Canon | PowerShot SX740 HS | User manual | Canon PowerShot SX740 HS User manual

Canon PowerShot SX740 HS User manual
Starthandbok SVENSKA
CEL-SX4PA250
Handböcker och programvara
Mer information om kameran finns i funktionsguiden som visas på kameran
eller i Användarhandbok för kameran som kan hämtas på Canons webbplats.
Hämta handböcker och programvara till kamera och objektiv
på följande sida.
http://www.canon.com/icpd/
•
•
•
•
Gå till adressen ovan på en dator som är ansluten till internet.
Öppna sidan för ditt land eller din region.
Du behöver Adobe Reader för att kunna visa handböckerna.
Instruktioner om hur du hämtar och installerar programvaran finns i de
hämtade handböckerna.
• Du kan också öppna webbsidan med handböcker och programvara från
en QR-kod som du kan visa på kameran. Om du vill visa QR-koden väljer
du MENU > [ Funktionsinställningar] > [URL för bruksanv./programvara].
Du kanske måste ange serienumret
(kamerahusnumret) när du hämtar
handböckerna eller programvaran.
Ange i så fall numret som sitter på
kamerahuset, bakom skärmen (monitorn).
Preliminära meddelanden och juridisk
information
• Ta från början några testbilder och granska dem för att vara säker på att
bilderna visas korrekt. Observera att Canon Inc., dess dotterbolag och filialer
och dess distributörer inte är ansvariga för några skador som uppstår till följd
av att en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, inte fungerar korrekt och
som leder till att en bild inte blir rätt fotograferad eller inte fotograferas på ett
sätt som är maskinläsbart.
• Användarens obehöriga fotografering eller inspelning (video och/eller ljud)
av människor eller material med upphovsrätt kan inkräkta på de personernas
privatliv och/eller överträda andras juridiska rättigheter t.ex. upphovsrätt och
annan immateriell rätt. Observera att restriktionerna kan tillämpas även om
sådan fotografering eller inspelning endast är avsedd för privat bruk.
• Mer information om kameragaranti eller kundtjänst finns i
garantiinformationen i användarhandboksatsen som medföljer kameran.
• Även om denna skärm är framställd under tillverkningsförhållanden med
extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna uppfyller tillverkarens
specifikationer kan det ändå i enstaka fall förekomma pixlar som är defekta
och visas som röda eller svarta prickar. Detta betyder inte att kameran är
skadad eller att de fotograferade bilderna påverkas.
• Om kameran används under en längre tid kan den bli varm. Detta är inte
något tecken på skada.
2
Säkerhetsinstruktioner
• Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
• Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
• Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en kamerarem hamnar runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
• Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans med produkten.
• Ta inte isär eller ändra produkten.
• Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
• Vidrör inga interna delar.
• Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer rök eller konstig
lukt från den.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.
• Låt inte produkten bli våt.
• Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
• Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
• Titta inte i sökaren (om produkten har en sådan) mot starka ljuskällor som solen en molnfri dag eller
lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.
• Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det medföljande batteriet.
- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
- Använd inte batterier som läcker.
- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska kontaktområdet
omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora mängder vatten och uppsök omedelbart
läkarvård om innehållet kommer i kontakt med ögonen.
• Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
- Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag vid åskoväder.
- Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte nätkabeln.
- Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter användning medan
den fortfarande är varm.
- Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
• Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera
i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande utrustning när produkten används på varma
platser eller om du har dålig blodcirkulation eller nedsatt känsel i huden.
• Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till och med olyckor.
3
Säkerhetsinstruktioner
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
• Utlös inte blixten nära motivets ögon.
Motivets ögon kan skadas.
• Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan skadas om du hänger den
i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller produkten eller utsätt den för starka stötar.
• Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
• Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och föremål borta från
blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
• Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
• Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en molnfri dag eller mot en stark
artificiell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
• Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller
på en blåsig plats.
• Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp av en bomullstops
eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök eller att fel uppstår
på produkten.
• Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
• Batteriladdaren ska inte vara inkopplad när den inte används. Täck inte över den med t.ex. kläder eller
annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.
• Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka
brand eller skador.
• Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika laddningsnivåer eller
gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna med plus- och minuspolerna vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Sitt inte ned när du har kameran i byxfickan.
Det kan skada skärmen så att den inte fungerar korrekt.
4
Förberedande åtgärder
Fästa remmen
(2)
(1)
Ladda batteriet
1 Sätt i batteriet i laddaren.
(1)
(2)
(2)
2 Ladda batteriet.

Lampfärger
(1)
- Laddas: Orange
- Fulladdat: Grön
5
Förberedande åtgärder
Sätta i batteriet och minneskortet
1 Öppna luckan.
(1)
(2)
2 Sätt i batteriet.
Så här tar du ut det:
(1)
(2)
(1)
3 Kontrollera kortets
skrivskyddslås och sätt
i minneskortet.
Så här tar du ut det:
(2)
6
Förberedande åtgärder
4 Stäng luckan.
(2)
(1)
Kompatibla minneskort (säljs separat)
• SD-minneskort*1
• SDHC-minneskort*1*2
• SDXC-minneskort*1*2
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan
användas med samtliga minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också användas.
Ställa in datum, klocka och tidszon
1 Starta kameran.
2 Ställ in tidszonen.

Tryck på / -knapparna för att
välja inställning och tryck sedan
på -knappen.
7
Förberedande åtgärder

Tryck på
-knappen igen, tryck på
/ -knapparna för att välja tidszon och
tryck sedan på -knappen.

Välj [OK] så kommer du tillbaka till
[Datum/Klocka/Zon].
3 Ställ in datum och klocka.

Tryck på / -knapparna för att navigera
och sedan på -knappen för att välja en
inställning, tryck på / -knapparna för
att justera datum och klocka och tryck
sedan på -knappen.

Välj [OK] och tryck på -knappen.
8
Förberedande åtgärder
Skärmspråk
1 Öppna menyskärmen.
2 Välj menyn
Funktionsinställningar.

Tryck på / -knapparna för att välja [ ]
och tryck sedan på
-knappen.
3 Välj [Språk ].
4 Ställ in skärmspråket.
9
Testa kamerans funktioner
Fotografera
1 Starta kameran.
2 Gå till
-läget.
3 Zooma in eller ut efter behov.
4 Fotografera.
Ta stillbilder
1) Fokusera. (1)

Kameran piper två gånger när
fokuseringen är klar.

Det visas en AF-ram runt
fokuseringsobjekten.
2) Fotografera. (2)
Spela in filmer

Tryck igen om du vill sluta filma.
10
Testa kamerans funktioner

[ REC] visas under inspelning.
Visa
1 Växla till uppspelning.
2 Välj bilder.

Filmer är märkta med [
]. Tryck på
-knappen.
3 Spela upp filmer.

Tryck på

Tryck på
-knappen.
/ -knapparna om du vill
justera volymen.
11
Varumärken och licensiering
• SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Ansvarsfriskrivning
• All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
• Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från det
du ser på din kamera.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell
lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig
gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier
och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya,
motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ
inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan
återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning
av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.
- Gränssnittskabel IFC-600PCU
HDMI-kabel (kamerakontakt: typ D): Använd en kabel som är max. 2,5 m.
12
Modellnumret är PC2352 (inklusive WLAN-modul och BLE-modul av modell WM600).
Identifiera modellen med etiketten på kamerans undersida eller bakom den vridbara skärmen
där det ska finnas ett nummer som börjar med PC.
Länder och områden där trådlös användning är tillåten
- Trådlös användning är förbjuden i vissa länder och regioner och olaglig användning kan
vara straffbart enligt nationella eller lokala regler. Undvik att bryta mot reglerna genom att
gå till Canons webbplats för att kontrollera var användningen är tillåten.
Observera att Canon tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband
med användningen av trådlösa funktioner i andra länder eller regioner.
Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
- Att ändra eller modifiera produkten
- Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten
Använd inte produktens trådlösa funktion nära medicinsk utrustning eller annan elektronisk
utrustning.
Användning av den trådlösa funktionen nära medicinsk eller annan elektronisk utrustning
kan påverka utrustningens funktion.
Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande
webbadress: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvensområde för Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz
Max. Wi-Fi-effekt: 11,7 dBm
Frekvensområde för Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Max. Bluetooth-effekt: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Vissa logotyper för tekniska standarder som kameran har uppnått kan visas på
skärmen genom att välja MENU ► fliken [ 5] ► [Certifieringslogo visas].
© CANON INC. 2018
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising