Canon | LV-WX300ST | User manual | Canon LV-WX300ST User manual

Canon LV-WX300ST User manual
LV-WX300ST/LV-X300ST
Användarhandbok
Svenska
MULTIMEDIEPROJEKTOR
Innehåll
Innehåll ........................................... 2
Säkerhetsanvisningar .................... 3
Förpackningens innehåll ............. 12
Projektorns utsida ....................... 13
Kontroller och funktioner ........... 14
Korrekt placering av projektorn 18
Välja placering ................................18
Fjärrstyra projektorn via en
webbläsare (e-Control™) ............... 46
Styra projektorn med
PJLink™-programmet .................... 48
Använda menyerna ......................51
Underhåll .......................................58
Skötsel ............................................ 58
Ansluta en dator eller bildskärm .....22
Information om lampan ...............59
Indikatorer ....................................64
Felsökning .....................................65
Specifikationer ..............................66
Ansluta videokällor .........................23
Projektorspecifikationer ................. 66
Användning .................................. 27
Mått ................................................. 68
Frekvenstabell ................................. 69
Kontrollkommandon ....................... 72
Systemkrav ..................................... 72
Ställa in önskad storlek på den
projicerade bilden ............................19
Anslutning .................................... 22
Starta projektorn ..............................27
Använda menyerna .........................28
Använda lösenordsfunktionen ........29
Byta ingångssignal ..........................31
Justera den projicerade bilden ... 32
Förstora och söka efter detaljer .......34
Välja bildförhållande ......................34
Praktiska funktioner under en
presentation .................................. 36
Ställa in presentationstimern ...........39
Dölja bilden .....................................40
Låsa kontrolltangenter ....................40
Frysa bilden .....................................40
Justera ljudet ...................................41
Anpassa projektorns menyvisning ..41
Stänga av projektorn .......................41
Direkt avstängning ..........................42
Se på 3D-innehåll ......................... 43
Övervakning och styrning med
datorn ............................................ 45
Konfigurera LAN-inställningar ....45
2
Läs handboken noga innan du installerar och använder projektorn.
Projektorn har många praktiska funktioner. Om du använder projektorn på rätt sätt kan du använda dessa
funktioner och hålla den i gott skick under många år framöver.
Felaktig användning kan leda till förkortad livslängd och felfunktion, brandrisk samt andra olyckor.
Om projektorn inte verkar fungerar som den ska, läs handboken igen, kontrollera funktioner och
kabelanslutningar och prova med lösningarna i avsnittet "Felsökning" i användarhandboken. Om
problemet kvarstår, vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
VAR FÖRSIKTIG!
RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE
VAR
TA INTE AV HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR
FÖRSIKTIG:
ELEKTRISKA STÖTAR. SERVICEARBETE SKA ÖVERLÅTAS TILL
BEHÖRIG PERSONAL.
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT DET FINNS FARLIG SPÄNNING SOM
UTGÖR EN RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR I ENHETEN.
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT DET FINNS VIKTIGA DRIFTS- OCH
UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DENNA ENHET I
ANVÄNDARHANDBOKEN.
VAR FÖRSIKTIG!
Ej avsedd för användning i ett datorrum enligt definitionen i standarden för skydd mot elektronisk
dator-/databearbetningsutrustning, ANSI/NFPA 75.
Upphovsrätt
Observera att förstoring eller förminskning av en bild för kommersiella syften eller offentlig
presentation kan kränka den juridiskt skyddade upphovsrätten eller upphovsrättsinnehavaren av det
ursprungliga materialet.
Om varumärken
• Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Aero är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA och/
eller andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
• PJLink är ett registrerat varumärke, eller varumärkesansökan har lämnats in, i Japan, USA och/eller
andra länder eller regioner.
• Crestron®, Crestron RoomView® och Crestron Connected™ är registrerade varumärken som tillhör
Crestron Electronics, Inc.
3
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsföreskrifter
VARNING!
• DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
• UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT SÅ MINSKAR DU RISKEN
FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
• Projektorn producerar starkt ljus från projiceringslinsen. Titta inte direkt in i linsen. Om du gör det kan
du skada ögonen. Var särskilt försiktig med att inte låta barn titta direkt in i strålen.
• Installera projektorn på en säker plats. Brandrisk kan annars bli följden.
• Det är mycket viktigt att ha tillräckligt mellanrum ovanpå, på sidorna och baktill på projektorn så att
luften kan cirkulera och kyla enheten. I diagrammet som visas här anges minsta mellanrum som krävs.
Om projektorn ska byggas in i ett skåp eller liknande måste följande minsta avstånd bibehållas.
SIDA OCH TOPP
BAK
50 cm
(1,6')
50 cm (1,6')
50 cm (1,6')
50 cm (1,6')
• Täck inte över ventilationshålen på projektorn. Värmeansamling kan minska projektorns livslängd och
det kan även vara farligt.
• När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla loss projektorn från
eluttaget.
• Projicera inte samma bild länge.
En efterbild kan bli kvar på DMD-panelen på grund av projektorpanelens egenskaper.
VAR FÖRSIKTIG MED ATT HÄNGA PROJEKTORN I TAKET
När man hänger projektorn i taket ska luftintagsventilerna och projektorns ovansida rengöras med jämna
mellanrum med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under en längre tid kan kylfläktarna täppas
till med damm och följden kan bli att projektorn går sönder eller att en olycka sker.
STÄLL INTE PROJEKTORN I FETA, VÅTA ELLER RÖKIGA MILJÖER SOM T.EX. I ETT
KÖK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT PROJEKTORN GÅR SÖNDER ELLER ATT EN OLYCKA
SKER. OM PROJEKTORN KOMMER I KONTAKT MED OLJA ELLER KEMIKALIER KAN
DEN FUNGERA SÄMRE.
LÄS OCH BEHÅLL DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.
Alla säkerhets- och driftsanvisningar ska läsas innan produkten börjar användas.
Läs alla anvisningar häri och behåll dem för användning senare. Koppla loss projektorn från nätuttaget
före rengöring. Använd inte vätska eller sprejrengöringsmedel på projektorn. Använd en fuktad duk för
rengöring.
Följ alla varningar och anvisningar på projektorn.
För extra skydd av projektorn under åskväder eller när den lämnas obevakad eller oanvänd under längre
perioder ska den kopplas loss från vägguttaget. Detta förhindrar att den skadas på grund av åskväder och
strömavbrott.
Utsätt inte projektorn för regn och använd inte enheten nära vatten. Till exempel i en blöt källare, nära en
simbassäng o.s.v.
Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom det kan resultera i faror.
4
En produkt och vagnkombination ska flyttas med försiktighet.
Plötsliga stopp, stor kraft och ojämna ytor kan få produkten och vagnkombinationen att
välta.
Skåror och öppningar baktill och framtill på skåpet är avsedda för ventilation, för att
säkerställa pålitlig drift av utrustningen och för att skydda mot överhettning.
Öppningarna får aldrig täckas över med duk eller andra material och nedre öppningen
får inte blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta.
Projektorn får aldrig placeras nära eller över ett element eller värmespjäll.
Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation som t.ex. en bokhylla såvida inte ordentlig ventilation
tillses.
Peta aldrig in några föremål av något slag i den här projektorn genom öppningarna, eftersom de kan
komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan leda till brand eller elektriska
stötar. Undvik att spilla någon form av vätska på projektorn.
Montera inte projektorn nära ventilationsledningen till luftkonditioneringsutrustningen.
Denna projektor måste användas med en strömkälla av den typ som indikeras på produkten. Om du inte är
säker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, kontakta Canons kundsupportcenter eller det lokala
elbolaget.
Överbelasta inte vägguttagen och förlängningssladdar eftersom följden kan bli brand eller elektriska
stötar. Låt inte något vila på nätsladden. Placera inte projektorn där sladden kan skadas av personer som
går på den.
Försök aldrig laga denna projektor på egen hand, då du kan utsättas för farlig spänning eller annan risk om
du öppnar eller tar bort skärmens hölje. Allt servicearbete ska överlåtas till kvalificerad och behörig
servicepersonal.
Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt servicearbete till behörig servicepersonal under
förljande omständigheter:
a
När nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.
b
Om det har kommit in vätska i projektorn.
c
Om projektorn har utsatts för regn eller vatten.
d
Om projektorn inte fungerar normalt efter följande driftsanvisningar. Justera endast de reglage som
anges i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra reglage kan resultera i skador som ofta
kräver omfattande arbete av en behörig tekniker för att få projektorn att fungera normalt igen.
e
Om projektorn har tappats eller skadats.
f
När projektorn uppvisar en distinkt förändring i funktion betyder detta att den behöver servas.
När det behövs reservdelar måste du se till att serviceteknikern använder reservdelar som angivits av
tillverkaren och som har samma egenskaper som originaldelarna. Obehöriga reservdelar kan förorsaka
brand, elektriska stötar och personskada.
När service eller reparationer gjorts på projektorn ska du be serviceteknikern utföra
rutinsäkerhetskontroller för att fastställa att projektorn är i säkert driftsskick.
5
Svenska
Placera inte projektorn på en ostadig vagn, ett stativ eller bord. Projektorn kan fall och orsaka allvarliga
skador på ett barn eller en vuxen och allvarliga skador på projektorn. Använd endast med vagn eller stativ
som rekommenderas av tillverkaren eller som sålts med projektorn. För vägg- eller hyllmontering ska ett
verktyg som t.ex. en monteringssats användas för att fästa projektorn.
Krav för anslutning av nätsladd
Nätsladden som medföljer projektorn uppfyller användningskraven i det land den köptes i.
ELUTTAGET SOM ANVÄNDS BÖR VARA PLACERAT I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN
OCH VARA LÄTTÅTKOMLIGT.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning
som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt
Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i
batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i
Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad
att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer
eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors
hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning.Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv
användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor,
berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canoneurope.com/battery.
Skyddssymboler i den här handboken
I det här avsnittet beskrivs skyddssymbolerna som används i den här handboken. Viktig
säkerhetsinformation om projektorn identifieras med följande symboler. Observera alltid
säkerhetsinformationen med dessa symboler.
Varning!
Var försiktig!
6
Visas vid risk för dödsfall eller allvarliga personskador på grund av
felaktig hantering om informationen inte följs. Följ alltid denna
information för att säkerställa säker användning.
Visas vid risk för personskador på grund av felaktig hantering om
informationen inte följs. Följ alltid denna information för att
säkerställa säker användning.
Svenska
Säkerhetsföreskrifter
Eftersom det här avsnittet innehåller viktig säkerhetsrelaterad information måste du läsa följande noga
innan så att du kan använda projektorn korrekt och säkert.
Varning!
Om följande situationer inträffar ska du stänga av produkten, dra ut sladden ur vägguttaget och
kontakta Canons kundsupportcenter. Underlåtenhet att göra så kan orsaka brand eller resultera i
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
Om det kommer ut rök
Om det luktar konstigt eller låter annorlunda
Om ett högt ljud hörs och ljuskällan släcks
Om vatten eller annan vätska har kommit in i projektorn
Om metall eller annat främmande material har kommit in i projektorn
Om projektorn välts eller tappas och den skadas
Varning!
Lägg märke till följande punkter för hantering av nätsladden. Underlåtenhet att iaktta dessa punkter kan
orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
• Placera inte några föremål på nätsladden och låt den inte fastna under projektorn. Nätsladden kan
skadas.
• Täck inte över nätsladden med en matta.
• Böj, vrid eller dra inte för mycket i nätsladden. Gör inte heller några modifieringar på den.
• Håll nätsladden borta från värmeelement och andra värmekällor.
• Använd inte nätsladden när den är något böjd, lindad eller buntad.
• Använd inte en skadad nätsladd. Om nätsladden är skadad, vänligen kontakta Canons
kundsupportcenter.
• Använd inte någon annan typ av nätsladd än den som medföljer projektorn.
• Anslut den jordade ledningen på nätsladden till jord. Underlåtenhet att göra detta kan leda till
elektriska stötar.
• Anslut den jordade ledningen innan du ansluter kontakten till vägguttaget. När du kopplar från den
jordade ledningen ska du även koppla från kontakten från vägguttaget.
Varning!
Gör enligt följande för att förhindra att barn oavsiktligen sväljer små delar.
• Små delar som t.ex. fjärrkontrollens batteri, batetrihållaren och de justerbara fötterna som togs loss
kan sväljas av barn oavsiktligen, vilket kan leda till kvävning. Föräldrar/målsmän ska alltid hålla
dem utom räckhåll för små barn. Kontakta en läkare omedelbart vid förtäring.
7
Varning!
Lägg märke till följande punkter angående strömkällan, kontakten och hantering av kontakten.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
• Använd inte någon strömkälla med en annan spänning än den som anges (AC 100 – 240 V).
• Dra inte i nätsladden och håll i kontakten eller kopplingsdonet när du drar ur. Sladden kan skadas
som en följd.
• För inte in några metallföremål i kontaktdelarna på kontakten eller kopplingsdonet.
• Ta ut kontakten ur uttaget före rengöring eller underhåll av projektorn.
• Dra inte ut kontakten eller kopplingsdonet med våta händer.
• Sätt i kontakten och kopplingsdonet ordentligt upp till sockeln. Använd inte heller en skadad
kontakt eller ett uttag som är löst.
• Om du använder en förlängningssladd som ansluts till uttaget måste den totala elförbrukningen på
de anslutna enheterna inte överskrida märkkapaciteten.
• Undersök kontakten och uttaget med jämna mellanrum och avlägsna damm och smuts från
kontakten och uttaget.
Säkerhetsföreskrifter för installation
Varning!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att göra
detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
•
•
•
•
Använd inte projektorn i ett badrum eller duschrum.
Använd inte projektorn i regn eller snö, vid havet eller i närheten av vatten.
Placera inte vätskebehållare ovanpå projektorn.
Placera inte projektorn på en plats där den utsätts för oljig rök eller ånga som t.ex. köksbänk eller
bord osv.
• Vidrör inte själva projektorn, nätsladden eller kabeln om åskan slår ned.
Varning!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att göra
detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
• Flytta inte projektorn förrän du stängt av strömmen, dragit ur kontakten ur uttaget och kopplat från
andra kablar.
• Ta inte ut lådan ur projektorn och ta inte isär den. Projektorns insida innehåller
högspänningskomponenter och även delar som är heta. Dessa kan orsaka elektriska stötar eller
brännskador. Om undersökning, underhåll eller reparation krävs, vänligen kontakta Canons
kundsupportcenter.
• Ta inte isär eller modifiera projektorn (inklusive förbrukningsartiklar) eller fjärrkontrollen.
• Peta inte in något föremål i ventilationshålen i projektorn som t.ex. luftintagsventilen eller
utloppsventilerna.
• Sätt inte en trycksatt burk framför utloppsventilerna. Trycket från innehållet i burken kan öka på
grund av värmen från utloppsventilerna och detta kan leda till en explosion.
• Eftersom starka ljusstrålar kommer ut medan projektorn används ska man inte titta direkt in i
projektorlinsen. Om man gör det kan man få skador på ögonen. Var särskilt uppmärksam med att
förhindra att små barn gör så.
• När du håller en presentation framför projektorn medan den projicerar en bild ska du hålla
presentationen från ett ställe där din skugga inte kastas på skärmen och där du inte känner dig
förblindad av ljuset från projektorn.
8
Svenska
Var försiktig!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
• När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur kontakten från
eluttaget för att säkerställa säkerheten. Underlåtenhet att göra så kan leda till brand.
• Temperaturen i lådan runt och ovanför utloppsventilerna kan bli heta under användning. Om du
vidrör dessa områden under användning kan det leda till brännskador på händerna.
Ta inte på dessa områden. Om du gör det kan du få brännskador. Var särskilt uppmärksam med att
förhindra att små barn tar på dessa delar. Placera inte heller metallföremål på dessa områden. På
grund av värmen från projektorn ska kan det leda till olyckor eller personskada.
Var försiktig!
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
• Lägg inte tunga föremål på projektorn och sitt eller stå inte på den. Var särskilt uppmärksam med att
förhindra att små barn gör så. Projektorn kan vältas och detta kan leda till skador eller personskador.
• Placera inte projektorn på en ostadig eller lutande yta. Om du gör det kan den välta eller slås
omkull, vilket kan vålla kroppsskador.
• Lägg inte några föremål framför linsen medan projektorn är igång. Om du gör så kan det leda till
brand.
• När du torkar bort smuts från projektorlinsen osv. ska du inte använda någon typ av lättantändlig
sprej. Eftersom lampans temperatur i projektorn är hög kan den antända och orsaka brand.
• Om projektorn används under en lång tid kan damm samlas inuti projektorn. Detta kan orsaka brand
eller felfunktion. Vi rekommenderar att periodiskt underhåll utförs på projektorn. För information
om underhållskostnader, vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
Säkerhetsföreskrifter om lampan
Projektorn använder en högtryckslampa som innehåller kvicksilver som måste hanteras varsamt och på
rätt sätt enligt beskrivningen nedan.
Kvicksilverlampan har följande egenskaper.
• Stötar, avnötning eller användning efter att lampans livslängd har gått ut kan skada lampan (som kan
åtföljas av ett högt ljud) eller göra att den bränner sönder.
• Lampors livslängd varierar mycket från lampa till lampa och beror på miljön de används i. Lampor
garanteras inte hålla en viss tid och vissa lampor kan gå sönder tidigare än andra.
• Lampan blir gradvis mörkare med tiden.
Varning!
När lampan byts eller när den är skadad måste följande punkter iakttas. Underlåtenhet att göra detta kan
leda till elektriska stötar eller personskador.
• Nätsladden måste dras ut ur vägguttaget innan lampan byts.
• När lampan är skadad kan glasskärvor spridas inuti projektorn. Kontakta Canons kundsupportcenter
för rengöring och undersökning av projektorns insida och lampbyte.
9
Var försiktig!
Observera följande vid hantering av lampan.
• Lampan får inte hanteras direkt efter att den använts. Du måste stänga av projektorn och vänta ca
45 minuter tills lampan och projektorn svalnat tillräckligt. Underlåtenhet att göra så kan leda till
brännskador eller personskador från lampan eller projektorn.
• När en instruktion om att byta lampan visats (LAMP-indikatorn visar (Se "Tidpunkt för byte av
lampa" på sidan 60 för mer information)) ökar risken för att lampan går sönder. Byt ut lampan mot
en ny så snart som möjligt.
• Om lampan är skadad kan gas inuti lampan (som innehåller kvicksilver) och damm släppas ut från
utblåsventilerna. Om detta händer ska du omedelbart öppna fönster och dörrar så att rummet
ventileras. Om du andas in gas från lampan eller om den har kommit i kontakt med ögon eller mun
ska en läkare kontaktas omedelbart.
• När en använd kvicksilverlampa ska kastas ska den kastas på samma sätt som ett lysrör och i
enlighet med lokala bestämmelser som gäller där du bor.
Säkerhetsföreskrifter för batteriet i fjärrkontrollen
Varning!
Lägg märke till följande för hantering av batteriet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand eller
personskador.
•
•
•
•
Lägg inte batteriet i eld och tillför inte värme, kortslut inte och ta inte isär batteriet.
Försök inte ladda batteriet.
Sätt i batteriet i rätt +/- -pol.
Om det läcker vätska från batteriet som kommit i kontakt med hud ska den tvättas av noga med
vatten.
Försiktighetsåtgärd för att visa 3D-innehåll
Var försiktig!
Lägg märke till följande punkter vid visning av 3D-innehåll.
• Fotokänsliga patienter, patienter med hjärtsjukdom, gravida kvinnor, äldre personer och personer
som har en allvarlig sjukdom och/eller en historik med epilepsi ska inte titta på 3D-innehåll.
• Vi rekommenderar att du avstår från att titta på 3D-innehåll om du är i dåligt fysiskt skick, behöver
sova eller har druckit alkohol.
• Sluta titta på 3D-innehåll om du upplever följande symptom. Om du upplever sådana symptom ska
du omedelbart sluta titta på 3D-innehåll och ta en paus tills symptomet försvinner.
• Du ser dubbla suddiga bilder eller du inte kan se bilden stereoskopiskt.
• Du känner dig trött eller mår illa.
• Ta en paus när du tittar på 3D-innehåll under en längre tid. Detta kan orsaka att man blir trött i
ögonen. Om du tittar på 3D-innehåll under en längre tid eller tittar på dem från en sned vinkel kan
du bli trött i ögonen.
• Förädrar ska göra sina barn sällskap och övervaka dem eftersom barn inte kan uttrycka illamående
medan de tittar på 3D-innehåll som vuxna kan. Barn som är sex år eller yngre ska inte titta på 3Dinnehåll.
• Det optimala 3D-visningsavståndet från skärmen är ca 3 gånger den vertikala skärmstorleken eller
mer och ögonen ska vara i nivå med skärmen.
10
Svenska
För säker användning
Lägg märke till följande punkter när du bär eller transporterar projektorn.
• Projektorn är ett precisionsinstrument. Vält den inte och utsätt den inte för kraftiga stötar. Om du
gör så kan det leda till felfunktion.
• Återanvänd inte förpackningar eller stötabsorberande material som levererades med projektorn vid
köptillfället för transport av projektorn. Det går inte att garantera att projektorn är skyddad om
använd förpackning eller stötabsorberande material återanvänds. Fragment från stötabsorberande
material kan komma in i projektorn och orsaka felfunktion.
• Koppla loss kablarna som är anslutna till projektorn. Om du bär projektorn i medföljande kablar kan
följden bli en olyckshändelse.
• Fäll in de justerbara fötterna.
• Sätt på linsskyddet för att skydda linsen.
Lägg märke till följande punkter när du installerar eller använder projektorn.
• Se till att installera projektorn på en plats där luftintags- och luftuttagshålen är skilda från väggen
med mer än 50 cm (1,6'). Underlåtenhet att göra så kan leda till felfunktion.
• Montera inte projektorn på en plats som är fuktig eller där det finns mycket damm, oljig rök eller
tobaksrök. Om du gör så kan de optiska komponenterna, som t.ex. linsen och spegeln, kontamineras
och följden kan bli att bildkvaliteten försämras.
• Ta inte på linsen med bara händer. Om du gör det kan bildkvaliteten försämras.
• Om projektorn flyttas plötsligt från en plats där temperaturen är låg till en plats där temperaturen är
hög eller om temperaturen på platsen där projektorn installeras, ökar plötsligt kan fukt i luften
orsaka att kondens bildas på projektorlinsen eller spegeln. Detta kan ge en suddig bild. Vänta tills
kondensen avdunstat så återgår bilden som projiceras till normalt.
• Installera inte projektorn på en plats där temperaturen är hög eller låg. Om du gör så kan det leda till
felfunktion.
Driftstemperatur: 0°C (32°F) till 40°C (104°F)
Fuktighetsnivå: 10% till 90%
Förvaringstemperatur: -20°C (-4°F) till 60°C (140°F)
• Installera inte projektorn nära högspänningsledningar eller en elektrisk strömkälla.
• Använd inte projektorn på en mjuk yta som t.ex. en matta eller badrumsmatta osv. Om du gör det
kan värme bildas i projektorn och detta kan leda till felfunktion.
• Blockera inte luftintags- och luftuttagshålen i kylfläkten. Om du gör det kan värme samlas i
projektorn och orsaka felfunktion.
• Lägg inte några föremål på projektorn som kan ändra form eller färg på grund av värmen.
• När projektorn används på högre höjder än 1500 m (4921') ska du slå på Höghöjdsläge.
• Borsta och skrubba inte ytan på projektorns övre platta. Ytan kan skadas.
11
Förpackningens innehåll
(USA)
(EU)
Projektor
(Kina)
Nätsladd 1,8 m (70,8")
CD och Snabbstartsguide Viktig information
Garantibok
12
Datorkabel 1,8 m (70,8")
(5K.1VC09.501)
Fjärrkontroll
(typnummer: LV-RC08)
Batteri (typnummer: CR2025)
Projektorns utsida
1
5
2
3
8
4
6
7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Utvändig kontrollpanel
(Mer information hittar du i "Projektor" på
sidan 14.)
Lamphölje
Ventilation (varmluftsutblås)
Justeringsknapp
Fokusring
IR-sensor för fjärrkontroll (framsida)
Projektorlins
Ventilation (kalluftsintag)
Linsskydd
Svenska
1.
Framsida/ovansida
9
Baksida/undersida
10 11 12
18
19
13
14
15 16 17
21
20
22
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
SERVICE-port
LAN-port (RJ-45)
HDMI-ingång
Datoringångsuttag x 2
CONTROL-port
Videoingångsuttag
S-videoingångsuttag
Ljudingångsuttag
Ljudutgångsuttag
Anslutning för nätsladd
Kensingtonlås
Justeringsfot
Säkerhetsskena
Bakre justeringsfot
13
Kontroller och funktioner
Projektor
6.
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
14
MENU
Aktiverar skärmvisningsmenyn (OSD).
Menyinställningarna avslutas och sparas och
föregående OSD-meny visas igen. Se "Använda
7
menyerna" på sidan 28 för mer information.
7. TEMP (Indikatorlampa för temperatur)
8
Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm.
Se "Indikatorer" på sidan 64 för mer information.
9
8.
LAMP (Indikatorlampa för lampa)
10
Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det
11
är problem med lampan. Se "Indikatorer" på
12
sidan 64 för mer information.
9.
AUTO PC
10
Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens
för den bild som visas. Se "Automatisk justering av
Fokusring
bilden" på sidan 32 för mer information.
Justerar den projicerade bildens fokus. Se
10.
Knapparna Keystone/pil ( / upp, / ned)
"Finjustera bildskärpa" på sidan 32 för mer
Manuell korrigering av bildförvrängning som
information.
uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se
POWER (Indikatorlampa för ström)
"Korrigera keystone" på sidan 33 för mer
Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. Se
information.
"Indikatorer" på sidan 64 för mer information.
11.
Höger/
I
I POWER (På/STANDBY)
Aktiverar panelknappslåset. Se "Låsa
Slår av och på standbyläget på projektorn. Se
kontrolltangenter" på sidan 40 för mer
"Starta projektorn" på sidan 27 och "Stänga av
information.
projektorn" på sidan 41 för mer information.
När skärmvisningsmenyn (OSD) är aktiverad kan
Vänster/BLANK
du använda knapparna #4, #10 och #11 som
Används för att dölja skärmbilden. Se "Dölja
riktningsknappar för att välja menyalternativ och
bilden" på sidan 40 för mer information.
göra justeringar. Se "Använda menyerna" på
OK/IMAGE
sidan 28 för mer information.
Utför det menyalternativ som du har valt på
12. INPUT
skärmvisningsmenyn (OSD).
Fältet för val av källa visas. Se "Byta
Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. Se
ingångssignal" på sidan 31 för mer information.
"Välja bildläge" på sidan 36 för mer information.
7.
2
8
9
10
3
11
4
5
12
13
9
6
14
1
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
POWER (På/STANDBY)
Slår av och på standbyläget på projektorn. Se
"Starta projektorn" på sidan 27 och "Stänga av
projektorn" på sidan 41 för mer information.
INPUT
Fältet för val av källa visas. Se "Byta
ingångssignal" på sidan 31 för mer information.
Vänster
Väljer önskade menyalternativ och gör justeringar.
Se "Använda menyerna" på sidan 28 för mer
information.
BLANK
Används för att dölja skärmbilden. Se "Dölja
bilden" på sidan 40 för mer information.
TIMER
Aktiverar eller justerar vissa grundinställningar på
en skärmtimer. Se "Använda TIMER-tangenten"
på sidan 39 för mer information.
D.ZOOM (+, -)
Förstorar eller förminskar den projicerade bilden.
Se "Förstora och söka efter detaljer" på sidan 34
för mer information.
8.
9.
10.
I
I
11.
12.
13.
14.
MUTE
Stänger av ljudet tillfälligt. Se "Justera ljudet" på
sidan 41 för mer information.
MENU
Aktiverar skärmvisningsmenyn (OSD).
Menyinställningarna avslutas och sparas och
föregående OSD-meny visas igen. Se "Använda
menyerna" på sidan 28 för mer information.
Knapparna Keystone/pil ( / upp, / ned)
Manuell korrigering av bildförvrängning som
uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se
"Korrigera keystone" på sidan 33 för mer
information.
AUTO PC
Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens
för den bild som visas. Se "Automatisk justering av
bilden" på sidan 32 för mer information.
Höger/
Aktiverar panelknappslåset. Se "Låsa
kontrolltangenter" på sidan 40 för mer
information.
När skärmvisningsmenyn (OSD) är aktiverad kan
du använda knapparna #3, #9 och #11 som
riktningstangenter till att välja önskade
menyalternativ och göra justeringar. Se "Använda
menyerna" på sidan 28 för mer information.
FREEZE
Fryser den projicerade bilden. Se "Frysa bilden" på
sidan 40 för mer information.
OK/IMAGE
Utför det menyalternativ som du har valt på
skärmvisningsmenyn (OSD).
Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. Se
"Välja bildläge" på sidan 36 för mer information.
VOLUME-knappar (+, -)
Justerar ljudnivån. Se "Justera ljudet" på sidan 41
för mer information.
15
Svenska
Fjärrkontrollen: LV-RC08
Använda fjärrkontrollen första gången
Dra i fliken innan du använder fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns
framsida. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte
överstiga 8 meter (~ 26 fot).
Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IRsensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen.
•
Hinder mellan projektorn och fjärrkontrollen kan hindra dig
från att använda fjärrkontrollen.
•
Om direkt solljus eller starkt ljus lyser på fjärrkontrollens IRmottagare på projektorn kan det hindra fjärrkontrollen från att
fungera.
Byta batteri i fjärrkontrollen
1.
Dra ut batterihållaren.
Följ anvisningarna på illustrationerna. Tryck och håll ned låsarmen
medan du drar ut batterihållaren.
2.
16
3.
Sätt i det nya batteriet i hållaren. Observera att pluspolen ska vara
riktad utåt.
Tryck in hållaren i fjärrkontrollen.
•
Explosionsrisk föreligger om batteriet byts mot en felaktig typ.
•
Omhänderta använda batterier enligt anvisningarna.
•
Vid användning av fel sorts batteri föreligger explosionsrisk. Använd endast ett
litiummyntbatteri av typen CR2025.
•
Omhänderta använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser. Kassera använda batterier
snarast möjligt. Batterier kan explodera vid felaktig hantering. Försök inte att ladda batteriet, ta
isär det eller bränna upp det.
•
Hantera batteriet med försiktighet och enligt anvisningarna.
•
Sätt i batteriet med pluspolen (+) och minuspolen (-) korrekt vända åt de håll som anges på
fjärrkontrollen.
•
Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
•
Fjärrkontrollens batteri och batterihållare kan utgöra en kvävningsrisk om den av misstag
sväljs av småbarn. Var noga med att förvara dessa utom räckhåll för barn. Om de sväljs av
misstag så ska en läkare kontaktas omedelbart.
•
Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
•
Förvara batteriet i originalförpackningen tills det ska användas.
•
Stoppa aldrig ett batteri i munnen av någon anledning eftersom det finns risk att det sväljs ned.
Om någon skulle svälja ett batteri av misstag ska du kontakta läkare eller närmaste giftcentral.
•
Linda batteriets båda ändar med cellonfantejp innan du kasserar det.
•
Om det läcker vätska från batterierna och kommit i kontakt med hud, så ska den träffade huden
tvättas av noga med vatten.
Svenska
Programvara från tredje parter
Denna produkt innehåller programmoduler från tredje parter.
•
uIP (micro IP) version 0.9
Se nedastående licenstext om licensvillkoren.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1.
2.
3.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Programvarustöd från tredje part
Canon Inc., Canons filialer, så väl som återförsäljare erbjuder inget underhåll eller service för dessa
program. Vi kan inte svara på frågor eller förfrågningar från dig eller någon annan part vad gäller dessa
program.
17
Korrekt placering av projektorn
Välja placering
Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på
skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och
övrig utrustning.
Projektorn är utformad för att installeras på något av följande sätt:
1. Bordspl. fram.
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn nära golvet framför skärmen. Detta är
den vanligaste placeringen av projektorn för snabb
installation och bärbarhet.
2. Bordspl. bakom
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn nära golvet bakom skärmen.
Då behöver du en särskild skärm för
bakprojicering.
Ställ in Bordspl. bakom i
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel >
Projektorplacering menyn efter att du har satt på
projektorn.
3. Takmont. bakom
Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst
i taket, upp-och-ned, bakom skärmen.
Notera att för den här installationsplatsen behöver
du en särskild skärm för bakprojicering och en
takmonteringssats.
Ställ in Takmont. bakom i menyn
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel >
Projektorplacering efter att du har satt på
projektorn.
4. Takmont. fram.
Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst
i taket, upp-och-ned, framför skärmen.
Köp en godkänd takmonteringssats från din
återförsäljare om du vill montera din projektor i
taket.
Ställ in Takmont. fram. i
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel >
Projektorplacering menyn efter att du har satt på
projektorn.
Om du ska montera projektorn i taket behöver du en takmonteringssats som kommer att bli tillgänglig för
den här projektorn. Kontakta en specialist avseende installation. Kontakta din återförsäljare för mer
information.
•
•
18
Garantin för projektorn täcker inte skador som orsakas av att en takmonteringssats som inte
rekommenderas används eller om takmonteringssatsen monteras på en olämplig plats.
När projektorn monteras i taket kan bilderna se mörkare ut än dem som projiceras vid
bordsmontering. Det betyder inte att ett fel har uppstått.
Svenska
Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden
Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen samt
videoformatet.
4:3 är det ursprungliga bildförhållandet för LV-X300ST. För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9
(bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta
resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 75% av projektorns ursprungliga bildhöjd.
Storleksförhållande 4:3 i ett
4:3 visningsområde
Storleksförhållande 16:9 skalanpassat till ett
4:3 visningsområde
Det innebär att en bild med storleksförhållandet 16:9 inte utnyttjar 25% av höjden av en bild med
storleksförhållandet 4:3 som visas med projektorn. Detta visas som mörka (släckta) fält längs övre och
nedre (vertikal 12,5% respektive höjd) kanten av 4:3-projiceringsområdet när en skalanpassad 16:9-bild
visas i den vertikala mitten av 4:3-projiceringsområdet.
16:10 är det ursprungliga bildförhållandet för LV-WX300ST. För att kunna visa ett bildförhållande på
16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning.
Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 90% av projektorns ursprungliga
bildhöjd.
Storleksförhållande 4:3 i ett
16:10 visningsområde
Storleksförhållande 16:9 skalanpassat till ett
16:10 visningsområde
Det innebär att en bild med storleksförhållandet 16:9 inte utnyttjar 10% av höjden av en bild med
storleksförhållandet 16:10 som visas med projektorn. Detta visas som mörka (släckta) fält längs övre och
nedre (vertikal 5% respektive höjd) kanten av 16:10-projiceringsområdet när en skalanpassad 16:9-bild
visas i den vertikala mitten av 16:10-projiceringsområdet.
Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90° rät vinkel) gentemot
skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion
mot en vinklad yta).
Moderna digitalprojektorer projicerar inte direkt framåt (som äldre projektorer av rullfilmstyp gjorde).
Istället är digitalprojektorer utformade för att projicera i en aningen uppåtriktad vinkel ovanför
projektorns horisontella plan. Anledningen är att de då lätt kan placeras på ett bord och projicerar framåt
och uppåt på en skärm som är placerad så att den nedre kanten av skärmen befinner sig ovanför bordet
(och alla i rummet kan se skärmen).
På diagrammet på sidan 21 kan du se att med den här typen av projektion blir den projicerade bildens
nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontella plan.
Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala
förskjutningen ökar också proportionerligt.
När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken
och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet.
När tunna streck synd på de projicerade bilderna
Detta beror på störningar med skärmens yta och är ingen felfunktion. Byt ut skärmen eller ändra fokus en
aning.
19
Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek
1.
2.
3.
4.
Välj bildstorlek.
Gå till tabellen och hitta den bildstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med
namnet "Bildstorlek". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar
motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen med namnet "Avstånd från skärmen:
L". Detta är projiceringsavståndet.
På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Hd". Detta avgör
projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till bildkanten.
Projektorns rekommenderade placering är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd
som bestäms i steg 2 ovan och förskjutet enligt värdet från steg 3 ovan.
<Exempel>
LV-X300ST: Om du har en 4:3-skärm på 100 tum är det rekommenderade projiceringsavståndet
1,23 m och du får en vertikal förskjutning på 22,9 cm vid zoompositionen Wide.
Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller
nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera
förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera keystone" på sidan 33 för mer
information.
Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd
Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som
skulle passa för ditt rum.
Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet.
1.
2.
3.
4.
Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är
projiceringsavståndet.
Titta i tabellen och hitta det närmast överensstämmande för ditt mått för avstånd till skärmen i
kolumnen. Om min. och maxvärdena är tillgängliga på bordet ska du kontrollera att det uppmätta
avståndet är mellan min. och maxavstånden som anges på var sida om genomsnittsavståndet.
Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande "Bildstorlek".
Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet.
På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Hd". Detta avgör
skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå.
<Exempel>
LV-X300ST: Om det uppmätta projiceringsavståndet är 1 m och skärmens bildförhållande är 4:3 så är det
närmaste värdet i kolumnen "Avstånd från skärmen: L" från 0,99 m. Om du läser vidare på raden finns en
uppgift om att en skärm på 80 tum krävs.
20
Svenska
Projektorns layout
Bildens storlek varierar beroende på avståndet mellan skärmen och projektorn.
Projicering framifrån
W
B
H
A
Hd
A=B
L
L: Mellan skärmen och projektorns framkant
H: Den projicerade bildens höjd
LV-X300ST (4:3)
Diagonal storlek
tum
m
60
70
80
90
100
120
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,0
Bildstorlek
Bredd: W
tum
cm
Höjd: H
tum
cm
tum
m
tum
cm
48
56
64
72
80
96
36
42
48
54
60
72
29
34
39
44
49
58
0,74
0,86
0,99
1,11
1,23
1,48
5,4
6,3
7,2
8,1
9,0
10,8
13,7
16,0
18,3
20,6
22,9
27,4
122
142
163
183
203
244
91
107
122
137
152
183
Avstånd från
skärmen: L
Hd
LV-WX300ST (16:10)
Diagonal storlek
tum
m
60
70
80
90
100
120
1,5
1,8
2,0
2,3
2,5
3,0
Bildstorlek
Bredd: W
tum
cm
Höjd: H
tum
cm
tum
m
tum
cm
51
59
68
76
85
102
32
37
42
48
53
64
25
29
33
37
41
50
0,63
0,74
0,84
0,95
1,05
1,26
1,6
1,9
2,1
2,4
2,6
3,2
4,0
4,7
5,4
6,1
6,7
8,1
129
151
172
194
215
258
81
94
108
121
135
162
Avstånd från
skärmen: L
Hd
Ovanstående siffror är ungefärliga och kan skilja sig något från verkliga mätningar. Canon
rekommenderar att om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa
projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så
att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det
bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen.
21
Anslutning
När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:
1.
2.
3.
Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
Använd rätt signalkabel för respektive källa.
Se till att alla sladdar sitter i ordentligt.
•
Se ägarhandboken för varje enhet för information om dess anslutningar.
•
Kontakta din återförsäljare för information om dess anslutningar.
•
För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn. De finns att
köpa i butiker som säljer elektronikutrustning.
Ansluta en dator eller bildskärm
Ansluta en dator
Projektorn har ett datoringångsuttag som gör att den kan anslutas både till IBM®-kompatibla och
Macintosh®-datorer. Om du vill ansluta till en Mac OS-dator av äldre modell behöver du en särskild
adapter.
Ansluta projektorn till en bärbar eller stationär dator:
1.
2.
Anslut ena änden på den medföljande datorkabeln till D-Sub-utgångsuttaget på datorn.
Anslut datorkabelns andra ände till COMPUTER-1 eller COMPUTER-2 signalingångsuttaget på
projektorn.
3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig
ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget.
4. Vid behov kan du använda en annan passande ljudkabel och ansluta kabelns ena ände till AUDIO
OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (ingår ej).
När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmvisningsmenyerna (OSD) på
projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 41 för mer information.
Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram:
Ljudkabel (extrautr.)
Datorsladd (medföljer)
Högtalare
Bärbar eller stationär dator
Ljudkabel
(extrautr.)
En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor.
Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT / LCD för att aktivera/avaktivera
den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT / LCD eller en
funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och
funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i
dokumentationen till datorn.
22
•
När du använder en längre datorkabel istället för medföljande kabel kan det hända att bilden
inte projiceras rätt.
•
Vissa datorer kräver att ytterligare kontakter eller analoga RGB-utgångsadaptrar ansluts med
projektorn.
Du kan ansluta projektorn till flera olika videokällor som har någon av följande utgångar:
• HDMI
• Komponentvideo
• S-Video
• Video (komposit)
Det räcker om du kopplar projektorn till en videoenhet med ett av alternativen, men de olika alternativen
har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att grunda sig på om projektorn och
videokällan har matchande terminaler enligt vad som beskrivs nedan:
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan
kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare och visningen sker med hjälp av en enda kabel.
Den ger en ren digital bild. Se "Ansluta en HDMI-enhet" på sidan 23 för anvisningar om hur du ansluter
projektorn till en HDMI-enhet.
Digital-TV-mottagare och DVD-spelare har ursprungligt stöd för utmatning av komponentvideo, så om de
finns tillgängliga på dina enheter bör du använda denna anslutningsmetod framför (komposit)-video. Se
"Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 24 för mer information om hur du ansluter projektorn till en
komponentvideoenhet.
Om det finns både kompositvideo- och S-Videoutgångar på videokällenheten bör du välja alternativet
S-Video. Se "Ansluta en S-videoenhet" på sidan 25 för mer information om hur man kopplar projektorn
till en S-videokälla.
Om du bara har kompositvideoutgångar på din videoenhet ansluter du till kompositvideoingången. Se
"Ansluta en kompositvideokälla" på sidan 26 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en
kompositvideoenhet.
Ansluta en HDMI-enhet
Du ska använda en HDMI-kabel när du gör anslutningar mellan projektorn och HDMI-enheterna.
Ansluta projektorn till en HDMI-enhet:
1.
2.
Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-utgångsuttaget på videoenheten.
Anslut kabelns andra ände till HDMI-ingångsuttaget på projektorn.
HDMI-enhet
HDMI-kabel
(extrautr.)
När du ansluter projektorn till en HDMI-enhet (t.ex. en DVD-spelare) via HDMI-uttaget kan svarta
färger se mörka och djupa ut, beroende på vilken typ av enhet som anslutits.
• Detta beror på den svarta nivåinställningen på den anslutna enheten. De finns två olika
metoder för att överföra bilddata digitalt, i vilka olika svarta nivåinställningar används.
Specifikationerna för signalutgången från DVD-spelare skiljer sig därför åt, beroende på vilken
digital dataöverföringsmetod de använder.
• Vissa DVD-spelare levereras med en funktion så att metoderna kan bytas till digitala
utgångssignaler. När din DVD-spelare levereras med en sådan funktion ställer du in den enligt
följande.
EXPAND (EXPANDERA) eller ENHANCED (UTÖKAT) -> NORMAL
• Se användarhandboken för DVD-spelaren för mer information.
23
Svenska
Ansluta videokällor
• När du växlar till HDMI-ingången kan det hända att projektionsbilden visar fel färger under cirka
1 sekund. Det betyder inte att ett fel har uppstått.
Ansluta en komponentvideokälla
Kontrollera din videoenhet för att se om den har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar
tillgängliga:
•
•
Om den har det kan du fortsätta.
Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet:
1.
Ta den ände av en adapterkabel för komponentvideo till RGB (D-Sub) som har tre kontakter av
RCA-typ och anslut den till komponentvideoutgångarna på videoenheten. Matcha kontakternas
färger med färgerna på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött.
2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideo till RGB (D-Sub) (med en D-Subkontakt) till COMPUTER-1 eller COMPUTER-2-uttaget på projektorn.
3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig
ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget.
4. Vid behov kan du använda en annan passande ljudkabel och ansluta kabelns ena ände till AUDIO
OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (ingår ej).
När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmvisningsmenyerna (OSD) på
projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 41 för mer information.
Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram:
Ljudkabel (extrautr.)
Adapterkabel för
komponentvideo till
RGB (D-Sub) (extrautr.)
Högtalare
Ljudkabel
(extrautr.)
AV-enhet
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla
kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har
anslutit signalkablarna på rätt sätt.
24
Svenska
Ansluta en S-videoenhet
Kontrollera din videokälla för att se om den har ett ledigt S-Videoutgångsuttag:
•
•
Om den har det kan du fortsätta.
Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en S-videoenhet:
1.
2.
3.
Anslut ena änden av en S-videokabel till S-videoutgångsuttaget på videokällan.
Anslut S-videokabelns andra ände till uttaget märkt S-VIDEO på projektorn.
Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig
ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget.
4. Vid behov kan du använda en annan passande ljudkabel och ansluta kabelns ena ände till AUDIO
OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (ingår ej).
När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmvisningsmenyerna (OSD) på
projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 41 för mer information.
Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram:
S-videokabel (extrautr.)
Ljudkabel (extrautr.)
Högtalare
Ljudkabel
(extrautr.)
AV-enhet
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt
videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera
även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt.
•
Om du redan har kopplat en komponentvideoanslutning mellan projektorn och denna
S-Videokällenhet behöver du inte ansluta till denna enhet via en S-Videoanslutning eftersom
det ger en onödig andra anslutning med sämre bildkvalitet. Se "Ansluta videokällor" på
sidan 23 för mer information.
25
Ansluta en kompositvideokälla
Kontrollera din videoenhet för att se om den har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar tillgängliga:
•
•
Om den har det kan du fortsätta.
Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet:
1.
2.
3.
Anslut ena änden av en kompositvideokabel till kompositvideoutgångsuttaget på videokällenheten.
Anslut videokabelns andra ände till uttaget märkt VIDEO på projektorn.
Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig
ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget.
4. Vid behov kan du använda en annan passande ljudkabel och ansluta kabelns ena ände till AUDIO
OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (ingår ej).
När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmvisningsmenyerna (OSD) på
projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 41 för mer information.
Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram:
Videokabel (extrautr.)
Ljudkabel (extrautr.)
Högtalare Ljudkabel
(extrautr.)
AV-enhet
26
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt
videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera
även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt.
•
Det är bara om det saknas komponentvideo och S-Videoingångar som du behöver ansluta till
enheten med en kompositvideokabel. Se "Ansluta videokällor" på sidan 23 för mer
information.
Användning
1.
Anslut strömsladden till projektorn och till ett nätuttag. Slå på
strömbrytaren till nätuttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit
på strömmen kontrollerar du att projektorns POWER (POWERindikatorlampa) lyser med orangefärgat sken.
•
Be installatören om att installera en jordströmsbrytare. När du
inte använder projektorn ska du stänga av nätströmmen vid
jordströmsbrytaren.
•
Använd endast originaltillbehören (t.ex. strömsladden) med
enheten för att undvika risker som elektrisk stöt eller brand.
•
För att säkerställa säkerheten vid problem med projektorn bör
ett eluttag med en jordströmsbrytare användas för att
strömförsörja projektorn. Om du inte har något sådant uttag
ber du återförsäljaren om att installera ett.
2.
Ta av linsskyddet.
3.
Tryck på II POWER på projektorn eller fjärrkontrollen för att
starta fjärrkontrollen. POWER (POWER-indikatorlampa)
blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när
projektorn är på.
Startproceduren tar ca 30 sekunder. Mot slutet av startproceduren
visas en startlogotyp.
Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan
i bilden.
•
Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist
går fläktarna i ca 90 sekunder innan lampan tänds.
•
För att bevara lampans livslängd bör du vänta minst
5 minuter innan du sätter på projektorn efter att du har stängt
av den.
•
Efter POWER tryckts in kan bilden flimra innan lampan blir stabil. Det betyder inte att ett fel
har uppstått.
4.
Om projektorn aktiveras för första gången väljer du OSD-språk
genom att följa instruktionerna på skärmen.
Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du
piltangenterna för att skriva in ett sexsiffrigt lösenord. Se
"Använda lösenordsfunktionen" på sidan 29 för mer information.
Slå på all ansluten utrustning.
Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångssignal
som söks visas i längst upp till vänster på skärmen. Om
projektorn inte känner av någon giltig signal visas meddelandet
'Ingen signal' tills en källsignal hittas.
Du kan också välja önskad ingångssignal genom att trycka på
INPUT på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta
ingångssignal" på sidan 31 för mer information.
5.
6.
7.
Svenska
Starta projektorn
I
I
Om frekvensen/upplösningen i ingångssignalen är högre än vad
projektorn klarar att visa så visas meddelandet 'Utom räckhåll' på
en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med
projektorns upplösning eller ange en insignal med en lägre
inställning. Se "Frekvenstabell" på sidan 69 för mer information.
27
Använda menyerna
Projektorn är utrustad med skärmvisningsmenyer (OSD) för inställning och justering.
Nedan visas en översikt av OSD-menyn.
Ikon på huvudmenyn
VISNING
Huvudmeny
Av
Skärmfärg
Aspekt
Keystone
Position
Fas
H. Totalantal punkter
D.Zoom
3D
3D-synkronisering
Markera
Undermeny
Aktuell ingångssignal
Auto
Status
16
0
Normal
MENU
Analog RGB
Avsluta
Gå till föregående
sida eller avsluta.
I följande exempel beskrivs hur du ställer in OSD-språket.
1.
Öppna OSD-menyn genom att trycka på
MENU på projektorn eller fjärrkontrollen.
3.
Tryck på
för att markera Språk
(Language) och tryck på OK/IMAGE.
VISNING
Skärmfärg
Aspekt
Keystone
Position
Fas
H. Totalantal punkter
D.Zoom
3D
3D-synkronisering
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel
Av
Auto
16
0
MENU
Analog RGB
Avsluta
Använd / för att markera
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel-menyn.
4.
5.
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel
Presentationstimer
Språk (Language)
Bildvändning H/V
Timer för svart bild
Auto. avstängning
Panelknappslås
Viloläge
Välkomstskärm
Analog RGB
28
OK
Bordspl. fram.
20 min
Avaktivera
Av
Avaktivera
Canon
Normal
Analog RGB
2.
Presentationstimer
Språk (Language)
Bildvändning H/V
Timer för svart bild
Auto. avstängning
Panelknappslås
Viloläge
Välkomstskärm
Bordspl. fram.
20 min
Avaktivera
Av
Avaktivera
Canon
MENU
Avsluta
MENU Avsluta
Tryck / / / för att markera önskat
språk och tryck OK/IMAGE.
Tryck på MENU på projektorn eller
fjärrkontrollen för att avsluta och spara
inställningarna.
Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för
projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmvisningsmenyn (OSD). Se "Använda menyerna" på sidan 28
för mer information om hur OSD-menyn fungerar.
Om du aktiverar strömbrytarlåsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att
använda projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned
lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den.
Ställa in ett lösenord
Om du ställer in ett lösenord kan projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges varje gång
projektorn sätts på.
1.
2.
3.
4.
Öppna OSD-menyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad >
Säkerhetsinställn. Tryck på OK/IMAGE. Sidan Säkerhetsinställn. visas.
Markera Strömbrytarlås och välj På genom att trycka på / .
Som bilden till höger visar representerar de fyra piltangenterna
Ange nytt lösenord
*
( , , , ) fyra siffror (1, 2, 3, 4). I enlighet med lösenordet du
vill ställa in, tryck på pilknapparna för att ange sex siffror för önskat
lösenord.
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
När du har angett lösenordet visas sidan Säkerhetsinställn. på OSDmenyn igen.
MENU
Tillbaka
De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i
förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
Förvara koden på ett säkert ställe.
5.
För att lämna OSD-menyn trycker du på MENU.
Om du glömmer bort lösenordet
Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att ange
det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på projektorn. Om
du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord (se bilden till
höger) i tre sekunder följt av meddelandet 'ANGE LÖSENORD'. Du kan
försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt lösenord. Om du inte skrev
upp lösenordet i handboken och du inte kan komma ihåg det kan du
återställa lösenordsfunktionen. Se "Återställa lösenordsfunktionen" på
sidan 29 för mer information.
Fel lösenord
Försök igen.
Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund.
Återställa lösenordsfunktionen
1.
2.
3.
4.
Stäng av projektorn. Se "Stänga av projektorn" på sidan 41 för mer information.
Dra ut nätsladden.
Tryck länge MENU och Höger på projektorn tills nätsladden dragits ut.
Lösenordsfunktionen har nu återställts och Strömbrytarlås är Av. Du kan slå på projektorn utan att
ange lösenord. Du kan också aktivera strömbrytarlåsfunktionen som om du ställde in lösenordet
första gången. Se "Ställa in ett lösenord" på sidan 29 för mer information.
Ändra lösenordet
1.
2.
3.
Öppna OSD-menyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad >
Säkerhetsinställn. > Ändra lösenord
Tryck på OK/IMAGE. Meddelandet 'ANGE AKTUELLT LÖSENORD' visas.
Ange det gamla lösenordet.
•
Om lösenordet stämmer visas meddelandet 'ANGE NYTT LÖSENORD'.
29
Svenska
Använda lösenordsfunktionen
•
4.
Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av
meddelandet 'ANGE AKTUELLT LÖSENORD' och du kan försöka igen. Du kan trycka på
MENU för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Ange ett nytt lösenord.
De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i
förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
Förvara koden på ett säkert ställe.
5.
6.
7.
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång du
startar projektorn.
För att lämna OSD-menyn trycker du på MENU.
Avaktivera lösenordsfunktionen
För att inaktivera lösenordsskyddet går du tillbaka till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad >
Säkerhetsinställn. > Strömbrytarlås efter du öppnat OSD-menysystemet. Välj Av genom att trycka på
/ . Meddelandet 'ANGE LÖSENORD' visas. Ange det aktuella lösenordet.
•
Om lösenordet är korrekt visas sidan Säkerhetsinställn. i OSD-menyn, med 'Av' på raden
Strömbrytarlås. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn.
•
Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av
meddelandet 'ANGE LÖSENORD' och du kan försöka igen. Du kan trycka på MENU för att
avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du
skulle behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet.
30
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en helskärm åt gången.
Om du vill att projektorn automatiskt ska söka efter signalerna kontrollerar du att funktionen Autosök på
menyn INMATNING är På (vilket är standard på den här projektorn).
Du kan även växla mellan tillgängliga ingångssignaler manuellt.
1.
2.
Tryck på INPUT på projektorn eller fjärrkontrollen. Ett fält för
val av källa visas.
Tryck på / tills önskad signal är markerad och tryck därefter
på OK/IMAGE.
När källan hittats visas information om den valda källan på
skärmen i några sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan
du söka efter en till signal genom att upprepa stegen 1-2.
•
Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter
ingångssignal. "PC", dvs. datapresentationer (grafik) från en
dator som använder mest stillbilder är generellt ljusare än
"Video" som visar mest rörliga bilder (filmer).
•
Ingångssignalens typ påverkar vilka alternativ som är
tillgängliga i Bildläge. Se "Välja bildläge" på sidan 36 för mer
information.
•
Projektorns ursprungliga visningsupplösning är
bildförhållandet 4:3 (LV-X300ST)/16:10 (LV-WX300ST). Du bör
välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här
upplösningen för att få bästa resultat vid bildvisning. Alla
andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på
inställningen för 'bildförhållande', vilket kan orsaka
förvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Välja bildförhållande"
på sidan 34 för mer information.
31
Svenska
Byta ingångssignal
Justera den projicerade bilden
Justera projiceringsvinkeln
Projektorn är utrustad med en justerbar fot för snabbfrigöring och en
bakre justeringsfot. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och
projiceringsvinkel. Justera projektorn:
1.
Tryck på justeringsknappen och lyft den främre delen av
projektorn. När bilden är positionerad där du vill ha den släpper
du justeringsknappen så låses foten i det läget.
2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på den
bakre justeringsfoten.
Fäll in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du
trycker på justeringsknappen. Sätt sedan sakta ned projektorn.
Skruva på den bakre justeringsfoten i motsatt riktning.
2
Om projektorn inte står på en plan yta eller om skärmen inte står
vinkelrätt mot projektorn blir den projicerade bilden trapetsformad.
Information om hur du åtgärdar detta finns i "Korrigera keystone"
på sidan 33.
•
Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från
lampan kan skada ögonen.
•
Var försiktig när du trycker på justeringsknappen, eftersom
den sitter nära ventilationsutblåset där det kommer ut varm luft.
Automatisk justering av bilden
I vissa fall behöver du optimera bildkvaliteten. Det gör du genom att
trycka på AUTO PC på projektorn eller fjärrkontrollen. Den
inbyggda funktionen Intelligent Autojustering kommer att omjustera
värdena för Frekvens och Klocka inom tre sekunder för att ge dig
den bästa bildkvaliteten.
Aktuell information om källan visas i det övre vänstra hörnet av
skärmen i tre sekunder.
•
Skärmen är tom medan AUTO PC används.
•
Den här funktionen är endast tillgänglig när en datorsignal
(analog RGB) valts.
Finjustera bildskärpa
För att ställa in på önskad storlek måste du flytta produkten för att
få lämpligt projiceringsavstånd. Följ anvisningarna nedan för
installation och inställning.
Fokus påverkas när du har justerat projektionsavståndet, så justera
fokus igen efteråt. Om bilden är väldigt oskarp ändras storleken på
den projicerade bilden när du justerar fokus. Justera
projektionsavståndet och fokus upprepade gånger efter behov.
32
1
Svenska
Korrigera keystone
Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned. Det inträffar när
projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen.
För att korrigera detta, förutom att justera projektorns höjd måste du korrigera
det manuellt om du följer något av dessa steg.
• Använda fjärrkontrollen
Tryck på / på projektorn eller fjärrkontrollen för att visa sidan för
keystone-korrigering. Korrigera keystone-förvrängning i den nedre
delen av bilden genom att trycka på . Tryck på för att korrigera
keystone-förvrängning i den nedre delen av bilden.
•
1.
2.
3.
Använda OSD-menyn
Tryck MENU och tryck sedan / tills VISNING menyn är
markerad.
Tryck på för att markera Keystone och tryck på OK/IMAGE.
Rättningssidan Keystone visas.
Tryck på för att korrigera keystone-förvrängning längst upp i
bilden eller tryck på för att korrigera keystone-förvrängning
längst ned i bilden.
Tryck på
/
.
Tryck på
/ .
•
Du kan korigera vertikala keystones. Deras justeringsområde är dock begränsat vid sådan
korrigering.
•
När keystone-justering utförs anges justeringsvärdet. Observera att detta värde inte betyder en
projiceringsvinkel.
•
Det tillåtna området för justeringsvärdet i keystone-justeringen varierar beroende på
monteringsförhållandena.
•
Det kan hända att bilder inte projiceras i en vanlig rektangulär form eller med bildförhållandet
4:3, beroende på monteringsförhållandena för projektorn och skärmen.
•
Upplösningen minskar när keystone-justeringen aktiveras. Det kan dessutom visas ränder eller
raka linjer kan böjas i bilder med komplicerade mönster. De beror inte på felfunktion av
produkten.
•
Det kan uppstå brus på skärmen under keystone-justeringen på grund av typen av videosignal
som projiceras och inställningsvärdena för keystonejusteringen. I sådana fall ställer du in
keystone-justeringsvärdena i området där bilden visas utan brus.
•
När keystone-justering utförs kan det hända att bilder inte visas korrektpå grund av typen av
ingångssignal.
33
Förstora och söka efter detaljer
Om du behöver leta efter detaljer på den projicerade bilden kan du förstora den. Använd pilknapparna för
att navigera på bilden.
•
1.
2.
3.
4.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Använda fjärrkontrollen
Tryck på D.ZOOM +/- för att visa fältet Zoom.
Tryck på D.ZOOM + för att förstora bildens mitt. Tryck på
knappen upprepade gånger tills bildstorleken lämpar sig för dina
behov.
Använd pilknapparna ( , , , ) på projektorn eller
fjärrkontrollen för att navigera på bilden.
Om du vill återställa bilden till den ursprungliga storleken trycker
du på AUTO PC. Du kan också trycka på D.ZOOM-. Om du
trycker på knappen igen förminskas bilden ytterligare tills den har
återställts till ursprunglig storlek.
Använda OSD-menyn
Tryck MENU och tryck sedan / tills VISNING menyn är markerad.
Tryck på för att markera D.ZOOM och tryck på OK/IMAGE. Fältet Zoom visas.
Upprepa stegen 2-4 i avsnittet "Använda fjärrkontrollen" ovan. Eller om du använder
kontrollpanelen på projektorn fortsätter du till följande steg.
Tryck på på projektorn upprepade gånger för att förstora bilden till önskad storlek.
Navigera på bilden genom att trycka på OK/IMAGE för att byta till läget för panorering och tryck
på pilknapparna ( , , , ) för att navigera på bilden.
Använd pilknapparna ( , , , ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera på bilden.
Om du vill minska bildens storlek trycker du på OK/IMAGE för att gå tillbaka till funktionen för att
zooma in/ut och trycker på AUTO PC för att återställa bilden till den ursprungliga storleken. Du kan
även trycka på upprepade gånger tills bilden visas i den ursprungliga storleken.
Det går bara att navigera på bilden om den har förstorats. Bilden kan förstoras ytterligare när du
letar efter detaljer.
Välja bildförhållande
Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. De flesta analoga tv-apparater och datorer
har bildförhållandet 4:3, och digital-tv-apparater och dvd-spelare har vanligtvis bildförhållandet 16:9.
Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn
dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från
ingångssignalen.
För att ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilket bildförhållande källan har):
1.
2.
3.
34
Tryck MENU och tryck sedan / tills VISNING menyn är markerad.
Tryck för att markera Aspekt.
Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina
visningskrav.
På bilderna nedan är inaktiva områden svarta och aktiva vita.
OSD-menyer kan visas på de oanvända svarta områdena.
1.
Auto: Anpassar en bild proportionellt efter
projektorns ursprungliga upplösning i dess
horisontella bredd eller vertikala höjd. Detta är
användbart när du vill använda skärmen på bästa
möjliga sätt utan att ändra skärmens bildförhållande.
LV-X300ST
LV-WX300ST
4:3-bild
16:9-bild
16:10-bild
2.
Verklig: Bilden projiceras med den ursprungliga
upplösningen och anpassas för att rymmas inom
visningsområdet. Ingångssignaler med lägre
upplösning kommer att projiceras i en mindre bild än
om den hade förstorats till att fylla skärmen. Du kan
flytta projektorn mot eller från skärmen för att
minska eller öka bildstorleken om så krävs. Du kan
behöva korrigera projektorns fokusering efter sådana
justeringar. För ingångssignaler med högre
upplösningar anpassas den projicerade bilden
proportionellt efter projektorns ursprungliga
upplösning i dess horisontella bredd eller vertikala
höjd.
4:3-bild
16:9-bild
16:10-bild
3.
16:10 (LV-WX300ST endast): Anpassar en bild så att
den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet
16:10. Det här passar bäst för bilder som redan har
bildförhållandet 16:10.
16:9-bild
16:10-bild
4.
5.
16:9: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 16:9. Det här passar
bäst för bilder som redan har bildförhållandet 16:9,
exempelvis högupplöst tv (HDTV) och dvd-filmer
med bildförhållandet 16:9, eftersom bilden då visas
utan förändring av bildförhållandet.
4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst
för bilder i 4:3-format, till exempel vissa
datorskärmar, standardupplöst tv och dvd-filmer i
4:3-format, eftersom bilden då visas utan förändring
av bildförhållandet.
16:9-bild
4:3-bild
35
Svenska
Om bildförhållandet
Praktiska funktioner under en presentation
Välja bildläge
Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda programlägen så
du kan välja ett som passar ditt rum och typ av ingångssignal.
För att välja ett driftsläge som passar dina behov kan du följa något av
följande steg.
•
•
Tryck på OK/IMAGE på fjärrkontrollen eller projektorn
upprepade gånger tills önskat läge är valt.
Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Bildläge och tryck på
/ för att välja önskat läge.
Bildlägen för olika typer av signaler
De tillgängliga bildlägena för olika typer av signaler visas nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
Presentation-läget: Den passar för att projicera bilder med mycket text.
Standard-läget: Den passar för att projicera datorskärmar eller färgglada bilder (filmer) o.s.v.
sRGB-läget: Den passar för att projicera foton från en digitalkamera som stödjer sRGB. Kompatibel
med standard-sRGB:n.
Film-läget: Den passar för att projicera färgglada bilder (filmer).
Användare 1/Användare 2-läget: Du kan spara bildkvalitetsinställningar du gjort som en
skräddarsydd inställning. Du kan välja den sparade inställningen som ett bildläge. Se "Ställa in läget
Användare 1/Användare 2" på sidan 36 för mer information.
Ställa in läget Användare 1/Användare 2
Du kan välja mellan två användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar dina behov.
Användare 1 (presentationslägebaserat) är för PC-källor, medan Användare 2 (standardlägebaserat) är
för videokällor.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på MENU för att öppna skärmvisningsmenyn (OSD).
Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Bildläge.
Tryck på / för att välja Användare 1 till Användare 2.
Tryck på
för att välja en undermenypost som ska ändras och justera värdet med
"Finjustera bildkvaliteten i användarlägen" nedan för mer information.
Inställningarna sparas automatiskt.
/
. Se
Finjustera bildkvaliteten i användarlägen
Beroende på vilken signaltyp som upptäckts finns det några användardefinierade funktioner tillgängliga
när Användare 1 eller Användare 2 är valt. Du kan utföra justeringar av dessa funktioner utifrån dina
behov.
Justera Ljusstyrka
Markera Ljusstyrka i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
på projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Och ju lägre inställning
desto mörkare bild. Justera kontrollen så att svarta områden i bilden
ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena.
Justera Kontrast
+30
+70
+50
Markera Kontrast i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
på
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här
inställningen till att ställa in de vita nyanserna efter att du har justerat
Ljusstyrka efter din källa och omgivning.
-30
36
0
+30
Markera Färg i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
på
Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om inställningen är för hög blir färgerna i bilden
för intensiva och bilden ser orealistisk ut.
Justera Färgton
Markera Färgton i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
på
Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir bilden.
Justera Skärpa
Markera Skärpa i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
projektorn eller fjärrkontrollen.
/
på
Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde, desto mjukare blir bilden.
Justera BrilliantColor™
Markera BrilliantColor™ i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
/ på projektorn eller på fjärrkontrollen.
Denna funktion använder sig av en ny färgberedningsalgoritm och förbättringar i systemnivå för att
möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer vibrerande färger i bilden. Det möjliggör en
mer än 50% ljusstyrkeökning i mellantonsbilder, som är vanliga i video- och naturscener, så att projektorn
återger realistiska bilder med äkta färger. Om du föredrar bilder med den kvaliteten väljer du På. Om du
inte behöver det väljer du Av.
På är standardinställningen och rekommenderas för den här projektorn. När Av valts är inte funktionen
Färgtemperatur och 6-axels färgjustering tillgänglig.
Välja en Färgtemperatur
Markera Färgtemperatur i menyn BILDINSTÄLLNINGAR och justera värdena genom att trycka på
/ på projektorn eller fjärrkontrollen.
Tillgängliga alternativ för färgtemperatur* varierar enligt vald signaltyp.
1.
2.
3.
Sval: Bilden får en blå ton. (kalla färger).
Normal: Bilden använder standardfärger.
Varm: Bilden får en röd ton. (varma färger).
*Om färgtemperaturer:
Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". Ett vanligt återgivningssätt för
vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög
färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig.
6-axels färgjustering
I de flesta installationssituationer är inte färghantering nödvändig, t.ex. i klassrum, sammanträdesrum
eller sällskapsrum där ljuset förblir tänt, eller där det kommer in dagsljus genom fönstren.
Färghantering bör endast användas vid permanenta installationer med styrda ljusnivåer, t.ex. i
styrelserum, föreläsningssalar eller hemmabioanläggningar. Med färghantering kan du finjustera så att
färgåtergivningen blir tydligare.
Riktig färghantering kan endast uppnås vid kontrollerade och återgivningsbara visningsförhållanden. Du
måste använda en kulörmätare och ange ett antal passande källbilder för att mäta färgåtergivningen. Dessa
verktyg medföljer inte projektorn, men återförsäljaren av projektorn eller en kvalificerad installatör bör
kunna hjälpa dig.
Färghantering har sex uppsättningar (RGBCMY) färger som ska justeras. När du ska välja färg kan du
oberoende justera dess intervall och mättnad enligt önskemål.
Om du har köpt en testskiva med olika färgtestmönster som kan användas för att testa färgpresentationen
på tv-apparater, projektorer etc kan du projicera bilder på skivan på skärmen och gå till menyn 6-axels
färgjustering för att göra justeringar.
37
Svenska
Justera Färg
Så här justerar du inställningarna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR och markera 6-axels färgjustering.
Tryck på OK/IMAGE så visas sidan 6-axels färgjustering.
Markera Välj färg och tryck på / för att välja en av färgerna röd, grön, blå, cyan, magenta eller
gul.
Tryck på
för att markera Nyans och tryck på / för att välja dess intervall. Om du utökar
området inkluderas färger som består av fler proportioner av dess två bredvidliggande färger.
Se bilden till höger för information om hur färgerna relaterar till
varandra.
Om du exempelvis väljer röd och ställer in dess intervall på 0 väljs
Gul
GRÖN
RÖD
endast rent röd färg i den projicerade bilden. Om du ökar dess
intervall inkluderas röd färg som ligger nära gul och röd som
ligger nära magenta.
Magenta
Cyan
Tryck på
för att markera Mättnad och tryck på / för att
justera värdena till önskad nivå. Varje justering du gör syns direkt
BLÅ
på bilden.
Om du exempelvis väljer Röd och ställer in dess intervall på 0
påverkas endast rent röd färg.
Tryck på
för att markera Ljusstyrka och justera dess värden enligt önskemål genom att trycka på
/ . Ljusstyrkenivån hos den valda primärfärgen påverkas. Varje justering du gör syns direkt på
bilden.
Upprepa steg 3 till 6 för andra färgjusteringar.
Kontrollera att du gjort alla önskade justeringar.
Avsluta och spara inställningarna genom att trycka på MENU.
Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade färger; en
inställning på “0” tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att
bli dominant och orealistisk.
Använda Skärmfärg
I en situation när du projicerar på en färgad yta, till exempel en målad vägg som kanske inte är vit, kan
funktionen Skärmfärg korrigera den projicerade bildens färger för att förhindra eventuella färgskillnader
mellan källan och de projicerade bilderna.
Om du vill använda den här funktionen går du till VISNING > Skärmfärg menyn och trycker på /
för att välja en färg som bäst motsvarar projiceringsytans färg. Det finns flera omkalibrerade färger att
välja mellan: Ljusgul, Rosa, Ljusgrön, Blå och Svart tavla.
38
Presentationstimern kan visa återstående presentationstid på skärmen. På så sätt kan du hantera tiden på
ett bättre sätt när du håller en presentation. Följ de här stegen för att använda denna funktion:
1.
2.
Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Presentationstimer och tryck på OK/IMAGE
för att visa sidan Presentationstimer.
Tryck på
för att markera Förinställ tid och ställ in timerperioden genom att trycka på / .
Tidsperioden kan ställas in från 1 till 5 minuter i 1-minutssteg och 5 till 240 minuter i 5-minutssteg.
Om timern redan är på kommer den att starta om när Förinställ tid återställs.
3.
Tryck på för att markera Timervisning och välj om du vill att timern ska visas på skärmen genom
att trycka på / .
Alternativ
Beskrivning
Alltid
Visar timern på skärmen under hela presentationen.
1 min/2 min/3 min
Visar timern på skärmen under de sista 1/2/3 minuterna.
Aldrig
Döljer timern under hela presentationen.
4.
5.
Tryck på
för att markera Position och ställ in timerpositionen genom att trycka på / .
Påminnelsepositionen kan väljas mellan övre vänstra, nedre vänstra, övre högra till nedre högra
hörnet på skärmen.
Tryck på
för att markera Räkningshåll och välj önskad räkningsmetod genom att trycka på
/ .
Alternativ
Beskrivning
Uppräkning
Räknar uppåt från 1 till den inställda tiden.
Nedräkning
Räknar nedåt från den inställda tiden till 1.
6.
7.
8.
Tryck på för att markera Ljudpåminnelse och besluta dig för om du vill aktivera ljudpåminnelse
genom att trycka på / . Om du väljer På hörs två ljudsignaler under de sista 30 sekunderna i
ned-/uppräkningen och tre ljudsignaler hörs när timerns tid är slut.
Aktivera presentationstimern genom att trycka på
och trycka på / för att välja På och trycka
på OK/IMAGE.
En bekräftelse visas. Markera Ja och tryck på OK/IMAGE för att bekräfta. Du ser meddelandet
“Timern är påslagen!” som visas på skärmen. Timern börjar räkna när den slås på.
Om du byter ingångssignal eller trycker på AUTO PC när timern är på stängs den av.
Utför följande steg om du vill avbryta timern:
1.
2.
3.
Gå till sidan Presentationstimer.
Tryck på och tryck på / för att markera Av och tryck på OK/IMAGE. En bekräftelse visas.
Markera Ja och tryck på OK/IMAGE för att bekräfta. Du ser meddelandet "Timern är avslagen!"
på skärmen.
Använda TIMER-tangenten
TIMER Knappen är en flerfunktionsknapp.
•
Om presentationstimern är avslagen visas ett
bekräftelsemeddelande när du trycker på knappen. Du kan välja om
du vill aktivera timern eller inte genom att följa instruktionerna på
skärmen.
39
Svenska
Ställa in presentationstimern
•
Om presentationstimern redan är påslagen visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på
knappen. Du kan välja att starta om, fortsätta eller stänga av timern genom att följa instruktionerna på
skärmen.
Dölja bilden
För att dra publikens fulla uppmärksamhet till presentatören kan du
dölja skärmbilden med hjälp av knappen BLANK på projektorn eller
fjärrkontrollen. Tryck på valfri knapp på projektorn eller fjärrkontrollen
för att återställa bilden. Ordet 'BLANK' visas i nedre högra hörnet på
skärmen medan bilden är dold.
Du kan ställa in tiden för tom skärm på SYSTEMINSTÄLLNING:
Enkel > Timer för svart bild -menyn så att projektorn visar bilden igen
automatiskt efter en tidsperiod när inget hänt på en tom skärm.
När du har tryckt på BLANK sätts projektorn i läget Ekonomi
automatiskt.
Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så att de blockerande föremålen blir
överhettade, deformerade eller till och med börjar brinna.
Låsa kontrolltangenter
Med kontrolltangenterna på projektorn låsta kan du förebygga att projektorns inställningar ändras
oavsiktligt (av t.ex. barn). När Panelknappslås är på fungerar inga kontrollknappar på projektorn utom
I POWER.
I
1.
Tryck på
på projektorn eller fjärrkontrollen eller gå till
SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Panelknappslås-menyn och
välj På genom att trycka på / på projektorn eller
fjärrkontrollen.
2. En bekräftelse visas. Välj Ja för att bekräfta.
Avaktivera panelknappslåset genom att trycka en gång på valfri
projektorknapp för att visa panelknappslåsvarningen. Tryck en gång till
på
på projektorn eller fjärrkontrollen när varningen visas. (Tryck
och håll ned knappen på projektorn i 3 sekunder.)
Du kan även använda fjärrkontrollen för att öppna menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel >
Panelknappslås och trycka på / för att välja Av.
•
Knapparna på fjärrkontrollen är fortfarande aktiva när panelknappslåset är aktiverat.
•
Om du trycker på I POWER för att stänga av projektorn utan att avaktivera panelknapplåset är
projektorn fortfarande i låst läge nästa gång den slås på.
I
Frysa bilden
Frys bilden genom att trycka på FREEZE på fjärrkontrollen. Ordet
'FREEZE' visas i det övre vänstra hörnet av skärmen. Avbryt
funktionen genom att trycka på valfri knapp på projektorn eller
fjärrkontrollen.
Även om bilden på skärmen är frusen så fortsätter filmen på
videokällan att rulla. Om den inkopplade enheten även sänder ut ljud
kommer ljudet att höras även om bilden är frusen på skärmen.
Fortsätt inte visa en stillbild under en längre tid eftersom
efterbilderna kan stanna kvar på skärmen.
40
Ljudjusteringar enligt nedan påverkar projektorns högtalare. Kontrollera att du har gjort en korrekt
anslutning till projektorns ljudingång. Se "Anslutning" på sidan 22 för information om hur ljudingången
ansluts.
Stänga av ljudet
Om du tillfälligt vill stänga av ljudet trycker du på MUTE på
fjärrkontrollen eller:
1.
2.
3.
Tryck du på MENU och därefter på / tills menyn
SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad markeras.
Tryck på för att markera Ljudinställningar och tryck på
OK/IMAGE. Sidan Ljudinställningar visas.
Markera Tyst och tryck på / för att välja På.
Justera ljudnivån
Du kan justera ljudnivån genom att trycka på VOL +/- på fjärrkontrollen eller:
1.
2.
Upprepa stegen 1-2 ovan.
Tryck på för att markera Volym och tryck på
/
för att välja önskad ljudnivå.
Anpassa projektorns menyvisning
Skärmvisningsmenyerna (OSD) kan ställas in enligt dina önskemål. Följande inställningar påverkar inte
projektorns inställningar, drift eller prestanda.
•
•
•
•
Tid för menyvisning på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Menyinställningar
ställer in tidslängden som skärmvisningsmenyn kommer att vara aktiv efter din sista knapptryckning.
Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5 sekunder. Använd / för att
välja en lämplig tidsram.
Menyplacering i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Menyinställningar ställer in
skärvisningens position på fem platser. Använd / för att välja en föredragen position.
Språk (Language) i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel ställer in ditt språk för OSDmenyerna. Se "Använda menyerna" på sidan 28 för mer information.
Välkomstskärm i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel ställer in en föredragen logotypskärm
som visas under projektorns uppstartning. Använd / för att välja skärm.
Stänga av projektorn
1.
Tryck på II POWER så visas ett bekräftelsemeddelande med en
uppmaning.
Om du inte svarar inom några sekunder stängs meddelandet.
2.
Tryck på II POWER en gång till. POWER (POWERindikatorlampa) blinkar med orangefärgat sken,
projektorlampan slocknar och fläkten fortsätter att gå under ca
90 sekunder för att kyla ned projektorn.
När projektorn har svalnat lyser POWER (POWERindikatorlampa) med fast orange sken och fläktarna stannar.
Koppla ur strömsladden från vägguttaget om projektorn inte
kommer att användas under en längre tid.
3.
4.
•
För att skydda lampan rekommenderar vi att du inte använder
projektorn medan den svalnar.
•
Du kan även förkorta avkylningstiden genom att aktivera funktionen Snabbkylning. Se
"Snabbkylning" på sidan 56 för mer information.
41
Svenska
Justera ljudet
•
Koppla inte ur strömsladden förrän avstängningssekvensen är färdig eller under den
90-sekunders avkylningsprocessen.
•
Om projektorn inte stängs av på rätt sätt och du försöker starta om den så kommer fläktarna att
gå i några minuter för att skydda lampan. Tryck på I POWER igen när fläktarna har stängts av
så startas projektorn och POWER (POWER-indikatorlampa) börjar lysa orange.
I
Direkt avstängning
1.
Strömsladden kan dras ut medan projektorn är på. För att skydda lampan ska du vänta cirka
10 minuter innan du startar projektorn igen. När du försöker starta om projektorn kan fläktarna gå i
några minuter för att kyla ned. I sådana fall trycker du på I POWER igen för att starta projektorn
efter att fläktarna stannat och POWER (POWER-indikatorlampa) lyser orange.
Skydda lampan genom att inte stänga av projektorn medan POWER (POWER-indikatorlampa)
blinkar grönt efter lampan tänts.
Stäng menyskärmen innan du stänger av projektorn. Om du stänger av projektorn utan att stänga
menyn kan det hända att inställningar i menyn inte sparas.
Om du stänger av projektorn medan du styr den med nätverksfunktionen kan det hända att program
som t.ex. e-Control™ inte fungerar som avsett. I det här fallet stänger du programmet först.
Initialisera programmet igen när anslutningen mellan projektorn och datorn upprättats igen.
I
2.
3.
4.
42
Denna projektor stödjer visning av 3D-innehåll via DLP Link-systemet.
Denna projektor stödjer bara 3D-bilder i Frame Sequential/Frame Packing/Top-Bottom/Side-By-Sideformat.
Du behöver följande objekt för att projicera och kolla på 3D-innehåll.
•
•
•
Apparater som kan hantera 3D-innehåll. Till exempel en dator med ett grafikkort och programvara
som klarar att mata ut 3D-bilder.
3D-innehåll
DLP-Link-aktiva elektroniska 3D-slutarglasögon (144Hz-kompatibel)
Vi garanterar inte att alla 3D-glasögon fungerar korrekt.
3D-signaler som stöds
För uppdateringsfrekvenser som stöds i olika 3D-format, se "Frekvenstabell" på sidan 69 för mer
information.
Titta på 3D-innehåll från en dator:
1.
Anslut projektorn till en dator med en datorkabel.
När du ansluter projektorn till en dator så var säker på att du byter datorns utgångssignal så den
bara matar ut till projektorn (använd inte dubbelläget).
2.
3.
4.
5.
Mata ut en 3D-signal från datorn som är ansluten till projektorn.
Sätt på DLP-Link-systemets 3D-glasögon och ha på dem när du tittar på innehållet.
Välj lämpligt 3D-format för inställningen "3D".
Om du inte kan se 3D objekt så byta 3D-synkronisering-inställningen från OSD:n.
Titta på 3D-innehåll från en HDMI-enhet:
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut projektorn till en dator med en HDMI-kabel.
Mata ut en 3D-signal från HDMI-enheten som är ansluten till projektorn.
Sätt på DLP-Link-systemets 3D-glasögon och ha på dem när du tittar på innehållet.
Standardinställningen för menyn 3D är Auto så väljer projektorn automatiskt passande 3D-format
när 3D-innehåll identifieras. Om projektorn inte känner igen 3D-formatet ändrar du inställningen
"3D" och väljer ett 3D-läge.
Om du inte kan se 3D objekt så byta 3D-synkronisering-inställningen från OSD:n.
•
Det kan vara svårt att kolla på 3D-bilder om det är för ljus i rummet. Om det finns lysrör (50 Hz)
i rummet så kan ljuset flimra när du använder 3D-glasögon. Om detta händer så vrid ner eller
stäng av lysrören.
•
Du kan inte ändra bildens läge när du kolla på 3D-innehåll.
Försiktighetsåtgärd när du visar 3D-innehåll
•
3D-innehåll bör inte ses av personer med en historia av fotokänslig epilepsi, personer med
hjärtsjukdomar, gravida kvinnor, äldre personer, personer med allvarliga sjukdomar eller
personer med historia av epileptiska attacker.
Att kolla på 3D-innehåll kan förvärra deras sedan tidigare existerande sjukdomar.
•
Kolla inte på 3D-innehåll om du inte mår bra eller om du är trött.
Titta inte heller på 3D-innehåll om du sover dåligt eller om du är berusad.
•
Om du känner av någon av följande symptom så sluta genast att kolla på 3D-innehåll och vänta
tills symptomer avtar.
- Om bilden verkar vara dubbel eller om 3D-effekten inte är klar.
- Sluta att kolla om du känner att ditt psykiska tillstånd ändras, som om du känner dig trött
eller mår illa.
- När du tittar på 3D-innehåll som roterar, rullar eller skakar kan du känna dig som om du rör
på dig, vilket i sin tur kan orsaka en form av sjösjuka.
43
Svenska
Se på 3D-innehåll
44
•
Att kolla på 3D-innehåll för länga kan orsaka överansträngning av ögonen. För att undvika
detta så var säker på att ta regelbundna pauser.
Att titta på 3D-innehåll för länge eller från en vinkel kan orsaka överansträngning av ögonen
o.s.v.
•
Barn som tittar på 3D-innehåll ska alltid ha sällskap av en vuxen.
Barn berättar inte alltid när de mår illa när de tittar på 3D-innehåll, så var säker på att ha uppsikt
över barnet.
Den rekommenderade minimiåldern för att titta på 3D-innehåll är sex år.
•
Var säker på att du befinner dig på ett lämpligt avstånd från skärmen när du kollar på 3Dinnehåll.
Var säker på att du är åtminstone tre gånger så långt från skärmen som skärmens höjd när du
tittar på 3D-innehåll.
•
Bildkällan kan vara bakvänd.
Kontrollera att inställningarna är rätt och att 3D-effekterna är korrekt applicerade.
Om bilden är omkastad och dess höger och vänster ögonbilder är bytta så funkar inte 3Deffekten och detta kan orsaka överansträngning av ögonen och illamående.
Övervakning och styrning med datorn
Svenska
Med rätt LAN-kabel och LAN-styrningsinställningar kan du använda projektorn från en dator med en
webbläsare eller PJLink™-program när datorn och projektorn är anslutna till samma lokala nätverk.
Projektorn har stöd för Crestron® och PJLink™.
Ett exempel på anslutning av projektorn till datorn.
Extern hubb
Dator
LAN-kabel (extrautr.)
(100BASE-TX eller 10BASE-T bör den ha stöd för.)
•
När du använder en extern hubb eller router ska du använda en rak kabel av kategori 5. (En
krysskabel kan användas med vissa hubbar och routrar. Se tillhörande dokumentation för mer
information.)
•
Rör inte vid metalldelarna på LAN-kontakten och LAN-kabeln eftersom statisk elektricitet kan
urladdas från kroppen och skada projektorn.
Konfigurera LAN-inställningar
Om du har en DHCP-miljö:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Se till att projektorn och datorn är rätt anslutna till samma lokala nätverk.
Tryck MENU och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är
markerad.
Tryck på för att markera LAN-inställningar och tryck på OK/IMAGE. Sidan LANinställningar visas.
Tryck på för att markera DHCP och tryck på / för att välja På.
Tryck på för att markera Verkställ och tryck på OK/IMAGE.
Vänta i cirka 15 - 20 sekunder och ange sedan sidan LAN-inställningar.
Inställningarna Projektorns IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-server visas.
Anteckna IP-adressen som visas på raden Projektorns IP-adress.
•
Om Projektorns IP-adress fortfarande inte visas ska du kontakta din nätverksadministratör.
•
Om LAN-kablarna inte är rätt anslutna visar inställningarna Projektorns IP-adress, Nätmask,
Standard-gateway och DNS-server 0.0.0.0. Se till LAN-kablarna är rätt anslutna och utför
ovanstående procedurer igen.
Om du inte har en DHCP-miljö:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upprepa stegen 1-3 ovan.
Tryck på för att markera DHCP och tryck på / för att välja Av.
Kontakta din nätverksadministratör för information om inställningarna Projektorns IP-adress,
Nätmask, Standard-gateway och DNS-server.
Tryck på för att välja en post som du vill ändra och tryck på OK/IMAGE.
Tryck på / för att flytta markören och tryck sedan på / för att ange värdet.
Spara inställningen genom att trycka på OK/IMAGE. Om du inte vill spara inställningen trycker du
på MENU.
Tryck på för att markera Verkställ och tryck på OK/IMAGE.
Om LAN-kablarna inte är rätt anslutna visar inställningarna Projektorns IP-adress, Nätmask,
Standard-gateway och DNS-server 0.0.0.0. Se till LAN-kablarna är rätt anslutna och utför
ovanstående procedurer igen.
45
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control™)
När du har rätt IP-adress för projektorn och projektorn är på eller i standbyläge kan du använda en dator
som finns på samma lokala nätverk för att styra projektorn.
När du använder den här funktionen måste Adobe Flash Player vara installerat på datorn. Ladda ner
Adobe Flash Player från Adobe Systems Incorporateds webbplats.
1.
Ange IP-adressen för projektorn i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter. (t.ex.
http://192.168.0.146)
2.
Sidan för fjärrnätverksdrift visas. På den här sidan kan du använda projektorn som om du använde
fjärrkontrollen eller kontrollpanelen på projektorn.
i
ii
i
Tryck på / för att
visa fler knappar.
i
i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de i OSD-menyerna eller på fjärrkontrollen. Se
"2. Menyn BILDINSTÄLLNINGAR" på sidan 55 och "Fjärrkontrollen: LV-RC08" på sidan 15
för mer information.
ii. Du kan byta ingångskälla genom att klicka på önskad källa.
När du använder projektorns kontrollpanel eller fjärrkontroll för att ändra inställningarna på OSDmenyn kan det ta ett tag för webbläsaren att synkronisera dessa ändringar med projektorn.
3.
På sidan Tools (verktyg) kan du hantera projektorn, konfigurera LAN-styrningsinställningarna och
komma åt fjärrnätverksdriften på projektorn.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. När du använder Crestron-styrsystemet ska du läsa användarhandboken för Crestron-styrsystemet
för inställningsinformation.
ii. Du kan namnge projektorn, hålla reda på dess plats och vilken person som styr den. I denna
kolumn får det högst plats 22 enbytestecken.
iii. Du kan justera LAN-inställningar.
46
•
När du gjort justeringarna trycker du på knappen Send (skicka) så sparas uppgifterna i
projektorn.
•
När lösenordet angivits visas knappen Log Out (logga ut) bredvid knappen Tools (verktyg).
•
Anteckna lösenordet i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle
glömma det.
•
Om du inte antecknade lösenordet och du absolut inte kommer ihåg det kan du återställa
lösenordet på följande sätt.
- Öppna inloggningsskärmen på e-Control. i webbläsaren.
- Tryck länge på MENU och
höger på projektorn i tre sekunder.
- Lösenordet har nu återställts.
•
Programmet finns på engelska.
•
När DHCP aktiveras kan det hända att webbsideanslutningen avbryts. Om det skulle hända ska
du kontrollera vad projektorns nya IP-adress är och ange den nya adressen för att ansluta igen.
4.
På sidan Info visas information och status för projektorn.
i
ii
i
iii
i. Informationen du angav på sidan Tools (verktyg) visas här och dessa kolumner är tomma när du
använder e-Control™ första gången.
ii. När projektorn används under onormala förhållanden visas följande information.
47
Svenska
iv. När denna är inställd är åtkomsten till sidan för fjärrnätverksdrift på projektorn
lösenordsskyddad. Du aktiverar den här funktionen genom att markera kryssrutan framför
"Enable" (aktivera) och skriver in önskat lösenord i kolumnen New Password (nytt lösenord) och
bekräftar det nya lösenordet genom att ange det nya lösenordet igen i kolumnen Confirm
(bekräfta). Avmarkera kryssrutan genom att avaktivera lösenordsskyddet.
v. När denna är inställd är åtkomsten till sidan Tools (verktyg) lösenordsskyddad. Se steg iv för
information om hur du använder lösenordsfunktionen.
vi. Tryck på Exit (avsluta) för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.
När projektorn används under normala förhållanden eller under onormala förhållanden som inte är
de som nämns nedan är kolumnen Error Status (felstatus) "0:No Error" (0:Inget fel).
Felstatus
Beskrivning
3: Lamp fail
Lampan tänds inte eller släcks under drift.
3: Over Temp
Projektorns temperatur är för hög eller kan inte identifieras.
3: Fan Lock
Fläktens rotationshastighet kan inte ställas in eller
identifieras.
3: Over Lamp Usage time
Lampan används fortfarande efter att
lampvarningsmeddelandena visats.
(3 = Fel)
5.
iii. Tryck på Exit (avsluta) för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.
När du har tryckt på knappen "Contact IT Help" (Kontakta IT-support) visas fönstret HELP DESK
(SUPPORT) längst upp till höger på skärmen. Du kan då skicka meddelanden till
programadministratörer för RoomView™ som är anslutna till samma lokala nätverk.
Besök http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview för mer information.
Styra projektorn med PJLink™-programmet
Den här projektorn har stöd för standardprotokoll PJLink™ för projektorstyrning och du kan styra och
övervaka projektorn med samma program bland projektorer av olika modeller och tillverkare.
Om PJLink™
•
•
•
För att använda funktionerna i PJLink™ krävs programmet PJLink™.
Specifikationerna för PJLink™ hittar du på webbplatsen för Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
Den här projektorn är helt kompatibel med specifikationerna i JBMIA PJLink™ Klass 1. Den stödjer
alla kommandona definierade av PJLink™ Klass 1 och kompatibiliteten har bekräftats med
PJLink™-standardspecifikationerna Version 1.0.
Använda lösenordsfunktionen
För att förhindra obehörig anslutning till projektorn via PJLink™-programmet har projektorn ett
alternativ för inställning av lösenordssäkerheten. Ställa in lösenordet:
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna OSD-menyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > LANinställningar Tryck på OK/IMAGE. Sidan LAN-inställningar visas.
Markera PJLink-certifiering och välj På genom att trycka på / . Standardlösenordet är "admin".
Tryck på
för att markera Byt PJLink-lösenord och tryck på OK/IMAGE.
Ange det aktuella lösenordet. Tryck på , för att välja siffra och tryck på ,
för att välja
mellan 0-9, A-Z, a-z eller symboler. Tryck på OK/IMAGE för att bekräfta.
Ange det nya lösenordet och tryck på OK/IMAGE för att bekräfta.
Om du glömmer bort lösenordet kan du använda "projectorcontroller".
48
Svenska
PJLink™ - kommandon som stöds
I tabellen nedan beskrivs hur du styr projektorn med hjälp av protokollet PJLink™.
Kommando
Beskrivning
Anmärkning (Parameter)
POWR
Strömstyrning
0 = Strömmen av
1 = Strömmen på
POWR?
Fråga om projektorns
strömstatus
0 = Vänteläge
1 = Strömmen på
2 = Nedkylningsfas
3 = Uppvärmningsfas
INPT
Växla källa
INPT?
Fråga om källväxling
AVMT
Styrning av tyst läge
AVMT?
Fråga om projektorns status
för tyst läge
11 = DATOR1
12 = DATOR2
21 = VIDEO
22 = S-VIDEO
31 = HDMI
10 = Inaktivera BLANK
11 = Aktivera BLANK
20 = Inaktivera ljudet av
21 = Aktivera ljudet av
30 = Inaktivera BLANK och ljudet av
31 = Aktivera BLANK och ljudet av
Fråga om felstatus
1:a byte: Fläktfel, 0 eller 2
2:a byte: Lampfel, 0 eller 2
3:e byte: Temperaturfel, 0 eller 2
4:e byte: Alltid 0
5:e byte: Alltid 0
6:e byte: Andra fel, 0 eller 2
* 0 eller 2 betyder följande:
0 = Inget fel upptäckt, 2 = Fel
LAMP?
Fråga om lampstatus
1:a värdet (1 till 4 siffror): Sammanlagd driftstid för
lampa (Lampans driftstid visas uttryckt i timmar,
beräknad utifrån att lampläget är inställt på
ekonomiläge.)
2:a värdet: 0 = Lampa av, 1 = Lampa på
INST?
Fråga om tillgängliga ingångar
Följande svarsvärde gavs.
"11 12 21 22 31"
NAME?
Fråga om projektorns namn
Kommandot besvaras med projektorns namn som
anges på sidan Tools (verktyg).
INF1?
Fråga om tillverkarens namn
"Canon" ges till svar.
INF2?
Fråga om modellens namn
"LV-X300ST" eller "LV-WX300ST" ges till svar.
INF0?
Fråga om övrig information
DMD-upplösningen ges till svar.
CLSS?
Fråga om klassinformation
"1" ges till svar.
ERST?
•
PJLink "INPT?" besvaras endast när källan visas på skärmen. När det inte finns någon signal
besvaras endast "ERR3 Time!".
•
Ovan nämnda kommando kanske inte utförs korrekt eller övervakningsuppgifterna kanske inte
hämtas korrekt i följande situationer:
•
Vid vänteläge
49
•
Vid växling av källa
•
Vid bearbetning av kommandon
•
Vid exekvering av AUTO PC
•
Innan startskärmen försvinner när projektorn slagits på.
•
Använd 1 dator för att styra/övervaka 1 projektor.
•
Information om hur man styr/övervakar med PJLink™ finns i användarhandboken till det
PJLink™-program du använder.
•
När du övervakar projektorns status med den här funktionen genom att skicka
förfrågningskommandon efter varandra ska du vänta tills föregående kommando fått ett svar
från projektorn innan du skickar nästa.
Använda nätverksfunktionen när projektorn är i vänteläge
När Vänteläges-LAN i menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > LAN-inställningar aktiveras
kan projektorn kan aktivera nätverksfunktionen när den är i vänteläge.
Gloslista
Skaffa en mer utförlig bok om ämnet om du vill ha mer information om begreppen i gloslistan nedan.
50
Term
Beskrivning
DHCP
Förkortning av Dynamic Host Configuration Protocol (dynamiskt
protokoll för värdenheter). Detta protokoll tilldelar IP-adresser
automatiskt till anslutna nätverksenheter.
IP-adress
En sifferserie som används för att identifiera datorer i ett nätverk.
Nätmask
En sifferserie som definierar antalet bitar som används för
nätverksadresserna i ett delat nätverk (eller delnät) i en IP-adress.
Standard-gateway
En server (eller router) som kommunicerar mellan nätverk (delnät) som
delas av en Nätmask.
Använda menyerna
Svenska
Menysystem
Observera att skärmvisningsmenyerna (OSD) varierar beroende på vilken signaltyp som är vald.
Huvudmeny
Undermeny
Alternativ
Skärmfärg
Av*/Ljusgul/Rosa/Ljusgrön/Blå/
Svart tavla
Aspekt
Auto*/Verklig/16:10
(LV-WX300ST)/4:3/16:9
Keystone
Position
1. VISNING
Fas
H. Totalantal
punkter
D.Zoom
3D
Auto*/Frame Sequential/Frame
Packing/Top-Bottom/Side-By-Side
3D-synkronisering
Normal*/Omvänd
Bildläge
Presentation/Standard*/sRGB/
Film/Användare 1/Användare 2
Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgton
2. BILDINSTÄLLNINGAR
Skärpa
BrilliantColor™
På*/Av
Färgtemperatur
Sval/Normal*/Varm
Välj färg
6-axels
färgjustering
R*/G/B/C/M/Y
Nyans
Mättnad
Ljusstyrka
3. INMATNING
Autosök
På*/Av
* Indikerar en post som är fabriksinställd (efter återställning).
51
Huvudmeny
Undermeny
Presentationstimer
Alternativ
Förinställ tid
1~240 minuter
Timervisning
Alltid*/1 min/2 min/3 min/Aldrig
Position
Överst till vänster*/Nederst till
vänster/Överst till höger/Nederst
till höger
Räkningshåll
Nedräkning*/Uppräkning
Ljudpåminnelse
På*/Av
På/Av*
4.
SYSTEMINSTÄLLNING:
Enkel
Språk (Language)
Bildvändning H/V
Bordspl. fram.*/Bordspl. bakom/
Takmont. fram./Takmont. bakom
Auto. avstängning
Avaktivera/5 min/10 min/15 min/
20 min*/25 min/30 min
Timer för svart bild
Avaktivera*/5 min/10 min/15 min/
20 min/25 min/30 min
Panelknappslås
Av*/På
Viloläge
Avaktivera*/30 min/1 tim/2 tim/
3 tim/4 tim/8 tim/12 tim
Välkomstskärm
Svart/Blå/Canon*
Snabbkylning
På/Av*
Höghöjdsläge
På/Av*
Ljudinställningar
5.
SYSTEMINSTÄLLNING:
Avancerad
Tyst
Volym
Tid för
menyvisning
5 sek/10 sek/15 sek*/20 sek/
25 sek/30 sek
Menyplacering
I mitten*/Överst till vänster/
Överst till höger/Nederst till
höger/Nederst till vänster
Lampläge
Normal*/ekonomiläge
Menyinställningar
Lampinställningar
Återställ Lamptid
Lamptid
* Indikerar en post som är fabriksinställd (efter återställning).
52
På/Av*
Undermeny
Säkerhetsinställn.
Inställningar för
sluten bildtext
5.
SYSTEMINSTÄLLNING:
Avancerad
Svenska
Huvudmeny
Alternativ
Ändra lösenord
Strömbrytarlås
På/Av*
Textning
På/Av*
Bildtextkanal
T1*/T2/T3/T4
Vänteläges-LAN
Av*/På
PJLinkcertifiering
Av*/På
Byt PJLink-lösenord
DHCP
LAN-inställningar
På*/Av
Projektorns IP-adress
Nätmask
Standardgateway
DNS-server
Verkställ
Återst. alla inst.
Inmatning
Bildläge
6.
INFORMATION
Aktuell systemstatus
Färgformat
Upplösning
Lamptid
•
* Indikerar en post som är fabriksinställd (efter återställning).
•
Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen
utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal
menyalternativ tillgängliga.
53
Beskrivning av varje meny
1. Menyn VISNING
FUNKTION
BESKRIVNING
Skärmfärg
Korrigerar den projicerade bildens färg när projiceringsytan
inte är vit. Se "Använda Skärmfärg" på sidan 38 för mer
information.
Aspekt
Du kan välja mellan flera alternativ för att ange
bildförhållandet beroende på ingångskällan. Se "Välja
bildförhållande" på sidan 34 för mer information.
Keystone
Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se
"Korrigera keystone" på sidan 33 för mer information.
Position
Sidan för justering av position visas. Du kan flytta den
projicerade bilden med hjälp av riktningsknapparna. De
värden som visas längst ned på skärmen ändras varje gång
du trycker på en knapp tills ett största eller minsta värde nås.
Fas
Med den här funktionen kan du justera
klockfrekvensen för att minska
bildförvrängningen.
H. Totalantal punkter
Justerar bildens horisontella bredd.
D.Zoom
Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. Se
"Förstora och söka efter detaljer" på sidan 34 för mer
information.
3D
Projektorn har en 3D-funktion som gör att du kan titta på
filmer, video och sporthändelser i 3D på ett mer realistiskt
sätt genom att djupet visas i bilderna. För att se på 3D-film
och bilder krävs 3D-glasögon.
Se "Se på 3D-innehåll" på sidan 43 för mer information.
3D-synkronisering
54
När du upptäcker bilddjupets inversion kan du aktivera den
här funktionen för att rätta till problemet.
2. Menyn BILDINSTÄLLNINGAR
BESKRIVNING
Bildläge
Förinställda bildlägen som du kan använda till att optimera
inställningarna för den projicerade bilden utifrån
programtyp. Se "Välja bildläge" på sidan 36 för mer
information.
Ljusstyrka
Justerar bildens ljusstyrka. Se "Justera Ljusstyrka" på
sidan 36 för mer information.
Kontrast
Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Se
"Justera Kontrast" på sidan 36 för mer information.
Färg
Används för justering av färgmättnad - mängden färg för
varje färg i en videobild. Se "Justera Färg" på sidan 37 för
mer information.
Färgton
Svenska
FUNKTION
Används för justering av de röda och gröna färgtonerna i
bilden. Se "Justera Färgton" på sidan 37 för mer information.
Funktionen är endast tillgänglig vid användning av
Video eller S-Video med NTSC-system.
3. Menyn INMATNING
Skärpa
Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Se
"Justera Skärpa" på sidan 37 för mer information.
BrilliantColor™
Justerar toppvärdet för vitt och bevarar korrekt
färgåtergivning. Se "Justera BrilliantColor™" på sidan 37
för mer information.
Färgtemperatur
Se "Välja en Färgtemperatur" på sidan 37 för mer
information.
6-axels färgjustering
Se "6-axels färgjustering" på sidan 37 för mer information.
Autosök
Se "Byta ingångssignal" på sidan 31 för mer information.
55
4. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel
FUNKTION
BESKRIVNING
Presentationstimer
Påminner presentatören om att avsluta presentationen inom
en viss tid. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 39
för mer information.
Språk (Language)
Används för att ange språket för skärmvisningsmenyerna
(OSD). Se "Använda menyerna" på sidan 28 för mer
information.
Bildvändning H/V
Se "Välja placering" på sidan 18 för mer information.
Auto. avstängning
Låter projektorn stängas av automatiskt om den inte känner
av någon insignal och ingen åtgärd utförs av användaren
under en viss tidsperiod. Se "Inställning Auto.
avstängning" på sidan 59 för mer information.
Timer för svart bild
Ställer in tiden för tom bild när Blank-funktionen är
aktiverad. När tiden har gått ut visas bilden på skärmen
igen. Se "Dölja bilden" på sidan 40 för mer information.
Panelknappslås
Avaktiverar eller aktiverar alla tangentfunktioner utom
I
I POWER på projektorn och knapparna på
fjärrkontrollen. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 40 för
mer information.
Viloläge
Används till att ställa in timer för automatisk avstängning.
Timern kan ställas in på ett värde mellan 30 minuter och
12 timmar.
Välkomstskärm
Här väljer du vilken logotyp-skärmbild som ska visas när
projektorn sätts på. Se "Anpassa projektorns menyvisning"
på sidan 41 för mer information.
Välj På för att aktivera funktionen så minskas projektorns
avkylningstid till några sekunder.
5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad
Snabbkylning
Ljudinställningar
Se "Justera ljudet" på sidan 41 för mer information.
Menyinställningar
Se "Anpassa projektorns menyvisning" på sidan 41 för mer
information.
Lampläge
Se "Inställning Lampläge som ekonomiläge" på sidan 59
för mer information.
Återställ Lamptid
Lampinställningar
Se "Ställa om lamptimern" på sidan 63 för mer
information.
Lamptid
Se "Ta reda på lamptimmar" på sidan 59 för mer
information om hur den totala lamptiden beräknas.
Säkerhetsinställn.
56
Om du försöker att starta om projektorn direkt
efter den snabba avkylningsprocessen kanske
den inte startar som den ska, och kör
avkylningsfläktarna igen.
Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 29 för mer
information.
Svenska
FUNKTION
BESKRIVNING
Inställningar för sluten bildtext
Aktivera funktionen genom att välja På när den valda
insignalen har textning av typen "Textning".
•
5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad
Inställningar för sluten
bildtext
Textning: En skärmvisningsmeny för dialogen,
berättandet och ljudeffekterna i TV-program och
videofilmer som har slutna bildtexter (vanligen
markerat som "CC" i TV-tablåer).
När projektorn visar skärmmenyerna eller någon
annan dialogruta visas inte closed captiontextning samtidigt.
Bildtextkanal
Väljer önskat läge för closed captions. Du kan se closed
captions genom att välja T1, T2, T3 eller T4 (T1 visar
closed captions på det primära språket i ditt område).
LAN-inställningar
Om du använder en LAN-kabel för anslutning ska du se
"Övervakning och styrning med datorn" på sidan 45 för
mer information.
Om du använder PJLink-programmet, se "Styra projektorn
med PJLink™-programmet" på sidan 48 för mer
information.
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Återst. alla inst.
Följande inställningar ändras inte: Användare 1,
Användare 2, Språk (Language), Bildvändning H/
V, Höghöjdsläge, Säkerhetsinställn., LANinställningar, menyn "Verktyg" i webbgränssnittet
och PJLink-lösenordet.
Inmatning
Här visas den aktuella signalkällan.
Bildläge
6. Menyn
INFORMATION
Här visas det läge som du har valt på menyn
BILDINSTÄLLNINGAR.
Aktuell systemstatus
Upplösning
Här visas ingångssignalens upplösning.
Färgformat
Visar systemformat för inmatning.
Lamptid
Här visas hur många timmar lampan har använts.
57
Underhåll
Skötsel
Projektorn behöver underhåll med jämna mellanrum, beroende på miljöförhållanden och får endast göras
av en behörig servicetekniker. Kontakta återförsäljaren för anvisningar.
Det enda du kan göra själv är att regelbundet rengöra linsen och höljet.
Ta aldrig bort någon annan av projektorns delar än lampan. Om någon del ska bytas ut kontaktar du
återförsäljaren.
Rengöra linsen
Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den.
•
•
•
Ta bort damm med hjälp av tryckluft.
Om det finns smuts eller fingeravtryck på linsen torkar du försiktigt av den med linsrengöringspapper
eller en mjuk trasa fuktad med linsrengöringsvätska.
Gnugga aldrig linsen med sträva material.
Rengöra höljet
Innan du rengör höljet stänger du av projektorn enligt anvisningarna i "Stänga av projektorn" på sidan 41
och kopplar bort nätsladden.
•
•
Torka bort damm och smuts från höljet med en mjuk, luddfri trasa.
Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt rengöringsmedel
med neutralt pH-värde. Torka sedan av höljet.
•
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet.
•
Brandfarliga ämnen kan antändas och orsaka brand eller haveri medan lampan tänds.
Förvaring
Om projektorn ska förvaras under en längre tid följer du nedanstående instruktioner:
•
•
•
•
Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom rekommenderade
gränser. Läs "Specifikationer" på sidan 66 eller fråga din försäljare om gränserna.
Fäll in justeringsfoten.
Ta ur batteri ur fjärrkontrollen.
Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.
Transport
Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller
motsvarande.
58
Information om lampan
Svenska
Ta reda på lamptimmar
När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp av en
inbyggd timer. Beräkningen av motsvarande lamptid beräknas på följande sätt:
Total lamptid = (timmar använda i läget Normal) + 2/3*(timmar använda i läget ekonomiläge)
Se "Inställning Lampläge som ekonomiläge" nedan för information om läget ekonomiläge.
För att skaffa information om lamptimmar:
1.
Tryck MENU och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad menyn är
markerad.
2. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på OK/IMAGE. Sidan
Lampinställningar visas.
3. Du ser informationen Lamptid som visas på menyn.
4. För att gå ur menyn trycker du på MENU.
Du kan även få information om lamptimmar på menyn INFORMATION.
Förlängt lampliv
Projektionslampan är ett konsumtionsföremål som normalt vara upp till 4000 (används i läget Normal) 6000 (används i läget ekonomiläge) timmar med korrekt användning. Sådana intervall skiftar beroende
på driftsmiljö och kan vara kortare än 4000 - 6000 timmar.
Du kan göra följande inställningar via OSD-menyn för att lampan ska hålla så länge som möjligt.
Inställning Lampläge som ekonomiläge
I läget ekonomiläge minskas systembrus och strömförbrukning med cirka 20%. Om du väljer läget
ekonomiläge blir ljusstyrkan mindre och den projicerade bilden mörkare.
I läget ekonomiläge förlängs även lamptimerns användbara tid. Ställ in läget ekonomiläge genom att
öppna menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lampinställningar > Lampläge och trycka på
/ .
•
När det här läget är aktiverat kan projicerade bilder flimra.
•
Om det här läget aktiveras ofta kan lampan försämras.
Inställning Auto. avstängning
Med den här funktionen stängs projektorn av automatiskt om den inte känner av någon ingångskälla och
ingen åtgärd görs av användaren efter en viss tidsperiod för att förhindra onödigt slöseri av lamptid.
För att ställa in Auto. avstängning går du till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Auto.
avstängning och trycker på / . Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 minuter i steg om
5 minuter. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du Avaktivera. Projektorn stängs
inte av automatiskt efter en viss tidsperiod.
59
Tidpunkt för byte av lampa
När lampindikatorn lyser rött, eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut lampan, ska du
installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal lampa används kan projektorn
sluta fungera, och i vissa fall kan lampan explodera.
LAMP (Indikatorlampa för lampa) och TEMP (Indikatorlampa för temperatur) tänds om lampan blir
för varm. Stäng på strömmen och låt projektorn svalna i 45 minuter. Om lamp- och LAMP
(Indikatorlampa för lampa)-indikatorerna fortfarande lyser efter att du har satt på strömmen igen,
bör du kontakta din återförsäljare. Se "Indikatorer" på sidan 64 för mer information.
Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan.
Status
Lampan har använts i 3500 timmar. Installera en ny lampa för
optimal prestanda. Om projektorn normalt används i ekonomiläge
(läs "Inställning Lampläge som ekonomiläge" på sidan 59) kan du
fortsätta använda den tills varningen om användning under
3950 timmar visas.
Meddelande
Obs!
Beställ utbyteslampa
Lampa > 3500 timmar
OK
Lampan har använts i 3950 timmar. En ny lampa bör installeras för
att undvika problem när lamptiden är slut.
Obs!
Byt lampa snart
Lampa > 3950 timmar
OK
Lampan har använts i 4000 timmar.
Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i det här läget.
Lampan är en förbrukningsartikel. Lampans ljusstyrka
minskar ju längre den används. Det är normalt för en
lampa. Du kan byta ut lampan när du lägger märke till att
ljusstyrkan har försämrats påtagligt. Om lampan inte byts
ut tidigare så måste den ersättas efter 4000 timmars
användning.
Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att använda projektorn
som vanligt.
Obs!
Byt lampa nu
Lampa > 4000 timmar
OK
VARNING
Lampans användningstid är slut
Byt lampa (se användarhandboken)
Återställ sedan lamptimern
OK
60
Reservlampa: LV-LP38 (LV-X300ST)/LV-LP40 (LV-WX300ST)
•
Byt ut lampan mot en ny som säljs separat enbart för den här projektorn. Kontakta din
återförsäljare för inköp av en ny lampa.
•
För att undvika stötar ska du alltid stänga av projektorn och dra ur strömsladden innan du
byter lampa.
•
För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45
minuter innan du byter ut lampan.
•
För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig
när du tar bort glassplitter från en trasig lampa. För att minska risken för skador på fingrar och/
eller sämre bildkvalitet på grund av att du har vidrört linsen ska du inte röra vid det tomma
lamputrymmet när lampan är borttagen.
•
Montera lampan ordentligt. När lampan inte monteras ordentligt tänds den inte. Felaktig
montering kan även resultera i brand.
•
Om lampan skulle gå sönder ska du aldrig skaka lamplådan eller hålla den framför ansiktet när
du tagit bort den. Glasfragment kan falla ut och skada ögonen.
•
I händelse att högtryckslampan av kvicksilver skulle explodera kan glasfragment ha spritts ut
inuti projektorn. Be din återförsäljare byta ut lampan och undersöka projektorns insida. När du
rengör eller byter ut lampan själv måste du hålla i handtaget på lampan. Du kan bli skadad av
glasfragment.
•
Kontakta din återförsäljare när du byter ut lampan med projektorn monterad i taket.
•
Ta inte ut lampan av någon annan orsak än utbyte. Onödigt borttagande av lampan kan
resultera i haveri.
•
Projektorn använder en högtryckslampa som innehåller kvicksilver som ljuskälla.
Högtryckslampan som innehåller kvicksilver kan explodera eller gå sönder permanent på
grund av en stöt, repa eller försämring genom användning. Tiden tills explosion eller
permanent fel varierar avsevärt mellan olika lampor, beroende på driftsförhållandena. Lampan
kan därför explodera strax efter den börjat användas.
•
Risken för att lampan exploderar ökar om du använder den utöver dess utbytestid. När
anvisningen om lampbyte visas ska du omedelbart byta ut den mot en ny även om lampan
fortfarande lyser normalt.
•
När högtryckslampan som innehåller kvicksilver exploderar sprids glasfragment inuti eller
utanför lamplådan och gas som finns inuti lampan sprids ut inuti eller utanför projektorn.
Gasen inuti lampan innehåller kvicksilver. Var försiktig så att du inte andas in den och undvik
att den kommer in i ögonen eller munnen. Kontakta omedelbart läkare om du skulle andas in
den eller om du skulle få in den i ögonen eller munnen.
•
Den här lampan innehåller kvicksilver. I de lokala bestämmelserna för farligt avfall finns
information om hur du kasserar lampan på rätt sätt.
•
Använd lampan som är avsedd för den här projektorn, LV-LP38 (LV-X300ST)/LV-LP40
(LV-WX300ST). Projektorn kan gå sönder om andra lampor används.
1.
2.
Stäng av strömmen och koppla loss projektorns strömsladd
från vägguttaget. Om lampan är varm ska du vänta i ungefär
45 minuter tills den har svalnat för att undvika brännskador.
Lossa skruvarna på lamplocket.
61
Svenska
Byta lampan
3.
Ta bort projektorns lamplock.
1
,
2
2
Dra upp lamplocket och tryck upp delarna i frontpanelen.
62
•
Slå inte på strömmen när lamplocket är borttaget.
•
För inte in fingrarna mellan lampan och projektorn. De
vassa kanterna inuti projektorn kan orsaka skador.
4.
Avlägsna och kassera lampans skyddsfilm.
5.
Lossa skruven som håller fast lampan.
6.
Lyft handtaget så det pekar uppåt. Dra lampan försiktigt ur
projektorn med hjälp av handtaget.
•
Om du lyfter ur den för snabbt kan lampan gå sönder och
då kan det komma glassplitter i projektorn.
•
Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där den kan
komma i kontakt med vatten eller lättantändliga material
eller där barn kan komma åt den.
•
Stoppa inte in handen i projektorn efter att du har tagit
bort lampan. Om du kommer åt de optiska
komponenterna inuti kan du orsaka färgojämnheter och
förvrängning i den projicerade bilden.
7.
Sänk ned den nya lampan i lampfacket som på bilden medan
lampan passas in mot hålen i lampfacket. Se till att den
passar i projektorn.
3
8.
Dra åt skruven som håller fast lampan.
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan
leda till att projektorn inte fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruven för hårt.
9.
Kontrollera att handtaget ligger ned och är fixerat i läge.
1
3
2
Svenska
10. Placera skyddsfilmen som kom med den nya lampan på
lampfacket.
11. Byt lampskyddet på projektorn enligt bilden.
2
1
12. Dra åt skruvarna som håller fast lamplocket.
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan
leda till att projektorn inte fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruvarna för hårt.
13. Starta om projektorn.
Slå inte på strömmen när lamplocket är borttaget.
Ställa om lamptimern
14. När välkomstbilden visas öppnar du skärmvisningsmenyn
(OSD). Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING:
Avancerad > Lampinställningar. Tryck på OK/IMAGE.
Sidan Lampinställningar visas. Tryck på för att markera
Återställ lamptimer och tryck på OK/IMAGE. Ett
varningsmeddelande visas där du får en uppmaning om att
ange om du vill återställa lamptimern. Markera Återställ
och tryck på OK/IMAGE. Lamptiden återställs till '0'.
Obs!
Återställ Lamptid?
Återställ
Avbryt
Återställ inte räknaren om du inte har bytt ut lampan. Det kan orsaka fel.
63
Indikatorer
Ljus
Status och beskrivning
Av/på
Temp.
Lampa
Strömhändelser
Orange
Av
Av
Standbyläge.
Grön
Blinkande
Av
Av
Projektorn startas.
Grön
Av
Av
Normal drift.
Orange
Blinkande
Av
Av
Normal avsvalning vid avstängning.
Röd
Av
Av
FW nedladdning.
Grön
Av
Röd
Fel vid färghjul.
Röd
Blinkande
Av
Av
Av
Av
Röd
Av
Av
Röd
Blinkande
Stängningsfel för skalanpassaren (dataabort).
Lamphändelser
Lampfel vid normal drift.
Lampan är inte tänd.
Temperaturhändelser
64
Röd
Röd
Av
Fel på fläkt 1 (faktisk fläkthastighet är +25% avvikelse från
börvärdet).
Röd
Röd
Blinkande
Av
Fel på fläkt 2 (faktisk fläkthastighet är +25% avvikelse från
börvärdet).
Röd
Grön
Av
Fel på fläkt 3 (faktisk fläkthastighet är +25% avvikelse från
börvärdet).
Grön
Röd
Av
Fel på temperatur 1 (överskrider temperaturgränsen, 55°C (131°F)).
Det går inte att slå på projektorn
Orsak
Lösning
Det kommer ingen ström via strömsladden.
Anslut strömsladden till nätuttaget på projektorns baksida
och sätt sedan in den i vägguttaget. Om det finns en
strömbrytare på vägguttaget ser du till att den är påslagen.
Du försöker sätta på projektorn medan den
håller på att svalna.
Vänta tills den har svalnat.
Ingen bild
Orsak
Lösning
Videokällan är inte på eller har inte anslutits
på rätt sätt.
Slå på videokällan och kontrollera att signalkabeln är
ansluten på rätt sätt.
Projektorn är inte ansluten på rätt sätt till
ingångssignalenheten.
Kontrollera anslutningen.
Ingångssignalen har inte valts på rätt sätt.
Välj rätt ingångssignal med hjälp av knappen SOURCE på
projektorn eller fjärrkontrollen.
Linsskyddet är stängt.
Öppna linsskyddet.
Suddig bild
Orsak
Lösning
Projektorlinsen är inte rätt fokuserad.
Justera linsens skärpa med hjälp av fokusringen.
Projektorn och skärmen är inte rätt inriktade.
Justera projiceringsvinkeln och riktningen samt vid behov
enhetens höjd.
Linsskyddet är stängt.
Öppna linsskyddet.
Beroende på videosignalstiming måste
projektorn finjustera för en mindre suddig
bild.
Justera Fas i BILD-menyn.
Fjärrkontrollen fungerar inte
Orsak
Lösning
Batterierna är slut.
Byt ut batteriet mot ett nytt.
Någonting blockerar vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Ta bort det som blockerar strålen.
Du befinner dig för långt från projektorn.
Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter (26 fot) från
projektorn.
Felaktigt lösenord
Orsak
Lösning
Du har glömt lösenordet.
Mer information finns i "Återställa lösenordsfunktionen" på
sidan 29.
LAN-funktíonen kan inte användas
Orsak
Lösning
LAN-styrningsinställningarna eller LANkabelanslutningen är problematisk.
Kontrollera LAN-styrningsinställningarna. Mer information
finns i "Konfigurera LAN-inställningar" på sidan 45.
Kontrollera att LAN-kablarna är ordentligt anslutna.
Webbsidan visas inte i webbläsaren eller
webbsidan svarar inte.
Ladda om sidan för att se data efter du ändrat på skärmen.
Om sidan inte visar ändrade data ska du kontrollera
projektorns IP-adress och logga in igen.
65
Svenska
Felsökning
Specifikationer
Projektorspecifikationer
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Modellbeteckning
LV-WX300ST
Visningssystem
1-CHIP DLP™
Projektorlins
Skärmenhet
Optiskt system
Tidsindelad färgextraktion, sekventiell visning
Typ
DMD
Storleks-/bildförhållande
0,65" x 1/16:10
Drivsystem
DLP™ x 1 chip
Antal punkter/totalt antal
punkter
1 024 000 (1280 x 800) x 1 panel/ 786 432 (1024 x 768) x 1 panel/
1 024 000
786 432
Brännvidd/F-värde
6,9 mm / F2,60
Fokuseringssystem
Manuell
Linsförskjutning
V: 55 %, fast
0,55" x 1/4:3
V: 65 %, fast
Ljuskälla
Kvicksilverlampa med mycket högt tryck 210 W
Bildstorlek (projiceringsavstånd)
70-120 tum (0,74 m-1,26 m/2,4'4,1')
Antal färger
16 770 000 färger (full färg)
60-120 tum (0,74 m-1,48 m/2,4'4,9')
Ljusstyrka
(i presentationsläget)
3 000 lumen
Kontrastförhållande*1
2300:1 (Helt vit:helt svart, presentationsläge)
Ljusstyrkeförhållande vid
periferi till centrum*1
70%
Högtalare
10 W ・ mono x 1
Maximal ingångsupplösning
1920 x 1080 punkter
Videosignaler
*1
66
LV-X300ST
80%
Analog PC-ingång
UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/
VGA/MAC
HDMI-ingång
Från anslutna datorer: UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA
Från ansluten AV-utrustning: 1080p/1080i/720p/576p/480p
Komponentvideoingång
1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Videoingång
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
S-videoingång
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Ingångsuttag
LV-WX300ST
LV-X300ST
HDMI-uttag
Digital PC-, digital videoingång
ANALOG PC-/
KOMPONENT-uttag
Analog PC, komponent (mini D-sub 15 stift)
Mini-DIN4
S-videoingång
RCA-uttag
Videoingång
LAN-uttag
Nätverksanslutning (100BASE-TX / 10BASE-T)
USB-port
Serviceport
CONTROL-uttag
RS-232C (D-sub 9 stift)
AUDIO IN-uttag
Ljudsignal (3,5 stereominikontakt)
AUDIO OUT-uttag
Svenska
Modellbeteckning
Ljudsignal (3,5 stereominikontakt)
Digital PC
TMDS (transitionsminimerad differentielll signalering)
Analog PC
0,7 Vp-p, positiv polaritet, impedans = 75 Ω
Ingångssignal
Horisontell/vertikal synkronisering: TTL-nivå, negativ eller positiv
polaritet
Komponentvideo
KOMPONENT: Separat Y Cb/Pb Cr/Pr-signal
Y: 1 Vp-p, negativ synkronisering, impedans = 75 Ω
Cb/Pb: 0,7 Vp-p, impedans = 75 Ω
Cr/Pr: 0,7 Vp-p, impedans = 75 Ω
Ljud
Impedans = 47 k Ω eller mer
Brus
38 / 31 dB (lampläge: normal/eko)
Driftstemperatur
0°C (32°F) till 40°C (104°F)
Strömtillförsel
AC 100 V~240 V 50/60 Hz
Strömförbrukning
330 W (max), < 270 W(eko)
< 0,5 W (vänteläge) När inställningen är: Vänteläges-LAN: Av
< 3 W (vänteläge) När inställningen är: Vänteläges-LAN: På
Mått
B: 282 mm, H: 117,9 mm, D: 267,5 mm (inkl. utskjutande delar)
B: 282 mm, H: 91 mm, D: 267,5 mm (utan utskjutande delar)
Vikt
2,8 kg (6,2 lbs)
Tillbehör
Fjärrkontroll, torrcellsbatterier till fjärrkontroll, nätsladd, PC-kabel,
användarhandbok (den här handboken), viktig information och
garantibok
•
*1 Överensstämmelse med ISO21118-2012
•
Observera att om du använder projektorn utan avbrott under en lång tidsperiod kan detta
orsaka att de optiska delarna slits snabbare.
67
Mått
282 mm (W) x 117,9 mm (H) x 267,5 mm (D)/11,1 tum (B) x 4,6 tum (H) x 10,5 tum (D) (inklusive den
utskjutande delen)
267,5
mm
(10,5")
282 mm (11,1")
117,9
mm
(4,6")
91 mm
(3,6")
Tolerans: ±2 mm (0,08 tum)
68
Svenska
Frekvenstabell
Giltig frekvens för PC-insignal
Upplösning
Läge
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60*
VGA_72
VGA_75
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Uppdateringsfrekvens
(Hz)
Horisontell
frekvens (kHz)
Klockfrekvens
(MHz)
70,087
31,469
28,3221
59,940
31,469
25,175
72,809
37,861
31,500
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(Reduce Blanking)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(Reduce Blanking)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1280 x 720
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 768
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(Reduce Blanking)
119,909
101,563
146,25
1280 x 800
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
1280 x 1024
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
1366 x 768
1366 x 768_60
59,790
47,712
85,500
1600 x 900
1600 x 900_60
60,000
60,000
108,000
*Tidssynkronisering för 3D-signal i Frame Sequential, Top-Bottom och Side-By-Side-format.
**Tidssynkronisering för 3D-signal i Frame Sequential-format.
***Tidssynkronisering för 3D-signal i Top-Bottom och Side-By-Side-format.
69
Giltig frekvens för HDMI-insignal (HDCP)
Datorfrekvenser som stöds
Upplösning
Läge
Vertikal frekvens
(Hz)
Horisontell
frekvens (kHz)
Klockfrekvens
(MHz)
720 x 400
720 x 400_70
70,087
31,469
28,3221
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
VGA_60*
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(Reduce Blanking)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(Reduce Blanking)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1280 x 720
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 768
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60*
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(Reduce Blanking)
119,909
101,563
146,25
1280 x 800
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
1280 x 1024
1366 x 768
1366 x 768_60
59,790
47,712
85,500
1600 x 900
1600 x 900_60
60,000
60,000
108,000
*Tidssynkronisering för 3D-signal i Frame Sequential, Top-Bottom och Side-By-Side-format.
**Tidssynkronisering för 3D-signal i Frame Sequential-format.
***Tidssynkronisering för 3D-signal i Top-Bottom och Side-By-Side-format.
70
Tidsberäkning
Upplösning
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixel
frekvens (MHz)
480i*
720 (1440) x 480
15,73
59,94
27
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720 (1440) x 576
15,63
50
27
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p**
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p**
1280 x 720
45,00
60
74,25
1080/24P**
1920 x 1080
27
24
74,25
1080/30P
1920 x 1080
33,75
30
74,25
1080/50i***
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i***
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50P
1920 x 1080
56,25
50
148,5
1080/60P
1920 x 1080
67,5
60
148,5
*Tidssynkronisering för 3D-signal i Frame Sequential-format.
**Tidssynkronisering för 3D-signal i Frame Packing och Top-Bottom-format.
***Tidssynkronisering för 3D-signal i Side-By-Side-format.
Tidssynkronisering för komponent-YPbPr-ingång
Tidsberäkning
Upplösning
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixel
frekvens (MHz)
480i
720 x 480
15,73
59,94
13,5
480p
720 x 480
31,47
59,94
27
576i
720 x 576
15,63
50
13,5
576p
720 x 576
31,25
50
27
720/50p
1280 x 720
37,5
50
74,25
720/60p
1280 x 720
45
60
74,25
1080/50i
1920 x 1080
28,13
50
74,25
1080/60i
1920 x 1080
33,75
60
74,25
1080/50P
1920 x 1080
56,25
50
148,5
1080/60P
1920 x 1080
67,5
60
148,5
Visning av en 1080i-signal (1125i) vid 60 Hz eller 1080i-signal (1125i) vid 50 Hz kan resultera i att
bilden vibrerar något.
Tidssynkronisering för video och S-video-indata
Videoläge
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Underbärvågsfrekvens
(MHz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
SECAM
15,63
50
4,25 eller 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL-60
15,73
60
4,43
NTSC4,43
15,73
60
4,43
71
Svenska
Videofrekvenser som stöds
Kontrollkommandon
Du kan styra den här projektorn genom att skicka kommandon via CONTROL-porten eller LAN-porten.
Systemkrav
CONTROL-port
Anslutningskabel
9-stifts RS-232-C-kabel (crossover)
Kommunikationsläge
RS-232-C asynkron, halvduplex kommunikation
Dataöverföringshastighet
19200 bps
Teckenlängd
8 bitar
Paritetskontroll
Inget
Stoppbitar
2 bitar
Flödeskontroll
Inget
LAN-port
Anslutningssystem
TCP/IP-anslutning
Port
33336
Kontrollkommando
Funktion
Läs/
Skriv
Åtgärd
Kommando (ASCII)
Anteckning
S
Slå på
POWER=ON<CR>
Aktivera vid
Vänteläge.
S
Avstängning
POWER=OFF<CR>
Av/på
Val av källa
Ljudkontroll
72
L
Energistatus
GET=POWER<CR>
S
Dator1
INPUT=DSUB1<CR>
S
Dator2
INPUT=DSUB2<CR>
S
HDMI
INPUT=HDMI<CR>
S
Video
INPUT=VIDEO<CR>
S
S-Video
INPUT=S-VIDEO<CR>
L
Aktuell källa
GET=INPUT<CR>
S
Tyst läge på
MUTE=ON<CR>
S
Tyst läge av
MUTE=OFF<CR>
L
Tyststatus
GET=MUTE<CR>
S
Volym +
RC=VOL_P<CR>
S
Volym -
RC=VOL_M<CR>
L
Volymstatus
GET=AVOL<CR>
Aktivera vid valfritt
energiläge.
[Uppvärmning]
g:POWER=OFF2ON
[Kylning pågår]
g:POWER=ON2OFF
Bildläge
Aspekt
Bildvändning
H/V
Autosök
Lampa
Presentation
IMAGE=PRESENTATION
<CR>
S
Standard
IMAGE=STANDARD<CR>
S
sRGB
IMAGE=SRGB<CR>
S
Film
IMAGE=MOVIE<CR>
S
Användare1
IMAGE=USER_1<CR>
S
Användare2
IMAGE=USER_2<CR>
L
Bildläge
GET=IMAGE<CR>
S
Bildförhållande 4:3
ASPECT=4:3<CR>
S
Bildförhållande 16:9
ASPECT=16:9<CR>
S
Automatiskt
bildförhållande
ASPECT=AUTO<CR>
S
Verkligt
bildförhållande
ASPECT=TRUE<CR>
S
Bildförhållande
16:10
ASPECT=16:10<CR>
L
Status för
bildförhållande
GET=ASPECT<CR>
S
Bordspl. fram.
IMAGEFLIP=NONE<CR>
S
Bordspl. bakom
IMAGEFLIP=REAR<CR>
S
Takmont. fram.
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
S
Takmont. bakom
IMAGEFLIP=
REAR_CEIL<CR>
L
Status för
bildvändning H/V
GET=IMAGEFLIP<CR>
S
Autosökning
QAS=ON<CR>
S
Autosökning
QAS=OFF<CR>
L
Status för
autosökning
GET=QAS<CR>
L
Lamptimme
GET=LMPT<CR>
S
Lampläge normal
LAMP=NORMAL<CR>
S
Lampläge
ekonomiskt
LAMP=ECO<CR>
L
Lampläge status
GET=LAMP<CR>
Svenska
S
73
Åtgärd
Hög höjd
S
Tom på
BLANK=ON<CR>
S
Tom av
BLANK=OFF<CR>
L
Tom status
GET=BLANK<CR>
S
Frys på
FREEZE=ON<CR>
S
Frys av
FREEZE=OFF<CR>
L
Frysstatus
GET=FREEZE<CR>
S
Meny på
MENU=ON<CR>
S
Meny av
MENU=OFF<CR>
S
Auto dator
RC=AUTOPC<CR>
S
Uppåt
RC=UP<CR>
S
Nedåt
RC=DOWN<CR>
S
Höger
RC=RIGHT<CR>
S
Vänster
RC=LEFT<CR>
S
OK
RC=OK<CR>
S
Höghöjdsläge På
HIGHALT=ON<CR>
S
Höghöjdsläge Av
HIGHALT=OFF<CR>
L
Höghöjdsläge status
GET=HIGHALT<CR>
Kontrollsvar
74
Läs/
Skriv
Villkor
Svar
Exempel
S
Framgång
i:OK<CR>
< BLANK=ON<CR>
> i:OK<CR>
S
Illegalt format: Finns
inget kommando eller
struktur
e:0002
INVALID_COMMAND<CR>
< INVALID=ON<CR>
> e:0002
INVALID_COMMAND<CR>
S
Post stöds inte:
denna
kommandoparameter
kan inte stödjas
e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
< BLANK=INVALID<CR>
> e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
S
Blockera post: Aktuell
status kan inte
användas.
e:1011
FUNCTION_NOT_AVAILABLE
<CR>
< ASPECT=AUTO<CR>
> e:1011
FUNCTION_NOT_AVAILABLE<CR>
L
Framgång
g:XXX=YYY<CR>
XXX=Command Name,
YYY=Parameter Name
< GET=BLANK<CR>
> g:BLANK=ON<CR>
L
Post stöds inte:
denna
kommandoparameter
kan inte stödjas
e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
< GET=INVALID<CR>
> e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
Om projektorn inte tog emot <CR> för att slutföra ett kommando inom fem sekunder går tiden
ut och du måste skicka kommandot igen.
•
Ej skiftlägeskänsliga.
75
Svenska
•
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo
146-8501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747,
U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll
free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T
1P7, Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL
BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T
1V7, Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E
7K7, Canada
For all inquiries concerning this product, call
toll free in Canada 1-800-OK-CANON
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge,
Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen,
The Netherlands
CANON FRANCE S.A.S
17, quai du President Paul Doumer, 92414
Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United
Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld,
Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese,
Milano, Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf,
Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon,
Switzerland
CANON GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid,
Spain
CANON PORTUGAL S.A.
Rua Alfredo da Silva, 14 Alfragide 2610-016
Amadora, Portugal
CANON Belgium N.V. / S.A.
Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Mechelen),
Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The
Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald,
Luxembourg
CANON DANMARK A / S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg,
Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki,
Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna,
Sweden
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia,
1201 Oslo, Norway
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126,
U.S.A.
ASIA
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19 / F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis
Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay
Tower, Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Canon BS Tower 5F, #168-12 Samseongdong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W.
2113, Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive,
Northcote, Auckland, New Zealand
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising