Canon | i-SENSYS MF9220Cdn | User manual | Canon i-SENSYS MF9220Cdn User manual

Canon i-SENSYS MF9220Cdn User manual
Windows
Generic-faxdrivrutin
Användarhandbok
USRMA-3119-00 2018-07 sv
Copyright CANON INC. 2018
Innehåll
Inledning ..............................................................................................................................................................
Så här använder du handboken
................................................................................................................................. 3
Beteckningar som används i den här handboken
Friskrivningsklausul
Copyright
2
...................................................................................................... 4
.................................................................................................................................................. 5
.................................................................................................................................................................. 6
Varumärken
.............................................................................................................................................................. 7
Om den här drivrutinen ........................................................................................................................... 9
Innan användning ......................................................................................................................................
12
Sända fax ............................................................................................................................................................ 14
Sända ett fax från en dator
...................................................................................................................................... 15
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar
Fästa ett försättsblad
............................................................................. 19
.............................................................................................................................................. 20
Inställning av konfidentiell sändning
....................................................................................................................... 23
Hantering av sändningsloggar
................................................................................................................................. 25
Ändra standardinställningarna
................................................................................................................................ 27
Redigering av adressboken ................................................................................................................
Lägga till adressen för en person i adressboken
Lägga till en grupp i adressboken
29
....................................................................................................... 30
............................................................................................................................ 31
Importerar/exporterar av en adressbok
................................................................................................................... 32
Redigera Favoritinställningar ........................................................................................................... 35
Registrera Favoritinställningar
................................................................................................................................ 36
Redigera listan med favoritinställningar
.................................................................................................................. 37
Samordna med enhetsfunktioner ................................................................................................. 40
Ställa in enhetsinformation
..................................................................................................................................... 41
Ställa in autentiseringsfunktionen
Ställa in användarnamnet
.......................................................................................................................... 43
....................................................................................................................................... 45
Inställningslista ............................................................................................................................................ 47
Gemensamma inställningar för vissa flikar
[Välj destination] Flik
............................................................................................................................................... 49
[Ange destination] Flik
[Special] Flik
.............................................................................................................. 48
............................................................................................................................................ 55
............................................................................................................................................................ 58
[Information och bild för sända fax] Flik
[Enhetsinställningar] Flik
................................................................................................................... 60
......................................................................................................................................... 61
I
[Dela försättsblad] Flik
............................................................................................................................................ 64
Felsökning .........................................................................................................................................................
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation/autentiseringsfunktionen
Det går inte att se eller redigera adressboken.
66
......................... 67
......................................................................................................... 68
II
Inledning
Inledning
Inledning ................................................................................................................................................................. 2
Så här använder du handboken ............................................................................................................................ 3
Beteckningar som används i den här handboken ............................................................................................. 4
Friskrivningsklausul .............................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Varumärken ........................................................................................................................................................... 7
1
Inledning
Inledning
Så här använder du handboken(P. 3)
Friskrivningsklausul(P. 5)
Copyright(P. 6)
Varumärken(P. 7)
2
Inledning
Så här använder du handboken
Detta förklarar saker som du bör känna till för att kunna använda den här handboken.
Beteckningar som används i den här handboken(P. 4)
3
Inledning
Beteckningar som används i den här handboken
Här förklaras symboler och inställningar som används i den här handboken.
Symboler som används i den här handboken
I den här handboken markeras anvisningar som måste följas vid användning av drivrutinen med följande
symboler.
VIKTIGT!
● Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder produkten på
rätt sätt och undviker skador på produkten eller annan egendom.
OBS!
● Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du
läser sådana meddelanden.
Om inställningar
I den här handboken betecknas inställningsnamn som visas på skärmen på följande sätt.
Exempel:
[Skicka]
[OK]
4
Inledning
Friskrivningsklausul
Informationen i detta dokument kan ändras utan att det meddelas.
CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE DET HÄR MATERIALET, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM DET SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ANVÄNDNINGSSYFTE ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR
MATERIALET ANVÄNDS.
5
Inledning
Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, skrivas ut, lagras i ett återvinningssystem eller
översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt,
optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc.
6
Inledning
Varumärken
Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Andra produkt- och företagsnamn som omnämns kan vara varumärken och tillhör respektive ägare.
7
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen ................................................................................................................................. 9
8
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Denna drivrutin är en faxdrivrutin för Windows som stöder flerfunktionsenheter från Canon för användning på
kontoret.
Egenskaper
Du kan sända fax utan att skriva ut dokument eller bilder skapade på din dator.
● Minskar arbetstid och utskriftskostnad
● Sänder tydliga, klara bilder och fin text
Huvudfunktioner
Fästa ett försättsblad
Du kan fästa ett försättsblad till data som ska överföras. Mallar finns redan i drivrutinen. Objekt listade på
försättsbladet kan anpassas. När du skickar till flera destinationer kan du ändra informationen på försättsbladet
för varje destination.
Destinationshantering med en adressbok
Att registrera destinationer som används ofta i adressboken gör det enklare att ange destinationer. Du kan
exportera adressboken som en CSV-fil etc. Du kan även importera en adressbok som används för ett annat
program.
Detaljerade inställningar för överföringsdata
Du kan ange pappersformatet samt sidlayouten som ordnar siddata på varje pappersark.
Du kan även ange överföringstiden och ange ett e-postmeddelande för överföringsresultatet.
Stärka säkerheten
För att kunna undvika att sända faxet till fel destination kan du ställa in drivrutinen så att bekräftelseinmatning
av den angivna destinationen begärs. Du kan även registrera när, av vem, vad och var faxen överförs med
funktionen inloggningsautentisering och faxinformation samt funktionen bildlagring.
Om funktionen underadress stöds kan du sända fax till minnesrutor på destinationen.
OBS!
● Om du installerar Canon Driver Information Assist Service när du är ansluten lokalt eller delar en skrivare kan
du hämta enhetsinformation. I denna handbok hänvisas funktionen som används för att hämta
9
Om den här drivrutinen
enhetsinformation med Canon Driver Information Assist Service till funktionen hämtning av
enhetsinformation.
10
Innan användning
Innan användning
Innan användning ........................................................................................................................................... 12
11
Innan användning
Innan användning
● För att aktivera funktionerna som stöds av enheten som du använder och sänder fax med behöver du ställa
in alternativen för enheten. Alternativen för enheten kan hämtas från [Enhetsinställningar] fliken > [Hämta
enhetsinformation], men om du inte kan hämta dem, ställ in dem manuellt i fliken [Enhetsinställningar].
● Beroende på enheten noteras kanske inte jobb som sänts med fax från drivrutinen i loggen för PSutskriftsserver. Dessutom, den loggade informationen som skickas via NetWare kanske inte noteras korrekt.
● Om du väljer ett faxkort som inte är kompatibelt med skrivarmodellen som du använder, och väljer en linje
som inte matchar en giltig linje att skicka från finns det en möjlighet att faxen skickas via en annan linje.
● Om du ställer in en funktion i drivrutinen som inte stöds av enheten som du använder, kan det leda till ett
oavsiktligt överföringsresultat. Det kan även göra det omöjligt att sända fax.
Exempel på detta kan finnas nedan.
- Inställning av drivrutinen så att avsändarens beteckning, sändningstidens beteckning,
underadressfunktioner, autentiseringsfunktioner eller funktionen för [Ställ in antal destinationer som kan
anges samtidigt till 2 000] används, oavsett om dessa funktioner understöds av enheten som du
använder.
- Inställning av autentiseringslägen och ett IP-faxkommunikationsläge som är olämpliga för den enheten
du använder.
● De funktioner du kan använda kan variera utifrån följande omständigheter.
- Den enhet du använder och dess inställningar
- Enhetens firmwareversion
- Tillbehörsstrukturen
- Drivrutinsversionen
- Den datormiljö du använder
● Eftersom du inte kan visa inställningsskärmen för faxöverföring för drivrutinen när du sänder ett fax från
Windows Store-appen är antalet funktioner som du kan ställa in begränsade.
● Skärminnehållet, procedurerna etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som visas.
● I den här handboken förklaras exempel med Windows 10.
12
Sända fax
Sända fax
Sända fax .............................................................................................................................................................. 14
Sända ett fax från en dator ................................................................................................................................. 15
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar .................................................................. 19
Fästa ett försättsblad .......................................................................................................................................... 20
Inställning av konfidentiell sändning ................................................................................................................ 23
Hantering av sändningsloggar ........................................................................................................................... 25
Ändra standardinställningarna .......................................................................................................................... 27
13
Sända fax
Sända fax
Sända ett fax från en dator(P. 15)
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar(P. 19)
Fästa ett försättsblad(P. 20)
Inställning av konfidentiell sändning(P. 23)
Hantering av sändningsloggar(P. 25)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
14
Sända fax
Sända ett fax från en dator
Detta förklarar det grundläggande förfarandet för faxöverföring från en dator med dokument skapade i ett
program.
OBS!
● När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.
Förutsättningar
● Ställa in enhetsinformation(P. 41)
Om du inte kan hämta enhetsinformationen behöver du manuellt ställa in alternativ installerade på enheten.
Procedur
1
2
Välj [Skriv ut] på programmets meny.
Markera enheten → klicka på [Inställningar], [Egenskaper för skrivare] eller
[Egenskaper].
Om du inte behöver detaljerade inställningar för faxöverföring, klicka på [Skriv ut] eller [OK] och fortsätt till steg
5.(P. 17)
15
Sända fax
3
Ange de nödvändiga objekten i drivrutinens skärm för skrivarinställningar → klicka på
[OK].
Vid behov kan du växla flik och konfigurera andra inställningar.
[Välj destination] fliken > [Lagra information och bild gällande skickade fax], [Försättsblad] och [Detaljerade
inställningar] kan även anges när man sänder ett fax i steg 5.(P. 17)
16
Sända fax
För detaljinformation om inställningssätten för huvudfunktionerna, klicka på nästa "Öppna detaljer" nedan.
För att arrangera flera sidor på ett enda pappersark
Ange antalet sidor som ska arrangeras i fliken [Special] > [Sidlayout].
För att ange bekräftelse av mål
Klicka på fliken [Special] > [Säkerhetsinställningar] → aktivera [Bekräfta faxnummer/URI när du ställer in
destination] i [Säkerhetsinställningar]-dialogrutan.
För att ange sändningstid *
Klicka på fliken [Välj destination] > [Detaljerade inställningar] → aktivera [Ställ in tid att skicka] för att
specificera tiden i [Detaljerade inställningar]-dialogrutan → klicka på [OK].
För att skicka avisering av sändningsresultatet via e-post *
Klicka på fliken [Välj destination] > [Detaljerade inställningar] → aktivera [Meddelande om att jobbet är klart]
och ställ in aviseringsförhållanden och e-postadress i [Detaljerade inställningar]-dialogrutan → klicka på [OK].
* För att dessa funktioner ska kunna ställas in måste de vara aktiverade på förhand i fliken
[Enhetsinställningar]. Ställ in dem genom att hänvisa till förfarandena för inställning av enhetsinformation.
4
Klicka på [Skriv ut] eller [OK] i skrivarskärmen för programmet.
5
Ange en destination från skärmen [Inställningar för att skicka fax] som visas.
När man specificerar en destination från adressboken
(1) visar fliken [Välj destination].
(2) Välj adressboken från [Adressboklista] → välj en destination → klicka på [Lägg till i destinationslista].
När man anger en destination direkt
(1) visar fliken [Ange destination].
(2) Välj kommunikationsläget att använda från [Kommunikationsläge].
(3) Väj [Faxnummer/URI] → ange [Faxnummer] eller [URI].
17
Sända fax
Vid behov, ange andra objekt.
6
På skärmen [Inställningar för att skicka fax] klickar du på [Skicka].
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
[Special] Flik(P. 58)
[Information och bild för sända fax] Flik(P. 60)
18
Sända fax
Om kommunikationssätt som kan användas med
faxsändningar
De kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar bestäms av faxkortet som stöds av den enhet
du använder och faxinställningarna för målet.
Konfigurera kommunikationsinställningarna såsom faxkort, kommunikationsläge, osv. med lämpliga
inställningar i fliken [Enhetsinställningar]. Dessutom, kontrollera faxinställningarna för målet och ställ in
adressen på korrekt sätt. Om kommunikationsinställningarna inte är korrekt konfigurerade kan felsändning
eller sändningsfel uppstå.
Anslutningsmiljöerna som motsvarar lägena för IP-faxkommunikation kan ställas in med denna drivrutin enligt
följande.
● Intranät
Vid användning av IP-faxkompatibel enhet eller SIP-server i ett intranet
● VoIP-gateway
G3-fax kompatibla enheter via en VoIP-gateway
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 61)
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
Ställa in enhetsinformation(P. 41)
19
Sända fax
Fästa ett försättsblad
Du kan fästa ett försättsblad överst på sändningsdata.
Liksom för sändningsursprung och information om mål, så kan försättsblad också skapas med logotyper och/
eller namnteckningar.
Dessutom, i en delad skrivarmiljö, när en skapad mall för försättsblad har registrerats på skrivarservern så kan
det användas som försättsblad på klientdatorerna.
Ett exempel på arrangemang av objekt i försättsblad presenteras nedan.
Exempel på arrangemang av objekt som ställts in i ett försättsblad(P. 21)
Att fästa ett försättsblad
1
Visa [Välj destination] fliken eller fliken [Ange destination].
Du kan visa dem på skärmen för faxsändning.
Du kan också visa fliken [Välj destination] när du ändrar standardinställningarna.
2
Klicka på [Försättsblad] → välj [Olika ark till varje destination] eller [Samma ark till alla
destinationer] från [Bilaga till försättsblad] i [Försättsblad]-dialogrutan.
När du väljer [Olika ark till varje destination] ställs information om mål in i försättsbladet beroende på mål.
När du väljer [Samma ark till alla destinationer] ställs information om mål in för alla medlemmar i
försättsbladet.
3
Välj en mall från [Format].
Du kan också välja ett förregistrerat delat försättsblad. Delade försättsblad markerad med en röd punkt ( ).
När du klickar på [Registrera] kan du registrera ett speciellt skapat försättsblad som mall.
4
Kontrollera status för inställning av objekt i [Poster att inkludera] → när du ändrar
objekt eller konfigurerar detaljerade inställningar, klicka på [Inställningar].
Om du inte vill ställa in objekt, fortsätt till steg 6.(P. 21)
5
Ställ in de önskade objekten i [Postinställningar]-dialogrutan → klicka på [OK].
Hänvisa till följande exempel om arrangemang av inställda objekt och de lägen i vilka de visas på
försättsbladet.
Exempel på arrangemang av objekt som ställts in i ett försättsblad(P. 21)
OBS!
● Om du registrerar informationen inkluderad i försättsbladet som standardinställning, kan du minska arbetet
som krävs för att konfigurera inställningarna när du skickar fax.
20
Sända fax
6
Om du önskar fästa en etikett såsom "Brådskande" eller "Konfidentiellt", välj [Infoga
anteckning till mottagare] → välj en etikett från [Anteckning till mottagaren].
Du kan också ange den önskade texten i [Anteckning till mottagaren].
7
8
Vid behov, ange en kommentar i [Kommentar att inkludera] → klicka på
[Förhandsgranskning] för att kontrollera förhandsvisningen.
I [Försättsblad]-dialogrutan, klicka på [OK].
För att registrera ett delat försättsblad
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
● Det registrerade försättsbladet sparas på filservern.
Procedur
1
2
3
4
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten → välj [Egenskaper för skrivare] i den visade
menyn.
Visa fliken [Dela försättsblad].
Klicka på [Registrera] → i [Registrera delat försättsblad]-dialogrutan, välj ett
försättsblad (*.cse) → klicka på [Öppna].
Namnet på det registrerade försättsbladet visas i [Format].
Efter valet av försättsblad i [Format], om du klickar på [Förhandsgranskning] kan du kontrollerar detaljerna i
försättsbladet.
5
Klicka på [OK] eller [Tillämpa].
Exempel på arrangemang av objekt som ställts in i ett försättsblad
Standardmallen [Mall 1] som visas nedan är ett exempel på hur man kan arrangera objekt efter att de har ställts
in.
21
Sända fax
Objekt som ställts in i [Försättsblad]-dialogrutan
(1) [Infoga anteckning till mottagare]
(2) [Poster att inkludera] > [Postinställningar]-dialogrutan > fliken [Detaljer]
(3) [Poster att inkludera] > [Postinställningar]-dialogrutan > fliken [Avsändare]
(4) [Poster att inkludera] > [Postinställningar]-dialogrutan > fliken [Destination]
(5) [Kommentar att inkludera]
Vid inställning av en fil med logotyp eller namnteckning i [Postinställningar]-dialogrutan > [Logotyp] eller fliken
[Signatur], om du klickar på [Försättsblad]-dialogrutan > [Förhandsgranskning] kan du kontrollera hur
logotypen eller namnteckningen visas.
Närliggande information
Dialogrutan [Försättsblad](P. 53)
[Postinställningar]-dialogrutan(P. 53)
[Registrera delat försättsblad]-dialogrutan(P. 64)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
22
Sända fax
Inställning av konfidentiell sändning
Du kan skicka faxdata till en minneslåda på målet.
Efter som ett lösenord måste anges för att mata ut sända data så är det bekvämligt vid sändning av
konfidentiella dokument.
Aktivering av funktion för konfidentiell sändning
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som medlem av Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten → välj [Egenskaper för skrivare] i den visade
menyn.
3
Visa fliken [Enhetsinställningar].
4
Välj autentiseringsläget att använda från [Autentisering av underadress].
Konfigurera denna inställning att matcha autentiseringsmetoden som har angetts på enheten.
5
6
Klicka på [Detaljerade inställningar] → i [Detaljerade inställningar]-dialogrutan, välj
[Använd underadress] → klicka på [OK].
I fliken [Enhetsinställningar], klicka på [OK] eller [Tillämpa].
Inställning av konfidentiell Information på målet
För att utföra konfidentiella sändningar, ställ in den konfidentiella informationen (underadress och lösenord)
registrerad i målets faxenhet i adressen.
23
Sända fax
Ett exempel på förfarandet för inställning av konfidentiell information vid tillägg av en adress från [Välj
destination] visas nedan.
Förutsättningar
● Konfidentiell information (underadress och lösenord) registrerad i målets faxenhet
Procedur
1
Visa fliken [Välj destination].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
3
4
Klicka på [Lägg till destination] och [Destinationslista].
I [Lägg till destination]-dialogrutan, ange [Namn på destination],
[Kommunikationsläge] osv.
Välj [Använd underadress] → ange [Underadress] och [Lösenord] → klicka på [OK].
Adressen läggs till fliken [Välj destination] > [Destinationslista].
Förutom ovanstående förfarande kan konfidentiell information ställas in vid tillägg eller redigering av vilken
som helst av de följande adresserna.
● Adressen för en person i adressboken
Vid sändning genom att ange [G3-faxnummer] kan du ange maximalt två faxnummer. Du kan ställa in
konfidentiell information för respektive faxnummer i [Avancerad funktion].
● Adress som anges manuellt i fliken [Ange destination]
Närliggande information
[Detaljerade inställningar]-dialogrutan(P. 62)
[Lägg till destination]-dialogrutan(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar(P. 19)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
24
Sända fax
Hantering av sändningsloggar
Du kan spara och hantera loggar för sändning av databilder, sändningstider, destinationer osv. som
sändningsbilder.
Om du använder drivrutinen med flera enheter kan du se loggen för varje enhet. Dessutom, för loggar som
sänts till flera adresser kan du kontrollera sändningsbilder för varje adress.
För att spara sändningsloggar
1
Visa fliken [Välj destination].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
Välj [Lagra information och bild gällande skickade fax].
Om du vill ställa in lagringsdestinationen för sändningsloggar och det maximala antalet som kan sparas, utför
följande förfarande.
Om du inte vill ställa in dem, klicka på [OK].
3
Visa fliken [Information och bild för sända fax].
4
Klicka på [Lagringsinställningar].
5
6
I [Lagringsinställningar]-dialogrutan, ställ in lagringsdestinationen för
sändningsloggar och det maximala antalet som kan sparas → klicka på [OK].
I fliken [Information och bild för sända fax], klicka på [OK].
OBS!
● Du kan också välja [Lagra information och bild gällande skickade fax] i fliken [Ange destination].
För att kontrollera sändningsloggar
1
Visa fliken [Information och bild för sända fax].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
Om du använder drivrutinen med flera enheter, välj drivrutinsnamnen som motsvarar
dessa enheter i [Enhet som visas i Från].
25
Sända fax
3
Välj sändningsloggen som ska kontrolleras från [Information och bild för sända fax].
Om sändningsloggen du vill kontrollera inte visas, klicka på [Uppdatera] för att uppdatera skärmen.
4
Kontrollera detaljerna i sändningsloggen i förhandsvisningen.
Om du klickar på [Förstora], så kan du kan förstora ytterligare och kontrollera sändningsloggen i visningen.
Om loggen sträcker sig över flera sidor kan du växla mellan sidorna med [Bakåt] eller [Nästa].
Om du skickade till flera destinationer, välj och kontrollera mål för den logg du vill kontrollera i
[Destinationslista].
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Lagringsinställningar]-dialogrutan(P. 60)
[Ange destination] Flik(P. 55)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
26
Sända fax
Ändra standardinställningarna
Du kan ändra standardinställningarna till de önskade faxsändningsinställningarna. Om du ändrar dem till
inställningar som du använder ofta, kan du minska arbetet som krävs för att skicka fax.
1
2
3
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Utskriftsinställningar] från
menyn som visas.
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Vid behov kan du växla flik och konfigurera relevanta inställningar.
4
Klicka på [OK] eller [Tillämpa].
27
Redigering av adressboken
Redigering av adressboken
Redigering av adressboken ........................................................................................................................ 29
Lägga till adressen för en person i adressboken ............................................................................................... 30
Lägga till en grupp i adressboken ...................................................................................................................... 31
Importerar/exporterar av en adressbok ............................................................................................................ 32
28
Redigering av adressboken
Redigering av adressboken
Lägga till adressen för en person i adressboken(P. 30)
Lägga till en grupp i adressboken(P. 31)
Importerar/exporterar av en adressbok(P. 32)
29
Redigering av adressboken
Lägga till adressen för en person i adressboken
Du kan registrera adressinformation för en person i adressboken. Du kan också ställa in kommunikationsläget i
enlighet med målets faxenhet.
1
Visa fliken [Välj destination].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
3
4
Välj [Canon Fax Driver Address Book] från [Adressboklista] → klicka på [Redigera
adressbok].
I [Redigera adressbok]-dialogrutan, klicka på [Lägg till person].
I [Lägg till person]-dialogrutan, ange objekt såsom destinationsnamn, företagsnamn
osv.
Ange [Anteckningar] vid behov.
5
Om du använder G3-kommunikation, välj fliken [G3-faxnummer] och ange faxnumret.
Vid behov, ställ in underadressfunktionen i [Inställningar].
6
Om du använder IP-faxkommunikation, välj fliken [IP-faxnummer] och ställ in varje
objekt.
Vid behov, ställ in underadressfunktionen eller ange [Beskrivning].
7
I [Lägg till person]-dialogrutan, klicka på [OK].
Adressen läggs till [Adressbok] i [Redigera adressbok]-dialogrutan.
8
I [Redigera adressbok]-dialogrutan, klicka på [OK].
Närliggande information
Dialogrutan [Redigera adressbok](P. 51)
[Lägg till person]-dialogrutan(P. 51)
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar(P. 19)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
30
Redigering av adressboken
Lägga till en grupp i adressboken
Du kan registrera adresser som finns registrerade i adressboken som en grupp. Det är en bekvämlig funktion
när du vill skicka data med samma innehåll till flera destinationer.
1
Visa fliken [Välj destination].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
Välj [Canon Fax Driver Address Book] från [Adressboklista] → klicka på [Redigera
adressbok].
3
I [Redigera adressbok]-dialogrutan, klicka på [Lägg till grupp].
4
I [Lägg till grupp]-dialogrutan, ställ in gruppnamnet.
5
Välj adresserna som ska registreras i en grupp från [Destinationer att lägga till] →
klicka på [Lägg till].
Du kan växla kategorin som ska visas i [Visa].
Om du lägger till en, så kommer den tillagda adressen att visas i [Detaljer] > [Nuvarande gruppmedlemmar].
Om du vill radera en adress från gruppen, välj adressen som ska raderas från [Nuvarande gruppmedlemmar]
→ klicka på [Ta bort].
6
I [Lägg till grupp]-dialogrutan, klicka på [OK].
Gruppadressen läggs till i [Adressbok] i [Redigera adressbok]-dialogrutan.
7
I [Redigera adressbok]-dialogrutan, klicka på [OK].
Närliggande information
Dialogrutan [Redigera adressbok](P. 51)
[Lägg till grupp]-dialogrutan(P. 51)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
31
Redigering av adressboken
Importerar/exporterar av en adressbok
Du kan importera innehållet i en adressbok som används i en annan applikation till drivrutinens adressbok. Du
kan också exportera innehållet i adressboken och använda det i andra applikationer.
OBS!
● Om du vill skydda en exporterad adressbok med ett lösenord, så kan du ställa in det i fliken [Special] >
[Säkerhetsinställningar].
För att exportera adressboken
1
Visa fliken [Välj destination].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
Välj [Canon Fax Driver Address Book] från [Adressboklista] → klicka på [Redigera
adressbok].
3
Klicka på [Exportera] i [Redigera adressbok]-dialogrutan.
4
Ange lagringsplatsen och filnamnet → klicka på [Spara] eller [OK].
Du kan välja filformatet för den sparade adressboken från "*.csv" eller "*.abk".
5
Klicka på [OK].
För att importera en adressbok
1
Visa fliken [Välj destination].
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
3
4
Välj [Canon Fax Driver Address Book] från [Adressboklista] → klicka på [Redigera
adressbok].
I [Redigera adressbok]-dialogrutan, klicka på [Importera] → välj adressboksfilen som
ska importeras → klicka på [Öppna].
Klicka på [OK].
32
Redigering av adressboken
Närliggande information
Dialogrutan [Redigera adressbok](P. 51)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
[Special] Flik(P. 58)
33
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar ................................................................................................................... 35
Registrera Favoritinställningar .......................................................................................................................... 36
Redigera listan med favoritinställningar ........................................................................................................... 37
34
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar
Registrera Favoritinställningar(P. 36)
Redigera listan med favoritinställningar(P. 37)
35
Redigera Favoritinställningar
Registrera Favoritinställningar
Du kan registrera ofta använda inställningar som en profil.
1
Visa fliken [Välj destination] eller [Special] → konfigurera de inställningar du vill
registrera.
Du kan visa detta på skärmen för faxsändningsinställningar när du skickar ett fax eller ändar
standardinställningarna.
2
Klicka på [Lägg till] och [Profil].
3
I [Lägg till profil]-dialogrutan väljer du [Namn] och [Ikon].
Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs.
4
Klicka på [OK].
Den nya profilen läggs till i [Profil]. Du kan använda registrerade faxsändningsinställningar genom att helt
enkelt välja ett objekt från [Profil].
Närliggande information
[Lägg till profil]-dialogrutan(P. 48)
Ändra standardinställningarna(P. 27)
36
Redigera Favoritinställningar
Redigera listan med favoritinställningar
Du kan redigera listan [Profil]. Du kan också importera eller exportera profiler för användning på andra datorer.
Fliken [Välj destination] eller [Special] för att redigera profiler visas på skärmen för inställning av faxsändning
när ett fax sänds eller standardinställningarna ändras.
Så här redigerar du listan [Profil]
1
Visa [Välj destination] fliken eller fliken [Special].
2
Klicka på [Redigera] och [Profil].
3
I dialogrutan [Redigera profil] väljer du den profil du vill redigera från [Profillista] →
ange [Namn] och [Ikon].
Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs.
Om du vill ta bort en profile väljer du profilen från [Profillista] → klicka på [Ta bort] → klicka på [Ja].
4
Klicka på [OK].
Exportera en profil
1
Visa [Välj destination] fliken eller fliken [Special].
2
Klicka på [Redigera] och [Profil].
3
I dialogrutan [Redigera profil] väljer du den profil du vill exportera från [Profillista] →
klicka på [Exportera].
4
Ange lagringsplatsen och filnamnet → klicka på [Spara] eller [OK].
5
Klicka på [OK].
Den valda profilen sparas som en "*.cfg"-fil.
37
Redigera Favoritinställningar
Importera en profil
1
Visa [Välj destination] fliken eller fliken [Special].
2
Klicka på [Redigera] och [Profil].
3
I [Redigera profil]-dialogrutan, klicka på [Importera] → välj en profilfil att importera →
klicka på [Öppna].
Den importerade profilen visas på [Profillista].
4
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Redigera profil]-dialogrutan(P. 48)
Registrera Favoritinställningar(P. 36)
38
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner .......................................................................................................... 40
Ställa in enhetsinformation ................................................................................................................................ 41
Ställa in autentiseringsfunktionen .................................................................................................................... 43
Ställa in användarnamnet .................................................................................................................................. 45
39
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in enhetsinformation(P. 41)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 43)
Ställa in användarnamnet(P. 45)
40
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in enhetsinformation
I de följande fallen kan det vara nödvändigt att ställa in alternativen på enheten enligt detta förfarande.
● Enhetsinformationen hämtades inte under installation.
● Enhetsfunktionen och alternativen är inte inställda korrekt i fliken [Enhetsinställningar].
● Ett alternativ har lagts till enheten.
● Inställningar för faxöverföringen för enheten har ändrats.
Förutsättningar
● Inställningar på enheten
- Om enheten ansluts via en WSD-port, är [Använd WSD-sökning] redan aktiverat.
- Om enheten ansluts genom att du anger en TCP/IP-standardport, är [Hämta skrivarhanteringsinformation från värd] redan aktiverat.
För mer information, se enhetens användarhandbok.
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
3
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten att ställa in → välj [Egenskaper för skrivare] från
menyn som visas.
Visa fliken [Enhetsinställningar].
41
Samordna med enhetsfunktioner
4
Klicka på [Hämta enhetsinformation].
5
Om meddelandet "Vill du ta hämta enhetsinformationen?" visas klickar du på [Ja].
Om informationen har hämtats bekräftar du den automatiskt inställda konfigurationen.
Om informationen inte har hämtats konfigurerar du inställningen manuellt. Ange de alternativ som hör till
enheten.
6
Klicka på [Detaljerade inställningar] → ställ in efter behov.
Objekten i [Detaljerade inställningar] är inte inställda automatiskt. Ställ in dem manuellt vid behov.
7
På fliken [Enhetsinställningar], klicka på [OK] eller [Tillämpa].
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 61)
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation/
autentiseringsfunktionen(P. 67)
42
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in autentiseringsfunktionen
Du kan hantera faxsändningen med hjälp av funktionen för hantering av avdelnings-ID eller
användarautentiseringsfunktionen.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
3
4
5
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten → välj [Egenskaper för skrivare] i den visade
menyn.
Visa fliken [Enhetsinställningar].
Välj den autentiseringsfunktion du vill använda från [Användarhantering] → klicka på
[Inställningar].
I [Inställningar för avdelnings-ID/PIN-kod] eller [Inställningar för
användarautentisering]-dialogrutan, välj [Tillåt PIN-kodsinställningar] eller [Tillåt
lösenordsinställningar] → ange autentiseringsinformationen.
Om du vill använda funktionen för hantering av avdelnings-ID anger du informationen i [Avdelnings-ID] och
[PIN-kod].
Om du vill använda funktionen för användarautentisering anger du informationen i [Användarnamn] och
[Lösenord].
Om du vill kontrollera att autentiseringsinformationen angiven i enheten och det angivna innehåller matchar
klickar du på [Verifiera].
6
7
Välj [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod när du skickar fax] eller [Bekräfta
autentiseringsinformation när du skickar fax] om det behövs → klicka på [OK].
I fliken [Enhetsinställningar], klicka på [OK] eller [Tillämpa].
43
Samordna med enhetsfunktioner
Om [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod] eller [Bekräfta användarnamn/lösenord]-dialogrutan visar när du skickar
ett fax, bekräftar du eller anger autentiseringsinformationen.
Närliggande information
[Inställningar för avdelnings-ID/PIN-kod]-dialogrutan(P. 61)
[Inställningar för användarautentisering]-dialogrutan(P. 61)
Dialogrutan [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod](P. 63)
Dialogrutan [Bekräfta användarnamn/lösenord](P. 63)
44
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in användarnamnet
Här ställer du in ett användarnamn som ska användas för faxsändningsjobb.
Det inställda användarnamnet visas på enhetens kontrollpanel och tillfogas sidhuvud och sidfot för faxdata.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten → välj [Egenskaper för skrivare] i den visade
menyn.
3
Visa fliken [Enhetsinställningar].
4
Välj [Ställ in användarinformation] → klicka på [Inställningar].
5
I [Inställningar för användarinformation]-dialogrutan, ange namnet i [Användarnamn]
→ klicka på [OK].
Om du vill ändra inställningar för standardanvändarnamn klickar du på [Hantering av användarnamn] → ange
[Namn att ställa in för användarnamn] → klicka på [OK].
Om du vill förhindra ändringar av användarnamn: Klicka på [Hantering av användarnamn] → välj [Tillåt inte
ändringar av användarnamn] → klicka på [OK].
6
I fliken [Enhetsinställningar], klicka på [OK] eller [Tillämpa].
Närliggande information
[Inställningar för användarinformation]-dialogrutan(P. 62)
45
Inställningslista
Inställningslista
Inställningslista ................................................................................................................................................ 47
Gemensamma inställningar för vissa flikar ...................................................................................................... 48
[Välj destination] Flik .......................................................................................................................................... 49
[Ange destination] Flik ........................................................................................................................................ 55
[Special] Flik ......................................................................................................................................................... 58
[Information och bild för sända fax] Flik ........................................................................................................... 60
[Enhetsinställningar] Flik .................................................................................................................................... 61
[Dela försättsblad] Flik ........................................................................................................................................ 64
46
Inställningslista
Inställningslista
Gemensamma inställningar för vissa flikar(P. 48)
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
[Special] Flik(P. 58)
[Information och bild för sända fax] Flik(P. 60)
[Enhetsinställningar] Flik(P. 61)
[Dela försättsblad] Flik(P. 64)
47
Inställningslista
Gemensamma inställningar för vissa flikar
Du kan registrera ofta använda inställningar som profiler.
Du kan ställa in profiler i flikarna [Välj destination] och [Special].
[Profil]
Gäller för registrerade faxsändningsinställningar. Registrerade profiler kan redigeras eller raderas.
Eftersom profiler med en röd punkt ( ) är förinställda profiler kan du inte redigera eller radera dem.
[Lägg till]
[Lägg till profil]-dialogrutan
Tillåter att du registrerar de aktuella faxsändningsinställningarna som en profil.
Ställ in [Namn] och [Ikon]. Vid behov, ange en kommentar i [Kommentar]. Om du vill kontrollera aktuella
inställningar i en lista, klicka på [Visa inställningar].
[Redigera]
[Redigera profil]-dialogrutan
Tillåter att du redigerar innehållet i en profil. Du kan också ange en fil att importer en profil till samt att spara
den aktuella profilen till en fil.
[Profillista]
Tillåter att du visar en lista med registrerade profiler. Om du klickar på [
] (Flytta upp) eller [
]
(Flytta ned) efter att ha valet en profil, kan du ändra dess plats i ordningen av profiler.
[Visa inställningar]
[Visa inställningar]-dialogrutan
Tillåter att du visar innehållet av en vald profil i listform. Du kan också kopiera innehållet i inställningarna till
klippboken.
[Ta bort]
Tar bort den valda profilen.
[Namn]/[Ikon]/[Kommentar]
Visar namnet, ikonen och kommentaren för den valda profilen. Du kan redigera namnet, ikonen och
kommentaren för användarregistrerade profiler.
[Importera]
Importerar profilen som sparats som en fil (*.cfg) och lägger till den i [Profillista].
[Exportera]
Exporterar profilen som valts i [Profillista] och sparar den som en fil(*.cfg).
[Använd inställningar från program]
Ger inställningarna från applikationen prioritet över fliken [Special] > [Sidstorlek] och inställningarna
[Orientering].
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Special] Flik(P. 58)
Registrera Favoritinställningar(P. 36)
Redigera listan med favoritinställningar(P. 37)
48
Inställningslista
[Välj destination] Flik
Du kan ställa in en adress vid sändning av fax, redigering av adressboken osv.
[Adressboklista]
Välj adressbok som ska användas. När adressboken har valts, visas en lista med mål i [Adresslista].
Individuella mål (
) och grupper (
) kan särskiljas genom ikoner i huvudet på listan.
I [Nuvarande gruppmedlemmar] visas individuella mål och grupper som är registrerade i den valda gruppen.
En adressbok kan registreras i fliken [Special] > [Adressboktyp].
[Redigera adressbok]
Tillåter att du redigerar en adressbok för drivrutinen som är sparad i en lokal mapp.
Adressböcker som sparats i en mapp på nätverket kan inte redigeras.
När Business IJ FAX Driver är installerad på din dator delas Adressboken (Canon Fax Driver Address Book)
mellan drivrutiner. Den nya inställningen delas även om destinationsmappen som sparar Adressboken ändras.
Dialogrutan [Redigera adressbok](P. 51)
[Adresslista]
Du kan söka efter en angiven teckensträng.
[Lägg till i destinationslista]
[Ange faxnummer till destination]-dialogrutan
Tillåter att du lägger till en adress registrerad i adressboken till [Destinationslista].
När du dubbelklickar på en post i [Adresslista] läggs den på liknande sätt till i [Destinationslista].
Om flera faxnummer har registrerats i en grupp, visas [Ange faxnummer till destination]-dialogrutan. Välj ett
faxnummer att lägga till i [Destinationslista].
Måltyperna som du kan välja i [Ange faxnummer till destination]-dialogrutan varierar enligt typen på adressbok
som valts i [Adressboklista].
[Destinationslista]
Visar en lista med mål för faxsändning (eller gruppnamn). [Antal destinationer] visar det totala antalet mål som
har lagts till listan.
[Lägg till destination]
[Lägg till destination]-dialogrutan
Tillåter att du anger och ställer in ett nytt mål och lägger till den till [Destinationslista].
[Redigera destination]
[Redigera destination]-dialogrutan
Tillåter att du redigerar målet som valts i [Destinationslista]. När du dubbelklickar på en post i
[Destinationslista] kan du på liknande sätt redigera målet.
[Namn på destination]
Ange ett målnamn.
[Kommunikationsläge]/[Faxnummer/URI]
Välj kommunikationsläget som matchar målmiljön och ange ett faxnummer eller URI.
När [Bekräfta faxnummer/URI när du ställer in destination] är aktiverad i fliken [Special] >
[Säkerhetsinställningar] visas [Bekräfta faxnummer] eller [Bekräfta URI] . Ange samma faxnummer eller URI.
[Använd underadress]
49
Inställningslista
Skickar data till en minneslåda i målet.
Ange värdena registrerade i målfaxmaskinen i [Underadress] och [Lösenord]. Lösenordet måste anges för att
mata ut sända data i målfaxmaskinen.
Du kan ange detta när [Använd underadress] är aktiverad i fliken [Enhetsinställningar] > [Detaljerade
inställningar].
[Registrera i adressbok]
Registrerar det inställda målet i adressboken (Canon Fax Driver Address Book).
[Lägg till nästa destination]
Fortsätt för att lägga till mål.
[Ta bort]
Raderar målet som valts i [Destinationslista].
[Lagra information och bild gällande skickade fax]
Sparar det skickade dokumentnamnet, sändningstid osv. som en sändningsbild. Du kan upprätthålla och
hantera en sändningsbildslogg.
Du kan kontrollera loggen i fliken [Information och bild för sända fax].
[Försättsblad]
Tillåter att du ställer in ett försättsblad.
Dialogrutan [Försättsblad](P. 53)
[Detaljerade inställningar]
[Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Tillåter att du anger den externa linjens anslutningsnummer och sändningstid samt att ställa in linjen som ska
användas.
[Välj G3-linje]
Välj linjen som ska användas for faxsändning.
[Anpassa linjenamn]
[Anpassa linjenamn]-dialogrutan
Tillåter att du ställa in ett namn för varje linje.
[Lägg till ett prefix för extern linje till G3/IP-faxnummer]
Ange en extern linjes anslutningsnummer för att tilldelas faxnumret för varje kommunikationsläge.
[Ställ in tid att skicka]
Skickar ett fax vid tidpunkten som angetts i [Sändningstid]. Data som ska skickas sparas tillfälligt på enheten
och skickas sedan vid angiven tidpunkt.
För att ange detta objekt måste fliken [Enhetsinställningar] > [Ställ in tid att skicka] vara aktiverad.
[Meddelande om att jobbet är klart]
Aktiverar att avisering av faxningsresultatet ska skickas till den angivna e-postadressen.
Aviseringsförhållanden som kan ställa in varierar i enlighet med det inställda innehållet i fliken
[Enhetsinställningar] > [Inställning för [Meddelande om att jobbet är klart]].
Aviseringar om fel begränsas till fel som uppstår mellan enheten och målfaxen.
Aviseringar sker inte för fel som uppstår mellan datorn och enheten, även om [Meddela endast för fel] har valts.
För att bekräfta att faxet har skickats på ett korrekt sätt, kontrollera faxens sändningslogg eller utskriftskön på
enheten, såväl som sändningsresultatet mellan datorn och enheten.
50
Inställningslista
Dialogrutan [Redigera adressbok]
[Adressbok]
Visar innehållet i adressboken som en lista. Du kan växla de kategorier som ska visas i [Visa].
Detaljer om valt mål visas i [Detaljer].
[Lägg till person]
[Lägg till person]-dialogrutan
Tillåter att du lägger till adressen på en enskild person.
[Prefix]/[Efternamn]/[Förnamn]/[Suffix]
Anger målets namn.
[Namn på destination]
Anger [Namn på destination] som ska visas på försättsbladet. Om ett namn inte har angetts visas [Prefix]/
[Efternamn]/[Förnamn]/[Suffix] på försättsbladet.
[Företag]/[Avd./enh.]/[Anteckningar]
Ange de respektiva objekten vid behov.
[G3-faxnummer] Flik
[Primärt nummer]/[Sekundärt nummer]
Ange målets faxnummer. Om du anger bindestreck (-) skickas numret till enheten utan bindestrecken.
Du kan ange en önskad teckensträng i [Beskrivning] för varje nummer.
[Avancerad funktion]
Visar användarförhållanden för funktionen underadress (intern linjes nummer).
[Inställningar]
[Avancerade funktionsinställningar]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in detaljinformation som krävs för underadressfunktioner.
[IP-faxnummer] Flik
[Kommunikationsläge]/[Faxnummer/URI]
Välj kommunikationsläget som matchar målmiljön och ange ett faxnummer eller URI.
[Använd underadress]
Skickar data till en minneslåda i målet.
Ange värdena registrerade i målfaxenheten i [Underadress] och [Lösenord].
Lösenordet måste anges för att mata ut sända data på målfaxenheten.
[Beskrivning]
Ange en önskad teckensträng.
[Lägg till grupp]
[Lägg till grupp]-dialogrutan
Tillåter att du lägger till ett gruppmål.
[Gruppnamn]
Ange namnet på gruppen som ska läggas till.
[Destinationer att lägga till]
Visar en lista med mål som kan läggas till gruppen i [Tillgängliga destinationer].
I [Visa] kan du växla mellan att visa personer och grupper.
[Lägg till]
Lägger till det valda målet i [Tillgängliga destinationer] till gruppmedlemmarna.
[Ta bort]
Raderar målet som valts i [Nuvarande gruppmedlemmar] från gruppmedlemmarna.
[Detaljer]
Visar personer och grupper som är registrerade i gruppen i [Nuvarande gruppmedlemmar].
Du kan ange information om gruppen som ska läggas till i [Anteckningar].
51
Inställningslista
[Redigera]
[Redigera person]/[Redigera grupp]-dialogrutan
Tillåter att du redigerar det valda objektet.
Objekt som kan redigeras är de samma som kan redigeras när personen eller gruppen läggs till.
[Ta bort]
Raderar det valda målet från adressboken.
[Ange en mapp]
Tillåter att du anger målmappen för att spara drivrutinens adressbok (Canon Fax Driver Address Book).
Om du anger en mapp på nätverket kan du endast läsa igenom mappen. Du kan inte redigera eller importera.
[Importera]
Tillåter att du importerar innehållet i en adressbok som används i en annan applikation till drivrutinens
adressbok.
De filformat som kan importeras visas nedan.
- Filer i CSV-format (*.csv)
- Canon Address Book-filer (*.abk)
- DCM-filer (*.dcm)
Vid import av en fil i CSV-format kan du ange separeringstecknet. De tecken som kan anges är de följande
enkel-bytes tecknen.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
[Exportera]
Tillåter att du sparar innehållet i drivrutinens adressbok i ett annat filformat.
Den sparade filen är bekväm för användning med andra applikationer eller för backup av innehållet i
adressboken.
De filformat som kan sparas visas nedan.
- Filer i CSV-format (*.csv)
- Canon Address Book-filer (*.abk)
Vid sparande av en fil i CSV-format kan du ange separeringstecknet. De tecken som kan anges är de följande
enkel-bytes tecknen.
!#$%&'()*+,-./:;<=>?
När du sparar till en Canon Address Book-fil kan du ange en teckenkod.
När [Skydda med lösenord när du exporterar adresslista] är aktiverad i fliken [Special] > [Säkerhetsinställningar]
begär en dialogruta att du anger ett lösenord som visas innan innehållet i adressboken sparas.
[Om]
Visar information om versionen för drivrutinen.
Retur till [Redigera adressbok](P. 49)
52
Inställningslista
Dialogrutan [Försättsblad]
[Bilaga till försättsblad]
Tillåter att du anger om ett försättsblad ska läggas till. Om du lägger till ett försättsblad kan du välja att visa
informationen per mål eller för alla mål.
[Format]
Välj en mall för försättsbladet.
Mallar med en röd punkt ( ) är delade försättsblad. Delade försättsblad kan registreras från fliken [Dela
försättsblad] i en delad utskriftsmiljös server.
[Registrera]
[Registrera försättsblad]-dialogrutan
Tillåter att du registrerar en mall för försättsblad.
Upp till 30 mallar kan registreras, förutom standardmallar.
[Format]
Visar registrerade mallar för försättsblad i en lista.
Dessutom, om du klickar på [Förhandsgranskning] presenteras en detaljerad förhandsvisning.
[Registrera försättsblad]
Registrerar ett försättsblad (*.cse) som har skapats i Cover Sheet Editor.
[Återställ]
Återregistrerar raderade standardmallar.
[Ta bort]
Raderar försättsbladet som valts i [Format].
[Poster att inkludera]
Visar innehållet av objekt på försättsbladet.
[Inställningar]
[Postinställningar]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in objekt som ska visas på försättsbladet.
[Avsändare] Flik
Visar information om avsändaren på försättsbladet.
Om du klickar på [Importera avsändare] och [Spara avsändare] kan du importera avsändarinformation från en
fil eller spara den till en fil. Filer som kan importeras och filer som skapas vid lagring är båda i CSV-format med
komman som separeringstecken.
[Destination] Flik
Visar information om målet i försättsbladet.
Värdena som ställts in i fliken [Välj destination] visas i aktiverade objekt.
[Logotyp]/[Signatur] Flik
Visar en logotyp eller namnteckning på försättsbladet.
Du kan ange en fil i BMP-format för logotypen eller namnteckningen.
Klicka på [Bläddra] och välj den fil som ska användas.
Du kan justera förhållanden och lägen när du kontrollerar förhandsvisningen av den valda filen.
[Detaljer] Flik
Visar antalet sidor som skickas eller ärendenamnet på försättsbladet.
Antalet sidor som skickas räknas inte automatiskt. Antalet ark som anges här visas på försättsbladet.
53
Inställningslista
[Infoga anteckning till mottagare]
Visar en etikett såsom "Brådskande" osv. på försättsbladet.
Välj [Anteckning till mottagaren] från listan eller ange en önskad teckensträng.
[Kommentar att inkludera]
Tillåter att du anger en kommentar som ska visas på försättsbladet.
[Förhandsgranskning]
Visar en förhandsgranskningsbild av försättsbladet för vilken vald mall, beskrivande objekt osv. har tillämpats.
Retur till [Försättsblad](P. 50)
Närliggande information
[Special] Flik(P. 58)
[Information och bild för sända fax] Flik(P. 60)
[Enhetsinställningar] Flik(P. 61)
[Dela försättsblad] Flik(P. 64)
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar(P. 19)
Fästa ett försättsblad(P. 20)
Inställning av konfidentiell sändning(P. 23)
Hantering av sändningsloggar(P. 25)
Lägga till adressen för en person i adressboken(P. 30)
Lägga till en grupp i adressboken(P. 31)
Registrera Favoritinställningar(P. 36)
54
Inställningslista
[Ange destination] Flik
Du kan ange varje uppsättning av målinformation vid faxsändning.
Observera att ange objekten med "*".
[* Kommunikationsläge]/[* Faxnummer/URI]
Välj kommunikationsläget som matchar målmiljön och ange ett faxnummer eller URI.
När [Bekräfta faxnummer/URI när du ställer in destination] är aktiverad i fliken [Special] >
[Säkerhetsinställningar] visas [Bekräfta faxnummer] eller [Bekräfta URI] . Ange samma faxnummer eller URI.
[Namn på destination]
Ange ett målnamn.
[Använd underadress]
Skickar data till en minneslåda i målet.
Ange värdena registrerade i målfaxmaskinen i [Underadress] och [Lösenord]. Lösenordet måste anges för att
mata ut sända data i målfaxmaskinen.
Du kan ange detta när [Använd underadress] är aktiverad i fliken [Enhetsinställningar] > [Detaljerade
inställningar].
[Lägg till i adressbok]
Registrerar det inställda målet i adressboken (Canon Fax Driver Address Book).
[Lagra information och bild gällande skickade fax]
Sparar det skickade dokumentnamnet, sändningstid osv. som en sändningsbild. Du kan upprätthålla och
hantera en sändningsbildslogg.
Du kan kontrollera loggen i fliken [Information och bild för sända fax].
[Försättsblad]
Tillåter att du ställer in ett försättsblad.
Dialogrutan [Försättsblad](P. 56)
[Detaljerade inställningar]
[Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Tillåter att du anger den externa linjens anslutningsnummer och sändningstid samt att ställa in linjen som ska
användas.
[Välj G3-linje]
Välj linjen som ska användas for faxsändning.
[Anpassa linjenamn]
[Anpassa linjenamn]-dialogrutan
Tillåter att du ställa in ett namn för varje linje.
[Lägg till ett prefix för extern linje till G3/IP-faxnummer]
Ange en extern linjes anslutningsnummer för att tilldelas faxnumret för varje kommunikationsläge.
55
Inställningslista
[Ställ in tid att skicka]
Skickar ett fax vid tidpunkten som angetts i [Sändningstid]. Data som ska skickas sparas tillfälligt på enheten
och skickas sedan vid angiven tidpunkt.
För att ange detta objekt måste fliken [Enhetsinställningar] > [Ställ in tid att skicka] vara aktiverad.
[Meddelande om att jobbet är klart]
Aktiverar att avisering av faxningsresultatet ska skickas till den angivna e-postadressen.
Aviseringsförhållanden som kan ställa in varierar i enlighet med det inställda innehållet i fliken
[Enhetsinställningar] > [Inställning för [Meddelande om att jobbet är klart]].
Aviseringar om fel begränsas till fel som uppstår mellan enheten och målfaxen.
Aviseringar sker inte för fel som uppstår mellan datorn och enheten, även om [Meddela endast för fel] har valts.
För att bekräfta att faxet har skickats på ett korrekt sätt, kontrollera faxens sändningslogg eller utskriftskön på
enheten, såväl som sändningsresultatet mellan datorn och enheten.
Dialogrutan [Försättsblad]
[Bilaga till försättsblad]
Tillåter att du anger om ett försättsblad ska läggas till. Om du lägger till ett försättsblad kan du välja att visa
informationen per mål eller för alla mål.
[Format]
Välj en mall för försättsbladet.
Mallar med en röd punkt ( ) är delade försättsblad. Delade försättsblad kan registreras från fliken [Dela
försättsblad] i en delad utskriftsmiljös server.
[Registrera]
[Registrera försättsblad]-dialogrutan
Tillåter att du registrerar en mall för försättsblad.
Upp till 30 mallar kan registreras, förutom standardmallar.
[Format]
Visar registrerade mallar för försättsblad i en lista.
Dessutom, om du klickar på [Förhandsgranskning] presenteras en detaljerad förhandsvisning.
[Registrera försättsblad]
Registrerar ett försättsblad (*.cse) som har skapats i Cover Sheet Editor.
[Återställ]
Återregistrerar raderade standardmallar.
[Ta bort]
Raderar försättsbladet som valts i [Format].
[Poster att inkludera]
Visar innehållet av objekt på försättsbladet.
[Inställningar]
[Postinställningar]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in objekt som ska visas på försättsbladet.
[Avsändare] Flik
Visar information om avsändaren på försättsbladet.
56
Inställningslista
Om du klickar på [Importera avsändare] och [Spara avsändare] kan du importera avsändarinformation från en
fil eller spara den till en fil. Filer som kan importeras och filer som skapas vid lagring är båda i CSV-format med
komman som separeringstecken.
[Destination] Flik
Visar information om målet i försättsbladet.
Värdena som ställts in i fliken [Välj destination] visas i aktiverade objekt.
[Logotyp]/[Signatur] Flik
Visar en logotyp eller namnteckning på försättsbladet.
Du kan ange en fil i BMP-format för logotypen eller namnteckningen.
Klicka på [Bläddra] och välj den fil som ska användas.
Du kan justera förhållanden och lägen när du kontrollerar förhandsvisningen av den valda filen.
[Detaljer] Flik
Visar antalet sidor som skickas eller ärendenamnet på försättsbladet.
Antalet sidor som skickas räknas inte automatiskt. Antalet ark som anges här visas på försättsbladet.
[Infoga anteckning till mottagare]
Visar en etikett såsom "Brådskande" osv. på försättsbladet.
Välj [Anteckning till mottagaren] från listan eller ange en önskad teckensträng.
[Kommentar att inkludera]
Tillåter att du anger en kommentar som ska visas på försättsbladet.
[Förhandsgranskning]
Visar en förhandsgranskningsbild av försättsbladet för vilken vald mall, beskrivande objekt osv. har tillämpats.
Retur till [Försättsblad](P. 55)
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Special] Flik(P. 58)
[Information och bild för sända fax] Flik(P. 60)
[Enhetsinställningar] Flik(P. 61)
[Dela försättsblad] Flik(P. 64)
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar(P. 19)
Fästa ett försättsblad(P. 20)
Inställning av konfidentiell sändning(P. 23)
Hantering av sändningsloggar(P. 25)
57
Inställningslista
[Special] Flik
Du kan ställa in sidans layout och upplösning för sända data när den skrivs ut på målet.
Du kan också återange faxnumret eller URI för att förhindra ett sändningsfel. Du kan också konfigurera
säkerhetsinställningar för att skydda adressboken.
[Sidstorlek]
Välj pappersformat för sända data som skapats i en applikation.
[Orientering]
Välj orienteringen vid vilka sända data skrivs ut.
[Sidlayout]
Ange antalet sidor när sända data skrivs ut på ett pappersark. Du kan ställa in layouten genom att klicka på
förhandsvisning på skärmens sida.
Om du anger att sända data ska skrivas ut på flera sidor kan du välja [Sidordning].
[Upplösning]
Välj en upplösning för faxsändning.
[Säkerhetsinställningar]
[Säkerhetsinställningar]-dialogrutan
Tillåter att du konfigurerar inställningar for att kontrollera mål och säkerhetsinställningar när en adressbok
sparas (exporteras) till en fil.
När dessa har ställts in efterfrågar en dialogruta att faxnummer och lösenord ska anges för varje operation.
[Adressboktyp]
[Adressboktyp]-dialogrutan
Tillåter att du registrerar en adressbok som visas vid sändning, namnbyte osv.
[Adressboktyp]
Den registrerade adressboken visas i en lista.
[Registrera]
[Registrera adressbok]-dialogrutan
Tillåter att du väljer och registrerar en adressbok från [Tillgängliga adressböcker].
De typer av adressböcker som du kan registrera förutom adressboken för denna drivrutin visas nedan.
- Canon Fax Driver Address Book: Adressboken för denna drivrutin.
- Messaging API: adressbok för Microsoft Outlook.
Om den använda drivrutinen används i en 64-bitars miljö kan du registrera en 64-bitars version av
adressboken för Microsoft Outlook.
- Windows adressbok: adressbok för Microsoft Outlook Express.
[Redigera]
Lägg till/redigera-dialogrutan
Tillåter att du ändrar namn etc. för en vald adressbok. Objekt som du kan förändrar varierar beroende på
typen av adressbok.
Vad gäller Messaging API kan du ändra profilen som ska användas.
Vad gäller Windows adressbok kan du ändra sökvägen där adressboken lagras. Om du inte anger sökväg
används standarden för Windows adressbok.
58
Inställningslista
[Ta bort]
Raderar den valda adressboken. Du kan raderar andra adressböcker än Canon Fax Driver Address Book.
[Återskapa standardvärden]
Återställer alla inställningar till standardvärdena.
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
Importerar/exporterar av en adressbok(P. 32)
Registrera Favoritinställningar(P. 36)
Redigera listan med favoritinställningar(P. 37)
59
Inställningslista
[Information och bild för sända fax] Flik
Du kan hantera sparade sändningsloggar för sändning av databilder, sändningstider, mål osv.
[Enhet som visas i Från]
Växla mellan logglistor som ska visas i [Information och bild för sända fax] om du använder drivrutinen med
flera enheter
[Information och bild för sända fax]
Visar en faxsändningslogg som en lista.
Om det finns flera sidor kan du växla mellan sidorna genom att använda [Bakåt] och [Nästa]. För
sändningsloggar till fax som har skickats till flera mål kan du också växla mellan de olika målen.
Om du klickar på [Förstora] kan du förstora och kontrollera den valda sändningsloggen.
[Sändningstid] är tidpunkten för sändning från drivrutinen till enheten. Den skiljer sig från den tidpunkt när
faxet verkligen sänds från enheten.
[Ta bort alla]
Raderar alla loggar.
[Ta bort]
Raderar den valda loggen.
[Uppdatera]
Uppdaterar loggarna till deras senaste status.
[Destinationslista]
Visar målet för den valda loggen.
[Lagringsinställningar]
[Lagringsinställningar]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in lagringsmålet för sända faxinformation och bilder samt det maximala antalet av dessa
uppgifter som kan sparas.
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
Hantering av sändningsloggar(P. 25)
60
Inställningslista
[Enhetsinställningar] Flik
Du kan ställa in enhetsalternativ, autentiseringsmetoder osv.
Dessutom, om bekräftelse av autentiseringsinformation är inställd i [Användarhantering] i denna flik, visas en
dialogruta för bekräftelse vid faxsändning.
Här förklaras innehållet i fliken [Enhetsinställningar] och dialogrutan för att bekräfta autentiseringsinformation.
Beskrivningar av inställningar
[Avsändare]
Ange ett avsändarnamn som ska visas i faxmeddelandets sidhuvud.
[Alternativ för faxkort]
Välj faxkortet som är installerat i enheten.
[Autentisering av underadress]/[Autentisering för hantering av avdelnings-ID]
Välj respektiva autentiseringslägen.
Konfigurera denna inställning att matcha autentiseringsmetoden som har angetts på enheten.
[Användarhantering]
Tillåter att du ställer in typen på autentiseringsfunktion som ska användas.
[Inställningar]
[Inställningar för avdelnings-ID/PIN-kod]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in detaljer när [Hantering av avdelnings-ID] väljs i [Användarhantering].
[Tillåt PIN-kodsinställningar]
Aktivera detta vid inställning av [PIN-kod].
Om du vill avaktivera PIN-inställningen på en klientdator i delad skrivarmiljö ska du avaktivera detta objekt på
servern.
[Avdelnings-ID]
Ställa in uppsättning av avdelnings-ID på enheten.
[PIN-kod]
Ställ in en PIN för hantering av avdelnings-ID. Om en PIN inte ställs in på enheten är den blank.
[Verifiera]
Verifierar att de angivna avdelnings-ID och PIN matchar dem som ställts in på enheten.
[Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod när du skickar fax]
Visar en dialogruta för inställning eller bekräftelse av avdelnings-ID eller PIN vid faxsändning.
[Inställningar]
[Inställningar för användarautentisering]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in detaljer när [Användarautentisering] väljs i [Användarhantering].
[Tillåt lösenordsinställningar]
Aktivera detta vid inställning av [Lösenord].
Om ett lösenord inte ställs in här, ange lösenordet när faxet skickas.
[Användarnamn]
Ställ in ett användarnamn som ska användas för användarautentisering.
61
Inställningslista
[Lösenord]
för användarautentisering. Om ett lösenord inte ställts in på enheten är det blankt.
[Verifiera]
Bekräftar att det angivna lösenordet stämmer med det som ställts in på enheten.
[Bekräfta autentiseringsinformation när du skickar fax]
Visar en dialogruta för inställning eller bekräftelse av användarnamn och lösenord vid faxsändning.
[Ställ in användarinformation]
Tillåter att du ställa in det användarnamn som visas i enhetens faxsändningslogg.
[Inställningar]
[Inställningar för användarinformation]-dialogrutan
[Användarnamn]
Ställ in ett användarnamn som ska användas for faxsändningsjobb.
[Hantering av användarnamn]
[Hantering av användarnamn]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in ett användarnamn som ska användas som standard.
[Namn att ställa in för användarnamn]
Såsom användarnamn, ange ditt inloggningsnamn till Windows, datornamnet eller något annat namn.
[Tillåt inte ändringar av användarnamn]
Förhindrar ändringar av användarnamnet i [Inställningar för användarinformation]-dialogrutan.
[Kommunikationsläge för IP-fax]
[Inställningar för kommunikationsläge för IP-fax]-
dialogrutan
Tillåter att du ställer in det kommunikationsläge som kan användas med enheten. För information om IPfaxanslutningsmiljöer hänvisas till handboken för enheten.
[Ställ in tid att skicka]
Ange tidpunkten för faxsändning tid i fliken [Välj destination] eller [Ange destination] > [Detaljerade
inställningar].
[Inställning för [Meddelande om att jobbet är klart]]
Aktiverar att avisering av faxningsresultatet ska skickas till den angivna e-postadressen.
Objekt som har aktiverats här kan ställas in i fliken [Välj destination] eller [Ange destination] > [Detaljerade
inställningar].
[Ställ in antal destinationer som kan anges samtidigt till 2 000]
Expanderar det maximala antalet mål som kan anges vid samma tid till 2 000.
[Använd Unicode (UTF-8) för kommunikation med enheten]
Sänder och mottar intern information såsom användarinformation osv. till och från enheten i Unicode (UTF-8).
[Detaljerade inställningar]
[Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Tillåter att du ställer in detaljerade funktioner såsom visning av bekräftelsemeddelande vid faxar.
Eftersom denna funktion inte ställs in även om enhetens information hämtas, ställa in den manuellt.
62
Inställningslista
[Hämta enhetsinformation]
Hämtar enhetsinformation och tillämpar det på alla inställningar.
[Om]
Visar information om versionen för drivrutinen.
Dialogrutan Autentisering Information Bekräftelse
Dialogrutan [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod]
[Avdelnings-ID]
Ställa in uppsättning av avdelnings-ID på enheten.
[PIN-kod]
Ställ in en PIN för hantering av avdelnings-ID. Om en PIN inte ställs in på enheten är den blank.
Dialogrutan [Bekräfta användarnamn/lösenord]
[Användarnamn]
Ställ in ett användarnamn som ska användas för användarautentisering.
[Lösenord]
för användarautentisering. Om ett lösenord inte ställts in på enheten är det blankt.
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
Om kommunikationssätt som kan användas med faxsändningar(P. 19)
Inställning av konfidentiell sändning(P. 23)
Ställa in enhetsinformation(P. 41)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 43)
Ställa in användarnamnet(P. 45)
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation/
autentiseringsfunktionen(P. 67)
63
Inställningslista
[Dela försättsblad] Flik
Du kan använda ett försättsblad registrerat in en delad miljö för utskriftsserver på en klientdator.
[Format]
Visar mallar för registrerade försättsblad i en lista.
Dessutom, om du klickar på [Förhandsgranskning] presenteras en detaljerad förhandsvisning.
[Registrera]
[Registrera delat försättsblad]-dialogrutan
Registrerar ett försättsblad (*.cse) som har skapats i Cover Sheet Editor.
[Ta bort]
Raderar försättsbladet som valts i [Format].
Närliggande information
[Välj destination] Flik(P. 49)
[Ange destination] Flik(P. 55)
Fästa ett försättsblad(P. 20)
64
Felsökning
Felsökning
Felsökning ............................................................................................................................................................ 66
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation/autentiseringsfunktionen ........ 67
Det går inte att se eller redigera adressboken. ................................................................................................. 68
65
Felsökning
Felsökning
Detta förklarar lösningar på vanliga problem.
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation/
autentiseringsfunktionen(P. 67)
Det går inte att se eller redigera adressboken.(P. 68)
66
Felsökning
Det går inte att använda funktionen för hämtning av
enhetsinformation/autentiseringsfunktionen
Om du inte kan hämta enhetsinformationen eller inte kan använda funktionen för hantering av avdelnings-ID
eller användarautentiseringen på fliken [Enhetsinställningar] kontrollerar du följande.
Orsak 1.
Enheten är avstängd eller så är kabeln inte rätt ansluten.
Åtgärd
Kontrollera enhetens status.
Orsak 2.
Funktionen har inte ställts in för matcha anslutningsmiljön.
Åtgärd
I en skrivarservermiljö
● Installera Canon Driver Information Assist Service i serverdatorn med drivrutinens installationsprogram.
● Installera TCP/IP som ett protokoll i din miljö från CD-ROM för det operativsystem du använder.
När du använder en USB-anslutning eller en miljö för portanslutning där du inte kan använda de här
funktionerna
Använd en annan anslutningsmiljö, t.ex. TCP/IP-nätverkanslutning etc.
Du kan inte använda de här funktionerna i följande portanslutningsmiljöer:
● Datorer ansluter direkt till skrivaren med hjälp av SMB.
● [Aktivera skrivarpool] väljs i fliken [Portar] på skärmen med skrivaregenskaper.
● Datorer ansluter till enheten med hjälp av Web Services on Devices (WSD)-portar.
Orsak 3.
Enhetens namn är för långt.
Åtgärd
Bekräfta att namnet på enheten som registrerats i [Enheter och skrivare] i Windows inte överskrider det
följande antalet tecken. Om så är fallet, ändra namnet i fliken [Allmänt] eller [Delning] på skärmen med
skrivaregenskaper.
- Namn på enhet: högst 209 tecken.
- Resursnamn: högst 260 tecken.
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 61)
Ställa in enhetsinformation(P. 41)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 43)
67
Felsökning
Det går inte att se eller redigera adressboken.
Om du inte kan se eller redigera adressboken som är registrerad i drivrutinen, betänk följande orsaker. Följ
instruktionerna som beskrivs i "Åtgärd".
Orsak
Du har inga åtkomstbehörigheter för målmappen i adressboken.
Åtgärd1.
Logga in som en användare med åtkomstbehörigheter.
Åtgärd2.
Ändra adressbokens lagringsposition till en mapp till vilken du har åtkomstbehörigheter i fliken [Välj
destination] > [Redigera adressbok]-dialogrutan > [Ange en mapp].
Närliggande information
Dialogrutan [Redigera adressbok](P. 51)
Lägga till adressen för en person i adressboken(P. 30)
Lägga till en grupp i adressboken(P. 31)
Importerar/exporterar av en adressbok(P. 32)
68
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
69
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
70
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising