Canon | i-SENSYS MF9220Cdn | User manual | Canon i-SENSYS MF9220Cdn User manual

Canon i-SENSYS MF9220Cdn User manual
Windows
Generic-faxdrivrutin
Installationsguide
USRMA-3102-01 2018-12 sv
Copyright CANON INC. 2018
Innehåll
Inledning ..............................................................................................................................................................
Så här använder du handboken
................................................................................................................................. 3
Beteckningar som används i den här handboken
Friskrivningsklausul
Copyright
2
...................................................................................................... 4
.................................................................................................................................................. 5
.................................................................................................................................................................. 6
Varumärken
.............................................................................................................................................................. 7
Om den här drivrutinen ........................................................................................................................... 9
Innan användning ......................................................................................................................................
12
Kontroll före installation ......................................................................................................................
14
Om installationen
................................................................................................................................................... 15
System- och tjänstekrav
.......................................................................................................................................... 17
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation
Om Viktigt-filen
......................................................................................... 19
...................................................................................................................................................... 20
Installation med installationsprogrammet ..........................................................................
22
Välja [Standard] för att installera
............................................................................................................................. 23
Välja [Anpassad] för att installera
............................................................................................................................ 29
Välja [USB-anslutning] för att installera
................................................................................................................... 34
Installation utan installationsprogrammet .........................................................................
Installera genom att ange en inf-fil
Installera med en WSD-port
39
.......................................................................................................................... 40
..................................................................................................................................... 42
Inställningar för installationen ....................................................................................................... 44
Byta till en standard-TCP/IP-port
Inställningar för att dela
............................................................................................................................. 45
......................................................................................................................................... 49
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver
Lägga upp klienter för en delad skrivare
.................................................................................................. 50
................................................................................................................ 51
Automatiskt ange funktionen för att hämta enhetsinformation
............................................................................... 53
Uppdatera installation och avinstallera .................................................................................. 57
Uppdatera drivrutinen
............................................................................................................................................ 58
Avinstallera drivrutinen
.......................................................................................................................................... 61
Sända fax ............................................................................................................................................................ 65
Ställa in enhetsinformation
..................................................................................................................................... 66
Sända ett fax från en dator
...................................................................................................................................... 68
I
Hur du ser efter i hjälpfunktionen
........................................................................................................................... 72
Felsökning .........................................................................................................................................................
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port
II
74
................................................................................. 75
Inledning
Inledning
Inledning ................................................................................................................................................................. 2
Så här använder du handboken ............................................................................................................................ 3
Beteckningar som används i den här handboken ............................................................................................. 4
Friskrivningsklausul .............................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Varumärken ........................................................................................................................................................... 7
1
Inledning
Inledning
Så här använder du handboken(P. 3)
Friskrivningsklausul(P. 5)
Copyright(P. 6)
Varumärken(P. 7)
2
Inledning
Så här använder du handboken
Detta förklarar saker som du bör känna till för att kunna använda den här handboken.
Beteckningar som används i den här handboken(P. 4)
3
Inledning
Beteckningar som används i den här handboken
Här förklaras symboler och inställningar som används i den här handboken.
Symboler som används i den här handboken
I den här handboken markeras anvisningar som måste följas vid användning av drivrutinen med följande
symboler.
VIKTIGT!
● Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder produkten på
rätt sätt och undviker skador på produkten eller annan egendom.
OBS!
● Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du
läser sådana meddelanden.
Om inställningar
I den här handboken betecknas inställningsnamn som visas på skärmen på följande sätt.
Exempel:
[Skicka]
[OK]
4
Inledning
Friskrivningsklausul
Informationen i detta dokument kan ändras utan att det meddelas.
CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE DET HÄR MATERIALET, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM DET SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ANVÄNDNINGSSYFTE ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR
MATERIALET ANVÄNDS.
5
Inledning
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, skrivas ut, lagras i ett återvinningssystem eller
översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt,
optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc.
6
Inledning
Varumärken
Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Andra produkt- och företagsnamn som omnämns kan vara varumärken och tillhör respektive ägare.
7
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen ................................................................................................................................. 9
8
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Denna drivrutin är en faxdrivrutin för Windows som stöder flerfunktionsenheter från Canon för användning på
kontoret.
Egenskaper
Du kan sända fax utan att skriva ut dokument eller bilder skapade på din dator.
● Minskar arbetstid och utskriftskostnad
● Sänder tydliga, klara bilder och fin text
Huvudfunktioner
Fästa ett försättsblad
Du kan fästa ett försättsblad till data som ska överföras. Mallar finns redan i drivrutinen. Objekt listade på
försättsbladet kan anpassas. När du skickar till flera destinationer kan du ändra informationen på försättsbladet
för varje destination.
Destinationshantering med en adressbok
Att registrera destinationer som används ofta i adressboken gör det enklare att ange destinationer. Du kan
exportera adressboken som en CSV-fil etc. Du kan även importera en adressbok som används för ett annat
program.
Detaljerade inställningar för överföringsdata
Du kan ange pappersformatet samt sidlayouten som ordnar siddata på varje pappersark.
Du kan även ange överföringstiden och ange ett e-postmeddelande för överföringsresultatet.
Stärka säkerheten
För att kunna undvika att sända faxet till fel destination kan du ställa in drivrutinen så att bekräftelseinmatning
av den angivna destinationen begärs. Du kan även registrera när, av vem, vad och var faxen överförs med
funktionen inloggningsautentisering och faxinformation samt funktionen bildlagring.
Om funktionen underadress stöds kan du sända fax till minnesrutor på destinationen.
OBS!
● Om du installerar Canon Driver Information Assist Service när du är ansluten lokalt eller delar en skrivare kan
du hämta enhetsinformation. I denna handbok hänvisas funktionen som används för att hämta
9
Om den här drivrutinen
enhetsinformation med Canon Driver Information Assist Service till funktionen hämtning av
enhetsinformation.
10
Innan användning
Innan användning
Innan användning ........................................................................................................................................... 12
11
Innan användning
Innan användning
● För att aktivera funktionerna som stöds av enheten som du använder och sänder fax med behöver du ställa
in alternativen för enheten. Alternativen för enheten kan hämtas från [Enhetsinställningar] fliken > [Hämta
enhetsinformation], men om du inte kan hämta dem, ställ in dem manuellt i fliken [Enhetsinställningar].
● Beroende på enheten noteras kanske inte jobb som sänts med fax från drivrutinen i loggen för PSutskriftsserver. Dessutom, den loggade informationen som skickas via NetWare kanske inte noteras korrekt.
● Om du väljer ett faxkort som inte är kompatibelt med skrivarmodellen som du använder, och väljer en linje
som inte matchar en giltig linje att skicka från finns det en möjlighet att faxen skickas via en annan linje.
● Om du ställer in en funktion i drivrutinen som inte stöds av enheten som du använder, kan det leda till ett
oavsiktligt överföringsresultat. Det kan även göra det omöjligt att sända fax.
● De funktioner du kan använda kan variera utifrån följande omständigheter.
- Den enhet du använder och dess inställningar
- Enhetens firmwareversion
- Enhetens alterantivstruktur
- Drivrutinsversionen
- Den datormiljö du använder
● Eftersom du inte kan visa inställningsskärmen för faxöverföring för drivrutinen när du sänder ett fax från
Windows Store-appen är antalet funktioner som du kan ställa in begränsade.
● Skärminnehållet, procedurerna etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som visas.
● I den här handboken förklaras exempel med Windows 10.
12
Kontroll före installation
Kontroll före installation
Kontroll före installation ............................................................................................................................. 14
Om installationen ................................................................................................................................................ 15
System- och tjänstekrav ...................................................................................................................................... 17
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation ............................................................................... 19
Om Viktigt-filen ................................................................................................................................................... 20
13
Kontroll före installation
Kontroll före installation
Detta förklarar vad du behöver bekräfta i förväg för att kunna installera drivrutinen korrekt.
Om installationen(P. 15)
System- och tjänstekrav(P. 17)
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation(P. 19)
Om Viktigt-filen(P. 20)
14
Kontroll före installation
Om installationen
Detta förklarar hur du väljer installationsmetod för drivrutinen och vad som krävs för att använda funktionen
för att hämta enhetsinformation.
Välja installationsmetod
För att installera drivrutinen måste du välja en installationsmetod som passar anslutningsmiljön för den enhet
du använder.
● I en TCP/IP-nätverksmiljö: välj [Standard] och installera
● I en USB-anslutningsmiljö: välj [USB-anslutning] och installera
Om du vill använda enheten i den följande anslutningsmiljön, välj [Anpassad] och installera.
● Nätverksanslutning annat än TCP/IP-protokoll.
● Parallell anslutning
Om det inte går att installera när du väljer [Standard] eller [USB-anslutning] kan du använda någon annan
installationsprocedur, t.ex. [Anpassad].
Vad som krävs för att använda funktionen för att hämta enhetsinformation
För funktionen för att hämta enhetsinformation kan sökvägen för att hämta enhetsinformation och Canon
Driver Information Assist Service-installationsmål osv. variera beroende på följande faktorer.
● Typ av utskriftskö (lokal skrivare eller nätverksskrivare)
● Enhetens anslutningsmetod (nätverksanslutning (LPR osv.) eller lokal anslutning (USB))
● Servermiljö (terminalserver eller XenApp/Presentation Server)
Det som krävs för Canon Driver Information Assist Service-installationsmål osv. för varje kombination av
ovanstående faktorer visas nedan.
För en lokal skrivare:
- Vid anslutning till nätverk: enhetsinformation kan hämtas med endast drivrutinen
- Vid lokal anslutning*: Canon Driver Information Assist Service måste vara installerad på samma dator
* För lokala anslutningar kanske du inte kan använda funktionen för att hämta enhetsinformation,
beroende på vilken enhet och nätverksmiljö du använder.
För en nätverksskrivare:
- Vid anslutning till en delad server: Canon Driver Information Assist Service måste vara installerad på
utskriftsservern
- Vid anslutning via IPP: enhetsinformation kan hämtas med endast drivrutinen (vid anslutning via IIS går
det inte att hämta konfigurationsinformation)
- Vid anslutning med SMB eller till en NetWare-skrivare: en adress måste ställas in med PortSetTool
PortSetTool är ett supportverktyg för inställningsadresser för portar vars adresser inte kan lösas. Den
stöder datorer med 64-bitar och Windows Server 2008/7/8.1/10/Server 2016.
Närliggande information
Om den här drivrutinen(P. 9)
Välja [Standard] för att installera(P. 23)
Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Välja [USB-anslutning] för att installera(P. 34)
15
Kontroll före installation
Installera genom att ange en inf-fil(P. 40)
16
Kontroll före installation
System- och tjänstekrav
Detta förklarar de systemmiljöer som krävs för att använda drivrutinen. Det förklarar även de tjänster och
miljöer som krävs när du vill använda funktionen för att hämta enhetsinformation.
Systemkrav
Operativsystem
Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
För serverbaserade datormiljöer:
Operativsystems i servermiljö
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Serverkomponenter
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808
VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
Operativsystem för en klusterserver
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016
Dator
Alla datorer där ovanstående operativsystem fungerar på ett korrekt sätt.
OBS!
● Mer information om senaste status för operativsystem som stöds och Service Pack finns på Canons
webbplats (http://www.canon.com/).
Kombinationer av språk för drivrutin och visning av operativsystem
Beroende på kombinationen av språk för drivrutin och visning av operativsystem kan inte korrekt drift
garanteras. Vi rekommenderar att installerar med det valda standardspråket när installationsrutinen inleder.
17
Kontroll före installation
Understödda språk för drivrutin
Engelsk / Arabisk / Baskiska / Katalanska / Förenklad kinesiska / Traditionell kinesiska / Tjeckiska / Danska /
Nederländska / Finska / Franska / Tyska / Ungerska / Italienska / Koreanska / Malajiska / Norska / Polska /
Portugisiska / Ryska / Slovakiska / Spanska / Svenska / Thailändska / Turkiska
Omfattning av garanterad drift
Installerat med språk som matchar
operativsystemet
Språk för operativsystem
omfattat i de understödda
språken för drivrutiner
Språk för operativsystem inte
omfattat i de understödda språken
för drivrutiner
Garanterat
--
Installerat med språk som inte matchar Garanterat*
operativsystemet
Inte garanterat*
* Drift garanteras endast för installation med engelska. Dock kan layouten vara osammanhängande eller drivrutinen visas
inte korrekt.
Tjänster som krävs för funktionen för att hämta enhetsinformation
Om du vill använda funktionen för att hämta enhetsinformation behöver du följande tjänster och miljöer.
Operativsystemtjänster
Du kan endast använda funktionen för att hämta enhetsinformation när alla nedanstående tjänster installerats
på operativsystemet och inte angetts till [Inaktiverad].
● Remote Procedure (RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
Protokoll
UDP eller TCP (IPv4 eller IPv6)
Enhetsanslutningskonfigurationer som stöds
Vid anslutning till nätverk: TCP/IP eller IPX (behöver ställas in med PortSetTool)
Vid lokal anslutning (32-bitars): USB eller Centronix
18
Kontroll före installation
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före
installation
Detta förklarar förberedelserna för att installera drivrutinen korrekt samt försiktighetsåtgärder som ska vidtas
vid installation.
Förberedelser för installation
Utför följande innan du installerar drivrutinen.
Skaffa installationsprogrammet
Du kan skaffa installationsprogrammet på följande sätt.
● Ladda ned från webbplatsen (32-bitars- och 64-bitarsversioner)
Hämta Setup-versionen av drivrutinen från Canons webbplats (http://www.canon.com/). Om du laddar ned
inf-versionen utför du installationen genom att använda en installationsprocedur som använder inf-filen.
● Levererad CD-ROM
Om installationen(P. 15)
När du har kontrollerat installationen översiktligt väljer du en installationsmetod som passar
anslutningsmiljön för den enhet du använder. Om du vill använda funktionen för att hämta enhetsinformation
kontrollerar du vad som krävs för att använda funktionen för att hämta enhetsinformation.
Försiktighetsåtgärder vid installation
Kontrollera följande när du installerar.
● Om en skärm kräver att du tillåter ändringar till datorn visas, tillåt ändringarna.
● Om en Windows-säkerhetsskärm som indikerar att utgivaren för drivrutinen inte kan verifieras visas, tillåt
installationen.
● När drivrutininformation med hjälp av Canon Driver Information Assist Service begärs, och om en varning
gällande borttagning av blockering av Windows brandvägg visas, ta bort blockeringen.
● Om du använder installeraren för att installera en drivrutin kan du uppdatera befintliga drivrutiner samtidigt
som du installerar den nya.
● När du uppdaterar en befintlig drivrutin, matcha språket som ska installeras med den befintliga drivrutinen.
● Språket kan inte ändras efter installation.
Närliggande information
Välja [Standard] för att installera(P. 23)
Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Välja [USB-anslutning] för att installera(P. 34)
Installera genom att ange en inf-fil(P. 40)
19
Kontroll före installation
Om Viktigt-filen
I Viktigt-filen finns nedskrivna försiktighetsåtgärder vid installation och användning av drivrutiner.
Viktigt-filen har sparats med följande namn i drivrutinens paketmapp.
Readme_sv-SE.hta
Om du installerar med hjälp av installationsprogrammet kan du se Viktigt på skärmen för val [Faxinstallation].
20
Installation med installationsprogrammet
Installation med
installationsprogrammet
Installation med installationsprogrammet ...................................................................................... 22
Välja [Standard] för att installera ....................................................................................................................... 23
Välja [Anpassad] för att installera ...................................................................................................................... 29
Välja [USB-anslutning] för att installera ............................................................................................................ 34
21
Installation med installationsprogrammet
Installation med installationsprogrammet
Detta förklarar proceduren för att installera med det installationsprogram som finns på den medföljande CDROM-skivan eller med ett installationsprogram som hämtats från webbplatsen.
Välj den procedur som är bäst lämpad för enhetens anslutningskonfiguration och installationsmetoden.
Välja [Standard] för att installera(P. 23)
Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Välja [USB-anslutning] för att installera(P. 34)
22
Installation med installationsprogrammet
Välja [Standard] för att installera
Detta förklarar proceduren för att automatiskt söka efter en enhet i ett nätverk och installera en drivrutin
([Standard]).
Förutsättningar
● System- och tjänstekrav(P. 17)
● Enheten är en som ligger i samma delnät som den dator du använder (för TCP/IP-nätverksmiljöer)
● Aktivera inställningar för både [Använd WSD] och [Inställningar för Multicast Discovery] på enheten (för
nätverksmiljöer som använder WSD)
● Välja enhetens sidbeskrivningsspråk (plug & play)
Ange [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha den drivrutin du använder. Mer information om
inställningsmetoden finns i enhetens handbok.
● Enheten måste finnas i samma undernät som den dator du använder.
● Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation(P. 19)
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedur
1
Starta installeraren.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen
Avkomprimera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter avkomprimeringen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM
(1) Sätt in CD-ROM-skivan i datorn → klicka på [Installation].
(2) På skärmen [Installation] bekräftar du drivrutinen → klicka på [Installation].
Om menyn CD-ROM inte visas ska du klicka på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe]-fil inte finns: Kör [Setup.exe] -filen i drivrutinsmappen för CD-ROM.
2
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
3
Läs licensavtalet → klicka på [Ja].
23
Installation med installationsprogrammet
4
Välj [Standard] → klicka på [Nästa].
[Återaktivera faxar i viloläge och sök]: Välj detta när du vill identifiera enheter i nätverket som är i viloläge.
5
Markera önskade poster → klicka på [Nästa].
[Process för att installera faxdrivrutinen]: Välj detta vid behov om det redan finns en installerad drivrutin.
[Canon Driver Information Assist Service]: Välj detta när du vill använda funktionen för att hämta
enhetsinformation.
24
Installation med installationsprogrammet
6
Välj den enhet du vill installera i [Faxlista].
Om enheten inte visas i [Faxlista] klickar du på [Sök igen]. Om du fortfarande inte hittar enheten väljer du
[Anpassad] och installerar.
Fliken [IPv4-enheter]/[IPv6-enheter]: Du kan växla visningsenheter genom att klicka på flikarna.
OBS!
● Om du inte kan identifiera en enhet ansluten via en WSD-port kan det bero på ett problem med
operativsystemet eller enhetsinställningarna. Se följande för att göra så att enheten visas i sökresultaten.
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port(P. 75)
25
Installation med installationsprogrammet
7
Om du vill ändra enhetens namn eller ange den som standardenhet väljer du [Ställ in
faxinformation] → klicka på [Nästa].
Om du inte vill ändra enhetens namn eller ange den som standardenhet klickar du på [Nästa] och går till steg
9.(P. 28)
26
Installation med installationsprogrammet
8
Ändra [Faxnamn] om det behövs → klicka på [Nästa].
[Ange som standard]: Välj detta om du vill att denna enhet ska vara den enhet som normalt används.
[Använd som delad fax]: Välj detta om du vill konfigurera delade inställningar för enheten.
Du kan inte välja [Faxnamn] om enheten är ansluten via en WSD-port.
27
Installation med installationsprogrammet
9
Markera [Faxlista för drivrutininstallation] → klicka på [Starta].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
10
Klicka på [Starta om] (eller [Avsluta]).
Den installerade enheten visas i [Enheter och skrivare] i Windows Kontrollpanelen.
Närliggande information
Om installationen(P. 15)
Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver(P. 50)
28
Installation med installationsprogrammet
Välja [Anpassad] för att installera
Detta förklarar proceduren för att manuellt ange den port som ska användas för en nätverksanslutning eller en
lokal anslutning och installera drivrutinen. Förutom befintliga portar kan du lägga till en standard-TCP/IP-port
eller nätverksskrivarport.
Förutsättningar
● System- och tjänstekrav(P. 17)
● Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation(P. 19)
● Bekräfta den port som ska anges
Ange en standard-TCP/IP-port eller en nätverksskrivarport. Du kan ange en port som redan är registrerad.
Du kan välja en tillfällig port ([LPT1] osv.) och ställa in den när installationen är klar.
● Bekräfta enhetens namn och IP-adress (om du lägger till en standard-TCP/IP-port).
Du måste ange enhetsnamn och IP-adress när du lägger till en standard-TCP/IP-port och installerar. Namnet
på skrivaren bör vara det namn som används för skrivaren i nätverket. Om du inte känner till enhetsnamnet
eller IP-adressen kontaktar du din nätverksadministratör.
● Bekräfta den kö som anges för varje port (om målenheten visas i det följande).
Om en valfri extern skrivarserver är kopplad till målenheten måste du ange kö efter att du valt port. Klicka på
"Öppna detaljer" och bekräfta den kö som motsvarar vald port.
Ange de köer som motsvarar porten.
För LPR:
För Windows TCP/IP, ange ett könamn för Print, Hold och Direct i spalten [Könamn].
För RAW:
Den kö som ska anges bestäms av portnumret.
9100: Print, Hold eller Direct
9101: Direct kö
9102: Print kö
9103: Hold kö
För SMB:
När du väljer enheten i nätverksträdet visas tre köer. Välj en av de köer som visas.
För NetWare:
Beroende på vilken enhet du använder, stäng av bannerinställningen.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedur
1
Starta installeraren.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen
Expandera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter expansionen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM
(1) Sätt in CD-ROM-skivan i datorn → klicka på [Installation].
29
Installation med installationsprogrammet
(2) På skärmen [Installation] bekräftar du drivrutinen → klicka på [Installation].
Om menyn CD-ROM inte visas ska du klicka på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande visas som ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas:
Verkställ [MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe]-fil inte finns: Kör [Setup.exe] -filen i drivrutinsmappen för CD-ROM.
2
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
3
Läs licensavtalet → klicka på [Ja].
4
Välj [Anpassad] → klicka på [Nästa].
5
Markera önskade poster → klicka på [Nästa].
[Process för att installera faxdrivrutinen]: Välj detta vid behov om det redan finns en installerad drivrutin.
[Canon Driver Information Assist Service]: Välj detta när du vill använda funktionen för att hämta
enhetsinformation.
30
Installation med installationsprogrammet
6
Ange en port.
Portar kan anges om du använder en enhet som inte stöder Netware eller IPP är LPR, RAW och SMB.
Om du använder en befintlig port väljer du porten i [Port] → gå till steg 8.(P. 32) Om du vill ange porten efter
installationen väljer du en tillfällig port ([LPT1] osv.) → gå till steg 8.(P. 32)
31
Installation med installationsprogrammet
7
Klicka på [Lägg till port] → välj porttypen ([Standard TCP/IP Port], [WSD Port], eller
[Nätverk]) från [Port att lägga till] → klicka på [OK].
När du lägger till en nätverksskrivarport:
Markera den nätverksskrivare som ska användas → klicka på [OK] → fortsätt till steg 8.(P. 32)
När du lägger till en standard-TCP/IP-port:
Ange enhetsnamn eller IP-adress enligt instruktionerna i guiden.
Fältet [Portnamn] fylls i automatiskt. Ändra portnamnet om det behövs.
När en WSD-port läggs till:
Ange IP-adressen eller värdnamnet → klicka på [OK] → fortsätt till steg 8.(P. 32)
OBS!
● Om skärmen [Ytterligare portinformation krävs] eller [Ytterligare portinformation krävs] visas utför du en av
följande procedurer.
- Återgå till föregående skärm i guiden → ange informationen i [Värddatornamn eller IP-adress] igen →
klicka på [Nästa].
- Välj [Standard] för [Enhetstyp] → välj [Canon Network Printing Device with P9100] → klicka på [Nästa].
Beroende på vilken enhet du använder kan den typ av enhet som går att välja i [Ytterligare
portinformation krävs] och [Ytterligare portinformation krävs] > [Enhetstyp] > [Standard] vara olika.
8
Ändra [Faxnamn] om det behövs → klicka på [Nästa].
[Ange som standard]: Välj detta om du vill att denna enhet ska vara den enhet som normalt används.
[Använd som delad fax]: Välj detta om du vill konfigurera delade inställningar för enheten.
32
Installation med installationsprogrammet
Om du har lagt till eller valt en nätverksskrivarport kan du inte ange [Faxnamn] och [Använd som delad fax].
9
Markera [Faxlista för drivrutininstallation] → klicka på [Starta].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
10
Klicka på [Starta om] (eller [Avsluta]).
Den installerade enheten visas i [Enheter och skrivare] i Windows Kontrollpanelen.
Närliggande information
Om installationen(P. 15)
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver(P. 50)
Byta till en standard-TCP/IP-port(P. 45)
33
Installation med installationsprogrammet
Välja [USB-anslutning] för att installera
Detta förklarar proceduren för att ansluta en enhet och en dator med USB-sladd och installera en drivrutin.
VIKTIGT!
● Om du ansluter via USB och installerar går det inte att installera Canon Driver Information Assist Service
samtidigt. Därför kan du inte använda funktionen för att hämta enhetsinformation i befintligt skick. Om du
vill använda den installerar du Canon Driver Information Assist Service efter att du installerat drivrutinen. För
USB-anslutningar kanske du inte kan använda funktionen för att hämta enhetsinformation, beroende på
vilken enhet och nätverksmiljö du använder.
Förutsättningar
● System- och tjänstekrav(P. 17)
● Installation av tillvalet USB-gränssnittskort (om detta krävs för den enhet du använder)
● Enhetens funktionsinställningar för att välja sidbeskrivningsspråk (Plug & Play) (om detta krävs för den enhet
du använder)
Ange [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha den drivrutin du använder. Mer information om
inställningsmetoden finns i enhetens handbok.
● Bekräfta att målenheten stöder version 9.00 eller tidigare faxdrivrutiner.
● Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation(P. 19)
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedur
1
Stäng av skrivaren.
2
Starta installeraren.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen
Avkomprimera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter avkomprimeringen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM
(1) Sätt in CD-ROM-skivan i datorn → klicka på [Installation].
(2) På skärmen [Installation] bekräftar du drivrutinen → klicka på [Installation].
Om menyn CD-ROM inte visas ska du klicka på "Öppna detaljer".
Starta installationsprogrammet genom att följa nedanstående procedur.
- Om ett meddelande ber dig att sätta i en CD-ROM visas eller om Windows Explorer visas: Verkställ
[MInst.exe].
- Om inget visas: Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
- Om ovanstående [MInst.exe]-fil inte finns: Kör [Setup.exe] -filen i drivrutinsmappen för CD-ROM.
34
Installation med installationsprogrammet
3
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
4
Läs licensavtalet → klicka på [Ja].
5
Välj [USB-anslutning] → klicka på [Nästa].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
6
När följande skärm visas ansluter du skrivaren till datorn med en USB-sladd → slå på
skrivaren.
35
Installation med installationsprogrammet
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
Om installationen misslyckas på skärmen ovan klickar du på "Öppna detaljer".
Installera om efter att du utfört följande procedur.
(1) Anslut enheten till datorn med en USB-sladd → slå på skrivaren.
(2) Visa [Enhetshanteraren].
I Windows 10/Server 2016
Högerklicka på [
] → klicka på [Enhetshanteraren].
I Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Maskinvara och ljud] > [Enhetshanteraren].
I Windows Server 2008
Visa [Kontrollpanelen] > [System och underhåll] > [Enhetshanteraren].
(3) Högerklicka på namnet på målenheten, som visas i [Andra enheter] → klicka på [Ta bort].
(4) Bekräfta enhetsnamnet.
Canon + <modellnamn>
7
Klicka på [Starta om] (eller [Avsluta]).
36
Installation med installationsprogrammet
Den installerade enheten visas i [Enheter och skrivare] i Windows Kontrollpanelen.
Närliggande information
Om installationen(P. 15)
Automatiskt ange funktionen för att hämta enhetsinformation(P. 53)
37
Installation utan installationsprogrammet
Installation utan
installationsprogrammet
Installation utan installationsprogrammet ..................................................................................... 39
Installera genom att ange en inf-fil ................................................................................................................... 40
Installera med en WSD-port ................................................................................................................................ 42
38
Installation utan installationsprogrammet
Installation utan installationsprogrammet
Detta förklarar proceduren för att installera drivrutinen utan att använda det vanliga installationsprogrammet.
Installera genom att ange en inf-fil(P. 40)
Installera med en WSD-port(P. 42)
39
Installation utan installationsprogrammet
Installera genom att ange en inf-fil
Du kan installera en drivrutin genom att ange inf-fil med funktionen Lägg till skrivare i Windows. Följande
förklaring ges för installationen med en TCP/IP-standardport.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Bekräfta enhetens IP-adress.
● Förbered inf-filen.
Hämta drivrutinen från Canon-webbsidan (http://www.canon.com/) eller den medföljande CD-ROM, och
förbered filen inf.
● inf-filen lagras i mappen [Driver] inuti mappen för den drivrutin du har hämtat.
● [Skrivbord] skärmdisplay (när Windows används 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedur
1
Starta guiden Lägg till skrivare i Windows.
Vid start från [Inställningar] (endast Windows 10/Server 2016)
(1) Klicka på [Enheter] → klicka på [Lägg till en skrivare eller skanner] från [Skrivare och skannrar].
(2) Klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
Vid start från kontrollpanelen
(1) Visa [Enheter och skrivare] → klicka på [Lägg till skrivare].
(2) När skärmen för att välja en enhet visas, klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
2
Välj lokalt skrivartillägg och fortsätt till nästa skärm.
3
Välj [Skapa en ny port] → välj [Standard TCP/IP Port] från [Porttyp] → klicka på [Nästa].
4
Ange enhetens IP-adress i [Värddatornamn eller IP-adress] → följ anvisningarna på
skärmen.
Om det inte går att hitta enheten kan det gå att identifiera den som en okänd enhet. Klicka i så fall på "Öppna
detaljer".
(1) Visa [Enhetshanteraren].
I Windows 10/Server 2016
Högerklicka på [
] → klicka på [Enhetshanteraren].
I Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Maskinvara och ljud] > [Enhetshanteraren].
I Windows Server 2008
Visa [Kontrollpanelen] > [System och underhåll] > [Enhetshanteraren].
40
Installation utan installationsprogrammet
(2) Välj [Andra enheter] > [Okänd enhet] → välj [Uppdatera drivrutin] i menyn [Åtgärd].
(3) I guiden uppdatera drivrutinsprogramvara klickar du på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns
på datorn] → klicka på [Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn].
(4) Välj [Skrivare] från [Vanliga maskinvarutyper] → klicka på [Nästa].
5
På skärmen [Lägg till skrivare] klickar du på [Disk finns].
6
Klicka på [Bläddra] → välj den förberedda filen inf.
7
Välj den enhet du vill använda i [Skrivare] → klicka på [Nästa].
8
Installera drivrutinen genom att följa anvisningarna på skärmen → klicka på [Slutför].
Den installerade enheten visas i [Enheter och skrivare] i Windows Kontrollpanelen.
Närliggande information
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation(P. 19)
Byta till en standard-TCP/IP-port(P. 45)
41
Installation utan installationsprogrammet
Installera med en WSD-port
Detta förklarar proceduren för att söka efter enheter i ett nätverk från Windows med en WSD-port (Web
Services on Devices) och installera drivrutinen.
Du kan inte installera flera drivrutiner på den dator där du vill installera en drivrutin med en WSD-port. Om du
installerar en ny drivrutin måste du först avinstallera de befintliga drivrutinerna. Om du vill installera flera
drivrutiner delar du en TCP/IP-port.
Förutsättningar
● Enhetens funktionsinställningar för att välja sidbeskrivningsspråk (Plug & Play)
Ange [PDL-val (Plug and play)] på enheten för att matcha den drivrutin du använder. Mer information om
inställningsmetoden finns i enhetens handbok.
● Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Ange en tillfällig port ([LPT1] osv.) och installera drivrutinen.
Procedur
1
Visa [Enheter och skrivare] → klicka på [Lägg till en enhet].
2
Välj målenheten → klicka på [Nästa].
Den installerade enheten visas i [Enheter och skrivare] i Windows Kontrollpanelen.
OBS!
● När installationen är klar behövs inte den skrivarikon som läggs till efter installationen och visar den tillfälliga
porten. Du tar bort ikonen genom att högerklicka på den → klicka på [Ta bort enhet] eller [Avinstallera].
Närliggande information
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation(P. 19)
42
Inställningar för installationen
Inställningar för installationen
Inställningar för installationen ............................................................................................................... 44
Byta till en standard-TCP/IP-port ....................................................................................................................... 45
Inställningar för att dela .................................................................................................................................... 49
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver ......................................................................................... 50
Lägga upp klienter för en delad skrivare ........................................................................................................ 51
Automatiskt ange funktionen för att hämta enhetsinformation .................................................................... 53
43
Inställningar för installationen
Inställningar för installationen
Detta förklarar procedurer för att ändra vilken port som används av en enhet, konfigurera inställningar för
skrivardelning samt att ställa in skrivaren så att du kan använda funktionen för att hämta enhetsinformation.
I detta kapitel finns information om du behöver konfigurera inställningar för att de ska stämma med den miljö
du använder.
Byta till en standard-TCP/IP-port(P. 45)
Inställningar för att dela(P. 49)
Automatiskt ange funktionen för att hämta enhetsinformation(P. 53)
44
Inställningar för installationen
Byta till en standard-TCP/IP-port
Detta förklarar proceduren för att ändra den port som används av en nätverksansluten enhet till en standardTCP/IP-port. Om du tillfälligt anger en port för enheten när du installerar drivrutinen kan du ändra den till
korrekt port med den här proceduren.
Förutsättningar
● Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Ange en tillfällig port ([LPT1] osv.) och installera drivrutinen med [Anpassad].
● Bekräfta enhetsnamn och IP-adress
Du måste ange enhetsnamn och IP-adress när du lägger till en standard-TCP/IP-port. Namnet på skrivaren
bör vara det namn som används för skrivaren i nätverket. Om du inte känner till enhetsnamnet eller IPadressen kontaktar du din nätverksadministratör.
● Bestämma vilket protokoll som ska användas
LPR: Det protokoll som vanligen används av TCP/IP.
Raw: Ett protokoll som kan användas med Windows. Det överför data med högre hastighet än LPR.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
Procedur
1
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
2
Högerklicka på enheten → klicka på [Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper].
3
Klicka på fliken [Portar] → [Lägg till port].
45
Inställningar för installationen
4
5
I dialogrutan [Skrivarportar] väljer du [Standard TCP/IP Port] från [Tillgängliga
porttyper] → klicka på [Ny port].
Ange enhetsnamn eller IP-adress enligt instruktionerna i guiden.
Fältet [Portnamn] fylls i automatiskt. Ändra portnamnet om det behövs.
OBS!
● Om skärmen [Ytterligare portinformation krävs] eller [Ytterligare portinformation krävs] visas utför du en av
följande procedurer.
- Återgå till föregående skärm i guiden → ange informationen i [Värddatornamn eller IP-adress] igen →
klicka på [Nästa].
- Välj [Standard] för [Enhetstyp] → välj [Canon Network Printing Device with P9100] → klicka på [Nästa].
Beroende på vilken enhet du använder kan den typ av enhet som går att välja i [Ytterligare
portinformation krävs] och [Ytterligare portinformation krävs] > [Enhetstyp] > [Standard] vara olika.
6
Klicka på [Slutför].
7
I dialogrutan [Skrivarportar] klickar du på [Stäng].
46
Inställningar för installationen
8
Klicka på [Konfigurera port].
9
Ange en port.
Om du använder LPR:
(1)Välj [LPR] för [Protokoll] → ange en av utskriftsköerna för [Könamn] i [Inställningar för LPR].
LP: Utskrift sker i enlighet med skrivarens buffringsinställningar. Den här inställningen är den som normalt
används.
BUFFRA: Utskriftsjobben buffras alltid på hårddisken, oavsett skrivarens inställningar.
DIREKT: Utskriftsjobben buffras aldrig på hårddisken, oavsett skrivarens inställningar.
(2) Klicka på [OK].
47
Inställningar för installationen
Om du använder Raw:
(1)Välj [Raw] för [Protokoll] → klicka på [OK].
10
Klicka på [Stäng].
48
Inställningar för installationen
Inställningar för att dela
Detta förklarar proceduren för att dela en skrivare med datorer i samma nätverk.
Du kan ange en dator som är ansluten till en enhet som utskriftsserver, och ange datorer i samma nätverk som
klienter.
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver(P. 50)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 51)
49
Inställningar för installationen
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver
Detta förklarar proceduren för att ange en dator som är ansluten till en skrivare som utskriftsserver. För att
använda den som utskriftsserver installerar du Canon Driver Information Assist Service och konfigurerar
inställningar för skrivarresursen.
När datorer i samma nätverk som utskriftsservern (klienter) är anslutna till utskriftsservern kan du även ange
att de automatiskt ska ladda ned en alternativ drivrutin från utskriftsservern. En alternativ drivrutin är en
drivrutin som gör att klienter med andra operativsystem än utskriftsserverns kan använda den delade
skrivaren.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
Procedur
1
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
2
Välj [Standard] eller [Anpassad] → klicka på [Nästa].
3
Markera kryssrutan Canon Driver Information Assist Service → klicka på [Nästa].
4
5
Välj [Ställ in faxinformation] i fönstret [Välj faxar som ska installeras] → klicka på
[Nästa].
Välj [Använd som delad fax] → byt [Delad som] om nödvändigt → klicka på [Nästa].
[Drivrutiner att lägga till]: Markera detta om du vill ange att skrivaren ska kunna ladda ned alternativa
drivrutiner till klienterna.
6
Följ anvisningarna på skärmen → klicka på [Starta om] eller [Avsluta].
Närliggande information
Välja [Standard] för att installera(P. 23)
Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 51)
50
Inställningar för installationen
Lägga upp klienter för en delad skrivare
Detta förklarar proceduren för att installera en drivrutin med stöd för delade skrivare för att kunna lägga upp
datorer i samma nätverk som utskriftsservern som klienter.
Förutsättningar
● Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver(P. 50)
Om utskriftsservern och klienterna har olika operativsystem installerar du drivrutinerna för de
operativsystem som stöds av klienterna på utskriftsservern.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
OBS!
● Matcha drivrutinens språk med utskriftsservern och klienten.
Procedur
1
Visa [Nätverk] i Windows Explorer.
2
Dubbelklicka på den dator (skrivarserver) som du har ställt in för skrivardelning.
3
Dubbelklicka på ikonen för enheten för installation.
4
Klicka på [Ja] i det meddelande som visas.
5
Följ instruktionerna i guiden.
6
Starta om datorn när installationen är klar.
Den installerade enheten visas i [Enheter och skrivare] i Windows Kontrollpanelen.
OBS!
● Kontrollera att de drivrutiner som installerats på klienterna alltid är i det senaste tillståndet, så att de
stämmer med den drivrutin som installerats på utskriftsservern. Om drivrutinsversionen på klienterna är
äldre än den på utskriftsservern kanske inställningarna för serverns drivrutin inte stämmer med
inställningarna på klienterna.
51
Inställningar för installationen
Närliggande information
Uppdatera drivrutinen(P. 58)
52
Inställningar för installationen
Automatiskt ange funktionen för att hämta
enhetsinformation
Detta förklarar proceduren för att installera Canon Driver Information Assist Service för att automatiskt ange
funktionen för att hämta enhetsinformation. Följ den här proceduren om du vill aktivera användning av
funktionen för att hämta enhetsinformation när drivrutinen installerats.
Förutsättningar
● Om installationen(P. 15)
Huruvida du behöver installera Canon Driver Information Assist Service och vad som ska installeras för att du
ska kunna använda funktionen för att hämta enhetsinformation beror på typen av skrivarkö, enhetens
anslutningsmetod och servermiljön. Installera Canon Driver Information Assist Service efter att du har
verifierat miljön för den enhet du använder.
● System- och tjänstekrav(P. 17)
● Drivrutinsinstallation
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
Procedur
1
Starta installationsprogrammet → följ instruktionerna på skärmen.
2
Välj [Anpassad] → klicka på [Nästa].
53
Inställningar för installationen
3
Avbryt valet av drivrutin → välj [Canon Driver Information Assist Service] → klicka på
[Nästa].
Fortsätt med installationen enligt instruktionerna på skärmen.
54
Inställningar för installationen
4
Klicka på [Starta om] (eller [Avsluta]).
Närliggande information
Välja [Anpassad] för att installera(P. 29)
55
Uppdatera installation och avinstallera
Uppdatera installation och
avinstallera
Uppdatera installation och avinstallera ............................................................................................. 57
Uppdatera drivrutinen ........................................................................................................................................ 58
Avinstallera drivrutinen ...................................................................................................................................... 61
56
Uppdatera installation och avinstallera
Uppdatera installation och avinstallera
Detta förklarar proceduren för att uppdatera drivrutinen till en ny version och proceduren för att avinstallera en
drivrutin som inte längre behövs.
Uppdatera drivrutinen(P. 58)
Avinstallera drivrutinen(P. 61)
57
Uppdatera installation och avinstallera
Uppdatera drivrutinen
Detta förklarar proceduren för att uppdatera en installerad drivrutin till en ny version.
Du kan även uppdatera alternativa drivrutiner som installerats i en skrivarservers klienter. Om du däremot
använder en drivrutin som uppdaterats på skrivarservern från en klient avinstallerar du den drivrutin du
använder och installerar om den.
Förutsättningar
● Drivrutinsinstallation
● Skaffa installationsprogrammet
Du kan ladda ned installationsprogrammet för uppdateringen från Canons webbplats (http://
www.canon.com/).
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
OBS!
● När du uppdaterar en befintlig drivrutin, matcha språket som ska installeras med den befintliga drivrutinen.
Procedur
1
Starta installeraren.
Avkomprimera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. m installationsprogrammet inte startar
automatiskt efter avkomprimeringen dubbelklickar du på [Setup.exe].
2
Välj ett språk → klicka på [Nästa].
3
Läs licensavtalet → klicka på [Ja].
4
Välj [Anpassad] → klicka på [Nästa] i det meddelande som visas.
58
Uppdatera installation och avinstallera
5
Välj [Uppdatera befintliga faxdrivrutiner] för [Process för att installera faxdrivrutinen]
→ klicka på [Nästa].
[Canon Driver Information Assist Service]: Välj detta när du vill använda funktionen för att hämta
enhetsinformation.
59
Uppdatera installation och avinstallera
6
Markera [Faxlista för drivrutininstallation] → klicka på [Starta].
7
Klicka på [Avsluta].
Starta om datorn när du får upp ett meddelande där det står att du ska göra det.
OBS!
● Om du använder installeraren för att installera en drivrutin kan du uppdatera befintliga drivrutiner samtidigt
som du installerar den nya.
Närliggande information
Konfigurera inställningar för delad utskriftsserver(P. 50)
Lägga upp klienter för en delad skrivare(P. 51)
60
Uppdatera installation och avinstallera
Avinstallera drivrutinen
Detta förklarar proceduren för att avinstallera en drivrutin.
Det finns två sätt att avinstallera: starta avinstallationsprogrammet från Windows eller använda
avinstallationsfilen.
Förutsättningar
● Drivrutinsinstallation
● Den drivrutin som ska avinstalleras installerades inte med WSD
Drivrutiner som har installerats med WSD måste avinstalleras från [Enheter och skrivare] i Windows
Kontrollpanelen.
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● [Skrivbord] visas på skärmen (om du använder Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
Procedur
Avinstallera med avinstallationsprogrammet
1
Starta drivrutinens avinstallationsprogram.
I Windows 10/Server 2016
(1) Visa [Inställningar] > [Appar] eller [System] > [Appar och funktioner].
(2) Välj den drivrutin du vill avinstallera → klicka på [Avinstallera].
I andra operativsystem än ovanstående
(1) Visa [Kontrollpanelen] > [Program] > [Avinstallera ett program].
(2) Välj den drivrutin du vill avinstallera → klicka på [Avinstallera/ändra].
2
Välj namnet på den enhet du vill avinstallera → klicka på [Ta bort].
[Rensa]: Klicka här om du samtidigt vill ta bort alla filer och all registerinformation för alla drivrutiner som visas i
listan, inte bara den drivrutin som är markerad. Klicka på [Ta bort] om du vill utföra en normal avinstallation av
drivrutinen.
61
Uppdatera installation och avinstallera
3
Om ett meddelande om att bekräfta borttagning visas klickar du på [Ja].
4
På skärmen [Ta bort fax] klickar du på [Avsluta].
Avinstallera med avinstallationsfilen
Du kan avinstallera drivrutinen med den avinstallationsfil som finns på den medföljande CD-ROM eller i mappen
för den nedladdade drivrutinen.
1
Dubbelklicka på en av följande filer.
● När du använder filen i mappen för den nedladdade drivrutinen
Använd [UNINSTAL.exe]-filen som motsvar drivrutinen i följande mapp.
<installationsmapp>\Canon\PrnUninstall
● När du använder filen i mappen för den nedladdade drivrutinen
Använd följande fil i mappen som motsvarar drivrutinen och miljön.
misc\UNINSTAL.exe
2
Gå till 2.(P. 61) i " Avinstallera med avinstallationsprogrammet(P. 61) ".
62
Uppdatera installation och avinstallera
Närliggande information
Installera med en WSD-port(P. 42)
63
Sända fax
Sända fax
Sända fax .............................................................................................................................................................. 65
Ställa in enhetsinformation ................................................................................................................................ 66
Sända ett fax från en dator ................................................................................................................................. 68
Hur du ser efter i hjälpfunktionen ..................................................................................................................... 72
64
Sända fax
Sända fax
Detta förklarar förberedelserna innan man sänder ett fax, själva faxproceduren samt hur du använder
hjälpfunktionen.
Ställa in enhetsinformation(P. 66)
Sända ett fax från en dator(P. 68)
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 72)
65
Sända fax
Ställa in enhetsinformation
I de följande fallen kan det vara nödvändigt att ställa in alternativen på enheten enligt detta förfarande.
● Enhetsinformationen hämtades inte under installation.
● Enhetsfunktionen och alternativen är inte inställda korrekt i fliken [Enhetsinställningar].
● Ett alternativ har lagts till enheten.
● Inställningar för faxöverföringen för enheten har ändrats.
Förutsättningar
● Drivrutinsinstallation
● Inställningar på enheten
- Om enheten ansluts via en WSD-port, är [Använd WSD-sökning] redan aktiverat.
- Om enheten ansluts genom att du anger en TCP/IP-standardport, är [Hämta skrivarhanteringsinformation från värd] redan aktiverat.
För mer information, se enhetens användarhandbok.
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
3
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten att ställa in → välj [Egenskaper för skrivare] från
menyn som visas.
Visa fliken [Enhetsinställningar].
66
Sända fax
4
Klicka på [Hämta enhetsinformation].
5
Om meddelandet "Vill du ta hämta enhetsinformationen?" visas klickar du på [Ja].
Om informationen har hämtats bekräftar du den automatiskt inställda konfigurationen.
Om informationen inte har hämtats konfigurerar du inställningen manuellt. Ange de alternativ som hör till
enheten.
6
Klicka på [Detaljerade inställningar] → ställ in efter behov.
Objekten i [Detaljerade inställningar] är inte inställda automatiskt. Ställ in dem manuellt vid behov.
7
På fliken [Enhetsinställningar], klicka på [OK] eller [Tillämpa].
Närliggande information
Automatiskt ange funktionen för att hämta enhetsinformation(P. 53)
67
Sända fax
Sända ett fax från en dator
Detta förklarar det grundläggande förfarandet för faxöverföring från en dator med dokument skapade i ett
program.
Hänvisa även till hjälpen gällande objekt i drivrutinens inställningsskärm.
OBS!
● När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.
Förutsättningar
● Ställa in enhetsinformation(P. 66)
Om du inte kan hämta enhetsinformationen behöver du manuellt ställa in alternativ installerade på enheten.
Procedur
1
2
Välj [Skriv ut] på programmets meny.
Markera enheten → klicka på [Inställningar], [Egenskaper för skrivare] eller
[Egenskaper].
Om du inte behöver detaljerade inställningar för faxöverföring, klicka på [Skriv ut] eller [OK] och fortsätt till steg
5.(P. 70)
68
Sända fax
3
Ange de nödvändiga objekten i drivrutinens skärm för skrivarinställningar → klicka på
[OK].
Vid behov kan du växla flik och konfigurera andra inställningar.
[Välj destination] fliken > [Lagra information och bild gällande skickade fax], [Försättsblad] och [Detaljerade
inställningar] kan även anges när man sänder ett fax i steg 5.(P. 70)
69
Sända fax
4
Klicka på [Skriv ut] eller [OK] i skrivarskärmen för programmet.
5
Ange en destination från skärmen [Inställningar för att skicka fax] som visas.
När man specificerar en destination från adressboken
(1) visar fliken [Välj destination].
(2) Välj adressboken från [Adressboklista] → välj en destination → klicka på [Lägg till i destinationslista].
När man anger en destination direkt
(1) visar fliken [Ange destination].
(2) Välj kommunikationsläget att använda från [Kommunikationsläge].
(3) Väj [Faxnummer/URI] → ange [Faxnummer] eller [URI].
Vid behov, ange andra objekt.
70
Sända fax
6
På skärmen [Inställningar för att skicka fax] klickar du på [Skicka].
Närliggande information
Hur du ser efter i hjälpfunktionen(P. 72)
71
Sända fax
Hur du ser efter i hjälpfunktionen
Mer information om hur du använder drivrutinen och alla funktionerna finns i hjälpfunktionen.
Du visar hjälpen genom att klicka på [Hjälp] i drivrutinsfönstret.
72
Felsökning
Felsökning
Felsökning ............................................................................................................................................................ 74
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port ...................................................................... 75
73
Felsökning
Felsökning
Detta förklarar lösningar på vanliga problem.
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en WSD-port(P. 75)
74
Felsökning
Det går inte att identifiera en enhet ansluten via en
WSD-port
Detta förklarar vad du ska göra om enheten inte visas i [IPv4-enheter] för installationsprogrammet trots att den
är ansluten och identifierad via en WSD-port, när du installerar med en nätverksanslutning.
Ett antal orsaker kan övervägas. Ändra inställningarna om det behövs medan du hänvisar till varje "Åtgärd".
Orsak 1.
Enhetens inställningar är felaktiga.
Åtgärd
Kontrollera om följande har ställts in på enheten. Om de inte har ställts in ska du ändra inställningarna eller
installera den rätta drivrutinen.
● Inställningarna för både [Använd WSD] och [Inställningar för Multicast Discovery] har aktiverats.
● [PDL-val (Plug and play)] och drivrutinens sidbeskrivningsspråk stämmer överens.
Se enhetens handbok för mer information om inställningsmetoden för funktionen sidbeskrivningsspråk
(plug and play).
Orsak 2.
Operativsystemets nätverksinställningar är felaktiga.
Åtgärd
Kontrollera att de nödvändiga inställningarna har konfigurerats i operativsystemets nätverksinställningar. I
annat fall ändrar du inställningarna.
I Windows 10/Server 2016
[Inställningar] > [Nätverk och Internet] → klicka på en ikon som visas i anslutningsmetoden till det aktuella
nätverket → aktivera [Gör att den här datorn kan upptäckas].
I Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2
På skärmen [Skrivbord] visar du snabbknappsfältet → [Inställningar] > [Ändra datorinställningar] > [Nätverk]
→ klicka på en ikon som visas i anslutningsmetoden för det aktuella nätverket → aktivera [Hitta enheter och
innehåll].
I Windows 7/Server 2008 R2
Visa [Kontrollpanelen] > [Nätverk och Internet] > [Nätverks- och delningscenter] → klicka på [Ändra
avancerade delningsinställningar] → välj [Offentligt] > [Aktivera nätverksidentifiering].
I Windows Server 2008
Visa [Kontrollpanelen] > [Nätverk och Internet] > [Nätverks- och delningscenter] → klicka på knappen som
visas till höger om [Nätverksidentifiering] i [Delning och identifiering] → välj [Aktivera nätverksidentifiering].
Orsak 3.
Enheten visas inte i de identifierade resultaten eftersom drivrutinen som motsvarar den identifierade
enheten redan är installerad.
Åtgärd
Om du vill installera en drivrutin genom att identifiera en enhet, avinstallerar du först drivrutinen och
identifierar den sedan igen.
75
Felsökning
Närliggande information
Välja [Standard] för att installera(P. 23)
76
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
77
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising