Canon | i-SENSYS LBP621Cw | User manual | Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual

Canon i-SENSYS LBP621Cw User manual
Windows
Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Skrivardrivrutin
Användarhandbok
USRMA-3675-00 2018-12 sv
Copyright CANON INC. 2019
Innehåll
Inledning ..............................................................................................................................................................
Så här använder du handboken
................................................................................................................................. 3
Beteckningar som används i den här handboken
Friskrivningsklausul
Copyright
2
...................................................................................................... 4
.................................................................................................................................................. 5
.................................................................................................................................................................. 6
Varumärken
.............................................................................................................................................................. 7
Om den här drivrutinen ........................................................................................................................... 9
Innan användning ......................................................................................................................................
12
Hur man hänvisar till enhetens användarhandbok ....................................................... 14
Utskrift ................................................................................................................................................................. 16
............................................................................................................................................ 17
Skriva ut från en dator
Skala
...................................................................................................................................................................... 20
Utskrift av vattenstämpel
Affisch
....................................................................................................................................... 21
.................................................................................................................................................................... 23
Skriva ut över ett fast formulär
............................................................................................................................... 27
Bifoga kryptering när du skriver ut
Mellanlagra utskriftsjobb
.......................................................................................................................... 29
........................................................................................................................................ 30
Lagra utskriftsdata
................................................................................................................................................. 31
Prioriterad utskrift
.................................................................................................................................................. 32
Ändra standardinställningarna
................................................................................................................................ 33
Skapa en broschyr när du skriver ut ........................................................................................... 35
Utskrift av broschyrer
............................................................................................................................................. 36
Skapa en broschyr i uppsättningar
.......................................................................................................................... 37
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift
Sadelhäftad broschyrutskrift
......................................................................................................... 38
................................................................................................................................... 39
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer
Limbindning
.................................................................................. 40
............................................................................................... 41
........................................................................................................................................................... 42
Använda olika papperstyper .............................................................................................................
Registrera anpassade pappersstorlekar
Sätta in flikar mellan transparenser
Iläggsblad
44
................................................................................................................... 45
........................................................................................................................ 46
............................................................................................................................................................... 47
Infoga flikpapper
.................................................................................................................................................... 48
Skriva ut på flikpapper
............................................................................................................................................ 50
I
Lägga till omslagsark
.............................................................................................................................................. 51
Skriva ut flera filer tillsammans ..................................................................................................... 53
Om funktionen [Redigera/förhandsgr]
Skriva ut filer tillsammans
..................................................................................................................... 54
....................................................................................................................................... 55
Kontrollera förhandsgranskningen
.......................................................................................................................... 57
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen
........................................................................................ 59
Ställa in detaljer för färgutskrift .................................................................................................... 62
Justera färger (PS3)
................................................................................................................................................. 63
Observera följande när du skriver ut i färg från ett PostScript-program (PS3)
............................................................ 64
Redigera Favoritinställningar ........................................................................................................... 66
Registrera Favoritinställningar
................................................................................................................................ 67
Redigera listan med favoritinställningar
.................................................................................................................. 68
Samordna med enhetsfunktioner ................................................................................................. 71
Ställa in enhetsinformation
..................................................................................................................................... 72
Inställningar för enhetsfunktioner
.......................................................................................................................... 77
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar
........................................................................................... 78
Exportera en konfigurationsprofil
............................................................................................................................ 87
Importera en konfigurationsprofil
........................................................................................................................... 89
Lista med konfigurationsprofiltyper
Ställa in autentiseringsfunktionen
Ställa in användarnamnet
........................................................................................................................ 92
........................................................................................................................ 100
..................................................................................................................................... 102
Inställning av undantagssidor (PS3) .........................................................................................
104
Inställningslista .......................................................................................................................................... 106
Gemensamma inställningar för alla flikar
[Grundinställningar] Flik
[Sidformat] Flik
....................................................................................................................................... 110
..................................................................................................................................................... 113
[Efterbehandling] Flik
[Papperskälla] Flik
............................................................................................................................................ 116
................................................................................................................................................. 124
[Kvalitet] Filk (UFR II/LIPSLX/PCL6)
[Kvalitet] Filk (PS3)
[Färg] Filk (PS3)
........................................................................................................................ 127
................................................................................................................................................ 133
..................................................................................................................................................... 137
[Speciella inställningar] Filk (PS3)
[Enhetsinställningar] Flik
[Profil] Flik
.............................................................................................................. 107
........................................................................................................................... 141
...................................................................................................................................... 145
............................................................................................................................................................ 150
Canon PageComposer
........................................................................................................................................... 152
II
Felsökning ....................................................................................................................................................... 156
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in
Utskriftsresultatet är otillfredsställande
Utskriften tar lång tid
.............................................................................................................. 157
................................................................................................................ 158
........................................................................................................................................... 160
Utskriftsresultatet är för mörkt eller för ljust
Det går inte att skriva ut med bakgrund
........................................................................................................ 161
................................................................................................................ 162
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation eller autentiseringsfunktionen
III
................ 164
Inledning
Inledning
Inledning ................................................................................................................................................................. 2
Så här använder du handboken ............................................................................................................................ 3
Beteckningar som används i den här handboken ............................................................................................. 4
Friskrivningsklausul .............................................................................................................................................. 5
Copyright ............................................................................................................................................................... 6
Varumärken ........................................................................................................................................................... 7
1
Inledning
Inledning
Så här använder du handboken(P. 3)
Friskrivningsklausul(P. 5)
Copyright(P. 6)
Varumärken(P. 7)
2
Inledning
Så här använder du handboken
Detta förklarar saker som du bör känna till för att kunna använda den här handboken.
Beteckningar som används i den här handboken(P. 4)
3
Inledning
Beteckningar som används i den här handboken
Här förklaras symboler och inställningar som används i den här handboken.
Symboler som används i den här handboken
I den här handboken markeras anvisningar som måste följas vid användning av drivrutinen med följande
symboler.
VIKTIGT!
● Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder produkten på
rätt sätt och undviker skador på produkten eller annan egendom.
OBS!
● Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du
läser sådana meddelanden.
Om inställningar
I den här handboken betecknas inställningsnamn som visas på skärmen på följande sätt.
Exempel:
[Skriv ut]
[OK]
4
Inledning
Friskrivningsklausul
Informationen i detta dokument kan ändras utan att det meddelas.
CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE DET HÄR MATERIALET, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER
UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM DET SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ANVÄNDNINGSSYFTE ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DET HÄR
MATERIALET ANVÄNDS.
5
Inledning
Copyright
Copyright CANON INC. 2019
Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, skrivas ut, lagras i ett återvinningssystem eller
översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt,
optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc.
6
Inledning
Varumärken
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer och Microsoft Edge är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc.
Andra produkt- och företagsnamn som omnämns kan vara varumärken och tillhör respektive ägare.
7
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen ................................................................................................................................. 9
8
Om den här drivrutinen
Om den här drivrutinen
Det här är en generisk skrivardrivrutin som stöder olika enheter. Du kan använda samma drivrutin för alla
skrivarmodeller genom att ändra inställningarna för utskriftsporten och enhetsinformationen.
Egenskaper
● Information gällande funktionerna och alternativen av enheten definieras gemensamt i en
"konfigurationsprofil". Genom att växla "konfigurationsprofil" kan du växla drivrutinsinställningsskärmen så
den matchar funktionerna av enheten.
● Du behöver inte installera om drivrutinen när du lägger till eller ersätter en enhet.
Utnyttja konfigurationsprofiler
Konfigurationsprofiler motsvarande varje skrivarmodell har förberetts i förväg. Du kan anpassa och använda en
konfigurationsprofil som passar driftshanteringen för din skrivare.
Genom att använda en konfigurationsprofil för drivrutinen, kan inställningarna på fliken [Enhetsinställningar]
ändras och funktionerna specifika för enheten ställas in. Du kan också exportera och spara funktions- och
tillvalsinställningar för enheten på fliken [Enhetsinställningar] som en konfigurationsprofil.
Exempel på hur du använder konfigurationsprofiler
● Skapa en drivrutininställningsskärm för den skrivarmodell du använder
När du hämtar skrivarmodellinformationen från enheten tillämpas en konfigurationsprofil automatiskt och
inställningsskärmen ändras så den matchar enheten. När du inte kan hämta informationen tillämpar du en
konfigurationsprofil manuellt.
● Effektiv konfiguration av drivrutinsinställningar för flera datorer
Du kan exportera och spara funktionen och tillvalsinställningarna för enheten på fliken [Enhetsinställningar]
som en konfigurationsprofil. Enhetsinformationen för drivrutinerna som används i andra datorer kan enkelt
ställas in i grupp genom att importera den exporterade konfigurationsprofilen.
Om du inte kan hämta enhetsinformationen kan du tillämpa den genom att importera en konfigurationsprofil
som exporterats i en miljö där informationen kunde hämtas.
Närliggande information
Ställa in enhetsinformation(P. 72)
9
Om den här drivrutinen
Importera en konfigurationsprofil(P. 89)
Exportera en konfigurationsprofil(P. 87)
10
Innan användning
Innan användning
Innan användning ........................................................................................................................................... 12
11
Innan användning
Innan användning
● När du använder den här drivrutinen gäller följande begränsningar.
- För att ställa in och skriva ut med de funktioner som stöds av den skrivarmodell du använder måste du
ställa in en konfigurationsprofil som passar skrivarmodellen och ställa in tillvalsstatusen för enheten. Du
kan konfigurera dessa inställningar på fliken [Enhetsinställningar].
- Om du ställer in funktioner som inte stöds av den här drivrutinen på kontrollpanelen för den enhet du
använder, aktiveras de funktionerna vid utskrift.
● Den senaste drivrutinsprogramvaran finns tillgänglig på Canons webbplats. Kontrollera systemkrav osv., och
ladda ned lämplig programvara om så krävs.
Canons globala webbplats: http://www.canon.com/
● De funktioner du kan använda kan variera utifrån följande omständigheter.
- Den enhet du använder och dess inställningar
- Enhetens firmwareversion
- Enhetens alterantivstruktur
- Den skrivardrivrutin som du använder
- Drivrutinsversionen
- Den datormiljö du använder
● Eftersom du inte kan visa utskriftsinställningsskärmen för drivrutinen när du skriver ut från en Windows
Store-app är antalet funktioner som du kan ställa in begränsade.
● Skärminnehållet, procedurerna etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som visas.
● I den här handboken förklaras exempel med Windows 10.
12
Hur man hänvisar till enhetens användarhandbok
Hur man hänvisar till enhetens
användarhandbok
Hur man hänvisar till enhetens användarhandbok .................................................................... 14
13
Hur man hänvisar till enhetens användarhandbok
Hur man hänvisar till enhetens användarhandbok
Det finns fall då, för att kunna använda funktionerna av denna drivrutin, åtgärder måste utföras på enheten
innan.
För information om hur man använder enheten, se handboken för enheten.
14
Utskrift
Utskrift
Utskrift ................................................................................................................................................................... 16
Skriva ut från en dator ........................................................................................................................................ 17
Skala ..................................................................................................................................................................... 20
Utskrift av vattenstämpel .................................................................................................................................. 21
Affisch .................................................................................................................................................................. 23
Skriva ut över ett fast formulär .......................................................................................................................... 27
Bifoga kryptering när du skriver ut ................................................................................................................... 29
Mellanlagra utskriftsjobb ................................................................................................................................... 30
Lagra utskriftsdata ............................................................................................................................................. 31
Prioriterad utskrift .............................................................................................................................................. 32
Ändra standardinställningarna .......................................................................................................................... 33
15
Utskrift
Utskrift
Skriva ut från en dator(P. 17)
Skala(P. 20)
Utskrift av vattenstämpel(P. 21)
Affisch(P. 23)
Skriva ut över ett fast formulär(P. 27)
Bifoga kryptering när du skriver ut(P. 29)
Mellanlagra utskriftsjobb(P. 30)
Lagra utskriftsdata(P. 31)
Prioriterad utskrift(P. 32)
Ändra standardinställningarna(P. 33)
16
Utskrift
Skriva ut från en dator
Här förklaras den grundläggande proceduren för hur du konfigurerar skrivardrivrutinens inställningar.
OBS!
● När du använder en enhet ansluten via en WSD-port aktiverar du [Använd WSD] på enheten.
1
2
Välj [Skriv ut] från menyn i programmet.
På utskriftsskärmen väljer du den enhet du använder → klicka på [Inställningar],
[Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper].
17
Utskrift
3
I fönstret med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Vid behov kan du växla flik och konfigurera relevanta inställningar.
18
Utskrift
OBS!
● Om den funktion som du vill använda inte visas på utskriftsinställningsskärmen konfigurerar du
utskriftsinställningarna efter att ha aktiverat funktionerna i enheten genom att hämta enhetsinformationen
etc.
4
Klicka på [OK].
5
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut] eller [OK].
Närliggande information
Om den här drivrutinen(P. 9)
Ändra standardinställningarna(P. 33)
Ställa in enhetsinformation(P. 72)
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
19
Utskrift
Skala
Du kan förstora eller förminska utskriftsdata vid utskrift.
Så här skalar du till utskriftens sidstorlek
1
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Sidformat].
2
Välj den pappersstorlek som ställts in i tillämpningen från [Sidstorlek].
3
Välj den pappersstorlek du vill skriva ut på från [Utmatningsstorlek].
Så här anger du en önskad skala
1
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Sidformat].
2
Välj [Skala manuellt] → ange förstoringen i [Skala].
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Sidformat] Flik(P. 113)
Registrera anpassade pappersstorlekar(P. 45)
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
20
Utskrift
Utskrift av vattenstämpel
Du kan överlagra och skriva ut halvgenomskinliga tecken såsom [HEMLIGT] eller [SNABBUTSKRIFT] över
utskriftsdata.
Du kan också skapa nya vattenstämplar.
Så här lägger du till och skriver ut en vattenstämpel
1
Visa fliken [Sidformat].
2
Välj [Vattenstämpel] → välj vattenstämpelns namn.
Så här skapar du nya vattenstämplar
1
Visa fliken [Sidformat].
2
Välj [Vattenstämpel] → klicka på [Redigera vattenstämpel].
3
I dialogrutan [Redigera vattenstämpel] klickar du på [Lägg till] → ange ett namn vid
[Namn].
4
I [Attribut] ställer du in tecknen och attributen för vattenstämpeln.
5
I [Justering] ställer du in vattenstämpelns placering.
6
7
I [Utskriftsstil] ställer du in kantlinjen och överlagringen för vattenstämpeln → klicka
på [OK].
I dialogrutan [Redigera vattenstämpel] klickar du på [OK].
Den skapade vattenstämpeln läggs till i listan på fliken [Sidformat] > [Vattenstämpel].
21
Utskrift
Närliggande information
[Sidformat] Flik(P. 113)
22
Utskrift
Affisch
Du kan förstora utskriftsdata för en sida och skriva ut informationen på flera pappersark. När de utskrivna
arken sätts samman bildar de en utskrift i affischstorlek.
Det här avsnittet innehåller också inställningar för affischutskrift och utmatningsexempel.
Inställningar för affischutskrift och utmatningsexempel(P. 23)
Så här utför du affischutskrift
1
Visa fliken [Grundinställningar].
2
Välj [Enkelsidig utskrift] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer].
3
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Sidformat].
4
Välj [Affisch [N x N]] från [Sidlayout].
N x N betecknar det antal papper över vilka utskriftsdata kommer att delas upp och skrivas ut på.
När du skriver ut med kantlinjer eller när du ställer in marginaler eller det sidintervall som ska skrivas ut, utför
du följande procedur.
5
Klicka på [Affischuppgifter].
6
I dialogrutan [Affischuppgifter] ställer du in nödvändiga alternativ → klicka på [OK].
Inställningar för affischutskrift och utmatningsexempel
Här visas kombinationer av inställningsexempel och utmatningsresultat relaterade till affischutskrift.
Inställningsexemplen visas i kombination med inställningsläget i dialogrutan [Affischuppgifter] när så behövs.
Ange exempel 1.
● [Grundinställningar]-fliken > [Orientering]: [Stående]
● [Grundinställningar] eller [Sidformat]-fliken > [Sidlayout]: [Affisch [1 x 2]]
23
Utskrift
Utmatningsresultat
Ange exempel 2.
● [Grundinställningar] eller [Sidformat]-fliken > [Sidlayout]: [Affisch [2 x 2]]
● [Affischuppgifter]-dialogrutan > [Sidor som ska skrivas ut] > [Ange sidor]: [2] och [4]
Utmatningsresultat
24
Utskrift
Ange exempel 3.
● [Grundinställningar] eller [Sidformat]-fliken > [Sidlayout]: [Affisch [2 x 2]]
● [Affischuppgifter]-dialogrutan: [Skriv ut marginaler], [Ange marginaler för urklipp/infogning] och [Skriv ut
justeringsmärken]
Utmatningsresultat
Förklaringar
Bruten linje: kantlinje
: inklistringsmärke
: skärningsmärke
: den marginal inställd för [Marginalbredd] (10 mm när [Standard] är valt.)
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
25
Utskrift
[Sidformat] Flik(P. 113)
26
Utskrift
Skriva ut över ett fast formulär
Du kan skriva ut data som överlappar ett fast formulär som lagras i enheten. Denna funktion kallas utskrift med
bakgrund.
Med drivrutinen PS3 kan du använda fasta formulär som sparats inte bara på enheten utan även på en dator
(värdsidan).
Så här sparar du ett fast formulär på enheten eller datorn
1
Välj [Skriv ut] på appens meny → öppna skärmen med utskriftsinställningar i
drivrutinen.
2
Visa fliken [Sidformat].
3
Klicka på [Sidalternativ].
4
I dialogrutan [Sidalternativ] visar du fliken [Bakgrund].
5
Välj [Bearbetningsmetod] > [Skapa en formulärfil] → ange ett filnamn.
När du kan välja var formulärfilen ska sparas väljer du målet i [Lagra i] och anger sedan ett filnamn.
Om du väljer [Värd] i [Lagra i] ska du fylla i [Rubrik] och [Underrubrik] om det behövs.
6
Klicka på [OK].
7
Klicka på [OK] på skärmen med utskriftsinställningar.
8
På utskriftsskärmen klickar du på [Skriv ut] eller [OK].
Så här utför du utskrift med bakgrund
1
Visa fliken [Sidformat].
27
Utskrift
2
Klicka på [Sidalternativ].
3
I dialogrutan [Sidalternativ] visar du fliken [Bakgrund].
4
Välj [Bearbetningsmetod] > [Använd utskrift med bakgrund] → ange filnamnet på
formuläret som ska användas.
När du använder en formulärfil som har sparats på enheten:
Klicka på [Hämta information om formulärfil] → välj filen i [Fillista].
Om du inte kan hämta information från enheten anger du filnamnet i [Filnamn].
Vid dubbelsidig utskrift väljer du intervall i [Verkställ].
Om [Hämta information om formulärfil] inte visas väljer du [Formulärfil på enhet] i [Formulärfil].
När du använder en formulärfil som har sparats på en dator:
Välj [Formulärfil hos värddator] i [Formulärfil] → klicka på [Bläddra] och välj sedan formulärfilen du vill
använda.
Ange information i [Filinformation] om det behövs.
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Sidformat] Flik(P. 113)
Det går inte att skriva ut med bakgrund(P. 162)
28
Utskrift
Bifoga kryptering när du skriver ut
Du kan koppla en PIN-kod till utskriftsdata och spara den i enheten. När du skriver ut de sparade data anger du
Pin-koden på enhetens kontrollpanelen. Den här funktionen är användbar när du skriver ut konfidentiella
dokument och liknande.
OBS!
● Om du registrerar den PIN-kod som används i säker utskrift som en standardinställning, kan du minska
arbetet som krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Välj [Säker utskrift] från [Utmatningsmetod] → klicka på [Ja].
3
I dialogrutan [Uppgifter om säker utskrift] anger du [Användarnamn] och [PIN-kod] →
klicka på [OK].
Om dialogrutan [Bekräfta PIN-kod] visas när du utför säker utskrift, bekräftar eller ställer in datanamn,
användarnamn och PIN-kod.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Ändra standardinställningarna(P. 33)
29
Utskrift
Mellanlagra utskriftsjobb
Du kan skicka tskriftsdata till en kö (tillfällig lagringsplats) i enheten. Du kan också ändra utskriftsordning eller
inställningar för lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet användargränssnitt.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Välj [Stoppa] från [Utmatningsmetod] → klicka på [Detaljer].
3
I dialogrutan [Stoppinformation] anger du namn på data.
Om du vill ange ett önskat namn väljer du [Namn på data att stoppa] > [Ange namn] → anger du namnet i
[Namn].
4
Klicka på [OK].
När du utför mellanlagringsutskrift kan du bekräfta eller ange namnet för data i dialogrutan som visas.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Ändra standardinställningarna(P. 33)
30
Utskrift
Lagra utskriftsdata
Du kan spara utskriftsdata i en minneslåda i enheten. Du kan också ändra inställningarna för eller kombinera
lagrade data med andra lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet
användargränssnitt.
OBS!
● Om du registrerar det lådnummer som används i lagrad utskrift som en standardinställning, kan du minska
arbetet som krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Välj [Lagra] från [Utmatningsmetod] → klicka på [Ja].
3
I dialogrutan [Lagringsinformation] anger du namn på data.
Om du vill ange ett önskat namn väljer du [Datanamn] > [Ange namn] → anger du namnet i [Namn].
4
Klicka på [Hämta information om brevlåda] → välj en lagringsdestination från
[Brevlådor].
Du kan välja flera lådor genom att trycka på tangenten [Ctrl] eller [Skift].
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Ändra standardinställningarna(P. 33)
31
Utskrift
Prioriterad utskrift
Du kan skriva ut ett dokument med högre prioritet än andra utskriftsjobb som är i viloläge i enheten.
Om det när du utför prioriterad utskrift finns ett utskriftsjobb som bearbetas på enheten startas den
prioriterade utskriften direkt efter det jobbet.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Välj [Prioritera utskrift] från [Utmatningsmetod].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
32
Utskrift
Ändra standardinställningarna
Du kan ändra standardinställningarna till de önskade utskriftsinställningarna. Om du ändrar dem till
inställningar som du använder ofta, kan du minska arbetet som krävs för att konfigurera inställningar när du
skriver ut.
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Utskriftsinställningar] från
menyn som visas.
Om du använder drivrutinen med flera enhetsmodeller väljer du den modell du ska ställa in efter att ha valt
[Utskriftsinställningar].
3
På skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen anger du de alternativ du vill
använda.
Vid behov kan du växla flik och konfigurera relevanta inställningar.
4
Klicka på [OK].
33
Skapa en broschyr när du skriver ut
Skapa en broschyr när du skriver ut
Skapa en broschyr när du skriver ut ..................................................................................................... 35
Utskrift av broschyrer ......................................................................................................................................... 36
Skapa en broschyr i uppsättningar .................................................................................................................... 37
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift ................................................................................................. 38
Sadelhäftad broschyrutskrift ............................................................................................................................. 39
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut ....................................................................... 40
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer ..................................................................................... 41
Limbindning ......................................................................................................................................................... 42
34
Skapa en broschyr när du skriver ut
Skapa en broschyr när du skriver ut
Utskrift av broschyrer(P. 36)
Skapa en broschyr i uppsättningar(P. 37)
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift(P. 38)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 39)
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut(P. 40)
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer(P. 41)
Limbindning(P. 42)
35
Skapa en broschyr när du skriver ut
Utskrift av broschyrer
Du kan skriva ut med sidorna automatiskt arrangerade så att de skapar ett häfte när de viks på hälften.
1
2
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller
[Utskriftsstil].
Om du vill ställa in bindningsläge och fästmarginal, följer du procedurerna nedan.
3
4
Klicka på [Broschyr].
I dialogrutan [Detaljerade inställningar för broschyr] väljer du bindningspositionen
från [Bokuppslag].
5
Välj [Ange häftesmarginal] → ange bredd för fästmarginalen i [Häftesmarginal].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
Skapa en broschyr i uppsättningar(P. 37)
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift(P. 38)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 39)
36
Skapa en broschyr när du skriver ut
Skapa en broschyr i uppsättningar
När du skapar en broschyr från ett dokument med många sidor, kan du dela upp sidorna i flera uppsättningar
och skriva ut dem.
1
2
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller
[Utskriftsstil].
3
Klicka på [Broschyr].
4
Välj [Metod för utskrift av broschyrer] > [Dela i uppsättningar].
5
Ange antalet sidor i varje uppsättning i [Ark per sats].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
Utskrift av broschyrer(P. 36)
37
Skapa en broschyr när du skriver ut
Korrigera förskjutning under broschyrutskrift
Du kan skapa och skriva ut broschyrer samtidigt som du korrigerar förskjutning mellan yttre och inre sidor som
inträffar vid broschyrutskrift. Om du skär av kanterna på sidorna med en trimmer kan du anpassa storleken på
marginalen så att utskriftsinformationen inte hamnar mellan sidorna.
1
2
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller
[Utskriftsstil].
3
Klicka på [Broschyr].
4
Välj [Process för broschyrutskrift] > [Med enhetsinställningar].
5
Välj [Använd korrigering av förskjutning] → välj en korrigeringsmetod i [Metod för
korrigering av förskjutning].
Om du väljer [Manuell korrigering], anger du förskjutningsbredden för utskriftsområdet mellan den yttersta
och den mittersta sidan i [Korrigeringsbredd].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
Utskrift av broschyrer(P. 36)
38
Skapa en broschyr när du skriver ut
Sadelhäftad broschyrutskrift
När du skapar och skriver ut en broschyr kan du mata ut sidor som är häftade på mitten. Beroende på enheten
kan du också trimma och passa in sidornas kanter.
1
2
3
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller
[Utskriftsstil].
Välj en efterbehandlingsmetod från [Inställning för sadelhäftning].
Om du väljer [Vikning + sadelhäftning + trimning]/[Vikning + trimning] från [Inställning för sadelhäftning],
utför du följande procedur.
4
5
Visa fliken [Efterbehandling].
Välj en metod för justering av trimbredd från [Trimningsinställningar] → ange värden
enligt den valda metoden.
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
Utskrift av broschyrer(P. 36)
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer skrivs ut(P. 40)
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer(P. 41)
39
Skapa en broschyr när du skriver ut
Sadelpressbearbetning när sadelhäftade broschyrer
skrivs ut
När du utför sadelhäftad broschyrutskrift kan du pressa den bundna delen så att den plattas till.
1
2
3
Visa [Grundinställningar] fliken eller fliken [Efterbehandling].
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller
[Utskriftsstil].
Välj en efterbehandlingsmetod från [Inställning för sadelhäftning].
Om du väljer [Vikning + sadelhäftning + trimning]/[Vikning + trimning] från [Inställning för sadelhäftning],
anger du metod för justering av trimbredden på fliken [Efterbehandling].
4
Klicka på [Broschyr].
5
Välj [Sadelpress] → ange kraften för sadelpressbearbetning i [Justering för sadelpress].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 39)
40
Skapa en broschyr när du skriver ut
Trimma sidor vid utskrift av sadelhäftade broschyrer
När du utför sadelhäftad broschyrutskrift kan du trimma och rikta in sidornas kanter.
1
Visa fliken [Efterbehandling].
2
Välj [Utskrift av broschyrer] från [Utskriftsstil].
3
4
Välj [Vikning + sadelhäftning + trimning]/[Vikning + trimning] från [Inställning för
sadelhäftning].
Välj en metod för justering av trimbredd från [Trimningsinställningar] → ange värden
enligt den valda metoden.
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 39)
41
Skapa en broschyr när du skriver ut
Limbindning
Du kan applicera lim på innehållets fästmarginalssida och skapa ett omslag till en broschyr.
1
Visa fliken [Efterbehandling].
2
Välj [Limbindning [enkelsidig]] eller [Limbindning [dubbelsidig]] under [Utskriftsstil].
3
Bekräfta innehållet i [Inställningslista].
4
Om du vill ändra inställningarna klickar du på [Inställningar för limbindning] → ange
nödvändiga alternativ.
Vid utskrift på ett omslag, välj [Arrangera data efter omslagets storlek] från [Omslagsinställningar för
limbindning] > [Utskriftsstil] → ange [Framsidans utskriftssida]/[Baksidans utskriftssida].
När du justerar efterbehandlingsstorleken klickar du på [Efterbehandlingsjustering] → konfigurera lämpliga
inställningar → klicka på [OK].
5
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
42
Använda olika papperstyper
Använda olika papperstyper
Använda olika papperstyper ..................................................................................................................... 44
Registrera anpassade pappersstorlekar ............................................................................................................ 45
Sätta in flikar mellan transparenser .................................................................................................................. 46
Iläggsblad ............................................................................................................................................................ 47
Infoga flikpapper ................................................................................................................................................. 48
Skriva ut på flikpapper ........................................................................................................................................ 50
Lägga till omslagsark .......................................................................................................................................... 51
43
Använda olika papperstyper
Använda olika papperstyper
Registrera anpassade pappersstorlekar(P. 45)
Sätta in flikar mellan transparenser(P. 46)
Iläggsblad(P. 47)
Infoga flikpapper(P. 48)
Skriva ut på flikpapper(P. 50)
Lägga till omslagsark(P. 51)
44
Använda olika papperstyper
Registrera anpassade pappersstorlekar
Du kan ange en önskad pappersstorlek och använda den vid utskrift. Du kan också skriva ut eget angivna
pappersstorlekar på andra enheter från datorn du använder.
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Utskriftsinställningar] från
menyn som visas.
3
Visa fliken [Sidformat].
4
Klicka på [Anpassad pappersstorlek].
5
6
I dialogrutan [Inställningar för anpassad pappersstorlek], välj [Namn på anpassad
pappersstorlek], [Måttenhet] och [Pappersstorlek] → klicka på [Registrera].
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Sidformat] Flik(P. 113)
45
Använda olika papperstyper
Sätta in flikar mellan transparenser
Du kan skriva ut pappersark som satts in mellan transparenser. Du kan även skriva ut på isatta ark.
1
Visa fliken [Papperskälla].
2
Välj [Välj med] > [Papperskälla]/[Papperstyp].
3
Välj [Försättsblad för OH-film] från [Välj papper].
4
Ställ in [Försättsblad] och [OH-film].
Om du väljer [Välj med] > [Papperskälla], välj papperskällan där pappret som ska användas har angetts.
Om du väljer [Välj med] > [Papperstyp], välj papperstypen som ska användas.
5
Om du även vill skriva ut på isatta ark, välj [Skriv ut på försättsblad].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Papperskälla] Flik(P. 124)
46
Använda olika papperstyper
Iläggsblad
Du kan infoga pappersark mellan angivna sidor.
1
Visa fliken [Papperskälla].
2
Välj [Välj med] > [Papperskälla] eller [Papperstyp].
3
Välj [Inbladade ark] från [Välj papper] → klicka på [Inställningar för inbladade ark].
4
5
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] väljer du [Inbladade ark] från [Ark för
inbladning].
Ställ in [Papperskälla], [Skriv ut på] och [Infoga] → klicka på [Lägg till].
Inställningarna för Iläggsblad läggs till i [Inställningslista].
6
Klicka på [OK].
7
Välj papper för innehållssidor från [Originalpapperskälla] eller [Originalpapperstyp].
Närliggande information
[Papperskälla] Flik(P. 124)
Infoga flikpapper(P. 48)
47
Använda olika papperstyper
Infoga flikpapper
Du kan infoga flikpapper mellan angivna sidor. Du kan också skriva ut på flikdelen.
1
Visa fliken [Papperskälla].
2
Välj [Välj med] > [Papperskälla] eller [Papperstyp].
3
Välj [Inbladade ark] från [Välj papper] → klicka på [Inställningar för inbladade ark].
4
5
6
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] väljer du [Flikpapper] från [Ark för
inbladning].
Ställ in [Papperskälla], [Skriv ut på] och [Infoga].
Om du vill byta papperstyp för flikpapperet klickar du på [Flikpapper] > [Inställningar]
→ välj den papperstyp som ska användas från [Papperstyp] klicka på [OK].
Om du vill ställa utskriftsläget på flikpapperet följer du proceduren nedan.
7
8
Klicka på [Information om flikpapper].
I dialogrutan [Information om flikpapper], välj [Utskriftsposition på flik] → klicka på
[OK].
För att förskjuta utskriftsdata till flikdelen, välj [Förskjut utskriftsposition] → ange hur långt du vill förskjuta
data i [Förskjutningsbredd] → klicka på [OK].
Om du vill skriva ut utskriftsdata utan förskjutning, välj [Förskjut inte utskriftsposition] → välj
flikpapperstorleken från [Storlek på flikpapper] → klicka på [OK].
9
10
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] klickar du på [OK].
Välj papper för innehållssidor från [Originalpapperskälla] eller [Originalpapperstyp].
48
Använda olika papperstyper
Närliggande information
[Papperskälla] Flik(P. 124)
Skriva ut på flikpapper(P. 50)
49
Använda olika papperstyper
Skriva ut på flikpapper
Du kan skriva ut på flikpapperets flik.
1
Visa fliken [Papperskälla].
2
Välj [Välj med] > [Papperstyp].
3
Klicka på [Papperstyp] > [Inställningar].
4
I dialogrutan [Papperstypsinställningar] väljer du flikpapper från [Papperstyp] →
klicka på [OK].
Om du vill ställa utskriftsläget på flikpapperet följer du proceduren nedan.
5
6
Klicka på [Information om flikpapper].
I dialogrutan [Information om flikpapper], välj [Utskriftsposition på flik] → klicka på
[OK].
För att förskjuta utskriftsdata till flikdelen, välj [Förskjut utskriftsposition] → ange hur långt du vill förskjuta
data i [Förskjutningsbredd] → klicka på [OK].
Om du vill skriva ut utskriftsdata utan förskjutning, välj [Förskjut inte utskriftsposition] → välj
flikpapperstorleken från [Storlek på flikpapper] → klicka på [OK].
Närliggande information
[Papperskälla] Flik(P. 124)
Infoga flikpapper(P. 48)
50
Använda olika papperstyper
Lägga till omslagsark
Du kan lägga till främre eller bakre omslag till utskriftsdata. Du kan också använda papper som skiljer sig från
det för innehållssidorna och ange vilken/vilka sidor som utskriften ska ske på.
1
Visa fliken [Papperskälla].
2
Klicka på [Inställningar för framsida/baksida].
3
4
I dialogrutan [Inställningar för framsida/baksida] väljer du de omslag du vill lägga till
från [Omslagsinställningar].
Om du vill ställa in främre omslag anger du [Framsida] > [Papperskälla] och [Skriv ut
på].
5
Om du vill ställa in bakre omslag anger du [Baksida] > [Papperskälla] och [Skriv ut på].
6
Klicka på [OK].
Närliggande information
[Papperskälla] Flik(P. 124)
51
Skriva ut flera filer tillsammans
Skriva ut flera filer tillsammans
Skriva ut flera filer tillsammans .............................................................................................................. 53
Om funktionen [Redigera/förhandsgr] .............................................................................................................. 54
Skriva ut filer tillsammans .................................................................................................................................. 55
Kontrollera förhandsgranskningen ................................................................................................................... 57
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen .............................................................................. 59
52
Skriva ut flera filer tillsammans
Skriva ut flera filer tillsammans
Om funktionen [Redigera/förhandsgr](P. 54)
Skriva ut filer tillsammans(P. 55)
Kontrollera förhandsgranskningen(P. 57)
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen(P. 59)
53
Skriva ut flera filer tillsammans
Om funktionen [Redigera/förhandsgr]
Med funktionen [Redigera/förhandsgr] kan du kombinera flera filer till en fil och skriva ut den.
Du kan ställa in [Redigera/förhandsgr] funktionen från [Utmatningsmetod] på varje flik på skärmen med
utskriftsinställningar.
När du klickar på knappen Skriv ut i ett program öppnas Canon PageComposer-huvudskärmen och du kan
också göra följande:
● Förhandsgranska utskriftsdata för kontroll
● Ändra utskriftsinställningarna efter att ha kontrollerat förhandsgranskningen
● Radera onödiga sidor
● Utför korrekturutskrift
● Kombinera data skapade med olika program till en fil för utskrift
● Gör utskriftsinställningarna enhetliga när du kombinerar flera filer
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Canon PageComposer(P. 152)
Skriva ut filer tillsammans(P. 55)
Kontrollera förhandsgranskningen(P. 57)
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen(P. 59)
54
Skriva ut flera filer tillsammans
Skriva ut filer tillsammans
Du kan kombinera flera filer till en fil och skriva ut den. Du kan ändra utskriftsinställningarna och redigera den
kombinerade filen med Canon PageComposer.
Här förklaras proceduren för att utföra åtgärder från ikonerna i verktygsfältet i Canon PageComposer. Du kan
också utföra åtgärder från menyn.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Välj [Redigera/förhandsgr] från [Utmatningsmetod] → klicka på [OK].
Om du vill ange utmatningsmetod för en kombinerad fil klickar du på [Detaljer] → välj utmatningsmetod i
[Utmatningsmetod efter redigering och förhandsgranskning] → klicka på [OK].
3
Klicka på [OK] → klicka på [Skriv ut] eller [OK] på utskriftsskärmen.
Canon PageComposer-huvudskärmen visas.
4
Upprepa steg 1 till 3 för varje fil du vill kombinera.
5
På Canon PageComposer-huvudskärmen väljer du de filer du vill kombinera i listan →
klicka på [
6
] (Kombinera dokument).
I dialogrutan [Kombinera] anger du ett namn i [Dokumentnamn] om det behövs.
55
Skriva ut flera filer tillsammans
7
Om du vill ändra utskriftsinställningarna, klicka på fliken [Utskriftsinställningar] →
ange de nödvändiga objekten → klicka på [Kombinera].
Du kan konfigurera de aktuella inställningarna i förhandsgranskningen.
Om du vill ta bort en sida väljer du sidan i förhandsgranskningen och klickar på [Radera].
8
På Canon PageComposer-huvudskärmen väljer du den kombinerade filen och klickar
på [
] (Skriv ut).
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Canon PageComposer(P. 152)
Kontrollera förhandsgranskningen(P. 57)
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen(P. 59)
56
Skriva ut flera filer tillsammans
Kontrollera förhandsgranskningen
Du kan förhandsgranska utskriftsdata och kontrollera sidlayoutinställningarna innan du skriver ut.
Här förklaras proceduren för att utföra åtgärder från ikonerna i verktygsfältet i Canon PageComposer. Du kan
också utföra åtgärder från menyn.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Välj [Redigera/förhandsgr] från [Utmatningsmetod] → klicka på [OK].
Om du vill ange utmatningsmetod efter att ha kombinerat filer klickar du på [Detaljer] → välj
utmatningsmetod från [Utmatningsmetod efter redigering och förhandsgranskning] → klicka på [OK].
3
Klicka på [OK] → klicka på [Skriv ut] eller [OK] på utskriftsskärmen.
Canon PageComposer-huvudskärmen visas.
4
På Canon PageComposer-huvudskärmen väljer du den fil vars förhandsgranskning du
] (Förhandsgranska).
vill kontrollera i listan och klickar på [
5
I dialogrutan [Förhandsgranska] kontrollerar du förhandsgranskningen och klickar på
[Stäng].
Klicka på [
] (Nästa) för att visa nästa sida.
Klicka på sidbilden för att zooma in eller ut.
57
Skriva ut flera filer tillsammans
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Canon PageComposer(P. 152)
Skriva ut filer tillsammans(P. 55)
Utskriftsresultatet är otillfredsställande(P. 158)
58
Skriva ut flera filer tillsammans
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade
filen
Du kan ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen med Canon PageComposer. När du redigerar
filer med olika sidstorlekar eller layouter kan du göra inställningarna enhetliga.
Här förklaras proceduren för att utföra åtgärder från ikonerna i verktygsfältet i Canon PageComposer. Du kan
också utföra åtgärder från menyn.
1
På Canon PageComposer-huvudskärmen väljer du den fil vars inställningar du vill
ändra i listan och klickar på [
2
3
] (Ändra utskriftsinställningar).
I dialogrutan [Ändra utskriftsinställningar] anger du ett namn i [Dokumentnamn] om
det behövs.
Klicka på fliken [Utskriftsinställningar] → ange de nödvändiga objekten.
Om du vill göra inställningarna för utmatningsstorlek enhetliga väljer du [Konsekvent utmatningsstorlek] →
välj en pappersstorlek.
Om du vill göra inställningarna för sidlayout enhetliga väljer du [Layoutkonsekvens] → välj en
layoutinställning.
4
5
6
Om du vill ange var du ska starta utskriften i nästa fil när du kombinerar filer väljer du
[Skriv ut nästa dokument från] → välj ett alternativ.
Om du vill ange utförliga inställningar på drivrutinens utskriftsinställningsskärm
klickar du på [Detaljer] → ange relevanta inställningar och klicka på [OK].
I dialogrutan [Ändra utskriftsinställningar] klickar du på [OK].
59
Skriva ut flera filer tillsammans
Närliggande information
Canon PageComposer(P. 152)
Skriva ut filer tillsammans(P. 55)
60
Ställa in detaljer för färgutskrift
Ställa in detaljer för färgutskrift
Ställa in detaljer för färgutskrift ............................................................................................................ 62
Justera färger (PS3) .............................................................................................................................................. 63
Observera följande när du skriver ut i färg från ett PostScript-program (PS3) ............................................... 64
61
Ställa in detaljer för färgutskrift
Ställa in detaljer för färgutskrift
Justera färger (PS3)(P. 63)
Observera följande när du skriver ut i färg från ett PostScript-program (PS3)(P. 64)
62
Ställa in detaljer för färgutskrift
Justera färger (PS3)
Du kan justera färg, ljusstyrka och kontrast när du använder PS3-drivrutinen.
1
Visa fliken [Färg].
2
Klicka på [Detaljer].
3
4
5
I dialogrutan [Detaljerade inställningar] välj [RGB-inställning av färginmatning] →
klicka [Inställningar].
I dialogrutan [Information om RGB-inställning av färginmatning] ställer du in färg,
ljusstyrka och kontrast → klicka på [OK].
Klicka på [OK] i dialogrutan [Detaljerade inställningar].
Närliggande information
[Färg] Filk (PS3)(P. 137)
Observera följande när du skriver ut i färg från ett PostScript-program (PS3)(P. 64)
63
Ställa in detaljer för färgutskrift
Observera följande när du skriver ut i färg från ett
PostScript-program (PS3)
När du skriver ut i färg från ett PostScript-program (Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop osv.) med PS3-drivrutinen används en databearbetningsmetod som är en kombination av
inställningarna på fliken [Enhetsinställningar] > [PS-utdata från tillämpning] och utskriftsfunktioner* som t.ex.
utskrift av vattenstämpel. Ange dessa på ett lämpligt sätt i förhållande till kraven på utskriften.
* Utskriftsfunktioner som påverkas av bearbetningsmetoden är utskrift av vattenstämpel, sidlayout, val av papper, utskrift
av affischer, utskrift med N på 1 (med undantag för 1, 2 och 4 på 1), CanoFine osv.
[PS-utdata från tillämpning] > [Auto]
När [Vattenstämpel] etc. funktionen är inställd
● RGB-färgmodell används.
När [Vattenstämpel] etc. funktionen inte är inställd
● Programmet genererar PostScript-koden automatiskt.
● CMYK-färgmodell används normalt.
[PS-utdata från tillämpning] > [På]
När [Vattenstämpel] etc. funktionen är inställd
● Programmet genererar PostScript-koden automatiskt.
● CMYK-färgmodell används normalt.
● [Vattenstämpel] etc. inställningar är inaktiverade.
När [Vattenstämpel] etc. funktionen inte är inställd
● Programmet genererar PostScript-koden automatiskt.
● CMYK-färgmodell används normalt.
[PS-utdata från tillämpning] > [Av]
● RGB-färgmodell används.
OBS!
● Nyanser i det utskrivna resultatet när en RGB-färgmodell används och de i det utskrivna resultatet när en
CMYK-färgmodell används kan variera.
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
64
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar ................................................................................................................... 66
Registrera Favoritinställningar .......................................................................................................................... 67
Redigera listan med favoritinställningar ........................................................................................................... 68
65
Redigera Favoritinställningar
Redigera Favoritinställningar
Registrera Favoritinställningar(P. 67)
Redigera listan med favoritinställningar(P. 68)
66
Redigera Favoritinställningar
Registrera Favoritinställningar
Du kan registrera ofta använda inställningar som en profil.
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen → ange de
inställningar du vill registrera.
2
Klicka på [Lägg till] till höger om [Profil].
3
I dialogrutan [Lägg till profil] väljer du [Namn] och [Ikon].
Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs.
4
Klicka på [OK].
Den nya profilen läggs till i [Profil]. Du kan använda registrerade utskriftsinställningar genom att helt enkelt
välja ett objekt från [Profil].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
67
Redigera Favoritinställningar
Redigera listan med favoritinställningar
Du kan redigera listan [Profil] och importera eller exportera den för användning på andra datorer.
Så här redigerar du listan [Profil]
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Klicka på [Redigera] till höger om [Profil].
3
I dialogrutan [Redigera profil] väljer du den profil du vill redigera från [Profillista] →
ange [Namn] och [Ikon].
Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs.
Om du vill ta bort en profile väljer du profilen från [Profillista] → klicka på [Radera] → klicka på [Ja].
4
Klicka på [OK].
Exportera en profil
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2
Klicka på [Redigera] till höger om [Profil].
3
I dialogrutan [Redigera profil] väljer du den profil du vill exportera från [Profillista] →
klicka på [Exportera].
4
Ange lagringsplatsen och filnamnet → klicka på [Spara] eller [OK].
5
Klicka på [OK].
Den valda profilen sparas som en "*.cfg"-fil.
Importera en profil
1
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
68
Redigera Favoritinställningar
2
3
4
Klicka på [Redigera] till höger om [Profil].
I dialogrutan [Redigera profil] klickar du på [Importera] → välj en profilfil att
importera → klicka på [Öppna].
Klicka på [OK].
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Registrera Favoritinställningar(P. 67)
69
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner .......................................................................................................... 71
Ställa in enhetsinformation ................................................................................................................................ 72
Inställningar för enhetsfunktioner .................................................................................................................... 77
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar ................................................................................. 78
Exportera en konfigurationsprofil ..................................................................................................................... 87
Importera en konfigurationsprofil ..................................................................................................................... 89
Lista med konfigurationsprofiltyper .................................................................................................................. 92
Ställa in autentiseringsfunktionen .................................................................................................................. 100
Ställa in användarnamnet ................................................................................................................................ 102
70
Samordna med enhetsfunktioner
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in enhetsinformation(P. 72)
Inställningar för enhetsfunktioner(P. 77)
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar(P. 78)
Exportera en konfigurationsprofil(P. 87)
Importera en konfigurationsprofil(P. 89)
Lista med konfigurationsprofiltyper(P. 92)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 100)
Ställa in användarnamnet(P. 102)
71
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in enhetsinformation
Här beskrivs proceduren för inställning av tillval som finns installerade i enheten och hur funktioner som är
unika för enheten aktiveras.
Först väljer du konfigurationsfilen som matchar skrivarmodellen på fliken [Enhetsinställningar]. Inställningarna
för att använda enhetens funktioner visas på fliken [Enhetsinställningar]. Ange sedan enhetens funktions- och
tillvalsinformation. Om du kan använda funktionen för hämtning av enhetsinformation kan funktions- och
tillvalsinformationen ställas in automatiskt.
Agera utifrån situationen enligt nedanstående information.
● Om du installerade med installationsprogrammet och en nätverksanslutning:
När man installerar, hämtas oftast enhetsinformationen och konfigurationsprofilen och enhetens funktionsoch tillvalsinformaton ställs in automatiskt. Använd följande procedur och kontrollera att den
konfigurationsprofil som matchar skrivarmodellen tillämpas och att [Information om enhet] är inställd på
[Auto].
● Om du installerade med installationsprogrammet och en USB-anslutning:
Under installationen ställs den konfigurationsprofil som motsvarar skrivarmodellen in automatiskt.
Funktionen för hämtning av enhetsinformation stöds inte i USB-miljöer. Använd följande procedur och
kontrollera att den konfigurationsprofil som matchar skrivarmodellen har tillämpats och ställ in enhetens
funktions- och tillvalsinformation manuellt.
● Om enhetsinformationen inte hämtades under installationen, eller om du inte kan använda enhetens
funktioner och tillval:
Använd följande procedur och ställ in konfigurationsprofilen och enhetens funktions- och tillvalsinformation
automatiskt eller manuellt.
● Om du har lagt till ett tillval till enheten:
Använd följande procedur och kontrollera att konfigurationsprofilen som matchar skrivarmodellen har
tillämpats och ställa in det tillagda tillvalet automatiskt eller manuellt.
● Om du ändrar den skrivarmodell du använder:
Ändra porten och ställ in konfigurationsprofilen och enhetens funktions- och tillvalsinformation automatiskt
eller manuellt med hjälp av följande procedur.
Förutsättningar
● Inställningar på enheten
- Om enheten ansluts via en WSD-port, är [Använd WSD-sökning] redan aktiverat.
- Om enheten ansluts genom att du anger en TCP/IP-standardport, är [Hämta skrivarhanteringsinformation från värd] redan aktiverat.
För mer information, se enhetens användarhandbok.
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
● När du ändrar den skrivarmodell du använder ändrar du inställningarna för utskriftsporten.
Procedur
1
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
72
Samordna med enhetsfunktioner
2
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Egenskaper för skrivare]
från menyn som visas.
Om du använder drivrutinen med flera enhetsmodeller väljer du den modell du ska ställa in efter att ha valt
[Egenskaper för skrivare].
3
4
Visa fliken [Enhetsinställningar].
Kontrollera om konfigurationsprofilen passar den enhet du använder → om den inte
matchar skrivarmodellen, klicka på [Ändra].
Om en konfigurationsprofil som matchar skrivarmodellen har ställts in, hoppa till steg 6.(P. 75)
73
Samordna med enhetsfunktioner
VIKTIGT!
● Om du inte väljer en konfigurationsprofil som är lämplig för den enhet du använder, kan det hända att
enhetsinformationen inte tillämpas korrekt och en del av enhetsfunktionerna inte kan användas. Välj en
lämplig konfigurationsprofil för att visa de önskade inställningarna i fliken [Enhetsinställningar]. Inställningar
som inte visas i fliken [Enhetsinställningar] har inte haft den önskade enhetsinformationen tillämpad till sig.
5
Välj [Välj en konfigurationsprofil som passar din enhet automatiskt] → klicka på [OK].
Endast när enheten är offline eller om du behöver välja en konfigurationsprofil manuellt, välj [Välj manuellt] →
välj en konfigurationsprofil från [Konfigurationsprofil] → klicka på [OK].
74
Samordna med enhetsfunktioner
6
Bekräfta att [Information om enhet] är inställt på [Auto] → klicka på [OK].
Om [Information om enhet] är inställt på [Auto], har enhetsinformationen hämtats och enhetens funktionsoch tillvalsinformation ställs in automatiskt.
Om du vill hämta enhetsinformationen igen när du har lagt till ett tillval eller liknande, klicka på [
] (Hämta
information om enhetsstatus).
Om [Information om enhet] är inställt på [Manuell], har enhetsinformationen inte hämtats. Ställ in de tillval
som är anslutna till enheten och de funktioner som stöds av enheten manuellt.
75
Samordna med enhetsfunktioner
OBS!
● Även om du kan använda funktionen för hämtad enhetsinformation måste en del enhetsinformation anges
manuellt. Mer information finns i avsnitten om enhetens funktionsinställningar.
● I något av följande fall finns det en möjlighet att du inte kommer att kunna hämta en del av
enhetsinformationen. Om detta inträffar ställer du in tillvalen manuellt.
- När du använder en USB-anslutning
- När du använder en enhet eller en port som inte kan hämta enhetsinformation
- När konfigurationsprofilen är inställd på [Grundläggande konfiguration] eller [Grundläggande
konfiguration (kompatibel)]
● Du kan exportera och spara enhetsinformationsinställningarna på fliken [Enhetsinställningar] som en
konfigurationsprofil. Genom att importera den exporterade konfigurationsprofilen kan du ange all
enhetsinformation på en gång.
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
Inställningar för enhetsfunktioner(P. 77)
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar(P. 78)
Importera en konfigurationsprofil(P. 89)
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation eller
autentiseringsfunktionen(P. 164)
76
Samordna med enhetsfunktioner
Inställningar för enhetsfunktioner
Passande inställningar för enheten behövs för att använda enhetens unika funktioner. Om enhetsinformation
hämtas under installationen används enhetens passande inställningar automatiskt för skrivardrivrutinen.
Det kan dock inträffa att optimala inställningar inte används för följande funktioner. Kontrollera att passande
inställningar för enheten har angetts innan du använder dessa funktioner.
Funktioner som kan behöva ställas in manuellt
● [Konfig. Profil]
● [Inställningar för pappersstorlek] > [Pappersstorlek som ska användas som anpassad pappersstorlek]
● [Andra inställningar]
- [Buffring hos värden]
- [PS-utdata från tillämpning]
- [Ange användarinformation]
- [Användarhantering] > [Hantering av avdelnings-ID] > [Inställningar]
● [Teckensnittsinställningar]
● [Detaljer] > alternativ med [
]
OBS!
● Om du väljer [På] i [Detaljer] > [Andra inställningar] > [Ändra konfigurationsprofil vid hämtning av
enhetsinformation] kan även inställningar markerade med [
] anges automatiskt.
● Vid anslutning av ett TCP/IP- eller IPP-nätverk, kan enhetsinformationen bara hämtas av drivrutinen.
● I en skrivarservermiljö kan enhetsinformationen hämtas när "Canon Driver Information Assist Service" är
installerat på serverdatorn. Du kan installera tjänsten med hjälp av drivrutinens installationsprogram.
● Vid användning av en USB-anslutning kan enhetsinformationen inte hämtas. Ställ in enhetsfunktionerna och
installerade tillval manuellt.
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar(P. 78)
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation eller
autentiseringsfunktionen(P. 164)
77
Samordna med enhetsfunktioner
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar
I det här avsnittet beskrivs de av enhetens papperskällor och pappersutmatningsställen som har angetts på
fliken [Enhetsinställningar] för respektive konfigurationsprofilnamn.
Se beskrivningen av konfigurationsprofilnamnet som har angetts på fliken [Enhetsinställningar] > [Konfig.
Profil].
Se beskrivningen av konfigurationsprofilnamnet som passar skrivarmodellen som du använder om
[Grundläggande konfiguration], [Grundläggande konfiguration (Canon)], [Grundläggande konfiguration
(kompatibel)] eller [Fiery-kontrollenhet för utskrift] har angetts i [Konfig. Profil].
Laserskrivare(P. 78)
iR-ADV(P. 79)
iR-ADV PRO(P. 81)
imagePRESS(P. 83)
Allt-i-ett-skrivare(P. 85)
OBS!
● Vissa alternativ kanske inte går att använda beroende på drivrutin och enhet du använder.
Laserskrivare
Inställningar för papperskälla
78
Samordna med enhetsfunktioner
[Papperskälla]-dialogrutan
[Papperskälla: Standard]
A-1 [Låda x 1]
[Alternativ låda/kassett]
B-1 [Låda x 1]
B-2 [Låda x 2]
B-3 [Låda x 3]
B-4 [Låda x 4]
[Alternativt pappersmagasin]
C-1 [Pappersmagasinenhet]
D [Kuvertfack]
iR-ADV
Inställningar för papperskälla
[Papperskälla]-dialogrutan
[Papperskälla: Standard]
A-1 [Låda x 1]
A-2 [Låda x 2]
A-3 [Pappersmagasin x 2 + låda x 2]
79
Samordna med enhetsfunktioner
[Alternativ låda/kassett]
B-1 [Låda x 1]
B-2 [Låda x 2]
B-3 [Låda x 3]
B-4 [1-kassettmatningsenhet]
B-5 [2-kassettmatningsenhet]
B-6 [3-kassettmatningsenhet]
B-7 [Kassettmatningsenhet med hög kapacitet]
[Alternativt pappersmagasin]
C-1 [Pappersmagasinenhet]
C-2 [POD-magasin Lite]
C-3 [Pappersmagasin med flera lådor]
[Iläggsenhet]
D-1 [Omslagsenhet (fack x 2)]
D-2 [Iläggsenhet för vikenhet/Omslagsenhet (fack x 1)]
[Kuvertmatare]
E-1 [Låda 1]
E-2 [Låda 2]
Destinationsinställningar för pappersutmatning
[Inställningar för pappersutmatning]-dialogrutan
A-1 [Kopieringsfack]
B-1 [Inre efterbehandlingsfack]
B-2 [Extra inre efterbehandlingsfack]
80
Samordna med enhetsfunktioner
B-3 [Inre fack 1]
B-4 [Inre fack 2]
C-1 [Efterbehandlingsfack 1 [ingen sortering]]
C-2 [Efterbehandlingsfack 2 [ingen sortering]]
C-3 [Efterbehandlingsfack 1]
C-4 [Efterbehandlingsfack 2]
* För vissa enheter kan B-1 [Inre efterbehandlingsfack] och B-2 [Extra inre efterbehandlingsfack] bifogas upp
och ned.
iR-ADV PRO
Inställningar för papperskälla
[Papperskälla]-dialogrutan
[Papperskälla: Standard]
A-1 [Pappersmagasin x 2 + låda x 2]
[Alternativt pappersmagasin]
B-1 [Pappersmagasinenhet]
B-2 [POD-magasin Lite]
B-3 [Pappersmagasin med flera lådor]
81
Samordna med enhetsfunktioner
[Iläggsenhet]
C-1 [Omslagsenhet (fack x 2)]
C-2 [Iläggsenhet för vikenhet/Omslagsenhet (fack x 1)]
Destinationsinställningar för pappersutmatning
[Inställningar för pappersutmatning]-dialogrutan
Efterbehandlingsfack
A-1 [Efterbehandlingsfack 1]
A-2 [Efterbehandlingsfack 2]
A-3 [Efterbehandlingsfack 1 [ingen sortering]]
A-4 [Efterbehandlingsfack 2 [ingen sortering]]
82
Samordna med enhetsfunktioner
imagePRESS
Inställningar för papperskälla
[Papperskälla]-dialogrutan
[Papperskälla: Standard]
A-1 [Låda x 3]
A-2 [Pappersmagasin x 1]
A-3 [Pappersmagasin x 2]
[Alternativt pappersmagasin]
B-1 [POD-magasin Lite]
B-2 [POD-magasin]
B-3 [POD-magasin + Sekundärt POD-magasin]
B-4 [POD-magasin + Sekundärt POD-magasin x 2]
B-5 [Pappersmagasin med flera lådor]
[Iläggsenhet]
C-1 [Omslagsenhet (fack x 2)]
C-2 [Omslagsenhet [iPR C7010VP/6010]]
C-3 [Multidokumentenhet]
83
Samordna med enhetsfunktioner
D [Iläggsenheter för limbindare]
E [Multiutmatningsfack]
Destinationsinställningar för pappersutmatning
[Inställningar för pappersutmatning]-dialogrutan
Efterbehandlingsfack
A-1 [Efterbehandlingsfack 1]
A-2 [Efterbehandlingsfack 2]
A-3 [Efterbehandlingsfack 1 [ingen sortering]]
A-4 [Efterbehandlingsfack 2 [ingen sortering]]
A-5 [Efterbehandlingsfack 1 [iPR C7010VP/6010]]
A-6 [Efterbehandlingsfack 2 [iPR C7010VP/6010]]
Staplingsenhet
B-1 [Sorteringsenhet a [Bunt]]
B-2 [Sorteringsenhet b [Bunt]]
B-3 [Sorteringsenhet a [Utmatningsfack]]
84
Samordna med enhetsfunktioner
B-4 [Sorteringsenhet b [Utmatningsfack]]
B-5 [Sorteringsenhet a [Bunt] [iPR C7010VP/6010]]
B-6 [Sorteringsenhet b [Bunt] [iPR C7010VP/6010]]
B-7 [Sorteringsenhet a [Utmatningsfack] [iPR C7010VP/6010]]
B-8 [Sorteringsenhet b [Utmatningsfack] [iPR C7010VP/6010]]
Allt-i-ett-skrivare
Inställningar för papperskälla
[Papperskälla]-dialogrutan
[Papperskälla: Standard]
A-1 [Låda x 1]
A-2 [Låda x 2]
[Alternativ låda/kassett]
B-1 [Låda x 1]
B-2 [Låda x 2]
B-3 [Låda x 3]
B-4 [1-kassettmatningsenhet]
B-5 [2-kassettmatningsenhet]
B-6 [3-kassettmatningsenhet]
[Kuvertmatare]
C-1 [Låda 1]
85
Samordna med enhetsfunktioner
C-2 [Låda 2]
Destinationsinställningar för pappersutmatning
[Inställningar för pappersutmatning]-dialogrutan
A-1 [Kopieringsfack]
A-2 [Inre efterbehandlingsfack]
A-3 [Extra inre efterbehandlingsfack]
A-4 [Inre fack 1]
A-5 [Inre fack 2]
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
86
Samordna med enhetsfunktioner
Exportera en konfigurationsprofil
Inställningarna på fliken [Enhetsinställningar] kan exporteras och sparas som en konfigurationsprofilfil (*.typ).
Du kan konfigurera samma inställningar genom att importera den exporterade konfigurationsprofilen.
Den här funktionen är användbar när du strömlinjeformar drivrutinsinställningar eller ändra de alternativ som
kan ställas in för varje användare.
OBS!
● Du kan importera en exporterad konfigurationsprofil genom att klicka på [Ändra] > [
] (Importera
konfigurationsprofil) på fliken [Enhetsinställningar] eller genom att använda drivrutinens
installationsprogram.
Förutsättningar
● Inställningar på enheten
- Om enheten ansluts via en WSD-port, är [Använd WSD-sökning] redan aktiverat.
- Om enheten ansluts genom att du anger en TCP/IP-standardport, är [Hämta skrivarhanteringsinformation från värd] redan aktiverat.
För mer information, se enhetens användarhandbok.
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Egenskaper för skrivare]
från menyn som visas.
Om du använder drivrutinen med flera enhetsmodeller väljer du den modell du ska ställa in efter att ha valt
[Egenskaper för skrivare].
3
4
Klicka på fliken [Enhetsinställningar].
Kontrollera de visade inställningarna och tillvalsstatusen → ställ in tillvalen manuellt
efter behov.
5
Klicka på [
6
I dialogrutan [Exportera konfigurationsprofil] väljer du [Namn] och [Ikon].
] (Exportera).
Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs.
87
Samordna med enhetsfunktioner
7
Klicka på [Exportera] → ange filens plats och namn → klicka på [Spara] eller [OK].
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
Importera en konfigurationsprofil(P. 89)
88
Samordna med enhetsfunktioner
Importera en konfigurationsprofil
Detta förklarar proceduren för import av en exporterad konfigurationsprofilsfil (*.typ) och inställning av
enhetsinformationen.
Om du inte kan hämta enhetsinformationen kan du tillämpa den genom att importera en konfigurationsprofil
som exporterats i en miljö där informationen kunde hämtas.
VIKTIGT!
● Om du inte väljer en konfigurationsprofil som är lämplig för den enhet du använder, kan det hända att en del
av enhetsfunktionerna inte användas.
Förutsättningar
● Inställningar på enheten
- Om enheten ansluts via en WSD-port, är [Använd WSD-sökning] redan aktiverat.
- Om enheten ansluts genom att du anger en TCP/IP-standardport, är [Hämta skrivarhanteringsinformation från värd] redan aktiverat.
För mer information, se enhetens användarhandbok.
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Egenskaper för skrivare]
från menyn som visas.
Om du använder drivrutinen med flera enhetsmodeller väljer du den modell du ska ställa in efter att ha valt
[Egenskaper för skrivare].
3
Visa fliken [Enhetsinställningar] → klicka på [Ändra].
89
Samordna med enhetsfunktioner
4
Välj [Välj manuellt] → klicka på [
] (Importera konfigurationsprofil).
90
Samordna med enhetsfunktioner
5
Välj den konfigurationsprofilsfil du vill importera → klicka på [Öppna].
6
Klicka på [OK] → klicka på [OK] på fliken [Enhetsinställningar].
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
Exportera en konfigurationsprofil(P. 87)
91
Samordna med enhetsfunktioner
Lista med konfigurationsprofiltyper
Om du inte kan ange inställningar som visas på fliken [Enhetsinställningar], trots att du använder en
konfigurationsprofil som passar skrivarmodellen, kan du ange funktions- och tillvalsinformation för enheten
genom att ange en konfigurationsprofiltyp.
När du har aktiverat [Detaljer] > [Andra inställningar] > [Visa konfigurationsprofiltyper] på fliken
[Enhetsinställningar] anger du en konfigurationsprofiltyp enligt kombinationerna i listan.
En lista med konfigurationsprofiltyper som motsvarar enheterna anges nedan. Listan är indelad efter
konfigurationsprofiler som passar modellnamnet.
En konfigurationsprofiltyp kan inte alltid tillhandahållas beroende på aktuell drivrutin. I detta fall anges "-" för
drivrutinen.
imagePRESS(P. 92)
iR-ADV PRO(P. 93)
iR-ADV(P. 94)
Laserskrivare(P. 96)
Allt-i-ett-skrivare(P. 98)
Enheter som inte motsvarar ovanstående konfigurationsprofilnamn(P. 98)
imagePRESS
UFR II/LIPSLX
Modellnamn
PCL6
PS3
iPR C600
imagePRESS (typ 004) imagePRESS (typ 005)
imagePRESS (typ 005)
iPR C650
imagePRESS (typ 001) imagePRESS (typ 001)
imagePRESS (typ 001)
iPR C6010
iPR C6010VP
imagePRESS (typ 005) imagePRESS (typ 006)
imagePRESS (typ 006)
iPR C700
iPR C800
imagePRESS (typ 006) imagePRESS (typ 007)
imagePRESS (typ 007)
iPR C750
iPR C850
imagePRESS (typ 002) imagePRESS (typ 002)
imagePRESS (typ 002)
iPR1110
iPR1125
iPR1135
-
imagePRESS (typ 004)
imagePRESS (typ 004)
iPR C60-G100
iPR C600-G100
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 015) -
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 009) -
iPR C65-G200
iPR C650-G200
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 002) -
iPR C700-G100
iPR C800-G100
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 016) -
iPR C750-G200
iPR C850-G200
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 001) -
iPR C7010VP
iPR C65-G100
iPR C650-G100
iPR C750-G100
iPR C850-G100
92
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
iPR1110-J100
iPR1125-J100
iPR1135-J100
iPR1110-J200
iPR1125-J200
iPR1135-J200
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 023) -
iPR1110-K100
iPR1125-K100
iPR1135-K100
iPR1110-K200
iPR1125-K200
iPR1135-K200
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 017) -
iR-ADV PRO
UFR II/LIPSLX
Modellnamn
iR-ADV 8085
iR-ADV 8095
PCL6
PS3
iR-ADV PRO (typ 005) iR-ADV PRO (typ 005)
iR-ADV PRO (typ 005)
iR-ADV PRO (typ 006) iR-ADV PRO (typ 006)
iR-ADV PRO (typ 006)
iR-ADV PRO (typ 001) iR-ADV PRO (typ 001)
iR-ADV PRO (typ 001)
iR-ADV C7055
iR-ADV C7065
iR-ADV (typ 033)
iR-ADV (typ 029)
iR-ADV (typ 030)
iR-ADV C7260
iR-ADV C7270
iR-ADV (typ 034)
iR-ADV (typ 030)
iR-ADV (typ 031)
iR-ADV C7280
iR-ADV (typ 035)
iR-ADV (typ 031)
iR-ADV (typ 032)
iR-ADV C7565
iR-ADV C7570
iR-ADV C7580
iR-ADV PRO (typ 002) iR-ADV PRO (typ 002)
iR-ADV PRO (typ 002)
iR-ADV PRO (typ 007) iR-ADV PRO (typ 007)
iR-ADV PRO (typ 007)
iR-ADV C9270
iR-ADV C9280
iR-ADV PRO (typ 008) iR-ADV PRO (typ 008)
iR-ADV PRO (typ 008)
iR-ADV 6575-Y2
iR-ADV 6555-Y2
iR-ADV 6565-Y2
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 013) -
iR-ADV 8085-U1
iR-ADV 8095-U1
iR-ADV 8105-U1
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 019) -
iR-ADV 8205-U2
iR-ADV 8285-U2
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 025) -
iR-ADV 8105
iR-ADV 8205
iR-ADV 8285
iR-ADV 8295
iR-ADV 8505
iR-ADV 8585
iR-ADV 8595
iR-ADV C9060
iR-ADV C9065
iR-ADV C9070
iR-ADV C9075
93
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
iR-ADV 8295-U2
iR-ADV 8505-Y1
iR-ADV 8585-Y1
iR-ADV 8595-Y1
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 012) -
iR-ADV 8505-Y2
iR-ADV 8585-Y2
iR-ADV 8595-Y2
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 014) -
iR-ADV C7055-A1
iR-ADV C7065-A1
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 021) -
iR-ADV C7260-A2
iR-ADV C7270-A2
iR-ADV C7280-A2
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 026) -
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 003) -
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 022) -
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 027) -
iR-ADV C7565-N1
iR-ADV C7570-N1
iR-ADV C7580-N1
iR-ADV C9060-A1
iR-ADV C9065-A1
iR-ADV C9070-A1
iR-ADV C9075-A1
iR-ADV C9270-A2
iR-ADV C9280-A2
iR-ADV
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
iR-ADV 400
iR-ADV 500
iR-ADV (typ 015) iR-ADV (typ 013)
iR-ADV (typ 013)
iR-ADV 4025
iR-ADV 4035
iR-ADV 4045
iR-ADV 4051
iR-ADV (typ 016) iR-ADV (typ 014)
iR-ADV (typ 014)
iR-ADV (typ 017) iR-ADV (typ 015)
iR-ADV (typ 015)
iR-ADV (typ 001) iR-ADV (typ 001)
iR-ADV (typ 001)
iR-ADV 6055
iR-ADV 6065
iR-ADV 6075
iR-ADV (typ 018) iR-ADV (typ 016)
iR-ADV (typ 016)
iR-ADV 6255
iR-ADV 6265
iR-ADV 6275
iR-ADV (typ 019) iR-ADV (typ 017)
iR-ADV (typ 017)
iR-ADV 6555
iR-ADV (typ 002) iR-ADV (typ 002)
iR-ADV (typ 002)
iR-ADV 4225
iR-ADV 4235
iR-ADV 4245
iR-ADV 4251
iR-ADV 4525
iR-ADV 4535
iR-ADV 4545
iR-ADV 4551
94
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
iR-ADV 6560
iR-ADV 6565
iR-ADV 6575
iR-ADV C250
iR-ADV C350
iR-ADV (typ 026) iR-ADV (typ 024)
iR-ADV (typ 023)
iR-ADV C255
iR-ADV C256
iR-ADV C355
iR-ADV C356
iR-ADV (typ 004) iR-ADV (typ 004)
iR-ADV (typ 004)
iR-ADV C351
iR-ADV (typ 027) iR-ADV (typ 024)
iR-ADV (typ 024)
iR-ADV C2020
iR-ADV C2030
iR-ADV (typ 020) iR-ADV (typ 018)
iR-ADV (typ 018)
iR-ADV (typ 021) iR-ADV (typ 019)
iR-ADV (typ 019)
iR-ADV C2020L
iR-ADV (typ 022) iR-ADV (typ 020)
-
iR-ADV C2030L
-
-
iR-ADV C2218
iR-ADV (typ 023) iR-ADV (typ 021)
iR-ADV (typ 020)
iR-ADV C2220
iR-ADV C2230
iR-ADV (typ 024) iR-ADV (typ 022)
iR-ADV (typ 021)
iR-ADV C2225
iR-ADV (typ 025) iR-ADV (typ 023)
iR-ADV (typ 022)
iR-ADV C3320
iR-ADV C3330
iR-ADV (typ 028) iR-ADV (typ 025)
iR-ADV (typ 025)
iR-ADV C3320L
iR-ADV (typ 029) iR-ADV (typ 026)
iR-ADV (typ 026)
iR-ADV C3325
iR-ADV (typ 030) iR-ADV (typ 025)
iR-ADV (typ 027)
iR-ADV C3520
iR-ADV C3525
iR-ADV C3530
iR-ADV (typ 003) iR-ADV (typ 003)
iR-ADV (typ 003)
iR-ADV (typ 031) iR-ADV (typ 027)
iR-ADV (typ 028)
iR-ADV (typ 032) iR-ADV (typ 028)
iR-ADV (typ 029)
iR-ADV (typ 005) iR-ADV (typ 005)
iR-ADV (typ 005)
iR-ADV C2020i
iR-ADV C2025
iR-ADV C2030i
iR-ADV C5030
iR-ADV C5035
iR-ADV C5045
iR-ADV (typ 020)
iR-ADV C5051
iR-ADV C5235
iR-ADV C5240
iR-ADV C5250
iR-ADV C5255
iR-ADV C5535
iR-ADV C5540
iR-ADV C5550
iR-ADV C5560
iR-ADV 6055-U1
iR-ADV 6065-U1
iR-ADV 6075-U1
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 018) -
95
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
iR-ADV 6255-U2
iR-ADV 6265-U2
iR-ADV 6275-U2
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 024) -
iR-ADV 6555-Y1
iR-ADV 6565-Y1
iR-ADV 6575-Y1
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 011) -
iR-ADV C5030-B1
iR-ADV C5035-B1
iR-ADV C5045-B1
iR-ADV C5051-B1
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 020) -
iR-ADV C5235-B2
iR-ADV C5240-B2
iR-ADV C5250-B2
iR-ADV C5255-B2
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 028) -
-
Fiery-kontrollenhet för utskrift (typ 010) -
iR-ADV C5535-P1
iR-ADV C5540-P1
iR-ADV C5550-P1
iR-ADV C5560-P1
Laserskrivare
UFR II/LIPSLX
Modellnamn
LBP161
LBP162
LBP211
LBP212
-
PCL6
PS3
Allt-i-ett-skrivare (typ 002) -
Allt-i-ett-skrivare (typ 001) Allt-i-ett-skrivare (typ 001) -
LBP213
LBP214
LBP215
Allt-i-ett-skrivare (typ 001) Allt-i-ett-skrivare (typ 001) Allt-i-ett-skrivare (typ 001)
LBP251
Allt-i-ett-skrivare (typ 017) Allt-i-ett-skrivare (typ 019) -
LBP252
Allt-i-ett-skrivare (typ 017) Allt-i-ett-skrivare (typ 019) Allt-i-ett-skrivare (typ 013)
LBP253
Allt-i-ett-skrivare (typ 018) Allt-i-ett-skrivare (typ 020) Allt-i-ett-skrivare (typ 013)
LBP310
LBP311
LBP312
Laserskrivare (typ 002)
Laserskrivare (typ 002)
Laserskrivare (typ 002)
LBP351
LBP352
Laserskrivare (typ 004)
Laserskrivare (typ 003)
Laserskrivare (typ 003)
LBP441
LBP442
LBP443
Laserskrivare (typ 003)
-
-
LBP611C
Allt-i-ett-skrivare (typ 004) -
-
LBP612C
LBP613C
Allt-i-ett-skrivare (typ 005) Allt-i-ett-skrivare (typ 006) Allt-i-ett-skrivare (typ 004)
96
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
LBP652C
Allt-i-ett-skrivare (typ 006) -
LBP653C
LBP654C
Allt-i-ett-skrivare (typ 006) Allt-i-ett-skrivare (typ 007) Allt-i-ett-skrivare (typ 005)
LBP710C
LBP712C
Laserskrivare (typ 016)
Laserskrivare (typ 011)
Laserskrivare (typ 010)
LBP841C
LBP843C
Laserskrivare (typ 020)
Laserskrivare (typ 015)
-
LBP842C
Laserskrivare (typ 020)
-
-
LBP3470
LBP6650
Laserskrivare (typ 007)
Laserskrivare (typ 005)
Laserskrivare (typ 005)
LBP3480
LBP6680
Laserskrivare (typ 006)
Laserskrivare (typ 006)
Laserskrivare (typ 006)
LBP3560
LBP6750
Laserskrivare (typ 009)
Laserskrivare (typ 007)
Laserskrivare (typ 007)
LBP3580
LBP6780
Laserskrivare (typ 011)
Laserskrivare (typ 008)
Laserskrivare (typ 008)
LBP5280
LBP7680C
Laserskrivare (typ 018)
Laserskrivare (typ 013)
Laserskrivare (typ 011)
LBP5480
LBP7780C
Laserskrivare (typ 019)
Laserskrivare (typ 014)
Laserskrivare (typ 012)
LBP6600
Laserskrivare (typ 005)
-
-
LBP6670
Laserskrivare (typ 006)
Laserskrivare (typ 004)
Laserskrivare (typ 004)
LBP6700
Laserskrivare (typ 008)
-
-
LBP6710
Laserskrivare (typ 010)
-
-
LBP8610
LBP8620
LBP8630
Laserskrivare (typ 012)
-
-
LBP8710
LBP8720
LBP8730
Laserskrivare (typ 013)
-
-
LBP8750
Laserskrivare (typ 014)
Laserskrivare (typ 009)
-
LBP8780
Laserskrivare (typ 015)
Laserskrivare (typ 010)
Laserskrivare (typ 009)
LBP8900
iR-ADV (typ 013)
-
-
LBP7600C
Laserskrivare (typ 017)
-
-
LBP7660C
Laserskrivare (typ 018)
Laserskrivare (typ 012)
Laserskrivare (typ 011)
LBP9510C
LBP9650C
Laserskrivare (typ 021)
-
-
LBP9520C
Laserskrivare (typ 022)
-
-
97
-
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
LBP9660C
Laserskrivare (typ 023)
-
-
LBP9900C
LBP9950C
iR-ADV (typ 014)
-
-
Allt-i-ett-skrivare
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
MF230 Series
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 022) -
MF240 Series
D570
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 021) -
MF260 Series
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 003) -
MF410 Series
Allt-i-ett-skrivare (typ 019) Allt-i-ett-skrivare (typ 023) Allt-i-ett-skrivare (typ 014)
D1500 Series
Allt-i-ett-skrivare (typ 019) -
-
MF417
Allt-i-ett-skrivare (typ 020) -
-
MF420 Series
Allt-i-ett-skrivare (typ 003) Allt-i-ett-skrivare (typ 005) Allt-i-ett-skrivare (typ 003)
MF510 Series
Allt-i-ett-skrivare (typ 021) Allt-i-ett-skrivare (typ 024) Allt-i-ett-skrivare (typ 015)
MF520 Series
D1600 Series
Allt-i-ett-skrivare (typ 002) Allt-i-ett-skrivare (typ 004) Allt-i-ett-skrivare (typ 002)
MF631C
Allt-i-ett-skrivare (typ 007) -
-
MF632C
MF634C
Allt-i-ett-skrivare (typ 008) -
-
MF633C
MF635C
Allt-i-ett-skrivare (typ 008) Allt-i-ett-skrivare (typ 008) Allt-i-ett-skrivare (typ 006)
MF720C Series
-
MF731C
MF733C
Allt-i-ett-skrivare (typ 009) -
MF732C
MF734C
MF735C
Allt-i-ett-skrivare (typ 009) Allt-i-ett-skrivare (typ 009) Allt-i-ett-skrivare (typ 007)
MF810
MF820
Allt-i-ett-skrivare (typ 022) Allt-i-ett-skrivare (typ 026) Allt-i-ett-skrivare (typ 017)
MF9200 Series
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 025) Allt-i-ett-skrivare (typ 016)
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 027) Allt-i-ett-skrivare (typ 018)
Enheter som inte motsvarar ovanstående konfigurationsprofilnamn
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
imageRUNNER1133 series
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 029) Allt-i-ett-skrivare (typ 020)
iR1435
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 028) Allt-i-ett-skrivare (typ 019)
98
Samordna med enhetsfunktioner
Modellnamn
UFR II/LIPSLX
PCL6
PS3
iR1730
iR1740
iR1750
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 030) Allt-i-ett-skrivare (typ 021)
iR2520
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 031) Allt-i-ett-skrivare (typ 022)
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 032) Allt-i-ett-skrivare (typ 023)
iR C1028
iR C1030
-
Allt-i-ett-skrivare (typ 033) Allt-i-ett-skrivare (typ 024)
iR C1225
Allt-i-ett-skrivare (typ 023) Allt-i-ett-skrivare (typ 034) Allt-i-ett-skrivare (typ 025)
iR C1325
iR C1335
Allt-i-ett-skrivare (typ 024) Allt-i-ett-skrivare (typ 034) Allt-i-ett-skrivare (typ 025)
iR C3020
iR C3025
Allt-i-ett-skrivare (typ 010) Allt-i-ett-skrivare (typ 010) Allt-i-ett-skrivare (typ 008)
iR2525
iR2530
iR2535
iR2545
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
99
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in autentiseringsfunktionen
Du kan hantera utskriften med hjälp av funktionen för hantering av avdelnings-ID eller
användarautentiseringsfunktionen.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Egenskaper för skrivare]
från menyn som visas.
Om du använder drivrutinen med flera enhetsmodeller väljer du den modell du ska ställa in efter att ha valt
[Egenskaper för skrivare].
3
4
5
Klicka på fliken [Enhetsinställningar].
Välj den autentiseringsfunktion du vill använda från [Användarhantering] → klicka på
[Inställningar].
Välj [Tillåt PIN-kodsinställningar]/[Tillåt lösenordsinställningar] → ange
autentiseringsinformationen.
Om du vill använda funktionen för hantering av avdelnings-ID anger du informationen i [Avdelnings-ID] och
[PIN-kod].
Om du vill använda funktionen för användarautentisering anger du informationen i [Användarnamn] och
[Lösenord].
Om du vill kontrollera att autentiseringsinformationen angiven i enheten och det angivna innehåller matchar
klickar du på [Verifiera].
6
Ange relevanta inställningar → klicka på [OK].
7
Klicka på [Verkställ] på fliken [Enhetsinställningar].
100
Samordna med enhetsfunktioner
Om dialogrutan [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod]/[Bekräfta användarnamn/lösenord] visas när du skriver ut,
bekräftar du eller anger autentiseringsinformationen.
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
101
Samordna med enhetsfunktioner
Ställa in användarnamnet
Du kan ange ett användarnamn för utskriftsjobb och en PIN-kod för säker utskrift. Det angivna
användarnamnet visas på enhetens kontrollpanelen och skrivs ut som användarnamn för sidhuvuden och
sidfötter.
Förutsättningar
● När du startar datorn loggar du in som en medlem i gruppen Administrators.
Procedur
1
2
Visa [Enheter och skrivare] från [Kontrollpanelen] för Windows.
Högerklicka på ikonen för enheten du ska använda → välj [Egenskaper för skrivare]
från menyn som visas.
Om du använder drivrutinen med flera enhetsmodeller väljer du den modell du ska ställa in efter att ha valt
[Egenskaper för skrivare].
3
Klicka på fliken [Enhetsinställningar].
4
Välj [Ange användarinformation] → klicka på [Inställningar].
5
Ange användarinformation i [Användarnamn] och [PIN-kod för säker utskrift] → klicka
på [OK].
Om du vill ändra inställningar för standardanvändarnamn klickar du på [Inställningar för standardvärde] →
ange [Namn att ställa in som användarnamn] → klicka på [OK].
Om du vill förhindra ändringar av användarnamn: Klicka på [Inställningar för standardvärde] → välj [Tillåt inte
användare att byta namn] → klicka på [OK].
6
Klicka på [Verkställ] på fliken [Enhetsinställningar].
Närliggande information
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
102
Inställning av undantagssidor (PS3)
Inställning av undantagssidor (PS3)
Inställning av undantagssidor (PS3) ................................................................................................... 104
103
Inställning av undantagssidor (PS3)
Inställning av undantagssidor (PS3)
Du kan ange ett alternativt sidformat och en alternativ utskriftsmetod för det angivna sidintervallet när du
använder PS3-drivrutinen.
1
Visa fliken [Speciella inställningar].
2
Klicka på [Speciell sida].
3
4
I fliken [Sidformat] i [Inställningar för speciella sidor]-dialogrutan, ange
undantagssidintervall i [Sida].
Ställ in önskade funktioner i [Sidformat], [Kvalitet], och fliken [Färg] → klicka på[OK].
Inställningarna visas i [Lista över speciella inställningar].
Om du vill ändra en undantagsinställning
Välj inställningen från [Lista över speciella inställningar] → klicka på [Redigera].
Om du vill kombinera flera undantagsinställningar
Välj inställningarna från [Lista över speciella inställningar] → klicka på [Samkör].
Du kan endast kombinera undantagsinställningar när undantagssidintervallet är kontinuerligt och
inställningarna är de samma.
Om du vill ta bort en undantagsinställning
Välj inställningen från [Lista över speciella inställningar] → klicka på [Radera].
Närliggande information
[Speciella inställningar] Filk (PS3)(P. 141)
104
Inställningslista
Inställningslista
Inställningslista .............................................................................................................................................. 106
Gemensamma inställningar för alla flikar ...................................................................................................... 107
[Grundinställningar] Flik ................................................................................................................................... 110
[Sidformat] Flik .................................................................................................................................................. 113
[Efterbehandling] Flik ....................................................................................................................................... 116
[Papperskälla] Flik ............................................................................................................................................. 124
[Kvalitet] Filk (UFR II/LIPSLX/PCL6) .................................................................................................................. 127
[Kvalitet] Filk (PS3) ............................................................................................................................................. 133
[Färg] Filk (PS3) .................................................................................................................................................. 137
[Speciella inställningar] Filk (PS3) .................................................................................................................... 141
[Enhetsinställningar] Flik .................................................................................................................................. 145
[Profil] Flik .......................................................................................................................................................... 150
Canon PageComposer ....................................................................................................................................... 152
105
Inställningslista
Inställningslista
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Sidformat] Flik(P. 113)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
[Papperskälla] Flik(P. 124)
[Kvalitet] Filk (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 127)
[Kvalitet] Filk (PS3)(P. 133)
[Färg] Filk (PS3)(P. 137)
[Speciella inställningar] Filk (PS3)(P. 141)
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
[Profil] Flik(P. 150)
Canon PageComposer(P. 152)
106
Inställningslista
Gemensamma inställningar för alla flikar
I det här avsnittet beskrivs vanliga inställningar på de olika flikarna på skärmen med utskriftsinställningar.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Profil]
Tillämpar registrerade inställningar när du väljer en profil. Du kan registrera ofta använda inställningar som en
profil.
[Lägg till] > [Lägg till profil]-dialogrutan
Registrerar de aktuella utskriftsinställningarna som en profil. Ställ in [Namn] och [Ikon]. Ange en kommentar i
[Kommentar] om det behövs. Om du kontrollerar de aktuella inställningarna i en lista klickar du på
[Visningsinställningar].
[Redigera] > [Redigera profil]-dialogrutan
Med det här alternativet redigerar, importerar och exporterar du profiler.
[Profillista]
Visar registrerade profiler som en lista. Du kan ändra ordningen genom att välja en profil och klicka på
] (Flytta upp) eller [
[
] (Flytta ner).
[Visningsinställningar]
Visar innehållet i den valda profilen som en lista.
[Radera]
Tar bort den valda profilen.
[Namn], [Ikon], [Kommentar]
Visar namnet, ikonen och kommentaren för den valda profilen. Du kan redigera namnet, ikonen och
kommentaren för användarregistrerade profiler.
[Importera]
Importerar en profil sparad som en "*.cfg"-fil och lägger till den i [Profillista].
[Exportera]
Exporterar den valda profilen i [Profillista] och sparar den som en "*.cfg"-fil.
[Verkställ inställningar från programmet]
Ger prioritet åt inställningarna [Sidstorlek], [Orientering] och [Kopior] från programmet över drivrutinens
inställningar.
OBS!
● Profiler med en röd punkt ( ) bredvid sig är förregistrerade profiler som inte kan redigeras eller raderas.
[Utmatningsmetod]
Växlar metod för utmatning av utskriftsdata. Du kan spara data på enheten, flytta ett utskriftsjobb längst fram i
utskriftskön och skriva ut det osv.
[Skriv ut]
Skriver ut normalt.
[Stoppa]
Sparar utskriftsdata i en kö (tillfällig lagringsplats) i enheten. Du kan ändra utskriftsordning eller inställningar
för lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet användargränssnitt.
[Detaljer] > [Stoppinformation]-dialogrutan
107
Inställningslista
Med det här alternativet kan du ange ett namn för data.
[Säker utskrift]
Kopplar en PIN-kod till utskriftsdata och sparar den i enheten. Sparade data kan skrivas ut genom att du anger
PIN-koden på enhetens kontrollpanel.
[Detaljer] > [Uppgifter om säker utskrift]-dialogrutan
Här kan du ange användarnamn och PIN-kod.
Dialogrutan [Bekräfta PIN-kod]
Här kan du bekräfta eller ange ett namn för utskriftsdata, användarnamn och PIN-kod vid utskrift.
[Lagra]
Sparar utskriftsdata i en minneslåda på enheten. Du kan ändra inställningarna för eller kombinera lagrade data
med andra lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet användargränssnitt.
[Detaljer] > [Lagringsinformation]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange en lagringsdestination.
[Avbryt utskrift]
Avbryter utskrifter under behandling på enheten och skriver ut datan som har [Avbryt utskrift]-inställningen
applicerad före alla andra utskriftsjobb.
[Prioritera utskrift]
Ger utskriftsdata prioritet över övriga utskriftsdata som väntar på att skrivas ut av enheten.
[Schemalagd utskrift]
Startar skrivaren vid angiven tidpunkt.
Synkronisera tiden mellan datorn och enheten som du använder. Om de inte är synkroniserade startar
utskriften på det klockslag som anges på enheten.
[Detaljer] > [Uppgifter om schemalagd utskrift]-dialogrutan
Anger tidpunkten då skrivaren startar utskrift.
[Redigera/förhandsgr]
Här kan du kombinera flera filer till en för utskrift. Du kan också visa en förhandsgranskning av utskriften och
ändra utskriftsinställningarna. Om du vill låsa inställningen visar du skärmen med utskriftsinställningar från
[Enheter och skrivare], välj [Lås] till höger om [Redigera/förhandsgr]. Den här funktionen är användbar för att
begränsa utmatningsmetoderna för klienter i en delad skrivarmiljö.
[Detaljer] > [Redigera och förhandsgranska information]-dialogrutan
Här kan du ange utmatningsmetoden efter Redigera och Förhandsgranska.
[Förhandsgranska inställningar]
Visar de aktuella utskriftsinställningarna i en förhandsgranskning. Du kan ställa in grundläggande
utskriftsfunktioner genom att klicka på förhandsgranskningen.
N på 1-utskrift
108
Inställningslista
Ordnar N sidor med utskriftsdata på varje pappersark.
Häftning
Klicka där du vill att sidan ska häftas.
Inbindningsposition
Klicka på sidkanten där du vill ställa in bindningsplatsen.
Växla mellan enkelsidig och dubbelsidig utskrift
Växla mellan färgutskrift och svartvit utskrift (endast färgskrivare)
[Visningsinställningar] > [Visningsinställningar]-dialogrutan
Visar de aktuella drivrutinsinställningarna i en lista.
[Språkinställningar] > [Språkinställningar]-dialogrutan
Gör det möjligt att växla visningsspråk.
Närliggande information
Om funktionen [Redigera/förhandsgr](P. 54)
Skriva ut filer tillsammans(P. 55)
Bifoga kryptering när du skriver ut(P. 29)
Mellanlagra utskriftsjobb(P. 30)
Lagra utskriftsdata(P. 31)
Prioriterad utskrift(P. 32)
Registrera Favoritinställningar(P. 67)
Redigera listan med favoritinställningar(P. 68)
109
Inställningslista
[Grundinställningar] Flik
Du kan ställa in grundläggande utskriftsfunktioner.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Sidstorlek]
Visar pappersstorleken för de utskriftsdata som förberetts i programmet.
[Utmatningsstorlek]
Anger den verkliga pappersstorleken för utskrift. Om du väljer en annan storlek än den som anges i
inställningen [Sidstorlek], kommer utskriftsdata att förstoras eller förminskas för att anpassas till den inställda
sidstorleken vid utskrift.
[Kopior]
Anger antalet kopior att skriva ut.
[Orientering]
Anger orienteringen för utskriftsdata.
[Sidlayout]
Anger hur många sidor som ska skrivas ut på varje pappersark.
[Skala manuellt]
Anger en förstorings- eller förminskningsgrad för utskrift.
[Använd 1 på 1 för data på en sida]
När du skriver ut flera sidor på varje ark, skrivs enskilda siddata ut över ett ark.
[Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer]
Anger en metod för utmatning av utskriftsdata.
[Broschyr] > [Detaljerade inställningar för broschyr]-dialogrutan
I den här dialogrutan kan du ange inställningar som fästmarginal och förskjutningskorrigering vid utskrift av
broschyrer.
[Process för broschyrutskrift]
Växlar de inställningar som ska tillämpas. Välj [Med drivrutinsinställningar] när du använder
drivrutinsinställningar som att dela upp dokumentet i uppsättningar, inställningar för fästmarginal osv. Välj
[Med enhetsinställningar] när du använder funktionen för korrigering av förskjutning.
[Metod för utskrift av broschyrer]
Växlar metoden häfteutskrift. När du skapar en broschyr i flera uppsättningar väljer du [Dela i uppsättningar]
och anger sedan hur många ark som finns i varje uppsättning i [Ark per sats].
110
Inställningslista
[Bokuppslag]
Anger den riktning som broschyren öppnas i.
[Ange häftesmarginal]
Anger fästmarginalens bredd.
[Använd korrigering av förskjutning]
Korrigerar förskjutningen mellan yttre och inre sidor som uppstår vid utskrift av broschyrer. Välj en
korrigeringsmetod under [Metod för korrigering av förskjutning]. När du anger förskjutningsbredden för
utskriftsområdet mellan den yttersta och den mittersta sidan väljer du [Manuell korrigering] och anger ett
korrigeringsvärde i [Korrigeringsbredd].
[Sadelpress]
Pressar sidorna så att de plattas ut vid användning av sadelhäftning med broschyrutskrift. Du kan justera
styrkan på pressen genom att ställa in [Justering för sadelpress].
[Inställning för sadelhäftning]
Skriver ut en broschyr vikt på mitten och häftad i mitten. Vid trimning för att passa in sidornas kanter, välj
[Vikning + sadelhäftning + trimning]/[Vikning + trimning], och ställ sedan in [Trimningsinställningar] i fliken
[Efterbehandling].
[Plats för bindning]
Anger kanten på det papper som ska bindas.
Om du ändrar [Orientering] på fliken [Grundinställningar]/[Sidformat], ändras [Plats för bindning] till vänster
eller överkant. Förhållandet långsida/kortsida behålls.
[Fästmarginal] > [Inställningar för fästmarginal]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du fästmarginalens bredd.
[Häfta/sortera/gruppera]
Anger sidordningen och om sidorna ska häftas eller inte när du skriver ut flera kopior.
Sortera
Grupp
Häfta
Eko (utan häftklamrar)
[Av]
Följer applikationsinställningen.
[Sortera]
Matar ut det angivna antalet kopior i sidordning.
[Grupp]
Matar ut det angivna antalet kopior med alla sidor som har samma sidnummer tillsammans.
[Häfta + sortera]/[Eko (utan häftklamrar) + sortera]/[Häfta + gruppera]/[Eko (utan häftklamrar) +
gruppera]
111
Inställningslista
Matar ut sidorna i den ordning som har angetts för [Sortera] eller [Grupp] ihophäftade. "Eko (utan häftklamrar)"
är en metod att fixera sidor tillsammans utan att använda häftklamrar och kan användas när en
efterbehandlare som stödjer bindning utan häftklamrar är installerad.
[Klammerposition] > [Klammerposition]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange positionen för häftklamrarna.
[Färgläge]
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt. Om du automatiskt vill identifiera huruvida varje sida ska skrivas ut i
färg eller svartvitt väljer du [Auto [Färg/svartvitt]].
[Inställningar för antal färger] > [Inställningar för antal färger]-dialogrutan
Gör att du kan växla mellan fullfärgstryck och tvåfärgstryck.
Om du väljer [Två färger], anger du vilken färg som ska användas med svart från [Färg som ska användas med
svart]. De delar av utskriftsdatan som det inte finns några färgdata för är tryckta i nyanser av svartvitt, medan
de delar för vilka det finns färgdata för skrivs ut i nyanser av den angivna färgen.
[Standardvärden]
Återställer alla utskriftsinställningar till standardvärdena.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Skala(P. 20)
Affisch(P. 23)
Utskrift av broschyrer(P. 36)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 39)
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
Utskriftsresultatet är otillfredsställande(P. 158)
112
Inställningslista
[Sidformat] Flik
Du kan ange sidstorleken, utskriftsorienteringen, layoutalternativ etc.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Sidstorlek]
Visar pappersstorleken för de utskriftsdata som förberetts i programmet.
[Utmatningsstorlek]
Anger den verkliga pappersstorleken för utskrift. Om du väljer en annan storlek än den som anges i
inställningen [Sidstorlek], kommer utskriftsdata att förstoras eller förminskas för att anpassas till den inställda
sidstorleken vid utskrift.
[Kopior]
Anger antalet kopior att skriva ut.
[Orientering]
Anger orienteringen för utskriftsdata.
[Sidlayout]
Anger hur många sidor som ska skrivas ut på varje pappersark.
[Affischuppgifter] > [Affischuppgifter]-dialogrutan
Här kan du göra detaljerade inställningar när du skriver ut en affisch.
Funktionen för affischutskrift förstorar utskriftsdata för en sida och skriver ut dem över flera ark papper. När de
utskrivna arken sammanfogas bildar de en affisch.
[Skriv ut marginaler]
Skriver ut kantlinjer med andra ark som en guide för att sammanfoga ark.
[Ange marginaler för urklipp/infogning]
Anger marginaler för skärning eller ihopklistring. Välj en bredd från [Marginalbredd]. När du skriver ut
markeringar som anger urklippnings-/marginalsektion(er), välj [Skriv ut justeringsmärken].
[Sidor som ska skrivas ut]
Anger vilka sidor som ska skrivas ut.
[Sidordning]
Anger i vilken ordning sidor ska skrivas ut.
[Skala manuellt]
Anger en förstorings- eller förminskningsgrad för utskrift.
113
Inställningslista
[Använd 1 på 1 för data på en sida]
När du skriver ut flera sidor på varje ark, skrivs enskilda siddata ut över ett ark.
[Vattenstämpel]
Överlagrar och skriver ut halvgenomskinliga tecken såsom [HEMLIGT] eller [SNABBUTSKRIFT] över utskriftsdata.
[Redigera vattenstämpel] > [Redigera vattenstämpel]-dialogrutan
Gör att du kan skapa och lägga till en ny vattenstämpel.
[Lista över vattenstämplar]
Visar registrerade vattenstämplar som en lista. När du väljer en vattenstämpel visas en förhandsgranskning till
vänster.
[Lägg till]
Lägger till en ny vattenstämpel i [Lista över vattenstämplar] som [Namnlös]. Du kan ange namnet på
vattenstämpel i [Namn] och dess inställningar på flikarna [Attribut], [Justering], och [Utskriftsstil].
[Radera]
Tar bort den markerade vattenstämpeln.
[Namn]
Visar namnet på vattenstämpeln som har valts i [Lista över vattenstämplar]. När du lägger till en ny
vattenstämpel anger du dess namn.
[Attribut] Flik
Anger inställningarna för texten i en vattenstämpel.
[Justering] Flik
[Position] anger placeringen för vattenstämpeln som koordinater i förhållande till dokumentets mitt (0)
[Lutning] ange vinkeln för vattenstämpeln.
[Utskriftsstil] Flik
[Kant för vattenstämpel] anger huruvida en ram skrivs ut runt texten. [Vattenstämpelns position] anger
överlappningsläget i förhållande till utskriftsdata. När du endast skriver ut vattenstämpeln på första sidan i
dokumentet väljer du [Utskrift endast på första sidan].
[Anpassad pappersstorlek] > [Inställningar för anpassad pappersstorlek]-dialogrutan
Med den här funktionen kan du registrera en önskad pappersstorlek och använda den vid utskrift. Papper med
en röd punkt ( ) bredvid sig är standardpappersstorlekar som inte kan redigeras eller raderas.
[Sidalternativ] > [Sidalternativ]-dialogrutan
Anger layoutalternativ som ramar, datum, sidnummer osv. och inställningar för utskrift med bakgrund.
Det gör även att dokumentnamn, datornamn och utskriftstid kan infogas. Formatet för datum och tid följer
inställningarna i operativsystemet.
[Formatinställningar] > [Formatinställningar]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera teckensnittsinställningar vid utskrift av datum, användarnamn och/
eller sidnummer.
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar till standardvärdena.
114
Inställningslista
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Skala(P. 20)
Utskrift av vattenstämpel(P. 21)
Affisch(P. 23)
Skriva ut över ett fast formulär(P. 27)
Registrera anpassade pappersstorlekar(P. 45)
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
Utskriftsresultatet är otillfredsställande(P. 158)
Det går inte att skriva ut med bakgrund(P. 162)
115
Inställningslista
[Efterbehandling] Flik
Du kan konfigurera inställningar som avser layoututskrift och efterbehandling, till exempel sortering,
sammanställning, häftning osv.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Utskriftsstil]
Anger en metod för utmatning av utskriftsdata. Beroende på vad du väljer under [Utskriftsstil] visas följande
inställningar:
När [Enkelsidig utskrift] eller [Dubbelsidig utskrift] är valt(P. 116)
När [Utskrift av broschyrer] är valt(P. 118)
När [Limbindning [enkelsidig]] eller [Limbindning [dubbelsidig]] är vald(P. 119)
När [Enkelsidig utskrift] eller [Dubbelsidig utskrift] är valt
[Skriv ut med blandade pappersstorlekar/sidorienteringar]/[Skriv ut i olika orienteringar]
Med det här alternativet kan du skriva ut data vars storlek och orientering skiljer sig från sida till sida.
[Detaljer] > [Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Med den här funktionen kan du ställa in en kombination av storlekar och inriktningsmetod för sidor.
[Plats för bindning]
Anger kanten på det papper som ska bindas.
Om du ändrar [Orientering] på fliken [Grundinställningar]/[Sidformat], ändras [Plats för bindning] till vänster
eller överkant. Förhållandet långsida/kortsida behålls.
[Fästmarginal] > [Inställningar för fästmarginal]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du fästmarginalens bredd.
[Efterbehandling]
Anger sidordningen och om sidorna ska häftas eller inte när du skriver ut flera kopior.
Sortera
Grupp
116
Förskjutning
Inställningslista
Rotera
Hålslag
Häfta
Eko (utan häftklamrar)
[Av]
Följer applikationsinställningen.
[Sortera]
Matar ut det angivna antalet kopior i sidordning.
[Grupp]
Matar ut det angivna antalet kopior med alla sidor som har samma sidnummer tillsammans.
[Häfta + sortera]/[Eko (utan häftklamrar) + sortera]/[Häfta + gruppera]/[Eko (utan häftklamrar) +
gruppera]
Matar ut sidorna i den ordning som har angetts för [Sortera] eller [Grupp] ihophäftade. "Eko (utan häftklamrar)"
är en metod att fixera sidor tillsammans utan att använda häftklamrar och kan användas när en
efterbehandlare som stödjer bindning utan häftklamrar är installerad.
[Klammerposition] > [Klammerposition]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange positionen för häftklamrarna.
[Förskjutning]
Mata ut varje kopia separat. Du kan ställa in hur många kopior som förskjuts i [Antal kopior för förskjutning].
[Rotera]
Mata ut varje kopia av i 90 graders vinkel i förhållande till kopian före och efter den.
[Hålslag]
Matar ut dokumentet med flera hål för ringbindning.
[Vikning]
Viker sidor på ett av flera sätt när de skrivs ut.
C-vikning
Z-vikning
Halvvikning
(Sadelvikning)
Dragspels-Z-vikning
[Vikningsinformation] > [Vikningsinformation]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du vikrningsriktningen.
[Utmatning]
Anger en destination för ett utskrivet papper.
117
Dubbel
parallellvikning
Inställningslista
[Buntinformation] > [Buntinformation]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange hur många kopior som ska skrivas ut och när det ska matas ut
automatiskt.
När [Utskrift av broschyrer] är valt
[Broschyr] > [Detaljerade inställningar för broschyr]-dialogrutan
Här kan du ange detaljerade inställningar som fästmarginal och förskjutningskorrigering vid utskrift av
broschyrer.
[Process för broschyrutskrift]
Växlar de inställningar som ska tillämpas. Välj [Med drivrutinsinställningar] när du använder
drivrutinsinställningar som att dela upp dokumentet i uppsättningar, inställningar för fästmarginal osv. Välj
[Med enhetsinställningar] när du använder funktionen för korrigering av förskjutning.
[Metod för utskrift av broschyrer]
Växlar metoden häfteutskrift. När du skapar en broschyr i flera uppsättningar väljer du [Dela i uppsättningar]
och anger sedan hur många ark som finns i varje uppsättning i [Ark per sats].
[Bokuppslag]
Anger den riktning som broschyren öppnas i.
[Ange häftesmarginal]
Anger fästmarginalens bredd.
[Använd korrigering av förskjutning]
Korrigerar förskjutningen mellan yttre och inre sidor som uppstår vid utskrift av broschyrer. Välj en
korrigeringsmetod under [Metod för korrigering av förskjutning]. När du anger förskjutningsbredden för
utskriftsområdet mellan den yttersta och den mittersta sidan väljer du [Manuell korrigering] och anger ett
korrigeringsvärde i [Korrigeringsbredd].
[Sadelpress]
Pressar sidorna så att de plattas ut vid användning av sadelhäftning med broschyrutskrift. Du kan justera
styrkan på pressen genom att ställa in [Justering för sadelpress].
[Inställning för sadelhäftning]
Skriver ut en broschyr vikt på mitten och häftad på mitten. Vid trimning för att passa in sidornas kanter väljer du
[Vikning + sadelhäftning + trimning], och ställer sedan in [Trimningsinställningar] i fliken [Efterbehandling].
[Veckinställningar] > [Veckinställningar]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du målarken vid veckning för att underlätta vikning.
[Trimningsinställningar]
Växlar trimbredden och justeringsmetoden.
[Använd enhetens inställningar]
Följer enhetsinställningen.
[Ange främre kantbredd]
Utjämnar endast framkanterna. Du kan ange en önskad trimningsbredd.
[Ange främre och övre/undre kantbredd]
118
Inställningslista
Utjämnar framkanter, överkanter och nederkanter. Du kan ange en önskad trimningsbredd.
[Ange efterbehandlingsbredd]
Trimmar genom att automatiskt justera efter angiven efterbehandlingsbredd.
[Ange efterbehandlingsbredd och -höjd]
Trimmar genom att automatiskt justera efter angiven efterbehandlingsbredd och -höjd.
[Förskjutning]
Mata ut varje kopia separat. Du kan ställa in hur många kopior som förskjuts i [Antal kopior för förskjutning].
När [Limbindning [enkelsidig]] eller [Limbindning [dubbelsidig]] är vald
[Inställningslista]
Visar de aktuella inställningarna för utskrift med limbindning i en lista.
[Inställningar för limbindning] > [Inställningar för limbindning]-dialogrutan
I den här dialogrutan kan du välja pappersformat, omslag, och efterbehandlingsstorlek vid limbindning.
[Bokuppslag]
Anger den riktning som broschyren öppnas i.
[Omslagsinställningar för limbindning]
Anger pappersstorleken och papperskällan för omslag. Vid utskrift på omslag, välj [Arrangera data efter
omslagets storlek] för [Utskriftsstil] och ange [Framsidans utskriftssida] och [Baksidans utskriftssida].
[Innehållssidans storlek]
Anger pappersstorleken för utskrift av innehållssidorna.
[Ange efterbehandling efter]
Växlar justeringsmetoden. När du anger trimningsbredder väljer du [Bredd för trimmer] och anger [Främre
kantbredd] och [Övre/undre kantbredd].
[Efterbehandlingsstorlek]
Anger den slutliga efterbehandlade storleken för limbindning.
[Efterbehandlingsjustering] > [Efterbehandlingsjustering]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du justera utskriftspositionen för innehållssidor och omslag, och vinkeln och
platsen för trimningen.
[Avancerade inställningar] > [Avancerade inställningar]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange detaljerade inställningar för efterbehandling. Välj det inställningsobjekt
du vill ange i [Lista över inställningar] och välj en inställning i listrutan.
[Visa i skrivare som]
Anger ett namn som ska visas på enhetens kontrollpanel medan utskriftsjobbet skrivs ut. Detta är användbart
om flera användare delar en skrivare.
[Skriv ut försättssida]
Skriver ut en försättssida som visar användarens inloggningsnamn, vid vilken tidpunkt utskriftsjobbet skrevs ut
samt dokumentets filnamn.
119
Inställningslista
[Detaljer] > [Utskriftsinformation om försättssida]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du papperskällan eller papperstypen för en banderollsida.
[Jobbnotis]
Visar en kommentar för utskriftsdata på en skrivares kontrollpanel eller i fjärranslutet användargränssnitt.
[Detaljer] > [Jobbnotisdetaljer]-dialogrutan
Låter dig ange en kommentar för utskriftsdatan.
[Utöka utskriftsområdet och skriv ut]
Utökar utskriftsområdet vid utskrift.
[Detaljer] > [Information om utskriftsområde]-dialogrutan
Gör det möjligt att justera marginaler.
[Känn av pappersstorlek i fack]
Om du kontrollerar utskriftsdata och pappersformat i papperskällans fack, visas ett meddelande på
kontrollpanelen för enheten om de inte matchar. Denna funktion är användbar om du vill fortsätta skriva ut
med ett annat pappersformat.
[Ställ in 1/6 tums marginal]
Skriver ut med 1/6 tums marginal längs den övre, nedre, vänstra och högra kanten av sidan.
[Rotera utskriftsdata 180 grader]
Den här funktionen är användbar när du vill skriva ut på flikpapper, kuvert osv., som måste matas in i en viss
riktning.
[Rastrera alltid på värddatorn]
Anger om utskriftsdata alltid konverteras till raster (bitmapp) hos värden (datorn).
Om utskriften skiljer sig från bilden som visas i applikationen du använder, försök igen med [På] vald. Utskriften
kan då förbättras, men det tar längre tid att bearbeta datan från applikationen.
[Linjeförfining]
Gör tunna linjer tjockare vid utskrift. Funktionen är användbar när du skriver ut liten text och streckkoder.
Inställningen kan aktiveras när upplösningen är inställd på 600 dpi.
[Läget Hoppa över tomma sidor]
Med det här alternativet kan du ange om sidor som inte innehåller utskriftsdata ska matas ut som tomma sidor
eller inte.
[Auto 1]
Hoppar över tomma sidor. Vid dubbelsidig utskrift prioriteras sidlayouten.
[Auto 2]
Hoppar över tomma sidor. Eftersom överhoppning av tomma sidor prioriteras vid dubbelsidig utskrift kan
sidlayouten vara felaktig.
[Av]
Matar ut tomma sidor.
[Framsida upp/Framsida ned]
Med det här alternativet kan du ange huruvida ett dokument ska matas ut med framsidan uppåt eller nedåt.
[Skrivarstandard]
Använder skrivarinställningen.
[Framsida ned [Normal utmatningsordning]]
Matar ut dokumentet med sidorna med tryck vända nedåt med början från första sidan.
[Framsida upp [Omvänd utmatningsordning]]
När man skriver ut på en sida matas dokumentet ut med sidorna med tryck vända uppåt med början från
första sidan. När man skriver ut på båda sidorna, matas dokumentet ut med udda sidnummer vända uppåt
från den första sidan.
[Utmatningsordning]
Anger i vilken sidordning dokumentet matas ut.
120
Inställningslista
[Utskrift på baksidor]
Med det här alternativet kan du konfigurera layout för baksidan av ett pappersark när du skriver ut stående
utskriftsdata på ena sidan av arket och liggande utskriftsdata på den andra.
[Rotera sidor för layout]
Roterar sidorna utifrån den första sidans orientering och passar i storleken på varje sida vid N på 1-utskrift eller
häftesutskrift för utskriftsdata som innehåller sidor med varierande orientering.
[Detaljer] > [Rotera sidor för layoutinformation]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du rotationsriktningen.
[Auto]
Skriver ut med den andra sidan och alla efterföljande sidor roterade 90 grader åt vänster eller höger,
beroende på den första sidans orientering.
[Höger 90 grader]
Skriver ut med sidor vars orientering skiljer sig från den första sidan roterad 90 grader åt höger.
[Vänster 90 grader]
Skriver ut med sidor vars orientering skiljer sig från den första sidan roterad 90 grader åt vänster.
[Enhetens funktion för säker utskrift]
Bäddar in begränsnings- och följningsinformation i utskriftsdata som ett punktmönster. Den här funktionen är
användbar när du skriver ut konfidentiella dokument.
[Setnumrering]
Med det här alternativet kan du skriva ut ett halvgenomskinligt serienummer på varje kopia när du skriver ut
flera kopior av ett dokument. Den här funktionen är användbar när du skriver ut konfidentiella dokument.
Serienumret skrivs ut på fem platser: överst till vänster, överst till höger, längst ned till vänster, längst ned till
höger och på mitten av sidan.
[Detaljer] > [Information om setnumrering]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange startnumret.
[Bildförfining]
Med det här alternativet kan du ange om utjämning ska ske, vilket innebär att konturerna på text och diagram
justeras så att de blir jämnare. Om du väljer [Skrivarstandard] används skrivarinställningen.
[Specialbearbetning av bilder]
Om tecken i fetstil eller mitten av linjer saknas från utskriftsdata väljer du [Nivå 1]. Om det inte löser problemet
väljer du [Nivå 2].
[Specialutskriftsjustering A], [Specialutskriftsjustering B], [Specialutskriftsjustering C], [Korrigering av
suddig bild], [Tyst läge]
Om linjer visas i utskriften kan du kompensera genom att justera utskriftsinställningarna.
[Specialutskriftsjustering A]/[Korrigering av suddig bild] tunnar ut punkterna vid utskrift. Prova [Läge 1] först.
[Specialutskriftsjustering B] ökar tonerfixeringen. Prova [Läge 1] först.
[Specialutskriftsjustering C]/[Tyst läge] minskar utskriftshastigheten.
Funktionen [Specialutskriftsjustering A] kan resultera i tunnare utskriftstäthet och ojämnare utskriftsresultat.
[Specialutjämningsläge]
Jämnar ut konturerna för text, linjer och diagram och interna övergångar.
[Skrivarstandard]
Använder standardinställningar för enheten.
[Läge 1]
Skriver ut jämna kanter på text, linjer och diagram med mörk färg. I normala fall bör du skriva ut med
inställningen [Läge 1].
[Läge 2]
Skriver inte bara ut kanterna utan också det inre rastret på diagram jämnt. Om det inre rastret på stor text och
breda linjer med mörk färg visar färgskiftningar och inte skrivs ut jämnt med inställningen [Läge 1] provar du
att skriva ut med [Läge 2].
[Läge 3]
121
Inställningslista
Skriver ut text och linjer med mörk färg jämnt på rasterbakgrunder. Om det inre rastret på stor text och breda
linjer med mörk färg visar färgskiftningar och kanterna på text och linjer med ljus färg är ojämna och inte
skrivs ut jämnt med inställningen [Läge 1] provar du att skriva ut med [Läge 3].
[Läge 4]
Skriver ut jämna kanter på en mängd objekt. Om kanterna på stor text och breda linjer med ljus färg är
ojämna och inte skrivs ut jämnt med inställningen [Läge 1] provar du att skriva ut med [Läge 4].
[Läge 5]
Skriver ut bilder och rasterobjekt jämnt. Om färgbanden på bilder, diagram och gradationer är ojämna och
skuggningsmönster inte skrivs ut enhetligt med inställningen [Läge 1] provar du att skriva ut med [Läge 5].
[Läge 6]
Skriver ut hela objekt jämnt. Om det förekommer rasterskiftningar och ojämnheter i bilder med inställningen
[Läge 1] provar du att skriva ut med inställningen [Läge 6].
[Böjningskorrigering]
Om böjning uppstår och orsakar pappersstopp använder du den här funktionen till att mildra böjningen.
[Skrynkelkorrigering]
Om skrynkling uppstår och orsakar pappersstopp använder du den här funktionen till att mildra skrynklingen.
Prova [Läge 1] först. Beroende på skrivarmodellen korrigerar [Läge 1] skrynklor när du skriver ut med kuvert
och [Läge 2] när du skriver ut med papper som har fuktiga kanter.
[EMF-buffring]
Buffrar utskriftsdata i EMF-format. När du skriver ut från ett program förkortar detta den tid det tar för
programmet att skicka data till skrivaren.
När du buffrar i EMF-format kan problem uppstå, till exempel att utskriftsresultatet skiljer sig från bilden på
bildskärmen eller att det krävs mer tid än normalt för utskriften, beroende på vilket program som används. Om
de här problemen uppstår ändrar du inställningen för [EMF-buffring] till [Av].
[Upphäv direktdata]
Inaktiverar skrivardrivrutinens genomgångsfunktion. Om du inte kan skriva ut från en applikation som skickar
utskriftsdata direkt till enheten, kan det vara möjligt att skriva ut genom att inaktivera genomgången.
[Skriv ut blandade dokument i färg/svartvitt i hög hastighet]
Den här funktionen minskar utskriftstiden när data innehåller en blandning av färgsidor och gråskalesidor
(svartvitt).
[Skriv ut sista sidan i enkelsidigt läge när dubbelsidig utskrift används]
När du använder dubbelsidig utskrift för utskriftsdata med ett udda antal sidor skriver den här funktionen ut
den sista sidan i enkelsidigt läge så att utskriftstiden minskas.
[Särskild behandling av fina linjer]
Korrigerar fina linjer vid utskrift så att de är tjockare.
[Av]
Skriver ut utan att korrigera.
[Läge 1]
Korrigerar linjer med mindre än två punkter i bredd till en tjocklek på två punkter vid utskrift.
[Läge 2]
Korrigerar linjer och rektanglar med mindre än två punkter i bredd till en tjocklek på två punkter vid utskrift.
[Läge 3]
Korrigerar linjer och rektanglar med mindre än tre punkter i bredd till en tjocklek på tre punkter vid utskrift.
[Specialutskriftsläge]
Gör så att du kan ställa in ett särskilt utskriftsläge för att justera text och rader så att de skrivs ut tydligare.
Denna funktion är användbar för utskrift av streckkoder, text och bilder i dokument som har stark kontrast.
[Streckkodsjusteringsläge]
När streckkodsutskriften är bristfällig, t.ex. när en streckkod på en utskriven text inte går att läsa, justerar
denna funktion tjockleken av de utskrivna linjerna.
122
Inställningslista
[Specialutskriftsläge [vanligt papper]]
Löser problem som böjning vid utskrift på vanligt papper.
[Startsida för utskrift]
Ställer in vilken sidoutskrift som börjar när du utför dubbelsidig utskrift.
Använd den här funktionen om sidorna inte skrivs ut från den avsedda sidkällan eller på den avsedda sidtypen
när du utför dubbelsidig utskrift. Sidorna kan då skrivas ut korrekt.
[Inställning av position för utskriftsstart]
Flyttar startpunkten för utskrift av utskriftsdata längs långsidan (uppåt) och kortsidan (åt höger). Funktionen är
användbar för justering av marginaler när bredden för den övre och den nedre marginalen och höger och
vänster marginal skiljer sig åt, och för att dölja informationen i huvudet för fax.
[Detaljer] > [Information om position för utskriftsstart]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange utskriftens startpositioner.
[Öka utskriftshastigheten för formulär]
Använd den här funktionen med inställningen [Skrivarstandard].
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar till standardvärdena.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Utskrift av broschyrer(P. 36)
Sadelhäftad broschyrutskrift(P. 39)
Limbindning(P. 42)
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
Utskriftsresultatet är otillfredsställande(P. 158)
Utskriften tar lång tid(P. 160)
123
Inställningslista
[Papperskälla] Flik
Du kan ställa in papperstyp och papperskälla.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Välj med]
Väljer att antingen ange papper att skriva ut genom papperskällan eller genom papperstyp.
[Välj papper]
Anger metod för papperskälla beroende på sidan.
[Papperskälla]
Anger det papper som ska användas för utskrift efter papperskälla.
[Papperstyp]
Anger det papper som ska användas för utskrift efter papperstyp.
[Inställningar] > [Papperstypsinställningar]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ändra papperstypen. När du hämtar in papperstypsinformationen från enheten
klickar du på [Hämta pappersinformation].
[Inställningar för inbladade ark] > [Inställningar för inbladade ark]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera inställningar för inbladade ark.
[Inställningslista]
Visar de ark som ska infogas och deras placeringar i en lista.
[Radera]
Raderar de valda inställningarna för iläggsblad som har markerats i [Inställningslista].
[Ark för inbladning]
Anger papperstypen för de ark som ska infogas.
[Papperskälla]
Anger papperskällan för de ark som ska infogas.
[Skriv ut på]
Skriver ut på de valda sidorna på ark som ska infogas.
[Infoga]
Infogar ark i syfte att dela in dokumentet i olika avsnitt.
[Flikpapper]
Infogar flikpapper i dokumentet.
[Inställningar] > [Papperstypsinställningar]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ändra papperstypen för flikpapperet.
[Information om flikpapper] > [Information om flikpapper]-dialogrutan
124
Inställningslista
Med det här alternativet kan du ställa in utskriftspositionen för flikpapper.
[Lägg till]
Inställningarna för iläggsblad läggs till i [Inställningslista].
[Originalpapperskälla]
Anger papperskällan för utskriftsdata.
[Originalpapperstyp]
Anger papperstypen för utskriftsdata.
[Pappersnamn]
Anger papperskällan med namnet på papperet. Namnet på pappret är registrerat via fjärrgränssnittet.
[Försättsblad]
Anger papperskällan för den papperstyp som används för de omslagsark som ska infogas mellan OH-filmer.
När du väljer olika papperstyper registrerade i enheten klickar du på [Inställningar].
[OH-film]
Anger papperskällan för den papperstyp som används för OH-filmer. När du väljer olika papperstyper
registrerade i enheten klickar du på [Inställningar].
[Information om flikpapper] > [Information om flikpapper]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ställa in utskriftspositionen för flikpapper.
[Information om papperskälla] > [Information om papperskälla]-dialogrutan
Visar information om pappersuppsättningen i papperskällorna. Om du vill hämta informationen om
papperskällan från enheten klickar du på [Hämta information om papperskälla].
[Kopia]
Skriver ut en kopia av samma dokument från flera angivna papperskällor.
Härigenom kan du samtidigt skriva ut på olika typer av papper, t.ex. högkvalitativt och återvunnet papper.
[Inställningar] > [Inställningar för kopia]-dialogrutan
Väljer papperskälla för utskrift.
[Inställningar för framsida/baksida] > [Inställningar för framsida/baksida]-dialogrutan
Infogar en fram- och baksida. Du kan också ställa in papperskällan för fram- och baksidan, och om utskrift ska
ske på dem.
[Mata in standardpappersstorlekar lodrätt]
Matar vanliga pappersstorlekar vertikalt vid utskrift.
125
Inställningslista
[Mata in anpassat papper lodrätt]
Matar anpassade pappersstorlekar vertikalt vid utskrift.
[Skriv ut på andra sidan]
Om du vill skriva ut på båda sidor på papper som har matats in manuellt i arkmataren eller universalfacket, välj
denna funktion för att skriva ut på andra sidan av papperet.
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar till standardvärdena.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Iläggsblad(P. 47)
Infoga flikpapper(P. 48)
Skriva ut på flikpapper(P. 50)
Lägga till omslagsark(P. 51)
126
Inställningslista
[Kvalitet] Filk (UFR II/LIPSLX/PCL6)
Du kan ange detaljerade utskriftskvalitetsinställningar.
I det här avsnittet beskrivs inställningar som visas i drivrutinen UFR II/LIPSLX/PCL6.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Utskriftsobjekt]
Med det här alternativet kan du ange ett läge för utskriftskvalitet som är lämpligt för syftet med utskriftsdata
genom att helt enkelt välja en inställning.
Du kan kontrollera inställningsstatus i förhandsgranskningen av inställningarna.
[Avancerade inställningar] > [Avancerade inställningar]-dialogrutan
Gör att du kan ställa in utskriftskvalitetsdetaljer som upplösning, graderingar, tonermängd osv.
[Grafikläge]
Ställer in bearbetningsmetoden för utskriftsdata.
[Vektorläge]
Bearbetar utskriftsdata med vektorkontrollkommandot när det skickas till enheten. Välj det här läget för
normala fall.
[Rasterläge]
Konverterar utskriftsdata till bilddata (bitmapp) och skickar dem till enheten. Välj den här inställningen om
bilder på skärmen skiljer sig från det utskrivna resultatet eller om utskriften tar synnerligen lång tid vid utskrift
i [Vektorläge].
[Renderingshastighet]
Anger bildrestermetoden för utskriftsdata.
[1 BPP]
Ersätter alla delar förutom vita med svarta, för tecken och fina linjer, och skriver ut med hög hastighet.
[1 BPP [utökad]]
Återger gradation som raster och skriver ut i hög hastighet. Skriver ut tecken och tunna linjer i svart.
[24 BPP]
Utskriften tar längre tid än i [1 BPP] och [1 BPP [utökad]], men utskriftskvaliteten blir högre.
[Upplösning]
Anger utskriftsupplösningen.
[Gradation]
Anger graderingsmetoden. [Hög 2] använder finare graderingar än [Hög 1] för mjukare övergångar.
[Raster]
Angerrastermönster för återgivning av raster (områden mellan mörka och ljusa områden).
[Skrivarstandard]
Använder inställningarna för enheten.
[Upplösning]
Prioriterar upplösning och skriver ut mjuka konturer.
[Gradation]
Prioriterar graderingar och skriver ut mjuka graderingar.
[Feldiffusion]
Skriver ut små tecken och tunna linjer fint.
127
Inställningslista
[Mönster 1] till [Mönster 7]
Använder följande rasterbearbetningsinställningar oberoende av text, grafik och bilddata.
När det finns 7 mönster:
Text
Grafik
Bilder
Mönster 1
Feldiffusion Feldiffusion Upplösning
Mönster 2
Feldiffusion Feldiffusion Gradation
Mönster 3
Feldiffusion Upplösning Upplösning
Mönster 4
Feldiffusion Gradation
Mönster 5
Upplösning Upplösning Gradation
Mönster 6
Upplösning Gradation
Mönster 7
Feldiffusion Upplösning Gradation
Gradation
Gradation
När det finns 6 mönster:
Text
Grafik
Bilder
Mönster 1
Upplösning Upplösning Gradation
Mönster 2
Upplösning Gradation
Gradation
Mönster 3
Upplösning Gradation
Upplösning
Mönster 4
Gradation
Upplösning Upplösning
Mönster 5
Gradation
Upplösning Gradation
Mönster 6
Gradation
Gradation
Upplösning
När det finns 5 mönster:
Text
Grafik
Bilder
Mönster 1
Hög upplösning/Upplösning Gradation
Färgton
Mönster 2
Upplösning
Färgton
Färgton
Mönster 3
Gradation
Gradation
Gradation
Mönster 4
Hög upplösning/Upplösning Hög upplösning/Upplösning Gradation
Mönster 5
Färgton
Färgton
Färgton
[Objekt som ska prioriteras vid behandling i rasterläge]
Anger vilka objekt som ska prioriteras när konverteringsmetoden för utskriftdata har angetts till rasterläge. Du
kan välja bilder, grafik eller text.
Rasterläge anges som konverteringsmetod i följande fall.
Svartvit skrivare: När [Rasterläge] har angetts i dialogrutan [Avancerade inställningar] > [Grafikläge] på fliken
[Kvalitet]
Färgskrivare: När [På] har angetts för [Avancerade inställningar] > [Rastrera alltid på värddatorn] på fliken
[Efterbehandling]
[Rastrering på värddatorn]
Anger om bilddata-rasterisering utförs av värddatorn istället för skrivaren. Detta gör det möjligt att skriva ut
tydligare bilder, men saktar ner bearbetningshastigheten.
[Hämta kalibreringsinformation vid utskrift]
Inhämtar kalibreringsinformation från enheten och justerar färger automatiskt.
[Spara toner]
Tunnar ut utskriftsdata för att spara på toner.
128
Inställningslista
[Utkastläge]
Sparar toner genom att skriva ut med reducerad toner.
[Tonerdensitet]
Justerar tonerdensiteten.
[Detaljer] > [Information om tonerdensitet]-dialogrutan
Gör det möjligt att ändra tätheten för varje färg.
[Avancerad utjämning]
Jämnar ut konturer för text, linjer och bilder. [Utjämnad 2] ger starkare utjämning än [Utjämnad 1].
[Korrigering av tonervolym]
Justerar mängden toner till att matcha innehållet i utskriftsdata. [Gradationsprioritering] använder optimal
mängd toner för att skriva ut data som inkluderar stora mängder grafik och CG-graderingar. [Textprioritering]
använder optimal mängd toner för utskriftsdata som i huvudsak innehåller text.
[Linjekontroll]
Förbättrar återgivningen av text och linjer. [Upplösningsprioritering] prioriterar upplösning.
[Gradationsprioritering] prioriterar gradering.
[Skärpa]
Justerar skärpan på konturer i bilder.
[Skärpa (foto)]
Förstärker konturerna i bilder.
[Använd skrivarteckensnitt]
Använder de TrueType-teckensnitt som finns i enheten.
[TrueType-läge]
Anger metod för att skriva ut TrueType-teckensnitt. [Ladda ner som TrueType] skickar TrueType-teckensnitt
direkt till enheten där de rastreras. [Ladda ner som bitmappad bild] rastrerar alla TrueType-teckensnitt
automatiskt och skickar dem som bitmappdata till enheten.
[Rastrera bilddata i enheten]
Rastrerar bilddata i enheten.
[Accelererad bildbehandling]
Ställer in omfattningen av den höghastighetsbearbetning som ska användas. Högre bearbetningshastigheter
kan dock leda till förlust av utskriftskvalitet.
[Fininställning av densitet]
Justerar utskriftstätheten för text med liten storlek och tunna linjer. Funktionen är användbar till att korrigera
"sprickor" i text och linjer.
[Bearbetning av komprimerade bilddata]
Ställer in utskriftshanteringsmetoden som ska användas vid utskrift av komprimerad bilddata.
[efter värd]
Dekomprimerar den komprimerade bilddatan hos värden.
[efter enhet]
Dekomprimerar den komprimerade bilddatan på enheten. Detta möjliggör normalt utskrift med hög
hastighet.
[Behandla bilderna satsvis]
Kombinerar flera angränsande bilder till en enda bild på datorn för att minska databehandlingsbelastningen.
[Korrigering av mönsterplacering]
Korrigerar positionen för plattmönstret.
[Mönsterupplösning]
129
Inställningslista
Anger den upplösning som används för att rita plattmönster.
[Gråkompensering]
Skriver svarta och gråa data tillförlitligt i svart och grått.
[Linjekontroll [Gråkompensering]]
Förbättrar återgivningen av text och linjer.
[Gradationsutjämning]
Skriver ut jämna övergångar mellan färger i gradationer. [Utjämnad 2] ger starkare utslätning än [Utjämnad 1].
[Bildkomprimering]
Justerar komprimeringsgraden för utskriftsdata när utskriftsdata skickas till skrivaren och skriver ut med
prioritering av bildkvalitet eller utskriftshastighet.
[Optimering av bildkomprimering]
Använder en optimeringsmetod som ger oåterkallelig eller återställbar komprimering, eller om du vill använda
en enhetlig komprimeringsmetod utan optimering. Om bilden komprimeras utan optimering, förbises
blockbrus för JPEG.
[Komprimeringsbehandling för dataöverföring]
Växlar mellan att prioritera bildkvalitet och hastighet när du komprimerar och överför bilddata.
[Skriv ut diagonala linjer i hög hastighet]
Minskar behandlingstiden när du skriver ut diagonala linjer. Som ett resultat kan luckor mellan diagonalerna i
diagrammen uppträda. Om detta händer, stäng av den här funktionen.
[Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället]
Ökar mängden toner för att ge tydliga utskrifter av reklam på försäljningsstället.
Den här funktionen kan endast användas när en konfigurationsprofil som stöder laserskrivare har valts i
[Konfig. Profil]. Följande inställningar måste också anges i förväg.
● [Grundinställningar]/[Efterbehandling] Filk
Välj [Enkelsidig utskrift] i [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller [Utskriftsstil]
● [Grundinställningar]/[Kvalitet] Filk
Välj [Auto [Färg/svartvitt]] eller [Färg] i [Färgläge]
● [Kvalitet] Filk
Välj [Manuella färginställningar], → [Enhetsmatchningsläge] eller [Ingen drivrutinsmatchning] i
[Matchningsläge] på fliken [Färginställningar] > [Matchning]
● [Enhetsinställningar] Filk
Aktivera [Funktionen [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället]] på fliken [Detaljer] > [Kvalitet]
När du aktiverar den här funktionen är det lämpligt att ange tidsintervall för meddelandet om att tonern håller
på att ta slut i enhetens [POP-utskrift]. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
[Special 1 BPP-läge]
Minskar storleken på datan som ska skrivas ut.
[Konvertering av gråskala]
Ställer in metoden för att konvertera färgutskriftsdata till gråskala.
[Breddjustering]
Justerar tjockleken för vissa objekt, till exempel text och linjer.
[Svällning]
Kanterna mellan text/grafik och bakgrunden överlappas för att undvika vita linjer runt text- eller grafikkanterna.
[Detaljer] > [Svällningsinformation]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du svällningsbredd och täthet.
[Justera tonervolymen som används för färgutskrift]
130
Inställningslista
Justerar mängden toner för att förhindra att för mycket toner som används vid färgutskrift. [Nivå 1] minskar
mängden toner något i områden med starka färger. [Nivå 2] minskar mängden toner allmänt vid utskrift.
[Använd drivrutinen för konvertering av gråskala vid svartvit utskrift]
Ger drivrutinen prioritet för gråskalekonvertering före konvertering i programmet vid svartvit utskrift.
[CanoFine]
Justerar kontrasten och färgbalansen för bilder för att skriva ut distinkta bilder.
[Detaljer] > [CanoFine-information]-dialogrutan
Gör det möjligt att ange metoden för utskriftsbearbetning med funktionen [CanoFine].
[Färgläge]
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt. Om du automatiskt vill identifiera huruvida varje sida ska skrivas ut i
färg eller svartvitt väljer du [Auto [Färg/svartvitt]].
[Inställningar för antal färger] > [Inställningar för antal färger]-dialogrutan
Gör att du kan växla mellan fullfärgstryck och tvåfärgstryck.
Om du väljer [Två färger], anger du vilken färg som ska användas med svart från [Färg som ska användas med
svart]. De delar av utskriftsdatan som det inte finns några färgdata för är tryckta i nyanser av svartvitt, medan
de delar för vilka det finns färgdata för skrivs ut i nyanser av den angivna färgen.
[Manuella färginställningar]/[Man. inställn. för gråskala] > [Färginställningar]/
[Inställningar för gråskala]-dialogrutan
I den här dialogrutan kan du justera färg, ljusstyrka, kontrast och färgmatchning.
[Färgjustering]/[Gråskalejustering] Flik
[Original]/[Förhandsgranska]
Med det här alternativet kan du kontrollera den justerade bilden.
[Öka (färg)]
Justerar färgen. Klicka och dra bilden mot de färger du vill förstärka.
[Ljusstyrka]
Justerar ljusstyrkan. Använd sidofältet för att göra bilden ljusare eller mörkare.
[Kontrast]
Justerar kontrasten. Använd sidofältet för att öka eller minska kontrasten i bilden.
[Objektjustering] > [Objektjustering]-dialogrutan
Anger vilken typ av data som ska utsättas för färgjustering. Du kan välja bilder, grafik eller text.
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar till standardvärdena.
[Matchning] Flik
[Matchningsläge]
Väljer huruvida du vill utföra färgmatchning på enhetssidan eller på drivrutinssidan, eller huruvida
färgmatchning inte ska utföras av drivrutinen.
[Färgmatchningsprioritet i program]
Ger prioritet över programinställningar vid utförande av matchningsbearbetning.
[Matchningsmetod]
Anger vilken faktor som prioriteras vid matchning.
[Bildskärmsprofil]
Med det här alternativet kan du välja optimala inställningar för den aktuella bildskärmen när
[Enhetsmatchningsläge] har valts under [Matchningsläge]. Om det finns flera gammavärden för ett alternativ
och den utskrivna bilden är ljusare än originalet på bildskärmen, får du bäst resultat genom att välja det högre
gammavärdet.
[Bilder]/[Grafik]/[Text]
131
Inställningslista
Gör det möjligt för dig att ställa in [Matchningsmetod] och [Bildskärmsprofil] för bilder, grafik och text när
[Matchningsläge] > [Enhetsmatchningsläge] är vald.
[Gamma]
Gör att du kan justera gamma när [Gammajustering efter värd]/[Gammajustering efter enhet] har valts för
[Matchningsläge].
[Hämta kalibreringsinformation]
Inhämtar kalibreringsinformation från enheten för att justera färger automatiskt vid utskrift.
[Information om tilläggsprogram]
Visar information om vilka tilläggsmoduler (utökade funktioner) som finns tillagda i drivrutinen.
[Om]
Visar drivrutinens version.
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar till standardvärdena.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Utskriftsresultatet är för mörkt eller för ljust(P. 161)
132
Inställningslista
[Kvalitet] Filk (PS3)
Du kan ange detaljerade utskriftskvalitetsinställningar.
I det här avsnittet beskrivs inställningar som visas i PS3-drivrutinen.
[Renderingshastighet]
Anger bildrastermetoden för utskriftsdata.
[1 BPP [utökad]]
Återger gradation som raster och skriver ut i hög hastighet. Skriver ut tecken och tunna linjer i svart.
[24 BPP]
Tar längre tid att skriva ut än [1 BPP [utökad]] men skriver ut med högre kvalitet.
[Upplösning]
Anger utskriftsupplösningen.
[Raster]
Anger rastermönster för återgivning av raster (områden mellan mörka och ljusa områden).
[Skrivarstandard]
Använder inställningarna för enheten.
[Upplösning]
Prioriterar upplösning och skriver ut mjuka konturer.
[Hög upplösning]
Använder en rastreringsmönsterupplösning med ännu fler linjer än [Upplösning].
[Gradation]
Använder ett rastreringsmönster som prioriterar graderingar.
[Feldiffusion]
Använder ett rastreringsmönster som ger prioritet till felspridning, som har utmärkta detaljer.
[Mönster 1] till [Mönster 7]
Använder följande rasterbearbetningsinställningar oberoende av text, grafik och bilddata.
När det finns 7 mönster:
Text
Grafik
Bilder
Mönster 1
Feldiffusion Feldiffusion Upplösning
Mönster 2
Feldiffusion Feldiffusion Gradation
Mönster 3
Feldiffusion Upplösning Upplösning
Mönster 4
Feldiffusion Gradation
Mönster 5
Upplösning Upplösning Gradation
Mönster 6
Upplösning Gradation
Mönster 7
Feldiffusion Upplösning Gradation
Gradation
Gradation
När det finns 6 mönster:
133
Inställningslista
Text
Grafik
Bilder
Mönster 1
Upplösning Upplösning Gradation
Mönster 2
Upplösning Gradation
Gradation
Mönster 3
Upplösning Gradation
Upplösning
Mönster 4
Gradation
Upplösning Upplösning
Mönster 5
Gradation
Upplösning Gradation
Mönster 6
Gradation
Gradation
Upplösning
[Anpassad]
Väljer ett anpassat rastreringsmönster.
[Inställningar] > [Anpassade inställningar]-dialogrutan
Låter dig ange antalet skärmlinjer (frekvens) och mönstervinkel.
[Spara toner]
Tunnar ut utskriftsdata för att spara på toner.
[Avancerad utjämning]
Jämnar ut konturer för text, linjer och bilder. [Utjämnad 2] ger starkare utjämning än [Utjämnad 1].
[Skriv ut som negativ bild]
Skriver ut en negativ bild av dokumentet genom att vända på de svartvita värdena.
[Skriv ut som spegelvänd bild]
Skriver ut en spegelbild av dokumentet genom att vända bilden horisontellt.
[Manuell gråskalejustering]
Låter dig att justera gråskalan vid utskrift.
[Gråskalejustering] > [Gråskalejustering]-dialogrutan
Låter dig ställa in ljusstyrkan när du skriver ut dokument i gråskala.
[Avancerade inställningar] > [Avancerade inställningar]-dialogrutan
Gör att du kan ställa in utskriftskvalitetsdetaljer som upplösning, graderingar, tonermängd osv.
[Utmatningsformat]
Låter dig välja dataformatet för PS-filer.
[Inställningar för TrueType-teckensnitt]
Låter dig ange detaljerade inställningar för TrueType-teckensnitt.
[Detaljer] > [Information om TrueType-teckensnitt]-dialogrutan
Låter dig ställa in formatet då TrueType-teckensnittet skickas till enheten.
[Gradation]
Anger graderingsmetoden. [Hög 2] använder finare graderingar än [Hög 1] för mjukare övergångar.
134
Inställningslista
[Tonerdensitet]
Justerar tonerdensiteten.
[Detaljer] > [Information om tonerdensitet]-dialogrutan
Gör det möjligt att ändra tätheten för varje färg.
[Linjeförfining]
Gör tunna linjer tjockare vid utskrift. Funktionen är användbar när du skriver ut liten text och streckkoder.
Inställningen kan aktiveras när upplösningen är inställd på 600 dpi.
[Korrigering av tonervolym]
Justerar mängden toner till att matcha innehållet i utskriftsdata. [Gradationsprioritering] använder optimal
mängd toner för att skriva ut data som inkluderar stora mängder grafik och CG-graderingar. [Textprioritering]
använder optimal mängd toner för utskriftsdata som i huvudsak innehåller text.
[Linjekontroll]
Förbättrar återgivningen av text och linjer. [Upplösningsprioritering] prioriterar upplösning.
[Gradationsprioritering] prioriterar gradering.
[Skärpa]
Justerar skärpan på konturer i bilder.
[Skärpa (foto)]
Förstärker konturerna i bilder.
[Fininställning av densitet]
Justerar utskriftstätheten för text med liten storlek och tunna linjer. Funktionen är användbar till att korrigera
"sprickor" i text och linjer.
[Kombinerad bildbehandling]
Växlar mellan utskrift med bearbetning med pseudo-raster och utskrift utan bearbetning om rasterbearbetning, som inte stöds av PS3-drivrutinen, anges från ett program. Använd denna inställning när du inte
kan få det förväntade utskriftsresultatet.
[Gradationsutjämning]
Skriver ut jämna övergångar mellan färger i gradationer. [Utjämnad 2] ger starkare utslätning än [Utjämnad 1].
[Bildkomprimering]
Justerar komprimeringsgraden för utskriftsdata när utskriftsdata skickas till skrivaren och skriver ut med
prioritering av bildkvalitet eller utskriftshastighet.
[Optimering av bildkomprimering]
Använder en optimeringsmetod som ger oåterkallelig eller återställbar komprimering, eller om du vill använda
en enhetlig komprimeringsmetod utan optimering. Om bilden komprimeras utan optimering, förbises
blockbrus för JPEG.
[Komprimeringsbehandling för dataöverföring]
Växlar mellan att prioritera bildkvalitet och hastighet när du komprimerar och överför bilddata.
[Bildförfining]
Med det här alternativet kan du ange om utjämning ska användas, vilket innebär att konturerna på text och
diagram justeras så att de blir jämnare. Om du väljer [Skrivarstandard] används enhetsinställningarna.
[Konvertering av gråskala]
Anger en metod för att konvertera färgdokumentdata till gråskala.
[Justering för punktförstärkning]
Låter dig justera rasterpunkter till rätt punktökning. Justeringen utförs med [Standard] (punktökningsvärde + 20
%) som en referens.
[Breddjustering]
Justerar tjockleken för vissa objekt, till exempel text och linjer.
135
Inställningslista
[Svällning]
Kanterna mellan text/grafik och bakgrunden överlappas för att undvika vita linjer runt text- eller grafikkanterna.
[Detaljer] > [Svällningsinformation]-dialogrutan
Med det här alternativet anger du svällningsbredd och täthet.
[Justera tonervolymen som används för färgutskrift ]
Justerar mängden toner för att förhindra att för mycket toner som används vid färgutskrift. [Nivå 1] minskar
mängden toner något i områden med starka färger. [Nivå 2] minskar mängden toner allmänt vid utskrift.
[Använd drivrutinen för konvertering av gråskala vid svartvit utskrift]
Ger drivrutinen prioritet för gråskalekonvertering före konvertering i programmet vid svartvit utskrift.
[Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället]
Ökar mängden toner för att ge tydliga utskrifter av reklam på försäljningsstället.
Den här funktionen kan endast användas när en konfigurationsprofil som stöder laserskrivare har valts i
[Konfig. Profil]. Följande inställningar måste också anges i förväg.
● [Grundinställningar]/[Efterbehandling] Filk
Välj [Enkelsidig utskrift] i [Enkelsidig/dubbelsidig/utskrift av broschyrer] eller [Utskriftsstil]
● [Grundinställningar]/[Färg] Filk
Välj [Auto [Färg/svartvitt]] eller [Färg] i [Färgläge]
● [Enhetsinställningar] Filk
Aktivera [Funktionen [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället]] på fliken [Detaljer] > [Kvalitet]
När du aktiverar den här funktionen är det lämpligt att ange tidsintervall för meddelandet om att tonern håller
på att ta slut i enhetens [POP-utskrift]. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
[Färgläge]
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt. Om du automatiskt vill identifiera huruvida varje sida ska skrivas ut i
färg eller svartvitt väljer du [Auto [Färg/svartvitt]].
[Information om tilläggsprogram]
Visar information om vilka tilläggsmoduler (utökade funktioner) som finns tillagda i drivrutinen.
[Om]
Visar drivrutinens version.
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar i denna flik till standardvärdena.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Utskriftsresultatet är för mörkt eller för ljust(P. 161)
136
Inställningslista
[Färg] Filk (PS3)
Du kan växla mellan färgutskrift och svartvit utskrift och justera färger.
OBS!
● Om du väljer [Skrivarstandard], tillämpas inställningen för enheten.
[Färgläge]
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt. Om du automatiskt vill identifiera huruvida varje sida ska skrivas ut i
färg eller svartvitt väljer du [Auto [Färg/svartvitt]].
[RGB-matchningsläge]
Låter dig välja färgmatchningsläge för RGB-inmatning.
Om [Länkad enhetsprofil] har valts, används en profil som är en kombination av omgivande ljus och
färgprofiler. Du kan välja de optimala inställningarna från [RGB-inmatning [Ljus + Färgområde]].
[RGB-källprofil]
Låter dig välja en RGB-profil som matchar övervakningen och tillämpas när RGB-data skrivs ut. Om [Ingen] väljs
utförs färgseparering av RGB-data till CMYK utan att en RGB-profil tillämpas.
OBS!
● Om du vill lägga till en profil som du har skapat laddar du ned den till enheten med hjälp av Resource
Management plug-in i iW Management Console.
[RGB-matchningsmetod]
Låter dig välja utskriftsmetoden när en RGB-inmatningsprofil tillämpas.
[Skrivarstandard]
Använder inställningarna för enheten.
[Mättnad]
Optimerar utmatningen av rena, mättade färger och ger tydliga konturer för text.
[Perceptuell [bildskärmsfärg matchad]]/[Perceptuell]
Optimerar färgintervallet på enheten för att ge bästa resultat för bitmappade bilder.
[Perceptuell [fotografisk]]/[Allmänt]
Optimerar färgintervallet på enheten för att ge bästa resultat för fotografiska bilder.
[Kolorimetri]
Ger en nära matchning när RGB-färger framställs till CMYK-färger, oberoende vilket media som används.
[Vivid Photo]
Ger starkare och djupare färger än [Perceptuell [fotografisk]].
OBS!
137
Inställningslista
● Om du använder [Utmatningsprofil] för en annan inställning än [Standard], blir [Perceptuell [fotografisk]]
samma färgnyans som [Perceptuell [bildskärmsfärg matchad]]/[Perceptuell], och [Vivid Photo] samma
färgnyans som [Mättnad].
[RGB enbart svart bearbetning]
Skriver ut svart och grå data med motsvarande förhållande mellan R G till B med enbart svart (K) toner. Om du
inte väljer detta alternativ, används CMYK-toner med inställningarna valda för [Utmatningsprofil] tillämpade.
[RGB-inmatning [Ljus + Färgområde]]
Låter dig välja omgivande ljus, färgtemperatur och övervakande färgutrymme att tillämpa till en enhets
länkprofil för RGB-inmatning.
[CMYK-matchningsläge]
Låter dig ställa in läget färgmatchning för CMYK-inmatning.
Om [Länkad enhetsprofil] har valts, används en profil som är en kombination av omgivande ljus och
färgprofiler. Du kan välja de optimala inställningarna från [CMYK-inmatning [Ljus + Färgområde]].
[CMYK-simuleringsprofil]
Låter dig välja en CMYK-simuleringsprofil. Om [Ingen] väljs, tillämpas enhetsberoende färgmodell utan att en
CMYK-profil tillämpas.
[CMYK enbart svart bearbetning]
Skriver ut svart och grå data med enbart svart (K) toner. Om du inte väljer detta alternativ, används CMYK-toner
med inställningarna valda för [Utmatningsprofil] tillämpade.
[CMYK-inmatning [Ljus + Färgområde]]
Låter dig välja omgivande ljus, färgtemperatur och övervakande färgutrymme att tillämpa till en enhets
länkprofil för CMYK-inmatning.
[Utmatningsprofil]
Låter dig välja en profil som anges genom färgattributen av enheten du använder.
OBS!
● Om du vill lägga till en profil som du har skapat laddar du ned den till enheten med hjälp av Resource
Management plug-in i iW Management Console.
[100 % GCR-profil]
Låter dig justera tonerdensiteten så att oregelbundenheter i utskriftstätheten av linjer och text inte
förekommer.
[Detaljer] > [Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Låter dig konfigurera inställningar för detaljerad färgjustering.
[Enbart svart text]
138
Inställningslista
Skriver ut svart text (R=G=B=0 %, C=M=Y=100 %/Bk=N %, eller C=M=Y=0 %/Bk=100 %) data med hjälp av endast
svart toner. Detta förhindrar att ej inriktade färgtoner skrivs ut runt den svarta texten.
[Svart övertryck]
Skriver ut svart text över färgbakgrunder. När de ställs in med [Enbart svart text], skrivs alla färgbakgrunder ut
med färg, varefter svart text skrivs över bakgrunderna, vilket förhindrar att vitt papper syns i kanterna av
texten.
[Kombinera färgseparationer]
Kombinerar färgseparerad CMYK-data till en uppsättning data vid utskrift.
[Sammansatt övertryck]
Skriver över CMYK-data i dess sammansatta utmatningsform. Eftersom alla färger som används i
datauppsättningen är överskrivna på en platta, kan du bekräfta det färdiga resultatet utan att separera
färgerna.
[Dekorfärgmatchning]
Anger den optimala metoden för att återge en dekorfärg (specialfärg ). Med hjälp av en namngiven färgprofil
som anges i ett program kan du konvertera färger till enhetsoberoende CMYK-värden som är närmast
dekorfärgerna. För att göra detta måste du först ladda ned den namngivna färgprofilen till skrivaren med
nedladdningsprogram för resurser.
OBS!
● Om du vill använda denna funktion, ladda ner den angivna färgprofilen till enheten med hjälp av Resource
Management plug-in från iW Management Console.
[Tonerdensitet]
Justerar tonerdensiteten.
[Detaljer] > [Information om tonerdensitet]-dialogrutan
Gör det möjligt att ändra tätheten för varje färg.
[Ljusstyrka]
Låter dig justera ljusstyrkan med skjutreglaget.
[Gråskaleprofil]
Konverterar skrivarberoende grå data till CMYK-data vid utskrift. Om du inte använder denna funktion skrivs
data endast ut med svart (K) toner.
[RGB-inställning av färginmatning]
Låter dig justera färgen när RGB-data skrivs ut.
[Inställningar] > [Information om RGB-inställning av färginmatning]-dialogrutan
Låter dig justera nyans, ljusstyrka och kontrast manuellt.
[Använd CanoFine]
Justerar kontrasten och färgbalansen för bilder för att skriva ut distinkta bilder.
[Inställningar] > [CanoFine-information]-dialogrutan
Gör det möjligt att ange metoden för utskriftsbearbetning med funktionen CanoFine. Om du väljer [Satsvis
bearbetning av enskilda sidor], bearbetas flera bitmappar på en sida som ett enskilt dataobjekt.
[Skilj på färg/svartvita sidor på värd]
Urskiljer om utskriftsdata är i färg eller svartvitt (monokromatisk) vid datorn och skriver ut i läget som
motsvarar resultatet. Om det finns en stor mängd bitmappdata inkluderad i datan, skrivs den ut i färg.
[Tillämpa inställningar för färg/svartvitt från Tillämpningar]
Utskrifter som ger prioritet till inställningarna färgutskrift eller svartvitt i programmet.
[Standardvärden]
Återställer alla inställningar i denna flik till standardvärdena.
139
Inställningslista
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Justera färger (PS3)(P. 63)
140
Inställningslista
[Speciella inställningar] Filk (PS3)
Du kan ställa in olika pappers- och utskriftsfunktioner att tillämpas endast till ett angivet intervall av sidor inom
dokumentet.
[Speciell sida] > [Inställningar för speciella sidor]-dialogrutan
Låter dig ställa in undantagsinställning för angivna sidor.
Gemensamma inställningar för alla flikar
[Sida]
Ställer in pappersintervall för undantagsinställning.
OBS!
● Om du väljer [Använd grundinställningarna], tillämpas funktionerna inställda i varje flik förutom fliken
[Speciella inställningar].
[Sidformat] Flik
[Välj med]
Ställer in att antingen ange papper att skriva ut genom papperskällan eller genom papperstyp.
[Papperskälla]
Anger det papper som ska användas för utskrift efter papperskälla.
[Papperstyp]
Anger det papper som ska användas för utskrift efter papperstyp.
[Inställningar] > [Papperstypsinställningar]-dialogrutan
Låter dig välja papperstyp.
[Utmatningsstorlek]
Anger den verkliga pappersstorleken för utskrift. Om du väljer en annan storlek än den som anges i
inställningen [Sidstorlek], kommer utskriftsdata att förstoras eller förminskas för att anpassas till den inställda
sidstorleken vid utskrift.
[Utskriftsstil]
Anger en metod för utmatning av utskriftsdata.
[Grundinställningar]
Visar funktionerna inställda i varje flik förutom fliken [Speciella inställningar] i en lista.
[Efterbehandlingsdetaljer] > [Efterbehandlingsdetaljer]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange utskriftens startpositioner.
[Kvalitet] Flik
[Raster]
Anger rastermönster för återgivning av raster (områden mellan mörka och ljusa områden).
[Inställningar] > [Anpassade inställningar]-dialogrutan
Låter dig ange antalet skärmlinjer (frekvens) och mönstervinkel.
[Skärpa]
Justerar skärpan på konturer i bilder.
[Fininställning av densitet]
Justerar utskriftstätheten för text med liten storlek och tunna linjer. Funktionen är användbar till att korrigera
"sprickor" i text och linjer.
[Färg] Flik
[Färgläge]
141
Inställningslista
Växlar mellan utskrifter i färg eller svartvitt. Om du automatiskt vill identifiera huruvida varje sida ska skrivas
ut i färg eller svartvitt väljer du [Auto [Färg/svartvitt]].
[RGB-matchningsläge]
Låter dig välja färgmatchningsläge för RGB-inmatning.
Om [Länkad enhetsprofil] har valts, används en profil som är en kombination av omgivande ljus och
färgprofiler. Du kan välja de optimala inställningarna från [RGB-inmatning [Ljus + Färgområde]].
[RGB-källprofil]
Låter dig välja en RGB-profil som matchar övervakningen och tillämpas när RGB-data skrivs ut. Om [Ingen] väljs
utförs färgseparering av RGB-data till CMYK utan att en RGB-profil tillämpas.
OBS!
● Om du vill lägga till en profil som du har skapat laddar du ned den till enheten med hjälp av Resource
Management plug-in i iW Management Console.
[RGB-matchningsmetod]
Låter dig välja utskriftsmetoden när en RGB-inmatningsprofil tillämpas.
[Använd grundinställningarna]
Tillämpas för funktionerna inställda i varje flik förutom fliken [Speciella inställningar] i en lista.
[Mättnad]
Optimerar utmatningen av rena, mättade färger och ger tydliga konturer för text.
[Perceptuell [bildskärmsfärg matchad]]/[Perceptuell]
Optimerar färgintervallet på enheten för att ge bästa resultat för bitmappade bilder.
[Perceptuell [fotografisk]]/[Allmänt]
Optimerar färgintervallet på enheten för att ge bästa resultat för fotografiska bilder.
[Kolorimetri]
Ger en nära matchning när RGB-färger framställs till CMYK-färger, oberoende vilket media som används.
[Vivid Photo]
Ger starkare och djupare färger än [Perceptuell [fotografisk]].
OBS!
● Om du använder [Utmatningsprofil] för en annan inställning än [Standard], blir [Perceptuell [fotografisk]]
samma färgnyans som [Perceptuell [bildskärmsfärg matchad]]/[Perceptuell], och [Vivid Photo] samma
färgnyans som [Mättnad].
[RGB enbart svart bearbetning]
Skriver ut svart och grå data med motsvarande förhållande mellan R G till B med enbart svart (K) toner. Om du
inte väljer detta alternativ, används CMYK-toner med inställningarna valda för [Utmatningsprofil] tillämpade.
[RGB-inmatning [Ljus + Färgområde]]
Låter dig välja omgivande ljus, färgtemperatur och övervakande färgutrymme att tillämpa till en enhets
länkprofil för RGB-inmatning.
[CMYK-matchningsläge]
Låter dig ställa in läget färgmatchning för CMYK-inmatning.
Om [Länkad enhetsprofil] har valts, används en profil som är en kombination av omgivande ljus och
färgprofiler. Du kan välja de optimala inställningarna från [CMYK-inmatning [Ljus + Färgområde]].
[CMYK-simuleringsprofil]
Låter dig välja en CMYK-simuleringsprofil. Om [Ingen] väljs, tillämpas enhetsberoende färgmodell utan att en
CMYK-profil tillämpas.
[CMYK enbart svart bearbetning]
Skriver ut svart och grå data endast genom att använda svart (K) toner.
142
Inställningslista
[CMYK-inmatning [Ljus + Färgområde]]
Låter dig välja omgivande ljus, färgtemperatur och övervakande färgutrymme att tillämpa till en enhets
länkprofil för CMYK-inmatning.
[100 % GCR-profil]
Låter dig justera tonerdensiteten så att oregelbundenheter i utskriftstätheten av linjer och text inte
förekommer.
[Detaljer] > [Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Låter dig konfigurera inställningar för detaljerad färgjustering.
[Gråskaleprofil]
Konverterar skrivarberoende grå data till CMYK-data vid utskrift. Om du inte använder denna funktion skrivs
data endast ut med svart (K) toner.
[Omslag] > [Inställningar för framsida/baksida]-dialogrutan
Infogar en fram- och baksida. Du kan också ställa in papperskällan för fram- och baksidan, och om utskrift ska
ske på dem.
[Inbladade ark] > [Inställningar för inbladade ark]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera inställningar för inbladade ark.
[Inställningslista]
Visar de ark som ska infogas och deras placeringar i en lista.
[Radera]
Raderar de valda inställningarna för iläggsblad som har markerats i [Inställningslista].
[Ark för inbladning]
Anger papperstypen för de ark som ska infogas.
[Papperskälla]
Anger papperskällan för de ark som ska infogas.
[Skriv ut på]
Skriver ut på de valda sidorna på ark som ska infogas.
[Infoga]
Infogar ark i syfte att dela in dokumentet i olika avsnitt.
[Flikpapper]
Infogar flikpapper i dokumentet.
[Inställningar] > [Papperstypsinställningar]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ändra papperstypen för flikpapperet.
[Information om flikpapper] > [Information om flikpapper]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ställa in utskriftspositionen för flikpapper.
[Lägg till]
Inställningarna för iläggsblad läggs till i [Inställningslista].
[Lista över speciella inställningar]
Visar de aktuella undantagsinställningarna i en lista.
[Redigera]
Låter dig ändra den valda undantagsinställningen.
143
Inställningslista
[Samkör]
Kombinerar alla valda undantagsinställningar till en. Du kan bara kombinera inställningar vars sidområde är
kontinuerliga och inställningarna är desamma.
[Radera]
Tar bort den valda undantagsinställningen.
[Grundinställningar]
Visar funktionerna inställda i varje flik förutom fliken [Speciella inställningar] i en lista.
Närliggande information
Gemensamma inställningar för alla flikar(P. 107)
Inställning av undantagssidor (PS3)(P. 104)
144
Inställningslista
[Enhetsinställningar] Flik
Du kan konfigurera enhetsalternativinställningar och administratörsinställningar.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Information om enhet]
Visar om enhetsstatusen ställs in automatiskt eller manuellt. När du hämtar enhetsinformationen och tillämpar
den på inställningarna på fliken [Enhetsinställningar] klickar du på [
] (Hämta information om enhetsstatus).
OBS!
● Om du väljer [På] från [Andra inställningar] > [Ändra konfigurationsprofil vid hämtning av enhetsinformation]
i [Detaljerade inställningar]-dialogrutan, förändras konfigurationsprofilen automatiskt i enlighet med den
hämtade enhetsinformationen.
[Konfig. Profil]
Visar den tillämpade konfigurationsprofilen.
[Ändra] > [Ändra konfigurationsprofil]-dialogrutan
Gör att du kan ändra eller importera en konfigurationsprofil.
[Välj konfigurationsprofil]
[Välj en konfigurationsprofil som passar din enhet automatiskt]
Ställer in den konfigurationsprofil som passar för skrivarmodellen du använder.
[Välj manuellt]
Gör det möjligt att ange en konfigurationsprofil manuellt.
[
] (Importera konfigurationsprofil)
Importerar en exporterad konfigurationsprofilfil (*.typ).
[
] (Radera)
Raderar den importerade konfigurationsprofil som har valts i [Konfigurationsprofil].
[Hämta enhetsinformation]
Hämtar enhetsinformationen och använder den i inställningarna på fliken [Enhetsinställningar].
OBS!
● Om det inte går att hämta enhetsinformationen anger du manuellt en konfigurationsprofil som passar
skrivarmodellen.
● Om du inte kan ange inställningar som visas på fliken [Enhetsinställningar], trots att du använder en
konfigurationsprofil som passar skrivarmodellen, kan du ange funktions- och tillvalsinformation för enheten
genom att ange en konfigurationsprofiltyp.
Lista med konfigurationsprofiltyper(P. 92)
145
Inställningslista
[
] (Exportera) > [Exportera konfigurationsprofil]-dialogrutan
Gör att du kan exportera och spara de aktuella inställningarna på fliken [Enhetsinställningar] som en
konfigurationsprofilfil (*.typ).
[Enhetstyp]
Ställer in typen av enhet.
[Inställningar för efterbehandling]
Anger efterbehandlingsfunktionerna för enheten.
[Inställningar för papperskälla]
Visar de papperskällstillval som är monterade på enheten.
[Anpassa till fack] > [Anpassa till fack]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ställa in pappersstorleken och papperstypen för respektive papperskälla.
[Inställningar för pappersstorlek] > [Inställningar för pappersstorlek]-dialogrutan
Här kan du ange vilka pappersstorlekar som ska användas.
[Papperskälla] > [Papperskälla]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange de papperskällstillval som är monterade på enheten.
[Utmatningsinställningar]
Visar de pappersutmatningstillval som är monterade på enheten.
[Inställningar för pappersutmatning] > [Inställningar för pappersutmatning]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du ange de pappersutmatningstillval som är monterade på enheten.
[Andra inställningar]
Med det här alternativet kan du konfigurera administratörsinställningar för enheten.
[Buffring hos värden]
Anger om bearbetningen av utskriftsdata ska göras hos värden (datorn) eller på enheten.
Om du väljer [Auto] utförs bearbetning på enheten när det är möjligt att använda enbart enhetsfunktionerna,
vilket ökar utskriftshastigheten.
[PS-utdata från tillämpning]
Ställer in om ett program skickar PostScript-koden direkt till skrivaren.
Resultatet för broschyrutskrift och utskrift med bakgrund kan variera på grund av den här
funktionsinställningen.
[Ange användarinformation]
Med det här alternativet kan du anger ett användarnamn för utskriftsjobb och den PIN-kod som används för
säker utskrift.
[Inställningar] > [Inställningar för användarinformation]-dialogrutan
[Användarnamn]
Här ställer du in ett användarnamn som ska användas för utskriftsjobb.
[PIN-kod för säker utskrift]
146
Inställningslista
Anger en PIN-kod för säker utskrift.
[Bekräfta alltid användarinformation vid säker utskrift]
Visar dialogrutan [Bekräfta PIN-kod] där du kan bekräfta eller ange ett namn för utskriftsdata, användarnamn
och PIN-kod när du utför säker utskrift.
[Bekräfta användarnamn vid utskrift]
Visar dialogrutan [Bekräfta användarnamn] där du kan bekräfta eller ange ett användarnamn vid utskrift.
[Visa tidigare angiven information vid bekräftelse]
Visar bekräftelsedialogrutor med det användarnamn och den PIN-kod du angav senast automatiskt inmatade.
[Hantering av användarnamn]/[Inställningar för standardvärde] > [Hantering av användarnamn]/
[Inställningar för standardvärde]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera standardinställningarna för användarnamnet och PIN-koden.
[Namn att ställa in som användarnamn]
Med det här alternativet kan du ange Windows-inloggningsnamnet, datornamnet eller valfritt namn som
användarnamn.
[PIN-kod för säker utskrift]
Ange en PIN-kod för säker utskrift.
[Bekräfta alltid användarinformation vid säker utskrift]
Visar dialogrutan [Bekräfta PIN-kod] där du kan bekräfta eller ange ett namn för utskriftsdata, användarnamn
och PIN-kod när du utför säker utskrift.
[Bekräfta användarnamn vid utskrift]
Visar dialogrutan [Bekräfta användarnamn] där du kan bekräfta eller ange ett användarnamn vid utskrift.
[Tillåt inte användare att byta namn]
Förhindrar ändringar av användarnamnet i dialogrutan [Inställningar för användarinformation].
[Korrigera inställningen [Inställningar för användarinformation]-[Bekräfta alltid användarinformation
vid säker utskrift]]
Korrigerar inställningen [Bekräfta alltid användarinformation vid säker utskrift] till inställningen i dialogrutan
[Inställningar för standardvärde].
[Korrigera inställningen [Inställningar för användarinformation]-[Bekräfta användarnamn vid utskrift]]
Korrigerar inställningen [Bekräfta användarnamn vid utskrift] till inställningen i dialogrutan [Hantering av
användarnamn] eller [Inställningar för standardvärde].
[Användarhantering]
Anger den typ av autentiseringsfunktion som ska användas.
[Inställningar] > [Inställningar för avdelnings-ID/PIN-kod]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera detaljerade inställningar när du väljer [Hantering av avdelnings-ID]
från [Användarhantering].
[Tillåt PIN-kodsinställningar]
Med det här alternativet kan du ställa in PIN-koden i dialogrutan. I en delad skrivarmiljö avmarkerar du det här
objektet på servern om du vill avaktivera inställningarna för PIN-kod eller lösenord på klientdatorerna.
[Avdelnings-ID]
Anger det avdelnings-ID som har ställts in på enheten.
[PIN-kod]
Anger en PIN-kod för hantering av avdelnings-ID. Om PIN-koden inte har ställts in på enheten lämnar du rutan
tom.
[Verifiera]
Bekräftar om det angivna avdelnings-ID:t och PIN-koden stämmer med de som ställts in på enheten.
[Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod vid utskrift]
147
Inställningslista
Visar dialogrutan [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod] för bekräftelse eller inställning av avdelnings-ID:t och PINkoden vid utskrift.
[Använd inte hantering av avdelnings-ID för svartvita utskrifter]
Låter dig skriva ut utan att tillämpa hantering av avdelnings-ID när svartvita sidor skrivs ut.
[Autentisera avdelnings-ID/PIN-kod på enhet]
Autentiserar avdelnings-ID:n och PIN-koden på enheten.
[Inställningar] > [Inställningar för användarautentisering]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du konfigurera detaljerade inställningar när du väljer [Användarautentisering] från
[Användarhantering].
[Tillåt lösenordsinställningar]
Med det här alternativet kan du ange ett lösenord. Om du inte anger ett lösenord här, matar du inte lösenordet
vid utskrift.
[Användarnamn]
Här ställer du in ett användarnamn som ska användas för användarautentisering.
[Lösenord]
Anger ett lösenord för användarautentisering. Om lösenordet inte har ställts in på enheten lämnar du rutan
tom.
[Verifiera]
Bekräftar att det angivna lösenordet stämmer med det som ställts in på enheten.
[Bekräfta autentiseringsinformation vid utskrift]
Visar dialogrutan [Bekräfta användarnamn/lösenord] där du kan bekräfta eller ange autentiseringsinformation
vid utskrift.
[Utför autentisering på enhet]
Utför autentiseringsprocessen vid enheten.
[Enhetens funktion för säker utskrift]
Bäddar in begränsnings- och följningsinformation i utskriftsdata som ett punktmönster när du använder
utökningssatsen för jobblåsning.
[Om]
Visar drivrutinens version.
[Språkinställningar] > [Språkinställningar]-dialogrutan
Gör det möjligt att växla visningsspråk.
[Information om tilläggsprogram]
Visar information om vilka tilläggsmoduler (utökade funktioner) som finns tillagda i drivrutinen.
[Special] > [Specialinställningar]-dialogrutan
Gör det möjligt för dig att ställa in [Ange [Utmatningsmetod] till [Lagra]].
[Funktion] > [Inställningar för enhetsfunktioner]-dialogrutan
Visar styrenhetens funktions-ID och funktionsversion på enheten. Du kan också ange ett namn för enheten.
148
Inställningslista
[Teckensnittsinställningar] > [Teckensnittsinställningar]-dialogrutan
Låter dig byta ut skrivarteckensnitt för TrueType fonts.
[Detaljer] > [Detaljerade inställningar]-dialogrutan
Gör att du kan konfigurera inställningarna i skärmbilden för utskriftsinställningar i skrivardrivrutinen. Alternativ
med [
] ställs in automatiskt av funktionen för inhämtning av enhetsinformation. Alternativ med [
] kan
behöva konfigureras manuellt.
VIKTIGT!
● Om du anger en papperskälla som inte är installerad i enheten, matas papper från enheten primära
papperskälla.
● Ifall papperskällan som du angett och pappersstorleken eller -typen inte stämmer överens, uppstår ett fel.
● Om du anger [Inställningar för efterbehandling]-funktioner (dubbelsidig utskrift, häftning etc.) för en enhet
som inte har de funktionerna, kommer utskriften att ske utan de funktionerna. Om du t.ex. anger
dubbelsidig utskrift för en enhet som inte stöder dubbelsidig utskrift, kommer data att skrivas ut enbart på
ena sidan av pappret.
● Om du väljer [Lagra] från [Utmatningsmetod] när du skriver ut från en enhet som inte stöder
lagringslådelagring, kommer data att skrivas ut på vanligt sätt. Om ett felmeddelande visas på pekskärmen
på enheten och enheten ställs i offlineläge, kommer data att skrivas ut när enheten kommer online igen.
● Om du anger funktionen för hantering av avdelnings-ID eller funktionen för användarautentisering vid
utskrift för en enhet som inte har de funktionerna kommer ett fel att uppstå.
Närliggande information
Ställa in enhetsinformation(P. 72)
Inställningar för enhetsfunktioner(P. 77)
Papperskällor och utmatningsdestinationsinställningar(P. 78)
Importera en konfigurationsprofil(P. 89)
Exportera en konfigurationsprofil(P. 87)
Ställa in autentiseringsfunktionen(P. 100)
Ställa in användarnamnet(P. 102)
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation eller
autentiseringsfunktionen(P. 164)
149
Inställningslista
[Profil] Flik
Du kan redigera, importera och exportera profiler. Om du redigerar profiler på serversidan i en delad
skrivarmiljö återspeglas ändringarna även i klientprofilerna.
Beroende på aktuell drivrutin kanske det inte går att ange alla funktioner som beskrivs här.
[Profillista]
Visar registrerade profiler som en lista. Du kan ändra ordningen genom att välja en profil och klicka på [
(Flytta upp) eller [
]
] (Flytta ner).
OBS!
● Profiler med en röd punkt ( ) bredvid sig är förregistrerade profiler som inte kan redigeras eller raderas.
[Visningsinställningar]
Visar innehållet i den valda profilen som en lista.
[Lägg till]/[Redigera] > [Lägg till/Redigera profil]-dialogrutan
Med det här alternativet kan du lägga till en ny profil eller redigerar inställningarna för en användarregistrerad
profil. Ställ in [Namn] och [Ikon]. Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs. Växla flikar och
konfigurera relevanta inställningar. Om du vill kontrollera de aktuella inställningarna i en lista klickar du på
[Visningsinställningar].
[Redigera]
Med det här alternativet kan du redigera inställningarna för användarregistrerade profiler.
[Radera]
Tar bort den valda profilen.
[Namn], [Kommentar]
Visar namnet och kommentaren för den valda profilen. Du kan redigera namnet och kommentaren för
användarregistrerade profiler.
[Importera]
Importerar en profil sparad som en "*.cfg"-fil och lägger till den i [Profillista].
[Exportera]
Exporterar den valda profilen i [Profillista] och sparar den som en "*.cfg"-fil.
150
Inställningslista
[Definiera dokumentegenskap]
Gör det möjligt att göra inställningar på skärmbilden med utskriftsinställningar i drivrutinen. Den här
funktionen är användbar när du begränsar användning av utskriftsinställningarna i klientdatorer i en delad
skrivarmiljö.
Om du avmarkerar följande inställningar på servern, behålls alla inställningar på alla klientdatorer på de som
konfigurerats på servern.
[Tillåt profilval]
Här kan du välja profiler på skärmen med utskriftsinställningar.
[Tillåt redigering av inställningar]
Här kan du konfigurera andra utskriftsinställningar förutom att välja profiler på skärmbilden med
utskriftsinställningar. Den här inställningen kan väljas när [Tillåt profilval] är valt.
Närliggande information
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
151
Inställningslista
Canon PageComposer
Du kan kombinera flera filer skapade med olika program till en fil för utskrift.
Canon PageComposer-huvudskärmen öppnas när du skriver ut med [Redigera/förhandsgr]-funktionen i
drivrutinen.
[Arkiv]-menyn
[Skriv ut]/[
] (Skriv ut)
Skriver ut valda filer.
[Skriv ut exempel]/[
] (Skriv ut exempel)
Utför korrekturutskrift av valda filer.
[Förhandsgranska]/[
] (Förhandsgranska)
Visar en förhandsgranskning av den valda filen.
[Avsluta]
Stänger Canon PageComposer-huvudskärmen.
[Redigera]-menyn
[Radera]/[
] (Ta bort dokument)
Tar bort valda filer.
[Duplicera]/[
] (Duplicera dokument)
Duplicerar valda filer.
[Kombinera]/[
] (Kombinera dokument) > [Kombinera]-dialogrutan
Kombinerar de valda filerna till en fil, och gör det möjligt för dig att ange ett namn och konfigurera
inställningarna för den kombinerade filen.
Visar de aktuella inställningarna för varje sida som miniatyrbilder.
[Dokumentnamn]
152
Inställningslista
Anger namnet för den kombinerade filen.
[Radera]
Tar bort den valda sidan.
[Förhandsgranska]
Visar en förhandsgranskning av den valda sidan.
[Dokumentlista] Flik
Ändrar ordningen på filer i den kombinerade filen eller tar bort en fil från den kombinerade filen.
[Utskriftsinställningar] Flik
Ändrar utskriftsinställningarna för den kombinerade filen. När du gör inställningarna för utmatningsstorlek
enhetliga väljer du [Konsekvent utmatningsstorlek]. När du gör inställningarna för sidlayout enhetliga väljer du
[Layoutkonsekvens].
Om du vill ange utförliga inställningar på drivrutinens utskriftsinställningsskärm klickar du på [Detaljer].
[Separera]/[
] (Separera dokument)
Separerar den valda fil du har kombinerat.
[Ändra utskriftsinställningar]/[
] (Ändra utskriftsinställningar) > [Ändra
utskriftsinställningar]-dialogrutan
Ändrar namnet och inställningarna för den valda filen.
Visar de aktuella inställningarna för varje sida som miniatyrbilder.
[Dokumentnamn]
Anger namnet för filen.
[Radera]
Tar bort den valda sidan.
[Förhandsgranska]
Visar en förhandsgranskning av den valda sidan.
[Dokumentlista] Flik
Ändrar ordningen på filer när du kombinerar flera filer eller tar bort en fil från den kombinerade filen.
[Utskriftsinställningar] Flik
Ändrar utskriftsinställningarna för filen.
[Kopior]
Anger antalet kopior att skriva ut.
[Utskriftsstil]
Anger en metod för utmatning av utskriftsdata.
[Häfta]
Matar ut sidorna ihophäftade.
[Sadelhäftning]
Skriver ut en broschyr vikt på mitten och häftad i mitten.
[Konsekvent utmatningsstorlek]
Med det här alternativet kan du använda papper av samma storlek valt i listrutan för en kombinerad fil
bestående av filer med olika sidstorlekar.
[Layoutkonsekvens]
153
Inställningslista
Med det här alternativet kan ange en enskild layout vald i listrutan för en kombinerad fil bestående av filer
med olika layouter.
[Sidordning]
Anger i vilken ordning sidor ska skrivas ut.
[Skriv ut nästa dokument från]
Med det här alternativet kan du ange var du ska starta utskriften i nästa fil när du kombinerar filer.
[Detaljer]
Med det här alternativet kan du ange utförliga inställningar på drivrutinens utskriftsinställningsskärm.
[Markera allt]
Väljer alla filer i listan
[Flytta till]-menyn
[Överst]/[Föregående]/[Nästa]/[Sista]
] (Överst)/[
[
] (Föregående)/[
] (Nästa)/[
Gör att du kan ändra ordningen genom att flytta de valda filerna.
[Hjälp]-menyn
[Hjälp]
Visar onlinehjälpen.
[Om]
Visar versionen för Canon PageComposer.
Närliggande information
Om funktionen [Redigera/förhandsgr](P. 54)
Skriva ut filer tillsammans(P. 55)
Kontrollera förhandsgranskningen(P. 57)
Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen(P. 59)
154
] (Sista)
Felsökning
Felsökning
Felsökning .......................................................................................................................................................... 156
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in ....................................................................................................... 157
Utskriftsresultatet är otillfredsställande ........................................................................................................ 158
Utskriften tar lång tid ....................................................................................................................................... 160
Utskriftsresultatet är för mörkt eller för ljust ................................................................................................ 161
Det går inte att skriva ut med bakgrund ......................................................................................................... 162
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation eller autentiseringsfunktionen ....
164
155
Felsökning
Felsökning
Detta förklarar lösningar på vanliga problem.
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in(P. 157)
Utskriftsresultatet är otillfredsställande(P. 158)
Utskriften tar lång tid(P. 160)
Utskriftsresultatet är för mörkt eller för ljust(P. 161)
Det går inte att skriva ut med bakgrund(P. 162)
Det går inte att använda funktionen för hämtning av enhetsinformation eller
autentiseringsfunktionen(P. 164)
156
Felsökning
Drivrutinsinställningar kan inte ställas in
Inställningar för sidstorlek, orientering och pappersval är inte giltiga
Orsak
Beroende på det program som du använder har inställningarna som motsvarar dessa i programmet
företräde framför drivrutinsinställningarna.
Åtgärd
Konfigurera teckeninställningarna i programmet.
Flikarna [Enhetsinställningar] och [Profil] kan visas, men inställningarna är
inte tillgängliga
Orsak
Ditt konto har inte fullständig inställningsbehörighet för skrivaren.
Åtgärd
Logga in på datorn som medlem av Administrators. Kontakta systemadministratören för mer information.
Funktioner som stöds av enheten visas inte, och kan inte heller anges, på
fliken [Enhetsinställningar]
Orsak
Den lämpliga konfigurationsprofilen har inte ställts in.
Åtgärd
Hämta enhetsinformationen och ange den konfigurationsprofil som passar den skrivarmodell du använder.
Om det inte går att hämta enhetsinformationen anger du manuellt en konfigurationsprofil som passar
skrivarmodellen.
Om du inte kan ange inställningar som visas på fliken [Enhetsinställningar], trots att du använder en
konfigurationsprofil som passar skrivarmodellen, kan du ange funktions- och tillvalsinformation för enheten
genom att ange en konfigurationsprofiltyp.
Lista med konfigurationsprofiltyper(P. 92)
Närliggande information
Skriva ut från en dator(P. 17)
[Enhetsinställningar] Flik(P. 145)
157
Felsökning
Utskriftsresultatet är otillfredsställande
Sidlayouten är inte korrekt
Om utskriftsområdet på sidan inte är korrekt positionerat eller om delar av det utskrivna området saknas
kontrollerar du följande.
Orsak 1.
Utskriftsdata har inte angetts inom utskriftsområdet.
Åtgärd
Bekräfta enhetens utskriftsområde och korrigera utskriftsdata i det program du använder.
Orsak 2.
Inställningarna [Utmatningsstorlek] i [Grundinställningar], [Sidformat], eller fliken [Speciella
inställningar] matchar inte det faktiska pappersformatet av det påfyllda pappret i enheten.
Åtgärd
Bekräfta att inställningen [Utmatningsstorlek] matchar storleken på papperet i enheten.
Orsak 3.
Förstoringsgraden är inte rätt inställd för utskriftsdata.
Åtgärd
Ändra inställningarna på fliken [Grundinställningar] eller [Sidformat] > [Skala manuellt] > [Skala].
Orsak 4.
Inställningarna för fästmarginal är för stora, så det finns kanske inte tillräckligt med utrymme på sidan
för utskriften.
Åtgärd
Ändra inställningarna på fliken [Efterbehandling] > [Fästmarginal].
Delar av utskriften stämmer inte överens med vad som visas på skärmen
Orsak
Programmet använder EMF-formatdata som inte kan bearbetas av sidskrivare.
Åtgärd
På fliken [Efterbehandling] klickar du på [Avancerade inställningar] och väljer sedan [På] från [EMF-buffring].
158
Felsökning
Inställningarna återspeglas inte i utskriftsresultatet
Orsak
Funktioner som inte går att aktivera samtidigt har angetts i programmet och drivrutinen.
Åtgärd
Om du anger inställningar enbart i drivrutinen finns bättre möjlighet att de återspeglas i utskrifterna.
Närliggande information
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
[Sidformat] Flik(P. 113)
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
159
Felsökning
Utskriften tar lång tid
Orsak
Programmet använder EMF-formatdata som inte kan bearbetas av sidskrivare.
Åtgärd
På fliken [Efterbehandling] klickar du på [Avancerade inställningar] och väljer sedan [På] från [EMF-buffring].
Närliggande information
[Efterbehandling] Flik(P. 116)
160
Felsökning
Utskriftsresultatet är för mörkt eller för ljust
Orsak
Färgerna på bildskärmen och utskriftsresultatet skiljer sig åt eftersom deras färgåtergivningsmetoder
skiljer sig åt.
Åtgärd 1.
Ändra färginställningar på följande sätt i drivrutinen UFR II/LIPSLX/PCL6.
(1) Visa fliken [Kvalitet].
(2) Välj [Manuella färginställningar] eller [Man. inställn. för gråskala] → klicka på [Färginställningar] eller
[Inställningar för gråskala].
(3) På fliken [Färgjustering] eller [Gråskalejustering] justerar du ljusstyrkan med skjutreglaget.
Åtgärd 2.
Ändra färginställningar på följande sätt i PS3-drivrutinen.
(1) Visa fliken [Färg] → klicka på [Detaljer].
(2) Välj[Ljusstyrka] i dialogrutan [Detaljerade inställningar] → justera ljusstyrkan med skjutreglaget.
Närliggande information
[Kvalitet] Filk (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 127)
[Färg] Filk (PS3)(P. 137)
161
Felsökning
Det går inte att skriva ut med bakgrund
Kan inte utföra utskrift med bakgrund
Orsak 1.
Upplösningen på utskriftsdata skiljer sig från dem i formulärfilen.
Åtgärd 1.
Ändra upplösning på följande sätt i drivrutinen UFR II/LIPSLX/PCL6.
(1) Visa fliken [Kvalitet].
(2) Klicka på [Avancerade inställningar] → välj [Upplösning].
(3) Ange samma upplösning som för formulärfilen i [Upplösning].
Åtgärd 2.
Ändra upplösning på följande sätt i PS3-drivrutinen.
(1) Visa fliken [Kvalitet].
(2) Ange samma upplösning som för formulärfilen i [Upplösning].
Orsak 2.
[Svartvitt] har angetts i [Färgläge] och formuläret som har angetts är i färg.
Åtgärd
Ändra [Färgläge] på fliken [Grundinställningar] till [Färg].
Det går inte att använda det tidigare lagrade bakgrundsformuläret
Orsak
Inställningarna för utskrift med bakgrund har inte konfigurerats på rätt sätt.
Åtgärd
Kontrollera inställningarna enligt följande procedur.
(1) Visa fliken [Sidformat].
(2) Klicka på [Sidalternativ].
(3) På fliken [Sidalternativ] visar du fliken [Bakgrund].
(4) Bekräfta att [Bearbetningsmetod] > [Använd utskrift med bakgrund] är valt.
Närliggande information
[Kvalitet] Filk (UFR II/LIPSLX/PCL6)(P. 127)
[Kvalitet] Filk (PS3)(P. 133)
[Grundinställningar] Flik(P. 110)
162
Felsökning
[Sidformat] Flik(P. 113)
163
Felsökning
Det går inte att använda funktionen för hämtning av
enhetsinformation eller autentiseringsfunktionen
Om du inte kan hämta enhetsinformationen eller inte kan använda funktionen för hantering av avdelnings-ID
eller funktionen för användarautentisering kontrollerar du följande.
Orsak 1.
Enheten är avstängd eller så kabeln inte rätt ansluten.
Åtgärd
Kontrollera enhetens status.
Orsak 2.
Inställningarna för din anslutningsmiljö har inte konfigurerats på rätt sätt.
Åtgärd
Bekräfta enhetens utskriftsområde och korrigera utskriftsdata i det program du använder.
I en skrivarservermiljö
● Installera "Canon Driver Information Assist Service" i serverdatorn med drivrutinens installationsprogram.
● Installera TCP/IP som ett protokoll i din miljö från CD-ROM-skivan för det operativsystem du använder.
När du använder en USB-anslutning eller en miljö för portanslutning där du inte kan använda de här
funktionerna
Använd en annan anslutningsmiljö, t.ex. TCP/IP-nätverkanslutning etc.
Du kan inte använda de här funktionerna i följande portanslutningsmiljöer:
- En miljö där datorer ansluter direkt till skrivaren med hjälp av SMB.
- En miljö där [Aktivera skrivarpool] har valts på fliken [Portar] eller skärmen med skrivaregenskaper.
Orsak 3.
Enhetens namn är för långt.
Åtgärd
Bekräfta att antalet tecken i skrivarnamnet inte överstiger följande värden. I så fall ändrar du namnet på fliken
[Allmänt] eller [Delning] på skärmen med skrivaregenskaper.
- Namn att dela skrivaren med: högst 260 tecken.
- Namn på skrivare högst 209 tecken.
164
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
165
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
166
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising