Canon | Zoemini S | User guide | Canon Zoemini S User guide

Canon Zoemini S User guide
Direktfilmskamera
Användarhandbok
INNEHÅLL
SÄKERHETSINFORMATION
P3
ÖVERSIKT
P4
Medföljande artiklar
Produktfunktioner
INSTÄLLNINGAR
P5-8
Ladda
Fylla på papper
Externt minne
GÖR SÅ HÄR
P9-15
Slå av/på strömmen
Ta en bild
Sökare
Selfiespegel
Blixt och lättningsljus
Bildförhållande
Utskrift
Fjärrfotografering
Camera Voice
LED-indikator
Felsökning
SPECIFIKATIONER
P16
INSTALLERA APP
P17-18
PARKOPPLA MOBIL ENHET OCH
Direktfilmskamera
P19-23
Android-parkoppling
iOS-parkoppling
Android-parkoppling (med NFC)
ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Startskärmen
Huvudmeny
Smartphone-kamera
Fotogalleri
Skriva ut bilder
Redigera bilder
Använda mosaikutskrift
Använda kollageutskrift
Dela bilder
Spara bilder
Skicka till Mini Print
P24-33
SÄKERHETSINFORMATION
LÄS FÖRE ANVÄNDANDET
Läs följande instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du använder enheten.
Regler och ytterligare säkerhetsinformation finns i arket Regel- och
säkerhetsinformation som ingår i paketet.
RMN: PP2001
Regelmodellnumret har tilldelats i identifieringssyfte.
VARNING!
• Förvara enheten utom räckhåll för små barn. Olämplig användning av produkten
kan leda till kvävning eller annan skada.
• Sluta omedelbart använda enheten om den avger rök eller konstig lukt eller på
annat sätt fungerar konstigt.
• Titta inte genom sökaren eller linsen mot solen eller mot annat starkt ljus.
Det kan leda till synproblem.
• Avfyra inte blixten i närheten av ögonen. Ögonen kan ta skada.
• En rem runt halsen på ett barn kan leda till kvävning. Om produkten använder en
nätsladd och ett barn av misstag får sladden runt halsen kan det leda till
kvävning.
• Stäng av enheten där kameraanvändning är förbjuden. Elektromagnetiska vågor
som avges av kameran kan störa driften av elektroniska och andra enheter. Var
försiktig när du använder produkten på platser där användning av elektroniska
enheter är begränsad, t.ex. i flygplan och på sjukhus.
FÖRSIKTIGT!
• Om du arbetar under extrema väderförhållanden kanske skrivaren inte fungerar.
Låt enheten anpassa sig till rekommenderad driftstemperatur på 15 till 32 ºC,
innan du skriver ut igen.
• Ladda enheten i en rekommenderad temperatur på 15 till 32 ºC.
• Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra enheten. Rengör inte med fuktigt tyg
eller flyktiga vätskor, t.ex. thinner.
• Håll den övre luckan stängd för att undvika damm och andra partiklar inuti
enheten.
• Om enheten inte fungerar på rätt sätt måste du kontakta affären där du köpt
produkten eller Canons support på https://www.canon.se/support
• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller direkt hetta och avyttra det
inte genom förbränning.
• Elektromagnetiska störningar eller elektrostatisk urladdning kan leda till att
enheten inte fungerar eller att minnet förändras eller töms. Om detta inträffar
använder du en nål eller liknande för att trycka på Återställningsknappen längst
ned på enheten.
3
ÖVERSIKT
MEDFÖLJANDE ARTIKLAR
ZINK
Paper
Direktfilmskamera
Snabbstartsguide
Arket Regeloch
säkerhetsinformation
USB-kabel
CANON ZINK™
Handledsrem
fotopapper (10 ark)
PRODUKTFUNKTIONER
3
2
1
11
6
4
5
7
8
12
5
9 10
14 15
13
16
18
19
17
1 Kameraobjektiv
11 Sökare
2 Selfiespegel
12 Högtalare
3 Lättningsljus (8 LED-lampor)
13 Skrivarlucka
4 Utmatningsöppning för utskrift
14 Knapp för bildförhållande
5 Remhål
15 Knapp för utskrift
6 Blixt
16 Micro USB-port
7 LED-indikator för status
17 LED-indikator för laddningsstatus
8 Omkopplare (Av/Auto/Lättnadsljus) 18 Fack för MicroSD-kort (upp till 256 GB)
9 Strömbrytare
10 Avtryckare
19 Återställningsknapp
* Tryck in med en nål när du vill återställa
4
INSTÄLLNINGAR
LADDA
LED-indikator
för laddningsstatus
Ladda : RÖD
Fullständig : GRÖN
Enheten har ett inbyggt batteri. Ladda enheten fullt med hjälp av den medföljande
USB-kabeln före användning.
1 Anslut den mindre änden av den medföljande USB-kabeln i enheten och den andra
änden i den laddningsbara USB-adaptern.
2 LED-indikatorn för laddning lyser rött vilket indikerar laddning.
3 Indikatorn blir grön när batteriet är fulladdat.
− Driftstiden kan variera beroende på batteriets status, driftsstatus och
miljövillkoren.
OBS!
Om USB-kabeln
HANTERA USB-KABELN MED FÖRSIKTIGHET UNDER LADDNING
• Placera inte tunga föremål på kabeln.
• Placera inte USB-kabeln i närheten av hetta.
• Du bör inte skrapa, skada, vrida eller dra hårt i kabeln.
• Du bör inte ansluta eller koppla från kabeln med våta händer.
• Undvik för hög/låg temperatur och fuktiga miljöer.
• Koppla från USB-kabeln från strömkällan efter laddningen.
• Använd den medföljande USB-kabeln för laddning.
5
FYLLA PÅ PAPPER
1 Avlägsna luckan genom att dra den framåt i pilens riktning.
2 Öppna en bunt fotopapper (10 ark + blått SMART SHEET™).
3 Placera alla 10 fotopapper och ett SMART SHEET™ i utrymmet för fotopapper.
− Trava fotopapperet ovanpå blått SMART SHEET™, och se till att den blåa
streckkoden och fotopapperlogotyperna vänds nedåt..
4 Sätt tillbaka den övre luckan på enheten. Det ska klicka till när den sätts tillbaka.
− Blått SMART SHEET™ skickas automatiskt genom enheten före den första
utskriften.
6
EXTERNT MINNE
Ett externt MicroSD-kort (upp till 256 GB) behövs för att spara tagna bilder.
Endast formaten FAT16, FAT32 och exFAT kan användas.
FÖRBEREDA ETT MINNESKORT
Använd följande minneskort (säljs separat)
• MicroSD-minneskort *1
• MicroSDHC-minneskort *1*2
• MicroSDXC-minneskort *1 *2
*1 Kort som överensstämmer med SD-standarder. Alla kort fungerar emellertid inte
med kameran.
*2 UHS-1-minneskort kan också användas.
INSTALLERA OCH AVLÄGSNA MicroSD-KORTET
• Sätt i MicroSD-kortet i facket längst ned på enheten. Det klickar till när kortet
är rätt insatt .
• Tryck på kortets översida för att frigöra det. Dra ut kortet för att avlägsna det
från enheten.
• Om det blir fel vid läsning/skrivning till MicroSD-kortet hörs FAIL-ljudet en
gång. Ta bort MicroSD-kortet och starta om enheten.
• Anslut enheten till en dator via USB-kabeln. Dubbelklicka på bilden för den
externa enheten när den visas på datorn för att visa och spara bilderna
OBS!
SKÖTSEL AV ENHETEN
• Använd och förvara enheten i en rekommenderad miljö på 15 till 32 ºC och 40-55 %
relativ luftfuktighet.
• Uppdatera skrivarens firmware regelbundet. Kontrollera om din firmware måste
uppgraderas. Öppna Canon Mini Print-appen, gå till Huvudmeny > Inställningar >
Skrivare, välj din enhet och ange Produktinfo och tryck sedan på
”Firmware-uppgradering”.
− Kontrollera i förväg att mobilenheten har internetanslutning. Om du måste
uppgradera firmware måste skrivaren laddas till 50 % eller mer.
• Se till att du använder den senaste Canon Mini Print-appversionen. Om apparna
inte uppdateras automatiskt går du till App Store och kontrollerar om de måste
uppdateras.
7
OBS!
VID ANVÄNDNING AV FOTOPAPPER
• Fyll endast på 10 ZINK™ fotopapper och 1 SMART SHEET™. Fyll inte på mer
eftersom det kan orsaka pappersstopp eller utskriftsproblem.
• För bästa utskriftsresultat bör du använda ZINK™ fotopapper för Canon Zoemini S.
− Du kan köpa extra fotopapper med Canon Mini Print-appen genom att trycka på
”Köp papper” på huvudmenyn.
• Om pappersstopp inträffar stänger du av skrivaren och sätter sedan på den igen för
att automatiskt rensa pappersstoppet. Försök inte dra ut papperet.
• När enheten skriver ut ska du inte dra eller slita i fotopapperet.
• Hantera fotopapper med försiktighet för att undvika skador eller skrynkliga papper.
• Håll fotopapperen rena när du fyller på. Om papperet är smutsigt eller skadat kan
det resultera i pappersstopp eller utskriftsproblem
• Öppna inte en ny fotopappersbunt förrän du ska fylla på i enheten.
• Utsätt inte fotopapper för direkt solljus eller fukt.
• Låt inte fotopapper ligga på platser där temperaturen eller luftfuktigheten inte
stämmer med rekommendationerna som anges på pappersbunten. Det kan minska
kvaliteten på den utskrivna bilden.
OM SMART SHEET™
• Varje bunt fotopapper innehåller 10 ark fotopapper och 1 blått SMART SHEET™.
• Fyll på SMART SHEET™ och fotopapper från samma bunt för bästa
utskriftskvalitet. Varje SMART SHEET™ är speciellt anpassat för den pappersbunt
som det ingår i.
• SMART SHEET™ skickas automatiskt genom enheten före den första utskriften
för att rengöra skrivaren och optimera utskriftskvaliteten för den speciella
pappersbunten (10 ark).
• Behåll SMART SHEET™ och kassera bara efter att du har skrivit ut alla 10 arken i
bunten. Om utskriftskvaliteten inte är som förväntat, kan du återanvända
SMART SHEET™ om papperet fortfarande kommer från samma bunt. Dra
SMART SHEET™ med streckkodssidan nedåt under det återstående
fotopapperet.
• Att använda SMART SHEET™ från en annan bunt kan resultera i sämre
utskriftskvalitet.
8
GÖR SÅ HÄR
SLÅ AV/PÅ STRÖMMEN
1 Håll ned strömbrytaren
tills LED-in-
dikatorn lyser.
2 När LED-indikatorn lyser med fast vitt
sken, är enheten klar att användas.
3 Håll ned strömbrytaren
att stänga av
enheten.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
• När enheten är inaktiv i cirka tre minuter (standard), stängs den automatiskt av.
Användaren kan återuppta enheten genom att trycka på strömbrytaren igen.
• Användaren kan ändra tiden (3 minuter/5 minuter/ 10 minuter) i APP.
TA EN BILD
30cm-∞
1 Håll enheten, kontrollera
bildsammansättningen.
2 Tryck ned avtryckaren
för att ta en bild.
- Tryck ned halvvägs för att låsa fokus
- Tryck ned fullt för att ta en bild
SÖKARE
Sammanställ bilden med rammärket i sökaren.
30cm - ∞
2x3
2x2
2x3
Yttre rammärke för
normal fotografering
på 1 m - ∞
2 x 2 rammärke
för normal fotografering
på 1 m - ∞
Inre rammärke för
närbildsfotografering
på 30 cm
9
SELFIESPEGEL
Sammanställ bilden med rammärket i selfiespegeln.
50cm - ∞
2x3
2x2
Fokuseringsavstånd
på 50 cm
Fokuseringsavstånd
på 50 cm
BLIXT OCH LÄTTNINGSLJUS
BLIXT
När enheten är påslagen och blixt
har ställts in på AUTO, avfyras blixten automatiskt om det behövs för aktuella ljusförhållanden.
LÄTTNINGSLJUS
Det finns åtta LED-indikatorer för lättningsljus
inbyggda i enheten runt objektivet som ger ett
mjukt ljusstöd när du tar en bild.
Om du tänker ta en selfie i lättningsljusläge
ger ringen med åtta LED-indikatorer runt
objektivet en enhetlig belysning på ditt ansikte.
Du kan då ta en perfekt selfie genom att
minimera skuggor och skapa ett enhetligt ljus i
hela bilden.
* Effektivt lättningsljusområde: 30 cm - 60 cm
10
BILDFÖRHÅLLANDE
Användaren kan välja mellan två
bildförhållanden, 2x3 och 2x2 med
knappen för bildförhållande
.
Bildförhållandet kan när som helst ändras
innan bilden tas.
Om bildförhållandet är 2 x2 är fotopapperets tomma område annorlunda. Det baseras
på i vilken riktning enheten hålles.
UTSKRIFT
SKRIVA UT ETT FOTO
• Bilden skrivs ut omedelbart efter att den tagits.
• Enheten kan lagra upp till tre bilder samtidigt för utskrift.
• Enheten kan också skriva ut bilder från din smartphone via appen.
SKRIV UT EN BILD IGEN
Om du har tagit en bild och den
skrivits ut kanske du vill
dubblera samma bild eller
distribuera flera delar av
samma bild bland olika personer. Du trycker bara på knappen
för utskrift för att skriva ut den
senast tagna bilden.
11
FJÄRRFOTOGRAFERING
Användaren kan styra enheten via APP för att t.ex.
ta bilder
Tryck på
på APP för att gå till sidan för
fjärrkontroll.
TIMER
Tryck på
för att ta en bild direkt. Tryck på
5 sekunder/10 sekunder (standard: AV), tryck på
och välj en timer på 3 sekunder/
för att börja nedräkningen.
• LED-indikatorn för timer runt selfiespegeln visar att timern är aktiverad.
BILDFÖRHÅLLANDE
Tryck på
för att välja mellan två bildförhållanden (2x3 och 2x2).
12
CAMERA VOICE
Om kameran är ansluten till en mobil enhet kan användaren anpassa ljudeffekterna för
”Slå på strömmen”, ”Stäng av” och ”Slutare”.
Användaren kan spela in 3 ljudfiler (högst 4 sekunder) för varje camera voice-effekt via
appen.
Tryck på
på huvudmenyn, gå till Inställningar > Skrivare, välj din enhet och tryck på
”Kameraröst”.
När du vill börja inspelningen trycker du på önskad ljudfilsikon, t.ex.
Tryck på
för ljuduppspelning och på
Audio 1
och sedan
.
för att spara och använda ljudeffekten på
kameran.
13
LED-INDIKATOR
Status
Gör så här/Situation
Slå på strömmen
Håll ned strömbrytaren
Standbyläge
När enheten är påslagen
Slå av strömmen
Håll ned strömbrytaren
SMART SHEET™fel
Om enheten identifierar att felaktig
SMART SHEET™ har satts i, eller
annat SMART SHEET™-fel
Bearbeta
SMART SHEET™
När enheten skriver ut
SMART SHEET™
Inget papper
Om enheten saknar papper
kan den inte fotografera
Pappersstopp/
Lucka öppen
När pappersstopp inträffar
eller när skrivarluckan är öppen
Klar för utskrift
Förbereder utskrift
LED-indikator
Blå
Vit
Vit
Av
Blå
Vit
Röd
Röd
Vit
Skriver ut bilder
När enheten skriver ut bilder
MS Mode
(Mass Storage Mode)
Enheten är ansluten till en dator
MicroSD-kortfel
Det går inte att skriva data till
MicroSD-kort
För hög
temperatur
När enhetens temperatur är
för hög
För låg
temperatur
När enhetens temperatur är
för låg
Skrivarhuvudet
kyls ned
Kontroll av
skrivarhuvudstemperaturen
och låter det kylas ned före
utskrift
Gul > Magenta > Cyan > Vit
(Slingor)
Magenta
Magenta
Röd (tills temperaturen
är tillbaka till normal)
Cyan (tills temperaturen
är tillbaka till normal)
Cyan
14
Lågt batteri
När batterinivån är 20 %
Mycket lågt
batteri
När batterinivån är för låg
Firmwareuppdatering
När enheten uppdaterar
firmware
Vit > Röd (slingor)
Röd > Vit (slingor)
Vit
2x3 bildförhållande När du har valt bildförhållandet 2x3
kommer åtta LED-indikatorer i
lättnadsljuset att blinka en gång
2x2 bildförhållande När du har valt bildförhållandet 2x2
kommer fyra LED-indikatorer i
lättnadsljuset att blinka en gång
FELSÖKNING
Status
LED-indikator
MicroSD-kortfel
Magenta
Pappersmatning
misslyckades
Röd
Pappersstopp
Röd
Inget papper
Åtgärder
•
•
•
•
Kontrollera om MicroSD-kortet är rätt isatt
Kontrollera om MicroSD-kortet är fullt
Kontrollera om MicroSD-kortet är skadat
Kontrollera om MicroSD-kortet är kompatibelt
• Öppna luckan till utrymmet för papper och
kontrollera om Canon ZINK™ fotopapper är ifyllt
• Slå på och av enheten så att fotopapper matas
ut automatiskt
• Fyll på Canon ZINK™ fotopapper i enheten igen
Röd
Skrivarluckan
har inte stängts
på rätt sätt
Överhettning
• Stäng skrivarluckan på rätt sätt
Röd
Röd
• Vänta tills enhetens temperatur går ned till normalt
och då kommer enheten att fungera igen
Anslutning
N/A
• Kontrollera att din smartphones bluetoothanslutning
är rätt inställd
• Kontrollera att valet av enhet på APP är rätt
• Kontrollera att din smartphones operativsystem är
kompatibelt och uppdaterat
Fjärrkontrollen
misslyckades
N/A
• Kontrollera att enheten är ansluten till appen
• Kontrollera att app och firmware är uppdaterat
Anpassad ljud
misslyckades
N/A
• Kontrollera att enheten är ansluten till appen
• Kontrollera att app och firmware är uppdaterat
Enheten
fungerar inte
N/A
• Kontrollera att batterinivån inte är för låg. I så
fall laddar du enheten
N/A
• Kontrollera att enhetens firmware är uppdaterat
• Kontrollera att utskriftsköns buffert är tillgänglig
• Kontrollera att enheten har Canon ZINK™ fotopapper
Ta en bild
15
SPECIFIKATIONER
Utskriftsteknik
ZINK™
Utskriftsupplösning
314 x 600 dpi (punkter per tum)
Utskriftshastighet
Cirka 50 sekunder (motorn startar och stoppar,
vid rumstemperatur 25 ºC)
Fotots bildförhållande
2" x 2" eller 2" x 3"
Kompatibelt papper
Canon ZINK™ fotopapper :
Papperskapacitet
Upp till 10 ark med ZINK™ fotopapper + 1 SMART SHEET™
Bildupplösning
8MP
Brännvidd
25,4 mm
Bländare
f 2.2
Fokuseringsintervall
30cm - ∞
Känslighet
Auto (ISO 100 - 1600)
Blixt
JA (Auto)
Blixtområde
0,5m - 1,0m
Minneskort
MicroSD-kort, upp till 256 GB
Strömkälla
Inbyggt laddningsbart Li-polymerbatteri 700 mAh, 7,4 V
Laddningshastighet
Cirka 120 minuter (Fullständig laddning)
Strömadapter
Utgångsström: 1 A (min), spänning: 5 V
Miljöparametrar
- Rekommenderad drifts-, laddnings- och
förvaringstemperatur för skrivaren: 15 till 32 ºC
- Rekommenderad drifts-, laddnings- och
förvaringsluftfuktighet för skrivaren: 40-55 % RH
- Driftstemperatur: 5 till 40 ºC
- Driftsluftfuktighet: <70 % RH
Automatisk avstängning
3 minuter/5 minuter/10 minuter (väljs i appen)
Mått
121 mm (B) x 80,3 mm (H) x 21,5 mm (D)
Vikt
188 g
Kompatibelt OS
(för dator)
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.10 - 10.14
Anslutning
Bluetooth 4.0
Kompatibelt OS
iOS 9.0 eller senare och Android 4.4 eller senare
Mobilapplikation
Canon Mini Print
Anslutning för laddning
och dataöverföring
USB 2.0 (Micro USB)
Kan komma att ändras utan föregående meddelande
ZP-2030-20 (20 ark)
ZP-2030-50 (50 ark)
2" x 3" / Klisterbaksida
16
INSTALLERA APP
ALTERNATIV ①
SÖK EFTER ”Canon Mini Print” I APP STORES
För Android™ - från Google Play™
För iOS® - från App Store®
17
ALTERNATIV ②
ANVÄNDA QR-KOD - SÖK EFTER QR-KOD PÅ ”Snabbstartsguide”
För Android
För iOS
ALTERNATIV ③
I enhetens webbläsare går du till https://app.canonminiprint.com/
ALTERNATIV ④
ANVÄNDA NFC För Android
TAP IT
NFC
18
PARKOPPLA MOBIL ENHET OCH
Direktfilmskamera
Android-parkoppling
på skrivaren genom att hålla ned strömbrytaren tills LED-indikatorn för
① Sätt
status tänds.
den mobila enhetens ”Inställningar” för att aktivera Bluetooth och
② Öppna
parkoppla den med skrivaren.
③ ALTERNATIV A - Lägg till skrivaren i appen. Tryck på ikonen längst upp till höger
och välj skrivare.
Ikonen ändras för att visa batterinivå vid anslutningen.
19
― ELLER ―
③ ALTERNATIV B - Lägg till skrivaren i appen. Gå till ”Inställningar” på huvudmenyn,
välj ”Skrivare”, tryck på ”Lägg till skrivare” och välj skrivare.
Skrivaren visas i listan ”Skrivare” och ikonen ändras för att visa batterinivån vid
anslutningen.
20
iOS-parkoppling
① Sätt på skrivaren genom att hålla ned strömbrytaren tills LED-indikatorn tänds.
den mobila enhetens ”Inställningar” för att aktivera Bluetooth och
② Öppna
parkoppla den med skrivaren.
21
③ ALTERNATIV A - Lägg till skrivaren i appen. Tryck på ikonen längst upp till höger
och välj skrivare.
Ikonen ändras för att visa batterinivå vid anslutningen.
― ELLER ―
③ ALTERNATIV B - Lägg till skrivaren i appen. Gå till ”Inställningar” på huvudmenyn,
välj ”Skrivare”, tryck på "Lägg till skrivare" och välj skrivare.
Skrivaren visas i listan ”Skrivare” och ikonen ändras för att visa batterinivån vid
anslutningen.
22
Android-parkoppling (med NFC)
① Se till att NFC och Bluetooth har aktiverats på den mobila enheten.
② Öppna Canon Mini Print-appen.
③ Placera den mobila enheten över skrivaren.
④ Följ anvisningarna på skärmen för att utföra parkoppling och anslutning första
gången. Eller också parkopplas skrivaren automatisk med den mobila enheten.
TAP IT
NFC
OBS!
Skrivarstatusikon (visas i appen)
Lägg till ny skrivare
Skrivaren är ej ansluten
Skrivaren är ansluten
(batteristatus visas)
Om parkoppling
• En skrivare kan bara parkopplas med en iOS/Android-enhet.
• En iOS/Android-enhet kan anslutas till flera skrivare. Om du vill parkoppla
ytterligare en skrivare går du till Skrivarinställningar på Huvudmenyn och
trycker på ”Lägg till skrivare”.
• Sök efter och parkoppla skrivaren ”Canon (xx:xx) Instant Camera”. Matcha de
sista fyra siffrorna i MAC-numret (xx:xx) på etiketten inuti skrivaren.
• Bluetooth-sökning och överföring kan misslyckas beroende på miljön.
Kontrollera Bluetooth-villkoren på den mobila enheten och försök igen.
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
23
ANVÄNDARGRÄNSSNITT
STARTSKÄRMEN
Huvudmeny
Skrivarstatus
Kameraläge
Fotogalleri
Fjärrkontroll
Onlinealbum*
Facebook
Instagram
Google Drive
Dropbox
iCloud (endast iOS)
HUVUDMENY
Visa meddelanden i appen
Visa och radera bilder i utskriftskön
Öppna information och inställningar för
parkopplad skrivare
Visa användarhandbok och vanliga frågor online
Köpa fotopapper från Online Store
Kontrollera app-version,
användaravtal och sekretessavtal
App-erfarenhet, funktioner och tillgängliga onlinealbum kan variera beroende på din enhet och region.
* Internetanslutning krävs. Kräver aktiva sociala medier eller molnkonton.
24
SMARTPHONE-KAMERA
① På startskärmen trycker du på
för att ta en bild med din smartphone-kam-
era.
(Du kan dessutom trycka på ikonerna längst ned för att ta en bild med effekter.)
②
När du har tagit bilden kan du skriva ut, redigera, dela eller spara.
③
Bakåt
Mosaikutskrift
Kameraval
Justera bild
Blixt
Ramar
Ansiktsförvrängning *
AR Live-filter *
* Ansiktsidentifiering krävs i bild
25
FOTOGALLERI
I fotogalleriet kan du bläddra bland bilderna i gallerivy, med mappar eller med kalendern.
① På startskärmen trycker du på för att visa fotogalleriet.
② När du har valt bild kan du skriva ut, redigera, dela eller spara.
③ Tryck på för att skriva ut..
Alla bilder - Galleri
Mappvy
Kalendervy
26
SKRIVA UT BILDER
① När du är klar trycker du på
för att skriva ut bilden.
Se till att skrivaren är påslagen och
parkopplad/ansluten.
I utskriftskön kan du:
① Trycka på för att ta bort bilder i utskriftskön
② Ändra utskriftsordningen genom att trycka och svepa bilden
③ Trycka och avbryta utskrift av en viss bild och då visas ett paustecke
①
②
③
Om utskriftskön : din bild lagras i utskriftskön om skrivaren inte är påslagen och
ansluten när du skickar en utskrift. Om du vill frisläppa utskriften sätter du på och
återansluter skrivaren. Du får en fråga om du vill skriva ut bilden i kön. Om du vill
visa eller radera bilder i kön går du till Huvudmeny > Utskriftskö.
OBS!
• Den utskrivna bilden kan skilja sig från originalbilden eftersom ”skärmtekniken”
som används för att visa färg på en mobil enhet är annorlunda än
”utskriftstekniken” som används för att skriva ut färg på papper. (Termoutskrift).
• Dra inte ut papperet med kraft under utskriften eller vid pappersstopp.
• Öppna inte den övre luckan under utskrift. Det kan påverka utskriftskvaliteten.
• Om skrivaren vibreras eller skakas kan fotoutskriftskvaliteten påverkas.
27
REDIGERA BILDER
Du kan anpassa din bild med redigeringar som filter, etiketter, text och annat.
① Tryck på ikonerna längst ned på skärmen.
② Anpassa precis som du vill.
③ Glöm inte att du kan spara, dela eller skriva ut dina ändringar innan du stänger
skärmen.
Justera bild
Ramar
Text
Ansiktsförvrängning *
Bildfilter
Ljusstyrka
Kontrast
Mättnad
RGB
Etiketter
Teckning
Vänd
Vänd
Rotera
(vertikalt) (horisontellt)
* Ansiktsidentifiering krävs i bild
28
ANVÄNDA MOSAIKUTSKRIFT
Använd funktionen Mosaikutskrift för att skriva ut en enstaka bild på flera ark så att
du kan skapa en större affisch.
① När du är klar att skriva ut trycker du på
och trycker sedan på
affischalternativen 2 x 2 eller 3 x 3. (Linjer visas hur bilden kommer att delas.)
② Tryck på
för att skriva ut affischerna och montera sedan ihop dem för att
skapa en större affischutskrift.
29
ANVÄNDA KOLLAGEUTSKRIFT
Använd funktionen Kollage för att skriva ut upp till 6 bilder på ett 2x3-ark.
① Öppna bilderna i fotogalleriet eller från onlinealbum.
② Tryck på för att visa kollagemallar och välj den bild du vill använda (du kan
välja bland 2 eller 6 bilder i en mall).
③ Kontrollera hur många bilder som behövs för mallen och tryck på ”Valt”.
④ Anpassa bilderna i kollaget som du vill och tryck sedan på för att skriva ut,
för att dela eller
för att spara.
30
DELA BILDER
Du kan lätt dela eller spara dina bilder och redigeringar.
① När du är klar, tryck på för att öppna alternativen på din enhet.
② Dela med en listad app, eller spara på din enhets bildlagringsplats.
Android
iOS
31
SPARA BILDER
Du kan lätt spara dina bilder i mappen Canon i appen.
① När du är klar trycker du på för att spara bilden.
② När du vill spara bilderna trycker du på , och sedan på ”Mapp” och sedan på
①
”Canon”.
②
Om du vill ta bort en bild från mappen Canon i appen trycker du på
fotogalleriet.
för att visa
① Tryck på ”Mapp” och sedan på ”Canon”.
② Tryck på soptunnan , och välj sedan de bilder som du vill ta bort permanent.
32
SKICKA TILL MINI PRINT
Skicka en bild i din enhets fotogalleri eller kamerarulle till Canon Mini Print-appen.
För Android
① Välj en bild i enhetens galleri och tryck på dela-knappen.
② Tryck på Mini Print-ikonen för att skicka bilden till appen så att du kan redigera
och skriva ut den.
För iOS
① Välj en bild i enhetens galleri och tryck på dela-knappen.
② ALTERNATIV A - Tryck på ”Öppna i Mini Print” för att skicka bilden till appens
redigeringsskärm där du kan redigera och skriva ut.
③ ALTERNATIV B - Tryck på ”Skriv ut till Canon” för att skicka bilden direkt till
utskriftskön.
Redigeringsskärm
Utskriftskö
33
SMART SHEET, ZINK Technology och ZINK-varumärken tillhör ZINK Holdings LLC. Används under licens. Apple,
Apple-logotypen, iPad, iPad Air, iPad Pro och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA
och andra länder och används under licens. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör
Google LLC. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi
Alliance. Alla övriga tredjepartsproduktnamn, märken och logotyper är varumärken tillhöriga sina respektive innehavare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising