Canon | EOS M50 | User guide | Canon EOS M50 User guide

Canon EOS M50 User guide
Användarhandbok
Introduktion
Innehåll
Index
Förberedelser
Grundläggande kamerafunktioner
Fotografering
Uppspelning
Trådlösa funktioner
Andra inställningar
Allmän och juridisk information
zz Börja med att ta några testbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte
kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller
ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på
ett sätt som är maskinläsbart.
zz Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (av video och/eller ljud) av personer
eller copyrightskyddat material kan utgöra ett intrång i dessa personers privatliv och/eller
andras juridiska rättigheter, inklusive lagar om copyright och immaterialrätt. Observera att
begränsningarna kan gälla även om fotograferingen eller inspelningen endast har gjorts för
privat bruk.
zz Information om kundtjänst och garantin för din kamera finns i garantiinformationen som
medföljer kamerans användarhandbokspaket.
zz Kamerans skärm tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av skärmens pixlar
uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som
röda eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder
som tas med kameran.
zz Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Detta innebär inte att kameran
har skadats.
Introduktion
Framsida
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Öppna denna sida
I detta avsnitt beskrivs hur du läser och navigerar i handboken
Öppna innehållsförteckning och indexsidor
Öppna förstasidan i något av de sex avsnitten genom att klicka på dem
Introduktion
Portalsidor
Portalsidorna är ingångsportar till varje avsnitt.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
Avsnittsikoner
Klicka på en ikon om du vill öppna avsnittets portalsida
Öppna den första sidan
Återgå till föregående sida
Avsnittsteman
Ämnena i det valda temat visas i (5). Observera att vissa portalsidor inte har några teman
Introduktion
Portalsidor
(5)
(6)
(7)
(8)
Ämnena i det valda temat. Klicka på en ämnestitel om du vill öppna ämnessidan
Indikerar att det finns flera ämnen
Indikerar att informationen fortsätter på nästa sida
Identifiering vilken av flera portalsidor som är öppen
Introduktion
Ämnessidor
(1)
(2) (1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(4)
(2)
(3) (6)
(5)
(6)
Avsnittsikoner
Klicka på en ikon om du vill öppna
avsnittets portalsida
Öppna den första sidan
Återgå till föregående sida
Indikerar att informationen fortsätter från
den föregående sidan
Indikerar att informationen fortsätter på
nästa sida
Siffrorna i vissa figurer och bilder anger
numret i en stegvis sekvens
Introduktion
Så här läser du handboken
zz I denna handboks instruktioner förekommer ikoner som motsvarar kamerans knappar och rattar.
zz Följande kontroller på kameran representeras av ikoner.
zz Ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
zz Instruktionerna i denna handbok avser en kamera med standardinställningar.
zz För enkelhets skull kallas alla typer av objektiv och monteringsadaptrar för ”objektiv” och
”monteringsadaptrar” oavsett om de ingår i paketet med objektiv eller säljs separat.
zz På bilderna i handboken visas kameran med ett EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-objektiv.
zz För enkelhets skull kallas samtliga typer av minneskort som stöds av kameran för ”minneskort”.
Innehåll
Allmän och juridisk information
Introduktion
Innehåll
Säkerhetsanvisningar
Förberedelser
Fästa kameraremmen
Ladda batteriet
Förbereda ett minneskort
Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet
Ställa in datum, klocka och tidszon
Ställa in skärmspråk
Fästa ett objektiv
Ta bort ett objektiv
Fästa EF- och EF-S-objektiv
Ta bort EF- och EF-S-objektiv
Använda ett stativ med EF- eller EF-S-objektiv
Använda EF eller EF-S-objektivet med bildstabilisering
Hålla kameran
Innehåll
Grundläggande kamerafunktioner
Testa kamerans funktioner
Delarnas namn
På/Av
Avtryckare
Sökare
Fotograferingsmetoder
Ändra skärmvinkeln
Ramar på fotograferingsskärmen
Fotograferingsinformation på skärmen
Visningsinformation på skärmen
Använda snabbkontrollskärmen
Använda menyskärmen
Ange tecken
Indikatorvisning
Pekfunktioner
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Innehåll
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder med kameran
Redigera filmer
Trådlösa funktioner
Tillgängliga trådlösa funktioner
Förberedelse för att använda trådlösa funktioner
Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi‑Fi
Ansluta till NFC-kompatibla Android-smartphones via Wi‑Fi
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med Wi‑Fi-knappen
Innehåll
Andra inställningar
Anpassa skärmar/meddelanden efter din kunskap
Välja och skapa mappar
Byta filnumrering
Automatisk rotation av vertikala bilder
Formatera minneskort
Lågnivåformatering
Använda Ekoläge
Justera energisparfunktioner
Byta skärmspråk
Ställa in skärmens ljusstyrka
Minska röda ögon
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering
Ändra videosystemet
Anpassa skärmens fotograferingsinformation
Anpassa visningsinformationsdisplayen
Stänga av kameraljud
Tysta ljud
Justera touchskärmen
Innehåll
Index
Aktivera sensorrengöring
Manuell sensorrengöring
Återställa kamerans standardinställningar
Ställa in registrering av copyrightinformation på bilder
Ta bort all information om copyright
Kontrollera certifieringslogotyper
Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner
Varumärken och licensiering
Ansvarsfriskrivning
Säkerhetsanvisningar
Läs de här anvisningarna för att använda produkten på ett säkert sätt.
Följ de här anvisningarna för att förhindra personskador eller skador på produktens användare
eller andra.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig personskada eller död.
zz Håll utrustningen utom räckhåll för barn.
Om en rem hamnar runt halsen på en person kan den orsaka strypning.
Det är farligt att svälja tillbehörsfästet. Om det skulle råka sväljas, sök omedelbart läkarvård.
zz Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans med
produkten.
zz Ta inte isär och ändra inte produkten.
zz Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibration.
zz Rör inte vid exponerade interna delar.
zz Sluta använda produkten under ovanliga förhållanden, till exempel om det kommer rök
eller konstig lukt från den.
zz Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör
produkten.
zz Låt inte produkten bli blöt.
zz För inte in främmande föremål eller vätskor i produkten.
Säkerhetsanvisningar
zz Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.
zz För produkter som har en sökare ska du inte titta i sökaren mot starka ljuskällor,
till exempel solen en klar dag, lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.
zz Följ anvisningarna nedan när du använder medföljande batterier eller batterier som
finns i handeln.
-- Använd endast batterierna tillsammans med den angivna produkten.
-- Hetta inte upp batterierna och utsätt dem inte för eld.
-- Ladda inte batterierna med icke godkända batteriladdare.
-- Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift eller andra
metallföremål.
-- Använd inte läckande batterier.
-- Isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt innan du slänger batterierna.
I annat fall kan det orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med hud eller kläder sköljer du det exponerade
området noggrant med rinnande vatten. I händelse av kontakt med ögonen sköljer du noggrant med
stora mängder rinnande rent vatten och söker omedelbart medicinsk hjälp.
Säkerhetsanvisningar
zz Följ anvisningarna nedan när du använder en batteriladdare eller nätadapter.
-- Avlägsna regelbundet eventuellt damm från nätkontakten och väggkontakten med en torr trasa.
-- Sätt inte i eller dra ut produktens kontakt med våta händer.
-- Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i väggkontakten.
-- Utsätt inte nätkontakten och kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med
metallstift eller andra metallföremål.
zz Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till en väggkontakt under
åskväder.
zz Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Skada inte, bryt inte sönder och ändra inte
nätkabeln.
zz Linda inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller kort efter
användning, när produkten fortfarande är varm.
zz Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tid.
Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.
zz Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under en längre tid vid
användning.
Det kan leda till lågtemperaturbrännskador, bland annat hudrodnad och blåsor, även om inte
produkten känns varm. Du rekommenderas att använda ett stativ eller liknande utrustning när du
använder produkten på varma platser, eller om du har cirkulationsproblem eller mindre känslig hud.
Säkerhetsanvisningar
zz Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där det är förbjudet att
använda den.
Om du inte gör det kan det orsaka funktionsfel på annan utrustning på grund av elektromagnetisk
strålning, och även leda till olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
zz Utlös inte blixten nära ögonen.
Ögonen kan skadas.
zz Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Produkten kan skadas om någon
annan produkt fästs på remmen och remmen hängs på en krok eller något annat föremål.
Skaka inte heller produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
zz Utsätt inte objektivet för starkt tryck och låt inte något föremål slå till det.
Det kan orsaka personskador eller skador på produkten.
zz Blixten avger höga temperaturer när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar
och objekt borta från blixten när du tar bilder.
Det kan orsaka brännskador eller funktionsfel på blixten.
zz Lämna inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller personskador vid beröring.
Säkerhetsanvisningar
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
zz Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, t.ex. mot solen en molnfri dag eller mot en
stark lampa.
Om du gör det kan bildsensorn eller andra interna komponenter skadas.
zz Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på
stranden eller på en blåsig plats.
zz Torka av smuts eller andra partiklar som har fastnat på blixten med en bomullstops
eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök eller att fel
uppstår på produkten.
zz Ta ur och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Batteriläckage kan orsaka skador på produkten.
zz Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
zz Batteriladdaren ska endast vara inkopplad när den används. Täck inte över den med
t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och skadas, vilket kan leda
till eldsvåda.
Säkerhetsanvisningar
zz Förvara batterier utom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion,
vilket kan orsaka brand eller skador.
zz Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika
laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna med
polerna för + och - vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
Förberedelser
(2)
(1)
(2)
(4)
(1)
(3)
Fästa kameraremmen
Ladda batteriet
Förbereda ett minneskort
Sätta i/ta ut batteriet
och minneskortet
Ställa in datum, klocka
och tidszon
Ställa in skärmspråk
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Fästa ett objektiv
Ta bort ett objektiv
1 2
(2)
Fästa EF- och EF-S-objektiv
Förberedelser
(2)
(3)
(1)
Ta bort EF- och EF-S-objektiv
Använda ett stativ med
EF- eller EF-S-objektiv
Hålla kameran
1 2
Använda EF eller EF-S-objektivet
med bildstabilisering
Fästa kameraremmen
(1)
(2)
(4)
(3)
Ladda batteriet
1
Ta bort
batteriskyddet
2
3
Sätt i batteriet
(1)
Ladda batteriet
zzLaddas: Orange
zzFulladdat: Grönt
(2)
(2)
(1)
(3)
Ladda batteriet
4
Ta ur batteriet
(1)
(2)
Förbereda ett minneskort
Använd följande minneskort (säljs separat), med den kapacitet som önskas.
1
zz SD-minneskort*
1 2
zz SDHC-minneskort* *
1 2
zz SDXC-minneskort* *
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas
med samtliga minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också användas.
Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet
1
Öppna luckan till
minneskort/batteri
2
När du sätter
i batteriet:
3
När du sätter
i minneskortet:
(1)
Kontakter
(2)
(1)
När du tar
ut batteriet:
(2)
(1)
(2)
Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet
När du tar ut
minneskortet:
4
Stäng luckan till
minneskort/batteri
(1)
(2)
Ställa in datum, klocka och tidszon
1
Slå på kameran
2
Öppna
menyskärmen
zz
-knappen
zz / -knapparna →
[ ] → -knappen
zz[ 2] →
/ -knapparna →
[Datum/Klocka/Zon]
→ -knappen
Ställa in datum, klocka och tidszon
3
4
Ställ in tidszon
zz / -knapparna för att zz
välja ett alternativ →
-knappen
Ställ in datum
och tid
-knappen
zzNavigera med
zzNavigera med
/ -knapparna →
/ -knapparna →
-knappen → välj
-knappen →
Justera med
med / -knapparna
/ -knapparna →
[OK] → -knappen
-knappen
Ställa in datum, klocka och tidszon
zzVälj med / [OK] →
-knappen
Ställa in skärmspråk
1
2
Öppna
menyskärmen
zz
-knappen
Ställ in
skärmspråket
zz / -knapparna →
[ ] → -knappen
zzVälj ett alternativ
zz[ 2] →
/ -knapparna → med / / /
[Språk ]
-knapparna
Fästa ett objektiv
1
Kontrollera
att kameran
är avstängd
2
Ta bort
objektivlocket och
kamerahuslocket
3
Fäst objektivet
(1)
4
Ta bort det främre
objektivlocket
(1)
(2)
(2)
(1)
Fästa ett objektiv
5
Förbered för
fotografering
(2)
(1)
zzTryck på (1) samtidigt zzZooma in eller ut
som du vrider lätt
innan du fokuserar.
på (2) och släpp
sedan (1).
zzVrid lite till på (2) tills
det klickar.
Ta bort ett objektiv
1
Kontrollera
att kameran
är avstängd
2
Ta bort objektivet
(3)
(2)
(1)
zzTryck på (1) samtidigt
som du vrider
objektivet mot (2)
tills det tar stopp.
zzTa bort det i riktningen
som visas (3).
3
Fäst objektivlocket
och
kamerahuslocket
Fästa EF- och EF-S-objektiv
1
Kontrollera
att kameran
är avstängd
2
Ta bort
objektivlocket och
kamerahuslocket
3
Fäst den aktuella
adaptern på
objektivet
EFobjektiv
(1)
(2)
EF-Sobjektiv
(1)
(2)
4
Anslut adaptern
till kameran
(1)
(2)
Ta bort EF- och EF-S-objektiv
1
Kontrollera
att kameran
är avstängd
2
Ta bort adaptern
Ta bort objektivet
(3)
(2)
(3)
3
(1)
(2)
(1)
zzTryck på (1) samtidigt zzSkjut (1) samtidigt
som du vrider
som du vrider
adaptern mot (2)
objektivet mot (2)
tills det tar stopp.
tills det tar stopp.
zzTa bort det i riktningen zzTa bort det i riktningen
som visas (3).
som visas (3).
4
Fäst objektivlocket
och
kamerahuslocket
Använda ett stativ med EF- eller
EF-S-objektiv
1
2
Sätt adaptern
på stativfästet
(2)
Fäst stativet på
fattningen på
stativfästet
(1)
Använda EF eller EF-S-objektivet med
bildstabilisering
Hålla kameran
Grundläggande kamerafunktioner
Testa kamerans
funktioner
Delarnas namn
På/Av
Avtryckare
Sökare
Fotograferingsmetoder
Ändra skärmvinkeln
Ramar på
fotograferingsskärmen
Fotograferingsinformation
på skärmen
1 2
Grundläggande kamerafunktioner
Visningsinformation
på skärmen
Använda
snabbkontrollskärmen
Ange tecken
Indikatorvisning
1 2
Använda menyskärmen
Pekfunktioner
Grundläggande kamerafunktioner
Testa kamerans funktioner
Ta stillbilder (Smart motivläge)
Spela in filmer
(Smart motivläge)
Visa filmer
Radera bilder
Visa stillbilder
Testa kamerans funktioner
Ta stillbilder (Smart motivläge)
zzI det här läget identifierar kameran motivet och
fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt
de bästa inställningarna.
zzRamar visas runt de ansikten och motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
1
Slå på kameran
2
Ställ in metoden
(1) (2) (3)
zzStäll in
fotograferingsmetod
→ -knappen
zz(1) Motivikon
zz(2) Återstående
antal bilder
zz(3) Återstående
filmningstid
Testa kamerans funktioner
Ta stillbilder (Smart motivläge)
zzI det här läget identifierar kameran motivet och
fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt
de bästa inställningarna.
zzRamar visas runt de ansikten och motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
3
Zooma in eller ut,
efter behov
4
Fokusera
zzTryck lätt på
avtryckaren.
zzKameran piper
två gånger när
fokuseringen är klar.
zzEn AF-punkt
visas runt
fokuseringsområdet.
Testa kamerans funktioner
Ta stillbilder (Smart motivläge)
zzI det här läget identifierar kameran motivet och
fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt
de bästa inställningarna.
zzRamar visas runt de ansikten och motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
5
Fäll upp blixten
efter behov
6
Fotografera
zzEfter fotograferingen
visas den tagna bilden
i cirka två sekunder.
zzDu kan ta ytterligare
en bild genom
att trycka ned
avtryckaren igen,
även om den tidigare
bilden visas på
skärmen.
Testa kamerans funktioner
Spela in filmer (Smart motivläge)
zzI det här läget identifierar kameran motivet och
fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt
de bästa inställningarna.
zzRamar visas runt de ansikten och motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
1
Slå på kameran
2
Ställ in metoden
(1) (2) (3)
zzStäll in
fotograferingsmetod
→ -knappen
zz(1) Motivikon
zz(2) Återstående
antal bilder
zz(3) Återstående
filmningstid
Testa kamerans funktioner
Spela in filmer (Smart motivläge)
zzI det här läget identifierar kameran motivet och
fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt
de bästa inställningarna.
zzRamar visas runt de ansikten och motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
3
Zooma in eller ut,
efter behov
4
Börja filma
zzRamar visas runt
de ansikten som
har identifierats
av kameran och
är i fokus.
Testa kamerans funktioner
Spela in filmer (Smart motivläge)
zzI det här läget identifierar kameran motivet och
fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt
de bästa inställningarna.
zzRamar visas runt de ansikten och motiv som har
identifierats av kameran och är i fokus.
5
Sluta filma
Testa kamerans funktioner
Visa stillbilder
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
zz -knappen:
Föregående bild
zz -knappen:
Nästa bild
Testa kamerans funktioner
Visa filmer
1
Ställ in skärmen
på visning
2
3
Bläddra genom
bilderna
zz -knappen:
Föregående bild
zz -knappen:
Nästa bild
Spela upp filmen
zzFilmer är märkta
med [
].
zz -knappen:
Visa skärmen för
filmvisning
Testa kamerans funktioner
Visa filmer
4
Justera volymen
zz / -knapparna →
[ ]
Testa kamerans funktioner
Radera bilder
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
zz -knappen:
Föregående bild
zz -knappen:
Nästa bild
3
Radera
zz / -knapparna →
[Radera]
Delarnas namn
Framsida
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(13)
Nr
Namn
(1) Avtryckare
(1)
(2)
(3)
(4)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(2) Inmatningsratt
(3) Punkt för EF-M-objektivfattning
(4) Handgrepp
(5) Kontakter
(6) Objektivfattning
(7) Filmknapp
(8) ON/OFF-brytare
(23)
(24) (25) (26)
(9) Inställningsratt
Symbol
i handboken
Delarnas namn
Framsida
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(13)
Nr
Namn
(10) Flerfunktionsknapp
(1)
(2)
(3)
(4)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(11) Blixt
(12) Mikrofon
(13) Filmplanmärke
(14) Fäste för bärrem
(15) Lampa
(16) Extern mikrofon IN-kontakt
(17) Kontaktskydd
(23)
(24) (25) (26)
(18) N-Märke
Symbol
i handboken
Delarnas namn
Framsida
(7)
(8)(9)(10) (11) (12)
(13)
Nr
Namn
(19) Frigöringsknapp för objektiv
(1)
(2)
(3)
(4)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(21)
(22)
(23)
(24) (25) (26)
(20) Låsstift för objektiv
(21) Ratt för dioptriinställning
(22) Högtalare
(23) Kontaktskydd för strömadapter
(24)
Serienummer
(kamerahusnummer)
(25) Stativgänga
(26) Lucka till minneskort/batteri
Symbol
i handboken
Delarnas namn
Baksida
(2)
(3) (4)
(5)
Nr
Namn
(1) Skärm/touchskärm
(1)
(6)
(2) Sökare
(7)
(8)
(3) Tillbehörsfäste
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(4) Blixtsynkroniseringskontakter
(5) Indikator
(6) Fäste för bärrem
(7) Digitalkontakt
(8) HDMITM-kontakt
(9) Wi‑Fi-knapp
Symbol
i handboken
Delarnas namn
Baksida
(2)
(3) (4)
(5)
Nr
(6)
(1)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Namn
(10)
Knapp för direktkontroll/
inställning
(11)
Knapp för autofokus/
manuell fokus/vänster
(12) Uppspelningsknapp
(13)
AE-låsknapp
Uppspelning: Förstora
(14)
Knapp för val av AF-punkt
Uppspelning: Index
(15) Informationsknapp
(16)
Knapp för
exponeringskompensation/upp
Symbol
i handboken
Delarnas namn
Baksida
(2)
(3) (4)
(5)
Nr
Namn
(17) Knapp för blixt/höger
(1)
(6)
(18) Knapp för radera bild/ned
(7)
(8)
(19) Menyknapp
(9)
(13)
(14)
(10)
(11)
(12)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Symbol
i handboken
Delarnas namn
Objektiv
(1)
(6)
(7)
(2)
Nr
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Namn
(1)
Fokuseringsring
(2)
Fäste för motljusskydd
(3)
Gänga för filterfäste
(4)
Objektivindragsomkopplare
(5)
Punkt för objektivfattning
(6)
Zoomring
(7)
Objektivindragsindex
(8)
Zoomlägesindex
(9)
Kontakter
På/Av
zzStarta: [ON]
zzStäng av: [OFF]
Avtryckare
1
Tryck ned
avtryckaren
halvvägs
(tryck lätt för
att fokusera)
zzKameran piper
två gånger.
2
Tryck ned
avtryckaren helt
(från halvt
nedtryckt läge
trycker du ned helt
så tas en bild)
zzBilden tas.
Sökare
1
Byta visningslägen
2
Justera dioptrin
zzOm du vill använda
sökaren aktiverar du
den genom att hålla
den nära ögat.
zzJustera den med
öppen skärm.
Fotograferingsmetoder
Med inställningsratten kommer du åt alla fotograferingsmetoder.
Nr
(5 )
(1)
(4)
(2) (3)
Metod
Funktion
Symbol
i handboken
/
(1)
Metoden Smart
motivläge/Hybridauto
Helautomatisk
fotografering där kameran
gör inställningarna.
(2)
Metoden Specialscen
Fotografering med
optimala inställningar
för specifika motiv.
(3)
Metoden Kreativa filter
Fotografering med tillägg
av olika effekter.
Fotograferingsmetoder
Med inställningsratten kommer du åt alla fotograferingsmetoder.
Nr
(5 )
(1)
(4)
(2) (3)
Metod
Funktion
(4)
Metoden Filminspelning För filminspelning.
(5)
Metoderna P, Tv, Av
och M
Fotografering på olika
sätt med dina egna
inställningar.
Symbol
i handboken
/
/
/
Ändra skärmvinkeln
(2)
(1)
(3)
zzMot (1): Skärmen öppnas till en vinkel på cirka 180°.
zzMot (2): Skärmen roterar cirka 180°.
zz(3): Vrid skärmen mot fronten om du vill stänga den.
Ramar på fotograferingsskärmen
Vit ram
zzVisas runt det motiv
eller ansikte som
kameran identifierar
som huvudmotiv.
Grön ram
Blå ram
Orange ram
zzVisas när kameran är zzVisas när kameran
zzVisas om det inte går
fokuserad efter att du
håller på att fokusera
att ställa in kamerans
tryckt ned avtryckaren på rörliga motiv. Visas fokus efter att du
halvvägs.
så länge du trycker
tryckt ned avtryckaren
ned avtryckaren
halvvägs.
halvvägs.
Fotograferingsinformation på skärmen
Fotograferingsinformation 1
1
Fotograferingsinformation 2
Byta visningslägen
Histogram
Ingen visningsinformation
Information från
snabbkontrollskärmen
Visningsinformation på skärmen
Ingen
visningsinformation
1
Byta visningslägen
Visningsinformation 1
(sammanfattning)
Visningsinformation 2
(detaljer)
Visningsinformation 3
(detaljer)
Använda snabbkontrollskärmen
1
2
Öppna inställnings­
skärmen
Välj inställningspost
(1)
(1)
(2)
zz(1) Inställningspost
zz(2) Inställnings­
alternativ
3
Välj inställnings­
alternativ
Använda snabbkontrollskärmen
4
Bekräfta ditt val
och avsluta
zzOm du vill ställa in
poster som är märkta
med [
] vrider
-ratten.
du på
zzOm du vill ställa in
poster som är märkta
[
] trycker du
på knappen
.
zzOm du vill ställa in
poster som är märkta
[
] trycker du
.
på knappen
Använda menyskärmen
(när den är inställd på [
1
Öppna
menyskärmen
2
Välj en huvudflik
] → [Menyvisning] → [Guidning])
Använda menyskärmen
(när den är inställd på [
3
Välj en underflik
] → [Menyvisning] → [Guidning])
4
Välj inställningspost
(1)
(2)
(4)
(3)
zz(1) Huvudflik
zz(2) Underflik
zz(3) Inställningsposter
zz(4) Inställnings­
alternativ
zzVissa poster
väljer du med
/ -knapparna
på en annan skärm
efter att du från
början har tryckt
på -knappen.
Använda menyskärmen
(när den är inställd på [
5
Välj inställnings­
alternativ
6
Bekräfta ditt val
och avsluta
] → [Menyvisning] → [Guidning])
7
Återgå till
fotograferings­
skärmen
zzTryck på
-knappen om du vill
återgå till skärmen
i steg 2 och tryck
på den igen om
du vill återgå till
fotograferings­
skärmen.
Ange tecken
Ange tecken
zzPeka på det tecken
du vill använda.
Flytta markören
zzPeka på [
]/[
Byta
inmatningsläge
].
zz[ ]: Byta skiftläge
zz[ ]: Växla till siffror
eller symboler
Ta bort tecken
zzPeka på [
].
Ange tecken
Lägga in
radbrytningar
zzPeka på [
].
Bekräfta det
du har skrivit
] och
zzPeka på [
sedan på [OK].
Återgå till
föregående skärm
Indikatorvisning
Indikatorvisningen ändras beroende på kamerans status.
Färg
Grön
Status
Kamerans status
På
zz Sparar stillbilder på minneskortet
eller visar stillbilder från kortet
Långsam
blinkning
zz Ansluten till en dator
zz Skärm av
Blinkar
zz Sparar filmer på minneskortet
eller spelar upp filmer från kortet
zz Överföring via Wi‑Fi
Grundläggande kamerafunktioner
Pekfunktioner
Snabbkontrollskärm
MENU
Uppspelning
Pekfunktioner
Snabbkontrollskärm
Öppna inställnings­
skärmen
Ställa in kameran
(1)
Växla mellan
skärmar
Återgå till
föregående skärm
(1)
(2)
zzPeka på [
].
zzPeka på en
inställningspost (1)
→ alternativ (2).
zzFör poster märkta
med [
] pekar
].
du på [
zzFör poster märkta
med [
] pekar
].
du på [
zzFör poster märkta
med [
] pekar
].
du på [
zzPeka på [
].
Pekfunktioner
Snabbkontrollskärm
Justera mängd
med reglage
zzPeka på eller dra
reglaget.
Pekfunktioner
MENU
Ställa in kameran
Återgå till
föregående skärm
(1)
(2)
Lägga till/ta bort
bockar
Istället för
att trycka på
knappen
(4)
(3)
zzPeka på en
zzPeka på [
huvudflik (1) →
underflik (2) →
inställningspost (3) →
alternativ (4).
]. zzPeka på en bockruta. zzPeka på [
].
Pekfunktioner
MENU
Istället för
att trycka på
knappen
zzPeka på [
Istället för
att trycka på
knappen
].
zzPeka på [
].
Pekfunktioner
Uppspelning
Visa en bild i taget
zzNästa bild:
Dra åt vänster
zzFöregående bild:
Dra åt höger
Spela upp filmer
zzUppspelning:
Peka på [ ]
Funktioner under
filmuppspelning
zzStopp: Peka på
skärmen
zzFortsätt: Peka på [
zzJustera volymen:
Peka på [ ]
Byta till visning
av indexbilder
]
Pekfunktioner
Uppspelning
Visa färre bilder
Förstora bilder
zzPeka snabbt två
gånger.
Minska förstorade
bilder
zzÅterställ
originalstorlek:
Peka på [ ]
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Spela in filmer
(Smart motivläge)
Hybridauto-läge
Praktiska funktioner
Ta stillbilder (Smart motivläge)
Hybridauto-läge
Du kan skapa en kort film som sammanfattar dagen med hjälp
av de stillbilder du har tagit. Kameran spelar in filmsekvenser
under 2–4 sekunder innan varje bild tas. Dessa filmsekvenser
kombineras senare till ett filmsammandrag.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
2
Komponera bilden
och knäpp
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Självporträtt
Porträtt
Slät hud
Landskap
Sport
Närbild
1 2
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Mat
Panorering
HDR-motljuskontroll
Tyst läge
1 2
Nattfoto utan stativ
Särskilda motiv (Specialscen)
Fotografera så att personen står ut mot en oskarp bakgrund med
mjukare hudton och hår.
Porträtt
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden → zz / -knapparna →
[ ] → -knappen
-knappen
2
Fotografera
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildanpassningsfunktionen för självporträtt ger möjlighet att
justera hudtonen, ljusstyrkan och bakgrunden i bilden för
att du ska bli så framträdande som möjligt.
Självporträtt
Bearbeta bilder för att huden ska se slätare ut.
Slät hud
När du tar bilder på öppna landskap eller liknande miljöer kan du
fokusera nära eller långt bort och få livfulla bilder på blå himmel
och gröna omgivningar.
Landskap
Särskilda motiv (Specialscen)
Fotografera bildserier med kamerans fokus på personer som
rör sig.
Sport
Ta närbilder på blommor och andra små föremål så att de blir
förstorade på bilderna.
Närbild
Justera färgtonerna för att få mat att se fräsch och aptitlig ut.
Mat
Särskilda motiv (Specialscen)
Ta vackra utsiktsbilder i kvällsljus eller porträtt på kvällen med en
utsikt i bakgrunden.
Nattfoto utan stativ
Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika
nivåer av ljusstyrka. Sedan kombinerar kameran de bildområden
som har optimal ljusstyrka i en enda bild. Med den här metoden
kan du minska problemen med antingen utfrätta högdagrar eller
HDR-motljuskontroll
mörka detaljlösa partier som uppstår i bilder med både ljusa och
mörka partier.
Fotografera motiv som kräver tystnad utan att slutaren eller andra
funktioner ger ljud ifrån sig.
Tyst läge
Fotografera föremål mot rörlig bakgrund
Panorering
Genom att panorera kan du låta bakgrunden vara suddig för att
ge en känsla av fart.
Anslut ett objektiv som är kompatibelt med metoden [ ] för att
inte motivet ska bli suddigt utan vara tydligt och skarpt.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden → zz / -knapparna →
[ ] → -knappen
-knappen
2
Fotografera
zzInnan du fotograferar
trycker du ned
avtryckaren halvvägs
samtidigt som du
följer motivet med
kameran.
Fotografera föremål mot rörlig bakgrund
Panorering
Genom att panorera kan du låta bakgrunden vara suddig för att
ge en känsla av fart.
Anslut ett objektiv som är kompatibelt med metoden [ ] för att
inte motivet ska bli suddigt utan vara tydligt och skarpt.
zzSe till att det rörliga zzNär du har tryckt
motivet syns i ramen
ned avtryckaren
på skärmen och tryck helt fortsätter du
ned avtryckaren helt.
att följa motivet
med kameran.
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Fotografera med dina
favoriteffekter
Fotografera med dina favoriteffekter
Fotografera med önskade effekter med metoden
genom att
justera bakgrundsoskärpa, ljusstyrka eller andra alternativ.
Enkel inställning genom att du kan välja från förinställningar som
sparats på kameran.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
2
3
Öppna inställnings­
skärmen
Välj inställningspost
zz / -knapparna →
-knappen
zz / -knapparna →
-knappen
Fotografera med dina favoriteffekter
Fotografera med önskade effekter med metoden
genom att
justera bakgrundsoskärpa, ljusstyrka eller andra alternativ.
Enkel inställning genom att du kan välja från förinställningar som
sparats på kameran.
4
Fotografera
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Grynig svartvit
Akvarell
Mjuk fokus
Leksakskamera
1 2
Fisheye-effekt
Miniatyreffekt
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
HDR konst standard
HDR intensiv
HDR relief
1 2
HDR oljemålning
Bildeffekter (Kreativa filter)
Ta bilder med en grovkornig monokrom effekt.
Grynig svartvit
1
2
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
Justera effektnivån
zz / -knapparna →
[ ]→
-knappen
Bildeffekter (Kreativa filter)
Ta bilder med en grovkornig monokrom effekt.
Grynig svartvit
3
Fotografera
zz / -knapparna →
[Filtereffektnivå] →
/ -knapparna →
-knappen
Bildeffekter (Kreativa filter)
Fotografera som om du hade ett filter för mjuk fokus på kameran.
Mjuk fokus
Fotografera med samma förvrängningseffekt som genom ett
fisheye-objektiv.
Fisheye-effekt
Gör färgerna mjukare för att foton ska likna akvarellmålningar.
Akvarell
Bildeffekter (Kreativa filter)
Bilden ser ut som om den är tagen med en leksakskamera genom
vinjettering (mörkare, oskarpa bildhörn) och ändrade färger.
Leksakskamera
Lägg till en effekt som får bilderna att se ut som
lågkontrastmålningar, utan så mycket färgnyanser.
HDR konst
standard
Lägg till en effekt som får bilderna att se ut som färgstarka
illustrationer.
HDR intensiv
Bildeffekter (Kreativa filter)
Lägg till en effekt som får bilderna att se ut som oljemålningar,
med tydliga konturer.
HDR oljemålning
Lägg till en effekt som får bilderna att likna gamla blekta foton
med tydliga kanter och mörk atmosfär.
HDR relief
Kreativa filter (Miniatyreffekt)
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att
bildområden utanför den markerade delen blir suddiga.
Miniatyreffekt
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
zz / -knapparna →
[ ]→
-knappen
Kreativa filter (Miniatyreffekt)
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att
bildområden utanför den markerade delen blir suddiga.
Miniatyreffekt
2
Välj den del av
bilden som ska
vara skarp och
inte suddig
zzFlytta ramen:
Knappen
→
knapparna /
Kreativa filter (Miniatyreffekt)
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att
bildområden utanför den markerade delen blir suddiga.
Miniatyreffekt
3
Återgå till
fotograferings­
skärmen
zzFlytta AF-punkten:
-knappen →
/ / /
-knapparna
4
Fotografera
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Ställa in fotograferingen
från en enda skärm
Fokusering
Bildens ljushet
Ändra inställningarna
för bildstabilisering
1 2
Bildfunktioner
Blixt
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Förval av slutartid och
bländare
Anpassa kameran
1 2
Ställa in fotograferingen från
en enda skärm
Information från snabbkontrollskärmen kommer du bekvämt åt en
rad olika inställningar för bildtagning.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
3
Öppna Information
från snabbkontrollskärmen
zz
zzTryck på
-knappen några gånger.
Välj en funktion
-knappen
Ställa in fotograferingen från
en enda skärm
Information från snabbkontrollskärmen kommer du bekvämt åt en
rad olika inställningar för bildtagning.
4
Ställ in kameran
zz / -knapparna eller
-knappen för
att justera
zz / -knapparna eller
-ratten för att
justera
zz / -knapparna eller
-knappen för att
justera
Ställa in fotograferingen från
en enda skärm
Information från snabbkontrollskärmen kommer du bekvämt åt en
rad olika inställningar för bildtagning.
zz / / /
-knapparna eller
-ratten för
att justera
Fotografering
Bildens ljushet
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Praktiska funktioner
Justera bildens ljusstyrka
(Exponeringskompensation)
Ändra ISO-talet
Automatisk exponeringsvariation Låsa bildens ljushet/exponering
(AEB-fotografering)
(AE-lås)
Justera automatiska
ISO-inställningar
1 2
Ändra ljusmätmetod
Fotografering
Bildens ljushet
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Fotografera ljusa motiv
(Högdagerprioritet)
Stänga av
exponeringssimulering
Praktiska funktioner
Automatisk korrigering av
ljusstyrka och kontrast
(Auto ljuskorrigering)
1 2
Justera bildens ljusstyrka
(Exponeringskompensation)
Standardexponeringen
kan justeras i 1/3-steg
i intervallet -3 till +3.
Vrid mot −
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
±0
Vrid mot +
2
3
Ställ in kameran
Komponera bilden
och knäpp
zz
-ratten
Automatisk exponeringsvariation
(AEB-fotografering)
Underexponering
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Fotografera tre bilder med olika exponering
för varje bild. Variationsbredden kan justeras
med 1/3 steg inom ett intervall på ±2 steg,
med utgångspunkt från nivån för
Överexponering
exponeringskompensation.
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 2] →
[Exponeringskomp/
AEB-inst.]
zzExponerings­
kompensation:
/ -knapparna
-ratten
AEB:
Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)
Innan du fotograferar kan du låsa exponeringen
eller ställa in fokus och exponering separat.
2
1
Utan AE-lås
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
AE-lås
2
Lås exponeringen
zzNär [ ] visas är
exponeringen låst.
3
Komponera bilden
och knäpp
Ändra ISO-talet
Lågt
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Högt
2
Öppna fältet för
ISO-tal
zzPeka på [
Välj [AUTO] om du vill att ISO-talet automatiskt
ska ställas in efter fotograferingsmetod och motiv,
eller justera ISO-talet manuellt för att passa ditt
sätt att fotografera. Högre värden ökar ISO-talet
medan lägre värden minskar det.
3
Ställ in kameran
]. zz / -knapparna
Justera automatiska ISO-inställningar
Du kan begränsa det maximala ISO-talet som
ställs in automatiskt.
Låg maxinställning Hög maxinställning
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 2] →
ISO-inställningar]
[
→ [ISO auto] → välj
ett alternativ
Ändra ljusmätmetod
Välj hur kameran ska bedöma ljusstyrka.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[ ] → välj ett
alternativ
Automatisk korrigering av ljusstyrka och
kontrast (Auto ljuskorrigering)
Av
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Lågt
2
Öppna inställnings­
skärmen
Standard
Högt
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
] → välj ett
zz[
alternativ
Fotografera ljusa motiv
(Högdagerprioritet)
Förbättra gradation i ljusa bildområden för att undvika
detaljförluster i motivs högdagrar.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 2] →
[Högdagerprioritet]
→ välj ett alternativ
Stänga av exponeringssimulering
Bilderna visas med en ljusstyrka som simulerar den faktiska
fotograferade ljusstyrkan. Därför justeras också skärmens
ljusstyrka till följd av ändringar i exponeringskompensationen.
Den här funktionen kan inaktiveras för att hålla skärmens
ljusstyrka på en lämplig nivå för fotografering, opåverkad av
exponeringskompensationen.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 3] →
[Expo. simulering] →
[Ej möjlig]
Fotografering
Bildfunktioner
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Välja färgtoner (Bildstil)
Anpassa bildstilar
Spara egna bildstilar
Få naturliga färger (Vitbalans)
Egen vitbalans
Manuell justering av vitbalans
Praktiska funktioner
1 2
Fotografering
Bildfunktioner
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Manuell inställning av
vitbalansens färgtemperatur
Korrigering för
objektivaberrationer
Minska brus vid fotografering
med höga ISO-tal
Använda brusreducering
vid multitagning
Minska brus vid långa
slutartider
Praktiska funktioner
1 2
Välja färgtoner (Bildstil)
Välj en färginställning som gör att utsikter eller
motiv framhävs.
Standard
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Landskap
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
] → välj ett
zz[
alternativ
Anpassa bildstilar
Anpassa parametrarna för bildstilar, t.ex. kontrast eller färgmättnad.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
(3)
] → välj ett
zz[
alternativ →
-knappen
Anpassa bildstilar
Anpassa parametrarna för bildstilar, t.ex. kontrast eller färgmättnad.
zzVälj en post:
/ -knapparna
zzAnpassa:
/ -knapparna
Spara egna bildstilar
Spara dina anpassade förinställningar (till exempel [
] eller [
]) som nya
bildstilar. Du kan skapa flera bildstilar med olika inställningar för parametrar som
exempelvis skärpa och kontrast.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
(3)
] → välj en
zz[
numrerad användaranpassad
bildstil →
-knappen
Spara egna bildstilar
Spara dina anpassade förinställningar (till exempel [
] eller [
]) som nya
bildstilar. Du kan skapa flera bildstilar med olika inställningar för parametrar som
exempelvis skärpa och kontrast.
zzVälj en post:
/ -knapparna
zzAnpassa:
/ -knapparna
Få naturliga färger (Vitbalans)
Dagsljus
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Moln
2
Glödlampa
Öppna inställnings­
skärmen
Genom att justera vitbalansen
kan du få bildfärgerna att se
mer naturliga ut för motivet
som du fotograferar.
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[ ] → välj ett
alternativ
Egen vitbalans
Läser in vitt
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du
fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan
där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla
som kommer att belysa ditt motiv.
2
Fotografera ett
vitt motiv
zzSikta mot ett helvitt zzFokusera och
motiv som fyller hela
ta bilden.
skärmen.
3
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
Egen vitbalans
Läser in vitt
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du
fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan
där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla
som kommer att belysa ditt motiv.
4
5
Läsa in vita data
zzVälj bild från steg 2
→ -knappen →
[OK] → -knappen
zz[
4] → [Egen VB]
Återgå till fotograferingsskärmen
Egen vitbalans
Läser in vitt
6
Öppna inställnings­
skärmen
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du
fotograferar i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan
där du fotograferar. Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla
som kommer att belysa ditt motiv.
7
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz[
]→[
]
Manuell justering av vitbalans
Dagsljusfotografering
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Korrigerad
2
Du kan justera vitbalansen manuellt. Den här
justeringen kan ge samma effekt som att
använda ett färgtemperaturfilter eller objektivfilter
för färgkompensation (finns i handeln).
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(3)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[ ] → välj ett
alternativ →
-knappen
zzJustera:
/ / / -knapparna
→
-knappen
Manuell inställning av vitbalansens
färgtemperatur
Du kan ställa in ett värde som representerar vitbalansens
färgtemperatur.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(3)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[
[
]→
5200] →
-knappen
Manuell inställning av vitbalansens
färgtemperatur
Du kan ställa in ett värde som representerar vitbalansens
färgtemperatur.
zzVälj en
färgtemperatur:
/ -knapparna →
-knappen
Korrigering för objektivaberrationer
Korrigera olika slags bildproblem som beror
på objektivet.
Exempel: PeriferiExempel: Periferibelysningskorrigering belysningskorrigering
→ On
→ Off
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 1] → [Korr. för
objektivaberration]
zzVälj en post utan [
]
Korrigering för objektivaberrationer
Korrigera olika slags bildproblem som beror
på objektivet.
Exempel: PeriferiExempel: Periferibelysningskorrigering belysningskorrigering
→ On
→ Off
Minska brus vid fotografering med
höga ISO-tal
Du kan välja mellan tre brusreduceringsnivåer: [Standard], [Hög]
och [Låg]. Denna funktion är särskilt effektiv vid fotografering med
höga ISO-tal.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 5] →
[Brusreducering
för höga ISO] →
välj ett alternativ
Använda brusreducering vid multitagning
Minska bruset genom att automatiskt kombinera fyra bilder som
tagits samtidigt. I jämförelse med inställningen [Brusreducering
för höga ISO] på [Hög] förlorar du inte lika mycket bildkvalitet när
bruset reduceras.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 5] →
[Brusreducering för
höga ISO] → [ ]
Minska brus vid långa slutartider
Minska brus från långa exponeringar vid slutartider på en sekund
eller längre.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 5] → [Brusreduc.
för lång exp.tid] →
välj ett alternativ
Fotografering
Fokusering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Fotografera i läget för manuell
fokusering
Finjustera fokus
Enkel identifiering av
fokusområdet (MF-peaking)
Välja AF-metod
Förstora visningen för att
kontrollera fokus
Fotografera med fokus
på motivets ögon
Praktiska funktioner
1 2
Fotografering
Fokusering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Byta fokusinställning
Välj motiv genom att peka
Praktiska funktioner
Fotografera med Servo AF
1 2
Fotografera i läget för manuell fokusering
När det inte går att använda autofokus använder du manuell
fokusering. Det blir enklare att fokusera om du förstorar visningen.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Välj [
3
Aktivera förstoring
]
zzEF-M-objektiv:
-knappen →
[Manuell fokusering]
zzÖvriga objektiv:
ställ in på MF
zz
-knappen →
-ratten
Fotografera i läget för manuell fokusering
När det inte går att använda autofokus använder du manuell
fokusering. Det blir enklare att fokusera om du förstorar visningen.
4
Visa området som
ska vara skarpt
zzKnapparna / / /
zzCentrera visningen
igen:
-knappen
5
Fokusera
6
Fotografera
Finjustera fokus
Autofokus
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Fokuseringsring
När du använder ett objektiv som är kompatibelt
med denna funktion kan du finjustera skärpan
efter autofokus genom att vrida på
fokuseringsringen.
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 7] → [Objektiv
med elektronisk MF]
→ [Möjlig efter
One‑Shot AF]
Finjustera fokus
Autofokus
4
Fokusera
zzHåll avtryckaren till
hälften nedtryckt.
Fokuseringsring
När du använder ett objektiv som är kompatibelt
med denna funktion kan du finjustera skärpan
efter autofokus genom att vrida på
fokuseringsringen.
5
Fotografera
Enkel identifiering av fokusområdet
(MF-peaking)
MF-peaking av
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
MF-peaking på
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att
underlätta den manuella fokuseringen. Du kan
justera färgerna och känsligheten (nivån) för
kantidentifiering efter behov.
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 7] → [Inst. av
MF-peaking] →
[Peaking] → [På]
zzVälj en post.
Välja AF-metod
Ändra autofokusläget (AF)
så att det passar
fotograferingsförhållandena.
+Följande
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Zon AF
2
Enpunkts-AF
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
] → välj ett
zz[
alternativ
Förstora visningen för att kontrollera
fokus
Visningen kan förstoras för att kontrollera skärpan när AF-metoden
är inställd på [
] eller [
].
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Aktivera förstoring
3
Zooma in eller ut,
efter behov
Förstora visningen för att kontrollera
fokus
Visningen kan förstoras för att kontrollera skärpan när AF-metoden
är inställd på [
] eller [
].
4
Välj ett område
att fokusera på
zzTryck på / / /
-knapparna fram till det
område som ska vara skarpt.
zzCentrera visningen
igen genom att trycka
-knappen.
på
Fotografera med fokus på motivets ögon
När du fotograferar närbilder av ansikten kan du lägga skärpan
på ögonen.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna
menyskärmen
3
(1)
zz -metoden →
-knappen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
4
Ställ in kameran
Sikta kameran
mot motivet
(2)
zz[ 6] →
[Ögonavkänning AF]
→ [Aktivera]
Fotografera med fokus på motivets ögon
När du fotograferar närbilder av ansikten kan du lägga skärpan
på ögonen.
5
Fotografera
Fotografera med Servo AF
Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som
rör sig, eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och
justerar exponeringen så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[
[
]
]→
4
Fokusera
Fotografera med Servo AF
Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som
rör sig, eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och
justerar exponeringen så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.
5
Fotografera
Byta fokusinställning
På: Fokusera på
motiv i rörelse
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Av: Fokusera på
stillastående motiv
Du kan ändra kamerans standardfunktion,
det vill säga att kameran fokuserar på motiv
som den riktas mot även om avtryckaren inte
trycks ned. I stället kan du begränsa kamerans
fokusering till det ögonblick då du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
2
Öppna
menyskärmen
3
Ställ in kameran
(1)
zz -metoden →
-knappen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
(2)
zz[ 6] →
[KontinuerligAF] →
[Av]
Välj motiv genom att peka
Du kan välja motiv genom att peka på en persons
ansikte eller andra föremål som syns på skärmen.
1
Välj ett motiv
2
Fotografera
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Bildstabilisering konfigureras via kameramenyn
när ett EF-M-objektiv används i kombination med
bildstabilisering.
På
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Av
2
Öppna
menyskärmen
3
Ställ in kameran
(1)
zz -metoden →
-knappen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
zz[ 7] →
[Inst. f bildstab.] →
[Bildstab.] → välj ett
(2)
alternativ
Fotografering
Blixt
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Ändra blixtmetod
Justera
blixtexponeringskompensationen
Fotografera med FE-lås
Ändra blixtsynkroniseringen
Ändra blixtljusmätmetoden
Justera Blixtenergi
Praktiska funktioner
Ändra blixtmetod
Du kan ändra blixtmetod efter motivet som fotograferas.
1
Välj blixtmetod
zz -knappen → välj ett
alternativ
Justera blixtexponeringskompensationen
På samma sätt som med vanlig
exponeringskompensation kan du justera
blixtexponeringen från -2 till +2 i 1/3-steg.
Vrid mot −
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Vrid mot +
2
Fäll upp blixten
3
Ställ in kameran
zz -knappen → [ ] → zz[
-knappen
exp. komp.]
Justera blixtexponeringskompensationen
På samma sätt som med vanlig
exponeringskompensation kan du justera
blixtexponeringen från -2 till +2 i 1/3-steg.
Vrid mot −
zzJustera efter behov.
Vrid mot +
Fotografera med FE-lås
På samma sätt som med AE-låset kan du låsa
blixten vid fotografering.
FE-lås
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Utan låst blixt
(överexponerad)
2
Fäll upp blixten
3
Välj blixtmetod
zz -knappen → [ ]
4
Lås
blixtutlösningen
zzNär [ ] visas är
exponeringen låst.
Fotografera med FE-lås
På samma sätt som med AE-låset kan du låsa
blixten vid fotografering.
FE-lås
5
Komponera bilden
och knäpp
Utan låst blixt
(överexponerad)
Ändra blixtsynkroniseringen
Ändra tiden för utlösning av blixt och slutare.
Blixt vid 1:a ridån
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
Blixt vid 2:a ridån
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Blixtstyrning]
zz[Inst. för inbyggd blixt]
Ändra blixtsynkroniseringen
Ändra tiden för utlösning av blixt och slutare.
Blixt vid 1:a ridån
zz[Slutarsynk.] →
välj ett alternativ
Blixt vid 2:a ridån
Ändra blixtljusmätmetoden
Evaluerande
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Genomsnitt
[Evaluerande] blixtljusmätning som används
för standardblixtexponering kan ändras till en
genomsnittlig blixtmätningsmetod för hela
exponeringsområdet, till exempel när en blixt
som mäts externt används.
2
Öppna
menyskärmen
3
Ställ in kameran
(1)
zz -metoden →
-knappen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
zz[ 1] →
[Blixtstyrning]
(2)
zz[E-TTL II mätare] →
[Genomsnitt]
Justera Blixtenergi
Välj mellan tre blixtnivåer när du använder
/
/ .
lägena
Blixtenergi:
Min
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
/
/
zz
-metoderna →
-knappen
Blixtenergi:
Max
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Blixtstyrning]
zz[Inst. för inbyggd blixt]
Justera Blixtenergi
Välj mellan tre blixtnivåer när du använder
/
/ .
lägena
Blixtenergi:
Min
zz[Blixtmetod] →
[Manuell inst]
Blixtenergi:
Max
zz[ blixtenergi] →
välj ett alternativ
Fotografering
Förval av slutartid och bländare
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Förval av slutartider
(Tv-metoden)
Förval av bländarvärde
(Av-läge)
Förval av slutartider och
bländarvärden (M-metoden)
Fotografering med lång
exponering (Bulb)
Spela in filmer med förvalda
slutartider och bländarvärden
Praktiska funktioner
Förval av slutartider (Tv-metoden)
Ställ in slutartiden innan du fotograferar.
Kameran justerar automatiskt bländarvärdet
så att det passar slutartiden.
Lång
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
Kort
2
Ange slutartid
zz
-ratten
3
Fotografera
Förval av bländarvärde (Av-läge)
Ställ in bländarvärdet innan du fotograferar.
Kameran justerar automatiskt slutartiden så
att den passar bländarvärdet.
Liten
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
Stor
2
Ställ in
bländarvärde
zz
-ratten
3
Fotografera
Förval av slutartider och bländarvärden
(M-metoden)
Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du fotograferar för
att få önskad exponering.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
2
Ange ISO-tal
]
zzPeka på [
→ / -knapparna
3
Ange slutartid och
bländarvärde
zzAnge slutartid:
-ratten
zzAnge bländarvärde:
-knappen →
-ratten
Förval av slutartider och bländarvärden
(M-metoden)
Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du fotograferar för
att få önskad exponering.
4
Fotografera
Fotografering med lång exponering (Bulb)
Vid bulbexponeringar exponeras bilderna så länge du håller ned
avtryckaren helt.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen
2
Ställ in kameran
-ratten →
zz
[BULB]
3
Fotografera
Spela in filmer med förvalda slutartider
och bländarvärden
Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du spelar in.
Manuell film
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
3
Ange ISO-tal
Ange slutartid och
bländarvärde
zz
-metoden →
-knappen →
[ ] → -knappen
zzPeka på [
]
Spela in filmer med förvalda slutartider
och bländarvärden
Ange slutartid, bländarvärde och ISO-tal innan du spelar in.
Manuell film
4
Börja filma
zzAnge slutartid:
-ratten
zzAnge bländarvärde:
-knappen →
-ratten
Fotografering
Anpassa kameran
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Konfigurera egna funktioner
Ge knappar specifika funktioner
Praktiska funktioner
Konfigurera Toucha och dra AF
Konfigurera Toucha och dra AF
Med Toucha och dra AF kan du flytta AF-punkten genom att peka eller dra på skärmen
samtidigt som du tittar genom sökaren.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
zz[ 5] → [Touch och zz[Touch och dra AF] →
dra AF-inställningar]
[På]
Konfigurera egna funktioner
Konfigurera egna kamerafunktioner på [ 5]-fliken på menyn så att de passar
din fotografering.
Du kan dessutom tilldela funktioner du ofta använder till särskilda knappar.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zzVälj en funktion.
zz[ 5] → [Egen
programmering(C.Fn)]
→ välj en post
Konfigurera egna funktioner
Konfigurera egna kamerafunktioner på [ 5]-fliken på menyn så att de passar
din fotografering.
Du kan dessutom tilldela funktioner du ofta använder till särskilda knappar.
zzVälj ett alternativ.
Ge knappar specifika funktioner
Ge knappar nya funktioner, t.ex. avtryckaren, eller ge
du ofta använder.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
-knappen funktioner som
3
Välj knapp eller ratt
som ska tilldelas
zzVälj den knapp eller
zz[ 5] → [Egen
programmering(C.Fn)] ratt som ska tilldelas
→ [Egna Inställningar] funktionen.
Ge knappar specifika funktioner
Ge knappar nya funktioner, t.ex. avtryckaren, eller ge
du ofta använder.
4
Välj vilken funktion
som ska tilldelas
-knappen funktioner som
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Spela in filmer
Låsa ljusstyrkan vid filmning
Justera ljusstyrkan vid filmning
Inaktivera Automatisk
långsam slutare
Spela in Timelapse-filmer
Filma med effekten av
en miniatyrmodell
(Miniatyreffekt-film)
Praktiska funktioner
1 2
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Inaktivera vindbrusfiltret
Använda dämparen
Praktiska funktioner
Justera inspelningsvolymen
Kompensera för kameraskakning
vid filminspelning
1 2
Spela in filmer
Spela in filmer med
och funktioner.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz
-metoden →
-knappen → välj en
metod → -knappen
2
Börja filma
-metoden med olika slags effekter
3
Sluta filma
Låsa ljusstyrkan vid filmning
Du kan låsa exponeringen när du filmar.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Lås exponeringen
-metoden →
zzNär [ ] visas är
exponeringen låst.
-knappen →
[ ] → -knappen
zz
3
Börja filma
Justera ljusstyrkan vid filmning
Med autoexponering kan du justera exponeringen
i ett intervall på -3 till +3 steg.
Vrid mot −
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Vrid mot +
2
Justera
exponeringen
zzStälla in exponeringen:
-metoden →
-knappen →
-knappen → välj en
-ratten
metod → -knappen
zz
3
Börja filma
Inaktivera Automatisk långsam slutare
Automatisk långsam slutare kan inaktiveras om rörelsen i filmer
är hackig. I svagt ljus kan dock filmerna se mörka ut.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
3
Ställ in kameran
Auto. zz[A-SLOW OFF]
zz[ 5] → [
långsam slutare]
Spela in Timelapse-filmer
Timelapse-filmer kombinerar bilder som tas automatiskt med ett
angivet intervall. Alla gradvisa förändringar av motivet (till exempel
förändringar i ett landskap) spelas upp i fast motion.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
3
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Timelapse-film]
zz[Timelapse] →
välj ett motiv →
justera efter behov
Spela in Timelapse-filmer
Timelapse-filmer kombinerar bilder som tas automatiskt med ett
angivet intervall. Alla gradvisa förändringar av motivet (till exempel
förändringar i ett landskap) spelas upp i fast motion.
4
Återgå till fotograferingsskärmen
5
Fixera kameran
och börja spela in
Filma med effekten av en miniatyrmodell
(Miniatyreffekt-film)
Skapar en filmeffekt med ett område med full skärpa och övriga
områden suddiga, så att motivet ser ut som en miniatyrmodell.
Miniatyreffekt-film
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(2)
zz
-metoden →
-knappen → välj en
metod → -knappen
(1)
] → välj ett
zz[
alternativ
Filma med effekten av en miniatyrmodell
(Miniatyreffekt-film)
Skapar en filmeffekt med ett område med full skärpa och övriga
områden suddiga, så att motivet ser ut som en miniatyrmodell.
Miniatyreffekt-film
4
Återgå till fotograferingsskärmen
zzFlytta ramen:
Knappen
→
knapparna /
zzFlytta AF-punkten:
-knappen →
/ / / -knapparna
5
Börja filma
Justera inspelningsvolymen
Justera
inspelningsvolymen
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
När den är inställd på [Auto] justeras inspelningsnivån (volymen)
automatiskt under filmningen. Om du hellre vill justera nivån
manuellt för att passa motivet ändrar du till [Manuell].
2
Öppna
menyskärmen
3
Ställ in kameran
(2)
(1)
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
zz[ 1] →
[Ljudinspelning]
zz[Ljudinsp.] →
[Manuell]
Justera inspelningsvolymen
Justera
inspelningsvolymen
zz[Insp. nivå] →
/ -knapparna
När den är inställd på [Auto] justeras inspelningsnivån (volymen)
automatiskt under filmningen. Om du hellre vill justera nivån
manuellt för att passa motivet ändrar du till [Manuell].
Inaktivera vindbrusfiltret
Ljud från filmning på blåsiga platser kan reduceras med
vindbrusfiltret. Om det däremot inte blåser kan ljudet bli
onaturligt om funktionen används. Ställ i detta fall in
[Vindbrusfilter] på [Av].
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
3
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Ljudinspelning]
zz[Vindbrusfilter/
dämpare]
Inaktivera vindbrusfiltret
Ljud från filmning på blåsiga platser kan reduceras med
vindbrusfiltret. Om det däremot inte blåser kan ljudet bli
onaturligt om funktionen används. Ställ i detta fall in
[Vindbrusfilter] på [Av].
(2)
(1)
zz[Vindbrusfilter] →
[Av]
Använda dämparen
Inspelning i bullriga
miljöer
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Med dämparen du hindra ljudstörningar vid bullriga filmningsplatser.
Det finns tre tillgängliga alternativ: [På], [Av] eller [Auto],
för automatisk aktivering/inaktivering efter behov.
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
3
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Ljudinspelning]
zz[Vindbrusfilter/
dämpare]
Använda dämparen
Inspelning i bullriga
miljöer
(2)
(1)
zz[Dämpare] → [På]
Med dämparen du hindra ljudstörningar vid bullriga filmningsplatser.
Det finns tre tillgängliga alternativ: [På], [Av] eller [Auto],
för automatisk aktivering/inaktivering efter behov.
Kompensera för kameraskakning vid
filminspelning
På
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
Av
Genom bildstabilisering på kameran
kompenseras för kameraskakning när du spelar
in filmer. Därmed går det att kompensera för
kameraskakning även om objektivet inte är
utrustat med bildstabilisering.
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
3
Ställ in kameran
zz[ 5] →
[Inst. f bildstab.]
Digital IS] →
zz[
välj ett alternativ
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Serietagning
Använda självutlösaren
Fotografera genom att peka på
skärmen (Skärmavtryckare)
Ändra bildkvalitet
Ta bilder i RAW-format
Förhindra att AFhjälpbelysningen tänds
Praktiska funktioner
1 2
Fotografering
Autoläge
Särskilda motiv (Specialscen)
Bildeffekter (Creative Assist)
Bildeffekter (Kreativa filter)
Manuellt läge
Spela in filmer i filmläget
Byta storlek för filminspelning
Använda automatisk nivå
Praktiska funktioner
Ändra sidförhållandet
1 2
Serietagning
Håll ned avtryckaren helt för serietagning.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
4
Fotografera
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[
[
]/[
]→
]
zzFortsätt att hålla ned
avtryckaren helt.
Använda självutlösaren
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv
är med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden
cirka 10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren helt.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[
]→[
]
4
Fotografera
Fotografera genom att peka på skärmen
(Skärmavtryckare)
Med den här funktionen kan du ta bilder genom att peka snabbt
på skärmen i stället för att trycka på avtryckaren.
Kameran fokuserar automatiskt på motiven och justerar ljusheten
i bilden.
1
Ställ in kameran
zzPeka på [ ] och
ändra det till [ ].
2
Fotografera
Ändra bildkvalitet
24,0 megapixlar/
hög kvalitet
Cirka 10,6
megapixlar/
hög kvalitet
Cirka 5,9
megapixlar/
hög kvalitet
24,0 megapixlar/
normal kvalitet
Cirka 10,6
megapixlar/
normal kvalitet
Cirka 5,9
megapixlar/
normal kvalitet
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz -metoden →
-knappen
zz[ ] → välj ett
alternativ
Cirka 3,8
megapixlar/
normal kvalitet
Ta bilder i RAW-format
Kameran kan ta bilder i JPEG och RAW-format.
RAW-bilder är ”råa” data, innan de bearbetas för att skapa
JPEG-filer.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
zz -metoden →
-knappen
(3)
(2)
zzVälj metod för att
zz[ ] → välj
bildkvaliteten JPEG
fotografera i RAW.
-knappen
→
Förhindra att AF-hjälpbelysningen tänds
En lampa tänds automatiskt när du trycker ned avtryckaren halvvägs, för att underlätta
fokusering vid svagt ljus. Den lampan kan du stänga av.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
zz -metoden →
-knappen
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[ 7] → [Tändning zz[Ej möjlig]
med AF-hjälpbelysn]
Ändra sidförhållandet
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Välj inställningspost
(2)
zz -metoden →
-knappen
(1)
] → välj ett
zz[
alternativ
Byta storlek för filminspelning
Justera storleken för filminspelning. Bildfrekvensen anger antalet
bilder som spelas in per sekund och alternativen beror på
inställningarna för NTSC och PAL.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz
-metoden →
-knappen → välj en
metod → -knappen
zz[ ] → välj ett
alternativ
Använda automatisk nivå
Genom automatisk nivå får du hjälp att hålla kameran lodrätt medan du spelar in.
1
Ställ in fotogra­
feringsmetoden
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
-metoden →
-knappen → välj en → [ ] →
-knappen
metod → -knappen
zz
3
Ställ in kameran
zz[ 5] →
[Inst. f bildstab.] →
[Bildstab.] → [Av]
zz[
[
5] →
Auto. nivå]
Använda automatisk nivå
Genom automatisk nivå får du hjälp att hålla kameran lodrätt medan du spelar in.
zz[På]
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Visa stillbilder
Förstora bilder
Visa filmer
Visa filmsammandrag
Visa bildspel
Visa stillbilder
När du har tagit bilder kan du visa dem på skärmen.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
Förstora bilder
Bilder som du visar kan förstoras.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Förstora eller
förminska den
visade bilden
zzFörstora:
-knappen
zzFörstora ytterligare:
fortsätt att hålla ned
-knappen
zzVisa en bild:
-knappen
Förstora bilder
Bilder som du visar kan förstoras.
4
zzFörminska:
-knappen
zzFörminska ytterligare:
fortsätt att hålla ned
-knappen
Flytta efter
önskemål i den
visade bilden
zzFlytta: Knapparna
/ / /
zzVisa en bild:
-knappen
Visa bildspel
Spela upp bilder automatiskt från ett minneskort.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
3
Ställ in kameran
zz[
3] → [Bildspel]
zz[Start]
Visa filmer
När du har spelat in filmer kan du visa dem
på skärmen.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
3
Bläddra genom
bilderna
Spela upp filmen
zzFilmer är märkta
med [
].
zz -knappen:
Visa skärmen
för filmvisning
Visa filmer
När du har spelat in filmer kan du visa dem
på skärmen.
4
Justera volymen
zzÖka volymen:
-knappen
zzMinska volymen:
-knappen
zz / -knapparna
→[ ]
Visa filmsammandrag
En kort film bestående av klipp från motiv du fotograferat
med metoden
skapas automatiskt. När du spelar upp
ett filmsammandrag visas dagens fotograferade motiv.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
3
Bläddra genom
bilderna
Spela upp filmen
zzFilmsammandrag
är märkta med
[
].
Visa filmsammandrag
En kort film bestående av klipp från motiv du fotograferat
med metoden
skapas automatiskt. När du spelar upp
ett filmsammandrag visas dagens fotograferade motiv.
4
Justera volymen
zzÖka volymen:
-knappen
zzMinska volymen:
-knappen
zz[
]
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Söka bland indexbilder
Sök bland bilderna som
matchar särskilda villkor
Söka efter bilder med
inmatningsratten
Söka bland indexbilder
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder
i ett index.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Visa bilder
i ett index
3
Sök bland bilderna
zzVisa flera bilder:
-knappen
zzÖka antal bilder
per skärm: tryck ned
-knappen fler
gånger
zzKnapparna
/ / /
Sök bland bilderna som matchar
särskilda villkor
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder
genom att filtrera bildvisningen till att endast visa bilder som
matchar dina angivna villkor.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Öppna inställnings­
skärmen
3
Sök bland bilderna
zz[
]
zz / -knapparna för
att navigera → /
-knapparna för att justera
Sök bland bilderna som matchar
särskilda villkor
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder
genom att filtrera bildvisningen till att endast visa bilder som
matchar dina angivna villkor.
zzMatchande bilder
visas i gula ramar.
Söka efter bilder med inmatningsratten
Använd inmatningsratten för att snabbt söka efter och hoppa
bland bilder enligt specificerade villkor.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
3
Ange sökvillkor
zz[ 3] → [Bildhopp
]
med
Ställ in skärmen
på visning
zzVälj ett alternativ.
Söka efter bilder med inmatningsratten
Använd inmatningsratten för att snabbt söka efter och hoppa
bland bilder enligt specificerade villkor.
4
Sök bland bilderna
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Skydda enstaka bilder
Skydda flera bilder
Gradera bilder
Skydda enstaka bilder
Enstaka bilder kan skyddas så att inte viktiga bilder raderas
av misstag.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Skydda
(1)
(2)
zz[
] → [På]
Skydda flera bilder
Du kan skydda bilder med antingen [
] på inställningsskärmen
eller med [Skydda bilder] i menyn [ ].
[Skydda bilder] kan användas för enskilda bilder, bildserier eller
hela mappar eller minneskort.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Skydda bilder]
zzVälj en urvalsmetod. zzVälja bilder: Välj en
bild → -knappen
Skydda flera bilder
Du kan skydda bilder med antingen [
] på inställningsskärmen
eller med [Skydda bilder] i menyn [ ].
[Skydda bilder] kan användas för enskilda bilder, bildserier eller
hela mappar eller minneskort.
zzMarkera omfång:
Välj den första
bilden → välj den
sista bilden
(1)
(2)
zzAlla bilder i mappen: zzAlla bilder på kortet:
Välj en mapp → [OK] [OK]
Gradera bilder
Organisera bilder genom att gradera dem på en skala
mellan 1 och 6.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz[ ] → välj ett
alternativ
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Radera enskilda bilder
Radera flera bilder i taget
Radera enskilda bilder
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget.
Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att
få tillbaka.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Radera
zz[Radera]
Radera flera bilder i taget
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig
när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Radera bilder]
zzVälj en urvalsmetod.
Radera flera bilder i taget
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig
när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
zzVälj och radera
bilder: Välj en bild →
-knappen
→ [OK]
zzMarkera omfång:
Välj den första
bilden → välj den
sista bilden →
-knappen
→ [OK]
(1)
(2)
zzAlla bilder i mappen:
Välj en mapp → [OK]
Radera flera bilder i taget
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig
när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
zzAlla bilder på kortet:
[OK]
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Lägga på filtereffekter
(Kreativa filter)
Rotera bilder
Beskärning
Ändra storlek på bilder
Ta bort röda ögon
Lägga på filtereffekter (Kreativa filter)
Du kan lägga på effekter på dina bilder
motsvarande fotografering med metoderna
[ / / / /
/ ] och spara dem som
separata bilder.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Ställ in kameran
(1)
(2)
zz[ ] → välj ett
alternativ
Lägga på filtereffekter (Kreativa filter)
Du kan lägga på effekter på dina bilder
motsvarande fotografering med metoderna
[ / / / /
/ ] och spara dem som
separata bilder.
5
Spara
zzJustera effektnivån:
/ -knapparna
zz
-knappen → [OK]
Rotera bilder
Byt riktning på bilderna och spara dem.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Rotera bilden
(1)
(2)
zz[ ] → välj ett
alternativ
Ta bort röda ögon
Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit röda. Du kan spara
den korrigerade bilden som en separat fil.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ta bort röda ögon
zz[ 2] →
[Ta bort röda ögon]
3
Spara
zzVälj en bild:
zz[OK]
/ -knapparna
zzKorrigera: -knappen
Beskärning
Du kan markera en del av en bild och spara denna som en
separat bildfil.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Beskär bilden
zz[
]
Beskärning
Du kan markera en del av en bild och spara denna som en
separat bildfil.
zzFlytta till en annan
inställningspost:
-ratten
zzÄndra storlek
zzÄndra storlek
eller flytta
på ramen
beskärningsramen,
Förminska:
räta upp bilden eller
-knappen
ändra sidförhållanden. Förstora:
-knappen
zzFlytta ramen:
Knapparna
/ / /
Beskärning
Du kan markera en del av en bild och spara denna som en
separat bildfil.
zzRäta upp bilden:
[ ]→
-ratten
zzÄndra sidförhållande: zzFörhandsgranska
[
bilden: [ ] →
]→
-knappen
-knappen
zzSpara som en ny bild:
[ ] → -knappen
→ [OK]
Ändra storlek på bilder
Spara en mindre version av en bild, med färre pixlar.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
bilderna
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Storleksändra
(1)
(2)
zz[ ] → välj ett
alternativ →
-knappen → [OK]
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Lägg på önskade effekter på RAW-bilder och spara som nya
JPEG-filer.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Välj en RAW-bild
3
Öppna inställnings­
skärmen
4
Välj
inställningspost
zz[
]
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Lägg på önskade effekter på RAW-bilder och spara som nya
JPEG-filer.
5
6
Ställ in kameran
zzVälj en post med
/ -knapparna
Spara
zzStäll in med
/ -knapparna
zz -knappen →
[OK]
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Bearbeta RAW-bilder
Bearbeta RAW-bilder
Bearbeta bilder tagna med RAW-format i kameran. Den ursprungliga
RAW-bilden behålls och en kopia sparas som en JPEG.
Tillgängligt när inställningsratten står på /
/
/ / .
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zzVälj en urvalsmetod. zzVälj en bild → [ ]
zz[ 2] →
[RAW-bildbearbetning]
→
-knappen
Bearbeta RAW-bilder
Bearbeta bilder tagna med RAW-format i kameran. Den ursprungliga
RAW-bilden behålls och en kopia sparas som en JPEG.
Tillgängligt när inställningsratten står på /
/
/ / .
3
Kontrollera
zz[Använd
fotoinställningen] →
[OK]
zz[Bearbetad bild]
Uppspelning
Visa
Söka
Hantera
Radera bilder
Redigera stillbilder
Lägga på dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Bearbeta RAW-bilder
med kameran
Redigera filmer
Ta bort början/slutet av filmer
Minska filstorlekar
Redigera filmsammandrag
Ta bort början/slutet av filmer
Du kan ta bort oönskade partier i början och slutet av filmer.
Observera att det inte går att ta bort filmsammandrag.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
filmerna
zzVälj en film →
-knappen
3
4
Redigera filmen
zzSkärmen för
filmvisning → [
Ange vilken del
som ska tas bort
]
zzKlipp början: [ ]
zzKlipp slutet: [ ]
Ta bort början/slutet av filmer
Du kan ta bort oönskade partier i början och slutet av filmer.
Observera att det inte går att ta bort filmsammandrag.
5
Kontrollera
zz / -knapparna → välj zz[ ]
vilken del som ska tas
bort → -knappen
6
Spara
zz[ ] → välj ett
alternativ
zzVälj ett alternativ.
Minska filstorlekar
Du kan minska storleken på filmfiler genom att komprimera
filmerna.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
Bläddra genom
filmerna
zzVälj en film →
-knappen
3
Redigera filmen
zzSkärmen för
filmvisning →
[ ]→[ ]
4
Spara
zz[Ny fil]
Minska filstorlekar
Du kan minska storleken på filmfiler genom att komprimera
filmerna.
zz[Kompr. & spara]
Redigera filmsammandrag
Enskilda partier (klipp) som har filmats med
kan raderas vid
behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går
att få tillbaka.
1
Ställ in skärmen
på visning
2
3
Bläddra genom
bilderna
Öppna inställnings­
skärmen
zzFilmsammandrag
är märkta med
[
].
Redigera filmsammandrag
Enskilda partier (klipp) som har filmats med
kan raderas vid
behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går
att få tillbaka.
4
Starta och gör sedan
paus i uppspelningen
5
Välj det klipp du
vill radera
] → -knappen zz[
zz[
→ -knappen under
uppspelning
]/[
]
6
7
zz[ ]
zz[OK]
Välj [ ]
Radera
Trådlösa funktioner
Tillgängliga trådlösa funktioner
Förberedelse för att använda
trådlösa funktioner
Ansluta till NFC-kompatibla
Android-smartphones via Wi‑Fi
Ansluta till smartphones via
Wi‑Fi med Wi‑Fi-knappen
Ansluta till Bluetooth-aktiverade
smartphones via Wi‑Fi
Tillgängliga trådlösa funktioner
Ansluta till smartphones
Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder över en Wi‑Fi-anslutning med den speciella
appen Camera Connect på smartphones eller surfplattor.
Du kan också geotagga bilder och använda andra funktioner när du är ansluten med Bluetooth®*
och Wi‑Fi.
* Lågenergitekniken Bluetooth (kallas härefter för Bluetooth)
Ansluta till datorer
Fjärrstyr kameran från en dator som är ansluten till Wi‑Fi genom att använda EOS Utility, programmet
som används med EOS-kameror. Med Image Transfer Utility 2 kan bilder på kameran även automatiskt
överföras till en dator.
Ansluta till skrivare
Skriv ut bilder över en Wi‑Fi-anslutning från skrivare som är kompatibla med tekniken PictBridge
(trådlöst LAN).
Ansluta till webbtjänster
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på online-fototjänsten CANON iMAGE
GATEWAY för Canon-kunder, efter att du har registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).
Förberedelse för att använda trådlösa
funktioner
1
Slå på kameran
2
Konfigurera en
Wi‑Fi-anslutning
zz
-knappen
zz[Wi‑Fi] → [På]
zz
-knappen
Förberedelse för att använda trådlösa
funktioner
3
Stäng Wi‑Fiinställningarna
-knappen
zz
→ [OK]
zzTryck på
-knappen så
stängs skärmen.
4
Installera Camera
Connect
zzHämta och installera
Camera Connect
från App Store/
Google Play.
Ansluta till Bluetooth-aktiverade
smartphones via Wi‑Fi
1
Gör dig klar
2
Parkoppla med
smartphonen
-knappen
zzSe ”Förberedelse för zz
att använda trådlösa
→ [ ] → [ 1] →
[Inst. för trådlös
funktioner” (eller gå
kommunikation]
till nästa steg när du
är klar).
zz[Bluetooth-funktion]
→ [Bluetoothfunktion] igen →
[Smartphone] →
-knappen
zz[Parkopplar] →
[Visa inte]
Ansluta till Bluetooth-aktiverade
smartphones via Wi‑Fi
3
Slutför
parkopplingen
på kameran
zzI iOS pekar du också zzPå bekräftelse­
skärmen för
på [Pair/Parkoppla].
parkoppling väljer
du [OK].
zzPå meddelande­
skärmen för
zzPå smartphonen
parkoppling trycker
aktiverar du Bluetooth
du på -knappen.
och startar Camera
Connect.
zzParkoppla genom att
peka på kamerans
smeknamn.
4
Anslut via Wi‑Fi
och använd
Camera Connect
Ansluta till Bluetooth-aktiverade
smartphones via Wi‑Fi
I Android
I iOS
zzNär enheterna är
anslutna via Wi‑Fi
visas en skärm för
den valda funktionen.
zzVälj någon annan
funktion än
[Bluetooth remote
controller/Bluetoothfjärrkontroll].
zzVälj någon annan
funktion än
[Bluetooth remote
controller/Bluetoothfjärrkontroll].
zzPeka på knappen
som visas på
smartphonen för att
kopiera lösenordet,
enligt anvisningarna.
zzI de Wi‑Fi-inställningar
som visas väljer
du att ansluta till
kamerans SSID.
Ansluta till Bluetooth-aktiverade
smartphones via Wi‑Fi
5
Avsluta
anslutningen
zzPeka på
lösenordsfältet och
klistra in lösenordet
för att upprätta en
anslutning.
zzVisa skärmen för
Camera Connect.
zzInom kort kommer
en Wi‑Fi-anslutning
att upprättas och en
skärm för den valda
funktionen visas på
smartphonen.
zz -knappen →
[Avbryt/stäng] →
[OK]
Ansluta igen
zzOm du vill ansluta
igen pekar du på
önskad åtgärd
i Camera Connect.
Ansluta till Bluetooth-aktiverade
smartphones via Wi‑Fi
Skicka bilder från
kameran till en
smartphone
zzNär bilden visas
trycker du på
-knappen.
zz[ ] → -knappen
→ -knappen
zzPå skärmen som
visas väljer du bilder
och hur du ska
skicka dem.
Ansluta till NFC-kompatibla Androidsmartphones via Wi‑Fi
1
Gör dig klar
2
Upprätta en
anslutning
3
Etablera en
Wi‑Fi-anslutning
4
Använd Camera
Connect
zzSe ”Förberedelse för
att använda trådlösa
funktioner” (eller gå
till nästa steg när du
är klar).
zzFör ihop -märkena. zz[OK] → -knappen zzAnvänd Camera
zz[Wi‑Fi på] visas på
Connect för att
zzCamera Connect
kameran.
startar nu på
fotografera fjärrstyrt,
telefonen och
bläddra bland
enheterna ansluts
bilder på kameran
automatiskt.
eller spara dem till
smartphonen.
Ansluta till NFC-kompatibla Androidsmartphones via Wi‑Fi
5
Avsluta
anslutningen
zzNär skärmen
[Wi‑Fi på] inte
visas på kameran,
-knappen →
[Avbryt/stäng] →
[OK]
Ansluta igen
Skicka bilder från
kameran till en
smartphone
zzStarta kameran och zzNär bilden visas
smartphonen och låt
trycker du på
-knappen.
-märkena vidröra
varandra.
zzNär enheterna är
anslutna kan du
använda Camera
Connect.
zzFör ihop
-märkena.
Ansluta till NFC-kompatibla Androidsmartphones via Wi‑Fi
zzNär enheterna är
anslutna trycker du på
-knappen och på
den visade skärmen
väljer du bilder och
hur de ska skickas.
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med
Wi‑Fi-knappen
1
Gör dig klar
2
Anslut via Wi‑Fi
zzSe ”Förberedelse för
att använda trådlösa
funktioner” (eller gå
till nästa steg när du
är klar).
zz
-knappen
zz[ ] →
-knappen
zz[Registrera enhet
för anslutning] →
[Visa inte] →
-knappen
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med
Wi‑Fi-knappen
zzKontrollera SSID
och lösenord.
zzPå smartphonen
söker du upp
Wi‑Fi-näten och
väljer det som har
kamerans SSID.
zzPå smartphonen
anger du lösenordet
som visas på
kameran.
zzNär du har bekräftat
Wi‑Fi-anslutningen
startar du Camera
Connect och väljer
den kamera som
du ska ansluta till.
zzPå kameran: [OK] →
-knappen
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med
Wi‑Fi-knappen
3
Avsluta
anslutningen
zz -knappen →
[Avbryt/stäng] →
[OK]
Ansluta igen
zzStarta Camera
Connect.
Skicka bilder från
kameran till en
smartphone
zzPeka på [Easy
Connection Guide/
Guide för att
underlätta anslutning]
och välj den vilken
kamera som du ska
zzNär bilden visas
ansluta till.
trycker du på
zzDu ansluter genom
-knappen.
att följa anvisningarna
som visas i guiden.
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med
Wi‑Fi-knappen
zz[ ] → -knappen
→ -knappen
zzPå skärmen som
visas väljer du bilder
och hur du ska
skicka dem.
Andra inställningar
Anpassa skärmar/meddelanden
efter din kunskap
Välja och skapa mappar
Byta filnumrering
Automatisk rotation
av vertikala bilder
Formatera minneskort
Lågnivåformatering
Använda Ekoläge
Justera energisparfunktioner
Byta skärmspråk
1 2 3
Andra inställningar
Ställa in skärmens ljusstyrka
Minska röda ögon
Ändra tiden för bildvisning
efter fotografering
Ändra videosystemet
Anpassa skärmens
fotograferingsinformation
Anpassa
visningsinformationsdisplayen
Stänga av kameraljud
Tysta ljud
Justera touchskärmen
1 2 3
Andra inställningar
Aktivera sensorrengöring
Manuell sensorrengöring
Återställa kamerans
standardinställningar
Ställa in registrering av
copyrightinformation på bilder
Ta bort all information
om copyright
Kontrollera
certifieringslogotyper
1 2 3
Anpassa skärmar/meddelanden efter
din kunskap
Du kan anpassa informationen som visas efter din kunskap eller dina önskemål. Du kan
också dölja vägledning som normalt visas när du byter fotograferingsmetod eller väljer
inställningsposter.
1
2
Öppna
menyskärmen
zz
-knappen
Ställ in kameran
zz[
]→
-knappen zzVälj en post →
välj ett alternativ
Välja och skapa mappar
Du kan välja eller skapa mappar där bilder sparas. Nya mappar skapar du genom att
välja [Skapa mapp] på skärmen för att välja mapp.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Öppna skärmen
för att välja mapp
zz[ 1] → [Välj mapp]
3
Ställ in kameran
zzVälj mappar:
välj en mapp
zzSkapa mappar:
[Skapa mapp] →
[OK]
Byta filnumrering
De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999) och sparas
i mappar med upp till 2 000 bilder i varje. Du kan ändra hur kameran tilldelar filnummer.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Filnumrering]
zz[Auto återst]
Automatisk rotation av vertikala bilder
Ange om bilder som tagits i vertikal orientering ska roteras automatiskt för att få större
visning på kameran eller en dator.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Autom rotering]
zzVälj ett alternativ.
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har formaterats
i en annan enhet måste du formatera kortet i kameran.
Vid formatering raderas alla data på minneskortet, vilket inte kan ångras.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Formatera kort]
zz[OK]
Lågnivåformatering
Utför lågnivåformatering ifall inte kameran fungerar korrekt, det går långsammare att
läsa/skriva bilder på minneskortet, serietagning går långsammare eller inspelning av
filmer avbryts plötsligt.
Vid lågnivåformatering raderas alla data på minneskortet, vilket inte kan ångras.
1
Öppna
menyskärmen
2
Ställ in kameran
(1)
(2)
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
zz[ 1] →
[Formatera kort]
-knappen för
zz
att välja ( ) → [OK]
Använda Ekoläge
Med den här funktionen kan du spara på batteriet när du fotograferar. När kameran inte
används blir skärmen snabbt mörk för att spara på batteriet.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Välj
inställningspost
zz[ 2] → [Ekoläge]
zz[På]
Justera energisparfunktioner
Justera tidsinställningarna för automatisk avstängning av kamera, skärm och sökare
(Automatisk avstängning, Skärm av och Sökaren av).
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 2] → [Energispar] zzVälj en post.
zzVälj ett alternativ.
Byta skärmspråk
Om det behövs kan du ändra skärmspråket.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
3
Välj
inställningspost
zz[ 2] → [Språk
Ställ in kameran
]
zzVälj ett språk →
-knappen
Ställa in skärmens ljusstyrka
Sökarens och skärmens ljusstyrka kan ställas in separat.
Sökarens ljusstyrka kan ställas in när sökaren är aktiv.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 2] →
[Skärm ljusstyrk.]
zzLjusare: -knappen
zzMörkare: -knappen
Minska röda ögon
För att slippa röda ögon vid fotografering i svagt ljus kan en lampa som minskar röda
ögon tändas på kameran innan blixten utlöses.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Blixtstyrning]
zz[Röda ögon min]
zz[På]
Ändra tiden för bildvisning efter
fotografering
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 1] →
[Visningstid]
zzVälj ett alternativ.
Ändra videosystemet
Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning. Den här inställningen
bestämmer bildkvaliteten (bildfrekvensen) för filmer.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 3] →
[Videosystem]
zzVälj ett alternativ.
Anpassa skärmens
fotograferingsinformation
Du kan välja att visa ett rutnät på fotograferingsskärmen. Du kan också välja det slags
histogram som visas när du trycker på knappen
.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 4] →
[Fotograferingsinfo]
zzVälj en post.
zzVälj ett alternativ →
[OK]
Anpassa visningsinformationsdisplayen
Fotograferingsinformationen på skärmen ändras varje gång du trycker på
-knappen
när skärmen är inställd på visning. Du kan anpassa vilken information som visas.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[
]→
-knappen
2
Ställ in kameran
4] → [Visnings- zzVälj ett alternativ →
zz[
[OK]
informationsdisplay]
Stänga av kameraljud
Förhindra att kameran låter när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller använder
självutlösaren.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 3] → [Pipljud]
zz[Av]
Tysta ljud
Hindra att kameran avger ljud vid kommandon, till exempel när du trycker på knappar
eller pekar på skärmen.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 3] → [Pipljud]
zz[Pekljud
]
Justera touchskärmen
Känsligheten hos touchskärmen kan ökas så att den blir känsligare för beröring.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 3] →
[Touchkontroll]
zz[Känslig]
Aktivera sensorrengöring
Bildsensorn rengörs automatiskt för avlägsnande av damm varje gång du startar eller
stänger av kameran eller växlar till energisparläget. Du kan också vid behov aktivera
rengöring.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 3] →
[Sensorrengöring]
zz[Rengör nu
]
zz[OK]
Manuell sensorrengöring
Om det finns damm kvar efter den automatiska rengöringen kan det avlägsnas
genom att använda en gummiblåsa eller annat specialverktyg.
Bildsensorns yta är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras manuellt
rekommenderar vi att du vänder dig till kundtjänst.
1
Kontrollera att
kameran är
avstängd
2
Ta bort objektivet
(3)
(2)
(1)
3
Rengör sensorn
Återställa kamerans
standardinställningar
Återställa kamerans standardinställningar vid metoderna /
/
/ / .
Du kan också radera dina egna funktioner (förutom inställningarna [Egna Inställningar])
genom att använda [Återställ alla C.Fn].
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 5] → [Återställ
inställningar]
zz[Återställ alla
kamerainst.]
zz[OK]
Ställa in registrering av
copyrightinformation på bilder
Om du vill att upphovsmannens namn och copyrightinformation ska synas på bilderna
kan du ställa in den informationen i förväg.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 5] → [Copyright
information]
zzVälj en post.
zzAnge ett namn →
-knappen
→ [OK]
Ta bort all information om copyright
Du kan samtidigt ta bort både informationen om upphovsman och copyright.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Ställ in kameran
zz[ 5] → [Copyright
information]
zz[Ta bort info om
copyright] → [OK]
Kontrollera certifieringslogotyper
Vissa logotyper för certifieringskrav som uppfylls av kameran kan visas på skärmen.
Övriga certifieringslogotyper visas i den här handboken, sitter på kamerans förpackning
eller på kamerahuset.
1
Öppna
menyskärmen
-knappen
zz
→[ ]→
-knappen
2
Kontrollera
zz[ 5] →
[Certifieringslogo
visas]
Index
A
AE-lås 115
AEB-fotografering 114
AF-punkt zoom 143
AF-punkter 148
Akvarell (fotograferingsläge) 98, 100
Ansikte+Följande 148
Auto-läge (fotograferingsläge) 42
Automatisk ljuskorrigering 119
B
Batteri
Ekoläge 284
Ladda 22
Beskärning 242
Bilder
Radera 233, 234
Visningstid 289
Bildspel 216
Bildstabilisering 157
Bildstil 124, 125, 127
Blixt
Blixtexponeringskompensation 160
Blixtmätning 166
Blixtstyrka 167
Blixtsynkronisering 164
FE-lås 162
Läge 159
Blixtexponeringskompensation 160
Brusreducering
Höga ISO-tal 138, 139
Lång exponeringstid 140
Index
Brusreducering vid multitagning 139
Brusreducering för höga ISO 138
Brusreducering för lång exponeringstid 140
Bulbexponering 174
C
Camera Connect 261
CANON iMAGE GATEWAY 260
Creative Assist (fotograferingsläge) 94
D
Dammborttagning för bild 296, 297
Datum/Klocka/Zon
Inställningar 27
Delarnas namn 52
E
Egen VB 130
Ekoläge 284
Enpunkts-AF 148
Exponering
AE-lås 115
FE-lås 162
Kompensation 113
F
Favoriter 231
FE-lås 162
Filmer
Bildkvalitet (pixelantal/bildfrekvens) 209
Redigering 253, 255, 257
Filnumrering 280
Fisheye-effekt (fotograferingsläge) 98, 100
Index
Flerfunktionsknapp 53, 181
Fokusering
AF-punkter 148
MF-peaking 147
Servo AF 153
Fokuseringsområde
Manuell fokusering 143
Färg (vitbalans) 129
Färgmättnad 125
Färgtemperatur 133, 134
Färgtonprioritet 120
Förstorad visning 214
G
Gradering 231
Grynig svartvit (fotograferingsläge) 98
H
HDR intensiv (fotograferingsmetod) 98, 101
HDR konst standard
(fotograferingsmetod) 98, 101
HDR oljemålning
(fotograferingsmetod) 98, 102
HDR relief (fotograferingsmetod) 98, 102
HDR-motljuskontroll
(fotograferingsmetod) 87, 90
Hjälplinjer 291
Hybridauto (fotograferingsläge) 84
I
Indexvisning 222
Indikator 75
ISO-tal 116
Index
K
M
Kamera
Återställa 298
Kompression 205
Korrigering av periferibelysning 136
Kreativa filter 238
Kromatisk aberrationsjustering 136
M (fotograferingsläge) 172
Makrofotografering 89
Manuell fokusering 143
Mat (fotograferingsläge) 87, 89
Meny
Grundläggande funktioner 70
Pekfunktioner 79
MF (Manuell fokusering) 143
MF-peaking 147
Miniatyreffekt (fotograferingsläge) 103
Miniatyreffekt-film (fotograferingsmetod) 191
Minneskort 24
Mjuk fokus (fotograferingsläge) 98, 100
Mätningsmetod 118
L
Ladda 22
Lampa 207, 288
Landskap (fotograferingsläge) 87, 88
Leksakskamera
(fotograferingsmetod) 98, 101
Ljud 293, 294
Lång exponeringstid 174
Index
N
R
Nattfoto utan stativ
(fotograferingsläge) 87, 90
Närbild (fotograferingsläge) 87, 89
Radera 233, 234
RAW 206
RAW-bildbearbetning 250
Redigering
Beskärning 242
Ta bort röda ögon 241
Ändra storlek på bilder 245
Rem 21
Rengöring (bildsensor) 296, 297
Rotera 240
O
Objektiv
Frigöringsknapp 33, 35
Fästa 31, 34
Ta bort 33, 35
P
P (fotograferingsläge) 113
Panorering 91
Pixelantal (bildstorlek) 205
Porträtt (fotograferingsläge) 87
S
Sensorrengöring 296
Servo AF 153
Sidförhållande 208
Självporträtt (fotograferingsläge) 87, 88
Index
Självutlösare
Använda självutlösaren 203
Skicka bilder till en
smartphone 263, 268, 271
Skydda 228, 229
Skydda bilder 228, 229
Skärm
Skärmspråk 30
Skärmavtryckare 204
Skärmspråk 30
Slät hud (fotograferingsmetod) 87, 88
Snabbkontrollskärm
Grundläggande funktioner 68
Pekfunktioner 77
Sport (fotograferingsläge) 87, 89
Svartvita bilder 98
Sökning 223
T
Ta bort röda ögon 241
Timelapse-film (fotograferingsläge) 189
Trådlösa funktioner 260
Tv (fotograferingsläge) 170, 171
Tyst läge (fotograferingsmetod) 87, 90
U
Uppspelning
Bildsökning 223
Bildspel 216
Filmer 217
Filmsammandrag 219
Förstorad visning 214
Indexvisning 222
Pekfunktioner 81
Index
Stillbilder 213
Visningshopp 225
V
Vindbrusfilter 195
Visningshopp 225
Visningstid 289
Vitbalans (färg) 129
Z
Zon AF 148
Zooma 43, 46
Å
Återställa 298
Ä
Ändra storlek på bilder 245
Ö
Ögonavkänning AF 151
Försiktighetsåtgärder för trådlösa
funktioner
zz Innan varor eller teknik i kameran som regleras av utrikes- och valutahandelslagen exporteras
(vilket inbegriper att föra ut dem ur Japan eller att visa dem för personer som inte är bosatta
i Japan) kan exporttillstånd eller tillstånd för tjänstetransaktioner krävas från japanska myndigheter.
zz Eftersom den här produkten innehåller amerikanska krypteringsobjekt omfattas den av
amerikanska exportbestämmelser och får inte exporteras till eller tas in i något land som
befinner sig under amerikanskt handelsembargo.
zz Anteckna alltid vilka Wi‑Fi-inställningar du använder.
zz Inställningarna för trådlös kommunikation som sparas i den här produkten kan ändras eller
raderas vid felaktig användning av produkten, vid störningar från radiovågor eller statisk
elektricitet, olyckshändelse eller funktionsfel.
zz Observera att Canon inte accepterar något ansvar för direkta eller indirekta skador eller
förlust av intäkter som uppstår i samband med försämrat innehåll eller förlust av innehåll.
zz Om ägarskapet till produkten överförs, produkten kasseras eller skickas på reparation,
återställer du inställningarna för trådlös kommunikation till standardinställningarna genom
att radera alla inställningar du har gjort.
zz Canon ersätter inte förluster till följd av förlust eller stöld av produkten.
zz Canon accepterar inget ansvar för skador eller förlust som uppstår på grund av obehörig åtkomst
eller användning av målenheter som har registrerats på produkten, förlust eller stöld av produkten.
zz Använd produkten enligt beskrivning i den här handboken.
Försiktighetsåtgärder för trådlösa
funktioner
zz Använd alltid produktens funktion för trådlös kommunikation enligt riktlinjerna i den här
handboken. Canon accepterar inget ansvar för skador eller förluster om denna funktion
eller produkten används på andra sätt än enligt beskrivningen i den här handboken.
Varumärken och licensiering
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och
andra länder.
zz App Store, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
®
®
zz Wi‑Fi , Wi‑Fi Alliance , WPA™, WPA2™ och Wi‑Fi Protected Setup™ är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Wi‑Fi Alliance.
®
zz Bluetooth -ordets märke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Canon Inc. sker med licens.
Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.
zz N-Märke är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och
andra länder.
zz Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
zz Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
Varumärken och licensiering
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Meddelande visas på engelska efter behov.
Ansvarsfriskrivning
zz All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
zz Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder för testning.
zz Information som produktspecifikationer och produktförändringar kan komma att ändras utan
föregående avisering.
zz Bilderna och skärmbilderna i handboken kan skilja sig något från det du ser på din kamera.
zz Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband med
användningen av den här produkten.
CEL-SX3LA250
© CANON INC. 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising