du vill göra bakgrunden skarpare. Välj lägre
värden om du vill göra den oskarp. [AUTO] justerar
bakgrundsoskärpan så att den passar ljusstyrkan.
Ljusstyrka
Justera bildens ljusstyrka.
Kontrast
Justera kontrasten.
Färgmättnad
Justerar livfullheten i färgerna.
Färgton 1
Justerar blå/gulorange färgton.
59
Färgton 2
Monokrom
Justerar magenta/grön färgton.
Justerar toningseffekten vid fotografering i svartvitt.
Ställ in [Av] för om du vill fotografera i färg.
zz [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgängligt när blixten används.
zz Dessa inställningar återställs när du byter läge eller stänger av kameran.
[Behåll Creative AssistDu sparar inställningarna genom att ställa in
data] på [På].
zz Du kan spara upp till tre effekter i [Förinställning] genom att trycka
på [Spara].
60
zz Fotografera med Hybridauto-läget
Kameran kan även automatiskt spela in 2–4 sekunder långa
videosekvenser alldeles innan du tar en stillbild. Varje videosekvens,
som avslutas med att stillbilden tas och ett slutarljud hörs, sparas som ett
separat kapitel. Kameran skapar ett kort filmsammandrag för varje dag
genom att kombinera dagens videosekvenser.
1
Gå till
2
Fokusera och ta bilden.
-läget.
zz Om du vill få bättre resultat när du skapar filmsammandrag ska du rikta
kameran mot motivet i cirka fyra sekunder innan du börjar ta stillbilder.
eftersom ett
zz Batteritiden är kortare i det här läget än i
filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
zz Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild direkt efter
eller använder kameran på andra sätt.
att du slår på kameran, väljer
zz Ljud och vibrationer som uppstår vid hanteringen av kameran och
objektivet spelas in i filmsammandrag.
] för NTSC och [
]
zz Bildkvaliteten för filmsammandrag är [
för PAL. Storleken varierar beroende på det valda videosystemet.
zz Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
zz I följande fall sparas filmsammandrag som separata filmfiler även om de
-läget under samma dag.
spelades in i
-- Om inspelningstiden för filmsammandraget blir cirka 29 minuter och
59 sekunder. (Kan även sparas som flera separata filer om storleken
överskrider 4 GB.)
-- Om filmsammandraget är skyddat.
-- Om inställningarna för sommartid, videosystem eller tidszon ändras.
zz Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
61
Fotografera speciella motiv
(Specialscen)
Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar
kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder. Ta några provbilder
först och kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.
1
Gå till
2
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
3
Fotografera.
62
-läget.
I den anpassningsbara bildbearbetningen
finns funktioner för slätare hud och ljushet
samt för bakgrundsjusteringar så att du själv
framträder bättre.
Självporträtt
Ta porträtt där motivet står ut mot en oskarp
bakgrund, och får mjuka hudtoner och
vackert hår.
Porträtt
Bearbeta bilderna för att få motivets hud att
se jämnare ut.
Slät hud
zz Andra områden än människors hud kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
zz Inställningarna i [ ]-läget används inte i [ ]-läget.
63
Justera färgtonerna för att skapa fräscha och
aptitliga matbilder.
Mat
zz Dessa färgtoner är kanske inte lämpliga att användas på motiv
med människor.
zz [Färgton] ändras till standardinställningen när kamerans blixt används.
Ta vackra kvällsbilder eller porträttbilder med
kvällsmotiv i bakgrunden.
Nattfoto utan stativ
zz Bildbruset minskas genom att flera bilder i en bildserie kombineras till
en enda bild.
zz Håll kameran stadigt eftersom den tar flera bilder i följd.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
zz Bilderna kan bli korniga eftersom ISO-talet ökas för att passa
fotograferingsförhållandena.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Försök hålla kameran stilla när du använder blixten eftersom kameran
kan använda en längre slutartid än normalt.
64
HDR-motljuskontroll
Varje gång du fotograferar tar kameran
snabbt tre bilder med olika ljushetsnivåer och
kombinerar sedan automatiskt dessa bilder till
en enda bild. Den här funktionen gör det möjligt
att minska de detaljförluster som brukar uppstå
i högdagrar och skuggpartier vid fotografering av
motiv med både ljusa och mörka områden.
zz Håll kameran stadigt eftersom den tar flera bilder i följd.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet negativt.
När du använder den här funktionen bör du stänga av bildstabiliseringen.
zz Bilden blir suddig om motivet rör sig.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
Livfulla bilder på fyrverkerier.
Fyrverkeri
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den
stilla och förhindra kameraskakningar. Du bör även välja [Av] för [Bildstab.]
när du använder ett stativ eller andra åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz Dem optimala fokuseringen fastställs även om inga ramar visas när du
trycker ned avtryckaren halvvägs.
65
zz Fotografera dig själv med optimala inställningar
(Självporträtt)
1
2
Välj [
3
Konfigurera inställningarna.
].
Öppna skärmen.
zz Peka på den inställning du
vill konfigurera.
zz Välj ett alternativ.
zz Peka på [ ] om du vill gå tillbaka
till föregående skärm.
4
Fotografera.
zz Andra områden än människors hud kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
zz Inställningarna för [Slät hud-effekt] som anges i [ ]-läget används inte
i [ ]-läget.
zz Ställ in [Bakgrundsoskärpa] på [AUTO] om du har ställt in blixtmetoden
på [ ] för blixtfotografering (eftersom blixten endast utlöses när [AUTO]
är valt).
66
zz Ta panoramabilder (Panoramaläge)
Skapa en panoramabild genom att kombinera ett antal bilder i en
serietagning där du rör kameran i en riktning samtidigt som du håller
avtryckaren helt nedtryckt.
1
2
Välj [
].
Välj en fotograferingsriktning.
zz Använd -knappen för att välja den
fotograferingsriktning du vill röra kameran i.
zz En pil visar den riktning du ska röra
kameran i.
3
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
4
Fotografera.
zz Fokusera på motivet genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs.
(2)
zz Håll avtryckaren helt nedtryckt och rör
sedan kameran med konstant hastighet
i pilens riktning.
(1)
zz Det område som visas tydligt (1) tas med
i bilden.
zz En förloppsindikator (2) visas för
fotograferingen.
zz Fotograferingen avbryts när du
släpper upp avtryckaren eller när hela
förloppsindikatorn har blivit vit.
67
zz I vissa motiv kan det hända att det inte är de förväntade bilderna som
sparas och bilderna kanske inte ser ut som förväntat.
zz Fotograferingen kan avbrytas i förtid om du rör kameran för snabbt eller
långsamt. Den del av panoramabilden som redan har skapats sparas dock.
är stora. Använd en
zz Bilder som har skapats med hjälp av foton tagna i
dator eller en annan enhet för att minska panoramabildernas storlek om
du vill skriva ut dem direkt från ett minneskort på en Canon-skrivare.
Ändra panoramabildernas storlek i en dator om bilderna inte är kompatibla
med vissa programvaror eller webbtjänster.
zz Följande motiv kan kanske inte sammanfogas korrekt.
-- Motiv i rörelse
-- Motiv som befinner sig nära kameran
-- Motiv med kraftigt varierande kontrast
-- Motiv som innehåller långa delar med samma färg eller mönster,
till exempel hav eller himmel
68
zz Fotografera motiv mot en bakgrund i rörelse
(Panorering)
Du kan skapa en känsla av fart genom att
panorera för att göra bakgrunden oskarp.
1
2
Välj [
].
Fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs när du
rör kameran så att den följer motivet
innan du tar bilden.
zz Håll motivet inom den ram som visas
och tryck sedan ned avtryckaren helt.
zz Fortsätt panorera kameran och följ
motivet även efter att du har tryckt ned
avtryckaren helt.
zz Du får bästa möjliga resultat genom att hålla kameran i ett säkert grepp
med båda händerna, hålla armbågarna tätt intill kroppen och vrida hela
kroppen för att följa motivet.
zz Den här funktionen är mest effektiv för att fotografera motiv som rör sig
horisontellt, till exempel bilar eller tåg.
69
zz Fotografera människor under stjärnklar himmel
(Stjärnporträtt)
Ta vackra bilder av människor under stjärnklar himmel. Kameran tar två
bilder utan blixt efter att ha fotograferat personen med blixt i den första
bilden. De tre bilderna kombineras sedan automatiskt till en enda bild.
1
Välj [ ].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Fäll upp blixten.
3
Placera kameran så att den
står stadigt.
zz Fäll upp blixten genom att trycka
-reglaget nedåt.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
4
Fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren. Blixten utlöses
när kameran tar den första bilden.
zz Den andra och tredje bilden tas nu
utan blixt.
70
5
Personen måste stå helt stilla tills
lampan blinkar.
zz Den person du fotograferar måste stå helt
stilla till dess att lampan blinkar efter att
den tredje bilden har tagits. Det kan ta
upp till 2 sekunder.
zz Alla bilderna kombineras till en
gemensam bild.
71
zz Du får bättre bilder genom att placera den person som ska fotograferas
på en plats som inte är upplyst av gatlyktor eller andra ljuskällor.
Kontrollera även att blixten är uppfälld.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz Du minskar risken att få suddiga bilder genom att se till att den person
du fotograferar står stilla.
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Hudtoner ändras inte när du justerar färgerna.
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
zz Du kan justera motivets ljushet genom att ändra värdet för
blixtexponeringskompensation.
zz Du kan justera bakgrundens ljushet genom att ändra värdet för
exponeringskompensation. Observera att bilderna kanske inte ser
ut som förväntat under vissa fotograferingsförhållanden. Den person
du fotograferar måste dessutom stå stilla under steg 4–5 eftersom
fotograferingen tar längre tid (upp till cirka 15 sekunder).
zz Du kan få med fler stjärnor och få ett kraftigare stjärnljus genom att välja
[Inställningar för stjärnporträtt] → [Stjärnsynlighet] → [Framträdande].
Observera att bilderna kanske inte ser ut som förväntat under vissa
fotograferingsförhållanden. Den person du fotograferar måste dessutom
stå stilla under steg 4–5 eftersom fotograferingen tar längre tid (upp till
cirka 30 sekunder).
[Stjärnförstärkn.] →
zz Du kan göra stjärnorna ljusare genom att välja
[Skarp]. Du kan framhäva de ljusa stjärnorna på en stjärnhimmel genom
att välja inställningen [Mjuk]. Den här inställningen kan skapa fantastiska
bilder genom att förstora de ljusa stjärnorna och dämpa ljuset från de
svagare stjärnorna. Du inaktiverar bearbetningen av stjärnljus genom
att välja [Av]. Observera att bilder med ljusa motiv inte bearbetas för att
framhäva stjärnor, även om du har valt alternativet [Skarp] eller [Mjuk].
72
zz Fotografera kvällsmotiv under stjärnklar
himmel (Stjärnklar natthimmel)
Ta fantastiska foton av en stjärnklar himmel över kvällsmotiv.
1
Välj [ ].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Placera kameran så att den
står stadigt.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
Justera fokus
zz -knappen → [
]→
-knappen
zz Tryck på
-knappen och vinkla
sedan kameran så att de stjärnor som
ska vara med i bilden befinner sig inuti
den ram som visas.
zz Tryck på -knappen för att starta
justeringen.
zz Det kan ta lite tid för kameran att göra
justeringen och du bör inte ändra
kamerans läge innan ett meddelande
om att justeringen har slutförts visas.
73
3
Fotografera.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
[Stjärnförstärkn.] →
zz Du kan göra stjärnorna ljusare genom att välja
[Skarp]. Du kan framhäva de ljusa stjärnorna på en stjärnhimmel genom
att välja inställningen [Mjuk]. Den här inställningen kan skapa fantastiska
bilder genom att förstora de ljusa stjärnorna och dämpa ljuset från de
svagare stjärnorna. Du inaktiverar bearbetningen av stjärnljus genom
att välja [Av]. Observera att bilder med ljusa motiv inte bearbetas för att
framhäva stjärnor, även om du har valt alternativet [Skarp] eller [Mjuk].
zz Prova att växla till läget för manuell fokusering om du vill ange
fokuspunkten mer exakt innan du fotograferar.
74
zz Fotografera stjärnspår (Stjärnspår)
Strimmor som skapas av stjärnornas rörelser på himlen registreras på
en enda bild. När du har angett slutartiden och antalet bilder tar kameran
en bildserie. En fotograferingssession kan pågå i upp till två timmar.
Kontrollera batterinivån innan du börjar.
1
Välj [ ].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Ange fotograferingssessionens
längd.
zz Använd -ringen för att ange
fotograferingssessionens längd.
3
Placera kameran så att den
står stadigt.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
Justera fokus
zz -knappen → [
]→
-knappen
zz Tryck på
-knappen och vinkla
sedan kameran så att de stjärnor som
ska vara med i bilden befinner sig inuti
den ram som visas.
zz Tryck på -knappen för att starta
justeringen.
75
zz Det kan ta lite tid för kameran att göra
justeringen och du bör inte ändra
kamerans läge innan ett meddelande
om att justeringen har slutförts visas.
4
Fotografera.
zz Rör inte kameran medan fotograferingen
pågår.
zz Om du vill avbryta fotograferingen
trycker du ned avtryckaren helt igen.
Observera att det kan ta upp till
30 sekunder att avbryta fotograferingen.
zz Om kamerans batteri skulle ta slut avbryts fotograferingen och en
sammansatt bild skapas och sparas med hjälp av de bilder som redan
har tagits.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
zz Prova att växla till läget för manuell fokusering om du vill ange
fokuspunkten mer exakt innan du fotograferar.
76
zz Spela in film med stjärnor som rör sig över
himlen (Stjärnor, intervallfilm)
Du kan skapa videoscener med snabbrörliga stjärnor genom att spela in en
intervallfilm som skapas av bilder som tas med ett angivet intervall. Du kan
justera fotograferingsintervallet och inspelningens längd efter dina behov.
Observera att varje session tar tid och kräver att många bilder tas.
Kontrollera batterinivån och det tillgängliga utrymmet på minneskortet
innan du börjar.
1
Välj [
].
zz Zoomen ställs in på maximalt
vidvinkelläge och kan inte justeras.
Justera färgerna
zz
-knappen → [
] → / -knapparna
zz Finjustering: -knappen → [ ] →
-knappen → / / / -knapparna
2
Konfigurera inställningarna för filmer.
3
Placera kameran så att den
står stadigt.
zz -knappen → välj ett alternativ →
välj en inställning
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
Justera fokus
zz -knappen → [
77
]→
-knappen
zz Tryck på
-knappen och vinkla
sedan kameran så att de stjärnor som
ska vara med i bilden befinner sig inuti
den ram som visas.
zz Tryck på -knappen för att starta
justeringen.
zz Det kan ta lite tid för kameran att göra
justeringen och du bör inte ändra
kamerans läge innan ett meddelande
om att justeringen har slutförts visas.
4
Kontrollera ljusheten.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att ta
en stillbild.
zz Växla till visningsläget och kontrollera
bildens ljushet.
zz Du kan justera ljusheten
genom att använda ratten för
exponeringskompensation för
att ändra exponeringsnivån på
fotograferingsskärmen.
5
Starta inspelningen.
zz Tryck på filminspelningsknappen →
tryck ned avtryckaren helt
zz Rör inte kameran medan fotograferingen
pågår.
zz Ingen bild visas på kameran medan
inspelningen pågår.
zz Du kan avbryta inspelningen genom
att trycka på avtryckaren eller
filminspelningsknappen igen. Observera
att det kan ta upp till 30 sekunder att
avbryta fotograferingen.
78
Inställning
Spara källbilder
Alternativ
Information
Du kan välja att spara varje
tagen bild innan filmen skapas.
Observera att [Effekt] inte är
tillgänglig när [På] är vald.
Av/På
Välj en filmeffekt, till exempel
stjärnspår.
Effekt
Intervall
Insp.storl. film
15 sek./30 sek./1 min
(NTSC)
(PAL)
Fotogr.tid
,
,
,
,
,
,
60 min/90 min/
120 min/Obegränsat
Välj ett intervall mellan varje
bild som ska tas.
Välj inspelningsstorleken
för film.
Välj en längd för inspelningen.
Välj [Obegränsat] om du vill
spela in till dess att kamerans
batteri har laddats ur.
Autoexponering Fast 1:a bild/Varje bild
Välj om exponeringen ska
baseras på den första bilden
eller uppdateras för varje bild.
Fjärrkontroll
Av/På
Välj om du vill använda en
trådlös fjärrkontroll.
Pip när bild tas
På/Av
Välj om kameran ska avge
ett pip när varje bild tas.
zz Du kan även konfigurera den här inställningen genom att välja
[Inst. av
Stjärnor, intervallfilm].
zz USB-nätadaptern PD-E1 (säljs separat) gör det möjligt att fotografera utan
att behöva oroa dig för hur mycket batteritid som återstår.
zz Fotograferingen avbryts automatiskt efter högst åtta timmar även om
du har valt alternativet [Obegränsat] för [Fotogr.tid].
79
Uppskattad uppspelningstid för olika inställningar för fotograferingsintervall
och bildfrekvens (för tagningar gjorda under en timme)
Fotograferingsintervall
15 sek.
15 sek.
30 sek.
30 sek.
1 min
1 min
Inspelningsstorlek
för film
NTSC
PAL
Uppspelningstid
(ungefärlig)
NTSC
PAL
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
16 sek.
19,2 sek.
8 sek.
9,6 sek.
8 sek.
9,6 sek.
4 sek.
4,8 sek.
4 sek.
4,8 sek.
2 sek.
2,4 sek.
zz Om kamerans batteri eller utrymmet på minneskortet skulle ta slut avbryts
fotograferingen och en sammansatt bild skapas och sparas med hjälp av
de bilder som redan hunnit tas.
zz En fördröjning uppstår innan du kan fotografera igen eftersom kameran
bearbetar bilderna.
zz Bildintervallet [1 min] är inte tillgängligt med följande effekter: [ ], [ ],
[ ] eller [ ].
zz B: blå; A: gulorange; M: magenta; G: grön
zz Inget ljud spelas in.
zz Prova att använda alternativet [På] för [Kvällsvisning] när du använder
det här läget.
zz Prova att växla till läget för manuell fokusering om du vill ange
fokuspunkten mer exakt innan du fotograferar.
80
Fotografera med bildeffekter
(Kreativa filter)
Lägg till olika effekter när du fotograferar. Ta några provbilder först och
kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.
1
Gå till
2
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
3
Välj en effektnivå.
4
Fotografera.
zz Använd
81
-läget.
-ringen för att ställa in nivån.
Ta svartvita bilder med en grynig och
rå stämning.
Grynig svartvit
Du kan fotografera motiv så att de framträder
från bakgrunden.
Bakgrundsoskärpa
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Försök fotografera motivet på nära håll och se samtidigt till att det är
tillräckligt avstånd mellan motivet och bakgrunden för att uppnå bästa
resultat med effekten för bakgrundsoskärpa.
zz En fördröjning kan uppstå innan du kan fotografera igen.
Skapa behagliga miljöer genom att fotografera
med ett simulerat filter för mjuk fokus.
Mjuk fokus
82
Fotografera med samma förvrängningseffekt
som genom ett fisheye-objektiv.
Fisheye-effekt
Gör färgerna mjukare och skapar bilder som
liknar akvarellmålningar.
Akvarell
Ta bilder som ser ut att vara tagna med
en leksakskamera, med vinjettering och
felaktiga färger.
Leksakskamera
Skapa en effekt som påminner om en
miniatyrmodell genom att göra bildens delar
utanför ett valt område suddiga.
Miniatyreffekt
83
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om målningar med låg kontrast och
platta färgtoner.
HDR konst standard
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om målningar med intensiva färgtoner.
HDR intensiv
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om oljemålningar med kraftiga
penseldrag.
HDR oljemålning
Lägg till en effekt som gör att dina bilder
påminner om urblekta äldre foton med kraftiga
konturer och en mörk atmosfär.
HDR relief
84
HDR konst standard, HDR intensiv, HDR oljemålning
och HDR relief
zz Den här metoden kan minska de urblekta högdagrar och detaljlösa
skuggpartier som brukar uppstå vid fotografering av motiv med
hög kontrast.
zz När du trycker ned avtryckaren helt tar kameran tre bilder och kombinerar
dem till en enda bild. Håll kameran stadigt när du fotograferar.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan orsaka
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet negativt.
När du använder den här funktionen bör du stänga av bildstabiliseringen.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
Oljemålning
zz [
] är inte tillgänglig i
(den är dock tillgänglig i
85
).
zz Bilder som påminner om miniatyrmodeller
(Miniatyreffekt)
1
2
zz
3
zz
4
Välj [
].
Välj det område som ska vara
i fokus (motivram för miniatyreffekt).
-knappen →
flytta ramen →
/ -knapparna för att
-knappen
Ställ in den punkt som ska vara
i fokus (AF-punkt).
/ / / -knapparna för att flytta
AF‑punkten → -knappen
Fotografera.
zz Du kan växla den horisontella orienteringen för den ram som visas när du
trycker på -knappen i steg 2 till vertikal orientering genom att trycka på
/ -knapparna.
86
Spela in olika typer av filmer
(Filmläge)
Det omfattande filmläget
har många funktioner och gör det möjligt
att ta filmer med miniatyreffekter (= 167), video-snapshots (= 169),
timelapse-filmer (= 171) och mycket mer.
1
Gå till
2
Starta inspelningen.
zz [
-läget.
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
zz Du kan också starta eller stoppa inspelningen genom att trycka på
[ ]/[ ] på skärmen.
-läget visas svarta fält längs skärmens över- och
zz När du använder
underkant. De svarta fälten anger de bildområden som inte kommer
att tas med.
-läget smalnar visningsområdet av och motiven förstoras.
zz När du använder
zz Du kan justera exponeringen med hjälp av ratten för
exponeringskompensation.
zz Du kan växla mellan att använda autofokus och en fast inställd fokusering
] på skärmen eller trycka på -knappen innan eller
genom att peka på [
under inspelningen. (Användningen av autofokus anges med en grön
]-ikonens övre vänstra del.) Observera att den här ikonen inte visas
i[
[Filmservo-AF] är inställd på [Av].
när
87
zz Spela in filmer med förvalda slutartider och
bländarvärden (filminspelning med manuell
exponering)
Ange önskade inställningar för slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan
du börjar spela in.
1
-knappen → [
2
Ange ISO-talet →
3
Ange slutartid och bländarvärde.
zz Slutartid:
-ringen
Starta inspelningen.
88
]
-knappen
-ratten
zz Bländarvärde:
4
] → välj [
zz Vid användning av vissa slutartider kan bilden på skärmen flimra vid
inspelning i lysrörsljus eller LED-ljus. Detta flimmer kan ibland även synas
i den inspelade filmscenen.
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (den nivå där indikatorn för exponeringsnivå visas) med
nivån för korrekt exponering genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz Du kan kontrollera ISO-talet i [AUTO]-läget genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs. Om det inte går att exponera bilden korrekt
med de valda värdena för slutartid och bländare visar indikatorn för
exponeringsnivå skillnaden mot en korrekt exponering. Indikatorn för
exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från en korrekt
exponering överstiger 3 EV-steg.
zz Spela in HDR-filmer
Du kan spela in filmer med stort dynamiskt omfång och bevarade detaljer
i högdagrar i motiv med hög kontrast.
1
2
-knappen → [
] → välj [ ]
Starta inspelningen.
89
Fotografera med programautomatik
(P-läge)
Kameran justerar automatiskt slutartiden och bländarvärdet efter
motivets ljushet.
När du använder -läget kan du fortfarande själv välja AF-funktion,
ljusmätningsmetod och många andra funktioner.
1
Gå till
2
Konfigurera de olika funktionerna
efter behov.
3
Fotografera.
-läget.
zz : Programautomatik; AE: Autoexponering
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs blinkar värdena för slutartid
och bländare i vitt om det inte går att exponera bilden korrekt. Om detta
inträffar kan du prova att justera ISO-talet eller aktivera blixten
(om motiven är mörka) för att försöka få en korrekt exponering.
zz Du kan även spela in filmer i -läget genom att trycka på
filminspelningsknappen. Det kan dock hända att vissa inställningar
under Snabbinställningar och på menyskärmarna justeras automatiskt
för filminspelning.
zz Du kan använda -ringen för att justera kombinationen av slutartid och
bländarvärde (Programskifte) när du har tryckt ned avtryckaren halvvägs.
90
Fotografera med förvald slutartid
(Tv‑läge)
Ställ in slutartiden innan du börjar fotografera. Kameran justerar automatiskt
bländarvärdet så att det passar slutartiden.
Lång
Kort
1
Gå till
2
Ange slutartiden.
3
Fotografera.
-läget.
zz -ringen
zz
: Tidsvärde
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar funktionen för bildstabilisering när du
fotograferar med långa slutartider och kameran är monterad på ett stativ.
zz Om bländarvärdet blinkar när du trycker ned avtryckaren halvvägs
kan en korrekt exponering inte uppnås. Justera slutartiden till dess
att bländarvärdet slutar blinka.
91
Fotografera med förvalt bländarvärde
(Av-läge)
Ställ in bländarvärdet innan du börjar fotografera. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.
Lågt värde
Högt värde
1
Gå till
2
Ställ in bländarvärdet.
3
Fotografera.
-läget.
zz -ringen
zz
: Bländarvärde (storleken på bländarens öppning i objektivet)
zz Om slutartiden blinkar när du trycker ned avtryckaren halvvägs kan
en korrekt exponering inte uppnås. Justera bländarvärdet till dess att
slutartiden slutar blinka.
92
Fotografera med förvald slutartid och
förvalt bländarvärde (M-läge)
Ställ in slutartiden och bländarvärdet på en önskad exponeringsnivå innan
du börjar fotografera.
1
2
3
Gå till
-läget.
-knappen → [ ] → ange ISO-talet
Ange slutartid och bländarvärde.
zz Slutartid:
-ratten
zz Bländarvärde:
4
Fotografera.
93
-ringen
zz
: Manuell
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (den nivå där indikatorn för exponeringsnivå visas) med
nivån för korrekt exponering genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan indikatorn för
exponeringsnivå flyttas om du justerar zoomen eller komponerar
om bilden.
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan skärmens ljushet ändras beroende
på vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger. Skärmens ljusstyrka
förblir däremot densamma när blixten är uppfälld och du använder [ ].
zz Exponeringen blir kanske annorlunda än förväntat när ISO-talet är inställt
på [AUTO], eftersom ISO-talet justeras för att uppnå en korrekt exponering
som är anpassad till din valda slutartid och ditt valda bländarvärde.
zz Bildens ljushet kan påverkas av funktionen Auto ljuskorrigering. Om du vill
att Auto ljuskorrigering även i fortsättningen ska vara inaktiverad
-läget lägger du till en [ ]-markering för [Av vid manuell expon] på
i
inställningsskärmen för Auto ljuskorrigering.
zz Beräkningen av korrekt exponering görs utifrån den angivna
mätningsmetoden.
zz När ISO-talet är inställt på [AUTO] kan du använda ratten för
exponeringskompensation för att justera exponeringen.
94
zz Fotografera med långa exponeringar (Bulb)
När du väljer slutartidsinställningen bulb hålls
slutaren öppen så länge du håller avtryckaren
nedtryckt.
1
-ratten → [BULB]
zz Vrid -ratten moturs. Efter att [30"] visats
är nästa alternativ [BULB].
2
Fotografera.
zz När du exponerar bilden hålls slutaren öppen så länge du håller
avtryckaren helt nedtryckt. Den förflutna exponeringstiden visas under
exponeringen.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den
stilla och förhindra kameraskakningar. När du använder den här funktionen
bör du stänga av bildstabiliseringen.
zz När [Skärmavtryckare] har ställts in på [På] startar du fotograferingen
genom att peka en gång på skärmen och avslutar den genom att peka på
skärmen igen. Var försiktig så att du inte stöter till kameran när du pekar
på skärmen.
95
Zooma in närmare på motiv
(Digital zoom)
Om avlägsna motiv är för långt borta för att du ska kunna förstora dem med
den optiska zoomen kan du använda digital zoom med upp till cirka 16x
förstoring.
1
Tryck zoomreglaget mot
.
zz Håll kvar reglaget.
zz Zoomningen avbryts vid den största
zoomfaktorn innan bilden börjar bli tydligt
grynig, vilket sedan visas på skärmen.
(1)
2
Tryck mot
igen.
zz Kameran zoomar in ännu mer på motivet.
zz (1) är den aktuella zoomfaktorn.
zz När du använder zoomreglaget visas det aktuella zoomläget på
zoomstapeln. Färgen på zoomstapeln ändras beroende på zoomintervall.
-- Stapelns vita område: optiskt zoomintervall där bilden inte upplevs
som grynig.
-- Stapelns gula område: digitalt zoomintervall där bilden inte blir märkbart
grynig (ZoomPlus).
-- Stapelns blå område: digitalt zoomintervall där bilden upplevs som grynig.
zz Vid användning av vissa inställningar för antalet lagrade pixlar visas inte
det blå området och du kan zooma in till maxnivån i en enda inzoomning.
[Digital
zz Du kan inaktivera den digitala zoomen genom att välja
zoom] → [Av].
96
Låsa bildens ljushet/exponering
(AE‑lås)
Du kan låsa exponeringen när du tar stillbilder eller spelar in filmer.
Du kan även ställa in fokus och exponeringen separat.
2
1
Utan AE-lås
AE-lås
1
Rikta kameran mot det motiv du vill
låsa exponeringen på.
2
Tryck på
zz [
-knappen.
] visas och exponeringen låses.
zz Tryck på knappen igen för att låsa upp
inställningen.
3
Komponera och ta bilden.
zz AE: Autoexponering
97
Ta närbilder (Närbild)
Om du vill begränsa fokus till motiv på kort avstånd ställer du in kameran
på [ ].
1
Tryck på -knappen för att välja [ ].
2
Fotografera.
zz Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
zz Prova att motverka kameraskakningar genom att montera kameran på ett
] innan du börjar fotografera.
stativ, trycka på -knappen och välja [
98
Fotografera i läget för manuell
fokusering
När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering.
Du kan förenkla fokuseringen genom att förstora ett område i bilden.
1
Ställ in kameran på att använda
manuell fokusering.
zz Tryck på -knappen och välj sedan [
zz [
2
].
] och MF-indikatorn visas.
Fokusera.
zz Ta hjälp av MF-indikatorn (1, som visar
avstånd och fokuspunkt) på skärmen och
ange den allmänna fokuspunkten genom
att hålla / -knapparna intryckta.
(1)
zz Du kan finjustera fokuspunkten genom
att trycka snabbt på / -knapparna
samtidigt som du studerar den förstorade
visningen. Du kan justera förstoringen
genom att trycka på -knappen.
zz Du kan flytta det förstorade
visningsområdet genom att dra det på
skärmen. Du kan återställa det förstorade
området till bildens mitt genom att trycka
-knappen.
på
3
Fotografera.
99
zz Prova att fästa kameran på ett stativ för att stabilisera den om du vill
fokusera mer exakt.
zz Du kan starta funktionen för manuell fokusering med förstorat
visningsområde (MF-punkt zoom).
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill att kameran ska finjustera
fokuspunkten (Säker M. Fokus).
zz Den förstorade visningen i steg 2 är inte tillgänglig vid fotografering
i RAW‑sekvensläge.
100
zz Enkel identifiering av fokusområdet
(MF‑peaking)
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan själv justera färgen och visningsnivån.
1
[Inst. av MF-peaking] →
[Peaking] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
zz Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
101
Fotografera med autofokuslås
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.
1
Lås fokus.
zz Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på -knappen.
zz Fokus är nu låst och [
] samt
MF‑indikatorn visas på skärmen.
2
Komponera och ta bilden.
zz Lås upp fokus genom att trycka på
-knappen igen och välja [ ] eller [ ].
zz Autofokuslås är inte tillgängligt när Servo AF (= 148) används.
102
Fotografera med förinställda
brännvidder (Stegzoom)
Du kan använda brännvidderna 24–100 mm (motsvarande 35 mm-formatet).
zz Vrid -ringen moturs för att zooma in.
Du zoomar ut genom att vrida -ringen
medurs.
zz Stegzoom kan inte användas vid inspelning av filmscener även om
du vrider på -ringen.
zz När du använder digital zoom kan du inte ändra zoomfaktorn genom
att vrida -ringen moturs. Om du i stället vrider ringen medurs ändras
brännvidden till 100 mm.
103
Ändra bildkvaliteten
Välj mellan sju olika kombinationer av storlek (antal pixlar) och kompression
(bildkvalitet). Du kan även ange om bilderna ska sparas i RAW-format.
1
-knappen → [
alternativ
] → välj ett
zz [ ] och [ ] anger olika nivåer av bildkvalitet beroende på
kompressionens omfattning. Vid samma storlek (antal pixlar) ger [ ] en
högre bildkvalitet. Även om [ ] bilderna har fått en aning lägre bildkvalitet
får du plats med fler bilder på ett minneskort. Observera att bilder med
storleken [ ] har kvaliteten [ ].
zz Spara bilder i RAW-format
Kameran kan spara bilder i JPEG- och RAW-format.
RAW-bilder innehåller de ”råa” obearbetade bilddata som utgör grunden
för att skapa JPEG-bilder.
1
-knappen → [
-knappen
104
] → tryck på
2
Välj en metod för att ta RAW-bilder.
zz [
] ger RAW-bilder med högsta möjliga bildkvalitet. [
] ger
RAW‑bilder med något mindre filstorlek.
zz Du kan inte öppna bilder i RAW-format direkt på en dator och visa eller
skriva ut dem. Du måste först bearbeta bilderna i kameran eller använda
programvaran Canon Digital Photo Professional för att konvertera bilderna
till vanliga JPEG- eller TIFF-filer.
zz Digital zoom är inte tillgänglig när bilderna sparas i RAW-format.
zz Filändelsen för JPEG-bilder är .JPG och filändelsen för RAW-bilder är
.CR3. Filnamnen för JPEG- och RAW-bilder som tas samtidigt får samma
bildnummer.
[Bildkvalitet].
zz Du kan även konfigurera den här inställningen i
] eller [
] i [RAW] om du vill att kameran ska spara
Välj [
bilderna i både JPEG- och RAW-format samtidigt.
zz Kameran sparar endast bilderna i JPEG-format när [RAW] är inställd på [−]
[Bildkvalitet] och sparar endast bilderna i RAW-format när
på skärmen
[JPEG] är inställd på [−].
105
Ändra sidförhållandet
Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).
1
[Stillbildsformat]
106
Ändra tiden för bildvisning efter
fotografering
Du kan ändra hur länge en bild ska visas efter fotograferingen.
1
Av
[Visningstid]
Inga bilder visas efter fotograferingen.
Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan förbereda
2 sek./4 sek./
dig inför att ta nästa bild genom att trycka ned avtryckaren
8 sek.
halvvägs igen, även om en bild visas på skärmen.
Vänta
Bilderna visas till dess att du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
107
Ändra blixtmetod
Du kan ändra blixtmetod efter motivet som fotograferas.
1
Tryck på -knappen för att välja en
blixtmetod.
Automatisk blixt
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
Blixt på
Blixten avfyras för varje bild.
Lång synktid
Blixten avfyras för att huvudmotivet ska belysas
(till exempel människor) när kameran fotograferar med
lång slutartid för att öka ljusheten för den bakgrund
som ligger utanför blixtområdet.
Blixt av
För fotografering utan blixt.
zz Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
zz När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar.
Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller andra
åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz I [ ]-läget ska du se till att huvudmotivet inte rör sig innan slutarljudet har
tystnat, även om blixten utlöses.
108
Låsa bildens ljushet/exponering vid
blixtfotografering (FE-lås)
Behåll den inställda blixtenergin.
FE-lås
Utan FE-lås (överexponerad)
1
Fäll upp blixten och ställ in den på
[ ] eller [ ].
2
Rikta kameran mot det motiv du vill
låsa exponeringen på.
3
Tryck på
-knappen.
zz Blixten utlöses. [ ] och en cirkel som
anger mätområdet visas på skärmen för
att ange att inställningen för blixtenergi
har låsts.
4
Komponera och ta bilden.
109
zz FE: Blixtexponering
zz [ ] blinkar om det inte går att exponera bilden korrekt, även om du har
-knappen för att utlösa blixten. Tryck på
-knappen för att
tryckt på
aktivera FE-låset när motivet befinner sig inom blixtens räckvidd.
110
Konfigurera blixtinställningar
Du kan välja mellan ett flertal olika blixtinställningar.
1
[Blixtinställningar]
zz Du kan även öppna skärmen [Blixtinställningar] genom att trycka på
-knappen och sedan omedelbart trycka på
-knappen.
zz Justera blixtexponeringskompensationen
Du kan justera blixtexponeringen från –2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
Inställning med minusvärde
1
Inställning med plusvärde
[Exp.komp blixt]
111
2
Ange kompensationens storlek.
zz Justera blixtenergin
Du kan välja mellan tre blixtnivåer i metoderna
Blixtenergi: Min
/
/
.
Blixtenergi: Max
1
[Blixtmetod] → [Manuell]
2
[Blixtenergi]
112
zz Ändra blixtsynkroniseringen
Blixtens tändning kan justeras i förhållande till slutarens utlösning.
1:a ridån
2:a ridån
1
[Slutarsynk.]
1:a ridån
Blixten tänds omedelbart efter att slutaren har öppnats.
2:a ridån
Blixten tänds omedelbart innan slutaren stängs.
zz [1:a ridån] används alltid vid slutartider på 1/100 sekund och kortare, även
om du har valt alternativet [2:a ridån].
zz Minska röda ögon
Kameran kan tända lampan för minskning av röda ögon automatiskt när
du fotograferar med blixt i svagt ljus.
1
[Lampa på]
113
zz Konfigurera korrigering av blixtexponering
Kameran kan justera slutartiden, bländarvärdet och ISO-värdet automatiskt
i de situationer där det annars inte går att exponera bilden korrekt vid
fotografering med blixt.
1
[Korr. blixtexp]
zz Bilder kan tas med andra inställningar än de värden som visas när
du trycker ned avtryckaren halvvägs.
114
Serietagning
Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera kontinuerligt.
1
2
-knappen → [
] eller [
]
Fotografera.
zz Kameran tar en serie med bilder under
hela den tid du håller avtryckaren helt
nedtryckt.
zz Under serietagningar i
-läget låses fokus på det avstånd som
identifieras för den första bilden i serien.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena och kamerainställningarna kan
kameran ibland tillfälligt sluta ta bilder eller ta bilder långsammare.
zz När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena, vilken typ av minneskort som
används och hur många bilder du har tagit i en serietagning kan det
uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen.
zz Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
zz Under serietagningar kan de bilder som visas på skärmen skilja sig från
de bilder som faktiskt tas samt se suddiga ut.
zz Under vissa fotograferingsförhållanden eller vid användning av vissa
kamerainställningar kan du kanske inte ta lika många bilder som normalt
under en serietagning.
115
Använda självutlösaren
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är med
eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka 10 sekunder
efter att du har tryckt ned avtryckaren helt. Du kan undvika de
kameraskakningar som kan uppstå när du trycker på avtryckaren genom
att ställa in självutlösaren på två sekunder.
1
2
-knappen → [
], [
] eller [
]
Fotografera.
zz Fokusera på motivet och tryck sedan
ned avtryckaren helt.
zz När du startar självutlösaren blinkar
lampan och självutlösarljudet hörs.
zz Självutlösaren fungerar inte, även om du har aktiverat den, om du trycker
på filminspelningsknappen för att starta en filminspelning.
zz Om blixten utlöses eller om du har angett att många bilder ska tas blir
intervallet mellan bilderna längre. Om minneskortet blir fullt avbryts
fotograferingen automatiskt.
116
Fotografera i RAW-sekvensläge
Den här fotograferingsmetoden gör det möjligt att ta snabba bildserier
i RAW-format. Den är användbar när du vill kunna välja den bästa bilden
i en bildserie som tagits i exakt rätt ögonblick. Bilderna sparas i en enda fil
(rulle) som innehåller samtliga bilder i bildserien. Du kan extrahera valfria
bilder från rullen och spara varje bild separat (= 188).
1
[RAW-sekvensläge] →
[RAW‑sekvensläge] → [På]
2
[För-fotografering]
På
Fotograferingen börjar strax innan (upp till cirka
0,5 sekund innan) du trycker ned avtryckaren helt,
efter att du först snabbt har tryckt ned den halvvägs.
Av
Fotograferingen börjar när du trycker ned
avtryckaren helt.
3
Fotografera.
zz En indikator på skärmen visar
buffertminnets status.
117
zz Kameran fortsätter ta bilder så länge
du håller avtryckaren helt nedtryckt.
Tagningen av bildserien avbryts när
buffertminnet blir fullt eller du släpper
avtryckaren.
zz Använd ett minneskort som har tillräckligt med ledigt utrymme (minst 4 GB).
zz Vi rekommenderar att du använder minneskort med hastighetsklassen
SD Speed Class 10 eller högre vid fotografering i RAW-sekvensläge.
Skrivningen avslutas fortare om du använder minneskort med höga
skrivhastigheter.
zz Fotografering i RAW-sekvensläge är inte tillgänglig när
batterinivåindikatorn blinkar.
zz Bilderna sparas kanske inte korrekt om batteriet laddas ur helt under en
pågående bearbetning av bilder när du fotograferar i RAW-sekvensläge
och använder ett minneskort med låg skrivhastighet och ett nästan
urladdat batteri.
eller
eftersom ISO auto
zz ISO-talet kan inte ställas in manuellt i ,
används.
eller
.
zz Slutartider längre än 1/30 sekund är inte tillgängliga i
zz Kamerans autofokusfunktion används inte under fotograferingen eftersom
fokus ställs in för den första bilden.
zz Exponeringen låses vid värdet för den första bilden och används sedan
för samtliga bilder i serien.
zz De inställningar för bildstil, vitbalans m.m. som görs för den första bilden
används sedan för samtliga bilder i serien.
zz Kameran avger inga pipljud under fotograferingen av bildserier, oberoende
av den valda inställningen för [Pipljud].
zz Filnamnen för bilder tagna i RAW-sekvensläge börjar med CSI_ och slutar
med filnamnstillägget .CR3.
zz Bilderna tas med kamerans elektroniska slutare. Läs anmärkningarna
och tipsen om kamerans elektroniska slutare (= 147) innan du börjar
fotografera i RAW-sekvensläge.
zz Du kan inte öppna bilder tagna i kamerans RAW-sekvensläge direkt på
en dator. Du måste först bearbeta bilderna i kameran eller programvaran
Canon Digital Photo Professional.
118
Lägga till en datumstämpel
Kameran kan lägga till fotograferingsdatum i bildernas nedre högra hörn.
Observera att datumstämplar inte kan redigeras eller tas bort.
Kontrollera därför i förväg att rätt datum och klockslag är inställt (= 25).
1
[Dat.stämpel
[Datum-Tid]
2
Fotografera.
] → [Datum] eller
zz När du tar bilder lägger kameran till
fotograferingsdatum och -tid i bildernas
nedre högra hörn.
zz Fotografier som tagits utan datumstämpel kan skrivas ut med
datumstämpel på följande sätt.
Om du lägger till en datumstämpel på det här sättet på bilder som redan
har en stämpel kan informationen skrivas ut två gånger.
-- Skriva ut med utskriftsfunktionerna
-- Skriv ut med hjälp av kamerans inställningar för DPOF-utskrift
119
Justera bildens ljushet
(Exponeringskompensation)
Den standardinställning som kameran gör för exponeringen när du tar
stillbilder eller spelar in filmer kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet ±3 EV.
Inställning med minusvärde
Inställning med plusvärde
1
Ställ in exponerings­kompensationen.
2
Komponera och ta bilden.
zz Använd ratten för exponeringskompensation
för att ställa in nivån.
zz Mer information om [ ]-läget (tilldela) på ratten för
exponeringskompensation finns i (= 283).
120
zz Automatisk exponeringsgaffling
(AEB‑fotografering)
Kameran tar tre bilder med olika exponeringsnivåer i följd. Gafflingens
exponeringsomfång kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet ±2 EV och
centreras kring nivån för exponeringskompensation.
Underexponering
Överexponering
1
2
[Exp. komp./AEB]
Konfigurera inställningen →
-knappen
zz Exponeringskompensation: ratten för
exponeringskompensation
zz AEB:
3
-ringen
Fotografera.
zz En serie med tre bilder tas när du trycker
ned avtryckaren. Exponeringen centreras
kring den exponeringsnivå som angavs
i steg 2 – från standardexponering till
underexponering till överexponering.
121
zz När matningsmetoden är inställd på
[Snabb serietagning] eller [Långsam
serietagning] tar kameran tre bilder i följd
varje gång du trycker ned avtryckaren
helt och avbryter sedan fotograferingen.
zz Du kan rensa AEB-inställningen genom att välja värdet 0 för AEB enligt
proceduren för konfiguration av funktionen.
/
/ / vid
zz AEB-fotografering är endast tillgänglig i /
fotografering utan blixt.
zz Om exponeringskompensation redan används behandlas värdet
som har angetts för den funktionen som standardexponeringsnivå för
AEB‑funktionen.
122
Ändra ISO-talet för stillbilder
Ställ in ISO-talet på [AUTO] om du vill att kameran automatiskt ska välja ett
ISO-tal som passar fotograferingsmetoden och fotograferingsförhållandena.
Om du inte vill att kameran ska ställa in ISO-talet automatiskt väljer du ett
högre ISO-tal för att få en högre känslighet och ett lägre ISO-tal för att få en
lägre känslighet.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
zz Du kan få mindre korniga bilder genom att sänka ISO-talet, men det
finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar under vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan minska
risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka blixtens räckvidd.
Bilderna kan däremot se gryniga ut.
zz ISO-talet kan ställas in på H (25600) när [Maximum] för [ISO-område] är
inställd på [H (25600)].
zz Ändra ISO-området
Du kan ange det manuellt inställbara ISO-området (min- och maxgränser).
1
[ ISO-inställningar] →
[ISO-område]
123
zz Eftersom H (motsvarar ISO 25600) är en utökad ISO-inställning märks
bildbrus (inklusive kornighet, ljuspunkter och färgade band), oregelbundna
färger och färgskiftningar tydligare än normalt. Den upplevda upplösningen
blir dessutom lägre än normalt.
zz Justera automatiskt ISO-område
Du kan ange intervallet för ISO auto.
1
[Auto område]
zz Ställa in den längsta slutartiden för ISO auto
Du kan ange den längsta slutartid som får användas för ISO auto när
du fotograferar med eller
.
1
[Min.slutartid]
2
[Auto] eller [Manuellt]
Auto
Använd -ringen för att ställa in skillnaden (långsam eller
snabb) jämfört med standardvärdet.
Manuellt
Använd -ringen för att ställa in den längsta slutartid som
får användas.
124
zz Om kameran inte lyckas åstadkomma en korrekt exponering med hjälp av
det högsta ISO-tal som angetts för [Auto område] kan en slutartid som är
längre än den tid som angetts för [Min.slutartid] användas för att bilden ska
kunna exponeras korrekt.
125
Ändra ISO-talet för filmscener
Du kan ange ISO-talet manuellt när du har valt [ ].
Välj alternativet [AUTO] om du vill att kameran automatiskt ska välja ett
ISO-tal som passar fotograferingsförhållandena. Om du inte vill att kameran
ska ställa in ISO-talet automatiskt väljer du ett högre ISO-tal för att få en
högre känslighet och ett lägre ISO-tal för att få en lägre känslighet.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
zz Ändra ISO-området
Du kan ange det intervall (minimum och maximum) som ska användas när
ISO-talet ställs in manuellt för inspelning av filmscener i HD, Full HD eller 4K.
Den här inställningen gäller för [ ].
1
[ ISO-inställningar] → [ISOområde] eller [Område för
]
zz [ISO-område] gäller för filmscener i HD
och Full HD.
126
zz Justera den maximala automatiska
ISO‑inställningen
Du kan låta välja det maximala ISO-talet som kan ställas in automatiskt för
inspelning av filmscener i HD, Full HD eller 4K samt timelapse-filmer.
1
[ ISO-inställningar] →
[Max. för auto]/[
Max. för auto]/
[ Max. för auto]
zz [Max. för auto] gäller för filmscener i HD
och Full HD.
127
Automatisk korrigering av ljushet och
kontrast (Auto ljuskorrigering)
Korrigera ljushet och kontrast automatiskt för att undvika att få bilder som är
för mörka eller har för låg eller hög kontrast.
Låg
Hög
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
zz Den här funktionen kan ge ett ökat bildbrus under vissa
fotograferingsförhållanden.
zz När effekten av Auto ljuskorrigering är för kraftig och bilderna blir för ljusa
] eller [
].
ställer du in funktionen på [
zz Bilderna kan fortfarande bli ljusa och effekten av
]
exponeringskompensationen kan bli svag för andra inställningar än [
om du använder en mörkare inställning för exponeringskompensation eller
] när du
blixtexponeringskompensation. Ställ in den här funktionen på [
fotograferar vid den angivna ljusheten.
] används kan du kanske inte ta lika många bilder
zz När inställningen [
som normalt under en serietagning.
128
Fotografera ljusa motiv
(Högdagerprioritet)
Förbättra graderingen i ljusa bildområden för att undvika detaljförluster
i motivets högdagrar.
1
[Högdagerprioritet]
zz Om du väljer alternativet [D+] eller [D+2] för högdagerprioritet kan du inte
]
välja ISO-tal under [200]. Auto ljuskorrigering ställs dessutom in på [
och kan inte ändras i det här fallet.
zz Under vissa fotograferingsförhållanden ser bilderna kanske inte ut som
förväntat, även om du har valt [D+2].
129
Justera inställningarna för ND-filter
Funktionen för automatiskt ND-filter minskar ljusintensiteten till 1/8 av den
faktiska nivån (vilket motsvarar tre steg) för att skapa optimal ljushet i de
motiv du fotograferar. Om du väljer [ ] kan du använda längre slutartider
och lägre bländarvärden.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
zz När du väljer [ ] bör du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar.
Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller andra
åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz ND: Neutral densitet
130
Ändra mätningsmetod
Justera mätningsmetoden (hur ljushet mäts) för att passa olika
fotograferingsförhållanden.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
Evaluerande
ljusmätning
För fotografering vid normala förhållanden, inklusive
motljus. Anpassar automatiskt exponeringen så att
den passar fotograferingsförhållandena.
Spotmätning
Mätningen begränsas till området inom [ ] (ramen
för spotmätning) som visas i mitten av skärmen.
Centrumvägd
genomsnitt
Identifierar den genomsnittliga ljusheten i hela
bildområdet, som beräknas genom att behandla
ljusheten i mittområdet som viktigast.
131
Ställa in mättimern
Justera hur länge exponeringsvärdet ska visas efter att du har tryckt ned
avtryckaren halvvägs.
1
[Mättimer]
132
Konfigurera exponeringssimulering
Exponeringssimuleringen gör att bildernas ljushet matchar den faktiska
ljusheten (exponeringen) i dina bilder bättre. Bildens ljushet ändras
i förhållanden till exponeringskompensationen. Använd inte den här
funktionen om du föredrar att bilderna visas med standardinställningen
för ljushet, vilket oftast gör dem enklare att se.
1
[Expo. simulering]
133
Få naturliga färger (Vitbalans)
Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga
ut för motivet som du fotograferar.
Dagsljus
Moln
1
Glödlampa
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
Justera vitbalansen
zz
-knappen → / -knapparna
Justera vitbalansen
zz
-knappen →
/
/ / -knapparna
Ställa in vitbalansgaffling
zz
-knappen →
-ratten
zz Kameran tar en serie med tre bilder
i olika färgtoner.
Ställa in vitbalansens
färgtemperatur
zz [
]→
134
-knappen → / -knapparna
zz Inställda korrigeringsnivåer behålls även om du ändrar alternativet
för vitbalans.
zz B, A, M och G avser färgerna blå, gulorange, magenta respektive grön
på skärmen för avancerade korrigeringsinställningar.
zz En korrigering av en nivå för blått/gulorange motsvarar en korrigering
på omkring 5 mired på ett objektivfilter för färgkompensation. (Mired: en
färgtemperaturenhet som representerar densiteten hos objektivfilter för
färgkompensation.)
zz Färgtemperaturen kan ställas in i steg om 100 K i intervallet 2 500–10 000 K.
135
zz Egen vitbalans
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar
i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar.
Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.
1
Fotografera ett vitt objekt.
zz Fokusera på och ta en bild av ett helt vitt
objekt som fyller upp hela skärmen.
zz Tryck på
2
3
4
[
]→[
-knappen.
]
[Egen VB]
Läs in vitbalansdata.
zz Välj den bild du tog i steg 1 →
-knappen → [OK]
zz Använd
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen.
136
zz Om du har fotograferat ett vitt motiv som är för ljust eller för mörkt kan
det bli svårt att ställa in vitbalansen korrekt.
zz Välj [Avbryt] för att välja en annan bild. Välj [OK] för att använda
den aktuella bilden för inläsning av vitbalansdata men observera att
vitbalansen kanske inte ställs in korrekt.
zz Du kan använda ett gråkort eller en reflektor med 18 % reflektion
(finns i fackhandeln) för att ställa in en mer exakt vitbalans.
zz Den aktuella vitbalansinställningen och relaterade inställningar åsidosätts
när du fotograferar ett vitt motiv.
137
Anpassa färger (Bildstil)
Välj färginställningar som passar motivet väl.
1
-knappen → [
välj ett alternativ
]→
Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa
motivet. Färgerna blir kraftigare, framförallt
blåa himlar, grönska och solnedgångar i natur-,
utomhus- och solnedgångsmotiv.
Standard
Bilden får kraftiga färger, blir skarp och klar.
Passar de flesta motiv.
Porträtt
Ger mjuka hudtoner med aningen mindre skärpa.
Passar för porträtt tagna på nära håll. Du kan
ändra hudtoner genom att justera [Färgton].
Landskap
Ger kraftiga blåa och gröna färger och mycket
skarpa och klara bilder. Ett effektivt sätt att få
imponerande landskapsbilder.
Detaljrik
Ger en detaljerad återgivning av fina motivkonturer
och strukturer. Ger bilderna ett något mer livfullt
intryck.
Neutral
Används för bilder som ska retuscheras på en
dator vid ett senare tillfälle. Ger dämpade bilder
med lägre kontrast och naturliga färgtoner.
138
Naturtrogen
Används för bilder som ska retuscheras på
en dator vid ett senare tillfälle. Skapar en
naturtrogen återgivning av motivets färger
uppmätta i omgivningsljus med färgtemperaturen
5 200 K. Kraftigare färger dämpas för att ge mer
återhållsamma bilder.
Monokrom
Skapar svartvita bilder.
Egen
Lägg till en ny bildstil som baseras på färdiga stilar
som [Porträtt] eller [Landskap] eller en bildstilsfil
och justera den vid behov.
zz [Auto]-inställningarna används som standard för [
] till dess att du lägger till en bildstil.
[
139
], [
] och
Anpassa bildstilar
Anpassa parametrarna för bildstilar, till exempel kontrast eller färgmättnad.
1
-knappen → [
alternativ →
2
Konfigurera inställningarna.
zz Alternativ:
/
] → välj ett
-knappen
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
140
Skärpa
Styrka
Justera nivån för kantförbättring. Välj lägre
värden för att göra motiven mjukare
(oskarpa) eller högre värden för att göra
motiven skarpare.
Finhetsgrad
Anger hur tunna kanter förbättringen ska
användas på. Välj lägre värden för att få fler
förbättrade detaljer.
Tröskel
Det tröskelvärde för kontraster mellan kanter
och omgivande bildområden som avgör
nivån av kantförbättring. Välj lägre värden för
att förbättra kanter som inte står ut särskilt
mycket från omgivande områden. Observera
att användningen av lägre värden även kan
ge ett ökat brus.
Kontrast
Justera kontrasten. Välj lägre värden för att
minska kontrasten eller högre värden för att
öka den.
Färgmättnad*1
Justerar intensiteten i färgerna. Välj lägre
värden för att dämpa färgerna eller högre
värden för att göra färgerna djupare.
Färgton*1
Justerar färgtonen för hud. Välj lägre värden
för att skapa rödare toner eller högre värden
för att skapa gulare toner.
141
Filtereffekter*2
Framhäv vita moln, grönskan hos träd och
andra färger i monokroma bilder.
N: Normala svartvita bilder utan några
filtereffekter.
Ye: Ger en mer naturlig återgivning av en blå
himmel och klarare vita moln.
Or: G
ör en blå himmel aningen mörkare.
Solnedgången strålar tydligare.
R: Gör en blå himmel ganska mörk. Höstlöv
blir skarpare och framhävs tydligt.
G: H
udtoner och läppar får en dämpad
färg. Trädens gröna löv blir skarpare och
framhävs tydligt.
Toningseffekt*2
Välj mellan följande monokroma toner:
[N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Magenta],
eller [G:Grön].
*1 Ej tillgänglig för [
].
*2 Endast tillgänglig för [
].
zz Inställningarna för [Skärpa], [Finhetsgrad] och [Tröskel] används inte för filmer.
zz Resultaten av [Filtereffekter] blir mycket tydligare vid användning av högre
värden för [Kontrast].
142
Spara anpassade bildstilar
Spara färdiga stilar (till exempel [
] eller [
]) som du har anpassat
för att skapa nya stilar. Du kan skapa en mängd olika bildstilar med
inställningar för olika parametrar som skärpa eller kontrast.
1
2
[
-knappen → [
] → välj [
],
] eller [
]→
-knappen
Konfigurera inställningarna.
zz Alternativ:
/
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
143
Reducera brus vid fotografering med
höga ISO-tal
Du kan välja mellan tre nivåer för
brusreducering: [Låg], [Standard], [Hög].
Den här funktionen är särskilt användbar
vid fotografering med höga ISO-tal.
1
[Brusreducering för höga ISO]
zz Använda brusreducering vid multitagning
Kombinera automatiskt fyra bilder till en enda
bild för att minska mängden brus. Vid en
jämförelse av inställningen [Brusreducering
för höga ISO] med [Hög] minimerar den här
funktionen förluster i bildkvalitet samtidigt som
den reducerar brus.
1
[Brusreducering för höga
ISO] → [Brusred. vid multitagning]
144
zz Oväntade resultat kan uppstå om bilderna är relativt oskarpa (till exempel
till följd av kameraskakningar). Montera i så fall kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla om detta är möjligt.
zz Om du fotograferar ett rörligt motiv kan eftersläpande spökbilder uppstå
eller området runt motivet bli mörkt.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan brus ibland uppkomma längs
bildens kanter.
zz Det går inte att använda blixten.
zz Det kan ta längre tid än normalt för kameran att spara bilden på
minneskortet. Du kan inte ta nästa bild innan kameran har slutfört
bearbetningen av bilden.
145
Fotografera genom att peka på
skärmen (Skärmavtryckare)
Den här funktionen gör det möjligt att ta bilder genom att snabbt peka
på skärmen i stället för att trycka på avtryckaren. Kameran fokuserar
automatiskt på motiven och justerar bildens ljushet.
1
Konfigurera inställningen.
2
Fotografera.
zz Peka på [
till [ ].
] och ändra inställningen
zz Peka på ett område där du vill att
kameran ska fokusera.
zz Om en gul autofokuspunkt visas anger den att kameran inte lyckas
fokusera på motiven.
146
Fotografera med elektronisk slutare
Vid fotografering används normalt en mekanisk slutare, men du kan även
växla till att använda kamerans elektroniska slutare för att kunna välja
kortare slutartider.
1
2
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
[Slutarläge] → [Elektroniskt]
Fotografera.
Lämplig för fotografering med korta slutartider i starkt ljus.
Den kortaste tillgängliga slutartiden är 1/25600 sek.
Kameraskakningar eller motivrörelser kan orsaka förvrängningar i bilderna.
Vid fotografering i lysrörsljus eller andra flimrande ljuskällor kan kamerans
skärm flimra. Bilderna kan även innehålla horisontella band (brus) och bli
ojämnt exponerade. Om detta inträffar kan det ibland hjälpa att välja en
kortare slutartid.
När du fotograferar visas en vit ram längs skärmens kanter under
exponeringen. Observera att ramen inte visas om du väljer slutartider som
är längre än 1 sekund.
Du kan fortfarande justera bländaren, även när alternativet [Elektroniskt]
har valts. Du kan, beroende på fotograferingsförhållandena, även höra
andra mekaniska ljud.
Den mekaniska slutaren kan, under vissa fotograferingsförhållanden,
aktiveras i samband med bildbearbetningen efter att du har tagit en bild.
Ljusa band kan visas i bilderna. De tagna bilderna kan även innehålla ljusa
och mörka band om du har fotograferat med kamerans elektroniska slutare
samtidigt som blixtar från andra kameror har utlösts, eller vid fotografering
i lysrörsljus eller andra flimrande ljuskällor.
Funktionen för serietagning är inte tillgänglig. Du kan inte heller använda
kamerans blixt.
147
Fotografera med Servo AF
Fokus och exponering behålls där den blå autofokuspunkten visas så
länge du håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Det hjälper dig att undvika
missade bilder av motiv i rörelse.
1
-knappen → [
]→[
]
2
Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera.
3
Tryck ned avtryckaren helt för
att ta bilden.
zz Kameran kan kanske inte ta några bilder när den fokuserar, även om du
trycker ned avtryckaren helt. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt medan
du följer motivet.
zz Exponeringen låses inte när du trycker ned avtryckaren halvvägs
i Servo AF-läget utan fastställs i fotograferingsögonblicket.
zz Du kan göra serietagningar med autofokus genom att välja Servo AF.
Observera att serietagningen blir långsammare när du väljer den här
inställningen.
zz Kameran kan ha svårt att fokusera korrekt på motivet beroende
på avståndet till motivet och motivets hastighet.
148
Välja AF-metod
Välj en autofokusmetod (AF) som passar ditt motiv.
1
+Följning
-knappen → [
välj ett alternativ
]→
Fotografera med fokus på ansiktet hos den person som
kameran identifierar som huvudmotiv. Motiven följs
inom ett visst område.
Spot-AF
Autofokus med en autofokuspunkt med en mindre area
än för enpunkts AF.
Enpunkts AF
Kameran använder en enda autofokuspunkt för att
fokusera. Effektivt för pålitlig fokusering.
zz Det kan ta längre tid för kameran att fokusera, och fokuseringen kan bli
felaktig, om motiven är mörka eller kontrastfattiga, eller mycket ljusa.
+Följning
zz När du riktar kameran mot motivet visas en vit ram runt det ansikte som
kameran identifierat som huvudmotiv.
zz Om inga ansikten kan identifieras när du riktar kameran mot människor
och trycker ned avtryckaren halvvägs visas gröna ramar runt andra
områden som är i fokus.
zz Kameran kan kanske inte identifiera ansikten i följande motiv.
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller delvis dolda
zz Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv som ansikten.
149
zz Flytta AF-punkten
Du kan flytta autofokuspunkten om du använder AF-metoden [Enpunkts AF]
eller [Spot-AF].
1
Peka på skärmen.
zz Peka på en punkt för att fokusera på den
(Pekskärms-AF).
zz Centrerad (ursprunglig position):
-knappen
150
Byta fokusinställning
Kontinuerlig autofokus innebär att kameran hela tiden fokuserar på de motiv
den är riktad mot, även om avtryckaren inte är nedtryckt. Du kan begränsa
den här inställningen för kamerans autofokusfunktion till att aktiveras i det
ögonblick då du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1
[KontinuerligAF]
På
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom
kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
Av
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar
hela tiden. Det kan dock göra fokuseringen
långsammare.
151
Konfigurera AF-hjälpbelysningen
En lampa tänds automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt ljus
när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan konfigurera om lampan
ska tändas.
1
[Tändning med AF-hjälpbelysn]
152
Serietagning med ändrat
fokuseringsavstånd (Fokusgaffling)
Fokusgaffling gör det möjligt att ta bildserier där fokuseringsavståndet
ändras automatiskt efter varje tagen bild.
Du kan sedan bearbeta dessa bilder med hjälp av en programvara som
stöder djupkomposition, till exempel Canon Digital Photo Professional,
för att kombinera dem till en enda bild med större skärpedjup än normalt.
1
[Fokusgaffling] →
[Fokusgaffling] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
Antal bilder
Ange hur många bilder som ska tas i varje bildserie.
Fokussteg
Ange hur mycket fokuseringen ska ändras mellan varje
bild. Det här värdet justeras automatiskt för att passa
det bländarvärde som används när bilderna tas.
153
3
Fotografera.
zz Skapa en ny mapp: peka på [
] → [OK]
zz Fokusera på fokuseringsintervallets
startpunkt och tryck sedan ned
avtryckaren helt.
zz Släpp upp avtryckaren när
bildserietagningen startar.
zz Kameran tar nu en bildserie och flyttar
hela tiden fram fokuseringsavståndet
mot oändligt.
zz Bildserietagningen avslutas efter det
angivna antalet bilder eller när kameran
når fokuseringsintervallets slutpunkt.
154
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
den stilla.
zz Vi rekommenderar att du använder vidvinkelbrännvidder.
zz Eftersom större bländarvärden ökar ändringen i fokusering omfattar
fokusgafflingen ett bredare omfång vid samma inställningar för [Fokussteg]
och [Antal bilder] i det aktuella fallet.
zz Lämpliga inställningar för [Fokussteg] varierar för olika motiv. En olämplig
inställning för [Fokussteg] kan ge upphov till ojämnheter i sammansatta
bilder eller orsaka att fotograferingen tar längre tid eftersom kameran
behöver ta fler bilder. Ta några testbilder för att hitta en lämplig inställning
för [Fokussteg].
zz Det går inte att använda blixten.
zz Inställningar som slutartid, bländarvärde och ISO-tal ställs in för den första
bilden och används för övriga bilder i serien.
zz Om du vill avbryta fotograferingen trycker du ned avtryckaren helt igen.
zz Om du avbryter en pågående fotografering kan den sista bilden i serien
bli felaktigt exponerad. Du bör därför inte ta med den sista bilden när du
använder Digital Photo Professional för att kombinera de olika bilderna.
zz Bilderna tas med kamerans elektroniska slutare. Läs anmärkningarna
och tipsen om kamerans elektroniska slutare (= 147) innan du börjar
fotografera med fokusgaffling.
zz Om alternativet [Auto] har valts för [Bildstil] används [Standard] vid
fotograferingen.
zz Inställningen för [Fokusgaffling] växlar till [Av] när du stänger av kameran.
zz När du har slutfört djupkompositionen kan du även beskära bilden
vid behov.
zz Om du har valt ett högt värde för [Antal bilder] kan det ta en stund att
kombinera bilderna.
155
Finjustera fokus
Du kan finjustera fokus genom att vrida på kontrollringen efter att kameran
har fokuserat automatiskt.
1
[AF+MF] → [På]
2
Fokusera.
3
Finjustera fokus.
zz Tryck först ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera på motivet och fortsätt sedan
hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt.
zz Vrid på -ringen. Använd MF-indikatorns
stapel (som visar avstånd och
fokuspunkt) på skärmen och ta hjälp
av det förstorade visningsområdet.
Ställ sedan in fokus med hjälp
av -ringen.
zz Tryck på -knappen för att förstora
eller förminska det förstorade
visningsområdet.
4
Fotografera.
zz Kan inte användas tillsammans med Servo AF.
156
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Du kan justera inställningarna för bildstabiliseringen.
1
[Inst. f bildstab.] → [Bildstab.]
Av
Stänger av bildstabilisering.
På
Ställer automatiskt in optimal bildstabilisering
för motivet.
Endast avtr.
Bildstabiliseringen är aktiv enbart
i fotograferingsögonblicket.
zz Inställningen för [Bildstab.] ändras till [På] för filminspelning även om
inställningen [Endast avtr.] har valts.
zz Om bildstabiliseringen inte klarar att motverka kameraskakningar kan du
fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller andra
åtgärder för att hålla kameran stilla.
157
zz Korrigera kraftiga kameraskakningar
Motverka kameraskakningar, t.ex. när du spelar in filmer och rör dig
samtidigt. Den del av bilden som visas ändras mer än för [Standard]
och motiven förstoras ytterligare.
1
[Dynamisk IS] → [Hög]
158
Använda automatisk nivå
Funktionen för automatisk nivå ser till att filmbilden inte lutar.
När inspelningen börjar kan visningsområdet smalna av och motiven
kan förstoras.
1
[
159
Auto. nivå]
Använda digital telekonverter
Objektivets brännvidd kan förlängas med cirka 1,6× eller 2,0×. Det kan
minska kameraskakningarna eftersom slutartiden är kortare än den skulle
vara om du zoomade (inklusive digital zoom) till samma zoomfaktor.
1
[Digital zoom] → [1.6x] eller
[2.0x]
zz Bilden förstoras och zoomfaktorn visas.
zz Slutartiden kan vara densamma vid maximalt telefotoläge (när du trycker
zoomreglaget eller zoomknappen hela vägen mot ) som när du zoomar
in för att förstora motiv med digital zoom.
160
Ändra inspelningsstorleken för film
Justera inspelningsstorleken för film. Bildfrekvensen anger hur många bilder
som spelas in varje sekund. De tillgängliga alternativen varierar beroende
på det valda videoformatet: PAL eller NTSC.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
zz [
] och [
] är endast tillgängliga i
-läget.
zz Den maximala inspelningstiden per film är 9 minuter och 59 sekunder för
4K-filmer, och 29 minuter och 59 sekunder för Full HD- och HD-filmer.
zz Filnamnen för filmfiler börjar med MVI_ och slutar med filnamnstillägget .MP4.
zz Kameran kan drabbas av överhettning efter upprepade filminspelningar,
vilket kan orsaka avbrott i filmandet.
zz Du kan minska risken för överhettning genom att stänga av kameran när
du inte använder den.
161
zz Spela in filmer för visning i slow motion
(Hög bildfrekvens)
Spela in filmscener i Full HD-kvalitet med bildfrekvensen 119,9 eller
100,0 bps.
Eftersom filmscener med hög bildfrekvens spelas in med 29,97 resp.
25,00 bps spelas de upp i slow motion med 1/4 av hastigheten.
1
[Filmkvalitet] → [Hög bildfrekvens]
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera innan du börjar spela in.
zz Den maximala inspelningstiden per film är 7 minuter och 29 sekunder.
zz Inget ljud spelas in.
162
Konfigurera inställningar för
ljudinspelning
Du kan välja mellan ett flertal olika inställningar för ljudinspelning.
1
[Ljudinspelning]
zz Justera inspelningsvolymen
När alternativet [Auto] har valts justeras inspelningsnivån (volymen)
automatiskt under inspelningen. Du kan även välja alternativet [Manuell]
om du vill kunna justera ljudnivån manuellt för inspelningen.
1
[Ljudinsp.] → [Manuell]
2
[Insp. nivå]
zz
-knappen → / -knapparna
163
zz Vindbrusfilter
Du kan använda vindbrusfiltret för att minska det vindbrus som kan uppstå
vid inspelning på blåsiga inspelningsplatser. Ljudet kan dock låta onaturligt
om funktionen används på platser utan vind. Välj i så fall alternativet [Av]
för [Vindbrusfilter].
1
[Vindbrusfilter/dämpare] →
[Vindbrusfilter]
zz Dämpare
Dämparen kan motverka den distorsion som kan uppstå vid inspelning
i bullriga miljöer. Du kan välja mellan tre olika alternativ: [På], [Av] eller
[Auto] för automatisk aktivering/inaktivering vid behov.
1
[Vindbrusfilter/dämpare] →
[Dämpare]
164
Konfigurera Filmservo-AF
Ange om du vill att motiven ska hållas i fokus när du spelar in filmer.
1
[Filmservo-AF]
På
Håller motiven i fokus, även om avtryckaren inte är
nedtryckt halvvägs.
Av
Fokuseringen behåller det inställda värdet och ändras
inte när du spelar in filmer.
zz Om du vill låsa fokus i ett visst läge eller hindra att ljud från objektivets
] eller trycka på -knappen för att
mekanik spelas in kan du peka på [
inaktivera Filmservo-AF tillfälligt.
165
Använda automatisk långsam slutare
Ange om du vill att slutartiderna ska förlängas automatiskt när du spelar in
film i svagt ljus med [
], [
], [
] eller [
].
1
[
Auto. långsam slutare]
På
Gör det möjligt att spela in filmer som är ljusare och
mindre påverkade av bildbrus genom att automatiskt
sänka slutartiden till 1/30 sek. (eller 1/25 sek.) vid
inspelning i svagt ljus.
Av
Gör det möjligt att spela in filmer med mjukare, mer
naturliga rörelser och mindre rörelseoskärpa jämfört med
när alternativet [På] används. Observera att filmerna kan
bli mörkare jämfört med när alternativet [På] används vid
filmning i svagt ljus.
zz Välj alternativet [Av] när du spelar in rörliga motiv i svagt ljus eller när
spökbilder i form av ljusspår kan uppstå.
166
Miniatyreffekt i filmer
(Miniatyreffekt‑film)
Skapar en effekt som påminner om en
miniatyrmodell i filmer genom att bildområdena
utanför ett valt område görs suddiga.
Miniatyreffekt-film
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
2
Välj det område som ska vara
i fokus (motivram för miniatyreffekt).
zz
3
zz
4
-knappen →
flytta ramen →
/ -knapparna för att
-knappen
Ställ in den punkt som ska vara
i fokus (AF-punkt).
/ / / -knapparna för att flytta
AF‑punkten → -knappen
Starta inspelningen.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera och tryck sedan på
filminspelningsknappen.
167
Uppspelningshastigheter och resulterande ungefärliga uppspelningstider för
en film inspelad under en minut:
Hastighet
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
zz Inget ljud spelas in.
zz Du kan få personer och objekt i motivet att röra sig snabbare vid
], [
] eller [
] innan du spelar in
uppspelningen genom att välja [
filmen. Motivet kommer att påminna om en miniatyrmodell.
zz Tryck på / -knapparna i steg 2 om du vill ändra motivramens orientering
i läget för miniatyreffekt.
168
Spela in video-snapshots
Spela in en serie med 4, 6, eller 8 sekunder långa video-snapshots och låt
kameran kombinera dem för att skapa ett video-snapshotalbum som visar
dessa höjdpunkter från din resa eller din händelse.
1
[Video-snapshot] →
[Video-snapshot] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
Uppspelningstid
Välj uppspelningstid för video-snapshots.
Uppspelningseffekt
Välj uppspelningseffekt för video-snapshots.
Visa meddelande
Välj om kameran ska visa ett bekräftelsemeddelande
när ett video-snapshot har spelats in.
zz Tiden för att spela in ett video-snapshot
([Tid som krävs]) visas, baserat på de
valda inställningarna för [Uppspelningstid]
och [Uppspelningseffekt]-.
zz När du har spelat in ditt första
video-snapshot kan du gå till
[Albuminställningar] och välja i vilket
album nästa video-snapshot ska sparas.
169
3
Starta inspelningen.
zz Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
tryck sedan på filminspelningsknappen.
zz En stapel visar inspelningstiden.
Inspelningen avslutas automatiskt när
den är slutförd.
4
Spara i ett album.
zz Det här meddelandet visas inte om
du väljer alternativet [Av] för [Visa
meddelande] i steg 2 och ditt videosnapshot sparas automatiskt i det album
du valde i [Albuminställningar] i steg 2.
zz Upprepa steg 3–4 vid behov.
5
zz
Avbryt inspelningen av
video‑snapshots.
-knappen → [
]→[
]
zz Dina video-snapshots sparas i ett nytt album när den totala
inspelningstiden för det aktuella albumet överstiger 5 minuter.
zz Den uppspelningstid som visas för varje video-snapshot är endast
en uppskattning.
] eller [
].
zz Ändra inspelningsstorleken för filmer till [
zz Om du avbryter inspelningen av ett video-snapshot manuellt sparas
inspelningen som en vanlig film.
zz Inget ljud spelas in när du väljer alternativet [2x hastighet] eller
[1/2x hastighet] för [Uppspelningseffekt].
170
Spela in timelapse-filmer
Timelapse-filmer skapas genom att kameran kombinerar bilder som
tas automatiskt med ett angivet intervall. Gradvisa ändringar av motivet
(till exempel ändringar i ett landskap) spelas sedan upp i hög hastighet.
1
[Timelapse-film] → [Timelapse]
→ [Motiv *] eller [Egen]
2
Konfigurera inställningarna.
3
Återgå till fotograferingsskärmen
och förbered för inspelning.
zz Ställ in fotograferingsintervallet och
övriga nödvändiga inställningar.
zz Montera kameran på ett stativ eller vidta
andra åtgärder för att hålla den stilla.
zz Ställ in exponeringen.
zz Ta en testbild: tryck ned avtryckaren helt.
4
Starta inspelningen.
zz Tryck på filminspelningsknappen →
tryck ned avtryckaren helt
171
zz När du konfigurerar inställningarna visas den tid som krävs för
].
inspelningen [ ] och uppspelningstiden för filmen [
zz Välj alternativet [Av] för [Skärm auto av] för att låta skärmen vara på under
30 minuter efter att du har startat fotograferingen. Välj alternativet [På] för
att låta kameran stänga av skärmen cirka 10 sekunder efter att den första
bilden har tagits.
zz Rör inte kameran medan fotograferingen pågår.
zz Du kan avbryta inspelningen genom att trycka på avtryckaren eller
filminspelningsknappen igen.
zz Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
zz Inget ljud spelas in.
172
Spela in filmer med dig själv
1
2
Gå till
3
Peka på [ ].
-läget.
Öppna skärmen.
zz Filminspelningen börjar. Du stoppar
inspelningen genom att trycka på [ ].
zz Du låser exponeringen (AE-lås) vid inspelning av filmer genom att peka
på [ ].
zz Om du vill fokusera manuellt när du spelar in filmer ändrar du inställningen
till [MF] genom att peka på [MF] och sedan ändra fokus genom att peka
på [ ] [ ].
173
zz Använda självutlösaren för film
Du kan starta filminspelningen med självutlösaren.
1
[Självutl för film] → [10 sek] eller
[2 sek]
2
Fotografera.
zz När du har tryckt på [ ] eller
filminspelningsknappen avger kameran en
ljudsignal och visar hur många sekunder
det dröjer tills inspelningen börjar.
zz Du kan också använda självutlösaren för film för vanlig filminspelning.
174
Konfigurera informationsvisningen
för HDMI-utgången
Ange om information ska visas över bilderna vid visning på enheter som
ansluts till HDMI-utgången.
1
[HDMI-infovisning]
Med info
Informationsvisning läggs till i den utsignal som skickas via
HDMI-utgången vid inspelning av filmer. Ingen bild visas på
kameran. Du kan spela in filmer på kameran.
Ren/
utgång
Den utsignal som skickas via HDMI-utgången innehåller
endast rent 4K-material utan någon informationsvisning.
Information visas över bilderna på kamerans skärm.
Du kan inte spela in filmer på kameran.
Den utsignal som skickas via HDMI-utgången innehåller
Ren/
endast rent Full HD-material utan någon informationsvisning.
utgång Information visas över bilderna på kamerans skärm.
Du kan inte spela in filmer på kameran.
175
Ställa in typen av filmsammandrag
När du har valt
sparas både stillbilder och filmsammandrag.
Ange om filmsammandrag ska innehålla en stillbild.
1
[Typ av sam.drag]
Inkl. stillb.
Filmsammandrag innehåller en stillbild.
Inga stillb.
Filmsammandrag innehåller inte någon stillbild.
176
Visning
Bläddra bland dina bilder och sök efter och redigera bilder på olika sätt.
zz Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på
177
-knappen.
Visa
När du har tagit stillbilder eller filmer kan du visa dem på skärmen.
1
Tryck på
2
Välj bilder.
-knappen.
zz Filmscener är märkta med [
Spela upp filmer
zz
-knappen (två gånger)
zz Justera volymen med hjälp
av / -knapparna.
zz (1) Höjdpunktsscen
(1)
178
].
zz Tryck på
-knappen när kameran är avstängd för att starta visningsläget.
Tryck på knappen igen för att stänga av kameran.
zz Efter en minut i visningsläget dras objektivet automatiskt in i kamerahuset.
-knappen när objektivet är indraget stängs kameran av.
Om du trycker på
zz Du kan växla från visningsläget till fotograferingsmetoden genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs, trycka på filminspelningsknappen eller vrida på
inställningsratten.
zz Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har fått sina
filnamn ändrade eller redan har redigerats på en dator.
zz Du kan pausa eller återuppta uppspelningen av filmer genom att trycka på
-knappen.
zz Linjer anger sidförhållandet när du visar RAW-bilder. Dessa linjer visas
] och
längs över- och underkanten för bilder som har sidförhållandet [
]
längs vänster- och högerkanten för bilder som har sidförhållandet [
].
eller [
zz Om du trycker på - eller -knappen hoppar du cirka 4 sekunder bakåt
eller framåt under filmuppspelningen. Vid uppspelning av filmsammandrag
hoppar du till föregående eller nästa klipp.
Höjdpunktsscener
zz Avsnitt i blått på panelen för uppspelning av filmer är höjdpunktsscener
som kameran identifierat. Beroende på film kan det ta lite tid tills de blå
avsnitten visas. Observera att det blå avsnittet för en lång höjdpunktsscen
kan delas upp automatiskt i flera delar.
zz Om du vrider på -ringen medan en film spelas upp hoppar du till början
av höjdpunktsscenen. Om det finns flera höjdpunktsscener hoppar du till
början av föregående eller nästa höjdpunktsscen.
zz Höjdpunktsscener identifieras inte i följande filmer.
-- Filmsammandrag
-- Miniatyreffekt-filmer
-- Video-snapshots
-- Filmer med hög bildfrekvens
-- HDR-filmer
-- Timelapse-filmer
179
Förstora bilder
Du kan förstora den bild som visas.
1
2
Välj en bild.
Förstora eller förminska bilden.
zz Förstora: Tryck zoomreglaget mot
zz Förminska: Tryck zoomreglaget mot
zz Flytta visningsläget:
/
/ / -knapparna
zz Under visningen av en förstorad bild kan du använda -ratten för att
växla till andra bilder utan att förstoringsgraden ändras.
180
Visa filmsammandrag
En kort sammandrag med filmsekvenser skapas automatiskt när du
fotograferar med
. Filmsammandraget visar de olika motiv du har
fotograferat under dagen.
1
2
Välj en [
]-bild.
-knappen → välj [
]
zz Filmsammandraget som har spelats
in automatiskt på samma dag som
stillbildsfotograferingen visas från början.
zz Efter en stund kommer [
] inte längre att visas när du använder
kameran med inaktiverad informationsvisning.
181
Söka efter bilder i ett index
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget
i en indexbild.
1
Tryck zoomreglaget mot
.
zz Visa fler bilder: Tryck zoomreglaget
mot
zz Visa färre bilder: Tryck zoomreglaget
mot
2
zz
Hitta bilderna.
/
/ / -knapparna eller
-ratten
zz -ringen: Föregående/nästa skärm
3
zz
Välj en bild.
-knappen
182
Redigera filmer
zz Ta bort början eller slutet från en film
Du kan ta bort onödiga delar i början eller slutet av en film.
1
2
3
Välj en [
]-film.
-knappen → [ ]
Välj [ ].
zz Tryck på -knappen för att välja [ ]
under visning.
zz Redigeringspanelen och redigeringslisten
för filmer visas.
4
Ange vilka delar som ska klippas bort.
zz Välj [
] eller [
].
zz Använd / -knapparna för att flytta [ ]
eller [ ] för att visa vilka delar du kan
klippa bort (de är märkta med [ ]).
Tryck på -knappen vid den position där
du vill göra klippet.
183
5
Granska den redigerade filmen.
zz Visning: [ ]
zz Avbryt redigeringen:
6
-knappen
Spara filmen.
zz [ ] → [Ny fil]
zz Spara en komprimerad version:
] → [OK]
[
Om du väljer [Spara komprimerad version] får dina filmer följande
bildkvalitet efter komprimeringen:
Innan kompression
,
,
,
,
Efter kompression
zz När du anger vilka delar du vill ta bort och flyttar [ ] eller [ ] till en position
utan en [ ]-ikon görs borttagningen från filmens början till det närmaste
[ ]-märket till vänster (för [ ]) eller från det närmaste [ ]-märket till
höger från filmens slut (för [ ]).
zz För filmsammandrag (= 61) och video-snapshots (= 169) görs
borttagningen baserat på klippen.
zz Om du vill radera och skriva över originalfilmen med den redigerade filmen
väljer du [Skriv över] på skärmen för att spara redigerade filmer.
zz Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet är bara
[Skriv över] tillgängligt.
zz Om batteriet laddas ur helt medan filmen sparas kan det hända att filmen
inte blir sparad.
zz Du bör alltid använda ett fulladdat batteri när du redigerar filmer.
184
zz Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer
Du kan spara enstaka filmrutor i [
som stillbilder.
1
]- och [
]-filmer
Välj en filmruta som ska sparas
som en stillbild.
zz Tryck på -knappen under
uppspelningen och välj sedan en filmruta
med hjälp av [ ] eller [ ].
2
Spara bilden.
zz [
] → [OK]
185
zz Redigera filmsammandrag
Enskilda avsnitt (klipp) (= 61) som har spelats in med
kan raderas
vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att
få tillbaka.
1
2
Välj en [
]-bild.
-knappen → välj [
]
3
Välj ett klipp.
4
Radera det valda klippet.
zz Tryck på -knappen under
uppspelningen och välj sedan ett klipp
med hjälp av [ ] eller [ ].
zz [ ] → [OK]
186
zz När [Radera klippet?] visas raderas kapitlet och filmsammandraget skrivs
över när du väljer [OK] och trycker på -knappen.
zz Du kan även redigera album som har skapats vid inspelning av
video-snapshots. Du kan inte redigera album som har skapats med
[Skapa album].
187
Extrahera stillbilder från RAW‑sekvenser
Du kan extrahera en valfri bild (i JPEG- eller RAW-format) från
uppsättningar (rullar, = 117) som tagits i RAW-sekvensläge.
1
2
3
Välj en rulle med bilder: [
-knappen → [
]→
].
-knappen
Välj en bild.
zz Använd / -knapparna för att välja den
bild du vill extrahera.
zz Du kan ta bort onödiga delar i början
eller slutet av rullen genom att trycka
på -knappen.
4
zz
Spara bilden.
-knappen → [Extrah som JPEG] eller
]
[Extrah som
zz Om du extraherar bilder i JPEG-format
kan du välja [Red och spara] och
använda RAW-bildbearbetning (= 202)
innan du sparar bilderna.
188
zz Bilder som sparas när [Extrah som JPEG] har valts får kvaliteten [
].
zz Funktionerna Kreativa filter, beskärning och storleksändring är inte
tillgängliga vid bearbetning av JPEG- eller RAW-bilder som extraherats
från RAW-sekvenser.
189
Skydda bilder
Du kan välja ut och skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem
av misstag i kameran.
Skyddade bilder märks med en -ikon.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [
] → [På]
zz Om du formaterar ett minneskort raderas även de skyddade bilderna
på kortet.
zz Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans
raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill kunna radera
dem i kameran.
zz Du kan välja [Alla hittade bilder] eller [Lås upp hittade] genom att välja
[Skydda bilder] eller -knappen → [
]→
-knappen när
resultaten för dina angivna sökvillkor för bilder visas.
-- Välj [Alla hittade bilder] för att skydda alla hittade bilder.
-- Välj [Lås upp hittade] för att ta bort skyddet för alla hittade bilder.
zz Du tar bort skyddet och [ ] genom att trycka på -knappen igen när [ ]
[Skydda bilder] → [Välja bilder].
visas på skärmen efter att du har valt
190
zz Skydda flera bilder
Du kan välja flera bilder som ska skyddas samtidigt.
1
2
[Skydda bilder]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
-knappen →
-knappen
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den sista
-knappen
bilden → -knappen →
Välja alla bilder i en mapp
zz [Alla bilder i mappen] → välj en mapp →
[OK]
191
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Alla bilder på kortet] → [OK]
192
Rotera bilder
Du kan ändra orienteringen för en bild och
spara den.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
193
Ändra roteringsinformation för film
Du kan ändra roteringsinformationen för film (som bestämmer vilken sida
som är upp) manuellt.
1
2
3
[Ändra roteringsinf film]
Välj en film.
Tryck på
-knappen.
zz När du tittar på ikonen för
kameraorientering längst upp till vänster
trycker du på -knappen för att ange
vilken sida som är upp.
194
Radera bilder
Du kan radera de bilder du inte vill spara. Var försiktig när du raderar bilder,
eftersom de inte går att få tillbaka.
1
2
Välj en bild.
Tryck på
-knappen.
zz Välj alternativet för radering →
-knappen
zz Skyddade bilder kan inte raderas.
zz Om du trycker på -knappen när bilder som har sparats i både RAW],
och JPEG-format visas kan du välja mellan alternativen [Radera
+JPEG]. Välj ett alternativ för att
[Radera JPEG] och [Radera
radera bilden.
[Radera bilder] när
zz Du kan välja [Alla hittade bilder] genom att välja
resultaten för dina angivna sökvillkor för bilder visas.
-- Välj [Alla hittade bilder] för att radera alla hittade bilder.
zz Du rensar urvalet och tar bort [ ] genom att trycka på -knappen igen
[Radera bilder] → [Välj
när [ ] visas på skärmen efter att du har valt
och radera bilder].
195
zz Radera flera bilder samtidigt
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt.
1
2
[Radera bilder]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välj och radera bilder] → välj en bild →
-knappen
zz Bilden märks med [
zz
].
-knappen → [OK]
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den
sista bilden → -knappen →
-knappen → [OK]
Välja alla bilder i en mapp
zz [Alla bilder i mappen] → välj en mapp →
[OK]
196
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Alla bilder på kortet] → [OK]
zz Om du väljer en bild som har sparats i både RAW- och JPEG- formaten
raderas båda versionerna.
197
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar
(DPOF)
Du kan förbereda grupputskrifter (upp till 400 bilder) eller beställa utskrifter
från fotolabb (upp till 998 bilder) genom att välja bilder på minneskortet och
antalet kopior av varje bild. Den utskriftsinformation som du förbereder på
det här sättet uppfyller DPOF-standarderna (Digital Print Order Format).
1
2
[Beställa kopior]
Lägg till bilder i utskriftslistan.
Välja bilder
zz [Välj bild] eller [Flera] → välj bilder och
antalet kopior
-knappen för att komma
zz Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
Andra inställningar
zz [Inställ.] → välj ett alternativ → välj en
inställning
-knappen för att komma
zz Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
zz Du kan inte välja RAW-bilder eller filmer.
zz Det är inte säkert att alla dina DPOF-inställningar kan användas av
skrivaren eller fotolabbet.
zz Om alternativet [På] väljs för [Datum] kan vissa skrivare skriva ut datumet
två gånger.
198
zz Skriva ut bilder som lagts till
i utskriftsbeställningen (DPOF)
1
Anslut kameran till en PictBridgekompatibel skrivare.
zz Visningsskärmen visas.
zz
2
-knappen → [Beställa kopior]
Skriv ut bilderna.
zz [Skriv ut] → [OK]
199
Lägga till bilder i en fotobok
Du kan skapa en fotobok genom att välja upp till 998 bilder på ett
minneskort.
1
2
[Inst. för Fotobok]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
-knappen →
-knappen
Välja ett omfång
zz [Flera] → [Markera omfång] → välj den
första bilden → -knappen → välj den
sista bilden → -knappen →
-knappen
Välja alla bilder i en mapp
zz [Flera] → [Alla bilder i mappen] →
välj en mapp → [OK]
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Flera] → [Alla bilder på kortet] → [OK]
zz Du kan inte välja RAW-bilder eller filmer.
200
Använda filtereffekter för bilder
(Kreativa filter)
Du kan använda filtereffekter som motsvarar fotografering med [ ], [ ], [ ],
[ ], [ ], [
] och [ ] på dina bilder och spara dem som separata bilder.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
2
Justera effekten för att få önskat
resultat.
zz Ange en nivå: / -knapparna →
-knappen
zz Flytta ramen [
-knappen
3
]:
/
-knapparna →
Spara bilden.
zz Du kan även välja typen av filtereffekt för [
].
zz För [ ] kan du även flytta ramen genom att peka på eller dra längs skärmen.
zz För [ ] kan du växla till vertikal orientering genom att trycka på [ ] och
återgå till horisontell orientering genom att trycka på [ ] igen.
201
Bearbeta RAW-bilder
Du kan bearbeta bilder som har sparats
i RAW‑format direkt i kameran. Den ursprungliga
RAW-bilden finns kvar oförändrad och en kopia
i JPEG-format sparas.
Den här funktionen är endast tillgänglig när
inställningsratten är inställd på lägena
/
/
/ / .
1
2
[RAW-bildbearbetning]
Välja bilder
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
zz Bilden märks med [
zz
-knappen
].
-knappen → [Använd
fotoinställningen]
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den sista
-knappen
bilden → -knappen →
→ [Använd fotoinställningen]
202
3
Spara bilden.
4
Välj den bild som ska visas.
zz Bilder som har bearbetats och sparats i kameran matchar inte bilder som
har bearbetats med Digital Photo Professional exakt.
zz Du rensar urvalet och tar bort [ ] genom att trycka på -knappen igen
när [ ] visas på skärmen efter att du har valt [Välja bilder].
zz Den här metoden för bildbearbetning är inte tillgänglig för bilduppsättningar
(rullar) som har tagits i RAW-sekvensläge. Bearbeta bilderna efter att de
har extraherats som RAW-bilder från rullar (= 188).
Anpassa RAW-bearbetning
zz Genom att välja [Egen RAW-inställning] kan du manuellt justera bildens
ljusstyrka, bildstilar och andra detaljer innan bearbetningen görs.
zz Du kan även, på skärmen för bearbetningsalternativ, använda -ratten
för välja en effekt för det valda bearbetningsalternativet.
zz Du kan förstora visningen på skärmen för bearbetningsalternativ genom
att trycka zoomreglaget mot .
zz Du kan jämföra den aktuella bilden (”Efter ändring”) med ursprungsbilden
-knappen och vrida på
(”Fotoinställningar”) genom att trycka på
-ratten.
203
Använda dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder genom att använda de effekter du föredrar och spara
dem som JPEG-bilder.
1
-knappen → [
]
2
Välj en effekt.
3
Välj effektnivå och andra detaljer.
zz / -knapparna →
zz / -knapparna →
-knappen
-knappen
zz Du återställer inställningen genom
att peka på [Återställ].
4
zz
Spara bilden.
-knappen
zz Mer information om Creative Assist-effekter finns i tabellen i ”Fotografering
med effekter (Creative Assist)” (= 59).
204
Aktivera Snabbkontroll
RAW‑bearbetning
Ändra [ ] på snabbkontrollskärmen vid uppspelningen till [ ].
Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningsratten är inställd på
lägena /
/
/ / .
1
[Snabbkontroll RAW-bearbetning]
→ [RAW-bildbearbetning]
zz [ ] visas nu på snabbkontrollskärmen
vid uppspelning.
205
Ta bort röda ögon
Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit
röda. Du kan spara den korrigerade bilden
som en separat fil.
1
2
3
4
[Ta bort röda ögon]
Välj en bild.
Tryck på
-knappen.
Spara bilden.
zz När korrigeringen av röda ögon har slutförts ramar visas runt
de korrigerade delarna av bilden.
zz Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
206
Kombinera flera video-snapshots
Kombinera flera video-snapshots för att skapa en ny film (album).
1
[Skapa album]
2
Ange video-snapshots.
3
Redigera albumet.
zz Välj en film (ett befintligt album) →
-knappen →
-knappen → [OK]
zz De video-snapshots i filmen du valde
i steg 2 visas.
zz Välj ett alternativ på redigeringsmenyn
i skärmens nederkant och tryck sedan
på -knappen.
zz I skärmens överkant väljer du de videosnapshots du vill redigera och redigerar
dem efter behov.
207
Ordna video-snapshots
Ordna video-snapshots. Välj ett videosnapshot att flytta och tryck sedan på
-knappen. Du flyttar den med hjälp av
/ -knapparna.
Välj de video-snapshots som inte ska vara
med i det nya albumet. Video-snapshots som
Ta bort video-snapshot är märkta med en [ ]-ikon tas inte med i det
nya albumet, men de raderas inte från det
ursprungliga albumet.
Spela upp videosnapshot
Avsluta redigering
Spela upp det valda video-snapshotet.
Avsluta redigeringen av albumet.
4
Avsluta redigeringen.
zz Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till redigeringsmenyn.
zz Välj [ ] för att avsluta redigeringen.
5
Spara albumet.
zz Välj [Spara].
zz Du kan lägga till bakgrundsmusik genom
att välja [Bakgrundsmusik].
zz Välj [Förhandsgranska] för att
förhandsgranska det redigerade albumet.
zz Du kan inte redigera album som har skapats med
208
[Skapa album].
Beskärning
Du kan markera en del av en bild och spara
denna som en separat bildfil.
1
-knappen → [ ]
2
Justera beskärningsområdet.
3
Spara bilden.
zz Minska ramens storlek:
Tryck zoomreglaget mot
Förstora ramen: Tryck zoomreglaget
mot
zz Flytta ramen: / / / -knapparna
zz Räta upp bilden: -ratten → [ ] →
-knappen → -ratten
zz Ändra sidförhållandet: -ratten →
[ ] → -knappen
zz Förhandsgranska bilden: -ratten →
[ ] → -knappen
zz
-ratten → [ ] → [OK]
209
zz RAW-bilder kan inte redigeras.
zz Beskurna bilder kan inte beskäras igen.
zz Du kan inte använda funktionerna för storleksändring eller kreativa filter
för beskurna bilder.
zz Beskurna bilder får ett lägre antal pixlar än obeskurna bilder.
zz När du förhandsgranskar den beskurna bilden kan du justera
beskärningsramens storlek, position och sidförhållande.
zz Du kan även ange beskärningsramens storlek, position, orientering och
[Beskärning], välja en bild och trycka
sidförhållande genom att välja
på -knappen.
210
Ändra storleken på bilder
Spara en mindre version, med färre pixlar,
av en bild.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
2
Spara bilden.
zz Du kan inte redigera JPEG [
]-bilder eller RAW-bilder.
211
Gradera bilder
Ordna dina bilder genom att gradera dem på en skala från 1 till 5.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [ ] → välj ett alternativ
zz Välja flera bilder:
välj ett alternativ
-knappen →
zz [Markera omfång]: Välj den första
bilden → välj den sista bilden →
-knappen → -ringen för att
välja en gradering → [OK]
zz [Alla bilder på kortet]: -ringen för
att välja en gradering → [OK]
zz Genom att endast visa bilder med en angiven gradering kan du begränsa
följande åtgärder till alla bilder med den aktuella graderingen.
-- Visa, skydda, radera eller lägga till bilder i en utskriftslista eller fotobok,
eller visa bildspel
zz Du tar bort graderingar genom att trycka på -knappen, välja alternativet
[ ] för [ ] och sedan trycka på -knappen.
[Gradering] för att gradera bilder kan du lägga till en
zz När du använder
gradering för alla bilder i en mapp.
212
Visa bildspel
Spela upp bilder automatiskt från ett minneskort.
1
[Bildspel] → [Start]
zz Bildspelet startar några sekunder efter att du har startat visningen och
[Laddar bild...] visas.
-knappen om du vill stoppa bildspelet.
zz Tryck på
zz Kamerans energisparfunktioner inaktiveras under visningen av bildspel.
zz Tryck på -knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
zz Du kan även pausa ett pågående bildspel genom att peka på skärmen.
zz Du kan använda / -knapparna eller -ratten för att växla till andra
bilder under visningen. Du kan även bläddra snabbt framåt eller bakåt
genom att hålla / -knapparna nedtryckta.
zz Du kan välja [Inställning] på bildspelets startskärm för att ange om
bildspelet ska upprepas, ändra visningstiden för varje bild och ändra
övergångseffekten mellan bilderna.
213
Söka efter bilder som matchar
särskilda villkor
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att
filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina angivna villkor.
1
2
-knappen → [
]
Ange villkor.
zz Alternativ:
/
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
3
Slutför inställningen.
zz
-knappen → [OK]
zz De matchande bilderna visas med
gula ramar.
Avbryta den filtrerade visningen
zz
-knappen → [ ] → -knappen →
-knappen → [OK]
zz Du kan även trycka på -knappen för att skydda eller gradera de hittade
bilder som visas med gula ramar.
zz Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder visas ett
meddelande och bilderna som hittades visas inte längre.
214
Använd kontrollringen för att hitta bilder
Använd -ringen för att snabbt hitta och hoppa mellan önskade bilder
genom att filtrera bildvisningen efter dina angivna villkor.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
2
Hitta bilderna.
zz -ringen
215
Anpassa informationen vid visning
Den fotograferingsinformation som visas ändras varje gång du trycker
på -knappen när visningsläget är valt. Du kan anpassa visningen
av information.
1
2
[Visningsinformationsdisplay]
Tryck på / -knapparna och
välj skärmar.
zz Tryck på -knappen för att lägga till
[ ]-markeringen för de skärmar du
vill visa.
zz Tryck på -knappen för att ta bort
[ ]-markeringen för de skärmar du inte
vill visa.
zz Tryck på -knappen för att ange vilket
histogram du vill visa.
zz Välj [OK] för att använda de valda
inställningarna.
216
Starta visningen från den senast
visade bilden
Du kan ange hur bildvisningen ska börja när du växlar till visningsskärmen
efter att ha stängt av och slagit på kameran igen.
1
[Visa fr. sist visad]
Aktivera
Den senast visade bilden på visningsskärmen visas.
Inaktivera
Den senast tagna bilden visas.
217
Trådlösa funktioner
Skicka bilder trådlöst till en mängd olika kompatibla enheter eller dela dem
via internettjänster.
Läs Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner (= 315) innan du
använder kamerans trådlösa funktioner.
zz Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för eventuella förluster
eller skador som kan uppstå till följd av felaktiga inställningar för trådlös
kommunikation när du använder kameran. Canon kan inte heller hållas
ansvarigt för några andra förluster eller skador som kan uppstå till följd
av användning av kameran.
zz Använd de lämpliga och nödvändiga säkerhetsfunktioner som
krävs enligt egen bedömning vid användning av kamerans trådlösa
kommunikationsfunktioner. Canon kan inte hållas ansvarigt för några
förluster eller skador som kan uppstå till följd av obehörig åtkomst eller
andra säkerhetsöverträdelser.
218
Tillgängliga trådlösa funktioner
(1) Anslut till
smartphoneenheter
(3) Skriv ut på Wi-Fi-anslutna
skrivare?
(2) Skicka bilder automatiskt
till en dator
(4) Överför till webbtjänster
(1)
Ansluta till smartphoneenheter (= 221, = 228)
Camera Connect-appen gör det möjligt att använda en smartphone
eller surfplatta för att fjärrstyra kameran och visa bilderna i kameran
via en Wi-Fi-anslutning.
Du kan även geotagga bilder och använda andra funktioner via en
Bluetooth®-anslutning*.
För enkelhets skull används beteckningen smartphone som ett
gemensamt namn för smartphoneenheter, surfplattor och andra
kompatibla enheter i den här handboken.
*Bluetooth-lågenergiteknik (kallas i fortsättningen endast ”Bluetooth”)
(2)Skicka bilder automatiskt till en dator (= 235)
Image Transfer Utility 2 gör det möjligt att automatiskt skicka bilder
från kameran till en dator ansluten via Wi-Fi.
219
(3)Skriva ut på Wi-Fi-anslutna skrivare (= 231)
Skriv ut bilder trådlöst på PictBridge-kompatibla Wi-Fi-anslutna
skrivare.
(4)Överför till webbtjänster (= 239)
Registrera dig kostnadsfritt för onlinefototjänsten CANON iMAGE
GATEWAY och dela bilder med vänner och familj via sociala medier,
eller streama till YouTube.
zz Du kan inte använda andra enheter, till exempel datorer, tillsammans
med kameran genom att ansluta en gränssnittskabel när kameran redan
är ansluten till andra enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan
du ansluter gränssnittskabeln till kameran.
zz Inställningarna för trådlös kommunikation kan inte konfigureras
när kameran är ansluten till en dator eller en annan enhet via en
gränssnittskabel. Koppla från gränssnittskabeln innan du ändrar några
inställningar.
zz Kameran kan inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns ett minneskort
]). När det gäller [ ] och webbtjänster kan
i kameran (gäller ej [
kameran inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns några bilder sparade
på minneskortet.
zz Aktiva Wi-Fi-anslutningar avslutas automatiskt om du ställer in kamerans
, tar ur minneskortet eller batteriet ur kameran.
ON/OFF-knapp i läget
220
Spara bilder från kameran på
en smartphone
Du kan spara bilder i kameran på en smartphone som har Bluetooth och
är ansluten till kameran via Wi-Fi.
Så här förbereder du din smartphone.
zz Den kostnadsfria appen Camera Connect måste vara installerad på
din smartphone.
zz Mer information om den här appen (enheter som stöds och appens
funktioner) finns på Canons webbplats.
zz Du kan hämta och installera Camera Connect från Google Play
eller App Store. Du kan även visa en QR-kod med en direktlänk
till Google Play eller App Store på kameran när du registrerar din
smartphone i kameran.
zz Använd den senaste versionen av operativsystemet för din smartphone.
zz Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på din smartphone. Observera att du
inte kan parkoppla kameran från inställningsskärmen för Bluetooth
på din smartphone.
zz Webbplatsen för nedladdning av Camera Connect innehåller aktuell
information om vilka olika operativsystem som kan användas med
Camera Connect.
zz Gränssnitten och/eller funktionerna i kameran och Camera Connect
kan ändras i samband med firmwareuppdateringar av kameran eller
programuppdateringar av Camera Connect, Android, iOS m.m. Om sådana
ändringar har gjorts kan funktionerna i kameran eller Camera Connect
skilja sig från skärmbilderna eller anvisningarna i den här handboken.
221
1
[Wi-Fi/Bluetooth-anslutning]
2
[ Anslut till smartphone]
3
[Lägg till en enhet att ansl. till]
4
Välj ett alternativ.
5
[Parkoppla via Bluetooth]
zz Välj [Visa inte] om Camera Connect
redan är installerat.
zz Om Camera Connect inte är installerat
väljer du [Android] eller [iOS] och läser
sedan av den visade QR-koden med din
smartphone för att komma till Google
Play eller App Store och installera
Camera Connect.
222
zz Om du vill parkoppla med en annan
smartphone efter att redan ha parkopplat
med en annan väljer du [OK] på skärmen
till vänster.
6
7
Starta Camera Connect.
Välj den kamera du vill parkoppla
enheten med.
I Android
zz Tryck på namnet på kameran.
I iOS
zz Tryck på namnet på kameran →
[Pair/Parkoppla]
8
Välj [OK] på kameran.
zz Parkopplingen har nu slutförts och
kameran är ansluten till din smartphone
via Bluetooth.
223
9
Tryck på [Images on camera/Bilder
i kameran] i Camera Connect.
zz En Wi-Fi-anslutning upprättas automatiskt.
zz Om du använder iOS trycker du på
[Join/Anslut] när ett meddelande som
bekräftar anslutningen till kameran visas.
10
Bekräfta att enheterna är anslutna
via Wi-Fi.
zz Du kan nu se en lista över bilderna
i kameran i din smartphone.
zz [Wi-Fi på] visas på kameran.
11
Spara de bilder som finns i kameran
på din smartphone.
zz Välj de bilder som finns listan över
bilder i kameran och spara dem på
din smartphone.
zz Alla aktiva Bluetooth-anslutningar avslutas om du tar ur batteriet ur
kameran. Anslutningen återupprättas automatiskt när du sätter i batteriet
i kameran och startar kameran igen.
zz Batteriets drifttid kan bli kortare när du använder kameran efter att ha
parkopplat den med en smartphone eftersom kameran då förbrukar energi
även när den är avstängd.
zz Inaktivera all aktiv Bluetooth-kommunikation (eftersom den annars är
aktiv även när kameran är avstängd) innan du tar med kameran till platser
där elektronik endast får användas i begränsad omfattning. Du gör detta
[Bluetooth-inst.] → [Bluetooth] → [Av].
genom att välja
[Wi-Fizz Du stänger av kamerans Wi-Fi-funktion genom att välja
inställningar] → [Wi-Fi] → [Av].
[Namn].
zz Du kan ändra kamerans namn i
zz Du kan skicka bilder till en smartphone som är ansluten via Wi-Fi eller
parkopplad via Bluetooth (gäller endast Android-enheter) genom att välja
bilderna på kamerans visningsskärm. Tryck på -knappen och välj
sedan [ ].
224
zz Använda Wi-Fi-knappen för att ansluta en
smartphone via Wi-Fi
Du kan även använda
en smartphone.
-knappen för att upprätta en Wi-Fi-anslutning till
1
Tryck på
2
[ Anslut till smartphone]
3
[Lägg till en enhet att ansl. till]
4
[Visa inte]
5
[Anslut via Wi-Fi]
225
-knappen.
6
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
7
Anslut din smartphone till kameran.
zz Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi-Fi-menyn
på din smartphone för att upprätta en
anslutning.
zz Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på din smartphone.
8
9
Starta Camera Connect.
Välj den kamera du vill ansluta till.
zz Tryck på kameran i listan [Cameras/
Kameror] i Camera Connect för att
ansluta via Wi-Fi.
10
Skapa en Wi-Fi-anslutning.
zz [OK] →
-knappen
zz [ Wi-Fi på] visas på kameran.
zz Huvudskärmen för Camera Connect
visas på din smartphone.
zz Enheterna är nu anslutna via Wi-Fi.
226
zz Begränsa visning av bilder
Begränsa vilka bilder som kan skickas till eller visas via din smartphone.
1
Tryck på -knappen innan du
ansluter via Wi-Fi.
2
3
[ Anslut till smartphone]
4
Välj [Visade bilder] och ange sedan
vilka bilder som ska kunna visas.
Välj [Redigera/radera enhet] och välj
sedan smartphoneenheten.
zz Kontrollera vilka bilder som ska kunna visas innan du ansluter igen.
zz Du kan endast fjärrfotografera med livevisning i Camera Connect om
alternativet [Alla bilder] har valts för [Visade bilder].
227
Funktioner som kan användas via
smartphoneenheter
Följande funktioner finns tillgängliga när en smartphone är ansluten via en
trådlös anslutning.
Parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth enligt anvisningarna
i steg 1–8 under ”Spara bilder från kameran på en smartphone” (= 221)
och anslut via Wi-Fi enligt anvisningarna i steg 1–10.
zz Skicka bilder automatiskt till en smartphone
under fotograferingen
Kameran kan skicka dina bilder automatiskt till en smartphone som
är ansluten via Wi-Fi. Gör följande när huvudskärmen för Camera
Connect visas.
1
[Wi-Fi-inställningar] → [Skicka till
smartphone direkt]
2
[Skicka automatiskt] → [Aktivera]
3
Fotografera.
zz Välj en storlek under [Bildstorlek].
zz Dina bilder skickas till din smartphone.
zz Fjärrfotografera med livevisning av
kamerabilden på din smartphone
Du kan fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden på en smartphone
som är ansluten via Wi-Fi.
1
2
Starta Camera Connect.
Tryck på [Remote live view
shooting/Fjärrfotografering].
228
zz Fokuseringen kan ta längre tid än normalt när du använder funktionen
för fjärrfotografering.
zz Bildvisningen och utlösningen av slutaren kan fördröjas beroende på
kommunikationsstatusen.
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone
Du kan använda en smartphone som är ansluten via Bluetooth som en
fjärrkontroll för att styra kameran. (Ej tillgänglig när kameran är ansluten
via Wi-Fi.)
1
Starta Camera Connect.
2
Tryck på [Bluetooth remote controller/
Fjärrstyrning via Bluetooth].
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv avslutar
du denna anslutning.
zz Funktionen för automatisk avstängning inaktiveras när du fjärrstyr kameran
via Bluetooth.
zz Geotagga bilder under fotograferingen
Du kan geotagga dina bilder och filmer med hjälp av GPS-information (till
exempel latitud, longitud och höjd) från en Bluetooth-ansluten smartphone.
Du kan använda visningsskärmen för att kontrollera den platsinformation
som läggs till för bilderna.
Aktivera platstjänster på din smartphone.
1
Starta Camera Connect.
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv avslutar
du denna anslutning.
229
2
3
4
[GPS-inställningar]
[GPS via mobil] → [På]
Fotografera.
zz Kontrollera att [ ] och [
] visas på
kameran innan du börjar fotografera.
zz Dina bilder geotaggas nu.
zz Alla bilder du tar med Camera Connect
i gång kommer nu att geotaggas.
zz Den platsinformation som läggs till i filmer hämtas när du startar inspelningen.
zz Om du börjar fotografera omedelbart efter att du har startat kameran
geotaggas kanske inte de första bilderna.
zz Andra personer kan kanske lokalisera var du befinner dig eller identifiera
dig med hjälp av den positionsinformation som kan finnas i dina
geotaggade stillbilder eller filmer. Du bör därför vara försiktig när du delar
med dig av dessa bilder till andra, samt när du publicerar bilder på internet,
där många kan se dem.
zz Du kan kontrollera den platsinformation som lagts till för bilderna genom
att öppna visningsskärmarna med detaljerad information. Latitud, longitud,
höjd och UTC (tid och datum för fotograferingen) visas i fallande ordning.
zz UTC: ”Coordinated Universal Time”, vilket är ungefär samma sak som
Greenwich-tid
zz [---] visas i stället för numeriska värden för saker som inte finns tillgängliga
på din smartphone eller som inte har registrerats korrekt.
230
Ansluta till skrivare via Wi-Fi
Du kan skriva ut bilderna i kameran på en skrivare som är ansluten
till kameran via Wi-Fi.
1
2
Tryck på
3
[Lägg till en enhet att ansl. till]
4
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
[
-knappen.
]
231
5
Anslut till kameran från skrivaren.
zz Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi-Fi-menyn på din
skrivare för att upprätta en anslutning.
zz Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på skrivaren.
6
Välj skrivaren.
zz Välj den skrivare du vill ansluta till via
Wi‑Fi och tryck på -knappen.
zz Bilderna på minneskortet visas när
enheterna har anslutits till varandra
via Wi-Fi.
7
Välj en bild som ska skrivas ut.
zz Välj en bild och tryck på
-knappen.
zz Välj eller ange de objekt som visas och
skriv sedan ut.
232
zz Skapa en anslutning via en kopplingspunkt
Kameran kan ansluta till en kopplingspunkt som har en ansluten skrivare
och skriva ut via kopplingspunkten.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka på
kopplingspunktens WPS-knapp.
1
Välj [Växla nätverk] i steg 4 under
”Ansluta till skrivare via Wi-Fi”
(= 231).
2
[Anslut med WPS]
3
[WPS (PBC-läge)] → [OK]
4
Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
233
5
[Automatisk inställning] → [OK]
6
Gå till steg 6 under ”Ansluta till
skrivare via Wi-Fi” (= 231).
zz Kameran ansluts till kopplingspunkten.
zz Den PIN-kod som visades när du valde [WPS (PIN-läge)]
i [Anslut med WPS] ska anges i kopplingspunkten. Välj en enhet på
skärmen [Välj enhet för anslutning]. Läs också användarhandboken
som medföljde kopplingspunkten för mer information.
234
Skicka bilder automatiskt till en dator
Bilderna i kameran kan skickas automatiskt till en dator som är ansluten
till en kopplingspunkt (som även är konfigurerad för kamerans Wi-Fianslutning) när kameran befinner sig inom räckhåll för kopplingspunkten,
till exempel när du kommer hem efter att ha fotograferat.
Ansluta via Wi-Fi
1
Anslut datorn till kopplingspunkten.
2
3
Starta Image Transfer Utility 2.
zz Installera Image Transfer Utility 2
på datorn.
Öppna skärmen för parkoppling
i Image Transfer Utility 2.
zz Skärmen för parkoppling visas när
du följer de anvisningar som visas
när du startar Image Transfer Utility 2
första gången.
4
[Wi-Fi-inställningar]
235
5
[Skicka automatiskt till dator] →
[Skicka automatiskt] → [På]
6
[OK]
7
[Anslut med WPS] →
[WPS (PBC‑läge)] → [OK]
8
Tryck på WPS-knappen.
9
[Automatisk inställning] → [OK]
zz Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp
för att göra det möjligt för kameran
att ansluta.
236
10
Välj en dator.
11
Välj kameran för parkoppling
på datorn.
zz Välj en dator för automatisk överföring av
bilder och tryck sedan på -knappen.
zz Kameranamnen visas på skärmen för
parkoppling i Image Transfer Utility 2.
zz Välj den kamera du vill ansluta till och
klicka på [Pairing/Parkopplar] för att
parkoppla datorn och kameran.
Konfigurera automatisk överföring av bilder
12
Välj alternativ för att skicka bilder.
13
Stäng av kameran.
zz Om du väljer [Skicka automatiskt till
dator] i steg 5 väljer du [Alternativ för
att skicka bilder] och anger villkoren
för överföring.
Skicka bilder automatiskt
zz När du har valt alternativet för att
skicka bilder i steg 12 skickas bilderna
i kameran automatiskt till den dator du
är inloggad på när kameran befinner sig
inom räckhåll för kopplingspunkten och
är påslagen.
237
zz Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat vid användning av automatisk
bildöverföring. Kamerans energisparfunktion inaktiveras under
överföringen av bilder.
zz De bilder du tar efter att den automatiska överföringen har slutförts överförs
inte till datorn. De skickas automatiskt nästa gång kameran startas.
zz Prova att starta om kameran om den automatiska överföringen till en dator
inte startar korrekt.
zz Du kan inaktivera den automatiska överföringen av bilder genom att välja
[Skicka automatiskt till dator] → [Skicka automatiskt] → [Inaktivera].
zz Bilderna överförs inte automatiskt till en dator när kameran är ansluten
via en USB-kabel (gäller även vid anslutning till PD-E1).
238
Överföra bilder till webbtjänster
zz Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till dina webbtjänster
för kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare
och internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för
CANON iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Mer information om vilka webbläsare som kan användas (t.ex. Internet
Explorer) och de inställningar som behöver göras för CANON iMAGE
GATEWAY finns på webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Information om vilka länder och regioner där CANON
iMAGE GATEWAY är tillgängligt finns på Canons webbplats
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instruktioner för användning och konfiguration av CANON iMAGE
GATEWAY finns i hjälpen för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha ett konto för var och en av dessa tjänster. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Separata avgifter kan förekomma för internetanslutning respektive
kopplingspunkter.
zz Eventuella ändringar av tjänsterna hos de webbtjänster du har registrerat
dig för kan innebära att tidigare använda funktioner slutar fungera eller att
du måste använda funktionerna på andra sätt än enligt beskrivningarna
i den här handboken.
zz Mer information om de webbtjänster du kan använda när din kamera är
ansluten via Wi-Fi finns på webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
239
„„ Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran och CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst i kameran.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka på
kopplingspunktens WPS-knapp.
Observera att du måste ange en e-postadress som kan användas på din
dator eller smartphone för att kunna ta emot ett bekräftelsemeddelande
som hjälper dig att slutföra inställningarna för länkningen.
1
2
Tryck på
3
Acceptera avtalet för att ange
en e-postadress.
[
-knappen.
]
zz Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
4
Skapa en anslutning till
en kopplingspunkt.
zz [Anslut med WPS] →
[WPS (PBC‑läge)] → [OK]
zz Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp.
zz Välj [Automatisk inställning] på skärmen
[Ange IP-adress] på kameran.
240
5
Ange din e-postadress.
6
Ange ett valfritt fyrsiffrigt nummer.
7
Kontrollera om du har fått
bekräftelsemeddelandet.
zz [OK]
zz [
8
] ändras nu till [
].
Öppna sidlänken i bekräftelsemeddelandet och slutför inställningarna
för länkningen av kameran.
zz Följ anvisningarna och slutför
inställningarna på sidan för länkning
av kameran.
241
9
Välj [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY har nu lagts
till som en målwebbtjänst.
zz Innan du börjar bör du kontrollera att e-postprogrammet i din dator eller
smartphone inte har konfigurerats för att blockera e-postmeddelanden från
relevanta domäner, vilket kan göra att bekräftelsemeddelandet inte kan nå dig.
„„ Registrera andra webbtjänster
Du kan även lägga till andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
på kameran.
1
Logga in på CANON iMAGE GATEWAY
och öppna inställningssidan för att
länka kameran.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Följ instruktionerna som visas
för att slutföra inställningarna
för webbtjänsten.
3
Tryck på -knappen för att
välja [
].
zz Om några konfigurerade inställningar ändras uppdaterar du
kamerainställningarna genom att registrera de aktuella webbtjänsterna
i kameran.
242
zz Överföra bilder till webbtjänster
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en plats.
zz Välj en ikon för en webbtjänst.
zz Om flera mottagare eller
delningsalternativ kan användas med
en webbtjänst väljer du ett alternativ
på skärmen för att välja mottagare.
3
Skicka en bild.
zz Välj sändningsalternativ och överför bilden.
zz När du vill göra en överföring till YouTube
läser du villkoren för tjänsten och väljer
[Försäkra].
zz När bilden har skickats visas [OK].
Tryck på -knappen för att komma
tillbaka till visningsskärmen.
zz Prova att använda appen Canon Online Photo Album för att visa bilder
som har överförts till CANON iMAGE GATEWAY via en smartphone.
Ladda ned och installera appen Canon Online Photo Album för iPhone
eller iPad från App Store eller för Android-enheter från Google Play.
243
Streama bilder
Du kan streama bilder från kameran.
Kontrollera först kraven för YouTube-streaming på YouTube-webbplatsen.
1
Aktivera YouTube-streaming
på ditt konto.
zz Gå igenom de obligatoriska
inställningarna för streaming på
YouTube‑webbplatsen.
zz Anvisningar om hur du gör finns
på YouTube-webbplatsen.
2
Slutför registreringen av
CANON iMAGE GATEWAY och
inställningarna för länkningen
av kameran.
zz Registrera kameran för CANON iMAGE
GATEWAY och slutför inställningarna för
länkning av kameran enligt beskrivningen
i ”Registrera CANON iMAGE GATEWAY”
(= 240).
3
Logga in på CANON iMAGE GATEWAY
och öppna inställningssidan för att
länka kameran.
zz http://www.canon.com/cig/
244
4
Aktivera streaming på YouTube
på inställningsskärmen för
webbtjänster för CANON
iMAGE GATEWAY.
zz Välj alternativet [Live Streaming] och
slutför inställningarna genom att följa
instruktionerna som visas.
zz Ställ in [Live Streaming] till [PÅ].
5
Gå till
6
Tryck på -knappen för att
välja [
].
-läget.
zz Du kan ställa in kameran på
filminspelningsläge och välja
filminspelning med automatisk eller
manuell exponering. (Gör så här:
-knappen → [Fotogr.metod])
zz [Live Streaming]-ikonen visas.
zz Du kan också göra detta på skärmen
[Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
Streaming
zz YouTube är den enda streamingtjänsten kan användas tillsammans med
den här kameran.
zz CANON iMAGE GATEWAY-registreringen måste vara klar innan du kan
använda streamingtjänster.
zz Funktionen för YouTube-streaming kan ändras, upphävas eller upphöra
att fungera utan föregående meddelande.
zz Canon ansvarar inte på något sätt för tjänster från tredje part så som
YouTube-streaming.
245
zz Ingen bild spelas in på kortet under streaming (men det måste finnas ett
kort i kameran).
] (NTSC)
zz Bilderna streamas med ungefär 6 Mbit/s för antingen [
] (PAL).
eller [
-rot inf].
zz Bilder streamas horisontellt, oavsett inställningen [Lägg till
zz Batteriet laddas inte om du streamar medan du använder USB-nätadapter
PD-E1 (säljs separat) och det är bara kameran som förses med ström.
zz Det går inte att parkoppla via Bluetooth medan du streamar.
zz Det kan uppstå brus i ljudet medan du streamar. Kontrollera bruset i förväg
genom att till exempel använda [PRVW] (= 250). Om bruset från den
externa mikrofonen är störande kan du försöka med att placera den externa
mikrofonen på kamerans vänstra sida (på sidan för IN-kontakt på den externa
mikrofonen) så långt från kameran som möjligt.
zz Streama nu
1
[Livestreaming]
2
Kontrollera villkoren för tjänsten.
3
[Streama nu]
zz Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
246
4
Kontrollera streaminginformationen
→ [OK]
5
[OK]
6
Börja streama.
7
Sluta streama.
zz Konfigurera inspelningsfunktionerna,
precis som vid normal filminspelning.
zz Tryck på filminspelningsknappen när
du är klar att börja streama.
zz Streamingen börjar automatiskt när
[Förbereder att streama] visas.
zz [ LIVE] visas uppe till höger under
streaming.
zz Hur lång tid det gått sedan du tryckte på
filminspelningsknappen visas uppe till
vänster, medan antalet tittare visas längst
ned till vänster.
zz Gå till sidan YouTube Live för att
kontrollera hur den streamade bilden
ser ut.
zz Tryck på filminspelningsknappen igen
för att avsluta streamingen.
247
8
Avsluta läget för livestreaming.
zz Tryck på
välja [OK].
-knappen för att
zz Det tar en stund innan streamingen börjar i steg 6. Använd inte kameran
medan meddelandet visas.
zz Händelser (streaming)
Du kan också streama genom att välja en händelse som du har konfigurerat
på förhand på sidan YouTube Live (genom att ange streamingens tid
och rubrik).
1
Slutför händelseinställningarna
på sidan YouTube Live.
zz Anvisningar om hur du gör finns
på YouTube-webbplatsen.
2
[Livestreaming]
3
Kontrollera villkoren för tjänsten.
zz Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
248
4
[Händelser]
5
Välj en händelse.
6
Kontrollera streaminginformationen
→ [OK]
7
[OK]
zz Välj en händelse som du har angett
i YouTube Live i förväg.
249
8
Tryck på
-knappen.
zz Välj [PRVW] eller [LIVE].
zz [PRVW] (förhandsgranska): Med detta
alternativ kan du testa streamingen utan
att visa bilderna offentligt. Det kan vara
användbart om du vill kontrollera bilderna
innan du streamar dem.
[LIVE]: Med det här alternativet kan du
börja streama direkt genom att trycka
på filminspelningsknappen.
9
Börja streama.
zz Konfigurera inspelningsfunktionerna,
precis som vid normal filminspelning.
zz Tryck på filminspelningsknappen när
du är klar att börja streama.
zz Streamingen börjar när [Förb
förhandsgranskning] eller [Förbereder
att streama] visas.
zz [ PRVW] eller [ LIVE] visas uppe
till höger under streamingen.
zz Hur lång tid det gått sedan du tryckte på
filminspelningsknappen visas uppe till
vänster, medan antalet tittare visas längst
ned till vänster.
zz Gå till sidan YouTube Live för att kontrollera
hur den streamade bilden ser ut.
10
Sluta streama.
zz Tryck på filminspelningsknappen igen
för att avsluta streamingen.
250
zz När du har kontrollerat bilden med
[PRVW] går du tillbaka till steg 8 och
väljer [LIVE] för att börja streama.
11
Avsluta läget för livestreaming.
zz Tryck på
välja [OK].
-knappen för att
zz Det tar en stund innan streamingen börjar i steg 9. Använd inte kameran
medan meddelandet visas.
zz Upp till 20 händelser visas.
zz Antalet tittare visas inte under förhandsgranskningar.
251
Återansluta via Wi-Fi
När du har sparat anslutningsinställningarna kan du återansluta till enheter
eller webbtjänster via Wi-Fi.
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en av de tidigare använda
anslutningarna.
zz Använd / -knapparna för att växla till
andra skärmar om ditt mål inte visas.
zz Anslutningen till webbtjänster är
nu slutförd.
3
Förbered den andra enheten.
zz Följ de instruktioner som visas för att
förbereda den andra enheten.
252
Avsluta Wi-Fi-anslutningar
1
Tryck på
2
[Avbryt/stäng] → [OK]
253
-knappen.
Rensa informationen om
smartphoneenheter som är
parkopplade via Bluetooth
Avbryt parkoppling med en smartphone på följande sätt.
1
[Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] →
[ Anslut till smartphone]
2
3
[Redigera/radera enhet]
4
[Radera anslutningsinformation] →
[OK]
5
Förbered din smartphone.
Välj den smartphone som har den
registrerade information du vill
ta bort.
zz Rensa all information om den
registrerade kameran i enhetens
Bluetooth-inställningar.
254
Ändra eller ta bort
anslutningsinställningar
Du kan ändra eller ta bort de anslutningsinställningar som sparas
i kameran. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du ändrar eller tar bort
anslutningsinställningar.
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj ett alternativ.
zz Du kan använda / -knapparna för att
växla till andra skärmar från den skärm
som visas till vänster.
zz På skärmen som visas till vänster väljer du
en enhet med de anslutningsinställningar
du vill ta bort eller ändra.
3
Välj [Redigera/radera enhet].
zz På den skärm som visas väljer du en
enhet med de anslutningsinställningar du
vill ändra och ändrar sedan namnet eller
annan information.
zz Du kan byta Bluetooth-anslutning
genom att välja en smartphone märkt
med [ ] i grått. När skärmen [Anslut till
smartphone] visas väljer du [Parkoppla
via Bluetooth] och trycker sedan på
-knappen på nästa skärm.
255
Funktionsinställningar
Anpassa eller justera grundläggande funktioner för att göra kameran
enklare att använda.
zz Dessa inställningar konfigureras på menyflikarna och .
Anpassa vanliga funktioner för att göra kameran enklare att använda.
zz Dessa instruktioner gäller när kameran är inställd på
256
.
Välja och skapa mappar
Du kan välja eller skapa mappar där bilderna ska sparas. Du skapar en ny
mapp genom att välja [Skapa mapp] på skärmen för val av mapp.
1
2
[Välj mapp]
Konfigurera inställningarna.
zz Välj mappar: välj bara en mapp
zz Skapa mappar: [Skapa mapp] → [OK]
zz Mapparna namnges enligt formatet 100CANON, med ett tresiffrigt
mappnummer följt av fem bokstäver eller siffror.
zz Du kan skapa mappar med mappnummer i intervallet 100–999.
257
Ändra filnumreringen
De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999) och
sparas i mappar med upp till 9 999 bilder i varje mapp. Du kan ändra hur
kameran tilldelar filnummer.
1
[Filnumrering] → [Numrering] eller
[Man. återst]
Kontinuerlig
Bilderna sparas i nummerordning (till dess att en bild
med nummer 9999 tas/sparas), även om du byter
minneskort eller lagringsmapp.
Auto återst
Numreringen återställs till 0001 när du byter minneskort
eller när en ny mapp skapas.
Man. återst
Skapar en ny mapp och börjar numrera bilderna
från 0001.
zz Oavsett vilket alternativ som valts här kan bilder numreras
i nummerordning från det sista numret på de befintliga bilder som finns på
ett nyinsatt minneskort. Använd ett tomt (eller formaterat) minneskort om
du vill börja spara bilder från 0001.
258
Konfigurera automatisk rotation av
bilder tagna med vertikal orientering
Du kan ändra visningsinställningen för automatisk rotation av bilder tagna
med vertikal orientering.
1
[Autom rotering]
På
Rotera bilder automatiskt vid visning på både kameran
och datorer.
På
Rotera bilder automatiskt vid visning på datorer.
Av
Rotera inte bilder automatiskt.
259
Lägga till orienteringsinformation
för filmer
För filmer som spelas in då kameran hålls vertikalt kan
orienteringsinformation som anger vilken sida som är upp läggas till
automatiskt. Då spelas filmen upp med samma orientering på smartphones
eller andra enheter.
1
[Lägg till
-rot inf]
På
Spela upp filmer på smartphones eller andra enheter
med samma orientering som när de spelades in.
Av
Spela upp filmer horisontellt på smartphones eller andra
enheter, oavsett inspelningsorientering.
* Dessa filmer spelas upp horisontellt på kameran, oavsett inställningen
[Lägg till
-rot inf].
260
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
Det kan vara bra att göra en lågnivåformatering om kameran inte fungerar
korrekt, skrivningen/läsningen av bilder till/från kortet går långsammare,
serietagningar går långsammare eller inspelningen av filmer plötsligt avbryts.
Alla data på minneskortet raderas och kan inte återskapas vare sig du
gör en vanlig formatering eller en lågnivåformatering.
1
[Formatera kort]
zz Formatera: [OK]
zz Lågnivåformatering:
att välja [ ] → [OK]
261
-knappen för
zz Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets
filhanteringsinformation. Data på kortet tas inte bort fullständigt.
När du överför eller kasserar ett minneskort bör du se till att den
personliga information på kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt
förstöra kortet.
zz Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på
formateringsskärmen kan vara mindre än den angivna kapaciteten.
zz En lågnivåformatering tar längre tid än den inledande formateringen
eftersom data raderas från alla lagringsområden på minneskortet.
zz Du kan avbryta en pågående lågnivåformatering genom att välja [Avbryt].
Då kommer alla data att vara raderade, men det går att använda kortet
som vanligt.
262
Ställa in startbilden
Ange om startbilden ska visas när du startar kameran.
1
[Startbild]
263
Använda Ekoläge
Den här funktionen gör det möjligt att spara energi när kameran är
i fotograferingsläge. När kameran inte används blir skärmen mörk för
att minska batteriförbrukningen.
1
[Ekoläge]
På
Skärmen blir mörk när kameran inte används på cirka två
sekunder. Efter ytterligare cirka tio sekunder stängs skärmen
av. Kameran stängs av när den inte har använts under
tre minuter. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs när
skärmen har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits
in i kamerahuset, slås skärmen på och du kan fortsätta
fotografera.
Av
Ekoläget används inte.
264
Justera energisparfunktioner
Justera vid behov tidsinställningarna för automatisk avstängning
av kameran och skärmen (Autom. avstängn och Skärm av).
1
2
[Energispar]
Konfigurera inställningarna.
zz För att spara energi väljer du normalt [Energispar] → [Skärm av] och
[Autom avstängn] → [1 min] eller kortare.
zz Inställningen för [Skärm av] används även om du väljer alternativet [Av]
för [Autom avstängn].
265
Justera skärmens ljusstyrka
Så här justerar du skärmens ljusstyrka.
1
2
[Skärm ljusstyrk.]
Konfigurera inställningarna.
zz / -knapparna →
-knappen
zz Du kan växla till tillfällig användning av maximal ljusstyrka (oberoende
av den valda inställningen för [Skärm ljusstyrk.]) genom att hålla ned
-knappen i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas eller när
kameran är i läget för enbildsvisning. Håll ned -knappen i minst en
sekund igen eller starta om kameran om du vill att skärmen ska återgå
till den ljusstyrka som användes tidigare.
266
Byta färg på skärmens information
Den information som visas på skärmen och menyerna kan ändras till en färg
som är lämplig för fotografering i svagt ljus. Den här inställningen kan till
exempel vara användbar när du fotograferar med [ ], [ ], [ ] och [
].
1
[Kvällsvisning]
zz Du återställer inställningen [Kvällsvisning] till [Av] genom att hålla
-knappen intryckt i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas
eller när kameran är i läget för enbildsvisning.
267
Justera datum, klocka och tidszon
Justera datum, tid och tidszon.
1
2
[Datum/Klocka/Zon]
Konfigurera inställningarna.
zz Följ steg 2–3 under ”Ställa in datum,
klocka, tidszon och språk” (= 25) för
att justera inställningarna.
268
Ändra språk
Du kan vid behov ändra visningsspråket.
1
2
[Språk ]
Konfigurera inställningarna.
zz Använd / / / -knapparna för att
välja ett språk → -knappen
269
Tid för objektivindrag
Objektivet dras normalt in i kamerahuset av säkerhetsskäl cirka en
minut efter att du har tryckt på
-knappen när kameran är i en
fotograferingsmetod. Om du vill att objektivet ska dras in omedelbart när du
trycker på
-knappen ändrar du inställningen för objektivindrag till [0 sek.].
1
[Objektivindrag]
270
Ställa in videosystem
Ange vilket videosystem som ska användas för visning på en ansluten tv.
Den här inställningen avgör vilken bildkvalitet (bildfrekvens) som används
för filmer.
1
[Videosystem]
För NTSC
För de länder och områden som använder NTSC-systemet,
till exempel Nordamerika, Japan, Sydkorea och Mexiko.
För PAL
För de länder och områden som använder PAL-systemet,
till exempel Europa, Ryssland, Kina och Australien.
271
Justera pekskärmen
Känsligheten hos pekskärmen kan ökas så att kameran svarar på lättare
beröring. Du kan även inaktivera pekskärmskontrollen.
1
[Touchkontroll]
zz Öka pekskärmens känslighet: [Känslig]
zz Inaktivera pekskärmskontrollen: [Av]
zz Öka pekskärmspanelens känslighet om kameran har svårt att identifiera
gester.
zz Tänk på följande av säkerhetsskäl när du använder pekskärmspanelen:
-- Skärmen är inte tryckkänslig. Använd inte vassa objekt som naglar eller
pennspetsar för att utföra pekåtgärder.
-- Använd inte pekskärmen med våta fingrar.
-- Om du utför pekåtgärder med blöta fingrar eller när skärmen är blöt kan
det hända att kameran inte svarar. Den kan även sluta fungera korrekt.
Om detta inträffar stänger du av kameran och torkar skärmen torr med
en trasa.
-- Använd inte några typer av skärmskydd eller självhäftande skyddsfilmer
som säljs i handeln. De kan minska skärmens känslighet för
pekåtgärder.
zz Kameran kan svara sämre än normalt om du utför pekåtgärder snabbt när
inställningen [Känslig] är vald.
272
Justera pipljuden
Ange om kameran ska spela upp ljud när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller använder självutlösaren.
1
[Pipljud]
273
Justera volymen
Justera volymen för enskilda kameraljud.
1
2
zz
[Volym]
Konfigurera inställningarna.
-knappen → / -knapparna
274
Ställa in HDMI-utgångens upplösning
Ställ in den upplösning som ska användas för bilder när kameran ansluts till
en tv eller en extern inspelningsenhet via en HDMI-kabel.
1
[HDMI-upplösning]
Auto
Bilderna visas automatiskt i en upplösning som är optimal för
den tv som är ansluten till kameran.
1080p
Upplösningen 1080p används för utsignalen. Välj den här
inställningen om du vill undvika problem med visningen eller
fördröjningar när du byter upplösning.
275
Visa RAW-bilder på en tv med HDR
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en tv med HDR.
1
[HDMI HDR ut]
zz Välj [HDMI HDR ut] → [På] om du vill visa bilder med färger anpassade
för en tv med HDR.
zz Kontrollera att HDR-tv:n är inställd på att ta emot en HDR-signal.
Mer information om hur du växlar mellan de olika ingångarna finns
i användarhandboken för tv:n.
zz HDR-utgången är inte tillgänglig för bilduppsättningar (rullar) som har
tagits i RAW-sekvensläge.
zz Bilderna ser eventuellt inte ut som förväntat, beroende på vilken tv
som används.
zz Vissa bildeffekter och viss information kan kanske inte visas på en tv
med HDR.
276
Anpassa visningen av
fotograferingsinformation
Du kan anpassa den information och de informationsskärmar som ska visas
på kamerans skärm när du fotograferar. Rutnät och histogram kan också
konfigureras.
1
[Fotograferingsinfo] →
[Skärminformation]
2
Tryck på / -knapparna och
välj skärmar.
zz Tryck på -knappen för att ta bort
[ ]-markeringen för de skärmar du inte
vill visa.
zz Tryck på -knappen för att redigera
skärmen.
3
Redigera skärmen.
zz Använd / -knapparna för att navigera
mellan de olika alternativen.
zz Använd -knappen för att lägga till en
[ ] vid de objekt som ska visas.
zz Välj [OK] för att använda de valda
inställningarna.
zz Visningen av rutnät kan konfigureras via [Fotograferingsinfo] → [Rutnät].
zz Du kan växla från ett ljushetshistogram till ett RGB-histogram eller justera
visningsstorleken genom att välja [Fotograferingsinfo] → [Histogram].
[AF-metod] är inställd på [
].
zz Vattenpasset visas inte när
277
Ställa in funktionen för spegelvänd skärm
Du kan välja om en spegelvänd bild ska visas på kamerans skärm när
du fotograferar med skärmen vänd framåt.
1
[Spegelv. skärm]
278
Metrisk eller icke-metrisk visning
Du kan ändra den måttenhet som visas för zoomstapeln (= 96),
MF‑indikatorn (= 99) och på andra ställen från m/cm till fot/tum.
1
[Enheter]
279
Konfigurera funktionsguiden
Ange om funktionsguiden ska visas när du väljer ett alternativ
på snabbkontrollskärmen.
1
[Funktionsguide]
280
Konfigurera egen programmering
Konfigurera egen programmering för att göra avancerade anpassningar
av kameran.
1
[Egen programmering(C.Fn)]
2
Välj ett alternativ.
3
Konfigurera inställningarna.
zz / -knapparna →
-knappen
C.Fn I:Exponering
Säkerhets­
förskjutning
Välj [1:Möjlig] om du vill att slutartiden och
bländarvärdet ska justeras automatiskt för att
möjliggöra en exponeringsnivå som ligger närmare
värdet för korrekt exponering än de förvalda
inställningarna vid användning av
eller
.
C.Fn II:Övrigt
Vridning av
kontrollring
Ändra riktningen vid
vridning av kontrollringen.
C.Fn II:Övrigt
Vridning av
kontrollratt
Ändra riktningen vid
vridning av kontrollratten.
C.Fn II:Övrigt
Egna Inställningar
Du kan anpassa funktionerna för vissa knappar,
till exempel avtryckaren.
281
zz Om C.Fn II eller C.Fn III är inställd på [1:Omvänd riktning] påverkar den
ändrade rotationsriktningen endast justeringen av slutartid, bländarvärde
eller Programskifte enligt tilldelningen till -ringen eller -ratten.
zz Du återställer [Egen programmering(C.Fn)] till standardinställningarna
(med undantag för [Egna Inställningar]) genom att välja [Återställ
kamera] → [Andra inställn.] → [Egen programmering(C.Fn)] → [OK].
zz Anpassa knappar
Du kan anpassa funktionerna för vissa knappar, till exempel avtryckaren.
Inställningarna för -knappen (AE-lås), -ringen och -ratten gäller för
lägena
/ /
/
/ / .
Inställningarna för [
Avtryckare halv nedtryckt] och [
Filminspelningsknapp] gäller för lägena /
/
/ / .
1
[C.Fn II:Övrigt Egna Inställningar]
2
Välj en knapp.
3
Välj en funktion.
282
zz Du kan tilldela funktionen [Exponeringskompensation] till -ringen.
Du justerar exponeringskompensationen med hjälp av -ratten genom att
välja [ ] på inställningsskärmen Egna Inställningar, välja [ ], gå tillbaka
till fotograferingsskärmen och ställa in ratten för exponeringskompensation
i läget [ ].
zz Om du använder -läget, ratten för exponeringskompensation är inställd
på [ ] och [STD] har valts för -ringen och -ratten kan du justera
exponeringskompensationen med hjälp av -ratten medan mättimern
är i gång.
zz Vilka alternativ som kan väljas för -ringen varierar beroende
på fotograferingsmetoden (beroende på om kameran är
/
/ -läget eller i
/ -läget).
i /
zz Du återställer [Egna Inställningar] till standardinställningarna genom att välja
[Återställ kamera] → [Andra inställn.] → [Egna Inställningar] → [OK].
zz Vissa konfigurerade funktioner visas kanske inte (de kan vara
inaktiverade) i filmläget.
Alternativ som kan väljas när [STD] har tilldelats
Alternativ
Fotograferingsmetoder
Inställningar
-ringen
STD
Programskifte
Slutartid
Bländarvärde
-ratten
STD
―
―
―
* När -ringen inte har tilldelats till [STD] utan -ratten, kan du använda
-ratten för att ställa in Programskifte i -läget, slutartiden i
-läget
eller bländarvärdet i
-läget.
* När -ratten har tilldelats till [STD] i / läget kan du använda den för
att ställa in slutartiden (eller bländarvärdet) när -ringen har tilldelats till
[
] (eller [
]).
283
Egna kamerainställningar (C-läget)
Spara de fotograferingsmetoder du använder ofta och de
funktionsinställningar du har konfigurerat. Du kan sedan använda
de sparade inställningarna genom att vrida inställningsratten till .
Även inställningar som brukar återställas när du byter fotograferingsmetod
eller stänger av kameran kan sparas på det här sättet.
Inställningar som kan sparas
zz Fotograferingsmetoder ( /
/
/
zz Funktioner som har ställts in i
/
/
)
/
-lägena (med vissa undantag)
zz Zoomlägen
zz Manuella fokuslägen (= 99)
1
2
3
Gå till en fotograferingsmetod med
inställningar du vill spara och ändra
inställningarna.
[Egen kamerainst. (C-inst.)]
[Lagra inställningar]
284
zz Du redigerar sparade inställningar (med undantag för
fotograferingsmetoden) genom att välja , ändra inställningarna och
sedan välja [Egen kamerainst. (C-inst.)] → [Lagra inställningar] igen.
De här inställningarna används inte i övriga fotograferingslägen.
zz Du återställer sparade inställningar till standardvärdena genom att välja
[Egen kamerainst. (C-inst.)] → [Återställ inställningarna].
zz Du kan välja att dina sparade inställningar automatiskt ska uppdateras med
de ändringar du gör för inställningarna när du fotograferar med genom att
välja [Egen kamerainst. (C-inst.)] → [Uppdatera autom] → [På].
285
Återställa kamerans standardinställningar
Återställ kamerans standardinställningar för
1
/
/
/
/
.
[Återställ kamera]
zz Rensa grundinställningarna:
[Grundinst.] → [OK]
zz Rensa övriga inställningar: [Andra
inställn.] → välj ett alternativ → [OK]
zz Grundinställningar som [Språk
till standardinställningarna.
] och [Datum/Klocka/Zon] återställs inte
286
Ange information om copyright som
ska registreras i bilder
Du kan lägga till information om upphovsmannens namn samt
copyrightinformation i dina bilder.
1
[Copyright information] →
[Ange upphovsman] eller [Ange info
om copyright]
zz Ange ett namn →
-knappen → [OK]
zz Du kan kontrollera den information som angetts genom att välja
[Copyright information] → [Visa info om copyright].
zz Du kan ta bort både upphovsmannens namn och copyrightinformationen
samtidigt genom att välja [Copyright information] → [Ta bort info om
copyright]. Den copyrightinformation som redan har registrerats i bilder tas
dock inte bort.
287
Ladda ned handböcker och
programvaror via en QR-kod
En QR-kod med en länk till en webbsida för nedladdning av handböcker
och programvaror kan visas på kamerans skärm.
1
[URL för bruksanv./programvara]
288
Visning av certifieringslogotyper
Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas
på skärmen.
1
[Certifieringslogo visas]
289
Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)
Du kan spara upp till sex fotograferingsmenyalternativ som används ofta på
fliken . Du kan anpassa fliken
för att snabbt kunna öppna alla dessa
alternativ från en och samma skärm.
1
[Lägg till flik i Min meny] → [OK]
2
[Konfigurera]
3
[Välj poster att registrera]
zz Välj ett alternativ → [OK]
zz Dina valda menyalternativ läggs till
på fliken Min meny.
Ordna om menyalternativen
zz [Sortera registrerade poster] →
välj ett alternativ att flytta → använd
/ -knapparna för att flytta
alternativet → -knappen
290
zz Du kan lägga till upp till [ 5] flikar i Min meny.
zz Om du väljer [Konfigurera] → [Radera alla poster på fliken] → [OK] för en
flik du har lagt till i Min meny raderas alla objekt som har lagts till på fliken.
zz Byta namn på flikarna på Min meny
1
[Byt namn på flik]
2
Ändra fliknamnet.
zz Ange ett fliknamn →
[OK]
-knappen →
zz Ta bort en flik från Min meny
1
[Radera flik]
zz Radera alla flikar i Min meny
1
[Radera alla flikar i Min meny]
291
zz Radera alla tillagda alternativ
1
[Radera alla poster]
zz Anpassa visningen av Min meny
Ange vilken skärm som ska visas när
användning av en fotograferingsmetod.
1
-knappen trycks in vid
[Menyvisning]
Normal visning
Visar den senast använda menyn, som den
visades för din föregående åtgärd.
Visa fliken Min meny
Börja visningen från skärmarna för fliken
Begränsa visningen till skärmarna för
Visa endast fliken Min meny fliken .
292
.
Tillbehör
Använd din kamera på fler sätt med extra tillbehör från Canon och
kompatibla tillbehör från andra tillverkare.
„„ Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör.
Canon kan inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller
olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel
på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller
exploderande batterier). Observera att de eventuella reparationer din
Canon-produkt kan kräva till följd av sådana fel inte omfattas av garantin
och medför att en avgift tas ut.
293
Extra tillbehör
Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Observera att vissa
tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.
zz Strömförsörjning
Batteri NB-13L
zz Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriladdare CB-2LH
zz Laddare för batteri NB-13L
USB-nätadapter PD-E1
zz Adapter för strömförsörjning av kameran
via ett vanligt eluttag
zz Batteriladdaren och USB-nätadaptern kan användas i områden med
100–240 V växelspänning (50/60 Hz).
zz Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk eftersom
de kan skada batteriet.
zz Blixt
Blixt med hög effekt HF-DC2
zz Extern blixt för att belysa motiv som är
utom räckhåll för den inbyggda blixten.
294
zz Övrigt
Gränssnittskabel IFC-100U
zz För att ansluta kameran till en dator
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz Trådlös fjärrkontroll med Bluetooth-teknik
zz Skrivare
PictBridge-kompatibla skrivare
från Canon
zz Du kan skriva ut bilder utan att behöva
använda en dator genom att ansluta
kameran direkt till en skrivare.
295
Använda extra tillbehör
zz Visning på en tv
Om du ansluter kameran till en HDTV kan du visa dina bilder på en större
skärm. Anslut kameran via en HDMI-kabel (som inte är längre än 2,5 m och
har en kamerakontakt av typ D). Du kan även fotografera med kameran när
den är ansluten till tv:n och granska bilderna på tv:ns större skärm.
Mer information om hur du ansluter enheter till tv:n eller växlar ingång finns
i användarhandboken för tv:n.
1
Se till att kameran och tv:n är
avstängda.
2
Anslut kameran till tv:n.
3
Slå på tv:n och välj den ingång
kameran är ansluten till.
4
Växla till visning.
zz Bilder från kameran visas nu på tv:n.
(Ingenting visas på kamerans skärm.)
296
zz Viss information visas kanske inte när du visar bilder på en tv.
zz Vid användning av kamerans HDMI-utgång kan det ta lite tid mellan
visningarna om du växlar mellan filmer i 4K- och HD-upplösning eller
mellan filmer med olika bildfrekvens.
297
zz Använda en USB-nätadapter för att ladda/
strömförsörja kameran
USB-nätadaptern PD-E1 (säljs separat) gör det möjligt att ladda batteriet
på plats i kameran samtidigt som du använder kameran.
1
2
Se till att kameran är avstängd.
3
Anslut nätkabeln.
Anslut USB-nätadaptern.
zz Sätt i nätadapterns kontakt enligt bilden.
zz Anslut nätkabeln till USB-nätadaptern och
anslut sedan nätkabelns stickkontakt till
ett eluttag.
zz Laddningslampan (1) lyser orange och
laddningen startar.
(1)
zz Slå på kameran om du vill använda den
samtidigt som batteriet laddas (förutom
när du fotograferar eller ska fotografera).
zz Lampan släcks när batteriet är fulladdat.
298
zz Ikonerna har följande betydelser:
: kameran laddas/strömförsörjs;
: kameran strömförsörjs
: batteriet är fulladdat
endast;
zz Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
zz Om laddningslampan inte tänds eller om ett problem uppstår under
laddningen (visas genom att indikatorn på kamerans baksida blinkar
orange), kopplar du ur nätkabeln, tar ur och sätter tillbaka batteriet
igen, och väntar sedan några minuter innan du ansluter nätkabeln igen.
Kontakta Canons kundtjänst om problemet kvarstår.
zz Laddningstiden varierar beroende på batteriets laddningsnivå och
omgivningstemperaturen.
zz Laddningen tar av säkerhetsskäl längre tid vid låga temperaturer.
299
zz Fjärrfotografera
Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) när
du fotograferar.
Ytterligare information finns i användarhandboken för den trådlösa
fjärrkontrollen.
1
Parkoppla enheterna.
2
Håll ned W- och T-knapparna på
BR-E1 samtidigt under minst
tre sekunder.
zz
[Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] → [ ]
(Anslut till fjärrkontroll) → [Lägg till en
enhet att ansl. till]
zz Enheterna har nu parkopplats.
3
Ställ in kameran för
fjärrfotografering.
zz Stillbilder:
-knappen → [
]
zz Om du vill spela in filmer kontrollerar
[På] är vald för
du att alternativet
[Fjärrkontroll].
4
Fotografera.
zz Om du vill spela in filmer ställer du
in fjärrkontrollens omkopplare för
och
tidsinställning/filminspelning på
trycker sedan på avtryckaren.
300
zz Funktionen för automatisk avstängning aktiveras efter två minuter även
om du har ställt in den på en minut eller kortare.
[Wi-Fi/
zz Du rensar informationen om parkoppling genom att välja
Bluetooth-anslutning] → [ ] → [Radera anslutningsinformation] → [OK].
zz Använda en extern mikrofon
Du kan ansluta en extern mikrofon med 3,5 mm-kontakt (= 31)
(säljs separat) till kamerans extern mikrofon IN-kontakt och använda
mikrofonen för att spela in ljud. Observera att den inbyggda mikrofonen inte
används för inspelning när en extern mikrofon är ansluten.
1
Anslut den externa mikrofonen.
zz Sätt i den externa mikrofonkontakten
enligt bilden.
zz Alla inställningar du konfigurerat för dämpare tillämpas också på
inspelningar med den externa mikrofonen.
zz Om du ansluter en extern mikrofon inaktiveras [Vindbrusfilter].
301
Spara bilder på en dator
Du kan använda gränssnittskabeln IFC-100U (säljs separat) för att ansluta
kameran till en dator och överföra de bilder som finns lagrade på kamerans
minneskort till datorn och spara dem där. (Gränssnittskabelns kontakt
på kamerasidan: typ C.) Mer information om datorns anslutningar finns
i användarhandboken för datorn.
1
2
Se till att kameran är avstängd.
3
4
Slå på kameran.
Anslut kameran till datorn.
Spara bilderna på datorn.
zz Använd endast förinstallerade eller
välkända och allmänt tillgängliga program
för att öppna bilder.
zz Du kan också använda en kortläsare för att överföra bilder.
302
Skriva ut bilder
Du kan använda en USB-kabel (säljs separat) för att ansluta kameran till en
PictBridge-kompatibel skrivare och skriva ut de bilder som finns lagrade på
kamerans minneskort. (USB-kabelns kontakt på kamerasidan: typ C.)
En kompakt fotoskrivare i Canon SELPHY CP-serien används här som
exempel. Skärmbilderna och de tillgängliga funktionerna kan variera mellan
olika skrivare. Se även instruktionsboken till skrivaren för mer information.
1
Se till att kameran och skrivaren
är avstängda.
2
Anslut kameran till skrivaren.
3
4
Slå på skrivaren.
Växla till visningsläget och välj
en bild.
303
5
Gå till utskriftsskärmen.
6
[Skriv ut]
zz
-knappen → [Skriv ut bild]
304
Bilaga
305
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den eller
utsätta den för stötar.
zz Ha aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller andra
enheter som genererar starka elektromagnetiska fält. Kraftiga
elektromagnetiska fält kan orsaka fel eller radera bilddata.
zz Om kameran eller skärmen blir smutsig eller får vattenstänk på
sig torkar du av dem med en torr och mjuk trasa, till exempel en
glasögonduk. Gnid inte för hårt.
zz Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska
lösningsmedel när du rengör kameran eller skärmen.
zz Använd en blåsborste för att avlägsna damm från objektivet.
Kontakta Canons kundtjänst om du får problem med rengöringen.
zz Förvara batterier som inte används i en plastpåse eller plastbehållare.
Om du inte kommer att använda kameran under en längre tid kan du
se till att behålla batteriets prestanda genom att en gång om året ladda
batteriet och sedan använda kameran till dess att batteriet har laddat ur
sig innan du förvarar batteriet.
306
Felsökning
Om du tror att ett fel har uppstått i kameran kontrollerar du först följande
saker. Kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
„„ Strömförsörjning
Ingenting händer när du trycker på ON/OFF-knappen.
zz Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att
rengöra kontakterna med en bomullstops och sedan ta ur och sätta
i batteriet flera gånger.
Batteriet laddas ur snabbt.
zz Batteriets prestanda försämras vid låga temperaturer. Prova att värma
batteriet lite genom att till exempel ha det i fickan. Kontrollera att
kontakterna inte vidrör några metallföremål.
zz Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda. Prova att
rengöra kontakterna med en bomullstops och sedan ta ur och sätta
i batteriet flera gånger.
zz Om detta inte hjälper och batteriet snabbt laddas ur efter laddning har
det nått slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.
Batteriet har svällt upp.
zz Det är normalt att batterier sväller upp, och det är ingen fara för
säkerheten. Om batteriet däremot sväller upp så mycket att det inte
längre går att föra in det i kameran bör du kontakta Canons kundtjänst.
„„ Fotografering
Det går inte att fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs under visning.
307
Skärmen ser märklig ut vid fotografering.
zz Observera att följande visningsproblem inte lagras i stillbilder men
spelas in i filmer.
-- Skärmen kan flimra och vågräta staplar synas när du fotograferar
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
In- eller uppspelningen av en film avbryts plötsligt.
] eller [
] bör du använda ett UHS-I-minneskort
zz För [
med UHS Speed Class 3 eller högre.
zz För filmer med hög bildfrekvens bör du använda ett UHS-I-minneskort
med UHS Speed Class 3 eller högre.
zz För uppspelning av timelapse-filmer i 4K (1), timelapse-filmer i full HD
(2), eller Hybridauto-filmer (3) bör du använda ett minneskort med
en läshastighet på cirka (1) 300 Mbit/s eller (2)/(3) 90 Mbit/s eller
snabbare. Om du använder minneskort med lägre läshastigheter kan
visningen av filmer avbrytas.
[
] visas och kameran stängs av automatiskt.
zz Om du har spelat filmer en längre tid eller i varmt väder visas [ ] för
att meddela att kameran snart kommer att stängas av automatiskt.
Stäng i så fall av kameran och låt den svalna.
Bildseriefotograferingen blir mycket långsammare.
zz Bildseriefotograferingen kan bli mycket långsammare vid fotografering
i höga temperaturer. Stäng i så fall av kameran och låt den svalna.
[
] visas.
zz [ ] kan visas efter upprepade filminspelningar i följande fall eller när
kameran har varit aktiv i standbyläge för inspelning av filmer under
längre tidsperioder.
-- 4K-filminspelning
-- Filminspelning med hög bildfrekvens
-- Filminspelning när kameran är ansluten via Wi-Fi
Kameran stängs av automatiskt efter cirka tre minuter och du fortsätter
spela in när [ ] visas. Kameran kan även stängas av automatiskt om den
är i standbyläge för filminspelning när [ ] visas. Stäng av kameran och låt
den svalna när [ ] visas.
308
Dålig bildkvalitet.
zz Bildkvaliteten kan försämras om du spelar in när kamerans
innertemperatur är hög.
Bilderna är oskarpa.
zz Kontrollera att onödiga funktioner, till exempel närbild, är inaktiverade.
zz Prova att fotografera med autofokuslås.
Inga autofokuspunkter visas och kameran fokuserar inte när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
zz För att autofokuspunkterna ska visas och kameran fokusera korrekt kan
du försöka se till att en mer kontrastrik del av motivet är centrerad innan
du trycker ned avtryckaren halvvägs (eller trycker ned den halvvägs
flera gånger i följd).
Motiven i bilden ser för mörka ut.
zz Justera bildens ljushet med hjälp av exponeringskompensationen.
zz Använd exponeringslåset eller spotmätningen.
Motiven ser för ljusa ut, högdagrarna är urblekta.
zz Justera bildens ljushet med hjälp av exponeringskompensationen.
zz Använd exponeringslåset eller spotmätningen.
zz Minska ljuset som belyser motivet.
Bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses.
zz Justera ljusheten med hjälp av funktionen för
blixtexponeringskompensation eller ändra blixtnivåregleringen.
zz Öka ISO-talet.
Motiven i bilder tagna med blixt ser för ljusa ut eller så är högdagrarna urblekta.
zz Justera ljusheten med hjälp av funktionen för
blixtexponeringskompensation eller ändra blixtnivåregleringen.
„„ Inspelning av videoscener
Motiven ser förvrängda ut.
zz Motiv som passerar framför kameran med hög hastighet kan se
förvrängda ut.
309
„„ Wi-Fi
Det går inte att öppna Wi-Fi-menyn genom att trycka på
-knappen.
zz Wi-Fi-menyn kan inte öppnas när kameran är ansluten till en skrivare
eller dator via en kabel. Koppla från kabeln.
Kan inte ansluta till kopplingspunkten.
zz Kontrollera att kopplingspunkten är inställd på en kanal som stöds
av kameran. Obs! Vi rekommenderar att du anger en kanal som
stöds manuellt i stället för att använda automatisk tilldelning av kanal.
Information om vilka kanaler som stöds finns på Canons webbplats.
Det tar lång tid att skicka bilder. /den trådlösa anslutningen avbryts.
zz Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa Wi-Fisignalerna, till exempel mikrovågsugnar och annan utrustning som
använder sig av 2,4 GHz-bandet.
zz Håll kameran närmare den andra enheten du försöker ansluta till
(t.ex. en kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder
mellan enheterna.
Det går inte att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth.
zz Det går inte att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth
om du använder den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1.
„„ Felkoder
Felkoder (Errxx) och rekommenderade åtgärder visas.
zz Felkoder visas om problem uppstår med kameran. Skriv ned felnumret
(Errxx) och kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
zz Felnummer för fel i den trådlösa kommunikationen (Errxx) visas
längst upp till höger på skärmen
[Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
Tryck på -knappen för att visa felinformation på skärmarna för
informationsvisning.
310
Information som visas på skärmen
zz När du fotograferar
(48)
(49)
(50) (51) (52)
(14) (15)
(56)
(18)
(16)
(17) (19)(20)(21)(22)
(23)
(57)
(1)
(3)
(5)
(45)
(10)
(12)
(46)
(55)
(54)
(53)
(2)
(24)
(25)
(4)
(26)
(6)
(7)
(27)
(28)
(8)
(9)
(29)
(30)
(11)
(32)
(33)
(13)
(35)
(58)
(59)
(31)
(34)
(40) (41) (42) (43)(44)
(36)(37)(38)(39)
(61)
(47)
(62)
(63) (64)
(65)
(66) (67) (68) (69)
(70)
(1)
Fotograferingsmetod, Motivikon
(9)
(2)
AF-metod
(10) Kameraskakvarning
(3)
Fokusgaffling/antal bilder
(11) Skärmavtryckare
(4)
AF-funktion
(12) Matningsmetod/självutlösare
(5)
Hjälplinjer
(13) AE-lås
(6)
Ljusmätmetod
(7)
Bildkvalitet
(14) Antal bilder som kan tas/
-rullar som kan tas
Antal
(8)
Filmkvalitet
311
ND-filter
(60)
(15) Max. antal bilder i serietagning/max.
-rullar (fast inställd på 1)
antal
(42) Signalstyrka för Wi-Fi
(16) Tillgänglig tid för filminspelning
(44) ISO-inställning
(17) Batterinivå
(45) Video-snapshot
(43) Högdagerprioritet
(18) Indikator för filmorientering
(46)
(19) Inzoomning, Digital telekonverter
(47) Filmservo-AF
(20) Autofokuspunkt
(48) Intelligent IS
(21) Ram för spotmätning
(22) Vattenpass
(49) Hybridauto-läge/
Typ av sammandrag
-indikator
(23) Snabbinställningar
(50) RAW-sekvensläge
(24) Histogram
(51)
(25) Fokusområde
(52) Brusred. vid multitagning
(26) Vitbalans
(53)
(27) Bildstil
(54) Zoomstapel
(28) Auto ljuskorrigering
(55)
Tid som krävs
(29) Kreativa filter
(56)
Intervall
(30) Bluetooth-anslutning till smartphone,
Status för GPS-hämtning
(57) Film med självporträtt
-för-fotografering
Antal bilder
(58) Korrigering av vitbalans
(31) Exponeringssimulering
(59) Miniatyreffekt-film
(32) Datumstämpel
(60) MF-indikator
(33) Skapa mapp
(61) Creative Assist
(34) Bluetooth-anslutningsstatus
(62) Mätare för ljudinspelningsnivå
(35) Slutartid
(63) Ekoläge
(36) Elektronisk slutare
(64) Bildstabilisering
(37) Blixtmetod/FE-lås
(65) Exponeringskompensation
(38) Bländarvärde
(66) Ljudinspelningsläge
(39) Blixtexponeringskompensation/
Blixtnivåreglering
(40) Indikator för exponeringsnivå
(41) AEB
(67) Vindbrusfilter
(68) Dämpare
(69)
Auto. långsam slutare
(70)
Auto. nivå
312
zz Under uppspelning
(1)
(2)
(8)
(9) (10)
(3) (4)
(11)
(6)
(5)
(12)
(7)
(13)
(1)
Aktuell bild/totalt antal bilder
(8)
Slutartid
(2)
Batterinivå
(9)
Bländarvärde
(3)
Signalstyrka för Wi-Fi
(10) Nivå för exponeringskompensation
(4)
Bluetooth-anslutningsstatus
(11) ISO-inställning
(5)
Gradering
(12) Högdagerprioritet
(6)
Skydd
(13) Bildkvalitet*
(7)
Mappnummer – Filnummer
*Bilder som har tagits med ett kreativt filter, RAW-bildbearbetning, storleksändring,
].
Creative Assist, beskärning eller korrigering av röda ögon är märkta med [
Beskurna bilder är märkta med [ ].
313
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(15)(16)(17)
(5)
(6)
(11)
(18)
(19)
(7)
(8)
(12) (13)
(14)
(20)
(21)
(1)
Fotograferingsdatum/tid
(12)
(2)
Histogram
(3)
Fotograferingsmetod/
RAW-sekvensläge
(13) Blixtexponeringskompensation/
brusred. vid multitagning
Auto. nivå
(4)
Slutartid
(15) Auto ljuskorrigering
(5)
Bländarvärde
(16) ND-filter
(6)
Nivå för exponeringskompensation
(17) Roteringsinformation för film
(7)
ISO-inställning
(18) Inspelningsstorlek för film
(8)
Högdagerprioritet
(19) Bildkvalitet*
(9)
Vitbalans
(10) Korrigering av vitbalans
(20) Inspelningstid för filmer/
RAW-sekvensläge
(11) Inställningar för bildstil
(21) Filstorlek
(14) Ljusmätmetod
*Bilder som har tagits med ett kreativt filter, RAW-bildbearbetning, storleksändring,
].
Creative Assist, beskärning eller korrigering av röda ögon är märkta med [
Beskurna bilder är märkta med [ ].
314
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa
funktioner
zz Innan detaljer eller tekniker i kameran som regleras av valutalagen
och utrikeshandelslagen exporteras (vilket inkluderar utförsel ur Japan
eller uppvisande för människor som inte är bosatta i Japan) kan
exporttillstånd eller tillstånd för tjänstetransaktioner behöva begäras
från japanska myndigheter.
zz Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsteknik
omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte
exporteras till eller föras in i något land som befinner sig under
amerikanskt handelsembargo.
zz Anteckna alltid de inställningar du använder för trådlöst Wi-Fi.
De inställningar för trådlös kommunikation som lagras i den här
produkten kan ändras eller raderas till följd av felaktig användning
av produkten, störningar från radiovågor, statisk elektricitet,
olyckshändelser eller funktionsfel. Observera att Canon inte accepterar
något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter
som uppstår i samband med försämrat innehåll eller förlust av innehåll.
zz Om produkten får en ny ägare, kasseras eller skickas för reparation
ska du återställa inställningarna för trådlös kommunikation till
standardinställningarna genom att radera alla inställningar du har gjort.
zz Canon ersätter inte förluster till följd av förlust eller stöld av produkten.
Canon accepterar inget ansvar för skador eller förlust som uppstår på
grund av obehörig åtkomst eller användning av målenheter som har
registrerats på produkten på grund av förlust eller stöds av produkten.
zz Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken.
Använd alltid produktens trådlösa funktioner inom ramen för riktlinjerna
i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller
förluster om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt
beskrivningen i den här handboken.
315
zz Säkerhetsföreskrifter
Eftersom Wi-Fi använder radiovågor för att överföra signaler krävs striktare
säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel.
Kom ihåg följande när du använder Wi-Fi:
zz Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda.
Den här produkten söker efter Wi-Fi-nätverk i närheten och visar
resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda
(okända nätverk) kan också visas. Användning av, eller försök att
ansluta till, sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd
endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök aldrig
att ansluta till andra okända nätverk.
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
zz Avläsning av överföringen
Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via Wi-Fi och försöka
läsa av data som du skickar.
zz Obehörig nätverksåtkomst
Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder
i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även råka
ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig
för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information)
eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt
nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår
vid en infiltration av andra system).
Se alltid till att hålla ditt Wi-Fi-nätverk skyddat och säkert så att du undviker
sådana angrepp.
Om du använder Wi-Fi-funktionen i den här kameran måste du vara väl
insatt i Wi-Fi-säkerhet och kunna väga risker och fördelar mot varandra
när du justerar säkerhetsinställningarna.
316
Programvaror från fristående
leverantörer
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998–2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
317
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
318
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
319
Personlig information och
säkerhetsföreskrifter
Om personlig information och/eller säkerhetsinställningar för Wi-Fi,
till exempel lösenord, har sparats i kameran bör du vara medveten om
att informationen och inställningarna kan finnas kvar i kameran.
Om kameran säljs eller skänks till en annan person, kasseras eller skickas
för reparation ska du vidta följande åtgärder för att förhindra att andra kan
ta del av informationen och inställningarna.
zz Radera lagrad säkerhetsinformation för Wi-Fi genom att välja
[Radera inst. för trådlös kom.].
320
Varumärken och licensiering
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder.
zz App Store, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
zz Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG Inc. All användning av dessa märken är licensierad
till Canon Inc. Övriga varumärken och handelsbenämningar tillhör
respektive ägare.
zz Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
zz Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
321
zz THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A
CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE
REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC
VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A
PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
322
Ansvarsfriskrivning
zz All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
zz Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder
för testning.
zz Information som produktspecifikationer och produktförändringar kan
komma att ändras utan föregående avisering.
zz Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från
det du ser på din kamera.
zz Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan
uppstå i samband med användningen av den här produkten.
323
Index
A
Blixt
Blixt av 108
Blixtexponeringskompensation 111
Blixtsynkronisering 113
Lång synktid 108
Metod 108
Blixt av 108
Blixtexponeringskompensation 111
Bluetooth 219, 254
Brusreducering för höga ISO 144
Brusreducering vid multitagning 144
Bulb-exponering 95
AEB-fotografering 121
AF-hjälpbelysning 152
AF-metod 149
AF-punkt zoom 99
Akvarell (fotograferingsmetod) 83
Ansikte+Följning 149
Antal pixlar (bildstorlek) 104
Autofokuslås 102
Autofokuspunkter 44, 150
Auto-läge (fotograferingsmetod) 55
Auto ljuskorrigering 128
Automatisk nivå 159
Av (fotograferingsmetod) 92
C
C (fotograferingsmetod) 284
Camera Connect 219
CANON iMAGE GATEWAY 239
Creative Assist (fotografering) 59
Creative Assist (uppspelning) 204
B
Bakgrundsoskärpa
(fotograferingsmetod) 82
Batteri
Ekoläge 264
Energisparfunktion 265
Ladda 21, 298
Batteriladdare 294
Beskärning 209
Bilder
Radera 195
Skydda 190
Visningstid 107
Bildkvalitet 104
Bildspel 213
Bildstabilisering 157
Bildstil 138, 140, 143
D
Datum/klocka/zon
Inställningar 25
Ändra 268
Digital telekonverter 160
Digital zoom 96
DPOF 198
Dämpare 164
E
Egen programmering 281
Egen vitbalans 136
Ekoläge 264
Elektronisk slutare 147
324
Färgtemperatur 134
Färg (vitbalans) 134
Förstorad visning 180
Energisparfunktion 265
Enpunkts AF 149
Exponering
Exponeringslås 97
FE-lås 109
Kompensation 120
Exponeringslås 97
Extern mikrofon 301
G
Geotagga bilder 229
Gradering 212
Grynig svartvit
(fotograferingsmetod) 82
F
H
FE-lås 109
Felmeddelanden 310
Felsökning 307
Filminspelning med manuell
exponering
(fotograferingsmetod) 88
Film med självporträtt 173
Filmscener
Inspelningsstorlek 161
Redigering 183
Servo AF 165
Skapa album 207
Filnumrering 258
Fisheyeeffekt
(fotograferingsmetod) 83
Fokusering
Autofokuslås 102
Autofokuspunkter 149
MF-peaking 101
Servo AF 148
Fokusgaffling 153
Fokusområde
Manuell fokusering 99
Närbild 98
Fotografering
Fotograferingsinformation 311
Fyrverkeri (fotograferingsmetod) 65
Färgmättnad 140
HDMI-kabel 296
HDR-film 89
HDR intensiv
(fotograferingsmetod) 84
HDR konst standard
(fotograferingsmetod) 84
HDR-motljuskontroll
(fotograferingsmetod) 65
HDR oljemålning
(fotograferingsmetod) 84
HDR relief (fotograferingsmetod) 84
Hjälplinjer 277
Hoppmetoden 215
Hybridauto (fotograferingsmetod) 61
Hög bildfrekvens 162
Högdagerprioritet 129
I
Ikoner 311, 313
Indexvisning 182
Inställningar för Fotobok 200
ISO-tal 123, 126
K
Kamera
Återställa 286
Kompression 104
325
Närbild (fokusområde) 98
Kontakt 296, 302, 303
Kontinuerlig AF 151
Kreativa filter
(fotograferingsmetod) 81
P
Ladda 21, 298
Lampa 152
Leksakskameraeffekt
(fotograferingsmetod) 83
Livestreaming 244
Händelser 248
Streama nu 246
Lång exponering 95
P (fotograferingsmetod) 90
Panoramatagning
(fotograferingsmetod) 67
Panorering (fotograferingsmetod) 69
PictBridge 231, 295, 303
Pipljud 273
Porträtt (fotograferingsmetod) 63
Programautomatik 90
Programvara
Skicka bilder automatiskt
till en dator 235
M
R
M (fotograferingsmetod) 93
Manuell fokusering (fokusområde) 99
Mat (fotograferingsmetod) 64
Meny
Grundläggande funktioner 38
Pekfunktioner 49
Tabell 41
MF (manuell fokusering) 99
MF-peaking 101
Miniatyreffekt-film
(fotograferingsmetod) 167
Miniatyreffekt
(fotograferingsmetod) 83, 86
Min meny 290
Minneskort 22
Mjuk fokus (fotograferingsmetod) 82
Mätningsmetod 131
Radera 195
RAW 104
RAW-bildbearbetning 202, 205
RAW-sekvensläge 117
Redigera eller radera
anslutningsinformation 255
Redigering
Beskärning 209
Ta bort röda ögon 206
Ändra storlek på bilder 211
Rem 20
Rotera 193, 194
L
S
Serietagning 115
Servo AF 148
Sidförhållande 106
Självporträtt
(fotograferingsmetod) 63, 66
Självutlösare 116, 174
Skicka bilder 239
N
Nattfoto utan stativ
(fotograferingsmetod) 64
ND-filter 130
326
V
Skicka bilder till
en smartphone 221, 228
Skicka bilder till webbtjänster 239
Skydda 190
Skydda bilder 190
Skärm
Ikoner 311
Visningsspråk 25, 269
Skärmavtryckare 146
Slät hud (fotograferingsmetod) 63
Snabbkontrollskärm 40
Grundläggande funktioner 36
Pekfunktioner 48
Spara bilder på en dator 302
Spot-AF 149
Stjärnklar natthimmel
(fotograferingsmetod) 73
Stjärnor, intervallfilm
(fotograferingsmetod) 77
Stjärnporträtt
(fotograferingsmetod) 70
Stjärnspår (fotograferingsmetod) 75
Strömförsörjning 294
Sökning 214
Video-snapshot 169, 207
Videosystem 271
Vindbrusfilter 164
Visa 30, 178
Bildsökning 214
Bildspel 213
Enbildsvisning 178
Filmsammandrag 181
Förstorad visning 180
Hoppmetoden 215
Indexvisning 182
Pekfunktioner 51
Visa på en tv 296
Visa på en tv 296
Visningsspråk
Inställningar 25
Ändra 269
Vitbalans (färg) 134
W
Wi-Fi-funktioner 218
Z
Zooma 28, 55, 96, 103
T
Å
Ta bort röda ögon 206
Tillbehör 294
Timelapse-film
(fotograferingsmetod) 171
Trådlösa funktioner 218, 315
Tv (fotograferingsmetod) 91
Återställa 286
Ä
Ändra storlek på bilder 211
U
Utskrift 198, 231, 303
327
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising