Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5VA250
4K-kamera
Den här handboken innehåller bara den viktigaste
informationen så du ska kunna komma igång. Om du vill hämta
den fullständiga användarhandboken går du till sidan 2.
Snabbguide
Inledning
: Installera kamerans användarhandbok (PDF-fil)
2
Den här handboken innehåller den viktigaste informationen som behövs för att börja använda kameran.
Om du vill läsa mer om kameran, gå igenom viktiga säkerhetsanvisningar eller använda felsökningskapitlet när
ett felmeddelande visas på skärmen, använd då den senaste versionen av den kompletta Användarhandboken
(PDF-fil). Gå till webbplatsen nedan. Klicka på ditt land/din region och följ anvisningarna på skärmen för att ladda
ned PDF-filen.
http://www.canon.com/icpd/
Viktiga anvisningar
VARNING
ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH
IRRITERANDE STÖRNINGAR.
UPPHOVSRÄTTSVARNING
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter
och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.
OBSERVERA
DRA UT NÄTKONTAKTEN UR ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS.
OBSERVERA
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
3
Batteri och litiumknappbatteri
FARA!
4
Hantera batteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
Endast för Europeiska Unionen och EEA (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning
som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk beteckning återfinns under ovanstående symbol, enligt batteridirektivet,
indikerar detta att en tungmetall (Hg = kvicksilver, Cd = kadmium, Pb = bly) finns i batteriet eller
ackumulatorn med en koncentration över ett tillämpligt tröskelvärde som specificerats i batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att
byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera
elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av
avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt
farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee
eller www.canon-europe.com/battery.
ANVÄNDNING I OLIKA REGIONER: Modell ID0118 (PAL, A 15)
XF705 överensstämmer (i november 2018) med föreskrifterna om radiosignaler i nedanstående regioner.
Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad för information om andra regioner där den kan användas.
REGIONER
Förbjudna radiokanaler vid användning
utomhus
Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Hongkong S.A.R., Irland, Island, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
Kanal 36–64
Ryssland, Singapore
Inga förbud
Kommentar till EU-direktiv
Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress:
http://www.canon-europe.com/ce-documentation
Tekniska data för trådlöst nätverk
Frekvensband: 2 401 MHz–2 483 MHz, 5 170 MHz–5 330 MHz
Högsta radiofrekvent effekt: 16,4 dBm
Modell
ID0118 (PAL): XF705
Vissa länder och regioner kan ha lagliga restriktioner för användningen av GPS-enheter. Var därför noga
med att använda din GPS-mottagare i enlighet med den lokala lagstiftningen i respektive land eller region.
Var särskilt försiktig när du reser utanför ditt hemland.
Visa certifieringslogo
I menyn väljer du [B % System Setup/Systeminställningar] > [Certification Logos/Certifieringslogo] om du vill
visa kamerans certifieringsinformation.
Varumärken
• Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Apple och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och har registrerats i USA och andra länder.
• Avid och Media Composer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Avid Technology Inc.,
eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPS, som förekommer i kamerans inställningar, i skärminformationen och i den här handboken,
syftar på Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• JavaScript är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Oracle Corporation och dess filialer
eller dotterbolag, i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken
för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a
personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
5
Innehållsförteckning
6
1. Inledning 7
5. Externa anslutningar 43
Om den här handboken 7
Så här läser du handboken 7
Medföljande tillbehör 8
Namn på delar 9
Kamera 9
WL-D6000 trådlös fjärrkontroll 16
Ansluta till extern monitor 43
Arbeta med sekvenser på en dator 44
Spara sekvenser på en dator 44
2. Förberedelser 17
7. Övrig information 47
Förbereda strömförsörjningen 17
Använda ett batteri 17
Förberedelse av kameran 20
Montera mikrofonhållaren 20
Montering av motljusskyddet 20
Använda sökaren 21
Använda LCD-skärmen 22
Handrem 22
Trådlös fjärrkontroll (medföljer) 22
Kamerans grundläggande funktioner 23
Starta och stänga av kameran 23
Ställa in datum, klockslag och språk 24
Ställa in datum och klockslag 24
Byta språk 25
Använda SD-kort 26
Kompatibla SD-kort 26
Sätta i och ta ut ett SD-kort 27
Växla mellan SD-kortplatserna 28
Säkerhetsanvisningar och
hanteringsföreskrifter 47
Tekniska data i korthet 49
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort 49
Ungefärliga tider för laddning
och användning av batteri 50
Extra tillbehör 50
3. Inspelning 29
Spela in video och foton 29
Grundläggande inspelning 29
Skärminformation 31
Anpassning 36
Programmerbara knappar 36
Anpassade bildinställningar 36
Spara och läsa in kamerainställningar 36
4. Uppspelning 37
Grundläggande uppspelning 37
Indexfönster för sekvenser 37
Spela upp inspelningar 39
Uppspelningskontroller 40
6. Nätverksfunktioner 45
Om nätverksfunktionerna 45
1
Inledning
7
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av Canon XF705. Läs den här bruksanvisningen och Användarhandboken (PDF-fil, A 2)
noga innan du använder kameran och spara dem sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar
som den ska kan du läsa mer i Användarhandboken.
; Felsökning
Så här läser du handboken
•
VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift.
•
OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• A: Referenssida i den här handboken.
• ;: Referens till ett kapitel eller avsnitt i den kompletta Användarhandboken (PDF-fil, A 2)
• Vi har använt följande termer i den här handboken.
”Skärm” syftar på LCD-skärmen och sökarens skärm.
”Kort” syftar på SD-, SDHC- eller SDXC-kort.
Om termen ”åtkomstindikator” inte är närmare specificerad syftar den på åtkomstindikatorerna för SD-kort
(SD CARD2/SD CARD3).
”Sekvens” avser en enstaka videosekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle (t.ex. från det
att REC-knappen trycks ned för att starta inspelning, tills den trycks ned igen för att stoppa inspelning).
• Stillbilderna i bruksanvisningen är simulerade och tagna med en stillbildskamera. Vissa skärmbilder
har modifierats för att de ska bli enklare att läsa.
• Ikoner för funktionslägen: Ikonerna anger kamerans två funktionslägen (A 23). En skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen som beskrivs kan användas i det funktionsläge som visas och en icke-skuggad ikon
(till exempel
) anger att funktionen inte kan användas.
Funktionslägen:
• Följande stil används för menyalternativ. En detaljerad förklaring om hur menyerna används och en
sammanfattning av alla tillgängliga menyalternativ och inställningar hittar du i användarhandboken.
; Använda menyerna, ; Menyalternativ
1 Välj [Rec Format/Inspelningsformat].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Rec Format/Inspelningsformat]
2 Välj [XF-HEVC] eller [XF-AVC] och tryck sedan på SET.
Hakparenteser [ ] anger text som den visas på
kamerans skärm (menyalternativ, knappar på
skärmen, meddelanden o.s.v.).
Den här pilen anger en djupare
nivå i menyhierarkin eller nästa
steg i förfarandet.
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
Följande tillbehör levereras med kameran.
8
Axelstöd*
Motljusskydd med frontkåpa
Mikrofonhållare
CA-CP200 L Nätadapter
(inkl. nätkabel)
CG-A20 Batteriladdare
BP-A30 Batteri
(med kontaktskydd)
Ögonmussla
Sökarskydd
Linsskydd*
SS-1200 axelrem
WL-D6000 trådlös fjärrkontroll
(inkl. CR2025 litiumbatteri)
Snabbguide
(den här handboken)
* Levereras fäst vid kameran.
Namn på delar
Namn på delar
Kamera
9
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Luftventil
Märke för fokalplan
ZOOM SPEED-omkopplare (zoomhastighet
vid användning av bärhandtagets zoomspak)
; Zooma
Motljusskydd (A 20)
Brytare på frontkåpan (A 29)
Fokusring ; Ställa in fokus
Zoomring ; Zooma
Bländarring ; Bländare
SHUTTER-omkopplare (slutartidsläge)
; Slutartid
15
10 PUSH AUTO IRIS-knapp (tillfällig automatisk
bländare) ; Bländare
11 GAIN-omkopplare (gain-nivå) ; Gain
12 WHITE BAL.-omkopplare (vitbalans)
; Vitbalans
13 Å-knapp (justering av vitbalans)
; Vitbalans
14 Kortplatsluckor (A 27): SD CARD2 (överst)
och SD CARD3 (nederst)
15 Skyddshölje för ljudkontroller
; Ljudinspelning
Namn på delar
p15
2
3 45
10
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
ND FILTER-knappar (gråfilter) +/– ; Gråfilter
PUSH AF-knapp (tillfällig autofokus)
; Justera fokus
3 FOCUS-omkopplare (fokusläge)
; Ställa in fokus
4 POWERED IS-knapp (powered IS)
; Bildstabilisator/
Programmerbar kameraknapp 1 (A 36)
5 PEAKING-knapp (peaking)
; Använda fokushjälp/
Programmerbar kameraknapp 2 (A 36)
6 INFRARED-omkopplare (infrarött ljus)
; Infraröd inspelning
7 FULL AUTO-omkopplare (helautomatiskt läge)
(A 31)
8 AWB-omkopplare (automatisk vitbalansering)
; Vitbalans
9 IRIS-omkopplare (bländarläge) ; Bländare
10 ZOOM-omkopplare (val av zoomkontroll)
; Zooma
1
2
15
17 18
19
11 WFM-knapp (vågformsmonitor)
; Vågformsmonitor/Programmerbar
kameraknapp 4 (A 36)
12 ZEBRA-knapp (zebramönster)
; Visa zebramönster/
Programmerbar kameraknapp 3 (A 36)
13 AGC-omkopplare (automatisk förstärkarkontroll)
; Gain
14 SLOT SELECT-knapp (val av SD-kort) (A 28, 38)
15 –-omkopplare (ljudnivå) för CH1 (överst)
och CH2 (nederst) ; Ljudinspelning
16 SD-kortplatser (A 27): SD CARD2 (överst)
och SD CARD3 (nederst)
I denna bruksanvisning kallas SD-korten i varje
plats för ”SD-kort A” respektive ”SD-kort B”.
17 Åtkomstindikatorer för kort (A 27): SD CARD2
(överst) och SD CARD3 (nederst)
18 AUDIO STATUS-knapp (visar statusskärmarna
[Audio/Ljud]) ; Visar statusskärmarna
19 –-rattar (ljudnivå) för CH1 (överst) och CH2
(nederst) ; Ljudinspelning
Namn på delar
1
2 3
4
5
6
7
11
8
1
2
3
4
5
6
Axelrem ; Fästa axelremmen
INPUT 2-omkopplare (ljudinmatning)
; Ljudinspelning
ANALOG-omkopplare (val av analog ljudkälla)
för INPUT 2 ; Ljudinspelning
Handrem (A 22)
INPUT 1-omkopplare (ljudinmatning)
; Ljudinspelning
ANALOG-omkopplare (val av analog ljudkälla)
för INPUT 1 ; Ljudinspelning
9 10
7
11
12
Skruvhål till fästskruvar för mikrofonhållaren
(A 20)
8 Ventilationsutlopp
9 INPUT 1-anslutning (XLR) ; Ljudinspelning
10 MIC-anslutning (mikrofon) ; Ljudinspelning
11 USB-anslutning ; Spela in GPS-information
(geotaggning)
12 Motljusskyddets låsskruv (A 20)
Namn på delar
1
2
3
4
5
6
12
21
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inbyggd stereomikrofon ; Ljudinspelning
Tillbehörssko
För montering av tillbehör, till exempel
videolampan VL-10Li II.
3 Bakre kontrollampa (A 29)
4 Zoomspak ; Zooma
5 MAGN.-knapp (förstoring)
; Använda fokushjälp/
Programmerbar kameraknapp 6 (A 36)
6 u-knapp (granska inspelning)
; Granska en inspelning/
Programmerbar kameraknapp 5 (A 36)
7 Ø-knapp (snabb uppspelning bakåt) (A 40)/
programmerbar kameraknapp 8 (A 36)
8 Ú-knapp (hoppa bakåt) (A 40)/
Programmerbar kameraknapp 11 (A 36)
9 Ñ-knapp (stopp) (A 39)/
Programmerbar kameraknapp 12 (A 36)
10 INDEX-knapp (index) (A 38)
11 Joystick och SET-knapp
; Använda menyerna
12 Bärhandtagets zoomspak ; Zooma
1
2
22
23 24 25
26
13 ×-knapp (snabb uppspelning) (A 40)/
Programmerbar kameraknapp 10 (A 36)
14 Ò-knapp (uppspelning/paus) (A 39)/
Programmerbar kameraknapp 9 (A 36)
15 Ù-knapp (hoppa framåt) (A 40)/
Programmerbar kameraknapp 13 (A 36)
16 MENU-knapp (meny) ; Använda menyerna
17 CANCEL-knapp (avbryt)
; Använda menyerna
18 Låsspak för REC-knapp (A 29)
19 REC-knapp (starta/stoppa inspelning) (A 29)
20 MAGN.-knapp (förstoring)
; Använda fokushjälp/
Programmerbar kameraknapp 7 (A 36)
21 Inbyggd högtalare
22 Axelrem ; Fästa axelremmen
23 MEDIA-knapp (uppspelningsläge) (A 37)
24 Q-omkopplare (start) (A 23)
25 Tillbehörsfäste
För fäste av tillbehör med skruvar 1/4"-20
(6,9 mm djupa).
26 KEY LOCK-omkopplare (kamerans
knapplåsfunktion) ; Låsa kamerans kontroller
Namn på delar
13
1
3
1
2
2
4
Fästen för TA-100 stativadapter (extra tillbehör)
; Använda stativ
Fäste och skruvhål för axelstödet
; Ta bort axelstödet
3
4
Skruvhål för fästskruvar 1/4"-20
(8,8 mm djupa)
Skruvhål för fästskruvar 3/8"-16
(10 mm djupa)
Namn på delar
1
5 6
14
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
Låsskruv till mikrofonadapter
; Ljudinspelning
Mikrofonhållare ; Ljudinspelning
Klämma för mikrofonkabel
Luftventil
Främre kontrollampa (A 29)
6
7
8
9
Fjärrsensor (A 22)/
Infrarött ljus ; Infraröd inspelning
MIRROR-knapp (den visade bilden spegelvänds)
(A 22)
Frontkåpa (A 29)
Programmerbar kameraknapp 14 (A 36)
Namn på delar
1
2
15
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
Sökare (A 21)
Ögonsensor (A 21)
Ögonmussla (A 21)
LCD-panel med pekskärm (A 22)
Dioptrijustering (A 21)
BATTERY RELEASE-knapp (frigöring av batteriet)
(A 19)
7 MENU-knapp (meny) ; Använda menyerna
8 FUNC-knapp (huvudfunktioner)
; Använda direktinställningsläget
9 CUSTOM PICT.-knapp (anpassad bild)
; Anpassade bildinställningar
10 STATUS-knapp (visa statusskärm)
; Visa statusskärmarna
11 DISP-knapp (skärm) (A 31)
12 Batterifack (A 18)/
Modelltypskylt
13 REC-knapp (starta/stoppa inspelning)
; Använda menyerna
14 Joystick och SET-knapp
; Använda menyerna
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
15 CANCEL-knapp (avbryt)
; Använda menyerna
16 INPUT 2-anslutning (XLR) ; Ljudinspelning
17 SDI-kontakt (A 43)
18 TIME CODE-anslutning (tidkod)
; Synkronisera med en extern enhet
19 G-LOCK/SYNC-anslutning (Genlock/
synkronisering) terminal ; Synkronisera
med en extern enhet
20 ×-anslutning (hörlurar) ; Kontrollera ljudet
med hörlurar
21 REMOTE B-anslutning (fjärrkontroll)
För att ansluta RC-V100 Fjärrkontroll
(extra tillbehör) ; Använda RC-V100
Fjärrkontroll (extra tillbehör)
22
-indikator (Ethernet)
23
-anslutning (Ethernet) ; Ansluta till
ett kabelanslutet nätverk (Ethernet)
24 HDMI OUT-anslutning (A 43)
25 REMOTE A-kontakt (fjärrkontroll)
För anslutning av fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll
från en annan tillverkare.
26 DC IN-anslutning ; Använda en
mediaserverfunktion
Namn på delar
WL-D6000 trådlös fjärrkontroll
9
16
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
Knapp för aktivering av inspelning: du måste
trycka på den här knappen samtidigt som du
trycker på START/STOP-knappen eller någon
av ZOOM-knapparna.
PHOTO-knapp (foto) (A 30)
SHOT1-knapp (inspelningsmarkering 1)
; Lägga till inspelningsmarkeringar
vid inspelning
CANCEL-knapp (avbryt)
; Använda menyerna
SET-knapp (ställ in) ; Använda menyerna
INDEX-knapp (index) (A 38)
7
8
9
10
11
12
13
14
Ò-knapp (uppspelning/paus) (A 39)
Ñ-knapp (stopp) (A 39)
START/STOP-knapp (starta/stoppa inspelning)
(A 29)
ZOOM-knapparna T/W ; Zooma
á/â/à/ß-knappar
MENU-knapp (meny) ; Använda menyerna
Ø/×-knappar (snabbuppspelning bakåt/
framåt) (A 40)
Ô/Ó-knappar (en bildruta bakåt/framåt)
(A 40)
2
Förberedelser
17
Förbereda strömförsörjningen
Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätadaptern. Om nätadaptern ansluts till kameran
medan batteriet sitter i får kameran ström från nätadaptern.
Använda ett batteri
Kameran kan drivas med det medföljande BP-A30-batteriet eller med BP-A60-batteriet (extra tillbehör).
Båda batterierna är kompatibla med Intelligent System så du kan kontrollera den ungefärliga återstående
batteritiden (i minuter) på skärmen. För mer korrekta avläsningar bör du, första gången du använder ett batteri,
ladda det fullt och sedan använda kameran tills batteriet är helt urladdat.
Ladda batteriet
Nätadapter
Batteriet laddas med hjälp av den medföljande batteriladdaren
CG-A20 och nätadaptern CA-CP200 L. Ta bort kontaktskyddet
innan du laddar batteriet.
햲
햳
1 Anslut nätkabeln till den medföljande nätadaptern CA-CP200 L.
2 Anslut nätadapterns nätsladd till ett vägguttag.
3 Anslut nätadapterns DC-kontakt till batteriladdaren.
CHARGE-indikator
4 Anslut batteriet till batteriladdaren.
• Tryck försiktigt och skjut in batteriet i pilens riktning tills
det klickar fast.
• Indikatorn CHARGE (ladda) börjar blinka och anger också
batteriets ungefärliga laddning. Indikatorn fortsätter att lysa
när laddningen är klar.
햵
햴
cirka 0 % till 49 %: Blinkar 1 gång varannan sekund
cirka 50 % till 74 %: Blinkar 2 gånger varannan sekund
cirka 75 % till 99 %: Blinkar 3 gånger varannan sekund
5 När batteriet är fulladdat tar du bort det från batteriladdaren.
6 Koppla ur DC-kontakten från batteriladdaren.
7 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och dra ut nätkabeln ur nätadaptern.
VIKTIGT
• Anslut inte batteriladdaren till produkter som inte uttryckligen rekommenderas för användning med den
här kameran.
• När du använder batteriladdaren eller nätadaptern ska den inte sitta permanent på samma plats eftersom
det kan orsaka skada.
Förbereda strömförsörjningen
18
• Vi rekommenderar att du laddar batterier i temperaturer mellan 10 ºC och 30 ºC. Laddningen startar inte
om temperaturen ligger utanför intervallet 0 ºC till 40 ºC.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande batteriladdare eller
nätadapter till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar
eller till växelriktare, etc.
OBS
• Om ett fel har uppstått i batteriladdaren, nätadaptern eller batteriet släcks laddningsindikatorn och laddningen
avbryts.
• Säkerhetsanvisningar och information om hantering av batterier finns i Användarhandboken.
; Batteri
• För beräknade laddningstider och inspelningstider med fulladdat batteri, se Användarhandboken.
; Referenstabeller
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Upprepade laddningar och urladdningar av batteriet förkortar batteriets livslängd. Du kan även kontrollera
batteriets återstående laddning på statusskärmen [Battery/Hour Meter/Batteri/Timmätare]. Du får en mer
korrekt visning av batteriets återstående laddning genom att ladda upp det helt och sedan ladda ur det helt.
Montering av batteriet
1 Tryck och håll inne knappen på Q-omkopplaren
och ställ in omkopplaren på OFF.
햲
2 För in batteriet hela vägen i facket enligt bilden och tryck
försiktigt på det tills det fästs med ett klick.
햳
Förbereda strömförsörjningen
Ta ur batteriet
1 Ställ in Q-omkopplaren på OFF.
2 Samtidigt som du håller nere BATTERY RELEASE-knappen
skjuter du upp batteriet och drar ut det.
19
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
Det här avsnittet beskriver de grundläggande förberedelserna av kameran, till exempel montering
av motljusskyddet och mikrofonhållaren samt justering av LCD-skärmen och sökaren.
20
Montera mikrofonhållaren
Använd de medföljande skruvarna för att montera mikrofonhållaren
på bärhandtaget.
Montering av motljusskyddet
Montera motljusskyddet för att skydda objektivet och begränsa
den mängd ströljus som kan nå objektiv. Du kan dessutom skydda
objektivet mot fingeravtryck och smuts genom att stänga frontkåpan.
Ta alltid bort motljusskyddet och använd det medföljande
linsskyddet vid transport eller förvaring av kameran.
햳
1 Ta av linsskyddet.
햲
• Du kan inte använda motljusskyddet och linsskyddet samtidigt.
2 Placera motljusskyddet med låsskruven vänd nedåt mot
objektivets framdel (햲) och vrid det sedan 90 grader
medurs (햳).
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
3 Skruva åt låsskruven (햴).
햴
Förberedelse av kameran
Använda sökaren
På kamerans sökare finns en OLED-skärm som vrids automatiskt när du tittar genom sökaren och stängs
av kort efter att du flyttat bort ögat.
21
Justera sökaren
1 Justera vid behov sökarens vinkel.
2 Slå på kameran och justera dioptriinställningen
så att sökarbilden blir så skarp som möjligt.
OBS
• Du kan starta sökaren permanent genom att ställa
in
> [¢ " Monitoring Setup/
Konfigurera kontroll] > [VF Eye Sensor/
Sökarens ögonsensor] på [Off/Av].
햲
Dioptrijustering
햳
Montera och ta bort ögonmusslan
Fäst ögonmusslan så att den täcker sökarens gummifals. Ta bort
ögonmusslan genom att försiktigt ”skala av den” nedifrån och upp.
• Vänd ögonmusslans utskjutande del åt andra hållet om du vill
använda vänster öga.
Ögonmussla
Sökarenhet
VIKTIGT
• Om du riktar sökarlinsen mot solen eller andra starka ljuskällor kan
det skada de interna komponenterna. Sätt alltid på sökarskyddet på
sökaren när du inte använder den. Detta skyddar också sökaren mot
repor och smuts. Fäst sökarskyddet genom att föra in det
i sökarenhetens gummifals.
Förberedelse av kameran
Använda LCD-skärmen
1 Dra ut LCD-panelen 90° till vänster eller höger.
22
2 Justera LCD-panelen till önskad vinkel.
•
•
•
•
OBS
Du kan spegelvända den visade bilden enligt
LCD-panelens läge. Om du i läge
trycker på
MIRROR-knappen så växlas vertikalt mellan originalbilden
och den spegelvända bilden. I läge
växlas både
horisontellt och vertikalt mellan originalbilden och den
spegelvända bilden.
Du kan justera sökarens och LCD-skärmens ljusstyrka,
kontrast, färg, skärpa och luminans oberoende av varandra.
Dessa inställningar påverkar inte dina inspelningar.
; Justera sökaren eller LCD-skärmen
Du hittar mer information om hur du sköter om
LCD-skärmen och sökaren i Användarhandboken.
; Säkerhetsanvisningar, ; Rengöring
Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas
med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna
fungerar enligt specifikationen. Pixlar kan i sällsynta fall
tändas av misstag eller tändas permanent. Detta är
normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
Handrem
Justera handremmen så att du kan nå zoomspaken med
pek- och långfingret och REC-knappen med tummen.
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du justerar
handremmen.
Trådlös fjärrkontroll (medföljer)
Sätta i batteriet
Börja med att sätta i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen.
1 Tryck fliken i pilens riktning (햲) och dra ut batterihållaren (햳).
햴
2 Placera litiumbatteriet (knappbatteriet) med pluspolen vänd uppåt (햴).
3 Sätt tillbaka batterihållaren (햵).
4 När du trycker på knapparna måste fjärrkontrollen riktas mot
kamerans fjärrsensor.
; Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
햵
햳
햲
Kamerans grundläggande funktioner
Kamerans grundläggande funktioner
Starta och stänga av kameran
Kameran har två funktionslägen: CAMERA-läget (
för uppspelning.
) för inspelning och MEDIA-läget (
Starta och stänga av kameran
Tryck in och håll kvar knappen på Q-omkopplaren och
ställ in den på ON så startas kameran i läget
.
Ställ in den på OFF så stängs kameran av.
Starta kameran i läget
Tryck in och håll kvar både MEDIA-knappen och knappen
på Q-omkopplaren och ställ in den på ON så startas
kameran direkt i läget
.
Ändra funktionsläge
Tryck på MEDIA-knappen om du vill växla kameran fram
och tillbaka mellan läge
och läge
.
)
23
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum och klockslag
24
Innan du börjar använda kameran måste du ställa in datum och klockslag. Om den interna klockan inte är inställd
eller om du förlorar inställningar eftersom det inbyggda extrabatteriet är slut visas skärmen [Date/Time/
Datum/Klockslag] automatiskt i den valda tidszonen när du startar kameran.
Funktionslägen:
1 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja önskad tidszon och tryck sedan på SET (tryck på joysticken)
för att gå vidare till nästa fält.
• Du kan också flytta mellan fält genom att trycka joysticken åt höger/vänster.
• Den standardinställda tidszonen är [UTC-05:00] (New York) eller [UTC+01:00] (Centraleuropa), beroende
på i vilket land/region kameran är köpt. Tidszonerna baseras på Coordinated Universal Time (UTC).
2 Justera inställningarna för övriga fält på samma sätt.
3 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET för att starta klockan och stänga fönstret.
•
•
•
•
OBS
Du kan visa datum/klockslag i läget
med inställningen
> [¢ % Monitoring Setup/
Konfigurera kontroll] > [Custom Display 2/Anpassad skärm 2] > [Date/Time/Datum/klockslag].
Efter den initiala inställningen kan du ändra tidszon, datum och klockslag med inställningarna
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Time Zone/Tidszon] och [Date/Time/Datum/klockslag].
Du kan också ändra datumformat och klockformat (12 eller 24 timmar) med inställningen
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Date Format/Datumformat].
Om det inbyggda extrabatteriet laddas ur försvinner inställningarna för datum och klockslag.
Du måste då ladda upp det inbyggda extrabatteriet och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt.
; Inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri
Om du har anslutit GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) till kameran kan tiden ställas in automatiskt
med hjälp av den UTC-information om datum och klockslag som tas emot via GPS-signalen.
; Spela in GPS-information (geotaggning)
Ställa in datum, klockslag och språk
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan ändra språket till tyska, spanska, franska, italienska, polska,
portugisiska, ryska, förenklad kinesiska, koreanska eller japanska. Observera att vissa inställningar och skärmar
alltid visas på engelska oavsett vilket språk du har valt att använda.
Funktionslägen:
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja [B ! System Setup/Systeminställningar] och tryck
sedan på SET.
3 Välj [Language H/Språk] på liknande sätt och tryck sedan på SET.
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja ett språk.
5 Tryck på SET för att ändra språket och tryck sedan på MENU-knappen för att stänga menyn.
25
Använda SD-kort
Använda SD-kort
26
Kameran spelar in videosekvenser och stillbilder på i handeln tillgängliga Secure Digital-kort (SD)*.
Kameran har två SD-kortplatser. Du kan använda två SD-kort för att spela in på båda samtidigt eller
för att automatiskt växla till det andra SD-kortet när det SD-kort som används är fullt.
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången.
* SD-kortet används också för att spara anpassade bildfiler och filer för menyinställningar.
; Formatera ett SD-kort, ; Växla minne och inspelning på dubbla kortplatser
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort1 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort
som har testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
SD-hastighetsklass2:
UHShastighetsklass2, 3:
1
2
3
Från och med mars 2018 testas funktionen för inspelning med SD-kort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklassen är en standard som anger den lägsta garanterade dataöverföringshastigheten för SD-kort.
I följande fall rekommenderas att du använder SD-kort med UHS-hastighetsklass U3:
- Om
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Rec Format/Inspelningsformat] är inställt
på [XF-HEVC] och [Resolution/Color Sampling/Upplösning/Färgsampling] är inställt på [3840x2160 YCC422 10 bit].
- Om slow motion-inspelning är aktiverat.
VIKTIGT
• Efter upprepade inspelningar, borttagningar och redigeringar av sekvenser (om minnet har blivit fragmenterat)
kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och med avbrytas. I så fall
säkerhetskopierar du dina inspelningar och formaterar kortet med hjälp av kameran. Se till att formatera kort
innan du spelar in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort till den här kameran, men SDXC-kort formateras av kameran med
exFAT-filsystemet.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel digitala
inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är kompatibel med
exFAT. För aktuell information om kompatibilitet, kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller
kortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort på en dator med ett operativsystem som saknar stöd för exFAT
kan du bli ombedd att formatera kortet. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika
dataförlust.
OBS
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt tillsammans med kameran.
Använda SD-kort
Sätta i och ta ut ett SD-kort
1 Öppna kortplatsluckan.
2 Tryck SD-kortet rakt inåt med etiketten vänd mot
sökaren. Tryck in kortet så långt det går, tills det
fäster med ett klick.
27
• För att ta ut ett SD-kort, kontrollera att
åtkomstindikatorn är släckt och tryck sedan på kortet
en gång för att frigöra det. När kortet fjädrar ut tar
du tag i kortet och drar det rakt ut.
햲
햳
3 Stäng kortplatsluckan.
Åtkomstindikatorer
för kort
• Tar inte i för hårt när du stänger luckan om kortet inte
skulle vara korrekt isatt.
햴
Åtkomstindikatorer för kort
SD CARD 2/SD CARD 3,
indikator
SD-kortets status
Röd
Kameran kommunicerar med SD-kortet.
Grön
Kortplatsen är vald och kameran är reda att spela in/spela upp (sekvenser på båda korten, stillbilder endast
på SD-kort B).
Av
Det sitter inget SD-kort i facket, kameran kommunicerar inte med kortet, kortet är skrivskyddat med
LOCK-knappen eller kortplatsen är inte vald.
Om du ställer in
> [B $ System Setup/Systeminställningar] > [LED] > [SD Card Access LED/
Lampa för SD-kortåtkomst] på [Off/Av] tänds inte kortåtkomstindikatorerna.
VIKTIGT
• Tänk på följande när en kortåtkomstindikator lyser rött. annars kan kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ta inte ur kortet.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om kortet sätts i åt fel håll kan
kameran skadas. Kortet installeras i kameran enligt anvisningen i steg 2.
OBS
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Sätt knappen i låst läge
(LOCK) för att skrivskydda SD-kortet.
Använda SD-kort
Växla mellan SD-kortplatserna
28
På kameran finns två SD-kortplatser, SD-kortplats A och
SD-kortplats B. Om det sitter kort i båda kortplatserna kan
du växla mellan korten vid behov.
Funktionslägen:
Tryck på SLOT SELECT-knappen.
• Åtkomstindikatorn för den valda SD-kortplatsen lyser grön.
OBS
• Om det sitter kort i båda SD-kortplatserna och luckan för den ena kortplatsen öppnas växlar kameran
automatiskt till den andra kortplatsen.
• Du kan inte använda SLOT SELECT-knappen för att växla mellan SD-kortplatserna under en
pågående inspelning.
• Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet.
3
Inspelning
29
Spela in video och foton
Det här avsnittet förklarar grunderna för inspelning av videosekvenser* och foton. Du kan endast ta stillbilder
på SD-kort B.
Innan du gör viktiga inspelningar första gången, gör testinspelningar med de videokonfigurationer som
du planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om kameran inte fungerar
som den ska kan du läsa mer i Användarhandboken.
* ”Sekvens” avser en enstaka videosekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
; Felsökning
Funktionslägen:
Grundläggande inspelning
Kontrollampor
Brytare på
frontkåpan
Åtkomstindikatorer för kort
1 Öppna frontkåpan.
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
2 Tryck och håll inne knappen på Q-omkopplaren och ställ in den på ON.
• Kameran aktiveras i
-läget och försätts i standby-läge för inspelning.
• Åtkomstindikatorerna för kortplatserna som innehåller kort lyser rött under några ögonblick.
Åtkomstindikatorn för det kort som har valts för inspelning växlar sedan färg till grönt.
3 Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
•
•
•
•
Inspelningen startar. Kontrollampan tänds och inspelningsindikatorn [ÜREC] visas högst upp på skärmen.
Du kan använda REC-knappen som finns på sidohandtaget eller på handtaget.
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet.
Om du använder den medföljande fjärrkontrollen måste du trycka på START/STOP-knappen och
inspelningsknappen samtidigt.
4 Tryck på REC-knappen för att avbryta inspelningen.
• Videosekvensen spelas in och kameran försätts i standbyläge. Kontrollamporna slocknar.
Spela in video och foton
Ta foton
1 Tilldela [Photo/Stillbild] till en programmerbar knapp (A 36).
30
2 När kameran är i standbyläge för inspelning trycker du på den programmerbara knappen för att ta en stillbild.
• 7 och antalet tillgängliga stillbilder visas i skärmens övre högra hörn. Det maximala antalet tillgängliga
stillbilder som kan visas på skärmen är 9 999.
• SD CARD 3 åtkomstindikator lyser rött medan stillbilden tas.
• Du kan även trycka på PHOTO-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
När du är klar med inspelningen
1 Stäng frontkåpan genom att ställa in dess brytare på CLOSED.
2 Kontrollera att åtkomstindikatorn ACCESS är släckt.
3 Ställ in POWER-väljaren på OFF.
4 Stäng LCD-panelen och skjut in sökaren.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Öppna inte kortplatsluckan till det kort som används och ta inte ut kortet.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
• Säkerhetskopiera regelbundet (A 44), särskilt inspelningar som känns viktiga att spara. Canon ansvarar
inte för förlust av data eller förstörda data.
•
•
•
•
•
•
•
•
OBS
REC-knappen på handtaget har en låsknapp som förhindrar oavsiktlig manövrering. Ställ in låsspaken på C
för att inga inspelningar ska startas/stoppas oavsiktligt eller om du inte tänker använda REC-knappen.
Återställ knappen i ursprungligt läge för att aktivera REC-knappen igen.
Du kan använda granskningsfunktionen för att spela upp alla eller den senast inspelade sekvensen utan
att du behöver växla till
-läget.
; Granska en inspelning
Om du ställer in en programmerbar knapp på [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/Lägg till
markering] (A 36) kan du trycka på knappen för att lägga till markeringen $ eller % på den senast inspelade
sekvensen.
Sekvenserna kan delas i följande fall.
- När minnesväxling används och det valda kortet blir fullt fortsätter inspelningen med hjälp av en separat
länkad sekvens på det andra kortet.
- Vid inspelning av sekvenser på ett SDHC-kort, delas videofilen (strömmas) i sekvensen ungefär var fjärde
gigabyte. Också i det fallet fortsätter uppspelningen med kameran utan avbrott.
Eventuella metadatainställningar sparas tillsammans med de inspelade sekvenserna. Du kan också spara
anpassade bildinställningar tillsammans med de inspelade sekvenserna.
; Bädda in anpassade bildfiler i sekvenser, ; Använda metadata
Den längsta kontinuerliga inspelningstiden för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter det kommer en ny
sekvens att skapas automatiskt och inspelningen kommer att fortsätta som en separat sekvens.
Du kan inte ta stillbilder i följande fall:
- Om förinspelning är aktiverat.
- Om slow motion-inspelning är aktiverat.
- Om Browser Remote är aktiverat.
Om LOCK-knappen på SD-kortet är inställd på skrivskydd går det inte att lagra sekvenser eller stillbilder
på kortet. Ändra först LOCK-knappens inställning.
Spela in video och foton
• Beroende på sekvensen kan kameran justera vissa kontroller internt för att en bättre bild ska visas på
LCD-skärmen eller sökaren.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen har en annan inställning än [Canon Log 3] framställer
kameran en bild som liknar den videosekvens som skulle visas på en kompatibel skärm med rätt
konfigurering.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen är inställd på [Canon Log 3] framställer kameran färger
som liknar färgomfånget BT.709, oavsett vilket färgomfång som använts för inspelning.
Spela in i helautomatiskt läge
Tryck FULL AUTO-omkopplaren till läget ON för att ställa kameran
i helautomatiskt läge. I helautomatiskt läge ställer kameran
automatiskt in bländare, gain, slutartid och vitbalans.
Kameran justerar kontinuerligt inställningarna för ljushet och
vitbalans automatiskt*. Fokusläget kommer dock inte att vara
inställt på autofokus.
* Ljusmätmetoden ställs in på [Standard], AE-kompensation ställs in på [±0]
och AGC-gräns ställs in på [Off/33 dB/Av/33dB].
Skärminformation
Det här avsnittet beskriver de olika typer av skärminformation som visas i
-läget. Den skärminfo som
faktiskt visas kommer att variera beroende på aktuella menyinställningar och funktionslägen. Du kan använda
funktionen för anpassad skärminformation för att dölja de delar av skärminformationen som inte behöver visas.
Följande tabell visar vilka menyobjekt som styr visningen av skärminformation (1: anger ett menyobjekt
under
> [¢ % Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display 1/Anpassad skärm 1]
och 2: anger ett menyobjekt under [Custom Display 2/Anpassad skärm 2]).
; [Custom Display 1/Anpassad skärm 1], [Custom Display 2/Anpassad skärm 2]
31
Spela in video och foton
AF-ramar
Beroende på vald AF-ramstorlek och vilken fokuseringsfunktion som används kan du också se vissa av följande
AF-ramar.
; Ställa in fokus
32
Kontinuerlig AF-ram – alltid vit
AF-förstärkt MF-ram – i gult: manuellt justeringsområde; i vitt: automatiskt justeringsområde
Ansiktsfokus:
Huvudmotiv
Ansiktsfokus:
Andra ramar för ansiktsigenkänning
Spårning: Välj motiv
Spårning: Under spårning
Spela in video och foton
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
C
èé
êë
(i rött)
0000 min.
Knapplås. ; Låsa kamerans kontroller
1: [Key Lock/Knapplås]
Återstående batteriladdning
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen.
Den återstående inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• När
visas bör du byta ut batteriet mot ett fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende
på de aktuella användningsförhållandena.
2: [Remaining Battery/
Återstående batteri]
Kortstatus och uppskattad återstående inspelningstid
6, 7, 0000 min
Kortstatus: i grönt – går att spela in, i gult – kortet nästan fullt, i vitt – kortet läses.
Kortet som är valt för den här inspelningen anges med en Ð-markering.
6, 7, END/SLUT (i rött)
Kortet är fullt.
,
(i rött)
Z 00/00
000 m eller 000 ft,
-
,
@, A
,
,
,
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Återstående
inspelningstid]
Inget SD-kort, eller så går det inte att spela in på kortet.
,
,
Anpassad
skärminformation
,
,
Zoomkontroll. ; Zoomning
• Kan visas som en zoomindikator eller ett numeriskt värde. Visas endast
vid zoomning.
1: [Zoom Indicator/
Zoomindikator] (typ),
[Zoom Position/
Zoomposition]
(skärm eller inte)
Ungefärlig närgräns (endast under manuell fokusering).
: Oändligt fokus,
-: Fokus bortom oändlighetspunkten.
1: [Object Distance/
Avstånd till motiv]
Fokusläge. ; Ställa in fokus
Ansiktsfokus. ; Ansiktsigenkänning
1: [Focus Mode/
Fokusläge]
Anpassade gammainställningar för bild. ; Gammakurva och
huvudfärginställningar
1: [Custom Picture/
Anpassad bild]
Anpassade bildinställningar är aktivt för den anpassade bildfilen.
; Anpassade bildinställningar
¯,°,± (i gult)
,
Bildstabilisering. ; Bildstabilisering
1: [Image Stabilizer/
Bildstabilisator]
Ljusmätmetod. ; Ljusmätmetod
1: [Light Metering/
Ljusmätning]
Visa LUT. ; Tillämpa en LUT på utmatningar från skärmar/video
1: [LUT]
^ (i gult)
Förstoring. ; Förstoring
• Du kan trycka på SET för att ändra förstoringsgraden.
1: [Magnification/
Förstoring]
J, K (i gult)
Peaking. ; Peaking
1: [Peaking]
b, `
Fläktdrift och temperaturvarning. ; Använda fläkten
• Om kamerans interna temperatur går över en förinställd nivå visas b i gult.
Om temperaturen stiger ytterligare visas b i rött.
• Om ` visas i rött anger detta en fläktrelaterad varning.
2: [Temperature/Fan/
Temperatur/fläkt]
33
Spela in video och foton
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
34
Beskrivning
,
,
4
Anpassad
skärminformation
Nätverkstyp, nätverksfunktion och anslutningsstatus.
Ikoner som visas i vitt – funktion redo att användas, i gult – ansluter till eller
kopplar bort från ett nätverk, i rött – fel har inträffat.
; Kontrollera nätverkets status
2: [Network Functions/
Nätverksfunktioner]
Inspelning på dubbla kortplatser. ; Växla minne och spela in med
dubbla kortplatser
2: [Recording Mode/
Inspelningsläge]
Inspelningsfunktion:
STBY, ÜREC
Spela in sekvenser: spela in standby, inspelning.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Inspelning med slow motion: standbyinspelning, inspelning.
; Specialinspelningslägen
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Förinspelning: spela in standby, inspelning.
; Specialinspelningslägen
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Bildfrekvens. ; Val av bildfrekvens
• Bildfrekvensen visas även under slow motion-inspelning.
2: [Frame Rate/
Bildfrekvens]
REC`, STBY`
Utgående inspelningskommando. ; menyn [3 Recording/Media Setup/
Konfigurera inspelning/medium]
2: [Rec Command/
Inspel. kommando]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Tidkod. ; Ställa in tidkoden
2: [Time Code/Tidkod]
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
7 0000,
(i rött)
Beskrivning
Anpassad
skärminformation
Ungefärligt antal stillbilder som kan lagras på SD-kortet (A 30)
• Om
visas i rött finns det inte något kort i SD-kortplats B eller så går det inte
att registrera kortet.
2: [Remaining Photos/
Återstående stillbilder]
U
Genlock. ; Ingång för referensvideosignal (genlock-synkronisering)
2: [Genlock]
YCC422 10 bit,
YCC420 8 bit
Färgsampling. ; Välja inställningar för upplösning och färgsampling
0000x0000
Upplösning. ; Välja inställningar för upplösning och färgsampling
2: [Resolution/
Color Sampling/
Upplösning/
färgsampling]
Videoformat. ; Välja huvudinspelningsformat
2: [Rec Format/
Inspelningsformat]
Q
Användarprofil. ; Använda metadata
2: [User Memo/
Användarprofil]
T (i rött)
Visa skärminfo. ; Överlagra skärminformationen på utmatningar från
skärmar/video
2: [OSD Output/
OSD-utgång]
Trådlös fjärrkontroll inaktiverat (A 22)
2: [WL-D6000]
Audio peak limiter. ; Ljudinspelning
2: [Audio Level Indicator/
Ljudnivåindikator]
,
(i rött)
Ljudnivåmätare. ; Ljudinspelning
,
Hörlursvolym. ; Justera volymen
–
Datum/tid
–
2: [Date/Time/
Datum/Klockslag]
CH0/CH0
Ljudutgångskanaler. ; Ljudutgång
2: [Monitor Channels/
Monitor-kanaler]
Spela in video och foton
Längst ned på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
Anpassad
skärminformation
00 00 00 00
User bit. ; Inställning av user bit
2: [User Bit]
A001C001 till Z999D999
Sekvensidentifiering. Består av kameraindex, filnummer och sekvensfilnamnets
sekvensnummerkomponenter. ; Ställa in sekvensens filnamn
2: [Reel/Clip Number/Film-/
sekvensnummer]
GPS signal: visas kontinuerligt – satellitsignal tas emot; blinkar – ingen satellitsignal
tas emot.
• Visas endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
; Spela in GPS-information (geotaggning)
2: [GPS]
Infraröd inspelning och infrarött ljus. ; Infraröd inspelning
1: [IR Rec/IR-inspelning]
Digital telekonverter. ; Zoomning
1: [Tele-converter/
Telekonverter]
TL-U58, WA-U58
Optimering av konverterlins. ; Använda konverterlinser (extra tillbehör)
1: [Conversion Lens/
Konverteringslins]
@
Helautomatiskt läge (A 31)
1: [Full Auto/
Helautomatiskt]
ÅA , ÅB , ¼, É,
È,
,
Vitbalans. ; Vitbalans
1: [White Balance/
Vitbalans]
Zoomtrycksnivå. ; Använda zoomspaken
• Visas endast när du använder zoomspaken om anpassad zoomhastighet är valt.
1: [Grip Zoom Speed:
User/Zoomhastighet:
användare]
Exponeringsvisare. ; Exponeringsvisaren
• Visas endast om gain, bländare, och slutartid samtliga är inställda
på manuell justering.
1: [Exposure Bar/
Exponeringsvisare]
AE-kompensation. ; Exponeringskompensation – AE-kompensation
1: [AE Shift/AEkompensation]
Gråfilter och gråvarning. ; Gråfilter
1: [ND Filter/Gråfilter]
Bländarvärde. ; Bländare
1: [Iris/Bländare]
Gain-värde. ; Gain
1: [Gain/Förstärkning]
Slutartid. ; Slutartid
1: [Shutter/Slutare]
;
,=
,
,
0000 K ±0CC
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, stängt
E, 00,0 dB
E1/1000, 1/0000,
000,00 Hz, 000,00°
OBS
• Du kan trycka upprepade gånger på DISP-knappen för att stänga av de flesta ikoner och visningar enligt
följande sekvens:
Alla visningar på  Endast skärmmarkörer (om aktiverat)  Minimala visningar (inspelningsfunktion o.s.v.).
35
Anpassning
Anpassning
36
Programmerbara knappar
Kameran har ett antal knappar som kan tilldelas olika praktiska funktioner (programmerbara knappar).
Tilldela ofta använda funktioner till knapparna för att anpassa kameran efter dina behov och preferenser.
Det finns 14 programmerbara knappar på kameran. På fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) finns 4 extra
programmerbara knappar som kan användas när den är ansluten till kameran. Namn på de programmerbara
knapparna 1 till 7 som är tryckt på kameran anger också deras standardinställningar.
; Programmerbara knappar
Anpassade bildinställningar
Du kan ändra många inställningar på kameran som styr olika aspekter av den framställda bilden.
Dessa inställningar behandlas som en enhet i en anpassad bildfil. När du har justerat inställningarna efter dina
behov kan du spara upp till 20 anpassade bildfiler (i kameran eller på ett SD-kort) och senare läsa in dem för att
använda exakt samma inställningar. Endast SD-kort B kan användas för att spara och läsa in anpassade bildfiler.
; Anpassade bildinställningar
OBS
• Anpassade bildfiler kan endast användas på XF705-kameror.
Spara och läsa in kamerainställningar
När du har justerat de olika menyerna kan du spara dina inställningar i kameran eller på ett SD-kort. Endast SD-kort
B kan användas för att spara och läsa in filer med kamerainställningar. Du kan läsa in de inställningarna senare,
eller på en annan XF705-kamera så att du kan använda den kameran på exakt samma sätt.
; Spara och läsa in kamerainställningar
OBS
• Kamerainställningsfilerna kan endast användas med XF705-kameror.
4
Uppspelning
37
Grundläggande uppspelning
Det här avsnittet visar hur du spelar upp sekvenser och foton.
; Uppspelning, ; Visa stillbilder
Funktionslägen:
Indexfönster för sekvenser
När du ställer in kameran på läget
visas ett indexfönster.
Från indexfönstret kommer du åt de olika
uppspelningsfunktionerna.
Om det valda SD-kortet innehåller sekvenser som har spelats in
med en annan systemfrekvens än vad som aktuellt används på
kameran kommer du inte att kunna spela upp de sekvenserna.
I ett sådant fall måste du ändra kamerans systemfrekvens enligt
inspelningarna på kortet.
; Välja systemfrekvens
Ställ in kameran i läget
(A 23).
• Indexfönstret för sekvenser öppnas. Vilket indexfönster som visas beror på aktuellt valt inspelningsformat
men du kan byta indexfönster (A 38).
8
9
10
11
12
1
2
3
4
13
5
14
15
6
7
16
17
18
Grundläggande uppspelning
1
2
38
3
4
5
6
7
8
1
2
Tangentlås ; Låsa kamerans kontroller
Inspelningsmarkering
; Lägga till markeringar på sekvenser
vid inspelning, ; Lägga till och ta bort
inspelningsmarkeringar
$-markering/%-markering
; Lägga till markeringar på sekvenser vid
inspelning, ; Lägga till $-markeringar
eller %-markeringar
Orange urvalsram
Inbäddad anpassad bildfil
; Bädda in anpassade bildfiler i sekvenser
Sekvensidentifiering (kameraindex, filnummer och
sekvensnummer) ; Ställa in sekvensens
filnamn
Datum och tid för inspelningen
Sekvensminiatyr
9 SD-kort (det som är valt visas i vitt)
10 Indexfönster som visas (A 38)
11 Nätverksanslutning ; Nätverksfunktioner /
FTP-överföring ; Föra över sekvenser
(FTP-överföring)
12 Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
13 Inspelningsdatum (endast månad och dag)
och -tid
14 Tidkod vid sekvensens start
15 Sekvensens längd
16 Slow motion-inspelning1
; Slow motion-inspelning
17 Färgsampling och upplösning
; Välja inställningar för upplösning
och färgsampling
18 Bildfrekvens2 ; Välja bildfrekvens
Endast XF-HEVC-sekvenser.
För sekvenser som har spelats in i slow motion visas bildfrekvenserna för både inspelning och uppspelning.
Byta SD-kort
Om det finns kort i båda platserna trycker du på knappen SLOT
SELECT för att spela upp inspelningar från det andra kortet.
Växla indexfönster
Viket indexfönster som visas när du växlar till läget
beror på
aktuell inspelningsinställning. Växla indexfönster om du vill spela upp
sekvenser som spelats in i något annat format eller stillbilder.
[XF-HEVC Index]:
Indexfönster för XF-HEVC-sekvenser som spelats
in på det valda kortet.
[XF-AVC Index]:
Indexfönster för XF-AVC-sekvenser som spelats
in på det valda kortet.
[Photo Index/Stillbildsindex]:
Indexfönster för stillbilder som spelats in på SD-kort B (endast).
1 Tryck på INDEX-knappen.
• Menyn till fönstret för indexval öppnas.
2 Välj ett önskat indexfönster och tryck sedan på SET.
• Det valda indexfönstret öppnas.
• Om du vill avbryta åtgärden väljer du i stället [Cancel/Avbryt].
Grundläggande uppspelning
Spela upp inspelningar
1 Använd joysticken för att flytta den orangefärgade urvalsramen till sekvensen eller stillbilden
som du vill visa.
39
2 Tryck på knappen Ò.
Sekvenser:
• Uppspelningen startar.
• Tryck på knappen Ò igen om du vill pausa/fortsätta uppspelningen.
• När den valda sekvensen är slut fortsätter uppspelningen automatiskt till nästa sekvens. När den sista
sekvensen på indexfönstret är slut pausas uppspelningen.
Foton:
• Den valda stillbilden visas (enbildsvisning).
• Tryck på knapparna Ú/Ù eller skjut joysticken åt vänster/höger så visas föregående/nästa stillbild.
• Tryck på DISP-knappen för att dölja/visa skärminformationen.
3 Tryck på knappen Ñ för att återgå till indexfönstret.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte kortplatsluckan till det kort som används och ta inte ut kortet.
OBS
• Under uppspelningen kan korta stopp inträffa i bild- eller ljuduppspelningen.
• Beroende på sekvensen kan kameran justera vissa kontroller internt för att en bättre bild ska visas
på LCD-skärmen eller sökaren.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen har en annan inställning än [Canon Log 3] framställer
kameran en bild som liknar den videosekvens som skulle visas på en kompatibel skärm med rätt
konfigurering.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen är inställd på [Canon Log 3] framställer kameran färger
som liknar färgomfånget BT.709, oavsett vilket färgomfång som använts för inspelning.
5
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
26
20
21
Grundläggande uppspelning
1
2
40
3
4
5
6
7
8
Tangentlås ; Låsa kamerans kontroller
Fläktdrift och temperaturvarning
; Använda fläkten
Joystickguide (A 40)
Inställning för hoppintervall (A 40)
Återstående batteriladdning (A 33)
Nätverksanslutning
; Kontrollera nätverkets status /
FTP-överföring ; Föra över sekvenser
(FTP-överföring)
SD-kort
Uppspelningsindikator
Ð PLAY
Uppspelning
Ý PAUSE
Uppspelningspaus
Ô/Ó
Bildruteuppspelning bakåt/framåt
F FWD x5 × Snabb uppspelning
Ø F REV x5 Snabb uppspelning bakåt
30 s ×,
Hoppa framåt 30 sekunder eller
10 % av sekvensen
10 % ×
Hoppa bakåt 10 sekunder eller
Ø 10 s,
10 % av sekvensen
Ø 10 %
9 Bildfrekvens1 ; Välja bildfrekvens
10 Inbäddad anpassad bildfil
; Bädda in anpassade bildfiler i sekvenser
1
2
3
4
11 $-markering/%-markering
; Lägga till markeringar på sekvenser vid
inspelning, ; Lägga till $-markeringar
eller %-markeringar
12 Tidkod
13 Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
14 Färgsampling ; Välja inställningar
för upplösning och färgsampling
15 Upplösning ; Välja inställningar
för upplösning och färgsampling
16 Videoformat ; Välja
huvudinspelningsformat
17 Skärminfo för utgång
; Överlagra skärminformation för
utmatningar från skärmar/video
18 Trådlös fjärrkontroll inaktiverat (A 22)
19 Ljudnivåmätare2
20 Ljudutgångskanaler ; Ljudinspelning
21 Hörlursvolym ; Justera volymen
22 Slutarhastighet3 ; Slutarhastighet
23 Gain3 ; Gain
24 Bländarvärde3 ; Bländare
25 User bit ; Inställning av User Bit
26 Datum och tid för inspelningen4
För sekvenser som har spelats in i slow motion visas bildfrekvenserna för både inspelning och uppspelning.
Endast när
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display/Anpassad skärm] > [Audio Level
Indicator/Ljudnivåindikator] är inställt på [On/På].
Endast när
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display/Anpassad skärm] > [Camera Data/
Kameradata] är inställt på [On/På].
Endast när
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display/Anpassad skärm] > [Date/Time/
Datum/klockslag] är inställt på [On/På].
Uppspelningskontroller
Du kan kontrollera uppspelningen av en sekvens med hjälp av
knapparna på kameran, joysticken och joystickguiden eller med
hjälp av den medföljande fjärrkontrollen. Du kan trycka på knappen
DISP så visas/döljs joystickguiden. Mer information finns
i följande tabell.
Grundläggande uppspelning
Tillgängliga uppspelningstyper
Uppspelningstyp
Funktion
Snabb uppspelning
Knappar: Tryck på knappen Ø eller ×.
Spela upp cirka 5x den normala
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen Ø eller ×.
hastigheten.
Bildruteuppspelning framåt/
bakåt
Joystick: tryck joysticken uppåt eller nedåt i läget för uppspelningspaus.
Trådlös fjärrkontroll: Under uppspelningspaus trycker du på knappen Ô eller Ó.
Hoppa bakåt/framåt inom
sekvensen
Joystick: tryck joysticken uppåt eller nedåt under uppspelningen.
Du kan trycka på FUNC-knappen om du vill ändra hoppintervall från [sec/sek] för att hoppa 30 sekunder
framåt/10 sekunder bakåt till [%] för att hoppa 10 % av sekvensen.
Hoppa till början av nästa
sekvens
Knappar: Tryck på knappen Ù.
Joystick: tryck joysticken åt höger.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen ß.
Hoppa till början av den
sekvens som redan visas
Knappar: Tryck på knappen Ú.
Joystick: tryck joysticken åt vänster.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen à.
Hoppa till föregående sekvens
Knappar: Tryck två gånger på knappen Ú.
Joystick: tryck joysticken två gånger åt vänster.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck två gånger på knappen à.
Återgå till normalt
uppspelningsläge
Knappar: Tryck på knappen Ò.
Joystick: tryck på joystickens mitt (SET-knappen).
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen Ò.
•
•
•
•
•
OBS
Inget ljud spelas upp under någon av uppspelningstyperna i tabellen ovan.
Du kan trycka på knappen Ò under snabb uppspelning för att återgå till uppspelning i normal hastighet.
Vissa uppspelningslägen kan orsaka problem i uppspelningsbilden (störningar i form av block, ränder m.m).
Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
Tidsrymden för att flytta en bildruta framåt är större än att flytta en bildruta bakåt och avgörs av vilket
videoformat som används: cirka 0,5 sekunder för XF-AVC-sekvenser och 1 sekund för XF-HEVC-sekvenser.
41
Grundläggande uppspelning
42
5
Externa anslutningar
43
Ansluta till extern monitor
Om du ansluter kameran till en extern monitor (för att granska inspelningen eller för uppspelning) använder du
den av kamerans kontakter som matchar monitorns kontakt. Välj därefter en konfiguration för videosignalen.
; Konfiguration av videoutgång
Kopplingsschema
Kameran bör drivas via ett vanligt eluttag och nätadapter.
SDI-anslutning
BNC-kabel
(finns i handeln)
SDI-ingångar
Extern monitor
HDMI-kabel
(finns i handeln)
HDMI-ingångar
HDMI OUT-anslutning
OBS
• HDMI OUT-anslutningen kan endast mata ut signaler. Anslut inte kameran till en HDMI-utgång på en annan
enhet. Kameran kan skadas om du försöker använda HDMI OUT-anslutningen på detta sätt.
• Vi kan inte garantera en helt korrekt funktionalitet om kameran ansluts till en DVI-bildskärm.
• Videosignalen matas eventuellt inte korrekt, beroende på vald bildskärm. Prova att använda en annan
anslutning.
• Om du ställer in både
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium]
> [Rec Command/Inspel. kommando] och [HDMI Time Code/HDMI-tidkod] på [On/På] så kan du använda
kamerans REC-knapp till att styra även inspelningen från en extern inspelare som är ansluten till HDMI OUTterminalen. Kamerans tidkodsignal kommer att matas ut också.
Arbeta med sekvenser på en dator
Arbeta med sekvenser på en dator
44
Spara sekvenser på en dator
Använd programvaran Canon XF Utility för att spara och organisera sekvenser på datorn. Du kan använda
Canon XF Plugin för att enkelt spara sekvenser direkt från ett NLE-program (non-linear editing, ickelinjär
redigering) från Avid. För att du ska kunna använda XF-HEVC-sekvenser i Canon XF Utility eller Canon XF Plugin
måste du ladda ner och installera även Canon XF-HEVC Decoder. Programvara, pluginprogram och avkodare
kan laddas ner kostnadsfritt på din lokala Canon-webbplats. Kontrollera på nerladdningssidan systemkrav och
senaste information.
Detaljerade anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programvaran finns i PDF-filen ”Läs det här först”
(Install-XF Utility.pdf) som ingår i den komprimerade filen som du laddar ner på webbplatsen. Mer information
om hur du använder programvaran finns i den användarhandbok (PDF-fil) som installerats tillsammans
med programvaran.
Canon XF Utility (för Windows/macOS): Programvara som gör det möjligt att spara sekvenser på en dator,
kontrollera, spela upp och ordna sekvenser och spara stillbilder från sekvenser.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (för Windows/macOS): Plugin som gör att du kan importera
sekvenser från ett SD-kort eller en lokal mapp i datorn till den kompatibla versionen av Avid Media Composer
(ett NLE-program kompatibelt med Avid Media Access) direkt från programmet.
Canon XF-HEVC Decoder (för Windows/macOS): Avkodare så att du kan spela upp XF-HEVC-sekvenser med
Canon XF Utility eller Canon XF Plugins. Avkodaren krävs för att du ska kunna använda XF-HEVC-sekvenser
på en dator.
6
Nätverksfunktioner
45
Om nätverksfunktionerna
Du kan ansluta kameran till ett trådlöst nätverk eller en kompatibel nätverksenhet via Wi-Fi eller till
ett kabelanslutet nätverk via en Ethernet-kabel.
; Nätverksfunktioner
Nätverksfunktioner och anslutningstyper
Nätverksfunktion
Beskrivning
Wi-Fi
Kabelanslutet
nätverk
Infrastruktur1
Kameraåtkomstpunkt2
–
–
Ü
Browser Remote
Fjärrstyr kameran från webbläsaren på en
ansluten enhet.
IP-strömning
Strömma kamerans livevideo och ljud över IP
till en kompatibel IP-videoavkodare som
är anslutet till nätverket.
Ü
–
–
FTP-filöverföring
Använd FTP-protokollet för att överföra
sekvenser som har spelats in med kameran till
en annan enhet som är ansluten till nätverket.
Ü
Ü
–
1
2
Anslutning till ett trådlöst nätverk via en extern åtkomstpunkt (t.ex. trådlös router).
Direktanslutning till en Wi-Fi-enhet när kameran används som Wi-Fi-åtkomstpunkt.
Börja använda nätverksfunktionerna
Innan du kan börja använda nätverksfunktionerna måste du i förväg konfigurera flera inställningar i kameran.
I stort sett behöver du följa de här 3 stegen:
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ställ in och spara konfigurationsprofiler för nätverket/nätverken du planerar att
använda. Kameran har en anslutning för kameraåtkomstpunkt sparad som standard
som du kan använda direkt för att ansluta en mobil enhet och börja använda
Browser Remote.
; Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk, ; Kameraåtkomstpunkt,
; Ansluta till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet)
Slutför funktionsspecifika inställningar för nätverksfunktioner som du planerar
att använda.
; Inställningar för Browser Remote, ; Inställningar för IP-strömning,
; Ställa in FTP-server och -överföringar
Välj en nätverksprofil och börja använda önskad nätverksfunktion.
; Starta Browser Remote, ; Strömma videosekvenser över IP,
; Överföra sekvenser (FTP-överföring)
• Anvisningarna i den här Användarhandboken förutsätter att du redan har ett korrekt konfigurerat och
fungerande nätverk, nätverksenheter och/eller en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Läs vid behov den dokumentation
som medföljde de nätverksenheter du planerar att använda.
• Konfigurationen av nätverksinställningarna kräver nödvändiga kunskaper om att konfigurera och använda
trådlösa (Wi-Fi) och kabelanslutna nätverk (Ethernet). Canon tillhandahåller ingen support för konfiguration
av nätverksinställningar.
Om nätverksfunktionerna
46
VIKTIGT
• Data som överförs via nätverk är inte krypterad.
• Canon ansvarar inte för någon förlust av data eller någon skada som uppstått till följd av en felaktig
nätverksinställning eller felaktiga inställningar. Canon ansvarar inte heller för någon förlust eller skada
som har uppstått till följd av användningen av nätverksfunktioner.
• Med ett oskyddat trådlöst nätverk kan dina data utsättas för obehörig granskning av tredje part.
Kameran levereras också med ett standardlösenord så att du kan testa nätverksfunktionerna så snart
som möjligt. Vi rekommenderar att du ändrar ursprungsinställningarna. Var medveten om att det finns
datasäkerhetsrisker.
OBS
• Om Wi-Fi-antennen: När du använder kamerans trådlösa funktioner får du inte
täcka över antennen med handen eller något föremål. Att täcka för antennen
kan störa de trådlösa signalerna.
• Öppna inte kortplatsluckorna medan du använder nätverksfunktioner.
• Placera inga kablar som är anslutna till SDI-anslutningen eller HDMI OUTanslutningen nära Wi-Fi antennen. Att göra det kan påverka den trådlösa
kommunikationen över Wi-Fi negativt.
Wi-Fi-antenn
7
Övrig information
47
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt. Följ dessa anvisningar för att förhindra
att produktens användare eller andra skadas.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller en konstig
lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt eller häll vätskor i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Rör inte batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till ett strömuttag under åskväder.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
• Ladda inte batterier vid temperaturer utanför intervallet 0–40 °C.
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln eller medföljande batterier.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer i kontakt med din
hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande vatten. Om du får läckande
innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora mängder rinnande rent vatten och omedelbart
söka läkarvård.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batteriet/batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning.
• Titta inte genom sökaren mot starka ljuskällor som t.ex. solen en solig dag eller mot laser eller övriga starka
konstljuskällor.
• Lämna inte linsen exponerad utan linsskyddet. Linsen kan bryta ljuset och orsaka eld.
• Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts och fortfarande
är varm.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder. Det kan orsaka
lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om produkten inte känns varm.
Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när kameran används i miljöer med höga
temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar eller nedsatt känsel i huden.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• En rem runt en persons hals kan leda till strypning.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
48
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och vägguttaget från damm.
• Följ alltid anvisningar om att stänga av produkten på de platser där den inte får användas. Om du inte gör
detta kan de elektromagnetiska vågor produkten avger orsaka att annan utrustning inte fungerar korrekt och
i värsta fall orsaka olyckor.
OBSERVERA
Visas vid risk för skada.
• Remmen ska endast användas på kameran. Om remmen används med någon annan produkt fäst på kroken
eller övrigt objekt kan den skadas. Skaka inte heller produkten eller utsätt den för kraftiga stötar. Detta kan
skada produkten.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer. Produkten kan
bli mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
Tekniska data i korthet
Tekniska data i korthet
Dessa tekniska data är en förkortad version av kamerans fullständiga tekniska data. Om du vill ha mer komplett
information bör du vända dig till den kompletta Användarhandboken.
; Tekniska data
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
Information om ungefärliga inspelningstider finns i följande tabell
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-minneskort (SD eXtended Capacity): 2 kortplatser, endast SD-kort
B för stillbilder
• Spänningsmatning (nom.): 14,4 V likspänning (batteri), 24,0 V likspänning (DC IN)
• Strömförbrukning (inspelning med LCD-skärmen med SDI-anslutningen aktiverad (3G-SDI))
XF-HEVC-sekvenser, 3 840 x 2 160, 160 Mbps: 21,5 W (59.94P), 20,8 W (50.00P)
XF-HEVC-sekvenser, 1 920 x 1 080, 60 Mbps:
20,6 W (59.94P), 19,9 W (50.00P)
XF-AVC-sekvenser, 1 920 x 1 080, 45 Mbps:
19,1 W (59.94P), 18,8 W (50.00P)
• Drifttemperatur: 0–40 °C
• Mått (B × H × D)1
Endast kamera: 162 x 210 x 378 mm
Kamera med motljusskydd, mikrofonhållare och ögonmussla: 191 x 258 x 433 mm
1
•
Alla mått är ungefärliga.
Vikt:2
Kamera endast (inklusive axelstöd och handrem): 2 710 g
Typisk arbetskonfiguration*: 3 160 g
* Kamera med axelstöd, handrem, motljusskydd, mikrofonhållare, ögonmussla, BP-A30-batteri och ett SD-kort.
2
Alla vikter är ungefärliga.
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort
Cirkatider som referens baseras på en enstaka inspelning som fortsätter tills kortet är fullt.
Upplösning och bitfrekvens
SD-kortets kapacitet
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3 840 x 2 160, 160 Mbps
25 min.
50 min.
105 min.
210 min.
3 840 x 2 160, 110 Mbps
35 min.
75 min.
150 min.
305 min.
1 920 x 1 080, 60 Mbps
65 min.
140 min.
280 min.
565 min.
1 920 x 1 080, 45 Mbps
90 min.
185 min.
375 min.
755 min.
49
Tekniska data i korthet
Ungefärliga tider för laddning och användning av batteri
50
Det medföljande BP-A30-batteriet behöver laddas cirka 170 minuter för att bli fulladdat, med den medföljande
CG-A20-batteriladdaren. Den ungefärliga användningstiden för ett fulladdat BP-A30-batteri med
standardinställningar är enligt följande.
Videoformat, uppföljning och bitfrekvens
XF-HEVC-sekvenser, 3 840 x 2 160, 160 Mbps
XF-AVC-sekvenser, 1 920 x 1 080, 45 Mbps
Bildfrekvens
Inspelning (maximal)
Inspelning (normal)
59.94P
120 min.
65 min.
50.00P
125 min.
70 min.
59.94P
135 min.
80 min.
50.00P
135 min.
80 min.
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
Extra tillbehör
Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Meddelandet [Battery communication error/Batterikommunikationsfel] visas om du använder ett icke-äkta
Canon-batteri, och det krävs en åtgärd av användaren. Observera att Canon inte ansvarar för några skador till
följd av olyckor, till exempel funktionsfel eller eldsvådor, som orsakas av att andra batterier än originalbatterier
från Canon har använts.
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon. Om du använder
videoutrustning från Canon rekommenderar vi tillbehör eller andra produkter med den här
Canon-märkningen.
Canon Europa N.V.
52
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
Informationen i det här dokumentet kontrollerades i augusti 2018. Förbehåll för ändringar.
CEL-SX5VA250
DIE-0523-000
© CANON INC. 2018
0214W076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising