Kullanım talimatları
Kullaným talimatlarý
Ýki kapýlý buzdolabý
çindekiler
TK
Türkçe, 1
GB
English, 13
E
Espanol, 37
F
Français, 25
Montaj, 2
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi
Cihazýn tanýtýmý, 3-4
Kontrol panosu
Genel görünüm
Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6-7
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
Ekran nasýl kullanýlýr
Soðutma sistemi
Buzdolabýnýzýn en iyi þekilde kullanýlmasý
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
Bakým ve özen, 8
TAN 6 FNF DNX (TK)
Elektrik akýmýnýn kesilmesi
Cihazýn temizlenmesi
Küfün ve istenmeyen kokularýn önlenmesi
Fýrýn lambasýnýn deðiþtirilmesi
Önlemler ve öneriler, 9
Genel güvenlik uyarýlarý
Atýklarýn tasfiye edilmesi
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz
Arýzalar ve onarýmlar, 10
Teknik Servis, 11
Teknik Bilgiler
TK
Montaj
TK
! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle
saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma
sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin
bilgilenmesi için cihazla birlikte kalmasýný saðlamanýz
gerekmektedir.
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve
güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Konumlandýrma
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz:
kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn
iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný saðlamak için
bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda
en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi
durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýnz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt güneþ
ýþýðý, elektrik ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi
saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte
etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte
ediniz.
Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý
gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine
oturmasýný saðlayýnýz.
Elektrik baðlantýsý
Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik
tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Fiþi prize
takmadan evvel aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
• Prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun
olmasý;
• elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etikentinde belirtilen
maksimum yükü taþýyabilmelidir;
• besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer
sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (ör. 220-240 V);
• Cihazýn fiþinin prizle uyumlu olmasý. Aksi takdirde
cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik
Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir,
uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
eriþilebilecek yerlerde olmalýdýrlar.
! Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz
kalmamalýdýr.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili
personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bkz. Teknik Servis)
! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
2
Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi
Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi gerekirse Teknik
Servise baþvurunuz.
Cihazýn tanýmý
Kontrol panosu
DONDURUCU
bölmesinin ýsý
ayarlamasý
TK
ALARM
SUPER
FREEZE
BOTTLE CHILL
DONDURUCU
bölmesinin gösterge
paneli
SOÐUTUCU
bölmesinin gösterge
paneli
SUPER
COOL
CHILD LOCK
SOÐUTUCU
bölmesinin ýsý
ayarlamasý
ECO
ON/OFF Tuþu
ON/OFF tuþuna basýlarak cihaz tamamen (soðutucu ve
dondurucu bölmeleri) çalýþtýrýlabilir. Kýrmýzý LED ürünün
kapalý olduðunu, yeþil LED ise açýk olduðunu gösterir.
Cihazý kapatmak için ON/OFF tuþu en az iki saniye basýlý
tutulmalýdýr.
ECO
ECO (Düþük tüketimli optimal ýsý) fonksiyonunun
etkinleþtirmesinin ve etkisizleþtirmesinin iþletmesini saðlar.
Etkinleþtirildiðinde otomatik olarak AUTO ve ECO Ledleri
yanar.
ALARMLAR
Ürün çalýþmasýna baðlý tüm alarmlarýn iþletilmesini ve
bildirilmesini saðlar.
Child Lock
Bu sistem çocuklarýn yanlýþlýkla cihazý çalýþtýrmamasý için
kontrol panelindeki tuþlarýn bloke edilmesini saðlar.
- ve + SOÐUTUCU bölmesinin ýsý ayarlamasý
Soðutucu bölmesinin ýsý ayarýnýn deðiþtirilmesini saðlar.
Gösterge panelinde da seçilen ýsý derecesi görüntülenir.
Bu tuþlar kullanýlarak sadece soðutucu bölmesi de
etkisizleþtirilebilir.
- ve + DONDURUCU bölmesinin ýsý ayarlamasý
Dondurucu bölmesinin ýsý ayarýnýn deðiþtirilmesini saðlar.
Gösterge panelinde ayarlanan ýsý derecesi görüntülenir.
ON/OFF
HOLIDAY
SOÐUTUCU bölmesinin gösterge paneli
Soðutucu bölmesinde ayarlanan ýsý derecesini veya
etkisizleþtirilmiþ olduðunu belirtir (bu durumda gösterge
paneli kapalýdýr).
DONDURUCU bölmesinin gösterge paneli
Dondurucu bölmesinde ayarlanan ýsý derecesini belirtir.
SUPER COOL
Dondurucu bölmesinin SUPER COOL (hýzlý soðutma)
fonksiyonunun etkinleþtirilmesinin ve etkisizleþtirilmesinin
iþletmesini saðlar. SUPER COOL ledi yanar.
SUPER FREEZE
Dondurucu bölmesinin SUPER FREEZE (hýzlý dondurma)
fonksiyonunun etkinleþtirilmesinin ve etkisizleþtirilmesinin
iþletmesini saðlar. SUPER COOL ledi yanar.
HOLIDAY
HOLIDAY fonksiyonunun etkinleþtirilmesini veya
etkisizleþtirilmesini saðlar (AUTO ve HOLIDAY LEDleri
yanar).
BOTTLE CHILL
BOTTLE CHILL fonksiyonunun (dondurucu içindeki ýsý
derecesini bir þiþe soðutacak kadar azalýr) etkinleþtirilmesini
veya etkisizleþtirilmesini saðlar. BOTTLE CHILL ledi yanar.
3
TK
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için satýn aldýðýnýz cihazdaki olmayan deðiþik ayrýntýlarý
gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
Ice Device*
Hýzlý dondurma
iþlemi için FAST
FREEZE bölmesi
DONDURMA ve
SAKLAMA bölmesi
FRESH BOX
bölümü*
LIFT SHELF
RAF•
KAPI rafý•
Çýkarýlabilen
KAPAKLI raf
KUTU MEÞRUBAT
tutucusu•
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI•
WINE RACK
ÞÝÞE Tutucusu
MEYVE VE SEBZE
çekmecesi
AYAK
• Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
4
Çalýþtýrma ve kullaným
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
! Cihazý çalýþtýrmadan önce montaj hakkýnda verilen
talimatlarý uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm
bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su
ile yýkayýnýz.
! Cihaz, çalýþmaya baþladýktan sadece 8 dakika sonra
kompresörü devreye sokan motor kurtarma aygýtýna
sahiptir. Ýstenilen ya da istenilmeyen (black out)
sebeplerden elektrik her kesildikten sonra ayný iþlem
tekrarlanýr.
Böyle durumda ayarlanabilir ýsý dereceleri soðutucu
bölmesi ise 4°, 5° ve 6°, dondurucu bölmesi ise –18°, 19° ve –20° dir
HOLIDAY fonksiyonu seçiliyken ýsý ayarlanamaz, fakat
cihaz otomatik olarak duruma göre optimal ýsýya
ayarlanýr: soðutucu bölmesi ise +12°C ve dondurucu
bölmesi ise –18°C ayrýca bu durum “AUTO” yazýsýyla
bildirilir.
Dondurucu bölmesi
Cihaz çalýþtýrýldýðýnda dondurucu bölmesi otomatik
olarak standard konumu olan –18°C’ye ayarlanýr.
Bölmenin soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER
FREEZE fonksiyonunun seçilmesi tavsiye edilir
(DONDURUCUnun gösterge panelinde önceden
ayarlanan ýsý derecesi görüntülenecek); bölme optimal
ýsýya ulaþýnca seçilen fonksiyon devreden çýktýktan
sonra dondurulmuþ gýdalarý yerleþtirebilirsiniz.
Fonksiyonlarý etkinleþtirmek veya etkisizleþtirmek için
ilgili tuþa basmakla ilgili LEDin yanmasý veya sönmesi
fonksiyonun durumunu belirtir.
Bazý fonksiyonlar (SUPER COOL, SUPER FREEZE,
BOTTLE CHILL, ECO) baþka fonksiyonlara uyumlu
deðildir, böyle bir durumda cihazýn iþletmesini
kolaylaþtýracak þekilde öntanýmlý öncelikler dikkate alýnýr.
BOTTLE CHILL fonksiyonu bitiminde LED’in yanýp
sönmesinin ve sesli sinyalin sona erimesi için BOTTLE
CHILL tuþuna basýnýz. Ledin yanýp sönmesi ve sesli
sinyal duyulmasý fonksiyonun bitmiþ olduðunu ve
dondurucu bölmesinden þiþeyi çýkartmak gerekli
olduðunu belirtir.
Soðutucu bölmesi
Cihaz çalýþtýrýldýðýnda dondurucu bölmesi otomatik
olarak standard konumu olan +5°C’ye ayarlanýr.
Bölmenin soðumasýný hýzlandýrmak için SUPER COOL
fonksiyonunun seçilmesi tavsiye edilir
(SOÐUTUCUnun gösterge panelinde önceden
ayarlanan ýsý derecesi görüntülenecek). birkaç saat
geçtikten sonra buzdolabýnýza gýdalar yerleþtirilebilir.
Child Lock
Child Lock fonksiyonunu etkisizleþtirmek için Child Lock
tuþunu 2 saniye basýlý tutun. Kilidin etkin olduðu kýsa bir
sinyal ile ilgili ledin yanýp sönmesi ile belirtilir. Child Lock
fonksiyonunu etkisizleþtirmek için Child Lock tuþunu 2
saniye basýlý tutun. Tuþlarýn kilidi kaldýrýlmýþ olduðu kýsa
bir sinyal ile soðutucu ve dondurucu ekranýnda “CH” e
“OF” görüntülenmesi ile belirtilir.
Ekran nasýl kullanýlýr
! Dondurucu bölmesinin gösterge paneli; dondurucu
bölmesinde ýsýnýn garip bir þekilde arttýðýný belirtmek için
kullanýlýr (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz).
Fonksiyonlarýn ayarlanmasý:
Cihaz açýk ise soðutucu ve dondurucu bölmesinin
grafik çubuklarýnda o an ayarlanan ýsý dereceleri
görüntülenir. Deðiþtirmek için ýsý deðiþtirmek istediðiniz
bölmeye baðlý - ve + tuþlarýna basýnýz. Tuþa her
basýldýðýnda ýsý 1 derece yükselir veya azalýr, ayný
þekilde ilgili soðukluk seviyesi de deðiþir. Isý soðutucu
bölmesi ise +12°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2° olarak,
dondurucu bölmesi ise –18°, -19°,-20°, -21°, -22°, -24°,
-26° olarak ayarlanabilir.
Otomatik ayarlanan ýsý standard saklama ýsýsý olup
soðutucu bölmesi ise +5°C, dondurucu bölmesi ise
–18°C’dir.
“ECO” fonksiyonu seçiliyken cihaz otomatik olarak
buzdolabýnýn iç ve dýþ durumuna göre ýsý ayarlar,
AUTO yazýsýyle bildirilir.
“ECO” fonksiyonu standard saklama ýsýsýndan farklý
ýsýya ayarlanmasý gerekirse fonksiyonu seçildiðinde
“ECO” tuþunu basýlý tutup yeni ýsý derecelerini - ve +
tuþlarýna basarak ayarlamak gerekir.
5
TK
TK
NO FROST soðutma sistemi
No frost sistemi ile devamlý soðuk hava dolaþýmý
saðlanýr. Böylece nem toplanýr, buz ve çiy oluþmasý
engellenir: soðutucu bölmesinde gerekli olan nem
oraný saðlanýr ve çiy oluþmasýný engellediði için
gýdalarýn besin özelliklerinin korunmasý saðlanýr;
dondurucu bölmesinde ise buz çözme iþlemine gerek
kalmadan ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý
saðlanarak buz oluþmasý engellenir. Gýda veya kap
arka soðutma duvarý ile direk temasa geçmemelidir.
Havalandýrma delikleri kapatýlmasý kondens suyu
oluþmasýna sebep olur.
! Gýda veya kap arka soðutma duvarý ile direk temasa
geçmemelidir. Havalandýrma delikleri kapatýlmasý
kondens suyu oluþmasýna sebep olur.
! Þiþeleri kapatýnýz ve gýdalarý sarýnýz.
RAFLAR: tepsi veya tel raflar.
Büyük kaplar veya fazla yer
kaplayan gýdalarýn yerleþtirilmesi için
mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak
çýkarýlabilir ve yüksekliði ayarlanabilir
(þekile bakýnýz). Yüksekliði raf
tamamen çýkarýlmadan ayarlanabilir.
Lift shelf
Lift shelf soðutucu hücrenin iç alanýný optimize etmeye
yarayan özel bir raftýr ve fotoðrafta görülen iki
pozisyondan her hangi birine uygun olarak
yerleþtirilebilir. Yukarý yada aþaðý yönde dengeli þekilde
hareket eden özel kýlavuzlar sayesinde en iyi kullaným
þekli elde edilebilir.
A
Buzdolabýnýzýn en iyi þekilde kullanýlmasý
B
• Isý derecesi ekrandan ayarlanmalýdýr.
• Az süre içinde ýsý derecesini azaltmak için, ör. büyük
miktarda alýþ veriþ yapýldýktan sonra bölme
doldurulduðu zaman, SUPER COOL (hýzlý soðutma)
fonksiyonunu açýnýz. Gereken süre geçtikten sonra
fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar.
• Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda
yerleþtirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne
bakýnýz).
• Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz.
• Sývý kapaksýz kaplara dökülmemelidir: nem oraný
yükselir ve kondens suyu oluþur.
! raf her iki elle tutularak yukarý yada aþaðý yönde
uyumlu þekilde hareket ettirilmelidir.
Rafý A pozisyonuna getirmek istenirse yukarý doðru
kaldýrmak yeterli olacaktýr; bu þekilde otomatik olarak
kilitlenir. Eski haline, yani B pozisyonuna getirilmek
istendiðinde ise, tekrar hafifçe yukarý kaldýrmak ve sonra
istenen konuma indirmek yeterli olacaktýr.
FRESH BOX bölümü taze et ve balýk
saðlamak için tasarlanmýþtýr. Bu
bölme; içerdeki soðukluk deceresi
(buzdolabýn en soðuk bölmesidir) ve
oksidasyon ve kararma proseslerini
engelleyen þeffaf kapaðý sayesinde
gýdalarýn uzun süre, bir haftaya
kadar, saklamasýný saðlar Ayrýca
‘Soðuk tabaklar’ için kullanýlabilir.
KUTU MEÞRUBAT tutucusu
Kutu meþrubat tutucusunun
kapýnýn iç tarafýnda olmasý
ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacak þekilde
sadece kutu meþrubat deðil,
yoðurt, tereyað gibi baþka kaplarý
da yerleþtirmenizi saðlar.
6
Dondurucunun en iyi þekilde
kullanýlmasý
• Isý derecesini ayarlamak için DONDURUCU
KONTROL ayar düðmesini kullanýnýz (Açýklama
bölümüne bakýnýz).
ICE DEVICE
Mevcut olan havuzlarý alýp su ile doldurduktan sonra
Ýcedevice bölgesine tekrar yerleþtiriniz. Yaklaþýk 2 saat
sonra buz küpleri hazýr olur. Buzu alabilmek için
mevcut olan iki kollarý saða doðru çevirmeniz yeterdir:
buz küpleri altaki kaba düþer ve hizmete hazýr olur.
• Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken):
- özellikler etiketinin üzerinde gösterilenin yarýsýndan
az olan, küçük miktarlar için SUPER FREEZE
düðmesine basýnýz (hýzlý dondurma) ilgili uyarý
lambasý yanýnca yiyicekleri koyunuz ve kapaðý
kapatýnýz. 24 saat geçtikten sonra veya en uygun ýsý
derecesine ulaþýnca fonksiyon otomatik olarak
kapanýr (uyarý lambasý yanmýyor).
- özellikler etiketinin üzerinde gösterilenin
maksimum yükün yarýsýndan fazla olan, küçük
miktarlar için SUPER FREEZE (hýzlý dondurma)
düðmesini, sarý ýþýk yanmaya baþlayýncaya kadar
basýlý tutunuz (hýzlý dondurma). 24 saat geçtikten
sonra LED’ in yanýp sönmesi sona erer ve yanýk
kalýr: gýdalarý yerleþtiriniz ve kapaðý kapatýnýz. 24
saat daha geçtikten sonra fonksiyon otomatik olarak
devreden çýkar (uyarý lambasý yanmýyor).
• Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir daha
dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde)
tüketilmesi için piþirilmelidir.
• Taze dondurulacak gýdalar dondurulmuþ gýdalar ile
temasa geçmeyecek þekilde saklanmalýdýr.
• Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ þiþe
koymayýnýz, patlayabilir.
• Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu
içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi
üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý açmamaya özen
gösteriniz.
! Elektrik kesintisi veya arýza durumunda kapaðý
açmayýnýz: dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç
bir degisikliðe uðramadan korunurlar.
! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný
saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini
kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir.
7
TK
Bakým ve özen
TK
Elektrik þebekesinin devre dýþý
býrakýlmasý
Soðutucu bölmesinde ampul
deðiþtirilmesi
Soðutucu bölmesinin
ampulünü deðiþtirmeden
önce buzdolabýnýn fiþini
prizden çýkarýnýnz. Aþaðýdaki
Talimatlarý özenle
uygulayýnýz.
Þekilde gösterildiði gibi
koruma zarýný çýkartýktan
sonra ampulü açýnýz. Ampulü
aynýsýyla deðiþtiriniz (gücü
10W’tan daha yüksek
olmamalýdýr).
Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden
çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz.
1. ON/OFF düðmesini iki saniyeden fazla, ekran
sönünceye kadar (ON/OFF tuþunun kýrýmýz led’i hariç)
basýlý tutunuz.
2. fiþi prizden çekiniz
! Bu prosedürün uygulanmamasý durumunda alarm
çalabilir: bu alarm bir anormallik belirtisi deðildir. Cihazýn
normal çalýþmasýný saðlamak için DONDURUCU
KONTROL ayarýný istenilen deðere getiriniz. 1 ve 2
noktalarýný uygulayarak cihazýn elektrik þebekesi ile
baðlantýsýný kesiniz.
Cihazýn temizlenmesi
• Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný karbonat
(yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile
ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger ile temizleyiniz.
Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü, amonyak, beyazlatýcý
türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun
eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve
dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp
elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik
süpürgesini orta watt’a ayarlayarak uzun ucu ile
arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün
önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijenik malzemelerle
üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn
iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke oluþmasý
engellenir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda
içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz.
8
Soðutucu bölmesinin
ampulünü deðiþtirmeden
önce buzdolabýnýn fiþini
prizden çýkarýnýnz.
Aþaðýdaki Talimatlarý
özenle uygulayýnýz.
Þekilde gösterildiði (þekile
bakýnýz) gibi lamba
kapaðýnýn arkasýnda
B
bulunan sabitleme vidasýný
(B) çevirerek lambayý
çýkarýnýz. Aynýsýyla deðiþtiriniz (gücü 15W’tan daha
yüksek olmamalýdýr).
A
Önlemler ve öneriler
! Cihaz uluslararasý güvenlik normlarýna uygun þekilde
tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý
olup dikkatlice okunmalýdýr.
Bu cihaz aþaðýdaki Avrupa Birliði Talimatlarýna
uygundur:
- 19/02/73 tarihli EAT 73/23 (Düþük Voltaj
Yönergesi) ve sonraki deðiþiklikler;
- 03/05/89 tarihli 89/336/CEE (Elektromanyetik
uyum) ve sonraki deðiþiklikler.
- EAT/2002/96
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup
profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler
tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde
kullanýlmalýdýr.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son
derece tehlikelidir.
Atýklarýn tasfiye edilmesi
TK
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel
yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri
dönüþümü saðlanýr.
• Eletrik ve eletronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn,
madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en
yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna
olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý
gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama
hükümlerini hatýrlamak amacýyla üstünde çarpý iþareti
olan sepet sembolü verilmiþtir. Cihazlarýn tasfiye
edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için cihaz
sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ
noktalarýna baþvurulmasý gerekir.
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý
olunuz
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya
ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
• Buzdolabý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak,
serin ve havadar uygun bir yere yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý
kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr.
• Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna
dokunmayýnýnz: yanma veya yaralanma tehlikesi
vardýr.
• Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn kapaðýný
mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz.
Buzdolabýnýn kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi
saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý
gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda
kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr.
• Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik
þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm elektrik
baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR DÜÐMESÝNÝ ON/
OFF konumuna (cihaz kapalý) getirmek yeterli deðildir.
• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici
tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin
aletleri kullanmayýnýz.
• Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi
yükselir, kompresör yoðun çalýþmak zorunda kalýr ve
enerji büyük miktarda tüketilir.
• Buz oluþumu halinde dondurucu bölmesindeki buzu
eritiniz ( Bakým bölümüne bakýnýz ); Kalýn bir buz
tabakasý soðutma iþlemini engellediði için daha fazla
enerji tüketilir.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz
aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin
denetimi veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý
olmaksýzýn zayýf fiziksel, duyusal durumu veya tecrübe
ve bilgi eksikliði bulunan kiþiler (çocuklar dahil)
tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir. Çocuklarýn
cihazla oynamadýklarýndan emin olmak için denetlenmesi
gerekmektedir.
• Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir.
9
Arýzalar ve onarýmlar
TK
Buzolabýnýz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik
Servis bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol
Arýzalar:
Olasý nedenler / Çözümler:
Ekran kapalý.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki
elektrik akýmý kesik.
Motor çalýþmaya baþlamýyor.
• Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
Ekran hafifçe yanýyor.
• Fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz.
Alarm çalýyor, ALARM led’i yanýyor
ve soðutucu bölmesindeki ampul
yanýp sönüyor.
• Soðutucu kapaðý iki dakikadan fazla açýk kalmýþ. Sesli sinyal kapýyý
kapatarak veya ALARM tuþuna basarak kapatýlýr.
Alarm çalýyor, ALARM led’i yanýyor
ve dondurucu bölmesinin
gösterge panelindeki led sýrayla
yanýp sönmeye baþlar.
• Cihaz dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir: Dondurucu ýsý
derecesi, gýdalarýn tekrar dondurulmasý için 0°C civarýnda
korunacaktýr. Böylece gýda 24 saat içinde kullanýlabilir ve piþtikten
sonra tekrar dondurulabilir. Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM
tuþuna basýnýz. Gösterge panelinde ayarlanan deðeri görüntülebilmek,
ALARM led’ini kapatmak ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere
daha basýnýnz.
Alarm çalýyor, ALARM led’i yanýyor
ve dondurucu bölmesinin
gösterge panelindeki led aralýksýz
yanýp sönüyor.
• Cihaz dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla ýsýnmýþ
olduðunu belirtir: gýdalar tüketilmemelidir. Dondurucu -18°C olarak
ayarlanacaktýr.
Sesli sinyali kapatmak için RESET ALARM tuþuna basýnýz. Gösterge
panelinde ayarlanan deðeri görüntülebilmek, ALARM led’ini kapatmak
ve normal çalýþmasýný saðlamak için bir kere daha basýnýnz.
Soðutucu ve dondurucu az
soðutma yapýyor.
• Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk.
• Kapaklar sýk sýk açýlýyor.
• Çok sýcak bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
• Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ.
Soðutucu bölmesinde gýdalar
donuyor.
• Çok soðuk bir ýsý derecesi ayarlanmýþ (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
Motor devamlý çalýþýyor.
• SUPER COOL ve/ya SUPER FREEZE ve/ya ICE PARTY fonksiyonlarý
açýk.
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
Cihaz çok ses yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne
bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ.
• Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses bir arýza
deðildir, normaldir.
Fonksiyonlarýn erken kapatýlmasý
• Þebekenin elektrik bozukluðu veya elektrik þebekesinin kýsa kesikliði.
Dondurucu bölmesinin gösterge
panelindeki led ayarlanan ýsý
derecesini belirtmiyor ve yanýk
kalýr.
• Teknik Servisine baþvurunuz.
10
TK
11
Maintenance and care
GB
Switching the appliance off
Replacing the light bulb
During cleaning and maintenance it is necessary to
disconnect the appliance from the electricity supply:
To replace the light bulb
in the refrigerator
compartment, pull out the
plug from the electrical
socket. Follow the
instructions below.
Access the light bulb by
removing the cover as
indicated in the diagram.
Replace it with a similar
light bulb within the
power range indicated on the cover (10W).
1. Hold the ON/OFF button down for more than two
seconds until OFF appears on both indicator displays
(refrigerator and freezer).
2. Pull the plug out of the socket.
! If this procedure is not followed, the alarm may sound.
This alarm does not indicate a malfunction. To restore
normal operation, hold the ON/OFF button down for
more than two seconds. To disconnect the appliance,
follow points 1 and 2 above.
Cleaning the appliance
• The external and internal parts and the rubber seals
may be cleaned using a sponge that has been
soaked in lukewarm water and bicarbonate of soda or
neutral soap. Do not use solvents, abrasive products,
bleach or ammonia.
• The removable accessories may be soaked in warm
soapy water or dishwashing liquid. Rinse and dry
them carefully.
• The back of the appliance may collect dust. This can
be removed by carefully using the hose of a vacuum
cleaner set on medium power. The appliance must be
switched off and the plug disconnected from the
electricity mains before it is cleaned.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic, odour
free materials. Food should be wrapped well and
containers closed properly in order to maintain this
hygiene. This will also prevent the formation of stains.
• If you wish to switch the appliance off for an extended
period of time, clean the inside and leave the doors
open.
20
To replace the light bulb
in the freezer
A
compartment, pull out the
plug from the electrical
socket. Follow the
instructions below.
Access the light bulb (A)
by unscrewing the fixing
screw (B) which is
B
located at the back of the
lampcover, as shown
(see diagram). Replace it
with a similar light bulb within the power range indicated
on the cover (10W or 15W).
Precautions and tips
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
This appliance complies with the following
Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and
subsequent amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE.
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside
the home and is not intended for commercial or
industrial use.
• The appliance must be used to store and freeze food
products by adults only and according to the
instructions in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet
or moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements:
this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• When unplugging the appliance always pull the plug
from the mains socket, do not pull on the cable.
• Always switch the appliance off and disconnect it
from the electrical supply before cleaning it or
carrying out maintenance work. It is NOT sufficient to
hold the ON/OFF button down for more than two
seconds to eliminate all electrical contact.
• In the case of a malfunction, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance.
• Do not use any sharp or pointed utensils or electrical
equipment - other than the type recommended by the
manufacturer - inside the frozen food storage
compartments.
• Do not put ice cubes taken directly from the freezer
into your mouth.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
lack of experience and knowledge unless they have
been given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their
safety. Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep packaging material out of the reach of children! It
can become a choking or suffocation hazard.
Disposal
GB
• Observe local environmental standards when
disposing packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of the
materials they contain and reduce the impact on
human health and the environment. The crossed out
“wheeled bin” symbol on the product reminds you of
your obligation, that when you dispose of the
appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct disposal
of their old appliance.
Respecting and conserving the
environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated
room. Ensure that it is protected from direct sunlight
and do not place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or
opening the door too frequently in order to conserve
energy.
• Do not fill the appliance with too much food:
cold air must circulate freely for food to be preserved
properly. If circulation is impeded, the compressor will
work continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator. The
internal temperature will increase and force the
compressor to work harder and will consume more
energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance).
A thick layer of ice makes cold transference to food
products more difficult and results in increased
energy consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to
ensure they are free of debris and to prevent cold air
from escaping (see Maintenance).
21
Troubleshooting
GB
If the appliance does not work, before calling for Assistance (see Assistance), check for a solution from the following list.
Malfunctions:
Possible causes / Solutions:
The display is completely switched off. • The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far enough to
make contact, or there is no power in the house.
The motor does not start.
• The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and use).
The display is on but it is dim.
• Pull out and reverse the plug before putting it back in the socket.
The alarm sounds, the ALARM LED
lights up and the refrigerator
compartment light flashes.
• The refrigerator door has been open for more than two minutes.
The buzzer stops when the door is closed or when the ALARM button is
pressed.
The alarm sounds, the ALARM LED
lights up and the freezer status bar
LEDs light up in sequence.
• The temperature inside the freezer is too high. The freezer will maintain a
temperature of around 0°C so that the food will not refreeze, allowing you to
eat it within 24 hours or to refreeze it after it has been cooked.
To switch off the buzzer, press the ALARM button. Press a second time to
display the set value on the freezer status bar, switch off the ALARM LED
and restore normal operation.
The alarm sounds, the ALARM LED
flashes and the freezer status bar
LEDs flash simultaneously.
• The temperature of the freezer is dangerously high: the food inside must not
be eaten. The freezer will maintain a temperature of approximately 0°C.
To switch off the buzzer, press the RESET ALARM button. Press a second
time to display the set value on the freezer status bar, switch off the ALARM
LED and restore normal operation.
The refrigerator and the freezer do not
cool well.
•
•
•
•
The food inside the refrigerator is
beginning to freeze.
• The temperature that has been set is too low (see Start-up and use).
The motor runs continuously.
• The SUPER FREEZE button has been pressed (rapid freezing): the yellow
SUPER FREEZE light is on or flashing (see Description).
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
• The thickness of the frost exceeds 2-3 mm (see Maintenance).
The Aircooler fan does not rotate
• The refrigerator door is open.
• The Aircooler system is only activated automatically when it becomes
necessary to restore perfect operational conditions inside the refrigerator
compartment.
The appliance makes a lot of noise.
• The appliance has not been installed on a level surface (see Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make
noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is off.
This is not a defect, it is normal.
Early ending of functions
• Electrical disturbance on the network or brief interruptions of the power supply.
The doors do not close properly or the seals are damaged.
The doors are opened too frequently.
The temperature that has been set is too high (see Start-up and use).
The refrigerator or the freezer have been over-filled.
The freezer status bar LEDs do not
• Contact the Technical Assistance Centre.
indicate the set temperature, and are
lit in a constant manner.
22
Assistance
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service
Centre
serial number
model
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals.
23
GB
195076653.00
04/2009
GB
24
Mode d’emploi
REFRIGERATEUR 2 PORTES
Sommaire
TK
Türkçe, 1
GB
English,13
E
Espanol, 37
F
Français, 25
Installation, 26
Mise en place et raccordement
Réversibilité des portes
Description de l’appareil, 27-28
Tableau de bord
Vue d’ensemble
Mise en marche et utilisation, 29-30-31
Mise en service de l’appareil
Comment se déplacer sur l’afficheur
Système de refroidissement
Pour profiter à plein de votre réfrigérateur
Pour profiter à plein de votre congélateur
Entretien et soins, 32
TAN 6 FNF DNX (TK)
Mise hors tension
Nettoyage de l’appareil
Contre la formation de moisissures et de mauvaises odeurs
Remplacement de l’ampoule d’éclairage
Précautions et conseils, 33
Sécurité générale
Mise au rebut
Economies et respect de l’environnement
Anomalies et remèdes, 34
Assistance, 35
F
Installation
F
! Conservez ce mode d’emploi pour pouvoir le consulter à
tout moment. En cas de vente, de cession ou de
déménagement, veillez à ce qu’il suive l’appareil pour
informer le nouveau propriétaire sur son fonctionnement et
lui fournir les conseils correspondants.
! Lisez attentivement les instructions : elles contiennent des
conseils importants sur l’installation, l’utilisation et la
sécurité de votre appareil.
Mise en place et raccordement
Mise en place
1. Placez l’appareil dans une pièce bien aérée et non
humide.
2. Ne bouchez pas les grilles d’aération arrière : le
compresseur et le condensateur produisent de la
chaleur et exigent une bonne aération pour bien
fonctionner et réduire la consommation d’électricité.
3. Prévoir au moins 10 cm entre le haut de l’appareil et les
meubles installés au-dessus et au moins 5 cm entre les
côtés et les meubles/parois latérales.
4. Installez l’appareil loin de sources de chaleur (rayons
directs du soleil, cuisinière électrique).
5. Pour maintenir une distance optimale entre le produit et
la paroi arrière, montez les cales d’espacement
comprises dans le kit d’installation et suivez les
instructions de la notice spécialement prévue.
Mise à niveau
1. Installez l’appareil sur un sol plat et rigide.
2. Si le sol n’est pas parfaitement horizontal, vissez ou dévissez
les petits pieds avant pour bien niveler l’appareil.
Raccordement électrique
Après le transport, placez l’appareil à la verticale et
attendez au moins 3 heures avant de le raccorder à
l’installation électrique. Avant de brancher la fiche dans la
prise de courant, assurez-vous que :
• la prise est bien munie d’une terre conforme à la loi;
• la prise est bien apte à supporter la puissance maximale
de l’appareil, indiquée sur la plaquette signalétique
placée à l’intérieur du compartiment réfrigérateur en bas
à gauche (ex. 150 W);
• la tension d’alimentation est bien comprise entre les
valeurs indiquées sur la plaquette signalétique, placée
en bas à gauche (ex.220-240 V);
• la prise est bien compatible avec la fiche de l’appareil.
En cas d’incompatibilité, faites remplacer la fiche par un
technicien agréé (voir Assistance); n’utilisez ni rallonges
ni prises multiples.
! Après installation de l’appareil, le câble électrique et la
prise de courant doivent être facilement accessibles.
! Le câble ne doit être ni plié ni excessivement écrasé.
! Il doit être contrôlé prériodiquement et ne peut être
remplacé que par un technicien agréé (voir Assistance).
! Nous déclinons toute responsabilité en cas de non
respect des normes énumérées ci-dessus.
26
Réversibilité des portes
Si une inversion du sens d’ouverture des portes
s’avère nécessaire, faire appel à notre service
d’assistance technique.
Description de
l’appareil
Tableau de bord
F
Réglage de la
température du
FREEZER
ALARMES
SUPER
FREEZE
BOTTLE CHILL
Barre graphique
FREEZER
Barre graphique
REFRIGERATEUR
SUPER
COOL
CHILD LOCK
Réglage de la
température du
RÉFRIGÉRATEUR
ECO
ON/OFF
Cette touche sert à allumer l’appareil tout entier
(compartiment réfrigérateur et compartiment freezer). Le
TEMOIN rouge indique que l’appareil est éteint, le
TEMOIN vert qu’il est en service. Pour éteindre
l’appareil, appuyez au moins 2 secondes de suite sur la
touche ON/OFF.
ECO
C’est elle qui sert à activer ou à désactiver la fonction ECO
(la température optimale avec une faible consommation
d’électricité). Dès activation de cette fonction, le TEMOIN
AUTO et le TEMOIN ECO s’allument simultanément.
ALARMES
Cette touche permet de brancher et de gérer toutes les
alarmes reliées au fonctionnement de l’appareil.
Child Lock
Ce dispositif permet de verrouiller les touches du
tableau de commande pour éviter toute manipulation de
la part des enfants.
Réglage de la température du REFRIGERATEUR - et +
Elles permettent de modifier le réglage de la
température du réfrigérateur, avec affichage de
confirmation de la température sélectionnée. Ces
touches permettent aussi de désactiver le compartiment
réfrigérateur.
ON/OFF
HOLIDAY
Réglage de la température du FREEZER - e t +
Elles permettent de modifier le réglage de la
température du freezer, avec affichage de confirmation
de la température sélectionnée.
Barre graphique REFRIGERATEUR
Indication de la température sélectionnée dans le
compartiment réfrigérateur ou de sa désactivation (dans
ce cas la barre graphique est éteinte).
Barre graphique FREEZER
Affiche la température sélectionnée dans le
compartiment freezer.
SUPER COOL
Elle permet d’activer ou de désactiver la fonction
SUPER COOL (refroidissement rapide). Le temoin
SUPER COOL s’allume.
SUPER FREEZE
Elle permet d’activer ou de désactiver la fonction
SUPER FREEZE. Le temoin SUPER FREEZE s’allume.
HOLIDAY
Elle permet d’activer ou de désactiver la fonction HOLIDAY
(le TEMOIN AUTO et HOLIDAY s’allume).
BOTTLE CHILL
Elle permet d’activer ou de désactiver la fonction
BOTTLE CHILL (il abaisse la température du
congélateur le temps nécessaire au refroidissement
d’une bouteille). Le temoin BOTTLE CHILL s’allume
27
Description de
l’appareil
F
Vue d’ensemble
Ces instructions d’utilisation s’appliquent à plusieurs modèles, il se peut donc que les composants illustrés présentent
des différences par rapport à ceux de l’appareil que vous avez acheté. Vous trouverez dans les pages suivantes la
description des objets plus complexes.
Bac à GLAÇONS
Compartiment FAST
FREEZER
Compartiment
CONGELATION et
CONSERVATION
Compartiment
COOL BOX
Clayette
LIFT SHELF
CLAYETTE•
WINE RACK
Bac FRUITS et
LEGUMES
PIED
de réglage
• Leur nombre et/ou leur emplacement peut varier.
28
Balconnet amovible
PORTE-OBJETS•
Balconnet amovible à
abattant, contenant
un SUPPORT A
OEUFS
Balconnet
PORTECANETTES •
Balconnet amovible
PORTE-OBJETS•
Balconnet
BOUTEILLES
Mise en marche et
utilisation
Mise en service du combiné
! Après son transport, placez l’appareil à la verticale et
attendez 3 heures environ avant de le brancher à une prise
de courant, son fonctionnement n’en sera que meilleur.
• Nettoyez bien l’intérieur du réfrigérateur avec de l’eau
tiède et du bicarbonate avant d’y ranger vos aliments.
• Cet appareil est équipé d’un système protège-moteur
qui ne fait démarrer le compresseur que 8 minutes
après son branchement. C’est ce qui se passera aussi
après toute coupure de courant, volontaire ou
involontaire (panne d’électricité.
Compartiment congélateur
Lors de la mise en service de l’appareil, le
compartiment réfrigérateur se programme sur une
température standard de –18°C. Sélectionnez la
fonction SUPER FREEZE (La barre graphique du
CONGELATEUR continue à visualiser la température
sélectionnée précédemment) pour accélérer le
refroidissement dans le compartiment. Dès que ce
dernier aura atteint sa température optimale, la fonction
se désactivera et vous pourrez ranger vos surgelés à
l’intérieur du congélateur.
Compartiment réfrigérateur
Lors de la mise en service de l’appareil, le compartiment
réfrigérateur se programme sur une température standard
de +5°C. Sélectionnez la fonction SUPER COOL (La barre
graphique du REFRIGERATEUR continue à isualiser la
température sélectionnée précédemment) pour accélérer
le refroidissement dans le compartiment: au bout de
quelques heures rangez les aliments dans le réfrigérateur.
Comment se déplacer sur l’afficheur
Sélection des températures:
Si l’appareil est branché, les afficheurs du compartiment
réfrigérateur et du compartiment congélateur visualiseront
les températures sélectionnées à ce moment-là. Pour les
modifier, appuyez sur les touches - et + correspondant au
compartiment à l’intérieur duquel vous voulez changer la
température. A chaque pression sur les touches la
température augmente ou diminue de 1° tout comme le
nombre de barres latérales allumées.
Les températures du compartiment réfrigérateur sont: +12°,
+7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°. Celles du freezer sont : –18°, 19°,-20°, -21°, -22°, -24°, -26°.
Les températures automatiquement sélectionnées sont +5°C
dans le compartiment réfrigérateur et –8°C dans le
compartiment congélateur qui correspondent aux
températures standard de conservation.
Quand la fonction “I Care” est activée, l’appareil règle
automatiquement les températures selon les conditions
intérieures et extérieures au réfrigérateur, le tout étant
signalé par allumage du message “AUTO”.
En cas d’activation de la fonction “ECO” à d’autres
températures que les températures standard de
conservation, il faut, dès activation de la fonction, garder la
touche “ECO” enfoncée tandis que vous sélectionnez les
nouvelles températures à l’aide des touches - et +. Dans ces
conditions, les températures sélectionnables sont 4°, 5° et
6° dans le compartiment réfrigérateur et –18°, -19° et –20°
dans le compartiment freezer.
Quand la fonction HOLIDAY est activée, aucun réglage de
température n’est plus possible, l’appareil se place
automatiquement au réglage optimal correspondant: +12°C
dans le compartiment réfrigérateur et –18°C dans le
compartiment congélateur, cette condition est aussi
signalée par allumage du message “AUTO”.
Pour activer ou désactiver les fonctions, il suffit d’appuyer
sur la touche correspondante, le TEMOIN correspondant
s’allume ou s’éteint pour signaler l’état de la fonction.
Certaines fonctions (SUPER COOL, SUPER FREEZE,
BOTTLE CHILL, ECO) sont incompatibles avec d’autres
(HOLIDAY,..), dans ce cas il y a une priorité déjà établie
pour faciliter la gestion de l’appareil.
Une fois de la fonction BOTTLE CHILL terminée, appuyez
sur la touche BOTTLE CHILL pour interrompre le
clignotement de la LED correspondante. Le clignotement
indique que la fonction est terminée et que vous devez
enlever la bouteille du compartiment congélateur.
Child Lock
Pour activer la fonction Child Lock (sécurité enfants),
appuyer 2 secondes de suite sur la touche Child Lock,
l’activation du verrouillage des touches est confirmée
par un son bref et par l’allumage de la led
correspondante. Pour désactiver cette fonction, appuyer
2 secondes de suite sur la touche Child Lock, la
désactivation est confirmée par un son bref et par
l’extinction de la led correspondante.
! La barre graphique du CONGELATEUR sert aussi à
signaler toute augmentation anormale de la température
à l’intérieur du compartiment congélateur (voir
anomalies et remèdes).
29
F
F
Système de refroidissement
No Frost
Le No Frost gère un flux continu d’air froid qui absorbe
l’humidité et empêche la formation de glace et de givre : il
maintient un niveau d’humidité adéquat à l’intérieur du
compartiment réfrigérateur et, grâce à l’absence de givre, il
préserve les qualités originaires des aliments; dans le
compartiment congélateur il évite la formation de glace, il n’y
a par conséquent plus besoin de dégivrer et les aliments ne
collent plus entre eux.
! Ne placez pas d’aliments ou de récipients contre la paroi
refroidissante arrière pour ne pas boucher les trous
d’aération et éviter une formation rapide d’eau condensée.
! Fermez bien les bouteilles et emballez les aliments.
1
2
CLAYETTES: pleines ou
grillagées.
Elles sont amovibles et réglables
en hauteur grâce à des glissières
spéciales (voir figure), pour le
rangement de récipients ou
d’aliments de grande dimension.
Pour régler la hauteur, pas besoin
de sortir la clayette complètement.
Lift shelf
Lift shelf est une clayette spéciale visant à optimiser
l’espace de rangement à l’intérieur du compartiment
réfrigérateur, deux emplacements sont prévus comme
indiqué sur la photo. Des glissières spéciales et un
mouvement de balancement vers le haut ou vers le bas
permettent d’obtenir une configuration d’utilisation optimale.
Pour profiter à plein de votre réfrigérateur
• Réglez la température à l’aide de l’afficheur.
• Appuyez sur la touche SUPER COOL (refroidissement
rapide) pour faire baisser la température rapidement, par
exemple quand vous remplissez le compartiment après
avoir fait de grosses provisions. Cette fonction se désactive
automatiquement une fois le temps écoulé.
• N’introduisez que des aliments froids ou à peine tièdes,
jamais chauds (voir Précautions et conseils).
• Les aliments cuits contrairement à ce que l’on croit ne se
conservent pas plus longuement que les aliments crus.
• N’introduisez pas de récipients non fermés contenant des
liquides : ces derniers entraîneraient une augmentation de
l’humidité et la formation d’eau condensée.
A
B
! saisir la clayette des deux mains et d’un mouvement
régulier la déplacer vers le haut ou vers le bas.
Pour amener la clayette en position A, il suffit de la soulever
et elle se bloquera immédiatement, pour la ramener à sa
position de départ (B) il suffit de la soulever légèrement et
de l’abaisser ensuite jusqu’à la position voulue.
COOL BOX
C’est une nouvelle boîte pour
garder au frais la viande, le
poisson, les fromages. Son
rangement dans la partie “basse”
du compartiment réfrigérateur est
idéal pour la viande et le poisson;
son rangement dans la partie
“haute” est excellent pour les
fromages. Si vous n’en avez pas
besoin, sortez-la du réfrigérateur
tout simplement.
Balconnet PORTE-CANETTES
Le porte-canettes placé dans la
contre-porte vous permet de
ranger non seulement vos canettes
mais aussi vos yogurts, votre
beurre et vos autres récipients
selon vos exigences.
30
Pour profiter à plein de votre congélateur
• Réglez la température à l’aide de l’afficheur.
• Pour congeler (si le congélateur est déjà en service):
- pour de petites quantités, inférieures à la moitié de
la quantité reportée sur l’étiquette, appuyez sur la
touche SUPER FREEZE (congélation rapide) (allumage du
voyant jaune correspondant), introduisez les aliments et
fermez la porte. Cette fonction se désactive
automatiquement au bout de 24 heures ou dès que les
températures optimales sont atteintes (voyant éteint);
- pour de grosses quantités, supérieures à la moitié
de la quantité totale reportée sur l’étiquette, gardez la
touche SUPER FREEZE (congélation rapide) enfoncée
jusqu’à ce que le voyant correspondant commence à
clignoter. Au bout de 24 heures le voyant cesse de
clignoter et passe au fixe : introduisez les aliments et
fermez la porte. Au bout de 24 heures la fonction se
désactive automatiquement (voyant éteint).
ICEDEVICE
Sortez les récipients spéciaux de glace, mettez-y de
l’eau et placez-les dans leur location dans Icedevice.
Approximativement 2 heures après, les cubes de glace
seront prêts. Pour prends les glaçons, il suffira de
tourner à droite les deux boutons; les glaçons tomberont
de façon prête dans le récipient d’en-dessous (voir
figure).
• Ne recongelez pas des aliments décongelés ou en cours de
décongélation; il faut les faire cuire et les consommer (dans
les 24 heures).
• Les aliments frais à congeler ne doivent pas être placés au
contact d’aliments déjà congelés.
• Ne stockez pas dans votre congélateur des bouteilles en
verre contenant des liquides, bouchées ou fermées
hermétiquement, elles pourraient se briser.
• La quantité journalière maximale d’aliments pouvant être
congelée est indiquée sur l’étiquette des caractéristiques,
placée dans le compartiment réfrigérateur en bas à gauche
(exemple: 4 Kg/24h).
! Evitez d’ouvrir la porte pendant la phase de congélation.
! En cas de coupure de courant ou de panne, n’ouvrez pas la
porte du congélateur : les produits surgelés et congelés se
conserveront ainsi sans problème pendant 9 - 14 heures
environ.
! Pour éviter d’empêcher la circulation de l’air à l’intérieur
du congelateur, nous recommandons de ne pas boucher
avec des aliments ou des récipients les trous d’aération.
31
F
Entretien et soin
F
Mise hors tension
Remplacement de l’ampoule d’éclairage
Pendant les opérations de nettoyage et d’entretien,
débranchez l’appareil du réseau d’alimentation:
1. Gardez la touche ON/OFF enfoncée pendant deux
secondes environ jusqu’à ce que l’afficheur s’éteigne
complètement à part la LED rouge de la touche ON/OFF.
2. débranchez la fiche de la prise de courant.
Pour remplacer
l’ampoule d’éclairage du
compartiment
réfrigérateur,
débranchez la fiche de
la prise de courant.
Suivez les instructions
fournies ci-après selon
le modèle de l’appareil.
Pour remplacer
l’ampoule, procédez
comme illustré (voir figure). Remplacez-la par une
ampoule semblable dont la puissance doit
correspondre à celle indiquée sur le couvercle de
protection (10 W).
! Si cette procédure n’est pas respectée, l’alarme peut se
déclencher : ceci ne dénote pas une anomalie. Pour
rétablir le fonctionnement normal, il suffit de garder la
touche ON/OFF enfoncée pendant plus de deux
secondes. Pour isoler l’appareil, procédez comme indiqué
aux points 1 et 2.
Nettoyage de l’appareil
• Nettoyez l’extérieur, l’intérieur et les joints en
caoutchouc à l’aide d’une éponge imbibée d’eau tiède
additionnée de bicarbonate de soude ou de savon
neutre. N’utilisez pas de solvants, de produits
abrasifs, d’eau de Javel ou d’ammoniaque.
• mettez tremper les accessoires amovibles dans de
l’eau chaude additionnée de savon ou de liquide
vaisselle. Rincez-les et essuyez-les soigneusement.
• Le dos de l’appareil a tendance à s’empoussiérer,
pour éliminer la poussière avec délicatesse, après
avoir éteint l’appareil et débranché la fiche, servezvous d’un aspirateur montant un accessoire adéquat
et réglé sur une puissance intermédiaire.
Contre la formation de moisissures et de
mauvaises odeurs
• Cet appareil est fabriqué dans des matériaux
hygiéniques qui ne transmettent pas d’odeur. Pour
sauvegarder cette caractéristique, veillez à bien
emballer et couvrir vos aliments. Vous éviterez par la
même occasion la formation de taches.
• Si vous devez laisser votre appareil éteint pendant
une période de temps prolongée, nettoyez-le bien
l’intérieur et laissez les portes ouvertes.
32
Pour remplacer
l’ampoule d’éclairage du
A
compartiment
congélateur,
débranchez la fiche de
la prise de courant.
Suivez les indications
fournies ci-dessous.
Pour remplacer
B
l’ampoule (A) dévissez
la vis de fixation (B)
située dans la partie
arrière du couvercle de protection de la lampe, comme
indiqué (voir figure). Remplacez-la par une ampoule
semblable dont la puissance doit correspondre à celle
indiquée sur le couvercle de protection (10W ou 15 W).
Précautions et conseils
! L’appareil a été conçu et fabriqué conformément aux
normes internationales de sécurité. Ces conseils sont
fournis pour des raisons de sécurité et doivent être lus
attentivement.
Cet appareil est conforme aux Directives
Communautaires suivantes :
- 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse Tensione) et
modifications suivantes;
-89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité
Electromagnétique) et modifications suivantes;
- 2002/96/CE.
Sécurité générale
• Cet appareil a été conçu pour un usage familial, de
type non professionnel.
• Cet appareil qui sert à conserver et à congeler des
aliments ne doit être utilisé que par des adultes
conformément aux instructions du mode d’emploi.
• Cet appareil ne doit pas être installé en extérieur, même
dans un endroit à l’abri, il est en effet très dangereux de
le laisser exposé à la pluie et aux orages.
• Ne touchez pas à l’appareil pieds nus ou si vos mains
ou pieds sont mouillés ou humides.
• Ne touchez pas aux parties refroidissantes:vous
pourriez vous brûler ou vous blesser.
• Pour débrancher la fiche de la prise de courant,
sortez la fiche, ne tirez surtout pas sur le câble.
• Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou
d’entretien, débranchez la fiche de la prise de courant.
Il ne suffit pas d’appuyer pendant plus de deux
secondes de suite sur la touche ON/OFF de l’afficheur
pour éliminer tout contact électrique.
• En cas de panne, n’essayez en aucun cas d’accéder
aux mécanismes internes pour tenter de réparer
l’appareil.
• Ne pas utiliser, à l’intérieur des compartiments de
conservation pour aliments congelés, d’ustensiles
pointus et coupants ou d’appareils électriques d’un
type autre que celui recommandé par le fabricant.
• Ne pas porter à la bouche des glaçons à peine sortis
du congélateur.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de
l’appareil. Il convient de surveiller les enfants afin qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
• Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.
Mise au rebut
F
• Mise au rebut du matériel d’emballage : conformezvous aux réglementations locales, les emballages
pourront ainsi être recyclés.
• La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets
des Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne
soient pas jetés dans le flux normal des déchets
municipaux. Les appareils usagés doivent être
collectés séparément afin d’optimiser le taux de
récupération et le recyclage des matériaux qui les
composent et réduire l’impact sur la santé humaine et
l’environnement. Le symbole de la ‘‘poubelle barrée’’
est apposée sur tous les produits pour rappeler les
obligations de collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités
locales ou leur revendeur concernant la démarche à
suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.
Economies et respect de
l’environnement
• Installez votre appareil dans un endroit frais et bien
aéré, protégez-le contre l’exposition directe aux
rayons du soleil et ne le placez pas près de sources
de chaleur.
• Pour introduire ou sortir les aliments, n’ouvrez les
portes de l’appareil que le temps strictement
nécessaire.
Chaque ouverture de porte cause une considérable
dépense d’énergie.
• Ne chargez pas trop votre appareil :
pour une bonne conservation des aliments, le froid
doit pouvoir circuler librement. Si la circulation est
entravée, le compresseur travaillera en permanence.
• N’introduisez pas d’aliments chauds : ces derniers
font monter la température intérieure ce qui oblige le
compresseur à travailler beaucoup plus en gaspillant
un tas d’électricité.
• Dégivrez l’appareil dès que de la glace se dépose
(voir Entretien); une couche de glace trop épaisse
gêne considérablement la cession de froid aux
aliments et augmente la consommation d’électricité.
• Gardez toujours les joints propres et en bon état pour
qu’ils adhèrent bien aux portes et ne laissent pas le
froid s’échapper (voir Entretien).
33
Anomalies et remèdes
F
Il peut arriver que l’appareil ne fonctionne pas. Avant de téléphoner au service de dépannage (voir Assistance),
contrôlez s’il ne s’agit pas d’un problème facile à résoudre à l’aide de la liste suivante.
Anomalies:
Causes / Solution possibles:
L'afficheur est totalement éteint.
• La fiche n’est pas branchée dans la prise de courant ou pas assez
enfoncée pour qu’il y ait contact ou bien il y a une coupure de courant.
Le moteur ne démarre pas.
• L’appareil est équipé d’un système protège-moteur (voir Mise en marche et
utilisation).
L’afficheur est faiblement éclairé.
• Débranchez la fiche et rebranchez-la dans la prise de courant après l’avoir
retournée sens dessus dessous.
L’alarme retentit, la led ALARMES
est allumée et la lampe du
compartiment réfrigérateur
clignote.
• La porte du réfrigérateur est restée ouverte pendant plus de deux minutes.
Le signal acoustique cesse dès fermeture de la porte ou après avoir
appuyé sur la touche ALARM.
L’alarme sonne, la led ALARMES est
allumée et les leds de la barre
graphique du congélateur s’allument
les unes après les autres.
• L’appareil signale un réchauffement excessif du congélateur.
Le congélateur maintient une température d’environ 0°C pour ne pas faire
recongeler les aliments et vous permettre de les consommer dans les 24
heures ou de les recongeler après cuisson.
Pour faire cesser le signal acoustique, appuyez sur la touche ALARM.
Appuyez une deuxième fois pour effacer le message sur l’écran, éteindre
la led ALARMES et revenir à un fonctionnement normal.
L’alarme sonne, la led ALARMES
clignote et les leds de la barre
graphique du congélateur clignotent
en continu.
• L’appareil signale un réchauffement dangereux du congélateur. ne pas
consommer les aliments. Le congélateur maintient une température aux
alentours de -18°C.
Pour faire cesser le signal acoustique, appuyez sur la touche RESET
ALARM. Appuyez une deuxième fois pour effacer le message sur l’écran,
éteindre la led ALARMES et revenir à un fonctionnement normal.
Le réfrigérateur et le congélateur
refroidissent peu.
•
•
•
•
Les aliments gèlent à l’intérieur du
réfrigérateur.
• Sélection d’une température trop froide (voir Mise en marche et utilisation).
Le moteur est branché en
permanence.
Les portes ne ferment pas bien ou les joints sont abîmés.
Ouverture trop fréquente des portes.
Sélection d’une température trop chaude (voir Mise en marche et utilisation).
Le réfrigérateur et le congélateur sont excessivement remplis.
• Les fonctions SUPER COOL et/ou SUPER FREEZE et/ou ICE PARTY.
• La porte n’est pas bien fermée ou trop souvent ouverte.
• La température à l’extérieur est très élevée.
L’appareil est très bruyant.
• L’appareil n’a pas été installé bien à plat (voir Installation).
• L’appareil est installé entre des meubles ou des objets qui vibrent et font
du bruit.
• Le gaz réfrigérant interne produit un léger bruit même quand le compresseur est
à l’arrêt : il ne s’agit pas d’un défaut, c’est tout à fait normal.
Arrêt anticipé des fonctions
• Perturbations du réseau électrique ou coupures brèves de la tension
d’alimentation.
Les leds de la barre graphique du
congélateur ne signalent pas la
température sélectionnée et sont
allumées en fixe.
• Contactez le service d’assistance technique.
34
Assistance
Avant de contacter le centre d’Assistance :
• Vérifiez si vous pouvez résoudre l’anomalie vous-même (voir Anomalies et Remèdes).
• Si, malgré tous ces contrôles, l’appareil ne fonctionne toujours pas et l’inconvénient persiste, faites appel
au service après-vente le plus proche de chez vous.
modèle
Signalez :
• le type d’anomalie
• le modèle de l’appareil (Mod.)
• le numéro de série (S/N)
Vous trouverez tous ces renseignements sur
l’étiquette signalétique placée dans le
compartiment réfrigérateur en bas à gauche.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
numéro de série
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Ne faites jamais appel à des techniciens non agréés et refusez toujours des pièces détachées non
originales.
35
F
195076653.00
04/2009
F
36
Manual de instrucciones
FRIGORÍFICO DE 2 PUERTAS
Sumario
TK
Türkçe, 1
GB
English, 13
E
Espanol, 37
F
Français, 25
Instalación, 38
Colocación y conexión
Reversibilidad de la apertura de las puertas
Descripción del aparato, 39-40
Panel de control
Vista en conjunto
Puesta en funcionamiento y uso, 41-42-43
Poner en marcha el aparato
Cómo moverse en el display
Sistema de enfriamiento
Utilizar el refrigerador en forma óptima
Utilizar el congelador en forma óptima
Mantenimiento y cuidados, 44
TAN 6 FNF DNX (TK)
Cortar la corriente eléctrica
Limpiar el aparato
Evitar la formación de moho y malos olores
Función holiday
Sustituir la bombilla
Precauciones y consejos, 45
Seguridad general
Eliminación
Ahorrar y respetar el medio ambiente
Anomalías y soluciones, 46
Asistencia, 47
ES
Instalación
ES
! Es importante conservar este manual para poder
consultarlo cuando sea necesario. En caso de venta,
cesión o traslado, verifique que permanezca junto al
aparato para informar al nuevo propietario sobre su
funcionamiento y sobre las precauciones durante su uso
! Lea atentamente las instrucciones: contienen información
importante sobre la instalación, sobre el uso y sobre la
seguridad.
Colocación y conexión
Colocación
1. Coloque el aparato en un ambiente bien aireado y seco.
2. No obstruya las rejillas posteriores de ventilación: el
compresor y el condensador emiten calor y requieren
una buena aireación para funcionar bien y limitar el
consumo eléctrico.
3. Deje una distancia mínima de 10 cm. entre la parte
superior del aparato y los muebles situados encima y de
5 cm., como mínimo, entre los costados y los muebles o
paredes laterales.
4. Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor (por ej. la
luz solar directa o una cocina eléctrica).
5. Para mantener una distancia óptima entre el producto y
la pared posterior, coloque los distanciadores que se
encuentran en la caja de instalación siguiendo las
instrucciones presentes en la hoja correspondiente
Nivelación
1. Instale el aparato sobre un piso plano y rígido.
2. Si el piso no fuera perfectamente horizontal, compense los
desniveles atornillando o desatornillando las patas delanteras.
Conexión eléctrica
Después de su transporte, coloque el aparato
verticalmente y espere 3 horas como mínimo antes de
conectarlo a la red eléctrica. Antes de enchufarlo a la toma
de corriente, controle que:
• la toma posea la conexión a tierra y que sea conforme a
la ley;
• el enchufe sea capaz de soportar la carga máxima
de potencia de la máquina indicada en la placa de
características ubicada en la parte inferior izquierda del
frigorífico (ej. 150 W);
• la tensión de alimentación esté comprendida entre los
valores indicados en la placa de características ubicada
abajo a la izquierda (ej. 220-240V);
• la toma sea compatible con el enchufe del aparato.
Si no fuera así, solicite la sustitución del enchufe a un
técnico autorizado (ver Asistencia); no utilice
prolongaciones ni conexiones múltiples.
! Una vez instalado el aparato, el cable eléctrico y la toma
de corriente deben ser fácilmente accesibles.
! El cable no debe sufrir pliegues ni compresiones.
! El cable debe ser revisado periódicamente y sustituido
sólo por técnicos autorizados (ver Asistencia).
! La empresa declina toda responsabilidad en los casos
en que no hayan sido respetadas estas normas.
38
Reversibilidad de la apertura de las
puertas
Cuando sea necesario cambiar el sentido de apertura
de las puertas, llame al servicio de Asistencia Técnica.
Descripción del
aparato
Panel de control
ES
Regulación de la
Temperatura
CONGELADOR
ALARMAS
SUPER
FREEZE
BOTTLE CHILL
Barra gráfica
CONGELADOR
Barra gráfica
FRIGORÍFICO
SUPER
COOL
CHILD LOCK
Regulación de la
Temperatura
FRIGORÍFICO
ECO
HOLIDAY
ON/OFF - ENCENDIDO/APAGADO
ON/OFF - ENCENDIDO/APAGADO
Presionando este botón es posible encender todo el aparato
(tanto el compartimento frigorífico como el congelador). El
LED rojo indica que el producto está apagado, el LED verde
que está en funcionamiento. Para apagar el aparato, es
necesario presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO
durante 2 segundos, como mínimo.
ECO
Administra la activación y la desactivación de la función
ECO (la temperatura óptima con bajo consumo). Cuando
se activa esta función, se encienden simultáneamente el
LED AUTO y el LED ECO.
ALARMAS
Permite la señalación y la administración de todas las
alarmas conectadas al funcionamiento del producto.
Child Lock
Permite bloquear los botones del panel de control para
evitar que los niños realicen involuntarias activaciones (es
necesario mantener presionado el botón ALARMA durante
2 segundos).
Regulación de la Temperatura FRIGORÍFICO - y +
Permiten la modificación de los valores de temperatura
del frigorífico, con la correspondiente confirmación en el
display de la temperatura seleccionada. A través de
estos botones también es posible apagar sólo el
compartimento frigorífico.
Regulación de la Temperatura CONGELADOR - y +
Permiten la modificación de los valores de temperatura del
congelador, con la correspondiente confirmación en el
display de la temperatura seleccionada.
Barra gráfica FRIGORÍFICO
Indica la temperatura seleccionada en el compartimento
frigorífico o su desactivación (en este caso, la barra
gráfica está apagada).
Barra gráfica CONGELADOR
Indicación del compartimento congelador
SUPER COOL
Permite activar o desactivar la función SUPER COOL
(enfriamiento rápido). Se enciende el led SUPER COOL.
SUPER FREEZE
Permite activar o desactivar la función SUPER FREEZE
(congelación rápida). Se enciende el led SUPER FREEZE.
HOLIDAY
Permite activar o desactivar la función HOLIDAY (se
enciende el LED AUTO y LED HOLIDAY).
BOTTLE CHILL
Permite activar o desactivar la función BOTTLE CHILL
(Disminuye la temperatura del congelador durante el tiempo
necesario para enfriar una botella). Se enciende el led
BOTTLE CHILL.
39
Descripción del
aparato
ES
Vista de conjunto
Las instrucciones sobre el uso son válidas para distintos modelos y por lo tanto es posible que la figura presente
detalles diferentes a los del aparato que Ud. ha adquirido. La descripción de las piezas más complejas se
encuentra en las páginas sucesivas.
ICE DEVICE
Compartimento
FAST FREEZE
Compartimento
congelador
CONGELACIÓN y
CONSERVACIÓN
Compartimiento
COOL BOX
Bandejas
LIFT SHELF
BANDEJAS•
WINE RACK
Recipiente
FRUTA y
VERDURA
PATAS de
regulación
• La cantidad y/o su ubicación pueden variar.
40
Balconcito extraíble
PORTAOBJETOS•
Balconcito extraíble
con tapa y con
HUEVERA
Balconcito
PORTALATAS•
Balconcito extraíble
PORTAOBJETOS•
Balconcito
BOTELLAS
Puesta en
funcionamiento y uso
Cómo poner en marcha el combinado
! Después del transporte, coloque el aparato
verticalmente y espere aproximadamente 3 horas antes
de conectarlo a la toma de corriente para favorecer un
buen funcionamiento.
• Antes de colocar los alimentos en el frigorífico, limpie
bien el interior con agua tibia y bicarbonato.
• El aparato posee un control que lo protege contra
sobrecargas, que hace funcionar el compresor sólo
después de aproximadamente 8 minutos del
encendido. Esto sucede también después de cada
interrupción de la alimentación eléctrica, voluntaria o
involuntaria (black out).
Compartimento congelador
Cuando se enciende el aparato la temperatura del
compartimento congelador se lleva al valor estándar de –
18°C. Se aconseja activar la función SUPER FREEZE (en
la barra gráfica del CONGELADOR continúa
visualizándose la temperatura fijada precedentemente)
para acelerar el enfriamiento del compartimento; cuando
este último haya alcanzado su temperatura óptima, la
función se desactivará y podrá introducir los alimentos en
el congelador.
Compartimento frigorífico
Cuando se enciende el aparato, la temperatura del
compartimento frigorífico se lleva al valor estándar de
+5°C. Se aconseja activar la función SUPER COOL (en la
barra gráfica del FRIGORÍFICO continúa visualizándose
la temperatura fijada precedentemente) para acelerar el
enfriamiento del compartimento: después de algunas
horas podrá colocar los alimentos en el frigorífico.
Cómo moverse en el display
Selección de las temperaturas:
Si el aparato está encendido, las barras gráficas del
compartimento frigorífico y del compartimento
congelador mostrarán las temperaturas fijadas en ese
momento. Para modificarlas es suficiente pulsar los
botones - y + correspondientes al compartimento en el que
se desea cambiar la temperatura. Cada presión de los
botones aumenta o disminuye la temperatura 1º y también,
de modo equivalente, el número de barras laterales
encendidas. Las temperaturas que se pueden seleccionar
del compartimento frigorífico son +12°, +7°, +6°, +5°, +4°,
+3°, +2°, las del congelador son –18°, -19°,-20°, -21°, -22°,
-24°, -26°.
Las temperaturas que se fijan automáticamente son +5°C
para el compartimento frigorífico y –18°C para el
compartimento congelador y son las temperaturas
estándar de conservación.
Cuando se activa la función “I Care” el producto regula
automáticamente las temperaturas en base a las
condiciones internas y externas del frigorífico, esto está
señalado por el encendido de la palabra “AUTO”.
Si fuera necesario activar la función “ECO” con
temperaturas diferentes a las estándar de conservación,
al activar la función, se debe mantener presionado el
botón “ECO” y fijar las nuevas temperaturas con los
botones - y +. En estas condiciones, las temperaturas
que se pueden fijar son 4°, 5° y 6° para el compartimento
frigorífico y –18°, -19° y –20° para el compartimento
congelador.
Cuando se activa la función HOLIDAY no se pueden realizar
regulaciones de temperatura, pero el aparato se coloca
automáticamente en la regulación óptima para la situación:
+12ºC para el compartimento frigorífico y –18ºC para el
compartimento congelador, además, dicha condición se
indica con el encendido del mensaje “AUTO”.
Para activar y desactivar las funciones, es suficiente
presionar el botón correspondiente y el encendido o
apagado del correspondiente LED, indicará el estado de la
función
Algunas funciones (SUPER COOL, SUPER FREEZE,
BOTTLE CHILL, ECO) son incompatibles con otras
(HOLIDAY,..), en ese caso se tiene en cuenta una prioridad
ya establecida para ayudarlo en la administración del
aparato.
Al finalizar la función BOTTLE CHILL, se debe presionar
el botón BOTTLE CHILL para interrumpir el centelleo del
led correspondiente. Dicho centelleo indica la
finalización de la función y la necesidad de extraer la
botella del compartimento congelador.
Child Lock
Para poder activar la función Child Lock, es necesario
mantener presionado el botón Child Lock durante 2
segundos, la activación del bloqueo de los botones se
confirma con un sonido breve y el encendido.
Para desactivar la función, presione el botón Child Lock
durante 2 segundos, la desactivación se confirma con
un sonido breve y con apagado del correspondiente LED.
! La barra gráfica del CONGELADOR sirve también
para indicar un anómalo aumento de temperatura en el
compartimento congelador (ver Anomalías y
soluciones).
41
ES
ES
Sistema de enfriamiento
No Frost
El sistema No Frost administra un flujo continuo de aire frío
que recoge la humedad e impide la formación de hielo y
escarcha: en el compartimento frigorífico mantiene el justo
nivel de humedad y, gracias a la ausencia de escarcha,
preserva las cualidades originales de los alimentos; en el
compartimento congelador evita la formación de hielo
volviendo innecesarias las operaciones de descongelación
y evitando que los alimentos se peguen entre sí.
! No introduzca alimentos o recipientes en contacto directo
con la pared refrigerante posterior porque se pueden
obstruir los orificios de aireación y facilitar la formación de
condensación.
! Cierre las botellas y envuelva los alimentos.
ANDEJAS: enteras o tipo rejilla.
Son extraíbles y su altura es
regulable gracias a las guías
especiales (ver la figura), se
utilizan para introducir
recipientes o alimentos de gran
tamaño. Para regular la altura no
es necesario extraer las
bandejas completamentes.
Lift shelf
Lift shelf es un estante especial que permite optimizar el
espacio total del compartimiento que puede colocarse
en una de las dos posiciones como muestra la
fotografía. Gracias a sus guías especiales, con un
movimiento hacia arriba o hacia abajo consigue obtener
la mejor configuración de uso.
Utilizar el refrigerador en forma óptima
• Regule la temperatura a través del display.
• Pulse el botón SUPER COOL (enfriamiento rápido) para
disminuir la temperatura en poco tiempo, por ejemplo
cuando el compartimiento se llena después de una
compra abundante. La función se desactiva
automáticamente una vez transcurrido el tiempo
necesario.
• Introduzca sólo alimentos fríos o apenas tibios, nunca
calientes (ver Precauciones y consejos).
• Recuerde que los alimentos cocidos no se mantienen
durante más tiempo que los crudos.
• No introduzca recipientes destapados con líquidos:
produciría un aumento de humedad con la consiguiente
formación de condensado.
A
B
! Utilizar ambas manos para manipular el estante y realizar
un movimiento armónico hacia arriba o hacia abajo.
Si se desea llevar el estante a la posición A basta
levantarlo y éste se bloqueará automáticamente, para que
vuelva a la posición original (B) levantar levemente el
estante y luego hacerlo bajar hasta la posición deseada.
COOL BOX: para carne y
pescado fresco. El compartimiento
permite largos tiempos de
conservación, hasta de una
semana, gracias a la baja
temperatura – la más fría del
refrigerador – y a la puerta
transparente que protege de
fenómenos de oxidación y
ennegrecimiento. Se puede utilizar
también para “platos fríos”.
Balconcillo porta-latas
La presencia de balconcillo
porta-latas sobre la contra puerta
ofrece la posibilidad de guardar
no solamente las latas sino
tambien los envases de yogurt,
mantequilla y otros contenidores
segun las necesidades.
42
Utilizar el congelador en forma óptima
• Regule la temperatura a través del display.
• Para congelar (si el congelar ya está en funcionamiento):
- para pequeñas cantidades, inferiores a la mitad de la
indicada en la placa de características, pulse el botón
SUPER FREEZE (congelamiento rápido) (encendido de
la correspondiente luz testigo), introduzca los alimentos y
cierre la puerta. La función se desactiva
automáticamente después de 24 horas o cuando se
alcanza la temperatura óptima (luz testigo apagada);
- para grandes cantidades, superiores a la mitad de la
indicada en la placa de características, mantenga
presionado el botón SUPER FREEZE (congelamiento
rápido) hasta que la luz testigo correspondiente
comience a centellear. Después de 24 horas la luz
testigo deja de centellear y se mantiene fija: introduzca
los alimentos y cierre la puerta. Pasadas otras 24 horas,
la función se desactivará automáticamente (luz testigo
apagada).
• No vuelva a congelar alimentos que se están por
descongelar o descongelados; dichos alimentos deben
ser previamente cocinados para ser consumidos (dentro
de las 24 horas).
ICEDEVICE
Lleven y rellenen pequenos vasos de hielos con agua y
ponganles en la zona de icedevice. Despues de 2
horas los hielos seran listos para su uso. Para llevar los
hielos es suficiente girar los dos botones hacia
derecha. Los hielos van a caer en los recipientes
puestos abajo (ver la figura).
• Los alimentos frescos por congelar no se deben colocar
en contacto con los ya congelados.
• No coloque en el congelador botellas de vidrio que
contengan líquidos, tapadas o cerradas herméticamente
porque podrían romperse.
• La cantidad máxima diaria de alimentos por congelar
está indicada en la placa de características ubicada en
el compartimiento refrigerador abajo a la izquierda (por
ejemplo: 4 Kg/24h).
! Durante el congelamiento evite abrir la puerta.
! Cuando se produzca una interrupción de corriente o una
avería, no abra la puerta del congelador: de este modo, los
alimentos congelados se conservarán sin alteración durante
aproximadamente 9-14 horas.
! Advertencia: para evitar obstaculizar la circulación de
aire en el interior del congelador, se recomienda no
obstruir los orificios de aireación con alimentos o
recipientes.
43
ES
Mantenimiento y cuidados
ES
Cortar la corriente eléctrica
Sustituir la bombilla
Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento, es
necesario aislar el aparato de la red de alimentación
eléctrica:
1. Mantenga presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO
durante aproximadamente dos segundos hasta que el
display se apague todo, excepto el led rojo del botón
ENCENDIDO/APAGADO;
2. desenchufe el aparato.
Para sustituir la bombilla
de iluminación del
compartimento frigorífico,
desenchufe el aparato.
Siga las instrucciones que
se dan a continuación.
Acceda a la lámpara
quitando la protección
como se indica en la
figura. Sustitúyala con otra
bombilla con una potencia
igual a la indicada en la protección (10 W).
! Si no se efectúa este procedimiento puede desconectar
la alarma: dicha alarma no es síntoma de anomalía. Para
restablecer el normal funcionamiento es suficiente
mantener presionado el botón ON/OFF durante más de
dos segundos. Para aislar el aparato proceda siguiendo
los puntos 1 y 2.
Para sustituir la bombilla de
iluminación del
compartimiento congelador,
desenchufe el aparato. Siga
las instrucciones que se dan
a continuación.
Acceda a la bombilla (A)
desenroscando el tornillo de
fijación (B) ubicado en la
B
parte posterior del
cubrelámpara, como se
indica (ver la figura). Sustitúyala con otra bombilla con una
potencia igual a la indicada en la protección (10W - 15W).
A
Limpiar el aparato
• Las partes externas, las partes internas y las juntas
de goma se pueden limpiar con una esponja
empapada en agua tibia y bicarbonato sódico o
jabón neutro. No utilice disolventes, productos
abrasivos, lejía o amoníaco.
• Los accesorios extraíbles se pueden colocar en
remojo en agua caliente y jabón o detergente para
platos. Enjuáguelos y séquelos con cuidado.
• La parte posterior del aparato tiende a cubrirse de
polvo que se puede eliminar, después de haber
apagado y desenchufado el aparato, utilizando con
delicadeza la boca de la aspiradora y trabajando con
una potencia media.
Evitar la formación de moho y malos olores
• El aparato está fabricado con materiales higiénicos
que no transmiten olores. Para mantener esta
característica es necesario que los alimentos estén
siempre protegidos y bien cerrados. Esto evitará
también la formación de manchas.
• Si se debe apagar el aparato por un largo período,
limpie su interior y deje las puertas abiertas.
44
Precauciones y consejos
! El aparato ha sido proyectado y fabricado en
conformidad con las normas internacionales sobre
seguridad. Estas advertencias se suministran por
razones de seguridad y deben ser leídas atentamente.
Este equipamiento es conforme con las
siguientes Directivas Comunitarias:
- 73/23/CEE del 19/02/73 (Baja Tensión) y
sucesivas modificaciones;
-89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad
Electromagnética) y sucesivas modificaciones;
- 2002/96/CE.
Seguridad general
• El aparato ha sido pensado para un uso de tipo no
profesional en el interior de una vivienda.
• El aparato debe ser utilizado para conservar y
congelar alimentos sólo por personas adultas y según
las indicaciones contenidas en este manual.
• El aparato no se debe instalar al aire libre ni siquiera
si el lugar está protegido debido a que es muy
peligroso dejarlo expuesto a la lluvia y tormentas.
• No toque el aparato estando descalzo o con las
manos o pies mojados o húmedos.
• No toque las piezas refrigerantes internas: podría
quemarse o herirse.
• No desenchufe el aparato tirando del cable sino
sujetando el enchufe.
• Es necesario desenchufar el aparato antes de realizar
operaciones de limpieza y de mantenimiento.
No es suficiente pulsar durante más de dos segundos
el botón ON/OFF en el display para eliminar todo
contacto eléctrico.
• En caso de avería, nunca acceda a los mecanismos
internos para intentar una reparación.
• En el interior de los compartimientos donde se
conservan alimentos congelados, no utilice utensilios
cortantes o con punta ni aparatos eléctricos, que no
sean los recomendados por el fabricante.
• No introduzca en su boca cubitos apenas extraídos
del congelador.
• Não é previsto que este aparelho seja utilizado por
pessoas (incluso crianças) com reduzidas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais, por pessoas
inexperientes ou sem conhecimento, a não ser que
sejam vigiadas ou que tenham recebido instruções
preliminares sobre o uso do aparelho por parte de uma
pessoa responsável pela sua segurança. As crianças
deveriam ser vigiadas para evitar que brinquem com o
aparelho.
• Los embalajes no son juguetes para los niños.
Eliminación
ES
• Eliminación del material de embalaje: respete las
normas locales, de esta manera los embalajes
podrán ser reutilizados.
• En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos
de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los
electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en
los contenedores municipales habituales; tienen que
ser recogidos selectivamente para optimizar la
recuperación y reciclado de los componentes y
materiales que los constituyen, y reducir el impacto
en la salud humana y el medioambiente. El símbolo
del cubo de basura tachado se marca sobre todos
los productos para recordar al consumidor la
obligación de separarlos para la recogida selectiva.
El consumidor debe contactar con la autoridad local
o con el vendedor para informarse en relación a la
correcta eleminación de su electrodoméstico viejo.
Ahorrar y respetar el medio ambiente
• Instale el aparato en una ambiente fresco y bien
aireado, protéjalo de la exposición directa a los rayos
solares y no lo coloque cerca de fuentes de calor.
• Para introducir o extraer los alimentos, abra las
puertas del aparato el menor tiempo posible.
Cada apertura de las puertas produce un notable
gasto de energía.
• No llene con demasiados alimentos el aparato:
para una buena conservación, el frío debe poder
circular libremente. Si se impide la circulación, el
compresor trabajará continuamente.
• No introduzca alimentos calientes: elevarían la
temperatura interior obligando al compresor a un
mayor trabajo con un gran gasto de energía eléctrica.
• Descongele el aparato si se formara hielo (ver
Mantenimiento); una espesa capa de hielo vuelve
más difícil la cesión de frío a los alimentos y hace que
aumente el consumo de energía.
• Mantenga eficientes y limpias las juntas para que se
adhieran bien a las puertas y no dejen salir el frío (ver
Mantenimiento).
45
Anomalías y soluciones
ES
Puede suceder que el aparato no funcione. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (ver Asistencia),
controle que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.
Anomalías:
Posibles causas / Solución:
El display está completamente
apagado
• El enchufe no está introducido en la toma de corriente, no está lo
suficiente como para hacer contacto o bien en la casa no hay corriente.
El motor no arranca.
• El aparato posee un control que lo protege contra sobrecargas (ver Puesta
en funcionamiento y uso).
El display está débilmente
encendido.
• Desconecte el enchufe y vuelva a introducirlo en la toma de corriente
después de haberlo girado sobre sí mismo.
Suena la alarma, está encendido el
led ALARMAS y la bombilla en el
compartimento frigorífico centellea.
• El frigorífico ha quedado abierto durante más de dos minutos.
La señal sonora cesa cuando se cierra la puerta o pulsando el botón
RESET ALARM.
Suena la alarma, está encendido el
led ALARMAS y los led de la barra
gráfica del congelador se
encienden en secuencia.
• El aparato señala un calentamiento excesivo del congelador.
El congelador se mantendrá a una temperatura cercana a 0ºC para no
recongelar los alimentos, permitiendo consumirlos dentro de las 24 horas
o volver a congelarlos previa cocción.
Para apagar la señal sonora pulse el botón ALARMAS. Presiónelo una vez
más para visualizar el valor fijado en la barra gráfica del congelador,
apague el led ALARMAS y restablezca el funcionamiento normal.
Suena la alarma, centellea el led
ALARMAS y los led de la barra
gráfica del congelador centellean
continuamente.
• El aparato señala un calentamiento peligroso del congelador: los alimentos
no deben ser consumidos. El congelador se mantendrá a una temperatura
cercana a los 0ºC.
Para apagar la señal sonora pulse el botón ALARMAS. Presiónelo una vez
más para visualizar el valor fijado en la barra gráfica del congelador,
apague el led ALARMAS y restablezca el funcionamiento normal.
El frigorífico y el congelador enfrían
poco.
•
•
•
•
En el frigorífico los alimentos se
congelan.
• Se ha fijado una temperatura demasiado baja (ver Puesta en
funcionamiento y uso).
El motor funciona continuamente.
• Están activadas las funciones SUPER COOL y/o SUPER FREEZE y/o ICE PARTY.
• La puerta no está bien cerrada o se abre continuamente.
• La temperatura externa es muy alta.
El aparato hace mucho ruido.
• El aparato no fue instalado en un lugar plano (ver Instalación).
• El aparato ha sido instalado entre muebles u objetos que vibran y
producen ruidos.
• El gas refrigerante interior produce un ligero ruido aún cuando el
compresor está detenido: no es un defecto, es normal.
Final anticipado de las funciones
• Problemas eléctricos en la red o breves interrupciones de la tensión de
alimentación.
Los led de la barra gráfica del
congelador no indican la
temperatura fijada y están
encendidos de modo fijo.
• Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
46
Las puertas no cierran bien o las juntas están dañadas.
Las puertas se abren demasiado frecuentemente.
Se fijó una temperatura demasiado alta (ver Puesta en funcionamiento y uso).
El frigorífico o el congelador se han llenado excesivamente.
Asistencia
Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:
• Verifique si la anomalía puede ser resuelta por ud. mismo (ver Anomalías y Soluciones).
• Se, apesar de todos os controlos, o aparelho não funcionar e a anomalia que notou continuar a verificarse, chamar o Centro de Assistência Técnica mais próximo.
Comunique:
• el tipo de anomalía
• el modelo de la máquina (Mod.)
• el número de serie (S/N)
Esta información se encuentra en la placa de
características ubicada en el compartimento
frigorífico abajo a la izquierda.
número de serie
modelo
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
No recurrir nunca a técnicos no autorizados y rechazar siempre la instalación de repuestos no
originales.
47
ES
195076653.00
04/2009
ES
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising