Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
Handbok för avancerad användning
Innehåll
Grundläggande kamerafunktioner
Fotografering
Visning
Trådlösa funktioner
Funktionsinställningar
Tillbehör
Tips om hur du använder kameran
Index
SVENSKA
CEL-SX5AA251
© CANON INC. 2018
Allmän och juridisk information
zz Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc.,
dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte
kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
zz Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (video och/eller ljud)
av människor eller upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på dessa
personers privatliv och/eller inkräkta på andras juridiska rättigheter,
inklusive upphovsrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter.
Observera att dessa begränsningar kan gälla även om denna
fotografering eller inspelning endast är avsedd för privat bruk.
zz Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
zz Skärmen tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av
skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock
vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter.
Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder
som tas med kameran.
zz Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
2
Introduktion
zz Du kan hoppa till början av ett kapitel genom att klicka på
kapitelrubriken på sidans övre högra del.
zz Du navigerar mellan sidorna genom att klicka på ikonerna längst
ned på varje sida.
: Gå till första sidan
: Gå tillbaka till föregående sida
: Gå tillbaka en sida
: Gå till nästa sida
zz Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
identifierar vilka fotograferingsmetoder som
zz Flikar som
används i fotograferingsinstruktionerna. Vissa av funktionerna
är även tillgängliga i andra lägen.
-ikonen för att visa tips som gör det enklare
zz Klicka på
att använda kameran.
zz Konventioner i den här texten
zz Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
zz Följande kontroller på kameran representeras av ikoner.
zz Ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
zz Siffror i en del figurer och illustrationer motsvarar numreringen
i beskrivna steg.
zz = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet
representerar ”xx” ett sidnummer)
zz För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort
som stöds av kameran som ”minneskort”.
3
Innehåll
Allmän och juridisk information.........................................................2
Introduktion........................................................................................3
Konventioner i den här texten.............................................................. 3
Vanliga kamerafunktioner................................................................15
Säkerhetsinstruktioner.....................................................................18
Grundläggande kamerafunktioner.................................. 21
Kom i gång......................................................................................22
Fastsättning av kameraremmen........................................................ 22
Ladda batteriet................................................................................... 23
Förbereda ett minneskort.................................................................. 24
Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet.............................................. 25
Ställa in datum, klocka, tidszon och språk........................................ 27
Hålla kameran.................................................................................29
Testa kamerans funktioner..............................................................30
Fotografering..................................................................................... 30
Visa.................................................................................................... 32
Delarnas namn................................................................................33
Framsidan.......................................................................................... 33
Baksidan............................................................................................ 34
Sökare.............................................................................................35
Justera skärmens vinkel..................................................................36
Indikatorns funktioner......................................................................37
Välja en fotograferingsmetod..........................................................38
Konfigurera kamerans funktioner....................................................39
Snabbkontrollskärmen....................................................................... 39
Menyskärmen.................................................................................... 40
Tillgängliga funktioner på snabbkontrollskärmen............................42
Menyinställningar............................................................................43
4
Fotograferingsskärmen...................................................................45
Ramar på fotograferingsskärmen...................................................46
Fotograferingsinformation på skärmen...........................................47
Visningsinformation på skärmen.....................................................48
Växla mellan histogram..................................................................... 49
Tangentbordet på skärmen.............................................................50
Fotografering..................................................................... 51
Fotografera med automatiska inställningar
(Auto-läge/Hybridauto-läge)............................................................52
Fotografera med Hybridauto-läget.................................................... 54
Ta panoramabilder (Panoramaläge)...............................................55
Fotografera motiv i rörelse (Sportläge)...........................................56
Fotografera speciella motiv (Specialscen)......................................57
Fotografera dig själv med optimala inställningar (Självporträtt)........ 60
Fotografera med bildeffekter (Kreativa filter)..................................61
Bilder som påminner om miniatyrmodeller (Miniatyreffekt)............... 64
Spela in olika typer av filmer (Filmläge)..........................................65
Spela in filmer med förvalda slutartider och bländarvärden
(filminspelning med manuell exponering).......................................... 65
Fotografera med programautomatik (P-läge).................................67
Fotografera med förvald slutartid (Tv‑läge).....................................68
Fotografera med förvalt bländarvärde (Av-läge).............................69
Fotografera med förvald slutartid och förvalt bländarvärde
(M-läge)...........................................................................................70
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom).....................................71
Låsa bildens ljushet/exponering (AE‑lås)........................................72
Söka efter motiv efter manuell utzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök).............................................................73
Alternativ för visningsområdet........................................................... 74
5
Zooma automatiskt när motivet rör sig (Automatisk zoom)............75
Justera inställningen för fast ansiktsstorlek....................................... 76
Undvik att tappa bort motiv vid inzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök).............................................................77
Inaktivera centrering av motiv............................................................ 78
Ta närbilder (Närbild).......................................................................79
Fotografera i läget för manuell fokusering......................................80
Enkel identifiering av fokusområdet (MF‑peaking)............................ 81
Fotografera med autofokuslås........................................................82
Ändra bildkvaliteten.........................................................................83
Spara bilder i RAW-format................................................................. 83
Ändra sidförhållandet......................................................................84
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering.................................85
Ändra blixtmetod.............................................................................86
Låsa bildens ljushet/exponering vid blixtfotografering (FE-lås)......87
Konfigurera blixtinställningar...........................................................88
Justera blixtexponeringskompensationen......................................... 88
Justera blixtenergin............................................................................ 89
Ändra blixtsynkroniseringen.............................................................. 90
Minska röda ögon.............................................................................. 90
Konfigurera korrigering av blixtexponering........................................ 91
Serietagning....................................................................................92
Använda självutlösaren...................................................................93
Lägga till en datumstämpel.............................................................94
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)......................95
Automatisk exponeringsgaffling (AEB‑fotografering)........................ 96
Ändra ISO-talet................................................................................98
Justera automatiska ISO-inställningar............................................... 98
Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering).......................................................................99
6
Ändra mätningsmetod.................................................................. 100
Ställa in mättimern........................................................................ 101
Konfigurera exponeringssimulering............................................. 102
Få naturliga färger (Vitbalans)...................................................... 103
Egen vitbalans................................................................................. 104
Anpassa färger (Stilinställningar)................................................. 105
Fotografera med Servo AF........................................................... 106
Välja AF-metod............................................................................. 107
Välja motiv att fokusera på (Följnings-AF)...................................... 107
Flytta AF-punkten............................................................................. 109
Byta fokusinställning......................................................................110
Konfigurera AF-hjälpbelysningen.................................................. 111
Ändra inställningarna för bildstabilisering.....................................112
Korrigera kraftiga kameraskakningar.............................................. 112
Använda automatisk nivå..............................................................113
Använda digital telekonverter........................................................114
Lagra zoom- eller MF-inställningen...............................................115
Ändra inspelningsstorleken för film...............................................116
Konfigurera inställningar för ljudinspelning...................................117
Justera inspelningsvolymen............................................................ 117
Vindbrusfilter.................................................................................... 118
Dämpare.......................................................................................... 118
Konfigurera Filmservo-AF.............................................................119
Använda automatisk långsam slutare.......................................... 120
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt‑film)..................................... 121
Spela in video-snapshots............................................................. 122
Spela in timelapse-filmer.............................................................. 124
Konfigurera informationsvisningen för HDMI-utgången............... 125
Ställa in typen av filmsammandrag.............................................. 126
7
Visning............................................................................. 127
Visa............................................................................................... 128
Förstora bilder.............................................................................. 129
Visa filmsammandrag................................................................... 130
Söka efter bilder i ett index........................................................... 131
Redigera filmer............................................................................. 132
Ta bort början eller slutet från en film.............................................. 132
Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer...................................... 134
Redigera filmsammandrag.............................................................. 135
Skydda bilder................................................................................ 136
Skydda flera bilder........................................................................... 136
Rotera bilder................................................................................. 138
Radera bilder................................................................................ 139
Radera flera bilder samtidigt............................................................ 139
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)............................ 141
Skriva ut bilder som lagts till i utskriftsbeställningen (DPOF).......... 142
Lägga till bilder i en fotobok.......................................................... 143
Ta bort röda ögon......................................................................... 144
Beskärning.................................................................................... 145
Ändra storleken på bilder............................................................. 147
Gradera bilder............................................................................... 148
Visa bildspel................................................................................. 149
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor........................... 150
Använda inmatningsratten för att söka efter bilder...................... 151
Kombinera flera video-snapshots................................................ 152
Starta visningen från den senast visade bilden........................... 154
8
Trådlösa funktioner......................................................... 155
Tillgängliga trådlösa funktioner..................................................... 156
Spara bilder från kameran på en smartphone............................. 158
Använda Wi-Fi-knappen för att ansluta en smartphone
via Wi-Fi........................................................................................... 161
Begränsa visning av bilder.............................................................. 164
Funktioner som kan användas via smartphoneenheter.............. 165
Skicka bilder automatiskt till en smartphone
under fotograferingen...................................................................... 165
Fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden
på din smartphone........................................................................... 165
Fjärrstyra kameran från en smartphone.......................................... 166
Geotagga bilder under fotograferingen........................................... 166
Ansluta till skrivare via Wi-Fi........................................................ 167
Skapa en anslutning via en kopplingspunkt.................................... 169
Skicka bilder automatiskt till en dator........................................... 171
Överföra bilder till webbtjänster.................................................... 174
Registrera webbtjänster................................................................... 174
Överföra bilder till webbtjänster....................................................... 178
Återansluta via Wi-Fi.................................................................... 179
Avsluta Wi-Fi-anslutningar........................................................... 180
Rensa informationen om smartphoneenheter
som är parkopplade via Bluetooth............................................... 181
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.................................. 182
Funktionsinställningar.................................................... 183
Välja och skapa mappar............................................................... 184
Ändra filnumreringen.................................................................... 185
Konfigurera automatisk rotation av bilder tagna
med vertikal orientering................................................................ 186
Formatera minneskort.................................................................. 187
9
Konfigurera funktionsguiden........................................................ 188
Använda Ekoläge......................................................................... 189
Justera energisparfunktioner........................................................ 190
Justera skärmens ljusstyrka......................................................... 191
Justera datum, klocka och tidszon............................................... 192
Ändra språk.................................................................................. 193
Ställa in videosystem.................................................................... 194
Justera pipljuden.......................................................................... 195
Justera volymen........................................................................... 196
Ställa in HDMI-utgångens upplösning.......................................... 197
Anpassa zoomknappens funktioner............................................. 198
Växla funktioner för AF-punktväljaren och AE-låsknappen.......... 199
Anpassa visningen av fotograferingsinformation......................... 200
Ange en prioritet för fotograferingsskärmens prestanda............. 201
Ställa in visningsläget................................................................... 202
Tid för objektivindrag.................................................................... 203
Ställa in funktionen för spegelvänd skärm................................... 204
Ställa in startbilden....................................................................... 205
Metrisk eller icke-metrisk visning................................................. 206
Konfigurera egen programmering................................................ 207
Anpassa knappar............................................................................. 208
Egna kamerainställningar (C1, C2).............................................. 209
Återställa kamerans standardinställningar................................... 210
Ange information om copyright som ska registreras i bilder.........211
Ladda ned handböcker och programvaror via en QR-kod.......... 212
Visning av certifieringslogotyper.................................................. 213
Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny).................................................................................... 214
Byta namn på flikarna på Min meny................................................ 215
10
Ta bort en flik från Min meny........................................................... 215
Radera alla flikar i Min meny........................................................... 216
Radera alla tillagda alternativ.......................................................... 216
Anpassa visningen av Min meny..................................................... 217
Tillbehör........................................................................... 218
Extra tillbehör................................................................................ 219
Strömförsörjning.............................................................................. 219
Övrigt............................................................................................... 219
Skrivare............................................................................................ 220
Använda extra tillbehör................................................................. 221
Visning på en tv............................................................................... 221
Använda ett motljusskydd (säljs separat)........................................ 222
Använda objektivfilter (säljs separat)............................................... 223
Fjärrfotografera................................................................................ 224
Använda en fjärrutlösare (säljs separat).......................................... 225
Använda en extern mikrofon........................................................... 225
Spara bilder på en dator............................................................... 226
Skriva ut bilder.............................................................................. 227
Tips om hur du använder kameran............................... 229
Grundläggande kamerafunktioner............................................... 230
Försiktighetsåtgärder vid hantering................................................. 230
Kom i gång....................................................................................... 230
Hålla kameran.................................................................................. 231
Sökare.............................................................................................. 232
Justera skärmens vinkel.................................................................. 232
Konfigurera kamerans funktioner.................................................... 232
Ramar på fotograferingsskärmen.................................................... 232
Visningsinformation på skärmen..................................................... 233
Fotografering................................................................................ 234
Fotografera med automatiska inställningar
(Auto-läge/Hybridauto-läge)............................................................ 234
11
Ta panoramabilder (Panoramaläge)................................................ 237
Fotografera motiv i rörelse (Sportläge)............................................ 238
Fotografera speciella motiv (Specialscen)...................................... 238
Spela in olika typer av filmer (Filmläge).......................................... 239
Fotografera med programautomatik (P-läge).................................. 240
Fotografera med förvald slutartid (Tv-läge)..................................... 241
Fotografera med förvalt bländarvärde (Av-läge)............................. 241
Fotografera med förvald slutartid och förvalt bländarvärde
(M-läge)............................................................................................ 241
Zooma in närmare på motiv (Digital zoom)..................................... 242
Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)........................................ 242
Söka efter motiv efter manuell utzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök)............................................................. 243
Zooma automatiskt när motivet rör sig (Automatisk zoom)............ 243
Undvik att tappa bort motiv vid inzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök)............................................................. 244
Ta närbilder (Närbild)....................................................................... 245
Fotografera i läget för manuell fokusering....................................... 245
Ändra bildkvaliteten......................................................................... 245
Ändra blixtmetod.............................................................................. 246
Låsa bildens ljushet/exponering vid blixtfotografering (FE-lås)...... 246
Konfigurera blixtinställningar........................................................... 246
Serietagning..................................................................................... 247
Använda självutlösaren................................................................... 247
Lägga till en datumstämpel.............................................................. 248
Justera bildens ljushet (Exponeringskompensation)....................... 248
Ändra ISO-talet................................................................................ 248
Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering)........................................................................ 249
Få naturliga färger (Vitbalans)......................................................... 249
Fotografera med Servo AF.............................................................. 250
Välja AF-metod................................................................................ 250
Ändra inställningarna för bildstabilisering........................................ 251
12
Använda digital telekonverter.......................................................... 251
Lagra zoom- eller MF-inställningen................................................. 251
Ändra inspelningsstorleken för film................................................. 252
Konfigurera inställningar för ljudinspelning...................................... 252
Konfigurera Filmservo-AF................................................................ 252
Använda Auto. långsam slutare....................................................... 252
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt-film)........................................ 253
Spela in video-snapshots................................................................ 253
Spela in timelapse-filmer................................................................. 254
Visning.......................................................................................... 255
Visa.................................................................................................. 255
Förstora bilder.................................................................................. 255
Visa filmsammandrag...................................................................... 255
Redigera filmer................................................................................ 256
Skydda bilder................................................................................... 257
Radera bilder................................................................................... 257
Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)............................... 258
Lägga till bilder i en fotobok............................................................. 258
Ta bort röda ögon............................................................................. 258
Beskärning....................................................................................... 258
Ändra storleken på bilder................................................................. 258
Gradera bilder.................................................................................. 259
Visa bildspel..................................................................................... 259
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor............................... 259
Kombinera flera video-snapshots.................................................... 259
Trådlösa funktioner....................................................................... 260
Spara bilder från kameran på en smartphone................................ 260
Funktioner som kan användas via smartphoneenheter.................. 261
Ansluta till skrivare via Wi-Fi............................................................ 262
Skicka bilder automatiskt till en dator.............................................. 262
Överföra bilder till webbtjänster....................................................... 262
Funktionsinställningar................................................................... 264
13
Välja och skapa mappar.................................................................. 264
Ändra filnumreringen....................................................................... 264
Formatera minneskort..................................................................... 264
Justera energisparfunktioner........................................................... 265
Justera skärmens ljusstyrka............................................................ 265
Anpassa visningen av fotograferingsinformation............................ 265
Konfigurera egen programmering................................................... 265
Egna kamerainställningar (C1, C2)................................................. 266
Återställa kamerans standardinställningar...................................... 266
Ange information om copyright som ska registreras i bilder........... 266
Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny)....................................................................................... 267
Tillbehör........................................................................................ 268
Extra tillbehör................................................................................... 268
Använda extra tillbehör.................................................................... 268
Felsökning.................................................................................... 270
Information som visas på skärmen.............................................. 274
När du fotograferar.......................................................................... 274
Under uppspelning........................................................................... 276
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner................................ 278
Säkerhetsföreskrifter........................................................................ 279
Programvaror från fristående leverantörer................................... 280
Personlig information och säkerhetsföreskrifter........................... 283
Varumärken och licensiering........................................................ 284
Ansvarsfriskrivning....................................................................... 285
Index............................................................................................. 286
14
Vanliga kamerafunktioner
Fotografera
zz Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge/Hybridauto-läge)
-- = 52, = 54
zz Fota dig själv med optimala inställningar (Självporträtt)
-- = 60
zz Ta panoramabilder (Panoramatagning)
-- = 55
Ta bra bilder av människor
Porträtt
(= 57)
Fotografera speciella motiv
Sport
(= 56)
Nattfoto utan stativ
(= 57)
15
Fyrverkeri
(= 57)
Mat
(= 57)
Använda specialeffekter
Slät hud
(= 57)
Monokrom
(= 61)
Mjuk fokus
(= 61)
Fisheyeeffekt
(= 61)
Skapa ”oljemålningar”
(= 61)
Skapa ”akvarellmålningar”
(= 61)
Leksakskameraeffekt
(= 61)
Miniatyreffekt
(= 64, = 121)
zz Fokus på ansikten
-- = 52, = 57, = 107
zz Fotografera utan att använda blixten (Avstängd blixt)
-- = 86
zz Ta bilder där du själv är med (Självutlösare)
-- = 93
zz Lägga till en datumstämpel
-- = 94
zz Spela in filmsekvenser och ta bilder samtidigt
-- = 54
Visa
zz Visa bilder
-- = 128
zz Automatisk visning av bilder (Bildspel)
-- = 149
zz Visa bilder på en tv
-- = 221
16
zz Bläddra igenom bilder snabbt
-- = 131, = 150, = 151
zz Ta bort bild
-- = 139
Spela in/visa filmer
zz Spela in filmer
-- = 52, = 65
zz Visa filmer
-- = 128
Skriva ut
zz Skriva ut bilder
-- = 141, = 167, = 227
Spara
zz Spara bilder på en dator
-- = 226
Använda Wi-Fi-funktioner
zz Skicka bilder till en smartphone
-- = 158, = 165
zz Skriva ut bilder
-- = 167
zz Dela bilder online
-- = 174
zz Skicka bilder till en dator
-- = 171
17
Säkerhetsinstruktioner
zz Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
zz Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
zz Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en halsrem viras runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
zz Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans
med produkten.
zz Ta inte isär eller ändra produkten.
zz Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inga interna delar.
zz Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer
rök eller konstig lukt från den.
zz Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när
du rengör produkten.
zz Låt inte produkten bli våt.
zz Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
zz Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
zz Titta inte i sökaren (om produkten har en sådan) mot starka ljuskällor som solen en
molnfri dag eller lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.
zz Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det medföljande
batteriet.
-- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
-- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
-- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
-- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
-- Använd inte batterier som läcker.
-- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska
kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora
mängder vatten och uppsök omedelbart läkarvård om innehållet kommer i kontakt
med ögonen.
18
zz Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
-- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
-- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
-- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
-- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller
metallföremål.
-- Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag
vid åskoväder.
-- Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte nätkabeln.
-- Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter
användning medan den fortfarande är varm.
-- Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
zz Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder
när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador,
vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande
utrustning när produkten används på varma platser eller om du har dålig blodcirkulation
eller nedsatt känsel i huden.
zz Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till och
med olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
zz Utlös inte blixten nära motivets ögon.
Motivets ögon kan skadas.
zz Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan
skadas om du hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller
produkten eller utsätt den för starka stötar.
zz Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
zz Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar
och föremål borta från blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
zz Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador
vid beröring.
19
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
zz Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en molnfri dag eller
mot en stark artificiell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
zz Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den
på stranden eller på en blåsig plats.
zz Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp
av en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök
eller att fel uppstår på produkten.
zz Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
zz Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/
batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
zz Batteriladdaren ska inte vara inkopplad när den inte används. Täck inte över
den med t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada,
vilket kan leda till eldsvåda.
zz Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller
explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
zz Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika
laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna
med plus- och minuspolerna vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet och slå inte
på eller skaka kameran när den sparar data på, eller läser data från, minneskortet.
Det kan ge upphov till felaktiga bilder eller skador på kameran eller minneskortet.
zz Tvinga inte i minneskortet isatt åt fel håll i kameran.
Det kan skada kameran.
20
Grundläggande
kamerafunktioner
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser
till fotografering och visning.
21
Kom i gång
zz Fastsättning av kameraremmen
(5)
(4)
1
Fäst den medföljande remmen
i kamerans fäste för bärrem.
2
Fäst det medföljande objektivlocket
i kameraremmen.
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
22
zz Ladda batteriet
(1)
1
Sätt i batteriet i laddaren.
2
Ladda batteriet.
3
Ta ur batteriet.
(2)
(2)
(1)
(1)
zz Lampornas färger
-- Batteriet laddas: Orange
-- Batteriet är fulladdat: Grön
(2)
23
zz Förbereda ett minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas oavsett kapacitet.
zz SD-minneskort*1
zz SDHC-minneskort*1*2
zz SDXC-minneskort*1*2
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att
kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också användas.
24
zz Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet
(2)
1
Öppna luckan.
2
Sätt i batteriet.
(1)
(2)
(1)
Ta ur batteriet.
25
(1)
3
Sätt i minneskortet.
(2)
Ta ur minneskortet.
4
Stäng luckan.
26
zz Ställa in datum, klocka, tidszon och språk
1
Slå på kameran.
2
Ställ in tidszonen.
zz Använd / -knapparna för att välja
en tidszon → -knappen
zz
-knappen
zz Använd / -knapparna för att välja en
tidszon → -knappen → / -knapparna
för att välja [OK] → -knappen
27
3
Ställ in datum och tid.
zz Använd / -knapparna för att välja datum
eller tid → -knappen → / -knapparna
för att justera → -knappen
zz Välj [OK] →
4
-knappen
Ställ in visningsspråket.
zz Använd / -knapparna för att välja
[Språk ] → -knappen
zz Använd / / / -knapparna för att välja
ett språk → -knappen
28
Hålla kameran
zz Placera remmen runt halsen.
zz Håll armarna mot kroppen och
håll kameran i ett fast grepp när
du fotograferar.
29
Testa kamerans funktioner
Prova kameran genom att starta den, ta några stillbilder eller filmer
och sedan titta på dem.
zz Fotografering
1
Ta bort objektivlocket och
starta kameran.
zz Om du trycker på ON/OFF-knappen
en gång till stängs kameran av.
2
Gå till
3
Zooma in eller ut efter behov.
-läget.
zz Tryck på zoomreglaget eller
zoomknapparna samtidigt som
du tittar på skärmen.
Vid användning av blixten:
30
4
Fokusera (tryck ned halvvägs).
zz Kameran piper när den har fokuserat.
zz Autofokuspunkter visas runt de delar
av motivet som är i fokus.
5
Fotografera (tryck ned helt).
Vid inspelning av filmer:
zz [
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
31
zz Visa
1
Tryck på
2
Välj bilder.
-knappen.
zz Filmscener är märkta med [
När du spelar upp filmer:
zz
-knappen (två gånger)
zz Justera volymen med hjälp
av / -knapparna.
32
].
Delarnas namn
zz Framsidan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(3) (8)
(15) (16) (17) (18)
(9)
(10)
(1)
(13)
(11)
(14)
(12)
Zoomreglage
(9)
Fotografering: (telefoto)/
(vidvinkel)
(10)
-knapp (tillfällig utzoomning – sök)
(11)
-knapp (tillfällig utzoomning – lås)
Visning: (förstora)/
(index)
Extern mikrofon IN-kontakt
(12) Zoomknapp
(2)
Avtryckare
(13) Objektiv
(3)
Fäste för bärrem
(14) Fäste för motljusskydd/filteradapter
(4)
Inmatningsratt
(15) Serienummer
(5)
Inställningsratt
(16) Stativgänga
(6)
Blixt
(7)
Lampa
(17) Lås till luckan för minneskort-/
batterifack
(8)
Högtalare
(18) Lucka till minneskort/batteri
33
zz Baksidan
(3)
(12)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(13)
(14)
(2)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(11)
(1)
Skärm
Kan öppnas upp till 180° åt vänster
och roteras uppåt och nedåt.
(2)
Knapp för dioptriinställning
(3)
Sökare
(4)
Mikrofon
(5)
ON/OFF-knapp
(6)
(21)(20) (19)
(12)
(13)
(14)
(15)
Indikator
(8)
Kontakt för fjärrutlösare
(9)
DIGITAL-kontakt
(10) HDMI™-kontakt
(11) Filminspelningsknapp
Du kan även spela in filmer i andra
lägen än filmläget.
-knapp (val av AF-punkt)
-knapp (exponeringskompensation)/
(uppknapp)
(16)
-knapp (snabbkontroll)
Visar snabbkontrollskärmen.
Används även för att bekräfta
valda inställningar.
(17)
-knapp (blixt)/ högerknapp
(18)
-knapp (radera bild)/
(nedknapp)
-knapp (Wi-Fi)
(7)
-knappen
-knapp (AE-låsknapp)
(19)
(20)
(21)
34
-knappen
Används för att visa
menyskärmarna.
-knapp (visning)
-knapp (närbild)/
-knapp
(manuell fokusering)/ (vänsterknapp)
Sökare
Använd sökaren för att enklare kunna koncentrera dig på att hålla motiven
i fokus.
1
Byt visningsläge.
2
Justera dioptriinställningen.
zz Du aktiverar sökaren genom att hålla
den nära ögat.
zz Justera den med skärmen öppen.
35
Justera skärmens vinkel
zz Mot (1): Skärmen kan öppnas till
cirka 180°.
(2)
(1)
(3)
zz Mot (2): Skärmen kan roteras till
cirka 180°.
zz (3): Stäng skärmen genom att vrida
den mot kamerans framsida.
36
Indikatorns funktioner
Indikatorns på kamerans ovansida tänds eller blinkar beroende
på kamerans status.
Färg
Indikatorns status
På
Grön
Blinkar långsamt
Blinkar
Kamerans status
zz Lagrar stillbilder på minneskortet
eller läser stillbilder från minneskortet
zz Skärmen är avstängd
zz Lagrar filmer på minneskortet eller
läser filmer från minneskortet
zz Överför via Wi-Fi
37
Välja en fotograferingsmetod
Använd inställningsratten för att välja en fotograferingsmetod.
(7)
(1)
(8)
(2)
(3)
(9)
(4)
(10)
(5)
(11)
(6)
(12)
(1)
Tv-läge
Ställ in slutartiden innan du börjar
fotografera (= 68).
(7)
Av-läge
Ställ in bländarvärdet innan
du börjar fotografera (= 69).
(2)
P-läge
Gör olika inställningar innan
du börjar fotografera (= 67).
(8)
(3)
Auto-läge
Helautomatiskt fotograferingsläge
med automatiska inställningar
(= 52).
M-läge
Ställ in slutartiden och
bländarvärdet på en önskad
exponeringsnivå innan du börjar
fotografera (= 70).
(9)
/
C1/C2-läge
Spara de fotograferingsmetoder
du använder ofta och de
funktionsinställningar du har
konfigurerat (= 209).
(4)
Hybridauto-läge
Spelar automatiskt in en
filmsekvens av motivet innan
du tar en bild (= 54).
(5)
Panorama-läge
Skapa panoramabilder genom
att foga samman bilder från
en bildserie (= 55).
(6)
(10) Filmläge
Spela in olika typer av filmer
(= 65).
(11) Läget Kreativa filter
Lägg till olika effekter när
du fotograferar (= 61).
Sportläge
Fotografera kontinuerligt medan
kameran fokuserar på motiv som
rör sig (= 56).
(12) Fotograferingsmetoder för
specialmotiv
Fotografera med inställningar
för speciella motiv (= 57).
38
Konfigurera kamerans funktioner
zz Snabbkontrollskärmen
1
Tryck på
-knappen.
zz (1) Inställningar
zz (2) Inställningsalternativ
2
Välj ett inställningsalternativ.
3
Välj ett inställningsalternativ.
zz Du kan konfigurera alternativ som är
]-ikon genom
markerade med en [
-knappen.
att trycka på
39
4
Slutför inställningen.
1
Tryck på
2
Välj en flik.
zz Menyskärmen
(1)
(2)
-knappen.
zz (1) Huvudflik
zz (2) Underflik
zz (3) Inställningar
zz (4) Inställningsalternativ
(3)
(4)
zz Välj en huvudflik med hjälp
av zoomreglaget.
zz Välj en underflik med hjälp av
/ -knapparna eller
-ratten.
40
3
Välj ett inställningsalternativ.
4
Välj ett inställningsalternativ.
5
Slutför inställningen.
6
Återgå till fotograferingsskärmen.
zz Vissa alternativ väljs med hjälp av
/ -knapparna på en annan skärm,
efter att du först har tryckt på -knappen.
41
Tillgängliga funktioner
på snabbkontrollskärmen
Tryck på -knappen när du använder en
fotograferings- eller visningsskärm för att
öppna snabbkontrollskärmen där du kan
justera inställningar. Välj en inställning på
skärmens vänstra eller högra sida för att se
inställningsalternativen längs skärmens nederkant.
(1) Inställningar
(2) Inställningsalternativ
Följande inställningar är tillgängliga i -läget. De tillgängliga
inställningsalternativen skiljer sig åt mellan de olika fotograferingsmetod.
Välj en autofokusmetod (AF) som passar
ditt motiv.
Välj [
] för att hålla motiven i fokus medan
du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs.
AF-metod
AF-funktion
Matningsmetod*
Konfigurera serietagning eller självutlösaren.
Ljusmätmetod
Välj hur motivets ljushet ska mätas.
Bildkvalitet*
Inspelningsstorlek*
ISO-inställning
Vitbalans
Stilinställningar
Auto ljuskorrigering
Stillbildsformat*
*Även tillgänglig i
Välj storlek (antalet pixlar) och kompression
(bildkvalitet) för dina bilden.
Välj inspelningsstorleken och bildfrekvensen
för filmer.
Välj ett ISO-tal.
Ta bilder med naturliga färger i olika
ljusförhållanden.
Välj färgton, kontrast och andra inställningar
för dina bilder.
Välj en nivå av automatisk korrigering för ljushet
och kontrast.
Välj sidförhållande för stillbilder.
-läget.
42
Menyinställningar
Använd menyskärmarna för att konfigurera en mängd olika kamerafunktioner.
Öppna menyskärmarna genom att trycka på
-knappen.
Inställningarna är ordnade i fyra olika huvudgrupper, där varje grupp
innehåller ett antal flikar.
Du kan konfigurera följande inställningar på menyskärmarna. De tillgängliga
inställningarna varierar mellan de olika fotograferingsmetod.
„„
Inställningar för bildtagning
zz Vitbalans
zz Digital zoom
zz Bildkvalitet
zz Egen VB
zz Kom ihåg zoom-/
zz Stillbildsformat
zz VB variation
zz Fotograferingsmetod
MF-inst.
zz Visningstid
zz Stilinställningar
zz Typ av sam.drag
zz Blixtinställningar
zz HDMI-infovisning
zz
Visn.omr.
zz Matningsmetod
zz AF-funktion
zz
Autozoom
zz AF-metod
zz
Centrering
zz Kontinuerlig AF
zz Insp.storl. film
zz Tändning med
zz Ljudinspelning
zz Datumstämpel
zz Exp. komp./AEB
zz
ISO-inställningar
zz
ISO-inställningar
AF‑hjälpbelysn
zz Auto ljuskorrigering
zz Inst. av MF-peaking
zz Ljusmätmetod
zz Säker M. fokus
zz Mättimer
zz MF-punkt zoom
zz Expo. simulering
zz Inst. f bildstab.
zz
Auto. nivå
43
zz Filmservo-AF
zz
Auto. långsam
slutare
zz Video-snapshot
zz Timelapse-film
zz Fjärrkontroll
„„
Uppspelningsinställningar
zz Skydda bilder
zz Beskärning
zz Rotera bild
zz Ändra storlek
zz Skapa album
zz Ta bort bild
zz Gradering
zz Histogram
zz Beställa kopior
zz Bildspel
zz Visa fr. sist visad
zz Inst. för Fotobok
zz Ange kriterier för
bildsökn.
zz Ta bort röda ögon
„„
zz Bildhopp med
Funktionsinställningar
zz Välj mapp
zz HDMI-upplösning
zz Filnumrering
zz
-knappfunktion
/
-knappen
zz Autom rotering
zz Växla
zz Formatera kort
zz Fotograferingsinfo
zz Funktionsguide
zz Visningsprestanda
zz Ekoläge
zz Visningsinställn.
zz Energispar
zz Objektivindrag
zz Skärm ljusstyrk.
zz Spegelv. skärm
zz Datum/Klocka/Zon
zz Startbild
zz Språk
zz Enheter
zz Videosystem
zz Inst. för trådlös
zz Pipljud
kommunikation
zz Volym
zz GPS-inställningar
„„
zz Egen programmering
(C.Fn)
zz Egen kamerainst.
(C1, C2)
zz Återställ kamera
zz Info om copyright
zz URL för bruksanv./
programvara
zz Certifieringslogo visas
zz Firmware
Min meny
zz Lägg till flik i Min meny
zz Radera alla flikar
i Min meny
44
zz Radera alla poster
zz Menyvisning
Fotograferingsskärmen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fotograferingsmetod/motivikon
Antal bilder som kan tas
Högsta antal bilder som kan tas i följd
Tillgänglig tid för filminspelning
Batterinivå
45
Ramar på fotograferingsskärmen
Fokusramar (AF-punkter) visas på fotograferingsskärmen.
Vit ram
Grön ram
Blå ram
Gul ram
Visas runt det motiv eller det ansikte som identifierats
som huvudmotiv.
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och
kameran har fokuserat.
Visas när kameran fokuserar kontinuerligt på
rörliga motiv.
Visas så länge du håller avtryckaren nedtryckt
halvvägs.
Visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs och
kameran inte kan fokusera.
46
Fotograferingsinformation på skärmen
Du kan växla mellan olika visningslägen för fotograferingsskärmen
för att visa olika typer av information.
1
Tryck på
47
-knappen.
Visningsinformation på skärmen
Du kan växla mellan olika visningslägen för visningsskärmen för att visa
olika typer av information.
1
Tryck på
48
-knappen.
zz Växla mellan histogram
Du kan växla mellan att visa ett ljushetshistogram (för att kontrollera den
allmänna exponeringsnivån och graderingen) och ett RGB-histogram
(för att kontrollera mättnaden och graderingen för rött, grönt och blått).
1
[Histogram]
49
Tangentbordet på skärmen
Använd tangentbordet på skärmen för att ange information.
Använd / / / -knapparna för att välja en tangent och tryck sedan
på -knappen.
Flytta markören
zz [
]/[
]
Byta inmatningsläge
zz [ ]: Växla till stora bokstäver
zz [ ]: Växla till siffror eller symboler
Ta bort tecken
zz [
]
Ange radbrytningar
zz [
]
Gå tillbaka till föregående skärm
zz
-knappen
50
Fotografering
Fotografera smidigt med enkla metoder eller använd en mängd olika
funktioner för att ta mer avancerade bilder.
51
Fotografera med automatiska
inställningar (Auto-läge/Hybridauto-läge)
Använd Auto-läget för att låta kameran automatiskt välja optimala
inställningar, baserat på det motiv och de fotograferingsförhållanden
kameran har identifierat.
1
Gå till
2
Zooma in eller ut efter behov.
-läget.
zz Tryck på zoomreglaget eller
zoomknapparna samtidigt som du tittar
på skärmen.
Vid användning av blixten:
3
Fokusera (tryck ned halvvägs).
52
zz Kameran piper när den har fokuserat.
zz Autofokuspunkter visas runt de delar
av motivet som är i fokus.
4
Fotografera (tryck ned helt).
Vid inspelning av filmer:
zz [
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
53
zz Fotografera med Hybridauto-läget
Kameran kan även automatiskt spela in 2–4 sekunder långa
videosekvenser alldeles innan du tar en stillbild. Varje videosekvens,
som avslutas med att stillbilden tas och ett slutarljud hörs, sparas som ett
separat kapitel. Kameran skapar ett kort filmsammandrag för varje dag
genom att kombinera dagens videosekvenser.
1
Gå till
2
Fokusera och ta bilden.
54
-läget.
Ta panoramabilder (Panoramaläge)
Skapa en panoramabild genom att kombinera ett antal bilder i en
serietagning där du rör kameran i en riktning samtidigt som du håller
avtryckaren helt nedtryckt.
1
Gå till
2
Välj en fotograferingsriktning.
3
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
4
Fotografera.
-läget.
zz Använd
-knappen för att välja den
fotograferingsriktning du vill röra kameran i.
zz En pil visar den riktning du ska röra
kameran i.
zz Fokusera på motivet genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs.
(2)
(1)
zz Håll avtryckaren helt nedtryckt och rör
sedan kameran med konstant hastighet
i pilens riktning.
zz Det område som visas tydligt (1)
tas med i bilden.
zz En förloppsindikator (2) visas
för fotograferingen.
zz Fotograferingen avbryts när du
släpper upp avtryckaren eller när hela
förloppsindikatorn har blivit vit.
55
Fotografera motiv i rörelse (Sportläge)
Fotografera kontinuerligt medan kameran fokuserar på motiv som rör sig.
1
Gå till
2
Fokusera.
3
Fotografera.
-läget.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs.
Kameran fortsätter justera fokus och
ljusheten för den del av bilden där den
blå ramen visas.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera kontinuerligt.
56
Fotografera speciella motiv
(Specialscen)
Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar
kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder. Ta några provbilder
först och kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.
1
Gå till
2
-knappen → [ ] → välj ett
alternativ
3
Fotografera.
57
-läget.
I den anpassningsbara bildbearbetningen
finns funktioner för slätare hud och ljushet
samt för bakgrundsjusteringar så att du själv
framträder bättre.
Självporträtt
Ta porträtt där motivet står ut mot en oskarp
bakgrund, och får mjuka hudtoner och
vackert hår.
Porträtt
Bearbeta bilderna för att få motivets hud att
se jämnare ut.
Slät hud
Justera färgtonerna för att skapa fräscha och
aptitliga matbilder.
Mat
58
Ta vackra kvällsbilder eller porträttbilder med
kvällsmotiv i bakgrunden.
Nattfoto utan stativ
Livfulla bilder på fyrverkerier.
Fyrverkeri
59
zz Fotografera dig själv med optimala
inställningar (Självporträtt)
1
2
zz
Välj [
].
Konfigurera inställningarna.
-knappen → / -knapparna
för att välja [Ljusstyrka] eller
[Slät hud‑effekt] → / -knapparna
för att välja en nivå → -knappen
zz Använd -knappen för att välja en
inställning för [Bakgrundsoskärpa].
3
Öppna skärmen.
4
Fotografera.
zz När du har valt alternativet [Auto] för
bakgrundsoskärpan och trycker ned
avtryckaren helt tar kameran två bilder
i snabb följd och bearbetar dem sedan.
Det är därför viktigt att du håller kameran
stilla medan du fotograferar.
60
Fotografera med bildeffekter
(Kreativa filter)
Lägg till olika effekter när du fotograferar. Ta några provbilder först och
kontrollera att du får de resultat du förväntar dig.
1
2
Gå till
-läget.
-knappen → [
] → välj ett alternativ
3
Välj en effektnivå.
4
Fotografera.
zz Ställ in en nivå med hjälp
av / -knapparna.
61
Ta svartvita bilder med en grynig och rå stämning.
Grynig svartvit
Skapa behagliga miljöer genom att fotografera
med ett simulerat filter för mjuk fokus.
Mjuk fokus
Fotografera med samma förvrängningseffekt
som genom ett fisheye-objektiv.
Fisheye-effekt
Få motiven att se mer påtagliga ut – som motiv
i en oljemålning.
Oljemålning
62
Gör färgerna mjukare och skapar bilder
som liknar akvarellmålningar.
Akvarell
Ta bilder som ser ut att vara tagna med
en leksakskamera, med vinjettering och
felaktiga färger.
Leksakskamera
Skapa en effekt som påminner om en
miniatyrmodell genom att göra bildens delar
utanför ett valt område suddiga.
Miniatyreffekt
63
zz Bilder som påminner om miniatyrmodeller
(Miniatyreffekt)
1
2
zz
3
zz
4
Välj [
].
Välj det område som ska vara
i fokus (motivram).
-knappen → / -knapparna
för att flytta ramen → -knappen
Ställ in den punkt som ska vara
i fokus (AF-punkt).
/ / / -knapparna för att flytta
AF‑punkten → -knappen
Fotografera.
64
Spela in olika typer av filmer (Filmläge)
Det omfattande filmläget
har många funktioner och gör det möjligt
att ta filmer med miniatyreffekter (= 121), video-snapshots (= 122),
timelapse-filmer (= 124) och mycket mer.
1
Gå till
2
Starta inspelningen.
zz [
-läget.
REC] visas under inspelningen.
zz Avsluta filminspelningen genom att trycka
på filminspelningsknappen igen.
zz Spela in filmer med förvalda slutartider och
bländarvärden (filminspelning med manuell
exponering)
Ange önskade inställningar för slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan
du börjar spela in.
1
-knappen → [
zz Tryck på
65
] → välj [
-knappen.
]
2
Ange ISO-talet.
3
Ange slutartid och bländarvärde.
zz Slutartid:
zz Bländarvärde:
4
-ratten
-knappen →
Starta inspelningen.
66
-ratten
Fotografera med programautomatik
(P-läge)
Kameran justerar automatiskt slutartiden och bländarvärdet efter
motivets ljushet.
När du använder -läget kan du fortfarande själv välja AF-funktion,
ljusmätningsmetod och många andra funktioner.
1
Gå till
2
Konfigurera de olika funktionerna
efter behov.
3
Fotografera.
67
-läget.
Fotografera med förvald slutartid
(Tv‑läge)
Ställ in slutartiden innan du börjar fotografera. Kameran justerar automatiskt
bländarvärdet så att det passar slutartiden.
Lång
Kort
1
Gå till
2
Ange slutartiden.
3
Fotografera.
zz
-läget.
-ratten
68
Fotografera med förvalt bländarvärde
(Av-läge)
Ställ in bländarvärdet innan du börjar fotografera. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.
Lågt värde
Högt värde
1
Gå till
2
Ställ in bländarvärdet.
3
Fotografera.
zz
-läget.
-ratten
69
Fotografera med förvald slutartid och
förvalt bländarvärde (M-läge)
Ställ in slutartiden och bländarvärdet på en önskad exponeringsnivå innan
du börjar fotografera.
1
2
3
Gå till
-läget.
-knappen → ange ISO-talet
Ange slutartid och bländarvärde.
zz Slutartid:
zz Bländarvärde:
4
Fotografera.
70
-ratten
-knappen →
-ratten
Zooma in närmare på motiv
(Digital zoom)
Du kan använda digital zoom och förstora motivet upp till ungefär
260× när du vill kunna fotografera motiv som är för långt borta för
den optiska zoomen.
1
Tryck zoomreglaget eller
zoomknappen mot .
zz Fortsätt trycka på reglaget eller knappen.
zz Zoomningen avbryts vid den största
zoomfaktorn innan bilden börjar bli tydligt
grynig, vilket sedan visas på skärmen.
(1)
2
Tryck mot
igen.
zz Kameran zoomar in ännu mer på motivet.
zz (1) är den aktuella zoomfaktorn.
71
Låsa bildens ljushet/exponering
(AE‑lås)
Du kan låsa exponeringen när du tar stillbilder eller spelar in filmer.
Du kan även ställa in fokus och exponeringen separat.
2
1
Utan AE-lås
AE-lås
1
Rikta kameran mot det motiv
du vill låsa exponeringen på.
2
Tryck på
zz [
-knappen.
] visas och exponeringen låses.
zz Den här inställningen låses upp
automatiskt när mättimern (= 101)
har räknat ned.
3
Komponera och ta bilden.
zz Exponeringen är upplåst när [
längre visas.
72
] inte
Söka efter motiv efter manuell
utzoomning (Tillfällig utzoomning – sök)
Om ett motiv försvinner ur bilden när du zoomar in blir det lättare att hitta
motivet igen om du tillfälligt zoomar ut.
1
Håll ned
2
Rikta kameran så att motivet
befinner sig i den vita ramen.
3
Släpp
-knappen.
zz Kameran zoomar ut och en vit ram
markerar det område som visades innan
du tryckte på -knappen.
-knappen.
zz Kameran zoomar in för att fylla skärmen
med det område som fanns inom den vita
ramen i steg 2.
73
zz Alternativ för visningsområdet
Du kan justera det område som visas efter att
1
[
74
-knappen har trycks in.
Visn.omr.]
Zooma automatiskt när motivet
rör sig (Automatisk zoom)
Kameran zoomar in och ut automatiskt för att det identifierade ansiktet
(= 107) hela tiden ska ha samma storlek. Om personen kommer
närmare zoomar kameran automatiskt ut och vice versa. Du kan även
justera storleken.
1
Tryck snabbt på
zz [
-knappen.
] visas.
zz Det identifierade ansiktet visas i en vit
ram och kameran zoomar in och ut för
att hålla kvar motivet i bilden.
zz Om flera ansikten identifieras visas en
vit ram runt huvudmotivets ansikte och
grå ramar visas runt upp till två andra
ansikten.
2
Fotografera.
zz Om du trycker på -knappen igen
avbryts den automatiska zoomningen
och [ Auto: av] visas.
75
zz Justera inställningen för fast ansiktsstorlek
zz När du använder [ Auto: på] kan
du välja ett alternativ med hjälp av
/ -knapparna.
zz Kameran zoomar automatiskt
för att ansiktena ska behålla den
valda storleken.
Auto
Ansikte
Överkropp
Zoomar automatiskt för att förhindra att motiven försvinner
från bilden.
När flera ansikten identifieras zoomar kameran för att hålla
kvar dessa motiv i bilden.
Gör ansiktet tillräckligt stort för att ansiktsuttrycken ska
synas tydligt.
Gör ansiktet tillräckligt litet för att personens överkropp
ska synas.
Hela
kroppen
Gör ansiktet tillräckligt litet för att hela kroppen ska synas.
Manuell
Använd zoomreglaget för att ange den ansiktsstorlek
som ska behållas. Släpp zoomreglaget när du uppnått
önskad storlek.
76
Undvik att tappa bort motiv vid
inzoomning (Tillfällig utzoomning – sök)
Kameran kan minska kameraskakningarna när du har zoomat in och
centrera ditt motiv för att hjälpa dig behålla det i bilden.
1
Zooma in mot maximalt teleläge
och tryck på -knappen.
zz [ ] visas och kameran aktiverar
bildstabilisering för fotografering
i maximalt teleläge.
2
Välj ett motiv att behålla nära
bildens mitt.
zz [
] visas i mitten av skärmen.
zz Rikta in kameran så att [ ] visas på
-knappen
motivet. Tryck sedan på
eller tryck ned avtryckaren halvvägs.
77
zz Kameran följer motivet för att hålla
det nära skärmens mitt.
3
Fotografera.
zz Inaktivera centrering av motiv
Du kan inaktivera centreringen av motiv. Bildstabilisering för inzoomade
objekt används även när du har gjort det här valet.
1
[
78
Centrera] → [Av]
Ta närbilder (Närbild)
Om du vill begränsa fokus till motiv på kort avstånd ställer du in kameran
på [ ].
1
Tryck på -knappen för att välja [ ].
2
Fotografera.
79
Fotografera i läget för manuell
fokusering
När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering.
Du kan förenkla fokuseringen genom att förstora ett område i bilden.
1
Ställ in kameran på att använda
manuell fokusering.
zz Använd -knappen för att välja [
] och MF-indikatorn visas.
zz [
(1)
2
Fokusera.
3
Fotografera.
].
zz Ta hjälp av MF-indikatorn (1), som visar
avstånd och fokuspunkt) på skärmen och
ange den allmänna fokuspunkten genom
att hålla / -knapparna intryckta.
zz Du kan finjustera fokuspunkten genom
att trycka snabbt på / -knapparna
samtidigt som du studerar den förstorade
visningen. Du kan justera förstoringen
genom att trycka på -knappen.
zz Du kan flytta det förstorade området
genom att trycka på
-knappen och
sedan använda / / / -knapparna.
Du kan återställa det förstorade området
till bildens mitt genom att trycka på
-knappen.
80
zz Enkel identifiering av fokusområdet
(MF‑peaking)
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan justera färgerna och känsligheten (nivån) för
kantidentifiering.
1
[Inst. av MF-peaking] →
[Peaking] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
81
Fotografera med autofokuslås
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.
1
Lås fokus.
zz Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på -knappen.
zz Fokus är nu låst och [
] samt
MF‑indikatorn visas på skärmen.
2
Komponera och ta bilden.
zz Lås upp fokus genom att trycka på
-knappen igen och välja [ ] eller [ ].
82
Ändra bildkvaliteten
Välj mellan fem olika kombinationer av storlek (antal pixlar) och kompression
(bildkvalitet). Du kan även ange om bilderna ska sparas i RAW-format.
1
-knappen → [
välj ett alternativ
]→
zz Spara bilder i RAW-format
Kameran kan spara bilder i JPEG- och RAW-format.
RAW-bilder innehåller de ”råa” obearbetade bilddata som utgör grunden
för att skapa JPEG-bilder.
1
[
2
Välj en metod för att ta RAW-bilder.
] → tryck på
83
-knappen
Ändra sidförhållandet
Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
84
Ändra tiden för bildvisning efter
fotografering
Du kan ändra hur länge en bild ska visas efter fotograferingen.
1
Av
2 s, 4 s, 8 s
Vänta
[Visningstid]
Inga bilder visas efter fotograferingen.
Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan
förbereda dig inför att ta nästa bild genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs igen, även om en bild visas
på skärmen.
Bilderna visas till dess att du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
85
Ändra blixtmetod
Du kan ändra blixtmetod efter motivet som fotograferas.
1
Automatisk blixt
Blixt på
Lång synktid
Blixt av
Tryck på -knappen för att välja
en blixtmetod.
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
Blixten avfyras för varje bild.
Blixten avfyras för att huvudmotivet ska belysas
(till exempel människor) när kameran fotograferar
med lång slutartid för att öka ljusheten för den
bakgrund som ligger utanför blixtområdet.
För fotografering utan blixt.
86
Låsa bildens ljushet/exponering
vid blixtfotografering (FE-lås)
Behåll den inställda blixtenergin.
FE-lås
Utan FE-lås (överexponerad)
1
Fäll upp blixten och ställ in den
på [ ] eller [ ].
2
Rikta kameran mot det motiv
du vill låsa exponeringen på.
3
Tryck på
-knappen.
zz Blixten utlöses. [ ] och en cirkel som
anger mätområdet visas på skärmen för
att ange att inställningen för blixtenergi
har låsts.
4
Komponera och ta bilden.
87
Konfigurera blixtinställningar
Du kan välja mellan ett flertal olika blixtinställningar.
1
[Blixtinställningar]
zz Justera blixtexponeringskompensationen
Du kan justera blixtexponeringen från –2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
Inställning med minusvärde
1
Inställning med plusvärde
[Exp.komp blixt]
88
2
Ange kompensationens storlek.
zz / -knapparna
zz Justera blixtenergin
Du kan välja mellan tre blixtnivåer i metoderna
Blixtenergi: Min
/
/
.
Blixtenergi: Max
1
[Blixtmetod] → [Manuell]
2
[Blixtenergi]
89
zz Ändra blixtsynkroniseringen
Blixtens tändning kan justeras i förhållande till slutarens utlösning.
1:a ridån
2:a ridån
1
[Slutarsynk.]
1:a ridån
Blixten tänds omedelbart efter att slutaren har öppnats.
2:a ridån
Blixten tänds omedelbart innan slutaren stängs.
zz Minska röda ögon
Kameran kan tända lampan för minskning av röda ögon automatiskt
när du fotograferar med blixt i svagt ljus.
1
[Lampa på]
90
zz Konfigurera korrigering av blixtexponering
Kameran kan justera slutartiden, bländarvärdet och ISO-värdet automatiskt
i de situationer där det annars inte går att exponera bilden korrekt vid
fotografering med blixt.
1
[Korr. blixtexp]
91
Serietagning
Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera kontinuerligt.
1
-knappen → [
eller [ ]
2
Fotografera.
]→[
]
zz Kameran tar en serie med bilder under
hela den tid du håller avtryckaren
helt nedtryckt.
92
Använda självutlösaren
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är
med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka
10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren helt. Du kan undvika de
kameraskakningar som kan uppstå när du trycker på avtryckaren genom
att ställa in självutlösaren på två sekunder.
1
-knappen → [
eller [ ]
2
Fotografera.
]→[
]
zz Fokusera på motivet och tryck sedan
ned avtryckaren helt.
zz När du startar självutlösaren blinkar
lampan och självutlösarljudet hörs.
93
Lägga till en datumstämpel
Kameran kan lägga till fotograferingsdatum i bildernas nedre högra hörn.
Observera att datumstämplar inte kan redigeras eller tas bort.
Kontrollera därför i förväg att rätt datum och klockslag är inställt (= 27).
1
[Dat.stämpel
[Datum-Tid]
2
Fotografera.
] → [Datum] eller
zz När du tar bilder lägger kameran till
fotograferingsdatum och -tid i bildernas
nedre högra hörn.
94
Justera bildens ljushet
(Exponeringskompensation)
Den standardinställning som kameran gör för exponeringen när du tar
stillbilder eller spelar in filmer kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet ±3 EV.
Inställning med minusvärde
Inställning med plusvärde
1
Ställ in exponeringskompensationen.
2
Komponera och ta bilden.
zz
-knappen →
95
-ratten
zz Automatisk exponeringsgaffling
(AEB‑fotografering)
Kameran tar tre bilder med olika exponeringsnivåer i följd.
Gafflingens exponeringsomfång kan justeras i steg om 1/3 EV i intervallet
±2 EV och centreras kring nivån för exponeringskompensation.
Underexponering
Överexponering
1
2
[Exp. komp./AEB]
Konfigurera inställningarna.
zz Exponeringskompensation:
/ -knapparna
zz AEB:
96
-ratten
3
Fotografera.
zz En serie med tre bilder tas när du trycker
ned avtryckaren. Exponeringen centreras
kring den exponeringsnivå som angavs
i steg 2 – från standardexponering till
underexponering till överexponering.
[Matningsmetod] är inställd på
zz När
[Snabb serietagning] eller [Långsam
serietagning] tar kameran automatiskt
tre bilder i följd varje du trycker ned
avtryckaren helt och avbryter sedan
fotograferingen.
97
Ändra ISO-talet
Ställ in ISO-talet på [AUTO] om du vill att kameran automatiskt ska välja ett
ISO-tal som passar fotograferingsmetoden och fotograferingsförhållandena.
Om du inte vill att kameran ska ställa in ISO-talet automatiskt väljer du ett
högre ISO-tal för att få en högre känslighet och ett lägre ISO-tal för att få
en lägre känslighet.
1
-knappen → [ ] → välj
ett alternativ
zz Justera automatiska ISO-inställningar
Du kan ange vilket högsta ISO-tal som kan ställas in automatiskt.
1
[ ISO-inställningar] →
[Max. för auto]
98
Automatisk korrigering av ljushet och
kontrast (Auto ljuskorrigering)
Korrigera ljushet och kontrast automatiskt för att undvika att få bilder som
är för mörka eller har för låg eller hög kontrast.
Låg
Hög
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
99
Ändra mätningsmetod
Justera mätningsmetoden (hur ljushet mäts) för att passa olika
fotograferingsförhållanden.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
Evaluerande
ljusmätning
För fotografering vid normala förhållanden,
inklusive motljus. Anpassar automatiskt
exponeringen så att den passar
fotograferingsförhållandena.
Spotmätning
Mätningen begränsas till området inom [ ] (ramen
för spotmätning) som visas i mitten av skärmen.
Centrumvägd
genomsnitt
Identifierar den genomsnittliga ljusheten i hela
bildområdet, som beräknas genom att behandla
ljusheten i mittområdet som viktigast.
100
Ställa in mättimern
Du kan justera mättimerns tidsperiod för att ange hur länge exponeringen
ska visas (AE-lås).
1
[Mättimer]
101
Konfigurera exponeringssimulering
Exponeringssimuleringen gör att bildernas ljushet matchar den faktiska
ljusheten (exponeringen) i dina bilder bättre. Bildens ljushet ändras
i förhållanden till exponeringskompensationen. Använd inte den här
funktionen om du föredrar att bilderna visas med standardinställningen
för ljushet, vilket oftast gör dem enklare att se.
1
[Expo. simulering]
102
Få naturliga färger (Vitbalans)
Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga
ut för motivet som du fotograferar.
Dagsljus
Moln
1
Glödlampa
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
Justera vitbalansen
zz
-knappen →
/
/ / -knapparna
Ställa in vitbalansgaffling
zz
-knappen →
-ratten
zz Kameran tar en serie med tre bilder
i olika färgtoner.
103
zz Egen vitbalans
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar
i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar.
Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.
1
Fotografera ett vitt objekt.
zz Fokusera på och ta en bild av ett helt vitt
objekt som fyller upp hela skärmen.
zz Tryck på
2
3
4
[
]→[
-knappen.
]
[Egen VB]
Läs in vitbalansdata.
zz Välj den bild du tog i steg 1 →
-knappen → [OK]
zz Använd
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen.
104
Anpassa färger (Stilinställningar)
Välj färginställningar som passar motivet väl.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
Justera kontrast, färgmättnad
eller andra inställningar
zz [ ] →
-knappen → välj ett
alternativ → / -knapparna
105
Fotografera med Servo AF
Fokus och exponering behålls där den blå autofokuspunkten visas så
länge du håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Det hjälper dig att undvika
missade bilder av motiv i rörelse.
1
-knappen → [
]→[
]
2
Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera.
3
Tryck ned avtryckaren helt för
att ta bilden.
106
Välja AF-metod
Välj en autofokusmetod (AF) som passar ditt motiv.
1
+Följning
Följnings-AF
Spot-AF
Enpunkts AF
-knappen → [
välj ett alternativ
]→
Fotografera med fokus på ansiktet hos den person som
kameran identifierar som huvudmotiv. Motiven följs
inom ett visst område.
Fotografera efter att du har valt ett motiv att fokusera på.
Autofokus med en autofokuspunkt med en mindre area
än för enpunkts AF.
Kameran använder en enda autofokuspunkt för att
fokusera. Effektivt för pålitlig fokusering.
zz Välja motiv att fokusera på (Följnings-AF)
1
[ ]
zz [
] visas i mitten av skärmen.
107
2
Välj ett motiv att fokusera på.
zz Rikta kameran så att [ ] är på önskat
-knappen.
motiv och tryck sedan på
zz [ ] visas när motivet identifieras.
Kameran fortsätter följa motivet, även
om det rör sig, inom ett visst område.
zz Om inget motiv kan identifieras visas [
].
zz Du kan ta bort valet av motiv genom att
-knappen igen.
trycka på
3
Fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs.
[ ] ändras till en blå [ ] som följer
motivet samtidigt som kameran fortsätter
justera fokus och exponering (Servo AF)
(= 106).
zz Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera.
zz När du har tagit en bild visas [ ]
fortfarande och kameran fortsätter
följa motivet.
108
zz Flytta AF-punkten
Du kan flytta autofokuspunkten om du använder AF-metoden [Enpunkts AF]
eller [Spot-AF].
1
Tryck på
2
Flytta AF-punkten.
-knappen.
zz Flytta: / / / -knapparna eller
-ratten
zz Centrerad (ursprunglig position):
-knappen
109
Byta fokusinställning
Kontinuerlig autofokus innebär att kameran hela tiden fokuserar på de motiv
den är riktad mot, även om avtryckaren inte är nedtryckt. Du kan begränsa
den här inställningen för kamerans autofokusfunktion till att aktiveras i det
ögonblick då du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1
På
Av
[KontinuerligAF]
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen,
eftersom kameran hela tiden fokuserar på motiv tills
du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar
hela tiden. Det kan dock göra fokuseringen
långsammare.
110
Konfigurera AF-hjälpbelysningen
En lampa tänds automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt ljus
när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan konfigurera om lampan
ska tändas.
1
[Tändning med AF-hjälpbelysn]
111
Ändra inställningarna för
bildstabilisering
Du kan justera inställningarna för bildstabiliseringen.
1
Av
På
Endast avtr.
[Inst. f bildstab.] → [Bildstab.]
Stänger av bildstabilisering.
Ställer automatiskt in optimal bildstabilisering
för motivet.
Bildstabiliseringen är aktiv enbart i
fotograferingsögonblicket.
zz Korrigera kraftiga kameraskakningar
Motverka kameraskakningar, t.ex. när du spelar in filmer och rör dig
samtidigt. Den del av bilden som visas ändras mer än för [Standard] och
motiven förstoras ytterligare.
1
[Dynamisk IS] → [Hög]
112
Använda automatisk nivå
Funktionen för automatisk nivå ser till att filmbilden inte lutar. När inspelningen
börjar kan visningsområdet smalna av och motiven kan förstoras.
1
[
113
Auto. nivå]
Använda digital telekonverter
Objektivets brännvidd kan förlängas med cirka 1,6× eller 2,0×. Det kan
minska kameraskakningarna eftersom slutartiden är kortare än den skulle
vara om du zoomade (inklusive digital zoom) till samma zoomfaktor.
1
[Digital zoom] → [1.6x] eller
[2.0x]
zz Bilden förstoras och zoomfaktorn visas.
114
Lagra zoom- eller MF-inställningen
Kameran kan spara information om zoomläget och inställningen för
manuell fokus.
Nästa gång kameran startas återgår den till att använda dessa sparade
inställningar.
1
2
[Kom ihåg zoom-/MF-inst.]
Konfigurera inställningarna.
115
Ändra inspelningsstorleken för film
Justera inspelningsstorleken för film. Bildfrekvensen anger hur många bilder
som spelas in varje sekund. De tillgängliga alternativen varierar beroende
på det valda videoformatet: PAL eller NTSC.
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
116
Konfigurera inställningar för
ljudinspelning
Du kan välja mellan ett flertal olika inställningar för ljudinspelning.
1
[Ljudinspelning]
zz Justera inspelningsvolymen
När alternativet [Auto] har valts justeras inspelningsnivån (volymen)
automatiskt under inspelningen. Du kan även välja alternativet [Manuell]
om du vill kunna justera ljudnivån manuellt för inspelningen.
1
[Ljudinsp.] → [Manuell]
2
[Insp. nivå]
zz
-knappen → / -knapparna
117
zz Vindbrusfilter
Du kan använda vindbrusfiltret för att minska det vindbrus som kan uppstå
vid inspelning på blåsiga inspelningsplatser. Ljudet kan dock låta onaturligt
om funktionen används på platser utan vind. Välj i så fall alternativet [Av]
för [Vindbrusfilter].
1
[Vindbrusfilter/dämpare] →
[Vindbrusfilter]
zz Dämpare
Dämparen kan motverka den distorsion som kan uppstå vid inspelning
i bullriga miljöer. Du kan välja mellan tre olika alternativ: [På], [Av] eller
[Auto] för automatisk aktivering/inaktivering vid behov.
1
[Vindbrusfilter/dämpare] →
[Dämpare]
118
Konfigurera Filmservo-AF
Ange om du vill att motiven ska hållas i fokus när du spelar in filmer.
1
På
Av
[Filmservo-AF]
Håller motiven i fokus, även om avtryckaren inte
är nedtryckt halvvägs.
Fokuseringen behåller det inställda värdet och ändras
inte när du spelar in filmer.
119
Använda automatisk långsam slutare
Ange om du vill att slutartiderna ska förlängas automatiskt när du spelar in
film i svagt ljus med [
], [
], [
] eller [
].
1
På
Av
[
Auto. långsam slutare]
Gör det möjligt att spela in filmer som är ljusare och
mindre påverkade av bildbrus genom att automatiskt
sänka slutartiden till 1/30 sek. vid inspelning i svagt ljus.
Gör det möjligt att spela in filmer med mjukare, mer
naturliga rörelser och mindre rörelseoskärpa jämfört
med när alternativet [På] används. Observera att
filmerna kan bli mörkare jämfört med när alternativet
[På] används vid filmning i svagt ljus.
120
Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt‑film)
Skapar en effekt som påminner om en
miniatyrmodell i filmer genom att bildområdena
utanför ett valt område görs suddiga.
Miniatyreffekt-film
1
-knappen → [ ] →
välj ett alternativ
2
Välj det område som ska vara
i fokus (motivram).
zz
3
zz
4
-knappen →
att flytta ramen →
/ -knapparna för
-knappen
Ställ in den punkt som ska vara
i fokus (AF-punkt).
/ / / -knapparna för att flytta
AF‑punkten → -knappen
Starta inspelningen.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera och tryck sedan
på filminspelningsknappen.
121
Spela in video-snapshots
Spela in en serie med 4, 6, eller 8 sekunder långa video-snapshots och låt
kameran kombinera dem för att skapa ett video-snapshotalbum som visar
dessa höjdpunkter från din resa eller din händelse.
1
[Video-snapshot] →
[Video‑snapshot] → [På]
2
Konfigurera inställningarna.
Uppspelningstid
Välj uppspelningstid för video-snapshots.
Uppspelningseffekt
Välj uppspelningseffekt för video-snapshots.
Välj om kameran ska visa ett
bekräftelsemeddelande när ett video-snapshot
har spelats in.
Visa meddelande
zz Tiden för att spela in ett video-snapshot
([Tid som krävs]) visas, baserat på de
valda inställningarna för [Uppspelningstid]
och [Uppspelningseffekt].
zz När du har spelat in ditt första
video-snapshot kan du gå till
[Albuminställningar] och välja i vilket
album nästa video-snapshot ska sparas.
122
3
Starta inspelningen.
zz Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
tryck sedan på filminspelningsknappen.
zz En stapel visar inspelningstiden.
Inspelningen avslutas automatiskt
när den är slutförd.
4
Spara i ett album.
zz Det här meddelandet visas inte
om du väljer alternativet [Av] för
[Visa meddelande] i steg 2 och ditt videosnapshot sparas automatiskt i det album
du valde i [Albuminställningar] i steg 2.
zz Upprepa steg 3–4 vid behov.
5
zz
Avbryt inspelningen av
video‑snapshots.
-knappen → [
123
]→[
]
Spela in timelapse-filmer
Timelapse-filmer skapas genom att kameran kombinerar bilder som
tas automatiskt med ett angivet intervall. Gradvisa ändringar av motivet
(till exempel ändringar i ett landskap) spelas sedan upp i hög hastighet.
1
[Timelapse-film] →
[Timelapse] → [Motiv *]
2
Konfigurera inställningarna.
3
Starta inspelningen.
zz Ställ in fotograferingsintervallet och
övriga nödvändiga inställningar.
zz Använd
-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera och tryck sedan
på filminspelningsknappen.
124
Konfigurera informationsvisningen
för HDMI-utgången
Ange om information ska visas över bilderna vid visning på enheter som
ansluts till HDMI-utgången.
1
Med info
Ren/
Ren/
-ut
-ut
[HDMI-infovisning]
Informationsvisning läggs till i den utsignal som skickas via
HDMI-utgången vid inspelning av filmer. Ingen bild visas
på kameran. Du kan spela in filmer på kameran.
Den utsignal som skickas via HDMI-utgången innehåller
endast rent 4K-material utan någon informationsvisning.
Information visas över bilderna på kamerans skärm.
Du kan inte spela in filmer på kameran.
Den utsignal som skickas via HDMI-utgången
innehåller endast rent Full HD-material utan någon
informationsvisning. Information visas över bilderna på
kamerans skärm. Du kan inte spela in filmer på kameran.
125
Ställa in typen av filmsammandrag
Ange om filmsammandrag som spelas in med
1
Inkl. stillb.
Inga stillb.
ska innehålla stillbilder.
[Typ av sam.drag]
Filmsammandragen innehåller både stillbilder
och filmscener.
Filmsammandragen innehåller endast filmscener.
Inga stillbilder spelas in tillsammans med filmerna.
126
Visning
Bläddra bland dina bilder och sök efter och redigera bilder på olika sätt.
zz Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på
127
-knappen.
Visa
När du har tagit stillbilder eller filmer kan du visa dem på skärmen.
1
Tryck på
2
Välj bilder.
-knappen.
zz Filmscener är märkta med [
Spela upp filmer
zz
-knappen (två gånger)
zz Justera volymen med hjälp
av / -knapparna.
128
].
Förstora bilder
Du kan förstora den bild som visas.
1
2
Välj bilder.
Förstora eller förminska bilder.
zz Förstora: Tryck zoomreglaget mot
zz Förminska: Tryck zoomreglaget mot
zz Flytta visningsläget:
129
/
/ / -knapparna
Visa filmsammandrag
En kort sammandrag med filmsekvenser skapas automatiskt när du
fotograferar med
. Filmsammandraget visar de olika motiv du har
fotograferat under dagen.
1
2
Välj [
] bilder.
-knappen → [
]
zz Filmsammandraget som har spelats
in automatiskt på samma dag som
stillbildsfotograferingen visas från början.
130
Söka efter bilder i ett index
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget
i en indexbild.
1
Tryck zoomreglaget mot
.
zz Visa fler bilder: Tryck zoomreglaget
mot
zz Visa färre bilder: Tryck zoomreglaget
mot
2
Hitta bilderna.
3
Välj en bild.
zz
zz
/
/ / -knapparna eller
-knappen
131
-ratten
Redigera filmer
zz Ta bort början eller slutet från en film
Du kan ta bort onödiga delar i början eller slutet av en film (gäller ej
filmsammandrag (= 54) och video-snapshots (= 122)).
1
2
3
Välj en [
]-film.
-knappen → [ ]
Välj [ ].
zz Tryck på -knappen för att välja [ ]
under visning.
zz Redigeringspanelen och redigeringslisten
för filmer visas.
132
4
Ange vilka delar som ska
klippas bort.
zz Välj [
] eller [
].
zz Använd / -knapparna för att flytta [ ]
eller [ ] för att visa vilka delar du kan
klippa bort (de är märkta med [ ]).
Tryck på -knappen vid den position
där du vill göra klippet.
5
Granska den redigerade filmen.
zz Bildvisning: [ ]
zz Avbryt redigeringen:
6
-knappen
Spara filmen.
zz [ ] → [Ny fil]
zz Spara en komprimerad version:
] → [OK]
[
133
zz Skapa stillbilder av filmrutor från 4K-filmer
Du kan spara enstaka filmrutor i [
som stillbilder.
1
]- och [
]-filmer
Välj en filmruta som ska sparas
som en stillbild.
zz Tryck på -knappen under
uppspelningen och välj sedan en filmruta
med hjälp av [ ] eller [ ].
2
Spara bilden.
zz [
] → [OK]
134
zz Redigera filmsammandrag
Enskilda avsnitt (klipp) (= 54) som har spelats in med
kan raderas
vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går
att få tillbaka.
1
2
Välj [
] bilder.
-knappen → [
]
3
Välj ett klipp.
4
Radera det valda klippet.
zz Tryck på -knappen under
uppspelningen och välj sedan ett klipp
med hjälp av [ ] eller [ ].
zz [ ] → [OK]
135
Skydda bilder
Du kan välja ut och skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem
av misstag i kameran.
Skyddade bilder märks med en -ikon.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [
zz Skydda flera bilder
Du kan välja flera bilder som ska skyddas samtidigt.
1
2
[Skydda bilder]
Välj bilder.
136
] → [På]
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
-knappen →
-knappen
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den sista
-knappen
bilden → -knappen →
Välja alla bilder i en mapp
zz [Alla bilder i mappen] → välj en mapp →
[OK]
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Alla bilder på kortet] → [OK]
137
Rotera bilder
Du kan ändra orienteringen för en bild och
spara den.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [ ] → välj ett alternativ
138
Radera bilder
Du kan radera de bilder du inte vill spara. Var försiktig när du raderar bilder,
eftersom de inte går att få tillbaka.
1
2
Välj en bild.
Tryck på
-knappen.
zz Välj alternativet för radering →
-knappen
zz Radera flera bilder samtidigt
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt.
1
2
[Radera bilder]
Välj bilder.
139
Välja ut enskilda bilder
zz [Välj och radera bilder] → välj en bild
→ -knappen
zz Bilden märks med [
zz
].
-knappen → [OK]
Välja ett omfång
zz [Markera omfång] → välj den första
bilden → -knappen → välj den
sista bilden → -knappen →
-knappen → [OK]
Välja alla bilder i en mapp
zz [Alla bilder i mappen] → välj en mapp
→ [OK]
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Alla bilder på kortet] → [OK]
140
Lägga till bilder
i utskriftsbeställningar (DPOF)
Du kan förbereda grupputskrifter (upp till 400 bilder) eller beställa utskrifter
från fotolabb (upp till 998 bilder) genom att välja bilder på minneskortet och
antalet kopior av varje bild. Den utskriftsinformation som du förbereder på
det här sättet uppfyller DPOF-standarderna (Digital Print Order Format).
1
2
[Beställa kopior]
Lägg till bilder i utskriftslistan.
Välja bilder.
zz [Välj bild] eller [Flera] → välj bilder
och antalet kopior
-knappen för att komma
zz Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
Andra inställningar
zz [Inställ.] → välj ett alternativ →
välj en inställning
-knappen för att komma
zz Tryck på
tillbaka till skärmen för utskrift.
141
zz Skriva ut bilder som lagts till
i utskriftsbeställningen (DPOF)
1
Anslut kameran till en PictBridgekompatibel skrivare.
zz Visningsskärmen visas.
zz
2
-knappen → [Beställa kopior]
Skriv ut bilderna.
zz [Skriv ut] → [OK]
142
Lägga till bilder i en fotobok
Du kan skapa en fotobok genom att välja upp till 998 bilder på ett minneskort.
1
2
[Inst. för Fotobok]
Välj bilder.
Välja ut enskilda bilder
zz [Välja bilder] → välj en bild →
-knappen →
-knappen
Välja ett omfång
zz [Flera] → [Markera omfång] →
välj den första bilden → -knappen →
välj den sista bilden → -knappen →
-knappen
Välja alla bilder i en mapp
zz [Flera] → [Alla bilder i mappen] →
välj en mapp → [OK]
Välja alla bilder på ett minneskort
zz [Flera] → [Alla bilder på kortet] → [OK]
143
Ta bort röda ögon
Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit röda.
Du kan spara den korrigerade bilden som en
separat fil.
1
2
3
4
[Ta bort röda ögon]
Välj en bild.
Tryck på
-knappen.
Spara bilden.
144
Beskärning
Du kan markera en del av en bild och spara
denna som en separat bildfil.
1
2
-knappen → [ ]
Justera beskärningsområdet.
zz Minska ramens storlek:
Tryck zoomreglaget mot
Förstora ramen: Tryck zoomreglaget
mot
zz Flytta ramen:
/
zz Räta upp bilden:
-knappen →
/ / -knapparna
-ratten → [
-ratten
zz Ändra sidförhållandet:
[ ] → -knappen
zz Förhandsgranska bilden:
[ ] → -knappen
145
]→
-ratten →
-ratten →
3
zz
Spara bilden.
-ratten → [ ] → [OK]
146
Ändra storleken på bilder
Spara en mindre version, med färre pixlar,
av en bild.
1
2
-knappen → [
Spara bilden.
147
] → välj ett alternativ
Gradera bilder
Ordna dina bilder genom att gradera dem på en skala från 1 till 5.
1
2
Välj en bild.
-knappen → [ ] → välj ett alternativ
zz Välja flera bilder:
välj ett alternativ
-knappen →
zz [Markera omfång]: Välj den första
bilden → -knappen → välj den
sista bilden → -knappen →
-knappen →
-ratten för
att välja en gradering → [OK]
-ratten för
zz [Alla bilder på kortet]:
att välja en gradering → [OK]
148
Visa bildspel
Spela upp bilder automatiskt från ett minneskort.
1
[Bildspel] → [Start]
149
Söka efter bilder som matchar
särskilda villkor
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom
att filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina
angivna villkor.
1
2
-knappen → [
]
Ange villkor.
zz Alternativ:
/
-knapparna
zz Alternativ: / -knapparna
3
Slutför inställningen.
zz
-knappen → [OK]
zz De matchande bilderna visas med
gula ramar.
Gör så här om du vill avbryta
den filtrerade visningen
zz
-knappen → [ ] →
-knappen → [OK]
150
-knappen →
Använda inmatningsratten för
att söka efter bilder
Använd
-ratten för att snabbt hitta och hoppa mellan önskade bilder
enligt dina angivna villkor.
1
2
zz
-knappen → [ ] → välj ett alternativ
Hitta bilderna.
-ratten
151
Kombinera flera video-snapshots
Kombinera flera video-snapshots för att skapa en ny film (album).
1
[Skapa album]
2
Ange video-snapshots.
3
Redigera albumet.
zz Välj en film (ett befintligt album) →
-knappen →
-knappen → [OK]
zz De video-snapshots i filmen du valde
i steg 2 visas.
zz Välj ett alternativ på redigeringsmenyn
i skärmens nederkant och tryck sedan
på -knappen.
zz I skärmens överkant väljer du de
video‑snapshots du vill redigera och
redigerar dem efter behov.
152
Ordna videosnapshots
Ordna video-snapshots. Välj ett videosnapshot att flytta och tryck sedan på
-knappen. Du flyttar den med hjälp av
/ -knapparna.
Ta bort videosnapshot
Välj de video-snapshots som inte ska vara
med i det nya albumet. Video-snapshots som
är märkta med en [ ]-ikon tas inte med i det
nya albumet, men de raderas inte från det
ursprungliga albumet.
Spela upp videosnapshot
Spela upp det valda video-snapshotet.
Avsluta redigering
Avsluta redigeringen av albumet.
4
Avsluta redigeringen.
zz Tryck på
-knappen för att komma
tillbaka till redigeringsmenyn.
zz Välj [ ] för att avsluta redigeringen.
5
Spara albumet.
zz Välj [Spara].
zz Du kan lägga till bakgrundsmusik genom
att välja [Bakgrundsmusik].
zz Välj [Förhandsgranska] för att
förhandsgranska det redigerade albumet.
153
Starta visningen från den senast
visade bilden
Du kan välja att den senast visade bilden ska visas när du växlar till
visningsskärmen.
1
[Visa fr. sist visad]
Aktivera
Den senast visade bilden på visningsskärmen visas.
Inaktivera
Den senast tagna bilden visas.
154
Trådlösa funktioner
Skicka bilder trådlöst till en mängd olika kompatibla enheter eller
dela dem via Internettjänster.
Läs ”Säkerhetsföreskrifter för trådlösa funktioner” (= 278) innan
du använder kamerans trådlösa funktioner.
155
Tillgängliga trådlösa funktioner
(1)Ansluta till
smartphoneenheter
(3)Skriva ut på Wi-Fianslutna skrivare
(2)Skicka bilder automatiskt
till en dator
(4) Överför till webbtjänster
(1)
Anslut till smartphone (= 158, = 165)
Camera Connect-appen gör det möjligt att använda en smartphone
eller surfplatta för att fjärrstyra kameran och visa bilderna i kameran
via en Wi-Fi-anslutning.
Du kan även geotagga bilder och använda andra funktioner
via en Bluetooth®-anslutning*.
För enkelhets skull används beteckningen smartphone som ett
gemensamt namn för smartphoneenheter, surfplattor och andra
kompatibla enheter i den här handboken.
* Bluetooth-lågenergiteknik (kallas i fortsättningen endast ”Bluetooth”)
(2)
Skicka bilder automatiskt till en dator (= 171)
Image Transfer Utility 2 gör det möjligt att skicka bilder automatiskt
från kameran till en Wi-Fi-ansluten dator.
156
(3)
Skriv ut från Wi-Fi-skrivare (= 167)
Skriv ut bilder på PictBridge-kompatibla Wi-Fi-anslutna skrivare.
(4)Överför till webbtjänster (= 174)
Registrera dig kostnadsfritt för onlinefototjänsten CANON iMAGE
GATEWAY och dela bilder med vänner och familj via sociala medier.
157
Spara bilder från kameran på
en smartphone
Du kan spara bilder i kameran på en smartphone som har Bluetooth och
är ansluten till kameran via Wi-Fi.
Så här förbereder du din smartphone.
zz Den kostnadsfria appen Camera Connect måste vara installerad
på din smartphone.
zz Mer information om den här appen (enheter som stöds och appens
funktioner) finns på Canons webbplats.
zz Du kan hämta och installera Camera Connect från Google Play
eller App Store. Du kan även visa en QR-kod med en direktlänk
till Google Play eller App Store på kameran när du registrerar
din smartphone i kameran.
zz Använd den senaste versionen av operativsystemet för din smartphone.
zz Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på din smartphone. Observera att du
inte kan parkoppla kameran från inställningsskärmen för Bluetooth
på din smartphone.
1
2
[Inst. för trådlös kommunikation]
[Bluetooth-funktion]
158
3
[Bluetooth-funktion] →
[Smartphone]
4
Tryck på
5
Ange ett namn och tryck
på
-knappen.
-knappen.
zz Tryck på
-knappen för att använda
det visade namnet.
6
[OK]
7
[Parkopplar]
159
8
[Visa inte]
9
Starta Camera Connect på
din smartphone.
10
11
Tryck på namnet för den kamera
du vill parkoppla enheten med.
Tryck på [Parkoppla]
(gäller endast iOS).
12
Välj [OK] på kameran.
13
Tryck på
-knappen.
zz Parkopplingen har nu slutförts och
kameran är ansluten till din smartphone
via Bluetooth.
160
14
Tryck på [Images on camera/
Bilder i kameran] i Camera Connect.
zz En Wi-Fi-anslutning upprättas automatiskt.
zz Om du använder iOS väljer du [Anslut]
när ett meddelande som bekräftar
anslutningen till kameran visas.
15
Bekräfta att enheterna är anslutna
via Wi-Fi.
zz Du kan nu se en lista över bilderna
i kameran i din smartphone.
zz [Wi-Fi på] visas på kameran.
16
Spara de bilder som finns i kameran
på din smartphone.
zz Välj de bilder som finns listan över
bilder i kameran och spara dem på
din smartphone.
zz Använda Wi-Fi-knappen för att ansluta
en smartphone via Wi-Fi
Du kan även använda
smartphone.
-knappen för att upprätta en Wi-Fi-anslutning till en
1
Tryck på
161
-knappen.
2
Registrera ett namn.
3
[ ]
4
[Registrera enhet för anslutning]
5
[Visa inte]
6
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
zz Om skärmen [Namn] visas registrerar
du ett namn (= 158).
162
7
Anslut din smartphone till kameran.
zz Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi-Fi-menyn
på din smartphone för att upprätta
en anslutning.
zz Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på din smartphone.
8
Starta Camera Connect på
din smartphone.
9
Välj den kamera du vill ansluta till.
zz Tryck på kameran i listan [Cameras/
Kameror] i Camera Connect för att
ansluta via Wi-Fi.
10
Skapa en Wi-Fi-anslutning.
zz [OK] →
-knappen
zz [ Wi-Fi på] visas på kameran.
zz Huvudskärmen för Camera Connect
visas på din smartphone.
zz Enheterna är nu anslutna via Wi-Fi.
163
zz Begränsa visning av bilder
Begränsa vilka bilder som kan skickas till eller visas via din smartphone.
1
Tryck på -knappen när kameran
inte är ansluten till någon enhet
via Wi-Fi.
2
3
[ ]
4
Välj [Visade bilder] och ange sedan
vilka bilder som ska kunna visas.
Välj [Redigera enhetsinformation]
och välj sedan smartphoneenheten.
164
Funktioner som kan användas
via smartphoneenheter
Följande funktioner finns tillgängliga när en smartphone är ansluten via en
trådlös anslutning.
Parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth enligt anvisningarna
i steg 1–13 under ”Spara bilder från kameran på en smartphone” (= 158)
och anslut via Wi-Fi enligt anvisningarna i steg 1–15.
zz Skicka bilder automatiskt till en smartphone
under fotograferingen
Kameran kan skicka dina bilder automatiskt till en smartphone som
är ansluten via Wi-Fi.
1
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi-Fi-inställningar] → [Skicka till
smartphone direkt]
2
[Skicka automatiskt] → [Aktivera]
3
Fotografera.
zz Välj en storlek under [Bildstorlek].
zz Dina bilder skickas till din smartphone.
zz Fjärrfotografera med livevisning av
kamerabilden på din smartphone
Du kan fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden på en smartphone
som är ansluten via Wi-Fi.
1
2
Starta Camera Connect.
Tryck på [Remote live view shooting/
Fjärrfotografering].
165
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone
Du kan använda en smartphone som är ansluten via Bluetooth som
en fjärrkontroll för att styra kameran.
1
Starta Camera Connect.
2
Tryck på [Bluetooth remote controller/
Fjärrstyrning via Bluetooth].
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv avslutar
du denna anslutning.
zz Geotagga bilder under fotograferingen
Du kan geotagga dina bilder och filmer med hjälp av GPS-information
(till exempel latitud, longitud och höjd) från en Bluetooth-ansluten
smartphone. Du kan använda visningsskärmen för att kontrollera den
platsinformation som läggs till för bilderna.
Aktivera platstjänster på din smartphone.
1
Starta Camera Connect.
2
3
4
[GPS-inställningar]
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv avslutar
du denna anslutning.
[GPS via mobil] → [På]
Fotografera.
zz Kontrollera att [ ]- och [
visas på kameran.
]-ikonerna
zz Dina bilder geotaggas nu.
zz Alla bilder du tar med Camera Connect
i gång kommer nu att geotaggas.
166
Ansluta till skrivare via Wi-Fi
Du kan skriva ut bilderna i kameran på en skrivare som är ansluten
till kameran via Wi-Fi.
1
2
Tryck på
3
[Registrera enhet för anslutning]
4
Kontrollera SSID:t och lösenordet.
[
-knappen.
]
167
5
Anslut till kameran från skrivaren.
zz Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi-Fi-menyn på din
skrivare för att upprätta en anslutning.
zz Ange det lösenord som visas på kameran
i fältet för lösenord på skrivaren.
6
Välj skrivaren.
zz Välj den skrivare du vill ansluta till via
Wi‑Fi och tryck på -knappen.
zz Bilderna på minneskortet visas när
enheterna har anslutits till varandra
via Wi-Fi.
7
Välj en bild som ska skrivas ut.
zz Välj en bild och tryck på
-knappen.
zz Välj eller ange de objekt som visas
och skriv sedan ut.
168
zz Skapa en anslutning via en kopplingspunkt
Kameran kan ansluta till en kopplingspunkt som har en ansluten skrivare
och skriva ut via kopplingspunkten.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka
på kopplingspunktens WPS-knapp.
1
Välj [Växla nätverk] i steg 4 under
”Ansluta till skrivare via Wi-Fi”
(= 167).
2
[Anslut med WPS]
3
[WPS (PBC-läge)] → [OK]
4
Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
169
5
[Automatisk inställning] → [OK]
6
Gå till steg 6 under ”Ansluta till
skrivare via Wi-Fi” (= 167).
zz Kameran ansluts till kopplingspunkten.
170
Skicka bilder automatiskt till en dator
Bilderna i kameran kan skickas automatiskt till en dator som är
ansluten till en kopplingspunkt (som även är konfigurerad för
kamerans Wi‑Fi‑anslutning) när kameran befinner sig inom räckhåll för
kopplingspunkten, till exempel när du kommer hem efter att ha fotograferat.
Ansluta via Wi-Fi
1
Anslut datorn till kopplingspunkten.
2
3
Starta Image Transfer Utility 2.
zz Installera Image Transfer Utility 2
på datorn.
Öppna skärmen för parkoppling
i Image Transfer Utility 2.
zz Skärmen för parkoppling visas när
du följer de anvisningar som visas
när du startar Image Transfer Utility 2
första gången.
4
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi‑inställningar]
171
5
[Skicka automatiskt till dator] →
[Skicka automatiskt] → [På]
6
[OK]
7
[Anslut med WPS] →
[WPS (PBC‑läge)] → [OK]
8
Tryck på WPS-knappen.
9
[Automatisk inställning] → [OK]
zz Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp
för att göra det möjligt för kameran
att ansluta.
172
10
Välj en dator.
11
Välj kameran för parkoppling
på datorn.
zz Välj en dator för automatisk överföring av
bilder och tryck sedan på -knappen.
zz Kameranamnen visas på skärmen för
parkoppling i Image Transfer Utility 2.
zz Välj den kamera du vill ansluta till och
klicka på [Pairing/Parkopplar] för att
parkoppla datorn och kameran.
Konfigurera automatisk överföring av bilder
12
Välj alternativ för att skicka bilder.
13
Stäng av kameran.
zz Om du väljer [Skicka automatiskt till
dator] i steg 5 väljer du [Alternativ för
att skicka bilder] och anger villkoren
för överföring.
Skicka bilder automatiskt
zz När du har valt alternativet för att skicka
bilder i steg 12 skickas bilderna i kameran
automatiskt till den dator du är inloggad på
när kameran befinner sig inom räckhåll för
kopplingspunkten och är påslagen.
173
Överföra bilder till webbtjänster
zz Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till dina webbtjänster
för kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare
och internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för
CANON iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Mer information om vilka webbläsare som kan användas (t.ex. Internet
Explorer) och de inställningar som behöver göras för CANON iMAGE
GATEWAY finns på webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Information om vilka länder och regioner där CANON
iMAGE GATEWAY är tillgängligt finns på Canons webbplats
(http://www.canon.com/cig/).
zz Instruktioner för användning och konfiguration av CANON iMAGE
GATEWAY finns i hjälpen för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha ett konto för var och en av dessa tjänster. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Avgifter kan tillkomma för användning av internetanslutningar
och kopplingspunkter.
174
„„ Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran och CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst i kameran.
Gör anslutningen bredvid kopplingspunkten eftersom du måste trycka
på kopplingspunktens WPS-knapp.
Observera att du måste ange en e-postadress som kan användas på din
dator eller smartphone för att kunna ta emot ett bekräftelsemeddelande
som hjälper dig att slutföra inställningarna för länkningen.
1
2
Tryck på
3
Acceptera avtalet för att ange
en e-postadress.
[
-knappen.
]
zz Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
4
Skapa en anslutning till
en kopplingspunkt.
zz [Anslut med WPS] →
[WPS (PBC‑läge)] → [OK]
zz Tryck på kopplingspunktens WPS-knapp.
zz Välj [Automatisk inställning] på skärmen
[Ange IP-adress] på kameran.
175
5
Ange din e-postadress.
6
Ange ett valfritt fyrsiffrigt nummer.
7
Kontrollera om du har fått
bekräftelsemeddelandet.
zz [OK]
zz [
8
] ändras nu till [
].
Öppna sidlänken
i bekräftelsemeddelandet och
slutför inställningarna för
länkningen av kameran.
zz Följ anvisningarna och slutför
inställningarna på sidan för länkning
av kameran.
176
9
Välj [
].
zz CANON iMAGE GATEWAY har nu lagts
till som en målwebbtjänst.
„„ Registrera andra webbtjänster
Du kan även lägga till andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
på kameran.
1
Logga in på CANON iMAGE
GATEWAY och öppna
inställningssidan för att
länka kameran.
zz http://www.canon.com/cig/
2
Följ instruktionerna som visas
för att slutföra inställningarna
för webbtjänsten.
3
Tryck på -knappen för att
välja [
].
177
zz Överföra bilder till webbtjänster
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en plats.
zz Välj en ikon för en webbtjänst.
zz Om flera mottagare eller
delningsalternativ kan användas med
en webbtjänst väljer du ett alternativ
på skärmen för att välja mottagare.
3
Skicka en bild.
zz Välj sändningsalternativ och överför bilden.
zz När du vill göra en överföring till YouTube
läser du villkoren för tjänsten och väljer
[Försäkra].
zz När bilden har skickats visas [OK].
Tryck på -knappen för att komma
tillbaka till visningsskärmen.
178
Återansluta via Wi-Fi
När du har sparat anslutningsinställningarna kan du återansluta till enheter
eller webbtjänster via Wi-Fi.
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj en av de tidigare använda
anslutningarna.
zz Använd / -knapparna för att växla till
andra skärmar om ditt mål inte visas.
zz Anslutningen till webbtjänster är
nu slutförd.
3
Förbered den andra enheten.
zz Följ de instruktioner som visas för
att förbereda den andra enheten.
179
Avsluta Wi-Fi-anslutningar
1
2
Tryck på
-knappen.
[Avbryt/stäng] → [OK]
180
Rensa informationen om
smartphoneenheter som är
parkopplade via Bluetooth
Rensa informationen om parkopplade smartphoneenheter innan
du parkopplar kameran till en annan smartphone.
1
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth‑funktion]
2
Välj [Kontrollera/återställ info] och
-knappen.
tryck sedan på
3
Förbered din smartphone.
zz Rensa all information om den
registrerade kameran i enhetens
Bluetooth-inställningar.
181
Ändra eller ta bort
anslutningsinställningar
Du kan ändra eller ta bort de anslutningsinställningar som sparas
i kameran. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du ändrar eller tar bort
anslutningsinställningar.
1
2
Tryck på
-knappen.
Välj ett alternativ.
zz Du kan använda / -knapparna för att
växla till andra skärmar från den skärm
som visas till vänster.
zz På skärmen som visas till vänster väljer du
en enhet med de anslutningsinställningar
du vill ta bort eller ändra.
3
Välj [Redigera enhetsinformation].
zz På den skärm som visas väljer du en
enhet med de anslutningsinställningar du
vill ändra och ändrar sedan namnet eller
annan information.
182
Funktionsinställningar
Anpassa eller justera grundläggande funktioner för att göra kameran
enklare att använda.
zz Dessa inställningar konfigureras på menyflikarna och .
Anpassa vanliga funktioner för att göra kameran enklare att använda.
zz Dessa instruktioner gäller när kameran är inställd på
183
.
Välja och skapa mappar
Du kan välja eller skapa mappar där bilderna ska sparas. Du skapar en
ny mapp genom att välja [Skapa mapp] på skärmen för val av mapp.
1
2
[Välj mapp]
Konfigurera inställningarna.
zz Välj mappar: välj en mapp
zz Skapa mappar: [Skapa mapp] → [OK]
184
Ändra filnumreringen
De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999) och
sparas i mappar med upp till 9 999 bilder i varje mapp. Du kan ändra hur
kameran tilldelar filnummer.
1
Kontinuerlig
Auto återst
Man. återst
[Filnumrering] → [Numrering] eller
[Man. återst]
Bilderna sparas i nummerordning (till dess att en bild
med nummer 9999 tas/sparas), även om du byter
minneskort eller lagringsmapp.
Numreringen återställs till 0001 när du byter
minneskort eller när en ny mapp skapas.
Skapar en ny mapp och börjar numrera bilderna
från 0001.
185
Konfigurera automatisk rotation av
bilder tagna med vertikal orientering
Du kan ändra visningsinställningen för automatisk rotation av bilder tagna
med vertikal orientering.
1
[Autom rotering]
På
Rotera bilder automatiskt vid visning på både kameran
och datorer.
På
Rotera bilder automatiskt vid visning på datorer.
Av
Rotera inte bilder automatiskt.
186
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
Det kan vara bra att göra en lågnivåformatering om kameran inte fungerar
korrekt, skrivningen/läsningen av bilder till/från kortet går långsammare,
serietagningar går långsammare eller inspelningen av filmer plötsligt avbryts.
Alla data på minneskortet raderas och kan inte återskapas vare sig du gör
en vanlig formatering eller en lågnivåformatering.
1
[Formatera kort]
zz Formatera: [OK]
zz Lågnivåformatering: tryck på
-knappen för att välja [
187
] → [OK]
Konfigurera funktionsguiden
Ange om funktionsguiden ska visas när du väljer ett alternativ
på snabbkontrollskärmen.
1
[Funktionsguide]
188
Använda Ekoläge
Den här funktionen gör det möjligt att spara energi när kameran är
i fotograferingsmetod. När kameran inte används blir skärmen mörk för
att minska batteriförbrukningen.
1
På
Av
[Ekoläge]
Skärmen blir mörk när kameran inte används på cirka två
sekunder. Efter ytterligare cirka tio sekunder stängs skärmen
av. Kameran stängs av när den inte har använts under
tre minuter.
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs när skärmen
har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits in
i kamerahuset, slås skärmen på och du kan fortsätta
fotografera.
Ekoläget används inte.
189
Justera energisparfunktioner
Tidsinställningarna för automatisk avstängning av kameran, skärmen och
sökaren kan justeras i [Autom avstängn], [Skärm av] och [Sökaren av].
1
2
[Energispar]
Konfigurera inställningarna.
190
Justera skärmens ljusstyrka
Du kan justera skärmens och sökarens ljusstyrka. Du kan justera sökarens
ljusstyrka samtidigt som du tittar i sökaren.
1
2
[Skärm ljusstyrk.]
Konfigurera inställningarna.
zz / -knapparna →
191
-knappen
Justera datum, klocka och tidszon
Justera datum och tid.
1
2
[Datum/Klocka/Zon]
Konfigurera inställningarna.
zz Följ steg 2–3 under ”Ställa in datum,
klocka, tidszon och språk” (= 27) för
att justera inställningarna.
192
Ändra språk
Du kan vid behov ändra visningsspråket.
1
2
[Språk ]
Konfigurera inställningarna.
zz Använd / / / -knapparna för att välja
ett språk → -knappen
193
Ställa in videosystem
Ange vilket videosystem som ska användas för visning på en ansluten tv.
Den här inställningen avgör vilken bildkvalitet (bildfrekvens) som används
för filmer.
1
NTSC
PAL
[Videosystem]
För de länder och områden som använder NTSC-systemet,
till exempel Nordamerika, Japan, Sydkorea och Mexiko.
För de länder och områden som använder PAL-systemet,
till exempel Europa, Ryssland, Kina och Australien.
194
Justera pipljuden
Ange om kameran ska spela upp ljud när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller använder självutlösaren.
1
[Pipljud]
195
Justera volymen
Justera volymen för enskilda kameraljud.
1
2
zz
[Volym]
Konfigurera inställningarna.
-knappen → / -knapparna
196
Ställa in HDMI-utgångens upplösning
Ställ in den upplösning som ska användas för bilder när kameran ansluts till
en tv eller en extern inspelningsenhet via en HDMI-kabel.
1
Auto
1080p
[HDMI-upplösning]
Bilderna visas automatiskt i en upplösning som är optimal
för den tv som är ansluten till kameran.
Upplösningen 1080p används för utsignalen. Välj den här
inställningen om du vill undvika problem med visningen eller
fördröjningar när du byter upplösning.
197
Anpassa zoomknappens funktioner
Du kan anpassa zoomknappens funktioner.
1
[
-knappfunktion]
Långsam zoom
Långsam zoomning.
Snabb zoom
Snabb zoomning.
Ställ in den fokuspunkt som ska användas vid manuell
fokusering.
Ange MF-avst
198
Växla funktioner för AF-punktväljaren
och AE-låsknappen
Du kan växla funktionerna för
och
1
-knappen.
[Byt
199
/
-knapp] → [På]
Anpassa visningen av
fotograferingsinformation
Du kan anpassa den information och de informationsskärmar som ska
visas på kamerans skärm eller i sökaren när du fotograferar. Du kan även
anpassa visningen av histogram och rutnät.
1
[Fotograferingsinfo] →
[Inställn. fotograferingsinfo]
2
Tryck på / -knapparna och
välj skärmar.
zz Tryck på -knappen för att ta bort
[ ]-markeringen för de skärmar
du inte vill visa.
-knappen för att
zz Tryck på
redigera skärmen.
3
Redigera skärmen.
zz Använd / -knapparna för att navigera
mellan de olika alternativen.
zz Använd -knappen för att lägga till
en [ ] vid de objekt som ska visas.
zz Välj [OK] för att använda de valda
inställningarna.
200
Ange en prioritet för
fotograferingsskärmens prestanda
Du kan välja ett prestandaalternativ att prioritera för fotograferingsskärmen
för stillbilder.
1
Energispar
Jämn visning
[Visningsprestanda]
Kamerans skärm drar mindre energi.
Jämn visning även av motiv som rör sig snabbt.
201
Ställa in visningsläget
Du kan välja vilket visningsläge som ska användas för kamerans
fotograferingsskärmar.
1
Auto
Manuell
[Visningsinställn.] →
[Visningskontroll]
Skärmen används normalt för visning, men visningen växlar
till sökaren när du tittar i den.
[Manuell visning] gör det möjligt att begränsa visningen till
skärmen eller sökaren.
202
Tid för objektivindrag
Objektivet dras normalt in i kamerahuset av säkerhetsskäl cirka en minut
efter att du har tryckt på
-knappen när kameran är i fotograferingsmetod.
Om du vill att objektivet ska dras in omedelbart när du trycker på
-knappen ändrar du inställningen för objektivindrag till [0 sek.].
1
[Objektivindrag]
203
Ställa in funktionen för
spegelvänd skärm
Du kan välja om en spegelvänd bild ska visas på kamerans skärm
när du fotograferar med skärmen vänd framåt.
1
[Spegelv. skärm]
204
Ställa in startbilden
Ange om startbilden ska visas när du startar kameran.
1
[Startbild]
205
Metrisk eller icke-metrisk visning
Du kan ändra den måttenhet som visas för zoomstapeln (= 71, = 242),
MF-indikatorn (= 80) och på andra skärmar från m/cm till fot/tum.
1
[Enheter]
206
Konfigurera egen programmering
Konfigurera egen programmering för att göra avancerade anpassningar
av kameran.
1
[Egen programmering (C.Fn)]
2
Välj ett alternativ.
3
Konfigurera inställningarna.
zz / -knapparna →
C.Fn I:
Exponering
Säkerhets­
förskjutning
C.Fn II:Övrigt
Rattriktning
för Tv/Av
C.Fn II:Övrigt
Egna Inställningar
-knappen
Välj [1:På] om du vill att slutartiden och bländarvärdet
ska justeras automatiskt för att möjliggöra en
exponeringsnivå som ligger närmare värdet för
korrekt exponering än de förvalda inställningarna
vid användning av
eller
.
Du kan ändra rattriktningen för inställningen av
slutartid eller bländarvärde via
-ratten.
Du kan anpassa funktionerna för vissa knappar,
till exempel avtryckaren.
207
zz Anpassa knappar
Du kan anpassa funktionerna för vissa knappar, till exempel avtryckaren.
Inställningarna för [ ] (AE-låsknappen) och [ ] (Tillfällig utzoomning –
låsknapp) gäller för lägena
/ /
/
/ / /
.
Inställningarna för [
] (avtryckaren nedtryckt till hälften) och [ ]
(filminspelningsknappen) gäller för lägena /
/
/ / /
.
1
[C.Fn II:Övrigt Egna Inställningar]
2
Välj en knapp.
3
Välj en funktion.
208
Egna kamerainställningar (C1, C2)
Spara de fotograferingsmetoder du använder ofta och de funktionsinställningar
du har konfigurerat. Du kan hämta dina sparade inställningar senare genom
att helt enkelt vrida inställningsratten till
eller
. Även inställningar som
brukar återställas när du byter fotograferingsläge eller stänger av kameran
(till exempel inställningar för självutlösaren) kan sparas på det här sättet.
Inställningar som kan sparas
zz Fotograferingsmetoder ( /
zz Inställningar gjorda i
/
/
/
/
)
/
zz Inställningar för fotograferingsmenyn
zz Zoomlägen
zz Manuella fokuslägen (= 80)
1
2
3
Gå till en fotograferingsmetod med
inställningar du vill spara och ändra
inställningarna.
[Egen kamerainst. (C1, C2)]
[Lagra inställningar]
zz Välj en egen fotograferingsmetod att
spara inställningarna i.
209
Återställa kamerans standardinställningar
Återställ kamerans standardinställningar för
1
/
/
/
/
.
[Återställ kamera]
zz Rensa grundinställningarna:
[Grundinst.] → [OK]
zz Rensa övriga inställningar: [Andra
inställn.] → välj ett alternativ → [OK]
210
Ange information om copyright
som ska registreras i bilder
Du kan lägga till information om upphovsmannens namn samt
copyrightinformation i dina bilder.
1
[copyright Information] →
[Ange upphovsman] eller
[Ange info om copyright]
zz Ange ett namn →
[OK]
211
-knappen →
Ladda ned handböcker och
programvaror via en QR-kod
En QR-kod med en länk till en webbsida för nedladdning av handböcker
och programvaror kan visas på kamerans skärm.
1
[URL för bruksanv./programvara]
212
Visning av certifieringslogotyper
Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas
på skärmen.
1
[Certifieringslogo visas]
213
Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)
Du kan spara upp till sex fotograferingsmenyalternativ som används ofta på
fliken . Du kan anpassa fliken
för att snabbt kunna öppna alla dessa
alternativ från en och samma skärm.
1
[Lägg till flik i Min meny] → [OK]
2
[Konfigurera]
3
[Välj poster att registrera]
zz Välj ett alternativ → [OK]
zz Dina valda menyalternativ läggs till
på fliken Min meny.
214
Ordna om menyalternativen
zz [Sortera registrerade poster] →
välj ett alternativ att flytta →
använd / -knapparna för att
flytta alternativet → -knappen.
zz Byta namn på flikarna på Min meny
1
[Byt namn på flik]
2
Ändra fliknamnet.
zz Ange ett fliknamn →
→ [OK]
zz Ta bort en flik från Min meny
1
[Radera flik]
215
-knappen
zz Radera alla flikar i Min meny
1
[Radera alla flikar i Min meny]
zz Radera alla tillagda alternativ
1
[Radera alla poster]
216
zz Anpassa visningen av Min meny
Ange vilken skärm som ska visas när
användning av en fotograferingsmetod.
1
-knappen trycks in vid
[Menyvisning]
Normal visning
Visar den senast använda menyn, som den
visades för din föregående åtgärd.
Visa fliken Min meny
Börja visningen från skärmarna för fliken
Visa endast fliken
Min meny
Begränsa visningen till skärmarna för
fliken .
217
.
Tillbehör
Använd din kamera på fler sätt med extra tillbehör från Canon och
kompatibla tillbehör från andra tillverkare.
„„ Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör.
Canon kan inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller
olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel
på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller
exploderande batterier). Observera att de eventuella reparationer din
Canon-produkt kan kräva till följd av sådana fel inte omfattas av garantin
och medför att en avgift tas ut.
218
Extra tillbehör
Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Observera att vissa
tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.
zz Strömförsörjning
Batteri LP-E12
zz Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriladdare LC-E12
zz Laddare för batteri LP-E12
zz Övrigt
Gränssnittskabel IFC-600PCU
zz För att ansluta kameran till en dator
eller skrivare
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz Trådlös fjärrkontroll med Bluetooth-teknik
Fjärrutlösare RS-60E3
zz Möjliggör fjärrstyrning av avtryckaren
(trycka ned avtryckaren halvvägs
eller helt).
219
Motljusskydd LH-DC90
zz Förhindrar ströljus, som kan ge upphov
till ljusfläckar och spökbilder, från att
komma in i objektivet och försämra
bildkvaliteten.
Filteradapter FA-DC67A
zz Adapter för att montera ett 67 mm-filter
på objektivet.
Canon-objektivfilter (67 mm diameter)
zz Skyddar objektivet och gör det möjligt att
fotografera med olika optiska effekter.
zz Skrivare
PictBridge-kompatibla skrivare
från Canon
zz Du kan skriva ut bilder utan att behöva
använda en dator genom att ansluta
kameran direkt till en skrivare.
220
Använda extra tillbehör
zz Visning på en tv
Om du ansluter kameran till en HDTV kan du visa dina bilder på en större
skärm. Anslut kameran via en HDMI-kabel (säljs separat) (som inte är längre
än 2,5 m och har en kamerakontakt av typ D). Du kan även fotografera med
kameran när den är ansluten till tv:n och granska bilderna på tv:ns större skärm.
Mer information om hur du ansluter enheter till tv:n eller växlar ingång finns
i användarhandboken för tv:n.
1
Se till att kameran och tv:n
är avstängda.
2
Anslut kameran till tv:n.
3
Slå på tv:n och välj den ingång
kameran är ansluten till.
4
Växla till visning.
zz Bilder från kameran visas nu på tv:n.
(Ingenting visas på kamerans skärm.)
221
zz Använda ett motljusskydd (säljs separat)
Om du fotograferar i vidvinkelläge i motljus utan att använda blixt kan du
montera motljusskyddet LH-DC90 (säljs separat) på kamerans objektiv
för att hindra ströljus från att komma in i objektivet.
1
(1)
(2)
Sätt på motljusskyddet.
zz Se till att kameran är avstängd.
zz Rikta in markeringen på motljusskyddet
(2) mot markeringen på kameran (1) och
vrid motljusskyddet i pilens riktning tills
det låses fast.
zz Du tar bort motljusskyddet genom
att vrida det i motsatt riktning.
(1)
(2)
zz Om du vill sätta på motljusskyddet
omvänt (enligt bilden) när det inte
används riktar du in markeringen på
motljusskyddet (2) mot markeringen
på kameran (1) och vrider sedan
motljusskyddet i pilens riktning tills
det låses fast.
222
zz Använda objektivfilter (säljs separat)
Om du sätter på ett objektivfilter på kameran skyddar det objektivet och
gör det möjligt att fotografera med olika optiska effekter. Du behöver
filteradaptern FA-DC67A (säljs separat) för att kunna fästa ett objektivfilter
på kameran.
1
Montera filteradaptern.
zz Se till att kameran är avstängd.
zz Rikta in markeringarna på kameran
och filteradaptern mot varandra och
vrid sedan adaptern i pilens riktning
tills den låses fast.
zz Du tar bort filteradaptern genom att vrida
den i motsatt riktning.
2
Montera ett filter.
zz Vrid filtret i pilens riktning för att fästa
det ordentligt på kameran.
zz Skruva inte åt filtret för hårt. Det kan göra
det svårt att ta bort filtret och till och med
skada kameran.
223
zz Fjärrfotografera
Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
när du fotograferar.
Ytterligare information finns i användarhandboken för den trådlösa
fjärrkontrollen.
1
Parkoppla enheterna.
2
Håll ned W- och T-knapparna på
BR-E1 samtidigt under minst
tre sekunder.
zz
[Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth-funktion] (två gånger) →
[Fjärrkontroll] → [Parkopplar]
zz Enheterna har nu parkopplats.
3
Ställ in kameran för fjärrfotografering.
zz Stillbilder:
zz Filmer:
[På]
4
-knappen → [
-läget →
]→[
[Fjärrkontroll] →
Fotografera.
zz Om du vill spela in filmer ställer du
in fjärrkontrollens omkopplare för
utlösarläge/filminspelning på
och
trycker sedan på avtryckaren.
224
]
zz Använda en fjärrutlösare (säljs separat)
Använd fjärrutlösaren RS-60E3 (säljs separat) för att ta bilder utan att
behöva oroa dig för de kameraskakningar som annars kan uppstå när du
trycker direkt på avtryckaren. Det här tillbehöret är praktiskt att använda
när du fotograferar med långa slutartider.
1
Anslut fjärrutlösaren.
zz Se till att kameran är avstängd.
zz Öppna kontaktskyddet och anslut
fjärrutlösarens kontakt.
2
Fotografera.
zz Slå på kameran och tryck på fjärrutlösarens
avtryckare för att fotografera.
zz Använda en extern mikrofon
Du kan ansluta en extern mikrofon med 3,5 mm-kontakt (= 33) (säljs
separat) till kamerans extern mikrofon IN-kontakt och använda mikrofonen
för att spela in ljud. Observera att den inbyggda mikrofonen inte används för
inspelning när en extern mikrofon är ansluten.
1
Öppna luckan och anslut den
externa mikrofonen.
225
Spara bilder på en dator
Du kan använda gränssnittskabeln IFC-600PCU eller en USB-kabel med
Micro-B-kontakt på kamerasidan (båda säljs separat) för att ansluta kameran
till en dator och överföra innehållet på kamerans minneskort till datorn.
Mer information om datorns anslutningar finns i användarhandboken för datorn.
1
2
Se till att kameran är avstängd.
3
4
Slå på kameran.
Anslut kameran till datorn.
Spara bilderna på datorn.
zz Använd endast förinstallerade eller
välkända och allmänt tillgängliga program
för att öppna bilder.
226
Skriva ut bilder
Du kan skriva ut dina bilder genom att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare via en USB-kabel med Micro-B-kontakt på kamerasidan
(säljs separat).
En kompakt fotoskrivare i Canon SELPHY CP-serien används här som
exempel. Skärmbilderna och de tillgängliga funktionerna kan variera mellan
olika skrivare. Se även instruktionsboken till skrivaren för mer information.
1
Se till att kameran och skrivaren
är avstängda.
2
Anslut kameran till skrivaren.
3
4
Slå på skrivaren.
Växla till visningsläget och välj
en bild.
227
5
Gå till utskriftsskärmen.
6
[Skriv ut]
zz
-knappen → [Skriv ut bild]
228
Tips om hur du använder
kameran
Tips som gör det enklare att använda kameran.
229
Grundläggande kamerafunktioner
Lär dig hur du konfigurerar kameran och använder dess grundläggande
funktioner.
zz Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den
eller utsätta den för stötar.
zz Ha aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller andra
enheter som genererar starka elektromagnetiska fält. Kraftiga
elektromagnetiska fält kan orsaka fel eller radera bilddata.
zz Om kameran eller skärmen blir smutsig eller får vattenstänk på
sig torkar du av dem med en torr och mjuk trasa, till exempel en
glasögonduk. Gnid inte för hårt.
zz Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska
lösningsmedel när du rengör kameran eller skärmen.
zz Använd en blåsborste för att avlägsna damm från objektivet.
Kontakta Canons kundtjänst om du får problem med rengöringen.
zz Förvara batterier som inte används i en plastpåse eller plastbehållare.
Om du inte kommer att använda kameran under en längre tid kan du
se till att behålla batteriets prestanda genom att en gång om året ladda
batteriet och sedan använda kameran till dess att batteriet har laddat ur
sig innan du förvarar batteriet.
zz Kom i gång
„„ Ladda batteriet
zz Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
zz Laddaren kan användas i områden med 100–240 V växelspänning
(50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk
eftersom de kan skada batteriet.
230
zz Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte används.
Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska användas.
„„ Sätta i/ta ur batteriet och minneskortet
zz Om du försöker sätta i batteriet åt fel håll kan det inte låsas fast
i kameran. Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt rätt håll när du sätter
i det och att det låses fast.
zz Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran.
zz Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsomkopplare
och omkopplaren är i låst läge kan du inte ta några bilder.
Skjut omkopplaren till upplåst läge.
„„ Ställa in datum, klocka, tidszon och språk
zz Ställ in rätt datum, klockslag och tidszon om skärmen [Datum/Klocka/
Zon] visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt
registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen
används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver
ut bilder som visar datumet.
zz Om du vill ställa in sommartid (1 timme läggs till) väljer du alternativet
[ ] för [ ] på skärmen [Datum/Klocka/Zon].
zz Om inställningarna för datum/klocka/tidszon har nollställts ställer
du in dem igen.
zz Hålla kameran
zz Kontrollera att inga fingrar blockerar blixten om den är uppfälld.
231
zz Sökare
zz Du kan inte använda kamerans sökare och skärm samtidigt.
zz När vissa sidförhållandeinställningar används visas svarta band längs
skärmens över- och underkant eller längs skärmens vänstra och högra
sida. Dessa områden kommer inte med i bilden.
zz Justera skärmens vinkel
zz När kameran inte används ska skärmen alltid vara stängd och vänd
in mot kamerahuset för att vara ordentligt skyddad.
zz Tvinga inte skärmen längre ut än till ändläget eftersom det kan
skada kameran.
zz Konfigurera kamerans funktioner
„„ Snabbkontrollskärmen
zz Du kan även välja alternativ genom att vrida på
-ratten.
zz Du kan även konfigurera snabbinställningsfunktionerna på menyskärmen.
zz Ramar på fotograferingsskärmen
zz Prova att fotografera med -läget om inga ramar visas, om inga ramar
visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas mot bakgrunden eller
andra områden.
232
zz Visningsinformation på skärmen
zz När du använder en skärm med detaljerad informationsvisning blinkar
överexponerade högdagrar på skärmen.
zz Ett diagram som kallas ljushetshistogram i skärmens överkant
visar detaljerad information om hur ljusheten fördelas i bilderna.
Den horisontella axeln visar mängden ljushet, och den vertikala
axeln visar hur mycket av bilden som finns på varje nivå av ljushet.
Det här histogrammet gör det möjligt att kontrollera exponeringen.
Växla mellan histogram
zz När du växlar till alternativet för RGB-visning visas ett RGB-histogram
på skärmen. Det visar detaljerad information om fördelningen av
rött, grönt och blått i bilden på skärmen. Den horisontella axeln visar
mängden ljushet för rött, grönt eller blått, och den vertikala axeln
visar hur stor del av bilden som har den nivån av ljushet. Det här
histogrammet gör det möjligt att kontrollera bildens färgegenskaper.
233
Fotografering
Lär dig använda olika fotograferingsmetoder för stillbilder och filmer.
zz Fotografera med automatiska inställningar
(Auto-läge/Hybridauto-läge)
„„ Stillbilder
zz En blinkande [ ]-ikon varnar dig om bilderna riskerar att bli suddiga på
grund av kameraskakningar. Montera i så fall kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
zz Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare motivet.
zz Lampan kan tändas automatiskt för att underlätta fokuseringen i svagt
ljus när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
zz Du kan visserligen fotografera igen innan fotograferingsskärmen
visas, men den föregående bilden kan komma att avgöra vilket fokus,
vilken ljushet och vilka färger som används.
„„ Filmer
zz De svarta fält som visas längs skärmens över- och underkant
spelas inte in.
zz Om du ändrar bildens komposition under en pågående inspelning
justeras fokus, ljusheten och färgtonen automatiskt.
zz Inspelningen avbryts automatiskt när minneskortet blir fullt eller
inspelningslängden för en film uppnår cirka 29 minuter och 59 sekunder.
zz Kameran kan bli varm om du använder den för att spela in filmer
under en längre tid. Det är helt normalt och betyder inte att något är fel
med kameran.
zz Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen när du spelar in filmer.
Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat eller inte spelas
in alls.
234
zz Kameran spelar in ljud via den inbyggda stereomikrofonen.
zz Undvik att röra vid någon annan av kamerans kontroller än
filminspelningsknappen när du spelar in filmer eftersom kamerans
manöverljud spelas in.
zz När du börjar spela in en film ändras bildvisningsområdet och motiven
förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna korrigeras.
Om du vill spela in filmer och behålla motivens storlek kan du justera
inställningarna för bildstabiliseringen.
zz Kamerans manöverljud, till exempel fokuseringsljud från objektivet,
kan också spelas in vid inspelning av videoscener. Om du föredrar
att inte spela in ljud väljer du
[Ljudinspelning] → [Av].
zz Enstaka filmer med en storlek som överskrider 4 GB kan delas upp
i separata filer. Automatisk uppspelning av uppdelade filmfiler i följd
stöds inte. Du måste spela upp varje film separat.
„„ Motivikoner
zz Vid fotografering med
/
visar kameran en ikon för den
identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala
inställningar för fokus, ljushet och färg.
zz Försök fotografera med -läget om motivikonen inte stämmer överens
med de aktuella fotograferingsförhållandena eller om det inte går att
ta bilder med den förväntade effekten, färgen eller ljusheten.
235
„„ Ikoner för bildstabilisering
zz Optimal bildstabilisering för inspelningssituationen (intelligent IS)
används automatiskt och följande ikoner visas.
Bildstabilisering för stillbilder (Normal)
Bildstabilisering för stillbilder vid panorering (Panorering)*
Bildstabilisering för roterande och parallella rörelser för
närbilder (bildstabilisering av hybridtyp). [
] visas för filmer
och bildstabiliseringen [ ] används dessutom.
Bildstabilisering för videoscener reducerar effekterna av
kraftiga kameraskakningar, till exempel när du går och filmar
samtidigt (Dynamisk)
Bildstabilisering som reducerar effekterna av långsamma
kameraskakningar, till exempel vid inspelning av filmer
i telefotoläge (Utökad)
Ingen bildstabilisering eftersom kameran är monterad på ett
stativ eller hålls helt stilla på andra sätt. Vid inspelning av
filmer visas dock [ ] och bildstabilisering som motverkar
effekterna av vind och andra källor till vibrationer används
(Bildstabilisering för stativ).
*Visas när du följer rörliga motiv genom att panorera med kameran.
När du följer motiv som rör sig horisontellt motverkas endast vertikala
kameraskakningar. Den horisontella bildstabiliseringen inaktiveras.
När du följer motiv som rör sig vertikalt motverkas på liknande sätt
endast horisontella kameraskakningar.
„„ Fotografera med Hybridauto-läget
zz Om du vill få bättre resultat när du skapar filmsammandrag ska du rikta
kameran mot motivet i cirka fyra sekunder innan du börjar ta stillbilder.
zz Batteritiden är kortare i det här läget än i
eftersom ett
filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
zz Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild direkt efter
att du slår på kameran, väljer
eller använder kameran på andra sätt.
236
zz Ljud och vibrationer som uppstår vid hanteringen av kameran och
objektivet spelas in i filmsammandrag.
zz Bildkvaliteten för filmsammandrag är [
] för NTSC och [
för PAL. Storleken varierar beroende på det valda videosystemet.
]
zz Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
zz I följande fall sparas filmsammandrag som separata filmfiler även
om de spelades in i
-läget under samma dag.
-- Om filmsammandraget får en filstorlek på cirka 4 GB eller den totala
inspelningstiden överstiger cirka 29 minuter och 59 sekunder.
-- Om filmsammandraget är skyddat.
-- Om inställningarna för sommartid, videosystem, tidszon eller
copyrightinformation ändras.
zz Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
zz Ta panoramabilder (Panoramaläge)
zz I vissa motiv kan det hända att det inte är de förväntade bilderna som
sparas och bilderna kanske inte ser ut som förväntat.
zz Fotograferingen kan avbrytas i förtid om du rör kameran för snabbt
eller långsamt. Den del av panoramabilden som redan har skapats
sparas dock.
zz Bilder som har skapats med hjälp av foton tagna i
är stora. Använd en
dator eller en annan enhet för att minska panoramabildernas storlek om
du vill skriva ut dem direkt från ett minneskort på en Canon-skrivare.
Ändra panoramabildernas storlek i en dator om bilderna inte
är kompatibla med vissa programvaror eller webbtjänster.
zz Följande motiv kan kanske inte sammanfogas korrekt.
-- Motiv i rörelse
-- Motiv som befinner sig nära kameran
-- Motiv med kraftigt varierande kontrast
-- Motiv som innehåller långa delar med samma färg eller mönster,
till exempel hav eller himmel
237
zz Fotografera motiv i rörelse (Sportläge)
zz Bilderna kan bli korniga eftersom ISO-talet ökas för att passa
fotograferingsförhållandena.
zz Det kan uppstå en fördröjning efter serietagningen innan du kan
fotografera igen.
zz Hastigheten kan minska beroende på fotograferingsförhållanden,
kamerainställningar och zoomläge.
zz Bildseriefotografering är inte tillgänglig i Auto-läget
.
zz Fotografera speciella motiv (Specialscen)
Självporträtt
zz Andra områden än människors hud kan ändras beroende
på fotograferingsförhållandena.
zz Inställningarna för [Slät hud-effekt] som anges i [
i [ ]-läget.
]-läget används inte
zz [Bakgrundsoskärpa] är inställd på [Av] och kan inte ändras
i blixtmetoden [ ] när du har fällt upp blixten.
Slät hud
zz Andra områden än människors hud kan ändras beroende
på fotograferingsförhållandena.
zz Inställningarna i [ ]-läget används inte i [
]-läget.
Mat
zz Dessa färgtoner är kanske inte lämpliga att användas på motiv
med människor.
zz [Färgton] ändras till standardinställningen när kamerans blixt används.
238
Nattfoto utan stativ
zz Bildbruset minskas genom att flera bilder i en bildserie kombineras
till en enda bild.
zz Håll kameran stadigt eftersom den tar flera bilder i följd.
zz Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom kameran
bearbetar och kombinerar bilderna.
zz Bilderna kan bli korniga eftersom ISO-talet ökas för att passa
fotograferingsförhållandena.
zz Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan
orsaka att du kanske inte får de förväntade resultaten.
zz Försök hålla kameran stilla när du använder blixten eftersom kameran
kan använda en längre slutartid än normalt.
Fyrverkeri
zz Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla
och förhindra kameraskakningar. Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när
du använder ett stativ eller andra åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz Dem optimala fokuseringen fastställs även om inga ramar visas när
du trycker ned avtryckaren halvvägs.
zz Spela in olika typer av filmer (Filmläge)
zz När du använder
-läget visas svarta fält längs skärmens över- och
underkant. De svarta fälten anger de bildområden som inte kommer
att tas med.
-läget smalnar visningsområdet av och motiven
zz När du använder
förstoras.
zz Du kan justera exponeringen under en pågående inspelning genom
att trycka på -knappen och sedan trycka på / -knapparna.
zz Du kan växla mellan att spela in film med autofokus och en fast
inställd fokusering genom att trycka på -knappen innan eller under
inspelningen. (Användningen av autofokus anges med en grön [○]-ikon
]-ikonens övre vänstra del.)
i[
[Filmservo-AF]
Observera att den här ikonen inte visas när
är inställd på [Av].
239
„„ Spela in filmer med förvalda slutartider och
bländarvärden (filminspelning med manuell exponering)
zz Vid användning av vissa slutartider kan bilden på skärmen flimra vid
inspelning i lysrörsljus eller LED-ljus. Detta flimmer kan ibland även
synas i den inspelade filmscenen.
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (den nivå där indikatorn för exponeringsnivå visas)
med nivån för korrekt exponering genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs. Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ]
när avvikelsen från en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz Du kan kontrollera ISO-talet i [AUTO]-läget genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs. Om det inte går att exponera bilden korrekt
med de valda värdena för slutartid och bländare flyttas indikatorn för
exponeringsnivå och anger skillnaden mot en korrekt exponering.
Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen
från en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz Fotografera med programautomatik (P-läge)
zz
: Programautomatik; AE: Autoexponering
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs blinkar värdena för slutartid
och bländare i vitt om det inte går att exponera bilden korrekt. Om detta
inträffar kan du prova att justera ISO-talet eller aktivera blixten
(om motiven är mörka) för att försöka få en korrekt exponering.
zz Du kan även spela in filmer i -läget genom att trycka på
filminspelningsknappen. Det kan dock hända att vissa inställningar
under Snabbinställningar och på menyskärmarna justeras automatiskt
för filminspelning.
zz Du kan justera kombinationen av slutartid och bländarvärde genom att
trycka ned avtryckaren halvvägs och vrida
-ratten (Programskifte).
240
zz Fotografera med förvald slutartid (Tv-läge)
zz
: Tidsvärde
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar funktionen för bildstabilisering när du
fotograferar med långa slutartider och kameran är monterad på ett stativ.
zz Vid slutartider på 1,3 sekunder eller längre väljs ISO-talet [100]
automatiskt och kan inte ändras.
zz Om bländarvärdet blinkar när du trycker ned avtryckaren halvvägs kan
en korrekt exponering inte uppnås. Justera slutartiden tills bländarvärdet
visas i vitt.
zz Fotografera med förvalt bländarvärde (Av-läge)
zz
: Bländarvärde (storleken på bländarens öppning i objektivet)
zz Om slutartiden blinkar när du trycker ned avtryckaren halvvägs kan en
korrekt exponering inte uppnås. Justera bländarvärdet tills värdet för
slutartiden visas i vitt.
zz Fotografera med förvald slutartid och förvalt
bländarvärde (M-läge)
zz
: Manuell
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan du jämföra ditt angivna
exponeringsvärde (den nivå där indikatorn för exponeringsnivå visas)
med nivån för korrekt exponering genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs. Indikatorn för exponeringsnivå visas som [ ] eller [ ] när
avvikelsen från en korrekt exponering överstiger 3 EV-steg.
zz När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan indikatorn för
exponeringsnivå flyttas om du justerar zoomen eller komponerar
om bilden.
zz När du har valt ett fast ISO-tal kan skärmens ljushet ändras beroende
på vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger. Skärmens ljusstyrka
förblir däremot densamma när blixten är uppfälld och du använder [ ].
241
zz Exponeringen blir kanske annorlunda än förväntat när ISO-talet
är inställt på [AUTO], eftersom ISO-talet justeras för att uppnå en
korrekt exponering som är anpassad till din valda slutartid och ditt
valda bländarvärde.
zz Bildens ljushet kan påverkas av funktionen Auto ljuskorrigering.
Om du vill att Auto ljuskorrigering även i fortsättningen ska vara
inaktiverad i -läget lägger du till en [ ]-markering för [Av vid manuell
expon] på inställningsskärmen för Auto ljuskorrigering.
zz Beräkningen av korrekt exponering görs utifrån den angivna
mätningsmetoden.
zz När ISO-talet är inställt på [AUTO] kan du justera exponeringen genom
att trycka på -knappen på indikatorn för exponeringsnivå för att
välja en nivå.
zz Vid slutartider på 1,3 sekunder eller längre väljs ISO-talet [100]
automatiskt och kan inte ändras.
zz Zooma in närmare på motiv (Digital zoom)
zz När du använder zoomreglaget eller zoomknappen visas det aktuella
zoomläget på zoomstapeln. Färgen på zoomstapeln ändras beroende
på zoomintervall.
-- Vitt område: optiskt zoomintervall där bilden inte upplevs som grynig.
-- Gult område: digitalt zoomintervall där bilden inte är märkbart grynig
(ZoomPlus).
-- Blått område: digitalt zoomintervall där bilden upplevs som grynig.
zz Vid användning av vissa inställningar för antalet lagrade pixlar visas inte
det blå området och du kan zooma in till maxnivån i en enda inzoomning.
zz Du kan inaktivera den digitala zoomen genom att välja
[Digital zoom] → [Av].
zz Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)
zz AE: Autoexponering
242
zz Söka efter motiv efter manuell utzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök)
zz All fotograferingsinformation visas inte vid utzoomning.
zz Den vita ramen (som visar det ungefärliga område som var inzoomat
innan du tryckte på -knappen) visas inte om du trycker på
-knappen när du spelar in filmer. Tänk även på att ljuden som
uppstår vid zoomning samt kamerans manöverljud spelas in.
zz Om du vill ta bilder med zoomfaktorn i den vita ramen på skärmen
trycker du ned avtryckaren helt.
zz Du kan justera den zoomfaktor som kameran återgår till när du släpper
upp -knappen genom att trycka på zoomreglaget för att ändra storlek
på den vita ramen samtidigt som du håller -knappen nedtryckt.
zz Zoomfaktorn kan inte ändras med hjälp av -knappen efter att
du tryckt ned avtryckaren helt i självutlösarläget.
zz Zooma automatiskt när motivet rör sig
(Automatisk zoom)
zz En del fotograferingsinformation visas inte och vissa inställningar kan
inte konfigureras när du använder [ Auto: på].
zz Ett ansikte visas kanske inte i en fast storlek i förhållande till skärmen
vid vissa zoomfaktorer om personens huvud lutar eller inte är vänt rakt
mot kameran.
zz Kameran prioriterar zoomning för att hålla kvar motiven i bilden.
Det går därför kanske inte att behålla samma visningsstorlek på ansiktet,
beroende på hur motivet rör sig och fotograferingsförhållandena.
zz När ett identifierat motiv rör sig mot skärmens kant zoomar kameran
ut så att motivet inte försvinner ur bilden.
zz Om inget ansikte identifieras zoomar kameran till en viss nivå och slutar
zooma tills ett ansikte identifieras.
zz När du spelar in filmer spelas ljuden som uppstår vid zoomning samt
kamerans manöverljud in.
243
zz Den automatiska zoomfunktionen används inte för att hålla kvar flera
motiv i bilden vid filminspelning, även om ansikten identifieras.
zz Automatisk zoom används inte vid serietagning.
zz Zoomfaktorn kan inte ändras efter att du har tryckt ned avtryckaren
helt i självutlösarläget.
„„ Justera inställningen för fast ansiktsstorlek
zz När du har valt [Ansikte], [Överkropp] eller [Hela kroppen] kan du
zooma in eller ut med hjälp av zoomreglaget eller zoomknappen men
den ursprungliga zoomfaktorn återställs några sekunder efter att du
släpper reglaget eller knappen.
zz Du kan ta bort den angivna ansiktsstorleken under inspelningen
av en videoscen genom att trycka på -knappen.
zz Undvik att tappa bort motiv vid inzoomning
(Tillfällig utzoomning – sök)
zz Om du trycker på
-knappen när [ ] visas i mitten av skärmen
visas sedan [ ] när motivet har identifierats.
zz Om du komponerar om en bild kan [ ] visas i grått om
bildstabiliseringen blir mindre effektiv och motivet inte kan centreras.
Om detta inträffar zoomar du in igen, trycker på
-knappen och
upprepar processen för att välja ett motiv att centrera.
zz Bildstabiliseringen kan ändra motivkompositionen när
filminspelningen börjar.
zz Vissa motiv eller fotograferingsförhållanden ger kanske inte
de förväntade resultaten.
zz Ingen bildstabiliseringsikon visas när du trycker på
-knappen.
zz Du kan finjustera motivens storlek stegvis genom att trycka på
zoomreglaget när [ ] visas.
zz
-knappen kan inte användas när
[Matningsmetod] är inställd på
[Snabb serietagning] eller [Långsam serietagning], eller när kameran
är ansluten via Wi-Fi.
244
zz Ta närbilder (Närbild)
zz Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
zz I det gula visningsområdet nedanför zoomreglaget blir [ ] grå
och kameran fokuserar inte.
zz Pröva att placera kameran på ett stativ och välja
[Matningsmetod] → [ ] för att förhindra kameraskakningar.
zz Fotografera i läget för manuell fokusering
zz Prova att fästa kameran på ett stativ för att stabilisera den om du
vill fokusera mer exakt.
zz Du kan även justera fokus med hjälp av
-ratten.
zz Du kan starta funktionen för manuell fokusering med förstorat
visningsområde (MF-punkt zoom).
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill att kameran ska finjustera
fokuspunkten (Säker M. Fokus).
„„ Enkel identifiering av fokusområdet (MF-peaking)
zz Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
zz Ändra bildkvaliteten
zz [ ] och [ ] anger olika nivåer av bildkvalitet beroende på
kompressionens omfattning. Vid samma storlek (antal pixlar) ger [ ]
en högre bildkvalitet. Även om [ ] bilderna har fått en aning lägre
bildkvalitet får du plats med fler bilder på ett minneskort.
„„ Spara bilder i RAW-format
zz RAW-fotografering är bara tillgängligt i metoderna
/
/
zz [
] ger RAW-bilder med högsta möjliga bildkvalitet. [
RAW-bilder med något mindre filstorlek.
/
/
/
.
] ger
zz Du kan inte öppna bilder i RAW-format direkt på en dator och visa eller
skriva ut dem. Du måste först använda Canons programvara Digital Photo
Professional för att konvertera bilderna till vanliga JPEG- eller TIFF-filer.
245
zz Filändelsen för JPEG-bilder är .JPG och filändelsen för RAW-bilder
är .CR3. Filnamnen för JPEG- och RAW-bilder som tas samtidigt får
samma bildnummer.
zz Du kan även konfigurera den här inställningen i
[Bildkvalitet].
Välj [
] eller [
] i [RAW] om du vill att kameran ska spara
bilderna i både JPEG- och RAW-format samtidigt.
zz Kameran sparar endast bilderna i JPEG-format när [RAW] är inställd
på [−] på skärmen
[Bildkvalitet] och sparar endast bilderna
i RAW‑format när [JPEG] är inställd på [−].
zz Ändra blixtmetod
zz Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå.
zz När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar.
Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ eller
andra åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz I [ ]-läget ska du se till att huvudmotivet inte rör sig innan slutarljudet
har tystnat, även om blixten utlöses.
zz Låsa bildens ljushet/exponering vid
blixtfotografering (FE-lås)
zz FE: Blixtexponering
zz [ ] blinkar om det inte går att exponera bilden korrekt, även om du har
tryckt på -knappen för att utlösa blixten. Tryck på -knappen för att
aktivera FE-låset när motivet befinner sig inom blixtens räckvidd.
zz Konfigurera blixtinställningar
zz Du kan även öppna skärmen [Blixtinställningar] genom att trycka på
-knappen och sedan omedelbart trycka på
-knappen.
246
„„ Ändra blixtsynkroniseringen
zz [1:a ridån] används alltid vid slutartider på 1/100 sekund och kortare,
även om du har valt alternativet [2:a ridån].
„„ Konfigurera Korr. blixtexp
zz Bilder kan tas med andra inställningar än de värden som visas när
du trycker ned avtryckaren halvvägs.
zz Serietagning
zz Under serietagningar i
-läget låses fokus på det avstånd som
identifieras när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena och kamerainställningarna
kan kameran ibland tillfälligt sluta ta bilder eller ta bilder långsammare.
zz När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena, vilken typ av minneskort som
används och hur många bilder du har tagit i en serietagning kan det
uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen.
zz Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
zz Under serietagningar kan de bilder som visas på skärmen skilja sig från
de bilder som faktiskt tas samt se suddiga ut.
zz Under vissa fotograferingsförhållanden eller vid användning av vissa
kamerainställningar kan du kanske inte ta lika många bilder som
normalt under en serietagning.
zz Använda självutlösaren
zz Självutlösaren fungerar inte, även om du har aktiverat den, om du
trycker på filminspelningsknappen för att starta en filminspelning.
zz Om blixten utlöses eller om du har angett att många bilder ska tas blir
intervallet mellan bilderna längre. Om minneskortet blir fullt avbryts
fotograferingen automatiskt.
247
zz Lägga till en datumstämpel
zz Fotografier som tagits utan datumstämpel kan skrivas ut med
datumstämpel på följande sätt.
Om du lägger till en datumstämpel på det här sättet på bilder som
redan har en stämpel kan informationen skrivas ut två gånger.
-- Skriva ut med utskriftsfunktionerna
-- Skriv ut med hjälp av kamerans inställningar för DPOF-utskrift
zz Justera bildens ljushet
(Exponeringskompensation)
„„ Automatisk exponeringsgaffling (AEB-fotografering)
zz Du kan rensa AEB-inställningen genom att välja värdet 0 för AEB enligt
proceduren för konfiguration av funktionen.
zz AEB-fotografering är endast tillgänglig i lägena
vid fotografering utan blixt.
/
/
/
/
/
zz Om exponeringskompensation redan används behandlas värdet
som har angetts för den funktionen som standardexponeringsnivå
för AEB‑funktionen.
zz Ändra ISO-talet
zz Du kan få mindre korniga bilder genom att sänka ISO-talet, men det
finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar under vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan minska
risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka blixtens
räckvidd. Bilderna kan däremot se gryniga ut.
248
zz Automatisk korrigering av ljushet och kontrast
(Auto ljuskorrigering)
zz Den här funktionen kan ge ett ökat bildbrus under vissa
fotograferingsförhållanden.
zz När effekten av Auto ljuskorrigering är för kraftig och bilderna blir för
ljusa ställer du in funktionen på [ ] eller [ ].
zz Bilderna kan fortfarande bli ljusa och effekten av
exponeringskompensationen kan bli svag för andra inställningar än [ ]
om du använder en mörkare inställning för exponeringskompensation
eller blixtexponeringskompensation. Ställ in den här funktionen på [ ]
när du fotograferar vid den angivna ljusheten.
zz När inställningen [ ] används kan du kanske inte ta lika många bilder
som normalt under en serietagning.
zz Få naturliga färger (Vitbalans)
zz Inställda korrigeringsnivåer behålls även om du ändrar alternativet
för vitbalans.
zz B, A, M och G avser färgerna blå, gulorange, magenta respektive grön
på skärmen för avancerade korrigeringsinställningar.
zz En korrigering av en nivå för blått/gulorange motsvarar en korrigering
på cirka 5 mired på ett objektivfilter för färgkompensation. (Mired: en
färgtemperaturenhet som representerar densiteten hos objektivfilter
för färgkompensation.)
„„ Egen vitbalans
zz Om du har fotograferat ett vitt motiv som är för ljust eller för mörkt
kan det bli svårt att ställa in vitbalansen korrekt.
zz Välj [Avbryt] för att välja en annan bild. Välj [OK] för att använda
den aktuella bilden för inläsning av vitbalansdata men observera
att vitbalansen kanske inte ställs in korrekt.
zz Du kan använda ett gråkort eller en reflektor med 18 % reflektion
(finns i fackhandeln) för att ställa in en mer exakt vitbalans.
zz Den aktuella vitbalansinställningen och relaterade inställningar
åsidosätts när du fotograferar ett vitt motiv.
249
zz Fotografera med Servo AF
zz Kameran kan kanske inte ta några bilder när den fokuserar, även om
du trycker ned avtryckaren helt. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt
medan du följer motivet.
zz Exponeringen låses inte när du trycker ned avtryckaren halvvägs
i Servo AF-läget utan fastställs i fotograferingsögonblicket.
zz Du kan göra serietagningar med autofokus genom att välja Servo AF.
Observera att serietagningen blir långsammare när du väljer den här
inställningen.
zz Kameran kan ha svårt att fokusera korrekt på motivet beroende
på avståndet till motivet och motivets hastighet.
zz Välja AF-metod
zz Det kan ta längre tid för kameran att fokusera, och fokuseringen kan bli
felaktig, om motiven är mörka eller kontrastfattiga, eller mycket ljusa.
+Följning
zz När du riktar kameran mot motivet visas en vit ram runt det ansikte
som kameran identifierat som huvudmotiv.
zz Om inga ansikten kan identifieras när du riktar kameran mot människor
och trycker ned avtryckaren halvvägs visas gröna ramar runt andra
områden som är i fokus.
zz Kameran kan kanske inte identifiera ansikten i följande motiv.
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller delvis dolda
zz Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv
som ansikten.
zz Om du trycker på
-knappen visas [Ansiktsval: På] och en ansiktsram
[ ] visas runt det ansikte som identifierats som huvudmotiv. Du kan
flytta ansiktsramen [ ] till ett annat identifierat ansikte genom att trycka
på
-knappen igen. När du har bläddrat igenom alla identifierade
ansikten visas [Ansiktsval: Av] och funktionen för ansiktsval inaktiveras.
250
Följnings-AF
zz [AF-funktion] är inställd på [
] och kan inte ändras.
zz Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig för
snabbt eller om motivets färg eller ljushet överensstämmer alltför väl
med bakgrunden.
zz [ ] är inte tillgängligt.
zz Du kan använda [
] genom att trycka på -knappen och välja [
].
„„ Flytta AF-punkten
zz Du kan även återställa AF-punkten till sin ursprungliga position i mitten
av skärmen genom att hålla ned
-knappen.
zz Ändra inställningarna för bildstabilisering
zz Inställningen för [Bildstab.] ändras till [På] för filminspelning även om
inställningen [Endast avtr.] har valts.
zz Om bildstabiliseringen inte klarar att motverka kameraskakningar kan
du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den
stilla. Du bör även välja [Av] för [Bildstab.] när du använder ett stativ
eller andra åtgärder för att hålla kameran stilla.
zz Använda digital telekonverter
zz Slutartiden kan vara densamma vid maximalt telefoto (när du trycker
zoomreglaget hela vägen mot ) som när du zoomar in för att förstora
motiv med digital zoom.
zz Lagra zoom- eller MF-inställningen
zz Genom att välja
[Kom ihåg zoom-/MF-inst.] → [MF-minne] → [På]
innan du fokuserar manuellt lagras statusen för manuell fokusering till
nästa gång du slår på kameran.
zz I
/
-läget återgår kameran till det zoomläge den hade när
inställningarna sparades.
251
zz Zoomläget kan endast återställas i metoderna
/
/
/
.
zz I läget [ Auto: på] sparar inte kameran zoomläget vid automatisk
zoomning när -knappen trycks in.
zz Ändra inspelningsstorleken för film
zz [
] och [
] är endast tillgängliga i
-läget.
zz Motiven ser större ut när du använder [
] eller [
än när du använder andra inspelningsstorlekar.
]
zz Om kameran överhettas tillfälligt under längre 4K-inspelningar
visas [ ] och inspelningen avbryts. Om detta inträffar går det inte
att spela in film, även om du trycker på filminspelningsknappen.
Följ anvisningarna på skärmen och välj en annan inspelningsstorlek än
[
] eller [
], eller stäng av kameran och låt den svalna
innan du återupptar inspelningen.
zz Konfigurera inställningar för ljudinspelning
„„ Justera inspelningsvolymen
zz Du kan återställa den ursprungliga inspelningsvolymen genom att välja
[Auto] på inspelningsskärmen.
zz Konfigurera Filmservo-AF
zz Om du vill låsa fokus i ett visst läge eller hindra att ljud från objektivets
mekanik spelas in kan du trycka på -knappen för att stoppa
Filmservo‑AF tillfälligt.
zz Använda Auto. långsam slutare
zz Välj inställningen [Av] när du fotograferar rörliga motiv i svagt ljus eller
när spökbilder i form av ljusspår kan förekomma.
252
zz Miniatyreffekt i filmer (Miniatyreffekt-film)
zz Du kan även flytta AF-punkten med hjälp av
-ratten.
zz Inget ljud spelas in.
zz Du kan få personer och objekt i motivet att röra sig snabbare vid
uppspelningen genom att välja [
], [
] eller [
] innan du spelar
in filmen. Motivet kommer att påminna om en miniatyrmodell.
zz Uppspelningshastigheter och resulterande ungefärliga
uppspelningstider för en film inspelad under en minut.
Hastighet
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
zz Spela in video-snapshots
zz Dina video-snapshots sparas i ett nytt album när den totala
inspelningstiden för det aktuella albumet överstiger 5 minuter.
zz Den uppspelningstid som visas för varje video-snapshot är endast
en uppskattning.
zz Ändra inspelningsstorleken för filmer till [
] eller [
].
zz Om du avbryter inspelningen av ett video-snapshot manuellt sparas
inspelningen som en vanlig film.
zz Inget ljud spelas in när du väljer alternativet [2x hastighet] eller
[1/2x hastighet] för [Uppspelningseffekt].
253
zz Spela in timelapse-filmer
zz När du konfigurerar inställningarna visas den tid som krävs för
inspelningen [ ] och uppspelningstiden för filmen [
].
zz Välj alternativet [Av] för [Skärm auto av] för att låta skärmen vara på
under 30 minuter efter att du har startat fotograferingen. Välj alternativet
[På] för att låta kameran stänga av skärmen cirka 10 sekunder efter att
den första bilden har tagits.
zz Flytta inte på kameran medan fotograferingen pågår.
zz Du kan avbryta fotograferingen genom att trycka på
filminspelningsknappen igen.
zz Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
zz Inget ljud spelas in.
254
Visning
Lär dig hur du visar dina stillbilder och filmer på kameran.
zz Visa
zz Tryck på
-knappen när kameran är avstängd för att starta
visningsläget. Tryck på knappen igen för att stänga av kameran.
zz Efter en minut i visningsläget dras objektivet automatiskt in
i kamerahuset. Om du trycker på
-knappen när objektivet är indraget
stängs kameran av.
zz Du kan växla från visningsläget till fotograferingsmetoden genom att
trycka ned avtryckaren halvvägs, trycka på filminspelningsknappen
eller vrida på inställningsratten.
zz Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har
fått sina filnamn ändrade eller redan har redigerats på en dator.
zz Du kan pausa eller återuppta uppspelningen av filmer genom
att trycka på -knappen.
zz Linjer anger sidförhållandet när du visar RAW-bilder. Dessa linjer
visas längs över- och underkanten för bilder med sidförhållandet
[ ] eller [
] och längs vänster- och högerkanten för bilder med
sidförhållandet [ ].
zz Förstora bilder
zz Under visningen av en förstorad bild kan du använda
-ratten för
att växla till andra bilder utan att förstoringsgraden ändras.
zz Visa filmsammandrag
zz Efter en stund kommer [
] inte längre att visas när du använder
kameran med inaktiverad informationsvisning.
255
zz Redigera filmer
„„ Ta bort början eller slutet från en film
zz När du anger vilka delar du vill ta bort och flyttar [ ] till en position utan
en [ ]-ikon görs borttagningen från filmens början till det närmaste
[ ]-märket till vänster (för [ ]) eller från det närmaste [ ]-märket till
höger från filmens slut (för [ ]).
zz Om du vill radera och skriva över originalfilmen med den redigerade
filmen väljer du [Skriv över] på skärmen för att spara redigerade filmer.
zz Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet är bara
[Skriv över] tillgängligt.
zz Om batteriet laddas ur helt medan filmen sparas kan det hända
att filmen inte blir sparad.
zz Du bör alltid använda ett fulladdat batteri när du redigerar filmer.
zz Om du väljer [Spara komprimerad version] får dina filmer följande
bildkvalitet efter komprimeringen.
Innan kompression
,
,
,
,
Efter kompression
„„ Redigera filmsammandrag
zz När [Radera klippet?] visas raderas kapitlet och filmsammandraget
skrivs över när du väljer [OK] och trycker på -knappen.
zz Du kan även redigera album som har skapats vid inspelning av
video-snapshots. Du kan inte redigera album som har skapats med
[Skapa album].
256
zz Skydda bilder
zz Om du formaterar ett minneskort raderas även de skyddade bilderna
på kortet.
zz Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans
raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill kunna radera
dem i kameran.
zz Du kan välja [Alla hittade bilder] eller [Lås upp hittade] genom att välja
[Skydda bilder] eller -knappen → [
]→
-knappen när
resultaten för dina angivna sökvillkor för bilder visas.
-- Välj [Alla hittade bilder] för att skydda alla hittade bilder.
-- Välj [Lås upp hittade] för att ta bort skyddet för alla hittade bilder.
zz Du tar bort skyddet och [ ] genom att trycka på -knappen igen
när [ ] visas på skärmen efter att du har valt
[Skydda bilder] →
[Välja bilder].
zz Radera bilder
zz Skyddade bilder kan inte raderas.
zz Om du trycker på -knappen när bilder som har sparats i både
RAW‑ och JPEG-format visas kan du välja mellan alternativen
[Radera
], [Radera JPEG] och [Radera
]. Välj ett alternativ
för att radera bilden.
zz Du kan välja [Alla hittade bilder] genom att välja
[Radera bilder]
när resultaten för dina angivna sökvillkor för bilder visas.
-- Välj [Alla hittade bilder] för att radera alla hittade bilder.
zz Du rensar urvalet och tar bort [ ] genom att trycka på -knappen igen
när [ ] visas på skärmen efter att du har valt
[Radera bilder] →
[Välja bilder].
„„ Radera flera bilder samtidigt
zz Om du väljer en bild som har sparats i både RAW- och JPEG- formaten
raderas båda versionerna.
257
zz Lägga till bilder i utskriftsbeställningar (DPOF)
zz Du kan inte välja RAW-bilder eller filmer.
zz Det är inte säkert att alla dina DPOF-inställningar kan användas
av skrivaren eller fotolabbet.
zz Om alternativet [På] väljs för [Datum] kan vissa skrivare skriva
ut datumet två gånger.
zz Lägga till bilder i en fotobok
zz Du kan inte välja RAW-bilder eller filmer.
zz Ta bort röda ögon
zz När korrigeringen av röda ögon har slutförts ramar visas runt
de korrigerade delarna av bilden.
zz Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
zz Beskärning
zz RAW-bilder kan inte redigeras.
zz Beskurna bilder kan inte beskäras igen.
zz Beskurna bilder kan inte storleksändras.
zz Beskurna bilder får ett lägre antal pixlar än obeskurna bilder.
zz När du förhandsgranskar den beskurna bilden kan du justera
beskärningsramens storlek, position och sidförhållande.
zz Du kan även ange beskärningsramens storlek, position, orientering och
sidförhållande genom att välja
[Beskärning], välja en bild och trycka
på -knappen.
zz Ändra storleken på bilder
zz RAW-bilder kan inte redigeras.
258
zz Gradera bilder
zz Genom att endast visa bilder med en angiven gradering kan du
begränsa följande åtgärder till alla bilder med den aktuella graderingen.
-- Visa, skydda, radera eller lägga till bilder i en utskriftslista eller
fotobok, eller visa bildspel
zz Du tar bort graderingar genom att trycka på -knappen,
välja alternativet [ ] för [ ] och sedan trycka på -knappen.
zz När du använder
[Gradering] för att gradera bilder kan du lägga
till en gradering för alla bilder i en mapp.
zz Visa bildspel
zz Bildspelet startar några sekunder efter att du har startat visningen
och [Laddar bild] visas.
zz Tryck på
-knappen om du vill stoppa bildspelet.
zz Kamerans energisparfunktioner inaktiveras under visningen av bildspel.
zz Tryck på
-knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
zz Du kan använda / -knapparna för att växla till andra bilder under
visningen. Du kan även bläddra snabbt framåt eller bakåt genom att
hålla / -knapparna nedtryckta.
zz Du kan välja [Inställning] på bildspelets startskärm för att ange om
bildspelet ska upprepas, ändra visningstiden för varje bild och ändra
övergångseffekten mellan bilderna.
zz Söka efter bilder som matchar särskilda villkor
zz Du kan även trycka på -knappen för att skydda eller gradera
de hittade bilder som visas med gula ramar.
zz Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder visas
ett meddelande och bilderna som hittades visas inte längre.
zz Kombinera flera video-snapshots
zz Du kan inte redigera album som har skapats med
259
[Skapa album].
Trådlösa funktioner
Lär dig mer om kamerans trådlösa funktioner.
zz Spara bilder från kameran på en smartphone
zz Alla aktiva Bluetooth-anslutningar avslutas om du tar ur batteriet
ur kameran. Anslutningen återupprättas automatiskt när du sätter
i batteriet i kameran och startar kameran igen.
zz Batteriets drifttid kan bli kortare när du använder kameran efter att ha
parkopplat den med en smartphone eftersom kameran då förbrukar
energi även när den är avstängd.
zz Inaktivera all aktiv Bluetooth-kommunikation (eftersom den annars är
aktiv även när kameran är avstängd) innan du tar med kameran till
platser där elektronik endast får användas i begränsad omfattning.
Du gör detta genom att välja [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth-funktion] (två gånger) → [Av].
zz Du stänger av kamerans Wi-Fi-funktion genom att välja [Inst. för
trådlös kommunikation] → [Wi-Fi-inställningar] → [Wi-Fi] → [Av].
zz Du kan ändra kamerans namn under
kommunikation] → [Namn].
[Inst. för trådlös
zz Du kan skicka bilder till en smartphone som är ansluten via Wi-Fi eller
parkopplad via Bluetooth (gäller endast Android-enheter) genom att
välja bilderna på kamerans visningsskärm. Tryck på -knappen och
välj sedan [ ].
„„ Begränsa visning av bilder
zz Du kan endast fjärrfotografera med livevisning i Camera Connect
om alternativet [Alla bilder] har valts för [Visade bilder].
260
zz Funktioner som kan användas via
smartphoneenheter
„„ Fjärrfotografera med livevisning av kamerabilden
på din smartphone
zz Om kameran överhettas tillfälligt under längre 4K-inspelningar eller
full HD-inspelningar med hög bildfrekvens visas [ ] och inspelningen
avbryts. Om detta inträffar går det inte att spela in film, även om du
trycker på filminspelningsknappen. Följ anvisningarna på skärmen och
välj en annan inspelningsstorlek än [
], [
], [
]
eller [
], eller stäng av kameran och låt den svalna innan du
fortsätter spela in.
„„ Geotagga bilder under fotograferingen
zz Den platsinformation som läggs till i filmer hämtas när du startar
inspelningen.
zz Om du börjar fotografera omedelbart efter att du har startat kameran
geotaggas kanske inte de första bilderna.
zz Andra personer kan kanske lokalisera var du befinner dig eller
identifiera dig med hjälp av den positionsinformation som kan finnas
i dina geotaggade stillbilder eller filmer. Du bör därför vara försiktig när
du delar med dig av dessa bilder till andra, samt när du publicerar bilder
på internet, där många kan se dem.
zz Du kan kontrollera den platsinformation som lagts till för bilderna
genom att öppna visningsskärmarna med detaljerad information.
Latitud, longitud, höjd och UTC (tid och datum för fotograferingen)
visas i fallande ordning.
zz UTC: ”Coordinated Universal Time”, vilket är ungefär samma sak
som Greenwich-tid
zz [---] visas i stället för numeriska värden för saker som inte finns
tillgängliga på din smartphone eller som inte har registrerats korrekt.
261
zz Ansluta till skrivare via Wi-Fi
„„ Skapa en anslutning via en kopplingspunkt
zz Den PIN-kod som visades när du valde [WPS (PIN-läge)]
i [Anslut med WPS] ska anges i kopplingspunkten. Välj en enhet på
skärmen [Välj enhet för anslutning]. Läs också användarhandboken
som medföljde kopplingspunkten för mer information.
zz Skicka bilder automatiskt till en dator
Skicka bilder automatiskt
zz Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat vid användning av
automatisk bildöverföring. Kamerans energisparfunktion inaktiveras.
zz De bilder du tar efter att den automatiska överföringen har slutförts
överförs inte till datorn. De skickas automatiskt nästa gång
kameran startas.
zz Prova att starta om kameran om den automatiska överföringen till en
dator inte startar korrekt.
zz Du kan inaktivera den automatiska överföringen av bilder genom att välja
[Skicka automatiskt till dator] → [Skicka automatiskt] → [Inaktivera].
zz Överföra bilder till webbtjänster
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
zz Innan du börjar bör du kontrollera att e-postprogrammet i din dator eller
smartphone inte har konfigurerats för att blockera e-postmeddelanden
från relevanta domäner, vilket kan göra att bekräftelsemeddelandet inte
kan nå dig.
Registrera andra webbtjänster
zz Om några konfigurerade inställningar ändras uppdaterar du
kamerainställningarna genom att registrera de aktuella webbtjänsterna
i kameran.
262
„„ Överföra bilder till webbtjänster
zz Prova att använda appen Canon Online Photo Album för att visa bilder
som har överförts till CANON iMAGE GATEWAY via en smartphone.
Ladda ned och installera appen Canon Online Photo Album för iPhone
eller iPad från App Store eller för Android-enheter från Google Play.
263
Funktionsinställningar
Lär dig hur du ställer in kamerans grundläggande funktioner.
zz Välja och skapa mappar
zz Mapparna namnges enligt formatet 100CANON, med ett tresiffrigt
mappnummer följt av fem bokstäver eller siffror.
zz Du kan skapa mappar med mappnummer i intervallet 100–999.
zz Ändra filnumreringen
zz Oavsett vilket alternativ som valts här kan bilder numreras
i nummerordning från det sista numret på de befintliga bilder som finns
på ett nyinsatt minneskort. Använd ett tomt (eller formaterat) minneskort
om du vill börja spara bilder från 0001.
zz Formatera minneskort
zz Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets
filhanteringsinformation. Data på kortet tas inte bort fullständigt.
När du överför eller kasserar ett minneskort bör du se till att den
personliga information på kortet är skyddad, till exempel genom
att fysiskt förstöra kortet.
zz Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på
formateringsskärmen kan vara mindre än den angivna kapaciteten.
zz En lågnivåformatering tar längre tid än den inledande formateringen
eftersom data raderas från alla lagringsområden på minneskortet.
zz Du kan avbryta en pågående lågnivåformatering genom att välja
[Avbryt]. Då kommer alla data att vara raderade, men det går att
använda kortet som vanligt.
264
zz Justera energisparfunktioner
zz För att spara energi väljer du normalt [Energispar] → [Skärm av] och
[Autom avstängn] → [1 min] eller kortare.
zz Inställningen för [Skärm av] används även om du väljer alternativet [Av]
för [Autom avstängn].
zz [Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga när Ekoläge
är inställt på [På].
zz Justera skärmens ljusstyrka
zz Om du vill välja maximal ljusstyrka (oberoende av den valda
inställningen för [Skärm ljusstyrk.]) håller du ned
-knappen
i minst en sekund när fotograferingsskärmen visas eller när kameran
är i läget för enbildsvisning. Håll ned
-knappen i minst en sekund
igen eller starta om kameran om du vill att skärmen ska återgå till den
ljusstyrka som användes tidigare.
zz Anpassa visningen av
fotograferingsinformation
zz Du kan göra rutnätet med stödlinjer mindre genom att välja
[Fotograferingsinfo] → [Rutnät].
zz Du kan växla från ett ljushetshistogram till ett RGB-histogram eller
justera visningsstorleken genom att välja [Fotograferingsinfo] →
[Histogram].
zz Vattenpasset visas inte när
[AF-metod] är inställd på [
zz Konfigurera egen programmering
zz Du återställer [Egen programmering (C.Fn)] till
standardinställningarna (med undantag för [Egna Inställningar])
genom att välja [Återställ kamera] → [Andra inställn.] →
[Egen programmering (C.Fn)] → [OK].
265
].
„„ Anpassa knappar
zz Du återställer [Egna Inställningar] till standardinställningarna
genom att välja [Återställ kamera] → [Andra inställn.] →
[Egna Inställningar] → [OK].
zz Egna kamerainställningar (C1, C2)
zz Du redigerar sparade inställningar (med undantag för
fotograferingsmetoden) genom att välja
eller
, ändra
inställningarna och sedan välja [Egen kamerainst. (C1, C2)] →
[Lagra inställningar] igen. De här inställningarna används inte i andra
fotograferingsmetoder.
zz Du återställer sparade inställningar till standardvärdena genom att välja
[Egen kamerainst. (C1, C2)] → [Radera inställningar] och sedan välja
den egna kamerainställningen.
zz Du kan välja att dina sparade inställningar automatiskt ska uppdateras
med de ändringar du gör för inställningarna när du fotograferar
med
/
genom att välja [Egen kamerainst. (C1, C2)] →
[Uppdatera autom] → [På].
zz Återställa kamerans standardinställningar
zz Grundinställningar som [Språk ] och [Datum/Klocka/Zon] återställs
inte till standardinställningarna.
zz Ange information om copyright som
ska registreras i bilder
zz Du kan kontrollera den information som angetts genom att välja
[Copyright information] → [Visa info om copyright].
zz Du kan ta bort både upphovsmannens namn och copyrightinformationen
samtidigt genom att välja [Copyright information] → [Ta bort info om
copyright]. Den copyrightinformation som redan har registrerats i bilder
tas dock inte bort.
266
zz Spara fotograferingsmenyalternativ som
används ofta (Min meny)
zz Du kan lägga till upp till [
5] flikar i Min meny.
zz Nedtonade objekt kan också anges för de flikar som har
lagts till i Min meny, men de är kanske inte tillgängliga i vissa
fotograferingsmetoder.
zz Om du väljer [Konfigurera] → [Radera alla poster på fliken] → [OK] för
en flik du har lagt till i Min meny raderas alla objekt som har lagts till
på fliken.
267
Tillbehör
Lär dig mer om tillbehör.
zz Extra tillbehör
„„ Strömförsörjning
zz Batteriladdaren kan användas i områden med 100–240 V växelspänning
(50/60 Hz).
zz Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk
eftersom de kan skada batteriet.
„„ Övrigt
zz Det går inte att använda ett objektivfilter och ett objektivlock samtidigt
på kameran.
zz Använda extra tillbehör
„„ Visning på en tv
zz Viss information visas kanske inte när du visar bilder på en tv.
zz Vid användning av kamerans HDMI-utgång kan det ta lite tid mellan
visningarna om du växlar mellan filmer i 4K- och HD-upplösning eller
mellan filmer med olika bildfrekvens.
„„ Använda ett motljusskydd (säljs separat)
zz Om du använder blixten när motljusskyddet är monterat kan delar
av bilden bli mörkare på grund av vinjettering.
zz Det går inte att använda ett motljusskydd och en filteradapter samtidigt
på kameran.
268
„„ Använda objektivfilter (säljs separat)
zz Vi rekommenderar användning av originalfilter (67 mm diameter)
från Canon.
zz När du inte använder autofokus vid fotograferingen väljer du alternativet
[På] för [Säker M. fokus] för manuell fokusering.
zz Om du använder blixten när filteradaptern är monterad kan delar
av bilden bli mörkare.
zz Använd endast ett filter åt gången tillsammans med filteradaptern.
Om du använder flera filter samtidigt kan de falla av och skada
kameran eller filteradaptern.
zz Greppa inte för hårt om filteradaptern.
zz Ta av filteradaptern från kameran när du inte använder ett filter.
zz Det går inte att använda ett motljusskydd och en filteradapter samtidigt
på kameran.
„„ Fjärrfotografera
zz Funktionen för automatisk avstängning aktiveras efter två minuter även
om du har ställt in den på en minut.
zz Du rensar informationen om parkoppling genom att välja [Inst. för
trådlös kommunikation] → [Bluetooth-funktion] → [Kontrollera/återställ
info] och sedan trycka på
-knappen.
„„ Använda en extern mikrofon
zz Alla inställningar du konfigurerat för dämpare tillämpas också på
inspelningar med den externa mikrofonen.
zz Om du ansluter en extern mikrofon inaktiveras [Vindbrusfilter].
269
Felsökning
Om du tror att ett fel har uppstått i kameran kontrollerar du först följande
saker. Kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
„„ Strömförsörjning
Ingenting händer när du trycker på ON/OFF-knappen.
zz Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda.
Prova att rengöra kontakterna med en bomullstops och sedan
ta ur och sätta i batteriet flera gånger.
Batteriet laddas ur snabbt.
zz Batteriets prestanda försämras vid låga temperaturer. Prova att värma
batteriet lite genom att till exempel ha det i fickan. Kontrollera att
kontakterna inte vidrör några metallföremål.
zz Smutsiga batterikontakter försämrar batteriets prestanda.
Prova att rengöra kontakterna med en bomullstops och sedan
ta ur och sätta i batteriet flera gånger.
zz Om detta inte hjälper och batteriet snabbt laddas ur efter laddning
har det nått slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.
Batteriet har svällt upp.
zz Det är normalt att batterier sväller upp, och det är ingen fara för
säkerheten. Om batteriet däremot sväller upp så mycket att det inte
längre går att föra in det i kameran bör du kontakta Canons kundtjänst.
„„ Fotografering
Det går inte att fotografera.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs under visning.
270
Skärmen ser märklig ut vid fotografering.
zz Observera att följande visningsproblem inte lagras i stillbilder men
spelas in i filmer.
-- Skärmen kan flimra och vågräta staplar synas när du fotograferar
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
In- eller uppspelningen av en film avbryts plötsligt.
zz För [
] eller [
med UHS Speed Class 3.
[
] bör du använda ett UHS-I-minneskort
] visas och kameran stängs av automatiskt.
zz Om du har spelat filmer en längre tid eller i varmt väder visas [ ] för
att meddela att kameran snart kommer att stängas av automatiskt.
Stäng i så fall av kameran och låt den svalna.
Bildseriefotograferingen blir mycket långsammare.
zz Bildseriefotograferingen kan bli mycket långsammare vid fotografering
i höga temperaturer. Stäng i så fall av kameran och låt den svalna.
Bilderna är oskarpa.
zz Kontrollera att onödiga funktioner, till exempel närbild, är inaktiverade.
zz Prova att fotografera med autofokuslås.
Inga autofokuspunkter visas och kameran fokuserar inte när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
zz För att autofokuspunkterna ska visas och kameran fokusera korrekt kan
du försöka se till att en mer kontrastrik del av motivet är centrerad innan
du trycker ned avtryckaren halvvägs (eller trycker ned den halvvägs
flera gånger i följd).
Motiven i bilden ser för mörka ut.
zz Justera bildens ljushet med hjälp av exponeringskompensationen.
zz Använd exponeringslåset eller spotmätningen.
271
Motiven ser för ljusa ut, högdagrarna är urblekta.
zz Justera bildens ljushet med hjälp av exponeringskompensationen.
zz Använd exponeringslåset eller spotmätningen.
zz Minska ljuset som belyser motivet.
Bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses.
zz Justera ljusheten med hjälp av funktionen för
blixtexponeringskompensation eller ändra blixtnivåregleringen.
zz Öka ISO-talet.
Motiven i bilder tagna med blixt ser för ljusa ut eller så är högdagrarna urblekta.
zz Justera ljusheten med hjälp av funktionen för
blixtexponeringskompensation eller ändra blixtnivåregleringen.
„„ Inspelning av videoscener
Motiven ser förvrängda ut.
zz Motiv som passerar framför kameran med hög hastighet kan
se förvrängda ut.
„„ Wi-Fi
Det går inte att öppna Wi-Fi-menyn genom att trycka på
-knappen.
zz Wi-Fi-menyn kan inte öppnas när kameran är ansluten till en skrivare
eller dator via en kabel. Koppla från kabeln.
Kan inte ansluta till kopplingspunkten.
zz Kontrollera att kopplingspunkten är inställd på en kanal som stöds
av kameran. Obs! Vi rekommenderar att du anger en kanal som
stöds manuellt i stället för att använda automatisk tilldelning av kanal.
Information om vilka kanaler som stöds finns på Canons webbplats.
272
Det tar lång tid att skicka bilder. /den trådlösa anslutningen avbryts.
zz Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa
Wi‑Fi‑signalerna, till exempel mikrovågsugnar och annan utrustning
som använder sig av 2,4 GHz-bandet.
zz Håll kameran närmare den andra enheten du försöker ansluta till
(t.ex. en kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder
mellan enheterna.
Det går inte att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth.
zz Det går inte att parkoppla kameran med en smartphone via Bluetooth om
du använder den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 och har valt inställningen
[Bluetooth-funktion] → [Bluetooth-funktion] → [Fjärrkontroll].
„„ Felkoder
Felkoder (Errxx) och rekommenderade åtgärder visas.
zz Felkoder visas om problem uppstår med kameran. Skriv ned felnumret
(Errxx) och kontakta Canons kundtjänst om felet kvarstår.
zz Välj [Inst. för trådlös kommunikation] → [Wi-Fi-funktion] för att visa
felnummer för fel i den trådlösa kommunikationen (Errxx) på skärmens
övre högra del. Tryck på
-knappen för att visa felinformation på
skärmarna för informationsvisning.
273
Information som visas på skärmen
zz När du fotograferar
(57)
(41)
(58)
(42)
(43)
(44)
(13) (14) (15) (16) (17)(18)(19)(20) (21)
(1)
(40)
(4)
(6)
(8)
(10)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(2)
(3)
(5)
(7)
(45)
(27)
(9)
(11)
(12)
(32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)
(47)
(48) (49) (50)
(28)
(29)
(30)
(31)
(51)
(46)
(52) (53) (54) (55) (56)
(1)
Fotograferingsmetod, Motivikon
(9)
(2)
AF-metod
(10) Video-snapshot
(3)
AF-funktion
(11) Kameraskakvarning
(4)
Hjälplinjer
(12) AE-lås
(5)
Matningsmetod/självutlösare
(13) Antal bilder som kan tas
(6)
Ljusmätmetod
(7)
Bildkvalitet
(14) Högsta antal bilder som kan tas
i följd
(8)
Miniatyreffekt-film
(15) Tillgänglig tid för filminspelning
274
Inspelningsstorlek för film
(16) Batterinivå
(17) Inzoomning, Digital telekonverter
(38) Bluetooth-anslutning till smartphone,
Status för GPS-hämtning
(18) Autofokuspunkt
(39) Signalstyrka för Wi-Fi
(19) Ram för spotmätning
(40)
(20) Vattenpass
(41) Hybridauto-läge/
Typ av sammandrag
(21) Tillfällig utzoomning – lås
(22) Histogram
(23) Fokusområde
(24) Vitbalans
(25) Stilinställningar
(26) Auto ljuskorrigering
(27) Sidförhållande för stillbilder
(28) Exponeringssimulering
(29) Datumstämpel
(30) Bluetooth-anslutningsstatus
(31) ISO-inställning
(32) Blixtmetod
(33) Slutartid
(34) Blixtexponeringskompensation/
Blixtnivåreglering
Auto
(42) Zoomstapel
(43)
Tid som krävs
(44)
Intervall
(45) Korrigering av vitbalans
(46) MF-indikator
(47) Filmservo-AF
(48) Visningsprestanda
(49) Ekoläge
(50) Bildstabilisering
(51) Exponeringskompensation
(52) Ljudinspelningsläge
(53) Vindbrusfilter
(54) Dämpare
(55)
Auto. långsam slutare
(35) Bländarvärde
(56) Automatisk nivå
(36) AEB
(57) Intelligent IS
(37) Indikator för exponeringsnivå
(58)
275
Antal bilder
zz Under uppspelning
(1)
(2) (3)
(6)
(4) (5)
(8)
(9) (10)
(11)
(7)
(12)
(1)
Aktuell bild/totalt antal bilder
(7)
Mappnummer – Filnummer
(2)
Batterinivå
(8)
Slutartid
(3)
Signalstyrka för Wi-Fi
(9)
Bländarvärde
(4)
Bluetooth-anslutningsstatus
(10) Nivå för exponeringskompensation
(5)
Gradering
(11) ISO-inställning
(6)
Skydd
(12) Bildkvalitet*
* Bilder som har tagits med storleksändring, beskärning eller korrigering av röda ögon
]. Beskurna bilder är märkta med [ ].
är märkta med [
276
(1) (2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(14)
(5)
(6)
(10)
(15)
(7)
(11) (12) (13)
(16) (17)
(18)
(1)
Fotograferingsdatum/tid
(10) Information om stilinställningar
(2)
Histogram
(11) Automatisk nivå
(3)
Fotograferingsmetod
(12) Blixtexponeringskompensation
(4)
Slutartid
(13) Ljusmätmetod
(5)
Bländarvärde
(14) Auto ljuskorrigering
(6)
Nivå för exponeringskompensation
(15) Inspelningsstorlek för film
(7)
ISO-inställning
(16) Bildkvalitet*
(8)
Vitbalans
(17) Inspelningstid för filmscener
(9)
Korrigering av vitbalans
(18) Filstorlek
* Bilder som har tagits med storleksändring, beskärning eller korrigering av röda ögon
]. Beskurna bilder är märkta med [ ].
är märkta med [
277
Säkerhetsföreskrifter för trådlösa
funktioner
zz Innan detaljer eller tekniker i kameran som regleras av valutalagen
och utrikeshandelslagen exporteras (vilket inkluderar utförsel ur Japan
eller uppvisande för människor som inte är bosatta i Japan) kan
exporttillstånd eller tillstånd för tjänstetransaktioner behöva begäras
från japanska myndigheter.
zz Eftersom den här produkten innehåller amerikansk krypteringsteknik
omfattas den av amerikanska exportbestämmelser och får inte
exporteras till eller föras in i något land som befinner sig under
amerikanskt handelsembargo.
zz Anteckna alltid de inställningar du använder för trådlöst Wi-Fi.
De inställningar för trådlös kommunikation som lagras i den här
produkten kan ändras eller raderas till följd av felaktig användning
av produkten, störningar från radiovågor, statisk elektricitet,
olyckshändelser eller funktionsfel. Observera att Canon inte accepterar
något ansvar för direkta eller indirekta skador eller förlust av intäkter
som uppstår i samband med försämrat innehåll eller förlust av innehåll.
zz Om produkten får en ny ägare, kasseras eller skickas för reparation
ska du återställa inställningarna för trådlös kommunikation till
standardinställningarna genom att radera alla inställningar du har gjort.
zz Canon ersätter inte förluster till följd av förlust eller stöld av produkten.
Canon accepterar inget ansvar för skador eller förlust som uppstår på
grund av obehörig åtkomst eller användning av målenheter som har
registrerats på produkten på grund av förlust eller stöds av produkten.
zz Använd produkten enligt beskrivningen i den här handboken.
Använd alltid produktens trådlösa funktioner inom ramen för riktlinjerna
i den här handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller
förluster om funktionen och produkten används på andra sätt än enligt
beskrivningen i den här handboken.
278
zz Säkerhetsföreskrifter
Eftersom Wi-Fi använder radiovågor för att överföra signaler krävs striktare
säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel.
Kom ihåg följande när du använder Wi-Fi:
zz Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda.
Den här produkten söker efter Wi-Fi-nätverk i närheten och visar
resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda
(okända nätverk) kan också visas. Användning av, eller försök att
ansluta till, sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd
endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök aldrig
att ansluta till andra okända nätverk.
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
zz Avläsning av överföringen
Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via Wi-Fi och försöka
läsa av data som du skickar.
zz Obehörig nätverksåtkomst
Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder
i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även råka
ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig
för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information)
eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt
nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår
vid en infiltration av andra system).
Se alltid till att hålla ditt Wi-Fi-nätverk skyddat och säkert så att du undviker
sådana angrepp.
Om du använder Wi-Fi-funktionen i den här kameran måste du vara väl
insatt i Wi-Fi-säkerhet och kunna väga risker och fördelar mot varandra när
du justerar säkerhetsinställningarna.
279
Programvaror från fristående
leverantörer
zz AES-128 Library
Copyright (c) 1998–2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is
allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or
fitness for purpose.
280
zz CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
281
zz KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
282
Personlig information och
säkerhetsföreskrifter
Om personlig information och/eller säkerhetsinställningar för Wi-Fi,
till exempel lösenord, har sparats i kameran bör du vara medveten
om att informationen och inställningarna kan finnas kvar i kameran.
Om kameran säljs eller skänks till en annan person, kasseras eller skickas
för reparation ska du vidta följande åtgärder för att förhindra att andra kan
ta del av informationen och inställningarna.
zz Radera lagrad säkerhetsinformation för Wi-Fi genom att välja
[Radera inställningar] under Wi-Fi-inställningar.
283
Varumärken och licensiering
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc.
och är registrerade i USA och andra länder.
zz App Store, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
zz Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG Inc. All användning av dessa märken är licensierad
till Canon Inc. Övriga varumärken och handelsbenämningar tillhör
respektive ägare.
zz Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
zz Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
284
Ansvarsfriskrivning
zz All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
zz Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder för testning.
zz Information som produktspecifikationer och produktförändringar kan
komma att ändras utan föregående avisering.
zz Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från
det du ser på din kamera.
zz Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan
uppstå i samband med användningen av den här produkten.
285
Index
A
Blixtsynkronisering 90, 247
Lång synktid 86
Metod 86, 246
Blixt av 86
Blixtexponeringskompensation 88
Bluetooth 156, 181, 260
AEB-fotografering 96, 248
AE-lås 242
AF-hjälpbelysn 111
AF-metod 107, 250
AF-punkt zoom 80, 245
Akvarell (fotograferingsmetod) 63
Ansikte+Följning 107, 250
Antal pixlar (bildstorlek) 83, 245
Autofokuslås 82
Autofokuspunkter 107, 250
Auto-läge
(fotograferingsmetod) 52, 234
Auto ljuskorrigering 99, 249
Automatisk nivå 113
Av (fotograferingsmetod) 69, 241
C
C1/C2
(fotograferingsmetod) 209, 266
Camera Connect 156, 260
CANON iMAGE GATEWAY 174, 262
D
Dämpare 118
Datum/klocka/zon
Inställningar 27, 231
Ändra 192
Digital telekonverter 114, 251
Digital zoom 71, 242
DPOF 141, 258
B
Batteri
Ekoläge 189
Energisparfunktion 190, 265
Ladda 23, 230
Batteriladdare 219, 268
Beskärning 145, 258
Bilder
Radera 139, 257
Skydda 136, 257
Visningstid 85
Bildkvalitet 83, 245
Bildspel 149, 259
Bildstabilisering 112, 251
Blixt
Blixt av 86
Blixtexponeringskompensation 88
E
Egen programmering 207, 265
Egen vitbalans 104, 249
Ekoläge 189
Energisparfunktion 190, 265
Enpunkts AF 107
Exponering
Exponeringslås 72, 242
FE-lås 87, 246
Kompensation 95, 248
Exponeringslås 72
Extern mikrofon 225, 269
286
F
G
FE-lås 87, 246
Felmeddelanden 270
Felsökning 270
Filminspelning med manuell
exponering
(fotograferingsmetod) 65, 240
Filmscener
Inspelningsstorlek 116, 252
Redigering 132, 256
Skapa album 152, 259
Filmservo-AF 119, 252
Filnumrering 185, 264
Fisheyeeffekt
(fotograferingsmetod) 62
Fokusering
Autofokuslås 82
Autofokuspunkter 107, 250
MF-peaking 81, 245
Servo AF 106, 250
Fokusområde
Manuell fokusering 80, 245
Närbild 79, 245
Fotografering
Fotograferingsinformation 274
Fyrverkeri
(fotograferingsmetod) 59, 239
Färgtemperatur 249
Färg (vitbalans) 103, 249
Följnings-AF 107, 251
Förstorad visning 129, 255
Geotagga bilder 166, 261
Gradering 148, 259
Grynig svartvit
(fotograferingsmetod) 62
H
HDMI-kabel 221, 268
Hjälplinjer 200, 265
Hoppmetoden 151
Hybridauto
(fotograferingsmetod) 54, 236
I
Ikoner 274, 276
Indexvisning 131
Indikeringslampa 37
Inställningar för Fotobok 143, 258
ISO-tal 98, 248
K
Kamera
Återställa 210, 266
Kompression 83, 245
Kontakt 221, 226, 227
Kreativa filter
(fotograferingsmetod) 61
L
Ladda 23, 230
Lampa 111
Leksakskameraeffekt
(fotograferingsmetod) 63
287
M
R
Manuell fokusering
(fokusområde) 80, 245
Mat (fotograferingsmetod) 58, 238
Meny
Grundläggande funktioner 40
Tabell 43
MF (manuell fokusering) 80, 245
M (fotograferingsmetod) 70, 241
MF-peaking 81, 245
Miniatyreffekt-film 121, 253
Miniatyreffekt
(fotograferingsmetod) 63, 64
Min meny 214, 267
Minneskort 24, 231
Mjuk fokus (fotograferingsmetod) 62
Mätningsmetod 100
Radera 139, 257
RAW 83, 245
Redigera eller radera
anslutningsinformation 182
Redigering
Beskärning 145, 258
Ta bort röda ögon 144, 258
Ändra storlek på bilder 147, 258
Rem 22
Rotera 138
S
Serietagning 92, 247
Servo AF 106, 250
Sidförhållande 84
Självporträtt
(fotograferingsmetod) 58, 60, 238
Självutlösare 93, 247
Skärm
Ikoner 274, 276
Visningsspråk 27, 193, 231
Skicka bilder 174, 262
Skicka bilder till en smartphone 158,
165, 260, 261
Skicka bilder till
webbtjänster 174, 262
Skydda 136, 257
Skydda bilder 136, 257
Slät hud
(fotograferingsmetod) 58, 238
Snabbkontrollskärm 42
Grundläggande funktioner 39, 232
Spara bilder på en dator 226
Sport (fotograferingsmetod) 56, 238
Spot-AF 107
Stilinställningar 105
N
Nattfoto utan stativ
(fotograferingsmetod) 59, 239
Närbild (fokusområde) 79, 245
O
Oljemålning (fotograferingsmetod) 62
P
Panoramabilder
(fotograferingsmetod) 55, 237
P (fotograferingsmetod) 67, 240
PictBridge 167, 220, 227
Pipljud 195
Porträtt (fotograferingsmetod) 58
Utskrift 227
Programautomatik 67, 240
Programvara
Skicka bilder automatiskt
till en dator 171, 262
288
Strömförsörjning 219, 268
Sökning 150, 259
W
T
Z
Wi-Fi-funktioner 155, 260
Ta bort röda ögon 144, 258
Tillbehör 219, 268
Tillfällig utzoomning
Lås 77, 244
Sök 73, 243
Timelapse-film
(fotograferingsmetod) 124, 254
Trådlösa funktioner 155, 260, 278
Tv (fotograferingsmetod) 68, 241
Zoom 30, 52, 71, 242
Å
Återställa 210, 266
Ä
Ändra storlek på bilder 147, 258
U
Utskrift 141, 167, 258, 262
V
Video-snapshot 122, 253
Videosystem 194
Vindbrusfilter 118
Visa 32, 128, 255
Bildsökning 150, 259
Bildspel 149, 259
Enbildsvisning 128
Filmsammandrag 130, 255
Förstorad visning 129, 255
Hoppmetoden 151
Indexvisning 131
Visa på en tv 221, 268
Visa på en tv 221, 268
Visningsspråk
Inställningar 27, 231
Ändra 193
Vitbalans (färg) 103, 249
289
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising