Canon | Speedlite EL-100 | User manual | Canon Speedlite EL-100 User manual

Canon Speedlite EL-100 User manual
SVENSKA
Handbok för avancerad användning
Inledning
Läs först ”Säkerhetsföreskrifter” för att undvika problem vid
fotografering och olyckor (sid. 8-9). Läs också den här
handboken noggrant så att du använder produkten på rätt sätt.
Ha även kamerans användarhandbok till hands när du läser
den här användarhandboken.
Innan du använder produkten bör du läsa den här användarhandboken
och kamerans användarhandbok för att bekanta dig med deras
funktioner. Förvara den här handboken så att du kan ta fram den
vid behov.
* Förklaringarna i den här handboken är baserade på användning med en
EOS DIGITAL-kamera.
Använda med en EOS-kamera för film
Blixtautomatik är möjlig tillsammans med EOS-filmkameror utrustade
med ett E-TTL II/E-TTL-blixtautomatikmätsystem. Notera att
blixtautomatik inte är möjlig med EOS-filmkameror utrustade med ett
TTL-blixtautomatikmätsystem.
2
Kapitel
Inledning
1
Börja använda blixten och grundläggande hantering
2
Blixtfunktioner
3
Blixtfunktioner tillgängliga från kameran
4
Trådlös blixtfotografering: optisk överföring
5
Övrig information
Förberedelser för blixtfotografering och grundläggande fotografering
Ställa in blixtfunktioner
Ställa in blixtfunktioner från kameran
Trådlös blixtfotografering med optisk överföring
Vanliga blixtfrågor
2
11
21
27
41
55
3
Så här läser du användarhandboken
Symboler i den här handboken
(s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information.
: Varning i syfte att undvika problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
Grundläggande förutsättningar
zz Hanteringen som beskrivs utgår från att Speedlite-aggregatet är
monterat på kameran och att båda är påslagna.
zz De ikoner som används i texten för knappar, rattar och symboler är
identiska med dem som finns på Speedlite-aggregatet och kameran.
zz Hanteringen som beskrivs utgår från att standardinställningarna
används för Speedlite-aggregatets funktioner för egen
programmering och personliga funktioner, samt för kamerans meny
och funktioner för egen programmering.
zz Alla siffror, som antalet blixttändningar, baseras på användning av
två alkaliska AA/LR6-batterier och Canons teststandarder.
4
Innehåll
Inledning
2
Kapitel...................................................................................3
Så här läser du användarhandboken....................................4
Index till funktioner................................................................7
Säkerhetsföreskrifter.............................................................8
Delarnas namn...................................................................10
1
Börja använda blixten och grundläggande hantering 11
Sätta i batterierna...............................................................12
Ansluta till och koppla från Speedlite från kameran............14
Ändra blixtutlysning.............................................................15
Slå på strömmen.................................................................16
a: Blixtfotografering med helautomatik.........................18
Blixtautomatik efter fotograferingsmetod E-TTL II/E-TTL....19
2
Blixtfunktioner
21
Indirekt blixt.........................................................................22
Inställningsljus....................................................................23
FEL: FE-lås.........................................................................24
Andra funktioner.................................................................25
5
Innehåll
3
Blixtfunktioner tillgängliga från kameran
27
Ställa in blixtfunktioner från kameran..................................28
r Synkronisering med andra ridån/
c Höghastighetssynkronisering.........................................31
a: Manuell blixt..................................................................33
MULTI: Stroboskopisk blixt...............................................35
CSP: Förvalsläge för serietagning......................................37
f Blixtexponeringskompensation......................................38
C.Fn: Blixtfunktioner för egen programmering....................39
4
Trådlös blixtfotografering: optisk överföring
41
: Trådlös blixtfotografering med optisk överföring..........42
a: Trådlös blixtfotografering med helautomatik..........44
5: Trådlös multiblixtfotografering med inställningsljus....49
q: Trådlös multiblixtfotografering med manuell blixtenergi....53
5
Övrig information
55
Begränsning av blixttändning på grund
av temperaturökning...........................................................56
Felsökningsguide................................................................57
Index...................................................................................61
6
Index till funktioner
Strömkälla
zz Batterier
Funktioner
è s. 12
zz Blixtexponeringskompensation
è s. 38
zz FE-lås
è s. 24
zz Höghastighetssynkronisering
è s. 31
zz Synkronisering med
andra ridån
è s. 31
zz Inställningsljus
è s. 23
zz AF-hjälpbelysning
è s. 25
zz Blixtens täckning
è s. 15
zz Radera inställningar
(Åter till standard)
è s. 39
zz Blixtfunktionsinställningar
è s. 21
è s. 19
zz Begränsning av
blixttändning
è s. 56
è s. 33
zz Fotografering med
indirekt blixt
è s. 22
zz Förvalsläge för
serietagning
è s. 37
zz Blixttändningsintervall/
antal
è s. 11
zz Ström ON/OFF
è s. 16
zz Uppladdad blixt
è s. 16
zz Automatisk
avstängning
è s. 25
Funktioner
zz Ansluta till och koppla
från Speedlite
è s. 14
Normal blixtfotografering
zz E-TTL-blixtautomatik è s. 18
zz Blixtautomatik efter
fotograferingsmetod
zz Manuell
blixtinställning
zz Uppmätt manuell blixt è s. 34
zz TTL-blixtautomatik
è s. 2
Trådlös blixtfotografering med
optisk överföring
zz E-TTL-blixtautomatik è s. 44
Anpassning
zz Egen programmering
(C.Fn)
è s. 40
zz Radera alla
è s. 39
7
Säkerhetsföreskrifter
Läs instruktionerna noggrant så att du hanterar produkten på ett säkert
sätt.
Följ de här instruktionerna för att förhindra att du skadar dig själv
eller andra.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
ooAnvänd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken till den
här produkten.
ooTa inte isär eller ändra produkten.
ooUtsätt inte produkten för hårda slag eller vibrationer.
ooVidrör inte några interna delar.
ooSluta använda produkten om det kommer rök eller konstig lukt från den, eller
om den på annat sätt fungerar onormalt.
ooAnvänd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när
du rengör produkten.
ooSe till att produkten inte blir våt. Låt inte vätskor eller främmande objekt
komma in i produkten.
ooAnvänd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller brand.
ooObservera följande instruktioner om batterianvändning.
• Använd endast batterier som är avsedda för den angivna produkten.
• Hetta inte upp batterierna eller utsätt dem för eld.
• Ladda inte batterier med batteriladdare som inte är godkända.
• Låt inte smuts eller metallföremål komma i kontakt med kontakterna.
• Använd inte batterier som läcker.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger
batterier.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller brand.
Om ett batteri läcker och innehållet kommer i kontakt med hud eller kläder ska
kontaktområdet omedelbart sköljas med rinnande vatten. Om innehållet kommer
i kontakt med ögonen ska de sköljas noggrant med stora mängder rinnande
vatten. Sök sedan omedelbart läkarvård.
ooLåt inte produkten ha kontakt med samma område av huden under längre
stunder när den används.
Även om produkten inte känns varm kan kontakten ge upphov till
lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.
Användning av ett stativ eller liknande utrustning rekommenderas när produkten
används på varma platser eller av personer med dålig blodcirkulation eller
nedsatt känsel i huden.
8
Säkerhetsföreskrifter
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
ooUtlös inte blixten nära ögonen.
Det kan skada dina ögon.
ooBlixten blir väldigt varm när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och
objekt borta från blixten när du tar bilder.
Du kan få brännskador och blixten kan skadas.
ooLämna inte produkten på ställen med extremt höga eller låga temperaturer.
Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller andra skador
när du tar i den.
ooVidrör inte några delar inuti produkten.
Det kan orsaka skada.
9
Delarnas namn
(1)
(5)
(2)
(6)
(7)
(9)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Blixthuvud (ljusavgivande enhet)
Trådlös sensor för optisk
överföring
Kamerafäste
Kontakter
Index för vinkel för indirekt blixt
Kanalväljare
(8)
(10)
(11)
(12)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Strömlampa
Batterilucka
Inställningsratt
Kamerafästets låsspak
Lampan för uppladdad blixt
Frigöringsknapp
Tillbehör som medföljer
(2)
(1)
Speedlite-fodral
(1)
(2)
10
Ficka för ministativ
Fäste
Ministativ
1
Börja använda blixten och
grundläggande hantering
I det här kapitlet beskrivs förberedelserna inför blixtfotografering samt grundläggande fotograferingsfunktioner.
Säkerhetsåtgärder vid tändning av kontinuerliga
blixtar
ooFör att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på
grund av överhettning bör du inte tända blixten kontinuerligt
med full energi mer än 30 gånger. Efter blixttändning med
full energi så många gånger, undvik att använda blixten
i minst 40 minuter.
ooOm du tänder kontinuerliga blixtar med full energi fler
gånger än ovan och sedan tänder ännu fler blixtar med korta
intervaller, kan säkerhetsfunktionen aktiveras och begränsa
blixttändningen. När blixttändning är begränsad ställs
tändningsintervallet automatiskt in på cirka 45 sek. Undvik
att använda blixten i minst 40 min.
ooMer information finns i ”Begränsning av blixttändning på
grund av temperaturökning” på sidan 56.
11
Sätta i batterierna
Sätt i två AA/R6-batterier.
1 Öppna luckan.
2 Sätt i batterierna.
3 Stäng luckan.
12
Sätta i batterierna
AKTA!
ooAnvänd inte ”AA/R6-litiumbatterier”.
Observera att vissa AA/R6-litiumbatterier i sällsynta fall kan bli mycket
varma vid användning. Av säkerhetsskäl bör du inte använda
”AA/R6-litiumbatterier”.
ooHåll inte Speedlite-aggregatet på samma ställe när du använder det
under en längre tid.
Även om produkten inte känns för varm kan lång kontakt med samma
kroppsdel förorsaka lätta brännskador, t.ex. hudrodnad eller blåsor.
Personer med cirkulationsproblem eller mindre känslig hud bör använda
stativ och detta gäller även vid användning i mycket varma miljöer.
Om du använder något annat än alkaliska AA/R6-batterier är det inte
säkert att batterierna ansluts ordentligt eftersom batterikontakterna har
oregelbunden form.
ooAnvänd två nya batterier av samma märke. När du byter ut batterierna
ska du byta ut båda batterierna samtidigt.
ooNi-MH-batterier i AA/HR6-storlek kan också användas.
ooFör information om tändningsintervall och antal blixtar, se den separata
kompletterande informationen.
13
Ansluta till och koppla från Speedlite från
kameran
Stäng alltid av Speedlite-aggregatet först.
1 Fäst Speedlite-aggregatet.
2 Fixera Speedlite-aggregatet.
3 Ta bort Speedlite-aggregatet.
14
Ändra blixtutlysning
Justera blixthuvudet så att blixtutlysningen är lämplig för objektivets
brännvidd.
Att använda objektiv med bredare bildvinkel än blixtutlysningen kan
orsaka vinjettering.
Normal position
zz Maximal blixtutlysning kan användas
med RF/EF 24mm-objektiv
(EF-S/EF-M 15mm).
Utskjutet
zz Kan användas med RF/EF 50mmobjektiv (EF-S/EF-M 30mm) eller
större objektiv.
15
Slå på strömmen
Sätt inställningsratten i läge <a> (1)
1 eller
<K> (2).
att blixtaggregatet är
2 Kontrollera
uppladdat.
(1)
(2)
(3)
zz Lampan för uppladdad blixt (3) lyser
rött när blixten är fulladdad.
zz Det går även att fotografera
medan lampan för uppladdad blixt
blinkar (med hjälp av Quickflash).
Blixtenergin kommer att vara 1/2 till
1/6 av full energi.
Inställningsratt
zz<K>
Blixten tänds konstant när du fotograferar.
zz<a>
Blixten tänds automatiskt vid behov (beroende på
fotograferingsmetod och förhållanden) vid användning med kameror
som har stöd för automatisk blixttändning.
I läge [A] eller [d] på EOS R-kameran, slås blixten även av eller på
som svar på dessa åtgärder med kamerans strömbrytare.
zz<J>
Stänger av blixten.
zz<[.4/5/6>
Ställs in om du använder blixten som en mottagarenhet vid trådlös
blixtfotografering med optisk överföring. För information, se kapitel 4
”Trådlös blixtfotografering: optisk överföring”.
16
Slå på strömmen
ooAtt lämna inställningsratten på <a> vid användning av kameror med
stöd för automatisk blixttändning kan förhindra full laddning och tändning
under fotografering, beroende på fotograferingsförhållanden och
batteristatus.
ooQuickflash är inte tillgängligt under dessa förhållanden.
• Kameror som inte har stöd för E-TTL II/E-TTL
• Trådlös blixtfotografering med optisk överföring
• Stroboskopisk blixt
• Manuell blixtfotografering med blixtenergi utanför intervallet
på 1/4 till 1/128
ooMed inställningsratten inställd på <a>, rekommenderas det att
blixthuvudet riktas rakt fram. Ändra till en lämplig blixtutlysning för
objektivets bildvinkel (s. 15).
ooMed kameror som inte stöder automatisk blixttändning, tänds blixten
alltid när du fotograferar med inställningsratten inställd på <a>.
17
a: Blixtfotografering med helautomatik
Om du ställer in kamerans fotograferingsmetod på <d>
(Programautomatik) eller full automatik, kan du fotografera
i helautomatiskt läge med E-TTL II/E-TTL.
Observera att för vissa kameror används [E-TTL II-blixtmätning]
automatiskt när inställningsratten för blixt är inställd på <a>.
in blixtmetoden på [E-TTL II1 Ställ
blixtmätning].
zz Välj blixtmetodinställningen från
kamerans skärm för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
zz Välj [E-TTL II-blixtmätning].
blixtutlysningen.
2 Ändra
zz Ändra till en lämplig blixtutlysning för
3
ditt objektiv (s. 15).
Fokusera och fotografera.
zz Bekräfta att <I> tänds i sökaren eller
(i Live View) på skärmen.
ooOm dina bilder är för mörka (underexponerade), prova att närma dig
motivet eller öka ISO-talet.
oo”Full automatik” syftar på fotograferingsmetoderna <A>, <1>
och <C>.
18
Blixtautomatik efter fotograferingsmetod
E-TTL II/E-TTL
Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <s> (tidsförval AE), <f>
(bländarförval AE), <t> (flexibelt förval AE) eller <a> (manuell
exponering) för att använda E-TTL II/E-TTL blixtautomatik för metoden.
Möjliggör manuell inställning av slutartiden. Baserat på din slutartid ställer
kameran in en bländare som ger standardexponering.
s
ooOm bländarvärdet blinkar, justerar du slutartiden tills det slutar att
blinka.
Möjliggör manuell inställning av bländaren. Baserat på din bländare
f ställer kameran in en slutartid som ger standardexponering.
ooOm slutartiden blinkar, justerar du bländaren tills den slutar att blinka.
t
Möjliggör manuell inställning av slutartiden eller bländaren.
ooOm bländarvärdet blinkar när du ställer in en slutartid, justerar du
slutartiden tills det slutar att blinka.
ooOm slutartiden blinkar när du ställer in en bländare, justerar du
bländaren tills den slutar att blinka.
a
Möjliggör manuell inställning av både slutartiden och bländaren.
Ljuset från blixten ger standardexponering för huvudmotivet, men
exponeringen för bakgrunden varierar beroende på din angivna slutartid
och bländare.
Om du använder fotograferingsmetod <Z> eller <Y>, kommer
resultatet att bli detsamma som om du använder metod <d>
(Programautomatik).
Blixtsynkroniseringstid och bländarvärde efter fotograferingsmetod
d
s
f
t
a
Slutartid
Ställs in automatiskt (minst 1/X sek.)
Ställs in manuellt (minst 1/X sek.)
Ställs in automatiskt (minst 1/X sek.)
Ställs in manuellt/Ställs in automatiskt
(minst 1/X sek.)
Ställs in manuellt (minst 1/X sek.)
Bländare
Ställs in automatiskt
Ställs in automatiskt
Ställs in manuellt
Ställs in automatiskt/
Ställs in manuellt
Ställs in manuellt
oo1/X sek. representerar kamerans längsta blixtsynkroniseringstid. Observera att
den kortaste blixtsynkroniseringstiden varierar beroende på kamera.
19
20
2
Blixtfunktioner
I det här kapitlet beskrivs de tillgängliga funktionerna för
blixten.
För funktioner som är tillgängliga från kameran, se sida 27.
21
Indirekt blixt
Om du riktar blixthuvudet mot ett tak eller en vägg kan du använda
reflexerna från blixten så att skuggorna blir mjukare för en naturligare
återgivning av motivet. Fotograferingstekniken kallas ”Fotografering
med indirekt blixt”.
Ställa in riktningen för den indirekta blixten
zz Du kan vrida blixthuvudet enligt bildens anvisningar.
Det rekommenderas att du fotograferar med utskjutet blixthuvud.
180° 150°
90°
0°
ooOm taket eller väggen som ska reflektera blixtljuset är för långt borta
kanske korrekt exponering inte fås eftersom blixtbelysningen inte når
motivet.
ooOm dina bilder är för mörka, minskar du antingen bländarvärdet (f-tal) för
att öppna bländaren eller ökar ISO-talet och försöker igen.
ooVälj ett tak eller en vägg som är nästan vit och som kan reflektera
blixtljuset på ett bra sätt. Om ytan som blixtljuset ska reflekteras på
inte är vit kan ett färgstick uppstå i bilden eller också går det inte att
fotografera med lämplig exponering eftersom blixtljuset inte når motivet.
22
Inställningsljus
När du trycker på knappen för skärpedjupskontroll på kameran tänds
blixten kontinuerligt i cirka 1 sekund. Funktionen kallas ”inställningsljus”.
Detta används om du vill se vilka skuggeffekter motivet får med
blixtbelysningen.
ooFör att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av
överhettning bör du inte tända inställningsljuset mer än 30 gånger.
Om du tänder inställningsljuset mer än så, undvik att använda blixten
i minst 40 minuter.
ooOm du tänder inställningsljuset så här många gånger och fortsätter
att tända blixten med korta intervaller, kommer en säkerhetsfunktion
att aktiveras som begränsar blixttändningen till ett intervall på cirka
45 sekunder. Undvik att använda blixten i minst 40 minuter.
ooDet går inte att tända inställningsljuset med kameran under Live Viewfotografering.
ooInställningsljuset är inte tillgängligt med EOS M- eller EOS R-kameror.
23
FEL: FE-lås
FE-låset (blixtexponering) låser rätt blixtexponeringsinställning för valfri
del i motivet.
1 Ställ in skärpan på motivet.
blixtexponeringen.
2 Lås
zz Ställ in blixtmetoden på [E-TTL II-blixtmätning] (s. 18).
zz Centrera motivet i sökaren eller på skärmen och tryck därefter
på kamerans FE-låsknapp.
Var FE-låsknappen sitter varierar beroende på kameramodell.
Mer information finns i kamerans användarhandbok.
ggSpeedlite-aggregatet tänder en förblixt och blixtexponeringen
låses.
gg”FEL” visas i sökaren eller på skärmen i ungefär en
halv sekund.
En mätningscirkel (och <d>, på vissa modeller) visas i mitten av
skärmen på EOS M- och EOS R-kameror.
zz Varje gång du trycker på FE-låsknappen tänder Speedliteaggregatet en förblixt och lagrar den för tidpunkten nödvändiga
blixtenergin i minnet.
ooOm lämplig exponering inte kan erhållas med FE-låset, blinkar <Q>
i sökaren eller på skärmen. Närma dig motivet, öka ISO-talet, eller öppna
bländaren innan du låser blixtexponeringen igen.
ooOm motivet är för litet i sökaren eller på skärmen är det inte säkert att
FE-låset har någon effekt.
På vissa kameror växlar varje tryckning på FE-låsknappen mellan att tända
en förblixt och att låsa upp blixtexponeringen.
24
Andra funktioner
Överföring av färgtemperaturinformation
Den här funktionen justerar vitbalansen beroende på färgtemperaturen
hos blixten genom att färgtemperaturinformationen överförs till EOS
DIGITAL-kameran när blixten tänds. När du ställer in kamerans
vitbalans på <A>, <Aw> eller <Q> aktiveras funktionen automatiskt.
Du kan ta reda på om kameran är kompatibel med den här funktionen
genom att läsa kamerans användarhandbok.
AF-hjälpbelysning
Intermittenta blixtar utlöses automatiskt för att underlätta autofokusering
när så krävs på grund av svagt ljus eller lågkontrastmotiv.
Om det är svårt att fokusera med AF-hjälpbelysningen, väljer du en AFpunkt i eller nära mitten.
ooAF-hjälpbelysningen tänds inte vid trådlös blixtfotografering med optisk
överföring.
ooTändning med AF-hjälpbelysning kan inaktiveras från kameran.
Mer information finns i kamerans användarhandbok.
Funktionen för automatisk avstängning
zz Kameran stängs av automatiskt efter cirka 90 sekunders inaktivitet.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att slå på Speedlite-aggregatet
igen.
zz Automatisk avstängning av blixten sker efter ungefär 60 minuter om
blixten är inställd som en mottagarenhet (s. 42).
ooDen automatiska avstängningen kan inaktiveras (C.Fn-01, s. 40).
ooDu kan ändra hur lång tid det ska gå innan mottagarblixten stängs av
automatiskt (C.Fn-10, s. 40).
25
26
3
Blixtfunktioner
tillgängliga från kameran
I det här kapitlet beskrivs de blixtfunktioner som är tillgängliga
från kameran.
Funktionerna i det här kapitlet är tillgängliga när kamerans
fotograferingsmetod är inställd på <t/d/s/f/a/Bulb(B)>.
27
Ställa in blixtfunktioner från kameran
På EOS DIGITAL-kameror som släppts under och efter 2007 kan
blixtfunktioner och funktioner för egen programmering ställas in via
kamerans menyskärm.
Menyinstruktioner finns i kamerans användarhandbok.
Välj [z: Blixtstyrning] eller [z: Styrn.
1 av
separat Speedlite].
[Blixtfunktions-inställningar]
2 Välj
eller [Funktionsinst. extern blixt].
in alternativet.
3 Ställ
zz Hur inställningsskärmen och
alternativen ser ut varierar beroende
på vilken kamera som används.
Exempel 1
28
Exempel 2
Ställa in blixtfunktioner från kameran
Inställningar på skärmen Blixtfunktionsinställningar
zzBlixttändning
Om du vill fotografera med blixt, välj [Möjlig]. Om du enbart vill
använda blixtens AF-hjälpbelysning väljer du [Ej möjlig].
zzE-TTL II-blixtautomatik
För vanliga exponeringar väljer du [Evaluerande]. Om [Genomsnitt]
har valts används en genomsnittlig blixtexponering för hela motivet
som mätts av kameran.
zzLång synkroniseringstid
Du kan ställa in blixtsynktiden för blixtfotografering med bländarförval
AE eller programautomatik.
zzBlixtsynktid i Av-läget
Du kan ställa in blixtsynktiden vid fotografering med bländarförval AE.
zzSäkerhets-FE
För att undvika överexponering från blixttändning under dagtid eller
på nära håll kan kameran automatiskt minska ISO-talet för lämplig
exponering när ISO Auto är inställt.
zzBlixtmetod
Du kan välja [E-TTL II-blixtmätning] (s. 18), [Manuell inst]
(s. 33) eller [MULTI-blixt (stroboskop)] (s. 35). [Prioritetsläge
för serietagning] (s. 37) är också tillgängligt på vissa kameror.
zzSlutarsynkinställningar (s. 31)
Du kan välja [Synkronisera med 1:a ridån], [Synkronisera med
2:a ridån] eller [Höghastighetssynkronisering] som tidsinställning/
metod för blixttändningen.
zzBlixtexponeringskompensation (s. 38)
Du kan ändra blixtenergin på liknande sätt som med
exponeringskompensation.
29
Ställa in blixtfunktioner från kameran
zzTrådlösa funktioner (s. 41)
Du kan ställa in trådlös blixtfotografering med optisk överföring.
zzBlixtfunktioner för egen programmering (s. 39)
Du kan ställa in Speedlite-funktioner för egen programmering.
zzRadera inställningar (s. 39)
När [Återställ blixtinställningar] eller [Radera inst. extern blixt]
har valts, kan du återställa standardinställningarna för Speedlite.
Beroende på kameramodell är det inte säkert att vissa funktioner visas.
Det är även möjligt att vissa funktioner inte går att ställa in när blixtens
inställningsratt är inställd på <a>.
oo[Blixttändning] och [E-TTL II mätare] visas i steg 2 eller steg 3 på
sida 28. (Skärmlayouter och procedurer varierar beroende på vilken
kameramodell som används.)
ooInställningarna kan variera beroende på vilken kamera som används,
blixtmetod m.m.
30
r Synkronisering med andra ridån/
c Höghastighetssynkronisering
Användning av synkronisering med
andra ridån vid långa slutartider
möjliggör naturliga bilder av rörelsespår
för motiv, t.ex. billjus.
Synkronisering med första nivån
Höghastighetssynkronisering
möjliggör blixtfotografering med ännu
längre slutartider än den maximala
blixtsynkroniseringstiden. Detta är
effektivt när du vill fotografera med
metod <f> (öppen bländare) med
bakgrundsoskärpa utomhus i dagsljus.
Normal blixt
inställningsskärmen
1 Öppna
[Slutarsynkronisering].
zz Välj slutarsynkinställningen från
skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 39).
31
Synkronisering med andra ridån/ Höghastighetssynkronisering
2 Välj ett alternativ.
ooSynkronisering med andra ridån är inte tillgänglig vid trådlös
blixtfotografering.
ooMed blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är.
32
a: Manuell blixt
Du kan ställa in blixtenergin på 1/1 (full energi) till 1/128.
in blixtmetoden.
1 Ställ
zz Välj blixtmetodinställningen från
skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
zz Välj [Manuell blixtinställning].
in blixtenergin.
2 Ställ
zz Välj blixtenergiinställningen från
skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt].
zz Använd [Y] [Z] för att ställa in nivån.
ooAnvänd en blixtljusmätare (finns i handeln) för att beräkna den blixtenergi
som krävs för korrekt blixtexponering.
ooVi rekommenderar att du ställer in kamerans fotograferingsmetod
på <f> eller <a>.
ooFör ledtal för manuell blixt, se separat kompletterande information.
33
Manuell blixt
Manuell blixtexponering med uppmätt värde
Du kan ställa in exponeringsnivån för blixt manuellt innan du
fotograferar med en EOS-1D-kamera. Detta används när du är nära
motivet. Använd en 18 % grå reflektor (finns i handeln) och fotografera
enligt nedan.
inställningar för kameran och Speedlite-aggregatet.
1 Välj
zz Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <a> eller <f>.
zz Ställ in Speedlite-blixtmetoden på <a>.
in skärpan på motivet.
2 Ställ
zz Fokusera manuellt.
fram ett gråkort 18 %.
3 TazzPlacera
reflektorn på motivets plats.
zz Rikta kameran så att hela spotmätningscirkeln i sökarens mitt
täcker den grå reflektorn.
på knapp <B>, <P> eller <7>.
4 Tryck
ggSpeedlite-aggregatet tänder en förblixt och lagrar den blixtenergi
som krävs för att få rätt blixtexponering i minnet.
ggTill höger i sökaren visas blixtexponeringsnivån för en
standardexponering i exponeringsindikatorn.
in exponeringsnivån för blixt.
5 Ställ
zz Ställ in Speedlite-aggregatets manuella blixtenergi
och bländaren så att blixtexponeringsnivån passas
in med markeringen för standardexponering.
6 TazzTabilden.
bort den gråa reflektorn och ta en bild.
Manuell blixtexponering med uppmätt värde är endast tillgänglig med
kameror i EOS-1D-serien.
34
MULTI: Stroboskopisk blixt
Att använda stroboskopisk blixt med
lång slutartid gör det möjligt att fånga
kontinuerliga rörelser i en enda bild.
in blixtmetoden.
1 Ställ
zz Välj blixtmetodinställningen från
skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
zz Välj [MULTI-blixt (stroboskop)].
in antal blixtar, frekvens och
2 Ställ
energi.
zz Välj och ställ in inställningarna
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt].
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Antal blixtar
Blixtfrekvens
Blixtenerginivå
35
Stroboskopisk blixt
Beräkna slutartiden
Antal blixtar ÷ Blixtfrekvens = Slutartid
Om antalet blixtar exempelvis ställs in på 10 (gånger) och
blixtfrekvensen på 5 (Hz), ställer du in slutartiden på 2 sekunder
eller längre.
ooFör att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av
överhettning bör du inte använda stroboskopisk blixt mer än 15 gånger
i följd. Efter 15 bilder, undvik att använda blixten i minst 10 minuter.
ooOm du fotograferar mer än 15 gånger aktiveras en säkerhetsfunktion
som begränsar blixttändning. Undvik att använda blixten i minst
40 minuter.
ooStroboskopiska blixtar ger bäst effekt vid fotografering av ett mycket
reflekterande motiv med mörk bakgrund.
ooAnvändning av ett stativ och en fjärrutlösare eller fjärrkontroll
(säljs separat) rekommenderas.
ooBlixtenergin kan inte ställas in på 1/1 eller 1/2.
ooDet går även att använda stroboskopisk blixt när kamerans
fotograferingsmetod ställts in på <Bulb(B)>.
ooFör information om högsta antal kontinuerliga blixtar, se separat
Kompletterande information.
ooEn visning av antal blixtar på ”----” indikerar att blixten kommer att tändas
kontinuerligt tills slutaren stängs eller blixtladdningen är tom.
36
CSP: Förvalsläge för serietagning
Blixtfotografering i förvalsläge för serietagning (CSP) är tillgängligt
på vissas kameror. Förvalsläge för serietagning minskar automatiskt
blixtenergin ett steg och ökar ISO-talet ett steg. Detta är användbart
vid serietagning, eller när du vill spara på blixtbatteriet. Mer information
finns i användarhandboken för kameror med denna funktion.
Ställ in blixtmetoden.
zz Välj blixtmetodinställningen från
skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
zz Välj [Prioritetsläge för
serietagning].
Höga bländarvärden och avlägsna motiv reducerar fördelarna med den här
metoden (kontinuerlig tändning och lägre batteriförbrukning).
37
f Blixtexponeringskompensation
Du kan ändra blixtenergin på liknande sätt som med
exponeringskompensation.
skärmen
1 Öppna
[Blixtexponeringskompensation].
zz Välj [Blixtexponeringskomp.]
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
in värdet för
2 Ställ
blixtexponeringskompensationen.
zz Använd [Y] [Z] för att ställa in nivån.
I allmänhet ställer du in högre exponeringskompensation för ljusa motiv och
lägre exponeringskompensation för mörka motiv.
38
C.Fn: Blixtfunktioner för egen
programmering
Du kan ställa in egen programmering för Speedlite-aggregatet via
kamerans menyskärm. Alternativen som visas beror på vilken kamera
som används.
[C.Fn blixtinställningar] eller
1 Välj
[C.Fn inställn. extern blixt].
en funktion för egen
2 Välj
programmering.
zz Ställ in funktionen.
zz Radera alla inställningar för egen
programmering genom att välja
[Radera alla Speedlite C.Fn] eller
[Radera C.Fn inst. ext. blixt] på
skärmen för [Styrn. av separat
Speedlite] eller [Blixtstyrning].
39
C.Fn: Blixtfunktioner för egen programmering
Ställa in funktioner för egen programmering
C.Fn-01: Automatisk avstängning (s. 25)
oo0: ON (Möjlig)
oo1: OFF (Ej möjlig)
C.Fn-10: Timer för automatisk avstängning av mottagare
Du kan ändra hur lång tid det ska gå innan mottagare stängs av
automatiskt vid trådlös blixtfotografering med optisk överföring.
oo0: 60 minuter
oo1: 10 minuter
C.Fn-11: Avbryt automatisk avstängning av mottagare
Vid trådlös blixtfotografering med optisk överföring kan du sätta
på mottagare som stängts av automatiskt genom att sätta på
sändarenheten.
Du kan ändra hur lång tid det ska gå innan varje enskild mottagarenhet
ska aktivera funktionen för automatisk avstängning.
oo0: Inom 8 timmar
oo1: Inom 1 timme
40
4
Trådlös blixtfotografering:
optisk överföring
I det här kapitlet beskrivs trådlös blixtfotografering med optisk
överföring och sändar-/mottagarfunktion.
För information om nödvändiga tillbehör för trådlös
blixtfotografering med optisk överföring, se separat
kompletterande information.
ooFunktionerna i det här kapitlet är tillgängliga när kamerans
fotograferingsmetod är inställd på <t/d/s/f/a/Bulb(B)>.
ooStäll in inställningsratten för sändaren på <K> (s. 16).
ooEL-100 används som sändar- och mottagarblixtenhet
i beskrivningarna.
ooEL-100-enheten som är fäst på kameran kallas ”sändare” och
övriga EL-100-enheter som styrs trådlöst kallas ”mottagare”.
41
: Trådlös blixtfotografering med optisk
överföring
Du kan använda en annan Canon Speedlite som är kompatibel med
trådlös blixtfotografering med optisk överföring för att fotografera med
trådlös multiblixtteknik.
Positionering och räckvidd
zzBlixtautomatik med en mottagare (s. 44)
Inomhus
Mottagare
Utomhus
Sändare
Cirka 80°
Överföringsavstånd Cirka 5 m Cirka 8 m
ooOm du vill undvika överföringsstörningar bör du inte placera några
föremål mellan sändarenheten och mottagarenheten.
ooÖverföringsavståndet varierar beroende på vilken sändarenhet som
används. Mer information finns i användarhandboken för den enhet som
är utrustad med sändarfunktionen.
ooUtför en testfotografering innan fotografering.
ooPlacera den trådlösa sensorn på mottagarenheten mot sändarenheten.
ooAndra enheter än EL-100 med stöd för trådlösa sändarfunktioner med
optisk överföring kan också användas för att styra EL-100-enheter
som ställts in som mottagare. I det här fallet, se enhetens handbok för
instruktioner om hur enheten ställs in som en sändare.
ooPlacera mottagarenheten på det medföljande ministativet (s. 10).
42
Trådlös blixtfotografering med optisk överföring
Trådlös multiblixtfotografering
Fotografering med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik är möjlig med två eller
tre mottagargrupper, och inställningsljuset (andelen blixtenergi) kan
justeras efter behov.
Fotografering med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik är även möjlig med
tändning av alla blixtenheter på samma blixtenerginivå (s. 47).
zzBlixtautomatik med mottagargrupper
C
A
A
B
2 grupper (A, B) (s. 49)
B
3 grupper (A, B, C) (s. 50)
43
a: Trådlös blixtfotografering med
helautomatik
Blixtautomatik med en mottagare
I det här avsnittet beskrivs
grundläggande trådlös fotografering med
helautomatik med EL-100-sändare och
-mottagare.
Inställning av sändare
den trådlösa optiska
1 Konfigurera
överföringen.
zz Välj inställningen för trådlös funktion
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
zz Välj [Trådlös:Optisk överföring].
44
Trådlös blixtfotografering med helautomatik
blixtmetod, optisk
2 Konfigurera
kanal och sändarens blixttändning.
(1)
zz Välj och ställ in inställningarna
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt].
(2)
(3)
(1) Blixtmetod
(2) Optisk kanal
(3) Sändarens blixttändning
zz I (1), ställ in blixtmetoden på
[E-TTL II-blixtmätning].
zz I (2), ställ in sändarens optiska kanal.
zz I (3), ställ in [Utlösning av
sändarblixt] på [Möjlig].
45
Trådlös blixtfotografering med helautomatik
Inställning av mottagare
in en optisk kanal.
3 Ställ
zz Ställ in kanalväljaren på samma kanal
som sändarenheten.
zz Tändning är inte möjlig om inte
sändar- och mottagarkanalerna
matchar.
in blixtgruppen.
4 Ställ
zz Ställ in inställningsratten på <4>.
ut kameran och blixten.
5 Placera
(s. 42)
Om det finns ett lysrör eller en datorskärm nära en mottagarenhet kan det
leda till att mottagarenheten inte fungerar som den ska och att den tänds av
misstag.
ooFör att tända sändarblixten också, aktivera sändartändning i steg 5
(s. 16).
ooTänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för
skärpedjupskontroll på kameran (s. 23).
ooDu kan ändra hur lång tid det ska gå innan mottagarenheten stängs av
automatiskt (C.Fn-10, s. 40).
46
Trådlös blixtfotografering med helautomatik
Blixtautomatik med flera mottagare
Använd flera mottagare när det behövs
mer ljus, eller som ett enkelt sätt att
säkerställa god belysning. Fotografera
såsom beskrivs i ”Blixtautomatik med en
mottagare” (s. 44).
När sändarblixtgruppen är inställd på [ALL], tänds alla blixtenheter med
samma blixtenerginivå, och den totala, kombinerade blixtenerginivån
kontrolleras automatiskt för att tillhandahålla standardexponering.
När sändarens blixttändning är inställd på [Möjlig], tänds blixtenheterna
i grupp A.
47
Trådlös blixtfotografering med helautomatik
Avancerad fotografering med trådlös blixt med
helautomatik
Eftersom följande funktioner som ställts in på sändarenheten ställs
in automatiskt på mottagarenheterna på det här trådlösa systemet,
behöver du inte ställa in mottagarenheten(erna).
zzFE-lås (s. 24)
zzHöghastighetssynkronisering (c / s. 31)
zzManuell blixtinställning (s. 33, 53)
zzStroboskopisk blixt (s. 35)
zzBlixtexponeringskompensation (f / s. 38)
Den stroboskopiska frekvensen vid trådlös blixtfotografering med optisk
överföring är 1–199 Hz (250–500 Hz stöds inte).
Sändarblixtenhet
Trådlös blixtfotografering under samma belysningsarrangemang
(med samma mottagare) är även möjlig med andra kameror, genom att
ändra kamera som sändaren är fäst på.
48
5: Trådlös multiblixtfotografering med
inställningsljus
Blixtautomatik med två mottagargrupper
A
B
Inställning av sändare
Mottagare kan tilldelas till blixtgrupp
A och B, och du kan justera den
relativa blixtenerginivån för var och
en av dessa.
Exponeringen styrs
automatiskt så att gruppernas
kombinerade blixtenerginivå ger
standardexponering.
in blixtgrupp och
1 Ställ
inställningsljus.
zz Välj och ställ in inställningarna
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
(1)
(2)
(1) Blixtgrupp
(2) A:B-inställningsljus
zz I (1), ställ in blixtgruppen på [5].
zz I (2), använd [Y] [Z] för att ställa
in inställningsljuset för grupp A till
grupp B.
49
Trådlös multiblixtfotografering med inställningsljus
Inställning av mottagare
in blixtgruppen.
2 Ställ
zz Ställ in inställningsratten för varje
mottagare till den grupp i vilken den
ska tändas (<4> eller <5>).
Blixtautomatik med tre mottagargrupper
När blixtgrupp A och B har ställts
in kan du lägga till grupp C.
Grupp C är effektiv när det gäller
att eliminera skuggor i bakgrunder
bakom motiv.
Grundinställningar är samma
som för ”Blixtautomatik med två
mottagargrupper” (s. 49).
C
A
B
50
Trådlös multiblixtfotografering med inställningsljus
Inställning av sändare
(2)
in blixtgrupp,
1 Ställ
inställningsljus och
blixtexponeringskompensation.
zz Välj och ställ in inställningarna
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt] (s. 28).
(1)
(3)
(1) Blixtgrupp
(2) A:B-inställningsljus
(3) Exponeringskompensation för
grupp C
zz I (1), ställ in blixtgruppen på [6].
zz I (2), använd [Y] [Z] för att ställa
in inställningsljuset för grupp A till
grupp B.
zz I (3), använd [Y] [Z] för att ställa in
blixtexponeringskompensationen för
grupp C.
51
Trådlös multiblixtfotografering med inställningsljus
Inställning av mottagare
2 Ställ in mottagare för blixtgrupp C.
zz Ställ in kanalväljaren på samma kanal
som de andra mottagarna.
zz Ställ in inställningsratten på <6>.
Gruppstyrning
Du kan lägga till flera mottagare om det behövs mer ljus eller
sofistikerad belysning. För tillagda mottagare, specificera vilken
blixtgrupp (A, B eller C) som du vill ska vara ljusare. Det finns ingen
gräns för hur många mottagare som kan läggas till.
Till exempel, när tre mottagare är
Blixtgrupp A
inställda på blixtgrupp <4>, styrs de alla
som en och samma blixtenhet i grupp A.
f
f
f
ooFör att tända de tre grupperna A, B och C, välj [6]. Grupp C tänds
inte när [5] har valts.
ooAtt rikta enheterna i blixtgrupp C direkt mot motivet kan orsaka
överexponering.
Inställningsljus från 8:1 till 1:1 till 1:8 motsvarar 3:1 till 1:1 till 1:3 vid
omvandling till antal steg.
52
q: Trådlös multiblixtfotografering med
manuell blixtenergi
Du kan fotografera med en specificerad blixtenerginivå för varje
blixtgrupp.
Inställning av sändare
(1)
in blixtmetod, grupp och
1 Ställ
energi.
zz Välj och ställ in inställningarna
från skärmen för [Blixtfunktionsinställningar] eller [Funktionsinst.
extern blixt].
(2)
(3)
(1) Blixtmetod
(2) Blixtgrupp
(3) Blixtenerginivå
zz I (1), ställ in blixtmetoden på
[Manuell blixtinställning].
zz I (2), ställ in blixtgruppen.
För att justera blixtenergin för varje
grupp separat, ange [5] eller
[7].
zz I (3), välj en blixtgrupp och använd
[Y] [Z] för att ställa in blixtenergin.
53
Trådlös multiblixtfotografering med manuell blixtenergi
Inställning av mottagare
in blixtgruppen.
2 Ställ
zz Ställ in inställningsratten för mottagare
på en av de specificerade grupperna
(<4>, <5> eller <6>).
För att tända flera mottagare med samma blixtenerginivå, ställ in
[Blixtgrupp] på [ALL].
54
5
Övrig information
55
Begränsning av blixttändning på grund av
temperaturökning
Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger
med korta intervall, kan blixthuvudet, batteriet och området i närheten
av batteriutrymmet bli varmt.
Upprepad blixttändning ökar tändningsintervallet gradvis för
att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av
överhettning. Om blixten fortsätter att utlösas i det här läget
kommer blixttändningen automatiskt att begränsas.
Begränsning av blixttändning
När innertemperaturen stiger ökas tändningsintervallet till cirka
10 sekunder. Om blixten fortsätter att utlösas ökas tändningsintervallet
ytterligare, till cirka 45 sekunder.
Vid begränsad blixttändning, undvik att använda blixten i minst
40 minuter.
Antal kontinuerliga blixtar och vilotid
Undvik att använda blixten i minst 40 minuter om du har utlöst den
med full energi mer än 30 gånger i följd eller använt inställningsljus
upprepningsvis mer än 30 gånger.
AKTA!
Om du tar många blixtbilder i följd bör du inte vidröra blixthuvudet,
batterierna eller området i närheten av batteriutrymmet.
Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger
med korta intervall, bör du inte vidröra blixthuvudet, batteriet eller området
i närheten av batteriutrymmet.
Blixthuvudet, batterierna och området i närheten av batteriutrymmet kan bli
heta och ökar risken för brännskada.
ooÖppna och stäng inte blixtens batterilucka när blixttändning är begränsad.
Det kan vara farligt eftersom blixttändningsbegränsningen avbryts.
ooOm blixtfotografering utförs i hög temperatur kan begränsning av
blixttändning aktiveras innan antalet blixttändningar som visas ovan har
utförts.
ooInformation om varningar vid antal blixttändningar finns på sidan 11
(kontinuerliga blixtar) eller på sidan 23 (inställningsljus).
ooSpeedlite kanske inte tänds i vissa fall på grund av miljöfaktorer,
t.ex. temperaturhöjning.
56
Felsökningsguide
Läs först igenom den här felsökningsguiden om det uppstår ett problem
med blixten. Om du inte kan lösa problemet med felsökningsguiden ska
du kontakta din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Normal blixtfotografering
Strömmen sätts inte på.
●● Kontrollera att batterierna har satts i åt rätt håll (s. 12).
●● Kontrollera att batteriluckan är stängd (s. 12).
●● Byt ut mot nya batterier.
Speedlite-aggregatet tänds inte.
●● På kamerans skärm för [Blixtstyrning] eller [Styrn. av separat
Speedlite], ställ in [Blixttändning] på [Möjlig] (s. 29).
●● Skjut in fästet i kamerans tillbehörsfäste så långt det går, skjut
låsspaken åt höger och fixera Speedlite-aggregatet på kameran
(s. 14).
●● Om Speedlite-aggregatets och kamerans elektriska kontakter är
smutsiga ska du rengöra dem (s. 10) med en torr trasa.
●● Undvik att använda blixten i minst 40 minuter om du har utlöst
blixten kontinuerligt under en kort period, då detta får blixthuvudets
temperatur att stiga och blixttändningen att begränsas (s. 56).
Strömmen stängs av automatiskt.
●● Speedlite-aggregatets automatiska avstängning har aktiverats
(s. 25). Tryck ned avtryckaren halvvägs (s. 25).
57
Felsökningsguide
Bilderna blir under- eller överexponerade.
●● Ställ in blixtexponeringskompensationen om huvudmotivet ser väldigt
mörkt eller ljust ut (s. 38).
●● Om det finns ett starkt reflekterande föremål i bilden kan du använda
FE-låset (s. 24).
●● Med blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är.
Närma dig motivet eller öka ISO-talet (s. 31).
Den undre delen av bilden är mörk.
●● Låt avståndet från motivet vara minst 0,7 m.
●● Ta bort motljusskyddet om det sitter på.
Periferin i bilden ser mörk ut.
●● Välj en täckning som är vidare än bildvinkeln (s. 15).
Bilden är mycket oskarp.
●● Använd ett stativ eller ställ in fotograferingsmetoden på <d>
programautomatik eller helautomatiskt läge (s. 19). Observera att
synkroniseringstiden även kan ställas in på [Blixtsynktid i Av-läget]
eller [Lång synktid] (s. 29).
Funktioner kan inte ställas in.
●● Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <t/d/s/f/a/
Bulb(B)>. Notera att vissa funktioner inte är tillgängliga för vissa
fotograferingsmetoder.
●● Ställ in Speedlite-aggregatets inställningsratt på <K> (s. 16).
58
Felsökningsguide
Trådlös blixtfotografering med optisk överföring
Mottagarenheterna tänds inte, eller så tänds de felaktigt med full energi.
●● Om du använder blixten som en sändarenhet, väljer du
[Trådlös:Optisk överföring] på kameran (s. 44). Om du använder
blixten som en mottagarenhet, ställer du in kanalväljaren på samma
kanal som sändarenheten (s. 44).
●● Kontrollera att mottagarenheten befinner sig inom sändarenhetens
överföringsräckvidd (s. 42).
●● Rikta den trådlösa sensorn på mottagarenheten mot sändarenheten
(s. 42).
●● Placera mottagarenheten så att den ”ser” sändarenheten.
●● Om sändarenheten och mottagarenheten är för nära varandra kan det
hända att överföringen inte fungerar som den ska.
●● När kamerans inbyggda blixt används som sändarenhet fäller du upp
kamerans inbyggda blixt och ställer in [Trådlös funk.] på kamerans
skärm [Inst. för inbyggd blixt].
Sändarenheten tänds.
●● Sändarenheten tänds även om [Utlösning av sändarblixt] är satt
till [Ej möjlig] för att möjliggöra trådlös styrning av mottagarenheter
(s. 44).
Bilderna är överexponerade.
●● Vid användning av blixtautomatik med grupperna A, B och C, rikta inte
blixtenheter i grupp C mot motivet (s. 52).
59
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och
slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på
en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning
(EE‑utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att
byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig
hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan
på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga
ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten
bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna.
Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation
om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade
produkten för återvinning. För mer information om inlämning och
återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
60
Index
A
E
AF-hjälpbelysning................................. 25
E-TTL II-blixtmätning............................ 29
Antal blixtar............................................11
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik.........18, 19
Automatisk avstängning..................25, 40
Exponeringsnivå för blixt...................... 34
Av (bländarförval AE)............................ 19
B
F
FE-lås (FEL)......................................... 24
Batterier................................................ 12
Fodral................................................... 10
Begränsning av blixttändning............... 54
Funktioner för egen programmering
Blixtenergi............................................. 33
(C.Fn)................................................... 40
Blixtens täckning.................................. 15
Förvalsläge för serietagning................. 37
Blixtexponeringskompensation............................ 29, 38, 48
Blixtfotografering med helautomatik..... 18
Blixtfunktionsinställningar................21, 27
Blixtgrupper.......................................... 48
Blixthuvud............................................. 10
Blixtmetod.................................. 18, 29, 33
Blixtmätning.......................................... 29
Blixtpositionering.................................. 42
G
Grå reflektor 18 %................................ 34
H
Höghastighetssynkronisering............... 31
I
Indirekt blixt.......................................... 22
Blixtstyrning.......................................... 28
Inställningsljus...................................... 23
Blixtsynkroniseringstid.....................19, 29
Inställningsratt...................................... 16
Blixtsynktid i Av-läget............................ 29
C
C.Fn...................................................... 40
D
Delarnas namn..................................... 10
L
Ladda................................................... 16
Lampa för uppladdad blixt.................... 16
M
M (Manuell blixt)................................... 33
M (Manuell exponering)........................ 19
Manuell blixt....................................33, 41
Mottagare............................................. 53
61

O
T
Optisk kanal.......................................... 52
Temperaturökning................................. 56
Överföring av
Tillbehör................................................ 10
färgtemperaturinformation.................... 25
Tillbehörsfäste...................................... 14
Överföringsavstånd.............................. 42
Trådlös blixtfotografering med optisk
P
P (Programautomatik).......................... 18
Q
Quickflash............................................. 16
R
Radera alla........................................... 39
Radera inställningar
(Åter till standard)................................. 39
S
Slutarsynkinställningar......................... 29
Slutartid................................................ 19
Stativ.................................................... 10
Stroboskopisk blixt............................... 35
Synk.tid............................................19, 29
Synkronisering med andra ridån.......... 31
Synkronisering med första nivån.......... 29
Säkerhetsföreskrifter.............................. 8
Sändare................................................ 41
62
överföring............................................. 45
Trådlös fotografering............................ 41
Trådlös räckvidd..............................41, 42
TTL-blixtautomatik.................................. 2
Tv (Tidsförval AE)................................. 19
Tändningsintervall................................ 56
U
Uppmätt värde för manuell blixt............ 34
63
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon-kontor
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
Beskrivningarna i den här användarhandboken är aktuella från och med
juli 2018. Om du vill ha information om kompatibilitet med eventuella
produkter som lanseras därefter kan du kontakta ett Canon Service Center.
Den senaste versionen av användarhandboken hittar du på Canons webbplats.
CEL-SX5FA250
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising