Canon LV-WU360 User manual

Canon LV-WU360 User manual
MULTIMEDIAPROJEKTOR
LV-WU360/LV-WX370/LV-X350
Bruksanvisning
Funktioner och design
Denna projektor har skapats för att vara portabel, hållbar och enkel att använda. Denna
projektor har inbyggda multimediafunktioner och stöder LCD-teknologi genom använda
ett färgdjup på 1,07 miljarder.
Enkelt inställningssystem för dator
Projektorn har ett
multimediainläsningssystem för att
passa många datorsignaler snabbt.
Upp till WUXGA-upplösning accepteras.
Funktion för autoinställning
Denna funktion aktiverar ingångssökning,
AUTO PC-justering och AUTO Keystone
genom att trycka på AUTO-knappen på
fjärrkontrollen.
Användbara funktioner för
presentationer
Den digitala zoomfunktionen låter dig
fokusera på viktig information under en
presentation.
Färgtavla
Vid simpel projicering på en färgad
vägg kan du få en liknande färgbild som
projiceras på en vit skärm genom att välja
en färg som liknar den på väggen från
fyra förinställda färger.
Lampkontroll
Projektorns lampas ljusstyrka kan väljas.
Strömhantering
Strömhanteringsfunktionen reducerar
strömförbrukning och bibehåller lampans
livstid.
Logofunktion (LV-WX370, LV-X350)
Logofunktionen låter dig anpassa
skärmens logo. Du kan spara vilken bild
som helst på skärmen.
Dold textning (CC)
Detta är en utskriven version av
programljudet eller annan information
som visas på skärmen. Du kan slå på
funktionen och växla mellan kanalerna.
Meny i flera språk
Projektorn skärmmenyn är tillgänglig
i 26 språk: Engelska, tyska, franska,
italienska, spanska, polska, svenska,
nederländska, portugisiska, japanska,
förenklad kinesiska, traditionell kinesiska,
koreanska, ryska, arabiska, turkiska,
finska, norska, danska, indonesiska,
ungerska, tjeckiska, Thailändska,
persiska
Lämpliga underhållsfunktioner
Funktioner för lamp- och filterunderhåll
gör bättre och mer korrekt underhåll av
projektorn.
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktionen hjälper dig fastställa
projektorn säkerhet. Med Låset kan du
låsa användningen av kontrollpanelen
och fjärrkontrollen. PIN-koden förhindrar
icke berättigad användning av projektorn.
 OBS!
- Skärmmenyn och bilderna i bruksanvisningen kan skilja sig något från den faktiska produkten.
- Denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.
2
Beskrivning
Funktioner Och Design........................ 2
Innehåll.................................................. 3
Säkerhetsföreskrifter........................... 5
Säkerhetsföreskrifter........................... 5
Varningar Kring Hängning I Taket....... 5
Läs Och Behåll Denna
Bruksanvisning För Senare
Användning......................................... 6
Meddelande Från Federal
Communication Commission.............. 8
Säkerhetssymboler I Denna
Bruksanvisning.................................... 9
Användningsanvisningar................... 10
För Säker Användning....................... 17
Innan Installation................................ 20
Programvara Med Öppen Källkod..... 24
Tillbehör.............................................. 25
Din Projektors Namn Och
Funktion.............................................. 26
Fram/Överdel.................................... 26
Bak.................................................... 26
Underdel........................................... 26
Terminal............................................ 27
Övre Kontrollpanel Och
Indikatorer......................................... 28
Fjärrkontroll....................................... 29
Installera Fjärrkontrollens
Batterier............................................ 30
Fjärrkontrollens Räckvidd................. 30
Installation........................................... 31
Konfigurera Din Projektor.................. 31
Justera Projiceringsbilden................. 32
Anslut Till Datorn............................... 33
Anslut Till Videoutrustningen............. 34
Anslut Till Ljudutrustningen............... 35
Anslut Till Usb................................... 36
Anslut Till Nätkabeln......................... 37
Grundläggande Åtgärder................... 38
Slå På Din Projektor.......................... 38
Stäng Av Din Projektor...................... 39
Hur Du Använder Osd....................... 40
Översikt På Menyartiklar................... 41
Justera Projektorns Zoom Och
Fokus................................................ 42
Funktion För Autoinställning.............. 43
Keystone-Justering........................... 43
H/V Keystone.................................... 43
Volymjustering................................... 44
Menyanvändning............................... 44
Fjärrkontrollsanvändning................... 45
Ingångsval......................................... 47
Skärm.................................................. 49
Auto PC-justering.............................. 49
Finsynkr............................................ 49
H-Position......................................... 49
V-Position.......................................... 50
H Storlek........................................... 50
Bildförhållande.................................. 50
Projiceringsmetod............................. 51
Menyposition..................................... 52
Bakgrunds-Display............................ 52
System.............................................. 53
Färgjustering....................................... 55
Bildläge............................................. 55
Färgjustering...................................... 56
Inställning............................................ 57
Vid start............................................. 57
Standby-Läge.................................... 57
Fläktreglage...................................... 58
Lampkontroll..................................... 58
Kyls Ned Snabbt............................... 59
Dold Textning (Cc)............................. 59
Lås.................................................... 60
Iris..................................................... 60
Ljud................................................... 60
Hdmi-Ingångsomfång........................ 61
Avancerat............................................ 62
Språk................................................. 62
Autoinställning................................... 63
Keystone........................................... 63
Logo.................................................. 66
Säkerhet............................................ 67
Strömhantering................................. 68
Filterräknare...................................... 69
Testmönster...................................... 70
Nätverk.............................................. 71
Fabriksinställningar........................... 71
Lampräknare..................................... 72
Memory Viewer................................... 73
Starta Bildspel................................... 73
Övergångseffekt................................ 73
Sorteringsordning.............................. 73
3
Beskrivning
Rotera............................................... 74
Passa In............................................ 74
Upprepa............................................ 74
Verkställ............................................ 74
Info....................................................... 75
Nätverkskontroll................................. 76
Användbar Funktion........................... 90
Memory Viewer................................. 90
Usb-Displayfunktion.......................... 92
Underhåll Och Rengöring.................. 95
Varning Ljusindikator......................... 95
Rengör Linsen................................... 96
Rengör Din Projektors Yttre Hölje..... 96
Rengöra Filtret.................................. 97
Återställa Filterräknaren.................... 97
Lampbyte.......................................... 98
Lampenhet........................................ 98
Bilaga................................................. 100
Felsökning....................................... 100
Menyträd......................................... 101
Ljusindikatorstatus.......................... 106
Signaltyper Som Stöds................... 107
Terminalkonfiguration...................... 108
Mått................................................. 109
Specifikationer.................................110
Rs232-Kontrolläge...........................112
4
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifter
VARNING:
• DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
• UTSÄTT INTE PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT, DÅ DETTA ÖKAR
RISKEN FÖR BRAND OCH ELSTÖTAR.
•D
enna projekt producerar ljus från projektorlinsen. Stirra inte direkt in i linsen,
ögonskada kan uppstå. Se till att barn inte stirrar direkt in i strålen.
• Installera projektorn i en korrekt position. Icke korrekt position kan orsaka brand.
•T
äck inte ventilationen på projektorn. Värmeuppbyggnad kan reducera din
projektors livstid, samt kan vara farligt.
•O
m projektorn inte används under en längre tid bör du koppla bort den från
eluttaget.
•P
rojicera inte samma bild under längre tid.
En efterbild kan bli kvar på LCD-skärmen på grund av projektorpanelernas
egenskaper.
VARNINGAR KRING HÄNGNING I TAKET
Om du har hängt projektorn från taket bör du rengöra ventilationen och den
övre delen av projektorn emellanåt med en dammsugare. Om du inte rengör din
projektor under en längre tid kan fläktarna täppas igen med damm, vilket kan leda
till en katastrof eller att projektorn slutar fungera.
PLACERA INTE PROJEKTORN PÅ EN OLJIG, VÅT ELLER RÖKIG PLATS
SÅ SOM ETT KÖK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT PROBLEM UPPSTÅR. OM
PROJEKTORN KOMMER I KONTAKT MED OLJA ELLER KEMIKALIER KAN
DEN FÖRSÄMRAS.
5
Säkerhetsföreskrifter
■ LÄS OCH BEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING
FÖR SENARE ANVÄNDNING.
Alla säkerhets- och driftinstruktioner bör läsas innan du använder produkten.
Läs alla instruktioner som ges och behåll dem för senare användning. Koppla
bort denna projektor från elkontakten innan rengöring. Använd inte vätske- eller
aerosolrengöringsmedel på projektorn. Använd en våt trasa vid rengöring.
Följ alla varningar och instruktioner som markeras på projektorn.
För extra skydd under åskväder, eller när den inte används under längre tid bör du
koppla bort projektorn från eluttaget. Detta kommer förhindra skada från blixt och
strömavbrott.
Låt denna enhet inte komma i kontakt med regn eller annat vatten, dvs. placera
den inte i våta källare, nära en pool, etc.
Använd inte bilagor som inte har rekommenderats av tillverkaren då de kan orsaka
faror.
Placera inte denna projektor på en icke stabil vagn, ställ eller bod. Projektorn kan
falla och orsaka seriös skada på ett barn, vuxen eller på projektorn. Använd endast
rekommenderad vagn eller ställ från tillverkaren, eller som säljs tillsammans med
projektorn. Vägg- eller hyllinstallation bör utföras i enlighet med tillverkarens
riktlinjer och du bör använda en installationssats som har godkänts av tillverkarna.
En projektor som står på en vagn bör flyttas mycket försiktigt.
Plötsligt stopp, överdriven kraft och ojämna ytor kan leda till att
projektorn faller omkull.
Fack och öppningar på bak- och framsidan av skåpet tillhandahålls
för ventilation, för att fastställa pålitlig drift av utrustningen och för
att skydda den från att överhetta.
Öppningarna bör aldrig täckas med en trasa eller annat material, den undre
öppningen bör inte blockeras genom att placera projektorn på en säng, soffa,
matta eller annan liknande yta. Projektorn bör aldrig placeras nära eller över ett
element eller annan utrustning som producerar värme.
Projektorn bör inte placeras i en inbyggd/sluten installation, t.ex. en bokhylla om
inte korrekt ventilation tillhandahålls.
6
Säkerhetsföreskrifter
Knuffa aldrig objekt av något slag in i projektorns öppningar då det kan röra farliga
elektriska punkter eller kortsluta delar som kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Spill aldrig någon slags vätska på projektorn.
Installera inte projektorn nära ventilationen på utrustningen.
Denna projektor bör endast drivas med samma typ av strömkälla som anges på
markeringsetiketten. Om du inte är säker på typen av ström som tillhandahålls,
bör du kontakta Canons kundtjänst eller lokala elföretag.
Överbelasta inte eluttag eller förlängningskablar då detta kan leda till brand eller
elektrisk stöt. Låt inget vila mot eller på strömkabeln. Placera inte denna projektor
där kabeln kan skadas av att någon går på den.
Försök inte serva denna projektor själv eftersom öppningar eller borttagning av
lock kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Hänvisa all service till
kvalificerad servicepersonal.
Koppla bort denna projektor från eluttag och hänvisa service till kvalificerad
servicepersonal under följande villkor:
a. När strömkabeln eller kontakten är skadad eller sliten.
b. Om vätska har spillts in i projektorn.
c. Om projektorn har utsätts för regn eller annat vatten.
d. Om projektorn inte drivs normalt efter att drifinstruktioner följs. Justera endast
sådana kontroller som täcks i driftinstruktionerna eftersom icke korrekt justering
av andra kontroller kan elda till skada och kommer ofta kräva arbete av en
kvalificerad tekniker för att återställa projektorn till normala driftförhållanden.
e. Om projektorn har tappats eller om lådan har skadats.
f. N
är projektorn uppvisar en prestandaförändring betyder det att det är dags för
service.
När reservdelar krävs, bör du se till att serviceteknikern använder angivna
reservdelar av tillverkaren som har samma egenskaper som originaldelarna.
Obehöriga substitutioner kan orsaka brand, elektrisk stöt eller personskada.
Efter utförd reparation eller service på projektorn fråga din servicetekniker om
en rutinmässig säkerhetskontroll för att verifiera att projektorn är i ett säkert
driftförhållande.
7
Säkerhetsföreskrifter
Nätkabelns krav
Strömkabeln som medföljer denna projektor möter användningskraven för
användning i landet du köpte den i.
VÄGGUTTAGET BÖR VARA NÄRA UTRUSTNINGEN OCH LÄTT ATT KOMMA ÅT.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island
och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och
slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som
implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig
gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex.
på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk
och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och
ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta
in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig
hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan
på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga
ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten
bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den
här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd
myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
8
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetssymboler i denna bruksanvisning
Detta avsnitt beskriver säkerhetssymbolerna som används i denna bruksanvisning.
Viktig säkerhetsinformation om projektorn identifieras av följande symboler.
Observera alltid säkerhetsinformationen om dessa symboler.
Varning
Försiktighet
Betecknar dödsrisk eller seriös skada från icke korrekt hantering
om informationen inte observeras. Observera alltid denna
information för att fastställa säker information.
Betecknar skaderisk från icke korrekt hantering om
informationen inte observeras. Observera alltid denna
information för att fastställa säker information.
Betecknar elstötsrisk från icke korrekt hantering om
informationen inte observeras. Observera alltid denna
information för att fastställa säker användning
Betecknar risk för brännskada från icke korrekt hantering
om informationen inte observeras. Observera alltid denna
information för att fastställa säker användning.
Betecknar förbjudna åtgärder.
Förbud
Försiktighet
Betecknar obligatoriska åtgärder eller information som måste
observeras.
9
Säkerhetsföreskrifter
Användningsanvisningar
Då detta avsnitt innehåller viktig säkerhetsrelaterad information, bör du ser till att läsa
följande information noggrant för att använda din projektor säkert och på korrekt sätt.
Varning
Nätaggregat
Under installation bör du hålla projektorns strömkabel enkel att komma åt så att
projektorn kan kopplas från omedelbart vid behov, du kan även ha en strömbrytare
nära till hands. Om följande situationer uppstår bör du stänga av strömmen, ta bort
elkontakten från eluttaget och kontakta Canons kundtjänst. Underlåtelse att göra
detta kan leda till brand eller elektrisk stöt.
• Om rök avges
• Om en ovanlig lukt eller ljud avges
• Om vatten eller annan vätska har kommit in i projektorn
• Om metall eller annat främmande material har kommit in
i projektorn
• Om projektorn har fallit omkull eller tappats och skåpet har
skadats.
Observera följande punkter angående strömkällan, strömkontakten och hantering
av kontakten. Underlåtelse att göra detta kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Förbud
• Placera inga objekt på strömkabeln och låt den inte fastna
under projektorn.
• Täck inte strömkabeln med en matta.
• Modifiera, böj, vrid, dra eller bunta ihop inte strömkabeln.
• Håll strömkabeln borta från element och andra värmekällor.
• Använd inte en skadad strömkabel. Om strömkabeln är
skadad, kontakta Canons kundtjänst.
• Använd inte en strömkälla med spänning som inte stämmer
överens med angiven spänning (AC 100 – 240 V).
• För inte in några metallobjekt in i elkontakten.
• Strömkabeln som kom med denna projektor skall endast
användas med denna produkt. Använd inte denna kabel till
andra produkter.
• Ta inte bort strömkabeln eller kontakten med våta händer.
10
Säkerhetsföreskrifter
Varning
Observera följande punkter angående strömkällan, strömkontakten och hantering
av kontakten. Underlåtelse att göra detta kan leda till brand eller elektrisk stöt.
Försiktighet
• För strömkabeln och kontakten säkert upp till basen.
Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst eluttag.
• Dra inte ut strömkabeln och se till att hålla i kontakten vid
borttagning. Inkorrekt hantering kan skada strömkabeln.
• När du använder en förlängningskabel bör du inte överstiga
kabelns angivna kapacitet.
• Överskrid inte angiven kapacitet för eluttaget (t.ex. genom
att använda den till fler än en utrustning), eftersom att detta
skapar en risk för överhettning och brand.
• Du bör emellanåt inspektera strömkabeln och eluttaget och ta
bort eventuellt damm eller jord mellan kontakten och uttaget.
• Rör inte projektorn, strömkabeln eller annan kabeln vid
blixtnedslag.
• Flytta inte projektorn tills du har stängt av strömmen, tagit
bort elkontakten från eluttaget och kopplat bort andra kablar.
• Koppla från projektorn innan rengöring eller underhåll.
11
Säkerhetsföreskrifter
Varning
Installation och användning
Observera följande punkter angående installation och hantering av kontakten.
Underlåtelse att göra detta kan leda till brand eller personskada.
Förbud
• Använd inte projektorn på platser som kan utsätta den för
vätska, t.ex. utomhus eller nära badkar eller duschar.
• Placera inte behållare med vätska på projektorn.
• Installera inte projektorn på en plats som är fuktig eller
dammig, eller där det finns oljig rök eller ånga. Olja kan
försämra plasten och kan leda till att en takmonterad
projektor faller ner.
• Se till att vidta fallskyddsåtgärder så som säkrande kablar vid
installation av projektorn på höga platser, t.ex. vid installation
i taket.
• Ta inte bort yttre höljet eller plocka isär projektorn. Projektorns
interna delar innehåller högspänningskomponenter som även
kan vara heta. Om inspektion, underhåll eller reparation krävs,
kontakta Canons kundtjänst.
• Plocka inte isär eller modifiera projektorn (inklusive
förbrukningsbara delar) eller fjärrkontrollen.
• Stirra inte direkt in i ventilerna under användning.
• För inte inte några objekt in i projektorn, så som i luftintagen
eller utblåsen.
• Placera inte en komprimerad burk framför utblåsen.
Trycket från burkens komprimerade innehåll kan öka på
grund av hetta från utblåsen och kan leda till en explosion.
• Vid borttagning av damm eller smuts från projektordelar
så som från linsen eller filtret, bör du aldrig använda en
lättantändlig spray. Interna delar som blir heta kan antändas
och orsaka brand.
• Använd inte bindemedel, glidmedel, oljor eller alkaliska
tvättmedel för underhåll av projektorn. De kan fästa sig på
höljet och skada det, vilket kan leda till att projektorn faller
av från sin installation och orsakar olycka eller personskada.
• Eftersom starka ljusstrålar avges när projektorn användas,
bör du inte stirra direkt in i
projektorns lins. Sådan handling
kan orsaka ögonskada. Försök i
synnerhet hindra små barn från att
göra detta.
12
Säkerhetsföreskrifter
Varning
Observera följande punkter angående installation och hantering av kontakten.
Underlåtelse att göra detta kan leda till brand eller personskada.
Förbud
Försiktighet
• Ljus från projektorn klassificeras som Riskgrupp 2 (RG2)
enligt IEC 62471-5:2015.
• Håll eller installera inga optiska instrument (så som
förstoringsglas speglar eller glasögon) mot ljuset från
projektorn. Om det projicerade ljuset speglas in i en persons
ögon kan det leda till ögonskada.
• Ingen direkt utsättning av strålen skall tillåtas.
• Vid installation av projektorn på en hög yta för projicering,
bör du se till att ytan är platt och stabil.
• Använd inte projektorn på en mjuk yta t.ex. en matta eller en
pläd.
• Vid takinstallation eller annat installationsarbete, begär
service från en kvalificerad tekniker eller Canons kundtjänst.
Dåligt installationsarbete kan leda till olycka
• För att undvika faror så som fallande delar när en lins på
en takinstallerad projektor byts ut, begär service från en
kvalificerad tekniker eller Canons kundtjänst.
• Använd inte nära en plats där lättantändliga eller explosiva
gaser kan finnas.
Lampan i projektor blir het och utgör risk för brand om den
antänds.
13
Säkerhetsföreskrifter
Varning
Lampa
Denna projektor använder en högtryckskvicksilverlampa. Kvicksilverlampan har
följande kännetecken.
• Lampan kommer att bli gradvis mörkare över tid.
• Stöt eller avskavning på eller användning av utslitna lampor lampor kan
orsaka kan lampan spricker (medföljs av ett högt ljud) eller slutar att fungera.
• Det är mer troligt att lampan spricker efter lampbytesmeddelandet visas
(se ”Lampbyte” (Sida 98)). Byt ut lampan med en ny så snart som möjligt
• Lampors brukstid varierar från lampa till lampa och beror på användningsmiljön.
Vissa lampor kan sluta fungera eller spricka snart efter att de har börjat
användas.
• Gör dig själv förberedd genom att ha en reservlampa nära till hands.
Observera följande försiktighetsåtgärder vid byte av lampa eller när en lampa har
spruckit.
• Om en lampa spricker kan damm och gas (innehållande
kvicksilverånga) komma ut från ventilationen. Om detta
händer bör du omedelbart öppna fönsterna och dörrarna
för att ventilera rummet. Spruckna lampor kan sprida ut glas
inuti projektorn. Kontakta en kvalificerad tekniker eller Canons
Försiktighet
kundtjänst för rengöring och inspektion av projektorns interna
delar och byte av lampor.
• Om du oavsiktligt andas in gas från lampan eller får delar i dina
ögon eller din mun bör du kontakta en läkare omedelbart.
Observera följande försiktighetsåtgärder vid byte av lampor som slutar fungera.
Underlåtelse att göra detta kan leda till personskada.
Försiktighet
• Om lampan plötsligt slutar lysa antingen när du slår på
projektorn eller efter att den har varit på ett tag, kan lampan
ha spruckit. I detta fall bör du aldrig försöka byta ut lampan
på egen hand. Begär alltid service från en kvalificerad
tekniker eller Canons kundtjänst.
• När projektorer installeras i taket kan lampan falla ut när du
öppnar lamplocket eller under byte. Under byte bör du se till
att ingen står under projektorn och att vid sidan av lamplocket
och inte under det.
14
Säkerhetsföreskrifter
Varning
Fjärrkontrollens batterier
Observera följande punkter angående hantering av batterier. Underlåtelse att göra
detta kan leda till brand eller personskada.
• Värm inte upp, kortslut eller plocka isär batterierna, placera
heller aldrig batterier i eld.
• Försök inte ladda batterierna som kom med fjärrkontrollen.
• Avlägsna batterierna när de är döda eller när fjärrkontrollen
Förbud
inte kommer användas under en längre tidsperiod.
• Vid byte av batterier bör du byta båda samtidigt.
Använd inte två olika typer av batterier samtidigt.
• Mata in batterierna med deras positiva och negativa terminaler
i korrekt riktning.
Försiktighet
• Om vätska från inuti batterierna läcker och vidrör din hud, bör
du se till att tvätta bort vätskan noggrant.
Försiktighet
Hantering
Observera följande punkter angående installation och hantering av kontakten.
• Om projektorn inte kommer användas under en lång
tidsperiod, bör du se till att ta bort elkontakten från eluttaget
för säkerhetens skull. Om du inte gör detta kan det utgöra
en risk för brand eller att damm samlas på kontakten eller
uttaget.
Försiktighet
• Koppla in hörlurarna in i terminalen AUDIO OUT. Sådan
handling kan orsaka hörselskada.
• Ha inte för hög volym när du först börjar lyssna. Detta kan
leda till hörselskada från plötsliga högvolymljud. Sänk
volymen innan du stänger projektorn, höj sedan ljudet
gradvis efter uppstart.
• Rör inte delarna i skåpet runt eller över ventilationen, dessa
kan bli heta under projicering. Var särskild försiktig så att
unga barn inte rör dessa delar. Du bör heller inte placera
något metallobjekt runt eller över ventilationen. Sådana
objekt kan bli heta från projektorn och orsaka brännskador
eller annan skada.
15
Säkerhetsföreskrifter
Försiktighet
Observera följande punkter angående installation och hantering av kontakten.
Förbud
• Placera inga tunga objekt ovan på projektorn, stå eller sitt
på den. Försök i synnerhet hindra små barn från att göra
detta. Projektorn kan falla omkull och detta kan leda till
personskada eller skada på annat material.
• Placera inte projektorn på en instabil eller lutad yta. Om du
gör detta kan det leda till att projektorn faller omkull och kan
orsaka personskada.
• Placera inga objekt framför linsen under
projicering. Sådan handling kan leda till brand.
Vid hantering av lampan bör du följa punkterna nedan.
Försiktighet
• Se till att inte hantera lampan omedelbart efter att den
använts. Stäng av strömmen och vänta ungefär en timme
så att lampan och projektorn kyls ned. Underlåtelse att göra
detta kan leda till brännskador på grund av hetta från lampan
eller projektorn.
16
För säker användning
Försiktighet
Bärande och installation
Observera följande punkter angående bärande eller transport av projektorn.
Försiktighet
• Denna projektor är ett precisionsinstrument. Låta den inte falla
omkull, utsätt den heller inte för stötar. Sådan handling kan orsaka
funktionsstörning.
• Dra in de justeringsbara fötterna innan du flyttar projektorn. Om du
inte drar inte fötterna kan detta orsaka skada.
• Rör inte linsen med bara händer. Smuts och fingeravtryck på linsen
kan påverka bildens kvalitet.
• Skydd av projektorn kan inte garanteras om använd förpackning
eller chockabsorberande material återanvänds. Delar från
chockabsorberande material kan även komma in i projektorn, vilket
kan orsaka felfunktion.
17
För säker användning
Försiktighet
Observera följande punkter angående installation och användning av projektorn.
• Var varsam kring kondensation.
Om projektorn snabbt flyttas till en varm plats eller om rummets
temperatur stiger snabbt, kan fukt i luften hamna på linsen eller
spegeln och påverka projicerade bilder. Om detta händer bör du
vänta en stund, se till att fukten har försvunnit innan du använder
projektorn igen.
• Installera inte projektorn på en plats där temperaturen är hög eller
låg. Sådan handling kan orsaka funktionsstörning. Intervaller för
användnings- och lagringsmiljöer har följande värden.
• Användningsmiljö: 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F), 20 % till 85 % RH
• Förvaringstemperatur: -20 °C (-4 °F) till 60 °C (140 °F)
Försiktighet
• Vid användning av projektorn på altituder över 1 400 m (4 593,2'):
Justera projektorns installationsinställningar från menyn (P147).
Underlåtelse att justera inställningarna kan skada lampan eller
förkorta dess livstid.
• Installera inte projektorn åt fel håll. Installera projektorn så att
den lutas fram eller bak / vänster eller höger mer än 10 grader.
Underlåtelse att göra detta kan skada lampan eller förkorta dess
livstid.
• Blockera inte luftintaget eller utblåsen. Om du blockerar ventilerna
kan värme fastna i projektorn och förkorta brukslivet av optiska
komponenter samt skada andra delar i projektorn.
• När du installerar projektorn bör du lämna minst 50 cm (1,6') /
100 cm (3,3') mellan luftintag och utblås och väggarna på varje
sida av projektorn. Lämna ett utrymme på minst 0,5 cm (0,2") från
underdelen av projektorn. Det finns ett luftintag under projektorn.
Om du inte lämnar tillräckligt med utrymme kan värmas fångas
inuti projektorn och skada den.
Större than
än 5050cm
Greater
cm
Större than
än 100
cmcm
Greater
100
Större than
än 100
cm
Greater
100
cm
Större
änthan
0,5 cm
Greater
0.5 cm
Sidor och underdel
Bak
• Placera inga objekt på projektorn som kan ändra formen eller färgen
på grund av hetta.
• Installera inte projektorn nära strömkablar med hög spänning eller en
strömkälla. Detta kan orsaka felfunktion.
• Rengör luftfiltret regelbundet (P207). Damm som samlas inuti under
längre perioder utan rengöring kan slutligen skada projektorn eller
påverka bildkvaliteten.
18
För säker användning
• Efterbilder kan visas efter att bilden byts efter att samma bild har
projicerats under en längre tid.. Detta är på grund av LCD-panelernas
egenskaper och utgör inga problem. Efterbilden kommer att försvinna
efter ett tag under normal projicering.
10°
10°
10°
10°
Luta INTE din projektor mer än
10 grader.
Luta INTE din projektor mer än
10 grader.
Placera INTE projektorn i en
vertikal projicering.
Placera INTE projektorn upp och
ner för att projicera.
Placera INTE projektorn i en
horisontell projicering.
19
Innan installation
Försiktighetsåtgärder vid lyftning / leverans av
projektorn
Förbered projektorn enligt nedan innan du lyfter den.
• Koppla från kablarna som är anslutna till projektorn. Om du
bär projektorn med kablar inkopplade kan en olycka uppstå.
• Dra in de justeringsbara fötterna innan du flyttar projektorn.
Försiktighet
Om du inte drar inte fötterna kan detta orsaka skada.
• Utsätt inte projektorn för hårda stötar eller vibrationer.
Försiktighetsåtgärder vid installation
Se till att du läser ”Säkerhetsföreskrifter” och ”För säker användning”
(Sida 5 – 19). Vidta även följande försiktighetsåtgärder under installation.
Försiktighet
• Utsätt inte projektorn för stötar. Sådan handling kan orsaka
funktionsstörning.
• Installera inte projektorn stående på en sida, eller på en annan
icke stabil position. Projektorn kan skadas om den faller.
■ Använd inte i följande miljöer
Försiktighet
• Platser mer överdriven luftfuktighet, damm, oljig rök eller
tobaksrök
Adhesion mot linsen, speglarna eller andra optiska delar kan
försämra bildkvaliteten.
Olja kan försämra plasten och kan leda till att en takmonterad
projektor faller ner.
• Nära högspänningskablar eller strömkällor
Detta kan orsaka felfunktion.
• På mjuka ytor så som mattor eller filtar
Detta kan orsaka brand eller skada på projektorn.
• Platser med överdriven temperatur eller luftfuktighet
• Plats som har enkelt för vibration eller yttre påverkan
• Nära värme- eller rökdetektorer
• Nära havet eller luftkonditioneringsutblås
• Platser där frätande gaser finns, så som svavelgas från
heta källor
Detta kan skada projektorn. Acceptabla intervall för drift- och
lagringstemperatur och luftfuktighet är enligt följande värden.
* Drift- och luftfuktighetstemperatur gäller när projektorn
projicerar eller är i standby-läge.
Drifttemperatur
Driftfuktighet
Förvaringstemperatur
0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F)
20 % – 85 %
-20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)
20
Innan installation
■ Rör inte linsen med bara händer
Försiktighet
Rör inte linsen med bara händer. Smuts och fingeravtryck
på linsen kan påverka bildens kvalitet.
■ Installera vid en tillräcklig distans från väggar
och andra hinder
Försiktighet
Om luftintag eller utblås blockeras
kommer hetta samlas inuti
projektorn, vilket kan leda till en
förkortad livstid eller felfunktion. Av
liknande skäl bör du inte installera
på snäva och instängda områden
med dålig ventilation.
När du installerar projektorn bör du
lämna minst 50 cm (1,6') / 100 cm
(3,3') mellan luftintag och utblås och
väggarna. Lämna ett utrymme på
minst 0,5 cm (0,2") från underdelen
av projektorn.
Luftintag
Utblås
(För värmeventiler)
■ Var varsam kring kondensation
Om temperaturen i rummet plötsligt stiger, kan fukt i luften kondensera på på
projektorns lins och spegel, vilket kan göra bilden suddig. Vänta tills kondensationen
har försvunnit för att bilden ska bli normal.
■P
å altituder över 1 400 m (4 593,2'), Justera
inställningarna
Projektorns inställningar måste justeras vid användning av projektorn på altituder
på 1 400 m (4,593.2') eller högre. Hänvisa till instruktionerna för [Fläktreglage] (P59)
i menyn [Inställning].
21
Innan installation
■ Vid användning av takinstallerad projektor
Försiktighet
När projektorn är installerad i taket
eller på en plats högt uppe, behöver
du emellanåt rengöra luftintagen och
utblåsen, samt området kring luftfiltret.
Damm som samlas i luftintagen eller
utblåsen kan försämra ventilation och
höja temperaturen på insidan, detta
kan orsaka skada eller brand. Använd
en dammsugare eller liknande medel
för att ta bor damm från luftintagen och
utblåsen.
22
Innan installation
Upphovsrättsmeddelande
Observera att förstoring eller förminskning av bildstorleken för kommersiella
ändamål eller offentlig presentation kan bryta mot juridiskt skyddade
upphovsrättigheter eller ägaren av ursprungliga materialet.
Fastställ nätverkssäkerhet
Vidta åtgärder för att fastställa nätverkssäkerhet. Observera att Canon inte är
skyldig på något sätt för direkta eller indirekta förluster från nätverksincidenter,
t.ex. icke berättigad åtkomst.
Innan användning bör du konfigurera projektorn, datorn och nätverkets
säkerhetsinställningar på lämpligt sätt.
• Konfigurera projektorn för anslutningar som endast finns inom ditt
brandväggsskyddade nätverk, istället för direkta internetanslutningar.
Om varumärken
• Ethernet är ett registrerat varumärke som ägs av Xerox Corporation.
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken som ägs av Microsoft
Corporation in USA och/eller andra länder.
• Mac OS och Macintosh är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i
USA och/eller andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken av HDMI Licensing LLC.
• PJLink är ett registrerad varumärke som ägs av JBMIA och har väntande
varumärken i vissa länder.
• PJLink är ett registrerat varumärke eller en ansökan som har skickats in för att
bli ett varumärke i Japan, USA och/eller andra länder eller regioner.
• AMX är ett registrerat varumärke som ägs av Harman International Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® och Crestron Connected™ är registrerade
varumärken som ägs av Crestron Electronics, Inc.
• Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
23
Programvara med öppen källkod
Denna produkt innehåller öppna källprogram.
För detaljer bör du kontrollera filerna som tillhandahålls från ”Programvara som
används i denna produkt” på nedladdningssidan (https://global.canon/iprj/). Hänvisa
till licensinformation för varje modul, som finns i motsvarande fil.
Viss programvara av tredje part tillåter distributionen av programvarumoduler
i körbara format endast under villkoret att källkoden av sådana moduler görs
tillgängligt fritt. För information om hur du erhåller källkoden för sådan programvara
av tredje part, kontakta distributören som produkten köptes från.
24
Tillbehör
Innan användning bör du se till att följande artiklar finns med i förpackningen.
Fjärrmanövrering
(typnummer: LV-RC12)
Batterier (AAA*2)
Strömkabel
1,8 m (70,8'')
Obs: strömkabelns specifikationer
beror på var din projektor köptes.
Datorkabel
1,5m (59,1")
Viktig information
Garantikort
25
Din projektors namn och funktion
① Fokusring
② Zoomring
③ Övre kontrollpanel
④ Utblås
⑤ Fjärrmottagare (Främre)
⑥ Projektorlins
Fram-/Överdel
①
③
②
⑥
⑤
④
⑬
⑭
⑦ Högtalare
⑧ Säkerhetsfält
⑨ Strömkabelns kontakt
⑩ Fjärrmottagare (bakre)
⑪ Låshål för förhindring av stölt
⑫ Filterlock
⑬ LED-lampor
⑭ Lampans lock
⑫
⑩
⑪
⑦⑧
⑨
⑮ justerbar fot
Underdel
!
OBS!
Placera inte dina händer eller
andra objekt nära utblåset:
● Ventilationen avger het luft.
Placera inte dina händer, ansikte
eller termolabila objekt nära
utblås. Du behöver skapa ett
avstånd på minst 3" (100 cm)
ifrån utblåset, annars kan brand
eller skada uppstå.
⑮
26
Din projektors namn och funktion
Terminaler
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①
⑧
⑨
① MONO(L/R) terminal
En MoNoljudsignal (En enkel ljudterminal)
bör anslutas till MONO-gränssnittet (R / L).
② AUDIO OUT terminal
Anslut externa ljudenheter till denna terminal.
③ HDMI-1/HDMI-2 terminal
Anslut HDMI1-digitalutgångsignaler eller
HDMI2-digitalutgångsignaler till denna terminal.
④ COMPUTER IN
Anslut RGB till denna terminal.
⑤ CONTROL
När du använder RS232 för att använda
projektorn, anslut seriekommunikationen till
denna terminal.
⑥ USB B terminal
Vid användning av funktionen ”USB-display”
bör du ansluta din dator till terminalen via USBkabeln.
⑩
⑪
⑫
⑬
⑧ VIDEO IN terminal
Anslut videoutgången till denna terminal.
⑨ AUDIO IN terminal
Anslut datorns ljudsignaler till denna terminal.
⑩ MONITOR OUT terminal
För skärmens utgång, använd utgångssigna från
④ till andra skärmar.
⑪ Remote Receiver (rear)
Använd fjärrkontrollen för att driva projektorn.
⑫ Anti-theft lock hole
En antistöldkabel (medföljs ej) kan anslutas.
⑬ LAN terminal
Anslut meshkabeln till denna terminal när du
använder nätverkskontroll och använder din
projektorn.
⑦ USB A terminal
Vid användning av funktionen Memory Viewer,
bör du föra in USB-minnet direkt i denna
terminal.
27
Din projektors namn och funktion
Övre kontrollpanel och indikatorer
②
③
④
①
⑤
⑦
⑥
① POWER
Slå på eller stäng av projektorn.
▲
▲
/UP/DOWN/VOL-/VOL+
② Arrow▲▼
- Välj objekt eller justera datan i OSD-menyn.
- Skifta bilden i läget ”Digital zoom +/-”.
- Justera volymen.
③ WARNING indicator
- Lampan blinkar rött när projektorns interna temperatur överskrider driftintervallet.
④ POWER indicator
- StrömLAMPAN börjar lysa rött när projektorn är i standby-läge,
- StrömLAMPAN lyser grönt uder arbetstid.
- StrömLAMPAN blinkar grönt när projektorn är i strömhantering-läge
- StrömLAMPAN börjar blinka rött när projektorn är i nedkylningsläget.
- SströmLAMPAN börjar lysa orange när projektorns ström inte är normal.
⑤ MENU
Öppna eller stäng OSD-menyn.
⑥ OK
- Välj alternativ i OSD-menyn.
⑦ INPUT
Öppna eller stäng INGÅNGSmenyn.
28
Din projektors namn och funktion
Fjärrkontroll
▲
▲
②
⑧ Arrow ▲▼
– Välj objekt eller justera data i OSD-menyn.
– Välj visningsområdet i ”digital zoom+”-läget.
①
⑨ OK
Öppna OSD-menyn eller välj alternativ i den.
⑩ IMAGE
Välj bildläge.
③
⑤
⑥
④
⑦
⑪ KEYSTONE
Keystone-kalibrering.
⑨
⑫ SCREEN
Öppna menyn för justering av skärmstorlek.
⑩
⑪
⑭
⑮
⑫
⑬
⑱
⑲
⑳
⑬ LAMP
Välj LAMPläge.
⑯
⑰
⑧
⑭ FREEZE
Frys projicerade bilder.
⑮ PATTERN
Välj din projektorns inbyggda testmönster.
㉑
⑯ INFO.
Visar din projektorns aktuella status och information.
①
POWER
Slå på/stänga av projektorn.
② INPUT
Öppna eller stäng INPUT-menyn.
③ VGA
Välj VGA som ingångskälla.
④ AUTO
Starta det automatiska justeringsläget.
⑤ VIDEO
Välj VIDEO-ingångskälla.
⑥ HDMI
Välj HDMI 1/HDMI 2 som ingångskälla.
⑦ MENU
Öppna eller stäng OSD-menyn.
!
⑰ MUTE
Stäng av ljudet tillfälligt.
⑱ D.ZOOM +
Zooma in den projicerade bilden.
⑲ D.ZOOM Zooma ut den projicerade bilden.
⑳ VOLUME +
Höj volymen.
VOLUME Sänk volymen.
BLANK
Mörlägg skärmbilder tillfälligt.
TIMER
Aktivera tidtagarfunktionen.
PATTERN-knappen på fjärrkontrollen är ogiltig när du väljer USB-display, Memory
viewer och Nätverk som ingångsignal.
29
Din projektors namn och funktion
Installera fjärrkontrollens batterier
❶
Öppna batterilocket.
❷
❸
För in ett nytt batteri.
För tillbaka locket.
Två AAA-batterier
Placera batterierna med sina
poler i korrekt riktning. Håll
båda polerna i god kontakt
med motsvarande punkter
inuti facket.
Följ reglerna nedan för säker drift:
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd två AAA-batterier.
Byt ut båda batterierna samtidigt.
Blanda in gamla och nya batterier.
Håll din fjärrkontroll borta från vatten eller annan vätska.
Utsätt inte din fjärrkontroll för miljöer med höga temperatur eller
luftfuktighet.
Tappa inte din fjärrkontroll.
Om ett batteri läcker inuti facket bör du rengöra det noggrant innan
du placerar nya batterier i det.
Om du använder andra typer av batterier än de som anges i denna
bruksanvisning kan det leda till explosion. ”Lampbyte” (Sida 98)
Avyttra dina gamla batterier genom att följa instruktioner från lokala
regleringar.
Fjärrkontrollens räckvidd
30°
Peka din fjärrkontroll mot IR-mottagaren på din
projektor.
30°
8M
8M
30°
30°
Din fjärrkontrolls räckvidd är en båge på 30 grader,
med en area på ungefär 8 meter i en rak linje.
30°
30°
30°
30°
8M
30
8M
Installation
Konfigurera din projektor
• Omgivande ljus kan påverka projiceringsbildens kvalitet. För bäst bildeffekt
rekommenderas det att du kontrollerar ljuset i din miljö.
• Värden som visas i figuren nedan är endast ungefärliga. Värdena kan skilja sig
från de faktiska.
LV-WU360
Skärmstorlek (BxH) m
16:10 bildförhållande
30 tum
80 tum
100 tum
120 tum
150 tum
200 tum
300 tum
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Projiceringsavstånd (Max.)
0,87m
2,36m
2,96m
3,56m
4,45m
5,95m
8,93m
Projiceringsavstånd (Min.)
1,05m
2,85m
3,56m
4,28m
5,36m
7,15m
10,74m
30 tum
80 tum
100 tum
120 tum
150 tum
200 tum
300 tum
Skärmstorlek (BxH) m
16:9 bildförhållande
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projiceringsavstånd (Max.)
0,90m
2,43m
3,04m
3,66m
4,58m
6,11m
9,18m
Projiceringsavstånd (Min.)
1,08m
2,92m
3,66m
4,40m
5,51m
7,35m
11,03m
30 tum
80 tum
100 tum
120 tum
150 tum
200 tum
300 tum
LV-WX370
Skärmstorlek (BxH) m
16:10 bildförhållande
0,65x0,40 1,72x1,08 2,15x1,35 2,59x1,62 3,23x2,02 4,31x2,69 6,46x4,04
Projiceringsavstånd (Max.)
0,94m
2,55m
3,20m
3,84m
4,81m
6,42m
9,65m
Projiceringsavstånd (Min.)
1,14m
3,07m
3,85m
4,62m
5,79m
7,72m
11,60m
30 tum
80 tum
100 tum
120 tum
150 tum
200 tum
300 tum
Skärmstorlek (BxH) m
16:9 bildförhållande
0,66x0,37 1.77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projiceringsavstånd (Max.)
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
Projiceringsavstånd (Min.)
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
30 tum
80 tum
100 tum
120 tum
150 tum
200 tum
300 tum
LV-X350
Skärmstorlek(BxH) m
4:3 bildförhållande
0,61x0,46 1,63x1,22 2,03x1,52 2,44x1,83 3,05x2,29 4,06x3,05 6,10x4,57
Projiceringsavstånd(Max.)
0,89m
2,41m
3,02m
3,63m
4,54m
6,06m
9,10m
Projiceringsavstånd(Min.)
1,07m
2,90m
3,63m
4,36m
5,46m
7,28m
10,94m
30 tum
80 tum
100 tum
120 tum
150 tum
200 tum
300 tum
Skärmstorlek(BxH) m
16:9 bildförhållande
0,66x0,37 1,77x1,00 2,21x1,25 2,66x1,49 3,32x1,87 4,43x2,49 6,64x3,74
Projiceringsavstånd(Max.)
0,97m
2,63m
3,29m
3,95m
4,95m
6,60m
9,92m
Projiceringsavstånd(Min.)
1,17m
3,16m
3,96m
4,75m
5,95m
7,94m
11,92m
31
Installation
Justera projiceringsbilden
Justera positionen på projiceringsbilden
1. Placera projektorn vinkelrätt mot skärmen.
2. Höj framdelen av projektorn och tryck på projektorns fotlås.
Lossa på fotlåset kan låsa den justerbara foten. Rotera den justerbara foten för
att justera höjden.
Rotera den justerbara foten i riktningen som visas i bilden (2) för att förlänga
den, rotera i motsatt riktning för att dra tillbaka den, på så sätt kan du justera den
vertikala riktningens projiceringsvinkel.
Störst
vinkel
Max Angle
(10°)
Max
Max.length
längd
(41mm)
(41 mm)
Justerbart fotlås
Bild (1)
Bild (2)
32
Installation
Anslut till DATORN (Digital och Analog RGB)
Anslutningskablar:
● Datorkabel
● HDMI-kabel*
(* Denna kabel medföljs inte.)
VGASignalingång
HDMI-Digital
SignalUtgång
● Seriekabel (Korstyp)*
VGA-Signal
Utgång
RS232-Utgång
Seriekabel
(Korstyp)
VGASignalutgång
!
HDMI-Digital
SignalIngång
VGA-Signal
Ingång
RS232-Ingång
Koppla bort strömkablarna från din projektor och alla extern utrustning innan du
ansluter någon kabel till dem.
33
Installation
Anslut till videoutrustning
Anslutningskablar:
● VIDEO-kabel*
(* Denna kabel medföljs inte.)
VIDEOUgång
Signal
VIDEOingång
Signal
!
Koppla bort strömkablarna från din projektor och alla extern utrustning innan du
ansluter någon kabel till dem.
34
Installation
Anslut till ljudutrustning
Anslutningskablar:
● Ljudkabel*
(* Denna kabel medföljs inte.)
Externa ljudenheter
LjudUgång
(R) (L)
LjudIngång
!
Ljudkabel
!
OBS!
Vänster och höger
kanaler kombineras Ljudkabel
(Stereo)
när endast L
(mono) är ansluten.
(R) (L)
LjudIngång
LjudUgång
LjudUgång
Ljudkabel
(Stereo)
LjudIngång
Koppla bort strömkablarna från din projektor och alla extern utrustning innan du
ansluter någon kabel till dem.
35
Installation
Anslut till USB
Anslutningskablar:
● USB-A- eller USB-B- kabel*
(* Denna kabel medföljs inte.)
USB-B-Utgång
USB-minne
USB-B-Ingång
!
Koppla bort strömkablarna från din projektor och alla extern utrustning innan du
ansluter någon kabel till dem.
36
Installation
Anslut till nätkabeln
Din projektors standardspänning är AC 100-240 V. Projektorn anpassar sig efter olika
sorters ingångsspänning automatiskt. Din projektor använder en 1-faskabel med en neutral
jordningskabel.
Använd inga andra sorters strömkablar, detta kan leda till elstöt. Om du tvekar på vilken sorts
strömkabel du använder bör du ringa en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för
hjälp. Innan du slår på din projektor bör du ha anslutit all extern utrustning.
!
OBS!
Ha ditt eluttag nära din projektor för att skapa
enkel frånkoppling och anslutning.
OBS!
För säkerhetskäl bör du koppla från
strömkabeln när din projektor inte
används. Din projektor kommer att
förbruka en liten mängd ström när den är
ansluten till ett eluttag i standby-läge.
Anslut medföljande
strömkabel till din projektor.
Försiktighetsåtgärder kring din strömkabel
Din strömkabel bör följa alla regleringar från landet/området där din projektor används.
Se till att typen av strömkontakt överensstämmer de som anges i figuren nedan. Se till att
du använder en giltig strömkabel.
Om medföljande strömkabel inte överensstämmer med eluttaget där du bor, bör du
kontakta din återförsäljare omedelbart.
Projektorsidan
Anslut nätkabeln till eluttag
Jordningsände
Anslut din projektors strömkabel
Anslut nätkabeln till eluttag
Observera:
● Användning av ogiltiga strömkablar kan påverka produktens prestanda eller leda till
elstöt, brand eller andra problem. Använd strömkablar som överensstämmer med
medföljande för att fastställa produktprestanda och driftsäkerhet.
37
Grundläggande åtgärder
Slå på din projektor
1. Anslut all extern utrustning till din projektor
(dvs. dator eller kamera) innan du slår på
projektorn.
2. Anslut din projektors nätkabel till ett eluttag.
POWER-indikatorn kommer att lysa rött.
3. Tryck på POWER-knappen på den övre
kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen.
POWER-lampan kommer lysa grönt och
fläktarna kommer att börja snurra.
4. Om din projektor är lösenordsskyddad kommer
dialogrutan för lösenordsinmatning att visas.
Ange ditt lösenord enligt instruktionerna nedan.
Observera:
● Om alternativet ”Val av Logo” är AV,
kommer ingen välkomstbild att visas
på skärmen.
● Det enda du kan göra är att stänga av
din projektor när välkomstbilden visas.
Lösenord
0
1
2
3
4
5
Bekräfta
Repetera detta steg för att skriva in ett tresiffrigt
nummer.
Flytta markören till BEKRÄFTA efter att du har
angett det tresiffriga numret. Tryck på OK, sedan
är du redo att använda din projektor.
7
8
9
Avbryt
OK :Ange lösenordt
:----
Ange PIN-kod
Tryck på knappen
för att välja ett nummer, tryck
på knappen för att ange det och flytta markören.
Numret du skrev visas som ” ”. För att redigera
numret du har angett, tryck på knappen för att flytta
markören till numret du vill ändra, tryck på knappen
för att välja korrekt nummer.
6
MENU
:Tillbaka
Lösenord
0
1
2
3
*
Bekräfta
:Flytta
4
5
6
7
8
9
*
Avbryt
OK :Välj
MENU :Återställ
Flytta markören till Bekräfta och
tryck på OK.
Om lösenordet är ogiltigt kommer lösenordet visas
som ” ” och lysa rött. Försök igen med ett giltigt
lösenord.
!
Din PIN-kod består av tre siffror. För att läsa mer om att skydda din projektorn med en
PIN-kod, hänvisa till PIN-kodsfunktionen i Installationsmenyn på Sida 67 för detaljer.
Försiktighetsåtgärder kring PIN-kodsanvändning
Du kan inte använda en PIN-kodsskyddad projektor utan korrekt PIN-kod. Skapa en ny
PIN-kod och bevara din bruksanvisning på en säker plats. Om du glömmer eller tappar
bort PIN-koden, hänvisa till Ta bort PIN-koden på Sida 67.
38
Grundläggande åtgärder
Stäng av din projektor
1. Tryck på POWER-knappen på den övre
kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen,
meddelandet ”Stänga av?” kommer att
visas.
2. Tryck på Power-knappen igen inom 4
sekunder efter att meddelandet ”Stänga
av?” visas. POWER-lampan blinkar rött
när fläkten fortsätter snurra. Koppla in
bort strömkabeln tills fläkten slutar snurra.
Underlåtelse att göra detta kan förkorta
din projektors livcykel eller leda till fel eller
driftproblem.
Stäng av?
Meddelandet ”Stänga av?” försvinner
efter 4 sekunder.
3. POWER-lampan slutar blinka när projektorn
har kylts ned och är redo för att slås på
igen.
!
För att bibehålla lampans livcykel,
stäng av din projektor efter att den
har varit påslagen i minst 5 minuter.
Använd inte din projektor oavbrutet.
Detta kan skada lampans livcykel.
Stäng av din projektor minst en gång
per dygn, låt den stå i en timme.
OBS!
●● Om funktionen ”Vid start” är på ”På”, kommer din projektor att slås på när den ansluts till
ett eluttag. (Hänvisa till sida 57)
●● Fläktens hastighet varierar efter din projektorns interna temperatur.
●● Placera inte din projektor i en låda tills den har kylt ned.
●● Om varningslampan blinkar eller lyser rött, hänvisa till ”Statuslampan” för instruktioner.
(Hänvisa till sida 106)
●● POWER-indikatorn blinkar när lampan kyls ner. Slå inte på din projektor under denna
tid. Slå på din projektor efter att POWER-lampan blir röd.
●● Koppla bort strömkabeln efter att fläkten har slutat snurra.
39
Grundläggande åtgärder
Hur du använder OSD
Ffjärrkontroll
Du kan justera eller ställa in projektorn via
skärmmenyn.
Menyn har en struktur i flera lager. Varje
huvudmeny delas upp i flera undernivåmenyer,
sedan delas alla undermenyer upp i flera
undermenyer.
MENY

Hänvisa till lämpligt avsnitt i denna bruksanvisning
för proceduren för justering och inställningar.
OK
Övre kontrollpanel

STRÖM
MENY
OK
INGÅNG
1. Tryck på MENU-knappen på den övre
kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen för
att visa OSD.
OSD-Meny
2. Tryck på knappen
för att agera på
eller välja ett objekt i huvudmenyn. Tryck
på knappen eller OK för att öppna en
undermeny.
Skärm
Auto PC-justering
Finsynkr.
0
H position
0
3. Tryck på knappen
för att välja önskad
undermeny, tryck sedan på OK eller för
att ställa in eller ange ett alternativ.
V position
0
4. Tryck på knappen
för att välja
inställningar eller navigera mellan alternativ,
tryck sedan på OK för att utföra åtgärder
och avsluta.
Menyposition
H. STORLEK
Bildformat
Projiceringsmetod
5. Tryck på knappen  för att återvända till
huvudmenyn. Tryck på MENU-knappen på
fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att
avsluta OSD.
40
Bakgrundsskärm
System
0
Normal
Fram
Uppe vänster
Blå
-----
Grundläggande åtgärder
Översikt på menyobjekt
Huvudmeny
Undermeny
①
Skärm
②
Finsynkr.
0
③
H position
0
V position
0
Auto PC-justering
H. STORLEK
④
Bildformat
⑤
Menyposition
⑥
System
0
Normal
Projiceringsmetod
Fram
Uppe vänster
Bakgrundsskärm
Blå
-----
Visa meny
● Välj Auto PC-justeringering., Finsynkr, H Position, V Position, H Storlek för att justera
parametrarna så att de stämmer överens med VGA-formatet.
● Bildförhållande: Auto,16:9(*), Avancerad(*), Full.
*Endast för LV-WX370/LV-X350
● Projiceringsmetod: Välj Ingen / Bakre / Takinstallerad / Bakre, Tak / Auto Tak / Auto Tak,
Bakre.
● Menyposition: Ställ in menyposition på skärmen.
● Bakgrundsskärm: Ställ in projiceringsskärmens bakgrundsfärg.
● System: Välj komaptibel systemSystem med ingångskälla.
Färgjusteringsmeny
Tillgängliga alternativ i bildlägesmenyn är Presentation, Standard, Film, Svarta tavlan (Grön),
Färgtavla eller Användarbild.
● För videosignalingångar är följande färgjusteringar tillgängliga: Kontrast, Ljusstyrka, Färgnivå,
Färgbalans, Vitbalans (Röd, Grön, Blå) och Skärpa.
● För andra signalingångar är följande färgjusteringar tillgängliga: Kontrast, Ljusstyrka,
Färgtemperatur, Vitbalans (Röd, Grön, Blå) och Skärpa.
Inställningsmeny
Konfiguration av projektorns grundläggande funktioner: Vid start, Standby-läge, Fläktreglage,
Lampkontroll, Fläkthastighet, Dold textning (CC), Lås, Iris, Ljud och HDMI-Inställning.
Avancerad meny
Tillgängliga justeringsalternativ: Språk, AutoInställning, Keystone, Logo, Säkerhet, Ström,
Filterräknare, Testmönster, Nätverk, Fabriksstandard och Lampräknare.
Menyn memory Viewer
Välj Parametrar för Starta bildspel, Övergångseffekt, Sortering, Rotera, Passa in, Upprepa,
Verkställ.
Informationsmeny
Visa information om projektorn.
41
Grundläggande åtgärder
Justera projektorns zoom och fokus
1. Justera projiceringsbilden till den storlek
som du behöver med zoomringen.
2. Rotera fokusringen för att justera bildens
brännvidd och justera den så att den blir
tydlig enligt skärmens innehåll.
ZOOM
FOKUS
Justera projektorns Zoom
Justera projektorns Fokus
42
Grundläggande åtgärder
Funktion för autoinställning
Tryck på AUTO-knappen på fjärrkontrollen för
att utföra inställningar som ges i Autoinställningar
i den Avancerade Menyn (inklusive ingångssökning,
Auto PC-justeringering och Auto Keystone).
Ffjärrkontroll
AUTO
Keystone-justering
Följ stegen nedan för att justera förvrängningen av
den projicerade bilden manuellt.
Tryck på KEYSTONE-knappen på fjärrkontrollen.
Keystone-justeringens ruta kommer visas (inklusive
H/V Keystone, Hörnjustering, Korrigering, böjning,
Återställ värde), tryck på  för att justera
keystone-förvrängning.
Ffjärrkontroll
Du kan spara dina inställningar för Keystonejustering.
H/V Keystone............. Justera den projicerade
bilden när projektorn är i den
horisontella eller vertikala
Keystone-förvrängningen.
Hörnjustering.............. Justera den projicerade bilden
när projektorns Keystoneförvrängning är i fyra hörn.
KEYSTONE
Korrigering, böjning.... Justera den projicerade bilden
när projektorns linjäritet är
ojämn eller när projicerade
bilderna böjs vertikalt eller
horisontellt.
Återställ värde............ Korrigerade värden
kommer att återställas till
fabriksinställningar.



H/V Keystone

H/V keystone
●● Pilmarkeringen ser vit ut när ingen Keystonejustering har utförts.
●● Pilmarkeringen som anger justeringsriktning
blir röd.
●● Pilmarkeringen försvinner när högsta
justeringsgräns uppnås.
43
Korrigering, hörn
Korrigering, böjning
Återställ värde
LV-WX370/LV-X350
Grundläggande åtgärder
●● Keystone-rutan kommer att försvinna
om du trycker på KEYSTONEknappen igen när den visas.
Tryck på OK igen för att växla
korrigeringsobjekt.
●● Det justeringsbara intervallet agerar
utefter signalingångens källa.
H/V keystone
Korrigering, hörn
Återställ värde
LV-WU360
Volymjustering
Volym
Tryck på Volume +/- på fjärrkontrollen för att justera
volymen.
Ffjärrkontroll
Meny
TYST
Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen för att
välja ”PÅ”, du kan tillfälligt stänga av ljudet. Tryck
på MUTE-knappen igen för att välja ”Av” eller tryck
på volume +/- för att starta ljudeffekterna igen..
Tystningsfunktionen fungerar även för
ljudutgångsgränssnitt.
Volym+/-
Menyanvändning
Ljudmeny
1. Tryck på MENU-knappen på den övre
kontrollpanelen eller på fjärrkontrollen för att
visa OSD.Tryck på knappen
för att öppna
inställningsmenyn, tryck sedan på knappen
OK eller .
2. Tryck på
för att välja ljud, tryck på OK eller
för att öppna.
3. Tryck på knappen
tysta.
Mute
för att välja volym eller
Inställning
Ljud
Volym
12
Tyst
Av
Inställning
Av
Vid start
Eko-läge
Standby-läge
Av
Fläktreglage
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Normal
Dold textning (CC)
Volym... Tryck på knappen för att höja volymen.
Tryck på knappen för att sänka
volymen.
Tysta..... Tryck på
för att växla till På eller Av.
4. Tryck på OK för att välja.
44
Av
Lås
På
Iris
Ljud
HDMI-inställning
...
Grundläggande åtgärder
Fjärrkontrollsanvändning
Freeze (FREEZE)
Tryck på FREEZE-knappen på fjärrkontrollen
för att frysa bilden och tysta ljudet. Ikonen
Freeze visas på skärmen. Tryck på FREEZEknappen eller någon annan knapp för att
avbryta freeze-funktionen, bilden och ljudet
kommer då att återställas.
Ffjärrkontroll
Mute (MUTE)
Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen
för att stänga av ljudet. För att ta bort mutefunktionen, tryck på mute eller volume +/- för
att avbryta mute-funktionen.
VOLUME +/- (VOLUME +/-)
tryck på Volume +/- på fjärrkontrollen för att
höja eller sänka volymen.
Image
Freeze
Lamp
INFO.
Mute
Tomt
Volume+/-
IMAGE (IMAGE)
Tryck på IMAGE-knappen på fjärrkontrollen för
att välja bildläge.
LAMP (LAMP)
Tryck på Lamp-knappen på fjärrkontrollen för
att ändra skärmens ljusstyrka.
Normal....... Normal ljusstyrka.
Ekonomi.... Sänker ljusstyrkan och
reducerar energiförbrukning,
vilket förlänger lampans livstid.
INFO.(INFO.)
Tryck på information-knappen på fjärrkontrollen
för att vissa den projicerade bildens information
och projektorns driftstatus.
INGEN BILD (BLANK)
Tryck på BLANK-knappen på fjärrkontrollen; en
tom skärm visas som byter ut aktuell bild. Tryck
på BLANK-knappen eller någon annan knapp
för att återställa bilden.
Tryck på BLANK för att växla mellan skärmar
enligt nedan:
Ingen bild → Normal → Ingen bild → Normal
→ ......
OBS!
För visas knappars beskrivningar bör du hänvisa till nästa sida.
45
TOMT
Grundläggande åtgärder
Timer (TIMER)
Tryck på TIMER-knappen på fjärrkontrollen.
En Timer-animering (00:00) visas i den undre
högra hörnan och börjar räkna enligt formatet
(00:00-59:59).
Tryck på TIMER-knappen för att sluta räkna.
Tryck på TIMER-knappen igen för att stänga
av funktionen.
Fjärrkontroll
02 :02
Timer-display
Digital Zoom + (D.ZOOM+)
Tryck på D.ZOOM+ på fjärrkontrollen för att
öppna läget Digital Zoom.
När OSD-menyn försvinner, kommer skärmen
visa information om digital zoom +.
*Endast för ingång som VGA, RGBHV och
skärmstorlekens inställning som Normal eller
Bred.
Digital Zoom - (D.ZOOM-)
Tryck på D.ZOOM- fjärrkontrollen för att öppna
läget Digital Zoom.
När OSD-menyn försvinner, kommer skärmen
visa information om digital zoom -.
Tryck på valfri knapp för att stänga läget Digital
Zoom + / -.
Val av skärmstorlek (SCREEN)
Tryck på SCREEN-knappen på fjärrkontrollen för
att välja önskat BILDFÖRHÅLLANDE.
46
Screen
Zoom+/-
Timer
Grundläggande åtgärder
Ingångsval
Grundläggande åtgärder
Fjärrkontroll
Tryck på INPUT-knappen på kontrollpanelen eller
fjärrkontrollen för att välja en av följande ingångar:
Dator, Video, HDMI-1, HDMI-2, Memory
Viewer, Nätverk, USB-display. Du kan även
trycka på knappen VGA, HDMI eller VIDEO på
fjärrkontrollen för att välja Dator, HDMI-1, HDMI-2,
Video.
Menyanvändning
1. Tryck på INPUT-knappen på fjärrkontrollen
för att öpnna ingångsmenyn.
2. Tryck på
-knappen för att välja en av
följande ingångar: Dator,Video,HDMI-1,
HDMI-2, Memory Viewer, Nätverk, USBDisplay, tryck sedan på OK för att välja
ingångskälla.
Ingång
Övre kontrollpanel
Ingång
VAG 1
Välj ingången Dator om en dator är ansluten till
VAG 1 IN-terminal.
HDMI-1
Ingångsmeny
VAG 1
Välj ingången HDMI-1 om en enhet är ansluten
till HDMI-1-terminalen.
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
HDMI-2
Memory Viewer
Välj ingången HDMI-2 om en enhet är ansluten
till HDMI-2-terminalen.
Video
Välj ingången Video om en enhet är ansluten till
VIDEO-terminalen.
47
USB-display
Grundläggande åtgärder
Nätverk
Välj ingången Nätverk om en enhet är ansluten
till LAN-terminalen.
Memory Viewer
Välj ingången Memory Viewer om en enhet är
ansluten till USB-A-terminalen.
USB-Display
Välj ingången USB-Display om en enhet är
ansluten till USB-B-terminalen.
OBS!
●● Om funktionen ”ingångssökning” i alternativet Auto-Inställning är ”På”, kommer projektorn
att automatiskt börja söka efter ingångssignaler efter att du har tryckt på AUTO. Funktionen
AUTOsökning kan vara ogiltig för ingångarna ”USB-Display”, ”Memory Viewer” och ”Nätverk”.
●● Följande funktioner kommer vara ogiltiga: Freeze, Bildförhållande, Autoinställning,
Testmönster och Digital zoom, när ”USB-display”, ”Memory Viewer”, ”Network” har valts
som signalingång.
●● För ytterligare information om Memory Viewer, läs sidorna 73-74, 90-92.
●● För ytterligare information om USB-Display, läs sidorna 92-94.
48
Skärm
Auto PC-justering.
Välj Auto PC-justeringeringsfunktionen för att justera Finsynkr, H Position, V Position, H
STORLEK så att bilden är automatiskt kompatibel med datorn.
Menyanvändning
Auto PC-justering.
Tryck på <MENU>-knappen på fjärrkontrollen eller
högst upp på kontrollpanelen för att visa OSDmenyn.Tryck på knappen för att välja Displaymeyn, tryck sedan på knappen <OK> eller .
1) Tryck på
för att välja menyn [Auto PCjustering.].
2) Tryck på knappen <OK>.
Menyn Auto PC-justering
Skärm
Auto PC-justering
Finsynkr.
0
H position
0
V position
0
H. STORLEK
Bildformat
Projiceringsmetod
Menyposition
Bakgrundsskärm
System
0
Normal
Fram
Uppe vänster
Blå
-----
Finsynkr.
(Endast för datorsignalingång)
Justera bilden till bäst tillstånd när bilden flimrar eller
utkanten av bilden blir suddig.
1) Tryck på
för att välja menyn [Finsynkr.].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera Finsynkr.
Justeringsräckvidden är från 0 till +31. Justera till
senaste störningstillstånd.
H-Position
(Endast för datorsignalingång)
Endast på den förutsättningen att både projektorns
och skärmens relativa position är korrekt, kan
du flytta bildens horisontella position, om den
projicerade bildens position på skärmen härleds.
1) Tryck på
för att välja menyn [H Position].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera bildens H position.
Justeringsräckvidden är från -5 till +5.
49
Observera:
● Projektorn kommer att utföra
Autodatorjustering automatiskt
när signalen matas in för första
gången.
● Autodatorjusteringen kan sluta
fungera om datormodeller
inte är kompatibla med
ingångssignalen.
● Auto PCjusteringeringsfunktionen
fungerar inte med HDMIingångar.
● Autodatorjusteringen kan
sluta fungera om du väljer
följande systemSystem: 720 x
480i, 720 x 576i,
720 x 480p, 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i,
1920 x 1080p.
Skärm
V Position
(Endast för datorsignalingång)
Endast på den förutsättningen att både projektorns
och skärmens relativa position är korrekt, kan du flytta
bildens vertikala position, om den projicerade bildens
position på skärmen härleds.
1) Tryck på
för att välja menyn [V Position].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera bildens V position.
Justeringsräckvidden är från -5 till +5.
H STORLEK
(Endast för datorsignalingång)
Du kan justera och minska störningen som orsakas
av projicerade vertikala ränder.Följande projicerade
mönster kan orsaka ett cirkulärt mönster (Brus).
Justera mängden störning till minsta värdet.
Användare kan använda klockan för att justera
bilder.
1) Tryck på
för att välja menyn [H size].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera H storleksnivå.
Justeringsräckvidden är från -15 till +15.
Bildförhållande
Justera bilden så att den passar skärmstorleken
samtidigt som ingångssignalens bildförhållande inte
ändras.
Tryck på knappen <MENU> på fjärrkontrollen eller på
den övre kontrollpanelen för att öppna OSD-menyn.
Tryck på knappen  för att välja Skärmmeny, tryck
Sedan på knappen <OK> eller .
1) Tryck på
för att välja menyn [Bildförhållande].
2) tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskat objekt.
Auto..............Använd störst storlek att projicera
samtidigt som ingångssignalens
bildförhållande inte ändras.
16:9..............Projicera bilder i bildförhållandet 16:9.
Full................Projicera bilder i största storlek.
● Endast för datorns VGA-signalingång.
Avancerad....Splitsningsskärm.
● Endast för datorns VGA-signalingång.
50
Bildförhållandemeny
Skärm
Auto PC-justering
Finsynkr.
0
H position
0
V position
0
H. STORLEK
Bildformat
Projiceringsmetod
Menyposition
Bakgrundsskärm
System
0
Normal
Fram
Uppe vänster
Blå
-----
Skärm
1) Tryck på
för att välja menyn [Bildförhållande].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja menyn [Avancerad].
4) Tryck på knappen <OK>.
5) Tryck på
för att välja önskat objekt.
H Total.........Ange H total så kommer bildernas
vertikala uppdelning bli det inställda värdet.
Justeringsintervallet är från 1 till 5 av
bredskärmen.
V Total.........Ställ in värdet på V-total så kommer
bildernas horisontell uppdelning bli det
inställda värdet.
Justeringsintervallet är från 1 till 5 av
bredskärmen.
H Position....Ange projektorns horisontella position.
Justeringsintervallet är från 1 till aktuellt
H-Totalvärde.
V Position....Ställ in projektorns vertikala position.
Justeringsintervallet är från 1 till aktuellt
V-Totalvärde.
Projiceringsmetod
Välj denna funktion för att konfigurera projiceringssätt.
Ändra projiceringssätt, om OSD-menyn visas omvänt.
Tryck på <MENU>-knappen på fjärrkontrollen eller
högst upp på kontrollpanelen för att visa
OSD-menyn.Tryck på knappen för att välja
Display-meyn, tryck sedan på knappen <OK> eller .
1) Tryck på knappen
för att välja menyn
[Projiceringsmetod].
2) tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att växla.
Ingen: när projektorn har installerats på ett bort
och projiceras framför skärmen.
Bak: när projektorn installeras på ett bord och
projicerar bakom skärmen (med en genomskinlig
skärm)
Takinstallerad: vid användning av konsol för att
lyfta projektron (valfritt) framför skärmen.
Bak,Tak: vid användning av konsolen för att
lyfta projektorn (valfritt) bakom skärmen (med
en genomskinlig skärm).
Auto Tak: vid användning av konsol för att
lyfta projektorn framför skärmen, startas
takinstallationsläget automatiskt.
Auto tak,Bak: vid användning av konsol för
att lyfta projektorn framför skärmen, startas
takinstallationsläget automatiskt.
51
Menyn Projiceringssätt
Skärm
Auto PC-justering
Finsynkr.
0
H position
0
V position
0
H. STORLEK
Bildformat
Projiceringsmetod
Menyposition
Bakgrundsskärm
System
0
Normal
Fram
Uppe vänster
Blå
-----
Skärm
Menyposition
Välj denna funktion för att ange OSD-menyns
position.
TRYCK PÅ <MENU>-knappen på fjärrkontrollen
eller högst upp på kontrollpanelen för att visa
OSD-menyn.Tryck på knappen  för att välja
Display-meyn, tryck sedan på knappen <OK>
eller .
1) Tryck på
för att välja menyn [Menyposition].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att ändra menyposition.
Menyn Menyposition
Skärm
Auto PC-justering
Finsynkr.
0
H position
0
V position
0
H. STORLEK
Bildformat
Projiceringsmetod
Menyposition
Bakgrundsskärm
System
0
Normal
Fram
Uppe vänster
Blå
-----
Övre vänster...... MenYn visas ILL DEN Övre vänster
hörna av skärmen.
Övre höger........ MenYn visas I DEN Vvre högra
hörnan av skärmen.
Center...................OSD-menyn visas i Mitten av
skärmen.
Undre vänster.... MenYn visas i den undre vänstra
hörnan av skärmen.
Undre höger...... MenYn visas i den undre hörna
hörnan av skärmen.
Bakgrundsskärm
Välj denna funktion för att justera bakgrundsfärg.
TRYCK PÅ <MENU>-knappen på fjärrkontrollen eller
högst upp på kontrollpanelen för att visa OSD-menyn.
Tryck på knappen  för att välja Display-meyn,
tryck sedan på knappen <OK> eller .
1) Tryck på
för att välja menyn [Bakgrundsskärm].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskat objekt.
Blå....... Hela projiceringsområdet lyser blått.
Svart.... Hela projiceringsområdet lyser svart.
OBS!
Denna funktion kommer att bli ogiltig när du väljer
ingångssignal som usb-display,memory viewer
och nätverk.
52
Menyn Bakgrundsskärm
Skärm
Auto PC-justering
Finsynkr.
0
H position
0
V position
0
H. STORLEK
Bildformat
Projiceringsmetod
Menyposition
Bakgrundsskärm
System
0
Normal
Fram
Uppe vänster
Blå
-----
Skärm
System
Val av System
Om en dator väljs som ingångskälla kommer din projektor upptäcka och anpassa sig efter dess
System automatiskt. Korrekt bild kan visas utan någon konfiguration.
Din projektor kommer att visa en av följande:
Auto
Auto PC-justeringeringsfunktionen
kommer utföra nödvändiga
justeringar på din projektor för att
projicera giltiga bilder. Om bilden
visas på fel sätt kan du justera
den manuellt.
Systemmeny
Skärm
System
1024 x 768,60Hz
1280 x 800,60Hz
1920 x 1200,60Hz
-----
-----
-----
Inga PC-signaler krävs.
Kontrollera anslutningen mellan
datorn och din projektor.
-----
Den valda ingångssignalen visas
i Systemmenyn.
OBS!
Din projektor kan spara data
som skapas av funktionen
Autodatorjustering.
Välj Systemen manuellt.
1. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen för
att öppna OSD-menyn. Tryck på
för att flytta
till Ingångsikonen, tryck på
eller OK för att
öppna Ingångsmenyn.
2. Tryck på knappen
sedan på OK.
för att välja System, tryck
53
OBS!
Systemmenyn kommer att inaktiveras
när HDMI-1,HDMI-2, Memory Viewer,
LAN,USB- Display har valts.
Skärm
Video
Välj denna funktion för att ställa in ingångssignalens
upplösning så att den är kompatibel med datorn.
Ange Videoingångssignalens färgsystems eller
Komponents inläsningsläge för ingångssignaler.
1) Tryck på
för att välja menyn [System].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskat system.
Systemmeny
Skärm
System
AUTO
PAL
SECAM
NTSC
NTSC4.43
PAL-M
PAL-N
Datorns ingångsignal
1024x768 60 HZ, etc: visa kompatibel
ingångssignalsnamn.
Auto: När projektorn inte har någon kompatibel
ingångssignal med en från en ansluten dator,
kan datorn justeras sig automatiskt för att
drivas och visas på systemet. Om bilden inte
projiceras på korrekt sätt, justera den så att
den matchar din dator manuellt.
- - - -: Ingen signalingång kommer från datorn.
Kontrollera anslutningarna.
Videoingångsignal
Auto: När projektorn väljer ingångssignalsfärg
automatiskt. välj [PAL-M] eller [PAL-N]
manuellt.
[PAL]/[SECAM]/[NTSC]/[NTSC4.43]/[PAL-M]/
[PAL-N]/[PAL60]:När projektorn inte kan visa bilder
på korrekt sätt i [Auto], ställ in
formatet på ingångssignalen
manuellt.
54
PAL60
Systemmeny vid videoingång.
Färgjustering
Bildläge
Välj färgjustering för att ange bildläge och justera den projicerade bildens
kvalitet
Direkt användning
Tryck på Image Select-knappen på fjärrkontrollen för
att välja önskat bildläge.
Fjärrkontroll
Menyanvändning
Image
Tryck på knappen <MENU> på fjärrkontrollen på den
övre kontrollpanelen för att öppna OSD-menyn.Tryck
på knappen för att välja Färgjusteringsmenyn,
tryck sedan på knappen <OK> eller .
1) Tryck på
för att välja menyn [Bildläge].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskat objekt.
Presentation
Ett bildläge som passar för att titta på texter i ett ljust rum.
Standard
Din projektors standardläge kan följa en nationell
standard.
Bildläge (För dator)
Färgjustering
Bildläge
Standard
Kontrast
32
32
Ljusstyrka
Medel
Färgtemperatur
Röd
32
Grön
32
Blå
32
Skärpa
0
Film
Berikad gråskala för filmtittning.
Svarta tavlan (Grön)
Ett bildläge som har skapats för att visas på Svart
tavlan (Grön). Den förbättrar kvalitet på bilden som
projiceras på Svarta tavlan (Grön). Detta har skapats
för en grön tavla, alltså inte för en svart tavla som
namnet annars tyder på.
Färgtavla
Ett bildläge som lämpar sig för bildprojicering på en
röd, blå, gul eller grön vägg.Tryck på <OK> för att
öppna färgtavlans meny, tryck sedan på
för att
välja Röd, Blå, Gul eller Grön,Tryck sedan på <OK>.
Användarbild
Användare kan anpassa färgjustering.
55
Färgtavla
Färgjustering
Färgtavla
Röd
Blå
Grön
Gul
Färgjustering
Färgjustering
TRYCK PÅ KNAPPEN <MENU> på fjärrkontrollen
på den övre kontrollpanelen för att öppna OSDmenyn.Tryck på knappen  för att välja
Färgjusteringsmenyn, tryck sedan på knappen
<OK> eller .
1) Tryck på
för att välja önskat objekt.
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera börvärdet.
Färgjustering (För Dator/HDMI)
Färgjustering
Bildläge
Standard
Kontrast
32
Ljusstyrka
Färgtemperatur
Röd
32
Grön
32
Blå
32
Skärpa
Kontrast
Tryck på knappen  för att sänka kontrastintervall från
0 - +63.
tryck på knappen  för att öka kontrastintervall från
0 - +63.
Ljusstyrka
Tryck på knappen  för att sänka ljusstyrkans intervall
från 0 - +63.
Tryck på knappen för att sänka ljusstyrkans intervall
från 0 - +63.
Färgtemp. (För Dator-/HDMI-ingång)
Tryck på  för att välja önskad färgtemperatur
(låg, Medel. och hög)
Hög temp.: Blir blått gradvist.
Medel temp.: Lämplig naturlig färg.
Låg temp.: Blir rött gradvist.
Färgnivå (För Video-ingång)
Tryck på knappen  för att sänka mättnaden, tryck på
knappen  för att öka mättnaden.
Färgbalans (För videoingång)
Tryck på knappen  för att välja önskad färgton.
Röd
Tryck på knappen  för att sänka röd färgton och  för
att öka den.
Grön
Tryck på knappen  för att sänka grön färgton och 
för att öka den.
Blå
Tryck på knappen  för att sänka blå färgton och  för
att öka den.
Skärpa
Tryck på  för att göra bilden mjukare och klicka på 
för att göra den skarpare, intervall mellan 0 - +15.
56
32
Medel
0
Färgjustering (För Video)
Färgjustering
Bildläge
Standard
Kontrast
32
Ljusstyrka
32
Färgnivå
32
Färgbalans
32
Röd
32
Grön
32
Blå
32
Skärpa
0
Inställning
Pro jektorn har en Inställningsfunktion, via denna kan du kan välja andra
funktioner som beskrivs nedan.
Menyanvändning
Tryck på knappen <MENU> på fjärrkontrollen
på den övre kontrollpanelen för att öppna
OSD-menyn.Tryck på knappen  för att välja
Inställningsmenyn, tryck sedan på knappen <OK>
eller .
1) Tryck på
för att välja önskat objekt.
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja alternativ.
Vid start
Inställningsmeny
Inställning
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Av
Eko-läge
Av
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
Normal
Av
Lås
Iris
På
Ljud
HDMI-inställning
Vid start
Du kan endast slå på projektorn genom att ansluta
strömkabeln.
1) Tryck på
för att välja menyn [Vid start].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskat objekt.
Inställning
Av....Starta Standby-läge.
På....Starta omedelbart.
Lås
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Av
Eko-läge
Av
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
Iris
Normal
Av
På
Ljud
HDMI-inställning
Standby-läge
Starta standby-läget oavsett om din projektor körs
via ett nätverk
1) Tryck på
för att välja menyn [Standby-läge].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera nivåer.
Standby-läge
Inställning
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Av
Eko-läge
Av
Lamp kontroll
Normal..............Även i standby-läge finns det
inga hinder för nätverket och
seriekommunikationen..
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
Normal
Av
Lås
Wake On Lan....Detta läge används för att reducera
strömförbrukning och gör att
enheten väntar på Wake On Lan
magic packet.
Nätverk- och RS-232Cseriekommunikation kommer
inte vara tillgängliga förutom vid
kommandot STRÖM PÅ under det
läget.
Eco...................Endast RS-232C-seriekommunikation
kommer finnas tillgängligt..
57
Iris
Ljud
HDMI-inställning
På
Inställning
Fläktreglage
Du kan inställningarna för fläkthastighet enligt din
projektorns altitud.
1) Tryck på
för att välja menyn [Fläktreglage].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskad meny.
Av: Normal hastighet. Välj AV som alternativ vid
användning av projektorn om altituden inte är för hög.
På:Snabbare än läget Av. Välj PÅ som alternativ när
projektorn används på Fläktreglage.
Fläktreglage
Inställning
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Av
Eko-läge
Av
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
Normal
Av
Lås
Iris
På
Ljud
HDMI-inställning
OBS!
●● Sälj alternativet för Fläktreglage NÄR du använder
projektorn på en altitud på 1400-2700 meter.
Lampkontroll
Ändra lampans ljusstyrka enligt miljön och riktningen
som din projektor är placerad i.
1) Tryck på
för att välja menyn [Lampkontroll].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att växla till önskad meny.
Normal....Normal ljusstyrka.
Eco..........Sänker ljusstyrkan och reducerar
energiförbrukning, detta förlänger
lampans livstid innan den behöver
bytas ut.
58
Lampkontroll
Inställning
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Av
Eko-läge
Av
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
Normal
Av
Lås
Iris
Ljud
HDMI-inställning
På
Inställning
Fläkthastighet
Välj nedkylningstid efter att projektorn stängs av.
1) Tryck på
för att välja menyn [FläktHastighet].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att växla till önskad meny.
Fläkthastighet
Inställning
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Normal............ Körs på ett normalt sätt.
60 sekunder.... Körs snabbare än i normalt läge med
kortare tid men högre ljud.
omedelbar...... Välj denna funktion för att låta dig
koppla bort strömkabeln direkt efter
nedstängning utan att vänta på att
projektorn kyls ned.
Av
Eko-läge
Av
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
Normal
Av
Lås
Iris
På
Ljud
HDMI-inställning
OBS!
●● Vid val av [Omedelbart], kommer tiden som
projektor tar att startas om ta längre tid än
vanligt.
●● Ibland kan lampan ta längre tid på sig att kylas
ned än vanligt för att kunna lysa igen.
Dold textning (CC)
Dold textning (CC) används för att visa programljudet
eller annan information på skärmen. Välj denna
funktion för att växla kanal med den dolda textningens
ingångssignal.
1) Tryck på
för att välja menyn [Dold textning (CC)].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att växla till önskad meny.
AV: Iingen dold textning (CC).
CC1..... Visa CC1-data.
CC2..... Visa CC2-data.
CC3..... Visa CC3-data.
CC4..... Visa CC4-data.
Dold textning (CC)
Inställning
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Fläkthastighet
Dold textning (CC)
HDMI-inställning
59
Normal
Av
Lås
Ljud
OBS!
Av
Lamp kontroll
Iris
●● Ikonen kommer att vara grå om funktionen för
Dold textning (CC) är ogiltig.
●● Funktionen för Dold textning (CC) är ogiltig
när OSD-menyn och Timern är på skärmen.
Av
Eko-läge
På
Inställning
Lås
Välj denna funktion för att låsa och låsa upp
kontrollpanelens eller fjärrkontrollens knappsats.
1) Tryck på
för att välja menyn [Lås].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att växla önskad meny.
Lås
Inställning
Av
Vid start
Eko-läge
Standby-läge
Av
Fläktreglage
Lamp kontroll
Av................ Kontrollpanelens eller fjärrkontrollens
knappsats är effektiva.
Projektor...... Kontrollpanelens knappsats är ogiltig.
Fjärrkontroll....Fjärrkontrollens knappsats är ogiltig.
Fläkthastighet
Normal
Dold textning (CC)
Av
Lås
På
Iris
Ljud
HDMI-inställning
OBS!
●● Om du låser den övre kontrollpanelen utan att
ha en fjärrkontroll, eller om något är fel på din
fjärrkontroll bör du kontakta din återförsäljare
eller servicecenter.
IRIS
Iris
Justera bildsignalen ljusutgång och projicera med
betoning på kontrast.
1) Tryck på
för att välja menyn [Iris].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att justera spakarna.
Inställning
AV.....INGEN korrigering.
Lås
Av
Vid start
Eko-läge
Standby-läge
Av
Fläktreglage
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Normal
Dold textning (CC)
Av
På
Iris
PÅ....Korrigera iris.
Ljud
HDMI-inställning
Ljud
Välj denna funktion för att justera ljudet.
1) Tryck på
för att välja menyn [Ljud].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att växla önskad meny.
Volym.... Tryck på  för att höja volymen, intervallet är
mellan 0 ~+25.
Tryck på  för att sänka volymen, intervallet
är mellan 0~+25.
Mute..... Tryck på
för att stänga av eller slå på
Tystningsfunktionen.
På: Ingen ljudutgång.
Av: Ljudutgång.
60
Ljud
Inställning
Av
Vid start
Eko-läge
Standby-läge
Av
Fläktreglage
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Normal
Dold textning (CC)
Av
Lås
På
Iris
Ljud
HDMI-inställning
...
Inställning
HDMI-inställning
När den externa enheten är ansluten till projektorns
HDMI-terminal och bilderna inte kan projiceras på
normalt sätt, öppna inställningarna för Bild eller Ljud.
Tryck på <MENU> på fjärrkontrollen eller på den övre
kontrollpanelen för att öppna OSD-menyn.Tryck på
 för att välja menyn Inställningar,tryck sedan på
<OK> eller  för att öppna undermenyn.
1) Tryck på
för att välja menyn [HDMI-inställning].
2) T
ryck på knappen <OK>.
● Öppna [HDMI-inställning] omedelbart.
3) Tryck på knappen
för att välja [Bild] eller [Ljud].
4) Tryck på knappen <OK>.
HDMI-inställning
Inställning
Av
Vid start
Eko-läge
Standby-läge
Av
Fläktreglage
Lamp kontroll
Fläkthastighet
Normal
Dold textning (CC)
Av
Lås
Iris
På
Ljud
HDMI-inställning
...
Observera:
●● HDMI-alternativet kan endast väljas i HDMI-1och HDMI-2-kanalen.
HDMI-ingångsomfång
Auto
Ställ in signalnivån automatiskt.
Begränsade Ange den begränsade signalnivån från 16 till 235.
Full
Ange den fullständiga signalnivån från 0 till 255.
Observera:
●● Bäst projektorinställningar kan skilja sig något från din externa utgångsenhet.
●● För extern utgång bör du hänvisa till den externa enhetens användningsinstruktioner.
Ljud
HDMI
Ljud-I/F
Vid anslutning till HDMI-kabeln för att överföra bilder och ljud behöver inte
användarna ansluta till separata ljudsignaler.
När den externa ljudsignalen anges som AUDIO IN-terminalen.
EQ-inställningar
MODE1-4
Ändra HDMI-mottagningsnivån enligt AV-enheten som är ansluten till HDMIingångsterminalen. Om brus uppstår på bilden eller om bilden inte visas, ändra
inställningarna.
61
Avancerat
Pro jektorn har en Avancerad funktion, du kan välja andra funktioner som
beskrivs nedan.
Menyanvändning
Tryck på knappen <MENU> på fjärrkontrollen på
den övre kontrollpanelen för att öppna OSD-menyn.
Tryck på knappen  för att välja Avancerade
menyn, tryck sedan på knappen <OK> eller .
1) Tryck på knappen
för att välja önskat objekt.
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att ställa in alternativ.
4) Tryck på knappen <OK>.
Avancerad meny
Avancerat
Språk
Autoinst.
Keystone
Logo
Säkerhet
Energispar
Filterräknare
Testbild
Nätverk
Fabriksinställning
Lampräknare
Språk
Användare kan välja språket som visas på skärmen.
1) Tryck på
för att välja menyn [Språk].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja önskat språk.
4) Tryck på knappen <OK>.
Namn på menyer, inställningar, OSD, knappar och
mer kan visas i önskat språk.
Språk
Avancerat
Språk
Autoinst.
Keystone
Logo
Säkerhet
Energispar
Filterräknare
Testbild
Din projektor stöder flera olika språk. Du kan välja
mellan: Engelska, tyska, franska, italienska, spanska,
polska, svenska, nederländska, portugisiska,
japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska,
koreanska, ryska, arabiska, turkiska, finska,
norska, danska, indonesiska, ungerska, tjeckiska,
thailändska, persiska
62
Nätverk
Fabriksinställning
Lampräknare
...
Avancerat
Autoinst.
Tryck på AUTO-knappen på fjärrkontrollen för att
köra följande funktioner: Ingångssökning, Auto PCjusteringering och Auto Keystone.
1) Tryck på
för att välja menyn [Autoinst].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att välja önskade objekt.
Ingångssökning: V
älj denna funktion för att upptäcka
signalen och projicera bilder
automatiskt.
Automatisk datorjust. Välj denna
funktion för att justera [Finsynkr.],
[H Position], [V Position] och [H
STORLEK] automatiskt när projektorns
ingång är anaologa signaler.
Auto Keystone: V
älj denna funktion för att korrigera
vertikal förvrängning av den projicerade
bilden automatiskt.
Autoinst.
Avancerat
Autoinst.
Ingångssökning
På
Auto PC-justering
På
Auto keystone
Av
Observera:
●● Minst ett av alternativen Ingångssökning, Auto PCjusteringering och Auto Keystone bör vara På.
●● Justera projektorn manuellt om bilden visas
onormalt, även fast du har valt funktionen Auto
Keystone.
●● När du anger Projiceringsmetod som Takinstallerad
eller Bakinstallerad och användare placerar sin
projektor i ett taktillstånd, kommer funktionen Auto
Keystone att vara ogiltig.
●● När du anger Projiceringsmetod som Auto Tak eller
Auto Tak,Bak, och användare placerar sin projektor
i ett taktillstånd, kommer funktionen Auto Keystone
vara ogiltig.
Keystone
TRYCK PÅ KNAPPEN <MENU> på fjärrkontrollen
eller på den övre kontrollpanelen för att öppna
OSD-menyn.Tryck på knappen  för att välja den
Avancerade menyn, tryck sedan på knappen <OK>
eller  för att öppna
1) Tryck på
för att välja menyn [Keystone].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att välja önskade objekt.
4) Tryck på knappen <OK>.
Keystone
Avancerat
Språk
Autoinst.
Keystone
Logo
Säkerhet
Energispar
Filterräknare
Testbild
Nätverk
Fabriksinställning
Lampräknare
63
...
Avancerat
Keystone
● Denna funktion är endast tillgänglig när alternativet
Auto keystone inte är På.
Keystone-undermenyn
Spara.......Spara Keystone efter att projektorn stängs
ned eller strömkabeln har kopplats ur.
Återställ...Keystone kommer att avbrytas efter att
projektorn stängs ned eller efter strömkabeln
har kopplats ur efter återställning.
Avancerat
Keystone
Keystone
Spara
H/V keystone
Korrigering, hörn
Korrigering, böjning
Återställ värde
H/V Keystone
Välj denna funktion för att korrigera projicerade bilderna
horisontellt eller vertikalt
Tryck på knappen 
för att minska övre
bredd
Tryck på knappen 
för att minska undre
bredd
Tryck på knappen 
för att minska vänster
bredd
Tryck på knappen
 för att minska
höger bredd
Hörnjustering
Välj denna funktion för att korrigerade de fyra förvrängda
hörnens projicerade bilder.
Tryck på knappen
 för att starta Keystone vid
skärmens fyra hörnor. De fyra hörnorna slingrar sig
enligt sekvensen som visas nedan:
Hörnjustering
Övre vänster
Övre höger
Undre höger
OBS!
●● Vit pil indikerar ingen korrigering.
●● Röd pil indikerar Keystone-riktning.
●● Pilen försvinner när korrigeringen når den högsta nivån.
64
Undre vänster
Avancerat
Korrigering, böjning (LV-WX370, LV-X350)
Välj denna funktion för att korrigera de projicerade
bilderna med linjäritet ojämna eller vertikala och
horisontella böjningsdeformation.
Tryck på knappen
 för att justera alternativen.
Objekt
Korrigierng, böjning.
X-/Y-ökning
Korrigering, böjning.
X-kompensation
Drift
Justering
Tryck på 
Justera från stadie B till A
Tryck 
Justera från stadie A till B
Tryck 
Justera från stadie B till A
Tryck ▼
Justera från stadie A till B
A
B
A
B
Tryck på  Justera förvrängningen till höger
Tryck 
Justera förvrängningen till vänster
Korrigering, böjning. Tryck på  Justera förvrängningen högst upp
Y-kompensation
Tryck ▼
Justera förvrängningen längst ner
Observera:
●● Efter justering av H/V Keystone-värden, om användare justerar Hörnjustering och
Korrigering, böjning, kommer H/V Keystone-värden att återställas. Efter justering av
Hörnjusteringsvärden och BÖJNINGSkorrigering, kommer hörnjusteringsvärden att
återställas OM användare justerar H/V Keystone.
●● Korrigering, böjnings X-kompensation och Korrigering, böjnings Y-kompensation kan
inte justeras individuellt. Justera Korrigering, böjnings X-kompensation och Korrigering,
böjnings Y-kompensation efter justering av X/Y-Korrigering, böjning.
●● Tryck på KEYSTONE-knappen å fjärrkontrollen,sedan kommer OSD-menyn för Keystone
att öppnas (denna meny inkluderar: H / V Keystone, Hörnjustering, Korrigering, böjning och
Återställ värde), du kan även trycka på knapparna ▲▼ för att växla mellan fyra alternativ.
●● Störst Keystone-intervall upp till ± 30° vertikalt och ± 15° horisontellt. Bildkvaliteten kommer
försämras och bli svår att fokusera på. Installera projektorn medf minst korrigeringsvärde.
●● Skärmens storlek kommer att ändras via olika H/V Keystone-justeringar.
●● Keystone kan påverka bildförhållande.
Återställ värde
Välj denna funktion för att återställa justeringsvärdet till
fabriksinställningar.
1) Tryck på knappen
 för att välja alternativet
[Återställ värde].
2) T
ryck på knappen <OK>.
● Värdet som har justerats av Keystone återställs.
65
Avancerat
Logomeny
Logo
Avancerat
Logo (inklusive Logo och konfiguration av LogoPIN-kod) Du kan använda denna funktion för
att välja Logoskärmen, Logo-PIN-koden, ändra
uppstartslösenord och ställa in standard logoskärm.
1) Tryck på knappen
för att välja menyn [Logo].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att välja önskade objekt.
Välj logo
Välj detta för att ställa in logoskärmen när du slår på
din projektor:
Canon(standard)... Visa standard fabrikslogoskärm.
Användare*............ Visa tagen bild som logoskärm.
Av.......................... Visa nedräkningslogoskärmen.
*Endast för LV-WX370 / LV-X350
Logo
Välj logo
Standard
Spara
Lås logo-PIN-kod
Av
Ändra logo-PIN-kod
OBS!
●● Efter att du har bytt din LogoPIN-kod, kom ihåg koden och
håll den säker. Logo-PIN-kod
kan inte ändras igen om du
glömmer eller tappar bort det
nya lösenordet.
Spara (LV-WX370 / LV-X350)
Gör det möjligt att spara bilder som projiceras och använda bilden som startbild eller vid
presentationer.
Vid sparande av en projicerad bild, klicka på OK, sedan öppnas en bekräftelseruta, klicka på
Ja i rutan för att spara bilden.
Efter att du har sparat en projicerad bild, gå till ”välj en logo” välj sedan ”Användare”. Sedan
kommer den sparade bilden att visas när projektorn slås på nästa gång.
Lås logo-PIN-kod
Lås logo-PIN-kod
Denna funktion förhindrar icke berättigade personer från att ändra Logoskärmen.
Av.....Logoskärmen kan ändras via Logomenyn..
På.....Du kan inte ändra logoskärmen utan Logo-PIN-koden.
För att ändra Logo-PIN-kodsskyddet, tryck på OK så kommer bytesrutan för Logo-PIN-kod att
öppnas. Följ stegen nedan för att ange en Logo-PIN-kod.
●T
ryck på pilen  för att välja ett nummer, tryck sedan på OK button för att ange och flytta
markören. Numret du skrev visas som ”*”. För att redigera numret du skrev, tryck på MENY
för att flytta markören till numret du vill ändra, tryck på
för att välja det korrekta numret.
●R
epetera detta steg för att ange ett tresiffrigt nummer.Flytta markören till VERKSTÄLL efter
att du har angett the tresiffriga numret. Tryck på knappen OK.
●O
m lösenordet är ogiltigt kommer lösenordet visas som ”***” och kommer vara rött. Försök
igen med ett giltigt lösenord.
●E
fter att du har angett en giltig Logo-PIN-kod kan du trycka på  för att växla mellan AV
och PÅ.
Ändra logo-PIN-kod
Du kan ändra din Logo-PIN-kod till valfritt tresiffrigt nummer. Tryck på OK för att välja byte av Logo
-PIN-kod. Rutan för byte av Logo-PIN-kod öppnas, tryck på pilknappen  för att få en ny giltig
kod. Dialogrutan för den Nya Logo-PIN-kod öppnas. Konfigurera en ny Logo-PIN-kod, kontrollera
innehållet i rutan, välj Ja, lösenordet har nu skapats.
Glöm inte och håll ditt nya lösenord säkert.
För att ta bort din Logo-PIN-kod kan du återställa enheten till fabriksinställningar.
66
Avancerat
Säkerhet
Säkerhetsmeny
Skapa en PIN-kod för att låsa projektorn för att
förhindra icke berättigade personer från att använda
din projektor. När projektorn är på kommer skärmen
[PIN-kod] att visas.
1) Tryck på
för att välja menyn [Säkerhet].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
Avancerat
Säkerhet
PIN-kodslås
Av
Ändra PIN-kod
PIN-kod
PIN-kod
Denna funktion förhindrar icke berättigade personer från att använda projektorn.
Av.... PIN-koden är inte tillgänglig.
På.... Skärmen [PIN-kod] kommer att visas när projektorn är på.Om du vill byta PIN-Koden (tre
siffror), måste du ange PIN-Koden.
Standard fabrikslösenord är ”111”.
Ändra PIN-kod
● Du kan byta PIN-koden. Klicka på knappen [OK] och välj [Byt PIN-kod]. När rutan för [PIN-kod]
öppnas, tryck på knappen [← / →] för att ange en giltig PIN-kod, välj sedan [Bekräfta] för att
öppna rutan för [Ny PIN-kod]. Konfigurera en ny PIN-kod, bekräfta innehållet i rutan, välj sedan
Bekräfta för att skapa en ny PIN-kod.
●N
umret du skrev visas som ”*”. För att redigera numret du skrev, tryck på MENY för att flytta
markören till numret du vill ändra, tryck på  för att välja korrekt nummer.
●R
epetera detta steg för att ange ett tresiffrigt nummer.
●A
nge ett tresiffrigt nummer, flytta markören till ”Ställ in”. Tryck på OK-knappen, sedan kan du
börja använda projektorn.
●O
m PIN-koden är ogiltig kommer PIN-koden att visas som ”***” och kommer vara röd. Försök
igen med ett giltigt lösenord.
●G
löm inte och håll ditt nya lösenord säkert.
För att ta bort PIN-koden
(1) Samtidigt som du trycker ned både knappen [POWER] och [OK] på huvudenheten, koppla in
strömkabeln in i huvudenheten och vänta tills LED-lampan slutar blinka och börjar lysa.
(2) När knappen [POWER] trycks ned och börjar lysa, kommer inmatningsskärmen för PIN-kod att
öppnas. Ange ”111”.
(3) Välj OSD-menysäkerhet >> PIN-kod >> ”på”. När inmatningsskärmen visas igen, ange
standardvärdet (111) och ställ in PIN-koden till ”av” eller skapa en ny PIN-kod.
67
Avancerat
Energispar
För att reducera strömförbrukning och för att bibehålla
lampans livcykel, kommer strömhanteringsfunktionen
stänga a projiceringslampan om din projektor inte har
fått någon signal under en längre tid.
1) Tryck på
för att välja menyn [Energispar].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
Redo........................StrömLAMpan blinkar grönt
när lampan är helt nedkyld.
Lampan slås på igen om en
ingångssignal ansluts eller om
någon knapp (förutom powerknappen) på den bakre panelen
eller fjärrkontrollen trycks ned
under denna tidsperiod.
Stäng av..................Projektorn stängs av efter att har
fullständigt nedkylts.
Inaktivera.................Inaktivera
strömhanteringsfunktionen.
Timer.......................När ingångssignalen störs
och inga knappar trycks på
30 sekunder efteråt kommer
meddelandet ”Ingen signal” att
visas i timern. Timern räknar ner
tills lampan stängs av. Tryck på
pilen för att konfigurera timerns
intervall i minuter (1~30).
RedoNedräkning.... ● K
onfigurera intervallet från
redoläget till standby-läget
(0 till 30 minuter). Om du
anger noll minuter kommer
din projektor förhindras från
att byta läge.
● Tryck på Power för att växla
din projektors läge från redo till
standby och valfri knapp
för att slå på den efter detta.
Energisparsmeny
Avancerat
Energispar
Klar
Stäng av
Av
Timer
5 Min
Nedräkning klar
5 Min
Strömhantering
Ingen signal
01:20
Kvarstående tid innan
lampan stängs av.
OBS!
●● Fabriksinställning för standby-tid 5 minuter. Nedräkning för redoläget: 5 minuter.
68
Avancerat
Filterräknare
Konfigurera denna funktion för att återställa filtrets
användningstid och konfigurera varningsskärmen.
1) Tryck på
för att välja menyn [Filterräknare].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
När projektorn når den inställda rengöringstiden,
kommer filtrets varningsikon att visas på skärmen
för att meddelande användaren att projektorfiltret
behöver rengöras. Se till att välja första tillstånd och
ställa in timern efter rengöring, efter återställning av
filterräknaren kommer filtrets varningsikon att försvinna.
Filter.................. Visar filtrets användningstid.
Timer................. Ställ in en tid då varningsikonen
kommer att visas.
Återställning ...... återställning av filterräknare.
av filterräknare
Filterkontroll....... Kontrollera temperaturen inuti
projektorn och vidta lämpliga
åtgärder.
På: Kontrollera filter.
●N
är projektorn har kontrollerat alla
filterproblem, kommer skärmen visa
varningsikonen ”Filtervarning! Byt
filtret!”.
Av: Kontrollera INTE filtret.
Observera:
●● Skärmen kommer att visa ikonen
”Filtervarning! Byt filter!” när projektorn har
kontrollerat en varning. Och varningsikonen
kommer att försvinna 30 sekunder senare
automatiskt, endast POWER-knappen
kommer att fungera denna denna period.
69
Filterräknarens meny
Avancerat
Filterräknare
Filterräknare
1H
Timer
200H
Återställning av filterräknare
Filterkontroll
O
Återställning av filterräknare?
Ja
Flytta
Filtervarning
Nej
OK
Välj
MENU
Tillbaka
Avancerat
Testbild
Välj denna funktion för att visa projektorns inbyggda
testmönster.
1) Tryck på
för att välja menyn [Testbild].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
4) Tryck på knappen <OK>.
Menyn för testmönstret
Gråskala 1 / Gråskala 2 / Gråskala 3 / Gråskala 4 /
Färgskala / Röd / Grön / Blå / Streckbild / Vit / Svart /
Gråraster: Använd OSD-menyn för att visa testmönstret.
Gråskala 4
Avancerat
Testbild
1/2
Testbild
2/2
Av
Gråskala 1
Gråskala 2
Gråskala 3
Färgskala
Röd
Grön
Blå
Streckbild
Avancerat
Vit
Svart
Gråraster
70
Avancerat
Nätverk
Förberedelser
1. Obligatorisk utrustning: Projektor, dator och en nätverkskabel
2. Anslutning:
Anslut din projektor till en router eller switch i ditt lokala nätverk med en nätverkskabel.
Om anslutningen inte lyckas med en normal nätverkskabel kan du istället använda en
jumper-kabel.
3. Slå på datorn. Datorns och projektorns LAN-portar blinkar efter att du slår på projektorn
Anvisningssteg
1. Slå på din projektor.
2. Erhåll IP-adressen med DHCP och automatisk
IP-allokering påslaget. (Du kan ställa in DHCP till
Av och konfigurera IP-adressen manuellt.)
3. Öppna menyn för nätverksinställningar
(1) Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen
eller den övre kontrollpanelen, tryck på
knappen
för att välja nätverksikonen.
Nätverksmeny
Avancerat
LAN
Nätverksinst.
Nätverksinformation
(2) Tryck på knappen
för att välja
nätverksinställningar och tryck på knappen
OK för att ange.
MAC-adress..... Visa anslutet nätverks
MAC-adress.
iP-adress.......... Visa anslutet nätverks
IP-adress.
(3) Tryck på
för att ställa in DHCP till På för
att erhålla en IP-adress, subnet, gateway och
DNS automatiskt, tryck sedan på OK för att
bekräfta.
MAC-adress:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-adress
192.168.1.100
LAN
Nätverksinst.
DHCP
På
IP-adress
.
.
.
Subnet
.
.
.
Gateway
.
.
.
DNS
.
.
.
Bekräfta
Flytta
OK
Nästa
MENU
LAN
Tillbaka
Nätverksinst.
DHCP
Tryck på
för att ställa in DHCP som
Av, tryck sedan på OK för att ange en IPadress, tryck sedan på  för att välja subnät,
gateway och DNS automatiskt.Tryck på på
OK för att bekräfta.
Avbryt
Av
IP-adress
192 . 168 . 1 . 100
Subnet
255 . 255 . 255 . 0
Gateway
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Bekräfta
Flytta
OK
Nästa
Avbryt
MENU
Tillbaka
MENU
Tillbaka
Fabriksinsatällning
Denna funktion återställer alla dina inställningar till
fabriksstandarder.
1) Tryck på knappen
för att välja menyn
[Fabriksinsatällning].
2) Tryck på knappen <OK eller >.
3) Tryck på knappen  för att välja ja, tryck sedan
på knappen <OK>.
71
Återställa till fabriksinställning?
Ja
Flytta
Nej
OK
Välj
Avancerat
Lampräknare
Se till att återställa lampräknaren när du byter lampan.
VARNINGSindikatorn släcks och lampans bytesikon
kommer att försvinna.
1) Tryck på knappen
[Lampräknare].
Filterräknarens meny
Avancerat
Lampräknare
för att välja menyn
Lampräknare
1H
Räkneverk för lampa
2) T
ryck på knappen <OK eller >.
3) Tryck på
för att välja ”Lampbyte, Återställ?”,
tryck sedan på <OK>. Meddelandet ”Lampbyte,
återställ räknare ?” visas. Välj Ja för att fortsätta.
4) E
n annan ruta öppnas, välj Ja för att återställa
lampräknaren.
Observera:
●● ÅTERSTÄLL inte lampräknaren om du inte
behöver byta lampan.
Lampbyte, återställ räknare ?
Ja
Move
Flytta
Nej
OK OKVäljSelect
MENUMENU
Tillbaka
Back
Lampbyte, återställ räknare ?
Ja
OK?
Ja
Flytta
72
Nej
OK
Välj
MENU
Tillbaka
Memory Viewer
När USB-minnet matas in i projektorn kan memory
viewer projicera videon och bilderna från USB-minnet.
Tryck på <MENU> på fjärrkontrollen för att öppna
OSD-menyn.Tryck på  för att välja menyn
Memory Viewer,tryck sedan på <OK> eller .
1) Tryck på
för att välja önskat objekt.
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på
för att välja alternativ.
4) Tryck på knappen <OK>.
Ställ in bild
Välj denna funktion för att starta bildspel.
Menyn Memory Viewer
1) Tryck på  för att välja en fil.
2) Tryck på
Memory Viewer
för att välja menyn [Ställ in bild].
Ställ in bild
Övergångseffekt
3) T
ryck på knappen <OK eller >.
● Helskärmsläge
● Tryck på <OK> för att återvända till
miniatyrbilden.
Sortering
Rotera
Glid höger
Namnordning
Rotera inte
Passa in
Av
Upprepa
Av
Verkställ
Övergångseffekt
Välj denna funktion för att ställa in bildspelets
uppspelning vid byte av bilder.
1) Tryck på
för att välja menyn [ÖverGångseffekt].
2) T
ryck på knappen <OK eller >.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
Glid ner......... Glid uppifrån och ner.
Glid höger..... Glid från vänster till höger.
Sortering
Välj denna funktion för att ställa in bildspelets ordning.
1) Tryck på knappen
för att välja menyn [Sortering].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
Expandera ordning...... Sortera efter namn på fil eller
mapp.
Storleksordning........... Sortera efter storlek på fil eller
mapp.
Tidsordning.................. Sort efter tidslängd på fil eller
mapp.
Namnordning............... Sort efter namn på fil eller mapp.
73
!
Observera:
●●När du väljer [Memory Viewer]
som ingångssignal, kommer
menyn ”Memory Viewer” bli
tillgänglig.
●●Utöver menyn ”Starta
bildspel”, bör du även ändra
inställningar, om du inte
anger inställningsvärdet
för [Programmet], kommer
ändringen att vara ogiltig.
Memory Viewer
Rotera
Ställ in bildernas roteringsriktning.
1) Tryck på
för att välja menyn [Rotera].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
Ingen rotering.....Roteringen är ogiltig.
270 Grader.........Rotera moturs 270 grader.
180 Grader.........Rotera medurs 180 grader.
90 Grader...........Rotera medurs 90 grader.
Passa in
Ställ in bilden så att den är kompatibel med projiceringsskärmen.
1) Tryck på
för att välja menyn [Passa in].
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
På.... Visa bilder efter skärmens bildförhållande.
Av.... Visa bild efter normala pixlar.
Upprepa
Välj denna funktion för att spela bilder upprepat.
1) Tryck på
för att välja menyn [Upprepa].
2) Tryck på knappen <OK eller >.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
På..... Spela upp det första dokumentet igen efter att
du har spelat det sista.
Av..... Återvänd till miniatyren efter uppspelning av
den sista.
Verkställ
Används endast vid uppspelning av bilder.
1) Tryck på
för att välja menyn [Verkställ].
2) Tryck på knappen <OK eller >.
74
Info.
Välj Infofunktionen för att upptäcka den projicerade bilden signal och projektorns driftstatus.
Menyanvändning
Tryck på knappen <Info.> på fjärrkontrollen eller
<MENU> på kontrollpanelen för att visa OSD-menyn.
Tryck på knappen  för att välja menyn Info., tryck
sedan på knappen <OK> eller .
Info. meny
Information
Ingång
HDMI-1
H-synk frekvens
--- KHZ
V-synk frekvens
---
---HZ
Lampstatus
Lampräknare
Info. visa enligt endan:
Energispar
0 tim
Av
5 Min
Ingång: Visa vald ingångskälla.
Bildläge
H-synk. Frekv......Visa H- synkr. Ingångssignalens
frekvens i enheten KHz. Visa ”--KHz” när inga andra signaler finns.
V-synk. Frekv......Skärmens V-synk. Ingångssignalens
frekvens i enheten KHz. Visa ”--KHz” när inga andra signaler finns.
Lampstatus..........Visa vald Lampa.
Lampräknare.......Vvisa lampans användningstid.
Strömhantering....Visa valt Strömhanteringsläge.
Bildläge................Visa valt BildLäge.
75
Standard
Nätverkskontroll
Nätverkskontroll
Funktion: Denna funktion har skapats för att fjärrstyra datorer i samma lokala nätverk.
Förberedelser
1. Obligatorisk utrustning: Projektor, dator och en nätverkskabel
2. Anslutning:
Anslut din projektor till en router eller switch i ditt lokala nätverk med en nätverkskabel.
Om anslutningen inte lyckas med en normal nätverkskabel kan du istället använda en
jumper-kabel.
3. Slå på datorn. Datorns och projektorns LAN-portar blinkar efter att du slår på projektorn
Anvisningssteg
1. Slå på din projektor.
Avancerat
LAN
Nätverksinst.
2. Erhåll IP-adressen med DHCP och automatisk
IP-allokering påslaget. (Du kan ställa in DHCP
till Av och konfigurera IP-adressen manuellt
om du är bekväm med nätverksarbete.)
Nätverksinformation
MAC-adress:
7C:6F:F8:4E:B9:2F
IP-adress
192.168.1.100
3. Öppna menyn för nätverksinställningar
(1) Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen
eller den övre kontrollpanelen, tryck på
knappen
för att välja nätverksikonen.
LAN
Nätverksinst.
DHCP
(2) Tryck på knappen ENTER eller
öppna nätverksmenyn.
för att
På
IP-adress
.
.
.
Subnet
.
.
.
Gateway
.
.
.
DNS
.
.
.
Bekräfta
(3) Tryck på knappen
, välj
nätverksinställningar och tryck på ENTER
för att bekräfta.
Flytta
OK
Nästa
(5) Tryck på
för att välja Bekräfta, tryck
på OK för att vänta tills meddelandet
”Vänta...” försvinner.
MENU
LAN
Av
IP-adress
192 . 168 . 1 . 100
Subnet
255 . 255 . 255 . 0
Gateway
192 . 168 . 1 . 1
DNS
192 . 168 . 1 . 1
Bekräfta
Flytta
OK
Nästa
Avbryt
MENU
OBS!
●● Om du använder en nätverksanslutning via kabel, bör du kontrollera SSID / ESSID
och trådlös IP-adress i NätverksInställningsstatusen och skriva ned informationen.
76
Tillbaka
Nätverksinst.
DHCP
(4) Tryck på knappen
för att ställa in
DHCP till På och tryck på OK för att
bekräfta.
Avbryt
Tillbaka
Nätverkskontroll
Öppna via en webbläsare
1) Starta datorns webbläsare.
2) Ange IP-adressen på projektorn i URL-fältet på webbläsaren.
3) Ange lösenordet i [Lösenord], klicka sedan på [Logga in].
”*” fabriksinställningen är användarnamnet: ”admin” (administratörsbehörigheter),
lösenord: ”admin”.
4) Klicka på [Logga in]
OBS:
Användare kan klicka i den övre högra hörnan av webbläsaren för att välja språk.
Öppna inte flera webbläsarinställningar eller kontroller. Använd inte fler än en
datoruppsättning eller kontrollera projektorn.
Ändra ditt lösenord.
Om ditt nätverk inte visas på skärmkontrollerna bör du tala med din nätverksadministratör.
Beskrivning på varje alternativ.
①
②
③
④
⑤
① SystemStatus:
Klicka på detta alternativ för att öppna sidan [Systemstatus].
inställningar: Klicka på detta alternativ för att öppna sidan [Allmänna
inställningar].
③ Bildinställningar: Klicka på detta alternativ för att öppna sidan [Bildinställningar].
④ Bildinställningar: Klicka på detta alternativ för att öppna sidan [Bildinställningar].
ätverksinställningar: Klicka på detta alternativ för att öppna sidan
⑤N
[Nätverksinställningar].
②A
llmänna
77
Nätverkskontroll
Sidan [SystemStatus]
①
②
① Versioner:
Visar projektorns programvaruversion.
Visar LAN-anslutningsstatus.
② LAN-Status:
Sidan [Allmänna Inställningar]
①
②
③
④
⑤
⑥
① Ange
gammalt lösenord: Ange konfigurationens lösenord.
nytt lösenord: Ange ett nytt lösenord.
③ Bekräfta det nya lösenordet: Ange det nya lösenordet för att bekräfta.
④ Ström och Källa: Uppdatera inställningar.
⑤ Ström: Slå på och stäng av projektorn.
⑥ Val av källa: Byt projektorns ingångskälla.
② Ange
Sidan [BildInställningar]
①
②
③
④
⑤
⑥
Ljusstyrka: Justera den projicerade bildens ljusstyrka.
Kontrast: Justera den projicerade bildens kontrast.
③ Skärpa: Justera den projicerade bildens skärpa.
④ Mättnad: Justerar den projicerade bildens färgmättnad.
⑤ Färgton: Justera den projicerade bildens färgton.
⑥ FärgTemperatur: Justera den projicerade bildens färgtemperatur.
①
②
78
Nätverkskontroll
Sidan [BildInställningar]
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
① Bildförhållande:
Byt den projicerade bildens bildförhållande.
Justerar den projicerade bildens fas.
③ H position: Jden projicerade bildens horisontella position.
④ V position: Justera den projicerade bildens vertikala position.
⑤ H storlek: Justera den projicerade bildens horisontella mått.
⑥ Freeze: Välj funktionen för att slå på och stänga av frysningen.
⑦ Autodatorjust.: Utföra automatisk datorjustering.
⑧ V Keystone: Korrigera trapetsformad förvrängning i vertikal riktning.
⑨ H Keystone: Korrigera horisontell förvrängning i horisontell riktning.
⑩ Korrigering, böjning*: Korrigera den projicerade bildens pincushion och barrel.
⑪ Korrigering, hörn: Korrigera den projicerade bildens hörn.
*Endast för LV-WX370/LV-X350
② Finsynkr.:
79
Nätverkskontroll
Sidan [NätverksInställningar]
①
②
① NätverksINställningar
Om du vill aktivera DHCP-klienten, välj IP-adressen automatiskt.
IP-adress:
Ange IP-adressen när du inte använder DHCP-servern.
Subnät:
Ange en subnätssköld när du inte använder DHCP-servern.
Gateway:
Ange gateway när du inte använder DHCP-servern.
DNS:
Ange DNS-adressen när du inte använder DHCP-servern.
Tillgängliga tecken: digital (0 - 9), en punkt (.)
(T.ex.: 192.168.0.253)
② Verkställ
Uppdatera inställningar.
80
Nätverkskontroll
Nätverks-display
När LAN väljs som ingångskälla kommer nätverket att användas för att projicera datorbilden.
Efter att du har angett projektorns IP-adress i webbplatsens huvudgränssnitt, klicka på ”Ladda
ned”, och sedan ladda ned motsvarande PwPresenter-programvara med din projektor.
Klicka på ikonen
för att öpnna pwPresenter-programvaran.
Windows Brandvägg
Följande varning kan visas första gången du starta programvaran, beroende på din Windows
Brandvägginställningar.
För att aktivera kommunikation med projektorer, välj alla kryssrutor och klicka på [Tillåt åtkomst].
För att ändra inställningarna efter att du stänger varningen, öppna menyn [Start] och välj
[Kontrollpanel] > [System och Säkerhet] > [Windows Brandvägg] > [Tillåt en app i Windows
Brandvägg].
Välj [pwpresenter.exe] från listan på tillåtna appar och funktioner, välj sedan varje kryssruta.
81
Nätverkskontroll
⑥
①
②
③
④
⑤
① Sök efter nätverksskärm
Med sökförhållanden tomma, klicka på ”Sök” för att söka, välj önskad projektor och anslut.
Alternativt kan du ange projektorns IP-adress (t.ex.: 192.168.1.100) och klicka på ”Anslut”.
OBS
● Innan du använder pwPresenters sökning, växla till nätverkssignalkällan.
② Starta eller pausa skärmdump
Starta eller pausa valda bilder.
③ Välj skärmstorlek
Välj mellan ”fullt omfång”, ”fixerad storlek” eller ”variabelstorlek”, ange sedan
projiceringsstorlek.
82
Nätverkskontroll
④ Parameterinställningar
Grundläggande inställningar: Språk,
Storlek på skärm, etc.
Avancerad inställning: JPEG-bildinställning,
Nätverksportinställning, Vitlista och
Svartlista, etc.
Global inställning: Fjärrkontrollinställning,
Ljudinfångst och Skärminfångst, etc.
Multicast-inställning: Volyminställing,
Bandbredd, Samplingsfrekvens, etc.
83
Nätverkskontroll
⑤ Nätverksskärmshantering
Skapa nätverkslösenord och -användarnamn,
etc. för pwPresenter.
⑥ Stoppa alla anslutningar
84
Nätverkskontroll
Fjärrkontrollera projektorn via en webbläsare (e-Control®)
När du har korrekt IP-adress för projektorn och projektorn är påslagen eller i standby-läge, kan du
använda en dator som är på samma lokala nätverk för att kontrollera projektorn.
När du använder denna funktion behöver Adobe Flash Player installeras på din dator. Ladda ned den
senaste versionen av Adobe Flash Player från Adobe Systems Incorporateds webbplats.
Rekommenderade operativsystem: Win7, Win8.1, Win10,Mac OS X v10.5 ~ v10.14.
1. Ange projektorns IP-adress i fältet på din webbläsare och tryck på enter. (t.ex. http://192.168.0.146)
Rekommenderade webbläsare: IE11, Chrome 44.0 och tidigare versioner.
2. Sidan för fjärrdrift av nätverket visas. Denna sida låter dig driva projektorn på samma sätt som om
du använder fjärrkontrollen eller kontrollpanelen på projektorn.
i
ii
i
Tryck på / för att visa
fler knappar.
▼
▼
i
i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som knapparna på OSD-menyn eller fjärrkontrollen. Se
”2.BILDEN meny” på sida 40 och ”Fjärrkontroll” på sida 29 för detaljer.
ii. Klicka på önskad källa för att växla ingångskälla.
När du använder projektorns kontrollpanel eller fjärrkontrollen för att ändra OSD-menyns inställningar kan det
ta ett tag för webbläsaren att synkronisera dessa inställningar med projektorn.
3. Verktygssidan låter dig hantera projektorn, konfigurera LAN-inställningar och säkra åtkomst till
fjärrdrift av nätverket på denna projektor.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. H
änvisa till Crestron Control-systemets bruksanvisning för installationsinformation vid användning av
Crestron Control-systemet.
ii. Du kan namnge projektorn, håll koll på dess plats och personer som ansvarar för den. Denna kolumn
tillåter max 22 enkelbitstecken.
85
Nätverkskontroll
iii. Du kan justera LAN-inställningarna.
iv. När detta har ställts in är åtkomst till sidan för fjärrnätverksdrift av denna projektor lösenordsskyddad.
För att aktivera denna funktion, markera rutan framför ”Aktivera” och skriv in önskad lösenordet i kolumnen
Nytt och bekräfta det nya lösenordet genom att återigen skriva in det ny lösenordet i kolumnen Bekräfta.
Avmarkera rutan för att inaktivera lösenordsskydd.
v. N
är detta har ställts in är Verktygssidan lösenordskyddad. Hänvisa till steg iv för hur du använder
lösenordsfunktionen.
vi. Tryck på Avslut för att gå tillbaka till sidan för fjärrnätverksinställningar.
•Efter att justeringar utförs bör du trycka på knappen Skicka för att spara datan i projektorn.
•
Efter att lösenordet har skapats kommer knappen Logga ut visas bredvid Verktygsknappen.
•Skriv ned önskat lösenord i förväg eller precis efter att du har angett lösenordet så att det finns tillgängligt om
du någonsin glömmer det.
•Om du inte skrev ned lösenordet och inte kan komma ihåg det, kan du återställa lösenordet genom att följa
proceduren nedan.
- Öppna e-Controls inloggningsskärm via din webbläsare.
▼
- Långtryck på MENU och
Höger på projektorn i tre sekunder.
- Nu har lösenordet återställts.
•
Programvaran är tillgänglig på engelska.
•När DHCP är påslaget finns det en möjlighet anslutningen till webbsidan stoppas. Om detta händer bör du
kontrollera projektorns nya IP-adress och ange den nya adressen för att ansluta igen.
4. Infosidan visar projektorns information och status.
i
ii
i
iii
i. Informationen du angav i verktygssidan kommer att visas här och dessa kolumner kommer vara tomma
när du använder e-Control™ för första gången.
ii. När projektron är i ett icke normalt förhållande, kommer följande information att visas.
När projektorn är i normalt tillstånd eller i något annat abnormalt tillstånd än de som anges nedan, kommer
felstatuskolumnen visa ”0:No Error”.
Felstatus
Beskrivning
3: Lampfel
Lampan har problem med att slås på eller stängs av under drift.
3: För hög temperatur
Projektorns temperatur är för hög eller kan inte upptäckas.
3: Fläktlås
Fläktens roteringshastighet kan inte ställas in eller upptäckas.
3: Överanvändning av
lampan
Användningstid som lampan fortfarande används efter lampans
varningsmeddelande visas.
86
Nätverkskontroll
(3 = fel)
iii. Tryck på Avslut för att gå tillbaka till sidan för fjärrnätverksinställningar.
5. Efter att du trycker på knappen ”Hjälp”, kommer titelfönstret att visas i den övre högra hörnan. Du
kommer att kunna leverera meddelanden till programvaran RoomView™ som är ansluten till samma
lokala nätverk.
För mer information, besök http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.
Kontrollera projektorn med programmet PJLink™
Projektorn stöder standard PJLink-protokoll för projektorkontroll och du kan kontrollera och övervaka
projektorns drift med samma program mellan projektorer av olika modeller och tillverkare.
Om PJLink™
•För att använda funktionen PJLink™ kommer PJLink™-programvara att krävas.
•För specifikationer kring PJLink™, åtkomst till webbplatsen för Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
•Denna projektor stämmer fullständigt överens med specifikationerna för JBMIA PJLink™ Klass 1. Den
stöder alla kommandon som definieras av PJLink™ Klass 1, och överensstämmelsen har verifierats av
PJLink™-standardspecifikationer Version 1.4.
Använda lösenordsfunktionen
För att förhindra icke berättigad anslutning till projektorn via programmet PJLink™, har projektorn ett
alternativ för att konfigurera lösenordssäkerhet. För att ställa in lösenordet:
1. Öppna länken till webbplatsen och öppna Nätverksskärmsystem: välj menyn Nätverksinst..
2. I alternativen för PJLink-inst., välj Aktivera Lösenord.
3. Ange lösenordet i kolumnen efter alternativet Mata in lösenord.
4. Ange lösenordet du behöver byta och välj mellan siffrorna 0-9.
5. Ange det nya lösenordet i kolumnen igen efter alternativet Bekräfta Lösenord och tryck på Verkställ för
att bekräfta.
Om du glömmer lösenordet kan du använda lösenordet ”projectorcontroller”.
87
Nätverkskontroll
Kommandon som PJLink™ stöder
Tabellen nedan visar kommandon som kontrollerar projektorn med PJLink™-protokoll.
Kommando
POWR
Beskrivning
Strömkontroll
Anmärk (Parameter)
0 = Ström av
1 = Ström på
0 = Standby
POWR?
Fråga om strömtillstånd
1 = Ström på
2 = Kyls ner
3 = Värms upp
11 = DATOR
INPT
Ingångsbyte
21 = VIDEO
31 = HDMI-1
32 = HDMI-2
INPT?
Fråga om ingångsbyte
41 = USB-läsare
51 = USB-display
52 = LAN
10 = Inaktivera BLANK
AVMT
Tystningskontroll
11 = Aktivera BLANK
20 = Inaktivera Tyst läge
21 = Aktivera Tyst Läge
AVMT?
Fråga om tystningstillstånd
30 = Inaktivera BLANK och Tyst läge
31 = Aktivera BLANK och Tyst läge
Första biten: Fläktfel, 0 eller 2
Andra biten: Lampfel, 0 eller 2
Tredje biten: Temperatursfel, 0 eller 2
ERST?
Fråga om feltillstånd
Fjärde biten: Alltid 0
Femte biten: Alltid 0
Sjätte biten: Andra fel, 0 eller 2
* 0 eller 2 betyder följande:
0 = Inget fel upptäcktes, 2 = Fel
Första värdet (1 till 4 siffror): Kumulativ
lampdrifttid (Detta objekt visar en lampas drifttid [timmar]
LAMP?
Fråga om lampans tillstånd
INST?
Fråga angående tillgängliga
NAMN?
Fråga angående projektorn
INF1?
Fråga om tillverkarens namn
returnerar ”Canon”.
INF2?
Fråga om modellnamn
returnerar ”LV-WU360”, ”LV-WX370” eller ”LV-X350”.
INFO?
Fråga om annan information
returnerar Versionsnummer.
CLSS?
Fråga angående klass information
returnerar ”1”.
som beräknas utefter grunden att Lampan är i läget Ekonomi.)
Andra värdet: 0 = Lampa av, 1 = Lampa på
Följande värde returneras.
”11 21 31 32 41 51 52”
Kommandot svarar med projektornamnet som anges på
Verktygssidan.
•PJLink ”INPT?” kommer endast att svaras när källan visas på skärmen. När det inte finns någon signal, kommer
endast ”ERR3 Time!” att svaras.
88
Nätverkskontroll
•Ovan nämnda kontroll inte kan utföras på korrekt sätt eller om dataövervakningen inte kan erhållas på korrekt
sätt under följande villkor:
• Under standby
• Under byte av ingångskälla
• Under kommandobearbetning
• Under körning av AUTO PC
• Innan första skärmen försvinner efter att strömmen har slagits på.
• Använd en dator för att kontrollera/övervaka en projektor.
•För information om hur du kontrollerar/övervakar med PJLink™, se bruksanvisningen för det PJLink™programmet du använder.
•När du övervakar projektorns drifttillstånd med denna funktion genom att använda frågekommandon, utfärda ett
frågekommando efter att du erhåller svar på tidigare frågekommando från projektorn.
Använda nätverksfunktionen när projektorn är i standby-läge
Vid Standby LAN i SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerat > Menyn LAN-inställningar är aktiverad, projektorn
kommer att kunna tillhandahålla nätverksfunktionen i standby-läge.
Glossary (ordlista)
För mer information om glosorna nedan, hänvisa till den tekniska handboken som finns kommersiellt
tillgänglig.
Uttryck
Beskrivning
DHCP
Förkortning av Dynamic Host Configuration Protocol. Detta protokoll
tilldelar automatiskt IP-adresser till nätverksanslutna enheter.
IP-adress
Numerisk adress som identifierar nätverksanslutna datorer.
Subnätmask
ett numeriskt värde som definierar antalet bitar som används för en
nätverksadress för ett uppdelar nätverk (eller subnät) i en IP-adress.
Standardgateway
En server (eller router) för att kommunicera mellan nätverk (subnät) som
delas upp av en subnätmask.
89
Användbar funktion
Funktionen memory viewer
När ett USB-minne har matats in i projektorn kan funktionen memory viewer projicera bilder och
video som lagras i USB-minnet.
Det projicerade innehållet från Memory Viewer
Memory Viewer stöder följande bildfiler.
Video
Förlängningsnamn
Videokodek
Ljudkodek
Videoformat
avi
MotionJPEG
ADPCM
Maximalt
1280x720, 30fps
Förlängningsnamn
jpg/jpeg
Beskrivningar
bmp
png
gif
tiff
Format
Beskrivning
Högsta upplösning: 10000x10000
Kodad baslinje 24
Högsta upplösning:
Progressiv RGB 24 bitar
Panelupplösning
1.4.8 bitar palettbaserad
RGB24, 32 bit
24, 48-bit True Color
Högsta upplösning: 1280X800
1.4.8 bitar palettbaserad
Visa memory viewer-skärmen
När ett USB-minne har matats in i projektorn kan funktionen memory viewer projicera bilder och
video som lagras i USB-minnet.
1) Tryck på INPUT på kontrollpanelen och på den övre kontrollpanelen samt välj ingångskälla
[Memory Viewer].
2) Mata in USB-minnet in i <USB (webbläsare)> terminalen direkt.
●T
ryck på RC enter för att öppna standby-skärmen omedelbart när USB-minnesikonen visas
i skärmens vänstra hörna.
●N
är USB-minnet är fristående från partitionen, kommer den att visa fler än en USB-ikon.
3) Tryck på knappen
för att växla till önskat objekt.
● USB-minnets rotkatalog kommer att visas i en miniatyrbild.
Spela bild
Endast en bild visas på skärmen när du spelar den.
1) Tryck på  för att välja en fil.
2) Tryck på knappen <OK eller >.
● HELskärmsläge
3) Tryck på knappen <OK>.
● Tryck på <OK> för att återvända till miniatyrbilden.
90
Användbar funktion
Spela bildspel
Bildspels läget i menyn memory viewer är konfigurerad efter en särskild inställningar, alla bilder
i samma mapp kan spelas automatiskt.
1) Tryck på  för att välja en fil.
2) Tryck på
för att välja menyn [Memory Viewer], välj sedan menyn [Starta bildspel].
3) Tryck på knappen <OK>.
● Helskärmsläge
● Tryck på <OK> för att återvända till miniatyrbilden.
Spela video
Spela videofiler.
1) Tryck på  för att välja en fil.
2) Tryck på knappen <OK>.
● Helskärmsläge
● Använd fjärrkontrollen för att använda kontrollen som visas längst ner på skärmen.
Sluta spela videon och återgå till miniatyrbilden
Pausa / Spela videon
Snabbspola videon bakåt eller framåt
Snabbspola videon bakåt eller framåt dubbelt så snabbt
Varje gång du trycker på ikonen kommer rutan växla. När rutan visas kan videon spelas.
Avslutning av Memory Viewer
Bildspels läget i menyn memory viewer är konfigurerad efter en särskild inställningar,alla bilder
i samma mapp kan spelas automatiskt.
1) Tryck på  för att välja
, som visas i skärmens vänstra hörna.
2) Tryck på knappen <OK>.
3) Koppa från USB-minnet direkt.
91
Användbar funktion
!
Obs
●● Endast FAT32 USB-minnen på upp till 32 GB kan läsas.
●● När du matar in ett USB-minne bör du se till att göra det i rätt riktning för att undvika skada
på porten.
●● Observera följande punkter vid inmatning och borttagning av USB-minnen:
a. Lampan blinkar när USB-minnet har förts in i projektorn eller om projektorn läser data.
TA INTE ut USB-minnet när lampan blinkar.
b. Om du använder ett USB-minne utan en indikator, kommer projektorn inte kunna
upptäcka när data läses in. Slå på bläddringsfunktionen och stäng av projektorn, ta
sedan bor USB-minnet.
c. Mata inte in och ut USB-minnet för ofta. Mata ut USB-minnet minst 5 sekunder efter
installationen. Mata sedan in USB-minnet igen efter att du har väntat minst 5 sekunder.
Försiktighetsåtgärder vid bearbetning och lagring av USB-minnen
●● Om rök eller om icke normal lukt produceras bör du stänga den externa enheten och
kontakta återförsäljaren.
●● F ÖR INTE in främmande material eller metallobjekt in i USB-porten. Statisk elektricitet
kan orsaka skada på eller förlust av data.
Funktionen USB-display
Välj denna funktion för att projicera bilden och ljudet från datorn via USB-konverteringskabeln.
Vid användning av Windows:
Windows operativsystemsmiljö
OperativSystem
CPU
Win7, Win8.1, Win10
Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ eller snabbare kompatibla processorer
MinnesKapacitet
256 MB eller mer (512MB eller mer)
Ledigt
Lagringsutrymme
20 MB eller mer
Skärm
Upplösning 640x480 eller mer, 1600x1200 eller mer
92
Användbar funktion
KAN INTE garantera att DATORN som uppföljer villkoren ovan kan användas normalt.
Projicera USB-display
1) Använd USB-B-kabeln för att ansluta projektorn till USB-displayens terminaler.
2) Ö
ppna menyn för informationskälla på fjärrkontrollen genom att trycka på INPUT på
kontrollpanelen, välj sedan [USB-display] i menyn för ingångskälla.
3) T
ryck på enhetsikonen i datorns aktivitetsfält
, välj sedan ett objekt i popup-menyns fält.
●P
op-up-menyn visas endast på engelska.
[Aktivera ljud] / [Iaktivera ljud]
Ställer in datorns ljuds utgång.
[Spela video] / [Pausa video]
Byter mellan spela och pausa bilder.
[Starta / Stoppa]
[Avsluta]
Ställer in datorns bilds utgång.
Grått betyder icke valfritt
NOTIS
●● Datorskärmens upplösning kommer att bytas.
●● Om enheten inte är installerad på datorn, kommer enheten att tas bort när USB-kabeln
kopplas bort.
●● D
u behöver vänta en stund om du vill projicera datorskärmen.
●● Anslut USB-kabeln direkt till datorns USB-kontakt. Vid anslutning till USB-hub kan den
uppföra sig onormalt.
Stängning av USB-display
1) T
a bort USB-kabeln direkt,vid avstängning av USB-display.
●D
u behöver aldrig följa ”Ta bort hårdvara säkert”, när USB-kabeln inte är ansluten.
93
Användbar funktion
Vid användning av Mac OS
Mac OS operativsystemsmiljö
OperativSystem
Mac OS X v10.5 ~ 10.14
Power PC G4 1 GHz eller snabbare kompatibla processorer
CPU
MinnesKapacitet
512MB eller mer
Ledigt
Lagringsutrymme
20 MB eller mer
Skärm
Upplösning 640x480 eller mer, 1600x1200 eller mer
KAN INTE garantera att DATORN som uppföljer villkoren ovan kan användas normalt.
Projicera USB-display
1) Använd USB-B-kabeln för att ansluta projektorn till USB-displayens terminaler.
2) Ö
ppna menyn för informationskälla på fjärrkontrollen genom att trycka på INPUT på
kontrollpanelen, välj sedan [USB-Display] i menyn för ingångskälla.
3) D
ubbelklicka på ”Monitor.app” som finns installerat på den virtuella enheten.
●P
rojicerad bild på datorskärmen.
4) Tryck på enhetsikonen i datorenheten i datorns aktivitetsfält
,välj sedan en av dem
i popup-menyns fält.
●P
op-up-menyn visas endast på kinesiska.
[Aktivera ljud] / [Iaktivera ljud]
Ställer in datorns ljuds utgång.
[Spela video] / [Pausa video]
Byter mellan spela och pausa bilder.
[Starta / Stoppa]
[Avsluta]
!
Ställer in datorns bilds utgång.
Stäng av USB-display
OBS
●● Datorskärmens upplösning kommer att bytas.
●● Du behöver vänta en stund om du vill projicera datorskärmen.
●● Anslut USB-kabeln direkt till datorns USB-kontakt. Vid anslutning till USB-hub kan den
uppföra sig onormalt.
Stängning av USB-display
1) Ta bort USB-kabeln direkt vid avstängning av USB-display.
94
Underhåll och rengöring
VARNING ljusindikator
VARNINGSlampan visar projektorskyddsfunktionens status. Kontrollera varnings- och
POWER-lampan för god underhållsdrift.
Projektorn stängs av och VARNINGSlampor blinkar rött.
Din projektor stängs av automatiskt för att skydda interna komponenter vid överhettning.
POWER-indikatorn blinkar när projektorn kyls ner. Tryck på POWER-knappen för att slå på
din projektor igen när den har kylts ner till normal drifttemperatur.
VARNING
OBS!
STRÖM
POWER-lampan slutar blinka när din
projektorns interna temperatur kyls ned till
normala temperaturer och att den slås på
igen.
VARNINGSindikatorn
blinkar rött
Kontrollera följande:
– Finns det tillräckligt med utrymme för din projektors ventilation? Kontrollera
installationsstatus och alla utblås.
– Är din projektor installerad på en plats nära utblås på luftkonditioneringsutrustning? Håll
din projektor borta från luftkonditioneringsutrustning.
– Är filtret rent? Rengör filtret regelbundet.
Strömmen är inte normal och POWER-lampan börjar lysa gult.
POWER-lampan börjar lysa gult och din projektor stängs av för att skydda dess interna
komponenter när abnormiteter upptäcks. Koppla från nätkabeln och anslut igen. Starta om
din projektor och kör granskningsrutin. Om problemet kvarstår bör du koppla bort nätkabeln
och ringa ditt servicecenter för kontroll och reparation.
VARNING
STRÖM
STRÖMlampan
lyser gult
95
Underhåll och rengöring
Rengör din projektor när den smutsas ner av främmande material eller att dess skärmeffekter
försämras.
!
OBS!
Se till att du stänger av projektorn och låter den kylas ner innan du rengör den.
Rengör linsen.
Blås bort damm och smuts från linsen. Torka
bort smutsen med en mjuk trasa. Använd inte
rengöringsmedel som innehåller organiska
lösmedel.
Slipmedel, lösningar eller andra hårda kemikalier
kan skada linsen.
Rengör din projektors yttre hölje
Torka av ytorna med en ren och mjuk trasa. Torka
varsamt av höljet med en ren och mjuk trasa med
en liten mängd neutralt tvättmedel för att ta bort
smuts. Använd inte rengöringsmedel på höljet.
Slipmedel, lösningar eller andra hårda kemikalier
kan skada höljets yta.
Placera din projektor i en lämplig behållare efter
användning för att skydda den mot smuts, damm
och från att bli rispad.
Använd inte bindemedel, glidmedel, oljor eller
alkaliska tvättmedel för underhåll av projektorn.
De kan fästa sig på höljet och skada det, vilket kan
leda till att projektorn faller av från sin installation
och orsakar olycka eller personskada.
96
Underhåll och rengöring
Rengör filtret
Filtret har skapats för att förhindra damm från
att komma in i projektorn. Igentäppta filter kan
försämra nedkylning från fläktar, vilket kan
överhetta din projektor och försämra dess
livcykel. Rengör filtret omedelbart när Filtrets
varningsikon visas.
Följ dessa steg för att rengöra ditt filter:
1.Stäng av din projektor och koppla bort den
från eluttaget.
2.Ta bort filterlocket och ta bort filtret.
3.Rengör det varsamt med en borste.
4.Installera den luddiga sidan av det nya filtret
mot filterlocket.
5.Installera filterlocket och slå på
strömförsörjningen.
Filterlocket
Fuzz
filterlock
filter
Reseau
Nätverk
Återställ filterräknaren
1. Tryck på MENU-knappen för att öppna OSD. Tryck
på
-knappen för att välja Konfigurationsmeny,
tryck på -knappen eller OK.
2. Tryck på knappen
för att välja ”Filterräknare”,
tryck sedan på knappen eller OK. Tryck på
knappen
för att välja ”Återställ filterräknaren”
och tryck på OK. Meddelandet ”Återställ
filterräknaren?” visas. Välj Ja för att fortsätta.
3. En en annan ruta bör du välja Ja för att
återställa filterräknaren.
Avancerat
Filterräknare
Filterräknare
Timer
1H
200H
Återställning av filterräknare
Filterkontroll
Rekommendationer
Använd inte din projektor nära damm och rök.
Detta kan påverka bildkvaliteten. Om du använder
projektorn på en plats med mycket damm och rök
kan det leda till uppbyggnad av damm på linsen,
LCD-panelen och interna linskomponenter. Om
detta händer bör du ringa din lokala återförsäljare
eller servicecenter för korrekt rengöring.
!
!
OBS!
Återställ filterräknaren efter
rengöring eller byte.
OBS!
Använd inte projektorn när filtret är borttaget. Damm kan fästa sig på linsen och
försämra bildkvaliteten.
För inte in något litet objekt in i utblåset. Detta kan orsaka din projektor att sluta
fungera.
97
O
Underhåll och rengöring
Lampbyte
Lampans varningsikon
Denna projektor använder följande lampor.
Reservlampa LV-LP43
Kontakta Canons kundtjänst vid köp av en ny lampa.
Lampans varningsikon visas när dess
användningstid är längre än bytesperioden på
en lampa minus 300 timmar och och kortare än
projektors livstid.
Lampans bytesikon
Lampbyte
Lampans bytesikon visas när dess användningstid
är längre än lampans bytesperiod.
Lampenhet
Din projektors lampa är förbrukningsbar. Du
kan bekräfta din användningstid i enlighet med
”Lampräknare” på informationsmenyn på Sida 75.
Det är bäst om du frågar en professionell tekniker
att byta lampan. Kontakta din återförsäljare för hjälp.
Ring din återförsäljare för att byta ut lampan
Försiktighet
BYT INTE ut lampan när den är het. Se till att
byta ut den minst 1 timme efter användning.
Lampenheten blir varm under användning. Var
försiktig, annars kan du bränna dig.
98
Lampenheten
Underhåll och rengöring
!
Försiktighetsåtgärder vid byte av lampor som slutar fungera
Om lampan plötsligt slutar lysa när projektor används eller efter att du har slagit
på den kan lampan vara trasig. I detta fall bör du aldrig försöka byta ut lampan
på egen hand. Begär alltid service från en kvalificerad tekniker eller Canons
kundtjänst. Med takinstallerade projektorer kan lampan falla ut när du öppnar
lamplocket eller under lampbyte. Under byte bör du se till att ingen står under
projektorn och att vid sidan av lamplocket och inte under det.
Observera:
Låt din projektor kylas ned i minst en timme innan du öppnar lamplocket då
temperaturer inuti din projektor är höga.
!
OBS!
Byt ut lampan med en ny lampa av samma modell endast vid behov. Tappa eller
vidrör inte lampan! Den kan gå sönder och orsaka personskada.
Följ stegen nedan för att byta ut lampan:
Skruv
1. Stäng av din projektor och koppla bort den från
eluttaget. Låt den kylas ned minst en timme.
2. Öppna lampans lock efter du tar bort skruvarna
som håller fast locket.
3. Lossa på alla tre skruvar som håller lampan
på plats. Ta bort lampan genom att hålla i dess
handtag.
4. Byt ut med en ny lampa och fäst alla tre skruvar. Se
till att lampan har installerats på korrekt sätt. Stäng
lampans lock och fäst skruven.
5. Anslut din projektor till en strömkälla och slå på den.
!
Skruv
Lampans lock
Försiktighetsåtgärder kring lampor
Din projektor har en högspänningslampa som kräver precis och korrekt användning.
Underlåtelse att göra detta kan leda till olyckor, personskador eller brand.
●● Lampors brukstid varierar från lampa till lampa och beror på användningsmiljön. Vissa
lampor kan sluta fungera eller spricka snart efter att de har börjat användas.
●● Om din projektor begär att du byter ut lampan (genom att via en ikon för lampbyte) bör
du då byta ut den med en ny lampa, gör detta efter att du har stäng av den och att den
har kylts ned fullständigt. (Byt ut lampan genom att följa stegen som anges i denna
bruksanvisning.) Om du fortsätter att använda lampan efter att du har blivit ombedd att
byta den utsätter du dig själv för explosionsrisk.
●● Lampan kan explodera på grund av extern stöt och chock. Explosionsrisker varierar
utefter projektorn, användningsmiljön och lampans status.
Vid lampexplosion bör följande säkerhetsåtgärder följas:
Koppla från projektorn från strömkällan omedelbart vid lampexplosion. Ring auktoriserade
servicecenter för att inspektera din projektor och byta ut lampan. Inspektera projektorn
genomförligt för att fastställa att allt skräp som uppstår efter en explosion har tagits bort.
Ta bort alla bitar efter en explosion. Ingen annan skall inspektera din projektors interna
delar förutom auktoriserade och professionellt utbildade tekniker som är bekanta med dess
underhåll. Vi skall inte hållas skyldiga för några konsekvenser.
99
Bilaga
Felsökning
Kontrollera följande innan du ringer din återförsäljare eller kundtjänst:
Felsökning
Lösning
Problem med påslagning – Anslut din projektors nätkabel till ett eluttag.
av projektorn
– Se till att POWER-lampan lyser rött.
– Starta om din projektor tills POWER-lampan lyser rött. Denna
lampa anger att din projektor är återigen redo för att slås på.
– Kontrollera lampan.
– Inaktivera din projektors Lås.
Visningsfel av
Logoskärmen
– Se till att Av och Nedräkning Av har valts i Display-funktionen.
Logoskärmen
skiljer sig från
standardinställningarna.
– Se till att du inte valda Användare eller Av på Logoskärmen.
Växla (eller växla inte)
ingång automatiskt.
– Se till att du har konfigurerat Ingångssökningen på korrekt sätt.
Bilden ser suddig ut.
–
–
–
–
Bilden är spegelvänd
Bilden är upp och ner
– Kontrollera inställningar för Tak och Baksida.
– Kontrollera Takinställningar.
Bilden ser suddig ut
–
–
–
–
Justera din projektors fokus.
Skapa korrekt projiceringsavstånd.
Linsen behöver rengöras.
Om du flyttar projektorn från en kall miljö till en varm miljö kan
detta leda till kondens på linsen. Om detta händer bör du vänta
tills det kondenserade vattnet har försvunnit innan du slår på din
projektor.
Kontrollera inställningar för kontrast och ljusstyrka.
Kontrollera inställningar för korrekt bildläge
Kontrollera inställningar för lampans ljusstyrka.
Kontrollera varningen för lampbyte. Varningen för lampbyte anger
att lampan närmar sig slutet av sin livcykel.
Byt ut den med en ny lampa av samma modell omedelbart.
100
Bilaga
Ingen bild visas
– Kontrollera anslutningen mellan din projektor och dator eller
bildutrustning.
– Kontrollera datorns korrekta ingångssignal. Anslutning till särskilda
notebook-datorer kräver ändringar inom sina inställningar för
skärmutgång. Se bruksanvisningen som kom med datorn för
detaljerade inställningar.
– Det tar ungefär 30 sekunder för din projektor att visa den första bilden.
– Kontrollera lägessignal, färgsystem, bildsystem eller datorsystem.
– Se till att omgivningens temperatur är inom det angivna intervallet
[0 °C – 40 °C].
– Bilden visas inte i BLANK-läget. Kontrollera BLANK-knappen eller
andra knappar på fjärrkontrollen.
Ovanlig färg
– Kontrollera signalläge, färgsystem, bildsystem eller datorsystem.
– Se till att Blackboard-läget inte har valts i bildval.
Problem med Auto PC– Kontrollera ingångssignal. Auto PC-justeringeringsfunktionen
justeringeringsfunktionen
fungerar inte med HDMI-ingångar. Auto PCjusteringeringsfunktionen kan få problem om du väljer följande
systemSystem:
720 x 480i, 720 x 576i, 720 x 480p,720 x 576p, 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Keystone-inställningar
sparas inte efter
avstängning
– Se till att du har valt Lagra efter justering av Keystone-inställningar.
Spara inte Keystone-inställningar utan att välja Spara.
Strömhanteringsproblem
– Vid Freeze eller Blank kommer inte strömhanteringsfunktionen att
fungera.
Autoinställning fungerar
inte
– Se till att den inte är ”Av” i någon installationsmeny.
– Se till att den inte är ”På” i Takfunktionen.
Bilden har förvrängts eller – Kontrollera och revidera Datorjusteringsmenyn eller Skärmmenyn.
försvunnit
Ett fönster som ber om
lösenord kommer att
öppnas efter påslagning.
– Att du har skapat en Logo-PIN-kod
Fjärrkontrollen fungerar
inte
– Kontrollera batteriet.
– Se till att det inte finns några hinder mellan dig projektor och
fjärrkontrollen.
– Se till att fjärrkontrollen inte är för långt borta från din projektor.
Längst drifträckvidd är 8 meter.
– Inaktivera fjärrkontrollens Lås i inställningsmenyn.
101
Bilaga
Ljusindikatorn slås på
eller blinkar
– Kontrollera din projektors status enligt ljusindikatorns status.
”X” markerar skärmar
– Ogiltig drift, använd din projektor på korrekt sätt.
Kontrollpanelen fungerar
inte
– Inaktivera kontrollpanelens Lås i inställningsmenyns
säkerhetsalternativ.
– Se till att din projektor är ansluten till extern utrustning på korrekt sätt.
– Se till att alla enheter är anslutna till en strömkälla och är på.
– Om din projektor misslyckas att projicera en bild från datoranslutningen, starta om datorn.
!
OBS!
Din projektor använder högspänning för sin drift. Öppna inte höljet. Om problemet
kvarstår bör du kontakta din återförsäljare eller servicecenter. Tillsammans med din
projektors modellnummer och en beskrivning av ditt problem. Du kommer bli rådd att
bli hjälpt av våra servicetekniker.
102
Bilaga
Menyträd
Huvudmeny
Undermeny
Inställning
Anmärkningar
Auto PC-justering.
Finsynkr.
0 - 31
H Position
-5 - 5
V Position
-5 - +5
H STORLEK
-15 - +15
Omfattningen av H
STORLEK skiljer sig från
signaler.
Auto*
16:9
Bildkvot
Full
Display
Färgjust.
H Total
V Total
H Position
V Position
Avancerat
Projiceringsmetod
Ingen*
Auto Bakre Tak
Auto Tak
Bakre tak
Takinstallerad
Bak
Menyposition
Övre vänster*
Övre höger
Centrera
Undre vänster
Undre höger
Bakgrundsskärm
Blå*/Svart
System
Auto*/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/
PAL-M//PAL-60/PAL-N/1080i/1035i/
720p/480p/480i/576p/576i/ ----
Bildläge
Standard*
Presentation
Användarbild
Färgtavla
Svarta tavlan (Grön)
Film
Kontrast
0-63
Ljusstyrka
0-63
Färgtemp.
Hög/Medel/Låg
PC-/HDMI-ingång
Färgnivå
0-63
Videoingång
Färgbalans
0-63
Videoingång
Röd
0-63
Grön
0-63
Blå
0-63
Skärpa
0-15
* Anger att ett objekt är inställt efter fabriksinställningar.
103
Videoingång
Bilaga
Huvudmeny
Undermeny
Vid start
Standby-läge
Fläktreglage
Lampkontroll
Kyls ned snabbt
Dold textning (CC)
Inställning
Inställning
På/Av*
Normal/Wake On Lan/ECO*
På/Av*
*(Normal)/
Lås
Iris
(ECO)
Normal*/Omedelbart/60 sekunder
Av*/CC1/CC2/CC3/CC4
*(Av)/
(Projektor)/
Ljud
På*/Av
Volym
Mute
HDMI-ingångsomfång
HDMI-inställningar
Ljud
Språk
Autoinställning
Keystone
EQ-inställningar
26 språk
Ingångssökning
Auto PC-justering.
Auto Keystone
Keystone
H/V Keystone
Korrigering, hörn
Korrigering, böjning
Återställ värde
Säkerhet
Avancerat
Strömhantering
Filterräknare
Testmönster
0-25
På/Av*
Auto*/Full/Begränsad
Ljud-I/F
HDMI*
Läge1*/2/3/4
På*/Av
På*/Av
Av/AUTO*/Manuell
Lagra*/Återställ
CANON(Standard)*/
Användare/Av
Val av Logo
Logo
(Fjärrkontroll)
Ta
Logo-PIN-kod
Byte av Logo-PIN-kod
PIN-kod
Byte av PIN-kod
Redo*
Nedstängning
Inaktivera
Timer
Nedräkning:
Filterräknare
Timer
Filterräknare, Återställ
Filterkontroll
Av:
Gråskala (1-4)
Färgfält
Röd
Grön
Blå
Streckbild
Vit
Svart
Gråraster
* Anger att ett objekt är inställt efter fabriksinställningar.
104
På/Av*
På/Av*
1-30 Min
0-30 Min
Av/300 timmar*
På*/Av
Anmärkningar
Bilaga
Huvudmeny
Undermeny
Inställning
Nätverksinställning
Network (nätverk)
Avancerat
Nätverksinformation
MAC-adress
IP-adress
Fabriksinställningar
Lampräknare
Lampräknare, Återställ
Lampräknare
Starta bildspel
Övergångseffekt
Glid höger*
Glid ned
Sortering
Sortera efter namn*
Sortera efter tid
Sortera efter storlek
Utöka sortering
Rotera
Ingen rotering*
270° rotering
180° rotering
90° rotering
Memory Viewer
Info.
Passa in
Upprepa
Tillämpa
Ingång
H-synk. Frek.
V-synkr. Frek.
Lampstatus
Lampräknare
Strömhantering
Bildläge
På/Av*
På/Av*
* Anger att ett objekt är inställt efter fabriksinställningar.
Ingång
DATOR
HDMI-1
HDMI-2
Video
LAN
Memory Viewer
USB-display
105
DHCP
IP-adress
Subnät
Gateway
DNS
Ställ in
Avbryt
Anmärkningar
Bilaga
LED-indikatorstatus
Kontrollera ljusindikatorn för att veta din projektors status.
Ljusindikator
STRÖM
Din projektors status
VARNING
Din projektor har statusen Av (ingen strömförsörjning).
Din projektor är i standby-läge. Tryck på Standby-knappen för att slå på
den.
Din projektor är i normal status.
Projektorn är i redostatus, eller så kyls lampan ned.
Projektorn är i Redoläget.
Din projektor upptäcker temperatursabnormiteter och växlar till
nedkylningsläge.
Din projektor upptäcker temperatursabnormiteter och startar standbyläge.
Din projektor upptäcker lampabnormiteter och växlar till nedkylningsläge.
Din projektor upptäcker lampabnormiteter och startar standby-läge.
Din projektor upptäcker när dess användningstid är längre än eller
lika med lampans bytesperiod och är mindre än 1,1 gånger lampans
bytesperiod.
Din projektor upptäcker när dess användningstid är ≥ 1,1 gånger
lampans bytesperiod.
...Grön
...Röd
...Gult
...Blinkar grönt
...Blinkar rött
...Blinkar gult
106
...Stängs av
Bilaga
Signaltyper som stöds
Din projektor har skapats för att acceptera varje datorsignal under klockan 160 MHz.
Se tabellen nedan för information om upplösning och relevant frekvens.
8、 Supported signal format list
Serie序号
nummer
1
Ingångskälla
Input
Sorce
OSD-display
OSD
Display
RGB
RGB
Component
Komponent
HDMI
Video
NTSC
-
-
-
NTSC-443
-
-
-
PAL-60
PAL-M
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
○
○
PAL
2
-
-
-
PAL-N
-
-
-
SECAM
-
-
-
3
4
5
6
7
8
720x480i 60Hz
720x480i 60Hz
○
○
-
-
-
○
-
-
720x576i 50Hz
○
○
-
-
-
720x576i 50Hz
-
-
720x483 60Hz
720x576 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
9
1280x720p 60Hz
○
○
○
-
10
1280x720p 50Hz
○
○
○
-
11
1920x1080i 60Hz
○
○
○
-
12
1920x1080i 50Hz
○
○
○
-
13
1920x1080p 24Hz
-
-
○
-
14
1920x1080p 60Hz
○
○
○
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1920x1080p 50Hz
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
640x480,60Hz
640x480,67Hz
640x480,72Hz
640x480,75Hz
640x480,85Hz
800x600,56Hz
800x600,60Hz
800x600,72Hz
800x600,75Hz
800x600,85Hz
832x624,75Hz
1024x768,60Hz
1024x768,70Hz
1024x768,75Hz
1024x768,85Hz
1152x864,70Hz
1152x864,75Hz
1280x720,60Hz
1280x768,60Hz
1280x768,75Hz
1280x768,85Hz
1280x800,60Hz
1280x800,75Hz
1280x800,85Hz
1280x960,60Hz
1280x1024,60Hz
1280x1024,72Hz
1280x1024,75Hz
1280x1024,85Hz
1366x768,60Hz
1400x1050,60Hz
1400x1050,75Hz
1440x900,60Hz
1600x900,60Hz
1600x1200,60Hz
1680x1050,60Hz
1920x1080,60Hz
1920x1200,60Hz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Signal
type/
Signaltyp/
resolution
signalupplösning
NTSC
NTSC 4,43
PAL60
PAL-M
PAL
PAL-N
SECAM
720x480i
720(1440)x480i
720x576i
720(1440)x576i
720x483(480P)
720x576(576P)
1280x720p
1920x1080i
1920x1080p
-
-
-
640x480
-
-
-
-
-
800x600
-
-
-
-
-
-
832x624
1024x768
-
-
-
-
1152x864
1280x720
-
-
1280x768
-
-
-
1280x800
-
-
1280x960
-
-
-
1280x1024
-
-
1366x768
-
1400x1050
-
-
-
-
-
-
-
1440x900
1600x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
Horizontal
Horisontell
frequency
frekvens
[kHz][kHz]
15,734
Vertical
Vertikal
frequency
frekvens
[Hz] [Hz]
59,940
Dot clock
Klocka (MHz)
15,625
50,000
-
15,734
15,734
15,625
15,625
31,469
31,250
45,000
44,955
37,500
33,750
33,716
28,125
27,000
26,970
67,500
67,433
56,250
31,469
35,000
37,861
37,500
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
49,725
48,363
56,476
60,023
68,678
63,995
67,500
44,772
47,776
60,289
68,630
49,702
62,795
71,554
60,000
63,981
78,16
79,976
91,146
47,720
65,317
82,278
55,935
55,920
75,000
65,290
66,587
74,038
59,940
59,940
50,000
50,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
60,000
59,940
50,000
24,000
23,980
60,000
59,940
50,000
59,940
66,667
72,809
75,000
85,008
56,250
60,317
72,188
75,000
85,061
74,550
60,004
70,069
75,029
84,997
70,020
75,000
59,855
59,870
74,893
84,840
59,810
74,934
84,880
60,000
60,020
71,97
75,025
85,024
59,799
59,978
74,867
59,887
60,000
60,000
59,954
59,934
59,950
13,500
27,000
13,500
27,000
27,000
27,000
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
74,250
74,250
74,176
148,500
148,352
148,500
25,175
30,240
31,500
31,500
36,000
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
57,283
65,000
75,000
78,750
94,500
94,200
108,000
74,500
79,500
102,250
117,500
83,500
106,500
122,500
108,000
108,000
135,060
135,000
157,500
84,750
121,750
156,000
106,500
118,998
162,000
146,250
138,500
154,000
(MHz)
-
” ○ ” visar ingångssignalkällor som stöder detta format; ” - ” visar ingångssignalkällor somINTE stöder.
OBS!
Denna bruksanvisning kan ändras utan tidigare meddelande.
107
Bilaga
Terminalkonfiguration
VGA IN / MONITOR OUT Terminal (D-sub 15)
4
5
10
3
9
15
14
2
8
1
7
12
13
1
Röd (Ingång/utgång)
9
-----
2
Grön (Ingång/utgång)
10
Jordning (fältsynkronisering)
3
Blå (Ingång/utgång)
11
Jordning
4
-----
12
DDC data
5
Jordning (linjesynkronisering)
13
Horisontell synkronisering
(sammansatt synkning.)
ingång/utgång
6
Jordning (röd)
14
Vertikal synkronisering ingång/
utgång
7
Jordning (grön)
15
DDC-Klocka
8
Jordning (blå)
1
-----
6
-----
2
RXD
7
-----
3
TXD
8
-----
4
-----
9
-----
5
GND
1
TX +
5
-----
2
TX -
6
RX -
3
RX +
7
-----
4
-----
8
-----
1
TMDS Data2+
11
TMDS klocka-skärm
2
TMDS-Date2 skärm
12
TMDS Klocka-
3
TMDS Datum2-
13
CEC
4
TMDS Date1+
14
Reserverad (N.C. på enhet)
5
TMDS Datel-skärm
15
SCL
6
TMDS Datel-
16
SDA
7
TMDS Date0+
17
DDC/CEC jord
8
TMDS-Date0 skärm
18
+5V Strömförsörjning
9
TMDS Datum0-
19
Hot Plug-detektion
10
TMDS Klocka+
1
Röd/Pr/S-C ingång
9
-----
2
Grön/Y/S-Y ingång
10
Jordning (fältsynkronisering)
3
B/Pb/- ingång
11
Jordning
4
-----
12
DDC data
5
Jordning (linjesynkronisering) 13
Horisontell synkronisering
(sammantsatt synkning.) ingång
6
Jordning (röd)
14
Vertikal synkroniseringsingång
7
Jordning (grön)
15
DDC-klocka
8
Jordning (blå)
6
11
SERIE-terminal (D-SUB 9)
LAN-terminal
87654321
HDMI-terminal (HDMI Typ A 19)
19 17 15 13 11
9
18 16 14 12 10
7
5
6
8
3
4
1
2
VGA IN 1 Terminal
4
5
10
15
3
9
14
2
8
13
1
7
12
6
11
108
Bilaga
Mått

345
Stödram för takinstallation
Skruv: M4
Enhet: mm
Djup: 10,0
4-4M
261
99
81
154
126,2
175
200
109
Bilaga
Specifikationer
Modellnamn
LV-WU360
LV-WX370
LV-X350
Display-system
Sändande LCD: 3 paneler
Optiskt system
Tre primära färgvätskekristallslutare används som projiceringsmetod
Skärmenhet
Effektiv storlek på skärmen
Effektivt antal pixlar
0,64"/16:10
0,59"/16:10
0,63"x3/4:3
2 304 000 (1920x1200)x3
1 024 000 (1280x800)x3
786 432 (1024x768)x3
Projiceringslins
Zooma
1,2x (Manuellt)
Fokusera
Manual
Brännvidd
f = 19,2 ~ 23,0 mm
F-nummer
F: 1,6 ~ 1,76
Ljuskälla(Normal/Eco)
Högtryckslampa i kvicksilver 225 W / 150 W
Bildstorlek / Projiceringsavstånd 30 ~ 300 tum / 0,87 ~ 10,74 m 30 ~ 300 tum / 0,94 ~ 11,60 m 30 ~ 300 tum / 0,89 ~ 10,94 m
Antal färger
Ljusutgång(*1)(*2)
1, 073, 000, 000 colors
3600lm
3700lm
Kontrastratio(*1)(*2)(*3)
Ljusstyrkans förhållande vid
periferin till mitten (*2)
Högtalare
15000: 1
Ingångsignaltyper som stöds
Se ”Signaltyper som stöds” (P107)
3500lm
80%
10W
Visningsbar skanningsfrekvens
Horisontell
15 kHz ~ 100 KHz
Vertikal
28Hz ~ 85 Hz
Skärmens upplösning
Datorsignalingång
Videosignalingång
Videosignaler
Max. ingångsupplösning
1920x1200
Max. ingångsupplösning
Max. ingångsupplösning
1920x1200 (storleksändring 1920x1200 (storleksändring
av skärmen) Panelens
av skärmen) Panelens
upplösning 1280x800
upplösning 1024x768
NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
Mini D-sub 15 stift
Analog dator (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Komponentvideo(1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
HDMIx2
Digital dator (WUXGA/FHD/UXGA/WSXGA+/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/
SVGA/VGA/Mac16") Digital video (1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i)
RCA
Videoingång
RJ-45
Nätverksanslutning (100 Bas-TX (100 Mbps)/10 Bas-T (10 Mbps), Nätverks-display)
USB Typ B
USB-anslutning (USB-Display, Serviceport)
USB Typ A
USB-anslutning (USB Memory Viewer)
Andra terminaler och kontakter
Dsub 9
Mini D-sub 15 stift
RS-232-anslutning
Analog Dator-/komponentvideoutgång
Miniuttag
Ljudingång
Miniuttag
Ljudutgång
2RCA
Ljudingång
Brus (Normal/Eco)
37 dB / 30 dB
Drifttemperatur
0 °C ~ 40 °C
110
Bilaga
Modellnamn
LV-WU360
LV-WX370
Strömförsörjning
Maximal strömförbrukning
(Normal/Eco)
320 W / 224 W
310W / 217W
Strömförbrukning i standbyläge (LAN AV/PÅ)
0,4 W / 2 W
Mått
Inkluderar inte utstående del
Vikt
Tillbehör
LV-X350
AC 100-240 V 50/60 Hz
W345mmxH261mmxD99mm
W345mmxH261mmxD94mm
Ungefär 3,3 kg
Ungefär 3,2 kg
Ungefär 3,2 kg
Fjärrkontrollen, fjärrkontrollens batterier, strömkabel, datorkabel, viktig information och
garantikort
(*1) Lampa: Normal, Bildläge: Presentation
(*2) Överensstämmer med ISO21118-2012
(*3) Iris: PÅ
※ 99,99 % eller fler av LCD-panelens pixlar är effektiva. Under projicering, kan 0,01 % eller färre av
pixlar fortsätta lysa eller sluta lysa utefter LCD-panelens egenskaper.
※ Om du använder projektorn under en längre tid utan avbrott kan detta försämra optiska delar.
※ Produktspecifikationer och utseende kan ändras utan tidigare meddelande.
Fjärrmanövrering
Batteri
AAA ALKALISK TYP x 2
Driftintervall
± 30° ungefär 8 m rakt fram
Mått
110 mm (L) X 50 mm (W) X 20 mm (H)
Nettovikt
38g
111
Bilaga
RS232-kontrolläge
Serieanslutning
1.1 Portinställning
Projekt
Kommunikationsmetod
Kommunikationstakt
Längd
Paritetskontroll
Stopposition
Flödeskontroll
Börvärde
Asynkron kommunikation
19200
8-bit
NEJ
1
NEJ
1.2 Anslutningsläge
Kan endast använda RS232-seriekorsanslutning till datorn och projektorn.
Projektorterminal
Datorterminal
CD 1
1 N.C.
RXD 2
2 RXD
TXD 3
3 TXD
DTR 4
4 N.C.
SG 5
5 SG
DSR 6
6 N.C.
RTS 7
7 RTS
CTS 8
8 CTS
RING 9
9 N.C.
112
Bilaga
Användarkommandon
Kommandon
ASCII-representation
Binär representation
Slå på
POWER=ON<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Stäng av
POWER=OFF<CR>
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Anskaffning av Strömstatus
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
Dator
INPUT=DSUB<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 53h 55h 42h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 31h
0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 32h
0Dh
Video
INPUT=VIDEO<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh
0Dh
LAN
INPUT=LAN<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
USB-MEM
INPUT=USB_M<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 4Dh
0Dh
USB-display
INPUT=USB_D<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 5Fh 44h
0Dh
Anskaffning av Ingångskälla
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
Anskaffning av Ingångslista
GET=INPUTL<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 4Ch 0Dh
Standard
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h
41h 52h 44h 0Dh
Presentation
IMAGE=PRESENTATION<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h
4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
Film
IMAGE=MOVIE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 4Dh 4Fh 56h 49h 45h
0Dh
Användare 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Svarta Tavlan
IMAGE=BLACKBD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 42h 4Ch 41h 43h 4Bh
42h 44h 0Dh
Färgtavla
IMAGE=COLORBD<CR>
49 4D 41 47 45 3D 43 4F 4C 4F 52 42 44 0D
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 0Dh
Auto
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh
0Dh
16:9
ASPECT=16:9<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h
0Dh
ANPASSAD
ASPECT=CUSTOM<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 43h 55h 53h 54h
4Fh 4Dh 0Dh
Full
ASPECT=Full<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 75h 6Ch 6Ch
0Dh
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
Strömförsörjning
Ingångskälla
Bildläge
Anskaffning av bildläge
Bildkvot
Anskaffning av bildförhållande
113
Bilaga
Kommandon
Lampläge
ASCII-representation
Binär representation
Full ström
LIGHT=NORMAL<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh
41h 4Ch 0Dh
Strömsparare
LIGHT=ECO<CR>
4Ch 49h 47h 48h 54h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
Anskaffning av lamplägets värde
GET=LIGHT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 49h 47h 48h 54h 0Dh
Anskaffning av projektorns
användningstid
GET=PJUSGT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Ah 55h 53h 47h 54h 0Dh
Anskaffning av lampans
användningstid
GET=LMPT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Ch 4Dh 50h 54h 0Dh
Blank På
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Blank Av
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh
Mute På
MUTE=ON<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Mute Av
MUTE=OFF<CR>
4Dh 55h 54h 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Anskaffning av ljudtystningsstatus
GET=MUTE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 4Dh 55h 54h 45h 0Dh
Automatisk ingångssökning På
QAS=ON<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Automatisk ingångssökning Av
QAS=OFF<CR>
51h 41h 53h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Anskaffning av automatisk
ingångssökning
Tomt
Anskaffning av Blank
Tystning av ljud
GET=QAS<CR>
47h 45h 54h 3Dh 51h 41h 53h 0Dh
Freeze På
FREEZE=ON<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Freeze Av
FREEZE=OFF<CR>
46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
Anskaffning av Freeze
GET=FREEZE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 46h 52h 45h 45h 5Ah 45h 0Dh
Anskaffning av produktkod
GET=PRODCODE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 43h 4Fh 44h
45h 0Dh
Anskaffning av serienummer
GET=PRODSN<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 52h 4Fh 44h 53h 4Eh 0Dh
Frys
Högaltitudsläge
Högaltitudsläge På HIGHALT=ON<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Högaltitudsläge Av HIGHALT=OFF<CR>
48h 49h 47h 48h 41h 4Ch 54h 3Dh 4Fh 46h
46h 0Dh
GET=HIGHALT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 48h 49h 47h 48h 41h 4Ch
54h 0Dh
IMAGEFLIP=NONE<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
4Eh 4Fh 4Eh 45h 0Dh
Bildrotering Bakre IMAGEFLIP=REAR<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 0Dh
Bildrotering Tak
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
43h 45h 49h 4Ch 49h 4Eh 47h 0Dh
Anskaffning av högaltitudsläge
Bildrotering
Normal
Bildrotering
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
Bildrotering Bakre
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
Tak
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
52h 45h 41h 52h 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 0Dh
Bildrotering Auto
Tak
IMAGEFLIP=AUTO_CEILING
<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 43h 45h 49h 4Ch 49h
4Eh 47h 0Dh
Bildrotering Auto
Bakre Tak
49h 4Dh 41h 47h 45h 46h 4Ch 49h 50h 3Dh
IMAGEFLIP=AUTO_REAR_CEIL
41h 55h 54h 4Fh 5Fh 52h 45h 41h 52h 5Fh 43h
<CR>
45h 49h 4Ch 0Dh
Anskaffning av bildroteringens status GET=IMAGEFLIP<CR>
114
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 46h
4Ch 49h 50h 0Dh
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7568-000
© CANON INC.2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement