Canon | XA40 | User manual | Canon XA40 User manual

Canon XA40 User manual
CEL-SX7DA250
4K-kamera
PAL
Den här handboken innehåller bara den viktigaste informationen så du ska
kunna komma igång. Om du vill hämta den senaste versionen av den
fullständiga användarhandboken går du till sidan 2.
Snabbguide
Ladda ned den kompletta användarhandboken (PDF-fil)
I den här snabbguiden visar vi dig hur du använder de mest grundläggande funktionerna för att spela
in videor och tar foton, samt hur du spelar upp dina inspelningar (via kameran eller genom att ansluta
till en extern monitor). Om du vill veta hur du kan använda kamerans avancerade funktioner, gå igenom
viktiga säkerhetsanvisningar eller använda felsökningskapitlet när ett felmeddelande visas på skärmen,
laddar du ned den kompletta användarhandboken (PDF-fil). Gå till webbplatsen nedan. Klicka på ditt
land/din region och följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned PDF-filen.
http://www.canon.com/icpd/
2
Viktiga anvisningar
UPPHOVSRÄTTSVARNING
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot
gällande upphovsrättslagstiftning.
Vatten och fukt - Risk för elstötar - Använd inte produkten i närheten av vatten eller i regniga/fuktiga miljöer.
Föremål och vätska - För inte in främmande föremål i produkten genom dess öppningar eftersom föremålen kan vidröra
spänningsförande delar eller kortsluta delar vilket kan resultera i brand eller elstöt. Var försiktig så att du inte spiller ut vätska
på produkten.
Nätkontakten används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan
dra ur nätkontakten i en nödsituation.
CA-570 har en typskylt som sitter på undersidan.
Endast för Europeiska Unionen och EEA (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en
tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en
koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och
elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då
nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors
hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet
eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee eller www.canon-europe.com/battery.
3
Varningstext rörande batteriet
FARA!
Hantera batteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
Viktigt om inspelningsmediet
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser eller blinkar. Annars kan du förlora data och minnet
kan skadas.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
- Koppla inte ur USB-kabeln om den är ansluten till kameran.
Visa certifieringslogo
Du kan öppna skärmen [B Systeminställningar] > [Certifieringsinformation] för att visa
certifieringsinformation för kameran.
Varumärken
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing
Administrator, Inc. i USA och i andra länder.
Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.
Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
”Full HD 1080” syftar på Canon-kameror som är kompatibla med högupplöst video, bestående av 1 080 vertikala
pixlar (skanningslinjer).
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
De här tillbehören får du tillsammans med kameran:
CA-570 Nätadapter
(inkl. nätkabel)
Ferritkärna
BP-820 Batteri
Mikrofonhållare
(inkl. skruvar)
Handtag
(inkl. skruvar)
Motljusskydd med frontkåpa
Linsskydd
Snabbguide
(den här handboken)
5
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
6
05
Medföljande tillbehör
07
Namn på delar
12
Ladda batteriet
14
Grundläggande förberedelser
16
Ställa in datum, klockslag och språk
17
Använda SD-kort
18
Spela in klipp och ta foton
20
Visa och spara klipp och foton
22
Ansluta till extern monitor
23
Ikoner och information på skärmen
27
Säkerhetsanvisningar
31
Övrigt
32
Tekniska data i korthet
33
Övrig information
Namn på delar
Namn på delar
Från vänster
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
6
7
8
Brytare på frontkåpan
(; Spela in klipp och ta foton)
SD-kortplats 2
SD-kortplats 3
(; Använda SD-kort)
u-knapp (granska inspelning)
(; Spela in klipp och ta foton)/
Programmerbar knapp 5
(; Programmerbara knappar)
Motljusskydd
(; Använda motljusskyddet)
Fokus-/zoomring
(; Använda fokus-/zoomringen,
; Manuell fokusering)
9
10
11
7
8
CUSTOM-ratt (anpassningsbar)
CUSTOM-knapp (anpassningsbar)
(; CUSTOM Ring & Knapp)
9 INFRARED-omkopplare (infraröd)
(; Infraröd inspelning)
10 Lucka till SD-kortfack
11 DISP-knapp (skärminfo)
(; Skärminfo))/
BATT. INFO-knapp (batteriinfo)
(; Kontrollera återstående
batteriladdning)
7
Namn på delar
Från höger
1
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
5
8
Inbyggd högtalare
(; Justera volymen)
MICMIC-anslutning (mikrofon)
(; Ljudinspelning)
HDMI OUT-anslutning
(; Använda HDMI OUTanslutningen)
REMOTE-uttag (fjärrkontroll)
(; Använda RC-V100
Fjärrkontroll (extra tillbehör))
s SDI OUT-anslutning
(; Använda SDI OUTanslutningen)
6
7
8
9
×-anslutning (hörlurar)
(; Använda hörlurar)
USB-anslutning
(; Använda GP-E2
GPS-mottagare)
DC IN-anslutning
(; Ladda batteriet)
Handrem
(; Handrem och hals-/axelrem)
Namn på delar
Framifrån
1
6
Bakifrån
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Instant AF-sensor
(; Autofokus)
AF/MF-knapp (; Ställa in
fokus)/Programmerbar knapp 1
(; Programmerbara knappar)
PRE REC-knapp (Förinspelning)
(; Förinspelning)/
Programmerbar knapp 2
(; Programmerbara knappar)
LCD-pekskärm
(; Justera LCD-skärmen)
Fokus-/zoomringsomkopplare
(; Använda fokus-/zoomringen,
; Manuell fokusering)
Sökare
(; Använda sökaren)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dioptrijustering
(; Använda sökaren)
Joystick/SET-knapp
(; Använda MENU-knappen
och joystick)
Fäste för hals-/axelrem
(; Handrem och hals-/axelrem)
Programmerbar knapp 3
Programmerbar knapp 4
(; Programmerbara knappar)
Batterifäste (; Ladda batteriet)
START/STOP-knapp
(; Spela in klipp och ta foton)
MENU-knapp (meny)
(; Inställningsmenyer)
Tillverkningsnummer
9
Namn på delar
Ovanifrån
Underifrån
3
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
10
POWER-väljare
(; Starta och stänga
av kameran)
POWER/CHG-indikator
(batteriladdning)
(; Ladda batteriet)
Inbyggd stereomikrofon
(; Ljudinspelning)
Tillbehörssko
Kameralägesväljare
(; Ställa in kameraläget)
Zoomspak
(; Använda kamerans
zoomspakar)
7
Åtkomstindikator (ACCESS)
(; Spela in klipp och ta foton)
8 Handtagsfäste
(; Montera handtaget)
9 Fästmarkering för motljusskyddsindex
10 Stativfäste
För montering av kameran på ett
stativ med en fästskruv som är
6,5 mm eller kortare.
11 BATTERY RELEASE-knapp
(frigöring av batteriet)
(; Ladda batteriet)
12 Ögonmussla
(; Använda sökaren)
Namn på delar
Handtag
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13 14
Mikrofonhållare
(; Ljudinspelning)
Låsskruv till mikrofonadapter
(; Ljudinspelning)
Tillbehörssko
Bärhandtagets zoomspak
(; Använda zoomspakarna)
START/STOP-låsspak (C)
START/STOP-knapp
(; Spela in klipp och ta foton)
Omkopplare för anslutningens
känslighet för INPUT 1 och INPUT 2
(; Ljudinspelning)
ON/OFF-knapp för INPUT-anslutning
(; Ljudinspelning)
15
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Ljudnivåomkopplare för CH1 och
CH2 (; Ljudinspelning)
Omkopplare för ljudnivå för CH1 och
CH2 (; Ljudinspelning)
Klämma för mikrofonkabel
(; Ljudinspelning)
Anslutningarna INPUT 1 och INPUT 2
(kallas gemensamt för ”INPUTanslutningar”)
(; Ljudinspelning)
Infrarött ljus
(; Infraröd inspelning)
Kontrollampa
(; Spela in klipp och ta foton)
Frontskruv till handtag
Bakre skruvar till handtaget
(; Montera handtaget)
11
Ladda batteriet
Ladda batteriet
Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med den medföljande nätadaptern CA-570.
Batteriets laddning förbrukas inte så länge du använder nätadapter. Ladda batteriet innan du
använder det.
1 Fäst ferritkärnan på kabeln ca 6 cm från
DC-kontakten (den kontakt som ska ansluts
till DC IN-anslutningen).
2 Dra kabeln igenom kärnans mitt och vira den runt
kärnan (enligt bilden), stäng sedan kärnan tills du
hör ett klickljud.
3 Anslut nätadaptern till kameran och nätkabeln
till ett vägguttag.
DC IN-anslutning
4 Anslut det batteriet till kameran.
• Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut
det framåt tills det fäster med ett klickljud.
5 Laddningen startar när kameran stängs av.
• POWER/CHG-indikatorn kommer att lysa rött
medan batteriet laddar. Indikatorn slocknar när
laddningen är klar. Se Användarhandboken om
POWER/CHG-indikatorn börjar blinka.
; Felsökning
12
POWER/CHG-indikator (batteriladdning)
Ladda batteriet
VIKTIGT
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. När du stänger av kameran uppdateras
viktiga data på SD-kortet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• När du använder nätadaptern ska den inte sitta permanent på samma plats eftersom det kan orsaka skada.
• Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-anslutning eller till nätadaptern som inte
uttryckligen rekommenderas för detta.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätadapter till
spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller
till växelriktare, etc.
• Mer information om hur du sköter batteriet finns i Säkerhetsanvisningar (A 27).
OBS
• Batteriet måste laddas i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. Om omgivande temperatur eller batteriets
temperatur är under 0 °C eller över 40 °C kommer laddningen inte att starta.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att POWER/CHG-indikatorn har
slocknat innan du återansluter strömmen.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att batteriets
laddning inte förbrukas.
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Första gången du använder ett batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till dess
att batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående inspelningstid.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Information om laddningstider och ungefärliga användningstider finns i Användarhandboken.
; Referenstabeller.
13
Grundläggande förberedelser
Grundläggande förberedelser
I det här avsnittet går vi igenom de grundläggande förberedelserna, som att montera handtaget och
motljusskyddet, justera sökaren och LCD-skärmen.
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du fäster, tar bort eller justerar olika tillbehör.
Det rekommenderas att ett bord eller en annan stabil yta används.
Montera mikrofonhållaren
Montera mikrofonhållaren på handtaget med de medföljande
skruvarna.
Montera handtaget
1 Skjut in främre delen av handtaget i tillbehörsskon
enligt bilden. Skjut sedan fram handtaget hela vägen.
• Kontrollera att den främre och bakre skruven inte är
intryckta när du skjuter in handtaget.
2 Fäst handtaget genom att skruva åt den främre skruven
och de båda bakre skruvarna.
OBS
• Kameran kan användas även utan handtag. Men då fungerar
inte vissa ljudalternativ, det infraröda ljuset och
kontrollampan.
14
Grundläggande förberedelser
Förberedelse av motljusskyddet, handremmen och LCD-panelen
1 Ta av linsskyddet.
2 Rikta in motljusskyddets markering mot markeringen
för montering av motljusskydd på kameran (1) och vrid
sedan motljusskyddet medurs till dess att du hör ett
klickljud (2).
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
• Vrid moturs för att lossa motljusskyddet.
3 Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med
pekfingret och START/STOP-knappen med tummen.
4 Öppna LCD-panelen 90 grader och justera vinkeln.
• Du kan vrida panelen nedåt eller mot objektivet
(om du t.ex. vill spela in dig själv).
OBS
• Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas med extremt hög precision och över
99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Pixlar kan i sällsynta fall tändas av misstag eller tändas
permanent och synas som vita punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
15
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
När du startar kameran för första gången är det viktigt att du ställer in datum och klockslag innan
du använder kameran. Du kan även justera datumformatet och byta tidszon. (Ställ in språket innan
du gör de här inställningarna.) ; Byta tidszon
1 Ställ in POWER-väljaren på CAMERA.
• Du får upp fönstret [Date/Time/Datum/Klockslag]
om kamerans klocka inte är inställd.
2 Ändra datum/klockslag.
1 Välj det fält som ska ändras.
2 Välj [Î] eller [Í] för att ändra i fältet.
3 Välj önskat datum-/klockformat.
1 Välj på någon av [Date Format/Datumformat]-knapparna.
2 Välj [24H] för att använda 24-timmarsformat.
4 Välj [OK].
5 Välj språk för menyer och skärminformation.
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Language
; Använda menyerna
/Språk]
6 Välj önskat språk och välj sedan [OK] och stäng menyn.
Engelska är standardspråket
OBS
• Om du råkar byta språk av misstag kan du följa de menyalternativ som är märkta med
16
.
Använda SD-kort
Använda SD-kort
Använd vanliga
SD-,
SDHC- (SD High Capacity) eller
SDXC-minneskort
(SD eXtended Capacity). Kontrollera att du använder ett kompatibelt SD-kort.
; Använda SD-kort
1 Stäng av kameran.
• Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn släcks (1).
햲
2 Öppna lucka till SD-kortsfacket (2).
햳
3 Tryck SD-kortet rakt inåt med etiketten vänd mot kamerans framsida. Tryck kortet
så långt in som möjligt i SD-kortplatsen.
• Stäng luckan till SD-kortsfacket. Ta inte i för hårt när du stänger locket och se till att SD-kortet
är korrekt placerat.
Klick!
SD-kortets etikett ska
vara vänd mot objektivet
Ta ur SD-kortet:
1 Kontrollera att åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt.
2 Tryck en gång på SD-kortet så att det lossar. När SD-kortet fjädrar ut tar du tag i kortet
och drar det rakt ut.
VIKTIGT
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om SD-kortet sätts i åt fel håll
kan kameran skadas.
• SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången.
; Formatera ett SD-kort
OBS
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Sätt knappen i låst läge
(LOCK) för att skrivskydda SD-kortet.
17
Spela in klipp och ta foton
Spela in klipp och ta foton
Det här avsnittet förklarar grunderna för hur du spelar in av klipp* och tar stillbilder i
-läget.
Information om ljudinspelning finns i Användarhandboken.
Innan du gör viktiga inspelningar första gången, gör testinspelningar med de videokonfigurationer
som du planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om kameran inte
fungerar som den ska kan du läsa mer i Användarhandboken.
; Ljudinspelning, ; Felsökning
* ”Klipp” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
Åtkomstindikator
(ACCESS)
1 Öppna frontkåpan.
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
2 Tryck på START/STOP-knappen för att börja spela
in ett klipp.
Brytare på
frontkåpan
• Tryck på knappen en gång till för att pausa;
videosekvensen spelas nu in på SD-kortet som ett
enda klipp. Kameran går in i standbyläge för inspelning.
3 Peka på [PHOTO] för att ta en stillbild i standbyläget.
[PHOTO]
När du är klar med inspelningen
Kontrollera att klipp och stillbilder har registrerats på SD-kortet innan du stänger av kameran.
1
2
3
4
Stäng frontkåpan.
Se till att åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt.
Ställ in POWER-väljaren på OFF.
Stäng LCD-panelen. Sätt tillbaka sökaren i ursprungsläget om det behövs.
Om
-läget
När du använder
-läget justerar kameran automatiskt fokus, exponering (bländare,
slutarhastighet och gain) vitbalans och andra inställningar utifrån omgivningen. När ett ansikte har
spårats kommer kameran automatiskt att behålla motivet i fokus och optimera exponeringen.
VIKTIGT
• Säkerhetskopiera regelbundet, särskilt inspelningar som känns viktiga att spara. Canon ansvarar inte
för förlust av data eller förstörda data. ; Sparar klipp
OBS
• Använd
-läget för att komma åt avancerade funktioner och ändra diverse inställningar efter behov.
; Spela in klipp och ta foton
18
Spela in klipp och ta foton
Välja videokonfiguration
Du kan ställa in den videokonfiguration som används för inspelningsklipp. Välj den kombination
av upplösning/bitfrekvens och bildfrekvensinställningar som bäst matchar dina kreativa behov.
; Videokonfiguration: Upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens
1 Välj upplösning och bitfrekvens.
> [3 ! [Inspelningsinställning] > [¸ Upplösning] > Önskat alternativ > [X]
2 Välj bildfrekvens.
> [3 ! [Inspelningsinställning] > [¸ Bildfrekvens] > Önskat alternativ > [X]
19
Visa och spara klipp och foton
Visa och spara klipp och foton
Du kan visa klipp och stillbilder som du har spelat in. ; Uppspelning
Anslut kameran till en extern monitor till kameran (A 22).
1 Ställ in POWER-väljaren på MEDIA.
• Kameran växlar till
öppnas.
-läget och indexfönstret med klipp
2 Leta upp det klipp eller den stillbild du vill visa.
• Dra åt vänster/höger eller välj [Ï]/[Ð] för att se andra
indexsidor.
• Ändra indexfönstret om du vill se stillbilder eller spela upp
inspelningar på det andra SD-kortet.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexfönster för klipp.
}: Indexfönstret för stillbilder
Visa nästa/föregående indexsida.
Du kan även dra vänster/höger på skärmen.
Knapp för indexfönster: Välj denna för att
byta indexfönster.
5
6
4
5
6
[FUNC]-knapp: Funktion för klipp/stillbilder
(; Radera klipp och foton,
Kopiera klipp och foton mellan SD-kort).
Mappnamn. De sista fyra siffrorna anger
inspelningsdatumet (1025 = 25 oktober).
Gäller endast klipp: Sekvensinformation
(; Visa sekvensinformation).
3 Starta uppspelningen genom att välja miniatyrbilden av klippet eller stillbilden.
Klipp: Uppspelningen startar från det valda klippet till indexfönstrets sista klipp. Peka på skärmen
under uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.
20
Visa och spara klipp och foton
1
7
6
2
3
5
4
1 Peka någon annanstans för att dölja
uppspelningskontrollerna eller vänta ett
par sekunder.
2 Nästa klipp
3 Snabb uppspelning* (välj igen för att öka
uppspelningshastigheten)
4 Stopp
5 Volymkontroller
6 Pausa (välj igen för att återuppta uppspelning)
7 Hoppa till början (välj två gånger för att hoppa
till början av föregående klipp)
* Vid uppspelningspaus ersätts de här kontrollerna av kontroller för långsam uppspelning.
Foton: Vald stillbild visas med enbildsvisning. Dra åt vänster/höger för att se andra stillbilder.
Peka på skärmen för att få fram uppspelningskontrollerna.
OBS
• När du spelar upp klipp kan du ibland få ett kort avbrott i uppspelningen av bild eller ljud i skarven mellan
två klipp, vilket beror på inspelningssituationen.
Spara dina klipp
Vi rekommenderar att du regelbundet sparar dina klipp och stillbilder i en dator. Mer information
finns i användarhandboken.
; Arbeta med klipp på en dator.
21
Ansluta till extern monitor
Ansluta till extern monitor
Om du ansluter kameran till en extern monitor för uppspelning, använd den anslutning som
matchar den du använder på monitorn (endast s) eller HDMI OUT-anslutningen.
Välj därefter en utmatning av videosignal.
; Ansluta till extern monitor
HDMI OUTanslutning
HDMI INanslutning
High Speed HTC-100
HDMI-kabel (extra tillbehör)
SDI OUTanslutning*
SDI INanslutning
* Gäller endast s
OBS
• Vi rekommenderar att du driver kameran med nätadaptern.
• Kamerans HDMI OUT-anslutning är endast utgång. Anslut inte den här kontakten till en HDMI-utgång
på extern enhet, eftersom kameran kan skadas.
• Videosignalen matas eventuellt inte korrekt, beroende på vald monitor.
22
Ikoner och information på skärmen
Ikoner och information på skärmen
Inspelning
Skärmmarkörer
Ram för ansiktsigenkänning Spårning
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
F00.0
Bländarvärde (; Bländarförval AE (“))
ND1/0
ND-filter (; ND-filter)
=,
Infrarött ljus (; Infraröd inspelning)
1/00000
Slutarhastighet (; Slutarhastighet AE (‚))
00.0dB
Gain-värde (; Manuell exponering (n))
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Exponeringskompensation
Exponeringslås (; Justera exponeringen)
00.0dB
AGC-gräns (; Gräns för automatisk gain-kontroll (AGC))
=, ?, @, D
Fokus (; Fokusjustering)
0.0m, 000m, G
Närgräns
• Medan du ställer in fokus kommer uppskattad närgräns att visas bredvid ikonen.
}, ~
¼, É, È,
Spåra/känna igen ansikte (; Spåra/känna igen ansikte)
,
Vitbalans (; Vitbalans)
Motljuskompensation (; Motljuskompensation)
O, N
Peaking (; Peaking)
z, {
Zebramönster (; Zebramönster)
GPS-aktiv (; Använda GP-E2 GPS-mottagare)
Endast tillgängligt när tillvalet GP-E2 GPS-mottagare är ansluten till kameran.
Digital telekonverter (; Digital telekonverter)
REC`, STBY`
Inspel. kommando (; Spela in klipp och ta foton)
23
Ikoner och information på skärmen
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
N
Beskrivning
-läge (; Spela in klipp och ta foton)
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Filmläge (; Filmlägen)
;
Infrarött läge (; Infraröd inspelning))
00:00:00:00
Tidkod (; Ställa in tidkoden)
Ñ, Ü
Inspelningsinfo (; Spela in klipp och ta foton)
Ñ Inspelningspaus, Ü Inspelning
z
Förinspelningsläget (; Förinspelning)
Å, Ä,
È (i gult)
Bildstabilisering (; Bildstabilisering)
,
,
(i vitt),
(i gult),
(röd)
000 min.
,
{Ð6 (i grönt),
{Ð7 (i grönt)
{Ð6 (i gult),
{Ð7 (i gult)
(i rött),
(i rött)
Återstående batteriladdning (; Kontrollera återstående batteriladdning)
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen. Den återstående
inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• När
visas i gult är batteriladdningen nästan slut.
• När
visas bör du byta ut batteriet mot ett fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på
de aktuella användningsförhållandena.
Stillbild taget (; Spela in klipp och ta foton)
• När en ikon visas i gult är det angivna kortet nästan fullt.
• När
(eller
) visas, kan stillbilden inte lagras på grund av ett problem
med SD-kortet.
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
6/7 000h00m
Återstående inspelningstid
6/7 000h00m
(ikon i gult)
SD-kortet är nästan fullt.
6/7 slut (ikon i rött)
Inget mer ledigt utrymme på SD-kortet.
(i rött),
/
(i rött)
000h00m
Inget SD-kort, eller kan inte spela in på SD-kortet.
Växla minne (; Dual-inspelning och Växla minne)
Zoomindikator (; Zoomning)
• Visas endast vid zoomning. Den ljusblå delen anger digitalt zoomintervall.
x0.0,
x0000
24
Slow- & fast motion-inspelningsläge och slow/fast motion-hastighet
(; Slow & fast motion-inspelning)
¿, ¾
Bildfrekvens (A 19)
¸
Filmformat
0000x0000
Upplösning (A 19)
000Mbps
Bitfrekvens (A 19)
¾, ¿
Konverteringslins (; Menyn [v Kamerainställningar])
å,
Mikrofondämpare (; Mikrofondämpare (Inbyggd mikrofon eller MIC-anslutning))
Ikoner och information på skärmen
Ikon/visning
æ
Beskrivning
Audio peak limiter (; Ljudinspelningsnivå (INPUT-anslutningar))
MIC-power (; Ljudinspelning)
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanal ljudutgång (; Ljudutgång)
Ljudformat (; Välja ljudinspelningsformat)
Längst ned på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
[FUNC]
Öppnar FUNC.-menyn (; FUNC-meny)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Anpassningsbar skärmknapp (; Programmerbara knappar)
• Som standard är funktionen [
Foto] (ta en stillbild) tilldelad knappen.
[
Spåra (; Spåra/känna igen ansikte)
]
Exponeringsvisare (; Manuell exponering (n))
Ljudinspelningsnivå (; Ljudinspelningsnivå (INPUT-anslutningar),
Ljudinspelningsnivå (Inbyggd mikrofon/MIC-anslutning))
25
Ikoner och information på skärmen
Uppspelning
Klipp
Foto
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
[FUNC]
Beskrivning
Öppnar FUNC.-menyn (; FUNC-meny).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Uppspelningsindikator (; Uppspelningskontroller)
Õ, Ô, Ó
Ð: Uppspelning, Ý: Uppspelningspaus, Ø/×: Snabb uppspelning,
Ö/Õ: Långsam uppspelning, Ô/Ó: Bildruteuppspelning bakåt/framåt
CH0/0, CH0+0/0+0
Kanal ljudutgång (; Ljudutgång)
Ljudformat (; Välja ljudinspelningsformat)
6/7
SD-kortet används.
00:00:00:00
Tidkod (; Ställa in tidkoden)
000000/000000
Aktuell stillbild/Totalt antal stillbilder
x0.0,
x0000
Slow- & fast motion-inspelningsläge och slow/fast motion-hastighet
(; Slow & fast motion-inspelning)
¿, ¾
Bildfrekvens (A 19)
¸
Filmformat
0000x0000
Upplösning (A 19)
000Mbps
Bitfrekvens (A 19)
000000
Klippnummer
000-0000
Filnummer (; [MP4-klipp-/fotonumrering])
Längst ned på skärmen
Ikon/visning
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Beskrivning
Uppspelningskontroller för klipp (; Uppspelningskontroller)
Hörlurs-/högtalarvolym (; Justera volymen)
26
f, h
Uppspelningskontroller för stillbilder (; Uppspelningskontroller)
Tid och datum
F00 1/00000
Datakod (; Menyn [É Uppspelningsinställningar])
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller
en konstig lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer
i kontakt med din hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande
vatten. Om du får läckande innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora
mängder rinnande rent vatten och omedelbart söka läkarvård.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning. Om du inte gör detta kan batteriet avge elektriska stötar, explodera eller fatta eld.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning
med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts
och fortfarande är varm.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder.
Det kan orsaka lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om
produkten inte känns varm. Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när
kameran används i miljöer med höga temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar
eller mindre känslig hud.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och eluttaget från damm.
27
Säkerhetsanvisningar
VARNING
Visas vid risk för skada.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer.
Produkten kan bli mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Titta inte på kamerans skärm eller i sökaren under längre tidsperioder. Det kan ge upphov till
symtom som påminner om åksjuka. Om du drabbas av sådana symtom bör du omedelbart sluta
använda produkten och vila en stund innan du fortsätter använda produkten.
Kamera
För maximal prestanda bör du alltid tänka på följande.
• Spara dina inspelningar regelbundet. Överför dina inspelningar till en dator (; Spara klipp)
och spara dem regelbundet. Du skyddar då dina värdefulla inspelningar om något skulle gå fel,
samtidigt som du frigör utrymme på SD-kortet. Canon ansvarar inte för eventuell dataförlust.
• Använd eller förvara inte kameran i dammiga eller sandiga miljöer. Kameran är inte vattentät –
undvik även vatten, lera och salt. Om sådana ämnen skulle tränga in i kameran (eller i objektivet)
kan den skadas eller förstöras.
• Använd inte kameran nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter
och motorer, apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar. Användning av kameran på
sådana platser kan orsaka bild- eller ljudstörningar.
• Rikta inte objektivet eller sökaren mot en stark ljuskälla. Lämna inte kameran riktad mot ett starkt
belyst motiv. Var extra försiktig så att inte objektivet eller sökaren är riktad direkt mot starka
ljuskällor när kameran är monterad på ett stativ eller när du bär kameran. Se till att frontkåpan
är stängd när du inte använder kameran.
• Bär aldrig kameran genom att hålla i LCD-panelen. Var försiktig när du stänger LCD-panelen.
Om du använder en handledsrem, se till att kameran inte hänger och slänger så att den slår
i något föremål.
• Var försiktig med touchskärmen. Tryck inte för hårt och använd inte kulspetspenna eller annat
spetsigt verktyg på touchskärmen. Touchskärmens yta kan skadas.
• Klistra inte på skyddsfilm på touchskärmen. Manövrering av kamerans kapacitiva touchskärm
baseras på att ett visst tryck ska kunna identifieras, det vill säga en skyddsfilm kan hindra normal
manövrering av skärmen.
• När du monterar kameran på ett stativ, se till att stativets
6,5 mm
fästskruv är kortare än 6,5 mm. Om den är längre än så kan
kameran skadas. Andra stativ kan skada kameran.
• När du spelar in klipp, försök få en jämn, stabil bild. Kraftiga
kamerarörelser med mycket zoomningar och panoreringar ger
nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar
av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du får en sådan
reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus.
Långsiktig förvaring
Om du inte tänker använda kameran under en längre tid bör den förvaras på en dammfri plats,
i låg luftfuktighet och i en temperatur under 30 °C.
28
Säkerhetsanvisningar
Batteri
FARA!
Hantera kamerabatteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller
i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
• Smutsiga kontakter kan inte överföra strömmen korrekt mellan batteriet och kameran.
Torka av kontakterna med en mjuk trasa.
Långsiktig förvaring
• Batterier bör förvaras i en torr miljö och i en temperatur på högst 30 °C.
• Batteriet håller längre om du låter det ladda ur helt innan du stoppar undan det för förvaring.
• Alla dina batterier bör laddas upp och laddas ur minst en gång per år.
Återstående batteritid
Om du använder tillbehörsbatterier som är kompatibla med Intelligent System och återstående
batteritid inte återges korrekt, kan du prova att ladda upp batteriet. Eventuellt visas inte korrekt tid
ändå om batteriet har använts och laddats många gånger, om ett fulladdat batteri har legat oanvänt
eller om ett batteri används under långa perioder i höga temperaturer. Betrakta de här uppgifterna
som ungefärliga värden.
Användning av andra batterier än Canon-batterier
• Av säkerhetsskäl bör inga andra batterier än originalbatterier från Canon laddas, även om de
ansluts till kameran eller till CG-800E Batteriladdaren (extra tillbehör).
• Vi rekommenderar att du använder Intelligent System-märkta
originalbatterier från Canon.
• Om du använder andra batterier än Canon-batterier kan kameran inte visa återstående
batteriladdning.
SD-kort
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina inspelningar på SD-kortet i din dator. Data kan
skadas eller förloras på grund av fel på kortet eller om minneskortet utsätts för statisk elektricitet.
Canon ansvarar inte för förlorade eller skadade data.
• Rör inte kontakterna på minneskorten och skydda dem mot damm och smuts.
• Använd inte SD-kort i miljöer med starka magnetfält.
• Lämna inte SD-kort så att de utsätts för hög temperatur eller hög luftfuktighet.
• Ta inte isär, böj inte och tappa inte SD-kort, utsätt dem inte för kraftiga vibrationer, stötar eller vatten.
• Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du försöker tvinga in
ett felvänt SD-kort i kortplatsen kan både SD-kortet och kameran skadas.
• Fäst inga självhäftande etiketter på SD-kortet.
29
Säkerhetsanvisningar
Inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri
Kameran har ett inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri som bibehåller datum/klockslag och
andra inställningar. Det inbyggda litiumbatteriet laddas upp när kameran används och det kommer
att vara helt urladdat om du inte använder kameran under ca tre månader.
Ladda det inbyggda litiumbatteriet: Anslut nätadaptern till kameran och låt stå i 24 timmar
med strömmen till kameran avstängd.
Avyttring
När du raderar klipp eller formaterar ett SD-kort är det bara filallokeringstabellen som påverkas,
dina lagrade data raderas inte rent fysiskt. När du avyttrar ett SD-kort eller om du tänker ge bort det
måste du formatera det först (; Formatera ett SD-kort). Fyll minnet med betydelselöst material
och formatera det sedan på samma sätt igen. På så sätt blir det mycket svårt att återskapa dina
originalinspelningar.
30
Övrigt
Övrigt
Kondens
Om du alltför hastigt flyttar kameran från låg till hög temperatur kan kondens (små vattendroppar)
bildas inuti kameran. Avbryt användningen av kameran om du får en kondensvarning. Kameran kan
skadas om du fortsätter använda den.
I följande fall kan kondens bildas:
• Om du alltför hastigt flyttar en nedkyld kamera till ett varmt rum
• Om du placerar kameran i ett fuktigt utrymme
• Om ett kallt rum värms upp hastigt
Undvik kondens
• Utsätt inte kameran för plötsliga eller extrema temperaturväxlingar.
• Ta ur SD-korten och batteriet. Placera kameran i en lufttät plastpåse och låt den anpassas efter
temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
Om kondens har upptäckts
Hur lång tid det tar innan kondensen har avdunstat beror på platsen och väderförhållandena.
En tumregel säger att du bör vänta 2 timmar innan du kan använda kameran igen.
Använda kameran utomlands
Nätspänning
Du kan använda nätadaptern för att driva kameran och ladda batteriet i alla länder med en
strömförsörjning på mellan 100 och 240 V växelström, 50/60 Hz. Kontakta en Canon-serviceverkstad
för mer information om adaptrar.
31
Tekniska data i korthet
Tekniska data i korthet
Dessa tekniska data är en förkortad version av kamerans fullständiga tekniska data. Om du vill
ha mer komplett information bör du vända dig till den stora användarhandboken.
; Tekniska data

— Angivna värden är ungefärliga.
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
Information om ungefärliga inspelningstider finns i tabellen nedan.
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity) (2 fack)
• Spänningsmatning (nom.)
7,4 V likström (batteri), 8,4 V likström (nätadapter)
• Energiförbrukning
s 4,1 W t 4,1 W (150 Mbps, AF på, LCD normal ljusstyrka)
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått [B × H × D] (utan handrem)
Endast kameran: 109 × 84 × 182 mm
Kamera med monterat motljusskydd: 115 × 84 × 231 mm
Kamera med motljusskydd och handtag monterat: 131 × 180 × 231 mm
• Vikt
s
Endast kameran: 740 g
Kamera med motljusskydd, BP-820 batteri, ett SD-kort, handtag: 1 130 g
t
Endast kameran: 730 g
Kamera med motljusskydd, BP-820 batteri, ett SD-kort, handtag: 1 120 g
32
Övrig information
Övrig information
Ungefärliga inspelningstider
Kameran kodar video med variabel bithastighet (VBR), dvs. de faktiska inspelningstiderna varierar
beroende på motivet. I följande tabell visas ungefärliga inspelnings- och uppspelningstider vid ett
enstaka inspelningstillfälle tills det angivna SD-kortet är fullt.
MP4-ljudformat
[
[
Bithastighet
LPCM 16bit 4CH] 150 Mbps
AAC 16bit 2CH]
SD-kort
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
445 min.
35 Mbps
25 min.
50 min.
110 min.
220 min.
17 Mbps
45 min.
100 min.
205 min.
420 min.
845 min.
150 Mbps
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
35 Mbps
25 min.
55 min.
115 min.
240 min.
485 min.
17 Mbps
55 min.
120 min.
245 min.
495 min.
995 min.
Laddningstider
Laddningstiderna i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på omgivning och batteriets
ursprungliga laddningsstatus.
Batteri→
BP-820
BP-828
Med kameran
210 min.
300 min.
Med CG-800E Batteriladdare
190 min.
260 min.
Laddningsförhållanden↓
Ungefärliga användningstider
Tiderna baseras på användning av LCD-skärmen och det medföljande batteriet BP-820 (fulladdat).
Batteriets effektiva användningstid kan sjunka om du spelar in i låga temperaturer, om du använder
en ljusstark skärm etc.
s Spela in klipp
Upplösning/Bithastighet
Inspelning (maximal)
Inspelning (normal)*
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
175 min.
100 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
200 min.
110 min.
t Spela in klipp
Upplösning/Bithastighet
Inspelning (maximal)
Inspelning (normal)*
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
175 min.
100 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
205 min.
115 min.
* Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad användning av start/stopp, zoomfunktionen och
strömbrytaren.
33
Övrig information
Extra tillbehör
Canon har ett helt sortiment av extra tillbehör till din kamera.
; Extra tillbehör
Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Den här produkten är konstruerad så att den fungerar bäst tillsammans med originaltillbehör från Canon.
Canon ansvarar inte för skador på produkten och/eller andra skador som till exempel eldsvåda, som orsakas
av att andra tillbehör än originaltillbehör från Canon har använts till kameran (t.ex. läckande och/eller
exploderande batteri). Garantin gäller inte reparationer av skador som orsakats av att annat än originaltillbehör
från Canon har använts, men du kan beställa en reparation mot debitering.
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon. Om du använder
videoutrustning från Canon rekommenderar vi tillbehör eller andra produkter med den
här Canon-märkningen.
34
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på
www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
Informationen i det här dokumentet kontrollerades i februari 2019. Förbehåll för ändringar.
© CANON INC. 2019
0214W646
PRINTED IN THE EU
CEL-SX7DA250
DIE-0527-000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising