Canon | EOS-1D C | User manual | Canon EOS-1D C User manual

Canon EOS-1D C User manual
SVENSKA
Inledning
Kommunikationsprogramvara för kameran
EOS Utility
Innehåll
Ver. 3.10
1D X Mk II
1D X
250D
1D C
5DS/5DS R
200D
750D
5D Mk IV 5D Mk III
2000D
1300D
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
4000D
M6 Mk II
M6
M5
M3
M10
M100
M50
760D
800D
Kamerainställningar
Användarhandbok
 Innehåll i användarhandboken
 EU står för EOS Utility.
 Kameramodeller visas som en ikon.
Exempel: EOS-1D X  1D X 
Ikonen XX används för alla modeller av EOS
XX (WG)/EOS XX (W)/EOS XX (N). När det behövs
en förklaring för en viss modell används en ikon
som XX(WG) XX(W) .

anger kameramodell.
 De menyalternativ du väljer visas med  i
procedurer.
(Exempel: Välj menyn [Window/Fönster]  [Main
Window/Huvudfönster].)
 Hakparenteser används för att markera namn på
menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
1
2
3
4
Överföra
bilder
Fjärrstyrd
fotografering
 Text inom < > anger en kameraomkopplare eller 
Preferenser
-ikon, eller en knapp på tangentbordet.
 sid.** anger sidhänvisningar. 
Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan.

: Anger information som bör läsas före
användning.

: Anger ytterligare information som du kan ha
nytta av.
Övrig
information
Index
 Bläddra mellan sidor
 Klicka på pilarna längst ned till höger på skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
 Klicka på kapitelrubrikerna till höger på skärmen om du
vill gå till sidan med kapitlets innehållsförteckning. Klicka
på avsnittet som du vill läsa i innehållsförteckningen, så
kommer du till den aktuella sidan.
© CANON INC. 2019
CEL-SX8SA250
Inledning
Inledning
EOS Utility (härefter kallat EU) är programvara för kommunikation med
din EOS-kamera. Genom att ansluta kameran och datorn med en
gränssnittskabel kan du överföra foton från kamerans minneskort, ändra
flera av kamerans inställningar eller ta foton med EU från din dator.
Systemkrav
Operativsystem
Windows 10 (Version 1607 eller senare),
Windows 8.1, Windows 7*1
Huvudfunktioner i EU
Dator
Med hjälp av EU kan du fjärrstyra kameran och utföra följande
huvudfunktioner.
Dator med något av ovanstående operativsystem
installerat och en USB-port som standardfunktion
(uppgraderade datorer stöds inte)
* .NET Framework 4.7.1 eller senare krävs.*2
Processor
1,6 GHz Pentium eller snabbare
RAM-minne
Minst 1 GB*3
Visning
Skärmupplösning: 1 024 × 768 pixlar eller mer
Färgkvalitet: Medium (16 bitar) eller högre
 Ladda ned bilder satsvis som du har lagrat
på minneskortet i kameran till datorn.
 Du kan välja att ladda ned valda bilder till datorn.
 Ställa in olika kamerainställningar på
datorn.
 Fotografera med fjärrstyrning genom att
kontrollera kameran från datorn.
 Live View-fjärrfotografering – fotografera samtidigt som du
kontrollerar motivet i realtid på datorn.
 Du kan även fotografera med fjärrstyrning med hjälp av
avtryckaren på kameran.
 Fotografera automatiskt med timerfotografering genom att
använda en förinställd tid.
*1
Kompatibel med 32-bitars/64-bitars system för alla versioner utom
Starter Edition
*2 .NET Framework är Microsoft-programvara. Det installeras
tillsammans med EU.
*3 För Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7 64-bitars system, minst 2 GB
På Canons webbplats finns de senaste systemkraven, inklusive
information om vilka operativsystemsversioner som stöds.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Visa/kontrollera bilder direkt med Digital
Photo Professional version 4.x när du
laddar ned bilder eller fjärrfotograferar.
Om du i EU ver. 3.8.20 eller senare klickar på [
]i
huvudfönstret kan du söka efter uppdateringsfiler på servern
och ladda ned alla uppdateringsfiler som finns tillgängliga.
För att du ska kunna använda den här funktionen krävs
Internetåtkomst (abonnemang hos leverantör och en intern
anslutning). Avgifter för ISP-anslutning (Internet Service Provider)
eller kopplingspunktsanslutning kan tillkomma.
2
Kameror som stöds
Kan användas för RAW-bilder, JPEG-bilder och MOV-filmscener som
har tagits eller spelats in med nedanstående kameror.
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1D C
EOS 5DS/5DS R
EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III
EOS R
EOS RP
EOS 7D Mark II
EOS 6D Mark II
EOS 90D
EOS 77D
EOS 760D
EOS 800D
EOS 250D
EOS 200D
EOS 750D
EOS 2000D
EOS M6 Mark II
EOS 1300D
EOS M6*
EOS M3*
EOS M10*
EOS 6D
EOS 80D
EOS 4000D
EOS M5*
EOS M100*
EOS M50
* När dessa kameror länkas med EU visas bildtagningsfönstret
inte eftersom de inte kan utföra fjärrstyrd fotografering och
Live View-fotografering.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
3
Innehåll
Inledning..................................................................... 2
Huvudfunktioner i EU.................................................... 2
Systemkrav ................................................................... 2
Kameror som stöds....................................................... 3
1 Ladda ned bilder till datorn ..................................... 6
Ansluta kameran till datorn ........................................... 7
Starta EU ...................................................................... 9
LAN-anslutning med EU ........................................ 10
Ladda ned bilder satsvis till datorn ............................ 11
Ladda ned valda bilder till datorn........................... 12
Använda kameran för att ladda ned bilder till
datorn..................................................................... 15
Avsluta EU ................................................................. 16
2 Ställa in kameran från datorn ............................... 17
Inställningsalternativ i fönstret kamerainställningar ...... 18
Inställningsalternativ i fönstret
kamerainställningar................................................
Tillämpa bildstilsfiler i kameran..............................
Registrera korrigeringsdata för objektivaberration i
kamerans objektiv..................................................
Spara vitbalansering på datorn..............................
Registrera en personlig vitbalans i kameran..........
Funktionsinställningar i fotograferingsmenyn i
bildtagningsfönstret....................................................
Inställningar i bildtagningsfönstret .........................
Ställa in bildstilar och tillämpa i kameran...............
19
20
22
27
28
30
31
32
Ställa in JPEG-kvalitet och tillämpa i kameran ....... 34
Ställa in vitbalans och tillämpa i kameran............... 35
Ställa in tyst slutare och tillämpa den i kameran .... 35
3 Fotografera med fjärrstyrning genom att
kontrollera kameran från datorn........................... 36
Live View-fjärrfotografering......................................... 37
HDR-fotografering (High Dynamic Range) ................. 43
Fokusgaffling .............................................................. 45
Funktioner i Remote Live View Window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) ........................
Ställa in fokus manuellt...........................................
Ställa in fokus med autofokus.................................
Kontrollera skärpedjup och exponering ..................
Vitbalans med Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) ....................
Visa en elektronisk nivå..........................................
Ändra sidförhållandet..............................................
Ljudinspelningsinställning.......................................
Funktion för överlägg..............................................
Visa rutnät ..............................................................
Visa hjälplinjer ........................................................
Power Zoom-användning .......................................
Fotografera med hjälp av kameran.............................
Spela in filmscener .....................................................
Timerstyrd fotografering .............................................
Timerfotografering ..................................................
46
46
48
52
52
53
54
55
57
61
62
64
66
67
73
73
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
4
Fotografera med fjärrintervalltimer.........................
Bulbfjärrfotografering .................................................
Bulbfjärrfotografering .............................................
Ställa in bulbtimern ................................................
Fotografera med blixt.................................................
Redigering av bildstilar med hjälp av funktionen
Remote Live View.............................................................
Registrera bakgrundsmusik på kamerans
minneskort .................................................................
Ställa in webbtjänster.................................................
Registrera IPTC-information ......................................
73
75
75
76
77
80
81
84
86
4 Preferenser........................................................... 87
Preferenser ................................................................ 88
Basic Settings (Grundinställningar) ....................... 88
Destination Folder (Målmapp) ............................... 88
File Name (Filnamn) .............................................. 89
Remote Shooting (Fjärrstyrd fotografering) ........... 89
Linked Software (Länkprogram) ............................ 90
Time Settings (Inställningar av klockslag) ............. 90
Survey (Undersökning) .......................................... 91
Lista över funktioner i bildtagningsfönstret ................. 98
Lista över funktioner i fönstret för
blixtfunktionsinställningar.......................................... 100
Lista över funktioner i fönstret för Live Viewfjärrfotografering (Live View-fliken)........................... 101
Lista över funktioner i fönstret för Live Viewfjärrfotografering (komponeringsfliken)..................... 102
Lista över funktioner i fönstret för zoomvisning ........ 103
Index......................................................................... 104
Om användarhandboken ...................................... 105
Varumärken .......................................................... 105
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
Övrig information...................................................... 92
Felsökning ................................................................. 93
Avinstallera programvaran......................................... 95
Lista över funktioner i visningsfönstret....................... 96
Förteckning över registerdatafönstrets funktioner för
objektivdata/korrigering av objektivaberration ........... 97
5
1
Ladda ned bilder till datorn
Inledning
Det här avsnittet innehåller information om grundfunktioner som att
förbereda för att ladda ned bilder till datorn (ansluta kameran till datorn),
starta EU, ladda ned bilder från kameran till datorn och att avsluta EU.
Ansluta kameran till datorn ........................................ 7
Starta EU ................................................................... 9
LAN-anslutning med EU ............................................. 10
Ladda ned bilder satsvis till datorn .......................... 11
Ladda ned valda bilder till datorn................................ 12
Överföra och ta bort GPS-loggfiler från en
kamera.................................................................... 15
Använda kameran för att ladda ned bilder till datorn ..... 15
Avsluta EU............................................................... 16
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
6
Ansluta kameran till datorn
För att överföra foton du tagit med din kamera behöver du ansluta
kameran och datorn med en gränssnittskabel.
Innan du ansluter kameran till din dator med EU:s Wi-Fi-/LANparkoppling, se ”LAN-anslutning med EU” (sid. 10).
Andra EOS-kameror än
1
R
RP
Anslut den stora kontakten på kabeln till USB-porten
på datorn.
Inledning
R
RP
M6 Mk II
1 Anslut kabelkontakten till datorns USB-port (typ C).
den andra kabelkontakten till kamerans
2 Anslut
digitalkontakt.
R
 När du ansluter kabeln till kameran använder du kabelskyddet.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Information om var och hur USB-porten är placerad finns
i användarhandboken till datorn.
kabelns lilla kontakt till digitalkontakten på
2 Anslut
din kamera.
 När kontakten är ansluten till kameran enligt anvisningarna för
din kameramodell är förberedelserna för nedladdning av bilderna
klara. Kontrollera datorinställningarna med hjälp av ”
Bekräfta
datorinställningarna” och fortsätt med ”Starta EU” (sid. 9).
1D X Mk II
5DS/5DS R
Preferenser
Övrig
information
Index
5D Mk IV 7D Mk II
 När du ansluter kabeln till kameran använder du kabelskyddet.
Anslut kabeln till det digitala uttaget med kontaktens <
>ikon mot kamerans baksida.
Andra kameror än de ovan
 Håll markeringen <
> på kontakten mot kamerans framsida
och anslut den till kamerans <A/V OUT / DIGITAL>-utgång eller
digitalkontakt.
7
Inledning
 Vi rekommenderar att du använder en originalgränssnittskabel
från Canon.
 Kontrollera datorinställningarna
Innan du startar EU ansluter du kameran och datorn och slår på
strömmen på kameran. Kontrollera sedan att följande
inställningar är gjorda på datorn. Om inte justerar du
inställningarna enligt nedan.
Windows 7
Välj [Control Panel/Kontrollpanelen]  [Devices and Printers/
Enheter och skrivare].  Dubbelklicka på ikonen för den
kamera som är ansluten till datorn.  Dubbelklicka på
[Change general settings/Ändra allmänna inställningar] i det
fönster som visas.  Ställ rullgardinsmenyn för [When this
device connects to this computer/När den här enheten ansluts
till datorn] på [Take no action/Vidta ingen åtgärd].
Windows 8.1
Välj [Control Panel/Kontrollpanelen]  [View devices and
Printers/Visa enheter och skrivare].  Dubbelklicka på ikonen
för den kamera som är ansluten till datorn.  Välj och
dubbelklicka på [Change general settings/Ändra allmänna
inställningar] på menyn som visas.  Ställ rullgardinsmenyn
för [When this device connects to this PC/När den här enheten
ansluts till datorn] på [Take no action/Vidta ingen åtgärd].
Windows 10
Gå till Startmenyn  [Settings/Inställningar]  [Devices/
Enheter]  [AutoPlay/Spela upp automatiskt].  I fönstret
som visas väljer du ridåmenyn under namnet på kameran
du anslutit till datorn och ställer in den på [Take no action/
Ingen åtgärd].
När inställningarna har bekräftats och ändrats ställer du
kamerans strömbrytare på <OFF>.
För att EU ska starta måste du ansluta kameran till samma USBport som när inställningarna bekräftades och ändrades.
Om du vill använda en annan USB-port bekräftar du och ändrar
inställningarna igen.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV
R
 Med 1D X Mk II 1D X
7D Mk II kan du fästa kontakten i kameran med kabelskyddet så
att kontakten inte kan lossna. För mer information om hur du
använder den, se kamerans bruksanvisning.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
8
Starta EU
Inledning
När du ställer kamerans strömbrytare i läget <ON> startas EU, och
kameran och datorn kan kommunicera med varandra.
Innehåll
Ställ kamerans strömbrytare i läget < ON >.
1
2 Dubbelklicka på ikonen [EOS Utility] på skrivbordet.
1
2
3
4
Överföra
bilder
 Kommunikationen mellan kameran och datorn startar och nästa
skärm visas.
 Nästa gång du ansluter kameran och datorn startas EU när du
ställer kamerans strömbrytare i läget <ON>.
Kamerainställningar
EU-huvudfönster
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 EU startas, huvudfönstret visas och kameran och datorn kan
kommunicera med varandra. Fortsätt med ”Ladda ned bilder
satsvis till datorn”.
När EU startar visas ikonen [ ] i aktivitetsfältet på skrivbordet. Du
kan klicka på den här ikonen och visa skärmen för att använda
inställningen nedan.
[Do not launch EOS Utility automatically when camera is
connected/Starta inte EOS Utility automatiskt när kameran är
ansluten]
Om du väljer [Quit/Avsluta] på den här skärmen startas inte EU
automatiskt när du ansluter kameran och datorn igen.
9
Utför följande kontroll innan du börjar upprätta en LAN-anslutning.
LAN-anslutning med EU
Anslutningen med EU-programmets kopplingsfunktion över Wi-Fi/LAN
750D 
används för LAN. Funktionen kan inte användas med 760D
2000D
1300D
4000D
M6
M5
M3
M10
1 Starta EU innan du ansluter kameran och datorn.
 Följande fönster visas.
Inledning
Innehåll
M100 .
 Starta programvaran WFT Pairing
(EU version 2.13 och tidigare)
Programvaran WFT Pairing måste startas.
(EU version 2.14, version 3.x)
Det är inte nödvändigt att starta programvaran WFT Pairing, men EU
måste startas.
 När en kamera identifieras
(EU version 2.13 och tidigare)
När en kamera identifieras och ett meddelande visas dubbelklickar du
på ikonen för programvaran WFT Pairing.
(EU version 2.14, version 3.x)
När en kamera identifieras och ett meddelande visas klickar du på
meddelandet.
1
2
3
4
Överföra
bilder
Upprätta en anslutning genom att följa metoderna i användarhandboken
för den trådlösa filsändaren, användarhandboken för Wi-Fi-funktionen
eller användarhandboken för det trådbundna nätverket som medföljde
kameran samt användarhandboken för Wi-Fi-adapter W-E1. Observera
hur anslutningsmetoderna för EU version 2.14 och senare och de för EU
version 2.13 och tidigare skiljer sig åt nedan.
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
2
Klicka på knappen [Pairing over Wi-Fi/LAN/Koppla
över Wi-Fi/LAN]. När meddelandet [To connect to the
camera via LAN, some Windows Firewall settings
must be changed. Do you want to make these
changes?/För att ansluta kameran via LAN måste
vissa brandväggsinställningar ändras. Vill du göra
dessa ändringar?] visas väljer du [Yes/Ja].
Preferenser
Övrig
information
Index
10
Ladda ned bilder satsvis till datorn
Du kan satsvis ladda ned bilder som sparats på minneskortet i kameran
för det valda villkoret.
De nedladdade bilderna sorteras i mappar efter datum och visas sedan
i huvudfönstret i Digital Photo Professional version 4.x (programvara för
RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering) (härefter kallat DPP)
som visas automatiskt, där du kan kontrollera dem med en gång.
1
3
Välj villkor för nedladdning av bilder och klicka på
[OK].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Klicka på [Download images to computer/Ladda ner
bilder till dator].
 Dialogrutan för inställningar stängs.
på texten [Start automatic download/Starta
4 Klicka
automatisk nedladdning].
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Fönstret Download Images (Ladda ned bilder) öppnas.
2
Övrig
information
Klicka på knappen [Settings/Inställningar] i [Start
automatic download/Starta automatisk nedladdning].
Index
 Dialogrutan [Save File/Spara fil] visas och bilderna börjar laddas
ned till datorn.
 De nedladdade bilderna sparas i mappen [Pictures/Bilder].
 När alla bilderna är nedladdade startas DPP automatiskt och de
nedladdade bilderna visas i huvudfönstret i DPP.
 Dialogrutan för inställningar visas.
11
5
Kontrollera de nedladdade bilderna.
Huvudfönstret i DPP
Inledning
Ladda ned valda bilder till datorn
Du kan välja vilka bilder som du har lagrat på kamerans minneskort som
du vill ladda ned till datorn.
1 Klicka på [Select and download/Välj och ladda ned].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Kontrollera de nedladdade bilderna i DPP.
Information om hur du använder DPP finns i ”Digital Photo
Professional Användarhandbok version 4.x” (elektronisk
handbok i PDF-format).
 Fortsätt med ”Avsluta EU” (sid. 16).
Preferenser
 Ett visningsfönster med bilderna på minneskortet visas.
Övrig
information
Index
 Du kan ändra programvaran som startas när du laddar ned bilder
från DPP till ImageBrowser EX eller någon annan programvara
i preferenser (registerbladet [Linked Software/Länkprogram])
(sid. 90).
 Du kan ändra spardestination för bilder som laddas ned och
bilder som ska laddas ned i preferenser (registerbladet
[Destination Folder/Målmapp]) (sid. 88).
 Att ladda ned filmfiler kan ta en stund på grund av den stora
filstorleken.
12
2
Inledning
Visa bilderna och välj de som ska laddas ned.
Visningsfönstret
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Klicka på [
Lägg till bockmarkering
 Du kan också välja fler bilder med musen.
] för att ändra ordningen på tumnagelbilderna.
 Klicka på [
] för att filtrera bilderna efter flera villkor och välj
de bilder du vill ladda ned.
 Klicka på [
] för att välja information som visas på
tumnagelbilderna.
Om du väljer [Date/time/Dat/Klock] visas datum och klockslag
när filen skapats.
 Klicka på [
valda bilder.
] för att invertera valet mellan valda och inte
 Klicka på [
] för att bara visa valda bilder.
Preferenser
Övrig
information
Index
 Klicka på [
] för att filtrera bilderna efter datum och
klockslag när de skapats.
 Klicka på [
Klicka på [
] för att byta till listvy.
] om du vill återgå till tumnagelvy.
 I listvy kan du klicka på varje objekts titel för att börja sortera.
Klicka på [Folder/Mapp] för att sortera på samma sätt som med
knappen [
] i tumnagelvy.
13
3
Klicka på [Download/Ladda ned].
 De bilder du laddat ned till datorn visas i fönstret [Quick Preview/
Snabb förhandsgranskning].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
 Dialogrutan Download image (Ladda ned bild) visas.
4 Ange spardestination och klicka sedan på [OK].
Kamerainställningar
Dialogrutan Download image (Ladda ned bild)
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Här visas spardestinationen på datorn
Ange spardestination
 Dialogrutan [Save File/Spara fil] visas och bilderna börjar laddas
ned till datorn.
 I fönstret [Quick Preview/Snabb förhandsgranskning] kan du
snabbt förhandsgranska de nedladdade bilderna. Du kan också
ändra storlek på fönstret [Quick Preview/Snabb
förhandsgranskning].
 När alla bilderna har laddats ned startas DPP automatiskt och de
nedladdade bilderna visas.
 Om du vill växla till huvudfönstret klickar du på [Main Window/
Huvudfönstret] i visningsfönstret.
Övrig
information
Index
 Genom att klicka på knappen för [Format] i visningsfönstret kan
du initiera minneskortet med bilderna som visas i
visningsfönstret.
 I steg 2 kan du satsvis bockmarkera flera bilder i följd. När du har
klickat på den första bilden du vill ladda ned trycker du ned 
< Skift >-tangenten och klickar på den sista bilden. Då visas
[
]. När du klickar på knappen [
] bockmarkeras de valda
bilderna satsvis.
 En lista över funktionerna i visningsfönstret finns på sid. 96.
14
Överföra och ta bort GPS-loggfiler från en kamera
1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
6D(WG)
7D Mk II
EOS-kameror med inbyggd GPS har en funktion för att spara GPSloggfiler. Med EU kan du överföra GPS-loggfiler från kamerans interna
minne eller minneskort till datorn. Du kan också ta bort GPS-loggfiler
som finns på kamerans minneskort. Denna funktion aktiveras endast
när en kompatibel version av Map Utility* är installerad.
För 6D(WG) och 7D Mk II måste kamerans [Välj GPS-enhet] vara
inställt till [Intern GPS] eller [GPS] vara inställt till [På] och för 1D X Mk II
Inledning
Använda kameran för att ladda ned bilder
till datorn
1D X Mk II
1D X
1D C
5DS/5DS R
5D Mk IV 7D Mk II
R
7D Mk II
Om kameran har en funktion för direkt bildöverföring kan du använda
den för att överföra bilder som sparats på minneskortet i kameran till
datorn genom att använda kameran. Information om funktionen för
direkt bildöverföring finns i kamerans användarhandbok.
5D Mk IV , 6D Mk II ska [GPS-inställningar] vara inställt till [Metod 1] eller
[Metod 2].
* För 6D Mk II : Ver. 1.8.x eller senare, för 5D Mk IV : Ver. 1.7.2 eller
senare, för 1D X Mk II : Ver. 1.7.x eller senare, för 6D(WG) : Ver. 1.4 eller
senare och för 7D Mk II : Ver. 1.5.3 eller senare.
När du har startat EU för att överföra bilder från kamerans minneskort till
datorn öppnas dialogrutan [Import GPS log files/Importera GPSloggfiler] om det finns GPS-loggfiler i kamerans interna minne eller på
kamerans minneskort.
 Klicka på knappen [Yes/Ja] om du vill överföra GPS-loggfiler till
datorn.
 GPS-loggfilerna överförs till datorn. Om det finns GPS-loggfiler
i kamerans interna minne sparas de på kamerans minneskort*
innan de överförs till datorn.
När GPS-loggfilerna har sparats på minneskortet tas de bort från
kamerans interna minne.
* GPS-loggfiler sparas på minneskortet och anges som
spardestination av kameran.
1 Anslut. kameran till datorn och starta sedan EU
2 Överför bilderna direkt med hjälp av kameran.
Innehåll
(sid. 7)
 Bilderna i kameran sparas på datorn.
 När alla bilder har laddats ned startas Digital Photo Professional
version 4.x och de nedladdade bilderna visas.
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Om du avmarkerar [Delete the GPS log files from the camera's
memory card after importing./Ta bort GPS-loggfilerna från
kamerans minneskort efter import.] tas GPS-loggfilerna på
kamerans minneskort inte bort när de har överförts till datorn.
 Överförda GPS-loggfiler sparas i följande mapp:
Datormappen Documents (Dokument)  [Canon Utilities/Canonverktyg]  [GPS Log Files/GPS-loggfiler]
15
Avsluta EU
Inledning
1 Klicka på [Quit/Avsluta].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Fönstret stängs och EU avslutas.
Ställ kamerans strömbrytare i läget < OFF >.
2
3 Koppla bort kabeln från kameran och datorn.
 Dra inte i kabeln utan i kontakten.
Preferenser
Övrig
information
Index
EOS Utility undersökningsprogram
Canon begär att information om din produkt från Canon skickas till
Canon (om du använder din produkt från Canon i Kina skickas den
till ett auktoriserat forskningsbolag) över internet. Canon använder
denna information för att utveckla och marknadsföra produkter som
är bättre anpassade efter kundernas behov.
Efter att du gett ditt godkännande kan du när som helst ändra
inställningarna för informationen som skickas under fliken [Survey/
Undersökning] (sid. 91) i inställningarna.
16
2
Ställa in kameran från datorn
Inledning
I det här avsnittet förklaras hur du ställer in kamerafunktioner med EU.
Inställningsalternativ i fönstret kamerainställningar ... 18
Inställningsalternativ i fönstret kamerainställningar .... 19
Tillämpa bildstilsfiler i kameran................................... 20
Registrera korrigeringsdata för objektivaberration
i kamerans objektiv..................................................... 22
Spara vitbalansering på datorn................................... 27
Registrera en personlig vitbalans i kameran .............. 28
Funktionsinställningar i fotograferingsmenyn i
bildtagningsfönstret ................................................. 30
Inställningar i bildtagningsfönstret .............................. 31
Ställa in bildstilar och tillämpa i kameran.................... 32
Välja en bildstil och tillämpa i kameran................... 32
Ändra inställningar för bildstil och tillämpa
i kameran................................................................
Ställa in JPEG-kvalitet och tillämpa i kameran ...........
Ställa in vitbalans och tillämpa i kameran...................
Ställa in tyst slutare och tillämpa den i kameran ........
33
34
35
35
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
17
Inställningsalternativ i fönstret kamerainställningar
Inställningsalternativ i fönstret kamerainställningar förklaras här. De
flesta funktionerna i fönstret för kamerainställningar måste ställas in före
fotografering.
3
Klicka på den inställning du vill ändra och ställ in.
Inledning
Innehåll
1 Anslut. kameran till datorn och starta sedan EU
2 Klicka på [Camera settings/Kamerainställningar].
(sid. 9)
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Fönstret kamerainställningar visas.
 Tillgängliga inställningar för den anslutna kameran visas.
Mer information finns i ”Inställningsalternativ i fönstret
kamerainställningar” (sid. 19).
 Instruktioner för registrering av bildstilsfiler, data för korrigering
av objektivaberration eller personlig vitbalans finns i ”Tillämpa
bildstilsfiler i kameran” (sid. 20), ”Registrera korrigeringsdata för
objektivaberration i kamerans objektiv” (sid. 22), respektive
”Registrera personlig vitbalans i kameran” (sid. 28).
Preferenser
Övrig
information
Index
18
*2
Inställningsalternativ i fönstret kamerainställningar
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
M6
1D X Mk II
90D
80D
M5
1D X
77D
760D
M3
1D C
800D
250D
M10
200D
750D
M100
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
Inställning
*1
Kan inte ställas in med
77D
4000D
760D
M6 Mk II
800D
M50 .
RP
250D


–


–


*5

7D Mk II 
Kan ställas in med 1D X Mk II (firmware-version 1.1.0 eller senare).
Firmware update (Uppdatering av firmware)
 Du kan visa firmwareversion för kameran.
 Du kan uppdatera firmware genom att klicka på det här alternativet.
 Mer information om uppdatering av firmware finns på Canons webbplats.
Date/Time/Zone Setting (Datum/Klocka/Zon-inställning)
M50
Firmware update (Uppdatering
av firmware)
Date/Time/Zone Setting (Datum/
Klocka/Zon-inställning)
Register lens aberration correction
data (Registrera korrigeringsdata för
objektivaberration)
Register Picture Style File (Registrera
bildstilsfil)
Owner’s name/Author/Copyright
holder (Kamerans ägare/
Upphovsman/Copyright-innehavare)
Personal white balance settings
(Inställningar för personlig vitbalans)
WFT Captions (Bildtexter för WFT)
Register Background Music
(Registrera bakgrundsmusik)
Web Service Settings
(Webbtjänstinställningar)
Register IPTC information
(Registrera IPTC-information)
R
Kan inte ställas in med 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
M50 .
*3
R
RP
Kan inte ställas in med 5DS/5DS R 5D Mk III
90D
250D M6 Mk II
M50 .
*4
R
Kan ställas in med 5D Mk IV
.
 Du kan ställa in kamerans datum/klockslag och tidszonen för den
plats där bilderna togs.
 Du kan hämta datorns systemtid för att synkronisera kamerans datum
och klockslag.
 Du kan ställa in och stänga av sommartid.

Register lens aberration correction data (Registrera
korrigeringsdata för objektivaberration)
 Du kan registrera data för korrigering av objektivaberration för objektiv
i kameran, eller ta bort registrerade data från kameran (sid. 22).







–
–

*1
–
–
*2
–
 Du kan ange och ställa in namnet på kamerans ägare med upp till 
31 tecken.
–
*3
–
Author (Upphovsman)
*5
*4
–
 Du kan ange och ställa in namnet på upphovsmannen med upp till 
63 tecken inklusive ett prefix.
6D Mk II
200D
6D
750D
90D
2000D
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Register Picture Style File (Registrera bildstilsfil)
 Du kan registrera upp till tre bildstilsfiler som du har sparat på datorn
som användardefinierade inställningar i kameran (sid. 20).
Index
Owner’s name (Kamerans ägare)
80D
1300D
19
Copyright holder (copyright information) (Copyrightinnehavare (copyright-information))
 Du kan ange och ställa in copyright-innehavare (copyrightinformation) för fotot med upp till 63 tecken inklusive ett prefix.
Personal white balance settings (Inställningar för personlig
vitbalans)
 Du kan registrera en personlig vitbalansfil i kameran (sid. 28).
Du kan också spara inställningsresultaten för en bilds vitbalans som
en vitbalansfil (med filtillägget ”.WBD”) (sid. 27) på datorn.
WFT Captions (Bildtexter för WFT)
 Du kan skapa bildtexter som används av den trådlösa filsändaren
”Överför med bildtext” och registrera dem till kameran med den här
funktionen.
 Mer information om bildtexter för WFT finns i användarhandboken för
den trådlösa filsändaren.
Register Background Music (Registrera bakgrundsmusik)
Inledning
Tillämpa bildstilsfiler i kameran
Du kan registrera upp till tre bildstilsfiler som du har hämtat från Canons
webbplats eller skapat med Picture Style Editor (programvara som
skapar bildstilsfiler, härefter PSE) och sparat på datorn som
användardefinierade inställningar i kameran.
 Bildstilsfiler som har skapats med [Base Picture Style/Basbildstil]
inställd på [Fine Detail/Detaljrik] kan inte sparas i en kamera som
inte har [Fine Detail/Detaljrik] som förinställd bildstil.
 Om [Fineness/Finhetsgrad] eller [Threshold/Tröskel] i
[Sharpness/Skärpa] har ställts in för bildstilsfilen kan du inte spara
bildstilsfilen på en kamera som inte har [Fine Detail/Detaljrik] som
förinställd bildstil.
på [Register Picture Style File/Registrera
1 Klicka
bildstilsfil].
 Musikfiler i WAV-format som sparats på datorn kan registreras på
kamerans minneskort för att användas som bakgrundsmusik.
Registrerad bakgrundsmusik kan spelas upp tillsammans med ett album
med video-snapshot eller bildspel som spelas upp i kameran (sid. 81).
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Register IPTC information (Registrera IPTC-information)
Index
 Om funktionen för att lägga till IPTC*-information finns på kameran
kan du redigera och registrera IPTC-information. IPTC-information
är kommentarer, till exempel bildtexter, medverkande och
inspelningsplats (sid. 86).
* International Press Telecommunications Council.
Web Service Settings (Webbtjänstinställningar)
 Du kan registrera webbtjänster för kameran (sid. 84).
 Dialogrutan [Register Picture Style File/Registrera bildstilsfil]
visas.
20
2
Välj en flik från [User Def. 1/Egen 1] till [User Def. 3/
Egen 3].
4
Välj en bildstilsfil och klicka på [Open/Öppna].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
3
Klicka på [
].
 Bildstilsfilen hämtas.
5 Klicka på [OK].
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Fönstret [Open/Öppna] visas.
 Bildstilsfilen registreras i kameran.
 En bildstilsfil är en utökad funktion av en bildstil.
Mer information om bildstilsfiler hittar du på Canons webbplats.
 Bildstilsfiler som du kan använda i kameran är filer med filtillägget
”.PF2” eller ”.PF3”.
 Information om hur du använder PSE finns i ”Picture Style Editor
Användarhandbok” (elektronisk handbok i PDF-format).
21
Registrera korrigeringsdata för
objektivaberration i kamerans objektiv
2
Välj den objektivkategori för vilken du vill registrera
korrigeringsdata.
Fönstret registrera objektivdata
Du kan registrera data för korrigering av objektivaberration för objektiv i
kameran, eller ta bort registrerade data från kameran.
Du kan också registrera data för digital objektivoptimering (härefter
DLO) i vissa kameror.
För 1D C (firmware-version 1.3.0 eller senare) kan korrigering för
objektivaberration för EF Cinema-objektiv (CN-E-objektiv) också
registreras till kameran.
R
För
behövs ingen registrering eftersom data för korrigering av
objektivaberration och DLO-objektivdata är registrerade på kameran
(gäller maj 2018).
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
1D X Mk II 5D Mk IV
på [Register lens aberration correction data/
1 Klicka
Registrera korrigeringsdata för objektivaberration].
Preferenser
 En lista visas med endast vald objektivkategori.
Övrig
information
Index
 Fönstret [Register lens aberration correction data/Registrera
korrigeringsdata för objektivaberration] visas.
22
3
Registrera korrigeringsdata.
Ikoner i fönstret Registrera objektivdata
Vänstra kolumnen: Kameraregistrerad status för
korrektionsdata för objektivaberration
Markeringar kommer att läggas till
objektiven med deras korrigeringsdata
registrerade i kameran.
Mellersta kolumnen: status för datornedladdning av DLOobjektivdatan
: Inte nedladdad till datorn.
: Redan nedladdad till datorn.
: Uppdaterade data finns tillgängliga på
servern.
(Uppdaterade data är inte
nedladdade till datorn.)
Högra kolumnen:
status för kameraregistrering av DLOobjektivdatan
: Inte registrerad till kameran.
: Redan registrerad till kameran.
Registrering av korrigeringsdata för objektivaberration till
kameran
Alla korrigeringsdata för objektivaberration för objektiv som finns
tillgängliga när kameran lanseras finns registrerad på kameran.
Det är inte heller nödvändigt att registrera korrigeringsdata för
objektivaberration till kameran för de flesta objektiv som lanseras
efter kameran. Däremot kommer det att vara nödvändigt att
registrera korrigeringsdata för objektivaberration till kameran för
objektiv där ingen bockmarkering lagts till i kolumnen för
korrigeringsdata för objektivaberration i fönstret Registrera
objektivdata. Använd följande metod för att registrera data på
kameran.
 För att registrera korrigeringsdata för objektivaberration till
kameran bockmarkerar du de objektiv för vilka du vill registrera
korrigeringsdata och trycker sedan på knappen [OK].
EU avslutas.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
23
Inledning
Registrering DLO-objektivdata till kameran
DLO-objektivdata för objektiv som finns tillgängliga när kameran
lanseras finns registrerad på kameran. Däremot är det nödvändigt
att ladda ned DLO-objektivdata till kameran för objektiv som
lanseras efter kameran.
Innehåll
1 Ladda ned DLO-objektivdata till datorn
Om DLO-objektivdata inte laddas ned till datorn eller inte
registreras till kameran visas DLO-ikonen på
registreringsskärmen som [
].
Klicka på namnet för det objektiv du vill registrera.
 DLO-objektivdata laddas ner och ikonen ändras till [
].
2 Registrera DLO-objektivdata till kameran
Klicka på knappen [OK].
 DLO-objektivdata har registrerats till kameran och EU stängs.
[
] dyker upp nästa gång fönstret registrera
objektivdata visas.
 Om du trycker på knappen [Cancel/Avbryt] när steg 1 avslutats
kommer DLO-objektivdata endast att laddas ner till datorn.
 Om uppdaterade data finns tillgängliga på servern kommer
ikonen [
] att visas. Klicka på namnet för objektivet, ladda ner
uppdaterade data till datorn och klicka sedan på knappen [OK]
för att registrera alla data till kameran.
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
För att använda denna funktion måste EOS Lens Registration Tool
(version 1.4.20 eller senare) vara installerad.
 För en lista över funktionerna i fönstret [Register lens data/
Registrera objektivdata], se sid. 97.
 Objektivnamn som visas i fönstret [Register lens data/Registrera
objektivdata] kan delvis förkortas beroende på objektivtypen.
 EF15mm f/2.8 Fisheye och EF8-15mm f/4L USM Fisheye är inte
kompatibla med [Register lens data/Registrera objektivdata].
24
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Data för korrigering för objektivaberration för alla objektiv har redan
registrerats i kameran. Här beskrivs hur du registrerar och raderar DLOobjektivdata till och från kameran.
2
Välj objektiv som du vill registrera DLO-objektivdata
för i [Lens List/Objektivlista] och klicka sedan på [OK].
Register lens data window
på [Register lens aberration correction data/
1 Klicka
Registrera data för korrigering av
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
objektivaberration].
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Fönstret [Register lens data/Registrera objektivdata] visas.
 DLO-objektivdata för de valda objektiven registreras i kameran
och EU stängs.
 Du kan avmarkera objektiv som registrerats i [Lens List/
Objektivlista] och klicka på [OK] för att radera DLO-objektivdata
från kameran.
 Nummervisningen [xx/xx] längst ned till höger i [Lens List/
Objektivlista] är antalet registrerade objektiv/antalet objektiv som
kan registreras i kameran.
 Om ett objektiv inte visas i [Lens List/Objektivlista] måste du
montera objektivet på kameran medan listan visas, så läggs
objektivet till i listan.
 Du kan ordna om [Lens List/Objektivlista] med knapparna 
[Up/Upp] och [Down/Ned].
 För RF-objektiv är det inte nödvändigt att registrera eller radera
DLO-objektdata för eller från kameran.
Övrig
information
Index
25
Andra EOS-kameror än 1D X Mk II
R
RP
M6 Mk II
5D Mk IV
90D
250D
Inledning
M50
på [Register lens aberration correction data/
1 Klicka
Registrera korrigeringsdata för objektivaberration].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Fönstret [Register lens aberration correction data/Registrera data för
korrigering av objektivaberration] visas. De objektiv som
korrigeringsdata registrerats för i kameran visas med en bockmarkering.
den objektivkategori som du vill registrera
2 Välj
korrigeringsdata för.
För att du ska kunna använda den här funktionen måste EOS Lens
Registration Tool (version 1.8.20 eller senare) vara installerad.
Fönstret Register lens aberration correction data (Registrera
data för korrigering av objektivaberration)
 Du kan också lägga till objektiv i [Lens List/Objektivlista] på
följande sätt.
• Klicka på [Edit Lens List/Redigera objektivlista] och i fönstret
som visas markerar du rutan för objektivet i listan och klickar på
[OK].
 Objektivnamn som visas i fönstret [Register lens data/Registrera
objektivdata] kanske förkortas beroende på vilken objektivtyp du
använder.
 EF15mm f/2.8 Fisheye och EF8-15mm f/4L USM Fisheye är inte
kompatibla med den här funktionen.
 En lista visas med bara den valda objektivkategorin.
Övrig
information
Index
26
3
Välj det objektiv du vill registrera korrigeringsdata
för och klicka på [OK].
Inledning
Spara vitbalansering på datorn
1D X Mk II
1D X
1D C
Du kan spara resultaten av justeringen för en bilds vitbalans som en
vitbalansfil (med filtillägget ”.WBD”) på datorn. Vitbalansfiler som sparas
på datorn kan registreras i kameran som personliga vitbalanser
(sid. 28).
Registrera vitbalansen som justerats i [Remote Live View window/
Fönstret Live View-fjärrfotografering] i kameran på förhand.
på [Personal white balance settings/
1 Klicka
Inställningar för personlig vitbalans].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Korrigeringsdata för det valda objektivet registreras i kameran
och EU avslutas.
 Du kan ta bort korrigeringsdata i kameran genom att ta bort
bockmarkeringen för det registrerade objektivet och klicka på [OK].
 Beroende på vilken kamera som ska anslutas, kanske objektiv visas i
registreringsfönstret, för vilka bockmarkering inte kan tas bort. Detta betyder
att du måste registrera korrigeringsdata för respektive objektiv till kameran.
 Visas inte för EF-M-objektiv eftersom registrering av
korrigeringsdata inte krävs.
För att använda den här funktionen måste EOS Lens Registration
Tool finnas installerat.
 En lista över funktionerna i fönstret [Register lens aberration
correction data/Registrera korrigeringsdata för objektivaberration]
finns på sid. 97.
 Objektivnamn som visas i fönstret [Register lens aberration
correction data/Registrera korrigeringsdata för objektivaberration]
kan vara delvis förkortade, beroende på objektivtyp.
 EF15mm f/2.8 Fisheye och EF8-15mm f/4L USM Fisheye är inte
kompatibla med [Register lens aberration correction data/
Registrera korrigeringsdata för objektivaberration].
Preferenser
Övrig
information
Index
 Dialogrutan [Personal white balance settings/Inställningar för
personlig vitbalans] visas.
27
2
Välj den vitbalans som ska sparas på datorn och
klicka på [Save/Spara].
Inledning
Registrera en personlig vitbalans i kameran
1D X Mk II
1D X
1D C
Vitbalansfiler som skapas genom att du justerar vitbalansen för en bild och
sparar resultaten kan registreras i kameran som personliga vitbalanser.
1
Klicka på [Personal white balance settings/
Inställningar för personlig vitbalans].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
fönstret som visas anger du filnamn, väljer
3 Ispardestination
och klickar sedan på [Save/Spara].
Fjärrstyrd
fotografering
 Vitbalansfilen sparas på datorn.
Preferenser
Övrig
information
 Dialogrutan [Personal white balance settings/Inställningar för
personlig vitbalans] visas.
Index
den personliga vitbalans du vill registrera och
2 Välj
klicka sedan på [Open/Öppna].
 Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
28
3
Öppna mappen som innehåller den sparade
vitbalansfilen, markera filen och klicka sedan på
[Open/Öppna].
 Vitbalansfilen hämtas.
 Vitbalansfiler som du kan tillämpa i kameran är filer med
filtillägget ”.WBD”.
4 Ange ett namn i inmatningsfältet [Title:/Namn:].
5 Klicka på [Apply to camera/Tillämpa i kamera].
 Filen för den personliga vitbalansen registreras i kameran.
 Om du vill registrera en annan inställning upprepar du steg 2 till 5.
6
Klicka på [Close/Stäng].
7
Välj en registrerad vitbalans i kameran.
 Dialogrutan [Personal white balance settings/Inställningar för
personlig vitbalans] stängs och fönstret kamerainställningar visas
igen.
 Välj en registrerad personlig vitbalans som vitbalans.
 Information om hur du väljer personlig vitbalans eller manuell
vitbalans finns i ”Ställ in vitbalans” i kamerans användarhandbok.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
29
Funktionsinställningar i fotograferingsmenyn i bildtagningsfönstret
Funktionsinställningar som har angivits i bildtagningsfönstret förklaras
här. De flesta funktionerna som ställts in i bildtagningsfönstret brukar
ändras vid fotografering. Funktionen kan inte användas med
M6 
M5
M3
M10
M100 .
3
Klicka på [
].
Inledning
Innehåll
1 Anslut. kameran till datorn och starta sedan EU
på [Remote Shooting/Fjärrstyrd
2 Klicka
fotografering].
1
2
3
4
Överföra
bilder
(sid. 7)
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Bildtagningsfönstret visas.
 [Shooting menu/Fotograferingsmenyn] visas.
30
Inledning
4 Klicka på den inställning du vill ändra och ställ in.
Inställningar i bildtagningsfönstret
Exempel på menyvisning ( 5D Mk III )
5DS/5DS R
1D X Mk II
Inställning
5D Mk IV
5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
1D X
1D C
M50
 Tillgängliga inställningar för den anslutna kameran visas.
Mer information finns i ”Inställningsalternativ i fönstret
kamerainställningar”.
Picture Style (Bildstil)
JPEG quality (JPEG-kvalitet)
WB (white balance) SHIFT
(VB (vitbalans) SKIFT)
HDR Mode (HDR-läge)
Bulb timer settings
(Inställningar för bulbtimer)
Tyst slutare
Fokusgaffling





–
*1
–
*2
–
–
*3
*4
*1 Inställningen är inte tillgänglig på
250D
*2

200D
750D
2000D
–
77D
1300D
4000D
Inställningen är möjlig på 5DS/5DS R 5D Mk IV
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
andra modeller.
*3 Inställning är möjlig bara för
*4 Inställning är möjlig bara för
R
RP
77D
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
800D 
760D
Innehåll
M50
R
.
RP
M6 Mk II , men inte på
Index
.
90D
M6 Mk II .
Picture Style (Bildstil)
 Du kan ställa in och tillämpa en bildstil i kameran på samma sätt som
när du gör det direkt i kameran (sid. 32).
JPEG quality (JPEG-kvalitet)
 Du kan ställa in JPEG-bildkvalitet på samma sätt som när du gör det
direkt i kameran (sid. 34).
31
Tyst slutare
 Du kan ställa in tyst slutare på samma sätt som när du gör det direkt
i kameran (sid. 35).
WB (white balance) SHIFT (VB (vitbalans) SKIFT)
 Du kan ställa in vitbalansen på samma sätt som när du gör det direkt
i kameran (sid. 35).
HDR (High Dynamic Range) Mode (HDR-läge)
 Du kan ta foton med ett stort dynamiskt omfång där utdrag i
högdagrar och skuggor har minskats, och foton påminner om
målningar (sid. 43).
Bulb timer settings (Inställningar för bulbtimer)
Inledning
Ställa in bildstilar och tillämpa i kameran
Du kan ställa in och tillämpa bildstilar i kameran på samma sätt som när
du gör det direkt i kameran. Du kan ändra värdena för [Sharpness/
Skärpa], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Färgmättnad] och [Color tone/
Färgton] för varje bildstil och registrera upp till tre egna bildstilar i
kameran som användardefinierade inställningar.
Du kan också registrera bildstilsfiler i kameran som användardefinierade
inställningar som du har hämtat från Canons webbplats eller skapat
med Picture Style Editor (programvara för att skapa bildstilsfiler) (kallas
hädanefter PSE) och sparat på datorn.
Det kan ta en stund att registrera bildstilar.
 Du kan förinställa bulbexponeringstiden (sid. 76).
Fokusgaffling
 Du kan utföra fokusgaffling på samma sätt som när du gör det direkt
i kameran (sid. 45).
Välja en bildstil och tillämpa i kameran
1 Klicka på [Picture Style/Bildstil].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Fönstret [Picture Style/Bildstil] visas.
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som är
ansluten.
32
2
Klicka på den bildstil du vill ställa in i kameran.
Fönstret Picture Style (Bildstil)
Ändra inställningar för bildstil och tillämpa
i kameran
Du kan ställa in en egen bildstil ([Sharpness/Skärpa], [Contrast/
Kontrast], [Saturation/Färgmättnad] och [Color tone/Färgton]) och
tillämpa i kameran på samma sätt som när du gör det direkt i kameran.
1
Klicka på [Detail set./Detalj inst.].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Inställningen tillämpas i kameran och [Shooting menu/
Fotograferingsmenyn] visas igen.
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som är
ansluten.
Preferenser
 Dialogrutan [Detail set./Detalj inst.] visas.
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som är
ansluten.
Övrig
information
Index
R
När 1D C
är ansluten och Canon Log Gamma har
ställts in på kameran kommer inte den bildstil som ställts in eller
ändrats med programvaran att användas i den film som spelas in.
33
2
Ställ in genom att klicka med pekaren på
skjutreglaget för varje alternativ.
Inledning
Ställa in JPEG-kvalitet och tillämpa i kameran
1D X Mk II
Markörens position
Inställning
Standardinställning
1D X
1D C
Du kan ställa in JPEG-bildkvalitet på samma sätt som när du gör det
direkt i kameran.
1
Klicka på [JPEG quality/JPEG-kvalitet].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
 Om du väljer [Monochrome/Monokrom] som bildstil (sid. 32)
visas listrutorna [Filter effect/Filtereffekter] och [Toning effect/
Toningseffekt].
 Beroende på vilken kamera som är ansluten kan det hända att
du kan ange inställningar för [Fineness/Finhetsgrad] och
[Threshold/Tröskel] för [Sharpness/Skärpa].
3
Klicka på [Return/Gå tillbaka].
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Fönstret [JPEG quality/JPEG-kvalitet] visas.
2 Klicka på önskat inställningsvärde.
 Inställningarna tillämpas i kameran och [Shooting menu/
Fotograferingsmenyn] visas igen.
Övrig
information
Index
 Inställningarna tillämpas i kameran.
 Ett högre värde ger lägre kompressionsförhållande och högre
bildkvalitet för den aktuella storleken.
3 Klicka på [Return/Gå tillbaka].
 [Shooting menu/Fotograferingsmenyn] visas.
34
Inledning
Ställa in vitbalans och tillämpa i kameran
Du kan ställa in vitbalansen på samma sätt som när du gör det direkt
i kameran.
1 Klicka på [WB SHIFT/VB SKIFT].
Ställa in tyst slutare och tillämpa den i kameran
R
Du kan ställa in och tillämpa tyst slutare i kameran på samma sätt som
när du gör det direkt i kameran. I de tekniska specifikationerna för
kameran anges när tyst slutare kan ställas in.
på knappen [
] och sedan på [Silent
1 Klicka
shutter/Tyst slutare] på menyn som visas.
2 Välj [Enable/På] i dialogrutan som visas.
 [Silent shutter/Tyst slutare] ställs in på kameran.
 Om du vill avbryta tyst slutare väljer du [Disable/Av] i den här
dialogrutan.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Fönstret [WB SHIFT/VB SKIFT] visas.
2 Klicka på önskad position för kompensationen.
Grön
förstärkning
Övrig
information
Index
Blå
förstärkning
Här visas
kompensationsvärdet
Magentafärgad
förstärkning
Gul
förstärkning
 Inställningarna tillämpas i kameran.
3 Klicka på [Return/Gå tillbaka].
 [Shooting menu/Fotograferingsmenyn] visas.
 Om du vill återställa de justerade värdena till de ursprungliga
värdena följer du proceduren i steg 2.
35
3
Fotografera med fjärrstyrning genom att kontrollera kameran från datorn
Inledning
Du kan fjärrstyra kameran från EU och ställa in kameran och ta bilden
genom att visa motivet i fönstret i EU. Du kan även ta bilder med
fjärrstyrning genom att kontrollera kameran direkt, eller använda en
förinställd tid och ta bilder automatiskt med timerfotografering. Funktionen
kan inte användas med
M6
M5
M3
M10
M100 .
Live View-fjärrfotografering ...................................... 37
HDR-fotografering (High Dynamic Range)............... 43
Fokusgaffling............................................................ 45
Funktioner i Remote Live View Window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering)...................... 46
Ställa in fokus manuellt.............................................. 46
Ställa in fokus med autofokus.................................... 48
Ställa in fokus med Quick Mode (Snabbläge)........ 48
Ställa in fokus med Live Mode (Live-läge)............. 49
Ställa in fokus med Face Detection Live Mode
(Ansiktsigenkänning Live-läge).............................. 50
Fokusera med hjälp av ansiktsigenkänning
och följning............................................................. 50
Fokusera med FlexiZone - Multi, Mjuk
zon AF, Expandera AF-området: U/D/L/R, Expandera
AF-området: Runt, Zon-AF, Stor zon-AF: Vertikal och
Stor zon-AF: Horisontell......................................... 51
Kontrollera skärpedjup och exponering ..................... 52
Vitbalans med Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) ....................... 52
Visa en elektronisk nivå ............................................. 53
Ändra sidförhållandet................................................. 54
Ljudinspelningsinställning .......................................... 55
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå ....................... 56
Funktionen Wind Filter (Vindbrusfilter) ...................
Funktion för överlägg..................................................
Förstora/förminska en överläggsbild ......................
Rotera en överläggsbild..........................................
Ställa in det sammansatta sidförhållandet för en
överläggsbild ...........................................................
Flytta en överläggsbild............................................
Visa en annan överläggsbild ..................................
Dölja en överläggsbild ............................................
Visa rutnät ..................................................................
Visa hjälplinjer ............................................................
Power Zoom-användning ...........................................
Fotografera med hjälp av kameran..........................
Spela in filmscener ..................................................
Timerstyrd fotografering ..........................................
Timerfotografering ......................................................
Fotografera med fjärrintervalltimer .............................
Bulbfjärrfotografering ...............................................
Bulbfjärrfotografering ..................................................
Ställa in bulbtimern .....................................................
Fotografera med blixt...............................................
Redigering av bildstilar med hjälp av funktionen
Remote Live View....................................................
Registrera bakgrundsmusik på kamerans
minneskort ...............................................................
Ställa in webbtjänster ..............................................
Registrera IPTC-information....................................
56
57
58
59
59
60
60
61
61
62
64
66
67
73
73
73
75
75
76
77
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
80
81
84
86
36
Live View-fjärrfotografering
Du kan fjärrstyra kameran från EU och fotografera stillbilder från
datorskärmen.
De tagna bilderna sparas också direkt på datorn och du kan kontrollera
dem igen med länkprogrammet Digital Photo Professional version 4.x
(härefter kallat DPP).
Det här är en effektiv funktion som du kan använda när du tar många
bilder samtidigt, till exempel i en studio.
1
2
Klicka på [Remote Shooting/Fjärrstyrd fotografering].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Anslut kameran till datorn och ställ kamerans
strömbrytare i läget < ON >.
Kamerainställningar
 EU startas.
Fjärrstyrd
fotografering
 Bildtagningsfönstret visas.
Preferenser
Övrig
information
Index
37
3
*1 Om du markerar [Change setting using mouse wheel on capture
screen/Ändra funktioner för musens rullningshjul i
bildtagningsfönstret] (sid. 89) i registerbladet [Remote Shooting/
Fjärrstyrd fotografering] i [Preferences/Preferenser], kan du även
välja inställningar med musens rullningshjul. Du kan inte använda
musens rullningshjul på spegellåsningsmenyn eller i [Image
saving location/Bildsparplats].
Ställ in kameran.
*2 Du kan högerklicka på alternativet Exposure level/AEB level
(Exponeringsnivå/AEB-nivå) och utföra AEB-inställningen med
hjälp av <Skift>-tangenten + rullningshjulet.
Klicka eller högerklicka på
inställningsalternativet och
välj inställningen*1 *2
 De inställningar som inte kan ställas in i bildtagningsfönstret kan
du ställa in på kameran.
 En varningslampa blinkar under nedräkningen till självutlösaren
och nedräkningstiden visas i området för möjligt antal bilder.
 Spegellåsningsinställningarna är tillgängliga om kameraläget är
P, Tv, Av, M eller B.
 Vid spegellåsning blinkar ikonen för spegellåsning.
 På 5DS/5DS R kan du välja när kameran tar en bild efter
spegellåsning. Du kan välja mellan 1/8 sekunds fördröjning, 
1/4 sekunds fördröjning, 1/2 sekunds fördröjning, 1 sekunds
fördröjning och 2 sekunders fördröjning.
 Vid fotografering med automatisk exponering på blinkar
slutartiden eller bländaren för att indikera underexponerade eller
överexponerade förhållanden.
 Vid fotografering med manuell exponering på visas
mätningsvärdet i realtid för området för exponeringsnivån.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
En lista över funktionerna i bildtagningsfönstret finns på sid. 98.
38
4
Klicka på [
].
5
Inledning
Ställ in Live View-funktionen.
 Klicka på [Live View/Movie func. set./Live View/filmfunk.inst.].
Innehåll
Klicka
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Fönstret [Live View/Movie func. set./Live View/filmfunk.inst.] öppnas.
Mer information om hur du anger inställningar finns på nästa sida.
Preferenser
Övrig
information
Index
 [Set-up menu/Inställningsmenyn] visas.
39
Inledning
Fönstret Live View/Movie func. set. (Live View/filmfunk.inst.)
 Vi rekommenderar att du använder en originalgränssnittskabel från Canon.
1D X Mk II 5DS/5DS R
6D
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
1D X
1D C
Välj [Stills/Stillbilder] för [LV func. setting/LV funk. inställning] och en
inställning för [Exposure simulation/Exponeringssimulering]. Klicka på [OK].
M6 Mk II
Välj [Enable/På] för [LV func. setting/LV funk. inställning] och inställningen
för [Exposure simulation/Exponeringssimulering]. Klicka på [OK].
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
Innehåll
5DS/5DS R
6D Mk II
1
2
3
4
Överföra
bilder
5D Mk III 
90D
6D
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Välj
Klicka
77D
760D
1300D
4000D
800D
250D
200D
750D
2000D
Välj [Enable/På] för [LV func. setting/LV funk. inställning]. Klicka på [OK].
Välj

Klicka
Välj
Klicka
Preferenser
Övrig
information
90D
Du kan inte ställa in [LV func. setting/LV funk. inställning] och
[Exposure simulation/Exponeringssimulering] samtidigt.
Ange inställningar på följande sätt.
1. I den här dialogrutan ställer du in [LV func. setting/LV funk.
inställning] på [Enable/Möjlig] och sedan klickar du på [OK]
2. Klicka på [Live View shoot./Live View fotogr.]
i bildtagningsfönstret (sid. 41)
3. Följ proceduren i steg 4 till 5 för "Live View-fjärrfotografering"
(sid. 39) igen
4. I den här dialogrutan väljer du inställning för [Exposure
simulation/Exponeringssimulering] och sedan klickar du
på [OK]
Eftersom [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering] redan har öppnats i 2. ovan, hoppar du över
steg 6 på sid. 41 och går vidare till steg 7 (sid. 42).
Index
Välj
R
Klicka
RP
M6 Mk II
M50
Välj inställning för [Exposure simulation/Exponeringssimulering]
och klicka sedan på [OK].
40
Inledning
6 Klicka på [Live View shoot./Live View-fotogr.].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
 [Remote Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering]
visas.
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Remote Live View window (Fönstret Live View-fjärrfotografering)
Preferenser
Exposure simulation (Exponeringssimulering)
Vid exponeringssimulering simuleras och visas bilden med en
ljusstyrka som ligger nära det faktiska slutresultatet.
 Enable (På)
Ljusstyrkan i den visade bilden ligger nära den faktiska
ljusstyrkan (exponeringen) i den slutgiltiga bilden. Om du
aktiverar exponeringskompensation ändras ljusstyrkan i bilden
därefter.
 Disable (Av)
Bilden visas med standardljusstyrka för att göra det enklare att
se Live View-bilden. Även om du aktiverar
exponeringskompensation visas bilden med standardljusstyrka.
 Enable (DOF preview) (På (skärpedjupskontroll))
Vanligtvis visas bilden med standardljusstyrka för att göra det
enklare att se Live View-bilden. Bilden visas endast med en
ljusstyrka som ligger nära den slutgiltiga bildens ljusstyrka
(exponering) när du håller knappen för skärpedjupskontroll
nedtryckt.
Övrig
information
Index
41
7
Ta bilden genom att klicka på [
].
 Den tagna bilden överförs till datorn och visas i fönstret [Quick
Preview/Snabb förhandsgranskning]. Sedan startas DPP
automatiskt.
 Du kan snabbt förhandsgranska den tagna bilden i fönstret
[Quick Preview/Snabb förhandsgranskning] som visas innan
DPP startas. Du kan också ändra storlek på fönstret [Quick
Preview/Snabb förhandsgranskning].
 Du kan visa/dölja fönstret [Quick Preview/Snabb
förhandsgranskning] genom att klicka på [Other Functions/
Övriga funktioner] i bildtagningsfönstret och välja [Quick Preview/
Snabb förhandsgranskning] på menyn som visas.
Inledning
 Du kan ta bilder med hjälp av bildtagningsfönstret, även om
[Remote Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering]
inte visas.
 Om du vill utföra exponeringssimulering (sid. 52) med [Remote
Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering] eller
aktivera visning av histogram (sid. 101) ställer du in funktionen
[Exposure simulation/Exponeringssimulering] i läget [Enable/På].
 Du kan också använda spegellåsning med fjärrfotografering.
(Spegellåsning är inte tillgängligt vid Live View-fjärrfotografering.)
 Du kan också fotografera med självutlösare.
 Du kan ändra vilken programvara som ska startas automatiskt
när fjärrfotograferade bilder överförs till datorn från DPP till annan
programvara i preferenserna (registerbladet [Linked Software/
Länkprogram]) (sid. 90).
 En lista över funktionerna i [Remote Live View window/Fönstret
Live View-fjärrfotografering] finns på sid. 101.
 En lista över funktionerna i fönstret [Zoom View/Zoomvisning]
finns på sid. 103.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 När du fotograferar efter att ha fokuserat i fönstret Remote Live
View (fönstret Live View-fjärrfotografering) ändrar du i förväg 
AF/MF-omkopplaren i bildtagningsfönstret till [MF].
 Du kan inte utföra RAW-behandling. Om du ansluter kameran till
datorn vid inbyggd RAW-behandling ansluts kamera och dator
när behandlingen är slutförd.
 Alternativ för baszonens metoder kan inte ställas in på kameror
med baszonens metoder på inställningsratten.
Du kan även ta bilder med hjälp av <space>-tangenten på
tangentbordet.
42
HDR-fotografering (High Dynamic Range)
5DS/5DS R
7D Mk II
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
M6 Mk II
Du kan ta foton med ett stort dynamiskt omfång där utdrag i högdagrar och
skuggor har minskats, och foton påminner om målningar. Det lämpar sig väl
för stillbilder och landskapsbilder. Vid HDR-fotografering skapas en bild
av tre bilder som tagits med tre olika exponeringar (negativ exponering,
standardexponering, positiv exponering) och de kombineras till en enda
bild automatiskt. Tagna HDR-bilder registreras med JPEG-kvalitet.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
1
Ställ in på HDR.
 Välj [HDR Mode/HDR-läge] på [Shooting menu/
Fotograferingsmenyn] och i dialogrutan som visas anger du
de inställningar som krävs och klickar på knappen [OK].
 [Adjust dynamic range/Ställ in dynamiskt omfång]: Ställer in
korrigeringsintervallet för det dynamiska omfånget. Välj bland
[Disable HDR/HDR Av], [Auto], [±1 EV], [±2 EV] och [±3 EV]. När
du väljer [Auto] ställs korrigeringsintervallet in automatiskt
beroende på bildens övergripande färgton.
Ju högre nummer, desto större blir det dynamiska omfånget.
 [Effect/Effekt] 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
RP 
6D Mk II 7D Mk II
90D
80D
M6 Mk II : Väljer finisheffekt.
Information om särskilda finisheffekter finns på sidorna om HDRfotografering (High Dynamic Range) i användarhandboken som
medföljde kameran.
 [Continuous HDR/Kontinuerlig HDR]: Om du väljer [1 shot only/
Bara 1 bild] stängs HDR-fotografering av automatiskt när du tagit
bilden. Om du väljer [Every shot/Varje bild] är HDR-fotografering
aktiverad tills du väljer [Disable HDR/HDR Av] i [Adjust dynamic
range/Ställ in dynamiskt omfång].
 [Save source images/Spara källbilder] 5DS/5DS R 5D Mk IV
5D Mk III
R
7D Mk II : Om du vill spara de tre bilderna som
tagits och den slutgiltiga HDR-bilden väljer du [All images/Alla
bilder]. Om du endast vill spara den slutgiltiga HDR-bilden väljer
du [HDR image only/Endast HDR-bild].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som är ansluten.
43
2
Inledning
Ta en bild.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 HDR-läge kan inte väljas om du använder någon av följande
funktioner: AEB, vitbalansvariation, brusred. vid multitagning,
multiexponeringar, blixtexponering, bulbfjärrfotografering eller
filminspelning.
 HDR-fotografering av ett objekt i rörelse rekommenderas inte,
eftersom rörelsen bildar spökeffekter i den sammansatta bilden.
HDR-fotografering rekommenderas för objekt som inte rör sig.
 Vid HDR-fotografering tas 3 bilder med olika slutartider som
ställs in automatiskt. Slutartiden förskjuts därför baserat på
vilken slutartid som ställts in, även med fotograferingsmetoderna
Tv och M.
 Ett högre ISO-tal än vanligt kan väljas för att förhindra
kameraskakningar.
 Det kan hända att automatisk bildpassning inte fungerar som
förväntat med upprepade mönster (gallermönster, ränder osv.)
eller konturlösa, enfärgade bilder.
 Färggraderingen för himlen eller vita väggar kanske inte återges
korrekt. Oregelbundna färger eller brus kan förekomma.
 Med HDR-fotografering sätts de tre bilderna samman när du tagit
en bild. Därför tar det längre tid att registrera HDR-bilden än vid
normal fotografering. När bilderna sätts samman står det ”BUSY”
(”UPPTAGEN”) på kameran och det går inte att ta fler bilder
förrän sammanslagningen är slutförd.
 Vi rekommenderar att du använder ett stativ. För fotografering
med handhållen kamera rekommenderas en kort slutartid.
 Om [Auto Image Align/Auto bildpassning] är inställd på [Enable/
På] och HDR-bilden tas med en handhållen kamera beskärs
fotots kanter, vilket minskar upplösningen något. Om bilderna
heller inte kan passas in ordentligt på grund av exempelvis
kameraskakningar kan det hända att den automatiska
bildpassningen inte kan tillämpas. Observera att den
automatiska bildpassningen kanske inte fungerar som den ska
när du fotograferar med mycket ljusa eller mörka
exponeringsinställningar.
 Om du tar HDR-bilder med en handhållen kamera och [Auto
Image Align/Auto bildpassning] är inställd på [Disable/Av] kan
det hända att de 3 bilderna inte passas in ordentligt och HDReffekten blir minimal.
 HDR-fotografering i miljöer med lysrörs- eller LED-belysning kan
resultera i onaturlig färgåtergivning i de belysta områdena.
 I HDR-läget blir menyalternativen som inte kan väljas nedtonade.
Om du väljer HDR-läget ställs Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering), högdagerprioritet och exponeringssimulering in
på [Disable/Avaktivera] vid fotografering.
Preferenser
Övrig
information
Index
44
Fokusgaffling
RP
90D
M6 Mk II
Med fokusgaffling möjliggörs serietagning med brännvidden ändrad
automatiskt efter varje bild. Från dessa bilder kan du skapa en bild i
fokus över ett brett område genom att använda ett program som har
stöd för djupsammansättning, till exempel Digital Photo Professional.
Kontrollera i förväg försiktighetsanvisningarna för fokusgaffling i
användarhandboken som medföljer kameran.
1 Ställ in fokusgaffling.
 Välj [Focus bracketing/Fokusgaffling] i [Shooting menu/
Fotograferingsmenyn], ställ in alla alternativ i fönstret som
visas och klicka sedan på [OK].
 [Number of shots/Antal bilder]: Ange antal bilder som ska tas per
tagning. Kan ställas in i intervallet 2-999.
 [Focus increment/Fokussteg]: Intervallet fokussteg ställs in
automatiskt för att passa det valda värdet och bländarvärdet
vid fotograferingstillfället.
 [Exposure smoothing/Exponeringsjämnhet]: Du kan undertrycka
ändringar i bildens ljusstyrka vid fokusgaffling genom att välja
[Enable/På].
2 Ta en bild.
 Fokusera på det närmaste området av ditt önskade fokusområde
och klicka sedan på [
].
 När fotograferingen börjar avlägsnar du markören från 
knappen [
].
 Kameran fortsätter ta bilder och byter brännvidd mot oändlighet.
 Fotograferingen avslutas efter önskat antal bilder eller längst bort
i fokusområdet.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
45
Funktioner i Remote Live View Window (Fönstret Live View-fjärrfotografering)
På de här sidorna förklaras de funktioner som finns tillgängliga i
[Remote Live View Window/Fönstret Live View-fjärrfotografering],
inklusive funktioner för kontroll av kamerainställningar och fokusering
medan motivet visas på datorskärmen.
En lista över funktionerna i [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering] finns i slutet av den här handboken (sid. 101, sid. 102).
När du fotograferar efter att ha fokuserat i fönstret Remote Live
View (fönstret Live View-fjärrfotografering) ändrar du i förväg 
AF/MF-omkopplaren i bildtagningsfönstret till [MF].
3
Dra [
] till det område du vill förstora.
Inledning
Innehåll
Dra
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Ställa in fokus manuellt
Fjärrstyrd
fotografering
Du kan ställa in fokus manuellt medan den förstorade bilden visas i
[Remote Live View Window/Fönstret Live View-fjärrfotografering].
Ställ AF-omkopplaren på objektivet i läget < AF >.
1
[Live-läge], [FlexiZone - Single], [1-point AF/
2 Välj
1-punkts AF], [Live 1-point AF/Live 1-punkts AF] eller
[Spot-AF] i listrutan.
 Du kan också klicka på det avsnitt du vill förstora för att flytta
[ ].
Preferenser
Övrig
information
Index
 Om kryssrutan [Continuous AF/Kontinuerlig AF] visas
avmarkerar du den.
46
4
Klicka på knappen [
] eller [
].
5
Inledning
Ställ in fokus.
Innehåll
 När 5DS/5DS R är ansluten visas knapparna [
] och [
som knapparna [
] och [
].
 Det avsnitt du valde i steg 2 visas i fönstret [Zoom View/
Zoomvisning].
]
1
2
3
4
Överföra
bilder
Närmare
Längre bort
Fönstret Zoom View (Zoomvisning)
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
[
], [
]: Inställning Stor
[
], [
] : Inställning Medelstor
[
], [
] : Inställning Liten
 [Remote Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering]
ändras i realtid efter varje fokusändring du gör.
Preferenser
Övrig
information
Index
 Om du vill flytta visningspositionen i fönstret [Zoom View/
Zoomvisning] klickar du på [
], [
], [
] eller [
]. Du kan
även flytta visningspositionen genom att dra fönstret.
 Du kan också dubbelklicka på det avsnitt du vill förstora i steg 2
för att visa fem gångers förstoring (när 5DS/5DS R är ansluten
gäller sex gångers förstoring) i fönstret [Zoom View/Zoomvisning].
 Dubbelklicka på bilden i fönstret [Zoom View/Zoomvisning] om
du vill återgå till [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering].
Du kan också ställa in fokus med hjälp av tangenterna på tangentbordet.
Inställning
Närmare
Längre bort
Stor
<I>
<O>
Medelstor
<K>
<L>
Liten
<<>
<>>
47
Ställa in fokus med autofokus
I AF-lägena, bland andra Quick mode (Snabbläge), Live mode (Liveläge) och Face Detection Live mode (Ansiktsigenkänning Live-läge),
kan fokus på bilder ställas in automatiskt på samma sätt som i själva
kameran.
3
Klicka på AF-punkten på den position du vill ställa in fokus på.
Innehåll
1
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
1
2
3
4
Överföra
bilder
Ställa in fokus med Quick Mode (Snabbläge)
1D X
Inledning
4000D
Klicka
Välj [Quick mode/Snabbläge] i listrutan.
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Om du valde [Automatic selection/Automatiskt val] i steg 2
markeras alla AF-punkterna automatiskt.
 Om du valde [Manual selection/Manuellt val] i steg 2 visas
endast de valbara AF-punkterna.
 AF-punkterna visas.
 Vilka alternativ som kan väljas beror på vilken kamera som är
ansluten.
 Du kan växla mellan att visa och dölja AF-punkterna genom att
klicka på [
].
2
4 Klicka på [ON/PÅ].
Välj en metod för val av AF-punkt i listrutan.
Preferenser
Övrig
information
Index
 Autofokus utförs.
 När fokus har ställts in ger kameran ifrån sig ett pipljud och
färgen på AF-punkten ändras.
 De valbara alternativen varierar beroende på vilka
kamerainställningar du använder.
Om [Orientation linked AF point/Riktningslänkad AF-punkt] är inställt på [Select
separate AF points/Välj separata AF-punkter], väljer du inställningen [Same for both
vert/horiz/Samma för både lodrätt/vågrätt]. Om [Select separate AF points/Välj
separata AF-punkter] är inställt går det eventuellt inte att fokusera korrekt med AF i
[Remote Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering].
 Autofokus utförs också om du dubbelklickar på AF-punkten.
 Om du vill avbryta AF-funktionen klickar du på [OFF/AV].
48
Ställa in fokus med Live Mode (Live-läge)
1
Välj [Live-läge], [FlexiZone - Single], [1-point AF/
1-punkts AF], [Live 1-point AF/Live 1-punkts AF]
eller [Spot-AF] i listrutan.
2
Dra förstoringsramen och flytta den till den position
du vill ställa in fokus på.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Dra
Kamerainställningar
 AF-punkten visas.
R
 På 5DS/5DS R
Fjärrstyrd
fotografering
RP
7D Mk II
90D
760D 
750D M6 Mk II
M50
250D kan du slå på/av kontinuerlig
AF i kryssrutan [Continuous AF/Kontinuerlig AF]. När du spelar in
filmscener ändras kryssrutan [Continuous AF/Kontinuerlig AF] till
på/av-rutan [Movie servo AF/Filmservo-AF].
80D
77D
800D
Om 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
200D kryssrutan [Movie servo AF/Filmservo-AF] visas när du
filmar kan du välja Filmservo-AF av/på.
 Du kan växla mellan att visa och dölja AF-punkten genom att
klicka på [
].
 Du kan också klicka på den position du vill fokusera på för att
flytta förstoringsramen.
3 Klicka på [ON/PÅ].
Preferenser
Övrig
information
Index
 Autofokus utförs.
 När fokus har ställts in ger kameran ifrån sig ett pipljud och
färgen på AF-punkten ändras till grönt.
 Om inte fokus kan ställas in ändras färgen på AF-punkten till rött.
49
Ställa in fokus med Face Detection Live Mode
(Ansiktsigenkänning Live-läge)
1D X
1D C
5D Mk III
6D
2000D
1300D
Fokusera med hjälp av ansiktsigenkänning
och följning
1D X Mk II
4000D
[Face Detection Live mode/
1 Markera
Ansiktsigenkänning live-läge] eller [Face live mode/
Ansikten live-läge] i listan.
 När en persons ansikte känns av visas en AF-punkt.
 Om en annan persons ansikte finns med utöver det ansikte som känts
av i vyn visas en ny AF-punkt när du flyttar markören till det andra
ansiktet. Du väljer AF-punkten genom att klicka på den positionen.
 Du kan växla mellan att visa och dölja AF-punkten genom att
klicka på [
].
2 Klicka på [ON/PÅ].
 Autofokus utförs.
 När fokus har ställts in ger kameran ifrån sig ett pipljud och
färgen på AF-punkten ändras till grönt.
 Om inte fokus kan ställas in ändras färgen på AF-punkten till rött.
 Om kameran inte kan känna av ett ansikte fixeras AF-punkten till
mitten av bilden.
1
5DS/5DS R
5D Mk IV
90D
80D
77D
750D
M6 Mk II
M50
760D
R
RP
800D
6D Mk II
250D
7D Mk II
Inledning
Innehåll
200D
Välj [Face detection + Tracking AF/Ansiktsigenkänning
+ Följnings-AF] i listrutan [Focus/Fokus].
 När en persons ansikte känns av visas en AF-punkt.
 AF-punkten följer även ansiktet om det rör sig.
 Om en annan persons ansikte finns med utöver det ansikte som känts
av i vyn visas en ny AF-punkt när du flyttar markören till det andra
ansiktet. Du väljer AF-punkten genom att klicka på den positionen.
 Du kan stänga av eller sätta på kontinuerlig AF med kryssrutan
[Continuous AF/Kontinuerlig AF] med andra kameror än 1D X Mk II
5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D
200D . När du
filmar ändras kryssrutan [Continuous AF/Kontinuerlig AF] efter
kryssrutan [Movie servo AF/Filmservo AF] av/på. 
Om 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D 
200D kryssrutan [Movie servo AF/Filmservo AF] visas när du
filmar kan du välja Filmservo-AF av/på.
250D
R
RP
M6 Mk II
M50 kan
 Med 90D
du välja [Eye Detection AF/Ögonigenkänning AF] på/av.
 Du kan växla mellan att visa och dölja AF-punkten genom att
klicka på [
].
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
50
2
Klicka på knappen [ON/PÅ] i listrutan [Focus/Fokus].
 Autofokus utförs.
 När fokus har ställts in ger kameran ifrån sig ett pipljud och
färgen på AF-punkten ändras till grönt.
 Om inte fokus kan ställas in ändras färgen på AF-punkten till rött.
80D
760D
 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II
200D
750D : Om ett ansikte inte identifieras ändras läget till [FlexiZoneMulti], [Smooth zone AF/Mjuk zon AF] (sid. 51), [FlexiZone-Single]
eller [Live 1-point AF/Live 1-punkts AF] (sid. 49).

: Om ett ansikte inte identifieras används hela
AF-området för automatiskt val av AF.
R
RP
Fokusera med FlexiZone - Multi, Mjuk zon AF,
Expandera AF-området: U/D/L/R, Expandera
AF-området: Runt, Zon-AF, Stor zon-AF:
Vertikal och Stor zon-AF: Horisontell
5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
Med de här AF-lägena kan fokus enkelt ställas in på rörliga motiv.
Mer information om AF-läge finns i användarhandboken till kameran
som är ansluten.
1
Välj ett AF-läge i listrutan [Focus/Fokus].
 En AF-punkt visas.
 Du kan klicka i fönstret för att välja en AF-punkt eller zon efter
AF-läget. Om du vill avbryta valet väljer du ett AF-läge igen
i listrutan [Focus/Fokus].
 Du kan stänga av eller sätta på kontinuerlig AF med kryssrutan
[Continuous AF/Kontinuerlig AF] med andra kameror än
80D
77D
800D
200D . När du
5D Mk IV 6D Mk II
filmar ändras kryssrutan [Movie servo AF/Filmservo AF] efter
kryssrutan [Continuous AF/Kontinuerlig AF] av/på. 
Om 5D Mk IV 6D Mk II
80D
77D
800D
200D
kryssrutan [Movie servo AF/Filmservo AF] visas när du filmar kan
du välja Filmservo-AF av/på.
 Du kan växla mellan att visa och dölja AF-punkten genom att
klicka på [
].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
2 Klicka på knappen [ON/PÅ] i listrutan [Focus/Fokus].
 Autofokus utförs.
 När fokus har ställts in ger kameran ifrån sig ett pipljud och
färgen på AF-punkten ändras till grönt.
 Om inte fokus kan ställas in ändras färgen på AF-punkten till rött.
51
Inledning
Kontrollera skärpedjup och exponering
Du kan kontrollera skärpedjup och exponering i [Remote Live View
window/Fönstret Live View-fjärrfotografering].
Klicka på [ON/PÅ].
Vitbalans med Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering)
Du kan ändra vitbalansen för en bild i [Remote Live View Window/
Fönstret Live View-fjärrfotografering] och registrera den ändrade
vitbalansen i kameran.
1
Välj den vitbalans du vill tillämpa på bilden.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Nedbländning (exponeringssimulering) till bländarinställningarna
i bildtagningsfönstret (sid. 98).
Övrig
information
 Den valda vitbalansen tillämpas på bilden som visas i realtid och
du kan se den i [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering].
Index
[Apply to shot images/Tillämpa på tagna
2 Markera
bilder].
 Den valda vitbalansen registreras i kameran som en personlig
vitbalans och tillämpas på nya bilder som tas.
52
Inledning
Visa en elektronisk nivå
1D X Mk II
1D X
1D C
6D
7D Mk II
90D
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV 5D Mk III
77D
760D
800D
R
RP
M6 Mk II
6D Mk II 
M50
Du kan visa en elektronisk nivå i [Remote Live View window/Fönstret
Live View-fjärrfotografering] för att kontrollera kamerans lutning.
1
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Klicka på knappen [
] i [Remote Live View window/
Fönstret Live View-fjärrfotografering].
Kamerainställningar
 En elektronisk nivå visas i [Remote Live View window/Fönstret
Live View-fjärrfotografering].
Fjärrstyrd
fotografering
2 Kontrollera kamerans lutning.
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som är ansluten.
Preferenser
Horisontell nivå
Position för kamerans ovansida
Övrig
information
Vertikal nivå
Vertikal referens
Kamerans vertikala position
 Om du vill justera den horisontella lutningen flyttar du kameran så att kamerans
horisontella position och den horisontella referenspunkten matchar varandra.
1D C
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
 1D X Mk II 1D X
RP
6D Mk II 7D Mk II M6 Mk II
M50 : Om du vill justera den
vertikala lutningen flyttar du kameran så att kamerans vertikala position och
den vertikala referenspunkten matchar varandra.
 Om du vill ta bort nivån klickar du på knappen [
] igen.
Horisontell referens
Kamerans horisontella position
* Ett horisontellt steg motsvarar 10° och ett vertikalt steg motsvarar 5°.
 Vid filminspelning visas inte den elektroniska nivån.
 Även om lutningen korrigeras kan det finnas en felmarginal på ca ± 1°.
 Om kameran lutar väldigt mycket kan felmarginalen för den
elektroniska nivån bli större.
Index
53
1D X Mk II
Ändra sidförhållandet
1D C 
 1D X Mk II 1D X
För både RAW- och JPEG-bilder bifogas endast information om
sidförhållande till den tagna bilden och bilden beskärs inte.
R
 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
(annat än när du väljer 
[1.6x (crop)/1,6x (beskär)]) 7D Mk II 
Du kan välja följande två lägen.
[Add aspect ratio information/Lägg 
till information om sidförhållande]: JPEG-bilder tagna i det här 
läget beskärs.
[Add cropping information/
Lägg till beskärningsinfo]:
Information om sidförhållande 
bifogas endast och JPEG-bilderna 
beskärs inte.
Med båda dessa lägen bifogas endast information om sidförhållande
till RAW-bilderna och de beskärs inte.
RP
6D
RP
800D
250D
6D
200D
(annat än när du väljer [1.6x (crop)/
90D
750D
80D
2000D
760D 
77D
1300D
Inledning
4000D
M6 Mk II
Innehåll
M50
1 Klicka på [
2
] och välj sidförhållandet.
Kamerainställningar
Komponera bilden genom att flytta kameran.
 Om du vill återställa standardinställningarna för sidförhållandet
klickar du på knappen [
sidförhållandet för
RP
1,6x (utsnitt)]) 6D Mk II
760D
800D
250D
4000D
M6 Mk II
M50
]. Välj det ursprungliga
(annat än när du väljer [1.6x (crop)/
6D
200D
90D
750D
80D
2000D
1
2
3
4
Överföra
bilder
77D

1300D
. Välj [Off/Av] för andra kameror.
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
(annat än när du väljer [1.6x (crop)/1,6x (utsnitt)]) 6D Mk II 
90D
80D
77D
760D
800D
250D

För RAW-bilder bifogas endast information om sidförhållande till den
tagna bilden och bilden beskärs inte. När det gäller JPEG-bilder
beskärs däremot bilden.
200D
1D C
1,6x (utsnitt)]) 6D Mk II
På samma sätt som med kamerans Live View-funktion kan du ta bilder
som liknar bilder tagna med mellanformats-/storformatskameror, som
6 x 6 cm, 6 x 4,5 cm och 4 x 5 tum. Beroende på vilken kamera som
anslutits förekommer följande skillnader.

1D X
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
Index
R
RP
För
kan den här funktionen inte användas när
[1.6x (crop)/1,6x (beskär)] har ställts in.
54
5DS/5DS R
5D Mk IV
5D Mk III
R
(annat än när du väljer [1.6x (crop)/
1,6x (beskär)]) 7D Mk II
1
Klicka på [
].
 Dialogrutan [Specify Aspect Ratio/Cropping Info/Ange
information om sidförhållande/beskärning] visas.
in [Add aspect ratio information/Lägg till
2 Ställ
information om sidförhållande] eller [Add cropping
information/Lägg till beskärningsinfo].
3
Komponera bilden genom att flytta kameran.
Inledning
Innehåll
Ljudinspelningsinställning
Du kan ställa in ljudinspelningsnivån när du spelar in filmscener i läget
för Live View-fjärrfotografering.
Den här funktionen kan endast ställas in när kameran har ställts in på
fotograferingsmetoden P, Tv, Av, M, B eller Fv. Mer information om
inställningar för ljudinspelning finns i kamerans användarhandbok.
Ljudinspelning kan inte ställas in på 2000D 1300D 4000D .
Kamerainställningar
på knappen [Settings/Inställningar] i
1 Klicka
ljudinspelningsområdet i [Remote Live View window/
Fjärrstyrd
fotografering
Fönstret Live View-fjärrfotografering].
1
2
3
4
Överföra
bilder
Preferenser
Övrig
information
 I läget [Add aspect ratio information/Lägg till information om
sidförhållande] beskärs de tagna JPEG-bilderna.
 I läget [Add cropping information/Lägg till beskärningsinfo] bifogas endast
information om sidförhållande till JPEG-bilder utan att de beskärs.
 När [Add aspect ratio information/Lägg till information om
sidförhållande] eller [Add cropping information/Lägg till
beskärningsinfo] har valts bifogas endast information om
sidförhållande till tagna RAW-bilder, men bilderna beskärs inte.
 Endast ett av alternativen [Add aspect ratio information/Lägg till
information om sidförhållande] och [Add cropping information/
Lägg till beskärningsinfo] kan väljas. När ett läge valts återgår det
andra läget till standardinställningarna automatiskt.
 5D Mk IV Om [Add cropping information/Lägg till beskärningsinfo] är
inställt på något annat än standardvärdet kan du inte ställa in [Add
aspect ratio information/Lägg till sidförhållande-info]. Ställ in standardinställningen för [Add cropping information/Lägg till beskärningsinfo] för
att ställa in [Add aspect ratio information/Lägg till sidförhållande-info].
 När du klickar på knappen [Close/Stäng] slutförs inställningen.
 Fönstret [Recording settings/Inspelningsinställningar] öppnas.
Index
55
2
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå
Gör inställningarna.
[Auto]:
Listruta för ljudinspelning
Vindbrusfilterfunktion
Skjutreglage för
ljudinspelningsnivå
Nivåmätare
 Välj [Auto], [Manual/Manuell] eller [Disable/Av] i listrutan.
 När inställningen är slutförd klickar du på knappen [Close/Stäng] för
att stänga fönstret [Recording settings/Inspelningsinställningar].
 En inställningsruta för dämpare visas när 1D X Mk II 5DS/5DS R 
5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
är
ansluten. Vid förhållanden med mycket höga ljud kan ljudet
hacka när du spelar in med [Sound recording/Ljudinspelning]
inställt på [Auto] eller [Manual/Manuell]. Om ljudet hackar
rekommenderas du att markera funktionsrutan för dämpare
så att dämparen aktiveras.
 När 250D M6 Mk II M50 är ansluten kan du välja mellan
[Auto], [Disable/Inaktivera] och [Enable/Aktivera] för att ställa in
dämparen.
Ljudinspelningsnivån ställs in automatiskt efter
ljudvolymen. När du har valt [Auto] kan du
endast ställa in funktionen Wind filter
(Vindbrusfilter).
[Manual/Manuell]: Funktion för avancerade användare. Du kan
ändra ljudinspelningsnivån. Dra skjutreglaget
för ljudinspelningsnivån samtidigt som du
kontrollerar nivåmätaren för att justera
ljudinspelningsnivån. När volymen är hög kan du
kontrollera låsfunktionen för maxvärdet (cirka 
3 sekunder) samtidigt som du justerar den så att
den högra sidan med ”12” på nivåmätaren 
(-12 dB) blinkar med ett oregelbundet mönster.
Om ”0” överskrids hackar ljudet.
[Disable/Av]:
Ljudet spelas inte in.
Inledning
Funktionen Wind Filter (Vindbrusfilter)
När du vill minska mängden vindbrus som spelas in när du spelar in
utomhus markerar du rutan för vindbrusfiltret för aktivera funktionen
Wind filter (Vindbrusfilter). Det fungerar endast när du använder en
inbyggd mikrofon. När funktionen aktiverats minskas dock även
låga bastoner, så vi rekommenderar att du avmarkerar rutan för att
inaktivera vindbrusfiltret när du spelar in på vindstilla platser.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
56
Funktion för överlägg
En bild som sparas på datorn kan placeras som överlägg på den bild
som visas i [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering]. Eftersom det här är en bra funktion för att passa in
vinklar är den bra att använda när du tar flera bilder i samma vinkel, till
exempel vid produktfotograferingar. Bilder som har hämtats från datorn
visas bara, de tas inte med i fotot.
2
Markera den bild du vill visa som överlägg och klicka
på [Open/Öppna].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
registerbladet [Compose/Komponera] i [Remote
1 Välj
Live View window/Fönstret Live View-
Kamerainställningar
fjärrfotografering] och klicka på knappen [Open/
Öppna] i [Overlay/Överlägg].
 Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
 RAW*-, JPEG-, TIFF-, BMP- (bitmapp) och GIF-bilder kan visas
som ett överlägg.
* • Endast RAW-bilder med filtillägget ”.CR2” eller ”.CR3” som
tagits med en Canon-kamera kan visas som ett överlägg.
• Även om bilden har ändrats med Digital Photo Professional
version 4.x, visas överläggsbilden med samma förhållanden
som när den togs.
 Även om bildfilsformaten stöds kan det hända att det inte går att
visa bilden som ett överlägg.
 Alternativet [Show overlay image/Visa överläggsbild] är
markerad och den valda bilden visas som ett överlägg i [Remote
Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering].
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
57
Förstora/förminska en överläggsbild
En bild som visas som ett överlägg (överläggsbilden) kan förstoras/
förminskas från 25 till 200 %. Använd skjutreglaget Enlarge/Reduce
(Förstora/Förminska) för att välja förstoring eller förminskning.
Dra skjutreglaget Enlarge/Reduce (Förstora/
Förminska) till höger eller vänster.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
3
 En överlagd bild (överläggsbilden) kan visas i förstorat/
förminskat och roterat format eller med justerat sammansatt
sidförhållande (sid. 59).
Preferenser
Komponera bilden genom att flytta på kameran och
motivet.
Övrig
information
 Du kan inte använda funktionen för överlägg i fönstret [Zoom
View/Zoomvisning].
 Den förstoring/förminskning som ställts in med skjutreglaget
Enlarge/Reduce (Förstora/Förminska) tillämpas på
överläggsbilden.
 Du kan också förstora/förminska genom att ange ett värde direkt.
 Du kan också föra markören över skjutreglaget och sedan trycka
på <> eller <> på tangentbordet eller använda rullningshjulet
på musen för att ställa in förstoringen/förminskningen.
 Om du klickar på knappen [Reset/Återställ] återställs bilden till
standardformat.
Index
58
Rotera en överläggsbild
En bild som visas som ett överlägg (överläggsbilden) kan roteras från 
-180° till +180°. Använd skjutreglaget Rotate (Rotera) för att ställa in
roteringen.
Dra skjutreglaget Rotate (Rotera) åt höger eller
vänster.
Ställa in det sammansatta sidförhållandet för
en överläggsbild
Det sammansatta sidförhållandet (transparens) för en bild som visas
som ett överlägg (överläggsbilden) kan ställas in på 0 till 100 %. Ställ in
det sammansatta sidförhållandet med skjutreglaget Composite Ratio
(Sammansatt sidförhållande).
Dra skjutreglaget Composite Ratio (Sammansatt
sidförhållande) åt höger eller vänster.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
 Den roterade vinkeln som ställts in med skjutreglaget Rotate
(Rotera) tillämpas på överläggsbilden.
 Du kan också ställa in den roterade vinkeln genom att ange ett
värde direkt.
 Du kan också föra markören över skjutreglaget, klicka och sedan
trycka på tangenten <> eller <> på tangentbordet eller
använda rullningshjulet på musen för att ställa in den roterade
vinkeln.
 Om du klickar på knappen [Reset/Återställ] återställs bilden till
standardformat.
 Det sammansatta sidförhållandet som har ställts in med
skjutreglaget Composite Ratio (Sammansatt sidförhållande)
används på överlägget.
 Du kan också ställa in det sammansatta sidförhållandet genom
att ange ett värde direkt.
 Du kan också föra markören över skjutreglaget, klicka och sedan
trycka på tangenten <> eller <> på tangentbordet eller
använda rullningshjulet på musen för att ställa in det
sammansatta sidförhållandet.
 Om du klickar på knappen [Reset/Återställ] återställs bilden till
standardformat.
Index
59
Flytta en överläggsbild
Visa en annan överläggsbild
En bild som visas som ett överlägg (överläggsbilden) i [Remote Live
View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering] kan flyttas till en ny
position. Du kan också använda musmarkören för att förstora/förminska
och rotera bilden.
En bild som visas som ett överlägg (överläggsbilden) kan bytas ut mot
en annan bild.
1
Klicka på knappen [Move overlay image/Flytta
överläggsbild].
1 Klicka på [open/Öppna] i [Overlay/Överlägg].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Dialogrutan [Open/Öppna] visas.
2 För musmarkören över överläggsbilden.
 Överläggsbilden flyttas till en ny position.
 Du kan dra musmarkören i [Remove Live View window/Fönstret
Live View-fjärrfotografering] i området utanför överläggsbilden för
att rotera den.
 Du kan dra musmarkören i hörnen på överläggsbilden för att
förstora eller förminska den.
 Om du klickar på knappen [Reset/Återställ] återställs bilden till
standardformat.
den bild du vill byta till i dialogrutan [Open/
2 Välj
Öppna] och klicka på [Open/Öppna].
 Bilden som visades byts ut mot den valda bilden.
Övrig
information
Index
60
Dölja en överläggsbild
Dölj en bild som visas som ett överlägg (överläggsbilden).
1
Avmarkera [Show overlay image/Visa överläggsbild].
 Överläggsbilden döljs.
Inledning
Visa rutnät
Du kan visa rutnät [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering] på samma sätt som med kamerans Live View-funktion
för att visa kamerans horisontella/vertikala bildjustering.
registerbladet [Compose/Komponera] och
1 Välj
markera [Show grid/Visa rutnät] i [Grid/Rutnät].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
 När du markerar [Show overlay image/Visa överläggsbild] visas
överläggsbilden igen.
Index
 Rutnät visas i [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering].
61
2
Välj en visningsmetod för rutnät i listrutan [Grid/
Rutnät].
Inledning
Visa hjälplinjer
Du kan visa hjälplinjer i [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering] och placera dem var som helst för att anpassa
objektet.
1
Välj registerbladet [Compose/Komponera] och
markera [Show Guides/Visa hjälplinjer] i [Guides/
Hjälplinjer].
 När du väljer [Customize grid/Anpassa rutnät] kan du se följande.
• Antal vertikala och horisontella rutnätsblock (2–90)
• Rutnätets tjocklek (1–10)
• Rutnätets färg
• Visa/dölj diagonala linjer
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
kameran för att kontrollera dess horisontella/
3 Flytta
vertikala justering.
Preferenser
 Om du vill dölja rutnätslinjerna avmarkerar du [Show grid/Visa
rutnät].
Övrig
information
Index
 Hjälplinjerna visas i [Remote Live View window/Fönstret Live
View-fjärrfotografering].
 Hjälplinjerna kan inte visas vid förstorad visning.
62
 Genom att klicka på [Detailed settings/Detaljerade inställningar]
kan du ställa in följande alternativ för riktlinjerna i dialogrutan
som visas.
• [Color/Färg]: Klicka på [Choose/Välj] och välj färger för
riktlinjerna i dialogrutan som visas.
• [Width/Bredd]: Välj ett värde mellan 1 och 10 för bredden
på linjerna.
• Kryssrutan [Display aspect ratio while moving guides/Visa
sidförhållande när linjerna flyttas]: Markera det här alternativet
för att visa sidförhållandeindikeringen för mittrutan som formas
av linjerna när du flyttar dem.
• [Target ratio/Målförhållande]: Om kryssrutan ovan är markerad
och du ändrar sidförhållandet i [Target ratio/Målförhållande],
visas sidförhållandet med det ändrade förhållandet för mittrutan
som formats av linjerna.
Om du klickar på [OK] slutförs inställningen och dialogrutan stängs.
2 Dra hjälplinjerna till önskat läge på skärmen.
 Du kan dra vertikala och horisontella skärningspunkter för linjerna
för att ändra storleken på mittrutan som formats av linjerna och
behålla samma sidförhållande.
 Du kan dra med höger musknapp eller hålla ned
<Skift>-tangenten och dra med vänster musknapp för att flytta
mittrutan som formats av linjerna och behålla samma
sidförhållande och storlek.
 Du kan också ange värden mellan 0,0 och 100,0 i rutorna [1:] och
[2:] i [Horizontal (0.0 - 100.0)/Horisontellt (0,0–100,0)] och
[Vertical (0.0 - 100.0)/Vertikalt 0,0–100,0)] för att flytta linjerna.
 Om kryssrutan [Display aspect ratio while moving guides/Visa
sidförhållande när linjerna flyttas] är markerad i dialogrutan
som visas när du klickar på [Detailed settings/Detaljerade
inställningar], visas en sidförhållandeindikering och riktningen
mot målförhållandet visas när du drar linjerna.
3 Flytta och placera kameran.
 Avmarkera [Show Guides/Visa hjälplinjer] om du vill dölja
linjerna.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
Dra
63
Power Zoom-användning
90D
80D
77D
800D
250D
200D
När ett objektiv med Power Zoom-adaptern PZ-E1 anslutits till
en kamera med stöd för detta kan du använda power zoom i [Remote
Live View window/Remote Live View-fönstret].
1
Inledning
Använd power zooming.
Välj fliken [Live View] och klicka på [PZ]-knappen.
3 Läget variabel hastighet
Innehåll
Zoomreglage
Brytare för
hastighetsnivå
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
 Fönstret [Power Zoom Control/Power Zoom-kontroll] visas.
2
Välj läge från fliken [Variable speed/Variabel
hastighet] eller [Constant speed/Konstant hastighet].
Läget variabel hastighet
Läget konstant hastighet
Läget variabel hastighet: Zooma i olika hastigheter.
Läget konstant hastighet: Zooma med konstant hastighet.
Zooma:
Flytta zoomreglaget mot [W] för att zooma till vidvinkel.
Flytta zoomreglaget mot [T] för att zooma till telefoto.
Ändra zoomhastighetsnivåer:
Du kan ändra hastighet med brytaren för hastighetsnivå.
Att ställa in denna på [SLOW] innebär en långsam zoom som
passar för filminspelning.
Att ställa in den på [FAST] ger en snabbare zoom än [SLOW].
Variera zoomhastigheten under zoomning:
Du kan justera zoomhastigheten med zoomreglaget med
mängden för dess rörelse. Att flytta reglaget lite till vänster eller
höger ger en långsam zoomning. Ju mer du flyttar reglaget till
höger eller vänster desto mer ökar zoomhastigheten.
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Läget variabel hastighet är valt som standard.
64
Inledning
Läget konstant hastighet
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Brytare för
hastighetsnivå
Zooma:
Klicka på knappen [W] för att zooma till vidvinkel.
Klicka på knappen [T] för att zooma till telefoto.
Kamerainställningar
Ändra zoomhastighetsnivåer:
Du kan ändra hastighet med brytaren för hastighetsnivå.
Att ställa in denna på [SLOW] innebär en långsam zoom som
passar för filminspelning.
Att ställa in den på [FAST] ger en snabbare zoom än [SLOW].
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Mikrojustering av zoomhastighet:
Du kan finjustera hastigheten i en av 15 nivåer för antingen [FAST]
eller [SLOW] hastigheter med listrutan [Speed level/Hastighetsnivå].
Övrig
information
Index
 Kontrollera meddelandet som visas i fönstret [Power Zoom
Control/Power Zoom-kontroll] om zoomningen stannar.
 Att göra några testfilmningar rekommenderas om du vill zooma
under videoinspelning. Att zooma under videoinspelning kan
resultera i inspelning av exponeringsändringar eller mekaniska
objektivljud samt kan orsaka att bilden tappar fokus.
 Se instruktionsmanualen för power zoom-adaptern för fler
varningar om användning av power zoom-adaptern.
I läget för konstant hastighet är muspekaren antingen i fönstret
[Power Zoom Control/Power Zoom-kontroll] eller i [Remote Live
View window/Remote Live View-fönstret]. Tryck <W> på
tangentbordet för vidvinkel och <T> för telezoomning.
65
Fotografera med hjälp av kameran
Även om du har ställt in fjärrstyrd fotografering kan du ta bilder med hjälp
av kameran på samma sätt som när du bara använder kameran.
Eftersom de bilder du tar lagras på hårddisken i datorn kan du ta många
bilder utan att behöva bekymra dig om kapaciteten på minneskortet.
.
1 Visa bildtagningsfönstret
en bild genom att trycka på avtryckaren på
2 Takameran.
Inledning
Innehåll
(sid. 37)
 De tagna bilderna överförs till datorn, DPP startas och de tagna
bilderna visas.
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
66
Spela in filmscener
Du kan kontrollera kameran från EU och spela in filmscener från
datorskärmen. Du kan inte spela in filmscener utan minneskort i kameran.
1D X Mk II
5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
M50
1
7D Mk II
80D
5D Mk IV 5D Mk III 6D Mk II
1
2
3
4
Klicka på [

6D
Kamerainställningar
ställer du in kamerans omkopplare för
Live View-fotografering/filminspelning på <
Innehåll
Överföra
bilder
 Följ proceduren i steg 1 till steg 2 för ”Live View-fjärrfotografering” (sid. 37).
5DS/5DS R
Inledning
250D
Förbered för Live View-fotografering.
 I 1D X Mk II
2
När du ställer in filminspelningsstorleken klickar du på [Live View/Movie
func. set./Live View/filmfunk.inst.] för att visa fönstret [Live View/Movie
func. set./Live View/filmfunk.inst.] innan du gör inställningarna.
>.
Fjärrstyrd
fotografering
].
Preferenser
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som
är ansluten.
5DS/5DS R
 [Remote Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering] visas.
 På 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D
77D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
M50
RP
760D
1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
80D
5D Mk III
R
RP
90D
6D Mk II
77D
6D
760D 
800D
250D
200D 
750D
M6 Mk II

M50
Övrig
information
Index
anger du
ljudinspelnings-inställningarna efter behov.
Mer information om ljudinspelningsinställningar finns
i ”Ljudinspelningsinställning” (sid. 55).
 Du kan inte använda kameran om du har klickat på [
]. Om
du ska kunna använda kameran måste du klicka på [
]
igen eller stänga fönstret [Remote Live View window/Fönstret
Live View-fjärrfotografering].
 Du kan inte spela in filmscener med funktionen Live Viewfjärrfotografering när EU är trådlöst ansluten till 6D(WG) 6D(W) .
Välj
Klicka
Välj
Klicka
67
Inledning
2000D
1300D
4000D
• IPB (lätt)/Lätt (IPB)/Lätt 1D X Mk II 5D Mk IV
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D :
M6 Mk II :Går att välja när filminspelningsformatet är
inställt på [MP4]. Filmen spelas in med en lägre
överföringskapacitet än med IPB (Standard) vilket ger
en mindre filstorlek och kompatibilitet med fler
uppspelningssystem. Av de tre tillgängliga metoderna
ger den här metoden den längsta totala möjliga
filminspelningstiden på ett kort med en viss kapacitet.
Välj
Klicka
 Vilken filminspelningsstorlek du kan välja beror på kameran.
 Följande filmkomprimeringsformat kan väljas på 1D X Mk II 5DS/5DS R
5D Mk IV 5D Mk III
90D
80D
R
RP
6D Mk II
6D
7D Mk II
77D
760D
800D
250D
200D
.
• ALL-I (endast I)/ALL-I (för redigering)/Redigering (ALL-I) 1D X Mk II
750D
M6 Mk II
M50
5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
R
6D
7D Mk II
80D
Komprimerar en bild i taget vid inspelning.
Trots att filstorleken är större än med IPB blir
filmen mer lämpad för redigering.
• IPB/IPB (Standard)/Standard (IPB)/Standard:
Komprimerar flera bilder i taget på ett effektivt
sätt för inspelning. Eftersom filstorleken är
mindre än med ALL-I kan du filma längre.
:
 1D X Mk II 5D Mk IV
• MJPG/Motion JPEG:
Motion JPEG används för att komprimera filmen för
inspelning. Utan komprimering mellan bildrutorna
komprimeras en bildruta i taget och spelas in.
Komprimeringsgraden är därför låg. Även tack vare att
bildstorleken är stor med 4K-kvalitet kommer filen att bli stor.
80D
 På 1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II
kan du välja filmens
inspelningsformat.
• MOV: Filmen spelas in i MOV-format (filnamnstillägget
”.MOV”). Praktiskt vid datorredigering.
• MP4: Filmen spelas in i MP4-format (filnamnstillägget ”.MP4”).
Formatet är kompatibelt med många fler
uppspelningssystem än med MOV-format.
760D
77D
800D
250D
200D kan
 På 80D
följande åtgärder inte utföras när digital filmzoom är inställt på
kameran.
• Live View-fjärrvisning
• Ställa in fokus med AF
• Stillbildstagning
80D
77D
800D
250D
200D Power
• 90D
zoom-användning
6D
90D
 Inspelning av video-snapshot med 6D Mk II
80D
77D
M6 Mk II
M50
760D
800D
250D
är inte tillgängligt med EU.
200D
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
750D
68
Inledning
3 Ställ in fokus
4 Klicka på [
(sid. 46, sid. 48).
] och börja spela in.
 Längst ned till vänster i [Remote Live View window/Fönstret Live
View-fjärrfotografering] visas ikonen [
] och inspelningstiden.
Inspelningstid
 Klicka på [
] igen när du vill sluta spela in.
 När [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering] stängs visas följande fönster om det finns
videodata kvar som ska laddas ned till datorn.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 När du har klickat på [Download/Ladda ned] visas en lista med
filnamn.
R
 När
är ansluten och Canon Log Gamma (8-bitars) har
ställts in på kameran visas Canon Log Gamma-inställningsikonen
och knappen [
] (Visningshjälp) i Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) (sid. 101, sid. 102).
Canon Log Gamma är en filmfunktion som ger stort dynamiskt
omfång. Den bild som visas i Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) får låg kontrast och blir
något mörkare än när en bildstil har valts.
Om du klickar på knappen [
] (Visningshjälp) blir den filmbild
som visas i Remote Live View Window (Fönstret Live Viewfjärrfotografering) extra framträdande. På så sätt blir det enklare
att kontrollera bildvinkel, detaljer med mera.
Observera att den film som registreras på kortet inte påverkas
av att du klickar på knappen [
] (Visningshjälp).
(Filmen registreras på kortet med Canon Log Gamma.)
Övrig
information
Index
69
Inledning
1D X
1D C
1 Förbered för Live View-fotografering.
 Följ proceduren från steg 1 till steg 2 för ”Live Viewfjärrfotografering” (sid. 37).
på [Live View/Movie func. set./Live View/
2 Klicka
filmfunk.inst.].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
När du har angett [Destination Folder/Målmapp] och [File Name/
Filnamn] klickar du på [Download/Ladda ned] i fönstret så laddas
videodata ned från kamerans minneskort till din dator.
Videodata där bockmarkeringen har tagits bort från filnamnet
laddas inte ned. När du därefter laddar ned videodata till datorn
från kamerans minneskort använder du den metod som beskrivs
på sid. 11 till sid. 15 i den här användarhandboken för att ladda
ned.
 Fönstret [Live View/Movie func. set./Live View/filmfunk.inst.] öppnas.
[Movies/Filmscener] för [LV func. setting/LV
3 Välj
funk. inställning] och välj filminspelningsstorlek
i listrutan.
Övrig
information
Index
70
Inledning
 Följande filmkomprimeringsformat kan väljas på
1D X
1D C .
• ALL-I (I-only): Komprimerar en bild i taget vid inspelning. Trots att
filstorleken är större än med IPB blir filmen mer
lämpad för redigering.
• IPB:
Komprimerar flera bilder i taget på ett effektivt sätt
för inspelning. Eftersom filstorleken är mindre än
med ALL-I kan du filma längre.

4 Klicka på [OK].
5 Klicka på [Live View shoot./Live View-fotogr.].
 Fönstret [Live View/Movie func. set./Live View/filmfunk.inst.] stängs.
1
2
3
4
Överföra
bilder
1D C
När du spelar in video med 4K (4 096 x 2 160
pixlar) komprimeras inspelningen med Motion
JPEG. Varje bildruta komprimeras separat och
registreras utan komprimering mellan rutor. Detta
ger låg komprimeringsgrad. Eftersom bildstorleken
är stor blir även filstorleken stor.
 När 1D C är ansluten och Canon Log Gamma har ställts in
på kameran visas Canon Log Gamma-inställningsikonen och
knappen [
] (Visningshjälp) i Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) (sid. 101, sid. 102).
Canon Log Gamma är en filmfunktion som ger stort dynamiskt
omfång. Den bild som visas i Remote Live View window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) får låg kontrast och blir
något mörkare än när en bildstil har valts.
Om du klickar på knappen [
] (Visningshjälp) blir den filmbild
som visas i Remote Live View Window (Fönstret Live Viewfjärrfotografering) extra framträdande. På så sätt blir det enklare
att kontrollera bildvinkel, detaljer med mera.
Observera att den film som registreras på kortet inte påverkas av
att du klickar på knappen [
] (Visningshjälp). (Filmen
registreras på kortet med Canon Log Gamma.)
Innehåll
• MJPG:
Kamerainställningar
 [Remote Live View window/Fönstret Live View-fjärrfotografering]
visas.
1D C anger du ljudinspelningsinställningarna efter
 På 1D X
behov.
Mer information om ljudinspelningsinställningar finns i
”Ljudinspelningsinställning” (sid. 55).
6 Ställ in fokus
7 Klicka på [
(sid. 46, sid. 48).
] och börja spela in.
 Längst ned till vänster i [Remote Live View window/Fönstret Live
View-fjärrfotografering] visas ikonen [
] och inspelningstiden.
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
Inspelningstid
 Klicka på [
] igen när du vill sluta spela in.
 När [Remote Live View window/Fönstret Live Viewfjärrfotografering] stängs visas följande fönster om det finns
videodata kvar som ska laddas ned till datorn.
71
Inledning
 När du har klickat på [Download/Ladda ned] visas en lista med
filnamn.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
När du har angett [Destination Folder/Målmapp] och [File Name/
Filnamn] klickar du på [Download/Ladda ned] i fönstret så laddas
videodata ned från kamerans minneskort till din dator.
Videodata där bockmarkeringen har tagits bort från filnamnet
laddas inte ned. När du därefter laddar ned videodata till datorn
från kamerans minneskort använder du den metod som beskrivs
på sid. 11 till sid. 15 i den här användarhandboken för att ladda
ned.
Övrig
information
Index
72
Timerstyrd fotografering
Det finns två olika tillgängliga typer av timerfotografering: antingen så
kan du ta bilder vid en viss tid eller ta ett visst antal bilder.
Timerfotografering
Du kan automatiskt ta en bild när den angivna tiden har förflutit.
Visa bildtagningsfönstret (sid. 38).
1
2 Klicka på [
].
 Dialogrutan [Timer shooting setting/Inställningar för
timerfotografering] visas.
3
Ange en fördröjningstid och klicka på [Start/Starta].
 Ange ett värde mellan 0 sekunder och 99 minuter 59 sekunder i
steg om 1 sekund.
 Bilden tas när den angivna tiden har förflutit.
Inledning
Fotografera med fjärrintervalltimer
Du kan automatiskt ta bilder genom att ställa in intervallet mellan bilder
och det antal bilder som ska tas.
Andra EOS-kameror än 5D Mk IV
1 Visa bildtagningsfönstret
2 Klicka på [ ].
RP
6D Mk II
(sid. 38).
 Dialogrutan [Timer shooting setting/Inställningar för
timerfotografering] visas.
kryssrutan [Remote Interval timer shooting/
3 Markera
Fotografera med fjärrintervalltimer].
4 Ange ett tidsintervall och antal bilder som ska tas.
 Ange ett värde mellan 5 sekunder och 99 minuter 59 sekunder
i steg om 1 sekund.
 Det minsta antalet bilder i ett intervall är två. Hur många bilder du
kan ta beror på hur mycket utrymme som är ledigt på datorns
hårddisk.
5 Klicka på [Start/Starta].
 Bilderna tas med det inställda intervallet och det inställda antalet
bilder.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
Med ett kort intervall mellan bilderna kan det hända att tiden inte
räcker till för att överföra och spara bilderna med vissa typer av
datorer. I så fall kan inte bilderna tas med det angivna intervallet. I så
fall anger du ett längre intervall mellan bilderna och försöker igen.
Fotograferingsmetoden kan inte ändras när dialogrutan [Timer
shooting settings/Inställningar för timerfotografering] visas.
Öppna dialogrutan [Timer shooting settings/Inställningar för
timerfotografering] när du har ställt in fotograferingsmetoden.
73
5D Mk IV
RP
 Metoden [Computer control/Datorstyrning]:
Ange inställningar på följande sätt.
1) Markera [Remote Interval timer shooting/Fotografera fjärrstyrt
med intervalltimer].
2) Ange ett bildtagningsintervall och antal bilder som ska tas.
• Ange ett bildtagningsintervall mellan 5 sekunder och
99 minuter, 59 sekunder i steg om 1 sekund.
• Det minsta antalet bilder är två. Hur många bilder du kan
ta beror på hur mycket utrymme som är ledigt på datorns
hårddisk.
6D Mk II
1 Visa bildtagningsfönstret
2 Klicka på [ ].
(sid. 38).
 Dialogrutan [Interval timer shooting/Intervalltimerfotografering]
visas.
3 Välj metod.
 Välj bland följande två metoder.
Metoden [Camera function/Kamerafunktion]:
Metoden använder kamerans funktion för
intervalltimerfotografering. Du kan fotografera vid exakta
intervall. Det går också att fotografera med korta intervall. Du
kan också använda kameran under intervalltimerfotografering.
Metoden [Computer control/Datorstyrning]:
Intervalltimerfotografering sker med datorn.
Bulbtagning kan också användas.
 Klicka på [Camera function/Kamerafunktion] eller
[Computer control/Datorstyrning].
 En dialogruta för inställningar visas.
4 Gör inställningarna.
 Metoden [Camera function/Kamerafunktion]:
Ange ett bildtagningsintervall och antal bilder som ska tas.
• Ange ett bildtagningsintervall mellan 1 sekund och 99 timmar,
59 minuter, 59 sekunder i steg om 1 sekund.
• Ange antalet tagningar mellan 01 och 99. Om du anger 00 finns
det ingen gräns för antalet bilder som ska tas och
fotograferingen fortsätter tills intervalltimern stoppar.
5
Klicka på [Start/Starta].
 Bilderna tas med det inställda intervallet och det inställda antalet
bilder.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 Med metoden [Computer control/Datorstyrning] med ett kort
intervall mellan bilderna kan det hända att tiden inte räcker till för
att överföra och spara bilderna med vissa typer av datorer. I så
fall kan bilderna inte tas med det angivna intervallet. I så fall
anger du ett längre intervall mellan bilderna och försöker igen.
 Varningar om användning av metoden [Camera function/
Kamerafunktion] finns i beskrivningen av
intervalltimerfotografering i kamerans användarhandbok.
 Fotograferingsmetoden kan inte ändras när dialogrutan [Timer
shooting settings/Inställningar för timerfotografering] visas.
Ställ in fotograferingsmetod innan du visar [Timer shooting
settings/Inställningar för timerfotografering].
 Så här avslutar du intervalltimerfotografering:
I metoden [Camera function/Kamerafunktion] klickar du på
knappen [Stop/Stopp] i dialogrutan [Interval timer/Intervalltimer].
I metoden [Computer control/Datorstyrning] klickar du på [Cancel/
Avbryt] i dialogrutan [Timer shooting settings/Inställningar för
timerfotografering].
Övrig
information
Index
74
Bulbfjärrfotografering
Bulbfjärrfotografering
.
1 Visa bildtagningsfönstret
på ikonen för fotograferingsmetod och välj
2 Klicka
[BULB].
3
Ställ in önskat bländarvärde.
(sid. 38)
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
4
Klicka på [
].
 Dialogrutan [Timer shooting setting/Inställningar för
timerfotografering] visas.
5 Ange exponeringstiden och klicka på [Start/Starta].
 Gör följande inställningar för andra kameror än 1D X Mk II 1D X
1D C
R
.
• För kameror med < B > (bulb) på inställningsratten ställer du in
< B >.
• För kameror utan < B > (bulb) på inställningsratten ställer du
inställningsratten på < M > (manuell) och väljer [BULB] i
bildtagningsfönstret eller ställer in kamerans slutartid på
[BULB].
 Ange ett värde mellan 5 sekunder och 99 minuter 59 sekunder i
steg om 1 sekund.
Du kan starta/avsluta bulbfjärrfotograferingen utan att ställa in en
exponeringstid genom att klicka på [
].
Preferenser
Övrig
information
Index
75
3
Ställa in bulbtimern
5DS/5DS R
80D
5D Mk IV
77D
R
RP
6D Mk II
7D Mk II
90D
M6 Mk II
Gör inställningarna.
 Välj [Enable/På].
 Ställ in exponeringstiden. Tiden går att ställa in mellan 00:00:00
och 99:59:59.
Du kan förinställa bulbexponeringstiden. När du använder bulbtimer
behöver du inte hålla ned slutarknappen under bulbexponeringen. Det
minskar kameraskakningarna. Bulbtimern går endast att ställa in på
fotograferingsmetoden <B> (Bulb). Den går inte att ställa in på någon
annan fotograferingsmetod.
1
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Förbered för Live View-fotografering.
 Följ proceduren i steg 1 och steg 2 för ”Live Viewfjärrfotografering” (sid. 37).
Fjärrstyrd
fotografering
[Bulb timer settings/Inställningar för bulbtimer]
2 Välj
på [Shooting menu/Fotograferingsmenyn].
 Om du väljer [Disable/Av] är bulbtimern avstängd under nästa
bulbinspelning.
 Om 00:00:00 är angivet som exponeringstid är bulbtimern
inställd på [Disable/Av].
4
Klicka på [OK].
Preferenser
Övrig
information
Index
 Fönstret [Bulb timer settings/Inställningar för bulbtimer] visas.
 Bulbtimern är inställd på kameran, och fönstret [Bulb timer
settings/Inställningar för bulbtimer] stängs.
76
Fotografera med blixt
Vid fotografering med blixt ställer du in kamerans blixtfunktioner i EU,
samt även Speedlite i EX-serien (säljs separat) som är kompatibel med
blixtfunktionsinställningen.
Mer information om inställningsalternativen finns i
användarhandböckerna som levererades med Speedlite i EX-serien och
med din kamera.
4
Klicka på [
].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Förbered kamera och blixt.
1
2 Anslut kameran till datorn och starta sedan EU .
3 Klicka på [Remote Shooting/Fjärrstyrd fotografering].
 Om du använder extern blixt monterar du den på kameran.
(sid. 7)
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Bildtagningsfönstret visas.
 [Flash control menu/Blixtstyrningsmenyn] visas.
77
Inledning
5 Klicka på [Flash function settings/Blixtfunktionsinställningar].
Flash control menu (Blixtstyrningsmenyn)
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
 Fönstret [Flash function settings/Blixtfunktionsinställningar] visas.
 Vilket innehåll som visas beror på vilken kamera som är ansluten.
80D
77D
760D
 Välj [Raise built-in flash/Använd inbyggd blixt] om du vill använda den inbyggda blixten på 7D Mk II
200D
750D
2000D 1300D .
 Välj [EasyWireless/Enkel trådlös] eller [CustWireless/Egen trådlös] i [Built-in flash/Inbyggd blixt] på [Flash control menu/
760D
800D
750D . Välj
Blixtstyrningsmenyn] om du vill aktivera den trådlösa funktionen för inbyggd blixt på 77D
[NormalFiring/Normal blixt] när du vill inaktivera den trådlösa funktionen.
6
Kamerainställningar
800D 
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Gör inställningarna.
Fönstret Flash function settings (Blixtfunktionsinställningar)
Fönstret som visas är olika beroende på vilken kamera och blixt som är anslutna.
Övrig
information
Kontrollera att rutan är markerad
Klicka på inställningsalternativen och välj inställningar på menyn som visas*
Index
Knappen [Wireless func./Trådlös funk.]
Aktivera den trådlösa funktionen, klicka på inställningsalternativen och välj
sedan inställningar på menyn som visas*
*Du kan också använda musens rullningshjul för att välja alternativ för
inställningarna i inställningsfönstret som visas.
78
Inledning
7 Ta bilden genom att klicka på [
].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Om menyn [Flash control/Blixtstyrning] visas på kamerans LCDmonitor stängs EU-fönstret [Flash function settings/
Blixtfunktionsinställningar] automatiskt.
 Du kan använda inställningsljuset genom att klicka på [Modeling
flash/Inställningsljus]. Du bör endast använda inställningsljuset
högst 10 gånger i följd. (Mer information finns i
användarhandboken som levererades med blixten.)
 Information som visas i fönstret [Flash function settings/
Blixtfunktionsinställningar] uppdateras om du klickar på [
]
så att den synkroniseras med aktuella blixtinställningar.
(Eftersom inställningsändringar som görs med blixtaggregatet
inte återspeglas i fönstret [Flash function settings/
Blixtfunktionsinställningar] kan du klicka på [
] och
uppdatera fönstret [Flash function settings/
Blixtfunktionsinställningar] så att de stämmer överens med
aktuella blixtinställningar.)
 Du kan ange ett namn och spara blixtinställningen som en
separat fil utan bilden genom att klicka på [Save/Spara]. Du kan
även använda filen vid annan fotografering genom att klicka på
[Load/Ladda] och ladda filen i EU.
 Du kan använda blixt och Live View-fjärrfotografering (sid. 37)
tillsammans.
Det går dock inte att använda inställningsljus vid Live Viewfjärrfotografering.
 Inställningar som görs i fönstret [Flash function settings/
Blixtfunktionsinställningar] varierar mellan olika blixtar och
kameror.
 Den tagna bilden överförs till datorn och visas i fönstret [Quick
Preview/Snabb förhandsgranskning]. Sedan startas DPP
automatiskt.
 Om AF/MF-omkopplaren i bildtagningsfönstret är inställd i läget
[AF/Autofokus] utförs AF/AE när markören flyttas till
knappen [
] (sid. 98).
 Du kan snabbt förhandsgranska den tagna bilden i fönstret
[Quick Preview/Snabb förhandsgranskning] som visas innan
DPP startas. Du kan också ändra storlek på fönstret [Quick
Preview/Snabb förhandsgranskning].
 Du kan visa/dölja fönstret [Quick Preview/Snabb
förhandsgranskning] genom att klicka på [Other Functions/
Övriga funktioner] i bildtagningsfönstret och välja [Quick Preview/
Snabb förhandsgranskning] på menyn som visas.
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 En lista över funktionerna i fönstret [Flash function settings/
Blixtfunktionsinställningar] finns på sid. 100.
 Du kan även ta bilder med hjälp av <space>-tangenten på
tangentbordet.
79
Redigering av bildstilar med hjälp av funktionen Remote Live View
1D X Mk II
1D C
5D Mk IV 7D Mk II
Du kan starta Picture Style Editor (programvara för att skapa Picture
Style-filer) (hädanefter PSE) från EU och länka med EU:s funktion
Remote Live View. Genom att länka PSE med EU:s funktion Remote
Live View kan du redigera en bildstil medan du ser resultatet av
redigeringen i realtid och justera bildkvaliteten effektivare under
redigering. De versioner av PSE som är kompatibla med denna funktion
är 1.16.20 eller senare.
proceduren från steg 1 till steg 3 för ”Live View1 Följ
fjärrfotografering”
.
på [Other Functions/Andra funktioner] och
2 Klicka
sedan [Edit Picture Style/Redigera bildstil].
(sid. 37)
på knappen [Register/Registrera] i fönstret
4 Klicka
[Edit Picture Style/Redigera bildstil].
 Dialogrutan [Register Picture Style/Registrera bildstil] visas.
och ange erforderliga poster och klicka sedan
5 Välj
på knappen [Register/Registrera]
 Efter att ha valt [User Def./Egen] anger du informationen i
[Caption/Bildtext] och [Copyright]. 
(Att ange [Caption/Bildtext] är nödvändigt.)
 Den redigerade bildstilen registreras till kameran när du klickar
på knappen [Register/Registrera].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 PSE startar upp och fönstret [Edit Picture Style/Redigera bildstil]
(Remote Live View-fönstret för redigering av bildstilar) visas.
3 Redigering av en bildstil med PSE.
Preferenser
 För mer information om redigering av bildstilar med PSE finns
”Instruktionsmanual för Picture Style Editor” (elektronisk PDFmanual).
Du kan inte klicka på knappen [
] i PSE för att ange färger
som du vill justera på en Remote Live View-bild i EU.
 Resultatet av redigeringen av en bildstil med PSE visas i realtid
i fönstret [Edit Picture Style/Redigera bildstil]. Detta gör att du
kan redigera en bildstil och samtidigt se resultatet.
 När du använder denna funktion är EU:s capture-fönster och alla
kamerafunktioner otillgängliga.
Efter att redigeringen slutförts rekommenderas det att du sparar
alla ändringar på din dator som en Picture Style-fil innan du
fortsätter med steg 4. Bildstilar som registrerats på kameran kan
inte extraheras och sparas på din dator som Picture Style-filer.
För mer information om att spara Picture Style-filer med PSE finns
”Instruktionsmanual för Picture Style Editor” (elektronisk PDFmanual).
Inledning
Övrig
information
Index
När du avslutat denna funktion och startar upp den igen visas
meddelandet [Continue editing from last time?/Fortsätt redigering
från förra gången?]. Du kan välja [Yes/Ja] för att fortsätta redigera
den senaste bildstilen.
80
Registrera bakgrundsmusik på kamerans minneskort
RP
6D Mk II
6D
90D
80D
77D
760D
800D
250D
200D
750D
2000D
1300D
4000D
M6 Mk II
Innehåll
Musikfiler i WAV-format som sparats på datorn kan registreras på
kamerans minneskort för att användas som bakgrundsmusik.
Registrerad bakgrundsmusik kan spelas upp tillsammans med ett album
med video-snapshot eller bildspel som spelas upp i kameran.
1
2
3
4
Överföra
bilder
kameran till datorn. Starta EU och klicka på
1 Anslut
[Camera settings/Kamerainställningar].
Kamerainställningar
 Fönstret [Camera settings/Kamerainställningar] visas.
på [Register Background Music/Registrera
2 Klicka
bakgrundsmusik].
Inledning
Fönstret Register Background Music (Registrera bakgrundsmusik)
[Background music to register/
3 Redigera
Bakgrundsmusik som kan registreras].
Lägga till nya musikfiler
 Klicka på [Add/Lägg till], välj en musikfil i dialogrutan [Open/
Öppna] som visas och klicka därefter på [Open/Öppna].
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Fönstret [Register Background Music/Registrera bakgrundsmusik]
visas.
 Om mappen [EOS Sample Music] har installerats på datorn visas
exempelspåret i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras] första gången du öppnar mappen EOS
Sample Music.
 Det går inte att registrera bakgrundsmusik om
filminspelningsmetoden har aktiverats.
 En musikfil läggs till i [Background music to register/
Bakgrundsmusik som kan registreras].
 Du kan även lägga till musikfiler som du sparat någonstans på
datorn i [Background music to register/Bakgrundsmusik som kan
registreras] genom att dra och släppa.
 Du kan bara lägga till ett spår i taget.
 Du kan lägga till sammanlagt 20 spår och varje spår får vara max
29 minuter och 59 sekunder långt.
81
Ändra musikfilernas uppspelningsordning
 Välj en musikfil i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras] och klicka på [
] eller [
].
Ändra musikfilernas spårnamn
 Välj en musikfil i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras], klicka på [Edit track Name/Ändra
spårnamn] och ange ett namn med max 25 tecken (enkla byte).
Klicka på [OK].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Musikfilernas ordning ändras.
 Du kan även ändra ordningen på musikfilerna genom att dra och
släppa filerna i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras].
Ta bort musikfiler
 Välj en musikfil i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras] och klicka på [Remove/Ta bort].
 Musikfilens spårnamn ändras.
 Du kan även visa dialogrutan [Edit Track Name/Ändra spårnamn]
genom att dubbelklicka på en musikfil i [Background music to
register/Bakgrundsmusik som kan registreras].
Spela upp musikfiler
 Välj en musikfil i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras] och klicka på [Play/Spela upp].
Preferenser
Övrig
information
Index
 Musikfilen tas bort från [Background music to register/
Bakgrundsmusik som kan registreras].
 Musikfilen spelas upp.
82
Lägga till EOS Sample Music
 Klicka på [EOS Sample Music].
5
Klicka på [Close/Stäng].
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
 EOS Sample Music på datorn läggs till i [Background music to
register/Bakgrundsmusik som kan registreras].
 Åtgärden kan inte utföras om EOS Sample Music inte har
installerats på datorn.
 Fönstret [Register Background Music/Registrera
bakgrundsmusik] stängs.
4 Klicka på [Register/Registrera].
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
 Musikfilerna i [Background music to register/Bakgrundsmusik
som kan registreras] registreras på (kopieras till) kamerans
minneskort.
 Musikfiler som redan har registrerats på kamerans minneskort
skrivs över i takt med att musikfilerna registreras.
 Det går inte att registrera en musikfil i taget på minneskortet.
Musik som kopieras med den här funktionen får inte användas utan
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren utom i fall då detta tillåts
enligt lag, exempelvis för privat bruk.
Index
Musikfiler som uppfyller följande krav kan registreras på kamerans
minneskort.
Filformat
Export av musikfiler: WAVE-filer 
(.wav, .wave) i linjär PCM
Tidsgräns
Upp till 29 min. 59 sek. per fil
Maxantal
Upp till 20 filer
Kanaler
2 kanaler
83
Ställa in webbtjänster
5D Mk IV(WG)
800D
6D Mk II
200D
6D(WG)
750D(W)
6D(W)
2000D
Inledning
80D(W)
77D
760D(W)
1300D(W) 4000D
Här kan du läsa om hur du registrerar webbtjänster för kameran.
Du kan använda CANON iMAGE GATEWAY för att visa bilder i
webbalbum och utnyttja olika tjänster. Webbplatsen CANON iMAGE
GATEWAY fungerar också som en brygga när du vill skicka bilder
trådlöst från kameran till andra webbtjänster som Facebook, Twitter,
YouTube, Flickr eller e-postprogram.
Innan du registrerar webbtjänster för kameran ska du ansluta datorn till
Internet, öppna webbplatsen CANON iMAGE GATEWAY för din region
på Canons webbplats (www.canon.com/cig), och följa instruktionerna på
skärmen för att registrera dig som medlem.
Om du vill kunna använda andra webbtjänster än CANON iMAGE
GATEWAY kan du gå vidare och registrera lämpliga konton. Mer
information hittar du på de olika webbtjänsternas webbplatser.
 Du behöver en dator för att kunna göra inställningar för webbtjänster,
även CANON iMAGE GATEWAY.
 Information om vilka länder och regioner som stödjer CANON iMAGE
GATEWAY-tjänsterna finns på Canons webbplats (www.canon.com/cig).
 Information om hur du anger webbtjänstinställningar med 90D
M6 Mk II
M6
M5
R
RP
M50
M3
M10
M100
kameran till datorn. Starta EU och klicka på
1 Anslut
[Camera settings/Kamerainställningar].
 Fönstret [Camera settings/Kamerainställningar] visas.
 Om kameran inte är ansluten till datorn visas inte [Web Service
Settings/Webbtjänstinställningar].
Innehåll
2 Klicka på [Web Service Settings/Webbtjänstinställningar].
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
250D
finns i kamerans användarhandbok.
1
2
3
4
 Inloggningsrutan för CANON iMAGE GATEWAY visas.
Index
 För att du ska kunna använda den här funktionen måste EOS
Web Service Registration Tool finnas installerat.
 För att kunna använda CANON iMAGE GATEWAY måste du
kunna använda Internet (ha ett abonnemang hos en Internetleverantör, en installerad webbläsare och en fungerande
linjeanslutning).
 Versions- och inställningsinformation för webbläsare (t.ex.
Microsoft Internet Explorer) för att kunna använda CANON
iMAGE GATEWAY finns i ”CANON iMAGE GATEWAY”.
 Anslutningsavgifter till leverantören samt avgifter för överföring till
leverantörens kopplingspunkter tillkommer.
84
3
Logga in på CANON iMAGE GATEWAY.
5
Tillämpa webbtjänstinställningar på kameran.
 Välj namnen på de webbtjänster du vill ställa in i listan [Web
Services/Webbtjänster] och klicka på [
] i mitten.
 Namn på webbtjänster som ska tillämpas på kameran visas i
listan [Camera/Kamera].
 Du kan också ändra i vilken ordning som webbtjänsterna visas
på kameramenyn genom att klicka på [
] eller [
] i listan
[Camera/Kamera].
 Om du vill ångra ändringarna du gjorde i listan [Camera/Kamera]
klickar du på [Cancel/Avbryt].
 När listan [Camera/Kamera] innehåller alla webbtjänster som du
vill använda klickar du på [OK] för att slutföra.
 Webbtjänstinställningarna tillämpas på kameran.
 Ange ditt inloggningsnamn och lösenord för CANON iMAGE
GATEWAY och klicka på [Login/Logga in].
 Fönstret [Edit Web Services/Redigera webbtjänster] öppnas.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
4 Ange vilka webbtjänster du vill använda.
 Följ anvisningarna på skärmen för att ange vilka webbtjänster du
vill använda.
 När inställningen av webbtjänster är genomförd klickar du på
knappen [Finish/Slutför] längst ner för att stänga fönstret [Edit
Web Services/Redigera webbtjänster].
 Dialogrutan [Web Service Settings/Webbtjänstinställningar]
visas.
Övrig
information
Index
 Om destinationen är e-post kan du registrera upp till 20 adresser
för kameran.
 Från och med andra gången du loggar in på CANON iMAGE
GATEWAY i steg 3 visas dialogrutan [Web Service Settings/
Webbtjänstinställningar] i steg 5. För att ange vilka webbtjänster
du vill använda klickar du på [Edit Web Services/Redigera
webbtjänster].
 Om du vill lägga till eller ändra webbtjänster upprepar du
proceduren från steg 1.
85
Registrera IPTC-information
1D X Mk II (firmware-version 1.1.0 eller senare) 5D Mk IV
R
Om funktionen för tillägg av IPTC*-information finns på kameran, kan
du redigera och registrera IPTC*-information. IPTC-information som
registrerats på kameran kan läggas till i tagna bilder.
IPTC-information är kommentarer såsom bildtexter, medverkande
och inspelningsplats.
* International Press Telecommunications Council
3
Redigera och registrera information efter önskemål.
Innehåll
Kamerainställningar
 Fönstret för kamerainställningar visas.
 Om kameran inte är ansluten till datorn visas inte alternativet
[Register IPTC information/Registrera IPTC-information].
 Dialogrutan [Register IPTC information/Registrera IPTCinformation] visas.
1
2
3
4
Överföra
bilder
kameran till datorn. Starta EU och klicka på
1 Anslut
[Camera settings/Kamerainställningar].
på [Register IPTC information/Registrera
2 Klicka
IPTC-information].
Inledning
Fjärrstyrd
fotografering
 [Register IPTC information/Registrera IPTC-information] visas
med aktuella kamerainställningar.
Även om IPTC-information inte är inställd visas [Author/
Upphovsman] och [Copyright/Copyright]-information om de
registrerats i kameran.
 Genom att klicka på [Apply to camera/Tillämpa i kamera] ställer
du in IPTC-information i kameran och ställer även in kamerans
egen programmering [Add IPTC information/Lägg till IPTCinformation] på [ON/PÅ] och stänger dialogrutan [Register IPTC
information/Registrera IPTC-information].
 Genom att klicka på [Delete from camera/Ta bort från kamera] tar
du bort all IPTC-information som registrerats i kameran och
ställer också in kamerans egen programmering [Add IPTC
information/Lägg till IPTC-information] på [OFF/AV] och stänger
dialogrutan [Register IPTC information/Registrera IPTCinformation]. IPTC-information läggs inte till i tagna bilder när du
har klickat på [Delete from camera/Ta bort från kamera].
 Du kan klicka på [Save/Spara] för att spara information som visas
i den aktuella dialogrutan [Register IPTC information/Registrera
IPTC-information] som en XMP-fil.
 Du kan klicka på [Load/Ladda] för att läsa in IPTC-information
som sparats i en fil med den här funktionen.
Preferenser
Övrig
information
Index
86
4
Preferenser
Inledning
Du kan ändra EU-funktionerna i respektive registerblad i
preferensfönstret så att de går lättare att använda.
Preferenser.............................................................. 88
Basic Settings (Grundinställningar) ............................ 88
Destination Folder (Målmapp) .................................... 88
File Name (Filnamn) ................................................... 89
Remote Shooting (Fjärrstyrd fotografering) ................ 89
Linked Software (Länkprogram) ................................. 90
Time Settings (Inställningar av klockslag) .................. 90
Survey (Undersökning)............................................... 91
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
87
Preferenser
1 Klicka på [Preferences/Preferenser] i huvudfönstret.
2 Ange de inställningar som krävs och klicka sedan på [OK].
 Dialogrutan [Preferences/Preferenser] visas.
Inledning
Destination Folder (Målmapp)
Du kan ange målmappen för lagring av bilder som du har laddat ned
från kameran eller tagit med fjärrstyrning.
Innehåll
 Inställningarna tillämpas.
1
2
3
4
Överföra
bilder
Basic Settings (Grundinställningar)
Du kan ange vad som ska hända när EU startas.
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
 När [Show [Select and download images] screen/Skärmen Visa [Välja
och ladda ned bilder]] har angetts som alternativ för [Startup Action/
Startåtgärd] visas visningsfönstret (sid. 96).
 När [Show [Remote shooting] screen/Skärmen Visa [Fjärrstyrd
fotografering]] har angetts som alternativ för [Startup Action/Startåtgärd]
M6
visas bildtagningsfönstret (sid. 98). (Med
M5 
M3
M10
M100 visas huvudfönstret.)
 När [Execute [Starts to download images]/Utför [Börjar ladda ned bilder]]
har angetts som alternativ för [Startup Action/Startåtgärd] visas
dialogrutan [Save File/Spara fil] (sid. 11) och bilderna börjar laddas ned till
datorn. När alla bilder är nedladdade startas DPP automatiskt och de
nedladdade bilderna visas i huvudfönstret i DPP.
 Om du tar bort bockmarkeringen från [Automatically display Quick
Preview window/Visa fönstret för snabb förhandsgranskning automatiskt]
visas inte längre fönstret [Quick Preview/Snabb förhandsgranskning] vid
Live View-fjärrfotografering eller när bilder laddas.
 Du kan också ange en målmapp för sparade objekt genom att
ange text direkt i textrutan för den önskade målmappen.
 Ange en målmapp för lagring genom att klicka på [Browse/
Bläddra]. När du har klickat på [Browse/Bläddra] och angett en
målmapp för lagring skapas automatiskt en undermapp under
den angivna målmappen för lagring.
 När du har markerat [Create a subfolder in this folder and save
images/Skapa undermapp i den här mappen och spara bilder],
skapas en undermapp.
 Du kan välja en namngivningsregel för en skapad undermapp i
listrutan. Du kan också anpassa namngivningsregeln för
undermappar genom att klicka på [Customize/Anpassa].
 Om du använder fotograferingsdatumet för en skapad
undermapp kan du ange formatet (ordningsföljd och format för
år, månad och dag) och avskiljande tecken.
Index
88
Inledning
File Name (Filnamn)
Du kan ange filnamnet för bilder som du har laddat ned från kameran
eller tagit med fjärrstyrning.
Remote Shooting (Fjärrstyrd fotografering)
Du kan ställa in åtgärder under fjärrstyrd fotografering. Funktionen kan
inte användas med
M6
M5
M3
M10
M100 .
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
 När du anger en bilds filnamn väljer du en namngivningsregel för
filen från listrutan. (Om [Do not modify/Ändra inte] har valts sparas
bilder med det filnamn som angetts i kameran.) Du kan också
anpassa namngivningsregeln för filer genom att klicka på
[Customize/Anpassa].
 Du kan ange prefixtecken, antal siffror för serienummer och
startnummer individuellt för filnamnen.
 Om du använder fotograferingsdatumet i filnamnen kan du ange
formatet (ordningsföljd och format för år, månad och dag) och
avskiljande tecken.
 Om du markerar [Rotate image/Rotera bild] kan du ställa in
funktionen som roterar bilder oavsett kamerans position vid
tagningen. Ange rotationsvinkeln i bildtagningsfönstret (sid. 98).
 Om du markerar [Start Live View/Starta Live View] visas
automatiskt [Remote Live View window/Live View-fjärrfönster] när
kamerans Live View aktiveras (utom
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Om du markerar [Stop Live View/Avbryt Live View] visas automatiskt
[Remote Live View window/Live View-fjärrfönster] när kamerans
Live View inaktiveras. Om kamerans Live View-skärm är aktiv när
Live View-fjärrfönstret stängs, stängs också kamerans Live Viewskärm (utom
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Om du markerar [Turn on camera’s LCD monitor when Live View
starts/Öppna kamerans LCD-skärm när Live View startar] visas
bilden på kamerans LCD-skärm samtidigt som Live Viewfjärrfunktionen startar (utom
R
RP
M6 Mk II
M50 ).
 Om du markerar [Change settings using mouse wheel on
[Remote Shooting] screen/Ändra inställningar med mushjulet på
skärmen [Fjärrfotografering]] kan du använda mushjulet för att
ändra inställningar över fotograferingsfönstret/kontrollknapparna
eller fönstret [Flash function settings/Blixtfunktionsinställningar].
Övrig
information
Index
89
Inledning
Linked Software (Länkprogram)
I listrutan kan du ställa in vilket länkprogram som ska startas när
bilderna laddas ned från kameran eller när du tar bilder med
fjärrstyrning. Du kan också registrera program från andra tillverkare som
länkprogram genom att klicka på [Settings/Inställningar].
Time Settings (Inställningar av klockslag)
Du kan ange inställningar för klockslag vid anslutning till en kamera.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
I det fönster som visas när du klickar på [Register/Registrera] kan
du ange vilken typ av bilder som ska skickas när länkprogrammet
från den andra tillverkaren startas.
 När du väljer [Notify me if the time does not match/Meddela mig
om klockslaget inte matchar] kan du välja att ställa in antal
minuter, från 1 minut till 60 minuter, som datorns och kamerans
klockor kan vara osynkroniserade innan du meddelas.
När du startade EU jämfördes klockslagen på kamerans och
datorns klocka. Om tidsskillnaden överskrider det angivna antalet
minuter visas en meddelanderuta.
 När du väljer [Always match the computer time/Matcha alltid
datorns tid] ställs kameran in på datorns tid när du startar EU.
90
Inledning
Survey (Undersökning)
Du kan ställa in vilken information som skickas in
i undersökningsinställningarna.
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
 Klicka på knappen [Change settings/Ändra inställningar] och
ändra inställningarna i dialogrutan som öppnas.
Preferenser
Övrig
information
Index
91
Övrig information
Inledning
Meningen med det här referensavsnittet är att hjälpa dig få ut så mycket
som möjligt av EU.
I slutet av kapitlet finns ett index där du enkelt hittar den information du
söker.
Felsökning ............................................................... 93
Avinstallera programvaran....................................... 95
Lista över funktioner i visningsfönstret .................... 96
Förteckning över registerdatafönstrets funktioner för
objektivdata/korrigering av objektivaberration ......... 97
Lista över funktioner i bildtagningsfönstret .............. 98
Exponeringsnivå/AEB-nivå ..................................... 99
Lista över funktioner i fönstret för
blixtfunktionsinställningar......................................... 100
Lista över funktioner i fönstret för Live Viewfjärrfotografering (Live View-fliken)........................ 101
Lista över funktioner i fönstret för Live Viewfjärrfotografering (komponeringsfliken).................. 102
Lista över funktioner i fönstret för zoomvisning ..... 103
Index...................................................................... 104
Om användarhandboken ...................................... 105
Varumärken .......................................................... 105
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
92
Felsökning
Om EU inte fungerar som det ska kan du läsa avsnitten nedan.
Installationen kunde inte slutföras
 Välj en användarinställning med administratörsbehörighet (t.ex.
[Computer administrator/Datoradministratör] eller [Administrator/
Administratör]). Du kan inte installera programvaran om en
användarinställning annan än behörighet på administratörsnivå har
valts. Mer information om hur du väljer en behörighet på
administratörsnivå finns i datorns användarhandbok.
6D(W)
6D(WG)
760D(W)
750D(W)
2000D 1300D(W) 4000D
är ansluten till en dator
med en gränssnittskabel och kamerans Wi-Fi-inställning är aktiverad
kan EU inte startas. Inaktivera Wi-Fi-inställningen och anslut kameran
till datorn igen.
M6
M5
Ingen kommunikation mellan EU och kameran
 Klicka på ikonen [ ] på aktivitetsfältet på skrivbordet, välj [Exit/
Stäng] i fönstret som visas och dubbelklicka på ikonen [EOS Utility]
på skrivbordet för att starta EU.
M3
M10
M100
Kortläsaren känner inte av SD-kortet
 Beroende på vilken kortläsare och vilket operativsystem som används
i datorn kan det hända att SDXC-kort inte upptäcks på rätt sätt. Om
det händer ansluter du kameran till datorn med gränssnittskabeln och
överför bilderna till datorn.
Innehåll
 EU fungerar inte på rätt sätt om datorn inte uppfyller systemkraven.
Använd EU på en dator som uppfyller systemkraven (sid. 2).
Överföra
bilder
 Sätt i kontakten på gränssnittskabeln ordentligt i uttaget. Kontakter
som inte är ordentligt isatta kan orsaka fel och funktionsstörningar
(sid. 7).
Kamerainställningar
 Kontrollera att kameran är påslagen (sid. 9).
EU startas inte
 När
Inledning
 Det går inte att ansluta EU och kameran med någon annan kabel än
den särskilda Canon-gränssnittskabeln för EOS-kameror (sid. 7).
 Anslut din kamera direkt till datorn med en gränssnittskabel. Anslut
inte kameran via ett nav. Om du gör det kan EU och kameran
eventuellt inte kommunicera på rätt sätt.
 Om du ansluter flera USB-enheter (förutom mus och tangentbord) till
datorn kan kameran eventuellt inte kommunicera på rätt sätt. Om
kameran inte kan kommunicera på rätt sätt kopplar du bort andra
USB-enheter (förutom mus och tangentbord) från datorn.
 Anslut inte mer än en kamera till samma dator. Om du gör det
kommer kamerorna eventuellt inte att fungera på rätt sätt.
 Anslut inte kameran till datorn medan ”Linked shooting” (Länkad
bildtagning) utförs med en trådlös filsändare i WFT-serien (säljs
separat). Kameran kanske inte kommer att fungera korrekt.
1
2
3
4
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
 Om kamerans batteri inte är tillräckligt laddat kan kameran inte
kommunicera med EU. Sätt i ett fulladdat batteri. Din kamera kanske
kan använda ett vanligt eluttag med tillbehör (säljs separat). Mer
information finns i användarhandboken till kameran. Datorn ger inte
ström till kameran via en gränssnittskabel.
93
Inledning
Kommunikationen mellan EU och kameran
bröts
 Om du inte utför någon åtgärd när kameran är ansluten till datorn får
du i vissa datorsystem ett meddelande på datorskärmen med frågan
om du vill fortsätta kommunicera med kameran. Om du inte utför
någon åtgärd när det här meddelandet visas avbryts
kommunikationen med kameran och EU avslutas. I så fall ställer du
kamerans strömbrytare i läget < OFF >, därefter i läget < ON > och
sedan startar du EU.
 Försätt inte datorn i viloläge medan den är ansluten till kameran. Om
datorn försätts i viloläge ska du aldrig koppla ifrån gränssnittskabeln
medan datorn ännu är i viloläge. Aktivera alltid datorn medan den är
ansluten till kameran. Det kan hända att vissa typer av datorer inte
aktiveras på rätt sätt om du kopplar ifrån gränssnittskabeln medan
datorn är i viloläge. Mer information om viloläget finns i datorns
användarhandbok.
Blixtaggregat från andra tillverkare än Canon
tänds inte vid Live View-fjärrfotografering
 När ett blixtaggregat från en annan tillverkare än Canon har
monterats på kameran för Live View-fjärrfotografering ställer
du in [Tyst LV-exp.] på kameran på [Avaktivera].
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
94
Avinstallera programvaran
 Klicka på ikonen [ ] i aktivitetsfältet på skrivbordet och välj [Quit/
Avsluta].
 Stäng alla öppna program innan du börjar avinstallera programmet.
 Logga in som [Administrator/Administratör] när du avinstallerar
programvaran.
 Avinstallera programvaran enligt operativsystemets metod för
avinstallation av programvara.
Avinstallering av fyra nedanstående programvarupaket krävs.
• Canon Utilities EOS Lens Registration Tool
• Canon Utilities EOS Utility 2
• Canon Utilities EOS Utility 3
• Canon Utilities EOS Web Service Registration Tool
 För att undvika funktionsfel i datorn bör du alltid starta om datorn efter
att du har avinstallerat en programvara. Om du installerar om
programvaran utan att starta om datorn först är det stor risk för
funktionsfel på datorn.
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
95
Lista över funktioner i visningsfönstret
Listvy
Byt lagringsmedia
Tumnagelvy
Informationsvisning*2
Ikon för
skyddad bild
(sid. 13)
Inledning
Ändra ordning på
tumnagelbilderna Välj villkor för bilden
Datumfilter
Invertera val
Ikon för RAW-bild
1
2
3
4
Ikon för Dual Pixel
RAW-bild
Övrig
information
Visa endast
markerade bilder
Ikon för ljudinspelning
Mapphierarki för
lagringsmedia
Ikon för 
RAW- och JPEG-bild
Innehåll
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Ikon för bilder som
överförts till datorn
Graderingsikon*1
Fjärrstyrd
fotografering
Ikon för variation
Fokusgafflingsmarkering
Bockmarkering (sid. 13)
Preferenser
Filmscen
Inspelningstid
Index
Bildvisningsstorlek
Avsluta EU
Ta bort bilden
Ladda ned bilderna till datorn
Visa huvudfönstret
Informationsvisning*2
*1 Graderingar som ställts in i kameran eller Digital Photo Professional Version 3.9
eller senare visas. 
Graderingen [Reject/Kassera] visas däremot inte. Graderingar kan inte ställas in
med EU.
Visa fönstret [Preferences/Preferenser]
*2 Du kan välja och visa följande information.
[Date/time/Dat/Klock]
[Fotograferingsinformation]
[Size/Storlek]
Om du väljer [Date/time/Dat/Klock] visas datum och klockslag när filen skapats.
96
Förteckning över registerdatafönstrets funktioner för objektivdata/korrigering av objektivaberration (sid. 22)
 Mer information om fönstret för registrering av data för korrigering av objektivaberration i
90D
250D
RP
M6 Mk II
M50
Inledning
finns i sid. 25.
Innehåll
Visa alla kategorier
Objektivkategori
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Visa objektiv som valts i
[Select a lens category/
Välj en objektivkategori]
per kategori*
Preferenser
Övrig
information
Index
Visa endast registrerade
objektiv
Antal registrerade objektiv i kameran/Antal objektiv som kan registreras
Det fönster som visas varierar beroende på kameran som skall anslutas.
* Om 1D X Mk II 5D Mk IV är ansluten
 Objektivnamn visas i fönstret [Register lens data/Registrera objektivdata]/[Register lens aberration correction/Registrera
visas även följande (sid. 23).
korrigeringsdata för objektivaberration] kan delvis förkortas beroende på objektivtypen. Observera att du inte behöver
- Nedladdning av status för
registrera korrigeringsdata för ett EF-M-objektiv.
DLO-objektivdata till datorn
 Beroende på vilken kamera som ska anslutas kan objektivmodellnamn, där kryssmarkeringen inte kan tas bort, visas i fönstret
[Register lens data/Registrera objektivdata]/[Register lens aberration correction/Registrera korrigeringsdata för objektivaberration]. - Registrering av status för
DLO-objektivdata till kameran
Detta indikerar att det inte är nödvändigt att registrera korrigeringsdata för de respektive objektiven till kameran.
97
Lista över funktioner i bildtagningsfönstret
 Alternativen som visas varierar beroende på den anslutna kamerans modell och inställningar.
 Mer information om *1 till *11 hittar du på nästa sida.
Innehåll
Blixtklar*2
Visar Dual Pixel RAWfotografering*11
Inledning
AF-läge
Varningslampa*3
Roterar tagna bilder*4
Knappen Shoot (Fotografera)*5 (sid. 42)
AF/MF-omkopplaren*6
Spardestination för bilder
Variation*9
Strömstatus*1
Möjligt antal bilder
Slutartid
Bländarvärde
Matningsmetod
Fotograferingsmetod*10
Vitbalans
Ljusmätmetod
Spegellåsning
ISO-tal
Bildregistreringskvalitet
Spardestinationer för tagna bilder*7
Exponeringsnivå/AEB-nivå
(Information finns på nästa sida)
Visa [Shooting menu/Fotograferingsmenyn]
(sid. 30)
Visa [Flash control menu/Blixtstyrningsmenyn]
(sid. 77, sid. 100)
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Visa fönstret [Timer shooting settings/Inställningar
för timerfotografering] (sid. 73, sid. 75)
Visa [Set-up menu/Inställningsmenyn] (sid. 39)
Övrig
information
Index
Visar [Remote Live View window (Movie)/Fönstret Live
View-fjärrfotografering (Film)]*8 (sid. 67, sid. 69)
Visa [Remote Live View window/Fönstret Live
View-fjärrfotografering] (sid. 41, sid. 101)
Visa fönstret [Preferences/Preferenser] (sid. 88)
Visa [Main Window/Huvudfönstret] (sid. 9)
Visa visningsfönstret (sid. 13, sid. 96)
Visa/dölj fönstret [Quick Preview/Snabb
förhandsgranskning]
98
*1
2
*
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
När du använder batteriet visas laddningsnivån.
Visas när blixtladdningen är klar och markören flyttas till knappen
Shoot (Fotografera).
Blir grön när fotograferingen fungerat. Blir röd när fotograferingen
inte lyckades eller inte kunde genomföras. Blinkar också vid
nedräkning till fotografering med självutlösare.
Varje gång du klickar på knappen roteras bilden 90 grader. 
Om du vill aktivera den här funktionen markerar du [Rotate image/
Rotera bild] i preferenserna (registerbladet [Remote Shooting/
Fjärrstyrd fotografering]) (sid. 89).
När AF/MF-omkopplaren har ställts in i läget [AF], utförs AF/AE när
markören flyttas till knappen Shoot (Fotografera).
Även när knappen är i läget [MF/Manuell fokus] visas ”AF” i
fotograferingsinformationen för den tagna bilden.
Du kan välja var bilderna ska sparas. Med filmmetoden sparas
inspelade filmscener endast på minneskortet i kameran.
1D C .
Visas inte i 1D X
Om du filmar med HDR (High Dynamic Range (stort dynamiskt
R
RP
omfång)) på 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III
6D Mk II
6D
7D Mk II
90D
80D , med [HDR Backlight
Control/HDR-motljuskontroll] på
6D
90D
80D
77D
760D
800D
200D
750D M6 Mk II
M50 , eller
med kreativa filter inställda på [HDR art standard/HDR konst
standard], [HDR art vivid/HDR konst intensiv], [HDR art bold/HDR
konst oljemålning] eller [HDR art embossed/HDR konst relief] på
90D
80D
M6 Mk II
M50 visas ikonen som [
].
När [Multi Shot Noise Reduction/Brusreducering vid multitagning] är
R
RP
6D Mk II
inställt på 5DS/5DS R 5D Mk IV
6D
7D Mk II
90D
80D
250D
200D
750D
M6 Mk II
77D
M50
760D
Inledning
Exponeringsnivå/AEB-nivå
 Visningen ändras enligt följande om du klickar på Exponeringsnivå/
AEB-nivå.
Innehåll
Exponeringsnivåinställning
Mörkast exponering
En nivå mörkare
Ljusast exponering
En nivå ljusare
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Minska inställningsintervallet Öka
inställningsintervallet
med 1 nivå
med 1 nivå
Ställa in bredd 0
Maximalt
inställningsintervall
AEB-nivåinställning
När inställningen för AEB-variation överstiger det visningsbara
intervallet, visas [ ] och [ ] för att ange att det finns
variationsindikatorer utanför skalan.
 Visningen ser ut som följande om [2 shots/2 bilder] ställs in för AEBfotografering.
Preferenser
Övrig
information
Index
800D
visas ikonen [
].
Du kan ställa in Egen kamerainställning.
Visas när du fotograferar i Dual Pixel RAW.
Klicka med musen för att ställa in exponeringsnivån. Om du klickar
på ett värde utanför maximalt inställningsintervall ställs
exponeringen in på närmast inställningsbara värde.
99
Lista över funktioner i fönstret för blixtfunktionsinställningar
Zoom/brännvidd
Blixtljusmätning
(sid. 77)
Inledning
MULTI-blixtfrekvens
Innehåll
Antal MULTI-blixtar
Knapp för uppdatering
av inställningar
Blixtmetod
Värde för
blixtexponeringskompensation/
Blixtnivåreglering*2
Synkroniseringsinställning*1
Knapp för trådlös funktion
Kanal
Trådlöst radio-ID
Huvudblixt På/Av
Blixtförhållande
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Blixtnivåreglering vid trådlös
inställning*2/Värde för
blixtexponeringskompensation
vid trådlös inställning*2
Övrig
information
Index
Knappen [Modeling
flash/Inställningsljus]
Knappen [Save/Spara]
Fönstret som visas är olika beroende på vilken kamera och blixt som
är anslutna.
Knappen [Load/Ladda]
*1
1:a ridån/
2:a ridån/
Kort synktid
*2 Informationen som visas varierar beroende på inställningarna. Mer information om inställningar 
finns även i användarhandboken som medföljde din Speedlite i EX-serien eller kamera.
100
Lista över funktioner i fönstret för Live View-fjärrfotografering (Live View-fliken) (sid. 37)
Ställ in färgtemperaturen
Förstoringsram
Kontroller 1
Välj vitbalans (sid. 52)
Click white balance
(Vitbalansering med pipett)
AF-läge (sid. 48 till sid. 51)
Objektivdrift (sid. 47)
AF-punkt
Kontrollera skärpedjup (sid. 52)
Canon Log
Gamma-inställning visas*3
Inställningar för
inspelningsnivå (sid. 55)
1D C
Filminspelningstid
Ikon för pågående
filminspelning
R
Filmkomprimeringsformat
90D
80D
77D
Bildhastighet
760D
800D
250D
200D
750D
M6 Mk II
Filminspelningsstorlek
Inställningar av
kreativa filter visas*4
Histogramvisning
M50
Starta/stoppa
filminspelning
90D
80D
77D
800D
250D
200D 

Visa/dölj kontrollerna 1
Stäng fönstret
Power zoom-knappen 
(sid. 64)
1D C
1D X Mk II
1D X
1D C
R
RP
6D Mk II
77D
760D
800D
5DS/5DS R
6D
M6 Mk II 
5D Mk IV 5D Mk III
7D Mk II
90D
80D
Knapp för automatisk
rotering*1
Visa/dölj elektronisk nivå (sid. 53)
*1 När automatisk rotering har valts roteras även [Remote Live View
window/Fönstret Live View-fjärrfotografering] för att matcha kamerans
rotering när funktionen upptäcker att kameran hålls vertikalt.
] har ställts in på PÅ kan inte knapparna [
][
]
*2 När [
användas för att rotera sidor.
är ansluten och Canon Log
*3 Visas endast när 1D C
R
Gamma har ställts in på kameran. (För
när 8-bitars är inställt.)
R
M50
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
Visningsförstoring*5
Knapp för visningshjälp*3
R
Inledning
Kontroller 2
Ställ in sidförhållandet (sid. 54)
Visa/dölj AF-punkter
Roterar bilden*2
*4
Visas endast när
250D
200D
90D
80D
750D
M6 Mk II
77D
M50
760D
800D 
är ansluten och kreativa
filter har ställts in på kameran.
*5 När 5DS/5DS R är ansluten visas knapparna [
knapparna [
] och [
].
] och [
] som
101
Lista över funktioner i fönstret för Live View-fjärrfotografering (komponeringsfliken) (sid. 57)
Filnamn för överläggsbild
Inledning
Kontroller för överläggsbild
Innehåll
Öppnar en överläggsbild (sid. 57)
Flyttar och visar överläggsbilden (sid. 60)
Skjutreglage för förstoring/förminskning (sid. 58)
Skjutreglage för rotering (sid. 59)
Skjutreglage för sammansatt sidförhållande (sid. 59)
Återställer överläggsbilden (sid. 58 till sid. 60)
Rutnät (sid. 61 till sid. 62)
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Linjevisning (sid. 62 till sid. 63)
Övrig
information
Index
102
Lista över funktioner i fönstret för zoomvisning
Flytta visningspositionen
(sid. 47)
Ställ in färgtemperaturen
Inledning
Kontroller 1
Välj vitbalans (sid. 52)
Vitbalansering med pipett
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
AF-läge (sid. 48 till sid. 51)
Objektivdrift (sid. 47)
Kontrollera skärpedjup
(sid. 52)
Flytta
visningspositionen
Visa/dölj kontrollerna 1
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Flytta visningspositionen
Visningsposition för
förstoring
Flytta
visningspositionen
Övrig
information
Index
Stäng fönstret
Visningsförstoring
Rotera bilden
Kontroller 2
Visa/dölj AF-punkt
103
Index
A
I
Ansluta kameran till datorn ................................................................... 7
Avinstallera programvaran .................................................................. 95
Avsluta EOS Utility.............................................................................. 16
Inställningar för Destination Folder (Målmapp) (Preferences
(Preferenser)) ...................................................................................... 88
Inställningar för File Name (Filnamn) (Preferences (Preferenser)) ..... 89
Inställningar för Linked Software (Länkprogram) (Preferences
(Preferenser)) ...................................................................................... 90
Inställningar för Remote Shooting (Fjärrstyrd fotografering)
(Preferences (Preferenser))................................................................. 89
B
Basic Settings (Grundinställningar) (Preferences (Preferenser))........
Bildtagningsfönstret ............................................................................
Flash Control Menu (Blixtstyrningsmenyn)...................................
Shooting Menu (Fotograferingsmenyn)........................................
Bulbfjärrfotografering ..........................................................................
Bulbtimer.............................................................................................
88
98
78
31
75
76
F
Flash Control Menu (Blixtstyrningsmenyn) (Bildtagningsfönstret) ...... 78
Fotografera med blixt .......................................................................... 77
Fotografera med fjärrintervalltimer...................................................... 73
Fotografera med hjälp av kameran ..................................................... 66
Funktion för överlägg (Live View-fjärrfotografering)............................ 57
Funktioner i Remote Live View Window (Fönstret Live Viewfjärrfotografering) ................................................................................ 46
Funktion för överlägg.................................................................... 57
Justera kameran horisontellt ........................................................ 53
Justera kameran vertikalt ............................................................. 53
Kontrollera skärpedjup och exponering........................................ 52
Manuell fokusering ....................................................................... 46
Ställa in fokus automatiskt (med autofokus)................................. 48
Ställa in fokus i Face Detection Live Mode
(Ansiktsigenkänning Live-läge) .................................................... 50
Ställa in fokus i Live Mode (Live-läge).......................................... 49
Ställa in fokus i snabbläge............................................................ 48
Ändra sidförhållandet ................................................................... 54
Ändra vitbalansen i Remote Live View Window
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) .......................................... 52
Fönstret Flash function settings (Blixtfunktionsinställningar) ............ 100
Fönstret Registrera objektivdata/Registrera korrigeringsdata för
objektivaberration................................................................................ 97
Fönstret Zoom View (Zoomvisning) ............................................ 47, 103
J
Justera kameran horisontellt 
(Live View-fjärrfotografering) ............................................................... 53
Justera kameran vertikalt 
(Live View-fjärrfotografering) ............................................................... 53
K
Kameror som stöds ............................................................................... 3
Kontrollera skärpedjup och exponering 
(Live View-fjärrfotografering) ............................................................... 52
L
Ladda ned alla bilder med en enda åtgärd .......................................... 11
Ladda ned valda bilder ........................................................................ 12
Live View-fjärrfotografering.................................................................. 37
P
Inledning
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Övrig
information
Index
Power Zoom-användning .................................................................... 64
R
Registrera bakgrundsmusik på kamerans minneskort ........................ 81
Registrera IPTC-information................................................................ 86
Remote Live View Window 
(Fönstret Live View-fjärrfotografering) ......................................... 41, 101
S
Shooting menu (Fotograferingsmenyn) (Bildtagningsfönstret) ............ 31
Spela in filmscener .............................................................................. 67
Starta EOS Utility................................................................................... 9
104
Ställa in bildstilar ................................................................................. 32
Ställa in fokus automatiskt (med autofokus)
(Live View-fjärrfotografering)............................................................... 48
Ställa in fokus i Face Detection Live Mode
(Ansiktsigenkänning Live-läge) (Live View-fjärrfotografering)............. 50
Ställa in fokus i Live Mode (Live-läge)
(Live View-fjärrfotografering)............................................................... 49
Ställa in fokus i Quick Mode (Snabbläge)
(Live View-fjärrfotografering)............................................................... 48
Ställa in fokus manuellt (Live View-fjärrfotografering)......................... 46
Ställa in fokus med autofokus ............................................................. 48
Ställa in JPEG-kvalitet ........................................................................ 34
Ställa in preferenser............................................................................ 88
Basic Settings (Grundinställningar) .............................................. 88
Inställningar för Destination Folder (Målmapp) ............................ 88
Inställningar för File Name (Filnamn) ........................................... 89
Inställningar för Linked Software (Länkprogram) ......................... 90
Inställningar för Remote Shooting (Fjärrstyrd fotografering) ........ 89
Time Settings (Inställningar av klockslag) .................................... 90
Ställa in vitbalans ................................................................................ 35
Ställa in webbtjänster.......................................................................... 84
Systemkrav ........................................................................................... 2
Ö
T
 Det är förbjudet att helt eller delvis återge innehållet i den här
användarhandboken utan tillstånd.
 Canon kan utan föregående meddelande ändra tekniska data för
programvaran och innehållet i den här användarhandboken.
 Skärmbilder och fönster i programvaran som visas i den här
användarhandboken kan skilja sig något från den verkliga
programvaran.
 Observera att oavsett det som nämns ovan tar Canon inget ansvar för
resultatet vid användningen av programvaran.
Tillämpa personlig vitbalans................................................................ 28
Time Settings (Inställningar av klockslag)
(Preferences (Preferenser)) ................................................................ 90
Timerfotografering............................................................................... 73
V
Visningsfönstret ............................................................................ 13, 96
Ä
Ändra sidförhållandet (Live View-fjärrfotografering)............................ 54
Ändra vitbalansen i Remote Live View Window (Fönstret Live Viewfjärrfotografering) (Live View-fjärrfotografering) .................................. 52
Inledning
Överföra och ta bort GPS-loggfiler från en kamera ............................. 15
Innehåll
1
2
3
4
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Preferenser
Om användarhandboken
Övrig
information
Index
Varumärken
 Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
105
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising