Canon | PowerShot G1 X Mark III | User manual | Canon PowerShot G1 X Mark III User manual

Canon PowerShot G1 X Mark III User manual
SVENSKA
Inledning
Programvara för att skapa bildstilsfil
Innehåll
Picture Style Editor
Förbereda ett
bildexempel
Ver. 1.22
Användarhandbok
 Innehåll i användarhandboken
 PSE står för Picture Style Editor.
  anger alternativ som du ska välja på menyn.
(Exempel: Menyn [Picture Style Editor]  [Quit
Picture Style Editor/Avsluta Picture Style
Editor].)
 Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
 Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
 sid. ** syftar på en referenssida.
Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan.

: Anger information som bör läsas före
användning.

: Anger ytterligare information som du kan
ha nytta av.
Grundläggande
fönster
Förinställningar
 Bläddra mellan sidor
 Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
: nästa sida
Bildegenskaper
: föregående sida
Spara
: återgå till en tidigare sida
 Klicka på rubrikerna till höger på skärmen om du
vill gå till sidan med rubrikens innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du vill läsa i
innehållsförteckningen, så kommer du till den
aktuella sidan.
Preferenser
Övrig
information
© CANON INC. 2019
CEL-SX8JA250
Inledning
Picture Style Editor (härefter kallat ”PSE”) är ett program där du kan
redigera bildstilar i dina unika bildegenskaper och spara de redigerade
resultaten som bildstilsfiler.
 Vad är en bildstilsfil?
En bildstilsfil (med filtillägget ”.PF2” eller ”.PF3”) är en utökad
funktion av en bildstil. Den skiljer sig från de åtta förinställda
bildstilarna (Auto, Standard, Portrait (Porträtt), Landscape
(Landskap), Fine Detail (Detaljrik), Neutral, Faithful (Naturtrogen)
och Monochrome (Monokrom)) och innehåller bildegenskaper för ett
mycket begränsat antal motiv.
Du kan utöka ditt fotografiska uttryck ytterligare genom att använda
en bildstilsfil för ett särskilt motiv.
Systemkrav
Operativsystem Mac OS X 10.11 till 10.13
Macintosh med något av ovanstående
Dator
operativsystem förinstallerat
Processor
Intel-processor*1
RAM-minne
Minst 2 GB
Upplösning: 1 024 × 768 eller mer
Visning
Färger: Tusentals eller fler
*1 Core 2 Duo eller snabbare rekommenderas.
 Programvaran är inte kompatibel med UFS-formaterade (UNIX File
System) enheter.
 På Canons webbplats finns de senaste systemkraven, inklusive
information om vilka operativsystemsversioner som stöds.
 Huvudfunktioner i PSE
Med PSE kan du använda funktionerna nedan och redigera bildstilar
i dina unika bildegenskaper, och spara de redigerade resultaten som
bildstilsfiler (med filtillägget ”.PF2” eller ”.PF3”).
 Välja en bildstil som bas för dina bilder
 Ställa in [Sharpness/Skärpa], [Contrast/Kontrast], [Color
saturation/Färgmättnad] och [Color tone/Färgton]
 Göra färgjusteringar
 Ställa in ljusstyrka och kontrast (gammavärden)
Dessutom kan du registrera dina sparade bildstilsfiler i en kamera
med funktionen för bildstil och sedan tillämpa de stilarna på tagna
bilder. Du kan även tillämpa stilarna på RAW-bilder genom att
använda Digital Photo Professional (härefter kallat ”DPP”).
 Färghantering
Använd PSE i en datormiljö med färghantering.
Ställ också in skärmprofilen och färgrymden på bildexemplet så att
du kan göra inställningar och justeringar i preferensfönstret (sid. 20).
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildexempel som kan redigeras
Med PSE kan du använda RAW-bilder som har tagits med
EOS-kameror* (förutom EOS DCS1 och EOS DCS3), PowerShot G7 X
Mark II, PowerShot G9 X Mark II, PowerShot G1 X Mark III,
PowerShot G5 X Mark II och PowerShot G7 X Mark III som bildexempel
som kan redigeras. Du kan sedan spara de redigerade resultaten som
bildstilsfiler.
* Kompatibel med RAW-bilder som har tagits med EOS D6000 eller
EOS D2000 som har konverterats till RAW-bilder med CR2 Converter
och som har filtillägget ”.CR2”.
Mer information om CR2 Converter finns på Canons webbplats.
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
2
Innehåll
Inledning..................................................................... 2
Systemkrav ................................................................ 2
Bildexempel som kan redigeras ................................. 2
Förbereda bildexempel .............................................. 4
Starta PSE ................................................................. 4
Öppna ett bildexempel ............................................... 4
Grundläggande fönster .............................................. 5
Huvudfönstret ............................................................... 5
Förstora ett visst område .......................................... 6
Göra ändringar och samtidigt jämföra med
originalbilden.............................................................
Navigator-fönstret .........................................................
Ställa in varningar .....................................................
Verktygspaletten ...........................................................
6
7
7
8
Förinställningar av bilder ............................................ 9
Korrigera ljusstyrka ....................................................... 9
Korrigera vitbalans........................................................ 9
Göra grundläggande inställningar i
bildegenskaper......................................................... 10
Välja en bildstil som bas ............................................ 10
Använda en hämtad bildstilsfil i ett motiv............... 10
Ställa in färgen direkt..................................................
Ange färgen i färgcirkeln.........................................
Ange färgen genom att ange ett färgvärde.............
Visa färginställningslistan och dess funktioner ...........
Överlappande effektintervall för inställda färger .....
Ta bort en inställd färg............................................
Färgvisningsläge ........................................................
Ställa in gammavärden för skärpa..............................
16
16
16
16
16
16
17
17
Spara inställningarna som en bildstilsfil................... 18
Använda en bildstilsfil .............................................. 19
Registrera en bildstilsfil i kameran.............................. 19
Använda en bildstilsfil med DPP................................. 19
Preferenser.............................................................. 20
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Avsluta PSE............................................................. 20
Övrig information ..................................................... 21
Felsökning .................................................................. 21
Ta bort programvaran (avinstallera) ........................... 21
Spara
Preferenser
Övrig
information
Ställa in Sharpness (Skärpa), Contrast
(Kontrast), Color saturation (Färgmättnad),
Color tone (Färgton) .................................................. 11
Ställa in gammavärden för RGB ................................ 11
Ställa in färg ............................................................. 12
Göra exakta färginställningar av en angiven färg..... 13
3
Förbereda bildexempel
Öppna ett bildexempel
I PSE används bildexempel för att göra olika inställningar och de
redigerade resultaten sparas som en bildstilsfil. Av den orsaken måste
du redan ha förberett och sparat det bildexempel (sid. 2) som ska
användas på din dator.
Inställningarna som du gör i PSE sparas som en separat bildstilsfil
(sid. 18) från bildexemplet. Bildexemplet som du använt för att göra
inställningarna ändras inte.
Öppna ett bildexempel och gör några inställningar med bilden som bas.
Det går att tillämpa brusreducering på bildexemplen med PSE som finns
på EOS Solution Disk Ver. 26 eller senare.
Inledning
Innehåll
Dra och släpp bildexemplet i huvudfönstret.
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Starta PSE
Klicka på ikonen [Picture Style Editor] i Dock.
Förinställningar
 Huvudfönstret öppnas (beskrivning till höger) när PSE startas.
Bildegenskaper
Dra och släpp
 Bildexemplet visas i huvudfönstret med de kamerainställningar
som användes när bilden togs.
 [Tool palette/Verktygspaletten] visas.
Spara
Preferenser
Övrig
information
 Om du öppnar en bild som ett bildexempel med PSE visas
kamerans fotoinställningar i bilden. Inställningarna för Auto
Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) visas dock inte.
 Om du ändrar en RAW-bild i DPP och sedan öppnar den som
ett bildexempel med PSE visas inte ändringarna som gjordes
i DPP i bilden.
4
Grundläggande fönster
Inledning
Huvudfönstret
Du kan välja förstoring, visningsmetod osv. för bildexemplet.
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Bildrotering
(stegvis 90 grader
åt vänster eller
höger)
Förinställningar
Jämförande visning
före och efter
inställning
(horisontell delning)
(sid. 6)
Bildegenskaper
Spara
100 % visning
(faktisk pixelstorlek)
Jämförande visning
före och efter
inställning
(vertikal delning)
(sid. 6)
Helskärm
Normal skärm
Visa förstoring
(5 proportioner:
12,5 %, 25 %, 50 %,
100 % och 200 %)
Markörposition med
koordinater
Preferenser
Övrig
information
Visning av färgrymd (sid. 20)
Färgvärden vid markörpositionen (före inställning/efter inställning/skillnad
mellan före och efter inställning) (8-bitarskonvertering)
Färgvisningsläge (sid. 17)
5
Förstora ett visst område
Göra ändringar och samtidigt jämföra med
originalbilden
Du kan förstora ett visst område i huvudfönstret till 100 %.
Dubbelklicka på området som du vill förstora i
huvudfönstret.
Du kan visa en bild före och efter redigering i samma fönster och
kontrollera resultatet samtidigt som du gör inställningarna.
Välj [
] eller [
].
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Dubbelklicka
Förinställningar
 Bilderna visas delade horisontellt eller vertikalt.
Bildegenskaper
[
] (horisontell delning)
[
] (vertikal delning)
 Området som du dubbelklickar på förstoras till 100 % (faktisk
pixelstorlek). Om du väntar en stund blir bilden tydligare.
 Ändra visningsposition genom att dra i bilden eller i förstoringens
visningsposition (sid. 7) i fönstret [Navigator].
 Dubbelklicka igen för att återställa till helskärm.
Spara
Preferenser
Övrig
information
 Bilden före inställning visas
överst och bilden efter
inställning visas nederst.
 Bilden före inställning visas
till vänster och bilden efter
inställning visas till höger.
6
Ställa in varningar
Navigator-fönstret
Bildens visningsposition när den är förstorad i huvudfönstret och bildens
histogram kan visas i navigationsfönstret. Du kan även ställa in
varningar för att undvika över- och underinställningar.
Visa fönstret [Navigator].
 Välj menyn [View/Visa]  [Navigator].
Du kan ställa in varningar för luminansvärden (Y) och färgvärden (RGB)
och undvika över- och underinställningar. Luminans- och färgvärden
utanför det inställda intervallet blinkar då som en varning på bilderna i
huvudfönstret.
1
Markera [Show warning on images/Visa varning på
bilder] och välj [Y] eller [RGB].
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Visningsposition för förstoring
(sid. 6)
Flytta visningspositionen
genom att dra bilden
Förinställningar
övre och nedre gränsvärden för
2 Ange
varningsintervallet.
Växlar till/från histogramvyn
Histogram
 Värden utanför den övre eller nedre gränsen för intervallet blinkar
på bilden i huvudfönstret.
 Om du vill sluta visa varningar tar du bort markeringen från rutan
[Show warning on images/Visa varning på bilder].
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
Varningsinställning
Varningsintervall
[Y] i histogramvyn visar luminans.
7
Inledning
Verktygspaletten
Du kan ställa in bildegenskaper för en bildstilsfil med de olika funktionerna i [Tool palette/Verktygspaletten].
Inställningarna med [Tool palette/Verktygspaletten] tillämpas direkt på bilden i huvudfönstret, så du kan kontrollera resultatet medan du arbetar.
Vi rekommenderar att du gör inställningar i följande ordning.
(1) Ställ in med registerbladet [Basic/Grundläggande] (sid. 10)
(2) Ställ in med registerbladet [Six Color-Axes/Sex färgaxlar] (sid. 12)
(3) Ställ in med registerbladet [Specific Colors/Specifika färger] (sid. 13)
Registerbladet [Basic/Grundläggande]
Gör grundläggande inställningar i bildens
egenskaper.
Registerbladet [Six Color-Axes/Sex färgaxlar]
Gör färginställningar i bildens
egenskaper.
Registerbladet [Specific Colors/Specifika färger]
Gör finjusteringar i ett visst
färgomfång.
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
På menyn [View/Visa]  [Tool palette/Verktygspaletten] kan du
växla mellan att visa och dölja [Tool palette/Verktygspaletten].
8
Förinställningar av bilder
Bildexempel som ska användas för inställningarna (sid. 2) men som inte
har rätt exponering eller vitbalans, kan justeras med rätt ljusstyrka och
vitbalans i fönstret [Preliminary adjustment/Förinställningar].
Men kom ihåg att inställningarna som görs i fönstret [Preliminary
adjustment/Förinställningar] endast är förberedande justeringar för
inställningarna med [Tool palette/Verktygspaletten] (sid. 8). Av den
orsaken sparas inte justeringarna i fönstret [Preliminary adjustment/
Förinställningar] i bildstilsfilen som skapas.
Om bildexemplet som används för inställningarna redan har rätt
exponering och vitbalans behöver du inte göra justeringar i fönstret
[Preliminary adjustment/Förinställningar].
Korrigera ljusstyrka
Välj menyn [Tools/Verktyg]  [Preliminary
1 adjustment/Förinställningar].
 Fönstret [Preliminary adjustment/Förinställningar] öppnas.
 När fönstret [Preliminary adjustment/Förinställningar] öppnas
växlar visningen till normal visning, även om huvudfönstret visar
en jämförelse av bilderna före och efter inställningen (sid. 6).
2
Inledning
Korrigera vitbalans
Ställ in rätt vitbalans.
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Click white balance
(Vitbalansering med pipett)
Klicka på [
] och
klicka sedan på en punkt som
ska vara standard för vitt
Färgtemperaturreglaget
Välj [Color temperature/Färgtemperatur] i listrutan med
vitbalanser och dra sedan reglaget åt vänster eller höger
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Välj vitbalans
 Inställningen tillämpas på bilden.
Bildegenskaper
Spara
Ställ in rätt ljusstyrka i bilden.
Ställ in genom att
skjuta åt vänster eller
höger
Preferenser
Övrig
information
 Inställningen tillämpas på bilden.
9
Göra grundläggande inställningar i bildegenskaper
Med registerbladet [Basic/Grundläggande] i [Tool palette/
Verktygspaletten] kan du göra grundläggande inställningar av
bildegenskaperna.
Välj fliken [Basic/Grundläggande] i [Tool palette/
Verktygspaletten].
Läs in en bildstilsfil (den här sidan)
Välja en bildstil som bas
Välj en bildstil bland de förinställda, förutom Auto eller Monochrome
(Monokrom), som bas för inställningarna för bildstil.
Du kan också registrera och använda en bildstilsfil för ett motiv som du
har hämtat från Canons webbplats.
Välj en bildstil.
Spara en bildstilsfil (sid. 19)
Förbereda ett
bildexempel
Förinställningar
 Den bildstil du valt tillämpas på bilden.
Använda en hämtad bildstilsfil i ett motiv
1 Klicka på [ ].
en bildstilsfil som du vill registrera och klicka på
2 Välj
[Open/Öppna].
 Fönstret [Open Picture Style file/Öppna bildstilsfil] öppnas.
Ställa in gammavärden för
RGB (sid. 11)
Innehåll
Grundläggande
fönster
Välj en bildstil som bas (den
här sidan)
Ställa in Sharpness (Skärpa),
Contrast (Kontrast), Color
saturation (Färgmättnad),
Color tone (Färgton) (sid. 11)
Inledning
 Den hämtade bildstilsfilen tillämpas på bilden.
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
 Registerbladet [Basic/Grundläggande] visas.
 Bildstilsfiler som har skapats i PSE (sid. 18) kan även registreras
för användning med stegen ovan.
 Bildstilsfiler som är kompatibla med PSE har filtillägget ”.PF2”
eller ”.PF3”.
 Du kan inte välja [Fine Detail/Detaljrik] i [Base Picture Style/
Basbildstil] för bilder tagna med en kamera som inte har [Fine
Detail/Detaljrik] som förinställd bildstil.
10
Inledning
Ställa in Sharpness (Skärpa), Contrast (Kontrast),
Color saturation (Färgmättnad), Color tone (Färgton)
Dra i reglagen.
Ställa in gammavärden för RGB
Du kan använda tonkurvan för att ställa in ljusstyrka och kontrast under
RGB.
Använd tonkurvan på det här registerbladet innan du gör inställningar
med registerbladet [Six Color-Axes/Sex färgaxlar] eller [Specific Colors/
Specifika färger].
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Ställ in ljusstyrka och kontrast.
Grundläggande
fönster
 Inställningarna tillämpas på bilden.
Klicka här om du vill
lägga till en [ ]
(inställningspunkt) och
göra inställningar
genom att dra den
Bildegenskaper
Värdet i den valda
punkten (du kan även
ange numeriska värden)
 Ljusstyrkan och kontrasten ändras i bilden.
 Den horisontella axeln visar indatanivå och den vertikala axeln
visar utdatanivå.
 Det högsta antalet av [ ] är 10.
 Om du vill ta bort en [ ] väljer du [ ] och antingen trycker på
knappen <Delete> på tangentbordet eller dubbelklickar på [ ].
[Fineness/Finhetsgrad] eller [Threshold/Tröskel] i [Sharpness/
Skärpa] kan inte ställas in för bilder tagna med en kamera som inte
har [Fine Detail/Detaljrik] som förinställd bildstil.
Förinställningar
Observera att om du ställer in tonkurvan på fliken [Basic/Grundläggande] efter
att du har gjort inställningar med registerbladet [Six Color-Axes/Sex färgaxlar]
eller [Specific Colors/Specifika färger] justeras färgegenskapen ytterligare och
bildegenskaperna kanske inte blir rätt. Om du vill göra ytterligare inställningar i
ljusstyrka och kontrast när du har gjort inställningar med registerbladet [Six
Color-Axes/Sex färgaxlar] eller [Specific Colors/Specifika färger] kan du ställa
in skärpan med tonkurvan i [Specific Colors/Specifika färger].
Spara
Preferenser
Övrig
information
11
Ställa in färg
Du kan ställa in det valda färgområdet med färgton, färgmättnad och
skärpa.
1
2
Välj det färgområde du vill ställa in.
Inledning
Innehåll
Välj fliken [Six Color-Axes/Sex färgaxlar] i [Tool
palette/Verktygspaletten].
Läs in en bildstilsfil (sid. 10)
Förbereda ett
bildexempel
Spara en bildstilsfil (sid. 18)
Knappar för färgtonsområde
(den här sidan)
Färginställningscirkel
(den här sidan)
Grundläggande
fönster
 Välj det färgområde du vill ställa in i färgcirkeln.
Du kan också välja färgområde genom att klicka på någon av
knapparna för färgton.
Förinställningar
in övre och nedre gräns för färgton i det valda
3 Ställ
området.
Bildegenskaper
Spara
Reglage för färgton (sid. 13)
Preferenser
 Registerbladet [Six Color-Axes/Sex färgaxlar] visas.
Observera att om du ställer in en färg med registerbladet [Basic/
Grundläggande] efter att du har gjort inställningar med [Six ColorAxes/Sex färgaxlar] justeras färgegenskapen ytterligare och
bildegenskaperna kanske inte blir rätt. Vi rekommenderar att du gör
inställningar i följande ordning.
(1) Ställ in med registerbladet [Basic/Grundläggande], (2) ställ in
med registerbladet [Six Color-Axes/Sex färgaxlar], (3) ställ in med
registerbladet [Specific Colors/Specifika färger].
 Du kan ställa in övre och nedre gräns för färgton i det valda
området genom att dra gränslinjerna för varje färgton mot
kanten.
Övrig
information
12
Göra exakta färginställningar av en angiven färg
4
Ställ in färg.
Du kan göra exakta färginställningar av en angiven färg med
funktionerna för färgton, färgmättnad och skärpa. Du kan även ställa in
ett effektintervall för färgerna runt omkring när du gör färginställningar.
Inledning
Innehåll
fliken [Specific Colors/Specifika färger] i [Tool
1 Välj
palette/Verktygspaletten].
 Dra i reglagen för att ställa in färgen. Du kan också ange värdena
direkt.
H: Ställ in färgton.
S: Ställ in färgmättnad.
L: Ställ in skärpa.
Läs in en bildstilsfil (sid. 10)
Förbereda ett
bildexempel
Spara en bildstilsfil (sid. 19)
Grundläggande
fönster
Exakta
färginställningar av en
angiven färg (sid. 14)
Förinställningar
Bildegenskaper
Färginställningslista
(sid. 16)
Spara
Preferenser
Färgvisningsläge (sid. 17)
Ställa in gammavärden för skärpa (sid. 17)
Övrig
information
 Registerbladet [Specific Colors/Specifika färger] visas.
Observera att om du ställer in en färg med registerbladet [Six Color-Axes/Sex
färgaxlar] eller [Basic/Grundläggande] efter att du har gjort inställningar med [Specific
Colors/Specifika färger] justeras färgegenskapen ytterligare och bildegenskaperna
kanske inte blir rätt. Vi rekommenderar att du gör inställningar i följande ordning.
(1) Ställ in med registerbladet [Basic/Grundläggande], (2) ställ in med registerbladet [Six
Color-Axes/Sex färgaxlar], (3) ställ in med registerbladet [Specific Colors/Specifika färger].
13
2
Ange vilken färg du vill ställa in.
 Klicka på [
bilden.
] och klicka sedan på färgen som ska ställas in i
3
Fastställ ett effektintervall för färgen som du ställer in.
Inledning
Effektintervallet är inom rutan
Färg i inställningspunkten som valdes i steg 2
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Klicka
Intervall
med övre
och nedre
gräns för
skärpa
Dra för att
flytta uppåt
eller nedåt
Klicka
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Skärpenivå i inställningspunkten
som valdes i steg 2
 Den valda färgen visas som en inställningspunkt [
färgcirkeln.
]i
Intervall med övre och nedre gräns för färgmättnad
Dra för att flytta in mot mitten eller ut mot kanten
Intervall med övre och nedre gräns för färgton
Dra för att flytta längs kanten
 Effektintervallet för färgton, färgmättnad och skärpa kan ställas in
mellan nedanstående gränsvärden.
Inställning
Spara
Preferenser
Övrig
information
Område
Färgton
30–180 grader
Färgmättnad
30–100
Skärpa
30–100
14
4
Ställ in färgen.
5
Markera tillämpningsområdet.
 Om du markerar [Show affected area on images/Visa berört
område i bilderna] blinkar området där den inställda färgen ska
tillämpas i bilden.
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
6 Upprepa steg 2 till 5 om du vill ställa in fler färger.
 Du kan välja och ställa in färger i upp till 100 områden.
Förinställningar
Bildegenskaper
Ställ in genom att skjuta åt vänster eller höger
Spara
 Färgen ställs in enligt det intervall som du angav i steg 3 och
sedan ändras färgen i bilden.
 När du drar i reglaget visas punkten före inställning [ ] och
punkten efter inställning [ ] i färgcirkeln.
Preferenser
Övrig
information
 När EOS Utility-funktionen Remote Live View (Live Viewfjärrfotografering) används med PSE för att redigera bildstilar,
visas inte kryssrutan [Show affected area on images/Visa berört
område i bilderna], och du kan inte kontrollera
tillämpningsområdet för de inställda färgerna.
 Du kan också ange vilken färg som ska ställas in med en annan
metod än i steg 2 (sid. 16).
15
Inledning
Ställa in färgen direkt
Visa färginställningslistan och dess funktioner
Förutom att ange inställningspunkten genom att klicka på färgen i bilden
(sid. 14) kan du även ställa in färger direkt i färgcirkeln eller ange ett
färgvärde.
Förutom att visa färger före och efter inställningarna visar
färginställningslistan (sid. 8) också överlappande effektintervall för
inställda färger. Det finns en kryssruta för att ange om inställda färger
ska tillämpas eller inte.
Ange färgen i färgcirkeln
.
1 Klicka på [ ]
2 Klicka på färgen som du vill ställa in i färgcirkeln.
Färg före inställning
Förbereda ett
bildexempel
Färg efter inställning
Grundläggande
fönster
(sid. 14)
 Den valda färgen visas som en inställningspunkt [
färgcirkeln.
]i
Förinställningar
Visar överlappande effektintervall för inställda färger
Avmarkera rutan för att inaktivera inställningen
Ange färgen genom att ange ett färgvärde
1
Välj menyn [Edit/Redigera]  [Specify the numerical
values for color adjustment/Ange numeriska värden
för färginställning].
 Fönstret [Specify the numerical values for color adjustment/Ange
numeriska värden för färginställning] öppnas.
2 Ange ett färgvärde.
Innehåll
 Det angivna färgvärdet visas som en inställningspunkt [
färgcirkeln.
]i
Bildegenskaper
Överlappande effektintervall för inställda
färger
Om [
] visas när du väljer en inställd färg i listan betyder detta att den
inställda färgens effektintervall (sid. 14) överlappar effektintervall för
andra inställda färger.
Överlappande områden visas gråmarkerade i färgcirkeln och en
inställning som kombinerar de ursprungliga inställningarna tillämpas.
För att undvika överlappande effektintervall kan du välja färgen med
[
] och ställa in den igen så att effektintervallet för färgton och
färgmättnad inte längre överlappar.
Spara
Preferenser
Övrig
information
Ta bort en inställd färg
Observera att du inte kan återställa borttagna färger.
Välj den inställda färgen som du vill ta bort i listan
och tryck på <delete> på tangentbordet.
 Den markerade färgen tas bort.
16
Inledning
Färgvisningsläge
Ställa in gammavärden för skärpa
Du kan välja färgvisningsläge mellan tre alternativ (HSL, Lab och RGB)
som bas för färginställningar och som kontrollvärden mot inställda
färger.
Växlar färgvisningsläge
Du kan ställa in ljusstyrka och kontrast för hela bildens skärpa med
tonkurvan. Om du vill göra ytterligare inställningar i kontrast och
ljusstyrka när du har ställt in bildegenskaper med registerbladet [Six
Color-Axes/Sex färgaxlar] eller [Specific Colors/Specifika färger] kan du
använda tonkurvan på det här registerbladet [Specific Colors/Specifika
färger].
Ställ in ljusstyrka och kontrast.
Färgvärde efter inställning
Färgvärde före inställning
 Om du väljer ”HSL” som färgvisningsläge kan du endast ändra
färgvärdet genom att ange ett annat värde.
 HSL är ett färgvisningsläge med de tre elementen färgton (H),
färgmättnad (S) och skärpa (L).
 Lab är ett färgläge som har utvecklats av CIE (Commission
Internationale d’Eclairage), där L står för ljushet, a för färgelement
från grönt till magenta och b för färgelement från blått till gult.
 RGB är ett färgvisningsläge med rött (R), grönt (G) och blått (B),
dvs. de tre grundfärgerna (additiva färger) i det synliga
ljusspektrat.
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Klicka här om du vill
lägga till en [ ]
(inställningspunkt) och
göra inställningar
genom att dra den
Värdet i den valda
punkten (du kan även
ange numeriska
värden)
 Ljusstyrkan och kontrasten ändras i bilden.
 Den horisontella axeln visar indatanivå och den vertikala axeln
visar utdatanivå.
 Det högsta antalet av [ ] är 10.
 Om du vill ta bort en [ ] väljer du [ ] och antingen trycker på
knappen <delete> på tangentbordet eller dubbelklickar på [ ].
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
17
Spara inställningarna som en bildstilsfil
Alla inställningar som har gjorts med [Tool palette/Verktygspaletten]
(sid. 10 till sid. 17) sparas på datorn som en bildstilsfil (med filtillägget
”.PF2” eller ”.PF3”).
Inställningarna sparas som en separat bildstilsfil från bildexemplet.
Bildexemplet som du använt för att göra inställningarna ändras inte.
Inledning
Innehåll
1 Klicka på [ ].
filen ett namn, ange en plats där den ska sparas
2 Ge
och klicka på [Save/Spara].
Förbereda ett
bildexempel
 Fönstret [Save Picture Style file/Spara bildstilsfil] öppnas.
Grundläggande
fönster
 Du kan bara använda tecken med en byte i rutorna [Save As/
Spara som], [Caption/Bildtext] och [Copyright].
 Om du inte vill visa inställningarna som har gjorts i PSE markerar
du [Disable subsequent editing/Avaktivera efterföljande
redigering] innan du sparar, då kan filen inte öppnas i PSE igen.
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
 Filen sparas som en bildstilsfil på platsen som du har angett.
Resultaten av följande inställningar sparas inte om du väljer .PF2.
Se till att du sparar i filformatet .PF3.
– Inställningar som görs med [Fineness/Finhetsgrad] eller
[Threshold/Tröskel] för [Sharpness/Skärpa] på registerbladet
[Basic/Grundläggande]
– Inställningar som görs med tonkurvan på registerbladet [Basic/
Grundläggande]
– Inställningar som görs med registerbladet [Six Color-Axes/Sex
färgaxlar]
Även om du har markerat [Disable subsequent editing/Avaktivera
efterföljande redigering] när du sparar kan du använda bildstilsfilen
på samma sätt som vanligt (sid. 19). Däremot kan du inte längre
öppna bildstilsfilen i PSE. Därför rekommenderar vi att du i förväg
sparar en separat bildstilsfil utan att markera [Disable subsequent
editing/Avaktivera efterföljande redigering].
Preferenser
Övrig
information
18
Använda en bildstilsfil
Sparade bildstilsfiler kan registreras i kameran och tillämpas på tagna
bilder. De kan också tillämpas på RAW-bilder med DPP.
Registrera en bildstilsfil i kameran
Bildstilsfiler som har sparats på datorn kan registreras i en ”kamera som
har funktionsinställningar för bildstil” (information om huruvida din
kamera är utrustad med funktionen för bildstil finns i kamerans
användarhandbok) med hjälp av EOS Utility och tillämpas på tagna
bilder.
Mer information finns under ”Tillämpa bildstilsfiler i kameran” i ”EOS
Utility användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
Bildstilsfiler som har skapats med [Base Picture Style/Basbildstil]
inställd på [Fine Detail/Detaljrik] kan inte sparas i en kamera som
inte har [Fine Detail/Detaljrik] som förinställd bildstil.
Använda en bildstilsfil med DPP
Bildstilsfiler som har sparats på en dator kan tillämpas på RAW-bilder
med DPP.
Mer information finns under ”Använda en bildstilsfil” i ”Digital Photo
Professional användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
19
Preferenser
Du kan ange inställningar för färghantering, till exempel inställningar för
färgrymd i bildexemplet som visas i huvudfönstret, eller inställningar för
skärmprofilen.
menyn [Picture Style Editor]  [Preferences/
1 Välj
Preferenser].
 Fönstret [Preferences/Preferenser] öppnas.
de inställningar som krävs och klicka sedan på
2 Ange
[OK].
Avsluta PSE
Inledning
Välj menyn [Picture Style Editor]  [Quit Picture Style
Editor/Avsluta Picture Style Editor] i huvudfönstret.
 PSE avslutas.
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
 Inställningarna tillämpas.
Övrig
information
Om du har ändrat färgrymden under inställningsstegen kan
inställningspunkten i färgcirkeln flytta sig tillsammans med den
valda färgrymden.
20
Övrig information
Felsökning
Om PSE inte fungerar som det ska läser du avsnitten nedan.
Installationen kunde inte slutföras
 Det går inte att installera programvaran om du inte är inloggad på ett
konto med administratörsbehörighet. Logga in igen på ett konto med
administratörsbehörighet. Information om hur du loggar in och hur du
anger administratörsinställningar finns i användarhandboken till den
Macintosh-dator du använder eller för Mac OS X.
Inledning
Ta bort programvaran (avinstallera)
 Avsluta alla öppna program innan du avinstallerar programmet.
 Du måste logga in med administratörsbehörigheter om du ska
avinstallera programvaran.
 För att undvika datorfel bör du alltid starta om datorn efter att du har
avinstallerat programvaran. Om du installerar om programvaran utan
att starta om datorn först ökar risken för funktionsfel i datorn markant.
Förbereda ett
bildexempel
1 Visa mappen som programvaran är sparad i.
Grundläggande
fönster
 Öppna mappen [Canon Utilities/Canon-verktyg].
PSE fungerar inte
Innehåll
Förinställningar
 PSE fungerar inte om datorn inte uppfyller systemkraven. Använd
PSE på en dator som uppfyller systemkraven (sid. 2).
 Även om datorn har den RAM-kapacitet (minneskapacitet) som anges
i systemkraven (sid. 2) kan det hända att RAM-minnet inte räcker till
om andra program körs samtidigt som PSE. Stäng alla program utom
PSE.
Bildegenskaper
Spara
Bilderna visas inte på rätt sätt
 Bildexempel som inte kan hanteras av PSE (sid. 2) visas inte.
2 Dra mappen [Picture Style Editor] till papperskorgen.
Välj menyn [Finder] på skrivbordet  [Empty Trash/
3 Töm
papperskorgen].
 Programvaran tas bort.
Preferenser
Övrig
information
4 Starta om datorn.
21
 Det går inte att återställa data som har flyttats till papperskorgen
och tagits bort, så var försiktig när du tar bort data.
 Du kan inte installera programvaran igen precis efter att du har
flyttat mappen [Picture Style Editor] till papperskorgen. Kom ihåg
att välja menyn [Finder]  [Empty Trash/Töm papperskorgen].
Om användarhandboken
 Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet i den här
användarhandboken utan tillstånd.
 Canon kan utan föregående meddelande ändra tekniska data för
programvaran och innehållet i den här användarhandboken.
 Skärmbilder och fönster i programvaran som visas i den här
användarhandboken kan skilja sig något från den verkliga
programvaran.
 Observera att oavsett det som nämns ovan tar Canon inget ansvar för
resultatet vid användningen av programvaran.
Inledning
Innehåll
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Varumärkesinformation
 Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA
och andra länder.
 Andra namn och produkter, som inte nämns här ovan, kan vara
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive
företag.
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising