Canon | LV-WX300UST | User manual | Canon LV-WX300UST User manual

Canon LV-WX300UST User manual
Användarhandbok
ENGLISH
MULTIMEDIEPROJEKTOR
Copyright
Denna publikation, inklusive alla bilder, illustrationer och program är skyddade under internationella
upphovsrättsliga lagar med alla rättigheter förbehållna. Varken denna bruksanvisning eller någon del av
materialet häri får reproduceras utan skriftligt medgivande av upphovsmannen.
© Copyright 2015
Ansvarsfriskrivning
Informationen i detta dokument kan ändras utan ytterligare meddelande. Tillverkaren ger inga utfästelser eller
garantier med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen för några underförstådda garantier om
säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Tillverkaren förbehåller sig rätten att revidera publikationen och att
när som helst ändra dess innehåll utan krav på att tillverkaren skall meddela någon om sådana revideringar eller
ändringar.
Varumärkeserkännande
Kensington är ett registrerat varumärke i USA tillhörande ACCO Brand Corporation med utfärdade
registreringar och pågående ansökningar i andra länder över hela världen.
HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som ägs av HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
Alla andra produktnamn som används i denna manual är egendom som tillhör dess respektive ägare och är
bekräftade.
Copyright
Observera att förstora eller förminska storleken på en bild för kommersiella syften eller offentlig presentation kan
innebära brott mot upphovsrättslagen eller copyrightinnehavarens rättigheter till originalmaterialet.
Om varumärken







Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Aero är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder.
Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och/eller
andra länder.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
PJLink är ett registrerat varumärke eller en applikation som skickats in för registrering som varumärke i
Japan, USA och/eller andra länder eller regioner.
AMX är ett varumärke som tillhör AMX Corporation.
Crestron®, Crestron RoomView®, och Crestron Connected
Ver.: 2
— i—
Meddelande för projektorinstallation

Placera projektorn i en horisontell position
Projektorns lutningsvinkel bör inte överstiga 15 grader, inte heller bör projektorn installeras på annat
sätt än på ett bord eller monteras i taket, i annat fall kan lampans livslängd minskas drastiskt och leda till
oförutsedda skador.

Lämna minst 50 cm utrymme runt utblåsventilen.
 Se till att inloppsventilen inte återanvander het luft från utblåsventilen.
 När projektorn drivs i ett slutet utrymme, se till att den omgivande lufttemperaturen i utrymmet inte
överskrider drifttemperaturen när projektorn körs och att luftintaget och utblåset inte blockeras.
Bekräfta installationsplats





Slå pa Höjdläget när du befinner dig på höghöjdsområden
Projektorn kan endast installeras upprätt eller inverterat.
Vid montering av fästet, se till att det är säkert fastsatt och att viktgränsen inte överskrids.
Undvik att installera på platser med hög temperatur, otillräcklig kylning eller områden med mycket damm.
Håll produkten borta från lysrör för att undvika fel som orsakas av IR-störning
 VGA IN-anslutningen ska anslutas till VGA IN-porten. Tänk på att den ska föras in ordentligt, och
skruvarna på båda sidorna ska vara ordentligt åtdragna för att säkerstalla en korrekt anslutning av
signalledningen för optimal visningseffekt.

AUDIO IN-anslutningen ska anslutas till AUDIO IN-porten och kan INTE anslutas till AUDIO OUT- eller
andra portar som t.ex. BNC, RCA. I sådant fall stängs ljudet av och porten kan t.o.m. SKADAS.

Ström- och signalsladden ska anslutas innan projektorn slås på. När projektorn startar och är i drift,
stoppa INTE in eller koppla från signal- eller strömsladden för att undvika skada på projektorn.
Anmärkningar för kylning
Luftutsläpp
 Se till att luftutsläppet har ett avstånd på 50 cm från hinder för att säkerstalla korrekt kylning.
 Luftutsläppets placering bör inte vara framfor objektivet på en annan projektor för att undvika illusioner.
 Håll luftutsläppet minst 100 cm från andra projektorers luftintag
 Projektorn genererar mycket värme när den är i drift. Den interna fläkten avleder värmen från projektorn
vid avstängning, och denna process kan fortsätta en stund. När projektorn har försatts i STANDBY-läget,
tryck på strömbrytaren för att stänga av projektorn och koppla från strömsladden. Ta INTE ut
strömsladden under avstängningsprocessen eftersom det kan skada projektorn. Samtidigt påverkar även
den fördröjda värmeutstrålningen projektorns livstid. Avstängningsprocessen kan variera beroende på
vilken modell som används. Oavsett orsak, koppla inte från strömsladden förrän projektorn har försatts i
STANDBY-läget.
Luftintag
 Se till att det inte finns något föremål inom 30 cm som blockerar luftintaget.
 Håll luftintaget borta från andra värmekällor
 Undvik områden med mycket damm
— ii—
Elsäkerhet
 Använd endast den medföljande strömsladden.
 Placera inga föremål ovanpå strömsladden. Placera strömsladden där den inte kommer bli trampad på.
 Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen vid förvaring eller när den inte ska användas under en längre tid.
Byta lampa
Byte av lampan kan vara riskfyllt om det utförs på ett felaktigt sätt. Se Byta projektorlampa på sidan 51 för tydliga
säkerhetsinstruktioner för denna procedur. Innan lampan byts ut:


Koppla från strömsladden.
Låt lampan svalna i ungefär en timme.
Varningar:
Säkerhetsåtgärder vid byte av lampor som har slutat fungera
• Om lampan plötsligt slutar lysa, antingen när projektorn slås på eller efter den har varit påslagen en
stund, kan de ha exploderat. I sådana fall ska du inte försöka byta lampan själv. Begär alltid hjälp från
Canon kundtjänst Dessutom, om projektorn är takmonterad, kan lampan falla ned när du öppnar
lampluckan eller när du håller på att byta ut den.
• Stå vid sidan om lampluckan när du byter lampa, inte under den. Om lampan exploderar och du av
misstag inandas eller får delar i ögon eller mun ska du omedelbart söka läkarhjälp.
• Om lampan exploderar kan damm och gas (inklusive kvicksilverångor) komma ut från ventilationshålen.
Om så skulle ske ska du omedelbart öppna fönstren så att rummet ventileras väl. Om du andas in gas
utsläppt från lampan eller gas har kommit kontakt med ögon eller mun ska du omedelbart söka
läkarhjälp.
Om denna manual
Denna manual är avsedd för slutanvändare och beskriver hur DLP-projektorn installeras och används. När
möjligt har relevant information - t.ex. en illustration och dess beskrivning - behållts på en sida. Detta
utskriftsvänliga format är både till för din bekvämlighet och för att spara papper och därmed skydda miljön. Vi
föreslår att du endast skriver ut de avsnitt som är relevanta för dina behov.
— iii—
Innehållsförteckning
SÄKERHETSANVISNINGAR ........................................................................................................................................................ 1
KOMMA IGÅNG ............................................................................................................................................................................. 10
FÖRPACKNINGENS KONTROLLISTA ............................................................................................................................................... 10
ÖVERSIKT AV PROJEKTORNS DELAR ............................................................................................................................................ 11
Front - höger vy ...................................................................................................................................................................... 11
Topp vy—OSD-knappar (On-screen Display) och lysdioder ........................................................................................... 12
Bakre vy ................................................................................................................................................................................... 13
Nedre vy .................................................................................................................................................................................. 15
FJARRKONTROLLENS DELAR ........................................................................................................................................................ 16
FJÄRRKONTROLLENS RÄCKVIDD ................................................................................................................................................... 17
PROJEKTORNS OCH FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR ................................................................................................................... 17
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING ....................................................................................................................................... 18
SÄTTA IN BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN .................................................................................................................................. 18
START OCH AVSTÄNGNING AV PROJEKTORN ................................................................................................................................ 19
STÄLLA IN ETT LÖSENORD FÖR ÅTKOMST (SÄKERHETSLÅS) ........................................................................................................ 20
JUSTERING AV PROJEKTORNIVÅN ................................................................................................................................................. 22
JUSTERING AV FOKUS OCH KEYSTONE ........................................................................................................................................ 23
JUSTERA VOLYMEN ....................................................................................................................................................................... 23
OSD-MENYINSTÄLLNINGAR (ON-SCREEN DISPLAY)....................................................................................................... 24
OSD-MENYKONTROLLER .............................................................................................................................................................. 24
Navigera i OSD:n ................................................................................................................................................................... 24
STÄLLA IN OSD-SPRÅK ................................................................................................................................................................ 25
ÖVERSIKT FÖR OSD-MENYN ........................................................................................................................................................ 26
BILDMENY ..................................................................................................................................................................................... 29
Avancerade funktioner........................................................................................................................................................... 30
Färghanterare ......................................................................................................................................................................... 31
DATORMENYN ............................................................................................................................................................................... 32
VIDEOMENY ................................................................................................................................................................................... 33
Audio ........................................................................................................................................................................................ 34
INSTALLATION I-MENY ................................................................................................................................................................... 35
Avancerade funktioner........................................................................................................................................................... 36
INSTALLATION II-MENY .................................................................................................................................................................. 37
Avancerade funktioner........................................................................................................................................................... 38
OSD-menyinställning ............................................................................................................................................................. 39
Periferitest ............................................................................................................................................................................... 39
Nollställ lamptid....................................................................................................................................................................... 40
3D ............................................................................................................................................................................................. 40
Nätverksinställningar ............................................................................................................................................................. 41
Fabriksåterställning ................................................................................................................................................................ 50
Status ....................................................................................................................................................................................... 50
UNDERHÅLL OCH SÄKERHET ................................................................................................................................................. 51
BYTA PROJEKTORLAMPA .............................................................................................................................................................. 51
Återställa lamptimern ............................................................................................................................................................. 53
RENGÖRA PROJEKTORN ............................................................................................................................................................... 54
Rengöra projektorspegeln:.................................................................................................................................................... 54
ANVÄNDA FYSISKT LÅS ................................................................................................................................................................. 55
Använda Kensington® lås...................................................................................................................................................... 55
Använda säkerhetsfältet ........................................................................................................................................................ 55
FELSÖKNING ................................................................................................................................................................................ 56
TIPS FOR FELSÖKNING .................................................................................................................................................................. 56
LED-MEDDELANDEN ..................................................................................................................................................................... 57
BILDPROBLEM ............................................................................................................................................................................... 57
LAMPPROBLEM .............................................................................................................................................................................. 58
FJÄRRKONTROLLSPROBLEM ......................................................................................................................................................... 58
LJUDPROBLEM .............................................................................................................................................................................. 58
LÄMNA IN PROJEKTORN PÅ SERVICE ............................................................................................................................................ 58
SPECIFIKATIONER ...................................................................................................................................................................... 59
— iv—
PRODUKTSPECIFIKATIONER .......................................................................................................................................................... 59
INSTALLATIONSAVSTÅND MOT PROJEKTIONSSTORLEK ................................................................................................................ 60
Tabell installationsavstånd och storlek ............................................................................................................................... 60
TABELL FÖR TIMINGLÄGE .............................................................................................................................................................. 61
PROJEKTORNS MÅTT(LV-WX300UST) ....................................................................................................................................... 63
PROJEKTORNS MÅTT(LV-WX300USTI) ...................................................................................................................................... 64
BILAGA I ......................................................................................................................................................................................... 65
KOMMUNIKATION........................................................................................................................................................................... 65
— v—
Säkerhetsanvisningar
Läs handboken noga innan du installerar och använder projektorn.
Projektorn har många praktiska funktioner. Om du använder projektorn på rätt sätt kan du använda dessa
funktioner och hålla den i gott skick under många år framöver.
Felaktig användning kan leda till förkortad livslängd och felfunktion, brandrisk samt andra olyckor.
Om projektorn inte verkar fungerar som den ska, läs handboken igen, kontrollera funktioner och
kabelanslutningar och prova med lösningarna i avsnittet "Felsökning" i användarhandboken. Om
problemet kvarstår, vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
VAR FÖRSIKTIG!
RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE
VAR
TA INTE AV HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR
FÖRSIKTIG:
ELEKTRISKA STÖTAR. SERVICEARBETE SKA ÖVERLÅTAS TILL
BEHÖRIG PERSONAL.
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT DET FINNS FARLIG SPÄNNING SOM
UTGÖR EN RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR I ENHETEN.
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT DET FINNS VIKTIGA DRIFTS- OCH
UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DENNA ENHET I
ANVÄNDARHANDBOKEN.
VAR FÖRSIKTIG!
Ej avsedd för användning i ett datorrum enligt definitionen i standarden för skydd mot elektronisk
dator-/databearbetningsutrustning, ANSI/NFPA 75.
Upphovsrätt
Observera att förstoring eller förminskning av en bild för kommersiella syften eller offentlig
presentation kan kränka den juridiskt skyddade upphovsrätten eller upphovsrättsinnehavaren av det
ursprungliga materialet.
Om varumärken
• Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Aero är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och/
eller andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
• PJLink är ett registrerat varumärke, eller varumärkesansökan har lämnats in, i Japan, USA och/eller
andra länder eller regioner.
• Crestron®, Crestron RoomView® och Crestron Connected™ är registrerade varumärken som tillhör
Crestron Electronics, Inc.
-1-
Säkerhetsföreskrifter
VARNING!
• DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
• UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT SÅ MINSKAR DU RISKEN
FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
• Projektorn producerar starkt ljus från projiceringslinsen. Titta inte direkt in i linsen. Om du gör det kan
du skada ögonen. Var särskilt försiktig med att inte låta barn titta direkt in i strålen.
• Installera projektorn på en säker plats. Brandrisk kan annars bli följden.
• Täck inte över ventilationshålen på projektorn. Värmeansamling kan minska projektorns livslängd och
det kan även vara farligt.
• När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla loss projektorn från
eluttaget.
• Projicera inte samma bild länge.
En efterbild kan bli kvar på DMD-panelen på grund av projektorpanelens egenskaper.
VAR FÖRSIKTIG MED ATT HÄNGA PROJEKTORN I TAKET
När man hänger projektorn i taket ska luftintagsventilerna och projektorns ovansida rengöras med jämna
mellanrum med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under en längre tid kan kylfläktarna täppas
till med damm och följden kan bli att projektorn går sönder eller att en olycka sker.
STÄLL INTE PROJEKTORN I FETA, VÅTA ELLER RÖKIGA MILJÖER SOM T.EX. I ETT
KÖK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT PROJEKTORN GÅR SÖNDER ELLER ATT EN OLYCKA
SKER. OM PROJEKTORN KOMMER I KONTAKT MED OLJA ELLER KEMIKALIER KAN
DEN FUNGERA SÄMRE.
LÄS OCH BEHÅLL DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.
Alla säkerhets- och driftsanvisningar ska läsas innan produkten börjar användas.
Läs alla anvisningar häri och behåll dem för användning senare. Koppla loss projektorn från nätuttaget
före rengöring. Använd inte vätska eller sprejrengöringsmedel på projektorn. Använd en fuktad duk för
rengöring.
Följ alla varningar och anvisningar på projektorn.
För extra skydd av projektorn under åskväder eller när den lämnas obevakad eller oanvänd under längre
perioder ska den kopplas loss från vägguttaget. Detta förhindrar att den skadas på grund av åskväder och
strömavbrott.
Utsätt inte projektorn för regn och använd inte enheten nära vatten. Till exempel i en blöt källare, nära en
simbassäng o.s.v.
Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom det kan resultera i faror.
-2-
Placera inte projektorn på en ostadig vagn, ett stativ eller bord. Projektorn kan fall och orsaka allvarliga
skador på ett barn eller en vuxen och allvarliga skador på projektorn. Använd endast med vagn eller stativ
som rekommenderas av tillverkaren eller som sålts med projektorn. För vägg- eller hyllmontering ska ett
verktyg som t.ex. en monteringssats användas för att fästa projektorn.
En produkt och vagnkombination ska flyttas med försiktighet.
Plötsliga stopp, stor kraft och ojämna ytor kan få produkten och vagnkombinationen att
välta.
Skåror och öppningar baktill och framtill på skåpet är avsedda för ventilation, för att
säkerställa pålitlig drift av utrustningen och för att skydda mot överhettning.
Öppningarna får aldrig täckas över med duk eller andra material och nedre öppningen
får inte blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta.
Projektorn får aldrig placeras nära eller över ett element eller värmespjäll.
Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation som t.ex. en bokhylla såvida inte ordentlig ventilation
tillses.
Peta aldrig in några föremål av något slag i den här projektorn genom öppningarna, eftersom de kan
komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan leda till brand eller elektriska
stötar. Undvik att spilla någon form av vätska på projektorn.
Montera inte projektorn nära ventilationsledningen till luftkonditioneringsutrustningen.
Denna projektor måste användas med en strömkälla av den typ som indikeras på produkten. Om du inte är
säker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, kontakta Canons kundsupportcenter eller det lokala
elbolaget.
Överbelasta inte vägguttagen och förlängningssladdar eftersom följden kan bli brand eller elektriska
stötar. Låt inte något vila på nätsladden. Placera inte projektorn där sladden kan skadas av personer som
går på den.
Försök aldrig laga denna projektor på egen hand, då du kan utsättas för farlig spänning eller annan risk om
du öppnar eller tar bort skärmens hölje. Allt servicearbete ska överlåtas till kvalificerad och behörig
servicepersonal.
Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt servicearbete till behörig servicepersonal under
förljande omständigheter:
a
När nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.
b
Om det har kommit in vätska i projektorn.
c
Om projektorn har utsatts för regn eller vatten.
d
Om projektorn inte fungerar normalt efter följande driftsanvisningar. Justera endast de reglage som
anges i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra reglage kan resultera i skador som ofta
kräver omfattande arbete av en behörig tekniker för att få projektorn att fungera normalt igen.
e
Om projektorn har tappats eller skadats.
f
När projektorn uppvisar en distinkt förändring i funktion betyder detta att den behöver servas.
När det behövs reservdelar måste du se till att serviceteknikern använder reservdelar som angivits av
tillverkaren och som har samma egenskaper som originaldelarna. Obehöriga reservdelar kan förorsaka
brand, elektriska stötar och personskada.
När service eller reparationer gjorts på projektorn ska du be serviceteknikern utföra
rutinsäkerhetskontroller för att fastställa att projektorn är i säkert driftsskick.
-3-
Krav för anslutning av nätsladd
Nätsladden som medföljer projektorn uppfyller användningskraven i det land den köptes i.
ELUTTAGET SOM ANVÄNDS BÖR VARA PLACERAT I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN
OCH VARA LÄTTÅTKOMLIGT.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning
som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt
Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i
batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i
Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad
att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer
eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors
hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning.Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv
användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor,
berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canoneurope.com/battery.
Skyddssymboler i den här handboken
I det här avsnittet beskrivs skyddssymbolerna som används i den här handboken. Viktig
säkerhetsinformation om projektorn identifieras med följande symboler. Observera alltid
säkerhetsinformationen med dessa symboler.
Varning!
Var försiktig!
Visas vid risk för dödsfall eller allvarliga personskador på grund av
felaktig hantering om informationen inte följs. Följ alltid denna
information för att säkerställa säker användning.
Visas vid risk för personskador på grund av felaktig hantering om
informationen inte följs. Följ alltid denna information för att
säkerställa säker användning.
-4-
Säkerhetsföreskrifter
Eftersom det här avsnittet innehåller viktig säkerhetsrelaterad information måste du läsa följande noga
innan så att du kan använda projektorn korrekt och säkert.
Varning!
Om följande situationer inträffar ska du stänga av produkten, dra ut sladden ur vägguttaget och
kontakta Canons kundsupportcenter. Underlåtenhet att göra så kan orsaka brand eller resultera i
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
Om det kommer ut rök
Om det luktar konstigt eller låter annorlunda
Om ett högt ljud hörs och ljuskällan släcks
Om vatten eller annan vätska har kommit in i projektorn
Om metall eller annat främmande material har kommit in i projektorn
Om projektorn välts eller tappas och den skadas
Varning!
Lägg märke till följande punkter för hantering av nätsladden. Underlåtenhet att iaktta dessa punkter kan
orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
• Placera inte några föremål på nätsladden och låt den inte fastna under projektorn. Nätsladden kan
skadas.
• Täck inte över nätsladden med en matta.
• Böj, vrid eller dra inte för mycket i nätsladden. Gör inte heller några modifieringar på den.
• Håll nätsladden borta från värmeelement och andra värmekällor.
• Använd inte nätsladden när den är något böjd, lindad eller buntad.
• Använd inte en skadad nätsladd. Om nätsladden är skadad, vänligen kontakta Canons
kundsupportcenter.
• Använd inte någon annan typ av nätsladd än den som medföljer projektorn.
• Anslut den jordade ledningen på nätsladden till jord. Underlåtenhet att göra detta kan leda till
elektriska stötar.
• Anslut den jordade ledningen innan du ansluter kontakten till vägguttaget. När du kopplar från den
jordade ledningen ska du även koppla från kontakten från vägguttaget.
Varning!
Gör enligt följande för att förhindra att barn oavsiktligen sväljer små delar.
• Små delar som t.ex. fjärrkontrollens batteri, batetrihållaren och de justerbara fötterna som togs loss
kan sväljas av barn oavsiktligen, vilket kan leda till kvävning. Föräldrar/målsmän ska alltid hålla
dem utom räckhåll för små barn. Kontakta en läkare omedelbart vid förtäring.
-5-
Varning!
Lägg märke till följande punkter angående strömkällan, kontakten och hantering av kontakten.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
• Använd inte någon strömkälla med en annan spänning än den som anges (AC 100 – 240 V).
• Dra inte i nätsladden och håll i kontakten eller kopplingsdonet när du drar ur. Sladden kan skadas
som en följd.
• För inte in några metallföremål i kontaktdelarna på kontakten eller kopplingsdonet.
• Ta ut kontakten ur uttaget före rengöring eller underhåll av projektorn.
• Dra inte ut kontakten eller kopplingsdonet med våta händer.
• Sätt i kontakten och kopplingsdonet ordentligt upp till sockeln. Använd inte heller en skadad
kontakt eller ett uttag som är löst.
• Om du använder en förlängningssladd som ansluts till uttaget måste den totala elförbrukningen på
de anslutna enheterna inte överskrida märkkapaciteten.
• Undersök kontakten och uttaget med jämna mellanrum och avlägsna damm och smuts från
kontakten och uttaget.
Säkerhetsföreskrifter för installation
Varning!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att göra
detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
•
•
•
•
Använd inte projektorn i ett badrum eller duschrum.
Använd inte projektorn i regn eller snö, vid havet eller i närheten av vatten.
Placera inte vätskebehållare ovanpå projektorn.
Placera inte projektorn på en plats där den utsätts för oljig rök eller ånga som t.ex. köksbänk eller
bord osv.
• Vidrör inte själva projektorn, nätsladden eller kabeln om åskan slår ned.
Varning!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att göra
detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
• Flytta inte projektorn förrän du stängt av strömmen, dragit ur kontakten ur uttaget och kopplat från
andra kablar.
• Ta inte ut lådan ur projektorn och ta inte isär den. Projektorns insida innehåller
högspänningskomponenter och även delar som är heta. Dessa kan orsaka elektriska stötar eller
brännskador. Om undersökning, underhåll eller reparation krävs, vänligen kontakta Canons
kundsupportcenter.
• Ta inte isär eller modifiera projektorn (inklusive förbrukningsartiklar) eller fjärrkontrollen.
• Peta inte in något föremål i ventilationshålen i projektorn som t.ex. luftintagsventilen eller
utloppsventilerna.
• Sätt inte en trycksatt burk framför utloppsventilerna. Trycket från innehållet i burken kan öka på
grund av värmen från utloppsventilerna och detta kan leda till en explosion.
• Eftersom starka ljusstrålar kommer ut medan projektorn används ska man inte titta direkt in i
projektorlinsen. Om man gör det kan man få skador på ögonen. Var särskilt uppmärksam med att
förhindra att små barn gör så.
• När du håller en presentation framför projektorn medan den projicerar en bild ska du hålla
presentationen från ett ställe där din skugga inte kastas på skärmen och där du inte känner dig
förblindad av ljuset från projektorn.
-6-
Var försiktig!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
• När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur kontakten från
eluttaget för att säkerställa säkerheten. Underlåtenhet att göra så kan leda till brand.
• Temperaturen i lådan runt och ovanför utloppsventilerna kan bli heta under användning. Om du
vidrör dessa områden under användning kan det leda till brännskador på händerna.
Ta inte på dessa områden. Om du gör det kan du få brännskador. Var särskilt uppmärksam med att
förhindra att små barn tar på dessa delar. Placera inte heller metallföremål på dessa områden. På
grund av värmen från projektorn ska kan det leda till olyckor eller personskada.
Var försiktig!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
• Lägg inte tunga föremål på projektorn och sitt eller stå inte på den. Var särskilt uppmärksam med att
förhindra att små barn gör så. Projektorn kan vältas och detta kan leda till skador eller personskador.
• Placera inte projektorn på en ostadig eller lutande yta. Om du gör det kan den välta eller slås
omkull, vilket kan vålla kroppsskador.
• Lägg inte några föremål framför linsen medan projektorn är igång. Om du gör så kan det leda till
brand.
• När du torkar bort smuts från projektorlinsen osv. ska du inte använda någon typ av lättantändlig
sprej. Eftersom lampans temperatur i projektorn är hög kan den antända och orsaka brand.
• Om projektorn används under en lång tid kan damm samlas inuti projektorn. Detta kan orsaka brand
eller felfunktion. Vi rekommenderar att periodiskt underhåll utförs på projektorn. För information
om underhållskostnader, vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
Säkerhetsföreskrifter om lampan
Projektorn använder en högtryckslampa som innehåller kvicksilver som måste hanteras varsamt!och på
rätt sätt enligt beskrivningen nedan. Kvicksilverlampan har följande egenskaper.
• Lampan blir gradvis mindre ljusstark med tiden.
• Slag, slitage eller användning av utbrända lampor kan göra att de exploderar (med en ljudlig smäll) eller
slutar lysa.
• Lampor kan ofta explodera efter att meddelandet om lampbyte har visats. Byt ut lampan mot en ny
snarast möjligt.
• Lampans livslängd varierar mycket från lampa till lampa och beror på användningsmiljön. Vissa lampor
kan sluta att fungera eller explodera tidigt efter att de börjat användas.
• Var förberedd genom att alltid ha tillgång till en reservlampa.
Varning!
Observera följande säkerhetsåtgärder vid lampbyte eller då en lampa har exploderat.
Om det inte efterlevs kan det leda till elektrisk stöt eller personskada.
• Före byte av lampa ska projektorn alltid kopplas bort från ström och vänta därefter minst en timma.
• Lampor som exploderar kan sprida glassplitter inuti projektorn. Kontakta Canon kundtjänst för
rengöring och översyn av projektorns inre och lampbyte.
-7-
Varning!
Säkerhetsåtgärder vid byte av lampor som har slutat fungera
Om lampan plötsligt slutar lysa, antingen när projektorn slås på eller efter den har varit påslagen en
stund, kan de ha exploderat. I sådana fall ska du inte försöka byta lampan själv. Begär alltid hjälp
från Canon kundtjänst Dessutom, om projektorn är takmonterad, kan lampan falla ned när du öppnar
lampluckan eller när du håller på att byta ut den.
• Stå vid sidan om lampluckan när du byter lampa, inte under den. Om lampan exploderar och du av
misstag inandas eller får delar i ögon eller mun ska du omedelbart söka läkarhjälp.
• Om lampan exploderar kan damm och gas (inklusive kvicksilverångor) komma ut från
ventilationshålen. Om så skulle ske ska du omedelbart öppna fönstren så att rummet ventileras väl.
Om du andas in gas utsläppt från lampan eller gas har kommit kontakt med ögon eller mun ska du
omedelbart söka läkarhjälp.
•
Säkerhetsföreskrifter för batteriet i fjärrkontrollen
Varning!
Lägg märke till följande för hantering av batteriet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand eller
personskador.
•
•
•
•
Lägg inte batteriet i eld och tillför inte värme, kortslut inte och ta inte isär batteriet.
Försök inte ladda batteriet.
Sätt i batteriet i rätt +/- -pol.
Om det läcker vätska från batteriet som kommit i kontakt med hud ska den tvättas av noga med
vatten.
Försiktighetsåtgärd för att visa 3D-innehåll
Var försiktig!
Lägg märke till följande punkter vid visning av 3D-innehåll.
• Fotokänsliga patienter, patienter med hjärtsjukdom, gravida kvinnor, äldre personer och personer
som har en allvarlig sjukdom och/eller en historik med epilepsi ska inte titta på 3D-innehåll.
• Vi rekommenderar att du avstår från att titta på 3D-innehåll om du är i dåligt fysiskt skick, behöver
sova eller har druckit alkohol.
• Sluta titta på 3D-innehåll om du upplever följande symptom. Om du upplever sådana symptom ska
du omedelbart sluta titta på 3D-innehåll och ta en paus tills symptomet försvinner.
• Du ser dubbla suddiga bilder eller du inte kan se bilden stereoskopiskt.
• Du känner dig trött eller mår illa.
• Ta en paus när du tittar på 3D-innehåll under en längre tid. Detta kan orsaka att man blir trött i
ögonen. Om du tittar på 3D-innehåll under en längre tid eller tittar på dem från en sned vinkel kan
du bli trött i ögonen.
• Förädrar ska göra sina barn sällskap och övervaka dem eftersom barn inte kan uttrycka illamående
medan de tittar på 3D-innehåll som vuxna kan. Barn som är sex år eller yngre ska inte titta på 3Dinnehåll.
• Det optimala 3D-visningsavståndet från skärmen är ca 3 gånger den vertikala skärmstorleken eller
mer och ögonen ska vara i nivå med skärmen.
-8-
Försiktighetsanvisningar för installation och hantering
Varning!
Installera inte projektorn där det är fuktigt, dammigt eller förekommer oljig rök eller tobaksrök. Det kan
förorena optiken i projektorn, t.ex. linsen och spegeln, och kan medföra försämrad bildkvalitet.
Dessutom kan olja skada plasten, vilket kan medföra att en takmonterad projektor faller ner från
monteringsanordningen.
• Använd inga sorters lim, smörjmedel, oljor eller basiska rengöringsmedel vid underhåll av projektorn.
De kan fastna på plasten och förstöra den, vilket kan medföra att projektorn faller ned om den är
takmonterad.
• Vidta säkerhetsåtgärder för att förebygga att projektorn faller ned, t.ex. en vajer som stoppar fallet om
projektorn installeras högt upp, t.ex. i taket.
• Använd inte ett linsrengöringspapper eller linsrengöringsmedel.
• Innan du rengör linsen måste du alltid först stänga av projektorn och låta den svalna.
•
För säker användning
Lägg märke till följande punkter när du bär eller transporterar projektorn.
• Projektorn är ett precisionsinstrument. Vält den inte och utsätt den inte för kraftiga stötar. Om du
gör så kan det leda till felfunktion.
• Återanvänd inte förpackningar eller stötabsorberande material som levererades med projektorn vid
köptillfället för transport av projektorn. Det går inte att garantera att projektorn är skyddad om
använd förpackning eller stötabsorberande material återanvänds. Fragment från stötabsorberande
material kan komma in i projektorn och orsaka felfunktion.
• Koppla loss kablarna som är anslutna till projektorn. Om du bär projektorn i medföljande kablar kan
följden bli en olyckshändelse.
• Fäll in de justerbara fötterna.
• Sätt på linsskyddet för att skydda linsen.
Lägg märke till följande punkter när du installerar eller använder projektorn.
• Se till att installera projektorn på en plats där luftintags- och luftuttagshålen är skilda från väggen
med mer än 50 cm (1,6'). Underlåtenhet att göra så kan leda till felfunktion.
• Montera inte projektorn på en plats som är fuktig eller där det finns mycket damm, oljig rök eller
tobaksrök. Om du gör så kan de optiska komponenterna, som t.ex. linsen och spegeln, kontamineras
och följden kan bli att bildkvaliteten försämras.
• Ta inte på linsen med bara händer. Om du gör det kan bildkvaliteten försämras.
• Om projektorn flyttas plötsligt från en plats där temperaturen är låg till en plats där temperaturen är
hög eller om temperaturen på platsen där projektorn installeras, ökar plötsligt kan fukt i luften
orsaka att kondens bildas på projektorlinsen eller spegeln. Detta kan ge en suddig bild. Vänta tills
kondensen avdunstat så återgår bilden som projiceras till normalt.
• Installera inte projektorn på en plats där temperaturen är hög eller låg. Om du gör så kan det leda till
felfunktion.
Driftstemperatur: 5°C (41°F) till 40°C (104°F)
Fuktighetsnivå: 10% till 90%
Förvaringstemperatur: -20°C (-4°F) till 60°C (140°F)
• Installera inte projektorn nära högspänningsledningar eller en elektrisk strömkälla.
• Använd inte projektorn på en mjuk yta som t.ex. en matta eller badrumsmatta osv. Om du gör det
kan värme bildas i projektorn och detta kan leda till felfunktion.
• Blockera inte luftintags- och luftuttagshålen i kylfläkten. Om du gör det kan värme samlas i
projektorn och orsaka felfunktion.
• Lägg inte några föremål på projektorn som kan ändra form eller färg på grund av värmen.
• När projektorn används på högre höjder än 1500 m (4921') ska du slå på Höghöjdsläge.
• Borsta och skrubba inte ytan på projektorns övre platta. Ytan kan skadas.
-9-
KOMMA IGÅNG
Förpackningens kontrollista
Packa försiktigt upp projektorn och kontrollera att följande objekt är inkluderade:
LV-WX300UST
FJÄRRKONTROLL
(MED ETT 3V CR2025-BATTERI)
LV-WX300USTI
ELKABEL (1,8 M/5,9 FOT)
DATORKABEL (1,8 M/5,9 FOT)
(MINI D-SUB 15-STIFT/MINI D-SUB 15STIFT)
Warranty Card
CD-ROM-SKIVA
(DENNA BRUKSANVISNING)
VIKTIG INFORMATION
GARANTIBEVIS
Följande ARTIKLAR, endast för LV-WX300USTi
CD-ROM
(INTERAKTIV DRIVRUTIN OCH
PROGRAMVARA)
USB-KABEL
(TYP A TILL MINI 5.0M / 16,4')
TWO PENNOR
(MED FYRA AAA BATTERIER & FYRA
SPETSAR)
Kontakta omedelbart din återförsäljaret om något föremål saknas, verkar skadat eller om enheten
inte fungerar. Det rekommenderas att du sparar originalförpackningen om du någon gång skulle
behöva returnera utrustningen for garantiservice.
— 10—
Översikt av projektorns delar
Front - höger vy
1 2
OBJEKT
3
4
5
7
6
ETIKETT
BESKRIVNING
SE SIDAN:
1.
Lamphölje
Ta bort höljet för att byta lampmodul/enhetens --->lampa
2.
IR-mottagare
Tar emot IR-signalen från fjärrkontrollen
3.
Objektiv
Projektionsobjektiv
4.
Fokusring
Fokuserar den projicerade bilden
5.
Funktionstangenter
Se Topp vy—OSD-knappar (On-screen Display)
och lysdioder.
6.
Interaktiv Kamera
Användning av interaktiv funktion
* Finns inte till LV-WX300UST
7.
Asfarisk spegel
Reflekterar bilder
— 11—
12
Topp vy—OSD-knappar (On-screen Display) och lysdioder
1
2
6
3
7
4
8
5
9
12
10
11
OBJEKT
1.
ETIKETT
MENU (Meny)
SOURCE (Källa)
4.
5.
OK
Öppna eller bekräfta markerat OSD-menyalternativ
6.
AUTO
Optimerar bildstorlek, position och upplösning
7.
Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n
8.
Navigerar i OSD:ns
Snabbmeny – För Keystone
9.
Slår på/stänger av projektorn
LAMP LED
11.
STRÖMINDIKATOR
12.
TEMP LED
SIDAN:
24
Öppnar källmenyn.
Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n
10.
SE
Öppnar och avslutar OSD-menyer
Navigerar i OSD:ns
Snabbmeny – För Keystone
2.
3.
BESKRIVNING
Orange
Lampfel
Blinkande
Felkod
Grön
Ström på, ström av
Blinkande
Kylning, felkod
Röd
Övertemperatur
— 12—
24
24
57
Bakre vy
1
2 3 4
19
OBJEKT
18
5 6 7 89
17 15 14 13 12
16
ETIKETT
10
11
BESKRIVNING
SE SIDAN:
1.
Säkerhetsfält
För säkerhet och tillåten användning
2.
Kensingtonlås
Lås fast i ett permanent objekt med ett
Kensington® låssystem
3.
USB-STRÖM (5V-2A)
Anslut USB-kabeln för strömförsörjning. (För interaktiv funktion)
*Finns inte till LV-WX300UST
4.
LJUD V/H
(För VIDEO/S-VIDEO)
Anslut en ljudkabel från ljudenheten
5.
LJUD IN
(För VGA-1/VGA-2)
Anslut en ljudkabel från ljudenheten
6.
LJUD UT
Anslut en ljudkabel till en ljudförstärkare
7.
MIKROFON
Anslut den mikrofon som ska användas
8.
Mini USB
Anslut USB-kabeln till PC (för interaktiv funktion)
* Finns inte till LV-WX300UST
9.
USB
Anslut USB-kabeln från en dator
10.
Strömingång
Anslut STRÖMsladden
11.
VGA – 2
Anslut RGB-kabeln från en dator eller komponentenhet
12.
VGA – 1
Anslut RGB-kabeln från en dator eller komponentenhet
13.
RS-232
Anslut RS-232 seriella portkabeln för fjärrkontrollen
14.
VGA UT
Anslut RGB-kabeln till en skärm
(Loop Thru endast för VGA IN-1)
15.
S-VIDEO
Anslut S-Videokabeln fran en videoenhet
— 13—
55
19
OBJEKT
ETIKETT
BESKRIVNING
16.
HDMI 2
Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet*
17.
VIDEO
Anslut kompositkabeln från en videoenhet
18.
HDMI 1
Anslut HDMI-kabeln från en HDMI-enhet*
19.
RJ – 45
Anslut en LAN-kabel från Ethernet
SE SIDAN:
* Du kan behöva stänga av 3D-inställning vid anslutning till vissa digitalkameror via HDMI.
Obs!
• Om din video har flera inmatningskallor rekommenderas att ansluta i prioritetsordningen
HDMI/DVI, komponent (genom VGA), komposit, for battre bildkvalitet.
• Vid MIC isatt hörs enbart MIC-ljud.
— 14—
Nedre vy
2
2
2 1
135,51
135.51
247,01
247.01
1
1
43,25
149,25
206,25
255,25
OBJEKT
ETIKETT
BESKRIVNING
SE SIDAN:
1.
Lutningsreglage
Vrid lutningsreglaget för att justera vinkeln
2.
Takmonteringshål
Kontakta din återförsäljare för information om hur man takmonterar
projektorn
Varning:
Taktillbehöret (artikelnr: LV-WL02) är nödvändigt vid väggmontage.
Be Canon Customer Support Center om du vill installera väggtillsatsen.
— 15—
22
Fjarrkontrollens delar
12
15
3
14
13
12
4
11
6
10
7
5
9
8
Viktigt!
1. Undvik att använda projektorn med ljusa fluorescerande lampor påslagna. Vissa högfrekventa
fluorescerande lampor kan störa fjärrkontrollens funktion.
2. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Om det finns
hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn kan du studsa signalen mot vissa reflekterande ytor
som t.ex. projektorskärmar.
3. Knapparna och tangenterna på projektorn har samma funktioner som motsvarande knappar
på fjärrkontrollen. Denna bruksanvisning beskriver funktionerna baserat på fjärrkontrollen.
— 16—
OBJEKT
ETIKETT
BESKRIVNING
SE SIDAN:
1.
Uppåtpil
Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n
2.
Enter
Ändrar inställningarna i OSD-menyn
3.
Ström
Slår på/stänger av projektorn
19
4.
Högerpil
Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n
24
5.
Volym +
Ökar ljudvolymen
24
23
6.
Volym -
Minskar ljudvolymen
7.
Mute (Ljud av)
Stänger av den inbyggda högtalaren
8.
Freeze (Frys)
Fryser/återupptar skärmbilden
9.
Source (källa)
Detekterar ingångsenheten
10.
Auto
Justerar automatiskt frekvens, spårning, storlek, position (endast
RGB)
11.
Keystone överkant
Korrigerar bildtrapetsens effekt (bredare överkant)
12.
Keystone nederkant
Korrigerar bildtrapetsens effekt (bredare nederkant)
13.
Nedåtpil
Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n
14.
Vänsterpil
Navigerar och ändrar inställningarna i OSD:n
15.
Menu (Meny)
Öppnar OSD:n
23
24
Fjärrkontrollens räckvidd
Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att styra projektorn. Det är inte nödvändigt att rikta
fjärrkontrollen rakt mot projektorn. Förutsatt att du inte håller fjärrkontrollen vinkelrätt mot
projektorns sida eller baksida fungerar fjärrkontrollen bra inom ett avstånd på ca. 7 meter och 15
grader över eller under projektorns höjd. Om projektorn inte reagerar på fjärrkontrollen, gå lite
närmare den.
Projektorns och fjärrkontrollens knappar
Projektorn kan styras via fjärrkontrollen eller knapparna på projektorns ovansida. Alla funktioner
kan utföras med fjärrkontrollen, knapparna på projektorn är dock begränsade.
— 17—
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
Sätta in batterier i fjärrkontrollen
1.
2.
3.
Ta bort batteriluckan genom att
trycka den i pilens riktning (A). Dra ut
locket (B).
Sätt in batteriet med den positiva
sidan vänd uppåt.
Sätt tillbaka locket.
Varsamhet!
1. Använd endast ett 3V litiumbatteri (CR2025).
2. Kassera använda batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
3. Ta ut batterierna när projektorn inte skall användas under en längre tidsperiod.
— 18—
Start och avstängning av projektorn
1.
Anslut strömsladden till projektorn.
Anslut den andra änden till ett
vägguttag.
2.
Slå på de anslutna enheterna.
3.
Se till att STRÖM-lysdioden lyser
med ett fast grönt sken. Tryck sedan
på Ström-knappen på fjärrkontrollen
för att slå på projektorn.
Projektorns startskärm visas och
anslutna enheter identifieras.
Se Ställa in ett lösenord för åtkomst
(säkerhetslås) på sidan 20
4.
Om fler än en ingångsenhet är
ansluten, tryck pa SOURCEknappen (Källa) på fjärrkontrollen och
använd ▲▼ för att skrolla
enheterna..
(Komponent stöds via RGB till
KOMPONENT-ADAPTERN.)
•
•
•
•
5.
VGA 1/VGA 2: Analog RGB
Komponent: DVD-ingang YCbCr / YpbPr
eller HDTV-inmatning YPbPr via HD15kontakt
Kompositvideo: Traditionell kompositvideo
S-Video: Supervideo (Y/C separerad)
HDMI1/HDMI2: HDMI, DVI
När meddelandet "Stäng av? /Tryck
på strömbrytaren igen" visas, tryck
på STRÖM-knappen. Projektorn
stängs av.
Varsamhet!
Koppla inte ur strömsladden förrän POWER LED lyser med ett fast grönt sken–indikerar att
projektorn har svalnat.
— 19—
Ställa in ett lösenord för åtkomst (säkerhetslås)
Du kan använda de fyra pilknapparna för att ställa in ett lösenord och förhindra obehörig
användning av projektorn. När det har aktiverats måste lösenordet anges när projektorn startas
upp. (Se Navigera i OSD:n på sidan 24 och Ställa in OSD-språk på sidan 25 för hjälp med hur
man använder OSD-menyerna.)
Viktigt!
Förvara lösenordet på en säker plats. Utan lösenordet kan du inte använda projektorn. Om du
tappar bort lösenordet, kontakta din återförsäljare för information om hur man tar bort
lösenordet.
1.
2.
3.
Tryck på MENU-knappen för att öppna
OSD-menyn.
Tryck på pilknapparna ◄► för att gå
till menyn Installation I.
Tryck på pilknappen ▲▼ för att välja
Avancerat.
— 20—
4.
5.
Tryck på pilknappen ▲▼ för att välja
Säkerhetslås.
Tryck på pilknappen ◄► för att
aktivera eller inaktivera säkerhetslåset.
En dialogruta för lösenordet visas
automatiskt.
6.
Du kan använda pilknapparna
▲▼◄► på IR-fjärrkontrollen för att
ange lösenordet. Du kan använda en
valfri kombination inklusive samma pil
fem gånger, däremot inte färre gånger
än fem.
Tryck på pilknapparna i valfri ordning
för att ställa in lösenordet. Tryck på
MENU-knappen för att stänga
dialogrutan.
7.
Bekräftelsemenyn för lösenordet visas
när användaren trycker på
strömknappen om Säkerhetslås är
aktiverat.
Ange lösenordet i den ordning det
ställdes in i steg 5. Om du glömt bort
ditt lösenord, vänligen kontakta ett
servicecenter.
Servicecentret kommer att bekräfta
ägaren och hjälpa till att återställa ditt
lösenord.
— 21—
Justering av projektornivån
Tänk på följande när du installerar projektorn:
•
•
•
Projektorbordet eller ställningen måste vara plan och stadig.
Placera projektorn så att den är i en rät vinkel mot skärmen.
Se till att kablarna är på en säker plats. Du kan snubbla över dem.
Om du vill justera bildens vinkel, vrid lutningsjusteraren åt höger eller vänster tills
önskad vinkel har uppnåtts.
— 22—
Justering av Fokus och Keystone
1.
2.
3.
Anvand Bild-fokus kontrollen (endast pa
projektorn) for att
skarpa den projicerade
bilden
Använd KEYSTONEknapparna på
fjärrkontrollen för att
korrigera
bildförvrängningen
(bredare över- eller
underkant).
Keystonekontrollen
visas pa skarmen.
Justera volymen
1.
2.
Tryck på Volume +/- på
fjärrkontrollen.
Volymkontrollen visas
på skärmen.
Tryck på MUTEknappen för att stänga
av ljudvolymen. (Denna
funktion är endast
tillgänglig via
fjärrkontrollen).
— 23—
OSD-MENYINSTÄLLNINGAR (ON-SCREEN DISPLAY)
OSD-menykontroller
Projektorn har en OSD som låter dig utföra bildjusteringar och andra inställningar.
Navigera i OSD:n
Du kan använda fjärrkontrollens pilknappar eller projektorns knappsats för att navigera och utföra
ändringar i OSD:n.
4
6
1
1
4
2
2
2
3
6
5
1
1
2
3
5
1. För att öppna OSD:n, tryck
på MENU-knappen.
2. Det finns fem olika menyer.
Tryck på pilknappen ◄►
för att flytta i menyerna.
3. Tryck på pilknappen ▲▼
för att flytta uppåt och nedåt
i en meny.
4. Tryck på ◄► för att ändra
inställningsvärden.
5. Tryck på MENU för att
avsluta OSD:n eller lämna
en undermeny.
Obs!
Alla alternativ i OSD:n är inte tillgängliga beroende på källa. T.ex. kan alternativen
Horisontell/Vertikal position i Dator-menyn endast modifieras vid anslutning till en dator.
Alternativ som inte är tillgängliga kan inte kommas åt och är gråmarkerade.
— 24—
Ställa in OSD-språk
Ställ in önskat OSD-språk innan du fortsätter.
1. Tryck på MENU-knappen. Tryck på pilknappen ◄► för att navigera till Installation I.
2. Tryck på pilknappen ▲▼ tills Språk markeras.
3. Tryck på pilknappen ◄► tills önskat språk är markerat.
4. Tryck två gånger på MENU-knappen för att avsluta OSD:n.
— 25—
Översikt för OSD-menyn
Använd följande illustration för att snabbt hitta en inställning eller fastställa området för en
inställning.
HUVUDMENY UNDERMENY
INSTÄLLNINGAR
Bild
Blank färg
Standard, Presentation, sRGB,
Film, Användare
0~10
Ljusstyrka
0~100
Kontrast
0~100
Skärpa
0~31
Gamma
2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8
Bildläge
Avancerad
Färgutrymme
Auto, RGB, YUV
Färgtemperatur
Inbyggd, 6500K, 7500K, 8200K
Färghanterare
Röd
Färgton, färgmättnad, förstärkning
Grön
Färgton, färgmättnad, förstärkning
Blå
Färgton, färgmättnad, förstärkning
Cyan
Färgton, färgmättnad, förstärkning
Magenta
Färgton, färgmättnad, förstärkning
Gul
Färgton, färgmättnad, förstärkning
Vit
Röd, Grön, Blå
Återställ
Dator
Horisontell pos.
-5~5
Vertikal Pos.
-5~5
Spårning
0~31
Totalt antal punkter
-5~5
Auto PC
Video / Audio
Video AGC
Av, På
Färgmättnad
0~100
Färgton
0~100
Filmläge
Auto, Av
Videooverscan
Av, På
Closed Captioning
Av, På
Audio
Volym
0~8
Ljud av
Av, På
Återställ
— 26—
HUVUDMENY UNDERMENY
INSTÄLLNINGAR
Installation I
English, Français, Deutsch,
Español, Português, 簡体中文,
繁體中文, Italiano, Svenska,
Nederlands, Русский, Suomi,
한한한, ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬, Türkçe, 日本語,
Dansk, Polski, Magyar, Čeština,
ไทย
Svart, Röd, Grön, Blå, Vit
Språk
Blank skärm
Vänd bild H/V
Front bord, Bakre bord,
Front tak, Bakre tak
Fyll, 4:3, 16:9, Letter Box,
Ursprunglig
av, rutnät, RGB-ramper, färgfält,
steglister, schackbräde,
horisontella linjer, vertikala linjer,
diagonala linjer, horisontal ramp,
vertikal ramp, vitt, svart
-40~40
Bredd/höjdförhållande
Testmönster
Keystone
Avancerad
Säkerhetslås
Av, På
Väggfarg
Timer
Av, Ljusgul, Rosa, Ljusgrön, Blå,
Svarta tavlan
Av, På
Förinställd tid
1-60
Presentationstimer
Timeråterställning
D-Zoom
-10~10
Återställ
— 27—
HUVUDMENY UNDERMENY
INSTÄLLNINGAR
Installation II
Automatisk sökning
Av, På
Automatisk
avstängning (min)
Direktström På
0~180
Fläktläge
Normal, Hög höjd
Lampläge
Full effekt, Energisparläge
Avancerad
Av, På
OSD-menyinställning Menyposition
Center, nere, uppe, vänster,
höger
Genomskinlig Meny 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Menyvisning
Periferitest
10~20
Fjärrkontrolltest
Färgtest
USB-test
Nollställ lamptid
Lågenergiläge
3D
På, Av
3D
Av, DLP-Link, IR
3D Synk Inverterad På, Av
3D-format
RS232
Ramsekventiell, Topp/botten,
Sida-vid-sida, Frame Packing
(endast 3D Frame Packing
HDMI-källa
RS232, Nätverk
Nätverksinställningar Nätverksstatus
Koppla ifrån, Anslut
Fabriksåterställning
Status
Ingångskälla
Videoinformation
Lamptid
(Energisparläge, Full
effekt)
Firmware-version
— 28—
DHCP
Av, På
IP-adress
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
Subnet mask
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
Gateway
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
DNS
0~255, 0~255, 0~255, 0~255
Använd
Avbryt, OK
Bildmeny
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till Bild
Meny. Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Bild. Tryck på ◄► för att
ändra inställningsvärden.
OBJEKT
BESKRIVNING
Bildläge
Tryck på pilknappen ◄► för att ställa in Bildläget.
Blank färg
Tryck på pilknappen ◄► för att justera värdet för blank färg.
Ljusstyrka
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens ljusstyrka.
Kontrast
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens kontrast.
Skärpa
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens skärpenivå.
Gamma
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens gammakorrigering.
Avancerad
Tryck på OK/► för att öppna menyn Avancerad. Se Avancerade funktioner på sidan
30.
Återställ
Tryck på OK/► för att återställa alla inställningar till standardvärden.
— 29—
Avancerade funktioner
Tryck på Menu-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på ◄► för att gå till Bild-menyn. Tryck
på ▼▲ för att gå till menyn Avancerad och tryck sedan på OK eller ►. Tryck på ▼▲ för att gå
upp och ner i menyn Avancerad.
OBJEKT
BESKRIVNING
Färgutrymme
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgutrymmet.
Färgtemperatur
Tryck på pilknappen ◄► för att justera färgtemperaturen.
Färghanterare
Tryck på OK/► för att öppna menyn för färghanteraren.
Se sidan 31 för mer information om Färghanterare
— 30—
Färghanterare
Tryck på OK/► för att öppna undermenyn Färghanterare.
OBJEKT
BESKRIVNING
Röd
Välj för att öppna den röda färghanteraren.
Tryck på ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning.
Grön
Välj för att öppna den gröna färghanteraren.
Tryck på ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning.
Blå
Välj för att öppna den blåa färghanteraren.
Tryck på ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning.
Cyan
Välj för att öppna färghanteraren för cyan.
Tryck på ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning.
Magenta
Välj för att öppna färghanteraren för magenta.
Tryck på ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning.
Gul
Välj för att öppna den gula färghanteraren.
Tryck på ◄► för att justera färgton, färgmättnad och förstärkning.
Vit
Välj för att öppna den vita färghanteraren.
Tryck på ◄► för att justera röd, grön och blå.
— 31—
Datormenyn
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till Datormenyn. Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i datormenyn. Tryck på ◄► för att
ändra inställningsvärden.
OBJEKT
BESKRIVNING
Horisontell pos.
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens position till vänster eller höger.
Vertikal Pos.
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens position uppåt eller nedåt.
Spårning
Tryck på pilknappen ◄► för att justera A/D-samplingsklockan.
Totalt antal punkter
Tryck på pilknappen ◄► för att justera A/D-samplingspunkten.
Auto PC
Tryck på OK/► för automatiskt justering av fas, spårning, storlek och position.
— 32—
Videomeny
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till Videomenyn. Tryck på ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i Video-menyn. Tryck på ◄► för att ändra
inställningsvärden.
OBJEKT
BESKRIVNING
Video AGC
Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk förstärkningskontroll för
videokällan.
Färgmättnad
Tryck på ◄► för att justera färgmättnaden.
Färgton
Tryck på ◄► för att justera färgton/nyans.
Filmläge
Tryck på ◄► för att välja ett annat filmläge.
Videooverscan
Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera videooverscan.
Closed Captioning
Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera closed captioning.
Audio
Tryck på OK/► för att öppna Audio-menyn. Se Audio på sidan 34.
Återställ
Tryck på OK/► för att återställa alla inställningar till standardvärden.
Obs!
Ojämn video kan förekomma vid uppspelning av interlaced video. Motverka detta problem
genom att öppna Videomenyn och justera filmläget.
— 33—
Audio
Tryck på OK/► för att öppna undermenyn Audio.
OBJEKT
BESKRIVNING
Volym
Tryck på ◄► för att öppna och justera ljudvolymen.
Ljud av
Tryck på ◄► för att öppna och slå på eller stänga av högtalaren.
— 34—
Installation I-meny
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till
Installation I-menyn. Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Installation I.
Tryck på ◄► för att ändra inställningsvärden.
OBJEKT
BESKRIVNING
Språk
Tryck på pilknappen ◄► för att välja en annan översatt meny.
Blank skärm
Tryck på pilknappen ◄► för att välja en annan färg för tom skärm.
Vänd bild H/V
Tryck på pilknappen ◄► för att välja någon av de fyra metoderna för vänd bild H/V:
Bredd/höjdförhållande
Tryck på markörknapparna ◄► för att ställa in bildproportion.
Testmönster
Tryck på ◄► för att välja testmönster för kontroll vid projektorinstallation.
Keystone
Tryck på pilknappen ◄► för att justera skärmens keystone.
Avancerad
Tryck på OK/► för att gå till menyn Avancerad. Se Avancerade funktioner på sidan
36.
Återställ
Tryck på OK/► för att återställa alla inställningar till standardvärden (förutom språk).
— 35—
Avancerade funktioner
Tryck på Menu-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på ◄► för att gå till menyn Installation
I. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn Avancerad och tryck sedan på OK eller ►. Tryck på ▲▼ för
att gå uppåt eller nedåt i menyn Avancerad. Tryck på ◄► för att ändra inställningsvärden.
OBJEKT
BESKRIVNING
Säkerhetslås
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera säkerhetslåset.
Väggfarg
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera väggfärgen.
Presentationstimer
Tryck på OK/► för att gå till menyn Presentationstimer. Se Presentationstimer nedan.
D-Zoom
Tryck på pilknappen ◄► för att justera menyn för D-Zoom.
Presentationstimer
Presentationstimern kan visa återstående presentationstid på skärmen. På så sätt kan du hantera
tiden på ett bättre sätt när du håller en presentation.
OBJEKT
BESKRIVNING
Timer
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera presentationstimern.
Förinställd tid
Tryck på pilknappen ◄► för att välja en förinställd tid (1 - 60 minuter)
Timeråterställning
Tryck på OK/► för att återställa timerinställningarna.
— 36—
Installation II-meny
Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på pilknappen ◄► för att gå till menyn
Installation II. Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Installation II.
OBJEKT
BESKRIVNING
Automatisk sökning
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk avkänning av
källa.
Automatisk
avstängning (min)
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk lampavstängning
när det inte finns någon signal.
Direktström På
Tryck på pilknappen ◄► för att aktivera eller inaktivera automatisk påslagning när
nätström finns.
Fläktläge
Tryck på pilknappen ◄► för att växla mellan normal och hög fläkthastighet.
Obs! Rekommenderas att välja hög hastighet när den befintliga höjden är över 1 500
m.
Lampläge
Tryck på pilknappen ◄► för att välja lampläget för högre ljusstyrka eller lägre
ljusstyrka för att förlänga lampans livslängd.
Avancerad
Tryck på OK/► för att öppna menyn Avancerad. Se Avancerade funktioner på sidan
38.
Fabriksåterställning
Tryck på OK/► för att återställa alla alternativ till standardvärden.
Status
Tryck på OK/► för att öppna Status-menyn. Se sidan 50 för mer information om
Status.
— 37—
Avancerade funktioner
Tryck på Menu-knappen för att öppna OSD-menyn. Tryck på ◄► för att gå till menyn Installation
II. Tryck på ▲▼ för att gå till menyn Avancerad och tryck sedan på OK eller ►. Tryck på ▲▼ för
att gå uppåt eller nedåt i menyn Avancerad. Tryck på ◄► för att ändra inställningsvärden.
OBJEKT
BESKRIVNING
OSDmenyinställning
Tryck på OK/► för att öppna OSD-inställningsmenyn. Se sidan 39 för mer information
om OSD-menyinställning.
Periferitest
Tryck på OK/► för att öppna periferitestmenyn. Se sidan 39 för mer information om
Periferitest.
Nollställ lamptid
Denna inställning ska nollställas vid lampbyte. Se sidan 40 för mer information om
Nollställ lamptid.
Lågenergiläge
Tryck på ◄► för att slå på eller stänga av lågenergiläget.
3D
Tryck på OK/► för att öppna 3D-menyn. Se sida 40 för mer information om 3D
inställningar.
RS232
Tryck på ◄► för att välja RS232 (fjärr) eller nätverk (LAN)-läge beroende på
projektorns anslutningsmetod.
Nätverksinställning
ar
Tryck på OK/► för att öppna nätverksmenyn. Se sidan 41 för mer information om
Nätverksinställningar.
Obs!
För att åtnjuta 3D-funktionen, aktivera först inställningen Spela upp film i 3D på din DVD-enhet
(under 3D-skivmenyn).
För att kunna använda nätverksfunktionen i standbyläget, lämna lågenergiläget På och RS232
inställt på Nätverk.
— 38—
OSD-menyinställning
OBJEKT
BESKRIVNING
Menyposition
Tryck på ◄► för att välja en annan OSD-plats.
Genomskinlig Meny
Tryck på ◄► för att välja OSD-bakgrundens genomskinlighetsnivå.
Menyvisning
Tryck på ◄► för att välja fördröjningstid innan OSD-menyn stängs.
Periferitest
OBJEKT
BESKRIVNING
Fjärrkontrolltest
Tryck på OK/► för att göra ett diagnostiskt test av IR-fjärrkontrollen.
Färgtest
Tryck på OK/► för att välja andra skärmfärger.
USB-test
Tryck på OK/► för att testa USB-anslutningen till datorn.
— 39—
Nollställ lamptid
Se Återställa på sidan 53 för hur man nollställer lampans timräknare.
3D
OBJEKT
BESKRIVNING
3D
Tryck på ◄► för att välja Av, DLP-Link eller IR.
3D Synk Inverterad
Tryck på ◄► för att slå på eller stänga av 3D Synk Inverterad.
3D-format
Tryck på ◄► för att aktivera eller inaktivera 3D-formatet.
— 40—
Nätverksinställningar
OBJEKT
BESKRIVNING
Nätverksstatus
Visar statusen for nätverksanslutningen.
DHCP
Tryck på ◄► för att slå på eller stänga av DHCP.
Obs! Om du väljer DHCP Av, fyll i fälten IP-adress, Subnet mask, Gateway och DNS.
IP-adress
Ange en giltig IP-adress om DHCP stängts av.
Subnet mask
Ange en giltig Subnet mask om DHCP stängts av.
Gateway
Ange en giltig gateway-adress om DHCP stängts av.
DNS
Ange ett giltigt DNS-namn om DHCP stängts av.
Använd
Tryck på OK/► för att bekräfta inställningarna.
— 41—
För enkel och problemfri hantering har projektorn diverse nätverks- och fjärrhanteringsfuntioner.
Projektorns LAN/RJ45-funktion via ett natverk, t.ex. fjärrstyrning: Ström På/av, ljusstyrka och
kontrastinställningar. Även projektorns statusinformation, t.ex.: Videokälla, tysta ljud osv.
Projektor
(Ethernet)
Projektorn kan styras av en dator (bärbar dator) eller annan extern enhet med anslutning till
projektorns LAN/RJ45-port.
Funktioner for kabelansluten LAN-terminal
Fjärrstyrning och övervakning av en projektor från en dator via kabelanslutet LAN är också möjligt.
Kompatibilitet med Crestron/AMX (Discovery)/Extron-kontrollboxar möjliggör både kollektiv
projektorhantering i ett nätverk och från en kontrollpanel i en dators webblasare.
* Crestron är ett registrerat varumärke som tillhör Crestron Electronics, Inc. i USA.
* Extron är ett registrerat varumärke som tillhör Extron Electronics, Inc. i USA.
* AMX är ett registrerat varumärke som tillhör AMX LLC i USA.
Externa enheter som stöds
Den här projektorn stöds av angivna kommandon från Crestron Electronics-styrenhet och
relaterad programvara (t.ex. RoomView ®).
http://www.crestron.com/
Den här projektorn stöds av AMX (enhetsidentifiering).
http://www.amx.com/
Den här projektorn är kompatibel med Extron-enhet(er) som referens.
http://www.extron.com/
— 42—
LAN RJ45
1. Anslut en RJ45-kabel till RJ45-portarna på projektorn och datorn.
2. På datorn, välj Start → Kontrollpanelen → Nätverk och Internet.
— 43—
3. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och välj Egenskaper.
4. I fönstret Egenskaper, välj fliken Nätverk och välj sedan Internetprotokoll (TCP/IP).
5. Klicka på Egenskaper.
— 44—
6. Klicka på Använd följande IP-adress och mata in IP-adress och Subnet mask och klicka
sedan på OK.
7. Tryck på Menu-knappen pa projektorn.
8. Välj Installation II → Avancerad → Nätverksinställningar → Nätverksstatus → Anslut
9. När du är i Nätverksinställningar, mata in följande:
 DHCP: Av
 IP-adress: 10. 10. 10. 10
 Subnet mask: 255.255.255.0
 Gateway: 0.0.0.0
 DNS-server: 0.0.0.0
10. Tryck på
OK/► för att bekräfta inställningarna.
11. Öppna en webbläsare (t.ex. Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller
högre).
12. I adressfältet, mata in IP-adress: 10. 10. 10. 10.
13. Tryck på
OK/►.
Projektorn är inställd för fjärrhantering. LAN/RJ45-funktionen visas som följande.
Baserat på nätverkets webbsida för inmatningssträngar i fliken Verktyg är begränsningen
för inmatningslängd i nedanstående lista ("blanksteg" och den andra skiljetangentet
medräknad):
— 45—
KATEGORI
Crestron-kontroll
Projektor
Nätverkskonfiguration
Användarlösenord
Administratörslösenord
OBJEKT
INMATNINGSLÄNGD
IP-adress
15
IP ID
3
Port
5
Projektornamn
10
Placering
10
Tilldelad till
10
DHCP (aktiverad)
(Inte tillämpligt)
IP-adress
15
Subnet mask
15
Standard-gateway
15
DNS-server
15
Aktiverad
(Inte tillämpligt)
Nytt lösenord
10
Bekräfta
10
Aktiverad
(Inte tillämpligt)
Nytt lösenord
10
Bekräfta
10
För mer information, besök: http://www.crestron.com/.
— 46—
RS232 med Telnet-funktion
Förutom projektor ansluten till RS232-gränssnitt med "Hyper-Terminal"-kommunikation från
dedikerad RS232-kommandokontroll, finns det en alternativ RS232-kommandokontrollväg, ett så
kallat "RS232 med TELNET" för LAN/RJ45-gränssnitt.
Snabbstartsguide for "RS232 med TELNET"
Kontrollera och erhåll IP-adressen på skärmen för projektorn.
Kontrollera att datorn har åtkomst till projektorns webbsida.
Kontrollera att inställningen "Windows-brandväggen" inaktiveras om "TELNET"-funktionen filtreras
ut av datorn.
Start => Program => Tillbehor => Kommandotolken
— 47—
Ange kommandot i formatet som nedan:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tryck sedan på "Enter")
(ttt.xxx.yyy.zzz: projektorns IP-adress)
Om Telnet-anslutningen är klar och användaren kan använda RS232-kommandoinmatning, tryck
pa "Enter" och RS232-kommandot kommer att fungera.
Hur man aktiverar TELNET i Windows Vista/7
Som standard i Windows Vista ingår inte "TELNET"-funktionen. Slutanvändaren kan aktivera
denna funktion genom att "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner".
Öppna Kontrollpanelen i Windows VISTA
Öppna "Program"
— 48—
Välj "Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner" för att öppna
Markera alternativet "Telnet-klient" och tryck sedan på knappen "OK".
Specifikationsblad för "RS232 med TELNET" :
1.
Telnet: TCP
2.
Telnet-port: 23
3.
Telnet-verktyg: Windows "TELNET.exe" (konsolläge).
4.
Frånkoppling av RS232-med-Telnet-kontroll normalt: Stäng Windows Telnet-verktyget direkt
när TELNET-anslutningen är redo.
5.
Begränsning 1 för Telnet-Control: Det finns bara en anslutning för Telnet-kontroll på en
projektor
Begränsning 2 för Telnet-Control: Det är mindre än 50 byte för successiv nätverksnyttolast för
Telnet-Control-programmet.
Begränsning 3 för Telnet-Control: Det är mindre än 26 byte för en komplett RS232-kommando
för Telnet-kontroll.
Begränsning 4 för Telnet-Control: Minsta fördröjning för nästa RS232-kommando måste vara
större än 200 (ms).
(* i Windows inbyggda "TELNET.exe"-verktyg ger knappen "Enter" koden for "Vagnretur" och
"Ny rad".)
— 49—
Fabriksåterställning
Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Installation II. Välj undermenyn
Fabriksåterställning och tryck på OK/► för att återställa alla menyalternativ till fabriksvärden
(förutom språk och säkerhetslås).
Status
Tryck på pilknappen ▲▼ för att gå uppåt och nedåt i menyn Installation II. Välj undermenyn
Status och tryck OK/► för att gå till undermenyn Status.
OBJEKT
BESKRIVNING
Ingångskälla
Visa den aktiverade källan.
Videoinformation
Visar upplösnings/videoinformation for RGB-källa och färgstandard för videokällan.
Lamptid
(Energisparläge,
Full effekt)
Användarinformation för använd lamptid visas.
Firmware-version
Visar systemets firmware-version.
— 50—
UNDERHÅLL OCH SÄKERHET
Byta projektorlampa
Projektionslampan ska bytas ut när den har brunnit ut. Den bör endast ersättas med en certifierad
reservdel som du kan beställa från din lokala återförsäljare. Artikelnr LV-LP41
Varning:
• Om lampan plötsligt slutar lysa, antingen när projektorn slås på eller efter den har varit
påslagen en stund, kan de ha exploderat. I sådana fall ska du inte försöka byta lampan själv.
Begär alltid hjälp från Canon kundtjänst Dessutom, om projektorn är takmonterad, kan lampan
falla ned när du öppnar lampluckan eller när du håller på att byta ut den.
• Stå vid sidan om lampluckan när du byter lampa, inte under den. Om lampan exploderar och
du av misstag inandas eller får delar i ögon eller mun ska du omedelbart söka läkarhjälp.
• Om lampan exploderar kan damm och gas (inklusive kvicksilverångor) komma ut från
ventilationshålen. Om så skulle ske ska du omedelbart öppna fönstren så att rummet
ventileras väl. Om du andas in gas utsläppt från lampan eller gas har kommit kontakt med
ögon eller mun ska du omedelbart söka läkarhjälp.
Varsamhet!
När lampan byts ut ska projektorn stängas av, vänta till kylningsfläkten stannar, koppla bort
elkabeln från eluttaget och låt projektorn tå i minst 45 minuter. I annat fall kan du bränna dig
eftersom huvudenheten är mycket varm omedelbart efter att projektorn har stängts av.
Varsamhet!
• Kontrollera att du använder rätt lampa.
• Kontakta Canon kundtjänst för mer information. Kan även köpas på Canons webbplats.
• Rör inte vid ytan på inre glaset när du byter lampa. Det kan leda till att projektorns kapacitet
försämras.
• Var noga med att hantera lampan varsamt eftersom den kan gå sönder under användning om
den har repats eller fått slag. Om lampan exploderar ska du kontakta Canon kundtjänst.
• När du byter lampa ska du inte ta bort några andra skruvar än vad som anges i
instruktionerna.
1.
Ta bort skruven på
lampfackets lock.
— 51—
2.
3.
4.
5.
6.
Ta bort lampfackets lock.
Lossa de två skruvarna
som håller lampan.
Lyft upp modulhandtaget.
Dra ordentligt i
modulhandtaget for att ta
bort lampan.
Utför steg 1 till 5 i omvänd
ordning för att installera
den nya lampan.
Under installationen, rikta
in lampmodulen mot
kontakten och se till att
den sitter i plan for att
undvika skador.
Obs! Lampan ska sitta fast
på plats och
lampkontakterna ska
anslutas ordentligt innan
skruvarna dras åt.
— 52—
Återställa lamptimern
När lampan har bytts ut bör du återställa lampans timräknare till noll. Se foljande:
1.
2.
3.
4.
Tryck på MENU-knappen för att
öppna OSD-menyn.
Tryck på pilknapparna ◄► för att
gå till menyn Installation II. Tryck
på pilknappen för att gå ner till
Avancerad.
Tryck på pilknappen ▼▲ för att
gå ner till Nollställ lamptid.
Tryck på ► eller Enter-knappen.
Ett meddelande visas.
5.
6.
Tryck på ▼▲◄► för att nollställa
lamptimmarna.
Tryck på MENU-knappen för att
återgå till Installation II.
— 53—
Rengöra projektorn
För att säkerställa felfri drift måste projektorn rengöras regelbundet från damm och smuts.
Rengöra projektorspegeln:
Vid rengöring av projektorns lins kan du använda en vanlig luftblåsare eller linsrengöringsdukar.
Linsens yta är ömtålig så använd inte grov trasa eller papper.
Varsamhet!
1. Stäng alltid av projektorn och låt den svalna i minst 30 minuter före rengöring.
Varsamhet!
1. Vidrör aldrig projektorspegeln eller objektivet med handen.
2. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel, lösningsmedel eller andra starka kemiska
rengöringsmedel.
— 54—
Använda fysiskt lås
Använda Kensington® lås
Öka säkerheten genom att fästa projektorn till ett fast föremål med Kensington-låset och en
säkerhetskabel.
Obs!
Kontakta din återförsäljare angående köp av lämplig Kensington säkerhetskabel.
Använda säkerhetsfältet
Förutom lösenordsskyddet och Kensington-låset, hjälper säkerhetsfältet till att skydda projektorn
från obehörig flyttning.
Se följande bild.
— 55—
FELSÖKNING
Tips for felsökning
I varje problemspecifika avsnitt, testa stegen i den ordning de föreslås. Detta kan hjälpa till att lösa
problemet snabbare.
Försök att precisera problemet och undvik att ersätta icke-defekta delar.
Exempelvis, om du byter ut batterierna och problemet kvarstår, sätt tillbaka originalbatterierna och
gå vidare till nästa steg.
Håll reda på stegen du vidtar under felsökningen: Informationen kan vara användbar när du ringer
teknisk support eller för att meddela till servicepersonalen.
— 56—
LED-meddelanden
STRÖM LED
LAMP LED
TEMP LED
GRÖN
ORANGE
RÖD
Ström På
PÅ
AV
AV
Ström Av
PÅ
AV
AV
Blinkande
AV
AV
AV
AV
PÅ
4 blinkningar
AV
AV
Lampfel
AV
PÅ
AV
Fläkt 1
6 blinkningar
1 blinkningar
AV
Fläkt 2
6 blinkningar
2 blinkningar
AV
Fläkt 3
6 blinkningar
3 blinkningar
AV
Fläkt 4
6 blinkningar
4 blinkningar
AV
Lampluckan öppen
7 blinkningar
AV
AV
DMD-fel
8 blinkningar
AV
AV
Färghjulsfel
9 blinkningar
AV
AV
FELKODSMEDDELANDE
Kylning
Övertemperatur
Fel på termisk sensorbrytare
Vid eventuellt fel, koppla från strömsladden och vänta i en (1) minut innan projektorn startas om. Om
lysdioderna för Ström eller Lampa ännu blinkar eller någon annan situation som inte listas i
ovanstående diagram, vänligen kontakta ditt servicecenter.
Bildproblem
Problem: Ingen bild visas på skärmen
1. Verifiera inställningarna på din bärbara eller stationära dator.
2. Stäng av all utrustning och slå på igen i korrekt ordning.
Problem: Bilden är suddig.
1. Justera Fokus på projektorn.
2. Tryck på Auto på fjärrkontrollen.
3. Se till att avståndet från projektorn till skärmen ligger inom projektionsomfånget.
4. Kontrollera att projektorns objektiv är rent.
Problem: Bildens övre eller nedre del är bredare (förvrängning).
1. Placera projektorn så att den är så vertikal som möjligt mot skärmen.
2. Använd Keystone-knappen på fjärrkontrollen för att korrigera problemet.
Problem: Bilden är spegelvänd.
Kontrollera inställningen Vänd bild H/V i menyn Installation I på OSD:n.
Problem: Bilden är randig.
1. Ställ in inställningarna Frekvens och Totalt antal punkter i Dator-menyn på OSD:n till dess
standardinställningar.
2. För att säkerställa att problemet inte orsakas av grafikkortet på en ansluten dator, anslut till
en annan dator.
Problem: Bilden är platt utan kontraster
Justera inställningen Kontrast i Bild-menyn på OSD:n.
Problem: Färgen på den projicerade bilden matchar inte källbilden.
— 57—
1. Justera inställningen Gamma i Bild-menyn på OSD:n.
2. Justera inställningen Färgtemperatur i menyn Bild->Avancerad på OSD:n
Lampproblem
Problem: Det kommer inget ljus från projektorn
1. Kontrollera att strömsladden ar ordentligt ansluten.
2. Se till att stromkällan fungerar genom att testa den med en annan elektrisk enhet.
3. Starta om projektorn i korrekt ordning och kontrollera att Strömlampan lyser.
4. Om du nyligen bytt lampa, försök att installera om lampanslutningarna.
5. Byt lampa.
6. Sätt tillbaka den gamla lampan i projektorn och lämna in projektorn på service.
Problem: Lampan slocknar
1. Strömöverbelastningar kan få lampan att stängas av. Koppla in strämsladden igen. När
Strömlampan är på, tryck på strömknappen.
2. Byt lampa.
3. Sätt tillbaka den gamla lampan i projektorn och lämna in projektorn på service.
Fjärrkontrollsproblem
Problem: Projektorn reagerar inte på fjärrkontrollen
1. Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på projektorn.
2. Se till att vägen mellan fjärrkontrollen och sensorn inte är blockerad.
3. Stäng av eventuella fluorescerande ljus i rummet.
4. Kontrollera batteripolariteten.
5. Byt batteri.
6. Stäng av andra infraröda enheter i närheten.
7. Lämna in fjärrkontrollen på service.
Ljudproblem
Problem: Det hörs inget ljud.
1. Justera ljudvolymen med fjärrkontrollen.
2. Justera ljudkällans ljudvolym.
3. Kontrollera ljudkabelns anslutning.
4. Testa ljudkällan med andra högtalare.
5. Lämna in projektorn på service.
Problem: Ljudet är förvrängt
1. Kontrollera ljudkabelns anslutning.
2. Testa ljudkällan med andra högtalare.
3. Lämna in projektorn på service.
Lämna in projektorn på service
Om du inte kan lösa problemet, lämna in projektorn på service. Packetera projektorn i dess
originalförpackning. Skicka med en beskrivning av problemet och en checklista över de steg du
vidtagit för att försöka lösa problemet: Informationen kan vara användbar för servicepersonalen.
För service, återlamna projektorn till inköpsstället.
— 58—
SPECIFIKATIONER
Produktspecifikationer
Modellnamn
Visningsystem
Optiskt system
Visningsenhet
Visningsenhet
LV-WX300UST / LV-WX300USTi
1-chips DLP-system
Tidsdelad färgutvinning, sekventiell visning
Typ
Storlek/Bildformat
Antal punkter
(=Totalt antal punkter)
DMD x1
0,65 typ/16:10
1 024 000
Projektorlins
Användning
Fokuslängd/F-värde
Projiceringsförhållande
Projektionsavstånd
Manuell linsflytt
Zoom: fast, fokus: manuell
5,1 mm/2,5
0,35:1
Projektorlins
60,5 - 70,5 cm
75 %, fast
Ljuskälla
230 W superhögtrycks kvicksilverlampa
Bildstorlek
80/100-typ
Antal färger
16 700 000 (full färg)
Ljusstyrka *1
3000 lumen (i presentationsläge)
Kontrast *1
2300:1 (Helt vitt, helt svart, presentationsläge)
Ljusstyrka i kanten jämfört med centrum *1 80 %
Hogtalare
10W x 2 (stereo)
Max ingångskänslighet
1600x1200
Bildsignal
PC (analog)
WXGA, UXGA, SXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
PC (digital)
UXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Digital
video
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Bildsignal
Komponentvideo
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Video/S-video
NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60
Ljudsignal
Impedans = 47 kΩ eller högre
Terminal (ingång/utgång/kontroll)
VGA in -1, 2
Analog PC, komponentvideo (mini D-sub15 stift)
HDMI -1, 2
Digital PC, digital video
S-VIDEO
S-video
Ingång
VIDEO
Video
LJUD IN(R,L)
Ljudingång (2RCA)
LJUD IN
Ljudingång (3,5 mm minijack)
VGA UT
Monitor ut (mini D-sub15 stift)
Utgång
LJUD UT
Ljudutgång (3,5 mm minijack)
USB
USB (typ B), mini USB (interaktiv användning)
RS-232
Serieanslutning
Kontroll
RJ45
Nätverksanslutning
Bullernivå
33/29 dB
Driftstemperatur
5°C - 40°C
Strömförsörjning
100 V - 240 V likström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
300 W, 240 W (Lampläge: Full effekt, energisparläge)
Strömförbrukning i standbyläge
6,0 W, 0,5 W (Nätverk, RS232)
LV-WX300UST
B: 287,5 mm xH 167,6 mm xD 374,5 mm(inklusive projektion)
Mått
B: 287,5 mm xH 193,7 mm xD 374,5 mm(inklusive projektion)
LV-WX300USTi
Vikt
5,0 kg
Tillbehör
Fjärrkontroll, batteri för fjärrkontroll, strömkabel, VGA-kabel, bruksanvisning (CD-ROM), viktig information,
garantikort
Interaktiv programvara (CD-ROM), 2 interaktiva pennor, batteri för interaktiva pennor, mini USB-kabel
*1 Enligt ISO21118-2012
— 59—
Installationsavstånd mot projektionsstorlek
Bildhöjd
Installationsavstånd
Tabell installationsavstånd och storlek
WXGA
16:10
Diagonal
80"
87"
97"
100"
Avstånd
282,3+/-20mm
340,3+/-20mm
421,4+/-20mm
445,8+/-20mm
Bildbredd
1723mm
1874mm
2088mm
2154mm
Bildhöjd
1077mm
1171mm
1305mm
1346mm
280+/-50mm
300,2+/-50mm
325,5+/-50mm
336,9+/-50mm
H
— 60—
Tabell för timingläge
Projektorn kan visa flera olika upplösningar. Följande tabell ger en översikt över upplösningar som
kan visas på projektorn.
SIGNAL
UPPLÖSNING
HORISONTEL
L FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
KOMPOSIT
KOMPONENT
NTSC
PAL/SECAM
—
—
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
* 800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
** 800 x 600
1024 x 576
1024 x 600
1024 x 600
* 1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
** 1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
* 1280 x 720
* 1280 x 720
1280 x 768
* 1280 x 768
* 1280 x 800
1280 x 800
1280 x 800
** 1280 x 800
*** 1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 1024
*** 1280 x 960
1280 x 960
**** 1280 x 1470
*** 1366 x 768
*** 1400 x 1050
1440 x 900
*** 1440 x 900
15,734
15,625
37,9
31,5
37,9
37,5
43,3
35,2
37,9
46,9
48,1
53,7
76,3
35,8
37,3
41,5
48,4
56,5
60,0
68,7
97,6
99,0
67,5
45,0
90,0
47,4
47,8
49,7
62,8
71,6
101,6
64,0
80,0
91,1
60,0
85,9
—
47,7
65,3
55,5
55,9
60,0
50,0
85,04
60,0
72,8
75,0
85,0
56,3
60,3
75,0
72,2
85,1
120,0
60,0
60,0
65,0
60,0
70,1
75,0
85,0
120,0
120,0
75,0
60,0
120,0
60,0
59,9
59,8
74,9
84,9
119,9
60,0
75,0
85,0
60,0
85,0
60,0
59,8
60,0
59,9
59,9
O
O
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
VESA
— 61—
ANALOG
DATOR
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
—
O
O
O
O
HDMI
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
HORISONTEL
SIGNAL
Apple
Macintosh
SDTV
EDTV
HDTV
UPPLÖSNING
L FREKVENS
(KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS
(HZ)
KOMPOSIT
KOMPONENT
1440 x 900
1600 x1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
1920 x 1080
**** 1920 x 2205
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1152 x 870
480i
576i
576p
480p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
70,6
75,0
64,7
65,3
74,0
67,5
—
35,0
49,7
60,2
68,7
15,734
15,625
31,3
31,5
37,5
45,0
33,8
28,1
27
28
33,7
67,5
56,3
75,0
60
59,9
60,0
60,0
60,0
23,97
66,7
74,5
74,9
75,1
60,0
50,0
50,0
60,0
50,0
60,0
60,0
50,0
24
25
30
60,0
50,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ANALOG
DATOR
HDMI
O
O
O
O
O
O
—
O
O
O
O
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O: Frekvens som stöds
—: Frekvens som inte stöds
Meddelande om 3D:
"" Betyder att timingen kan ha stöd för icke-3D och 3D-signal med Ramsekventiell och Toppbotten-format.
"" Betyder att timingen kan ha stöd för icke-3D och 3D-signaler med Ramsekventiell-format.
"" Betyder att timingen kan ha stöd för icke-3D och 3D-signaler med Topp-botten-format.
“” Betyder att timingen kan ha stöd för 3D-signaler med Ramsekventiell-format.
3D-timing som visas beror pa EDID-fil och bildskärmskort. Det är möjligt att användaren inte kan
välja ovanstående 3D-timing på bildskärmskortet.
Upplösningen för panelen är 1 280 x 800. Andra upplösningar än den naturliga upplösningen kan
visa ojämn storlek på text och linjer.
— 62—
Projektorns mått(LV-WX300UST)
— 63—
167,6 mm
122,6 mm
160 mm
374,5 mm
287,5 mm
— 64—
193,7 mm
186 mm
122,6 mm
122.6mm
374,5 mm
374.5mm
Projektorns mått(LV-WX300USTi)
287,5 mm
BILAGA I
Kommunikation
Baudhastighet:
Databit:
Paritetskontroll:
Stoppbit:
9600
8
Ingen
1
Flödeskontroll
Ingen
Kommandostruktur för styrning
Kommandot är strukturerat av Header-koden, kommandokoden, datakoden och slutkoden.
De flesta av kommandona är strukturerade förutom några för kompatibilitet med andra
projektorer.
HEX
ASCII
Header kod
7Eh
‘~’
Kommandokod
Command
Command
Datakod
Data
Data
Slutkod
0Dh
CR
Kommandoöverföring med RS232 (fjärr) och/eller nätverk (LAN) är inte tillgängligt i
energisparläge.
Kontrollsekvens
Projektorn kan skicka en returkod efter att den fått ett kommando. Om kommandot inte
tas emot korrekt kommer projektorn inte att skicka returkoden
Driftkommando
Funktionens kommandon kör driftinställningar för projektorn.
Användning
ASCII
Power On
※
~ P N CR ※
Power Off
~ P F CR
Auto Image
~ A I CR
Lamp Hour Reset
~ R L CR
Input Select RGB
~ S R CR
Input Select RGB2
~ S G CR
Input Select DVI
~ S D CR
Input Select Video
~ S V CR
Input Select S-Video
~ S S CR
Input Select Component
~ S Y CR
Input Select HDMI
~ S H CR
Input Select HDMI2
~ S I CR
※
Ström På-kommandot fungerar endast i standbyläget.
※
CR : Radbrytning.
— 65—
HEX
7Eh 50h 4Eh 0Dh
7Eh 50h 46h 0Dh
7Eh 41h 49h 0Dh
7Eh 52h 4Ch 0Dh
7Eh 53h 52h 0Dh
7Eh 53h 47h 0Dh
7Eh 53h 44h 0Dh
7Eh 53h 56h 0Dh
7Eh 53h 53h 0Dh
7Eh 53h 59h 0Dh
7Eh 53h 48h 0Dh
7Eh 53h 49h 0Dh
Fjärrkommando
Fjärrkommandona simulerer koden som skickas från IR-fjärrhandsetet.
Knappnamnet
UP arrow
DOWN arrow
LEFT arrow
RIGHT arrow
POWER
EXIT
INPUT
AUTO
KEYSTONE+
KEYSTONEMENU
STATUS
MUTE
ZOOM+
ZOOMBLANK
FREEZE
VOLUME+
VOLUMEEnter
ASCII
~ r U CR
~ r D CR
~ r L CR
~ r R CR
~ r P CR
~ r E CR
~ r I CR
~ r A CR
~ r K CR
~ r J CR
~ r M CR
~ r S CR
~ r T CR
~ r Z CR
~ r Y CR
~ r B CR
~ r F CR
~ r V CR
~ r W CR
~ r N CR
HEX
7Eh 72h 55h 0Dh
7Eh 72h 44h 0Dh
7Eh 72h 4Ch 0Dh
7Eh 72h 52h 0Dh
7Eh 72h 50h 0Dh
7Eh 72h 45h 0Dh
7Eh 72h 49h 0Dh
7Eh 72h 41h 0Dh
7Eh 72h 4Bh 0Dh
7Eh 72h 4Ah 0Dh
7Eh 72h 4Dh 0Dh
7Eh 72h 53h 0Dh
7Eh 72h 54h 0Dh
7Eh 72h 5Ah 0Dh
7Eh 72h 59h 0Dh
7Eh 72h 42h 0Dh
7Eh 72h 46h 0Dh
7Eh 72h 56h 0Dh
7Eh 72h 57h 0Dh
7Eh 72h 4Eh 0Dh
ASCII
~ s B ? CR ※
~ s C ? CR
~ s R ? CR
~ s N ? CR
~ s A ? CR
~ s T ? CR
~ s J ? CR
~ s H ? CR
HEX
7Eh 73h 42h ?h 0Dh
7Eh 73h 43h ?h 0Dh
7Eh 73h 52h ?h 0Dh
7Eh 73h 4Eh ?h 0Dh
7Eh 73h 41h ?h 0Dh
7Eh 73h 54h ?h 0Dh
7Eh 73h 4Ah ?h 0Dh
7Eh 73h 48h ?h 0Dh
Ställ in värdekommando
OBJEKT
Brightness
Contrast
Color
Tint
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
※
*? : ASCII-data
Dataområde
OBJEKT
Brightness
Contrast
Color
Tint
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
Ställ in dataområde
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0 ~ 100
0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box
4 :Native
0 :Native 1: 6500K2:7500K 3: 8200K
0: Rear Table 1: Front Table
2: Rear Ceiling 3: Front Ceiling
0~31
Obs! Dataområdet kan variera beronde på modell
Exempel 1. Justera ljusstyrkan till 100
Skicka kommando: ~sB100CR
Exempel 2. Justera färgtemperaturen till varm
Skicka kommando: ~sT2CR
— 66—
Source (källa)
ALL
ALL
Video/S-Video/Component
Video/S-Video/Component
ALL
ALL
ALL
ALL
Begärankommando
OBJEKT
Software Version
Power State
Input Select
Lamp Hours
Brightness
Contrast
Color (Video)
Tint (Video)
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
Volume
Freeze Status
Mute Status
Blank Status
ASCII
~ q V CR
~ q P CR
~ q S CR
~ q L CR
~ q B CR
~ q C CR
~ q R CR
~ q N CR
~ q A CR
~ q T CR
~ q J CR
~ q H CR
~ q M CR
~ q Z CR
~ q U CR
~ q K CR
HEX
7Eh 71h 56h 0Dh
7Eh 71h 50h 0Dh
7Eh 71h 53h 0Dh
7Eh 71h 4Ch 0Dh
7Eh 71h 42h 0Dh
7Eh 71h 43h 0Dh
7Eh 71h 52h 0Dh
7Eh 71h 4Eh 0Dh
7Eh 71h 41h 0Dh
7Eh 71h 54h 0Dh
7Eh 71h 4Ah 0Dh
7Eh 71h 48h 0Dh
7Eh 71h 4Dh 0Dh
7Eh 71h 5Ah 0Dh
7Eh 71h 55h 0Dh
7Eh 71h 4Bh 0Dh
Svarsmeddelande
OBJEKT
Software Version
Power State
Input Select
Lamp Hours
Brightness
Contrast
Color (Video)
Tint (Video)
Scaling
Color Temperature
Projection Mode
Sharpness
Volume
Freeze Status
Mute Status
Blank Status
Exempel på svarsmeddelanden
…..
On Off
RGB1 RGB2 DVI Video S-Video
Component HDMI
2000
100
100
100
100
Fill 4:3 16:9 LetterBox Native
Native 6500K 7500K 8200K
Rear Table Front Table
Rear Ceiling Front Ceiling
31
8
On Off
On Off
On Off
Exempel 1. Hämta värde för ljusstyrka
Skicka kommando: ~qBCR
Svar: 100
Exempel 2. Hämta färgtemperatur
Skicka kommando: ~qTCR
Svar: 6500K
— 67—
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7454-003
©CANON INC.2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising