Canon | EOS M200 | User manual | Canon EOS M200 User manual

Canon EOS M200 User manual
SVENSKA
Handbok för avancerad användning
Introduktion
Innan du börjar fotografera måste du läsa följande
Läs avsnitten ”Säkerhetsanvisningar” (=30) och ”Försiktighetsåtgärder
vid hantering” (=33) för att undvika problem och olyckor i samband med
fotograferingen. Om du läser den här användarhandboken vet du hur du
ska använda kameran på rätt sätt.
Ha gärna den här handboken till hands när du använder kameran,
så att du lättare kan bekanta dig med kamerans funktioner
Samtidigt som du läser den här användarhandboken tar du några
provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för kameran.
Förvara användarhandboken så att du lätt kan ta fram den när det behövs.
Prova kameran innan du använder den och ansvarsfriskrivning
Efter att du tagit en bild bör du visa den och kontrollera att den har
registrerats korrekt. Om bilderna inte kan registreras eller överföras till en
dator på grund av fel på kameran eller minneskortet ansvarar Canon inte
för eventuella förluster eller merarbete.
Copyright
Copyright-lagarna i vissa länder kan innebära förbud mot användning av
bilder tagna med kameran (eller musik överförd till minneskortet) annat
än för privat bruk. Lägg även märke till att fotografering för privat bruk
också kan vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden
och utställningar.
2
Checklista för utrustning
Innan du börjar kontrollerar du att följande medföljer kameran. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Kamera
(med kamerahuslock)
Batteri LP-E12
(med skyddshölje)
Batteriladdare
LC-E12E*
Rem
* Batteriladdaren LC-E12E levereras med nätkabel.
zz Kameran levereras inte med ett minneskort (=11), en gränssnittskabel eller en
HDMI-kabel.
zz Information om Handbok för avancerad användning och användarhandböckerna
finns under ”Användarhandböcker” (=4).
zz Om du har köpt ett paket med objektiv kontrollerar du att objektiven är med.
zz Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål.
zz Om du behöver användarhandböcker för objektiv kan du hämta dem på
Canons webbplats (=4).
zz Användarhandböcker för objektiv (PDF-filer) gäller objektiv som säljs separat.
När du köper ett paket med objektiv kanske vissa medföljande tillbehör inte
stämmer överens med dem i användarhandboken för objektivet.
3
Användarhandböcker
Användarhandboken som levereras med kameran
innehåller grundläggande instruktioner för kameran
och Wi-Fi-funktioner.
Handbok för avancerad användning (den här PDF-filen)
innehåller fullständiga instruktioner för kameran och kan laddas
ned från Canons webbplats till en dator eller till en annan enhet.
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas från Canons webbplats till en dator
eller till en annan enhet.
Nedladdningssida
Handbok för avancerad användning/kompletterande
information
www.canon.com/icpd
Användarhandbok för objektiv
www.canon.com/icpd
Användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
zz Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe
PDF‑visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att visa
PDF‑filerna.
zz Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
zz Dubbelklicka på den hämtade PDF-filen för att öppna den.
zz Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns i programmets
hjälpavsnitt eller liknande.
4
Användarhandböcker
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker med hjälp av QR-kod
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas till en smartphone eller surfplatta
med hjälp av QR-koden.
www.canon.com/icpd
zz Det krävs en app för att läsa QR-koden.
zz Välj land eller region och hämta sedan Handbok för avancerad användning/
användarhandböckerna.
zz Välj [5: URL för bruksanv./programvara] för att visa QR-koden på
kamerans skärm.
5
Snabbguide
Sätt i batteriet (=44).
1
zz Ladda batteriet först om det är
nyinköpt. (=42).
Sätt i minneskortet (=46).
2
zz Sätt in kortet i kortplatsen med
etiketten vänd mot kamerans
baksida.
Fäst objektivet (=52).
3
zz Rikta in objektivets vita punkt för
fastsättning mot kamerans vita
punkt för fastsättning för att fästa
objektivet.
zz Ta bort objektivlocket.
Förbered för fotografering.
4
(2)
6
(1)
zz Tryck på (1) samtidigt som du vrider
lätt på (2) och släpp sedan (1).
zz Vrid lite till på (2) tills det klickar.
Snabbguide
5
Slå på kameran (=50).
6
Ställ in omkopplaren för
fotograferingsmetod på <A>
(=72).
zz Alla nödvändiga
kamerainställningar görs
automatiskt.
7
8
Ställ in fokus på motivet
(=57).
zz [p] (en AF-punkt) visas över de
ansikten som identifierats.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs så
fokuserar kameran på motivet.
Ta bilden (=57).
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
7
Snabbguide
9
Titta på bilden.
zz Bilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på skärmen.
zz Om du vill visa bilden igen trycker
du på knappen <x> (=256).
zz Information om hur du visar tidigare tagna bilder finns i ”Bildvisning”
(=256).
zz Information om hur du raderar bilder finns i ”Radera bilder” (=277).
8
Om den här handboken
Symboler i den här handboken
: Syftar på ratten.
<6>
yftar på motsvarande riktning för
<W> <X> <Y> <Z> : S
pilknapparna <V>.
: Syftar på knappen för snabbkontroll/inställningar
<Q> <0>
: Syftar på hur lång tid (* sekunder) som valts för den
*
funktion som är kopplad till den aktuella knappen
och som aktiveras när du släpper knappen.
yyIkoner och symboler som visas på kamerans knappar och på skärmen används dessutom
i den här användarhandboken vid beskrivning av aktuella åtgärder och funktioner.
M
=***
: IkonenM till höger om en sidrubrik anger att funktionen bara
är tillgänglig för avancerade fotograferingsmetoder ([d], [s],
[f] eller [a]) eller [k]-filmlägena ([k] eller [M]).
:Hänvisning till sidor med fördjupande information.
: Varning för att förhindra problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
: Tips och råd för bättre fotografering.
: Felsökningstips.
9
Om den här handboken
Grundläggande förutsättningar för driftsinstruktioner
och exempelfoton
zz Instruktionerna gäller för kameran med strömmen på (=50).
zz Det förutsätts att alla menyinställningar och funktioner för egen
programmering är inställda enligt grundinställningarna.
zz Skärmarna i instruktionerna visar läget med [Menyvisning]
i [j: Visa nivåinställningar] inställd på [Guidning].
zz Exempelbilderna i den handboken visar kameran med objektivet
EF‑M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM monterat.
zz Exempelbilder som visas på kameran och som används i denna handbok
är endast för illustrativa syften.
zz Hänvisningar till användning av kameran tillsammans med EF- eller
EF‑S-objektiv förutsätter användning av en monteringsadapter.
10
Kompatibla kort
Följande kort kan användas med kameran oavsett kapacitet. Om kortet
är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran (=433).
zz SD-/SDHC-/SDXC-minneskort
UHS-I-kort stöds.
Kort som kan lagra filmer
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med
tillräckligt bra prestanda (tillräckligt snabba skriv- och läshastigheter) för
filminspelningsstorleken. Du kan läsa mer på =498.
I den här handboken hänvisar ”kort” till SD-minneskort,
SDHC‑minneskort och SDXC-minneskort.
* Kameran levereras utan minneskort. Det köper du separat.
11
Kapitel
Introduktion
2
Förberedelse och grundfunktioner
41
Grundläggande fotograferingsmetoder
71
Avancerade fotograferingsmetoder
103
Fotograferingsinställningar
115
Blixtfotografering
243
Uppspelningsinställningar
253
Inställningar för trådlös kommunikation
317
Funktionsinställningar
423
Egen programmering (C.Fn)
457
Min meny
463
Övrig information
471
12
Innehåll
Introduktion
2
Checklista för utrustning.........................................................................3
Användarhandböcker..............................................................................4
Snabbguide.............................................................................................6
Om den här handboken..........................................................................9
Kompatibla kort.....................................................................................11
Kapitel...................................................................................................12
Innehåll.................................................................................................13
Innehåll efter syfte.................................................................................23
Funktionsindex......................................................................................26
Säkerhetsanvisningar...........................................................................30
Försiktighetsåtgärder vid hantering.......................................................33
Delarnas namn......................................................................................36
Förberedelse och grundfunktioner
41
Ladda batteriet......................................................................................42
Sätta i/ta ut batteriet..............................................................................44
Sätta i/ta ut kortet..................................................................................46
Använda skärmen.................................................................................49
Slå på kameran.....................................................................................50
Fästa/ta bort ett objektiv........................................................................52
Fästa/ta bort EF/EF-S-objektiv..............................................................54
Grundfunktioner....................................................................................56
Ställa in skärmvisningsnivå...................................................................60
Menyhantering och inställningar...........................................................63
13
Innehåll
Touchskärmsfunktioner.........................................................................68
Direktkontroll.........................................................................................69
Grundläggande fotograferingsmetoder
71
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)...............................72
Metoden Specialscen............................................................................80
Metoden Självporträtt............................................................................82
Porträttläget..........................................................................................83
Metoden Slät hud..................................................................................84
Metoden Landskap...............................................................................85
Metoden Sport......................................................................................86
Metoden Närbild....................................................................................87
Metoden Mat.........................................................................................88
Metoden Kvällsporträtt..........................................................................89
Metoden Nattfoto utan stativ.................................................................90
Metoden HDR-motljuskontroll...............................................................91
Tyst läge................................................................................................92
Försiktighetsåtgärder vid metoden Specialscen...................................93
Metoden Kreativa filter..........................................................................96
Avancerade fotograferingsmetoder
103
Programautomatik (P-läget)................................................................104
Tidsförval AE (Tv-läget).......................................................................106
Bländarförval AE (Av-läget).................................................................108
Manuell exponering (M-läget).............................................................110
14
Innehåll
Fotograferingsinställningar
Stillbildsfotografering
115
116
Flikmenyer: Stillbildsfotografering.......................................................117
Bildkvalitet...........................................................................................122
Sidförhållande för stillbilder.................................................................125
Bildvisningstid.....................................................................................127
Korrigering av objektivaberration........................................................128
Matningsmetod...................................................................................133
Självutlösare.......................................................................................135
Exponeringskompensation..................................................................137
ISO-inställningar.................................................................................138
Auto ljuskorrigering.............................................................................141
Högdagerprioritet................................................................................142
Ljusmätmetod.....................................................................................143
Mättimer..............................................................................................145
Exponeringssimulering........................................................................146
Vitbalansering.....................................................................................147
Vitbalanskorrigering............................................................................152
Färgrymd.............................................................................................153
Val av bildstil.......................................................................................154
Anpassa en bildstil..............................................................................157
Registrering av bildstil.........................................................................160
Brusreducering för lång exponeringstid..............................................162
Brusreducering för höga ISO-tal.........................................................163
Skärmavtryckare.................................................................................165
15
Innehåll
AF-funktion..........................................................................................167
AF-metod............................................................................................170
Ögonavkänning AF.............................................................................180
Kontinuerlig AF....................................................................................181
Fokusläge...........................................................................................182
Fokusera manuellt med ett objektiv efter att autofokus har utförts.....183
Tändning med AF-hjälpbelysn............................................................184
Manuell fokusering..............................................................................185
Ställ in MF-peaking.............................................................................187
Bildstabilisering...................................................................................188
Exponeringslås (AE-lås).....................................................................189
Typ av filmsammandrag......................................................................190
Fotografering med fjärrkontroll............................................................191
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering....................192
Filminspelning
195
Flikmenyer: Filminspelning.................................................................196
Filmläge..............................................................................................198
Filmkvalitet..........................................................................................205
Självutlösare för film............................................................................212
Ljudinspelning.....................................................................................213
Timelapse-filmer..................................................................................215
Video‑snapshot...................................................................................224
Miniatyreffekt-film................................................................................229
Filmservo-AF.......................................................................................231
IS för film.............................................................................................233
16
Innehåll
Andra menyfunktioner.........................................................................235
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning...............................240
Blixtfotografering
243
Blixtfotografering.................................................................................244
Blixtexponeringskompensation...........................................................246
FE-lås..................................................................................................247
Blixtstyrning.........................................................................................248
Uppspelningsinställningar
253
Flikmenyer: Uppspelningsinställningar...............................................254
Bildvisning...........................................................................................256
Förstorad bildvisning...........................................................................259
Indexvisning (Visa flera bilder)............................................................260
Filmvisning..........................................................................................261
Redigera den första och sista scenen i en film...................................264
Extrahering av bildruta........................................................................266
Redigering av filmsammandrag..........................................................268
Visning på en tv...................................................................................270
Skydda bilder......................................................................................272
Rotera stillbilder..................................................................................275
Ändra filmens orienteringsinformation................................................276
Radera bilder......................................................................................277
Förbered en utskrift.............................................................................281
Skriva ut bilder....................................................................................283
17
Innehåll
Beställa kopior....................................................................................284
Inställningar för Fotobok.....................................................................288
Kreativa filter.......................................................................................291
Creative Assist....................................................................................294
Ta bort röda ögon................................................................................296
Skapa album.......................................................................................297
Beskärning..........................................................................................300
Ändra storlek.......................................................................................302
Gradering............................................................................................303
Bildspel...............................................................................................306
Ange kriterier för bildsökning..............................................................308
Bildhopp genom att svepa..................................................................310
Visningsinformationsdisplay................................................................312
Visa AF-punkt......................................................................................314
Visa från sist visad..............................................................................315
Inställningar för trådlös kommunikation
317
Flikmenyer: Inställningar för trådlös kommunikation...........................318
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning.......................................................319
Ansluta till en smartphone...................................................................321
Ansluta till en dator via Wi-Fi..............................................................349
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi..........................................................357
Skicka bilder till en webbtjänst............................................................367
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter...................................................382
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll........................................................387
Återansluta via Wi‑Fi...........................................................................390
18
Innehåll
Registrera inställningar för flera anslutningar.....................................392
Wi-Fi-inställningar...............................................................................393
Bluetooth-inställningar........................................................................394
Ändra namnet.....................................................................................395
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter...............396
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.........................................399
Flygplansläge......................................................................................401
Återställa inställningar för trådlös kommunikation till
standardinställningarna.......................................................................402
Visa informationsskärmen...................................................................403
Använda det virtuella tangentbordet...................................................404
Åtgärda felmeddelanden.....................................................................405
Att tänka på vid trådlös kommunikation..............................................416
Säkerhet..............................................................................................418
Kontrollera nätverksinställningar.........................................................419
Status för trådlös kommunikation........................................................420
Funktionsinställningar
423
Flikmenyer: Funktionsinställningar......................................................424
Välj mapp............................................................................................426
Filnumrering........................................................................................428
Autom rotering....................................................................................431
Lägga till orienteringsinformation för filmer.........................................432
Formatera kort....................................................................................433
Ekoläge...............................................................................................435
Energispar...........................................................................................436
19
Innehåll
Skärmens ljusstyrka............................................................................437
Datum/Klocka/Zon..............................................................................438
Språk...................................................................................................441
Avtryckarens funktion för filmer...........................................................442
Videosystem........................................................................................443
Touchkontroll.......................................................................................444
Inställningar för autolås på skärmen...................................................445
Pipljud.................................................................................................446
HDMI-upplösning................................................................................447
HDMI HDR ut......................................................................................448
Visning av fotograferingsinformation...................................................449
Spegelvänd skärm..............................................................................451
Visningsprestanda...............................................................................452
Återställ kamera..................................................................................453
Copyrightinformation...........................................................................454
URL för bruksanv./programvara..........................................................456
Certifieringslogo visas.........................................................................456
Firmware.............................................................................................456
Egen programmering (C.Fn)
457
Ställa in funktioner för egen programmering.......................................458
Inställningsposter för egen programmering........................................459
20
Innehåll
Min meny
463
Flikmenyer: Min meny.........................................................................464
Registrera Min meny...........................................................................465
Övrig information
471
Programvara.......................................................................................472
Importera bilder till en dator................................................................474
Tillbehör för att driva kameran direkt från ett eluttag...........................476
Felsökningsguide................................................................................477
Felkoder..............................................................................................493
Prestandadata.....................................................................................494
Informationsvisning.............................................................................501
Index...................................................................................................512
21
22
Innehåll efter syfte
Fotografering
zz Fotografera automatiskt
 =71–=101 (Grundläggande
fotograferingsmetoder)
zz Använd serietagning
 =133 (i Serietagning)
zz Ta en bild av dig själv i en grupp
 =135 (j Självutlösare)
zz Frys åtgärden
 =106 (s Tidsförval AE)
zz Gör åtgärden oskarp
zz Fotografera med valfria effekter
 =78 (Creative Assist)
zz Gör bakgrunden oskarp
 =108 (f Bländarförval AE)
zz Håll bakgrunden i skarpt fokus
zz Justera bildens ljushet
(exponering)
 =137 (Exponerings­
kompensation)
zz Ta en bild i svagt ljus
 =244 (I Blixtfotografering)
 =138 (ISO-inställningar)
zz Ta en bild utan blixt
 =249 (b Avstängd blixt)
zz Ta en bild av fyrverkerier nattetid
 =112 (Bulbexponering)
zz Fotografera med kreativa effekter
 =96 (Kreativa filter)
zz Ta ett självporträtt
 =82 (J Självporträtt)
zz Spela in filmer
 =195 (k Filminspelning)
23
Innehåll efter syfte
Bildkvalitet
zz Fotografera med bildeffekter som
stämmer överens med ämnet
 =154 (Val av bildstil)
zz Gör en stor kopia av bilden
 =122 (73, 83, 1, F)
zz Ta många bilder
 =122 (7a, 8a, b)
AF (Fokusering)
zz Ändra fokuspunkten
 =172 (AF-metod)
zz Ta en bild på ett rörligt motiv
 =168 (Servo AF)
 =86 (5 Sport)
Visning
zz Visa foton eller filmer på kameran
 =256 (x Visning)
zz Hitta foton eller filmer snabbt
 =260 (Indexvisning)
=310 (Bildhopp med i)
=308 (Ange kriterier
för bildsökning)
zz Gradera bilder
 =303 (Gradering)
zz Skydda viktiga foton eller filmer
från att tas bort av misstag
 =272 (K Skydda bilder)
zz Radera onödiga foton eller filmer
 =277 (L Radera bilder)
zz Spela upp foton och filmer
automatiskt
 =306 (Bildspel)
zz Visa foton och filmer på en tv
 =270 (Visning på en tv)
zz Justera bildskärmens ljusstyrka
 =437 (Bildskärmens
ljusstyrka)
zz Använd specialeffekt på bilder
 =291 (Kreativa filter)
24
Innehåll efter syfte
Trådlösa funktioner
zz Skicka bilder till en smartphone
 =321 (Ansluta till en
smartphone)
zz Skicka bilder automatiskt
till en dator
 =349 (Ansluta till en dator
via Wi-Fi)
zz Skriv ut foton
 =357 (Ansluta till en skrivare
via Wi-Fi)
zz Dela bilder online
 =367 (Skicka bilder till
en webbtjänst)
25
Funktionsindex
Ström
AF
zz Ladda batteriet (=42)
zz AF-funktion (=167)
zz Batterinivå (=51)
zz AF-metod (=170)
zz Ekoläge (=435)
zz Val av AF-punkt (=175)
zz Energispar (=436)
zz Ögonavkänning AF (=180)
Kort
zz Formatera (=433)
zz Kort kompatibla med filminspelning
(=497)
Objektiv
zz Fäst (=52, =54)
zz Ta bort (=53, =55)
zz Utlös slutaren utan objektiv (=461)
Grundinställningar
zz Datum/Klocka/Zon (=438)
zz Språk (=441)
zz Videosystem (=443)
zz Pipsignal (=446)
zz Återställ alla kamerainställningar
(=453)
zz Copyright-information (=454)
Skärm
zz Luta skärmen (=49)
zz Pekskärmskontroll (=68)
zz Ljusstyrka (=437)
zz Inställningar för autolås på skärmen
(=445)
zz Visningsprestanda (=452)
26
zz Kontinuerlig AF (=181)
zz Elektronisk manuell fokusering
(=183)
zz AF-hjälpbelysning (=184)
zz Manuell fokusering (=185)
zz Inställning av MF-peaking
(=187)
Ljusmätning
zz Ljusmätmetod (=143)
Matning
zz Maximalt antal bilder vid
serietagning (=124)
zz Matningsmetod (=133)
zz Självutlösare (=135)
Bildtagningsinställningar
zz Skapa/välja en mapp (=426)
zz Filnumrering (=428)
Funktionsindex
Bildkvalitet
Fotografering
zz Bildkvalitet (=122)
zz Fotograferingsmetod (=38)
zz Sidförhållande för stillbilder
(=125)
zz Snabbkontroll (=69)
zz Korrigering för objektivaberration
(=128)
zz ISO-tal (stillbilder) (=138)
zz Auto ljuskorringering
(Auto ljuskorrigering) (=141)
zz Högdagerprioritet (=142)
zz Vitbalansering (=147)
zz Färgrymd (=153)
zz Bildstil (=154)
zz Brusreducering för långa
exponeringstider (=162)
zz Brusreducering för höga ISO-tal
(=163)
zz Creative Assist (=78)
zz Kreativa filter (=96)
zz Skärpedjupskontroll (=109)
zz Skärmavtryckare (=165)
zz Förstorad bild (=177)
zz Fjärrkontroll (=191)
zz Visning av fotograferingsinformation
(=449)
zz Rutnät (=449)
zz Spegelvänd skärm (=451)
zz Felkoder (=493)
Exponering
zz Exponeringskompensation
med M+ISO auto (=111)
zz Exponeringskompensation
(=137)
zz Exponeringssimulering (=146)
zz AE-lås (=189)
zz Säkerhetsförskjutning (=459)
Blixt
zz Blixt (=244)
zz Blixtexponeringskompensation
(=246)
zz FE-lås (=247)
zz Funktionsinställningar för inbyggd
blixt (=251)
27
Funktionsindex
Filminspelning
zz Spela in med autoexponering
(=198)
zz Spela in med manuell exponering
(=200)
zz Filminspelningsstorlek (=205)
zz Ljudinspelning (=213)
zz Vindbrusfilter (=213)
Visning
zz Bildvisningstid (=127)
zz Enbildsvisning (=256)
zz Touchskärmsvisning (=258)
zz Förstorad bild (=259)
zz Indexvisning (=260)
zz Filmvisning (=261)
zz Dämpare (=214)
zz Redigera första och sista scenen
i en film (=264)
zz Timelapse-film (=215)
zz Frame Grab (4K) (=266)
zz Video-snapshot (=224)
zz Visa bilder på en TV (=270)
zz Filmservo-AF (=231)
zz Skydda (=272)
zz Fotografering med fjärrkontroll
(=235)
zz Bildrotering (=275)
zz ISO-tal (film) (=236)
zz Gradering (=303)
zz HDMI-utgång (=238)
zz Automatisk långsam slutare
(=239)
zz Lägga till roteringsinformation
(=432)
zz Avtryckarens funktion för filmer
(=442)
zz Radera (=277)
zz Bildspel (=306)
zz Ange kriterier för bildsökning
(=308)
zz Bildbläddring (visningshopp)
(=310)
zz Visningsinformationsdisplay
(=312)
zz Visa AF-punkt (=314)
zz Autom rotering (=431)
zz HDMI-upplösning (=447)
zz HDR-utgång (=448)
zz Visning av fotograferingsinformation
(=506)
28
Funktionsindex
Bildredigering
Trådlösa funktioner
zz Kreativa filter (=291)
zz Anslut till smartphone (=321)
zz Ta bort röda ögon (=296)
zz Skicka bilder automatiskt till
smartphone (=335)
zz Video-snapshotalbum (=297)
zz Beskära JPEG-bilder (=300)
zz Fjärrkontroll (EOS Utility) (=349)
zz Ändra storlek på JPEG-bilder
(=302)
zz Skicka bilder automatiskt till dator
(=354)
Beställa kopior
zz Utskrift från Wi-Fi-skrivare
(=357)
zz Beställa kopior (DPOF) (=284)
zz Överför till webbtjänst (=367)
zz Inställningar för Fotobok (=288)
zz Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
(=387)
Egna inställningar
zz Visa nivåinställningar (=60)
zz Egen programmering (C.Fn)
(=458)
zz Geomärkning av bilder (=396)
zz Återställa alla inställningar för
trådlös funktion (=402)
zz Min meny (=465)
Programvara
zz Hämta och installera (=472)
zz Användarhandböcker för
programvara (=473)
29
Säkerhetsanvisningar
Läs de här anvisningarna för att använda produkten på ett säkert sätt.
Följ de här anvisningarna för att förhindra personskador eller skador på
produktens användare eller andra.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig personskada
eller död.
zz Håll utrustningen utom räckhåll för barn.
Om en rem hamnar runt halsen på en person kan den orsaka strypning.
Kamerans delar eller medföljande tillbehör är farliga att svälja. Om det skulle råka
sväljas, sök omedelbart läkarvård.
Batterier är farliga att svälja. Om det skulle råka sväljas, sök omedelbart läkarvård.
zz Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans
med produkten.
zz Ta inte isär och ändra inte produkten.
zz Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibration.
zz Rör inte vid exponerade interna delar.
zz Sluta använda produkten under ovanliga förhållanden, till exempel om det kommer
rök eller konstig lukt från den.
zz Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du
rengör produkten.
zz Låt inte produkten bli blöt. För inte in främmande föremål eller vätskor i produkten.
zz Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
zz Lämna aldrig ett objektiv eller en kamera med objektivet monterat utan objektivlock
i solen.
Objektivet kan koncentrera solstrålarna och orsaka brand.
zz Vidrör inte en produkt som är ansluten till en strömkälla vid åskväder.
Detta kan resultera i elstöt.
zz Följ anvisningarna nedan när du använder medföljande batterier eller batterier som
finns i handeln.
yyAnvänd endast batterierna tillsammans med den angivna produkten.
yyHetta inte upp batterierna och utsätt dem inte för eld.
yyLadda inte batterierna med icke godkända batteriladdare.
yyUtsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift
eller andra metallföremål.
yyAnvänd inte läckande batterier.
yyIsolera kontakterna med tejp eller på annat sätt innan du slänger batterierna.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med hud eller kläder sköljer
du det exponerade området noggrant med rinnande vatten. I händelse av kontakt
med ögonen sköljer du noggrant med stora mängder rinnande rent vatten och
söker omedelbart medicinsk hjälp.
30
Säkerhetsanvisningar
zz Följ anvisningarna nedan när du använder en batteriladdare eller nätadapter.
yyAvlägsna regelbundet eventuellt damm från nätkontakten och väggkontakten
med en torr trasa.
yySätt inte i eller dra ut produktens kontakt med våta händer.
yyAnvänd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i väggkontakten.
yyUtsätt inte nätkontakten och kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt
med metallstift eller andra metallföremål.
zz Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till en väggkontakt
under åskväder.
zz Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Skada inte, bryt inte sönder och ändra
inte nätkabeln.
zz Linda inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller kort efter
användning, när produkten fortfarande är varm.
zz Dra inte i nätkabeln när du drar ut produkten.
zz Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tid.
zz Ladda inte batterier i omgivningstemperaturer utanför intervallet 5–40 °C.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
zz Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under en längre tid
vid användning.
Det kan leda till lågtemperaturbrännskador, bland annat hudrodnad och blåsor,
även om inte produkten känns varm. Du rekommenderas att använda ett stativ
eller liknande utrustning när du använder produkten på varma platser, eller om
du har cirkulationsproblem eller mindre känslig hud.
zz Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där det är förbjudet att
använda den.
Om du inte gör det kan det orsaka funktionsfel på annan utrustning på grund
av elektromagnetisk strålning, och även leda till olyckor.
31
Säkerhetsanvisningar
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
zz Utlös inte blixten nära ögonen.
Ögonen kan skadas.
zz Titta inte på skärmen eller genom sökaren under långa perioder.
Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall slutar du använda
produkten omedelbart och vilar en stund innan du fortsätter använda den.
zz Blixten avger höga temperaturer när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar
och objekt borta från blixten när du tar bilder.
Det kan orsaka brännskador eller funktionsfel på blixten.
zz Lämna inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller personskador
vid beröring.
zz Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Produkten kan skadas om
någon annan produkt fästs på remmen och remmen hängs på en krok eller något
annat föremål. Skaka inte heller produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
zz Utsätt inte objektivet för starkt tryck och låt inte något föremål slå till det.
Det kan orsaka personskador eller skador på produkten.
zz Montera bara produkten på ett stativ som är tillräckligt stabilt.
zz Bär inte runt produkten om den är monterad på ett stativ.
Det kan resultera i skada eller olycka.
zz Vidrör inte delar inuti produkten.
Detta kan resultera i personskada.
zz Sluta genast använda produkten och sök medicinsk hjälp om du drabbas av onormala
hudreaktioner eller hudirritationer i samband med eller efter användning av produkten.
32
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skötsel av kameran
zz Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte
för stötar.
zz Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten.
Kontakta närmaste Canon Service Center om kameran blir blöt.
Torka av eventuella vattendroppar från kameran med en ren och torr
trasa. Om kameran har utsatts för salt luft torkar du av den med en ren
och väl urvriden fuktig trasa.
zz Om du använder kameran på en plats med mycket smuts och damm
kanske den inte fungerar som den ska.
zz Du bör rengöra kameran efter användning. Om smuts, damm, vatten eller
salt får stanna kvar i kameran kanske den inte fungerar som den ska.
zz Placera aldrig kameran nära föremål som avger starka magnetiska fält,
till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att använda eller
placera kameran nära föremål som avger starka radiovågor, till exempel
en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka felaktig funktion hos
kameran eller förstöra bilddata.
zz Placera aldrig kameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt
solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos kameran.
zz Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta isär
kameran själv.
zz Blockera aldrig slutaren eller kamerans inbyggda blixt med ett finger eller
något annat föremål. Det kan orsaka funktionsfel.
zz Använd en blåsborste (säljs i fackhandeln) för att ta bort damm från
objektivet och kamerans olika delar. Använd aldrig rengöringsmedel
som innehåller organiska lösningsmedel för att rengöra kamerahuset
eller objektivet. Om smutsen är svår att få bort lämnar du kameran till
närmaste Canon Service Center.
zz Vidrör inte kamerans elektriska kontakter med fingrarna. På så sätt
förhindrar du att kontakterna korroderar. Korroderade kontakter kan
orsaka felfunktion hos kameran.
zz Om kameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt rum kan
kondens bildas på kameran och dess inre komponenter. Du undviker
kondens genom att placera kameran i en försluten plastpåse där den får
anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
33
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Om det har bildats kondens på kameran bör du inte använda kameran
eller ta bort objektivet, kortet eller batteriet för att undvika att kameran
skadas. Stäng av kameran och vänta tills kondensen har dunstat innan
du använder kameran igen.
Även om kameran är helt torr men fortfarande kall inuti ska du inte ta bort
objektivet, kortet eller batteriet förrän kameran har anpassat sig till den
omgivande temperaturen.
zz Om kameran inte ska användas under en tid tar du ur batteriet och
förvarar kameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du
förvarar kameran ska du trycka ner avtryckaren några gånger då och då
för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
zz Undvik att förvara kameran i närheten av kemikalier som kan orsaka rost
och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
zz Om kameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner innan
du använder den. Om du inte har använt kameran under en tid eller
om du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till utlandet,
låter du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera den eller
så kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
zz Kameran kan bli mycket varm om du använder serietagning eller
stillbildstagning/filminspelning under en längre tid. Detta innebär inte
att det har uppstått ett fel.
zz Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan
spökbilder uppträda.
Skärm
zz Skärmen är tillverkad med mycket hög precision och har över 99,99 %
effektiva pixlar, men 0,01 % eller färre av pixlarna kan vara döda.
Det kan även finnas fläckar med pixlar som är svarta, röda eller har
andra färger. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel. De påverkar
inte registreringen av bilder.
zz Om skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan skärminbränning
ske, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt
och försvinner om du inte använder kameran under några dagar.
zz Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart
ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
34
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Kort
Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:
zz Tappa inte, böj eller blöt ned kortet. Hantera det varsamt och utsätt
det inte för stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något
metallföremål.
zz Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
zz Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som avger
starka magnetfält, till exempel TV, högtalare eller magneter. Undvik också
platser med statisk elektricitet.
zz Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
zz Förvara kortet i en ask.
zz Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
Fläckar på bildsensorn
zz Förutom damm som kommer in i kameran kan i sällsynta fall smörjmedel
från kamerans inre komponenter ge upphov till fläckar på kamerans
bildsensor. Om dina bilder har tydliga fläckar på samma ställe bör du
lämna in kameran till ett Canon Service Center för rengöring av sensorn.
Objektiv
zz När du tar loss objektivet från kameran ställer du det
med den bakre änden uppåt och sätter på det bakre
objektivlocket, så att du inte repar objektivet eller
elektriska kontakter (1).
(1)
35
Delarnas namn
( 1)
( 2)
(6)(7)
(8)
( 3)
( 4)
( 5)
(17)
(18)
( 9)
( 10)
( 11)
( 12)
( 13)
( 14)
( 15)
( 16)
( 19)
( 20) ( 21)
( 22)
(1)
(2)
(3)
Avtryckare
<6>-ratt
Punkt för fastsättning
av EF-M-objektiv
(4) Bildsensor
(5) Kontakter
(6) Strömbrytare
(7) Omkopplare för
fotograferingsmetod
(8) Blixt
(9) Fäste för bärrem
(10) <I> Blixtuppfällningsreglage
(11) Kontaktskydd
36
(12) Lampa för AF-hjälpbelysning/
minskning av röda ögon/
självutlösare/fjärrkontroll
(13) Lucka för kortplats
(14) Frigöringsknapp för objektiv
(15) Låsstift för objektiv
(16) Objektivfattning
(17) <k> HDMI UT-kontakt
(18) <g> Digitalkontakt
(19) Stativgänga
(20) Genomföring för
strömadapterns kabel
(21) Batterilucka
(22) Kamerahuslock
Delarnas namn
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(12)
(8)
(9)
(10)
(13)
(14)
(11)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Skärm
<V> Filmplanmärke
Mikrofon
Åtkomstlampa
Högtalare
Serienummer
(kamerahusnummer)
<M> Menyknapp
<W/O/L> Upp/Exponeringskompensation/Raderingsknapp
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
<Y/A> Vänster/AE-lås/
FE-låsknapp
<X/B> Ned-/Info.-knapp
<x> Visningsknapp
Filminspelningsknapp
<Z/I> Högerknapp/blixtknapp
<Q/0> Knapp för
snabbkontroll/inställningar
37
Delarnas namn
Omkopplare före fotograferingsmetod/Fotograferingsmetoder
(1)
(2)
(3)
(1) A: Smart motivläge (=72)
Du behöver bara trycka på avtryckaren. Helautomatisk fotografering med
inställningar som bestäms av kameran.
(2) z: Stillbildsmetod
För stillbildsfotografering. Du kan låta kameran bestämma inställningar
för motivet, eller så kan du bestämma dem själv. Du väljer en
fotograferingsmetod genom att trycka på en fotograferingssymbol uppe
till vänster på fotograferingsskärmen. Tryck på <Y> <Z> för att välja en
fotograferingsmetod och tryck sedan på <0>.
Avancerade fotograferingsmetoder
d
Programautomatik (=104)
s
Tidsförval AE (=106)
f
Bländarförval AE (=108)
a
Manuell exponering (=110)
D: Metoden Hybridauto (=72)
38
Delarnas namn
Metoden Specialscen
J
Självporträtt (=82)
P
Mat (=88)
2
Porträtt (=83)
6
Kvällsporträtt (=89)
K
Slät hud (=84)
F
Nattfoto utan stativ (=90)
3
Landskap (=85)
G
HDR-motljuskontroll (=91)
5
Sport (=86)
I
Tyst läge (=92)
4
Närbild (=87)
Metoden Kreativa filter (=96)
I
Grynig svartvit (=98)
c
Miniatyreffekt (=99)
G
Mjuk fokus (=98)
A
HDR konst standard (=99)
X
Fisheye-effekt (=98)
B
HDR intensiv (=99)
K
Akvarell (=98)
C
HDR oljemålning (=99)
H
Leksakskamera (=98)
D
HDR relief (=99)
(3) k: Filmläge
För filminspelning. Du väljer en fotograferingsmetod genom att trycka på en
fotograferingssymbol uppe till vänster på fotograferingsskärmen. Tryck på
<Y> <Z> för att välja en fotograferingsmetod och tryck sedan på <0>.
k
Automatisk filmexponering (=198)
M
Filminspelning med manuell exponering (=200)
39
Delarnas namn
Batteriladdare LC-E12E
Laddare för batteri LP-E12 (=42).
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Batterifack
Lampa för
fulladdat batteri
Laddningslampa
Nätkabel
Uttag för nätkabel
(5)
Fästa remmen
För in remmens ände nedifrån genom
kamerans fäste för bärrem. För den
sedan genom remmens spänne enligt
bilden. Dra åt så att remmen är spänd och
kontrollera att remmen inte kan lossna
från spännet.
40
Förberedelse och
grundfunktioner
Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och beskrivningar
av grundläggande kamerafunktioner.
41
Ladda batteriet
1Ta bort batteriets skyddshölje.
i batteriet ordentligt i laddaren.
2zSätt
z Gör tvärtom för att ta ut batteriet.
batteriet.
3zLadda
z Anslut nätkabeln till laddaren och sätt
i kontakten i eluttaget.
zz Laddningen startar automatiskt och
laddningslampan börjar lysa orange.
zz När batteriet är fulladdat tänds lampan
för fulladdat batteri och lyser grönt.
zz Det tar cirka 2 timmar att ladda ett helt
urladdat batteri vid rumstemperatur
(23 °C). Laddningstiden varierar
beroende på omgivningens temperatur
och batteriets laddningsnivå.
zz Av säkerhetsskäl tar det längre tid
(upp till cirka 4 timmar) att ladda batteriet
vid lägre temperaturer (5–10 °C).
42
Ladda batteriet
zz Batteriet är inte fulladdat när det levereras.
Ladda batteriet innan du använder det.
zz Ladda batteriet dagen före eller den dag du ska använda det.
Batteriet laddas gradvis ur även när du inte använder kameran.
zz När batteriet är laddat tar du ut det och kopplar bort
laddaren från eluttaget.
zz När du inte använder kameran tar du bort batteriet.
Om batteriet lämnas i kameran under en längre tid avges en liten mängd
ström vilket leder till att det laddas ur och att batterikapaciteten minskar.
Förvara batteriet med skyddshöljet på. Om du förvarar batteriet fulladdat
kan batteriets prestanda försämras.
zz Batteriladdaren kan användas i andra länder.
Batteriladdaren är kompatibel med en strömkälla på 100 V AC
till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter
(finns i fackhandeln) för respektive land eller område. Anslut inte någon
bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Det kan skada
batteriladdaren.
zz Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat,
har batteriet nått slutet på sin livslängd.
Köp ett nytt batteri.
zz När du har dragit ur kontakten till laddaren från eluttaget bör du inte röra stiften
under cirka 5 sekunder.
zz Den medföljande laddaren kan endast ladda batteriet LP‑E12.
43
Sätta i/ta ut batteriet
Sätt i ett fulladdat LP-E12-batteri i kameran.
Isättning
batteriluckan genom
1Öppna
att dra i den.
i batteriet.
2zSätt
z Sätt i änden med de elektriska
kontakterna.
zz Skjut in batteriet tills det fäster.
luckan.
3zStäng
z Fäll ned och skjut in luckan tills
den stängs.
zz Du kan inte använda andra batterier än LP-E12.
zz När du öppnar batteriluckan bör du undvika att öppna den för mycket.
Gångjärnen kan gå sönder.
44
Sätta i/ta ut batteriet
Borttagning
(1)
luckan till batterifacket.
1zÖppna
z Stäng av kameran.
zz Kontrollera att åtkomstlampan (1) är
släckt och öppna sedan luckan.
ur batteriet.
2zTaz Tryck
på låsspaken enligt pilen och
ta ur batteriet.
zz Var noga med att montera det
medföljande skyddshöljet (=42) för
att undvika kortslutning.
45
Sätta i/ta ut kortet
De tagna bilderna sparas på kortet.
zz Se till att kortets spärr för skrivskydd (1) är ställd uppåt för att tillåta
skrivning och radering.
Isättning
(1)
1Öppna luckan till kortfacket.
i minneskortet.
2zSätt
z Sätt i minneskortet med etiketten vänd
mot kamerans baksida och tryck ned
kortet tills det fäster med ett klick.
3Stäng luckan.
46
Sätta i/ta ut kortet
Borttagning
(1)
luckan.
1zÖppna
z Stäng av kameran.
zz Kontrollera att åtkomstlampan (1) är
släckt och öppna sedan luckan.
zz Om [Sparar...] visas på skärmen
stänger du luckan.
ut kortet.
2zTaz Tryck
försiktigt på kortet och
släpp sedan.
zz Dra kortet rakt ut och stäng
sedan luckan.
Formatera kortet
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran
(=433).
zz Möjligt antal bilder beror på kortets återstående kapacitet, inställningarna för
bildkvalitet, ISO-tal osv.
47
Sätta i/ta ut kortet
zz När åtkomstlampan lyser eller blinkar betyder det att bilder läses till, läses
från eller raderas från kortet, eller att data överförs. Öppna inte luckan till
kortfacket eller ta bort batteriet vid den här tidpunkten. Gör heller inget av
följande när åtkomstlampan lyser eller blinkar. Det kan göra att bildkortet,
minneskortet eller kameran tar skada.
yyTa ut kortet.
yyTa ut batteriet.
yySkaka eller stöta kameran.
yyDra ur eller anslut en nätkabel (när tillbehör för att driva kameran direkt från
ett eluttag (säljs separat) används).
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen inte
börjar på 0001 (=428).
zz Om ett kortrelaterat felmeddelande visas på skärmen tar du ut kortet och sätter
sedan i det igen. Om felmeddelandet är kvar bör du försöka med ett annat kort.
Om du kan överföra bilderna på kortet till en dator överför du alla bilder och
formaterar därefter kortet med kameran (=433). Då är det möjligt att kortet
börjar fungera normalt igen.
zz Undvik att nudda kortets kontakter med fingrar eller metallföremål. Utsätt inte
kontakterna för damm eller vatten. Om kontakterna är smutsiga kan det leda
till kontaktfel.
zz Multimediakort (MMC) kan inte användas. (Kortfel visas.)
48
Använda skärmen
Du kan ändra skärmens riktning och vinkel.
Luta skärmen uppåt
zz Skärmen lyfts uppåt och öppnas till en
vinkel på cirka 180°.
zz När du själv ska vara med på bilder kan
du visa en spegelbild av dig själv genom
att vrida runt skärmen mot kamerans
framsida.
zz Se till att skärmen är stängd när kameran inte används.
zz Tvinga inte upp skärmen för långt då det kan skada kameran.
49
Slå på kameran
Slå på kameran genom att trycka på
strömbrytaren. Tryck på den igen för att
stänga av kameran.
Ställa in datum, klocka och tidszon
Om du slår på strömmen och menybilden för datum/klocka/zon visas läser
du =438 om hur du ställer in datum/klocka/zon.
Byta gränssnittsspråk
Information om hur du byter gränssnittsspråk finns på =441.
zz [Sparar...] visas om du stänger av kameran medan bilder sparas på kortet,
och kameran stängs av när bilderna har sparats.
50
Slå på kameran
Batterinivåindikator
: Batterinivån är tillräcklig.
: Batterinivån är låg, men du kan
fortfarande använda kameran.
: Batteriet är snart urladdat.
(symbolen blinkar)
: Ladda batteriet.
zz Följande gör att batteriet tar slut snabbare:
yyOm du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
yyOm du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
yyOm du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
yyOm du använder kamerans Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion.
zz Möjligt antal bilder kan minska beroende på de aktuella
fotograferingsförhållandena.
zz Objektivet drivs av kamerans batteri. Batteriet kan laddas ur snabbare med
vissa objektiv.
zz I en omgivning med låg temperatur kanske fotografering inte är möjlig ens med
tillräcklig batterinivå.
51
Fästa/ta bort ett objektiv
Kameran är kompatibel med EF-M-objektiv.
Fästa ett objektiv
1zTaz Tabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida dem
i pilarnas riktning.
objektivet.
2zFäst
z Rikta in objektivets vita punkt för
fastsättning mot kamerans vita punkt för
fastsättning och vrid objektivet i pilens
riktning tills det fäster med ett klick
i kamerahuset.
3Ta bort det främre objektivlocket.
52
Fästa/ta bort ett objektiv
Ta bort objektivet
(3)
Tryck in frigöringsknappen för
objektiv och vrid objektivet
i pilens riktning.
(2)
(1)
zz Vrid objektivet till det tar stopp och
ta sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på
det borttagna objektivet.
zz Titta aldrig direkt på solen genom ett objektiv. Du kan förlora synen.
zz Stäng av kameran innan du sätter på eller tar bort objektiv.
zz Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
zz Bildvinkel
-- Eftersom bildsensorns storlek är mindre än 35 mm-filmformatet motsvarar
den effektiva bildvinkeln den hos ett objektiv med cirka 1,6× längre brännvidd
än objektivets angivna brännvidd.
Bildområde (ungefärligt) (14,9 × 22,3 mm)
35 mm-filmformatet (24 × 36 mm)
zz Mer information om hur du använder objektivet finns i användarhandboken till
objektivet (=4).
Tips för att undvika fläckar och damm
När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med så lite damm
som möjligt.
När du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta på
kamerahuslocket.
Ta bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
53
Fästa/ta bort EF/EF-S-objektiv
EF-EOS M-monteringsadaptern (tillval) gör det möjligt att använda EF- och
EF-S-objektiv med din kamera.
Fästa ett objektiv
1zTaz Tabortbortskyddslocken.
skyddslocken från objektivet,
adaptern och kamerahuset.
(1)
(2)
fast objektivet på adaptern.
2zSätt
z Rikta in objektivets röda eller vita punkt
för fastsättning mot motsvarande punkt
på adaptern och vrid objektivet i pilens
riktning tills det fäster med ett klick
i adaptern.
(1)
(2)
(3)
Röd punkt
Vit punkt
fast adaptern på kameran.
3zSätt
z Rikta in adapterns och kamerans vita
punkter för fastsättning (3) mot varandra
och vrid objektivet och adaptern i pilens
riktning tills de fäster med ett klick
i kameran.
54
Fästa/ta bort EF/EF-S-objektiv
objektivets omkopplare för
4Ställ
fokuseringsmetod på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus. Autofokus
fungerar inte.
Ta bort objektivet
5Ta bort det främre objektivlocket.
in frigöringsknappen
1Tryck
för objektiv och vrid adaptern
i pilens riktning.
zz Vrid adaptern tills det tar stopp och
ta sedan bort den.
bort objektivet från adaptern.
2zTaz Håll
ned frigöringsknappen för objektiv
på adaptern och vrid objektivet motsols.
zz Vrid objektivet till det tar stopp och
ta sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på
det borttagna objektivet.
zz Objektivhantering beskrivs på =53.
zz Om du använder ett objektiv som är tyngre än kameran bör du även hålla
i objektivet när du fotograferar eller bär kameran.
zz För EF-objektiv som har ett stativfäste (som superteleobjektiv) ska stativet
anslutas till objektivets stativfäste. Vid användning av objektiv som saknar
stativfäste fäster du stativet i monteringsadapterns stativfäste.
55
Grundfunktioner
Hålla kameran
Du kan luta skärmen när du fotograferar. Du kan läsa mer på =49.
Normal vinkel
56
Låg vinkel
Grundfunktioner
Avtryckare
Avtryckaren har två steg. Du kan trycka ned avtryckaren halvvägs.
Sedan kan du trycka ned avtryckaren helt.
Trycka ned halvvägs
Autofokusering och automatisk exponering
(inställning av slutartid och bländarvärde)
aktiveras.
Exponeringsinställningen (slutartiden och
bländarvärdet) visas under cirka 8 sekunder
eller enligt inställningen för mättimern.*
* Som standard är mättimern inställd
på 8 sekunder.
Trycka ned helt
Med den här åtgärden tas bilden.
zz Undvika kameraskakning
Kamerarörelser vid exponeringstillfället kallas för kameraskakning.
Det kan resultera i suddiga bilder. Undvik kameraskakning genom
att tänka på följande:
Håll kameran stadigt.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus och tryck sedan
försiktigt ned avtryckaren helt.
zz Om du trycker ned avtryckaren helt utan att trycka ned den halvvägs först eller
om du trycker ned den halvvägs och sedan omedelbart trycker ned den helt tas
bilden efter en kort fördröjning.
zz Även vid menyvisning eller bildvisning kan du återgå till fotograferingsklart läge
genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
57
Grundfunktioner
<6>-ratten
Titta på skärmen och vrid samtidigt på
<6>-ratten.
Använd den här ratten för att ställa
in slutartid, bländarvärde m.m.
58
Grundfunktioner
INFO-knapp
Varje gång du trycker på <B> ändras
informationen.
Följande exempelskärmar gäller stillbilder.
59
Ställa in skärmvisningsnivå
Du kan ställa in hur information ska visas på skärmen enligt dina önskemål.
Ändra inställningarna vid behov.
huvudflikarna.
1zVisa
z Tryck på knappen <M> om du vill
visa huvudflikarna.
fliken [j].
2zVälj
z Tryck på pilknapparna <Y> <Z> så att
fliken [j] väljs.
60
Ställa in skärmvisningsnivå
Menyvisning
Du kan välja skärmtypen [Guidning] eller [Standard]. Om du väljer [Guidning]
visas beskrivningar av huvudflikarna när du trycker på knappen <M>.
Om du väljer [Standard] visas menyskärmen omedelbart när du trycker
på knappen <M>. Standardvärdet är [Guidning].
1Välj [Menyvisning].
2Välj visningstyp.
(1)
(1) Huvudflikar
zz När [Guidning] är inställt visas inte fliken [9 (Min meny)]. Du ställer du in
Min meny (=465) genom att ändra visningsnivån till [Standard].
61
Ställa in skärmvisningsnivå
Funktionsguide
En kort beskrivning av funktioner och alternativ kan visas när du använder
snabbkontrolls- eller menyinställningar. Standardvärdet är [På].
1Välj [Funktionsguide].
2Välj [På].
zz Exempel på skärmar
Snabbkontrollskärm
Menyskärm
(1)
(1)
(1) Funktionsguide
zz Om du vill ta bort en beskrivning trycker du på den eller fortsätter att använda
funktioner.
62
Menyhantering och inställningar
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
<M>-knapp
Skärm
<V> Pilknappar
(4)
(5)
Knappen <0>
Ratt
Menyskärm
Metoden <A>
Filmläge
Stillbildsmetod (i avancerade fotograferingsmetoder)
zz Vilka menyflikar och alternativ som visas varierar beroende på
fotograferingsmetod.
63
Menyhantering och inställningar
Procedur för menyinställning
zz Med [j: Menyvisning] inställd på [Guidning]
(1)
huvudflikarna.
1zVisa
z När du trycker på knappen <M>
visas huvudflikarna (1) och en
beskrivning av den valda fliken.
en huvudflik.
2zVälj
z Varje gång du trycker på pilknapparna
<Y> <Z> byts huvudfliken (en grupp
med funktioner).
zz Du kan också välja genom att vrida
på ratten <6>.
menyskärmen.
3zVisa
z Tryck på <0> för att visa
menyskärmen.
zz Tryck på knappen <M> om du vill
gå tillbaka till huvudfliken.
en sekundär flik.
4zVälj
z Tryck på pilknapparna <Y> <Z> för
att välja en sekundär flik.
zz Du kan också välja genom att vrida
på ratten <6>.
ett inställningsalternativ.
5zVälj
z Tryck på pilknapparna <W> <X> för
att välja alternativet och tryck sedan
på <0>.
64
Menyhantering och inställningar
ett alternativ.
6zVälj
z Tryck på pilknapparna <W> <X>
eller <Y> <Z> för att välja alternativ.
(Vissa alternativ väljs med knapparna
<W> och <X> medan andra väljs med
knapparna <Y> och <Z>.)
zz Den aktuella inställningen visas i blått.
ett alternativ.
7zVälj
z Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
zz Om du ändrar inställningen från
standardvärdet anges detta i blått
(endast tillgängligt för menyalternativen
under fliken [z]).
inställningsskärmen.
8zStäng
z Tryck på knappen <M> två gånger
om du vill stänga menyn och gå tillbaka
till fotograferingsklart läge.
zz I steg 2–8 kan du också trycka på skärmen för att utföra funktionen (=68).
zz Beskrivningen nedan av menyfunktionerna förutsätter att menyskärmen visas.
zz Tryck på knappen <M> om du vill avbryta.
65
Menyhantering och inställningar
zz Med [j: Menyvisning] inställd på [Standard]
(1)
menyskärmen.
1zVisa
z Tryck på knappen <M> för att visa
menyskärmen.
en flik.
2zVälj
z Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja huvudfliken (1) och sekundärfliken.
zz Du kan också välja genom att vrida på
ratten <6>.
zz När du har gjort detta är funktionerna
desamma som när [j: Menyvisning]
är inställd på [Guidning]. Se ”Procedur
för menyinställning” (=64),
med början vid steg 5.
zz Tryck på knappen <M> när du vill
lämna inställningen.
66
Menyhantering och inställningar
Nedtonade menyalternativ
Exempel: Högdagerprioritet
Nedtonade menyalternativ kan inte väljas.
Menyalternativet är nedtonat om en annan
funktionsinställning åsidosätter det.
Du kan se åsidosättningsfunktionen genom
att markera det nedtonade menyalternativet
och trycka på <0>.
Om du avbryter åsidosättningsfunktionens
inställning kan du välja det nedtonade
alternativet.
zz Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade
menyalternativ.
zz [Grundinst.] i [5: Återställ kamera] gör det möjligt att återställa kamerans
menyfunktioner till standardinställningarna (=453).
67
Touchskärmsfunktioner
Du kan hantera kameran genom att trycka eller dra på skärmen (touchskärm)
med fingrarna.
Peka
Exempelskärm (snabbkontroll)
zz Använd fingret och tryck på skärmen.
zz Om du till exempel pekar på [Q] visas
snabbkontrollskärmen. Peka på [2] när
du vill gå till föregående skärm.
Dra
Exempelskärm (menyskärm)
zz Dra fingret samtidigt som du håller det
mot skärmen.
zz Om [5: Pipljud] är inställd på [Pekljud ] hörs inga ljud när du pekar på
skärmen (=446).
zz Respons för touchskärmskontrollen kan justeras (=444).
68
Direktkontroll
Du kan direkt välja och ställa in de inställningar som visas på skärmen.
Det här kallas snabbkontroll (förutom i metoden [A]).
1Tryck på knappen <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2zVälj
z Tryck på knapparna <W> <X> för
att välja.
zz När skärmen till vänster visas trycker du
på <W> <X> <Y> <Z> för att välja.
ett alternativ.
3zVälj
z Ändra inställningen genom att vrida på
ratten <6> eller trycka på <Y> <Z>.
Vissa inställningar väljs genom att
du trycker på en knapp efter att ha
gjort detta.
zz Tryck på <0> för att spara
inställningen och gå tillbaka till
föregående skärm.
zz Du kan även peka på skärmen för snabbkontrollsinställningar (=68).
69
70
Grundläggande
fotograferingsmetoder
I detta kapitel beskrivs effektiva fotograferingstekniker med
metoderna [A], [D], Specialscen (=80) och Kreativa filter
(=96).
Komponera bilden och tryck på slutarknappen så ställs alla
inställningar in automatiskt.
71
Smart motivläge/Hybridauto
(helautomatiskt läge)
[A] [D] är ett helautomatiskt läge. Motivet analyseras och
inställningar sker automatiskt. Fokus ställs också in automatiskt
på stillastående motiv eller motiv i rörelse genom identifiering av
motivets rörelse.
Du kan använda [D] för att skapa en kort film som sammanfattar en hel
dag med hjälp av de stillbilder du har tagit. Kameran spelar in filmsekvenser
under 2–4 sekunder innan varje bild tas. Dessa filmsekvenser kombineras
sedan till ett filmsammandrag (=190, =268).
in omkopplaren för
1Ställ
fotograferingsmetod på <A>.
zz Om du vill använda metoden [D],
efter att ha ställt in omkopplaren för
fotograferingsmetod på <z>, trycker du
uppe till vänster på skärmen och trycker
sedan på knapparna <Y> <Z> för att
välja metoden [D] och sedan trycka
på <0>.
kameran mot det du vill
2Rikta
fotografera (motivet).
zz Under somliga tagningsförhållanden kan
det visas en ram runt motivet.
zz AF-punkter visas över de ansikten
som identifierats.
72
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
in fokus på motivet.
3zStäll
z Håll ned avtryckaren halvvägs så
att fokus ställs in.
zz Om [D] blinkar använder du <D>‑reglaget
för att fälla upp kamerans blixt.
zz Du kan även fokusera genom att peka
på en persons ansikte eller något annat
motiv på skärmen (Touch AF).
zz I svag belysning aktiveras automatiskt
AF-hjälpbelysningen (=184) om
det behövs.
zz För stillastående motiv visas AF-punkten
i grönt när motivet är i fokus. Kameran
avger ett pipljud (enbart läget <A>).
(One-Shot AF)
zz För rörliga motiv visas AF-punkten i blått
(gäller endast läget <A>) och följer
motivets rörelser. Kameran avger inget
pipljud. (Servo AF)
4zTaz Dubilden.
tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
zz Bilden som precis har tagits visas i cirka
2 sekunder på skärmen.
zz Du fäller ned blixten genom att trycka
ned den med dina fingrar.
zz Motiv i rörelse (om motivet rör sig eller står stilla) kan identifieras felaktigt för
vissa motiv eller fotograferingsförhållanden.
73
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
zz AF-funktion (One-Shot AF eller Servo AF) ställs in automatiskt om du trycker
ned avtryckaren halvvägs. Kameran växlar till Servo AF, även när den
automatiskt ställts in på One-Shot AF, om motivrörelser identifieras när du
trycker ned avtryckaren halvvägs (gäller endast metoden <A>).
zz Om du använder metoden [A] vid fotografering av naturbilder, utomhusbilder
och solnedgångar blir färgerna mer imponerande. Om du föredrar andra färger
växlar du till en avancerad fotograferingsmetod (=38), väljer en annan
bildstil än [D] och tar sedan bilden igen (=154).
D: Hybridauto
zz Om du vill få bättre resultat när du skapar filmsammandrag ska du rikta
kameran mot motivet i cirka fyra sekunder innan du börjar ta stillbilder.
zz Batterikapaciteten blir lägre när du använder den här metoden än A eftersom
en kort film för filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
zz Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild direkt efter att
du har startat kameran, väljer <D> eller använder kameran på andra sätt.
zz Alla ljud och vibrationer från kameran eller objektivet blir inspelade
i filmsammandrag.
zz Bildkvaliteten för filmsammandrag är w6W för NTSC och w5W
för PAL. Detta varierar beroende på inställningen för videosystem.
zz Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller använder
självutlösaren.
zz I följande fall sparas filmsammandrag som separata videofiler även om de
spelades in med <D>-metoden under samma dag.
yyInspelningstiden för ett filmsammandrag uppnår cirka 29 minuter och
59 sekunder. (Kan även sparas som separata filer om storleken överskrider
cirka 4 GB.)
yyOm filmsammandraget är skyddat.
yyOm inställningarna för sommartid, videosystem eller tidszon har ändrats.
zz Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
74
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Undvika oskarpa foton
⿟⿟ Använd ett stadigt stativ som kan bära fotograferingsutrustningens vikt.
Montera kameran ordentligt på stativet.
⿟⿟ Det bästa är att använda en trådlös fjärrkontroll (säljs separat =191).
Vanliga frågor
zz Det går inte att fokusera (anges av en orange AF-punkt).
Rikta kameran mot ett område med bra kontrast och tryck sedan ned
avtryckaren halvvägs (=57). Om du står för nära motivet backar du
lite och försöker sedan ta bilden igen.
zz Flera AF-punkter visas samtidigt.
Om flera AF-punkter visas samtidigt är alla dessa positioner i fokus.
Så länge som en AF-punkt visas på motivet kan du ta bilden.
zz När avtryckaren trycks ned halvvägs fokuserar inte kameran
på motivet.
Om omkopplaren för fokuseringsmetod på objektivet är inställd på <MF>
ändrar du inställningen till <AF>.
zz Slutartidsvisningen blinkar.
Eftersom det är för mörkt kan motivet bli suddigt på grund av
skakningsoskärpa. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
75
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Komponera om bilden
Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger för
att skapa en balanserad bakgrund och ett bra perspektiv.
Om du håller ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på ett stillastående
motiv låses fokuseringen. Komponera om bilden och tryck ned avtryckaren
halvvägs, och tryck sedan ned avtryckaren helt för att ta bilden. Det kallas
”fokuseringslås”.
Fotografera ett rörligt motiv (enbart metoden <A>)
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och en blå AF-punkt visas,
identifierar kameran motivets rörelser och fokuserar med Servo AF.
Håll kvar motivet på skärmen medan du håller ned avtryckaren halvvägs
och i rätt ögonblick trycker du ned avtryckaren helt.
76
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Motivsymboler
Motivtypen identifieras i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa motivet.
Motivtypen visas i skärmens övre vänstra
hörn. Mer information finns på =505.
Justera inställningar genom att peka på skärmen
Du kan ändra inställningarna genom att
trycka på ikonerna på skärmen.
77
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Fotografera med effekter (Creative Assist)
på <Q>.
1zTryck
z Läs meddelandet och välj [OK].
en effekt.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja en effekt och tryck sedan
på <0>.
effektnivå och andra detaljer.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
ställa in och tryck sedan på <0>.
zz Återställ textinmatningen genom att
trycka på <A> och sedan välja [OK].
Effekter med Creative Assist
zz [
] Förinställning
zz [
] Bakgrundsoskärpa
Välj någon av de förinställda effekterna.
Observera att [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] inte är tillgängliga
med [B&W].
Justera bakgrundsoskärpa. Ju högre detta värde är, desto skarpare
bakgrund. Ju lägre detta värde är, desto suddigare bakgrund. [Auto]
justerar bakgrundsoskärpan så att den matchar motivets ljushet.
Vissa lägen är kanske inte tillgängliga beroende på objektivets ljusstyrka
(f/-nummer).
78
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
zz [
] Ljushet
zz [
] Kontrast
zz [
] Mättnad
Ställ in bildens ljushet.
Justera kontrasten.
Justera färgmättnaden.
zz [
] Färgton 1
zz [
] Färgton 2
zz [
] Monokrom
Justera den blå/gula färgtonen.
Justera den grön/magenta färgtonen.
Ställ in toningseffekten för monokrom fotografering. Ställ in på [Av] om
du vill fotografera i färg. [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] endast
är tillgängliga när inställningen [Av] har valts.
zz [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgänglig när du använder blixt.
zz Dessa inställningar återställs när du byter metod eller stänger av kameran.
Du sparar inställningarna genom att ställa in [z: Behåll Creative Assistdata] på [På].
Spara effekter
Om du vill spara den aktuella inställningen på kameran trycker du på [Spara]
på skärmen för inställningar för Creative Assist. Du kan spara upp till tre
förinställningar som [USER*]. När du har sparat tre förinställningar måste
en befintlig [USER*]-förinställning skrivas över för att du ska kunna spara
en ny förinställning.
79
Metoden Specialscen
När du väljer en fotograferingsmetod aktiveras rätt inställningar automatiskt
för det motiv du vill fånga på bild.
in omkopplaren för
1Ställ
fotograferingsmetod på <z>.
på ikonen för
2Tryck
fotograferingsmetoden.
en fotograferingsmetod.
3zVälj
z Välj mellan [J], [2], [K], [3], [5],
[4], [P], [6], [F], [G] och [I].
zz Tryck på <Y> <Z> för att välja en
fotograferingsmetod och tryck sedan
på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida
på ratten <6>.
zz Försiktighetsåtgärder för respektive fotograferingsmetod visas tillsammans
(=93). Läs dessa innan du fotograferar.
zz Du kan även ställa in fotograferingsmetoden i [z: Fotogr.metod].
zz Ta gärna några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
80
Metoden Specialscen
Metoden Specialscen
Fotograferingsmetod
Sidan
Fotograferingsmetod
Sidan
J
Självporträtt
=82
P
Mat
=88
2
Porträtt
=83
6
Kvällsporträtt
=89
K
Slät hud
=90
=84
F
Nattfoto utan stativ
3 Landskap
=85
G
HDR-motljuskontroll
=91
5 Sport
=86
I
Tyst läge
=92
4
Närbild
=87
81
Metoden Självporträtt
Använd metoden [J] (Självporträtt) för att ta bilder av dig själv. Vrid upp
skärmen så att den är riktad mot kamerans framsida. Den anpassningsbara
bildbearbetningen gör det möjligt att både jämna ut hudtoner, justera bildens
ljushet och bakgrund för att du själv ska bli så framträdande som möjligt.
Tips vid fotografering
zz Ställ in ljushet och slät hud-effekten.
Du kan ställa in [Ljusstyrka] och [Slät hud-effekt] i fem olika nivåer.
[Bakgrund] gör det möjligt att justera nivån av bakgrundsoskärpa.
zz Peka på skärmen när du vill fotografera.
Du kan inte bara ta bilder genom att trycka ned avtryckaren helt. Du kan
även ta bilder genom att peka på kamerans skärm efter att ha aktiverat
funktionen Skärmavtryckare genom att trycka på [y] för att ändra den
till [x].
zz Du kan också ta bilder av dig själv med andra fotograferingsmetoden än [J]
(utom metoden [I]) genom att vrida runt skärmen mot kamerans framsida
och trycka på [J] nere till vänster.
82
Porträttläget
Metoden [2] (Porträtt) gör bakgrunden oskarp så att det mänskliga motivet
blir mer framträdande. Den får även hudton och hår att se mjukare ut.
Tips vid fotografering
zz Välj den plats där avståndet mellan motivet och bakgrunden
är störst.
Ju större avståndet är mellan motivet och bakgrunden, desto mer oskarp
kommer bakgrunden att bli. Motivet syns också bättre mot en ren,
mörk bakgrund.
zz Använd ett teleobjektiv.
Om du har ett zoomobjektiv använder du teleläget för att låta motivet från
midjan och upp fylla upp bildytan.
zz Ställ in fokus på ansiktet.
När du ställer in fokus måste du se till att AF-punkten på ansiktet är
grön innan du tar bilden. När du tar närbilder på ansiktet kan du ställa in
[z: Ögonavkänning AF] på [På] för att fotografera med motivets ögon
i fokus.
zz Använd serietagning.
Standardinställningen är [i] (Serietagning). Om du fortsätter hålla
ned avtryckaren kan du använda serietagning av personer som ändrar
ansiktsuttryck och rör på sig.
83
Metoden Slät hud
Använd metoden [K] (Slät hud) för att göra hudtoner mer attraktiva.
Bildbearbetningen gör att hud ser slätare ut.
Tips vid fotografering
zz Se till att kameran kan identifiera ansikten.
Ramar visas runt de ansikten som identifierats som lämpliga för
bearbetning för slät hud. Om du vill använda slät hud-effekten effektivare
kan du flytta närmare eller längre ifrån motivet så att ramen visas på
motivets ansikte.
zz Ställ in fokus på ansiktet.
När du ställer in fokus måste du se till att AF-punkten på ansiktet är
grön innan du tar bilden. När du tar närbilder på ansiktet kan du ställa in
[z: Ögonavkänning AF] på [På] för att fotografera med motivets ögon
i fokus.
84
Metoden Landskap
Använd metoden [3] (Landskap) när du fotograferar vidsträckta vyer eller
vill ta bilder med stor djupskärpa. För kraftigare blå och gröna färger och
väldigt skarpa och klara bilder.
Tips vid fotografering
zz Med ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde.
Om du använder ett zoomobjektiv kan du ställa in objektivet på högsta
vidvinkelvärde för att få föremål i närheten och långt bort i fokus. Det ger
även landskapet en bättre bredd.
zz Se till att hålla kameran stilla när du fotograferar kvällseller nattmotiv.
Om du fotograferar utan stativ med [3] kan kameraskakningar uppstå.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
85
Metoden Sport
Använd metoden [5] (Sport) när du vill fotografera rörliga motiv,
till exempel en person som springer eller ett fordon i rörelse.
(1)
Tips vid fotografering
zz Använd ett teleobjektiv.
Om du vill fotografera på avstånd rekommenderas du att använda
ett teleobjektiv.
zz Följ motivet med ramen för AF-område.
Som standard är [z: AF-metod] inställd på [u+Följning].
En ram för AF-område (1) visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
När motivet är i fokus skiftar AF-punkten till grönt.
zz Använd serietagning.
Standardinställningen är [i] (Serietagning). När ögonblicket kommer
tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du vill följa
motivet och fånga förändringar i motivets rörelser fortsätter du att hålla
ned avtryckaren och tar en bildserie.
86
Metoden Närbild
Använd metoden [4] (Närbild) när du vill fotografera blommor eller små
föremål på nära håll. Om du vill få små föremål att verka betydligt större
använder du ett makroobjektiv (säljs separat).
Tips vid fotografering
zz Använd en enkel bakgrund.
Mot en enkel bakgrund syns exempelvis blommor bättre.
zz Flytta dig så nära motivet som möjligt.
Kontrollera objektivets minsta fokuseringsavstånd. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts från märket <V> (filmplan) överst på kameran
till motivet. Du kan inte ställa in fokus om du är för nära.
zz Med ett zoomobjektiv använder du teleläget.
Om du har ett zoomobjektiv och använder teleläget kommer motivet
att se större ut.
87
Metoden Mat
Använd metoden [P] (Mat) när du vill fotografera mat. Fotot får ett ljusstarkt
och aptitretande utseende. Beroende på ljuskällan försvinner den rödaktiga
tonen i bilder som tas i glödlampsljus.
Tips vid fotografering
zz Ändra färgtonen.
Du kan ändra bildens [Färgton]. Du kan ge motivet en rödare ton genom
att välja en inställning mot [Varm ton]. Välj en inställning mot [Kall ton]
om motivet blir för rött.
88
Metoden Kvällsporträtt
Använd metoden [6] (Kvällsporträtt) om du vill fotografera någon på
kvällen och även få en naturlig exponering av bakgrunden. Observera att
du måste ha blixt för att kunna fotografera. Vi rekommenderar att du
använder ett stativ.
Tips vid fotografering
zz Använd ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.
Om du använder ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde
för att få en bred kvällsvy. Eftersom kameraskakningar är benägna att
uppträda med handhållen fotografering kan du använda ett stativ.
zz Kontrollera bildens ljushet.
Vi rekommenderar att du studerar den tagna bilden direkt på plats för
att kontrollera bildens ljushet. Om personen ser mörk ut ställer du dig
närmare och tar en ny bild.
zz Välj också en annan fotograferingsmetod.
Kameraskakningar uppstår lätt vid kvällsfotografering. Prova därför även
att använda [A].
zz Om du använder självutlösaren tillsammans med en blixt tänds
självutlösarlampan ett kort ögonblick efter att bilden tagits.
89
Metoden Nattfoto utan stativ
Metoden [F] (Nattfoto utan stativ) gör det möjligt att fotografera kvälls- och
nattmotiv även utan att använda stativ. Med den här fotograferingsmetoden
tas fyra bilder efter varandra för varje bild, vilket gör att en bild med mindre
kameraskakning registreras.
Tips vid fotografering
zz Håll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Fyra bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de fyra bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
90
Metoden HDR-motljuskontroll
Använd [G] (HDR-motljuskontroll) när du fotograferar miljöer som
innehåller både mörka och ljusa områden. När du tar en bild med den
här metoden registreras tre bilder efter varandra med olika exponering.
Detta resulterar i en bild med brett tonomfång som lättar upp de utjämnade
skuggorna som orsakas av motljus.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
Tips vid fotografering
zz Håll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Tre bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de tre bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden
bli misslyckad.
91
Tyst läge
Där det måste vara tyst kan du fotografera utan pipljud eller ljud från
slutarutlösning. När du fotograferar visas en vit ram runt skärmen.
Tips vid fotografering
zz Ta några testbilder.
Det kan vara bra att ta några testbilder i förväg, eftersom bländaren och
fokusjusteringen kan låta under vissa fotograferingsförhållanden.
92
Försiktighetsåtgärder vid metoden
Specialscen
J: Självporträtt
zz Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Den inställning för [Slät hud-effekt] som specificerats i [J] används inte i [K].
zz [Bakgrund] är inställd på [Auto] och kan inte ändras i blixtmetoden [I] när du
har fällt upp blixten.
K: Slät hud
zz Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Inställningarna i [K] tillämpas inte i [J].
3: Landskap
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
5: Sport
zz Vid svagt ljus när kameraskakning lätt inträffar blinkar slutartidsvärdet längst
ned till vänster. Håll kameran stadigt och ta bilden.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
P: Mat
zz Motivets varma färgsättning kan blekna.
zz Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning inte
nedtonas.
zz Om du använder en blixt ställs [Färgton] in på Standard.
zz Om det finns personer i bilden kanske hudtonen inte återges på rätt sätt.
6: Kvällsporträtt
zz Be motivet hålla sig stilla efter att blixten avfyrats.
zz Det kan vara svårt att ställa in fokus när motivets ansikte ser mörkt ut. I det
här fallet ska du fokusera manuellt genom att ställa in [z: Fokusläge] på
[MF] eller ställa in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <MF>
(=55, =182).
zz Autofokusering på kvällen eller med mörka motiv kan bli svårt när ljuspunkter
ligger inom AF-punkten. I det här fallet ska du fokusera manuellt genom att
ställa in [z: Fokusläge] på [MF] eller ställa in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod på <MF> (=55, =182).
zz De tagna bilderna kan skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
93
Försiktighetsåtgärder vid metoden Specialscen
6: Kvällsporträtt (forts.)
zz Om det finns risk för överexponering vid blixtfotografering ändras slutartiden
och ISO-talet automatiskt för att minska risken för urblekta högdagrar
och för att uppnå standardexponering. När du använder vissa objektiv
vid blixtfotografering kan det hända att den slutartid och det ISO-tal som
visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs inte matchar de valda
fotograferingsinställningarna. Det kan ändra ljusheten hos bakgrunder som
befinner sig utanför blixtens räckvidd.
F: Nattfoto utan stativ
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Autofokusering på kvällen eller med mörka motiv kan bli svårt när ljuspunkter
ligger inom AF-punkten. I det här fallet ska du fokusera manuellt genom att
ställa in [z: Fokusläge] på [MF] eller ställa in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod på <MF> (=55, =182).
zz De tagna bilderna kan skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till exempel
rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt sammanfogade
bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Bilderna sammanfogas efter fotograferingen och det kan därför ta lite tid att
spara bilderna på minneskortet. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta
några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
94
Försiktighetsåtgärder vid metoden Specialscen
G: HDR-motljuskontroll
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Observera att bilden kanske inte återges med en mjuk kontrast och att den kan
se ojämn ut eller innehålla mycket brus.
zz HDR-motljuskontroll kanske inte fungerar vid mycket starkt motljus eller extremt
hög kontrast.
zz När du fotograferar tillräckligt ljusa motiv, till exempel normalt upplysta miljöer,
kan bilden se onaturlig ut på grund av HDR-effekten.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till exempel
rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt sammanfogade
bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Bilderna sammanfogas efter fotograferingen och det kan därför ta lite tid att
spara bilderna på minneskortet. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta
några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
I: Tyst läge
zz När du använder tyst läge måste du tänka på att respektera motivets integritet
och rättigheter.
zz Bilder av motiv som rör sig snabbt kan se förvrängda ut.
zz Serietagning och blixtfotografering kan inte användas.
95
Metoden Kreativa filter
Du kan fotografera med valda filtereffekter. Du kan förhandsgranska
filtereffekterna innan du fotograferar.
in omkopplaren för
1Ställ
fotograferingsmetod på <z>.
på ikonen för
2Tryck
fotograferingsmetoden.
en filtereffekt
3Välj
(fotograferingsmetod).
zz Välj mellan [I], [G], [X], [K], [H],
[c], [A], [B], [C] och [D].
zz Tryck på <Y> <Z> för att välja en
fotograferingsmetod och tryck sedan
på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida
på ratten <6>.
zz Bilden visas med den med valda
filtereffekten.
effekten och fotografera.
4zJustera
z Tryck på knappen <Q> och välj ett
objekt uppe till vänster. (Ej tillgängligt för
[c], [A], [B], [C] och [D].)
zz Använd <Y> <Z>-knapparna för
att justera effekten och tryck sedan
på <0>.
96
Metoden Kreativa filter
zz RAW och RAW+JPEG är inte tillgängliga. När bildkvaliteten RAW är vald
sparas bilderna med bildkvaliteten 73. När bildkvaliteten RAW+JPEG är vald
sparas bilderna med den valda JPEG-bildkvaliteten.
zz Du kan inte göra serietagningar när [I], [G], [X], [K], [H] eller [c] har valts.
zz Den korniga förhandsvisningen i [I] skiljer sig något från de slutliga bildernas
utseende.
zz Förhandsvisningen för mjuk fokus för alternativen [G] och [c] kan skilja sig
något från de slutliga bildernas utseende.
zz Inget histogram visas.
zz Den förstorade visningen är inte tillgänglig.
zz Följande inställningar är tillgängliga via snabbkontrollskärmen i avancerade
fotograferingsmetoder: [I], [G], [X], [J], [K], [H] och [c].
zz Ta gärna några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
97
Metoden Kreativa filter
Egenskaper för kreativa filter
zz I Grynig svartvit
Gör bilderna korniga och svartvita. Du kan ändra den svartvita effekten
genom att justera kontrasten.
zz G Mjuk fokus
Ger bilden ett mjukare utseende. Du kan ändra graden av mjukhet
genom att justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att bilden ser ut att vara tagen med ett fisheye-objektiv. Bilden får
en tunnformig förvrängning.
Det område som beskärs längs bildens kanter varierar beroende på
vilken nivå du väljer för filtereffekten. Eftersom den här filtereffekten
förstorar bildens mitt kan den upplevda upplösningen av bildens
mitt sänkas beroende på antalet lagrade pixlar. Du bör därför ställa
in filtereffekten samtidigt som du studerar den resulterande bilden.
En enda fast, centrerad AF-punkt används.
zz K Akvarell
Gör att bilden ser ut som en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
ändra bildens färgdensitet genom att justera effekten. Observera att
nattbilder eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och därför kan se ojämna ut eller innehålla mycket brus.
zz H Leksakskamera
Förändrar färgerna till färger som är typiska för leksakskameror och
gör bildens alla hörn mörkare. Du kan använda de olika alternativen för
färgtoner för att skapa färgförskjutningar.
98
Metoden Kreativa filter
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt.
Bildens mitt blir skarp om du fotograferar med standardinställningarna
Du kan flytta det område som ska vara skarpt (motivramen) enligt
beskrivningen i ”Funktioner vid fotografering med miniatyreffekt”
(=101). Enpunkts AF används som AF-metod. Vi rekommenderar att
motivramen överlappar AF-punkten när du fotograferar.
zz A HDR konst standard
Dina bilder får fler detaljer i både högdagrar och skuggor.
Den reducerade kontrasten och dämpade graderingen gör att bilden
påminner om en målning. Motivets konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
zz B HDR intensiv
Färgerna är mer mättade än med [HDR konst standard] och den låga
kontrasten och dämpade gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz C HDR oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zz D HDR relief
Färgmättnad, ljushet, kontrast och gradation minskas för att få bilden att
se dov ut. Bilden ser blekt och gammal ut. Motivets konturer får mycket
ljusa (eller mörka) kanter.
zz [A], [B], [C] och [D] gör det möjligt att ta foton med stort dynamiskt
omfång och bibehållna detaljer i både högdagrar och skuggor i scener med hög
kontrast. Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika nivåer
av ljushet. Kameran kombinerar sedan de områden som har optimal ljushet i de
tre bilderna till en enda bild. Läs den viktiga informationen på =100.
99
Metoden Kreativa filter
Anmärkningar om [A], [B], [C] och [D]
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz Förhandsvisningarna av filtereffekter är inte identiska med de slutliga
bildernas utseende.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till exempel
rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt sammanfogade
bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Var försiktig så att inte kameraskakningar uppstår när du fotograferar utan stativ.
zz Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, ojämn exponering eller brus kan visas.
zz Fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan ge upphov till
onaturlig färgåtergivning i de belysta områdena.
zz Bilderna sammanfogas efter fotograferingen och det kan därför ta lite tid att
spara bilderna på minneskortet. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta
några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
100
Metoden Kreativa filter
Funktioner vid fotografering med miniatyreffekt
motivramen.
1zFlytta
z Använd motivramen om du vill ställa in
ett område som ska vara skarpt.
zz Du kan göra motivramen flyttbar
(visas i orange) genom att trycka på
<B>‑knappen eller trycka på [r]
i skärmens nedre högra del.
zz Tryck på [T] längst ner till vänster
på skärmen om du vill växla mellan
vertikal och horisontell orientering
för motivramen.
zz Om du vill flytta motivramen horisontellt
trycker du på knapparna <W> <X>,
och om du vill flytta du vill flytta
motivramen vertikalt trycker du
på knapparna <Y> <Z>.
zz Om du återigen vill placera motivramen
i mitten av skärmen trycker du på [e]
längst ner till vänster på skärmen.
zz Bekräfta motivramens position genom
att trycka på <0>. Ställ sedan in
AF‑punkten.
AF-punkten.
2zFlytta
z AF-punkten blir orange och kan flyttas.
zz Tryck på <V>-pilknapparna för att
flytta AF-punkten till den position du
vill fokusera på.
zz Vi rekommenderar att motivramen
överlappar AF-punkten.
zz Om du återigen vill placera AF-punkten
i mitten av skärmen trycker du på [e]
längst ner till vänster på skärmen.
zz Bekräfta AF-punktens position genom
att trycka på <0>.
101
Metoden Kreativa filter
3Ta bilden.
zz Du kan växla motivramens orientering i steg 1 med hjälp av
<Y> <Z>‑knapparna vid horisontell orientering och <W> <X>-knapparna
vid vertikal orientering.
102
Avancerade
fotograferingsmetoder
Med avancerade fotograferingsmetoder
([d], [s], [f] och [a]) kan du
fotografera på olika sätt genom att ställa in
slutartid, bländarvärde, exponering m.m.
zz Om du vill ta bort den beskrivning som visas när du har valt
fotograferingsmetod trycker du på <0> (=38).
103
Programautomatik (P-läget)
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för att passa motivets ljushet.
* ”d” står för program.
* ”AE” står för automatisk exponering.
in fotograferingsmetoden
1Ställ
på [d].
in fokus på motivet.
2zStäll
z Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
3zTitta
z Så länge slutartiden inte blinkar får
du standardexponering.
zz Om slutartiden ”30"” och det lägsta bländartalet blinkar blir bilden
underexponerad. Öka ISO-talet eller använd blixt.
zz Om slutartiden ”1/4000” och det högsta bländartalet blinkar blir bilden
överexponerad. Minska ISO-talet eller använd ett ND-filter (säljs separat) för
att minska mängden ljus som tränger in i objektivet.
104
Programautomatik (P-läget)
Skillnaden mellan metoderna [d] och [A]
zz Med metoden [A] ställs många funktioner in automatiskt, däribland AF‑metod
och ljusmätmetod. På så sätt kan misslyckade bilder undvikas. Det kan bara
göra vissa inställningar själv. Med metoden [d] är det dock bara slutartid
och bländarvärde som ställs in automatiskt. Du kan själv ställa in AF-metod,
ljusmätmetod och andra funktioner.
Programförskjutning
zz Du kan justera kombinationen av slutartid och bländarvärde men behålla
samma exponering genom att trycka ned avtryckaren halvvägs och vrida
på <6>-ratten. Det kallas programförskjutning.
zz Programförskjutningen avbryts automatiskt när mättimern slutar
(exponeringsinställningsskärmen stängs av).
zz Programförskjutning kan inte användas tillsammans med blixt.
105
Tidsförval AE (Tv-läget)
Med den här metoden ställer du själv in slutartiden, medan bländaren
automatiskt ställs in på en standardexponering som passar motivets ljushet.
En kortare slutartid kan frysa rörelserna hos ett motiv som rör sig. En längre
slutartid kan skapa en oskarp effekt, vilket ger ett intryck av rörelse.
* ”s” står för tidsvärde.
Suddig rörelse
(Lång slutartid: 1/30 sek.)
Fryst rörelse
(Kort slutartid: 1/2000 sek.)
in fotograferingsmetoden
1Ställ
på [s].
in önskad slutartid.
2zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
4zTitta
z Kameran kan uppnå standardexponering
så länge bländarvärdet inte blinkar.
106
Tidsförval AE (Tv-läget)
zz Om det lägsta bländarvärdet blinkar blir bilden underexponerad. Vrid på ratten
<6> och ställ in en längre slutartid tills bländarvärdet slutar blinka, eller ställ
in ett högre ISO-tal.
zz Om det högsta bländarvärdet blinkar blir bilden överexponerad. Vrid på ratten
<6> och ställ in en kortare slutartid tills bländarvärdet slutar blinka, eller ställ
in ett lägre ISO-tal.
Slutartidsvisning
zz Exempel: ”0"5” är 0,5 sekund och ”15"” är 15 sekunder.
107
Bländarförval AE (Av-läget)
Med den här metoden ställer du själv in bländarvärdet, och så ställs
slutartiden in automatiskt för att ge en standardexponering som passar
motivets ljushet. Med ett högt bländartal (liten bländaröppning) får du
godtagbar fokusering på en större del av för- och bakgrunden. Ett lägre
bländartal (större bländaröppning) innebär att du får godtagbar fokusering
på en mindre del av för- och bakgrunden.
* ”f” står för bländarvärde (bländaröppning).
Oskarp bakgrund
(Med ett lågt bländartal
(f/-nummer): f/5.6)
Skarp förgrund och bakgrund
(Med ett högt bländartal
(f/-nummer): f/32)
in fotograferingsmetoden
1Ställ
på [f].
in önskat bländarvärde.
2zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
4zTitta
z Så länge slutartiden inte blinkar används
standardexponeringen.
108
Bländarförval AE (Av-läget)
zz Om slutartiden ”30"” blinkar blir bilden underexponerad. Vrid på ratten <6>
och ställ in en större bländaröppning (lägre bländarvärde) tills slutartiden slutar
blinka, eller ställ in ett högre ISO-tal.
zz Om slutartiden ”1/4000” blinkar blir bilden överexponerad. Vrid på ratten <6>
mot mindre bländare (högre bländarvärde) tills slutartiden slutar blinka eller
ställ in ett lägre ISO-tal.
Bländarvärdesvisning
zz Ju högre bländartalet är, desto mindre är bländaröppningen. Bländarvärdet
som visas varierar beroende på objektivet. Om inget objektiv är monterat på
kameran visas bländarvärdet ”F00”.
Kontrollera fokusområdetM
Genom att tilldela filminspelningsknappen till [1: Skärpedjupskontroll]
(med [zFilminsp-knappens funktion] i [5: Egen programmering(C.Fn)]
(=460)) kan du trycka på filminspelningsknappen för att blända ned
objektivet till den valda bländarinställningen och kontrollera fokusområdet
(skärpedjup).
zz Ju större bländarvärde desto bredare fokusområde, från förgrund till bakgrund.
zz Det resulterande skärpedjupet framgår när du ändrar bländarvärdet medan
du håller ner knappen för skärpedjupskontroll.
zz Exponeringen låses (AE-lås) när du håller knappen för skärpedjupskontroll
intryckt.
109
Manuell exponering (M-läget)
Med den här metoden kan du ställa in både slutartid och bländare efter eget
önskemål. Bestäm lämpligt exponeringsvärde genom att läsa av indikatorn
för exponeringsnivå också använda en separat ljusmätare finns i handeln.
* ”a” står för manuell.
in fotograferingsmetoden
1Ställ
på [a].
in ISO-talet (=138).
2zStäll
z Exponeringskompensation kan ställas in
med ISO auto (=111).
in önskad slutartid.
3zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in bländarvärdet.
4zStäll
z Tryck på <W> för att välja bländarvärdet
och vrid sedan ratten <6 > för att ställa
in ett värde.
in fokus på motivet.
5zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
zz Kontrollera markeringen för
exponeringsnivå [N] för att se skillnaden
mellan den aktuella exponeringsnivån
och standardexponeringsnivån.
(2) (1)
110
(1)
(2)
Standardexponeringsindex
Markering för exponeringsnivå
Manuell exponering (M-läget)
in exponeringen och ta bilden.
6zStäll
z Kontrollera indikatorn för exponeringsnivå
och ställ in slutartid och bländarvärde.
Exponeringskompensation med ISO auto
Om ISO-talet är inställt på [AUTO] för manuell exponering, kan du ställa
in exponeringskompensationen (=137) så här:
Tryck på indikatorn för exponeringsnivå
[z: Exponeringskomp.]
zz Med ISO auto inställt ändras inställningarna för ISO-inställning så att en
standardexponering erhålls, anpassat efter inställd slutartid och bländarvärde.
Därför kan det hända att du inte får önskad exponeringseffekt. I så fall ställer
du in exponeringskompensation.
zz Om du använder evaluerande ljusmätning och håller ned avtryckaren halvvägs
låses ISO-talet när motivet är i fokus med One-Shot AF.
zz När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa ISO-talet.
zz Om du vill jämföra den aktuella exponeringen med exponeringen när du trycker
ner knappen <A> med manuellt inställt ISO-tal trycker du på knappen <A>,
komponerar om bilden och läser av indikatorn för exponeringsnivå.
111
Manuell exponering (M-läget)
Långa exponeringstider (Bulb)
Med den här metoden förblir slutaren öppen så länge som du håller
avtryckaren helt nedtryckt och stängs när du släpper upp avtryckaren.
Använd bulbexponering för nattbilder, fyrverkerier, bilder av himlen och
andra motiv som kräver långa exponeringstider.
in fotograferingsmetoden
1Ställ
på [a].
in slutartiden på [BULB].
2zStäll
z Vrid ratten <6> åt vänster för att ställa
in [BULB].
in bländarvärdet.
3zStäll
z Tryck på <W> för att välja bländarvärdet
och vrid sedan ratten <6 > för att ställa
in ett värde.
bilden.
4zTaz Exponeringen
fortsätter så länge du
håller avtryckaren nedtryckt.
zz Den förflutna exponeringstiden visas
på skärmen.
112
Manuell exponering (M-läget)
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Långa bulbexponeringar ger mer brus än vanligt i bilden.
zz Om du har valt ISO auto ställs ISO 400 in (=494).
zz Du kan använda [z: Brusreduc. för lång exp.tid] för att minska mängden
brus som skapas vid långa exponeringstider (=162).
zz Du kan förhindra att kameraskakningar uppstår genom att använda ett stativ
och en trådlös fjärrkontroll BR-E1 (tillval).
113
114
Fotograferingsinställningar
Det här kapitlet beskriver fotografering och introducerar
menyinställningar på [z: Inställningar för bildtagning].
115
Stillbildsfotografering
zz En M-ikon till höger om en sidrubrik anger att funktionen endast är
tillgänglig med avancerade fotograferingsmetoder ([d], [s], [f]
eller [a]).
116
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Inställningar för bildtagning 1
=103
=122
=125
=127
=128
=248
zz Inställningar för bildtagning 2
=133
=137
=138
=236
=141
=142
zz Inställningar för bildtagning 3
=143
=145
=146
117
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Inställningar för bildtagning 4
=147
=150
=152
=153
=154, 157, 160
zz Inställningar för bildtagning 5
=162
=163
=165
zz Inställningar för bildtagning 6
=167
=170
=180
=181
=182
118
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Inställningar för bildtagning 7
=183
=184
=187
=188
zz Inställningar för bildtagning 8
=205
=213
=231
=239
119
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
Följande skärmar visas för metoderna [A], [D], Specialscen och
Kreativa filter.
zz Inställningar för bildtagning 1
=72, 80, 96
=122
=125
=127
=248
=133
zz Inställningar för bildtagning 2
=78
=190
=165
zz Inställningar för bildtagning 3
=170
=180
=181
=182
120
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Inställningar för bildtagning 4
=184
=187
=188
zz Inställningar för bildtagning 5
=205
=213
=231
zz Vilka inställningar som finns varierar beroende på fotograferingsmetod.
zz [Behåll Creative Assist-data] är tillgängligt i metoden [A].
zz [Typ av sam.drag] är tillgänglig i [D].
121
Bildkvalitet
Du kan ställa in pixelantal och bildkvalitet.
1Välj [z: Bildkvalitet].
in bildkvalitet.
2zStäll
z För att välja RAW-kvalitet vrider
du ratten <6> och för att välja
JPEG‑kvalitet trycker du på tangenterna
<Y> <Z>.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
zz Antalet bilder som är tillgängliga enligt indikationen i [****] på
inställningsskärmen för bildkvalitet gäller för inställningen [3:2], oavsett det
valda sidförhållandet (=125).
zz Om [–] har ställts in för både RAW- och JPEG-bildformat ställs 73 in.
zz Om du väljer både RAW och JPEG varje gång du fotograferar, registreras
samma bild samtidigt på kortet både i RAW och i JPEG med valda
bildregistreringskvaliteter. De två bilderna registreras med samma filnummer
(filtillägg: .JPG för JPEG och .CR3 för RAW).
zz b får kvaliteten 7 (Hög).
zz Översikt över ikonerna för bildkvalitet: 1 RAW, F Kompakt RAW, JPEG,
7 Fin, 8 Normal, 3 Stor, 4 Medel, 6 Liten.
122
Bildkvalitet
RAW-bilder
RAW-bilder innehåller obearbetade rådata från kamerans bildsensor.
Dessa rådata lagras digitalt som 1- eller F-filer (mindre än 1)
beroende på dina val.
Du kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder. Du kan justera dina bilder beroende på hur de ska
användas och sedan generera JPEG- eller andra typer av bilder som
återspeglar dessa justeringar.
Programvara för RAW-bildbearbetning
zz Om du ska visa RAW-bilder på en dator rekommenderas du att använda
Digital Photo Professional (härefter DPP, EOS-programvara).
zz Tidigare versioner av DPP Ver.4.x kan inte bearbeta RAW-bilder tagna med
den här kameran. Om du har en tidigare version av DPP Ver.4.x installerad
på datorn hämtar du den senaste versionen av DPP från Canons webbplats
(=472) och installerar den. (Den tidigare versionen kommer att skrivas över.)
Tänk på att DPP Ver.3.x och tidigare versioner inte kan bearbeta RAW-bilder
tagna med den här kameran.
zz Det är inte säkert att kommersiellt tillgänglig programvara kan användas för att
visa RAW-bilder tagna med den här kameran. Information om kompatibilitet får
du från tillverkaren av programvaran.
Guide för inställning av olika bildkvaliteter
Riktlinjer om filstorlekar, antal möjliga bilder och maximalt antal bilder i en
bildserie finns på =495.
123
Bildkvalitet
Maximalt antal bilder vid serietagning
Det uppskattade maximala antalet bilder vid
serietagning visas i fotograferingsskärmens
överkant.
zz Om det maximala antalet bilder i en bildserie är ”99” anger detta att du kan
ta 99 bilder eller fler i följd. Värdet börjar minskas när det når 98 eller mindre.
Om [BUSY] visas betyder det att internminnet är fullt och att fotograferingen
avbryts tillfälligt. Om du inte tar bildserier kommer det maximala antalet bilder
att öka. När alla bilder har skrivits till minneskortet kan du återgå till att ta
bildserier och ta så många bilder som anges i tabellen på =495.
124
Sidförhållande för stillbilder
Du kan ändra bildens sidförhållande.
1Välj [z: Stillbildsformat].
in sidförhållandet.
2zStäll
z Välj ett sidförhållande och tryck sedan
på <0>.
zz JPEG-bilder
Bilderna sparas med det valda sidförhållandet.
zz RAW-bilder
Bilderna sparas alltid med sidförhållandet [3:2]. Informationen om
det valda sidförhållandet läggs till i bildens RAW-fil. När du bearbetar
RAW‑bilden i Digital Photo Professional (EOS-programvara) kan
du skapa en bild med samma sidförhållande som ställdes in inför
fotograferingen.
125
Sidförhållande för stillbilder
Sidförhållande
4:3
16:9
1:1
zz Om du visar RAW-bilder som har tagits med sidförhållandena [4:3], [16:9] eller
[1:1] visas de med linjer som anger respektive sidförhållande. (Dessa linjer
sparas inte i bildfilerna.)
126
Bildvisningstid
Du kan ändra hur länge bilder visas efter att de har tagits. Välj alternativet
[Vänta] om du vill att en tagen bild ska visas direkt efter fotograferingen
eller välj alternativet [Av] om du inte vill att de tagna bilderna ska visas.
1Välj [z: Visningstid].
2Välj ett tidsalternativ.
zz När [Vänta] har ställts in visas bilderna under den tid som har angetts
i [5: Energispar].
127
Korrigering av objektivaberration
M
Objektivets optiska egenskaper kan ge upphov till vinjettering,
bildförvrängningar och andra fel. Kameran kan använda [Korr. för
objektivaberration] för att kompensera för dessa fenomen.
[z: Korr. för
1Välj
objektivaberration].
2Välj ett alternativ.
[På].
3zVälj
z Bekräfta att namnet på det
monterade objektivet och (utom
vid diffraktionskorrigering)
[Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Se ”Digital objektivoptimering” (=130)
om [Korrigeringsdata ej tillgänglig]
eller [ ] visas.
128
Korrigering av objektivaberration
Korrigering av periferibelysning
Vinjettering (mörka bildhörn) kan korrigeras.
zz Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens periferi.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz Det korrigeringsvärde som tillämpas är lägre än det maximala korrigeringsvärde
som kan användas med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
zz Periferibelysningen korrigeras automatiskt för metoderna [A], [D],
Specialscen och Kreativa filter när korrigeringsdata registreras på kameran.
Distorsionskorrigering
Distortion (bildförvrängning) kan korrigeras.
zz Kameran tar ett smalare bildområde än bilden som ses vid bildtagningen för
att korrigera för distorsion, vilket beskär bilden något och minskar den synliga
upplösningen.
zz En distorsionskorrigering kan ändra bildvinkeln något.
zz När du förstorar bilder tillämpas inte distorsionskorrigering på bilden som visas.
zz Distorsionskorrigering används inte för filminspelning.
zz Visning av bilder med distorsionskorrigering kan visa AF-punkten i fel position,
i förhållande till fotograferingstiden.
129
Korrigering av objektivaberration
Digital objektivoptimering
Olika aberrationer till följd av objektivets optiska egenskaper kan korrigeras,
och även diffraktion och förlorad skärpa från lågpassfiltret.
Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig] eller [ ] visas med [Digital
objektivoptim.] kan du använda EOS Utility för att lägga till
objektivkorrigeringsdata för kameran. Mer information finns i EOS Utility
användarhandbok.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering. Bildernas kanter kan även framhävas. Justera
bildstilens skärpa eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] efter behov
innan du börjar fotografera.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz För filminspelning kommer inte [Digital objektivoptim.] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
zz När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk aberration
som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
zz Digital objektivoptimering används automatiskt för metoderna [A], [D],
Specialscen och Kreativa filter när korrigeringsdata registreras på kameran.
130
Korrigering av objektivaberration
Korrigering av kromatisk aberration
Kromatisk aberration (färgkanter runt motivet) kan korrigeras.
zz [Kromatisk aberr.korr.] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
Diffraktionskorrigering
Diffraktion (förlorad skärpa på grund av bländaren) kan korrigeras.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz För filminspelning kommer inte [Diffraktionskorrigering] att visas.
zz Med ”Diffraktionskorrigering” korrigeras försämrad upplösning på grund av
lågpassfilter m.m. förutom diffraktionen. Korrigering fungerar därför även med
ett bländartal som ligger nära öppen bländare.
zz [Diffraktionskorrigering] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
131
Korrigering av objektivaberration
Allmänna försiktighetsåtgärder för Korrigering för
objektivaberration
zz Korrigering av periferibelysning, korrigering av kromatisk aberration,
distorsionskorrigering och diffraktionskorrigering kan inte tillämpas på tagna
JPEG-bilder.
zz Om du använder ett objektiv från någon annan tillverkare än Canon bör du
ställa in korrigeringarna på [Av] även om [Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Om du förstorar bildperiferin kan därför en del av bildurvalet visas som
inte registreras.
zz Mängden kompensation kommer att vara mindre (förutom för
diffraktionskorrigering) om objektivet som använts inte har avståndsinformation.
Vid korrigering för objektivaberration
zz Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
zz Om korrigeringen är svår att urskilja, rekommenderas du att förstora och
kontrollera bilden efter fotografering.
zz Korrigering kan utföras även vid användning av en extender eller Life-size
Converter.
zz Om korrigeringsdata för det använda objektivet inte har registrerats
i kameran blir resultatet som om korrigeringen ställts in som [Av]
(förutom för diffraktionskorrigering).
zz Mer information finns även i EOS Utility användarhandbok.
132
Matningsmetod
Matningsmetoderna som finns att tillgå är enbild och bildserie. Du kan välja
den matningsmetod som passar för motivet.
1Välj [z: Matningsmetod].
2Ställ in matningsmetoden.
zz [u] Enbild
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild.
zz [i] Serietagning
När du håller ner avtryckaren helt kan du fotografera med serietagning,
upp till 6,1 bilder/sekund med metoden One-Shot AF eller 4,0 bilder/
sekund med metoden Servo AF.
133
Matningsmetod
zz [m/Q] Självutlösare: 10 sek./fjärrkontroll
zz [l] Självutlösare: 2 sek.
zz [q] Självutlösare: Serietagning
Information om fotografering med självutlösare finns på =135.
Mer information om fotografering med fjärrkontroll finns på =191.
zz Följande förhållanden gäller för den maximala serietagningshastigheten
(=133): fotografering med ett fulladdat batteri och slutartider på 1/1000 sek.
eller kortare och maximal bländare (varierar beroende på vilket objektiv som
används) vid rumstemperatur (23 °C).
zz Den maximala serietagningshastigheten kan vara långsammare beroende på
faktorer som batterinivå, temperatur, slutartid, bländarvärde, motivet, ljushet,
AF-funktion, typ av objektiv, blixtanvändning och fotograferingsinställningar.
zz Vid användning av Servo AF-funktionen kan den maximala
serietagningshastigheten bli lägre beroende på motivet och vilket objektiv
som används.
zz Om internminnet blir fullt under serietagning kan serietagningshastigheten
sjunka eftersom fotografering tillfälligt kommer att vara inaktiverat (=124).
134
Självutlösare
Använd självutlösaren när du själv vill vara med på bilden, t.ex. för
en jubileumsbild.
1Välj [z: Matningsmetod].
självutlösaren.
2zVälj
z m (Q): Ta en bild efter 10 sek.
l: Ta en bild efter 2 sek.
q: Använd serietagning under
10 sek. för angivet antal bilder*
* Tryck på knapparna <W> <X> för att ställa
in antalet bilder i serietagningen (2–10).
zz Ikonen [Q] visas när kameran är
parkopplad med en trådlös fjärrkontroll
(säljs separat, =191).
bilden.
3zTaz Ställ
in fokus på motivet och tryck ned
avtryckaren helt.
zz Du kontrollerar funktionen genom att
titta på självutlösarlampan, lyssna efter
pipljud eller kontrollera nedräkningen
i sekunder på skärmen.
zz Självutlösarlampan blinkar snabbare och
kameran avger pipljud cirka 2 sekunder
innan bilden tas.
135
Självutlösare
zz Fotograferingsintervallet kan bli längre i [q] under vissa
fotograferingsförhållanden, till exempel bildkvaliteten, användning av blixt och
andra faktorer.
zz [I] gör det möjligt att ta bilder utan att röra vid kameran när den är monterad
på ett stativ. På så sätt kan du undvika kameraskakning i stillbilder och vid
långa exponeringstider.
zz När du har tagit bilder med självutlösaren bör du visa bilderna (=256) så att
du kan kontrollera fokusering och exponering.
zz Om du använder självutlösaren för att ta ett kort av dig själv tillämpar du
fokuseringslåset (=76) på ett motiv på samma avstånd som du själv
kommer att ha.
zz Om du vill avbryta självutlösaren när den är igång trycker du på skärmen eller
på <0>.
zz Automatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fotografering
med fjärrkontroll.
136
Exponeringskompensation
M
Med exponeringskompensation kan du göra den standardexponering
som har ställts in för kameran ljusare (ökad exponering) eller mörkare
(minskad exponering).
Exponeringskompensation kan ställas in med fotograferingsmetoderna [d],
[s], [f] och [a]. Du kan ställa in exponeringskompensation på upp till
±3 steg i 1/3 steg.
För information om exponeringskompensation när metoden [a] och ISO
auto är inställt, se =111.
indikatorn för exponeringsnivå.
1zVälj
z Tryck på knappen <W> och välj
indikatorn för exponeringsnivå.
Ökad exponering ger
en ljusare bild
Minskad exponering ger
en mörkare bild
2zz Titta på skärmen och gör inställningen
Ställ in värdet för kompensationen.
genom att vrida på ratten <6>.
zz En [O]-ikon visas för att ange
att du har ställt in ett värde för
exponeringskompensation.
bilden.
3zTaz Om
du vill avbryta
exponeringskompensationen ställer du
in indikatorn för exponeringsnivå [N] på
standardexponeringsnivån ([C]).
zz Om [z: Auto ljuskorrigering] (=141) är inställd på något annat än [Av]
kan bilden bli ljus även om du har ställt in en lägre exponeringskompensation
för att få en mörkare bild.
zz Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att kameran har
stängts av.
zz Du kan också göra inställningen med [z: Exponeringskomp.]
137
ISO-inställningar
M
Ställ in ISO-talet (bildsensorns ljuskänslighet) så att det passar omgivningens
ljusnivå. ISO-talet ställs in automatiskt med metoderna [A], [D],
Specialscen och Kreativa filter.
Se =499 för mer information om ISO-tal under filminspelning.
ISO-tal
1Klicka på ikonen för ISO-tal.
in ISO-talet.
2zStäll
z Tryck på knappen <Y> <Z> för att
ställa in ISO-tal.
zz ISO-tal kan ställas in inom intervallet
ISO 100–25600 i 1/3-stegsintervall.
zz Välj [AUTO] om du vill ställa in ISO-tal
automatiskt.
138
ISO-inställningar
Guide för ISO-tal
zz Låga ISO-tal minskar bildbrus men kan öka risken för kamera-/
motivskakning eller minska fokusområdet (mindre skärpedjup) under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Höga ISO-tal möjliggör fotografering i svagt ljus, ett större fokusområde
(större skärpedjup) och längre räckvidd för blixten men kan öka
bildens brus.
zz Detta kan också göras i [ISO-tal] i [z ISO-inställningar].
zz Under [5: Egen programmering(C.Fn)], om [Utvidgat ISO] är inställd på
[1:På], kan ”H” (motsvarar ISO 51200) också väljas (=459).
zz Bildbruset (till exempel ljusa prickar och ränder) kan öka och den upplevda
upplösningen minska om du väljer H (motsvarar ISO 51200) eftersom detta
är ett utökat ISO-tal.
zz Om [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller [Förbättrad] (=142)
kan inte ISO 100, 125, 160 eller H (motsvarar ISO 51200) väljas.
zz När du fotograferar med höga ISO-tal, vid höga temperaturer eller med långa
exponeringar kan bildbrus (grova korn, ljusa prickar, ränder m.m.) samt
oregelbundna eller ojämna färger bli märkbara.
zz När du fotograferar i förhållanden som ger upphov till väldigt mycket brus,
som en kombination av högt ISO-tal, hög temperatur och lång exponeringstid,
registreras bilderna eventuellt inte korrekt.
zz Om du använder ett högt ISO-tal och blixt när du fotograferar ett motiv på nära
håll kan överexponering uppstå.
139
ISO-inställningar
Max. för auto
Det högsta ISO-talet för ISO auto-intervallet kan ställas in mellan ISO 400
och ISO 25600.
1Välj [zISO-inställningar].
2Välj [Max. för auto].
in det högsta ISO-talet.
3zStäll
z Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
140
Auto ljuskorrigering
M
Ljushet och kontrast kan korrigeras automatiskt om bilderna ser mörka ut
eller om kontrasten är för låg eller för hög.
1Välj [z: Auto ljuskorrigering].
2Välj ett korrigeringsalternativ.
zz Brus kan öka och skärpan kan förändras under vissa fotograferingsförhållanden.
zz Om effekten hos Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) är för stark och
bilden blir för ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
zz Om du har valt någon annan inställning än [Av] och försöker skapa
en mörkare exponering med hjälp av exponeringskompensation eller
blixtexponeringskompensation kan bilden bli ljus ändå. Ställ in den här
funktionen på [Av] om du vill få en mörkare exponering.
zz Maximalt antal bilder i en bildserie är [Hög]. Bildtagningen till kortet tar också
längre tid.
zz Om du i steg 2 trycker på <B>-knappen och tar bort bockmarkeringen [X]
för inställningen [Av vid manuell expon] kan [z: Auto ljuskorrigering] till
och med användas i metoden [a].
141
Högdagerprioritet
M
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar.
1Välj [z: Högdagerprioritet].
ett alternativ.
2zVälj
z [På]: Förbättrar graderingen i högdager.
Gradering mellan gråtoner och
högdagrar blir jämnare.
zz [Förbättrad]: Minskar överexponerade
högdagerbilder ännu mer än [På] under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Bruset kan öka något.
zz Det tillgängliga ISO-området börjar vid ISO 200. Utökade ISO-tal kan inte
ställas in.
zz [Förbättrad] är inte tillgänglig när du spelar in film.
zz Med [Förbättrad] kan resultaten i vissa scener avvika från förväntningarna.
142
Ljusmätmetod
M
Du kan välja en av följande fyra metoder för att mäta motivets ljushet.
Evaluerande ljusmätning ställs in automatiskt med metoderna [A], [D],
Specialscen och Kreativa filter (utom [X]).
1Välj [z: Ljusmätmetod].
2Ställ in ljusmätmetoden.
zz [q] Evaluerande ljusmätning
Allmän ljusmätmetod som även passar för motiv i motljus. Kameran
justerar automatiskt exponeringen för att passa motivet.
zz [w] Utsnittsmätning
Metoden ger bra resultat när motivet är mycket mer belyst, till exempel
på grund av motljus. Utsnittsmätningen täcker cirka 5,8 % av sökarbilden
vid skärmens mittpunkt. Utsnittsmätningsområdet visas på skärmen.
zz [r] Spotmätning
Effektivt för att mäta ljuset på en viss del av ett motiv. Täcker cirka
2,9 % av området vid skärmens mittpunkt. Spotmätningsområdet visas
på skärmen.
zz [e] Centrumvägd genomsnittsmätning
Mätningen över skärmen är genomsnittlig där centrum vägs tyngre.
143
Ljusmätmetod
zz Som standard ställer kameran in exponering enligt nedan. När du använder [q]
kan du hålla ned avtryckaren halvvägs för att låsa exponeringsinställningen
(AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF. När du använder [w], [r]
eller [e] ställs exponeringen in i det ögonblick bilden tas. (Det går inte att låsa
exponeringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.)
144
Mättimer
M
Du kan välja hur länge mättimern pågår (vilket avgör exponeringens längd)
efter att den utlöses av en handling, till exempel att avtryckaren trycks
ner halvvägs.
1Välj [z: Mättimer].
2Välj ett tidsalternativ.
145
Exponeringssimulering
M
Vid exponeringssimulering simuleras och visas den aktuella bildens
(exponeringens) ljushet.
1Välj [z: Expo. simulering].
2Välj ett alternativ.
zz På (g)
Ljusheten som visas är snarlik den faktiska ljusheten hos den bild
(exponering) som tas. Om du ställt in exponeringskompensation kommer
bildens ljushet att ändras i enlighet med det.
zz Av (E)
Bilden visas med standardljushet för att det ska bli enklare att se den.
Även om du ställer in exponeringskompensation visas bilden med
standardljushet.
146
Vitbalansering
M
Vitbalansering (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall
får du rätt vitbalans med inställningen Auto [Q] (Bevara känslan) eller
[Qw] (Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan du
välja vitbalansinställning utifrån ljuskällan eller ställa in den manuellt genom
att fotografera ett vitt föremål.
1Välj [z: Vitbalansering].
2Välj ett alternativ.
(Ungefärliga värden)
Visa
Q
Qw
Metod
Auto (Bevara känslan, =149)
Auto (Vitprioritet, =149)
Färgtemperatur (K: Kelvin)
3000–7000
W
Dagsljus
5200
E
Skugga
7000
R
Moln, skymning, solnedgång
6000
Y
Glödlampa
3200
U
Lysrör
D
Blixt
4000
Ställs in automatiskt*
O
Egen (=150)
2000–10000
P
Färgtemperatur (=151)
2500–10000
* Gäller för Speedlite med en överföringsfunktion för färgtemperatur. Annars ställs den
in på cirka 6000 K.
147
Vitbalansering
Vitbalansering
För ett mänskligt öga ser ett vitt föremål alltid vitt ut, oavsett typen av ljus.
Med en digitalkamera bestäms den vita referensfärgen för färgjusteringen
utifrån belysningens färgtemperatur och sedan justeras färgen med
programvara för att få vita områden att se vita ut. Med den här funktionen
kan du ta bilder med naturliga färgtoner.
148
Vitbalansering
[Q] Automatisk vitbalans
[Q] gör det möjligt att öka intensiteten i bildens varma ton något när du
fotograferar miljöer som är upplysta med glödlampsljus. Om du väljer [Qw]
kan du minska intensiteten i bildens varma ton.
1Välj [z: Vitbalansering].
[Q].
2zVälj
z Med [Q] valt trycker du på <B>.
3Välj ett alternativ.
Viktigt att veta om användningen av [Qw]
zz Motivets varma färgsättning kan blekna.
zz Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning
inte nedtonas.
zz När du använder blixt blir färgtonen densamma som med [Q].
149
Vitbalansering
[O] Egen vitbalans
Med egen vitbalans kan du manuellt ställa in vitbalansen för
fotograferingsplatsens ljuskälla. Du måste göra den här inställningen med
samma ljuskälla som du tänker fotografera med.
ett vitt föremål.
1zFotografera
z Rikta kameran mot ett tomt vitt föremål
så att det vita fyller skärmen.
zz Fokusera manuellt och fotografera med
standardexponeringen inställd för det
vita föremålet.
zz Du kan använda valfri
vitbalansinställning.
2Välj [z: Egen vitbalans].
vitbalansdata.
3zImportera
z Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
bilden du vill ta i steg 1. Tryck sedan
på <0>.
Välj [OK] för att importera data.
4Välj [z: Vitbalansering].
egen vitbalans.
5zVälj
z Välj [O].
150
Vitbalansering
zz Om exponeringen från steg 1 skiljer sig mycket från standardexponeringen
kanske inte en korrekt vitbalans kan uppnås.
zz Följande typer av bilder kan inte väljas: bilder tagna med bildstilen [Monokrom],
bilder som har bearbetats med ett kreativt filter i samband med eller efter
fotograferingen, beskurna bilder och bilder tagna med andra kameror.
zz Bilder som inte kan användas i inställningen kan kanske visas.
zz I stället för att fotografera ett vitt föremål kan du fotografera ett gråkort eller en
reflektor av standardtyp (18 procent) (säljs i fackhandeln).
[P] Färgtemperatur
1Välj [z: Vitbalansering].
in färgtemperaturen.
2zStäll
z Välj [P].
zz Ställ in färgtemperaturen genom att vrida
på ratten <6> och tryck på <0>.
zz Du kan ställa in färgtemperaturen mellan
cirka 2500 K och 10000 K i steg om
100 K.
zz När du använder färgtemperaturen för en artificiell ljuskälla ställer du in
vitbalanskorrigeringen (magenta eller grön förstärkning) i mån av behov.
zz Om du ställer in [P] enligt ett värde från en färgtemperaturmätare
(finns i handeln) så tar du provbilder och anpassar inställningen så att du
kompenserar för skillnaden mellan färgtemperaturmätarens värde och
kamerans värde för färgtemperatur.
151
Vitbalanskorrigering
M
Korrigeringen av vitbalans har samma effekt som användningen av
färgtemperaturfilter eller färgkompensationsfilter (säljs i fackhandeln).
1Välj [z: VB-korrigering].
in vitbalanskorrigeringen.
2zStäll
z Använd <V>-pilknapparna för att flytta
Exempelinställning: A2, G1
[■]-markeringen till det önskade läget.
zz B står för blå, A för gul, M för magenta
och G för grön. Bildens färgbalans
justeras mot färgen i flyttriktningen.
Under [SKIFT] på skärmens högra sida
anges riktning respektive styrka.
zz För att rensa alla inställningar för
[VB‑korrigering] trycker du på
[Radera alla].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
zz En nivås kompensation av blå/gul motsvarar ungefär 5 mired för ett
färgtemperaturfilter. (Mired: måttenhet för färgtemperatur som används för
att ange värden som densiteten för ett färgtemperaturfilter.)
152
Färgrymd
M
Omfånget för reproducerbara färger kallas ”färgrymd”. För vanlig
fotografering rekommenderar vi sRGB.
1Välj [z: Färgrymd].
2Ställ in ett alternativ för färgrymd.
Adobe RGB
Den här färgrymden används främst för professionell tryckning och
annat yrkesmässigt bruk. Rekommenderas när du använder utrustning
som Adobe RGB-kompatibla skärmar eller DCF 2.0-kompatibla skrivare
(Exif 2.21 eller senare).
zz Om stillbilden tas med Adobe RGB-färgrymd, är det första tecknet i filnamnet
ett understreck ”_”.
zz ICC-profilen bifogas inte. Information om ICC-profilen finns i Digital Photo
Professional användarhandbok (EOS-programvara).
zz [sRGB] ställs in automatiskt med metoderna [A], [D], Specialscen och
Kreativa filter.
153
Val av bildstil
M
Genom att välja en förinställd bildstil kan du få bildegenskaper som stämmer
överens med ditt fotografiska uttryck eller motivet.
1Välj [z: Bildstil].
2Välj en bildstil.
Bildstilsegenskaper
zz [D] Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet. Färgerna blir
kraftigare vid fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar och
utomhusbilder.
zz Om du inte har fått den färgton du vill ha med [Auto] väljer du en annan bildstil.
zz [P] Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar. Det här är en bildstil
som är lämplig för de flesta miljöer.
zz [Q] Porträtt
För fina hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar sig för porträtt i närbild.
Genom att ändra [Färgton] (=158) kan du ändra hudtonerna.
154
Val av bildstil
zz [R] Landskap
För kraftigare blå och gröna färger och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
zz [u] Detaljrik
Lämplig för en detaljskiss och noggrann strukturbeskrivning av motivet.
Färgerna kommer att vara något kraftiga.
zz [S] Neutral
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. För naturliga färger och
dämpade bilder med låg ljushet och färgmättnad.
zz [U] Naturtrogen
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. Färgen på ett motiv som
fotograferas i solljus med färgtemperaturen 5200K kommer att justeras
så att den matchar motivets kolorimetriska färg. För dämpade bilder med
låg ljushet och färgmättnad.
zz [V] Monokrom
Ger svartvita bilder.
zz Färgbilder kan inte återställas från JPEG-bilder som har tagits med bildstilen
[Monokrom].
zz [W] Egen 1–3
Du kan registrera en grundläggande stil som [Porträtt], [Landskap] en
Bildstilsfil m.m. och sedan justera den efter dina önskemål (=160).
Om du väljer någon av de egna bildstilarna som inte redan har ställts
in tas bilderna med samma egenskaper som standardinställningarna
för [Auto].
155
Val av bildstil
Symboler
Menybilden Bildstil har symboler för [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för [Skärpa] men även för [Kontrast] och andra parametrar. Numret anger
värdena för dessa inställningar för respektive bildstil.
Skärpa
g
A
Styrka
B
Finhetsgrad
h
C Tröskel
Kontrast
i
Färgmättnad
j
Färgton
k
Filtereffekt (Monokrom)
l
Toningseffekt (Monokrom)
zz Under filminspelningar visas en asterisk (*) för både [Finhetsgrad] och
[Tröskel] för [Skärpa]. [Finhetsgrad] och [Tröskel] används inte för filmer.
156
Anpassa en bildstil
M
Du kan anpassa en valfri bildstil genom att ändra den från
standardinställningarna. =159 innehåller mer information om hur du
anpassar [Monokrom].
1Välj [z: Bildstil].
en bildstil.
2zVälj
z Välj den bildstil som du vill justera och
tryck sedan på [Detalj-inst.].
ett inställningsalternativ.
3zVälj
z Mer information om inställningar och
effekter finns på ”Inställningar och
effekter” (=158).
in effektnivån.
4zStäll
z Ställ in ett värde och tryck sedan
på <0>.
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
zz Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
157
Anpassa en bildstil
Inställningar och effekter
Skärpa
A Styrka
g
1
B Finhetsgrad*
C Tröskel*
Kontrast
h
i Färgmättnad
j Färgton
2
0: Svag framhävning
av konturer
7: Stark framhävning
av konturer
1: Fin
5: Grynig
1: Lågt
5: Högt
–4: Låg kontrast
+4: Hög kontrast
–4: Låg färgmättnad
+4: Hög färgmättnad
–4: Rödaktiga hudtoner
+4: Gulaktiga hudtoner
*1: Anger finhetsgrad för konturerna som ska framhävas. Ju lägre värdet är, desto
finare konturer kan framhävas.
*2: Anger hur mycket konturen framhävs utifrån kontrastskillnaden mellan motivet
och omgivningen. Ju lägre värdet är, desto mer framhävs konturerna när
kontrastskillnaden är låg. När värdet är lägre brukar brus däremot framträda mer.
zz För filminspelning går det inte att ställa in [Finhetsgrad] eller [Tröskel] för
[Skärpa] (visas inte).
zz Genom att välja [Grundinst.] i steg 3 kan du återställa respektive bildstil till
standardinställningarna.
zz Om du vill ta bilder med den ändrade bildstilen väljer du först den justerade
bildstilen och tar sedan bilden.
158
Anpassa en bildstil
[V] Monokrom inställning
Förutom effekterna som beskrivs på föregående sida, till exempel
[Kontrast], eller [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Skärpa],
kan du också ställa in [Filtereffekter] och [Toningseffekt].
[k] Filtereffekter
Filter
N:
Ingen
Ye:
Gul
Or:
Orange
R:
Röd
G:
Grön
Med en filtereffekt tillämpad på en
monokrom bild kan du få vita moln eller
gröna träd att framträda tydligare.
Exempel på effekter
Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
En blå himmel ser mer naturlig ut och vita moln ser klarare ut.
En blå himmel ser något mörkare ut. Solnedgångar får mer lyster.
En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens färger blir starka och ljusare.
Hudton och läppar får ett mer dämpat utseende. Löven på träden får
en klar, grön färg.
zz Om du ökar värdet för [Kontrast] förstärks filtereffekten.
[l] Toningseffekt
Genom att tillämpa en toningseffekt kan
du skapa en monokrom bild i den valda
färgen. Effektivt om du vill gör bilderna
mer effektfulla.
159
Registrering av bildstil
M
Du kan välja en grundläggande bildstil, t.ex. [Porträtt] eller [Landskap],
justera parametrarna efter egna önskemål och registrera den under
[Egen 1], [Egen 2] eller [Egen 3]. Användbart när du skapar flera bildstilar
med olika inställningar.
Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility (EOS-programvara)
kan också ändras här.
1Välj [z: Bildstil].
[Egen].
2zVälj
z Välj [Egen *] och tryck sedan på
[Detalj‑inst.].
på <0>.
3zTryck
z Med [Bildstil] vald trycker du på <0>.
grundläggande bildstil.
4zVälj
z Välj grundläggande bildstil.
zz Välj även stilar på detta sätt när du
ändrar stilar som har registrerats
för kameran med EOS Utility
(EOS‑programvara).
160
Registrering av bildstil
5Välj ett alternativ.
in effektnivån.
6zStäll
z Du kan läsa mer på ”Anpassa en bildstil”
(=157).
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
Den grundläggande bildstilen anges till
höger om [Egen *].
Blå stilnamn indikerar att du har ändrat
inställningarna från standardvärden.
zz Om en bildstil redan har registrerats för [Egen *] kan du radera
parameterinställningarna för den redan registrerade egna bildstilen genom att
ändra den grundläggande bildstilen.
zz Om du väljer [Grundinst.] i [5: Återställ kamera] (=453) återställs alla
[Egen *]-inställningar till standardåterställningarna.
zz Om du vill fotografera med en registrerad bildstil väljer du den registrerade
[Egen *] och tar sedan bilden.
zz Information om hur du registrerar en bildstilsfil i kameran finns i EOS Utility
användarhandbok.
161
Brusreducering för lång exponeringstid
M
För bilder som exponerats för 1 sekund eller längre kan brus (ljusa prickar
och ränder) som är typiskt för långa exponeringar minska.
1Välj [z: Brusreduc. för lång exp.tid].
2Välj ett reduceringsalternativ.
zz [AUTO] Auto
Vid exponeringar på 1 sekund eller längre utförs brusreducering
automatiskt, om brus som är typiskt för långa exponeringar upptäcks.
Den här [Auto]-inställningen är tillräckligt effektiv i de flesta fall.
zz [ON] På
Brusreducering utförs för alla exponeringar som är 1 sekund eller längre.
Inställningen [På] kan reducera brus som annars inte upptäcks med
inställningen [Auto].
zz Om [Auto] eller [På] valts kan brusreduceringen när bilden tagits ta lika lång
tid som exponeringen.
zz Bilder kan se kornigare ut med inställningen [På] än med [Av] eller [Auto].
zz [BUSY] visas när bruset minskar och bildtagningsskärmen visas inte förrän
bearbetningen har slutförts och du kan ta bilder på nytt.
162
Brusreducering för höga ISO-tal
M
Funktionen reducerar brus som skapats i bilden. Funktionen är särskilt
användbar vid fotografering med höga ISO-tal. Om du fotograferar med låga
ISO-tal kan bruset minskas ytterligare i de mörkare delarna (skuggområden).
1Välj [z: Brusred. för hög ISO].
2Ställ in nivån.
zz [M] Brusred. vid multitagning
Gäller brusreducering med högre bildkvalitet än [Hög]. För en enda bild
tas fyra bilder efter varandra som justeras och sammanfogas automatiskt
till en JPEG-bild.
Om bildregistreringskvaliteten är inställd på RAW eller RAW+JPEG kan
du inte ställa in [Brusred. vid multitagning].
163
Brusreducering för höga ISO-tal
Försiktighetsåtgärder vid brusreducering vid multitagning
zz Om det finns betydande fel i bilden på grund av kameraskakning kan
brusreduceringseffekten bli minimal.
zz Om du håller kameran i handen måste du hålla den stadigt för att undvika
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov till
efterbilder.
zz Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
zz Om motivets ljushet ändras medan de fyra bilderna i tas efter varandra kan det
resultera i att bildens exponering blir oregelbunden.
zz När du har fotograferat kan det ta en stund att spara en bild på minneskortet
eftersom brusreducering och sammanfogning av bilderna utförs. [BUSY] visas
på skärmen. Du kan inte ta några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
zz [Brusred. vid multitagning] är inte tillgänglig vid bulbfotografering,
fotografering av RAW- eller RAW+JPEG-bilder, eller med funktioner som
brusreducering för lång exponeringstid eller Kreativa filter.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz [Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt (visas inte) när du spelar in film.
zz Kameran växlar automatiskt till [Standard] om du stänger av den, byter batteri
eller kort, växlar till metoden [A], [D], Specialscen eller Kreativa filter,
eller växlar till filminspelning.
164
Skärmavtryckare
Genom att endast trycka på skärmen kan du fokusera och ta bilder
automatiskt.
skärmavtryckaren.
1zAktivera
z Peka på [y] på skärmen nere
till höger.
zz Varje gång du pekar på symbolen växlar
du mellan [y] och [x].
zz [x] (Skärmavtryckare: På)
Kameran fokuserar på den punkt du
trycker på och sedan tas bilden.
zz [y] (Skärmavtryckare: Av)
Du kan peka på en punkt för att fokusera
på punkten. Du tar bilden genom att
trycka ned avtryckaren helt.
på skärmen när du vill
2Peka
fotografera.
zz Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen.
zz På den plats du pekar ställs fokus in
(Touch AF) med inställd AF-metod
(=170).
zz När [x] är inställt blir AF-punkten
grön när fokus har uppnåtts och bilden
tas automatiskt.
zz Om fokuseringen misslyckas blir
AF‑punkten orange och ingen bild
tas. Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen igen.
165
Skärmavtryckare
zz Kameran använder enbildstagning även om du ställer in matningsmetoden
på [i].
zz Även om [AF-funktion] är inställt på [Servo AF] och du trycker på skärmen
kommer fokus att ställas in på bilden med [One-Shot AF].
zz Om du trycker på skärmen med förstorad bild uppnås fokus inte och bilden
tas inte.
zz Om du fotograferar genom att peka på skärmen och [z: Visningstid] är
inställd på [Vänta] kan du trycka ned avtryckaren halvvägs för att ta nästa kort.
zz Om du vill ta bilder med bulbexponering pekar du på skärmen två gånger.
När du pekar första gången startas bulbexponeringen. När du trycker andra
gången stoppas bulbexponeringen. Var försiktig så att du inte råkar skaka
kameran när du pekar på skärmen.
166
AF-funktion
M
Du kan välja egenskaper för AF-funktionen efter fotograferingsförhållanden
eller motiv.
1Välj [z: AF-funktion].
2Välj ett inställningsalternativ.
zz Om fokus inte uppnås blir AF-punkten orange. Det går då inte att ta någon
bild, även om du trycker ned avtryckaren helt. Komponera om bilden och
försök ställa in fokus igen. Du kan även läsa ”Fotograferingsförhållanden som
försvårar fokuseringen” (=179).
167
AF-funktion
One-Shot AF för stillastående motiv (ONE SHOT)
Den här AF-funktionen är lämplig för stillastående motiv. När du trycker
ned avtryckaren halvvägs ställer kameran in fokus endast en gång.
zz När fokuseringen är klar blir AF-punkten grön och en pipsignal hörs.
zz Fokus förblir låst om du håller ned avtryckaren halvvägs och du kan
komponera om bilden innan du tar den.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på =133.
zz Om [5: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har ställts
in.
Servo AF för rörliga motiv (SERVO)
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv som rör sig. När du håller
avtryckaren halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att fokusera på motivet
kontinuerligt.
zz När fokus uppnås blir AF-punkten blå.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på =133.
zz Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet samt motivets
hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa in korrekt fokus.
zz Vid zoomning under serietagning kan fokus gå förlorad. Zooma först,
komponera sedan om och ta sedan bilden.
zz Pipsignalen hörs inte ens när fokuseringen är klar.
168
AF-funktion
AF-hjälpbelysning
AF-hjälpbelysningen (=36) kan tändas när du trycker ned avtryckaren
halvvägs vid fotografering i svagt ljus eller liknande, vilket underlättar
fokuseringen.
zz AF-hjälpbelysningen tänds inte när [z: AF-funktion] är inställd på [Servo AF].
zz AF-hjälpbelysningen tänds inte när Touch AF används (när [z:
Skärmavtryckare] är inställd på [Av]).
169
AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Kameran försöker fokusera på ansikten i en AF-punkt eller i ramen för
AF-området. Med metoden [A], [D] eller [J] ställs [u+Följande]
in automatiskt.
Information om hur du väljer en AF-metod finns på =172.
: Ansikte+Följande
Kameran identifierar människors ansikten
och fokuserar på dem. [p] (en AF-punkt)
visas över de ansikten som identifieras och
sedan följs.
Om inget ansikte hittas används hela AF-området för automatiskt AF-val.
Med Servo AF fortsätter fokuseringen så länge motiven kan följas inom
ramen för AF-området när du fotograferar.
: Spot-AF
Kameran fokuserar ett smalare område än
enpunkts AF.
: Enpunkts-AF
Kameran fokuserar med hjälp av en enda
AF-punkt [S].
170
AF-metod
: Zon AF
Använder automatiskt val av AF i ramar
för Zon AF för att täcka ett större område,
vilket gör fokuseringen enklare än med
enpunkts AF.
Prioriterar fokusering på närmaste motiv. Människors ansikten inom ramen
för AF-området prioriteras också vid fokusering.
De AF-punkter som är i fokus visas med [S].
171
AF-metod
Välja AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Om du föredrar att fokusera manuellt läser du =185.
1Välj [z: AF-metod].
2Välj ett inställningsalternativ.
zz Beskrivningarna på =173–=175 förutsätter att AF-funktionen är inställd på
[One-Shot AF] (=168). När [Servo AF] (=168) är inställt blir AF-punkten
blå när fokus har ställts in.
zz Information om skärmavtryckaren (AF och slutarutlösning genom att trycka på
skärmen) finns på =165.
172
AF-metod
zz u(ansikte)+Följning: c
Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem.
Om ett ansikte rör på sig flyttas även AF-punkten [p] och följer ansiktet.
AF-punkten.
1zKontrollera
z [p] (en AF-punkt) visas över
de ansikten som identifierats.
in fokus på motivet.
2zStäll
z När du trycker ned avtryckaren halvvägs
och motivet är i fokus blir AF-punkten
grön och kameran piper.
zz En orange AF-punkt anger att kameran
inte kan fokusera på motiv.
3Ta bilden.
173
AF-metod
Trycka på ett ansikte för fokusering
Om du trycker på ett ansikte eller ett motiv ändras AF-punkten till [ ] och
kameran fokuserar där du trycker.
Om ansiktet eller motivet rör sig på skärmen flyttas AF-punkten [ ] för att
följa det.
zz Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet är väldigt oskarpt. Justera fokus
manuellt (=185) så att ansiktet kan identifieras och utför sedan autofokusering.
zz Det kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
zz Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten del av
bilden, är för ljust eller mörkt eller om det är delvis dolt.
zz AF kan inte känna igen motiv eller personers ansikten i skärmens kanter.
Komponera om bilden så att motivet kommer i mitten eller låt motivet komma
närmare mitten.
zz [p] täcker kanske endast en del av ansiktet – inte hela ansiktet.
zz Storleken på AF-punkten ändras beroende på motivet.
174
AF-metod
zz Spot-AF/Enpunkts AF/Zon AF
Du kan ställa in AF-punkt eller ram för AF-område manuellt. Här används
Enpunkts AF-skärmarna som ett exempel.
AF-punkten.
1zKontrollera
z AF-punkten (1) visas.
Med Zon-AF visas ramen för Zon-AF.
(1)
AF-punkten.
2zFlytta
z Flytta AF-punkten genom att trycka där
du vill fokusera.
zz Återställ AF-punkten eller ramen för
AF‑området till skärmens mitt genom
att trycka på [e].
zz Tryck på [u] om du vill förstora bilden.
Varje gång du trycker på [u] ändras
förstoringsgraden.
in fokus på motivet.
3zStäll
z Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
När fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
Om fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
4Ta bilden.
175
AF-metod
zz Kameran fortsätter att flytta den aktiva AF-punkten [S] för att följa
motiven för Zon AF när Servo AF-funktionen används, men under vissa
fotograferingsförhållanden (till exempel när det är ett litet motiv) kanske det inte
går att följa motivet.
zz Det kan vara svårt att fokusera med AF-hjälpbelysning när AF-punkten ligger
nära skärmkanten. I så fall flyttar du till en AF-punkt i mitten av skärmen.
176
AF-metod
Förstorad bild
Du kan kontrollera fokus genom att trycka på [u] för att förstora bilden cirka
5 eller 10 gånger. En förstorad bild kan inte användas för [u+Följning].
zz Förstoringen centreras på AF-punkten för [Spot-AF] eller [Enpunkts AF]
och på ramen för Zon AF [Zon AF].
zz Autofokusering sker med förstorad visning om du trycker ned
avtryckaren halvvägs med inställningen [Spot-AF] och [Enpunkts AF].
När inställningen [Zon AF] har valts aktiveras autofokusfunktionen när
normal visning har återställts.
zz Med Servo AF, om du trycker ned avtryckaren halvvägs i den förstorade
vyn, kommer kameran att återgå till normal vy för fokusering.
zz Om det är svårt att fokusera med förstorad bild återgår du till normal bild och
utför autofokusering.
zz Om AF utförs i normal bild och sedan använder förstorar vy, kan oskärpa uppstå.
zz AF-hastigheten skiljer sig åt för en normal och en förstorad bild.
zz Kontinuerlig AF och Filmservo-AF kan inte användas när visningen är förstorad.
zz Vid förstorad bild det svårare att fokusera på grund av kameraskakning.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
177
AF-metod
Tips vid fotografering med autofokus
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter att fokus uppnåtts ställs
fokus in igen.
zz Bildens ljushet kan ändras vid autofokus.
zz Beroende på motiv och fotograferingsförhållanden kan det ta längre tid
att fokusera eller också kan serietagningshastigheten minska.
zz Om ljuskällan ändras när du fotograferar, kan skärmen flimra och det
kan vara svårt att ställa in fokus. I så fall startar du om kameran och
återupptar fotograferingen med AF under önskad ljuskälla.
zz Om det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt (=185).
zz Om motiven finns i kanten av skärmen och det är svårt att ställa in
fokus, kan du försöka centrera motivet (eller AF-punkten eller ramen för
AF‑området) så att de hamnar i fokus och sedan komponera om bilden
innan du tar den.
zz Med vissa objektiv kan det ta längre tid att uppnå fokus med autofokus,
eller så går det inte att få exakt fokusering.
178
AF-metod
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med låg kontrast som blå himmel, enfärgade ytor och detaljer
som utjämnas i skuggor eller högdagrar.
zz Motiv i svagt ljus.
zz Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell riktning.
zz Motiv med upprepade mönster (exempel: fönster i skyskrapor eller
datortangentbord).
zz Tunna linjer och motivkonturer.
zz Vid alla ljuskällor där ljusstyrka, färg eller mönster förändras.
zz Nattfoton eller ljuspunkter.
zz Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
zz Ytterst små motiv.
zz Motiv i kanten av skärmen.
zz Motiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv (exempel: en bil med en
kaross som avger många reflexer).
zz Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempel: ett djur
i en bur).
zz Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund av
kameraskakningar eller oskärpa.
zz Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
zz Mjuka fokuseringseffekter får du med hjälp av ett objektiv med mjukt fokus.
zz Ett särskilt effektfilter används.
zz Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid autofokusering.
AF-område
Det tillgängliga autofokusområdet varierar beroende på vilket objektiv som
används och inställningarna, till exempel sidförhållande, filmkvalitet och
Digital IS för film.
179
Ögonavkänning AF
När AF-metoden är inställd på [u+Följning] kan kameran fokusera på
människors ögon.
1Välj [z: Ögonavkänning AF].
2Välj [På].
kameran mot motivet.
3zSikta
z En AF-punkt visas runt ögat.
zz Du kan även trycka på skärmen när
du vill fokusera på ett ansikte.
zz Hela ansiktet väljs när du trycker på
andra ansiktsdelar, till exempel näsa
eller mun. Ögon för fokusering väljs
automatiskt.
4Ta bilden.
zz Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon beroende på
motivet och fotograferingsförhållandena.
zz Du kan ställa in [Ögonavkänning AF] genom att trycka på knappen <M>
när [AF-metod] är inställd på [u+Följning] på snabbkontrollskärmen efter att
du har tryckt på <0>.
180
Kontinuerlig AF
Med den här funktionen behålls fokus på vanligtvis på motiven. Kameran är
klar att fokusera direkt när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1Välj [z: Kontinuerlig AF].
2Välj [På].
zz När du aktiverar den här funktionen minskar antalet bilder, eftersom objektivet
drivs kontinuerligt och batteristyrkan förbrukas.
181
Fokusläge
Du kan ange fokuseringsmetod när du använder EF-M-objektiv.
1Välj [z: Fokusläge].
ett inställningsalternativ.
2zVälj
z [AF]: Autofokus
zz [MF]: Manuell fokusering
182
Fokusera manuellt med ett objektiv efter
att autofokus har utförts
M
För EF-M-, EF- eller EF-S-objektiv som är utrustade med elektronisk
manuell fokusering kan du ange hur manuell fokusjustering ska användas
med One-Shot AF.
[z: Objektiv med
1Välj
elektronisk MF].
2Välj ett alternativ.
zz [
] Ej möjlig efter One-Shot AF
zz [
] Möjlig efter One-Shot AF
Manuell fokusering efter att AF-funktionen har inaktiverats.
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktion om du håller ned
avtryckaren halvvägs.
zz Mer information om objektivets manuella fokusspecifikationer finns
i användarhandboken till objektivet.
183
Tändning med AF-hjälpbelysn
Du kan aktivera tändning med kamerans AF-hjälpbelysning.
[z: Tändning med
1Välj
AF‑hjälpbelysning].
2Välj ett alternativ.
zz [ON] På
Aktiverar vid behov tändning med AF-hjälpbelysning.
zz [OFF] Av
Omöjliggör tändning med AF-hjälpbelysning. Ange om du föredrar att inte
tända AF-hjälpbelysningen.
184
Manuell fokusering
Om det inte går att fokusera med autofokus kan du förstora bilden och
fokusera manuellt.
in [z: Fokusläge] på [MF].
1zStäll
z Vrid fokuseringsringen på objektivet för
grov fokusering.
bilden.
2zFörstora
z Varje gång du trycker på [u] ändras
skärmen enligt följande.
1× → 5× → 10×
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
AE-lås
Läge för förstorat område
Förstoring (ungefärlig)
vilket område som
3Bestäm
ska förstoras.
zz Du kan flytta det förstorade området
genom att bläddra med fingret efter att
du har tryckt.
zz Du centrerar det förstorade området
genom att trycka på [e].
185
Manuell fokusering
manuellt.
4zFokusera
z Medan du tittar på den förstorade bilden
vrider du på fokuseringsringen på
objektivet för att fokusera.
zz Tryck på [u] när du har fått rätt fokus
för att återgå till normal visning.
5Ta bilden.
zz Om du inte använder EF-M-objektiv ställer du in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod till <MF> i steg 1.
zz Även med manuell fokusering kan du använda skärmavtryckaren för att ta
en bild.
186
Ställ in MF-peaking
Kanterna på motiv i fokus kan visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan ställa in konturfärgerna och justera känsligheten
(nivån) för kantidentifiering.
1Välj [z: Inst. av MF-peaking].
[Peaking].
2zVälj
z Välj [På].
in nivå och färg.
3zStäll
z Gör inställningar efter behov.
zz Peaking-visning fungerar inte vid förstorad visning.
zz MF-peaking kan vara svår att urskilja vid höga ISO-tal, framförallt när utökade
ISO-tal används. Vid behov kan du sänka ISO-talet eller ställa in [Peaking]
på [Av].
zz Peaking-visning som visas på skärmen registreras inte i bilderna.
187
Bildstabilisering
Du kan justera inställningen Bildstabilisator (IS) när du använder
IS‑utrustade EF-M-objektiv. Mer information om [k Digital IS] finns
på =233.
1Välj [z: Inst. f bildstab.].
2Välj [Bildstab.].
ett alternativ.
3zVälj
z [Av]
Stänger av bildstabilisering.
zz [På]
Kameraskakningar kommer att korrigeras.
zz [Bildstab.] visas inte för IS-utrustade EF- eller EF-S-objektiv.
zz Om bildstabilisering inte förhindrar kameraskakningar kan du fästa kameran
på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla. Du bör också välja
[Av] för [Bildstab.] om du använder stativ eller på något annat sätt försöker
fästa kameran.
188
Exponeringslås (AE-lås)
M
Du kan låsa exponeringen när du vill ställa in fokus och exponering separat
eller när du ska ta flera bilder på samma exponeringsinställning. Tryck på
knappen <A> för att låsa exponeringen, komponera sedan om och ta
bilden. Metoden passar bl.a. bra för motiv i motljus.
in fokus på motivet.
1zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
på knappen <A>.
2zTryck
z En [A]-ikon visas i skärmens nedre
vänstra hörn för att visa att exponeringen
är låst (AE-lås).
zz Tryck på knappen <A> igen om du
ta bort AE-låset.
3Komponera om och ta bilden.
AE-låseffekter
Ljusmät­
metod
q
wre
Valmetod för AF-punkt
Automatiskt val
Centrerad exponering på den
valda AF-punkten har låsts.
Manuellt val
Centrerad exponering på den
valda AF-punkten har låsts.
Exponering på skärmens centrum har låsts.
* När inställningen är inställd på [q] med [z: Fokusläge] inställd på [MF] är
exponeringen låst mitt på skärmen.
zz AE-lås är inte tillgängligt med bulb-exponering.
189
Typ av filmsammandrag
Både stillbilder och klipp sparas när du har valt att använda [D], men du
kan ange om stillbilderna ska läggas till i det slutliga filmsammandraget.
in fotograferingsmetoden
1Ställ
på [D].
2Välj [z: Typ av sam.drag].
3Välj ett alternativ.
zz [Inkl. stillb.]
Filmsammandragen innehåller stillbilder.
zz [Inga stillb.]
Filmsammandragen innehåller inga stillbilder.
190
Fotografering med fjärrkontroll
Du kan fjärrstyra kameran genom att använda en valfri trådlös fjärrkontroll
BR-E1, som parkopplas via Bluetooth.
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
Du kan fjärrstyra kameran på upp till cirka fem meters avstånd.
Parkoppla kameran och BR-E1 (=387) och välj sedan matningsmetoden
[Q] (=134).
Mer information om användningen finns i användarhandboken för BR-E1.
zz Automatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fotografering
med fjärrkontroll.
zz Fjärrkontrollen kan även användas för filminspelning (=235).
191
Allmänna försiktighetsåtgärder vid
stillbildsfotografering
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
Bildkvalitet
zz När du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa prickar
och ränder) framträda på bilden.
zz Fotografering vid höga temperaturer kan orsaka brus och ojämna färger
på bilden.
zz Frekvent fotografering över en längre tid kan leda till att kamerans
innertemperatur stiger vilket påverkar bildkvaliteten. Stäng alltid av kameran
när du inte använder den.
zz Om du fotograferar med lång exponering när kamerans innertemperatur är hög
kan bildkvaliteten försämras. Avbryt fotograferingen och vänta några minuter
innan du fotograferar igen.
Vita [s] och röda [E] varningsikoner för hög innertemperatur.
zz Om kamerans innertemperatur ökar på grund av en längre fotografering eller
hög omgivningstemperatur visas en vit [s]-ikon eller en röd [E]-ikon.
zz Den vita [s]-ikonen anger att bildkvaliteten hos stillbilder påverkas negativt.
Du bör sluta ta bilder en stund och låta kameran svalna.
zz Den röda [E]-ikonen visar att fotograferingen/filmningen snart avslutas
automatiskt. Det går inte att ta bilder förrän kamerans innertemperatur sjunker,
så sluta ta bilder en stund eller stäng av kameran och låt den svalna.
zz Om du använder kameran en längre tid i varma miljöer kan den vita [s]‑ikonen
eller röda [E]-ikonen visas tidigare. Stäng alltid av kameran när du inte
använder den.
zz Om kamerans innertemperatur är hög kan bildkvaliteten hos bilder som tas
med höga ISO-tal eller lång exponering försämras redan innan den vita
[s]‑ikonen visas.
Fotograferingsresultat
zz Om du använder förstorad visning visas både slutartid och bländarvärde
i orange. Om du fotograferar med förstorad bild kan det hända att exponeringen
inte blir som du tänkt dig. Återgå till normal bild innan du tar bilden.
zz Även om du tar bilden i förstorad vy kommer den att tas med bildområdet
i helskärmsvy.
192
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering
Bilder och skärm
zz Vid svagt eller starkt ljus kan det hända att den visade bilden inte återger den
tagna bildens ljushet.
zz Vid svagt ljus kan brus synas i bildvisningen, även med låga ISO-tal, men det
är mindre brus i dina bilder eftersom bildkvaliteten varierar mellan skärmen och
den tagna bilden.
zz Skärmen eller exponeringsvärdet kan flimra om ljuskällan (belysningen) ändras.
Om detta sker bör du tillfälligt sluta ta bilder och återuppta fotograferingen när
du har rätt ljusförhållanden.
zz Om du pekar kameran i en annan riktning kan fel ljushet tillfälligt visas. Vänta
tills bildens ljushet stabiliserats innan du fotograferar.
zz Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på skärmen. Det ljusa området kommer däremot att visas på rätt sätt i den
tagna bilden.
zz Om du använder kameran i svagt ljus och ställer in [5: Skärm ljusstyrk.] på
en ljus inställning kan brus eller ojämna färger uppträda i bilden. Bruset eller de
ojämna färgerna registreras emellertid inte i bilden som tas.
zz När du förstorar bilden kan bildskärpan se mer markerad ut än vad den
egentligen är.
Objektiv
zz Bildstabilisatorn är alltid aktiv, även om du inte har tryckt ned avtryckaren
halvvägs, när du använder ett IS-utrustat EF-M-objektiv med [Bildstab.]
i [z: Inst. f bildstab.] inställd på [På]. Image Stabilizer (Bildstabilisator)
förbrukar batteri och kan minska möjligt antal bilder beroende på
fotograferingsförhållandena. Du bör också välja [Av] för [Bildstab.] om du
använder stativ eller på något annat sätt försöker fästa kameran.
zz Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om du
använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen som
har lanserats efter slutet av 2011.
zz Du kan använda en HDMI-kabel (tillval; kamerakontakt: typ D) för att visa bilder
på en tv (=270). Observera att inget ljud hörs.
193
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering
Informationsvisning
Se =501 för information om ikonerna för stillbildsfotografering.
zz Om [g] visas i vitt betyder det att bilden noggrant återger ljushetsnivån hos
den faktiska bild du ska ta.
zz Om [g] blinkar betyder det att bilden visas med en ljushet som inte
motsvarar den tagna bilden på grund av svagt eller starkt ljus. Den faktiska
bilden kommer emellertid att återge exponeringsinställningen. Observera att
bruset kan vara mer framträdande än den faktiska bilden.
zz Exponeringssimulering kan inte utföras med vissa fotograferingsinställningar.
[g]-ikonen och histogrammet visas i grått. Bilden visas på skärmen
med standardljushet. Det kan hända att histogrammet inte visas korrekt vid
förhållanden med svagt eller starkt ljus.
zz Histogrammet kan visas när [z: Expo. simulering] är inställd på [På] (=146).
194
Filminspelning
För filminspelning, ställ omkopplaren för
fotograferingsmetod på <k>.
zz Du kan spela in filmer genom att trycka på knappen för filminspelning medan
du tar stillbilder.
zz Du kan ange ett filminspelningsläge i [z: Fotogr.metod] efter att ha ställt
omkopplaren för fotograferingsmetod på <k>.
195
Flikmenyer: Filminspelning
zz Inställningar för bildtagning 1
=198
=205
=212
=213
=128
zz Inställningar för bildtagning 2
=191
=215
=224
zz Inställningar för bildtagning 3
=137
=236
=141
=142
=145
196
Flikmenyer: Filminspelning
zz Inställningar för bildtagning 4
=147
=150
=152
=154, 157, 160
zz Inställningar för bildtagning 5
=170
=180
=231
=182
=238
zz Inställningar för bildtagning 6
=183
=187
=188
=239
197
Filmläge
[k] Spela in med autoexponering
Autoexponering sker för att passa motivets aktuella ljushet.
in omkopplaren för
1Ställ
fotograferingsmetod på <k>.
på ikonen för
2Tryck
fotograferingsmetoden.
in fotograferingsmetoden
3Ställ
på [k].
zz Välj [k] (Automatisk filmexp.) och tryck
sedan på <0>.
in fokus på motivet.
4zStäll
z Innan du spelar in en film
ställer du in fokus med hjälp av
autofokus eller manuell fokus
(=172–=179, =185).
zz Som standard är [z: Filmservo-AF]
inställt på [På] så att kameran alltid
fokuserar (=231).
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
ställer kameran in fokus med vald
AF‑metod.
198
Filmläge
in filmen.
5zSpela
z Starta filminspelningen genom att trycka
(1)
på knappen för filminspelning.
zz När filmen spelas in visas markeringen
[oREC] (1) i skärmens övre högra hörn.
zz Ljudet spelas in av mikrofonerna på de
markerade platserna (2).
zz När du vill sluta spela in trycker du
på knappen för filminspelning igen.
(2)
zz Du kan låsa exponeringen (AE-lås) genom att trycka på <A>-knappen.
Tryck på knappen <A> igen för att avbryta. (Aktiverat tills du trycker
på knappen <A> igen.)
zz Exponeringskompensation kan ställas in i ett intervall på upp till ±3 steg.
zz ISO-talet, slutartiden och bländarvärdet sparas inte i filmens Exif-information.
ISO-tal i metoden [k]
ISO-tal ställs in automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på =499.
199
Filmläge
[M] Spela in med manuell exponering
Du kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal manuellt för filminspelning.
in omkopplaren för
1Ställ
fotograferingsmetod på <k>.
in fotograferingsmetoden
2Ställ
på [M].
zz Välj [M] (Manuell filmexp.) och tryck
sedan på <0>.
in ISO-talet (=202).
3zStäll
z Klicka på ikonen för ISO-tal.
zz Exponeringskompensation kan ställas
in med ISO auto (=111).
in önskad slutartid.
4zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
zz Slutartid kan ställas in inom intervallet
1/4000 sek.–1/8 sek.
(1)
in bländarvärdet.
5zStäll
z Tryck på <W > för att välja bländarvärdet
och vrid sedan ratten <6 > för att ställa
in ett värde.
(2)
200
Filmläge
och spela in filmen.
6zFokusera
z Du gör på samma sätt som i steg 4
och 5 för ”[k] Spela in med
autoexponering” (=198).
zz Dubbelkontrollera kamerainställningarna innan du spelar in filmer om du ändrar
omkopplaren för fotograferingsmetod från <A> eller <z> till <k>.
zz Undvik att ändra slutartid eller bländare under filminspelning. Om du gör det kan
ändringarna registreras i exponeringen eller skapa mer brus vid höga ISO‑tal.
zz Om du filmar ett rörligt föremål rekommenderas du att välja en slutartid mellan
cirka 1/25 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto ojämnare blir
föremålets rörelser.
zz Om du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LED-belysning
kan bildflimmer uppstå.
zz Med ISO auto kan exponeringskompensation ställas in i intervall om ±3 steg.
zz När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa
ISO‑talet. Tryck på knappen <A> igen för att avbryta. (Aktiverat tills du trycker
på knappen <A> igen.)
zz Om du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå jämfört med när
du tryckte på knappen <A>.
zz Histogrammet visas när kameran är redo att ta bilder i metoden [M] och
du trycker på knappen <B>.
201
Filmläge
ISO-tal för [Manuell filmexp.]
Du kan ställa in ISO-tal manuellt eller välja [AUTO] för att ställa in det
automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på =499.
Stillbildsfotografering
Det går inte att ta stillbilder i filmlägen. För att ta stillbilder, ställ in
omkopplaren för fotograferingsmetod till <A> eller <z>.
Informationsvisning (Filminspelning)
Se =503 för information om ikonerna för filminspelning.
202
Filmläge
Försiktighetsåtgärder vid filminspelning
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Om du fotograferar ett detaljrikt motiv kan det resultera i moarémönster eller
falska färger.
zz Om [Q] eller [Qw] har valts och ISO-talet eller bländarvärdet ändras under
en pågående filminspelning kan även vitbalansen ändras.
zz Om du spelar in en film under lysrörs- eller LED-belysning kan flimmer uppstå
i filmbilden.
zz Om du autofokuserar med USM-objektiv under filminspelning i svagt ljus kan
horisontella ränder spelas in i filmen. Samma typ av brus kan uppstå om du
fokuserar manuellt med vissa objektiv som är utrustade med en elektronisk
fokuseringsring.
zz Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid en filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade
exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller
fokuseringen försämras.
zz Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus eller göra att
det inte går att fokusera alls.
zz Om du använder autofokusfunktionen under filminspelning kan något av
följande inträffa: Fokuseringen kan tillfälligt bli felaktig, förändringar i motivets
ljushet kan spelas in, filminspelningen kan avbrytas tillfälligt eller mekaniska
ljud från objektivet spelas in.
zz Undvik att täcka de inbyggda mikrofonerna (=199) med dina fingrar eller
andra föremål.
zz ”Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning” finns på =240–=241.
zz Vid behov bör du även läsa ”Allmänna försiktighetsåtgärder för
stillbildsfotografering” på =192–=193.
203
Filmläge
Anmärkningar om filminspelning
zz Varje gång du spelar in en film skapas en ny filmfil på kortet.
zz Filmskärmens bildfältstäckning för 4K-, Full HD- eller HD-filmer är cirka 100 %.
zz Du kan välja att kunna starta och stoppa filminspelningar genom att trycka ned
avtryckaren helt genom att ställa in [Tryck in helt] för [5: Avtryckarens funkt
för filmer] på [Filminsp. på/av].
zz Stereoljud spelas in med kamerans inbyggda mikrofon (=199).
zz Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om du
använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen som
har lanserats efter slutet av 2011.
zz YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och Rec. ITU-R BT.709-färgrymden
används för 4K-, Full HD- och HD-filmer.
204
Filmkvalitet
På fliken [z: Filmkvalitet] väljer du [Insp.
storl. film] för att ställa in bildstorleken,
bildfrekvensen och komprimeringsmetoden.
Filmen spelas in som en MP4-fil.
Bildfrekvensen som visas på skärmen
[Insp.storl. film] växlar automatiskt
beroende på inställningen för
[5: Videosystem] (=443).
zz Vilka kortskrivnings- och kortläsningshastigheter som krävs för
inspelning av filmer (prestandakrav för kort) varierar beroende på
filmstorleken. Innan du spelar in filmer bör du läsa =497 för att
kontrollera kortets prestandakrav.
Bildstorlek
zz [H] 3840×2160
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. Endast tillgänglig
om omkopplaren för fotograferingsmetod är inställd på <k>.
zz [L] 1920×1080
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
zz [w] 1280×720
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten HD (High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
zz Om du ändrar inställningen [5: Videosystem] ska du också ställa in
[z: Insp.storl. film] igen.
zz Normal uppspelning av 4K- och L8/7-filmer kan vara svårt på vissa
enheter eftersom uppspelningen medför stor systembelastning.
zz Skärpa och brus kan variera beroende på filmens inspelningsstorlek,
vilket objektiv som används och andra inställningar.
zz Det går inte att spela in filmer i VGA-kvalitet.
205
Filmkvalitet
4K-filminspelning
⿟⿟ Inspelning av 4K-filmer kräver ett högprestandakort. Du kan läsa
mer på ”Kort som kan lagra filmer” (=497).
⿟⿟ Den maximala inspelningstiden för en 4K-film är 9 minuter och
59 sekunder (=211).
⿟⿟ 4K-filmer ökar bearbetningen väsentligt, vilket kan leda till att kamerans
inre temperatur stiger snabbare eller blir högre än för vanliga filmer.
Om [ ] eller en röd [E]-ikon visas under filminspelning kan
minneskortet vara för varmt. Avbryt i så fall inspelningen och
låt kameran svalna innan du tar ur minneskortet. (Ta inte bort
kortet direkt.)
⿟⿟ Du kan ta valfri bildram från en 4K-film och spara som en JPEG-stillbild
med cirka 8,3 megapixel (3840×2160) på kortet (=266).
zz Kontrastavkänning används för att fokusera vid inspelning av 4K-filmer.
Fokuseringen kan ta längre tid och vara svårare att genomföra än när du spelar
in HD- eller Full HD-filmer.
206
Filmkvalitet
Bildfrekvens (bps: bilder per sekund)
zz [2] 119,88 b/s/[8] 59,94 b/s/[6] 29,97 b/s
För områden där TV-systemet är NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz [3] 100,00 b/s/[7] 50,00 b/s/[5] 25,00 b/s
För områden där TV-systemet är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.).
zz [4] 23,98 b/s
Främst för film. 4 (23,98 b/s) är tillgängligt när [5: Videosystem]
är inställd på [För NTSC].
Komprimeringsmetod
zz [X] IPB (Standard)
Använder IPB-komprimering för normal filminspelning. Komprimerar
effektivt flera bilder åt gången för registrering.
zz [W] ALL-I (för redigering/I-only)
Använder ALL-I-komprimering för inspelning av timelapse-film (=215).
Komprimerar en bild åt gången, för inspelning. Även filstorleken är större
än med IPB (Standard) lämpar sig filmen bättre för redigering.
Filminspelningsformat
zz [C] MP4
Alla filmer som du spelar in med kameran spelas in som filmfiler
i MP4‑format (filtillägg ”.MP4”).
207
Filmkvalitet
Kort som kan lagra filmer
Information om vilka kort du kan använda för olika filminspelningsstorlekar
finns på =497.
När du spelar in filmer bör du använda ett minneskort med hög
kapacitet med en skriv- och läshastighet (enligt obligatoriska prestanda
för minneskort) som anges i tabellen på =497 eller är högre än
standardspecifikationen. Testa kortet genom att spela in ett par filmer
och kontrollera att de kan spela in korrekt vid angiven storlek (=205).
zz Formatera minneskort innan du spelar in 4K-filmer (=433).
zz Om du använder ett kort med långsam skrivning för inspelning av filmer kanske
filmen inte spelas in på rätt sätt. Om du visar en film på ett kort med långsam
läshastighet kanske den inte visas på rätt sätt.
zz När du spelar in film ska du använda ett högprestandakort med en
skrivhastighet som är betydligt högre än bithastigheten.
zz Om filmer inte kan spelas in normalt formaterar du kortet och försöker igen.
Om du formaterar kortet och det inte löser problemet kan du få mer information
på korttillverkarens webbplats m.m.
zz Du kan optimera minneskortets prestanda genom att alltid formatera kortet
i kameran innan du spelar in filmer (=433).
zz Du kan kontrollera kortets skriv- och läshastighet på korttillverkarens
webbplats m.m.
208
Filmkvalitet
Hög bildfrekvens
Du kan spela in HD-filmer med en hög bildfrekvens på 119,88 eller
100,00 b/s. genom att ställa in [Hög bildfrekvens] under [z: Filmkvalitet]
på [På]. Den här funktionen är användbar vid inspelning av filmer som ska
spelas upp i slow motion. Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är
7 minuter och 29 sekunder.
Filmerna spelas in som w2X
eller w3X.
Filmservo-AF och Digital IS för film har
ingen inverkan när du filmar med hög
bildfrekvens. AF används inte för att
fokusera.
Eftersom en film med hög bildfrekvens spelas in som en videofil på
29,97 b/s/25,00 b/s spelas den upp i slow motion vid 1/4 hastighet.
zz Kontrollera inställningen [Insp.storl. film] om du återställer den här
inställningen på [Av].
zz Skärmen kan flimra när du spelar in filmer med hög bildfrekvens
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
zz När du börjar eller slutar spela in en film med hög bildfrekvens uppdateras inte
filmen och bildramen slutar visas under några ögonblick. Var medveten om
detta när du spelar in film på externa enheter via HDMI.
zz Bildfrekvensen för filmen som visas på skärmen när du spelar in film med hög
bildfrekvens överensstämmer inte med bildfrekvensen för filmen som spelas in.
zz Inget ljud spelas in.
209
Filmkvalitet
Filmfiler som är större än 4 GB
Om du spelar in en film som överskrider 4 GB kan du fortsätta spela in utan
avbrott.
zz Använda SD/SDHC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SD/SDHC-kort, kommer
kameran att formatera det i FAT32.
Om du spelar in en film med ett FAT32-formaterat kort och filstorleken
överskrider 4 GB, skapas automatiskt en ny filmfil.
När du visar filmen måste varje fil spelas upp var för sig. Filmfiler kan inte
visas automatiskt i nummerföljd. När filmvisningen är slut väljer du nästa
film och visar den.
zz Använda SDXC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SDXC-kort, kommer
kameran att formatera det i exFAT.
När du använder ett exFAT-formaterat kort sparas filmen som en enda fil
(snarare än delas upp i flera filer) även om filstorleken överstiger 4 GB
vid inspelningen.
zz När du importerar filmfiler som överstiger 4 GB till en dator, ska du använda
antingen EOS Utility eller en kortläsare (=475). Det går kanske inte att spara
filmfiler som är större än 4 GB med hjälp av standardfunktionerna i datorns
operativsystem.
210
Filmkvalitet
Total filminspelningstid och filstorlek per minut
För information om tillgängliga filstorlekar och inspelningstider vid respektive
filminspelningsstorlek finns på =498.
Maximal filminspelningstid
zz Vid inspelning av 4K-filmer
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 9 minuter och
59 sekunder. När inspelningen har uppnått 9 minuter och 59 sekunder
avslutas den automatiskt. Du kan börja spela in en film igen genom att
trycka på filminspelningsknappen (som spelar in filmen som en ny fil).
zz Vid inspelning av Full HD-/HD-filmer
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 29 minuter och
59 sekunder. När inspelningen har uppnått 29 minuter och 59 sekunder
avslutas den automatiskt. Du kan börja spela in en film igen genom att
trycka på filminspelningsknappen (som spelar in filmen som en ny fil).
zz När du filmar med hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 7 minuter och
29 sekunder. När inspelningen har uppnått 7 minuter och 29 sekunder
avslutas den automatiskt. Du kan börja spela in en film med hög
bildfrekvens igen genom att trycka på filminspelningsknappen (som spelar
in filmen som en ny fil).
211
Självutlösare för film
Du kan starta filminspelningen med självutlösaren.
1Välj z [Självutl för film].
2Välj ett alternativ.
in filmen.
3zSpela
z När du trycker på [o] eller trycker på
filminspelningsknappen avger kameran
ett pipljud och antalet sekunder kvar
innan inspelningen visas.
212
Ljudinspelning
Du kan spela in filmer medan du spelar
in ljud med hjälp av den inbyggda
stereomikrofonen. Du kan också fritt justera
ljudinspelningsnivån.
Använd [z: Ljudinspelning] för att ställa
in funktionerna för ljudinspelning.
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå
zz Auto
Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt. Automatisk nivåkontroll
fungerar automatiskt som svar på ljudnivån.
zz Manuell
Du kan ändra ljudinspelningsnivån vid behov. Välj [Insp. nivå] och
tryck på knapparna <Y> <Z> medan du tittar på nivåmätaren och
justerar ljudinspelningsnivån. Justera nivåmätaren så att den ibland når
till höger om [12]-märket (-12 dB) för de högsta ljuden när du tittar på
toppindikatorn. Om den når förbi [0] blir ljudet förvrängt.
zz Av
Inget ljud kommer att spelas in.
Vindbrusfilter
Ställ in på [Auto] för att minska vindbrus automatiskt när det är blåser
utomhus. När vindbrusfiltret aktiveras minskas också en del låga basljud.
213
Ljudinspelning
Dämpare
Minskar automatiskt de ljudförvrängningar som orsakas av höga ljud.
Ljudförvrängningar kan dock förekomma vid mycket höga ljud även om
[Ljudinsp.] har ställts in på [Auto] eller [Manuell] för inspelning. Om detta
inträffar bör du välja alternativet [På].
zz Om du använder Wi-Fi-funktionen (trådlös kommunikation) med en mikrofon
kanske bruset spelas in. Under ljudinspelning bör du inte använda funktionen
för trådlös kommunikation.
zz Kamerans inbyggda mikrofon registrerar även ljud vid inspelning och
mekaniska ljud från kameran.
zz [Ljudinsp.] ändras till [Ljudinspelning]: [På]/[Av] i metoderna [A], [D],
Specialscen och Kreativa filter. Välj [På] om du vill att ljudinspelningsnivån ska
justeras automatiskt.
zz Ljud spelas också upp när kameran är ansluten till en TV via HDMI, utom när
[Ljudinsp.] är [Av].
zz Ljudvolymbalansen mellan L (vänster) och R (höger) kan inte justeras.
zz Ljudet spelas in med en samplingsfrekvens på 48 kHz/16 bitar.
214
Timelapse-filmer
Bilder som tagits i ett angivet intervall kan automatiskt sammanfogas till
en 4K- eller Full HD-timelapse-film. En timelapse-film visar hur ett motiv
ändras under en mycket kortare tidsperiod än i verkligheten. Det är effektivt
för statiska observationer av landskap som förändras, blommor som växer,
månens rörelser etc.
Timelapse-filmer spelas in i MP4-format med följande kvalitet:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) för 4K-inspelningar och
L6W (NTSC)/L5W (PAL) för Full HD-inspelningar.
Observera att bildfrekvensen växlar automatiskt beroende på inställningen
för [5: Videosystem] (=443).
en fotograferingsmetod.
1zVälj
z Välj [k] (=198) eller [M] (=200).
2Välj [z: Timelapse-film].
3Välj [Timelapse].
en scen.
4zVälj
z Välj en scen som ska passa
inspelningssituationen.
zz Välj [Egen] för att få frihet vid manuell
inställning av inspelningsintervall och
antal bilder.
215
Timelapse-filmer
in inspelningsintervall.
5zStäll
z Välj [Intervall/Bilder].
zz Välj [Intervall] (sek.). Ställ in ett värde
med knapparna <Y> <Z>.
zz Information om hur du ställer in värdet
finns i [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid] (2).
När [Egen] har valts:
(1)
(2)
zz Välj [Intervall] (min.:sek.).
zz Tryck på <0> för att visa [r].
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till [s].)
in antal bilder.
6zStäll
z Välj [Antal bilder]. Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Information om hur du ställer in värdet
finns i [k: Tid som krävs] och
[3: Uppspelningstid].
När [Egen] har valts:
zz Välj siffra.
zz Tryck på <0> för att visa [r].
zz Välj önskat antal och tryck sedan på
<0>. (Återgår till [s].)
zz Kontrollera att [3: Uppspelningstid]
inte visas i orange.
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
zz Med [Motiv**] begränsas intervall och antal bilder för att passa typen av motiv.
zz Om antalet bilder ställs in på 3 600 blir timelapse-filmen cirka 2 minuter om du
har valt NTSC och cirka 2 minuter och 24 sekunder om du har valt PAL.
216
Timelapse-filmer
7Välj önskad filminspelningsstorlek.
zz H (3840×2160)
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. Bildfrekvensen är
29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL. Filmerna spelas
in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
zz L (1920×1080)
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9. Bildfrekvensen är 29,97 b/s (6) för NTSC
och 25,00 b/s (5) för PAL. Filmerna spelas in i MP4-format (C)
med ALL‑I-komprimering (W).
zz Bithastigheten för H6H5 är cirka 300 Mbps och bithastigheten för
L6L5 är cirka 90 Mbps. Använd ett minneskort med tillräckligt hög
läshastighet.
217
Timelapse-filmer
8Ställ in [Autoexponering].
zz Fast 1:a bild
När du tar den första bilden utförs ljusmätning så att exponeringen
utförs automatiskt och stämmer överens med ljusheten.
Exponeringsinställningen som ställs in för den första bilden kommer
även att tillämpas på efterföljande bilder. Andra fotograferingsrelaterade
inställningar som ställs in för den första bilden kommer även att tillämpas
på efterföljande bilder.
zz Varje bild
Ljusmätningen utförs även för varje efterföljande bild för att ställa in
exponeringen automatiskt efter motivets ljushet. Observera att om du
väljer alternativet [Auto] för funktioner som bildstil och vitbalansering
ställs dessa in automatiskt för varje efterföljande bild.
9Ställ in [Skärm auto av].
zz Av
Även vid inspelning av timelapse-film visas bilden. Observera att
skärmen stängs av när ca. 30 min har gått efter att inspelningen började.
zz På
Observera att skärmen stängs av när ca 10 sek har gått efter att
fotograferingen började.
zz Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka på knappen <B> för att
stänga av eller sätta på skärmen.
218
Timelapse-filmer
in pipsignalen.
10 zStäll
z Välj [Pip när bild tas].
zz Om [Av] är inställt, så hörs ingen
pipsignal vid fotografering.
11 Kontrollera inställningarna.
(1)
(2)
(1) Tid som krävs
Indikerar tiden som krävs för att ta antalet bilder med det angivna
intervallet. Om tiden överskrider 24 timmar visas ”*** dagar”.
(2) Uppspelningstid
Indikerar filminspelningstid (tid som krävs för att spela upp filmen)
när du ska skapa timelapse-filmen i L 4K-film eller Full HD-film från
stillbilderna som tagits under de angivna intervallen.
219
Timelapse-filmer
menyn.
12 zStäng
z Tryck på knappen <M> så stängs
menyskärmen av.
13 zz Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
Spela in timelapse-filmen.
(1)
220
kontrollera fokus och exponering.
zz Tryck på <o> för att starta inspelningen
av timelapse-film.
zz Antalet återstående bilder visas (1).
zz När en timelapse-film spelas in visas
[oREC].
zz AF fungerar inte när du spelar in
timelapse-film.
zz Eftersom den elektroniska slutaren
används för fotografering, avger slutaren
inget mekaniskt ljud under inspelning av
timelapse-film.
zz När det inställda antalet bilder har tagits
upphör inspelningen av timelapse-filmen.
zz För att avbryta inspelning av timelapsefilmer ställer du in [Timelapse] på [Av].
Timelapse-filmer
zz Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att registrera det angivna
antalet bilder kommer [Uppspelningstid] att visas i orange. Även om kameran
kan fortsätta spela in kommer inspelningen att avslutas när kortet blir fullt.
zz Om filmens filstorlek överstiger 4 GB när inställningen [Antal bilder] har
valts och minneskortet inte har formaterats till exFAT-format (=434) visas
[Uppspelningstid] i orange. Om du fortsätter fotografera i det här läget och
filmens filstorlek uppnår 4 GB avbryts inspelningen av timelapse-filmen.
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Timelapse-filmer kan inte spelas in när kameran är ansluten till en dator med
gränssnittskabel eller när en HDMI-kabel är ansluten.
zz Filmservo-AF fungerar inte.
zz Zooma inte med objektivet medan du spelar in en timelapse-film. Om du
zoomar med objektivet kan det resultera i en oskarp bild, att exponeringen
ändras eller att korrigeringen för objektivaberration inte fungerar ordentligt.
zz När du spelar in en timelapse-film vid flimrande ljus kan märkbart flimrande
bild, horisontella streck (brus) eller oregelbunden exponering spelas in.
zz Bilder som visas när timelapse-film spelas in kan se annorlunda ut jämfört med
filmen. (Där kan finnas en oregelbunden ljushet på grund av flimrande ljuskällor
eller brus från högt ISO-tal.)
zz När du spelar in en timelapse-film i svagt ljus kan den bild som visas under
inspelningen skilja sig från den som faktiskt spelas in till filmen.
zz Om du flyttar kameran från vänster till höger (panorering) eller spelar in ett
motiv som rör sig när du spelar in en timelapse-film, kan bilden se extremt
förvrängd ut.
zz Under inspelning av timelapse-film fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning. Du kan dessutom inte justera fotograferingsfunktioner och
inställningar av menyfunktioner, visa bilder m.m.
zz Ljud spelas inte in för timelapse-film.
zz Med [Intervall] inställt på mindre än 3 sekunder och [Autoexponering]
inställt på [Varje bild], kanske kameran inte tar bilder med inställt intervall om
ljusheten skiljer sig avsevärt från föregående bild.
221
Timelapse-filmer
zz Om nästa schemalagda bild inte kan tas kommer den att hoppas över.
Detta kan förkorta inspelningstiden för den skapade timelapse-filmen.
zz Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet
på grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda,
tas några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
zz Bilderna som inte kan tas kommer inte att registreras som stillbilder. Även om
du avbryter timelapse-filmen efter endast en bild kommer den att registreras
som en filmfil.
zz Om du ansluter kameran till en dator via en gränssnittskabel och använder
EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in [z: Timelapse-film] på [Av].
Kameran kan endast kommunicera med datorn om alternativet [Av] är valt.
zz När du spelar in en timelapse-film kommer inte objektivets Image Stabilizer
(Bildstabilisator) att fungera.
zz Inspelning av timelapse-film slutar om kameran stängs av och inställningen
ändras till [Av].
zz Även om en blixt används avfyras den inte.
zz Följande funktioner avbryter vänteläge för inspelning av timelapse-film och
ändrar inställningen till [Av].
yyOm du väljer [Grundinst.] i [5: Återställ kamera]
yyAnvänd omkopplaren för fotograferingsmetod
zz Om du börjar spela in en timelapse-film medan den vita ikonen [s] (=192)
visas kan timelapse-filmens bildkvalitet försämras. Vi rekommenderar att du
väntar med att starta inspelningen av timelapse-film till dess att den vita ikonen
[s] inte längre visas (kamerans innertemperatur har sjunkit).
zz När [Autoexponering] är inställd på [Varje bild] lagras kanske inte ISO-talet,
slutartiden och bländarvärdet i timelapse-filmens Exif-information när vissa
metoder används.
222
Timelapse-filmer
zz Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Du rekommenderas att spela in testfilmer innan du spelar in timelapse-filmer.
zz Filmskärmens synfältstäckning för timelapse-film i Full HD och 4K är cirka 100 %.
zz Tryck på <o> för att avbryta inspelningen av timelapse-film. Den del av
timelapse-filmen som spelats in kommer att registreras på kortet.
zz Du kan spela upp inspelad timelapse-film med den här kameran på samma sätt
som du spelar upp vanliga filmer.
zz Om tiden som krävs för inspelning är längre än 24 timmar men inte längre än
48 timmar kommer ”2 dagar” att visas. Om tre eller fler dagar krävs kommer
antalet dagar att visas i 24-timmarssteg.
zz En filmfil skapas även om timelapse-filmens uppspelningstid är kortare än en
sekund. ”00'00"” visas för [Uppspelningstid].
zz Om du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett eluttag
(säljs separat).
zz YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och Rec. ITU-R BT.709-färgrymden
används för timelapse-filmer i Full HD och 4K.
zz Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) för att starta
och avbryta inspelningen av timelapse-film.
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
yyBörja med att parkoppla den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 med kameran
(=387).
yyKontrollera att [z: Fjärrkontroll] är inställd på [På].
223
Video‑snapshot
Spelar in en serie korta video-snapshot, som är några sekunder långa, och
kameran kombinerar dem sedan och skapar ett video-snapshot-album som
visar dessa glimtar från din resa eller tilldragelse.
Video-snapshot kan användas när filminspelningsstorleken är inställd
på L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
Ett album med video-snapshot kan även visas tillsammans med
bakgrundsmusik (=299).
Skapa ett album med video-snapshots
Videosnapshot 1
Videosnapshot 2
Videosnapshot **
Album med video-snapshot
en fotograferingsmetod.
1zVälj
z Välj [k] (=198) eller [M] (=200).
2Välj [z: Video snapshot].
3Välj [På].
224
Video‑snapshot
4Välj [Albuminställningar].
[Skapa ett nytt album].
5zVälj
z Läs meddelandet och välj [OK].
uppspelningstid.
6zAnge
z Ställ in inspelningstid per videosnapshot.
uppspelningstidseffekt.
7zAnge
z Den här inställningen avgör hur snabbt
album ska spelas upp.
obligatorisk
8Kontrollera
inspelningstid.
zz Tid som krävs för att spela in varje
video-snapshot anges (1), baserat på
uppspelningstid och effekt.
(1)
225
Video‑snapshot
menyn.
9zStäng
z Tryck på knappen <M> för att
stänga menyn.
zz Ett blått streck anger inspelningstiden (2).
(2)
in ett första video-snapshot.
10 zSpela
z Starta filminspelningen genom att trycka
på knappen för filminspelning.
zz De blå strecket som anger
inspelningstiden minskar gradvis och
efter att angiven tid förflutit avbryts
inspelningen automatiskt.
zz Ett bekräftelsemeddelande visas
(=227).
som album med
11 Spara
video‑snapshots.
zz Välj [J Spara som album].
zz Klippet sparas som första
video‑snapshot i albumet.
in nästa video-snapshot.
12 zSpela
z Upprepa steg 10 när du vill spela in
nästa video-snapshot.
zz Välj [J Lägg till i album].
zz Om du vill skapa ytterligare ett album
väljer du [W Spara som nytt album].
zz Upprepa steg 12 så många gånger
som behövs.
226
Video‑snapshot
inspelningen av
13 Avbryt
video‑snapshot.
zz Ställ in [Video-snapshot] på [Av].
För att kunna återgå till normal
filminspelning måste du välja [Av].
zz Tryck på <M> för att stänga menyn
och återgå till vanlig filminspelning.
Alternativ i steg 11 och 12
Funktion
Beskrivning
Klippet sparas som första video-snapshot
i albumet.
Lägger till aktuellt video-snapshot i albumet som
J Lägg till i album (steg 12)
spelats in senast.
Skapar ett nytt album och sparar klippet som
W Spara som nytt album (steg 12) första video-snapshot. Den här albumfilen är
annorlunda än den som spelats in sist.
J Spara som album (steg 11)
1 Spela upp video-snapshot
(steg 11, 12)
Det video-snapshot som du just spelade in
spelas upp.
r Spara inte i album (steg 11)
r Ta bort utan att spara i album
(steg 12)
Raderar en nyligen inspelad video-snapshot
utan att spara den i ett album. Välj [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
zz Om du hellre vill spela in nästa video-snapshot direkt ställer du in [Visa
meddelande] under [z: Video-snapshot] på [Av]. Med den här inställningen
kan du spela in nästa video-snapshot direkt, utan något bekräftelsemeddelande.
227
Video‑snapshot
Lägga till i befintligt album
[Lägg till i befintligt album].
1zVälj
z Följ steg 5 på =225 för att välja
[Lägg till i befintligt album].
ett befintligt album.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja ett befintligt album och tryck sedan
på <0>.
zz Välj [OK].
zz Vissa inställningar för video-snapshot
uppdateras för att matcha inställningarna
för aktuellt album.
menyn.
3zStäng
z Tryck på knappen <M> för att
stänga menyn.
zz Inspelningsskärmen för video-snapshot
visas.
in video-snapshot.
4zSpela
z Spela in din video-snapshot
enligt anvisningarna i steg 10 för
”Video‑snapshot” (=224).
zz Du kan inte välja ett album som har tagits med en annan kamera.
Allmänna försiktighetsåtgärder vid video-snapshot
zz Inget ljud spelas in när du ställer in [Uppspelningseffekt] på [1/2x hastighet]
eller [2x hastighet].
zz Inspelningstiden per video-snapshot är bara ungefärlig. Den kan skilja sig en
aning från den verkliga inspelningstid som anges vid uppspelning på grund
av bildhastigheten och andra faktorer.
228
Miniatyreffekt-film
Du kan spela in filmer med en miniatyreffekt genom att ge ett område
i bilden full skärpa och göra övriga områden suddiga. Genom att välja
uppspelningshastighet innan filmen spelas in, kan du också göra filmer där
det ser ut som om scenerna utspelar sig i miniatyrmodeller, med människor
och motiv som rör sig snabbt under uppspelningen. Inget ljud spelas in.
[ ].
1zVälj
z Tryck på <0> och välj sedan [
snabbkontrollskärmen.
], [
] eller [
] som
zz Välj [
uppspelningshastighet.
] på
motivramen.
2zFlytta
z Använd motivramen om du vill ställa in
ett område som ska vara skarpt.
zz Du kan göra motivramen flyttbar
(visas i orange) genom att trycka på
<B>‑knappen eller trycka på [r]
i skärmens nedre högra del.
zz Tryck på [T] längst ner till vänster
på skärmen om du vill växla mellan
vertikal och horisontell orientering
för motivramen.
zz Om du vill flytta motivramen horisontellt
trycker du på knapparna <W> <X>,
och om du vill flytta du vill flytta
motivramen vertikalt trycker du
på knapparna <Y> <Z>.
zz Om du återigen vill placera motivramen
i mitten av skärmen trycker du på [e]
längst ner till vänster på skärmen.
zz Bekräfta motivramens position genom
att trycka på <0>. Ställ sedan in
AF‑punkten.
229
Miniatyreffekt-film
AF-punkten.
3zFlytta
z AF-punkten blir orange och kan flyttas.
zz Tryck på <V>-pilknapparna för att
flytta AF-punkten till den position du vill
fokusera på.
zz Vi rekommenderar att motivramen
överlappar AF-punkten.
zz Om du återigen vill placera AF-punkten
i mitten av skärmen trycker du på [e]
längst ner till vänster på skärmen.
zz Bekräfta AF-punktens position genom
att trycka på <0>.
in filmen.
4zSpela
z Tryck på knappen för filminspelning.
Uppskattad uppspelningshastighet och -tid för en film som
spelats in under en minut
Hastighet
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
zz Om du vill att människor och föremål i motivet ska röra sig snabbt under
uppspelningen väljer du [
], [
] eller [
] innan du spelar in filmen.
Motivet kommer att se ut som en miniatyrmodell.
zz Inget ljud spelas in.
zz Du kan växla motivramens orientering i steg 2 med hjälp av
<Y> <Z>‑knapparna vid horisontell orientering och <W> <X>-knapparna
vid vertikal orientering.
230
Filmservo-AF
När funktionen är aktiverad fokuserar kameran kontinuerligt på motivet
vid filminspelning.
1Välj [z: Filmservo-AF].
2Välj [På].
zz När [På] har valts:
Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet även om du inte trycker
ned avtryckaren halvvägs.
Om du vill behålla fokus i en viss position, eller om du inte vill spela in
mekaniska ljud från objektivet, kan du tillfälligt avbryta Filmservo-AF
genom att trycka på [Z] i skärmens nedre vänstra del.
Om du pausar Filmservo-AF och om du återgår till filminspelning efter
att ha tryckt på t.ex. <M> eller <x> eller ändrar AF-metod så
aktiveras Filmservo-AF på nytt.
zz När [Av] har ställts in:
Håll ned avtryckaren halvvägs så att fokus ställs in.
231
Filmservo-AF
Observera följande när [Filmservo-AF] är inställt på [På]
zz Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
yyEtt motiv som snabbt närmar sig eller rör sig bort från kameran.
yyEtt motiv i rörelse som är nära kameran.
yyNär du fotograferar med ett högre f/-tal.
yySe även ”Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen” (=179).
zz Eftersom objektivet drivs kontinuerligt och batteriet förbrukas blir den möjliga
filminspelningstiden (=498) kortare.
zz Filmservo-AF pausar vid zoomning eller förstorad bild.
zz Om motivet flyttar sig närmare eller längre bort eller om du flyttar kameran
horisontellt eller vertikalt (panorering) under filminspelningen kan det
hända att den inspelade bilden tillfälligt expanderas eller dras ihop
(bildförstoringen ändras).
232
IS för film
Bildstabilisatorn i kameran korrigerar kameraskakningar elektroniskt
under filminspelning. Denna funktion kallas ”IS för film”. När du använder
ett objektiv med inbyggd optisk Image Stabilizer (Bildstabilisator) ska
objektivets omkopplare för Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställas in
på <1>.
1Välj [z: Inst. f bildstab.].
2Välj [k Digital IS].
3Välj ett inställningsalternativ.
zz Av (v)
Bildstabilisatorn med Digital IS för film är inaktiverad.
zz På (w)
ameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att
K
förstoras något.
zz Förbättrad (x) (Visas inte vid stillbildsfotografering.)
Jämfört med när [På] är inställt, kan starkare kameraskakningar
korrigeras. Bilden kommer att förstoras.
233
IS för film
Kombinations-IS
Även mer effektiv korrigering är möjlig genom att filma med digital IS för film
och ett objektiv som är kompatibelt med kombinations-IS, vilket kombinerar
optisk och digital bildstabilisering hos objektivet och kameran.
zz Digital IS för film har ingen effekt med ett objektiv utan Image Stabilizer
(bildstabilisator) eller när objektivets IS-omkopplare är inställd på <2 >.
(När [På] eller [Förbättrad] anges i det här fallet blinkar ikonen Digital IS för film.)
zz Med ett objektiv vars brännvidd är längre än 800 mm, fungerar inte digital IS
för film.
zz Stabilisering med digital IS för film kan vara mindre effektivt med vissa
filmstorlekar.
zz Ju bredare bildvinkel (vidvinkel), desto bättre bildstabilisering. Ju smalare
bildvinkel (telefoto), desto sämre bildstabilisering.
zz När du använder stativ, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film [Av].
zz Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena, kan motivet få märkbar
oskärpa (motivet blir tillfälligt oskarpt) på grund av effekterna av digital IS för film.
zz Vi rekommenderar att du ställer in Digital IS för film på [Av] när du använder
TS-E-objektiv, fisheye-objektiv eller objektiv från andra tillverkare än Canon.
zz Eftersom Digital IS för film förstorar bilden, blir bilden grynigare. Brus, ljusa
prickar osv. kan också framträda tydligare.
zz Mer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
zz ”+” visas framför symbolen för digital IS för film (=233) när ett objektiv
som är kompatibelt med kombinations-IS används.
234
Andra menyfunktioner
[z1]
zz Fotograferingsmetod
Du kan spela in film med både autoexponering och manuell exponering.
zz Korrigering för objektivaberration
Periferibelysning och kromatisk aberration kan korrigeras när du spelar
in filmer. Mer information om korrigering för objektivaberration finns
på =128.
[z2]
zz Fotografering med fjärrkontroll
Om du väljer alternativet [På] kan du starta eller stoppa filminspelningen
med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat). Börja med att
parkoppla BR-E1 med kameran (=387).
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
Vid normal filminspelning ställer du in omkopplaren för utlösarläge/
filminspelning på BR-E1 i läget <k> och trycker sedan på
fjärrkontrollens avtryckare.
Mer information om inspelning av timelapse-film finns på =223.
235
Andra menyfunktioner
[z3]
zz Exponeringskompensation
Exponeringskompensation finns i intervallet ±3 steg, i 1/3 steg.
Mer information om exponeringskompensation finns på =137.
zz k ISO-inställningar
ISO-tal
Vid användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt.
Du kan också välja ISO auto.
Max. för auto
Du kan ställa in maxgränsen för ISO auto vid inspelning av Full HD/
HD-film i metoden [k] eller i metoden [M] med ISO auto.
zz ISO 16000/20000/25600 för inspelning av Full HD/HD-film är ett utökat ISO-tal
(som anges med [H]).
zz Auto ljuskorrigering
Ljushet och kontrast kan korrigeras automatiskt. Mer information om
automatisk ljuskorrigering finns på =141.
zz Högdagerprioritet
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar när du spelar in
filmer. Mer information om högdagerprioritet finns på =142.
zz [Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in filmer med
[z: Högdagerprioritet].
zz Mättimer
Mer information om mättimern finns på =145.
236
Andra menyfunktioner
[z4]
zz Vitbalansering
Mer information om vitbalans finns på =147.
zz Egen vitbalans
Mer information om egen vitbalans finns på =150.
zz Vitbalanskorrigering
Mer information om korrigering av vitbalans finns på =152.
zz Bildstil
Mer information om bildstilar finns på =154.
[z5]
zz AF-metod
Mer information om AF-metoder finns på =170.
zz Ögonavkänning AF
Mer information om ögonavkänning AF finns på =180.
zz Fokusläge
Mer information om fokuslägen finns på =182.
237
Andra menyfunktioner
zz HDMI-informationsvisning
Du kan ta fram informationsvisning för
bildvisning via en HDMI-kabel.
Med info
Bilden, fotograferingsinformation, AF-punkter och annan information
visas på den andra enheten via HDMI. Observera att kamerans skärm
stängs av. Inspelade filmer sparas på kortet.
Ren / H-ut
HDMI-visningen består endast av 4K-filmer. Fotograferingsinformation
och AF-punkter visas också på kameran, men ingen bild registreras
på kortet. Observera att Wi-Fi-kommunikation inte är tillgänglig.
Ren / L-ut
HDMI-visningen består endast av Full HD-filmer.
Fotograferingsinformation och AF-punkter visas också på
kameran, men ingen bild registreras på kortet. Observera att Wi-Fikommunikation inte är tillgänglig.
[z6]
zz Objektiv med elektronisk MF
Mer information om objektiv med elektronisk MF finns på =183.
zz Inställningar av MF-peaking
Mer information om inställningar av MF-peaking finns på =187.
zz Inställningar för bildstabilisering
Mer information om bildstabilisering finns på =188.
238
Andra menyfunktioner
zz k Automatisk långsam slutare
Du kan välja om du vill spela in filmer som
är ljusare än när alternativet [Av] har valts
genom att automatiskt använda längre
slutartider vid svagt ljus.
Används när bildhastigheten för
filminspelningsstorleken är 8 eller 7.
Av
Låter dig spela in filmer med jämnare och mer naturliga rörelser som
påverkas mindre av motivskakningar än när alternativet [På] är valt.
Observera att filmerna kan bli mörkare i svagt ljus än när alternativet
[På] har valts.
På
Gör det möjligt att spela in ljusare filmer än när alternativet [Av] har
valts genom att automatiskt minska slutartiden till 1/30 sek. (NTSC)
eller 1/25 sek. (PAL) i svagt ljus.
zz Du rekommenderas att stänga [Av] funktionen när du filmar motiv i rörelse med
svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.
239
Allmänna försiktighetsåtgärder
vid filminspelning
Röd [E]-varningssymbol för innertemperatur
zz En röd [E]-ikon visas om kamerans innertemperatur ökar på grund av en
längre filminspelning eller hög omgivningstemperatur.
zz Den röda [E]-ikonen anger att filminspelningen snart avslutas automatiskt.
Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän temperaturen i kameran har
sjunkit. Stäng av strömmen och låt kameran svalna en stund.
zz Den röda [E]-ikonen visas tidigare om du spelar in längre filmer i en hög
omgivningstemperatur. Stäng alltid av kameran när du inte använder den.
[
] Visning
zz Om [
] visas, se =483.
Inspelnings- och bildkvalitet
zz Bildstabilisatorn är alltid aktiv, även om du inte har tryckt ned avtryckaren
halvvägs, när du använder ett IS-utrustat EF-M-objektiv med [Bildstab.]
i [z: Inst. f bildstab.] inställd på [På] eller ett EF- eller EF-S-objektiv
med bildstabilisatorns omkopplare inställd på <1>. Image Stabilizer
(Bildstabilisator) drar batteri och kan bidra till att den totala filminspelningstiden
minskar beroende på inspelningsförhållandena. Du bör inaktivera
bildstabilisatorn om du använder stativ eller på något annat sätt försöker
fästa kameran.
zz Om ljusheten ändras när du spelar in en film med automatisk exponering
kan det verka som om filmen avbryts tillfälligt. Spela in filmer med manuell
exponering i sådana fall.
zz Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart ut
på skärmen. Filmerna spelas in nästan exakt så som de visas på skärmen.
zz Bildbrus eller ojämna färger kan inträffa när du filmar med höga ISO-tal, hög
temperatur, långa slutartider eller i svagt ljus. Filmerna spelas in nästan exakt
så som de visas på skärmen, förutom vid inspelning av timelapse-filmer.
zz Om du spelar upp en film med en annan enhet eller med en annan bild- eller
ljudkvalitet kan resultatet bli sämre eller också kanske det inte går att spela upp
alls (även om enheterna har funktioner för formatet MP4).
240
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Inspelnings- och bildkvalitet
zz Om du använder ett kort med låg skrivhastighet
kan en indikator visas till höger på skärmen under
filminspelningen. Den indikerar hur mycket data som
ännu inte har skrivits till kortet (återstående kapacitet
i det interna buffertminnet). Ju långsammare kort, desto
(1)
snabbare stiger indikatornivån. Om indikatorn (1) blir full
avslutas filminspelningen automatiskt.
zz Om kortet har en snabb skrivkapacitet visas indikatorn antingen inte alls eller
så går nivån (om den visas) knappt upp. Spela först in några testfilmer för att
kontrollera att minneskortets skrivhastighet är tillräckligt hög.
zz Om indikatorn visar att kortet är fullt och filminspelningen stoppar automatiskt
så kanske ljudet inte spelas in som det ska mot slutet av filmen.
zz Om kortets skrivhastighet (på grund av fragmentering) är låg och indikatorn
visas kan formatering av kortet göra att skrivhastigheten ökar.
Ljudbegränsningar
zz Följande begränsningar gäller vid inspelning av filmer med ljud:
yyLjud spelas inte in på ungefär de två sista bilderna.
yyNär du spelar upp filmer i Windows kan filmbilder och ljud ibland vara
osynkroniserade.
241
242
Blixtfotografering
I det här kapitlet beskrivs hur du fotograferar med blixt.
zz Du kan inte använda blixten när du spelar in filmer.
243
Blixtfotografering
Du bör använda blixt när ikonen [I] visas på skärmen, när du fotograferar
motiv i motljus under dagtid och när du fotograferar i svagt ljus.
<I>-reglaget för att fälla
1Använd
upp blixten.
ned avtryckaren halvvägs.
2zTryck
z Kontrollera att en [I]-ikon visas
på skärmen.
bilden.
3zTaz Kamerans
blixt utlöses enligt
inställningen för [Blixttändning]
(=249).
zz När du inte längre behöver använda
blixten fäller du ned den genom att
trycka ned den med ett par fingrar till
dess att den låses fast i kamerahuset
med ett klick.
Ungefärlig räckvidd för blixt
(Längsta ungefärliga räckvidd i meter)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
ISO-tal
(=138)
Maximalt vidvinkelläge
f/3.5
f/6.3
400
2.9/9.5
1.6/5.2
3200
8.1/26.6
4.5/14.8
Maximalt teleläge
* Det går kanske inte att uppnå en standardexponering vid användning av höga ISO-tal
vid fotografering av avlägsna motiv eller under vissa fotograferingsförhållanden.
244
Blixtfotografering
Slutartider och bländarvärden vid fotografering med blixt
Fotograferingsmetod
Slutartid
Bländarvärde
Auto (1/200–30 sek.)*
Ställs in automatiskt
s
Manuell (1/200–30 sek.)
Ställs in automatiskt
f
Auto (1/200–30 sek.)*
Ställs in manuellt
Manuell (1/200–30 sek., Bulb)
Ställs in manuellt
d
4
* När [Lång synktid] under [z: Blixtstyrning] är inställd på [1/200-30sek. auto].
zz Använd endast blixten om den är helt uppfälld.
zz Bildernas nederdel kan bli mörka om ett motljusskydd eller ett föremål som
befinner sig nära kameran skymmer blixtens ljus.
Blixtfotografering med metoden [f]
Blixtenergin justeras automatiskt för att ge en korrekt exponeringsnivå för
det valda bländarvärdet.
Vid fotografering i svagt ljus exponeras huvudmotivet med automatiskt
blixtmätning medan bakgrunden exponeras med en lång slutartid. Den här
kombinationen gör det möjligt att uppnå standardexponering för både
huvudmotivet och bakgrunden. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
245
Blixtexponeringskompensation
M
Du kan justera blixtens ljusmängd på ungefär samma sätt som när du
använder exponeringskompensationen vid fotografering utan blixt.
1Tryck på <Z>.
2Tryck på knappen <M>.
3Välj [2exp. komp.].
in värdet för kompensationen.
4zStäll
z Du kan göra blixtexponeringen ljusare
genom att välja en kompensationsmängd
i området mot [Ljusare] (positiv
kompensation) eller mörkare genom att
välja en kompensationsmängd i området
mot [Mörkare] (negativ kompensation).
zz Följ steg 1–3 för att återställa
kompensationsmängden till noll när
du har fotograferat klart.
zz När [z: Auto ljuskorrigering] (=141) har en annan inställning än [Av] kan
bilderna bli ljusa även om du har ställt in en negativ kompensation.
246
zz Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att kameran har M
stängts av.
zz Du kan även ställa in blixtexponeringskompensation genom att vrida på ratten
<6> i steg 2.
zz Du kan även justera blixtexponeringskompensationen via [Inst. för inbyggd
blixt] i [z: Blixtstyrning] (=252).
FE-lås
M
Funktionen FE-lås (lås av blixtexponeringen) gör det möjligt att få en önskad
exponering av en vald del av motivet.
<I>-reglaget för att fälla
1Använd
upp blixten.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera att [I]-ikonen visas
på skärmen.
2Ställ in fokus på motivet.
på knappen <A> (8).
3zTryck
z Centrera motivet på skärmen och tryck
sedan på <A>-knappen.
zz Kameran utlöser en förblixt och låser
blixtens effekt vid en korrekt nivå.
zz [d] tänds.
zz Varje gång du trycker på <A>-knappen
utlöser kameran en förblixt och låser
blixtens effekt vid en korrekt nivå för det
aktuella motivet.
bilden.
4zTaz Komponera
bilden och tryck ned
avtryckaren helt.
zz [D]-ikonen blinkar när motiven befinner sig så långt från kameran att dina bilder
riskerar att bli mörka. Förflytta dig närmare motivet och upprepa steg 2–4.
247
Blixtstyrning
Blixtfunktionerna kan ställas in via kamerans menyskärmar.
1Välj [z: Blixtstyrning].
2Välj ett alternativ.
248
Blixtstyrning
Blixttändning
Välj inställningen [a] om du vill att kameran
ska utlösa blixten automatiskt beroende på
de aktuella fotograferingsförhållandena.
Välj inställningen [D] om du vill att kameran
alltid ska utlösa blixten när du fotograferar.
Välj inställningen [b] om du vill inaktivera
användningen av blixten.
zz Informationen som visas varierar beroende på fotograferingsmetod.
zz Du kan också ställa in den här funktionen (utom med vissa
fotograferingsmetoder) genom att trycka på knappen <D> när omkopplaren
för fotograferingsmetod är inställd på <A> eller <z>.
E-TTL II-blixtmätningM
Välj [Evaluerande] för att få normala
blixtexponeringar. Om du väljer
[Genomsnitt] görs en genomsnittlig
blixtexponeringsmätning för hela motivet.
Minskning av röda ögon
Välj [På] om du vill minska risken för röda
ögon i motivet genom att låta kameran
tända lampan (=36) för minskning av
röda ögon innan blixten utlöses.
249
Blixtstyrning
Lång synktidM
Du kan ställa in slutartiden för
blixtsynkronisering för fotografen
i metoden [f] bländarförval AE eller [d]
programautomatik.
zz [
] 1/200-30sek. auto
zz [
] 1/200-1/60sek. auto
zz [
] 1/200 sek. (fast)
Blixtsynkroniseringstiden ställs in automatiskt på ett värde mellan
1/200 sekund och 30 sekunder för att passa ljuset i motivet.
Fotografering med långsam synkronisering används under vissa
fotograferingsförhållanden och slutartiden minskas automatiskt.
Förhindrar att en lång slutartid ställs in automatiskt vid svag belysning.
Metoden är effektiv när man vill förhindra oskärpa och kameraskakningar.
Motivet får rätt exponering med hjälp av blixtbelysningen, men
bakgrunden kan bli mörk.
Blixtens synkroniseringstid ställs automatiskt in på 1/200 sek. Den här
inställningen motverkar motivoskärpa och kameraskakningar på ett
effektivt sätt jämfört med användningen av [1/200-1/60sek. auto].
Den kan däremot göra att motivets bakgrund blir mörkare än när du
använder [1/200-1/60sek. auto].
zz För fotografering med långsam synkronisering med metoderna [f] eller [d]
bör du använda [1/200-30sek. auto].
250
Blixtstyrning
Funktionsinställningar för kamerans inbyggda blixtM
zz Blixtläge
Välj [E-TTL II] om du vill fotografera
med den helautomatiska blixtmetoden
E-TTL II/E-TTL.
Ange [Manuell inst] om du vill kunna ange
ett värde för blixtenergin ([Max], [Medium]
eller [Min]) för [2blixtenergi].
zz Tillgänglig med metoderna [s], [f]
och [a].
251
Blixtstyrning
zz Slutarsynkronisering
Den här funktionen är normalt inställd på
[1:a ridån], vilket innebär att blixten avfyras
direkt efter att exponeringen har påbörjats.
Välj inställningen [2:a ridån] och använd
längre slutartider för att få foton med
naturliga rörelseeffekter, till exempel
ljusspår från strålkastare på fordon.
zz Välj slutartider på 1/80 sek. eller längre när du använder synkronisering med
andra ridån vid blixtfotografering. Om slutartiden är 1/100 sek. eller kortare
används synkronisering med första ridån automatiskt även om [2:a ridån]
har valts.
zz Blixtexponeringskompensation
Du kan justera blixtens ljusmängd
på ungefär samma sätt som när du
använder exponeringskompensationen
vid fotografering utan blixt (=246).
Återställa inbyggda blixtinställningar
1Välj [Radera inst.].
[OK].
2zVälj
z Standardinställningarna återställs nu.
252
Uppspelningsinställningar
I det här kapitlet beskrivs visning – visning av stillbilder och filmer
– och menyinställningar på fliken Uppspelningsinställningar ([x]).
zz Normal visning eller normalt val på den här kameran kanske inte
fungerar för bilder som hämtats på andra kameror, eller bilder från
den här kameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.
zz Bilderna som visas kan kanske inte användas med vissa
visningsfunktioner.
253
Flikmenyer: Uppspelningsinställningar
zz Uppspelningsinställningar 1
=272
=275
=276
=277
=284
=288
zz Uppspelningsinställningar 2
=291
=294
=296
=297
=300
=302
zz Uppspelningsinställningar 3
=303
=306
=308
=310
254
Flikmenyer: Uppspelningsinställningar
zz Uppspelningsinställningar 4
=312
=314
=315
255
Bildvisning
Enbildsvisning
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
en bild.
2zVälj
z Om du vill visa nya bilder trycker du på
<Z> och om du vill visa gamla bilder
trycker du på <Y>.
zz Varje gång du trycker på <B>
ändras visningen.
Ingen information
Visning av
grundläggande
information
Visning av
fotograferingsinformation
bildvisningen.
3zAvsluta
z Tryck på knappen <x> för att avsluta
bildvisningen.
256
Bildvisning
Visning av fotograferingsinformation
Du kan ändra den information som visas på skärmen för
fotograferingsinformation genom att trycka på <B>-knappen.
Du kan även anpassa vilken information som ska visas genom att ändra
inställningarna i [x: Visningsinformationsdisplay] (=312).
257
Bildvisning
Toucha visning
Kameran har en touchskärm som du touchar för att styra visningen.
Touchfunktionerna liknar dem som används med smartphones och
liknande enheter. Tryck först på knappen <x> för att förbereda
touchskärmsvisningen.
Bildbläddring
Visningshopp
Indexvisning
Förstorad bild
zz Du kan också förstora visningen genom att dubbelklicka med ett finger.
258
Förstorad bildvisning
Du kan förstora dina tagna bilder.
bilden.
1zFörstora
z Vrid <6>-ratten medsols under
bildvisningen. När du har förstorat
en bild visas det förstorade områdets
position (1) i bilden längst ned till höger
på skärmen.
(1)
olika delar av bilden.
2zVisa
z Om du vill visa bilden vertikalt
eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>.
zz Om du vill att samma position ska vara förstorad medan du byter bilder trycker
du på [g] överst till höger på skärmen och trycker sedan på knapparna
<Y> <Z> när [f] visas.
259
Indexvisning (Visa flera bilder)
till indexvisning.
1zVäxla
z Vrid <6>-ratten motsols under
bildvisningen.
zz Ett 4-bilders index visas. Den valda
bilden markeras med en orange ram.
Om du fortsätter vrida <6>-ratten
motsols växlar indexvisningen till 9, 36
och 100 bilder.
Om du vrider ratten åt andra hållet
växlar indexvisningen till 100, 36, 9 och
4 bilder och slutligen till enbildsvisning.
B
B
B
B
en bild.
2zVälj
z Tryck på pilknapparna <V> för att flytta
den orange ramen och välja bilden.
zz Tryck på <0> för att visa den valda
bilden i en indexvisning.
260
Filmvisning
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
en film.
2zVälj
z Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den film du vill spela upp.
zz Vid enbildsvisning anger ikonen [s1]
längst upp till vänster i bilden att det är
en film.
zz Vid indexvisning anger perforeringen
i bildens vänsterkant att det är en film
som visas. Eftersom det inte går att spela
upp rullar från indexvisningen trycker du
på <0> för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker
3Vid
du på <0>.
på <0> för att spela
4Tryck
upp filmen.
zz Filmvisningen startar.
zz Du kan pausa uppspelningen och visa
panelen för filmvisning genom att trycka
på <0>. Tryck på den igen för att
återuppta uppspelningen.
zz Du kan också justera volymen under
filmvisning med hjälp av knapparna
<W> <X>.
(1)
(1)
Högtalare
261
Filmvisning
Panel för filmvisning
Objekt
7 Uppspelning
8 Slow motion
T Hoppa bakåt
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Hoppa framåt
X Redigera
I Frame Grab
y Bakgrundsmusik
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning
och paus.
Justera slow motion med knapparna <Y> <Z>.
Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
Hoppar cirka 4 sekunder bakåt varje gång du trycker
på <0>.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Hoppar cirka 4 sekunder framåt varje gång du trycker
på <0>.
Visar redigeringsskärmen (=264).
Tillgänglig när du spelar upp 4K- eller 4K-timelapsefilmer. Du kan extrahera aktuell bild och spara den som en
JPEG‑stillbild (=266).
Visar filmer med bakgrundsmusik som du själv väljer (=299).
Visningsposition
mm’ ss”
Volym
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=261).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> om du vill hoppa bakåt eller framåt cirka
4 sekunder under filmuppspelningen.
262
Filmvisning
Panelen för filmvisning (album med video-snapshot och
filmsammandrag)
Objekt
Visa bilder och filmer
7 Uppspelning
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning
och paus.
8 Slow motion
Justera slow motion med knapparna <Y> <Z>.
Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
T Föregående klipp
Visar den första bilden i föregående klipp eller video-snapshot.
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Nästa klipp
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Visar den första bilden i nästa klipp eller video-snapshot.
L Radera klipp
Raderar valt klipp eller video-snapshot.
X Redigera
Visar redigeringsskärmen (=264).
Visar ett album med bakgrundsmusik som du själv väljer
(=299).
y Bakgrundsmusik
Visningsposition
mm’ ss”
Volym
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=261).
zz Justera volymen med TV-kontrollerna när kameran är ansluten till en TV för
filmvisning (=270). (Volymen kan inte justeras med knapparna <W> <X>.)
zz Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om
filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
zz Om du vill hoppa bakåt eller framåt till början av föregående eller nästa
video‑snapshot eller klipp när video-snapshotalbum eller filmsammandrag
spelas upp trycker du på knapparna <Y> <Z>.
zz Mer information om tillgänglig filminspelningstid finns på =498.
263
Redigera den första och sista scenen i en film
Du kan redigera första och sista scenen i en film i steg om cirka 1 sekund.
filmvisning.
1zPausa
z Filmvisningspanelen visas.
2Välj [X] på filmvisningspanelen.
vilken del som ska
3Ange
redigeras bort.
zz Välj antingen [U] (Klipp början) eller
[V] (Klipp slutet).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> om du
vill visa bildruta för bildruta.
zz När du har bestämt vilken del som ska
redigeras trycker du på <0>. Den del
som visas med en linje längst ned på
skärmen är den del som blir kvar.
den redigerade
4Kontrollera
filminspelningen.
zz Tryck på [7] för att spela upp den
redigerade filmen.
zz Om du vill ändra den redigerade delen,
återgår du till steg 3.
zz Tryck på knappen <M> om du vill
avbryta redigeringen.
264
Redigera den första och sista scenen i en film
bilden.
5zSpara
z Välj [W] (1).
(1) (2)
zz Menybilden för att spara visas.
zz Du kan spara den som en ny sekvens
genom att välja [Ny fil]. Välj [Skriv
över] om du vill spara den och skriva
över ursprungsfilen.
] (2) om du vill spara en
zz Välj [
komprimerad version av filen. En separat
version sparas, med 4K-filmer
komprimerade och konverterade till
Full HD.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan för att
spara den redigerade filmen och återgå
till filmvisningsskärmen.
zz Eftersom redigeringen genomförs i steg om ungefär 1 sekund (positionen
markeras med [ ] längst ned på skärmen) är det inte säkert att filmen
redigeras på exakt det ställe du har angett.
zz Filmscener som spelats in med en annan kamera kanske inte kan redigeras
med den här kameran.
zz Det går inte att redigera en film när kameran är ansluten till en dator.
zz [ ] är inte tillgängligt för filmer som har skapats med [Spara komprimerad
version], eftersom det inte går att komprimera och spara ytterligare.
zz Information om hur du redigerar video-snapshotalbum finns i ”Skapa album”
(=297).
265
Extrahering av bildruta
Du kan välja separata bilder från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer och
spara dem som 8,3-megapixels (3840×2160) JPEG-stillbilder. Den här
funktionen kallas ”Frame Grab (4K-bildhämtning)”.
bilden.
1zVisa
z Tryck på <3>.
en 4K-film.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en 4K- eller en 4K-timelapse-film.
zz På skärmen för fotograferingsinformation
(=508) markeras 4K-filmer och
4K-timelapse-filmer med en [H]-ikon.
zz I indexvisning trycker du på <0> för
att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3Vid
på <0>.
filmvisning.
4zPausa
z Filmvisningspanelen visas.
en bild som du vill hämta.
5zVälj
z Använd filmvisningspanelen för att välja
en bild som ska användas som stillbild.
zz Mer information om filmvisningspanelen
finns på =262.
[I].
6zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja [I].
266
Extrahering av bildruta
bilden.
7zSpara
z Välj [OK] för att spara aktuell bild som
JPEG-stillbild.
den bild som ska visas.
8zVälj
z Kontrollera målmapp och bildfilsnummer.
zz Välj [Visa ursprungsfilmen] eller
[Visa extraherad stillbild].
zz Det går inte att hämta bilder från Full HD-filmer, timelapse-filmer i Full HD,
HD-filmer, 4K-filmer eller timelapse-filmer i 4K som har tagits med en
annan kamera.
267
Redigering av filmsammandrag
Du kan radera enskilda kapitel (klipp) som har spelats in med <D>.
Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att få tillbaka.
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
ett filmsammandrag.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för
att välja filmsammandraget.
zz Filmsammandrag är märkta med
[sD] i enbildbildsvisningar
i skärmens övre vänstra hörn.
zz I indexvisning trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3Vid
på <0>.
[D].
4zVälj
z Filmsammandraget börjar spelas upp.
pausar filmsammandraget
5Du
genom att trycka på <0>.
zz Filmvisningspanelen visas.
ett klipp.
6zVälj
z Välj [T] eller [v] för att välja ett klipp.
268
Redigering av filmsammandrag
7Välj [L].
[OK].
8zVälj
z Klippet raderas och filmsammandraget
skrivs över.
zz Du kan även redigera video-snapshotalbum. Du kan inte redigera album som
skapats med [x: Skapa album].
zz Ytterligare anvisningar för hur du använder panelen för filmvisning för
filmsammandrag finns i ”Panelen för filmvisning (album med video-snapshot
och filmsammandrag)” (=263).
269
Visning på en tv
Du kan visa dina bilder och filmer på en tv genom att ansluta kameran till
tv:n via en HDMI-kabel (högst 2,5 m lång, med en kamerakontakt av Typ D).
Om ingen bild visas på tv:n kontrollerar du om [5: Videosystem] är
korrekt inställt på [För NTSC] eller [För PAL] (beroende på den anslutna
tv:ns videosystem).
HDMI-kabeln till kameran.
1zAnslut
z Sätt i kabelns kontakt
i <k>‑kontakten.
HDMI-kabeln till TV:n.
2zAnslut
z Anslut HDMI-kabeln till HDMI IN-porten
på TV:n.
TV:n och ställ in rätt
3Starta
TV‑ingång för den kontakt kabeln
är ansluten till.
4Slå på kameran.
på knappen <x>.
5zTryck
z Bilden visas på TV-skärmen. (Ingenting
visas på kamerans skärm.)
zz Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar den
anslutna TV:n.
270
Visning på en tv
zz Justera filmens ljudnivå på tv:n. Det går inte att justera ljudvolymen via kameran.
zz Stäng av kameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln mellan
kameran och TV:n.
zz På vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
zz Anslut inte någon annan enhets utgång till kontakten <k> på kameran.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Vissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
zz Det kan ta en stund innan bilderna visas. Du kan undvika fördröjningar genom
att ställa in [5: HDMI-upplösning] på [1080p] (=447).
zz Pekskärmsfunktionerna kan inte användas när kameran är ansluten till en TV.
271
Skydda bilder
Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt.
Skydda en enstaka bild
1Välj [3: Skydda bilder].
2Välj [Välja bilder].
en bild.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska skyddas.
(1)
bilden.
4zSkydda
z Tryck på <0> för att skydda den
valda bilden. [K]-ikonen (1) visas
längst upp på skärmen.
zz Du stänger av bildskyddet genom att
trycka på <0> igen. [K]-ikonen
försvinner.
zz Om du vill skydda en bild till upprepar du
steg 3 och 4.
272
Skydda bilder
Ange omfång av bilder som ska skyddas
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast skydda alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1zVälj
z Välj [Markera omfång]
i [3: Skydda bilder].
omfång av bilder.
2zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz Bilderna i omfånget skyddas och
[J]‑ikonen visas.
zz Om du vill välja en annan bild att skydda
upprepar du steg 2.
273
Skydda bilder
Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [3: Skydda
bilder] skyddas alla bilder i mappen eller
på minneskortet.
Avbryt valet genom att välja [Ta bort för
alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla
bilder på kort].
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=308) ändras visningen till [Alla hittade bilder] och [Lås upp hittade].
Om du väljer [Alla hittade bilder] skyddas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
Om du väljer [Lås upp hittade] tas skyddet
bort för alla filtrerade bilder.
zz Om du formaterar minneskortet (=433) raderas även alla skyddade bilder.
zz När en bild är skyddad kan den inte raderas med kamerans raderingsfunktion.
Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av skyddet.
zz Om du raderar alla bilder (=280) blir bara de skyddade bilderna kvar.
På så sätt kan du enkelt radera alla bilder som inte är viktiga på en gång.
274
Rotera stillbilder
Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till
önskad riktning.
1Välj [3: Rotera stillbilder].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska roteras.
bilden.
3zRotera
z Varje gång du trycker på <0> roteras
bilden medsols enligt följande: 90° →
270° → 0°.
zz Om du vill rotera en bild till upprepar
du steg 2 och 3.
zz Om du ställer in [5: Autom rotering] på [PåzD] (=431) innan du tar bilder
med vertikal orientering behöver du inte rotera bilden med den här funktionen.
zz Om den roterade bilden inte visas med roterad orientering vid bildvisning ställer
du in [5: Autom rotering] på [PåzD].
275
Ändra filmens orienteringsinformation
Du kan ändra filmens orienteringsinformation (som bestämmer vilken sida
som ska vara upp) manuellt.
1[x: Ändra roteringsinf film]
en film.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en film med orienteringsinformation
som ska ändras.
på <0>.
3zTryck
z När du tittar på ikonen för bildorientering
längst upp till vänster på skärmen
trycker du på <0> för att ange vilken
sida som ska vara upp.
zz Orienteringsinformation om filmsammandrag och video-snapshotalbum kan
inte ändras.
zz Filmer spelas upp horisontellt på kameran, oavsett inställningen [5: Lägg till
k-rot inf] (=432).
276
Radera bilder
Du kan antingen välja och radera onödiga bilder en i taget eller radera dem
i grupp. Skyddade bilder (=272) raderas inte.
zz När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du
inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att
radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem.
Radera en enbild
den bild som ska raderas.
1zVälj
z Tryck på knappen <x>.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som ska raderas.
2Tryck på knappen <L>.
3Radera bilderna.
JPEG- eller RAW-bilder eller filmer
zz Välj [Radera].
RAW+JPEG-bilder
zz Välj ett alternativ.
277
Radera bilder
Bockmarkera [X] bilder som ska raderas samtidigt
Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla
bilder samtidigt.
1Välj [3: Radera bilder].
2Välj [Välj och radera bilder].
en bild.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som ska raderas.
Tryck sedan på <0>.
zz Om du vill välja en annan bild att radera
upprepar du steg 3.
bilderna.
4zRadera
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
278
Radera bilder
Ange omfång av bilder som ska raderas
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast radera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1zVälj
z Välj [Markera omfång]
i [3: Radera bilder].
omfång av bilder.
2zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
3Tryck på knappen <M>.
bilderna.
4zRadera
z Välj [OK].
279
Radera bilder
Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan radera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du ställer in [3: Radera bilder] på
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet] raderas alla bilder i mappen eller på
minneskortet.
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för
bildsökn.] (=308) ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] raderas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
zz Om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder, formaterar du kortet
(=433).
280
Förbered en utskrift
Alla funktioner i direktutskrift utförs på kameran, när du visar skärmar för
kamerans funktioner.
Ansluta kameran och en skrivare
skrivaren.
1zFörbered
z Mer information finns i skrivarens
användarhandbok.
kameran till skrivaren med
2Anslut
en gränssnittskabel (säljs separat).
zz Som gränssnittskabel kan du använda
en IFC-600PCU-kabel (säljs separat).
zz Anslut kabelns kontakt till kamerans
digitalkontakt (USB Micro-B).
zz Anslut kabelns andra kontakt till
skrivarens USB-kontakt.
3Slå på skrivaren.
281
Förbered en utskrift
på kameran.
4zSlåz Vissa
skrivare kan avge ett pipljud.
zz Bilden visas tillsammans med en ikon
för skrivaranslutning uppe till vänster
på skärmen.
zz Kontrollera i förväg att skrivaren har en PictBridge-kompatibel kontakt.
zz Filmer kan inte skrivas ut.
zz Du kan inte använda skrivare som bara är kompatibla med ”CP Direct”- eller
”Bubble Jet Direct”-utskrift.
zz En serie långa pipsignaler i steg 4 anger att det är problem med skrivaren.
Lös problemet enligt det felmeddelande som visas (=366).
zz Du kan också skriva ut RAW-bilder som tagits med den här kameran.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
zz Stäng av kameran och skrivaren innan du kopplar bort kabeln och håll kabeln
i kontakten när du kopplar bort den.
zz När det gäller direktutskrift kan det vara bra att driva kameran med
strömadaptern DR-E12 och nätadaptern CA-PS700 (båda säljs separat).
282
Skriva ut bilder
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
den bild du vill skriva ut.
1zVälja
z Kontrollera att en ikon visas uppe till
vänster på skärmen.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja en bild som ska skrivas ut.
(1)
(1) Ikon för ansluten skrivare
på <0>.
2Tryck
BBSkärmen för utskriftsinställningar visas.
zz Mer information om inställningarna finns
i ”Utskriftsinställningar” (=362).
283
Beställa kopior
Med DPOF (Digital Print Order Format) kan du skriva ut bilder som finns på
kortet. Du väljer själv vilka bilder, antal kopior och så vidare. Du kan skriva
ut flera bilder i grupp eller beställa kopior från en fotobutik.
Du kan göra utskriftsinställningar som utskriftstyp, inkopiering av datum
och filnummer osv. Utskriftsinställningarna tillämpas på alla bilder som du
beställer kopior av. (De kan inte ställas in individuellt för varje bild.)
Ställa in utskriftsalternativ
1Välj [3: Beställa kopior].
2Välj [Inställ.].
in önskade värden för
3Ställ
alternativet.
zz Ställ in [Utskriftstyp], [Datum]
och [Filnummer].
Utskriftstyp
K Standard
En bild skrivs ut på ett ark.
L Index
Flera miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.
K
En bild skrivs ut på ett ark och en indexbild
skrivs ut.
L
Datum
Filnummer
284
Båda
På
Av
På
Av
Med inställningen [På] kopieras fotograferingsdatumet
in på den tagna bilden.
Med inställningen [På] kopieras filnumret in.
Beställa kopior
inställningsskärmen.
4zStäng
z Tryck på knappen <M>.
zz Välj därefter [Välj bild] eller [Flera] för
att ange de bilder som ska skrivas ut.
zz Om du skriver ut en bild med stor bildstorlek med inställningen [Indexbild]
eller [Båda] (=284) kommer indexutskriften kanske inte att skrivas ut med
vissa skrivare. Om det händer ändrar du storlek på bilden (=302) och skriver
sedan ut indexutskriften.
zz Även om alternativen [Datum] och [Filnummer] är inställda på [På] kan det
hända att datumet och filnumret inte kopieras in. Det beror på utskriftstyp
och skrivare.
zz Om du valt att skriva ut [Indexbild] kan inte både [Datum] och [Filnummer]
ställas in på [På].
zz När du skriver ut med DPOF använder du det kort som du använde för att ställa
in specifikationerna för att beställa kopior. Det går inte att skriva ut med den
angivna kopiebeställningen om du hämtar bilder från kortet för utskrift.
zz Det är inte säkert att alla DPOF-kompatibla skrivare eller fotobutiker kan skriva
ut bilderna enligt din beställning. Titta i skrivarens användarhandbok innan du
skriver ut eller fråga personalen i fotobutiken vilken typ av beställningar för
utskrift de hanterar.
zz Använd inte kameran till att konfigurera skrivarinställningar för bilder med
DPOF-inställningar som ställts in på någon annan kamera. Det kan hända att
kopiebeställningen oavsiktligt skrivs över. Det kan även hända att det inte går
att göra en kopiebeställning beroende på bildtyp.
285
Beställa kopior
Ange bilder för utskrift
zz Välja bilder
Välj och ange bilderna en och en.
Spara kopiebeställningen på kortet genom
att trycka på <M>.
zz Standard/Båda
(1)
(2)
Tryck på <0> för att skriva ut en
kopia av den visade bilden. Genom att
trycka på <W> <X> kan du ställa in
hur många kopior som ska skrivas ut,
upp till 99.
(1)
(2)
Antal
Totalt antal valda bilder
zz Index
(3) (4)
Tryck på <0> om du vill markera rutan
[X]. Bilden tas med i indexutskriften.
(3)
(4)
Bockmarkering
Symbol för indexbild
zz Välja flera bilder
Markera omfång
Under [Flera] väljer du [Markera
omfång]. Om du bockmarkerar [X]
första och sista bilden i omfånget kommer
ett exemplar av varje bild att skrivas ut.
286
Beställa kopior
Alla bilder i en mapp
Välj [Markera alla i mappen] och välj mappen. En kopiebeställning
för en kopia av alla bilder i mappen anges.
Om du väljer [Ta bort för alla i mappen] och väljer mappen kommer
utskriftsbeställningen för alla bilder i mappen att avbrytas.
Alla bilder på ett kort
Om du väljer [Markera alla på kortet] skrivs en kopia ut av samtliga
bilder på kortet.
Om du väljer [Ta bort för alla på kortet] raderas utskriftsbeställningen
för samtliga bilder på kortet.
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=308) och du väljer [Flera] ändras visningen till [Markera alla hittade
bilder] och [Ta bort för alla hittade bilder].
Alla hittade bilder
Om du väljer [Markera alla hittade bilder] beställs ett exemplar för
utskrift av alla bilder som filtrerats av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade bilder] tas utskriftsbeställningen
bort för alla filtrerade bilder.
zz RAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift. Observera att RAW-bilder
eller filmer inte väljs för utskrift även om du väljer alternativet [Flera] för
Alla bilder.
zz Om du använder en PictBridge-kompatibel skrivare ska du inte beställa mer än
400 bilder per beställning. Om du anger ett större antal är det inte säkert att alla
bilder skrivs ut.
287
Inställningar för Fotobok
Du kan ange upp till 998 bilder för fotoboksutskrift. När du importerar bilder
till datorn med EOS Utility (EOS-programvara) kopieras de angivna bilderna
för fotoboken till en särskild mapp. Det här kan vara till hjälp när du vill
beställa fotoböcker online.
Ange en bild i taget
1Välj [3: Inst. för Fotobok].
2Välj [Välja bilder].
den bild du vill ha med
3Välj
i fotoboken.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild och tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 3 om du vill välja andra
bilder för en fotobok.
288
Inställningar för Fotobok
Ange bildurval för en fotobok
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange urvalet (den första och
sista bilden) för bilderna som ska anges för fotoboken.
[Flera].
1zVälj
z Under [3: Inst. för Fotobok] väljer
du [Flera].
2Välj [Markera omfång].
omfång av bilder.
3zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
289
Inställningar för Fotobok
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan välja alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång för en fotobok.
Under [x: Inst. för Fotobok] kan du
ställa in [Flera] på [Alla bilder i mappen]
eller [Alla bilder på kortet] för att välja alla
bilder i mappen eller på minneskortet för
en fotobok.
Om du vill avbryta inställningen väljer du
[Ta bort för alla i mappen] eller [Ta bort
för alla på kortet].
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=308) och du väljer [Flera] ändras visningen till [Alla hittade bilder] och
[Ta bort för alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] markeras
alla bilder för fotoboken vilka filtrerats med
hjälp av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade
bilder] tas fotoboksbeställningen bort för
alla filtrerade bilder.
zz RAW-bilder eller filmer kan inte anges för fotoboken. Observera att RAW-bilder
eller filmer inte väljs för fotoboken även om du väljer alternativet [Flera] för
Alla bilder.
zz Använd inte kameran till att konfigurera fotoboksinställningar för bilder
med fotoboksinställningar som ställts in på någon annan kamera.
Alla fotoboksinställningar kan skrivas över av misstag.
290
Kreativa filter
Du kan använda följande filter för att bearbeta en bild och spara den som
en separat bildfil: Grynig svartvit, Mjuk fokus, Fisheye-effekt, Oljemålning,
Akvarell, Leksakskamera och Miniatyreffekt.
1Välj [3: Kreativa filter].
en bild.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja bilder och tryck sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <6>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
3Välj en filtereffekt (=292).
filtereffekten.
4zJustera
z Justera filtereffekten och tryck sedan
på <0>.
zz Om du lägger till en miniatyreffekt
använder du <W> <X> <Y> <Z>knapparna för att flytta den vita ram som
anger det område som ska se skarpt ut
och trycker sedan på <0>.
291
Kreativa filter
bilden.
5zSpara
z Välj [OK].
zz Kontrollera den målmapp och det
bildfilsnummer som visas och välj
sedan [OK].
zz Om du vill använda filter för fler bilder
upprepar du steg 2–5.
zz När du tar bilder med RAW+JPEG bearbetas RAW-bilden med hjälp av filter
och resultatet sparas som en JPEG-fil.
zz När du tar RAW-bilder med ett angivet sidförhållande sparas den resulterande
bilden med det valda sidförhållandet efter att ha betabetats med hjälp av filter.
Egenskaper för kreativa filter
zz I Grynig svartvit
Gör bilderna korniga och svartvita. Du kan ändra den svartvita effekten
genom att justera kontrasten.
zz G Mjuk fokus
Ger bilden ett mjukare utseende. Du kan ändra graden av mjukhet
genom att justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att bilden ser ut att vara tagen med ett fisheye-objektiv. Bilden får en
tunnformig förvrängning.
Det område som beskärs längs bildens kanter varierar beroende på
vilken nivå du väljer för filtereffekten. Eftersom den här filtereffekten
förstorar bildens mitt kan den upplevda upplösningen av bildens mitt
sänkas beroende på antalet lagrade pixlar. Du bör därför ställa in
filtereffekten i steg 4 samtidigt som du studerar den resulterande bilden.
292
Kreativa filter
zz J Oljemålning
Gör att bilden ser ut som en oljemålning och gör att motivet får en mer
tredimensionell look. Du kan ändra bildens kontrast och färgmättnad
genom att justera effekten. Observera att delar av motiv, till exempel en
himmel eller vita väggar, kanske inte återges med en mjuk kontrast och
därför kan se ojämna ut eller innehålla mycket brus.
zz K Akvarell
Gör att bilden ser ut som en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
ändra bildens färgdensitet genom att justera effekten. Observera att
nattbilder eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och därför kan se ojämna ut eller innehålla mycket brus.
zz H Leksakskamera
Förändrar färgerna till färger som är typiska för leksakskameror och
gör bildens alla hörn mörkare. Du kan använda de olika alternativen för
färgtoner för att skapa färgförskjutningar.
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt. Du kan välja vilken del av bilden som ska vara
skarp. Du växlar mellan vertikal och horisontell orientering av det skarpa
området (vit ram) genom att trycka på [T] längst ner på skärmen i steg 4.
293
Creative Assist
Du kan bearbeta RAW-bilder genom att tillämpa effekter och spara bilderna
som JPEG-bilder.
1Välj [3: Creative Assist].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja de bilder som ska bearbetas.
Tryck sedan på <0>.
en effektnivå.
3zVälj
z Använd på knapparna <Y> <Z> för
att välja effekt.
zz Om du väljer [Förinställd] och trycker
på <0> kan du välja [VIVID], [SOFT]
eller andra förinställda effekter. Kameran
kan rekommendera effekterna [AUTO1],
[AUTO2] och [AUTO3] beroende på
bildförhållandena.
294
Creative Assist
zz Du kan justera effekter som [Ljusstyrka]
eller [Kontrast] genom att trycka
på <0> och sedan använda
knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på <0> när justeringen är klar.
zz Tryck på [Återställ] om du vill återställa
effekten.
zz Tryck på [Spara] uppe till höger på
skärmen om du vill bekräfta effekten.
bilden.
4zSpara
z Välj [OK].
zz Mer information om effekter med Creative Assist finns i =78.
295
Ta bort röda ögon
Korrigerar automatiskt de delar av bilder där användningen av blixt har gjort
att ögon har blivit röda.
1Välj [3: Ta bort röda ögon].
<Y> <Z> för att välja
2Använd
en bild.
zz När du har valt en bild trycker du på [E]
eller <0>.
zz Vita ramar visas runt de korrigerade
delarna av bilden.
bilden.
3zSpara
z Välj [OK].
zz Bilden sparas som en separat fil.
zz Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
296
Skapa album
Du kan organisera om, ta bort eller spela upp albumets video-snapshots.
1Välj [3: Skapa album].
det album som ska redigeras.
2zVälj
z Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Efter valet trycker du på knappen
<M>.
3Välj [OK].
4Välj ett redigeringsalternativ.
297
Skapa album
Alternativ
Beskrivning
T Ordna videosnapshots
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja en video-snapshot
som ska flyttas och tryck sedan på <0>. Använd knapparna
<Y> <Z> för att flytta det och tryck sedan på <0>.
L Ta bort videosnapshot
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja en video-snapshot
som ska raderas och tryck sedan på <0>. Valda videosnapshots markeras [L]. Om du vill ångra valet och ta bort [L]
trycker du på <0> igen.
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja en video7 Spela upp videosnapshot som ska spelas upp och tryck sedan på <0>.
snapshot
Använd knapparna <W> <X> för att justera volymen.
redigering.
5zAvsluta
z Tryck på <M> när du är klar
med redigeringen.
zz Välj [W] (Avsluta redigering).
bilden.
6zSpara
z Välj [Förhandsgranska] för att
kontrollera redigeringen.
zz Om du vill spela upp ett album
med bakgrundsmusik använder du
[Bakgrundsmusik] för att välja musik
(=299).
zz Om du väljer [Spara] sparas det
redigerade albumet som ett nytt album.
zz Album med video-snapshot kan endast redigeras en gång.
298
Skapa album
Val av bakgrundsmusik
Album och bildspel kan visas med bakgrundsmusik när du har kopierat
musiken till kortet med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
[Bakgrundsmusik].
1zVälj
z Ställ in [Bakgrundsmusik] på [På].
bakgrundsmusik.
2zVälj
z Använd <W> <X>-knapparna för
att välja musik och tryck sedan på
<0>. Du kan välja flera olika spår
för [Bildspel].
på ett smakprov.
3zLyssna
z Tryck på [7] om du vill lyssna på
ett exempel.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
justera volymen. Tryck på [ ] om du vill
stoppa uppspelningen.
zz Om du vill ta bort musiken väljer du den
med knapparna <W> <X> och trycker
sedan på [Ta bort].
zz Information om hur du kopierar bakgrundsmusik till kort finns i EOS Utility
användarhandbok.
299
Beskärning
Du kan beskära en tagen JPEG-bild och spara den som en ny bild.
Det går bara att beskära en bild med JPEG-bilder. Bilder som tagits i RAW
kan inte beskäras.
1Välj [x: Beskärning].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska beskäras.
in beskärningsramen.
3zStäll
z Visa beskärningsramen genom att
trycka på <0>.
zz Bildytan inom beskärningsramen
beskärs.
zz Ändra beskärningsramens storlek
Du kan justera ramens storlek genom att dra utåt eller inåt med fingrarna
på skärmen. Ju mindre beskärningsramen är, desto mer förstoras den
beskurna bilden.
zz Flytta beskärningsramen
Om du vill flytta ramen vertikalt eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>. Flytta beskärningsramen tills den täcker det önskade
bildområdet.
300
Beskärning
zz Korrigera lutning
Du kan korrigera bildens lutning med ±10°. Använd <6>-ratten för
att välja [c] och tryck sedan på <0>. När du kontrollerar lutningen
i rutnätet vrider du ratten <6> (i steg om 0,1°) eller trycker på vänster
eller höger kant (i steg om 0,5°) i skärmens övre vänstra del för att
korrigera lutningen. När du korrigerat lutningen trycker du på <0>.
zz Ändra sidförhållande och orientering
Använd <6>-ratten för att välja [e]. Tryck på <0> för att ändra
beskärningsramens sidförhållande.
bildområdet som
4Kontrollera
ska beskäras.
zz Använd <6>-ratten för att välja [b].
zz Bildområdet som ska beskäras visas.
bilden.
5zSpara
z Använd <6>-ratten för att välja [W].
zz Välj [OK] för att spara den
beskurna bilden.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill beskära en annan bild
upprepar du steg 2 till 5.
zz Positionen och storleken på beskärningsramen kan ändras beroende på
inställd vinkel för lutningskorrigering.
zz När en beskuren bild har sparats kan den inte beskäras igen eller storleksändras.
zz Information om hur AF-punkten visas (=314) läggs inte till för beskurna bilder.
301
Ändra storlek
Du kan ändra storlek på en JPEG-bild så att pixelantalet blir mindre och
spara den som en ny bild. Det går bara att ändra storlek på JPEG- 3-,
4‑ och a-bilder. Du kan inte ändra storleken på JPEG b- och RAW-bilder.
1Välj [3: Ändra storlek].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska storleksändras.
önskad bildstorlek.
3zVälj
z Tryck på <0> så visas bildstorlekarna.
zz Välj önskad bildstorlek (1).
(1)
bilden.
4zSpara
z Välj [OK] för att spara bilden med den
nya storleken.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill ändra storlek på en annan
bild upprepar du steg 2 till 4.
zz Mer information om bildstorlekar på bilder i annan storlek finns på =500.
302
Gradering
Du kan gradera bilder på en skala från 1–5 (l/m/n/o/p).
Den här funktionen kallas gradering.
* Gradering kan hjälpa dig att organisera dina bilder.
Gradera en enskild bild
1Välj [3: Gradering].
2Välj [Välja bilder].
den bild som ska graderas.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska graderas.
bilden.
4zGradera
z Tryck på <0>. En blå markeringsram
visas, enligt skärmbilden till vänster.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett graderingsmärke och tryck
sedan på <0>.
zz När du lägger till en gradering för
bilden, ökar siffran bredvid den inställda
graderingen med ett.
zz Om du vill gradera en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
303
Gradering
Gradering genom att ange omfånget
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast gradera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1zVälj
z Välj [Markera omfång]
i [3: Gradering].
omfång av bilder.
2zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
3Tryck på knappen <M>.
bilden.
4zGradera
z Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
zz Alla bilder i omfånget graderas
(samma gradering) direkt.
304
Gradering
Gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Under [3: Gradering], när du väljer
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder
på kortet], graderas alla bilder i mappen
eller på minneskortet.
Vrid ratten <6> för att välja en gradering
och välj sedan [OK].
Om du inte vill gradera bilderna eller
avbryter graderingen, väljer du [OFF].
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=308) ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] graderas
alla hittade bilder som filtrerats med hjälp
av sökkriterierna.
zz Värden vid graderingar visas som [###] om fler än 1 000 bilder har
denna gradering.
zz När du använder [3: Ange kriterier för bildsökn.] och [3: Bildhopp
med i] kan du bara visa de bilder som har en viss gradering.
305
Bildspel
Du kan visa bilderna på kortet i ett automatiskt bildspel.
de bilder du vill visa.
1zVälj
z Om du vill visa alla bilderna på kortet
går du till steg 2.
zz Du kan ange vilka bilder som ska visas
i bildspelet genom att filtrera dem med
[3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=308).
2Välj [3: Bildspel].
in önskad visning.
3zStäll
z Välj [Inställning].
zz Ställ in [Tidsintervall], [Repetera]
(repeterad visning) och
[Övergångseffekt] (effekt när du byter
bilder) för stillbilderna.
zz Om du vill spela upp bakgrundsmusik
använder du [Bakgrundsmusik] för att
välja musik (=299).
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
306
Bildspel
Tidsintervall
Repetera
Övergångseffekt
Bakgrundsmusik
bildspelet.
4zStarta
z Välj [Start].
När [Laddar bild...] visats startar
bildspelet.
bildspelet.
5zAvsluta
z Du kan avsluta bildspelet och återgå
till menybilden för inställning genom att
trycka på knappen <M>.
zz Du pausar bildspelet genom att trycka på <0>. Under tiden som bildspelet är
pausat visas [G] längst upp till vänster i bilden. Starta bildspelet på nytt genom
att trycka på <0> igen.
zz Du justerar volymen under filmvisning genom att trycka på knapparna <W> <X>.
zz Vid automatisk visning eller paus kan du trycka på knapparna <Y> <Z> om
du vill visa en annan bild.
zz Under automatisk visning fungerar inte funktionen för automatisk avstängning.
zz Tidsintervallet kan variera beroende på bilderna.
307
Ange kriterier för bildsökning
Du kan filtrera bildvisningen efter dina sökkriterier. Om du angett
bildsökningskriterier kan du bara visa de hittade bilderna.
Du kan också skydda, gradera, radera, spela upp ett bildspel och använda
andra funktioner på filtrerade bilder.
[3: Ange kriterier för
1Välj
bildsökn.].
in sökkriterier.
2zStäll
z Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett alternativ.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
göra inställningen.
En bock [X] (1) infogas till vänster om
alternativet. (Anges som sökkriterium.)
zz Om du väljer alternativet och trycker på
<0> tas bockmarkeringen [X] bort.
(Sökkriteriet avbryts.)
zz Tryck på [Rensa] om du vill ta bort alla
angivna sökvillkor.
(1)
Objekt
9Gradering
Beskrivning
Visar bilder med valt (gradering) kriterium.
dDatum
Visar bilder tagna det valda fotograferingsdatumet.
nMapp
Visar bilder i vald mapp.
JSkydda
Visar bilder med valt (skydda) kriterium.
fTyp av fil
Visar bilder med vald filtyp.
308
Ange kriterier för bildsökning
sökkriterier.
3zTillämpa
z Tryck på <M>-knappen och läs
meddelandet som visas.
zz Välj [OK].
zz Sökkriteriet anges.
de hittade bilderna.
4zVisa
z Tryck på <3>.
zz Endast de bilder som matchar inställda
kriterier (filtrerats) visas.
zz När bilderna filtrerats för visning får
skärmen en gul yttre ram (2).
(2)
309
Bildhopp genom att svepa
I enbildsvisning kan du svepa åt vänster eller höger med två fingrar för
att hoppa framåt eller bakåt bland bilderna med den hoppmetod som
du har valt.
1Välj [x: Bildhopp med i].
2Välj hoppmetod.
zz Med [Hoppa ett angivet antal bilder] kan du vrida ratten <6> för att välja
hur många bilder som du vill hoppa.
zz Om du väljer [Visa bilder efter gradering] vrider du ratten <6> för att ange
gradering (=303). Om du bläddrar bland bilderna med 9 valt, visas alla
graderade bilder.
310
Bildhopp genom att svepa
med hopp.
3zBläddra
z Tryck på knappen <x>.
zz Svep åt vänster eller höger med två
fingrar i enbildsvisning.
zz Du kan bläddra efter inställd metod.
(1)
(2)
(1)
(2)
Hoppmetod
Visningsposition
zz Du kan göra en bildsökning efter fotograferingsdatum genom att välja [g: Datum].
zz Du kan söka efter bilder i en viss mapp genom att välja [h: Mapp].
zz Om minneskortet innehåller både filmer och stillbilder väljer du [i: Filmscener]
eller [j: Stillbilder] för att visa det önskade alternativet.
311
Visningsinformationsdisplay
Du kan ange vilka skärmar och vilken information som ska visas under
bildvisning.
[3:
1Välj
Visningsinformationsdisplay].
till en bock [X] vid den siffra
2Lägg
som anger skärmar som ska visas.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja en siffra.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Upprepa dessa steg för att lägga till en
bock [X] vid siffran för varje skärm som
ska visas och välj sedan [OK].
zz Du kan visa den valda informationen
genom att trycka på <B>-knappen
under visningen.
Histogram
Ljushetshistogrammet visar
exponeringsnivåns fördelning och allmän
ljushet. RGB-histogrammet som visas är till
för kontroll av färgmättnad och gradering.
312
Visningsinformationsdisplay
zz Visning av [Ljusstyrka]
Histogrammet är ett diagram som visar
fördelningen av bildens ljushet. Längs den
horisontella axeln anges ljushet (mörkare till
vänster och ljusare till höger) och längs den
vertikala axeln anges antalet pixlar som finns på
varje nivå för ljushet. Ju fler pixlar det finns åt
vänster, desto mörkare är bilden. Ju fler pixels det
finns åt höger, desto ljusare är bilden. Om det är
för många pixlar till vänster förlorar de skuggade
områdena sin detaljrikedom. Om det är för
många pixlar till höger förlorar högdagrarna sin
detaljrikedom. Graderingen däremellan återges.
Genom att kontrollera bilden och dess histogram
för ljushet kan du se exponeringsnivåns tendens
och den övergripande graderingen.
Exempelhistogram
Mörk bild
Normal ljushet
Ljus bild
zz Visning av [RGB]
Det här histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av varje
primärfärgs nivå för ljushet i bilden (RGB eller röd, grön och blå).
Längs den horisontella axeln anges färgens ljushet (mörkare till vänster
och ljusare till höger) och längs den vertikala axeln anges antalet pixlar
som finns på varje färgs nivå för ljushet. Ju fler pixlar det finns åt vänster,
desto mörkare och mindre framträdande är färgen. Ju fler pixlar det finns
åt höger, desto ljusare och tätare är färgen. Om det finns för många
pixlar till vänster saknas respektive färginformation. Och om det finns för
många pixlar till höger blir färgen för mättad utan gradering. Genom att
kontrollera bildens RGB-histogram kan du se färgmättnad och -gradering
samt vitbalansens tendens.
313
Visa AF-punkt
Du kan visa vilka AF-punkter som används för fokusering, och dessa
framhävs med rött på visningsskärmen. Om automatiskt val av AF-punkt
har ställts in kan flera AF-punkter visas.
1Välj [3: Visa AF-punkt].
2Välj [På].
314
Visa från sist visad
Du kan ange vilken bild som ska visas först när du startar bildvisningen.
1Välj [3: Visa fr. sist visad].
ett alternativ.
2zVälj
z [På]: Visningen återupptas från den
sist visade bilden (förutom om du just
avslutat fotograferingen).
zz [Av]: Visningen återupptas från den
senast tagna bilden när kameran
startas om.
315
316
Inställningar för trådlös
kommunikation
Det här kapitlet beskriver hur du ansluter kameran trådlöst till
en smartphone via en Bluetooth®- eller Wi-Fi®-anslutning och
skickar bilder till olika enheter och webbtjänster. Det beskriver
även hur du styr kameran eller andra åtgärder från en dator eller
en fjärrkontroll.
Viktigt
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller
skadade data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös
kommunikation när du använder kameran. Dessutom kan Canon
inte heller hållas ansvarigt för annan förlust eller skada som beror
på användningen av kameran.
När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du
upprätta lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande.
Canon ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som
orsakats av obehörig åtkomst eller andra säkerhetsbrister.
317
Flikmenyer: Inställningar för trådlös
kommunikation
zz Inställningar för trådlös kommunikation 1
=319
=401
=393
=394
=395
=396
zz Inställningar för trådlös kommunikation 2
=402
zz Trådlös kommunikation är inte tillgänglig om kameran är ansluten till en dator
eller en annan enhet via en gränssnittskabel.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran genom
att ansluta dem via en gränssnittskabel om kameran är ansluten till enheter
via Wi‑Fi.
zz Kameran kan inte ansluta till en annan enhet via Wi-Fi om det inte finns
något minneskort i kameran (med undantag för [D]). När det gäller [l] och
webbtjänster kan kameran inte heller anslutas via Wi-Fi om det inte finns några
bilder sparade på minneskortet.
zz Wi-Fi-anslutningen avbryts om du stänger av kameran eller öppnar kortplatseller batteriluckan.
zz Kamerans automatiska avstängning inaktiveras när en Wi-Fi-anslutning
är upprättad.
318
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
vilken typ av anslutning
2Välj
du vill skapa.
q Anslut till smartphone (=321)
Använd appen Camera Connect för att fjärrstyra kameran och bläddra
bland kamerans bilder från en Wi-Fi-ansluten smartphone eller surfplatta
(kallas för ”smartphones” i den här användarhandboken).
D Använd kameran tillsammans med EOS-programvaran
eller en annan dedikerad programvara (=349)
Anslut kameran till en dator via Wi-Fi och fjärrstyr kameran med
programvaran EOS Utility (EOS-programvara). Med dedikerade Image
Transfer Utility 2 går det också att automatiskt överföra kamerans bilder
till en dator.
l Skriv ut från Wi-Fi-skrivare (=357)
Anslut kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (trådlöst LAN) via
Wi‑Fi för att skriva ut bilder.
319
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
R Överför till webbtjänst (=367)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på online-fototjänsten
CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att du har registrerat dig
som medlem (utan extra kostnad).
K Anslut till fjärrkontroll (=387)
Kameran kan även anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(säljs separat) via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll.
320
Ansluta till en smartphone
Du kan göra följande efter att ha parkopplat kameran med en smartphone
som är kompatibel med Bluetooth-lågenergiteknik (kallas i fortsättningen
för ”Bluetooth”):
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning genom att endast använda din smartphone
(=323).
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning till kameran även om den är avstängd
(=328).
zz Geomärka bilder med GPS-information från din smartphone (=396).
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=327).
Du kan även göra följande efter att ha anslutit kameran till en smartphone
via Wi-Fi:
zz Använda en smartphone för att bläddra bland bilderna i kameran och
spara dem (=327).
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=327).
zz Skicka bilder till en smartphone från kameran (=336).
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på en smartphone
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på inställningsskärmen på din smartphone.
Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone.
zz Information om hur du upprättar en Wi-Fi-anslutning via en kopplingspunkt
finns i ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter” (=382).
321
Ansluta till en smartphone
Installera Camera Connect på en smartphone
Du måste installera den dedikerade (kostnadsfria) appen Camera Connect
på en smartphone med operativsystemet Android eller iOS.
zz Använd den senaste versionen av din smartphones operativsystem.
zz Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store.
Du kan även använda de QR-koder som visas när kameran parkopplas
eller ansluts till en smartphone via Wi-Fi för att gå till Google Play eller
App Store.
zz Information om vilka operativsystem som kan användas med Camera Connect
finns på nedladdningssidan för Camera Connect.
zz Exempelbilderna och andra detaljer i den här handboken ser kanske inte alltid
ut som det faktiska gränssnittet om kamerans firmware, Camera Connect,
Android eller iOS har uppdaterats.
322
Ansluta till en smartphone
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi
Steg på kameran (1)
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
2Välj [qAnslut till smartphone].
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
ett alternativ.
4zVälj
z Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har
installerats, väljer du [Android] eller
[iOS], skanna QR-koden som visas
med din smartphone, nå Google Play
eller App Store och installera
Camera Connect.
323
Ansluta till en smartphone
[Parkoppla via Bluetooth].
5zVälj
z Parkopplingen startar.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster om du
vill parkoppla kameran med ytterligare
en telefon när parkopplingen är slutförd.
Steg på smartphonen (1)
6Starta Camera Connect.
på den kamera du vill
7Tryck
parkoppla din smartphone med.
zz Om du använder en Android-smartphone
går du direkt till steg 9.
på [Pair/Parkoppling]
8Tryck
(endast iOS).
324
Ansluta till en smartphone
Steg på kameran (2)
9Välj [OK].
på <0>.
10 zTryck
z Nu är parkopplingen klar och kameran är
ansluten till smartphonen via Bluetooth.
En Bluetooth-ikon tänds på
huvudskärmen i Camera Connect.
zz Kameran kan inte anslutas till två eller fler smartphones samtidigt via Bluetooth.
Information om hur du växlar till en annan Bluetooth-ansluten smartphone finns
i =399.
zz Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara låg när du använder
kameran.
Felsökning vid parkoppling
zz Om du har parkopplingsposter för tidigare parkopplade kameror på din
smartphone kan den inte parkopplas med den här kameran. Du måste radera
posterna för tidigare parkopplade kameror från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone innan du försöker genomföra en ny parkoppling
zz När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran för att
skicka bilder till din smartphone (=336).
325
Ansluta till en smartphone
Steg på smartphonen (2)
på en funktion
11 Tryck
i Camera Connect.
zz När ett meddelande om att bekräfta
kameraanslutningen visas i iOS väljer
du [Join/Anslut].
zz För Camera Connect-funktioner,
se =327.
zz När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas
skärmen för den valda funktionen.
zz [qWi-Fi på] visas på kameran.
zz Bluetooth- och Wi-Fi-ikonerna visas
på huvudskärmen i Camera Connect.
Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-kompatibel smartphone är nu slutförd.
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen finns i ”Avbryta Wi-Fianslutningar” (=344).
zz När Wi-Fi-anslutningen avbryts växlar kameran till Bluetooth-anslutningen.
zz Du återansluter via Wi-Fi genom att starta Camera Connect och välja
den funktion du vill använda.
326
Ansluta till en smartphone
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar kan du kontrollera informationen
om felet.
Funktioner i Camera Connect
Images on camera (Bilder på kameran)
zz Du kan bläddra bland, ta bort eller gradera bilder.
zz Du kan spara bilderna på en smartphone.
Remote live view shooting (Live View-fjärrfotografering)
zz Gör det möjligt att fjärrfotografera med en livebild på din smartphone.
Auto transfer (Automatisk överföring)
zz Skicka bilder från kameran eller appen direkt till en smartphone
när de tas (=335).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-fjärrkontroll)
zz Gör det möjligt att fjärrstyra kameran från en Bluetooth-parkopplad
smartphone. (Ej tillgänglig vid anslutning via Wi-Fi.)
zz Funktionen för automatisk avstängning inaktiveras när du fjärrstyr
kameran via Bluetooth.
Location information (Platsinformation)
zz Stöds inte på den här kameran.
Camera settings (Kamerainställningar)
zz Du kan ändra kamerainställningar.
327
Ansluta till en smartphone
Behålla en Wi-Fi-anslutning när kameran är avstängd.
När kameran är parkopplad med en smartphone via Bluetooth kan
du använda din smartphone för att ansluta till kameran via Wi-Fi,
även när kameran är avstängd.
zz Om du trycker på [Images on
camera/Bilder på kameran] på
Camera Connect-menyn startar en
Wi-Fi-anslutning, även om kameran
är avstängd.
zz När ett meddelande om att bekräfta
kameraanslutningen visas i iOS väljer
du [Join/Anslut].
En lista över bilderna i kameran visas
när Wi-Fi-anslutningen har upprättats.
zz Du kan använda Camera Connect för att spara kamerabilderna
på en smartphone samt ta bort bilder från kameran.
zz Du avbryter Wi-Fi-anslutningen genom att trycka på [ ]
på huvudskärmen för Camera Connect (=344).
zz Den här funktionen kan inte längre användas om inställningarna för trådlös
kommunikation återställs eller om anslutningsinformationen raderas.
328
Ansluta till en smartphone
Avbryta parkopplingen
Du avbryter parkopplingen till en smartphone på följande sätt:
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Redigera/radera enhet].
den smartphone du vill avbryta
4Välj
parkopplingen med.
zz De smartphoneenheter som är
parkopplade med kameran är markerade
med en [s]-symbol.
329
Ansluta till en smartphone
5Välj [Radera anslutningsinformation].
6Välj [OK].
bort informationen om kameran
7Ta
i din smartphone.
zz Ta bort den information om kameran
som registrerats i Bluetoothinställningarna för din smartphone.
330
Ansluta till en smartphone
Upprätta en Wi-Fi-anslutning utan att använda Bluetooth.
Steg på kameran (1)
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
ett alternativ.
4zVälj
z Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
331
Ansluta till en smartphone
5Välj [Anslut via Wi-Fi].
(1)
SSID (nätverksnamn)
6Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord
som (2) visas på kameraskärmen.
zz Om du väljer alternativet [Inget] för
[Lösenord] under [Wi-Fi-inställningar]
varken visas eller krävs lösenordet
(=393).
(2)
zz Genom att välja [Växla nätverk] i steg 6 kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning
via en kopplingspunkt (=382).
332
Ansluta till en smartphone
Steg på din smartphone
Smartphone-skärm
(exempel)
Wi-Fi-anslutningen på
7Aktivera
din smartphone.
zz Aktivera Wi-Fi-funktionen på din
smartphone och tryck sedan på det
SSID (nätverksnamn) du kontrollerade
i steg 6.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
Camera Connect och tryck
8Starta
på den kamera du vill ansluta till
via Wi-Fi.
Steg på kameran (2)
[OK].
9zVälj
z Tryck på <B> om du vill välja visade
bilder. Steg 5 på =346 visar hur du
ställer in dem.
333
Ansluta till en smartphone
zz Huvudfönstret i Camera Connect visas
på din smartphone.
Wi-Fi-anslutningen till en smartphone
är nu slutförd.
zz Hantera kameran via Camera Connect
(=327).
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen finns i ”Avbryta Wi-Fianslutningar” (=344).
zz Information om hur du återansluter via Wi-Fi finns i ”Återansluta via
Wi‑Fi” (=390).
zz Om du är ansluten via Wi-Fi kan du skicka bilder till en smartphone från
snabbkontrollskärmen under visning (=336).
334
Ansluta till en smartphone
Automatisk överföring av bilder under fotograferingen
Dina bilder kan skickas automatiskt till en smartphone. Innan du följer stegen
nedan kontrollerar du att kameran är ansluten till din smartphone via Wi-Fi.
1Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
2Välj [Skicka till smartphone direkt].
3Välj [På] för [Skicka automatiskt].
4Ställ in [Bildstorlek].
5Ta bilden.
335
Ansluta till en smartphone
Skicka bilder till en smartphone från kameran
Du kan skicka bilder från kameran till en smartphone som är parkopplad
via Bluetooth (gäller endast Android-enheter) eller Wi-Fi.
1Visa bilden.
2Tryck på <Q>.
[qSkicka till smartphone].
3zVälj
z Om du utför den här åtgärden när
kameran är ansluten via Bluetooth visas
ett meddelande och kameran växlar till
en Wi-Fi-anslutning.
sändningsalternativ och
4Välj
skicka bilderna.
336
Ansluta till en smartphone
(1) Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <6>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
[Skicka visade].
2zVälj
z I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz När du skickar bilder kan du välja
bildkvalitet för filmerna som ska skickas
i [Skickad kvalitet].
(2) Skicka flera valda bilder
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka valda].
337
Ansluta till en smartphone
bilder som du vill skicka.
3zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <6>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
bildval.
4zAvsluta
z Välj [OK].
[Bildstorlek].
5zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
6Välj [Skicka].
338
Ansluta till en smartphone
(3) Skicka ett omfång av bilder
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
zz För att avbryta valet, upprepar
du detta steg.
zz Du kan ändra antalet bilder
i indexvisningen genom att vrida
<6>-ratten åt olika håll.
omfånget.
4zBekräfta
z Tryck på <0>.
bildval.
5zAvsluta
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
339
Ansluta till en smartphone
[Bildstorlek].
6zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
7Välj [Skicka].
340
Ansluta till en smartphone
(4) Skicka alla bilder på kortet
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4Välj [Skicka].
341
Ansluta till en smartphone
(5) Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för bildsökn.]
samtidigt.
Information om [Ange kriterier för bildsökn.] finns i ”Ange kriterier för
bildsökning” (=308).
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4Välj [Skicka].
342
Ansluta till en smartphone
Avsluta bildöverföring
Skicka bilder från kamera när den är parkopplad via Bluetooth (Android)
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster för att
avsluta bildöverföringen och avbryta
Wi‑Fi-anslutningen.
Skicka bilder från kameran till en Wi-Fi-anslutning
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Information om hur du avbryter en
Wi‑Fi-anslutning finns i ”Avbryta Wi-Fianslutningar” (=344).
343
Ansluta till en smartphone
zz Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned
kamerans avtryckare.
zz Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen.
zz Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar energisparfunktionen på din smartphone
när en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
zz Om du väljer mindre storlek för stillbilder används detta för alla bilder som
skickas vid samma tillfälle. Observera att stillbilder i b-storlek inte förminskas.
zz Om du väljer komprimering för filmer används detta för alla filmer som skickas
vid samma tillfälle.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
Avbryta Wi-Fi-anslutningar
Utför någon av följande åtgärder:
Tryck på [ ] på Camera Connectskärmen.
Välj [Avbryt/stäng] på skärmen
[qWi-Fi på].
zz Om skärmen [qWi-Fi på] inte visas
väljer du [k: Wi-Fi/Bluetoothanslutning].
zz Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
344
Ansluta till en smartphone
Ange vilka bilder som kan visas på en smartphone
Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avbrutits.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Redigera/radera enhet].
en smartphone.
4zVälj
z Välj namnet på den smartphone som
du vill kunna se bilderna på.
345
Ansluta till en smartphone
5Välj [Visade bilder].
ett alternativ.
6zVälj
z Registrera inställningen genom att
välja [OK].
[Alla bilder]
Alla bilder i kameran blir visningsbara.
[Nyligen tagna bilder]
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på när bilderna tagits.
Du kan ange bilder som tagits inom de
senaste nio dagarna.
zz När [De senaste dagarna] väljs blir de
bilder visningsbara som tagits under
det angivna antalet dagar före dagens
datum. Använd <W> <X> för att ställa
in antalet dagar. Sedan trycker du på
<0> för att bekräfta valet.
zz När du väljer [OK] ställs de visningsbara
bilderna in.
zz Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd
fotografering inte möjlig.
346
Ansluta till en smartphone
[Välj efter gradering]
Du kan ange vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på om de har en
gradering eller inte eller baserat på typ
av gradering.
zz När du väljer typ av gradering ställs
de visningsbara bilderna in.
[Efter filnummer] (Markera omfång)
(1)
(2)
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara genom att markera den första
och sista bilden bland bilder ordnade
i filnummerordning.
1. Tryck på <0> om du vill visa skärmen
för anslutningsinställningar.
Använd <Y> <Z>-knapparna
för att välja bilden.
Du kan även vrida <6>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
2. Välj en bild som startpunkt (1).
3. Använd <Z> för att välja en bild
som slutpunkt (2).
4. Välj [OK].
347
Ansluta till en smartphone
zz Om Wi-Fi-anslutningen avbryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande:
yyMed omkopplaren för fotograferingsmetod inställd på <k>: fortsätter
filminspelningen.
zz Vissa funktioner är inte tillgängliga när en Wi-Fi-anslutning har upprättats
mellan kameran och en smartphone.
zz Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
zz Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
zz När du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera genom att
trycka på kamerans avtryckare. Kamerans skärm kanske stängs av.
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar energisparfunktionen på din smartphone
när en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
348
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter kameran till en dator via
Wi‑Fi och utför kameraåtgärder med hjälp av EOS-programvaran eller
andra dedikerade programvaror. Installera den senaste versionen av
programvaran på datorn innan du konfigurerar en Wi-Fi-anslutning.
För datorinstruktioner, se användarhandboken för datorn.
Hantera kameran med EOS Utility
Du kan använda EOS Utility (EOS-programvaran) för att importera bilder
från kameran, styra kameran och utföra andra åtgärder.
Steg på kameran (1)
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
[DFjärrkontroll (EOS Utility)].
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
349
Ansluta till en dator via Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
4Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord
som (2) visas på kameraskärmen.
zz Om du väljer alternativet [Inget] för
[Lösenord] under [Wi-Fi-inställningar]
varken visas eller krävs lösenordet.
Du kan läsa mer på =393.
Steg på datorn (1)
Datorskärm (exempel)
SSID och ange lösenordet.
5zVälj
z I datorns nätverksinställningar väljer
du det SSID du kontrollerade i steg 4.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
350
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[OK].
6zVälj
z Meddelandet nedan visas. ”******” är de
sex sista siffrorna i MAC-adressen till
kameran som ska anslutas.
Steg på datorn (2)
7Starta EOS Utility.
på [Pairing over Wi-Fi/
8Klicka
LAN/Parkoppla via Wi-Fi/LAN]
i EOS Utility.
zz Välj [Yes/Ja] om ett brandväggsrelaterat
meddelande visas.
på [Connect/Anslut].
9zKlicka
z Välj den kamera som du vill ansluta till
och klicka sedan på [Connect/Anslut].
351
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (3)
en Wi-Fi-anslutning.
10 zUpprätta
z Välj [OK].
Skärmen [DWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar kan
du kontrollera informationen om felet.
Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu upprättad.
zz Hantera kameran med EOS Utility på datorn.
zz Information om hur du återansluter via Wi-Fi finns i ”Återansluta via
Wi‑Fi” (=390).
352
Ansluta till en dator via Wi-Fi
zz Om Wi-Fi-anslutningen avbryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande:
yyMed omkopplaren för fotograferingsmetod inställd på <k>: fortsätter
filminspelningen.
yyOm omkopplaren för fotograferingsmetod inte är inställd på <k>: stannar
filminspelningen.
zz Åtgärder som utförs via kameran är inte möjliga efter att du har använt
EOS Utility för att växla från stillbildsmetod till filmläge.
zz Vissa funktioner är inte tillgängliga när en Wi-Fi-anslutning har upprättats
mellan kameran och EOS Utility.
zz Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
zz Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
zz Vid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än jämfört
med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack i rörliga bilder.
353
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder automatiskt från kameran
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du skicka
bilder på kameran till en dator automatiskt.
Steg på datorn (1)
till datorn och
1Anslut
kopplingspunkten och starta Image
Transfer Utility 2.
zz Skärmen för att konfigurera parkoppling
öppnas när du följer instruktionerna som
visas första gången du startar Image
Transfer Utility 2.
Steg på kameran (1)
[Skicka automatiskt till dator].
2zVälj
z Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
3Välj [På] för [Skicka automatiskt].
354
Ansluta till en dator via Wi-Fi
4Välj [OK].
till en kopplingspunkt
5Anslut
via Wi-Fi.
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning mellan
kameran och kopplingspunkten som
är ansluten till datorn. Instruktioner
om hur du skapar en anslutning finns
i ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter”
(=382).
den dator som kameran som
6Välj
ska parkopplas till.
Steg på datorn (2)
kameran och datorn.
7zParkoppla
z Välj kameran och klicka på [Pairing
(Parkopplar)].
355
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[Skicka automatiskt till dator].
8zVälj
z Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
9Välj [Alternativ för att skicka bilder].
vad du vill skicka.
10 zVälj
z Om du väljer [Valda bilder] i [Intervall]
ska du ange vilka bilder du vill skicka på
skärmen [Välj bilder att skicka].
zz Stäng av kameran när du har slutfört
inställningarna.
Bilderna i kameran skickas automatiskt till den aktiva datorn när du startar
kameran inom kopplingspunktens räckvidd.
zz Om bilderna inte skickas automatiskt försöker du starta om kameran.
356
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut bilder genom att ansluta
kameran direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare via Wi-Fi.
För skrivarinstruktioner, se användarhandboken för skrivaren.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare].
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
357
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
(1)
SSID (nätverksnamn)
4Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord
som (2) visas på kameraskärmen.
zz Om du väljer alternativet [Inget] för
[Lösenord] under [Wi-Fi-inställningar]
varken visas eller krävs lösenordet
(=393).
(2)
in skrivaren.
5zStäll
z Öppna skrivarens Wi-Fi-inställningar och
välj det SSID du har kontrollerat.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
skrivare.
6zVälj
z När en lista över identifierade skrivare
visas väljer du den skrivare du vill
ansluta till via Wi-Fi.
zz Om din favoritskrivare inte finns med
i listan väljer du [Sök igen] så att
kameran kan hitta och visa den.
zz Information om hur du upprättar en Wi-Fi-anslutning via en kopplingspunkt
finns i ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter” (=382).
358
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut bilder
Skriva ut enskilda bilder
den bild du vill skriva ut.
1zVälja
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder du vill skriva ut och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <6>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
2Välj [Skriv ut bild].
ut bilden.
3zSkriv
z Utskriftsproceduren beskrivs på
=362.
zz Välj [Skriv ut] och sedan [OK] för
att börja skriva ut.
359
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskrifter enligt angivna bildalternativ
1Tryck på <0>.
2Välj [Beställa kopior].
in utskriftsalternativ.
3zStäll
z Utskriftsproceduren beskrivs på
”Beställa kopior” (=284).
zz Om utskriftsbeställningen är klar innan
du har upprättat en Wi-Fi-anslutning går
du vidare till steg 4.
[Skriv ut].
4zVälj
z Du kan bara välja [Skriv ut] när en bild
har valts och skrivaren är skrivklar.
5Ställ in [Pappersinst] (=362).
360
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
ut bilden.
6zSkriv
z Utskriften startar när du väljer [OK].
zz Du kan inte fotografera när kameran är ansluten till en skrivare via Wi-Fi.
zz Filmer kan inte skrivas ut.
zz Innan du skriver ut måste du välja pappersformat.
zz Vissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
zz Om [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
zz Beroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en ljus
bakgrund eller vit kant.
zz Du kan inte skriva ut RAW-bilder genom att välja [Beställa kopior].
Välj [Skriv ut bild] för att skriva ut bilden.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
zz Beroende på bildens filstorlek och bildkvalitet kan det ta en stund efter att
du har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.
zz Om du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas och
väljer sedan [OK].
zz Välj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit utskriften
och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften inte kan
återupptas om något av följande händer.
yyDu ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior
av innan du fortsatte utskriften.
zz Information om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns
på =366.
361
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskriftsinställningar
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Menybild för utskriftsinställningar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Ställ in inkopiering av datum eller filnummer (=364).
Ställ in utskriftseffekter (=364).
Välj antal kopior att skriva ut (=364).
Ställ in utskriftsområdet (=365).
Ställ in papperets format och typ samt sidlayout (=363).
Återgår till bildvalsskärmen.
Starta utskrift.
De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt
sidlayout visas.
* Vissa inställningar kanske inte fungerar beroende på vilken skrivare du använder.
362
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Pappersinställningar
zz Välj [Pappersinst].
[Q] Ställa in pappersformat
zz Välj skrivarens pappersformat.
[Y] Ställa in papperstyp
zz Välj skrivarens papperstyp.
[U] Ställa in sidlayout
zz Välj sidolayout.
zz Om bildernas sidförhållande skiljer sig från utskriftspapperets sidförhållande
kan bilden beskäras avsevärt om du skriver ut den utan kanter. Bilderna kan
också skrivas ut med en lägre upplösning.
363
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
[I] Ställa in inkopiering av datum/filnummer
zz Välj [I].
zz Välj vad du vill skriva ut.
[E] Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)
zz Välj [E].
zz Välj utskriftseffekt.
zz Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med ett
utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
zz Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är skrivarens
standardinställningar som har ställts in av tillverkaren. Information om vilka
inställningar som är angivna som standardinställningar [Standard] finns
i skrivarens användarhandbok.
[R] Ställa in antalet kopior
zz Välj [R].
zz Välj antal kopior att skriva ut.
364
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Beskära bilden
Ställ in beskärningen precis
innan skriver ut. Om du ändrar
utskriftsinställningarna efter att du beskär
bilderna måste du beskära bilderna igen.
menybilden för utskriftsinställningar väljer
1På
du [Beskärning].
in beskärningsramens storlek, position och
2Ställ
sidförhållande.
zz Bildytan inom beskärningsramen skrivs ut. Du kan ändra
beskärningsramens form (sidförhållande) med hjälp
av [Pappersinst].
Ändra beskärningsramens storlek
Du kan justera ramens storlek genom att dra utåt eller inåt med
fingrarna på skärmen.
Flytta beskärningsramen
Använd <V>-pilknapparna för att flytta ramen vertikalt eller horisontellt.
Ändra beskärningsramens orientering
Tryck på [T] på skärmen om du vill växla mellan vertikal och horisontell
orientering för beskärningsramen.
på <0> för att avsluta beskärningen.
3zTryck
z Du kan kontrollera den beskurna bildytan uppe till vänster
på menybilden för utskriftsinställning.
365
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
zz Beroende på skrivaren kan det hända att den beskurna bildytan inte skrivs
ut så som du har ställt in den.
zz Ju mindre du gör beskärningsramen desto lägre upplösning får bilden
vid utskriften.
Hantera skrivarfel
zz Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck,
inget papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av
knapparna på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar
du i skrivarens användarhandbok.
Felmeddelanden
zz Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans
skärm. När du har åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften. Mer information
om hur du åtgärdar ett utskriftsfel finns i skrivarens användarhandbok.
Pappersfel
zz Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt.
Bläckfel
zz Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel
zz Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel
zz Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att skriva ut
bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på en dator.
366
Skicka bilder till en webbtjänst
I det här avsnittet beskrivs hur du använder webbtjänster för att skicka bilder.
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster i kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare och
internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för CANON
iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Besök webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY för information
om webbläsarversioner (till exempel Microsoft Internet Explorer) och
inställningar som krävs för CANON iMAGE GATEWAY-åtkomst.
zz Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY
är tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
zz I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner
och information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens kopplingspunkt
betalas separat.
367
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till CANON
iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Du kan behöva ange en e-postadress som används på din dator
eller smartphone.
Steg på kameran (1)
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
2Välj [RÖverför till webbtjänst].
3Välj [Försäkra].
en Wi-Fi-anslutning.
4zUpprätta
z Anslut till en kopplingspunkt via Wi-Fi.
Gå vidare till steg 7 på =383.
368
Skicka bilder till en webbtjänst
din e-postadress.
5zAnge
z Ange din e-postadress och välj [OK].
en fyrsiffrig kod.
6zAnge
z Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer och
välj [OK].
[OK].
7zVälj
z Ikonen [R] ändrar till [
].
369
Skicka bilder till en webbtjänst
Steg på datorn eller smartphonen
in kamerans webblänk.
8zStäll
z Gå till sidan i aviseringsmeddelandet.
zz Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för kamerans
webblänkinställningar.
Steg på kameran (2)
till CANON iMAGE GATEWAY
9Lägg
som destination.
zz Välj [ ].
CANON iMAGE GATEWAY har
nu lagts till.
370
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera andra webbtjänster
Steg på datorn eller smartphonen
den webbtjänst som
1Konfigurera
du vill använda.
zz Besök CANON iMAGE GATEWAYwebbplatsen och gå till inställningssidan
för kamerawebblänken.
zz Följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningarna för de
webbtjänster som du vill använda.
Steg på kameran
till webbtjänsten som du
2Lägg
konfigurerade som destination.
zz Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [ ].
371
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder
Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem från
kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller genom att
skicka webblänkar från online-album.
Ansluta till webbtjänster via Wi-Fi
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
en webbtjänst.
2zVälj
z Om historiken (=390) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Beroende på vilken typ av webbtjänst
eller webbtjänstinställningar (=385)
du valt kan en menybild för att välja
mottagare visas.
372
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <6>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
[Skicka visade].
2zVälj
z I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
373
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka flera valda bilder
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka valda].
bilder som du vill skicka.
3zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <6>-ratten motsols
för att välja att använda trebildsvisning.
Vrid <6>-ratten medsols om du vill
återgå till enbildsvisningen.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
374
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
4zVälj
z Om du anslutit till YouTube visas inte
[Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
5zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
375
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka ett omfång av bilder
Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en gång.
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
Bilder kommer att väljas och [X] visas.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan ändra antalet bilder
i indexvisningen genom att vrida
<6>-ratten åt olika håll.
omfånget.
4zBekräfta
z Tryck på knappen <M>.
376
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
5zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
6zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
377
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka alla bilder på kortet
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
4zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
378
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för bildsökn.]
samtidigt.
Information om [Ange kriterier för bildsökn.] finns i ”Ange kriterier för
bildsökning” (=308).
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
379
Skicka bilder till en webbtjänst
[Skicka].
4zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
380
Skicka bilder till en webbtjänst
zz Det går inte att ta några bilder – inte ens genom att trycka ned kamerans
avtryckare – när en Wi-Fi-anslutning har upprättats till en webbtjänst.
zz När du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE GATEWAY,
kanske ett felmeddelande inte visas även om bilden inte har skickats till
webbtjänsten. Eftersom sådana fel kan kontrolleras på CANON iMAGE
GATEWAY-webbplatsen, bör du läsa igenom felinnehållet och försök sedan
skicka bilden igen.
zz Antal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är begränsat
beroende på webbtjänsten.
zz Vissa bilder kanske inte skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort] eller
[Skicka alla hitt].
zz När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas samtidigt.
Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
zz [Reducerad] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma modell
som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller skickas utan
att storleken ändras.
zz Om du öppnar CANON iMAGE GATEWAY kan du se överföringshistoriken
för de webbtjänster bilderna skickats till.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
381
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk via en
kopplingspunkt som är kompatibel med WPS (PBC-läge).
Kontrollera först WPS-knappens position och hur länge den ska tryckas.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
zz Skärmen till vänster visas när du har valt
[qAnslut till smartphone]. Om Camera
Connect redan har installerats,
välj [Visa inte].
zz Välj [Anslut via Wi-Fi] på skärmen
[Anslut till smartphone] som visas.
382
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[Växla nätverk].
4zVälj
z Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
5Välj [Anslut med WPS].
zz Läs =385 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
[WPS (PBC-läge)].
6zVälj
z Välj [OK].
till kopplingspunkten
7Anslut
via Wi‑Fi.
zz Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
zz Välj [OK].
383
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[Automatisk inställning].
8zVälj
z Välj [OK] för att öppna
inställningsskärmen för Wi-Fi-funktionen.
zz Om ett fel inträffar med [Automatisk
inställning], se =385.
inställningar för
9Ange
Wi‑Fi‑funktionen.
[qAnslut till smartphone]
Öppna inställningsskärmen för Wi-Fi
på din smartphone, tryck på det SSID
(nätverksnamn) som visas på kameran
och ange sedan lösenordet för den
kopplingspunkt du ska ansluta till.
Gå vidare till steg 8 på =333.
[DFjärrkontroll (EOS Utility)]
Gå vidare till steg 7 eller 8 på =351.
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare]
Gå vidare till steg 6 på =358.
Registrera CANON iMAGE
GATEWAY
Gå vidare till steg 5 på =369.
384
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Skicka till skärm
En skärm för val av destination kan visas beroende på webbtjänsten.
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange inställningarna.
Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.
zz Skärmen [Skicka till] visas kanske.
zz Välj vart du vill skicka e-post bland de
mottagare som registrerats.
zz Procedurerna för att upprätta en
anslutning och skicka bilder är samma
som för andra webbtjänster.
Kamera som åtkomstpunkt
Kamera som åtkomstpunkt är ett
anslutningsläge som gör det möjligt att
ansluta kameran direkt till olika enheter
via Wi-Fi.
Visas när [q], [D] eller [l] har valts
i [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
Manuell inställning av IP-adressen
Vilka alternativ som visas kan variera beroende på Wi-Fi-funktionen.
[Manuell inställning].
1zVälj
z Välj [OK].
385
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
ett alternativ.
2zVälj
z Välj ett alternativ för att få åtkomst till
skärmen för numerisk inmatning.
zz Välj [På] och sedan [Adress] för att
använda en gateway.
önskade värden.
3zAnge
z Använd <6>-ratten för att flytta
inmatningspunkten i den övre raden
och <Y> <Z>-knapparna för att välja
en siffra. Du flyttar den valda siffran till
inmatningspunkten genom att trycka
på <0>.
zz Tryck på <M>-knappen om du vill
radera ett tecken.
[OK].
4zVälj
z När du har genomfört inställningarna för
nödvändiga alternativ väljer du [OK].
zz Om du inte vet vad du ska ange
kan du läsa avsnittet ”Kontrollera
nätverksinställningar” (=419). Du kan
även fråga din nätverksadministratör
eller någon annan som har information
om nätverket.
386
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Kameran kan även anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(säljs separat) via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (=191).
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
2Välj [KAnslut till fjärrkontroll].
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
enheterna.
4zParkoppla
z När skärmen [Parkopplar] visas
håller du ned knapparna <W> och
<T> på BR‑E1 samtidigt under minst
tre sekunder.
zz Tryck på <0> när ett meddelande
som bekräftar att kameran är parkopplad
med BR-E1 visas.
387
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Stillbildsfotografering
kameran för
5Konfigurera
fotografering med fjärrkontroll.
zz Ställ in [Matningsmetod] på fliken [z]
på [Q] (=135).
Filminspelning
zz Välj [På] i [Fjärrkontroll] på fliken [z].
zz Anvisningar om vad du gör när
parkopplingen är slutförd finns
i användarhandboken för BR-E1.
zz Bluetooth-anslutningar förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats.
zz När du inte använder Bluetooth-funktionen bör du välja alternativet [Av] för
[Bluetooth-inst.] i steg 1.
388
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Avbryta parkopplingen
Återställ informationen om den anslutna fjärrkontrollen innan du parkopplar
kameran med en annan BR-E1.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
2Välj [KAnslut till fjärrkontroll].
[Radera
3Välj
anslutningsinformation].
4Välj [OK].
389
Återansluta via Wi‑Fi
Följ dessa steg för att återkoppla till enheterna eller webbtjänsterna med
registrerade anslutningsinställningar.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Markera den enhet du vill ansluta till via
Wi-Fi i historiken som visas. Om objektet
inte visas trycker du på <Y> <Z> för
att växla skärmbild.
zz Om [Anslutningshistorik] är inställt på
[Dölj], kommer historiken inte att visas
(=393).
den anslutna enheten.
3Använd
[q] Smartphone
zz Starta Camera Connect.
zz Om din smartphones anslutningsdestination har ändrats återställer
du inställningen för att kunna ansluta till kameran eller till samma
kopplingspunkt som kameran via Wi-Fi.
När du ansluter kameran direkt till en smartphone via Wi-Fi visas
“_Canon0A” i slutet av SSID:t.
390
Återansluta via Wi‑Fi
[D] Dator
zz Starta EOS-programvaran på datorn.
zz Om datorns anslutningsdestination har ändrats återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran eller till samma
kopplingspunkt som kameran via Wi-Fi.
När du ansluter kameran direkt till en dator via Wi-Fi visas
“_Canon0A” i slutet av SSID:t.
[l] Skrivare
zz Om skrivarens anslutningsdestination har ändrats återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran eller till samma
kopplingspunkt som kameran via Wi-Fi.
När du ansluter kameran direkt till en skrivare via Wi-Fi visas
“_Canon0A” i slutet av SSID:t.
391
Registrera inställningar för flera anslutningar
Du kan registrera upp till 10 anslutningsinställningar för trådlös kommunikation.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
zz Mer information om [qAnslut till
smartphone] finns i ”Ansluta till en
smartphone” (=321).
zz Mer information om [DFjärrkontroll
(EOS Utility)] finns i ”Ansluta till en
dator via Wi-Fi” (=349).
zz Mer information om [lSkriv ut från
Wi-Fi-skrivare] finns i ”(Ansluta till en
skrivare via Wi-Fi)” (=357).
zz Information om hur du skickar bilder till
en webbtjänst finns i ”Skicka bilder till en
webbtjänst” (=367).
zz Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på =399.
392
Wi-Fi-inställningar
1Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
2Välj ett alternativ.
zz Wi-Fi
Om det inte är tillåtet att använda elektroniska och trådlösa enheter, till
exempel på flygplan eller sjukhus, väljer du [Av] eller [Flygplansläge]
(=401).
zz Lösenord
Välj [Inget] om du vill tillåta att en Wi-Fi-anslutning upprättas utan att
ett lösenord behöver anges (förutom vid anslutning till en kopplingspunkt
via Wi-Fi).
zz Anslutningshistorik
Du kan välja alternativen [Visa] eller [Dölj] för historiken för enheter som
anslutits via Wi-Fi.
zz Skicka automatiskt till dator
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du
skicka bilder på kameran till en dator automatiskt (=354).
zz Skicka till smartphone direkt
Dina bilder kan skickas automatiskt (=335) till en smartphone.
zz MAC-adress
Du kan se kamerans MAC-adress.
393
Bluetooth-inställningar
1Välj [k: Bluetooth-inställningar].
2Välj ett alternativ.
zz Bluetooth
Om du inte kommer att använda Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].
zz Kontr. anslutningsinformation
Du kan kontrollera namnet och kommunikationsstatus för den
parkopplade enheten.
zz Bluetooth-adress
Du kan kontrollera kamerans Bluetooth-adress.
394
Ändra namnet
Du kan vid behov ändra kamerans namn (det namn som visas på
smartphones och andra kameror).
1Välj [k: Namn].
text med hjälp av det virtuella
2Ange
tangentbordet (=404).
zz Tryck på <M>-knappen när du har
skrivit texten.
395
Geomärka bilder med GPS-information från
andra enheter
Du kan geomärka bilder med hjälp av en smartphone som är ansluten
via Bluetooth.
Installera appen Camera Connect på din smartphone (=322) och gör
följande inställningar.
platstjänsten på din
1Aktivera
smartphone.
en Bluetooth-anslutning.
2zUpprätta
z Anslut kameran till en smartphone via
3
Bluetooth (=323).
Välj [k: GPS-inställningar].
4Välj [GPS via mobil].
5Välj [På].
bilden.
6zTaz Bilderna
geomärks med information
från din smartphone.
396
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
GPS-anslutningsskärm
Du kan kontrollera statusen för att skaffa platsinformation från en
smartphone genom att hänvisa till [GPS]-skärmen på skärmar för
stillbildsfotografering eller filminspelning (=501 respektive =503).
zz Grå: Platstjänsten är av
zz Blinkar: Det går inte att hämta någon platsinformation
zz På: Platsinformation har hämtats
Geomärk bilder medan du fotograferar
Bilder som tagits med [GPS] på är geomärkta.
Geomärkningsinformation
Du kan kontrollera platsinformationen för dina bilder på
fotograferingsinformationsskärmen (=256, =312).
(1) Latitud
(2) Longitud
(3) Höjd över havet
(4) UTC (Coordinated Universal
(1)
(2)
Time)
(3)
(4)
397
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
zz Din smartphone kan bara inhämta platsinformation när kameran är ansluten
till en smartphone via Bluetooth.
zz Riktningsinformation inhämtas inte.
zz Inhämtad platsinformation kanske inte stämmer, beroende på yttre förhållanden
och telefonens status.
zz Det kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter att
du har slagit på kameran.
zz Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
yyParkoppling med en trådlös fjärrkontroll via Bluetooth
yyStäng av kameran
yyStäng av Camera Connect
yyStäng av platstjänster på smartphone
zz Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
yyKameran stängs av
yyBluetooth-anslutningen har anslutits
yyDin smartphone har låg återstående batterinivå
zz Koordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time),
är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
zz För filmer läggs den ursprungliga GPS-informationen till.
398
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort
anslutningsinställningar.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Om historiken (=390)
visas, växlar du skärm med
knapparna <Y> <Z>.
[Redigera/radera enhet].
3zVälj
z Du kan ändra Bluetooth-anslutningen
genom att välja en smartphone som
är märkt med [s] i grått. När skärmen
[Anslut till smartphone] visas väljer du
[Parkoppla via Bluetooth] och trycker
sedan på <0> på nästa skärm.
den enhet för vilken
4Välj
du vill ändra eller ta bort
anslutningsinställningarna.
399
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
ett alternativ.
5zVälj
z Ändra eller radera
anslutningsinställningarna
på skärmen som visas.
zz Ändra enhetsnamnet
Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet
(=404).
zz Visade bilder (=345)
Visas när du har valt [qAnslut till smartphone]. Inställningarna visas
längst ned på skärmen.
zz Radera anslutningsinformation
När du raderar anslutningsinformationen för en parkopplad smartphone
i kameran bör du även radera den information om kameran som
registrerats i din smartphone (=329).
zz För webbtjänster, besök CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen för att radera
anslutningsinställningarna.
400
Flygplansläge
Du kan inaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-funktioner tillfälligt.
1Välj [k: Flygplansläge].
in på [På].
2zStäll
z [ ] visas.
401
Återställa inställningar för trådlös
kommunikation till standardinställningarna
Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara bra
att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna ut
eller ge kameran till någon annan så att den personen inte kan använda
informationen.
[k: Radera inst. för
1Välj
trådlös kom.].
2Välj [OK].
zz Informationen i inställningar för trådlös kommunikation bevaras även om du
väljer [Grundinst.] i [5: Återställ kamera].
zz Om du har parkopplat kameran med en smartphone bör du öppna telefonens
Bluetooth-inställningar och radera all anslutningsinformation för den kamera
du har återställt inställningarna för trådlös kommunikation för.
402
Visa informationsskärmen
Du kan kontrollera felinformation och kamerans MAC-adress.
1Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
på [Visa info].
2zTryck
z Skärmen [Visa info] visas.
zz När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
403
Använda det virtuella tangentbordet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Inmatningsområde för att
skriva in text
Pekartangenter för att navigera
i inmatningsområdet
Antal tecken/antal tillgängliga
Knappsats
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Byta inmatningsläge
Blanksteg
Ta bort ett tecken
i inmatningsområdet
Avsluta textinmatningen
zz Vrid ratten <6> om du vill flytta markören inom (1).
zz Använd <V>-pilknapparna om du vill flytta inom (2) och (4)–(7).
zz Tryck på <0> för att bekräfta inmatningen eller byta inmatningsläge.
404
Åtgärda felmeddelanden
Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av
nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen
som visas i det här kapitlet.
zz Tryck på <0> (=403) på skärmen [Visa info].
zz Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].
Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt
till rätt sida.
11 (=406)
12 (=406)
21 (=407)
23 (=409)
61 (=410)
63 (=411)
22 (=408)
64 (=411)
65 (=412)
66 (=412)
67 (=412)
68 (=413)
69 (=413)
91 (=413)
121 (=413)
125 (=414)
126 (=414)
127 (=414)
141 (=414)
142 (=414)
151 (=415)
152 (=415)
zz Om ett fel inträffar visas [Err**] i skärmens övre högra hörn [Wi-Fi/Bluetoothanslutning]. Det visas inte om att kameran stängs av.
405
Åtgärda felmeddelanden
11: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Om du valt [q], är Camera Connect igång?
BBUpprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (=333).
zz Om du har valt [D]: körs programvaran för EOS?
BBStarta EOS-programvaran och återupprätta anslutningen (=351).
zz Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
BBSlå på skrivaren.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
BBDet här felet uppstår om lösenorden är olika när
autentiseringsmetoden för kryptering är inställd på [Öppet system].
Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran (=404).
12: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Är strömmen till målenheten och kopplingspunkten på?
BBSlå på målenheten och kopplingspunkten och vänta en stund.
Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.
406
Åtgärda felmeddelanden
21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz IP-adressen på kameran är inställd på [Automatisk inställning].
Är det här rätt inställning?
BBOm ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på
[Manuell inställning] på kameran (=385).
Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
zz Är DHCP-servern påslagen?
BBSlå på DHCP-servern.
zz Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att tilldela?
BBÖka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
BBTa bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern
från nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
zz Fungerar DHCP-servern som den ska?
BBKontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar
som en DHCP-server ska.
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne
om DHCP-servern är tillgänglig.
407
Åtgärda felmeddelanden
22: Inget svar från DNS-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med serverns
faktiska adress?
BBAnge [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger
du sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen
för DNS‑servern som används (=385, =419).
Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
zz Är DNS-servern påslagen?
BBSlå på DNS-servern.
zz Är DNS-serverns inställning för IP-adresser och motsvarande namn
korrekt?
BBSe till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt
sätt på DNS-servern.
zz Fungerar DNS-servern som den ska?
BBKontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern fungerar
som en DNS-server ska.
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DNS‑servern är tillgänglig.
Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
zz Finns det en router eller liknande enhet som fungerar som en gateway
i det nätverk du försöker ansluta till via Wi-Fi?
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
adressen till nätverksgatewayen och ange den på kameran
(=419, =385).
BBSe till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt
på alla nätverksenheter, inklusive kameran.
408
Åtgärda felmeddelanden
23: Enhet med samma IP adress finns i valt nätverk
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Har kameran och en annan enhet som är anslutna via Wi-Fi till samma
nätverk samma IP-adress?
BBÄndra kamerans IP-adress så att du undviker att använda
samma adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra
IP‑adressen på den andra enheten som har samma adress
som kameran.
BBOm kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning]
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen
till [Automatisk inställning] (=384).
Åtgärda felmeddelandena 21–23
zz Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
yyDet här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för
kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är skiftlägeskänslig,
så du måste se till att versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt
lösenord för autentisering är inställt på kameran (=404).
409
Åtgärda felmeddelanden
61: Valt SSID trådlöst LAN-nätverk kan inte hittas
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen
på kopplingspunkten?
BBFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=416).
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Är SSID-numret likadant på kameran som på kopplingspunkten?
BBKontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan
in samma SSID på kameran.
Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten
zz Är kopplingspunkten påslagen?
BBSlå på kopplingspunkten.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten.
Du kan kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info]
(=403).
410
Åtgärda felmeddelanden
63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras
zz Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
BBKameran stöder följande autentiseringsmetoder: [Öppet system],
[Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK].
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
BBInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering
är inställt på kameran.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten. Du kan
kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info] (=403).
64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
BBKameran stöder följande krypteringsmetoder: WEP, TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten.
Du kan kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info]
(=403).
411
Åtgärda felmeddelanden
65: Trådlös LAN-anslutning avbröts
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen
på kopplingspunkten?
BBFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=416).
zz Wi-Fi-anslutningen har avbrutits av någon anledning och anslutningen
kan inte återupprättas.
BBDet kan bero på följande orsaker: andra enheter ansluter till
kopplingspunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn
eller liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz‑bandet)) eller regn eller hög luftfuktighet påverkar
(=416).
66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
BBInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
67: Felaktig wireless LAN kodningsmetod
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
BBKameran stöder följande krypteringsmetoder: WEP, TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten.
Du kan kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info]
(=403).
412
Åtgärda felmeddelanden
68: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen
från början.
zz Höll du kopplingspunktens WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup) intryckt
så länge som anges i instruktionerna?
BBHåll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska hållas
ned i användarhandboken till kopplingspunkten.
zz Försöker du upprätta en anslutning i närheten av kopplingspunkten?
BBFörsök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom
räckhåll för varandra.
69: Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte ansluta.
Försök igen från början.
zz Anslutning pågår för andra kopplingspunkter i tryckknappskonfigurationsläge
(PBC-läge) för WPS (Wi‑Fi Protected Setup).
BBVänta en stund innan du försöker skapa anslutningen.
91: Annat fel
zz Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
BBSlå på och av kamerans strömbrytare.
121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
zz Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande webbserver.
BBTa bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket ledigt
utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.
413
Åtgärda felmeddelanden
125: Kontrollera nätverksinställningarna
zz Är nätverket anslutet?
BBKontrollera om nätverket är anslutet.
126: Det gick inte att ansluta till servern
zz CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är tillfälligt
överbelastat.
BBFörsök ansluta till webbtjänsten igen senare.
127: Ett fel har uppstått
zz Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått under medan
kameran anslöts till webbtjänsten.
BBFörsök återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.
141: Skrivaren är upptagen. Försök ansluta igen.
zz Pågår det utskrift på skrivaren?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren när utskriften
har slutförts.
zz Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att
Wi‑Fi‑anslutningen till den andra kameran har avslutats.
142: Det går inte att hämta skrivarinformation. Anslut och
testa igen.
zz Är skrivaren påslagen?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen igen när du har startat skrivaren.
414
Åtgärda felmeddelanden
151: Överföringen avbröts
zz Den automatiska bildöverföringen till datorn avbröts på något vis.
BBStarta om kameran om du vill återuppta automatisk bildöverföring.
152: Kort skrivskyddat
zz Är kortet skrivskyddat?
BBSkjut kortets spärr för skrivskydd till skrivläget.
415
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om andra
problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du försöka
med åtgärderna som beskrivs nedan.
Avståndet mellan kamera och smartphone
Om kameran är placerad för långt från din smartphone kan en
Wi‑Fi‑anslutning kanske inte upprättas även om en Bluetooth-anslutning är
möjlig. Placera i så fall kameran och din smartphone närmare varandra och
upprätta sedan en Wi-Fi-anslutning.
Installationsplats för kopplingspunktsantenn
zz Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du
använder kameran.
zz Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt i vägen
mellan enheten och kameran.
Elektroniska apparater i närheten
Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen sjunker till följd av
påverkan från följande elektroniska apparater bör du sluta använda dem eller
flytta dig till en plats längre bort från dem för att förbättra kommunikationen.
zz Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n och radiovågor
på 2,4 GHz-bandet. Wi-Fi-överföringen kan därför bli långsammare
om det finns Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner,
mikrofoner, smartphones, andra kameror eller liknande apparater som
sänder på samma frekvensband i närheten.
416
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Försiktighetsåtgärder vid användning av flera kameror
zz Om du ansluter flera kameror till en kopplingspunkt via Wi-Fi måste
kamerorna ha olika IP-adresser.
zz Om flera kameror är anslutna till samma kopplingspunkt via Wi-Fi sjunker
överföringshastigheten.
zz Om det finns flera kopplingspunkter som använder IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz-bandet) bör det vara fem kanaler emellan varje Wi-Fi-kanal som
används för att minska risken för störningar mellan kopplingspunkterna.
Du kan till exempel använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller
kanal 3 och 8.
Använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
zz Du kan inte använda BR-E1 om kameran och din smartphone
är parkopplade via Bluetooth. Ändra kamerans anslutning till
den trådlösa fjärrkontrollen i [KAnslut till fjärrkontroll] under
[k: Wi-Fi/Bluetooth‑anslutning].
417
Säkerhet
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
zz Överföringsövervakning
Obehöriga personer med skadliga avsikter kan övervaka Wi-Fi-överföringar
och försöka komma åt de data du skickar.
zz Obehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk du
använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan även råka
ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig
för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information)
eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt
nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår
vid infiltrering av andra system).
Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt
nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.
418
Kontrollera nätverksinställningar
zz Windows
Öppna [Command Prompt (Kommandotolken)] i Windows och skriv
sedan ipconfig/all och tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om
nätmask, gateway och DNS-server.
zz Mac OS
Öppna programmet [Terminal] i Mac OS X, skriv ”ifconfig -a” och tryck
sedan på <Retur>. Den IP-adress som datorn har tilldelats visas i posten
[en0] bredvid [inet] och har formatet ***.***.***.***.
* Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till Mac OS X.
För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter i nätverket
ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar IP-adressen som
tilldelats kameran enligt instruktionerna på =385.
Exempel: 192.168.1.10
419
Status för trådlös kommunikation
Du kan kontrollera statusen för den trådlösa kommunikationen på skärmen.
Skärm för informationsvisning Skärm för informationsvisning
under fotografering
under visning
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
420
(2)
Wi-Fi-funktion
Bluetooth-funktion
Styrka för trådlös signal
(2)
Status för trådlös kommunikation
Kommunikationsstatus
Wi-Fi-funktion
Skärm
Styrka för trådlös signal
Wi-Fi: Av
Inte
ansluten
Av
Wi-Fi: På
Ansluter
(Blinkar)
Ansluten
Skicka data
Anslutningsfel
(Animerad)
(Blinkar)
Bluetooth-indikator
Bluetooth-funktion
[På]
[Av]
Anslutningsstatus
Skärm
Bluetooth anslutet
Bluetooth ej anslutet
s
s
Bluetooth ej anslutet
Visas inte
zz Statusen ”Bluetooth inte anslutet” visas när kameran är ansluten till datorer,
skrivare eller webbtjänster via Wi-Fi.
421
422
Funktionsinställningar
I det här kapitlet beskrivs menyinställningarna på fliken för
funktionsinställningar ([5]).
zz Ikonen M till höger om en sidrubrik anger att funktionen bara
är tillgänglig för avancerade fotograferingsmetoder ([d], [s],
[f] eller [a]) eller filmlägena [k] ([k] eller [M]).
423
Flikmenyer: Funktionsinställningar
zz Funktionsinställningar 1
=426
=428
=431
=432
=433
zz Funktionsinställningar 2
=435
=436
=437
=438
=441
=442
zz Funktionsinställningar 3
=443
=444
=445
=446
=447
=448
424
Flikmenyer: Funktionsinställningar
zz Funktionsinställningar 4
=449
=451
=452
zz Funktionsinställningar 5
=458
=453
=454
=456
=456
=456
425
Välj mapp
Du kan fritt skapa och välja en mapp där de tagna bilderna ska sparas.
Skapa en mapp
1Välj [5: Välj mapp].
2Välj [Skapa mapp].
3Välj [OK].
426
Välj mapp
Välja en mapp
(1)
(3)
(2)
zz Välj en mapp på menybilden för val
av mapp.
zz Tagna bilder lagras i den valda mappen.
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Antal bilder i en mapp
Lägsta filnummer
Mappnamn
Högsta filnummer
Mappar
zz En mapp kan innehålla upp till 9999 bilder (filnummer 0001–9999).
När en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp med löpande numrering.
Dessutom skapas en ny mapp automatiskt om manuell återställning (=430)
utförs. Mappar från 100 till 999 kan skapas.
Skapa mappar med en dator
zz Öppna minneskortet på skärmen och skapa en ny mapp med namnet ”DCIM”.
Öppna mappen DCIM och skapa så många mappar som du behöver för att
spara och sortera dina bilder. Mappnamnet måste följa formatet ”100ABC_D”.
De tre första siffrorna är alltid mappnumret från 100 till 999. De fem sista
tecknen kan innehålla stora och små bokstäver (A–Z), siffror och understreck
”_”. Mellanslag kan inte användas. Observera också att två mappnamn inte
kan bestå av samma tresiffriga mappnummer (till exempel ”100ABC_D” och
”100W_XYZ”). Detta gäller även om övriga fem tecken skiljer sig åt.
427
Filnumrering
De tagna bilderna sparas i en mapp som har
tilldelats ett filnummer från 0001 till 9999.
(Exempel) IMG_0001.JPG
Du kan välja hur bildfilerna numreras.
Filnummer
1Välj [5: Filnumrering].
objektet.
2zVälj
z Välj [Numrering].
zz Välj [Kontinuerlig] eller [Auto återst].
zz Om du vill återställa filnumreringen väljer
du [Man. återst] (=430).
zz Välj [OK] för att skapa en ny mapp och
sedan börjar filnumren med 0001.
zz Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9999 går det inte att ta fler bilder, trots att
det finns utrymme på kortet. Ett meddelande visas på skärmen som talar om
att du måste byta kort. Byt till ett nytt kort.
428
Filnumrering
Kontinuerlig
Om du vill fortsätta filnumreringssekvensen också när
minneskortet bytts ut eller en ny mapp skapats.
Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp fortsätter
filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du vill spara bilder
med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera mappar i en mapp
på datorn.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill ha
kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda ett nyformaterat
kort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Nästa filnummer i samma följd
429
Filnumrering
Automatisk återställning
När du vill starta om filnumreringen från 0001 varje gång
minneskortet byts ut eller en ny mapp skapas.
När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på 0001 för
nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter kort eller mappar.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill
spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda ett
nyformaterat minneskort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Filnumreringen återställs
Manuell återställning
När du vill återställa filnumreringen till 0001 eller börja från
filnummer 0001 i en ny mapp.
När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp automatiskt
och filnumreringen för bilder som sparas i mappen börjar på 0001.
Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för bilder
tagna i går och bilder tagna i dag.
430
Autom rotering
Du kan ändra inställningen för automatisk rotering som
rätar ut bilderna vertikalt när de visas.
1Välj [5: Autom rotering].
2Välj ett alternativ.
zz PåzD
Rotera bilder automatiskt under visning på både kamera och datorer.
zz PåD
Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.
zz Av
zz Vertikala bilder som tagits med automatisk rotering inställd på [Av] roteras inte
ens under visning om du senare ställer in automatisk rotering på [På].
zz Om en bild tas när kameran är riktad uppåt eller nedåt utförs kanske inte
automatisk rotering på rätt sätt för visning.
zz Om bilderna inte roteras automatiskt på en dator kan du försöka med
EOS‑programvara.
431
Lägga till orienteringsinformation för filmer
För filmer som spelas in när du håller kameran vertikalt kan
orienteringsinformation som anger vilken sida som är upp läggas till
automatiskt, så att uppspelningen på smartphones eller andra enheter sker
med samma orientering.
1Välj [5: Lägg till k-rot inf].
2Välj ett alternativ.
zz På
Spela upp filmer på smartphones eller andra enheter med den orientering
de spelats in med.
zz Av
Spela upp filmer horisontellt på smartphones eller andra enheter,
oavsett orientering vid inspelningen.
zz Filmer spelas upp horisontellt på kameran, oavsett inställningen [5: Lägg till
k-rot inf].
432
Formatera kort
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran.
zz När kortet formateras raderas alla bilder och data på kortet.
Även skyddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du
vill behålla. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en
dator innan du formaterar kortet.
1Välj [5: Formatera kort].
kortet.
2zFormatera
z Välj [OK].
zz Om du vill göra en lågnivåformatering
trycker du på <B>-knappen för
att lägga till en bockmarkering (<X>)
vid [Lågnivåformatering] och väljer
sedan [OK].
zz Den kapacitet som anges för minneskortet på menybilden för kortformatering
kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
zz Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
433
Formatera kort
Formatera kortet i följande fall:
zz Kortet är nytt.
zz Kortet har formaterats med en annan kamera eller med en dator.
zz Kortet är fullt med bilder eller data.
zz Ett felmeddelande visas för kortet (=493).
Lågnivåformatering
zz Utför lågnivåformatering om kortets skriv- eller läsningshastighet
förefaller långsam eller om du vill radera alla data på kortet.
zz Eftersom lågnivåformatering formaterar alla registrerbara sektorer
på kortet tar det längre tid än vid vanlig formatering.
zz Vid lågnivåformatering kan du avbryta formateringen genom att välja
[Avbryt]. Den vanliga formateringen är redan klar och du kan använda
kortet som vanligt.
Kortets filformat
zz SD/SDHC-kort formateras i FAT32. SDXC-kort formateras i exFAT.
zz När du spelar in en film med ett kort som formaterats i exFAT, spelas
filmen in som en enda fil (i stället för att delas upp i flera filer) även om
den är större än 4 GB. (Filmfilen överskrider 4 GB.)
zz Det går eventuellt inte att använda SDXC-kort som har formaterats på den
här kameran på andra kameror. Observera också att exFAT-formaterade kort
kanske kan kännas igen av vissa datorers operativsystem eller kortläsare.
zz Alla data tas inte bort helt när du formaterar eller raderar data från ett
kort. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet.
När minneskortet kasseras bör du se till att den personliga informationen
på kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.
434
Ekoläge
Den här funktionen gör det möjligt att förlänga kamerans drifttid när
fotograferingsskärmen visas. När kameran inte används blir skärmen
snabbt mörk för att spara på batteriet.
1Välj [5: Ekoläge].
[På].
2zVälj
z Skärmen blir mörk när kameran inte har
använts under cirka två sekunder och
stängs sedan av efter cirka tio sekunder.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill aktivera skärmen igen och förbereda
kameran för fotografering om skärmen har varit avstängd i mindre än cirka
tre minuter.
zz Kameran stängs av automatiskt efter cirka tre minuters inaktivitet när skärmen
har stängts av.
435
Energispar
Du kan justera tidpunkten för när skärmen och kameran ska stängas
av automatiskt ([Skärm av] och [Autom avstängn]).
1Välj [5: Energispar].
2Välj ett alternativ.
zz Även om [Autom avstängn] är [Av] kommer skärmen att stängas av efter
den inställda tiden i [Skärm av].
zz [Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga om du har valt
inställningen [På] för Ekoläge.
436
Skärmens ljusstyrka
Du kan justera skärmens ljusstyrka.
1Välj [5: Skärm ljusstyrk].
justeringen.
2zUtför
z Jämför med gråskalan och justera
ljusstyrkan genom att använda
<Y> <Z>. Tryck sedan på <0>.
zz Vi rekommenderar att du studerar histogrammet för att kontrollera bildens
exponering (=312).
437
Datum/Klocka/Zon
När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har
återställts visas skärmen för att ställa in tidszonen.
När du ställer in tidszonen först kan du enkelt justera inställningen vid behov
och tiden/datumet kommer att uppdateras därefter.
Eftersom bilderna kommer att märkas med bildtagnings- och tidinformation
bör du ställa in tid/datum.
1Välj [5: Datum/Klocka/Zon].
in tidszonen.
2zStäll
z Använd knappen <Y> <Z> för
att välja [Tidszon].
zz Tryck på <0>.
zz Välj tidszon med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om din tidszon inte finns i listan kan du
trycka på knappen <M> och ställa
in skillnaden från UTC i [Tidsskillnad].
438
Datum/Klocka/Zon
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en [Tidsskillnad] (+/-/timmar/
minuter) och tryck på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och
sedan <0> för att ställa in.
zz Efter inmatning av tidszon eller
tidsskillnad, trycker du på <Y> <Z> för
att markera [OK] och sedan på <0>.
in datum och klockslag.
3zStäll
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och
sedan <0> för att ställa in.
in sommartid.
4zStäll
z Gör inställningar efter behov.
zz Välj [Y] med hjälp av
<Y> <Z>‑knapparna och tryck
sedan på <0>.
zz Välj [Z] med hjälp av
<W> <X>‑knapparna och tryck
sedan på <0>.
zz När sommartid ställs in på [Z] flyttas
det klockslag som ställts in i steg 3 fram
en timme. Om [Y] ställs in avbryts
sommartiden och klockslaget flyttas
tillbaka en timme.
inställningsskärmen.
5zStäng
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja [OK].
439
Datum/Klocka/Zon
zz Inställningarna för datum/klocka/zon kan återställas när kameran förvaras utan
batteri, när batteriet laddats ur eller när det utsätts för minusgrader under en
längre tid. Ställ in dem på nytt om detta sker.
zz När du har ändrat [Zon/tidsskillnad] bör du kontrollera att rätt datum och
klockslag är inställt.
zz Tiden för automatisk avstängning kan utökas när skärmen [5: Datum/Klocka/
Zon] visas.
440
Språk
1Välj [5: SpråkK].
2Ställ in önskat språk.
441
Avtryckarens funktion för filmer
Du kan ställa in vilka funktioner som utförs när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller hela vägen när du spelar in film.
[5: Avtryckarens funkt
1Välj
för filmer].
ett alternativ.
2zVälj
z Tryck halvvägs
Ange vilken funktion som utförs när
du trycker ned avtryckaren till hälften.
zz Tryck in helt
Det här alternativet visas om
omkopplaren för fotograferingsmetod
är inställd på <k>.
Ange vilken funktion som utförs när
du trycker ned avtryckaren helt.
Med [Tryck in helt] inställd på [Filminsp. på/av] kan du starta/stoppa
filminspelningen med knappen för filminspelning eller genom att trycka
ned avtryckaren helt.
zz [Tryck halvvägs] så ändras [Mät.+One-Shot AF] till [Mät.+k Servo AF]
när [Insp.storl. film] är inställd på [H].
442
Videosystem
Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning.
Den här inställningen bestämmer bildhastigheten som är tillgänglig
när du spelar in filmer.
1Välj [5: Videosystem].
ett alternativ.
2zVälj
z För NTSC
För områden där TV-systemet är
NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz För PAL
För områden där TV-systemet
är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.).
443
Touchkontroll
1Välj [5: Touchkontroll].
ett alternativ.
2zVälj
z Normalinställningen är [Standard].
zz Med [Känslig] får du en mer reaktiv
touchskärm än med [Standard].
Försiktighetsåtgärder vid användning av touch
zz Använd inte skarpa föremål, till exempel naglar och pennor, för touchfunktioner.
zz Använd inte touchkontroll med blöta fingrar. Om skärmen utsätts för fukt, eller
om dina fingrar är blöta, kan det hända att touchskärmen inte svarar eller inte
fungerar som den ska. I så fall stänger du av strömmen och torkar av skärmen
med en mjuk duk.
zz Om du fäster en skyddsfilm eller ett klistermärke på skärmen, kanske skärmen
svarar sämre på dina fingerrörelser.
zz Om dina fingerrörelser är snabba då [Känslig] har valts kan det hända
att skärmen svarar långsammare.
444
Inställningar för autolås på skärmen
Om du vill att kameran inte ska upptäcka oavsiktliga pekskärmsfunktioner
kan du göra så att pekskärmens pekfunktioner inaktiveras efter en viss tid.
[5: Inst för autolåsning
1Välj
av skärm].
2Ställ in [Autolåsn av skärm] på [På].
in [Tid till låst].
3zStäll
z Om inga kamerafunktioner utförs
under den angivna tiden – och
fotograferingsskärmen visas – aktiveras
skärmens autolås.
zz Du inaktiverar skärmens autolås genom
att trycka på valfri knapp.
zz Skärmens autolås inaktiveras när menyer eller uppspelningsskärmar
visas, när skärmen är vänd mot olika motiv och när kameran autofokuserar
eller fotograferar.
445
Pipljud
Du kan avaktivera pipljud när objekten är i fokus eller för andra funktioner.
1Välj [5: Pipljud].
ett alternativ.
2Välj
Pekljud
Pipsignalen kommer endast att vara tyst
när du pekar på skärmen.
Av
Avaktiverar pipljud när objekten är i fokus,
när du tar bilder med självutlösare,
när du använder pekskärmsfunktioner
och vid andra tillfällen.
446
HDMI-upplösning
Ställ in upplösningen för utgång som används när kameran är ansluten till
en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.
1Välj [5: HDMI-upplösning].
ett alternativ.
2Välj
Auto
Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar
den anslutna TV:n.
1080p
Utdata med 1080p upplösning.
Välj om du föredrar att undvika visningseller fördröjningsproblem när kameran
byter upplösning.
447
HDMI HDR ut
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR TV.
1Välj [5: HDMI HDR ut].
2Välj [På].
zz Kontrollera att HDR TV-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på TV-apparaten finns
i användarhandboken.
zz Beroende på vilken TV som används kanske inte bilderna ser ut som förväntat.
zz Vissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR TV.
448
Visning av fotograferingsinformation
Du kan anpassa informationen som visas när du fotograferar.
Välj [5: Fotograferingsinfo].
Rutnät
1Välj [Rutnät].
2Välj ett alternativ.
449
Visning av fotograferingsinformation
Histogram
1Välj [Histogram].
2Välj ett alternativ.
450
Spegelvänd skärm
Kamerans skärm kan visa en spegelbild vid fotografering med skärmen
vänd mot motivet (mot kamerans framsida).
1Välj [5: Spegelv. skärm].
[På].
2zVälj
z Välj [Av] om du inte vill att skärmen ska
visa en spegelbild när den är vänd mot
kamerans framsida.
451
Visningsprestanda
Du kan välja mellan alternativen Jämn visning och Energisparläge för
skärmen vid stillbildsfotografering.
1Välj [5: Visningsprestanda].
2Välj ett alternativ.
452
Återställ kamera
M
Du kan återställa kamerans standardinställningar för
fotograferingsmetoderna [d], [s], [f], [a], [k] och [M].
1Välj [5: Återställ kamera].
[Grundinst.].
2zVälj
z Du återställer andra inställningar genom
att välja [Andra inställn.] och sedan
välja ett alternativ.
3Välj [OK].
zz Grundinställningar som [SpråkK] och [Datum/Klocka/Zon] återställs inte
till standardinställningarna.
zz Ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på inspelningsskärmen
om sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer. I så fall
kan du minska dem genom att göra något av följande med [Grundinst.]
valt: (1) Håll ned knappen <I> och tryck på knappen <M>, eller (2)
Välj [Grundinst.], tryck på <0> och välj sedan [OK] (men tänk på att
kamerans standardinställningar återställs med alternativ (2)).
453
Copyrightinformation
M
När du ställer in information om copyright registreras den i bilden i form
av Exif-data.
1Välj [5: Copyright information].
2Välj ett alternativ.
in texten.
3zSkriv
z Välj ett tecken med hjälp av
<V>‑pilknapparna och infoga tecknet
genom att trycka på <0>.
zz Du kan byta inmatningsläge genom att
välja [ ] och trycka på <0>.
zz Du kan ta bort det föregående tecknet
genom att välja [ ] och trycka
på <0>.
inställningsskärmen.
4zStäng
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
454
Copyrightinformation
Kontrollera informationen om copyright
När du väljer [Visa info om copyright]
i steg 2 kan du kontrollera angiven
information om [Upphovsman] och
[Copyright].
Ta bort informationen om copyright
När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort
informationen om [Upphovsman] och [Copyright].
zz Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte hela
posten när du väljer [Visa info om copyright].
zz Du kan även ställa in eller kontrollera copyright-information med EOS Utility
(EOS-programvara).
455
URL för bruksanv./programvara
Du kan ladda ned användarhandböcker
genom att välja [5: URL för bruksanv./
programvara] och använda en smartphone
för att skanna den QR-kod som visas på
kamerans skärm.
Du kan även använda en dator för att gå till
den webbadress som visas för att hämta
programvaror.
Certifieringslogo visas
M
Välj [5: Certifieringslogo visas]
för att visa några av logotyperna för
kamerans certifieringar. Du hittar andra
certifieringslogotyper på kamerahuset och
på kameraförpackningen.
Firmware
M
Välj [5: Firmware] för att uppdatera
kamerans eller det monterade objektivets
firmware.
456
Egen programmering
(C.Fn)
Du kan finjustera kamerafunktioner och ändra funktionaliteten för
knappar och rattar så att de passar dina önskemål om bildtagning.
457
Ställa in funktioner för egen
programmering
M
1Välj [Egen programmering(C.Fn)].
(1)
nummer för egen
2Välj
programmering (1).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja nummer för egen programmering
och tryck sedan på <0>.
inställning efter egna
3Ändra
önskemål.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja önskad inställning (nummer) och
tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 2–3 för att ställa in en
annan funktion för egen programmering.
zz Längst ned på skärmen visas aktuella
inställningar för funktion för egen
programmering under respektive
funktionsnummer.
inställningsskärmen.
4zStäng
z Tryck på knappen <M>.
Återställa all egen programmering
Du kan återställa alla inställningar för egen programmering som du har ställt
in genom att välja [5: Återställ kamera], [Andra inställn.] och sedan [Egen
programmering(C.Fn)] (=453).
458
Inställningsposter för egen
programmering
M
Egen programmering delas in i två grupper beroende på funktionstyp:
C.Fn I: Exponering, C.Fn II: Övrigt.
C.Fn I: Exponering
C.Fn-1
Utvidgat ISO
0: Av
1: På
När du ställer in ISO-inställningen kan du ställa in ”H” (motsvarande
ISO 51200) för stillbilder och ”H” (motsvarande ISO 25600) för filmer.
Observera att om [z : Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller
[Förbättrad] går det inte att välja ”H”.
zz För 4K-filmer är ISO-området ISO 100–6400, även om [Utvidgat ISO]
är inställd på [1: På].
C.Fn-2
Säkerhetsförskjutning
0: Av
1: På
Du kan fotografera med automatiskt justerad slutartid och bländarvärde
så att du kan använda standardexponering i det fall standardexponering
inte är tillgängligt under den angivna slutartiden eller bländarvärdet med
metoden [s] eller [f].
459
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn II: Övrigt
C.Fn-3
Avtryckare/Automatiklåsknapp
0: AF/AE-lås
1: AE-lås/AF
Detta är praktiskt när du vill fokusera och mäta separat. Tryck på
<A>‑knappen för autofokus och tryck sedan ned avtryckaren halvvägs
så att AE-låset används.
2: AF/AF-lås, ej AE-lås
När du använder Servo AF kan du trycka på <A>-knappen om du vill
göra en paus i AF-funktionen. Då inaktiveras inte AF om något skulle
passera mellan kameran och motivet. Exponeringen ställs in i det
ögonblick bilden tas.
3: AE/AF, ej AE-lås
Detta är användbart vid motiv som rör på sig men stannar flera gånger.
När du använder Servo AF kan du trycka på <A>-knappen om du vill
starta eller stoppa Servo AF-funktionen. Exponeringen ställs in i det
ögonblick bilden tas. Då kan du ställa in kameran så att du alltid får
bästa fokus och exponering och kan invänta det avgörande ögonblicket.
zz Om du har inställningen 1 eller 3 och trycker på <A>-knappen under
filminspelning startar One-Shot AF.
C.Fn-4
zFunktion för filminspelningsknapp
Du kan ändra <o> filminspelningsknappens funktion under
stillbildsfotografering.
0: Starta/stoppa filmning
1: Skärpedjupskontroll
Bländar ned objektivet till det valda bländarvärdet så att du kan
kontrollera fokusområdet (skärpedjup).
2: Av
Inaktiverar <o>-knappen så att det inte händer något när du trycker
på den.
460
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn-5
Utlös slutaren utan objektiv
Du kan ange om det ska gå att ta stillbilder eller filmer utan att något
objektiv har monterats på kameran.
0: Av
1: På
C.Fn-6
Dra in objektiv vid avstängning
Inställning för att dra in kugghjulsdrivna EF- eller EF-S STM-objektiv
(till exempel EF 40mm f/2.8 STM) som fästs på kameran. Du kan ange om
objektiv som använts i förlängt läge ska dras in automatiskt när kameran
stängs av.
0: På
1: Av
zz Funktionen för indragning aktiveras inte vid automatisk avstängning
(med undantag för EF-M-objektiv).
zz Se till att objektivet är indraget innan du tar bort det.
zz När [0:På] har ställts in aktiveras den här funktionen oavsett hur omkopplaren
för fokuseringsmetod ställts in (AF eller MF).
461
462
Min meny
På fliken Min meny kan du registrera menyposter och egen
programmering vars inställningar du ändrar ofta.
zz Fliken [9: Min meny] visas inte när [Menyvisning] på
fliken [j: Visa nivåinställningar] är inställd på [Guidning].
Du ställer in Min meny genom att ändra [Menyvisning]
till [Standard].
463
Flikmenyer: Min meny
M
=465
=468
=468
=469
464
Registrera Min meny
M
På fliken Min meny kan du registrera menyposter och egen programmering
vars inställningar du ändrar ofta.
Skapa och lägga till fliken Min meny
1Välj [Lägg till flik i Min meny].
[OK].
2zVälj
z Du kan skapa upp till fem Min meny-
flikar genom att upprepa steg 1 och 2.
Registrera menyalternativ på Min meny-flikar
1Välj [9: Konfigurera].
465
Registrera Min meny
2Välj [Välj poster att registrera].
önskade poster.
3zRegistrera
z Välj den post som ska ställas in och
tryck på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
zz Du kan registrera upp till sex objekt.
zz Om du vill återgå till menybilden i steg 2
trycker du på knappen <M>.
Min meny-inställningar
Du kan sortera och ta bort objekt på
menyfliken och byta namn på eller
ta bort den.
zz Sortera registrerade poster
Du kan ändra ordningen för de registrerade posterna på Min meny.
Välj [Sortera registrerade poster], välj den post du vill flytta och tryck
sedan på <0>. När [z] visas använder du knapparna <W> <X> för
att flytta posten. Därefter trycker du på <0>.
zz Radera valda poster/Radera alla poster på fliken
Du kan radera valfria registrerade poster. Välj [Radera valda poster]
för att ta bort en post i taget och [Radera alla poster på fliken] för att
ta bort alla registrerade poster från en flik.
466
Registrera Min meny
zz Radera flik
Du kan ta bort den aktuella Min meny-fliken. Välj [Radera flik] för
att ta bort fliken [MIN MENY*].
zz Byt namn på flik
Du kan byta namn på Min meny-fliken under [MY MENU*].
1Välj [Byt namn på flik].
in texten.
2zSkriv
z Välj [ ] och tryck på <0> för
att ta bort alla onödiga tecken.
zz Välj ett tecken med hjälp av
<V>‑pilknapparna och infoga tecknet
genom att trycka på <0>.
zz Du kan byta inmatningsläge genom
att välja [ ] och trycka på <0>.
det du har skrivit.
3zBekräfta
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
467
Registrera Min meny
Radera alla flikar i Min meny/Radera alla poster
Du kan ta bort alla skapade Min meny-flikar
eller Min meny-poster som registrerats
under dem.
zz Radera alla flikar i Min meny
Du kan ta bort alla flikar du har skapat i Min meny. När du väljer [Radera
alla flikar i Min meny] tas alla flikar i [MIN MENY1] till [MIN MENY5]
bort och fliken [9] återställs till standardläget.
zz Radera alla poster
Du kan ta bort alla poster som registrerats på flikarna i [MIN MENY1] till
[MIN MENY5]. Flikarna tas inte bort. Om du väljer [Radera alla poster]
tas alla poster som registrerats på alla skapade flikar bort.
zz Om du väljer [Radera flik] eller [Radera alla flikar i Min meny] tas även alla
fliknamn bort som döpts om via [Byt namn på flik].
468
Registrera Min meny
Inställningar för menyvisning
Under [Menyvisning] kan du ange vilken
menyskärm som ska visas först när du
trycker på knappen <M>.
zz Normal visning
Visar den senast visade menyskärmen.
zz Visa fliken Min meny
Visar med fliken [9] vald.
zz Visa endast fliken Min meny
Endast fliken [9] visas. (Flikarna [z], [3], [k], [5] och [j]
visas inte.)
469
470
Övrig information
471
Programvara
Du kan ladda ned den senaste versionen av EOS-programvaran eller annan
dedikerad programvara från Canons webbplats.
Ladda ned och använda EOS-programvaran eller annan
dedikerad programvara
Installera alltid den senaste versionen av programvaran.
Uppdatera tidigare versioner som är installerade genom att skriva över
den med den senaste versionen.
zz Anslut inte kameran till en dator innan du har installerat programvaran.
Då installeras inte programvaran på rätt sätt.
zz Programvaran måste installeras på en internetansluten dator.
zz Tidigare versionen kan inte visa bilder från den här kameran på rätt sätt.
Det går inte heller att bearbeta RAW-bilder från den här kameran.
programvaran.
1zHämta
z Anslut till internet från en dator och gå till följande Canon-webbplats.
www.canon.com/icpd
zz Ange det serienummer som visas på skärmen och ladda sedan
ned programvaran.
zz Dekomprimera den på datorn.
För Windows
Klicka på installationsfilen för att starta installationen.
För Macintosh
En dmg-fil skapas och visas. Följ anvisningarna nedan för
att starta installationen.
472
Programvara
(1) Dubbelklicka på dmg-filen.
BBEn enhetsikon och installationsfil visas på skrivbordet.
Om installationsfilen inte visas dubbelklickar du på
enhetssymbolen.
(2) Dubbelklicka på installationsfilen.
BBInstallationen påbörjas.
instruktionerna på skärmen för att installera
2Följ
programvaran.
Hämta och visa användarhandböcker för programvara
Användarhandböcker för programvara (PDF-filer) kan hämtas till datorn från
Canons webbplats.
zz Webbplats för användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
zz Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe PDFvisningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att visa
användarhandböckerna (PDF-filer).
zz Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
zz Dubbelklicka på den hämtade användarhandboken (PDF-fil) för att öppna den.
zz Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns i programmets
hjälpavsnitt.
473
Importera bilder till en dator
Med hjälp av EOS-programvaran kan du importera bilder från kameran till
en dator. Detta kan göras på två olika sätt.
Ansluta till en dator via en gränssnittskabel (säljs separat)
1Installera programvaran (=472).
kameran till datorn med en
2Anslut
gränssnittskabel (säljs separat).
zz Som gränssnittskabel kan du använda
en IFC-600PCU-kabel (säljs separat).
zz Anslut kabelns kontakt till kamerans
digitalkontakt (USB Micro-B).
zz Anslut kabelns andra kontakt till datorns
USB-kontakt (USB Type-A).
EOS Utility för att
3Använd
importera bilder.
zz Information finns i EOS Utility
användarhandbok.
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv kan kameran inte kommunicera med datorn –
inte ens om de är anslutna via en gränssnittskabel.
474
Importera bilder till en dator
Kortläsare
Du kan även använda en kortläsare för att överföra bilder till datorn.
1Installera programvaran (=472).
2Sätt i kortet i kortläsaren.
bilder med Digital Photo
3Importera
Professional.
zz Mer information finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
zz Om du använder en kortläsare i stället för EOS-programvaran när du överför
bilder från kameran till datorn kopierar du mappen DCIM på minneskortet
till datorn.
475
Tillbehör för att driva kameran direkt från
ett eluttag
Du kan driva kameran direkt från ett eluttag genom att använda
strömadaptern DR-E12 tillsammans med nätadaptern CA-PS700
(båda säljs separat).
i adaptern.
1zSätt
z Stäng av kameran.
zz Öppna luckan och sätt i adaptern med
kontakterna i den riktning som visas.
zz Stäng luckan.
de två adaptrarna till varandra.
2 zAnslut
z Öppna luckan och sätt in adaptern helt
(2)
i adapterkontakten.
(1)
nätkabeln.
3zAnslut
z Sätt i den ena änden av nätsladden
i nätadaptern och anslut den andra
änden till ett eluttag.
zz När du inte ska använda kameran
mer stänger du av den och drar ut
nätsladden ur uttaget.
zz Använd endast nätadaptern CA-PS700.
zz Anslut inte eller ta ut adaptern eller nätsladden medan kameran är på.
zz När du inte ska använda kameran mer stänger du av den och drar ut
nätsladden ur uttaget.
476
Felsökningsguide
Om du får problem med kameran läs först den här felsökningsguiden.
Om du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden
kontaktar du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Strömförsörjningsrelaterade problem
Batterierna kan inte laddas med laddaren.
⿟⿟ Använd inte några andra batterier än Canons originalbatteri LP-E12.
Batteriladdarens lampa blinkar.
⿟⿟ Om det uppstår problem med batteriladdaren börjar laddningslampan
blinka orange och en skyddskrets avbryter laddningen. Om detta händer
ska du ta ut laddarens kontakt ur eluttaget, ta ut och sätta i batteriet igen
och vänta en stund innan du kopplar in laddaren i eluttaget igen.
Kameran är inte aktiverad även när den är påslagen.
⿟⿟ Kontrollera att batteriet är rätt isatt i kameran (=44).
⿟⿟ Se till att batterifacket är stängt (=44).
⿟⿟ Se till att kortplatsens lucka är stängd (=46).
⿟⿟ Ladda batteriet (=42).
Åtkomstlampan lyser fastän kameran är avstängd.
⿟⿟ Åtkomstlampan lyser när bilder sparas på kortet. Åtkomstlampan
slocknar när bilderna har sparats, och strömmen stängs av automatiskt.
477
Felsökningsguide
Batteriet tar slut fort.
⿟⿟ Använd ett fulladdat batteri (=42).
⿟⿟ Batteriets prestanda kan ha minskat. Om batteriets prestanda är dåliga
byter du ut batteriet mot ett nytt.
⿟⿟ Möjligt antal bilder minskas i nedanstående fall:
Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
Om du använder objektivets Bildstabilisator.
Om du använder kamerans Wi-Fi/Bluetooth-funktioner (trådlös
kommunikation).
Kameran stänger av sig själv.
⿟⿟ Automatisk avstängning är aktiverad. Du kan stänga av funktionen
för automatisk avstängning genom att välja inställningen [Av] för
[Autom avstängn] under [5: Energispar] (=436).
⿟⿟ Även om du har valt [Av] för [Autom avstängn] stängs skärmen av när
kameran inte används under den tidsperiod som angetts för [Skärm av],
men kameran förblir på.
⿟⿟ Välj alternativet [Av] för [5: Ekoläge].
478
Felsökningsguide
Fotograferingsproblem
Det går inte att sätta fast objektivet.
⿟⿟ Du behöver en monteringsadapter för att kunna fästa EF- eller
EF‑S‑objektiv på kameran. Kameran kan inte användas med RF-objektiv.
Det går inte att ta eller registrera några bilder.
⿟⿟ Kontrollera att kortet är rätt isatt (=46).
⿟⿟ Skjut kortets spärr för skrivskydd till inställningen skriva/radera (=46).
⿟⿟ Om kortet är fullt byter du ut kortet eller raderar bilder som inte behövs
för att frigöra utrymme (=46, =277).
⿟⿟ Det går inte att ta bilder om AF-punkten blir orange när du försöker
fokusera. Håll ned avtryckaren halvvägs på nytt om du vill ställa in fokus
igen automatiskt eller om du vill göra det manuellt (=57, =185).
Det går inte att använda kortet.
⿟⿟ Om ett felmeddelande för kortet visas, se =48 eller =493.
Ett felmeddelande visas när kortet sätts in i en annan kamera.
⿟⿟ Eftersom SDXC-kort har formaterats i exFAT och du formaterar ett
kort med den här kameran och sedan sätter in det i en annan kamera,
kan ett felmeddelande visas och det kanske inte går att använda kortet.
479
Felsökningsguide
Bilden är oskarp eller suddig.
⿟⿟ Ställ in [z: Fokusläge] på [AF] (=182).
⿟⿟ Om du använder ett objektiv med omkopplare för fokuseringsmetod
ställer du in omkopplaren på <AF> (=55).
⿟⿟ Tryck försiktigt ned avtryckaren för att undvika kameraskakningar
(=57).
⿟⿟ I [z: Inst. f bildstab.] ställer du in [Bildstab.] på [På] (=188).
⿟⿟ Om du använder ett objektiv med en Image Stabilizer (Bildstabilisator)
ställer du omkopplaren på <1> (=188).
⿟⿟ Vid fotografering i svag belysning kan slutartiden bli längre.
Använd en kortare slutartid (=106), välj ett högre ISO-tal (=138),
använd blixten (=243) eller ett stativ.
⿟⿟ Se ”Minimera oskarpa foton” på =75.
Det går inte att låsa fokuseringen och komponera om bilden.
⿟⿟ Ställ in AF-funktionen på One-Shot AF. Det går inte att ta bilder med
fokuseringslås med Servo AF (=76, =167).
Serietagningshastigheten är låg.
⿟⿟ Fotograferingshastigheten vid serietagning kan ibland sjunka, till exempel
beroende på följande förhållanden: batterinivå, temperatur, slutartid,
bländare, motivförhållanden, ljushet, AF-funktion, typ av objektiv,
blixtanvändning och fotograferingsinställningar (=134).
480
Felsökningsguide
Det maximala antalet bilder i en bildserie vid serietagning är lägre.
⿟⿟ Om du fotograferar ett motiv med fina detaljer (till exempel en gräsmatta)
blir filstorleken större och det maximala antalet bilder i en bildserie kan
bli lägre än det antal som anges på =495.
Även om jag har bytt kort ändras inte det maximala antalet bilder
i en bildserie.
⿟⿟ Det maximala antalet bilder i en bildserie ändras inte när du byter ut
kortet, även om det är ett kort med hög hastighet. Det maximala antalet
bilder som visas i tabellen på =495 baseras på Canons testkort.
(Ju snabbare skrivhastighet kortet har desto högre blir faktiskt maximalt
antal bilder i en bildserie.) Av den anledningen kan det visade maximala
antalet bilder i en bildserie skilja sig från det faktiska maximala antalet
bilder i bildserien.
Bilden blir ljus trots att jag ställt in en lägre
exponeringskompensation.
⿟⿟ Ställ in [z: Auto ljuskorrigering] på [Av] (=141). Om [Låg],
[Standard] eller [Hög] har valts kan bilden bli ljus även om en lägre
exponeringskompensation eller en lägre blixtexponeringskompensation
har ställts in.
Du kan inte välja ISO 100. Du kan inte välja utökat ISO.
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller [Förbättrad] börjar
det tillgängliga ISO-området vid ISO 200.
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller [Förbättrad]
är H (utökat ISO-tal) inte tillgängligt, även med [Utvidgat ISO]
i [5: Egen programmering(C.Fn)] är inställd på [1: På].
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställt på [Av] kan du ställa in
ISO 100,125,160 eller H (utökat ISO-tal).
481
Felsökningsguide
Jag kan inte ställa in exponeringskompensation när både
manuell exponering och ISO auto är inställda.
⿟⿟ Se =111 om hur du ställer in exponeringskompensation.
Alla alternativ visas inte för korrigering för objektivaberration.
⿟⿟ Även om [Kromatisk aberr.korr.] och [Diffraktionskorrigering] inte
visas när [Digital objektivoptim.] är inställd på [På], används båda
funktionerna vid fotografering, som vid inställningen [På].
⿟⿟ Vid filminspelning visas inte [Distorsionskorrig.],
[Digital objektivoptim.] eller [Diffraktionskorrigering].
Blixten utlöses inte.
⿟⿟ Fotograferingen med blixt kan inaktiveras tillfälligt för att skydda
blixthuvudet om kamerans blixt används upprepade gånger under en
kort tidsperiod.
Om du använder blixt i metoderna [f] eller [d]
minskar slutartiden.
⿟⿟ För att du ska kunna använda standardexponering för motiv och
bakgrunder minskar slutartiden automatiskt (långsam synkronisering)
för fotografering i svagt ljus i kvälls- eller nattmotiv eller liknande
bakgrunder. Du kan förhindra en långsam slutartid genom att under
[z: Blixtstyrning] ställa in [Lång synktid] på [1/200-1/60sek. auto]
eller [1/200 sek. (fast)] (=250).
Den angivna exponeringen ändras när jag fotograferar med
ISO auto och blixt.
⿟⿟ Om det finns risk för överexponering vid blixtfotografering ändras
slutartiden och ISO-talet automatiskt för att minska risken för urblekta
högdagrar och för att uppnå standardexponering. När du använder vissa
objektiv vid blixtfotografering kan det hända att den slutartid och det
ISO-tal som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs inte matchar
de valda fotograferingsinställningarna. Det kan ändra ljusheten hos
bakgrunder som befinner sig utanför blixtens räckvidd.
482
Felsökningsguide
⿟⿟ Använd ett manuellt inställt ISO-tal om du vill undvika att andra slutartider
eller ISO-tal än de som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs
används vid fotografering med metoderna [d], [s], [f] eller [a].
Det går inte att fotografera med fjärrkontroll.
⿟⿟ När du tar stillbilder ska du ställa in matningsmetoden på [Q] (=135).
Ställ in [z: Fjärrkontroll] på [På] (=235) när du spelar in filmer.
⿟⿟ Kontrollera positionen för fjärrkontrollens frigöringsomkopplare.
⿟⿟ Se =191, =387 om du använder den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1.
En vit s- eller röd E-ikon visas vid stillbildsfotografering.
⿟⿟ Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Bildkvaliteten
hos stillbilder kan bli sämre när en vit [s]-ikon visas. Om den röda
[E]‑ikonen visas kommer fotograferingen snart att avslutas automatiskt
(=192).
Under filminspelning visas den röda E-ikonen.
⿟⿟ Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den röda
[E]-ikonen visas kommer filminspelningen snart att avslutas automatiskt
(=240).
[
] visas.
⿟⿟ [ ] kan visas om du har valt att ha kameran i standbyläge för
filminspelning under längre tidsperioder eller efter upprepade
filminspelningar (utom om du väljer L6/L5).
Kameran stängs automatiskt av efter cirka 3 minuter om du fortsätter
spela in när [ ] visas. Kameran kan även stängas av automatiskt om
den befinner sig i standbyläge när [ ] visas. Stäng av kameran och låt
den svalna när [ ] visas.
483
Felsökningsguide
Filminspelningen avslutas automatiskt.
⿟⿟ Om kortets skrivhastighet är långsam kan filminspelningen avbrytas
automatiskt. Information om kort som kan lagra filmer finns på =497.
Du kan kontrollera kortets skrivhastighet på korttillverkarens
webbplats m.m.
⿟⿟ Om du spelar in en 4K-film i 9 minuter och 59 sekunder eller en Full HDeller HD-film i 29 min och 59 sek, kommer filminspelningen att stoppas
automatiskt.
Det går inte att ställa in ISO-tal för filminspelning.
⿟⿟ ISO-talet ställs in automatiskt i inspelningsläget [k]. Vid användning
av [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt (=499).
ISO 100 kan inte ställas in eller utökat ISO kan inte väljas under
filminspelning.
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] börjar det tillgängliga
ISO-området vid ISO 200.
⿟⿟ H (utökat ISO-tal) är inte tillgänglig när [z: Högdagerprioritet]
är inställd på [På], även om [Utvidgat ISO] i [5: Egen
programmering(C.Fn)] är inställd på [1: På].
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställt på [Av] kan du ställa
in ISO 100,125,160 eller H (utökat ISO-tal).
⿟⿟ H (utökat ISO-tal) är inte tillgänglig (visas inte) vid 4K-filminspelning.
484
Felsökningsguide
Exponeringen ändras under filminspelning.
⿟⿟ Om du ändrar slutartiden eller bländaren under filminspelning kan
ändringarna i exponeringen spelas in.
⿟⿟ Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid en filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan
oväntade exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli
ojämn eller fokuseringen försämras.
Bilden flimrar eller horisontella ränder uppstår vid filminspelning.
⿟⿟ Flimmer, horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering kan
orsakas av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor under
filminspelning. Om du ändrar inställningarna för exponering (ljushet) eller
färgton kan det hända att även ändringarna registreras. Vid användning
av metoden [M] kan en långsam slutartid lösa problemet. Problemet
kan märkas mer när du spelar in en timelapse-film.
Motivet ser förvrängt ut vid filminspelning.
⿟⿟ Om du flyttar kameran åt vänster eller höger (panorering) eller filmar ett
rörligt motiv kan bilden se förvrängd ut. Problemet kan märkas mer när
du spelar in en timelapse-film.
Jag kan inte ta stillbilder under filminspelning.
⿟⿟ Stillbilder kan inte tas när omkopplaren för fotograferingsmetod är inställd
på <k>. Innan du tar stillbilder ska du ställa in omkopplaren på <z>
och sedan välja en fotograferingsmetod för stillbilder.
485
Felsökningsguide
Problem med trådlösa funktioner
Kan inte parkoppla med en smartphone.
⿟⿟ Använd en smartphone som är kompatibel med Bluetooth Specification
Version 4.1 eller senare.
⿟⿟ Aktivera Bluetooth på inställningsskärmen på din smartphone.
⿟⿟ Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetoothinställningsskärmen på din smartphone. Installera appen Camera
Connect (kostnadsfri) på din smartphone (=322).
⿟⿟ En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med kameran
igen om kamerans registrering finns kvar på smartphonen. I så fall
måste du ta bort kamerans registrering i Bluetooth-inställningarna på din
smartphone och försöka parkoppla igen (=329).
Det går inte att ställa in Wi-Fi-funktionen.
⿟⿟ Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet via en
gränssnittskabel går det inte att ställa in kamerans Wi-Fi-funktioner.
Koppla bort gränssnittskabeln innan du ställer in några funktioner
(=318).
En enhet som anslutits med gränssnittskabel kan inte användas.
⿟⿟ Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran
genom att ansluta dem via en gränssnittskabel om kameran är ansluten
till enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du ansluter
gränssnittskabeln till kameran.
Det går inte att ta och visa bilder.
⿟⿟ Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv går det kanske inte att använda
funktioner som fotografering och visning.
Avsluta Wi-Fi-anslutningen och utför sedan funktionen igen.
486
Felsökningsguide
Det går inte att återansluta till en smartphone.
⿟⿟ Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning kanske
anslutningen inte upprättas även om du väljer samma SSID eller har
samma kombination kamera och smartphone. I så fall raderar du
kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-inställningarna på din
smartphone och konfigurerar sedan en ny anslutning.
⿟⿟ En anslutning kan inte upprättas om Camera Connect är igång när du
gör om anslutningsinställningarna. I så fall avslutar du Camera Connect
en stund och startar sedan om den.
Driftproblem
En kameraknapp eller -ratt fungerar inte som den ska.
⿟⿟ Om du spelar in film kontrollerar du inställningen [5: Avtryckarens
funkt för filmer] (=442).
⿟⿟ Kontrollera inställningarna för [Avtryckare/Automatiklåsknapp] och
[zFilminsp-knappens funktion] i [5: Egen programmering(C.Fn)]
(=460).
487
Felsökningsguide
Visningsproblem
På menyskärmen visas färre flikar och alternativ.
⿟⿟ Vissa flikar och alternativ visas inte för metoderna [A], [D],
Specialscen och Kreativa filter. Flikar och alternativ på menyskärmen
varierar också mellan stillbilder och filmer.
⿟⿟ Fliken [9: Min meny] visas inte när [Menyvisning] på fliken
[j: Visa nivåinställningar] är inställd på [Guidning]. Du ställer
in Min meny genom att ändra [Menyvisning] till [Standard].
Visningen börjar med [9] Min meny eller också visas endast
fliken [9].
⿟⿟ På fliken [9] är [Menyvisning] inställt på [Visa fliken Min meny] eller
[Visa endast fliken Min meny]. Ställ in [Normal visning] (=469).
Filnamnets första tecken är ett understreck (”_”).
⿟⿟ Ställ in [z: Färgrymd] på [sRGB]. Om [Adobe RGB] har ställts in
kommer det första tecknet att vara ett understreck (=153).
Filnamnet börjar med ”MVI_”.
⿟⿟ Detta är en filmfil.
Filnumrering börjar inte från 0001.
⿟⿟ Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen
inte börjar på 0001 (=428).
488
Felsökningsguide
Fel fotograferingsdatum och klockslag visas.
⿟⿟ Kontrollera att rätt datum och klockslag är inställt (=438).
⿟⿟ Kontrollera tidszon och sommartid (=438).
Datum och klockslag visas inte på bilden.
⿟⿟ Fotograferingsdatum och klockslag visas inte på bilden. Datum och
klockslag registreras i bilddata i form av fotograferingsinformation.
När du skriver ut kan du välja att kopiera in det datum och klockslag
som registrerats i fotograferingsinformationen (=284).
[###] visas.
⿟⿟ Om antalet bilder som registrerats på kortet överskrider det högsta antal
bilder som kameran kan visa kommer [###] att visas.
Skärmen visar inte en tydlig bild.
⿟⿟ Om skärmen är smutsig rengör du den med en mjuk trasa.
⿟⿟ Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart
ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
489
Felsökningsguide
Problem vid visning
En röd ruta visas på bilden.
⿟⿟ [3: Visa AF-punkt] är inställd på [På] (=314).
Vid bildvisning visas inte AF-punkterna.
⿟⿟ AF-punkterna visas inte när följande typer av bilder visas:
Bilder som tagits med metoderna [F] eller [G] för Specialscen.
Bilder som tagits med metoderna [A], [B], [C] eller [D] för
Kreativa filter.
Bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
Beskurna bilder.
Bilden kan inte raderas.
⿟⿟ Om bilden är skyddad kan den inte raderas (=272).
Stillbilder och filmer kan inte spelas upp.
⿟⿟ Det går eventuellt inte att visa bilder som har tagits med en annan kamera.
⿟⿟ Filmer som redigerats med en dator kan inte spelas upp med kameran.
Endast några få bilder kan visas.
⿟⿟ Bilderna har filtrerats för visning med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=308). Rensa kriterierna för bildsökning.
Kameraljud och objektivljud hörs vid filmvisning.
⿟⿟ Om du använder kamerans rattar eller objektiv under filminspelningen
kommer detta att ge upphov till ljud som också spelas in.
Filmen kan ibland frysas tillfälligt.
⿟⿟ Om det sker en drastisk förändring i exponeringsnivån under
filminspelningen stoppar inspelningen tillfälligt tills ljusheten stabiliseras.
I så fall spelar du in med metoden [M] (=200).
490
Felsökningsguide
Ingen bild visas på TV:n.
⿟⿟ Kontrollera att [5: Videosystem] är korrekt inställd på [För NTSC] eller
[För PAL] för att passa den anslutna tv:ns videosystem (=443).
⿟⿟ Kontrollera att HDMI-kabelns kontakt är helt intryckt (=270).
Det finns flera filmfiler för en och samma filminspelning.
⿟⿟ Om filmfilens storlek överskrider 4 GB skapas en ny filmfil automatiskt
(=210). Men om du använder ett SDXC-kort som formaterats med
kameran, kan du spela in en film i en enda fil även om den överstiger 4 GB.
Kortläsaren kan inte identifiera kortet.
⿟⿟ Beroende på kortläsaren som används och datorns operativsystem,
kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. Om det händer ansluter du
kameran till datorn med gränssnittskabeln och importerar bilderna till
datorn med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
Bilden kan inte storleksändras.
⿟⿟ Med denna kamera kan du inte ändra storlek på b JPEG- eller
RAW‑bilder (=302).
Bilden kan inte beskäras.
⿟⿟ Med denna kamera kan du inte beskära RAW-bilder (=300).
491
Felsökningsguide
Problem vid anslutning till dator
Jag kan inte överföra bilder till datorn.
⿟⿟ Installera EOS Utility (EOS-programvara) på datorn (=472).
⿟⿟ Om kameran redan är ansluten via Wi-Fi kan den inte kommunicera
med en dator som är ansluten via en gränssnittskabel.
Kommunikationen mellan kameran och datorn fungerar inte.
⿟⿟ När du använder EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in
[z: Timelapse-film] på [Av] (=215).
492
Felkoder
(1)
(2)
Om det uppstår problem med kameran
visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna
på skärmen. Om problemet kvarstår
antecknar du felkoden (Err xx) och
kontaktar ett Canon Service Center.
(1)
(2)
Felnummer
Orsak och åtgärder
493
Prestandadata
Stillbildsfotografering
zz Möjligt antal bilder
Cirka 315 bilder (vid en omgivningstemperatur på 23 °C)
• Baserat på användning av skärmen och ett fulladdat LP-E12-batteri enligt
CIPA‑teststandarder (Camera & Imaging Products Association).
zz Intervall för ISO auto
Fotograferingsmetod
d/s/f/a
ISO-tal
Ingen blixt
Med blixt
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
* Varierar beroende på inställningen [Max. för auto].
• ISO-talet ställs in automatiskt med metoderna [A], [D], Specialscen och
Kreativa filter.
• Vid bulbexponering ställs värdet ISO 400 automatiskt in.
494
Prestandadata
zz Guide för inställning av olika bildkvaliteter
Bildkvalitet
Registrerade
pixlar
(Ungefärliga värden)
Filstorlek (MB)
Möjligt antal
bilder
Maximalt antal
bilder i en
bildserie
8,4
3600
71
4,5
6610
71
4,6
6480
70
2,6
11400
70
3,1
9690
70
1,8
16010
70
1,8
16340
70
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
24M
11M
5,9M
3,8M
1
24M
27,2
1120
13
F
24M
15,8
1930
31
1
73
24M
24M
27,2+8,4
850
12
F
73
24M
24M
15,8+8,4
1250
22
RAW+JPEG
• Antal möjliga bilder och det maximala antalet bilder mäts med ett 32 GB UHS-I-kort
som uppfyller Canons teststandarder.
• Filstorlek, det möjliga antalet bilder och det maximala antalet bilder i en bildserie varierar
beroende på fotograferingsförhållande (till exempel sidförhållande, motiv, minneskortets
tillverkare, ISO-tal, bildstil, egen programmering och andra inställningar).
zz Indikatorn för maximalt antal bilder i en bildserie ändras inte ens om du
använder ett snabbt SD-kort. I stället gäller tabellen för maximala antalet bilder
i en bildserie.
495
Prestandadata
zz Antalet pixlar vid olika sidförhållanden
(Ungefärliga pixlar)
Bildkvalitet
3:2
4:3
1/F
6000×4000 (24,0 megapixlar)
6000×4000 (24,0 megapixlar)
3
6000×4000 (24,0 megapixlar)
5328×4000 (21,3 megapixlar)*
a
3984×2656 (10,6 megapixlar)
3552×2664 (9,5 megapixlar)
a
2976×1984 (5,9 megapixlar)
2656×1992 (5,3 megapixlar)
b
2400×1600 (3,8 megapixlar)
2112×1600 (3,4 megapixlar)*
Bildkvalitet
16:9
1:1
1/F
6000×4000 (24,0 megapixlar)
6000×4000 (24,0 megapixlar)
3
6000×3368 (20,2 megapixlar)*
4000×4000 (16,0 megapixlar)
a
3984×2240 (8,9 megapixlar)*
2656×2656 (7,1 megapixlar)
a
2976×1680 (5,0 megapixlar)*
1984×1984 (3,9 megapixlar)
b
2400×1344 (3,2 megapixlar)*
1600×1600 (2,6 megapixlar)
zz Det bildområde som visas för ett bildförhållande som markerats med en asterisk
(*) kan skilja sig något från det faktiska bildområdet. Kontrollera de tagna
bilderna på skärmen under fotograferingen.
zz Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med
en asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
zz Mer information om filstorlekarna för JPEG-filer finns på =495.
Vid fotografering under likartade fotograferingsförhållanden blir filstorlekarna
mindre när [z: Stillbildsformat] är inställd på [3:2].
496
Prestandadata
Filminspelning
zz Kort som kan lagra filmer
Filminspelningsstorlek
H
L
w
SD-kort
45
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller högre
87
X
SD-Speed Class 10 eller snabbare
65
X
SD-Speed Class 4 eller snabbare
23
X
SD-Speed Class 10 eller snabbare
87
X
SD-Speed Class 4 eller snabbare
• När [k Digital IS] är inaktiverad.
• Den här tabellen anger kortets skriv- och läshastighet som krävs för att spela in film
(kortprestandakrav).
497
Prestandadata
zz Total filminspelningstid och filstorlek per minut
(Ungefärliga värden)
Filminspelnings­
storlek
H
L
w
Total möjlig inspelningstid på kort
8 GB
32 GB
128 GB
35 min.
Filstorlek
45
X
8 min.
2 tim. 21 min.
860 MB/min
87
X
17 min.
1 tim. 10 min. 4 tim. 43 min.
431 MB/min
65
X
35 min.
2 tim. 20 min. 9 tim. 23 min.
216 MB/min
23
X
20 min.
1 tim. 22 min. 5 tim. 28 min.
371 MB/min
87
X
40 min.
2 tim. 42 min. 10 tim. 49 min.
187 MB/min
• När [k Digital IS] är inaktiverad.
zz Om kamerans innertemperatur ökar kan filminspelningen stoppas innan den
totala möjliga inspelningstid som visas i tabellen ovan uppnås (=240).
zz Möjlig total tid för filminspelning
Cirka 90 min. (vid en omgivningstemperatur på 23 °C)
• Med ett fulladdat LP-E12-batteri.
• När [Insp.storl. film] under [z: Filmkvalitet] är inställd på L6X (NTSC)
eller L5X (PAL) och [z: Filmservo-AF] är inställd på [På].
498
Prestandadata
ISO-tal under filminspelning
Med metoden [k]/[M] och inställningen ISO auto
⿟⿟ ställs ISO-talet in automatiskt i intervallet ISO 100–12800 för
Full HD/HD-filmer och ISO 100–6400 för 4K-filmer.
⿟⿟ Maxvärdet i det automatiska inställningsintervallet utvidgas till H
(motsvarar ISO 25600) vid inspelning av Full HD/HD-filmer när
[Utvidgat ISO] i [5: Egen programmering(C.Fn)] är inställd på [1: På]
(=459) och [Max. för auto] i [z: kISO-inställningar] är inställd på
[H (25600)] (=236). Observera att maximalt utökat ISO inte tillgänglig
([Max. för auto] är inte tillgänglig) vid inspelning av 4K-filmer, även om
[Utvidgat ISO] är inställd på [1: På]).
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] (=142) är ISO 200
det lägsta värdet i det automatiska inställningsintervallet. Utökning av
maximalt ISO-tal utförs inte, även om [Max. för auto] är inställd på
[H (25600)].
Med metoden [M] och när ISO-talet ställs in manuellt
⿟⿟ kan ISO-talet ställas in manuellt i intervallet ISO 100–12800 för
Full HD/HD-filmer och ISO 100–6400 för 4K-filmer.
⿟⿟ Maxvärdet i det manuella inställningsintervallet utvidgas till H (motsvarar
ISO 25600) vid inspelning av Full HD/HD-filmer när [Utvidgat
ISO] i [5: Egen programmering(C.Fn)] är inställd på [1: På].
Observera att maximalt utökat ISO inte tillgänglig ([H] visas inte) vid
inspelning av 4K-filmer, även om [Utvidgat ISO] är inställd på [1: På].
⿟⿟ När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] (=142) är ISO 200 det
lägsta värdet i det manuella inställningsintervallet. Utökning av maximalt
ISO-tal utförs inte, även om [Utvidgat ISO] är inställd på [1: På].
499
Prestandadata
Bildvisning
zz Alternativ för att ändra storlek efter ursprunglig bildkvalitet
Tillgängliga storleksinställningar
Ursprunglig
bildkvalitet
4
a
3
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Storlek på bilder med ändrad storlek
(Ungefärliga pixlar)
Bildkvalitet
3:2
4:3
4
3984×2656 (10,6 megapixlar)
3552×2664 (9,5 megapixlar)
a
2976×1984 (5,9 megapixlar)
2656×1992 (5,3 megapixlar)
b
2400×1600 (3,8 megapixlar)
2112×1600 (3,4 megapixlar)*
Bildkvalitet
16:9
1:1
4
3984×2240 (8,9 megapixlar)*
2656×2656 (7,1 megapixlar)
a
2976×1680 (5,0 megapixlar)*
1984×1984 (3,9 megapixlar)
b
2400×1344 (3,2 megapixlar)*
1600×1600 (2,6 megapixlar)
zz Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
zz Bilden kan beskäras något beroende på storleksändringsförhållandena.
500
Informationsvisning
Skärm för stillbildsfotografering
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
⿟⿟ Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
Tillgänglig inspelningstid för film
Maximalt antal bilder i en bildserie
Möjligt antal bilder/sekunder tills
självutlösaren utlöses
(4) Brusreducering vid multitagning
(5) Fotograferingsmetod/
Motivsymbol
(6) Fokuseringsmetod
(7) AF-funktion
(8) Ljusmätmetod
(9) Matningsmetod/självutlösare
(10) Bildkvalitet
(11) Filminspelningsstorlek
(12) AF-punkt
(25)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Rutnät
Batterinivå
Histogram
Temperaturvarning
Begränsad filminspelning
tillgänglig
Direktkontroll
Vitbalansering/
Vitbalanskorrigering
Bildstil
Auto ljuskorrigering
Kreativa filter
Sidförhållande för stillbilder
Skärmavtryckare
Mätningsområde
501
Informationsvisning
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(40)
(41)
(42)
(32)
(33)
(26) Blixtexponeringskompensation/
blixtnivåreglering
(27) Varning vid kameraskakning
(28) Självporträtt
(29) Blixtmetod/FE-lås
(30) AE-lås
(31) Slutartid
(32) Bländarvärde
(33) Indikator för exponeringsnivå
(34) Status för GPS
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka/flygplansläge
Bluetooth-funktion
Knapp för förstoring
ISO-tal
Högdagerprioritet
Exponeringssimulering
Exponeringskompensation
zz Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
502
Informationsvisning
Filminspelningsskärm
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
⿟⿟ Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
Filmens orienteringsinformation
Batterinivå
Tillgänglig inspelningstid/
använd inspelningstid
(4) Filminspelningsläge/
timelapse-film
(5) Fokuseringsmetod
(6) Självutlösare för film
(7) Filminspelningsstorlek
(8) Digital film-IS
(9) Video-snapshot
(10) Filmservo-AF
(11) Ljudinspelning av
(12) AF-punkt
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(13) Temperaturvarning
(14) Begränsad filminspelning
tillgänglig
(15) Histogram (med manuell
exponering)
(16) Direktkontroll
(17) Startknapp för filminspelning
(18) Vitbalansering/
Vitbalanskorrigering
(19) Bildstil
(20) Auto ljuskorrigering
(21) Miniatyreffekt-film
(22) Status för GPS
(23) Knapp för förstoring
503
Informationsvisning
(30)
(24)
(31)
(32)
(25)
(26)
(27)
(28)
(33)
(34)
(29)
(24) Indikator för ljudinspelningsnivå
(manuell)
(25) Bildvisning utan
informationsvisning
(26) AE-lås
(27) Slutartid
(28) Bländarvärde
(29) Indikator för exponeringsnivå
(35)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
Wi-Fi-signalstyrka/flygplansläge
Bluetooth-funktion
ISO-tal
Högdagerprioritet
Wi-Fi-funktion
Exponeringskompensation
zz Rutnätet eller histogram kan inte visas under filminspelning.
(Visningen försvinner när du börjar spela in en film.)
zz När filminspelningen startar ändras den tillgängliga tiden för filminspelningen
till förfluten inspelningstid.
zz Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
504
Informationsvisning
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden [A] eller [D] upptäcks motivet i kameran
och allting ställs in automatiskt för att passa motivet. Motivtypen visas i
skärmens övre vänstra hörn.
Motiv
Porträtt
Icke-porträtt
Natur-/
I rörelse* utomhus- I rörelse*1 Närbild*2
miljö
1
Bakgrund
Ljus
Bakgrundsfärg
Grå
Motljus
Innehåller blå
himmel
Ljusblå
Motljus
*3
Solnedgång
*3
Orange
Spotlight
Mörk
Med stativ*
Mörkblå
1
* 4* 5
*
3
* 4* 5
*
3
*1: Visas inte vid filminspelning.
*2: Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder ett förlängningsrör
eller ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen inte motsvarar den
aktuella miljön.
*3: Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
*4: Visas om samtliga förhållanden nedan gäller:
Fotograferingsmiljön är mörk, det är en natt- eller kvällsbild och stativ används.
*5: Visas med något av objektiven nedan:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer-objektiv (Bildstabilisator) som kommit under och efter 2012.
*4+*5: Om förhållandena i både *4 och *5 uppfylls blir slutartiden längre.
zz För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen inte
motsvarar den aktuella miljön.
505
Informationsvisning
Visningsskärm
zz Visningsskärm för grundinformation för stillbilder
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka/flygplansläge
Batterinivå
Visningsnr/Totalt antal bilder/
Antal hittade bilder
Slutartid
Bländarvärde
Värde för
exponeringskompensation
Bluetooth-funktion
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Redan skickad till en dator/
smartphone
Gradering
Bildskydd
Mappnummer – filnummer
Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
Högdagerprioritet
ISO-tal
zz Om bilden togs med en annan kamera kan kanske en del information inte visas.
zz Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran på
andra kameror.
506
Informationsvisning
zz Visningsskärm för detaljerad information för stillbilder
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Bländarvärde
Slutartid
Fotograferingsmetod
Vitbalansering
Auto ljuskorrigering
Vitbalanskorrigering
Bildstil/inställningar
Värde för
exponeringskompensation
Fotograferingsdatum och
-klockslag
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram
ISO-tal
Högdagerprioritet
Blixtexponeringskompensation/
HDR-fotografering/Brusreducering
vid multitagning
(14) Ljusmätmetod
(15) Filstorlek
(16) Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
* När du tar bilder med RAW+JPEG-bildkvalitet visas RAW-filens filstorlek.
* Linjer som anger bildområdet visas för bilder som tagits där sidförhållande ställts
in (=125) och RAW eller RAW+JPEG har ställts in för bildkvalitet.
* Vid blixtfotografering utan blixtexponeringskompensation visas [0].
* [M] visas för bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
* [u] visas för bilder som har skapats och sparats efter att du har ändrat storlek,
beskurit, använt Creative Assist eller tagit bort röda ögon.
* [N] visas för bilder som beskurits och sedan sparats.
507
Informationsvisning
zz Visningsskärm för detaljerad information för film
(1)
(2)
(3)
(7)
(8)
(9)
(10)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
Direktkontroll
Filmvisning
Filminspelningsläge/timelapsefilm/Video-snapshot
Filmens orienteringsinformation
Bildstorlek
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bildhastighet
Digital film-IS
Inspelningstid
Filminspelningsformat
Komprimeringsmetod
zz Under filmvisning visas ”*, *” för [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Bildstil]
[Skärpa].
508
Varumärken
zz Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade
i USA och andra länder.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
zz När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.
zz Bluetooth®-ordets märke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Canon Inc. sker med
licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.
zz Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
509
Om MPEG-4-licensiering
”This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (”AVC VIDEO”) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Meddelandet visas enligt krav på engelska.
510
Originaltillbehör från Canon rekommenderas
Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från
Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med
originaltillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller olyckor
som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra
tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller exploderar).
Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från andra tillverkare
än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du kan begära sådana
reparationer men betala för dessa.
zz Batteri LP-E12 är endast avsett för Canon-produkter. Om du använder det med
en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda till fel eller olyckor
som Canon inte kan hållas ansvariga för.
511
Index
Siffror
[4K] 3840×2160 (Film) : 205
A
Adobe RGB : 153
AE-lås : 189
AF
AF-funktion : 167
AF-hjälpbelysning : 169, 184
AF-metod : 170
Komponera om : 76
Kontinuerlig AF : 181
Manuell fokusering : 185
Objektiv med elektronisk MF : 183
Pipljud (Pipsignal) : 446
Ram för AF-område : 86
Val av AF-punkt : 175
Ögonavkänning AF : 180
Akvarell : 98, 293
Album (Video-snapshot) : 224, 297
ALL-I : 207
Ansikte+Följning : 170, 173
Antal pixels : 122, 495
<A+> (Smart motivläge) : 72
Autofokus → AF
Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering) : 141
Automatisk avstängning : 436
Automatisk rotering : 431
Automatisk återställning : 430
Avancerade fotograferingsmetoder : 103
Av (Bländarförval AE) : 108
Avtryckare : 57
Avtryckarfunktioner : 442
B
Bakgrundsmusik : 299
Batteri → Ström
512
Beskärning (bilder) : 300
Bevara känslan (AVB) : 149
Bildbläddring (Visningshopp) : 310
Bilder
Automatisk rotering : 431
Automatisk återställning : 430
Bildspel : 306
Bildvisningstid : 127
Filnumrering : 428
Fotograferingsinformation : 257, 507
Förstora bilder : 259
Gradering : 303
Histogram : 312
Importera (till dator) : 474
Indexvisning : 260
Kontinuerlig (filnumrering) : 429
Manuell återställning : 430
Manuell rotering : 275
Radera : 277
Skydda bilder : 272
Sökkriterier : 308
Visa AF-punkt : 314
Visning : 253
Visning på TV : 270
Visningshopp (Bildbläddring) : 310
Bildhastighet : 207, 443
Bildkvalitet : 122, 495
Bildsökning : 308
Bildspel : 306
Bildstabilisering : 188
Bildstil : 154, 157, 160
Bildvinkel : 53
Bildvisningstid : 127
Blixt : 244
Blixtexponeringskompensation : 252
Blixtfotografering : 244
Blixtstyrning
(funktionsinställningar) : 248
Effektiv räckvidd : 244
Index
FE-lås : 247
Lång synktid : 250
Manuell blixt : 251
Minskning av röda ögon : 249
Slutarsynkronisering
(1:a/2:a ridån) : 252
Blixtexponeringskompensation : 246, 252
Blixtmetod : 251
Bluetooth-funktion : 321, 387
Adress : 394
Ansluta : 323
Bländarförval AE : 108
Brusreducering
Högt ISO-tal : 163
Långa (bulb) exponeringar : 162
Brusreducering för höga ISO : 163
Brusreducering för lång
exponeringstid : 162
Brusreducering vid multitagning : 163
Bulbexponering : 112
BUSY : 124
C
Centrumvägd genomsnittsmätning : 143
Certifieringslogotyp : 456
Copyright-information : 454
Creative Assist : 78, 294
D
Datum/klocka : 438
Delarnas namn : 36
Diffraktionskorrigering : 131
Digitalkontakt : 474
Digital objektivoptimering : 130
Distorsionskorrigering : 129
DPOF (Digital Print Order Format) : 284
Dra : 68
Dubbeltryckning : 258
Dämpare : 214
E
Egen programmering : 457
Egen VB : 150
Ekoläge : 435
Eluttag : 476
Enbild : 133
Enbildsvisning : 256
Energispar : 436
Enpunkts AF : 170, 175
Err (felkoder) : 493
Evaluerande ljusmätning : 143
exFAT : 210, 434
Exponeringskompensation : 137
Exponeringskompensation i metod M
med ISO auto : 111
Exponeringssimulering : 146
F
FAT32 : 210, 434
FE-lås : 247
Felmeddelanden : 493
Felsökning : 477
Filmer : 195
AE-lås : 199
Automatisk långsam slutare : 239
Bildhastighet : 207
Digital IS för film : 233
Dämpare : 214
Filminspelningsstorlek : 205
Filmservo-AF : 231
Filstorlek : 210, 498
Frame Grab : 266
HDMI-utgång : 238, 447
Informationsvisning : 503
Inspelning med manuell
exponering : 200
Inspelningstid : 211, 498
Komprimeringsmetod : 207
Kort som kan lagra filmer : 497
513
Index
Ljudinspelning/
Ljudinspelningsnivå : 213
Redigera första och sista scenen : 264
Redigering : 264, 268
Rutnät : 449
Spela in med autoexponering : 198
Timelapse-film : 215
Video-snapshot : 224
Vindbrusfilter : 213
Visning : 261
Filnamnstillägg : 122, 207
Filstorlek : 210, 495, 498
Filtereffekt (Monokrom) : 159
Fingerrörelser : 68, 258, 444
Firmware : 456
Fisheye-effekt : 98, 292
Fjärrkontroll : 191
Fokusering → AF
Fokuseringslås : 76
Formatera : 433
Formatera (kortinitiering) : 433
Fotograferingsmetod
<A+> (Smart motivläge) : 72
Av (Bländarförval AE) : 108
Kreativa filter : 96
Metoden Specialscen : 80
M (Manuell exponering) : 110
Omkopplare : 38
P (Programautomatik) : 104
Tv (Tidsförval AE) : 106
Frame Grab : 266
Full High Definition (Full HD) (film) : 205
Funktionsfel : 477
Funktionsguide : 62
Färgmättnad : 158
Färgrymd : 153
Färgtemperatur : 151
Färgton : 158
Förstora bilder : 177, 185, 259
514
G
GPS : 396
Gradering : 303
Grundläggande
fotograferingsmetoder : 71
Grynig svartvit : 98, 292
H
[HD] 1280×720 (film) : 205
HDMI : 238, 270, 447
HDMI HDR : 448
HDMI-utgång : 238
HDR intensiv : 99
HDR konst standard : 99
HDR-motljuskontroll : 91
HDR oljemålning : 99
HDR relief : 99
Histogram : 312, 450
Hämta en 4K-bild : 266
Hög bildhastighet : 209
Hög (bildkvalitet) : 122
Högdagerprioritet : 142
I
ICC-profil : 153
Importera bilder till en dator : 474
Indexvisning : 260
Indikator för exponeringsnivå : 502
INFO-knappen : 59
Inställningar för fotobok : 288
IPB : 207
ISO-tal : 138, 236
Automatiskt ISO-område : 494
Max. för auto : 140, 236
Utvidgat ISO : 459
J
JPEG : 495
Index
K
Kamera
Hålla kameran : 56
Kameraskakningsoskärpa : 113, 136
Standardinställningar : 453
Kombinations-IS : 234
Kontinuerlig (filnumrering) : 429
Kontrast : 141, 158
Korrigering av kromatisk aberration : 131
Korrigering av periferibelysning : 129
Kort : 11, 35, 46
Felsökning : 48, 479
Formatera : 433
Lågnivåformatering : 433
Skrivskydd : 46
Kortkrav : 208, 497
Kreativa filter : 291
Kvällsporträtt : 89
Känslighet → ISO-tal
L
Ladda : 42
Laddare : 42
Landskap : 85
Leksakskameraeffekt : 98, 293
Liten (bildkvalitet) : 122
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå : 213
Ljusmätmetod : 143
Lutningskorrigering : 301
Långa (bulb) exponeringar : 112
Lägg till filmorientering/
roteringsinformation : 432
M
M (Manuell exponering) : 110
Manuell exponering : 110
Manuell fokusering : 185
Manuell återställning : 430
Mat : 88
Matningsmetod : 133
Maximalt antal bilder
i en bildserie : 124, 495
Medium (bildkvalitet) : 122
Meny : 63
Filminspelning : 196
Funktionsinställningar : 424
Inställningsprocedur : 64
Min meny : 465
Nedtonade menyalternativ : 67
Stillbildsfotografering : 117
Trådlösa
kommunikationsfunktioner : 318
Visning : 254
Visningsnivå : 60
Menyvisning : 61
Metoden Specialscen : 80
MF (Manuell fokusering) : 185
MF-peaking : 187
Miniatyreffekt : 99, 101, 229, 293
Min meny : 465
Minneskort → Kort
Minskad visning : 260
Minskning av röda ögon : 249
Mjuk fokus : 98, 292
Monokrom : 155, 159
Motivsymboler : 77, 505
MP4 : 207
Mättimer : 145
Möjlig inspelningstid (film) : 498
Möjligt antal bilder : 494
N
Nattfoto utan stativ : 90
Normal (bildkvalitet) : 122
NTSC : 207, 443
Närbild : 87
Nätaggregat : 476
515
Index
O
Objektiv : 52, 54
Diffraktionskorrigering : 131
Digital objektivoptimering : 130
Distorsionskorrigering : 129
Frigöringsknapp : 53, 55
Korrigering av kromatisk
aberration : 131
Korrigering av periferibelysning : 129
Omkopplare för fokuseringsmetod : 55
Optisk aberrationsjustering : 128
Objektiv med elektronisk MF : 183
Oljemålning : 293
Omkopplare för fokuseringsmetod : 55
One-Shot AF : 168
P
P (Programautomatik) : 104
PAL : 207, 443
Pekljud : 446
Pipljud (Pipsignal) : 446
Platsinformation : 396
Porträtt : 83
Programautomatik : 104
Programförskjutning : 105
Programvara : 472
Användarhandbok : 473
Q
[Q] (Snabbkontroll) : 69
R
Radera (bilder) : 277
Ram för AF-område : 86
Ratt : 58
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 495
Rem : 40
Rotera (bilder) : 275, 431
516
Rotera (filmer) : 276
Rutnät : 449
S
SD/SDHC/SDXC-kort → Kort
Sepia (monokrom) : 159
Serietagning : 133
Servo AF
Filmservo-AF : 231
SERVO : 168
SERVO (Servo AF) : 168
Sidförhållande → Stillbildsformat
Sidförhållande för stillbilder : 125, 496
Självporträtt : 82
Självutlösare : 135, 212
Skakningsoskärpa : 57, 75
Skapa/välja mapp : 426
Skriva ut
Beställa kopior : 284
Inställningar för fotobok : 288
Skydda bilder : 272
Skärm : 34, 49
Ljusstyrka : 437
Vinkeljustering : 49
Skärm av : 436
Skärmavtryckare : 165
Skärpa : 158
Skärpedjupskontroll : 109
Slutarsynkronisering : 252
Slät hud : 84
Smart motivläge : 72
Snabbkontroll : 69
Sommartid : 439
Sport : 86
Spot-AF : 170, 175
Spotmätning : 143
Språk : 441
sRGB : 153
Standardinställningar : 453
Index
Blixtfunktionsinställningar : 252
Egen programmering : 458
Min meny : 468
Trådlös kommunikation : 402
Stor (bildkvalitet) : 122
Ström : 50
Automatisk avstängning : 436
Batterinivå : 51
Eluttag : 476
Ladda : 42
Möjligt antal bilder : 494
Symboler : 9
Synkronisering med 1:a ridån : 252
Synkronisering med 2:a ridån : 252
Säkerhetsanvisningar : 30
Säkerhetsförskjutning : 459
T
Temperaturvarning : 192, 240
Tidsförval AE : 106
Tidszon : 438
Tillbehör : 3
Timelapse-film : 215
Toningseffekt (Monokrom) : 159
Tonprioritet : 142
Trycka ned halvvägs : 57, 442
Trycka ned helt : 57, 442
Trådlös kommunikation : 317
Tv (Tidsförval AE) : 106
Tyst : 92
U
UHS-I : 11
USB-kontakt (digital) : 474
UTC (Coordinated Universal Time) : 398
Utsnittsmätning : 143
Utökat ISO-tal : 138, 236, 499
V
VB (Vitbalansering) : 147
Video-snapshot : 224
Videosystem : 443
Vindbrusfilter : 213
Visning : 253
Visning av
fotograferingsinformation : 449, 501
Visning av grundläggande
information : 506
Visning på TV : 270
Visningshopp : 310
Visningsnivå : 60
Vitbalansering (VB) : 147
Auto : 149
Bevara känslan : 149
Egen : 150
Inställning av färgtemperatur : 151
Korrigering : 152
Vitprioritet (AVB) : 149
Volym (filmvisning) : 262, 263
W
Wi-Fi-funktion : 317
Android : 322
Anmärkningar : 416
Anslutningshistorik : 390, 393
Camera Connect : 322, 327
CANON iMAGE GATEWAY : 367
EOS Utility : 349
Fjärrstyrd hantering : 327
Flygplansläge : 401
Image Transfer Utility 2 : 354
iOS : 322
IP-adress : 385
Kamera som åtkomstpunkt : 385
Lösenord : 393
MAC-adress : 403
Namn : 400
517
Index
Nätverk : 332, 350, 358
Nätverksinställningar : 419
Parkoppling : 324
PictBridge : 357
Radera anslutningsinformation : 400
Redigera enhetsinformation : 345, 399
Rensa inställningar för trådlös
kommunikation : 402
Skicka alla bilder på kortet : 341, 378
Skicka bilder som matchar
sökkriterier : 342, 379
Skicka valda : 337, 374
Skrivare : 357
Skriva ut : 359
SSID : 332, 350, 358
Utskriftsinställningar : 362
Virtuellt tangentbord : 404
Visa bilder : 327
Visade bilder : 345
Visa informationsskärmen : 403
Växla nätverk : 383
Wi-Fi-inställningar : 393
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 382
Återansluta : 390
Ändra storlek : 335, 340, 375
Z
Zon-AF : 171, 175
Å
Åtkomstlampa : 45, 47
Ä
Ändra storlek : 302
518
519
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon-kontor.
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
Beskrivningarna i den här användarhandboken gäller från och med juli 2019.
Om du vill ha information om kompatibilitet med eventuella produkter som
lanseras därefter kan du kontakta ett Canon Service Center. Den senaste
versionen av användarhandboken hittar du på Canons webbplats.
CEL-SX8BA250
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising