Canon | PIXMA G3400 | User manual | Canon PIXMA G3400 User manual

Canon PIXMA G3400 User manual
SVENSKA
NORSK(BOKMÅL)
DANSK
SUOMI
1
Uppstartsguide 1
Komme i gang 1
Før du begynder 1
Aloitusopas 1
2
a
6
1
b
3
7
a
b
Videoinstruktioner
Videoopplæring
4
4
5
Videovejledning
Video-ohjeet
2
3
8
1
Upprepa
till
för att hälla i allt bläck i motsvarande
bläckbehållare till höger enligt etiketten.
Gjenta
til
for å helle alt blekket over i de tilsvarende
blekktankene til høyre slik det står på etiketten.
Gentag
til
for at hælde alt blækket i de korrekte
blækbeholdere til højre. Se etiketterne.
3
Den här produkten kräver försiktig hantering av bläck. Bläck kan stänka när
bläckbehållarna fylls med bläck. Om du får bläck på kläderna eller andra ägodelar
kanske det inte går att få bort.
Toista – , jotta saat kaadettua kaikki musteet
vastaaviin mustesäiliöihin oikealla tarran mukaan.
Dette produktet krever omhyggelig håndtering av blekk. Det kan oppstå søl
når blekktankene fylles med blekk. Eventuelle blekkflekker på klær eller andre
eiendeler vil kanskje ikke være mulige å få bort.
Dette produkt kræver omhyggelig håndtering af blæk. Blæk kan stænke, når
blækbeholderne er fyldt med blæk. Hvis der kommer blæk på dit tøj eller dine
ejendele, kan det muligvis ikke gå af.
Tämän tuotteen kanssa on mustetta käsiteltävä huolellisesti. Mustetta voi
roiskua, kun mustesäiliöitä täytetään musteella. Jos mustetta joutuu vaatteisiin tai
tavaroihin, se ei välttämättä irtoa.
RMC (Regulatory Model Code): K10430
b
a
2
6
b
b
a
1
a
7
a
Handböcker
Manualer
Vejledninger
Käyttöoppaat
CD-ROM (Windows)
1
4
5
b
Häll allt bläck i bläckbehållaren.
Hell alt blekket i blekktanken.
Hæld alt blækket i blækbeholderen.
Kaada kaikki muste mustesäiliöön.
9
3
2
Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från skrivarens utsida.
Fjern tapen og beskyttelsesmaterialet på utsiden av skriveren.
Fjern tapen og emballagen fra ydersiden af printeren.
10
a
Irrota teippi ja pakkausmateriaalit tulostimen ulkopinnoilta.
b
QT6-1073-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2016
PRINTED IN XXXXXXXX
5
3
1
a
Baksida
Bakside
Bagside
Taustapuoli
2
4
Initiera skrivaren.
Initialiser skriveren.
Initialiser printeren.
Alusta tulostin.
Håll in knappen Stopp (Stop) tills PÅ (ON)-lampan blinkar igen och släpp
sedan knappen.
Hold nede Stopp (Stop)-knappen til PÅ (ON)-lampen blinker igjen, og
slipp deretter knappen.
Hold knappen Stop nede, indtil lampen TIL (ON) blinker igen, og slip så
knappen.
Pidä Pysäytä (Stop) -painiketta painettuna, kunnes KÄYTÖSSÄ (ON)
-merkkivalo välähtää uudelleen, ja sitten vapauta painike.
Håll in
Hold nede
Hold nede
Pidä painettuna
Slå på skrivaren och kontrollera att PÅ (ON)-lampans blinkande har ändrats till
en dubbel blinkning.
Slå på skriveren og kontroller at den blinkende PÅ (ON)-lampen har gått over
til dobbeltblink.
Tænd printerne, og kontroller, at lampen TIL (ON) er begyndt at blinke med
dobbelte blink.
Kytke tulostimen virta ja tarkista, että KÄYTÖSSÄ (ON) -merkkivalo on alkanut
vilkkua kaksoisvälähdyksellä.
Enkel blinkning
Enkeltblink
Enkelt blink
Yksi välähdys
Inga kassetter har installerats. Se
9 gånger
Skyddsmaterialet är inte borttaget. Tryck på PÅ (ON)-knappen för att
- .
stänga AV skrivaren, och upprepa sedan från
9 ganger
Beskyttelsesmaterialet er ikke fjernet. Trykk på PÅ (ON)-knappen for å slå
- .
AV skriveren og gjenta fra
9 gange
De beskyttende materialer er ikke blevet fjernet. Tryk på knappen TIL (ON)
- .
for at SLUKKE for printeren, og gentag derefter fra
9 kertaa
Suojamateriaaleja ei ole poistettu. Katkaise tulostimen virta painamalla
- .
KÄYTÖSSÄ (ON) -painiketta ja aloita uudelleen kohdasta
.
Der er ingen patroner isat. Se
.
2
Lägg i flera ark vanligt A4-papper med utskriftssidan vänd uppåt tills
det tar stopp.
Papper i Letter-format kan också läggas i.
Legg inn flere ark vanlig A4-papir med utskriftssiden opp til det
stopper.
Lyser
Lyser
Lyser
Palaa
Ilæg flere ark almindeligt A4-papir med udskriftssiden opad, indtil det
ikke kan komme længere.
Der kan også ilægges papir i Letter-format.
Aseta useita arkkeja tavallista A4-paperia tulostuspuoli ylöspäin,
kunnes se pysähtyy.
Myös Letter-kokoista paperia voi asettaa.
4
b
Tryck på Stopp (Stop)-knappen så tänds Wi-Fi-lampan.
Vänta ungefär 6 minuter tills PÅ (ON)-lampan tänds. När PÅ (ON)-lampan är tänd är
konfigurationen av skrivaren klar.
Trykk på Stopp (Stop)-knappen. Wi-Fi-lampen begynner da å lyse.
Vent i omtrent 6 minutter til PÅ (ON)-lampen begynner å lyse. Når PÅ (ON)-lampen
lyser, er skriveroppsettet fullført.
a
Tryk på knappen Stop, og derefter tændes lampen Wi-Fi.
Vent, i ca. 6 minutter, indtil lampen TIL (ON) lyser. Når lampen TIL (ON) lyser, er
printeropsætningen udført.
Paina Pysäytä (Stop) -painiketta, niin Wi-Fi-merkkivalo syttyy.
Odota noin 6 minuuttia, kunnes KÄYTÖSSÄ (ON) -merkkivalo palaa. Kun KÄYTÖSSÄ
(ON) -merkkivalo palaa, tulostimen asennus on valmis.
Lyser
Lyser
Lyser
Palaa
Onlinehandbok finns att hämta från webbplatsen.
Nettbasert manual er tilgjengelig fra nettstedet.
Du kan finde Online vejledning på webstedet.
Online-käyttöopas on saatavilla verkkosivustosta.
Blinkar
Blinker
Blinker
Vilkkuu
.
Yhtään kasettia ei ole asennettu. Lisätietoja on kohdassa
Kontroller at PÅ (ON)-lampen begynner å lyse, og at Wi-Fi-lampen
blinker.
Tarkista, että KÄYTÖSSÄ (ON) -merkkivalo syttyy ja Wi-Fi-merkkivalo
vilkkuu.
Kontrollera att kassetterna är korrekt installerade och att knapparna förena
är intryckta. Se .
Kontroller at kassettene er satt inn riktig, og at fellesknappene er trykket
inn. Se .
Kontroller, at patronerne er isat korrekt, og at ledknapperne er trykket ind.
Se .
Tarkista, että kasetit on asennettu oikein ja polvipainikkeet on painettu
sisään. Lisätietoja on kohdassa .
Det er ikke satt i kassetter. Se
Kontrollera att PÅ (ON)-lampan tänds och att Wi-Fi-lampan blinkar.
Kontroller, at lampen TIL (ON) tændes, og at lampen Wi-Fi blinker.
5 gånger
5 ganger
5 gange
5 kertaa
b
3
Släpp när PÅ (ON)lampan blinkar.
Slipp opp når PÅ (ON)lampen blinker.
Slip, når lampen TIL (ON)
blinker.
Vapauta, kun KÄYTÖSSÄ
(ON) -merkkivalo vilkkuu.
O m Ala rm - l a mp a n b lin ka r:
H v i s A l a rm - l a mp en b lin ke r:
H v i s l amp e n A l arm b lin k e r:
Jo s Hä i ri ö ( A l a rm) -merk k iv a lo vilkkuu:
4 kertaa
a
Använd skrivaren utan att ansluta några andra enheter
Bruk skriveren uten tilkobling til andre enheter
Brug printeren uden tilslutning af andre enheder
Tulostimen käyttö ilman yhteyttä muihin laitteisiin
Blinkar
Blinker
Blinker
Vilkkuu
b
4 gange
Uppstartsguide 2
Komme i gang 2
Før du begynder 2
Aloitusopas 2
1
Följ stegen i Uppstartsguide 2 för att ansluta och installera programvaran och
fortsätt sedan med konfigurationen av skrivaren.
Følg trinnene i Komme i gang 2 for å koble til og installere programvaren, og
deretter fortsette med skriveroppsettet.
Følg fremgangsmåden i Før du begynder 2 for at tilslutte og installere softwaren,
og fortsæt derefter til printeropsætningen.
Tee yhdistäminen ja asenna ohjelmisto noudattamalla Aloitusopas 2 -oppaan
ohjeita, ja jatka sitten tulostimen asennusta.
Dubbel blinkning
Dobbeltblink
Dobbelt blink
Kaksoisvälähdys
4 ganger
Så här ansluter du skrivaren till en dator, smarttelefon eller surfplatta
Koble skriveren til en PC, en smarttelefon eller et nettbrett
Tilslutning af printeren til en PC, smartphone eller tablet
Tulostimen yhdistäminen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen
Fylla på papper
Legge i papir
Ilægning af papir
Paperin lisääminen
Det kan også legges inn papir i Letter-format.
Lyser
Lyser
Lyser
Palaa
4 gånger
Se antingen
eller
beroende på hur du kommer att använda skrivaren.
Se enten
eller
avhengig av hvordan du skal bruke skriveren.
Se enten
eller
afhængigt af, hvordan du vil bruge printeren.
Katso joko
tai
tulostimen käyttötavan mukaan.
.
c
Initieringen tar cirka 6 minuter. Fortsätt till
Initialisering tar ca. 6 minutter. Fortsett til
.
.
Initialiseringen tager cirka 6 minutter. Fortsæt til
.
Alustus kestää noin 6 minuuttia. Jatka kohdasta
.
Windows PC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising