Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
Starthandbok SVENSKA
CEL-SX7VA250
Handböcker och programvara
Mer information om kameran hittar du i funktionsguiden som visas
i kameran eller i Handbok för avancerad användning som kan hämtas
på Canons webbplats.
Du kan hämta handböcker och programvara för kamera
och objektiv på följande sida:
http://www.canon.com/icpd/
• Gå till adressen ovan på en dator som är ansluten till internet.
• Gå till sidan för ditt land eller din region.
• Du behöver Adobe Reader för att kunna visa handböckerna.
• Instruktioner om hur du hämtar och installerar programvaran finns
i de hämtningsbara handböckerna.
• Du kan även visa en QR-kod med en direktlänk till webbplatsen för
handböcker och programvara på kameran. Visa QR-koden genom att
välja MENU > [ ] ( funktionsinställningar) > [URL till handböcker/
programvara].
När du hämtar handböckerna eller
programvaran kan du behöva ange
serienumret (enhetsnumret).
I det här fallet anger du numret på skärmens
(monitorns) baksida.
2
Förberedande anmärkningar och
juridisk information
• Ta först några provbilder för att kontrollera att bilderna lagras ordentligt.
Observera att Canon Inc., dess dotterbolag, filialer och distributörer inte
kan hållas ansvariga för eventuella följdskador som beror på fel på en
kamera eller ett tillbehör, inklusive minneskort, som medför att en bild inte
går att lagra alls eller att lagra på ett sätt som är maskinläsbart.
• Oauktoriserad fotografering eller inspelning (bild och/eller ljud) av
människor eller upphovsrättsskyddat material kan kränka personernas
integritet eller andras juridiska rättigheter, inklusive upphovsrätt och
andra rättigheter till immateriell egendom. Observera att begränsningar
kan gälla även om fotograferingen eller inspelningen endast är avsedd
för personligt bruk.
• För närmare information om kameragarantin och vår kundtjänst,
se garantiinformationen som medföljer bruksanvisningen.
• Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och minst 99,99 % av
bildpunkterna uppfyller designspecifikationerna, men i sällsynta fall kan
det ändå förekomma bildpunkter som är defekta eller som alltid ser ut
som röda eller svarta prickar. betyder inte att det är något fel på kameran,
och påverkar inte bilderna som lagras.
• Kameran kan bli varm när den används länge i taget. Det beror inte
på något fel.
3
Säkerhetsanvisningar
• Var noga med att följa dessa anvisningar för att använda produkten
på ett säkert sätt.
• Följ dessa anvisningar för att undvika personskador eller skador
på produkten.
VARNING:
Anger risk för allvarliga personskador
eller dödsfall.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
Bärremmen kan orsaka strypning om den viras runt halsen.
Delar och tillbehör till kameran kan vara farliga om de sväljs. Kontakta genast läkare om
ett barn skulle råka svälja någon del.
Batteriet är farligt om det sväljs. Sök omedelbart läkarvård om det skulle hända.
• Använd endast de strömkällor som anges i denna bruksanvisning tillsammans
med produkten.
• Ta inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för slag eller vibrationer.
• Undvik att vidröra några delar inuti produkten.
• Sluta använda produkten om den börjar ryka, lukta konstigt eller bete sig konstigt på något
annat sätt.
• Använd inte organiska lösningsmedel som sprit, bensin eller thinner för att rengöra
produkten.
• Låt inte produkten bli våt. Stick inte in främmande föremål i produkten och se till att det inte
kommer in vätska i den.
• Använd inte produkten på platser där det kan finnas lättantändlig gas.
Det kan leda till elstötar, explosion eller brand.
• Lämna inte objektivet, eller kameran med objektivet monterat, utan objektivlock på.
Linsen kan koncentrera ljuset och orsaka brand.
• Rör inte vid produkten om den är ansluten till vägguttaget under åskväder.
Det kan orsaka elektrisk stöt.
• Följ nedanstående anvisningar vid användning av batterier som finns i handeln eller
medföljande batteripaket.
- Använd batterierna/batteripaketen endast tillsammans med den produkt de är avsedda för.
- Undvik att värma upp batterier/batteripaket eller utsätta dem för öppen eld.
- Ladda inte upp batterier/batteripaket med hjälp av oauktoriserade batteriladdare.
- Låt inte batterikontakterna bli smutsiga eller komma i kontakt med nålar eller andra
metallföremål.
- Använd aldrig batterier/batteripaket som läcker.
- Isolera batterikontakterna med tejp eller på annat sätt om batterierna/batteripaketen
ska kastas.
Det kan leda till elstötar, explosion eller brand.
Om ett batteri/batteripaket börjar läcka och vätskan kommer i kontakten med huden eller
kläderna, så spola rent det området ordentligt med rinnande vatten. Om vätskan skulle
komma in i ögonen så spola först med rikliga mängder rinnande vatten och kontakta sedan
omedelbart läkare.
• Observera följande anvisningar när en batteriladdare eller nätadapter används.
- Torka regelbundet bort damm och smuts från stickkontakten och vägguttaget med
en torr duk.
4
Säkerhetsanvisningar
- Undvik att sätta i eller dra ut stickkontakten när du är våt om händerna.
- Använd inte produkten om stickkontakten inte är ordentligt instucken i vägguttaget.
- Utsätt inte stickkontakten eller övriga kontakter för smuts, och låt dem inte komma
i kontakt med nålar eller andra metallföremål.
• Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptern om den är ansluten till vägguttaget under
åskväder.
• Ställ inte tunga föremål ovanpå nätkabeln. Undvik att skada, bryta eller ändra nätkabeln.
• Vira inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller precis efter att den
använts och fortfarande är varm.
• Dra inte i nätkabeln för att dra ut produktens stickkontakt ur eluttaget.
• Undvik att låtar produkten vara ansluten till en strömkälla under alltför lång tid.
• Ladda inte batteriet vid temperaturer utanför intervallet 5–40 °C.
Det kan leda till elstötar, explosion eller brand.
• Undvik att låta produkten vara i kontakt med samma plats på huden under lång tid när
den används.
Det kan leda till låggradiga kontaktbrännskador, inklusive hudrodnad och blåsbildning, även
om produkten inte känns varm. Vi rekommenderar att du använder stativ eller liknande
när produkten används på varma ställen, eller om du har cirkulationsproblem eller nedsatt
hudkänslighet.
• Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Annars finns det risk för funktionsfel på annan utrustning på grund av effekten av
elektromagnetiska vågor, och det finns även risk för olyckor.
FÖRSIKTIGHET:
Anger risk för personskador.
• Avfyra aldrig blixten nära någons ögon.
Det kan skada ögonen.
• Titta inte för länge i taget på skärmen eller i sökaren.
Det kan ge symtom som liknar sjösjuka. Sluta genast använda produkten om det händer och
vila en stund innan du fortsätter.
• Blixten utstrålar hög värme när den avfyras. Håll undan fingrarna och övriga kroppsdelar
från blixten när du tar bilder.
Det kan leda till brännskador eller fel på blixten.
• Låt inte produkten ligga på platser som utsätts för väldigt höga eller låga temperaturer.
Produkten kan bli extremt varm eller kall, och orsaka brännskador eller andra skador när man
rör vid den.
• Bärremmen är endast avsedd för att hänga produkten på kroppen. Om produkten
hängs upp i bärremmen på en krok eller liknande finns det risk för skador på produkten.
Undvik även att skaka produkten och att utsätta den för slag och stötar.
• Undvik att trycka alltför hårt på objektivet och låt inte andra föremål slå emot det.
Det kan leda till personskador eller skador på produkten.
• Montera bara produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Bär inte produkten när den är monterad på ett stativ.
Det kan orsaka personskada eller en olycka.
• Undvik att vidröra några delar inuti produkten.
Det kan orsaka personskada.
• Om någon onormal hudreaktion eller hudirritation uppstår under eller efter användandet
av produkten, sluta använda den och uppsök läkarvård.
5
Förberedande
åtgärder
2 Ladda batteriet.
Fastsättning av
kameraremmen
1 Fäst den medföljande
remmen i fästet
för remmen.

Lampfärger
- Laddas: Orange
- Fulladdat: Grön
3 Ta ur batteriet.
Ladda batteriet
Förbereda ett kort
1 Sätt i batteriet i laddaren.
Använd följande kort (säljs separat),
med den kapacitet som önskas.
• SD-minneskort*1
• SDHC-minneskort*1*2
• SDXC-minneskort*1*2
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna.
Vi kan dock inte garantera att kameran
kan användas med samtliga kort
på marknaden.
*2 UHS-II- och UHS-I-kort kan också
användas.
6
Förberedande åtgärder
Sätta i/ta ur batteri
och kort
3 Sätt i kortet.
1 Öppna luckan.
2 Sätt i batteriet.
Borttagning
Borttagning
4 Stäng luckan.
7
Förberedande åtgärder
Fästa ett objektiv
4 Förbered för
fotografering.
1 Ställ funktionsomkopplaren på <2>.
(1)
(2)

Tryck på (1) samtidigt som
2 Ta bort objektivlocket
och kameraskyddet.
du vrider lätt på (2) och släpp
sedan (1).

Vrid lite till på (2) tills det klickar.
Ta bort ett objektiv
1 Ställ funktionsomkopplaren på <2>.
3 Fäst objektivet.
2 Ta bort objektivet.

Rikta in den vita punkten på
objektivet mot den vita punkten
på kameran och vrid objektivet
i pilens riktning tills det klickar
på plats.
(3)
(2)
(1)

Tryck på (1) samtidigt som du
vrider objektivet mot (2) tills
det tar stopp.

Ta bort objektivet mot (3).
8
Förberedande åtgärder
3 Sätt på objektivlocket
och kameraskyddet.
Ställa in datum,
klocka, tidszon
och språk

Använd <Y> <Z>-knapparna
för att välja tidszon och tryck
sedan på <0>.

Tryck på <0>.
1 Ställ funktionsomkopplaren på <1>.

<W> <X>-knapparna för att
välja tidszon → <0> →
<Y> <Z>-knapparna för
att välja [OK] → <0>
2 Ställ in tidszonen.
3 Ställ in datum och tid.

<Y> <Z>-knapparna
för att gå till → <0> →
<W> <X>-knapparna för
att ändra → <0>
9
Testa kamerans
funktioner
Fotografering

Välj [OK] och tryck sedan
på <0>.
1 Ta bort objektivlocket
och ställ in funktionsomkopplaren på <1>.
4 Ställ in önskat språk.

Använd <W> <X>-knapparna
för att välja [SpråkK] och tryck
sedan på <0>.
2 Ställ omkopplaren
för fokuseringsmetod
på <AF>.
3 Gå till <A>-läget.

Använd <V>-pilknapparna
för att välja ett språk och tryck
sedan på <0>.
10

Tryck på <0>.
Testa kamerans funktioner
4 Zooma in eller ut
Använda blixten
efter behov.

Fäll upp den inbyggda

Justera zoomringen på
objektivet med fingrarna
samtidigt som du tittar
på skärmen.
blixten med <D>-reglaget
om [D] blinkar.
6 Fota (tryck ned helt).
5 Fokusera (tryck
halvvägs).
Spela in filmer

[oREC] visas under
inspelningen.

Kameran piper två gånger
när fokuseringen är klar.

Tryck på filmknappen igen för
att avsluta inspelningen.

AF-punkter visas runt
fokuseringsområdet.
11
Testa kamerans funktioner
Visning
Spela upp filmer
1 Tryck på <x>-knappen.
2 Välj en bild.

Tryck på <0> två gånger.

Justera volymen med hjälp
av <W> <X>-knapparna.

Filmer är märkta med [s1].
12
Varumärken och licensiering
• SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Ansvarsfriskrivning
• All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
• Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från
det du ser på din kamera.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell
lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig
gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier
och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya,
motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ
inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan
återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning
av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.
Använd rekommenderade USB-kablar som är Canon-originaltillbehör.
Använd en konventionell HDMI-kabel som finns i handeln (kontakten på sidan av kameran
är typ D).
Maximal rekommenderad längd för båda kablarna är 2,5 m.
13
Modellnumret är PC2358 (inklusive WLAN-modul och BLE-modul av modell WM600).
Identifiera modellen med etiketten på kamerans undersida eller bakom den vridbara skärmen
där det ska finnas ett nummer som börjar med PC.
Länder och områden där trådlös användning är tillåten
- Trådlös användning är förbjuden i vissa länder och regioner och olaglig användning kan
vara straffbart enligt nationella eller lokala regler. Undvik att bryta mot reglerna genom att
gå till Canons webbplats för att kontrollera var användningen är tillåten.
Observera att Canon tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband
med användningen av trådlösa funktioner i andra länder eller regioner.
Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
- Att ändra eller modifiera produkten
- Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten
Använd inte produktens trådlösa funktion nära medicinsk utrustning eller annan elektronisk
utrustning.
Användning av den trådlösa funktionen nära medicinsk eller annan elektronisk utrustning
kan påverka utrustningens funktion.
Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande
webbadress: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvensområde för Wi-Fi: 2 401–2 473 MHz
Max. Wi-Fi-effekt: 11,7 dBm
Frekvensområde för Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Max. Bluetooth-effekt: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Du kan kontrollera [Certifieringslogo visas] på inställningsfliken på menyskärmen.
© CANON INC. 2019
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising