Canon | Zoemini C | User guide | Canon Zoemini C User guide

Canon Zoemini C User guide
Direktfilmskamera
Användarhandbok
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
P3
ÖVERSIKT
P4
Medföljande artiklar
Produktfunktioner
INSTÄLLNINGAR
P5-8
Ladda
Fylla på papper
Externt minne
GÖR SÅ HÄR
P9-12
Slå av/på strömmen
Ta en bild
Sökare
Bildförhållande
Utskrift
LED-indikator
Felsökning
SPECIFIKATIONER
P13
SÄKERHETSINFORMATION
LÄS FÖRE ANVÄNDANDET
Läs följande instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder enheten.
Regler och ytterligare säkerhetsinformation finns i arket Regel- och
säkerhetsinformation som ingår i paketet.
RMN: PP3001
Regelmodellnumret har tilldelats i identifieringssyfte.
VARNING!
• Förvara enheten utom räckhåll för små barn. Olämplig användning av produkten
kan leda till kvävning eller annan skada.
• Sluta omedelbart använda enheten om den avger rök eller konstig lukt eller på
annat sätt fungerar konstigt.
• Titta inte genom sökaren eller linsen mot solen eller mot annat starkt ljus.
Det kan leda till synproblem.
• Avfyra inte blixten i närheten av ögonen. Ögonen kan ta skada.
• En rem runt halsen på ett barn kan leda till kvävning. Om produkten använder en
nätsladd och ett barn av misstag får sladden runt halsen kan det leda till
kvävning.
• Stäng av enheten där kameraanvändning är förbjuden. Elektromagnetiska vågor
som avges av kameran kan störa driften av elektroniska och andra enheter. Var
försiktig när du använder produkten på platser där användning av elektroniska
enheter är begränsad, t.ex. i flygplan och på sjukhus.
FÖRSIKTIGT!
• Om du arbetar under extrema väderförhållanden kanske skrivaren inte fungerar.
Låt enheten anpassa sig till rekommenderad driftstemperatur på 15 till 32 ºC,
innan du skriver ut igen.
• Ladda enheten i en rekommenderad temperatur på 15 till 32 ºC.
• Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra enheten. Rengör inte med fuktigt tyg
eller flyktiga vätskor, t.ex. thinner.
• Håll den övre luckan stängd för att undvika damm och andra partiklar inuti
enheten.
• Om enheten inte fungerar på rätt sätt måste du kontakta affären där du köpt
produkten eller Canons support på https://www.canon.se/support
• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller direkt hetta och avyttra det
inte genom förbränning.
• Elektromagnetiska störningar eller elektrostatisk urladdning kan leda till att
enheten inte fungerar eller att minnet förändras eller töms. Om detta inträffar
använder du en nål eller liknande för att trycka på Återställningsknappen längst
ned på enheten.
3
ÖVERSIKT
MEDFÖLJANDE ARTIKLAR
ZINK
Paper
Direktfilmskamera
Snabbstartsguide
Arket Regeloch
säkerhetsinformation
USB-kabel
CANON ZINK™
fotopapper (10 ark)
Handledsrem
PRODUKTFUNKTIONER
1
2
9
4
5
3
4
7
6
9
8
12 13
11
16 15
10
17
14
1 Kameraobjektiv
10 Högtalare
2 Selfiespegel
11 Skrivarlucka
3 Utmatningsöppning för utskrift
12 Knapp för bildförhållande
4 Remhål
13 Knapp för utskrift
5 Blixt
14 Micro USB-port
6 LED-indikator för status
15 LED-indikator för laddningsstatus
7 Strömbrytare
16 Fack för MicroSD-kort (upp till 256 GB)
8 Avtryckare
17 Återställningsknapp
9 Sökare
* Tryck in med en nål när du vill återställa
4
INSTÄLLNINGAR
LADDA
LED-indikator
för laddningsstatus
Ladda : RÖD
Fullständig : GRÖN
Enheten har ett inbyggt batteri. Ladda enheten fullt med hjälp av den medföljande
USB-kabeln före användning.
1 Anslut den mindre änden av den medföljande USB-kabeln i enheten och den andra
änden i den laddningsbara USB-adaptern.
2 LED-indikatorn för laddning lyser rött vilket indikerar laddning.
3 Indikatorn blir grön när batteriet är fulladdat.
− Driftstiden kan variera beroende på batteriets status, driftsstatus och
miljövillkoren.
OBS!
Om USB-kabeln
HANTERA USB-KABELN MED FÖRSIKTIGHET UNDER LADDNING
• Placera inte tunga föremål på kabeln.
• Placera inte USB-kabeln i närheten av hetta.
• Du bör inte skrapa, skada, vrida eller dra hårt i kabeln.
• Du bör inte ansluta eller koppla från kabeln med våta händer.
• Undvik för hög/låg temperatur och fuktiga miljöer.
• Koppla från USB-kabeln från strömkällan efter laddningen.
• Använd den medföljande USB-kabeln för laddning.
5
FYLLA PÅ PAPPER
1 Avlägsna luckan genom att dra den framåt i pilens riktning.
2 Öppna en bunt fotopapper (10 ark + blått SMART SHEET™).
3 Placera alla 10 fotopapper och ett SMART SHEET™ i utrymmet för fotopapper.
− Trava fotopapperet ovanpå blått SMART SHEET™, och se till att den blåa
streckkoden och fotopapperlogotyperna vänds nedåt..
4 Sätt tillbaka den övre luckan på enheten. Det ska klicka till när den sätts tillbaka.
− Blått SMART SHEET™ skickas automatiskt genom enheten före den första
utskriften.
6
EXTERNT MINNE
Ett externt MicroSD-kort (upp till 256 GB) behövs för att spara tagna bilder.
Endast formaten FAT16, FAT32 och exFAT kan användas.
FÖRBEREDA ETT MINNESKORT
Använd följande minneskort (säljs separat)
• MicroSD-minneskort *1
• MicroSDHC-minneskort *1*2
• MicroSDXC-minneskort *1 *2
*1 Kort som överensstämmer med SD-standarder. Alla kort fungerar emellertid inte med
kameran.
*2 UHS-1-minneskort kan också användas.
INSTALLERA OCH AVLÄGSNA MicroSD-KORTET
• Sätt i MicroSD-kortet i facket längst ned på enheten. Det klickar till när kortet är
rätt insatt .
• Tryck på kortets översida för att frigöra det. Dra ut kortet för att avlägsna det från
enheten.
• Om det blir fel vid läsning/skrivning till MicroSD-kortet hörs FAIL-ljudet en gång.
Ta bort MicroSD-kortet och starta om enheten.
• Anslut enheten till en dator via USB-kabeln. Dubbelklicka på bilden för den externa
enheten när den visas på datorn för att visa och spara bilderna
7
OBS!
SKÖTSEL AV ENHETEN
• Använd och förvara enheten i en rekommenderad miljö på 15 till 32 ºC och 40-55 %
relativ luftfuktighet.
VID ANVÄNDNING AV FOTOPAPPER
• Fyll endast på 10 ZINK™ fotopapper och 1 SMART SHEET™. Fyll inte på mer eftersom
det kan orsaka pappersstopp eller utskriftsproblem.
• Om pappersstopp inträffar stänger du av skrivaren och sätter sedan på den igen för
att automatiskt rensa pappersstoppet. Försök inte dra ut papperet.
• När enheten skriver ut ska du inte dra eller slita i fotopapperet.
• Hantera fotopapper med försiktighet för att undvika skador eller skrynkliga papper.
• Håll fotopapperen rena när du fyller på. Om papperet är smutsigt eller skadat kan
det resultera i pappersstopp eller utskriftsproblem
• Öppna inte en ny fotopappersbunt förrän du ska fylla på i enheten.
• Utsätt inte fotopapper för direkt solljus eller fukt.
• Låt inte fotopapper ligga på platser där temperaturen eller luftfuktigheten inte
stämmer med rekommendationerna som anges på pappersbunten. Det kan minska
kvaliteten på den utskrivna bilden.
OM SMART SHEET™
• Varje bunt fotopapper innehåller 10 ark fotopapper och 1 blått SMART SHEET™.
• Fyll på SMART SHEET™ och fotopapper från samma bunt för bästa
utskriftskvalitet. Varje SMART SHEET™ är speciellt anpassat för den pappersbunt
som det ingår i.
• SMART SHEET™ skickas automatiskt genom enheten före den första utskriften
för att rengöra skrivaren och optimera utskriftskvaliteten för den speciella
pappersbunten (10 ark).
• Behåll SMART SHEET™ och kassera bara efter att du har skrivit ut alla 10 arken i
bunten. Om utskriftskvaliteten inte är som förväntat, kan du återanvända
SMART SHEET™ om papperet fortfarande kommer från samma bunt. Dra
SMART SHEET™ med streckkodssidan nedåt under det återstående fotopapperet.
• Att använda SMART SHEET™ från en annan bunt kan resultera i sämre
utskriftskvalitet.
8
GÖR SÅ HÄR
SLÅ AV/PÅ STRÖMMEN
1 Håll ned strömbrytaren
tills LED-in-
dikatorn lyser.
2 När LED-indikatorn lyser med fast vitt
sken, är enheten klar att användas.
3 Håll ned strömbrytaren
att stänga av
enheten.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
• När enheten är inaktiv i cirka 5 minuter (standard), stängs den automatiskt av.
Användaren kan återuppta enheten genom att trycka på strömbrytaren igen.
TA EN BILD
50cm-∞
1 Håll enheten, kontrollera
bildsammansättningen.
2 Tryck ned avtryckaren
för att ta en bild.
Avfyras blixten automatiskt om det
behövs för aktuella ljusförhållanden.
Använd den reflekterande plattan vid
objektivet som självporträttsspegel när
du tar en selfie.
SÖKARE
Sammanställ bilden med rammärket i sökaren.
50cm - ∞
2x3
2x2
2 x 3 rammärke för
normal fotografering
på 1 m - ∞
2 x 2 rammärke
för normal fotografering
på 1 m - ∞
9
BILDFÖRHÅLLANDE
Användaren kan välja mellan två
bildförhållanden, 2x3 och 2x2 med
knappen för bildförhållande
.
Bildförhållandet kan när som helst ändras
innan bilden tas.
Om bildförhållandet är 2 x2 är fotopapperets tomma område annorlunda. Det baseras
på i vilken riktning enheten hålles.
UTSKRIFT
SKRIVA UT ETT FOTO
• Bilden skrivs ut omedelbart efter att den tagits.
• Enheten kan lagra upp till tre bilder samtidigt för utskrift.
SKRIV UT EN BILD IGEN
Om du har tagit en bild och den
skrivits ut kanske du vill
dubblera samma bild eller
distribuera flera delar av
samma bild bland olika
personer. Du trycker bara på
knappen
för utskrift för
att skriva ut den senast tagna
bilden.
10
LED-INDIKATOR
Status
Gör så här/Situation
Slå på strömmen
Håll ned strömbrytaren
Standbyläge
När enheten är påslagen
Slå av strömmen
Håll ned strömbrytaren
SMART SHEET™fel
Om enheten identifierar att felaktig
SMART SHEET™ har satts i, eller
annat SMART SHEET™-fel
Bearbeta
SMART SHEET™
När enheten skriver ut
SMART SHEET™
Inget papper
Om enheten saknar papper
kan den inte fotografera
Pappersstopp/
Lucka öppen
När pappersstopp inträffar
eller när skrivarluckan är öppen
Klar för utskrift
Förbereder utskrift
LED-indikator
Vit
Vit
Vit
Av
Blå
Vit
Röd
Röd
Vit
Skriver ut bilder
När enheten skriver ut bilder
MS Mode
(Mass Storage Mode)
Enheten är ansluten till en dator
MicroSD-kortfel
Det går inte att skriva data till
MicroSD-kort
För hög
temperatur
När enhetens temperatur är
för hög
För låg
temperatur
När enhetens temperatur är
för låg
Gul > Magenta > Cyan > Vit
(Slingor)
Magenta
Magenta
Röd (tills temperaturen
är tillbaka till normal)
Cyan (tills temperaturen
är tillbaka till normal)
11
Status
Gör så här/Situation
Skrivarhuvudet
kyls ned
Kontroll av
skrivarhuvudstemperaturen
och låter det kylas ned före
utskrift
Lågt batteri
När batterinivån är 20 %
Mycket lågt
batteri
När batterinivån är för låg
LED-indikator
Cyan
Vit > Röd (slingor)
Röd > Vit (slingor)
FELSÖKNING
Status
LED-indikator
MicroSD-kortfel
Magenta
Pappersmatning
misslyckades
Röd
Pappersstopp
Röd
Inget papper
Åtgärder
•
•
•
•
Kontrollera om MicroSD-kortet är rätt isatt
Kontrollera om MicroSD-kortet är fullt
Kontrollera om MicroSD-kortet är skadat
Kontrollera om MicroSD-kortet är kompatibelt
• Öppna luckan till utrymmet för papper och
kontrollera om Canon ZINK™ fotopapper är ifyllt
• Slå på och av enheten så att fotopapper matas
ut automatiskt
• Fyll på Canon ZINK™ fotopapper i enheten igen
Röd
Skrivarluckan
har inte stängts
på rätt sätt
Överhettning
• Stäng skrivarluckan på rätt sätt
Röd
Röd
• Vänta tills enhetens temperatur går ned till
normalt och då kommer enheten att fungera igen
Enheten
fungerar inte
N/A
• Kontrollera att batterinivån inte är för låg. I så
fall laddar du enheten
Ta en bild
N/A
• Kontrollera att utskriftsköns buffert är tillgänglig
• Kontrollera att enheten har Canon ZINK™ fotopapper
12
SPECIFIKATIONER
Utskriftsteknik
ZINK™
Utskriftsupplösning
314 x 500 dpi (punkter per tum)
Utskriftshastighet
Cirka 50 sekunder (motorn startar och stoppar,
vid rumstemperatur 25 ºC)
Fotots bildförhållande
2" x 2" eller 2" x 3"
Kompatibelt papper
Canon ZINK™ fotopapper :
Papperskapacitet
Upp till 10 ark med ZINK™ fotopapper + 1 SMART SHEET™
Bildupplösning
5MP
Brännvidd
24 mm
Bländare
f 2.4
Fokuseringsintervall
50cm - ∞
Känslighet
Auto (ISO 100 - 1600)
Blixt
JA (Auto)
Blixtområde
0,5m - 1,0m
Minneskort
MicroSD-kort, upp till 256 GB
Strömkälla
Inbyggt laddningsbart Li-polymerbatteri 700 mAh, 7,4 V
Laddningshastighet
Cirka 90 minuter (Fullständig laddning)
Strömadapter
Utgångsström: 1,6 A (min), spänning: 5 V
Miljöparametrar
- Rekommenderad drifts-, laddnings- och
förvaringstemperatur för skrivaren: 15 till 32 ºC
- Rekommenderad drifts-, laddnings- och
förvaringsluftfuktighet för skrivaren: 40-55 % RH
- Driftstemperatur: 5 till 40 ºC
- Driftsluftfuktighet: <70 % RH
Automatisk avstängning
5 minuter
Mått
121 mm (B) x 78,3 mm (H) x 23,7 mm (D)
Vikt
170 g
Kompatibelt OS
(för dator)
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.10 - 10.14
Anslutning för laddning
och dataöverföring
USB 2.0 (Micro USB)
ZP-2030-20 (20 ark)
ZP-2030-50 (50 ark)
2" x 3" / Klisterbaksida
Kan komma att ändras utan föregående meddelande
13
SMART SHEET, ZINK Technology och ZINK-varumärken tillhör ZINK Holdings LLC. Används under licens. Alla övriga
tredjepartsproduktnamn, märken och logotyper är varumärken tillhöriga sina respektive innehavare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising