Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
zz Den här handboken gäller EOS RP
med firmware version 1.2.0 eller senare
SVENSKA
installerad.
Handbok för avancerad användning
Inledning
Innan du börjar fotografera måste du läsa följande
Genom att först läsa igenom avsnitten ”Säkerhetsanvisningar”
(=25–=27) och ”Försiktighetsåtgärder vid hantering” (=28–=30)
kan du undvika fotograferingsproblem och olyckor. Om du läser den här
användarhandboken vet du hur du ska använda kameran på rätt sätt.
Ha gärna den här handboken till hands när du använder
kameran, så att du lättare kan bekanta dig med
kamerans funktioner
Samtidigt som du läser den här användarhandboken tar du några provbilder
och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för kameran. Förvara
användarhandboken så att du lätt kan ta fram den när det behövs.
Prova kameran innan du använder den och ansvarsfriskrivning
Efter att du tagit en bild bör du visa den och kontrollera att den har
registrerats korrekt. Om bilderna inte kan registreras eller överföras till en
dator på grund av fel på kameran eller minneskortet ansvarar Canon inte för
eventuella förluster eller merarbete.
Copyright
Copyright-lagarna i vissa länder kan innebära förbud mot användning av
bilder tagna med kameran (eller musik överförd till minneskortet) annat
än för privat bruk. Lägg även märke till att fotografering för privat bruk
också kan vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden
och utställningar.
2
Checklista för utrustning
Innan du börjar kontrollerar du att följande medföljer kameran. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Kamera
(med kamerahuslock)
Batteri LP-E17
(med skyddshölje)
Batteriladdare
LC-E17E*
Rem
* Batteriladdare LC-E17E levereras med nätkabel.
oo Kameran levereras inte med ett minneskort (=10), en gränssnittskabel eller
en HDMI-kabel.
oo Information om Handbok för avancerad användning och användarhandböcker finns
på nästa sida.
oo Om du har köpt ett paket med objektiv kontrollerar du att objektiven är med.
oo Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål.
oo Om du behöver användarhandböcker för objektiv kan du hämta dem på
Canons webbplats (=4).
oo Användarhandböcker för objektiv (PDF-filer) gäller objektiv som säljs separat.
När du köper ett paket med objektiv kanske vissa medföljande tillbehör inte
stämmer överens med dem i användarhandboken för objektivet.
3
Användarhandböcker
Användarhandboken som levereras med kameran
innehåller grundläggande instruktioner för kameran och
Wi-Fi-funktioner.
Handbok för avancerad användning (den här PDF-filen), som
innehåller fullständiga instruktioner, kan hämtas från Canons
webbplats till en dator eller till en annan enhet.
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas från Canons webbplats till en dator
eller till en annan enhet.
zzNedladdningssida
www.canon.com/icpd
Handbok för avancerad användning
Användarhandbok för objektiv
Användarhandbok för programvara
oo Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe
PDF‑visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att visa
PDF-filerna.
oo Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
oo Dubbelklicka på den hämtade PDF-filen för att öppna den.
oo Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns
i programmets hjälpavsnitt eller liknande.
4
Användarhandböcker
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker med hjälp av QR-kod
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas till en smartphone eller surfplatta
med hjälp av QR-koden.
www.canon.com/icpd
oo Det krävs en app för att läsa QR-koden.
oo Välj land eller region och hämta sedan Handbok för avancerad användning/
användarhandböckerna.
oo Välj [5: URL för bruksanv./programvara] för att ta fram QR-koden på
kamerans skärm.
5
Snabbguide
1
2
3
4
5
6
Sätt i batteriet (=42).
zz Vid köp, ladda batteriet för att börja
använda (=40).
Sätt i kortet (=42).
zz Vänd kortets etikett mot baksidan
av kameran och skjut in kortet.
Fäst objektivet (=48).
zz Passa in den röda punkten för
fastsättning på objektivet med den
röda punkten för fastsättning på
kameran.
zz Se till att AF-omkopplaren på
objektivet är inställd på <2>
(=48).
Ställ strömbrytaren i läget
<1> (=46).
Fäll ut skärmen (=45).
zz När skärmen för inställning
av datum/klocka/zon visas går du
till =374.
Snabbguide
6
7
8
9
Ställ inställningsratten
i läget <A> (=68).
zz Alla nödvändiga
kamerainställningar görs
automatiskt.
Ställ in fokus
på motivet (=54).
zz <p> (en AF-punkt) visas över
ansikten som igenkänns.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs så
fokuserar kameran på motivet.
Ta bilden (=54).
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
Titta på bilden.
zz Bilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på skärmen.
zz Om du vill visa bilden igen trycker
du på knappen <x> (=296).
zz Information om hur du visar redan tagna bilder finns i ”Bildvisning” (=296).
zz Information om hur du raderar bilder finns i ”Radera bilder” (=314).
7
Om den här handboken
Symboler i den här handboken
<6>
<5>
<W><X><Y><Z>
<T>
<0>
*
: Syftar på inmatningsratten.
: Syftar på den bakre inmatningsratten.
yftar på motsvarande riktning på pilknapparna <V>.
:S
: Syftar på objektivkontrollringen.
: Syftar på inställningsknappen.
: Syftar på hur lång tid (i * sekunder) du tryckt ned
knappen, vilket mäts när du släpper upp den.
* Ikoner och symboler som visas på kamerans knappar och på skärmen används
dessutom i den här användarhandboken vid beskrivning av aktuella åtgärder
och funktioner.
M (i sidorubriker) : Funktionerna kan endast användas i den kreativa
zonens metoder (<t>, <d>, <s>, <f>, <a> eller
<F>) eller för filmer inspelade med manuell exponering.
: Hänvisning till sidor där du hittar mer information.
=***
: Varning i syfte att förhindra problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
: Tips och råd för bättre fotografering.
: Felsökningstips.
8
Om den här handboken
Grundläggande förutsättningar för driftsinstruktioner,
exempelfoton
zz Innan du följer instruktionerna måste du se till att strömbrytaren är inställd
på <1> och att flerfunktionslåset är inaktiverat (=46, =58).
zz Det förutsätts att alla menyinställningar och funktioner för egen
programmering är inställda enligt grundinställningarna.
zz På bilderna i den här användarhandboken visas kameran med ett
RF24‑105mm F4 L IS USM-objektiv som exempel.
zz Exempelbilder som visas på kameran och som används i denna handbok
är endast för illustrativa syften.
zz Om du använder EF- eller EF-S-objektiv förutsätts att du använder en
monteringsadapter.
9
Kompatibla kort
Följande kort kan användas med kameran oavsett kapacitet. Om kortet
är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran (=367).
zzSD/SDHC/SDXC-minneskort
UHS-II- och UHS-I-kort kan användas.
Kort som kan lagra filmer
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med
tillräckligt bra prestanda (tillräckligt snabba skriv- och läshastigheter) för
filminspelningsstorleken. Du kan läsa mer på =586.
I den här handboken hänvisar ”kort” till SD-minneskort,
SDHC‑minneskort och SDXC-minneskort.
* Kameran levereras inte med något kort för registrering
av foton/filmer. Det köper du separat.
10
Kapitel
Inledning
2
Förberedelse och grundfunktioner
39
Grundläggande fotografering
67
Kreativa zonen
95
Fotografering
109
Bildvisning
293
Inställningar
357
Wi-Fi-funktioner (trådlös kommunikation)
415
Egen programmering/Min meny
523
Övrig information
553
11
Innehåll
Inledning
2
Checklista för utrustning.........................................................................3
Användarhandböcker..............................................................................4
Snabbguide.............................................................................................6
Om den här handboken..........................................................................8
Kompatibla kort.....................................................................................10
Kapitel...................................................................................................11
Innehåll.................................................................................................12
Funktionsindex......................................................................................21
Säkerhetsanvisningar...........................................................................25
Försiktighetsåtgärder vid hantering.......................................................28
Delarnas namn......................................................................................31
Förberedelse och grundfunktioner
39
Ladda batteriet......................................................................................40
Sätta i/ta ut batteriet och kortet.............................................................42
Använda skärmen.................................................................................45
Slå på strömmen...................................................................................46
Fästa och ta bort ett objektiv.................................................................48
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv.......................................................50
Använda sökaren..................................................................................52
Grundfunktioner....................................................................................53
Menyhantering och inställningar...........................................................60
Touchskärmsfunktioner.........................................................................64
Snabbkontroll........................................................................................65
12
Innehåll
Grundläggande fotografering
67
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)................................68
Tekniker med full automatik (Smart motivläge).....................................71
Specialmotivläge...................................................................................75
Fotografera porträtt...............................................................................77
Ta gruppfoton........................................................................................78
Fotografera landskap............................................................................79
Fotografera rörliga motiv.......................................................................80
Fotografera barn...................................................................................81
Panorering............................................................................................82
Ta närbilder...........................................................................................84
Fotografera mat....................................................................................85
Ta kvällsporträtt (med stativ).................................................................86
Ta nattfoton (utan stativ).......................................................................87
Fotografera miljöer med motljus...........................................................88
Fotografera i tysta miljöer.....................................................................89
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>........................................90
Kreativa zonen
95
Programautomatik.................................................................................96
Tidsförval AE.........................................................................................98
Bländarförval AE.................................................................................100
Manuell exponering.............................................................................102
Flexibel-prioritet AE.............................................................................104
Långa (bulb) exponeringar..................................................................106
13
Innehåll
Fotografering
109
Ta stillbilder
110
Flikmenyer: Stillbildsfotografering....................................................... 111
Ställa in bildkvalitet.............................................................................116
Ställa in utsnitt/sidförhållanden...........................................................119
Ställa in bildvisningstid........................................................................122
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska
egenskaper.........................................................................................123
Ställa in önskad exponeringskompensation........................................128
Automatisk exponeringsvariation (AEB).............................................129
Ställa in ISO-tal för stillbilder...............................................................131
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast...............................136
Högdagerprioritet................................................................................137
Ställa in mättimer................................................................................138
Exponeringssimulering........................................................................139
Ställa in vitbalans................................................................................140
Vitbalanskorrigering............................................................................145
Ställa in färgrymd................................................................................147
Välja en bildstil....................................................................................148
Anpassa en bildstil..............................................................................152
Registrera en bildstil...........................................................................155
Ställa in brusreducering......................................................................157
Lägga till data för dammborttagning...................................................161
Fotografera med skärmavtryckaren....................................................163
14
Innehåll
Multiexponeringar...............................................................................165
Fotografering med stort dynamiskt
omfång (High Dynamic Range, HDR).................................................171
Fotografering med intervalltimer.........................................................176
Reducera flimmer................................................................................179
Välja visningshastighet för snabb serietagning...................................181
Kortpåminnelse...................................................................................182
Ställa in Touch och dra AF..................................................................183
Välja AF-funktion.................................................................................185
Välja AF-metod...................................................................................188
Fokusera på personers ögon..............................................................198
Ställa in Kontinuerlig AF......................................................................199
Ställa in objektiv med elektronisk MF..................................................200
Ställa in tändning med AF-hjälpbelysning...........................................201
Fokusgaffling.......................................................................................202
Välja matningsmetod..........................................................................206
Använda självutlösaren . ....................................................................209
Välja ljusmätmetod..............................................................................211
Låsa exponering för fotografering (AE-lås).........................................213
Fokusera manuellt..............................................................................214
Fotografering med fjärrkontroll............................................................217
Använda fjärrutlösaren........................................................................219
Blixtfotografering.................................................................................220
Ställa in blixtfunktionen.......................................................................222
Allmänna anmärkningar om stillbildsfotografering..............................231
15
Innehåll
Spela in film
235
Flikmenyer: Filminspelning.................................................................236
Spela in film........................................................................................239
Spela in HDR-filmer............................................................................247
Ställa in filminspelningsstorlek............................................................249
Beskära film........................................................................................256
Ställa in ljudinspelning........................................................................257
Digital IS för film..................................................................................260
Spela in timelapse-filmer.....................................................................262
Spela in video-snapshot......................................................................274
Ställa in Filmservo-AF.........................................................................280
Andra menyfunktioner.........................................................................285
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning...............................291
Bildvisning
293
Flikmenyer: Bildvisning.......................................................................294
Bildvisning...........................................................................................296
Förstora bilder.....................................................................................299
Indexbild (Visa flera bilder)..................................................................300
Spela upp filmer..................................................................................301
Redigera första och sista scenen i en film..........................................304
Hämta en bild från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer.......................306
Filmvisning på en TV...........................................................................308
Skydda bilder......................................................................................310
Rotera bilder.......................................................................................313
16
Innehåll
Radera bilder......................................................................................314
Digital Print Order Format (DPOF)......................................................318
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok........................................322
Bearbeta RAW-bilder med kameran...................................................325
Använda dina favoriteffekter (Creative Assist)....................................331
Välja typ av RAW-bildbearbetning......................................................333
Redigera album med video-snapshots...............................................334
Beskära JPEG-bilder..........................................................................337
Ändra storlek på JPEG-bilder.............................................................339
Ställa in graderingar............................................................................340
Bildspel (Automatisk bildvisning)........................................................343
Filtrera bilder för uppspelning.............................................................345
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)...................................................347
Anpassa visningsinformationsdisplayen.............................................349
Visa högdagervarning.........................................................................351
Visa AF-punkter...................................................................................352
Visa ett rutnät......................................................................................353
Ange första bild som ska visas när bildvisningen startar....................354
Ställa in inledande förstoringsförhållande och position.......................355
Inställningar
357
Flikmenyer: Inställning........................................................................358
Skapa och välja en mapp....................................................................361
Filnumreringsmetoder.........................................................................363
Ställa in automatisk rotering av vertikala bilder...................................366
17
Innehåll
Formatera kort....................................................................................367
Visa en fotograferingsguide................................................................369
Ställa in funktionsguiden.....................................................................370
Ställa in ekoläge..................................................................................371
Ställa in energisparfunktioner.............................................................372
Justera skärmens ljusstyrka................................................................373
Ställa in datum, klocka och tidszon.....................................................374
Ställa in gränssnittsspråk....................................................................377
Ställa in videosystem..........................................................................378
Ställa in respons för pekskärmskontrollen..........................................379
Avaktivera pipljud för kamerafunktioner..............................................380
Kontrollera batteriinformation..............................................................381
Sensorrengöring.................................................................................382
Ställa in HDMI-utgångsupplösning......................................................386
RAW-visning på en HDR TV...............................................................387
Anpassa visad information vid fotografering.......................................388
Ställa in en prioritet för fotograferingsprestanda.................................393
Ställa in sökarens visningsformat.......................................................393
Ställa in visningsläge..........................................................................394
Anpassa avtryckarens funktion för filminspelning...............................395
Hjälp....................................................................................................396
Ställa in trådlösa funktioner.................................................................398
Geomärkning av bilder........................................................................402
Ställa in flerfunktionslås......................................................................407
18
Innehåll
Registrera egna kamerainställningar..................................................408
Återställa kamerans standardinställningar..........................................410
Ställa in copyright-information.............................................................411
Kontrollera övrig information...............................................................413
Wi-Fi-funktioner (trådlös kommunikation)
415
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna (trådlös kommunikation).......416
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi....................................................419
Ansluta till en dator via Wi-Fi..............................................................453
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi..........................................................461
Skicka bilder till en webbtjänst............................................................473
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter...................................................488
Återansluta via Wi-Fi...........................................................................493
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.........................................496
Återställa inställningar för trådlös kommunikation till standard...........498
Visa informationsskärmen...................................................................499
Åtgärda felmeddelanden.....................................................................500
Att tänka på vid trådlös kommunikation..............................................511
Säkerhet..............................................................................................513
Kontrollera nätverksinställningar.........................................................514
Skärmen [Inst. för trådlös kommunikation]....................................515
Skärmen [Wi-Fi-inställningar]...........................................................516
Använda det virtuella tangentbordet...................................................517
Ställa in IP-adressen manuellt............................................................518
Statusskärm för Wi-Fi/Bluetooth.........................................................520
19
Innehåll
Egen programmering/Min meny
523
Flikmenyer: Anpassning......................................................................524
Ställa in funktioner för egen programmering.......................................525
Inställningar för egen programmering.................................................526
Återställa inställningar för egen programmering.................................546
Flikmenyer: Min meny.........................................................................547
Registrera Min meny...........................................................................548
Övrig information
553
Om programvaran...............................................................................554
Importera bilder till en dator................................................................556
Ladda ett batteri i kameran.................................................................558
Använda förlängningsgreppet.............................................................560
Felsökning...........................................................................................562
Felkoder..............................................................................................581
Prestandadata.....................................................................................582
Informationsvisning.............................................................................591
Register...............................................................................................605
20
Funktionsindex
Ström
Sökare
zz Ladda batteriet (=40)
zz Dioptriinställning (=52)
zz Batterinivå (=47)
zz Informationsvisning i sökaren
(=389)
zz Kontrollera batteriinformation
(=381)
zz Ekoläge (=371)
zz Energisparläge (=372)
Kort
zz Formatera (=367)
zz Sökarens vertikala visning (=390)
zz Sökarens visningsformat (=393)
Bildskärm
zz Vinklingsbar (=45)
zz Pekskärmskontroll (=64)
zz Utlös slutaren utan kort (=182)
zz Ljusstyrka (=373)
zz Kort kompatibla med
filminspelning (=585)
zz Visningsinställningar (=394)
Objektiv
zz Fäst (=48, =50)
zz Elektronisk nivå (=388)
zz Hjälp (=396)
AF
zz Ta bort (=49, =51)
zz AF-funktion (=185)
zz Utlösa slutaren utan objektiv
(=544)
zz AF-metod (=188)
Grundinställningar
zz Språk (=377)
zz Datum/Klocka/Zon (=374)
zz Pipsignal (=380)
zz Copyright-information (=411)
zz Återställ alla kamerainställningar
(=410)
zz Val av AF-punkt (=193)
zz Ögonavkänning AF (=198)
zz Kontinuerlig AF (=199)
zz Toucha och dra AF (=183)
zz Inställning av MF-peaking (=216)
zz Manuell fokusering (=214)
zz Elektronisk manuell fokusering
(=200)
21
Funktionsindex
Ljusmätning
zz Ljusmätmetod (=211)
Matning
Fotografering
zz Fotograferingsmetod (=34)
zz HDR-läge (=171)
zz Multiexponeringar (=165)
zz Matningsmetod (=206)
zz Bulbtimer (=107)
zz Självutlösare (=209)
zz Skärpedjupskontroll (=101)
zz Max. antal bilder i en bildserie
(=118)
zz Fjärrutlösare (=219)
Bildtagningsinställningar
zz Skapa/välja en mapp (=361)
zz Filnumrering (=363)
Bildkvalitet
zz Bildkvalitet (=116)
zz Stillbildsutsnitt/sidförhållande
(=119)
zz ISO-tal (stillbilder) (=131)
zz Bildstil (=148)
zz Vitbalans (=140)
zz Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering) (=136)
zz Brusreducering för höga ISO-tal
(=157)
zz Brusreducering för långa
exponeringstider (=159)
zz Högdagerprioritet (=137)
zz Korrigering för objektivaberration
(=123)
zz Reducera flimmer (=179)
zz Färgrymd (=147)
22
zz Fjärrkontroll (=217)
zz Snabbkontroll (=65)
zz Skärmavtryckare (=163)
zz Förstorad bild (=195)
zz Rutnät (=390)
zz Visning av fotograferingsinformation
(=388)
zz Visningsinställningar (=394)
zz Flerfunktionslås (=58)
zz Felkoder (=581)
Exponering
zz Exponeringskompensation
(=128)
zz Exponeringskompensation med
M+ISO auto (=103)
zz AEB (=129)
zz AE-lås (=213)
zz Säkerhetsförskjutning (=529)
zz Exponeringssimulering (=139)
Funktionsindex
Blixt
zz Extern blixt (=220)
zz Blixtexponeringskompensation
(=220)
Bildvisning
zz Bildvisningstid (=122)
zz Enbildsvisning (=296)
zz FE-lås (=220)
zz Visning av fotograferingsinformation
(=597)
zz Blixtfunktionsinställningar (=225)
zz Rutnät (=353)
zz Inställningar för egen
programmering av blixt (=230)
Filminspelning
zz Touchskärmsvisning (=298)
zz Visningsinformationsdisplay
(=349)
zz Indexbild (=300)
zz Spela in med autoexponering
(=239)
zz Bildbläddring (visningshopp)
(=347)
zz Spela in med manuell exponering
(=241)
zz Ange kriterier för bildsökning
(=345)
zz ISO-tal (film) (=286)
zz Förstorad bild (=299)
zz Filmservo-AF (=280)
zz Bildrotering (=313)
zz Filmservo-AF-känslighet (=282)
zz Skydda (=310)
zz Filmservo-AF-hastighet (=283)
zz Gradering (=340)
zz Filminspelningsstorlek (=249)
zz Filmvisning (=301)
zz Beskära film (=256)
zz HDR-film (=247)
zz Redigera första och sista scenen i
en film (=304)
zz Timelapse-film (=262)
zz Frame Grab (4K) (=306)
zz Video-snapshot (=274)
zz Bildspel (=343)
zz Ljudinspelning (=257)
zz Visa bilder på en TV (=308)
zz Mikrofon (=258)
zz Radera (=314)
zz Vindbrusfilter (=257)
zz Dämpare (=258)
zz Auto. långsam slutare (=288)
zz Av 1/8 steg (=289)
zz HDMI-utgång (=290)
zz Fotografering med fjärrkontroll
(=285)
23
Funktionsindex
Bildredigering
Trådlösa funktioner
zz RAW-bildbearbetning (=325)
zz Anslut till smartphone (=419)
zz Ändra storlek på JPEG-bilder
(=339)
zz Skicka bilder automatiskt till
smartphone (=439)
zz Beskära JPEG-bilder (=337)
Beställa kopior
zz Beställa kopior (DPOF) (=318)
zz Inställningar för Fotobok (=322)
Egna inställningar
zz Egen programmering (C.Fn)
(=524)
zz Anpassa funktioner (=537)
zz Min meny (=548)
zz Egen kamerainställning (=408)
Sensorrengöring och
dammreducering
zz Sensorrengöring (=382)
zz Lägga till data för dammborttagning
(=161)
zz Manuell sensorrengöring (=384)
Programvara
zz Hämta och installera (=554)
zz Användarhandböcker för
programvara (=555)
24
zz Fjärrkontroll (EOS Utility) (=453)
zz Skicka bilder automatiskt till dator
(=458)
zz Utskrift från Wi-Fi-skrivare
(=461)
zz Överföra till webbtjänst (=473)
zz Återställa alla inställningar för
trådlös funktion (=498)
Säkerhetsanvisningar
Läs dessa instruktioner om du vill kunna hantera produkten på ett säkert sätt.
Följ instruktionerna för att förhindra skada på dig eller andra.
VARNING!
Anger risker för allvarlig skada eller dödsfall.
oo Håll alltid produkten utom räckhåll för små barn.
Om remmen hamnar runt halsen på en person kan det leda till kvävning.
Kamerans delar eller medföljande tillbehör är farliga att svälja. Om de sväljs
måste du omedelbart konsultera en läkare.
Batterier är farliga att svälja. Om de sväljs måste du omedelbart konsultera
en läkare.
oo Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans
med produkten.
oo Montera inte isär och modifiera inte produkten.
oo Utsätt inte produkten för kraftigt våld eller för vibrationer.
oo Vidrör inte interna delar.
oo Sluta använda produkten vid t.ex. rökutveckling eller konstig lukt.
oo Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. alkohol, bensin eller thinner, för att
rengöra produkten.
oo Var försiktig så att produkten inte blir våt. För inte in främmande föremål eller vätskor
i produkten.
oo Använd inte produkten där det förekommer eldfarliga gaser.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
oo Lämna aldrig ett objektiv eller en kamera med objektivet monterat utan objektivlock
i solen.
Objektivet kan koncentrera solstrålarna och orsaka brand.
oo Vidrör inte en produkt som är ansluten till en strömkälla vid åskväder.
Detta kan resultera i elstöt.
oo Tänk på följande när du använder batterier som inköpts i handeln eller som medföljer.
• Använd endast batterier som är avsedda för produkten.
• Hetta inte upp batterier och utsätt dem inte för eld.
• Ladda batterierna endast med auktoriserade batteriladdare.
• Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift
eller metallföremål.
• Använd inte läckande batterier.
• När du ska avyttra batterier måste du isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med din hud eller dina
kläder, måste du skölja det utsatta området rikligt med vatten. Om materialet
kommer i kontakt med ögonen sköljer du rikligt med rinnande vatten och
kontaktar omedelbart en läkare.
25
Säkerhetsanvisningar
oo Följ nedanstående anvisningar när du använder en batteriladdare eller nätadapter.
• Torka regelbundet bort damm från nätkontakten och eluttaget med hjälp av en
torr duk.
• Sätt inte i och dra inte ut kontakten med våta händer.
• Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i eluttaget.
• Utsätt inte nätkontakten eller kontakterna för smuts och låt dem inte komma
i kontakt med metallstift eller metallföremål.
oo Vidrör inte batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till ett eluttag vid åskväder.
oo Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Se till att inte skada, bryta eller modifiera
nätkabeln.
oo Täck aldrig över produkten med ett tygstycke eller annat material när den används
eller kort efter användning och den fortfarande är varm.
oo Dra inte i nätkabeln när du drar ut produkten.
oo Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under långa perioder.
oo Ladda inte batterierna om temperaturen ligger utanför intervallet 5 °C–40 °C.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
oo Låt inte produkten komma i kontakt med samma kroppsdel under lång tid
vidanvändning.
Det kan orsaka lindriga brännskador, hudrodnad eller blåsor, även om produkten
inte känns het. Du bör använda ett stativ om du använder kameran på mycket
varma platser eller om du har problem med dålig blodcirkulation eller känslig hud.
oo Följ alla anvisningar och stäng av produkten på platser där användning är förbjuden.
I annat fall kan det resultera i att annan utrustning inte fungerar på grund av
elektromagnetiska vågor eller i olyckor.
26
Säkerhetsanvisningar
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!
Anger risk för skada.
oo Avfyra aldrig blixten nära någons ögon.
Det kan skada ögonen.
oo Titta inte på skärmen eller genom sökaren under långa perioder.
Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall slutar du använda
produkten omedelbart och vilar en stund innan du fortsätter använda den.
oo När blixten tänds alstras hög temperatur. Håll fingrar eller andra delar av kroppen
och föremål borta från blixten när du tar bilder.
Det kan annars resultera i brännskador eller att blixten inte fungerar.
oo Lämna inte produkten på platser som utsätts för extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan blir extremt varm/kall och förorsaka brännskador eller skada när
den vidrörs.
oo Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Häng inte en produkt med
remmen på en krok eller annat föremål eftersom det kan skada produkten. Skaka
inte produkten och utsätt den inte för kraftigt våld.
oo Tryck inte hårt på objektivet och se till att föremål inte kastas mot objektivet.
Detta kan resultera i skada på produkten.
oo Montera bara produkten på ett stativ som är tillräckligt stabilt.
oo Bär inte runt produkten om den är monterad på ett stativ.
Det kan resultera i skada eller olycka.
oo Vidrör inte delar inuti produkten.
Detta kan resultera i personskada.
27
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skötsel av kameran
zz Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte
för stötar.
zz Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten.
zz Om du vill maximera kamerans damm- och droppresistens måste du se
till att kontaktskydd, batterilucka, minneskortslucka och alla andra luckor
är stängda.
zz Kameran är utformad för att vara att damm- och droppresistent och
ska förhindra att sand, damm, smuts och vatten som faller på den inte
hamnar på insidan, men det är omöjligt att helt förhindra att smuts,
damm, vatten eller salt kommer in i den. Så långt det är möjligt, se till att
smuts, damm, vatten och salt inte kommer in i kameran.
zz Om det kommer in vatten i kameran torkar du bort det med en torr och
ren tygduk. Om det kommer in smuts, damm eller salt i kameran torkar
du bort det med en ren och urvriden tygduk.
zz Om du använder kameran på en plats med mycket smuts och damm
kanske den inte fungerar som den ska.
zz Du bör rengöra kameran efter användning. Om smuts, damm, vatten eller
salt får stanna kvar i kameran kanske den inte fungerar som den ska.
zz Om du oavsiktligt tappar kameran i vatten eller tror att fukt (vatten),
smuts, damm eller salt har kommit in i kameran, bör du snarast rådfråga
närmaste Canon Service Center.
zz Placera aldrig kameran nära föremål som avger starka magnetiska fält,
till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att använda eller
placera kameran nära föremål som avger starka radiovågor, till exempel
en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka felaktig funktion hos
kameran eller förstöra bilddata.
zz Placera aldrig kameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt
solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos kameran.
zz Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta isär
kameran själv.
28
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Undvik att blockera slutaren med fingret eller något annat föremål.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objektiv, sökare m.m.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel
för att rengöra kamerahus eller objektiv. Om smutsen är svår att få bort
lämnar du kameran till närmaste Canon Service Center.
zz Vidrör inte kamerans elektriska kontakter med fingrarna. På så sätt
förhindrar du att kontakterna korroderar. Korroderade kontakter kan
orsaka felfunktion hos kameran.
zz Om kameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt rum kan
kondens bildas på kameran och dess inre komponenter. Du undviker
kondens genom att placera kameran i en försluten plastpåse där den får
anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
zz Om det har bildats kondens på kameran bör du inte använda kameran
eller också tar du bort objektivet, kortet eller batteriet för att undvika att
kameran skadas.
Stäng av kameran och vänta tills kondensen har dunstat innan du
använder kameran igen.
Även om kameran är helt torr men fortfarande kall inuti tar du inte bort
objektivet, kortet eller batteriet förrän kameran har anpassat sig till den
omgivande temperaturen.
zz Om kameran inte ska användas under en tid tar du ur batteriet och
förvarar kameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du
förvarar kameran ska du trycka ner avtryckaren några gånger då och då
för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
zz Undvik att förvara kameran i närheten av kemikalier som kan orsaka rost
och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
zz Om kameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner innan
du använder den. Om du inte har använt kameran under en tid eller om
du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till utlandet, låter
du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera den eller så
kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
zz Kameran kan bli mycket varm om du använder serietagning eller
stillbildstagning/filminspelning under en längre tid. Det här är inte något
funktionsfel.
zz Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan
spökbilder uppträda.
29
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skärm och sökare
zz Skärmen och sökaren har tillverkats med teknik med mycket hög
precision och har över 99,99 % effektiva pixels, men 0,01 % eller färre
pixels kan vara döda, och det kan också finnas fläckar med svarta, röda
eller andra färger. Det här är inte något funktionsfel. De påverkar inte
registreringen av bilder.
zz Om skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan skärminbränning
ske, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt
och försvinner om du inte använder kameran under några dagar.
zz Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart ut
i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
Kort
Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:
zz Tappa, böj eller blöt inte ner kortet. Hantera det varsamt och utsätt det
inte för stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något
metallföremål.
zz Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
zz Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som avger
starka magnetfält, till exempel TV, högtalare eller magneter. Undvik också
platser med statisk elektricitet.
zz Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
zz Förvara kortet i en ask.
zz Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
Objektiv
zz När du tar loss objektivet från kameran ställer du det
med den bakre änden uppåt och sätter på det bakre
objektivlocket, så att du inte repar objektivet eller
elektriska kontakter (1).
30
(1)
Delarnas namn
(1)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(4)
(13)
(14)
(15)
(5)
(6)
(16)
(7)
(17)
(18)
(19)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
<V> Filmplanmärke
<6> Inmatningsratt
<B> Flerfunktionsknapp
Avtryckare
Knapp för filminspelning
Lampa för AF-hjälpbelysning/
självutlösare/fjärrkontroll
Handgrepp (batteriutrymme)
Kontakter
Objektivfattning
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Blixtsynkroniseringskontakter
Tillbehörsfäste
Punkt för RF-objektivfattning
Strömbrytare
Fäste för bärrem
Mikrofon
Bildsensor
Frigöringsknapp för objektiv
Låsstift för objektiv
Kamerahuslock
31
Delarnas namn
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(14)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(18)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ögonmussla
Sökarokular
Ratt för dioptriinställning
Kontaktskydd
Inställningsratt
<5> Bakre inmatningsratt
<R> Knapp för
flerfunktionslås
(8) <p> AF-startknapp
(9) Sökarsensor
(10) <B> Info.-knapp
32
(11) Åtkomstlampa
(12) <Q/0> Knapp för
snabbkontroll/inställningar
(13) <M> Menyknapp
(14) <F> Anslutning för fjärrutlösare
(15) <D> HDMI mini
UT‑kontakt
(16) <Y> Extern mikrofon
IN‑kontakt
(17) <g> Digitalkontakt
(18) <n> Hörlurskontakt
Delarnas namn
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(13)
(14)
(15)
(16)
Positionshål för tillbehör
Bildskärm
Stativgänga
<W><X><Y><Z>:
<V>‑pilknappar
Serienummer
Positionshål för tillbehör
Högtalare
<A> Knapp för AE-lås/FE-lås
<S/u> Knapp för val av
AF‑punkt/index/förstora/
förminska
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(12)
Fäste för bärrem
Kortplats
Batteriutrymme
Spärr för kortplats-/batterilucka
Kortplats-/batterilucka
<L> Raderingsknapp
<x> Bildvisningsknapp
33
Delarnas namn
Inställningsratt
Inställningsratten omfattar baszonens metoder, kreativa zonens metoder
och filminspelningsmetoden.
(1)
(1) Baszonen
Du behöver bara trycka på avtryckaren. Alla inställningar sker automatiskt
för att passa motivet eller omgivningen för fotografering.
A : Smart motivläge (=68)
8 : Specialscen (=75)
34
2
Porträtt (=77)
4
Närbild (=84)
q
Gruppfoto (=78)
P
Mat (=85)
3
Landskap (=79)
6
Kvällsporträtt (=86)
5
Sport (=80)
F
Nattfoto utan stativ (=87)
C
Barn (=81)
G
HDR-motljuskontroll (=88)
r
Panorering (=82)
I
Tyst läge (=89)
Delarnas namn
(2)
(3)
(4)
(2) Kreativa zonen
Med de här metoderna får du större kontroll vid fotografering av olika motiv.
t
Flexibel-prioritet AE (=104)
d
Programautomatik (=96)
s
Tidsförval AE (=98)
f
Bländarförval AE (=100)
a
Manuell exponering (=102)
F
Bulb (=106)
(3) Egna kamerainställningar
Du kan tilldela <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, AF-funktion,
menyfunktioner och mer för <w>, <x> eller <y> (=408).
(4) k: Filminspelning (=239)
35
Delarnas namn
Visning av sökarinformation
Informationen ändras beroende på
kamerans status.
36
Delarnas namn
Batteriladdare LC-E17E
Laddare för batteri LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Batterifack
Lampa för
fulladdat batteri
Laddningslampa
Nätkabel
Uttag för nätkabel
(5)
37
Delarnas namn
Fästa remmen
För in remmens ände nedifrån genom
kamerans fäste för bärrem. För den sedan
genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt
så att remmen är spänd och kontrollera att
remmen inte kan lossna från spännet.
38
Förberedelse och
grundfunktioner
Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och beskrivningar
av grundläggande kamerafunktioner.
39
Ladda batteriet
1 Ta bort batteriets skyddshölje.
i batteriet ordentligt i laddaren.
2 Sätt
zz Gör tvärtom för att ta ut batteriet.
batteriet.
3 Ladda
zz Anslut nätkabeln till laddaren och sätt
i kontakten i eluttaget.
gg Laddningen startar automatiskt och
laddningslampan (1) börjar lysa orange.
gg När batteriet är fulladdat tänds lampan
för fulladdat batteri (2) och lyser grönt.
zz Det tar cirka 2 timmar att ladda ett helt
urladdat batteri vid rumstemperatur
(23 °C). Laddningstiden varierar
beroende på omgivningens temperatur
och batteriets laddningsnivå.
zz Av säkerhetsskäl tar det längre tid (upp
till cirka 4 timmar) att ladda batteriet vid
låga temperaturer (5 °C–10 °C).
40
Ladda batteriet
zzBatteriet är inte fulladdat när det levereras.
Ladda batteriet innan du använder det.
zzLadda batteriet dagen före eller den dag du ska använda det.
Batteriet laddas gradvis ur även när du inte använder kameran.
zzNär batteriet är laddat tar du ut det och kopplar bort
laddaren från eluttaget.
zzNär du inte använder kameran tar du bort batteriet.
Om batteriet lämnas i kameran under en längre tid avges en liten mängd
ström vilket leder till att det laddas ur och att batterikapaciteten minskar.
Förvara batteriet med skyddshöljet på. Om du förvarar batteriet fulladdat
kan batteriets prestanda försämras.
zzBatteriladdaren kan användas i andra länder.
Batteriladdaren är kompatibel med en strömkälla på 100 V AC till
240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter (finns
i fackhandeln) för respektive land eller område. Anslut inte någon
bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Det kan skada
batteriladdaren.
zzOm batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har
batteriet nått slutet på sin livslängd.
Kontrollera batteriets uppladdningsprestanda (=381) och köp ett
nytt batteri.
oo När du har dragit ur kontakten till laddaren från eluttaget bör du inte röra stiften
under cirka 5 sekunder.
oo Den medföljande laddaren kan bara ladda batteri LP-E17.
41
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
Sätt i ett fulladdat batteri LP-E17 i kameran. Du kan använda kameran
med ett minneskort av typen SD, SDHC eller SDXC (säljs separat). Du kan
även använda UHS-II/UHS-I SDHC- och SDXC-kort. De bilder du tar lagras
på kortet.
oo Se till att kortets spärr för skrivskydd (1) är ställd uppåt för att tillåta
skrivning och radering.
Isättning
spärren för kortplats-/
1 Skjut
batterilucka och öppna luckan.
i batteriet.
2 Sätt
zz Sätt i änden med de elektriska
kontakterna.
zz Skjut in batteriet tills det fäster.
(1)
i kortet.
3 Sätt
zz Sätt i kortet med etiketten mot kamerans
baksida enligt bilden tills det klickar fast.
luckan.
4 Stäng
zz Tryck på luckan tills den stängs.
42
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
oo Du kan inte använda andra batterier än LP-E17.
oo När du öppnar kortplats-/batteriluckan bör du undvika att öppna den för
mycket. Gångjärnen kan gå sönder.
Borttagning
kortplats-/batteriluckan.
1 Öppna
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
zz Kontrollera att åtkomstlampan (1) är
släckt och öppna sedan luckan.
zz Om [Sparar...] visas på skärmen
stänger du luckan.
(1)
ur batteriet.
2 Tazz Tryck
på låsspaken enligt pilen och ta
ur batteriet.
zz Var noga med att montera det
medföljande skyddshöljet (=40) för
att undvika kortslutning.
ut kortet.
3 Tazz Tryck
försiktigt på kortet och
släpp sedan.
zz Dra kortet rakt ut.
luckan.
4 Stäng
zz Tryck på luckan tills den stängs.
43
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
Formatera kortet
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran (=367).
oo Möjligt antal bilder beror på kortets återstående kapacitet, inställningarna för
bildkvalitet, ISO-tal osv.
oo Med menyalternativet [z: Utlös slutaren utan kort] inställt på [Av] glömmer
du inte att sätta i ett kort (=182).
oo När åtkomstlampan lyser eller blinkar betyder det att bilder läses till,
läses från eller raderas från kortet, eller att data överförs. Öppna inte
kortplats-/batteriluckan. Gör heller inget av följande när åtkomstlampan
lyser eller blinkar. Det kan göra att bildkortet, minneskortet eller kameran
tar skada.
• Ta ut kortet.
• Ta ut batteriet.
• Skaka eller stöta kameran.
• Dra ur och ansluta en nätkabel (när eluttagstillbehör (säljs separat) används).
oo Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen inte
börjar på 0001 (=363).
oo Om ett kortrelaterat felmeddelande visas på skärmen tar du ut kortet och
sätter sedan i det igen. Om felmeddelandet är kvar bör du försöka med ett
annat kort.
Om du kan överföra bilderna på kortet till en dator överför du alla bilder och
formaterar därefter kortet med kameran (=367). Då är det möjligt att kortet
börjar fungera normalt igen.
oo Undvik att nudda kortets kontakter med fingrar eller metallföremål. Utsätt inte
kontakterna för damm eller vatten. Om kontakterna är smutsiga kan det leda
till kontaktfel.
oo Multimediakort (MMC) kan inte användas. (Kortfel visas.)
oo Att använda UHS-II microSDHC/SDXC-kort med en microSD till SD-adapter
rekommenderas inte. När du använder UHS-II-kort ska du använda
SDHC/SDXC-kort.
44
Använda skärmen
Du kan ändra skärmens riktning och vinkel.
ut skärmen.
1 Fäll
zz Ta tag på översidan och nedersidan och
dra ut enligt bilden.
skärmen.
2 Rotera
zz När skärmen är utfälld kan du rotera den
180°
90°
175°
uppåt, nedåt eller över 180° för att rikta
den mot motivet.
zz Den indikerade vinkeln är bara
ungefärlig.
den mot dig.
3 Rikta
zz Använd vanligtvis kameran med
skärmen riktad mot dig.
oo Var försiktig så att du inte tar i för mycket när du roterar skärmen och lägger
för stor kraft på den roterande axeln (gångjärnet).
oo När en kabel är ansluten till en kamerakontakt, kommer rotationsvinkeln på
utfälld skärm att vara begränsad.
oo Stäng skärmen vänd inåt när du inte använder kameran. Du kan skydda skärmen.
oo En spegelvänd bild (omvänt höger/vänster) av motiven visas när skärmen
vänds mot motiv framför kameran.
45
Slå på strömmen
zz <1>
Kameran sätts på.
zz <2>
Kameran är avstängd och går inte att
använda. Ställ in strömbrytaren i det här
läget när du inte använder kameran.
Ställa in datum, klocka och tidszon
Om du slår på strömbrytaren och menybilden för datum/klocka/zon visas
läser du =374 om hur du ställer in datum/klocka/zon.
Byta gränssnittsspråk
Information om hur du byter gränssnittsspråk finns på =377.
Automatisk sensorrengöring
zz Sensorrengöring, som kan avge ett lågt ljud, utförs automatiskt när
du ställer in strömbrytaren i läget <2> eller när du fäster eller tar
bort objektiv. Om du även vill att automatisk sensorrengöring ska
aktiveras när strömbrytaren är inställd på <1> ställer du in detta
i [5: Sensorrengöring] (=383).
oo Om du ställer strömbrytaren på <2> medan en bild registreras på kortet
visas [Sparar...] och strömmen stängs av efter att kortet slutfört registreringen
av bilden.
46
Slå på strömmen
Batteriindikator
: Batterinivån är tillräcklig.
: Batterinivån är låg, men du kan
fortfarande använda kameran.
: Batteriet tar snart slut (symbolen
blinkar).
: Ladda batteriet.
oo Följande gör att batteriet tar slut snabbare:
• Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
• Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
• Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
• Om du använder Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen.
oo Möjligt antal bilder kan minska beroende på de aktuella
fotograferingsförhållandena.
oo Objektivet drivs av kamerans batteri. Batteriet kan laddas ur snabbare med
vissa objektiv.
oo I en omgivning med låg temperatur kanske fotografering inte är möjlig ens
med tillräcklig batterinivå.
oo Under [5: Batteri-info] finns information om batteriets status (=381).
47
Fästa och ta bort ett objektiv
Fästa ett objektiv
1 Tazz Tabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida dem
i pilarnas riktning.
objektivet.
2 Fäst
zz Passa in den röda punkten för
fastsättning på objektivet mot
motsvarande röda punkt på kameran
och vrid objektivet enligt pilen tills det
klickar fast.
AF-omkopplaren på objektivet
3 Ställ
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus. Autofokus
fungerar inte.
zz För RF-objektiv utan omkopplare
för fokuseringsmetod, ställ in på
[AF] eller [MF] på kamerans meny,
i [z: Fokusläge].
4 Ta bort det främre objektivlocket.
48
Fästa och ta bort ett objektiv
Ta bort objektivet
Tryck in frigöringsknappen för
objektiv och vrid objektivet i pilens
riktning.
zz Vrid adaptern tills det tar stopp och ta
sedan bort den.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på det
borttagna objektivet.
oo Titta aldrig direkt på solen genom ett objektiv. Du kan förlora synen.
oo När du fäster eller tar bort ett objektiv ställer du kamerans strömbrytare
på <2>.
oo Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
oo Mer information om hur du använder objektivet finns i användarhandboken till
objektivet (=4).
Tips för att undvika fläckar och damm
När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med så lite damm
som möjligt.
När du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta på kamerahuslocket.
Ta bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
49
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
Alla EF- och EF-S-objektiv kan användas med hjälp av tillvalet EF-EOS
R-monteringsadapter. Kameran kan inte användas med EF-M-objektiv.
Fästa ett objektiv
1 Tazz Tabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida dem
i pilarnas riktning.
(1)
(2)
fast objektivet på adaptern.
2 Sätt
zz Passa in den röda eller vita punkten
för fastsättning på objektivet mot
motsvarande punkt på adaptern och vrid
objektivet enligt pilen tills det klickar fast.
(1)
(2)
(3)
Röd punkt
Vit punkt
fast adaptern på kameran.
3 Sätt
zz Passa in punkterna för fastsättning (3)
på adaptern och på kameran och vrid
objektivet enligt pilen tills det klickar fast.
50
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
AF-omkopplaren på objektivet
4 Ställ
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus. Autofokus
fungerar inte.
5 Ta bort det främre objektivlocket.
Ta bort objektivet
in frigöringsknappen för
1 Tryck
objektiv och vrid adaptern i pilens
riktning.
zz Vrid adaptern tills det tar stopp och ta
sedan bort den.
bort objektivet från adaptern.
2 Tazz Håll
ned frigöringsknappen för objektiv
på adaptern och vrid objektivet motsols.
zz Vrid objektivet tills det tar stopp och ta
sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på det
borttagna objektivet.
oo Objektivhantering beskrivs på =49.
51
Använda sökaren
Titta genom sökaren för att aktivera den. Du kan också begränsa visningen
till antingen skärmen eller sökaren (=394).
Justera sökarens skärpa
Vrid ratten för dioptriinställning.
zz Vrid ratten åt vänster eller till höger tills
sökarvisningen blir skarp.
oo Sökarvisning och kamerans skärm kan inte vara aktiva samtidigt.
52
Grundfunktioner
Hålla kameran
zzVisa skärmen när du fotograferar
Du kan luta skärmen när du fotograferar. Du kan läsa mer på =45.
Normal vinkel
Låg vinkel
Hög vinkel
zzFotografera genom sökaren
Du får skarpa bilder genom att hålla kameran stadigt, så att
kameraskakning minimeras.
Horisontell fotografering
Vertikal fotografering
1. Ta ett stadigt tag om kameragreppet med höger hand.
2. Håll under objektivet med vänster hand.
3. Vila ditt högra pekfinger lätt mot avtryckaren.
4. Tryck armarna och armbågarna lätt mot kroppens framsida.
5. Sätt ena foten strax framför den andra så att du står stadigt.
6. Håll kameran tätt mot ansiktet och titta genom sökaren.
53
Grundfunktioner
Avtryckare
Avtryckaren har två steg. Du kan trycka ned avtryckaren halvvägs.
Sedan kan du trycka ned avtryckaren helt.
Trycka ned halvvägs
Autofokusering och automatisk
exponering (inställning av slutartid och
bländarvärde) aktiveras.
Exponeringsinställningen (slutartid och
bländarvärde) visas på skärmen eller
i sökaren under cirka 8 sekunder eller enligt
inställningen för mättimer.*
* Som standard är mättimern inställd på
8 sekunder.
Trycka ned helt
Med den här åtgärden tas bilden.
zzUndvika kameraskakning
Kamerarörelser vid exponeringstillfället kallas för kameraskakning.
Det kan resultera i suddiga bilder. Undvik kameraskakning genom att
tänka på följande:
Håll kameran stadigt.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus och tryck sedan försiktigt
ned avtryckaren helt.
oo Om du trycker ned avtryckaren helt utan att trycka ned den halvvägs först eller
om du trycker ned den halvvägs och sedan omedelbart trycker ned den helt
tas bilden efter en kort fördröjning.
oo Även vid menyvisning eller bildvisning kan du återgå till fotograferingsklart
läge genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
54
Grundfunktioner
<p> AF-startknapp
I den kreativa zonens metoder är
det detsamma som att trycka ned
avtryckaren halvvägs.
<B> Flerfunktionsknapp
Genom att trycka på <B> och vrida
ratten <5> kan du ställa in ISO-tal,
matningsmetod, AF-funktion, vitbalans och
blixtexponeringskompensation.
55
Grundfunktioner
<6> Inmatningsratt
(1) När du har tryckt på en knapp
vrider du ratten <6>.
Tryck på en knapp som <B> och vrid
sedan ratten <6>.
När du trycker ned avtryckaren halvvägs går
kameran tillbaka till fotograferingsklart läge.
(2) Vrid bara ratten <6>.
Titta på skärmen eller i sökaren och vrid på
ratten <6>.
Använd ratten för att ställa in slutartid,
bländare osv.
oo Steg (1) kan utföras även när kontrollerna är låsta med flerfunktionslåset (=58).
56
Grundfunktioner
<5> Bakre inmatningsratt
(1) När du har tryckt på en knapp
vrider du ratten <5>.
Tryck på en knapp som <B> och vrid
sedan ratten <5>.
När du trycker ned avtryckaren halvvägs går
kameran tillbaka till fotograferingsklart läge.
(2) Vrid bara ratten <5>.
Titta på skärmen eller i sökaren och vrid på
ratten <5>.
Den här ratten använder du till
att ställa in bland annat värdet för
exponeringskompensation och
bländarvärde för manuella exponeringar.
oo Steg (1) kan utföras även när kontrollerna är låsta med flerfunktionslåset (=58).
57
Grundfunktioner
<R> Knapp för flerfunktionslås
Om du vill undvika oavsiktliga inställningar genom inmatningsratten,
bakre inmatningsratten, kontrollringen eller touchskärmen ställer du in
[5: Flerfunktionslås] och ställer in <R> på <R>.
Mer information om [5: Flerfunktionslås] finns på =407.
<T> Kontrollring
Som standard kan du ställa in bländarvärdet
med kontrollringen på RF-objektiv eller
monteringsadaptrar medan du trycker ned
avtryckaren till hälften i metoden <t>,
<f>, <a> eller <F>. I annat fall kan du
tilldela en annan funktion till kontrollringen
genom att anpassa funktionerna
i [C.Fn III-6: Anpassa rattar] (=542).
58
Grundfunktioner
INFO-knapp
Varje gång du trycker på <B> ändras
informationen.
Följande exempelskärmar gäller stillbilder.
59
Menyhantering och inställningar
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M>-knapp
Knappen <B>
Bildskärm
<V> pilknappar
(5)
(6)
(7)
Knappen <0>
Bakre inmatningsratt
Inmatningsratt
Menyskärm för baszonens metoder
* Vissa flikar och menyalternativ visas inte i baszonens metoder.
60
Menyhantering och inställningar
Menyskärm för kreativa zonens metoder
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(9)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Huvudflikar
Underflikar
Menyalternativ
z : Fotografering
3 : Bildvisning
(6)
(7)
(8)
(9)
5 : Inställningar
8 : Egen programmering
9 : Min meny
Menyinställningar
Procedur för menyinställning
menyskärmen.
1 Visa
zz Tryck på knappen <M>.
en flik.
2 Välj
zz Tryck på knappen <B> för att växla
mellan huvudflikarna.
zz Välj en underflik genom att vrida på
ratten <6>.
61
Menyhantering och inställningar
ett alternativ.
3 Välj
zz Vrid på ratten <5> för att välja ett
alternativ och tryck sedan på <0>.
ett alternativ.
4 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj ett
alternativ.
zz Den aktuella inställningen visas i blått.
ett alternativ.
5 Välj
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
inställningsskärmen.
6 Stäng
zz Tryck på <M> för att blir klar och
förbereda fotograferingen.
oo Följande beskrivning av olika menyfunktioner utgår ifrån att du har tryckt på
knappen <M> så att menyskärmen visas.
oo Du kan också trycka på menyskärmen eller på piltangenterna <V> för att
hantera menyn.
oo Tryck på knappen <M> om du vill avbryta.
62
Menyhantering och inställningar
Nedtonade menyalternativ
Exempel: Högdagerprioritet
Nedtonade menyalternativ kan inte väljas.
Menyalternativet är nedtonat om en annan
funktionsinställning åsidosätter det.
Du kan se åsidosättningsfunktionen genom
att markera det nedtonade menyalternativet
och trycka på <0>.
Om du avbryter åsidosättningsfunktionens
inställning kan du välja det nedtonade
alternativet.
oo Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade
menyalternativ.
oo Med [5: Återställ alla kamerainst.] kan du återställa menyfunktionernas
standardinställningar (=410).
63
Touchskärmsfunktioner
Du kan hantera kameran genom att trycka eller dra på skärmen (touchskärm)
med fingrarna.
Peka
Exempelskärm (snabbkontroll)
zz Använd fingret och tryck på skärmen (rör
hastigt vid skärmen och ta sedan bort
fingret igen).
zz Om du till exempel pekar på [Q] visas
snabbkontrollskärmen. Peka på [2] när
du vill gå till föregående skärm.
Dra
Exempelskärm (menyskärm)
zz Dra fingret samtidigt som du håller det
mot skärmen.
oo Om [5: Pipljud] är inställd på [Pekljud ], hörs inget ljud när du pekar på
skärmen (=380).
oo Respons för touchskärmskontrollen kan justeras (=379).
64
Snabbkontroll
Du kan direkt välja och ställa in de inställningar som visas på skärmen.
Det här kallas snabbkontroll (förutom i läget <A>)
1 Tryck på knappen <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för
att välja.
zz När skärmen till vänster visas trycker du
på <W> <X> <Y> <Z> för att välja.
ett alternativ.
3 Välj
zz Ändra inställningen genom att vrida på
ratten <6> eller <5> eller trycka på
knapparna <Y> <Z>. Det finns även
funktioner som ställs in med en knapp
efter dessa åtgärder.
zz Tryck på <0> för att spara
inställningen och gå tillbaka till
föregående skärm.
oo Du kan även peka på skärmen för snabbkontrollsinställningar (=64).
65
66
Grundläggande fotografering
I det här kapitlet beskrivs hur du använder baszonens metoder på
inställningsratten för bästa resultat.
När du använder baszonens metoder behöver du bara sikta och
trycka av så ställs allting in automatisk i kameran.
67
Fotografera med full automatik
(Smart motivläge)
<A> är ett helautomatiskt läge. Motivet analyseras och inställningar
sker automatiskt. Fokus ställs också in automatiskt på stillastående motiv
eller motiv i rörelse genom identifiering av motivets rörelse (=71).
1 Ställ inställningsratten i läget <A>.
på <0>.
2 Tryck
zz Läs meddelandet och välj [OK].
kameran mot det du vill
3 Rikta
fotografera (motivet).
zz Under somliga tagningsförhållanden kan
det visas en ram runt motivet.
zz Om det visas en AF-punkt på skärmen
så rikta in den på motivet.
68
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så att
fokus ställs in.
zz Det går även att ställa in skärpan genom
att peka på ett ansikte eller något
annat motiv på skärmen (Touch AF) när
[z: KontinuerligAF] är inställt på [Av].
zz I svag belysning aktiveras automatiskt
AF-hjälpbelysningen (=201) om
det behövs.
gg För stillastående motiv visas AF-punkten
i grönt när motivet är i fokus, och
kameran piper till (One-Shot AF).
gg För rörliga motiv visas AF-punkten i blått
och följer motivets rörelser. Kameran
piper inte (Servo AF).
5 Tazz Dubilden.
tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
gg Bilden som precis har tagits visas i cirka
2 sekunder på skärmen.
oo Motiv i rörelse (om motivet rör sig eller står stilla) kan identifieras felaktigt för
vissa motiv eller fotograferingsförhållanden.
oo Om du vanligtvis föredrar att fotografera med One-Shot AF ställer du in
[z: A Autoservo] på [Av].
oo AF-funktion (One-Shot AF eller Servo AF) ställs in automatiskt om du trycker
ner avtryckaren halvvägs. Observera att AF-funktion inte kan växlas under
pågående fotografering.
oo Om du använder metoden <A> vid fotografering av naturbilder,
utomhusbilder och solnedgångar blir färgerna mer imponerande. Om du inte
får önskade färgtoner ändrar du fotograferingsmetod till kreativa zonens metod
(=35) och väljer en annan bildstil än <D> och tar om bilden (=148).
69
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
Minimera oskarpa foton
zz Använd ett stadigt stativ som kan bära fotograferingsutrustningens vikt.
Montera kameran ordentligt på stativet.
zz Använd en fjärrutlösare (säljs separat, =219) eller en trådlös
fjärrkontroll (säljs separat, =217).
Vanliga frågor
zzDet går inte att fokusera (anges av en orange AF-punkt).
Placera AF-punkten över ett område med bra kontrast och tryck sedan
ned avtryckaren halvvägs (=54). Om du står för nära motivet backar
du lite och försöker sedan ta bilden igen.
zzFlera AF-punkter visas samtidigt.
Om flera AF-punkter visas samtidigt är alla dessa positioner i fokus.
Så länge som en AF-punkt visas på motivet kan du ta bilden.
zzNär avtryckaren trycks ned halvvägs fokuserar inte kameran
på motivet.
Om omkopplaren för fokuseringsmetod är ställd på <MF> (manuell fokus)
byter du till <AF> (autofokus).
zzSlutartidsvisningen blinkar.
Eftersom det är för mörkt kan motivet bli suddigt på grund av
skakningsoskärpa. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller en
Speedlite i Canons EL/EX-serien (säljs separat, =220).
zzNär den externa blixten användes blev den nedre delen av
bilden onaturligt mörk.
Om ett motljusskydd fästs på objektivet kan det blockera blixtljuset.
Om motivet är nära tar du bort motljusskyddet innan du tar bilden
med blixt.
70
Tekniker med full automatik (Smart motivläge)
Komponera om bilden
Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger för
att skapa en balanserad bakgrund och ett bra perspektiv.
Om du håller ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på ett stillastående
motiv låses fokuseringen. Komponera om bilden och tryck ned avtryckaren
halvvägs, och tryck sedan ned avtryckaren helt för att ta bilden. Det kallas
”fokuseringslås”.
Fotografera ett rörligt motiv
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och en blå AF-punkt visas,
identifierar kameran motivets rörelser och fokuserar med Servo AF.
Håll kvar motivet på skärmen medan du håller ned avtryckaren halvvägs
och i rätt ögonblick trycker du ned avtryckaren helt.
Om du föredrar att fotografera med One-Shot AF ställer du
in [z: A Autoservo] på [Av].
71
Tekniker med full automatik (Smart motivläge)
Motivsymboler
Motivtypen identifieras i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa motivet.
Motivtypen visas i skärmens övre vänstra
hörn. Mer information finns på =595.
Justera inställningar genom att peka på skärmen
Du kan, genom att peka på ikoner, justera
inställningarna för matningsmetod,
bildkvalitet, skärmavtryckare och
Creative Assist.
72
Tekniker med full automatik (Smart motivläge)
Fotografera med effekter (Creative Assist)
Du kan fotografera med valda effekter.
på <Q>.
1 Tryck
zz Läs meddelandet och välj [OK].
en effekt.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja en effekt och tryck sedan
på <0>.
effektnivå och andra detaljer.
3 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
ställa in och tryck sedan på <0>.
zz Återställ textinmatningen genom att
trycka på <A> och sedan välja [OK].
Effekter med Creative Assist
zz[
] Förinställning
zz[
] Bakgrundsoskärpa
Välj någon av de förinställda effekterna.
Observera att [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] inte är tillgängliga
med [B&W].
Justera bakgrundsoskärpan. Välj högre värden för att göra bakgrunden
skarpare och lägre värden för att göra dem mer oskarpa. Med [Auto]
justeras bakgrundsoskärpan så att den stämmer överens med ljusstyrkan.
Vissa positioner kanske inte är tillgängliga beroende på objektivets
ljusstyrka (bländartal).
73
Tekniker med full automatik (Smart motivläge)
zz[
] Ljusstyrka
zz[
] Kontrast
zz[
] Mättnad
Ställ in bildens ljusstyrka.
Justera kontrasten.
Justera färgmättnaden.
zz[
] Färgton 1
zz[
] Färgton 2
zz[
] Monokrom
Justera den blå/gula färgtonen.
Justera den grön/magenta färgtonen.
Ställ in toningseffekten för monokrom fotografering. Ställ in den på [Av]
om du ska fotografera i färg. [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] är
inte tillgängliga med andra alternativ än [Av].
oo [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgänglig när du använder blixt.
oo De här inställningarna återställs när du byter fotograferingsmetod eller ställer
strömbrytaren i läget <2>. Ställ in [z: Behåll Creative Assist-data]
på [Aktivera] om du vill spara inställningarna.
Spara favoritinställningar
Om du vill spara aktuell inställning i kameran trycker du på <B> på
inställningsskärmen för Creative Assist och sedan väljer du [OK]. Upp till
tre förinställningar kan sparas som [USER*]. När tre har sparats måste en
befintlig [USER*]-förinställning skrivas över för att en ny ska kunna sparas.
74
Specialmotivläge
När du väljer en fotograferingsmetod aktiveras rätt inställningar automatiskt
för det motiv du vill fånga på bild.
* <8> står för Specialscen.
inställningsratten i läget
1 Ställ
<8>.
2 Tryck på <0>.
en fotograferingsmetod.
3 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja fotograferingsmetod och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan också välja fotograferingsmetod
genom att vrida på ratten <6> eller
<5>.
oo Försiktighetsåtgärder för respektive fotograferingsmetod visas tillsammans
(=90). Läs dessa innan du fotograferar.
oo Snabbkontrollskärmen visas efter steg 2 när [5: Lägesguide] är inställt
på [Av]. Tryck på knappen <Y> <Z> och välj fotograferingsmetod.
75
Specialmotivläge
Tillgängliga fotograferingsmetoder i metoden 8
Fotograferingsmetod
Porträtt
Sidan
Fotograferingsmetod
Sidan
=77
4
Närbild
q Gruppfoto
=78
P
Mat
=85
3 Landskap
=79
6
Kvällsporträtt
=86
=87
2
=84
5 Sport
=80
F
Nattfoto utan stativ
Barn
=81
G
HDR-motljuskontroll
=88
r Panorering
=82
I
Tyst läge
=89
C
oo Du kan också ställa in fotograferingsmetod via [z: Fotogr.metod] efter att
ha ställt in inställningsratten på <8>.
76
Fotografera porträtt
Metoden <2> (Porträtt) gör bakgrunden oskarp så att det mänskliga
motivet blir mer framträdande. Den får även hudton och hår att se
mjukare ut.
Tips vid fotografering
zzVälj den plats där avståndet mellan motivet och bakgrunden
är störst.
Ju större avståndet är mellan motivet och bakgrunden, desto mer oskarp
kommer bakgrunden att bli. Motivet syns också bättre mot en ren, mörk
bakgrund.
zzAnvänd ett teleobjektiv.
Om du har ett zoomobjektiv använder du teleläget för att låta motivet från
midjan och upp fylla upp bildytan.
zzStäll in fokus på ansiktet.
När du ställer in fokus måste du se till att AF-punkten på ansiktet är
grön innan du tar bilden. När du tar närbilder på ansiktet kan du ställa in
[z: Ögonavkänning AF] på [Aktivera] för att fotografera med motivets
ögon i fokus.
oo Standardinställningen är <i> (långsam serietagning). Om du fortsätter
hålla ned avtryckaren kan du använda serietagning av personer som ändrar
ansiktsuttryck och rör på sig.
77
Ta gruppfoton
Använd metoden <q> (Gruppfoto) för att ta gruppfoton. Du kan ta en bild
där både människor i förgrunden och bakgrunden är i fokus.
Tips vid fotografering
zzAnvänd ett vidvinkelobjektiv.
När du använder ett zoomobjektiv kan du använda högsta vidvinkelvärde
för att få alla människor i gruppen i fokus samtidigt, från den främre
raden till den bakre. Om du dessutom håller ett litet avstånd mellan
kameran och motiven (så att motivens hela kroppar är i bild), ökar djupet
i fokusområdet.
zzTa flera bilder av gruppen.
Du rekommenderas att ta flera bilder utifall vissa personer blundar.
oo När du fotograferar inomhus eller i svagt ljus, håll kameran stadigt eller
använd ett stativ för att förhindra kameraskakningar.
78
Fotografera landskap
Använd metoden <3> (Landskap) för utsträckta vyer eller för att fokusera
både på nära och långt håll. För starka blå och gröna färger och väldigt
skarpa och klara bilder.
Tips vid fotografering
zzMed ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde.
Om du använder ett zoomobjektiv kan du ställa in objektivet på högsta
vidvinkelvärde för att få föremål i närheten och långt bort i fokus. Det ger
även landskapet en bättre bredd.
zzTa nattfoton.
Om du fotograferar med <3> och handhåller kameran kan det orsaka
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
79
Fotografera rörliga motiv
Använd metoden <5> (Sport) när du vill fotografera rörliga motiv,
exempelvis en person som springer eller ett fordon i rörelse.
(1)
Tips vid fotografering
zzAnvänd ett teleobjektiv.
Om du vill fotografera på avstånd rekommenderas du att använda ett
teleobjektiv.
zzFölj motivet med ramen för AF-område.
Som standard är [z: AF-metod] inställd på [u+Följning]. En ram
för AF-område (1) visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
När motivet är i fokus skiftar AF-punkten till grönt.
zzAnvänd serietagning.
Standardinställningen är [o] (snabb serietagning). När ögonblicket
kommer tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du vill
följa motivet och fånga förändringar i motivets rörelser fortsätter du att
hålla ned avtryckaren och tar en bildserie.
80
Fotografera barn
Om du vill fotografera barn som springer använder du <C> (Barn).
Hudtonen kommer att se hälsosam ut.
(1)
Tips vid fotografering
zzFölj motivet med ramen för AF-område.
Som standard är [z: AF-metod] inställd på [u +Följning]. En ram
för AF-område (1) visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
När motivet är i fokus skiftar AF-punkten till grönt.
zzAnvänd serietagning.
Standardinställningen är [o] (snabb serietagning). När ögonblicket
kommer tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du vill
följa motivet och fånga förändringar i ansiktsuttryck och rörelser fortsätter
du att hålla ned avtryckaren och tar en bildserie.
81
Panorering
Om du vill få en bild med en känsla av hastighet och med en oskarp
rörelseeffekt i bakgrunden, använder du <r> (Panorering). Om du
använder ett objektiv som har stöd för metoden <r> kommer motivets
oskärpa att identifieras, korrigeras och reduceras.
Tips vid fotografering
zzVrid kameran och följ ett motiv i rörelse.
Vid fotograferingen vrider du kameran försiktigt vartefter du följer motivet.
Rikta AF-punkten över den del av motivet där du vill fokusera, tryck
sedan ned avtryckaren halvvägs och håll den nere när du vrider kameran
för att följa motivets hastighet och rörelse. Du tar bilden genom att trycka
ned avtryckaren helt medan du rör kameran. Fortsätt att följa motivet
med kameran.
82
Panorering
zzAnge nivå för bakgrundsoskärpan vid rörelse.
Med [Effekt] ställer du in nivån för bakgrundsoskärpa. Inställningen
[Max] ger en längre slutartid och ökar bakgrundsoskärpan runt motivet.
Om motivets oskärpa syns ställer du in [Effekt] på [Med] eller [Min] för
att minska oskärpan.
oo Mer information om objektiv som är kompatibla med metoden <r> finns
på Canons webbplats.
oo Med objektiv som kan användas med metoden <r> korrigerar kameran
automatiskt motivets oskärpa och (baserat på inställningen för [Effekt])
justerar slutartiden, oavsett objektivets IS-inställning.
oo AF-metoden kan bara ställas in på [Enpunkts AF] eller [Zon AF]. Som
standard är den inställd på [Zon AF], med zonen mitt på skärmen markerad.
oo För att förhindra kameraskakning bör du hålla kameran med båda händerna, ha
armarna nära kroppen och försiktigt följa motivets rörelser när du tar bilderna.
oo Den här effekten är mest effektiv med tåg, bilar osv. som rör sig med konstant
hastighet och i en riktning.
oo Du bör ta testbilder eller kontrollera bilden genom att visa den direkt efter
fotograferingen.
oo Som standard ställs <i> (Långsam serietagning) in. När ögonblicket kommer
tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Du kan följa rörliga motiv
genom att panorera kameran samtidigt som du håller ned avtryckaren och
använda serietagning.
83
Ta närbilder
När du vill fotografera blommor eller små föremål på nära håll använder du
metoden <4> (Närbild). Om du vill få små föremål att verka betydligt större
använder du ett makroobjektiv (säljs separat).
Tips vid fotografering
zzAnvänd en enkel bakgrund.
Mot en enkel bakgrund syns exempelvis blommor bättre.
zzFlytta dig så nära motivet som möjligt.
Kontrollera objektivets minsta fokuseringsavstånd. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts från märket <V> (filmplan) överst på kameran
till motivet. Du kan inte ställa in fokus om du är för nära.
zzMed ett zoomobjektiv använder du teleläget.
Om du har ett zoomobjektiv och använder teleläget kommer motivet att
se större ut.
84
Fotografera mat
Om du vill fotografera mat använder du <P> (Mat). Fotot får ett ljusstarkt
och aptitretande utseende. Beroende på ljuskällan försvinner den rödaktiga
tonen i bilder som tas i glödlampsljus.
Tips vid fotografering
zzÄndra färgtonen.
Du kan ändra [Färgton]. Om du vill ge motivet en rödare ton ändrar du
till en [Varm ton]. Om resultatet blir för rött ändrar du till en [Kall ton].
85
Ta kvällsporträtt (med stativ)
Om du vill fotografera någon på kvällen och få en naturlig exponering på
bakgrunden använder du metoden <6> (Kvällsporträtt). Det krävs en
extern Speedlite för fotografering. Vi rekommenderar att du använder
ett stativ.
Tips vid fotografering
zzAnvänd ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.
Om du använder ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde
för att få en bred kvällsvy. Eftersom kameraskakningar är benägna att
uppträda med handhållen fotografering kan du använda ett stativ.
zzKontrollera bildens ljusstyrka.
Observera att du rekommenderas att titta på den tagna bilden på plats för
att kontrollera bildens ljusstyrka. Om personen ser mörk ut ställer du dig
närmare och tar en ny bild.
zzVälj också en annan fotograferingsmetod.
Vid kvällsfotografering är det lätt att kameraskakning uppstår. Därför kan
du även testa metoderna <A> och <F>.
oo Om du använder självutlösaren tillsammans med en extern Speedlite tänds
självutlösarlampan en kort stund efter att bilden tagits.
86
Ta nattfoton (utan stativ)
Bäst resultat får du om du använder ett stativ när du tar nattfoton. Men med
metoden <F> (Nattfoto utan stativ) kan du fotografera kvällsmiljöer även
när du håller kameran själv. Med den här fotograferingsmetoden tas fyra
bilder efter varandra för varje bild, vilket gör att en enda bild med mindre
kameraskakning registreras.
Tips vid fotografering
zzHåll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Fyra bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de fyra bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
zzAnvänd en extern Speedlite för porträtt.
Om personer ska vara med i bilden använder du en extern Speedlite.
Det blir en bra porträttbild när blixt används vid den första bilden.
Be personen att inte röra sig förrän alla fyra bilderna är tagna.
87
Fotografera miljöer med motljus
Om du fotograferar en miljö med både mörka och ljusa områden ger <G>
(HDR-motljuskontroll) dig de bästa förutsättningarna. När du tar en bild med
den här metoden registreras tre bilder efter varandra med olika exponering.
Detta resulterar i en bild med brett tonomfång som lättar upp de utjämnade
skuggorna som orsakas av motljus.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
Tips vid fotografering
zzHåll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Tre bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de tre bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
88
Fotografera i tysta miljöer
Du kan fotografera utan pipljud, till exempel avtryckarljud, i tysta miljöer.
Tips vid fotografering
zzTa några testbilder.
Du bör ta några testbilder i förväg eftersom ändring av bländaren kan
vara hörbart under vissa fotograferingsförhållanden.
oo När du tar bilderna visas en vit ram tillfälligt runt skärmen.
oo Matningsmetod kan bara ställas in på <u>, <m> eller <l>.
89
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
q: Gruppfoto
oo Bildvinkeln ändras en aning på grund av distorsionskorrigering.
oo Fokus kanske inte kan uppnås på alla i bilden, beroende på
fotograferingsförhållandena.
5: Sport
oo Vid svagt ljus när kameraskakning lätt inträffar blinkar slutartidsvärdet längst
ned till vänster. Håll kameran stadigt och ta bilden.
oo Om du använder en extern Speedlite kommer serietagningshastigheten
att sänkas.
C: Barn
oo Om du använder en extern Speedlite kommer serietagningshastigheten
att sänkas.
r: Panorering
oo Slutartiden blir därför längre. Den här metoden passar därför bara för
panorering.
oo Som standard ställs <i> in. Observera att <o> inte kan väljas.
oo Extern Speedlite kan inte användas. (Den kan inte avfyras.)
oo Även om objektivets IS används på bilder som tas med objektiv som kan
användas med metoden <r>, visas inte effekten på skärmen när du tar
bilden. (IS och oskärpekorrigering aktiveras när du fotograferar, oavsett
objektivets IS-inställning.)
oo Om objektivet inte kan användas med metoden <r>, korrigeras
inte oskärpan. Däremot fungerar automatisk slutartidsjustering enligt
inställningarna i [Effekt].
oo Om du fotograferar i starkt ljus, t.ex. en solig sommardag, eller fotograferar ett
långsamt motiv, kanske den inställda panoreringseffekten inte erhålls.
90
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
r: Panorering (forts)
oo Med ett objektiv som kan användas med metoden <r> kanske oskärpa
på motivet inte korrigeras på rätt sätt när du fotograferar följande motiv eller
under följande fotograferingsförhållanden.
• Motiv med mycket låg kontrast.
• Motiv i svagt ljus.
• Motiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv.
• Motiv med upprepade mönster.
• Motiv med mindre mönster eller monotona mönster.
• Motiv med reflexer (bilder som t.ex. reflekteras i glas).
• Motiv som är mindre än ramen för AF-området.
• När det är flera motiv i rörelse inom ramen för AF-området.
• Motiv i rörelse i oregelbundna riktningar eller i oregelbundna hastigheter.
• Motiv vars rörelser är delvis oregelbundna. (Till exempel en löparens
vertikala rörelser.)
• Motiv vars hastighet ändras dramatiskt. (Till exempel direkt efter rörelsens
påbörjan eller i en kurva.)
• När du rör kameran för snabbt eller för långsamt.
• När kamerans rörelser inte stämmer överens med motivets rörelser.
P: Mat
oo Motivets varma färgsättning kan blekna.
oo Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning inte
nedtonas.
oo Om du använder en extern Speedlite kommer [Färgton] att ställas in
på Standard.
oo Om det finns personer i bilden kanske hudtonen inte återges på rätt sätt.
91
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
6: Kvällsporträtt
oo Be motivet hålla sig stilla efter att blixten avfyrats.
oo Det kan vara svårt att ställa in fokus när motivets ansikte ser mörkt ut. I så fall
ställer du in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <MF> och ställer
in fokus manuellt.
oo Autofokusering på kvällen eller med mörka motiv kan bli svårt när ljuspunkter
ligger inom AF-punkten. I så fall ställer du in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus manuellt.
oo De tagna bilderna kan skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
F: Nattfoto utan stativ
oo Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
oo RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
oo Autofokusering på kvällen eller med mörka motiv kan bli svårt när ljuspunkter
ligger inom AF-punkten. I så fall ställer du in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus manuellt (=48, =51).
oo De tagna bilderna kan skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
oo Om du använder en extern Speedlite och motivet är nära kan överexponering
inträffa.
oo Om du använder en extern Speedlite när du fotograferar i kvällsmiljöer med
svagt ljus kan bilden bli misslyckad. Bilden kan bli suddig.
oo Om du använder en extern Speedlite när du fotograferar personer som står
nära bakgrunden och båda ljussätts med blixten kan bilden bli misslyckad.
Bilden kan bli suddig. Det kan dessutom uppstå onaturliga skuggor och
felaktiga färger.
oo Blixtens täckning med en extern Speedlite:
• När du använder en Speedlite med automatisk inställning av blixtens
täckning är zoomläget fast inställt på högsta vidvinkelvärde, oavsett
objektivets zoomläge.
• När du använder en Speedlite med manuell inställning av blixtens täckning
ställer du blixthuvudet på normalläget.
92
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
F: Nattfoto utan stativ (forts)
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
oo Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
oo Det kan ta en stund att registrera bilder på kortet eftersom de har
sammanslagits efter fotograferingen. [BUSY] visas medan bilderna bearbetas
och det går inte att ta bilder förrän bearbetningen är klar.
G: HDR-motljuskontroll
oo Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
oo RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
oo Extern Speedlite kan inte användas. (Den kan inte avfyras.)
oo Observera att bilden kanske inte återges med en mjuk kontrast och att den
kan se ojämn ut eller innehålla mycket brus.
oo HDR-motljuskontroll kanske inte fungerar vid mycket starkt motljus eller
extremt hög kontrast.
oo När du fotograferar tillräckligt ljusa motiv, till exempel normalt upplysta miljöer,
kan bilden se onaturlig ut på grund av HDR-effekten.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
oo Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till
exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
oo Det kan ta en stund att registrera bilder på kortet eftersom de har
sammanslagits efter fotograferingen. [BUSY] visas medan bilderna bearbetas
och det går inte att ta bilder förrän bearbetningen är klar.
I: Tyst läge
oo Visa hänsyn när du använder tyst bildtagning och respektera motivens
integritets- och porträtträttigheter.
oo Bilder på motiv som rör sig snabbt kan se förvrängda ut.
oo Ljusränder kan visas och ränder från skillnader i ljusstyrka kan fås i bilder om
du fotograferar i Tyst läge under flimrande ljuskällor (t.ex. lysrör) eller om en
annan kameras blixt tänds.
oo Serietagning och blixtfotografering är inte tillgängliga.
93
94
Kreativa zonen
Med kreativa zonens metoder kan du
fotografera på olika sätt genom att ställa in
slutartid, bländarvärde, exponering m.m.
zz Om du vill ta bort den beskrivning av fotograferingsmetoden
som visas när du vrider på inställningsratten trycker du på
<0> (=369).
oo Se till att flerfunktionslåset är inaktiverat.
95
Programautomatik
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för att passa motivets ljusstyrka.
Det kallas för programautomatik.
* <d> står för program.
* AE står för automatisk exponering.
1 Ställ inställningsratten i läget <d>.
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
gg När subjektet är i fokus skiftar AF‑punkten
till grönt (med One-Shot AF).
gg Slutartid och bländarvärde ställs in
automatiskt.
av displayen.
3 Läs
zz Så länge slutartiden inte blinkar får du
standardexponering.
4 zz Komponera bilden och tryck ned
Ta bilden.
avtryckaren helt.
96
Programautomatik
oo Om slutartiden ”30"” och det lägsta bländartalet blinkar
blir bilden underexponerad.
Öka ISO-talet eller använd blixt.
oo Om slutartiden ”1/4000” och det högsta bländartalet
blinkar blir bilden överexponerad.
Minska ISO-talet eller använd ett ND-filter (säljs separat)
för att minska mängden ljus som tränger in i objektivet.
Skillnaden mellan metoderna <d> och <A>
oo Med metoden <A> ställs många funktioner in automatiskt, däribland
AF‑metod och ljusmätmetod. På så sätt kan misslyckade bilder undvikas.
Det kan bara göra vissa inställningar själv. Med metoden <d> är det dock
bara slutartid och bländarvärde som ställs in automatiskt. Du kan själv ställa in
AF-metod, ljusmätmetod och andra funktioner.
Programförskjutning
oo Med metoden <d> kan du fritt ändra kombinationen av slutartid och bländare
(program) som ställts in automatiskt i kameran och ändå behålla samma
exponering. Det kallas programförskjutning.
oo Programförskjutningen ställer du in genom att trycka ned avtryckaren halvvägs
och vrida på ratten <6> tills önskad slutartid eller bländare visas.
oo Programförskjutningen avbryts automatiskt när mättimern slutar
(exponeringsinställningsskärmen stängs av).
oo Programförskjutning kan inte användas tillsammans med blixt.
97
Tidsförval AE
Med den här metoden ställer du själv in slutartiden, medan bländaren
automatiskt ställs in på en standardexponering som passar motivets
ljusstyrka. Det kallas tidsförval AE. En kortare slutartid kan frysa rörelserna
hos ett motiv som rör sig. En längre slutartid kan skapa en oskarp effekt,
vilket ger ett intryck av rörelse.
* <s> står för tidsvärde.
Suddig rörelse
(Lång slutartid: 1/30 sekund)
Fryst rörelse
(Kort slutartid: 1/2000 sekund)
1 Ställ inställningsratten i läget <s>.
in önskad slutartid.
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
gg Bländaren ställs in automatiskt.
på skärmen och ta bilden.
4 Titta
zz Så länge bländaren inte blinkar används
standardexponeringen.
98
Tidsförval AE
oo Om det lägsta bländartalet blinkar indikerar det
underexponering. Vrid ratten <6> mot längre
slutartid tills bländarvärdet slutar blinka eller ställ in ett
högre ISO-tal.
oo Om det lägsta bländartalet blinkar indikerar det
underexponering. Vrid ratten <6> mot längre
slutartid tills bländarvärdet slutar blinka eller ställ in ett
högre ISO-tal.
Slutartidsvisning
oo Exempel: ”0"5” är 0,5 sekund och ”15"” är 15 sekunder.
99
Bländarförval AE
Med den här metoden ställer du själv in bländarvärdet, och så ställs
slutartiden in automatiskt för att ge en standardexponering som passar
motivets ljusstyrka. Det kallas bländarförval AE. Med ett högt bländartal (liten
bländaröppning) får du godtagbar fokusering på en större del av för- och
bakgrunden. Ett lägre bländartal (större bländaröppning) innebär att du får
godtagbar fokusering på en mindre del av för- och bakgrunden.
* <f> står för bländarvärde (bländaröppning).
Oskarp bakgrund
(Med ett lågt bländartal: f/5.6)
Skarp förgrund och bakgrund
(Med ett högt bländartal: f/32)
1 Ställ inställningsratten i läget <f>.
in önskat bländarvärde.
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
gg Slutartiden ställs in automatiskt.
på skärmen och ta bilden.
4 Titta
zz Så länge slutartiden inte blinkar används
standardexponeringen.
100
Bländarförval AE
oo Om slutartiden ”30"” blinkar blir bilden underexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en större
bländaröppning (lägre bländartal) tills slutartiden slutar
blinka, eller ställ in ett högre ISO-tal.
oo Om slutartiden ”1/4000” blinkar blir bilden
överexponerad.
Vrid på ratten <6> mot mindre bländare (högre
bländartal) tills slutartiden slutar blinka eller ställ in ett
lägre ISO-tal.
Bländarvärdesvisning
oo Ju högre bländartalet är, desto mindre är bländaröppningen. Bländartalet
som visas varierar beroende på objektivet. Om inget objektiv är monterat på
kameran visas bländarvärdet ”F00”.
SkärpedjupskontrollM
Tryck på knappen som du har tilldelat till skärpedjupskontroll
(med [8C.Fn III-5: Anpassa knappar], (=537)) för att blända ned
objektivet till den aktuella bländarinställningen och kontrollera fokusområdet
(skärpedjup).
oo Ju större bländarvärde desto bredare fokusområde, från förgrund till bakgrund.
oo Exponeringen låses (AE-lås) när du håller ner knappen för skärpedjupskontroll.
101
Manuell exponering
Med den här metoden kan du ställa in både slutartid och bländare efter eget
önskemål. Bestäm lämpligt exponeringsvärde genom att läsa av indikatorn
för exponeringsnivå också använda en separat ljusmätare finns i handeln.
Metoden kallas manuell exponering.
* <a> står för manuell.
1 Ställ inställningsratten i läget <a>.
in ISO-talet (=131).
2 Ställ
zz Exponeringskompensation kan ställas in
med ISO auto (=103).
in slutartid och bländarvärde.
3 Ställ
zz Om du vill ställa in slutartiden vrider du
på ratten <6>. Om du vill ställa in
bländarvärdet vrider du på ratten <5>.
(1)
(2)
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
gg Exponeringsinställningen visas.
zz Kontrollera markeringen för
exponeringsnivå <s> för att se hur långt
den aktuella exponeringsnivån är från
standardexponeringsnivån.
(1)
(2)
Standardexponeringsindex
Markering för exponeringsnivå
in exponeringen och ta bilden.
5 Ställ
zz Kontrollera indikatorn för exponeringsnivå
och ställ in slutartid och bländarvärde.
102
Manuell exponering
Exponeringskompensation med ISO auto
Om ISO-talet är inställt på [AUTO] för manuell exponering, kan du ställa in
exponeringskompensationen (=128) så här:
Tryck på indikatorn för exponeringsnivå
[z: Exp. komp./AEB]
Snabbkontrollskärm
oo Med ISO auto inställt ändras inställningarna för ISO-tal så att en
standardexponering erhålls, anpassat efter inställd slutartid och bländarvärde.
Därför kan det hända att du inte får önskad exponeringseffekt. I så fall ställer
du in exponeringskompensation.
oo Med kameran inställd på metoden <a> + ISO auto + <q> (evaluerande
ljusmätning) och med [8C.Fn I-7: AE-låst mätläge efter fokus] inställd på
standardinställning (=529), och du håller ned avtryckaren halvvägs låses
ISO-talet när fokus har uppnåtts med One-Shot AF.
oo När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa ISO‑talet.
oo Om du vill jämföra den aktuella exponeringen med exponeringen när du
trycker ner knappen <A> med manuellt inställt ISO-tal trycker du på knappen
<A>, komponerar om bilden och läser av indikatorn för exponeringsnivå.
oo Om ISO auto är inställd och [8C.Fn I-1: Inställbara exponeringssteg]
inställt på [1/2 steg], implementeras vilken 1/2-stegsexponeringskompensation
som helst med det ISO-talet (1/3 steg) och slutartiden. Den slutartid som visas
ändras däremot inte.
103
Flexibel-prioritet AE
I det här läget kan du ställa in slutartid, bländare och ISO-tal manuellt
eller automatiskt och kombinera dessa inställningar med ditt val av
exponeringskompensation. Fotografering med metoden <t> med kontroll
över alla dessa parametrar motsvarar att fotografera med metoderna <d>,
<s>, <f> eller <a>.
* <t> står för flexibelt värde.
1 Ställ inställningsratten i läget <t>.
slutartid, bländarvärde
2 Ange
och ISO-tal.
zz Vrid på ratten <5> och välj ett
alternativ. Ikonen [6] visas till vänster
om det valda objektet.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in
alternativet.
zz Tryck på tangenten <W> eller <Z> för
att återställa inställningen till [AUTO].
in mängden
3 Ställ
exponeringskompensation.
zz Vrid ratten <5> och välj indikatorn för
exponeringsnivå. Ikonen [6] visas
till vänster om den valda indikatorn för
exponeringsnivå.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in
alternativet.
zz Tryck på tangenten <W> eller <Z> för
att återställa inställningen till [±0].
104
Flexibel-prioritet AE
Kombination av funktioner i metoden <t>
Slutartid
Bländare
[AUTO]
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
[AUTO]
Manuellt val
Manuellt val
Manuellt val
ISO-tal
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
Exponerings­
kompensation
Fotograferings­
metod
Tillgänglig
Liknar <d>
Tillgänglig
Liknar <s>
Tillgänglig
Liknar <f>
Tillgänglig
–
Liknar <a>
oo Blinkande värden anger att värdena kommer att orsaka under- eller
överexponering. Justera exponeringen tills värdet slutar blinka.
oo Fotografering med lång synkroniseringstid används inte under svag belysning
när du har ställt in metoden <t> för att efterlikna metoderna <f> på <d>,
även om [Lång synktid] i [z: Styrn. av separat Speedlite] är inställd på
[1/180-30sek. auto].
oo Värden för slutartid, bländare och ISO-tal som är inställda på [AUTO]
är understrukna.
oo Du kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal på [AUTO] och
exponeringskompensation på [±0] i steg 2 eller 3 genom att trycka på
knapparna <X> eller <Y>.
105
Långa (bulb) exponeringar
Med den här metoden förblir slutaren öppen så länge som du håller
avtryckaren helt nedtryckt och stängs när du släpper upp avtryckaren.
Den här fotografiska tekniken kallas ”bulbexponering”. Använd bulbexponering
för nattbilder, fyrverkerier, bilder av himlen och andra motiv som kräver långa
exponeringstider.
1 Ställ inställningsratten i läget <F>.
in önskat bländarvärde.
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
bilden.
3 Tazz Exponeringen
fortsätter så länge du
håller avtryckaren nedtryckt.
gg Den förflutna exponeringstiden visas
på skärmen.
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Långa bulbexponeringar ger mer brus än vanligt i bilden.
oo Om du har valt ISO auto ställs ISO 400 in (=582).
oo När du fotograferar med bulbexponering med självutlösare istället för bulbtimer
fortsätter du trycka ned avtryckaren helt (för självutlösarfördröjningstid och
bulbexponeringstid).
106
Långa (bulb) exponeringar
oo Med [z Brusreduc. för lång exp.tid] kan du minska mängden brus som
skapas vid långa exponeringstider (=159).
oo Vid bulbexponering bör du använda stativ och bulbtimer.
oo Du kan fotografera bulbexponeringar med fjärrutlösare RS-60E3 (säljs
separat, =219).
oo Du kan också använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) för
bulbexponering. När du trycker på fjärrkontrollens överföringsknapp startar
bulbexponeringen genast eller efter 2 sekunder. Tryck på knappen igen när du
vill stoppa bulbexponeringen.
BulbtimerM
Du kan förinställa exponeringstiden för bulbexponeringen. Om du använder
bulbtimer behöver du inte hålla ned avtryckaren under bulbexponeringen.
Det innebär att kameraskakning mindre.
Bulbtimern kan bara ställas in i <F> (bulbexponering). Den kan inte ställas
in och den fungerar inte i andra lägen.
1 Välj [z: Bulbtimer].
[På].
2 Välj
zz Välj [På] och tryck sedan på <B>.
107
Långa (bulb) exponeringar
in önskad exponeringstid.
3 Ställ
zz Välj timme, minut eller sekund.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan på
<0>. (Återgår till <s>.)
4 Välj [OK].
bilden.
5 TaggTryck
ned avtryckaren helt.
Bulbexponeringen startar och fortsätter
under den inställda tiden.
zz [H] och exponeringstiden visas på
skärmen vid fotografering med bulbtimer.
zz Om du vill avbryta timerinställningen
ställer du in [Av] i steg 2.
oo När bulbtimern är igång och du trycker ned avtryckaren helt och släpper den,
avbryts bulbexponeringen.
oo Om du fortsätter att hålla ned avtryckaren när exponeringen startar, fortsätter
bulbexponeringen även efter att den inställda exponeringstiden löpt ut.
(Bulbexponeringen avbryts inte automatiskt när den inställda exponeringstiden
löper ut.)
oo Om du ändrar fotograferingsmetod avbryts bulbtimern och inställningen
återgår till [Av].
108
Fotografering
I det här kapitlet beskrivs fotografering och introducerar
menyinställningar på fliken fotografering ([z]).
109
Ta stillbilder
zz Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen endast är
tillgänglig i kreativa zonens metod <t>, <d>, <s>, <f>, <a>
eller <F>.
110
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zzFotografering 1
=116
=119
=122
=182
zzFotografering 2
=123
=222
zzFotografering 3
=129
=131
=286
=136
=137
=138
=139
111
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zzFotografering 4
=140
=143
=145
=147
=148, 152, 155
zzFotografering 5
=159
=157
=161
=163
=165
=171
=202
zzFotografering 6
=176
=106
=179
=181
112
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zzFotografering 7
=185
=188
=198
=199
=183
zzFotografering 8
=200
=201
=216
zzFotografering 9
=249
=257
=260
=280
=288
oo Om RF-objektiv utan omkopplare för fokuseringsmetod används visas
[Fokusläge].
113
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
För baszonens metoder visas följande skärmar.
zzFotografering 1
=76
=116
=122
=182
zzFotografering 2
=73
=163
=176
zzFotografering 3
=188
=198
=199
=183
oo [Fotogr.metod] och [AF-metod] är tillgängliga i metoden <8>.
oo [Behåll Creative Assist-data] är tillgängligt i metoden <A>.
114
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zzFotografering 4
=201
=71
=216
zzFotografering 5
=249
=257
=260
=280
oo [Inst. av MF-peaking] är tillgängligt i metoden <8>.
oo [A Autoservo] är tillgängligt i metoden <A>.
115
Ställa in bildkvalitet
Du kan ställa in pixelantal och bildkvalitet. JPEG-bildkvalitetsalternativ
inkluderar 73, 83, 74, 84, 7a, 8a och b. Alternativ för
RAW‑format inkluderar 1 och F.
1 Välj [z: Bildkvalitet].
in bildkvalitet.
2 Ställ
zz För att välja RAW-kvalitet vrider
du ratten <6> och för att välja
JPEG‑kvalitet trycker du på tangenterna
<Y> <Z>.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
oo Antalet bilder som är tillgängliga enligt indikationen i [****] på
inställningsskärmen för bildkvalitet gäller för inställningen [Fullformat], oavsett
det aktuella sidförhållandet (=119).
oo Om [–] har ställts in för både RAW- och JPEG-bildformat ställs 73 in.
oo Om du väljer både RAW och JPEG varje gång du fotograferar, registreras
samma bild samtidigt på kortet både i RAW och i JPEG med valda
bildregistreringskvaliteter. De två bilderna registreras med samma filnummer
(filtillägg: .JPG för JPEG och .CR3 för RAW).
oo b får kvaliteten 7 (Hög).
oo Betydelsen av bildkvalitetsikoner: 1 RAW, F Kompakt RAW, JPEG,
7 Fin, 8 Normal, 3 Stor, 4 Medel, 6 Liten.
116
Ställa in bildkvalitet
RAW-bilder
En RAW-bild är de rådata som matas ut från bildsensorn omvandlade till
digitala data. De registreras på kortet i befintligt skick och du kan välja
kvalitet enligt följande: 1 eller F. F skapar RAW-bilder med
mindre filstorlekar än 1.
RAW-bilder kan bearbetas med [3: RAW-bildbearbetning] (=325) och
sparas som JPEG-bilder. (Precis som för 1 är alla JPEG‑storleksalternativ
tillgängliga för F.) Själva RAW-bilden ändras inte, så du kan bearbeta
den efter olika förhållanden och skapa flera JPEG-bilder utifrån den.
Du kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder. Du kan justera dina bilder beroende på hur de ska
användas och sedan generera JPEG- eller andra typer av bilder som
återspeglar dessa justeringar.
Programvara för RAW-bildbearbetning
oo Om du ska visa RAW-bilder på en dator rekommenderas du att använda
Digital Photo Professional (härefter DPP, EOS-programvara).
oo Tidigare versioner av DPP Ver.4.x kan inte bearbeta RAW-bilder tagna med
den här kameran. Om du har en tidigare version av DPP ver.4.x installerad på
datorn hämtar och installerar du den senaste versionen av DPP på Canons
webbplats (=554). (Den tidigare versionen kommer att skrivas över.)
Tänk på att DPP Ver.3.x och tidigare versioner inte kan bearbeta RAW-bilder
tagna med den här kameran.
oo Det är inte säkert att kommersiellt tillgänglig programvara kan användas för att
visa RAW-bilder tagna med den här kameran. Information om kompatibilitet
får du från tillverkaren av programvaran.
Riktlinjer för att välja bildkvalitet
Riktlinjer om filstorlekar, antal möjliga bilder och maximalt antal bilder i en
bildserie finns på =583.
117
Ställa in bildkvalitet
Maximalt antal bilder för serietagning
Ungefärligt maximalt antal bilder i en
bildserie visas på inspelningsskärmen och
längst ned till höger i sökaren.
oo Om det maximala antalet bilder i en bildserie är ”99” anger detta att du kan
ta 99 bilder eller fler i följd. Värdet börjar minskas när det når 98 eller mindre.
Om [BUSY] visas betyder det att internminnet är fullt och att fotograferingen
avbryts tillfälligt. Om du inte tar bildserier kommer det maximala antalet bilder
att öka. När alla bilder har skrivits till minneskortet kan du återgå till att ta
bildserier och ta så många bilder som anges i tabellen på =583.
118
Ställa in utsnitt/sidförhållanden
N
Normalt med RF- eller EF-objektiv tas bilder med en sensorstorlek på cirka
36,0 × 24,0 mm vid fullformatfotografering men vid beskuren fotografering
kan du isolera och förstora bildens centrum cirka 1,6x (APS-C-storlek) som
om du använder ett teleobjektiv, eller du kan ställa in ett sidförhållande som
passar för din fotograferingsapp innan du fotograferar.
För EF-S-linser fångas ett 3:2-sidförhållande i mitten med cirka
1,6x (APS‑C-storlek) förstoring.
1 Välj [z: zUtsnitt/sidförhållande].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj [Fullformat], [1,6x
(utsnitt)], [1:1 (sidförhållande)],
[4:3 (sidförhållande)] eller
[16:9 (sidförhållande)].
zz Med EF-S-objektiv anges [1,6x (utsnitt)]
automatiskt och det finns inga andra
tillgängliga alternativ.
oo Bildkvalitetsalternativen 74/84/7a/8a är inte tillgängliga när
[1,6x (utsnitt)] är inställt, eller med EF-S-objektiv.
oo Beskuren fotografering med bildkvaliteten på 74/84/7a/8a skapar
73/83/b/b bilder, respektive.
oo Bildtagning med ett EF-S-objektiv med [1:1 (sidförhållande)],
[4:3 (sidförhållande)] eller [16:9 (sidförhållande)] återställer automatiskt
inställningen och tar bilden med [1,6x (utsnitt)] med 3:2 sidförhållande.
119
Ställa in utsnitt/sidförhållanden
Ställ in exempel
Y används
U eller EF-S-objektiv
används
W används
120
bilden.
3 Tazz När
[1,6x (utsnitt)] har valts eller ett
EF‑S-objektiv används visas en bild
med cirka 1,6x förstoring.
zz När [1:1 (sidförhållande)],
[4:3 (sidförhållande)] eller
[16:9 (sidförhållande)] har ställts
in tas en bild på det som ryms i det
svartmarkerade.
Ställa in utsnitt/sidförhållanden
oo Områden utanför det beskurna området spelas inte in med
RAW‑bildtagning när [1,6x (utsnitt)] ställs in, eller med EF-S-objektiv.
oo Inställningen [z: zUtsnitt/sidförhållande] används inte som grund
för automatisk blixtzoom (automatisk justering av blixtens täckning) av en
extern Speedlite.
oo Mer information om antal bildpunkter i samband med beskärning eller
inställning av sidförhållande finns på =584.
oo Nästan 100 % av synfältet bibehålls vertikalt och horisontellt vid beskärning
eller inställning av sidförhållande.
oo Information om sidförhållande läggs till i RAW-bilder när ett sidförhållande
ställs in, vilket fångas i full storlek. När RAW-bilderna visas indikeras
bildområdet vid bildtagningen med linjer. Observera att det endast är
bildtagningsområdet som visas i bildspelen (=343).
121
Ställa in bildvisningstid
Du kan ställa in hur länge bilden ska fortsätta visas. Om du vill att den tagna
bilden ska fortsätta visas ställer du in [Vänta]. Om du inte vill att bilden ska
visas ställer du in [Av].
1 Välj [z: Visningstid].
2 Välj ett tidsalternativ.
oo När [Vänta] har ställts in visas bilderna så länge som tiden som anges
i [5: Energispar].
122
Korrigering av objektivaberrationer på
grund av optiska egenskaper
N
Vinjettering, bildförvrängning och andra problem kan orsakas av objektivets
optiska egenskaper. Kameran kan kompensera för dessa fenomen med
hjälp av [Korr. för objektivaberration].
[z: Korr. för
1 Välj
objektivaberration].
2 Välj ett alternativ.
[På].
3 Välj
zz Bekräfta att namnet på det
monterade objektivet och (utom
vid diffraktionskorrigering)
[Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig]
eller [ ] visas läser du ”Digital
objektivoptimering” (=125).
bilden.
4 Tazz Bilden
kommer att använda korrigering
för objektivaberration.
123
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Korrigering av periferibelysning
Vinjettering (mörka bildhörn) kan korrigeras.
oo Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens periferi.
oo Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
oo Det korrigeringsvärde som tillämpas är lägre än det maximala korrigeringsvärde
som kan användas med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
oo Periferibelysningen korrigeras automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
Distorsionskorrigering
Distortion (bildförvrängning) kan korrigeras.
oo Kameran tar ett smalare bildområde än bilden som ses vid bildtagningen för
att korrigera för distorsion, vilket beskär bilden något och minskar den synliga
upplösningen.
oo En distorsionskorrigering kan ändra bildvinkeln något.
oo Den beskurna delen av bilden kan vara olika stor hos stillbilder och filmer.
oo När du förstorar bilder tillämpas inte distorsionskorrigering på bilden som visas.
oo Bilder med distorsionskorrigering har inte data för dammborttagning
(=161) tillagt.
oo Med RF-objektiv fungerar distortionskorrigering under filminspelning.
oo Distortion korrigeras automatiskt när metoden <8> är inställd på <q> och
korrigeringsdata registreras på kameran.
124
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Digital objektivoptimering
Olika aberrationer till följd av objektivets optiska egenskaper kan korrigeras,
och även diffraktion och förlorad skärpa från lågpassfiltret.
Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig] eller [ ] visas med [Digital
objektivoptim.] kan du använda EOS Utility för att lägga till
objektivkorrigeringsdata för kameran. Mer information finns i EOS Utility
användarhandbok.
oo Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering. Bildkanterna kan också förstärkas. Korrigera
bildstilskärpan eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] vid behov innan
du spelar in.
oo Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
oo För filminspelning kommer inte [Digital objektivoptim.] att visas. (Korrigering
är inte möjligt.)
oo När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk aberration
som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
oo Digital objektivoptimering används automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
125
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Kromatisk aberrationsjustering
Kromatisk aberration (färgkanter runt motivet) kan korrigeras.
oo [Kromatisk aberr.korr.] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
Diffraktionskorrigering
Diffraktion (förlorad skärpa på grund av bländaren) kan korrigeras.
oo Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering.
oo Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
oo För filminspelning kommer inte [Diffraktionskorrigering] att visas. (Korrigering
är inte möjligt.)
oo Med ”Diffraktionskorrigering” korrigeras försämrad upplösning på grund av
lågpassfilter m.m. förutom diffraktionen. Korrigering fungerar därför även med
ett bländartal som ligger nära öppen bländare.
oo [Diffraktionskorrigering] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
126
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Allmänna försiktighetsåtgärder för Korrigering för
objektivaberration
oo Korrigering av periferibelysning, korrigering av kromatisk aberration,
distorsionskorrigering och diffraktionskorrigering kan inte tillämpas på tagna
JPEG-bilder.
oo Om du använder ett objektiv från någon annan tillverkare än Canon bör
du ställa in korrigeringarna på [Ej möjlig] även om [Korrigeringsdata
tillgänglig] visas.
oo Om du förstorar bildperiferin kan därför en del av bildurvalet visas som
inte registreras.
oo Mängden kompensation kommer att vara mindre (förutom för
diffraktionskorrigering) om objektivet som använts inte har avståndsinformation.
Vid korrigering för objektivaberration
oo Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
oo Om korrigeringen är svår att urskilja, rekommenderas du att förstora och
kontrollera bilden efter fotografering.
oo Korrigering kan utföras även vid användning av en extender eller
Life‑size Converter.
oo Om korrigeringsdata för det använda objektivet inte har registrerats
i kameran blir resultatet som om korrigeringen ställts in som [Av] (förutom för
diffraktionskorrigering).
oo Mer information finns även i EOS Utility användarhandbok.
127
Ställa in önskad exponeringskompensationN
Med exponeringskompensation kan du göra den standardexponering
som har ställts in för kameran ljusare (ökad exponering) eller mörkare
(minskad exponering).
Exponeringskompensation kan ställas in med fotograferingsmetoderna <t>,
<d>, <s>, <f> och <a>. Du kan ställa in exponeringskompensation
på upp till ±3 steg i 1/3 steg.
För information om exponeringskompensation när metoden <a> och ISO
auto är inställt, se =103 och =104 för metoden <t>.
exponeringen.
1 Kontrollera
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå.
Ökad exponering för en
ljusare bild
Minskad exponering för en
mörkare bild
in värdet för kompensationen.
2 Ställ
zz Titta på skärmen och vrid på ratten
<5> för att ställa in värdet.
gg Ikonen <O> visas för att ange
exponeringskompensationen.
bilden.
3 Tazz Om
du vill avbryta
exponeringskompensationen ställer du
in indikatorn för exponeringsnivå <N> på
standardexponeringsnivån (<C>).
oo Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (=136) är
inställd på något annat än [Av] kan bilden bli ljus även om du har ställt in en
lägre exponeringskompensation för att få en mörkare bild.
oo Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att strömbrytaren
ställts i läget <2>.
128
Automatisk exponeringsvariation (AEB)
N
Genom att ändra slutartiden, bländarvärdet eller ISO-inställningen
automatiskt kan du variera exponeringen upp till ±3 steg i 1/3 steg för tre
varianter av samma bild. Det kallas för AEB.
* AEB står för Auto Exposure Bracketing (automatisk exponeringsvariation).
1 Välj [z: Exp. komp./AEB].
in AEB-intervallet.
2 Ställ
zz Vrid på ratten <6> och ställ in
(1)
Standardexponering
Minskad exponering
Ökad exponering
AEB‑intervallet (1). Tryck på knapparna
<Y> <Z> för att ställa in nivån för
exponeringskompensation.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
gg När du stänger menyn visas
AEB‑intervallet på skärmen.
bilden.
3 Tazz Tre
bildvarianter tas i enlighet med
inställd matningsmetod och i följande
ordning: standardexponering, minskad
exponering och ökad exponering.
zz AEB avbryts inte automatiskt. Om du
vill avbryta AEB följer du steg 2 för att
stänga av visningen av AEB-intervallet.
129
Automatisk exponeringsvariation (AEB)
oo Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (=136) är
inställt på något annat än [Av] kan effekten av AEB bli reducerad.
oo <A> blinkar i det nedre vänstra hörnet av skärmen under AEB-fotografering.
oo Om matningsmetoden ställts in som <u> trycker du ned avtryckaren tre
gånger för varje bild. När <o> eller <i> har ställts in och du håller ned
avtryckaren helt tas de tre bildvarianterna i serie och kameran avbryter
fotograferingen automatiskt. När <m> eller <l> är inställt tas de tre
bildvarianterna efter 10 eller 2 sekunder. Vid inställningen <q> tas tre
gånger det valda antalet bilder vid serietagning.
oo Du kan ställa in AEB i kombination med exponeringskompensation.
oo Det går inte att använda AEB tillsammans med blixt, brusreducering vid
multitagning, fokusgaffling eller HDR-läge.
oo AEB stängs av automatiskt om du gör något av följande: ställer strömbrytaren
i läget <2> eller om blixten är fulladdad.
130
Ställa in ISO-tal för stillbilder
N
Ställ in ISO-talet (bildsensorns ljuskänslighet) så att det passar
omgivningens ljusnivå. I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
Se =588 för ISO-tal under filminspelning.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
ISO-tal.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj ISO-tal.
in ISO-talet.
3 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
zz ISO-tal kan anges inom ISO 100–40000
i 1/3-steg.
zz Välj [AUTO] om du vill ställa in ISO-tal
automatiskt.
zz Mer information om automatiskt
ISO‑området finns på =582.
oo Om du vill utöka det tillgängliga ISO-området från L (motsvarar ISO 50) till
H1 (motsvarar ISO 51200) eller H2 (motsvarar ISO 102400) ska du justera
[ISO-område] under [z: zISO-inställningar] (=133).
131
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Guide för ISO-tal
zz Låga ISO-tal minskar bildbrus men kan öka risken för kamera-/
motivskakning eller minska fokusområdet (mindre skärpedjup) under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Höga ISO-tal möjliggör fotografering i svagt ljus, ett större fokusområde
(större skärpedjup) och längre räckvidd för blixten men kan öka
bildens brus.
oo Eftersom H1 (motsvarar ISO 51200) och H2 (motsvarar ISO 102400)
är utökade ISO-talsinställningar blir brus (ljusa prickar, ränder osv.) och
ojämna färger mer framträdande och upplösningen lägre jämfört med
standardinställningen.
oo Eftersom L (motsvarande ISO 50) är en utökad inställning för ISO-tal blir det
dynamiska omfånget något snävare jämfört med standardinställningen.
oo Om [z: Högdagerprioritet] är inställt på [På] eller [Förbättrad]
(=137) går det inte att välja L (motsvarande ISO 50), ISO 100/125/160,
H1 (motsvarande ISO 51200) och H2 (motsvarande ISO 102400).
oo När du fotograferar med höga ISO-tal, hög temperatur, lång exponering eller
multiexponering kan bildbrus (grova korn, ljusa prickar, ränder osv.) samt
oregelbundna eller ojämna färger blir märkbara.
oo När du fotograferar i förhållanden som ger upphov till väldigt mycket brus,
som en kombination av högt ISO-tal, hög temperatur och lång exponeringstid,
registreras bilderna eventuellt inte korrekt.
oo Om du använder ett högt ISO-tal och blixt när du fotograferar ett motiv på nära
håll kan överexponering uppstå.
132
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Ställa in det manuellt inställbara ISO-området
Du kan ställa in det manuellt inställbara ISO-området (minimum- och
maximumgränser). Du kan ställa in minimigränsen inom L (motsvarande
ISO 50) till H1 (motsvarande ISO 51200) och maximigränsen mellan
ISO 100 och H2 (motsvarande ISO 102400).
1 Välj [z: z ISO-inställningar].
2 Välj [ISO-område].
in minimumgränsen.
3 Ställ
zz Välj rutan för minimumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximumgränsen.
4 Ställ
zz Välj rutan för maximumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
5 Välj [OK].
133
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Ställa in ISO-området för ISO auto
Du kan ställa in det automatiska ISO-området för ISO auto mellan
ISO 100–40000.
1 Välj [Auto område].
in minimumgränsen.
2 Ställ
zz Välj rutan för minimumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximumgränsen.
3 Ställ
zz Välj rutan för maximumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
4 Välj [OK].
oo Inställningarna för [Minimum] och [Maximum] fungerar också som
säkerhetsförskjutningens minimum och maximum för ISO-tal (=529).
134
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Ställa in minsta slutartid för ISO auto
Du kan ställa in minsta slutartid för ISO auto.
Detta kan minska kameraskakningar och oskärpa i metoderna <d> och
<f> när du använder ett vidvinkelobjektiv för att fotografera ett rörligt
motiv eller när du använder ett teleobjektiv.
1 Välj [Min.slutartid].
Ställs in automatiskt
in önskad minsta slutartid.
2 Ställ
zz Om du väljer [Auto] ställer du in kortare
eller längre slutartid genom att vrida
på ratten <6> och sedan trycker du
på <0>.
Ställs in manuellt
zz Om du väljer [Manuellt] vrider du ratten
<6> till önskad slutartid och trycker
sedan på <0>.
oo Om rätt exponering inte kan ställas in med ISO-talets maximigräns som ställts
in med [Auto område] ställs en slutartid in som är kortare än vad
[Min.slutartid] ställts in på för att få standardexponering.
oo Den här funktionen gäller inte för blixtfotografering eller för filminspelning.
oo När [Auto(Standard)] ställs in är den minsta slutartiden samma som
objektivets brännvidd. Ett enda steg från [Långsam] till [Snabb] motsvarar ett
steg för slutartiden.
135
Automatisk korrigering av ljusstyrka och N
kontrast
Ljusstyrka och kontrast kan korrigeras automatiskt om bilderna ser mörka
ut eller om kontrasten är för låg eller för hög. Funktionen kallas Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering).
I baszonens metoder ställs [Standard] in automatiskt.
[z: Auto Lighting
1 Välj
Optimizer/z: Auto ljuskorrigering].
2 Välj ett korrigeringsalternativ.
bilden.
3 TaggBildens
ljusstyrka och kontrast
korrigeras efter behov vid fototillfället.
oo Brus kan öka och skärpan kan förändras under vissa
fotograferingsförhållanden.
oo Om effekten hos Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) är för stark och
bilden blir för ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
oo Om du har valt någon annan inställning än [Av] och försöker uppnå
en mörkare exponering med hjälp av exponeringskompensation eller
blixtexponeringskompensation kan bilden bli ljus ändå. Om du vill uppnå en
mörkare exponering måste du först välja [Av].
oo Maximalt antal bilder i en bildserie är [Hög]. Bildtagningen till kortet tar också
längre tid.
oo Om du i steg 2 trycker på <B> och avmarkerar [X] för inställningen
[Av i M- och B-lägen], kan [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto
ljuskorrigering] också väljas i metoderna <a> och <F>.
136
Högdagerprioritet
N
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar.
1 Välj [z: Högdagerprioritet].
ett alternativ.
2 Välj
zz [På]: Förbättrar gradering i högdager.
Det dynamiska intervallet utökas från
standardvärdet 18 % grått till ljusa
högdagrar. Gradering mellan gråtoner
och högdagrar blir jämnare.
zz [Förbättrad]: Minskar överexponerade
högdagerbilder mer än [På] under vissa
fotograferingsförhållanden.
bilden.
3 TaggBilden
registreras med tillämpad
högdagerprioritet.
oo Bruset kan öka något.
oo Det tillgängliga ISO-området börjar vid ISO 200. Utökade ISO-tal kan inte
ställas in.
oo [Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in film.
oo Med [Förbättrad] kan resultaten i vissa scener avvika från förväntningarna.
137
Ställa in mättimer
Du kan välja hur länge mättimern pågår (vilket avgör exponeringen/
AE-låsets längd) efter att den utlöses av en handling, till exempel att
avtryckaren trycks ner halvvägs.
1 Välj [z: Mättimer].
2 Välj ett tidsalternativ.
138
N
Exponeringssimulering
N
Vid exponeringssimulering simuleras och visas den aktuella bildens
(exponeringens) ljusstyrka.
1 Välj [z: Expo. simulering].
2 Välj ett alternativ.
zzMöjlig (g)
Ljusstyrkan som visas är snarlik den faktiska ljusstyrkan hos den bild
(exponering) som tas. Om du ställt in exponeringskompensation kommer
bildens ljusstyrka att ändras i enlighet med det.
zzUnder e
Vanligtvis visas bilden med standardljusstyrka, så att den är lätt att se
(E). Bildljusstyrkan kommer endast att vara nära bildens verkliga
ljusstyrka (exponering) medan du håller ner knappen som du har tilldelat
till [Skärpedjupskontroll] (med [8 C.Fn III-5: Anpassa knappar],
(=537)) (g).
zzEj möjlig (E)
Bilden visas med standardljusstyrka för att det ska bli enklare att se
den. Även om du ställer in exponeringskompensation visas bilden med
standardljusstyrka.
139
Ställa in vitbalans
N
Vitbalans (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall får
du rätt vitbalans med inställningen Auto [Q] (Bevara känslan) eller [Qw]
(Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan du välja
vitbalansinställning utifrån ljuskällan eller ställa in den manuellt genom att
fotografera ett vitt föremål.
I baszonens metoder ställs [Q] (Bevara känslan) in automatiskt. (I metoden
<P> ställs [Qw] in (vitprioritet).)
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
alternativ för vitbalans.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj alternativ
för vitbalans.
en vitbalansinställning.
3 Välj
zz Välj genom att vrida på ratten <6>.
oo Mer information om inställningarna [Q] och [Qw] finns på =142.
140
Ställa in vitbalans
(Ungefärliga värden)
Visning
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
Inställning
Auto (Bevara känslan, =142)
Auto (Vitprioritet, =142)
Dagsljus
Skugga
Moln, skymning, solnedgång
Glödlampa
Lysrör
Blixt
Färgtemperatur (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Ställs in automatiskt*
O
Egen (=143)
2000–10000
P
Färgtemperatur (=144)
2500–10000
* Gäller för Speedlite med en överföringsfunktion för färgtemperatur. Annars ställs den
in på cirka 6000K.
Vitbalans
För ett mänskligt öga ser ett vitt föremål alltid vitt ut, oavsett typen av ljus.
Med en digitalkamera bestäms den vita referensfärgen för färgjusteringen
utifrån belysningens färgtemperatur och sedan justeras färgen med
programvara för att få vita områden att se vita ut. Med den här funktionen
kan du ta bilder med naturliga färgtoner.
141
Ställa in vitbalans
[Q] Automatisk vitbalans
Med [Q] (Bevara känslan) kan du öka intensiteten i bildens varma ton när
du fotograferar miljöer med glödlampsljus. Om du väljer [Qw] (Vitprioritet)
kan du minska intensiteten i bildens varma ton.
Om du vill använda den automatiska vitbalansen från tidigare
EOS‑kameramodeller väljer du [Q] (Bevara känslan).
1 Välj [z: Vitbalansering].
[Q].
2 Välj
zz Med [Q] valt trycker du på <B>.
3 Välj ett alternativ.
Försiktighetsåtgäder vid [Qw] (Vitprioritet)
oo Motivets varma färgsättning kan blekna.
oo Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning
inte nedtonas.
oo När du använder blixt blir färgtonen samma som med [Q] (Bevara känslan).
142
Ställa in vitbalans
[O] Egen vitbalans
Med egen vitbalans kan du manuellt ställa in vitbalansen för
fotograferingsplatsens ljuskälla. Du måste göra den här inställningen med
samma ljuskälla som du tänker fotografera med.
ett vitt föremål.
1 Fotografera
zz Rikta kameran mot ett tomt vitt motiv så
att det vita fyller skärmen.
zz Fokusera manuellt och fotografera med
standardexponeringen inställd för det
vita föremålet.
zz Du kan använda valfri vitbalansinställning.
2 Välj [z: Egen VB].
vitbalansdata.
3 Importera
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
bilden du vill ta i steg 1. Tryck sedan
på <0>.
gg Välj [OK] för att importera data.
4 Välj [z: Vitbalansering].
egen vitbalans.
5 Välj
zz Välj [O].
143
Ställa in vitbalans
oo Om exponeringen från steg 1 skiljer sig mycket från standardexponeringen
kanske inte en korrekt vitbalans kan uppnås.
oo Följande bilder kan inte väljas: bilder tagna med bildstilen inställd på
[Monokrom], multiexponeringsbilder, beskurna bilder och bilder tagna med en
annan kamera.
oo I stället för att fotografera ett vitt föremål kan du också fotografera ett gråkort
eller en standardgråreflex 18 % (finns i handeln).
[P] Ställa in färgtemperaturen
Ett värde kan ställas in som anger vitbalansens färgtemperatur.
1 Välj [z: Vitbalansering].
in färgtemperaturen.
2 Ställ
zz Välj [P].
zz Ställ in färgtemperaturen genom att vrida
på ratten <6> och tryck på <0>.
zz Du kan ställa in färgtemperaturen mellan
cirka 2500K och 10000K i steg om 100K.
oo När du använder färgtemperaturen för en artificiell ljuskälla ställer du in
vitbalanskorrigeringen (magenta eller grön förstärkning) i mån av behov.
oo Om du ställer in [P] enligt ett värde från en färgtemperaturmätare
(finns i handeln) så tar du provbilder och anpassar inställningen så att du
kompenserar för skillnaden mellan färgtemperaturmätarens värde och
kamerans värde för färgtemperatur.
144
Vitbalanskorrigering
N
Du kan korrigera den vitbalans som ställts in. Korrigeringen har samma
effekt som användningen av färgtemperaturfilter eller färgkompensationsfilter
(finns i handeln). Alla färger kan korrigeras till någon av nio nivåer.
Vitbalanskorrigering
1 Välj [z: VB variation].
in vitbalanskorrigeringen.
2 Ställ
zz Tryck på pilknapparna <V> för att flytta
Exempelinställning: A2, G1
markeringen ”■” till rätt läge.
zz B står för blå, A för gul, M för magenta
och G för grön. Bildens färgbalans
justeras mot färgen i flyttriktningen.
gg Till höger på skärmen under ”SKIFT”
anges riktning respektive styrka.
zz Om du trycker på knappen <L> raderas
alla inställningar för [VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
oo En nivås kompensation av blå/gul motsvarar ungefär 5 mired för ett
färgtemperaturfilter. (Mired: måttenhet för färgtemperatur som används för att
ange värden för exempelvis densiteten för ett färgtemperaturfilter.)
145
Vitbalanskorrigering
Automatisk vitbalansvariation
Med vitbalansvariation kan du ta tre bilder i taget med olika färgtoner.
Beroende på den aktuella vitbalansinställningens färgtemperatur
varieras bilden med blå/gul förstärkning och magenta/grön förstärkning.
Vitbalansvariationen kan ställas in på upp till ±3 nivåer i steg om en nivå.
Förstärkning av B/A ±3 nivåer
Ställ in vitbalansvariationen.
zz När du vrider på ratten <5> i steg
2 i ”Vitbalanskorrigering” ändras
markeringen ”■” på skärmen till ”■ ■ ■”
(3 punkter).
zz Om du vrider ratten medurs ställs
B/A-variationen in och om du vrider den
moturs ställs M/G-variationen in.
gg Till höger anger ”VARIATI” variationens
riktning och variationsvärde.
zz Om du trycker på knappen <L> raderas
alla inställningar för [VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
oo Vid vitbalansvariation minskar det maximala antalet bilder i en bildserie
för serietagning.
oo Eftersom tre bilder registreras för en bild tar det längre tid att registrera bilden
på kortet.
oo Variation av bilderna utförs i följande ordning: 1. standardvitbalans, 2. blå (B)
förstärkning och 3. gul (A) förstärkning eller 1. standardvitbalans, 2. magenta
(M) förstärkning och 3. grön (G) förstärkning.
oo Du kan också använda vitbalanskorrigering och AEB tillsammans med
vitbalansvariation. Om du använder både AEB och vitbalansvariation
registreras sammanlagt nio bilder varje gång du tar en bild.
oo Vitbalansikonen blinkar när vitbalansvariation ställs in.
oo ”VARIATI” står för variation.
146
Ställa in färgrymd
N
Omfånget för reproducerbara färger kallas ”färgrymd”. I den här kameran
kan du ställa in färgrymden som sRGB eller Adobe RGB. För vanlig
fotografering rekommenderar vi sRGB.
1 Välj [z: Färgrymd].
2 Ställ in ett alternativ för färgrymd.
Adobe RGB
Den här färgrymden används främst för professionell tryckning och
annat yrkesmässigt bruk. Rekommenderas när du använder utrustning
som Adobe RGB-kompatibla skärmar eller DCF 2.0-kompatibla skrivare
(Exif 2.21 eller senare).
oo Om stillbilden tas med Adobe RGB-färgrymd, är det första tecknet i filnamnet
ett understreck ”_”.
oo ICC-profilen bifogas inte. Information om ICC-profilen finns i Digital Photo
Professional användarhandbok (EOS-programvara).
oo I baszonens metoder ställs [sRGB] in automatiskt.
147
Välja en bildstil
N
Genom att välja en förinställd bildstil kan du få bildegenskaper som stämmer
överens med ditt fotografiska uttryck eller motivet.
I baszonens metoder ställs [D] (Auto) in automatiskt.
1 Välj [z: Bildstil].
2 Välj en bildstil.
148
Välja en bildstil
Bildstilsegenskaper
zz[D] Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet. Färgerna blir
kraftigare vid fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar och
utomhusbilder.
oo Om du inte har fått den färgton du vill ha med [Auto] väljer du en annan bildstil.
zz[P] Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar. Det här är en bildstil
som är lämplig för de flesta miljöer.
zz[Q] Porträtt
För fina hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar sig för porträtt i närbild.
Genom att ändra [Färgton] (=153) kan du ändra hudtonerna.
zz[R] Landskap
För starka blå och gröna färger och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
zz[u] Detaljrik
Lämplig för en detaljskiss och noggrann strukturbeskrivning av motivet.
Färgerna kommer att vara något kraftiga.
zz[S] Neutral
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. För naturliga färger och
dämpade bilder med modest ljusstyrka och färgmättnad.
149
Välja en bildstil
zz[U] Naturtrogen
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. Färgen på ett motiv som
fotograferas i solljus med färgtemperaturen 5200K kommer att justeras
så att den matchar motivets kolorimetriska färg. För dämpade bilder med
modest ljusstyrka och färgmättnad.
zz[V] Monokrom
Ger svartvita bilder.
oo Färgbilder kan inte återställas från JPEG-bilder som har tagits med bildstilen
[Monokrom].
zz[W] Egen 1–3
Du kan registrera en grundläggande stil som [Porträtt], [Landskap], en
bildstilsfil osv. och justera den efter egna önskemål (=155). Med någon
av de egna bildstilarna som inte redan har ställts in, tas bilderna med
samma egenskaper som med standardinställningarna för [Auto].
150
Välja en bildstil
Symboler
Menybilden Bildstil har symboler för [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för [Skärpa] men även för [Kontrast] och andra parametrar. Numret anger
värdena för dessa inställningar för respektive bildstil.
Symboler
Skärpa
g
h
i
j
k
l
A Styrka
B Finhetsgrad
C Tröskel
Kontrast
Färgmättnad
Färgton
Filtereffekt (Monokrom)
Toningseffekt (Monokrom)
oo Under filminspelning visas en asterisk ”*” för både [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för [Skärpa]. [Finhetsgrad] och [Tröskel] gäller inte för filmer.
151
Anpassa en bildstil
N
Du kan anpassa bildstilarna. Du kan justera inställningarna för bildstil, till
exempel [Kontrast] eller [Skärpa] ([Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel]).
Se =154 för att anpassa [Monokrom].
1 Välj [z: Bildstil].
en bildstil.
2 Välj
zz Välj en bildstil som ska justeras och
tryck sedan på knappen <B>.
ett alternativ.
3 Välj
zz På nästa sida kan du läsa mer om
inställningar och effekter.
152
Anpassa en bildstil
4 Ställ in effektnivån.
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
gg Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
Inställningar och effekter
Skärpa
g
A Styrka
1
B Finhetsgrad*
2
C Tröskel*
h Kontrast
i Färgmättnad
j Färgton
0: Svag framhävning av
konturer
1: Fin
1: Låg
-4: Låg kontrast
-4: Låg färgmättnad
-4: Rödaktiga hudtoner
7: Stark framhävning av
konturer
5: Grynig
5: Hög
+4: Hög kontrast
+4: Hög färgmättnad
+4: Gulaktiga hudtoner
*1: Anger finhetsgrad för konturerna som ska framhävas. Ju lägre värdet är, desto
finare konturer kan framhävas.
*2: Anger hur mycket konturen framhävs utifrån kontrastskillnaden mellan motivet
och omgivningen. Ju lägre värdet är, desto mer framhävs konturerna när
kontrastskillnaden är låg. När värdet är lägre brukar brus däremot framträda mer.
oo För filminspelning går det inte att ställa in [Finhetsgrad] eller [Tröskel] för
[Skärpa] (visas inte).
oo Genom att välja [Grundinst.] i steg 3 kan du återställa respektive bildstil till
standardinställningarna.
oo Om du vill ta bilder med den ändrade bildstilen väljer du först den justerade
bildstilen och tar sedan bilden.
153
Anpassa en bildstil
[V] Monokrom inställning
Förutom effekterna som beskrivs på föregående sida som [Kontrast] eller
[Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Skärpa], kan du också ställa in
[Filtereffekter] och [Toningseffekt].
[k] Filtereffekter
Filter
N: Ingen
Ye: Gul
Or: Orange
R: Röd
G: Grön
Med en filtereffekt tillämpad på en
monokrom bild kan du få vita moln eller
gröna träd att framträda tydligare.
Exempel på effekter
Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
En blå himmel ser mer naturlig ut och vita moln ser klarare ut.
En blå himmel ser något mörkare ut. En solnedgång får mer lyster.
En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens färger blir starka och ljusare.
Hudton och läppar får ett mer dämpat utseende. Löven på träden får
en klar, grön färg.
oo Om du ökar värdet för [Kontrast] förstärks filtereffekten.
[l] Toningseffekt
154
Genom att tillämpa en toningseffekt kan
du skapa en monokrom bild i den valda
färgen. Effektivt om du vill gör bilderna mer
effektfulla.
Registrera en bildstil
N
Du kan välja en grundläggande bildstil, t.ex. [Porträtt] eller [Landskap],
justera parametrarna efter egna önskemål och registrera den under
[Egen 1], [Egen 2] eller [Egen 3]. Användbart när du skapar flera bildstilar
med olika inställningar.
Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility (EOS-programvara)
kan också ändras här.
1 Välj [z: Bildstil].
[Egen].
2 Välj
zz Välj [Egen *] och tryck sedan på <B>.
på <0>.
3 Tryck
zz Med [Bildstil] vald trycker du på <0>.
grundläggande bildstil.
4 Välj
zz Välj grundläggande bildstil.
zz Välj även stilar på detta sätt när du
ändrar stilar som har registrerats
för kameran med EOS Utility
(EOS‑programvara).
155
Registrera en bildstil
5 Välj ett alternativ.
in effektnivån.
6 Ställ
zz Mer information finns i ”Anpassa en
bildstil” (=152).
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
gg Grundläggande bildstil anges till höger
om [Egen *].
gg Blå stilnamn indikerar att du har ändrat
inställningarna från standardvärden.
oo Om en bildstil redan har registrerats för [Egen *] kan du radera
parameterinställningarna för den registrerade bildstilen genom att ändra
grundläggande bildstil.
oo Om du väljer [5: Återställ alla kamerainst.] (=410), återställs alla
standardinställningar för [Egen *].
oo Om du vill fotografera med en registrerad bildstil väljer du den registrerade
[Egen *] och tar sedan bilden.
oo Information om hur du registrerar en bildstilsfil i kameran finns i EOS Utility
användarhandbok.
156
Ställa in brusreducering
N
Brusreducering för höga ISO
Funktionen reducerar brus som skapats i bilden. Funktionen är särskilt
användbar vid fotografering med höga ISO-tal. Om du fotograferar med låga
ISO-tal kan bruset minskas ytterligare i de mörkare delarna (skuggområden).
[z: Brusreducering för
1 Välj
höga ISO].
2 Ställ in nivån.
zz[M] Brusreducering vid multitagning
Gäller brusreducering med högre bildkvalitet än [Hög]. För en enda bild
tas fyra bilder efter varandra som justeras och sammanfogas automatiskt
till en JPEG-bild.
Om bildregistreringskvaliteten är inställd på RAW eller RAW+JPEG kan
du inte ställa in [Brusred. vid multitagning].
bilden.
3 TaggBilden
registreras med brusreducering.
157
Ställa in brusreducering
Försiktighetsåtgärder vid brusreducering vid multitagning
oo Om det finns betydande fel i bilden på grund av kameraskakning kan
brusreduceringseffekten bli minimal.
oo Om du håller kameran i handen måste du hålla den stadigt för att undvika
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
oo Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
oo Om motivets ljusstyrka ändras medan de fyra bilderna i tas efter varandra kan
det resultera i att bildens exponering blir oregelbunden.
oo Efter att du har tagit bilden kan det ta en stund att registrera den på kortet efter
brusreducering och sammanslagning av bilder. [BUSY] visas medan bilderna
bearbetas och det går inte att ta bilder förrän bearbetningen är klar.
oo [Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt med bulbbildtagning,
bildtagning med AEB- eller VB-variation, RAW- eller RAW + JPEG-bild, eller
med funktioner som brusreducering för lång exponeringstid, multiexponeringar
eller HDR-läge.
oo Blixtfotografering är inte möjlig. Observera att AF-hjälpbelysning för extern
Speedlite för EOS aktiveras enligt inställningen för [z: Tändning med
AF‑hjälpbelysn].
oo [Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt (visas inte) när du spelar in film.
oo Byter automatiskt till [Standard] om du sätter strömbrytaren i läget <2>,
byt batteri eller kort, byt till en av baszonens metoder eller <B> eller byt till
filminspelning.
158
Ställa in brusreducering
Brusreducering för lång exponeringstid
För bilder som exponerats för 1 sekund eller längre kan brus (ljusa prickar
och ränder) som är typiskt för långa exponeringar minska.
[z: Brusreduc. för lång
1 Välj
exp.tid].
2 Välj ett reduceringsalternativ.
zz[AUTO] Auto
För exponeringar på 1 sekund eller längre utförs brusreducering
automatiskt, om brus som är typiskt för långa exponeringar upptäcks.
Den här [Auto]-inställningen är effektiv nog i de flesta fall.
zz[ON] På
Brusreducering tillämpas vid alla exponeringar på 1 sekund eller längre.
Inställningen [På] kan reducera brus som annars inte upptäcks med
inställningen [Auto].
bilden.
3 TaggBilden
registreras med brusreducering.
159
Ställa in brusreducering
oo Om [Auto] eller [På] valts kan brusreduceringen när bilden tagits ta lika lång
tid som exponeringen.
oo Bilder kan se kornigare ut med inställningen [På] än med [Av] eller [Auto].
oo [BUSY] visas när bruset minskar och bildtagningsskärmen visas inte förrän
bearbetningen har slutförts och du kan ta bilder på nytt.
160
Lägga till data för dammborttagning
N
Data för dammborttagning som använts för att radera dammfläckar kan
läggas till i bilder om sensorrengöring lämnar damm på sensorn. Data för
dammborttagning används av Digital Photo Professional (EOS-programvara)
för att automatiskt ta bort dammfläckar.
Förberedelse
zz Använd ett RF- eller EF-objektiv.
zz Ta fram ett helvitt föremål, till exempel ett pappersark.
zz Ställ in brännvidden på 50 mm eller längre.
zz Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <MF> och ställ in fokus på
oändlighet (∞). Om objektivet inte har någon avståndsskala vrider du
kameran mot dig och vrider fokuseringsringen medsols så långt det går.
Erhålla data för dammborttagning
[z: Data för
1 Välj
damm‑borttagning].
[OK].
2 Välj
gg När den automatiska självrengöringen
av sensorn är klar visas ett meddelande.
Trots att det hörs ett mekaniskt slutarljud
vid rengöringen tas ingen bild.
161
Lägga till data för dammborttagning
ett helt vitt föremål.
3 Fotografera
zz Fotografera med ett helt vitt föremål (till
exempel ett rent, vitt papper) som fyller
skärmen, på ett avstånd av 20–30 cm.
zz Eftersom bilden inte ska sparas kan data
tas emot även om det inte finns något
kort i kameran.
gg När bilden tagits börjar kameran
samla in data för dammborttagning.
Ett meddelande visas när data för
dammborttagning samlas in.
zz Om data inte tas emot som de ska visas
ett felmeddelande. Följ proceduren
under ”Förberedelse” på föregående
sida och välj sedan [OK]. Ta bilden igen.
Data för dammborttagning
Kameran lägger till de data för dammborttagning som hämtas till alla
bilder från och med nu. Hämta data för dammborttagning före bildtagning
rekommenderas.
Information om hur du tar bort dammfläckar automatiskt med hjälp av
Digital Photo Professional (EOS-programvara) finns i användarhandboken
Digital Photo Professional.
Filstorleken påverkas inte med data för dammborttagning infogade i bilderna.
oo Data för dammborttagning erhålls inte när EF-S-objektiv används eller om
[z: zUtsnitt/sidförhållande] är [1,6x (utsnitt)].
oo Om det finns mönster eller motiv på objektet kan det kännas av som
dammdata och påverka dammborttagningen med Digital Photo Professional
(EOS-programvara) negativt.
162
Fotografera med skärmavtryckaren
Genom att endast trycka på skärmen kan du fokusera och ta
bilder automatiskt.
skärmavtryckaren.
1 Aktivera
zz Peka på [y] på skärmen nere
till vänster.
zz Varje gång du pekar på symbolen växlar
du mellan [y] och [x].
zz [x] (Skärmavtryckare: På)
Kameran fokuserar på den punkt du
trycker på och sedan tas bilden.
zz [y] (Skärmavtryckare: Av)
Du kan peka på en punkt för att fokusera
på punkten. Du tar bilden genom att
trycka ned avtryckaren helt.
på skärmen när du vill
2 Peka
fotografera.
zz Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen.
gg På den plats du pekar ställs fokus in
(Touch AF) med inställd AF-metod
(=188).
gg När [x] är inställt blir AF-punkten grön
när fokus har uppnåtts och bilden tas
automatiskt.
gg Om fokuseringen misslyckas blir
AF‑punkten orange och ingen bild
tas. Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen igen.
163
Fotografera med skärmavtryckaren
oo Även om du ställer in matningsmetoden på <o> eller <i> använder
kameran fotograferingsmetoden med en bild i taget.
oo Även om [AF-funktion] är inställt på [Servo AF] och du trycker på skärmen
kommer fokus att ställas in på bilden med [One-Shot AF].
oo Om du trycker på skärmen med förstorad bild uppnås fokus inte och bilden
tas inte.
oo Om du fotograferar genom att trycka på skärmen med [z: Visningstid]
inställt på [Vänta], kan du trycka ned avtryckaren halvvägs för att ta nästa bild.
oo Om du vill ta bilder med bulbexponering pekar du på skärmen två gånger.
När du pekar första gången startas bulbexponeringen. När du trycker andra
gången stoppas bulbexponeringen. Var försiktig så att du inte råkar skaka
kameran när du pekar på skärmen.
164
Multiexponeringar
N
När du tar multiexponeringar (2–9) kan du se hur bilderna kommer att
sammanfogas till en enda bild.
1 Välj [z: Multiexponering].
in alternativet
2 Ställ
[Multiexponering].
zz Välj [På].
zz Avbryt multiexponeringsfotograferingen
genom att välja [Av].
3 Ställ in [Multiexpo. kontr.].
zzLägg till
Exponeringen av varje enskild bild läggs till kumulativt. Baserat på
[Exponeringsantal] ställer du in en negativ exponeringskompensation.
Följ den grundläggande guiden nedan för att ställa in
exponeringskompensationen.
Instruktioner för inställning av exponeringskompensation efter
antalet exponeringar
Två exponeringar: -1 steg, tre exponeringar: -1,5 steg, fyra
exponeringar: -2 steg
zzMedelvärde
Baserat på [Exponeringsantal] ställs negativ exponeringskompensation
in automatiskt när du tar multiexponeringar. Om du tar flera exponeringar
av samma motiv styrs exponeringen automatiskt av motivets bakgrund
för att få standardexponeringen.
165
Multiexponeringar
in [Exponeringsantal].
4 Ställ
zz Välj antal exponeringar och tryck sedan
på <0>.
zz Du kan ställa in från 2 till 9 exponeringar.
in alternativet [Forts.
5 Ställ
multiexpo.].
zz Med [1 bild bara] avbryts
fotograferingen med multiexponering
automatiskt när fotograferingen är klar.
zz Med [Kontinuerlig] fortsätter
multiexponeringsfotograferingen tills
inställningen i steg 2 ställs in på [Av].
(1)
den första exponeringen.
6 TaggDen
tagna bilden visas.
zz I (1) på skärmen kan du kontrollera hur
många exponeringar som är kvar.
zz Om du trycker på knappen <x> visas
den tagna bilden (=169).
nästa exponering.
7 Tazz Tagna
bilder visas sammanfogade.
Du visas bara bilderna genom att trycka
på <B> flera gånger.
zz Multiexponeringsfotografering avslutas
när antalet angivna exponeringar tagits.
oo Multiexponeringsfotografering kanske inte fungerar med vissa objektiv.
oo Fotograferingsinformationen för den senast tagna bilden registreras och
bifogas multiexponeringsbilden.
166
Multiexponeringar
oo Bildregistreringskvalitet, ISO-tal, bildstil, brusreducering för höga ISO,
färgrymd osv. som ställts in för den första enskilda exponeringen ställs även in
för efterföljande exponeringar.
oo Om [z: Bildstil] är inställd på [Auto] används [Standard] för fotograferingen.
oo För multiexponeringar gäller att ju fler exponeringar som finns desto mer
framträdande blir brus, ojämna färger och ränder.
oo Om [Lägg till] har ställts in kommer bildbehandlingen efter multiexponeringen
att ta tid. (Åtkomstlampan lyser längre än vanligt.)
oo I steg 7 skiljer sig ljusstyrkan och bruset i multiexponeringsbilden som visas
vid fotografering från ljusstyrkan och bruset i den slutliga multiexponeringsbild
som registrerats.
oo Multiexponeringsfotografering avbryts om du ställer strömbrytaren på <2>
eller byter batterier eller kort.
oo Multiexponeringsfotograferingen avbryts om du byter till baszonens metoder
eller till <w/x/y>.
167
Multiexponeringar
Slå samman multiexponeringar med en bild som registrerats
på kortet
Du kan välja en RAW-bild som registrerats på kortet som den första enskilda
exponeringen. Den valda RAW-bildens bilddata förblir intakta.
Endast 1- eller F-bilder kan användas. JPEG-bilder kan inte
väljas. Bilderna som du anger beror också på vilket objektiv du använder.
Mer information finns i nedanstående tabell.
1 Välj [Välj bild för multiexponering].
den första bilden.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den första bilden och tryck sedan
på <0>.
zz Välj [OK].
gg Filnumret för den valda bilden visas
längst ned på skärmen.
bilden.
3 Tazz När
du väljer den första bilden kommer
antalet återstående exponeringar som
ställts in med [Exponeringsantal] att
minskas med 1.
zzBilder som du kan välja
Objektiv som
används
RF-/
EF-objektiv
EF-S-objektiv
Fotografering
med
Valbara bilder
beskärning
Av
RAW-bilder som har tagits i fullstorlek
På
RAW-bilder från beskuren fotografering eller som har
tagits med ett EF-S-objektiv
–
oo Följande kan inte väljas som första enskilda exponering: bilder som tagits
med [z: Högdagerprioritet] inställt på [På] eller [Förbättrad], eller bilder
med [z: zUtsnitt/sidförhållande] som inte är inställt på [Fullformat]
[1,6x (utsnitt)].
oo Inställningen [Av] tillämpas på [z: Korr. för objektivaberration]
och [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] oavsett
inställningarna för den bild som valts för första enskilda exponering.
168
Multiexponeringar
oo ISO-tal, bildstil, brusreducering för höga ISO och färgrymd osv. som ställts in
för den första bilden tillämpas även för efterföljande bilder.
oo Bilder tagna med [Auto] för 1-bilden som valts som första 1-bild tillämpas
[Standard] under fotograferingen.
oo Du kan inte välja en bild som tagits med en annan kamera.
oo Bilder som tagits med objektiv som inte är kompatibla med
multiexponeringsfotografering kan inte väljas (som första enskilda exponering).
oo [Välj bild för multiexponering] är inte tillgängligt utan objektiv.
oo Du kan även välja en RAW-bild som används för multiexponeringsfotografering.
oo Välj [Avmarkera] för att ångra bildvalet.
Kontrollera och ta bort multiexponeringar under fotografering
Innan du slutar ta ditt angivna antal bilder
kan du trycka på knappen <x> för att visa
multiexponeringsbilden hittills, kontrollera
exponeringen och se hur bilderna
sammanfogas.
Om du trycker på knappen <L> visas
vilka åtgärder som är möjliga under
multiexponeringsfotografering.
Manövrering
2 Återgå till
föregående skärm
q Ångra senaste
bilden
W Spara och stäng
r Stänga utan
att spara
Beskrivning
Den skärm som visades innan du tryckte på knappen <L>
visas igen.
Tar bort den senaste bilden som du tog (ta en annan bild).
Antalet återstående exponeringar ökar med 1.
Sparar bilder tagna hittills som en multiexponeringsbild och
avslutar multiexponeringsfotografering.
Multiexponeringsfotograferingen avslutas utan att
bilden sparas.
oo Vid multiexponeringsfotografering kan du endast visa multiexponeringsbilder.
169
Multiexponeringar
Vanliga frågor
zzFinns det begränsningar på bildkvaliteten?
Alla enskilda exponeringar och multiexponeringsbilder tas med din valda
bildkvalitet.
zzKan jag slå samman bilder som är registrerade på kortet?
Med [Välj bild för multiexponering] kan du välja den första enskilda
exponeringen från de bilder som finns registrerade på kortet (=168).
Observera att du inte kan slå samman flera bilder som redan
registrerats på kortet.
zzKommer automatisk avstängning att aktiveras under
multiexponeringsfotografering?
Så länge som [Autom avstängn] under [5: Energispar] inte är
[Av] stängs kameran av automatiskt efter cirka 30 minuter vilket
avbryter multiexponeringsfotografering och återställer inställningar för
multiexponering.
170
Fotografering med stort dynamiskt
omfång (High Dynamic Range, HDR)
N
Du kan ta stillbilder med utfrätta högdagrar och skuggor reducerade för toner
med stort dynamiskt omfång även med hög kontrast. HDR‑fotografering
passar för landskaps- och stillbildsfotografering.
Vid HDR-fotografering tas tre bilder med olika exponering
(standardexponering, underexponering och överexponering) för varje
bild som sedan automatiskt slås samman. HDR-bilden registreras som
en JPEG-bild.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
1 Välj [z: HDR-läge].
in [Just dynam. omf.].
2 Ställ
zz Inställningen [Auto] gör att det dynamiska
omfånget ställs in automatiskt beroende
på bildens allmänna tonomfång.
zz Ju högre siffra desto bredare blir det
dynamiska omfånget.
zz Om du vill avbryta HDR-fotograferingen
väljer du [HDR Av].
3 Ställ in [Effekt].
171
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
Effekter
zz[P] Naturlig
För bilder där du vill bevara ett brett tonomfång, där detaljer i högdagrar
och skuggor annars skulle gå förlorade. Utfrätta högdagrar och
skuggor reduceras.
zz[A] Konst standard
Även om utfrätta högdagrar och skuggor reduceras mer än med [Naturlig]
blir kontrasten lägre och gradationen dovare för att få bilden att se ut som
en målning. Motivets konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
zz[B] Intensiv
Färgerna är mer mättade än med [Konst std.] och den låga kontrasten
och dova gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz[C] Oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zz[D] Relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att få bilden
att se dov ut. Bilden ser blekt och gammal ut. Motivets konturer får ljusa
(eller mörka) kanter.
Färgmättnad
Framhävning
av konturer
Ljusstyrka
Ton
Konst std.
Standard
Hög
Intensiv
Oljemålning
Högre
Låg
Relief
Standard
Svag
Kraftig
Kraftigare
Standard
Dov
Standard
Dov
Standard
Dov
Mörk
Dovare
oo Varje effekt tillämpas baserat på egenskaperna för den aktuella
bildstilen (=148).
172
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
in alternativ för
4 Ställ
[Kontinuerlig HDR].
zz Med [Bara 1 bild] avbryts
HDR‑fotograferingen automatiskt efter
att fotograferingen är klar.
zz Med [Varje bild] fortsätter
HDR‑fotograferingen tills inställningen
i teg 2 ställs in på [HDR Av].
in [Auto bildpassning].
5 Ställ
zz För handhållen bildtagning väljer du [På].
Om du använder ett stativ väljer du [Av].
bilden.
6 Tazz När
du trycker ned avtryckaren helt
tas tre bilder i följd och HDR-bilden
registreras på kortet.
173
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
oo RAW HDR-bilder tas med bildkvaliteten JPEG 73. RAW+JPEG HDR-bilder
tas med den specifika bildkvaliteten JPEG.
oo HDR-fotografering kan inte användas med utökade ISO-tal (L, H1, H2).
HDR‑fotografering kan användas med ISO 100–40000 (varierar beroende på
inställningarna för [Minimum] och [Maximum] för [ISO-område]).
oo Blixten avfyras inte vid HDR-fotografering.
oo AEB är inte tillgängligt.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
oo I HDR-fotografering tas tre bilder med olika slutartid som ställs in automatiskt.
Även i metoderna <t>, <s> och <a> ändras slutartiden därför i relation
till din angivna hastighet.
oo För att förhindra kameraskakningar kan du ställa in ett högt ISO-tal.
174
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
oo Om du tar HDR-bilder med [Auto bildpassning] inställt på [På] kommer
information om AF-punktvisning (=352) och data för dammborttagning
(=161) inte att läggas till i bilden.
oo Om du HDR-fotograferar utan stativ medan [Auto bildpassning] är inställt
på [På] blir bildens periferi en aning beskuren och upplösningen blir något
lägre. Om bilderna inte kan passas in rätt på grund av kameraskakning osv,
kan det hända att den automatiska bildpassningen inte aktiveras. Observera
att automatisk bildpassning kanske inte fungerar ordentligt om du fotograferar
med väldigt ljusa (eller mörka) exponeringsinställningar.
oo Om du tar HDR-bilder med handhållen kamera när [Auto bildpassning]
har ställts in på [Av] kan det hända att de tre bilderna inte passas in rätt och
HDR‑effekten blir mindre. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
oo Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, ojämn exponering eller brus kan visas.
oo HDR-fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan resultera
i onaturlig färgåtergivning på de belysta områdena.
oo Med HDR-fotografering kommer bilderna att sammanslås och sedan sparas
på kortet och det kan ta en stund. [BUSY] visas på skärmen när bilderna
behandlas och fotografering är inte möjlig förrän bearbetningen är klar.
175
Fotografering med intervalltimer
Med intervalltimern kan du ställa in fotograferingsintervall och antal bilder,
så att kameran tar individuella bilder upprepade gånger enligt intervallet tills
det inställda antalet bilder har tagits.
1 Välj [z: Intervalltimer].
[På].
2 Välj
zz Välj [På] och tryck sedan på <B>.
in bildtagningsintervall och
3 Ställ
antal bilder.
zz Välj ett alternativ som ska ställas in
(timmar : minuter : sekunder/antal bilder).
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan på
<0>. (Återgår till <s>.)
zzIntervall
Kan ställas in som ett intervall mellan [00:00:01]–[99:59:59].
zzAntal bilder
Kan ställas in i intervallet [01]–[99]. Välj [00] om du vill att intervalltimern
ska vara inställd på oändligt.
176
Fotografering med intervalltimer
(1)
(2)
[OK].
4 Välj
gg Intervalltimerinställningarna visas på
menyskärmen.
(1)
(2)
Intervall
Antal bilder
bilden.
5 TaggDen
första bilden tas och
fotograferingen fortsätter enligt
intervalltimerinställningarna.
zz Under fotograferingen med intervalltimer
blinkar <H>.
zz När det inställda antalet bilder har
tagits upphör fotograferingen med
intervalltimern och avbryts automatiskt.
oo Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Vi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
oo Även under intervalltimerfotografering kan du fortfarande fotografera som
vanligt genom att trycka ned avtryckaren helt. Observera att kameran
förbereder för nästa intervalltimerbild cirka 5 sekunder i förväg, vilket tillfälligt
förhindrar funktioner som att ändra fotograferingsinställningar, öppna menyer
och visa bilder.
oo Om nästa schemalagd intervalltimerbild inte kan tas på grund av att kameran
fotograferar eller bearbetar bilder, kommer den att hoppas över. Därför tas
färre bilder än angivet.
oo Även under intervalltimerfotografering kommer automatisk avstängning att
aktiveras efter cirka 8 sekunders inaktivitet, så länge som [Autom avstängn]
under [5: Energispar] inte är inställt på [Av]. Kameran slås på automatiskt
igen cirka 1 minut innan nästa bild tas.
oo Kan också kombineras med AEB, vitbalansvariation, multiexponeringar
och HDR-läge.
oo Du kan avbryta intervalltimerfotografering genom att välja [Av] eller ställa
strömbrytaren i läget <2>.
177
Fotografering med intervalltimer
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Om du ställer in objektivets fokusmetod på <AF> kan kameran bara
fotografera om motiven är i fokus. Vi rekommenderar att du ställer in den på
<MF> och fokuserar manuellt före fotografering.
oo Om du fotograferar under en längre tid bör du använda ett eluttagstillbehör.
oo Om du fotograferar med långa exponeringstider eller använder slutartider
som är längre än det inställda fotograferingsintervallet, kan kameran inte
fotografera med det inställda intervallet. Därför tas färre bilder än angivet.
Om du använder slutartider som är ungefär samma som det inställda
intervallet kan det också minska antalet bilder.
oo Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet på
grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda, tas
några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
oo Om du använder blixt vid intervalltimerfotografering ska du ställa in ett intervall
som är längre än blixtens laddningstid. Intervall som är för korta kan förhindra
att blixten tänds.
oo Intervall som är för korta kan förhindra fotografering eller automatisk fokusering.
oo Intervalltimerfotografering kan avbrytas och återställas till [Av] om du ställer
strömbrytaren i läget <2>, ställer in fotograferingsmetoden på <w/x/y>
eller använder EOS Utility (EOS-programvara).
oo Vid intervalltimerfotografering kan du inte använda fotografering med fjärrkontroll
(=217) eller fotografera med självutlösarfunktion med en Speedlite.
178
Reducera flimmer
N
Om du tar en bild med kort slutartid under en ljuskälla, till exempel lysrör,
leder ljuskällans blinkningar till flimmer och bilden kan bli ojämnt exponerad
vertikalt. Om du använder serietagning under dessa förhållanden kan
det leda till ojämn exponering eller ojämna färger på bilderna. Med
flimmerreducering kan du ta bilder när exponering och färger är mindre
påverkade av flimmer.
1 Välj [z: Flimmerreducering].
2 Välj [På].
bilden.
3 Tazz När
du har ställt in [På] eller när
ljuskällan ändras före bildtagningen,
kan du identifiera flimmer genom
att trycka på knappen <Q>, välja
[Flimmerreducering] och sedan trycka
på knappen <B>.
zz Bilden tas med reducerad ojämnhet för
exponering eller färgton som orsakas
av flimmer.
oo När funktionen är [På] är avtryckarfördröjningen längre än om du tar bilder
under en flimrande ljuskälla. Serietagningshastigheten kan dessutom bli
långsammare, och bildfrekvensen kan bli oregelbunden.
oo Flimmer på andra frekvenser än 100 Hz och 120 Hz kan inte upptäckas.
Om ljuskällans flimmerfrekvens ändras vid serietagning går det inte att
påverka flimrets effekter.
179
Reducera flimmer
oo Om slutartiden ändras vid serietagning eller om du tar flera bilder av samma
motiv med olika slutartider i metoden <t>, <d> eller <f> kan färgtonen
bli inkonsekvent. Förhindra att färgtoner blir inkonsekventa genom att använda
metoderna <t>, <d> eller <f> med en fast slutartid.
oo Bildernas färgtoner kan växla mellan [På] och [Av].
oo Slutartid, bländarvärde och ISO-tal kan ändras när du börjar ta bilder
(även med AE-lås).
oo Om motivet står framför en mörk bakgrund eller om det finns en stark ljuskälla
i bilden kan flimmer eventuellt inte upptäckas på rätt sätt.
oo Flimmerreducering kan vara otillgängligt under viss belysning.
oo Beroende på ljuskällan kan flimret eventuellt inte upptäckas.
oo Även om du använder den här funktionen finns det en risk att det förväntade
resultatet inte uppnås, beroende på ljuskällorna eller fotograferingsförhållandena.
oo Vi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
oo För att detektera flimmer manuellt (t.ex. när ljuskällan ändras innan
bildtagningen), tryck på knappen <Q>, välj [Flimmerreducering] och tryck
sedan på knappen <B>.
oo Flimmer minskas inte med baszonens metoder.
oo Flimmerreducering fungerar även med blixtfotografering. Däremot går det
eventuellt inte att uppnå önskat resultat vid fotografering med trådlös blixt.
180
Välja visningshastighet för snabb
serietagning
N
Höghastighetsvisning som växlar mellan din bild och livebilden är tillgänglig
när du tar bilder med RF-objektiv, med [z: AF-funktion] inställd på [Servo
AF] och med matningsmetoden inställd på <o> [Snabb serietagning].
Visningen är mer följsam vilket gör det enklare att följa motiv som rör
sig snabbt.
1 Välj [z:
Snabbtagsvisning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj [På] för en visning som växlar
mellan varje bild och livebilden.
oo Bilderna kan flimra eller förlora skärpa vid höghastighetsvisning. Detta sker
ofta med kortare slutartid. Det påverkar dock inte fotograferingsresultatet.
oo Höghastighetsvisning sker inte under följande förhållanden. Det kan även
avbrytas medan du tar bilder.
• Långsammare slutartid än 1/30 sek, högre bländarvärden än f/11,
förhållanden som försvårar autofokus, blixtfotografering och utvidgat ISO.
oo [På] är tillgängligt när alla dessa förhållanden gäller.
• Ett RF-objektiv, [AF-funktion] inställd på [Servo AF] (=185), matningsmetod
inställd på [Snabb serietagning] (=206), [Flimmerreducering] är inställd
på [Av] (=179), [Expo. simulering] är inställd på [Möjlig] (=139)
181
Kortpåminnelse
Du kan ställa in att kameran inte ska ta en bild om det inte finns något kort
på plats. Standardinställningen är [På].
1 Välj [z: Utlös slutaren utan kort].
2 Välj [Av].
182
Ställa in Touch och dra AF
Du kan flytta AF-punkten eller ramen för AF-område genom att toucha och
dra på skärmen samtidigt som du tittar i sökaren.
Aktivera Touch och dra AF
[z: Touch och dra
1 Välj
AF‑inställningar].
[Touch och dra AF].
2 Välj
zz Välj [På].
Positionsmetod
Du kan ställa in hur positioner ska anges genom att toucha och dra.
1 Ställ in positionsmetod.
zz[Absolut]
AF-punkten flyttas till den position på skärmen som du touchad
eller dragit.
zz[Relativ]
AF-punkten flyttas i riktningen som du drar enligt hur mycket du drar,
oavsett var på skärmen du touchar.
183
Ställa in Touch och dra AF
Aktiv touchyta
Du kan ange skärmytan som används för toucha och dra-funktioner.
1 Ställ in aktiv touchyta.
oo Om du pekar på skärmen när [u+Följning] är inställd visas en rund orange
ram < >. När du lyft fingret vid den position som AF-punkten ska flyttas till,
visas < > och detta motiv följs. Om du vill avbryta motivvalet trycker du på
knappen <L>.
184
Välja AF-funktion
N
Du kan välja egenskaper för AF-funktionen efter fotograferingsförhållanden
eller motiv.
1 Välj [z: AF-funktion].
2 Välj ett alternativ.
oo Om fokus inte uppnås blir AF-punkten orange. Det går då inte att ta någon
bild, även om du trycker ned avtryckaren helt. Komponera om bilden och
försök ställa in fokus igen. Se även ”Fotograferingsförhållanden som försvårar
fokuseringen” (=197).
185
Välja AF-funktion
One-Shot AF för stillastående motiv (ONE SHOT)
Lämplig för stillastående motiv. När du trycker ned avtryckaren
halvvägs ställer kameran in fokus endast en gång.
zz När fokuseringen är klar blir AF-punkten grön och en pipsignal hörs.
zz Fokus förblir låst om du håller ned avtryckaren halvvägs och du kan
komponera om bilden innan du tar den.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på =206.
oo Om [5: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har
ställts in.
Servo AF för rörliga motiv (SERVO)
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv som rör sig. När du håller
avtryckaren halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att fokusera på
motivet kontinuerligt.
zz När fokus uppnås blir AF-punkten blå.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på =206.
oo Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet samt motivets
hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa in korrekt fokus.
oo Vid zoomning under serietagning kan fokus gå förlorad. Zooma först,
komponera sedan om och ta sedan bilden.
oo Med Servo AF hörs ingen pipsignal ens när fokuseringen är klar.
oo Med metoden <A> byter kameran som standard automatiskt till Servo AF
som svar på motivets rörelse. Om du vanligtvis föredrar att fotografera med
One-Shot AF ställer du in [z: A Autoservo] på [Av].
186
Välja AF-funktion
AF-hjälpbelysning
AF-hjälpbelysningen tänds upprepade gånger när du trycker ned avtryckaren
halvvägs vid svagt ljus eller liknande, vilket underlättar fokuseringen.
oo AF-hjälpbelysningen tänds inte om [z: AF-funktion] är inställd på [Servo AF].
oo AF-hjälpbelysningen tänds inte om tryck på AF används (när
[z: Skärmavtryckare] är inställd på [Av]).
oo Om du använder en extern blixt tänder antingen kameran eller blixten en
AF‑hjälpbelysning efter behov. Endast kamerans AF-hjälpbelysning tänds när
du använder en Speedlite 90EX, Macro Ring Lite eller Macro Twin Lite.
oo Korta blixtar avfyras även om du ställer in den externa blixtens
AF‑hjälpbelysnings emissionsmetod i Personliga funktioner på tändning med
AF-hjälpbelysning. Om du vill inaktivera tändning med AF-hjälpbelysning
ställer du in [z: Tändning med AF-hjälpbelysn] på [Av] (=201).
oo Fokusområdet med AF-hjälpbelysning är vanligtvis inte mer än 3,5 meter.
187
Välja AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Kameran försöker fokusera på ansikten i en AF-punkt eller i ramen för
AF‑området. Med metoden <A> ställs [u+Följning] in automatiskt.
Information om hur du väljer en AF-metod finns på =190.
AF-metod
: Ansikte+Följning
Kameran identifierar människors ansikten
och fokuserar på dem. <p> (en AF-punkt)
visas över ansikten som igenkänns och följs.
Om inget ansikte hittas används hela AF-området för automatiskt AF-val.
Med Servo AF kan du ställa in startposition för Servo AF (=192).
Fokuseringen behålls så länge Ram för AF-område kan följa motivet under
fotograferingen.
: Spot-AF
Kameran fokuserar ett smalare område än
enpunkts AF.
: Enpunkts AF
Kameran fokuserar med hjälp av en enda
AF-punkt <S>.
188
Välja AF-metod
: Expandera AF-omr (Z)
Fokuseringen använder en AF-punkt <S>
och pekar ovanför, under och till vänster
och till höger <w>. Effektivt för rörliga motiv
som är svåra att följa med Enpunkts AF.
Det är lättare att fokusera på önskade motiv än med Zon-AF.
När Servo AF används fokuserar du först med en AF-punkt <S>.
: Expandera AF-omr: Omgivn
Fokuseringen använder en AF-punkt
<S> och omgivande punkter <w>, vilket
underlättar fokusering av motiv som rör sig
än med Z AF-punktsexpansion.
Servo AF-funktionen är samma som för Z
AF-punktsexpansion.
: Zon AF
Använder automatiskt val av AF i ramar
för AF-område för att täcka ett större
område än med AF-punktsexpansion,
vilket gör fokuseringen enklare än med
enpunktsexpansion.
Prioriterar fokusering på närmaste motiv. Människors ansikten inom ramen
för AF-området prioriteras också vid fokusering.
AF-punkter i fokus visas med <S>.
189
Välja AF-metod
Välja AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Om du föredrar att fokusera manuellt läser du =214.
1 Välj [z: AF-metod].
2 Välj ett alternativ.
oo Med metoden <A> ställs [u+Följning] in automatiskt.
oo I metoden <r> kan bara [Enpunkts AF] eller [Zon AF] ställas in.
oo Endast [u+Följning] och [Enpunkts AF] är tillgänglig när 4K-filminspelning
är inställd.
oo När du ska ställa in AF-metoden kan du även öppna skärmen för AF-metod
genom att trycka på <S> och sedan på <B>.
oo Beskrivningarna på =191–=194 förutsätter att [z: AF-funktion] är
inställd på [One-Shot AF] (=186). Med [Servo AF] (=186) inställd blir
AF-punkten blå när fokus har uppnåtts.
oo Information om skärmavtryckaren (AF och slutarutlösning genom att trycka på
skärmen) finns på =163.
190
Välja AF-metod
zzu(ansikte)+Följning: c
Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem.
Om någon rör på sig spåras ansiktet med AF-punkten <p>.
AF-punkten.
1 Kontrollera
gg <p> (en AF-punkt) visas över ansikten
som igenkänns.
zz Du kan välja ett ansikte med knapparna
<Y> <Z> när <h> visas efter att du
tryckt på knappen <S>.
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
och motivet är i fokus, blir AF-punkten
grön och kameran piper två gånger.
gg En orange AF-punkt anger att kameran
inte kan fokusera på motiv.
3 Ta bilden.
191
Välja AF-metod
Trycka på ett ansikte för fokusering
Om du trycker på ett ansikte eller ett motiv ändras AF-punkten till < > och
fokuseringen sker där du trycker.
Även om ansiktet eller motivet rör sig på skärmen flyttas AF-punkten < >
för att följa det.
oo Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet är väldigt oskarpt. Justera
fokus manuellt (=214) så att ansiktet kan identifieras och utför sedan
autofokusering.
oo Det kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
oo Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten del av
bilden, är för ljust eller mörkt eller om det är delvis dolt.
oo AF kan inte känna igen motiv eller personers ansikten i skärmens kanter.
Komponera om bilden så att motivet kommer i mitten eller låt motivet komma
närmare mitten.
oo <p> kanske endast täcker en del av ansiktet och inte hela ansiktet.
oo Storleken på AF-punkten ändras beroende på motivet.
Ställa in startposition för Servo AF
1. Ställ in [8 C.Fn II-7: Initial Servo AF-pkt för c] på ett annat
alternativ än [Automatiskt].
2. Ett ram för AF-område (1) och en AF-punkt (2) visas.
(1)
(2)
3. Tryck på knappen <S> och vrid sedan på ratten <6> eller <5>
för att flytta AF-punkten till den position som fokus ska ställas in på.
Du kan också flytta AF-punkten genom att peka på skärmen eller trycka
på pilknapparna <V>. Tryck på knappen <L> om du vill återställa
AF‑punkten till mitten.
4. Tryck på <0> för att ange aktuell position som startposition för
Servo AF.
192
Välja AF-metod
zzSpot AF/Enpunkts AF/Expandera AF-område (Z)/Expandera
AF-område: omgivn/Zon-AF
Du kan ställa in AF-punkt eller ram för AF-område manuellt. Här används
Enpunkts AF-skärmarna som ett exempel.
AF-punkten.
1 Kontrollera
gg AF-punkten (1) visas.
zz Med Expandera AF-område (Z) och
Expandera AF-område: Runt visas även
intilliggande AF-punkter.
zz Med Zon-AF visas ramen för Zon-AF.
(1)
AF-punkten.
2 Flytta
zz Tryck på knappen <S>.
zz Placera AF-punkten där fokus ska ställas
in genom att vrida på ratten <6> för
att flytta horisontellt eller på <5> för
att flytta vertikalt. (Den kan inte flyttas till
kanten av skärmen med vissa objektiv.)
zz Du kan också flytta AF-punkten genom
att peka på skärmen eller trycka på
pilknapparna <V>.
zz Om du vill centrera AF-punkten eller
ramen för AF-område trycker du på
knappen <L>.
zz Du förstorar visningen genom att trycka
på <B>. Varje gång du trycker på
<B> ändras förstoringsgraden.
193
Välja AF-metod
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
gg När fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
gg Om fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
4 Ta bilden.
oo Kameran fortsätter att flytta den aktiva AF-punkten <S> för att följa
motiv för Zon AF när Servo AF-funktionen används, men under vissa
fotograferingsförhållanden (t.ex. när motiven är små), går det kanske inte att
följa motivet.
oo Det kan vara svårt att fokusera när du använder en perifer AF-punkt. I så fall
väljer du en AF-punkt i mitten.
oo Med [8C.Fn II-6: Orienteringslänkad AF-punkt] kan du ställa in separata
AF-punkter för vertikal och horisontell fotografering (=534).
194
Välja AF-metod
Förstorad bild
Du kan kontrollera fokus genom att förstora bilden cirka 5 eller 10 gånger.
Förstorad bild kan inte användas med [u+Följning].
zz Förstoringen centreras på AF-punkten för [Spot-AF], [Enpunkts AF],
[Expandera AF-omr (Z)] och [Expandera AF-omr: Omgivn] och
centreras på ramen för AF-område för [Zon AF].
zz Autofokusering sker med förstorad visning om du trycker ned avtryckaren
halvvägs med inställningen [Enpunkts AF] och [Spot-AF]. Om du
använder andra AF-metoder sker autofokus efter att normal visning
har återställts.
zz Med Servo AF, om du trycker ned avtryckaren halvvägs i den förstorade
vyn, kommer kameran att återgå till normal vy för fokusering.
oo Om det är svårt att fokusera med förstorad bild återgår du till normal bild och
utför autofokusering.
oo Om AF utförs i normal bild och sedan använder förstorar vy, kan
oskärpa uppstå.
oo AF-hastigheten skiljer sig åt mellan normal och förstorad bild.
oo Kontinuerlig AF och Filmservo-AF kan inte användas när visningen är förstorad.
oo Vid förstorad bild det svårare att fokusera på grund av kameraskakning.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
195
Välja AF-metod
Anmärkningar om AF
AF-funktion
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter att fokus uppnåtts ställs
fokus in igen.
zz Bildens ljusstyrka kan ändras vid autofokus.
zz Beroende på motiv och fotograferingsförhållanden kan det ta längre tid
att fokusera eller också kan serietagningshastigheten minska.
zz Om ljuskällan ändras när du fotograferar, kan skärmen flimra och det
kan vara svårt att ställa in fokus. I så fall startar du om kameran och
återupptar fotograferingen med AF under önskad ljuskälla.
oo Om det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt (=214).
oo Om motiven finns i kanten av skärmen och det är svårt att ställa in fokus, kan
du försöka centrera motivet (eller AF-punkten eller ramen för AF-området) så
att de hamnar i fokus och sedan komponera om bilden innan du tar den.
oo Med vissa objektiv kan det ta längre tid att uppnå fokus med autofokus, eller
så går det inte att få exakt fokusering.
196
Välja AF-metod
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med låg kontrast som blå himmel, enfärgade ytor och detaljer som
utjämnas i skuggor eller högdagrar.
zz Motiv i svagt ljus.
zz Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell riktning.
zz Motiv med upprepade mönster (till exempel fönster i skyskrapor,
tangentbord).
zz Tunna linjer och motivkonturer.
zz Vid alla ljuskällor där ljusstyrka, färg eller mönster förändras.
zz Nattfoton eller ljuspunkter.
zz Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
zz Ytterst små motiv.
zz Motiv i kanten av skärmen.
zz Motiv i starkt motljus eller reflekterande motiv (till exempel bilar med
mycket reflekterande kaross).
zz Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempelvis ett
djur i en bur osv.).
zz Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund av
kameraskakningar eller oskärpa.
zz Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
zz Mjuka fokuseringseffekter får du med hjälp av ett objektiv med
mjukt fokus.
zz Ett särskilt effektfilter används.
zz Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid autofokusering.
AF-område
Tillgängligt autofokusområde varierar beroende på vilket objektiv och
sidförhållande som används och om du filmar 4K-filmer eller använder
funktioner som Beskära film eller Digital IS för film.
197
Fokusera på personers ögon
Med AF-metoden inställd på [u+Följning], kan du fotografera med
motivets ögon i fokus.
1 Välj [z: Ögonavkänning AF].
2 Välj [Aktivera].
kameran mot motivet.
3 Sikta
gg En AF-punkt visas runt ögat.
zz Du kan även trycka på skärmen när du
vill fokusera på ett ansikte.
Ögon för fokusering väljs automatiskt.
zz Beroende på inställningen för
[Ögonavkänning AF] kan du välja ett
öga eller ansikte för fokusering med
knapparna <Y> <Z> när < > visas
efter att du tryckt på knappen <S>.
4 Ta bilden.
oo Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon beroende
på motivet och fotograferingsförhållandena.
oo Om du vill inaktivera Ögonavkänning AF utan att använda menyalternativ
trycker du på de här knapparna i tur och ordning: <S>, <B> och <B>.
När du vill återuppta Ögonavkänning AF trycker du på <B> igen.
198
Ställa in Kontinuerlig AF
Med den här funktionen behålls fokus på vanligtvis på motiven. Kameran är
klar att fokusera direkt när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1 Välj [z: KontinuerligAF].
2 Välj [På].
oo När du aktiverar den här funktionen minskar antalet bilder, eftersom objektivet
drivs kontinuerligt och batteristyrkan förbrukas.
199
Ställa in objektiv med elektronisk MF
N
För RF-, EF- eller EF-S-objektiv utrustade med elektronisk manuell fokusering
kan du ange hur manuell fokusjustering ska användas med One-Shot AF.
[z: Objektiv med
1 Välj
elektronisk MF].
2 Välj ett alternativ.
zz[
] Ej möjlig efter One-Shot
zz[
] One-Shot→på
zz[
] One-Shot→på (förstora)
Manuell fokusering efter att AF-funktionen har inaktiverats.
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktion om du håller ned
avtryckaren halvvägs.
Efter en AF-funktion kan du fortsätta att hålla ned avtryckaren halvvägs
vartefter du vrider fokuseringsringen på objektivet för att förstora området
i fokus och manuellt justera fokus.
zz[
] Ej möjlig i AF läge
Manuell fokusjustering är inaktiverad när objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod är inställd på <AF>.
oo Med [One-Shot→på (förstora)] kanske visningen inte förstoras ens om
du vrider objektivets fokuseringsring och trycker ned avtryckaren halvvägs
omedelbart efter fotografering. I så fall kan du förstora visningen genom
att släppa upp avtryckaren, vänta på att <u> visas och sedan trycka ned
avtryckaren halvvägs och vrida fokuseringsringen på objektivet.
oo Mer information om objektivets manuella fokusspecifikationer finns
i användarhandboken till objektivet.
200
Ställa in tändning med AF-hjälpbelysning
Du kan ange hur AF-hjälpbelysningen ska användas på kameran eller
ett Speedlite.
[z: Tändning med
1 Välj
AF‑hjälpbelysn].
2 Välj ett alternativ.
zz[ON] På
Möjliggör tändning med AF-hjälpbelysning, vid behov.
zz[OFF] Av
Omöjliggör tändning med AF-hjälpbelysning. Välj detta om du inte vill
tända AF-hjälpbelysning från kameran och externa blixtenheter.
zz[LED] Endast LED AF-hjälpbelysnM
En LED AF-hjälpbelysning tänds av LED-utrustade externa
blixtenheter. Om din externa blixt inte är LED-utrustad tänds kamerans
AF‑hjälpbelysning i stället.
oo Om den egna programmeringen [Tändning med AF-hjälpbelysn] för den
separata Speedlite-blixten är inställd på [Av] åsidosätts inställningarna för den
här funktionen och AF-hjälpbelysningen tänds inte.
201
Fokusgaffling
N
Med fokusgaffling* möjliggörs serietagning med brännvidden ändrad
automatiskt efter en bild. Från dessa bilder kan du skapa en enda bild
i fokus över ett brett område genom att använda en app som har stöd för
djupkomposition, till exempel Digital Photo Professional (EOS-programvara).
* ”VARIATI” står för variation.
1 Välj [z: Fokusgaffling].
[Fokusgaffling].
2 Välj
zz Välj [På].
in antal bilder.
3 Ställ
zz Ange antal bilder som tagits ber
fotografering.
zz Kan ställas in som ett intervall mellan
[2]–[999].
202
Fokusgaffling
in [Fokussteg].
4 Ställ
zz Ange hur mycket fokuseringen ska
förskjutas. Värde justeras automatiskt
så att det passar bländarvärdet vid
fotograferingen.
Eftersom höga bländarvärden ökar
fokusförskjutningen, täcker fokusgaffling
ett större område med samma inställning
för [Fokussteg] och [Antal bilder]
i aktuellt fall.
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
zz Om du vill spara bilderna i en ny mapp
] och väljer [OK].
trycker du på [
in [Utjämna exponering].
5 Ställ
zz Du kan dämpa ändringar i bildens
ljusstyrka under fokusgaffling genom
att ställa in [Utjämna exponering] på
[På], vilket kompenserar för ändringar
i aktuellt bländarvärde (effektivt
bländartal) för varje fokusposition.
bilden.
6 Tazz Fokusera
på närmsta ände av önskat
brännviddsomfång och tryck sedan ned
avtryckaren helt.
zz När fotograferingen startar släpper du
upp avtryckaren.
zz Kameran använder serietagning och
förskjuter brännvidden mot oändlighet.
zz Fotograferingen avslutas när du angett
antal bilder eller vid den bortersta änden
av brännviddsomfånget.
203
Fokusgaffling
oo Fokusgaffling är avsedd för stillbildsfotografering med stativ.
oo Du rekommenderas använda en bredare bildvinkel. Efter djupkomposition kan
du beskära bilden efter behov.
oo Följande objektiv kan användas (från och med oktober 2018).
• RF35mm F1.8 MACRO IS STM
• RF50mm F1.2 L USM
• RF28-70mm F2 L USM
• RF24-105mm F4 L IS USM
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Ställ in [Utjämna exponering] på [Av] med följande objektiv, eftersom de kan
orsaka förändringar i bildens ljusstyrka.
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Lämpliga inställningar för [Fokussteg] kan variera efter motiven. En olämplig
inställning för [Fokussteg] kan resultera i ojämnhet i komponerade bilder
eller också kan fotograferingen ta längre tid eftersom flera bilder tas. Ta några
testbilder och bestäm en lämplig inställning för [Fokussteg].
oo Kombinerade bilder kan ta längre tid när [Antal bilder] är högt.
oo Blixtfotografering är inte möjlig.
oo Fotografering under flimrande ljus kan ge ojämna bilder. Att sänka slutartiden
kan ge bättre resultat.
oo Fokusgaffling är inaktiverad när objektivets omkopplare för fokuseringsmetod
är inställd på <MF>.
oo Om du av bryter pågående fotografering kan det ge exponeringsproblem i den
sista bilden. Undvik att använda den sista bilden när du kombinerar bilder
i Digital Photo Professional.
204
Fokusgaffling
oo Du rekommenderas använda ett stativ, en fjärrutlösare (säljs separat, =219)
eller en trådlös fjärrkontroll (säljs separat, =217).
oo För bästa resultat ställer du in bländarvärdet i omfånget f/5.6–11 före bildtagning.
oo Detaljer som slutartid, bländarvärde och ISO-tal bestäms av förhållandena för
den första bilden.
oo Om [z: Bildstil] är inställd på [Auto] används [Standard] för fotograferingen.
oo Tryck ned avtryckaren helt igen för att avbryta fotograferingen.
oo [Fokusgaffling] byter till [Av] när strömbrytaren står i läget <2>.
205
Välja matningsmetod
Matningsmetoderna som finns att tillgå är enbild och bildserie. Du kan välja
den matningsmetod som passar för motivet.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
alternativ för matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
matningsmetod.
matningsmetod.
3 Välj
zz Välj genom att vrida på ratten <6>.
zz[u] Enbild
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild.
zz[o] Snabb serietagning
När du håller ned avtryckaren helt kan du ta max. cirka 5,0 bilder/sek.
medan du håller ned avtryckaren.
Högsta bildfrekvensen för serietagning kan bli lägre under följande
förhållanden:
När flimmerreducering är på:
Seriebildstagningen sker med en hastighet av
max. cirka 4,0 bilder/sek.
206
Välja matningsmetod
Fotografering med Servo AF:
När [AF-funktion] är inställt på [Servo AF], prioriteras
serietagningshastigheten max. cirka 4,0 bilder/sek.
För blixtfotografering:
Med Speedlite i EX-/EL-serien sker seriebildstagningen med en
hastighet av max. cirka 2,3 bilder/sek.
zz[i] Långsam serietagning
När du håller ned avtryckaren helt kan du ta max. cirka 2,6 bilder/sek.
medan du håller ned avtryckaren.
När [AF-funktion] är inställt på [Servo AF], prioriteras motivspårning
med serietagningshastigheten max. cirka 2,6 bilder/sek.
zz[m] Självutlösare: 10 s/fjärrkontroll
zz[l] Självutlösare: 2 sekunder/fjärrkontroll
zz[q] Självutl: serietagning
Information om fotografering med självutlösare finns på =209.
Mer information om fotografering med fjärrkontroll finns på =217.
oo Under <o> snabb serietagning varierar högsta bildfrekvensen för
serietagning beroende på fotograferingsförhållandena. Mer information finns
på nästa sida.
207
Välja matningsmetod
oo Den högsta <o> serietagningshastigheten (=206) under dessa
förhållanden är cirka 5,0 bilder/sekund, med fulladdat batteri och metoden
One-Shot AF på cirka 1/500 sek. eller kort slutartid och maximal bländare
(beroende på objektivet) Image Stabilizer (Bildstabilisator) av (beroende på
objektivet) vid rumstemparatur (23 °C) med flimmerreducering och avaktiverad
digital objektivoptimering.
oo Serietagningshastigheten för <o> snabb serietagning kan bli lägre
beroende på olika förhållanden: batterinivå, temperatur, flimmerreducering,
slutartid, bländare, motivets förhållanden, ljusstyrka, AF-funktion, objektiv,
blixtanvändning och fotograferingsinställningar.
oo Vid användning av Servo AF-funktionen kan den maximala
serietagningshastigheten bli lägre beroende på motivet och vilket objektiv
som nvänds.
oo Med [z: Flimmerreducering] inställt på [På] (=179), minskar fotografering
med flimrande ljus den högsta serietagningshastigheten. Dessutom kan
bildserieintervall bli oregelbundna och avtryckarfördröjningen bli längre.
oo Även vid långsam serietagning kan serietagningshastighet vara långsammare
beroende på fotograferingsförhållandet.
oo Om internminnet blir fullt under serietagning kan serietagningshastigheten
sjunka eftersom fotografering tillfälligt kommer att vara inaktiverat (=118).
208
Använda självutlösaren
Använd självutlösaren när du själv vill vara med på bilden, t.ex. för
en jubileumsbild.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
alternativ för matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
matningsmetod.
självutlösare.
3 Välj
zz Välj självutlösare genom att vrida på
ratten <6>.
m (Q): Ta en bild efter 10 sek.
l (k): Ta en bild efter 2 sek.
q: Använd serietagning under
10 sek. för angivet antal bilder*
* Du ställer in antalet bilder som ska tas
med serietagning (2–10) genom att välja
[Matningsmetod] på snabbkontrollskärmen,
trycka på <B> och vrida ratten <6>.
zz Symbolerna Q och k visas när
kameran är parkopplad med en trådlös
fjärrkontroll (säljs separat, =217).
209
Använda självutlösaren
bilden.
4 Tazz Ställ
in fokus på motivet och tryck ned
avtryckaren helt.
gg Du kontrollerar funktionen genom att
titta på självutlösarlampan, lyssna efter
pipljud eller kontrollera nedräkningen
i sekunder på skärmen.
gg Självutlösarlampan blinkar snabbare och
kameran avger pipljud cirka 2 sekunder
innan bilden tas.
oo Med <q> kan fotograferingsintervallet bli längre under vissa
fotograferingsförhållanden beroende på bildkvaliteten, användning av extern
blixt och andra faktorer.
oo Tack vare <l> kan du ta bilder utan att röra vid kameran när den är
monterad på ett stativ. På så sätt kan du undvika kameraskakning i stillbilder
och vid långa exponeringstider.
oo När du har tagit bilder med självutlösaren bör du visa bilderna (=296) så att
du kan kontrollera fokusering och exponering.
oo Om du använder självutlösaren för att ta ett kort av dig själv tillämpar du
fokuseringslåset (=71) på ett motiv på samma avstånd som du själv
kommer att ha.
oo Om du vill avbryta självutlösaren när den är igång trycker du på skärmen
eller på <0>.
oo Automatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fjärrstyrd
fotografering.
210
Välja ljusmätmetod
N
Du kan välja en av följande fyra metoder för att mäta motivets ljusstyrka.
I baszonens metoder ställs evaluerande ljusmätning in automatiskt.
på knappen <Q> (7).
1 Tryck
zz Tryck på knappen <Q> medan en
bild visas.
ljusmätmetod.
2 Välj
zz Använd på knapparna <W> <X> och
välj det visade alternativet.
zz Använd på knapparna <Y> <Z> och
välj ljusmätmetod.
[q]: Evaluerande ljusmätning
[w]: Utsnittsmätning
[r]: Spotmätning
[e]: Centrumvägd
genomsnittsmätning
zz[q] Evaluerande ljusmätning
Allmän ljusmätmetod som även passar för motiv i motljus. Kameran
justerar automatiskt exponeringen för att passa motivet.
zz[w] Utsnittsmätning
Metoden ger bra resultat när motivet är mycket mer belyst, till exempel
på grund av motljus. Utsnittsmätningen täcker cirka 5,5 % av sökarbilden
vid skärmens mittpunkt. Utsnittsmätningsområdet visas på skärmen.
zz[r] Spotmätning
Effektivt för att mäta ljuset på en viss del av ett motiv. Täcker cirka 2,7 %
av området vid skärmens mittpunkt. Spotmätningsområdet visas
på skärmen.
zz[e] Centrumvägd genomsnittsmätning
Mätningen över skärmen är genomsnittlig där centrum vägs tyngre.
211
Välja ljusmätmetod
oo Som standard ställer kameran in exponering enligt nedan.
Välj [q] (evaluerande ljusmätning) och håll ned avtryckaren halvvägs
så låses exponeringsinställningen (AE-lås) när fokus har ställts in med
One‑Shot AF. Om du använder [w] (Utsnittsmätning), [r] (Spotmätning)
och [e] (Centrumvägd genomsnittsmätning) ställs exponeringen in i det
ögonblick bilden tas. (Det går inte att låsa exponeringen genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs.)
oo Med [8C.Fn I-7: AE-låst mätläge efter fokus], kan du ange om du vill låsa
exponeringen (AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF (=529).
212
Låsa exponering för fotografering (AE-lås) N
Du kan låsa exponeringen när du vill ställa in fokus och exponering separat
eller när du ska ta flera bilder på samma exponeringsinställning. Tryck på
knappen <A> för att låsa exponeringen, komponera sedan om och ta
bilden. Det kallas för AE-lås. Metoden passar bl.a. bra för motiv i motljus.
in fokus på motivet.
1 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
gg Exponeringsinställningen visas.
2 ggIkonen <A> visas i skärmens nedre
Tryck på knappen <A> (4).
vänstra hörn för att visa att exponeringen
är låst (AE-lås).
zz Varje gång du trycker på
knappen <A> låses den aktuella
exponeringsinställningen.
om och ta bilden.
3 Komponera
zz När du vill ha kvar AE-låset medan du
tar fler bilder håller du ned knappen
<A> och tar en ny bild genom att trycka
på avtryckaren.
AE-låseffekter
Ljusmät­
metod
q
wre
Valmetod för AF-punkt
Automatiskt val
Manuellt val
Centrerad exponering på den
Centrerad exponering på den
valda AF-fokuspunkten har låsts.
valda AF-punkten har låsts.
Exponering på skärmens centrum har låsts.
* Med metoden [q] med objektivets omkopplare för fokuseringsmetod inställd på
<MF> är exponeringen låst på skärmens centrum.
213
Fokusera manuellt
Om det inte går att fokusera med autofokus kan du förstora bilden och
fokusera manuellt.
AF-omkopplaren på objektivet
1 Ställ
på <MF>.
zz Vrid fokuseringsringen på objektivet för
grov fokusering.
vilket område som ska
2 Bestäm
förstoras.
zz Tryck på <S> för att aktivera förstorad
visning, placera den där du vill ställa
in fokus med ratten <6> eller <5>
eller med pilknapparna <V>.
zz Centrera det förstorade området genom
att trycka på knappen <L>.
bilden.
3 Förstora
zz Varje gång du trycker på <B> ändras
förstoringsgraden enligt följande.
1x → 5x → 10x
(1)
214
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
AE-lås
Läge för förstorat område
Förstoring (ca)
Fokusera manuellt
manuellt.
4 Fokusera
zz Medan du tittar på den förstorade bilden
vrider du fokuseringsringen på objektivet
för att fokusera.
zz När du ställt in fokus trycker du på
<B> eller <0> för att återgå till
normal vy.
5 Ta bilden.
oo Även med manuell fokusering kan du använda skärmavtryckaren för att
ta en bild.
215
Fokusera manuellt
Ställa in MF-peaking (framhävning av konturer)
Kanterna på motiv i fokus kan visas i färg för att underlätta fokuseringen.
Du kan ställa in konturfärgerna och justera känsligheten (nivån) för
kantidentifiering (förutom med metoden <A>).
1 Välj [z: Inst. av MF-peaking].
[Peaking].
2 Välj
zz Välj [På].
in nivå och färg.
3 Ställ
zz Gör inställningar efter behov.
oo Peaking-visning fungerar inte vid förstorad visning.
oo MF-peaking kan vara svår att urskilja vid höga ISO-tal, särskilt när utvidgat
ISO är inställt. Om det är nödvändigt kan du sänka ISO-talet eller ställa in
[Peaking] på [Av].
oo Peaking-visning som visas på skärmen registreras inte i bilderna.
216
Fotografering med fjärrkontroll
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat) kompatibel med
Bluetooth®‑lågenergiteknik tillåts fotografering med fjärrkontroll.
Parkoppla
För att använda BR-E1 måste du först parkoppla (ansluta och registrera)
kameran och fjärrkontrollen. Parkopplingsinformation finns på =399.
Gör följande när enheterna har parkopplats.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
alternativ för matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
matningsmetod.
självutlösare/fjärrkontroll.
3 Välj
zz Vrid på ratten <6> för att välja <Q>
eller <k>.
217
Fotografering med fjärrkontroll
bilden.
4 Tazz Genom
att trycka på knappen <2> på
fjärrkontrollen kan du dessutom använda
autofokus.
zz För att ta bilden trycker du på
fjärrkontrollen avtryckare.
zz Mer information om parkoppling
hittar du också i användarhandboken
till BR-E1.
oo Du kan inte använda infraröda fjärrkontroller som Fjärrkontroll RC-6.
oo Om det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt innan du tar
bilder (=214).
oo Automatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fjärrstyrd
fotografering.
oo Fjärrkontrollen kan även användas för filminspelning (=285).
218
Använda fjärrutlösaren
Du kan fotografera genom att ansluta
fjärrutlösaren RS-60E3 (säljs separat).
Detaljerade instruktioner finns
i användarhandboken till fjärrutlösaren.
1 Öppna kamerans kontaktskydd.
kontakten till
2 Anslut
fjärrutlösarkontakten.
219
Blixtfotografering
Speedlite i EX-/EL-serien för EOS-kameror
Med en Speedlite i EX-/EL-serien (säljs separat) blir det enkelt att
fotografera med blixt.
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite-blixtar i EL/
EX-serien. Det här är en kamera av typ A och alla funktioner hos Speedlite
i EL/EX-serien kan användas.
Mer information om hur du ställer in blixtfunktioner och egen programmering
av blixt med hjälp av kameramenyskärmen finns på =222.
zzBlixtexponeringskompensation
Du kan ändra blixtenergin (blixtexponeringskompensationen). När en bild
visas på skärmen trycker du på knappen <B>, vrider ratten <5>
för att välja alternativet blixtexponeringskompensation och sedan ratten
<6> för att ange blixtexponeringskompensationsnivån. Du kan ställa in
blixtexponeringskompensation på upp till ±3 steg i 1/3 steg.
zzFE-lås
Med det här låset kan du få en korrekt blixtexponering för en viss del av
motivet. Rikta sökarens mittparti över motivet, tryck på knappen <A>,
komponera sedan bilden och ta bilden.
oo Även om du ställer in negativ blixtexponeringskompensation (för att göra
bilderna mörkare) kan ljusa bilder fortfarande uppstå om inte [z: Auto
Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (=136) är [Av].
oo Du kan justera blixtexponeringskompensationen med Snabbkontroll (=65)
eller med [Blixtfunktions-inställningar] under [z: Styrn. av separat
Speedlite] (=225).
oo Kameran kan aktivera en viss Speedlite automatiskt när den startas.
Se användarhandboken för Speedlites med stöd för den här funktionen.
220
Blixtfotografering
Canon Speedlite som inte ingår i EL/EX-serien
zz Om du använder en Speedlite i EZ-/E-/EG-/ML-/TL-serien inställd
för A-TTL- eller TTL-blixtautomatik kan blixten endast avfyras med
full energi.
Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <a> (manuell exponering)
eller <f> (bländarförval AE) och ställ in bländarvärdet innan du
fotograferar.
zz När du använder en Speedlite som har manuell blixtmetod fotograferar
du med den.
Blixtaggregat som inte kommer från Canon
zzSynkroniseringstid
Kameran kan synkroniseras med enkla blixtaggregat från andra tillverkare
i upp till 1/180 sek. Om du använder en stor studioblixt blir blixtens
varaktighet längre än med enkla blixtaggregat och varierar beroende
på modell. Innan du börjar fotografera måste du kontrollera att blixten
synkroniseras korrekt vid cirka 1/60–1/30 sek.
oo Om kameran används med ett blixtaggregat eller ett blixttillbehör som är
anpassat för ett annat kameramärke kan det hända att kameran inte fungerar
som den ska eller att funktionsfel uppstår.
oo Anslut inte ett blixtaggregat som kräver hög spänning till kamerans
tillbehörsfäste. Det är inte säkert att aggregatet utlöses.
221
Ställa in blixtfunktionen
N
Med en Speedlite i EL/EX-serien som har kompatibla blixtfunktionsinställningar
kan du använda kamerans menyskärm för att ställa in funktioner och egen
programmering för Speedlite. Sätt fast en Speedlite på kameran och
aktivera den innan du ställer in blixtfunktionerna.
Mer information om funktionerna för Speedlite finns i användarhandboken
till Speedlite.
[z: Styrn. av separat
1 Välj
Speedlite].
2 Välj ett alternativ.
222
Ställa in blixtfunktionen
Blixttändning
Ställ in på [På] för att aktivera fotografering
med blixt. För att avaktivera blixttändning
eller endast aktivera AF-hjälpbelysningen
väljer du [Av].
I annat fall, och om en Speedlite som har stöd för automatisk
blixttändning har monterats, utförs den automatiska tändningen enligt
fotograferingsförhållandena.
För detaljerade anvisningar om bildtagning, se bruksanvisningen för
Speedlite med stöd för automatisk blixt.
E-TTL II-blixtmätning
För vanlig blixtexponering ställer du
in [Evaluerande]. Om [Genomsnitt]
har ställts in görs en genomsnittlig
blixtexponeringsmätning för hela motivet.
223
Ställa in blixtfunktionen
Lång synktid
Du kan ställa in blixtsynkroniseringstid för
fotografering i metoden <f> bländarförval
AE eller <d> programautomatik.
zz[
] 1/180-30 sek. auto
zz[
] 1/180-1/60 sek. auto
zz[
] 1/180 sek. (fast)
Blixtsynkroniseringstiden ställs in automatiskt på ett värde mellan
1/180 sekund och 30 sekunder för att passa ljuset i motivet.
Fotografering med långsam synkronisering används under vissa
fotograferingsförhållanden och slutartiden minskas automatiskt.
Förhindrar att en lång slutartid ställs in automatiskt vid svag belysning.
Metoden är effektiv när man vill förhindra oskärpa och kameraskakningar.
Motivet får rätt exponering med hjälp av blixtbelysningen, men
bakgrunden kan bli mörk.
Blixtsynkroniseringstiden är inställd på 1/180 sekund. Detta förhindrar
oskärpa och kameraskakningar mer effektivt än inställningen
[1/180‑1/60sek. auto]. Svagt ljus kan emellertid leda till att bakgrunden
till motivet blir mörkare än med [1/180-1/60sek. auto].
oo Som standard är det [1/180-1/60sek. auto]. För fotografering med
långsam synkronisering med metoderna <f> eller <d> bör du använda
[1/180‑30sek. auto].
oo Höghastighetssynkronisering är inte tillgängligt med metoderna <f> eller
<d> och inställningen [1/180 sek. (fast)].
224
Ställa in blixtfunktionen
Korrigering blixtexponering
För att undvika överexponering från
blixttändningen under tagen eller på nära håll
kan kameran automatiskt minska ISO-talet
och ta bilden med standardmotivexponering
när ISO Auto är på.
Blixtfunktionsinställningar
Den visade informationen, skärmens position och tillgängliga
alternativ varierar beroende på Speedlite-modellen, dess anpassade
funktionsinställningar, blixtläget och andra faktorer. Mer information om
funktionerna för Speedlite finns i användarhandboken till Speedlite.
Exempel på visning
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Blixtmetod
Trådlösa funktioner/serieutlösning
Blixtzoom (blixtens täckning)
(4)
(5)
(6)
Slutarsynkronisering
Blixtexponeringskompensation
Variation blixtexponering
oo Funktionerna är begränsade med Speedlites i EX-serien som inte är
kompatibla med blixtfunktionsinställningarna.
225
Ställa in blixtfunktionen
zzBlixtmetod
Du kan välja den blixtmetod som passar bäst för din blixtfotografering.
[E-TTL II-blixtmätning] är
standardmetoden för automatisk
blixtfotografering med Speedlite
i EL/EX‑serien.
Med [Manuell inst] kan du själv ställa in
[Blixtnivåreglering] för Speedlite.
[CSP] (prioritetsmetod för serietagning) minskar blixtenergin med ett steg
och ökar ISO-talet med ett steg. Detta är användbart vid serietagning och
sparar batteristyrka.
Information om andra blixtmetoder finns i användarhandboken till den
Speedlite som är kompatibel med respektive blixtmetod.
oo Justera exponeringskompensationen (=128) vid behov i fall av
överexponering från blixtfotografering med [CSP] och metoderna [t], [s]
eller [a].
oo Om du använder [CSP] ställs ISO-talet automatiskt på [Auto]. [Korr. blixtexp]
är också [På] automatiskt. När du har avbrutit [CSP] bör du kontrollera
ISO‑talet och inställningarna för [Korr. blixtexp].
226
Ställa in blixtfunktionen
zzTrådlösa funktioner/Serieutlösning
Trådlös blixtfotografering (flera blixtar)
är möjlig via radioöverföring eller optisk
överföring.
Mer information om trådlös blixt finns
i användarhandboken till den Speedlite som
är kompatibel med trådlös blixtfotografering.
Med en makroblixt (MR-14EX II eller
liknande) som är kompatibel med
funktionsinställningar för blixt kan du ställa
in serieutlösning mellan blixttuberna eller
blixthuvudena A och B eller använda en
trådlös blixt med extra mottagarenheter.
Du kan läsa mer om serieutlösning
i användarhandboken till makroblixten.
zzBlixtzoom (blixtens täckning)
Med Speedlite som har blixthuvud med
zoom kan du ställa in blixtljus. Vanligen
ställer du in på [AUTO] så att kameran
automatiskt ställer in blixtljuset så att
det stämmer överens med objektivets
brännvidd.
227
Ställa in blixtfunktionen
zzSlutarsynkronisering
Vanligen inställd på [Synkronisera med
1:a ridån] så att blixten avfyras direkt efter
det att exponering har påbörjats.
Om den är inställd på [Synkronisera med 2:a ridån] utlöses blixten
precis innan avtryckaren stängs. I kombination med lång slutartid kan du
skapa ett ljusspår, till exempel efter billyktor på kvällen. Om synkronisering
med 2:a nivån är inställt tillsammans med [E-TTL II-blixtmätning] avfyras
blixten två gånger i följd: en när du trycker på avtryckaren helt och en direkt
innan exponeringen är klar.
Om [Höghastighetssynkronisering] har ställts in kan blixten användas för
alla slutartider. Det är effektivt när du vill fotografera med bakgrundsoskärpa
(öppen bländare) utomhus i dagsljus eller på liknande platser.
oo När du använder synkronisering med andra ridån ställer du in slutartiden som
1/80 sekund eller långsammare. Om slutartiden är 1/90 sek. eller snabbare
tillämpas synkronisering med första nivån automatiskt även om [Synkronisera
med 2:a ridån] har ställts in.
228
Ställa in blixtfunktionen
zzBlixtexponeringskompensation
Du kan ställa in
blixtexponeringskompensation på upp till
±3 steg i 1/3 steg.
Mer information finns i användarhandboken
till Speedlite.
oo Om blixtexponeringskompensation ställs in med en Speedlite kan du
inte ställa in blixtexponeringskompensation på kameran. Om den ställs
in med både kameran och Speedlite åsidosätts kamerainställningen av
Speedlite‑inställningen.
zzVariation blixtexponering
När du ändrar blixtenergin automatiskt tas
tre bilder.
Mer information finns i användarhandboken
till Speedlite med funktioner för
blixtexponeringskompensation.
229
Ställa in blixtfunktionen
Inställningar för Egen programmering av blixt
Mer information om egen programmering för Speedlite (säljs separat) finns
i användarhandboken till Speedlite.
1 Välj [C.Fn blixtinställningar].
in önskade funktioner.
2 Ställ
zz Välj en siffra.
zz Välj ett alternativ.
oo Med en Speedlite i EL/EX-serien utlöses Speedlite alltid med full energi
om [Blixtljusmätmetod] i Egen programmering är inställt på [TTL]
(blixtautomatik).
oo Personliga funktioner (P.Fn) för Speedlite kan inte ställas in eller avbrytas med
menybilden [z: Styrn. av separat Speedlite] på kameran. Ställ in den direkt
på Speedlite.
Radera blixtfunktionsinställningar/C.Fn blixtinställningar
1 Välj [Radera inst.].
den inställning du vill radera.
2 Välj
zz Välj [Återställ blixtinställningar] eller
[Radera alla Speedlite C.Fn].
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
Blixtinställningarna och inställningarna
för Egen programmering tas bort.
230
Allmänna anmärkningar om
stillbildsfotografering
Informationsvisning
Se =591 för information om ikonerna för stillbildsfotografering.
oo Om <g> visas i vitt betyder det att bilden noggrant återger ljushetsnivån på
den faktiska bild du ska ta.
oo Om <g> blinkar betyder det att bilden visas med en ljusstyrka som inte
motsvarar den tagna bilden på grund av svagt eller starkt ljus. Den faktiska
bilden kommer emellertid att återge exponeringsinställningen. Observera att
bruset kan vara mer framträdande än den faktiska bilden.
oo Exponeringssimulering kan inte utföras med vissa fotograferingsinställningar.
Symbolen <g> och histogram visas i grått. Bilden visas på skärmen med
standardljusstyrka. Det kan hända att histogrammet inte visas korrekt vid
förhållanden med svagt eller starkt ljus.
oo Histogrammet kan visas när [z: Expo. simulering] är inställt
på [Möjlig] (=139).
231
Allmänna anmärkningar om stillbildsfotografering
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Suddiga bildområden kan vara ofullständiga när du tar bilder nära maximal
bländare med kort slutartid. Om du ogillar hur de suddiga bildområdena ser ut
kan det vara bättre att använda följande metoder.
• Använd längre slutartid.
• Öka bländarvärdet.
Bildkvalitet
oo När du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa prickar
och ränder) framträda på bilden.
oo Fotografering vid höga temperaturer kan orsaka brus och ojämna färger
på bilden.
oo Frekvent fotografering över en längre tid kan leda till att kamerans
innertemperatur stiger vilket påverkar bildkvaliteten. Stäng alltid av kameran
när du inte använder den.
oo Om du fotograferar med lång exponering när kamerans innertemperatur är
hög kan bildkvaliteten försämras. Avbryt fotograferingen och vänta några
minuter innan du fotograferar igen.
Vit <s> och röd <E> symbol för intern temperaturvarning
oo Om temperaturen inuti kameran stiger på grund av utdragen
Live View‑fotografering eller hög omgivande temperatur visas en vit <s> eller
en röd <E>-symbol.
oo Den vita <s>-symbolen anger att bildkvaliteten hos stillbilder påverkas
negativt. Du bör sluta ta bilder en stund och låta kameran svalna.
oo Den röda symbolen <E> visar att bildtagningen snart avslutas automatiskt.
Det går inte att ta bilder förrän kamerans innertemperatur sjunker, så sluta ta
bilder en stund eller stäng av kameran och låt den svalna.
oo Om du fotograferar en längre tid eller i varma miljöer kan den vita symbolen
<s> eller den röda symbolen <E> visas tidigare. Stäng alltid av kameran
när du inte använder den.
oo Om temperaturen inuti kameran är hög kan bildkvaliteten hos bilder med höga
ISO-tal eller lång exponering försämras innan den vita <s>-symbolen visas.
Fotograferingsresultat
oo Om du fotograferar med förstorad bild kan det hända att exponeringen inte blir
som du tänkt dig. Återgå till normal bild innan du tar bilden.
oo Även om du tar bilden i förstorad vy kommer den att tas med bildområdet
i helskärmsvy.
232
Allmänna anmärkningar om stillbildsfotografering
Bilder och skärm
oo Vid svagt eller starkt ljus kan det hända att den visade bilden inte återger den
tagna bildens ljusstyrka.
oo Vid svagt ljus kan brus synas i bildvisningen, även med låga ISO-tal, men det
är mindre brus i dina bilder eftersom bildkvaliteten varierar mellan skärmen
och den tagna bilden.
oo Skärmen eller exponeringsvärdet kan flimra om ljuskällan (belysningen)
ändras. Om detta sker bör du tillfälligt sluta ta bilder och återuppta
fotograferingen när du har rätt ljusförhållanden.
oo Om du pekar kameran i en annan riktning kan fel ljusstyrka tillfälligt visas.
Vänta tills bildens ljusstyrka stabiliserats innan du fotograferar.
oo Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på skärmen. Det ljusa området kommer däremot att visas på rätt sätt i den
tagna bilden.
oo Om du ställer in [5: Skärm ljusstyrk.] på en ljus inställning vid fotografering
i svagt ljus kan brus eller ojämna färger uppträda i bilden. Bruset eller de
ojämna färgerna registreras emellertid inte i bilden som tas.
oo När du förstorar bilden kan bildskärpan se mer markerad ut än vad den
egentligen är.
Objektiv
oo Om det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du ställer in
omkopplaren för Image Stabilizer (Bildstabilisator) (IS) på <1> kommer Image
Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när du inte håller ned
avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator) förbrukar batteri och kan
minska möjligt antal bilder beroende på fotograferingsförhållandena. När Image
Stabilizer (Bildstabilisator) inte behövs, exempelvis när du använder ett stativ,
rekommenderar vi att du ställer IS-omkopplaren på <2>.
oo Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om
du använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen
som har lanserats efter slutet av 2011.
233
Allmänna anmärkningar om stillbildsfotografering
oo Bildfältstäckningen är cirka 100 % (när bildregistreringskvaliteten är inställd
JPEG 73).
oo Om kameran inte används under en viss tid kommer skärmen att stängas
av automatiskt efter den tid som har angivits i [Skärm av] eller [Sökaren av]
under [5: Energispar]. Kameran stängs sedan av automatiskt efter tiden som
anges i [Autom avstängn] (=372).
oo Om du har HDMI-kabeln HTC-100 (säljs separat) kan du visa bilder på en
TV‑skärm (=308). Observera att inget ljud hörs.
234
Spela in film
För filminspelning, ställ inställningsratten på <k>.
zz En M-ikon till höger om sidorubriken anger att funktionen endast kan
användas vid inspelning med manuell exponering (=241).
oo Du kan spela in filmer genom att trycka på knappen för filminspelning medan
du tar stillbilder.
oo Du kan också ställa in filminspelningsläget via [z: Fotogr.metod] efter att ha
ställt in inställningsratten på <k>.
235
Flikmenyer: Filminspelning
zzFotografering 1
=239
=249
=256
=257
=260
zzFotografering 2
=285
=262
=285
=274
zzFotografering 3
=128
=286
=136
=287
=288
=138
=289
236
Flikmenyer: Filminspelning
zzFotografering 4
=142
=143
=145
=148
=157
=290
zzFotografering 5
=188
=280
=198
=183
zzFotografering 6
=200
=282
=283
=216
oo Om RF-objektiv utan omkopplare för fokuseringsmetod används visas
[Fokusläge].
237
Flikmenyer: Filminspelning
När du spelar in filmer i metoden [u] visas följande skärmar.
zzFotografering 1
=239
=257
zzFotografering 2
=285
=274
zzFotografering 3
=188
=280
=198
=183
238
Spela in film
k Spela in med autoexponering
Autoexponering sker för att passa motivets aktuella ljusstyrka.
1 Ställ inställningsratten på <k>.
2 Tryck på <0>.
[k].
3 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja [k (Automatisk filmexp.)] och
tryck sedan på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida på
ratten <6> eller <5>.
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Innan du spelar in en film ställer du in
fokus med hjälp av autofokus eller manuell
fokus (=190–=197, =214).
zz Som standard är [z: Filmservo-AF]
inställt på [På] så att kameran alltid
fokuserar (=280).
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
ställer kameran in fokus med vald
AF‑metod.
239
Spela in film
in filmen.
5 Spela
zz Starta filminspelningen genom att trycka
(1)
på knappen för filminspelning.
gg När filmen spelas in visas markeringen
”oREC” (1) längst upp till höger på
skärmen.
gg Ljudet spelas in av mikrofonerna på de
markerade platserna (2).
zz När du vill sluta spela in trycker du på
knappen för filminspelning igen.
(2)
oo Snabbkontrollskärmen visas efter steg 2 när [5: Lägesguide] är inställt på
[Av]. Använd knapparna <Y> <Z> för att välja [k].
oo Du kan låsa exponeringen (AE-lås) genom att trycka på knappen <A>.
Om du har använt AE-lås vid filminspelning kan du ta bort låset genom att
trycka på <S>. (AE-låset är aktiverat tills du trycker på <S>.)
oo Exponeringskompensation kan ställas in i ett intervall på upp till ±3 steg.
oo ISO-tal, slutartid och bländaren sparas inte i filmens Exif-information.
oo Kameran är kompatibel med Speedlite-funktioner för att aktivera LED-ljuset
automatiskt i svag belysning vid filminspelning med automatisk exponering.
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite i med LED-ljus.
ISO-tal i metoden [k]
ISO-tal ställs in automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på =588.
240
Spela in film
M Inspelning med manuell exponering
Du kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal manuellt för filminspelning.
1 Ställ inställningsratten på <k>.
2 Tryck på <0>.
[M].
3 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja [M (Manuell filmexp.)] och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida på
ratten <6> eller <5>.
in ISO-talet.
4 Ställ
zz Tryck på knappen <B>.
zz Vrid på ratten <5> och välj ISO-tal.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
241
Spela in film
in slutartid (1) och
5 Ställ
bländarvärde (2).
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå.
zz Om du vill ställa in slutartiden vrider du
på ratten <6>. Om du vill ställa in
bländarvärdet vrider du på ratten <5>.
zz Slutartid kan ställas in inom intervallet
1/4000 sek.–1/8 sek.
(1)
(2)
och spela in filmen.
6 Fokusera
zz Proceduren är densamma som den
i steg 4 och 5 för ”Spela in med
autoexponering” (=239–=240).
oo Snabbkontrollskärmen visas efter steg 2 när [5: Lägesguide] är inställt på
[Av]. Använd knapparna <Y> <Z> för att välja [M].
242
Spela in film
oo För filminspelning kan ISO-talet inte utökas till L (motsvarande ISO 50).
oo När du växlar från stillbildsfotografering till filminspelning bör du kontrollera
kamerainställningarna igen innan du spelar in filmer.
oo Undvik att ändra slutartid eller bländare under filminspelning. Om du gör det kan
ändringarna registreras i exponeringen eller skapa mer brus vid höga ISO-tal.
oo Om du filmar ett rörligt föremål rekommenderas du att välja en slutartid mellan
cirka 1/25 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto ojämnare blir
föremålets rörelser.
oo Om du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LED-belysning
kan bildflimmer uppstå.
oo Med ISO auto kan exponeringskompensation ställas in i intervall om ±3 steg.
oo När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa
ISO‑talet. Om du har låst ISO-talet vid filminspelning kan du ta bort låset
genom att trycka på <S>. (ISO-talslåset är aktiverat tills du trycker på <S>.)
oo Om du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå jämfört med när
du tryckte på knappen <A>.
oo Histogrammet visas när kameran är redo att ta bilder i metoden [M] och du
trycker på knappen <B>.
ISO-tal i [M]-läge
Du kan ställa in ISO-tal manuellt eller välja [AUTO] för att ställa in det
automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på =589.
243
Spela in film
Stillbildsfotografering
Det går inte att ta stillbilder i filminspelningsläget. Vrid inställningsratten
för att ändra fotograferingsmetod när du ska ta stillbilder.
Informationsvisning (Filminspelning)
Se =593 för information om ikonerna för filminspelning.
244
Spela in film
Försiktighetsåtgärder vid filminspelning
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Om du fotograferar ett detaljrikt motiv kan det resultera i moarémönster eller
falska färger.
oo Om ISO-tal eller bländarvärde ändras under pågående filminspelning och
<Q> eller <Qw> har valts, kan vitbalansen påverkas.
oo Om du spelar in en film under lysrörs- eller LED-belysning kan flimmer uppstå
i filmbilden.
oo Om du autofokuserar med USM-objektiv under filminspelning i svagt ljus kan
horisontella ränder spelas in i filmen. Samma typ av brus kan uppstå om du
fokuserar manuellt med vissa objektiv som är utrustade med en elektronisk
fokuseringsring.
oo Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade
exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller
fokuseringen försämras.
oo Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus eller göra att
det inte går att fokusera alls.
oo Om du autofokuserar under filminspelning kan något av följande inträffa:
fokus kan tillfälligt förändras avsevärt, förändringar i filmljusstyrkan spelas in,
filminspelningen avbryts tillfälligt eller mekaniska ljud från objektivet spelas in.
oo Undvik att täcka de inbyggda mikrofonerna (=240) med dina fingrar eller
andra föremål.
oo ”Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning”
finns på =291–=292.
oo Vid behov bör du också läsa ”Allmänna anmärkningar om
stillbildsfotografering” på =231–=234.
245
Spela in film
Anmärkningar om filminspelning
oo Varje gång du spelar in en film skapas en ny filmfil på kortet.
oo Filmskärmens bildfältstäckning för 4K-, Full HD- eller HD-filmer är cirka 100 %.
oo Du kan även ställa in fokus genom att trycka på <p>.
oo För att starta eller avbryta filminspelning genom att trycka ner avtryckaren helt,
ställ in [Tryck in helt] för [5: Avtryckarens funkt för filmer] på
[Filminsp. på/av].
oo Stereoljud spelas in med kamerans inbyggda mikrofon (=240).
oo Externa mikrofoner, till exempel riktad stereomikrofon DM-E1 (säljs separat)
som ansluts till kamerans externa mikrofon IN-kontakt används i stället för de
inbyggda mikrofonerna (=258).
oo De flesta externa mikrofoner har en minikontakt på 3,5 mm i diameter som kan
användas.
oo Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om
du använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen
som har lanserats efter slutet av 2011.
oo YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd används
för 4K, Full HD- och HD-filmer.
246
Spela in HDR-filmer
Du kan spela in filmer med stort dynamiskt omfång som bibehåller detaljer
i högdagrar i scener med hög kontrast.
1 Ställ inställningsratten på <k>.
2 Tryck på <0>.
[u].
3 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja [u (HDR-film)] och tryck sedan
på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida på
ratten <6> eller <5>.
in en HDR-film.
4 Spela
zz Spela in filmen på samma sätt som med
normal filminspelning.
zz För information om tillgängliga
filstorlekar och inspelningstider, se
tabellen på =586.
247
Spela in HDR-filmer
oo [z: Beskära film] är inte tillgängligt.
oo Eftersom flera bilder slås samman när en HDR-film skapas, kan vissa delar av
filmen bli förvrängda. Vid handhållen filminspelning kan kameraskakning göra
att förvrängningen blir ännu mer märkbar. Vi rekommenderar att du använder
ett stativ. Även om du använder stativ vid filminspelningen kan efterbilder
eller brus uppträda om HDR-filmen spelas upp med en bild i taget eller i slow
motion jämfört med när den spelas upp normalt.
oo Bildfärg och ljusstyrka kan ändras avsevärt för en stund om du ändra
inställningarna för HDR-filminspelning. Det kommer också att dröja en stund
för filmen att uppdateras och bilden stannar tillfälligt. Var medveten om detta
när du spelar in film på externa enheter via HDMI.
oo Inspelningsstorleken är L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
Filmer spelas in i HD när EF-S-objektiv används.
oo ISO-tal ställs in automatiskt när du spelar in HDR-film.
248
Ställa in filminspelningsstorlek
Under fliken [z: Insp.storl. film]
väljer du bildstorlek, bildhastighet och
komprimeringsmetod. Filmen spelas in som
en MP4-fil.
Bildhastigheten som visas på skärmen
[Insp.storl. film] växlar automatiskt
beroende på inställningen för
[5: Videosystem] (=378).
oo Vilka kortskrivnings- och kortläsningshastigheter som krävs för
inspelning av filmer (prestandakrav för kort) varierar beroende på
filmstorleken. Innan du spelar in filmer bör du läsa =585 för att
kontrollera kortets prestandakrav.
Bildstorlek
zz[H] 3840 × 2160
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9.
Endast tillgänglig om inställningsratten är inställd på <k>.
zz[L] 1920 × 1080
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
zz[w] 1280 × 720
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten HD (High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
249
Ställa in filminspelningsstorlek
oo Om du ändrar inställningen [5: Videosystem], måste du också ställa in
[z: Insp.storl. film] igen.
oo Normal uppspelning av 4K- och L8/7-filmer kan vara svårt på vissa
enheter eftersom uppspelningen medför stor systembelastning.
oo Skärpa och brus för filmer beror på filmens inspelningsstorlek, inställningarna
för utsnittsfilmning och vilket objektiv som används.
oo Det går inte att spela in filmer i VGA-kvalitet.
4K-filminspelning
zz Inspelning av 4K-filmer kräver ett högprestandakort. Mer information finns
i ”Kort som kan lagra filmer” på =585.
zz 4K-filmer ökar bearbetningen väsentligt, vilket kan leda till att kamerans
inre temperatur stiger snabbare eller blir högre än för vanliga filmer.
Om en röd E-ikon visas under filminspelning kan kortet vara för
varmt. Avbryt inspelningen och låt kameran svalna innan du tar ut
kortet. (Ta inte bort kortet direkt.)
zz Du kan ta valfri bildram från en 4K-film och spara som en JPEG-stillbild
med cirka 8,3 megapixel (3840 × 2160) på kortet (=306).
oo Kontrastdetektion används för att fokusera vid inspelning av 4K-filmer.
Fokusering kan ta längre tid än vid inspelning av HD- och Full HD-filmer.
250
Ställa in filminspelningsstorlek
Filminspelningsområde
Bildsensortäckningen för filmer beror på filmens inspelningsstorlek,
inställningarna för beskuren filmning och vilket objektiv som används.
Med EF-S-objektiv beskärs filmer runt bildens centrum.
zzRF- eller EF-objektiv: Med [z: Beskära film] inställt på [Av]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
4K-timelapse
Full HD-timelapse
4K
zzRF- eller EF-objektiv: Med [z: Beskära film] inställt på [På]
zzEF-S-objektiv
(3)
(3)
(4)
(4)
HD
4K-timelapse
Full HD-timelapse
4K
oo Full HD-filmer kan inte spelas in med EF-S-objektiv eller med [z: Beskära
film] inställt på [På].
oo Inspelning med digital IS för film (=260) beskär bilden ytterligare omkring
skärmens centrum.
251
Ställa in filminspelningsstorlek
zzBildhastighet (b/s: bilder per sekund)
[8] 59,94 b/s/[6] 29,97 b/s
För områden där TV-systemet är NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
[7] 50,00 b/s/[5] 25,00 b/s
För områden där TV-systemet är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.).
[4] 23,98 b/s
Främst för rörliga bilder. 4 (23,98 b/s) tillgänglig när
[5: Videosystem] är inställt på [För NTSC].
zzKomprimeringsmetod
[X] IPB (Standard)
Komprimerar effektivt flera bilder åt gången för registrering.
[
] IPB (Lätt)
Eftersom filmen spelas in med en lägre överföringskapacitet än med
IPB (Standard), blir filstorleken mindre än med IPB (Standard) och
visningskompatibiliteten blir högre. Detta gör att möjlig inspelningstid
blir längre med IPB (Standard) (med ett kort som har samma kapacitet).
zzFilminspelningsformat
[C] MP4
Alla filmer som du spelar in med kameran spelas in som filmfiler
i MP4-format (filtillägg ”.MP4”).
252
Ställa in filminspelningsstorlek
Kort som kan lagra filmer
Information om vilka kort du kan använda för olika filminspelningsstorlekar
finns på =585.
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med en skriv-/
läshastighet (obligatoriska kortprestanda) som anges i tabellen på =585
eller högre än standardspecifikationen. Testa kortet genom att spela in
ett par filmer och kontrollera att de kan spela in korrekt vid angiven
storlek (=249).
oo Formatera kort innan du spelar in filmer i 4K (=367).
oo Om du använder ett kort med långsam skrivning för inspelning av filmer
kanske filmen inte spelas in på rätt sätt. Om du visar en film på ett kort med
långsam läshastighet kanske den inte visas på rätt sätt.
oo När du spelar in film ska du använda ett högprestandakort med en
skrivhastighet som är betydligt högre än bithastigheten.
oo Om filmer inte kan spelas in normalt formaterar du kortet och försöker
igen. Om du formaterar kortet och det inte löser problemet kan du få mer
information på korttillverkarens webbplats m.m.
oo För att höja kortets prestanda bör du formatera kortet med kameran innan du
spelar in filmer (=367).
oo Du kan kontrollera kortets skriv-/läshastighet på korttillverkarens webbplats m.m.
253
Ställa in filminspelningsstorlek
Filmfiler som överskrider 4 GB
Om du spelar in en film som överskrider 4 GB kan du fortsätta spela in
utan avbrott.
zzAnvända SD/SDHC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SD/SDHC-kort, kommer
kameran att formatera det i FAT32.
Om du spelar in en film med ett FAT32-formaterat kort och filstorleken
överskrider 4 GB, skapas automatiskt en ny filmfil.
När du visar filmen måste varje fil spelas upp var för sig. Filmfiler kan inte
visas automatiskt i nummerföljd. När filmvisningen är slut väljer du nästa
film och visar den.
zzAnvända SDXC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SDXC-kort, kommer
kameran att formatera det i exFAT.
När du använder ett exFAT-formaterat kort sparas filmen som en enda fil
(snarare än delas upp i flera filer) även om filstorleken överstiger 4 GB
vid inspelningen.
oo När du importerar filmfiler som överstiger 4 GB till en dator, ska du använda
antingen EOS Utility eller en kortläsare (=557). Det kan vara svårt att spara
filmfiler som är större än 4 GB om du försöker att använda standardfunktionen
för datorns operativsystem.
254
Ställa in filminspelningsstorlek
Total filminspelningstid och filstorlek per minut
För information om tillgängliga filstorlekar och inspelningstider vid respektive
filminspelningsstorlek finns på =586.
Maximal filminspelningstid
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 29 minuter och 59 sekunder.
När du har nått 29 minuter och 59 sekunder avbryts inspelningen automatiskt.
Du kan börja spela in en film igen genom att trycka på filminspelningsknappen
(som spelar in filmen som en ny fil).
255
Beskära film
Med RF- eller EF-linser kan filmer beskäras runt bildens centrum, som om
du använde ett teleobjektiv.
Filminspelning med EF-S-objektiv har samma effekt som den här
filmbeskärningsmetoden.
1 Välj [z: Beskära film].
[På].
2 Välj
gg Mittområdet har förstorats.
oo Full HD-filmer kan inte spelas in med filmbeskärning.
oo Skärmens centrum beskärs ytterligare, vilket minskar fotoområdet när
[z: Digital IS för film] är inställd på [På] eller [Förbättrad].
oo Det tillgängliga fotoområdet med Beskära film är samma när du spelar in film
med EF-S-objektiv.
oo Filmer i 4K spelas alltid in med beskuret centrum av inspelningsskärmen och
funktionen [z: Beskära film] förändrar inte bildvinkeln.
oo Mer information om fotoområdet finns på =251.
256
Ställa in ljudinspelning
Du kan spela in film samtidigt som du spelar
in ljud med den inbyggda stereomikrofonen
eller med en extern stereomikrofon. Du kan
också fritt justera ljudinspelningsnivån.
Använd [z: Ljudinspelning] för att ställa
in ljudinspelningsfunktionerna.
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå
zzAuto
Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt. Automatisk nivåkontroll
fungerar automatiskt som svar på ljudnivån.
zzManuell
Du kan ändra ljudinspelningsnivån vid behov.
Välj [Insp. nivå] och tryck på <Y> <Z> medan du tittar på nivåmätaren
och justerar ljudinspelningsnivån. Justera nivåmätaren så att den ibland
lyser upp till höger om ”12” (-12 dB)-märket för de högsta ljuden när du
tittar på toppindikatorn. Om den överstiger ”0” förvrängs ljudet.
zzAv
Inget ljud kommer att spelas in.
Vindbrusfilter
Ställ in på [Auto] för att minska vindbrus automatiskt när det är blåser
utomhus. Endast aktiverad när kamerans inbyggda mikrofon används.
När vindbrusfiltret aktiveras minskas också en del låga basljud.
257
Ställa in ljudinspelning
Dämpare
Minskar automatiskt de ljudförvrängningar som orsakas av höga ljud.
Ljudförvrängningar kan förekomma även om [Ljudinsp.] har ställts in på
[Auto] eller [Manuell] för inspelning. I så fall bör du ställa in [På] i stället.
zzAnvända mikrofon
I vanliga fall spelar kamerans inbyggda mikrofon in stereoljud.
Om en extern mikrofon med en minikontakt (3,5 mm i diameter) är ansluten
till kamerans IN-kontakt för extern mikrofon används den i stället vid
ljudinspelning. Du rekommenderas använda den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat).
zzAnvända hörlurar
Om du ansluter stereohörlurar (finns i handeln) utrustade med en 3,5 mm
minikontakt som ansluts till kamerans hörlurskontakt kan du lyssna på
ljudet under videoinspelningen. För att ändra hörlurarnas volym ska du
trycka på knappen <Q>, välja [n] och vrida ratten <6>.
Du kan också använda hörlurar vid filmvisning.
258
Ställa in ljudinspelning
oo Ljud från Wi-Fi-funktioner kan fångas upp av inbyggda eller externa
mikrofoner. Under ljudinspelning bör du inte använda funktionen för trådlös
kommunikation.
oo När du ansluter en extern mikrofon eller hörlurar till kameran måste du se till
att sätta i kontakten ordentligt.
oo Kamerans inbyggda mikrofon registrerar även ljud vid inspelning och
mekaniska ljud från kameran. Användning av den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat) kan minska dessa ljud i filmen.
oo Anslut inte någonting annat än en extern mikrofon till kamerans externa
IN‑kontakt för mikrofon.
oo Brusreducering tillämpas inte på ljud som spelas upp i hörlurarna. Därmed
kommer ljudet som spelas in i filmen att vara annorlunda.
oo Ändra inte inställningarna för [Ljudinspelning] när du lyssnar med hörlurar.
Detta kan orsaka plötsligt starka ljud som kan skada dina öron.
oo Med metoden [u] är de tillgängliga inställningarna för [Ljudinspelning] [På]
eller [Av]. Ställ in [På] för automatisk justering av inspelningsnivån.
oo Ljud spelas också upp när kameran är ansluten till en TV via HDMI, utom när
[Ljudinsp.] är [Av].
oo Ljudvolymbalansen mellan L (vänster) och R (höger) kan inte justeras.
oo Ljudet spelas in med en samplingsfrekvens på 48 kHz/16 bitar.
259
Digital IS för film
Bildstabilisatorn i kameran korrigerar kameraskakningar elektroniskt under
filminspelning. Denna funktion kallas ”Digital IS för film”. Med digital IS för
film kan bilderna stabiliseras även vid användning av ett objektiv utan Image
Stabilizer (Bildstabilisator). När du använder ett objektiv med inbyggd optisk
Image Stabilizer (Bildstabilisator) ska objektivets omkopplare för Image
Stabilizer (Bildstabilisator) ställas in på <1>.
1 Välj [z: Digital IS för film].
2 Välj ett alternativ.
zzAv (v)
Bildstabilisatorn med Digital IS för film är inaktiverad.
zzPå (w)
ameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att
K
förstoras ågot.
zzFörbättrad (x) (Visas inte vid stillbildsfotografering)
Jämfört med när [På] är inställt, kan starkare kameraskakningar
korrigeras. Bilden kommer att förstoras.
260
Digital IS för film
Kombinations-IS
Även mer effektiv korrigering är möjlig genom att filma med digital IS för film
och ett objektiv som är kompatibelt med kombinations-IS, vilket kombinerar
optisk och digital bildstabilisering hos objektivet och kameran.
oo Digital IS för film fungerar inte när omkopplaren för objektivets optiska Image
Stabilizer (Bildstabilisator) är inställd på <2>.
oo Medan filmer också kan spelas in med Digital IS för film med EF-S-objektiv
eller Beskära film minskas fotoområdet ytterligare.
oo Med ett objektiv vars brännvidd är längre än 800 mm, fungerar inte digital IS
för film.
oo Stabilisering med digital IS för film kan vara mindre effektivt med vissa
filmstorlekar.
oo Ju bredare bildvinkel (vidvinkel), desto bättre bildstabilisering. Ju smalare
bildvinkel (telefoto), desto sämre bildstabilisering.
oo När du använder stativ, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film
till [Av].
oo Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena, kan motivet få märkbar
oskärpa (motivet blir tillfälligt oskarpt) på grund av effekterna av digital IS
för film.
oo När du använder en TS-E fisheye-objektiv eller objektiv som inte kommer från
Canon, rekommenderas du att ställa in digital IS för film till [Av].
oo Eftersom Digital IS för film förstorar bilden, blir bilden grynigare. Brus, ljusa
prickar osv. kan också framträda tydligare.
oo Vissa objektiv stöder inte Digital IS för film. Mer information finns på Canons
webbplats.
oo Mer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
oo ”+” visas framför symbolen för digital IS för film (=260) när ett objektiv som
är kompatibelt med kombinations-IS används.
261
Spela in timelapse-filmer
Stillbilder som tagits i ett angivet intervall kan automatiskt sammanfogas
till en 4K- eller Full HD-timelapse-film. En timelapse-film visar hur ett motiv
ändras under en mycket kortare tidsperiod än i verkligheten. Det är effektivt
för statiska observationer av landskap som förändras, blommor som växer,
månens rörelser etc.
Timelapse-filmer spelas in i MP4-format med följande kvalitet:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) för 4K-inspelning och L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) för Full HD-inspelning.
Observera att bildhastigheten växlar automatiskt beroende på inställningen
i [5: Videosystem] (=378).
en fotograferingsmetod.
1 Välj
zz Välj [k] (=239) eller [M] (=241).
2 Välj [z: Timelapse-film].
3 Välj [Timelapse].
en scen.
4 Välj
zz Välj en scen som ska passa
inspelningssituationen.
zz Välj [Egen] för att få frihet vid manuell
inställning av inspelningsintervall och
antal bilder.
262
Spela in timelapse-filmer
in inspelningsintervall.
5 Ställ
zz Välj [Intervall] (sek.). Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Se [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid] (2) för att
ange värdet.
(1)
(2)
När [Egen] har valts:
zz Välj [Intervall] (min.:sek.). (Ett intervall på
en gång per sekund är inte tillgängligt.)
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan på
<0>. (Återgår till <s>.)
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
in antal bilder.
6 Ställ
zz Välj [Antal bilder]. Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Se [k: Tid som krävs] och
[3: Uppspelningstid] för att
ange värdet.
När [Egen] har valts:
zz Välj siffra.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan på
<0>. (Återgår till <s>.)
zz Kontrollera att [3: Uppspelningstid]
inte visas i rött.
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
oo Med [Motiv**] begränsas intervall och antal bilder för att passa typen av motiv.
oo Information om kort som kan lagra timelapse-film (kortprestandakrav) finns
på =585.
oo Om antal bilder ställs in på 3600 kommer timelapse-filmen att vara cirka
2 minuter för NTSC och cirka 2 minuter och 24 sekunder för PAL.
263
Spela in timelapse-filmer
7 Välj önskad filminspelningsstorlek.
zzH (3840 × 2160)
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. Bildhastigheten
är 29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL och filmerna
spelas in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
zzL (1920 × 1080)
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9. Bildhastigheten är 29,97 b/s (6) för NTSC och
25,00 b/s (5) för PAL och filmerna spelas in i MP4-format (C) med
ALL-I-komprimering (W).
264
Spela in timelapse-filmer
8 Ställ in [Autoexponering].
zzFast 1:a bild
När du tar den första bilden utförs ljusmätning så att exponeringen utförs
automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan. Exponeringsinställningen
som ställs in för den första bilden kommer även att tillämpas på efterföljande
bilder. Andra fotograferingsrelaterade inställningar som ställs in för den första
bilden kommer även att tillämpas på efterföljande bilder.
zzVarje bild
Mätning sker även för varje efterföljande bild så att exponeringen utförs
automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan. Observera att om
funktioner som Bildstil och vitbalans är inställda på [Auto] ställs de
automatiskt in för varje efterföljande bild. ställs de automatiskt in för varje
efterföljande bild.
9 Ställ in [Skärm auto av].
zzAv
Även vid inspelning av timelapse-film visas bilden. (Skärmen stängs av
bara vid tiden för inspelning.) Observera att skärmen stängs av när ca.
30 min har gått efter att fotograferingen började.
zzPå
Observera att skärmen stängs av när ca 10 sek har gått efter att
fotograferingen började.
oo Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka på knappen <B> för att
stänga av eller sätta på skärmen.
265
Spela in timelapse-filmer
in pipsignalen.
10Ställ
zz Välj [Pip när bild tas].
zz Om [Av] är inställt, så hörs ingen
pipsignal vid fotografering.
11 Kontrollera inställningarna.
(1)
(2)
(1) Tid som krävs
Indikerar tiden som krävs för att ta antalet bilder med det angivna
intervallet. Om tiden överskrider 24 timmar visas ”*** dagar”.
(2) Uppspelningstid
Indikerar filminspelningstid (tid som krävs för att spela upp filmen) när du
ska skapa timelapse-filmen i L 4K-film eller Full HD-film från stillbilderna
som tagits under de angivna intervallen.
menyn.
12 Stäng
zz Tryck på knappen <M> så stängs
menyskärmen av.
266
Spela in timelapse-filmer
meddelandet.
13 Läs
zz Läs meddelandet och välj [OK].
14 Tazz Påtestbilder.
samma sätt som med fotografering
ställer du in exponerings- och
fotograferingsfunktionerna och sedan
trycker du ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera.
zz Du tar testbilder genom att trycka ned
avtryckaren helt. Stillbilderna registreras
på kortet.
zz Om du inte hittar några fel med
testbilderna går du till nästa steg.
zz Ta testbilder igen genom att upprepa det
här steget.
oo Testbilder tas i JPEG 73-kvalitet.
oo Du kan ställa in det högsta värdet för ISO auto med metoden [k] eller [M]
med ISO auto, i [aMax. för auto] under [z: kISO-inställningar] (=286).
oo Om du har angett [Tryck halvvägs] under [5: Avtryckarens funkt för filmer]
till [Mät.+k Servo AF], ändras den automatiskt till [Mät.+One-Shot AF] när
du ställer in inspelning av timelapse-film.
267
Spela in timelapse-filmer
på knappen för filminspelning.
15 Tryck
gg Kameran är redo att spela in en
timelapse-film.
zz Återgå till steg 14 genom att trycka på
knappen för filminspelning igen.
in timelapse-filmen.
16 Spela
zz Tryck på <B> och kontrollera ”Tid
(1)
268
(2)
som krävs (1)” och ”Intervall (2)” som
visas på skärmen.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att
börja spela in timelapse-filmen.
zz AF fungerar inte när du spelar in
timelapse-film.
zz När timelapse-film spelas in visas
”oREC”.
gg När det inställda antalet bilder
har tagits upphör inspelningen av
timelapse‑filmen.
zz För att avbryta inspelning av
timelapse-filmer ställer du in
[Timelapse] på [Av].
Spela in timelapse-filmer
oo Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Du rekommenderas att ta testbilder som i steg 14 och att ta testfilmer för
timelapse-filmer i förväg.
oo Filmskärmens synfältstäckning för timelapse-film i Full HD och 4K är
cirka 100 %.
oo Avbryt inspelningen av timelapse-filmen som pågår genom att antingen trycka
ned avtryckaren helt eller genom att trycka på knappen för filminspelning.
Den del av timelapse-filmen som spelats in kommer att registreras på kortet.
oo Om tiden som krävs för inspelning är längre än 24 timmar men inte längre än
48 timmar kommer ”2 dagar” att visas. Om tre eller fler dagar krävs kommer
antalet dagar att visas i 24-timmarssteg.
oo Även om timelapse-filmens tidsintervall är mindre än en sekund kommer en
filmfil att skapas. För [Uppspelningstid] kommer ”00'00"” att visas.
oo Om du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett eluttag
(säljs separat).
oo YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd används
för timelapse-filmer i Full HD och 4K.
oo Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att registrera det angivna
antalet bilder kommer [Uppspelningstid] att visas i rött. Även om kameran
kan fortsätta spela in kommer inspelningen att avslutas när kortet blir fullt.
oo Om filmfilstorleken överstiger 4 GB med inställningen [Antal bilder] och kortet
inte har formaterats i exFAT (=368), kommer [Uppspelningstid] att visas
i rött. Om du fortsätter att fotografera i det här läget och filmfilstorleken når
4 GB, avbryts inspelningen av timelapse-filmen.
269
Spela in timelapse-filmer
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Timelapse-filmer kan inte spelas in när kameran är ansluten till en dator med
gränssnittskabel eller när en HDMI-kabel är ansluten.
oo Filmservo-AF fungerar inte.
oo Om slutartiden är 1/30 sekunder eller långsammare kommer exponeringen för
filmen eventuellt inte att visas korrekt (kan skilja sig från resulterande filmen).
oo Zooma inte med objektivet medan du spelar in en timelapse-film. Om du
zoomar med objektivet kan det resultera i en oskarp bild, att exponeringen
ändras eller att korrigeringen för objektivaberration inte fungerar ordentligt.
oo När du spelar in en timelapse-film vid flimrande ljus kan märkbart flimrande
bild, horisontella streck (brus) eller oregelbunden exponering spelas in.
oo Bilder som visas när timelapse-film spelas in kan se annorlunda ut jämfört
med filmen. (Där kan finnas en oregelbunden ljusstyrka på grund av flimrande
ljuskällor eller brus från högt ISO-tal.)
oo När du spelar in en timelapse-film i svagt ljus kan den bild som visas under
inspelningen skilja sig från den som faktiskt spelas in till filmen. I så fall blinkar
symbolen <g>.
oo Om du flyttar kameran från vänster till höger (panorering) eller spelar in ett
motiv som rör sig när du spelar in en timelapse-film, kan bilden se extremt
förvrängd ut.
oo Under inspelning av timelapse-film fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning. Du kan dessutom inte justera fotograferingsfunktioner och
inställningar av menyfunktioner, visa bilder m.m.
oo Ljud spelas inte in för timelapse-film.
oo Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka ned avtryckaren helt för att
starta eller avbryta filminspelningen oavsett inställningen för [5: Avtryckarens
funkt för filmer].
oo Med [Intervall] inställt på mindre än 3 sekunder och [Autoexponering]
inställt på [Varje bild], kanske kameran inte tar bilder med inställt intervall om
ljusstyrkan skiljer sig avsevärt från föregående bild.
270
Spela in timelapse-filmer
oo Om slutartiden är längre än bildtagningsintervallet, (t.ex. vid lång exponering),
eller om en lång slutartid ställs in automatiskt, kan kameran kanske inte
ta bilder med inställt intervall. Filminspelning kan också förhindras av
bildtagningsintervall som är nästan samma som slutartiden.
oo Om nästa schemalagda bild inte kan tas kommer den att hoppas över.
Detta kan förkorta inspelningstiden för den skapade timelapse-filmen.
oo Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet på
grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda, tas
några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
oo Även om [Skärm auto av] är inställt på [Av], stängs skärmen av under
exponeringen. Bilderna kanske inte visas om intervallet mellan bilderna är
för kort.
oo Bilderna som inte kan tas kommer inte att registreras som stillbilder. Även om
du avbryter timelapse-filmen efter endast en bild kommer den att registreras
som en filmfil.
oo Om du ansluter kameran till datorn med gränssnittskabeln och använder
EOS Utility (EOS-programvara) ska du ställa in [z: Timelapse-film] på [Av].
Om du ställer in det på något annat än [Av] kan kameran inte kommunicera
med datorn.
oo När du spelar in en timelapse-film kommer inte objektivets Image Stabilizer
(Bildstabilisator) att fungera.
oo Inspelning av timelapse-film avbryts till exempel om strömbrytaren ställs på
<2> och inställningen ändras till [Av].
oo Även om en blixt används avfyras den inte.
oo Följande funktioner avbryter vänteläge för inspelning av timelapse-film och
ändrar inställningen till [Av].
• Om du väljer antingen [Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] eller
väljer [5: Återställ alla kamerainst.].
• Om du vrider inställningsratten.
271
Spela in timelapse-filmer
oo Om du börjar spela in en timelapse-film medan den vita <s>
temperaturvarningen (=291) visas, kan bildkvaliteten för timelapse-filmen
försämras. Du rekommenderas att starta inspelning av timelapse-film efter att
den vita <s> försvunnit (kamerans innertemperatur har sjunkit).
oo När [Autoexponering] är inställd på [Varje bild] kommer ISO-tal, slutartid
och bländarvärde inte att sparas i timelapse-filmens Exif-information med
vissa metoder.
272
Spela in timelapse-filmer
oo Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) för att starta
och avbryta inspelning av timelapse-film.
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
• Parkoppla först trådlös fjärrkontroll BR-E1 med kameran (=399).
• Ställ in [z: Fjärrkontroll] på [På].
• Ta testbilder och när kameran är klar för bildtagning (som i steg 15 på
=268), ställer du in BR-E1:s omkopplare för frigöringsläge/filminspelning
på <o> (direktfrigöring) eller <2> (frigör efter 2 sek. fördröjning).
• Om fjärrkontrollens omkopplare är inställd på <k>, kan inspelning av
timelapse-film inte starta.
Testfotograferingsskärm
<o>
Direktfrigöring
<2> 2-sek.
fördröjning
Testfotografering
Fotograferingsklart
Startar inspelningen
Under inspelning av
timelapse-film
Avslutar
inspelningen
Inställning av kamerastatus/
fjärrkontroll
<k>
Filminspelning
Till fotograferingsklart
Till testfotograferings­
skärmen
Avslutar
inspelningen
Ungefärlig tillgänglig tid för inspelning av timelapse-film
Se =587 för riktlinjer om hur länge du kan spela in timelapse-filmer (innan
batteriet tar slut).
273
Spela in video-snapshot
Spelar in en serie korta video-snapshot, som är några sekunder långa, och
kameran kombinerar dem sedan och skapar ett video-snapshot-album som
visar dessa glimtar från din resa eller tilldragelse.
Video-snapshot kan användas när filminspelningsstorleken är inställd på
L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
Ett album med video-snapshot kan även visas tillsammans med
bakgrundsmusik (=336).
Skapa ett album med video-snapshots
Videosnapshot 1
Videosnapshot 2
Videosnapshot **
Album med video-snapshot
Ställa in inspelningstid per video-snapshot
en fotograferingsmetod.
1 Välj
zz Välj [k] (=239) eller [M] (=241).
2 Välj [z: Video-snapshot].
3 Välj [På].
274
Spela in video-snapshot
4 Välj [Albuminställningar].
[Skapa ett nytt album].
5 Välj
zz Läs meddelandet och välj [OK].
uppspelningstid.
6 Ange
zz Ställ in inspelningstid per
video‑snapshot.
uppspelningstidseffekt.
7 Ange
zz Den här inställningen avgör hur snabbt
album ska spelas upp.
obligatorisk
8 Kontrollera
inspelningstid.
zz Tid som krävs för att spela in varje
video-snapshot anges (1), baserat på
uppspelningstid och effekt.
(1)
275
Spela in video-snapshot
menyn.
9 Stäng
zz Tryck på knappen <M> för att
stänga menyn.
gg Ett blått streck anger inspelningstiden (2).
zz Läs mer under ”Skapa ett album med
video-snapshots”.
(2)
Skapa ett album med video-snapshots
in ett första video-snapshot.
10Spela
zz Starta filminspelningen genom att trycka
på knappen för filminspelning.
gg De blå strecket som anger
inspelningstiden minskar gradvis och
efter att angiven tid förflutit avbryts
inspelningen automatiskt.
gg Ett bekräftelsemeddelande visas
(=277).
som album med
11 Spara
video‑snapshots.
zz Välj [J Spara som album].
zz Klippet sparas som första
video‑snapshot i albumet.
in nästa video-snapshot.
12 Spela
zz Upprepa steg 10 när du vill spela in
nästa video-snapshot.
zz Välj [J Lägg till i album].
zz Om du vill skapa ytterligare ett album
väljer du [W Spara som nytt album].
zz Upprepa steg 12 så många gånger som
behövs.
276
Spela in video-snapshot
inspelningen av
13 Avbryt
video‑snapshot.
zz Ställ in [Video-snapshot] på [Av].
För att kunna återgå till normal
filminspelning måste du välja [Av].
zz Tryck på <M> för att stänga menyn
och återgå till vanlig filminspelning.
Alternativ i steg 11 och 12
Funktion
Beskrivning
Klippet sparas som första video-snapshot i albumet.
Lägger till aktuellt video-snapshot i albumet som
J Lägg till i album (steg 12)
spelats in senast.
Skapar ett nytt album och sparar klippet som första
W Spara som nytt album (steg 12) video-snapshot. Den här albumfilen är annorlunda
än den som spelats in sist.
Det video-snapshot som du just spelade in
W Spela upp video-snapshot
(steg 11, 12)
spelas upp.
Raderar nyligen inspelat video-snapshot
r Spara inte i album (steg 11)
r Ta bort utan att spara i album utan att spara det i ett album. Välj [OK]
(steg 12)
i bekräftelsedialogrutan.
J Spara som album (steg 11)
oo Om du hellre vill spela in nästa video-snapshot direkt, ställer du in [Visa
meddelande] under [z: Video-snapshot] på [Av]. Med den här
inställningen kan du spela in nästa video-snapshot direkt, utan något
bekräftelsemeddelande.
277
Spela in video-snapshot
Lägga till i befintligt album
[Lägg till i befintligt album].
1 Välj
zz Följ steg 5 på =275 för att välja [Lägg
till i befintligt album].
ett befintligt album.
2 Välj
zz Välj ett album med ratten <5> och
tryck sedan på <0>.
zz Välj [OK].
gg Vissa inställningar för video-snapshot
uppdateras för att matcha inställningarna
för aktuellt album.
menyn.
3 Stäng
zz Tryck på knappen <M> för att
stänga menyn.
gg Inspelningsskärmen för video-snapshot
visas.
in video-snapshot.
4 Spela
zz Spela in video-snapshot enligt ”Skapa ett
album med video-snapshots” (=276).
oo Du kan inte välja ett album som tagits med en annan kamera.
278
Spela in video-snapshot
Allmänna försiktighetsåtgärder vid video-snapshot
oo Inget ljud spelas in när du ställer in [Uppspelningseffekt] på [1/2x hastighet]
eller [2x hastighet].
oo Inspelningstiden per video-snapshot är bara ungefärlig. Den kan skilja sig en
aning från den verkliga inspelningstid som anges vid uppspelning på grund av
bildhastigheten och andra faktorer.
279
Ställa in Filmservo-AF
När funktionen är aktiverad fokuserar kameran kontinuerligt på motivet vid
filminspelning.
1 Välj [z: Filmservo-AF].
2 Välj [På].
zzNär [På] har valts:
Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet även om du inte trycker
ned avtryckaren halvvägs.
Om du vill behålla fokus i en viss position, eller om du inte vill spela in
mekaniska ljud från objektivet, kan du tillfälligt avbryta Filmservo-AF
genom att peka på [Z] i skärmens nedre vänstra del.
Om du pausar Filmservo-AF och om du återgår till filminspelning efter
att ha tryckt på t.ex. <M> eller <x> eller ändrar AF-metod så
aktiveras Filmservo-AF på nytt.
zzNär [Av] har ställts in:
Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på <p> för att fokusera.
280
Ställa in Filmservo-AF
Observera följande när [Filmservo-AF] är inställt på [På]
oo Inspelningsförhållanden som försvårar fokusering
• Ett motiv som snabbt närmar sig eller rör sig bort från kameran.
• Ett motiv i rörelse som är nära kameran.
• När du fotograferar med ett högre f/-tal.
• Se även ”Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen”
på =197.
oo Eftersom objektivet drivs kontinuerligt och batteriet förbrukas blir den möjliga
filminspelningstiden (=586) kortare.
oo Med vissa objektiv kan ljud från objektivet spelas in vid fokusering. I så fall kan
användning av den riktade stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat) minska
dessa ljud i filmen.
oo Filmservo-AF pausar vid zoomning eller förstorad bild.
oo Om motivet flyttar sig närmare eller längre bort eller om du flyttar kameran
horisontellt eller vertikalt (panorering) under filminspelningen kan det hända att
den inspelade bilden tillfälligt expanderas eller dras ihop (bildförstoringen ändras).
281
Ställa in Filmservo-AF
Filmservo-AF-känslighet
Du kan justera spårningskänsligheten (med sju olika nivåer), vilket påverkar
känsligheten om motivet kommer bort från AF-punkten vid filmservo-AF,
som när störande motiv rör sig över AF-punkter när du panorerar.
1 Välj [z: Filmservo-AF-känslighet].
zz Låst på: -3/-2/-1
Med den här inställningen kommer
kameran sannolikt inte att följa ett annat
motiv om huvudmotivet kommer bort från
AF-punkten. Ju närmare minustecknet
(-) inställningen är, desto mer krävs för
att kameran ska spåra ett annat motiv.
Det här är bra om du vill förhindra att
autofokuspunkterna snabbt spårar något
som inte ska vara med i motivet under
panorering, eller om någonting passerar
framför autofokuspunkterna.
Responsiv: +1/+2/+3
Det här gör att kameran svarar snabbare när du spårar ett motiv som
täcker autofokuspunkten. Ju närmare plustecknet (+) inställningen
är, desto mer responsiv är kameran. Det är bra om du vill fortsätta att
spåra ett motiv när dess avstånd från kameran ändras, eller om du
snabbt vill fokusera på ett annat motiv.
oo Har ingen effekt (inställningen är inaktiverad) när 4K-filminspelning är vald.
oo Tillgänglig när [z: Filmservo-AF] är inställt på [På] och [z: AF-metod] är
inställt på [Enpunkts AF].
oo Användning när [z: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] och motsvarar inställningen [0].
282
Ställa in Filmservo-AF
Filmservo-AF-hastighet
Du kan ställa in autofokushastighet för Filmservo-AF och driftsförhållanden.
Den här funktionen är aktiverad när du använder ett objektiv som är
kompatibelt med långsam fokusövergång vid filminspelning*.
1 Välj [z: Filmservo-AF-hastighet].
zz Aktiv när:
Du kan ställa in [Alltid på] så att
AF-hastigheten alltid aktiveras
för filminspelning (före och under
filminspelning) eller ställa in [Under
inspelning] så att AF-hastigheten bara
aktiveras vid filminspelning.
zz AF-hastighet:
Du kan ställa in AF-hastigheten
(fokusövergångshastigheten) från
standard (0) till långsam (sju olika
nivåer) eller snabb (två nivåer) så att du
får önskad effekt.
* Objektiv som kan användas med långsam fokusövergång vid
filminspelning
USM- och STM-objektiv som lanserats under och efter 2009 är
kompatibla. Mer information finns på Canons webbplats.
283
Ställa in Filmservo-AF
oo Med vissa objektiv ändras hastigheten inte ens om AF-hastigheten justeras.
oo Har ingen effekt (inställningen är inaktiverad) när 4K-filminspelning är vald.
oo Tillgänglig när [z: Filmservo-AF] är inställt på [På] och [z: AF-metod] är
inställt på [Enpunkts AF].
oo Användning när [z: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] och motsvarar inställningen [Standard (0)] för [AF-hastighet].
oo En asterisk till höger om [z: Filmservo-AF-hastighet] anger att
standardinställningen har ändrats.
284
Andra menyfunktioner
[z2]
zzKorrigering för objektivaberration
Periferibelysning, distortion och kromatisk aberration kan korrigeras när
du spelar in filmer. Mer information om korrigering för objektivaberration
finns på =123.
zzFotografering med fjärrkontroll
Om du ställer in [På] kan du starta eller stoppa filminspelningen med den
trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat). Parkoppla först BR-E1 med
kameran (=399).
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
Ställ in omkopplaren utlösarläge/filminspelning på läget <k> och tryck
på frigöringsknappen.
Mer information om inspelning av timelapse-film finns på =273.
285
Andra menyfunktioner
[z3]
zzk Inställningar för ISO-tal
ISO-talM
Vid användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt.
Du kan också välja ISO auto.
ISO-område
När du spelar in filmer i Full HD/HD eller timelapse-filmer i Full HD
kan du ställa in manuellt intervall för ISO-tal (minsta och högsta).
Intervall för H
När du spelar in filmer i 4K eller timelapse-filmer i 4K kan du ställa in
manuellt intervall för ISO-tal (minsta och högsta).
Max. för auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO auto vid Full HD/
HD‑filminspelning i metoden [k] eller i metoden [M] med ISO auto.
HMax. för auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO auto vid 4K-filminspelning
i metoden [k] eller i metoden [M] med ISO auto.
aMax. för auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO auto vid 4K timelapse-/Full
HD-timelapse-filminspelning i metoden [k] eller i metoden [M] med
ISO auto.
oo Utökade ISO-tal (indikeras av [H]) är ISO 32000/40000 för filmer med Full HD/
HD och ISO 16000/20000/25600/32000/40000 för 4K-filmer.
286
Andra menyfunktioner
zzHögdagerprioritet
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar när du spelar in
filmer. Mer information om högdagerprioritet finns på =137.
oo [Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in film med
[z: Högdagerprioritet].
287
Andra menyfunktioner
zzk Automatisk långsam slutare
Du kan välja om du vill spela in filmer som
är ljusare och med mindre brus än när
inställningen är inställd på [Av] genom att
automatiskt göra slutaren långsammare vid
svagt ljus.
Tillgänglig för fotograferingsmetoden
[k]. Används när bildhastigheten för
filminspelningsstorleken är 8 eller 7.
Av
Låter dig spela in filmer med jämnare och mer naturliga rörelser som
påverkas mindre av motivskakning än när [På] är inställt. Observera
att filmerna kan vara mörkare i svag belysning än när inställningen
är [På].
På
Du kan spela in ljusare filmer, mindre påverkade brus, än när
inställningen är [Av] genom att automatiskt minska slutartiden till
max 1/30 sekunder (NTSC) eller 1/25 sekunder (PAL) under svag
belysning.
oo Du rekommenderas att stänga [Av] funktionen när du filmar motiv i rörelse
med svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.
288
Andra menyfunktioner
zzk Av 1/8-stegM
Du kan ställa in bländarvärden på en mer
exakt skala när du spelar in filmer med ett
RF-objektiv.
Tillgänglig för fotograferingsmetoden [M].
Välj [På] för att ändra bländarökningsstegen
från 1/3 steg (eller 1/2 steg) till 1/8 steg.
oo [kAv 1/8-steg] är inte tillgängligt (visas inte) när du använder EF- eller
EF‑S‑objektiv.
oo När funktionen är [På] avaktiveras alternativen i [8C.Fn I-1: Inställbara
exponeringssteg] och har ingen verkan.
289
Andra menyfunktioner
[z4]
zzHDMI-infovisning
Du kan ta fram informationsvisning för
bildvisning via en HDMI-kabel.
zzMed info
Bilden, fotograferingsinformation, AF-punkter och annan information visas
på den andra enheten via HDMI. Observera att kamerans skärm stängs av.
Inspelade filmer sparas på kortet.
zzRen / H-ut
HDMI-visningen består endast av 4K-filmer. Fotograferingsinformation
och AF-punkter visas också på kameran, men ingen bild registreras på
kortet. Wi-Fi-kommunikation är också tillgänglig.
zzRen / L-ut
HDMI-visningen består endast av Full HD-filmer.
Fotograferingsinformation och AF-punkter visas också på kameran, men
ingen bild registreras på kortet. Wi-Fi-kommunikation är också tillgänglig.
290
Allmänna försiktighetsåtgärder vid
filminspelning
Röd <E> varningssymbol för intern temperatur
oo Om kamerans innertemperatur ökar på grund av utdragen filminspelning eller
hög omgivande temperatur visas en röd <E>-symbol.
oo Den röda symbolen <E> visar att filminspelningen snart avslutas automatiskt.
Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän temperaturen i kameran har
sjunkit. Stäng av strömmen och låt kameran svalna en stund.
oo Den röda <E>-symbolen visas tidigare om du spelar in film länge vid hög
temperatur. Stäng alltid av kameran när du inte använder den.
Inspelnings- och bildkvalitet
oo Om det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du ställer
in omkopplaren för Image Stabilizer (Bildstabilisator) (IS) på <1> kommer
Image Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när du inte
håller ned avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator) drar batteri
och kan bidra till att den totala filminspelningstiden minskar beroende på
inspelningsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator) inte behövs,
exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du ställer
IS‑omkopplaren på <2>.
oo Om ljusstyrkan ändras när du spelar in en film med automatisk exponering
kan det verka som om filmen avbryts tillfälligt. Spela in filmer med manuell
exponering i sådana fall.
oo Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på skärmen. Filmerna spelas in nästan exakt så som de visas på skärmen.
oo Bildbrus eller ojämna färger kan inträffa när du filmar med höga ISO-tal, hög
temperatur, långa slutartider eller i svagt ljus. Filmerna spelas in nästan exakt
så som de visas på skärmen, förutom vid inspelning av timelapse-filmer.
oo Om du spelar upp en film med en annan enhet eller med en annan bild- eller
ljudkvalitet kan resultatet bli sämre eller också kanske det inte går att spela
upp alls (även om enheterna har funktioner för formatet MP4).
291
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Inspelnings- och bildkvalitet
oo Om du använder ett kort med låg skrivhastighet
kan en indikator visas till höger på skärmen under
filminspelningen. Den indikerar hur mycket data som
ännu inte har skrivits till kortet (återstående kapacitet
i det interna buffertminnet). Ju långsammare kort, desto
snabbare stiger indikatornivån. Om indikatorn (1) blir full
(1)
avslutas filminspelningen automatiskt.
oo Om kortet har en snabb skrivkapacitet visas indikatorn
antingen inte alls eller så går nivån (om den visas) knappt upp. Spela först in
några testfilmer för att se om kortet kan skriva snabbt nog.
oo Om indikatorn visar att kortet är fullt och filminspelningen stoppar automatiskt
så kanske ljudet inte spelas in som det ska mot slutet av filmen.
oo Om kortets skrivhastighet (på grund av fragmentering) är låg och indikatorn
visas kan formatering av kortet göra att skrivhastigheten ökar.
Ljudbegränsningar
oo Följande begränsningar gäller när [Insp.storl. film] är inställt på L6V
(NTSC) eller L5V (PAL), när [8C.Fn III-9: Ljudkomprimering] är
inställt på [På] och för HDR-filmer.
• Ljud spelas inte in på ungefär de två sista bilderna.
• När du spelar upp filmer i Windows kan filmbilder och ljud ibland vara
osynkroniserade.
292
Bildvisning
I det här kapitlet beskrivs bildvisning - visning av stillbilder och
filmer - och menyinställningar på fliken Bildvisning ([x]).
Bilder som tagits med och sparats på en annan enhet
Normal visning eller normalt val på den här kameran kanske inte
fungerar för bilder som hämtats på andra kameror, eller bilder från
den här kameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.
293
Flikmenyer: Bildvisning
zzBildvisning 1
=310
=313
=314
=318
=322
zzBildvisning 2
=325
=331
=333
=334
zzBildvisning 3
=337
=339
=340
=343
=345
=347
oo [3: RAW-bildbearbetning] och [3: Snabbkontroll RAW-bearbetning]
visas inte i baszonens metoder.
294
Flikmenyer: Bildvisning
zzBildvisning 4
=349
=351
=352
=353
=354
=355
295
Bildvisning
Enbildsvisning
bilden.
1 Visa
zz Tryck på knappen <x>.
en bild.
2 Välj
zz Om du vill visa nya bilder trycker du på
<Z> och om du vill visa gamla bilder
trycker du på <Y>.
zz Varje gång du trycker på <B> ändras
visningen.
Ingen information
Visning av
grundläggande
information
Visning av fotograferingsinformation
bildvisningen.
3 Avsluta
zz Tryck på knappen <x> för att avsluta
bildvisningen.
296
Bildvisning
Visning av fotograferingsinformation
När skärmen för fotograferingsinformation visas kan du trycka på knapparna
<W> <X> för att ändra den visade informationen. Du kan också anpassa
den visade information i [x: Visningsinformationsdisplay] (=349).
297
Bildvisning
Toucha bildvisning
Kameran har en touchskärm som du touchar för att styra bildvisningen.
Touchfunktionerna liknar dem som används med smartphones och
liknande enheter. Tryck först på knappen <x> för att förbereda
touchskärmsvisningen.
Bildbläddring
Visningshopp
Indexbild
Förstorad bild
oo Du kan också förstora visningen genom att dubbelklicka med ett finger.
298
Förstora bilder
Du kan förstora dina tagna bilder.
bilden.
1 Förstora
zz Tryck på knappen <u> under
bildvisning.
gg Den förstorade bilden visas.
Det förstorade områdets position (1) och
[6u] visas längst ned till höger på
skärmen.
zz Förstora bilder genom att vrida på ratten
<6> medsols.
zz Minska förstoringen genom att vrida på
ratten <6> motsols. Fortsätt att vrida
på ratten för att visa indexbild (=300).
(1)
olika delar av bilden.
2 Visa
zz Om du vill visa bilden vertikalt
eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>.
zz Om du vill avsluta den förstorade
visningen trycker du på knappen <u>.
299
Indexbild (Visa flera bilder)
Sök efter bilder snabbt med en indexbild som visar 4, 9, 36 eller 100 bilder
på en skärmbild.
på knappen <u>.
1 Tryck
zz Tryck på knappen <u> under
bildvisning.
gg [6u] visas längst ned till höger på
skärmen.
till indexbilden.
2 Växla
zz Vrid ratten <6> motsols.
gg Ett 4-bilders index visas. Den valda
bilden markeras med en orange ram.
zz Om du vrider ratten <6> ytterligare
motsols växlar visningen mellan 9 bilder,
36 bilder och 100 bilder. Om du vrider
ratten medsols roterar den mellan
visning av 100, 36, 9, 4 bilder och
enbildsvisning.
B
B
B
B
en bild.
3 Välj
zz Tryck på pilknapparna <V> för att flytta
den orange ramen och välja bilden.
zz Tryck på <0> i indexbilden för att visa
den valda bilden som en enbild.
300
Spela upp filmer
bilden.
1 Visa
zz Tryck på knappen <x>.
en film.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den film du vill spela upp.
zz Vid enbildsvisning anger symbolen
<s1> längst upp till vänster i bilden
att det är en film.
zz Vid visning av indexbild anger
perforeringen i bildens vänsterkant att
det är en film som visas. Eftersom
det inte går att spela upp filmer från
indexbilden trycker du på <0> för
att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3 Vid
på <0>.
på <0> för att spela upp
4 Tryck
filmen.
gg Filmvisningen startar.
zz Du kan pausa uppspelningen och visa
panelen för filmvisning genom att trycka
på <0>. Tryck på den igen för att
återuppta uppspelningen.
zz Du kan också justera volymen under
filmvisning med hjälp av knapparna
<W> <X>.
(1)
Högtalare
(1)
301
Spela upp filmer
Panel för filmvisning
Alternativ
7 Uppspelning
8 Slow motion
T Hoppa bakåt
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Hoppa framåt
X Redigera
y Bakgrundsmusik
I Frame Grab
mm’ ss”
Volym
302
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning och paus.
Justera slow motion med knapparna <Y> <Z>. Slow
motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
Hoppar bakåt 4 sekunder varje gång du trycker på <0>.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Hoppar framåt 4 sekunder varje gång du trycker på <0>.
Visar redigeringsskärmen (=304).
Visar filmer med bakgrundsmusik som du själv väljer
(=336).
Tillgänglig när du spelar upp 4K- eller 4K-timelapsefilmer. Du kan extrahera aktuell bild och spara den som en
JPEG‑stillbild (=306).
Bildvisningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=301).
Spela upp filmer
Panelen för filmvisning (album med Video-snapshot)
Alternativ
7 Uppspelning
8 Slow motion
T Föregående klipp
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Nästa klipp
L Radera klipp
X Redigera
y Bakgrundsmusik
mm’ ss”
Volym
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning och paus.
Justera slow motion med knapparna <Y> <Z>.
Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
Visar den första bilden i föregående video-snapshot.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Visar den första bilden i nästa video-snapshot.
Raderar aktuellt video-snapshot.
Visar redigeringsskärmen (=304).
Visar ett album med bakgrundsmusik som du själv väljer
(=336).
Bildvisningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=301).
oo Justera volymen med TV-kontrollerna när kameran är ansluten till en TV för
filmvisning (=308). (Volymen kan inte justeras med knapparna <W> <X>.)
oo Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om
filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
oo Mer information om tillgänglig filminspelningstid finns på =586.
303
Redigera första och sista scenen i en film
Du kan redigera första och sista scenen i en film i steg om cirka 1 sekund.
filmvisning.
1 Pausa
gg Filmvisningspanelen visas.
2 Välj [X] på filmvisningspanelen.
vilken del som ska
3 Ange
redigeras bort.
zz Välj antingen [U] (Klipp början) eller
[V] (Klipp slutet).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> om du
vill visa bildruta för bildruta.
zz När du har bestämt vilken del som ska
redigeras trycker du på <0>. Den del
som visas med en linje längst ned på
skärmen är den del som blir kvar.
den redigerade
4 Kontrollera
filminspelningen.
zz Tryck på [7] för att spela upp den
redigerade filmen.
zz Om du vill ändra den redigerade delen,
återgår du till steg 3.
zz Tryck på knappen <M> om du vill
avbryta redigeringen.
304
Redigera första och sista scenen i en film
bilden.
5 Spara
zz Välj [W] (1).
(1) (2)
zz Menybilden för att spara visas.
zz Om du vill spara den som en ny film
väljer du [Ny fil]. Om du vill spara och
skriva över ursprungsfilen väljer du
[Skriv över].
] (2) om du vill spara en
zz Välj [
komprimerad version av filen. 4K-filmer
konverteras till Full HD-filmer före
komprimeringen.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan för att
spara den redigerade filmen och återgå
till filmvisningsskärmen.
oo Eftersom redigeringen genomförs i steg om ungefär 1 sekund (placeringen
markeras med [ ] längst ned på skärmen) är det inte säkert att filmen
redigeras på exakt det ställe som du angett.
oo Filmscener som spelats in med en annan kamera kanske inte kan redigeras
med den här kameran.
oo Det går inte att redigera en film när kameran är ansluten till en dator.
oo Komprimera och spara går inte med filminspelningsstorlekarna L6V
(NTSC) eller L5V (PAL).
oo Instruktioner om hur du redigerar album med video-snapshot finns i ”Redigera
album med video-snapshots” (=334).
305
Hämta en bild från 4K-filmer eller
4K-timelapse-filmer
Du kan välja separata bilder från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer och
spara dem som 8,3-megapixels (3840 × 2160) JPEG-stillbilder. Den här
funktionen kallas ”Frame Grab (4K-bildhämtning)”.
bilden.
1 Visa
zz Tryck på <3>.
en 4K-film.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en 4K- eller en 4K-timelapse-film.
zz På skärmen för fotograferingsinformation
(=599) markeras 4K-filmer och
4K-timelapse-filmer med en [H]-ikon.
zz Med indexbilden trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du på
3 Vid
<0>.
filmvisning.
4 Pausa
gg Filmvisningspanelen visas.
en bild som du vill hämta.
5 Välj
zz Använd filmvisningspanelen för att välja
en bild som ska användas som stillbild.
zz Mer information om filmvisningspanelen
finns på =302.
[I].
6 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja [I].
306
Hämta en bild från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer
bilden.
7 Spara
zz Välj [OK] för att spara aktuell bild som
JPEG-stillbild.
den bild som ska visas.
8 Välj
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer.
zz Välj [Visa ursprungsfilmen] eller
[Visa extraherad stillbild].
oo Det går inte att hämta bilder med filmer i Full HD, Full HD-timelapse-filmer eller
med 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer som har tagits med en annan kamera.
307
Filmvisning på en TV
Om du ansluter kameran till en TV med en HDMI-kabel kan du visa
stillbilderna och filmerna som finns på kameran på TV:n. HDMI-kabel
HTC‑100 (säljs separat) rekommenderas.
Om bilden inte visas på TV-skärmen kontrollerar du att
[5: Videosystem] är rätt inställt för [För NTSC] eller [För PAL] (beroende
på TV:ns videosystem).
HDMI-kabeln till kameran.
1 Anslut
zz Vänd kontaktens logotyp <dHDMI
MINI> mot kamerans framsida och sätt
i den i kontakten <D>.
HDMI-kabeln till TV:n.
2 Anslut
zz Anslut HDMI-kabeln till HDMI IN-porten
på TV:n.
TV:n och ställ in rätt
3 Starta
TV‑ingång för den kontakt kabeln är
ansluten till.
kamerans strömbrytare
4 Ställ
på <1>.
på knappen <x>.
5 Tryck
gg Bilden visas på TV-skärmen. (Ingenting
visas på kamerans skärm.)
zz Bilderna visas automatiskt med optimal
upplösning som motsvarar den anslutna
TV:n.
308
Filmvisning på en TV
oo Justera filmens ljudnivå på TV:n. Det går inte att justera ljudvolymen via kameran.
oo Stäng av kameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln mellan
kameran och TV:n.
oo På vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
oo Anslut inte någon annan enhets utgång till kontakten <D> på
kameran. Det kan orsaka funktionsfel.
oo Vissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
oo Det kan ta en stund innan bilderna visas. Om du vill undvika fördröjning ställer
du in [5: HDMI-upplösning] på [1080p] (=386).
oo Pekskärmsfunktionerna kan inte användas när kameran är ansluten till en TV.
309
Skydda bilder
Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt.
Skydda en enstaka bild
1 Välj [3: Skydda bilder].
2 Välj [Välja bilder].
en bild.
3 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska skyddas.
(1)
4 zz Tryck på <0> för att skydda den
Skydda bilden.
valda bilden. Symbolen <K> (1) visas
längst upp på skärmen.
zz Du stänger av bildskyddet genom att
trycka på <0> igen. Symbolen <K>
försvinner.
zz Om du vill skydda en bild till upprepar du
steg 3 och 4.
310
Skydda bilder
Ange omfång av bilder som ska skyddas
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast skydda alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång]
i [3: Skydda bilder].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
gg Bilderna i omfånget kommer att skyddas
och symbolen <J> visas.
zz Om du vill välja en annan bild att skydda
upprepar du steg 2.
311
Skydda bilder
Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [3: Skydda
bilder] skyddas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Avbryt valet genom att välja [Ta bort för
alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla
bilder på kort].
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=345), ändras visningen till [Alla hittade bilder] och [Lås upp hittade].
Om du väljer [Alla hittade bilder] skyddas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
Om du väljer [Lås upp hittade] tas skyddet
bort för alla filtrerade bilder.
oo Om du formaterar kortet (=367), raderas även skyddade bilder.
oo När en bild är skyddad kan den inte raderas med kamerans raderingsfunktion.
Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av skyddet.
oo Om du raderar alla bilder (=317) blir bara de skyddade bilderna kvar. På så
sätt kan du enkelt radera alla bilder som inte är viktiga på en gång.
312
Rotera bilder
Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till
önskad riktning.
1 Välj [3: Rotera bild].
en bild.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska roteras.
bilden.
3 Rotera
zz Varje gång du trycker på <0> roteras
bilden medsols enligt följande: 90° →
270° → 0°.
zz Om du vill rotera en bild till upprepar du
steg 2 och 3.
oo Om du ställer in [5: Autom rotering] på [PåzD] (=366) innan du tar en
vertikal bild behöver du inte rotera bilden med den här funktionen.
oo Om den roterade bilden inte visas i roterad riktning vid bildvisning ställer du in
[5: Autom rotering] på [PåzD].
313
Radera bilder
Du kan antingen välja och radera onödiga bilder en i taget eller radera dem
i grupp. Skyddade bilder (=310) raderas inte.
oo När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du
inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att
radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem.
Radera en enbild
den bild som ska raderas.
1 Välj
zz Tryck på knappen <x>.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska raderas.
2 Tryck på knappen <L>.
3 Radera bilderna.
JPEG- eller RAW-bilder eller filmer
zz Välj [Radera].
RAW+JPEG-bilder
zz Välj ett alternativ.
314
Radera bilder
Bockmarkera [X] bilder som ska raderas samtidigt
Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla
bilder samtidigt.
1 Välj [3: Radera bilder].
2 Välj [Välj och radera bilder].
en bild.
3 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska raderas. Tryck
sedan på <0>.
zz Om du vill välja en annan bild att radera
upprepar du steg 3.
bilderna.
4 Radera
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
315
Radera bilder
Ange omfång av bilder som ska raderas
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast radera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång] i [3: Radera
bilder].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
3 Tryck på knappen <M>.
bilderna.
4 Radera
zz Välj [OK].
316
Radera bilder
Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan radera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du ställer in [3: Radera bilder] på
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet] raderas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=345), ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] raderas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
oo Om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder, formaterar du kortet
(=367).
317
Digital Print Order Format (DPOF)
Med DPOF (Digital Print Order Format) kan du skriva ut bilder som finns på
kortet. Du väljer själv vilka bilder, antal kopior och så vidare. Du kan skriva
ut flera bilder i grupp eller beställa kopior från en fotobutik.
Du kan göra utskriftsinställningar som utskriftstyp, inkopiering av datum
och filnummer osv. Utskriftsinställningarna tillämpas på alla bilder som du
beställer kopior av. (De kan inte ställas in individuellt för varje bild.)
Ställa in utskriftsalternativ
1 Välj [3: Beställa kopior].
2 Välj [Inställ.].
in önskade värden för
3 Ställ
alternativet.
zz Ställ in [Utskriftstyp], [Datum] och
[Filnummer].
Utskriftstyp
K Standard
En bild skrivs ut på ett ark.
L Index
Flera miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.
K
En bild skrivs ut på ett ark och en indexbild
skrivs ut.
L
Datum
Filnummer
318
Båda
På
Av
På
Av
Med inställningen [På] kopieras fotograferingsdatumet
in på den tagna bilden.
Med inställningen [På] kopieras filnumret in.
Digital Print Order Format (DPOF)
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M>.
zz Välj därefter [Välj bild] eller [Flera] för
att ange de bilder som ska skrivas ut.
oo Om du skriver ut en bild med stor bildstorlek med inställningen [Indexbild]
eller [Båda] (=318) kommer indexutskriften kanske inte att skrivas ut med
vissa skrivare. Om det händer ändrar du storlek på bilden (=339) och
skriver sedan ut indexutskriften.
oo Även om alternativen [Datum] och [Filnummer] är inställda på [På] kan det
hända att datumet och filnumret inte kopieras in. Det beror på utskriftstyp
och skrivare.
oo Om du valt att skriva ut [Indexbild] kan inte både [Datum] och [Filnummer]
ställas in på [På].
oo När du skriver ut med DPOF använder du det kort som du använde för att
ställa in specifikationerna för att beställa kopior. Det går inte att skriva ut med
den angivna kopiebeställningen om du hämtar bilder från kortet för utskrift.
oo Det är inte säkert att alla DPOF-kompatibla skrivare eller fotobutiker kan skriva
ut bilderna enligt din beställning. Titta i skrivarens användarhandbok innan du
skriver ut eller fråga personalen i fotobutiken vilken typ av beställningar för
utskrift de hanterar.
oo Använd inte kameran till att konfigurera skrivarinställningar för bilder med
DPOF-inställningar som ställts in på någon annan kamera. Det kan hända att
kopiebeställningen oavsiktligt skrivs över. Det kan även hända att det inte går
att göra en kopiebeställning beroende på bildtyp.
319
Digital Print Order Format (DPOF)
Ange bilder för utskrift
zzVälja bilder
Välj och ange bilderna en och en.
Spara kopiebeställningen på kortet genom
att trycka på <M>.
(1)
(2)
zz Standard/Båda
Tryck på <0> för att skriva ut en
kopia av den visade bilden. Genom att
trycka på <W> <X> kan du ställa in hur
många kopior som ska skrivas ut, upp
till 99.
(1)
(2)
(3) (4)
Antal
Totalt antal valda bilder
zz Indexbild
Tryck på <0> om du vill markera rutan
[X]. Bilden tas med i indexutskriften.
(3)
(4)
Bockmarkering
Symbol för indexbild
zzVälja flera bilder
Markera omfång
Under [Flera] väljer du [Markera
omfång]. Om du bockmarkerar [X]
första och sista bilden i omfånget kommer
ett exemplar av varje bild att skrivas ut.
320
Digital Print Order Format (DPOF)
Alla bilder i en mapp
Välj [Markera alla i mappen] och välj mappen. En kopiebeställning
för en kopia av alla bilder i mappen anges.
Om du väljer [Ta bort för alla i mappen] och väljer mappen kommer
utskriftsbeställningen för alla bilder i mappen att avbrytas.
Alla bilder på ett kort
Om du väljer [Markera alla på kortet] skrivs en kopia ut av samtliga
bilder på kortet.
Om du väljer [Ta bort för alla på kortet] raderas utskriftsbeställningen
för samtliga bilder på kortet.
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=345)
och du väljer [Flera], ändras visningen till [Markera alla hittade bilder] och
[Ta bort för alla hittade bilder].
Alla hittade bilder
Om du väljer [Markera alla hittade bilder] beställs ett exemplar för
utskrift av alla bilder som filtrerats av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade bilder] tas utskriftsbeställningen
bort för alla filtrerade bilder.
oo RAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift. Observera att RAW-bilder
eller filmer inte kommer att skrivas ut, även om du anger alla bilder med [Flera].
oo Om du använder en PictBridge-kompatibel skrivare ska du inte beställa mer
än 400 bilder per beställning. Om du anger ett större antal är det inte säkert
att alla bilder skrivs ut.
321
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Du kan ange upp till 998 bilder för fotoboksutskrift. När du importerar bilder
till datorn med EOS Utility (EOS-programvara) kopieras de angivna bilderna
för fotoboken till en särskild mapp. Det här kan vara till hjälp när du vill
beställa fotoböcker online.
Ange en bild i taget
1 Välj [3: Inst. för Fotobok].
2 Välj [Välja bilder].
den bild du vill ha med i
3 Välj
fotoboken.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild och tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 3 om du vill välja andra
bilder för en fotobok.
322
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Ange bildurval för en fotobok
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange urvalet (den första och
sista bilden) för bilderna som ska anges för fotoboken.
[Flera].
1 Välj
zz Under [3: Inst. för Fotobok] väljer
du [Flera].
2 Välj [Markera omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
gg En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista
bilden.
323
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan välja alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång för en fotobok.
Under [x: Inst. för Fotobok] kan du
ställa in [Flera] på [Alla bilder i mappen]
eller [Alla bilder på kortet] för att välja
alla bilder i mappen eller på kortet för
en fotobok.
Om du vill avbryta inställningen väljer du
[Ta bort för alla i mappen] eller [Ta bort
för alla på kortet].
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=345)
och du väljer [Flera], ändras visningen till [Alla hittade bilder] och [Ta bort
för alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] markeras
alla bilder för fotoboken vilka filtrerats med
hjälp av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade
bilder] tas fotoboksbeställningen bort för
alla filtrerade bilder.
oo RAW-bilder eller filmer kan inte anges för fotoboken. Observera att RAW‑bilder
eller filmer inte kommer att anges för fotoboken, även om du anger alla bilder
med [Flera].
oo Använd inte kameran till att konfigurera fotoboksinställningar för bilder
med fotoboksinställningar som ställts in på någon annan kamera. Alla
fotoboksinställningar kan skrivas över av misstag.
324
Bearbeta RAW-bilder med kameran
N
Du kan bearbeta 1- eller F-bilder med kameran och skapa
JPEG‑bilder. RAW-bilder påverkas inte och olika förhållanden kan tillämpas
för att skapa JPEG-bilder.
Du kan också använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder.
1 Välj [3: RAW-bildbearbetning].
ett alternativ och välj sedan
2 Välj
bilder.
zz Du kan välja flera bilder som ska
bearbetas samtidigt.
Välja bilder
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja de bilder som ska bearbetas. Tryck
sedan på <0>.
zz Tryck på knappen <M>.
Markera omfång
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz Tryck på knappen <M>.
325
Bearbeta RAW-bilder med kameran
in önskade
3 Ställ
bearbetningsalternativ.
Använd fotoinställningar
zz Bilderna bearbetas med de
bildinställningar som fanns vid
fotograferingstillfället.
Egen RAW-inställning
zz Använd knapparna <W> <X> <Y>
<Z> för att välja ett alternativ.
zz Ändra inställning med ratten <6>
eller <5>.
zz Tryck på <0> så visas skärmen för
inställningar.
zz Tryck på <L> om du vill
återgå till bildinställningarna vid
fotograferingstillfället.
Jämförelseskärm
zz Du kan växla mellan skärmarna
[Efter ändring] och [Fotoinställningar]
genom att trycka på <B> och vrida
på ratten <5>.
zz Alternativ i orange på skärmen
[Efter ändring] har ändrats efter
fotograferingstillfället.
zz Tryck på knappen <M>.
bilden.
4 Spara
zz När du använder [Egen RAW-
inställning] väljer du [W] (Spara).
zz Läs meddelandet och välj [OK].
zz Om du vill bearbeta fler bilder väljer du
[Ja] och upprepar steg 2–4.
326
Bearbeta RAW-bilder med kameran
den bild som ska visas.
5 Välj
zz Välj [Ursprungsbild] eller
[Bearbetad bild].
Förstorad bild
Du kan förstora bilder som visas för [Egen RAW-inställning] genom
att trycka på <u>. Förstoringen varierar beroende på inställningen för
[Bildkvalitet]. Om du vill visa den förstorade bilden vertikalt eller horisontellt
använder du pilknapparna <V>.
Om du vill avbryta den förstorade bilden trycker du på knappen <u> igen.
Bilder med inställning för sidförhållande
JPEG-bilder inom angivet sidförhållande skapas när du bearbetar
RAW‑bilder med [z: zUtsnitt/sidförhållande] (=119) inställt på
[1:1 (sidförhållande)], [4:3 (sidförhållande)] eller [16:9 (sidförhållande)].
oo Vissa inställningar kan inte ändras när multiexponerade 1- eller F-bilder
bearbetas.
327
Bearbeta RAW-bilder med kameran
Alternativ för RAW-bildbearbetning
zz[
] Justering av ljusstyrka
zz[
] Vitbalans (=140)
zz[
] Bildstil (=148)
Du kan justera ljusstyrkan upp till ±1 steg i 1/3 steg.
Du kan välja vitbalans. Om du väljer [Q] kan du välja [Auto: Bevara
känslan] eller [Auto: Vitprioritet]. Om du väljer [P] kan du ställa in
färgtemperaturen.
Du kan välja bildstil. Du kan justera skärpa, kontrast och andra parametrar.
zz[
] Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) (=136)
zz[
] Brusreducering för höga ISO (=157)
Du kan ställa in Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Här kan du ställa in brusreduceringen för höga ISO-tal. Om det är svårt
att se effekten förstorar du bilden (=299).
zz[73] Bildkvalitet (=116)
Du kan ställa in bildkvaliteten när du skapar en JPEG-bild. Endast
73/83/b är tillgängliga för RAW-bilder som tagits vid fotografering
med utsnitt eller med EF-S-objektiv.
328
Bearbeta RAW-bilder med kameran
zz[
] Färgrymd (=147)
zz[
] Korrigering för objektivaberration
Du kan välja antingen sRGB eller Adobe RGB. Eftersom kamerans
skärm inte är kompatibel med Adobe RGB kommer bilden inte att se så
annorlunda ut oavsett vilken färgrymd som används.
[
] Korrigering av periferibelysning (=124)
[
] Distorsionskorrigering (=124)
[
] Digital objektivoptimering (=125)
Ett fenomen som innebär att bildhörnen blir mörkare till följd av
objektivets egenskaper kan korrigeras. Om [På] har valts kommer den
korrigerade bilden att visas. Om det är svårt att se effekten förstorar
du bilden (=299) och kontrollerar de fyra hörnen. Den korrigering
av periferibelysningen som tillämpas med kameran är mindre tydlig än
den som tillämpas med Digital Photo Professional (EOS-programvara)
med maximalt korrigeringsvärde. Om effekten av korrigeringen inte
är tydlig, använder du Digital Photo Professional för att tillämpa
korrigering av periferibelysningen.
Bildförvrängning till följd av objektivets egenskaper kan korrigeras.
Om [På] har valts kommer den korrigerade bilden att visas. Bildens
periferi kommer att beskäras i den korrigerade bilden.
Eftersom bildupplösningen kan se något lägre ut kan du om det
behövs justera skärpan med parametern [Skärpa] under Bildstil.
Korrigera objektivaberration, diffraktion och förlorad skärpa från
lågpassfiltret genom att lägga på andra optiska effekter. Förstora
bilderna (=299) för att kontrollera effekterna av att ställa in det
här alternativet på [På]. Utan förstoring visas inte effekten av digital
objektivoptimering. Om du väljer [På] korrigeras både kromatisk
aberration och diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
329
Bearbeta RAW-bilder med kameran
[
] Kromatisk aberrationsjustering (=126)
[
] Diffraktionskorrigering (=126)
Kromatisk aberration (färgkanter längs motivets ytterlinjer) till följd av
objektivets egenskaper kan korrigeras. Om [På] har valts kommer den
korrigerade bilden att visas. Om det är svårt att se effekten förstorar
du bilden (=299).
Diffraktion från bländaröppningen som försämrar bildskärpan kan
korrigeras. Om [På] har valts kommer den korrigerade bilden att
visas. Om det är svårt att se effekten förstorar du bilden (=299).
oo Om du bearbetar RAW-bilder i kameran får du inte samma resultat som om du
bearbetar RAW-bilder med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
oo Om du väljer [Justera ljusstyrka] kanske brus, ränder m.m. intensifieras som
ett resultat av justeringen.
oo När [Digital objektivoptim.] har ställts in kan bruset intensifieras tillsammans
med effekten av korrigeringen. Bildkanterna kan också framhävas. Korrigera
bildstilens skärpa eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] efter behov.
oo Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
330
Använda dina favoriteffekter (Creative Assist)
Du kan bearbeta RAW-bilder genom att tillämpa effekter och spara bilderna
som JPEG-bilder.
1 Välj [3: Creative Assist].
en bild.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja de bilder som ska bearbetas.
Tryck sedan på <0>.
en effektnivå.
3 Välj
zz Använd på knapparna <Y> <Z> för att
välja effekt.
zz Genom att välja [Förinställning]
och trycka på <0> kan du välja
[Skarpare färger], [Mjuk ton] eller
andra förinställda effekter. [Auto 1],
[Auto 2] och [Auto 3] är effekter som
rekommenderas av kameran baserat på
bildförhållanden.
331
Använda dina favoriteffekter (Creative Assist)
zz Du kan justera effekter som [Ljusstyrka]
eller [Kontrast] genom att trycka på
<0> och sedan använda knapparna
<Y> <Z>.
zz Tryck på <0> när justeringen är klar.
zz Återställ effekterna genom att trycka på
knappen <L>.
zz Bekräfta effekterna genom att trycka på
knappen <S>.
4 Välj [OK] för att spara bilden.
332
Välja typ av RAW-bildbearbetning
Du kan välja typ av RAW-bildbearbetning på snabbkontrollskärmen.
[3: Snabbkontroll
1 Välj
RAW‑bearbetning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Creative Assist
RAW-bearbetning som använder din
favoriteffekt (=331).
zz RAW-bildbearbetning
RAW-bearbetning enligt de förhållanden
du anger (=325).
333
Redigera album med video-snapshots
Du kan organisera om, ta bort eller spela upp albumets video-snapshots.
1 Välj [3: Skapa album].
det album som ska redigeras.
2 Välj
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Efter valet trycker du på
knappen <M>.
3 Välj [OK].
4 Välj ett redigeringsalternativ.
334
Redigera album med video-snapshots
Alternativ
T Ordna
video‑snapshots
L Radera
video‑snapshot
7 Spela upp
video‑snapshot
Beskrivning
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja ett video-shapshot
som ska flyttas och tryck sedan på <0>. Använd knapparna
<Y> <Z> för att flytta det och tryck sedan på <0>.
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja ett video-shapshot
som ska raderas och tryck sedan på <0>. Valda videosnapshots markeras [L]. Om du vill ångra valet och ta bort [L]
trycker du på <0> igen.
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja ett video-shapshot
som ska spelas upp och tryck sedan på <0>. Använd
knapparna <W> <X> för att justera volymen.
redigering.
5 Avsluta
zz Tryck på <M> när du är klar med
redigeringen.
zz Välj [W] (Avsluta redigering).
bilden.
6 Spara
zz Om du vill spela upp ett album
med bakgrundsmusik använder du
[Bakgrundsmusik] för att välja musik
(=336).
zz Välj [Förhandsgranska] för att
kontrollera redigeringen.
zz Om du väljer [Spara] sparas det
redigerade albumet som ett nytt album.
oo Album med video-snapshot kan endast redigeras en gång.
335
Redigera album med video-snapshots
Välja bakgrundsmusik
Album och bildspel kan visas med bakgrundsmusik när du har kopierat
musiken till kortet med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
[Bakgrundsmusik].
1 Välj
zz Ställ in [Bakgrundsmusik] på [På].
bakgrundsmusik.
2 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja musik. Tryck sedan på <0>.
För [Bildspel] kan du välja flera spår.
på ett smakprov.
3 Lyssna
zz Om du vill höra ett smakprov trycker du
på <B>.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
justera volymen. Tryck på <B> igen
för att avbryta uppspelningen.
zz Om du vill ta bort musiken använder du
knapparna <W> <X> och väljer den.
Därefter trycker du på knappen <L>.
oo Information om hur du kopierar bakgrundsmusik till kort finns i EOS Utility
användarhandbok.
336
Beskära JPEG-bilder
Du kan beskära en tagen JPEG-bild och spara den som en ny bild. Det går
bara att beskära en bild med JPEG-bilder. Bilder som tagits i RAW kan
inte beskäras.
1 Välj [x: Beskärning].
en bild.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska beskäras.
in beskärningsramen.
3 Ställ
zz Visa beskärningsramen genom att
trycka på <0>.
zz Bildytan inom beskärningsramen
beskärs.
zzÄndra beskärningsramens storlek
Vrid på ratten <6> och ändra beskärningsramens storlek. Ju mindre
beskärningsramen är, desto mer förstoras den beskurna bilden.
zzÄndra sidförhållande och orientering
Vrid på ratten <5> och välj <e>. Tryck på <0> för att ändra
beskärningsramens sidförhållande.
337
Beskära JPEG-bilder
zzFlytta beskärningsramen
Om du vill flytta ramen vertikalt eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>. Flytta beskärningsramen tills den täcker det önskade
bildområdet.
zzKorrigera lutning
Du kan korrigera bildens lutning med ±10°. Vrid på ratten <5> för att
välja <c> och tryck sedan på <0>. När du kontrollerar lutningen
i rutnätet vrider du ratten <5> (i steg om 0,1°) eller trycker på vänster
eller höger kant (i steg om 0,5°) i skärmens övre vänstra del för att
korrigera lutningen. När du korrigerat lutningen trycker du på <0>.
bildområdet som ska
4 Kontrollera
beskäras.
zz Vrid på ratten <5> och välj <b>.
gg Bildområdet som ska beskäras visas.
bilden.
5 Spara
zz Vrid på ratten <5> och välj <W>.
zz Välj [OK] för att spara den
beskurna bilden.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill beskära en annan bild
upprepar du steg 2 till 5.
oo Positionen och storleken på beskärningsramen kan ändras beroende på
inställd vinkel för lutningskorrigering.
oo När en beskuren bild har sparats kan den inte beskäras igen eller
storleksändras.
oo Information om Visa AF-punkt (=352) och Data för dammborttagning
(=161) tillämpas inte på de beskurna bilderna.
338
Ändra storlek på JPEG-bilder
Du kan ändra storlek på en JPEG-bild så att pixelantalet blir mindre och
spara den som en ny bild. Det går bara att ändra storlek på JPEG- 3-, 4och a-bilder. Det går inte att ändra storlek på JPEG- b- och RAW-bilder.
1 Välj [3: Ändra storlek].
en bild.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska storleksändras.
önskad bildstorlek.
3 Välj
zz Tryck på <0> så visas bildstorlekarna.
zz Välj önskad bildstorlek (1).
zz Storleksändring till b är endast
tillgänglig för JPEG-bilder som tagits
vid fotografering med utsnitt eller med
EF‑S-objektiv.
(1)
bilden.
4 Spara
zz Välj [OK] för att spara bilden med den
nya storleken.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill ändra storlek på en annan
bild upprepar du steg 2 till 4.
oo Mer information om bildstorlekar på bilder i annan storlek finns på =590.
339
Ställa in graderingar
Du kan gradera bilder på en skala från 1–5 (l/m/n/o/p). Den här
funktionen kallas gradering.
Gradera en enskild bild
1 Välj [3: Gradering].
2 Välj [Välja bilder].
den bild som ska graderas.
3 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska graderas.
bilden.
4 Gradera
zz Tryck på <0>. En blå markeringsram
visas, enligt skärmbilden till vänster.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett graderingsmärke och tryck
sedan på <0>.
gg När du lägger till en gradering för
bilden, ökar siffran bredvid den inställda
graderingen med ett.
zz Om du vill gradera en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
340
Ställa in graderingar
Gradering genom att ange omfånget
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast gradera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång] i [3: Gradering].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
gg En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
3 Tryck på knappen <M>.
bilden.
4 Gradera
zz Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
gg Alla bilder i omfånget graderas (samma
gradering) direkt.
341
Ställa in graderingar
Gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Under [3: Gradering], när du väljer
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet], graderas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Vrid ratten <6> för att välja en gradering
och välj sedan [OK].
Om du inte vill gradera bilderna eller
avbryter graderingen, väljer du [OFF].
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=345), ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] graderas
alla hittade bilder som filtrerats med hjälp
av sökkriterierna.
oo Värden vid graderingar visas som [###] om fler än 1 000 bilder har denna
gradering.
oo Med [3: Ange kriterier för bildsökn.] och [3: Bildhopp med 6] kan du
bara visa de bilder som har en viss gradering.
342
Bildspel (Automatisk bildvisning)
Du kan visa bilderna på kortet i ett automatiskt bildspel.
de bilder du vill visa.
1 Välj
zz Om du vill visa alla bilderna på kortet
går du till steg 2.
zz Om du vill ange vilka bilder som ska
visas i bildspelet, filtrerar du bilderna
med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=345).
2 Välj [3: Bildspel].
in önskad visning.
3 Ställ
zz Välj [Inställning].
zz Ställ in [Tidsintervall], [Repetera]
(repeterad bildvisning) och
[Övergångseffekt] (effekt när du byter
bilder) för stillbilderna.
zz Om du vill spela upp bakgrundsmusik
använder du [Bakgrundsmusik] för att
välja musik (=336).
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
343
Bildspel (Automatisk bildvisning)
Tidsintervall
Repetera
Övergångseffekt
Bakgrundsmusik
bildspelet.
4 Starta
zz Välj [Start].
gg När [Laddar bild...] visats startar
bildspelet.
bildspelet.
5 Avsluta
zz Du kan avsluta bildspelet och återgå
till menybilden för inställning genom att
trycka på knappen <M>.
oo Du pausar bildspelet genom att trycka på <0>. Under tiden som bildspelet
är pausat visas [G] längst upp till vänster i bilden. Starta bildspelet på nytt
genom att trycka på <0> igen.
oo Vid automatisk visning av stillbilder kan du ändra visningsformatet genom att
trycka på <B> (=296).
oo Du justerar volymen under filmvisning genom att trycka på knapparna <W> <X>.
oo Vid automatisk bildvisning eller paus kan du trycka på knapparna <Y> <Z>
om du vill visa en annan bild.
oo Under automatisk visning fungerar inte funktionen för automatisk avstängning.
oo Tidsintervallet kan variera beroende på bilderna.
344
Filtrera bilder för uppspelning
Du kan filtrera bildvisningen efter dina sökkriterier. Om du angett
bildsökningskriterier kan du bara visa de hittade bilderna.
Du kan också skydda, gradera, radera, spela upp ett bildspel och
använda andra funktioner på filtrerade bilder.
[3: Ange kriterier för
1 Välj
bildsökn.].
in sökkriterier.
2 Ställ
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett alternativ.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
göra inställningen.
gg En bock [X] (1) infogas till vänster om
alternativet. (Anges som sökkriterium.)
zz Om du väljer alternativet och trycker
på <B> raderas bocken [X].
(Sökkriteriet avbryts.)
(1)
Alternativ
9Gradering
dDatum
nMapp
JSkydda
fTyp av fil
Beskrivning
Visar bilder med valt (gradering) kriterium.
Visar bilder tagna det valda fotograferingsdatumet.
Visar bilder i vald mapp.
Visar bilder med valt (skydda) kriterium.
Visar bilder med vald filtyp.
345
Filtrera bilder för uppspelning
sökkriterier.
3 Tillämpa
zz Tryck på <0> och läs det visade
meddelandet.
zz Välj [OK].
gg Sökkriteriet anges.
de hittade bilderna.
4 Visa
zz Tryck på <3>.
gg Endast de bilder som matchar inställda
kriterier (filtrerats) visas.
gg När bilderna filtrerats för visning får
skärmen en gul yttre ram (2).
(2)
Rensa sökkriterierna
Visa skärmen i steg 2, tryck sedan på <L> för att radera alla bockar [X].
Rensa sökkriterierna genom att trycka på <0>.
oo Om ingen bild matchar sökkriterierna visas [OK] inte på skärmen i steg 2.
oo Sökkriterierna kanske raderas om du utför ström-, kort- eller
bildredigeringsåtgärder.
oo Tiden för automatisk avstängning kan utökas medan skärmen [3: Ange
kriterier för bildsökn.] visas.
346
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)
Vid enbildsvisning kan du vrida på <6> för att hoppa framåt eller bakåt
bland bilderna med den hoppmetod som du har valt.
1 Välj [x: Bildhopp med 6].
2 Välj hoppmetod.
oo Med [Hoppa ett angivet antal bilder] kan du vrida ratten <6> för att välja
hur många bilder som du vill hoppa.
oo Om du väljer [Visa bilder efter gradering] vrider du ratten <6> för att ange
gradering (=340). Om du bläddrar bland bilderna med 9 valt, visas alla
graderade bilder.
347
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)
med hopp.
3 Bläddra
zz Tryck på knappen <x>.
zz På enbildsvisningen vrider du på
ratten <6>.
gg Du kan bläddra efter inställd metod.
(1)
(2)
(1)
(2)
Hoppmetod
Bildvisningsposition
oo Om du vill söka efter bilder efter fotograferingsdatum väljer du [g: Datum].
oo Om du vill söka efter bilder i en viss mapp väljer du [h: Mapp].
oo Om det finns både filmer och stillbilder på kortet väljer du [i: Filmscener]
eller [j: Stillbilder] för att visa ett av alternativen.
348
Anpassa visningsinformationsdisplayen
Du kan ange vilka skärmar och vilken information som ska visas
under bildvisning.
1
Välj [3: Visningsinformationsdisplay].
till en bock [X] vid den siffra
2 Lägg
som anger skärmar som ska visas.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja en siffra.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Upprepa dessa steg för att lägga till en
bock [X] vid siffran för varje skärm som
ska visas och välj sedan [OK].
gg Du tar fram den valda informationen
genom att trycka på <B> vid
bildvisning eller genom att trycka
på knapparna <W> <X> när
fotograferingsinformationen visas.
Histogram
Ljushetshistogrammet visar
exponeringsnivåns fördelning och allmän
ljusstyrka. RGB-histogrammet som visas är
till för kontroll av färgmättnad och gradering.
Du kan växla histogram som ska visas
genom att trycka på <B> när <z>
visas i nedre vänstra hörnet av skärmen
[x: Visningsinformationsdisplay].
349
Anpassa visningsinformationsdisplayen
zzVisning av [Ljusstyrka]
Histogrammet är ett diagram som visar
fördelningen av bildens ljusstyrka. Längs den
horisontella axeln anges ljusstyrka (mörkare
till vänster och ljusare till höger) och längs den
vertikala axeln anges antalet pixels som finns på
varje nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det finns åt
vänster, desto mörkare är bilden. Ju fler pixels det
finns åt höger, desto ljusare är bilden. Om det är
för många pixels till vänster förlorar de skuggade
områdena sin detaljrikedom. Om det är för
många pixels till höger förlorar högdagrarna sin
detaljrikedom. Graderingen däremellan återges.
Genom att kontrollera bilden och dess histogram
för ljusstyrka kan du se exponeringsnivåns
tendens och den övergripande graderingen.
zzVisning av [RGB]
Exempelhistogram
Mörk bild
Normal ljusstyrka
Ljus bild
Det här histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av varje
primärfärgs nivå för ljusstyrka i bilden (RGB eller röd, grön och blå).
Längs den horisontella axeln anges färgens ljushet (mörkare till vänster
och ljusare till höger) och längs den vertikala axeln anges antalet pixels
som finns på varje färgs nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det finns åt
vänster, desto mörkare och mindre framträdande är färgen. Ju fler pixels
det finns åt höger, desto ljusare och tätare är färgen. Om det finns för
många pixels till vänster saknas respektive färginformation. Och om det
finns för många pixels till höger blir färgen för mättad utan gradering.
Genom att kontrollera bildens RGB-histogram kan du se färgmättnad och
-gradering samt vitbalansens tendens.
350
Visa högdagervarning
Du kan ange att överexponerade högdagrar ska blinka på visningsskärmen.
Om du vill ha mer detaljerad kontrast i blinkande områden där kontrasten
ska vara mera verklighetstrogen, ställer du in exponeringskompensationen
på ett negativt värde och tar om bilden för att få ett bättre resultat.
1 Välj [3: Högdagervarning].
2 Välj [Möjlig].
351
Visa AF-punkter
Du kan visa vilka AF-punkter som används för fokusering, och dessa
framhävs med rött på visningsskärmen. Om automatiskt val av AF-punkt har
ställts in kan flera AF-punkter visas.
1 Välj [3: Visa AF-punkt].
2 Välj [Möjlig].
352
Visa ett rutnät
Du kan visa ett rutnät över stillbilder som visas som enbildsvisning på
visningsskärmen. Funktionen är praktisk om du vill kontrollera bildens
vertikala och horisontella lutning samt komposition.
1 Välj [3: Visa med rutnät].
2 Välj ett alternativ.
353
Ange första bild som ska visas när
bildvisningen startar
Du kan ange vilken bild som ska visas först när du startar bildvisningen.
1 Välj [3: Visa fr. sist visad].
ett alternativ.
2 Välj
zz [Aktivera]: Visningen återupptas från
den sist visade bilden (förutom om du
just avslutat fotograferingen).
zz [Inaktivera]: Visningen återupptas från
den senaste tagna bilden när kamerans
startas om.
354
Ställa in inledande förstoringsförhållande
och position
Du kan ställa in inledande förstoringsförhållande och position för den
förstorade bilden.
1 Välj [3: Förstoring (ca)].
2 Välj ett alternativ.
zz1x (ingen förstoring)
Bilden förstoras inte. Den förstorade visningen börjar med enbildsvisning.
zz2x, 4x, 8x, 10x (förstora från bildcentrum)
Den förstorade visningen börjar från bildens centrum med vald förstoring.
zzVerklig storlek (från valt pkt)
Den registrerade bildens pixels visas med cirka 100 %. Den förstorade
visningen börjar från den AF-punkt där fokus ställts in. Om bilden har tagits
med manuell fokus börjar den förstorade visningen från bildens centrum.
zzSom senaste förstoring (centr)
Förstoringen är densamma som sist du avslutade den förstorade
visningen med knappen <u>. Den förstorade visningen startar i mitten
av bilden.
oo Vid vissa AF-metodsinställningar utökas den förstorade bilden från mitten av
bilden även om [Verklig storlek (från valt pkt)] har ställts in.
355
356
Inställningar
Det här kapitlet beskriver menyinställningarna på fliken
inställningar ([5]).
zz Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen
endast är tillgänglig med metoderna <t>, <d>, <s>,
<f>, <a> eller <F>.
357
Flikmenyer: Inställning
zzInställningar 1
=361
=363
=366
=367
=369
=370
zzInställningar 2
=371
=372
=373
=374
=377
zzInställningar 3
=378
=379
=380
=381
=382
=386
=387
358
Flikmenyer: Inställning
zzInställningar 4
=388
=393
=393
=394
=395
=397
zzInställningar 5
=398
=402
zzInställningar 6
=407
=408
=410
=411
=413
=413
=413
359
Flikmenyer: Inställning
När du spelar in filmer visas följande skärm för [54] och [56].
zzInställningar 4
=388
=393
=394
=395
=397
zzInställningar 6
=407
=410
=411
=413
=413
I baszonens metoder och i metoden [HDR-film] visas följande
skärm för [56].
=407
=413
360
Skapa och välja en mapp
Du kan fritt skapa och välja en mapp där de tagna bilderna ska sparas.
Skapa en mapp
1 Välj [5: Välj mapp].
2 Välj [Skapa mapp].
3 Välj [OK].
361
Skapa och välja en mapp
Välja en mapp
(1)
(2)
zz Välj en mapp på menybilden för val
av mapp.
zz Tagna bilder lagras i den valda mappen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
Antal bilder i en mapp
Lägsta filnummer
Mappnamn
Högsta filnummer
(4)
Mappar
oo En mapp kan innehålla upp till 9999 bilder (filnummer 0001–9999). När en
mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp med löpande numrering.
Dessutom skapas en ny mapp automatiskt om manuell återställning (=365)
utförs. Mappar från 100 till 999 kan skapas.
Skapa mappar med en dator
oo Öppna minneskortet på skärmen och skapa en ny mapp med namnet ”DCIM”.
Öppna mappen DCIM och skapa så många mappar som du behöver för att spara
och sortera dina bilder. Mappnamnet måste följa formatet ”100ABC_D”. De tre
första siffrorna är alltid mappnumret från 100 till 999. De fem sista tecknen kan
innehålla stora och små bokstäver (A–Z), siffror och understreck ”_”. Mellanslag
kan inte användas. Observera också att två mappnamn inte kan bestå av samma
tresiffriga mappnummer (till exempel ”100ABC_D” och ”100W_XYZ”). Detta gäller
även om övriga fem tecken skiljer sig åt.
362
Filnumreringsmetoder
De tagna bilderna sparas i en mapp som har
tilldelats ett filnummer från 0001 till 9999.
(Exempel) IMG_0001.JPG
Du kan välja hur bildfilerna numreras.
Filnummer
1 Välj [5: Filnumrering].
objektet.
2 Välj
zz Välj [Numrering].
zz Välj [Kontinuerlig] eller [Auto återst].
zz Om du vill återställa filnumreringen väljer
du [Man. återst] (=365).
zz Välj [OK] för att skapa en ny mapp och
sedan börjar filnumren med 0001.
oo Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9999 går det inte att ta fler bilder, trots
att det finns utrymme på kortet. Ett meddelande visas på skärmen som talar
om att du måste byta kort. Byt till ett nytt kort.
363
Filnumreringsmetoder
Kontinuerlig
Om du vill fortsätta filnumreringssekvensen också när minneskortet
bytts ut eller en ny mapp skapats.
Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp fortsätter
filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du vill spara bilder
med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera mappar i en mapp
på datorn.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill ha
kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda ett nyformaterat
kort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0052
(1)
(1)
364
Nästa filnummer i samma följd
101
0051
0052
Filnumreringsmetoder
Automatisk återställning
När du vill starta om filnumreringen från 0001 varje gång minneskortet
byts ut eller en ny mapp skapas.
När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på 0001 för
nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter kort eller mappar.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill
spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda ett
nyformaterat minneskort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Filnumreringen återställs
Manuell återställning
När du vill återställa filnumreringen till 0001 eller börja från filnummer
0001 i en ny mapp.
När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp automatiskt
och filnumreringen för bilder som sparas i mappen börjar på 0001.
Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för bilder
tagna i går och bilder tagna i dag.
365
Ställa in automatisk rotering av
vertikala bilder
Du kan ändra inställningen för automatisk rotering som
rätar ut bilderna vertikalt när de visas.
1 Välj [5: Autom rotering].
2 Välj ett alternativ.
zzPåzD
Rotera bilder automatiskt under visning på både kamera och datorer.
zzPåD
Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.
zzAv
oo Vertikala bilder som tagits med automatisk rotering inställd på [Av] roteras inte
ens under bildvisning om du senare ställer in automatisk rotering på [På].
oo Om en bild tas när kameran är riktad uppåt eller nedåt utförs kanske inte
automatisk rotering på rätt sätt för visning.
oo Om bilderna inte roteras automatiskt på en dator kan du försöka med
EOS‑programvara.
366
Formatera kort
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran.
oo När kortet formateras raderas alla bilder och data på kortet. Även
skyddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du vill
behålla. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en
dator innan du formaterar kortet.
1 Välj [5: Formatera kort].
kortet.
2 Formatera
zz Välj [OK].
zz För lågnivåformatering trycker du
på knappen <L> för att lägga
till en bockmarkering <X> till
[Lågnivåformatering] och sedan väljer
du [OK].
oo Den kapacitet som anges för minneskortet på menybilden för kortformatering
kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
oo Den här enheten är utrustad med exFAT-teknik från Microsoft.
367
Formatera kort
Formatera kortet i följande fall:
zz Kortet är nytt.
zz Kortet har formaterats med en annan kamera eller med en dator.
zz Kortet är fullt med bilder eller data.
zz Ett felmeddelande relaterat till kortet visas (=581).
Lågnivåformatering
zz Utför lågnivåformatering om kortets skriv- eller läsningshastighet förefaller
långsam eller om du vill radera alla data på kortet.
zz Eftersom lågnivåformatering formaterar alla registrerbara sektorer på
kortet tar det längre tid än vid vanlig formatering.
zz Vid lågnivåformatering kan du avbryta formateringen genom att välja
[Avbryt]. Den vanliga formateringen är redan klar och du kan använda
kortet som vanligt.
Kortets filformat
zz SD/SDHC-kort formateras i FAT32. SDXC-kort formateras i exFAT.
zz När du spelar in en film med ett kort som formaterats i exFAT, spelas
filmen in som en enda fil (i stället för att delas upp i flera filer) även om
den är större än 4 GB. (Filmfilen överskrider 4 GB.)
oo Det går eventuellt inte att använda SDXC-kort som har formaterats på den
här kameran på andra kameror. Observera också att exFAT-formaterade kort
kanske kan kännas igen av vissa datorers operativsystem eller kortläsare.
oo Alla data tas inte bort helt när du formaterar eller raderar data från ett
kort. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet. När
minneskortet kasseras bör du se till att den personliga informationen på kortet
är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.
368
Visa en fotograferingsguide
En kort beskrivning av fotograferingsmetoden kan visas när du byter
fotograferingsmetod.
1 Välj [5: Lägesguide].
2 Välj [På].
inställningsratten.
3 Vrid
gg En kort beskrivning av den valda
fotograferingsmetoden visas.
zz Om du vill visa mer information trycker
du på <X>.
zz Om du vill radera fotograferingsguiden
trycker du på <0>. I metoden <8>
eller <k> visas skärmen för val av
fotograferingsmetod.
369
Ställa in funktionsguiden
En kort beskrivning av funktioner och alternativ kan visas när du använder
snabbkontrollsinställningar.
1 Välj [5: Funktionsguide].
2 Välj [På].
oo Om du vill radera en beskrivning trycker du på den eller fortsätter att
använda funktioner.
370
Ställa in ekoläge
Med den här funktionen kan du spara på batteriet när du fotograferar. När
kameran inte används blir skärmen snabbt mörk för att spara på batteriet.
1 Välj [5: Ekoläge].
[På].
2 Välj
zz Skärmen blir mörk när kameran inte
används i cirka två sekunder. Cirka tio
sekunder senare stängs skärmen av.
zz Om du trycker ned avtryckaren
halvvägs när skärmen har stängts av,
slås skärmen på och du kan fortsätta
fotografera.
371
Ställa in energisparfunktioner
Du kan justera tidpunkten när skärmen, kameran och sökaren stängs av
automatiskt (Skärm av, Automatisk avstängning och Sökaren av).
1 Välj [5: Energispar].
ett alternativ.
2 Välj
zz Även om [Autom avstängn] är [Av]
kommer skärmen att stängas av efter
den inställda tiden i [Skärm av].
oo [Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga om du har valt
inställningen [På] för Ekoläge.
372
Justera skärmens ljusstyrka
Sökarens och skärmens ljusstyrka kan ställas in separat.
1 Välj [5: Skärm ljusstyrk.].
justeringen.
2 Utför
zz Jämför med gråskalan och justera
ljusstyrkan genom att använda <Y>
<Z>. Tryck sedan på <0>.
zz Titta i sökaren medan du ställer in dess
ljusstyrka.
oo Du rekommenderas att läsa histogrammet (=349) för att kontrollera
bildens exponering.
373
Ställa in datum, klocka och tidszon
När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har
återställts visas skärmen för att ställa in tidszonen.
När du ställer in tidszonen först kan du enkelt justera inställningen vid behov
och tiden/datumet kommer att uppdateras därefter.
Eftersom bilderna kommer att märkas med bildtagnings- och
tidinformation bör du ställa in tid/datum.
1 Välj [5: Datum/Klocka/Zon].
in tidszonen.
2 Ställ
zz Använd knappen <Y> <Z> för att
välja [Tidszon].
zz Tryck på <0>.
zz Välj tidszon med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om din tidszon inte finns i listan kan du
trycka på knappen <M> och ställa
in skillnaden från UTC i [Tidsskillnad].
374
Ställa in datum, klocka och tidszon
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en [Tidsskillnad] (+/-/timmar/
minuter) och tryck på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och sedan
<0> för att ställa in.
zz Efter inmatning av tidszon eller
tidsskillnad, trycker du på <Y> <Z> för
att markera [OK] och sedan på <0>.
in datum och klockslag.
3 Ställ
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och sedan
<0> för att ställa in.
in sommartid.
4 Ställ
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj [Y] med knapparna <Y> <Z>
och tryck sedan på <0>.
zz Välj [Z] med knapparna <W> <X> och
tryck sedan på <0>.
zz När sommartid ställs in på [Z] flyttas
det klockslag som ställts in i steg 3 fram
en timme. Om [Y] ställs in avbryts
sommartiden och klockslaget flyttas
tillbaka en timme.
inställningsskärmen.
5 Stäng
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja [OK].
375
Ställa in datum, klocka och tidszon
oo Inställningarna för datum/klocka/zon kan återställas när kameran förvaras utan
batteri, när batteriet laddats ur eller när det utsätts för minusgrader under en
längre tid. Ställ in dem på nytt om detta sker.
oo När du har ändrat [Zon/tidsskillnad] bör du kontrollera att rätt datum och
klockslag är inställt.
oo Automatisk avstängningstid kan utökas när skärmen[5: Datum/Klocka/
Zon] visas.
376
Ställa in gränssnittsspråk
1 Välj [5: SpråkK].
2 Ställ in önskat språk.
377
Ställa in videosystem
Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning. Den här
inställningen bestämmer bildhastigheten som är tillgänglig när du spelar
in filmer.
1 Välj [5: Videosystem].
ett alternativ.
2 Välj
zz NTSC
För områden där TV-systemet är
NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz PAL
För områden där TV-systemet är PAL
(Europa, Ryssland, Kina, Australien osv.).
378
Ställa in respons för pekskärmskontrollen
1 Välj [5: Touchkontroll].
ett alternativ.
2 Välj
zz Normalinställningen är [Standard].
zz Med [Känslig] får du en mer reaktiv
touchskärm än med [Standard].
zz Om du vill avaktivera touchfunktionen
väljer du [Av].
Försiktighetsåtgärder vid användning av pekskärmskontrollen
oo Använd inte skarpa föremål, till exempel naglar och pennor, för touchfunktioner.
oo Använd inte touchkontroll med blöta fingrar. Om skärmen utsätts för fukt, eller
om dina fingrar är blöta, kan det hända att pekskärmen inte svarar eller inte
fungerar som den ska. I så fall stänger du av strömmen och torkar av skärmen
med en mjuk duk.
oo Om du fäster en skyddsfilm eller ett klistermärke på skärmen, kanske skärmen
svarar sämre på dina fingerrörelser.
oo Om dina fingerrörelser är snabba då [Känslig] har valts kan det hända att
skärmen svarar långsammare.
379
Avaktivera pipljud för kamerafunktioner
Du kan avaktivera pipljud när objekten är i fokus eller för andra funktioner.
1 Välj [5: Pipljud].
ett alternativ.
2 Välj
zz Pekljud
Pipsignalen kommer endast att vara tyst
när du pekar på skärmen.
zz Av
Avaktiverar pipljud när objekten
är i fokus, när du tar bilder med
självutlösare och när du använder
pekskärmsfunktioner.
380
Kontrollera batteriinformation
Du kan kontrollera status för batteriet som du använder.
1 Välj [5: Batteri-info].
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(3)
(4)
Batteriposition
Beteckningen på det batteri eller det
tillbehör för eluttag som används.
Batterinivå (=47)
Batteriets uppladdningsprestanda
visas.
(Grön) :Batteriets
uppladdnings­
prestanda är bra.
(Grön) :Batteriets
uppladdnings­
prestanda är något
reducerade.
(Röd) :Du rekommenderas
att köpa ett nytt
batteri.
oo Användning av Canons batteri LP-E17 rekommenderas. Om du använder
batterier som inte är originalprodukter från Canon är det inte säkert att
kameran uppnår full prestanda och funktionsfel kan uppstå.
oo Om felmeddelandet om batterikommunikation visas, följer du instruktionerna
i meddelandet.
381
Sensorrengöring
Kamerans funktion för sensorrengöring rengör framsidan av bildsensorn.
Aktivera omedelbar rengöring
1 Välj [5: Sensorrengöring].
[Rengör nuf].
2 Välj
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
382
Sensorrengöring
Ställa in automatisk rengöring
1 Välj [Auto rengöringf].
ett alternativ.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
oo Rengör kameran stående på ett skrivbord eller annan yta för bästa resultat.
oo Även om du upprepar sensorrengöringen kommer resultatet inte att förbättras
särskilt mycket. Observera att [Rengör nuf] inte är tillgängligt direkt efter
en rengöring.
oo Ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på inspelningsskärmen om
sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer. Om du väljer
[Rengör nuf] kan du minska deras närvaro (=382).
383
Sensorrengöring
Manuell sensorrengöring
Damm som inte gick ta bort med den automatiska sensorrengöringen kan
tas bort manuellt med en vanlig gummiblåsa som kan köpas i handeln eller
liknande verktyg.
Bildsensorn är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras direkt
rekommenderar vi att du låter någon vid ett Canon Service Center
utföra det åt dig.
1 Strömbrytaren ställs i läget <2>.
bort objektivet och rengör
2 Ta
sensorn.
rengöringen.
3 Slutför
zz Fäst objektivet eller kamerahuslocket.
384
Sensorrengöring
oo Vid sensorrengöring får strömbrytaren aldrig vara i läget <1>. Då rör
sig slutaren vilket kan skada bildsensorn eller slutarridåerna.
oo Bildsensorns yta är mycket känslig. Rengör sensorn försiktigt.
oo Använd en vanlig gummiblåsa utan borste. En borste kan repa sensorn.
oo För inte gummiblåsans spets längre in i kameran än till objektivfattningen.
Detta kan skada slutarridåerna.
oo Använd aldrig tryckluft eller tryckgas för att rengöra sensorn. Tryckluft kan
skada sensorn och sprejgasen kan frysa på sensorn och ge repor.
oo Om det kvarstår fläckar som inte kan tas bort med en gummiblåsa
rekommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn.
385
Ställa in HDMI-utgångsupplösning
Ställ in upplösningen för utgång som används när kameran är ansluten till
en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.
1 Välj [5: HDMI-upplösning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Auto
Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar den
anslutna TV:n.
zz 1080p
Utdata med 1080p upplösning. Välj om
du föredrar att undvika visnings- eller
fördröjningsproblem när kameran byter
upplösning.
386
RAW-visning på en HDR TV
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR TV.
1 Välj [5: HDMI HDR ut].
2 Välj [På].
oo Bildfunktioner, till exempel RAW-bearbetning, är inte tillgängliga vid
HDR‑visning.
oo JPEG-värden används för HDR-visning av L-bilder (ISO 50-motsvarande) eller
RAW-bilder med multiexponering.
oo Kontrollera att HDR TV-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på TV-apparaten finns
i användarhandboken.
oo Beroende på vilken TV som används kanske inte bilderna ser ut som
förväntat.
oo Vissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR TV.
387
Anpassa visad information vid fotografering
Du kan anpassa informationen och informationsskärmarna som visas på
kameran eller i sökaren när du tar bilder.
Välj [5: Fotograferingsinfo].
Anpassa informationen på skärmen
1 Välj [Skärminformation].
skärmar.
2 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> och välj
vilka informationsskärmar som ska visas
på kameran.
zz För information som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta bort
bocken [X].
zz För att redigera skärmen trycker du på
knappen <B>.
skärmen.
3 Redigera
zz Använd knapparna <W> <X> och
välj vilka alternativ som ska visas på
skärmen.
zz För alternativ som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta återställa
bocken [X].
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
388
Anpassa visad information vid fotografering
Anpassa information i sökaren
1 Välj [Sökarinfo/växla inställningar].
skärmar.
2 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> och välj
vilka informationsskärmar som ska visas
i sökaren.
zz För information som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta bort
bocken [X].
zz För att redigera skärmen trycker du på
knappen <B>.
skärmen.
3 Redigera
zz Använd knapparna <W> <X> och välj
vilka alternativ som ska visas i sökaren.
zz För alternativ som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta återställa
bocken [X].
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
389
Anpassa visad information vid fotografering
Vertikal visning i sökaren
Du kan välja hur informationen i sökaren ska visas när du tar
stillbilder vertikalt.
1 Välj [Vert. visn. av sökare].
ett alternativ.
2 Välj
zz På
Informationen roteras automatiskt vilket
gör det enklare att läsa den.
zz Av
Informationen roteras inte automatiskt.
Rutnät
Ett rutnät kan visas på skärmen och i sökaren.
1 Välj [Rutnät].
2 Välj ett alternativ.
390
Anpassa visad information vid fotografering
Ställa in histogram
Du kan välja visningsstorleken och innehållet för histogrammet.
1 Välj [Histogram].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj innehåll ([Ljusstyrka] eller [RGB])
och visningsstorlek ([Stor] eller [Liten]).
zz Tryck på knappen <M> för att
bekräfta inställningen.
Fokusdistansvisning
Du kan välja fokuseringsavstånd när du använder RF-objektiv. Under Visa
fokusavstånd kan du välja visning och mätenhet.
1 Välj [Visa fokusavstånd].
2 Välj visning.
mätenhet.
3 Välj
zz Tryck på knappen <M> för att
bekräfta inställningen.
391
Anpassa visad information vid fotografering
Återställ inställningar
Du kan återställa standardvärden för [Fotograferingsinfo].
1 Välj [Återställ].
2 Välj [OK].
392
Ställa in en prioritet för
fotograferingsprestanda
Du kan välja ett prestandaalternativ att prioritera i sökaren för stillbilder.
1 Välj [5: Sökarprestanda].
2 Välj ett alternativ.
Ställa in sökarens visningsformat
Du kan ställa in sökarens visningsformat.
1 Välj [5: Sökarvisn.form.].
ett alternativ.
2 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett alternativ.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
393
Ställa in visningsläge
Du kan ställa in visningsläget för inspelningsskärmarna.
1 Välj [5: Visningsinställn.].
ett alternativ.
2 Välj
zz Auto
Använd skärmen som display normalt
men växla till sökaren när du tittar i den.
zz Manuell
Du kan begränsa visningen strikt till
skärmen eller sökaren.
att visa med skärm eller sökare.
3 Välj
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
394
Anpassa avtryckarens funktion för
filminspelning
Du kan ställa in vilka funktioner som utförs när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller hela vägen när du spelar in film.
[5: Avtryckarens funkt
1 Välj
för filmer].
ett alternativ.
2 Välj
zz Tryck halvvägs
Ange vilken funktion som utförs när du
trycker ned avtryckaren till hälften.
zz Tryck in helt (visas i metoden <k>)
Ange vilken funktion som utförs när du
trycker ned avtryckaren helt.
När [Tryck in helt] är inställd på [Filminsp. på/av] kan du starta/
avbryta filminspelning genom att trycka in avtryckaren helt eller använda
fjärrutlösare RS-60E3 (säljs separat, =219), utöver knappen för
filminspelning.
oo [Tryck halvvägs] byter från [Mät.+One-Shot AF] till [Mät.+k Servo AF] när
[Insp.storl. film] är inställd på [H].
oo Även om du ställer in [Tryck in helt] på [Ingen funktion] kommer kameran
att börja eller sluta spela in timelapse-filmer om avtryckaren trycks in helt när
kameran är inställd på timelapse-film.
395
Hjälp
När [zHjälp] visas under en meny kan du visa en beskrivning av funktionen
genom att trycka på knappen <B>. Tryck på knappen igen för att stänga
av hjälpskärmen. Tryck på knapparna <W> <X> eller vrid på ratten <5> för
att bläddra på skärmen när en rullningslist (1) visas till höger.
zzExempel: [z: Brusreducering för höga ISO]
<B>
B
(1)
zzExempel: [5: Flerfunktionslås]
<B>
B
396
Hjälp
Hjälptextstorlek
Du kan ändra textstorlek för hjälpvisningen.
1 Välj [5: Hjälptextstorlek].
2 Välj ett alternativ.
397
Ställa in trådlösa funktioner
Du kan ansluta kameran trådlöst till en smartphone eller dator och skicka
dina bilder eller kontrollera kameran på distans.
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
objektet.
2 Välj
zz Mer information finns i ”Wi-Fi-funktioner
(trådlös kommunikation)”.
398
Ställa in trådlösa funktioner
Ta bilder med fjärrkontroll
Du kan fjärrfotografera genom att parkoppla kameran via Bluetooth med
trådlös fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat) med stöd för lågenergi-Bluetooth.
Parkoppla
För att använda BR-E1 måste du först parkoppla (ansluta och registrera)
kameran och fjärrkontrollen.
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Bluetooth-funktion].
3 Välj [Bluetooth-funktion].
[Fjärrkontroll].
4 Välj
zz Om meddelandet ”Registrera ett namn
för att identifiera kameran.” visas ska du
registrera ett namn enligt anvisningarna
på =422.
399
Ställa in trådlösa funktioner
[Parkopplar].
5 Välj
zz Välj [Parkopplar].
zz Håll ned knappen <W> och <T>
på BR‑E1 samtidigt i tre sekunder
eller längre.
gg Parkopplingen påbörjas. När
parkopplingen är klar är BR-E1
registrerad i kameran.
Ta stillbilder
Spela in film
kameran för
6 Konfigurera
fotografering med fjärrkontroll.
zz Välj [Q] eller [k] som
matningsmetod (=209).
zz Välj [På] i [z: Fjärrkontroll].
zz För anvisningar efter att parkopplingen
är klar, se användarhandboken till
BR‑E1.
oo Bluetooth-anslutningar förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats.
oo När du inte använder Bluetooth-funktionen bör du ställa in den på [Av] i steg 4.
Välj [Fjärrkontroll] igen om du vill använda fjärrkontrollen på nytt.
oo Automatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fjärrstyrd
fotografering.
400
Ställa in trådlösa funktioner
Avbryta parkopplingen
Återställ informationen om den anslutna fjärrkontrollen innan du parkopplar
med en annan BR-E1.
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Bluetooth-funktion].
3 Välj [Kontrollera/återställ info].
4 Tryck på knappen <B>.
anslutningsinformationen.
5 Rensa
zz Välj [OK].
401
Geomärkning av bilder
Du kan geomärka bilder med GPS-mottagare GP-E2 (säljs separat) eller en
smartphone med Bluetooth.
Så här använder du GP-E2
GP-E2 till kameran.
1 Anslut
zz Anslut GP-E2 till kamerans
tillbehörsfäste och starta
den. Mer information finns
i användarhandboken till GP-E2.
2 Välj [5: GPS-inställningar].
3 Välj [GPS-mottagare].
bilden.
4 Tazz Mer
information om [Inställ.] finns
i användarhandboken för GP-E2.
Försiktighetsåtgärder när du använder GP-E2
oo Du bör kontrollera vad som gäller för de länder och områden där du får
använda den och använda funktionen enligt de lagar och bestämmelser som
finns i landet eller området.
oo Kontrollera att GP-E2-firmware är uppdaterad till version 2.0.0 eller senare.
Uppdatering av firmware kräver en gränssnittskabel. Mer anvisningar om
uppdatering finns på Canons webbplats.
oo Kabeln kan inte användas för att ansluta kameran till GP-E2.
oo Den digitala kompassen kan inte användas med kameran och
fotograferingsriktningen registreras inte.
402
Geomärkning av bilder
Så här använder du en smartphone
Först måste du installera appen Camera Connect (kostnadsfri) på din
smartphone. Mer information om att installera Camera Connect finns
på =420.
Ange att smartphonen är en GPS-enhet
platstjänsten på din
1 Aktivera
smartphone.
en Bluetooth-anslutning.
2 Upprätta
zz Anslut kameran till en smartphone via
Bluetooth. Du kan läsa mer på =421.
3 Välj [5: GPS-inställningar].
403
Geomärkning av bilder
[Smartphone].
4 Välj
zz Välj [Smartphone] i [Välj GPS-enhet].
gg Nu kan du få platsinformation från din
smartphone.
zz För att hämta geomärkningsinformation
(latitud, longitud, höjd och
koordinerad universell tid) väljer
du [GPS‑informationsvisning] på
skärmen [GPS-inställningar].
bilden.
5 Tazz Bilderna
geomärks med information från
din smartphone.
404
Geomärkning av bilder
Skärm för GPS-anslutning
Du kan kontrollera din smartphones platsstatus i GPS-anslutningsikonen på
skärmarna för stillbild eller filminspelning (=592 respektive =593).
Grå: Platstjänsten är av
Blinkar: Det går inte att hämta platsinformation
På: Platsinformationen har hämtats
Mer information om hur GPS-anslutningsstatus visas när GP-E2 används
finns i användarhandboken för GP-E2.
Geomärk bilder medan du fotograferar
Bilder som du tar medan GPS-symbolen visas geomärks.
Geomärkningsinformation
Du kan kontrollera platsinformationen för dina bilder på
fotograferingsinformationsskärmen (=296, =349).
(1) Latitud
(2) Longitud
(3) Höjd över havet
(1)
(4) UTC (Coordinated Universal
(2)
Time)
(3)
(4)
405
Geomärkning av bilder
oo Din smartphone kan bara inhämta platsinformation när kameran är ansluten
till en smartphone via Bluetooth.
oo Riktningsinformation inhämtas inte.
oo Inhämtad platsinformation kanske inte stämmer, beroende på yttre
förhållanden och telefonens status.
oo Det kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter att du har
slagit på kameran.
oo Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
• Ställ in [Bluetooth-funktion] på ett annat alternativ än [Smartphone]
• Stäng av kameran
• Stäng av Camera Connect
• Stäng av platstjänster på smartphone
oo Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
• Kameran stängs av
• Bluetooth-anslutningen har anslutits
• Din smartphone har låg återstående batterinivå
oo Koordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time),
är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
oo För filmer läggs den ursprungliga GPS-informationen till.
406
Ställa in flerfunktionslås
Ange vilka kamerakontroller som ska låsas när flerfunktionslåset är på.
Detta kan förebygga att du ändrar inställningar av misstag.
1 Välj [5: Flerfunktionslås].
in vilka kamerakontroller som
2 Ställ
ska låsas.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Välj [OK].
gg Om du ställer in <R>-omkopplaren
på <R> låses de valda [X]
kamerakontrollerna.
oo I baszonens metoder kan bara [Touchkontroll] ställas in.
oo Om det ändras från standardinställningen visas en asterisk ”*” på höger sida
av [5: Flerfunktionslås].
407
Registrera egna kamerainställningar
N
Du kan registrera aktuella kamerainställningar, t.ex. fotograferingsfunktioner,
menyfunktioner inställningar för egen programmering, som egna
kamerainställningar med metoderna <w> och <y>.
1 Välj [5: Egen kamerainst. (C1-C3)].
2 Välj [Lagra inställningar].
önskade poster.
3 Registrera
zz Välj Egen kamerainställning för att
registrera och välj sedan [OK] på
registreringsskärmen.
gg De aktuella kamerainställningarna
är registrerade på Egen
kamerainställning C*.
Automatisk uppdatering av registrerade inställningar
Om du ändrar en inställning medan du använder din Egen kamerainställning
kan metoden uppdateras automatiskt med den nya inställningen (Automatisk
uppdatering). Den automatiska uppdateringen genom att ställa in
[Uppdatera autom] på [På] i steg 2.
Avbryta registrerade egna kamerainställningar
Om du väljer [Återställ inställningarna] i steg 2 kan standardinställningarna
för respektive läge återställas utan några registrerade egna
kamerainställningar.
408
Registrera egna kamerainställningar
oo Du kan även ändra inställningar för fotografering och meny i din egen
kamerainställning.
409
Återställa kamerans standardinställningar N
Kamerainställningarna för fotograferingsfunktioner och menyfunktioner kan
återställas till standardvärden.
1 Välj [5: Återställ alla kamerainst.].
2 Välj [OK].
oo Mer information om hur du raderar alla inställningar för egen programmering
och anpassade kontrollinställningar finns på =546.
410
Ställa in copyright-information
N
När du ställer in information om copyright registreras den i bilden i form
av Exif-data.
1 Välj [5: Copyright information].
2 Välj ett alternativ.
in texten.
3 Skriv
zz Välj ett tecken med hjälp av ratten
<5> eller pilknapparna <V> och
infoga tecknet genom att trycka
på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
zz Om du vill ta bort enstaka tecken väljer
du [ ] eller trycker på <L>.
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
411
Ställa in copyright-information
Kontrollera informationen om copyright
När du väljer [Visa info om copyright]
i steg 2 kan du kontrollera angiven
information om [Upphovsman] och
[Copyright].
Ta bort informationen om copyright
När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort
informationen om [Upphovsman] och [Copyright].
oo Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte
hela posten när du väljer [Visa info om copyright].
oo Du kan även ställa in eller kontrollera copyright-information med EOS Utility
(EOS-programvara).
412
Kontrollera övrig information
zzHämta användarhandbok
Om du vill hämta användarhandböcker väljer du [5: URL för bruksanv./
programvara] och scannar QR-koden med en smartphone. Du behöver
en app för att scanna QR-koder.
zzVisa certifieringslogotyperM
Välj [5: Certifieringslogo visas] så att några av logotyperna för
kamerans certifieringar visas. Du hittar andra certifieringslogotyper
i användarhandboken, på kamerahuset och på kameraförpackningen.
zzFirmware-versionM
Välj [5: Firmware] för att uppdatera kamerans eller objektivets firmware.
413
414
Wi-Fi-funktioner (trådlös
kommunikation)
I det här kapitlet lär du dig att skicka bilder via Wi-Fi® från kameran
till ett antal kompatibla enheter och att använda webbtjänster.
415
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna
(trådlös kommunikation)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Skicka bilder till
en webbtjänst
(3) Skriva ut bilder på
en Wi-Fi-skrivare
(1) Kommunicera
med en smartphone
(2) Använda med EOS-programvara
eller annan dedikerad programvara
Viktigt
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller skadade
data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös kommunikation när
du använder kameran. Dessutom kan Canon inte heller hållas ansvarigt för
annan förlust eller skada som beror på användningen av kameran.
När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du upprätta
lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande. Canon ansvarar inte
för eventuella förluster eller skador som orsakats av obehörig åtkomst eller
andra säkerhetsbrister.
416
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna (trådlös kommunikation)
(1) q Kommunicera med en smartphone (=419)
Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder på
Wi‑Fi‑anslutna smartphones eller surfplattor, med den speciella
appen Camera Connect (kallas för ”smartphones” i den här
bruksanvisningen).
(2) D Använda med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara (=453)
Anslut kameran via Wi-Fi till en dator och fjärrstyr kameran med
programvaran EOS Utility (EOS-programvara). Med dedikerade Image
Transfer Utility 2 går det också att automatiskt överföra kamerans
bilder till en dator.
(3) l Skriva ut bilder på en Wi-Fi-skrivare (=461)
Anslut kameran till en skrivare som stöder PictBridge (Trådlöst LAN)
via Wi-Fi för att skriva ut bilder.
(4) R Skicka bilder till en webbtjänst (=473)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på
online‑fototjänsten CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder,
efter att du har registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).
417
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna (trådlös kommunikation)
Bluetooth®-funktioner
Genom att parkoppla kameran med en smartphone som är kompatibel med
lågenergi-Bluetooth (härefter ”Bluetooth”) kan du:
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=437)
zz Ansluta till Wi-Fi, antingen från en smartphone eller från själva kameran
(=428, =441)
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning med kameran även om den är avstängd
(=430)
zz Geomärka bilder med GPS-information från din smartphone (=403)
Kameran kan anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (=399).
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
För att etablera en Wi-Fi-anslutning med smartphones eller datorer som
redan finns på ett Wi-Fi-nätverk, se ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter”
(=488).
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av gränssnittskabel
oo Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran genom
att ansluta dem med en gränssnittskabeln om kameran är ansluten till enheter
via Wi-Fi. Avsluta anslutningen innan du ansluter gränssnittskabeln.
oo Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet med hjälp
av en gränssnittskabel, går det inte att ställa in [5: Inst. för trådlös
kommunikation]. Du måste dra ur gränssnittskabeln innan du kan ändra
några inställningar.
Kort
oo Kameran kan inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns något kort i kameran
(med undantag för [D]). Även för [l] och webbtjänster, kan kameran inte
anslutas via Wi-Fi om det inte finns några bilder sparade på kortet.
Använda kameran med etablerad Wi-Fi-anslutning
oo Om Wi-Fi-anslutningen är viktigast ska du inte använda strömbrytaren,
kortplats-/batteriluckan eller andra delar. I så fall kommer Wi-Fi-anslutningen
att avslutas.
418
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Detta avsnitt beskriver hur du direkt ansluter kameran till en smartphone
via Wi-Fi.
Med en anslutning till en smartphone via Wi-Fi kan du utföra följande:
zz Visa bilder som lagrats i kameran på en smartphone eller spara visade
bilder på en smartphone.
zz Hantera kameran för att ta en bild eller ändra kamerainställningar med en
smartphone.
zz Skicka bilder till en smartphone från kameran.
För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt, se
”Wi‑Fi‑anslutning via åtkomstpunkter” (=488).
Välja Wi-Fi-anslutningsmetod
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via
Wi‑Fi (=421)
Genom att i förväg ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via
Bluetooth kan du ansluta via Wi-Fi genom att helt enkelt använda en
funktion på kameran eller på din smartphone.
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi från [Wi‑Fi‑funktion]‑menyn
(=433)
Du kan använda Wi-Fi till att ansluta till en smartphone som inte är
kompatibel med Bluetooth eller en smartphone som inte kan använda sin
Bluetooth-funktion.
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på en smartphone
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på inställningsskärmen på din smartphone.
Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone.
419
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Installera Camera Connect på en smartphone
För att kameran ska kunna anslutas till en smartphone, måste telefonen
ha operativsystemet Android eller iOS. Du måste först installera den
dedikerade appen Camera Connect (kostnadsfri) på din smartphone.
zz Använd den senaste versionen av din smartphones operativsystem.
zz Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store. Du kan
även nå Google Play eller App Store via QR-koderna som visas när
kameran parkopplas eller ansluts via Wi-Fi till en smartphone.
Android
iOS
oo Information om vilka operativsystem som kan användas med Camera Connect
finns på nedladdningssidan för Camera Connect.
oo Gränssnittet eller funktionerna i Camera Connect kan komma att ändras på
grund av firmware-uppdateringar av appen Camera Connect, iOS, Android,
etc. I sådana fall kan funktionerna i Camera Connect skilja sig åt från
exempelskärmarna eller användningsinstruktionerna i den här handboken.
oo En programvara krävs för att läsa ut QR-koder.
420
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi
Se till att Camera Connect är installerad på din smartphone och att
Bluetooth och Wi-Fi har aktiverats.
Steg på kameran (1)
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Bluetooth-funktion].
3 Välj [Bluetooth-funktion].
4 Välj [Smartphone].
421
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
5 Registrera [Namn].
zz När du använder det visade namnet
trycker du på knappen <M>.
zz Du kan ändra namnet (=497).
6 Välj [OK].
7 Välj [Parkopplar].
422
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
ett alternativ.
8 Välj
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har installerats,
väljer du [Android] eller [iOS],
skanna QR-koden som visas med din
smartphone, nå Google Play eller App
Store och installera Camera Connect.
gg Parkopplingen påbörjas.
423
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på din smartphone (1)
9 Starta Camera Connect.
den kamera som ska
10Välj
parkopplas.
gg Om du använder en Android-smartphone
går du direkt till steg 12.
på [Pair/Parkoppling]
11 Tryck
(endast iOS).
424
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
12 Välj [OK].
på <0>.
13 Tryck
zz Nu är parkopplingen klar och kameran är
ansluten till smartphonen via Bluetooth.
gg En Bluetooth-ikon visas på
huvudskärmen för Camera Connect.
oo Parkoppling och Bluetooth-anslutning är inte möjlig om kameran är ansluten
till en dator eller en annan enhet med en gränssnittskabel.
oo Kameran kan inte anslutas till två eller fler enheter samtidigt via Bluetooth.
oo Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara låg när du använder
kameran.
Felsökning vid parkoppling
oo Om du har parkopplingsposter för tidigare parkopplade kameror på din
smartphone kan den inte parkopplas med den här kameran. Innan du försöker
parkoppla igen måste du radera posterna för tidigare parkopplade kameror
från din smartphones Bluetooth-inställningsskärm (=432).
oo När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran för att
skicka bilder till din smartphone. Du kan läsa mer på =441.
425
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på din smartphone (2)
en Camera Connect-funktion.
14 Välj
zz När ett meddelande tänds för att
bekräfta kameraanslutningen i iOS väljer
du [Anslut].
zz För Camera Connect-funktioner, se
=437.
gg När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas
skärmen för vald funktion.
gg Bluetooth- och Wi-Fi-ikonerna tänds på
huvudskärmen i Camera Connect.
Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-kompatibel smartphone är
nu slutförd.
426
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen” (=449).
zz När Wi-Fi-anslutningen avbryts, växlar kameran till Bluetooth-anslutningen.
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera informationen
om felet.
427
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluta till en Bluetooth-ansluten smartphone via Wi-Fi
1 Starta Camera Connect.
en Camera Connect-funktion.
2 Välj
zz Välj den Camera Connect-funktion som
ska användas.
zz När ett meddelande tänds för att
bekräfta kameraanslutningen i iOS väljer
du [Anslut].
När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas
skärmen för vald funktion.
zz För Camera Connect-funktioner, se
=437.
428
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skärmen [Bluetooth-funktion]
På skärmen [Bluetooth-funktion] kan du ändra eller kontrollera
inställningarna för Bluetooth-funktionen.
Bluetooth-funktion
zz Välj enhet att parkoppla med kameran.
zz Om du inte kommer att använda
Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].
Parkopplar
zz Parkoppla kameran med enheten som
är vald i [Bluetooth-funktion].
Kontrollera/återställ info
zz Du kan kontrollera namnet och
kommunikationsstatus för den
parkopplade enheten.
zz För att ta bort registreringen av den
parkopplade enheten, trycker du på
knappen <B>. För mer information,
se ”Ta bort en parkopplad enhets
registrering” (=432).
Bluetooth-adress
zz Du kan kontrollera kamerans
Bluetooth‑adress.
429
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluten vid avst
zz Genom att välja [På] kan du via Wi-Fi
visa bilder och manövrera kameran på
andra sätt, även när den är avstängd.
Etablera en Wi-Fi-anslutning när kameran är av
När enheterna har parkopplats kan du använda en smartphone för att
ansluta via Wi-Fi och överför bilderna från kameran, även om den är av.
Konfigurera [Ansluten vid avst.].
[Bluetooth-funktion].
1 Välj
zz Välj [Bluetooth-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
in [Ansluten vid avst.] på [På].
2 Ställ
zz Ställ in [Ansluten vid avst.] på [På] på
skärmen [Bluetooth-funktion].
Även om kameran är av kommer den att
förbli parkopplad med smartphonen via
Bluetooth.
430
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Upprätta en Wi-Fi-anslutning
Camera Connect.
1 Starta
zz Starta Camera Connect på en
smartphone som är parkopplad till
kameran via Bluetooth.
[Images on camera/Bilder
2 Välj
på kameran].
zz Peka på [Images on camera/Bilder på
kameran] i menyn för Camera Connect.
zz När ett meddelande tänds för att
bekräfta kameraanslutningen i iOS
väljer du [Anslut]. En lista med bilderna
i kameran visas när Wi-Fi-anslutningen
har upprättats.
Använda Camera Connect
zz Du kan använda Camera Connect till att överföra bilder till en smartphone
samt ta you can bort och gradera bilder i kameran.
zz För att avbryta Wi-Fi-anslutningen ska du trycka på [ ] på
huvudskärmen för Camera Connect (=449).
oo Funktionen är endast tillgänglig om kameran och din smartphone är
parkopplade via Bluetooth.
oo Den här funktionen kan inte längre användas om inställningarna för trådlös
kommunikation återställs eller om anslutningsinformationen raderas.
431
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ta bort en parkopplad enhets registrering
För att parkoppla en kamera med en annan smartphone måste du rensa
den parkopplade enhetens registrering på skärmen [Bluetooth-funktion]
(=429).
Steg på kameran
1 Välj [Kontrollera/återställ info].
2 Tryck på knappen <B>.
anslutningsinformationen.
3 Rensa
zz Välj [OK].
Steg på din smartphone
kamerans registrering.
4 Tazz Ibort
Bluetooth-inställningarna på din
smartphone väljer du namnet på kameran
som du vill ta bort registrering för.
432
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi från
[Wi-Fi-funktion]-menyn
Steg på kameran (1)
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (=422).
[q] (Anslut till smartphone).
3 Välj
zz Om historiken (=493) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
[Registrera enhet för
4 Välj
anslutning].
433
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
ett alternativ.
5 Välj
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har installerats,
väljer du [Android] eller [iOS] på
skärmen till vänster, skanna QR-koden
som visas med din smartphone, nå
Google Play eller App Store och installera
Camera Connect.
(1)
SSID (nätverksnamn)
6 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken visas
eller krävs lösenordet. Du kan läsa mer
på =516.
(2)
oo Genom att välja [Växla nätverk] i steg 6, kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning
via en kopplingspunkt (=488).
434
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på din smartphone
Smartphone-skärm
(exempel)
din smartphone för att
7 Använd
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
zz Aktivera smartphonens Wi-Fi-funktion
och välj sedan det SSID (nätverksnamn)
som kontrollerades i steg 6.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
Camera Connect.
8 Starta
zz Starta Camera Connect på din
smartphone när skärmen [Väntar på
anslutning] visas på kameran.
den kamera som du vill ansluta
9 Välj
via Wi-Fi.
zz Välj och tryck på den kamera som
ska anslutas via Wi-Fi från [Cameras/
Kameror] på Camera Connect.
Steg på kameran (2)
en Wi-Fi-anslutning.
10Upprätta
zz Välj [OK].
zz Tryck på <B> om du vill välja visade
bilder. Steg 5 på =451 visar hur du
ställer in dem.
435
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
gg Huvudfönstret i Camera Connect visas
på din smartphone.
Wi-Fi-anslutningen till en smartphone är
nu slutförd.
zz Hantera kameran med Camera Connect.
Se =437.
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen” (=449).
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (=493).
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera informationen
om felet.
oo Om du är ansluten via Wi-Fi kan du skicka bilder till en smartphone från
snabbkontrollskärmen under uppspelning. Du kan läsa mer på =441.
436
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Hantera kameran med hjälp av en smartphone
Nedan beskrivs huvudfunktionerna i Camera Connect.
Images on camera (Bilder på
kameran)
zz Du kan visa bilder som lagras på
kameran.
zz Du kan spara bilder från kameran till en
smartphone.
zz Du kan utföra åtgärder, som borttagning,
på bilder som lagras på kameran.
Remote live view shooting (Live View-fjärrfotografering)
zz Du kan visa kamerans Live View-bild på en smartphone.
zz Du kan ta bilder via fjärrstyrning.
Auto transfer (Automatisk överföring)
zz Skicka bilder från kameran eller appen direkt till en smartphone när de
tas (=439).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-fjärrkontroll)
zz Du kan styra kameran med din smartphone parkopplad via Bluetooth
som fjärrkontroll. (Fungerar inte vid anslutning via Wi-Fi.)
Location information (Platsinformation)
zz Stöds inte på den här kameran.
Camera settings (Kamerainställningar)
zz Du kan ändra kamerainställningar.
437
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
oo Om Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
• Pågående filminspelningar i fotograferingsläge kommer att fortsätta.
• Pågående filminspelningar i stillbildsläge kommer att avslutas.
oo Du kan inte ta bilder med kameran efter att du har använt Camera Connect för
att växla från stillbilder till filminspelning.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en smartphone, är vissa funktioner inte
tillgängliga.
oo Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
oo Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
oo När du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera genom att
trycka på kamerans avtryckare. Kamerans skärm kanske stängs av.
oo Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans strömbrytare på <2>
eller öppnar kortplats-/batteriluckan.
oo RAW-bilder kan inte sparas på en smartphone. När en RAW-bild väljs kommer
den att sparas som en JPEG-bild.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska
avstängning.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
438
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan du
fotograferar
Dina bilder kan skickas automatiskt. Innan du följer dessa steg kontrollerar
du att kameran och smartphonen är anslutna via Wi-Fi.
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Wi-Fi-inställningar].
3 Välj [Skicka till smartphone direkt].
in [Skicka automatiskt] på
4 Ställ
[Aktivera].
439
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
in [Bildstorlek].
5 Ställ
zz Välj bildstorlek och tryck sedan
på <0>.
6 Ta bilden.
440
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka bilder till en smartphone från kameran
Du kan använda kameran för att skicka bilder till en smartphone som är
parkopplad via Bluetooth (endast enheter med Android) eller Wi-Fi.
1 Visa bilden.
2 Tryck på <Q>.
[q].
3 Välj
gg Om du utför den här åtgärden när du
är ansluten via Bluetooth visas ett
meddelande och anslutningen byter till
Wi-Fi-anslutning.
sändningsalternativ och skicka
4 Välj
bilderna.
441
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
(1) Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
[Skicka visade].
2 Välj
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken på
bilden som ska skickas.
zz När du skickar bilder kan du välja
bildkvalitet för filmerna som ska skickas
i [Skickad kvalitet].
442
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
(2) Skicka flera valda bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka valda].
bilder som du vill skicka.
3 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som ska
skickas med trebildsvisning. Om du vill
återgå till enbildsvisning, trycker du också
på <u> och vrider på ratten <6>.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
443
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
bildval.
4 Avsluta
zz Välj [OK].
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
6 Välj [Skicka].
(3) Skicka ett omfång av bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka omfång].
444
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> för att ändra antalet bilder som
ska visas i indexbilden.
omfånget.
4 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M>.
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
6 Välj [Skicka].
445
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
(4) Skicka alla bilder på kortet
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4 Välj [Skicka].
446
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
(5) Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för
bildsökn.] samtidigt.
För att [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Filtrera bilder för uppspelning”
(=345).
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
447
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
4 Välj [Skicka].
Avsluta bildöverföring
Skicka bilder från kamera när den är parkopplad via Bluetooth (Android)
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster om
bildöverföringen och Wi-Fi-anslutningen.
Skicka bilder från kameran till en Wi-Fi-anslutning
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Information om hur du avbryter
Wi‑Fi‑anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi‑anslutningen” (=449).
448
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
oo Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned
kamerans avtryckare.
oo Kameran kan inte anslutas till flera smartphones via Wi-Fi när den är ansluten
till en annan enhet via Wi-Fi.
oo Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen.
oo Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
oo Om du väljer mindre storlek för stillbilder används detta för alla bilder som
skickas vid samma tillfälle. Observera att stillbilder i b-storlek inte förminskas.
oo Om du väljer komprimering för filmer används detta för alla filmer som skickas
vid samma tillfälle.
oo När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska
avstängning.
Avbryta Wi-Fi-anslutningen
Om du vill avbryta Wi-Fi-anslutningen gör du något av nedanstående.
Tryck på [ ] på Camera
Connect‑skärmen.
På skärmen [qWi-Fi på] väljer du
[Avbryt/stäng].
zz Om skärmen [qWi-Fi på] inte visas, välj
[Wi-Fi-funktion] på skärmen [5: Inst.
för trådlös kommunikation].
zz Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
449
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ställa in visade bilder
Du kan ställa in i kameran vilka bilder som ska vara visningsbara på en
smartphone. Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avslutas.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen [Inst.
för trådlös kommunikation].
[q].
2 Välj
zz Om historiken (=493) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Redigera enhetsinformation].
en smartphone.
4 Välj
zz Välj namnet på den smartphone som du
vill kunna se bilderna på.
450
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
5 Välj [Visade bilder].
ett alternativ.
6 Välj
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
[Alla bilder]
Alla bilder i kameran blir visningsbara.
[Nyligen tagna bilder]
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på när bilderna tagits.
Du kan ange bilder som tagits inom de
senaste nio dagarna.
zz När [De senaste dagarna] väljs blir de
bilder visningsbara som tagits under
det angivna antalet dagar före dagens
datum. Använd <W> <X> för att ställa
in antalet dagar. Sedan trycker du på
<0> för att bekräfta valet.
zz När du väljer [OK] ställs de visningsbara
bilderna in.
oo Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd
fotografering inte möjlig.
451
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
[Välj efter gradering]
Du kan ange vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på om de har en
gradering eller inte eller baserat på typ av
gradering.
zz När du väljer typ av gradering ställs de
visningsbara bilderna in.
[Efter filnummer] (Markera omfång)
(1)
452
(2)
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara genom att markera den första
och sista bilden bland bilder ordnade
i filnummerordning.
1. Öppna skärmen för
anslutningsinställningar genom att trycka
på <0>.
Välj en bild med knapparna <Y> <Z>
eller ratten <5>.
Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
2. Välj en bild som startpunkt (1).
3. Använd <Z> för att välja en bild som
slutpunkt (2).
4. Välj [OK].
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter en kamera till en dator via Wi-Fi
och utföra kameraåtgärder med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara. Installera den senaste versionen av programvara på datorn
innan du ställer in en Wi-Fi-anslutning.
För datorinstruktioner, se bruksanvisningen för datorn.
Hantera kameran med EOS Utility
Med EOS Utility (EOS-programvaran) kan du utföra ett antal kameraåtgärder.
Steg på kameran (1)
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (=422).
[D] (Fjärrkontroll (EOS Utility)).
3 Välj
zz Om historiken (=493) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
453
Ansluta till en dator via Wi-Fi
[Registrera enhet för
4 Välj
anslutning].
(1)
SSID (nätverksnamn)
5 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken visas
eller krävs lösenordet. Du kan läsa mer
på =516.
(2)
Steg på datorn (1)
Datorskärm (exempel)
SSID och ange lösenordet.
6 Välj
zz I datorns nätverksinställningar väljer du
det SSID som kontrollerades i steg 5.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 5.
454
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[OK].
7 Välj
gg Meddelandet nedan visas. ”******” är de
sex sista siffrorna i MAC-adressen till
kameran som ska anslutas.
Steg på datorn (2)
8 Starta EOS Utility.
på [Pairing over Wi-Fi/LAN/
9 Klicka
Parkopplar över Wi-Fi/LAN] i EOS
Utility.
zz Välj [Yes/Ja] om ett brandväggsrelaterat
meddelande visas.
på [Connect/Anslut].
10Klicka
zz Välj den kamera som du vill ansluta till
och klicka sedan på [Connect/Anslut].
455
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
en Wi-Fi-anslutning.
11 Upprätta
zz Välj [OK].
Skärmen [DWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan
du kontrollera informationen om felet.
Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu slutförd.
zz Hantera kameran med EOS Utility på datorn.
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (=493).
456
Ansluta till en dator via Wi-Fi
oo Om Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
• Pågående filminspelningar i fotograferingsläge kommer att fortsätta.
• Pågående filminspelningar i stillbildsläge kommer att avslutas.
oo Åtgärder som använder kameran är inte möjliga efter att du använder EOS
Utility för att växla från stillbildstagningsläge till filminspelningsläge.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till EOS Utility, är vissa funktioner inte
tillgängliga.
oo Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
oo Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
oo Vid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än jämfört
med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack i rörliga bilder.
oo Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans strömbrytare på <2>
eller öppnar kortplats-/batteriluckan.
457
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder automatiskt till datorer
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du skicka
bilder på kameran till en dator automatiskt.
Steg på datorn (1)
till datorn och
1 Anslut
åtkomstpunkten och starta Image
Transfer Utility 2.
zz I Image Transfer Utility 2 öppnar du
skärmen för parkopplingsinställningar.
zz Skärmen för att konfigurera parkoppling
öppnas när du följer instruktionerna som
visas första gången du startar Image
Transfer Utility 2.
Steg på kameran
[Skicka automatiskt till dator].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-inställningar] på skärmen
[5: Inst. för trådlös kommunikation].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator] på
skärmen [Wi-Fi-inställningar].
[Aktivera] för [Skicka
3 Välj
automatiskt].
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (=422).
458
Ansluta till en dator via Wi-Fi
4 Välj [OK].
till en kopplingspunkt
5 Anslut
via Wi-Fi.
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning mellan
kameran och åtkomstpunkten som är
ansluten till datorn. Se ”Wi‑Fi‑anslutning
via åtkomstpunkter” för
anslutningsanvisningar (=488).
den dator som kameran som
6 Välj
ska parkopplas till.
Steg på datorn (2)
kameran och datorn.
7 Parkoppla
zz Välj kameran och klicka på
[Parkopplar].
459
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder på kameran till en dator automatiskt
[Skicka automatiskt till dator]
1 Välj
på skärmen [Wi-Fi-inställningar].
2 Välj [Alternativ för att skicka bilder].
vad du vill skicka.
3 Välj
zz Om du väljer [Valda bilder] i [Intervall]
ska du ange vilka bilder du vill skicka på
skärmen [Välj bilder att skicka].
till datorn och
4 Anslut
åtkomstpunkten via Wi-Fi och
starta Image Transfer Utility 2.
zz Bilderna skickas automatiskt till
datorn när du startar kameran inom
åtkomstpunktens räckvidd.
oo Automatisk avstängning är inaktiverad.
oo Alla bilder som tas efter den automatiska överföringen skickas automatiskt
efter att kameran har startats om.
oo Om bilderna inte skickas automatiskt försöker du starta om kameran.
oo Alla bilder som tas under den automatiska överföringen skickas också
automatiskt.
460
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
I detta avsnitt beskrivs hur du skriver ut bilder genom att direkt
ansluta kameran till en skrivare via Wi-Fi. För skrivarinstruktioner, se
bruksanvisningen för skrivaren.
Upprätta en Wi-Fi-anslutning
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (=422).
[l] (Skriv ut från
3 Välj
Wi‑Fi‑skrivare).
zz Om historiken (=493) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
[Registrera enhet för
4 Välj
anslutning].
461
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
(1)
SSID (nätverksnamn)
5 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken visas
eller krävs lösenordet. Du kan läsa mer
på =516.
(2)
in skrivaren.
6 Ställ
zz I skrivarens Wi-Fi-inställningar väljer du
det SSID som du har kontrollerat.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 5.
skrivare.
7 Välj
zz När en lista över upptäckta skrivare
visas väljer du den skrivare du vill
ansluta till via Wi-Fi.
zz Om din favoritskrivare inte finns med
i listan väljer du [Sök igen] så att
kameran kan hitta och visa den.
8 Skriv ut bilden (=464).
462
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
oo Det går att ansluta Wi-Fi-skrivare som har stöd för PictBridge (trådlöst LAN).
oo För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt, se ”Wi-Fi-anslutning
via åtkomstpunkter” (=488).
463
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut bilder
Skriva ut enskilda bilder
den bild du vill skriva ut.
1 Välja
zz Välj önskad bild att skriva ut genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
2 Välj [Skriv ut bild].
ut bilden.
3 Skriv
zz Utskriftsproceduren beskrivs på =467.
zz Välj [Skriv ut] och sedan [OK] för att
börja skriva ut.
464
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut genom att ange olika alternativ
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Beställa kopior].
in utskriftsalternativ.
3 Ställ
zz Inställningsprocedurer beskrivs i ”Digital
Print Order Format (DPOF)” (=318).
zz Om utskriftsbeställningen är klar innan
upprättande av en Wi-Fi-anslutning, gå
vidare till steg 4.
[Skriv ut].
4 Välj
zz Du kan bara välja [Skriv ut] när en bild
har valts och skrivaren är skrivklar.
5 Ställ in [Pappersinst] (=467).
465
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
ut bilden.
6 Skriv
zz Utskriften startar när du väljer [OK].
oo Filminspelning fungerar inte vid anslutning till en skrivare via Wi-Fi.
oo Filmer kan inte skrivas ut.
oo Innan du skriver ut måste du välja pappersformat.
oo Vissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
oo Om [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
oo Beroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en ljus
bakgrund eller vit kant.
oo RAW-bilder kan inte skrivas ut med [Beställa kopior]. Välj [Skriv ut bild] vid
utskrift och skriv ut.
oo När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
oo Beroende på bildens filstorlek och bildkvalitet kan det ta en stund efter att du
har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.
oo Om du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas och
väljer sedan [OK].
oo Välj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit utskriften
och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften inte kan
återupptas om något av följande händer.
• Du ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior av
innan du fortsatte utskriften.
• När indexbild ställdes in ändrade du pappersinställningarna innan du
försökte fortsätta utskriften.
• Kortets återstående kapacitet var låg när du pausade utskriften.
oo Information om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns på =472.
466
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskriftsinställningar
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Menybild för utskriftsinställningar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Ställ in inkopiering av datum eller filnummer (=469).
Ställ in utskriftseffekter (=469).
Välj antal kopior att skriva ut (=470).
Ställ in utskriftsområdet (=471).
Ställ in papperets format och typ samt sidlayout (=468).
Återgår till bildvalsskärmen.
Starta utskrift.
De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt
sidlayout visas.
* Vissa inställningar kanske inte fungerar beroende på vilken skrivare du
använder.
Pappersinställningar
zz Välj [Pappersinst].
467
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
[Q] Ställa in pappersformat
zz Välj skrivarens pappersformat.
[Y] Ställa in papperstyp
zz Välj skrivarens papperstyp.
[U] Ställa in sidlayout
zz Välj sidolayout.
Utan kant
Med kant
Multi xx
Standard
Skriver ut utan ramar. Om skrivaren inte kan skriva ut utan kant
får utskriften kant.
Skriver ut med vit ram längs kanterna.
Alternativ för att skriva ut 2, 4, 8, 9, 16, 20 eller 35 bilder på ett ark.
Sidlayouten varierar beroende på skrivarmodell eller
skrivarinställningar.
oo Utskrift utan kant kan resultera i beskärning om sidförhållandet för papper
och bild inte stämmer överens. Bilderna kan också skrivas ut med en lägre
upplösning.
468
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Ställa in inkopiering av datum/filnummer
zz Välj [I].
zz Välj vad du vill skriva ut.
Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)
Olika innehåll visas på skärmen beroende på skrivaren.
zz Välj [E].
zz Välj utskriftseffekt.
Alternativ
Utskriftseffekt
Utskriftseffekterna varierar beroende på vilken skrivare du
[E] Standard
använder. Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Skriver ut med skrivarens standardfärger. Bildens
Exif‑information används för att utföra automatiska
[E] På
korrigeringar.
Ingen automatisk korrigering tillämpas.
[E] Av
Praktisk i bilder där blixt använts och motivet har röda ögon.
[E] Rödögon1
Röda ögon korrigeras för utskrift.
oo Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med ett
utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
469
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Ställa in antal kopior
zz Välj [R].
zz Välj antal kopior att skriva ut.
oo Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är skrivarens
standardinställningar som ställts in av tillverkaren. Information om vilka
inställningar som är angivna som grundinställningar [Standard] finns
i skrivarens användarhandbok.
470
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Beskära bilden
Ställ in beskärningen precis
innan skriver ut. Om du ändrar
utskriftsinställningarna efter att du beskär
bilderna måste du beskära bilderna igen.
menybilden för utskriftsinställningar väljer du
1 På
[Beskärning].
in beskärningsramens storlek, position och
2 Ställ
sidförhållande.
zz Bildytan inom beskärningsramen skrivs ut. Ramens form
(sidförhållandet) kan ändras [Pappersinst].
Ändra beskärningsramens storlek
Vrid på ratten <6> och ändra beskärningsramens storlek.
Flytta beskärningsramen
Tryck på knapparna <W> <X> eller <Y> <Z> för att flytta ramen över
bilden vertikalt eller horisontellt.
Ändra beskärningsramens orientering
Genom att trycka på <B> kan du växla mellan vertikal och
horisontell orientering av beskärningsramen.
3
Tryck på <0> för att avsluta beskärningen.
zz Du kan kontrollera den beskurna bildytan uppe till vänster på
menybilden för utskriftsinställning.
471
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
oo Beroende på skrivaren kan det hända att den beskurna bildytan inte skrivs ut
så som du har ställt in den.
oo Ju mindre du gör beskärningsramen desto lägre upplösning får bilden
vid utskriften.
Hantera skrivarfel
oo Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck,
inget papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av
knapparna på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar du
i skrivarens användarhandbok.
Felmeddelanden
oo Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans
skärm. När du har åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften. Mer information
om hur du åtgärdar ett utskriftsfel finns i skrivarens användarhandbok.
Pappersfel
oo Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt.
Bläckfel
oo Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel
oo Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel
oo Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att skriva ut
bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på en dator.
472
Skicka bilder till en webbtjänst
I det här avsnittet beskrivs hur du använder webbtjänster för att skicka bilder.
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster i kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare och
internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för CANON
iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Besök webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY för information
om webbläsarversioner (till exempel Microsoft Internet Explorer) och
inställningar som krävs för CANON iMAGE GATEWAY-åtkomst.
zz Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY är
tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
zz I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner och
information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer information finns
på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens kopplingspunkt
betalas separat.
473
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till CANON
iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Du kan behöva ange en e-postadress som används på din dator eller
smartphone.
Steg på kameran (1)
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (=422).
3 Välj [R].
4 Välj [Försäkra].
474
Skicka bilder till en webbtjänst
en Wi-Fi-anslutning
5 Upprätta
zz Anslut till en kopplingspunkt via Wi-Fi.
Gå vidare till steg 7 på =490.
din e-postadress.
6 Ange
zz Ange din e-postadress och välj [OK].
en fyrsiffrig kod.
7 Ange
zz Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer och
välj [OK].
[OK].
8 Välj
gg Ikonen [R] ändrar till [
].
475
Skicka bilder till en webbtjänst
Steg på datorn eller smartphonen
in kamerans webblänk.
9 Ställ
zz Gå till sidan i aviseringsmeddelandet.
zz Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för kamerans
webblänkinställningar.
Steg på kameran (2)
till CANON iMAGE GATEWAY
10Lägg
som destination.
zz Välj [ ].
gg CANON iMAGE GATEWAY har nu
lagts till.
476
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera andra webbtjänster
Steg på datorn eller smartphonen
den webbtjänst som
1 Konfigurera
du vill använda.
zz Besök CANON iMAGE
GATEWAY‑webbplatsen och gå till
inställningssidan för kamerawebblänken.
zz Följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningarna för de
webbtjänster som du vill använda.
Steg på kameran
till webbtjänsten som du
2 Lägg
konfigurerade som destination.
zz På skärmen [Wi-Fi-funktion] väljer
du [ ].
477
Skicka bilder till en webbtjänst
Upprätta en Wi-Fi-anslutning
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen [Inst.
för trådlös kommunikation].
en webbtjänst.
2 Välj
zz Om historiken (=493) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Beroende på vilken typ av webbtjänst
eller webbtjänstinställningar (=492)
du valt kan en menybild för att välja
mottagare visas.
478
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder till en webbtjänst
Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem från
kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller genom att
skicka webblänkar från online-album.
Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
[Skicka visade].
2 Välj
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken på
bilden som ska skickas.
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
479
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka flera valda bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka valda].
bilder som du vill skicka.
3 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <u> och vrida
på <6> motsols för att välja bilder
som ska skickas med trebildsvisning.
Om du vill återgå till enbildsvisning,
trycker du också på <u> och vrider på
ratten <6>.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
480
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
4 Välj
zz Om du anslutit till YouTube visas inte
[Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
5 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
481
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka ett omfång av bilder
Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en gång.
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
gg Bilder kommer att väljas och [X] visas.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på <u> och vrida på
<6> för att ändra antalet bilder som
ska visas i indexbilden.
omfånget.
4 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M>.
482
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
6 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
Skicka alla bilder på kortet
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla kort].
483
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
4 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
484
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för
bildsökn.] samtidigt.
För att [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Filtrera bilder för uppspelning”
(=345).
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
485
Skicka bilder till en webbtjänst
[Skicka].
4 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
486
Skicka bilder till en webbtjänst
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst, kan en bild inte tas även
om kamerans avtryckare trycks ned.
oo När du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE GATEWAY,
kanske ett felmeddelande inte visas även om bilden inte har skickats till
webbtjänsten. Eftersom sådana fel kan kontrolleras på CANON iMAGE
GATEWAY-webbplatsen, bör du läsa igenom felinnehållet och försök sedan
skicka bilden igen.
oo Antal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är begränsat
beroende på webbtjänsten.
oo Vissa bilder kanske inte skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort]
eller [Skicka alla hitt].
oo När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas samtidigt.
Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
oo [Reducerad] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma
modell som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller
skickas utan att storleken ändras.
oo Om du öppnar CANON iMAGE GATEWAY på en dator eller annan enhet kan
du se överföringshistoriken för de webbtjänster som bilderna skickats till.
oo Tryck på <M> på skärmen för steg 1 för att avbryta Wi-Fi-anslutningen
utan att skicka bilden.
oo När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
487
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
I detta kapitel beskrivs hur du upprättar ett Wi-Fi-nätverk via en
kopplingspunkt som är kompatibel med WPS (PBC-läge).
Kontrollera först WPS-knappens position och hur länge den ska tryckas.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
[5: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (=422).
ett alternativ.
3 Välj
zz Om historiken (=493) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller
<Y> <Z> för att välja ett alternativ.
488
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[Registrera enhet för
4 Välj
anslutning].
zz När [q] (Anslut till smartphone) väljs
visas skärmen till vänster. Om Camera
Connect redan har installerats, välj
[Visa inte].
[Växla nätverk].
5 Välj
zz Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
6 Välj [Anslut med WPS].
oo Läs =492 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 6.
489
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[WPS (PBC-läge)].
7 Välj
zz Välj [OK].
till kopplingspunkten
8 Anslut
via Wi‑Fi.
zz Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
zz Välj [OK].
[Automatisk inställning].
9 Välj
zz Registrera inställningen för
Wi‑Fi‑funktionen genom att välja [OK].
zz Om ett fel inträffar med [Automatisk
inställning], se =518.
490
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
inställningar för
10Ange
Wi‑Fi‑funktionen.
[qAnslut till smartphone]
Gå vidare till steg 7 på =435.
[DFjärrkontroll (EOS Utility)]
Gå vidare till steg 8 eller 9 på =455.
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare]
Gå vidare till steg 7 på =462.
Registrera CANON iMAGE
GATEWAY
Gå vidare till steg 6 på =475.
491
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Skicka till skärm
En skärm för val av destination kan visas beroende på webbtjänsten.
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange inställningarna.
Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.
zz Skärmen [Skicka till] visas kanske.
zz Välj vart du vill skicka e-post bland de
mottagare som registrerats.
zz Procedurerna för att upprätta en
anslutning och skicka bilder är samma
som för andra webbtjänster.
Kamera som åtkomstpunkt
Kamera som åtkomstpunkt är ett
anslutningssätt för anslutning av kameran
direkt till respektive enhet via Wi-Fi.
Visas när [q], [D] eller [l] har valts
i [Wi-Fi-funktion].
492
Återansluta via Wi-Fi
Följ dessa steg för att återkoppla till enheterna eller webbtjänsterna med
registrerade anslutningsinställningar.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen [Inst.
för trådlös kommunikation].
ett alternativ.
2 Välj
zz Markera objektet att ansluta till via Wi-Fi
från historiken som visas. Om objektet
inte visas trycker du på <Y> <Z> för
att växla skärmbild.
zz Om [Anslutningshistorik] är inställt på
[Dölj], kommer historiken inte att visas
(=516).
den anslutna enheten.
3 Använd
[q] Smartphone
zz Aktivera din smartphones Wi-Fi-funktion och starta Camera Connect.
zz Om din smartphones anslutningsmottagare har ändrats, återställer
du inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en smartphone via Wi-Fi,
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
493
Återansluta via Wi-Fi
[D] Dator
zz Starta EOS-programvaran på datorn.
zz Om din dators anslutningsmottagare har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en dator via Wi-Fi,
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
[l] Skrivare
zz Om din skrivares anslutningsmottagare har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en skrivare via Wi-Fi,
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
494
Återansluta via Wi-Fi
Registrera inställningar för flera anslutningar
Du kan registrera upp till 20 anslutningsinställningar för Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett alternativ.
2 Välj
zz När skärmen till vänster visas, trycker du
på <Y> <Z> för att växla skärmbild.
zz Markera objektet för att på nytt ansluta
till via Wi-Fi från skärmen till vänster.
zz Mer information om [q] (Anslut
till smartphone), se ”Ansluta till
en smartphone via Wi-Fi från
[Wi‑Fi‑funktion]-menyn” (=419).
zz För [D] (Fjärrkontroll (EOS Utility)),
se ”Ansluta till en dator via Wi-Fi”
(=453).
zz För information om [l] (Skriv ut från
Wi-Fi-skrivare), se ”Ansluta till en
skrivare via Wi-Fi” (=461).
zz När du skickar bilder till en webbtjänst,
se ”Skicka bilder till en webbtjänst”
(=473).
oo Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på =496.
495
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar som sparats i kameran.
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort
anslutningsinställningar.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen [Inst.
för trådlös kommunikation].
ett alternativ.
2 Välj
zz När skärmen till vänster visas, trycker du
på <Y> <Z> för att växla skärmbild.
zz Från skärmen till vänster väljer du det
alternativ för vilket du vill ändra eller ta
bort anslutningsinställningarna.
3 Välj [Redigera enhetsinformation].
en enhet.
4 Välj
zz Välj den enhet för vilken du vill ändra
eller ta bort anslutningsinställningarna.
496
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
eller ändra
5 Kontrollera
anslutningsinställningarna.
zz Välj ett alternativ och ändra eller radera
anslutningsinställningarna på skärmen
som visas.
zzÄndra enhetsnamnet
Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet
(=517).
zzVisade bilder (=450)
Visas när du har valt [q] (Anslut till smartphone). Inställningarna visas
längst ned på skärmen.
zzRadera anslutningsinformation
Du kan ändra eller ta bort anslutningsinställningar som sparats i kameran.
För webbtjänster, besök CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen för att
radera anslutningsinställningarna.
497
Återställa inställningar för trådlös
kommunikation till standard
Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara bra
att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna ut
eller ge kameran till någon annan så att den personen inte kan använda
informationen.
1 Välj [Radera inställningar].
[OK].
2 Välj
gg Inställningarna för trådlös
kommunikation raderas som standard,
och skärmen [Inst. för trådlös
kommunikation] visas igen.
oo Om du väljer [5: Återställ alla kamerainst.] raderas inte inställningarna för
trådlös kommunikation.
498
Visa informationsskärmen
På skärmen [Visa info] kan du läsa felinnehåll och kamerans MAC-adress.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
på knappen <B>.
2 Tryck
gg Skärmen [Visa info] visas.
zz När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
499
Åtgärda felmeddelanden
Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av
nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen som
visas i det här kapitlet.
zz Tryck på <0> (=499) på skärmen [Visa info].
zz Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].
Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt till
rätt sida.
11 (=501)
12 (=501)
21 (=502)
22 (=503)
23 (=504)
61 (=505)
63 (=506)
64 (=506)
65 (=507)
66 (=507)
67 (=507)
68 (=508)
69 (=508)
91 (=508)
121 (=508)
125 (=509)
126 (=509)
127 (=509)
141 (=509)
142 (=509)
151 (=510)
152 (=510)
oo Om ett fel inträffar visas [Err**] längst uppe till höger på skärmen
[Wi‑Fi‑funktion]. Det försvinner när kamerans strömbrytare ställs in på <2>.
500
Åtgärda felmeddelanden
11: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Om du valt [q], är Camera Connect igång?
gg Upprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (=435).
zz Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
gg Slå på skrivaren.
zz Om du har valt [D]: körs programvaran för EOS?
gg Starta EOS-programvaran och återupprätta anslutningen (=455).
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
gg Det här felet uppstår om lösenorden är olika när
autentiseringsmetoden för kryptering är inställd på [Öppet system].
Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran (=517).
12: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Är strömmen till målenheten och kopplingspunkten på?
gg Slå på målenheten och kopplingspunkten och vänta en stund.
Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.
501
Åtgärda felmeddelanden
21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz IP-adressen på kameran är inställd på [Automatisk inställning]. Är det
här rätt inställning?
gg Om ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på
[Manuell inställning] på kameran (=518).
Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
zz Är DHCP-servern påslagen?
gg Slå på DHCP-servern.
zz Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att tilldela?
gg Öka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
gg Ta bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från
nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
zz Fungerar DHCP-servern som den ska?
gg Kontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar
som en DHCP-server ska.
gg Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DHCP-servern är tillgänglig.
502
Åtgärda felmeddelanden
22: Inget svar från DNS-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med serverns
faktiska adress?
gg Ange [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger
du sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen för
DNS‑servern som används (=514, =518).
Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
zz Är DNS-servern påslagen?
gg Slå på DNS-servern.
zz Är DNS-serverns inställning för IP-adresser och motsvarande namn korrekt?
gg Se till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt sätt
på DNS-servern.
zz Fungerar DNS-servern som den ska?
gg Kontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern fungerar
som en DNS-server ska.
gg Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DNS‑servern är tillgänglig.
Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
zz Har nätverket som du försöker ansluta till via Wi-Fi, en router eller
liknande enhet som fungerar som en gateway?
gg Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
adressen till nätverksgatewayen och ange den på kameran (=514,
=518).
gg Se till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt på
alla nätverksenheter, inklusive kameran.
503
Åtgärda felmeddelanden
23: Det finns en enhet med samma IP-adress på nätverket
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Har kameran och en annan enhet som är ansluten via Wi-Fi till samma
nätverk, samma IP-adress?
gg Ändra kamerans IP-adress så att du undviker att använda
samma adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra
IP‑adressen på den andra enheten som har samma adress som
kameran.
gg Om kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning]
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen till
[Automatisk inställning] (=490).
Åtgärda felmeddelandena 21–23
oo Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.
oo Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
• Det här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för
kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är skiftlägeskänslig,
så du måste se till att versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt
lösenord för autentisering är inställt på kameran (=517).
504
Åtgärda felmeddelanden
61: Valt SSID trådlöst LAN-nätverk kan inte hittas
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
kopplingspunkten?
gg Flytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=511).
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Är SSID-numret likadant på kameran som på kopplingspunkten?
gg Kontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan in
samma SSID på kameran.
Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten
zz Är kopplingspunkten påslagen?
gg Slå på kopplingspunkten.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
gg Registrera MAC-adressen till kameran som används
på kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa
info] (=499).
505
Åtgärda felmeddelanden
63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras
zz Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
gg Det finns stöd för följande autentiseringsmetoder på kameran:
[Öppet system], [Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK].
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
gg Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering
är inställt på kameran.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
gg Registrera MAC-adressen till kameran som används på
kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info]
(=499).
64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
gg Det finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
gg Registrera MAC-adressen till kameran som används på
kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info]
(=499).
506
Åtgärda felmeddelanden
65: Trådlös LAN-anslutning avbröts
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
kopplingspunkten?
gg Flytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=511).
zz Wi-Fi-anslutningen till det trådlösa nätverket har av någon anledning
avbrutits och anslutningen kan inte återupprättas.
gg Följande utgör möjliga orsaker: andra enheter ansluter till
kopplingspunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn eller
liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz‑bandet))
eller regn eller hög luftfuktighet påverkar (=511).
66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
gg Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
67: Felaktig wireless LAN kodningsmetod
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
gg Det finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
gg Registrera MAC-adressen till kameran som används på
kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info]
(=499).
507
Åtgärda felmeddelanden
68: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen
från början.
zz Höll du WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på kopplingspunkten
nedtryckt så länge som anges i instruktionerna?
gg Håll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska hållas
ned i användarhandboken till kopplingspunkten.
zz Försöker du upprätta en anslutning i närheten av kopplingspunkten?
gg Försök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom
räckhåll för varandra.
69: Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte ansluta.
Försök igen från början.
zz Anslutning pågår av andra kopplingspunkter i tryckanslutningsläge
(PBC‑läge) för WPS (Wi-Fi Protected Setup).
gg Vänta en stund innan du försöker skapa anslutningen.
91: Annat fel
zz Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
gg Slå på och av kamerans strömbrytare.
121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
zz Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande webbserver.
gg Ta bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket ledigt
utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.
508
Åtgärda felmeddelanden
125: Kontrollera nätverksinställningarna
zz Är nätverket anslutet?
gg Kontrollera om nätverket är anslutet.
126: Det gick inte att ansluta till servern
zz CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är tillfälligt
överbelastat.
gg Försök ansluta till webbtjänsten igen senare.
127: Ett fel har uppstått
zz Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått under medan
kameran anslöts till webbtjänsten.
gg Försök att återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.
141: Skrivaren är upptagen. Anslut och testa igen.
zz Pågår det utskrift på skrivaren?
gg Försök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att utskriften
är klar.
zz Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
gg Försök att upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att
Wi‑Fi‑anslutningen till den andra kameran har avslutats.
142: Det går inte att hämta skrivarinformation. Anslut och
testa igen.
zz Är skrivaren påslagen?
gg Försök att upprätta Wi-Fi-anslutning när du slår på skrivaren.
509
Åtgärda felmeddelanden
151: Överföringen avbröts
zz Den automatiska bildöverföringen till datorn avbröts på något vis.
gg För att återuppta automatisk bildöverföring, ställ kamerans
strömbrytare på <2> och sedan på <1>.
152: Kort skrivskyddat
zz Är kortet skrivskyddat?
gg Skjut kortets spärr för skrivskydd till skrivläget.
510
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om andra
problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du försöka
med åtgärderna som beskrivs nedan.
Avståndet mellan kamera och smartphone
Om kameran är placerad för långt ifrån smartphonen, kan en
Wi‑Fi‑anslutning inte upprättas även om Bluetooth-anslutning är möjlig.
Placera i så fall kameran och din smartphone närmare varandra och
upprätta sedan en Wi-Fi-anslutning.
Installationsplats för kopplingspunktsantenn
zz Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du använder
kameran.
zz Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt i vägen
mellan enheten och kameran.
Elektroniska apparater i närheten
Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen blir dålig på grund av
följande elektroniska apparater som nämns nedan, ska du sluta använda
dem eller flytta längre bort för att kunna överföra kommunikation.
zz Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n med radiovågor
på 2,4 GHz-bandet. Därför kan Wi-Fi-överföringen gå långsammare
om det i närheten finns Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa
telefoner, mikrofoner, smartphones, andra kameror eller liknande
apparater som sänder på samma frekvensband.
Försiktighetsåtgärder vid användning av flera kameror
zz Om du ansluter flera kameror till en kopplingspunkt via Wi-Fi, måste
kamerorna ha olika IP-adresser.
zz Om flera kameror är anslutna till en kopplingspunkt via Wi-Fi går
överföringen långsammare.
zz När det finns flera kopplingspunkter som sänder enligt IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz-bandet) bör det vara fem kanaler emellan var och en av
Wi‑Fi‑kanalerna för att det ska bli mindre störningar. Du kan till exempel
använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller kanal 3 och 8.
511
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Använda trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz Om [Bluetooth-funktion] är inställt på [Fjärrkontroll] för användning av
trådlös fjärrkontroll BR-E1, kan kameran inte ansluta till en smartphone
via Bluetooth.
512
Säkerhet
Om säkerhetsinställningarna är felaktiga kan följande problem uppstå.
zzÖverföringsövervakning
Tredje part med skadlig avsikt kan övervaka Wi-Fi-överföringar och
försöka komma åt de data du skickar.
zzObehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk du
använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan också råka
ut för andra typer av obehörig åtkomst, till exempel personifiering (någon
låtsas vara någon annan för att få åtkomst till obehörig information) eller
springboard-attacker (där någon får obehörig åtkomst till ditt nätverk
via en språngbräda för att sopa igen sina spår när han/hon infiltrerar
andra system).
Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt
nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.
513
Kontrollera nätverksinställningar
zzWindows
Öppna [Kommandotolken] i Windows och skriv sedan ipconfig/all och
tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om
nätmask, gateway och DNS-server.
zzMac OS
Öppna programmet [Terminal] i Mac OS X, ange ifconfig -a och tryck
på <Return>. IP-adress som datorn har tilldelats visas i posten [en0]
bredvid [inet], i formatet ”***.***.***.***”.
* Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till Mac OS X.
För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter i nätverket
ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar IP-adressen som
tilldelats kameran enligt instruktionerna på =518.
Exempel: 192.168.1.10
514
Skärmen [Inst. för trådlös kommunikation]
På skärmen [Inst. för trådlös kommunikation] kan du ändra
inställningarna för trådlös kommunikation.
Välj [5: Inst. för trådlös kommunikation].
Wi-Fi-inställningar
zz Se nästa sida.
Wi-Fi-funktion
Följande Wi-Fi-funktioner är tillgängliga:
zz Kommunicera med smartphone
zz Fjärrkontroll (EOS Utility)
zz Skriv ut från Wi-Fi-skrivare
zz Skicka bilder till webbtjänst
Bluetooth-funktion (=429)
Visar skärmen [Bluetooth-funktion]
där du kan ställa in eller kontrollera
Bluetooth‑funktionerna.
Namn
Du kan ändra namnet genom att använda
det virtuella tangentbordet (=517).
Radera inställningar (=498)
Återställ alla inställningar för trådlös
kommunikation.
515
Skärmen [Wi-Fi-inställningar]
Wi-Fi
Om det inte är tillåtet att använda
elektroniska och trådlösa enheter, till
exempel på flygplan eller sjukhus, väljer
du [Av].
Lösenord
Ställ in till [Inget] för att möjliggöra en
Wi‑Fi-anslutning utan lösenord (utom när
ansluten till en kopplingspunkt via Wi-Fi).
Anslutningshistorik
Du kan ställa in om du vill [Visa] eller [Dölj]
historiken om Wi-Fi-anslutna enheter.
Skicka automatiskt till dator
Med den dedikerade programvaran Image
Transfer Utility 2 kan du skicka bilder på
kameran till en dator automatiskt (=458).
Skicka till smartphone direkt
Dina bilder kan skickas automatiskt
(=439) till en smartphone.
MAC-adress
Du kan se kamerans MAC-adress.
516
Använda det virtuella tangentbordet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Inmatningsområde för att skriva
in text
Pekartangenter för att navigera
i inmatningsområdet
Antal tecken/antal tillgängliga
Knappsats
Byta inmatningsläge
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Blanksteg
Ta bort ett tecken
i inmatningsområdet
Ändra tangentbordstyp
Avsluta textinmatningen
zz Använd knapparna <W> <X> <Y> <Z> för att flytta mellan 2 och 4–8.
zz Tryck på <0> för att bekräfta inmatningen eller byta inmatningsläge.
517
Ställa in IP-adressen manuellt
Ställ in IP-adressen manuellt. Alternativen som visas kan variera beroende
på Wi-Fi-funktionen.
[Manuell inställning].
1 Välj
zz Välj [OK].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ för att få åtkomst till
skärmen för numerisk inmatning.
zz Välj [Använd] och sedan [Adress] för
att använda en gateway.
önskade värden.
3 Ange
zz Flytta inmatningspunkten i den övre
raden med hjälp av ratten <6> och
välj siffra med ratten <5>. Du flyttar
den valda siffran till inmatningspunkten
genom att trycka på <0>.
zz Om du vill ställa in angivna värden och
återgå till skärmen i steg 2 trycker du
på <M>.
518
Ställa in IP-adressen manuellt
[OK].
4 Välj
zz När du har genomfört inställningarna för
nödvändiga alternativ väljer du [OK].
zz Om du inte vet vad du ska ange
kan du läsa i avsnittet ”Kontrollera
nätverksinställningar” (=514) eller
fråga din nätverksadministratör eller
någon annan som har information om
nätverket.
519
Statusskärm för Wi-Fi/Bluetooth
Du kan kontrollera kommunikationsstatusen på kamerans skärm.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
Wi-Fi-funktion
Bluetooth-funktion
Styrka för trådlös signal
Kommunikationsstatus
Inte
ansluten
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi: Av
Av
Wi-Fi: På
Ansluter
(Blinkar)
Ansluten
Skicka data
Anslutningsfel
520
Styrka för
trådlös signal
(fg)
(Blinkar)
Statusskärm för Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth-indikator
Bluetooth-funktion
Annat än [Av]
[Av]
Anslutningsstatus
Bildskärm
Bluetooth anslutet
Bluetooth ej anslutet
Bluetooth ej anslutet
Visas inte
521
522
Egen programmering/
Min meny
Du kan finjustera kamerafunktioner och ändra funktionaliteten för
knappar och rattar så att de passar dina önskemål om bildtagning.
Du kan också lägga till menyalternativ och funktioner för egen
programmering som du justerar med jämna mellanrum på flikarna
i Min Meny.
523
Flikmenyer: Anpassning
=526
=530
=536
=546
=546
524
Ställa in funktioner för egen
programmering
N
[C.Fn I: Exponering], [C.Fn II:
1 Välj
Autofokus] eller [C.Fn III:
Manövrering/Övrigt].
(1)
nummer för egen
2 Välj
programmering.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja nummer för egen programmering (1).
inställning efter egna
3 Ändra
önskemål.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja en inställning (siffra).
zz Upprepa steg 2–3 för att ställa in en
annan funktion för egen programmering.
zz Längst ned på skärmen visas aktuella
inställningar för funktion för egen
programmering under respektive
funktionsnummer.
zz Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M>.
gg Skärmen i steg 1 visas igen.
525
Inställningar för egen programmering
Du kan anpassa kamerafunktioner på fliken [8] så att de passar dina
fotograferingsönskemål.
C.Fn I: Exponering
C.Fn I-1: Inställbara exponeringssteg
Ställer in 1/2 steg för slutartid, bländarvärde, exponeringskompensation,
AEB, blixtexponeringskompensation m.m.
zz 0: 1/3 steg
zz 1: 1/2 steg
oo När [1/2 steg] har ställts in visas som på bilden nedan.
C.Fn I-2: ISO inställningssteg
Du kan ändra manuella ISO-inställningssteg till hela steg.
zz 0: 1/3 steg
zz 1: 1 steg
oo Även om [1 steg] har ställts in kommer ISO-talet att ställas in automatiskt
i 1/3-stegsintervall när ISO auto har ställts in.
oo Även om [1 steg] har ställts in kan du ställa in ISO 40000
(för stillbildsfotografering).
526
N
Inställningar för egen programmering
C.Fn I-3: Variation avbryts automatiskt
Du kan ange att avbryta AEB och vitbalansvariation när strömbrytaren
är ställd på <2>.
zz 0: På
zz 1: Av
C.Fn I-4: Variationsföljd
Fotograferingsföljden för AEB och följden för vitbalansvariation kan ändras.
zz 0: 0 → – → +
zz 1: – → 0 → +
zz 2: + → 0 → –
Vitbalansvariation
B/A-riktning
M/G-riktning
AEB
0
: Standardexponering 0
: Standardvitbalans
0
: Standardvitbalans
–
: Minskad exponering –
: Blå förstärkning
–
: Magenta-förstärkning
+
: Ökad exponering
: Gul förstärkning
+
: Grön förstärkning
+
527
Inställningar för egen programmering
C.Fn I-5: Antal bilder med variation
Antal bilder tagna med AEB och vitbalansvariation kan ändras.
När [Variationsföljd] är inställt på [0, –, +], tas bildvarianterna i enlighet
med vad som visas i tabellen nedan.
zz 0: 3 bilder
zz 1: 2 bilder
zz 2: 5 bilder
zz 3: 7 bilder
(1-steg)
1:a
bilden
3: 3 bilder Standard (0)
2:a
bilden
-1
3:e
bilden
+1
4:e
bilden
5:e
bilden
2: 2 bilder Standard (0)
±1
5: 5 bilder Standard (0)
7: 7 bilder Standard (0)
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
6:e
bilden
7:e
bilden
+2
+3
oo Om [2 bilder] har ställts in kan du välja sidan + eller - när du ställer in
AEB‑intervallet. Med vitbalansvariation kommer den andra bilden att justeras
mot antingen B/A- eller M/G-riktningen.
528
Inställningar för egen programmering
C.Fn I-6: Säkerhetsförskjutning
Om motivets ljusstyrka ändras och det inte går att uppnå standardexponering
inom autoexponeringsområdet ändrar kameran automatiskt den manuellt
valda inställningen för att uppnå standardexponeringen. När inställningen
är [Slutartid/Bländare] gäller metoden <s> och <f>. När inställningen
är [ISO-inställning] gäller den här inställningen metoden <d>, <s>
och <f>.
zz 0: Av
zz 1: Slutartid/Bländare
zz 2: ISO-tal
oo Under [z: zISO-inställningar], även om [ISO-område] eller [Min.slutartid]
ändras från standardinställningen, åsidosätts den av säkerhetsförskjutningen
om standardexponeringen inte kan uppnås.
oo Minsta och högsta värdet för säkerhetsförskjutning med ISO-talet bestäms
av [Auto område] (=134). Om det manuellt inställda ISO-talet däremot
överstiger [Auto område] aktiveras säkerhetsförskjutningen uppåt eller nedåt
till det manuellt inställda ISO-talet.
oo När det behövs sker säkerhetsförskjutningen även när blixten används.
C.Fn I-7: AE-låst mätläge efter fokus
För varje ljusmätmetod kan du ange om
exponeringen ska låsas (AE-lås) när
motivet är i fokus med One-Shot AF.
Exponeringen är låst medan du håller ned
avtryckaren halvvägs.
Välj ljusmätmetoder för AE-lås och lägg till
en bock [X]. Välj [OK] för att registrera
inställningen.
529
Inställningar för egen programmering
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II-1: Skärpeföljningskänslighet
Du kan ställa in känsligheten hos skärpeföljningen vilket påverkar
känsligheten för störande motiv som rör sig över AF-punkter eller motiv som
kommer bort från AF-punkter under Servo AF.
zz 0
Standardinställning. Lämplig för rörliga motiv i allmänhet.
zz Låst på: -2/Låst på: -1
Kameran försöker fortsätta fokusera på motivet även om ett hinder
plötsligt dyker upp i AF-punkterna eller om motivet kommer bort från
AF‑punkterna. Inställningen -2 gör att kameran följer motivet längre än
med inställningen -1.
Om kameran emellertid fokuserar på fel motiv kan det ta något längre tid
att växla tillbaka och fokusera på ursprungsmotivet.
zz Responsiv: +2/Responsiv: +1
Kameran kan fokusera på flera motiv efter varandra på olika avstånd
som täcks av AF-punkter. Praktiskt även när du alltid vill fokusera på det
närmaste motivet. Inställningen +2 blir mer responsiv än +1 vid fokusering
på nästa motiv.
Kameran fokuserar dock lättare på ett oavsiktligt motiv.
530
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-2: Accelerera/bromsa följning
Ställer in servo AF-känsligheten för motiv som genom att flytta eller stoppa
plötsligt ändrar hastighet.
zz 0
Passar för motiv som rör sig i en och samma takt (mindre förändringar
i rörelsehastighet).
zz -2 / -1
Passar för motiv som rör sig i en och samma takt (mindre förändringar
i rörelsehastighet). Detta är effektivt när inställningen 0 gör skärpan
instabil på grund av motivets små rörelser eller ett hinder framför motivet.
zz +2 / +1
Praktisk för motiv som har plötsliga rörelser, plötslig acceleration/
inbromsning eller som plötsligt stannar. Även om det rörliga motivets
hastighet plötsligt ändras mycket fortsätter kameran att fokusera på
motivet. Kameran kommer sannolikt inte att fokusera bakom ett motiv
som plötsligt börjar närma sig dig, eller framför ett motiv som närmar sig
dig och som plötsligt slutar röra på sig. Med inställningen +2 kan du följa
stora ändringar i det rörliga motivets hastighet bättre än med +1.
Eftersom kameran blir känslig för till och med små rörelser hos motivet
kan fokuseringen dock bli instabil under korta stunder.
531
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-3: Automatiskt byte av AF-punkt
Här ställs växlingskänsligheten för AF-punkterna in när de följer motivet som
rör sig mycket uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Aktiveras när [z: AF-metod] är inställt på [u+Följning], [Expandera
AF‑omr:Z], [Expandera AF-omr: Omgivn] eller [Zon AF].
zz 0
Standardinställning för gradvis växling av AF-punkt.
zz +2 / +1
Även om motivet rör sig mycket uppåt, nedåt, till vänster eller till höger
och rör sig bort från AF-punkten, växlar kameran fokus till omgivande
AF-punkter så att fokus hålls kvar på motivet. Kameran växlar till den
AF-punkt som mest sannolikt kommer att fokusera på motivet baserat
på motivets fortsatta rörelse, kontrast osv. Med inställningen +2 växlar
kameran AF-punkt lättare än med +1.
Med ett vidvinkelobjektiv som har ett stort skärpedjup eller om motivet är
för litet i ramen kan kameran dock fokusera med en oavsiktlig AF-punkt.
532
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-4: Objektivdrift när AF är omöjlig
Du kan ange objektivfunktion i de fall kameran inte kan fokusera på ett motiv.
zz 0: Fokussökning på
Om fokus inte går att ställa in med autofokus drivs objektivet att söka
efter rätt fokus.
zz 1: Fokussökning av
Om autofokus påbörjas och fokus är mycket ur fas eller om fokus inte går
att ställa in stannar objektivdriften. Det här förhindrar att objektivet helt
misslyckas med fokuseringen på grund av fokussökning.
oo [1: Fokussökning av] rekommenderas för superteleobjektiv eller andra
objektiv som täcker ett större område, om man vill undvika fördröjning från
fokussökningen om fokuseringen misslyckas.
C.Fn II-5: Begränsa AF-metod
Du kan begränsa till de AF-metoder du vill
använda.
Mer information om AF-metoder finns på
=188–=190.
Lägg till en bock [X] för AF-metoderna.
Välj [OK] för att registrera inställningen.
oo Bockmarkeringen [X] kan inte tas bort från [Enpunkts AF].
533
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-6: Orienteringslänkad AF-punkt
Du kan tilldela olika positioner AF-punkter eller ramar för AF-område baserat
på om du fotograferar vertikalt och horisontellt.
zz 0: Samma för vert./horis.
AF-punkter eller ramar för AF-område i samma position används för både
vertikal och horisontell fotografering.
zz 1: Separat AF-punkt: pkt
Separat AF-punkt eller rampositioner kan tilldelas för varje
kameraorientering (1. Horisontell, 2. Vertikal med kameragreppet uppåt,
3. Vertikal med kameragreppet nedåt. Användbart när du automatiskt
byter till AF-punkter eller ramar för AF-område i andra positioner baserat
på kameraorientering.
AF-punkter eller ramar för AF-område som kopplats till de tre
kameraorienteringarna sparas.
534
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-7: Initial Servo AF-pkt för c
Du kan ställa in initial AF-punkt för Servo AF när AF-metoden är inställd på
[u+Följning].
zz 0: Automatisk
Den initiala AF-punkten för Servo AF för [u+Följning] ställs in
automatiskt i enlighet med fotograferingsförhållandena.
zz 1: Initial AF-pkt satt för c
Servo AF startar från den manuellt inställda AF-punkten när AF-funktionen
är inställd på [Servo AF] och AF-metoden är inställd på [u+Följning].
zz 2: AF-punkt satt för
Om du byter från Spot-AF, Enpunkts AF, Expandera AF-område: Z eller
Expandera AF-omr: Omgivn till [u+Följning], startar Servo AF från den
manuellt inställda AF-punkten. Användbart när du startar Servo AF från
den AF-punkt som du valt innan du byter till [u+Följning].
535
Inställningar för egen programmering
C.Fn III: Manövrering/Övrigt
C.Fn III-1: Rattriktning för Tv/Av
Du kan vända på rattens vridriktning när du ställer in slutartid och
bländarvärde.
I fotograferingsmetoden <a> är vridriktningen för ratten <6> och <5>
omvänd. För övriga fotograferingsmetoder är det bara vridriktningen för
ratten <6> som är omvänd. Riktningen för ratten <5> i metoden <a>
matchar riktningen för att ställa in exponeringskompensation i metoderna
<d>, <s> och <f>.
zz 0: Normal
zz 1: Omvänd riktning
C.Fn III-2: Vridning av kontrollring
Vridningsriktningen kan bli omvänd för RF-objektivs och
monteringsadapterns kontrollring när du ställer in slutartid och bländarvärde.
zz 0: Normal
zz 1: Omvänd riktning
C.Fn III-3: Vridning av fokusring
Vridningsriktningen kan bli omvänd för RF-objektivs fokusring.
zz 0: Normal
zz 1: Omvänd riktning
C.Fn III-4: RF-objektivs MF fokusringskänslighet
Känsligheten kan ställas in för RF-objektivs fokusring.
zz 0: Varierar med vridhastighet
zz 1: Beror på vridning
536
Inställningar för egen programmering
C.Fn III-5: Anpassa knappar
Du kan tilldela vanliga funktioner till knappar, till exempel <V> eller <p>.
Olika funktioner som används vid tagning av stillbilder eller filmer, kan
tilldelas samma knapp.
1 Välj en del i listen.
en funktion att tilldela.
2 Välj
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
537
Inställningar för egen programmering
Funktioner som är tillgängliga för knappar
Funktion
L
Starta ljusmätning och AF
k
k
k
Stoppa AF
k
k
Val av AF-punkt
k
k
AF
Direktval av AF-punkt
Sätt AF-punkt till centrerad
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
Toucha och dra AF
k
k
Ögonavkänning AF*1
k
k
AE-lås
k
k
AE-lås (Håll in)
k
k
k
k
Blixtfunktionsinställningar*1
k
k
FE-lås*1
k
k
Filmscener
k
k
Starta ljusmätning
Exponering
AE-lås (när knapp trycks)
k
AE-lås/FE-lås*1
Exponeringskompensation (tryck, vrid
Ange ISO-tal (tryck, vrid
Film
538
k
k
Pausa Filmservo-AF
)
)
k
Inställningar för egen programmering
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Inställningar för egen programmering
Funktion
Tryck ned knapparna direkt
k
k
Skärpedjupskontroll*1
k
k
Återställ valt objekt till Fv*1
k
k
Återställ Tv/Av/
/ISO till Fv*1
Meny
k
k
Snabbkontrollskärm
k
k
Förstora/förminska
k
k
Menyvisning
k
k
Bildkvalitet*1
k
k
Bildstil
k
k
Välja mapp
k
k
Skapa mapp
k
k
Maximal skärmljusstyrka (temp)
k
k
Skärm av
k
k
Växla mellan sökare/skärm
k
k
Ekoläge
k
k
Wi-Fi-funktion
k
k
Ingen funktion (ej möjlig)
k
k
*1: Kan inte tilldelas som en funktion vid filminspelning.
540
L
Rattfunktionsinställningar
Inställningar för egen programmering
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> står för ”AF-stoppknapp” och den finns på superteleobjektiv utrustade
oo <
med Image Stabilizer (Bildstabilisator).
541
Inställningar för egen programmering
C.Fn III-6: Anpassa rattar
Tilldela funktioner till rattarna <6> <5> eller kontrollringen <T>.
1 Välj en del i listen.
en funktion att tilldela.
2 Välj
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
542
Inställningar för egen programmering
Funktioner som är tillgängliga för rattar
Funktion
6
5
Slutarhastighetsinställning i M-läget
k
k
Bländarinställning i M-läget
k
k
T
Ändra bländare (tryck mätknapp)
k
Ändra slutartid (tryck mätknapp)
k
Sätt ISO-hastighet (tryck mätknapp)
k
Exponeringskompensation (tryck mätknapp)
k
Ändra bländare
k
Ändra slutartid
k
Ange ISO-inställning
k
Exponeringskompensation
Ingen funktion (ej möjlig)
k
k
k
k
oo <T>: Kontrollring på RF-objektiv och monteringsadaptrar
543
Inställningar för egen programmering
C.Fn III-7: Utlös slutaren utan objektiv
Du kan ange om det ska gå att ta stillbilder eller filmer utan att något
objektiv har monterats på kameran.
zz 0: Av
zz 1: På
C.Fn III-8: Dra in objektivet vid av
Du kan ställa in så att objektiv av typen STM (t.ex. EF40mm f/2.8 STM) dras
in automatiskt när kamerans strömbrytare är ställd på <2>.
zz 0: På
zz 1: Av
oo Med den automatiska avstängningen dras inte objektivet in, oavsett inställning.
oo Se till att objektivet är indraget innan du tar bort det.
oo När [0: På] har ställts in aktiveras den här funktionen oavsett hur omkopplaren
för fokuseringsmetod ställts in (AF eller MF).
544
Inställningar för egen programmering
C.Fn III-9: Ljudkomprimering
Ställer in ljudkomprimering för filminspelning. [1: Av] ger högre ljudkvalitet
än när ljudet är komprimerat, men filerna blir större.
zz 0: På
zz 1: Av
oo Om du redigerar filmfiler som spelats in med [1: Av] och sparar dem med
komprimering, komprimeras även ljudet.
oo Ljudet komprimeras även om [1: Av] har valts när [Insp.storl. film] är inställt
på L6V (NTSC) eller L5V (PAL).
oo Ljudet för video-snapshots komprimeras även om [1: Av] har valts.
545
Återställa inställningar för egen
programmering
zzÅterställa alla inställningar för egen programmering
Om du väljer [8: Återställ alla C.Fn] kan du återställa alla andra
inställningar för Egen programmering än inställningen för [Anpassa
knappar] och [Anpassa rattar].
zzÅterställa inställningar för [Anpassa knappar] och
[Anpassa rattar]
Om du väljer [8: Radera egna inställningar] kan du återställa
inställningarna för [Anpassa knappar] och [Anpassa rattar].
546
Flikmenyer: Min meny
=548
=551
=551
=552
547
Registrera Min meny
N
På fliken Min meny kan du registrera menyposter och egen programmering
vars inställningar du ändrar ofta.
Skapa och lägga till fliken Min meny
1 Välj [Lägg till flik i Min meny].
[OK].
2 Välj
zz Du kan skapa upp till fem Min meny‑flikar
genom att upprepa steg 1 och 2.
Registrera menyalternativ på Min meny-flikar
1 Välj [MY MENU*: Konfigurera].
548
Registrera Min meny
2 Välj [Välj poster att registrera].
önskade poster.
3 Registrera
zz Välj den post som ska ställas in och
tryck på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
zz Du kan registrera upp till sex objekt.
zz Om du vill återgå till menybilden i steg 2
trycker du på knappen <M>.
Min meny-inställningar
Du kan sortera och ta bort objekt på
menyfliken och byta namn på eller ta
bort den.
zzSortera registrerade poster
Du kan ändra ordningsföljden för registrerade poster i Min meny. Välj
[Sortera registrerade poster] och välj den post vars ordningsföljd du vill
ändra och tryck sedan på <0>. När [z] visas använder du knapparna
<W> <X> för att flytta posten. Därefter trycker du på <0>.
zzRadera valda poster/Radera alla poster på fliken
Du kan radera registrerade poster. Med [Radera valda poster] tar du
bort en post i taget och med [Radera alla poster på fliken] tar du bort
alla registrerade poster på fliken.
549
Registrera Min meny
zzRadera flik
Du kan radera aktuell Min meny-flik. Välj [Radera flik] för att radera fliken
[MY MENU*].
zzByt namn på flik
Du kan byta namn på Min meny-fliken under [MY MENU*].
1 Välj [Byt namn på flik].
in texten.
2 Skriv
zz Välj [ ] eller knappen <L> för att ta
bort onödiga tecken.
zz Använd pilknapparna <V> eller ratten
<5> för att välja ett tecken och tryck
sedan på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
det du har skrivit.
3 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
550
Registrera Min meny
Radera alla flikar i Min meny/Radera alla poster
Du kan ta bort alla skapade Min meny-flikar
eller Min meny-poster som registrerats
under dem.
zzRadera alla flikar i Min meny
Du kan radera alla flikar som du skapat i Min Meny. När du väljer [Radera
alla flikar i Min meny] tas alla flikar i [MY MENU1] till [MY MENU5] bort
och fliken [9] återställs till standard.
zzRadera alla poster
Du kan radera alla poster som registrerats på flikarna [MY MENU1]
till [MY MENU5]. Flikarna blir kvar. När du väljer [Radera alla poster]
raderas alla poster som registrerats på alla skapade flikar.
oo Om du väljer [Radera flik] eller [Radera alla flikar i Min meny] tas även alla
fliknamn bort som döpts om via [Byt namn på flik].
551
Registrera Min meny
Inställningar för menyvisning
Under [Menyvisning] kan du ange vilken
menyskärm som ska visas först när du
trycker på knappen <M>.
zzNormal visning
Visar den senast visade menyskärmen.
zzVisa fliken Min meny
Visar med fliken [9] vald.
zzVisa endast fliken Min meny
Endast fliken [9] visas. (Flikarna [z], [3], [5] och [8] visas inte.)
552
Övrig information
I det här kapitlet beskrivs information om kamerafunktioner.
553
Om programvaran
Hämta och installera programvara
När du använder EOS-programvara eller annan dedikerad programvara ska
du använda den senaste tillgängliga versionen. För att hämta den måste du
ange serienumret längst ner på kameran.
oo Anslut inte kameran till en dator innan du har installerat programvaran.
Då installeras inte programvaran på rätt sätt.
oo Du kan inte installera EOS-programvara på en dator utan Internet-anslutning.
oo Tidigare versionen kan inte visa bilder från den här kameran på rätt sätt.
Det går inte heller att bearbeta RAW-bilder från den här kameran.
oo Du måste alltid uppdatera tidigare versioner av programvara som är installerad
(genom att skriva över den med den senaste versionen).
programvaran.
1 Hämta
zz Anslut till internet från en dator och gå till följande Canon-webbplats.
www.canon.com/icpd
zz Välj land eller område och överför programvaran.
zz Dekomprimera den på datorn.
För Windows
Klicka på installationsfilen för att starta installationen.
För Macintosh
En dmg-fil skapas och visas. Följ anvisningarna nedan för att
starta installationen.
554
Om programvaran
(1) Dubbelklicka på dmg-filen.
gg En enhetsikon och installationsfil visas på skrivbordet.
Om installationsfilen inte visas dubbelklickar du på
enhetssymbolen.
(2) Dubbelklicka på installationsfilen.
gg Installationen påbörjas.
instruktionerna på skärmen för att installera
2 Följ
programvaran.
Hämta och visa användarhandböcker för programvara
Användarhandböcker för programvara (PDF-filer) kan hämtas till datorn från
Canons webbplats.
zzWebbplats för användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
oo Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe
PDF‑visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att visa
användarhandböckerna (PDF-filer).
oo Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
oo Dubbelklicka på den hämtade användarhandboken (PDF-fil) för att öppna den.
oo Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns
i programmets hjälpavsnitt.
555
Importera bilder till en dator
Med hjälp av EOS-programvaran kan du importera bilder från kameran till
en dator. Detta kan göras på två olika sätt.
Importera genom att ansluta kameran till datorn
1 Installera programvaran (=554).
kameran till datorn med
2 Anslut
gränssnittskabel IFC-100U (säljs
separat, datorn: USB Typ-C).
zz Sätt i kontakten i kamerans
digitalkontakt.
zz Anslut den andra änden av kabeln till
datorns USB-kontakt.
EOS Utility för att
3 Använd
importera bilder.
zz Information finns i EOS Utility
användarhandbok.
oo Inte ens om kameran och datorn är anslutna med en gränssnittskabel och
Wi‑Fi-anslutning är upprättad, kan kameran kommunicera med datorn.
556
Importera bilder till en dator
Importera bilder med en kortläsare
Du kan även använda en kortläsare för att överföra bilder till datorn.
1 Installera programvaran (=554).
2 Sätt i kortet i kortläsaren.
bilder med Digital Photo
3 Importera
Professional.
zz Mer information finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
oo Om du använder en kortläsare i stället för EOS-programvaran när du överför
bilder från kameran till datorn kopierar du mappen DCIM på kortet till datorn.
557
Ladda ett batteri i kameran
Med USB-adaptern PD-E1 (säljs separat) kan du ladda batteriet LP-E17
utan att ta bort den från kameran. Laddningen kommer att upphöra om
du använder kameran.
USB-kabeln.
1 Anslut
zz När kamerans strömbrytare är ställd på
<2> ska du sätta in USB-nätkabeln
helt i digitalkontakten.
nätkabeln.
2 Anslut
zz Anslut nätkabeln till USB-nätadaptern
och sätt i kontakten i eluttaget.
gg Laddningen påbörjas och
åtkomstlampan (1) lyser med grönt ljus.
zz När laddningen är klar släcks
åtkomstlampan. Koppla ur nätkabeln
och USB-adaptern från kameran.
(1)
oo Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att inte
ladda det längre än 24 timmar åt gången.
oo Om laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka med grönt ljus
och en skyddskrets avbryter laddningen. Om detta sker ska du koppla ur
strömkabeln, sätta in batteriet igen och vänta ett par minuter innan du kopplar
in den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller
närmaste Canon Service Center.
558
Ladda ett batteri i kameran
oo Försök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt om
åtkomstlampan inte lyser.
oo Laddningstiden och laddningsnivån beror på temperaturförhållanden och
återstående kapacitet.
oo Av säkerhetsskäl tar det längre tid att ladda batteriet vid låga
temperaturer (5 °C–10 °C).
oo Batterierna laddas inte när kameran ansluts via Wi-Fi eller om kortplats-/
batteriluckan är öppen.
559
Använda förlängningsgreppet
Förlängningsgrepp EG-E1 (säljs separat) är ett tillbehör som gör att
EOS RP-kameror blir lättare att hålla. Batteri och kort kan sättas i och tas ur
medan förlängningsgreppet är monterat på kameran.
bort kortplats-/batteriluckan.
1 Tazz Stäng
av kameran och ta bort
batteriluckan. Se till att du inte tappar
luckan efter borttagningen.
förlängningsgreppet.
2 Montera
zz Montera enligt bilden till vänster och vrid
ratten för att fästa/lossa tills det sitter
på plats.
560
Använda förlängningsgreppet
förlängningsgreppsluckan.
3 Öppna
zz Information om hur du sätter i och tar
ur batteri och kort finns i ”Sätta i/ta ut
batteriet och kortet” (=42).
oo När du sätter tillbaka kortplats-/batteriluckan på kameran ska den fästas vid
minst 90° vinkel.
561
Felsökning
Om du får problem med kameran läs först den här felsökningsguiden.
Om du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden
kontaktar du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Strömförsörjningsrelaterade problem
Batterierna kan inte laddas med laddaren.
zz Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E17.
Batteriladdarens lampa blinkar snabbt.
zz Om (1) det uppstår problem med batteriladdaren eller batteriet eller om
(2) kommunikationen med batteriet inte fungerar (batterier av andra
märken än Canon) avbryts laddningen automatiskt och laddningslampan
blinkar i orange. I fall (1) drar du ut sladden till laddaren ur vägguttaget.
Ta ur batteriet och sätt i det på nytt i laddaren. Vänta några minuter
och sätt sedan i sladden igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din
återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Laddningslampan blinkar inte.
zz Om den inre temperaturen hos batteriet som sitter i laddaren
är för hög laddas det av säkerhetsskäl inte (lampan är släckt).
Om batteritemperaturen av någon anledning blir för hög under laddningen
stoppas uppladdningen automatiskt (lampan blinkar). När batteriets
temperatur sjunker återupptas laddningen automatiskt.
562
Felsökning
Batterierna kan inte laddas med USB-adaptern (säljs separat).
zz Batterierna laddas inte medan kamerans strömbrytare är inställd på <1>.
zz Om du använder kameran avbryts laddningen.
Åtkomstlampan lyser medan du laddar med USB-adaptern.
zz Om laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka med grönt
ljus och en skyddskrets avbryter laddningen. Om detta sker ska du
koppla ur strömkabeln, sätta in batteriet igen och vänta ett par minuter
innan du kopplar in den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din
återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Åtkomstlampan lyser inte medan du laddar med USB-adaptern.
zz Försök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt.
Kameran aktiveras inte fastän strömbrytaren är ställd på <1>.
zz Se till att kortplats-/batteriluckan är stängd (=42).
zz Kontrollera att batteriet är rätt isatt i kameran (=42).
zz Ladda batteriet (=40).
Åtkomstlampan lyser fortfarande eller blinkar när strömbrytaren
är i läget <2>.
zz Om strömmen bryts medan en bild registreras på kortet fortsätter
åtkomstlampan att lysa eller blinka i några sekunder. När bildregistreringen
är klar stängs strömmen av automatiskt.
563
Felsökning
[Visar det här batteriet/de här batterierna Canon-logotypen?] visas.
zz Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E17.
zz Ta bort och sätt i batteriet igen (=42).
zz Om polerna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.
Batteriet tar slut fort.
zz Använd ett fulladdat batteri (=40).
zz Batteriets prestanda kan ha minskat. Se [5: Batteri-info] och kontrollera
batteriets uppladdningsprestanda (=381). Om batteriets prestanda är
dåliga byter du ut batteriet mot ett nytt.
zz Möjligt antal bilder minskas i nedanstående fall:
Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
Om du använder Wi-Fi/Bluetooth (trådlös kommunikation).
Kameran stänger av sig själv.
zz Funktionen för automatisk avstängning är aktiv. Om du vill avaktivera
automatisk avstängning ställer du in [Autom avstängn] under
[5: Energispar] på [Av] (=372).
zz Även om [Autom avstängn] är [Av] stängs skärmen och sökaren av när
kameran inte används under en tidsperiod som anges i [Skärm av] och
[Sökaren av], men kameran förblir på.
zz Ställ in [5: Ekoläge] på [Av].
564
Felsökning
Fotograferingsproblem
Det går inte att sätta fast objektivet.
zz Du behöver en monteringsadapter för att fästa EF- eller EF-S-objektiv.
Kameran kan inte användas med EF-M-objektiv.
Det går inte att ta eller registrera några bilder.
zz Kontrollera att kortet är rätt isatt (=42).
zz Skjut kortets spärr för skrivskydd till inställningen skriva/radera (=42).
zz Om kortet är fullt byter du ut kortet eller raderar bilder som inte behövs för
att frigöra utrymme (=42, =314).
zz Det går inte att ta bilder om AF-punkten blir orange när du försöker
fokusera. Håll ned avtryckaren halvvägs på nytt om du vill ställa in fokus
igen automatiskt eller om du vill göra det manuellt (=54, =214).
Det går inte att använda kortet.
zz Om ett felmeddelande för kortet visas, se =44 eller =581.
Ett felmeddelande visas när kortet sätts in i en annan kamera.
zz Eftersom SDXC-kort har formaterats i exFAT och du formaterar ett kort
med den här kameran och sedan sätter in det i en annan kamera, kan ett
felmeddelande visas och det kanske inte går att använda kortet.
565
Felsökning
Bilden är oskarp eller suddig.
zz Ställ in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <AF>
(=48, =51).
zz Tryck försiktigt ned avtryckaren för att undvika kameraskakningar (=54).
zz Om objektivet har Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställer du
IS‑omkopplaren på <1>.
zz Vid fotografering i svag belysning kan slutartiden bli längre. Använd en
kortare slutartid (=98), välj ett högre ISO-tal (=131), använd blixten
(=222) eller ett stativ.
zz Se ”Minimera oskarpa foton” på =70.
Det går inte att låsa fokuseringen och komponera om bilden.
zz Ställ in AF-funktionen på One-Shot AF. Det går inte att ta bilder med
fokuseringslås med Servo AF (=71, =185).
Serietagningshastigheten är låg.
zz Serietagningshastigheten för snabb serietagning kan bli lägre beroende
på olika förhållanden: batterinivå, temperatur, flimmerreducering,
slutartid, bländare, motivets förhållanden, ljusstyrka, AF-funktion, objektiv,
blixtanvändning och fotograferingsinställningar (=208).
566
Felsökning
Det maximala antalet bilder i en bildserie vid serietagning är lägre.
zz Om du fotograferar ett motiv med fina detaljer (till exempel en gräsmatta)
blir filstorleken större och det maximala antalet bilder i en bildserie kan bli
lägre än det antal som anges på =583.
Även om jag har bytt kort ändras inte det maximala antalet bilder
i en bildserie.
zz Det maximala antalet bilder i en bildserie ändras inte när du byter ut
kortet, även om det är ett kort med hög hastighet. Det maximala antalet
bilder som visas i tabellen på =583 baseras på Canons testkort.
(Ju snabbare skrivhastighet kortet har desto högre blir faktiskt maximalt
antal bilder i en bildserie.) Av den anledningen kan det visade maximala
antalet bilder i en bildserie skilja sig från det faktiska maximala antalet
bilder i bildserien.
Höghastighetsvisning är inte tillgängligt under snabb serietagning.
zz Se kraven för höghastighetsvisning på =181.
Vissa bildkvalitetsalternativ är inte tillgängliga med beskuren
bildkvalitet.
zz Bildkvalitetsalternativen 74/84/7a/8a är inte tillgängliga när
[1,6x (utsnitt)] är inställt, eller med EF-S-objektiv.
Sidförhållandet kan inte ställas in.
zz Med EF-S-objektiv anges [1,6x (utsnitt)] automatiskt och det finns inga
andra tillgängliga sidförhållanden.
567
Felsökning
ISO 100 kan inte ställas in. Utvidgat ISO kan inte väljas.
zz Välj [ISO-område] under [z: zISO-inställningar].
zz Om [z: Högdagerprioritet] är inställt på [På] eller [Förbättrad] är det
ISO-område som kan ställas in ISO 200–40000 för stillbildsfotografering.
Även om du ställer in [ISO-område] under [z: ISO-inställningar]
för att utöka området kan du inte välja L (motsvarande ISO 50),
H1 (motsvarande ISO 51200) eller H2 (motsvarande ISO 102400).
När [z: Högdagerprioritet] är inställt på [Av] (=137) kan du ställa in
ISO 100/125/160, L och H1/H2.
Bilden blir ljus trots att jag ställt in en lägre
exponeringskompensation.
zz Ställ in [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] på
[Ej möjlig] (=136). Om [Låg], [Standard] eller [Hög] har valts kan
bilden bli ljus även om en lägre exponeringskompensation eller en lägre
blixtexponeringskompensation har ställts in.
Jag kan inte ställa in exponeringskompensation när både
manuell exponering och ISO auto är inställda.
zz Se =103 om hur du ställer in exponeringskompensation.
Alla alternativ visas inte för korrigering för objektivaberration.
zz Även om [Kromatisk aberr.korr.] och [Diffraktionskorrigering] inte
visas när [Digital objektivoptim.] är inställd på [På], används båda
funktionerna vid fotografering, som vid inställningen [På].
zz Vid filminspelning visas inte [Digital objektivoptim.] eller
[Diffraktionskorrigering].
568
Felsökning
Om du använder blixt i metoderna <f> eller <d>
minskar slutartiden.
zz Under [z: Styrn. av separat Speedlite] ställer du in [Lång synktid]
på [1/180-1/60sek. auto] eller [1/180 sek. (fast)] (=224).
Blixten utlöses inte.
zz Kontrollera att blixten är ordentligt ansluten till kameran.
Blixten utlöses alltid med full energi.
zz Andra blixtenheter än Speedlite i EL/EX-serien som används i automatiskt
blixtläge har alltid maximal uteffekt (=221).
zz När inställningarna för egen programmering av blixt för
[Blixtljusmätmetod] är inställd på [TTL] (blixtautomatik) utlöses blixten
alltid med full energi (=230).
Blixtexponeringskompensation kan inte ställas in.
zz Om blixtexponeringskompensationen redan har ställts in med
Speedlite kan den inte ställas in med kameran. När en extern
Speedlites blixtexponeringskompensation avbryts (ställs till 0) kan
blixtexponeringskompensation ställas in med kameran.
569
Felsökning
Kort synkroniseringstid kan inte ställas in i metoden <f> eller <d>.
zz Under [z: Styrn. av separat Speedlite] ställer du in [Lång synktid] på
[1/180-30sek. auto] eller [1/180-1/60sek. auto] (=224).
Det går inte att fotografera med fjärrkontroll.
zz När du tar stillbilder ställer du in matningsmetod på <Q> eller <k>
(=209). När du spelar in filmer ställer du in [z: Fjärrkontroll]
på [På] (=285).
zz Kontrollera positionen för fjärrkontrollens frigöringsomkopplare.
zz Om du använder trådlös fjärrkontroll BR-E1, se =217 eller =399.
zz Information om hur du använder en fjärrkontroll för inspelning av
timelapse-film finns på =273.
En vit s- eller röd E-ikon visas vid fotografering.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Bildkvaliteten
hos stillbilder kan vara sämre när en vit <s>-ikon visas. Om en röd
<E>-ikon visas innebär det att inspelningen snart kommer att avbrytas
automatiskt (=291).
Under filminspelning visas den röda E-ikonen.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den
röda <E>-ikonen visas kommer filminspelning snart att avslutas
automatiskt (=291).
570
Felsökning
Filminspelningen avslutas automatiskt.
zz Om kortets skrivhastighet är långsam kan filminspelningen avbrytas
automatiskt. Information om kort som kan lagra filmer finns på =585.
Du kan kontrollera kortets skrivhastighet på korttillverkarens webbplats
m.m.
zz Om du spelar in en film i 29 min och 59 sek, kommer filminspelningen att
stoppas automatiskt.
Det går inte att ställa in ISO-tal för filminspelning.
zz I alla inspelningsmetoder förutom [M] ställs ISO-talet in automatiskt. Vid
användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt (=589).
ISO 100 kan inte ställas in eller utökat ISO kan inte väljas under
filminspelning.
zz Kontrollera inställningarna för [ISO-område] och [Område för H]
under [z: kISO-inställningar].
zz Om [z: Högdagerprioritet] är inställt på [På], börjar det inställbara
ISO-området med ISO 200. Utökat ISO-tal kan inte väljas om du ställer
in ett utökat område för [ISO-område] eller [Område för H] under
[z: kISO-inställningar]. Om [z: Högdagerprioritet] är inställt på
[Av] (=137), kan du ställa in ISO 100/125/160 eller ett utökat ISO-tal.
571
Felsökning
Exponeringen ändras under filminspelning.
zz Om du ändrar slutartiden eller bländaren under filminspelning kan
ändringarna i exponeringen spelas in.
zz Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade
exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller
fokuseringen försämras.
Bilden flimrar eller horisontella ränder uppstår vid filminspelning.
zz Flimmer, horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering
kan orsakas av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor
under filminspelning. Om du ändrar inställningarna för exponering
(ljusstyrka) eller färgton kan det hända att även ändringarna registreras.
Vid användning av metoden [M] kan en långsam slutartid lösa
problemet. Problemet kan märkas mer när du spelar in en timelapse-film.
Motivet ser förvrängt ut vid filminspelning.
zz Om du flyttar kameran åt vänster eller höger (panorering) eller filmar ett
rörligt motiv kan bilden se förvrängd ut. Problemet kan märkas mer när
du spelar in en timelapse-film.
Jag kan inte ta stillbilder under filminspelning.
zz Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. Innan du tar stillbilder
ska du sluta spela in filmen och sedan välja en fotograferingsmetod
för stillbilder.
572
Felsökning
Problem med trådlösa funktioner
Kan inte parkoppla med en smartphone.
zz Använd en smartphone som är kompatibel med Bluetooth Specification
Version 4.1 eller senare.
zz Aktivera Bluetooth på inställningsskärmen på din smartphone.
zz Parkoppling med kameran är inte möjlig från
Bluetooth‑inställningsskärmen på din smartphone. Installera appen
Camera Connect (kostnadsfri) på din smartphone (=420).
zz En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med kameran
igen om kamerans registrering finns kvar på smartphonen. I så fall
måste du ta bort kamerans registrering i Bluetooth-inställningarna på din
smartphone och försöka parkoppla igen (=432).
Det går inte att ställa in Wi-Fi-funktionen.
zz Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet med hjälp
av en gränssnittskabel går det inte att ställa in Wi-Fi-funktioner. Koppla
bort gränssnittskabeln innan du ställer in några funktioner (=418).
En enhet som anslutits med gränssnittskabel kan inte användas.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran
genom att ansluta dem med en gränssnittskabeln om kameran är
ansluten till enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du
ansluter gränssnittskabeln.
Det går inte att ta och visa bilder.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, kanske funktioner som fotografering
och uppspelning inte är möjliga.
Avbryt Wi-Fi-anslutningen och försök sedan igen.
573
Felsökning
Det går inte att återansluta till en smartphone.
zz Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning kanske
anslutningen inte upprättas även om du väljer samma SSID eller har
samma kombination kamera och smartphone. I så fall raderar du
kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-inställningarna på din
smartphone och upprättar sedan en anslutning igen.
zz En anslutning kan inte upprättas om Camera Connect är igång när du gör
om anslutningsinställningarna. I så fall avslutar du Camera Connect en
stund och startar sedan om den.
Driftproblem
Jag kan inte ändra inställningen med <6>, <5>, <d>
eller <T>.
zz Använd <R> för att låsa upp kontrollerna (=58).
zz Kontrollera inställningen [5: Flerfunktionslås] (=407).
Det går inte att använda fingerrörelser.
zz Kontrollera om [5: Touchkontroll] är inställt på [Standard] eller
[Känslig] (=379).
En kameraknapp eller -ratt fungerar inte som den ska.
zz För filminspelning kontrollerar du inställningen för [5: Avtryckarens
funkt för filmer] (=395).
zz Kontrollera inställningarna för [8C.Fn III-5: Anpassa knappar] och
[8C.Fn III-6: Anpassa rattar] (=537, =542).
574
Felsökning
Visningsproblem
På menyskärmen visas färre flikar och alternativ.
zz I baszonens metoder visas vissa menyflikar och alternativ inte. Flikar och
alternativ på menyskärmen varierar också mellan stillbilder och filmer.
Visningen börjar med [9] Min meny eller också visas endast
fliken [9].
zz På fliken [9] är [Menyvisning] inställt på [Visa fliken Min meny] eller
[Visa endast fliken Min meny]. Ställ in [Normal visning] (=552).
Filnamnets första tecken är ett understreck (”_”).
zz Ställ in [z: Färgrymd] på [sRGB]. Om [Adobe RGB] har ställts in
kommer det första tecknet att vara ett understreck (=147).
Filnamnet börjar med ”MVI_”.
zz Detta är en filmfil.
Filnumrering börjar inte från 0001.
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen
inte börjar på 0001 (=363).
575
Felsökning
Fel fotograferingsdatum och klockslag visas.
zz Kontrollera att rätt datum och klockslag är inställt (=374).
zz Kontrollera tidszon och sommartid (=374).
Datum och klockslag visas inte på bilden.
zz Fotograferingsdatum och klockslag visas inte på bilden. Datum och
klockslag registreras i bilddata i form av fotograferingsinformation.
När du skriver ut kan du välja att kopiera in det datum och klockslag som
registrerats i fotograferingsinformationen (=318).
[###] visas.
zz Om antalet bilder som registrerats på kortet överskrider det högsta antal
bilder som kameran kan visa kommer [###] att visas.
Skärmen visar inte en tydlig bild.
zz Om skärmen är smutsig rengör du den med en mjuk trasa.
zz Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart
ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
576
Felsökning
Problem vid bildvisning
Delar av bilden blinkar svart.
zz [3: Högdagervarning] har ställts in på [Möjlig] (=351).
En röd ruta visas på bilden.
zz [3: Visa AF-punkt] har ställts in på [Möjlig] (=352).
Vid bildvisning visas inte AF-punkterna.
zz AF-punkterna visas inte när följande typer av bilder visas:
Bilder tagna i metoden <8: F> eller <8: G>.
Bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
Beskurna bilder.
Bilder som har tagits med [Auto bildpassning] [På] med
HDR‑fotografering.
Bilden kan inte raderas.
zz Om bilden är skyddad kan den inte raderas (=310).
Stillbilder och filmer kan inte spelas upp.
zz Det går eventuellt inte att visa bilder som har tagits med en annan kamera.
zz Filmer som redigerats med en dator kan inte spelas upp med kameran.
Endast några få bilder kan visas.
zz Bilderna har filtrerats för bildvisning med [3: Ange kriterier för
bildsökn.] (=345). Rensa kriterierna för bildsökning.
577
Felsökning
Kameraljud och objektivljud hörs vid filmvisning.
zz Om du använder kamerans rattar eller objektiv under filminspelningen
kommer detta att ge upphov till ljud som också spelas in.
Du rekommenderas använda den riktade stereomikrofonen DM-E1
(säljs separat) (=258).
Filmen kan ibland frysas tillfälligt.
zz Om det sker en drastisk förändring i exponeringsnivån under
filminspelningen stoppar inspelningen tillfälligt tills ljusstyrkan stabiliseras.
I så fall spelar du in med metoden [M] (=241).
Ingen bild visas på TV:n.
zz Kontrollera att [5: Videosystem] har ställts in korrekt på [För NTSC]
eller [För PAL] för TV:ns videosystem (=378).
zz Kontrollera att HDMI-kabelns kontakt är helt intryckt (=308).
Det finns flera filmfiler för en och samma filminspelning.
zz Om filmfilens storlek överskrider 4 GB skapas en ny filmfil automatiskt
(=254). Men om du använder ett SDXC-kort som formaterats med
kameran, kan du spela in en film i en enda fil även om den överstiger 4 GB.
578
Felsökning
Kortläsaren kan inte identifiera kortet.
zz Beroende på kortläsaren som används och datorns operativsystem,
kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. Om det händer ansluter du
kameran till datorn med gränssnittskabeln och importerar bilderna till
datorn med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
Bilden kan inte storleksändras.
zz Med denna kamera kan du inte ändra storlek på JPEG- b eller
RAW‑bilder (=339).
Bilden kan inte beskäras.
zz Med denna kamera kan du inte beskära RAW-bilder (=337).
Ljusa prickar syns på bilden.
zz Vita, röda eller blå ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på
inspelningsskärmen om sensorn påverkas av kosmisk strålning eller
liknande faktorer. Utseendet kan eventuellt förbättras om du väljer
[Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] (=382).
579
Felsökning
Problem med sensorrengöringen
Slutaren låter när sensorn rengörs.
zz Om du under [5: Sensorrengöring] väljer [Rengör nuf], hörs ett
mekaniskt ljud från slutaren vid rengöringen men bilden lagras inte på
kortet (=382).
Automatisk sensorrengöring fungerar inte.
zz Om du växlar mellan strömbrytarlägena <1> och <2> flera gånger
på kort tid är det inte säkert att symbolen <f> visas (=46).
Problem vid anslutning till dator
Jag kan inte överföra bilder till datorn.
zz Installera EOS Utility (EOS-programvara) på datorn (=554).
zz Om kameran redan är ansluten via Wi-Fi kan den inte kommunicera med
en dator som är ansluten med en gränssnittskabel.
Kommunikationen mellan kameran och datorn fungerar inte.
zz När du använder EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in
[z: Timelapse-film] på [Av] (=262).
580
Felkoder
(1)
Om det uppstår problem med kameran
visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna
på skärmen. Om problemet kvarstår skriver
du ned felkoden (Errxx) och kontaktar
kundtjänst.
(1)
(2)
Felnummer
Orsak och åtgärder
(2)
581
Prestandadata
Stillbildsfotografering
zzMöjligt antal bilder
Låg temperatur
(0 °C)
Cirka 240 bilder
Rumstemperatur
(23 °C)
Cirka 250 bilder
Temperatur
Möjligt antal bilder
• Baserat på användning av skärmen och ett fulladdat batteri (LP-E17) och
i‑överensstämmelse med teststandarder för CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
zzIntervall för ISO auto
Fotograferingsmetod
t/d/s/f/a
F
ISO-tal
Ingen blixt
ISO 100–40000*
ISO 400*
Med blixt
ISO 100–1600*
ISO 400*
* Det faktiska ISO-området beror på vilka inställningar som har gjorts för [Minimum]
och [Maximum] i [Auto område].
• I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
582
Prestandadata
zzGuide för inställning av bildregistreringskvalitet
(Ungefärliga värden)
Bildkvalitet
Registrerade
pixels
Filstorlek
(MB)
Maximalt antal bilder i en
bildserie
Möjligt antal
bilder
Hög
Standard
hastighet
JPEG
3,8 M
9,1
4,9
5,1
2,9
3,4
2,0
1,9
3320
6060
5820
10280
8750
14620
15760
1
26 M
29,1
F
RAW+JPEG
26 M
17,1
1
73
F
73
26 M
26 M
26 M
26 M
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
26 M
12 M
6,5 M
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
1040
50
Full
1780
130
Full
29,1+9,1
790
42
98
17,1+9,1
1160
66
170
• Möjligt antal bilder baseras på Canons teststandarder och ett kort på 32 GB.
• Maximalt antal bilder i en bildserie uppmätt under förhållanden och med ett SD-kort
som uppfyller Canons teststandarder (32 GB standard-/UHS-II-kort, <o> Snabb
serietagning, Fullformatsstillbilder Utsnitt/sidförhållande, ISO 100, Bildstilen standard).
• Filstorleken, möjligt antal bilder och maximalt antal bilder i en bildserie varierar
beroende på motiv, typ av kort, utsnitt/sidförhållande för stillbilder, ISO-tal,
bildstil, egen programmering och andra inställningar.
• ”Full” anger att det går att fotografera med de aktuella förhållandena tills kortet blir fullt.
oo Indikatorn för maximalt antal bilder i en bildserie ändras inte ens om du
använder ett snabbt SD-kort. I stället gäller tabellen för maximala antalet bilder
i en bildserie.
583
Prestandadata
zzPixelantal när stillbildens utsnitt/sidförhållande är inställt
(Ungefärliga pixels)
Bildkvalitet
3/1/F
a
a
b
Bildkvalitet
3/1/F
a
a
b
Fullformat (3:2)
1,6x (utsnitt)
6240 × 4160
(Cirka 26,0 megapixels)
4160 × 2768*
(Cirka 11,5 megapixels)
3120 × 2080
(Cirka 6,5 megapixels)
2400 × 1600
(Cirka 3,8 megapixels)
3888 × 2592
(Cirka 10,1 megapixels)
–
–
2400 × 1600
(Cirka 3,8 megapixels)
1:1 (sidförhållande)
4:3 (sidförhållande) 16:9 (sidförhållande)
4160 × 4160
(Cirka 17,3 megapixels)
2768 × 2768
(Cirka 7,7 megapixels)
2080 × 2080
(Cirka 4,3 megapixels)
1600 × 1600
(Cirka 2,6 megapixels)
5536 × 4160*
(Cirka 23,0 megapixels)
3680 × 2768*
(Cirka 10,2 megapixels)
2768 × 2080*
(Cirka 5,8 megapixels)
2112 × 1600*
(Cirka 3,4 megapixels)
6240 × 3504*
(Cirka 21,9 megapixels)
4160 × 2336*
(Cirka 9,7 megapixels)
3120 × 1752*
(Cirka 5,5 megapixels)
2400 × 1344*
(Cirka 3,2 megapixels)
oo Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
oo Mer information om filstorlekar för JPEG-fler finns i fullformatsvärdena på
=583. Under motsvarande fotograferingsförhållanden är filstorlekarna
mindre än när [z: zUtsnitt/sidförhållande] är inställt på [Fullformat].
584
Prestandadata
Filminspelning
zzKort som kan lagra filmer
H
L
w
Filminspelningsstorlek
SD-kort
45
87
65
HDR-film
X
X
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller snabbare
SD-Speed Class 10 eller snabbare
65
V
SD-Speed Class 4 eller snabbare
87
65
X
• När Beskära film och Digital IS för film är inaktiverade.
• Den här tabellen anger kortets skriv- och läshastighet som krävs för att spela in
film (kortprestandakrav). För timelapse-film i Full HD/4K gäller kortprestandakraven
läshastigheten.
585
Prestandadata
zzTotal filminspelningstid och filstorlek per minut
(Ungefärliga värden)
Filminspelningsstorlek
Filstorlek
8 GB
32 GB
128 GB
8 min.
17 min.
35 min.
1 tim. 09 min.
2 tim. 20 min.
4 tim. 37 min.
869 MB/min
440 MB/min
33 min.
2 tim. 15 min.
9 tim. 01 min.
225 MB/min
65 V 1 tim. 26 min. 5 tim. 47 min. 23 tim. 11 min.
87 MB/min
45 X
87 X
L 65 X
5
HDR-film
H
w
Total möjlig inspelningstid på kort
87
X
65
X
38 min.
2 tim. 34 min. 10 tim. 19 min. 196 MB/min
1 tim. 13 min. 4 tim. 53 min. 19 tim. 34 min. 103 MB/min
• När Beskära film och Digital IS för film är inaktiverade.
oo Om kamerans innertemperatur ökar kan filminspelningen stoppas före total
inspelningstid som visas i tabellen ovan (=291).
zzMöjlig total tid för filminspelning
Temperatur
Möjlig inspelningstid
Rumstemperatur
(23 °C)
1 tim. 40 min.
(Ungefärliga värden)
Låg temperatur (0 °C)
1 tim. 30 min.
• Med ett fulladdat batteri LP-E17.
• Med [z: Insp.storl. film] inställt på L6X (NTSC)/L5X (PAL) och
[z: Filmservo-AF] inställt på [På].
586
Prestandadata
zzMöjlig total tid för inspelning av timelapse-film
(Ungefärliga värden)
Inspelning av timelapse-film
Intervall
Skärm auto av
Av
2 sek.
På
Av
10 sek.
På
Rumstemperatur
(23 °C)
Låg temperatur (0 °C)
Cirka 2 tim. och 40 min.
Cirka 2 tim. och 50 min.
Cirka 2 tim. och 20 min.
Cirka 4 tim. och 40 min.
Cirka 2 tim. och 30 min.
Cirka 2 tim. och 40 min.
Cirka 2 tim. och 10 min.
Cirka 4 tim. och 30 min.
• Med ett fulladdat batteri LP-E17.
• Möjlig filminspelningstid varierar beroende på fotograferingsförhållandena.
587
Prestandadata
ISO-tal under filminspelning
I metoden [k]
zz För filmer med Full HD/HD ställs ISO-talet automatiskt
in på ISO 100–25600.
zz För filmer i 4K ställs ISO-talet automatiskt in på ISO 100–12800.
zz Under [z: kISO-inställningar] om du ställer in [Max. för auto] eller
[H Max. för auto] på [H2(102400)] (=286) utökas högsta värdet för
automatisk inställning av ISO-område till H2 (motsvarande ISO 102400).
Du kan minska maxvärdet för att minska den automatiska inställningen
av ISO-område.
zz Med [z: Högdagerprioritet] inställd på [På] (=137), är det
automatiska ISO-talet ISO 200–25600 för HD/Full HD-filmer samt
ISO 200–12800 för 4K-filmer.
588
Prestandadata
Med metoden [M]
zz För Full HD/HD-filmer med ISO-talet inställt på [AUTO] ställs det
automatiskt in på ISO 100–25600.
zz För filmer i 4K med ISO-talet på [AUTO] ställs det automatiskt in på
ISO 100–12800.
zz När ISO auto ställs in och du ställer in [Max. för auto] eller [H Max. för
auto] under [z: kISO-inställningar] på [H2(102400)] (=286)
utökas maxhastigheten för automatisk inställning av ISO-område till
H2 (motsvarar ISO 102400). Du kan minska maxvärdet för att minska
den automatiska inställningen av ISO-område.
zz Du kan ställa in ISO-talet manuellt i intervallet ISO 100–25600 för
Full HD/HD-filmer samt ISO 100–12800 för 4K-filmer. Observera att
om du vid inställningen under [z: kISO-inställningar] ställer in
[ISO‑område] eller [Område för H] på [H2(102400)] (=286) utökas
maxhastigheten för manuellt ISO-tal till H2 (motsvarar ISO 102400).
Observera att du kan ställa in [Maximum] och [Minimum] till ett smalare
intervall än standardintervallet.
zz Om [z: Högdagerprioritet] har ställts in på [På] (=137), blir det
lägsta värdet för automatisk och manuell inställning av ISO-område
ISO 200. Maximumgränsen kommer inte att utökas även när det
utvidgade ISO-talet har bestämts.
589
Prestandadata
Bildvisning
zzAlternativ för att ändra storlek efter ursprunglig bildkvalitet
Tillgängliga storleksinställningar
Ursprunglig
bildkvalitet
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
* Endast b är tillgängligt för bilder som har tagits med [z: zUtsnitt/sidförhållande]
inställt på [1,6x (utsnitt)].
zzStorlek på bilder med ändrad storlek
Bildkvalitet
4
a
b
Bildkvalitet
4
a
b
Fullformat (3:2)
4160 × 2768*
(Cirka 11,5 megapixels)
3120 × 2080
(Cirka 6,5 megapixels)
2400 × 1600
(Cirka 3,8 megapixels)
1:1 (sidförhållande)
2768 × 2768
(Cirka 7,7 megapixels)
2080 × 2080
(Cirka 4,3 megapixels)
1600 × 1600
(Cirka 2,6 megapixels)
(Ungefärliga pixels)
1,6x (utsnitt)
–
–
2400 × 1600
(Cirka 3,8 megapixels)
4:3 (sidförhållande)
3680 × 2768*
(Cirka 10,2 megapixels)
2768 × 2080*
(Cirka 5,8 megapixels)
2112 × 1600*
(Cirka 3,4 megapixels)
16:9 (sidförhållande)
4160 × 2336*
(Cirka 9,7 megapixels)
3120 × 1752*
(Cirka 5,5 megapixels)
2400 × 1344*
(Cirka 3,2 megapixels)
oo Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
oo Bilden kan beskäras något beroende på storleksändringsförhållandena.
590
Informationsvisning
Skärm för stillbildsfotografering
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Sökarvisningspositioner varierar för vissa objekt.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
Tillgänglig inspelningstid för film
Maximalt antal bilder i en bildserie
Möjligt antal bilder/sekunder tills
självutlösaren utlöses
(4) Fokusgaffling/HDR/
Multiexponeringar/Brusred.
vid multitagning/Bulbtimer/
Intervalltimer
(5) Fotograferingsmetod/
Motivsymbol
(6) AF-metod
(7) AF-funktion
(8) Matningsmetod
(9) Ljusmätmetod
(10) Bildkvalitet
(11) Filminspelningsstorlek
(12) AF-punkt (Enpunkts AF)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(13) Batterinivå
(14) Antal bilder kvar för fokusgaffling/
multiexponeringar/intervalltimer
(15) Temperaturvarning
(16) Elektronisk nivå
(17) Histogram
(18) Direktkontrollknapp
(19) Flimmerreducering
(20) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(21) Bildstil
(22) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(23) Stillbildsutsnitt/sidförhållande
(24) Skapa mapp
591
Informationsvisning
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(35)
(36)
(37)
(30)
(31)
(32)
(38)
(39)
(40)
(41)
(33)
(34)
(25) Blixt redo/FE-lås/
höghastighetssynkronisering
(26) Wi-Fi-signalstyrka
(27) Wi-Fi-funktion
(28) Skärmavtryckare
(29) AE-lås
(30) Slutartid/varning för
flerfunktionslås
(31) Bluetooth-funktion
(32) Bländare
(42)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
Blixtexponeringskompensation
Indikator för exponeringsnivå
Visa fokuseringsavstånd
Knapp för förstoring
ISO-tal
Högdagerprioritet
Exponeringssimulering
Exponeringskompensation
AEB/FEB
Status för GPS
oo Du kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (=388).
oo Den elektroniska nivån visas inte när du har valt AF-metoden [u+Följning]
eller kameran är ansluten via HDMI till en TV.
oo Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
592
Informationsvisning
Filminspelningsskärm
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Sökarvisningspositioner varierar för vissa objekt.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(10)
(20)
Elektronisk nivå
Batterinivå
Tillgänglig inspelningstid/använd
inspelningstid
(4) Filminspelningsmetod/
timelapse‑film/motivsymbol
(5) AF-metod
(6) Filminspelningsstorlek
(7) Ljudinspelningsnivå (manuell)
(8) Hörlursvolym
(9) Digital IS för film
(10) Filmservo-AF
(19)
(11) Temperaturvarning
(12) AF-punkt (Enpunkts AF)
(13) Histogram (med manuell
exponering)
(14) Filminspelning pågår
(15) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(16) Bildstil
(17) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(18) Video-snapshot
(19) Status för GPS
(20) Knapp för förstoring
593
Informationsvisning
(21)
(22)
(28)
(29)
(30)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(21) Indikator för ljudinspelningsnivå
(manuell)
(22) Wi-Fi-funktion
(23) AE-lås
(24) Slutartid
(25) Bländare
(26) Wi-Fi-signalstyrka
(27) Bluetooth-funktion
(31)
(32)
(33)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Indikator för exponeringsnivå
Status för GPS
ISO-tal
Högdagerprioritet
Exponeringskompensation
Visa fokuseringsavstånd
oo Du kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (=388).
oo Den elektroniska nivån visas inte när du har valt AF-metoden [u+Följning]
eller kameran är ansluten via HDMI till en TV.
oo Den elektroniska nivån, rutnät eller histogram kan inte visas under
filminspelning. (Visningen försvinner när du börjar spela in en film.)
oo När filminspelningen startar ändras den återstående tiden för filminspelningen
till förfluten tid.
oo Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
594
Informationsvisning
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden <A> upptäcks motivet i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa motivet. Motivtypen visas i skärmens övre
vänstra hörn.
Motiv
Porträtt
Icke-porträtt
Bakgrundsfärg
I
Natur- och
I rörelse*1 Närbild*2
rörelse*1 utomhusmotiv
Bakgrund
Ljus
Grå
Motljus
Innehåller
blå himmel
Ljusblå
Motljus
*3
Solnedgång
*3
Orange
Spotlight
Mörk
Med
stativ*1
Mörkblå
4 5
**
*
3
4 5
**
*
3
*1: Visas inte vid filminspelning.
*2: Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder ett förlängningsrör eller
ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen inte motsvarar den aktuella miljön.
*3: Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
oo För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen inte
motsvarar den aktuella miljön.
595
Informationsvisning
*4: Visas om samtliga förhållanden nedan gäller:
Fotograferingsmiljön är mörk, det är en natt- eller kvällsbild och stativ används.
*5: Visas med något av objektiven nedan:
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer-objektiv (Bildstabilisator) som kommit under och efter 2012.
*4+*5: Om förhållandena i *4 och *5 råder blir slutartiden längre.
596
Informationsvisning
Uppspelningsskärm
zzVisningsskärm för grundinformation för stillbilder
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka
Batterinivå
Uppspelningsnr/Totalt antal bilder/
Antal hittade bilder
Slutartid
Bländare
Värde för
exponeringskompensation
Bluetooth-funktion
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Redan skickad till en dator/
smartphone
Gradering
Bildskydd
Mappnummer – filnummer
Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
Högdagerprioritet
ISO-tal
oo Om bilden togs med en annan kamera kan kanske en del information inte visas.
oo Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran på
andra kameror.
597
Informationsvisning
zzVisningsskärm för detaljerad information för stillbilder
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
Bländare
Slutartid
Fotograferingsmetod/
multiexponering
(4) Vitbalans
(5) Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering)
(6) Vitbalanskorrigering
(7) Bildstil/inställningar
(8) Värde för exponeringskompensation
(9) Fotograferingsdatum och -klockslag
(10) Histogram (ljusstyrka/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
ISO-tal
Högdagerprioritet
Bläddringsfält
Blixtexponeringskompensation/
Studsblixt/HDR-fotografering/
Brusreducering vid multitagning
(15) Ljusmätmetod
(16) Filstorlek
(17) Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
* När du tar bilder med RAW+JPEG-bildkvalitet visas RAW-filens filstorlek.
* Linjer som anger bildområdet visas för bilder som tagits där sidförhållande ställts in
(=119) och RAW eller RAW+JPEG har ställts in för bildkvalitet.
* Vid blixtfotografering utan blixtexponeringskompensation visas <0>.
* < > visas för bilder tagna med studsblixtfotografering.
* En symbol för effekten (=172) och justeringsvärdet för dynamiskt omfång visas för
bilder som tagits med HDR-fotografering.
* <P> visas för bilder tagna med fotografering med multiexponering.
* <M> visas för bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
* <u> visas för bilder skapade och sparade efter RAW-bildbearbetning,
storleksändring, beskärning eller Creative Assist.
* <N> visas för bilder som beskurits och sedan sparats.
598
Informationsvisning
zzVisningsskärm för detaljerad information för film
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Filmvisning
Filminspelningsmetod/timelapsefilm/Video-snapshot
Bildstorlek
Bildhastighet
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Komprimeringsmetod
Digital IS för film
Inspelningstid
Filminspelningsformat
* <G> visas för stillbilder tagna som testbilder för timelapse-filmer.
oo Under filmvisning visas ”*, *” för [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Bildstil]
[Skärpa].
599
Varumärken
oo Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
oo Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA
och andra länder.
oo SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
oo HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
oo Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
oo När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.
oo Varumärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Canon Inc. sker
under licens. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
oo Alla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.
Om MPEG-4-licensiering
”Denna produkt är licensierad under AT&T-patent för MPEG-4-standarden
och kan användas för kodning av MPEG-4-kompatibel video och/eller
avkodning av MPEG-4-kompatibel video som kodades endast (1) för privat
eller icke‑kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör licensierad under
AT&T‑patent för att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen annan
licens beviljas eller underförstås för något annat syfte för MPEG-4-standard.”
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSENSIERAD UNDER AVC-PATENTETS
PORTFÖLJLICENS FÖR PRIVAT BRUK AV EN KONSUMENT ELLER ANNAT
BRUK SOM INTE HAR ERHÅLLITS ERSÄTTNING FÖR (i) KODNING AV
VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OCH/ELLER
(ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT
SOM UTFÖRT PRIVAT AKTIVITET OCH/ELLER INHANDLATS FRÅN
EN VIDEODISTRIBUTÖR SOM ÄR LINCENSIERAD ATT LEVERERA
AVC‑VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER KAN TILLÄMPAS FÖR
NÅGOT ANNAT SYFTE.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
600
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Meddelandet visas enligt krav på engelska.
Tredjepartsprogramvara
Produkten innehåller programvara från tredje part.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
601
Originaltillbehör från Canon rekommenderas
Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från
Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med
originaltillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller olyckor
som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra
tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller exploderar).
Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från andra tillverkare
än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du kan begära sådana
reparationer men betala för dessa.
oo Batteri LP-E17 är endast avsett för Canon-produkter. Om du använder det
med en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda till fel eller
olyckor som Canon inte kan hållas ansvariga för.
602
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller
nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en
tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller
ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som
anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning
(EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som
är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på
miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som
kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till
en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av
naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten,
kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för
avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee,
eller www.canon-europe.com/battery.
603
VAR FÖRSIKTIG
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
604
Register
Siffror
Anslutning för fjärrutlösare : 32, 219
[4K] 3840 × 2160 (Film) : 249
Autofokus → AF
A
(Auto ljuskorrigering) : 136
Auto Lighting Optimizer
<A+> (Smart motivläge) : 68
Automatisk avstängning : 372
Accel/bromsa följning : 531
Automatisk rotering : 366
Adobe RGB : 147
Automatisk återställning : 365
AEB (Automatisk
Automatiskt byte av AF-punkt : 532
exponeringsvariation) : 129
Av (Bländarförval AE) : 100
AE-lås : 213
Avtryckarfunktioner : 395
AF
AF-funktion : 185, 196
AF-hastighet : 283
AF-hjälpbelysning : 187, 201
AF-metod : 188
Begränsa AF-metod : 533
Komponera om : 71
Kontinuerlig AF : 199
Manuell fokusering : 214
Obj.drift när AF är omöjlig : 533
Objektiv med elektronisk MF : 200
Orienteringslänkad AF-punkt : 534
Pipljud (Pipsignal) : 380
Ram för AF-område : 80, 81, 192
Touch och dra AF : 183
Val av AF-punkt : 193
Ögonavkänning AF : 198
AF-punktexpansion : 189, 193
AF-startknapp : 55
Album (Video-snapshot) : 274, 334
ALL-I : 265
Anpassa knappar : 538
Ansikte+Följning : 188, 191
B
B (Bulb) : 106
Bakgrundsmusik : 336
Bakre inmatningsratt : 65
Barn : 81
Baszonen : 34
Batteri → Ström
Beskärning (bilder) : 337
Bevara känslan (AVB) : 142
Bildbläddring (Visningshopp) : 347
Bilder
Automatisk rotering : 366
Automatisk återställning : 365
Bildvisning : 293
Filnumrering : 363
Fotograferingsinformation : 297, 598
Förstora bilder : 299
Gradering : 340
Histogram : 349
Högdagervarning : 351
Importera (till dator) : 556
Indexbild : 300
605
Register
Kontinuerlig (filnumrering) : 364
Trådlöst : 227
Manuell rotering : 313
Blixtsynkroniseringskontakter : 31
Manuell återställning : 365
Bluetooth-funktion : 399, 418
Radera : 314
Adress : 429
Skydda bilder : 310
Ansluta : 421
Sökkriterier : 345
Bländarförval AE : 100
Visa AF-punkt : 352
Brusreducering
Visningshopp (Bildbläddring) : 347
Högt ISO-tal : 157
Bildhastighet : 252, 378
Långa exponeringstider : 159
Bildkvalitet : 116, 583
Brusreducering för höga ISO : 157
Bildspel : 343
Brusreducering för lång
Bildstil : 148, 152, 155
exponeringstid : 159
Bildsökning : 345
Brusreducering vid multitagning : 157
Bildvisning : 293
Bulbexponeringar : 106
Bildvisningstid : 122
Blixtaggregat från annan tillverkare än
Canon : 221
Blixtexponeringskompensation : 220, 229
Blixtmetod : 226
Blixt (Speedlite) : 220
Blixtexponeringskompensation : 220, 229
Blixtstyrning
(funktionsinställningar) : 222
Bulbtimer : 107
BUSY : 118
C
<C1>/<C2>/<C3>
(Egna kamerainställningar) : 408
Centrumvägd genomsnittsmätning : 211
Certifieringslogotyp : 413
Copyright-information : 411
Creative Assist : 73, 331
Blixtsynkroniseringshastighet : 221
D
Egen programmering : 230
Data för dammborttagning : 161
FEB (Variation blixtexponering) : 229
Datum/klocka : 374
FE-lås : 220
Delarnas namn : 31
Korrigerad blixtexponering : 225
Diffraktionskorrigering : 126, 330
Lång synktid : 224
Digitalkontakt : 32, 556
Manuell blixt : 226
Digital objektivoptimering : 125, 329
Slutarsynkronisering
Dioptriinställning : 52
(1:a/2:a ridån) : 228
606
Dioptriinställning : 52
Register
Distorsionskorrigering : 124, 329
Filmer : 235
DPOF (Digital Print Order Format) : 318
AE-lås : 240
Dra : 64
AF-hastighet under
Dubbeltryckning : 298
Filmservo-AF : 283
Dämpare : 258
Auto. långsam slutare : 288
E
Egen programmering : 523
Egen VB : 143
Egna kamerainställningar : 408
Ekoläge : 371
Elektronisk nivå : 388
Enbild : 206
Enbildsvisning : 296
Energispar : 372
Enpunkts AF : 188, 193
Err (felkoder) : 581
Evaluerande ljusmätning : 211
exFAT : 254, 368
Exponeringskompensation : 129
Exponeringskompensation i metod M
med ISO auto : 103
Exponeringssimulering : 139
Extern mikrofon : 258
Extern Speedlite → Blixt
Av 1/8-steg : 289
Bildhastighet : 252
Bildvisning : 301
Digital IS för film : 260
Dämpare : 258
Extern mikrofon : 258
Filminspelningsstorlek : 249
Filmservo-AF : 280, 282, 283
Filstorlek : 254, 586
Fotografering med manuell
exponering : 241
Fotografering med utsnitt : 256
Fotoområde : 251
Frame Grab : 306
HDMI-utgång : 290, 386
HDR-filminspelning : 247
Hörlurar : 258
Informationsvisning : 593
Inspelningstid : 255, 586
Knapp för filminspelning : 31
F
Komprimeringsmetod : 252
FAT32 : 254, 368
Kort som kan lagra filmer : 585
FEB (Variation blixtexponering) : 229
Ljudinspelning/
FE-lås : 220
Ljudinspelningsnivå : 257
Felsökning : 562
Mikrofon : 258
Redigera första och sista scenen : 304
Redigering : 304
607
Register
Skärpeföljningskänslighet för
Frame Grab : 306
filmservo-AF : 282
Full High-Definition (Full HD) (film) : 249
Spela in med autoexponering : 239
Funktionsfel : 562
Timelapse-film : 262
Funktionsguide : 370
Video-snapshot : 274
Fv (Flexibel-prioritet AE) : 104
Vindbrusfilter : 257
Färgmättnad : 153
Filnamnstillägg : 116, 252
Färgrymd : 147, 329
Filstorlek : 254, 583, 586
Färgtemperatur : 144
Filtereffekt (Monokrom) : 154
Färgton : 153
Fingerrörelser : 54, 298, 379
Förlängningsgrepp : 560
Firmware : 413
Förstora bilder : 195, 214, 299
Fjärrkontroll : 217
Fjärrutlösare : 219
Flerfunktion : 55
Flerfunktionslås : 58, 407
Flexibel-prioritet AE : 104
Flimmerreducering : 179
G
GPS : 402
Gradering : 340
Graderingsmärke : 340
Gruppfoto : 78
Fokusering → AF
H
Fokuseringslås : 71
H1/H2 (Utökat ISO-tal) : 133
Fokusgaffling : 202
[HD] 1280 × 720 (film) : 249
Formatera (kortinitiering) : 367
HDMI : 290, 308, 386
Fotograferingsmetod
HDMI HDR : 387
<A+> (Smart motivläge) : 68
HDMI-utgång : 290
Av (Bländarförval AE) : 100
HDR-filminspelning : 247
B (Bulb) : 106
HDR-fotografering : 171
<C1>/<C2>/<C3>
HDR-motljuskontroll : 88
(Egna kamerainställningar) : 408
Histogram : 349, 391
Fv (Flexibel-prioritet AE) : 104
Hjälp : 396
M (Manuell exponering) : 102
Textstorlek : 397
P (Programautomatik) : 96
Hämta en 4K-bild : 306
SCN (Specialmotivläge) : 75
Hög (bildkvalitet) : 116
Tv (Tidsförval AE) : 98
Fotoområde : 391
608
Högdagerprioritet : 137
Högdagervarning : 351
Register
Höghastighetsvisning : 181
Standardinställningar : 410
Högtalare : 33
Kombinations-IS : 261
Hörlurar : 258
Kontinuerlig (filnumrering) : 364
Kontrast : 136, 153
I
ICC-profil : 147
Importera bilder till en dator : 556
Indexbild : 300
Indikator för exponeringsnivå : 102, 592
Kontrollring : 58
Korrigering av
periferibelysning : 124, 329
Kort : 10, 30, 42
Felsökning : 44, 565
INFO-knappen : 59
Formatera : 367
Inledande förstoringsförhållande/
Kortpåminnelse : 182
position : 355
Lågnivåformatering : 367
Inmatningsratt : 56
Inställbara exponeringssteg : 526
Inställningar för fotobok : 322
Inställningar för trådlös
kommunikation : 398, 415
Inställningsratt : 34
Intervalltimer : 176
Skrivskydd : 42
Kortkrav : 253, 585
Kreativa zonen : 35
Kromatisk aberrationsjustering : 126, 330
Kvällsporträtt : 86
Känslighet → ISO-tal
IPB : 252
L
ISO-tal : 131, 286
Ladda : 40, 558
Automatiskt ISO-område : 134, 582
Laddare : 37, 40
Auto område (stillbilder) : 134
Landskap : 79
ISO-område : 133, 286
Liten (bildkvalitet) : 116
Minsta slutartid för ISO auto
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå : 257
(stillbilder) : 135
Ljusmätmetod : 211
LOCK : 58, 407
J
JPEG : 116, 583
K
Lutningskorrigering : 338
Långa (bulb) exponeringar : 106
Långsam serietagning : 207
Kamera
Lägesguide : 369
Hålla kameran : 53
Kameraskakningsoskärpa : 107, 210
609
Register
M
N
M (Manuell exponering) : 102
Nattfoto utan stativ : 87
Manuell exponering : 102
Normal (bildkvalitet) : 116
Manuell fokusering : 214
NTSC : 252, 378
Manuell återställning : 365
Närbild : 84
Mat : 85
Matningsmetod : 206
Maximalt antal bilder i en
O
Objektiv : 48, 50
Diffraktionskorrigering : 126, 330
bildserie : 118, 583
Digital objektivoptimering : 125, 329
Medium (bildkvalitet) : 116
Distorsionskorrigering : 124, 329
Meny : 60
Frigöringsknapp : 49, 51
Bildvisning : 294
Korrigering av
Egen programmering : 524
periferibelysning : 124, 329
Filminspelning : 236
Kromatisk
Funktionsinställningar : 358
aberrationsjustering : 126, 330
Inställningsprocedur : 61
Omkopplare för
Min meny : 548
fokuseringsmetod : 48, 51
Nedtonade menyalternativ : 63
Stillbildsfotografering : 111
MF (Manuell fokusering) : 214
M-Fn-knapp : 55
MF-peaking : 216
Mikrofon : 258
Min meny : 548
Minneskort → Kort
Optisk aberrationsjustering : 123, 329
Objektiv med elektronisk MF : 200
Omkopplare för
fokuseringsmetod : 48, 51
One-Shot AF : 186
Orienteringslänkad AF-punkt : 534
P
Minskad visning : 300
P (Programautomatik) : 96
Monokrom : 150
PAL : 252, 378
Motivsymboler : 72, 595
Panorering : 82
MP4 : 252
Pekljud : 380
Multiexponering : 165
Pipljud (Pipsignal) : 380
Mättimer : 138
Pixelantal : 116, 583
Möjlig inspelningstid (film) : 586
Platsinformation : 402
Möjligt antal bilder : 582
Porträtt : 77
610
Register
Positioneringshål : 33
Beställa kopior (DPOF) : 318
Programautomatik : 96
Inställningar för fotobok : 322
Programförskjutning : 97
Programvara : 554
Användarhandbok : 555
Skydda bilder : 310
Skärm : 30, 57
Ljusstyrka : 373
Skärm av : 372
R
Radera (bilder) : 314
Ram för AF-område : 80, 81, 192
RAW : 116, 117
RAW+JPEG : 116, 583
RAW-bildbearbetning : 325
Rem : 38
Rengöra (bildsensor) : 382
Rotera (bilder) : 313, 366
Rutnät : 353, 390
Skärmavtryckare : 163
Skärpa : 153
Skärpedjupskontroll : 101
Skärpeföljn känslighet : 530
Slutarsynkronisering : 228
Smart motivläge : 68
Snabbkontroll : 65
Snabb serietagning : 206
Sommartid : 375
Specialmotivläge (SCN) : 75
S
Sport : 80
<SCN> (Specialscen) : 34, 75
Spot-AF : 188, 193
SD/SDHC/SDXC-kort → Kort
Spotmätning : 211
Sensorrengöring : 382
Språk : 377
Serienummer : 33
sRGB : 147
Serietagning : 206
Standardinställningar : 410
Servo AF
Filmservo-AF : 280, 282, 283
Anpassa funktioner : 546
Blixtfunktionsinställningar : 230
Initial AF-punkt : 535
Egen programmering : 546
SERVO : 186
Egna kamerainställningar : 408
SERVO (Servo AF) : 186
Sidförhållande → Stillbildsutsnitt/
Min meny : 551
Stativgänga : 33
sidförhållande
Stillbildsutsnitt/sidförhållande : 119, 584
Självutlösare : 209
Stor (bildkvalitet) : 116
Skakningsoskärpa : 54, 70
Stort dynamiskt omfång → HDR
Skapa/välja mapp : 361
Skriva ut
611
Register
Ström : 46
Automatisk avstängning : 372
Batteriinformation : 381
Batterinivå : 47
Ladda : 40, 558
Möjligt antal bilder : 582
Symboler : 8
Synkronisering med 1:a ridån : 228
Synkronisering med 2:a ridån : 228
U
UHS-II/UHS-I : 10
USB-kontakt (digital) : 32, 556
UTC (Coordinated Universal Time) : 406
Utjämnade högdagrar : 351
Utlös slutaren utan kort : 182
Utsnittsmätning : 211
Utökat ISO-tal : 131, 133, 286, 588
Säkerhetsanvisningar : 25
V
Säkerhetsförskjutning : 529
Variation
Sökare : 64
AEB (Automatisk
Informationsvisning : 389
exponeringsvariation) : 129
Rutnät : 390
FEB (Variation blixtexponering) : 229
Vertikal visning : 390
Fokusgaffling : 202
Visningsformat : 393
Vitbalansvariation : 146
Sökaren av : 372
T
Temperaturvarning : 232, 291
Tidsförval AE : 98
Tidszon : 374
Tillbehör : 3
Tillbehörsfäste : 31
Timelapse-film : 262
Toningseffekt (Monokrom) : 154
Tonprioritet : 137
Trycka ned halvvägs : 54, 395
Trycka ned helt : 54, 395
Tv (Tidsförval AE) : 98
Tyst läge : 89
Video-snapshot : 274
Videosystem : 378
Vindbrusfilter : 257
Vinkeljustering : 45
Avtryckare : 45
Visning av
fotograferingsinformation : 388, 591
Visning av grundläggande
information : 597
Visning på TV : 308
Visningshopp : 347
Visningsinställningar : 394
Vitbalans : 140
Auto : 142
Egen : 143
Inställning av färgtemperatur : 144
Korrigering : 145
612
Register
Variation : 146
SSID : 434, 454, 462
Vitprioritet (AVB) : 142
Virtuellt tangentbord : 517
Volym (filmvisning) : 302, 303
Visa bilder : 437
Wi-Fi-funktion : 415
Visade bilder : 450
Android : 420
Visa informationsskärmen : 499
Anmärkningar : 511
Växla nätverk : 489
Anslutningshistorik : 493, 516
Wi-Fi-inställningar : 516
Beställa kopior : 467
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 488
Camera Connect : 420, 437
Återansluta : 493
CANON iMAGE GATEWAY : 473
Ändra storlek : 440, 445, 481
EOS Utility : 453
Fjärrstyrd hantering : 437
Image Transfer Utility 2 : 458
Z
Zon-AF : 189, 193
iOS : 420
Å
IP-adress : 518
Åtkomstlampa : 43
Kamera som åtkomstpunkt : 492
Lösenord : 516
MAC-adress : 499
Ä
Ändra storlek : 339
Namn : 497
Nätverk : 434, 454, 462
Nätverksinställningar : 514
Parkoppling : 422
PictBridge : 463
Radera anslutningsinformation : 497
Redigera enhetsinformation : 450, 496
Rensa inställningar för trådlös
kommunikation : 498
Skicka alla bilder på kortet : 446, 483
Skicka bilder som matchar
sökkriterier : 447, 485
Skicka valda : 443, 480
Skrivare : 461
Skriva ut : 464
613
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon-kontor.
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
Beskrivningarna i den här användarhandboken är aktuella från och med juni 2019.
Om du vill ha information om kompatibilitet med eventuella produkter som lanseras
därefter kan du kontakta ett Canon Service Center. Den senaste versionen av
användarhandboken hittar du på Canons webbplats.
CEL-SX6JA251
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising