Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Starthandbok SVENSKA
CEL-SX3KA250
Förbereda ett minneskort
Använd följande minneskort (säljs separat), med den kapacitet som önskas.
1
 SD-minneskort*
1 2
 SDHC-minneskort* *
1 2
 SDXC-minneskort* *
*1 Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med
samtliga minneskort på marknaden.
*2 UHS-I-minneskort kan också användas.
Handböcker och programvara
Du kan hämta handböcker och programvara för kamera och objektiv på
följande sida:
http://www.canon.com/icpd/




Gå till adressen ovan på en dator som är ansluten till internet.
Gå till sidan för ditt land eller din region.
Du behöver Adobe Reader för att kunna visa handböckerna.
Instruktioner om hur du hämtar och installerar programvaran finns i den hämtningsbara
Hjälphandbok .
 När du hämtar handböckerna eller programvaran kan
du behöva ange serienumret (enhetsnumret).
I det här fallet anger du det nummer som är tryckt
på kamerahuset, bakom skärmen.
2
Allmän och juridisk information
 Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt.
Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan
hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör,
t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är
maskinläsbart.
 Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (video och/eller ljud) av människor eller
upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på dessa personers privatliv och/eller inkräkta på andras
juridiska rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter, även om denna
fotografering eller inspelning endast är avsedd för privat bruk.
 Information om kundtjänst och garantin för din kamera finns i garantiinformationen som medföljer
kamerans handbokspaket.
 Kamerans skärm tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller
tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta
punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
 Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.
Säkerhetsinstruktioner
Läs de här instruktionerna noga så att du använder produkten på ett säkert sätt.
Följ de här instruktionerna för att förhindra att fotografen eller andra skadas.
VARNING! Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
 Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Om en kamerarem hamnar runt halsen på någon kan det orsaka strypning.
Tillbehörsskoskyddet kan orsaka skada om det sväljs. Sök omedelbart läkarvård om det skulle hända.
 Använd endast strömkällor som anges i användarhandboken tillsammans med produkten.
 Ta inte isär eller ändra produkten.
 Utsätt inte produkten för starka stötar eller vibrationer.
 Vidrör inga interna delar.
 Sluta omedelbart använda produkten om något ovanligt inträffar, som att det kommer rök eller
konstig lukt från den.
 Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.
 Låt inte produkten bli våt.
 Låt inte främmande objekt eller vätskor komma in i produkten.
 Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
 Titta inte i sökaren (om produkten har en sådan) mot starka ljuskällor som solen en molnfri dag
eller lasrar eller andra starka artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.
 Tänk på följande vid användning av batterier inköpta i handeln eller det medföljande batteriet.
- Använd endast batterier tillsammans med den produkt de är avsedda för.
- Hetta inte upp batteriet eller exponera det för eld.
- Ladda inte batteriet med icke-godkända batteriladdare.
- Låt inte batteripolerna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
- Använd inte batterier som läcker.
- Täck över batteripolerna med tejp eller annan isolering innan du slänger ett batteri.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med hud eller kläder ska kontaktområdet
omedelbart sköljas med rinnande vatten. Skölj noggrant med stora mängder vatten och uppsök omedelbart
läkarvård om innehållet kommer i kontakt med ögonen.
 Tänk på följande vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Damma regelbundet av stickkontakten och uttaget med en torr trasa.
- Sätt inte i eller ta ur kontakterna på produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om stickkontakten är skadad eller inte helt isatt i eluttaget.
- Låt inte stickkontakten eller kontakterna komma i kontakt med smuts eller metallföremål.
3
 Rör inte vid en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag vid åskoväder.
 Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Skada, ändra eller modifiera inte nätkabeln.
 Svep inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller direkt efter användning
medan den fortfarande är varm.
 Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under längre perioder.
Det kan orsaka elektrisk stöt, explosion eller eldsvåda.
 Låt inte produkten komma i kontakt med samma hudområde under längre perioder när den används.
Även om inte produkten känns varm kan detta ge upphov till lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera
i hudrodnader eller blåsor. Vi rekommenderar ett stativ eller liknande utrustning när produkten används på
varma platser eller om du har dålig blodcirkulation eller nedsatt känsel i huden.
 Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där användning är förbjuden.
Den elektromagnetiska strålningen kan orsaka felfunktion i annan utrustning och till och med olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
 Utlös inte blixten nära ögonen.
Det kan skada ögonen.
 Remmen är endast avsedd för att bära produkten på kroppen. Produkten kan skadas om du
hänger den i remmen på en krok eller annat föremål. Skaka inte heller produkten eller utsätt den
för starka stötar.
 Utsätt inte objektivet för starkt tryck eller stötar från andra föremål.
Det kan orsaka personskada eller skada på produkten.
 Blixten avger hög värme när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar och föremål borta
från blixtenheten vid fotografering.
Det kan leda till brännskador eller att blixten inte fungerar som den ska.
 Förvara inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
AKTA!
Visas vid risk för materiell skada.
 Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, till exempel mot solen en molnfri dag eller mot en stark
artificiell ljuskälla.
Det kan skada kamerans bildsensor eller andra inre delar i kameran.
 Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller
på en blåsig plats.
 Om smuts eller andra partiklar har fastnat på blixten bör du torka av den med hjälp av
en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar avger rök eller att fel uppstår
på produkten.
 Ta ut och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte använder produkten.
Innehållet från ett läckande batteri kan orsaka skador på produkten.
 Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
 Batteriladdaren ska inte vara inkopplad när den inte används. Täck inte över den med t.ex. kläder
eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.
 Placera inte några batterier inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka
brand eller skador på produkten.
 Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier med olika laddningsnivåer
eller gamla och nya batterier samtidigt. Sätt inte i batterierna med plus- och minuspolerna vända
åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
4
Förberedelser
1
2
3
4
Fäst remmen
Sätt i batteriet
Ladda batteriet
Ta ur batteriet
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(2)
 Laddas: Orange
 Fulladdat: Grön
Förberedelser
5
6
7
8
Öppna luckan till
minneskortet/
batteriet
Sätt i batteriet
Sätt i minneskortet
Stäng luckan till
minneskortet/
batteriet
(1)
(1)
Kontakter
(2)
(2)
(2)
(1)
5
(1)
(2)
Förberedelser
9
10
Slå på kameran
Öppna
menyskärmen

-knappen
 / -knapparna för
att välja [ ] →
-knappen
 [ 2] →
/ -knapparna
→ [Datum/Klocka/
Zon] → -knappen
Förberedelser
11
12
Ställ in tidszonen
Ställ in datum
och tid
 / -knapparna för att 
välja ett alternativ →
-knappen
-knappen

6
/ -knapparna
för att navigera →
-knappen →
/ -knapparna för
att välja [OK] →
-knappen
 / -knapparna
för att navigera →
-knappen →
/ -knapparna
för att justera →
-knappen
Förberedelser
13
Ställ in
skärmspråket
 / -knapparna för
att välja [OK] →
-knappen

-knappen
 [ 2] →
/ -knapparna
→ [Språk ]

/ / / knapparna för att
välja ett alternativ
Fästa ett objektiv
1
2
3
4
Kontrollera att
kameran är
avstängd
Ta bort
objektivlocket och
kamerahuslocket
Fäst objektivet
Ta bort det främre
objektivlocket
(1)
(1)
(2)
(2)
7
(1)
Fästa ett objektiv
5
Förbered för
fotografering
(2)
(1)
 Tryck på (1) samtidigt  Zooma in eller ut
som du vrider lätt
innan du fokuserar.
på (2) och släpp
sedan (1).
 Vrid lite till på (2)
tills det klickar.
Ta bort ett objektiv
1
2
3
Kontrollera att
kameran är
avstängd
Ta bort objektivet
Fäst
objektivlocket och
kamerahuslocket
(3)
(2)
(1)
 Tryck på (1) samtidigt
som du vrider
objektivet mot (2) tills
det tar stopp.
 Ta bort det i riktningen
som visas (3).
8
Fotografering
Ta stillbilder (Smart motivläge)
1
2
3
Slå på kameran
Ställ in läget
Zooma in eller ut,
efter behov
(1) (2) (3)
 Ställ in
fotograferingsläget
→ -knappen
 (1) Motivikon
 (2) Återstående
antal bilder
 (3) Återstående
filmningstid
Fotografering
Ta stillbilder (Smart motivläge)
4
5
6
Fokusera
Fäll upp blixten
efter behov
Fotografera
 Tryck lätt på
avtryckaren.
 Kameran piper
två gånger när
fokuseringen är klar.
 En AF-punkt
visas runt
fokuseringsområdet.
 När du tagit fotot
visas bilden i ungefär
två sekunder.
 Du kan ta en till bild
genom att trycka på
avtryckaren igen,
även om en bild visas
på skärmen.
9
Fotografering
Spela in filmer (Smart motivläge)
1
2
3
Slå på kameran
Ställ in läget
Zooma in eller ut,
efter behov
(1) (2) (3)
 Ställ in
fotograferingsläget
→ -knappen
 (1) Motivikon
 (2) Återstående
antal bilder
 (3) Återstående
filmningstid
Fotografering
Spela in filmer (Smart motivläge)
4
5
Börja filma
Sluta filma
 Ramar visas runt
de ansikten som
har identifierats av
kameran och är
i fokus.
10
Uppspelning
Visa stillbilder
1
2
Ställ in skärmen
på visning
Bläddra genom
bilderna
 -knappen:
Föregående bild
 -knappen:
Nästa bild
Uppspelning
Visa filmer
1
2
3
Ställ in skärmen
på visning
Bläddra genom
bilderna
Spela upp filmen
 -knappen:
Föregående bild
 -knappen:
Nästa bild
 Filmer är märkta med  -knappen:
Visa skärmen för
].
[
filmuppspelning
11
Uppspelning
Visa filmer
4
Justera volymen
 / -knapparna för
att välja [ ]
Radera stillbilder eller filmer
1
2
3
Ställ in skärmen
på visning
Bläddra genom
bilderna
Radera
 / -knapparna för
att välja [Radera]
 -knappen:
Föregående bild
 -knappen:
Nästa bild
12
Varumärken och licensiering
● SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Ansvarsfriskrivning
● All otillåten reproduktion av den här handboken är förbjuden.
● Samtliga mått och mätvärden baseras på Canons standarder
för testning.
● Information som produktspecifikationer och produktförändringar
kan komma att ändras utan föregående avisering.
● Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från
det du ser på din kamera.
● Canon tar emellertid inget ansvar för eventuella förluster som kan
uppstå i samband med användningen av den här produkten.
13
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell
lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer
i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som
överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt
batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då
nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan
ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga
ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning
av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt
lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.
- Gränssnittskabel IFC-600PCU
HDMI-kabel (kamerakontakt: typ D): Använd en kabel som är max. 2,5 m.
14
Modellnumret är PC2328 (inklusive WLAN-modul och BLE-modul av modell WM600).
Identifiera modellen med etiketten på kamerans undersida eller bakom den vridbara
skärmen där det ska finnas ett nummer som börjar med PC.
Länder och områden där trådlös användning är tillåten
- Trådlös användning är förbjuden i vissa länder och regioner och olaglig användning kan
vara straffbart enligt nationella eller lokala regler. Undvik att bryta mot reglerna genom att
gå till Canons webbplats för att kontrollera var användningen är tillåten.
Observera att Canon tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppstå i samband
med användningen av trådlösa funktioner i andra länder eller regioner.
Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
- Att ändra eller modifiera produkten
- Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten
Använd inte produktens trådlösa funktion nära medicinsk utrustning eller annan
elektronisk utrustning.
Användning av den trådlösa funktionen nära medicinsk eller annan elektronisk utrustning
kan påverka utrustningens funktion.
Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på
följande webbadress: http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Frekvensområde för Wi-Fi: 2 401–2 473 MHz
Max. Wi-Fi-effekt: 11,7 dBm
Frekvensområde för Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Max. Bluetooth-effekt: 9,7 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Vissa logotyper för tekniska standarder som kameran har uppnått kan visas på
skärmen genom att välja MENU ► fliken [ 5] ► [Certifieringslogo visas].
© CANON INC. 2018
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising