Canon | 8x20 IS | User manual | Canon 8x20 IS User manual

Canon 8x20 IS User manual
SWE
Bruksanvisning
Tack för att du har köpt en Canonprodukt.
Canon 8x20 IS (8x) och 10x20 IS (10x) prismakikare är utrustad med en
bildstabilisator för linsförskjutning.
Läs igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda kikaren
för att bekanta dig med hur den ska användas.
Se också till att förvara bruksanvisningen på en säker plats så att du kan
hänvisa till den när som helst.
zz ”IS” står för bildstabilisator (Image Stabilizer).
Symboler
Varning för att förhindra fel eller skada på kikaren.
Ytterligare tips för användningen av kikaren.
Tillbehör
Kikaren levereras tillsammans med följande tillbehör:
Fodral............................................................1
Rem...............................................................1
Okularlinsskydd.............................................2
CR123A-Litiumbatteri ...................................1
Innehåll
Försiktighetsåtgärder för användning............SWE-2 - 4
Nomenklatur..................................................SWE-5
Använda linsskydden....................................SWE-6
Montera remmen...........................................SWE-6
Ladda batterierna..........................................SWE-7
Innan du börjar..............................................SWE-9
Använda bildstabilisatorn..............................SWE-10
Använda fodralet...........................................SWE-11
Felsökning.....................................................SWE-12
Huvudsakliga specifikationer.........................SWE-13
SWE-1
Försiktighetsåtgärder vid användning
(Vänligen se till att läsa före användning)
zz Vänligen se till att läsa detta avsnitt noggrant i förväg för att kunna
använda din kikare korrekt och säkert.
zz Följande försiktighetsåtgärder är utformade så att du ska kunna
använda din kikare på ett säkert sätt. Vänligen läs och följ dem för att
förhindra personskador på dig själv eller andra samt skador på kikaren.
Varning (avseende kikaren)
Information om risker som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
zz Titta aldrig mot solen genom kikaren.
Det kan leda till synförlust.
zz Placera inte kikaren i direkt solljus. Annars kan linsen koncentrera solens
strålar och orsaka brand.
zz Förvara kikaren och tillbehören utom räckhåll för små barn.
zz Förvara plastpåsarna som används för paketering utom räckhåll för små barn
eftersom risk för kvävning föreligger om en påse placeras över huvudet.
zz Om remmen av misstag lindats runt halsen kan det resultera i kvävning.
Varning (avseende batterierna)
Information om risker som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
zz Förvara batterierna som används med denna produkt utom räckhåll för små
barn.
Undvik även att byta batterier där proceduren kan observeras av små barn.
Att svälja batterierna orsakar en kemisk reaktion i kroppen och är extremt
farligt. Sök omedelbart råd från läkare om batterierna sväljs.
zz Vänligen följ nedanstående försiktighetsåtgärder när du använder batterier.
Att inte göra det kan resultera i överhettning, rökbildning, gnistor,
batteriläckage och explosioner vilket kan leda till eldsvåda eller personskada.
1. Se till att inte använda batterier med en nominell spänning på 3,0 V eller
högre eller batterier som inte har någon information om nominell spänning.
2. Se till att batteripolariteten är korrekt.
3. Se till att inte använda ett batteri som läcker.
4. Ta ur batterierna om något ovanligt händer såsom t.ex. rök eller ovanliga
dofter avges.
5. Försök inte att ta isär batterier, ladda batterier (med undantag för
uppladdningsbara batterier), lämna batterier på en varm plats, kortsluta
kontakterna eller kasta in dem i öppen eld.
SWE-2
Försiktighetsåtgärder vid användning (Vänligen se till att läsa före användning)
Observera (avseende kikaren)
Information om risker som kan leda till personskador eller skada på andra föremål.
zz Placera inte kikaren på ett instabilt underlag. Att göra det kan orsaka att
kikaren faller ned vilket kan leda till personskada.
zz Använd inte kikaren medan du går. Att göra det kan leda till att du kolliderar
med föremål eller trillar, vilket kan leda till personskada.
zz Svinga inte runt kikaren med remmen. Att göra det kan leda till att omgivande
personer träffas av kikaren vilket kan leda till personskada eller skada.
zz Fingrar kan komma i kläm när kikarens bredd justeras. Var medveten om
detta när kikaren används av små barn.
zz Om den är skadad, vidrör ej den skadade delen eller inuti produkten.
zz Låt den inte bli våt eller låt vätskor eller främmande föremål tränga in.
zz Förvara inte produkten på mycket varma eller kalla platser. Själva produkten
kommer att värmas upp eller kylas ned vilket kan orsaka brännskador eller
andra personskador vid beröring.
zz När de används under en längre period eller när de används vid upprepade
tillfällen kan gummiögonmusslorna irritera huden runt ögonen. Om du
misstänker att detta har inträffat, vänligen kontakta en läkare.
Observera (avseende batterierna)
Information om risker som kan leda till personskador eller skada på andra föremål.
zz Vänligen ta ur batterierna när kikaren inte används. Om batterierna lämnas
kvar inuti kan läckage leda till funktionsfel, fläckar eller brand.
zz Om vätska från insidan av batterierna läcker ut och kommer i kontakt med
huden bör du se till att noggrant tvätta bort vätskan. Gnugga inte heller ögon
eller mun med en hand som har kommit i kontakt med vätska från batterierna.
Om ögon eller mun har utsätts för vätskan, skölj noggrant med rent och kallt
vatten och uppsök sjukvård omedelbart.
zz Vid borttagning eller bortskaffande av batterier, isolera kontakterna genom att
täcka dem med tejp eftersom kontakt med andra metaller kan orsaka brand
eller sprickbildning.
SWE-3
Försiktighetsåtgärder vid användning (Vänligen se till att läsa före användning)
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Följ instruktionerna som förbjuder användning av denna produkt på vissa
platser.
zz Kikare är precisionsinstrument. Använd inte våld på den, tappa den inte och
utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Demontera heller inte eller
modifiera dem.
zz Förvara inte kikaren i en bil eller liknande plats i direkt solljus. Detta kan leda
till att kikaren når en högre temperatur än förväntat vilket kan orsaka att
skador uppstår.
zz Använd eller förvara den inte i en fuktig, rökig eller dammig miljö.
Om kikaren förvaras på en fuktig plats kan mögel bildas på linserna eller
orsaka att linserna blir dimmiga. Om kikaren inte ska användas under en
längre period, rengör noggrant linserna och kikarhuset och förvara sedan på
en välventilerad och torr plats.
zz Kikaren är inte vattentät. Undvik att utsätta kikaren för regn eller vattenstänk.
Om kikaren kommer i kontakt med vatten, torka av den med en torr, ren
trasa. Om smuts, damm eller salt vidhäftar på den, torka av ordentligt med en
ren, väl urvriden trasa.
Om vatten kommer in i kikaren eller om du tror att smuts, damm, salt etc. kan
ha kommit in, ta kikaren direkt till ett servicecenter.
zz Använd inte organiskt lösningsmedel såsom alkohol, thinner eller bensen när
du torkar av linser eller kamerahus.
Om linsen är smutsig, blås först bort damm och dylikt från linsytan med en
blåsborste. Torka sedan försiktigt rent linsen med en torr och mjuk trasa utan att
repa linsen.
zz Om kikaren flyttas från en kall till en varm miljö kan det bildas imma på ytan
eller kikarens inre delar på grund av den plötsliga temperaturförändringen.
För att undvika kondensation bör kikaren placeras i en lufttät plastpåse innan
den flyttas till en varm miljön. Låt den sedan gradvis anpassas till den
varmare temperaturen och tag sedan ut kikaren. Gör på samma sätt när du
flyttar kikaren från en varm till en kall miljö.
SWE-4
Nomenklatur
(10x20 IS visas i illustrationerna.)
Skärpeinställningsratt
Lampa
Bildstabilisatorknapp
Objektivlinser
Ögonmussla
Lock till batterifacket
Dioptrikorrigeringsskala
Dioptrikorrigeringsring
Remmens monteringsfäste
Okularlinser
Okularlinsskydd
SWE-5
Använda linsskydden
Hur man tar bort okulära linsskydd
zz Ta bort de okulära linsskydden från
ögonmusslorna när kikaren används.
Hur man sätter på okulära linsskydd
zz Sätt på de okulära linsskydden på
ögonmusslorna efter att kikaren har
används.
Hur man sätter fast remmen
1
Dra åt remmen.
zz Placera den ena änden av remmen
genom monteringsfästet för remmen
och sedan genom spännet som fästs i
remmen från undersidan.
spännet.
2 zKontrollera
z Se till att remmen inte lossnar vid
spännet när du drar i den.
zzNär du använder kikaren, kontrollera remmens tillstånd (se till att
remmen sitter fast ordentligt och att den inte är sliten (skadad), etc.).
SWE-6
Ladda batterierna
Kikaren är utrustad med bildstabilisatorn som använder ett CR123A
litiumbatteri.
zzSe till att inte använda batterier med en nominell spänning på 3,0 V eller
högre eller batterier som inte har någon nominell spänning.
1
Öppna locket.
zz Öppna locket till kamerans batterifack.
i batteriet.
2 zSätt
z Lossa ytfästena och öppna dem till
vänster och höger.
zz Ladda batteriet i rätt [+] [–]-riktning
såsom visas i botten av batterifacket.
zz När du laddar batteriet, sätt in
[–]-polen mot fjäderelektroden inuti
batterikammaren och tryck sedan in det
så långt det går.
batteriet ordentligt på plats
3 Fäst
med ytfästena.
Ytfästen
zz Vik ihop ytfästet som visas till vänster
i bilden runt batteriet, och vik sedan
ihop det högra ytfästet runt batteriet
ovanifrån för att fästa det ordentligt på
plats.
Kontrollera att ytfästena inte sitter löst.
zz När batteriet är på plats, stäng
batteriluckan ordentligt.
att lampan tänds.
4 zKontrollera
z Tryck på bildstabilisatorknappen och
kontrollera att lampan tänds. (Fortsätt
hålla knappen intryckt i mer än en
sekund.)
SWE-7
Ladda batterierna
zzVänligen läs noggrant igenom följande vid hantering av batterier, ”
Varning (avseende batterierna)” och ” Observera (avseende
batterierna)”, vilka återfinns på sidan 2-3 i denna handbok.
zzKontrollera att [+]-polelektroden inte sätts in först när du laddar batteriet.
Underlåtenhet att observera detta kan leda till att [–]-polfjäderelektroden
böjs eller skadas på annat sätt.
zzNär du fäster batteriet på plats med ytfästena, kontrollera att ytfästena
inte sitter löst och inte är slitna (skadade).
zzVar försiktig och låt inte fukt komma på insidan av locket till batterifacket
eller inuti själva facket. Om det förekommer fukt, var noga med att ta bort
och torka av den noggrant innan du byter batterier.
zzSlå av bildstabilisatorn innan du tar bort batterierna.
Batteriets livslängd (kontinuerlig användning)
(baserat på Canons testförhållanden)
CR123A-Litiumbatteri*
23°C
-10°C
Ca. 12 timmar
Ca. 8 timmar
* Användningstiden för batterier kan variera mycket beroende på märket.
SWE-8
Innan du börjar
1
Justera ögonmusslornas position.
zz Om du bär glasögon när du använder
kikaren, vrid ögonmusslorna till en lagom
höjd där det går lätt att titta i kikaren.
kikarens bredd.
2 zJustera
z Justering av bredden på kikaren medger
tillräcklig prestanda och minimerar
ögontrötthet vid betraktande.
zz Titta genom kikaren och justera
okularens vinkel tills höger och vänster
bild konvergerar till en enda bild.
zzTitta på ett avlägset motiv när du anpassar bredden på kikaren till
avståndet mellan dina ögon.
dioptri-inställningen.
3 zJustera
z Kompenserar för skillnaden i synskärpa
mellan vänster och höger öga.
zz Titta först bara genom vänster okular
och vrid på skärpeinställningsratten tills
motivet blir skarpt.
zz Titta sedan bara genom höger
okular på samma motiv och vrid på
dioptrikorrigeringsringen tills motivet blir
skarpt.
in skärpan.
4 zStäll
z Titta också på ett annat objekt med
båda ögonen genom kikaren och vrid
skärpeinställningsratten tills objektet ser
skarpt ut.
SWE-9
Hur man använder bildstabilisatorn
När du tittar genom kikaren kan bilden vara skakig och svår att se eftersom
du håller kikaren med händerna. I ett sådant fall kan bildstabilisatorn hjälpa till
med att stabilisera bilden.
Bildstabilisatorn kan manövreras med hjälp av följande metoder.
Fem minuters drift och stoppa
drift
• Tryck ned bildstabilisatorknappen och
släpp upp den snabbt, bildstabilisatorn
kommer att manövreras kontinuerligt i
fem minuter.
• För att stänga av bildstabilisatorn,
tryck ned och släpp upp
bildstabilisatorknappen igen.
Start och stopp av bildstabilisatorfunktionen medan
knappen hålls ned
• Bildstabilisatorn fungerar när du håller ned bildstabiliseringsknappen.
• Bildstabilisatorn upphör när du släpper upp knappen.
zzNär bildstabilisatorns knapp trycks ned tänds lampan.
zzOm lampan inte tänds, byt ut batterierna mot nya.
zzDet kan hända att bildstabilisatorn inte kan kompensera när användarens
kropp skakar för mycket, om den är utsatt för vibrationer eller om
användarens händer skakar kraftigt.
zzBildstabilisatorn avbryts när batterierna tar slut.
zzKikaren går att använda som den är även om det inte sitter några
batterier i.
SWE-10
Använda fodralet
1
Placera kikaren i fodralet.
zz Placera kikaren i fodralet samtidigt som
remmen hänger utanför.
fodralets flik.
2 zStäng
z Stäng fliken efter att remmen har tagits
ut.
zzKontrollera att lampan är avstängd innan du placerar kikaren i fodralet.
SWE-11
Felsökning
Om det uppstår problem med kikaren, se först nedanstående tabell för att
se om du kan lösa problemet. Om problemet inte kan lösas, kontakta din
återförsäljare eller närmaste Canon Servicecenter.
Problem
Bilden är suddig.
Bildstabilisatorn
fungerar inte.
Trolig orsak
Korrigeringsåtgärder
Linsen är smutsig.
Använd en blåsborste för
att avlägsna damm osv.
från linsytan. Torka sedan
försiktigt rent linsen med en
mjuk och torr trasa.
Dioptritalet är inte rätt
inställt.
Justera dioptri-inställningen.
(Se steg 3 på sida 9)
Bredden på kikaren är inte
anpassad till avståndet
mellan dina ögon.
Justera kikarens bredd.
(Se steg 2 på sida 9)
Kikarens skärpa är inte rätt
inställd.
Fokusera kikaren.
(Se steg 4 på sida 9)
Det sitter inga batterier i.
Sätt i batterier som har
tillräckligt med ström.
(Se sida 7 ”Hur man sätter i
batterierna”)
Lampan tänds inte när
bildstabilisatorknappen
trycks ned.
Om lampan inte tänds
betyder det att batterierna är
slut. Sätt i nya batterier.
(Se sida 7 ”Hur man sätter i
batterierna”)
SWE-12
Huvudsakliga specifikationer
8x20 IS
Typ
Förstoring
8x
10x
Effektiv diameter, objektivlinser
Faktiskt synfält
20 mm
6,6°
Uppenbart synfält*
Synfält på 1000 m avstånd
Utgående pupilldiameter
115 m
93 m
2,5 mm
2,0 mm
13,5 mm
Ca. 2 m till oändligt avstånd
Interpupillärt justeringsintervall
Bildstabiliseringssystem
56 - 72 mm
Optisk korrigering med linsförskjutning
Korrektionsvinkel
Batterikontroll
Ström
Användningsmiljö
Storlek (B x L x H)
Vikt (exklusive batterier)
* Beräknat baserat på ISO 14132-1:2002
SWE-13
5,3°
49,5°
Ögonavlastning
Avståndsintervall för skärpa
10x20 IS
Prismakikare
±0,9°
Lampa (lysdiod) tänds
1 CR123A-Litiumbatteri
Temperatur: –10°C till 40°C
Luftfuktighet: 90%
Ca. 118 x 142 x 69 mm
Ca. 420 g
Ca. 430 g
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och
slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/
EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell
lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol
innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg =
Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger
tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt
batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då
nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan
ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga
ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten -bidrar till effektiv
användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt
lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
SWE-14
CT1-B082-A
0619Ni
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising