Canon | i-SENSYS LBP852Cx | User manual | Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual

Canon i-SENSYS LBP852Cx User manual
LBP852Cx
Användarhandbok
USRMA-4099-00 2019-08 sv
Copyright CANON INC. 2019
Innehåll
Viktiga säkerhetsanvisningar ............................................................................................................. 2
Installation
Strömkälla
Hantering
............................................................................................................................................................... 3
................................................................................................................................................................ 5
................................................................................................................................................................. 6
Underhåll och inspektion
Förbrukningsartiklar
........................................................................................................................................... 9
............................................................................................................................................... 10
Grundläggande information .............................................................................................................. 14
Huvudsakliga funktioner
......................................................................................................................................... 16
Delarna och deras funktioner
Framsidan
.................................................................................................................................. 17
......................................................................................................................................................... 18
Baksidan
........................................................................................................................................................... 20
Invändigt
........................................................................................................................................................... 22
Multiutmatningsfack
Papperslåda
........................................................................................................................................... 23
....................................................................................................................................................... 24
Manöverpanel
.................................................................................................................................................... 25
Bildskärm
.................................................................................................................................................... 28
Använda kontrollpanelen
Skriva text
........................................................................................................................................ 30
.......................................................................................................................................................... 33
Slå PÅ/AV enheten
................................................................................................................................................... 35
Göra en snabbstart av enheten
Fylla på papper
............................................................................................................................ 37
....................................................................................................................................................... 39
Fylla på papper i papperslådan
............................................................................................................................. 41
Fylla på papper i multiutmatningsfacket
Fylla på kuvert eller vykort
Fylla på förtryckt papper
................................................................................................................ 47
................................................................................................................................... 50
...................................................................................................................................... 54
Ange pappersformat och -typ
............................................................................................................................... 58
Ange pappersformat och typ i papperslådan
.................................................................................................... 59
Ange pappersformat och -typ för multiutmatningsfacket
Spara energi
................................................................................... 62
........................................................................................................................................................... 65
Gå till viloläge
..................................................................................................................................................... 66
Ställa in automatisk avstängningstid
..................................................................................................................... 68
Skriva ut ett dokument .......................................................................................................................... 72
Skriva ut från en dator
Avbryta utskrifter
............................................................................................................................................ 73
................................................................................................................................................ 76
Olika utskriftsmetoder
............................................................................................................................................ 78
Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)
......................................................................................................... 80
Ändra standardinställningar för USB-utskrift
.................................................................................................... 90
Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker utskrift)
Använda krypterad utskrift
.................................................................................. 92
............................................................................................................................ 95
I
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)
Ta bort ett lagrat dokument i enheten
........................................................................................................... 100
Ange ett namn eller en PIN-kod för en brevlåda
Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)
Utskriftsinställningar för direktutskrift
Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)
................................................................... 96
............................................................................................. 104
....................................................................................................... 106
.......................................................................................................... 109
............................................................................................................ 120
Kan bekvämt användas med en mobil enhet .................................................................... 127
Ansluta till en mobil enhet
.................................................................................................................................... 128
Använda enheten via program
Använda AirPrint
.............................................................................................................................. 129
.............................................................................................................................................. 130
Skriva ut med AirPrint
................................................................................................................................. 134
Om AirPrint inte kan användas
Använda Google Cloud Print
Fjärrstyra enheten
..................................................................................................................... 137
.............................................................................................................................. 138
................................................................................................................................................ 142
Nätverk .............................................................................................................................................................. 144
Ansluta till ett nätverk
.......................................................................................................................................... 145
Ansluta till ett trådbundet nätverk
Ange IP-adress
...................................................................................................................... 147
................................................................................................................................................. 149
Ange IPv4-adress
........................................................................................................................................ 150
Ange IPv6-adresser
..................................................................................................................................... 154
Konfigurera enheten för utskrift från datorer
........................................................................................................ 158
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner
............................................................................................... 159
Aktivera IPP/IPPS
........................................................................................................................................ 165
Ställa in skrivarserver
........................................................................................................................................ 172
Konfigurera enheten för nätverksmiljön
Konfigurera Ehternet-inställningar
................................................................................................................ 176
...................................................................................................................... 177
Ange väntetid innan enheten ansluts till ett nätverk
Konfigurera DNS
.............................................................................................. 179
.............................................................................................................................................. 180
Konfigurera WINS
............................................................................................................................................. 186
Konfigurera SNTP
............................................................................................................................................. 189
Övervaka och styra enheten med SNMP
.............................................................................................................. 192
Konfigurera inställningar i programvaran för enhetshantering
Konfigurera SMB
............................................................................... 197
.............................................................................................................................................. 201
Ange inställningar för utskrift på datorn
........................................................................................................ 204
Säkerhet ............................................................................................................................................................ 208
Skydda enheten mot obehörig åtkomst
Förhindra obehörig åtkomst
................................................................................................................. 209
.............................................................................................................................. 210
Ställa in åtkomstbehörigheter
............................................................................................................................ 212
Ange lösenord för systemansvarig
................................................................................................................ 213
Ställa in Hantering av avdelnings-ID
.............................................................................................................. 216
Konfigurera fjärranvändargränssnittet
.......................................................................................................... 223
Begränsa kommunikation med hjälp av brandväggar
........................................................................................... 224
II
Ange IP-adresser för brandväggsregler
......................................................................................................... 225
Ange MAC-adresser för brandväggsregler
Ställa in en proxy
..................................................................................................... 231
.............................................................................................................................................. 234
Begränsa enhetens funktioner
.............................................................................................................................. 237
Begränsa utskriftsfunktioner
............................................................................................................................. 238
.................................................................................................................................. 241
Begränsa USB-funktioner
Begränsa funktioner på kontrollpanelen
Inaktivera HTTP-kommunikation
........................................................................................................................ 247
Inaktivera Fjärranvändargränssnittet
Inaktivera nätverksporten
.............................................................................................................. 244
.................................................................................................................. 248
................................................................................................................................. 249
Dölja historiken med utskriftsjobb
...................................................................................................................... 250
Implementera robusta säkerhetsfunktioner
.......................................................................................................... 252
Använda TLS för krypterad kommunikation
......................................................................................................... 253
Konfigurera IPSec-inställningar
.......................................................................................................................... 257
Konfigurera IEEE 802.1X-autentisering
................................................................................................................ 267
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala certifikat
Generera nyckelpar
................................................................................. 272
.................................................................................................................................... 273
Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala certifikat
Verifiera nyckelpar och digitala certifikat
................................................................................... 280
....................................................................................................... 283
Använda Fjärranvändargränssnitt ............................................................................................. 286
Starta Fjärranvändargränssnittet
.......................................................................................................................... 287
Fjärranvändargränssnittets skärmar
..................................................................................................................... 290
Hantera dokument och kontrollera enhetens status
Tillåta slutanvändare att hantera dokument
.............................................................................................. 296
......................................................................................................... 301
Ställa in menyalternativ från Fjärranvändargränssnittet
Spara/läsa in registrerade data
Spara registrerade data
........................................................................................ 303
............................................................................................................................. 305
..................................................................................................................................... 306
Läsa in registrerade data
................................................................................................................................... 308
Inställningsmenylista ............................................................................................................................ 311
Inställningsmeny
Kontrollmeny
Papperskälla
Nätverk
Layout
.................................................................................................................................................. 312
................................................................................................................................................... 313
.................................................................................................................................................... 331
........................................................................................................................................................... 332
............................................................................................................................................................. 353
Utskriftskvalitet
Gränssnitt
................................................................................................................................................ 357
........................................................................................................................................................ 372
Användarunderhåll
........................................................................................................................................... 375
Prioritet för olika menyinställningar
Utskriftsläge
.................................................................................................................................................... 403
Särskilda inställningar för utskriftsläge
UFR II
PCL
.............................................................................................................. 402
................................................................................................................ 405
........................................................................................................................................................ 406
........................................................................................................................................................... 407
Imaging
.................................................................................................................................................... 413
III
XPS
........................................................................................................................................................... 423
PDF
........................................................................................................................................................... 434
PS
............................................................................................................................................................. 445
MEAP-inställningar
........................................................................................................................................... 455
Kontrollera räknare
........................................................................................................................................... 457
................................................................................................................................................... 459
Initiera meny
Verktygsmeny
Menyn Jobb
...................................................................................................................................................... 460
.......................................................................................................................................................... 466
.................................................................................................................................................... 468
Menyn Återställ
Menyn Välj matare
................................................................................................................................................ 471
Felsökning (Vanliga frågor och svar) ........................................................................................ 481
Underhåll .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 485
Rengöra enheten
Utvändigt
483
........................................................................................................................................................ 486
Fixeringsenhet
................................................................................................................................................. 487
Område för pappersutmatning
Byta tonerpatroner
............................................................................................................................................... 493
Så här byter du tonerpatron
Byta trumpatroner
.......................................................................................................................... 488
............................................................................................................................... 497
................................................................................................................................................ 500
Så här byter du trumpatron
Byta ut resttonerkassetten
............................................................................................................................... 504
................................................................................................................................... 506
Så här byter du resttonerkassett
Flytta enheten
......................................................................................................................... 507
...................................................................................................................................................... 509
Underhålla och förbättra utskriftskvaliteten
Justera utskriftstätheten
......................................................................................................... 511
.................................................................................................................................... 512
Korrigera färgmisspassning och färgton
.............................................................................................................. 514
Justera utskriftspositionen
................................................................................................................................. 516
Skriva ut rapporter och listor
................................................................................................................................ 520
Visa räknarvärdet
................................................................................................................................................. 529
Kontrollera förbrukningsartiklar
Initiera inställningar
Initiera meny
........................................................................................................................... 532
............................................................................................................................................. 535
................................................................................................................................................... 536
Initiera nätverksinställningar
............................................................................................................................. 537
Bilaga ................................................................................................................................................................... 539
Programvara från tredje part
Intressanta funktioner
.......................................................................................................................................... 541
Bli grön och spara pengar
Bli effektivare
................................................................................................................................ 540
.................................................................................................................................. 542
................................................................................................................................................... 543
Så mycket mer
................................................................................................................................................. 545
Specifikationer
..................................................................................................................................................... 547
Huvudenhet
..................................................................................................................................................... 548
IV
Tillåtet papper
.................................................................................................................................................. 550
............................................................................................................................................ 556
Paper Feeder PF-G
Cassette Feeding Unit-AU
Skrivarfunktioner
.............................................................................................................................................. 558
Hanteringsfunktioner
Systemmiljö
........................................................................................................................................ 562
..................................................................................................................................................... 565
Nätverksmiljö
................................................................................................................................................... 566
Förbrukningsartiklar
Tillbehör
.................................................................................................................................. 557
............................................................................................................................................. 567
............................................................................................................................................................... 570
Tillvalsalternativ
............................................................................................................................................... 571
Systemalternativ
.............................................................................................................................................. 572
Installera ROM
........................................................................................................................................... 574
Installera ett SD-kort
................................................................................................................................... 578
Handböcker och deras innehåll
Använda Användarhandbok
............................................................................................................................. 583
.................................................................................................................................. 584
Skärmlayout för Användarhandbok
Visa Användarhandbok
Hantera MEAP-program
Använda FTP-klienter
.................................................................................................................... 585
..................................................................................................................................... 588
........................................................................................................................................ 590
............................................................................................................................................ 591
Förbereda användning av FTP-servern
................................................................................................................ 592
Skriva ut via FTP-klienten (FTP-utskrift)
................................................................................................................ 595
Ange inställningar via FTP-klienten
Övriga
..................................................................................................................... 597
.................................................................................................................................................................. 604
Grundläggande Windows-funktioner
Exempel på teckensnitt
Obs!
.................................................................................................................. 605
..................................................................................................................................... 614
................................................................................................................................................................ 619
V
Viktiga säkerhetsanvisningar
Viktiga säkerhetsanvisningar
Viktiga säkerhetsanvisningar ..................................................................................................................... 2
Installation ............................................................................................................................................................ 3
Strömkälla .............................................................................................................................................................. 5
Hantering ............................................................................................................................................................... 6
Underhåll och inspektion ...................................................................................................................................... 9
Förbrukningsartiklar ........................................................................................................................................... 10
1
Viktiga säkerhetsanvisningar
Viktiga säkerhetsanvisningar
6103-000
Innehållet i det här kapitlet är ämnat att förhindra skador på egendom, på användare av enheten och andra. Innan du
använder enheten bör du läsa igenom det här kapitlet och följa anvisningarna så att du kan använda enheten på rätt
sätt. Utför bara åtgärder som beskrivs i den här handboken. Canon ansvarar inte för skador som härrör från
användning som inte beskrivs i den här handboken, felaktig användning eller reparation/ändringar som inte utförs av
Canon eller tredje part som auktoriserats av Canon.
2
Viktiga säkerhetsanvisningar
Installation
6103-001
För att du ska kunna använda enheten säkert och bekvämt bör du läsa igenom följande föreskrifter och installera
enheten på lämplig plats.
Installera inte på platser som kan leda till eldsvåda eller elstötar
● Platser där ventilationsöppningarna blockeras
(för nära väggar, sängar, soffor, mattor eller liknande föremål)
● Fuktiga eller dammiga platser
● Platser som utsätts för direkt solljus eller utomhus
● Platser som utsätts för höga temperaturer
● Platser som utsätts för öppen eld
● I närheten av alkohol, lösningsmedel eller lättantändliga ämnen
Andra varningar
● Anslut inte ej godkända kablar till enheten. Detta kan leda till eldsvåda eller elstötar.
● Placera inte halsband eller andra metallobjekt eller innehållare fyllda med vätska på enheten. Främmande
ämnen som kommer i kontakt med strömförande delar i enheten kan ge upphov till eldsvåda eller elstötar.
● När du installerar och tar bort tillbehör ska du komma ihåg att stänga av enheten, dra ut nätkontakten och
sedan koppla bort alla gränssnittskablar och nätkabeln från enheten. Annars kan nätkabeln eller
gränssnittskablarna skadas vilket kan leda till brand eller elstötar.
● Om främmande föremål faller in i enheten drar du ut kontakten ur eluttaget och kontaktar närmaste
auktoriserade Canon-återförsäljare.
Placera inte enheten på följande platser
Enheten kan falla vilket kan leda till skador.
● Instabila platser
● Platser som utsätts för vibrationer
Andra försiktighetsåtgärder
● Följ anvisningarna i handboken när du ska bära enheten. Om du bär på fel sätt kan den falla och leda till
skador.
● När du installerar enheten ska du vara försiktig så att du inte klämmer händerna mellan enheten och golv
eller väggar. Detta är en skaderisk.
3
Viktiga säkerhetsanvisningar
Undvik dåligt ventilerade platser
● Enheten ger ifrån sig små mängder ozon och andra ämnen vid användning. Dessa ämnen är inte
hälsovådliga. Däremot kan de noteras efter långvarig eller intensiv användning i dåligt ventilerade
utrymmen. För en god arbetsmiljö bör lokalen där enheten är placerad vara tillräcklig ventilerad. Undvik
även installation på platser där människor kan påverkas av ämnena som emitteras från maskinen.
Installera inte på följande platser vilket kan leda till skador
● En plats som utsätts för plötsliga temperatur- eller
luftfuktighetsförändringar
● En plats i närheten av utrustningar som genererar magnetiska
eller elektromagnetiska vågor
● Ett laboratorium eller plats där kemiska reaktioner inträffar
● En plats som utsätts för frätande eller giftiga gaser
● En plats som kan deformeras av enhetens vikt eller som
enheten kan sjunka ned i (t.ex. en matta)
Installera inte på platser där kondens uppstår
● Vattendroppar (kondens) kan bildas inuti enheten när rummet där enheten är installerad snabbt värms upp
eller om enheten flyttas från en kylig eller torr plats till en varm eller fuktig plats. Om du använder enheten
under dessa villkor kan det leda till pappersstopp, dålig utskriftskvalitet eller skador på enheten. Låt enheten
anpassas till omgivande temperatur och luftfuktighet under minst två timmar före användning.
När höjden över havet är 3 000 m eller mer
● Det är inte säkert att maskiner med hårddiskar fungerar på avsett sätt när höjden över havet är 3 000 m
eller mer.
4
Viktiga säkerhetsanvisningar
Strömkälla
6103-002
● Använd bara en nätanslutning som uppfyller de angivna spänningskraven. Om du inte gör det kan det leda
till eldsvåda eller elstötar.
● Enheten måste anslutas till ett jordat eluttag med den medföljande nätkabeln.
● Anslut inte andra nätkablar än den som medföljer, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.
● Den nätsladd som medföljer är avsedd för den här maskinen. Anslut inte nätsladden till andra enheter.
● Du får inte ändra, dra, böja eller göra något annat med nätkabeln som kan skada den. Placera inte tunga
föremål på strömsladden. Skador på strömsladden kan leda till eldsvåda eller elstötar.
● Sätt inte i eller dra ut nätkabeln med våta händer, det kan leda till elstötar.
● Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag med den här enheten. Detta kan leda till eldsvåda eller
elstötar.
● Linda inte ihop och slå inte knut på nätkabeln, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.
● Sätt i kontakten ordentligt i eluttaget. Om du inte gör det kan det leda till eldsvåda eller elstötar.
● Dra ut kontakter ur vägguttaget när det åskar. Om du inte gör det kan det leda till eldsvåda, elstötar eller
skador på enheten.
● Placera enheten nära eluttaget och se till så att det finns gott om plats runt stickproppen så att den snabbt
kan dras ut vid ett eventuellt nödfall.
När nätkabeln ansluts
● Anslut inte nätkabeln till en UPS-enhet. I annat fall kan du få funktionsstörningar eller skador på enheten vid
strömavbrott.
● Om du ansluter enheten till ett vägguttag med flera uttag bör du inte använda de återstående uttagen för
att ansluta andra enheter.
● Anslut inte nätkabeln till ett extrauttag på en dator.
Andra föreskrifter
● Elektriska störningar kan göra att enheten fungerar dåligt eller att data går förlorade.
5
Viktiga säkerhetsanvisningar
Hantering
6103-003
● Dra genast ut strömsladden från nätuttaget och kontakta en
behörig Canon-återförsäljare om enheten låter onormalt, ger
upphov till onormal lukt eller rök eller blir onormalt het. Fortsatt
användning kan leda till eldsvåda eller elstötar.
● Montera inte isär och ändra inte på enheten. Enheten
innehåller komponenter som uppnår hög temperatur eller är
strömförande, och som kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
● Placera enheten så att barn inte kan komma i kontakt med nätkabeln eller andra kablar eller interna och
strömförande delar. Det kan annars ge upphov till onödiga olyckor.
● Använd inte lättantändliga sprejer nära enheten. Lättantändliga ämnen som kommer i kontakt med
strömförande delar i enheten kan ge upphov till eldsvåda eller elstötar.
● När du flyttar enheten måste du försäkra dig om att du har stängt av strömreglagen på enheten och
datorn och koppla sedan ur nätkontakten och gränssnittskablarna. Om du inte gör det kan nätkabeln och
gränssnittssladdarna skadas vilket kan leda till eldsvåda eller elstötar.
● Ta inte på kontaktens metalldelar när du ansluter eller kopplar bort en USB-kabel och nätkabeln är
ansluten till eluttaget eftersom det kan leda till elstötar.
Om du använder en pacemaker
● Enheten genererar ett lågt magnetiskt flöde och ultraljudsvågor. Om du använder hjärtstimulerande
pacemaker och upplever obehag ska du genast förflytta dig bort från enheten och kontakta sjukvården.
● Placera inte tunga föremål på enheten eftersom de kan falla och leda till skada.
● För din egen säkerhet bör du dra ut nätkabeln om enheten inte ska användas under en längre period.
● Var försiktig när du öppnar och stänger luckor så att du undviker skador på händerna.
● Se till att dina händer eller kläder inte fastnar i valsen i utmatningsområdet. Om valsarna klämmer dina
händer eller kläder kan det leda till personskador.
● Insidan av enheten och utmatningsöppningen är het under och omedelbart efter användning. Undvik
kontakt med dessa områden för att förhindra brännskador. Dessutom kan utskrivna sidor vara heta
omedelbart efter utskrift och du bör vara försiktig när du hanterar dem. Det kan annars ge upphov till
brännskador.
6
Viktiga säkerhetsanvisningar
● Lyft inte enheten när tillvalet pappersmatare eller
kassettmatare (tillval) är installerat De kan lossna
och du riskerar personskador.
Laserstråle
● Om laserstrålen träffar ögonen kan de skadas.
När du transporterar enheten
Gör följande för att undvika skador på enheten under transporten.
● Ta ur toner- och trumpatronerna.
● Packa enheten på ett säkert sätt i originalkartongen med förpackningsmaterialet.
Om arbetsljuden stör dig
● Beroende på användarmiljö och driftsläge rekommenderar vi att maskinen installeras på en annan plats än i
företaget om arbetsljuden är störande.
Andra föreskrifter
● Följ föreskrifter på etiketter o.dyl. på enheten.
● Undvik att skaka eller stöta till enheten.
● Försök inte öppna och stänga dörrar, luckor och andra delar med kraft. Det kan leda till att enheten går
sönder.
● Vidrör aldrig kontakterna (
) inuti enheten. Det kan leda till att enheten går sönder.
7
Viktiga säkerhetsanvisningar
● Stäng inte av strömmen, öppna eller stäng inte luckor och fyll inte på eller ta bort papper medan enheten
skriver ut. Detta kan orsaka pappersstopp.
8
Viktiga säkerhetsanvisningar
Underhåll och inspektion
6103-004
Rengör enheten regelbundet. Damm som ansamlas i enheten kan påverka dess funktion negativt. Observera följande
när du rengör enheten. Se Felsökning om problem uppstår under användning.
● Före rengöringen stänger du av strömmen och drar ur nätkabeln från eluttaget. Om du inte gör det kan det
leda till eldsvåda eller elstötar.
● Dra ur nätkontakten regelbundet och rengör den med en torr trasa för att ta bort damm och smuts. Samlat
damm kan absorbera fukt i luften och kan resultera i eldsvåda om den kommer i kontakt med elektricitet.
● Använd en fuktad, urvriden trasa för att rengöra enheten. Fukta trasan med enbart vatten. Använd inte
alkohol, bensin, lösningsmedel eller andra lättantändliga ämnen. Använd inte pappersnäsdukar eller
pappershanddukar. Om dessa ämnen som kommer i kontakt med strömförande delar i enheten kan de ge
upphov till statisk elektricitet eller leda till eldsvåda eller elstötar.
● Kontrollera regelbundet att nätkabeln och kontakten inte är skadade. Kontrollera att enheten inte är rostig,
har urgröpningar, repor och sprickor eller blir onormalt het. Fortsatt användning av dåligt underhållen
enhet kan leda till eldsvåda eller elstötar.
● Enheten innehåller komponenter som uppnår hög temperatur eller är strömförande. Om du rör dessa
komponenter kan du bränna dig. I handboken beskrivs vilka delar av enheten du kan vidröra.
● Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat så att du inte skär dig på papperskanterna.
● Undvik att få toner på händer och kläder när du t.ex. åtgärdar pappersstopp eller byter tonerpatron el. dyl.
Om du ändå får toner på händerna eller kläderna ska du omedelbart tvätta med kallt vatten.
9
Viktiga säkerhetsanvisningar
Förbrukningsartiklar
6103-005
● Utsätt inte förbrukade tonerpatroner el. dyl. på öppen eld. Förvara inte heller tonerpatroner, trumpatroner
eller papper i miljöer där öppen eld kan förekomma. I annat fall finns risk för att tonerrester fattar eld och
ger upphov till brännskador eller brand.
● Om du råkar spilla ut toner ska du försiktigt samla ihop partiklarna eller torka upp dem med en mjuk, fuktig
trasa för att förhindra att de inandas. Använd inte en dammsugare utan skydd mot dammexplosion när du
städar upp utspilld toner. Dammsugaren kan gå sönder och du kan utsättas för en dammexplosion orsakad
av statisk urladdning.
● Se till att du inte andas in toner. Om du andas in toner måste du kontakta en läkare.
● Var försiktig så att du inte får toner i ögonen eller munnen. Om du får toner i ögonen eller munnen tvättar
du dig genast med kallt vatten och kontaktar en läkare.
● Var försiktig så att du inte får toner på huden. Skulle du få det måste du tvätta med tvål och kallt vatten. Om
huden blir irriterad kontaktar du omedelbart en läkare.
● Förvara tonerpatroner och andra förbrukningsmaterial utom räckhåll för små barn. Om du sväljer
tonerpulver måste du omedelbart kontakta läkare eller giftcentral.
● Ta inte isär eller konstruera om tonerpatroner el. dyl. Det kan göra att tonern stänker.
Hantera tonerpatronen
● Håll tonerpatronen i handtaget.
● Vidrör inte matardelen (
), de elektriska kontakterna (
10
) eller tonerpatronens minne (
).
Viktiga säkerhetsanvisningar
● Ta endast ut tonerpatronen ur förpackningen eller enheten i det fall det behövs.
● Tonerpatronen är en magnetisk produkt. Den får inte vara i närheten av produkter som är känsliga för
magnetism, t.ex. disketter och hårddiskar. Det finns i annat fall risk för att förlora data.
Hantera trumpatronen
● Håll trumpatronen i handtaget.
● Undvik att repa trummans yta (
trumpatronens minne (
) eller utsätta den för ljus. Vidrör inte de elektriska kontakterna (
) eller
).
● Ta endast ut trumpatronen ur förpackningen eller enheten i det fall det behövs.
Hantering av tonerspillbehållaren
● Luta inte tonerspillbehållaren eftersom det kan medföra att du spiller ut toner från behållaren (
11
).
Viktiga säkerhetsanvisningar
Förvaring av toner- och trumpatroner
● Förvara i följande miljö för att säkerställa en säker och tillfredsställande funktion.
Temperaturintervall för förvaring: 0 °C till 35 °C
Luftfuktighetsintervall för förvaring: 35 till 85 % RH (relativ luftfuktighet/ingen kondens)*
● Lagra toner- och trumpatroner i oöppnad förpackning tills de ska användas.
● Om du tar ut toner- eller trumpatroner ur enheten för förvaring ska du lägga dem i originalförpackningen.
● Förvara inte tonerpatroner stående eller upp och ned. Tonern kommer att stelna och kanske inte återgår till
ursprungstillståndet även om den skakas.
* Även inom det tillåtna luftfuktighetsintervallet för förvaring kan vattendroppar (kondens) uppstå på insidan av toner- eller
trumpatroner om det är en temperaturskillnad mellan toner- eller trumpatronens insida och utsida. Kondensationen har en
negativ effekt på utskriftskvaliteten hos toner- och trumpatronerna.
Förvara inte toner- eller trumpatronerna på följande platser
● Platser som utsätts för öppen eld
● Platser som utsätts för direkt solljus eller kraftigt ljus under fem minuter eller mer
● Platser som utsätts för onormalt mycket salt i luften
● Platser som utsätts för frätande gaser (t.ex. aerosolsprej och ammoniak)
● Platser med höga temperaturer och hög luftfuktighet
● Platser med dramatiska förändringar i temperatur och luftfuktighet, där kondens lätt kan uppträda
● Platser med mycket damm
● Platser inom räckhåll för barn
Se upp med förfalskade tonerpatroner eller trumpatroner
● Tänk på att falska Canon-tonerpatroner eller trumpatroner kan vara i omlopp. Om du använder falska
tonerpatroner eller trumpatroner kan utskrifterna och maskinens prestanda försämras. Canon ansvarar inte
för eventuella fel, olyckor och skador som härrör från användning av falska tonerpatroner eller
trumpatroner.
För mer information, se global.canon/ctc.
Tillgänglighetsperioder för reservdelar och toner-, trumpatroner o.dyl.
● Reservdelar, toner- och trumpatroner o.dyl. till enheten finns tillgängliga i minst sju (7) år efter det att
modellen gått ur produktion.
Förpackningsmaterial för toner- och trumpatroner
● Spara förpackningarna till toner- och trumpatronerna. De behövs om enheten ska flyttas.
● Förpackningsmaterialets form och placering kan komma att ändras samt läggas till eller tas bort utan att det
meddelas.
Kassering av förbrukade toner-, trumpatroner o.dyl.
● När du kasserar en toner-, trumpatron el. dyl. ska du lägga den i originalförpackningen för att förhindra att
tonerstänk och sedan deponera den enligt gällande föreskrifter.
12
Grundläggande information
Grundläggande information
Grundläggande information ..................................................................................................................... 14
Huvudsakliga funktioner .................................................................................................................................... 16
Delarna och deras funktioner ............................................................................................................................. 17
Framsidan ....................................................................................................................................................... 18
Baksidan ......................................................................................................................................................... 20
Invändigt ........................................................................................................................................................ 22
Multiutmatningsfack ...................................................................................................................................... 23
Papperslåda ................................................................................................................................................... 24
Manöverpanel ................................................................................................................................................ 25
Bildskärm ................................................................................................................................................. 28
Använda kontrollpanelen ................................................................................................................................... 30
Skriva text ....................................................................................................................................................... 33
Slå PÅ/AV enheten ............................................................................................................................................... 35
Göra en snabbstart av enheten ...................................................................................................................... 37
Fylla på papper .................................................................................................................................................... 39
Fylla på papper i papperslådan ....................................................................................................................... 41
Fylla på papper i multiutmatningsfacket ......................................................................................................... 47
Fylla på kuvert eller vykort .............................................................................................................................. 50
Fylla på förtryckt papper ................................................................................................................................. 54
Ange pappersformat och -typ ......................................................................................................................... 58
Ange pappersformat och typ i papperslådan ........................................................................................... 59
Ange pappersformat och -typ för multiutmatningsfacket ........................................................................ 62
Spara energi ......................................................................................................................................................... 65
Gå till viloläge ................................................................................................................................................. 66
Ställa in automatisk avstängningstid .............................................................................................................. 68
13
Grundläggande information
Grundläggande information
6103-006
I det här kapitlet beskrivs grundläggande funktioner, till exempel hur du använder kontrollpanelen och hur du fyller
på papper, som du behöver kunna för att använda enheten.
● Olika funktioner finns installerade i enheten beroende på modell. Innan du använder enheten ska du
kontrollera i Huvudsakliga funktioner(P. 16) vilka funktioner som är tillgängliga i din modell.
◼ Delarna och deras funktioner
I det här avsnittet beskrivs enhetens utvändiga och invändiga delar och deras funktioner, men även hur du använder
knapparna på kontrollpanelen och hur du visar skärmen. Delarna och deras funktioner(P. 17)
◼ Använda kontrollpanelen
I det här avsnittet beskrivs hur du använder knapparna på kontrollpanelen för att utföra olika funktioner, till exempel
justera och kontrollera inställningar. Använda kontrollpanelen(P. 30)
◼ Slå PÅ/AV enheten
I det här avsnittet beskrivs hur du slår PÅ/AV enheten.
Slå PÅ/AV enheten(P. 35)
14
Grundläggande information
◼ Fylla på papper
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på papper i papperslådan och multiutmatningsfacket.
papper(P. 39)
◼ Spara energi
I det här avsnittet beskrivs hur du minskar energiförbrukningen.
15
Spara energi(P. 65)
Fylla på
Grundläggande information
Huvudsakliga funktioner
6103-007
Den här handboken omfattar alla funktioner som finns i modellserien. Innan du börjar ska du kontrollera vilka
funktioner som är tillgängliga i din modell.
: Med funktion
: Utan funktion
Funktion
LBP852Cx
Skriva ut
Dubbelsidig utskrift
Säker utskrift
Skriva ut direkt från USB
Utskrift av lagrade jobb
Anslutning till trådbundet LAN
Anslutning till trådlöst LAN
Länka till mobila enheter
Hantering av avdelnings-ID
MEAP
Paper Feeder PF-G *
Cassette Feeding Unit-AU *
Barcode Printing Kit *
PCL International Font Set *
SD CARD *
*Det
här är ett tillval.
● Information om tillgängliga typer av drivrutiner finns på CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram som
levererades tillsammans med enheten samt på Canons webbplats (https://global.canon).
LÄNKAR
Visa Användarhandbok(P. 588)
16
Grundläggande information
Delarna och deras funktioner
6103-008
I det här avsnittet beskrivs enhetens delar (utvändiga, fram- och baksida och invändiga) och hur de fungerar. I det här
avsnittet beskrivs, förutom enhetens delar som används för grundläggande funktioner som att fylla på papper och
byta tonerpatroner, även knapparna på kontrollpanelen och skärmen. Läs det här avsnittet för att få tips om hur du
använder enheten på rätt sätt.
Framsidan(P. 18)
Baksidan(P. 20)
Invändigt(P. 22)
Multiutmatningsfack(P. 23)
Papperslåda(P. 24)
Manöverpanel(P. 25)
17
Grundläggande information
Framsidan
6103-009
Utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut till utmatningsfacket.
Kontrollpanelen
Kontrollpanelen består av numeriska knappar, en skärm, statusindikatorer m.m. Du kan utföra alla
funktioner och ange inställningar på kontrollpanelen. Manöverpanel(P. 25)
Bildskärm(P. 28)
Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren för att slå PÅ strömmen. Använd inte den här strömbrytaren för att stänga AV
strömmen utan följ anvisningarna i Stänga av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35) .
Frontlucka
Öppna frontluckan när du ska byta toner- eller trumpatron.
här byter du trumpatron(P. 504)
Så här byter du tonerpatron(P. 497)
Så
Papperslåda
Fyll på den typ av papper som du oftast använder i papperslådan.
Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
USB-minnesport (för USB-minne)
Du kan ansluta ett USB-minne till enheten och skriva ut data direkt från USB-minnet. Du kan skriva ut data
direkt från USB-minnet utan att använda en dator. ( Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)
(P. 80) ). Anslut även ett USB-minne när du exporterar eller importerar enhetens inställningar ( Imp./exp.
inst.(P. 396) ).
18
Grundläggande information
Höger lucka
Öppna höger lucka när du ska åtgärda pappersstopp.
Lyfthandtag
Håll i lyfthandtagen när du bär enheten.
Flytta enheten(P. 509)
Multiutmatningsfack
Fyll på papper i multiutmatningsfacket om du tillfälligt vill använda en annan typ av papper än den som finns
i papperslådan. Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47)
19
Grundläggande information
Baksidan
6103-00A
Baklucka
Öppna bakluckan när du ska installera ROM-minne (tillbehör).
Installera ROM(P. 574)
Ventilationsöppning
Luft inifrån enheten ventileras ut för att kyla ned enhetens insida. Om du placerar föremål framför
ventilationsöppningarna förhindras ventilation. Installation(P. 3)
Strömuttag
Anslut nätkabeln.
Vänster lucka
Öppna vänster lucka när du ska byta tonerspillbehållare.
Så här byter du resttonerkassett(P. 507)
Strömmärkning
Etiketten visar serienumret som krävs om du vill ställa frågor om enheten. Mer information finns i
"Felsökning (Vanliga frågor och svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
Lyfthandtag
Håll i lyfthandtagen när du bär enheten.
Flytta enheten(P. 509)
Skyddet över SD-kortplatsen
Öppna skyddet över SD-kortfacket innan du installerar ett SD-kort (tillbehör).
kort(P. 578)
Installera ett SD-
USB-port (för anslutning av USB-enhet)
Anslut en USB-enhet som används med MEAP-program. Anslut även ett USB-minne när du exporterar eller
importerar enhetens inställningar ( Imp./exp. inst.(P. 396) ).
20
Grundläggande information
USB-port (för anslutning av dator)
Anslut en USB-kabel när du ansluter enheten till en dator.
ACT-indikator
ACT-indikatorn blinkar medan data skickas eller tas emot.
LNK-indikator
LNK-indikatorn blinkar grön när enheten är ansluten till nätverket.
Nätverksport för LAN
Anslut en nätverkskabel när du t.ex. ansluter enheten till en trådbunden nätverksrouter.
trådbundet nätverk(P. 147)
21
Ansluta till ett
Grundläggande information
Invändigt
6103-00C
Fack för trumpatroner
Sätt i tonerpatronerna i dessa fack.
Så här byter du trumpatron(P. 504)
Fack för tonerpatroner
Sätt i tonerpatronerna i färgfacken: Y (gul) i facket längst till vänster, följt av M (magenta), C (cyan) och K
(svart). Så här byter du tonerpatron(P. 497)
22
Grundläggande information
Multiutmatningsfack
6103-00E
Pappersledare
Justera pappersledarna efter papperets bredd så att papperet matas in i enheten på rätt sätt. Tryck på
låsspärren som är markerad med en pil på bilden för att frigöra spärren och flytta pappersledarna.
Förlängning för fack
Dra ut detta när du fyller på stora pappersformat.
LÄNKAR
Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47)
23
Grundläggande information
Papperslåda
6103-00F
Pappersledare
Justera pappersledarna efter papperets storlek så att papperet matas in i enheten på rätt sätt. Tryck på
låsspärrarna som markeras med pilar på bilderna för att frigöra spärrarna och flytta pappersledarna.
Pappersnivåindikator
Visar återstående pappersmängd. Markeringen rör sig nedåt allteftersom pappersmängden minskar.
LÄNKAR
Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
24
Grundläggande information
Manöverpanel
6103-00H
Bildskärm
Visar aktuell status för utskrift eller annan funktion, felinformation, status för tonerpatroner osv.
Bildskärm(P. 28)
Jobbstatus/Avbryt knapp
Om du trycker på den här knappen när [ ]-indikatorn lyser eller blinkar visas dokument som skrivs ut eller
finns i utskriftskön. Du kan välja ett dokument i listan om du vill avbryta utskriften av det. Från
kontrollpanelen(P. 77)
Bakåt knapp
Tryck här för att gå tillbaka till föregående skärmbild. Om du trycker på den här knappen när du anger
inställningar, till exempel om inställningarna inte tillämpas och skärmen återgår till föregående fönster.
Sifferknappar (knapparna [0]-[9])
Tryck på knappen för att ange siffror och text.
Skriva text(P. 33)
Knappen [*]
Tryck på knappen för att ändra texttyp.
25
Grundläggande information
Klart indikator
Lyser när enheten är klar för utskrift och blinkar i övriga fall.
Meddelande indikator
● Tänds när det uppstår ett problem som förhindrar utskrift. Mer information finns i "Felsökning (Vanliga
frågor och svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
● Lyser när enhetens viloläge aktiveras medan den är offline.
Jobb indikator
Lyser medan enheten tar emot utskriftsdata eller när utskriftsdata finns kvar i enhetens minne. Blinkar
medan utskriftsdata bearbetas.
Energisparläge knapp
Tryck på knappen för att sätta enheten i viloläge. Knappen blir grön när enheten är i viloläge. Tryck på
knappen igen för att gå ur viloläge. Gå till viloläge(P. 66)
Program knapp
Varje gång du trycker på den här knappen ändras funktionerna i följande ordning: Utskriftsskärm MEAP1
MEAP2 - MEAP8 USB-direktutskrift Utskriftsskärm. Välj den funktion som ska användas. Om du
trycker på den här knappen utan att vara inloggad med ett avdelnings-ID inaktiveras hanteringen och
autentiseringsskärmen visas.
Välj matare knapp
Tryck när du vill välja papperskälla eller ange pappersformat.
Menyn Välj matare(P. 471)
[ID] knapp
Visar inloggningsskärmen för att använda MEAP-funktionen. När du är klar med enheten trycker du på den
här knappen igen för att logga ut.
Rensa knapp
Tryck på knappen för att ta bort angivna siffror och angiven text.
Online knapp
Växlar mellan online-läge (utskriftsjobb accepteras) och offline-läge (inga utskriftsjobb accepteras). Den här
knappen lyser grön medan enheten är online och släcks när enheten är offline. Enheten bör vara online i
vanliga fall men ska vara offline medan du anger inställningar för Användarunderhåll(P. 375) på
inställningsmenyn.
● Om du inte trycker på knappen inom en viss tidsperiod efter att enheten har ställts offline och
Huvudskärmen(P. 28) visas ställs enheten automatiskt online. Välj <Tid auto. återst.> om du vill ändra
längden på tidsperioden ( Tid auto. återst.(P. 315) ).
Knappen [#]
Tryck på knappen för att ange symboler som "@" och "/".
26
Grundläggande information
Verktyg-knappen/[
]-knappen
● Menyn Verktyg visas. Du kan även visa totala antalet utskrivna sidor och skriva ut intern
systeminformation för kontroll. Verktygsmeny(P. 460)
● När du anger inställningar trycker du på den här knappen för att gå tillbaka till föregående skärm. När du
anger text trycker du på den här knappen för att flytta markören ett steg åt vänster.
Jobb-knappen/[
]-knappen
● Menyn Jobb visas. Du kan kontrollera utskriftsloggarna.
Menyn Jobb(P. 466)
● När du anger inställningar trycker du på den här knappen för att markera alternativet närmast över det
markerade alternativet. När du ändrar inställningsvärden trycker du på den här knappen för att öka
värdet.
Inställningar-knappen/[
]-knappen
● Visar inställningsmenyn. Du kan ange inställningar för enheten.
Inställningsmeny(P. 312)
● När du anger inställningar trycker du på den här knappen för att fortsätta till nästa skärm. När du anger
text trycker du på den här knappen för att flytta markören ett steg åt höger.
Återställ-knappen/[
]-knappen
● Menyn Återställ visas. Du kan avbryta alla processer, radera data i minnet och stänga av strömmen.
Menyn Återställ(P. 468)
● När du anger inställningar trycker du på den här knappen för att markera alternativet närmast under det
markerade alternativet. När du ändrar inställningsvärden trycker du på den här knappen för att minska
värdet.
[OK] knapp
Tryck på knappen för att tillämpa inställningar eller angivna detaljer.
LÄNKAR
Använda kontrollpanelen(P. 30)
27
Grundläggande information
Bildskärm
6103-00J
På skärmen visas utskriftsstatus och på vilka skärmar du kan ange inställningar. Även
felmeddelanden och tonerpatronernas status visas.
Huvudskärmen
Statusindikation
Visar enhetens aktuella status eller funktionsläge.
Pappersformatindikation
Visar det valda pappersformatet.
Följande pappersformat visas som förkortningar.
● Ledger: LD
● Svarskort: P2
● Legal: LG
● 4 på 1-vykort: P4
● Letter (liggande) : LTR
● Kuvert KAKUGATA 2: K2
● Letter (stående) : LT
● Kuvert NAGAGATA 3: N3
● Statement (liggande) : STR
● Kuvert YOUGATANAGA 3: YN3
● Statement (stående) : ST
● Kuvert nr 10 (COM10): CO
● Executive (liggande) : EXR
● Kuvert Monarch: MO
● Executive (stående) : EX
● Kuvert ISO-C5: EC5
● Foolscap: FC
● Kuvert DL: DL
● 305x457 mm/12x18 tum: TxE
● Eget format: FR
● Registerkort: IC
● Eget pappersformat liggande: 80R
● Indian Legal: ILG
● Anpassat pappersformat stående: 80
● Vykort: PD
Statusindikation för tonerpatroner
Visar tonerpatronernas status.
Menyskärm
Tryck på
(
),
( ),
(
Skärmen som visas när du trycker på
),
(
( ) eller
( ) när du vill visa motsvarande menyskärm.
) visas i exemplet nedan.
28
Grundläggande information
Inställningsmenylista(P. 311)
När ett fel inträffar
I vissa fall visas anvisningar om hur du ska åtgärda felet. Följ anvisningarna på skärmen för att lösa problemet.
Skärmen som visas när ett pappersstopp inträffar visas nedan som ett exempel. Mer information om
meddelanden som visas finns i "Felsökning (Vanliga frågor och svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
LÄNKAR
Använda kontrollpanelen(P. 30)
29
Grundläggande information
Använda kontrollpanelen
6103-00K
Använd knapparna nedan för att ange inställningar och justera värden.
Använda
/
Rulla skärmen
Rullningslisten visas till höger på skärmen när all information inte får plats på samma skärm. Om
/
för att rulla uppåt eller nedåt. Text och bakgrundsfärg för ett
rullningslisten visas använder du
objekt inverteras när det markeras.
Ändra en inställning
Använd
/
för att ange värden.
● Värden i ( ) som visas under inmatningsrutan är det angivningsbara värdeområdet.
30
Grundläggande information
Använda
/
Gå till nästa skärm/återgå till föregående skärm
Tryck på
när du vill gå till nästa skärm. Tryck på
när du vill återgå till föregående skärm.
● Du kan också gå till nästa skärm genom att trycka på
och återgå till föregående skärm genom att
.
trycka på
Flytta markören
Använd
/
när du vill ange text och värden.
Skriva text(P. 33)
Använda
Tryck på
för att använda en inställning.
Använda
Tryck på
(
)
(
) när du vill återgå till huvudskärmen efter att ha stängt inställningsmenyn.
Använda sifferknapparna
Använd sifferknapparna för att ange text och värden.
Skriva text(P. 33)
● På vissa skärmar är det inte möjligt att använda siffertangenterna för att ange värden. Ange dem i så fall
med
/
.
31
Grundläggande information
● Du kan ange en mängd skärmrelaterade inställningar, till exempel skärmjusteringar och språk med hjälp av
<Kontrollmeny> på kontrollpanelens inställningsmeny. Kontrollmeny(P. 313)
32
Grundläggande information
Skriva text
6103-00L
Använd sifferknapparna för att ange text och värden.
Ändra texttyp
Tryck på
för att ändra texttyp.
Texttyper som kan anges
Text som kan anges visas i listan nedan.
Knapp
A
a
(Ej tillgänglig)
12
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghi
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
33
Grundläggande information
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Ej tillgänglig)
0
(blanksteg) @./-_!?&$%#()[]{}<>*+=",;:'^`|\ (Ej tillgänglig)
● Tryck på
då du anger text av typen <A> eller <a> för att visa symboler som går att ange på
skärmen. Använd
/
/
/
för att välja symbolen som du vill ange och tryck på
Ta bort text
Ett tecken tas bort varje gång du trycker på
. Håll ned
Flytta markören
Tryck på
eller
för att flytta markören.
Göra ett mellanslag
Tryck på
och sedan på
.
Exempel på hur du anger text och siffror
Exempel: "Canon 1"
1
Tryck på
upprepade gånger tills <A> är markerat.
2
Tryck på
upprepade gånger tills bokstaven "C" väljs.
3
Tryck på
upprepade gånger tills <a> är markerat.
4
Tryck på
upprepade gånger tills bokstaven "a" väljs.
5
Tryck på
upprepade gånger tills bokstaven "n" väljs.
6
Tryck på
upprepade gånger tills bokstaven "o" väljs.
7
Tryck på
upprepade gånger tills bokstaven "n" väljs.
8
Tryck på
och sedan på
9
Tryck på
upprepade gånger tills <12> är markerat.
10
Tryck på
.
11
Tryck på
.
.
34
om du vill ta bort all text.
.
Grundläggande information
Slå PÅ/AV enheten
6103-00R
Strömbrytaren används för att slå PÅ enheten. När du stänger av enheten ska du dock tänka på att stänga av den från
kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren. Du gör på samma sätt som när du slår av och på en dator.
Slå PÅ enheten(P. 35)
Stänga av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
Slå PÅ enheten
Tryck på strömbrytaren på enheten. När huvudskärmen visas på kontrollpanelen efter att självdiagnosen är klar är
enheten klar för utskrift.
● Ett meddelande visas eventuellt efter självdiagnosen. Mer information finns i "Felsökning (Vanliga frågor och
svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
● Om du använder inställningen för snabbstart kan du minska väntetiden efter att enheten har slagits på.
Göra en snabbstart av enheten(P. 37)
Stänga av enheten (göra en kontrollerad avstängning)
När du stänger av enheten ska du stänga av den från kontrollpanelen.
Stänga av enheten utan att använda strömbrytaren
● Om du trycker på strömbrytaren för att stänga av strömmen kan ett oväntat fel inträffa. Följ anvisningarna
nedan för att stänga av strömmen på rätt sätt.
● Om du har aktiverat snabbstartfunktionen kan du trycka på strömbrytaren för att stänga av enheten.
Göra en snabbstart av enheten(P. 37)
1
Tryck på
(
).
35
Grundläggande information
2
Använd
3
Välj <Ja> och tryck på
/
för att välja <Stäng av> och tryck på
.
.
➠ Efter att meddelandet nedan har visats stängs enheten automatiskt av.
När <Kan inte utföra.> visas
● Det finns data kvar i utskriftskön. Radera alla data (
på
(
Menyn Återställ(P. 468) ) och försök igen. Tryck
) om du vill avbryta jobbet.
● Det kan ta en stund innan enheten är fullständigt avstängd. Dra inte ut nätkabeln ur vägguttaget innan
skärmen har stängts av.
Slå inte PÅ enheten omedelbart efter att du har stängt AV den
● Vänta minst 10 sek. innan du startar enheten igen.
Strömförbrukning när skrivaren är avstängd
● Enheten förbrukar en liten mängd ström även efter att strömmen har stängts av. För att helt förhindra att
skrivaren förbrukar ström måste nätkabeln dras ut ur vägguttaget.
LÄNKAR
Göra en snabbstart av enheten(P. 37)
36
Grundläggande information
Göra en snabbstart av enheten
6103-00S
Om du har aktiverat snabbstartfunktionen kan du minska tiden det tar från det att strömbrytaren slås på tills skärmen
kan användas. Metoden för att stänga av strömmen innan en snabbstart av enheten görs kallas för
"snabbavstängning".
Ange inställningar för snabbstart(P. 37)
Stänga av strömmen (göra en snabbavstängning)(P. 38)
Om du använder ett nätverk
● Om någon av inställningarna nedan är <På> inaktiveras snabbstartfunktionen.
- RARP, BOOTP, IPv6
- IPSec
Nätverk(P. 144)
Konfigurera IPSec-inställningar(P. 257)
Om du använder MEAP-funktionen
● Kontrollera om de MEAP-program som är installerade har stöd för snabbstartfunktionen.
Ange inställningar för snabbstart
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj <Snabbstart huvudstr.> och tryck på
4
Välj <Av> eller <På> och tryck på
(
/
).
för att välja <Kontrollmeny> och tryck på
.
.
.
<Av>
Inaktiverar snabbstartfunktionen.
<På>
Aktiverar snabbstartfunktionen.
5
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
37
Grundläggande information
Stänga av strömmen (göra en snabbavstängning)
Om du trycker på strömbrytaren för att stänga av enheten när snabbstartfunktionen är aktiverad görs en snabbstart
nästa gång du startar enheten (snabbavstängning).
Dra inte ut nätkabeln ur vägguttaget när du har gjort en snabbavstängning.
● Dra inte ut nätkabeln ur vägguttaget efter att stängt av enheten med en snabbavstängning. Om du gör det
kan komponenter i enheten skadas. Innan du drar ut nätkabeln för att flytta enheten ska du starta enheten
och sedan göra en kontrollerad avstängning.
(P. 35)
Stänga av enheten (göra en kontrollerad avstängning)
● Om du trycker på strömbrytaren medan enheten utför ett jobb, är i ett felläge eller då du har ändrat
inställningar med kontrollpanelen eller fjärranvändargränssnittet görs en kontrollerad avstängning av
enheten istället för en snabbavstängning.
● Om du stänger av enheten med en kontrollerad avstängning startar enheten som vanligt igen när du nästa
gång slår på strömmen, även om snabbstartfunktionen är aktiverad.
● Om enheten stängs av med funktionen för automatisk avstängning när snabbstartfunktionen är aktiverad
görs en snabbavstängning. Ställa in automatisk avstängningstid(P. 68)
● Om du slår på strömmen omedelbart efter en snabbavstängning kan det ta en stund innan enheten startar.
38
Grundläggande information
Fylla på papper
6103-00U
Du kan fylla på papper i papperslådan och universalfacket. Fyll på det papper som du vanligtvis använder i
papperslådan. Papperslådan är praktisk när du använder en stor mängd papper. Använd universalfacket när du
tillfälligt använder ett pappersformat eller en papperstyp som inte har fyllts på i papperslådan. Se Tillåtet
papper(P. 550) om du vill ha information om vilka pappersformat och -typer som kan användas.
Om papper
Föreskrifter för papper(P. 39)
Förvara papper utskrivna med enheten(P. 40)
Så här fyller du på papper
Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47)
Fylla på kuvert eller vykort(P. 50)
Fylla på förtryckt papper(P. 54)
Ange inställningar för det påfyllda papperet
Ange pappersformat och -typ(P. 58)
Föreskrifter för papper
Använd inte följande papperstyper:
● Pappersstopp eller utskriftsfel kan inträffa.
- Skrynkliga eller vikta papper
- Böjda eller rullade papper
- Trasiga papper
- Fuktigt papper
- Mycket tunt papper
- Tunt, grovfibrigt papper
- Papper utskrivna med en termoskrivare
- Baksidan av papper som har skrivits ut på en termoskrivare
- Papper med mycket struktur
- Glättat papper
Observera om pappersanvändning
● Använd endast papper som har anpassats till miljön där enheten står. Om du skriver ut på papper som har
förvarats vid en annan temperatur eller luftfuktighet kan du få pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet.
39
Grundläggande information
Pappershantering och förvaring
● Det är lämpligt att använda papperet så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats. Kvarvarande
papper ska ligga kvar i sin förpackning och förvaras på en plan yta.
● Förvara papperet i originalförpackningen så att det skyddas mot fukt och torka.
● Förvara inte papperet så att det böjs eller viks.
● Förvara inte papperet lodrätt eller i för stora buntar.
● Förvara inte papperet i direkt solljus eller på en plats som har hög luftfuktighet, som är onormalt torr eller
som har drastiska förändringar i temperatur och luftfuktighet.
Skriva ut på papper som är fuktigt
● Det kan komma ånga från enhetens utmatningsområde och vattendroppar kan uppstå runt
utmatningsområdet. Detta är inte onormalt utan kan inträffa när värme som genereras från
fixeringsenheten orsakar att fukt i papperet avges (risken för detta är störst vid låga rumstemperaturer).
Förvara papper utskrivna med enheten
När du hanterar/förvarar papper som har skrivits ut med enheten ska du beakta följande.
◼ Så här förvarar du utskrivna papper
● Förvara på ett plant underlag.
● Förvara inte tillsammans med produkter tillverkade i PVC (polyvinylklorid), t.ex. genomskinliga mappar. Tonern kan
smälta, vilket kan resultera i att papperet fastnar på PVC-produkten.
● Var noga med att papperet inte viks eller skrynklas. Toner kan lossna.
● Förvara utskrifter som ska arkiveras under längre tid (två år eller mer) i en mapp eller liknande.
● Papper som förvaras under lång tid kan bli missfärgat och utskriften kan få färgskiftningar.
● Förvara inte papper på platser med hög temperatur.
◼ Föreskrifter för användning av lim
● Använd alltid olösligt lim.
● Innan du använder limmet bör du testa det på en utskrift som du sedan kan slänga.
● Innan du lägger ihop limbestrukna pappersark ska du kontrollera att limmet är helt torrt.
40
Grundläggande information
Fylla på papper i papperslådan
6103-00W
1660-02Y
Fyll på det papper som du oftast använder i papperslådan. När du vill skriva ut på papper som inte fyllts på i
papperslådan fyller du på papper i multiutmatningsfacket. Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47)
Fylla på papper i standardformat(P. 41)
Fylla på papper i anpassat format(P. 44)
Pappersorientering
Se tabellen nedan för att fylla på tillgängligt papper i rätt riktning.
Papper
Riktning
A3, B4, A4 (liggande),
B5 (liggande), A5 (liggande),
Ledger, Legal, Letter (liggande),
Executive (liggande), Foolscap,
8K, 16K (liggande), Indian Legal,
Eget (liggande)
A4 (stående), B5 (stående),
A5 (stående), Letter (stående),
Executive (stående), 16K (stående),
Eget (stående)
● Följ anvisningarna nedan när du fyller på papper i den extra pappersmataren eller kassettmataren.
Fylla på papper i standardformat
Gör på följande sätt för att fylla på papper i något av de format som papperslådan har markeringar för. Om
pappersformatet inte är markerat på papperslådan hänvisas till Fylla på papper i anpassat format(P. 44) .
1
2
Dra ut papperslådan så långt det går.
Flytta pappersledarna och anpassa deras läge till pappersformatet som ska
användas.
● Tryck på låsspärren (
) för att ställa in visaren (
41
) mot rätt pappersformat.
Grundläggande information
När du fyller på papper i den extra pappersmataren eller kassettmataren
● När du fyller på papper i A3- eller Ledger-format ska du ställa in spaken (
3
) enligt bilden.
Fyll på papper så att kanten på pappersbunten ligger an mot pappersledaren till
vänster i papperslådan.
● Fyll på papperen med utskriftssidan uppåt.
● Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
Överskrid inte maxgränsen när du fyller på papper
● Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (
kan det leda till pappersstopp.
42
). Om du fyller på för mycket papper
Grundläggande information
● Information om hur du fyller på papper med logotyp finns i
4
Sätt tillbaka papperslådan.
»
Fortsätt till
Fylla på förtryckt papper(P. 54) .
Ange pappersformat och typ i papperslådan(P. 59)
När du byter pappersformat eller papperstyp
● När du har bytt pappersformat eller -typ ska du alltid kontrollera inställningen. Om papperet som fyllts på
inte stämmer överens med de inställda pappersinställningarna kan det bli fel på utskriften.
Automatisk avkänning av papperstyp
● Enheten är försedd med en funktion för automatisk avkänning av papperstyp. När den här funktionen är
aktiverad behöver du inte ändra inställningarna för papperstyp när du fyller på vanligt eller tjockt papper.
Autoavkän av pprstyp(P. 475)
● När du vill skriva ut från ett operativsystem som inte stöder skrivardrivrutiner, eller från en mobil eller annan
enhet som inte stöder inställning av pappersformat och -typ, anger du <Stand. pappersform> och
<Papperstyp Standard>. Menyn Välj matare(P. 471)
Skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper (manuell dubbelsidig utskrift)
Du kan skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper. Platta till ojämnheter på det utskrivna papperet och lägg
det i multiutmatningsfacket ( Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47) ) med den sida uppåt där
utskriften ska vara (med den tidigare utskrivna sidan nedåt).
● Ange <Manuell 2-sid (UNI)> till <Andra sidan> på kontrollpanelens inställningsmeny när du vill skriva ut på
baksidan av ett redan utskrivet papper. Manuell 2-sid (UNI)(P. 478)
● Fyll på ett pappersark per utskrift.
● Du kan bara använda papper som skrivits ut med den här enheten.
● Du kan inte skriva ut på samma sida som nyligen skrivits ut på.
43
Grundläggande information
Fylla på papper i anpassat format
Gör på följande sätt för att fylla på papper i något annat än de format som papperslådan har markeringar för.
1
Dra ut papperslådan så långt det går.
2
Justera pappersledarna.
● Tryck på låsspärren samtidigt som du för pappersledarna utåt.
3
Fyll på papper så att kanten på pappersbunten ligger an mot papperslådans
högersida.
● Placera pappersbunten med utskriftssidan uppåt.
● Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
Överskrid inte maxgränsen när du fyller på papper
● Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (
kan det leda till pappersstopp.
44
). Om du fyller på för mycket papper
Grundläggande information
● Information om hur du fyller på papper med logotyp finns i
4
Fylla på förtryckt papper(P. 54) .
Placera pappersledarna så att de ligger an mot papperets kanter.
● Tryck på låsspärren samtidigt som du flyttar pappersledarna inåt tills de ligger an mot papperets kanter.
Placera pappersledarna så att de ligger an mot papperets kanter
● Pappersledare som sitter för löst eller för hårt kan orsaka felmatningar eller pappersstopp.
När du fyller på papper i den extra pappersmataren eller kassettmataren
● Om det inte går att fylla på papper på rätt sätt på grund av spaken (
), papperet kanske inte får plats
eller ligger snett, tar du bort papperet och justerar spakens läge efter pappersformatet. Fyll sedan på
papper igen och ställ in läget för pappersledarna.
5
Sätt tillbaka papperslådan.
45
Grundläggande information
»
Fortsätt till
Ange pappersformat och typ i papperslådan(P. 59)
När du byter pappersformat eller papperstyp
● Om du fyller på papper i ett annat pappersformat eller en annan typ av papper i enheten ska du ändra
inställningarna. Om du inte ändrar inställningarna för pappersformat och papperstyp blir utskriften från
enheten inte rätt.
Automatisk avkänning av papperstyp
● Enheten är försedd med en funktion för automatisk avkänning av papperstyp. När den här funktionen är
aktiverad behöver du inte ändra inställningarna för papperstyp när du fyller på vanligt eller tjockt papper.
Autoavkän av pprstyp(P. 475)
● När du vill skriva ut från ett operativsystem som inte stöder skrivardrivrutiner, eller från en mobil eller annan
enhet som inte stöder inställning av pappersformat och -typ, anger du <Stand. pappersform> och
<Papperstyp Standard>. Menyn Välj matare(P. 471)
Skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper (manuell dubbelsidig utskrift)
Du kan skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper. Platta till ojämnheter på det utskrivna papperet och lägg
det i multiutmatningsfacket ( Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47) ) med den sida uppåt där
utskriften ska vara (med den tidigare utskrivna sidan nedåt).
● Ange <Manuell 2-sid (UNI)> till <Andra sidan> på kontrollpanelens inställningsmeny när du vill skriva ut på
baksidan av ett redan utskrivet papper. Manuell 2-sid (UNI)(P. 478)
● Fyll på ett pappersark per utskrift.
● Du kan bara använda papper som skrivits ut med den här enheten.
● Du kan inte skriva ut på samma sida som nyligen skrivits ut på.
LÄNKAR
Tillåtet papper(P. 550)
46
Grundläggande information
Fylla på papper i multiutmatningsfacket
6103-00X
1660-030
När du vill skriva ut på papper som inte finns i papperslådan fyller du på papper i multiutmatningsfacket. Fyll på det
papper som du vanligtvis använder i papperslådan. Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
Pappersorientering
Se tabellen nedan för att fylla på tillgängligt papper i rätt riktning.
Papper
Riktning
A3, B4, A4 (liggande),
B5 (liggande), A5 (liggande),
A6 (liggande), Ledger, Legal,
Letter (liggande),
Statement (liggande),
Executive (liggande),
Foolscap, 305x457 mm/12x18 tum,
Indian Legal, 8K,
16K (liggande), Registerkort,
Vykort, Svarskort,
Kuvert, Eget (liggande)
A4 (stående), A5 (stående),
B5 (stående), Letter (stående),
Executive (stående),
Statement (stående),
16K (stående),
4 på 1-vykort, Eget (stående)
1
Öppna luckan.
2
Dra ut pappersfacket.
3
Dra isär pappersledarna.
● Tryck på låsspärren samtidigt som du för pappersledarna utåt.
47
Grundläggande information
4
Skjut in papperet i multiutmatningsfacket så långt det går.
● Fyll på papperen med utskriftssidan nedåt.
● Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
Överskrid inte maxgränsen när du fyller på papper
● Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (
). Om du fyller på för mycket papper
kan det leda till pappersstopp.
● Information om hur du fyller på kuvert eller papper med logotyp finns i
vykort(P. 50) och Fylla på förtryckt papper(P. 54) .
5
Fylla på kuvert eller
Placera pappersledarna så att de ligger an mot papperets kanter.
● Tryck på låsspärren samtidigt som du flyttar pappersledarna inåt tills de ligger an mot papperets kanter.
48
Grundläggande information
Placera pappersledarna så att de ligger an mot papperets kanter
● Pappersledare som sitter för löst eller för hårt kan orsaka felmatningar eller pappersstopp.
»
Fortsätt till
Ange pappersformat och -typ för multiutmatningsfacket(P. 62)
När du byter pappersformat eller papperstyp
● Fabriksinställningarna för pappersformat och papperstyp är <A4> respektive <Blandade typer>. Om du
fyller på papper med ett annat format eller en annan typ i enheten ska du ändra inställningarna. Om du
inte ändrar inställningarna för pappersformat och papperstyp blir utskriften från enheten inte rätt.
Automatisk avkänning av papperstyp
● Enheten är försedd med en funktion för automatisk avkänning av papperstyp. När den här funktionen är
aktiverad behöver du inte ändra inställningarna för papperstyp när du fyller på vanligt eller tjockt papper.
Autoavkän av pprstyp(P. 475)
● När du vill skriva ut från ett operativsystem som inte stöder skrivardrivrutiner, eller från en mobil eller annan
enhet som inte stöder inställning av pappersformat och -typ, anger du <Stand. pappersform> och
<Papperstyp Standard>. Menyn Välj matare(P. 471)
Skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper (manuell dubbelsidig utskrift)
Du kan skriva ut på baksidan av ett utskrivet papper. Platta till ojämnheter på det utskrivna papperet och lägg
det i multiutmatningsfacket med den sida nedåt där utskriften ska vara (med den tidigare utskrivna sidan
uppåt).
● Ange <Manuell 2-sid (UNI)> till <Andra sidan> på kontrollpanelens inställningsmeny när du vill skriva ut på
baksidan av ett redan utskrivet papper. Manuell 2-sid (UNI)(P. 478)
● Fyll på ett pappersark per utskrift.
● Du kan bara använda papper som skrivits ut med den här enheten.
● Du kan inte skriva ut på samma sida som nyligen skrivits ut på.
LÄNKAR
Tillåtet papper(P. 550)
49
Grundläggande information
Fylla på kuvert eller vykort
6103-00Y
Innan du fyller på kuvert eller vykort ska du förbereda dem genom att t.ex. släta ut dem. Observera riktningen för
kuvert eller vykort och vilken sida som ska vara vänd uppåt. Observera även att varken kuvert eller vykort kan fyllas på
i papperslådan.
Fylla på kuvert(P. 50)
Fylla på vykort(P. 52)
● I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på kuvert eller vykort i rätt riktning samt vad du måste göra innan
du fyller på kuvert eller vykort. En beskrivning av hur du fyller på kuvert eller vykort i multiutmatningsfacket
finns i Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47) .
Fylla på kuvert
◼ Innan du fyller på kuvert
Följ anvisningarna nedan för att förbereda kuverten innan du fyller på dem.
1
Stäng kuvertens flikar.
2
Platta till dem så att all luft försvinner och tryck till extra hårt mot kanterna.
3
Mjuka upp hårda hörn på kuverten och platta till ojämnheter.
50
Grundläggande information
4
Knacka till kuvertens kanter mot en plan yta.
◼ Fylla på kuvert i multiutmatningsfacket
Fyll på kuvert i stående riktning (med kortsidan mot enheten) och med sidan utan klister (framsidan) vänd nedåt. Det
går inte att skriva ut på kuvertets andra sida.
Kuvert YOUGATANAGA 3, ISO-C5, Monarch, Nr 10 (COM10) eller DL
Fyll på kuverten så att sidan med fliken vänds åt höger enligt bilden.
Kuvert KAKUGATA 2 eller NAGAGATA 3
Lägg i kuvertet med fliken vänd mot dig.
51
Grundläggande information
Fylla på vykort
● Vykort kan inte skrivas ut med automatisk dubbelsidig utskrift. Om du vill skriva ut på båda sidorna av ett
vykort måste du först skriva ut den ena sidan och sedan den andra.
● Släta ut vykorten innan du fyller på dem. Är vykorten böjda kan utskrifterna bli sneda eller förvrängda.
◼ Fylla på vykort i multiutmatningsfacket
Lägg i vykorten med utskriftssidan nedåt och kortsidan mot enheten.
Vykort
Lägg i vykort med överkanten mot enheten.
Svarskort
Vik ut vykortet och lägg i det med högerkanten mot enheten.
4 på 1-vykort
Lägg i vykort med höger sida mot enheten.
52
Grundläggande information
53
Grundläggande information
Fylla på förtryckt papper
6103-010
Om du använder papper med logotyp måste du kontrollera papperets orientering när du fyller på. Fyll på papper med
logotyp så att utskriften sker på rätt sida.
Skapa enkelsidiga utskrifter på papper med logotyper(P. 54)
Skapa dubbelsidiga utskrifter på papper med logotyper(P. 55)
● I det här avsnittet beskrivs i huvudsak hur du fyller på förtryckt papper i rätt läge och riktning. En
beskrivning av hur du fyller på papper i papperslådan eller multiutmatningsfacket finns nedan.
Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47)
Skapa enkelsidiga utskrifter på papper med logotyper
Skriva ut på papper med logotyper i stående riktning
Fylla på papper i papperslådan
Fyll på papperet med logotypssidan (den sida där utskriften ska hamna) uppåt.
Fylla på papper i multiutmatningsfacket
Fyll på papperet med logotypsidan (den sida där utskriften ska göras) nedåt.
54
Grundläggande information
Skriva ut på papper med logotyper i liggande riktning
Fylla på papper i papperslådan
Fyll på papperet med logotypssidan (den sida där utskriften ska hamna) uppåt.
Fylla på papper i multiutmatningsfacket
Fyll på papperet med logotypsidan (den sida där utskriften ska göras) nedåt.
Skapa dubbelsidiga utskrifter på papper med logotyper
Ange <Alternativ metod> till <Av> på kontrollpanelens inställningsmeny när utskriften består av ett udda antal sidor.
Alternativ metod(P. 356)
55
Grundläggande information
Skriva ut på papper med logotyper i stående riktning
Fylla på papper i papperslådan
Fyll på papperet med logotypssidan (den sida där den första sidan i dokumentet ska skrivas ut) nedåt.
Fylla på papper i multiutmatningsfacket
Fyll på papperet med logotypsidan (den sida där den första sidan i dokumentet ska skrivas ut) uppåt.
Skriva ut på papper med logotyper i liggande riktning
Fylla på papper i papperslådan
Fyll på papperet med logotypssidan (den sida där den första sidan i dokumentet ska skrivas ut) nedåt.
56
Grundläggande information
Fylla på papper i multiutmatningsfacket
Fyll på papperet med logotypsidan (den sida där den första sidan i dokumentet ska skrivas ut) uppåt.
Inställningen <Pappersmatningsmetod>
● När du skriver ut på förtryckt papper måste du ändra läge för det påfyllda papperet varje gång som du
växlar mellan enkelsidig och dubbelsidig utskrift. Om emellertid <Pappersmatningsmetod> är angivet till
<Prioritera sida> kan läget som du använder när du fyller på förtryckt papper för dubbelsidig utskrift
(logotypsidan nedåt i papperslådan och uppåt i multiutmatningsfacket) också användas för enkelsidig
utskrift. Inställningen är särskilt användbar om du ofta gör både enkelsidiga och dubbelsidiga utskrifter.
Pappersmatningsmetod(P. 391)
57
Grundläggande information
Ange pappersformat och -typ
6103-011
Du måste ange inställningar för pappersformat och typ så att de överensstämmer med ifyllt papper. Ändra
pappersinställningarna när du fyller på ett annat pappersformat än det som tidigare fyllts på.
● Om inställningarna inte stämmer överens med format och typ för påfyllt papper, kan pappersstopp eller
utskriftsfel inträffa.
58
Grundläggande information
Ange pappersformat och typ i papperslådan
6103-012
Ange pappersformat och -typ om det behövs för det papper du fyller på i papperslådan.
1
Tryck på
2
Använd
( ).
/
för att välja någon av <Pappersformat låda 1> till <Pappersformat
låda 5> och tryck sedan på
.
● <Pappersformat låda 2> till <Pappersformat låda 5> visas endast när den extra pappersmataren eller
kassettmataren har installerats.
3
Välj pappersformat och tryck på
.
Om <Auto>
● Ange <Auto> för följande pappersformat.
- A3
- Ledger
- B4
- Legal
- A4
- Letter
- B5 (stående)
- Executive (stående)
- A5 (stående)
Pappersformat som kan fyllas på antingen i stående eller liggande orientering
● Papper i följande format kan fyllas på antingen i stående eller liggande orientering. Se tabellen nedan och
välj inställning beroende på papperets riktning.
Pappersformat
Orientering
A4
Inställning
<Auto>
<Auto>
A5
*1
<
A5R>
59
Grundläggande information
Pappersformat
Orientering
Inställning
<Auto>
B5
<
B5R>
<Auto>
Letter
<Auto>
<Auto>
Executive
<
EXECR>
<Auto>
16K
Eget pappersformat
*2
<
16KR>
<
16K>
<
Eget format R>
<
Eget format>
*1 När
du använder skrivardrivrutinen Canon Generic Plus UFR II markerar du kryssrutan [Mata in
standardpappersstorlekar lodrätt] på fliken [Papperskälla] före utskrift.
*2 När
du använder skrivardrivrutinen Canon Generic Plus UFR II markerar du kryssrutan [Mata in anpassat papper
lodrätt] på fliken [Papperskälla] före utskrift.
Om <Fritt format>
● Om du ofta behöver byta pappersformat kan du ange <Fritt format> för att spara tid genom att inte
behöva ändra inställningen för pappersformat varje gång du ska skriva ut. Observera dock att med den
här inställningen görs utskrifter även när inställningen för pappersformat i skrivardrivrutinen inte
stämmer överens med det pappersformat som har fyllts på i enheten.
● Om du väljer <Fritt format> blir utskriftshastigheten lägre.
4
Välj något av <Papperstyp låda 1> till <Papperstyp låda 5> och tryck på
● <Papperstyp låda 2> till <Papperstyp låda 5> visas endast när den extra pappersmataren eller
kassettmataren har installerats.
60
.
Grundläggande information
5
Välj papperstyp och tryck på
.
Om <Blandade typer>
● Om du ofta behöver byta pappersformat kan du ange <Blandade typer> för att spara tid genom att inte
behöva ändra inställningen för pappersformat varje gång du ska skriva ut. Observera dock att med den
här inställningen görs utskrifter även när inställningen för papperstyp i skrivardrivrutinen inte stämmer
överens med den papperstyp som har fyllts på i enheten.
Automatisk avkänning av papperstyp
● Enheten är försedd med en funktion för automatisk avkänning av papperstyp. När den här funktionen är
aktiverad behöver du inte ändra inställningarna för papperstyp när du fyller på vanligt eller tjockt papper.
Autoavkän av pprstyp(P. 475)
LÄNKAR
Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
Tillåtet papper(P. 550)
61
Grundläggande information
Ange pappersformat och -typ för
multiutmatningsfacket
6103-013
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj pappersformat och tryck på
( ).
/
för att välja <Pappersform UNI-fack> och tryck på
.
.
Pappersformat som kan fyllas på antingen i stående eller liggande orientering
● Papper i följande format kan fyllas på antingen i stående eller liggande orientering. Se tabellen nedan och
välj inställning beroende på papperets riktning.
Pappersformat
Riktning
A4
B5
A5
Letter
*1
Inställning
<
A4R>
<
A4>
<
B5R>
<
B5>
<
A5R>
<
A5>
<
LTRR>
<
LTR>
62
Grundläggande information
Pappersformat
Riktning
Executive
16K
Statement
Eget pappersformat
*2
Inställning
<
EXECR>
<
EXEC>
<
16KR>
<
16K>
<
STMTR>
<
STMT>
<
Eget format R>
<
Eget format>
*1 När
du använder skrivardrivrutinen Canon Generic Plus UFR II markerar du kryssrutan [Mata in
standardpappersstorlekar lodrätt] på fliken [Papperskälla] före utskrift.
*2 När
du använder skrivardrivrutinen Canon Generic Plus UFR II markerar du kryssrutan [Mata in anpassat papper
lodrätt] på fliken [Papperskälla] före utskrift.
Om <Fritt format>
● Om du ofta behöver byta pappersformat kan du ange <Fritt format> för att spara tid genom att inte
behöva ändra inställningen för pappersformat varje gång du ska skriva ut. Observera dock att med den
här inställningen görs utskrifter även när inställningen för pappersformat i skrivardrivrutinen inte
stämmer överens med det pappersformat som har fyllts på i enheten.
● Om du väljer <Fritt format> blir utskriftshastigheten lägre.
4
Välj <Papperstyp UNI-fack> och tryck på
5
Välj papperstyp och tryck på
.
Om <Blandade typer>
63
.
Grundläggande information
● Om du ofta behöver byta pappersformat kan du ange <Blandade typer> för att spara tid genom att inte
behöva ändra inställningen för pappersformat varje gång du ska skriva ut. Observera dock att med den
här inställningen görs utskrifter även när inställningen för papperstyp i skrivardrivrutinen inte stämmer
överens med den papperstyp som har fyllts på i enheten.
Automatisk avkänning av papperstyp
● Enheten är försedd med en funktion för automatisk avkänning av papperstyp. När den här funktionen är
aktiverad behöver du inte ändra inställningarna för papperstyp när du fyller på vanligt eller tjockt papper.
Autoavkän av pprstyp(P. 475)
LÄNKAR
Fylla på papper i multiutmatningsfacket(P. 47)
Tillåtet papper(P. 550)
64
Grundläggande information
Spara energi
6103-014
Du kan spara energi genom att ställa in så att enheten automatiskt aktiverar energisparläget (viloläget) eller
automatiskt stängs av om den inte har använts under en viss tidsperiod. Du kan även välja att enheten ska stängas av
automatiskt vid ett visst klockslag på dagen.
Gå till viloläge(P. 66)
Ställa in automatisk avstängningstid(P. 68)
65
Grundläggande information
Gå till viloläge
6103-015
Vilolägesfunktionen minskar mängden ström som förbrukas av enheten genom att strömflödet till kontrollpanelen
inaktiveras. Om inga funktioner ska utföras på enheten under en viss tid, till exempel under lunchuppehållet, kan du
på kontrollpanelen. Du kan också använda inställningen Tid till automatiskt
spara ström genom att trycka på
viloläge för att automatiskt sätta enheten i viloläge om den inte används under en viss tid. Det går att ställa in
intervallet för funktionen för automatiskt viloläge eller aktivera viloläget vid en viss tidpunkt.
I viloläge
● När enheten går in i viloläge lyser
grön.
Situationer då enheten inte går in i viloläge
● Enhetens viloläge aktiveras inte medan du tar emot eller skickar data till en dator, om någon av luckorna är
öppna eller om tonerpatron saknas i enheten.
Välja nivå för viloläget
Graden av energibesparande effekt i viloläge är olika beroende på valt nivåläge ( Viloläge(P. 313) ). Det är
lämpligt att använda standardinställningen för en effektiv energibesparing. Gör på följande sätt om du vill
ändra inställningen.
(
)
<Kontrollmeny>
<Viloläge>
<Hög (djupt viloläge)> eller <Med (vilol.
skriv.)>
Ändra tiden för automatiskt viloläge
Enheten aktiverar viloläget automatiskt om den inte används under en viss tid. Det är lämpligt att använda
standardinställningen ( Automatisk vilotid(P. 314) ) för att spara mesta möjliga energi. Gör på följande sätt
om du vill ändra tiden tills enheten automatiskt aktiverar viloläget.
(
)
<Kontrollmeny>
<Automatisk vilotid>
66
Välj tid
Grundläggande information
● Omedelbart efter att strömmen till enheten har slagits på kan tidsperioden tills enhetens viloläge
aktiveras vara längre än vad som anges på menyn.
Aktivera/inaktivera viloläget automatiskt efter angiven tid
Du kan ange att enheten ska aktivera viloläget efter en viss tid. Du kan även ange att enheten ska inaktivera
viloläget efter en viss tid.
(
)
<Kontrollmeny>
<Vilolägestimer>
<På>
<Timerinställningar>
<Uppvakningstimer> eller
<Uppvakningstid> eller <Vilolägestid>
Ange
tiden
<Uppvakningstimer>
Välj <På> när du vill avsluta det automatiska viloläget vid en viss tid.
<Uppvakningstid>
Ställ in tiden när viloläget ska avslutas automatiskt.
<Vilolägestimer>
Välj <På> när du vill aktivera automatiskt viloläge vid en viss tid.
<Vilolägestid>
Ställ in tiden när viloläget ska aktiveras automatiskt.
När du vill förhindra att viloläget aktiveras i det fall ett fel har uppstått
Du kan ange inställningar så att enheten inte aktiverar viloläget när ett fel inträffar.
(
)
<Kontrollmeny>
<Vilol. även vid fel>
Gå ur viloläge
Tryck på
.
67
<Av>
Vilol. även vid fel(P. 314)
Grundläggande information
Ställa in automatisk avstängningstid
6103-016
Du kan konfigurera enehten så att den automatiskt slås AV om den inte har använts under en lång tid. Du kan även
konfigurera att enheten ska slås PÅ vid en viss tid. Med dessa funktioner kan du unvika att energi slösas för den
händelse att någon glömmer att slå AV enheten. Den här funktionen är aktiverad som standard.
● Om du anger en automatiskt avstängningstid som är kortare är standardinställningen (4 timmar) kan detta
förkorta tonerns livslängd.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Kontrollmeny]
4
Ange tidsinställningar för automatisk avstängning.
[Redigera].
68
Starta
Grundläggande information
[Använd timer för automatisk avstängning]
Markera kryssrutan för att stänga av enheten efter den tidsperiod som anges i [Tid till automatisk
avstängning].
[Tid till automatisk avstängning]
Ange efter hur många timmar enheten ska stängas av efter att viloläget har aktiverats.
[Ställ in veckotimer för automatisk avstängning]
Markera kryssrutan för att aktivera automatisk avstängning för varje veckodag.
[Söndag] till [Lördag]
Ange tidpunkten när enheten ska stängas av. Om du inte anger någon tid aktiveras inte automatisk
avstängning för den veckodagen.
5
Klicka på [OK].
Om avstängning inte tycks slutföras
● Det kan ta en stund innan enheten är fullständigt avstängd. Dra inte ut nätkabeln ur vägguttaget innan
skärmen har stängts av.
69
Grundläggande information
Situationer där automatisk avstängning vid viss tidpunkt inte fungerar
● Det pågår någon bearbetning i enheten.
● Enheten kan hålla på att skriva ut, rengöra eller annat.
● Ett felmeddelande visas.
Om strömmen inte kan stängas av automatiskt vid den angivna tidpunkten kommer nya försök att göras upp till
10 gånger med 1 minuts mellanrum. Om strömmen inte har kunnat stängas av efter tio försök görs inga fler
försök med automatisk avstängning den dagen.
70
Skriva ut ett dokument
Skriva ut ett dokument
Skriva ut ett dokument ................................................................................................................................ 72
Skriva ut från en dator ........................................................................................................................................ 73
Avbryta utskrifter ............................................................................................................................................ 76
Olika utskriftsmetoder ....................................................................................................................................... 78
Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift) ................................................................................................. 80
Ändra standardinställningar för USB-utskrift ........................................................................................... 90
Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker utskrift) ....................................................................... 92
Använda krypterad utskrift ...................................................................................................................... 95
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb) ...................................................... 96
Ta bort ett lagrat dokument i enheten ................................................................................................... 100
Ange ett namn eller en PIN-kod för en brevlåda .................................................................................... 104
Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift) ............................................................................................... 106
Utskriftsinställningar för direktutskrift .................................................................................................. 109
Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift) .................................................................................................... 120
71
Skriva ut ett dokument
Skriva ut ett dokument
6103-017
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut dokument som skapats på datorn, filer som sparats på ett USB-minne och
hur du skriver ut dokument genom att ange en PIN-kod på kontrollpanelen.
◼ Skriva ut från en dator
Du kan skriva ut dokument som skapats på din dator med hjälp av skrivardrivrutinen.
dator(P. 73)
Skriva ut från en
◼ Använda praktiska utskriftsfunktioner
Du kan använda utskriftsfunktionerna till att skriva ut filer direkt från ett USB-minne utan att använda en dator. Du kan
också ställa in att en PIN-kod måste anges innan utskrifter kan göras. Olika utskriftsmetoder(P. 78)
72
Skriva ut ett dokument
Skriva ut från en dator
6103-018
Du kan skriva ut ett dokument som har skapats i ett program på din dator genom att använda skrivardrivrutinen. Det
finns praktiska inställningar i skrivardrivrutinen, t.ex. förstora/förminska och dubbelsidig utskrift, som du använder för
att skriva ut dokument på olika sätt. Innan du kan använda den här funktionen måste du vidta olika åtgärder, t.ex.
installera skrivardrivrutinen på datorn. Mer information finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med
onlinehandböcker.
Om hjälpen till skrivardrivrutinen(P. 73)
Använda tillval(P. 73)
Grundläggande utskriftsfunktioner(P. 74)
Om hjälpen till skrivardrivrutinen
Om du klickar på [Hjälp] på skrivardrivrutinsskärmen visas skärmen Hjälp. På den här skärmen kan du hitta ingående
beskrivningar som inte finns i Användarhandbok.
Använda tillval
Gör på följande sätt i förväg i skrivardrivrutinen om den extra pappersmataren eller kassettmataren är ansluten till
enheten.
● När du vill utföra den här åtgärden loggar du in på datorn som administratör.
Öppna skrivarmappen ( Visa skrivarmappen(P. 605) ) Högerklicka på enhetens
skrivarikon [Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper] fliken [Enhetsinställningar]
[Papperskälla] Välj papperskälla [OK] [OK]
73
Skriva ut ett dokument
Grundläggande utskriftsfunktioner
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut ett dokument på datorn genom att använda skrivardrivrutinen.
Pappersinställningar på enheten
● Vanligtvis är det nödvändigt att ange format och typ för det papper som fyllts på i papperskällan innan du
börjar skriva ut.
1
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
2
Välj skrivare och klicka på [Inställningar] eller [Egenskaper].
3
Ange de utskriftsinställningar som behövs och klicka sedan på [OK].
● Byt flik beroende på inställning.
74
Skriva ut ett dokument
När du har konfigurerat [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] *
● Det är lämpligt att ange följande inställningar på enheten för att få bättre utskriftsresultat.
- <Tonervarningsläge> : <POP-utskrift>
- <POP-utskriftshast.> : <Läge 2>
- <Autom. kalibr. POP> : <På>
Tonervarningsläge(P. 395)
POP-utskriftshast.(P. 394)
Autom. kalibr. POP(P. 396)
● Det finns begränsningar för vilka papper som kan användas med den här funktionen. Se Papperstyper
som kan användas med Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället(P. 553) om du vill ha
information om vilka pappersformat och -typer som kan användas.
● När mängden toner i tonerpatronen börjar bli låg kan en automatisk kalibrering utföras, vilket resulterar i
långsam start av utskriften.
● När <Autom. kalibr. POP> inte har konfigurerats är det lämpligt att utföra <Kalibr. POP-utskr.> före POPutskrift. Korrigera färgmisspassning och färgton(P. 514)
*Mer
information om [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] finns i handboken som tillhör
skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
4
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
➠ Utskriften startar.
● Se
Avbryta utskrifter(P. 76) > om du vill avbryta utskriften.
75
Skriva ut ett dokument
Avbryta utskrifter
6103-019
Du kan avbryta en utskrift från datorn eller på enhetens kontrollpanel.
Från datorn(P. 76)
Från kontrollpanelen(P. 77)
Från datorn
Du kan avbryta utskriften med skrivarikonen som visas i systemfältet på skrivbordet.
1
Dubbelklicka på skrivarikonen.
När skrivarikonen inte visas
● Öppna skrivarmappen ( Visa skrivarmappen(P. 605) ), högerklicka på skrivarikonen och klicka på [Visa
utskriftsjobb] (eller dubbelklicka på ikonen för enhetens skrivardrivrutin).
2
Markera det dokument som ska avbrytas och klicka på [Dokument]
3
Klicka på [Ja].
[Avbryt].
➠ Utskriften av det valda dokumentet avbryts.
● Flera sidor kan skrivas ut efter att du har avbrutit utskriften.
Avbryta från gränssnittet för fjärranvändning
● Du kan avbryta utskriften från sidan [Jobbstatus] i Fjärranvändargränssnittet:
för utskriftsdokument(P. 296)
Kontrollera aktuell status
Avbryta från ett program
● I vissa program visas nedanstående skärm. Du kan avbryta utskriften genom att klicka på [Avbryt].
76
Skriva ut ett dokument
Från kontrollpanelen
När utskriftsdata överförs till enheten från datorn lyser indikatorn [
kontrollpanelen medan indikatorn lyser kontinuerligt eller blinkar.
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj <Ja> och tryck på
(
/
] (eller blinkar). Du kan avbryta utskriften från
).
för att välja dokumentet som ska avbrytas och tryck sedan på
.
➠ Meddelandet <Avbryter jobb> visas och det valda utskriftsjobbet avbryts.
● Flera sidor kan skrivas ut efter att du har avbrutit utskriften.
LÄNKAR
Skriva ut från en dator(P. 73)
Hantera dokument och kontrollera enhetens status(P. 296)
77
.
Skriva ut ett dokument
Olika utskriftsmetoder
6103-01A
Du kan använda en rad med praktiska utskriftsfunktioner utöver grundläggande utskriftsfunktioner med
skrivardrivrutinen.
◼ Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)
Du kan skriva ut PDF-filer och bildfiler som lagrats på ett USB-minne genom att ansluta USB-enheten direkt till
enheten. Med den här funktionen kan du skriva ut utan att behöva använda en dator. Skriva ut från USB-minne
(USB-direktutskrift)(P. 80)
◼ Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker utskrift)
Om du ställer in att en PIN-kod måste anges för data som skickas till enheten från en dator kan dessa data inte skrivas
ut förrän rätt PIN-kod anges på enhetens kontrollpanel. Funktionen är lämplig att använda när du skriver ut
konfidentiella dokument. Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker utskrift)(P. 92)
◼ Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)
Du kan spara utskriftsdata som har skickats från en dator på ett SD-kort. Lagrade data kan skrivas ut valfritt antal
gånger. Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
◼ Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)
Du kan skriva ut filer (t.ex. PDF, JPEG) som lagrats på datorn genom att skicka dem till enheten via en webbläsare. Det
behöver inte finnas något speciellt program installerat. Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)(P. 106)
78
Skriva ut ett dokument
◼ Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)
Du kan skriva ut e-postmeddelanden som tagits emot i enheten, inklusive bifogade filer, direkt utan att använda en
dator. Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)(P. 120)
79
Skriva ut ett dokument
Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)
6103-01C
Du kan skriva ut filer direkt genom att ansluta ett USB-minne till enheten. Med den här funktionen kan du skriva ut
utan att använda en dator.
Tillgängliga USB-minnen
Du kan använda FAT32-formaterade USB-minnesenheter.
● Använd endast USB-enheter av standardtyp. Vissa USB-enheter kan göra att filerna inte skrivs ut på
rätt sätt.
● Anslut ingenting annat än ett USB-minne. USB-enheter kan inte anslutas via ett USB-nav eller en
förlängningssladd.
● Använd inte USB-minnen med specialfunktioner som inbyggda säkerhetsfunktioner.
1
Anslut ett USB-minne till USB-porten på höger sida av enheten.
➠ Följande skärm visas automatiskt.
● Tryck på
(
) om skärmen inte visas.
● Utsätt inte USB-minnet eller enheten för stötar eller vibrationer medan USB-minnet är anslutet till
enheten.
2
Använd
/
för att välja <Välj fil(er)> och tryck på
80
.
Skriva ut ett dokument
3
Välj vilken typ av fil som ska skrivas ut och tryck sedan på
4
Välj vilken fil som ska skrivas ut och tryck sedan på
.
.
● Du kan välja flera filer.
● Om du vill ta bort ett val väljer du filen du har markerat (markerad med
<Rensa alla> och tryck på
) och trycker sedan på
. Välj
om du vill ta bort alla val.
● Om du vill visa innehållet i en mapp markerar du mappen och trycker på
till mappens övre nivå trycker du på
eller
eller
. Om du vill gå tillbaka
.
● Mappar och filer på lägre nivåer eller med längre filnamn kanske inte visas.
● När du går till en annan mapp avmarkeras föregående filmarkeringar.
5
Välj <Tillämpa> och tryck på
.
När du skriver ut ett XPS-dokument med Print Ticket
När filen som ska skrivas ut är i XPS-format kan den skrivas ut enligt en Print Ticket (utskriftsinställningar)
som har bifogats filen.
1
Välj <Anv. Print Ticket> och tryck på
2
Välj <Starta utskrift> och tryck på
.
.
➠ Utskriften startar. Ta bort USB-minnet från enheten när utskriften är klar.
(P. 88)
81
Ta bort USB-minnet.
Skriva ut ett dokument
6
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
● Välj inställningsobjekt, tryck på
och ange inställningen.
Ikoner* i beskrivningen
Inställningar för att skriva ut PDF-filer
Inställningar för att skriva ut XPS-filer
Inställningar för att skriva ut JPEG-filer
Inställningar för att skriva ut TIFF-filer
*Ikoner
utelämnas för inställningar som visas oavsett filformat.
<Antal kopior>
Ange antalet kopior. Använd siffertangenterna för att ange antalet och tryck sedan på
.
<Utskriftsintervall>/<Utskr.interv. (TIFF)>
Ange intervallet (sidorna) som ska skrivas ut. Använd
metoden för att ange utskriftsintervall
/
för att välja <Tilldelningsmetod>
välj
.
<Alla>
Alla sidor skrivs ut.
<Ange sidor>
Skriver endast ut angivna sidor. Ange sidor genom att välja <Sidintervall>
<Sista sidan> med sifferknapparna
välja <Tillämpa>
ange <Första sidan> och
.
<Färgläge>
Ange om du ska skriva ut i färg eller svartvitt. Använd
82
/
för att välja inställning och tryck på
.
Skriva ut ett dokument
<Auto (färg/svart)>
Väljer automatisk utskrift i färg eller svartvitt beroende på typ av dokument.
<Svart>
Skriver ut i svartvitt även om dokumentet är i färg.
<2-sidig utskrift>
Välj om utskriften ska göras på papperets båda sidor. Använd
/
för att välja inställning och tryck på
● <2-sidig utskrift> kanske inte finns för vissa pappersformat eller papperstyper.
Tillåtet papper(P. 550)
<Plats för bindning>
Ange om bindning ska göras, med ett bindningsverktyg som t.ex. en häftapparat, längs långsidan eller
kortsidan vid dubbelsidig utskrift . Använd
/
för att välja bindningsposition och tryck sedan på
.
<Långsida>
Utskrifter binds på långsidan.
<Kortsida>
Utskrifter binds på kortsidan.
83
.
Skriva ut ett dokument
<Välj papper>
Välj papperskällan som innehåller papperet för utskriften. Använd
.
sedan på
/
för att välja papperskälla och tryck
● När du vill skriva ut en PDF- eller XPS-fil ska du ange <Auto> så att den bästa papperskällan väljs
automatiskt.
● En papperskälla med anpassat pappersformat kan inte väljas.
<Rastrera>
Du kan välja rastreringsmetod (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild).
PDF- och XPS-filer
Du kan ange <Felspridning> som rastreringsmetod eller ange rastreringsmetod för respektive bilddatatyp. När
du vill ange <Felspridning> använder du
/
för att välja <Felspridning> trycker på
<På> trycker
på
. När du vill ange rastreringsmetod för respektive bilddatatyp använder du
<Upplösning/toning>
rastreringsmetod
trycker på
trycker på
väljer bilddatatyp
trycker på
/
för att välja
väljer
.
<Felspridning>
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CAD-data osv.
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder <Felspridning>.
<Upplösning/toning>
Välj rastreringsmetod när <Felspridning> är inställt på <Av>. Du kan ange den här inställningen för varje
bildtyp som finns i ett dokument.
Bildtyp
Välj den bildtyp du vill ändra inställning för. <Text> representerar bokstäver och tecken,
<Grafik>representerar linjer och figurer och <Bild> representerar foton och andra typer av bilder.
84
Skriva ut ett dokument
<Upplösning>
Skapar ett tydligt tryck med skarpa textkonturer. Det här är lämpligt för att skriva ut text och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och konturer med mjuka övergångar. Det här är lämpligt för att skriva ut figurer
och grafik som innehåller graderingar.
● När <Felspridning> är inställt på <På> visas inte <Upplösning/toning>.
JPEG- och TIFF-filer
Använd
/
för att välja rastreringsmetod och tryck sedan på
.
<Felspridning>
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CAD-data osv.
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder <Felspridning>.
<Upplösning>
Skapar ett tydligt tryck med skarpa textkonturer. Det här är lämpligt för att skriva ut text och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och konturer med mjuka övergångar. Det här är lämpligt för att skriva ut figurer och
grafik som innehåller graderingar.
<Matcha pappersformat>
Förstorar eller förminskar utskrifter automatiskt efter Utskriftsområde(P. 554) på papperet. Utskrifter
/
för att välja inställning och tryck
förstoras eller förminskas med bibehållet bildförhållande. Använd
sedan på
.
● Inställningen är inte tillgänglig om <Auto> har valts i <Välj papper>.
<Zoom>
85
Skriva ut ett dokument
Aktivera eller inaktivera förstoring/förminskning av bilder. Utskrifterna förstoras eller förminskas med
/
för att ange inställning och tryck sedan på
.
bibehållet bildförhållande. Använd
<Av>
Utskriftsområde(P. 554) skrivs den ut i originalstorlek. När bilden är större
När bilden är inom papperets
än utskriftsområdet förminskas utskriften.
<Auto>
Ger förstorade eller förminskade utskrifter enligt
Utskriftsområde(P. 554) .
<Förstora utskr. yta>
Ange om du vill skriva ut bilden genom att utöka Utskriftsområde(P. 554) till storleken på papperet.
Använd
/
för att välja inställning och tryck på
.
● Om du väljer <På> kan delar av bilden saknas vid kanterna på papperet och papperet kan fläckas
beroende på originalet.
<N på 1>
Ange om flera sidor ska skrivas ut på ett enda ark i tur och ordning med början överst till vänster. Välj t.ex. <4
/
för att välja inställning och tryck sedan på
på 1> när du vill skriva ut fyra sidor på samma ark. Använd
.
● Inställningen är inte tillgänglig om <Auto> har valts i <Välj papper>.
<Efterbehandling>
86
Skriva ut ett dokument
Ange sorteringsmetod för utskrifterna när du skriver ut flersidiga dokument. Använd
.
utskrifterna ska sorteras eller inte och tryck på
/
för att välja om
<Av>
Utskrifterna sorteras inte. Angivet antal kopior skrivs ut för respektive sida. Om du t.ex. skriver ut tre kopior
av ett fyrsidigt dokument kommer utskrifterna att sorteras i följande sidordning: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
<Sortera>
Utskrifterna grupperas i hela uppsättningar i sidordning. Om du till exempel skriver ut tre kopior av ett
fyrsidigt dokument kommer utskrifterna att sorteras i följande sidordning: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
<Bildriktning>
Ange utskriftsorienteringen för bilden. Använd
/
för att välja utskriftsorientering och tryck sedan på
<Auto>
Utskriftsorienteringen bestäms automatiskt beroende på bildens bredd och höjd.
<Vertikalt>
Välj det här alternativet när du skriver ut en bild med stående långsida.
<Horisontellt>
Välj det här alternativet när du skriver ut en bild med liggande långsida.
87
.
Skriva ut ett dokument
● Om den angivna inställningen i <Vertikalt> eller <Horisontellt> inte överensstämmer med bildens
orientering skrivs en förminskad bild ut.
<Utskriftsposition>
Ange bildens utskriftsposition. Använd
/
för att välja utskriftsposition och tryck sedan på
.
<Auto>
Om TIFF-data innehåller information som anger utskriftsposition skrivs bilden ut enligt informationen. I
annat fall skrivs den ut mitt på papperet. JPEG-data skrivs alltid ut mitt på papperet.
<Mitten>
Bilder skrivs ut mitt på papperet.
<Övre vänstra>
Bilder skrivs ut längst upp till vänster.
7
Välj <Starta utskrift> och tryck på
.
➠ Utskriften startar.
● Använd kontrollpanelen för att avbryta utskrifter.
8
Ta bort USB-minnet.
1
Välj <Ta ut USB-minne> och tryck på
2
Välj <Ja> och tryck på
.
.
➠ Vänta tills meddelandet nedan visas.
3
Ta bort USB-minnet.
88
Avbryta utskrifter(P. 76)
Skriva ut ett dokument
● Om du väljer <Sortera filer> på skärmen i steg 1 kan du ändra ordningen som filerna visas i när du ska välja
fil för utskrift.
TIPS
Om du alltid vill skriva ut med samma inställningar:
Ändra standardinställningar för USB-utskrift(P. 90)
89
Skriva ut ett dokument
Ändra standardinställningar för USB-utskrift
6103-01E
De inställningar som visas på skärmen när du ska välja utskriftsinställningar kallas för standardinställningar. Om du
ändrar dessa standardinställningar till de inställningar som du oftast använder slipper du ange dem varje gång du
skriver ut.
(
)
<Inställn. USB-utskr.>
Välj inställningsalternativ
PDF/XPS
<PDF/XPS stand. inst.> eller <JPEG/TIFF stdinst.>
Ändra standardvärdet för det valda alternativet
JPEG/TIFF
Inställningsalternativ
Välj det alternativ du vill ställa in och ändra standardvärdet.
◼ Ange visningsordning för filer som ska skrivas ut
Du kan ange ordningen som filer som ska väljas för utskrift från ett USB-minne ska visas i.
(
)
<Inställn. USB-utskr.>
för visning av filer
<Namn (stigande)>
Visa filer i stigande ordning per namn.
<Namn (fallande)>
Visa filer i fallande ordning per namn.
90
<Filsort. stdinst.>
Välj standardordningen
Skriva ut ett dokument
<Datum/tid (stig.)>
Visa filer i stigande ordning per datum/tid.
<Datum/tid (fall.)>
Visa filer i fallande ordning per datum/tid.
LÄNKAR
Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)(P. 80)
91
Skriva ut ett dokument
Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker
utskrift)
6103-01F
Om du anger en PIN-kod för ett dokument när du skriver ut från datorn lagras dokumentet på ett extra SD-kort som
har installerats i enheten och skrivs inte ut förrän rätt PIN-kod anges på enhetens kontrollpanel. Funktionen kallas
"säker utskrift" och dokumentet som skyddas av PIN-koden kallas "säkert dokument". Om du använder säker utskrift
lämnas utskrifter av konfidentiella dokument aldrig obevakade. Innan du kan använda funktionen måste du installera
ett SD-kort i enheten ( Installera ett SD-kort(P. 578) ).
Skicka ett säkert dokument från datorn till enheten(P. 92)
Skriva ut säkra dokument(P. 93)
Ändra giltig tidsperiod för säkra dokument(P. 94)
Skicka ett säkert dokument från datorn till enheten
Gör på nedanstående sätt för att skicka ett dokument som är skyddat med en PIN-kod.
1
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
2
Välj den här enheten och klicka på [Inställningar] eller [Egenskaper].
3
Välj [Säker utskrift] i [Utmatningsmetod].
➠ Popup-skärmen [Information] visas. Kontrollera meddelandet och klicka på [Ja] eller [Nej].
4
Ange de utskriftsinställningar som behövs och klicka sedan på [OK].
● Byt flik beroende på inställning.
92
Skriva ut ett dokument
5
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
➠ När det säkra dokumentet har skickats till enheten lagras det på SD-kortet och väntar på att skrivas ut.
● Du kan även använda den krypterade utskriftsfunktionen med förbättrad säkerhet.
utskrift(P. 95)
Använda krypterad
Skriva ut säkra dokument
Skriver ut säkra dokument som skickats till enheten. Efter en giltighetsperiod ( Ändra giltig tidsperiod för säkra
dokument(P. 94) ) tas det säkra dokumentet bort från enhetens minne och kan inte längre skrivas ut.
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj vilket säkert dokument som ska skrivas ut och tryck sedan på
(
/
).
för att välja <Säker utskrift> och tryck på
.
● Om SD-kortet endast innehåller ett säkert dokument visas inte den här skärmen.
93
.
Skriva ut ett dokument
Om användarnamnet visas
● Om säkra dokument från två eller fler användare har lagrats på SD-kortet visas skärmen för användarval,
se nedan, innan ovanstående skärm visas. Välj ditt användarnamn och tryck på
4
Skriv PIN-koden och tryck på
.
.
➠ Utskriften startar.
● Använd kontrollpanelen för att avbryta utskriftsjobb.
Avbryta utskrifter(P. 76)
Ändra giltig tidsperiod för säkra dokument
Du kan ändra giltighetsperioden inom ett visst intervall och ange tiden från det att det säkra dokumentet skickas till
enheten till dess att det ska tas bort.
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj <Tid då säk utskr rad> och tryck på
4
Välj hur lång tid säkra dokument ska lagras på SD-kortet och tryck sedan på
(
/
).
för att välja <Kontrollmeny> och tryck på
.
● Säkra dokument raderas från SD-kortet när den angivna tiden har löpt ut.
LÄNKAR
Använda krypterad utskrift(P. 95)
Installera ett SD-kort(P. 578)
94
.
.
Skriva ut ett dokument
Använda krypterad utskrift
6103-01H
Utskriftsdata krypteras innan de skickas till enheten. Det förstärker säkerheten jämfört med den vanliga funktionen
för säker utskrift.
◼ Aktivera krypterad utskriftsfunktion
Gör följande åtgärder i förväg när du vill använda den krypterade utskriftsfunktionen.
Öppna skrivarmappen ( Visa skrivarmappen(P. 605) ) Högerklicka på skrivarikonen
[Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper] fliken [Enhetsinställningar] [Detaljer]
[Andra inställningar] Aktivera [Encrypted Secure Print] [OK] [OK]
fliken
◼ Skicka ett krypterat dokument från datorn till enheten
Se hjälpen. Du kan visa hjälpen från skrivardrivrutinen.
Öppna skrivarmappen ( Visa skrivarmappen(P. 605) ) Högerklicka på enhetens ikon
[Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper] fliken [Encrypted-P] [Help]
◼ Skriva ut krypterade dokument
Skriv ut ett krypterat dokument efter att du har skickat det till enheten. Krypterade dokument raderas automatiskt
efter en angiven tidsperiod ( Ändra giltig tidsperiod för säkra dokument(P. 94) ) och kan sedan inte längre skrivas
ut. Metoden för att ange tidsperioden som dokumentet ska sparas är densamma för säkra och krypterade dokument.
(
ut
)
<Krypterad utskrift>
Välj det krypterade dokument som ska skrivas
Ange PIN-koden med sifferknapparna
Om du använder alfanumeriska tecken eller symboler i PIN-koden
● Med den krypterade utskriftsfunktionen kan du använda bokstäver, symboler och siffror när du anger
PIN-kod i skrivardrivrutinen. Om du använder bokstäver eller symboler i PIN-koden kan du dock inte
skriva ut krypterade dokument från kontrollpanelen på enheten. Använd [Jobbstatus] i
fjärranvändargränssnittet när du vill skriva ut krypterade dokument. Kontrollera aktuell status för
utskriftsdokument(P. 296)
95
Skriva ut ett dokument
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten
(lagrade utskriftsjobb)
6103-01J
Data som skrivs ut från en dator kan sparas på SD-kortet som är installerat i enheten. Eftersom sparade data kan
skrivas ut direkt från enheten finns inget behov av att använda datorn varje gång du skriver ut. Det är praktiskt att
spara ett dokument som du ofta skriver ut, t.ex. försättsblad till fax. Installera ett SD-kort(P. 578)
Spara ett dokument i enheten(P. 96)
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten(P. 98)
● Data som sparas på SD-kortet raderas inte även om strömmen stängs av, men de tas bort automatiskt efter
en förinställd tid och kan inte längre skrivas ut. Om du vill ändra lagringsperioden för data eller förhindra att
data raderas automatiskt kan du ändra inställningarna från fjärranvändargränssnittet ( Ändra
dokumentens lagringsperiod(P. 100) ). Sparade data kan även raderas manuellt ( Ta bort dokument
manuellt(P. 101) ).
Spara ett dokument i enheten
1
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
2
Välj den här enheten och klicka på [Inställningar] eller [Egenskaper].
3
Välj [Lagra] i [Utmatningsmetod] och klicka på [Ja].
96
Skriva ut ett dokument
4
Ange inställningar för lagring av dokument och klicka på [OK].
[Datanamn]
Ge utskriftsdata som lagras på SD-kortet ett namn.
[Ange namn]
[Använd filnamn]
Ange ett namn manuellt. Ange ett eget namn som är lätt att identifiera på enhetens
skärm.
Ett namn anges automatiskt baserat på filnamnet för utskriftsdata och informationen
om det program som du använder.
[Brevlådor]
Platsen på SD-kortet där utskriftsdata sparas kallas för brevlåda. Välj numret på brevlådan där
dokumentet ska sparas. Du kan tilldela brevlådan ett namn för att det ska vara lättare att identifiera den.
Ange ett namn eller en PIN-kod för en brevlåda(P. 104)
5
Ange de utskriftsinställningar som behövs och klicka sedan på [OK].
● Byt flik beroende på inställning.
● Inställningar som ändras här sparas tillsammans med dokumentet. När dokumentet skrivs ut nästa gång
skrivs det ut med de sparade inställningarna.
97
Skriva ut ett dokument
6
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
➠ Dokument som skickas till enheten sparas i den angivna brevlådan.
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten
1
Tryck på
(
).
● Enheten fungerar inte när den är offline ens om du trycker på
(
). Aktivera enhetens online-läge.
Online knapp(P. 26)
2
Använd
3
Välj brevlådenumret för dokumentet som ska skrivas ut och tryck sedan på
/
för att välja <Utskr. lagrade jobb> och tryck på
.
.
Om brevlådan skyddas med en PIN-kod
● Om skärmen för att ange PIN-kod visas anger du PIN-koden och trycker på
administratör om du inte känner till PIN-koden.
98
. Kontakta enhetens
Skriva ut ett dokument
4
Välj dokumentet som ska skrivas ut och tryck på
.
➠ Utskriften startar.
● Använd kontrollpanelen för att avbryta utskrifter.
Avbryta utskrifter(P. 76)
● Dokument som sparas på SD-kortet kan även skrivas ut från sidan [låda] i fjärranvändargränssnittet (
[låda]-sida(P. 294) ). Öppna brevlådan där dokumentet har sparats. Markera kryssrutan för dokumentet
som ska skrivas ut och klicka på [Skriv ut].
LÄNKAR
Ta bort ett lagrat dokument i enheten(P. 100)
Ange ett namn eller en PIN-kod för en brevlåda(P. 104)
Installera ett SD-kort(P. 578)
99
Skriva ut ett dokument
Ta bort ett lagrat dokument i enheten
6103-01K
Standardinställningen är att data som sparas på SD-kortet tas bort efter en viss tidsperiod och kan då inte längre
skrivas ut. Om du vill ändra standardinställningen eller förhindra att dokument tas bort automatiskt ändrar du
inställningarna från fjärranvändargränssnittet. Sparade dokument kan även tas bort manuellt.
Ändra dokumentens lagringsperiod(P. 100)
Ta bort dokument manuellt(P. 101)
Ändra dokumentens lagringsperiod
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Kontrollmeny]
4
Ändra lagringsperioden.
[Redigera].
● Välj [Av] om du inte vill att dokumenten ska tas bort automatiskt.
100
Starta
Skriva ut ett dokument
5
Klicka på [OK].
Ta bort dokument manuellt
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Om du har loggat in i allmänt användarläge
● Standardinställningen för enheten är att inga användare (vanliga användare) utom administratörer får ta
bort dokument. Ändra den här inställningen om du vill tillåta slutanvändare att hantera dokument.
Tillåta slutanvändare att hantera dokument(P. 301)
● Du kan endast ta bort dokument med samma användarnamn som har använts för att logga in på
fjärranvändargränssnittet.
2
Klicka på [låda].
101
Skriva ut ett dokument
3
Klicka på numret på brevlådan där dokumentet som ska tas bort är sparat.
Om brevlådan skyddas med en PIN-kod
● När skärmen nedan visas anger du PIN-koden och klickar på [OK].
4
Markera kryssrutan vid dokumentet som ska tas bort och klicka på [Ta bort].
➠ Det markerade dokumentet tas bort.
● Du kan klicka på textlänken under [Filnamn] om du vill kontrollera detaljer i dokumentet.
102
Skriva ut ett dokument
● Det tar en stund innan det lediga utrymmet på SD-kortet ökas eftersom borttagningen av sparade data görs
i bakgrunden.
103
Skriva ut ett dokument
Ange ett namn eller en PIN-kod för en brevlåda
6103-01L
Du kan ange ett namn på en brevlåda och en PIN-kod för att öppna den. Om du anger ett kortnamn för brevlådan är
det lättare att identifiera den när du väljer lagringsplats för dokument i skrivardrivrutinen. Om du anger en PIN-kod
begränsas användarnas åtkomst till lagrade dokument vilket ökar säkerheten.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [låda].
3
Klicka på numret på brevlådan som du vill ange inställningar för.
Om brevlådan skyddas med en PIN-kod
● När skärmen nedan visas anger du PIN-koden och klickar på [OK].
4
[Inställningar].
104
Starta
Skriva ut ett dokument
5
Ange namnet och PIN-koden.
[Boxnamn]
Ge boxen ett namn genom att skriva det.
[Ställ in PIN-kod]
Markera kryssrutan [Ställ in PIN-kod] när du vill ange en PIN-kod och skriv siffrorna för PIN-koden i textrutan
[PIN-kod]. Skriv samma siffror som bekräftelse i textrutan [Bekräfta].
● Du kan inte använda "0" som första siffra i PIN-koden. I så fall tas "0" bort som första siffra och resterande
siffror anges som PIN-kod.
6
Klicka på [OK].
105
Skriva ut ett dokument
Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)
6103-01R
Du kan skriva ut en fil från webbläsaren (fjärranvändargränssnittet) utan att öppna filen. Dessutom kan du skriva ut en
PDF-fil från Internet genom att endast ange URL-adressen.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Direktutskrift].
3
Klicka på filtypen som ska skrivas ut.
[PDF-fil]
Klicka för att skriva ut en PDF-fil.
106
Starta
Skriva ut ett dokument
[PS-fil]
Klicka för att skriva ut en PS- eller EPS-fil.
[Bildfil]
Klicka för att skriva ut en JPEG- eller TIFF-fil.
[XPS-filer]
Klicka för att skriva ut en XPS-fil.
4
Klicka på [Bläddra].
● När dialogrutan för att välja fil visas väljer du filen som ska skrivas ut. Klicka sedan på [Öppna].
● Välj [Filsökväg] när du skriver ut en PDF-fil.
När du skriver ut en PDF-fil från Internet
● Välj [URL] och ange URL-adressen till PDF-filen. Ange användarnamn och lösenord om det behövs för
användarautentisering.
Om PDF-filen är lösenordsskyddad
● Ange lösenordet i [Dokumentlösenord].
När du skriver ut en PDF-fil som är länkad till en policyserver
● Ange inställningar för [Användarnamn för principserver] och [Lösenord för principserver].
5
6
Ange de utskriftsinställningar som behövs.
direktutskrift(P. 109)
Klicka på [Starta utskrift].
➠ Nedanstående skärm visas och utskriften startar.
107
Utskriftsinställningar för
Skriva ut ett dokument
● Om du klickar på [Till jobblista] visas sidan [Jobbstatus] med skrivarstatusen.
status för utskriftsdokument(P. 296)
● Det kan ta en stund innan utskriften startar.
LÄNKAR
Använda Fjärranvändargränssnitt(P. 286)
108
Kontrollera aktuell
Skriva ut ett dokument
Utskriftsinställningar för direktutskrift
6103-01S
Ange följande inställningar om du vill ändra direktutskriftsinställningarna för dokumentet som ska skrivas ut.
När du anger utskriftsinställningar för XPS-filer
● Avmarkera kryssrutan [Prioritera Print Ticket]. Om kryssrutan är markerad kan vissa inställningar inte
användas.
Ikoner* i beskrivningen
Inställningar för att skriva ut PDF-filer
Inställningar för att skriva ut PS/EPS-filer
Inställningar för att skriva ut JPEG-filer
Inställningar för att skriva ut TIFF-filer
Inställningar för att skriva ut XPS-filer
*Ikoner
utelämnas för inställningar som visas oavsett filformat.
[Ange utskriftsintervall]
109
Skriva ut ett dokument
[Utskriftsintervall]
Ange intervallet (sidor) som ska skrivas ut.
[Alla]
Välj att skriva ut alla sidor.
[Ange sidor]
Välj att ange ett utskriftsintervall. Inställningen är inte tillgänglig för JPEG-filer.
[Kvalitetsinställningar]
[Toning]
Ange graderingen för bearbetning av utskriftsdata.
[Hög 1]
Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut foton och liknande i en medelgod
kvalitet.
[Hög 2]
Ange den här inställningen för att skriva ut foton eller liknande i hög kvalitet.
[Rastrera]
Du kan välja utskriftsmetod för rastrering (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild). För PDFoch XPS-filer kan du ange [Upplösning] eller [Toning] för respektive bilddatatyp i ett och samma dokument:
[Text], [Grafik] och [Bild].
[Felspridning]
När du markerar den här kryssrutan väljer du ett läge som är lämpligt för att skriva ut
data med text och fina linjer eller kurvlinjer i CAD-data osv. Det gäller för alla
bilddatatyper och du kan därför inte välja [Upplösning] eller [Toning].
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder
[Felspridning].
[Upplösning]
Skapar ett tydligt tryck med skarpa textkonturer. Det här är lämpligt för att skriva ut
text och fina linjer.
[Toning]
Skriver ut graderingar och konturer med mjuka övergångar. Det här är lämpligt för att
skriva ut figurer och grafik som innehåller graderingar.
[Felspridning]
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CADdata osv.
110
Skriva ut ett dokument
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder
[Felspridning].
[Avancerad utjämning]
Gör inställningar för utjämningsläget som ger mjukare konturer vid utskrift av linjer, figurer och text.
[Av]
Gör ingen utjämning.
[Utjämning 1]
Ger mjukare konturer vid utskrift av linjer, figurer och text.
[Utjämning 2]
Konturer blir mjukare än med [Utjämning 1].
[Grafik]
När den här kryssrutan är markerad används utjämningsläget på linjer och figurer när
[Utjämning 1] eller [Utjämning 2] anges.
[Text]
Om du markerar kryssrutan används utjämningsläget för text när [Utjämning 1] eller
[Utjämning 2] anges.
111
Skriva ut ett dokument
[Färginställningar]
[Färgläge]
Ange om du ska skriva ut i färg eller i svartvitt.
[Auto (färg/svartvitt)]
Väljer automatisk utskrift i färg eller svartvitt beroende på typ av dokument.
[Svartvitt]
Skriver ut i svartvitt även om dokumentet är i färg.
[Färgat]
Färgutskrift.
112
Skriva ut ett dokument
[Matchningsläge]
Välj bearbetningsläge för färgutskrift.
[ICC-profil]
Använd en profil för färgmatchning.
[Gamma]
Gör färgkorrigering genom att ange ett gammavärde för justering av ljusstyrkan.
[RGB källprofil]
Välj en profil för RGB-data som är lämplig för den bildskärm du använder. För XPS-filer kan du ange den här
inställningen för respektive bilddtyp i ett och samma dokument: [Text], [Grafik] och [Bild].
[sRGB v3.0 (Canon)]
En RGB-profil används som liknar medelprofilen för de flesta bildskärmar till
Windows-datorer. Om du använder en skärm som stöder RGB kan du skriva ut
färger som ligger nära de nyanser du ser på skärmen.
[Canon HDTV gamma 1.5 till 2.4
Monitor]
Om du vill justera ljusstyrkan efter att ha gjort en jämförelse mellan de
utskrivna färgerna och färgerna på bildskärmen ska du göra en lämplig
inställning här. Ju högre värde, desto mörkare blir de utskrivna färgerna.
[Inget]
Gör en färgseparering från RGB-data till CMYK utan att använda någon RGBkällprofil.
● Den här inställningen är tillgänglig för XPS-filer när [Matchningsläge] är inställt på [ICC-profil].
[CMYK simuleringsprofil]
Du kan välja att simulera målet vid utskrift av CMYK-data. Maskinen konverterar CMYK-data till en
enhetsberoende CMYK-färgmodell i enlighet med det valda simuleringsmålet.
[JapanColor(Canon)]
Använd JapanColor-profilen. Utskriften görs i färger som ligger nära japansk
utskriftsstandard.
[U.S. Web Coated v1.00 (Canon)] Använd U.S. Web Coated-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära
amerikansk utskriftsstandard.
[Euro Standard v1.00 (Canon)]
Använd Euro Standard-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära europeisk
utskriftsstandard.
[Inget]
Skriver ut CMYK-data med en enhetsberoende CMYK-färgmodell utan att använda
en CMYK-simuleringsprofil.
● När du anger [Inget] kan mörka färggraderingar försvinna, beroende på data.
[Utmatningsprofil]
Du kan välja lämpliga profiler för data som du ska skriva ut. För PDF- och XPS-filer kan du ange den här
inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument: [Text], [Grafik] och [Bild].
[Normal]
Färgmatchning görs så att data skrivs ut i färger som ligger nära de färger som visas
på bildskärmen.
113
Skriva ut ett dokument
[Photo]
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi.
[TR Normal]
Färgmatchning görs så att data skrivs ut med färger som ligger nära de som visas på
bildskärmen med god kontroll över tonerblödning i text och fina linjer.
[TR Photo]
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi med god kontroll över
tonerblödning i text och fina linjer.
● Den här inställningen är tillgänglig för XPS-filer när [Matchningsläge] är inställt på [ICC-profil].
[Matchningsmetod]
Ange vilket element som ska prioriteras framför andra vid färgmatchning med [RGB källprofil]. För XPS-filer
kan du ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument: [Text], [Grafik] och [Bild].
[Perceptuell]
Matchningen görs med prioriteringen perceptuell.
[Mättnad]
Matchningen görs med prioriteringen färgmättnad.
[Kolorimetri]
Matchningen görs så att färgskillnader mellan original och utskrifter minimeras.
[Använd gråskaleprofil]
När den här kryssrutan är markerad konverteras grå data till CMYK-data enligt enhetens gråskaleprofil.
● Utskrifter kan göras med enbart K-toner (svart) beroende på inställningen för [Utmatningsprofil] eller
[Använd Enbart svart text].
[Använd Enbart svart text]
När du markerar den här kryssrutan skrivs svart text ut med enbart K-toner (svart). Till skillnad från när du
skriver ut med färgtoner (CMY) förekommer inga hyssjningar med färger runt kanterna. Det är lämpligt att
använda den här inställningen som standardinställning.
[Svart övertryck]
Ange hur utskriften ska göras när svart text överlappar en bakgrund eller en figur i färg och inställningen
[Använd Enbart svart text] har valts. När du markerar den här kryssrutan skrivs först den färgade
bakgrunden eller figuren ut. Därefter skrivs den svarta texten ut ovanpå bakgrunden eller figuren och endast
K-toner (svart) används. När kryssrutan är avmarkerad skrivs först data ut med den svarta texten utskuren ur
den färgade bakgrunden eller figuren och utskärningen lämnas i vitt. Därefter skrivs den svarta texten ut på
det vita området.
● När kryssrutan är avmarkerad kan utskriften bli svagare eller texten omges av vita kanter.
[Utför kompositövertryck]
Om du markerar kryssrutan kommer CMYK-data som anges för överskrivning att skrivas över som
sammansatta data.
● När [CMYK simuleringsprofil] anges till något annat än [Inget] görs ingen överskrivning ens om den här
kryssrutan är markerad.
114
Skriva ut ett dokument
[Ljusstyrka]
Det går att justera ljusstyrkan i hela bilden i steg om 5 %. Lägre värden ger ljusare bild.
[Gammakorrigering]
Ljusstyrkan kan justeras så att ljusstyrkan i de ljusaste och mörkaste partierna i originalet inte påverkar
utskriften. [1.4] är standardinställning (ingen korrigering). Utskriften blir mörkare ju högre inställningsvärdet
är. Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument: [Text], [Grafik] och
[Bild].
● Den här inställningen är tillgänglig när [Matchningsläge] är inställt på [Gamma].
[Photo Optimizer PRO]
När du markerar den här kryssrutan görs utskriften med automatisk korrigering av kontrast, färgbalans,
färgmättnad och gradering i bilden.
[Ta bort röda ögon]
"Röda ögon" är ett fenomen som uppstår vid fotografering med blixt. Människors ögon blir onaturligt röda.
Ange om röda ögon ska automatiskt identifieras och korrigeras på bilder så att de skrivs ut med normal färg.
Markera kryssrutan och välj korrigeringsnivå under [Nivå för korrigering av röda ögon].
[Ljusare ansikte]
På bilder där människors ansikten blir onaturligt mörka på grund av motljus eller underexponering kan du
ange att hela bildens ljusstyrka ska korrigeras vid utskriften så att ansikten i motivet blir naturligt ljusa.
Markera kryssrutan och ange korrigeringsnivå under [Nivå för ljuskorrigering].
[Konvertera gråskala]
Du kan välja konverteringsmetod för färg till svartvitt. För XPS-filer kan du ange konverteringsmetod för
respektive bilddatatyp: [Text], [Grafik] och [Bild].
[sRGB]
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa en mjuk gradering som stämmer
överens med färgerna.
[NTSC]
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa ett utseende som motsvarar TVbilder (NTSC).
[Enhetligt RGB]
Färgdata konverteras till svartvita data för att överensstämma med RGB-nivåer
baserade på endast ljusstyrka.
● Den här inställningen är tillgänglig när [Färgläge] är inställt på [Svartvitt].
[Gråkompensering]
Vid utskrift av svarta eller grå data när färginformationen definieras enligt R=G=B kan du välja att enbart
använda svart toner (K). Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument:
[Text], [Grafik] och [Bild].
● När du anger den här inställningen till [Av] görs utskriften med toner i de fyra färgerna CMYK.
115
Skriva ut ett dokument
[Inst för utskrift]
[Kopior]
Ange antal kopior.
[Pappersformat]
Ange formatet på papperet som du ska skriva ut på.
● När du ska skriva ut en PDF- eller XPS-fil anger du [Auto] så att optimalt pappersformat väljs automatiskt.
Om inget optimalt format kan bestämmas väljs pappersformatet som har angetts i
<Standardpappersformat> ( Stand. pappersform(P. 473) ).
[Papperstyp]
Ange papperstypen som du ska skriva ut på.
[Manuell matning]
Om du markerar kryssrutan skrivs dokumentet endast ut på det papper som har fyllts på i
multiutmatningsfacket.
[Förstora/förminska för att anpassa till pappersformat]
Om du markerar kryssrutan förstoras eller förminskas utskrifter beroende på papperets
Utskriftsområde(P. 554) . Utskrifter förstoras och förminskas utan att det ursprungliga bildförhållandet
ändras.
116
Skriva ut ett dokument
● Om [Pappersformat] är inställt på [Auto] är den här inställningen inte tillgänglig.
[Bildriktning]
Ange utskriftsorientering för bilden.
[Auto]
Utskriftsorienteringen bestäms automatiskt beroende på bildens bredd och höjd.
[Vertikalt]
Välj det här alternativet när du skriver ut en bild med stående långsida.
[Horisontellt]
Välj det här alternativet när du skriver ut en bild med liggande långsida.
● Om den angivna inställningen i [Vertikalt] eller [Horisontellt] inte överensstämmer med bildens
orientering skrivs en förminskad bild ut.
[Utskriftsposition]
Ange utskriftspositionen för bilden.
[Auto]
Om TIFF-data innehåller information som anger utskriftsposition skrivs bilden ut
enligt informationen. I annat fall skrivs den ut mitt på papperet. JPEG-data skrivs alltid
ut mitt på papperet.
[Mitten]
Bilder skrivs ut mitt på papperet.
[Övre vänstra]
Bilder skrivs ut längst upp till vänster.
[Zoom]
Aktivera eller inaktivera förstoring/förminskning av bilder. Utskrifterna förstoras eller förminskas med
bibehållet bildförhållande.
[Av]
När bilden är inom papperets
Utskriftsområde(P. 554) skrivs den ut i
originalstorlek. När bilden är större än utskriftsområdet förminskas utskriften.
[Auto]
Förstoringar eller förminskningar skrivs ut beroende på papperets utskriftsområde.
[Förstora utskriftsyta]
Om du markerar kryssrutan skrivs bilden ut så att Utskriftsområde(P. 554) utökas till storleken på
papperet. Delar av bilden kan saknas vid kanterna på papperet och papperet kan fläckas beroende på
originalet.
[Skriv ut 2-sidigt]
Markera kryssrutan för att skriva ut på båda sidor av papperet.
[Plats för bindning]
Ange om bindningen av utskrifterna med t.ex. en häftapparat ska göras på lång- eller kortsidan.
Utskriftsriktningen anpassas till den angivna bindningspositionen. Du kan även ange en bindningsmarginal
( Fästmarginal(P. 355) ).
117
Skriva ut ett dokument
[Långsida]
Utskrifter binds på långsidan.
[Kortsida]
Utskrifter binds på kortsidan.
[Visa varningar]
Du kan ange hur enheten ska fungera när fel uppkommer.
[Skriv ut]
Felinformation skrivs ut men ingen bild.
[Panel]
Ingen bild skrivs ut och felinformation visas på kontrollpanelen.
[Av]
Ingen bild skrivs ut och inget fel visas.
[N på 1]
Ange om flera sidor ska skrivas ut på ett enda ark i tur och ordning. Välj t.ex. [4 på 1] när du vill skriva ut fyra
sidor på samma ark.
● Om [Pappersformat] är inställt på [Auto] är den här inställningen inte tillgänglig.
[Sidordning]
Välj layout för sidordningen.
[Efterbehandling]
Ange sorteringsmetod för utskrifter när du skriver ut flersidiga dokument. Det här inställningsalternativet
visas när du sätter i SD-kortet.
[Av]
Utskrifterna sorteras inte. Angivet antal kopior skrivs ut för respektive sida. Om du
t.ex. skriver ut tre kopior av ett fyrsidigt dokument kommer utskrifterna att sorteras i
följande sidordning: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
118
Skriva ut ett dokument
[Sortera]
Utskrifterna grupperas i hela uppsättningar i sidordning. Om du till exempel skriver ut
tre kopior av ett fyrsidigt dokument kommer utskrifterna att sorteras i följande
sidordning: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Kommentarsutskrift]
Ange om kommentarer ska skrivas ut eller inte.
[Auto]
Kommentarer i PDF-filen skrivs ut.
[Av]
Kommentarer skrivs inte ut.
[Lagra i låda]
Du kan lagra ett dokument på SD-kortet som sitter i enheten utan att skriva ut. Markera kryssrutan för att
lagra dokumentet i brevlådan som anges i [Lådnummer (00-99)]. Du kan skriva ut dokument från brevlådan
valfritt antal gånger. Information om hur du skriver ut ett dokument finns i Skriva ut ett dokument som
har lagrats i enheten(P. 98) . Det här inställningsalternativet visas när du sätter i SD-kortet.
LÄNKAR
Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)(P. 106)
119
Skriva ut ett dokument
Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)
6103-01U
Med e-postutskrift kan du skriva ut meddelanden och bifogade bildfiler som tagits emot från POP3-servern utan att
använda en dator. E-post kan tas emot manuellt eller automatiskt i regelbundna intervall. När SMTP-protokollet
används skrivs sådan e-post ut som skickas direkt till enheten och inte via e-postserver.
Ange inställningar för e-postutskrift(P. 120)
Hämta e-post manuellt(P. 124)
● När du anger inställningen <TIFF Spooler> på inställningsmenyn till <På> sparas data temporärt på enheten
eller SD-kortet innan de skrivs ut. Det minskar risken för fel. TIFF Spooler(P. 415)
Ange inställningar för e-postutskrift
I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för att ta emot och skriva ut e-postmeddelanden på enheten.
Använd en dator när du anger inställningar för att ta emot e-post och enhetens kontrollpanel när du anger
inställningar för att skriva ut e-post.
Från datorn
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
[Utskriftsinställningar för e-post].
120
Starta
Skriva ut ett dokument
4
Klicka på [Redigera].
5
Ange inställningarna för e-postutskrift.
När du skriver ut e-post via en POP3-server
När e-postmottagningen startar skrivs alla e-postmeddelanden som finns i brevlådan på e-postservern ut. Om
du skickar e-postmeddelanden och vill skriva ut dessa på enheten i förväg kan du skriva ut e-post automatiskt i
regelbundna intervall eller skriva ut all lagrad e-post vid valfria tidpunkter.
● Det är lämpligt att använda e-postadressen enbart för e-postutskrift eftersom all e-post som tas emot på
enheten raderas från e-postservern.
Användningsvillkor för POP3-protokoll
● POP3-servern måste ha stöd för UIDL-kommandon. Nätverks- eller serveradministratören kan lämna mer
information.
121
Skriva ut ett dokument
[POP3-servernamn]
Ange namnet eller IP-adressen för servern för inkommande e-post.
[POP3-användarnamn]
Ange alfanumeriska tecken för användarnamnet som används för att ansluta till e-postservern.
[Ange/ändra lösenord]
När du vill ange ett lösenord för att ansluta till e-postservern markerar du kryssrutan och anger lösenordet
med alfanumeriska tecken i textrutan [Lösenord]. Ange samma lösenord som bekräftelse i textrutan
[Bekräfta].
[POP3-sändintervall]
Ange intervallet för att automatiskt ansluta till e-postservern i minuter. Nya e-postmeddelanden i brevlådan
på e-postservern tas emot automatiskt och skrivs ut i angivna tidsintervall. Du kan även ange den här
inställningen med <POP3-mott.intervall> på kontrollpanelens inställningsmeny ( POP3mott.intervall(P. 351) ).
Förhindra att e-post tas emot automatiskt
● Ange [POP3-sändintervall] till [0]. Om [0] är inställt måste du ta emot e-post manuellt.
manuellt(P. 124)
Hämta e-post
[POP3-mottagning]
Markera kryssrutan för att aktivera e-postutskrift från POP3-servern. Du kan även ange den här inställningen
med <POP3-mottagning> på kontrollpanelens inställningsmeny ( POP3-mottagning(P. 351) ).
[Portnummer för POP3-server]
Ange portnumret för servern för inkommande e-post.
När du använder e-postutskrift och SMTP-protokoll
Om e-post skickas till enheten via SMTP skriver enheten direkt ut mottagen e-post. Aktivera funktionen när du
vill vidarebefordra fax-dokument från Canon multifunktionsskrivare till den här enheten och skriva ut dem på
enheten ( Vidarebefordra faxdokument från Canons multifunktionsskrivare(P. 124) ).
[SMTP-M]
Markera kryssrutan för att aktivera e-postutskrift via SMTP-protokollet. Du kan även ange den här
inställningen med <SMTP-M> på kontrollpanelens inställningsmeny ( SMTP-M(P. 351) ).
[Portnummer för SMTP-server]
122
Skriva ut ett dokument
Ange portnumret för SMTP-servern för inkommande e-post.
6
Klicka på [OK].
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Från kontrollpanelen
8
Ange de övriga inställningar för e-postutskrift som behövs.
Ange om e-postmeddelanden ska skrivas ut eller inte.
Skriv ut e-posttext(P. 416)
Du kan begränsa antalet sidor av ett e-postmeddelande som ska skrivas ut.
Begr. e-postutskrift(P. 416)
Du kan ange inställningar för att skriva ut bifogade bildfiler.
Bildriktning(P. 413)
Zoom(P. 414)
Utskriftsposition(P. 414)
TIFF Spooler(P. 415)
Visa varningar(P. 415)
Förstora utskr. yta(P. 417)
123
Skriva ut ett dokument
RGB-källprofil(P. 417)
CMYK-sim.profil(P. 418)
Utmatningsprofil(P. 418)
Matchningsmetod(P. 419)
Rastrera(P. 419)
Fotokorr. (end färg)(P. 420)
Konvertera gråskala(P. 422)
Ange om fel vid e-postutskrift ska visas eller inte.
Visa varningar(P. 317)
Hämta e-post manuellt
Om e-postutskrift från POP3-servern har aktiverats kan du även hämta och skriva ut e-postmeddelanden manuellt.
Om du vill ansluta till e-postservern innan du tar emot e-post automatiskt, eller om enheten är konfigurerad för att
förhindra automatisk hämtning av e-post, gör du på nedanstående sätt för att hämta e-post manuellt.
1
Tryck på
(
).
● Enheten fungerar inte när den är offline ens om du trycker på
(
). Aktivera enhetens online-läge.
Online knapp(P. 26)
2
Använd
3
Välj <Mottagen e-post> och tryck på
4
Välj <Ja> och tryck på
/
för att välja <E-postutskr. verktyg> och tryck på
.
.
.
➠ Enheten är ansluten till e-postservern. E-postutskrift startas för eventuella nya e-postmeddelanden i
brevlådan på servern.
Vidarebefordra faxdokument från Canons multifunktionsskrivare
Aktivera SMTP RX på den här enheten. Ange sedan IP-adressen till enheten som I-faxadress på
multifunktionsskrivaren som är källan. Vidarebefordrade faxdokument skrivs ut omedelbart när de tas emot.
● Bifogade filer kan endast skrivas ut om de är i TIFF-format. Endast en TIFF-fil kan skrivas ut per
faxdokument.
124
Skriva ut ett dokument
● Det går inte att ta emot faxdokument när tonerpatronen är nästan tom. Faxdokument som inte kan tas
emot på den här enheten skrivs ut på multifunktionsskrivaren som är källan.
● Filstorleken på TIFF-filer som kan skrivas ut är max. 100 MB per fil om det finns ett SD-kort (tillbehör)
installerat på enheten.
LÄNKAR
Kontrollera historik över dokument(P. 297)
Logg över mottagen e-post(P. 522)
125
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Kan bekvämt användas med en
mobil enhet
Kan bekvämt användas med en mobil enhet ................................................................................ 127
Ansluta till en mobil enhet ............................................................................................................................... 128
Använda enheten via program ......................................................................................................................... 129
Använda AirPrint .......................................................................................................................................... 130
Skriva ut med AirPrint ............................................................................................................................ 134
Om AirPrint inte kan användas .............................................................................................................. 137
Använda Google Cloud Print ........................................................................................................................ 138
Fjärrstyra enheten ............................................................................................................................................ 142
126
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
6103-01W
Om du använder enheten tillsammans med en mobil enhet, t.ex. en smartphone eller surfplatta, är det enkelt att
skriva ut med hjälp av lämpliga program. Du kan även använda en mobil enhet för att fjärrstyra enheten, kontrollera
utskriftsstatus och ändra enhetens inställningar.
Ansluta till en mobil enhet(P. 128)
Använda enheten via program(P. 129)
Fjärrstyra enheten(P. 142)
127
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Ansluta till en mobil enhet
6103-01X
Anslut en mobil enhet till den här enheten via en trådlös nätverksrouter. Anvisningar om hur du konfigurerar den
trådlösa routern och mobila enheter finns i deras handböcker. Även tillverkarna kan lämna mer information.
● Trådlös nätverksrouter medföljer inte enheten. Ha en sådan till hands om det är nödvändigt.
128
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Använda enheten via program
6103-01Y
Använd program för att skriva ut och genomföra andra åtgärder från den mobila enhet som är ansluten till den här
enheten. Olika program, vissa exklusiva för Canon, stöds. Använd program som passar din utrustning, miljö m.m.
◼ Använda Canon PRINT Business
Det här programmet används för att bl.a. skriva ut från mobila enheter med stöd för iOS/Android. Vid utskrift är det
inte nödvändigt att utföra åtgärder på den här enheten. Mer information om vilka operativsystem som stöds, metoder
för detaljerade inställningar och tillvägagångssätt finns i programmets Hjälp och på Canons webbplats (https://
global.canon/gomp/).
● Det är kostnadsfritt att ladda ned Canon PRINT Business, men du betalar för internetanslutningen.
◼ Skriva ut med Canon Print Service
Det är enkelt att skriva ut från menyn med appar som stöder utskriftssystemet för Android. Mer information om vilka
operativsystem som stöds och detaljerade inställningar och tillvägagångssätt finns på Canons webbplats (https://
global.canon).
◼ Utskrift med Mopria®
Den här enheten har även stöd för Mopria®. Med Mopria® kan du skriva ut från mobila enheter, med stöd för Android,
av olika modell och från olika tillverkare genom att använda gemensamma rutiner och gemensamma inställningar.
Anta t.ex. att du brukar använda Mopria®-kompatibla skrivare från olika tillverkare eller att det finns en skrivare med
stöd för Mopria® på en plats du besöker. Du kan då skriva ut utan att behöva installera de särskilda program som
gäller för tillverkaren eller modellen. Mer information om modeller och systemkrav finns på http://www.mopria.org.
Bekräfta inställningarna för Mopria®
Logga in på fjärranvändargränssnittet i systemhanteringsläge ( Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287) ) [Inställningar/Registrering] [Nätverk] [Mopriainställningar] [Redigera] Kontrollera att kryssrutan [Använd Mopria] är markerad [OK]
◼ Utskrift med Google Cloud Print
Du kan använda program och tjänster som stöder Google Cloud Print från en dator eller mobil enhet utan att använda
en skrivardrivrutin. Använda Google Cloud Print(P. 138)
129
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Använda AirPrint
6103-020
Du kan skriva ut utan att använda skrivardrivrutinen genom att skicka utskriftsdata från Apple-enheter.
AirPrint-inställningar
Konfigurera AirPrint-inställningar(P. 130)
Visa skärmen för AirPrint(P. 132)
Funktioner hos AirPrint
Skriva ut med AirPrint(P. 134)
Felsökning
Om AirPrint inte kan användas(P. 137)
Konfigurera AirPrint-inställningar
Du kan registrera information, däribland namn på enheten och installationsplats, som används för identifiering av
enheten. Du kan även inaktivera AirPrint-funktionen för enheten. Använd Fjärranvändargränssnittet för att ändra
dessa inställningar.
1
2
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
● Om du använder en mobil enhet, till exempel iPad, iPhone eller iPod touch, läser du "klicka" som "tryck" i det
här avsnittet.
3
Klicka på [Nätverk]
[AirPrint-inställningar].
130
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
4
Klicka på [Redigera].
5
Ange de önskade inställningarna och klicka på [OK].
[Använd AirPrint]
Markera kryssrutan för att aktivera AirPrint. För att avaktivera AirPrint avmarkerar du kryssrutan.
[Namn på skrivare]/[Plats]/[Latitud]/[Longitud]
131
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Ange namn och installationsplats som hjälper dig att identifiera den här enheten när Apple-enheten
används. Den här informationen är praktisk om du har flera AirPrint-skrivare.
Om du markerar kryssrutan [Använd AirPrint]
Följande inställningar anges till <På> automatiskt.
● <mDNS-inställningar> med IPv4 och IPv6
● <HTTP>
Konfigurera DNS(P. 180)
Inaktivera HTTP-kommunikation(P. 247)
● <IPP-utskrift>
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
Om du ändrar [Namn på skrivare]
● Om du ändrar [Namn på skrivare] är det redan är angett kan det hända att du inte längre kan skriva ut
från den Mac som hittills har gått att använda för utskrift. Denna situation uppstår eftersom <mDNSnamn> ( Konfigurera DNS(P. 180) ) för IPv4 också ändras automatiskt. Lägg i så fall till enheten till Mac
igen.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera och inaktivera AirPrint på kontrollpanelens inställningsmeny.
(
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<AirPrint>
<Av> eller <På>
Visa skärmen för AirPrint
Du kan visa skärmen för AirPrint, där du inte bara kan se AirPrint-inställningarna utan även information om
förbrukningsartiklar som t.ex.papper och tonerpatron. Du kan också ange säkerhetsfunktionsinställningar (
Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253) ).
1
Klicka på [Systeminställningar] i Dock på skrivbordet
2
Välj skrivaren och klicka på [Alternativ och förbrukning].
3
Klicka på [Visa Skrivarswebsida].
4
Logga in i Fjärranvändargränssnittet.
[Skrivare och skannrar].
● För att ändra AirPrint-inställningarna loggar du in i systemhanteringsläge.
➠ Den särskilda AirPrint-sidan visas.
132
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Varumärken
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder. AirPrint och logotypen AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc.
133
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Skriva ut med AirPrint
6103-021
Du behöver inte nödvändigtvis använda en dator för att skriva ut e-post, foton, webbsidor och andra dokument. Med
AirPrint kan du skriva ut direkt från Apple-enheter såsom iPad, iPhone och iPod touch.
Skriva ut från iPad, iPhone eller iPod touch(P. 134)
Skriva ut från Mac(P. 135)
Systemkrav
För att skriva ut med AirPrint behöver du en av följande Apple-enheter.
● iPad (alla modeller)
● iPhone (3GS eller senare)
● iPod touch (3:e generationen eller senare)
● Mac (Mac OS X 10.7 eller senare)*
* OS
X 10.9 eller senare om du använder USB-anslutning.
Nätverksmiljö
Du behöver en av följande miljöer.
● Apple-enheten och enheten är anslutna till samma nätverk.
● Mac och enheten är anslutna via USB.
När du använder USB-anslutning
● Välj <Mac OS>.
OS på USB-ansl dator(P. 326) för <OS på USB-ansl dator>.
Skriva ut från iPad, iPhone eller iPod touch
1
Kontrollera att enheten är påslagen och att den är ansluten till din Apple-enhet.
● Se "Komma igång" om hur du kontrollerar detta.
Handböcker och deras innehåll(P. 583)
2
Från programmet på Apple-enheten trycker du på
3
Tryck på [Skriv ut] i listrutan.
134
för att visa menyalternativen.
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
4
Välj den här enheten i [Skrivare] på [Skrivaralternativ].
● De skrivare som är anslutna till nätverket visas. Välj den här enheten i det här steget.
● [Skrivaralternativ] visas inte i program som inte stöder AirPrint. Du kan inte skriva ut från sådana program.
5
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
● De tillgängliga inställningarna och pappersstorlekarna är olika beroende på vilket program du använder.
6
Tryck på [Skriv ut].
➠ Utskriften startar.
Kontrollera utskriftsstatus
● Tryck på Hem-knappen på Apple-enheten två gånger under utskrift
tryck på [Skriv ut].
Skriva ut från Mac
1
Kontrollera att enheten är påslagen och att den är ansluten till din Mac.
● Se "Komma igång" om hur du kontrollerar detta.
Handböcker och deras innehåll(P. 583)
2
Lägg till enheten till Mac från [Systeminställningar]
3
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
[Skrivare och skannrar].
● Hur du öppnar dialogrutan kan variera beroende på vilket program du använder. Mer information finns i
användarhandboken till det aktuella programmet.
4
Välj den här enheten i utskriftsdialogrutan.
● Skrivarna som är anslutna till Mac visas. Välj den här enheten i detta steg.
5
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
● De tillgängliga inställningarna och pappersstorlekarna är olika beroende på vilket program du använder.
6
Klicka på [Skriv ut].
135
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
➠ Utskriften startar.
136
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Om AirPrint inte kan användas
6103-022
Om AirPrint inte kan användas försök med följande lösningar.
● Kontrollera att enheten är påslagen. Om enheten är påslagen stänger du först av den, väntar i minst 10 sekunder
och slår sedan på den igen för att kontrollera om problemet är löst.
● Kontrollera att inga felmeddelanden visas på enheten.
● Se till att Apple-enheterna och enheten är anslutna till samma nätverk. Om maskinen är påslagen kan det ta flera
minuter innan enheten är klar för kommunikation.
● Kontrollera att Bonjour är aktiverat på din Apple-enhet.
● Kontrollera att enheten har ställts in för att aktivera utskrift från en dator, även om inget avdelnings-ID och
lösenord anges. Blockera jobb när avdelnings-ID är okänt(P. 221)
● Kontrollera att papper är ifyllt i enheten och att enheten har tillräckligt med toner.
AirPrint(P. 132)
137
Visa skärmen för
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Använda Google Cloud Print
6103-023
Google Cloud Print är en molnutskriftstjänst som gör det möjligt för en användare med Google-konto att skriva ut från
en Internet-ansluten smartphone, läsplatta eller dator med program som är kompatibla med Google Cloud Print. Till
skillnad från utskrift från en dator krävs inte någon skrivardrivrutin.
Kontrollera enhetsinställningarna(P. 138)
Ändra inställningar för Google Cloud Print(P. 138)
Registrera enheten med Google Cloud Print(P. 139)
● När du registrerar enheten eller när du använder Google Cloud Print för att skriva ut dokument, måste du
kunna ansluta enheten till Internet. Du ansvarar också för att betala alla Internetanslutningsavgifter.
● Du kanske inte kan använda den här funktionen i vissa länder och regioner.
● Google Cloud Print stöder inte utskrift från IPv6-adresser.
● För att du ska kunna använda Google Cloud Print måste du ha ett Google-konto. Om du inte har något konto
går du till Google-webbplatsen och skapar ett.
Kontrollera enhetsinställningarna
Innan du ställer in Google Cloud Print bör du kontrollera följande:
● Kontrollera att enheten har tilldelats en IPv4-adress och är ansluten till en dator över ett nätverk.
Ansluta till ett
trådbundet nätverk(P. 147)
● Kontrollera att inställningarna för datum och tid är korrekta.
Datum-/tidsinst.(P. 323)
● Om Hantering av avdelnings-ID har aktiverats, kontrollerar du att enheten har ställts in för att aktivera utskrift från
en dator även om inget avdelnings-ID och ingen PIN-kod anges.
Blockera jobb när avdelnings-ID är
okänt(P. 221)
Ändra inställningar för Google Cloud Print
Aktivera Google Cloud Print-funktionen för enheten. Du kan även avaktivera Google Cloud Print-funktionen för
enheten.
1
Tryck på
(
).
138
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
2
Använd
● Tryck på
/
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <Google Cloud Print> och tryck på
4
Välj <Anv. molnutskrift> och tryck på
5
Välj <Av> eller <På> och tryck på
.
.
.
Registrera enheten med Google Cloud Print
Om du registrerar enheten med Google Cloud Print kan du skriva ut från var som helst.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
[Inställningar för Google Cloud Print].
139
Starta
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
4
Klicka på [Registrera] i [Registreringsstatus].
Om [Registrera] inte finns tillgängligt
● Du behöver aktivera Google Cloud Print. Klicka på [Redigera], markera kryssrutan [Använd Google Cloud
Print] och klicka sedan på [OK].
Omregistrera enheten
● Om du vill registrera om enheten om ägaren har ändrats eller av andra orsaker, avregistrerar du enheten
och sedan registrerar den igen.
5
Klicka på länken för den webbadress som visas för [URL för registrering].
140
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
6
Följ anvisningarna på skärmen för registrera enheten.
➠ Nu går det att skriva ut från program som stöder Google Cloud Print, t.ex. Google Chrome™.
● Gå till webbplatsen för Google Cloud Print om du vill ha information om aktuella program som har stöd
för Google Cloud Print.
Registrera från en mobil enhet eller Google Chrome
Du kan även registrera enheten från en mobil enhet eller Google Chrome. Följande bekräftelseskärm visas på
enheten innan registreringen slutförs. Utför
<Ja>
för att avsluta registreringen.
● Du måste visa huvudskärmen för att kunna registrera. Tryck på
(
) för att öppna
huvudskärmen och fortsätt sedan till registreringen.
● Information om registreringsproceduren finns i användarhandboken för din mobila enhet eller på
webbsidan för Google Cloud Print.
141
Kan bekvämt användas med en mobil enhet
Fjärrstyra enheten
6103-024
Du kan använda fjärranvändargränssnittet från en webbläsare installerad på din mobila enhet. På så sätt kan du
kontrollera enhetens status och ange enhetens inställningar från din mobila enhet. Observera att
fjärranvändargränssnittet inte visas korrekt på alla enheter och i alla miljöer.
Starta Fjärranvändargränssnittet med en mobil enhet
Skriv enhetens IP-adress i webbläsaren och starta Fjärranvändargränssnittet. Kontrollera IP-adressen som är inställd
på enheten i förväg ( Utskrift av nätverksstatus(P. 520) ). Om du har frågor, vänd dig till din
nätverksadministratör.
1
Starta webbläsaren på din mobila enhet.
2
Skriv "http://(enhetens IP-adress)/" i adressfältet.
● Om du vill använda en IPv6-adress skriver du IPv6-adressen inom hakparenteser (exempel: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
LÄNKAR
Använda Fjärranvändargränssnitt(P. 286)
142
Nätverk
Nätverk
Nätverk ................................................................................................................................................................ 144
Ansluta till ett nätverk ...................................................................................................................................... 145
Ansluta till ett trådbundet nätverk ................................................................................................................ 147
Ange IP-adress ............................................................................................................................................. 149
Ange IPv4-adress ................................................................................................................................... 150
Ange IPv6-adresser ................................................................................................................................ 154
Konfigurera enheten för utskrift från datorer ................................................................................................ 158
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner ...................................................................................... 159
Aktivera IPP/IPPS ................................................................................................................................... 165
Ställa in skrivarserver ................................................................................................................................... 172
Konfigurera enheten för nätverksmiljön ........................................................................................................ 176
Konfigurera Ehternet-inställningar ............................................................................................................... 177
Ange väntetid innan enheten ansluts till ett nätverk .................................................................................... 179
Konfigurera DNS .......................................................................................................................................... 180
Konfigurera WINS ......................................................................................................................................... 186
Konfigurera SNTP ......................................................................................................................................... 189
Övervaka och styra enheten med SNMP ....................................................................................................... 192
Konfigurera inställningar i programvaran för enhetshantering .................................................................... 197
Konfigurera SMB .......................................................................................................................................... 201
Ange inställningar för utskrift på datorn ................................................................................................ 204
143
Nätverk
Nätverk
6103-025
Enheten har utformats för att kunna användas flexibelt i en mängd olika miljöer, och den innehåller förutom
grundläggande nätverksfunktioner även avancerad teknik. Om du inte är nätverksexpert behöver du inte oroa dig
eftersom enheten också är bekväm och lätt att använda. Koppla av och gå vidare med nätverksinställningen ett steg i
taget.
◼ Ansluta till en dator/visa enhetens nätverksinställningar
Ansluta till ett nätverk(P. 145)
◼ Inställningar för utskrift
Konfigurera enheten för utskrift från datorer(P. 158)
◼ Anpassa enheten för mer praktisk nätverksanvändning
Konfigurera enheten för nätverksmiljön(P. 176)
144
Nätverk
Ansluta till ett nätverk
6103-026
Enheten kan anslutas till ett nätverk via trådbundet LAN. En unik IP-adress krävs. Kontakta din Internet-leverantör eller
nätverksadministratör om du behöver information om IP-adressinställningar.
● Om enheten är ansluten till ett oskyddat nätverk kan obehöriga få tag i privat information.
● Nätverkskabel eller router medföljer inte enheten. Ha dem till hands om det är nödvändigt.
◼ Innan du börjar
Gör så här för att ansluta enheten till ett nätverk.
Kontrollera datorinställningarna.
● Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket. Om du behöver mer information läser
du handboken till de enheter som du använder eller också kontaktar du enhetens
tillverkare.
● Kontrollera att nätverksinställningarna har angetts på datorn. Om nätverket inte har
ställts in på rätt sätt kan du inte använda enheten på nätverket, även om du gör
resten av nedanstående inställningar.
● Beroende på nätverket kanske du måste ändra inställningarna för
kommunikationsmetod (halvduplex/full duplex) eller Ethernet-typ (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T) ( Konfigurera Ehternet-inställningar(P. 177) ). Om du
vill
ha
mer
information
kontaktar
du
Internet-leverantören
eller
nätverksadministratören.
● Kontrollera enhetens MAC-adress.
MAC-adress(P. 350)
● Ansluta
till
ett
IEEE
autentisering(P. 267)
145
802.1X-nätverk
Konfigurera
IEEE
802.1X-
Nätverk
Anslut till ett trådbundet LAN.
Ansluta till ett trådbundet nätverk(P. 147)
Ange IP-adressen.
● När enheten levereras är Auto IP-funktionen aktiverad och en IP-adress hämtas
automatiskt. Det är inte säkert att den här funktionen kan användas i alla
nätverksmiljöer. I så fall måste du ange IP-adressen manuellt eller konfigurera så att
IP-adressen hämtas automatiskt via DHCP eller annat protokoll.
Ange IP-adress(P. 149)
146
Nätverk
Ansluta till ett trådbundet nätverk
6103-027
Anslut enheten till en dator via en router. Använd en nätverkskabel för att ansluta enheten till routern.
1
Anslut en nätverkskabel.
● Anslut enheten till en router med hjälp av en nätverkskabel.
● Tryck in kontakten tills den hamnar i rätt läge med ett klick.
2
Kontrollera att LNK-indikatorn (
) lyser.
● När LNK-indikatorn inte lyser kan det vara problem med den trådbundna nätverksanslutningen. Mer
information finns i "Felsökning (Vanliga frågor och svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
3
Ange IP-adressen.
Ange IP-adress(P. 149)
● När enheten levereras är Auto IP-funktionen aktiverad och en IP-adress hämtas automatiskt. Det är inte
säkert att den här funktionen kan användas i alla nätverksmiljöer. I så fall måste du ange IP-adressen
manuellt eller konfigurera så att IP-adressen hämtas automatiskt via DHCP eller annat protokoll.
147
Nätverk
LÄNKAR
Ansluta till ett nätverk(P. 145)
148
Nätverk
Ange IP-adress
6103-028
Om du vill ansluta enheten till ett nätverk krävs en unik nätverks-IP-adress. Det finns två olika versioner av IP-adresser:
IPv4 och IPv6. Konfigurera dessa inställningar beroende på vilken nätverksmiljö du har. Om du vill använda IPv6adresser måste du konfigurera inställningarna för IPv4-adressen.
149
Nätverk
Ange IPv4-adress
6103-029
1660-00W
Enhetens IPv4-adress kan vara automatiskt tilldelad av ett dynamiskt IPadressprotokoll, till exempel DHCP, eller manuellt angiven. När du ansluter enheten
till ett trådbundet nätverk måste du kontrollera att kontakterna på nätverkskabeln är
ordentligt anslutna till portarna ( Ansluta till ett trådbundet nätverk(P. 147) ).
Ange IPv4-adress
1
Tryck på
2
Använd
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <TCP/IP-inställningar>
4
Konfigurera IP-adressinställningar.
<IPv4-inställningar>
<IP-läge>.
<Auto>
Välj att en IP-adress ska tilldelas automatiskt via ett protokoll, t.ex. DHCP.
<Manuell>
Välj det här alternativet för att konfigurera IP-adressinställningarna genom att manuellt ange en IPadress.
Tilldela en IP-adress automatiskt
1
Välj <Auto> och tryck på
2
Välj <Protokoll> och tryck på
.
.
150
Nätverk
3
Välj <Använd DHCP>, <Använd BOOTP> eller <Använd RARP> och tryck på
.
● Du kan endast använda ett av protokollen DHCP, BOOTP och RARP. Om det valda protokollet anges till
<På> anges de två övriga protokollen automatiskt till <Av>.
4
Välj <På> och tryck på
5
Tryck på
6
Välj <Auto-IP> och tryck på
7
Välj <På> och tryck på
.
.
.
.
När du använder DHCP
Om du slår AV strömmen och sedan PÅ igen kommer enheten att tilldelas en annan IP-adress än förut. Det
kan förhindra utskrift. Om du använder DHCP ska du ange någon av följande inställningar efter att ha
rådfrågat nätverksadministratören.
● Konfigurera funktionen för dynamisk uppdatering av DNS
Konfigurera DNS(P. 180)
● Ange inställningar för DHCP-servern så att samma IP-adress alltid tilldelas
Om du inte vill använda DHCP/BOOTP/RARP för att tilldela en IP-adress
● Ange alla protokoll till <Av>. Om du anger <Använd DHCP>, <Använd BOOTP> eller <Använd RARP> till
<På> när det inte finns någon DCHP/BOOTP/RARP-server kommer enheten att använda tid och
kommunikationsresurser för att söka efter tillgängliga tjänster i nätverket trots att det inte behövs.
IP-adresser som har företräde
● IP-adresser som har tilldelats via DHCP/BOOTP/RARP åsidosätter den adress som hämtats via Auto-IP.
Ange en IP-adress manuellt
1
Välj <Manuell> och tryck på
2
Välj <IP-adressinställn> och tryck på
.
.
151
Nätverk
3
Ange IP-adress, delnätsmask och gatewayadress (eller standardgateway).
● Välj inställningsalternativ och tryck på
. Ange en adress och tryck på
.
Så här anger du adresser
● Använd
/
när du vill flytta till målfältet (ett inmatningsområde som begränsas av punkter) och
använda sifferknapparna för att öka/minska värdet.
Om du inte vet vilken IP-adress som ska anges
● IP-adressen kan kontrolleras i nätverkets routerinställningar.
tilldelas enheten(P. 152)
5
Gör en maskinvaruåterställning.
Fastställa IP-adress som ska
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Kontrollera om inställningarna är rätt
● Kontrollera att skärmen för fjärranvändargränssnittet kan visas på din dator.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Starta
Om du har bytt IP-adress efter installationen av skrivardrivrutinen
● Du behöver ange porten som ska användas på nytt. Mer information om hur du byter port finns i
handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
Fastställa IP-adress som ska tilldelas enheten
När du vill använda en fast IP-adress för enheten kan du fastställa IP-adressen på det sätt som visas nedan.
◼ Fastställa IP-adressen
En IP-adress består av fyra tal som avgränsas med punkt (.) (t.ex. 192.168.1.45). Varje tal måste finnas i
intervallet 0 - 255. I allmänhet är de tre första talen desamma som för routern eftersom dessa är gemensamma
för nätverket. Ange det sista talet (t.ex. 45 i 192.168.1.45) så att det är unikt för enheten.
152
Nätverk
◼ Kontrollera routerinställningarna
När du vill använda en fast IP-adress ska du kontrollera inställningarna för funktionen DHCP som har till uppgift
att ange IP-adresser automatiskt i nätverket. För att undvika dubbletter av IP-adresser måste du ange en IPadress som ligger utanför det intervall med IP-adresser som tilldelas med DHCP. Eftersom routern ofta fungerar
som DHCP-server kontrollerar du inställningarna för routern.
● Information om hur du öppnar routerns inställningsskärm finns i handboken till routern.
1
Öppna routerns inställningsskärm.
2
Kontrollera intervallet med IP-adresser som tilldelas med DHCP.
● Intervallet med IP-adresser som tilldelas med DHCP anges i routern.
Exempel på en skärm för DHCP-inställningar i en router:
3
Fastställ enhetens IP-adress.
● I exempelskärmen som visas i steg 2 tilldelas en IP-adress i intervallet 192.168.11.66 - 192.168.11.254 till
enheten, eftersom en IP-adress som tilldelas med routerns DHCP finns i intervallet 192.168.11.2 192.168.11.65.
LÄNKAR
Ange IPv6-adresser(P. 154)
Utskrift av nätverksstatus(P. 520)
Konfigurera WINS(P. 186)
153
Nätverk
Ange IPv6-adresser
6103-02A
Enhetens IPv6-adresser kan konfigureras via fjärranvändargränssnittet. Innan du
anger IPv6-adresser ska du kontrollera inställningarna för IPv4-adressen ( Ange
IPv4-adress(P. 150) ). Du måste ange rätt IPv4-inställningar för att kunna använda
IPv6-adresser. Enheten kan använda följande IPv6-adresser:
Typ
Beskrivning
Länk-lokal adress
En adress som bara är giltig i ett delnät eller en länk och som inte kan användas för att
kommunicera med enheter utöver en router. En länk-lokal adress anges automatiskt när enhetens
IPv6-funktion aktiveras.
Manuell adress
En adress som anges manuellt När du använder den här adressen anger du prefixlängd och
standardrouteradress.
Tillståndslös adress
En adress som genereras automatiskt med hjälp av enhetens MAC-adress och det nätverksprefix
som annonseras av routern. Tillståndslösa adresser bortses ifrån när enheten startas om (eller sätts
på).
Tillståndsstyrd adress
En adress som hämtas från en DHCP-server med DHCPv6.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
[TCP/IP-inställningar].
154
Starta
Nätverk
4
Klicka på [Redigera] i [IPv6-inställningar].
5
Markera kryssrutan [Använd IPv6] och konfigurera nödvändiga inställningar.
155
Nätverk
[Använd IPv6]
Markera kryssrutan för att aktivera IPv6 på enheten. När du inte använder IPv6 avmarkerar du kryssrutan.
[Använd tillståndslös adress]
Markera kryssrutan när du använder en tillståndslös adress. När du inte använder en tillståndslös adress
avmarkerar du kryssrutan.
[Använd manuell adress]
Om du vill ange en IPv6-adress manuellt markerar du kryssrutan och anger IP-adress, prefixlängd och
standardrouteradress i respektive textrutor.
[IP-adress]
Ange en IPv6-adress. Du kan inte ange en adress som börjar med "ff" (multicast-adresser), adressen
"0000::0000" (endast nollor) eller en adress som börjar med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Prefixlängd]
Ange ett tal som anger hur många bitar som är tillgängliga för nätverksadressen.
[Standardadress för router]
Ange IPv6-adressen till standardroutern om det behövs. Du kan inte ange en adress som börjar med "ff"
(multicast-adresser), adressen "0000::0000" (endast nollor) eller en adress som börjar med "0:0:0:0:0:ffff" eller
"0:0:0:0:0:0".
[Använd DHCPv6]
Markera kryssrutan när du använder en tillståndsstyrd adress. När du inte använder DHCPv6 avmarkerar du
kryssrutan.
6
Klicka på [OK].
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
156
Nätverk
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Kontrollera om inställningarna är rätt
● Kontrollera att skärmen Fjärranvändargränssnittet kan visas med datorn genom att använda enhetens IPv6adress. Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Välja inställningar från kontrollpanelen
● Du kan även aktivera och inaktivera IPv6-adresser på kontrollpanelens inställningsmeny.
inställningar(P. 335)
IPv6-
Om du har bytt IP-adress efter installationen av skrivardrivrutinen
● Du behöver ange porten som ska användas på nytt. Mer information om hur du byter port finns i
handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
LÄNKAR
Ange IPv4-adress(P. 150)
Utskrift av nätverksstatus(P. 520)
157
Nätverk
Konfigurera enheten för utskrift från datorer
6103-02C
När du använder enheten som en nätverksskrivare kan du konfigurera de protokoll och portar som används för
utskrift och skapa en utskriftsserver för enheten. Innan du konfigurerar enheten för utskrift från datorer ska du följa
anvisningarna för grundläggande inställningar, däribland installation av skrivardrivrutinen. Mer information finns i
handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
● Utskriftsprotokoll är regler för leverans av dokumentdata som skapats på en dator till enheten och kan
väljas med tanke på utskriftssyfte och nätverksmiljö.
● Portar är gateways för överföring av dokumentdata från en dator till skrivaren. Felaktiga portinställningar är
ofta orsak till att dokument inte kan skrivas ut från en nätverksdator.
158
Nätverk
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner
6103-02E
Konfigurera protokollen som ska användas för utskrift av dokument från en nätverksdator. Information om vilka
protokoll som stöds av enheten finns i Nätverksmiljö(P. 566) . I avsnittet beskrivs inställningarna för LPD, RAW,
IPP/IPPS och WSD.
Använda FTP
● Se nedanstående punkt om hur du anger inställningar.
Använda FTP-klienter(P. 591)
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Konfigurera utskriftsprotokoll.
[TCP/IP-inställningar].
159
Starta
Nätverk
Konfigurera LPD-inställningar
1
Klicka på [Redigera] i [LPD-inställningar].
2
Konfigurera eventuellt inställningarna.
[Använd LPD-utskrift]
Markera kryssrutan när du skriver ut med LPD. När LPD-utskrift inte används avmarkerar du kryssrutan.
[Skriv ut LPD-försättssida]
Markera kryssrutan för att skriva ut information som t.ex. användarnamn och filnamn på utskrifterna.
Avmarkera kryssrutan om du inte vill skriva ut informationen.
[Tidsgräns för mottagning]
Ange tidsperioden efter vilken ett utskriftsjobb automatiskt ska avslutas när det inte går att ta emot
utskriftsdata på grund av kommunikationsfel eller något annat problem.
3
Klicka på [OK].
Konfigurera RAW-inställningar
1
Klicka på [Redigera] i [RAW-inställningar].
160
Nätverk
2
Konfigurera eventuellt inställningarna.
[Använd RAW-utskrift]
Markera kryssrutan när du skriver ut med RAW. När RAW-utskrift inte används avmarkerar du kryssrutan.
[Använd dubbelriktad kommunikation]
Markera kryssrutan när du vill använda dubbelriktad kommunikation för att meddela datorn om
enhetens status och utskriftsförlopp. Avmarkera kryssrutan när detta inte ska användas.
[Tidsgräns för mottagning]
Ange tidsperioden efter vilken ett utskriftsjobb automatiskt ska avslutas när det inte går att ta emot
utskriftsdata på grund av kommunikationsfel eller något annat problem.
3
Klicka på [OK].
Konfigurera IPP/IPPS-inställningar
1
Klicka på [Redigera] i [Inställningar för IPP-utskrift].
2
Konfigurera eventuellt inställningarna.
161
Nätverk
[Använd IPP-utskrift]
Markera kryssrutan när du skriver ut med IPP/IPPS. När IPP/IPPS-utskrift inte används avmarkerar du
kryssrutan.
[Använd TLS]
Markera kryssrutan när du skriver ut med IPPS (IPP-utskrift med TLS-krypterad kommunikation). När
IPPS-utskrift inte används avmarkerar du kryssrutan.
Aktivera funktionen för TLS-krypterad kommunikation när du använder IPPS.
krypterad kommunikation(P. 253)
Använda TLS för
Om du väljer [RSA] i [Nyckelalgoritm] när nyckeln som ska användas för nätverkskommunikation
genereras ska du ange en nyckellängd på [1024-bitars] eller mer. Beroende på aktuellt operativsystem
kan IPPS-utskrifter bli felaktiga om du anger en nyckellängd på [512-bitars].
[Använd IPP-autentisering]
Markera kryssrutan och ange användarnamn och lösenord när du använder autentiseringsfunktionen för
IPP-utskrift. Avmarkera kryssrutan när du inte använder denna funktion.
[Användarnamn]
Ange användarnamnet som ska användas för IPP-autentisering med alfanumeriska tecken.
[Ange/ändra lösenord]
Markera kryssrutan för att ange eller ändra ett lösenord. Ange lösenordet med alfanumeriska tecken i
textrutan [Lösenord]. Ange samma lösenord för att bekräfta det i textrutan [Bekräfta].
3
Klicka på [OK].
Konfigurera WSD-inställningar
1
Klicka på [Redigera] i [Inställningar WSD-utskrift].
162
Nätverk
2
Konfigurera eventuellt inställningarna.
[Använd WSD-utskrift]
Markera kryssrutan när du skriver ut med WSD. När WSD-utskrift inte används avmarkerar du kryssrutan.
[Använd WSD-sökning]
Markera kryssrutan om du vill ha information om enheten från en dator via WSD. Den här kryssrutan
markeras automatiskt när kryssrutan [Använd WSD-utskrift] markeras.
[Använd Multicast Discovery]
Markera kryssrutan om enheten ska svara på Multicast Discovery-meddelanden. Om kryssrutan är
avmarkerad stannar enheten i viloläge även om Multicast Discovery-meddelandena strömmar genom
nätverket.
3
5
Klicka på [OK].
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
163
Nätverk
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera utskrift med LDP, RAW och IPP på kontrollpanelens inställningsmeny.
LPD-inställningar(P. 337)
RAW-inställningar(P. 337)
IPP-utskrift(P. 338)
● WSD-inställningar kan också öppnas från kontrollpanelens inställningsmeny.
WSD(P. 338)
Inställningar på datorn
När inställningarna på enheten är klara behöver du även ange inställningar eller installera program på datorn.
Ange de inställningar på datorn som behövs.
● Konfigurera skrivarportar
Utskriftsfel kan uppstå när enhetens IP-adress har ändrats eller när en skrivare läggs till via skrivarmappen i
Windows. Dessa fel orsakas vanligtvis av fel inställningar för skrivarporten. Du kan t.ex. ha angett fel
portnummer eller porttyp i datorn. I så fall behöver du konfigurera skrivarportar. Information om hur du
ändrar port finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
● Konfigurera WSD-nätverksenheter i Windows Vista/7/8/10
Använd WSD-porten när du installerar skrivardrivrutinen. Mer information finns i handboken till
skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
● Aktivera IPP/IPPS
Installera skrivardrivrutinerna genom att ange IPP-porten.
LÄNKAR
Ställa in skrivarserver(P. 172)
164
Aktivera IPP/IPPS(P. 165)
Nätverk
Aktivera IPP/IPPS
6103-02F
Ange utskriftsprotokollet IPP eller IPPS genom att installera skrivardrivrutinen på det sätt som anges nedan beroende
på datorns operativsystem. Skrivardrivrutinen finns på CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram som medföljer
enheten. Sätt in CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram i DVD-enheten på datorn innan du påbörjar åtgärderna.
● När du vill utföra den här åtgärden loggar du in på datorn som administratör.
● Ange IPP-utskriftsinställningar med fjärranvändargränssnittet innan du börjar.
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
● Stäng installationsskärmen som visas när du sätter i CD-ROM/DVD-ROM.
1
Öppna skrivarmappen.
2
Klicka på [Lägg till en skrivare].
3
4
Visa skrivarmappen(P. 605)
Om du använder Windows Vista/7/Server 2008 klickar du på [Lägg till en
nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare].
Klicka på [Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan].
165
Nätverk
5
Välj [Välj en delad skrivare efter namn], ange en anslutningsdestination och klicka på
[Nästa].
● Ange "http://<enhetens IP-adress>/ipp" som anslutningsdestination om du vill använda IPP.
Exempel: http://192.168.1.81/ipp
● Ange "https://<enhetens IP-adress>/ipp" som anslutningsdestination om du vill använda IPPS
Exempel: https://192.168.1.81/ipp
● När du använder en DNS-server skriver du "<enhetens värdnamn>.<domännamn>" istället för "enhetens
IP-adress" (exempel: https://my_printer.example.com/ipp).
6
Klicka på [Disk finns].
7
Klicka på [Bläddra].
166
Nätverk
8
Ange mappen där skrivardrivrutinerna finns och välj INF-filen. Klicka sedan på
[Öppna].
● Ange mapp enligt nedan beroende på datorns operativsystem. Se Kontrollera bitarkitekturen(P. 608)
om du inte vet om operativsystemet är en 32-bitars- eller 64-bitarsversion.
32-bitars operativsystem
Välj mappen [UFR II]-språk-[32BIT]-[Driver] på CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram.
64-bitars operativsystem
Välj mappen [UFR II]-språk-[x64]-[Driver] på CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram.
Om du använder IPP-autentiseringsfunktionen
● När ett lösenord begärs anger du användarnamn och lösenord och klickar sedan på [OK].
utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
9
Konfigurera
Fortsätt med inställningarna enligt anvisningarna på skärmen.
➠ Skrivardrivrutinen är installerad. Installera enhetens offentliga nycklar på datorn när du vill använda IPPS.
◼ Installera enhetens offentliga nycklar
För att kunna använda IPPS behöver du installera enhetens offentliga nycklar på datorn.
● Nyckelparets [Gemensamt namn] måste ha angetts i förväg för att vara "IP-adress" eller
"<värdnamn>.<domännamn>" som används för att ansluta till enheten. Generera nyckelpar(P. 273)
1
Starta en webbläsare.
167
Nätverk
2
Skriv "https://<enhetens IP-adress>/" i adressfältet och tryck på [ENTER].
● Exempel: https://192.168.1.81/
● När du använder en DNS-server skriver du "<enhetens värdnamn>.<domännamn>" istället för "enhetens
IP-adress" (till exempel: https://my_printer.example.com/).
3
Klicka på [Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).].
➠ Inloggningssidan öppnas.
4
Klicka på [Verktyg]
5
Välj [Tillförlitliga platser] på fliken [Säkerhet] och klicka på [Platser].
6
[Internetalternativ].
Kontrollera att "https://<enhetens IP-adress>" eller "<enhetens
värdnamn>.<domännamn>/" visas och klicka på [Lägg till] [Stäng].
168
Nätverk
7
Avmarkera kryssrutan [Aktivera skyddat läge (kräver att Internet Explorer startas
8
Klicka på [OK].
om)] om den är markerad.
➠ Fjärranvändargränssnittets skärm öppnas igen.
9
Stäng webbläsaren.
10
Upprepa steg 1 - 3 för att starta gränssnittet för fjärranvändning.
11
Klicka på [Certifikatfel]
[Visa certifikat] till höger om adressfältet.
169
Nätverk
12
Klicka på [Installera certifikat].
13
Klicka på [Nästa].
14
Välj [Placera alla certifikat i nedanstående arkiv] och klicka på [Bläddra].
15
Välj [Betrodda rotcertifikatutfärdare] och följ sedan anvisningarna på skärmen för
16
att slutföra importen av certifikat.
Markera kryssrutan [Aktivera skyddat läge (kräver att Internet Explorer startas om)]
om du avmarkerade den i steg 7.
170
Nätverk
LÄNKAR
Ställa in skrivarserver(P. 172)
171
Nätverk
Ställa in skrivarserver
6103-02H
Du kan minska belastningen på datorn som du skriver ut från genom att använda en utskriftsserver. Med en
utskriftsserver är det också möjligt att installera skrivardrivrutiner över nätverket och du behöver därmed inte
installera dem på varje dator med CD-ROM/DVD-ROM. När du har angett en dator i nätverket som utskriftsserver ska
du ange inställningar för delad skrivare.
● När du vill utföra den här åtgärden loggar du in på datorn som administratör.
● Du kanske inte kan installera skrivardrivrutinerna över nätverket beroende på utskriftsserverns och
klientdatorernas operativsystem och bitarkitektur (32-bitars eller 64-bitars).
● Kontakta nätverksadministratören när du vill implementera en utskriftsserver i en domänmiljö.
Använda Hantering av avdelnings-ID med en utskriftsserver
● Canon Driver Information Assist Service måste läggas till när skrivardrivrutinen installeras. Mer information
finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
1
2
3
Öppna skrivarmappen.
Visa skrivarmappen(P. 605)
Högerklicka på skrivarikonen och klicka på [Egenskaper för skrivare] eller
[Egenskaper].
Klicka på fliken [Delning], markera [Dela ut den här skrivaren] och ange enhetens
resursnamn.
172
Nätverk
Om [Ändra delningsalternativ] visas
● Klicka på [Ändra delningsalternativ].
4
Installera eventuellt ytterligare drivrutiner.
● Den här åtgärden krävs om du vill installera skrivardrivrutiner på andra datorer som kör en annan
bitarkitektur via utskriftsservern.
1
Klicka på [Ytterligare drivrutiner].
2
Markera kryssrutan för den bitarkitektur som andra datorer kör och klicka på [OK].
● Välj ytterligare drivrutiner från följande i enlighet med utskriftsserverns operativsystem.
Utskriftsserver
Markera kryssrutan
32-bitars operativsystem
[x64]
64-bitars operativsystem
[x86] under [Processor]
173
Nätverk
● Se Kontrollera bitarkitekturen(P. 608) om du inte känner till om du har ett 32-bitars eller 64-bitars
Windows-operativsystem.
3
Sätt i CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram i datorenheten och klicka på [Bläddra].
4
Ange mappen som innehåller ytterligare skrivardrivrutiner och välj INF-filen. Klicka sedan på [Öppna].
● Markera mappen enligt nedan beroende på utskriftsserverns operativsystem.
Om utskriftsservern har ett 32-bitars operativsystem
Välj mappen [UFR II]-språk-[x64]-[Driver] på CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram.
Om utskriftsservern har ett 64-bitars operativsystem
Välj mappen [UFR II]-språk-[32BIT]-[Driver] på CD-skiva/DVD-skiva med användarprogram.
5
Klicka på [OK].
➠ Installationen av extra drivrutiner startar. Vänta tills fliken [Delning] visas igen.
Om [User Account Control] visas
● Klicka på [Ja].
5
Klicka på [OK].
◼ Installera skrivardrivrutiner på en dator via utskriftsservern
1
Leta upp den delade skrivaren i utskriftsservern.
2
Dubbelklicka på den delade skrivaren.
3
Installera drivrutinerna genom att följa instruktionerna på skärmen.
Visa delade skrivare i
utskriftsservern(P. 606)
174
Nätverk
LÄNKAR
Skriva ut från en dator(P. 73)
175
Nätverk
Konfigurera enheten för nätverksmiljön
6103-02J
Konfigurationen av ett nätverk varierar beroende på nätverkets syfte. Enheten är utformad för att vara kompatibel
med så många nätverkskonfigurationer som möjligt och den är utrustad med olika tekniska funktioner. Kontakta
nätverksadministratören så att du kan ange en konfiguration som passar nätverksmiljön.
176
Nätverk
Konfigurera Ehternet-inställningar
6103-02K
Ethernet är en standard för kommunikation i ett lokalt nätverk. Du kan ange
kommunikationsläge och Ethernet-typ. Enheten kan i allmänhet användas utan att
standardvärdena ändras ( Ethernet-drivrutin(P. 348) ), men du kan ändra dessa
inställningar så att de passar nätverksmiljön.
1
Tryck på
2
Använd
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <Ethernet-drivrutin>
4
Välj om Ethernet-inställningarna ska konfigureras automatiskt eller manuellt.
<Automatisk avkänning>.
Konfigurera Ehternet-inställningar automatiskt
Välj <På> och tryck på
. Enheten identifierar och ställer in kommunikationsläge och vilken Ethernet-typ
som kan användas automatiskt.
Konfigurera Ehternet-inställningar manuellt
1
Välj <Av> och tryck på
2
Ange kommunikationsläget.
.
● Välj <Kommunikationsläge>
Välj <Halvduplex> eller <Full duplex>
<Halvduplex>
Sänder och tar emot kommunikationsdata alternerande. Välj det här alternativet om enheten är
ansluten till en nätverksenhet med halv duplex.
<Full duplex>
Sänder och tar emot kommunikationsdata samtidigt. Använd den här inställningen för de flesta
miljöer.
177
Nätverk
3
Ange Ethernet-typ.
● Välj <Ethernet-typ>
Välj Ethernet-typ
● När du väljer <1000 Base-T> ändras inställningen för <Kommunikationsläge> till <Full duplex>.
5
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
LÄNKAR
Ange väntetid innan enheten ansluts till ett nätverk(P. 179)
178
Nätverk
Ange väntetid innan enheten ansluts till ett nätverk
6103-02L
Om ett nätverk ska kunna använda redundant anslutningsbarhet till flera växlingsnav och bryggor, måste det ha en
funktion som förhindrar att paket går i slingor. En effektiv lösning är att definiera en roll för varje växlingsport.
Kommunikationen kan ändå avbrytas under några tiondels sekunder om du ändrar sättet som nätverksenheterna
ansluts eller om du lägger till en ny enhet. Om den här sortens problem inträffar anger du en väntetid för att ansluta
till nätverket.
1
Tryck på
2
Använd
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <Väntetid vid start> och tryck på
4
Ange väntetid i sekunder och tryck sedan på
.
.
● Använd sifferknapparna för att ange tiden.
5
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
LÄNKAR
Konfigurera Ehternet-inställningar(P. 177)
179
Nätverk
Konfigurera DNS
6103-02R
DNS (Domain Name System) har en tjänst för namnmatchning som kopplar samman namnet på en värd (eller domän)
med en IP-adress. Konfigurera inställningarna för DNS eller DHCP efter behov. Observera att DNS konfigureras på
olika sätt för IPv4 och IPv6.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Konfigurera DNS-inställningar.
[TCP/IP-inställningar].
Konfigurera IPv4 DNS
1
Klicka på [Redigera] i [IPv4-inställningar].
180
Starta
Nätverk
2
Konfigurera IPv4 DNS-inställningar.
[DNS-inställningar]
[Primär DNS-serveradress]
Ange IP-adressen till en DNS-server. Du kan även ange IP-adressen från kontrollpanelen (
inställningar(P. 332) ).
IPv4-
[Sekundär DNS-serveradress]
Ange IP-adressen till den sekundära DNS-servern om det finns en sådan. Du kan även ange IPadressen från kontrollpanelen ( IPv4-inställningar(P. 332) ).
[Värdnamn]
Använd alfanumeriska tecken och ange värdnamnet på den enhet som ska registreras för DNSservern.
[Domännamn]
Använd alfanumeriska tecken och ange namnet på den domän som enheten hör till, till exempel
"exempel.com".
[Dynamisk DNS-uppdatering]
Markera kryssrutan för att uppdatera DNS-posterna dynamiskt när enhetens IP-adress ändras.
[mDNS-inställningar]
[Använd mDNS]
mDNS (multicast DNS), som antagits av Bonjour, är ett protokoll för att koppla samman ett
värdnamn med en IP-adress utan att använda DNS. Om du vill aktivera mDNS markerar du
181
Nätverk
kryssrutan och anger mDNS-namnet i textrutan [mDNS-namn]. Kryssrutan kan bara markeras när
kryssrutan [Använd IPv4] är markerad.
[Inställningar för DHCP-alternativ]
[Hämta värdnamn]
Markera kryssrutan om du vill aktivera Alternativ 12 för att hämta värdnamnet från DHCP-servern.
Du kan även använda kontrollpanelen ( IPv4-inställningar(P. 332) ) för att ange om värdnamnet
ska hämtas.
[Dynamisk DNS-uppdatering]
Markera kryssrutan om du vill aktivera Alternativ 81 för att uppdatera DNS-poster dynamiskt via
DHCP-servern. Du kan även använda kontrollpanelen ( IPv4-inställningar(P. 332) ) för att ange
om DNS ska uppdateras dynamiskt.
[Hämta DNS-serveradress]
Markera kryssrutan när du vill aktivera Alternativ 6 för att hämta en DNS-serveradress från DHCPservern.
[Hämta domännamn]
Markera kryssrutan när du vill aktivera Alternativ 15 för att hämta värdnamnet från DHCP-servern.
[Hämta WINS-serveradress]
Markera kryssrutan när du vill aktivera Alternativ 44 för att hämta en WINS-serveradress från
DHCP-servern.
3
Klicka på [OK].
Konfigurera IPv6 DNS
1
Klicka på [Redigera] i [IPv6-inställningar].
182
Nätverk
2
Konfigurera IPv6 DNS-inställningar.
● Kryssrutan [Använd IPv6] måste markeras för att du ska kunna konfigurera inställningarna.
IPv6-adresser(P. 154)
[DNS-inställningar]
183
Ange
Nätverk
[Primär DNS-serveradress]
Ange IP-adressen till en DNS-server. Du kan inte ange en adress som börjar med "ff" (multicastadresser), adressen "0000::0000" (endast nollor) eller en adress som börjar med "0:0:0:0:0:ffff" eller
"0:0:0:0:0:0".
[Sekundär DNS-serveradress]
Ange IP-adressen till en sekundär DNS-server om det finns en sådan. Du kan inte ange en adress
som börjar med "ff" (multicast-adresser), adressen "0000::0000" (endast nollor) eller en adress som
börjar med "0:0:0:0:0:ffff" eller "0:0:0:0:0:0".
[Använd IPv4-värd/domännamn]
Markera kryssrutan om du vill använda samma värd- och domännamn som i IPv4.
[Värdnamn]
Använd alfanumeriska tecken och ange värdnamnet på den enhet som ska registreras för DNSservern.
[Domännamn]
Använd alfanumeriska tecken och ange namnet på den domän som enheten hör till, till exempel
"exempel.com".
[Dynamisk DNS-uppdatering]
Markera kryssrutan för att uppdatera DNS-posterna dynamiskt när enhetens IP-adress ändras. Om
du vill ange adresstyper som ska registreras på DNS-servern markerar du kryssrutan för [Registrera
manuell adress], [Registrera tillståndsstyrd adress] eller [Registrera tillståndslös adress].
[mDNS-inställningar]
[Använd mDNS]
mDNS (multicast DNS), som antagits av Bonjour, är ett protokoll för att koppla samman ett
värdnamn med en IP-adress utan att använda DNS. Markera kryssrutan för att aktivera mDNS.
Kryssrutan kan bara markeras om kryssrutan [Använd IPv6] är markerad.
[Använd samma mDNS-namn som IPv4]
Markera kryssrutan om du vill använda samma mDNS-namn som det som har angetts i IPv4. Om
du vill ange ett annat namn avmarkerar du kryssrutan och anger mDNS-namnet i textrutan [mDNSnamn].
[Inställningar för DHCP-alternativ]
[Hämta DNS-serveradress]
Markera kryssrutan när du vill aktivera Alternativ 23 för att hämta en DNS-serveradress från DHCPservern.
[Hämta domännamn]
Markera kryssrutan när du vill aktivera Alternativ 24 för att hämta värdnamnet från DHCP-servern.
3
5
Klicka på [OK].
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
184
Nätverk
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
LÄNKAR
Ange IPv4-adress(P. 150)
Ange IPv6-adresser(P. 154)
Utskrift av nätverksstatus(P. 520)
185
Nätverk
Konfigurera WINS
6103-02S
WINS (Windows Internet Name Service) är en namnmatchningstjänst som kopplar samman ett NetBIOS-namn (ett
namn på en dator eller skrivare i ett SMB-nätverk) med en IP-adress. För att du ska kunna aktivera WINS måste WINSservern anges.
● Funktionen är inte tillgänglig i ett IPv6-nätverk.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera] i [WINS-konfiguration].
[TCP/IP-inställningar].
186
Starta
Nätverk
5
Markera kryssrutan [WINS-upplösning] och ange nödvändiga inställningar och klicka
sedan på [OK].
[WINS-upplösning]
Markera kryssrutan om du vill använda WINS för namnmatchning. När du inte använder WINS avmarkerar
du kryssrutan.
[WINS-serveradress]
Ange WINS-serverns IP-adress.
● Om IP-adressen för WINS-servern hämtas från en DHCP-server, åsidosätter den hämtade IP-adressen den
IP-adress som anges i textrutan [WINS-serveradress].
[Omfångs-ID]
Om nätverket är uppdelat i flera grupper med omfångs-ID (identifierare för grupper av enheter i nätverket)
anger du omfångs-ID för din dator. Låt textrutan vara tom om det inte finns något omfångs-ID för datorn.
[SMB-servernamn]
När enheten registreras på en WINS-server ska du ange servernamnet som ska användas i SMB-nätverket.
● Det går inte att använda mellanslag.
● Ett servernamn som anges i [Servernamn] under [SMB-inställningar] används automatiskt som [SMBservernamn] om det finns ett sådant. Om du ändrar servernamnet i [SMB-servernamn] ändras även
[Servernamn] under [SMB-inställningar].
[Arbetsgruppnamn för SMB ]
När enheten registreras på en WINS-server ska du ange namnet på den arbetsgrupp i SMB-nätverket som
enheten tillhör.
● Det går inte att använda mellanslag.
187
Nätverk
● Ett arbetsgruppsnamn som anges i [Arbetsgruppsnamn] under [SMB-inställningar] används automatiskt
som [Arbetsgruppnamn för SMB] om det finns ett sådant. Om du ändrar arbetsgruppsnamnet i
[Arbetsgruppnamn för SMB] ändras även [Arbetsgruppsnamn] under [SMB-inställningar].
6
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Välja inställningar från kontrollpanelen
● Du kan även aktivera och inaktivera WINS-inställningarna på kontrollpanelens inställningsmeny.
upplösning(P. 336)
LÄNKAR
Konfigurera SMB(P. 201)
188
WINS-
Nätverk
Konfigurera SNTP
6103-02U
Med protokollet SNTP (Simple Network Time Protocol) kan du ställa in systemklockan
genom att använda nätverkets tidsserver. När du använder SNTP kontrollerar systemet
regelbundet tidsservern och systemklockan går därför alltid rätt.
● Enhetens SNTP har stöd både för NTP- (version 3) och SNTP-servern (version 3 och 4).
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera] i [SNTP-inställningar].
[TCP/IP-inställningar].
189
Starta
Nätverk
5
Markera kryssrutan [Använd SNTP] och ange nödvändiga inställningar.
[Använd SNTP]
Markera kryssrutan för att använda SNTP för synkronisering. Om du inte vill använda SNTP avmarkerar du
kryssrutan.
[NTP-servernamn]
Ange IP-adressen till NTP- eller SNTP-servern. Om DNS finns tillgängligt i nätverket kan du istället ange
"<värdnamn>.<domännamn>" (eller FQDN) med alfanumeriska tecken (till exempel: ntp.exempel.com).
[Pollingsintervall]
Ange intervallet mellan en synkronisering och nästa.
6
Klicka på [OK].
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
190
Nätverk
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Testa kommunikation med NTP/SNTP-servern
● Du kan visa kommunikationsstatus med den registrerade servern genom att klicka på [Inställningar/
Registrering] [Nätverk] [TCP/IP-inställningar] och sedan på [Kontrollera NTP-serveranslutning] i [SNTPinställningar] som visas. Om en korrekt anslutning har upprättats visas resultatet enligt nedan. Den här
åtgärden justerar inte systemklockan.
Välja inställningar från kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera SNTP-inställningarna på kontrollpanelens inställningsmeny.
SNTP(P. 341)
191
Nätverk
Övervaka och styra enheten med SNMP
6103-02W
SNMP (Simple Network Management Protocol) är ett protokoll som används för att övervaka och styra
kommunikationsenheter i ett nätverk med hjälp av MIB (Management Information Base). Enheten har stöd för
SNMPv1 och säkerhetsutökad SNMPv3. Du kan kontrollera enhetens status från en dator när du skriver ut dokument
eller använder Fjärranvändargränssnittet. Du kan aktivera antingen SNMPv1 eller SNMPv3 eller båda samtidigt. Ange
de inställningar för varje version som passar din nätverksmiljö och syftet med användningen.
SNMPv1
SNMPv1 använder information som kallas "grupp" för att definiera omfånget av SNMP-kommunikation.
Eftersom den här informationen visas för nätverket i oformaterad text, blir nätverket känsligt för angrepp. Om
du vill skydda nätverket inaktiverar du SNMPv1 och använder SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementera nätverksenhetshantering som är skyddad av robusta säkerhetsfunktioner.
TLS måste aktiveras för fjärranvändargränssnittet innan du kan konfigurera SNMPv3 ( Använda TLS för
krypterad kommunikation(P. 253) ).
● Enheten har inte stöd för Trap-funktionen för SNMP.
● Med SNMP-hanteringsprogram kan du, när det installerats på en dator i nätverket, fjärrkonfigurera,
fjärrövervaka och fjärrstyra enheten från datorn. Mer information finns i användarhandboken till
hanteringsprogrammet.
1
2
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
192
Starta
Nätverk
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera].
5
Ange SNMPv1-inställningar.
[SNMP-inställningar].
● Om du inte behöver ändra inställningarna för SNMPv1 går du till nästa steg.
193
Nätverk
[Använd SNMPv1]
Markera kryssrutan för att aktivera SNMPv1. Du kan bara ange de återstående SNMPv1-inställningarna när
kryssrutan är markerad.
[Använd gruppnamn 1]/[Använd gruppnamn 2]
Markera kryssrutan för att ange ett gruppnamn. Om du inte behöver ange något gruppnamn, avmarkerar du
kryssrutan.
[Gruppnamn 1]/[Gruppnamn 2]
Ange gruppnamnet med alfanumeriska tecken.
[MIB-åtkomstbehörighet]
För varje grupp väljer du [Läs-/skrivbar] eller [Skrivskyddad] för behörighet till MIB-objekt.
[Läs-/skrivbar]
Tillåter både visning och ändring av värden för MIB-objekt.
[Skrivskyddad]
Tillåter bara visning av värden för MIB-objekt.
[Dedikerad grupp]
Reserverad grupp är en förinställd grupp ämnad för administratörer som använder Canon-program, till
exempel iW Management Console. Välj [Av], [Läs-/skrivbar] eller [Skrivskyddad] för att få behörighet till MIBobjekt.
6
[Av]
Använder inte reserverad grupp.
[Läs-/skrivbar]
Tillåter både visning och ändring av värden för MIB-objekt när reserverad grupp
används.
[Skrivskyddad]
Tillåter endast visning av värden för MIB-objekt när reserverad grupp används.
Ange SNMPv3-inställningar.
● Om du inte behöver ändra inställningarna för SNMPv3 går du till nästa steg.
194
Nätverk
[Använd SNMPv3]
Markera kryssrutan för att aktivera SNMPv3. Du kan bara ange de återstående SNMPv3-inställningarna när
kryssrutan är markerad.
[Aktivera användare]
Markera kryssrutan för att aktivera [Användarinställningar 1] till [Användarinställningar 5]. Avmarkera
kryssrutan om du vill inaktivera någon användarinställning.
[Användarnamn]
Ange användarnamnet med alfanumeriska tecken.
[MIB-åtkomstbehörighet]
Välj [Läs-/skrivbar] eller [Skrivskyddad] för behörighet till MIB-objekt.
[Läs-/skrivbar]
Tillåter både visning och ändring av värden för MIB-objekt.
[Skrivskyddad]
Tillåter bara visning av värden för MIB-objekt.
[Säkerhetsinställningar]
Välj [Autentisering Ja/Kryptering Ja], [Autentisering Ja/Kryptering Nej] eller [Autentisering Nej/Kryptering Nej]
för önskad kombination av autentiserings- och krypteringsinställningar.
[Autentiseringsalgoritm]
Klicka på [Autentisering Ja/Kryptering Ja] eller [Autentisering Ja/Kryptering Nej] för [Säkerhetsinställningar]
för algoritmen som motsvarar din miljö.
[Krypteringsalgoritm]
Klicka på [Autentisering Ja/Kryptering Ja] för [Säkerhetsinställningar] för algoritmen som motsvarar din miljö.
[Ange/ändra lösenord]
För att ställa in eller ändra lösenordet markerar du kryssrutan och anger lösenordet med alfanumeriska
tecken i textrutan [Autentiseringslösenord] eller [Krypteringslösenord]. Ange samma lösenord för att
bekräfta det i textrutan [Bekräfta]. Det går att ange lösenord för autentiserings- och krypteringsalgoritmer
oberoende av varandra.
[Kontextnamn 1] till [Kontextnamn 5]
Ange kontextnamnet med alfanumeriska tecken.
7
Ange Inställningar för hämtning av skrivarhanteringsinformation.
● Med SNMP kan information om skrivarhantering, till exempel utskriftsprotokoll och skrivarportar, övervakas
och hämtas regelbundet från en dator på nätverket.
[Hämta skrivarhanteringsinformation från värd]
Markera kryssrutan för att aktivera övervakning av information om skrivarhantering för enheten via SNMP.
Om du vill inaktivera övervakning av information om skrivarhantering avmarkerar du kryssrutan.
[Avvisa SNMP-paket i viloläge]
Markera kryssrutan om du vill avvisa SNMP-paket under viloläge. Avmarkera kryssrutan om du inte vill avvisa
paketen.
195
Nätverk
● Om du markerar kryssrutan får program som använder SNMP-protokollet, t.ex. Canon-programmet
imageWARE Series, inte alltid åtkomst till enheten.
8
Klicka på [OK].
9
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Inaktivera SNMPv1
● Om SNMPv1 inaktiveras kan några av enhetens funktioner inte användas, till exempel hämta
enhetsinformation via skrivardrivrutinen.
Använda kontrollpanelen
● SNMP-inställningar kan också öppnas från kontrollpanelens inställningsmeny.
inställningar(P. 345)
SNMP-
Aktivera både SNMPv1 och SNMPv3
● Om båda versionerna av SNMP har aktiverats, bör du ställa in MIB-åtkomstbehörigheten i SNMPv1 på värdet
[Skrivskyddad]. MIB-åtkomstbehörigheten kan ställas in i SNMPv1 och SNMPv3 oberoende av varandra (och
för varje användare i SNMPv3). Om du väljer [Läs-/skrivbar] (full åtkomstbehörighet) i SNMPv1 upphävs de
robusta säkerhetsfunktionerna som karakteriserar SNMPv3, eftersom de flesta enhetsinställningar sedan
kan styras med SNMPv1.
LÄNKAR
Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253)
196
Nätverk
Konfigurera inställningar i programvaran för
enhetshantering
6103-02X
Du kan underlätta insamling och hantering av information om nätverksenheter genom att implementera
enhetshanteringsprogram, t.ex. iW Management Console, i nätverket. Information som enhetsinställningar, adressbok
och felloggar hämtas och distribueras via serverdatorn. Om enheten är ansluten till ett sådant nätverk söker iW
Management Console igenom nätverket efter enheten genom att använda protokoll som SLP (Service Location
Protocol) för att samla in information från enheten, däribland strömstatus. Du kan ange SLP-inställningar via
fjärranvändargränssnittet.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Ange SLP-inställningarna.
[TCP/IP-inställningar].
Ange multicast-enhetsidentifiering
1
Klicka på [Redigera] i [Inställningar för Multicast Discovery].
197
Starta
Nätverk
2
Markera kryssrutan [Svara på Discovery] och ange nödvändiga inställningar.
[Svara på Discovery]
Markera kryssrutan för att ställa in att enheten ska svara på enhetshanteringsprogram för Multicast
Discovery-paket och aktivera övervakning via enhetshanteringsprogram. Avmarkera kryssrutan om du
inte vill att enheten ska svara.
[Scope-namn]
Om du vill att enheten ska ingå i ett visst omfång anger du omfångsnamnet.
3
Klicka på [OK].
Meddela ett enhetshanteringsprogram enhetens strömstatus
1
Klicka på [Redigera] i [Inställningar för vilolägesavisering].
2
Markera kryssrutan [Avisera] och ange nödvändiga inställningar.
198
Nätverk
[Avisera]
Markera kryssrutan för att meddela ett enhetshanteringsprogram om strömstatus för enheten. När
[Avisera] har valts kan du förvänta dig att enheten ska undvika onödig kommunikation under viloläget
och minska den totala strömförbrukningen.
[Portnummer]
Ändra portnummer för den här funktionen som stämmer med nätverksmiljön.
[Antal routrar att gå förbi]
Ange hur många routrar som meddelandepaket kan passera.
[Aviseringsintervall]
Ange hur ofta enheten ska meddela ett enhetshanteringsprogram om sin strömstatus.
3
Klicka på [OK].
5
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera svar till identifieringsprogram på kontrollpanelens inställningsmeny.
Discovery-respons(P. 342)
● Inställningar för strömstatusmeddelanden kan också öppnas från kontrollpanelens inställningsmeny.
Inst. avis. viloläge(P. 342)
LÄNKAR
199
Nätverk
Gå till viloläge(P. 66)
200
Nätverk
Konfigurera SMB
6103-02Y
SMB (Server Message Block) är ett protokoll för att dela resurser, t.ex. filer och skrivare, med flera enheter i ett nätverk
och du använder det när du ska registrera enheten som en delad skrivare SMB-nätverket.
● SMB stöder endast NetBIOS över TCP/IP och inte NetBEUI. Konfigurera IP-adressen innan du konfigurerar
SMB-inställningarna. Ange IP-adress(P. 149)
● SMB kan endast användas när det finns ett SD-kort (tillbehör) installerat i enheten.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera].
[SMB-inställningar].
201
Starta
Nätverk
5
Markera kryssrutan [Använd SMB-server] och ange nödvändiga inställningar.
[Använd SMB-server]
Om du markerar kryssrutan visas datorn som en SMB-server i SMB-nätverket.
[Servernamn]
Ange servernamnet som ska visas i SMB-nätverket. Namnet måste vara unikt i nätverket.
● Det går inte att använda mellanslag.
● Ett servernamn som anges i [SMB-servernamn] under [WINS-konfiguration] används automatiskt för
[Servernamn] i förekommande fall. Om du ändrar servernamnet i [Servernamn] ändras även [SMBservernamn] under [WINS-konfiguration].
[Arbetsgruppsnamn]
Ange namnet på arbetsgruppen som enheten tillhör. Om det inte finns någon arbetsgrupp i nätverket
skapar du en arbetsgrupp i Windows och ger den ett namn.
● Det går inte att använda mellanslag.
● Ett arbetsgruppsnamn som anges i [Arbetsgruppnamn för SMB] under [WINS-konfiguration] används
automatiskt för [Arbetsgruppsnamn] i förekommande fall. Om du ändrar servernamnet i
[Arbetsgruppsnamn] ändras även [Arbetsgruppnamn för SMB] under [WINS-konfiguration].
[Kommentarer]
Ange eventuella kommentarer för enheten.
[Använd LM-Announce]
202
Nätverk
Markera kryssrutan för att meddela LAN-ansvarig att enheten finns. Avmarkera kryssrutan om du inte
behöver skicka något meddelande. Det minskar belastningen på nätverket.
[Använd SMB-utskrift]
Markera rutan när du använder SMB-utskrift på enheten.
[Namn på skrivare]
Ange namnet på enheten.
● Det går inte att använda mellanslag.
6
Klicka på [OK].
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
»
Fortsätt till
Ange inställningar för utskrift på datorn(P. 204) .
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera SMB-servern på kontrollpanelens inställningsmeny.
SMB(P. 344)
● Du kan även aktivera eller inaktivera SMB-utskrift på kontrollpanelens inställningsmeny.
SMB(P. 344)
LÄNKAR
Konfigurera WINS(P. 186)
203
Nätverk
Ange inställningar för utskrift på datorn
6103-030
Ange anslutningsinställningar och installera skrivardrivrutinen på datorn så att det går att skriva ut på enheten från
datorn via SMB-nätverket.
Ansluta till SMB-nätverket(P. 204)
Installera skrivardrivrutinen(P. 205)
Ansluta till SMB-nätverket
1
Visa [Egenskaper för lokalt nätverk].
2
Markera kryssrutan [Client For Microsoft Networks].
3
4
Markera kryssrutan [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] eller [Internetprotokoll]
och klicka på [Egenskaper].
Klicka på fliken [Allmänt]
[Avancerat].
204
Nätverk
5
Klicka på fliken [WINS] och välj [Aktivera NetBIOS över TCP/IP]. Klicka sedan på [OK].
6
Klicka på [OK] tills alla dialogrutor är stängda.
● Starta om datorn om du ombeds att göra det.
Installera skrivardrivrutinen
Mer information om hur du installerar finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
Om skärmen för val av port visas under installationen
● Följ proceduren nedan.
1
Klicka på [Lägg till port].
2
Välj [Nätverk] och klicka på [OK].
205
Nätverk
3
I listan väljer du i tur och ordning det "Arbetsgruppsnamn", "Servernamn" och
"Skrivarnamn" som du angav i inställningarna för SMB-protokollet. Konfigurera
SMB(P. 201)
206
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet .............................................................................................................................................................. 208
Skydda enheten mot obehörig åtkomst .......................................................................................................... 209
Förhindra obehörig åtkomst ......................................................................................................................... 210
Ställa in åtkomstbehörigheter ...................................................................................................................... 212
Ange lösenord för systemansvarig ........................................................................................................ 213
Ställa in Hantering av avdelnings-ID ...................................................................................................... 216
Konfigurera fjärranvändargränssnittet .................................................................................................. 223
Begränsa kommunikation med hjälp av brandväggar .................................................................................. 224
Ange IP-adresser för brandväggsregler ................................................................................................. 225
Ange MAC-adresser för brandväggsregler ............................................................................................. 231
Ställa in en proxy .......................................................................................................................................... 234
Begränsa enhetens funktioner ........................................................................................................................ 237
Begränsa utskriftsfunktioner ........................................................................................................................ 238
Begränsa USB-funktioner ............................................................................................................................. 241
Begränsa funktioner på kontrollpanelen ...................................................................................................... 244
Inaktivera HTTP-kommunikation .................................................................................................................. 247
Inaktivera Fjärranvändargränssnittet ........................................................................................................... 248
Inaktivera nätverksporten ............................................................................................................................ 249
Dölja historiken med utskriftsjobb ............................................................................................................... 250
Implementera robusta säkerhetsfunktioner .................................................................................................. 252
Använda TLS för krypterad kommunikation ................................................................................................. 253
Konfigurera IPSec-inställningar .................................................................................................................... 257
Konfigurera IEEE 802.1X-autentisering ......................................................................................................... 267
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala certifikat ...................................................................... 272
Generera nyckelpar ............................................................................................................................... 273
Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala certifikat ......................................................................... 280
Verifiera nyckelpar och digitala certifikat ............................................................................................... 283
207
Säkerhet
Säkerhet
6103-031
Konfidentiell information hanteras överallt av olika informationsenheter, däribland datorer och skrivare, och alla dessa
enheter kan när som helst angripas av personer med onda avsikter. Dessa kan få direkt obehörig åtkomst till dina
enheter eller indirekt dra fördel av oaktsamhet eller felaktig användning. På endera sättet kan du åsamkas
oförutsedda förluster när din konfidentiella information läcker ut. För att möta dessa risker är enheten utrustad med
en mängd säkerhetsfunktioner. Gör nödvändiga inställningar beroende på din nätverksmiljö.
● Du kan konfigurera det optimala säkerhetssystemet genom att bygga upp en miljö som hindrar åtkomst till
skrivare i ditt integrerade nätverk via Internet och använda sådan miljö tillsammans smed enhetens
säkerhetsfunktioner. Förhindra obehörig åtkomst(P. 210)
◼ Skapa en bas för informationssäkerhet
Skydda enheten mot obehörig åtkomst(P. 209)
◼ Minska risker som kan uppstå vid oaktsamhet eller felaktig användning
Begränsa enhetens funktioner(P. 237)
Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker
utskrift)(P. 92)
◼ Implementera robusta säkerhetsfunktioner
Implementera robusta säkerhetsfunktioner(P. 252)
208
Säkerhet
Skydda enheten mot obehörig åtkomst
6103-032
Förhindra obehörig tredje part från åtkomst och användning av enheten. Du kan använda flera olika
säkerhetsmetoder, t.ex. användarbehörigheter eller brandväggar.
209
Säkerhet
Förhindra obehörig åtkomst
6103-033
I det här avsnittet beskrivs säkerhetsåtgärder för hur du förhindrar obehörig åtkomst från externa nätverk. Detta
måste läsas av alla användare och administratörer före användning av den här enheten, andra skrivare och
multifunktionsskrivare som är anslutna till nätverket. På senare år kan en skrivare/multifunktionsenhet som är
ansluten till nätverket erbjuda en rad praktiska funktioner, såsom utskrift från en dator, användning av en dator med
fjärrstyrning och sändning av skannade dokument via Internet. Å andra sidan är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder
för att minska säkerhetsrisken för informationsläckage, såsom skrivare/multifunktionsenhet som har blivit mycket mer
utsatta för hot, exempelvis obehörig åtkomst och stöld, vid anslutning till nätverket. I det här avsnittet förklaras
nödvändiga inställningar du behöver för att specificera och förhindra obehörig åtkomst innan du använder en
skrivare/multifunktionsenhet inkopplad till nätverket.
Säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst från externt nätverk
Tilldela en privat IP-adress(P. 210)
Använda brandväggen för att begränsa sändningen(P. 211)
Specificera TLS-krypterad kommunikation (P. 211)
Ställa in PIN-kod för hantering av information som finns lagrad i multifunktionsenheten(P. 211)
Tilldela en privat IP-adress
En IP-adress är en numerisk etikett som tilldelas varje enhet som är med i ett datornätverk. En "global IP-adress"
används för kommunikation vid Internet-anslutning och en "privat IP-adress" används för kommunikation inom ett
lokalt nätverk, såsom ett LAN i företaget. Om en global IP-adress tilldelats är din skrivare/multifunktionsenhet öppen
för allmänheten och kan öppnas via Internet. Därmed ökar risken för informationsläckage till följd av obehörig
åtkomst från externa nätverk. Å andra sidan, om en privat IP-adress tilldelas, är din skrivare/multifunktionsenhet nära
ett lokalt nätverk och kan öppnas av användare i ditt lokala nätverk, såsom ett LAN inom företaget.
Global IP-adress
Privat IP-adress
Kan öppnas av användare inom ett lokalt nätverk Kan öppnas av användare inom ett lokalt nätverk
I grunden kan du tilldela en privat IP-adress till din skrivare/multifunktionsenhet. Se till att kontrollera om IP-adressen,
som har tilldelats skrivaren/multifunktionsenheten du använder, är en privat IP-adress eller inte. En privat IP-adress
hittas i ett av följande områden.
Områden för privata IP-adresser
● Från 10.0.0.0 till 10.255.255.255
● Från 172.16.0.0 till 172.31.255.255
● Från 192.168.0.0 till 192.168.255.255
För information om hur du använder IP-adressen, se
Ange IP-adress(P. 149) .
● Om en global IP-adress tilldelas till en skrivare/multifunktionsenhet kan du skapa en nätverksmiljö för att
reducera risken för obehörig åtkomst genom att installera säkerhetsprogramvaran, såsom en brandvägg
210
Säkerhet
som förhindrar åtkomst från externa nätverk. Om du vill tilldela en global IP-adress till och använder en
skrivare/multifunktionsenhet, ska du kontakta nätverksadministratören.
Använda brandväggen för att begränsa sändningen
En brandvägg är ett system som förhindrar obehörig åtkomst från externa nätverk och skyddar mot attacker/intrång i
ett lokalt nätverk. Du kan använda en brandvägg i nätverksmiljön för att hindra åtkomst från det externa nätverket
som verkar vara farlig, genom att begränsa kommunikationen från den specificerade IP-adressen i det externa
nätverket. Funktionen som installerats i en Canon-skrivare/multifunktionsenhet gör det möjligt för dig att ange ett IPadressfilter. För information om hur du anger ett IP-adressfilter, se Ange IP-adresser för
brandväggsregler(P. 225) .
Specificera TLS-krypterad kommunikation
För information om TLS-krypterad kommunikation, se Implementera robusta säkerhetsfunktioner(P. 252) , och
för riktlinjer som ska specificeras, se Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253) .
Ställa in PIN-kod för hantering av information som finns lagrad i
multifunktionsenheten
Om en ondskefull tredje part försöker få oberhörig åtkomst till en skrivare/multifunktionsenhet, ska du konfigurera
PIN-koden för information som finns lagrad på enheten för att minska risken för informationsläckage. Canonskrivaren/-multifunktionsenheten gör det möjligt för dig att skydda olika typer av information genom att ställa in PINkoden.
Ställa in PIN-kod för varje funktion
● Ställa in PIN-kod för användning av fjärrstyrningsgränssnitt
För mer information, se Konfigurera fjärranvändargränssnittet(P. 223) .
● Ställa in PIN-kod för systemhanteringsinställningar
Mer information finns i
Ange lösenord för systemansvarig(P. 213) .
Nedan listas några exempel på säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. För mer information om andra
Säkerhet(P. 208) och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig
säkerhetsåtgärder, se
åtkomst enligt din miljö.
211
Säkerhet
Ställa in åtkomstbehörigheter
6103-034
Skydda enheten från obehörig användning genom att endast tillåta användare med rätt behörighet att använda
enheten. Åtkomstbehörighet anges separat för systemansvarigs lösenord, ett konto som kallas "avdelnings-ID" samt
fjärranvändargränssnittet. När behörigheter har angetts måste användaren ange ett ID och en PIN-kod för att skriva
ut eller ändra inställningar.
Systemansvarigs lösenord är endast avsett för administratörer medan avdelnings-ID används för vanliga användare.
Båda anges av systemansvariga. Genom att ange en PIN-kod till fjärranvändargränssnittet går det att begränsa
användningen av det.
Lösenord för systemansvarig
Om inställningar för enheten ska anges från fjärranvändargränssnittet måste systemansvarigs lösenord anges.
Standardlösenordet är "7654321", men det kan ändras så att endast särskilda administratörer får ändra
inställningar.
Ange lösenord för systemansvarig(P. 213)
Avdelnings-ID (Hantering av avdelnings-ID)
Avdelnings-ID är ett konto för att hantera utskriftsjobb. Du kan registrera flera avdelnings-ID för att ange
åtkomstbehörighet för en användare (eller en grupp av användare). Om en användare försöker skriva ut ett
dokument när avdelnings-ID har aktiverats öppnas skärmen för att ange avdelnings-ID och användaren måste
ange sitt eget avdelnings-ID. Information kan visas per avdelnings-ID, t.ex. hur många sidor som har skrivits ut.
Ställa in Hantering av avdelnings-ID(P. 216)
Remote UI PIN (Remote UI-åtkomst-PIN)
Detta rä en PIN-kod som används för fjärrgränssnitt. Endast användare som känner till PIN-koden kan öppna
Remote UI.
Konfigurera fjärranvändargränssnittet(P. 223)
212
Säkerhet
Ange lösenord för systemansvarig
6103-035
Om inställningarna för enheten ska göras från fjärranvändargränssnittet krävs administratörsbehörighet. Följ
anvisningarna nedan när du vill ändra lösenordet för systemansvarig. Informationen om systemansvarigs lösenord är
viktig för enhetens säkerhet, varför endast administratörer får känna till detta lösenord.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera].
[Hanteringsinställningar].
213
Starta
Säkerhet
5
Ange det nuvarande lösenordet i [Aktuellt lösenord för systemansvarig].
● Standardlösenordet är "7654321".
6
Ange ett nytt lösenord.
[Ange/ändra lösenord]
Markera kryssrutan för att ange eller ändra ett lösenord. Ange lösenordet med alfanumeriska tecken i
textrutan [Lösenord]. Ange samma lösenord för att bekräfta det i textrutan [Bekräfta].
● Om du klickar på [OK] när kryssrutan är markerad och textrutorna [Lösenord] och [Bekräfta] lämnas
tomma tas det nuvarande lösenordet bort.
7
Om det behövs anger du namnet på systemansvarig och kontaktinformation. Klicka
sedan på [OK].
214
Säkerhet
[Systemansvarig]
Ange namnet på en administratör.
[Kontaktinformation]
Ange kontaktinformationen till administratören.
[E-postadress]
Ange e-postadressen till administratören med alfanumeriska tecken.
[Kommentar om systemansvarig]
Ange eventuell kommentar om administratören.
● Det är viktigt att komma ihåg lösenordet som du har angett. Om du skulle glömma bort lösenordet
kontaktar du en auktoriserad Canon-återförsäljare eller Canons kundtjänst.
LÄNKAR
Ställa in åtkomstbehörigheter(P. 212)
Kontrollera systemansvariginformation(P. 299)
215
Säkerhet
Ställa in Hantering av avdelnings-ID
6103-036
Du kan kontrollera åtkomsten till enheten med hjälp av flera ID för flera användare eller grupper. Om en användare
försöker använda enheten när Hantering av avdelnings-ID har aktiverats visas en inloggningsskärm och användaren
måste ange sitt avdelnings-ID och sin PIN-kod för att kunna använda enheten. När Hantering av avdelnings-ID har
aktiverats registreras användningen av funktioner som till exempel färgkopiering och svartvit skanning, för varje
avdelnings-ID. Om du vill konfigurera Hantering av avdelnings-ID registrerar du avdelnings-ID efter behov och sedan
aktiverar du funktionen Hantering av avdelnings-ID. Ytterligare inställningar krävs om du vill aktivera Hantering av
avdelnings-ID och skriva ut från en dator.
Registrera/redigera avdelnings-ID och PIN-kod(P. 216)
Aktivera Hantering av avdelnings-ID(P. 218)
Ställa in Hantering av avdelnings-ID för utskrift från datorn(P. 220)
Blockera jobb när avdelnings-ID är okänt(P. 221)
Hantera utskriftsstatus för olika avdelningar
Kontrollera antalet utskrivna sidor för respektive avdelning(P. 530)
Registrera/redigera avdelnings-ID och PIN-kod
Registrera ett avdelnings-ID och ställ in en PIN-kod för det. Registrera samtliga avdelnings-ID som ska användas.
1
2
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
216
Starta
Säkerhet
3
Klicka på [Hantering av avdelnings-ID] och registrera eller redigera avdelnings-ID.
Registrera ett avdelnings-ID
1
Klicka på [Registrera ny avdelning].
2
Ange de önskade inställningarna och klicka på [OK].
[Avdelnings-ID]
Ange det avdelnings-ID som ska registreras.
[Ställ in PIN-kod]
När du vill ställa in en PIN-kod markerar du kryssrutan och anger samma siffror i textrutorna [PIN-kod]
och [Bekräfta].
Redigera inställningarna för registrerat avdelnings-ID
1
Klicka på motsvarande textlänk under [Avdelnings-ID] för att redigera.
2
Ändra inställningarna efter behov och klicka på [OK].
Radera ett avdelnings-ID
● Klicka på [Ta bort] till höger om det avdelnings-ID som du vill ta bort
217
och klicka sedan på [OK].
Säkerhet
Aktivera Hantering av avdelnings-ID
När du har registrerat så många avdelnings-ID du behöver aktiverar du Hantering av avdelnings-ID.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Hantering av avdelnings-ID]
4
Markera kryssrutan [Aktivera hantering av avdelnings-ID] och klicka på [OK].
[Aktivera hantering av avdelnings-ID]
218
[Inställningar].
Säkerhet
Markera kryssrutan för att aktivera Hantering av avdelnings-ID. Avmarkera kryssrutan om du inte vill
använda Hantering av avdelnings-ID.
● Mer information om kryssrutan [Acceptera utskriftsjobb med okänt ID] finns i
avdelnings-ID är okänt(P. 221) .
Blockera jobb när
Om Hantering av avdelnings-ID är aktiverat
● När användare försöker skriva ut en fil i USB-minnet eller ett dokument som
har sparats på SD-kortet från kontrollpanelen visas autentiseringsskärmen.
Ange avdelnings-ID och PIN-koden, välj <Logga in> och tryck på
.
● Du måste ange avdelnings-ID och PIN-kod när du loggar in på det allmänna användarläget i
fjärranvändargränssnittet. Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
◼ När XPS-skrivardrivrutinen används
Om du vill använda Hantering av avdelnings-ID när XPS-skrivardrivrutinen används ska du ange nyckelparet för
TLS-krypterad kommunikation ( Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253) ). När du är klar med
inställningen av nyckelparet anger du nedanstående inställningar.
Logga in på administratörsläget i fjärranvändargränssnittet ( Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287) ) [Inställningar/Registrering] [Nätverk] [TCP/IPinställningar] [Redigera] i [Inställningar för bekräfta PIN-kod för hantering av avdelnings-ID]
Markera kryssrutan [Använd bekräfta PIN-kod för Hantering av avdelnings-ID] [OK]
[Använd bekräfta PIN-kod för Hantering av avdelnings-ID]
Om du markerar kryssrutan används Hantering av avdelnings-ID vid utskrift med XPS-skrivardrivrutinen.
Avmarkera kryssrutan om du inte vill använda Hantering av avdelnings-ID.
● Du kan inte aktivera [Använd bekräfta PIN-kod för Hantering av avdelnings-ID] om det inte finns något
nyckelpar installerat i enheten.
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala
certifikat(P. 272)
219
Säkerhet
Ställa in Hantering av avdelnings-ID för utskrift från datorn
Om du vill aktivera Hantering av avdelnings-ID för utskrift från en dator måste du ange inställningar med de
skrivardrivrutiner du redan har installerat på datorn. Ange avdelnings-ID och PIN-kod efter behov.
● När du vill utföra den här åtgärden loggar du in på datorn som administratör.
1
Öppna skrivarmappen.
2
Högerklicka på skrivarikonen och klicka på [Egenskaper för skrivare] eller
3
Klicka på fliken [Enhetsinställningar] och ange nödvändiga inställningar.
Visa skrivarmappen(P. 605)
[Egenskaper].
1
Välj [Hantering av avdelnings-ID] i [Användarhantering] och klicka sedan på [Inställningar] som visas
nedanför.
2
Ange inställningarna efter behov och klicka på [OK].
220
Säkerhet
[Tillåt PIN-kodsinställningar]
Markera kryssrutan för att aktivera PIN-kodsinställningarna.
[Avdelnings-ID]
Ange avdelnings-ID.
[PIN-kod]
Ange PIN-koden för avdelnings-ID om det behövs.
[Verifiera]
Klicka här för att verifiera att rätt ID och PIN-kod har angetts. Denna funktion är inte tillgänglig om
enheten och datorn är kopplade via USB- eller WSD-port (Web Services on Devices).
[Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod vid utskrift]
Markera kryssrutan för att visa pop-up-skärmen [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod] varje gång du skriver
ut från datorn.
[Autentisera avdelnings-ID/PIN-kod på enhet]
Markera kryssrutan om enheten och datorn är anslutna via en USB- eller WSD-port.
3
Klicka på [OK].
Logga in på enheten
● Om du försöker skriva ut från en dator när Hantering av avdelnings-ID
har aktiverats visas följande pop-up-skärm (om inte kryssrutan
[Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod vid utskrift] är avmarkerad):
Blockera jobb när avdelnings-ID är okänt
Fabriksinställningen är att även om Hantering av avdelnings-ID har aktiverats kan du skriva ut från en dator utan att
ange ID och PIN-kod. Gör på följande sätt om du vill ändra den här inställningen så att det inte går att skriva ut utan ID
och PIN-kod.
1
2
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
221
Starta
Säkerhet
3
Klicka på [Hantering av avdelnings-ID]
4
Avmarkera kryssrutan [Acceptera utskriftsjobb med okänt ID] och klicka på [OK].
[Inställningar].
● Om du avmarkerar kryssrutan måste en användare skriva ut med en metod som stöds av Hantering av
avdelnings-ID eller använda direktutskrift från fjärranvändargränssnittet och där vara inloggad som
administratör.
LÄNKAR
Ställa in åtkomstbehörigheter(P. 212)
Ange lösenord för systemansvarig(P. 213)
222
Säkerhet
Konfigurera fjärranvändargränssnittet
6103-037
Du kan ange en PIN-kod för åtkomst till fjärranvändargränssnittet. Alla användare har en gemensam PIN-kod.
● När Hantering av avdelnings-ID är aktiverad krävs inte den aktuella inställningen.
avdelnings-ID(P. 216)
1
Tryck på
2
Använd
● Tryck på
(
/
Ställa in Hantering av
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <Inst. fjärr gränssn.>
4
Välj <På> och tryck på
5
Ange en PIN-kod.
<Säk.inst f åtk t RUI>.
.
● Ange siffrorna i PIN-koden och tryck på
.
● När <Bekräfta PIN-kod> visas för bekräftelse anger du samma PIN-kodsiffror igen.
Om inställningarna för Fjärranvändargränssnittet återställs
● PIN-koden för Fjärranvändargränssnitt är också återställda. Återställ PIN-koden efter en återställning.
Initiera meny(P. 536)
LÄNKAR
Ställa in åtkomstbehörigheter(P. 212)
Ange lösenord för systemansvarig(P. 213)
223
Säkerhet
Begränsa kommunikation med hjälp av brandväggar
6103-038
Utan rätt säkerhet kan obehöriga personer få åtkomst till datorer och andra kommunikationsenheter som är anslutna
till ett nätverk. Om du vill förhindra denna obehöriga åtkomst anger du inställningarna för paketfilter, som är en
funktion som begränsar kommunikation till enheter med angivna IP- eller MAC-adresser.
224
Säkerhet
Ange IP-adresser för brandväggsregler
6103-039
Du kan antingen begränsa kommunikationen till enbart enheter med angivna IP-adresser, eller också blockera
enheter med angivna IP-adresser men tillåta annan kommunikation. Du kan ange en enstaka IP-adress eller ett
intervall med IP-adresser. För mottagning av data kan du ange IP-adresser genom att ange portnummer.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera] för den filtertyp som du vill använda.
[IP-adressfilter].
225
Starta
Säkerhet
[IPv4-adress: Sändningsfilter]
Välj det här alternativet om du vill begränsa sändningen av data från enheten till en dator genom att ange
IPv4-adresser.
[IPv4-adress: Mottagningsfilter]
Välj det här alternativet när du vill begränsa datamottagning till en dator från enheten genom att ange IPv4adress och portnummer.
[IPv6-adress: Sändningsfilter]
Välj det här alternativet om du vill begränsa sändningen av data från enheten till en dator genom att ange
IPv6-adresser.
[IPv6-adress: Mottagningsfilter]
Välj det här alternativet när du vill begränsa datamottagning till en dator från enheten genom att ange IPv6adress och portnummer.
5
Ange inställningar för paketfiltrering.
TX-filter
Välj standardprincipen när du vill tillåta eller avvisa kommunikation mellan andra enheter och enheten och
sedan ange IP-adresser för undantag.
1
Markera kryssrutan [Använd filter] och klicka på alternativknappen [Avvisa] eller [Tillåt] för
[Standardpolicy].
[Använd filter]
226
Säkerhet
Markera kryssrutan för att begränsa kommunikationen. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera
begränsningen.
[Standardpolicy]
Välj förhandsvillkor för att tillåta eller avvisa andra enheters kommunikation med enheten.
2
[Tillåt]
Välj det här alternativet om du vill blockera kommunikationspaket när de skickas till
eller kommer från enheter vars IP-adresser angetts i [Undantagna adresser].
Kommunikation med andra enheter tillåts.
[Avvisa]
Välj det här alternativet om du bara vill godkänna kommunikationspaket när de
skickas till eller kommer från enheter vars IP-adresser angetts i [Undantagna
adresser]. Kommunikation med andra enheter förbjuds.
Ange adressundantag.
● Ange IP-adressen (eller ett intervall med IP-adresser) i [Registrera adress] och klicka på [Lägg till].
Söka efter inmatningsfel
● Om IP-adresserna inte är rätt angivna kan det bli problem med att få åtkomst till enheten från
fjärranvändargränssnittet. I så fall behöver du ange <Adressfilter> till <Av>. Adressfilter(P. 350)
När du har valt [Avvisa] under [Standardpolicy]
● Loopback-, multicast- och sändningspaket kan inte filtreras.
Ta bort en IP-adress från undantag
● Välj IP-adress och klicka på [Ta bort].
3
Klicka på [OK].
RX-filter
När du väljer [Tillåt] under [Standardpolicy] ska du ange IP-adresser till enheter som inte ska kunna
kommunicera med den här enheten. När du väljer [Avvisa] under [Standardpolicy] ska du ange IP-adresser till
enheter som ska kunna kommunicera med den här enheten.
227
Säkerhet
1
Klicka på [Registrera ny].
2
Ange adressundantag.
● Ange IP-adressen (eller ett intervall med IP-adresser) i [Registrera adress].
● Markera kryssrutan [Ange portnummer] när du vill ange portnummer. Ange ett portnummer i
[Portnummer] och klicka på [Lägg till].
Söka efter inmatningsfel
● Om IP-adresserna eller portnumren inte är rätt angivna kan det bli problem med att få åtkomst till
enheten från fjärranvändargränssnittet. I så fall behöver du ange <Adressfilter> till <Av>.
Adressfilter(P. 350)
Ta bort ett angivet portnummer
● Välj portnumret som ska tas bort och klicka på [Ta bort].
228
Säkerhet
3
Klicka på [OK].
4
Markera kryssrutan [Använd filter] och klicka på alternativknappen [Avvisa] eller [Tillåt] för
[Standardpolicy].
[Använd filter]
Markera kryssrutan för att begränsa kommunikationen. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera
begränsningen.
[Standardpolicy]
Välj förhandsvillkor för att tillåta eller avvisa andra enheters kommunikation med enheten.
[Tillåt]
Välj det här alternativet om du vill blockera kommunikationspaket när de skickas till
eller kommer från enheter vars IP-adresser angetts i [Undantagna adresser].
Kommunikation med andra enheter tillåts.
[Avvisa]
Välj det här alternativet om du bara vill godkänna kommunikationspaket när de
skickas till eller kommer från enheter vars IP-adresser angetts i [Undantagna
adresser]. Kommunikation med andra enheter förbjuds.
Redigera en uppsättning IP-adresser i undantag
● Klicka på motsvarande textlänk under [Undantagna adresser], ändra de inställningar som behöver
ändras på skärmbilden som visas och klicka på [OK].
Ta bort en IP-adress från undantag
● Välj IP-adressen som ska tas bort och klicka på [Ta bort].
5
6
Klicka på [OK].
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
229
Säkerhet
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera IP-adressfiltrering från kontrollpanelens inställningsmeny.
Adressfilter(P. 350)
LÄNKAR
Ange MAC-adresser för brandväggsregler(P. 231)
230
Säkerhet
Ange MAC-adresser för brandväggsregler
6103-03A
Du kan begränsa kommunikationen till enbart enheter med angivna MAC-adresser, eller också blockera enheter med
angivna MAC-adresser men tillåta annan kommunikation.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera] för att visa en filtertyp.
[MAC-adressfilter].
231
Starta
Säkerhet
[Sändningsfilter]
Välj det här alternativet om du vill begränsa sändningen av data från enheten till en dator genom att ange
MAC-adresser.
[Mottagningsfilter]
Välj det här alternativet om du vill begränsa mottagande av data från enheten till en dator genom att ange
MAC-adresser.
5
Ange inställningar för paketfiltrering.
● Välj förhandsvillkor (standardprincipen) när du vill tillåta eller avvisa kommunikation mellan andra enheter
och enheten och sedan ange MAC-adresser för undantag.
1
Markera kryssrutan [Använd filter] och klicka på [Tillåt] eller [Avvisa] för att välja [Standardpolicy].
[Använd filter]
Markera kryssrutan för att begränsa kommunikationen. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera
begränsningen.
[Standardpolicy]
Välj förhandsvillkor när du vill tillåta eller avvisa andra enheter att kommunicera med enheten.
[Tillåt]
Välj det här alternativet om du vill blockera kommunikationspaket när de skickas till
eller kommer från enheter vars MAC-adresser angetts i [Undantagna adresser].
Kommunikation med andra enheter tillåts.
[Avvisa]
Välj det här alternativet om du bara vill godkänna kommunikationspaket när de
skickas till eller kommer från enheter vars MAC-adresser angetts i [Undantagna
adresser]. Kommunikation med andra enheter förbjuds.
232
Säkerhet
2
Ange adressundantag.
● Ange MAC-adressen i textrutan [Registrera adress] och klicka på [Lägg till].
● Du behöver inte avgränsa adressen med bindestreck eller kolon.
Söka efter inmatningsfel
● Om MAC-adresser anges felaktigt kanske du inte kan använda enheten från Fjärranvändargränssnittet
och då måste du ställa in <Adressfilter> på <Av>. Adressfilter(P. 350)
När du har valt [Avvisa] under [Standardpolicy]
● Utgående multicast- och sändningspaket kan inte filtreras.
Ta bort en MAC-adress från undantag
● Välj en MAC-adress och klicka på [Ta bort].
3
Klicka på [OK].
6
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera MAC-adressfiltrering från kontrollpanelens inställningsmeny.
Adressfilter(P. 350)
LÄNKAR
Ange IP-adresser för brandväggsregler(P. 225)
233
Säkerhet
Ställa in en proxy
6103-03C
En proxy (eller HTTP-proxyserver) avser en dator eller ett program som utför HTTP-kommunikation för andra enheter,
särskilt vid kommunikation med resurser utanför nätverket, till exempel vid surfning på webbplatser. Klientenheterna
ansluts till det externa nätverket via proxyservern och kommunicerar inte direkt med externa resurser. Att ställa in en
proxy underlättar hanteringen av trafik mellan interna och externa nätverk men blockerar också obehörig åtkomst och
befäster antivirusskyddet vilket ger utökad säkerhet. När du använder Google Cloud Print för att skriva ut över
Internet, kan du öka säkerheten genom att ställa in en proxy. När du ställer in en proxy måste du se till att du har
nödvändig proxyinformation, däribland IP-adress och portnummer samt ett användarnamn och lösenord för
autentisering.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera] i [Proxyinställningar].
[TCP/IP-inställningar].
234
Starta
Säkerhet
5
Markera kryssrutan [Använd proxy] och ange nödvändiga inställningar.
[Använd proxy]
Markera kryssrutan om du vill använda den angivna proxyservern för kommunikation med en HTTP-server.
[HTTP-proxyserveradress]
Ange proxyserverns adress. Ange IP-adress eller värdnamn beroende på miljön.
[HTTP-proxyservers portnummer]
Ändra portnumret om det behövs.
[Använd proxy inom samma domän]
Markera kryssrutan om du vill använda den angivna proxyservern för kommunikation med enheter inom
samma domän.
[Använd proxyautentisering]
Om du vill aktivera autentisering via proxyservern markerar du kryssrutan och anger användarnamnet med
alfanumeriska tecken i textrutan [Användarnamn].
[Ange/ändra lösenord]
Om du vill ställa in eller ändra lösenordet för proxyautentisering, när detta är aktiverat, markerar du
kryssrutan och anger det nya lösenordet med alfanumeriska tecken i textrutan [Lösenord]. Ange samma
lösenord för att bekräfta det i textrutan [Bekräfta].
6
Klicka på [OK].
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
235
Säkerhet
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Proxy-inställningar kan också öppnas från kontrollpanelens inställningsmeny.
LÄNKAR
Använda Google Cloud Print(P. 138)
236
Proxyinställningar(P. 340)
Säkerhet
Begränsa enhetens funktioner
6103-03E
Vissa av enhetens funktioner används mycket sällan och ger små möjligheter till felanvändning. I säkerhetssyfte kan
du begränsa enheten genom att delvis eller helt inaktivera dessa funktioner.
Begränsa funktioner för utskrift
Begränsa utskriftsfunktioner(P. 238)
Begränsa USB-funktioner
Begränsa USB-funktioner(P. 241)
Begränsa funktioner på kontrollpanelen
Begränsa funktioner på kontrollpanelen(P. 244)
Begränsa nätverksfunktioner inklusive HTTP-kommunikation
Inaktivera HTTP-kommunikation(P. 247)
Inaktivera Fjärranvändargränssnittet(P. 248)
Inaktivera nätverksporten(P. 249)
Dölja historiken med utskriftsjobb
Dölja historiken med utskriftsjobb(P. 250)
237
Säkerhet
Begränsa utskriftsfunktioner
6103-03F
Du kan ange inställningar för att förhindra att mottagna data skrivs ut automatiskt, minska onödig användning av
papper och förhindra obehörig användning av enheten. Du måste installera ett SD-kort (tillbehör) när du vill använda
den här funktionen. Installera ett SD-kort(P. 578)
● Även när utskriftsfunktioner är begränsade kan inställningslistor och rapporter skrivas ut.
rapporter och listor(P. 520)
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
[Hanteringsinställningar].
238
Skriva ut
Starta
Säkerhet
4
Klicka på [Redigera].
5
Ange lösenordet för systemansvarig i [Aktuellt lösenord för systemansvarig].
6
Markera kryssrutan [Begränsa skrivarjobb] och klicka på [OK].
[Begränsa skrivarjobb]
Markera kryssrutan för att begränsa utskriftsfunktionerna i enheten. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera
begränsningarna.
239
Säkerhet
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
När utskriftsfunktioner är begränsade
● Endast lagrade utskriftsjobb kan skrivas ut från skrivardrivrutinerna.
lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
Skriva ut ett dokument som har
● Endast PDF-, PS-, EPS- och XPS-filer som har lagrats i brevlådor kan skrivas ut från fjärranvändargränssnittet.
Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)(P. 106)
● USB-direktutskrift från ett USB-minne och e-postutskrift är inte tillgängliga.
LÄNKAR
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
240
Säkerhet
Begränsa USB-funktioner
6103-03H
USB används för att ansluta kringutrustning och lagra eller flytta data, men USB kan också vara en källa till
informationsläckage om den inte hanteras på rätt sätt. Var försiktig när du hanterar USB-minnen. I det här avsnittet
beskrivs hur du begränsar anslutning via enhetens USB-port och hur du förhindrar användning av USB-minnen.
Begränsa USB-anslutning till en dator(P. 241)
Begränsa funktionen för USB-direktutskrift(P. 242)
Begränsa USB-anslutning till en dator
Du kan inaktivera USB-porten för datoranslutning som finns på enhetens vänstra sida. Anslutning till en dator via USB
inaktiveras, men ett USB-minne kan anslutas till USB-porten på höger sida av enheten.
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj <Gränssnittsval> och tryck på
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Gränssnitt> och tryck på
.
.
när ett meddelande visas.
4
Välj <USB> och tryck på
5
Välj <Av> och tryck på
.
.
<Av>
Inaktiverar USB-porten som finns på enhetens vänstra sida.
<På>
Aktiverar USB-porten som finns på enhetens vänstra sida.
6
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
241
Säkerhet
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Begränsa funktionen för USB-direktutskrift
Du kan inaktivera utskrift av data från ett USB-minne. Det gör det omöjligt att skriva ut data som har sparats på ett
USB-minne.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera].
[Hanteringsinställningar].
242
Starta
Säkerhet
5
Ange lösenordet för systemansvarig i [Aktuellt lösenord för systemansvarig].
6
Avmarkera kryssrutan [Skriv ut direkt från USB] och klicka på [OK].
[Skriv ut direkt från USB]
Avmarkera kryssrutan för att inaktivera direktutskrift från ett USB-minne. Markera kryssrutan för att aktivera
utskrift från ett USB-minne. Om du även markerar kryssrutan [Visa automatiskt displaybilden Skriv ut direkt
från USB] visas skärmen för USB-direktutskrift när ett USB-minne ansluts till enheten.
LÄNKAR
Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)(P. 80)
243
Säkerhet
Begränsa funktioner på kontrollpanelen
6103-03J
Du kan begränsa användningen av knapparna på kontrollpanelen för att förhindra att inställningarna för enheten
ändras oavsiktligt.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera].
[Hanteringsinställningar].
244
Starta
Säkerhet
5
Ange lösenordet för systemansvarig i [Aktuellt lösenord för systemansvarig].
6
Markera kryssrutan vid knappen som ska begränsas och klicka på [OK].
[Tangenter att låsa]
Du kan markera kryssrutan för att låsa en knapp även när den är nedtryckt på kontrollpanelen. Avmarkera
kryssrutan för att låsa upp knappen. Du kan även låsa inställningsknappen från kontrollpanelen (
Hant.inställningar(P. 327) ).
245
Säkerhet
● Knapparnas funktioner
Manöverpanel(P. 25)
246
Säkerhet
Inaktivera HTTP-kommunikation
6103-03K
HTTP används för kommunikation över nätverket, till exempel när du använder enheten via Fjärranvändargränssnittet.
Om du använder en USB-anslutning, eller på annat sätt inte använder HTTP, kan du inaktivera HTTP för att blockera
intrång från personer med onda avsikter via den oanvända HTTP-porten.
● När du begränsar HTTP begränsas vissa nätverksfunktioner, till exempel Fjärranvändargränssnittet, WSDutskrift och utskrift med Google Cloud Print.
1
Tryck på
2
Använd
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <TCP/IP-inställningar>
4
Välj <Av> och tryck på
<HTTP>.
.
<Av>
Inaktiverar HTTP-kommunikation.
<På>
Aktiverar HTTP-kommunikation.
5
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
LÄNKAR
Använda Fjärranvändargränssnitt(P. 286)
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
Använda Google Cloud Print(P. 138)
När XPS-skrivardrivrutinen används(P. 219)
247
Säkerhet
Inaktivera Fjärranvändargränssnittet
6103-03L
Fjärranvändargränssnittet är användbart eftersom enhetens inställningar kan anges med hjälp av en dators
webbläsare. Om du vill använda Fjärranvändargränssnittet måste enheten vara ansluten till en dator över nätverket.
Om enheten är ansluten till en dator via USB, eller om du inte behöver använda Fjärranvändargränssnittet, kan du
inaktivera detta för att minska risken för att enheten ska fjärrstyras över nätverket av personer med onda avsikter.
1
Tryck på
2
Använd
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
.
när ett meddelande visas.
3
Välj <Inst. fjärr gränssn.>
4
Välj <Av> och tryck på
<Fjärrgränssnitt>.
.
<Av>
Inaktiverar Fjärranvändargränssnittet.
<På>
Aktiverar Fjärranvändargränssnittet.
5
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
LÄNKAR
Använda Fjärranvändargränssnitt(P. 286)
Inaktivera HTTP-kommunikation(P. 247)
248
Säkerhet
Inaktivera nätverksporten
6103-03R
En nätverksport är gränssnittet som ansluter en nätverkskabel till ett lokalt nätverk. Om du använder enheten via en
USB-port kan du inaktivera nätverksporten för att fullständigt avskärma enheten från nätverket och blockera
oönskade intrång via nätverksporten.
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj <Gränssnittsval> och tryck på
● Tryck på
(
/
).
för att välja <Gränssnitt> och tryck på
.
.
när ett meddelande visas.
4
Välj <Nätverk> och tryck på
5
Välj <Av> och tryck på
.
.
<Av>
Nätverksporten inaktiveras.
<På>
Nätverksporten aktiveras.
6
Gör en maskinvaruåterställning.
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468)
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
249
Säkerhet
Dölja historiken med utskriftsjobb
6103-03S
Om användarnas integritet behöver skyddas kan du ange inställningar för att förhindra att utskriftshistoriken visas på
fjärranvändargränssnittets skärm och att listan med utskriftshistoriken skrivs ut. Historiken med utskriftsjobb
uppdateras och underhålls även om den är dold så att administratörer kan granska den vid behov.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera].
[Visa jobblogg].
250
Starta
Säkerhet
5
Avmarkera kryssrutan [Visa jobblogg] och klicka på [OK].
[Visa jobblogg]
Om du avmarkerar kryssrutan visas inte historiken med utskriftsjobb på fjärranvändargränssnittets skärm
och det går inte heller att skriva ut listan med utskriftshistoriken. Avmarkera kryssrutan om
utskriftshistoriken ska visas.
[Tillåt hämtning av jobblogg med hanteringsprogramvara]
Om du markerar kryssrutan kan du använda enhetshanteringsprogram som t.ex. iW Management Console
för att hämta utskriftshistorik. Avmarkera kryssrutan om du vill förhindra att hanteringsprogrammet hämtar
utskriftshistoriken. Den här funktionen aktiveras automatiskt när kryssrutan [Visa jobblogg] markeras.
LÄNKAR
Kontrollera historik över dokument(P. 297)
Menyn Jobb(P. 466)
251
Säkerhet
Implementera robusta säkerhetsfunktioner
6103-03U
Behöriga användare kan råka ut för oförutsedda förluster vid angrepp från personer med onda avsikter, till exempel
kan de leta reda på, skämta med och manipulera data som passerar ett nätverk. För att din viktiga information ska
vara skyddad har enheten följande funktioner som ökar säkerheten och sekretessen.
TLS-krypterad kommunikation
TLS är ett protokoll för krypterade data som skickas över ett nätverk och det används ofta för kommunikation
via en webbläsare eller ett e-postprogram. TLS ger säker nätverkskommunikation när du använder enheten från
en dator via fjärranvändargränssnittet. Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253)
IPSec-kommunikation
Medan TLS endast krypterar data som används i ett visst program, till exempel en webbläsare eller ett epostprogram, krypterar IPSec hela (eller nyttolasten i) IP-paket. Detta gör att IPSec är ett mer omfattande
säkerhetssystem än TLS. Konfigurera IPSec-inställningar(P. 257)
IEEE 802.1X-autentisering
IEEE 802.1X är en standard och en funktion för blockering av obehörig åtkomst till nätverket genom att
gemensamt hantera användarautentiseringsinformation. Om en enhet försöker ansluta till 802.1X-nätverket
måste den gå igenom användarautentisering för att bevisa att anslutningen görs av en behörig användare.
Autentiseringsinformationen skickas till, och kontrolleras av, en RADIUS-server som tillåter eller avvisar
kommunikation till nätverket beroende på autentiseringens resultatet. Om autentiseringen misslyckas
blockeras åtkomsten till nätverket av en nätverkswitch. Enheten kan anslutas till ett 802.1X-nätverk som en
klientenhet. Konfigurera IEEE 802.1X-autentisering(P. 267)
LÄNKAR
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala certifikat(P. 272)
252
Säkerhet
Använda TLS för krypterad kommunikation
6103-03W
Du kan kryptera kommunikationen mellan enheten och en webbläsare på datorn av de IPP-utskriftsdata som ska
skrivas ut via Internet. Det gör du genom att använda TLS (Transport Layer Security). TLS är en funktion som krypterar
data som skickas eller tas emot via nätverket. TLS måste vara aktiverat när fjärranvändargränssnittet används för att
ange inställningar för IPSec (metoden med på förhand delad nyckel), IEEE 802.1X-autentisering (TTLS/PEAP) eller
SNMPv3. När du vill använda krypterad kommunikation med TLS måste du ange ett nyckelpar och aktivera TLSfunktionen. Se till att ha ett nyckelpar till hands ( Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala
certifikat(P. 272) ).
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera] i [TLS-inställningar].
[TCP/IP-inställningar].
253
Starta
Säkerhet
5
Redigera TLS-inställningar.
[Nyckel- och certifikatinställningar]
Välj en nyckel i listan med nycklar och certifikat.
● Välj en nyckel i listan med nycklar och certifikat och klicka på [Standardnyckelinställningar].
Visa information om ett certifikat
● Du kan kontrollera information om certifikatet eller verifiera certifikatet genom att klicka på motsvarande
textlänk under [Nyckelnamn] eller på certifikatikonen.
Verifiera nyckelpar och digitala
certifikat(P. 283)
Om [Standardnyckelinställningar] inte visas
● Om TLS redan är aktiverat genom [Inställningar för fjärranvändargränssnitt] eller [Inställningar för IPPutskrift] visas inte [Standardnyckelinställningar]. Se steg 6 om du vill byta nyckel och avmarkera
kryssrutorna [Använd TLS] under [Inställningar för fjärranvändargränssnitt] respektive [Inställningar för
IPP-utskrift].
254
Säkerhet
[Tillåtna versioner]
Välj tillåtna TLS-versioner.
[Krypteringsalgoritmer för begränsning]
Välj de krypteringsalgoritmer som ska vara begränsade för TLS-användning. Välj [Inget] om du inte vill ställa
in någon begränsning.
6
Aktivera TLS för fjärranvändargränssnittet.
Använda TLS för kommunikation med fjärranvändargränssnittet
1
Klicka på [Säkerhet]
2
Klicka på [Redigera].
3
Markera kryssrutan [Använd TLS] och klicka på [OK].
[Inställningar för fjärranvändargränssnitt].
[Använd TLS]
Markera kryssrutan när du vill använda TLS för kommunikation med fjärranvändargränsnittet. Avmarkera
kryssrutan när det inte används.
255
Säkerhet
Använda TLS för en funktion som är kompatibel med krypterad kommunikation
Använd TLS för IPP-utskrift
Ange följande inställning om du vill skriva ut via IPP med TLS. Se
funktioner(P. 159) för andra IPP-inställningar.
[Nätverk] [TCP/IP-inställningar]
kryssrutan [Använd TLS] [OK]
7
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-
[Redigera] i [Inställningar för IPP-utskrift]
Markera
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera TLS-krypterad kommunikation på kontrollpanelens inställningsmeny.
Inst. fjärr gränssn.(P. 347)
Starta fjärranvändargränssnittet med TLS
● Om du försöker starta Fjärranvändargränssnittet när TLS har aktiverats kan en säkerhetsvarning visas
gällande säkerhetscertifikatet. I så fall kontrollerar du att rätt webbadress har angetts i adressfältet och
sedan går du vidare för att öppna fjärranvändargränssnittsskärmen. Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
LÄNKAR
Generera nyckelpar(P. 273)
Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala certifikat(P. 280)
Konfigurera IPSec-inställningar(P. 257)
Konfigurera IEEE 802.1X-autentisering(P. 267)
Övervaka och styra enheten med SNMP(P. 192)
256
Säkerhet
Konfigurera IPSec-inställningar
6103-03X
Internet Protocol Security (IPSec eller IPsec) är en protokollsvit för kryptering av data som överförs över ett nätverk,
däribland Internet-nätverk. Medan TLS endast krypterar data som används i ett visst program, till exempel en
webbläsare eller ett e-postprogram, krypterar IPSec antingen hela IP-paket eller nyttolasten i IP-paket, vilket gör IPSec
till ett mer användbart säkerhetssystem. IPSec för enheten arbetar i transportläge där nyttolasten i IP-paket krypteras.
Med den här funktionen kan enheten anslutas direkt till en dator som finns i samma virtuella privata nätverk (VPN).
Ange lämplig konfiguration på datorn innan du konfigurerar enheten.
Registrera säkerhetspolicy(P. 257)
Aktivera IPSec-kommunikation(P. 264)
Använda IPSec med IP-adressfilter
● IPSec-inställningar används före IP-adressfilterinställningarna under paketmottagning, medan IPadressinställningarna används före IPSec-inställningarna vid paketsändning. Ange IP-adresser för
brandväggsregler(P. 225)
Registrera säkerhetspolicy
Du måste registrera säkerhetspolicyer (SP) innan du aktiverar IPSec-inställningarna för att kunna använda IPSeckrypterad kommunikation ( Aktivera IPSec-kommunikation(P. 264) ). En säkerhetspolicy består av de
inställningsgrupper som beskrivs nedan. Du kan registrera flera policyer genom kombinationer av IP-adress och
portnummer. När du har registrerat policyer ska du ange deras prioritetsordning.
Manövrering
Med manövrering anger du villkor för IP-paket som ska använda IPSec-kommunikation. Valbara villkor är
enhetens IP-adresser och portnummer samt de enheter som man ska kommunicera med.
IKE
IKE konfigurerar den IKEv1 som används för nyckelutbytesprotokoll. Anvisningarna varierar beroende på vilken
autentiseringsmetod som valts.
[Metod för i förväg delad nyckel]
En nyckel med alfanumeriska tecken kan delas med andra enheter. Aktivera TLS för fjärranvändargränssnittet i
förväg ( Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253) ).
[Digital signaturmetod]
Den här enheten och övriga enheter autentiserar varandra genom att gemensamt verifiera varandras digitala
signaturer. Se till att ha ett nyckelpar till hands ( Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala
certifikat(P. 280) ).
257
Säkerhet
Ange protokoll och alternativ
Ange inställningar för ESP och AH som läggs till i paketen under IPSec-kommunikation. ESP och AH kan inte
användas samtidigt. Du kan även välja om PFS ska aktiveras för att få en högre säkerhet.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [IPSec-principlista].
5
Klicka på [Registrera IPSec-princip].
[IPSec-inställningar].
258
Starta
Säkerhet
6
Ange ett policynamn i [Principnamn] och markera kryssrutan [Aktivera princip].
[Principnamn]
Ange med alfanumeriska tecken det namn som ska användas för att identifiera policyn.
[Aktivera princip]
Markera kryssrutan för att aktivera policyn. Avmarkera kryssrutan när policyn inte används.
7
Ange manövreringsinställningarna.
[Lokal adress]
Välj den typ av IP-adress som enheten har för att använda en policy i följande lista.
259
Säkerhet
[Alla IP-adresser]
Välj det här alternativet om du vill använda IPSec för alla IP-paket.
[IPv4-adress]
Markera det här alternativet om du vill använda IPSec för alla IP-paket som skickas till
och från enhetens IPv4-adress.
[IPv6-adress]
Markera det här alternativet om du vill använda IPSec för alla IP-paket som skickas till
och från enhetens IPv6-adress.
[Manuella IPv4-inställningar] Välj det här alternativet om du vill ange en enstaka IPv4-adress eller ett intervall av
IPv4-adresser som IPSec ska användas på. Ange IPv4-adressen (eller intervallet) i
textrutan [Adresser att ange manuellt].
[Manuella IPv6-inställningar] Välj det här alternativet om du vill ange en enstaka IPv6-adress eller ett intervall av
IPv6-adresser som IPSec ska användas på. Ange IPv6-adressen (eller intervallet) i
textrutan [Adresser att ange manuellt].
[Adresser att ange manuellt]
Om du väljer [Manuella IPv4-inställningar] eller [Manuella IPv6-inställningar] i [Lokal adress] anger du IPadressen för att använda policyn.
[Delnätsinställningar]
När du anger IPv4-adresser manuellt kan du uttrycka intervallet genom att använda delnätsmasken. Använd
punkter i delnätsmasken för att avgränsa talen (exempel:"255.255.255.240").
[Fjärradress]
Välj den typ av IP-adress som den andra enheten har för att använda en policy i följande lista.
[Alla IP-adresser]
Välj det här alternativet om du vill använda IPSec för alla IP-paket.
[Alla IPv4-adresser]
Välj det här alternativet för att använda IPSec för alla IP-paket som skickas till och från
en IPv4-adress.
[Alla IPv6-adresser]
Välj det här alternativet för att använda IPSec för alla IP-paket som skickas till och från
en IPv6-adress.
[Manuella IPv4-inställningar] Välj det här alternativet om du vill ange en enstaka IPv4-adress eller ett intervall av
IPv4-adresser som IPSec ska användas på. Ange IPv4-adressen (eller intervallet) i
textrutan [Adresser att ange manuellt].
[Manuella IPv6-inställningar] Välj det här alternativet om du vill ange en enstaka IPv6-adress eller ett intervall av
IPv6-adresser som IPSec ska användas på. Ange IPv6-adressen (eller intervallet) i
textrutan [Adresser att ange manuellt].
[Adresser att ange manuellt]
Om du väljer [Manuella IPv4-inställningar] eller [Manuella IPv6-inställningar] i [Fjärradress] anger du IPadressen för att använda policyn.
[Delnätsinställningar]
När du anger IPv4-adresser manuellt kan du uttrycka intervallet genom att använda delnätsmasken. Använd
punkter i delnätsmasken för att avgränsa talen (exempel:"255.255.255.240").
[Lokal port]/[Fjärrport]
Om du vill skapa separata principer för varje protokoll, till exempel HTTP eller SMTP, anger du lämpligt
portnummer för protokollet för att bestämma om IPSec ska användas.
● IPSec används inte för paket som har en angiven multicast- eller sändningsadress.
8
Ange IKE-inställningarna.
260
Säkerhet
[IKE-läge]
Läget som används för nyckelutbytesprotokollet visas. Normalt sett ska huvudläget väljas.
● Välj aggressivt läge när IP-adressen inte är fast. Observera att säkerheten är lägre i det aggressiva läget än
i huvudläget.
[AUTENT-metod]
Välj [Metod för i förväg delad nyckel] eller [Digital signaturmetod] som metod för att autentisera enheten.
● När det aggressiva läget väljs i [IKE-läge] krypterar läget [Metod för i förväg delad nyckel] inte den delade
nyckeln.
[Autentiserings-/krypteringsalgoritm]
Markera kryssrutan [Auto] för att automatiskt ange algoritmen som används i nyckelutbytet. Om du
markerar kryssrutan anges algoritmen enligt nedan.
[Autentiseringsmetod]
[SHA1 och MD5]
[Kryptering]
[3DES-CBC och AES-CBC]
[DH-grupp]
[Grupp 2 (1024)]
Avmarkera kryssrutan och välj algoritm om du vill ange algoritmen manuellt.
[Autentiseringsmetod]
Välj hash-algoritm.
[Kryptering]
Välj krypteringsalgoritm.
[DH-grupp]
Välj Diffie-Hellman-gruppen som bestämmer nyckellängden.
Använda [Metod för i förväg delad nyckel] för autentisering
1
Välj [Metod för i förväg delad nyckel] för [AUTENT-metod] och klicka på [Inställningar för delad
nyckel].
2
Ange den i förväg delade nyckeln med alfanumeriska tecken och klicka sedan på [OK].
261
Säkerhet
Använda [Digital signaturmetod] för autentisering
1
Välj [Digital signaturmetod] för [AUTENT-metod] och klicka på [Nyckel och certifikat].
2
Välj nyckelparet som ska användas och klicka på [Standardnyckelinställningar].
Visa information om ett nyckelpar eller certifikat
● Du kan kontrollera information om certifikatet eller verifiera certifikatet genom att klicka på
motsvarande textlänk under [Nyckelnamn] eller på certifikatikonen. Verifiera nyckelpar och
digitala certifikat(P. 283)
9
Ange IPSec-nätverksinställningar.
[Använd PFS]
Markera kryssrutan för att aktivera PFS (Perfect Forward Secrecy) för IPSec-sessionsnycklar. Om du aktiverar
PFS utökas säkerheten och samtidigt minskas kommunikationsbelastningen. Kontrollera att PFS även är
aktiverat för övriga enheter. Avmarkera kryssrutan när PFS inte används.
[Giltighet]
Ange hur länge SA används som en kommunikationstunnel. Markera kryssrutan [Ange efter tid] eller [Ange
efter format] eller båda kryssrutorna om det behövs. Om båda kryssrutorna markeras avslutas IPSec SAsessionen när något av villkoren uppfylls .
262
Säkerhet
[Ange efter tid]
Ange en tid i minuter för hur länge en session ska vara. Den angivna tiden används för
både IPSec SA och IKE SA.
[Ange efter format]
Ange i MB hur mycket data som kan överföras under en session. Den angivna
storleken används endast för IPSec SA.
Om du endast har markerat kryssrutan [Ange efter format]
● IKE SA-validering kan inte anges per storlek. Därför används det initiala värdet (480 minuter) för [Ange
efter tid].
[Autentiserings-/krypteringsalgoritm]
Välj protokoll och algoritm för IPSec-kommunikation.
Upprätta anslutning automatiskt
Välj [Auto].
[ESP-autentisering]
ESP aktiveras och autentiseringsalgoritmen anges till [SHA1 och MD5].
[ESP-kryptering]
ESP aktiveras och krypteringsalgoritmen anges till [3DES-CBC och AES-CBC].
Använda ESP
Välj [ESP] och sedan autentiserings- och krypteringsalgoritm.
[ESP-autentisering]
Välj hash-algoritm för ESP-autentisering.
[ESP-kryptering]
Välj krypteringsalgoritm för ESP.
Använda AH
Välj [AH] och sedan hash-algoritmen som ska användas för AH-autentisering i [AH-autentisering].
[Anslutningsläge]
Anslutningsläget för IPSec visas. Enheten har stöd för transportläge där nyttolasten i IP-paket krypteras.
Tunnelläge, där hela IP-paket (huvud och nyttolast) kapslas in, är inte tillgängligt.
10
Klicka på [OK].
● Om du måste registrera fler säkerhetspolicyer går du tillbaka till steg 5.
11
Ordna principerna som visas under [IPSec-principlista].
● Principerna används i ordning från högsta till lägsta position. Klicka på [Öka prioritet] eller [Lägre prioritet]
för att flytta upp eller ner en princip.
263
Säkerhet
Redigera en policy
● Du kan klicka på textlänken under [Principnamn] när du vill redigera inställningarna.
Ta bort en policy
● Klicka på [Ta bort] till höger om policyn du vill ta bort.
12
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Aktivera IPSec-kommunikation
Aktivera IPSec-kommunikation när du har registrerat säkerhetspolicyer.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
[IPSec-inställningar].
264
Starta
Säkerhet
4
Klicka på [Redigera].
5
Markera kryssrutan [Använd IPSec] och klicka på [OK].
[Använd IPSec]
Markera kryssrutan när du skriver ut med IPSec. Avmarkera kryssrutan när det inte används.
[Tillåt mottagning av paket utan principer]
Om du markerar kryssrutan när du använder IPSec kommer även paket som inte är tillgängliga för
registrerade policyer att skickas och tas emot. Avmarkera kryssrutan om du inte vill skicka/ta emot paket som
inte är tillgängliga för policyerna.
6
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
265
Säkerhet
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera IPSec-kommunikation på kontrollpanelens inställningsmeny.
IPSec(P. 342)
LÄNKAR
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala certifikat(P. 272)
IPSec-principlista(P. 461)
266
Säkerhet
Konfigurera IEEE 802.1X-autentisering
6103-03Y
Enheten kan anslutas till ett 802.1X-nätverk som en klientenhet. Ett vanligt 802.1X-nätverk består av RADIUS-server
(autentiseringsserver), nätverksswitch (autentiserare) och klientenheter med autentiseringsprogram (supplikanter).
Om en enhet försöker ansluta till 802.1X-nätverket måste den gå igenom användarautentisering för att bevisa att
anslutningen görs av en behörig användare. Autentiseringsinformationen skickas till och kontrolleras av en RADIUSserver, som tillåter eller avvisar kommunikation till nätverket beroende på autentiseringens resultat. Om
autentiseringen misslyckas blockeras åtkomsten till nätverket av en nätverksswitch (eller en åtkomstpunkt).
Välj autentiseringsmetod bland nedanstående alternativ. Om det är nödvändigt installerar eller registrerar du ett
nyckelpar eller ett CA-certifikat innan du konfigurerar IEEE 802.1X-autentiseringen ( Använda CA-utfärdade
nyckelpar och digitala certifikat(P. 280) ).
TLS
Enheten och autentiseringsservern autentiserar varandra genom att gemensamt verifiera varandras certifikat.
Ett nyckelpar som har utgetts av en certifieringsmyndighet (CA) krävs för klientautentiseringen (när enheten
autentiseras). För serverautentisering kan ett CA-certifikat som är installerat via fjärranvändargränssnittet
användas utöver det CA-certifikat som är förinstallerat i enheten.
TTLS
Den här autentiseringsmetoden använder ett användarnamn och lösenord för klientautentisering och ett CAcertifikat för serverautentisering. MSCHAPv2 eller PAP kan väljas som internt protokoll. TTLS kan användas
samtidigt som PEAP. Aktivera TLS för fjärranvändargränssnittet innan du konfigurerar den här
autentiseringsmetoden ( Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253) ).
PEAP
Nödvändiga inställningar är nästan desamma som för TTLS. MS-CHAPv2 används som internt protokoll.
Aktivera TLS för fjärranvändargränssnittet innan du konfigurerar den här autentiseringsmetoden ( Använda
TLS för krypterad kommunikation(P. 253) ).
1
2
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
267
Starta
Säkerhet
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera].
5
[IEEE 802.1X-inställningar].
Markera kryssrutan [Använd IEEE 802.1X], ange inloggningsnamn i textrutan
[Inloggningsnamn] och ange nödvändiga inställningar.
268
Säkerhet
[Använd IEEE 802.1X]
Markera kryssrutan för att aktivera IEEE 802.1X-autentisering.
[Inloggningsnamn]
Ange med alfanumeriska tecken ett namn (EAP-identitet) som ska användas för att identifiera användaren.
Ställa in TLS
1
Markera kryssrutan [Använd TLS] och klicka på [Nyckel och certifikat].
● Du kan inte använda TLS med TTLS eller PEAP.
2
Välj en nyckel i listan med nycklar och certifikat och klicka på [Standardnyckelinställningar].
Visa information om ett nyckelpar eller certifikat
● Du kan kontrollera information om certifikatet eller verifiera certifikatet genom att klicka på
motsvarande textlänk under [Nyckelnamn] eller på certifikatikonen. Verifiera nyckelpar och
digitala certifikat(P. 283)
Ställa in TTLS/PEAP
1
Markera kryssrutan [Använd TTLS] eller [Använd PEAP].
269
Säkerhet
Internt protokoll för TTLS
● Du kan välja MSCHAPv2 eller PAP. Om du vill använda PAP, klicka på [PAP] radioknappen.
2
Klicka på [Ändra användarnamn/lösenord].
● Om du vill ange ett annat användarnamn än inloggningsnamnet avmarkerar du kryssrutan [Använd
inloggningsnamn som användarnamn]. Markera kryssrutan om du vill använda inloggningsnamnet
som användarnamn.
3
Ställ in rätt användarnamn och lösenord och klicka på [OK].
270
Säkerhet
[Användarnamn]
Ange användarnamnet med alfanumeriska tecken.
[Byt lösenord]
Om du vill ange eller ändra lösenordet markerar du kryssrutan och anger det nya lösenordet med
alfanumeriska tecken i textrutorna [Lösenord] och [Bekräfta].
6
Klicka på [OK].
7
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera IEEE 802.1X-autentisering på kontrollpanelens inställningsmeny.
IEEE802.1X(P. 350)
LÄNKAR
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala certifikat(P. 272)
271
Säkerhet
Konfigurera inställningar för nyckelpar och digitala
certifikat
6103-040
För att kommunikation med en fjärrenhet ska kunna krypteras måste en krypteringsnyckel i förväg skickas och tas
emot över ett oskyddat nätverk. Problemet löses med hjälp av kryptering med öppen nyckel. Kryptering med öppen
nyckel ger säker kommunikation genom att skydda viktig och värdefull information från angrepp, till exempel leta
reda på, skämta med eller manipulera data som passerar ett nätverk.
Nyckelpar
Ett nyckelpar består av en offentlig nyckel och en hemlig nyckel. Båda behövs för att kunna
kryptera eller dekryptera data. Eftersom data som har krypterats med en av nycklarna inte kan
återskapas utan den andra innebär kryptering med offentlig nyckel en säker kommunikation i
nätverket. Upp till åtta nyckelpar, inklusive förinstallerade par, kan registreras ( Använda CAutfärdade nyckelpar och digitala certifikat(P. 280) ). För TLS-krypterad kommunikation kan
ett nyckelpar genereras i enheten ( Generera nyckelpar(P. 273) ).
CA-certifikat
Digitala certifikat, däribland CA-certifikat, liknar andra identifieringssätt, till exempel körkort.
Ett digitalt certifikat innehåller en digital signatur, som gör att enheten kan upptäcka eventuell
förfalskning och manipulering av data. Det är extremt svårt för tredje part att missbruka
digitala certifikat. Ett digitalt certifikat som innehåller en öppen nyckel från en
certifieringsmyndighet (CA) kallas CA-certifikat. CA-certifikat används för att verifiera den enhet
som enheten kommunicerar med i en funktion som till exempel molnutskrift med Google
Cloud Print eller IEEE 802.1X-autentisering. Upp till 150 CA-certifikat kan registreras, däribland
72 certifikat som är förinstallerade i enheten ( Använda CA-utfärdade nyckelpar och
digitala certifikat(P. 280) ).
272
Säkerhet
Generera nyckelpar
6103-041
Ett nyckelpar kan genereras med enheten när det behövs för krypterad kommunikation via TLS (Transport Layer
Security). Du kan använda TLS när enheten ska hanteras via gränssnittet för fjärranvändning eller vid IPP-utskrift. Upp
till åtta nyckelpar, inklusive förinstallerade par, kan registreras. Självsignerade certifikat används med nyckelpar som
har genererats i "Nätverkskommunikation". Med en "Nyckel och certifikatsigneringsförfrågan (CSR)" kan du ansöka om
ett CA-utfärdat digitalt certifikat för nyckelparet som har genererats av enheten.
Generera nätverkskommunikationsnyckel(P. 273)
Generera nyckel- och certifikatsigneringsbegäran (CSR)(P. 275)
Generera nätverkskommunikationsnyckel
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Generera nyckel].
[Nyckel- och certifikatinställningar].
273
Starta
Säkerhet
Radera ett registrerat nyckelpar
● Klicka på [Ta bort] till höger om det nyckelpar som du vill ta bort
och klicka sedan på [OK].
● Ett nyckelpar kan inte tas bort om det används för något syfte, t.ex. när "TLS" eller "IEEE 802.1X" visas
under [Nyckelanvändning]. Inaktivera i så fall funktionen eller byt ut nyckelparet innan du raderar det.
5
Välj [Nätverkskommunikation] och klicka på [OK].
6
Ange inställningar för nyckeln och certifikatet.
[Nyckelinställningar]
[Nyckelnamn]
Skriv namnet på nyckelparet med alfanumeriska tecken. Ange ett namn som är enkelt att senare hitta i
en lista.
274
Säkerhet
[Signaturalgoritm]
Välj en signaturalgoritm i listrutan.
[Nyckelalgoritm]
RSA eller ECDSA används för att generera ett nyckelpar. Välj nyckellängd i listrutan. Ju längre
nyckellängd, desto långsammare kommunikation. Säkerheten ökar emellertid.
● [512-bitars] kan inte väljas för nyckellängden om [SHA384] eller [SHA512] har valts för
[Signaturalgoritm].
[Certifikatinställningar]
[Startdatum för giltighet (dd/mm åååå)]
Ange startdatum för certifikatets giltighetstid.
[Slutdatum för giltighet (dd/mm åååå)]
Ange slutdatum för certifikatets giltighetstid. Ett datum som är tidigare än [Startdatum för giltighet
(dd/mm åååå)] kan inte anges.
[Land/region]
Ange tecken för landskoden på Internet.
[Stat]/[Ort]
Ange plats med alfanumeriska tecken i det fall det behövs.
[Organisation]/[Organisationsenhet]
Ange organisationens namn med alfanumeriska tecken i det fall det behövs.
[Gemensamt namn]
Ange det gemensamma namnet på certifikatet med alfanumeriska tecken i det fall det behövs.
"Gemensamt namn" förkortas ofta "CN" (Common Name).
"IP-adress" eller "<värdnamn>.<domännamn>" som används för anslutning via IPPS måste anges i
[Gemensamt namn] för att kunna skriva ut via IPPS.
● Ange "IP-adress" när den är fast.
● Ange "<värdnamn>.<domännamn>" när en DNS-server används.
7
Aktivera IPP/IPPS(P. 165)
Klicka på [OK].
● Det kan ta ungefär 10 till 15 minuter att generera nycklar för nätverkskommunikation.
● När nyckelparet har genererats registreras det automatiskt för enheten.
Generera nyckel- och certifikatsigneringsbegäran (CSR)
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
275
Säkerhet
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Generera nyckel].
[Nyckel- och certifikatinställningar].
Radera ett registrerat nyckelpar
● Klicka på [Ta bort] till höger om det nyckelpar som du vill ta bort
och klicka sedan på [OK].
● Ett nyckelpar kan inte tas bort om det används för något syfte, t.ex. när "TLS" eller "IEEE 802.1X" visas
under [Nyckelanvändning]. Inaktivera i så fall funktionen eller byt ut nyckelparet innan du raderar det.
5
Välj [Nyckel- och certifikatsigneringsförfrågan (CSR)] och klicka på [OK].
276
Säkerhet
6
Ange inställningar för nyckeln och certifikatet.
[Nyckelinställningar]
[Nyckelnamn]
Skriv namnet på nyckelparet med alfanumeriska tecken. Ange ett namn som är enkelt att senare hitta i
en lista.
[Signaturalgoritm]
Välj en signaturalgoritm i listrutan.
[Nyckelalgoritm]
RSA eller ECDSA används för att generera ett nyckelpar. Välj nyckellängd i listrutan. Ju längre
nyckellängd, desto långsammare kommunikation. Säkerheten ökar emellertid.
● [512-bitars] kan inte väljas för nyckellängden om [SHA384] eller [SHA512] har valts för
[Signaturalgoritm].
[Inställningar för certifikatsignering (CSR)]
[Land/region]
Ange tecken för landskoden på Internet.
[Stat]/[Ort]
Ange plats med alfanumeriska tecken i det fall det behövs.
[Organisation]/[Organisationsenhet]
Ange organisationens namn med alfanumeriska tecken i det fall det behövs.
[Gemensamt namn]
277
Säkerhet
Ange det gemensamma namnet på certifikatet med alfanumeriska tecken i det fall det behövs.
"Gemensamt namn" förkortas ofta "CN" (Common Name).
"IP-adress" eller "<värdnamn>.<domännamn>" som används för anslutning via IPPS måste anges i
[Gemensamt namn] för att kunna skriva ut via IPPS.
● Ange "IP-adress" när den är fast.
● Ange "<värdnamn>.<domännamn>" när en DNS-server används.
7
Aktivera IPP/IPPS(P. 165)
Klicka på [OK].
● Det kan ta ungefär 10 till 15 minuter att generera nyckel- och certifikatsigneringsförfrågan (CSR).
8
Klicka på [Lagra i fil].
● En dialogruta för att spara filen kommer upp. Välj var filen ska sparas och klicka på [Spara].
➠ Nyckeln och filen med certifikatsigneringsbegäran (CSR) har sparats på datorn.
9
Bifoga den sparade filen och skicka applikationen till certifieringsmyndigheten.
◼ Registrera det CA-utfärdade digitala certifikatet.
Du kan inte se nyckelparet som genererats av certifikatsigneringsbegäran (CSR) förrän certifikatet har registrerats. Så
fort certifieringsmyndigheten har utfärdat det digitala certifikatet kan du registrera det genom att följa processen
nedan.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
[Nyckel- och certifikatinställningar].
278
Starta
Säkerhet
4
Klicka [Nyckelnamn] eller [Certifikat] för att registrera certifikatet.
5
Klicka på [Registrera certifikat].
6
Klicka på [Bläddra] i [Filsökväg], ange filen för certifikatsigneringsförfrågan och
klicka sedan på [Registrera].
LÄNKAR
Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala certifikat(P. 280)
Verifiera nyckelpar och digitala certifikat(P. 283)
Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253)
Konfigurera IPSec-inställningar(P. 257)
279
Säkerhet
Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala certifikat
6103-042
Nyckelpar och digitala certifikat kan hämtas från en certifieringsmyndighet (CA) och användas i enheten. Du kan spara
och registrera dessa filer genom att använda fjärranvändargränssnittet. Kontrollera att nyckelparet och certifikatet
uppfyller enhetens krav ( Registrera nycklar och certifikat(P. 562) ). Upp till 8 nyckelpar (inklusive de
förinstallerade) kan registreras och upp till 150 CA-certifikat (inklusive de 72 förinstallerade) kan registreras.
1
2
3
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
Klicka på [Säkerhet] [Nyckel- och certifikatinställningar] eller [CAcertifikatinställningar].
● Klicka [Nyckel- och certifikatinställningar] för att installera nyckelpar eller [CA-certifikatinställningar] installera
ett CA certifikat.
4
Klicka på [Registrera nyckel och certifikat] eller [Registrera CA-certifikat].
280
Säkerhet
Ta bort ett registrerat nyckelpar eller CA-certifikat
● Klicka på [Ta bort] till höger om det nyckelpar som du vill ta bort
och klicka sedan på [OK].
● Ett nyckelpar kan inte raderas om det används för något syfte såsom när "[TLS]" eller "[IEEE 802.1X]" visas
under [Nyckelanvändning]. I detta fall ska du inaktivera funktionen eller byta ut nyckelparet innan du
raderar. Det förinstallerade CA-certifikatet kan inte raderas.
5
Klicka på [Installera].
Ta bort ett nyckelpar eller CA-certifikat
● Klicka på [Ta bort] till höger om den fil som du vill ta bort och klicka sedan på [OK].
6
Klicka på [Browse] (Bläddra), ange vilken fil som ska installeras och klicka sedan på
[Starta installation].
● Nyckelparet eller CA-certifikatet installeras på enheten.
7
Registrera nyckelparet eller CA-certifikatet.
281
Säkerhet
Registrera ett nyckelpar
1
Klicka på [Registrera] till höger om det nyckelpar som du vill registrera.
2
Ange namnet på nyckelparet och lösenord och klicka sedan på [OK].
[Nyckelnamn]
Ange med alfanumeriska tecken namnet på nyckelparet som ska registreras.
[Lösenord]
Ange med alfanumeriska tecken lösenordet för den privata nyckel som har angetts för filen som ska
registreras.
Registrera ett CA-certifikat
Klicka på [Registrera] till höger om det CA-certifikat som du vill registrera.
LÄNKAR
Generera nyckelpar(P. 273)
Verifiera nyckelpar och digitala certifikat(P. 283)
Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253)
Konfigurera IPSec-inställningar(P. 257)
Konfigurera IEEE 802.1X-autentisering(P. 267)
282
Säkerhet
Verifiera nyckelpar och digitala certifikat
6103-043
När nyckelpar och CA-certifikat har registrerats kan du visa deras information eller verifiera giltighet och signatur.
1
2
3
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Klicka på [Inställningar/Registrering].
Klicka på [Säkerhet] [Nyckel- och certifikatinställningar] eller [CAcertifikatinställningar].
● Klicka på [Nyckel- och certifikatinställningar] om du vill verifiera ett nyckelpar och på [CAcertifikatinställningar] om du vill verifiera ett CA-certifikat.
4
Klicka på ikonen för det nyckelpar eller certifikat som ska verifieras.
283
Starta
Säkerhet
● Du kan visa certifikatinformation på den här skärmen.
5
Kontrollera certifikatinformationen och klicka på [Certifikatverifiering].
● Resultatet från verifieringen av certifikatet visas enligt nedan.
LÄNKAR
Generera nyckelpar(P. 273)
Använda CA-utfärdade nyckelpar och digitala certifikat(P. 280)
284
Använda Fjärranvändargränssnitt
Använda Fjärranvändargränssnitt
Använda Fjärranvändargränssnitt ...................................................................................................... 286
Starta Fjärranvändargränssnittet .................................................................................................................... 287
Fjärranvändargränssnittets skärmar .............................................................................................................. 290
Hantera dokument och kontrollera enhetens status ..................................................................................... 296
Tillåta slutanvändare att hantera dokument ................................................................................................. 301
Ställa in menyalternativ från Fjärranvändargränssnittet .............................................................................. 303
Spara/läsa in registrerade data ........................................................................................................................ 305
Spara registrerade data ................................................................................................................................ 306
Läsa in registrerade data .............................................................................................................................. 308
285
Använda Fjärranvändargränssnitt
Använda Fjärranvändargränssnitt
6103-044
Om du använder en webbläsare för att fjärrstyra enheten kan du kontrollera vilka dokument som väntar på utskrift
eller enhetens status. Du kan också ange vissa inställningar för enheten. Detta gör du utan att behöva lämna
skrivbordet, vilket gör systemhanteringen mycket enkel. Mer information om systemkrav för fjärranvändargränssnittet
finns i Systemmiljö(P. 565) .
Funktioner i fjärranvändargränssnittet
Hantera dokument och kontrollera enhetens status(P. 296)
Ställa in menyalternativ från Fjärranvändargränssnittet(P. 303)
Spara/läsa in registrerade data(P. 305)
Basfunktioner i fjärranvändargränssnittet
Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
286
Använda Fjärranvändargränssnitt
Starta Fjärranvändargränssnittet
6103-045
Om du vill fjärrstyra enheten måste du ange enhetens IP-adress i webbläsaren och starta Fjärranvändargränssnittet.
Kontrollera i förväg IP-adressen som angetts för enheten ( Skriv ut nätv. stat.(P. 461) ). Kontakta
nätverksadministratören om du har några frågor.
1
Starta en webbläsare.
2
Skriv "http://(enhetens IP-adress)/" i adressfältet och tryck på [ENTER].
● Om du vill använda en IPv6-adress skriver du IPv6-adressen inom hakparenteser (exempel: http://
[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Om en DNS-server används
● Du kan ange "<enhetens värdnamn>.<domännamn>" istället för "enhetens IP-adress" (exempel: https://
my_printer.example.com).
Om en säkerhetsvarning visas
● En säkerhetsvarning kan visas när kommunikationen med fjärranvändargränssnittet är krypterad (
Använda TLS för krypterad kommunikation(P. 253) ). Om certifikat- eller TLS-inställningarna inte har
några fel kan du fortsätta surfa på webbplatsen.
3
Logga in i Fjärranvändargränssnittet.
När Hantering av avdelnings-ID är begränsad
Välj [Systemhanterarläge] eller [Allmänt användarläge].
[Systemhanterarläge]
Du kan använda alla funktioner och inställningar i fjärranvändargränssnittet. Ange lösenordet för
systemansvarig i [Lösenord].
287
Använda Fjärranvändargränssnitt
● Standardlösenordet för systemansvarig är "7654321".
Ange lösenord för systemansvarig(P. 213)
[Allmänt användarläge]
Du kan kontrollera status för dokument och enhet och du kan också ändra vissa inställningar. Om du vill ta
bort dina utskriftsdokument anger du användarnamnet för dokumenten i [Användarnamn].
Användarnamnet anges automatiskt till utskriftsdokument baserat på information som datorns namn
eller datorns inloggningsnamn.
Om [Användarnamn]
● Standardinställningen är att [Användarnamn] inte visas för att förhindra att allmänna användare
hanterar dokument. Om du vill hantera dokument i allmänt användarläge loggar du in i
systemhanteringsläge och aktiverar [Tillåt allmänna användares jobbåtgärd]. Tillåta slutanvändare
att hantera dokument(P. 301)
[PIN-kod för åtkomst till fjärrgränssnitt]
Ange PIN-koden ( Konfigurera fjärranvändargränssnittet(P. 223) ) om [PIN-kod för åtkomst till
fjärrgränssnitt] visas.
När Hantering av avdelnings-ID är aktiverad
Ange lämpligt ID i [Avdelnings-ID] och PIN-kod i [PIN-kod] (
ID(P. 216) ).
4
Ställa in Hantering av avdelnings-
Klicka på [Logga in].
➠ Portalen (huvudsida) visas.
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
288
Använda Fjärranvändargränssnitt
289
Använda Fjärranvändargränssnitt
Fjärranvändargränssnittets skärmar
6103-046
I det här avsnittet beskrivs Fjärranvändargränssnittets vanligaste skärmar.
Portalen (huvudsida)(P. 290)
[Statusmonitor/Avbryt]-sida(P. 292)
[Inställningar/Registrering]-sida(P. 293)
[låda]-sida(P. 294)
[Direktutskrift]-sida(P. 295)
Portalen (huvudsida)
[Logga ut]
Loggar ut från Fjärranvändargränssnittet. Inloggningssidan visas.
[E-post till systemansvarig]
Visar ett fönster där du kan skapa ett e-postmeddelande till den systemansvarige som anges i
[Hanteringsinställningar] under [Säkerhet].
Ikonen Uppdatera
Uppdaterar sidan som visas.
290
Använda Fjärranvändargränssnitt
Grundläggande enhetsinformation
Visar aktuell status för enheten samt felinformation. Om ett fel inträffar visas länken till felinformationssidan.
Information om förbrukningsartiklar
Visar information om papper (kvarvarande mängd, format osv.) samt status för tonerpatroner och andra
förbrukningsartiklar.
Meddelanden
Visar ett meddelande från systemansvarig som har angetts i [Länk för meddelanden/support] under
[Inställningar/Registrering] [Licens/övrigt].
Supportlänk
Visar en textlänk till supportinformation för maskinen som har angetts i [Länk för meddelanden/support]
under [Inställningar/Registrering] [Licens/övrigt].
[Statusmonitor/Avbryt]
Visar [Statusmonitor/Avbryt]-sidan. På den här sidan kan du kontrollera utskriftsstatus, avbryta
utskriftsbearbetning och se utskriftshistorik.
[Inställningar/Registrering]
Visar sidan [Inställningar/Registrering]. När du har loggat in i systemhanteringsläge kan du ändra
inställningarna och spara/läsa in registrerade data. Ställa in menyalternativ från
Fjärranvändargränssnittet(P. 303)
[låda] (endast med ett extra SD-kort installerat)
Visar sidan [låda]. Du kan skriva ut och ta bort dokument som har sparats i enheten.
dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
Skriva ut ett
[Direktutskrift]
Du kan skriva ut en fil som har sparats i datorn utan att öppna den.
(direktutskrift)(P. 106)
Skriva ut utan att öppna en fil
[Service Management Service]
Startar SMS (Service Management Service) som används för att hantera MEAP-program (funktionsutökande
program). Handbok för MEAP Application Management
291
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Statusmonitor/Avbryt]-sida
[Till portal]
Återgår till Portalen (huvudsida).
Meny
Klicka på ett objekt och innehållet visas på höger sida.
status(P. 296)
Hantera dokument och kontrollera enhetens
Synliga sökvägar
Visar de sidor du öppnat för att komma till den aktuella sidan. Du kan kontrollera vilken sida som just nu
visas.
Ikonen Uppdatera
Uppdaterar sidan som visas.
Ikon för sidans början
Flyttar bläddringsrutan till sidans överdel när du har rullat ned på sidan.
292
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Inställningar/Registrering]-sida
[Till portal]
Återgår till Portalen (huvudsida).
Meny
Klicka på ett objekt och innehållet visas på höger sida.
Fjärranvändargränssnittet(P. 303)
Ställa in menyalternativ från
Synliga sökvägar
Visar de sidor du öppnat för att komma till den aktuella sidan. Du kan kontrollera vilken sida som just nu
visas.
Ikon för sidans början
Flyttar bläddringsrutan till sidans överdel när du har rullat ned på sidan.
Meny på sidan [Inställningar/Registrering]
● Du måste logga in i systemhanteringsläge för att ändra inställningarna på sidan [Inställningar/
Registrering].
● Om du har loggat in i allmänt användarläge visas inte [Verktygsmeny], [Kalibrering], [Enhetskontroll],
[Hantering av avdelnings-ID] och [Importera/exportera].
293
Använda Fjärranvändargränssnitt
[låda]-sida
[Till portal]
Återgår till Portalen (huvudsida).
[låda]
Visar en lista med brevlådor. Du kan öppna en brevlåda och kontrollera informationen om dokumenten som
har sparats i den. Du kan även skriva ut och ta bort dokument. Skriva ut ett dokument som har lagrats i
enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
Synliga sökvägar
Visar de sidor du öppnat för att komma till den aktuella sidan. Du kan kontrollera vilken sida som just nu
visas.
Ikonen Uppdatera
Uppdaterar sidan som visas.
Brevlådenummer
Ange ett brevlådenummer och klicka på [Öppna] för att öppna brevlådan med det angivna numret.
Lista med brevlådor
Klicka på textlänken under [Lådnummer] för att öppna brevlådan du vill se.
Ikon för sidans början
Flyttar bläddringsrutan till sidans överdel när du har rullat ned på sidan.
294
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Direktutskrift]-sida
[Till portal]
Återgår till Portalen (huvudsida).
Meny
Visar sidan för att ange formatet på en fil som ska skrivas ut med direktutskrift.
en fil (direktutskrift)(P. 106)
Skriva ut utan att öppna
Synliga sökvägar
Visar de sidor du öppnat för att komma till den aktuella sidan. Du kan kontrollera vilken sida som just nu
visas.
Ikon för sidans början
Flyttar bläddringsrutan till sidans överdel när du har rullat ned på sidan.
295
Använda Fjärranvändargränssnitt
Hantera dokument och kontrollera enhetens status
6103-047
Kontrollera aktuell status för utskriftsdokument(P. 296)
Kontrollera historik över dokument(P. 297)
Kontrollerar felinformation(P. 298)
Kontrollera enhetsspecifikationer(P. 298)
Kontrollera systemansvariginformation(P. 299)
Kontrollera utskriftsräknaren(P. 299)
Kontrollera historiken för toner-/trumpatroner(P. 300)
● Dokumentets filnamn kanske inte visas i sin helhet. Namnet på utskriftsprogrammet kan läggas till i
filnamnet.
Kontrollera aktuell status för utskriftsdokument
Du kan kontrollera utskriftsstatus (dokument som skrivs ut eller står i utskriftskö) för de dokument som är valda för
utskrift från en dator. Du kan också ta bort eller avbryta utskrift av dokumenten.
Logga in i Fjärranvändargränssnittet (
[Statusmonitor/Avbryt] [Jobbstatus]
Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
[Avbryt]
Du kan radera dokument som håller på att skrivas ut eller väntar på att skrivas ut.
[Avbrott] *
Stoppar temporärt det pågående utskriftsjobbet och startar ett angivet utskriftsjobb. De kvarvarande sidorna
i det avbrutna jobbet skrivs ut så snart det mellankommande utskriftsjobbet är klart.
[Prioritera utskrift] *
Flyttar upp ett dokument i utskriftskön ett steg.
296
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Paus] */[Fortsätt] *
Tryck på [Paus] när du temporärt vill stoppa det pågående utskriftsjobbet. Tryck på [Fortsätt] när du vill
återstarta det pausade jobbet.
● När du klickar på [Fortsätt] för säkra eller krypterade dokument visas en skärm där du måste ange PINkoden. Ange rätt PIN-kod och klicka på [OK].
*
Visas inte när <Avbryt utskrift> är inställt på <Av> på kontrollpanelens inställningsmeny (
Avbryt utskrift(P. 325) ).
● Statusen för alla utskriftsjobb visas oavsett inställningarna i Hantering av avdelnings-ID.
● Fabriksinställningarna förhindrar att vissa åtgärder, t.ex. radera ett dokument som ska skrivas ut eller
avbryta en utskrift, utförs i läget för allmänna användare. Om du vill hantera dokument i allmänt
användarläge loggar du in i systemhanteringsläge och aktiverar [Tillåt allmänna användares
jobbåtgärd]. Tillåta slutanvändare att hantera dokument(P. 301)
● Om du angett ditt användarnamn när du loggat in i allmänt användarläge visas bara
användarnamnet i dina dokument som du skrivit ut.
● Klicka på [Jobbnr] i pausade och säkra dokument om du vill visa detaljerad information. Du kan
kontrollera användarnamn och sidantal för utskrivna dokument.
Kontrollera historik över dokument
Historik för utskrifter och mottagen e-post visas i en lista.
Logga in i Fjärranvändargränssnittet (
[Statusmonitor/Avbryt] [Jobblogg]
Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
[Jobblogg] (Utskrift)
Utskriftshistorik kan visas för respektive utskriftstyp.
[Jobblogg] (Mottagning av e-post)
Historiken för mottagen e-post visas. Om det uppstår ett fel vid e-postmottagningen visas felkoden i
[Mottagningsresultat]. Felkoder vid e-postmottagning(P. 562)
297
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Displaybild] (skriv endast ut historik)
När du väljer utskriftstyp i listrutan och klickar på [Displaybild] visas historiken för den valda utskriftstypen i
en lista.
● Om det inte finns något extra SD-kort i enheten raderas historiken när enheten stängs ned genom en
kontrollerad avstängning eller maskinvaruåterställning.
● Om du loggar in på enheten i allmänt användarläge när [Tillåt allmänna användares jobbåtgärd] är aktiverat
visas inte dokumentnamnen för andra jobb än dina egna. Istället visas asterisker, t.ex. "********". Tillåta
slutanvändare att hantera dokument(P. 301)
Kontrollerar felinformation
När ett fel inträffar visas den här sidan om du klickar på meddelandet under [Felinformation] i Portalen (huvudsidan).
Portalen (huvudsida)(P. 290)
Logga in i Fjärranvändargränssnittet ( Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
[Statusmonitor/Avbryt] [Felinformation]
Kontrollera enhetsspecifikationer
Du kan se information om t.ex. maximal utskriftshastighet och enhetens funktioner.
Logga in i Fjärranvändargränssnittet ( Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
[Statusmonitor/Avbryt] [Enhetsfunktioner]
298
Använda Fjärranvändargränssnitt
Kontrollera systemansvariginformation
Information om enheten och systemansvarig visas. Denna information har angetts i [Säkerhet]
[Hanteringsinställningar] på sidan [Inställningar/Registrering] ( Ange lösenord för systemansvarig(P. 213) ).
Logga in i Fjärranvändargränssnittet ( Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
[Statusmonitor/Avbryt] [Enhetsinformation]
Kontrollera utskriftsräknaren
Det totala antalet sidor som har skrivits ut visas.
299
Använda Fjärranvändargränssnitt
Logga in i Fjärranvändargränssnittet ( Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
[Statusmonitor/Avbryt] [Kontrollera räknare]
Kontrollera historiken för toner-/trumpatroner
Du kan kontrollera användningsloggar för toner- och trumpatroner.
Logga in till fjärranvändargränssnittet (
[Statusmonitor/Avbryt] [Patronlogg]
Starta Fjärranvändargränssnittet(P. 287) )
LÄNKAR
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
300
Använda Fjärranvändargränssnitt
Tillåta slutanvändare att hantera dokument
6103-048
Du kan ange inställningar så att användare kan radera eller avbryta utskrifter av dokument även i läget för allmänna
användare i fjärranvändargränssnittet.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Säkerhet]
4
Klicka på [Redigera].
[Hanteringsinställningar].
301
Starta
Använda Fjärranvändargränssnitt
5
Ange lösenordet för systemansvarig i [Aktuellt lösenord för systemansvarig].
6
Markera kryssrutan [Tillåt allmänna användares jobbåtgärd] och klicka på [OK].
[Tillåt allmänna användares jobbåtgärd]
Om du markerar kryssrutan kan vanliga användare hantera de dokument med som har samma
användarnamn som det som användes vid inloggningen. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att vanliga
användare ska kunna hantera dokument.
LÄNKAR
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
302
Använda Fjärranvändargränssnitt
Ställa in menyalternativ från
Fjärranvändargränssnittet
6103-049
Du kan ändra de olika enhetsinställningarna med Fjärranvändargränssnittet. De flesta inställningar kan också ställas in
på enheten, men vissa kan bara ställas in med Fjärranvändargränssnittet.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på det menyalternativ du vill ställa in och klicka sedan på [Redigera].
● Mer information om inställningsmenyn finns nedan under respektive alternativ
Menyalternativ
Referens
Preferenser
Kontrollmenyn
Kontrollmeny(P. 313)
Inställning av papperskälla
Menyn Välj matare(P. 471)
Nätverk
Nätverk(P. 332)
303
Använda Fjärranvändargränssnitt
Menyalternativ
Referens
Layout
Layout(P. 353)
Utskriftskvalitet
Utskriftskvalitet(P. 357)
Användarunderhåll
Användarunderhåll(P. 375)
Utmatning/Kontroll
Verktygsmenyn
Skriva ut rapporter och listor(P. 520)
Menyn Jobb(P. 466)
Kalibrering
Korrigera färgmisspassning och färgton(P. 514)
Enhetskontroll
Du kan kontrollera enhetens status.
Online knapp(P. 26)
Mjuk återställning(P. 468)
Gå till viloläge(P. 66)
Hanteringsinställningar
Hantering av avdelnings-ID
Ställa in Hantering av avdelnings-ID(P. 216)
Säkerhet
Säkerhet(P. 208)
Import/Export
Spara/läsa in registrerade data(P. 305)
Licenser/Övrigt
● Du kan ändra meddelanden som visas på anslagstavlan och länken till
supportsidan som visas på portalsidan (huvudsidan).
● Du kan registrera och uppdatera program ( Handbok för registrering och
uppdatering av programvara ).
● Du kanske inte kan använda den här funktionen i vissa länder och regioner.
LÄNKAR
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
Inställningsmenylista(P. 311)
304
Använda Fjärranvändargränssnitt
Spara/läsa in registrerade data
6103-04A
Menyinställningar som har registrerats i enheten kan sparas på en dator (export). Data som har sparats på en dator
kan även registreras i enheten (import). Data som har exporterats från den här enheten kan importeras till en annan
enhet av samma modell. På så sätt är det enkelt att kopiera olika inställningar till flera enheter. Om du vill använda de
här funktionerna måste du logga in i systemhanteringsläge.
Spara registrerade data(P. 306)
Läsa in registrerade data(P. 308)
Stäng inte av enheten förrän importen eller exporten är klar
● Det kan ta några minuter. Om enheten stängs av under processen kan data eller enhet skadas.
Använd inte enheten under export/import
● Innan du exporterar/importerar måste du kontrollera att ingen funktion, till exempel dokumentutskrift,
pågår.
Importera/exportera med kontrollpanelen
● Du kan även spara/läsa in inställningsdata via ett USB-minne genom att använda enhetens kontrollpanel.
Imp./exp. inst.(P. 396)
305
Använda Fjärranvändargränssnitt
Spara registrerade data
6103-04C
Du kan exportera enhetens inställningar och spara dem på datorn. Det är lämpligt att regelbundet säkerhetskopiera
viktiga inställningar.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Importera/exportera]
4
Välj de inställningar som ska exporteras och ange krypteringslösenordet.
[Exportera].
306
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Grundläggande information om Inställningar/Registrering]
Markera kryssrutan om du vill exportera inställningar som kan anges från [Inställningar/Registrering] på
portalsidan.
[Information om MEAP-programinställningar]
Markera den här kryssrutan för att exportera inställningsdata för MEAP-program.
[All information för PDL-inställningar]
Markera den här kryssrutan för att exportera inställningsdata för inställningar som kan anges från
Särskilda inställningar för utskriftsläge(P. 405) .
[Krypteringslösenord]
Ange ett lösenord som ska anges vid kryptering av data som ska exporteras. Ange samma lösenord i
[Bekräfta]. Om inget lösenord anges går det inte att exportera data.
● Lösenordet krävs när exporterade data importeras.
5
Läsa in registrerade data(P. 308)
Klicka på [Starta export].
6
Följ anvisningarna på skärmen när du ska ange den plats där exporterade
inställningsdata ska sparas.
➠ Inställningsdata sparas.
LÄNKAR
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
Inställningsmenylista(P. 311)
307
Använda Fjärranvändargränssnitt
Läsa in registrerade data
6103-04E
Läs in (importera) data som exporterats från enheten. Du kan även importera inställningar från en annan enhet om
det är samma modell som din enhet.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Importera/exportera]
4
Ange inställningsfilen som ska importeras och ange lösenordet.
[Importera].
308
Starta
Använda Fjärranvändargränssnitt
[Filsökväg]
Klicka på [Bläddra] och välj filen.
[Dekrypteringslösenord]
Ange lösenordet som angavs när inställningarna exporterades.
5
Klicka på [Starta import].
6
Klicka på [OK].
➠ Angivna inställningsdata importeras till enheten.
7
Klicka på [Starta om].
➠ Inställningarna aktiveras efter att enheten har startat om.
LÄNKAR
Fjärranvändargränssnittets skärmar(P. 290)
Inställningsmenylista(P. 311)
309
Inställningsmenylista
Inställningsmenylista
Inställningsmenylista ................................................................................................................................. 311
Inställningsmeny .............................................................................................................................................. 312
Kontrollmeny ................................................................................................................................................ 313
Papperskälla ................................................................................................................................................. 331
Nätverk ......................................................................................................................................................... 332
Layout .......................................................................................................................................................... 353
Utskriftskvalitet ............................................................................................................................................ 357
Gränssnitt ..................................................................................................................................................... 372
Användarunderhåll ....................................................................................................................................... 375
Prioritet för olika menyinställningar ...................................................................................................... 402
Utskriftsläge ................................................................................................................................................. 403
Särskilda inställningar för utskriftsläge ........................................................................................................ 405
UFR II ..................................................................................................................................................... 406
PCL ........................................................................................................................................................ 407
Imaging ................................................................................................................................................. 413
XPS ........................................................................................................................................................ 423
PDF ........................................................................................................................................................ 434
PS .......................................................................................................................................................... 445
MEAP-inställningar ....................................................................................................................................... 455
Kontrollera räknare ...................................................................................................................................... 457
Initiera meny ................................................................................................................................................ 459
Verktygsmeny ................................................................................................................................................... 460
Menyn Jobb ........................................................................................................................................................ 466
Menyn Återställ ................................................................................................................................................. 468
Menyn Välj matare ............................................................................................................................................ 471
310
Inställningsmenylista
Inställningsmenylista
6103-04F
Det finns olika inställningar i enheten. Du kan ändra inställningarna i detalj. Ange inställningarna på kontrollpanelens
menyskärmar.
OBS!
Prioritet för olika inställningar
● Inställningar som anges i skrivardrivrutinen prioriteras
framför de som anges på kontrollpanelen.
● När du använder USB-direktutskrift eller Direktutskrift
prioriteras inställningarna som har angetts för utskrift eller
sparats i TIFF-data framför dem som anges på
kontrollpanelen.
● Du kan skriva ut inställningsmenyn i listform för att kontrollera aktuella inställningar:
Konfigurationssida(P. 461)
Skriv ut nätv. stat.(P. 461)
311
Inställningsmenylista
Inställningsmeny
6103-04H
Du kan ange inställningar för enhetens användningsmiljö och för utskrift. När du
trycker på
(
) på kontrollpanelen öppnas inställningsmenyn.
Inställningarna visas per funktion.
Kontrollmeny(P. 313)
Papperskälla(P. 331)
Nätverk(P. 332)
Layout(P. 353)
Utskriftskvalitet(P. 357)
Gränssnitt(P. 372)
Användarunderhåll(P. 375)
Utskriftsläge(P. 403)
Särskilda inställningar för utskriftsläge(P. 405)
MEAP-inställningar(P. 455)
Kontrollera räknare(P. 457)
Initiera meny(P. 459)
312
Inställningsmenylista
Kontrollmeny
6103-04J
Inställningar om viloläget och hur enheten ska fungera vid fel visas med korta
beskrivningar. Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
Viloläge(P. 313)
Vilol. även vid fel(P. 314)
Pr. eco djupt vilol.(P. 314)
Automatisk vilotid(P. 314)
Viloläge v. USB-anv.(P. 314)
Timerinställningar(P. 315)
Ignorera fel auto(P. 316)
Språk(P. 317)
Larm(P. 317)
Visa varningar(P. 317)
Åtgärd vid varning(P. 321)
Datum-/tidsinst.(P. 323)
Snabbstart huvudstr.(P. 324)
SD-kort(P. 325)
Avbryt utskrift(P. 325)
Tid då säk utskr rad(P. 325)
Säkra jobblogg(P. 325)
OS på USB-ansl dator(P. 326)
PDL-val (PnP)(P. 326)
Hant.inställningar(P. 327)
RMT-SW(P. 327)
Justera display(P. 327)
Animerad instruktion(P. 328)
Visa tonerindikator(P. 328)
Avisera inst. klara(P. 329)
Kontr. pappersinst.(P. 329)
Rullningshastighet(P. 329)
Canon Genuine Mode(P. 330)
Viloläge
Funktionen för viloläget minskar enhetens strömförbrukning genom att temporärt stoppa vissa inre funktioner. Ange
nivå för viloläget. Gå till viloläge(P. 66)
Hög (djupt viloläge)
Med (vilol. skriv.)
Vilolägesnivåer
● Energibesparingen är mindre med <Med (vilol. skriv.)> och större med <Hög (djupt viloläge)>.
När du använder nätverksrelaterade verktygsprogram
● Det kan bli fel på kommunikationen med verktygsprogram om du anger viloläget till <Hög (djupt viloläge)>.
313
Inställningsmenylista
Vilol. även vid fel
Välj om viloläget ska aktiveras automatiskt eller inte om ett fel uppstår.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Vilol. även vid fel>
<Av> eller <På>
Pr. eco djupt vilol.
Välj om strömförbrukningen ska minskas ytterligare när enheten och datorn är anslutna via USB.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Pr. eco djupt vilol.>
<Av> eller <På>
● Det kan hända att skrivaren inte avslutar viloläget när du förbereder en utskrift och den här
inställningen har angetts till <På>. Tryck i så fall på
för att avsluta viloläget.
Automatisk vilotid
När maskinen inte används eller inga utskriftsdata förekommer under en angiven tid aktiveras viloläget för att spara
energi (automatiskt viloläge). Ange tidsperioden tills viloläget ska aktiveras automatiskt. Det är lämpligt att använda
fabriksinställningen för att optimera energibesparingen. Gå till viloläge(P. 66)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
60 min.
Viloläge v. USB-anv. *
Välj om enheten ska aktivera viloläget eller inte när du använder USB över nätverk för att få åtkomst till en USB-enhet
från en dator i nätverket. Inst. avanc. funkt.(P. 372)
314
Inställningsmenylista
Tillåt inte
Tillåt
(
)
<Kontrollmeny>
<Viloläge v. USB-anv.>
<Tillåt inte> eller <Tillåt>
Timerinställningar
Du kan ange funktions- och tidsinställningar för enhetens viloläge och autoåterställning som visas på huvudskärmen
om ingen knapp trycks ned under en angiven tidsperiod.
Uppvakningstimer
Ange om automatiskt viloläge ska inaktiveras vid en viss tid.
Gå till viloläge(P. 66)
Av
På
Uppvakningstid
Ange tiden för att avsluta viloläget om <Uppvakningstimer> är inställt på <På>.
00:00 till 12:00
Gå till viloläge(P. 66)
till 23:59
Tid auto. återst.
Om ingen knapp trycks ned under den angivna tidsperioden återgår den aktuella menyskärmen automatiskt till
huvudskärmen och enheten återgår till online-läget (autoåterställning). Ange intervallet när funktionen
Autoåterställning ska gälla. Välj <Av> om du vill inaktivera funktionen Autoåterställning.
Av
10 s
20 s
30 s
40 s
50 s
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
(
återst.>
)
<Kontrollmeny>
<Timerinställningar>
Ange tiden
315
<Tid auto.
Inställningsmenylista
Vilolägestimer
Ange om automatiskt viloläge ska aktiveras efter en viss tid.
Gå till viloläge(P. 66)
Av
På
Vilolägestid
Ange tiden för att aktivera viloläget om <Vilolägestimer> är inställt på <På>.
00:00 till 12:00
Gå till viloläge(P. 66)
till 23:59
Kalibreringstimer
Ange om automatisk kalibrering ska göras vid en viss tid.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Timerinställningar>
<Kalibreringstimer>
<Av> eller
<På>
Kalibreringstid
Ange tidpunkten då en kalibrering ska göras om <Kalibreringstimer> är inställt på <På>.
00:00 till 12:00
till 23:59
(
)
<Kontrollmeny>
<Timerinställningar>
<Kalibreringstid>
Ange tid
Ignorera fel auto
Utskriften stoppas om det uppstår ett fel medan utskriften pågår. Ange <På> om du vill fortsätta skriva ut även om det
uppstår ett fel. Mer information om vid vilka fel det aktuella utskriftsjobbet kan fås att fortsätta med den här
inställningen finns i "Felsökning (Vanliga frågor och svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Ignorera fel auto>
316
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
Språk
Du kan byta språk för kontrollpanelen, inloggningsskärmen till fjärranvändargränssnittet och inställningslistorna.
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
中文(简体)
한국어
(
)
<Kontrollmeny>
<Språk>
Välj språk
Larm
Välj om en ton ska höras när problem uppstår, t.ex. vid pappersstopp eller funktionsfel.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Larm>
<Av> eller <På>
Visa varningar
Välj om meddelanden ska visas när en varning aktiveras i enheten.
Tonerpatronvarning
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta tonerpatron.
Av
På
317
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
varningar>
<Visa
<Tonerpatronvarning>
<Av> eller <På>
Tonerpatron förbr.
Välj om ett meddelande ska visas när en tonerpatron har tagit slut.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
förbr.>
<Visa varningar>
<Tonerpatron
<Av> eller <På>
Trumpatronvarning
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta trumpatron.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
varningar>
<Visa
<Trumpatronvarning>
<Av> eller <På>
Trumpatron förbr.
Välj om ett meddelande ska visas när en trumpatron har tagit slut.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
förbr.>
<Visa varningar>
<Trumpatron
<Av> eller <På>
Fixeringsenh.varning
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta fixeringsenhet.
Av
På
318
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
varningar>
<Visa
<Fixeringsenh.varning>
<Av> eller <På>
ITB-enhetsvarning
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta ITB-enhet.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
enhetsvarning>
<Visa varningar>
<ITB-
<Av> eller <På>
Tonerspillvarning
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta tonerspillbehållare.
Av
På
(
)
varningar>
<Kontrollmeny>
<Visa
<Tonerspillvarning>
<Av> eller <På>
Kontr/byt 2:a trf.v.
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta sekundär yttre transfervals.
Av
På
(
)
trf.v.>
<Kontrollmeny>
<Visa varningar>
<Av> eller <På>
Kntr/byt p.up/mat.v.
Välj om ett meddelande ska visas när det börjar bli dags att byta matarrulle.
Av
På
319
<Kontr/byt 2:a
Inställningsmenylista
(
)
mat.v.>
<Kontrollmeny>
<Visa varningar>
<Kntr/byt p.up/
<Av> eller <På>
Fixeringsenhet förb.
Välj om ett lämpligt meddelande ska visas när fixeringsenheten har tagit slut.
Av
På
(
)
förb.>
<Kontrollmeny>
<Visa varningar>
<Fixeringsenhet
<Av> eller <På>
ITB-enhet förbrukad
Välj om ett lämpligt meddelande ska visas när ITB-enheten har tagit slut.
Av
På
(
)
förbrukad>
<Kontrollmeny>
<Visa varningar>
<ITB-enhet
<Av> eller <På>
Låda tom
Välj om ett meddelande ska visas när papperet i papperslådan är slut.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Visa varningar>
<Låda tom>
<Av> eller
<På>
E-postöverföringsfel
Välj om ett meddelande ska visas när det uppstår kommunikationsfel vid utskrift av e-postmeddelanden.
Av
På
320
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
postöverföringsfel>
<Visa varningar>
<E-
<Av> eller <På>
Åtgärd vid varning
Ange hur enheten ska fungera när ett meddelande om att förbrukningsvaror har tagit slut visas.
Tonerpatronvarning
Välj om utskriften ska avbrytas automatiskt eller inte när tonerpatronen snart är slut.
Fortsätt skriva ut
Stoppa utskrift
(
)
<Kontrollmeny>
varning>
<Åtgärd vid
<Tonerpatronvarning>
<Fortsätt skriva ut> eller <Stoppa utskrift>
<Fortsätt skriva ut>
När det snart är dags att byta tonerpatron visas meddelandet <X-tonerpatronen har snart förbrukats.>, men
utskriften fortsätter.
<Stoppa utskrift>
När det snart är dags att byta tonerpatron visas meddelandet <X-tonerpatronen har snart förbrukats.> och
(
) om du vill fortsätta utskriften.
utskriften stoppas temporärt. Tryck på
● "X" i ovanstående meddelande representerar en CMYK-färg.
Trumpatronvarning
Välj om utskriften automatiskt ska stoppas när det börjar bli dags att byta trumpatron.
Fortsätt skriva ut
Stoppa utskrift
321
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
varning>
<Åtgärd vid
<Trumpatronvarning>
<Fortsätt skriva ut> eller <Stoppa utskrift>
<Fortsätt skriva ut>
När det snart är dags att byta trumpatron visas meddelandet <N-trumpatronen har snart förbrukats.>, men
utskriften fortsätter.
<Stoppa utskrift>
När det snart är dags att byta trumpatron visas meddelandet <N-trumpatronen har snart förbrukats.> och
(
) om du vill fortsätta utskriften.
utskriften stoppas temporärt. Tryck på
● "N" i meddelandet ovan representerar nummer 1 till 4.
Tonerspillvarning
Välj om utskriften automatiskt ska stoppas när det börjar bli dags att byta tonerspillbehållare.
Fortsätt skriva ut
Stoppa utskrift
(
)
<Kontrollmeny>
varning>
<Åtgärd vid
<Tonerspillvarning>
<Fortsätt skriva ut> eller <Stoppa utskrift>
<Fortsätt skriva ut>
När det börjar bli dags att byta tonerspillbehållare visas meddelandet <Byt tonerspillbehåll. snart.>, men
utskriften fortsätter.
<Stoppa utskrift>
När det börjar bli dags att byta tonerspillbehållare visas meddelandet <Byt tonerspillbehåll. snart.> och
utskriften stoppas temporärt. Tryck på
(
) om du vill fortsätta utskriften.
322
Inställningsmenylista
Datum-/tidsinst.
Ange aktuellt datum och klockslag.
Datum
Ange aktuellt datum i ordningen År, Månad och Dag. Använd
sifferknapparna för att ange datum.
/
för att flytta markören och
01/01 2001 till 31/12 2030
(
)
<Kontrollmeny>
<Datum-/tidsinst.>
<Datum>
Ange
datum
Tid (24-timmars)
Ange aktuell tid med 24-timmarsklocka. Använd
ange tiden.
/
för att flytta markören och siffertangenterna för att
00:00:00 - 23:59:59
(
)
timmars)>
<Kontrollmeny>
<Datum-/tidsinst.>
<Tid (24-
Ställ in tiden
Sommartid
Ange inställningar för sommartid.
DST-inställningar
Anger om sommartid ska användas.
Av
På
(
)
tidsinst.>
<Kontrollmeny>
<Datum-/
<Sommartid>
<Av> eller <På>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Startdatum/tid
Ange startdatum och tid för sommartid.
323
<DST-inställningar>
Gör en
Inställningsmenylista
Månad
Vecka
Dag
Tid (24-timmars)
(
)
<Kontrollmeny>
<Datum-/
<Sommartid>
tidsinst.>
Ange datum och tid
Kontrollera meddelandet
<Startdatum/tid>
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Slutdatum/tid
Ange slutdatum och tid för sommartid.
Månad
Vecka
Dag
Tid (24-timmars)
(
)
<Kontrollmeny>
tidsinst.>
<Datum-/
<Sommartid>
Ange datum och tid
Kontrollera meddelandet
<Slutdatum/tid>
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Tidszon
Ange tidszon för den region som enheten används i.
GMT-12:00 - GMT 00:00
(
- GMT+12:00
)
meddelandet
<Kontrollmeny>
<Datum-/tidsinst.>
Ange tidszon
<Tidszon>
Gör en maskinvaruåterställning (
Kontrollera
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Snabbstart huvudstr.
Du kan ange inställningar för snabbstart för att minska tiden från det att du trycker på strömbrytaren tills skärmen
kan användas. Göra en snabbstart av enheten(P. 37)
Av
På
324
Inställningsmenylista
SD-kort *
Aktivera eller inaktivera SD-kortet.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<SD-kort>
Gör en maskinvaruåterställning (
eller <På>
Kontrollera meddelandet
<Av>
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Avbryt utskrift *
Välj om funktionen Avbryt utskrift ska kunna användas.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Avbryt utskrift>
<Av> eller <På>
Tid då säk utskr rad *
Ange tiden fram tills säkra dokument lagrade i enheten automatiskt tas bort.
dokument(P. 94)
Ändra giltig tidsperiod för säkra
1 tim.
2 tim.
3 tim.
6 tim.
12 tim.
24 tim.
Säkra jobblogg *
Beroende på tidsinställningen vid nedstängning är det inte säkert att en utskriftslogg skapas eller att totala antalet
utskrivna sidor räknas. Om du anger den här funktionen till <På> skapas alltid utskriftsloggar och totala antalet sidor
räknas. Utskriftshastigheten blir dock lägre.
Av
På
325
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
meddelandet
<Säkra jobblogg>
<Av> eller <På>
Kontrollera
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
OS på USB-ansl dator
Välj det OS som används på datorn som är ansluten till enheten via USB.
Mac OS
Windows
Annat
● Var noga med att matcha enhetens inställningar mot datorns operativsystem. Om de inte matchar
kan datorn inte identifiera enheten.
● Ange inställningen till <Annat> om datorns operativsystem är OS X 10.10 eller tidigare och du vill
skriva ut från en skrivardrivrutin via USB.
(
)
<Kontrollmeny>
<OS på USB-ansl dator>
Välj OS för den dator som ska anslutas till enheten
Kontrollera meddelandet
Maskinvaruåterställning (
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
PDL-val (PnP)
Ange skrivardrivrutinen som ska installeras när enheten ansluts till en dator via USB eller eftersöks via ett WSDnätverk.
UFR II
UFR II (V4)
PCL6
PCL6 (V4)
PS3
XPS (Direkt)
(
)
<Kontrollmeny>
<PDL-val (PnP)>
Välj sidbeskrivningsspråk
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
maskinvaruåterställning(P. 468) )
326
Gör en
Inställningsmenylista
Hant.inställningar
Välj om användning av knappen
ändrar inställningarna.
(
) på kontrollpanelen ska begränsas för att förhindra att någon oavsiktligt
Inställn. tangentlås
Om du väljer <På> kan inställningsmenyn inte användas även om du trycker på
(
).
Av
På
(
)
tangentlås>
<Kontrollmeny>
<Hant.inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Inställn.
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan knappen Inställningar endast låsas upp från fjärranvändargränssnittet.
Begränsa funktioner på kontrollpanelen(P. 244)
RMT-SW
Använd enheten och låt inställningen vara <Off>. Det kan hända att Canons servicepersonal ber dig att ändra
inställningen till <On> för att tillåta fjärrunderhåll av enheten.
Off
On
(
)
<Kontrollmeny>
<RMT-SW>
<Off> eller <On>
Justera display
Du kan justera skärmens kontrast och ljusstyrka.
Kontrast
Justera skärmens kontrast (skillnaden i ljusstyrka mellan ljusa och mörka områden) så att den passar enhetens
installationsplats.
-3 till 0
till +3
327
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
<Justera display>
<Kontrast>
Använd
när du vill justera kontrasten
Justera kontrasten
Ange ett "+"-värde för att göra skärmen ljusare. Ange ett "-"-värde för att göra skärmen mörkare.
Bakgrundsljusstyrka
Justera ljusstyrkan på bildens bakgrund genom att välja någon av tre nivåer. Välj <Av> för att inaktivera
bakgrundens ljusstyrka.
Av
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
(
)
<Kontrollmeny>
display>
<Justera
<Bakgrundsljusstyrka>
Välj nivå för ljusstyrkan
Animerad instruktion
Välj om illustrerade anvisningar ska visas på skärmen vid pappersstopp eller byte av tonerpatron el. dyl.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Animerad instruktion>
Visa tonerindikator
Välj om ikonen för tonerpatronstatus ska visas längst ned till höger på skärmen.
Av
På
328
<Av> eller <På>
/
Inställningsmenylista
(
)
<Kontrollmeny>
<Visa tonerindikator>
<Av> eller <På>
Avisera inst. klara
Ange, i sekunder, hur länge ett meddelande om en ändrad inställning ska visas. Om
du väljer <Av> visas inte något meddelande.
Av
1s
2s
3s
(
)
<Kontrollmeny>
<Avisera inst. klara>
Välj antalet sekunder
Kontr. pappersinst.
Välj om ett meddelande ska visas där du ombeds att kontrollera pappersinställningarna när du anger papperslåda.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Kontr. pappersinst.>
<Av> eller <På>
Rullningshastighet
Justera hastigheten för tecken som rullar från höger till vänster på skärmen genom att välja mellan tre nivåer.
Långsam
Normal
Snabb
(
)
<Kontrollmeny>
<Rullningshastighet>
329
Välj hastighet
Inställningsmenylista
Canon Genuine Mode
Läget när Canons originaltonerpatroner används.
Av
På
(
)
<Kontrollmeny>
<Canon Genuine Mode>
<Av> eller <På>
● Serviceteknikern kan ändra inställningen vid behov. Kontakta enhetens administratör om inställningen inte
visas.
330
Inställningsmenylista
Papperskälla
6103-04K
Se
Menyn Välj matare(P. 471) .
331
Inställningsmenylista
Nätverk
6103-04L
Alla inställningar för nätverket visas med korta beskrivningar.
Standardinställningarna markeras med ett kors ( ).
Om <Nätverk> inte visas
● Om <Nätverk> under <Gränssnittsval> anges till <Av> visas inte <Nätverk> på inställningsmenyn.
Gränssnittsval(P. 372)
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
TCP/IP-inställningar(P. 332)
Mopria(P. 344)
Google Cloud Print(P. 344)
SMB(P. 344)
SNMP-inställningar(P. 345)
Skrivarkö(P. 347)
Ta emot i Parallel(P. 347)
Väntetid vid start(P. 347)
Inst. fjärr gränssn.(P. 347)
Reg./uppd. progr.v.(P. 348)
Ethernet-drivrutin(P. 348)
Vilolägesprioritet(P. 349)
IEEE802.1X(P. 350)
Adressfilter(P. 350)
MAC-adress(P. 350)
E-postutskr. inst.(P. 351)
Övervakningstjänst(P. 352)
Init. nätv. inställ.(P. 352)
TCP/IP-inställningar
Ange inställningar för hur enheten ska användas i ett TCP/IP-nätverk, till exempel IP-adressinställningar.
IPv4-inställningar
Ange inställningar för hur enheten ska användas i ett IPv4-nätverk.
IPv4
Aktivera eller inaktivera IPv4 i enheten.
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<IPv4-inställningar>
en maskinvaruåterställning (
<IPv4>
<TCP/IP<Av> eller <På>
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
332
Gör
Inställningsmenylista
IP-läge
Välj hur IP-adressen ska anges.
Ange IPv4-adress(P. 150)
Auto
Manuell
Protokoll *
Välj protokollet som ska användas när <IP-läge> anges till <Auto>. Om du anger protokollet till <På> anges de
övriga två protokollen automatiskt till <Av>. Ange IPv4-adress(P. 150)
Använd DHCP
Av
På
Använd BOOTP
Av
På
Använd RARP
Av
På
Auto-IP *
Välj om IP-adressen ska hämtas automatiskt. Ange <På> när <IP-läge> är inställt på <Auto>.
adress(P. 150)
Ange IPv4-
Av
På
IP-adressinställn
Konfigurera IP-adressen som används för att identifiera enheter, till exempel datorer och skrivare, i ett
TCP/IP-nätverk. Ange IPv4-adress(P. 150)
IP-adress
0.0.0.0
till 255.255.255.255
Undernätsmask
0.0.0.0
till 255.255.255.255
Gatewayadress
0.0.0.0
till 255.255.255.255
DNS
Ange inställningar för serveradressen till DNS (Domain Name System) som tillhandahåller ett värdnamn för
/
för att flytta markören och sifferknapparna för att ange adressen.
IP-adresslösningar. Använd
Använd fjärranvändargränssnittet för att ange andra inställningar för DNS. Konfigurera DNS(P. 180)
Primär adress
0.0.0.0
till 255.255.255.255
Sekundär adress
333
Inställningsmenylista
0.0.0.0
till 255.255.255.255
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<IPv4-inställningar>
konfigureras
Ange adressen
<DNS>
<TCP/IPVälj servern som ska
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
mDNS-inställningar *
Ange inställningar för att använda DNS-funktioner utan DNS-servrar.
Konfigurera DNS(P. 180)
mDNS
Av
På
(
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
inställningar>
<IPv4-inställningar>
inställningar>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS-
<Av> eller <På>
Gör en maskinvaruåterställning
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
mDNS-namn *
Ange den här inställningen när <mDNS> är inställt på <På>.
(
)
<Nätverk>
inställningar>
namn>
Kontrollera meddelandet
<IPv4-inställningar>
Ange namnet
<TCP/IP-
<mDNS-inställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<mDNSGör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
DHCP-alternativ
När DHCP är aktiverat ska du välja om DHCP-alternativen ska användas för att hämta värdnamnet och göra
en dynamisk uppdatering av DNS.
Hämta värdnamn
Av
På
Dynamisk DNS-uppdat.
Av
På
334
Inställningsmenylista
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<IPv4-inställningar>
värdnamn> eller <Dynamisk DNS-uppdat.>
maskinvaruåterställning (
<TCP/IP-
<DHCP-alternativ>
<Av> eller <På>
<Hämta
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
IPv6-inställningar
Välj om enheten ska användas i ett IPv6-nätverk. Använd fjärranvändargränssnittet för att ange inställningar för
IPv6-adressen. Ange IPv6-adresser(P. 154)
IPv6
Aktivera eller inaktivera IPv6 i enheten.
Av
På
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<IPv6-inställningar>
en maskinvaruåterställning (
<IPv6>
<TCP/IP<Av> eller <På>
Gör
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
mDNS-inställningar *
Ange inställningar för att använda DNS-funktioner utan DNS-servrar.
Konfigurera DNS(P. 180)
mDNS
Av
På
(
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
inställningar>
<IPv6-inställningar>
inställningar>
<mDNS>
(
<TCP/IP-
<mDNS-
<Av> eller <På>
Gör en maskinvaruåterställning
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Anv IPv4-namn (mDNS) *
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<IPv6-inställningar>
335
<TCP/IP-
<mDNS-inställningar>
<Anv IPv4-
Inställningsmenylista
namn (mDNS)>
<Av> eller <På>
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
mDNS-namn *
Ange den här inställningen när <Anv IPv4-namn (mDNS)> är inställt på <Av>.
(
)
inställningar>
namn>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<IPv6-inställningar>
Ange namnet
<TCP/IP-
<mDNS-inställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<mDNSGör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
WINS-upplösning
Välj om WINS (Windows Internet Name Service), som tillhandahåller NetBIOS-namn för IP-adresslösningar i en
blandad nätverksmiljöer med NetBIOS och TCP/IP, ska användas eller inte. Använd fjärranvändargränssnittet
om du vill ange detaljerade inställningar som ska gälla när WINS har aktiverats. Konfigurera WINS(P. 186)
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<WINS-upplösning>
maskinvaruåterställning (
<TCP/IP-
<Av> eller <På>
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
FTP
Välj om inställningarna för utskrift och de som har angetts i enheten ska kunna ändras från FTP.
FTP-utskrift
Välj om det ska gå att skriva ut från FTP. Använd fjärranvändargränssnittet för att ange det användarnamn
och lösenord som ska användas vid utskrift från FTP. Förbereda användning av FTP-servern(P. 592)
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<FTP>
maskinvaruåterställning (
<FTP-utskrift>
<TCP/IP<Av> eller <På>
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Tillåt inst. via FTP
Välj om de inställningar som har angetts i enheten ska kunna ändras från FTP.
336
Gör en
Inställningsmenylista
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
<FTP>
en maskinvaruåterställning (
Kontrollera meddelandet
<Tillåt inst. via FTP>
<TCP/IP<Av> eller <På>
Gör
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
LPD-inställningar
Aktivera eller inaktivera LPD, ett utskriftsprotokoll som kan användas på vilken maskinvaruplattform eller vilket
operativsystem som helst. Ange även tidsperioden efter vilken ett utskriftsjobb automatiskt ska avslutas när det
inte går att ta emot utskriftsdata på grund av kommunikationsfel eller något annat problem. Använd
fjärranvändargränssnittet för att ange inställningar för utskrift av banderollsidor när LPD är aktiverat.
Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
LPD-utskrift
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<LPD-inställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<På>
<TCP/IP-
<LPD-utskrift>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Tidsgräns för mott. *
1 - 60
(minuter)
(
)
inställningar>
tidsfel
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<LPD-inställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<TCP/IP-
<Tidsgräns för mott.>
Ange tiden för
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
RAW-inställningar
Aktivera eller inaktivera RAW, ett Windows-specifikt utskriftsprotokoll. Ange även tidsperioden efter vilken ett
utskriftsjobb automatiskt ska avslutas när det inte går att ta emot utskriftsdata på grund av kommunikationsfel
eller något annat problem. Använd fjärranvändargränssnittet för att ange inställningar för dubbelriktad
kommunikation. Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
RAW-utskrift
Av
På
337
Inställningsmenylista
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<RAW-inställningar>
<RAW-utskrift>
Gör en maskinvaruåterställning (
<På>
<TCP/IP<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Tidsgräns för mott. *
1 - 60
(minuter)
(
)
inställningar>
tidsfel
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<RAW-inställningar>
<TCP/IP-
<Tidsgräns för mott.>
Gör en maskinvaruåterställning (
Ange tiden för
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
IPP-utskrift
Aktivera eller inaktivera IPP, som gör det möjligt att skriva ut från ett externt nätverk via Internet. Använd
fjärranvändargränssnittet för att ange inställningar för TLS-kryptering av data som ska skickas samt
användarautentisering. Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<IPP-utskrift>
maskinvaruåterställning (
<TCP/IP-
<Av> eller <På>
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
WSD
Aktivera eller inaktivera automatisk sökning efter och hämtning av information för enheten med WSDprotokollet. Konfigurera utskriftsprotokoll och WSD-funktioner(P. 159)
WSD-utskrift
Välj om det ska gå att skriva ut på enheten genom att använda WSD.
Av
På
338
Inställningsmenylista
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<WSD>
maskinvaruåterställning (
<WSD-utskrift>
<TCP/IP<Av> eller <På>
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
WSD-sökning *
Välj om information om enheten ska kunna begäras från en dator genom att använda WSD. Om <WSDutskrift> har angetts till <På> är <WSD-sökning> fast inställt på <På> och visas inte på inställningsmenyn.
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<WSD>
maskinvaruåterställning (
<WSD-sökning>
<TCP/IP<Av> eller <På>
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Multicast Discovery
Välj om enheten ska svara på Multicast Discovery-meddelanden.
Av
På
(
)
inställningar>
<På>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<WSD>
<Multicast Discovery>
Gör en maskinvaruåterställning (
<TCP/IP<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
● Om <Multicast Discovery> anges till <Av> stannar enheten i viloläge även om Multicast Discoverymeddelanden strömmar genom nätverket.
HTTP
Aktivera eller inaktivera HTTP. HTTP behövs för kommunikation med datorer, t.ex. när du använder
fjärranvändargränssnittet eller WSD-utskrift. Inaktivera HTTP-kommunikation(P. 247)
Av
På
339
Inställningsmenylista
Proxyinställningar
Ange inställningar för att använda en proxyserver som vidarebefordrar HTTP-kommunikation.
proxy(P. 234)
Ställa in en
Proxy
Aktivera eller inaktivera proxyservern vid HTTP-kommunikation med enheten.
Av
På
(
)
<Nätverk>
inställningar>
<På>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<TCP/IP-
<Proxy>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Serveradress *
Ange adressen till proxyservern som ska användas. Ange IP-adressen, domännamnet och annan information
som behövs i användningsmiljön. Använd
/
för att flytta markören och sifferknapparna för att ange
adressen ( Skriva text(P. 33) ).
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
serveradressen
<TCP/IP-
<Serveradress>
Gör en maskinvaruåterställning (
Ange
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Portnummer *
Ange portnumret för proxyservern som ska användas.
1 till 80
till 65535
(
)
inställningar>
portnumret
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
<Portnummer>
Gör en maskinvaruåterställning (
<TCP/IPAnge
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Samma domän *
Aktivera eller inaktivera proxyservern även vid HTTP-kommunikation med enheter inom samma domän.
Använd proxy
Använd inte proxy
340
Inställningsmenylista
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
eller <Använd inte proxy>
<TCP/IP-
<Samma domän>
Gör en maskinvaruåterställning (
<Använd proxy>
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Proxyautentisering *
Aktivera eller inaktivera autentiseringsfunktionen för proxyservern.
Av
På
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<På>
<TCP/IP-
<Proxyautentisering>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Användarnamn *
Ange användarnamnet som ska användas vid autentiseringen med upp till 24 alfanumeriska tecken när du
vill aktivera proxyautentisering. Använd sifferknapparna för att ange användarnamnet. ( Skriva
text(P. 33) )
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
användarnamnet
<TCP/IP-
<Användarnamn>
Gör en maskinvaruåterställning (
Ange
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Lösenord *
Ange lösenordet för proxyautentisering med upp till 24 alfanumeriska tecken. Använd sifferknapparna för att
ange lösenordet. ( Skriva text(P. 33) )
(
)
inställningar>
lösenordet
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Proxyinställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<Lösenord>
<TCP/IPAnge
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
SNTP
Välj om tiden ska hämtas från nätverkets tidsserver. Använd fjärranvändargränssnittet för att ange inställningar
för serveradressen. Konfigurera SNTP(P. 189)
341
Inställningsmenylista
Av
På
(
)
inställningar>
(
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<SNTP>
<Av> eller <På>
<TCP/IPGör en maskinvaruåterställning
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Discovery-respons
Välj om enheten ska svara på Multicast Discovery-paket i nätverket. Använd fjärranvändargränssnittet för att
ange omfångsnamnet som används för att inkludera enheten i ett visst omfång. Konfigurera inställningar i
programvaran för enhetshantering(P. 197)
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Discovery-respons>
maskinvaruåterställning (
<TCP/IP-
<Av> eller <På>
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
IPSec
Ange om du vill utföra en krypterad kommunikation genom att upprätta ett virtuellt privat nätverk via IPSec.
Använd fjärranvändargränssnittet för att registrera och ange säkerhetspolicyer. Konfigurera IPSecinställningar(P. 257)
Av
På
(
)
inställningar>
(
<Nätverk>
<IPSec>
Kontrollera meddelandet
<Av> eller <På>
<TCP/IPGör en maskinvaruåterställning
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Inst. avis. viloläge
Ange inställningar för SLP-kommunikation för att meddela imageWARE om enhetens strömstatus. Om du anger
<Avisering viloläge> till <På> kan du förvänta dig att enheten undviker onödig kommunikation i viloläge och
minskar den totala strömförbrukningen. Konfigurera inställningar i programvaran för
enhetshantering(P. 197)
Avisering viloläge
Aktivera eller inaktivera SLP-kommunikation. Om du väljer <På> meddelas imageWARE om enhetens
strömstatus.
Av
342
Inställningsmenylista
På
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Inst. avis. viloläge>
Gör en maskinvaruåterställning (
<På>
<TCP/IP-
<Avisering viloläge>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Portnummer *
Ange portnumret för SLP-kommunikation med hanteringsprogrammet.
1 till 11427
till 65535
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Inst. avis. viloläge>
sifferknapparna för att ange portnumret
<TCP/IP-
<Portnummer>
Använd
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Routrar att gå förbi *
Ange hur många routrar som meddelandepaket kan passera.
0 till 3
till 254
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<Inst. avis. viloläge>
<TCP/IP-
<Routrar att gå förbi>
sifferknapparna för att ange antalet routrar som kan passeras
maskinvaruåterställning (
Använd
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) x)
Aviseringsintervall *
Ange hur ofta enheten ska meddela imageWARE om sin strömstatus.
60 till 600
till 65 535
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Inst. avis. viloläge>
sifferknapparna för att ange meddelandeintervallet
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
343
<TCP/IP-
<Aviseringsintervall>
Använd
Gör en maskinvaruåterställning (
Inställningsmenylista
Mopria
Välj om Mopria® ska användas eller inte.
Utskrift med Mopria®(P. 129)
Av
På
(
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
<På>
<Mopria>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Google Cloud Print
Aktivera eller inaktivera Google Cloud Print.
Ändra inställningar för Google Cloud Print(P. 138)
Anv. molnutskrift
Av
På
Registreringsstatus
SMB *
Välj om enheten ska användas som en delad skrivare i ett SMB-nätverk eller inte. Använd fjärranvändargränssnittet för
att ange övriga SMB-inställningar inklusive servernamn och arbetsgruppsnamn. Konfigurera SMB(P. 201)
SMB-server
Välj om enheten ska visas som en SMB-server på konfigurationsskärmen för SMB-nätverket.
Av
På
(
server>
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Av> eller <På>
<SMB>
Gör en maskinvaruåterställning (
maskinvaruåterställning(P. 468) )
SMB-utskrift *
Aktivera eller inaktivera SMB-utskrift.
Av
På
344
<SMBGör en
Inställningsmenylista
(
)
<Nätverk>
utskrift>
Kontrollera meddelandet
<Av> eller <På>
<SMB>
Gör en maskinvaruåterställning (
<SMBGör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
SNMP-inställningar
Ange inställningar för övervakning och styrning av enheten från en dator som kör ett SNMP-kompatibelt program.
Övervaka och styra enheten med SNMP(P. 192)
SNMPv1-inställningar
Ange inställningar för att använda SNMPv1. Använd fjärranvändargränssnittet för att ange gruppnamn och
åtkomstbehörighet för MIB-objekt (Management Information Base).
SNMPv1
Aktivera eller inaktivera SNMPv1.
Av
På
(
)
<Nätverk>
<SNMPv1-inställningar>
inställningar>
<På>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
<SNMP-
<SNMPv1>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Dedikerad gruppinst.
Reserverad grupp är en förinställd grupp ämnad för administratörer som använder Canon-program, till
exempel iW Management Console. Ange åtkomstbehörighet för MIB-objekt (Management Information Base).
Dedikerad grupp
Av
Läs-/skrivbar
Skrivskyddad
(
)
<Nätverk>
inställningar>
gruppinst.>
Kontrollera meddelandet
<SNMPv1-inställningar>
<Dedikerad grupp>
maskinvaruåterställning (
<SNMP-
<Dedikerad
Välj åtkomstbehörighet
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
SNMPv3-inställningar
Ange inställningar för att använda SNMPv3. Använd fjärranvändargränssnittet om du vill ange detaljerade
inställningar som ska gälla när SNMPv3 har aktiverats.
345
Inställningsmenylista
SNMPv3
Aktivera eller inaktivera SNMPv3.
Av
På
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<SNMPv3-inställningar>
Gör en maskinvaruåterställning (
<På>
<SNMP-
<SNMPv3>
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Användarinställn. N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Ange autentiseringslösenordet och krypteringslösenordet som den användarinformation som ska användas
för SNMPv3. Använd fjärranvändargränssnittet för att registrera användarinformationen. Övervaka och
styra enheten med SNMP(P. 192)
Aut.lösenord /Krypteringslösenord
Ange 6 - 16 alfanumeriska tecken för varje lösenord. Använd sifferknapparna för att ange lösenordet.
(
)
<Nätverk>
inställningar>
Kontrollera meddelandet
<SNMPv3-inställningar>
användarinställningar
Välj nummer för
Kontrollera användarnamnet
<Krypteringslösenord>
Ange lösenordet
<SNMP<Aut.lösenord> eller
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör
en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Avvisa pak. i vilol.
Välj om SNMP-paket som tas emot under viloläget ska avvisas.
Av
På
(
)
inställningar>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Avvisa pak. i vilol.>
maskinvaruåterställning (
<SNMP-
<Av> eller <På>
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
● Om du väljer <På> får program som använder SNMP-protokoll, t.ex. Canon-programmet imageWARE
Series, inte alltid åtkomst till enheten.
346
Inställningsmenylista
Skrivarkö *
Välj om SD-kortet ska ingå bland lagringsplatserna för mottagna utskriftsdata. Om du väljer <På> ökas enhetens
kapacitet för att ta emot utskriftsdata.
Av
På
(
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
eller <På>
<Skrivarkö>
<Av>
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Ta emot i Parallel
Anger om jobben ska skrivas ut i den ordning de tas emot när flera utskriftsjobb skickas till skrivaren från en dator.
Om du väljer <Av> skrivs jobben ut i den ordning de tas emot, men utskriftshastigheten kan bli lägre.
Av
På
(
Parallel>
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<Av> eller <På>
<Ta emot i
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
● Även om du väljer <Av> kan det i vissa fall inträffa att jobben inte sparas i den ordning de tas emot,
t.ex. när funktionen för utskrift av sparade jobb körs.
Väntetid vid start
Ange en väntetid för anslutning till ett nätverk. Välj inställningar beroende på vilken nätverksmiljö du har.
väntetid innan enheten ansluts till ett nätverk(P. 179)
0
Ange
till 300 (sek.)
Inst. fjärr gränssn.
Ange inställningar för att använda fjärranvändargränssnittet. Du kan använda fjärranvändargränssnittet för att ange
inställningar för enheten från en webbläsare.
347
Inställningsmenylista
Fjärrgränssnitt
Aktivera eller inaktivera fjärranvändargränssnittet.
Inaktivera Fjärranvändargränssnittet(P. 248)
Av
På
Säk.inst f åtk t RUI
Välj om en PIN-kod måste användas för åtkomst till fjärranvändargränssnittet.
fjärranvändargränssnittet(P. 223)
Konfigurera
Av
På
TLS *
Aktivera eller inaktivera TLS för kommunikation med fjärranvändargränssnittet. Du måste ange ett nyckelpar
med hjälp av fjärranvändargränssnittet för att kunna använda TLS-krypterad kommunikation ( Använda TLS
för krypterad kommunikation(P. 253) ).
Av
På
(
)
gränssn.>
<Nätverk>
<TLS>
Kontrollera meddelandet
<Av> eller <På>
<Inst. fjärr
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör
en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Reg./uppd. progr.v. *
När du registrerar eller uppdaterar ett MEAP-program kan du kontrollera om det finns en distributionsserver som du
kan ansluta till.
Inställn. prgr.hant.
Kommunikationstest
(
)
<Nätverk>
<Inställn. prgr.hant.>
meddelandet
Kontrollera meddelandet
<Kommunikationstest>
<Reg./uppd. progr.v.>
<Ja>
Kontrollera
Kontrollera meddelandet
Ethernet-drivrutin
Ange Ethernet-kommunikationsläget (halv duplex/full duplex) och Ethernet-typen (10 Base-T/100 Base-TX/1000 BaseT). Konfigurera Ehternet-inställningar(P. 177)
348
Inställningsmenylista
Automatisk avkänning
Välj om enheten ska automatiskt känna av eller om du manuellt ska välja kommunikationsläge och Ethernettyp.
Av
På
Kommunikationsläge *
Om <Automatisk avkänning> är inställt på <Av> väljer du Ethernet-kommunikationsläge.
Halvduplex
Full duplex
Ethernet-typ *
Om <Automatisk avkänning> är inställt på <Av> väljer du Ethernet-typ.
10 Base-T
100 Base-TX
1000 Base-T
Vilolägesprioritet
Välj om snabb start från viloläget eller större energibesparing i viloläget ska prioriteras.
Optimal balans
Avslutningshastighet
Energibesparing
(
)
<Nätverk>
meddelandet
Kontrollera
<Vilolägesprioritet>
maskinvaruåterställning (
Välj inställningsalternativ
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Optimal balans
Enheten startar snabbt från viloläget. När enheter som är direkt anslutna till den här enheten har stöd för
EEE (Energy Efficient Ethernet) är strömförbrukningen som minst. Använd den här inställningen i
normalfallet.
Avslutningshastighet
Enheten startar snabbare från viloläget.
349
Inställningsmenylista
Energibesparing
Kommunikationshastigheten under viloläget är sänkt för att ge minsta strömförbrukning.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Viloläge> är inställt på <Hög (djupt viloläge)>.
viloläge(P. 66)
Gå till
IEEE802.1X
Aktivera eller inaktivera IEEE 802.1X-autentisering. Använd fjärranvändargränssnittet om du vill ange detaljerade
inställningar som ska gälla när IEEE802.1X-autentisering har aktiverats. Konfigurera IEEE 802.1Xautentisering(P. 267)
Av
På
(
)
meddelandet
<På>
<Nätverk>
Kontrollera
<IEEE802.1X>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
<Av> eller
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Adressfilter
Aktivera eller inaktivera kommunikationsbegränsning med hjälp av IP-adresser och MAC-adresser. Använd
fjärranvändargränssnittet för att ange adresser som ska begränsas. Grundläggande utskriftsfunktioner(P. 74)
Av
På
(
eller <På>
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
<Adressfilter>
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
MAC-adress
Kontrollera enhetens MAC-adress som är ett nummer unikt för varje kommunikationsenhet.
(Visas endast)
350
<Av>
Inställningsmenylista
(
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<MAC-adress>
E-postutskr. inst.
Ange inställningar för att använda funktionen e-postutskrift. Använd fjärranvändargränssnittet för att ange övriga
inställningar för e-postutskrift, inklusive inställningar för e-postservern. Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)
(P. 120)
POP3-mott.intervall
Ange intervallet för att automatiskt ansluta till e-postservern i minuter. Ny e-post i brevlådan på e-postservern
tas automatiskt emot och skrivs ut i angivna tidsintervall.
0
till 90 (min.)
(
)
inst.>
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<POP3-mott.intervall>
<E-postutskr.
Använd sifferknapparna för att ange intervallet för
Gör en maskinvaruåterställning (
automatisk mottagning av e-post
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
● Om du väljer "0" tas e-post inte emot automatiskt. I så fall måste e-post hämtas manuellt.
post manuellt(P. 124)
POP3-mottagning
Aktivera eller inaktivera e-postutskrift för POP3-servern.
Av
På
(
inst.>
)
<Nätverk>
Kontrollera meddelandet
<POP3-mottagning>
maskinvaruåterställning (
<Av> eller <På>
<E-postutskr.
Gör en
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
SMTP-M
Aktivera eller inaktivera e-postutskrift för SMTP-protokollet.
Av
På
351
Hämta e-
Inställningsmenylista
(
)
inst.>
<Nätverk>
<SMTP-M>
Kontrollera meddelandet
<Av> eller <På>
<E-postutskr.
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör
en maskinvaruåterställning(P. 468) )
Övervakningstjänst
Aktivera kommunikation med en fjärrövervakningsserver och visning av kommunikationsloggar.
Komm.test
Aktivera kommunikation med en fjärrövervakningsserver. När du väljer det här alternativet kommer
information om enheten att regelbundet skickas till den fjärrövervakningsserver som är ansluten till enheten.
(
)
<Nätverk>
Kontrollera
meddelandet
<Övervakningstjänst>
meddelandet
<Ja>
<Komm.test>
Kontrollera
Komm.logg
Visar kommunikationsloggar inklusive felinformation som har skapats med <Komm.test>.
(Visas endast)
(
)
<Nätverk>
meddelandet
logg
Kontrollera
<Övervakningstjänst>
<Komm.logg>
Välj
Välj tid
Init. nätv. inställ.
Välj om du vill återställa fabriksinställningarna för nätverket.
352
Initiera nätverksinställningar(P. 537)
Inställningsmenylista
Layout
6103-04R
Inställningarna för utskriftslayouten, inklusive fästmarginaler och
utskriftspositioner, visas med korta beskrivningar. Standardinställningarna är
markerade med ett kors ( ).
Antal kopior(P. 353)
Förskjut Y/Förskjut X(P. 353)
Plats för bindning(P. 354)
Fästmarginal(P. 355)
Alternativ metod(P. 356)
Antal kopior
Ange antal kopior.
1
till 9 999
(
)
<Layout>
<Antal kopior>
Använd sifferknapparna för att ange
antalet kopior
Förskjut Y/Förskjut X
Du kan ange inställningar för att ändra utskriftspositionen för alla typer av utskrifter i steg om 0,5 mm oavsett
papperskälla.
-50,0 till 0,0
till +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Förskjut Y> eller <Förskjut X>
ange förskjutningsvärdet
<Förskjut Y>
Förskjuter utskriftspositionen vertikalt.
353
Använd
/
för att
Inställningsmenylista
<Förskjut X>
Förskjuter utskriftspositionen horisontellt.
Förskjutningsvärden
I <Förskjut Y> anger du ett positivt (+) värde om du vill förskjuta utskriftspositionen nedåt. I <Förskjut
X>anger du ett positivt (+) värde om du vill förskjuta utskriftspositionen åt höger. Ange ett negativt (-) värde
för att förskjuta utskriftspositionen åt motsatt håll.
<Förskjut X>
<Förskjut Y>
Ange fininställningar för utskriftspositionen
Du kan välja <Angr. Utskriftspos.> under <Användarunderhåll> om du vill fininställa utskriftspositionen för
respektive papperskälla. Intervallet för tillgängliga förskjutningsvärden sträcker sig från -5,0 mm till +5,0 mm i
vertikal led och från -3,5 mm till +3,5 mm i horisontell led. Justera utskriftspositionen(P. 516)
Plats för bindning
Välj om bindning ska göras, med ett bindningsverktyg som t.ex. en häftapparat, längs utskrifternas långsida eller
kortsida. Ange i så fall även inställningar för <Fästmarginal> för att justera bindningsmarginalen.
Långsida
Kortsida
(
)
<Layout>
<Plats för bindning>
<Långsida>
Välj det här alternativet när utskrifterna ska bindas längs långsidan.
354
<Långsida> eller <Kortsida>
Inställningsmenylista
<Kortsida>
Välj det här alternativet när utskrifterna ska bindas längs kortsidan.
Fästmarginal
Justera marginalbredden vid den angivna kanten i <Plats för bindning> genom att förskjuta utskriftspositionen för
utskriftsdata. Om du väljer "0,0" ändras inte marginalen.
-50,0 till 0,0
till +50,0 (mm)
(
)
<Layout>
<Fästmarginal>
Använd
/
för att ange
förskjutningsvärde
Marginalvärden
Ange riktning och bredd för förskjutningen av utskriftspositionen. Kanten där marginalen ändras varierar
beroende på om du anger ett "+"- eller ett "-"-värde. Du kan justera marginalbredden i steg om 0,5 mm.
Dokument i stående orientering
Inställningsvärde
"+"-värde
"-"-värde
Bindning längs långsidan Bindning längs kortsidan
Papperets vänsterkant
(bindning till vänster)
Papperets överkant
(bindning i överkanten)
Papperets högerkant
(bindning till höger)
Papperets nederkant
(bindning i nederkanten)
Dokument i liggande orientering
355
Inställningsmenylista
Inställningsvärde
Bindning längs långsidan Bindning längs kortsidan
"+"-värde
Papperets vänsterkant
(bindning i överkanten)
Papperets överkant
(bindning till höger)
"-"-värde
Papperets högerkant
(bindning i nederkanten)
Papperets överkant
(bindning till höger)
Alternativ metod
När du skriver ut ett dokument dubbelsidigt och dokumentet har ett udda antal sidor kan du välja om du vill skriva ut
den sista sidan i enkelsidigt utskriftsläge. Om du väljer <På> avslutas utskriften snabbare än med vanlig dubbelsidig
utskrift.
Av
På
(
)
<Layout>
<Alternativ metod>
<Av> eller <På>
När ett dokument avslutas i enkelsidigt utskriftsläge trots att sidantalet är jämnt
I följande fall skrivs den sista sidan ut i läget för enkelsidig utskrift även om dokumentet har av jämnt antal
sidor.
● Den sista sidan är tom.
● Den sista sidan kan inte skrivas ut, t.ex. på grund av att pappersformatet inte kan användas för dubbelsidig
utskrift.
När papper med förtryckt logotyp används
● Om det sista papperet skrivs ut i läget för enkelsidig utskrift och <Alternativ metod> är inställt på <På>
stämmer inte alltid orienteringen eller utskriftssidan överens med de övriga sidorna. Ange i så fall
<Alternativ metod> till <Av>.
356
Inställningsmenylista
Utskriftskvalitet
6103-04S
Inställningar av utskriftskvalitet, inklusive gradering och tonerdensitet, visas med
korta beskrivningar. Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas eventuellt inte på grund av andra inställningar.
Toning(P. 357)
Spara toner(P. 358)
Täthet: X (X=C, M, Y, K)(P. 358)
Täthet X (finjust.) (X=C, M, Y, K)(P. 358)
Färgläge(P. 358)
Rastrera(P. 359)
Gråkompensering(P. 360)
CMS(P. 361)
Toningsinställningar(P. 366)
Avancerad utjämning(P. 367)
Korr. av tonervolym(P. 368)
Linjekontroll(P. 368)
Minska kvalitet(P. 369)
Sp.läge för utjämn.(P. 369)
Toning
Ange gradering för bearbetning av utskriftsdata.
Hög 1
Hög 2
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Toning>
<Hög 1> eller <Hög 2>
<Hög 1>
Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut foton och liknande i en medelgod kvalitet.
<Hög 2>
Ange den här inställningen för att skriva ut foton eller liknande i hög kvalitet.
357
Inställningsmenylista
Spara toner
Ange den här inställningen när du vill kontrollera slutresultatet, t.ex. layouten, innan du skriver ut större jobb.
Eftersom det här utskriftsläget sparar toner kan fina linjer och områden med ljusare utskriftstäthet bli något oskarpa.
Av
På
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Spara toner>
<Av> eller <På>
Täthet: X (X=C, M, Y, K) *
Justera tonerdensiteten vid utskrift för respektive CMYK-färg. Den här inställningen visas inte när <Spara toner> är
inställt på <På>. Justera utskriftstätheten(P. 512)
-8 till 0
till +8
Täthet X (finjust.) (X=C, M, Y, K) *
Du kan finjustera tonerdensiteten vid utskrift separat för tre olika densitetsområden. Den här inställningen visas inte
när <Spara toner> är inställt på <På>. Justera utskriftstätheten(P. 512)
Hög
-8 till 0
till +8
Medel
-8 till 0
till +8
Låg
-8 till 0
till +8
Färgläge
Ange om du ska skriva ut i färg eller i svartvitt.
Auto (färg/svart)
Färgat
Svart
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Färgläge>
358
Välj färgläget
Inställningsmenylista
<Auto (färg/svart)>
Väljer automatisk utskrift i färg eller svartvitt beroende på typ av dokument.
<Färgat>
Färgutskrift.
<Svart>
Skriver ut i svartvitt även om dokumentet är i färg.
Rastrera
Du kan välja rastreringsmetod för utskrift (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild).
Felspridning
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CAD-data osv.
Av
På
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Rastrera>
<Felspridning>
<Av> eller
<På>
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder <Felspridning>.
Upplösning/ton. *
Välj rastreringsmetod när <Felspridning> är inställt på <Av>. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
Upplösning
Toning
Grafik
Upplösning
Toning
Bild
Upplösning
359
Inställningsmenylista
Toning
(
)
bilddatatyp
<Utskriftskvalitet>
<Rastrera>
<Upplösning/ton.>
Välj
<Upplösning> eller <Toning>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Upplösning>
Skapar tydliga utskrifter genom tecken med skarpa konturer. Det är utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
tydliga tecken och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och linjer med mjuka övergångar. Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
figurer och grafik som innehåller graderingar.
Gråkompensering
Vid utskrift av svarta eller grå data när färginformationen definieras enligt R=G=B kan du välja att enbart använda
svart toner (K) eller 4-färgs CMYK-toner. Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma
dokument.
Text
Av
På
Grafik
Av
På
Bild
Av
På
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Gråkompensering>
<Av> eller <På>
360
Välj bilddatatyp
Inställningsmenylista
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Av>
Skriver ut med 4-färgs CMYK-toner. Gradering i mörka färger återges bättre än med <På>.
<På>
Skriver ut med enbart svart (K) toner. Färgmisspassningar som orsakas av färgtoner (CMY) kan förhindras.
CMS
Ange bearbetningsmetod för färgkorrigering. Du kan ange olika inställningar för olika datatyper i ett och samma
dokument.
CMS-val
Ange om färgkorrigeringen ska göras i skrivaren eller värden (skrivardrivrutinen).
Skrivare
Värd
(
)
<Utskriftskvalitet>
<CMS>
<CMS-val>
<Skrivare> eller
<Värd>
CMS/Gamma
Välj bearbetningsmetod för färgutskrift. Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och
samma dokument.
Text
CMS
Gamma
Grafik
CMS
Gamma
Bild
CMS
Gamma
361
Inställningsmenylista
(
)
<Utskriftskvalitet>
bilddatatypen
<CMS>
<CMS/Gamma>
Välj
<CMS> eller <Gamma>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<CMS>
Använd en profil för färgmatchning.
<Gamma>
Gör färgkorrigering genom att ange ett gammavärde för justering av ljusstyrkan.
RGB-källprofil
Välj en RGB-dataprofil som är lämplig för den bildskärm du använder. Du kan ange den här inställningen för
respektive bildtyp i ett och samma dokument.
Text
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafik
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Bild
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
bilddatatyp
<Utskriftskvalitet>
<CMS>
Välj profil
362
<RGB-källprofil>
Välj
Inställningsmenylista
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<sRGB v3.0 (Canon)>
En RGB-profil används som liknar medelprofilen för de flesta bildskärmar till Windows-datorer. Om du
använder en skärm som stöder RGB kan du skriva ut färger som ligger nära de nyanser du ser på skärmen.
<Canon HDTV gamma 1.5> till <Canon HDTV gamma 2.4>
Om du vill justera ljusstyrkan efter att ha gjort en jämförelse mellan de utskrivna färgerna och färgerna på
bildskärmen ska du göra en lämplig inställning här. Ju högre värde, desto mörkare blir de utskrivna färgerna.
● Den här inställningen är tillgänglig när <CMS/Gamma> är inställt på <CMS>.
Utmatningsprofil
Du kan välja lämpliga profiler för data som du ska skriva ut. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
Normal
Photo
Grafik
Normal
Photo
Bild
Normal
Photo
(
)
bilddatatypen
<Utskriftskvalitet>
<CMS>
<Normal> eller <Photo>
363
<Utmatningsprofil>
Välj
Inställningsmenylista
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut i färger som ligger nära de färger som visas på bildskärmen.
<Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi.
● Den här inställningen är tillgänglig när <CMS/Gamma> är inställt på <CMS>.
Matchningsmetod
Ange vilket element som ska prioriteras framför andra vid färgmatchningen med <RGB-källprofil>. Du kan ange
den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument.
Text
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
Grafik
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
Bild
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
(
)
bilddatatyp
<Utskriftskvalitet>
<CMS>
<Matchningsmetod>
Välj
Välj matchningsmetod
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
364
Inställningsmenylista
<Perceptuell>
Färgmatchningen görs med prioriteringen perceptuell.
<Mättnad>
Matchningen görs med prioriteringen färgmättnad.
<Kolorimetri>
Matchningen görs så att färgskillnader mellan original och utskrifter minimeras.
Gammakorrigering
Ljusstyrkan kan justeras så att ljusstyrkan i de ljusaste och mörkaste partierna i originalet inte påverkar
utskriften. Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument.
Text
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafik
1.0
1.4
1.8
2.2
Bild
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
bilddatatyp
<Utskriftskvalitet>
<CMS>
<Gammakorrigering>
Välj
Välj inställningsvärde
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
365
Inställningsmenylista
<1.0> till <2.2>
Ange den här inställningen när du vill justera ljusstyrkan på utskrifter. Standardinställningen är <1.4> (ingen
korrigering) och ju högre inställningsvärdet är desto mörkare blir utskriften.
● Den här inställningen är tillgänglig när <CMS/Gamma> är inställt på <Gamma>.
Toningsinställningar
Gör inställningar för utjämningsläget med graderingar i linjer, figurer och bilder som t.ex. foton, så att dessa skrivs ut
med mjukare konturer och nyanser.
Toning
Ange om utjämningsläget ska användas eller inte. Graderingar skrivs ut med mjukare konturer och nyanser
med <Utjämning 2> än med <Utjämning 1>.
Av
Utjämning 1
Utjämning 2
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Toningsinställningar>
<Toning>
Välj
bearbetningsmetod
Grafik *
Ange om utjämningsläget ska användas för linjer och figurer när <Toning> är inställt på <Utjämning 1> eller
<Utjämning 2>.
Av
På
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Toningsinställningar>
<Grafik>
<Av>
eller <På>
Bild *
Ange om utjämningsläget ska användas för bilddata som t.ex. foton när <Toning> är inställt på <Utjämning 1>
eller <Utjämning 2>.
Av
På
366
Inställningsmenylista
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Toningsinställningar>
<Bild>
<Av>
eller <På>
Avancerad utjämning
Gör inställningar för utjämningsläget som ger mjukare konturer vid utskrift av linjer, figurer och text.
Avancerad utjämning
Ange om utjämningsläget ska aktiveras eller inte. Konturer blir mjukare med <Utjämning 2> än med
<Utjämning 1>.
Av
Utjämning 1
Utjämning 2
(
)
utjämning>
<Utskriftskvalitet>
<Avancerad utjämning>
<Avancerad
Välj bearbetningsmetod
Grafik *
Ange om utjämningsläget ska användas för linjer och figurer när <Avancerad utjämning> är inställt på
<Utjämning 1> eller <Utjämning 2>.
Av
På
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Avancerad utjämning>
<Grafik>
<Av>
eller <På>
Text *
Ange om utjämningsläget ska användas för text när <Avancerad utjämning> är inställt på <Utjämning 1> eller
<Utjämning 2>.
Av
På
367
Inställningsmenylista
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Avancerad utjämning>
<Text>
<Av>
eller <På>
Korr. av tonervolym
Ange hur tonervolymen ska justeras när du skriver ut områden med hög tonerdensitet.
Normal
Prioritera toning
Prioritera text
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Korr. av tonervolym>
Välj
korrigeringsmetod
<Normal>
Skriver ut text och linjer med en tonervolym som bevarar upplösningen, och skriver ut andra typer av data
med en tonervolym som bevarar färgtonen.
<Prioritera toning>
Skriver ut alla typer av data med en tonervolym som bevarar färgtonen.
<Prioritera text>
Skriver ut alla typer av data med en tonervolym som bevarar upplösningen.
Linjekontroll
Ställ in bearbetningsmetod för linjer.
Prioritera upplösn
Prioritera toning
368
Inställningsmenylista
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Linjekontroll>
<Prioritera upplösn> eller
<Prioritera toning>
<Prioritera upplösn>
Bearbetar linjer så att upplösningen bevaras på samma sätt som i text.
<Prioritera toning>
Bearbetar linjer så att färgton och gradering bevaras på samma sätt som i figurer.
Minska kvalitet
Välj om utskriften automatiskt ska fortsätta med lägre kvalitet när det inte finns tillräckligt med minne för
bearbetningen.
Fortsätt skriva ut
Stoppa utskrift
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Minska kvalitet>
<Fortsätt skriva ut> eller
<Stoppa utskrift>
● Om du väljer <Stoppa utskrift> visas ett felmeddelande och utskriften stoppas när enhetens minne inte
räcker till. Du kan trycka på
(
) om du vill fortsätta utskriften, men med lägre kvalitet.
Sp.läge för utjämn.
Ändra inställningen om utskrifternas densitet eller tydlighet är ojämn.
Läge 1
Läge 2
Läge 3
Läge 4
Läge 5
Läge 6
369
Inställningsmenylista
(
)
<Utskriftskvalitet>
<Sp.läge för utjämn.>
Välj läge
<Läge 1>
Använd den här inställningen i de flesta fall.
<Läge 2>
Ange den här inställningen om fyllningen i figurer med hög densitet, stora tecken eller tjocka linjer inte har
en jämn utskriftskvalitet.
<Läge 3>
Ange den här inställningen om följande symptom uppträder samtidigt.
● Fyllningen i figurer med hög densitet, stora tecken eller tjocka linjer har inte en jämn utskriftskvalitet.
● Kanterna på figurer, tecken eller linjer med låg densitet har inte en jämn utskriftskvalitet.
● Tecken och linjer på en enfärgad bakgrund har inte en jämn utskriftskvalitet.
370
Inställningsmenylista
<Läge 4>
Ange den här inställningen om kanterna på figurer, tecken eller linjer med låg densitet inte har en jämn
utskriftskvalitet.
<Läge 5>
Ange den här inställningen när det förekommer ränder i bilder som t.ex. foton, figurer, graderingar eller
skuggmönster och utskrifterna inte har en jämn utskriftskvalitet.
<Läge 6>
Ange den här inställningen som utskriften i sin helhet saknar en jämn kvalitet.
● När <Läge 2> eller <Läge 4> är inställt kan områden med låg densitet bli ojämna i färgen.
● När <Läge 3> är inställt kan områden med låg densitet eller skuggmönster bli ojämna i färgen.
● När <Läge 5> är inställt kan kanterna på tecken, linjer eller figurer få en ojämn utskriftskvalitet.
● När <Läge 6> är inställt kan färger bli ojämna.
371
Inställningsmenylista
Gränssnitt
6103-04U
Alla inställningar av gränssnitt för kommunikation med en dator och USB visas med
korta beskrivningar. Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
Gränssnittsval(P. 372)
Överskriden tidsgr.(P. 373)
Anslutningsigenk.(P. 374)
Utökad mott.buffert(P. 374)
Gränssnittsval
Välj gränssnittet som ska användas för enheten.
USB
Aktivera eller inaktivera USB-porten.
Begränsa USB-anslutning till en dator(P. 241)
Av
På
Nätverk
Aktivera eller inaktivera nätverksporten.
Inaktivera nätverksporten(P. 249)
Av
På
USB avan. funktioner
Ange inställningar för att välja en funktion när en USB-enhet ska användas eller välja drivrutin för en enhet.
Inst. avanc. funkt.
Välj om MEAP-program eller USB över nätverk ska ges prioritet när en USB-enhet ansluts till enheten.
Prioritera Meap
Prio. USB före NW
(
)
meddelandet
<Gränssnitt>
<Gränssnittsval>
<USB avan. funktioner>
372
Kontrollera
<Inst. avanc. funkt.>
<Prioritera
Inställningsmenylista
Meap> eller <Prio. USB före NW>
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
<Prioritera Meap>
Ange den här inställningen för att prioritera MEAP-program.
<Prio. USB före NW>
Ange den här inställningen för att prioritera USB över nätverk. Med den här funktionen kan du använda en
USB-enhet, som är ansluten till enhetens USB-port, från en dator.
USB-lagringsenhet
Ange inställningar för enhetsdrivrutinen när du vill använda ett USB-minne.
MEAP-drivrutin
Aktivera eller inaktivera den särskilda MEAP-drivrutinen när ett USB-minne ansluts till enheten. Välj <Av>
om du vill använda direktutskriftsfunktionen (USB-direktutskrift) från ett USB-minne utan att använda en
dator.
Av
På
(
)
meddelandet
drivrutin>
<Gränssnitt>
<Gränssnittsval>
<USB avan. funktioner>
<Av> eller <På>
Kontrollera
<USB-lagringsenhet>
Gör en maskinvaruåterställning (
<MEAPGör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Överskriden tidsgr.
Ange hur enheten ska fungera vid avbrott i mottagningen av utskriftsdata.
Överskriden tidsgr.
Välj om utskrift ska avbrytas när mottagning av utskriftsdata avbryts under en angiven tidsperiod.
Av
På
373
Inställningsmenylista
(
)
<Gränssnitt>
tidsgr.>
<Överskriden tidsgr.>
<Överskriden
<Överskriden tidsgr.>
<Tid överskr.
<Av> eller <På>
Tid överskr. tidsgr. *
Ange tidsperioden tills ett tidsfel inträffar.
5 till 15
till 300 (sekunder)
(
)
tidsgr.>
<Gränssnitt>
Använd sifferknapparna för att ange tidsperioden
Anslutningsigenk.
Ett problem som t.ex. olämplig utskrift av bakgrund eller förvanskade tecken kan inträffa vid utskrift via ett trådbundet
nätverk. Ange i så fall <Anslutningsigenk.> till <Av>.
Av
På
(
)
meddelandet
<Gränssnitt>
<Anslutningsigenk.>
<Av> eller <På>
Kontrollera
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
maskinvaruåterställning(P. 468) )
Utökad mott.buffert
Välj om utrymmet i enhetens inbyggda minne ska utökas vid mottagning av utskriftsdata från en dator. Om du väljer
<På> kan tiden tills datorn frigörs från bearbetning av utskrifter eller överföringar minskas medan datorn skickar stora
datamängder eller data med en komplicerad struktur.
Av
På
(
)
meddelandet
<Gränssnitt>
<Utökad mott.buffert>
<Av> eller <På>
maskinvaruåterställning(P. 468) )
374
Kontrollera
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
Inställningsmenylista
Användarunderhåll
6103-04W
Inställningar för justeringar i enheten, t.ex. justering av utskriftspositioner i olika
papperskällor och ökad utskriftskvalitet, visas med korta beskrivningar. Du kan ange
dessa inställningar när enheten är offline. Standardinställningarna är markerade
med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
Angr. Utskriftspos.(P. 375)
Utskr. rest. orig.(P. 376)
Initiera räknare(P. 376)
Kontr pappersformat(P. 377)
Korr kons utskr ogil(P. 378)
Ersättningsformat(P. 378)
Autoavkän av pprstyp(P. 378)
Prio kortsidematn.(P. 379)
Läge för specialbild(P. 379)
Sp. överföringläge(P. 380)
Skrynkelkorrigering(P. 380)
Sp.läge 4 fixering(P. 380)
Förbättra tonerfix.(P. 381)
Färg/SV-växlingsläge(P. 381)
Laddad valsrengöring(P. 382)
Korr. trumlinjer(P. 382)
Specialläge täthet(P. 382)
SD-kortsunderhåll(P. 383)
Läge spec. utskr.(P. 383)
Specialutskr. läge E(P. 389)
Uppdatera firmware(P. 390)
Första kalibrering(P. 390)
Pappersmatningsmetod(P. 391)
Just. beredsk. temp.(P. 392)
Visa jobblista(P. 392)
Just. papperstillf.(P. 392)
Mnsk frgmiss. f tj 3(P. 393)
Korr. av färgmissp.(P. 393)
Korrigera SV-täthet(P. 394)
POP-utskriftshast.(P. 394)
Färgkorr. POP-utskr.(P. 395)
Tonervarningsläge(P. 395)
Autom. kalibr. POP(P. 396)
Imp./exp. inst.(P. 396)
Kalibreringsfrekvens(P. 397)
Meddela om rengöring(P. 397)
Tid f medd. om reng.(P. 398)
Tid för tonerkontr.(P. 398)
Ange tid f tonerkntr(P. 398)
Tid för trumkontr.(P. 398)
Ange tid f trumkntr(P. 399)
Åtg. när toner slut(P. 399)
Min. ränd. f. lågh.(P. 400)
Minska marginalfärg(P. 400)
Kontrollera kondens(P. 401)
Angr. Utskriftspos.
Du kan justera utskriftspositionen för respektive papperskälla.
Justera utskriftspositionen(P. 516)
Förskjut Y (2-sidig)
Du kan justera den vertikala utskriftspositionen på den första sidan (framsidan) i läget för dubbelsidig utskrift.
Utskriftspositionen på den andra sidan (baksidan) följer de inställningar som gäller för papperskällan när
utskriften påbörjas.
-5,0 till 0,0
till +5,0 (mm)
375
Inställningsmenylista
Förskjut X (2-sidig)
Du kan justera den horisontella utskriftspositionen på den första sidan (framsidan) i läget för dubbelsidig
utskrift. Utskriftspositionen på den andra sidan (baksidan) följer de inställningar som gäller för papperskällan
när utskriften påbörjas.
Universalfack
-3,5 till 0,00 till +3,5 (mm)
Låda 1 till 5 *
-3,5 till 0,00 till +3,5 (mm)
Förskj. Y (UNI-fack)
Du kan justera den vertikala utskriftspositionen vid utskrift på papper från multiutmatningsfacket.
-5,0 till 0,0
till +5,0 (mm)
Förskj. X (UNI-fack)
Du kan justera den horisontella utskriftspositionen vid utskrift på papper från multiutmatningsfacket.
-3,5 till 0,00
till +3,5 (mm)
Förskjut Y (låda 1 till 5) *
Du kan justera den vertikala utskriftspositionen vid utskrift på papper från en papperslåda.
-5,0 till 0,0
till +5,0 (mm)
Förskjut X (låda 1 till 5) *
Du kan justera den horisontella utskriftspositionen vid utskrift på papper från en papperslåda.
-3,5 till 0,00
till +3,5 (mm)
Utskr. rest. orig.
Välj om en sida där pappersstopp eller fel har inträffat ska skrivas ut en gång till.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Utskr. rest. orig.>
<Av> eller <På>
Initiera räknare
Initiera räkning av utskrivna sidor för respektive förbrukningsartikel.
2:a yttre trf.vals
Initiera räkning av sidor som har skrivits ut med samma sekundära yttre transfervals. Utför den här åtgärden
när den sekundära yttre transfervalsen har bytts ut.
376
Inställningsmenylista
(
)
<Användarunderhåll>
trf.vals>
<Initiera räknare>
<2:a yttre
<Ja>
UNI-fack pickupvals
Initiera räkning av sidor som har skrivits ut med samma pickupvals för universalfack. Utför den här åtgärden
när pickupvalsen för universalfack har bytts ut.
(
)
<Användarunderhåll>
pickupvals>
<Initiera räknare>
<UNI-fack
<Ja>
Mat.v. för kassett 1 till Mat.v. för kassett 5 *
Initiera räkning av sidor som har skrivits ut med samma matarrulle. Utför den här åtgärden när matarrullen har
bytts ut.
(
)
<Användarunderhåll>
Mat.v. för kassett 5>
<Initiera räknare>
<Mat.v. för kassett 1 till
<Ja>
Kontr pappersformat
Välj om en kontroll ska göras av formatet på det papper som matas ut från papperskällan med det angivna
pappersformatet <Fritt format>. Om du väljer <På> visas ett meddelande för att bekräfta pappersformatet och
utskriften stoppas om formatet på pappersarket i papperskällan inte stämmer överens med utskriftsdata.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Kontr pappersformat>
<Av> eller <På>
● Om skillnaden i format mellan utskriftskälla och utskriftsdata är liten är det möjligt att utskriften fortsätter
utan att ett meddelande visas, trots att <På> är inställt.
377
Inställningsmenylista
Korr kons utskr ogil
Kontinuerlig utskrift kan resultera i ojämn utskriftstäthet. Problemet kan eventuellt lösas genom att ange den här
inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Korr kons utskr ogil>
<Av> eller <På>
Ersättningsformat
Välj om utskrift ska kunna göras genom att växla pappersformat mellan A4 och Letter. Om du anger <På> används
pappersark i Letter-format för utskriften om du har angett A4-format vid utskrift från en dator, utan att A4-format har
fyllts på i enheten.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Ersättningsformat>
<Av> eller <På>
Autoavkän av pprstyp
Du kan optimera funktionen för automatisk avkänning av papperstyp ( Autoavkän av pprstyp(P. 475) ) beroende
på vilket pappersformat du oftast använder. Vanligtvis är fabriksinställningen lämpligast att använda för den här
funktionen.
Läge 1
Läge 2
Läge 3
(
)
<Användarunderhåll>
<Autoavkän av pprstyp>
378
Välj läge
Inställningsmenylista
<Läge 1>
Ange den här inställningen om du oftast använder <Vanligt L> eller <Vanligt L2> i A4- eller A3-format.
<Läge 2>
Ange den här inställningen om du oftast använder <Vanligt> i A4- eller A3-format.
<Läge 3>
Ange den här inställningen om du oftast använder <Vanligt> i Letter- eller Ledger-format.
● Den här inställningen aktiveras när <Autoavkän av pprstyp> i
något annat än <Använd inte>.
Menyn Välj matare(P. 471) är inställt på
● Om du ändrar fabriksinställningen kan avkänningen av papperstyp bli fel.
Prio kortsidematn.
Ange den här inställningen till <På> om du vill prioritera liggande orientering när du skriver ut på ett pappersformat
som är lämpligt både för stående och liggande orientering. Den här inställningen gäller endast när <Papperskälla> är
inställt på <Auto>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Prio kortsidematn.>
<Av> eller <På>
Läge för specialbild
Ange den här inställningen om mittpartiet i tecken eller linjer med mörk densitet inte kan skrivas ut. Förbättringen blir
större med <Nivå 2> än med <Nivå 1>.
Av
Nivå 1
Nivå 2
(
)
<Användarunderhåll>
<Läge för specialbild>
379
Välj nivå
Inställningsmenylista
● Utskriftstätheten blir lägre när du väljer den större förbättringen.
Sp. överföringläge
När du använder enheten i en miljö med låg luftfuktighet kan du få fläckar på utskrifter av bilder och text. Problemet
kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Sp. överföringläge>
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> och använder enheten i en miljö med hög luftfuktighet kan utskriftsdensiteten bli ljusare
och ojämn.
Skrynkelkorrigering
Utskrifter på vanligt eller tunt papper kan ibland skrynklas. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här
inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Skrynkelkorrigering>
<Av> eller <På>
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
olika menyinställningar(P. 402)
Prioritet för
Sp.läge 4 fixering
När du använder enheten i en miljö med låg luftfuktighet kan du få efterbilder på tomma områden i utskriften.
Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
380
Inställningsmenylista
(
)
<Användarunderhåll>
<Sp.läge 4 fixering>
<Av> eller <På>
Förbättra tonerfix.
När du skriver ut dubbelsidigt och enheten inte har använts under en längre tid kan det bli tomma fläckar på
utskrifterna. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen. Förbättringen blir större med
<Läge 2> än med <Läge 1>.
Av
Läge 1
Läge 2
(
)
<Användarunderhåll>
<Förbättra tonerfix.>
Välj läge
Det kan ta längre tid innan utskriften påbörjas om du skriver ut dubbelsidigt och angett den här inställningen
till något annat än <Av>.
Färg/SV-växlingsläge
När utskriftsdata innehåller data i både svartvitt och färg kan du ange om högre utskriftshastighet eller minskad
användning av CMY-tonerpatronen ska prioriteras.
Läge 1
Läge 2
(
)
<Användarunderhåll>
<Färg/SV-växlingsläge>
<Läge 1>
Utskriftshastigheten prioriteras.
381
Välj läge
Inställningsmenylista
<Läge 2>
Det är möjligt att skriva ut samtidigt som CMY-tonerpatronen används mindre ofta.
● Om du väljer <Läge 2> kan utskriftshastigheten bli lägre.
Laddad valsrengöring
Ibland kan vita områden få en lätt missfärgning. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här
inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Laddad valsrengöring>
<Av> eller
<På>
Om du väljer <På> kan utskriftstätheten ge ljusare utskrifter.
Korr. trumlinjer
Om ränder förekommer på utskrifterna kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till
<På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Korr. trumlinjer>
<Av> eller <På>
Specialläge täthet
När du använder enheten i en miljö med hög luftfuktighet kan utskriftstätheten bli ljusare eller ojämn. Problemet kan
eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
382
Inställningsmenylista
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Specialläge täthet>
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> och använder enheten i en miljö med låg luftfuktighet kan du få fläckar på utskrifter av
bilder och text.
SD-kortsunderhåll *
Om det skulle bli fel på ett SD-kort eller om du vill kassera ett SD-kort kan du radera alla data som finns sparade på
kortet.
Format
SD-kortet initieras. Alla data som finns sparade på kortet tas bort.
(
)
<Användarunderhåll>
kortsunderhåll>
<SD-
<Format>
<Ja>
Radera data helt
Alla data som finns sparade på SD-kortet tas bort. Använd den här funktionen vid behov, t.ex. när du ska kasta
ett SD-kort och vill radera alla sparade data inklusive fragment som inte kan raderas på annat sätt. Radera
alla data från ett SD-kort(P. 581)
Läge spec. utskr.
Innehåller inställningar som du kan ändra när utskrifter inte blir korrekta.
Korrigera skrynklig
När du skriver ut på vanligt eller tunt papper kan utskriften ibland rulla sig. Problemet kan eventuellt åtgärdas
genom att ange den här inställningen till <På> för den papperskälla som de rullade papperen hämtas från.
Av
På
(
skrynklig>
)
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
Välj papperskälla
<Av> eller <På>
383
<Korrigera
Inställningsmenylista
Val av papperskälla
Välj den papperskälla som du vill ändra inställning av utslätning för.
Växla inställningar
Välj <På> för att aktivera utslätningen.
● Om du anger <På> kan det ta längre tid tills utskriften påbörjas. Utskriftshastigheten kan dessutom
bli lägre.
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Korr. skrynklig 2
Om det inte blir någon påtaglig förbättringseffekt när du väljer <Korrigera skrynklig> kan problemet eventuellt
åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
2>
)
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Korr. skrynklig
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre. Utskrifter kan också bli blekare.
Sp.läge bestr. papp.
Beroende på papperstyp eller användningsmiljö kan toner lossna från utskrifterna. Problemet kan eventuellt
åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
384
Inställningsmenylista
(
)
papp.>
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Sp.läge bestr.
<Av> eller <På>
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Just. grovt papper
När du skriver ut på tjockt, grovt papper kan följande fenomen inträffa beroende på papperstyp eller
användningsmiljö. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
● Toner lossnar från utskriften
● Utskriftsdensiteten är lägre
● Utskrifter rullar sig
Av
På
(
)
papper>
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Just. grovt
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> blir utskriftshastigheten lägre.
Specialkuv.läge
Ange den här inställningen till <På> om flikar på kuvert har blivit fuktiga och klistrats fast.
Av
På
(
utskr.>
)
<Användarunderhåll>
<Läge spec.
<Specialkuv.läge>
<Av> eller <På>
385
Inställningsmenylista
● Om du väljer <På> kan utskrifterna bli blekare.
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Fast skyddsläge
Om utskrivna ark klibbar ihop kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till
<På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
skyddsläge>
<Läge spec. utskr.>
<Fast
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Tunt sp.papper H/H
Om tunt papper används i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet kan du få pappersstopp i
fixeringsenheten. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
H>
)
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Tunt sp.papper H/
<Av> eller <På>
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Förbättra papperssep
Om pappersstopp uppstår vid utskrift kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen
till <På>.
Av
På
386
Inställningsmenylista
(
)
papperssep>
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Förbättra
<Av> eller <På>
Specialglättat läge
När enheten används i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet kan vita områden bli lätt
missfärgade. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Specialglättat
<Av> eller <På>
läge>
● Om du väljer <På> kan utskriftstätheten ge ljusare utskrifter.
Korr. vita linjer
Vita ränder (streck) kan förekomma på utskrifter. Problemet kan eventuellt lösas genom att ange den här
inställningen till <På>.
Av
På
(
)
linjer>
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Korr. vita
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan det bli efterbilder.
Korrigera SV-linjer
När ränder uppträder på utskrifterna kan problemet inte alltid åtgärdas genom att rengöra fixeringsenheten.
Om du anger den här inställningen till <På> kan du eventuellt åtgärda problemet.
Av
På
387
Inställningsmenylista
(
)
<Användarunderhåll>
linjer>
<Läge spec. utskr.>
<Korrigera SV-
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre. Det kan även förekomma efterbilder.
Färgk. vanl. ppr 2
Om ojämn glans uppstår vid utskrift kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen
till <På>.
Av
På
(
)
2>
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Färgk. vanl. ppr
<Av> eller <På>
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Minska spökränder 3
Om det uppträder en efterbild av en bild på samma sida kan du eventuellt åtgärda problemet genom att ange
den här inställningen till <På>.
Av
På
(
3>
)
<Användarunderhåll>
<Läge spec. utskr.>
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan du eventuellt få ojämn utskrift.
388
<Minska spökränder
Inställningsmenylista
Sp.läge 2 fixering
Beroende på användningsmiljö kan toner lossna från utskrivna bilder. Problemet kan eventuellt åtgärdas
genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
fixering>
<Läge spec. utskr.>
<Sp.läge 2
<Av> eller <På>
● Den här inställningen kan eventuellt inte aktiveras om <På> har valts för vissa inställningar.
Prioritet för olika menyinställningar(P. 402)
Minska vattendr.mön.
Om utskriftstätheten på utskrivna bilder är ojämn på ett sådant sätt att utskriften får ett vattendroppsliknande
mönster kan du eventuellt åtgärda problemet genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
vattendr.mön.>
<Läge spec. utskr.>
<Minska
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan utskriftskvaliteten påverkas.
Specialutskr. läge E
Om kontinuerlig utskrift orsakar att efterbilder uppträder kan du eventuellt åtgärda problemet genom att ange
den här inställningen till något annat än <Av>. Förbättringseffekten blir större med <Läge 2> än med <Läge 1>.
Av
Läge 1
Läge 2
389
Inställningsmenylista
(
)
<Användarunderhåll>
<Specialutskr. läge E>
Välj läge
● När du väljer <Läge 1> eller <Läge 2> kan du eventuellt få ojämn utskriftstäthet.
Uppdatera firmware
Uppgradera enhetens firmware.
(
)
<Användarunderhåll>
anslutningsmetod
<Uppdatera firmware>
Välj
<Ja>
Val av anslutningsmetod
Välj metod för att ansluta till den dator från vilken uppdateringen av firmware ska göras.
Första kalibrering
Ange när kalibrering ska genomföras automatiskt efter att strömmen slagits på.
Efter jobb
Omedelbart
(
)
<Användarunderhåll>
<Första kalibrering>
<Omedelbart>
390
<Efter jobb> eller
Inställningsmenylista
<Efter jobb>
Kalibreringen startar automatiskt efter första utskriftsjobbet efter att strömmen har slagits på.
<Omedelbart>
Kalibrering startas automatiskt omedelbart efter att strömmen har slagits på.
● Om du väljer <Omedelbart> dröjer det en stund innan enheten är redo för utskrift.
Pappersmatningsmetod
Ange den här inställningen när du skriver ut ett dokument på papper med logotyper. Om du vill skriva ut på papper
med logotyper måste du vända papperet som fyllts på i papperskällan beroende på om du gör enkel- eller dubbelsidig
utskrift. Om du ändrar inställningen till <Prioritera sida> kan du fylla på papperet med utskriftssidan nedåt för både
enkel- och dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Fylla på förtryckt papper(P. 54) .
Prioritera hastighet
Prioritera sida
(
)
<Användarunderhåll>
papperskälla
<Pappersmatningsmetod>
Välj
<Prioritera hastighet> eller <Prioritera sida>
Val av papperskälla
Välj den papperskälla som du vill ändra inställning av p pappersmatningsläge för.
<Prioritera hastighet>
När du använder papper som har förtryckt logotyp behöver du ändra sida som ska vara uppåt beroende på
om utskriften är enkelsidig eller dubbelsidig.
● Vi rekommenderar att du väljer <Prioritera hastighet> om du inte behöver tänka på vilken sida utskriften
ska ske på.
<Prioritera sida>
Du behöver inte placera om papperet i papperskällan för att skriva ut på en speciell sida av papperet oavsett
om du väljer enkel- eller dubbelsidig utskrift.
391
Inställningsmenylista
● Även om <Prioritera sida> väljs för papperskällan (
Tillåtet papper(P. 550) ) inaktiveras det här
alternativet och enheten fungerar på samma sätt som när <Prioritera hastighet> väljs. I detta fall fyller du
på papper på samma sätt som när du väljer <Prioritera hastighet> ( Fylla på förtryckt papper(P. 54) ).
● Om du väljer <Prioritera sida> blir utskriftshastigheten för enkelsidig utskrift¨lägre.
Just. beredsk. temp.
Välj om temperaturen på fixeringsenheten ska justeras. Om du väljer <På> kan tiden tills utskriften startar förkortas.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Just. beredsk. temp.>
<Av> eller <På>
● Inställningen <På> ökar strömförbrukningen under enhetens uppstart.
Visa jobblista
Välj om du vill visa en lista med data som skrivs ut eller står i utskriftskö när du trycker på
kontrollpanelen.
(
) på
Av
På
(
● Om du trycker på
)
<Användarunderhåll>
(
<Visa jobblista>
<Av> eller <På>
) när <Av> är valt avbryts pågående utskriftsjobb.
Just. papperstillf.
Om pappersstopp ofta uppstår när universalfacket används kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ange den
här inställningen till <På>.
392
Inställningsmenylista
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Just. papperstillf.>
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.
Mnsk frgmiss. f tj 3
Om färgmisspassning inträffar vid utskrift på tjockt papper kan problemet eventuellt avhjälpas om du ändrar
inställningen.
Läge 1
Läge 2
(
)
<Användarunderhåll>
<Mnsk frgmiss. f tj 3>
<Läge 1> eller <Läge
2>
● Graden av förbättring beror på papperet som används för utskrift. Om utskriftsresultatet inte blir det
förväntade kan du eventuellt åtgärda problemet genom att byta inställning mellan <Läge 1> och <Läge 2>.
Korr. av färgmissp.
Om färgmisspassning inträffar kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Korr. av färgmissp.>
393
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
● Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.
Korrigera SV-täthet
När <Färgläge> ( Färgläge(P. 358) ) under <Utskriftskvalitet> eller <Färgläge> ( Skriva ut från USB-minne (USBdirektutskrift)(P. 80) ) i utskriftsinställningarna för att skriva ut direkt från USB anges till <Auto (färg/svart)> eller
<Svart> kan utskriftstätheten bli ojämn eller horisontella ränder förekomma på utskriften. Problemet kan eventuellt
åtgärdas genom att ändra den här inställningen.
Av
Läge 1
Läge 2
(
)
<Användarunderhåll>
<Korrigera SV-täthet>
Välj läge
● Om du anger <Läge 1> ska du ställa in <Autoavkän av pprstyp> på <Använd inte> för papperskällan som ska
användas. Autoavkän av pprstyp(P. 475)
● När du anger <Läge 1> eller <Läge 2> används CMYK-toner även vid svartvit utskrift beroende på den
papperstyp som används. Dessutom kan utskriftshastigheten bli lägre.
● Med inställningen <Av> kan svartvit utskrift resultera i ojämn utskriftstäthet.
POP-utskriftshast.
Om utskriftskvaliteten inte blir acceptabel när du har konfigurerat [Optimering av utskrift av reklam på
försäljningsstället] i skrivardrivrutinen är det lämpligt att ange <Läge 2>. Det ger POP-utskrifter klarare färgtoner. Mer
information om [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] finns i handboken till skrivardrivrutinen på
webbsidan med onlinehandböcker.
Läge 1
Läge 2
(
)
<Användarunderhåll>
<POP-utskriftshast.>
<Läge 1> eller <Läge 2>
● Om du väljer <Läge 2> blir utskriftshastigheten lägre.
● När [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] konfigureras är det lämpligt att även
konfigurera följande inställningar.
394
Inställningsmenylista
- <Tonervarningsläge>
- <Autom. kalibr. POP>
Färgkorr. POP-utskr.
Om du får ojämn utskriftstäthet på POP-utskrifter när [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] är
konfigurerat anger du <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Färgkorr. POP-utskr.>
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan utskriftstätheten ge ljusare utskrifter.
● När [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] konfigureras är det lämpligt att även
konfigurera följande inställningar.
- <Tonervarningsläge>
- <Autom. kalibr. POP>
Tonervarningsläge
Du kan ändra tidsperioden för att visa meddelandet om liten kvarvarande tonermängd. <POP-utskrift> visar
meddelandet tidigare än <Standardutskrift>. När [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] konfigureras
i skrivardrivrutinen kan du få en oacceptabel utskriftskvalitet när tonermängden är liten. Därför bör du ange <POPutskrift>. Mer information om [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] finns i handboken till
skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
Standardutskrift
POP-utskrift
(
)
<Användarunderhåll>
<Tonervarningsläge>
eller <POP-utskrift>
● När <POP-utskrift> anges får följande inställningar ingen effekt.
- <Tid för tonerkontr.>
- <Ange tid f tonerkntr>
Tid för tonerkontr.(P. 398)
Ange tid f tonerkntr(P. 398)
● När du anger <POP-utskrift> bör du även ange följande inställningar.
395
<Standardutskrift>
Inställningsmenylista
- <POP-utskriftshast.>
- <Autom. kalibr. POP>
Autom. kalibr. POP
Du kan ändra typ för den automatiska kalibreringen. Utöver vanlig kalibrering kan du kalibrera färgmisspassning som
inträffat vid POP-utskrift. När [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] konfigureras i skrivardrivrutinen
är det lämpligt att alltid ange<På>. Mer information om [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] finns i
handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Autom. kalibr. POP>
<Av> eller <På>
● När du anger <På> tar kalibreringen längre tid. Dessutom kan tonerpatronernas livslängd påverkas.
● När [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] konfigureras är det lämpligt att även
konfigurera följande inställningar.
- <Tonervarningsläge>
Imp./exp. inst.
Du kan överföra och spara data som har registrerats i enheten och inställningsdata för menyalternativ på ett USBminne som är anslutet till enheten. Exporterade data kan importeras. Enheter av samma modell kan importera data
som har exporterats från den här enheten och vice versa.
IMPORTERA
Du kan importera data som har sparats på ett USB-minne från enheten.
(
)
inst.>
lösenordet
<Användarunderhåll>
<IMPORTERA>
<Imp./exp.
<Ja>
Välj filen som ska importeras
Ange
Kontrollera meddelandet
EXPORTERA
Du kan spara data som har registrerats i enheten och inställningsdata för menyalternativ på ett USB-minne.
396
Inställningsmenylista
(
)
inst.>
<Användarunderhåll>
<EXPORTERA>
<Imp./exp.
Ange lösenordet
Lösenord
Kontrollera meddlandet
(bekräfta)
● Du kan använda USB-porten på vänster eller höger sida av enheten. När USB-minnen är anslutna till båda
portarna importeras och exporteras data via porten på höger sida.
(
● Tryck på
) om skärmen <Redo att skriva ut filer från USB-minnet.> visas när du ansluter ett
USB-minne.
● Mer information om hur du importerar/exporterar inställningsdata finns i
data(P. 305) .
Spara/läsa in registrerade
Kalibreringsfrekvens
Ange frekvensen för automatiskt kalibrering. Om färgmisspassning ofta inträffar anger du den här inställningen till
<Hög> eller <Mycket hög>.
Standard
Hög
Mycket hög
(
)
<Användarunderhåll>
<Kalibreringsfrekvens>
Ställ in
frekvens
Meddela om rengöring
Välj om ett meddelande ska visas när fixeringsenheten behöver rengöras.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Meddela om rengöring>
397
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
Tid f medd. om reng. *
Om du anger <Meddela om rengöring> till <På> ska du ställa in när meddelandet om att fixeringsenheten behöver
rengöras ska visas. Ange tiden som ett mått på antalet utskrivna sidor i 1 000-tal. På konfigureringssidan kan du
kontrollera hur många sidor som kan skrivas ut innan meddelandet visas. ( Konfigurationssida(P. 520) )
1000
till 50 000
(
)
<Användarunderhåll>
utskrivna sidor med
<Tid f medd. om reng.>
Ange antalet
eller
Tid för tonerkontr.
Välj <Anpassad> om du vill ändra tidsangivelsen för meddelandet till ett mått på kvarvarande tonermängd.
Standard
Anpassad
(
)
<Användarunderhåll>
<Tid för tonerkontr.>
<Standard> eller
<Anpassad>
Ange tid f tonerkntr *
Om du anger <Tid för tonerkontr.> till <Anpassad> ska du ange när meddelandet ska visas.
1 till 20
till 99 (%)
(
)
<Användarunderhåll>
<Ange tid f tonerkntr>
Använd
sifferknapparna för att ange kvarvarande mängd i tonerpatronen
Tid för trumkontr.
När du vill ändra tidsinställningen för när ett meddelande ska visas om att det börjar bli dags att byta trumpatron
väljer du <Anpassad>.
Standard
Anpassad
398
Inställningsmenylista
(
)
<Användarunderhåll>
<Tid för trumkontr.>
<Standard> eller
<Anpassad>
Ange tid f trumkntr *
Om du anger <Tid för trumkontr.> till <Anpassad> ska du ange när meddelandet ska visas.
1 till 20
till 99 (%)
(
)
<Användarunderhåll>
<Ange tid f trumkntr>
Använd
siffertangenterna för att ange kvarvarande mängd i trumpatronen
Åtg. när toner slut
Ange om utskriften ska fortsätta när en tonerpatron har tagit slut.
Fortsätt skriva ut
Pausa utskrift
Stoppa utskrift
(
)
<Användarunderhåll>
<Åtg. när toner slut>
Välj funktionen för
utskrift
<Fortsätt skriva ut>
När en tonerpatron är slut visas meddelandet <Byt X-tonerpatron.>, men utskriften fortsätter.
<Pausa utskrift>
När en tonerpatron är slut visas meddelandet <Förbrukad. Byt X-tonerpatron.> och utskriften stoppas
temporärt. Tryck på
(
) om du vill fortsätta utskriften.
399
Inställningsmenylista
<Stoppa utskrift>
När en tonerpatron är slut visas meddelandet <Byt X-tonerpatron.> och utskriften stoppas. När det här
meddelandet visas kan du inte fortsätta utskriften.
● "X" i ovanstående meddelande representerar en CMYK-färg.
● Du kan fortsätta att skriva ut, men utskriftskvaliteten kan försämras.
Min. ränd. f. lågh.
Beroende på papperstyp eller enhetens inställningar kan horisontella ränder förekomma på utskrifter. Problemet kan
eventuellt åtgärdas genom att ange den här inställningen till <På>.
Av
På
(
)
<Användarunderhåll>
<Min. ränd. f. lågh.>
<Av> eller <På>
Minska marginalfärg
Om fläckar uppträder i nedre marginalen på utskrifter kan problemet eventuellt åtgärdas genom att ändra
inställningen.
Av
Läge 1
Läge 2
(
)
<Användarunderhåll>
<Minska marginalfärg>
Välj läge
● Vid kontinuerlig utskrift när läge <Läge 1> eller <Läge 2> har angetts kan utskrift av ett större antal sidor
aktivera en automatisk rengöring och utskriftshastigheten sänks.
400
Inställningsmenylista
Kontrollera kondens
Utskrifter kan bleka på grund av kondens inuti huvudenheten. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att ange den
här inställningen till <Auto>.
Av
Auto
(
)
<Användarunderhåll>
<Kontrollera kondens>
<Auto>
401
<Av> eller
Inställningsmenylista
Prioritet för olika menyinställningar
6103-04X
Det finns en prioritetsordning för följande inställningar på inställningsmenyn. När flera inställningar anges till <På> är
det endast den med högst prioritet som aktiveras. Prioriteten är högst för nummer 1 och lägre i fallande
nummerordning.
Prioritet
Inställningar
Sp.läge 2 fixering(P. 389)
1
Sp.läge 2 fixering
2
Sp.läge bestr. papp.
3
Korrigera skrynklig
4
Tunt sp.papper H/H
Tunt sp.papper H/H(P. 386)
5
Skrynkelkorrigering
Skrynkelkorrigering(P. 380)
6
Specialkuv.läge
Specialkuv.läge(P. 385)
7
Fast skyddsläge
Fast skyddsläge(P. 386)
8
Färgk. vanl. ppr 2
Sp.läge bestr. papp.(P. 384)
Korrigera skrynklig(P. 383)
Färgk. vanl. ppr 2(P. 388)
402
Inställningsmenylista
Utskriftsläge
6103-04Y
Alla inställningar om byte av utskriftsläge visas med korta beskrivningar.
Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
Automatiskt lägesval(P. 403)
Automatiskt val(P. 404)
Lägesprioritet(P. 404)
◼ Typ av utskriftsläge
Läge för automatiskt val
Enheten aktiverar läget för automatiskt val när <Automatiskt val> anges till <Automatiskt lägesval>.
Enheten analyserar automatiskt data som skickas från datorn och väljer utskriftsläge. Vanligtvis
används det här utskriftsläget när du skriver ut från ett program.
<PCL>
Läge för utskrift av en PCL-fil som skickas från en dator.
<PS>
Läge för utskrift av en PS-fil som skickas från en dator.
<PDF>
Läge för utskrift av en PDF-fil med direktutskrift eller USB-direktutskrift.
<XPS>
Läge för utskrift av en XPS-fil med direktutskrift eller USB-direktutskrift.
Automatiskt lägesval
Ange utskriftsläget för enheten.
Automatiskt val
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Utskriftsläge>
<Automatiskt lägesval>
403
Välj utskriftsläge
Inställningsmenylista
Automatiskt val
Aktivera eller inaktivera automatiskt val av utskriftsläge i läget för automatiskt val.
Av
På
(
)
<Utskriftsläge>
<Automatiskt val>
Välj utskriftsläge
eller <På>
● Om alla utskriftslägen är inställda på <Av> använder enheten det utskriftsläge som har angetts för
<Lägesprioritet>.
Lägesprioritet
Ange utskriftsläget som ska väljas automatiskt när enheten inte kan identifiera kontrollkommandot i läget för
automatiskt val.
Inget
PCL
PS
PDF
XPS
(
)
<Utskriftsläge>
<Lägesprioritet>
Ange prioriterat
utskriftsläge
● Om du väljer <Inget> bestäms utskriftsläget automatiskt i enheten om det inte går att identifiera
kontrollkommandot.
404
<Av>
Inställningsmenylista
Särskilda inställningar för utskriftsläge
6103-050
Du kan ange specifika inställningar för varje utskriftsläge på inställningsmenyn.
Specifika inställningar för utskriftslägen beskrivs för respektive läge.
UFR II(P. 406)
PCL(P. 407)
Imaging(P. 413)
XPS(P. 423)
PDF(P. 434)
PS(P. 445)
405
Inställningsmenylista
UFR II
6103-051
I det här avsnittet beskrivs de inställningar som kan användas med
kontrollkommandon och UFR II. Standardinställningarna är markerade med ett kors
( ).
Pappersbesparing
Välj om tomma sidor ska skrivas ut eller inte när de förekommer i ett dokument som skrivs ut.
Av
På
(
)
<UFR II>
<Pappersbesparing>
406
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
PCL
6103-052
Alla inställningar för PCL-kontrollkommandon visas med korta beskrivningar.
Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på andra inställningar eller om
det finns ett extra ROM eller inte i enheten.
Pappersbesparing(P. 407)
Riktning(P. 407)
Teckensnittsnummer(P. 408)
Punktstorlek(P. 408)
Breddsteg(P. 408)
Formulärrader(P. 409)
Teckenkod(P. 409)
Eget format(P. 410)
Måttenhet(P. 410)
X-dimension(P. 410)
Y-dimension(P. 410)
Lägg till CR till LF(P. 411)
Först. A4-utskr.br.(P. 411)
BarDIMM(P. 411)
FreeScape(P. 412)
Pappersbesparing
Anger om enheten matar ut den tomma sida som kan skapas på grund av att data saknas mellan två
pappersmatningskoder som skickas från ett program.
Av
På
(
)
<PCL>
<Pappersbesparing>
Riktning
Du kan ställa in pappersorienteringen.
Stående
Liggande
407
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
(
)
<PCL>
<Riktning>
<Stående> eller <Liggande>
Teckensnittsnummer
Du kan ställa in ett standardteckensnitt för enhetens funktioner genom att ange motsvarande teckensnittsnummer.
Nummer från 0 till 104 är giltiga.
0
till 104
(
)
<PCL>
<Teckensnittsnummer>
Använd sifferknapparna för att
ange portnumret
Punktstorlek *
Om numret du väljer i <Teckensnittsnummer> avser ett proportionellt skalbart teckensnitt visas det här alternativet
bland <PCL>-inställningarna. Du kan då ange en punktstorlek för standardteckensnittet. Punktstorleken kan ändras i
steg om 0,25 punkter.
4,00 till 12,00
till 999,75 (punkter)
(
)
<PCL>
<Punktstorlek>
Använd sifferknapparna för att ange
inställningsvärdet
Breddsteg *
Om numret som du väljer i <Teckensnittsnummer> avser ett skalbart teckensnitt med fasta breddsteg visas
<Breddsteg> bland <PCL>-alternativen. Du kan då ange teckenbredden för standardteckensnittet. Teckenbredden kan
justeras i steg om 0,01 tecken per tum.
0,44 till 10,00
till 99,99 (cpi)
(
)
<PCL>
<Breddsteg>
inställningsvärdet
408
Använd sifferknapparna för att ange
Inställningsmenylista
Formulärrader
Du kan ange antalet rader som ska skrivas ut på en sida. Du kan ange 5 till 128 rader.
5 till 64
till 128 (rader)
(
)
<PCL>
<Formulärrader>
Använd sifferknapparna för att ange
inställningsvärdet
Teckenkod
Du kan välja symbolsetet som bäst passar värddatorns behov.
PC8
ROMAN8
ROMAN9
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
ISOL9
PC775
PC8DN
PC850
PC852
PC858
PC8TK
PC1004
WINL1
WINL2
WINL5
WINBALT
DESKTOP
PSTEXT
LEGAL
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
WIN 30
MCTEXT
PC864
ARABIC8
WINARB
PC866
ISOCYR
WINCYR
PC851
GREEK8
ISOGRK
PC8GRK
WINGRK
PC862
HEBREW7
HEBREW8
ISOHEB
(
)
<PCL>
<Teckenkod>
409
Välj teckenkod
Inställningsmenylista
Eget format
Du kan ange ett anpassat pappersformat. Om du väljer <Ställ in> kan du ange ett anpassat format.
Ställ inte in
Ställ in
(
)
<PCL>
<Eget format>
<Ställ in> eller <Ställ inte in>
Måttenhet *
Du kan ange måttenheten som ska användas för att ange ett anpassat pappersformat.
Millimeter
Tum
(
)
<PCL>
<Måttenhet>
<Millimeter> eller <Tum>
X-dimension *
Du kan ange X-dimensionen för det anpassade formatet. X-dimensionen kan ändras i steg om 0,1 mm mellan 64,0 mm
och 320,0 mm.
till 320,0 (mm)
64,0 till 304,8
(
)
<PCL>
<X-dimension>
Använd
/
för att ange
inställningsvärdet
Y-dimension *
Du kan ange Y-dimensionen för det anpassade formatet. Y-dimensionen kan ändras i steg om 0,1 mm mellan 120 mm
och 1 200 mm.
120 till 457,2
till 1 200 (mm)
410
Inställningsmenylista
(
)
<PCL>
<Y-dimension>
Använd
/
för att ange
inställningsvärdet
Lägg till CR till LF
Du kan ange om en vagnretur (CR) ska göras när en radmatningskod (LF) tas emot.
Ja
Nej
(
)
<PCL>
<Lägg till CR till LF>
<Ja> eller <Nej>
Först. A4-utskr.br.
Avgör om utskriftsområdet på papperet i A4-format ska förstoras till Letter-formatets bredd.
Av
På
(
)
<PCL>
<Först. A4-utskr.br.>
BarDIMM *
Du kan aktivera eller inaktivera streckkodsutskrift i enheten.
Aktivera
Inaktivera
411
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
(
)
<PCL>
<BarDIMM>
<Aktivera> eller <Inaktivera>
FreeScape *
Du kan ange att AEC (Alternate Escape Code) ska användas för streckkodskommandon när värddatorn inte stöder
standardkoden Escape Code.
Av
~
"
#
$
/
\
?
{
}
|
(
)
<PCL>
<FreeScape>
412
Välj Escape Code
Inställningsmenylista
Imaging
6103-053
Alla inställningar för bildfiler (JPEG- och TIFF-filer) som kan skrivas ut med USBdirektutskrift, direktutskrift och e-postutskrift visas med korta beskrivningar.
Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
Bildriktning(P. 413)
Zoom(P. 414)
Utskriftsposition(P. 414)
TIFF Spooler(P. 415)
Visa varningar(P. 415)
Skriv ut e-posttext(P. 416)
Begr. e-postutskrift(P. 416)
Förstora utskr. yta(P. 417)
RGB-källprofil(P. 417)
CMYK-sim.profil(P. 418)
Utmatningsprofil(P. 418)
Matchningsmetod(P. 419)
Rastrera(P. 419)
Fotokorr. (end färg)(P. 420)
Konvertera gråskala(P. 422)
Bildriktning
Ange utskriftsorientering för bilden.
Auto
Vertikalt
Horisontellt
(
)
<Imaging>
<Bildriktning>
Välj orientering
<Auto>
Utskriftsorienteringen bestäms automatiskt beroende på bildens bredd och höjd.
<Vertikalt>
Välj det här alternativet när du skriver ut en bild med stående långsida.
413
Inställningsmenylista
<Horisontellt>
Välj det här alternativet när du skriver ut en bild med liggande långsida.
● Om den angivna inställningen (<Vertikalt> eller <Horisontellt>) inte stämmer överens med bildens
orientering skrivs bilden ut i mindre storlek.
Zoom
Aktivera eller inaktivera förstoring/förminskning av bilder. Utskrifterna förstoras eller förminskas med bibehållet
bildförhållande.
Av
Auto
(
)
<Imaging>
<Zoom>
<Av> eller <Auto>
<Av>
När en bild är inom Utskriftsområde(P. 554) skrivs den ut i originalstorlek. När en bild är större än
utskriftsområdet minskas utskrifterna.
<Auto>
Förstoringar eller förminskningar skrivs ut beroende på papperets utskriftsområde.
Utskriftsposition
Ange utskriftspositionen för bilden.
Auto
Mitten
Övre vänstra
(
)
<Imaging>
<Utskriftsposition>
414
Välj <Auto> eller position
Inställningsmenylista
<Auto>
Om TIFF-data innehåller information som anger utskriftsposition skrivs bilden ut enligt informationen. I
annat fall skrivs den ut mitt på papperet. JPEG-data skrivs alltid ut mitt på papperet.
<Mitten>
Bilder skrivs ut mitt på papperet.
<Övre vänstra>
Bilder skrivs ut längst upp till vänster.
TIFF Spooler
Välj om TIFF-data ska sparas på SD-kortet innan de bearbetas för utskrift. Ange den här inställningen till <På> om det
uppstår fel under utskriften.
Av
På
(
eller <På>
)
<Imaging>
<TIFF Spooler>
Gör en maskinvaruåterställning (
Kontrollera meddelandet
<Av>
Gör en maskinvaruåterställning(P. 468) )
<Av>
TIFF-data bearbetas kontinuerligt så snart de tas emot vilket minskar bearbetningstiden.
<På>
Alla mottagna TIFF-data bearbetas vid ett och samma tillfälle vilket minskar risken för fel. När ett SD-kort
finns installerat sparas data på SD-kortet.
● Om det inte finns ett SD-kort installerat skrivs filer större än 40 MB inte alltid ut.
Visa varningar
Du kan ange hur enheten ska fungera när fel uppkommer.
415
Inställningsmenylista
Av
Skriv ut
Panel
(
)
<Imaging>
<Visa varningar>
Välj hur enheten ska fungera
<Av>
Ingen bild skrivs ut och inget fel visas.
<Skriv ut>
Felinformation skrivs ut men ingen bild.
<Panel>
Ingen bild skrivs ut och felinformation visas på kontrollpanelen.
Skriv ut e-posttext
Välj om e-postmeddelanden ska skrivas ut vid e-postutskrift. Om du väljer <Av> skrivs endast bilder som bifogats till epostmeddelandet ut.
Av
På
(
)
<Imaging>
<Skriv ut e-posttext>
<Av> eller <På>
Begr. e-postutskrift *
Välj om antalet utskrivna e-postmeddelandesidor ska begränsas när <Skriv ut e-posttext> anges till <På>. Om du väljer
<På> begränsas antalet utskrivna sidor av ett e-postmeddelande till 5.
Av
På
416
Inställningsmenylista
(
)
<Imaging>
<Begr. e-postutskrift>
<Av> eller <På>
Förstora utskr. yta
Ange om bilden ska skrivas ut så att
Utskriftsområde(P. 554) utökas till papperets hela storlek.
Av
På
(
)
<Imaging>
<Förstora utskr. yta>
<Av> eller <På>
● Om du väljer <På> kan delar av bilden saknas vid kanterna på papperet och papperet kan fläckas beroende
på originalet.
RGB-källprofil
Välj en RGB-dataprofil som är lämplig för den bildskärm du använder.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<Imaging>
<RGB-källprofil>
Välj profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
En RGB-profil används som liknar medelprofilen för de flesta bildskärmar till Windows-datorer. Om du
använder en skärm som stöder RGB kan du skriva ut färger som ligger nära de nyanser du ser på skärmen.
417
Inställningsmenylista
<Canon HDTV gamma 1.5> till <Canon HDTV gamma 2.4>
Om du vill justera ljusstyrkan efter att ha gjort en jämförelse mellan de utskrivna färgerna och färgerna på
bildskärmen ska du göra en lämplig inställning här. Ju högre värde, desto mörkare blir de utskrivna färgerna.
CMYK-sim.profil
Du kan välja att simulera målet vid utskrift av CMYK-data. Maskinen konverterar CMYK-data till en enhetsberoende
CMYK-färgmodell i enlighet med det valda simuleringsmålet.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
(
)
<Imaging>
<CMYK-sim.profil>
Välj profil
<Euro Standard v1.00>
Använd Euro Standard-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära europeisk utskriftsstandard.
<JapanColor(Canon)>
Använd JapanColor-profilen. Utskriften görs i färger som ligger nära japansk utskriftsstandard.
<U.S. Web Coated v1.0>
Använd U.S. Web Coated-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära amerikansk utskriftsstandard.
Utmatningsprofil
Du kan välja lämpliga profiler för data som du ska skriva ut.
Normal
Photo
(
)
<Imaging>
<Utmatningsprofil>
418
Välj profil
Inställningsmenylista
<Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut i färger som ligger nära de färger som visas på bildskärmen.
<Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi.
Matchningsmetod
Ange vilket element som ska prioriteras framför andra i färgmatchningen med <RGB-källprofil>.
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
(
)
<Imaging>
<Matchningsmetod>
Välj matchningsmetod
<Perceptuell>
Matchningen görs med prioriteringen perceptuell.
<Mättnad>
Matchningen görs med prioriteringen färgmättnad.
<Kolorimetri>
Matchningen görs så att RGB-färgvärden återges på bästa möjliga sätt.
Rastrera
Du kan välja rastreringsmetod för utskrift (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild).
Upplösning
Toning
Felspridning
419
Inställningsmenylista
(
)
<Imaging>
<Rastrera>
Välj rastreringsmetod
<Upplösning>
Skapar tydliga utskrifter genom tecken med skarpa konturer. Det är utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
tydliga tecken och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och linjer med mjuka övergångar. Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
figurer och grafik som innehåller graderingar.
<Felspridning>
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CAD-data osv.
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder <Felspridning>.
Fotokorr. (end färg) *
Ange inställningar för korrigeringsfunktioner för foton och andra liknande bilddata. Det här inställningsalternativet
visas när du sätter i ett SD-kort.
Photo Optimizer PRO
Ange om automatisk korrigering ska göras av bildkontrast, färgbalans, färgmättnad och gradering vid
utskrifter.
Av
På
(
PRO>
)
<Imaging>
<Fotokorr. (end färg)>
<Photo Optimizer
<Av> eller <På>
Ta bort röda ögon
"Röda ögon" är ett fenomen som uppstår vid fotografering med blixt. Människors ögon blir onaturligt röda.
Ange om röda ögon automatiskt ska identifieras och korrigeras på bilder så att de skrivs ut med normal färg.
Du kan välja en av tre korrigeringsnivåer.
420
Inställningsmenylista
Ta bort röda ögon
Ange om korrigering ska göras av röda ögon.
Av
På
(
)
<Imaging>
bort röda ögon>
<Fotokorr. (end färg)>
<Ta bort röda ögon>
<Ta
<Av> eller <På>
Korr.nivå röda ögon *
Ange korrigeringsnivån när <Ta bort röda ögon> är inställt på <På>.
Svag
Standard
Stark
(
)
<Imaging>
ögon>
<Fotokorr. (end färg)>
<Korr.nivå röda ögon>
<Ta bort röda
Välj nivå
Ljusare ansikte
På bilder där människors ansikten blir onaturligt mörka på grund av motljus eller underexponering kan du ange
att hela bildens ljusstyrka ska korrigeras vid utskriften så att ansikten i motivet blir naturligt ljusa. Välj en av tre
korrigeringsnivåer.
Ljusare ansikte
Ange om du vill korrigera ljusstyrkan på ansikten i motiv.
Av
På
(
)
<Imaging>
ansikte>
<Fotokorr. (end färg)>
<Ljusare ansikte>
<Av> eller <På>
Nivå ljusare ansikte *
Ange korrigeringsnivån när <Ljusare ansikte> är inställt på <På>.
Svag
Standard
Stark
421
<Ljusare
Inställningsmenylista
(
)
<Imaging>
ljusare ansikte>
<Fotokorr. (end färg)>
<Ljusare ansikte>
<Nivå
Välj nivå
Konvertera gråskala *
Du kan välja metod för att konvertera färgdata till svartvita data.
sRGB
NTSC
Enhetligt RGB
(
)
<Imaging>
<Konvertera gråskala>
Välj konverteringsmetod
<sRGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa en mjuk gradering som stämmer överens med färgerna.
<NTSC>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa ett utseende som motsvarar TV-bilder (NTSC).
<Enhetligt RGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att överensstämma med RGB-nivåer baserade på endast
ljusstyrka.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Färgläge> (
på <Svart>.
422
Färgläge(P. 358) ) under <Utskriftskvalitet> är inställd
Inställningsmenylista
XPS
6103-054
Alla inställningar för XPS-filer som kan skrivas ut med USB-direktutskrift och
direktutskrift visas med korta beskrivningar. Standardinställningarna är markerade
med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas eventuellt inte på grund av andra inställningar.
Matchningsläge(P. 423)
ICC-profilinställn.(P. 424)
Gammainställningar(P. 426)
Fotokorr. (end färg)(P. 427)
Rastrera(P. 429)
Gråkompensering(P. 430)
Avancerad utjämning(P. 431)
Konvertera gråskala(P. 432)
Matchningsläge
Välj bearbetningsläge för färgutskrift.
ICC-profil
Gamma
(
)
<XPS>
<Matchningsläge>
<ICC-profil> eller <Gamma>
<ICC-profil>
Använd en profil för färgmatchning.
<Gamma>
Gör färgkorrigering genom att ange ett gammavärde för justering av ljusstyrkan.
423
Inställningsmenylista
ICC-profilinställn.
Ange profilen som ska användas vid färgmatchningen och vilket element som ska prioriteras framför andra. Du kan
ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument.
RGB-källprofil
Välj en RGB-dataprofil som är lämplig för den bildskärm du använder.
Text
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Grafik
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Bild
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
(
)
<XPS>
bilddatatyp
<ICC-profilinställn.>
<RGB-källprofil>
Välj
Välj profil
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<sRGB v3.0 (Canon)>
En RGB-profil används som liknar medelprofilen för de flesta bildskärmar till Windows-datorer. Om du
använder en skärm som stöder RGB kan du skriva ut färger som ligger nära de nyanser du ser på skärmen.
<Canon HDTV gamma 1.5> till <Canon HDTV gamma 2.4>
Om du vill justera ljusstyrkan efter att ha gjort en jämförelse mellan de utskrivna färgerna och färgerna på
bildskärmen ska du göra en lämplig inställning här. Ju högre värde, desto mörkare blir de utskrivna färgerna.
424
Inställningsmenylista
● Den här inställningen är tillgänglig när <Matchningsläge> är inställt på <ICC-profil>.
Utmatningsprofil
Du kan välja lämpliga profiler för data som du ska skriva ut.
Text
Normal
Photo
Grafik
Normal
Photo
Bild
Normal
Photo
(
)
bilddatatypen
<XPS>
<ICC-profilinställn.>
<Utmatningsprofil>
Välj
<Normal> eller <Photo>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut i färger som ligger nära de färger som visas på bildskärmen.
<Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Matchningsläge> är inställt på <ICC-profil>.
Matchningsmetod
Ange vilket element som ska prioriteras framför andra vid färgmatchningen med <RGB-källprofil>. Du kan ange
den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument.
425
Inställningsmenylista
Text
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
Grafik
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
Bild
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
(
)
bilddatatyp
<XPS>
<ICC-profilinställn.>
<Matchningsmetod>
Välj
Välj matchningsmetod
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Perceptuell>
Matchningen görs med prioriteringen perceptuell.
<Mättnad>
Matchningen görs med prioriteringen färgmättnad.
<Kolorimetri>
Matchningen görs så att RGB-färgvärden återges på bästa möjliga sätt.
Gammainställningar
Ange om färgkorrigering ska göras genom att ange ett gammavärde för justering av ljusstyrkan.
Gammakorrigering
Ljusstyrkan kan justeras så att ljusstyrkan i de ljusaste och mörkaste partierna i originalet inte påverkar
utskriften. Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma dokument.
Text
426
Inställningsmenylista
1.0
1.4
1.8
2.2
Grafik
1.0
1.4
1.8
2.2
Bild
1.0
1.4
1.8
2.2
(
)
<XPS>
bilddatatyp
<Gammainställningar>
<Gammakorrigering>
Välj
Välj inställningsvärde
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<1.0> till <2.2>
Ange den här inställningen när du vill justera ljusstyrkan på utskrifter. Standardinställningen är <1.4> (ingen
korrigering) och ju högre inställningsvärdet är desto mörkare blir utskriften.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Matchningsläge> är inställt på <Gamma>.
Fotokorr. (end färg)
Ange inställningar för korrigeringsfunktioner för foton och andra liknande bilddata.
Photo Optimizer PRO
Ange om automatisk korrigering ska göras av bildkontrast, färgbalans, färgmättnad och gradering vid
utskrifter.
Av
427
Inställningsmenylista
På
(
)
<XPS>
PRO>
<Fotokorr. (end färg)>
<Photo Optimizer
<Av> eller <På>
Ta bort röda ögon
"Röda ögon" är ett fenomen som uppstår vid fotografering med blixt. Människors ögon blir onaturligt röda.
Ange om röda ögon automatiskt ska identifieras och korrigeras på bilder så att de skrivs ut med normal färg.
Du kan välja en av tre korrigeringsnivåer.
Ta bort röda ögon
Ange om korrigering ska göras av röda ögon.
Av
På
(
)
<XPS>
röda ögon>
<Fotokorr. (end färg)>
<Ta bort röda ögon>
<Ta bort
<Av> eller <På>
Korr.nivå röda ögon *
Ange korrigeringsnivån när <Ta bort röda ögon> är inställt på <På>.
Svag
Standard
Stark
(
ögon>
)
<XPS>
<Fotokorr. (end färg)>
<Korr.nivå röda ögon>
<Ta bort röda
Välj nivå
Ljusare ansikte
På bilder där människors ansikten blir onaturligt mörka på grund av motljus eller underexponering kan du ange
att hela bildens ljusstyrka ska korrigeras vid utskriften så att ansikten i motivet blir naturligt ljusa. Välj en av tre
korrigeringsnivåer.
Ljusare ansikte
Ange om du vill korrigera ljusstyrkan på ansikten i motiv.
Av
På
428
Inställningsmenylista
(
)
<XPS>
ansikte>
<Fotokorr. (end färg)>
<Ljusare ansikte>
<Ljusare
<Ljusare ansikte>
<Nivå
<Av> eller <På>
Nivå ljusare ansikte *
Ange korrigeringsnivån när <Ljusare ansikte> är inställt på <På>.
Svag
Standard
Stark
(
)
<XPS>
ljusare ansikte>
<Fotokorr. (end färg)>
Välj nivå
Rastrera
Du kan välja rastreringsmetod för utskrift (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild).
Felspridning
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CAD-data osv.
Av
På
(
)
<XPS>
<Rastrera>
<Felspridning>
<Av> eller <På>
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder <Felspridning>.
Upplösning/ton. *
Välj rastreringsmetod när <Felspridning> är inställt på <Av>. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
Upplösning
Toning
Grafik
Upplösning
429
Inställningsmenylista
Toning
Bild
Upplösning
Toning
(
)
bilddatatypen
<XPS>
<Rastrera>
<Upplösning/ton.>
Välj
<Upplösning> eller <Toning>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Upplösning>
Skapar tydliga utskrifter genom tecken med skarpa konturer. Det är utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
tydliga tecken och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och linjer med mjuka övergångar. Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
figurer och grafik som innehåller graderingar.
Gråkompensering
Vid utskrift av svarta eller grå data när färginformationen definieras enligt R=G=B kan du välja att enbart använda
svart toner (K) eller 4-färgs CMYK-toner. Du kan ange den här inställningen för respektive bildtyp i ett och samma
dokument.
Text
Av
På
Grafik
Av
På
Bild
Av
På
430
Inställningsmenylista
(
)
<XPS>
<Gråkompensering>
Välj bilddatatyp
<Av> eller
<På>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Av>
Skriver ut med 4-färgs CMYK-toner. Gradering i mörka färger återges bättre än med <På>.
<På>
Skriver ut med enbart svart (K) toner. Färgmisspassningar som orsakas av färgtoner (CMY) kan förhindras.
Avancerad utjämning
Gör inställningar för utjämningsläget som ger mjukare konturer vid utskrift av linjer, figurer och text.
Avancerad utjämning
Ange om utjämningsläget ska aktiveras eller inte. Konturer blir mjukare med <Utjämning 2> än med
<Utjämning 1>.
Av
Utjämning 1
Utjämning 2
(
)
utjämning>
<XPS>
<Avancerad utjämning>
<Avancerad
Välj bearbetningsmetod
Grafik *
Ange om utjämningsläget ska användas för linjer och figurer när <Avancerad utjämning> är inställt på
<Utjämning 1> eller <Utjämning 2>.
Av
På
431
Inställningsmenylista
(
)
<XPS>
<Avancerad utjämning>
<Grafik>
<Av> eller
<På>
Text *
Ange om utjämningsläget ska användas för text när <Avancerad utjämning> är inställt på <Utjämning 1> eller
<Utjämning 2>.
Av
På
(
)
<XPS>
<Avancerad utjämning>
<Text>
<Av> eller
<På>
Konvertera gråskala
Du kan välja metod för att konvertera färgdata till svartvita data.
Text
sRGB
NTSC
Enhetligt RGB
Grafik
sRGB
NTSC
Enhetligt RGB
Bild
sRGB
NTSC
Enhetligt RGB
(
)
<XPS>
<Konvertera gråskala>
konverteringsmetod
432
Välj bilddatatyp
Välj
Inställningsmenylista
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<sRGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa en mjuk gradering som stämmer överens med färgerna.
<NTSC>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa ett utseende som motsvarar TV-bilder (NTSC).
<Enhetligt RGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att överensstämma med RGB-nivåer baserade på endast
ljusstyrka.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Färgläge> (
på <Svart>.
433
Färgläge(P. 358) ) under <Utskriftskvalitet> är inställd
Inställningsmenylista
PDF
6103-055
Alla inställningar för PDF-filer som kan skrivas ut med USB-direktutskrift och
direktutskrift visas med korta beskrivningar. Standardinställningarna är markerade
med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas eventuellt inte på grund av andra inställningar.
Anp. till pprsformat(P. 434)
Förstora utskr. yta(P. 434)
N på 1(P. 435)
Kommentarsutskrift(P. 435)
ICC-profilinställn.(P. 435)
Ren svart text(P. 439)
Svart övertryck(P. 440)
Ljusstyrka(P. 441)
Rastrera(P. 441)
Kompositövertryck(P. 442)
Avancerad utjämning(P. 442)
Konvertera gråskala(P. 443)
Anp. till pprsformat
Ange om utskrifter ska förstoras och förminskas i förhållande till papperets
förstoras och förminskas med bibehållet bildstorleksförhållande.
Utskriftsområde(P. 554) . Utskrifter
Av
På
(
)
<PDF>
<Anp. till pprsformat>
<Av> eller <På>
Förstora utskr. yta
Ange om bilden ska skrivas ut så att
Utskriftsområde(P. 554) utökas till papperets hela storlek.
Av
På
(
)
<PDF>
<Förstora utskr. yta>
434
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
● Om du väljer <På> kan delar av bilden saknas vid kanterna på papperet och papperet kan fläckas beroende
på originalet.
N på 1
Välj om flera sidor ska skrivas ut med förminskad storlek på ett enda ark i tur och ordning med början överst till
vänster. Välj t.ex. <4 på 1> för att skriva ut fyra sidor på ett ark.
Av
2 på 1
4 på 1
6 på 1
8 på 1
9 på 1
16 på 1
(
)
<PDF>
<N på 1>
Välj metod för sammanslagning
Kommentarsutskrift
Ange om kommentarer ska skrivas ut eller inte. Om du väljer <Auto> skrivs kommentarerna ut i PDF-filen.
Av
Auto
(
)
<PDF>
<Kommentarsutskrift>
<Av> eller <Auto>
ICC-profilinställn.
Ange profilen som ska användas vid färgmatchningen och vilket element som ska prioriteras framför andra.
RGB-källprofil
Välj en RGB-dataprofil som är lämplig för den bildskärm du använder.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Inget
435
Inställningsmenylista
(
)
<PDF>
<ICC-profilinställn.>
<RGB-källprofil>
Välj
profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
En RGB-profil används som liknar medelprofilen för de flesta bildskärmar till Windows-datorer. Om du
använder en skärm som stöder RGB kan du skriva ut färger som ligger nära de nyanser du ser på skärmen.
<Canon HDTV gamma 1.5> till <Canon HDTV gamma 2.4>
Om du vill justera ljusstyrkan efter att ha gjort en jämförelse mellan de utskrivna färgerna och färgerna på
bildskärmen ska du göra en lämplig inställning här. Ju högre värde, desto mörkare blir de utskrivna färgerna.
<Inget>
Gör en färgseparering från RGB-data till CMYK utan att använda någon RGB-källprofil.
CMYK-sim.profil
Du kan välja att simulera målet vid utskrift av CMYK-data. Maskinen konverterar CMYK-data till en
enhetsberoende CMYK-färgmodell i enlighet med det valda simuleringsmålet.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Inget
(
)
<PDF>
<ICC-profilinställn.>
<CMYK-sim.profil>
Välj
profil
<Euro Standard v1.00>
Använd Euro Standard-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära europeisk utskriftsstandard.
<JapanColor(Canon)>
Använd JapanColor-profilen. Utskriften görs i färger som ligger nära japansk utskriftsstandard.
436
Inställningsmenylista
<U.S. Web Coated v1.0>
Använd U.S. Web Coated-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära amerikansk utskriftsstandard.
<Inget>
Skriver ut CMYK-data med en enhetsberoende CMYK-färgmodell utan att använda en CMYKsimuleringsprofil.
● När den här inställningen har angetts till <Inget> kan mörka färggraderingar försvinna, beroende på
data.
Gråskaleprofil
Ange om du vill konvertera grå data till CMYK-data med enhetens gråskaleprofil.
Av
På
(
)
<PDF>
<ICC-profilinställn.>
<Gråskaleprofil>
<Av> eller
<På>
<Av>
Utskrifter görs med enbart K-toner (svart) utan att data konverteras till CMYK.
<På>
Data konverteras till CMYK-data med enhetens gråskaleprofil. Utskriften kan dock göras med enbart K-toner
(svart) beroende på inställningen av <Utmatningsprofil> eller <Ren svart text>.
Utmatningsprofil
Du kan välja lämpliga profiler för data som du ska skriva ut. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafik
PS Normal
437
Inställningsmenylista
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Bild
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
bilddatatyp
<PDF>
<ICC-profilinställn.>
<Utmatningsprofil>
Välj
Välj profil
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<PS Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut i färger som ligger nära de färger som visas på bildskärmen.
<PS Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi.
<PS TR Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut med färger som ligger nära de som visas på bildskärmen med god
kontroll över tonerblödning i text och fina linjer.
<PS TR Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi med god kontroll över tonerblödning i text
och fina linjer.
Den här inställningen är inaktiverad om någon av följande inställningar har
gjorts.
● <RGB-källprofil> är inställt på <Inget>.
● <CMYK-sim.profil> är inställt på <Inget>.
● <Gråskaleprofil> är inställt på <Av>.
438
Inställningsmenylista
Matchningsmetod
Ange vilket element som ska prioriteras framför andra i färgmatchningen med <RGB-källprofil>.
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
(
)
<PDF>
<ICC-profilinställn.>
<Matchningsmetod>
Välj
matchningsmetod
<Perceptuell>
Matchningen görs med prioriteringen perceptuell.
<Mättnad>
Matchningen görs med prioriteringen färgmättnad.
<Kolorimetri>
Matchningen görs så att färgskillnader mellan original och utskrifter minimeras.
● Den här inställningen är inaktiverad när <RGB-källprofil> är inställt på <Inget>.
Ren svart text
För svart text vars färginformation definieras med "R=G=B=0%", "C=M=Y=100%" eller "C=M=Y=0%/K=100%" väljer du
om utskriften ska göras med enbart K-toner (svart) eller enligt inställningen i <Utmatningsprofil>.
Av
På
(
)
<PDF>
<Ren svart text>
439
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
<Av>
Utskriften görs enligt inställningen i <Utmatningsprofil>. Utskriftsresultatet kan bli bättre än med <På>
beroende på utskriftsdata.
<På>
Svart text skrivs enbart ut med K-toner (svart). Till skillnad från att skriva ut med färgtoner (CMY) blir det
ingen färghyssjning kring konturerna. Den här inställningen bör användas i normalfallet.
Svart övertryck *
Ange hur svart text ska skrivas ut på en bakgrund eller figur i färg. Den här inställningen visas när <Ren svart text> är
inställt på <Av>.
Av
På
(
)
<PDF>
<Svart övertryck>
<Av> eller <På>
<Av>
Data skrivs ut efter att den svarta texten har skurits ut ur den färgade bakgrunden eller figuren. Det utskurna
området lämnas i vitt och den svarta texten skrivs sedan ut på det vita området. Utskriften kan bli svagare än
med inställningen <På> och texten kan omges av vita kanter.
<På>
Först skrivs endast den färgade bakgrunden eller figuren ut och sedan skrivs den svarta texten ut på
bakgrunden eller figuren.
440
Inställningsmenylista
Ljusstyrka
Det går att justera ljusstyrkan i hela bilden i steg om 5 %. Lägre värden ger ljusare bild.
85 till 100
till 115 (%)
(
)
<PDF>
<Ljusstyrka>
Använd
/
för att ange
inställningsvärdet
Rastrera
Du kan välja rastreringsmetod för utskrift (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild).
Felspridning
Det här läget är lämpligt för att skriva ut data med text och fina linjer, kurvlinjer i CAD-data osv.
Av
På
(
)
<PDF>
<Rastrera>
<Felspridning>
<Av> eller <På>
● Yttextur och fixerad toner kan få försämrad stabilitet när du använder <Felspridning>.
Upplösning/ton. *
Välj rastreringsmetod när <Felspridning> är inställt på <Av>. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
Upplösning
Toning
Grafik
Upplösning
Toning
Bild
Upplösning
Toning
441
Inställningsmenylista
(
)
<PDF>
bilddatatypen
<Rastrera>
<Upplösning/ton.>
Välj
<Upplösning> eller <Toning>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Upplösning>
Skapar tydliga utskrifter genom tecken med skarpa konturer. Det är utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
tydliga tecken och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och linjer med mjuka övergångar. Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
figurer och grafik som innehåller graderingar.
Kompositövertryck
Ange om CMYK-data som ska skrivas över ska skrivas över som sammansatta data.
Av
På
(
)
<PDF>
<Kompositövertryck>
<Av> eller <På>
● Om du anger den här inställningen till <På> aktiveras inte överskrivning om <CMYK-sim.profil> har angetts
till något annat än <Inget>.
Avancerad utjämning
Gör inställningar för utjämningsläget som ger mjukare konturer vid utskrift av linjer, figurer och text.
442
Inställningsmenylista
Avancerad utjämning
Ange om utjämningsläget ska aktiveras eller inte. Konturer blir mjukare med <Utjämning 2> än med
<Utjämning 1>.
Av
Utjämning 1
Utjämning 2
(
)
<PDF>
utjämning>
<Avancerad utjämning>
<Avancerad
Välj bearbetningsmetod
Grafik *
Ange om utjämningsläget ska användas för linjer och figurer när <Avancerad utjämning> är inställt på
<Utjämning 1> eller <Utjämning 2>.
Av
På
(
)
<PDF>
<Avancerad utjämning>
<Grafik>
<Av> eller
<På>
Text *
Ange om utjämningsläget ska användas för text när <Avancerad utjämning> är inställt på <Utjämning 1> eller
<Utjämning 2>.
Av
På
(
)
<PDF>
<Avancerad utjämning>
<På>
Konvertera gråskala *
Du kan välja metod för att konvertera färgdata till svartvita data.
sRGB
NTSC
Enhetligt RGB
443
<Text>
<Av> eller
Inställningsmenylista
(
)
<PDF>
<Konvertera gråskala>
Välj konverteringsmetod
<sRGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa en mjuk gradering som stämmer överens med färgerna.
<NTSC>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa ett utseende som motsvarar TV-bilder (NTSC).
<Enhetligt RGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att överensstämma med RGB-nivåer baserade på endast
ljusstyrka.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Färgläge> (
på <Svart>.
444
Färgläge(P. 358) ) under <Utskriftskvalitet> är inställd
Inställningsmenylista
PS
6103-056
Alla inställningar för PS-kontrollkommandon visas med korta beskrivningar.
Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas eventuellt inte på grund av andra inställningar.
Jobbtidsgräns(P. 445)
Skriv ut PS-fel(P. 445)
ICC-profilinställn.(P. 446)
Ljusstyrka(P. 451)
Rastrera(P. 451)
Kompositövertryck(P. 452)
Ren svart text(P. 450)
Svart övertryck(P. 450)
Avancerad utjämning(P. 453)
Konvertera gråskala(P. 454)
Jobbtidsgräns
Om tiden som har angetts för inställningen har löpt ut sedan utskriftsjobbet startades avslutar skrivaren automatiskt
jobbet och tar emot nästa jobb.
Om du inte vill ange någon tid för timeout anger du "0 sekunder".
0
till 3 600 (sekunder)
(
)
<PS>
<Jobbtidsgräns>
Använd sifferknapparna för att ange
inställningsvärdet
Skriv ut PS-fel
Anger om en felsida ska skrivas ut när ett PostScript-fel uppstår.
Av
På
(
)
<PS>
<Skriv ut PS-fel>
445
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
ICC-profilinställn.
Ange profilen som ska användas vid färgmatchningen och vilket element som ska prioriteras framför andra.
RGB-källprofil
Välj en RGB-dataprofil som är lämplig för den bildskärm du använder.
sRGB v3.0 (Canon)
Canon HDTV gamma 1.5
Canon HDTV gamma 1.8
Canon HDTV gamma 2.4
Inget
(
)
<PS>
<ICC-profilinställn.>
<RGB-källprofil>
Välj profil
<sRGB v3.0 (Canon)>
En RGB-profil används som liknar medelprofilen för de flesta bildskärmar till Windows-datorer. Om du
använder en skärm som stöder RGB kan du skriva ut färger som ligger nära de nyanser du ser på skärmen.
<Canon HDTV gamma 1.5> till <Canon HDTV gamma 2.4>
Om du vill justera ljusstyrkan efter att ha gjort en jämförelse mellan de utskrivna färgerna och färgerna på
bildskärmen ska du göra en lämplig inställning här. Ju högre värde, desto mörkare blir de utskrivna färgerna.
<Inget>
Gör en färgseparering från RGB-data till CMYK utan att använda någon RGB-källprofil.
CMYK-sim.profil
Du kan välja att simulera målet vid utskrift av CMYK-data. Maskinen konverterar CMYK-data till en
enhetsberoende CMYK-färgmodell i enlighet med det valda simuleringsmålet.
Euro Standard v1.00
JapanColor(Canon)
U.S. Web Coated v1.0
Inget
(
)
<PS>
<ICC-profilinställn.>
profil
446
<CMYK-sim.profil>
Välj
Inställningsmenylista
<Euro Standard v1.00>
Använd Euro Standard-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära europeisk utskriftsstandard.
<JapanColor(Canon)>
Använd JapanColor-profilen. Utskriften görs i färger som ligger nära japansk utskriftsstandard.
<U.S. Web Coated v1.0>
Använd U.S. Web Coated-profilen. Utskrifter görs i färger som ligger nära amerikansk utskriftsstandard.
<Inget>
Skriver ut CMYK-data med en enhetsberoende CMYK-färgmodell utan att använda en CMYKsimuleringsprofil.
● När den här inställningen har angetts till <Inget> kan mörka färggraderingar försvinna, beroende på
data.
Gråskaleprofil
Ange om du vill konvertera grå data till CMYK-data med enhetens gråskaleprofil.
Av
På
(
)
<PS>
<ICC-profilinställn.>
<Gråskaleprofil>
<På>
<Av>
Utskrifter görs med enbart K-toner (svart) utan att data konverteras till CMYK.
447
<Av> eller
Inställningsmenylista
<På>
Data konverteras till CMYK-data med enhetens gråskaleprofil. Utskriften kan dock göras med enbart K-toner
(svart) beroende på inställningen av <Utmatningsprofil> eller <Ren svart text>.
Utmatningsprofil
Du kan välja lämpliga profiler för data som du ska skriva ut. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Grafik
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
Bild
PS Normal
PS Photo
PS TR Normal
PS TR Photo
(
)
bilddatatyp
<PS>
<ICC-profilinställn.>
<Utmatningsprofil>
Välj
Välj profil
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<PS Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut i färger som ligger nära de färger som visas på bildskärmen.
<PS Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi.
448
Inställningsmenylista
<PS TR Normal>
Färgmatchning görs så att data skrivs ut med färger som ligger nära de som visas på bildskärmen med god
kontroll över tonerblödning i text och fina linjer.
<PS TR Photo>
Färgmatchning görs så att utskriftsresultatet liknar ett fotografi med god kontroll över tonerblödning i text
och fina linjer.
Den här inställningen är inaktiverad om någon av följande inställningar har
gjorts.
● <RGB-källprofil> är inställt på <Inget>.
● <CMYK-sim.profil> är inställt på <Inget>.
● <Gråskaleprofil> är inställt på <Av>.
Matchningsmetod
Ange vilket element som ska prioriteras framför andra i färgmatchningen med <RGB-källprofil>.
Perceptuell
Mättnad
Kolorimetri
(
)
<PS>
<ICC-profilinställn.>
<Matchningsmetod>
matchningsmetod
<Perceptuell>
Matchningen görs med prioriteringen perceptuell.
<Mättnad>
Matchningen görs med prioriteringen färgmättnad.
<Kolorimetri>
Matchningen görs så att färgskillnader mellan original och utskrifter minimeras.
449
Välj
Inställningsmenylista
● Den här inställningen är inaktiverad när <RGB-källprofil> är inställt på <Inget>.
Ren svart text
För svart text vars färginformation definieras med "R=G=B=0%", "C=M=Y=100%" eller "C=M=Y=0%/K=100%" väljer du
om utskriften ska göras med enbart K-toner (svart) eller enligt inställningen i <Utmatningsprofil>.
Av
På
(
)
<PS>
<Ren svart text>
<Av> eller <På>
<Av>
Utskriften görs enligt inställningen i <Utmatningsprofil>. Utskriftsresultatet kan bli bättre än med <På>
beroende på utskriftsdata.
<På>
Svart text skrivs enbart ut med K-toner (svart). Till skillnad från att skriva ut med färgtoner (CMY) blir det
ingen färghyssjning kring konturerna. Den här inställningen bör användas i normalfallet.
Svart övertryck *
Ange hur svart text ska skrivas ut på en bakgrund eller figur i färg. Den här inställningen visas när <Ren svart text> är
inställt på <Av>.
Av
På
(
)
<PS>
<Svart övertryck>
450
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
<Av>
Data skrivs ut efter att den svarta texten har skurits ut ur den färgade bakgrunden eller figuren. Det utskurna
området lämnas i vitt och den svarta texten skrivs sedan ut på det vita området. Utskriften kan bli svagare än
med inställningen <På> och texten kan omges av vita kanter.
<På>
Först skrivs endast den färgade bakgrunden eller figuren ut och sedan skrivs den svarta texten ut på
bakgrunden eller figuren.
Ljusstyrka
Det går att justera ljusstyrkan i hela bilden i steg om 5 %. Lägre värden ger ljusare bild.
85 till 100
till 115 (%)
(
)
<PS>
<Ljusstyrka>
Använd
/
för att ange
inställningsvärdet
Rastrera
Du kan välja rastreringsmetod för utskrift (intervall mellan ljusare och mörkare områden i en bild).
Felspridning
Du kan göra tydligare utskrifter med <Upplösning/ton.>. Det här utskriftsläget är lämpligt för skarpa konturer
på fingranulära data som t.ex. tecken och fina linjer.
Av
På
(
)
<PS>
<Rastrera>
451
<Felspridning>
<Av> eller <På>
Inställningsmenylista
Upplösning/ton. *
Välj rastreringsmetod när <Felspridning> är inställt på <Av>. Du kan ange den här inställningen för respektive
bildtyp i ett och samma dokument.
Text
Upplösning
Toning
Grafik
Upplösning
Toning
Bild
Upplösning
Toning
(
)
bilddatatypen
<PS>
<Rastrera>
<Upplösning/ton.>
Välj
<Upplösning> eller <Toning>
Bilddatatyp
Välj den bilddatatyp som du vill ändra inställningar för. Välj <Text> för tecken, <Grafik> för linjer och figurer
eller <Bild> för bilder som t.ex. foton.
<Upplösning>
Skapar tydliga utskrifter genom tecken med skarpa konturer. Det är utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
tydliga tecken och fina linjer.
<Toning>
Skriver ut graderingar och linjer med mjuka övergångar. Det här utskriftsläget är lämpligt för att skriva ut
figurer och grafik som innehåller graderingar.
Kompositövertryck
Ange om CMYK-data som ska skrivas över ska skrivas över som sammansatta data.
Av
På
452
Inställningsmenylista
(
)
<PS>
<Kompositövertryck>
<Av> eller <På>
● Om du anger den här inställningen till <På> aktiveras inte överskrivning om <CMYK-sim.profil> har angetts
till något annat än <Inget>.
Avancerad utjämning
Gör inställningar för utjämningsläget som ger mjukare konturer vid utskrift av linjer, figurer och text.
Avancerad utjämning
Ange om utjämningsläget ska aktiveras eller inte. Konturer blir mjukare med <Utjämning 2> än med
<Utjämning 1>.
Av
Utjämning 1
Utjämning 2
(
)
<PS>
<Avancerad utjämning>
<Avancerad utjämning>
Välj
bearbetningsmetod
Grafik *
Ange om utjämningsläget ska användas för linjer och figurer när <Avancerad utjämning> är inställt på
<Utjämning 1> eller <Utjämning 2>.
Av
På
(
)
<PS>
<Avancerad utjämning>
<Grafik>
<Av> eller
<På>
Text *
Ange om utjämningsläget ska användas för text när <Avancerad utjämning> är inställt på <Utjämning 1> eller
<Utjämning 2>.
Av
På
453
Inställningsmenylista
(
)
<PS>
<Avancerad utjämning>
<Text>
<Av> eller
<På>
Konvertera gråskala *
Du kan välja metod för att konvertera färgdata till svartvita data.
sRGB
NTSC
Enhetligt RGB
(
)
<PS>
<Konvertera gråskala>
Välj konverteringsmetod
<sRGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa en mjuk gradering som stämmer överens med färgerna.
<NTSC>
Färgdata konverteras till svartvita data för att skapa ett utseende som motsvarar TV-bilder (NTSC).
<Enhetligt RGB>
Färgdata konverteras till svartvita data för att överensstämma med RGB-nivåer baserade på endast
ljusstyrka.
● Den här inställningen är tillgänglig när <Färgläge> (
på <Svart>.
454
Färgläge(P. 358) ) under <Utskriftskvalitet> är inställd
Inställningsmenylista
MEAP-inställningar
6103-057
Inställningsalternativen för huvudskärmen på MEAP visas med korta beskrivningar.
Standardinställningarna är markerade med ett kors ( ).
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas eventuellt inte på grund av andra inställningar.
Välj standarddisplay(P. 455)
Använd DNS-cachning(P. 456)
Giltighetstid(P. 456)
Lägg t. X-FRAME-OPT.(P. 456)
Välj standarddisplay
Du kan ange vilken skärm som ska visas på kontrollpanelen när enheten startas.
Displayen Utskrift
MEAP
(
)
<MEAP-inställningar>
<Välj standarddisplay>
eller <MEAP>
<Displayen Utskrift>
Enhetens standbyskärm (huvudskärm) visas.
<MEAP>
Skärmen för ett MEAP-program visas om sådant är installerat.
● Du kan trycka på
(
) på kontrollpanelen om du vill byta skärm som visas.
455
<Displayen Utskrift>
Inställningsmenylista
Använd DNS-cachning
Du kan ange om DNS-information för lyckade sökningar med ett MEAP-program ska sparas i minnet. Välj <På (ange
period)> om du vill kunna spara informationen temporärt och ange en giltig sparperiod ( Giltighetstid(P. 456) ).
Av
På (obegränsad anv.)
På (ange period)
(
)
<MEAP-inställningar>
<Använd DNS-cachning>
Välj
inställningsvärde
Giltighetstid *
När du har angett <Använd DNS-cachning> till <På (ange period)> ska du ange hur länge DNS-informationen ska
sparas i minnet.
1 till 60
till 120 (sekunder)
(
)
<MEAP-inställningar>
<Giltighetstid>
Använd siffertangenterna för
att ange tidsperioden
Lägg t. X-FRAME-OPT.
Ange om X-FRAME-OPTIONS ska läggas till i huvudet när HTTP-servern returnerar ett svar. Genom att lägga till XFRAME-OPTIONS förhindrar du att informationen överlappar innehåll som genererats av andra servrar.
Av
På
(
)
<MEAP-inställningar>
<Lägg t. X-FRAME-OPT.>
<På>
456
<Av> eller
Inställningsmenylista
Kontrollera räknare
6103-058
Du kan kontrollera totala antalet utskrivna sidor.
● Du kan välja den här inställningen, men även kontrollera räknarvärden genom att välja <Kontrollera
räknare> i
Verktygsmeny(P. 460) .
101: Totalt 1
Du kan kontrollera totala antalet utskrivna sidor.
(Visas endast)
108: Totalt (SV 1)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt.
(Visas endast)
112: Tot. (sv/st)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt på pappersformat större än B4.
(Visas endast)
113: Tot.t (sv/lit)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt på pappersformatet B4 eller mindre.
(Visas endast)
114:Tot. 1(2-sidig)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i dubbelsidigt läge.
(Visas endast)
457
Inställningsmenylista
122:Tot.(full+1F/S)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i färg på pappersformat större än B4 (annat än e-postutskrift).
(Visas endast)
123:Tot.(full+1F/L)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i färg på pappersformatet B4 eller mindre (annat än e-postutskrift).
(Visas endast)
458
Inställningsmenylista
Initiera meny
6103-059
Välj om du vill återställa de inställningar på inställningsmenyn som visas nedan till
fabriksinställningar. Initiera meny(P. 536)
Inställningar som inte kan initieras
● Du kan initiera inställningarna som har angetts för <Nätverk> och <Angr. Utskriftspos.>. Se mer information
i Initiera nätverksinställningar(P. 537) när du vill initiera inställningarna <Nätverk>. När du vill initiera
inställningarna <Angr. Utskriftspos.> ska du återställa dem manuellt till fabriksinställningar ( Angr.
Utskriftspos.(P. 375) ).
459
Inställningsmenylista
Verktygsmeny
6103-05A
Du kan visa totala antalet utskrivna sidor samt skriva ut intern systeminformation.
När du trycker på
(
) på kontrollpanelen visas menyn Verktyg. Du kan
ange inställningarna som beskrivs nedan när enheten är offline.
Kontrollera räknare(P. 460)
Konfigurationssida(P. 461)
Skriv ut nätv. stat.(P. 461)
Uts. atat. förb.art.(P. 461)
IPSec-principlista(P. 461)
Kalibrering(P. 461)
PCL-verktyg(P. 462)
PS-verktyg(P. 462)
Rengör(P. 462)
Förhindra tonerspill(P. 462)
ITB-rengöring(P. 462)
Just. eft. patr.byte(P. 462)
E-postutskr. verktyg(P. 463)
Skriv ut utskr. pos.(P. 463)
Lista summa sidor(P. 463)
Räknarrapport(P. 463)
Skriv MEAP-sys.info(P. 463)
Skriv ut patronlogg(P. 463)
Serienummer(P. 463)
Info förbrukn. art.(P. 464)
Kontrollera räknare
Du kan kontrollera totala antalet utskrivna sidor.
Kontrollera antalet utskrivna sidor(P. 529)
● Du kan välja den här inställningen, men även kontrollera räknarvärden genom att välja <Kontrollera
räknare> i
Inställningsmeny(P. 312) .
101: Totalt 1
Du kan kontrollera totala antalet utskrivna sidor.
(Visas endast)
108: Totalt (SV 1)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt.
(Visas endast)
112: Tot. (sv/st)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt på pappersformat större än B4.
(Visas endast)
113: Tot.t (sv/lit)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt på pappersformatet B4 eller mindre.
(Visas endast)
460
Inställningsmenylista
114:Tot. 1(2-sidig)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i dubbelsidigt läge.
(Visas endast)
122:Tot.(full+1F/S)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i färg på pappersformat större än B4 (annat än epostutskrift).
(Visas endast)
123:Tot.(full+1F/L)
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i färg på pappersformatet B4 eller mindre (annat än epostutskrift).
(Visas endast)
Konfigurationssida
Du kan kontrollera de enhetsinställningar ( Inställningsmeny(P. 312) ) som har angetts för enheten. Du kan även
kontrollera annan information, t.ex. status för tonerpatroner, antalet utskrivna sidor samt kapaciteten hos minnet
Konfigurationssida(P. 520)
(RAM) som är installerat i enheten.
Skriv ut nätv. stat.
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med inställningarna ( Nätverk(P. 332) ) för nätverket som är
konfigurerat i enheten. Du kan även kontrollera säkerhetsinformationen, inklusive adressfilter- och IPSec-inställningar.
Utskrift av nätverksstatus(P. 520)
Uts. atat. förb.art.
Du kan skriva ut information som t.ex. tonerpatronstatus, varningsmeddelanden och information om var du kan köpa
nya tonerpatroner. Förbrukn. statusutskr.(P. 521)
IPSec-principlista
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med IPSec policy-namn och inställningarna (
inställningar(P. 257) ) som har angetts i enheten. IPSec-principlistan(P. 522)
Konfigurera IPSec-
Kalibrering
Det är lämpligt att göra en kalibrering när färgmisspassningar inträffar eller när färger har ändrats och rätt färger inte
skrivs ut (angivna färger). Korrigera färgmisspassning och färgton(P. 514)
Kalibr. POP-utskr.
Använd den här funktionen för att korrigera färgmisspassning och skillnader i färgton som förekommer vid
POP-utskrift.
Full kalibrering
Använd den här funktionen för att korrigera färgmisspassning och skillnader i färgton.
461
Inställningsmenylista
PCL-verktyg
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med interna informationsobjekt som har registrerats i enheten för
användning av PCL-läget.
Teckensnittslista
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med teckensnitt som kan användas i PCL-läget.
teckensnittslistan(P. 524)
PCL-
PS-verktyg
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med inställningar för användning av PS-läge och interna
informationsobjekt som har registrerats i enheten. Lista för PS-läget(P. 525)
Konfigurationssida
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med enhetsinställningar (
PS(P. 445) ).
Teckensnittslista
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med teckensnitt som kan användas i PS-läget.
Rengör
Välj det här alternativet för att rengöra fixeringsenheten när det förekommer svarta fläckar eller ränder på
utskrifterna. Fixeringsenhet(P. 487)
Förhindra tonerspill
Du kan förhindra tonerspill under längre transporter av enheten.
Flytta enheten(P. 509)
ITB-rengöring
Om utskriftskvaliteten inte är bra kan du rengöra ITB-enheten.
(
)
<ITB-rengöring>
<Ja>
Just. eft. patr.byte
Justera tonertäthet under POP-utskrift är inte möjligt med förväntad täthet.
(
)
<Just. eft. patr.byte>
<Ja>
462
Inställningsmenylista
E-postutskr. verktyg
Välj det här alternativet för att manuellt hämta e-postmeddelanden och skriva ut en logg som en lista med mottagen
e-post.
Mottagen e-post
Välj det här alternativet för att manuellt hämta e-postmeddelanden från POP3-servern och skriva ut dem.
Hämta e-post manuellt(P. 124)
Logglista e-postmott
Välj det här alternativet för att skriva ut en logg som en lista med ämne och mottagningsdatum/-tid för epostmeddelanden som har tagits emot i enheten. E-postutskriftslogg(P. 528)
Skriv ut utskr. pos.
Välj det här alternativet för att skriva ut markeringar som indikerar aktuell utskriftsposition.
utskriftspositionen(P. 516)
Justera
Lista summa sidor
Välj det här alternativet för att skriva ut en rapport om antalet utskrivna sidor per avdelning när Hantering av
avdelnings-ID har aktiverats. Sidräknarlista(P. 523)
Räknarrapport
Skriver ut en rapport som visar totala antalet utskrivna sidor till och med dagens datum.
Räknarrapport(P. 523)
Skriv MEAP-sys.info
Välj det här alternativet för att skriva ut en lista med information om MEAP-program som är installerade i enheten och
MEAP-systemprogram när MEAP-funktionen är aktiverad. Skriv ut MEAP Sys. Info(P. 523)
Skriv ut patronlogg
Loggar över användningen av toner-/trumpatroner skrivs ut i listform.
Serienummer
Välj det här alternativet för att visa enhetens serienummer.
(
)
<Serienummer>
463
Skriva ut patronlogg(P. 524)
Inställningsmenylista
Info förbrukn. art.
Välj det här alternativet för att visa information om papperet och tonerpatronen.
Pappersinformation
Välj det här alternativet för att visa pappersformatet och papperstypen som för närvarande har angetts samt
den kvarvarande pappersnivån i respektive papperskälla. Kontrollera papper(P. 532)
Tonerpatronmodell
Välj det här alternativet för att visa modellnumret för tonerpatronen i enheten.
tonerpatronmodell(P. 532)
Kontrollera
Återstående toner
Visar status för tonerpatronen.
Kontrollera tonerpatronens status(P. 533)
● Tonerpatronernas status är endast ett riktvärde som kan skilja sig från deras verkliga status.
Trumpatronmodell
Välj det här alternativet för att visa modellnumret för enhetens trumpatron.
modell(P. 533)
Återstående trumma
Visar status för trumpatronen.
Kontrollera trumpatronens status(P. 533)
464
Kontrollera trumpatronens
Inställningsmenylista
● Trumpatronernas status är endast ett riktvärde som kan skilja sig från deras verkliga status.
Tonerspillbehållare
Du kan visa modellnumret på resttonerkassetten.
resttonerkassetten(P. 534)
Kontrollera modellnumret på
Tonerspillstatus
Du kan visa statusen för resttonerkassetten.
Kontrollera statusen för resttonerkassetten(P. 534)
465
Inställningsmenylista
Menyn Jobb
6103-05C
Du kan skriva ut dokument som finns lagrade på SD-kortet och en utskriftslogg. När
( ) på kontrollpanelen visas menyn Jobb. Du kan ange
du trycker på
inställningarna som beskrivs nedan när enheten är offline.
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med "*1" visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
● Inställningarna som är markerade med "*2" visas inte när kryssrutan [Visa jobblogg] i
fjärranvändargränssnittet är avmarkerad. Dölja historiken med utskriftsjobb(P. 250)
Krypterad utskrift(P. 466)
Säker utskrift(P. 466)
Lista lagrade jobb(P. 466)
Utskr. lagrade jobb(P. 466)
Utskriftlogg jobb(P. 467)
Utskrlogg lagr. jobb(P. 467)
Utskr.logg rapporter(P. 467)
Utskriftslogg e-post(P. 467)
Krypterad utskrift *1
Välj det här alternativet när du vill skriva ut krypterade dokument som du har skickat till enheten från en dator.
Skriva ut säkra dokument(P. 93)
Säker utskrift *1
Välj det här alternativet när du vill skriva ut säkra dokument som du har skickat till enheten från en dator.
säkra dokument(P. 93)
Skriva ut
Lista lagrade jobb *1
Välj det här alternativet när du vill skriva ut en lista med de dokument som finns lagrade på SD-kortet i enheten.
Lista över sparade jobb(P. 526)
Utskr. lagrade jobb *1
Välj det här alternativet när du vill skriva ut dokument som finns lagrade på SD-kortet i enheten.
dokument som har lagrats i enheten(P. 98)
466
Skriva ut ett
Inställningsmenylista
Utskriftlogg jobb *2
Välj det här alternativet när du vill skriva ut en lista med loggen över utskrivna dokument från datorn.
Jobbutskriftslogg(P. 526)
Utskrlogg lagr. jobb *1*2
Välj det här alternativet när du vill skriva ut en lista med loggen över utskrivna dokument från SD-kortet i enheten.
Logg över lagrade utskriftsjobb(P. 527)
Utskr.logg rapporter *2
Välj det här alternativet när du vill skriva ut inställningarna och en lista med loggen över utskrivna rapporter.
Rapportutskriftslogg(P. 527)
Utskriftslogg e-post *2
Välj det här alternativet när du vill skriva ut loggen över mottagna och utskrivna e-postmeddelanden.
postutskriftslogg(P. 528)
467
E-
Inställningsmenylista
Menyn Återställ
6103-05E
Du kan avbryta all bearbetning, radera data i minnet och stänga av strömmen. När
du trycker på
( ) på kontrollpanelen visas menyn Återställ.
Mjuk återställning(P. 468)
Formulärmatning(P. 469)
Stäng av(P. 470)
● Endast <Stäng av> kan användas när meddelandet Ennn-nnnn (där n är en siffra) visas.
Mjuk återställning
Välj det här alternativet när du vill ta bort alla data om utskriftsjobb som ännu inte är avslutade (mjuk omstart). Du kan
även välja den här funktionen för att utföra en maskinvaruåterställning som aktiverar ändrade inställningar.
● Kontrollera att inga andra användare använder enheten innan du gör en mjuk omstart eller
maskinvaruåterställning, eftersom alla data kommer att raderas utan att skrivas ut.
◼ Göra en mjuk omstart
Gör en mjuk omstart när du vill ta bort alla utskriftsdata som håller på att skrivas ut, finns i utskriftskön eller håller på
att tas emot.
(
)
<Mjuk återställning>
<Ja>
◼ Gör en maskinvaruåterställning
Gör en maskinvaruåterställning när du vill aktivera ändrade inställningar i enheten eller ta bort data som har
registrerats i enhetens minne.
1
Tryck på
(
).
468
Inställningsmenylista
● Om inställningsmenyn visas ska du först trycka på
(
) för att öppna huvudskärmen och
sedan fortsätta med steg 1.
2
Använd
/
för att välja <Mjuk återställning>, håll
nedtryckt i minst 5
sekunder och släpp sedan.
➠ Meddelandet <Utföra hård återst.?> visas.
3
Välj <Ja> och tryck på
.
➠ När du gör en maskinvaruåterställning startas enheten om.
● När du gör en mjuk omstart eller maskinvaruåterställning raderas även säkra dokument som finns lagrade
på det extra SD-kortet.
Formulärmatning
Om utskriften avbryts från datorn eller kommunikationen avbryts under mottagning av data kan det finnas
kvarstående data i enhetens minne som förhindrar att utskriften avslutas. Efterföljande utskriftsdata kan inte skrivas
ut så länge det finns kvarstående data i minnet. Välj i så fall <Formulärmatning> för att tvinga fram en utskrift av
kvarstående data.
(
)
<Formulärmatning>
<Ja>
● Gör en mjuk omstart om kvarstående data inte skrivs ut.
● Gör en mjuk omstart om det fortfarande finns kvarstående data i minnet efter att en pappersmatning har
gjorts (enhetens [ ]-indikator lyser).
469
Inställningsmenylista
Stäng av
När du stänger AV enheten ska du göra det från kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren.
enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
470
Stänga av
Inställningsmenylista
Menyn Välj matare
6103-05F
Inställningarna för papperskälla och påfyllt pappersformat i enheten visas med
korta beskrivningar. När du trycker på
( ) på kontrollpanelen visas menyn
Välj matare. Standardinställningarna markeras med ett kors ( ).
Gemensamma inställningar
● Inställningarna är desamma som för <Papperskälla> på
Inställningsmeny(P. 312) . Inställningarna som
anges här används även som <Papperskälla>-inställningar.
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med en asterisk (*) visas inte alltid, beroende på aktuella tillval eller övriga
inställningar.
Papperskälla(P. 471)
Pappersform UNI-fack(P. 472)
Pappersformat låda N (N=1, 2, 3, 4, 5)(P. 472)
Stand. pappersform(P. 473)
Prioritera UNI-fack(P. 474)
UNI-f. för blandppr(P. 474)
Auto. val av låda(P. 475)
Autoavkän av pprstyp(P. 475)
Papperstyp Standard(P. 477)
Papperstyp UNI-fack(P. 477)
Papperstyp låda N (N=1, 2, 3, 4, 5)(P. 478)
Manuell 2-sid (UNI)(P. 478)
2-sidig utskrift(P. 479)
Papperskälla
Välj papperskällan från vilken papperet matas ut. Välj <Auto> när du vill byta pappersskälla automatiskt beroende på
pappersformat och papperstyp.
Auto
Universalfack
Låda 1
Låda 2 *
Låda 3 *
Låda 4 *
Låda 5 *
(
)
<Papperskälla>
Välj papperskälla
471
Inställningsmenylista
Pappersform UNI-fack
Ange pappersformatet som är påfyllt i multiutmatningsfacket.
multiutmatningsfacket(P. 62)
Ange pappersformat och -typ för
A6
A5
A5R
B5
B5R
A4
A4R
B4
A3
LTR
LTRR
LGL
11x17
EXEC
EXECR
305x457 mm
Fritt format
Eget format
Eget format R
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Kuv. ISO-C5
Kuv. Monarch
Kuv. nr 10
Kuv. DL
India-LGL
Indexkort
STMT
STMTR
FLSC
8K
16K
16KR
Pappersformat låda N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Ange pappersformatet som är påfyllt i enhetens papperslåda eller i den extra pappersmataren eller kassettmataren
( Ange pappersformat och typ i papperslådan(P. 59) ).
Enhetens papperslåda
A5R
472
Inställningsmenylista
B5R
EXECR
Fritt format
Auto
Eget format
Eget format R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Pappersmatarens eller kassettmatarens papperslåda
A5R
B5R
EXECR
Fritt format
Auto
Eget format
Eget format R
India-LGL
FLSC
8K
16K
16KR
Stand. pappersform
Ange standardformat för papperet. Utskriften görs på det pappersformat som du anger här när du skriver ut från ett
operativsystem som inte stöder skrivardrivrutiner eller en mobil enhet eller annan enhet som inte stöder inställning av
pappersformat.
A6
A5
B5
A4
B4
A3
LTR
LGL
11x17
EXEC
305x457 mm
Postcard
Reply Postcard
4on1 Postcard
Env. Kakugata2
Env. Nagagata3
Env. Younaga 3
Kuv. ISO-C5
Kuv. Monarch
473
Inställningsmenylista
Kuv. nr 10
Kuv. DL
India-LGL
Indexkort
STMT
FLSC
8K
16K
(
)
<Stand. pappersform>
Välj pappersformat
Välja pappersformat
Ange inställningen i enlighet med pappersformatet som du ska skriva ut på.
Prioritera UNI-fack
Välj det här alternativet om du vill prioritera pappersmatning från multiutmatningsfacket när <Papperskälla> har
angetts till <Auto>. Om du väljer <På> matas papper ut från multiutmatningsfacket när samma pappersformat är
påfyllt i både multiutmatningsfacket och papperslådan.
Av
På
(
)
<Prioritera UNI-fack>
<Av> eller <På>
● När <UNI-f. för blandppr> anges till <På> prioriteras pappersmatning från papperslådan även om <Prioritera
UNI-fack> är inställt på <På>.
UNI-f. för blandppr
Om du väljer <På> med <Papperskälla> inställt på <Auto> väljs multiutmatningsfacket automatiskt när rätt
pappersformat inte är påfyllt i någon av papperslådorna.
Av
På
474
Inställningsmenylista
(
)
<UNI-f. för blandppr>
<Av> eller <På>
Auto. val av låda
Om du väljer <Använd> med <Papperskälla> inställt på <Auto> väljer enheten automatiskt den papperskälla som
innehåller rätt pappersformat. Dessutom gör den här inställningen kontinuerlig utskrift möjlig även när papperet i en
papperskälla tar slut genom att enheten byter till en annan papperskälla med samma pappersformat.
Använd inte
Använd
(
)
<Auto. val av låda>
Välj papperskälla
<Använd inte> eller
<Använd>
Val av papperskälla
Välj papperskällan som du vill använda för automatiskt val av papperslåda.
Växla inställningar
Välj <På> för att aktivera automatiskt lådval för den papperskälla som du valt på föregående skärm
.
Autoavkän av pprstyp
Ange om papperstypen ska identifieras automatiskt när vanligt eller tjockt papper fylls på. Ange papperstypen för
papperskällan till <Blandade typer> när du vill använda den här funktionen. Ange även [Papperstyp] i
skrivardrivrutinen till [Skrivarstandard].
Tillåtet papper(P. 550)
Papperstyp UNI-fack(P. 477)
Papperstyp låda N (N=1, 2, 3, 4, 5)(P. 478)
Grundläggande utskriftsfunktioner(P. 74)
Universalfack
Använd inte
Endast första arket
Varje ark
Låda 1
Använd inte
Använd
475
Inställningsmenylista
Låda 2 *
Använd inte
Använd
Låda 3 *
Använd inte
Använd
Låda 4 *
Använd inte
Använd
Låda 5 *
Använd inte
Använd
(
)
<Autoavkän av pprstyp>
papperskälla
Kontrollera meddelandet
Välj
Välj inställningsvärde
Val av papperskälla
Välj den papperskälla som du vill aktivera automatisk identifiering av papperstyp för.
Byta inställningar (Universalfack)
När <Endast första arket> anges identifieras papperstypen endast för det första arket. När <Varje ark> anges
identifieras papperstypen för varje ark som matas in.
Byta inställning (Låda 1 till 5*)
När <Använd> anges identifieras papperstypen endast för det första arket.
● När den här funktionen är aktiverad kan utskriftshastigheten bli lägre. När <Varje ark> anges blir
utskriftshastigheten lägre.
● När den här funktionen är aktiverad kan det bli fel på utskrifterna. Ange i så fall funktionen till <Använd inte>
och ange papperstyp i skrivardrivrutinen innan du försöker skriva ut igen.
476
Inställningsmenylista
Papperstyp Standard
Ange standardtyp för papperet. Utskriften görs på papper med den typ som anges här när du skriver ut från ett
operativsystem som inte stöder skrivardrivrutiner eller en mobil enhet eller annan enhet som inte stöder inställning av
papperstyp.
Vanligt
Vanligt L
Vanligt L2
Tjockt 1
Tjockt 2
Tjockt 3
Tjockt 4
Tjockt 5
Postcard
Kuvert
Bestruket 1
Bestruket 2
Bestruket 3
Etiketter
Grovt 1
Grovt 2
(
)
<Papperstyp Standard>
Välj papperstyp
Val av papperstyp
Ange inställningarna på samma sätt som pappersinställningarna som avser papperstyp i skrivardrivrutinen.
Fylla på papper(P. 39)
● Utskriften görs på den typ av papper som anges här om [Papperstyp] anges till [Skrivarstandard] på
skrivardrivrutinens sida och papperstypen som fyllts på i papperskällan har angetts till <Blandade typer> på
enhetens sida.
Papperstyp UNI-fack
Ange papperstypen som är påfylld i multiutmatningsfacket.
multiutmatningsfacket(P. 62)
Vanligt
Vanligt L
477
Ange pappersformat och -typ för
Inställningsmenylista
Vanligt L2
Tjockt 1
Tjockt 2
Tjockt 3
Tjockt 4
Tjockt 5
Postcard
Kuvert
Bestruket 1
Bestruket 2
Bestruket 3
Etiketter
Grovt 1
Grovt 2
Blandade typer
Papperstyp låda N (N=1, 2, 3, 4, 5) *
Ange papperstypen som är påfylld i papperslådan.
Ange pappersformat och typ i papperslådan(P. 59)
Vanligt
Vanligt L
Vanligt L2
Tjockt 1
Tjockt 2
Tjockt 3
Tjockt 4
Etiketter
Grovt 1
Grovt 2
Blandade typer
Manuell 2-sid (UNI)
Välj vilken sida av pappersarket som utskriften ska göras på när du skriver ut dubbelsidigt manuellt från
multiutmatningsfacket.
Första sidan
Andra sidan
(
)
<Manuell 2-sid (UNI)>
<Första sidan> eller <Andra sidan>
478
Inställningsmenylista
<Första sidan>
Välj det här alternativet om du ska skriva ut på baksidan (sidan som skrivs ut först).
<Andra sidan>
Välj det här alternativet om du ska skriva ut på framsidan (på andra sidan av en redan utskriven sida).
2-sidig utskrift
Välj det här alternativet om du ska skriva ut på båda sidor av papperet.
Av
På
(
)
<2-sidig utskrift>
<Av> eller <På>
479
Felsökning (Vanliga frågor och svar)
Felsökning (Vanliga frågor och svar)
Felsökning (Vanliga frågor och svar) .................................................................................................. 481
480
Felsökning (Vanliga frågor och svar)
Felsökning (Vanliga frågor och svar)
6103-05H
Om ett problem inträffar kan du kanske hitta lösningar i det här kapitlet innan du kontaktar Canon.
481
Underhåll
Underhåll
Underhåll ............................................................................................................................................................ 483
Rengöra enheten ............................................................................................................................................... 485
Utvändigt ..................................................................................................................................................... 486
Fixeringsenhet .............................................................................................................................................. 487
Område för pappersutmatning .................................................................................................................... 488
Byta tonerpatroner ........................................................................................................................................... 493
Så här byter du tonerpatron ......................................................................................................................... 497
Byta trumpatroner ............................................................................................................................................ 500
Så här byter du trumpatron .......................................................................................................................... 504
Byta ut resttonerkassetten .............................................................................................................................. 506
Så här byter du resttonerkassett .................................................................................................................. 507
Flytta enheten ................................................................................................................................................... 509
Underhålla och förbättra utskriftskvaliteten ................................................................................................. 511
Justera utskriftstätheten ............................................................................................................................... 512
Korrigera färgmisspassning och färgton ...................................................................................................... 514
Justera utskriftspositionen ............................................................................................................................ 516
Skriva ut rapporter och listor ........................................................................................................................... 520
Visa räknarvärdet .............................................................................................................................................. 529
Kontrollera förbrukningsartiklar ..................................................................................................................... 532
Initiera inställningar ......................................................................................................................................... 535
Initiera meny ................................................................................................................................................ 536
Initiera nätverksinställningar ........................................................................................................................ 537
482
Underhåll
Underhåll
6103-05J
I det här kapitlet beskrivs enhetens underhåll, däribland hur du rengör enheten och initierar inställningar.
◼ Grundläggande rengöring
Rengöra enheten(P. 485)
● Maskinen blir smutsig, se
Utvändigt(P. 486) .
● Svarta fläckar förekommer på utskrifterna. Se
Fixeringsenhet(P. 487) .
◼ Byta tonerpatroner
● Se Byta tonerpatroner(P. 493) när du vill kontrollera tonerpatronernas
status.
● Hur man byter ut tonerpatron, se
Så här byter du tonerpatron(P. 497) .
◼ Byta trumpatroner
● Se
Byta trumpatroner(P. 500) när du vill kontrollera trumpatronernas status.
● Hur man byter trumpatron, se
Så här byter du trumpatron(P. 504) .
◼ Byta ut resttonerkassetten
● Se
Byta ut resttonerkassetten(P. 506) när meddelandet om byte visas.
● Information om hur du byter resttonerkassett finns i
Så här byter du resttonerkassett(P. 507) .
◼ Flytta enheten
● Flytta enheten vid underhåll eller kontorsflytt, se
◼ Hantera utskriftskvaliteten
Flytta enheten(P. 509) .
Underhålla och förbättra utskriftskvaliteten(P. 511)
● Om du vill ändra tonerdensiteten som används vid utskrift, se
Justera utskriftstätheten(P. 512) .
● Information om hur du korrigerar färgmisspassning och skillnader i färgnyans finns i
färgmisspassning och färgton(P. 514) .
● Om du vill justera utskriftspositionen, se
Justera utskriftspositionen(P. 516) .
483
Korrigera
Underhåll
◼ Skriva ut rapporter och listor
● Skriva ut listor med inställningar och liknande, se
Skriva ut rapporter och listor(P. 520) .
◼ Kontrollera totalt antal sidor som skrivits ut med enheten
Om du vill kontrollera det totala antalet utskrifter, se
Visa räknarvärdet(P. 529) .
◼ Initiera inställningar
Om du vill återställa inställningarna, se
Initiera inställningar(P. 535) .
484
Underhåll
Rengöra enheten
6103-05K
Rengör enheten regelbundet för att förhindra att utskriftskvaliteten försämras och för att se till att du använder
enheten på ett säkert sätt. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna innan du påbörjar rengöring. Underhåll och
inspektion(P. 9)
Var ska du rengöra
Enhetens utsida och ventilationshål
Utvändigt(P. 486)
Invändig fixeringsenhet
Fixeringsenhet(P. 487)
Invändigt pappersutmatningsområde
Område för pappersutmatning(P. 488)
485
Underhåll
Utvändigt
6103-05L
Rengör enhetens utsida med jämna mellanrum, särskilt runt ventilationshålen, för att hålla enheten i god form.
1
Stäng av enheten och dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
● När du stänger AV enheten ska du göra det från kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren.
av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
2
Rengör enhetens utsida och ventilationshålen.
● Använd en mjuk, väl urvriden trasa som fuktats med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
● Information om ventilationsöppningarnas placering finns i
3
Vänta tills enhetens utsida torkat.
4
Anslut nätkabeln och slå på enheten igen.
486
Framsidan(P. 18) .
Stänga
Underhåll
Fixeringsenhet
6103-05R
Smuts kan fastna på fixeringsenheten inuti enheten och orsaka svarta fläckar på utskrifterna. Rengör fixeringsenheten
på följande sätt. Observera att du inte kan rengöra fixeringsenheten när det finns dokument i utskriftskön. Observera
att du behöver ett papper i A4- eller Letter-format för att rengöra fixeringsenheten. Lägg papperet i
multiutmatningsfacket innan du gör följande.
● Rengöring förbrukar tonerpatronen. Kontrollera i förväg att det finns tillräckligt med toner kvar.
Kontrollera tonerpatronens status(P. 496)
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj pappersformatet som är påfyllt och tryck på
4
Välj <Ja> och tryck på
(
).
/
för att välja <Rengör> och tryck på
.
.
.
➠ Meddelandet <Ange reng. ppr tryck Online-kn.> visas på skärmen.
5
Tryck på
(
).
➠ Rengöringspapperet matas långsamt in i enheten och rengöringen av fixeringsenheten påbörjas.
● Du kan inte avsluta rengöringen halvvägs. Vänta tills rengöringen är klar.
487
Underhåll
Område för pappersutmatning
6103-05S
Om du ofta använder etiketter kan lim från dem fastna i papperets utmatningsområde och orsaka pappersstopp. När
du har använt etiketter ska du göra på följande sätt för att torka bort limrester från utmatningsområdet.
1
Stäng av enheten och dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
● När du stänger AV enheten ska du göra det från kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren.
Stänga
av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
2
Torka bort limresterna i papperets utmatningsområde.
● Torka bort limresterna med en mjuk trasa, fuktad med vatten eller ett milt rengöringsmedel. Trasan ska vara
väl urvriden.
För papperslådan
● Gör även på följande sätt för att ta bort limrester från den extra pappersmataren eller kassettmataren.
1
Dra ut papperslådan så långt det går.
2
Torka bort limresterna på pappersledarna.
● Om det finns papper påfyllt i papperskällan ska du ta bort det innan du fortsätter med avtorkningen.
3
Sätt tillbaka papperslådan.
● Lägg tillbaka papperet som du eventuellt tog bort.
4
Öppna den högra luckan.
488
Fylla på papper i papperslådan(P. 41)
Underhåll
5
Torka bort limresterna i huvudenhetens inre.
● När du torkar bort limresterna i huvudenhetens inre ska du vara noga med att inte röra vid ITBenheten eller sensorn för automatisk avkänning av papperstyp.
6
Stäng den högra luckan.
För universalfacket
1
Öppna luckan.
2
Torka bort limresterna på pappersledarna.
489
Underhåll
3
Ta bort luckan över matarrullarna.
4
Dra ut den övre matarrullen.
5
Torka bort limresterna på matarrullen.
6
Sätt tillbaka matarrullen igen.
7
Sätt tillbaka luckan över matarrullarna.
8
Stäng luckan.
9
Öppna den högra luckan.
490
Underhåll
10
Torka bort limresterna i huvudenhetens inre.
● När du torkar bort limresterna i huvudenhetens inre ska du vara noga med att inte röra vid ITBenheten eller sensorn för automatisk avkänning av papperstyp.
11
Stäng den högra luckan.
3
Torka bort limresterna i utmatningsfacket.
4
Vänta tills enhetens utsida torkat.
491
Underhåll
5
Anslut nätkabeln och slå på enheten igen.
492
Underhåll
Byta tonerpatroner
6103-05U
När det börjar bli dags att byta tonerpatron visas ett meddelande på skärmen. Observera att utskriftskvaliteten blir
sämre om du fortsätter att skriva ut. Du kan även se tonerpatronens status på skärmen.
När ett meddelande visas(P. 493)
Om utskrifterna har dålig kvalitet(P. 495)
Kontrollera tonerpatronens status(P. 496)
◼ När ett meddelande visas
Beroende på vilket meddelande som visas kan du behöva kontrollera att det finns en ny tonerpatron till hands eller
Förbrukningsartiklar(P. 567)
byta tonerpatron. Så här byter du tonerpatron(P. 497)
● "X" i följande meddelande representerar en CMYK-färg.
<X-tonerpatronen har snart förbrukats.>
<X-tonerpatronen har snart förbrukats.>
Detta meddelande indikerar att du snart måste byta tonerpatronen med den indikerade färgen. Se till att du har
en ny tonerpatron till hands. Byt tonerpatron om du ser det här meddelandet innan du börjar skriva ut ett stort
jobb.
● När meddelandet <Redo utskrift.> inte visas stoppas utskriften temporärt. Tryck på
(
)
för att fortsätta utskriften.
● Vilket meddelande som visas beror på inställningen <Åtgärd vid varning> på kontrollpanelens
inställningsmeny. Åtgärd vid varning(P. 321)
● Du kan ställa in vilket värde som helst som procenten av den kvarvarande mängden i tonerpatronen
som utlöser detta meddelande. Ange tid f tonerkntr(P. 398)
<Byt X-tonerpatron.>
<Förbrukad. Byt X-tonerpatron.>
Tonerpatronen med den indikerade färgen är slut. Du bör sätta i en ny tonerpatron.
493
Underhåll
● Du kan fortsätta skriva ut när det här meddelandet visas, men utskriftskvaliteten kanske försämras.
● Mottagning av e-post och faxdokument inaktiveras.
(P. 120)
Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)
● När meddelandet <Förbrukad. Byt X-tonerpatron.> visas har utskriften stoppats temporärt. Tryck på
(
) om du vill fortsätta utskriften.
● Vilket meddelande som visas beror på inställningen <Åtg. när toner slut> på kontrollpanelens
inställningsmeny.
Åtg. när toner slut(P. 399)
<Byt X-tonerpatron.>
Tonerkassetten med den indikerade färgen är slut. Byt ut tonerpatronen.
● När detta meddelande visas kan du inte fortsätta att skriva ut.
● Om det här meddelandet visas eller inte beror på inställningen i <Åtg. när toner slut> på
kontrollpanelens inställningsmeny. Åtg. när toner slut(P. 399)
<Förf./icke-Canon-patr. täcks ej.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut tonerpatronen mot en ny.
● Du kan fortsätta skriva ut när det här meddelandet visas, men utskriftskvaliteten kanske försämras.
Enheten kan i så fall skadas.
<En förf./icke-Canon-tonerp. kanske används.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut tonerpatronen mot en ny.
494
Underhåll
● Du kan trycka på
(
) för att fortsätta skriva ut när det här meddelandet visas, men
utskriftskvaliteten kan försämras. Du riskerar också att enheten skadas.
<Kan ej skriva ut. To.pa. kan vara icke-Canon/f.fals.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut tonerpatronen mot en ny.
● När detta meddelande visas kan du inte fortsätta att skriva ut.
Canon Genuine Mode(P. 330)
<X-toner komm.fel. Patron kan vara icke-Canon/förfal.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut tonerpatronen mot en ny. Så här byter du tonerpatron(P. 497)
◼ Om utskrifterna har dålig kvalitet
Om utskrifterna börjar få något av följande problem är en tonerpatron slut. Byt ut den nästan tomma tonerpatronen
även om något meddelande inte visas. Så här byter du tonerpatron(P. 497)
Ränder uppträder/utskriften är ojämn
Efterbilder syns på tomma områden
Bleka partier
Vita fläckar uppträder
495
Ojämn täthet
Utskrifterna blir lätt missfärgade
Underhåll
◼ Kontrollera tonerpatronens status
Du kan kontrollera tonerpatronens status på huvudskärmen. Det är lämpligt att du kontrollerar mängden toner innan
du startar ett stort utskriftsjobb.
Statusindikation för patroner
Visar status för tonerpatronen. Beroende på miljö kan andra inre delar vara förbrukade innan tonern tar slut.
● Tonerpatronernas status är endast ett riktvärde som kan skilja sig från deras verkliga status.
● Du kan även kontrollera tonerpatronens status med <Återstående toner> under <Info förbrukn. art.>.
Info förbrukn. art.(P. 464)
LÄNKAR
Förbrukningsartiklar(P. 567)
496
Underhåll
Så här byter du tonerpatron
6103-05W
Läs föreskrifterna i
tonerpatroner.
Underhåll och inspektion(P. 9) och
Förbrukningsartiklar(P. 10) innan du byter
1
Öppna den främre luckan helt.
2
Dra ut tonerpatronen.
3
Ta ut den nya tonerpatronen ur sin förpackning.
4
Skaka tonerpatronen fem eller sex gånger enligt nedan så att tonern fördelas jämnt i
patronen och lägg den sedan på en plan yta.
● Ta inte bort skyddshöljet (
) i det här läget.
497
Underhåll
5
Ta bort skyddshöljet.
6
Montera tonerpatronen.
● Passa in tonerpatronen i horisontellt läge mot tonerpatronens ledare (
) och skjut sedan in den så långt
det går.
● Var försiktig så att du inte vidrör kugghjulet (
) eller matningsområdet (
i facket med patronen.
● Placera tonerpatronen i facket med en etikett i rätt färg (
498
).
) eller stöter emot öppningen
Underhåll
7
Stäng frontluckan.
499
Underhåll
Byta trumpatroner
6103-05X
När det börjar bli dags att byta trumpatron visas ett meddelande på skärmen. Observera att utskriftskvaliteten blir
sämre om du fortsätter att skriva ut. Du kan även se trumpatronens status på skärmen.
● En trumpatron som används eller har använts för en viss färg ska inte återanvändas för andra färger. Om
trumpatroner återanvänds på så sätt kan utskriftskvaliteten bli dålig.
När ett meddelande visas(P. 500)
Om utskrifterna har dålig kvalitet(P. 502)
Kontrollera trumpatronens status(P. 503)
◼ När ett meddelande visas
Beroende på vilket meddelande som visas kan du behöva kontrollera att det finns en ny trumpatron till hands eller
byta tonerpatron. Så här byter du trumpatron(P. 504)
Förbrukningsartiklar(P. 567)
● "N" i följande meddelande representerar nummer 1 till 4.
<N-trumpatronen har snart förbrukats.>
<N-trumpatronen har snart förbrukats.>
Detta meddelande uppmärksammar dig på att du snart måste byta trumpatron i det indikerade facket. Se till att
ha en ny trumpatron till hands. Byt ut trumpatronen om du ser det här meddelandet innan du ska börja skriva
ut ett stort jobb.
● Om meddelandet <Redo utskrift.> inte visas stoppas utskriften temporärt. Tryck på
(
)
för att fortsätta utskriften.
● Vilket meddelande som visas beror på inställningen <Åtgärd vid varning> på kontrollpanelens
inställningsmeny. Åtgärd vid varning(P. 321)
● Du kan ställa in vilket värde som helst som procentsats för den kvarvarande mängden i trumpatronen
som utlöser detta meddelande.
Ange tid f trumkntr(P. 399)
<Byt N-trumpatron.>
<Förbrukad. Byt trumpatron N.>
Trumpatronen för det indikerade facket är slut. Du bör byta ut trumpatronen mot en ny.
500
Underhåll
● Du kan fortsätta skriva ut när det här meddelandet visas, men utskriftskvaliteten kanske försämras.
● Mottagning av e-post och faxdokument inaktiveras.
(P. 120)
Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)
● När meddelandet <Förbrukad. Byt trumpatron N.> visas har utskriften stoppats temporärt. Tryck på
(
) om du vill fortsätta utskriften.
<Byt N-trumpatron.>
Trumkassetten i det indikerade facket är slut. Byt ut trumpatronen.
● När detta meddelande visas kan du inte fortsätta att skriva ut.
<Förf./icke-Canon-patr. täcks ej.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut trumpatronen mot en ny.
● Du kan fortsätta skriva ut när det här meddelandet visas, men utskriftskvaliteten kanske försämras.
Enheten kan i så fall skadas.
<En förf./icke-Canon-trump. kanske används.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut trumpatronen mot en ny.
501
Underhåll
● Du kan trycka på
(
) för att fortsätta skriva ut när det här meddelandet visas, men
utskriftskvaliteten kan försämras. Du riskerar också att enheten skadas.
<Kan ej skriva ut. Tr.pa. kan vara icke-Canon/f.fals.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut trumpatronen mot en ny.
● När detta meddelande visas kan du inte fortsätta att skriva ut.
Canon Genuine Mode(P. 330)
<Trumma N komm.fel. Patron kan vara icke-Canon/förfal.>
Det här meddelandet uppmärksammar dig på att enheten eventuellt inte skriver ut med optimal kvalitet. Det är
lämpligt att du byter ut trumpatronen mot en ny.
◼ Om utskrifterna har dålig kvalitet
Om utskrifterna börjar få något av följande utseenden är en trumpatron slut. Byt ut den nästan tomma trumpatronen
även om något meddelande inte visas. Så här byter du trumpatron(P. 504)
Ränder uppträder/utskriften är ojämn
Efterbilder syns på tomma områden
Bleka partier
Vita fläckar uppträder
502
Ojämn täthet
Underhåll
◼ Kontrollera trumpatronens status
Du kan kontrollera trumpatronens status i <Återstående trumma> under <Info förbrukn. art.>. Det är lämpligt att du
kontrollerar mängden innan du startar ett stort utskriftsjobb.
LÄNKAR
Förbrukningsartiklar(P. 567)
503
Underhåll
Så här byter du trumpatron
6103-05Y
Läs föreskrifterna i
trumpatroner.
Underhåll och inspektion(P. 9) och
Förbrukningsartiklar(P. 10) innan du byter
1
Öppna den främre luckan helt.
2
Lås upp trumpatronens spak.
3
Dra ut trumpatronen.
4
Ta ut den nya trumpatronen ur sin förpackning.
504
Underhåll
5
Ta bort skyddshöljet.
6
Montera trumpatronen.
● Passa in trumpatronen mot trumpatronens ledare (
) och skjut in den så långt det går.
● Var försiktig så att du inte vidrör trummans yta (
Om trumytan (
) eller stöter emot öppningen i facket med patronen.
) repas kan det bli fel på trumman.
● En trumpatron som används eller har använts för en viss färg ska inte återanvändas för andra färger. Om
trumpatroner återanvänds på så sätt kan utskriftskvaliteten bli dålig.
7
Lås trumpatronens spak.
8
Stäng frontluckan.
505
Underhåll
Byta ut resttonerkassetten
6103-060
När en mindre volym återstår i resttonerkassetten visas ett meddelande på skärmen. Det går även att kontrollera
resttonerkassettens status på skärmen.
När ett meddelande visas(P. 506)
Kontrollera statusen för resttonerkassetten(P. 506)
◼ När ett meddelande visas
Beroende på vilket meddelande som visas kan du behöva kontrollera att det finns en ny tonerspillbehållare till hands
Förbrukningsartiklar(P. 567)
eller byta ut tonerspillbehållaren. Så här byter du resttonerkassett(P. 507)
<Byt tonerspillbehåll. snart.>
Det här meddelandet indikerar att du snart måste byta resttonerkassett. Se till att ha en ny resttonerkassett till
hands. Byt resttonerkassett redan när meddelandet visas om du tänker skriva ut ett stort jobb.
● Om meddelandet <Redo utskrift.> inte visas stoppas utskriften temporärt. Tryck på
(
)
för att fortsätta utskriften.
● Vilket meddelande som visas beror på inställningen <Åtgärd vid varning> på kontrollpanelens
inställningsmeny. Åtgärd vid varning(P. 321)
<Byt tonerspillbeh.>
<Byt tonerspill-behållare.>
Resttonerkassetten är full. Byt resttonerkassett.
◼ Kontrollera statusen för resttonerkassetten
Du kan kontrollera statusen för resttonerkassetten med <Tonerspillstatus> under <Info förbrukn. art.>. Det är lämpligt
att göra en kontroll för att eventuellt ha en ny resttonerkassett till hands inför ett stort utskriftsjobb. Info förbrukn.
art.(P. 464)
LÄNKAR
Förbrukningsartiklar(P. 567)
506
Underhåll
Så här byter du resttonerkassett
6103-061
Läs föreskrifterna i
resttonerkassett.
Underhåll och inspektion(P. 9) och
1
Öppna den främre luckan helt.
2
Öppna den vänstra luckan.
3
Ta bort tonerspillbehållaren.
Förbrukningsartiklar(P. 10) innan du byter
● Tänk på att inte luta kassetten. Om du lutar kassetten spiller du ut den uppsamlade tonern.
● Placera tonerspillbehållaren i en plastpåse för att förhindra att toner spills ut.
4
Ta ut tonerspillbehållaren ur sin skyddsförpackning.
507
Underhåll
● Montera inte isär eller konstruera om resttonerkassetten.
5
Installera den nya resttonerkassetten och stäng den vänstra luckan.
● Sätt i den genom att passa in det mot vänster lucka och det nedre facket.
6
Stäng frontluckan.
508
Underhåll
Flytta enheten
6103-062
Enheten är tung. Följ anvisningarna nedan när du flyttar enheten så att du undviker skador och läs
säkerhetsföreskrifterna innan du börjar. Viktiga säkerhetsanvisningar(P. 2)
1
När enheten ska transporteras långa sträckor ska <Förhindra tonerspill> göras.
1
Tryck på
2
Använd
3
Välj <Ja> och tryck på
(
/
).
för att välja <Förhindra tonerspill> och tryck på
.
.
➠ Rengöringen startar.
● Du kan inte avbryta rengöringen efter att den har startat. Vänta tills rengöringen är klar.
2
Slå av enheten och datorn.
● När du stänger AV enheten ska du göra det från kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren.
av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
3
Stänga
Dra ut kablar och sladd från enheten i den ordning som visas nedan.
● Huruvida kablar med "*" är anslutna beror på din egen miljö.
Elkontakt
Nätkabel
USB-enhet*
USB-kabel*
Nätverkskabel*
4
Ta bort toner- och trumpatronerna när enheten ska transporteras längre sträckor.
509
Underhåll
Så här byter du tonerpatron(P. 497)
Så här byter du trumpatron(P. 504)
5
Dra ut papperslådan så långt det går och ta bort den samtidigt som du lyfter den i
6
Stäng alla öppna luckor och flytta enheten till sin nya plats.
framkanten.
● Enheten är tung (
Huvudenhet(P. 548) ). Tänk på att bära den på rätt sätt.
● Använd handtagen på enhetens båda sidor och låt minst två personer bära den.
Om extra pappersmatare eller kassettmatare har installerats i enheten
● Lås upp pappersmataren eller kassettmataren innan du lyfter enheten. Flytta pappersmataren eller
kassettmataren separat.
7
Ställ försiktigt ned enheten på den nya installationsplatsen.
● Mer information om hur du installerar enheten efter att ha flyttat den finns i Komma igång.
och deras innehåll(P. 583)
510
Handböcker
Underhåll
Underhålla och förbättra utskriftskvaliteten
6103-063
Försök med följande justeringar om utskriftsresultatet är otillfredsställande, t.ex. när utskrivna färger skiljer sig från
originalet eller utskriftspositionen är en annan än den förväntade.
◼ Justering av tonertäthet
Justera tonertätheten. Du kan finjustera tonertätheten på olika täthetsnivåer.
Justera utskriftstätheten(P. 512)
◼ Korrigering av färgmisspassning/färgton
Gör en korrigering om färgmisspassning eller skillnader i färgton förekommer.
färgton(P. 514)
Korrigera färgmisspassning och
◼ Justering av utskriftsposition
Du kan justera utskriftspositionen för respektive utskriftskälla.
511
Justera utskriftspositionen(P. 516)
Underhåll
Justera utskriftstätheten
6103-064
Du kan justera tonerdensiteten för respektive CMYK-färg om utskriften är mörkare eller ljusare än förväntat. Du kan
göra finjusteringar av tonerdensiteten genom att dela in densitetsintervallet i tre områden.
● Om <Spara toner> är inställt på <På> kan du inte använda den här justeringsfunktionen.
toner(P. 358)
1
Tryck på
2
Använd
3
Ändra täthet.
(
/
).
för att välja <Utskriftskvalitet> och tryck på
1
Välj den färg som du vill justera densiteten för och tryck på
2
Använd
/
Spara
.
.
för att justera tätheten.
Justering av tonertäthet
Ange ett "+"-värde för att öka tätheten. Ange ett "-"-värde för att minska tätheten.
3
Tryck på
.
Finjustera tonerdensitet på olika densitetsnivåer
Tonerdensiteten kan finjusteras på tre olika nivåer - hög, medel och låg.
1
Använd
2
Välj önskad denstitetnivå och tryck på
/
för att välja den färg som du vill justera densiteten för och tryck på
.
512
.
Underhåll
3
Använd
/
för att justera tätheten.
Justering av tonertäthet
Ange ett "+"-värde för att öka tätheten. Ange ett "-"-värde för att minska tätheten.
Justeringsexempel för de olika densitetsområdena
<Hög>
<Medel>
<Låg>
4
Tryck på
.
● Om du vill göra justeringar på andra densitetnivåer upprepar du steg 2 - 4.
513
Underhåll
Korrigera färgmisspassning och färgton
6103-065
När det förekommer färgmisspassning eller när bilder skrivs ut i färger som skiljer sig från originalet kan du kalibrera
för att korrigera problemet. Färgkorrigering kräver mycket toner och det är därför lämpligt att i förväg kontrollera
Kontrollera tonerpatronens status(P. 496)
kvarvarande tonermängd och byta tonerpatron om det behövs.
Korrigera färgmisspassning
Färgmisspassning är en förskjutning av färgpositioner som kan inträffa när du skriver ut en bild med flera
tonerpatroner. Färgmisspassning kan resultera i att utskrifterna blir otydliga. När färgmisspassning inträffar
behöver du åtgärda problemet.
När färgmisspassning inträffar
När färgmisspassning inte inträffar
Korrigera färgtoner
Färgtoner refererar till tätheten i en färg, t.ex. röd, gul, grön, blå eller lila. När färgtonerna i utskriften skiljer sig
från originalet, när vissa färger blir mörkare eller hela utskriften blir ljusare än i originalet behöver du göra en
korrigering.
Färgtoner reproduceras inte korrekt
Original
Färgtoner reproduceras korrekt
● Flitig kalibrering påverkar tonerpatronens livslängd negativt.
● Om tonerpatronen tar slut är det inte säkert att kalibreringen slutförs. Byt i så fall tonerpatron och gör om
Så här byter du tonerpatron(P. 497)
kalibreringen.
● I normalfallet görs kalibrering automatiskt beroende på enhetens användning eller förändringar i miljön.
● Du kan ange att kalibrering ska utföras automatiskt så snart enheten slås på och du kan också ange en
kalibreringsfrekvens.
Första kalibrering(P. 390)
Kalibreringsfrekvens(P. 397)
1
Tryck på
(
).
514
Underhåll
2
3
/
för att välja <Kalibrering> och tryck på
Välj typ av kalibrering och tryck på
.
.
● Om du vill korrigera färgmisspassning som uppstår vid POP-utskrift väljer du <Kalibr. POP-utskr.>.
● Kalibreringskorrigering tar längre tid med <Kalibr. POP-utskr.> än med <Full kalibrering>.
4
Välj <Ja> och tryck på
.
➠ Justeringen startar.
● Du kan ställa in att en kalibrering ska göras automatiskt vid angivna tidpunkter.
Kalibreringstimer(P. 316)
Kalibreringstid(P. 316)
● Även om den normala typen av kalibrering är <Full kalibrering> kan du ändra den till <Kalibr. POP-utskr.>.
Autom. kalibr. POP(P. 396)
515
Underhåll
Justera utskriftspositionen
6103-066
Om ett dokument skrivs ut förskjutet eller utanför utskriftsområdet ska du justera utskriftspositionen. Du kan justera
utskriftspositionen för respektive papperskälla.
Steg 1: Skriva ut den aktuella utskriftspositionen(P. 516)
Steg 2: Kontrollera riktning och avstånd för justeringen(P. 517)
Steg 3: Justera utskriftsplaceringen för respektive papperskälla(P. 518)
Steg 1: Skriva ut den aktuella utskriftspositionen
Du kan använda "Utskrift av justering av utskriftsplacering" när du vill kontrollera riktningen och avståndet för
justeringen.
● När du vill kontrollera utskriftsplaceringen för dubbelsidig utskrift anger du först <2-sidig utskrift> till <På>
på kontrollpanelens inställningsmeny. 2-sidig utskrift(P. 479)
1
Tryck på
2
Använd
3
4
( ).
/
för att välja <Papperskälla> och tryck på
Välj den papperskälla som du vill kontrollera utskriftsplaceringen för och tryck på
.
Tryck på
(
).
➠ Skärmen återgår till huvudskärmen.
5
.
Tryck på
(
).
516
Underhåll
6
Välj <Skriv ut utskr. pos.> och tryck på
7
Välj <Ja> och tryck på
.
.
➠ En utskrift för justering av utskriftsplacering skrivs ut.
Steg 2: Kontrollera riktning och avstånd för justeringen
När Utskrift av justering av utskriftsplacering utförs skrivs kontrollmarkeringarna
för utskriftsplaceringen ut.
Bestäm riktning och storlek på justeringen med hjälp av dessa markeringar. När utskriftsplaceringen är normal skrivs
alla markeringar ut på ett avstånd av 5 mm från den närmaste papperskanten.
Så här kontrollerar du utskrifter av justering av utskriftsplacering
Den först utmatade papperskanten visas överst på Utskrift av justering av utskriftsplacering. När du
kontrollerar utskriftsplaceringen ska du observera vilken papperskant som visas överst.
● Storleken på markeringen
för att
kontrollera utskriftsplaceringen visas på
bilden nedan.
När utskriftsplaceringen är förskjuten
När kontrollmarkeringarna för utskriftspositionen inte är centrerade behöver du justera utskriftsplaceringen.
När du justerar utskriftsplaceringen anger du riktning med hjälp av "+" och "-" och avstånd med "mm". Använd
"-" för att flytta utskriftsplaceringen uppåt och "+" nedåt (vertikal justering av placeringen). Använd "-" när du vill
flytta utskriftsplaceringen åt vänster och "+" åt höger (horisontell justering av placeringen).
Vertikal riktning(<Förskjut Y>)
Horisontell riktning (<Förskjut X>)
517
Underhåll
I exemplet nedan har "-5,0 mm" angetts till <Förskjut Y> och "+1,50 mm" till <Förskjut X> för att ändra
utskriftsplaceringen 5 mm uppåt och 1,5 mm åt höger.
Steg 3: Justera utskriftsplaceringen för respektive papperskälla
När du har bekräftat riktningen och avståndet som ska justeras anger du en justerad utskriftsposition. Du kan justera
utskriftspositionen vertikalt inom intervallet -5,0 mm till +5,0 mm i steg om 0,1 mm och horisontellt inom
intervallet -3,5 mm till +3,5 mm i steg om 0,25 mm.
1
Aktivera enhetens offline-läge.
● Tryck på
(
) när
(
) lyser.
2
Tryck på
3
Använd
4
Välj <Angr. Utskriftspos.> och tryck på
5
Välj kombinationen av justeringsriktning och papperskälla och tryck på
(
/
).
för att välja <Användarunderhåll> och tryck på
.
.
● För <Förskjut X (2-sidig)> väljer du först papperskälla och justerar sedan utskriftspositionen.
518
.
Underhåll
Justering av utskriftsposition vid dubbelsidig utskrift
● <Förskjut Y (2-sidig)> och <Förskjut X (2-sidig)> används för att justera utskriftspositionen på första sidan
(framsidan). Utskriftspositionen på andra sidan (baksidan) justeras enligt de värden som anges för
respektive papperskälla.
Exempel på justering av utskriftsposition
6
Första sidan (framsidan)
Inställningsvärdet <Förskjut Y (2-sidig)>
Andra sidan (baksidan)
Inställningsvärdet <Förskj. Y (UNI-fack)>
Ange ett värde och tryck på
● Använd
/
.
för att ange ett värde baserat på Utskrift av justering av utskriftsplacering.
● När <Förskjut Y (2-sidig)> anges justeras utskriftspositionen med angivet värde för alla papperskällor.
● Om du vill ändra en annan placering eller papperskälla upprepar du steg 5 och 6.
7
Tryck på
(
).
➠ Skärmen återgår till huvudskärmen.
8
Tryck på
(
) igen.
➠ Enhetens online-läge aktiveras.
9
Gör en Utskrift av justering av utskriftsplacering och kontrollera den justerade
utskriftsplaceringen på utskriften. Steg 1: Skriva ut den aktuella
utskriftspositionen(P. 516)
Justera alla utskriftsplaceringar
Du kan använda <Förskjut Y> och <Förskjut X> på kontrollpanelens inställningsmeny för att justera
utskriftsplaceringar för alla typer av utskrifter oavsett papperskälla. Du kan justera utskriftsplaceringen i
intervallet -50,0 mm till +50,0 mm i steg om 0,5 mm i vardera riktningen: vertikalt och horisontellt.
Förskjut Y/Förskjut X(P. 353)
519
Underhåll
Skriva ut rapporter och listor
6103-067
Du kan kontrollera status för förbrukningsartiklar och enhetsinställningar genom att skriva ut rapporter och listor.
Asterisker (*)
● Inställningar som är markerade med "*1" visas eventuellt inte på grund av tillval.
● Inställningarna som är markerade med "*2" visas inte när kryssrutan [Visa jobblogg] i
fjärranvändargränssnittet är avmarkerad. Dölja historiken med utskriftsjobb(P. 250)
Konfigurationssida
Du kan kontrollera enhetens inställningar ( Inställningsmeny(P. 312) ), innehållet som har registrerats i enheten
och annan information i en lista. Annan information kan t.ex. vara tonerpatronstatus, antalet utskrivna sidor samt
kapaciteten hos minnet (RAM) som är installerat i enheten. Inställningar med en asterisk (*) framför namnet är
inställningar som har ändrats från fabriksinställningarna.
(
)
<Konfigurationssida>
<Ja>
Exempel:
Utskrift av nätverksstatus
Du kan kontrollera en lista med inställningarna för nätverket som har konfigurerats i enheten (
Säkerhetsinformation, inklusive adressfilter- och IPSec-inställningar skrivs också ut.
520
Nätverk(P. 332) ).
Underhåll
(
)
<Skriv ut nätv. stat.>
<Ja>
Exempel:
Förbrukn. statusutskr.
En lista visas med information som t.ex. tonerpatronstatus, varningsmeddelanden och information om var du kan
köpa nya tonerpatroner.
(
)
<Uts. atat. förb.art.>
<Ja>
Exempel:
521
Underhåll
IPSec-principlistan
Du kan kontrollera listan med principnamn och de IPSec-inställningar som registrerats i enheten genom att skriva ut
en IPSec-principlista.
(
)
<IPSec-principlista>
<Ja>
Exempel:
Logg över mottagen e-post
Du kan kontrollera en logg som en lista med ämne och mottagningsdatum/-tid för e-postmeddelanden som har tagits
emot i enheten.
(
)
<E-postutskr. verktyg>
Exempel:
522
<Logglista e-postmott>
<Ja>
Underhåll
Sidräknarlista
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut per avdelning genom att skriva ut rapporten när [Hantering av
avdelnings-ID] är aktiverat.
(
)
<Lista summa sidor>
<Ja>
Exempel:
Räknarrapport
Skriver ut en rapport som visar totala antalet utskrivna sidor till och med dagens datum.
(
)
<Räknarrapport>
<Ja>
Exempel:
Skriv ut MEAP Sys. Info
Du kan kontrollera en lista med information om MEAP-program som är installerade i enheten och MEAPsystemprogram när MEAP-funktionen är aktiverad.
523
Underhåll
(
)
<Skriv MEAP-sys.info>
<Ja>
Exempel:
Skriva ut patronlogg
Du kan kontrollera användningsloggar för toner- och trumpatroner i en lista.
(
)
<Skriv ut patronlogg>
<Ja>
Exempel:
PCL-teckensnittslistan
Du kan kontrollera en lista med tillgängliga teckensnitt i PCL-läge.
(
)
<PCL-verktyg>
Exempel på teckensnitt(P. 614)
<Teckensnittslista>
524
<Ja>
Underhåll
Exempel:
Lista för PS-läget
En lista skrivs ut med inställningarna för att använda PS-läget och interna informationsobjekt som har registrerats i
enheten.
Konfigurationssida(P. 525)
Teckenssnittslista(P. 526)
◼ Konfigurationssida
Du kan kontrollera en lista med enhetens inställningar (
enheten.
(
)
<PS-verktyg>
PS(P. 445) ) och innehållet som har registrerats i
<Konfigurationssida>
Exempel:
525
<Ja>
Underhåll
◼ Teckenssnittslista
Du kan kontrollera en lista med tillgängliga teckensnitt i PS-läge.
(
)
<PS-verktyg>
<Teckensnittslista>
Exempel:
Lista över sparade jobb *1
Du kan skriva ut en lista med dokument som finns lagrade på SD-kortet i enheten.
(
)
<Lista lagrade jobb>
<Ja>
Exempel:
Jobbutskriftslogg *2
Du kan skriva ut en lista med loggen över utskrivna dokument från datorn.
526
<Ja>
Underhåll
(
)
<Utskriftlogg jobb>
<Ja>
Exempel:
Logg över lagrade utskriftsjobb *1*2
Du kan skriva ut en lista med utskriftsloggen över dokument som finns lagrade på SD-kortet i enheten.
(
)
<Utskrlogg lagr. jobb>
<Ja>
Exempel:
Rapportutskriftslogg *2
Du kan skriva ut en lista med inställningar och utskriftslogg för rapporter.
(
)
<Utskr.logg rapporter>
<Ja>
Exempel:
527
Underhåll
E-postutskriftslogg *2
Du kan skriva ut en lista med utskriftsloggen över mottagna e-postmeddelanden.
(
)
<Utskriftslogg e-post>
<Ja>
Exempel:
LÄNKAR
Verktygsmeny(P. 460)
Menyn Jobb(P. 466)
528
Underhåll
Visa räknarvärdet
6103-068
Du kan kontrollera antalet utskrivna sidor.
Kontrollera antalet utskrivna sidor(P. 529)
Kontrollera antalet utskrivna sidor för respektive avdelning(P. 530)
Kontrollera antalet utskrivna sidor
Du kan kontrollera totala antalet sidor som hittills har skrivits ut samt antalet sidor i svartvitt respektive färg.
(
)
<Kontrollera räknare>
Välj inställningen som ska visas
<101: Totalt 1>
Du kan kontrollera totala antalet utskrivna sidor.
<108: Totalt (SV 1)>
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt.
<112: Tot. (sv/st)>
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt på pappersformat större än B4.
<113: Tot.t (sv/lit)>
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i svartvitt på pappersformatet B4 eller mindre.
<114:Tot. 1(2-sidig)>
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i dubbelsidigt läge.
<122:Tot.(full+1F/S)>
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i färg på pappersformat större än B4 (annat än epostutskrift).
529
Underhåll
<123:Tot.(full+1F/L)>
Du kan kontrollera antalet sidor som har skrivits ut i färg på pappersformatet B4 eller mindre (annat än epostutskrift).
Kontrollera antalet utskrivna sidor för respektive avdelning
Du kan kontrollera antalet sidor som skrivits ut per avdelning.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Starta
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Hantering av avdelnings-ID].
➠ Antalet sidor som skrivits ut visas per respektive avdelnings-ID under [Utskrivna sidor].
530
Underhåll
Skriva ut kontrollresultat
Sidräknarlista(P. 523)
Nollställa sidräknaren
● Klicka på textlänken under [Avd-ID] och klicka på [Radera antal]
respektive avdelning.
● Klicka på [Radera alla summor]
[OK] när du vill nollställa sidräknaren för
[OK] om du vill nollställa sidräknarna för alla avdelningar.
531
Underhåll
Kontrollera förbrukningsartiklar
6103-069
Du kan använda kontrollpanelen för att kontrollera informationen om förbrukningsartiklar.
Kontrollera papper(P. 532)
Kontrollera tonerpatronmodell(P. 532)
Kontrollera tonerpatronens status(P. 533)
Kontrollera trumpatronens modell(P. 533)
Kontrollera trumpatronens status(P. 533)
Kontrollera modellnumret på resttonerkassetten(P. 534)
Kontrollera statusen för resttonerkassetten(P. 534)
Kontrollera papper
Du kan visa pappersformatet och papperstypen som för närvarande är angivna samt den kvarvarande pappersnivån
för respektive papperskälla.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Pappersinformation>
Välj
papperskälla
Val av papperskälla
Välj papperskällan som informationen ska visas för.
Kontrollera tonerpatronmodell
Du kan se modellnumret för tonerpatronen i enheten.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Tonerpatronmodell>
532
Välj färg
Underhåll
Färgval
Välj färg för att visa modellnumret.
Kontrollera tonerpatronens status
Visar status för tonerpatronen.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Återstående toner>
● Värdena är endast riktvärden som kan skilja sig från den verkliga statusen.
Kontrollera trumpatronens modell
Du kan visa modellnumret för enhetens trumpatron.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Trumpatronmodell>
trumpatronen
Välja trumpatron
Välj trumpatronen vars modellnummer du vill visa.
Kontrollera trumpatronens status
Visar status för trumpatronen.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Återstående trumma>
533
Välj
Underhåll
● Värdena är endast riktvärden som kan skilja sig från den verkliga statusen.
Kontrollera modellnumret på resttonerkassetten
Visar modellnumret på resttonerkassetten som används i enheten.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Tonerspillbehållare>
Kontrollera statusen för resttonerkassetten
Visar statusen för resttonerkassetten som används i enheten.
(
)
<Info förbrukn. art.>
<Tonerspillstatus>
534
Underhåll
Initiera inställningar
6103-06A
Du kan återställa följande inställningar:
Initiera meny(P. 536)
Initiera nätverksinställningar(P. 537)
535
Underhåll
Initiera meny
6103-06C
Du kan återställa enhetens inställningar (
Inställningsmeny(P. 312) ) till fabriksinställningarna.
Tryck inte på strömbrytaren medan initieringsprocessen pågår
● Om enheten stängs av under initieringen kan den skadas.
Om PIN-kod för fjärranvändargränssnittet har angetts
● Även PIN-koden för fjärranvändargränssnittet initieras. Ange PIN-koden för fjärranvändargränssnittet en
gång till när initieringen är klar. Konfigurera fjärranvändargränssnittet(P. 223)
● Följ anvisningarna i
Initiera nätverksinställningar(P. 537) när du vill initiera nätverksinställningarna.
● Följ anvisningarna i
Angr. Utskriftspos.(P. 375) när du vill initiera inställningarna i <Angr. Utskriftspos.>.
(
)
<Initiera meny>
<Ja>
maskinvaruåterställning(P. 468) )
536
Gör en maskinvaruåterställning (
Gör en
Underhåll
Initiera nätverksinställningar
6103-06E
Du kan återställa nätverksinställningarna (
Nätverk(P. 332) ) till fabriksinställningar.
Initiera inte nätverksinställningarna medan enheten skriver ut eller tar emot
utskriftsdata
● Det kan resultera i att utskriften blir felaktig, pappersstopp eller skador på enheten.
(
inställ.>
)
<Nätverk>
<Ja>
Kontrollera meddelandet
Gör en maskinvaruåterställning (
maskinvaruåterställning(P. 468) )
537
<Init. nätv.
Gör en
Bilaga
Bilaga
Bilaga .................................................................................................................................................................... 539
Programvara från tredje part ........................................................................................................................... 540
Intressanta funktioner ..................................................................................................................................... 541
Bli grön och spara pengar ............................................................................................................................ 542
Bli effektivare ............................................................................................................................................... 543
Så mycket mer .............................................................................................................................................. 545
Specifikationer .................................................................................................................................................. 547
Huvudenhet ................................................................................................................................................. 548
Tillåtet papper .............................................................................................................................................. 550
Paper Feeder PF-G ........................................................................................................................................ 556
Cassette Feeding Unit-AU ............................................................................................................................. 557
Skrivarfunktioner .......................................................................................................................................... 558
Hanteringsfunktioner ................................................................................................................................... 562
Systemmiljö .................................................................................................................................................. 565
Nätverksmiljö ............................................................................................................................................... 566
Förbrukningsartiklar ........................................................................................................................................ 567
Tillbehör ............................................................................................................................................................. 570
Tillvalsalternativ ........................................................................................................................................... 571
Systemalternativ ........................................................................................................................................... 572
Installera ROM ....................................................................................................................................... 574
Installera ett SD-kort .............................................................................................................................. 578
Handböcker och deras innehåll ........................................................................................................................ 583
Använda Användarhandbok ............................................................................................................................. 584
Skärmlayout för Användarhandbok .............................................................................................................. 585
Visa Användarhandbok ................................................................................................................................. 588
Hantera MEAP-program .................................................................................................................................... 590
Använda FTP-klienter ........................................................................................................................................ 591
Förbereda användning av FTP-servern ......................................................................................................... 592
Skriva ut via FTP-klienten (FTP-utskrift) ......................................................................................................... 595
Ange inställningar via FTP-klienten ............................................................................................................... 597
Övriga ................................................................................................................................................................ 604
Grundläggande Windows-funktioner ........................................................................................................... 605
Exempel på teckensnitt ................................................................................................................................ 614
Obs! .............................................................................................................................................................. 619
538
Bilaga
Bilaga
6103-06F
I det här kapitlet beskrivs enhetens tekniska specifikation, instruktioner om hur du använder Användarhandbok,
friskrivningsklausuler, information om copyright och annan viktig kundinformation.
539
Bilaga
Programvara från tredje part
6103-06H
Klicka på följande ikoner om du vill se information om programvara från tredje part.
540
Bilaga
Intressanta funktioner
6103-06J
Testa gärna de funktioner som beskrivs i det här avsnittet. Funktionerna grupperas under tre rubriker: "Bli grön och
spara pengar", "Bli effektivare" och "Så mycket mer".
541
Bilaga
Bli grön och spara pengar
6103-06K
Det finns många sätt att spara in på papper, toner, energi och kostnader.
Dubbelsidig utskrift
Det går att skriva ut på båda sidorna av papperet. Använd dubbelsidig utskrift för att spara papper, inte enbart
för stora utskriftsjobb utan även när du skriver ut några få sidor. Om du vill göra ytterligare besparingar kan du
kombinera dubbelsidig utskrift med N på 1-utskrift och skriva ut flera sidor på samma pappersark. Du kan
skriva ut upp till 32-sidor på ett pappersark vilket är både ekonomiskt och miljövänligt.
Skriva ut från en dator(P. 73)
Viloläge
Om det finns tidsperioder då enheten inte används går det att spara energi genom att aktivera viloläget för
enheten, antingen manuellt eller automatiskt. Strömmen behöver då inte stängas av efter varje användning och
ändå minimeras enhetens strömförbrukning. Den automatiska avstängningsfunktionen ökar
energibesparingen ytterligare genom att enheten stängs av automatiskt om den inte används under en längre
tid. Dessa praktiska funktioner är aktiverade i bakgrunden för att du ska kunna spara energi och pengar varje
dag.
Gå till viloläge(P. 66)
Ställa in automatisk avstängningstid(P. 68)
542
Bilaga
Bli effektivare
6103-06L
Här beskrivs några enkla åtgärder för att effektivisera komplicerade uppgifter.
Skriva ut utan utskriftsprogram
Du kan skicka PDF/PS/EPS/JPEG/TIFF/XPS-data direkt från fjärranvändargränssnittet till enheten för utskrift. Du
kan även skriva ut utan en dator genom att ansluta USB-minnet till enheten. Du behöver inte öppna filerna och
du behöver inte starta något program. Det är mycket praktiskt när du har bråttom och inte har tillgång till en
dator.
Skriva ut utan att öppna en fil (direktutskrift)(P. 106)
Skriva ut från USB-minne (USB-direktutskrift)(P. 80)
Fjärrhantering med fjärranvändargränssnittet
Med gränssnittet för fjärranvändning kan du hantera enheten från en dator. Du kan kontrollera status för
papper och tonerpatroner samt aktuell status för utskriftsjobb för att avgöra om du temporärt ska avbryta ett
utskriftsjobb, t.ex. för att skriva ut ett brådskande dokument eller sortera om dokumenten i utskriftskön. Du
sparar även tid och kraft genom att minimera promenaderna mellan ditt skrivbord och skrivaren.
Använda Fjärranvändargränssnitt(P. 286)
Spara tid genom genvägar
543
Bilaga
När du har ett antal dokument att skriva ut är det bekvämt att kunna skriva ut dem alla på en gång. Med Canon
PageComposer kan du kombinera flera dokument och skriva ut dem samtidigt. Du kan även spara dokument
som skrivs ut ofta, t.ex. faxomslag, på enhetens SD-kort och sedan skriva ut dem direkt från kontrollpanelen. Du
behöver inte använda datorn och starta skrivardrivrutinen. Med dessa genvägar sparar du tid och kan arbeta
effektivare.
Skriva ut från en dator(P. 73)
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
Gör utskriftsinställningar snabbt med intuitiv åtgärd
Du kan enkelt ange sidlayout så väl som bindningsplats, växla mellan enkelsidig och dubbelsidig utskrift etc.
intuitivt på förhandsgranskningsbilden i skrivardrivrutinen. Med den enkla klickåtgärden kan du bekvämt göra
inställningar medan du ser hur inställningarna tillämpas.
Skriva ut från en dator(P. 73)
544
Bilaga
Så mycket mer
6103-06R
Du kan välja mellan många olika funktioner för vardagens uppgifter - i hemmet, på kontoret och till och med när du är
på resande fot.
Använda en smart telefon/surfplatta
Det kan t.ex. hända att du vill skriva ut ett kostnadsförslag som du har färdigställt på en surfplatta under en
affärsresa. Då kommer Canon Mobile Application väl till pass.
Utan dator, snabbt och enkelt! Du får ännu större valmöjligheter för arbete och fritid med funktioner som är
anpassade till det snabba tempot i vår nutid.
Kan bekvämt användas med en mobil enhet(P. 127)
Enkel utskrift med Google Cloud Print
Anslut dig till Google Cloud Print med din bärbara dator eller mobiltelefon, skicka dina data och ut kommer
utskrivna dokument. Med den här enheten kan Google Cloud Print och din mobila enhet skriva ut när som helst
och var som helst.
Använda Google Cloud Print(P. 138)
Hålla dina utskrifter privata
När du skriver ut något från datorn kommer det normalt ut direkt på skrivaren. Men om du har känsliga
dokument är detta inte vad du vill. Använd i så fall säker utskrift och då kan ingen skriva ut dina dokument utan
att ange ditt lösenord på enhetens kontrollpanel. Låt inte dina konfidentiella dokument ligga exponerade i
utmatningsfacket så att alla kan läsa dem.
545
Bilaga
Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker utskrift)(P. 92)
546
Bilaga
Specifikationer
6103-06S
Enhetens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande på grund av produktutveckling eller nya versioner.
◼ Enhetens specifikationer
Huvudenhet(P. 548)
Tillåtet papper(P. 550)
◼ Specifikationer för tillvalsutrustning
Paper Feeder PF-G(P. 556)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 557)
◼ Funktionsspecifikationer
Skrivarfunktioner(P. 558)
Hanteringsfunktioner(P. 562)
◼ Enhetens användningsmiljö
Systemmiljö(P. 565)
Nätverksmiljö(P. 566)
547
Bilaga
Huvudenhet
6103-06U
● Information om pappersformat och papperstyper för de olika papperskällorna finns i "
papper(P. 550) ".
Typ
Skrivbordsenhet
Färger som stöds
Fullfärg
Skrivupplösning
600 x 600 dpi
Antal toner
256
Papper som kan användas
Pappersformat
● Max: 320,0 mm x 457,2 mm
● Max (papperslåda): 297,0 mm x 431,8 mm
● Min (papperslåda): 148,0 mm x 148,0 mm
● Min (universalfack): 64,0 mm x 127,0 mm
Pappersvikt
● Papperslåda: 60 g/m² till 256 g/m²*1
● Universalfack: 60 g/m² till 300 g/m²
Papperstyp
Uppvärmningstid *2
Tillåtet papper(P. 550)
Efter att strömmen slagits på
34,0 sekunder eller mindre
Start från viloläge
4,0 sekunder eller mindre
Tid för första utskrift
(A4)
Utskriftshastighet *3
(A4)
Pappersmatare/kapacitet *4
● Fullfärg: Ca 7,4 sekunder
● Svartvitt: Ca 6,7 sekunder
● Fullfärg: 36 ark/minut
● Svartvitt: 36 ark/minut
Papperslåda
640 ark (64 g/m²) / 550 ark (80 g/m²) x 1
Multiutmatningsfack
120 ark (64 g/m²) / 100 ark (80 g/m²) x 1
548
Tillåtet
Bilaga
Pappersutmatning/kapacitet *4 Utmatningsfack
200 ark (60 - 90 g/m²)
100 ark (90 - 300 g/m²)
Strömkälla
220 V till 240 V AC, 4,7 A, 50 Hz/60 Hz
Strömförbrukning *2
Max strömförbrukning
1 500 W eller lägre
I viloläge
Cirka 2,0 W
När huvudströmbrytaren är avstängd
0,1 W eller lägre
Mått
(B x D x H)
556 mm x 608 mm x 403 mm
Vikt
Huvudenhet *5
Cirka 38,0 kg
Förbrukningsartiklar
Förbrukningsartiklar(P. 567)
Installationsutrymme
Se "Komma igång"
Handböcker och deras innehåll(P. 583)
Minneskapacitet
RAM: 1 GB
Installationsmiljö
Temperatur: 10 °C till 30 °C
Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH (utan kondens)
*1När
du fyller på papper som är 364,0 mm eller längre i liggande orientering får pappersvikten inte vara 199 g/m² eller
högre.
*2Kan
variera beroende på användningsmiljö och användningsförhållanden.
*3Utskriftshastigheten
mäts genom intern testning med papper i A4-format med samma förstoring av utskrift som
originalet och enkelsidig utskrift. Intern testning görs genom kontinuerlig utskrift av samma data på vanligt papper.
Utskriftshastigheten kan variera beroende på papperstyp, pappersformat och pappersorientering.
Enheten kan temporärt stoppa åtgärden eller sänka hastigheten för att justera förhållanden för skrivaren, t.ex. reglera
temperaturen i en viss enhet eller begränsa inverkan på bildkvaliteten vid kontinuerlig utskrift.
*4Kan
variera beroende på enhetens installationsmiljö och vilken papperstyp som används.
*5Toner-
och trumpatroner ingår inte.
549
Bilaga
Tillåtet papper
6103-06W
◼ Pappersformat som kan användas
Pappersformat som kan fyllas på i papperslåda, multiutmatningsfack och extra papperskällor (tillbehör) visas nedan.
: Kan användas
: Kan inte användas
Pappersformat
Papperslåda *1
Multiutmatningsfack
Automatisk dubbelsidig
utskrift *2
A3
B4
A4
B5
A5
A6
Ledger (11x17)
Legal (LGL)
Letter (LTR)
Statement (STMT)
*1Inklusive
tillvalet Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisk
*3Följande
dubbelsidig utskrift kan göras utan att papperet behöver vändas.
format kan användas:
● Med stående orientering (endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen används):
Bredd 148,0 mm till 297,0 mm, Längd 148,0 mm till 297,0 mm
● Med liggande orientering:
Bredd 148,0 mm till 297,0 mm, Längd 148,0 mm till 431,8 mm
*4Följande
format kan användas:
● Med stående orientering (endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen används):
Bredd 120,0 mm till 320,0 mm, Längd 120,0 mm till 320,0 mm
● Med liggande orientering:
Bredd 64,0 mm till 320,0 mm, Längd 120,0 mm till 457,2 mm
Bredd 200,0 mm till 297,0 mm, Längd 457,3 mm till 1200,0 mm (långt format: endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen
används)
*5Följande
format kan användas:
● Bredd 148,0 mm till 320,0 mm, Längd 148,0 mm till 457,2 mm
550
Bilaga
Pappersformat
Papperslåda *1
Multiutmatningsfack
Automatisk dubbelsidig
utskrift *2
Executive (EXEC)
Foolscap (FLSC)
305x457 mm/12x18 tum
8K
16K
Registerkort
Indian Legal (India-LGL)
Vykort
Svarskort
4 på 1-vykort
Kuvert NAGAGATA 3
Kuvert KAKUGATA 2
Kuvert YOUGATANAGA 3 (Younaga 3)
Kuvert nr 10 (COM10)
Kuvert Monarch
*1Inklusive
tillvalet Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisk
*3Följande
dubbelsidig utskrift kan göras utan att papperet behöver vändas.
format kan användas:
● Med stående orientering (endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen används):
Bredd 148,0 mm till 297,0 mm, Längd 148,0 mm till 297,0 mm
● Med liggande orientering:
Bredd 148,0 mm till 297,0 mm, Längd 148,0 mm till 431,8 mm
*4Följande
format kan användas:
● Med stående orientering (endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen används):
Bredd 120,0 mm till 320,0 mm, Längd 120,0 mm till 320,0 mm
● Med liggande orientering:
Bredd 64,0 mm till 320,0 mm, Längd 120,0 mm till 457,2 mm
Bredd 200,0 mm till 297,0 mm, Längd 457,3 mm till 1200,0 mm (långt format: endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen
används)
*5Följande
format kan användas:
● Bredd 148,0 mm till 320,0 mm, Längd 148,0 mm till 457,2 mm
551
Bilaga
Pappersformat
Papperslåda *1
Multiutmatningsfack
Automatisk dubbelsidig
utskrift *2
Kuvert C5 (ISO-C5)
Kuvert DL
Eget pappersformat
*1Inklusive
*4
*5
tillvalet Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisk
*3Följande
*3
dubbelsidig utskrift kan göras utan att papperet behöver vändas.
format kan användas:
● Med stående orientering (endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen används):
Bredd 148,0 mm till 297,0 mm, Längd 148,0 mm till 297,0 mm
● Med liggande orientering:
Bredd 148,0 mm till 297,0 mm, Längd 148,0 mm till 431,8 mm
*4Följande
format kan användas:
● Med stående orientering (endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen används):
Bredd 120,0 mm till 320,0 mm, Längd 120,0 mm till 320,0 mm
● Med liggande orientering:
Bredd 64,0 mm till 320,0 mm, Längd 120,0 mm till 457,2 mm
Bredd 200,0 mm till 297,0 mm, Längd 457,3 mm till 1200,0 mm (långt format: endast när Canon Generic Plus UFR II-skrivardrivrutinen
används)
*5Följande
format kan användas:
● Bredd 148,0 mm till 320,0 mm, Längd 148,0 mm till 457,2 mm
● Beroende på skrivardrivrutin kan det hända att vissa pappersformat inte visas. Om det pappersformat som
du vill använda inte visas hämtar du en lämplig skrivardrivrutin från Canons webbplats. Om det inte går att
ladda ned den kontaktar du närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare eller Canons kundtjänst.
◼ Papperstyper som kan användas
Klorfritt papper kan användas med den här enheten.
● Utskriftskvaliteten kan försämras för vissa papperstyper.
: Kan användas
: Kan inte användas
552
Bilaga
Papperstyp
Papperslåda *1 Multiutmatningsfack
Vanligt L2
60 g/m²
Vanligt L *3
60 g/m² till 74 g/m²
Vanligt *3
75 g/m² till 90 g/m²
Tjockt 1
91 g/m² till 120 g/m²
Tjockt 2
121 g/m² till 163 g/m²
Tjockt 3
164 g/m² till 220 g/m²
*4
Tjockt 4
221 g/m² till 256 g/m²
*4
Tjockt 5
257 g/m² till 300 g/m²
Bestruket 1
100 g/m² till 130 g/m²
Bestruket 2
131 g/m² till 160 g/m²
Bestruket 3
161 g/m² till 220 g/m²
Grovt 1
60 g/m² till 74 g/m²
Grovt 2
75 g/m² till 103 g/m²
Automatisk dubbelsidig utskrift
*2
Etiketter
Vykort *5
Kuvert
*1Inklusive
tillvalet Paper Feeder PF-G/Cassette Feeding Unit-AU.
*2Automatisk
*3Även
*4När
dubbelsidig utskrift kan göras utan att papperet behöver vändas.
återvunnet papper kan användas.
du fyller på papper som är 364,0 mm eller längre i liggande orientering får pappersvikten inte vara 199 g/m² eller högre.
*5Vykort
och svarskort för bläckstråleskrivare kan inte användas.
◼ Papperstyper som kan användas med Optimering av utskrift av reklam på
försäljningsstället
De papperstyper som kan användas när [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] har konfigurerats i
skrivardrivrutinen är följande.
553
Bilaga
● Mer information om [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] finns i handboken till
skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
● När [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] har konfigurerats kan dubbelsidig utskrift inte
användas.
● Du kan använda papper i de storlekar som anges som anpassade storlekar. Utskriftskvaliteten kan dock
försämras när du använder papper med en bredd på 199,0 mm eller mindre eller 298,0 mm eller mer. Det är
lämpligt att använda papper med bredden 200,0 till 297,0 mm.
: Kan användas
: Kan inte användas
Papperstyp *1*2
Pappersvikt
POP-utskriftshast. *3
<Läge 1>
Vanligt
75 g/m² till 90 g/m²
*4
Tjockt 1
91 g/m² till 120 g/m²
*4
Tjockt 2
121 g/m² till 128 g/m²
*4
129 g/m² till 163 g/m²
*5
Bestruket 1
100 g/m² till 130 g/m²
*6
Bestruket 2
131 g/m² till 160 g/m²
*6
<Läge 2>
*1Om du konfigurerar [Optimering av utskrift av reklam på försäljningsstället] behöver du ange vilken papperstyp som
ska användas.
*2När en olämplig papperstyp känns av visas ett felmeddelande. Byt ut den mot en lämplig papperstyp och skriv sedan
ut.
*3Mer
information om hur du ändrar inställningar och relaterade ämnen finns i
POP-utskriftshast.(P. 394) .
*4Utskriftskvaliteten kan försämras på grund av miljöförhållanden. Om kvaliteten på utskrifterna inte är godtagbar är
det lämpligt att använda inställningen <Läge 2>.
*5Utskriftskvaliteten
*6Även
kan försämras oavsett miljöförhållanden.
när inställningen är <Läge 1> görs utskriften som när inställningen är <Läge 2>.
◼ Papperstyp och inställningar på enheten
Fylla på papper(P. 39)
◼ Utskriftsområde
Det skuggade området i nedanstående bild visar dokumentets utskriftsområde.
554
Bilaga
● För Kuvert NAGAGATA 3 och kuvert YOUGATANAGA 3 är övre och nedre
marginal 10 mm och vänster och höger marginal 5 mm. För alla övriga
kuvert är övre, nedre, vänster och höger marginal samtliga 10 mm.
● För papper med bredden 312 mm eller mer är vänster och höger marginal 5
mm eller mer.
555
Bilaga
Paper Feeder PF-G
6103-06X
Pappersformat
● Max: 297,0 mm x 431,8 mm
● Min: 148,0 mm x 148,0 mm
Pappersvikt
60 g/m² till 256 g/m²
Papperslådornas kapacitet * 640 ark (64 g/m²) / 550 ark (80 g/m²) x 1
Mått
556 mm x 585 mm x 125 mm
(B x D x H)
Vikt
Cirka 10,0 kg
*Kan
variera beroende på enhetens installationsmiljö och vilken papperstyp som används.
556
Bilaga
Cassette Feeding Unit-AU
6103-06Y
Pappersformat
● Max: 297,0 mm x 431,8 mm
● Min: 148,0 mm x 148,0 mm
Pappersvikt
60 g/m² till 256 g/m²
Papperslådornas kapacitet * 640 ark (64 g/m²) / 550 ark (80 g/m²) x 2
Mått
641 mm x 717 mm x 325 mm
(B x D x H)
Vikt
Cirka 23,0 kg
*Kan
variera beroende på enhetens installationsmiljö och vilken papperstyp som används.
557
Bilaga
Skrivarfunktioner
6103-070
◼ UFR II-utskriftsfunktion
Typ
Utskriftsformat
Utskriftshastighet
Inbyggd
Tillåtet papper(P. 550)
Samma som "Utskriftshastighet" i "Huvudenhet"
Huvudenhet(P. 548)
Upplösning
Databearbetning
600 x 600 dpi
Sidbeskrivningsspråk (PDL, Page Description Language) UFR II
Protokoll som stöds
TCP/IP och SMB (med SD-kort installerat)
Inbyggda teckensnitt
Inget
Gränssnitt
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Trådbundet LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (uppfyller IEEE 802.3)
◼ PS-skrivarfunktion
Typ
Utskriftsformat
Utskriftshastighet
Inbyggd
Tillåtet papper(P. 550)
Samma som "Utskriftshastighet" i "Huvudenhet"
Huvudenhet(P. 548)
Upplösning
Databearbetning
600 x 600 dpi
Sidbeskrivningsspråk (PDL, Page Description Language) Adobe®PostScript®3TM
(*Äkta Adobe PostScript. Versionen som stöds är 3018)
558
Bilaga
Protokoll som stöds
TCP/IP och SMB (med SD-kort installerat)
Inbyggda teckensnitt
136 Roman
Gränssnitt
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Trådbundet LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (uppfyller IEEE 802.3)
◼ PCL-skrivarfunktion
Typ
Inbyggd
Utskriftsformat
Tillåtet papper(P. 550)
Utskriftshastighet
Samma som "Utskriftshastighet" i "Huvudenhet"
Huvudenhet(P. 548)
Upplösning
Databearbetning
600 x 600 dpi
Sidbeskrivningsspråk (PDL, Page Description PCL6, PCL5
Language)
Protokoll som stöds
TCP/IP och SMB (med SD-kort installerat)
Inbyggda teckensnitt
93 Roman, 10 bitmappteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/
T*1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) ,
Streckkodteckensnitt*2
Gränssnitt
USB
USB 2.0 Hi-Speed
Trådbundet LAN
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (uppfyller IEEE 802.3)
*1Kräver
tillval PCL International Font Set
*2Kräver
tillval Barcode Printing Kit
◼ Funktion för direktutskrift från USB
Filformat som kan skrivas ut ● PDF (version 1.7)
● JPEG
● TIFF
● XPS
559
Bilaga
◼ Funktion för utskrift av lagrade utskriftsjobb
● Upp till 1 000 dokument (3 GB sammanlagt) kan sparas i enheten.
◼ Funktion för direktutskrift
Filformat som kan skrivas ut *1 ● PDF (version 1.7)*2
● PS
● EPS
● JPEG
● TIFF
● XPS
*1Det
är inte säkert att du får helt rätt utskrift beroende på data.
*2Enheten
stöder PDF-krypteringsalgoritmen i RC4 128-bitars/AES 128-bitars/AES 256-bitars.
Största möjliga filstorlek för utskrift visas nedan.
● PDF/XPS-filer (med SD-kort installerat) : 2 GB
(utan SD-kort installerat) : 20 MB
● JPEG-filer
(med SD-kort installerat) : 2 GB
(utan SD-kort installerat) : 2 GB
● TIFF-filer*1
(med SD-kort installerat) : 2 GB
(utan SD-kort installerat) : 2 GB
*1Även
om TIFF-filer inte överskrider den övre gränsen kan de inte alltid skrivas ut på grund av filstrukturen. Ange i
så fall <TIFF Spooler> till <På> och försök att skriva ut på nytt. TIFF Spooler(P. 415)
◼ Funktion för e-postutskrift
Översikt över e-postutskrifter
Allmänt
● Ett e-postmeddelande skrivs ut tillsammans med informationen i e-posthuvudet.
● Ett e-postmeddelande i HTML-format skrivs ut som vanlig text.
● Om en rad i e-postmeddelandet (utan radmatning) innehåller fler än 1 000 tecken placeras överskjutande
tecken på en ny rad och utskriften blir inte alltid rätt.
När <TIFF Spooler> är inställt på <På>
● E-postmeddelandet skrivs inte ut om meddelandestorleken överstiger 25 MB eller e-poststorleken
överstiger 1,5 GB.
● Om data i e-posthuvudet överstiger 20 KB skrivs överskjutande data inte ut.
● TIFF-filer som är större än 40 MB skrivs inte alltid ut när det inte finns ett SD-kort installerat.
● E-postutskrift är inte tillgängligt om det lediga utrymmet på SD-kortet är för litet.
560
Bilaga
● När tonerpatronen börjar ta slut går det inte att ta emot e-post.
Kodningsformat som stöds
● 7-bitars
● 8-bitars
● binärt
● uuencode
● x-uuencode
● base64
● quoted-printable
Teckenuppsättningar som stöds *
● us-ascii
● iso-8859-1
● iso-8859-15
Format för bifogade bildfiler som kan skrivas ut ● JPEG
● TIFF
*Om
ingen teckenuppsättning anges används "us-ascii".
Bifogade bildfiler
● Vissa filer är inte tillgängliga beroende på filstruktur.
● Du kan skriva ut upp till tre bifogade filer per e-postmeddelande. (Om det finns fler bifogade filer till ett
meddelande skrivs de inte ut.)
● Filstorleken hos filer som kan skrivas ut är max. 100 MB per fil om det finns ett SD-kort installerat.
561
Bilaga
Hanteringsfunktioner
6103-071
◼ Brandväggsinställningar
● Upp till 16 IP-adresser (eller intervall med IP-adresser) kan anges för både IPv4 och IPv6.
● Upp till 16 MAC-adresser kan anges.
◼ Registrera nycklar och certifikat
● Om du installerar nyckel eller CA-certifikat från en dator måste du se till att de uppfyller följande villkor:
Format
● CA-certifikat: X.509 DER/PEM
Filnamnstillägg
Algoritm för öppen nyckel
(och nyckellängd)
● Nyckel: ".p12" eller ".pfx"
● CA-certifikat: ".cer" eller ".pem"
● RSA (512-bitars, 1024-bitars, 2048-bitars, 4096-bitars)
● DSA (1024-bitars, 2048-bitars, 3072-bitars)
● ECDSA (P256, P384, P521)
● RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*, SHA-512*, MD2, MD5
Algoritm för certifikatsignatur
● DSA: SHA-1
● ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
*SHA384-RSA
och SHA512-RSA är bara tillgängliga när RSA-nyckellängden är 1024 bitar eller mer.
● Enheten har inte stöd för att använda en lista över återkallade certifikat.
◼ Maximalt antal jobbloggar som kan visas
[Skriv ut jobb/Direktutskrift]
Upp till 200 dokument som har skrivits ut från datorer och USB-minnen visas.
[Lagrat jobb]
Historik för upp till 200 utskrivna dokument som har sparats i enheten visas (endast
när ett SD-kort är installerat).
[Rapport]
Historik för upp till 16 dokument som har skrivits ut som inställningslistor och
rapporter visas (upp till 128 dokument när ett SD-kort är installerat).
[E-postutskrift]
Historik för upp till 16 e-postmeddelanden som har skrivits ut efter att ha tagits emot
visas (upp till 128 dokument när ett SD-kort är installerat).
◼ Felkoder vid e-postmottagning
Information om felkoderna visas nedan.
562
Bilaga
Felkod
Orsak
Åtgärd
Anslutningen till POP3-servern
bröts.
407
Data på 1 KB (1024 byte) kan
inte tas emot inom 10 minuter
under e-postmottagning.
● Kontakta nätverksadministratören.
● Om felet inträffar ofta för samma e-postdata ska du
kontrollera om det är fel på dessa e-postdata.
408
"ERR"-svaret returnerades från
POP3-servern.
412
Data på 1 KB (1024 byte) kan
inte tas emot inom 10 minuter
under e-postmottagning.
420
E-postens datastorlek
överskrider 1,5 GB.
Om ett SD-kort är installerat i enheten får ett epostmeddelande som ska skickas ha en datastorlek på
högst 1,5 GB.
421
E-postmeddelandets storlek
överstiger 25 MB.
Om ett SD-kort är installerat i enheten får ett epostmeddelande som ska skickas ha en datastorlek på
högst 25 MB.
422
Storleken på en bifogad fil
överstiger 100 MB.
Om ett SD-kort är installerat i enheten får varje bifogad fil
ha en datastorlek på högst 100 MB.
423
En bifogad fil som har tagits
emot har ett filformat som inte
stöds.
Bifogade filer måste vara i formatet JPEG eller TIFF. Bifoga
inte filer i andra format till e-postmeddelanden som ska
sändas.
424
Fler än tre filer har bifogats.
Överstigande antal filer skrivs inte ut.
430
Det mottagna eVar noga med att ange avsändare innan du skickar epostmeddelandets avsändare är
postmeddelanden.
okänd.
Kontakta nätverksadministratören.
● Kontakta nätverksadministratören.
● Om felet inträffar ofta för samma e-postdata ska du
kontrollera om det är fel på dessa e-postdata.
Gör på följande sätt för att förhindra att epostmeddelanden som skickas delas upp.
Ett delat e-postmeddelande har
tagits emot.
● Minska storleken på e-postmeddelandet som ska
skickas. (Minska storleken på e-postmeddelandet så att
det blir mindre än det som medförde en uppdelning.)
● Konfigurera programmet så att uppdelning förhindras
av e-postmeddelanden som ska skickas.
431
Mottaget e-postmeddelande
innehåller en kodning eller
teckenkoder som inte stöds.
Använd en kodning och teckenkoder som stöds av
enheten när du skickar e-post. Översikt över epostutskrifter(P. 560)
Mottagen e-post har ett format
som inte stöds.
Kontrollera e-postmeddelandets format. Det är lämpligt
att skicka e-postmeddelanden i textformat.
432
Mottagna data är ogiltiga.
Kontrollera att data i det avsända e-postmeddelandet är
normala.
433
Det mottagna epostmeddelande är i HTMLformat.
Den här enheten har inte stöd för e-postmeddelanden i
HTML-format. (Ett e-postmeddelande i HTML-format skrivs
ut som vanlig text.)
434
Det finns inget meddelande i epostmeddelandet.
Det mottagna e-postmeddelandet innehåller inget
meddelande.
435
Det är inte tillåtet att
vidarebefordra faxdokument.
Den bifogade filen är inte i TIFF-format eller större än den
utskrivbara storleken.
563
Bilaga
436
Vidarebefordrat faxdokument
har ingen bifogad fil.
Inget dokument har skrivits ut på grund av att det inte
finns någon bifogad fil.
440
Utskriften har av någon
anledning avbrutits.
Skicka e-postmeddelandet igen.
441
Ett bearbetningsfel har
uppstått.
Skicka e-postmeddelandet igen.
499
Ett fel har uppstått i enheten.
Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet på enhetens
skärm. Mer information finns i "Felsökning (Vanliga frågor
och svar)" på webbsidan med onlinehandböcker.
● Endast felkoden med det lägsta numret visas om två eller fler fel inträffar samtidigt.
● Du kan även kontrollera felkoder genom att skriva ut listan med historik över mottagen e-post.
över mottagen e-post(P. 522)
564
Logg
Bilaga
Systemmiljö
6103-072
Systemkrav för fjärranvändargränssnittet *1 Windows
● Windows Vista/7/8/10: Internet Explorer 7.0 eller senare
Systemkrav för Användarhandbok
Windows
● Internet Explorer 9 eller senare
● Microsoft Edge
● Firefox
● Firefox ESR
● Chrome*2
macOS
● Safari
● Firefox
● Chrome*2
Linux
● Firefox
iOS
● Safari*2
Android
● Chrome*2
*1Ange
att webbläsaren ska acceptera alla cookie-filer och användning av JavaScript innan du ändrar enhetens
inställningar.
*2Endast
när e-handboken (användarhandboken) visas via Internet.
565
Bilaga
Nätverksmiljö
6103-073
◼ Nätverksspecifikationer
Gränssnitt
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (RJ-45)
Protokoll som stöds
Kommunikationsprotokoll
● TCP/IP (ramtyp: Ethernet II)
Utskriftsprogram
● LPD
● Raw
● IPP
● IPPS
● WSD
● Mopria
● Google Cloud Print
● AirPrint
● Windows10 Mobile Print
566
Bilaga
Förbrukningsartiklar
6103-074
I det här avsnittet beskrivs enhetens förbrukningsartiklar och uppskattade tidsintervall
för byte. Köp förbrukningsartiklar hos din lokala Canon-återförsäljare. Beakta hälsooch säkerhetsföreskrifter när du förvarar och hanterar förbrukningsartiklar (
Förbrukningsartiklar(P. 10) ). För optimal utskriftskvalitet är det lämpligt att använda
Canons originaltoner, kassetter och delar.
● Beroende på installationsmiljö, pappersformat och dokumenttyp kan du behöva byta förbrukningsartiklar
innan den förväntade livslängden uppnås.
◼ Tonerpatroner
Medföljande tonerpatroner
Genomsnittligt antal utskrifter som kan skrivas ut och vikt per tonerpatron som följer med enheten visas
nedan.
Canon Toner Cartridge 059
● Svart
- Genomsnittligt antal sidor* för tonerpatron
7 000 ark
- Vikt
Ca 1,1 kg
● Y (gul), M (magenta) och C (cyan)
- Genomsnittligt antal sidor* för tonerpatron
5 000 ark
- Vikt
Ca 1,0 kg
Canon Toner Cartridge 059 H
● Svart
- Genomsnittligt antal sidor* för tonerpatron
15 500 ark
- Vikt
Ca 1,2 kg
● Y (gul), M (magenta) och C (cyan)
- Genomsnittligt antal sidor* för tonerpatron
13 500 ark
567
Bilaga
- Vikt
Ca 1,1 kg
*Genomsnittliga
antalet baseras på "ISO/IEC 19798" (den globala standarden som är relaterad till dokumentet "Metod för
bestämmande av tonerpatronlivslängd för monokromatiska elektrofotografiska skrivare och flerfunktionsenheter som
innehåller skrivarkomponenter" utgiven av ISO (International Organization for Standardization)) vid utskrift av A4-papper
med standardtäthet.
*Typ
av toner som medföljer beror på land och region. Mer information kan lämnas av din återförsäljare.
Ersättningstonerpatroner
För optimal utskriftskvalitet är det lämpligt att använda Canons originaltonerkassetter.
Canons originaltonerpatron
Genomsnittligt antal utskrifter * och vikt
Genomsnittligt antal sidor för tonerpatron
7 000 ark
Canon Toner Cartridge 059 Black (Svart)
Vikt
Cirka 1,1 kg
Genomsnittligt antal sidor för tonerpatron
Canon Toner Cartridge 059 Yellow (Gul)
Canon Toner Cartridge 059 Magenta (Magenta)
Canon Toner Cartridge 059 Cyan (Cyan)
5 000 ark
Vikt
Cirka 1,0 kg
Genomsnittligt antal sidor för tonerpatron
15 500 ark
Canon Toner Cartridge 059 H Black (Svart)
Vikt
Cirka 1,2 kg
Genomsnittligt antal sidor för tonerpatron
13 500 ark
Canon Toner Cartridge 059 H Yellow (Gul)
Canon Toner Cartridge 059 H Magenta (Magenta)
Vikt
Canon Toner Cartridge 059 H Cyan (Cyan)
Cirka 1,1 kg
● Byta tonerpatroner
Så här byter du tonerpatron(P. 497)
◼ Trumpatron
568
Bilaga
Medföljande trumpatroner
Genomsnittliga antalet sidor som kan skrivas ut och vikt per trumpatron som följer med enheten visas nedan.
● Genomsnittligt antal sidor för trumpatron*
70 000 ark
● Vikt
Ca 0,6 kg
*Genomsnittligt
antal utskrifter baserat på våra utvärderingsvillkor vid utskrift av 3 sidor i intervall (3-sidors intermittent
utskrift) på papper i vanligt A4-format.
Ersättningstrumpatroner
För optimal utskriftskvalitet är det lämpligt att använda Canons originaltrumpatroner.
Canons originaltrumpatron
Genomsnittligt antal utskrifter * och vikt
Genomsnittligt antal sidor för trumpatron
70 000 ark
Canon Drum Cartridge 053
Vikt
Cirka 0,6 kg
● Byta trumpatron
Så här byter du trumpatron(P. 504)
◼ Waste Toner Box WT-C1
Genomsnittligt antal sidor som kan skrivas ut per tonerspillbehållare är ca 100 000 (vanligt papper i A4format).
● När du byter resttonerkassett
Så här byter du resttonerkassett(P. 507)
569
Bilaga
Tillbehör
6103-075
Om du installerar tillbehör till enheten kan du använda fler funktioner.
◼ Information om tillgängliga tillval
Tillvalsalternativ(P. 571)
◼ Välja tillbehör efter önskad funktion
Lägga till en papperslåda
Paper Feeder PF-G(P. 556)
Cassette Feeding Unit-AU(P. 571)
570
Bilaga
Tillvalsalternativ
6103-076
Funktionaliteten hos enheten kan utnyttjas fullt genom användning av de tillbehör som beskrivs nedan. Tillbehören
kan köpas hos återförsäljaren där du köpte enheten eller från annan Canon-återförsäljare.
Paper Feeder PF-G
Om du använder tillbehöret pappersmagasin kan du fylla det med ett annat
pappersformat än i standardpapperslådan. Det är praktiskt när du ofta behöver
använda olika pappersformat.
● Du kan installera upp till tre pappersmatare i enheten. Om du använder kassettmataren (tillbehör) är det
dock endast möjligt att installera två pappersmatare.
Installationsmetod
Se "Komma igång".
Cassette Feeding Unit-AU
Om du använder tillbehöret kassettmatare kan du fylla på två andra
pappersformat än det i standardpapperslådan. Det är praktiskt när du ofta
behöver använda olika pappersformat.
Installationsmetod
Se "Komma igång".
571
Bilaga
Systemalternativ
6103-077
Funktionaliteten hos enheten kan utnyttjas fullt genom användning av de tillbehör som beskrivs nedan. Tillbehören
kan köpas hos återförsäljaren där du köpte enheten eller från annan Canon-återförsäljare.
Barcode Printing Kit(P. 572)
PCL International Font Set(P. 572)
SD CARD(P. 573)
Barcode Printing Kit
När Barcode Printing Kit installeras i enheten visas utskriftsläget för streckkoder och det går att
skriva ut streckkoder från datorn.
Barcode Printing Kit innehåller följande teckensnitt för streckkoder.
● OCR-B
● Symb. FontInform
● Symbole stethos
● BarDIMM ©1997
● USPS ZEBRA+4Stat
Med det här alternativet kan du skriva ut streckkoder i olika format. Observera att PCL måste vara
aktiverat för att kunna skriva ut streckkoder. Information om hur du använder Barcode Printing
Kit finns i Barcode Printing Guide (Handbok för utskrift av streckkoder) (PDF-manual).
Installationsmetod
Installera ROM(P. 574)
PCL International Font Set
När PCL International Font Set installeras i enheten läggs följande teckensnitt till för en PCLskrivare. Som ett resultat kan du skriva ut på många olika språk i en SAP Unicode-miljö.
● Andale® och WorldType® Collection J (japansk version)
● Andale® och WorldType® Collection K (koreansk version)
● Andale® och WorldType® Collection S (kinesisk version, förenklad kinesiska)
● Andale® och WorldType® Collection T (kinesisk version, traditionell kinesiska)
Som stöd för varierande teckendesign mellan regioner finns fyra teckensnittsversioner.
Installationsmetod
Installera ROM(P. 574)
572
Bilaga
SD CARD
Installera SD-korset när du vill använda de funktioner som beskrivs nedan.
● Säker utskrift
Skriva ut ett dokument som kräver en PIN-kod (säker utskrift)(P. 92)
● Lagrade utskriftsjobb
Skriva ut ett dokument som har lagrats i enheten (lagrade utskriftsjobb)(P. 96)
● Avbryt utskrift, Utskriftsprioritet, Paus/Fortsätt
Kontrollera aktuell status för utskriftsdokument(P. 296)
● SMB-utskrift
Konfigurera SMB(P. 201)
● Buffring
Skrivarkö(P. 347)
Installationsmetod
Installera ett SD-kort(P. 578)
● När du ska kassera ett SD-kort ska du genomföra <Radera data helt>. Det gör kortet obrukbart och
förhindrar att din personliga data kommer i orätta händer. Installera ett SD-kort(P. 578)
573
Bilaga
Installera ROM
6103-078
I det här avsnittet beskrivs hur du installerar extra ROMminne i enheten. Installera ROM på kontakterna för ROM
innanför enhetens bakre lucka. Läs föreskrifterna i
Installation(P. 3) innan du installerar ROM.
Föreskrifter för installation av ROM
● Låt inte något metallföremål, t.ex. en skruvmejsel, komma i kontakt med enhetens kretskort. Enheten kan i
så fall skadas.
● Rör inte vid inre delar, kretskort, kontakter eller omkopplare. Enheten kan i så fall skadas.
● Starta inte enheten när ROM-luckan är öppen. Enheten kan i så fall skadas.
Föreskrifter för att undvika statisk elektricitet
ROM innehåller delar som är känsliga för statisk elektricitet. Observera följande föreskrifter för att förhindra att
ROM skadas genom statisk elektricitet.
● Rör vid någon metalldel i lokalen för att ladda ur kroppens statiska elektricitet innan du hanterar ROM.
● Rör inte vid något som kan tänkas generera statisk elektricitet, t.ex. en skärm, under arbetet.
● Ta inte ut ROM ur förpackningen förrän det är dags att ansluta det till ROM-kontakterna. På så vis undviker
du påverkan av statisk elektricitet.
1
Stäng av enheten och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
● När du stänger AV enheten ska du göra det från kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren.
Stänga av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
2
1
Ta bort den bakre luckan.
Tryck in spärren samtidigt som du öppnar luckan.
574
Bilaga
2
3
Ta bort höger lucka i pilens riktning.
Ta bort ROM-luckan.
1
Använd ett mynt för att skruva loss skruvarna.
2
Öppna ROM-luckan och ta bort den i pilens riktning.
4
Installera ROM.
● Passa in ROM mot de två ROM-kontakterna i enheten och skjut in det så långt det går.
575
Bilaga
Ta bort ROM
● Håll i kanterna på ROM och dra ut det enligt bilden nedan.
5
Sätt tillbaka ROM-luckan på sin plats.
1
Stäng ROM-luckan genom att skjuta in spärren på ROM-luckan i pilens riktning.
2
Använd ett mynt för att skruva fast skruvarna.
6
Sätt i den bakre luckan i pilens riktning och stäng den samtidigt som du trycker på
spärren.
576
Bilaga
● Fortsätt till
Installera ett SD-kort(P. 578) om du samtidigt vill installera ett SD-kort.
◼ Kontrollera att Barcode Printing Kit är rätt installerat
Skriv ut Konfigurationssida(P. 461) och kontrollera att "BarDIMM" visas i
"PCL".
Om "BarDIMM" visas är ROM-minnet rätt installerat.
Om "BarDIMM" inte visas
● ROM är inte rätt installerat. Ta bort ROM från enheten och gör om
anslutningen.
577
Bilaga
Installera ett SD-kort
6103-079
I det här avsnittet beskrivs hur du sätter i och initierar ett SD-kort.
Sätt i SD-kortet i SD-kortplatsen på enhetens vänstra sida. Läs
föreskrifterna i Installation(P. 3) innan du installerar SD-kortet.
Observera att data i enheten som sparas på SD-kortet kommer att
krypteras. Det är en säkerhetsåtgärd för att kunna använda SDkortet på en dator eller i andra enheter eftersom krypterade data
på SD-kortet är skyddade mot obehörig kopiering.
● Innan du installerar SD-kortet ska du kontrollera om SD-kortet är skrivskyddat. Ta i så fall bort skrivskyddet
innan du sätter i kortet.
1
Stäng av enheten och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
● När du stänger AV enheten ska du göra det från kontrollpanelen utan att använda strömbrytaren.
Stänga av enheten (göra en kontrollerad avstängning)(P. 35)
2
Ta bort luckan över SD-kortplatsen.
1
Använd ett mynt för att skruva loss skruvarna.
2
Öppna SD-kortplatsluckan och ta bort den i pilens riktning.
578
Bilaga
3
Installera SD-kortet.
● Sätt i SD-kortet på kortplatsen. Det ska höras ett klick.
Ta bort SD-kortet
● Tryck in SD-kortet enligt bilder tills du hör ett klick. Släpp kortet och ta bort det.
4
1
Montera tillbaka SD-kortplatsluckan.
Stäng SD-kortplatsluckan genom att skjuta in luckans spärr.
579
Bilaga
2
Använd ett mynt för att skruva fast skruvarna.
Stöldskydd på SD-kortplatsen
● Det finns plats för ett stöldskydd i luckan över SD-kortplatsen.
Där kan du fästa en säkerhetsvajer eller liknande.
● Uttaget för stöldskyddet är 3,4 mm brett och 7,4 mm högt.
● Din närmaste Canon-återförsäljare kan lämna mer information
om stöldskyddet.
◼ Initiera SD-kortet
<Format SD Card?> visas på skärmen när du startar enheten efter att ha installerat ett
SD-kort. Tryck på
för att starta initieringen av SD-kortet. När initieringen är klar
kan SD-kortet användas.
Om <Format SD Card?> inte visas
● Initiera SD-kortet genom att välja <Format> under <SD-kortsunderhåll> på kontrollpanelens inställningsmeny.
SD-kortsunderhåll(P. 383)
580
Bilaga
◼ Kontrollera att SD-kortet är rätt installerat i enheten
Skriv ut Konfigurationssida(P. 520) . SD-kortet är rätt installerat om "SDkort" visas som "På" i "Kontrollmeny".
Om ingen SD-kortstatus indikeras
● SD-kortet är inte rätt installerat. Ta bort SD-kortet från enheten och gör om
installationen.
◼ Ange information om SD-kortet
Om du har installerat skrivardrivrutinen när du installerar SD-kortet måste du ange information om SD-kortet i
skrivardrivrutinen. Använda tillval(P. 73)
◼ Radera alla data från ett SD-kort
Innan du kastar ett SD-kort ska du följa anvisningarna nedan för att radera alla data fullständigt på kortet. Den här
rutinen tar även bort sådana fragment som vanligtvis inte går att ta bort. Det eliminerar risken för att dina data kan
läsas av någon obehörig och SD-kortet blir fullständigt säkert att kassera.
● Rutinen nedan kan inte användas för andra SD-kort än "SD CARD" (tillbehör).
1
Aktivera enhetens offline-läge.
● Tryck på
(
) när
(
2
Tryck på
3
Använd
4
Fortsätt med <SD-kortsunderhåll>
● Tryck på
(
/
) lyser.
)
för att välja <Användarunderhåll> och tryck på
.
<Radera data helt> i angiven ordning.
när ett meddelande visas.
581
Bilaga
5
Välj <Ja> och tryck på
.
➠ Enheten startar om. Enheten stängs därefter av automatiskt.
● När <Radera data helt> är klart ändras inställningen för <SD-kort> till <Av>.
582
Bilaga
Handböcker och deras innehåll
6103-07A
Nedanstående handböcker medföljer enheten. Läs dem vid behov.
Komma igång
Läs den här handboken först. Den beskriver hur enheten ska installeras.
Användarhandbok
(Den här handboken)
I den här handboken beskrivs alla enhetens funktioner i en handbok som visas
med en webbläsare. Du kan bläddra igenom information per kategori eller ange
ett nyckelord för att söka efter sidor om ett visst ämne. Använda
Användarhandbok(P. 584)
583
Bilaga
Använda Användarhandbok
6103-07C
Användarhandbok är en handbok som kan visas på din dator eller mobila enhet och som beskriver den här enhetens
alla funktioner. Du kan söka på önskad funktion eller ett sökord för att snabbt hitta sidan du söker. I avsnittet beskrivs
skärmlayouten i Användarhandbok och hur du ska läsa handboken. Du kan ändra utseendet på Användarhandbok.
◼ Skärmlayout för Användarhandbok
I det här avsnittet beskrivs skärmarna i Användarhandbok och hur du använder skärmknapparna.
Användarhandbok(P. 585)
Skärmlayout för
◼ Visa Användarhandbok
I det här avsnittet förklaras markeringar i Användarhandbok, knappar på kontrollpanelen och datorskärmen samt
annat som underlättar förståelsen när du läser Användarhandbok. Visa Användarhandbok(P. 588)
◼ Ange hur Användarhandbok ska visas
Du kan ändra teckenstorleken i Användarhandbok och byta skärmlayout så att den passar den enhet som du använder
för att läsa Användarhandbok.
● Om du inte har Adobe Reader för att visa handböckerna i PDF-format kan du testa andra program, till
exempel PDF Preview som utvecklats av Vivid Document Imaging Technologies.
Så här hittar du det ämne du letar efter
Söka i Innehåll
● Du kan hitta en sida genom att välja ett ämne under "Innehåll" till vänster på skärmen.
Söka med sökord
● När du gör en sökning med hjälp av ett sökord, t.ex. "kuvert" eller "tonerpatron", visas alla sidor som
innehåller sökordet. Du hittar den sida du söker efter i sökresultatet. Du kan också ange fraser som "ansluta
till ett nätverk". Du kan också använda booleskt AND (OCH) när du söker efter flera nyckelord. Information
om sökskärmens layout och användning finns i Söka(P. 586) .
584
Bilaga
Skärmlayout för Användarhandbok
6103-07E
Användarhandbok är uppdelad i olika skärmar och innehållet på varje skärm varierar.
Startsida
Visas när Användarhandbok startar.
/
Klicka på
när du vill se alla avsnitt i ett kapitel. Klicka på
när du vill återgå till föregående skärm.
/
Klicka för att växla mellan att visa innehållsförteckningen och sökskärmen. När innehållsförteckningen
växlar du mellan att visa och dölja innehållsförteckningen. När sökskärmen
visas och du klickar på
visas och du klickar på
växlar du mellan att visa och dölja sökskärmen.
Klicka när du vill ställa in parametrar för att bestämma hur Användarhandbok ska visas, t.ex. teckenstorlek
eller layout.
Klicka här för att visa information om hur du visar Användarhandbok hur du gör en sökning och visa
annan information.
/
585
Bilaga
Klicka för att visa föregående eller följande ämne.
[Obs!]
Klicka för att visa viktig information som du behöver för att använda enheten.
Ämnessida
Innehåller information om hur du konfigurerar och använder enheten.
Navigering
Kontrollera vilket kapitelämne du visar.
Klicka för att hoppa till motsvarande sida. Om du vill gå tillbaka till föregående sida klickar du på "Bakåt" i
webbläsaren.
/
Klicka på
för att visa dold detaljerad information. Klicka på
för att stänga informationen.
Klicka för att gå tillbaka till sidans överdel.
Söka
Klicka på
för att öppna sökfönstret. Det innehåller en textruta där du kan skriva sökord för att hitta den sida
du letar efter.
586
Bilaga
[Skriv sökord här]
för att visa sökresultatet. Du kan söka efter sidor som
Ange ett eller flera sökord och klicka på
innehåller alla sökorden genom att separera sökorden med mellanslag (blanksteg). Du kan också söka
efter sidor som innehåller en exakt fras genom att skriva frasen inom citattecken.
Sökresultat
Visar sökresultatet och de sidor som innehåller de angivna sökorden. I resultatet letar du upp den sida du
söker efter och klickar på sidans ämnesrubrik.
● Angivna sökord visas fetstilt i sökresultatet.
587
Bilaga
Visa Användarhandbok
6103-07F
I det här avsnittet beskrivs markeringar, knappar, skärmar och annat som används i Användarhandbok. Varningar och
föreskrifter visas även i "Viktiga säkerhetsanvisningar" i "Komma igång" som medföljer enheten. Se även dessa
anvisningar.
Märken
Märken rörande säkerhet, begränsningar och meddelanden om hantering av enheten, användbara tips och
annan information anges med nedanstående märken.
Anger åtgärder som kan leda till dödsfall eller personskador om
instruktionerna inte följs. Följ alltid sådana varningsmeddelanden så att
du använder enheten på ett säkert sätt.
Anger åtgärder som kan leda till personskador om instruktionerna inte
följs. Följ alltid sådana försiktighetsmeddelanden så att du använder
enheten på ett säkert sätt.
Anger att en åtgärd inte får utföras. Läs igenom dessa föreskrifter
noggrant och var noga med att inte utföra de beskrivna åtgärderna.
Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga
så att du använder enheten på rätt sätt och undviker skador på enheten
eller annan egendom.
Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en
procedur.
Anger användbara funktioner och tips för hur du använder enheten.
Tangenter och knappar som används i den här handboken
Knappar på kontrollpanelen och knappar på datorns skärm visas i följande format:
Typ
Exempel
Knappar på kontrollpanelen
(
)
<Timerinställningar>
<Papper har fastnat.>
Inställningar som visas på kontrollpanelen
Knappar och andra textgränssnitt som visas på datorskärmen [Inställningar]
/
Används i handboken
Knapparna
/
används för att välja önskad inställning. De beskrivs bara första gången de visas på en sida
och inte fortsättningsvis. Knapparna
/
visas till exempel i steg 2 men inte i steg 3.
Exempel:
1
Tryck på
2
Använd
(
/
).
för att välja <Nätverk> och tryck på
588
.
Bilaga
3
Välj <TCP/IP-inställningar>
<IPv4-inställningar>
<IP-adressinställn>.
Skärmar som används i den här handboken
Beroende på vilket operativsystem du använder kan skärmarna som visas i den här handboken skilja sig från
dina skärmar. Utseendet på skrivardrivrutin och programvaror kan också variera beroende på version.
Bilder som används i den här handboken
Bilderna på tonerpatronen som visas i Användarhandbok avser Canon Toner Cartridge 059 H.
589
Bilaga
Hantera MEAP-program
6103-07J
Du kan installera MEAP-program (funktionsutökande program) på enheten för att lägga till olika funktioner. Du kan
anpassa funktionerna efter eget behov, t.ex. för att konfigurera ett autentiseringssystem med IC-kort eller hantera
utskrifter baserat på loggar. När du vill hantera MEAP-program ska du ansluta till enheten från en dator via en
webbläsare. Mer information finns i Handbok för MEAP Application Management .
590
Bilaga
Använda FTP-klienter
6103-07K
Du kan använda en FTP-klient för att få åtkomst till enhetens FTP-server och ange inställningar för dokumentutskrift
och nätverk. Utskrift och inställningar kan göras från standardkommandotolken i operativsystemet utan någon särskilt
drivrutin eller särskilda program.
Förbereda användning av FTP-servern
Ange inställningar för att aktivera kommunikation mellan enheten och klienterna.
FTP-servern(P. 592)
Förbereda användning av
Skriva ut via FTP-klienten (FTP-utskrift)
Du kan skriva ut dokument som skickats till enheten via FTP.
(P. 595)
Skriva ut via FTP-klienten (FTP-utskrift)
Ange inställningar via FTP-klienten
Du kan hämta enhetens inställningar i textformat och redigera dem.
klienten(P. 597)
591
Ange inställningar via FTP-
Bilaga
Förbereda användning av FTP-servern
6103-07L
Eftersom fabriksinställningarna förhindrar användning från FTP-klienter måste du ange inställningar för att tillåta
funktionen.
1
Starta fjärranvändargränssnittet och logga in i administratörsläge.
Fjärranvändargränssnittet(P. 287)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
3
Klicka på [Nätverk]
4
Klicka på [Redigera] i [FTP-inställningar].
[TCP/IP-inställningar].
592
Starta
Bilaga
5
Ange de önskade inställningarna och klicka på [OK].
[Använd FTP-utskrift]
Markera kryssrutan när du vill använda FTP-utskrift.
[Användarnamn för FTP-utskrift]
Ange med alfanumeriska tecken det användarnamn som ska användas vid inloggning till FTP-servern vid
FTP-utskrift.
● Du kan inte ange "root".
[Ange/ändra lösenord]
Markera kryssrutan för att ställa in lösenord för FTP-utskrift och ange lösenordet med alfanumeriska tecken i
textrutan [Lösenord]. Ange samma lösenord för att bekräfta det i textrutan [Bekräfta].
● Om du klickar på [OK] när kryssrutan är markerad och textrutorna [Lösenord] och [Bekräfta] lämnas
tomma tas det nuvarande lösenordet bort.
[Använd UTF-8 för att visa namnet på FTP-utskriftsjobb]
Markera kryssrutan om du använder teckenkoden UTF-8 för namn på filer som ska skrivas ut.
[Tillåt inställning via FTP]
Markera kryssrutan om ändring av enhetens inställningar ska vara tillåtet via FTP-klienten. Avmarkera
kryssrutan om ändring av inställningar inte ska vara tillåtet.
6
Gör en maskinvaruåterställning.
● Klicka på [Enhetskontroll], välj [Hård återställning] och klicka sedan på [Utför].
593
Bilaga
➠ Inställningarna aktiveras när du har gjort en maskinvaruåterställning.
Använda kontrollpanelen
● Du kan även aktivera eller inaktivera FTP-utskrift och FTP-inställningar på kontrollpanelens inställningsmeny.
FTP(P. 336)
LÄNKAR
Skriva ut via FTP-klienten (FTP-utskrift)(P. 595)
Ange inställningar via FTP-klienten(P. 597)
594
Bilaga
Skriva ut via FTP-klienten (FTP-utskrift)
6103-07R
Dokument i TEXT/JPEG/TIFF-format kan skrivas ut från FPT-klienter via nätverket. Kontrollera IP-adressen som har
angetts för enheten i förväg ( Utskrift av nätverksstatus(P. 520) ). Kontakta nätverksadministratören om du är
osäker på IP-adressen.
1
Start [Kommandotolken].
● Öppna [Start]-menyn och välj [Alla program] eller [Program]
[Tillbehör]
[Kommandotolken].
För användare av macOS
● Starta Terminal.
För användare av UNIX
● Visa konsolskärmen.
2
Kopiera det dokument som du vill skriva ut till mappen som visas i kommandotolken.
● I exemplet på skärmen kopieras dokumentet till mappen "ANVÄNDARNAMN" i [Användare] på enhet C:.
3
Skriv "ftp://<enhetens IP-adress>/" och tryck på [ENTER].
● Exempel: ftp 192.168.1.45
4
Ange användarnamnet för FTP-utskrift och tryck på [ENTER].
● Standardanvändarnamnet är "guest".
● Anonym (en användare som inte har något konto) kan inte logga in.
5
Ange lösenordet för FTP-utskrift och tryck på [ENTER].
● Standardlösenordet är "7654321".
➠ "230 User <användarnamn för FTP-utskrift> logged in." visas.
6
Ange "bin" och tryck på [ENTER].
595
Bilaga
➠ Dataöverföringsläget ändras till binärt läge.
● Du behöver ange binärt läge även när du ska skriva ut ett textdokument.
7
Skriv "put <namnet på filen som ska skrivas ut>" och tryck på [ENTER].
● Exempel: put exempel.txt
➠ Dokumentet skrivs ut.
8
Skriv "quit" och tryck på [ENTER].
9
Skriv "exit" och tryck på [ENTER].
➠ Kommandotolken stängs.
596
Bilaga
Ange inställningar via FTP-klienten
6103-07S
Du kan ange inställningar, t.ex. nätverksinställningar för enheten, från en FTP-klient via TCP/IP-nätverket. Kontrollera
IP-adressen som har angetts för enheten i förväg ( Utskrift av nätverksstatus(P. 520) ). Kontakta
nätverksadministratören om du är osäker på IP-adressen.
1
Start [Kommandotolken].
● Öppna [Start]-menyn och välj [Alla program] eller [Program]
[Tillbehör]
[Kommandotolken].
För användare av macOS
● Starta Terminal.
För användare av UNIX
● Visa konsolskärmen.
2
Skriv "ftp://<enhetens IP-adress>/" och tryck på [ENTER].
● Exempel: ftp 192.168.1.45
3
Skriv "root" som användarnamn och tryck på [ENTER].
4
Skriv systemansvarigs lösenord och tryck på [ENTER].
● Standardlösenordet är "7654321".
Ange lösenord för systemansvarig(P. 213)
➠ "230 User root logged in." visas.
5
Skriv "cd config" och tryck på [ENTER].
6
Skriv "get CONFIG <filnamn>" och tryck på [ENTER].
● "CONFIG" måste skrivas med versaler.
● Valfria tecken kan användas för <filnamn> (exempel: get CONFIG Setting.txt).
➠ Inställningsfilen hämtas till mappen som visades när kommandotolken startades. I exemplet på skärmen
hämtas filen till mappen "ANVÄNDARNAMN" i [ Användare] på enhet C:.
597
Bilaga
7
Redigera den hämtade filen genom att använda en textredigerare som t.ex.
Notepad.
Lista över inställningar i konfigurationsfilen
General Menu (allmänna inställningar)
Inställning
Inställningsvärde
Fabriksinställning
DEVICE_NAME
(enhetsnamn)
Upp till 128 tecken
LBP852Cx
SYS_LOC
(plats)
Upp till 128 tecken
(Tomt)
SYS_CONTACT
(systemansvarig)
Upp till 128 tecken
(Tomt)
ROOT_PWD
(lösenord för systemansvarig)
Upp till 16 alfanumeriska tecken
USER_JOB_CONT
ON, OFF
(tillåt slutanvändare att hantera jobb)
LINK_URL1
(URL till supportlänk)
7654321
OFF
Upp till 512 alfanumeriska tecken https://global.canon
TCP/IP Menu (TCP/IP-inställningar)
Inställning
Inställningsvärde
Fabriksinställning
INT_ADDR
(IP-adress)
IP-adress
0.0.0.0
NET_MASK
(delnätsmask)
IP-adress
0.0.0.0
DEF_GW
(gatewayadress)
IP-adress
0.0.0.0
DHCP_ENB
(använd DHCP)
ON, OFF
OFF
RARP_ENB
(använd RARP)
ON, OFF
OFF
BOOTP_ENB
(använd BOOTP)
ON, OFF
OFF
DNS_PADDR
IP-adress
0.0.0.0
598
Bilaga
(adress till primär DNS-server)
DNS_SADDR
(adress till sekundär DNS-server)
IP-adress
HOST_NAME
(värdnamn)
Upp till 47 alfanumeriska tecken
"Canon"+
"sista 6 siffrorna
i MAC-adressen"
DOMAIN_NAME
(domännamn)
Upp till 47 alfanumeriska tecken
(Tomt)
DDNS_ENB
(dynamisk DNS-uppdatering)
ON, OFF
OFF
WINS_ENB
(WINS-upplösning)
ON, OFF
OFF
WINS_SERVER
(adress till WINS-server)
IP-adress
0.0.0.0
ARP_PING_ENB
(använd ARP/PING)
ON, OFF
OFF
LPD_ENB
(använd LPD-utskrift)
ON, OFF
ON
LPD_BANN
(skriv ut LPD-banderollsida)
ON, OFF
OFF
RAW_ENB
(använd RAW-utskrift)
ON, OFF
ON
RAW_BIDIR_ENB
ON, OFF
(använd dubbelriktad kommunikation)
OFF
FTP_PRINT_ENB
(använd FTP-utskrift)
ON, OFF
OFF
FTP_PRINT_USER
(användarnamn för FTP-utskrift)
Upp till 24 alfanumeriska tecken
guest
FTP_PRINT_PWD
(lösenord för FTP-utskrift)
Upp till 24 alfanumeriska tecken
7654321
IPP_ENB
(använd IPP)
ON, OFF
ON
IPP_AUTH_ENB
(använd IPP-autentisering)
ON, OFF
OFF
0.0.0.0
IPP_AUTH_ACCUNT1
Upp till 24 alfanumeriska tecken (obligatoriskt vid användning av
(användarnamn för IPP-autentisering) IPP-autentisering)
guest
IPP_AUTH_PASSWD1
(lösenord för IPP-autentisering)
Upp till 24 alfanumeriska tecken (obligatoriskt vid användning av
IPP-autentisering)
WSD_ENB
(använd WSD-utskrift)
ON, OFF
ON
WSD_BROWSING
(använd WSD-sökning)
ON, OFF
ON
WSD_MULTICAST_DISCOVERY
(använd Multicast Discovery)
ON, OFF
ON
599
7654321
Bilaga
HTTP_ENB
(använd HTTP)
ON, OFF
ON
SNTP_ENB
(använd SNTP)
ON, OFF
OFF
SNTP_ADDR
(NTP-serverns namn)
IP-adress eller värdnamn
SNTP_INTERVAL
(avsökningsintervall)
1 - 48 (timmar)
24
DISCOVERY_ENB
(svara på upptäckt)
ON, OFF
ON
DISCOVERY_SCOPE_NAME
(omfångsnamn)
Upp till 32 alfanumeriska tecken
EMAIL_PRINT_ENB
(POP3 RX)
ON, OFF
EMAIL_POP_ADDR
(POP3-serverns namn)
Upp till 48 alfanumeriska tecken
(Tomt)
EMAIL_POP_ACCOUNT
(POP3-användarnamn)
Upp till 32 alfanumeriska tecken
(Tomt)
EMAIL_POP_PASSWD
(POP3-lösenord)
Upp till 32 alfanumeriska tecken
(Tomt)
EMAIL_POP_INTERVAL
(POP3 RX-intervall)
0 - 90 (minuter)
EMAIL_POP_PORTNO
(POP3-serverns portnummer)
0 - 65535
110
IPV4_USE
(använd IPv4)
ON, OFF
ON
IPV6_USE
(använd IPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_STATELESS_USE
(använd tillståndslös adress)
ON, OFF
ON
IPV6_MANUAL_ADDR_USE
(använd manuell adress)
ON, OFF
OFF
IPV6_MANUAL_ADDR_SET
(IP-adress)
IP-adress
(Tomt)
IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX
(prefixlängd)
0 - 128
IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR
(adress till standardrouter)
IP-adress
(Tomt)
IPV6_DHCPV6_USE
(använd DHCPv6)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_ADDRESS_PRI
(adress till primär DNS-server)
IP-adress
(Tomt)
IPV6_DNS_ADDRESS_SEC
(adress till sekundär DNS-server)
IP-adress
(Tomt)
(Tomt)
default
OFF
0
64
600
Bilaga
IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4
ON, OFF
(använd IPv4-värdnamn/domännamn)
OFF
IPV6_DNS_HOST_NAME_V6
(värdnamn)
Upp till 47 alfanumeriska tecken
"Canon"+
"sista 6 siffrorna
i MAC-adressen"
IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6
(domännamn)
Upp till 47 alfanumeriska tecken
(Tomt)
IPV6_DNS_DYNAMIC_SET
(dynamisk DNS-uppdatering)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATELESS
(registrera tillståndslös adress)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_MANUAL
(registrera manuell adress)
ON, OFF
OFF
IPV6_DNS_STATEFUL
(register Stateless Address)
ON, OFF
OFF
SMB Server Menu (SMB-inställningar)
Inställning
Inställningsvärde
Fabriksinställning
SMB_ENB
(använd SMB)
ON, OFF
SMB_SERVER
(servernamn)
Upp till 16 tecken
(Tomt)
SMB_WG
(arbetsgruppsnamn)
Upp till 16 tecken
WORKGROUP
SMB_COMMENT
(kommentar)
Upp till 192 tecken
(Tomt)
SMB_LM_ENB
(använd LM Announce)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINT_ENB
(använd SMB-utskrift)
ON, OFF
OFF
SMB_PRINTER
(skrivarnamn)
Upp till 13 tecken
OFF
PRINTER
SNMP Menu (SNMP-inställningar)
Inställning
Inställningsvärde
Fabriksinställning
SNMP_V1_ENB
(använd SNMPv1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ENB
(använd gruppnamn 1)
ON, OFF
ON
SNMP_COMMUNITY1_ACCESS
RW (läs/skriv), RO (skrivskyddad)
RO
601
Bilaga
(MIB-åtkomstbehörighet)
SNMP_COMMUNITY1_NAME
(gruppnamn 1)
Upp till 32 alfanumeriska
tecken
SNMP_COMMUNITY2_ENB
(använd gruppnamn 2)
ON, OFF
OFF
SNMP_COMMUNITY2_ACCESS
(MIB-åtkomstbehörighet)
RW (läs/skriv), RO (skrivskyddad)
RO
SNMP_COMMUNITY2_NAME
(gruppnamn 2)
Upp till 32 alfanumeriska
tecken
SNMP_V3_ENB
(använd SNMPv3)
ON, OFF
OFF
SNMP_GET_PRT_MNG_INFO
ON, OFF
(hämta skrivarhanteringsinformation från värden)
OFF
public
public2
SPOOLER Menu (buffringsinställningar)
Inställning
SPOOL_ENB
(använd buffring)
Inställningsvärde Fabriksinställningar
ON, OFF
OFF
Menyn STARTTID (väntetid för anslutning vid uppstart)
Inställning
Inställningsvärde Fabriksinställningar
STRT_DELAY_TIME
0 - 300 (sekunder)
(väntetid för anslutning vid uppstart)
0
RUI Menu (inställningar för fjärranvändargränssnittet)
Inställning
Inställningsvärde Fabriksinställningar
RUI_ENB
ON, OFF
(använd fjärranvändargränssnittet)
8
ON
Skriv "put <filnamn> CONFIG" och tryck på [ENTER].
● Skriv namnet på den redigerade filen i <filnamn> (exempel: put Setting.txt CONFIG).
➠ Inställningsfilen laddas upp.
9
Skriv "get reset" och tryck på [ENTER].
➠ Enheten startar om. Inställningarna aktiveras efter att enheten har startat om.
602
Bilaga
10
Kontrollera att enheten har startat om normalt genom att hålla [CTRL] nedtryckt och
11
Skriv "quit" och tryck på [ENTER].
12
Skriv "exit" och tryck på [ENTER].
samtidigt trycka på [C].
➠ Kommandotolken stängs.
LÄNKAR
Nätverk(P. 332)
603
Bilaga
Övriga
6103-07U
I det här avsnittet beskrivs grundläggande Windows-funktioner och här finns också friskrivningsklausuler,
information om copyright och annan information.
604
Bilaga
Grundläggande Windows-funktioner
6103-07W
Visa skrivarmappen(P. 605)
Aktivera [Nätverksidentifiering](P. 605)
Visa delade skrivare i utskriftsservern(P. 606)
Visa skärmen [Konfigurering av mjukvaruprogram/handböcker](P. 607)
Skriva ut en testsida i Windows(P. 607)
Kontrollera bitarkitekturen(P. 608)
Kontrollera datornamnet(P. 609)
Kontrollera skrivarporten(P. 610)
Kontrollera dubbelriktad kommunikation(P. 611)
När du skriver ut från Windows Store-appen(P. 612)
● Användningen kan variera beroende på aktuell dator.
◼ Visa skrivarmappen
Windows Vista
[Start] välj [Kontrollpanelen]
[Skrivare].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] välj [Enheter och skrivare].
Windows 8/Server 2012
Högerklicka längst ned till vänster på skärmen
välj [Kontrollpanelen]
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start] välj [Kontrollpanelen]
[Visa enheter och skrivare].
Windows 10
[ ] välj [Windows-systemet]
Windows Server 2008
[Start] välj [Kontrollpanelen]
[Kontrollpanelen]
[Visa enheter och skrivare].
[Maskinvara och ljud]
[Enheter och skrivare].
dubbelklicka på [Skrivare].
Windows Server 2016
Högerklicka på [ ] välj [Kontrollpanelen]
[Maskinvara]
[Enheter och skrivare].
◼ Aktivera [Nätverksidentifiering]
Aktivera [Nätverksidentifiering] för att visa datorerna i nätverket.
Windows Vista
[Start] välj [Kontrollpanelen]
under [Nätverksidentifiering].
[Visa nätverksstatus och -åtgärder]
välj [Aktivera nätverksidentifiering]
Windows 7/Server 2008 R2
[Start] välj [Kontrollpanelen] [Visa nätverksstatus och -åtgärder] [Ändra avancerade
delningsinställningar] välj [Aktivera nätverksidentifiering] under [Nätverksidentifiering].
Windows 8/Server 2012
Högerklicka längst ned till vänster på skärmen välj [Kontrollpanelen] [Visa nätverksstatus och -åtgärder]
[Ändra avancerade delningsinställningar] välj [Aktivera nätverksidentifiering] under [Nätverksidentifiering].
605
Bilaga
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start] välj [Kontrollpanelen] [Visa nätverksstatus och -åtgärder] [Ändra avancerade
delningsinställningar] välj [Aktivera nätverksidentifiering] under [Nätverksidentifiering].
Windows 10
[ ] välj [Windows-systemet] [Kontrollpanelen] [Visa nätverksstatus och -åtgärder] [Ändra
avancerade delningsinställningar] välj [Aktivera nätverksidentifiering] under [Nätverksidentifiering].
Windows Server 2008
[Start] välj [Kontrollpanelen] dubbelklicka på [Nätverks- och delningscenter]
nätverksidentifiering] under [Nätverksidentifiering].
välj [Aktivera
Windows Server 2016
Högerklicka på [ ] välj [Kontrollpanelen] [Visa nätverksstatus och -åtgärder] [Ändra avancerade
delningsinställningar] välj [Aktivera nätverksidentifiering] under [Nätverksidentifiering].
◼ Visa delade skrivare i utskriftsservern
1
Öppna Windows Explorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] välj [Alla program] eller [Program]
Windows 8/Server 2012
Högerklicka längst ned till vänster på skärmen
[Tillbehör]
[Utforskaren].
välj [Utforskaren].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start]
välj [Utforskaren].
Windows 10/Server 2016
] välj [Utforskaren].
Högerklicka på [
2
Välj skrivarservern i [Nätverk] eller [Mina nätverksplatser].
● Om du vill visa datorerna i nätverket måste du kanske aktivera nätverksidentifiering eller söka efter datorer i
nätverket.
➠ Delade skrivare visas.
606
Bilaga
◼ Visa skärmen [Konfigurering av mjukvaruprogram/handböcker]
Om skärmen [Konfigurering av mjukvaruprogram/handböcker] inte visas på datorn när du har satt i medföljande CDROM/DVD-ROM följer du nedanstående procedur. Namnet på enheten för CD-ROM/DVD-ROM anges som "D:" i den
här handboken. Namnet på enheten för CD-ROM/DVD-ROM kan variera mellan olika datorer.
Windows Vista/7/Server 2008
[Start]
ange "D:\MInst.exe" i [Sök bland program och filer] eller [Påbörja sökning]
tryck på [RETUR].
Windows 8/Server 2012
Högerklicka längst ned till vänster på skärmen
[Kör]
ange "D:\MInst.exe"
klicka på [OK]
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start]
[Kör]
ange "D:\MInst.exe"
klicka på [OK]
Windows 10
Klicka på [Fråga mig något]
ange "D:\MInst.exe"
klicka på [D:\MInst.exe] i sökresultatet.
Windows Server 2016
Klicka på [
]
ange "D:\MInst.exe"
klicka på [D:\MInst.exe] i resultatet som visas.
◼ Skriva ut en testsida i Windows
Du kan kontrollera om skrivardrivrutinen fungerar genom att skriva ut en testsida i Windows.
1
2
3
Fyll på papper i formatet A4 i papperslådan eller multiutmatningsfacket.
Fylla på
papper(P. 39)
Öppna skrivarmappen.
Visa skrivarmappen(P. 605)
Högerklicka på ikonen för enhetens skrivardrivrutin och klicka på [Egenskaper för
skrivare] eller [Egenskaper].
607
Bilaga
4
Klicka på [Skriv ut testsida] på fliken [Allmänt].
➠ Testsidan skrivs ut.
◼ Kontrollera bitarkitekturen
Om du inte är säker på om datorn kör 32-bitars eller 64-bitars Windows följer du nedanstående anvisningar.
1
Visa [Kontrollpanelen].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] välj [Kontrollpanelen].
Windows 8/Server 2012
Högerklicka längst ned till vänster på skärmen
välj [Kontrollpanelen].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start] välj [Kontrollpanelen].
Windows 10/Server 2016
Fortsätt till steg 2.
608
Bilaga
2
Visa [System].
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Klicka på [System och underhåll] eller [System och säkerhet]
Windows 10/Server 2016
Klicka på [ ] [Inställningar]
[System]
[System].
välj [Om].
Windows Server 2008
Dubbelklicka på [System].
3
Kontrollera bitarkitekturen.
För 32-bitarsversioner
[32-bitars operativsystem] visas.
För 64-bitarsversioner
[64-bitars operativsystem] visas.
◼ Kontrollera datornamnet
1
Visa [Kontrollpanelen].
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] välj [Kontrollpanelen].
Windows 8/Server 2012
Högerklicka längst ned till vänster på skärmen
välj [Kontrollpanelen].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start] välj [Kontrollpanelen].
Windows 10
Klicka på [ ]
välj [Windows-systemet]
[Kontrollpanelen].
Windows Server 2016
] välj [Kontrollpanelen].
Högerklicka på [
609
Bilaga
2
Visa [System].
Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016
Klicka på [System och underhåll] eller [System och säkerhet] [System].
Windows Server 2008
Dubbelklicka på [System].
3
Kontrollera datornamnet.
◼ Kontrollera skrivarporten
1
2
Öppna skrivarmappen.
Visa skrivarmappen(P. 605)
Högerklicka på ikonen för enhetens skrivardrivrutin och klicka på [Egenskaper för
skrivare] eller [Egenskaper].
610
Bilaga
3
På fliken [Portar] kontrollerar du att rätt port är vald.
◼ Kontrollera dubbelriktad kommunikation
1
2
Öppna skrivarmappen.
Visa skrivarmappen(P. 605)
Högerklicka på ikonen för enhetens skrivardrivrutin och klicka på [Egenskaper för
skrivare] eller [Egenskaper].
611
Bilaga
3
På fliken [Portar] kontrollerar du att kryssrutan [Aktivera stöd för dubbelriktad
kommunikation] är markerad.
◼ När du skriver ut från Windows Store-appen
Windows 8/Server 2012
Visa snabbknappsfältet till höger på skärmen
använder [Skriv ut].
Tryck eller klicka på [Enheter]
Drivrutinen som du
Windows 8.1/Server 2012 R2
Visa snabbknappsfältet till höger på skärmen
använder [Skriv ut].
Tryck eller klicka på [Enheter]
[Skriv ut]
Windows 10
Tryck eller klicka på [Skriv ut] i programmet
Drivrutinen som du använder
Drivrutinen som du
[Skriv ut].
● Om du skriver ut med den här metoden är bara ett begränsat antal utskriftsinställningar tillgängliga.
612
Bilaga
● Om meddelandet [Något behöver åtgärdas med skrivaren. Gå till skrivbordet och ta hand om det.] visas går
du till skrivbordet och följer anvisningarna i dialogrutan. Meddelandet visas när enheten är inställd på att
visa användarnamn under utskrift och liknande händelser.
613
Bilaga
Exempel på teckensnitt
6103-07X
Teckensnittslistorna som skrivs ut från verktygsmenyn är en heltäckande lista över alla teckensnitt som för närvarande
är tillgängliga. Listan innehåller namn och utskriftsexempel på teckensnitt som finns lagrade i skrivaren.
Skalbara teckensnitt (PCL)(P. 615)
Skalbara teckensnitt i OCR-kod (PCL) (P. 618)
Bitmappsteckensnitt (PCL)(P. 618)
614
Bilaga
Skalbara teckensnitt (PCL)
615
Bilaga
616
Bilaga
617
Bilaga
Skalbara teckensnitt i OCR-kod (PCL)
Bitmappsteckensnitt (PCL)
618
Bilaga
Obs!
6103-07Y
◼ IPv6 Ready-logotypen
Protokollstacken som finns i den här enheten har erhållit IPv6 Ready-logotypen för fas 2 såsom
fastställts av IPv6-forumet.
◼ Produktinformation krävs av KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 801/2013 om
ändring av förordning (EG) nr 1275/2008
Produktens strömförbrukning i nätverksstandby om trådbundna nätverksportar är anslutna och alla trådlösa
nätverksportar är aktiverade (om de är tillgängliga samtidigt).
Modellens namn
LBP852Cx
Produktens strömförbrukning i nätverksstandby
3,0 W eller mindre
● Ovanstående värden är aktuella värden för enstaka, godtycklig enhet och kan därför skilja sig från värdet för
den enhet som används. Tillvalsnätverksportar är inte anslutna och/eller aktiverade i mätningen.
◼ WEEE- och batteridirektiven
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som
överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera
elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är
auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen
kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i
elektrisk och elektronisk utrustning.Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv
användning av naturresurserna.
619
Bilaga
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd
myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/
battery.
◼ Environmental Information
Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set
in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can
print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please
consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient
models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and
the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship
scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media
down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of
valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends
that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental
impact of your work with this product at all times.
◼ Friskrivningsklausuler
● Informationen i detta dokument kan ändras utan att det meddelas.
● CANON INC. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG FÖR DETTA MATERIAL, VARKEN UTTALADE ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, FÖRUTOM DET SOM OMNÄMNS HÄR, GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE ELLER PANTENTINTRÅNG. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA
DIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR FÖRLUSTER ELLER OMKOSTNADER SOM ÄR ETT
RESULTAT AV ATT DET HÄR MATERIALET ANVÄNDS.
◼ Varumärken
"MEAP" är ett varumärke som tillhör CANON Inc. och är en beteckning för en "applikationsplattform" för Canons
skrivare och multifunktionella enheter.
Mopria®, logotypen Mopria® och logotypen Mopria® Alliance är registrerade varumärken som tillhör Mopria Alliance,
Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden.
Adobe, Acrobat och Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra
länder.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, Safari, AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word och Excel är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
Google Cloud Print, Google Chrome och Android är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may
620
Bilaga
be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle
och/eller deras dotterbolag.
Adobe, PostScript och logotypen för PostScript är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i
USA och/eller andra länder.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593;
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems
Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems'
implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item
refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed
by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript
language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alla övriga produktnamn och märken är registrerade varumärken, varumärken eller servicemärken tillhöriga sina
respektive innehavare.
621
Bilaga
◼ Copyright
Reproducering av detta dokument (i sin helhet eller delvis) är inte tillåtet utan tillstånd.
◼ Juridiska begränsningar för användning av produkten och bilder
Att använda produkten för att skanna, skriva ut eller på annat sätt reproducera vissa dokument samt att använda
sådana bilder som har skannats, skrivits ut eller på annat sätt reproducerats av produkten kan vara förbjudet
enligt lag och ge olika straffpåföljder. En lista (dock ej komplett) över sådana dokument visas nedan. Använd listan
som en guide. Om du är osäker på om du får skanna, skriva ut eller på annat sätt reproducera ett visst dokument
samt använda resulterande bilder bör du i förväg kontakta juridisk rådgivning.
● Sedlar
● Resecheckar
● Betalningsorder
● Matkuponger
● Deponeringsbevis
● Pass
● Frimärken (använda och oanvända)
● Immigrationsdokument
● ID-märken och gradbeteckningar
● Vissa skattekvitton
● Inkallelseorder och andra värnpliktspapper
● Skuldförbindelser
● Premieobligationer
● Aktiebevis
● Körkort och ägarbevis
● Upphovsrättsskyddade arbeten/konst utan tillåtelse av ägaren till rättigheterna
V_181009
622
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
623
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
624
Tjänster från tredje part
Om du använder tjänster från tredje part i PRODUKTEN gäller nedanstående villkor för användning av
tjänsten.
När du öppnar och/eller erhåller innehåll från tredje part (t.ex. text, bilder, videor, ljudfiler eller programvara)
via PROGRAMMET får du inte, förutom när det är uttryckligen tillåtet av rättighetsinnehavaren eller gällande
lagstiftning, (a) samla in, skapa databaser eller på annat sätt skapa permanenta kopior av sådant innehåll
eller spara cache-lagrade kopior längre än som angetts i cache-huvudet; (b) kopiera, översätta, modifiera,
skapa derivat av, sälja, leasa, låna ut, överföra, distribuera, visa offentligt eller underlicensiera till någon tredje
part; (c) undanhålla källa eller äganderätt; och inte heller (d) ta bort, dölja eller ändra förekommande uppgifter
om copyright, varumärken eller andra meddelanden om upphovsrätt, förfalska eller ta bort eventuella
omnämnanden om upphovsman, juridisk information eller andra angivelser av källor eller källmaterial.
- 1 -
Program med andra licensvillkor
Se tabellen över program inklusive licensvillkor nedan för mer information angående gällande licensvillkor.
Tabell över program
Programnamn
Licensvillkor:
Se sidan
Adobe PostScript 3
4
HttpClient2.0 Alpha1 Release
11
Crypto API
13
expat
14
J2ME
15
libjingle
16
MD4
17
NET-SNMP
18
OpenSSL
25
servlet.jar
29
- 2 -
Om du behöver källkoden till följande programvara skickar du ett e-postmeddelande med följande information
på engelska eller japanska: <oipossg@canon.co.jp>
-Modellnamnet på produkten du har köpt.
-Produktens ID-nummer som visas på etiketten på huvudenhetens baksida.
Se tabellen över program inklusive licensvillkor nedan för mer information angående gällande licensvillkor.
Tabell över program
Programnamn
Licensvillkor:
Se sidan
Linux
32
glibc
39
json-glib
glib
47
OSGi Release 4
62
- 3 -
Adobe PostScript 3
Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.
Portions include software under the following terms:
______________________________________________________________________________________
This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.
______________________________________________________________________________________
Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an
unpublished work. All Rights Reserved.
______________________________________________________________________________________
The Apache Software License, Version 1.1
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact
apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE
FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- 4 -
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software
Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc.,
http://www.ibm.com.
For
more
information
on
the
Apache
Software
Foundation,
please
see
<http://www.apache.org/>.
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.
- 5 -
This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by
Spencer Thomas and Joseph Orost.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University
of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Portions Copyright (c) 1993 X Consortium
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THEX CONSORTIUM BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER INAN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR INCONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X
Consortium.
______________________________________________________________________________________
NOTICE REGARDING SABLOTRON
March 27, 2003
- 6 -
Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron
XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the
"License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/
Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under
the License.
The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.
The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are
Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.
Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are
available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:
http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp
The Original Code may be downloaded via the Internet from:
https://sourceforge.net/projects/sablotron/
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the
University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
- 7 -
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright
(c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Welsey Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Portions developed by the University of California, Berkeley.
______________________________________________________________________________________
Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and
associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons
to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and
this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified
Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
- 8 -
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All
other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
______________________________________________________________________________________
Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright
notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants,
Inc. All rights reserved."
______________________________________________________________________________________
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
- 9 -
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
______________________________________________________________________________________
The Loki Library
Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei.
"Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this
permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or
implied warranty.
______________________________________________________________________________________
Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .
______________________________________________________________________________________
- 10 -
HttpClient2.0 Alpha1 Release
This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.
Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
include the following acknowledgement:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgement may appear in the software itself, if and
wherever such third-party acknowledgements normally appear.
4. The names "The Jakarta Project", "Commons", "Xerces", "Crimson", "Velocity",
and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache", nor may "Jakarta", "Commons",
"Xerces" "Crimson", "Velocity", or "Apache" appear in their names without prior
written permission of the Apache Group.
- 11 -
NO WARRANTY
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.
- 12 -
Crypto API
COPYRIGHT INFORMATION
Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 13 -
expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
- 14 -
J2ME
Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of “commercial
computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R.
12.212 (Sept. 1995).
Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S.
Government End Users acquire Software with only those rights set forth herein.
- 15 -
libjingle
Copyright 2004--2007, Google Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 16 -
MD4
"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"
- 17 -
NET-SNMP
Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts
below. Please make sure that you read all the parts. Up until 2001,
the project was based at UC Davis, and the first part covers all code
written during this time. From 2001 onwards, the project has been
based at SourceForge, and Networks Associates Technology, Inc hold the
copyright on behalf of the wider Net-SNMP community, covering all
derivative work done since then. An additional copyright section has
been added as Part 3 below also under a BSD license for the work
contributed by Cambridge Broadband Ltd. to the project since 2001.
An additional copyright section has been added as Part 4 below also
under a BSD license for the work contributed by Sun Microsystems, Inc.
to the project since 2003.
Code has been contributed to this project by many people over
the years it has been in development, and a full list of contributors
can be found in the README file under the THANKS section.
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appears in all copies and
that both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of
the University of California not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific written
permission.
- 18 -
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
- 19 -
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
- 20 -
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 21 -
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2005, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- 22 -
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
Telecommunications, nor the names of their contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- 23 -
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries,
brand or product names may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 24 -
OpenSSL
OpenSSL License
--------------/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*
the documentation and/or other materials provided with the
*
distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*
software must display the following acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*
endorse or promote products derived from this software without
*
prior written permission. For written permission, please contact
*
openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*
permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*
acknowledgment:
*
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
*
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 25 -
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
- 26 -
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
- 27 -
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
- 28 -
servlet.jar
1. Java Platform Interface. Licensee may not
modify the Java Platform
Interface (JPI, identified as classes
contained within the javax package or any
subpackages of the javax package), by
creating additional classes within the JPI or
otherwise causing the addition to or
modification of the classes in the JPI. In
the event that Licensee creates any
Java-related API and distribute such API to
others for applet or application development,
you must promptly publish broadly, an
accurate specification for such API for free
use by all developers of Java-based
software.
2. Restrictions. Software is confidential
copyrighted information of Sun and
title to all copies is retained by Sun
and/or its licensors. Licensee shall not
modify, decompile, disassemble, decrypt,
extract, or otherwise reverse engineer
Software. Software may not be leased,
assigned, or sublicensed, in whole or in
part. Software is not designed or intended
for use in on-line control of aircraft, air
traffic, aircraft navigation or aircraft
communications; or in the design,
construction, operation or maintenance of
any nuclear facility. Licensee warrants
that it will not use or redistribute the
Software for such purposes.
3. Disclaimer of Warranty. Software is
- 29 -
provided "AS IS," without a warranty
of any kind.
ALL EXPRESS OR IMPLIED
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.
4. Termination. This License is effective
until terminated. Licensee may
terminate this License at any time by
destroying all copies of Software. This
License will terminate immediately without
notice from Sun if Licensee fails to comply
with any provision of this License. Upon
such termination, Licensee must destroy all
copies of Software.
5. Export Regulations. Software, including
technical data, is subject to U.S.
export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated
regulations, and may be subject to export or
import regulations in other countries.
Licensee agrees to comply strictly with all
such regulations and acknowledges that it
has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Software.
Software may not be downloaded, or otherwise
exported or re-exported (i) into, or to a
national or resident of, Cuba, Iraq, Iran,
North Korea, Libya, Sudan, Syria or any
country to which the U.S. has embargoed
goods; or (ii) to anyone on the U.S.
Treasury Department's list of Specially
Designated Nations or the U.S. Commerce
- 30 -
Department's Table of Denial Orders.
- 31 -
Linux
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply
it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code.
And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
- 32 -
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or
not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under
the terms of this License.
- 33 -
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- 34 -
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
- 35 -
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
- 36 -
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and
a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
- 37 -
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
- 38 -
glibc
json-glib
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast,
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too,
but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link
other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if
the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not
- 39 -
the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two
is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to
use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program
using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by
the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
- 40 -
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a
tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
•
a) The modified work must itself be a software library.
•
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and
the date of any change.
•
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms
of this License.
•
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you
must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function
or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it,
the square root function must still compute square roots.)
- 41 -
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold
for this to be true is not precisely defined by law.
- 42 -
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
•
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that
the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
•
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one
that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version
of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
•
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
•
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
•
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
- 43 -
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
•
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined
with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
•
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties
remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
- 44 -
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this
License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
- 45 -
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
- 46 -
That's all there is to it!
- 47 -
glib
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is
numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some
specially designated Free Software Foundation software, and to any
other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
- 48 -
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link a program with the library, you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library, after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
the library, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library. If the library is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original
version, so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses, thus in effect
transforming the program into proprietary software. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's
free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License, which was designed for utility programs. This
license, the GNU Library General Public License, applies to certain
designated libraries. This license is quite different from the ordinary
one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is
the same as in the ordinary license.
The reason we have a separate public license for some libraries is that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a
program and simply using it. Linking a program with a library, without
changing the library, is in some sense simply using the library, and is
analogous to running a utility program or application program. However, in
a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a
- 49 -
derivative of the original library, and the ordinary General Public License
treats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing, because most developers did not use the libraries. We
concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves. This Library General Public License is intended to
permit developers of non-free programs to use free libraries, while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve
this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards
changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, while the latter only
works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one.
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License (also called "this License"). Each licensee is
addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
- 50 -
(which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
- 51 -
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when the facility
is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
in the event an application does not supply such function or
table, the facility still operates, and performs whatever part of
its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
- 52 -
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
- 53 -
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library". The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
- 54 -
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License. You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
with the Library, with the complete machine-readable "work that
uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
d) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
- 55 -
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library, and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
- 56 -
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
- 57 -
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Library General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
- 58 -
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
- 59 -
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge.
↑ Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- 60 -
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* Copyright (C) 2007 Red Hat Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person
* obtaining a copy of this software and associated documentation files
* (the "Software"), to deal in the Software ↑ without restriction,
* including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
* publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
* and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be
* included in all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
* NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
* BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
- 61 -
* ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
- 62 -
OSGi Release 4
Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM
CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular
Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such
Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions
to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program
under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use
or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display,
publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such
derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import
- 63 -
and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form.
This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the
Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to
be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which
include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth
herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or
other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient
for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise.
As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes
sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third
party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's
responsibility to acquire that license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution,
if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement,
provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied,
including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of
merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect,
special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and
not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees
how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
- 64 -
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably
allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business
partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the
Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does
not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a
commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and
indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs
(collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the
Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in
connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section
do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In
order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of
such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial
Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may
participate in any such claim at its own expense.
For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That
Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims,
or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial
Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims
against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any
other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is
solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all
risks associated with its exercise of rights under this Agreement , including but not limited to the risks and
costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment,
and unavailability or interruption of operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
- 65 -
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS),
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED
HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the
validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the
parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision
valid and enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware)
infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as
of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or
conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming
aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to
cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's
obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue
and survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the
Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward
reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one
other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial
Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement
Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing
version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the
Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published,
Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as
expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual
property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All
rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.
- 66 -
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the
United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than
one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.
- 67 -
Handbok för registrering och
uppdatering av programvara
Användarhandbok
USRM2-6367-02 2017-11 sv
Copyright CANON INC. 2017
Innehåll
Tillgängliga funktioner ............................................................................................................................. 2
Installera systemalternativ/MEAP-program ..........................................................................
Installera med skrivaren ansluten till ett externt nätverk (leverans)
........................................................................... 6
Installera utan att skrivaren är ansluten till ett externt nätverk (manuellt)
Ladda ned handböcker och tillhörande program
4
................................................................ 9
...................................................................................................... 15
Uppdatera firmware .................................................................................................................................
17
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera program ................................... 28
Använda handboken ................................................................................................................................
Användningsmiljö för handboken
Handbokens skärmlayout
Översta sidan
Avsnittssida
Sitemap
32
............................................................................................................................ 33
........................................................................................................................................ 34
..................................................................................................................................................... 35
....................................................................................................................................................... 36
............................................................................................................................................................. 37
Sökmetod
.......................................................................................................................................................... 38
Visa handboken
...................................................................................................................................................... 39
Friskrivningsklausul .................................................................................................................................
41
Varumärken ..................................................................................................................................................... 43
I
Tillgängliga funktioner
Tillgängliga funktioner
Tillgängliga funktioner ................................................................................................................................... 2
1
Tillgängliga funktioner
Tillgängliga funktioner
0YXR-000
Installera systemalternativ/MEAP-program
Med funktionen för att registrera/uppdatera program kan du installera systemalternativ/MEAP-program i
skrivaren. Du kan använda den här funktionen både på pekskärmen och datorn (Fjärrgränssnitt).
Installera med skrivaren ansluten till ett externt nätverk
Du kan installera systemalternativ/MEAP-program genom att ansluta till leveransservern från skrivaren.
Installera utan att skrivaren är ansluten till ett externt nätverk
Du kan installera systemalternativ/MEAP-program genom att använda licensfilen/licensnyckeln som du har
hämtat från licenshanteringssystemet.
Uppdatera firmware
Med funktionen för att registrera/uppdatera program kan firmware uppdateras till den senaste versionen. Du
kan använda den här funktionen från en dator (Fjärrgränssnitt).
Uppdatera med skrivaren ansluten till ett externt nätverk
Du kan uppdatera firmware genom att öppna leveransservern från den här skrivaren.
2
Installera systemalternativ/MEAP-program
Installera systemalternativ/MEAPprogram
Installera systemalternativ/MEAP-program ...................................................................................... 4
Installera med skrivaren ansluten till ett externt nätverk (leverans) ............................................................... 6
Installera utan att skrivaren är ansluten till ett externt nätverk (manuellt) ................................................... 9
Ladda ned handböcker och tillhörande program .............................................................................................. 15
3
Installera systemalternativ/MEAP-program
Installera systemalternativ/MEAP-program
0YXR-001
Åtgärderna för att installera systemalternativ eller MEAP-program på skrivaren skiljer sig åt beroende på om
skrivaren är ansluten till ett externt nätverk eller inte. Välj de åtgärder som stämmer med dina förhållanden
enligt referensen nedan.
Installera med skrivaren ansluten till ett externt nätverk
Installera från Fjärrgränssnitt.
OBS!
Kommunikationstest
För att kontrollera att överföringen från leveransservern fungerar på rätt sätt är det lämpligt att göra ett
kommunikationstest före installationen.
" Testa kommunikationen med Fjärrgränssnitt(P. 29) "
Installera utan att skrivaren är ansluten till ett externt nätverk
Installera systemalternativ
Installera på något av följande sätt.
OBS!
Om du installerar flera systemalternativ
Det är lämpligast att installera från Fjärrgränssnitt.
Åtgärder
Nödvändiga steg
1.
Använd Fjärrgränssnitt till
installationen
2.
Hämta licensfilen från
licenshanteringsystemet
Installera licensfilen med
Fjärrgränssnitt
Referenssida
" Hämta licensfilen(P. 9) "
" Installera systemalternativ med
Fjärrgränssnitt(P. 9) "
Installera MEAP-program
Gör på följande sätt för att installera.
Åtgärder
Använd Fjärrgränssnitt till
installationen
Nödvändiga steg
1.
Hämta licensfilen från
licenshanteringsystemet
4
Referenssida
" Hämta licensfilen(P. 9) "
Installera systemalternativ/MEAP-program
Åtgärder
Nödvändiga steg
2.
Installera licensfilen och
programfilen med Fjärrgränssnitt
3. Starta MEAP-program från SMS
5
Referenssida
" Installera MEAP-program med
Fjärrgränssnitt(P. 11) "
" Starta MEAP-program(P. 13) "
Installera systemalternativ/MEAP-program
Installera med skrivaren ansluten till ett externt
nätverk (leverans)
0YXR-002
När skrivaren är ansluten till ett externt nätverk går det att installera systemalternativ och MEAP-program med
Fjärrgränssnitt genom att länka till leveransservern.
OBS!
Förbereda ett certifikat för licensens accessnummer
Kontrollera att licensaccessnumret som ingår i paketet är tillgängligt.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
3
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
Klicka på [Delivered Installation].
6
Installera systemalternativ/MEAP-program
4
Ange licensens accessnummer → klicka på [Next].
När licensens accessnummer har bekräftats efter att leveransservern har kontaktats visas de systemalternativ/
MEAP-program som du kan installera.
5
Välj systemalternativ och MEAP-program → klicka på [Start Installation].
Status efter installationen:
Start: Startar de installerade MEAP-programmen.
Stop: Stoppar de installerade MEAP-programmen.
VIKTIGT!
Om du väljer [Stop] medan MEAP-program installeras
Du måste starta MEAP-programmet innan du kan använda det.
" Handbok för MEAP Application Management "
Om avtalsskärmen öppnas läser igenom du avtalet. Om du godkänner avtalet klickar du på [Accept].
6
Kontrollera sidan med installationsresultat.
7
Installera systemalternativ/MEAP-program
När installationen av systemalternativen är klar visas meddelandet <Restart the device.>. Starta om skrivaren
för att aktivera funktionen.
Klicka på [To Delivered Installation] för att öppna skärmen med levererad installation igen.
OBS!
Handbok för systemalternativ/MEAP-program
Du kan ladda ned handboken för installerade systemalternativ/MEAP-program från URL-adressen för
nedladdning av handboken. Adressen visas på skärmen med installationsresultat.
" Ladda ned handböcker och tillhörande program(P. 15) "
8
Installera systemalternativ/MEAP-program
Installera utan att skrivaren är ansluten till ett externt
nätverk (manuellt)
0YXR-003
I det här avsnittet beskrivs hur du installerar systemalternativ och MEAP-program utan att ansluta skrivaren till
ett externt nätverk.
Hämta licensfilen
Hämta licensfilen.
Licensfil: Hämta licensfilen när du installerar systemalternativ/MEAP-program med Fjärrgränssnitt.
OBS!
Förbereda ett certifikat för licensens accessnummer
Kontrollera att licensaccessnumret som ingår i paketet är tillgängligt.
Licensaccessnumret finns inte på förpackningen till MEAP-programmet
Om du inte hittar licensens accessnummer tryckt på förpackningen till MEAP-programmet du använder
får du tillgång till licensfilen via programleverantören. Du kan inte hämta licensfilen på det sätt som
beskrivs i det här avsnittet. Mer information finns i MEAP-programmets handbok.
1
Kontrollera hanteringsnumret som behövs för att hämta licensfilen.
Följande hanteringsnummer behövs för att hämta licensfilen.
● Licensens accessnummer: Kontrollera certifikatet för licensens accessnummer.
● Enhetens serienummer: Du kan även kontrollera det här numret på kontrollpanelens verktygsmeny.
" e-handbok "
2
Öppna http://www.canon.com/lms/license/.
3
Följa anvisningarna på skärmen för att hämta licensfilen.
Installera sedan systemalternativ och MEAP-program.
Installera systemalternativ med Fjärrgränssnitt
Du kan installera systemalternativ i skrivaren med Fjärrgränssnitt.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
9
Installera systemalternativ/MEAP-program
3
Klicka på [Manual Installation].
4
Klicka på [Browse...] → välj licensfilen som ska installeras → klicka på [Next].
Filnamnstillägg:
Licensfil: En fil med filnamnstillägget [lic].
10
Installera systemalternativ/MEAP-program
5
Kontrollera innehållet som kommer att installeras på bekräftelseskärmen → klicka på
[Install].
Installera MEAP-program med Fjärrgränssnitt
Du kan installera MEAP-program i skrivaren med Fjärrgränssnitt.
OBS!
Antal MEAP-program som kan installeras
Det går att installera upp till åtta program.
Mer information om MEAP-program
Det kan finnas andra systemkrav för installationen beroende på vilket MEAP-program du ska installera.
Anvisningar för installationen finns i MEAP-programmets handbok.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
3
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
Klicka på [Manual Installation].
11
Installera systemalternativ/MEAP-program
4
Klicka på [Browse...] → välj licensfilen och programfilen som ska installeras → klicka på
[Next].
Filnamnstillägg:
Licensfil:
En fil med filnamnstillägget [lic].
Programfil: En fil med filnamnstillägget [jar].
VIKTIGT!
När du installerar MEAP-program
● Det går inte att installera enbart licensfiler.
● När du installerar ett MEAP-program måste du ange licensfilen. Det går inte att installera ett MEAPprogram utan att ange licensfil.
5
Bekräfta informationen som visas på sidan för bekräftelse av installationen → klicka
på [Yes].
12
Installera systemalternativ/MEAP-program
Beroende på vilket MEAP-program du installerar kan en avtalsskärm visas. Bekräfta informationen som visas på
skärmen → klicka på [OK].
Om du installerar ett nytt MEAP-program följer du anvisningarna som visas på skärmen.
● Application Information
● License Information
Följande information visas när du skriver över ett MEAP-program.
● Current Application Information
● Application Information after Overwrite
Installationen startar efter att meddelandet <Installing... Please wait.> visas på nytt. Klicka på [To Manual
Installation] för att visa skärmen för manuell installation.
VIKTIGT!
Använda MEAP-program
Du måste starta det installerade MEAP-programmet för att kunna använda det.
" Handbok för MEAP Application Management "
Starta MEAP-program
I det här avsnittet beskrivs hur du startar installerade MEAP-program från SMS-skärmen.
OBS!
Information om SMS
Information om SMS finns i " Handbok för MEAP Application Management ".
1
Klicka på [MEAP Application Management] på startsidan för SMS.
13
Installera systemalternativ/MEAP-program
2
Välj programmet som ska startas → klicka på [Start].
14
Installera systemalternativ/MEAP-program
Ladda ned handböcker och tillhörande program
0YXR-004
Du kan ladda ned handböcker för installerade systemalternativ/MEAP-program samt tillhörande program på
följande URL-adress.
http://canon.com/fau/downloads
OBS!
● Kontrollera att licensaccessnumret som ingår i paketet är tillgängligt.
● Om du har installerat från Fjärrgränssnitt kan du använda länken som visas på skärmen med
installationsresultat för att går direkt till URL-adressen. Accessnumret för licensen anges automatiskt
om du gör på det viset.
1
Starta webbläsaren på datorn.
2
Ange URL-adressen i [Adress].
3
Ange accessnumret för licensen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ladda
ned handböcker och tillhörande program.
När du laddar ned program finns information om installationen i programmets handbok.
15
Uppdatera firmware
Uppdatera firmware
Uppdatera firmware ....................................................................................................................................... 17
16
Uppdatera firmware
Uppdatera firmware
0YXR-005
Uppdatera från Fjärrgränssnitt.
OBS!
Kommunikationstest
För att kontrollera att överföringen från leveransservern fungerar på rätt sätt är det lämpligt att göra ett
kommunikationstest före installationen.
" Testa kommunikationen med Fjärrgränssnitt(P. 29) "
Uppdatera med skrivaren ansluten till ett externt nätverk
Om skrivaren är ansluten till ett externt nätverk kan du uppdatera till senaste firmware genom att ansluta till
leveransservern.
VIKTIGT!
Uppskattad tid för att uppdatera firmware
Tiden som behövs för uppdatering med nedladdad firmware är ca 20 minuter. Det kan ta något längre
tid beroende på skrivarens systemkonfiguration och nätverksmiljö.
Kontrollera om det finns ny firmware/ange leveransinställningar
Du kan kontrollera om det finns ny firmware till skrivaren och ange leveransinställningar.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
17
Uppdatera firmware
3
Klicka på [Delivered Update].
4
Klicka på [Confirm New Firmware].
Kontakta leveransservern för att få information om eventuell ny firmware.
5
Verifiera informationen som visas → ange nödvändiga inställningar → klicka på
[Execute].
Om avtalsskärmen öppnas läser igenom du avtalet. Om du godkänner avtalet trycker du på [I Accept].
18
Uppdatera firmware
Information om posterna visas nedan.
● Firmware:
Current Version:
Visar versionen för aktuell firmware.
Applicable Firmware: Visar ny firmware som kan användas i skrivaren.
Release Note:
Om det finns kommentarer till ny firmware visas dessa.
Delivery Settings:
● Delivery Schedule: Klicka på "Deliver now" eller "Deliver at specified date and time".
[Deliver now]:
Laddar ned firmware efter att leveransinställningarna har angetts.
[Deliver at specified date and Välj datum/klockslag (år, månad, datum och klockslag) för leveransen av
time]:
firmware i listrutan.
● Timing to Apply: Klicka på [Auto] eller [Manual].
[Auto]:
Firmware aktiveras automatiskt efter att nedladdningen är klar.
[Manual]: Endast nedladdning av firmware. Ange [Apply Firmware] för att aktivera firmware.
● Deliver Update: Klicka på [On] eller [Off].
[On]: Laddar endast ned skillnaderna mellan aktuell firmware och ny firmware.
[Off]: Laddar ned ny firmware i sin helhet.
● E-Mail Address: Ange e-postadressen till administratören. Du kan få e-post om uppdateringsstatus från
leveransservern.
● Comments: Ange kommentaren som du vill ska läggas till e-postmeddelandet automatiskt. Om
modellnamnet anges kan du identifiera vilken enhetsstatus e-postmeddelandet gäller.
19
Uppdatera firmware
OBS!
Leveransschema och Tidpunkt för aktivering
● När Leveransschema anges till [Deliver now] och Tidpunkt för aktivering till [Auto]
Firmware aktiveras när ny firmware har laddats ned från leveransservern. När programmet är klart
startas skrivaren om automatiskt.
● När Leveransschema anges till [Deliver now] och Tidpunkt för aktivering till [Manual]
Ny firmware laddas ned.
● När Leveransschema anges till [Deliver at specified date and time]
Den schemalagda leveransen görs på angivet datum och klockslag.
Aktivera nedladdad firmware
Du kan aktivera nedladdad firmware i skrivaren.
OBS!
Om Tidpunkt för aktivering anges till [Auto] i leveransinställningarna behövs inte det här steget.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
20
Uppdatera firmware
3
Klicka på [Delivered Update].
4
Klicka på [Apply Firmware].
5
Bekräfta att firmware ska aktiveras → klicka på [Yes].
21
Uppdatera firmware
Ny firmware aktiveras i skrivaren. När programmet är klart startas skrivaren om automatiskt.
Radera nedladdad firmware
Du kan radera nedladdad firmware.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
3
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
Klicka på [Delivered Update].
22
Uppdatera firmware
4
Klicka på [Delete Firmware].
5
Bekräfta att firmware ska raderas → klicka på [Yes].
23
Uppdatera firmware
Firmware raderas.
Radera schemalagd leverans
Du kan radera en schemalagd leverans av firmware.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
3
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
Klicka på [Delivered Update].
24
Uppdatera firmware
4
Klicka på [Delete Scheduled Delivery].
5
Bekräfta informationen om den schemalagda leveransen → klicka på [Yes].
25
Uppdatera firmware
Den schemalagda leveransen raderas.
26
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera program
Hantera funktionen för att
registrera/uppdatera program
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera program ................................................... 28
27
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera program
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera
program
0YXR-006
Du kan visa installationsloggar och testa kommunikationen med Fjärrgränssnitt.
Visa installations-/uppdateringsloggar med Fjärrgränssnitt
Du kan kontrollera installationsloggar för systemalternativ/MEAP-program och uppdateringsloggar för
firmware.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
3
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
Klicka på [Display Logs/Communication Test].
28
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera program
4
Välj [Update Logs] → klicka på [Switch] i listan med loggar.
Installationsloggar för systemalternativ/MEAP-program och uppdateringsloggar för firmware visas.
Testa kommunikationen med Fjärrgränssnitt
Du kan kontrollera om skrivaren kommunicerar på rätt sätt med leveransservern.
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga sedan in som administratör.
" e-handbok "
2
3
Klicka på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] på
startsidan för Fjärrgränssnitt.
Klicka på [Display Logs/Communication Test] → [Communication Test].
29
Hantera funktionen för att registrera/uppdatera program
Klicka på [Yes] när dialogrutan för bekräftelse visas.
Innehållet i testet laddas ned från leveransservern.
När kommunikationstestet är klart visas resultatet på skärmen.
OBS!
Om [Failed] visas som kommunikationstestets resultat
Om [Failed] visas på kommunikationstestets resultatskärm ska du kontrollera att nätverkskabeln är rätt
ansluten och att nätverksinställningarna är rätt. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om
problemet inte kan åtgärdas.
30
Använda handboken
Använda handboken
Använda handboken ...................................................................................................................................... 32
Användningsmiljö för handboken ...................................................................................................................... 33
Handbokens skärmlayout ................................................................................................................................... 34
Översta sidan ................................................................................................................................................. 35
Avsnittssida .................................................................................................................................................... 36
Sitemap .......................................................................................................................................................... 37
Sökmetod ....................................................................................................................................................... 38
Visa handboken ................................................................................................................................................... 39
31
Använda handboken
Använda handboken
0YXR-007
I det här kapitlet beskrivs hur du använder handboken.
Användningsmiljö för handboken(P. 33)
Handbokens skärmlayout(P. 34)
Översta sidan(P. 35)
Avsnittssida(P. 36)
Sitemap(P. 37)
Sökmetod(P. 38)
Visa handboken(P. 39)
<Hitta innehållet du söker>
● Välja mellan kategoriikoner
Välj kategoriikon överst på sidan.
" Översta sidan(P. 35) "
● Söka på webbplatskartan
På webbplatskartan hittar du alla avsnitt i handboken sorterade i olika kategorier. Avsnitten i en
kategori kan visas direkt.
" Sitemap(P. 37) "
● Söka efter fras
Du kan söka i handboken genom att ange sökord. Du visar önskad beskrivning från sökresultatet
genom att ange ett sökord. Den här funktionen stöder AND-sökning.
" Sökmetod(P. 38) "
32
Använda handboken
Användningsmiljö för handboken
0YXR-008
Du behöver en webbläsare för att använda handboken. Funktionen garanteras i följande webbläsare.
Windows
● Internet Explorer 6.0 eller senare
● Firefox 2.x eller senare
Mac OS
● Safari 3.x eller senare
● Firefox 3.x eller senare
OBS!
Aktivera skriptfunktionen
Aktivera skriptfunktionen i den webbläsare du ska använda för handboken.
33
Använda handboken
Handbokens skärmlayout
0YXR-009
I det här avsnittet beskrivs skärmlayouten i handboken.
Sidan som visas när handboken har startats kallas "startsidan" och beskrivningen i handboken kallas
"avsnittssida" i det här avsnittet.
Sidan "Webbplatskarta" öppnas från [Webbplatskarta] i övre högra hörnet i handboken.
Använd sökpanelen för att söka i handboken.
Skärmlayouten är olika för olika sidor. Klicka därför på följande länkar för att se anvisningarna.
Översta sidan(P. 35)
Avsnittssida(P. 36)
Sitemap(P. 37)
Sökmetod(P. 38)
34
Använda handboken
Översta sidan
0YXR-00A
(1) Välja bland funktioner
Anvisningar för de olika funktionerna och användningsmetoderna visas.
(2) [Sök]
Ange ett sökord och klicka sedan på [
] för att öppna sökpanelen.
Mer information finns i " Sökmetod(P. 38) ."
(3) [Start]
Startsidan i handboken öppnas.
(4) [Webbplatskarta]
Innehållslistan för handboken öppnas.
(5) [Hjälp]
Beskrivningar visas om hur du använder handboken.
(6) [Friskrivningsklausul]
Förbehållen visas.
(7) [Copyright]
Copyright-informationen visas.
(8) [Varumärken]
Varumärken visas.
35
Använda handboken
Avsnittssida
0YXR-00C
(1) Kapitelinnehåll
Det här är kapitlets innehållsförteckning. Klicka på en post när du vill se beskrivningen på avsnittssidan.
Klicka på [
] för att expandera en meny och på [
Alternativt kan du klicka på [
] för att komprimera en meny.
Visa alla] för att expandera alla menyer och på [
Dölj alla] för att
komprimera alla menyer.
(2) Avsnittssida
Beskrivningen för respektive ämne visas.
Aktuell plats för det avsnitt som visas anges överst till vänster på avsnittssidan. Klicka på en länk för att
flytta till en högre nivå.
(3) Menyn [Kapitel]
Du kan välja ett annat kapitel på snabbmenyn.
(4) Fliken [Innehåll]
Klicka för att öppna kapitlets innehållspanel.
(5) Fliken [Sök]
Klicka för att öppna sökpanelen.
Mer information finns i " Sökmetod(P. 38) ".
(6) [
]
Klicka för att visa eller dölja kapitlets innehålls-/sökpanel.
(7) [Föregående]/[Nästa]
Klicka för att flytta till föregående eller nästa avsnitt.
(8) [Skriv ut detta avsnitt]
Skriv endast ut den avsnittssida som visas.
(9) [Skriv ut alla]
Skriv ut allt innehåll i det här kapitlet.
36
Använda handboken
Sitemap
0YXR-00E
(1) Hela innehållet
Visa alla kapitel och avsnitt i handboken. Klicka på en post för att visa innehållet.
37
Använda handboken
Sökmetod
0YXR-00F
(1) Sök
Skriv en teckensträng i [Sök] på startsidan eller i textrutan [Sökord] på sökpanelen. Klicka på [
] för
att se sökresultatet.
AND-sökningar kan göras i handboken, dvs. det går att begränsa sökresultatet genom att ange två eller
fler sökord. Skriv ett blanksteg mellan sökorden när du anger dem.
● Exempel: licens fil (om du vill visa sidor som innehåller orden "licens" och "fil")
(2) Sökresultat
Sökresultatet för ett sökord visas.
Om sökresultatet består av fler än 10 träffar kan du se övriga träffar genom att klicka på [
], [
eller numret som står under resultatet.
(3) [Sökalternativ]
Klicka för att visa sökalternativ.
Sökalternativen kan användas för att ange kapitel för sökningen, skiftlägeskänslighet och om en- och
tvåbitars tecken ska särskiljas.
Klicka på [Sök med dessa villkor] för att söka med de angivna villkoren.
38
]
Använda handboken
Visa handboken
0YXR-00H
Symboler som används i handboken
Handboken innehåller följande symboler som betecknar restriktioner, föreskrifter och anvisningar som måste
iakttas av säkerhetsskäl.
VIKTIGT!
Anger krav och begränsningar för användning. Läs sådana punkter noga så att du använder enheten på
rätt sätt och undviker skador på enheten eller annan egendom.
OBS!
Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur. Vi rekommenderar att du
läser sådana meddelanden.
Knappar som visas i handboken
Följande exempel visar hur knapparna på kontrollpanelen och skärmen visas i handboken.
Typ
Bilder i handboken Exempel
Knappar på datorns funktionsskärm osv [Knappnamn osv.]
[OK]
Skärmbilder som visas i handboken
Innehållet på skärmbilderna som visas i handboken är standardinställningar.
Beroende på systemkonfiguration kan innehållet på skärmbilderna delvis vara ett annat.
39
Friskrivningsklausul
Friskrivningsklausul
Friskrivningsklausul ....................................................................................................................................... 41
40
Friskrivningsklausul
Friskrivningsklausul
0YXR-00J
Informationen i den här handboken kan komma att ändras utan föregående meddelande.
CANON INC. GER INGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DETTA MATERIAL, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER
UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM VAD SÄGS HÄR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER MOT KRÄNKNING AV EVENTUELLA PATENT. CANON INC. KAN INTE
HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG,
INTE HELLER FÖR FÖRLUST ELLER KOSTNADER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ATT DETTA MATERIAL
ANVÄNDS.
41
Varumärken
Varumärken
Varumärken ........................................................................................................................................................ 43
42
Varumärken
Varumärken
0YXR-00L
● "MEAP" är ett varumärke som tillhör CANON Inc. och är en beteckning för en "applikationsplattform" för
Canons skrivare och multifunktionella enheter.
● Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Mac OS och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder.
● Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server och Internet Explorer är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
● This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype
Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and
Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
● UFST: Copyright© 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
● Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Oracle och/eller deras dotterbolag.
● Adobe, PostScript och logotypen för PostScript är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
● Copyright© 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
● Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763;
6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
● All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for
Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
● Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or
similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript
technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to
be merely compatible with the PostScript language.
● Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
● Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
43
Varumärken
● All other trademarks are the property of their respective owners.
● Alla övriga produktnamn och märkesnamn är registrerade varumärken, varumärken eller tjänstmärken som
tillhör sina respektive ägare.
44
SIL OPEN FONT LICENSE
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
45
SIL OPEN FONT LICENSE
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
46
Handbok för MEAP Application
Management
Användarhandbok
USRM2-6350-02 2017-11 sv
Copyright CANON INC. 2017
Innehåll
Tillgängliga funktioner ............................................................................................................................. 2
Starta och stänga ned SMS .................................................................................................................... 5
Innan du startar SMS (förberedelser)
......................................................................................................................... 7
Konfigurera HTTP-kommunikation
.......................................................................................................................... 8
Starta SMS (logga in)
................................................................................................................................................. 9
Observera (Starta SMS (logga in))
Stänga ned SMS (logga ut)
.......................................................................................................................... 13
....................................................................................................................................... 14
Inställningar för MEAP-program .................................................................................................... 16
Installera MEAP-program
........................................................................................................................................ 19
Observera (Installera MEAP-program)
Avinstallera MEAP-program
..................................................................................................................................... 23
Starta/stänga ned MEAP-program
Starta MEAP-program
................................................................................................................... 22
............................................................................................................................ 25
......................................................................................................................................... 26
Stänga ned MEAP-program
.................................................................................................................................. 27
Kontrollera information om MEAP-program
Licensinställningar för MEAP-program
Lägga till licensfiler
............................................................................................................. 29
..................................................................................................................... 31
............................................................................................................................................. 32
Inaktivera licensfiler
............................................................................................................................................ 35
Ladda ner inaktiverade licensfiler
......................................................................................................................... 38
.............................................................................................................................. 41
Radera inaktiverade licensfiler
Ange autentiseringsinformation för MEAP-program
................................................................................................. 44
Systeminställningar .................................................................................................................................. 49
Ändra visningsordning för MEAP-appar
Kontrollera inloggningstjänster
.................................................................................................................... 50
............................................................................................................................... 52
Inställningar för utökade systemprogram
............................................................................................................... 54
Starta/stänga ned utökade systemprogram
Starta utökade systemprogram
...................................................................................................................... 56
Stänga ned utökade systemprogram
Installera utökade systemprogram
............................................................................................................................. 63
Kontrollera programinformation
Ändra SMS-lösenordet
.................................................................................................................... 61
.......................................................................................................................................... 62
Kontrollera systeminformation
Kontrollera licensfiler
.............................................................................................................. 57
....................................................................................................................... 58
Avinstallera utökade systemprogram
Kontrollera information
........................................................................................................... 55
.......................................................................................................................... 65
.......................................................................................................................................... 66
............................................................................................................................................. 67
Radera information om inställningar för MEAP-program
Hantera loggdata för MEAP-program
Ladda ner loggdata
.......................................................................................... 69
....................................................................................................................... 71
............................................................................................................................................. 72
I
Radera loggdata
................................................................................................................................................. 74
Lista med felmeddelanden (MEAP) ............................................................................................... 77
Fel som hör till sidan [Login]
.................................................................................................................................... 79
Fel som hör till sidan [MEAP Application Management]
Fel som hör till sidan [Install MEAP Application]
............................................................................................. 81
....................................................................................................... 83
Fel som hör till sidan [Authentication Information Settings]
Fel som hör till sidan [License Management]
..................................................................................... 88
............................................................................................................ 89
Fel som hör till sidan [Enhanced System Application Management]
Fel som hör till sidorna [Check License] och [Change Password]
........................................................................... 91
................................................................................ 97
Fel som hör till sidan [MEAP Application Setting Information Management]
Fel som hör till sidan [MEAP Application Log Management]
Andra fel
.............................................................. 99
.................................................................................... 100
.............................................................................................................................................................. 101
Använda handboken ..............................................................................................................................
Användningsmiljö för handboken
Handbokens skärmlayout
Översta sidan
Avsnittssida
Sitemap
103
.......................................................................................................................... 104
..................................................................................................................................... 105
................................................................................................................................................... 106
..................................................................................................................................................... 107
........................................................................................................................................................... 108
Sökmetod
........................................................................................................................................................ 109
Visa handboken
.................................................................................................................................................... 110
Friskrivningsklausul ...............................................................................................................................
112
Varumärken ................................................................................................................................................... 114
II
Tillgängliga funktioner
Tillgängliga funktioner
Tillgängliga funktioner ................................................................................................................................... 2
1
Tillgängliga funktioner
Tillgängliga funktioner
0YXS-000
SMS (Service Management Service) är ett program som får tillgång till skrivaren via ett nätverk med hjälp av en
vanlig webbläsare och som kan installera och hantera MEAP-program (kallas för "program" i det här
dokumentet). Eftersom programmet (webbserver) för att använda SMS är inbäddat i skrivaren behövs inte
något annat program än en webbläsare.
Bara det finns en skrivare i nätverket som är ansluten till en dator kan du använda SMS. SMS kan användas till
följande funktioner.
Du kan kontrollera programinformation från datorer i nätverket
Du får tillgång till skrivaren via nätverket och kan visa status och information om installerade program.
Efter att SMS har startats kan du logga in genom att ange ditt lösenord på sidan [Log In]. Följande startsida
öppnas.
2
Tillgängliga funktioner
(1) [MEAP Application Management]
Statusen för programmen som är installerade på skrivaren kan visas.
" Inställningar för MEAP-program(P. 16) "
(2) [Install MEAP Application]
Installera MEAP-programmet.
" Installera MEAP-program(P. 19) "
(3) [System Management]
Administratörsinställningarna för MEAP-systemet används för att ange inställningar för systemprogram,
visa information, ändra lösenord osv.
" Systeminställningar(P. 49) "
Du kan installera och avinstallera program
Du kan installera och avinstallera program som stöder den här skrivaren från datorn.
" Installera MEAP-program(P. 19) "
" Avinstallera MEAP-program(P. 23) "
Du kan uppdatera installerade program och licensfiler
Om licensen för det installerade programmet har löpt ut kan du installera om och uppdatera den.
" Lägga till licensfiler(P. 32) "
3
Starta och stänga ned SMS
Starta och stänga ned SMS
Starta och stänga ned SMS ........................................................................................................................... 5
Innan du startar SMS (förberedelser) ................................................................................................................... 7
Konfigurera HTTP-kommunikation ................................................................................................................... 8
Starta SMS (logga in) ............................................................................................................................................. 9
Observera (Starta SMS (logga in)) ................................................................................................................... 13
Stänga ned SMS (logga ut) .................................................................................................................................. 14
4
Starta och stänga ned SMS
Starta och stänga ned SMS
0YXS-001
Du måste logga in för att använda SMS.
Innan du startar SMS (förberedelser)
(P. 7)
Starta SMS (logga in)(P. 9)
Stänga ned SMS (logga ut)(P. 14)
OBS!
Webbläsarinställningar
Följande inställningar krävs.
● JavaScript måste vara aktiverat
● Användning av cookies måste vara aktiverat under arbetspasset
● När webbläsarens inställningar för proxyservern används ska du lägga till skrivarens IP-adress i listan
[Undantag] (adresser som inte använder proxy).
Kontakta nätverksadministratören eftersom inställningarna är olika för olika nätverksmiljöer.
Starta SMS
Flera användare kan inte samtidigt vara inloggade på SMS.
Automatisk utloggning från SMS
Om SMS inte används under fem minuter eller längre av någon som är inloggad på SMS loggas denna
användare ut automatiskt. Logga in igen från sidan [Login] om det inträffar.
Använd inte webbläsarens [Tillbaka]-knapp
Om du använder webbläsarens [Tillbaka]-knapp är det inte säkert att SMS fungerar på rätt sätt.
Systemmiljö för SMS
SMS-funktionen är garanterad i följande miljöer.
Webbläsare
● Internet Explorer 7 eller senare
● Safari 4.0.5 eller senare
● Windows Vista SP2
Operativsystem
● Windows 7 SP1
● Windows 8
5
Starta och stänga ned SMS
● Windows 10
● Mac OS X 10.5 eller senare
6
Starta och stänga ned SMS
Innan du startar SMS (förberedelser)
0YXS-002
Ange följande innan du startar SMS.
Steg 1 Ange nätverksinställningarna.
" e-handbok "
Steg 2
Kontrollera skrivarens IP-adress
genom att skriva ut nätverksstatus.
" e-handbok "
Steg 3
Konfigurera den så att skrivaren kan
nås från webbläsaren.
" Konfigurera HTTP-kommunikation(P. 8) "
7
Starta och stänga ned SMS
Konfigurera HTTP-kommunikation
0YXS-003
För att använda MEAP-funktionerna från webbläsaren måste HTTP-kommunikation vara aktiverat.
Följ nedanstående anvisningar för att ange inställningarna. (Standardinställningarna är <På>.)
1
Tryck på knappen [Inställningar], välj <Nätverk> med
/
och tryck sedan på [OK].
Tryck på [OK] när meddelandet har visats.
2
Välj <TCP/IP-inställningar> med
3
Välj <HTTP> med
4
Välj <På> med
5
/
/
/
och tryck sedan på [OK].
och tryck sedan på [OK].
och tryck sedan på [OK].
<På>
HTTP används.
<Av>
HTTP används inte.
Utför en hård återställning eller starta om skrivaren.
Inställningarna är aktiverade efter den hårda återställningen eller efter att skrivaren har startats om.
OBS!
Information om hård återställning
Se " e-handbok ".
8
Starta och stänga ned SMS
Starta SMS (logga in)
0YXS-004
Följande två metoder används för att starta SMS.
Starta SMS direkt från webbläsaren(P. 9)
Starta SMS från Fjärrgränssnitt(P. 10)
Se " Observera (Starta SMS (logga in))(P. 13) " innan du startar SMS.
Starta SMS direkt från webbläsaren
1
2
Starta webbläsaren.
Ange "https://<skrivarens IP-adress>:8443/sms/" i adressfältet och tryck sedan på
[ENTER] på tangentbordet.
● Exempel: https://192.168.0.215:8443/sms/
Om skrivarens värdnamn är registrerat på DNS-servern kan du skriva [värdnamn.domännamn] istället för IPadressen.
● Exempel: http://min_skrivare.xy_avdeln.bolag.com:8443/sms/
Om SMS inte startar
Kontrollera följande.
● HTTP-kommunikation är aktiverat.
" Konfigurera HTTP-kommunikation(P. 8) "
● Datorn och skrivaren är rätt anslutna via nätverket.
● Skrivaren har startats.
9
Starta och stänga ned SMS
● IP-adressen eller [värdnamn.domännamn] är rätt angivet.
OBS!
Enhetens serienummer
Skrivarenhetens serienummer visas överst till vänster på skärmen. (Enhetens serienummer behövs för
att hämta licensfilen från licenshanteringssystemet.)
3
Ange lösenordet och klicka sedan på [Log In].
Standardlösenordet är "MeapSmsLogin" (skiftlägeskänsligt).
Om du inte kan logga in
Om du inte kan logga in p.g.a. fel lösenord visas ett meddelande där du ombeds att ange lösenordet på
nytt.
Ange rätt lösenord och klicka på [Login].
Om du inte loggar in inom ca 5 minuter efter att inloggningssidan visas kommer du inte att kunna
logga in ens om du anger rätt lösenord.
Det behövs en licensväxlingsfil för att initiera lösenord. När du har klickat på [Browse] i [Initialize
Password] på skärmen med meddelandet om att ange lösenordet på nytt väljer du
Licensväxlingsfil och klickar på [Initialize]. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
Starta SMS från Fjärrgränssnitt
1
Starta Fjärrgränssnitt och logga in som systemansvarig.
" e-handbok "
10
Starta och stänga ned SMS
2
Klicka på [Service Management Service] på portalsidan.
3
Ange lösenordet och klicka sedan på [Log In].
Standardlösenordet är "MeapSmsLogin" (skiftlägeskänsligt).
Om du inte kan logga in
Om du inte kan logga in p.g.a. fel lösenord visas ett meddelande där du ombeds att ange lösenordet på
nytt.
Ange rätt lösenord och klicka på [Login].
Om du inte loggar in inom ca 5 minuter efter att inloggningssidan visas kommer du inte att kunna
logga in ens om du anger rätt lösenord.
11
Starta och stänga ned SMS
Det behövs en licensväxlingsfil för att initiera lösenord. När du har klickat på [Browse] i [Initialize
Password] på skärmen med meddelandet om att ange lösenordet på nytt väljer du
Licensväxlingsfil och klickar på [Initialize]. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
12
Starta och stänga ned SMS
Observera (Starta SMS (logga in))
0YXS-005
VIKTIGT!
SMS-lösenord
● För att förhindra att obehöriga får tillträde är det lämpligt att ändra lösenordet för administratören
innan SMS startas. Information om hur lösenord ändras finns i " Ändra SMS-lösenordet(P. 67) ".
● Det här lösenordet förhindrar obehörig användning av skrivaren. Ingen annan än administratören får
känna till det.
● Se till att du inte glömmer lösenordet. Om du glömmer lösenordet kommer du inte att kunna använda
SMS. Kontakta i så fall din lokala återförsäljare.
13
Starta och stänga ned SMS
Stänga ned SMS (logga ut)
0YXS-006
Klicka på [Log Out from SMS] för att stänga ned SMS.
Om du stänger webbläsaren utan att klicka på [Log Out from SMS] kan SMS inte användas på en stund.
14
Inställningar för MEAP-program
Inställningar för MEAP-program
Inställningar för MEAP-program ............................................................................................................. 16
Installera MEAP-program .................................................................................................................................... 19
Observera (Installera MEAP-program) ............................................................................................................ 22
Avinstallera MEAP-program ................................................................................................................................ 23
Starta/stänga ned MEAP-program ..................................................................................................................... 25
Starta MEAP-program ..................................................................................................................................... 26
Stänga ned MEAP-program ............................................................................................................................ 27
Kontrollera information om MEAP-program ..................................................................................................... 29
Licensinställningar för MEAP-program .............................................................................................................. 31
Lägga till licensfiler ......................................................................................................................................... 32
Inaktivera licensfiler ....................................................................................................................................... 35
Ladda ner inaktiverade licensfiler ................................................................................................................... 38
Radera inaktiverade licensfiler ........................................................................................................................ 41
Ange autentiseringsinformation för MEAP-program ........................................................................................ 44
15
Inställningar för MEAP-program
Inställningar för MEAP-program
0YXS-007
Inställningarna för MEAP-program anges på menyerna [MEAP Application Management] och [Install MEAP
Application].
Kommandon på menyn [MEAP Application Management]
[Application Name]
Namnet på programmet visas.
[Installed on]
Programmets installationsdatum visas.
[Status]
Programmets status visas.
● [Installed]:
16
Inställningar för MEAP-program
Programmet har installerats men inte startats.
Eller, skrivaren stängdes av efter att programmet stängdes ned, och efter att skrivaren
startades om har programmet ännu inte startats.
● [Started]:
Programmet körs.
● [Stopped]:
Programmet körs inte.
● [Starting]:
Programmet håller på att starta.
● [Stopping]:
Programmet håller på att stängas ned.
Programmets licensstatus visas.
● [Installed]:
En giltig licensfil har installerats.
● [Not Installed]:
Licensfilen är inaktiverad.
● [Over Limit]:
[License]
Den installerade licensfilen har ett utgångsdatum och flera typer av räknare har ställts in.
En eller flera av dessa räknarvärden har överskridit den övre gränsen för räknaren.
● [Invalid]:
Den installerade licensfilen har passerat sitt utgångsdatum.
Eller, det aktuella räknarvärdet har överskridit licensfilens övre gräns.
*
När övre gränser har angetts för flera typer av räknare blir licensfilen ogiltig i det
ögonblick någon av räknarna uppnår sitt övre gränsvärde.
● [Unnecessary]:
Det här programmet behöver ingen licensfil för att startas.
Resurserna som används av programmen visas.
● [Storage]:
Storleken på lagringsutrymmet som används. Det visas i enheten kilobyte (KB).
● [Memory]:
Storleken på minnet som används. Det visas i enheten kilobyte (KB).
● [Threads]:
Antalet trådar.
● [Sockets]:
Antalet sockets.
● [File Descriptors]:
Antal fildeskriptorer.
[Resource Information]
OBS!
Uppdatering av [Resource Information]
[Resource Information] uppdateras vid följande tillfällen.
Objekt
[Storage]
[Memory]
[Threads]
[Sockets]
[File Descriptors]
17
Tidpunkt för uppdatering
När programmet installeras eller
avinstalleras
När programmet startas eller
stängs ned
Inställningar för MEAP-program
Menyinställningar för [Install MEAP Application]
Installera MEAP-programmet.
● [Install]:
Ange programfilen och licensfilen som ska installeras och klicka sedan på [Install]
[Install MEAP Application/License]
för att starta installationen.
● [Application File Path]:
Ange programfilen som ska installeras.
● [License File Path]:
Ange licensfilen.
I följande avsnitt finns information om inställningar på menyerna [MEAP Application Management] och [Install
MEAP Application].
Installera MEAP-program(P. 19)
Avinstallera MEAP-program(P. 23)
Starta/stänga ned MEAP-program(P. 25)
Kontrollera information om MEAP-program(P. 29)
Licensinställningar för MEAPprogram(P. 31)
Ange autentiseringsinformation för
MEAP-program(P. 44)
18
Inställningar för MEAP-program
Installera MEAP-program
0YXS-008
Mer information om hur du startar följande funktioner finns i " Observera (Installera MEAP-program)
(P. 22) ".
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Install MEAP Application].
3
Ange [Application File Path] och [License File Path].
Välj fil genom att antingen klicka på [Browse...] eller ange platsen där filen har sparats.
19
Inställningar för MEAP-program
4
5
[Application File Path]
Ange en fil med filnamnstillägget "jar".
[License File Path]
Ange en fil med filnamnstillägget "lic".
Klicka på [Install].
Bekräfta informationen på sidan för bekräftelse av installationen och klicka sedan på
[Yes].
Bekräfta informationen när [License Agreement] öppnas och klicka på [I Accept].
→ Installationen startar.
< Information som visas på sidan Install Confirmation>
Om du installerar ett nytt program
[Application Information]
Information om programmet
[License Information]
Utgångsdatum för programmet
Om du uppdaterar ett program
[Current Application Information]
Information om det aktuella programmet
[Application Information]
[Application Information after Overwrite] Programinformation efter att den har skrivits över
[License Information]
[Expires after]
Utgångsdatum för angivet program
[Current Counter Usage Limit]
Aktuell räknarinformation
[Counter Usage Limit after Overwrite]
Räknarinformation efter att den har skrivits över
Om installationen avbryts
20
Inställningar för MEAP-program
Om skrivarens avstängningsprocess startar medan ett program håller på att installeras kan ett
felmeddelande visas på sidan [Install] för SMS och installationen avbryts. Installera programmet på nytt
efter att skrivaren har startats om genom att stänga av och sedan slå på huvudströmbrytaren om detta
skulle inträffa.
6
Klicka på [To MEAP Application Management] när installationen är klar.
OBS!
När du använder det installerade programmet
Starta programmet.
" Starta MEAP-program(P. 26) "
21
Inställningar för MEAP-program
Observera (Installera MEAP-program)
0YXS-009
VIKTIGT!
Installera program
● Det kan finnas andra särskilda krav för installationen beroende på program. Mer information finns i
handboken till programmet.
● Det går att installera upp till åtta program.
● Det går inte att installera enbart licensfiler. Ange både programfil och licensfil.
Information om hur du endast anger licensfil för ett program som redan är installerat finns i " Lägga
till licensfiler(P. 32) ".
Erhålla licensfiler
● En giltig licensfil krävs för att installera ett program.
Om du har ett accessnummer till licensen i ditt programpaket kan du hämta en giltig licensfil från
licenshanteringssystemet License Management System ( http://www.canon.com/lms/license/ ).
För att hämta en licensfil
behövs licensaccessnumret och
enhetens serienummer
(numret som visas överst till
vänster på SMS-skärmen).
● Om accessnumret till licensen inte finns i programpaketet kontaktar du återförsäljaren av
programmet. Mer information finns i handboken till programmet.
Utrymmesbehov
I "Storage" under resursinformation som visas på sidan [MEAP Application Management] kan du
kontrollera det maximala lagringsutrymme som kan användas av programmet och det aktuella
lagringsutrymme som används av programmet.
När du uppdaterar ett program
Stäng ned programmet du installerar den nya versionen.
" Stänga ned MEAP-program(P. 27) "
22
Inställningar för MEAP-program
Avinstallera MEAP-program
0YXS-00A
VIKTIGT!
Om licensstatusen inte är "Not Installed"
Avinstallera programmet efter att du har inaktiverat och raderat licensfilen.
" Inaktivera licensfiler(P. 35) "
" Radera inaktiverade licensfiler(P. 41) "
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på [Uninstall] för programmet som ska avinstalleras.
Program med [Uninstall] nedtonat kan inte raderas.
4
Klicka på [Yes].
→ Avinstallationen startar.
När meddelandet om att starta om visas
Följ anvisningarna på skärmen för att starta om skrivaren.
23
Inställningar för MEAP-program
VIKTIGT!
Om <A package exported from this application cannot be used.> visas
och du avinstallerar programmet som visade meddelandet är det inte säkert att andra program kommer
att kunna användas.
24
Inställningar för MEAP-program
Starta/stänga ned MEAP-program
0YXS-00C
Starta MEAP-program(P. 26)
Stänga ned MEAP-program(P. 27)
25
Inställningar för MEAP-program
Starta MEAP-program
0YXS-00E
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på [Start] för programmet som ska startas.
Om programmet inte startar
Kontrollera följande.
● Erforderlig licensfil har installerats
● Det finns tillräckligt med [Memory], [Threads], [Sockets] och [File Descriptors] under [Resource
Information]
När meddelandet om att starta om visas
Följ anvisningarna på skärmen för att starta om skrivaren.
26
Inställningar för MEAP-program
Stänga ned MEAP-program
0YXS-00F
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på [Stop] för programmet som ska stängas ned.
27
Inställningar för MEAP-program
När meddelandet om att starta om visas
Följ anvisningarna på skärmen för att starta om skrivaren.
28
Inställningar för MEAP-program
Kontrollera information om MEAP-program
0YXS-00H
Kontrollera information om installerade program.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på programmet för att kontrollera informationen.
→ [Application/License Information] visas på skärmen.
29
Inställningar för MEAP-program
När [Authentication Information Settings] visas
Ange autentiseringsinformationen.
" Ange autentiseringsinformation för MEAP-program(P. 44) "
30
Inställningar för MEAP-program
Licensinställningar för MEAP-program
0YXS-00J
Du kan lägga till, inaktivera och radera licensfiler för installerade program.
Lägga till licensfiler(P. 32)
Inaktivera licensfiler(P. 35)
Ladda ner inaktiverade
licensfiler(P. 38)
Radera inaktiverade
licensfiler(P. 41)
VIKTIGT!
Inaktivera licenser
● Du kan inte inaktivera en licensfil om programmet körs.
" Stänga ned MEAP-program(P. 27) "
● När en inaktiverad licensfil genereras blir statusen för licensfilen <Not Installed> och programmet kan
inte användas.
Ladda ner och radera licenser
● Du kan endast ladda ner eller radera licensfiler som är inaktiverade.
● Vissa licensfiler behöver laddas ner efter att de har inaktiverats.
● När du har raderat en inaktiverad licensfil kan du inte ladda ner den från skrivaren igen. Det är
lämpligt att ladda ner och säkerhetskopiera den innan du raderar den.
Installera om licensfiler
Du kan installera om inaktiverade eller nedladdade licensfiler på samma skrivare.
31
Inställningar för MEAP-program
Lägga till licensfiler
0YXS-00K
Du kan installera licensfiler för program som redan har installerats.
Du kan även öka räknarvärden och utsträcka giltighetsperioder genom att lägga till licensfiler.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på namnet på programmet för vilket en licensfil ska läggas till.
32
Inställningar för MEAP-program
4
Klicka på [License Management].
5
Ange licensfilen.
(1) Klicka på [Browse] och välj sedan licensfilen som ska läggas till.
33
Inställningar för MEAP-program
(2) Klicka på [Install].
6
Bekräfta informationen på sidan för bekräftelse av installationen och klicka sedan på
[Yes].
→ Licensfilen installeras.
Om du lägger till en licensfil för ett program som är [Over Limit] eller [Invalid]
kan du behöva starta om programmet.
" Starta/stänga ned MEAP-program(P. 25) "
34
Inställningar för MEAP-program
Inaktivera licensfiler
0YXS-00L
När du har inaktiverat en licensfil kan du ladda ner och spara den på en dator eller radera den.
VIKTIGT!
Inaktivera licenser
● Du kan inte inaktivera en licensfil om programmet körs.
" Stänga ned MEAP-program(P. 27) "
● När en inaktiverad licensfil genereras blir statusen för licensfilen <Not Installed> och programmet kan
inte användas.
Installera om licensfiler
Du kan installera om inaktiverade licensfiler på samma skrivare.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på namnet på programmet vars licensfil ska avinstalleras.
35
Inställningar för MEAP-program
4
Klicka på [License Management].
5
Klicka på [Disable].
36
Inställningar för MEAP-program
6
Klicka på [Yes].
→ Licensfilen inaktiveras.
37
Inställningar för MEAP-program
Ladda ner inaktiverade licensfiler
0YXS-00R
Ladda ner och säkerhetskopiera inaktiverade licensfiler på datorn.
VIKTIGT!
Ladda ner licenser
● Du kan endast ladda ner licensfiler som är inaktiverade.
● Vissa licensfiler behöver laddas ner efter att de har inaktiverats.
Installera om licensfiler
Du kan installera om nedladdade och inaktiverade licensfiler på samma skrivare.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på namnet på programmet vars licensfil ska hämtas.
38
Inställningar för MEAP-program
4
Klicka på [License Management].
5
Klicka på [Download].
39
Inställningar för MEAP-program
6
Följ anvisningarna på skärmen och ange en mapp för sparade filer.
→ Licensfilen sparas.
40
Inställningar för MEAP-program
Radera inaktiverade licensfiler
0YXS-00S
När du ska avinstallera ett program måste du först avinstallera licensfilen.
VIKTIGT!
Radera licenser
● Du kan endast radera licensfiler som är inaktiverade.
● När du har raderat en inaktiverad licensfil kan du inte ladda ner den igen. Det är lämpligt att ladda ner
och säkerhetskopiera den innan du raderar den.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på namnet på programmet vars licensfil ska raderas.
41
Inställningar för MEAP-program
4
Klicka på [License Management].
5
Klicka på [Delete].
42
Inställningar för MEAP-program
6
Klicka på [Yes].
→ Licensfilen raderas.
43
Inställningar för MEAP-program
Ange autentiseringsinformation för MEAP-program
0YXS-00U
När du behandlar jobb från program som inte kräver skrivarfunktioner måste du först ange
autentiseringsinformationen.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Management].
3
Klicka på namnet på programmet vars autentiseringsinformation ska anges.
44
Inställningar för MEAP-program
4
Klicka på [Authentication Information Settings].
5
Ange autentiseringsinformationen.
45
Inställningar för MEAP-program
Om du använder hantering av avdelnings-ID
Ange avdelnings-ID och lösenord i fälten som är markerade med [Department ID] och [PIN].
Om du inte använder hantering av avdelnings-ID
Ange valfria ID och lösenord i fälten som är markerade med [Department ID] och [PIN].
6
Klicka på [Update].
→ Autentiseringsinformationen har angetts.
VIKTIGT!
46
Inställningar för MEAP-program
När autentiseringsinformation avbryts
Klicka på [Delete].
47
Systeminställningar
Systeminställningar
Systeminställningar ....................................................................................................................................... 49
Ändra visningsordning för MEAP-appar ............................................................................................................. 50
Kontrollera inloggningstjänster ......................................................................................................................... 52
Inställningar för utökade systemprogram ........................................................................................................ 54
Starta/stänga ned utökade systemprogram ................................................................................................... 55
Starta utökade systemprogram ............................................................................................................... 56
Stänga ned utökade systemprogram ....................................................................................................... 57
Installera utökade systemprogram ................................................................................................................. 58
Avinstallera utökade systemprogram ............................................................................................................. 61
Kontrollera information ...................................................................................................................................... 62
Kontrollera systeminformation ....................................................................................................................... 63
Kontrollera programinformation .................................................................................................................... 65
Kontrollera licensfiler ...................................................................................................................................... 66
Ändra SMS-lösenordet ......................................................................................................................................... 67
Radera information om inställningar för MEAP-program ................................................................................ 69
Hantera loggdata för MEAP-program ................................................................................................................ 71
Ladda ner loggdata ........................................................................................................................................ 72
Radera loggdata ............................................................................................................................................. 74
48
Systeminställningar
Systeminställningar
0YXS-00W
Menyn [System Management] innehåller följande kommandon.
[Panel Display Order Settings]
[Enhanced System Application
Management]
Det anger i vilken ordning MEAP-appar visas på funktionspanelen.
" Ändra visningsordning för MEAP-appar(P. 50) "
Det visar status för utökade systemprogram och utför inställningar. Du kan även
ange inställningar för inloggningstjänster.
" Inställningar för utökade systemprogram(P. 54) "
[System Application Management]
Det visar status för systemprogram och utför start-/nedstängningsfunktioner.
[System Information]
Det visar information om versioner och systemprogram osv.
" Kontrollera systeminformation(P. 63) "
[MEAP Application Information]
Det visar information om MEAP-program.
" Kontrollera programinformation(P. 65) "
[Check License]
Det kontrollerar innehållet i licensfilen innan den installeras.
" Kontrollera licensfiler(P. 66) "
[Change Password]
Det ändrar inloggningslösenordet till SMS.
" Ändra SMS-lösenordet(P. 67) "
[MEAP Application Setting
Information Management]
Det tar bort information om MEAP-program.
" Radera information om inställningar för MEAP-program(P. 69) "
[MEAP Application Log Management]
Det laddar ner och raderar loggade data från MEAP-program.
" Hantera loggdata för MEAP-program(P. 71) "
49
Systeminställningar
Ändra visningsordning för MEAP-appar
0YXS-00X
Apparna visas i en annan ordning när du trycker på knappen [Application] på funktionspanelen.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Panel Display Order Settings].
3
Markera kryssrutorna för de appar som ska visas i en annan ordning.
50
Systeminställningar
4
Visningsordningen ändras.
(1) Flytta apparna uppåt eller nedåt genom att klicka på [Up] eller [Down].
(2) Klicka på [Update].
51
Systeminställningar
Kontrollera inloggningstjänster
0YXS-00Y
Kontrollera inloggningstjänster som utför användarautentisering.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Enhanced System Application Management].
3
Kontrollera statusen för inloggningstjänster.
52
Systeminställningar
53
Systeminställningar
Inställningar för utökade systemprogram
0YXS-010
Dessa utför funktioner för utökade systemprogram som utökar systemprogrammen (basprogrammen i MEAPsystemet).
Starta/stänga ned utökade systemprogram(P. 55)
Starta utökade systemprogram(P. 56)
Stänga ned utökade systemprogram(P. 57)
Installera utökade systemprogram(P. 58)
Avinstallera utökade systemprogram(P. 61)
54
Systeminställningar
Starta/stänga ned utökade systemprogram
0YXS-011
Starta utökade
systemprogram(P. 56)
Stänga ned utökade
systemprogram(P. 57)
55
Systeminställningar
Starta utökade systemprogram
0YXS-012
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Enhanced System Application Management].
3
Klicka på [Start] för Övriga systemprogram och starta sedan programmet.
Bekräfta informationen när [License Agreement] öppnas och klicka på [I Accept].
56
Systeminställningar
Stänga ned utökade systemprogram
0YXS-013
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Enhanced System Application Management].
3
Klicka på [Stop] för Övriga systemprogram och avsluta sedan programmet.
57
Systeminställningar
Installera utökade systemprogram
0YXS-014
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Enhanced System Application Management].
3
Ange [Enhanced System Application File Path] och [License File Path].
Välj fil genom att antingen klicka på [Browse...] eller ange platsen där filen har sparats.
58
Systeminställningar
[Enhanced System Application File Path] Ange en fil med filnamnstillägget "jar".
[License File Path]
Ange en fil med filnamnstillägget "lic".
VIKTIGT!
Om du anger en fil
Ange både programfil och licensfil.
4
Klicka på [Install].
59
Systeminställningar
5
Bekräfta informationen på sidan för bekräftelse av installationen och klicka sedan på
[Yes].
Bekräfta informationen när [License Agreement] öppnas och klicka på [I Accept].
→ Installationen startar.
60
Systeminställningar
Avinstallera utökade systemprogram
0YXS-015
OBS!
Radera licensfiler
Licensfiler behöver inte raderas innan du avinstallerar utökade systemprogram.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Enhanced System Application Management].
3
Klicka på [Uninstall] för programmet som ska avinstalleras.
Program med [Uninstall] nedtonat kan inte raderas.
4
Klicka på [Yes].
→ Avinstallationen startar.
61
Systeminställningar
Kontrollera information
0YXS-016
Kontrollera
systeminformation(P. 63)
Kontrollera
programinformation(P. 65)
Kontrollera licensfiler(P. 66)
62
Systeminställningar
Kontrollera systeminformation
0YXS-017
Du kan kontrollera versionsinformation för plattformar som t.ex. Java virtual machine, och versionsinformation,
installationsdatum och status för systemprogram.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [System Information].
Klicka på [Display Details] för att kontrollera detaljerad information.
63
Systeminställningar
64
Systeminställningar
Kontrollera programinformation
0YXS-018
Du kan kontrollera information om installerade eller avinstallerade program (utom systemprogram).
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Information].
3
Information om programmen visas.
(1) Välj [Installed] eller [Uninstalled].
(2) Klicka på [Switch].
[Installed]
Information om installerade program (utom systemprogram) visas.
[Uninstalled]
Information om avinstallerade program (utom systemprogram) visas.
65
Systeminställningar
Kontrollera licensfiler
0YXS-019
Du kan kontrollera innehållet i licensfilen innan den installeras.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Check License].
3
Välj fil genom att antingen klicka på [Browse] eller ange platsen där filen har sparats.
4
Klicka på [Check].
→ Innehållet i licensfilen visas.
66
Systeminställningar
Ändra SMS-lösenordet
0YXS-01A
VIKTIGT!
SMS-lösenord
● För att förhindra att obehöriga får tillträde är det lämpligt att ändra lösenordet för administratören
innan SMS startas.
● Det här lösenordet förhindrar obehörig användning av skrivaren. Ingen annan än administratören får
känna till det.
● Se till att du inte glömmer lösenordet. Om du glömmer lösenordet kommer du inte att kunna använda
SMS. Kontakta i så fall din lokala återförsäljare.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [Change Password].
3
Ange lösenordet.
(1) Ange lösenordet.
(2) Klicka på [Change].
Ange 8 - 32 alfanumeriska tecken (a - z, A - Z och 0 - 9) för lösenordet.
[Old Password]
Ange det lösenord som för närvarande används.
[New Password]
Ange det nya lösenordet.
67
Systeminställningar
[Confirm]
Ange samma lösenord igen i [New Password].
68
Systeminställningar
Radera information om inställningar för MEAP-program
0YXS-01C
Raderar programdata.
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
3
Klicka på [MEAP Application Setting Information Management].
Markera kryssrutan för programmet vars inställningsinformation du vill radera och
klicka sedan på [Delete].
Klicka på [Select All] för att välja alla program.
69
Systeminställningar
4
Klicka på [Yes].
→ Inställningsinformationen för programmet raderas.
70
Systeminställningar
Hantera loggdata för MEAP-program
0YXS-01E
Det laddar ner och raderar loggade data från MEAP-program.
Ladda ner loggdata(P. 72)
Radera loggdata(P. 74)
71
Systeminställningar
Ladda ner loggdata
0YXS-01F
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Log Management].
3
Klicka på [Download Application Logs].
72
Systeminställningar
4
Följ anvisningarna på skärmen och ange en mapp för sparade filer.
→ Loggfilen sparas.
73
Systeminställningar
Radera loggdata
0YXS-01H
1
Starta SMS (Service Management Service).
" Starta SMS (logga in)(P. 9) "
2
Klicka på [MEAP Application Log Management].
3
Klicka på [Delete Application Logs].
74
Systeminställningar
4
Klicka på [Yes].
→ Loggdata raderas.
75
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Lista med felmeddelanden (MEAP) ........................................................................................................ 77
Fel som hör till sidan [Login] ............................................................................................................................... 79
Fel som hör till sidan [MEAP Application Management] ................................................................................... 81
Fel som hör till sidan [Install MEAP Application] ............................................................................................... 83
Fel som hör till sidan [Authentication Information Settings] ........................................................................... 88
Fel som hör till sidan [License Management] .................................................................................................... 89
Fel som hör till sidan [Enhanced System Application Management] ............................................................... 91
Fel som hör till sidorna [Check License] och [Change Password] ..................................................................... 97
Fel som hör till sidan [MEAP Application Setting Information Management] ................................................. 99
Fel som hör till sidan [MEAP Application Log Management] .......................................................................... 100
Andra fel ............................................................................................................................................................ 101
76
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Lista med felmeddelanden (MEAP)
0YXS-01J
I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar felmeddelanden som visas när du loggar in på eller använder SMS.
Felmeddelanden är uppdelade på olika sidor. Klicka på följande länkar och gör de åtgärder som behövs.
Fel som hör till sidan [Login](P. 79)
Fel som hör till sidan [MEAP
Application Management](P. 81)
Fel som hör till sidan [Install MEAP
Application](P. 83)
Fel som hör till sidan [Authentication
Information Settings](P. 88)
Fel som hör till sidan [License
Management](P. 89)
Fel som hör till sidan [Enhanced
System Application Management]
(P. 91)
Fel som hör till sidorna [Check
License] och [Change Password](P. 97)
77
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Fel som hör till sidan [MEAP
Application Setting Information
Management](P. 99)
Fel som hör till sidan [MEAP
Application Log Management](P. 100)
Andra fel(P. 101)
78
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Fel som hör till sidan [Login]
0YXS-01K
● < The specified file does not exist or the file path is
incorrect. Try to specify the path again.(P. 79) >
● < The contents of the specified file are incorrect or
information is missing. Check the file.(P. 79) >
● < The specified switch license file cannot be used for
password initialization. Try to specify the file again.
(P. 79) >
● < Cannot initialize password because a used switch
license file is specified. Try to specify the file again.
● < Cannot initialize the password because another application
is being installed, or the firmware being updated.Please wait a
moment and then try again.(P. 79) >
● < You do not have permissions to use Service Management
Service. Log in with administrator rights.(P. 80) >
● < Cannot login because another user is logged in or logout
operations have not been successfully performed. Please wait
a moment and then try this operation again.(P. 80) >
● < Error: <Felbeskrivning>(P. 80) >
(P. 79) >
The specified file does not exist or the file path is incorrect. Try to specify the path
again.
Problem
Åtgärd
Filen finns inte på den angivna sökvägen eller sökvägen till filen är fel.
Ange rätt sökväg till filen.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Problem
Åtgärd
Problem
Åtgärd
Den angivna filen är inte en licensväxlingsfil.
Kontrollera att den angivna filen är en licensväxlingsfil för initiering av lösenord.
Information saknas i den angivna filen.
Lösenordet kan inte initieras med hjälp av den angivna filen. Kontrollera innehållet i filen.
The specified switch license file cannot be used for password initialization. Try to
specify the file again.
Problem
Åtgärd
Den angivna filen är inte en licensväxlingsfil för initiering av lösenord.
Ange en licensväxlingsfil för att initiera lösenordet.
Cannot initialize password because a used switch license file is specified. Try to specify
the file again.
Problem
Den angivna licensfilen har redan installerats. Licensfiler som en gång har installerats kan inte installeras
på nytt.
Åtgärd
Eftersom den angivna licensfilen inte kan installeras måste du ange en annan fil.
Cannot initialize the password because another application is being installed, or the
firmware being updated.
Please wait a moment and then try again.
Problem
Antingen är det installerad i ett annat program utanför SMS eller också går det inte att initiera lösenordet
p.g.a. att firmware håller på att uppdateras.
79
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Åtgärd
Vänta tills processen är avslutad innan lösenordet initieras.
You do not have permissions to use Service Management Service. Log in with
administrator rights.
Problem
Endast användare som har administratörsbehörighet kan logga in på SMS med användarnamnet och
lösenordet som används för att logga in på skrivaren. Användaren som försöker logga in saknar
administratörsbehörighet och kan därför inte logga in.
Åtgärd
Logga in på nytt med användarnamn och lösenord för en användare som har administratörsbehörighet.
Cannot login because another user is logged in or logout operations have not been
successfully performed. Please wait a moment and then try this operation again.
Problem
Åtgärd
Det går inte att logga in på en stund eftersom en annan användare är inloggad eller p.g.a. att en
användare har varit inloggad och utloggningsprocessen inte har blivit rätt utförd.
Om en annan användare är inloggad väntar du tills användaren loggar ut. Om en annan användare inte är
inloggad väntar du tills spärren frigörs.
Error: <Felbeskrivning>
Problem
Åtgärd
Ett fel har inträffat av någon orsak. Se <Felbeskrivning> för mer information.
Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om lösningarna som anges i <Felbeskrivning> är oklara.
80
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Fel som hör till sidan [MEAP Application Management]
0YXS-01L
● < Cannot start this application because there is no
● < Cannot uninstall this application because the license file
has not been deleted. Uninstall the application after
deleting the license in the [License Management] page.
distributable software in the application. Get a
distributable software.(P. 81) >
(P. 81) >
● < Cannot start this application because the number of
bootable applets has exceeded the limit. Start this
application after stopping other applications.(P. 81) >
● < A license is needed to start this application. Try to start
it again after installing a license.(P. 81) >
● < Cannot start this application because system resources
● < The name listed in the file for the application and the
applet name to register with Applet Viewer Service are
different. Check the file.(P. 82) >
● < Cannot start this application because application setting
information is being processed. Please wait a moment and
then try again.(P. 82) >
(memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or
screen size) required to start the application may not be ● < Error: <Felbeskrivning>(P. 82) >
available. <Resurser>(P. 81) >
Cannot start this application because there is no distributable software in the
application. Get a distributable software.
Problem
Åtgärd
Programmet kan inte startas eftersom det inte innehåller någon modul som kan distribueras.
Kontakta programutvecklaren.
Cannot start this application because the number of bootable applets has exceeded the
limit. Start this application after stopping other applications.
Problem
Programmet som du försöker starta innehåller appar. Om programmet startades skulle antalet startade
appar i systemet överskrida tillåtet antal (fem appar). Därför startas inte programmet.
Åtgärd
Minska först antalet appar som körs i systemet genom att stänga ned program som körs i systemet och
som innehåller appar. Starta sedan programmet igen.
A license is needed to start this application. Try to start it again after installing a
license.
Problem
Åtgärd
Det går inte att starta programmet eftersom en licensfil inte har installerats.
Installera licensfilen och starta sedan programmet igen.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file
descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be
available. <Resurser>
Problem
Programmet kan inte startas eftersom systemresurserna som behövs för att öppna programmet inte går
att reservera.
Åtgärd
Starta om det här programmet efter att andra program har stängts ned. Då kanske det går att starta det.
Cannot uninstall this application because the license file has not been deleted.
Uninstall the application after deleting the license in the [License Management] page.
Problem
Programmet kan inte avinstalleras p.g.a. att programmets licensfil fortfarande finns i skrivaren.
81
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Åtgärd
Avinstallera programmet efter att licensen har raderats på sidan [License Management].
The name listed in the file for the application and the applet name to register with
Applet Viewer Service are different. Check the file.
Problem
Åtgärd
Programmet kan inte startas eftersom namnet på appen som programmet försöker att registrera i Applet
Viewer Service är ett annat än namnet som finns i programfilen.
Kontakta programutvecklaren eftersom det är nödvändigt att ändra i programfilen.
Cannot start this application because application setting information is being
processed. Please wait a moment and then try again.
Problem
Åtgärd
Programmet kan inte startas eftersom programdata håller på att raderas.
Starta programmet igen när programdata är raderade.
Error: <Felbeskrivning>
Problem
Åtgärd
Ett fel har inträffat av någon orsak. Se <Felbeskrivning> för mer information.
Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om lösningarna som anges i <Felbeskrivning> är oklara.
82
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Fel som hör till sidan [Install MEAP Application]
0YXS-01R
● < The file for the application to install does not exist or the
file path is incorrect. Try to specify the path again.(P. 83) >
● < The specified application does not require a license.
(P. 85) >
● < The file for the license to install does not exist or the file
path is incorrect. Try to specify the path again.(P. 83) >
● < The specified license does not match this device.
Specify an installable license.(P. 86) >
● < The manifest is not listed in the specified file. Check the
file.(P. 84) >
● < The specified application does not support this
device.(P. 86) >
● < The contents of the file for the application to install are
incorrect or information is missing. Check the file.(P. 84) >
● < Cannot install this application because an applet
included in the specified application has exceeded the
area that can be displayed in the device panel.(P. 86) >
● < The contents of the file for the license to install are
incorrect or information is missing. Check the file.(P. 84) >
● < The following information is missing in file for the
specified application. Check the file. <Information som
saknas>(P. 84) >
● < The following information in the specified application is
incorrect. Check the file. <Felaktig information>(P. 84) >
● < Cannot install this application because a code signing has
not been confirmed to be valid. Get a valid code signing.
(P. 84) >
● < The specified file is an update file. Stop the
application that you want update and then install the
file.(P. 86) >
● < Cannot install the application because the license
requirement is different. Uninstall the specified
application, and then try to install the application
again.(P. 86) >
● < Cannot install this application because storage space
has been exceeded. Uninstall other applications and
then try to install it again.(P. 86) >
● < Cannot install this license because the specified
application and license do not correspond. Try to specify a
path for the license file again.(P. 85) >
● < Could not cancel installation. Installation has been
successfully completed.(P. 86) >
● < The number of applications that can be installed has
exceeded the limit. Try to install this application after
uninstalling other applications.(P. 85) >
● < This application does not support the MEAP version
of the device. Contact your service representative after
checking the application version.(P. 87) >
● < The specified application cannot be installed on this
● < Cannot install this license because the number of license
device.(P. 87) >
file ID logs that can be saved has exceeded the limit. Contact
your service representative.(P. 85) >
● < The process is canceled because the system has been
shut down. Restart the system, and then perform the
● < Cannot install because a used license file is specified. Try to
process again.(P. 87) >
specify the file again.(P. 85) >
● < To install the specified application, a license file must be
installed at the same time. Specify a license file.(P. 85) >
● < The specified file is a system application. Install the
● < Cannot install the application or license because
another application is being installed, or the firmware
being updated. Please wait a moment and then try
again.(P. 87) >
application from the [Enhanced System Application
Management] page.(P. 85) >
● < Error: <Felbeskrivning>(P. 87) >
The file for the application to install does not exist or the file path is incorrect. Try to
specify the path again.
Problem
Åtgärd
Den angivna filen finns inte eller sökvägen till filen är fel.
Ange rätt sökväg till filen.
The file for the license to install does not exist or the file path is incorrect. Try to specify
the path again.
Problem
Åtgärd
Licensfilen finns inte på den angivna sökvägen eller sökvägen till filen är fel.
Ange rätt sökväg till filen.
83
Lista med felmeddelanden (MEAP)
The manifest is not listed in the specified file. Check the file.
Problem
Åtgärd
Det finns inget manifest för filen som har angetts som programfil.
Det här programmet kan inte installeras. Kontakta programutvecklaren.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is
missing. Check the file.
Problem
Åtgärd
Antingen är innehållet i filerna som har angetts som programfiler felaktigt eller också saknas information.
Den här programfilen kan inte installeras. Kontrollera filen. Kontakta programutvecklaren eller
programsupport om det inte är problem med filerna.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing.
Check the file.
Problem
Åtgärd
Antingen är innehållet i filerna som har angetts som licensfiler felaktigt eller också saknas information.
Den här licensfilen kan inte installeras. Kontrollera filen. Kontakta programutvecklaren eller
programsupport om det inte är problem med filerna.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file.
<Information som saknas>
Problem
Åtgärd
Programmet kan inte installeras eftersom informationen som behövs inte finns i programfilen.
Kontrollera filen. Kontakta programutvecklaren eller programsupport angående <Information som
saknas> om det inte är problem med filerna.
The following information in the specified application is incorrect. Check the file.
<Felaktig information>
Problem 1
Åtgärd
Problem 2
Åtgärd
<Felaktig information> i programfilen går inte att identifiera som korrekt information.
Kontakta programutvecklaren eller programsupport.
Om <Felaktig information> är MEAP-specifikationer stämmer inte värdena för programmets MEAPspecifikationer och skrivarens MEAP-specifikationer överens.
Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
Cannot install this application because a code signing has not been confirmed to be
valid. Get a valid code signing.
Problem 1
Åtgärd
Problem 2
Åtgärd
Det går inte att bekräfta att det finns en giltig kodsignatur i programfilen.
Utför rätt kodsigneringsåtgärd för programmet.
Filen kan ha ändrats.
Kontakta programutvecklaren.
84
Lista med felmeddelanden (MEAP)
Cannot install this license because the specified application and license do not
correspond. Try to specify a path for the license file again.
Problem
Programmet kan inte installeras eftersom den angivna licensfilen inte motsvarar det angivna
programmet.
Åtgärd
Ange programmets tillhörande licensfil.
The number of applications that can be installed has exceeded the limit. Try to install
this application after uninstalling other applications.
Problem
Åtgärd
Maxantalet program som kan installeras är åtta. Du försöker att installera ett program utöver det antalet.
Du kan installera det först efter att ha avinstallerat ett annat installerat program (om det inte är ett
systemprogram).
Cannot install this license because the number of license file ID logs that can be saved
has exceeded the limit. Contact your service representative.
Problem
Licensfilen kan inte installeras eftersom antalet ID-informationsloggar som finns i licensfilen överskrider
det antal som kan sparas.
Åtgärd
Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
Cannot install because a used license file is specified. Try to specify the file again.
Problem
Licensfiler som en gång har installerats kan inte installeras på nytt. Den angivna licensfilen har redan
installerats.
Åtgärd
Eftersom den angivna licensfilen inte kan installeras måste du ange en annan fil.
To install the specified application, a license file must be installed at the same time.
Specify a license file.
Problem
Åtgärd
Det går inte att installera programmet om du inte samtidigt anger den tillhörande licensfilen.
Ange tillhörande licensfil samtidigt som du anger programmet och installera dem sedan.
The specified file is a system application. Install the application from the [Enhanced
System Application Management] page.
Problem
Åtgärd
Den angivna filen är ett systemprogram. Det kan inte installeras från sidan [Install MEAP Application].
Installera det från sidan [Enhanced System Application Management].
The specified application does not require a license.
Problem
Åtgärd
En programfil och en licensfil har angetts, men den angivna programfilen behöver inte någon licensfil.
Installera programmet utan att ange en licensfil.
85
Lista med felmeddelanden (MEAP)
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Problem
Åtgärd
Licensfilen innehåller information om serienummer på de skrivare som licensfilen kan installeras på. Den
angivna licensen kan inte installeras eftersom den inte innehåller information om skrivarens
serienummer.
Ange en licensfil som överensstämmer med skrivarens serienummer.
The specified application does not support this device.
Problem
Åtgärd
Alla program kan inte installeras på alla skrivarmodeller. Programmet kan inte installeras på den här
modellen.
Ange ett program som stöder den här skrivaren.
Cannot install this application because an applet included in the specified application
has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
Problem
Åtgärd
Programmet kan inte installeras eftersom visningsområdet för en app i programmet är större än området
som kan visas på skrivarens funktionspanel.
Installera ett program som innehåller appar som stöder skrivaren.
The specified file is an update file. Stop the application that you want update and then
install the file.
Problem
Åtgärd
Den angivna programfilen är en fil för att uppdatera ett program som redan är installerat. Programmet
som ska uppdateras måste stängas ned innan det kan uppdateras.
Stäng ned programmet som ska uppdateras och gör sedan om uppdateringen.
Cannot install the application because the license requirement is different. Uninstall
the specified application, and then try to install the application again.
Problem
Åtgärd
Du har försökt att uppgradera ett program som redan har installerats i en version som har andra
licenskrav.
Uppgradera och använd samma licenskrav.
Cannot install this application because storage space has been exceeded. Uninstall
other applications and then try to install it again.
Problem
Åtgärd
Programmet kan inte installeras eftersom det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att spara.
Frigör utrymme för att spara genom att avinstallera program som inte används.
Could not cancel installation. Installation has been successfully completed.
Problem
Åtgärd
Knappen [Cancel] trycktes ned under installationen men installationen kunde inte avbrytas.
Inaktivera licensfilen, ladda ner den från sidan [License Management] och avinstallera den sedan.
86
Lista med felmeddelanden (MEAP)
This application does not support the MEAP version of the device. Contact your service
representative after checking the application version.
Problem
Åtgärd
Det angivna programmet kan inte installeras eftersom det inte stöder MEAP-versionen i den hä