Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
MULTIMEDIEPROJEKTOR
LX-MH502Z
Användarhandbok
Innehåll
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................... 3
För säker användning ..................................................................................................... 13
Före installationen .......................................................................................................... 15
Inledning .......................................................................................................................... 21
Förpackningens innehåll ........................................................................................... 21
Projektorns utsida..................................................................................................... 23
Kontroller och funktioner........................................................................................... 24
Korrekt placering av projektorn .................................................................................... 26
Välja placering .......................................................................................................... 26
Projektorns upplägg .................................................................................................. 27
Justera den projicerade bilden ................................................................................. 29
Anslutning ....................................................................................................................... 31
Åtgärd .............................................................................................................................. 33
Starta projektorn ....................................................................................................... 33
Använda menyerna .................................................................................................. 34
Byta ingångssignal ................................................................................................... 34
Stänga av projektorn ................................................................................................ 35
Använda menyerna ......................................................................................................... 36
Menysystem ............................................................................................................. 36
Menyn BILDINSTÄLLNINGAR ................................................................................ 39
Menyn VISNING ....................................................................................................... 43
Menyn INSTALLATION ........................................................................................... 44
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL ................................................................ 45
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD...................................................... 46
Menyn INFORMATION ............................................................................................ 48
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®) ................................................. 49
Styra projektorn från en annan plats med PJLink ..................................................... 51
Underhåll ......................................................................................................................... 54
Skötsel ...................................................................................................................... 54
Information om ljuskällan.......................................................................................... 55
Felsökning ....................................................................................................................... 57
Specifikationer ................................................................................................................ 59
Projektorspecifikationer ............................................................................................ 59
Mått ........................................................................................................................... 61
Formattabell .............................................................................................................. 61
Projektorstyrning ............................................................................................................ 65
Styrkommandon ....................................................................................................... 65
Systemkrav ............................................................................................................... 65
2
Innehåll
Säkerhetsanvisningar
VARNING!
• DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
• UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT SÅ MINSKAR DU RISKEN
FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
• Projektorn producerar starkt ljus från projiceringslinsen. Titta inte direkt in i linsen. Om du gör
det kan du skada ögonen. Var särskilt försiktig med att inte låta barn titta direkt in i strålen.
• Installera projektorn på en säker plats. Brandrisk kan annars bli följden.
• Täck inte över ventilationshålen på projektorn. Värmeansamling kan minska projektorns
livslängd och det kan även vara farligt.
• När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla loss projektorn
från eluttaget.
VAR FÖRSIKTIG MED ATT HÄNGA
PROJEKTORN I TAKET
När man hänger projektorn i taket ska luftintagsventilerna och projektorns ovansida rengöras
med jämna mellanrum med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under en längre tid
kan kylfläktarna täppas till med damm och följden kan bli att projektorn går sönder eller att en
olycka sker.
STÄLL INTE PROJEKTORN I FETA, VÅTA ELLER RÖKIGA MILJÖER SOM T.EX. I ETT
KÖK FÖR ATT FÖRHINDRA ATT PROJEKTORN GÅR SÖNDER ELLER ATT EN OLYCKA
SKER. OM PROJEKTORN KOMMER I KONTAKT MED OLJA ELLER KEMIKALIER KAN
DEN FUNGERA SÄMRE.
LÄS OCH BEHÅLL DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR
SENARE ANVÄNDNING.
Alla säkerhets- och driftsanvisningar ska läsas innan produkten börjar användas.
Läs alla anvisningar häri och behåll dem för användning senare. Koppla loss projektorn från
nätuttaget före rengöring. Använd inte vätska eller sprejrengöringsmedel på projektorn. Använd
en fuktad duk för rengöring.
Följ alla varningar och anvisningar på projektorn.
För extra skydd av projektorn under åskväder eller när den lämnas obevakad eller oanvänd
under längre perioder ska den kopplas loss från vägguttaget. Detta förhindrar att den skadas
på grund av åskväder och strömavbrott.
Utsätt inte enheten för regn och använd den inte nära vatten, t.ex. i våtutrymmen, nära
simbassänger eller liknande.
Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eftersom det kan resultera i faror.
Säkerhetsanvisningar
3
Placera inte projektorn på en ostadig vagn, ett stativ eller bord. Projektorn kan fall
och orsaka allvarliga skador på ett barn eller en vuxen och allvarliga skador på
projektorn. Använd endast med vagn eller stativ som rekommenderas av
tillverkaren eller som sålts med projektorn. Montering på vägg eller hylla ska
utföras enligt tillverkarens anvisningar med användning av en monteringssats som
är godkänd av tillverkaren. En produkt och vagnkombination ska flyttas med försiktighet.
Plötsliga stopp, stor kraft och ojämna ytor kan få produkten och vagnkombinationen att välta.
Skåror och öppningar baktill och framtill på skåpet är avsedda för ventilation, för att säkerställa
pålitlig drift av utrustningen och för att skydda mot överhettning.
Öppningarna får aldrig täckas över med duk eller andra material och nedre öppningen får inte
blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta.
Projektorn får aldrig placeras nära eller över ett element eller värmespjäll.
Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation som t.ex. en bokhylla såvida inte ordentlig
ventilation tillses.
Peta aldrig in några föremål av något slag i den här projektorn genom öppningarna, eftersom
de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan leda till
brand eller elektriska stötar. Undvik att spilla någon form av vätska på projektorn.
Montera inte projektorn nära ventilationsledningen till luftkonditioneringsutrustningen.
Denna projektor måste användas med en strömkälla av den typ som indikeras på produkten.
Om du inte är säker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, kontakta Canons
kundsupportcenter eller det lokala elbolaget.
Överbelasta inte vägguttagen och förlängningssladdar eftersom följden kan bli brand eller
elektriska stötar. Låt inte något vila på nätsladden. Placera inte projektorn där sladden kan
skadas av personer som går på den.
Försök aldrig laga denna projektor på egen hand, då du kan utsättas för farlig spänning eller
annan risk om du öppnar eller tar bort skärmens hölje. Allt servicearbete ska överlåtas till
kvalificerad och behörig servicepersonal.
Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt servicearbete till behörig servicepersonal
under förljande omständigheter:
a. När nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten.
b . Om det har kommit in vätska i projektorn.
c . Om projektorn har utsatts för regn eller vatten.
d . Om projektorn inte fungerar normalt efter följande driftsanvisningar. Justera endast de
reglage som anges i bruksanvisningen, eftersom felaktig justering av andra reglage kan
resultera i skador som ofta kräver omfattande arbete av en behörig tekniker för att få
projektorn att fungera normalt igen.
e . Om projektorn har tappats eller skadats.
f . När projektorn uppvisar en distinkt förändring i funktion betyder detta att den behöver
servas.
När det behövs reservdelar måste du se till att serviceteknikern använder reservdelar som
angivits av tillverkaren och som har samma egenskaper som originaldelarna. Obehöriga
reservdelar kan förorsaka brand, elektriska stötar och personskada.
När service eller reparationer gjorts på projektorn ska du be serviceteknikern utföra
rutinsäkerhetskontroller för att fastställa att projektorn är i säkert driftsskick.
4
Säkerhetsanvisningar
Krav för anslutning av nätsladd
Nätsladden som medföljer projektorn uppfyller användningskraven i det land den köptes i.
ELUTTAGET SOM ANVÄNDS BÖR VARA PLACERAT I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN
OCH VARA LÄTTÅTKOMLIGT.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som
hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet
(2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa
direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta
enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium,
Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration
som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos
handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en
mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ
inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga
ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din
medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv
användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten,
kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för
avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery.
Säkerhetsanvisningar
5
Skyddssymboler i den här handboken
I det här avsnittet beskrivs skyddssymbolerna som används i den här handboken. Viktig
säkerhetsinformation om projektorn identifieras med följande symboler. Observera alltid
säkerhetsinformationen med dessa symboler.
Varning
Var
försiktig
Visas vid risk för dödsfall eller allvarliga personskador på grund av felaktig
hantering om informationen inte följs. Följ alltid denna information för att
säkerställa säker användning.
Visas vid risk för personskador på grund av felaktig hantering om
informationen inte följs. Följ alltid denna information för att säkerställa
säker användning.
Visas vid risk för elektrisk stöt på grund av felaktig hantering om
informationen inte följs. Följ alltid denna information för att säkerställa
säker användning.
Visas vid risk för brännskador på grund av felaktig hantering om
informationen inte följs. Följ alltid denna information för att säkerställa
säker användning.
Visas vid risk för ögonskada av laserstrålning som kan uppstå om
användningsrestriktionerna inte följs.
Visas vid åtgärder som är förbjudna.
Förbud
Visas för åtgärder som måste vidtas eller information som måste följas.
Var försiktig
6
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsföreskrifter
Eftersom det här avsnittet innehåller viktig säkerhetsrelaterad information måste du läsa
följande noga innan så att du kan använda projektorn korrekt och säkert.
Varning
Strömtillförsel
Anslut projektorn till ett lättåtkomligt vägguttag vid installationen, så att kontakten till projektorn
vid behov kan dras ur omedelbart, eller tillförsäkra att en strömbrytare finns inom räckhåll. Om
följande situationer inträffar ska du stänga av produkten, dra ut sladden ur vägguttaget och
kontakta Canons kundsupportcenter. Underlåtenhet att göra så kan orsaka brand eller
resultera i elektriska stötar.
• Om det kommer ut rök
• Om det luktar konstigt eller låter annorlunda
• Om vatten eller annan vätska har kommit in i projektorn
• Om metall eller annat främmande material har kommit in i
projektorn
• Om projektorn välts eller tappas och den skadas
Lägg märke till följande punkter angående strömkällan, kontakten och hantering av kontakten.
Underlåtenhet att göra så kan orsaka brand eller risk för elektriska stötar.
• Placera inte några föremål på nätsladden och låt den inte fastna
under projektorn.
• Täck inte över nätsladden med en matta.
• Nätsladden får inte modifieras eller alltför kraftigt böjas, vridas,
dras i, rullas eller buntas ihop.
• Håll nätsladden borta från värmeelement och andra värmekällor.
Förbud
• Använd inte en skadad nätsladd. Om nätsladden är skadad ska du
köpa en ersättningssladd från återförsäljaren.
• Använd inte någon strömkälla med en annan spänning än den
som anges (AC 100 – 240 V).
• För inte in några metallföremål i kontaktdelarna på kontakten eller
kopplingsdonet.
• Nätsladden som ingår med projektorn är endast avsedd för
användning med denna produkt. Använd inte denna nätsladd till
andra produkter.
Säkerhetsanvisningar
7
Varning
Lägg märke till följande punkter angående strömkällan, kontakten och hantering av kontakten.
Underlåtenhet att göra så kan orsaka brand eller risk för elektriska stötar.
• Dra inte ut kontakten eller kopplingsdonet med våta händer.
• Sätt i kontakten och kopplingsdonet ordentligt upp till sockeln.
• Använd inte heller en skadad kontakt eller ett uttag som är löst.
• Dra inte i nätsladden och håll i kontakten eller kopplingsdonet när
du drar ur. Felaktig hantering kan skada nätsladden.
• Överskrid inte vägguttagets märkkapacitet (till exempel genom att
använda det till mer än en enhet), eftersom det medför brandrisk
på grund av överhettning.
• Innan du använder en skarvsladd måste du noga kontrollera att du
inte överskrider sladdens märkkapacitet.
• Undersök kontakten och uttaget med jämna mellanrum och
avlägsna damm och smuts från kontakten och uttaget.
Var försiktig
• Vidrör inte själva projektorn, nätsladden eller kabeln om åskan slår
ned.
• Flytta inte projektorn förrän du stängt av strömmen, dragit ur
kontakten ur uttaget och kopplat från andra kablar.
• Dra ur projektorns nätsladd ur uttaget före rengöring eller
underhåll.
Installation och användning
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att
göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
• Använd inte projektorn där den kan bli våt, t.ex. utomhus eller vid
badkar eller duschar.
• Placera inte vätskebehållare ovanpå projektorn.
Förbud
8
Säkerhetsanvisningar
• Ta inte ut lådan ur projektorn och ta inte isär den. Projektorns
insida innehåller högspänningskomponenter och även delar som
är heta. Om undersökning, underhåll eller reparation krävs,
vänligen kontakta Canons kundsupportcenter.
• Ta inte isär eller modifiera projektorn (inklusive
förbrukningsartiklar) eller fjärrkontrollen.
Varning
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn. Underlåtenhet att
göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
• Montera inte projektorn på en plats som är fuktig eller dammig eller
där det finns mycket oljig rök eller vattenånga. Olja kan skada
plasten, vilket kan medföra att en takmonterad projektor faller ner
från monteringsanordningen.
• Vidta säkerhetsåtgärder för att förebygga att projektorn faller ned,
t.ex. en vajer som stoppar fallet om projektorn installeras högt upp,
t.ex. i taket.
• Titta inte direkt in i utloppsventilerna vid användning.
• Peta inte in något föremål i ventilationshålen i projektorn som t.ex.
luftintagsventilen eller utloppsventilerna.
• Sätt inte en trycksatt burk framför utloppsventilerna. Trycket från
innehållet i burken kan öka på grund av värmen från
utloppsventilerna och detta kan leda till en explosion.
• Använd aldrig lättantändlig spray vid rengöring av damm eller
smuts från projektorns delar som linsen eller filtret. Inre delar som
blir heta kan antändas och förorsaka en eldsvåda.
Förbud
• Använd inga sorters lim, smörjmedel, oljor eller basiska
rengöringsmedel vid underhåll av projektorn. De kan fastna i
projektorns hölje och skada det, vilket kan medföra att projektorn
faller ner från sin monteringsanordning och orsakar en olycka eller
personskada.
• Eftersom starka ljusstrålar avges medan
projektorn används ska man inte titta
direkt in i projektorlinsen. Om man gör
RG2 IEC 62471-5:2015
det kan man få skador på ögonen. Var
särskilt uppmärksam med att förhindra att små barn gör så.
• Ljuset från projektorn klassificeras som Riskgrupp 2 (RG2) enligt
IEC 62471-5:2015.
• Om det kan finnas barn kring projektorn eller som rör vid den
måste du se till att projektorn alltid används under en vuxens
överinseende.
• Optiska instrument (som förstoringsglas, reflektorer eller glas) får
inte hållas eller installeras i vägen för ljuset från projektorn. Om det
projicerade ljuset bryts eller reflekteras och kommer in i någons
öga kan det medföra ögonskada.
Säkerhetsanvisningar
9
• Om projektorn placeras högt för projicering måste ytan som
projektorn står på vara platt, jämn och stabil.
• Använd inte projektorn på en mjuk yta, t.ex. en heltäckningsmatta
eller fjädrande matta.
Var försiktig
• För takmontering eller annat installationsarbete ska du anlita en
behörig installatör eller kontakta Canons kundsupportcenter.
Undermåligt installationsarbete kan medföra olyckor.
Varning
Laserljuskälla
• Projektorn klassificeras som en laserprodukt av Klass 1 enligt
IEC/EN 60825-1:2014.
• Utrustningen klassificeras som en laserprodukt av Klass 3R enligt
IEC/EN 60825-1:2007.
• Uppfyller prestandakraven i FDA:s standarder för laserprodukter
förutom avvikelser enligt Lasermeddelande nr. 50 från 24 juni
2007.
• Laserparametrar
Våglängd: 449 nm – 461 nm
Maxeffekt: < 95 W
Pulsvaraktighet: 1,12 ms
• Projektorn innehåller en lasermodul. Det är farligt och förbjudet att
ta isär eller modifiera den.
Förbud
• Projektorn får bara användas och justeras på de vis som anges i
denna handbok. Felaktig användning eller justering medför risken
att någon exponeras för potentiellt farligt laserljus.
• Använd inte projektorn när den är skadad. Om den är skadad
(vilket syns genom avvikelser på skärmen) finns risk för brand,
elektrisk stöt eller ögonskada, trots att projektorn används enligt
anvisningarna i denna handbok.
• Denna produkt är utrustad med en lasermodul. Användning av
styrenheter, justeringar eller åtgärder som inte anges i denna
handbok kan medföra risk för farlig strålningsexponering.
Var försiktig
10
Säkerhetsanvisningar
• Om du vill ha hjälp med hur en uttjänt projektor ska hanteras,
kontakta Canons kundsupportcenter. Ta inte isär projektorn själv
när den ska kasseras eller återvinnas.
Förklarings- och varningsetiketter finns på följande ställen på projektorn.
Varning
Batterier till fjärrkontrollen
Lägg märke till följande för hantering av batterierna. Underlåtenhet att göra detta kan leda till
brand eller personskador.
• Batterierna får inte värmas, kortslutas, tas isär eller placeras i en
eld.
Förbud
• Försök inte att ladda batterierna som medföljer fjärrkontrollen.
• Ta ut batterierna när de är slut eller när fjärrkontrollen inte ska
användas under en längre tid.
• Rikta in batteriernas poler efter markeringarna + och - i facket.
Var försiktig
• Om batterierna läcker vätska som kommer i kontakt med huden
ska du tvätta bort vätskan noggrant.
Säkerhetsanvisningar
11
Varning
Hantering
Lägg märke till följande punkter för installation och hantering av projektorn.
• När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska
du koppla ur kontakten från eluttaget för att säkerställa säkerheten.
Underlåtenhet att göra så medför brandrisk vid dammansamling
på kontaktdonet eller uttaget.
• Anslut inte hörlurar eller hörsnäckor till AUDIO OUT-uttaget. Om
du gör så kan det ge hörselskador.
• Ställ inte in volymen alltför högt till en början. Det kan ge
hörselskador på grund av plötsliga ljud som spelas upp på hög
volym. Sänk volymen innan du stänger av projektorn, och höj den
gradvis efter starten.
• Rör inte vid några delar av höljet omkring och ovanför
utloppsventilerna, som kan bli heta under projicering. Var särskilt
uppmärksam med att förhindra att små barn tar på dessa delar.
Dessutom får inga metallobjekt placeras kring eller ovanför
utloppsventilerna. Sådana föremål kan hettas upp av projektorn
vilket kan förorsaka brännskador eller andra skador.
• Lägg inte tunga föremål på projektorn och sitt eller stå inte på den.
Var särskilt uppmärksam med att förhindra att små barn gör så.
Projektorn kan vältas och detta kan leda till skador eller
personskador.
• Placera inte projektorn på en ostadig eller lutande yta. Om du gör
det kan den välta eller slås omkull, vilket kan vålla kroppsskador.
Förbud
12
Säkerhetsanvisningar
• Placera inga objekt framför linsen medan
projicering pågår. Om du gör så kan det leda till
brand.
För säker användning
Var försiktig
Att bära och installera projektorn
Lägg märke till följande punkter när du bär eller transporterar projektorn.
• Projektorn är ett precisionsinstrument. Vält den inte och utsätt den
inte för kraftiga stötar. Om du gör så kan det leda till felfunktion.
• Dra tillbaka de justerbara fötterna innan du flyttar projektorn. Om
fötterna är utskruvade kan de förorsaka skada.
Var försiktig
• Ta inte på linsen med bara händer. Fläckar eller fingeravtryck på
linsen kan påverka bildkvaliteten.
• Det går inte att garantera att projektorn är skyddad om använd
förpackning eller stötabsorberande material återanvänds.
Fragment från stötabsorberande material kan komma in i
projektorn och orsaka funktionsfel.
Lägg märke till följande punkter när du installerar eller använder projektorn.
För säker användning
13
• Var försiktig med kondensering.
Om projektorn blir abrupt flyttad till en varmare plats eller
temperaturen i rummet stiger abrupt kan fukt i luften kondenseras
på linsen och spegeln, vilket gör att bilden blir suddig. Vänta i så
fall ett tag och försäkra dig om att fukten har förångats innan du
återupptar användningen.
• Installera inte projektorn på en plats där temperaturen är hög eller
låg. Om du gör så kan det leda till felfunktion. Tillåtna
temperaturområden för drift och förvaring är som följer.
Driftstemperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Luftfuktighet: upp till 90%
Förvaringstemperatur: -10°C till 65°C (14°F till 149°F)
• När projektorn används på en höjd från 1201 m (3940 fot) till
3000 m (9843 fot): Öppna projektormenyn och ställ in
"Höghöjdsläge" på På. (sidan 44)
Var försiktig
• Blockera inte luftintaget eller utloppsventilerna. Om ventilerna
blockeras kan värme byggas upp inuti projektorn, vilket förkortar
livslängden på de optiska komponenterna eller andra delar och
skadar projektorn.
• Installera projektorn med minst 50 cm (1,6 fot) mellan
luftintaget/utloppsventilerna och väggarna på varsin sida om
projektorn. Lämna ett utrymme på minst 2 cm (0,8 tum) från
projektorns undersida. Det finns ett luftintag under projektorn. Om
du inte lämnar tillräckligt med utrymme kan värme byggas upp inuti
projektorn och skada den.
Minst 30 cm
(1,0 fot)
Minst 2 cm
(0,8 tum)
Minst 50 cm
(1,6 fot)
Minst 50 cm
(1,6 fot)
Minst 50 cm (1,6 fot)
• Lägg inte några föremål på projektorn som kan ändra form eller
färg på grund av värmen.
• Installera inte projektorn nära högspänningsledningar eller en
elektrisk strömkälla.
14
För säker användning
Före installationen
Säkerhetsföreskrifter för bärande/transport av projektorn
Observera följande säkerhetsföreskrifter när du ska bära eller transportera projektorn.
• Koppla loss kablarna som är anslutna till projektorn. Om du bär
projektorn i medföljande kablar kan följden bli en olyckshändelse.
Var försiktig
• Fäll in de justerbara fötterna. Om fötterna lämnas i utskruvat läge
när projektorn flyttas kan skada uppstå.
• Utsätt inte projektorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
Säkerhetsföreskrifter för installation
Försäkra dig om att läsa "Säkerhetsanvisningar" och "För säker användning" (sidan 3 –
sidan 13). Vidta även följande säkerhetsåtgärder vid installation.
• Utsätt inte projektorn för slag eller stötar. Om du gör så kan det
leda till felfunktion.
Var försiktig
• Installera inte projektorn på högkant eller på något annat instabilt
vis. Projektorn kan skadas om den välter.
Använd inte i följande miljöer
• Platser med alltför hög luftfuktighet, damm, oljig rök eller
tobaksrök
Om något fastnar på linsen, speglarna eller andra optiska delar kan
bildkvaliteten försämras. Olja kan även skada plasten, vilket kan
medföra att en takmonterad projektor faller ner från
monteringsanordningen.
• I närheten av högspänningsledningar eller strömkällor
Det kan leda till felfunktion.
• På mjuka ytor som heltäckningsmattor eller fjädrande mattor
Hetta kan byggas upp inuti projektorn och skada den.
Var försiktig
• Platser med extrema temperaturer eller luftfuktighet
• Platser där det förekommer vibrationer eller stötar
• Nära värme- eller röksensorer
• I närheten av havet eller nära luftkonditioneringsutlopp
• Platser där det förekommer korroderande gaser som t.ex.
svavelhaltig gas från varma källor
Det kan skada projektorn. Acceptabla områden för temperatur och
luftfuktighet vid drift och förvaring anges nedan.
Driftstemperatur
Driftsfuktighet
0°C till 40°C (32°F till 104°F) Upp till 90%
Förvaringstemperatur
-10°C till 65°C (14°F till 149°F)
Före installationen
15
Ta inte på linsen med bara händer
Ta inte på linsen med bara händer. Fläckar eller fingeravtryck på
linsen kan påverka bildkvaliteten.
Var försiktig
Låt projektorn värma upp i 30 minuter innan du gör
fokusjusteringar när så är möjligt
Direkt efter starten kan hettan från ljuskällan förhindra stabil fokus.
Installera på tillräckligt långt avstånd från väggar och andra
hinder
Var försiktig
Om luftintagsventilen eller
utloppsventilen är blockerad byggs Utloppsventil
hetta upp inuti projektorn vilket kan
medföra felfunktion eller att
projektorns livslängd förkortas.
Därför får projektorn inte
installeras i trånga, slutna
utrymmen med dålig
Luftintagsventil
luftgenomströmning. Installera den
på en plats med god ventilation.
Se till att det finns minst 30 cm (1,0 tum) frigång ovanför projektorn,
50 cm (1,6 tum) på vardera sidan och 50 cm (1,6 tum) bakom
projektorn, så som visas på bilden nedan. Sörj också för minst 2 cm
(0,8 tum) frigång under projektorn.
Var försiktig med kondensering
Vid en plötslig temperaturstegring kan fukt i luften kondenseras på projektorns lins och spegel
så att bilden blir suddig. Vänta tills kondensen avdunstat så återgår bilden som projiceras till
normalt.
Vid hög höjd, från 1201 m (3940 fot) till 3000 m (9843 fot) ska
inställningarna ändras
Projektorinställningarna måste ändras när projektorn används på mellan 1201 m (3940 fot)
och 3000 m (9843 fot) höjd. För specifik information, se anvisningarna för "Höghöjdsläge"
(sidan 44) i menyn "INSTALLATION".
16
Före installationen
Vid takmonterad användning
Var
försiktig
Det är viktigt att då och då rengöra runt
luftintags- och utloppsventilerna när
projektorn används takmonterad eller
högt placerad. Damm som ansamlas i
luftintags- eller utloppsventilerna kan
försämra ventilationen så att den inre
temperaturen stiger och medför risk för skada eller eld. Använd en
dammsugare eller liknande hjälpmedel för att avlägsna damm från
luftintagsventilen och utloppsventilen.
Montera inte projektorn på en plats som är fuktig eller dammig eller
där det finns mycket oljig rök eller vattenånga. Olja kan skada
plasten, vilket kan medföra att en takmonterad projektor faller ner
från monteringsanordningen.
Installation för uppåtriktad, nedåtriktad eller vinklad projicering
• Det går att projicera uppåt, nedåt eller i andra riktningar, men
luftintagsventilerna och utloppsventilerna får inte blockeras. I
synnerhet måste det vara minst 2 cm (0,8 tum) frigång från
luftintagsventilen på undersidan, och 50 cm (1,6 fot) frigång från
luftintagsventilerna/utloppsventilerna på projektorns båda sidor.
• Det finns inga alternativ för installation av projektorn.
Var försiktig
• Försök inte att själv installera projektorn för uppåt- eller nedåtriktad
projicering. Kontakta alltid en behörig installationstekniker eller
Canon kundsupportcenter för installationsarbeten.
• Se följande illustration; när projektorn är installerad med en
lutningsvinkel på ±45 grader måste du välja 360 & Stående vid
Ljuskälla-läge i menyn Inställningar för ljuskälla.
Före installationen
17
Säkerhetsåtgärder för stående installation
• Blockera inte luftintaget eller utloppsventilerna. I synnerhet med tanke
på att det finns luftintags-/utloppsventiler måste du tillförsäkra minst
2 cm (0,8 tum) frigång från höger sida och 50 cm (1,6 fot) frigång från
ovansidan och undersidan.
Var försiktig
• Observera att projektorn bara får placeras så som på bilden ovan (inte
tvärtom).
• När projektorn är installerad i stående läge, 360 & Stående vid
Ljuskälla-läge i menyn Inställningar för ljuskälla.
18
Före installationen
Upphovsrätt
Observera att förstoring eller förminskning av en bild för kommersiella syften eller offentlig
presentation kan kränka den juridiskt skyddade upphovsrätten eller upphovsrättsinnehavaren
av det ursprungliga materialet.
Sörj för näverkssäkerheten
Vidta åtgärder för att tillförsäkra ett säkert nätverk. Observera att Canon inte på något sätt
ansvarar för direkt eller indirekt förlust som vållas vid nätverkssäkerhetsincidenter, som
exempelvis obehörig åtkomst.
Innan du använder utrustningen måste du konfigurera projektorns, datorns och
nätverkssäkerhetsinställningarna korrekt.
• Konfigurera projektorn enbart för anslutningar inom ditt skyddade nätverk, bakom en
brandvägg eller liknande, i stället för direktanslutningar över Internet.
Om varumärken
• Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation.
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerat i USA
och/eller andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ och HDBaseT Alliance-logotypen är varumärken som tillhör HDBaseT Alliance.
• PJLink är ett registrerat varumärke som tillhör JBMIA eller varumärkesansökan har lämnats in
i vissa länder.
• PJLink är ett registrerat varumärke, eller varumärkesansökan har lämnats in, i Japan, USA
och/eller andra länder eller regioner.
• AMX är ett registrerat varumärke som tillhör Harman International Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® och Crestron Connected™ är registrerade varumärken som
tillhör Crestron Electronics, Inc.
• Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Före installationen
19
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
20
Före installationen
Inledning
Förpackningens innehåll
Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Standardtillbehör
(USA)
(EU)
(Kina)
Projektor
Snabbstartsguide Viktig
information
Nätsladd 1,8 m (70,8")
Datorkabel 1,8 m (70.8")
(5K.1VC09.501)
Garantibok
Fjärrkontroll (typnummer: LV-RC08)
Batteri (typnummer: CR2025)
Inledning
21
Använda fjärrkontrollen första gången
Dra i fliken innan du använder fjärrkontrollen.
Byta batteri i fjärrkontrollen
1. Dra ut batterihållaren.
Följ anvisningarna på illustrationerna. Tryck och håll ned
låsarmen medan du drar ut batterihållaren.
2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Observera att
pluspolen ska vara riktad utåt.
3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen.
• Explosionsrisk föreligger om batteriet byts mot en felaktig typ.
• Omhänderta använda batterier enligt anvisningarna.
• Vid användning av fel sorts batteri föreligger explosionsrisk. Använd endast ett litiummyntbatteri
av typen CR2025.
• Omhänderta använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser. Kassera använda batterier
snarast möjligt. Batterier kan explodera vid felaktig hantering. Försök inte att ladda batteriet, ta
isär det eller bränna upp det.
• Hantera batteriet med försiktighet och enligt anvisningarna.
• Sätt i batteriet med pluspolen (+) och minuspolen (-) korrekt vända åt de håll som anges på
fjärrkontrollen.
• Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
• Fjärrkontrollens batteri och batterihållare kan utgöra en kvävningsrisk om den av misstag sväljs
av småbarn. Var noga med att förvara dessa utom räckhåll för barn. Om de sväljs av misstag
så ska en läkare kontaktas omedelbart.
• Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
• Stoppa aldrig ett batteri i munnen av någon anledning eftersom det finns risk att det sväljs ned.
Om någon skulle svälja ett batteri av misstag ska du kontakta läkare eller närmaste giftcentral.
• Linda batteriets båda ändar med cellonfantejp innan du kasserar det.
• Om det läcker vätska från batterierna och kommit i kontakt med hud, så ska den träffade huden
tvättas av noga med vatten.
• Fjärrkontrollen och batteriet kan innehålla kemikalier som är farliga för miljön och människors
hälsa.
• Om det inte går att fästa batterihållaren ordentligt i fjärrkontrollen ska du sluta att använda den
och förvara den utom räckhåll för barn.
• Lämna inte ett batteri på ett ställe med extremt hög omgivningstemperatur som kan medföra
explosion eller läckage av lättantändlig vätska eller gas.
• Ett batteri får inte utsättas för extremt lågt lufttryck som kan medföra explosion eller läckage av
lättantändlig vätska eller gas.
22
Inledning
Projektorns utsida
1. Utvändig kontrollpanel
(Mer information hittar du i "Kontroller och
funktioner" på sidan 24.)
1
2
7
3
4
5
8
2. Ventilation (varmluftsutblås)
3. Justeringsfot
4. Fokusring och zoomningsring
5. Projektorlins
6
6. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida)
3
7. Linsförskjutningsreglage x 2
8. Ventilation (kalluftsintag)
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
9. CONTROL-port
10. SERVICE-port
11. USB-strömutgång
12. LAN-port
13. HDBaseT-ingång
21 14. HDMI2-ingång
20
22 15. HDMI1-ingång
22
23
23
23
22
23
22
16. COMPUTER-ingång
17. Ljudingång (stereominikontakt)
18. Ljudutgång (stereominikontakt)
Takmonteringsskruv: M4 x 4
19. Utgång till bildskärm
Skruvhålsdjup: 12 mm
20. Anslutning för nätsladd
21. Fäste för stöldskyddslås
22. Justeringsfot
23. Takmonteringshål
Inledning
23
Kontroller och funktioner
Projektor & Fjärrkontroll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
13
21
15
10
17
11
12
22
16
13
23
18
13
14
15
16
17
13
1. Fokusring
Justerar den projicerade bildens fokus.
2. Zoomningsring
Justerar bildstorleken.
3. Linsförskjutningsreglage
Flyttar projektorlinsen horisontellt.
4. Linsförskjutningsreglage
Flyttar projektorlinsen vertikalt.
5. LIGHT (indikatorlampa för ljuskälla)
Anger ljuskällans status. Tänds eller
blinkar när det är problem med ljuskällan.
6. TEMP (indikatorlampa för temperatur)
19
20
10.
PÅ/AV-knapp (PÅ/STANDBY)
Slår av och på standbyläget på projektorn.
11.
Vänster
12. BLANK
Används för att dölja skärmbilden.
13. Knapparna Keystone/pil (
/ ned)
/
upp,
Manuell korrigering av bildförvrängning
som uppstår på grund av
projiceringsvinkeln.
14. MODE
Väljer ett tillgängligt bildläge.
Höger/
Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för 15.
varm.
Aktiverar panelknappslåset. När
skärmvisningsmenyn (OSD) är aktiverad
7. POWER (strömindikatorlampa)
kan du använda knapparna #11, #13 och
Tänds eller blinkar när projektorn är i gång.
#15 som riktningsknappar för att välja
8. MENU
menyalternativ och göra justeringar.
Aktiverar skärmvisningsmenyn (OSD).
16. OK
Menyinställningarna avslutas och sparas
Utför det menyalternativ som du har valt
och föregående OSD-meny visas igen.
på skärmvisningsmenyn (OSD).
9. IR-sensor för fjärrkontroll (ovansida)
Den används inte för funktionen
bildlägesväxling på denna produkt.
17. INPUT
Fältet för val av källa visas.
24
Inledning
18. TIMER
21. AUTO PC
Inte tillgänglig.
Använd automatiskt de bästa bildformaten
för den bild som visas.
19. D.ZOOM (+,-)
Inte tillgänglig.
22. FREEZE
Inte tillgänglig.
20. MUTE
Stänger av ljudet tillfälligt.
23. VOL (+,-)
Justerar ljudnivån.
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på
projektorns fram- och ovansida. Avståndet mellan
fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga 8 meter
(~ 26 fot).
Fjärrkontrollen kan användas inom cirka 30 graders
vinkel i någon riktning från direkt framför den infraröda
fjärrkontrollsensorn.
Kontrollera att det inte finns någonting mellan
fjärrkontrollen och IR-sensorerna på projektorn som kan
blockera den infraröda strålen.
Hinder mellan projektorn och fjärrkontrollen kan hindra
dig från att använda fjärrkontrollen.
Om direkt solljus eller starkt ljus lyser på
fjärrkontrollens IR-mottagare på projektorn kan det
hindra fjärrkontrollen från att fungera.
Fjärrkontrollen kan störa annan utrustning eller
fjärrkontroller.
Inledning
25
Korrekt placering av projektorn
Välja placering
Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer.
Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet
mellan projektorn och övrig utrustning.
Projektorn är utformad för att installeras på något av följande sätt:
1. Fram
3. Takmont bak
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på bordet framför skärmen.
Om du väljer den här placeringen är
projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom
skärmen. Notera att för den här
installationsplatsen behöver du en särskild
skärm för bakprojicering och en
takmonteringssats.
Ställ in Takmont bak i menyn Projektorläge
efter att du har satt på projektorn.
2. Bak
4. Takmont fram.
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på bordet bakom skärmen. Då
behöver du en särskild skärm för
bakprojicering.
Om du väljer den här placeringen är
projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför
skärmen. Köp en godkänd takmonteringssats
från din återförsäljare om du vill montera din
projektor i taket.
Ställ in Bak i menyn Projektorläge efter att du
har satt på projektorn.
Ställ in Takmont fram. i menyn Projektorläge
efter att du har satt på projektorn.
Om du ska montera projektorn i taket behöver du en takmonteringssats som kommer att bli
tillgänglig för den här projektorn. Anlita en specialist för installationen. För ytterligare
information, kontakta återförsäljaren.
• Garantin för projektorn täcker inte skador som orsakas av att en takmonteringssats som inte
rekommenderas används eller om takmonteringssatsen monteras på en olämplig plats.
26
Korrekt placering av projektorn
• Vidta säkerhetsåtgärder för att förebygga att projektorn faller ned, t.ex. en vajer som stoppar
fallet om projektorn installeras högt upp, t.ex. i taket.
• Se sidan 17 vid projicering Uppåt, Nedåt eller i Vinkel.
• Se sidan 18 för projicering vid stående installation.
Projektorns upplägg
Bildens storlek varierar beroende på avståndet mellan skärmen och projektorn.
Projicering framifrån
• När projiceringspositionen justeras med vertikal
linsförskjutning
• När projiceringspositionen justeras
med horisontell linsförskjutning
F
A
F
D
C
F
90°
90°
B
E
E
A: Avstånd från linsens mitt till den projicerade bildens underkant (med linsförskjutning
inställd på den högsta nivån)
B: Avstånd från linsens mitt till den projicerade bildens underkant (med linsförskjutning
inställd på den lägsta nivån)
C: Linsmittens rörelseavstånd (när linsförskjutningen är inställd så långt åt vänster som
möjligt)
D: Linsmittens rörelseavstånd (när linsförskjutningen är inställd så långt åt höger som
möjligt)
E: Projiceringsavstånd från projektorn till skärmen
F:
Den projicerade bildens storlek
Korrekt placering av projektorn
27
• Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bildens bildförhållande är också 16:9
Skärmstorlek
Diagonalt
Tum
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
Den projicerade
bildens storlek (F)
Höjd
Bredd
cm Tum cm Tum cm
152 29 75 52 133
178 34 87 61 155
191 37 93 65 166
221 43 108 76 193
241 47 118 83 210
254 49 125 87 221
305 59 149 105 266
381 74 187 131 332
457 88 224 157 398
508 98 249 174 443
635 123 311 218 553
762 147 374 261 664
Projiceringsavstånd
(E)
Kortast
Längst
(Bred)
(Tele)
Tum cm Tum cm
71 180 113 287
83 210 132 335
88 225 141 359
103 261 164 417
112 285 179 455
118 299 189 479
141 359 226 575
177 449 283 719
212 539 340 862
236 599 377 958
295 749 ―
―
354 898 ―
―
Förskjutning (A)
Tum
2,9
3,4
3,7
4,3
4,7
4,9
5,9
7,4
8,8
9,8
12,3
14,7
cm
7,5
8,7
9
11
12
12
15
19
22
25
31
37
Förskjutning
(B)
Tum
32,4
37,8
40,4
46,9
51,2
53,9
64,7
80,9
97,1
107,9
134,8
161,8
cm
82
96
103
119
130
137
164
205
247
274
342
411
Förskjutning
(C, D)
Tum
12,0
14,0
15,0
17,4
19,0
20,0
24,1
30,1
36,1
40,1
50,1
60,1
cm
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Alla mätvärden är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten.
Vi rekommenderar att om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa
projektionsstorleken och projektionsavståndet när projektorn är på plats, innan du installerar den
permanent, så att du tar hänsyn till projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det
bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen.
Projiceringsområde för linsförskjutning
a
a
b
b
a:
Maximalt horisontellt område (H x 23%)
b:
Maximalt vertikalt område (V x 60%)
Sluta att vrida på linsförskjutningsreglaget när du hör ett klickande ljud som betyder att ratten har
nått maxgränsen. Om du vrider ratten för långt kan den skadas.
Det går inte att flytta bilden till både det horisontella och vertikala maxvärdet samtidigt.
28
Korrekt placering av projektorn
Justera den projicerade bilden
Justera projiceringsvinkeln
Projektorn är utrustad med 4 justerbara fötter.
Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och
projiceringsvinkel. För att justera projektorn ska
du skruva på justeringsfoten för att finjustera
den horisontella vinkeln. För att dra tillbaka
foten skruvar du den bakre justeringsfoten i
motsatt riktning.
Om projektorn inte står på en plan yta eller om
skärmen inte är parallell med projektorn blir den
projicerade bilden trapetsformad. Information
om hur du åtgärdar detta finns i "Korrigera
keystone" på sidan 30.
Titta inte in i linsen när ljuskällan är på. Det starka ljuset från ljuskällan kan skada ögonen.
Automatisk justering av bilden
I vissa fall behöver du optimera bildkvaliteten. Tryck på AUTO PC om du vill göra det. Den
inbyggda funktionen Intelligent Autojustering kommer att omjustera värdena för Frekvens och
Klocka inom tre sekunder för att ge dig den bästa bildkvaliteten.
Information om aktuell källa visas i hörnet på skärmen i tre sekunder.
Den här funktionen är bara tillgänglig när en datorsignal (Computer) är vald.
Finjustera bildstorlek och skärpa
1. Ställ in den storlek som du vill ha på den
projicerade bilden med hjälp av
zoomningsringen.
2. Ställ in skärpan genom att vrida på
fokusringen.
Låt projektorn värma upp i 30 minuter innan du gör fokusjusteringar när så är möjligt. Direkt efter
starten kan hettan från ljuskällan förhindra stabil fokus. (Sidan 16)
Korrekt placering av projektorn
29
Korrigera keystone
Keystone innebär att den projicerade bilden blir trapetsformad på grund av vinklad projicering.
Använd projektorns eller fjärrkontrollens keystoneknappar för
att visa sidan keystone. När sidan keystone visas trycker du på
för att korrigera keystone-förvrängning i den övre delen av
bilden. Tryck på
för att korrigera keystone-förvrängning i
den nedre delen av bilden.
Tryck på
/
Tryck på
.
/
.
• Du kan korrigera vertikal keystoneförvrängning. Justeringsområdet är dock begränsat vid
sådan korrigering.
• När keystone-justering utförs anges justeringsvärdet. Observera att detta värde inte betyder en
projiceringsvinkel.
• Det tillåtna området för justeringsvärdet i keystone-justeringen varierar beroende på
monteringsförhållandena.
• Det kan hända att bilder inte projiceras i en vanlig rektangulär form eller med bildförhållandet
4:3, beroende på monteringsförhållandena för projektorn och skärmen.
• Upplösningen minskar när keystone-justeringen aktiveras. Det kan dessutom visas ränder eller
raka linjer kan böjas i bilder med komplicerade mönster. De beror inte på felfunktion av
produkten.
• Det kan uppstå brus på skärmen under keystone-justeringen på grund av typen av videosignal
som projiceras och inställningsvärdena för keystonejusteringen. I sådana fall ställer du in
keystone-justeringsvärdena i området där bilden visas utan brus.
• När keystone-justering utförs kan det hända att bilder inte visas korrektpå grund av typen av
ingångssignal.
30
Korrekt placering av projektorn
Anslutning
När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:
• Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
• Använd rätt signalkabel för respektive källa.
• Se till att alla sladdar sitter i ordentligt.
1
RS-232C-kabel
2
USB-kabel
3
LAN-kabel
4
HDMI-kabel
5
Datorsladd
(medföljer)
6
Ljudkabel
Ljud-/videoenhet
Bildskärm
Bärbar eller
stationär dator
Bärbar eller
stationär dator
Router
1
2
3
4 4
5
5
6 6
Högtalare
HDBaseT- 3
matris
6
• Vissa kablar som krävs för anslutningarna nedan medföljer inte projektorn (läs "Förpackningens
innehåll" på sidan 21). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning.
• Anslutningsbilderna nedan är endast avsedda som referens. Anslutningsportarna baktill på
projektorn ser olika ut beroende på projektormodell.
• Många bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor.
Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + en funktionsknapp för att
aktivera/avaktivera den externa skärmen. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer
information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn.
• Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt
videokälla ska du kontrollera att videoenheten är påslagen och fungerar som den ska.
Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt.
Anslutning
31
Ansluta fler än en källa via HDBaseT
HDBaseT är en anslutningsstandard som kombinerar högdefinitions digitalvideo, ljud, Ethernet
och olika kontrollsignaler. Dessa signaler överförs med en upp till 100 meter lång CAT5e (eller
senare) kabel. Med hjälp av HDBaseT växlingsmatris (finns i handeln) kan du ansluta flera
källor till projektorn med en HDBaseT-anslutning.
Vid anslutning av RJ45-kabeln, undvik att snurra och tvinna in kabeln i andra, eftersom det kan
orsaka störningar eller avbrott av signalen.
Bilden nedan är endast avsedd i referenssyfte, det faktiska upplägget kan variera.
Bärbar dator
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
Blu-ray-spelare
IR RX
HDBaseT-matris
LAN-kabel
Styra datorn
Projektor
• Använd en skärmad LAN-kabel med märkningen CAT5e eller senare.
• Längsta överföringsavstånd är 100 m.
• Dock kan det maximala överföringsavståndet bli kortare i vissa miljöer.
• Använd inte LAN-kabeln när den är ihoplindad eller buntad.
• Oljud/brus kan uppstå om du ansluter eller kopplar från LAN-kabeln medan en bild projiceras.
• Anslutningsbarhet med alla HDBaseT-sändare som finns i handeln garanteras inte.
• Vissa HDBaseT-överförare kanske inte möjliggör korrekt projicering när de används för att
ansluta källutrustning till projektorn.
32
Anslutning
Åtgärd
Starta projektorn
1. Anslut strömsladden till projektorn och till ett
nätuttag. Slå på strömbrytaren till nätuttaget
(i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen
kontrollerar du att POWER (strömindikatorlampan)
lyser med rött sken.
• Be installatören om att installera en jordfelsbrytare.
När du inte använder projektorn ska du stänga av
nätströmmen vid jordfelsbrytaren.
• Använd endast originaltillbehören (t.ex. strömsladden)
med enheten för att undvika risker som elektrisk stöt
eller brand.
• För att säkerställa säkerheten vid problem med
projektorn bör ett eluttag med en jordfelsbrytare
användas för att strömförsörja projektorn. Om du inte
har något sådant uttag ber du återförsäljaren om att
installera ett.
2. Tryck på
på projektorn eller fjärrkontrollen för att starta fjärrkontrollen.
Strömindikatorlampan blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när
projektorn är på.
Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden.
• Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläktarna i ca 90 sekunder
innan ljuskällan tänds.
• För att bevara ljuskällans livslängd bör du, när du väl har satt på projektorn, vänta i minst
5 minuter innan du stänger av den igen.
• Efter att du har tryckt på PÅ/AV-knappen kan bilden flimra tills dess ljuskällan har stabiliserats.
Det betyder inte att ett fel har uppstått.
3. Om projektorn aktiveras för första gången väljer du OSD-språk genom att följa
instruktionerna på skärmen.
4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna för att skriva in
ett 6-siffrigt lösenord. Se "Lösenord" på sidan 46.
5. Slå på all ansluten utrustning.
6. Projektorn söker efter ingångssignaler. Den ingångssignal som avsöks för närvarande
visas. Om projektorn inte känner av någon giltig signal visas meddelandet "Ingen signal"
tills en källsignal hittas.
Du kan även trycka på INPUT för att välja önskad ingångssignal. Se "Byta ingångssignal"
på sidan 34.
Om ingångssignalens frekvens/upplösning överstiger projektorns specifikationer visas
meddelandet "Utom räckhåll" på en tom skärm. Byt till en ingångssignal som är kompatibel med
projektorns upplösning eller ange en ingångssignal med en lägre inställning. Se "Formattabell" på
sidan 61.
Åtgärd
33
Använda menyerna
Projektorn är utrustad med skärmvisningsmenyer (OSD) för inställning och justering.
Skärmbilderna från OSD-menyn nedan är endast avsedda som referens och kan se annorlunda
ut i verkligheten.
Nedan visas en översikt av OSD-menyn.
1
2
1
Ikon på
huvudmenyn
4
Aktuell
ingångssignal
2
Huvudmeny
5
Status
3
Undermeny
6
Vägledning
för knappanvändning
BILDINSTÄLLNINGAR
Bildläge
Standard
Användarlägesinställning
Ljusstyrka
3
5
Kontrast
Färg
Färgton
Skärpa
Avancerat
Återställ aktuellt bildläge
Avsluta
4
6
Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på MENU på projektorn eller fjärrkontrollen.
• Använd pilknapparna ( / / / ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera igenom
menyalternativen.
• Använd OK på projektorn eller fjärrkontrollen för att bekräfta det valda menyobjektet.
Byta ingångssignal
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den
kan emellertid endast visa en helskärm åt gången.
Projektorn söker vid start automatiskt efter tillgängliga
signaler.
Ingång
Kontrollera att SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL >
Autom. ingångssök-menyn är På om du vill att
projektorn automatiskt ska söka efter signalerna.
Välj källa:
1. Tryck på INPUT. Ett fält för val av källa visas.
2. Tryck på / tills önskad signal är markerad och
tryck därefter på OK.
När källan hittats visas information om den valda
källan längst upp i hörnet på skärmen i sekunder. Om
det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en
till signal genom att upprepa stegen 1-2.
Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångssignal.
34
Åtgärd
Stänga av projektorn
1. Tryck på
och ett bekräftelsemeddelande visas
som uppmanar dig. Om du inte svarar inom några
sekunder stängs meddelandet.
2. Tryck på
en gång till.
3. Strömindikatorlampan börjar lysa med fast rött sken
och fläktarna stannar. Koppla från nätsladden ur
vägguttaget.
Indikatorlamporna kanske lyser även efter att du har kopplat från nätsladden. Detta betyder inte
att ett fel har uppstått.
Åtgärd
35
Använda menyerna
Observera att skärmmenyns (OSD) utseende och alternativ varierar efter vald signaltyp och
projektormodell.
* Indikerar att ett menyobjekt är fabriksinställt.
*1 Vid inmatning av HDR-signal (högt dynamiskt område) ändras bildläget automatiskt till HDR.
*2 När inställningen 4K-förskjutning är av är detta läge fast.
Menysystem
Huvudmeny
Undermeny
Presentation/Standard*/sRGB/Fil
m/
DICOM/Användare 1/
Användare 2/(HDR)*1/(FHD)*2
Bildläge
Användarlägesinställning
BILDINSTÄLLNINGAR
36
Alternativ
Presentation/Standard/sRGB/Fil
m/
DICOM/Användare 1/
Användare 2
Byt användarlägenamn
Läs in
inställningar
Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgton
Skärpa
1,6/1,8/2,0/2,1/2,2*/2,3/2,4/2,5/2,6/
2,8
Hög/Medel*/Låg
Röd gain/Grön gain/Blå gain/
Färgtemperatur Röd-förskjutning/
Grön-förskjutning/
Blå-förskjutning
Avancerat
Primär färg
Nyans
6-axels
färgjustering
Gain
Mättnad
Färgförbättring
MoviePro
Hudton
Superupplösning
Återställ aktuellt bildläge
Återst/Avbryt
Använda menyerna
Välj gamma
Huvudmeny
VISNING
Undermeny
Bildförhållande
Bildposition
Justering av överskanning
Fas
H- Storlek
4K-förskjutning
Projektorläge
Testmönster
INSTALLATION
Inställningar för
ljuskälla
Höghöjdsläge
Alternativ
Auto*/Verklig/4:3/16:9/16:10
På*/Av
Fram */Bak/Takmont fram./
Takmont bak
På/Av*
Ljuskälla-läge Normal*/Eco/360 & Stående
Användningstid för ljuskälla
Ljuskälla-infor- Normal
mation
Eco
360 & Stående
På/Av*
Språk (Language)
Bakgrundsfärg
Välkomstskärm
SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL
Auto. avstängning
Direct Power på
Menyinställningar
Byt namn på ingång
Autom. ingångssök
Grön/Svart/Blå*
Svart/Blå/Canon*
Avaktivera/5 min/10 min/15 min/
20 min*/25 min/30 min
På/Av*
I mitten*/Överst till vänster/
Menyplacering Överst till höger/Nederst till
höger/Nederst till vänster
Tid för
Alltid på/5 sek/10 sek/15 sek*/
menyvisning
20 sek/25 sek/30 sek
PåminnelsePå/Av*
meddelande
På*/Av
Använda menyerna
37
Huvudmeny
Undermeny
HDR*1
Ljudinställningar
HDR
EOTF
Volym
Tyst
HDMI-område
Lösenord
Panelknappslås
Kontrollportinställning
SYSTEMINSTÄLLNING:
AVANCERAD
Nätverksinställningar
Status
DHCP
På/Av*
IP-adress
Nätmask
Standard-gateway
DNS-server
Verkställ
PJLink-certifiePå/Av*
ring
Ändra PJLink-lösenord
AMX-enhetsPå/Av*
upptäckt
MAC-adress
Aktivera
vänteläge för
På/Av*
nätverk
Inaktiv. autom.
v-läge för
20 min*/1 tim/3 tim/6 tim/96 tim
n-verk
Återst/Avbryt*
*1 Alternativet är gråtonat när bildläget inte är HDR.
Använda menyerna
På/Av*
Auto*/Komplett
område/Begränsat område
RS232/NÄTVERK*/HDBaseT
Återst. alla inst.
Ingång
Bildläge
Upplösning
INFORMATION Färgsystem
Användningstid för ljuskälla
Fast
programversion
38
Auto*/SDR
Låg/Mitten*/Hög
Ändra lösenord
Strömbrytarlås På/Av*
På/Av*
Trådbundet
nätverk
Vänteläges-LAN
Alternativ
Menyn BILDINSTÄLLNINGAR
Funktion
Beskrivning
Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda programlägen så du kan
välja ett som passar ditt rum och typ av ingångssignal.
• Presentation: Lämpar sig för användning i ljusa rum och vid projicering av
bilder med mycket text.
• Standard-läge: Lämpar sig för att projicera datorskärmar eller färgglada
bilder (filmer) o.s.v.
Bildläge
• sRGB-läge: Lämpar sig för att projicera foton från en digitalkamera som
stödjer sRGB. Kompatibel med standard-sRGB:n.
• Film-läge: Lämpar sig för att projicera färgglada bilder (filmer).
• DICOM-läge: Lämpar sig för projicering av medicinska bilder (filmer).
Denna projektor är inte en bildskärm avsedd för medicinsk bildvisning. Den
ska inte användas för tolkning av röntgenbilder, andra medicinska
avbildningstekniker eller medicinska undersökningar.
• Användare 1/Användare 2: Du kan spara bildkvalitetsinställningar du gjort
som en anpassad inställning. Sedan kan du välja dina sparade inställningar
som ett bildläge.
• HDR: När ingångssignalen är HDR justeras det till optimal gamma och
färg.
• Läs in inställningar
Du kan välja mellan två användardefinierade lägen om de aktuella
bildlägena inte motsvarar dina behov. Användare 1
(presentationslägebaserat) är för PC-källor, medan Användare 2
(standardlägebaserat) är för videokällor.
1. Gå till BILDINSTÄLLNINGAR > Bildläge.
2. Tryck på
/
för att välja Användare 1 eller Användare 2.
Användarläge- 3. Tryck på för att markera Användarlägesinställning och tryck på OK.
Sidan Användarlägesinställning visas.
sinställning
4. Välj Läs in inställningar och tryck på OK.
5. Tryck på
/
så att ett bildläge som motsvarar dina behov väljs.
6. Tryck på OK och MENU för att återgå till menyn
BILDINSTÄLLNINGAR.
7. Tryck på för att välja ett undermenyobjekt som ska ändras, och
justera värdet med / . Justeringarna definierar det valda
användarläget.
Använda menyerna
39
Funktion
Beskrivning
• Byt användarlägenamn
Välj för att byta namn på de anpassade bildlägena (Användare 1 eller
Användare 2). Det nya namnet kan vara upp till 9 tecken inklusive engelska
bokstäver (A-Z, a-Z), siffror (0-9) och mellanrum (_).
1. Gå till BILDINSTÄLLNINGAR > Bildläge.
Användarläge- 2. Tryck på / för att välja Användare 1 eller Användare 2.
sinställning
3. Tryck på för att markera Användarlägesinställning och tryck på OK.
Sidan Användarlägesinställning visas.
4. Tryck på för att markera Byt användarlägenamn och tryck på OK.
Sidan Byt användarlägenamn visas.
5. Använd
Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgton
Skärpa
/ / /
för att välja önskade tecken.
6. När du är klar trycker du på MENU för att avsluta.
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Justera denna kontroll så att
svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka
områdena.
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här
inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör det efter att du har
justerat ljusstyrkan efter din källa och omgivning.
Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om inställningen är
för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut.
Ju högre värdet är, desto grönare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto rödare
blir bilden.
Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden.
• Välj gamma
Gamma avser relationen mellan ingångskällan och bildens ljusstyrka.
Avancerat
• 1,6/1,8/2,0/2,1: Välj dessa värden enligt dina önskemål.
• 2,2/2,3: Ökar bildens genomsnittliga ljusstyrka. Bäst för en upplyst
miljö, mötesrum eller familjerum.
• 2,4/2,5: Bäst för att titta på filmer i en mörk miljö.
• 2,6/2,8: Bäst för visning av filmer som mest består av mörka scener.
Hög ljusstyrka
Låg kontrast
1,6
40
Använda menyerna
Låg ljusstyrka
Hög kontrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Funktion
Beskrivning
• Färgtemperatur
Tillgängliga alternativ för färgtemperatur* varierar enligt vald signaltyp.
1. Hög: Bilden får en blå ton. (kalla färger).
2. Medel: Bilden använder standardfärger.
3. Låg: Bilden får en röd ton. (varma färger).
*Om färgtemperaturer:
Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita".
Ett vanligt återgivningssätt för vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans
med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög färgtemperatur
ser ut att ha mera blått i sig.
Du kan också ställa in önskad färgtemperatur genom att justera följande
alternativ.
• Röd gain/Grön gain/Blå gain: Justerar kontrastnivån för rött, grönt
och blått.
• Röd-förskjutning/Grön-förskjutning/Blå-förskjutning: Justerar
ljusstyrkenivån för rött, grönt och blått.
• 6-axels färgjustering
Avancerat
6-axels färgjustering erbjuder sex uppsättningar (RGBCMY) färger att
justera. När du ska välja färg kan du oberoende justera dess intervall och
mättnad enligt önskemål.
• Primär färg: Väljer en av färgerna röd, gul, grön, cyan, blå eller
magenta.
• Nyans: Om du utökar området
inkluderas färger som består av fler
proportioner av dess två bredvidliggande
Gul
RÖD
GRÖN
färger. Se bilden för information om hur
färgerna relaterar till varandra.
Om du exempelvis väljer röd och ställer
Cyan
Magenta
in dess intervall på 0 väljs endast rent röd
färg i den projicerade bilden. Om du ökar
BLÅ
dess intervall inkluderas röd färg som
ligger nära gul och röd som ligger nära
magenta.
• Gain: Justerar värdena efter dina preferenser. Kontrastnivån hos den
valda primärfärgen påverkas. Varje justering du gör syns direkt på
bilden.
• Mättnad: Justerar värdena efter dina preferenser. Varje justering du
gör syns direkt på bilden.
Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger
mindre mättade färger; en inställning på “0” tar helt bort färgen från bilden.
Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att bli dominant och
orealistisk.
Använda menyerna
41
Funktion
Beskrivning
• MoviePro
Avancerat
Återställ
aktuellt
bildläge
42
• Färgförbättring: Låter dig finjustera färgmättnaden med större
flexibilitet. Modulerar komplexa färgalgoritmer för felfri rendering av
mättade färger, fina kurvor, mellannyanser och subtila pigment.
• Hudton: Erbjuder smart nyansjustering endast för kalibrering av
hudtoner, inte andra färger i bilden.
• Superupplösning: Detta är en superupplösningsteknik som radikalt
förbättrar Full HD-innehåll avseende färger, kontrast och texturer.
Återställer alla justeringar du har gjort för det valda Bildläge (inklusive
förinställda lägen, Användare 1 och Användare 2) till fabriksinställningarna.
1. Tryck på OK. Bekräftelsen visas.
2. Använd / för att välja Återst och tryck på OK. Det aktuella bildläget
återställs till fabriksinställningarna.
Använda menyerna
Menyn VISNING
Funktion
Beskrivning
Du kan välja mellan flera alternativ för att ange bildförhållandet beroende på
ingångskällan.
• Auto: Anpassar en bild proportionellt efter
projektorns ursprungliga upplösning i dess
horisontella eller vertikala bredd.
• Verklig: Bilden projiceras med den ursprungliga
upplösningen och anpassas för att rymmas inom
visningsområdet.
4:3-bild
4:3-bild
16:9-bild
Bildförhållande
16:10-bild
• 4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 4:3.
4:3-bild
• 16:9: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 16:9.
16:9-bild
• 16:10: Anpassar en bild så att den visas i mitten
av skärmen med bildförhållandet 16:10.
16:10-bild
Bildposition
Justering av
överskanning
Sidan för justering av position visas. Du kan flytta den projicerade bilden
med hjälp av riktningsknapparna. Den här funktionen är bara tillgänglig när
en datorsignal (Computer) är vald.
Döljer dålig bildkvalitet i de fyra hörnen.
Ju större värde, desto större del av bilden döljs medan skärmen förblir fylld
och geometriskt korrekt. Inställning 0 betyder att bilden visas till 100%.
Med den här funktionen kan du justera
klockfrekvensen för att minska bildförvrängningen.
Fas
Den här funktionen är bara tillgänglig när en
datorsignal (Computer) är vald.
H- Storlek
Justerar bildens horisontella bredd.
Den här funktionen är bara tillgänglig när en datorsignal (Computer) är vald.
Växlar skärmupplösning.
• Av: Växlar till Full HD-upplösning.
4K-förskjutning
Bildläge ställs automatiskt in på fast läge (FHD).
• På (rekommenderas): Växlar till 4K-upplösning.
Använda menyerna
43
Menyn INSTALLATION
Funktion
Beskrivning
Projektorläge Projektorn kan installeras i ett tak eller bakom en skärm. Se "Välja placering"
på sidan 26.
Det används för att justera bildens storlek och
fokus, och kontrollera att den projicerade bilden
Testmönster inte förvrängs. För att avsluta testmönstret trycker
du på MENU och väljer Av.
Inställningar
för ljuskälla
• Ljuskälla-läge: Väljer lämplig effekt på ljuskällan från de tillgängliga lägena.
Se "Energisparande" på sidan 55.
• Ljuskälla-information: Se "Information om ljuskällan" på sidan 55.
Vi rekommenderar att du använder Höghöjdsläge på höjder mellan 1201 m
och 3000 m över havet med en omgivande temperatur mellan 5°C och 30°C.
Drift under "Höghöjdsläge" kan orsaka högre ljudnivå från driften mätt i
decibel, eftersom ökad fläkthastighet krävs för att förbättra
systemavkylningen och prestandan överlag.
Om du använder projektorn under andra extrema förhållanden (förutom
Höghöjdsläge ovanstående) kan den automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar
projektorn mot överhettning. I så fall löser du problemet genom att växla till
höghöjdsläget. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan fungera under
alla tänkbara svåra och extrema förhållanden.
Använd inte läget Höghöjdsläge om du befinner dig på en höjd mellan 0 m
och 1200 m och den omgivande temperaturen är mellan 0°C och 40°C.
Projektorn kommer att bli överkyld om du använder läget under sådana
förhållanden.
44
Använda menyerna
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL
Funktion
Beskrivning
Språk (Language) Används för att ange språket för skärmvisningsmenyerna (OSD).
Bakgrundsfärg
Ställer in bakgrundsfärgen för projektorn.
Välkomstskärm
Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn sätts på.
Möjliggör automatisk avstängning av projektorn om den inte känner av
Auto. avstängning någon ingångssignal under en viss tidsperiod, för att förhindra onödigt
slöseri med ljuskällan.
Låter projektorn slås på automatiskt när strömmen matas genom
Direct Power på
nätsladden.
• Menyplacering: Används för att ange OSD-menyns placering.
Menyinställningar
• Tid för menyvisning: Används för att ställa in hur länge OSD-menyn
ska vara aktiv efter den senaste knapptryckningen.
• Påminnelsemeddelande: Slår på eller av påminnelsemeddelanden.
Byter namn på den aktuella ingångskällan till önskad beteckning.
Byt namn på
ingång
Autom.
ingångssök
På sidan Byt namn på ingång använder du / / /
ange önskade tecken för det anslutna källobjektet.
och OK för att
När du är klar trycker du på MENU för att spara ändringarna.
Gör det möjligt för projektorn att automatiskt söka efter signalerna.
Använda menyerna
45
Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: AVANCERAD
Funktion
HDR
Ljudinställningar
HDMI-område
Beskrivning
• HDR: Projektorn stöder HDR-bildkällor. Den upptäcker automatiskt
källans dynamiska område och optimerar bildens gamma- och
färginställningar så att innehållet kan återges vid ett flertal olika
ljusförhållanden. Du kan manuellt tvångsinställa det på SDR.
• EOTF: Projektorn kan automatiskt justera bildens ljusstyrkenivåer efter
ingångskällan. Normalt rekommenderas standardinställningen "Mitten".
Om ljusstyrkan i den projicerade bilden är låg ska du använda "Låg". När
du prioriterar korrekta skuggövergångar ska du använda "Hög".
• Volym: Justerar ljudnivån.
• Tyst: Stänger av ljudet tillfälligt.
• Auto: Ställ in projektorn på att detektera HDMI-områdesinställningen för
ingångssignalen automatiskt.
• Komplett område: Ställer in HDMI-färgområdet som 0 - 255.
• Begränsat område: Ställer in HDMI-färgområdet som 16 - 235.
Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning kan du ställa in
ett lösenord för projektorn. Det gör att endast de personer som känner till
lösenordet kan använda projektorn. Om du anger ett felaktigt lösenord
fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund.
Om du aktiverar den här funktionen men glömmer bort lösenordet går det
inte att använda projektorn. Skriv ned lösenordet och spara det på ett
säkert ställe för framtida bruk.
Du blir ombedd att ange ett nytt lösenord om inget lösenord har angetts
tidigare. Som synes i OSD-menyn representerar de 4 piltangenterna
( / / / ) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Använd piltangenterna för att ställa in ett
sexsiffrigt lösenord. Siffrorna visas som ****** när du skriver in dem.
• Ändra lösenord
Lösenord
Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt.
• Strömbrytarlås
Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra inställningen.
Om du ställer in ett lösenord och strömbrytarlåset är aktiverat kan
projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges varje gång
projektorn sätts på.
Om du glömmer bort lösenordet ska du återställa lösenordsfunktionen:
1.Stäng av projektorn.
2.Dra ut nätsladden.
3.Håll knapparna
och intryckta tills POWER
(strömindikatorlampa) släcks, varefter du kopplar in nätsladden igen.
Lösenordsfunktionen har nu återställts och Strömbrytarlås är Av. Du kan
slå på projektorn utan att ange lösenord.
46
Använda menyerna
Funktion
Beskrivning
Med kontrolltangenterna på projektorn låsta kan du förebygga att
projektorns inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När
Panelknappslås är på fungerar inga kontrollknappar på projektorn och
fjärrkontrollen utom .(PÅ/AV).
Panelknappslås
Avaktivera panelknappslåset genom att trycka en gång på valfri
projektorknapp för att visa panelknappslåsvarningen. När varningen visas
trycker du på Höger/ på projektorn eller fjärrkontrollen igen. (Tryck
och håll ned knappen på projektorn i 3 sekunder.)
Knapparna på fjärrkontrollen är fortfarande aktiva när panelknappslåset är
aktiverat. Om du stänger av projektorn utan att avaktivera
panelknappslåset är projektorn fortfarande i låst läge nästa gång den slås
på.
Kontrollportinställning
Gör det möjligt för dig att välja önskad kontrollport: genom
RS232/NÄTVERK-porten (CONTROL eller LAN-porten på projektorn)
eller HDBaseT-porten (HDBaseT-ingångsporten på projektorn).
Denna projektor är utrustad med nätverksfunktion. Du kan hantera och
styra projektorn från en fjärrdator via en webbläsare när de är rätt
anslutna till samma lokala nätverk.
• Trådbundet nätverk
• Status: Visar anslutningsstatus.
• DHCP: Välj På om du befinner dig i en DHCP-miljö så fylls
inställningarna för IP-adress, Nätmask, Standard-gateway,
DNS-server i automatiskt. Välj Av om du befinner dig i en
icke-DHCP-miljö och justera nedanstående inställningar.
Nätverksinställningar
• IP-adress
• Nätmask
• Standard-gateway
• DNS-server
• Verkställ
Endast tillgänglig när DHCP är inställt på Av.
Använd / för att välja en kolumn och
använd / för att justera värdet.
Tillämpar dessa inställningar.
• PJLink-certifiering: Förebygger obehörig anslutning till projektorn via
programmet PJLink. Standardlösenordet är "admin". När du har valt På
kan du ändra PJLink-lösenordet.
• Ändra PJLink-lösenord: Ange det aktuella lösenordet. Tryck på ,
för att välja siffra och tryck på , för att välja mellan 0-9, A-Z, a-z eller
symboler. Tryck på OK för att bekräfta. Ange det nya lösenordet och
tryck på OK för att bekräfta.
Om du glömmer bort lösenordet kan du använda "projectorcontroller".
• AMX-enhetsupptäckt: När den här funktionen är På kan projektorn
detekteras av AMX-styrenheter.
• MAC-adress: Visar MAC-adressen för denna projektor.
För mer information om styrning av projektorn från en fjärrdator, se
"Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®)" på sidan 49.
Använda menyerna
47
Funktion
Beskrivning
• Aktivera vänteläge för nätverk: Låter projektorn erbjuda
nätverksfunktion i standbyläge.
Vänteläges-LAN
• Inaktiv. autom. v-läge för n-verk: När en viss tidsperiod har gått utan
nätverkskommunikation i standbyläge är nätverksfunktionen avaktiverad.
Om du till exempel ställer in det på 20 minuter avaktiveras vänteläget för
nätverk automatiskt om ingen nätverkskommunikation sker på
20 minuter.
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Följande inställningar ändras inte: BILDINSTÄLLNINGAR,
Bildförhållande, 4K-förskjutning, Projektorläge, Ljuskälla-läge,
EOTF, Ljudinställningar, Lösenord, Nätverksinställningar,
Vänteläges-LAN, menyn "Tools" (Verktyg) i e-Control® på sidan 49 och
PJLink-lösenordet.
Återst. alla inst.
Menyn INFORMATION
Funktion
Ingång
Bildläge
Upplösning
Färgsystem
Användningstid
för ljuskälla
Fast
programversion
48
Beskrivning
Här visas den aktuella signalkällan.
Visar Bildläge.
Här visas ingångssignalens upplösning.
Visar färgformat för inmatning.
Här visas hur många timmar ljuskällan har använts.
Visar versionen av firmware (det fasta programmet) i projektorn.
Använda menyerna
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare
(e-Control®)
Med rätt LAN-kabel och LAN-styrningsinställningar kan du använda projektorn från en dator
med en webbläsare eller programmet PJLink när datorn och projektorn är anslutna till samma
lokala nätverk.
Rekommenderade operativsystem: Windows 7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och tryck på Enter.
Rekommenderade webbläsare: IE11, Chrome v55.0 / 56.0 / 57.0 3/ 64.0.3282, Firefox v50.0 /
51.0 / 52.0, Safari v8.0 / 9.0 / 10.0.
2. Sidan för fjärrnätverksdrift visas. På den här sidan kan du använda projektorn som om du
använde fjärrkontrollen eller kontrollpanelen på projektorn.
• Huvudsidan
i
ii
i
i
i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de i OSD-menyerna, på projektorn eller
fjärrkontrollen. Se "Projektor & Fjärrkontroll" på sidan 24 och "Använda menyerna" på
sidan 36 för mer information.
ii. Klicka på önskad signal för att byta ingångskälla.
När du använder projektorns kontrollpanel eller fjärrkontroll för att ändra inställningarna på
OSD-menyn kan det ta ett tag för webbläsaren att synkronisera dessa ändringar med projektorn.
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®)
49
• Sidan Tools (Verktyg)
Sidan Tools (Verktyg) låter dig hantera projektorn, konfigurera Nätverksinställningar och
säkerställa åtkomst till fjärrstyrning av projektorn via nätverk.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. När du använder Crestron Control-systemet ska du läsa användarhandboken för Crestron
Control-systemet för inställningsinformation.
ii. Du kan namnge projektorn, hålla reda på var den är och på personen som ansvarar för
den.
iii. Du kan justera Nätverksinställningar.
iv. När dessa ställts in har åtkomsten till det fjärrstyrda nätverket på projektorn blivit
lösenordsskyddad.
v. När dessa ställts in har åtkomsten till sidan Tools (Verktyg) blivit lösenordsskyddad.
• När du gjort justeringarna trycker du på knappen Send (Skicka) så sparas uppgifterna i
projektorn.
• När lösenordet angivits visas knappen Log Out (Logga ut) bredvid knappen Tools (Verktyg).
• Anteckna lösenordet i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle
glömma det.
• Om du inte antecknade lösenordet och du absolut inte kommer ihåg det kan du återställa
lösenordet på följande sätt.
- Öppna inloggningsskärmen på e-Control® i webbläsaren.
- Tryck länge på MENU och på projektorn i tre sekunder.
- Lösenordet har nu återställts.
• Programmet finns på engelska.
• När DHCP aktiveras kan det hända att webbsideanslutningen avbryts. Om det skulle hända
ska du kontrollera vad projektorns nya IP-adress är och ange den nya adressen för att
ansluta igen.
vi. Tryck på den här knappen för att återgå till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.
50
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®)
• Sidan Info (Information)
På sidan Info (Information) visas information och status för projektorn.
i
i
ii
iii
i. Informationen du angav på sidan Tools (Verktyg) visas här och dessa kolumner är tomma
när du använder e-Control® första gången.
ii. När projektorn används under onormala förhållanden visas följande information.
När projektorn används under normala förhållanden eller under onormala förhållanden som inte
är de som nämns nedan är kolumnen Error Status (Felstatus) "0:No Error" (0:Inget fel).
Felstatus
Beskrivning
3: Light source fail
(3: Fel på ljuskällan)
Ljuskällan tänds inte eller släcks under drift.
3: Over Temp
(3: Överhettad)
Projektorns temperatur är för hög eller kan inte
identifieras.
3: Fan Lock (3: Fläktlås)
Fläktens rotationshastighet kan inte ställas in eller
identifieras.
3: Over Light Source Usage
Time (3: Användningstid för
ljuskälla överskriden)
Ljuskällan används fortfarande efter att
varningsmeddelanden om ljuskällan visats.
(3 = Fel)
iii. Tryck på den här knappen för att återgå till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.
Styra projektorn från en annan plats med PJLink
Den här projektorn har stöd för standardprotokoll PJLink för projektorstyrning och du kan styra
och övervaka projektorn med samma program bland projektorer av olika modeller och
tillverkare.
Om PJLink
• För att använda funktionerna i PJLink krävs programmet PJLink.
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®)
51
• Specifikationerna för PJLink hittar du på webbplatsen för Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
• Projektorn uppfyller i samtliga avseenden specifikationerna för JBMIA PJLink Klass 1. Den
stödjer alla kommandona definierade av PJLink Klass 1, och kompatibiliteten har bekräftats
med PJLink-standardspecifikationerna Version 1.4.
Använda lösenordsfunktionen
För att förhindra obehörig anslutning till projektorn via PJLink-programmet erbjuder projektorn
ett alternativ för inställning av lösenordssäkerhet. Om du vill ställa in lösenordet, se
"Nätverksinställningar" på sidan 47.
PJLink-kommandon
Denna projektor stöder standardprotokollet PJLink för projektorstyrning. Kommadon som stöds
finns nedan.
Kommando Förtydligande
POWR
Strömstyrning
INPT
Fråga om projektorns
strömstatus
Växla källa
INPT?
Fråga om källväxling
AVMT
Styrning av tyst läge
AVMT?
Fråga om projektorns
status för tyst läge
ERST?
Fråga om felstatus
LAMP?
Fråga om ljuskällans
status
POWR?
INST?
NAME?
INF1?
INF2?
52
Anmärkningar
0 = Strömmen av
1 = Strömmen på
0 = Vänteläge
1 = Strömmen på
11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
32 = HDMI2
51 = HDBaseT
10 = Inaktivera BLANK
11 = Aktivera BLANK
20 = Inaktivera ljudet av
21 = Aktivera ljudet av
30 = Inaktivera BLANK och ljudet av
31 = Aktivera BLANK och ljudet av
1:a byte: Fläktfel, 0 eller 2
2:a byte: Fel på ljuskälla, 0 eller 2
3:e byte: Temperaturfel, 0 eller 2
4:e byte: Alltid 0
5:e byte: Alltid 0
6:e byte: Andra fel, 0 eller 2
* 0 eller 2 betyder följande:
0 = Inget fel upptäckt, 2 = Fel
1:a värdet (1 till 4 siffror): Sammanlagd driftstid för
ljuskälla (Ljuskällans driftstid visas uttryckt i timmar,
beräknad utifrån att Ljuskälla-läge är Eco.)
2:a värdet: 0 = Ljuskällan av, 1 = Ljuskällan på
Följande svarsvärde gavs.
"11 31 32 51"
Kommandot besvaras med projektorns namn som
anges på sidan Tools (Verktyg).
Fråga om tillgängliga
ingångar
Fråga om projektorns
namn
Fråga om tillverkarens
"Canon" ges till svar.
namn
Fråga om modellens namn ”LX-MH502Z” ges till svar.
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®)
Kommando Förtydligande
Anmärkningar
INFO?
Fråga om övrig information "4K UHD" ges till svar.
CLSS?
Fråga om klassinformation "1" ges till svar.
• PJLink "INPT?" besvaras endast när källan visas på skärmen. När det inte finns någon signal
ges svaret "ERR3".
• Ovan nämnda kommando kanske inte utförs korrekt eller övervakningsuppgifterna kanske inte
hämtas korrekt i följande situationer:
- Vid vänteläge
- Vid växling av källa
- Vid bearbetning av kommandon
- Vid exekvering av AUTO PC
- Innan startskärmen försvinner när projektorn slagits på.
• Använd 1 dator för att styra/övervaka 1 projektor.
• Information om hur man styr/övervakar med PJLink finns i användarhandboken till det
PJLink-program du använder.
• När du övervakar projektorns status med den här funktionen genom att skicka
förfrågningskommandon efter varandra ska du vänta tills föregående kommando fått ett svar
från projektorn innan du skickar nästa.
Gloslista
Skaffa en mer utförlig bok om ämnet om du vill ha mer information om begreppen i gloslistan
nedan.
Term
Beskrivning
Förkortning av Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamiskt protokoll
DHCP
för värdenheter). Detta protokoll tilldelar IP-adresser automatiskt till
anslutna nätverksenheter.
IP-adress
En sifferserie som används för att identifiera datorer i ett nätverk.
En sifferserie som definierar antalet bitar som används för
Nätmask
nätverksadresserna i ett delat nätverk (eller delnät) i en IP-adress.
En server (eller router) som kommunicerar mellan nätverk (delnät) som
Standard-gateway
delas av en Nätmask.
Fjärrstyra projektorn via en webbläsare (e-Control®)
53
Underhåll
Skötsel
Rengöra linsen
Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den. Var noga med att
stänga av projektorn och låta den svalna helt och hållet innan linsen rengörs.
• Blås försiktigt iväg damm och smuts från linsen med en fläkt. Torka bort smutsen med en mjuk
tygduk. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller organiska lösningsmedel.
• Använd aldrig någon typ av material med slipverkan, basiskt/surt rengöringsmedel, skurpulver
eller flyktiga lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner eller insektsdödande medel.
Användning av sådana material eller långvarig kontakt med gummi eller vinylmaterial kan
resultera i skada på projektorns yta och höljets material.
Rengöra höljet
Innan du rengör höljet stänger du av projektorn enligt anvisningarna i "Stänga av projektorn" på
sidan 35 och kopplar bort nätsladden.
• Använd inga sorters lim, smörjmedel, oljor eller basiska rengöringsmedel vid underhåll av
projektorn. De kan fastna i projektorns hölje och skada det, vilket kan medföra att projektorn
faller ner från sin monteringsanordning och orsakar en olycka eller personskada.
• Torka bort damm och smuts från höljet med en mjuk, luddfri trasa.
• Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt
rengöringsmedel med neutralt pH-värde. Torka sedan av höljet.
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. De kan skada höljet.
Förvaring
Om projektorn ska förvaras under en längre tid följer du nedanstående instruktioner:
• Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom
rekommenderade gränser. Läs "Specifikationer" på sidan 59 eller fråga din försäljare om
gränserna.
• Fäll in justeringsfötterna.
• Ta ut batteriet ur fjärrkontrollen.
• Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.
54
Underhåll
Information om ljuskällan
Ta reda på hur många timmar ljuskällan har använts
När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som ljuskällan använts automatiskt med
hjälp av en inbyggd timer.
Visa information om ljuskällans användningstimmar:
• Gå till INFORMATION.
• Gå till INSTALLATION > Inställningar för ljuskälla > Ljuskälla-information.
Energisparande
• Ställa in Ljuskälla-läge
Gå till INSTALLATION > Inställningar för ljuskälla > Ljuskälla-läge och tryck på
välja passande läge för ljuskällan från de lägen som erbjuds.
/
för att
Att försätta projektorn i läget Eco/360 & Stående sparar energi.
Ljuskälla-läge Beskrivning
Normal
Avger maximal ljusstyrka från ljuskällan.
Eco
Sänker ljusstyrkan för att spara energi, och minskar ljudet från fläkten.
Sänker ljusstyrkan för att spara energi. När projektorn är installerad med en
360 & Stående lutningsvinkel som överstiger ±45 grader och med stående projicering måste
du välja 360 & Stående. Se sidan 17.
• Ställa in Auto. avstängning
Med den här funktionen stängs projektorn av automatiskt efter en förinställd tidsperiod om den
inte känner av någon ingångssignal, för att spara energi.
För att ställa in Auto. avstängning går du till SYSTEMINSTÄLLNING: ENKEL > Auto.
avstängning och trycker på / .
• Den projicerade bildens synbara ljusstyrka varierar beroende på ljusförhållandena och
ingångssignalens inställningar för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till
projektionsavståndet.
• Ljuskällans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom ramarna för ljuskällans
tillverkares specifikationer. Detta är normalt och förväntat.
Underhåll
55
Indikatorer
Ljus
Status och beskrivning
Röd
Grön
Blinkande
Grön
Orange
Blinkande
Grön
Röd
Blinkande
Av
Av
Strömhändelser
Viloläge.
Av
Av
Projektorn startas.
Av
Av
Normal drift.
Av
Av
Normal avsvalning vid avstängning.
Av
Röd
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Röd
Röd
Röd
Blinkande
Grön
Grön
Blinkande
Röd
Röd
Röd
Röd
Röd
Blinkande
Röd
Röd
Blinkande Blinkande
Röd
Grön
Blinkande
Röd
Grön
Blinkande Blinkande
Grön
56
Underhåll
Röd
Fel vid färghjul.
Stängningsfel för skalanpassaren (dataabort).
Händelser för ljuskällan
Fel på ljuskällan vid normal drift.
Röd
Röd
Ljuskällan är inte tänd.
Blinkande
Temperaturhändelser
Av
Fel på fläkt 1 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 2 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 3 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 4 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 5 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 6 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 7 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på fläkt 8 (faktisk fläkthastighet avviker från börvärdet).
Av
Fel på temperatur 1 (överskrider temperaturgränsen, 55°C
(131°F)).
Felsökning
Det går inte att sätta på projektorn.
Orsak
Det kommer ingen strom via
stromsladden.
Du försöker sätta på projektorn medan
den håller på att svalna.
Lösning
Anslut strömsladden till nätuttaget på projektorns
baksida och sätt sedan in den i ett vägguttag. Om
det finns en strömbrytare på vägguttaget ser du till
att den är påslagen.
Vänta tills den har svalnat.
Ingen bild
Orsak
Videokällan är inte på eller har inte
anslutits på rätt sätt.
Projektorn är inte ansluten på rätt sätt till
ingångssignalenheten.
Ingångssignalen har inte valts på rätt sätt.
Lösning
Slå på videokällan och kontrollera att signalkabeln
är ansluten på rätt sätt.
Kontrollera anslutningen.
Välj korrekt ingångssignal med knappen INPUT.
Suddig bild
Orsak
Lösning
Projektorlinsen är inte rätt fokuserad.
Justera linsens skärpa med hjälp av fokusringen.
Beroende på videosignalens format kan
projektorn behöva finjustera för att bilden Justera Fas i menyn VISNING.
ska bli mindre suddig.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Orsak
Batteriet är slut.
Någonting blockerar vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Du befinner dig för långt från projektorn.
Lösning
Byt till ett nytt batteri.
Ta bort det som blockerar strålen.
Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter (26
fot) från IR-fjärrkontrollsensorn.
Felaktigt lösenord.
Orsak
Du har glömt lösenordet.
Lösning
Se "Lösenord" på sidan 46.
Felsökning
57
Webbsidan visas inte i webbläsaren.
Orsak
LAN-styrningsinställningarna eller LANkabelanslutningen är problematisk.
Projektorns nätverksinställningar
reflekteras inte, eller projektorns
IP-adress som anges i webbläsarens
adressfält är felaktigt.
58
Felsökning
Lösning
Kontrollera LAN-styrningsinställningarna. Mer
information finns i "Nätverksinställningar" på sidan
47. Kontrollera att LAN-kablarna är ordentligt
anslutna.
Läs in webbsidan i webbläsaren en gång till.
Om du inte ser den även efter att du har
uppdaterat webbsidan ska du kontrollera
projektorns IP-adress.
Specifikationer
Projektorspecifikationer
Modellnamn
LX-MH502Z
Visningssystem
1-CHIP DLP®
Tidsindelad färgextraktion, sekventiell visning
Projektorlins
Skärmenhet
Optiskt system
Typ
DMD
Storleks-/bildförhållande
0,47" x 1 / 16:9
Drivsystem
DLP® x 1 chip
2.073.600 (1920 x 1080)
Antal bildpunkter
Upplösning (4K-förskjutning PÅ/AV) 8.294.400 (3840 x 2160)/2.073.600 (1920 x
1080)
1,6x
Zoomförhållande
Zoomnings-/fokuseringssystem
Manuellt/manuellt
Linsförskjutning
V: +60%, H: +23%
Brännvidd
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
F-värde
F1,81–F2,1
Ljuskälla
Laser-fosfor
Bildstorlek (projiceringsavstånd)
Bred: 60 tum ~ 300 tum (1,80 m ~ 8,98 m /
5,91 fot ~ 29,46 fot)
Tele: 60 tum ~ 200 tum (2,87 m~9,58 m/
9,42 fot ~ 31,43 fot)
1.073.000.000 färger
Antal färger
Ljusstyrka*1 (i presentationsläge,
HDMI-in)
5000 lumen
Kontrastförhållande*1 (Helt vit: helt svart, 50000:1
presentationsläge)
80%
Ljusstyrkeförhållande vid
periferi till centrum*1
Högtalare
Maximal inupplösning
10 W ・ mono x 1
3840 x 2160 punkter
Specifikationer
59
Modellnamn
Mini Dsub15 x 2
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SX
GA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Från anslutna datorer:
3840 x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Från ansluten AV-utrustning:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analog PC-ingång/Analog PC-utgång
HDMI x 2
Digital PC/digital videoingång
Mini-jack x 2
Ljudingång x 1, Ljudutgång x 1
Dsub9
RS-232C-anslutning
RJ-45 x 2
Nätverksanslutning (100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT-ingång
USB mini B
Serviceport
USB typ A
Strömutgång
Digital PC
TMDS (transitionsminimerad differentiell signalering)
Analog PC
0,7 Vp-p, positiv polaritet, impedans = 75Ω
Horisontell/vertikal synkronisering: TTL-nivå, negativ eller positiv
polaritet
Impedans = 600Ω eller mer
Kontakter
Videosignaler
Analog PC-ingång
Insignal
LX-MH502Z
HDMI-in
Ljud
Driftstemperatur
39 / 37 dB (Ljuskälla-läge: Normal/Eco): 4K-förskjutning PÅ
37 / 35 dB (Ljuskälla-läge: Normal/Eco): 4K-förskjutning AV
0°C (32°F) till 40°C (104°F)
Strömtillförsel
Växelström 100 V - 240 V 50/60 Hz
Maximal
strömförbrukning
Växelström 100 V - 120 V; 550 W (Normal), < 400 W (Eko)
Växelström 220 V - 240 V; 510 W (Normal), < 380 W (Eko)
Växelström 100 V - 120 V; < 0,4 W (LAN:Av), < 1,5 W (LAN:På)
Växelström 220 V - 240 V; < 0,5 W (LAN:Av), < 2 W (LAN:På)
Brus
Strömförbrukning i
vänteläge
60
Specifikationer
Modellnamn
LX-MH502Z
Mått
B: 450 mm, H: 154 mm, D: 379 mm / B: 17,7 tum, H: 6,1 tum,
D: 15,0 tum (utan utskjutande delar: B: 450 mm, H: 125 mm,
D: 379 mm / B: 17,7 tum, H: 4,9 tum, D: 15,0 tum)
Cirka 9,3 kg (20,5 lbs)
Vikt
Fjärrkontroll, torrcellsbatteri till fjärrkontroll, nätsladd, PC-kabel,
Viktig information och garantisedel
Tillbehör
• *1 Överensstämmelse med ISO21118-2012
• För att skydda projektorn kan ljusutmatningen reduceras i takt med att omgivningstemperaturen
stiger.
• Längre kontinuerlig användning av projektorn kan medföra accelererad förslitning av de optiska
delarna.
• Produkt specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
Mått
450 mm (B) x 154 mm (H) x 379 mm (D)
379
450
154
Enhet: mm
Tolerans: ±2 mm
Formattabell
Format som stöds för D-sub-ingången
• Datorbildformat som stöds
Upplösning
Läge
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
Uppdateringsfrekvens (Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Horisontell
frekvens (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Klockfrekvens
(MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Specifikationer
61
Upplösning
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected] Hz
832 x [email protected] Hz
1024 x [email protected] Hz
1152 x [email protected] Hz
1920 x [email protected] Hz
62
Specifikationer
Läge
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Reduce Blanking)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(Reduce Blanking)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Reduce Blanking)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(Reduce Blanking)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(Reduce Blanking)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Reduce Blanking)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Reduce Blanking)
Uppdateringsfrekvens (Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Horisontell
frekvens (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
Klockfrekvens
(MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Format som stöds för HDMI (HDCP)/HDBaseT-ingången
• Datorbildformat som stöds
Upplösning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected] Hz
832 x [email protected] Hz
Läge
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Reduce Blanking)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(Reduce Blanking)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Reduce Blanking)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(Reduce Blanking)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60
(Reduce Blanking)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Reduce Blanking)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
Uppdateringsfrekvens (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
Horisontell
frekvens (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
Klockfrekvens
(MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
65,290
35,000
49,722
146,250
30,240
57,280
Specifikationer
63
Upplösning
Läge
1024 x [email protected] Hz
1152 x [email protected] Hz
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Reduce Blanking)
3840 x 2160_30
3840 x 2160_60
(endast via
HDMI-2-porten)
1920 x [email protected] Hz
3840 x 2160
3840 x 2160
Uppdateringsfrekvens (Hz)
75,020
75,06
Horisontell
frekvens (kHz)
60,241
68,68
Klockfrekvens
(MHz)
80,000
100,00
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
• Videofrekvenser som stöds
Format
Upplösning
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
720 (1440) x 480
720 x 480
720 (1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160 (endast
via HDMI-2-porten)
3840 x 2160 (endast
via HDMI-2-porten)
2160/50P
2160/60P
64
Specifikationer
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelfrekvens
(MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Projektorstyrning
Styrkommandon
Du kan styra den här projektorn genom att skicka kommandon via CONTROL-porten eller
LAN-porten.
Systemkrav
CONTROL-port
RS-232C
Anslutningskabel
Kommunikationsläge
Dataöverföringshastighet
Teckenlängd
Paritetskontroll
Stoppbitar
Flödeskontroll
HDBaseT
RJ45 (CAT5e eller
Dsub9
senare)
RS-232-C asynkron, halvduplex
kommunikation
9600
9600
8 bitar
Inget
1 bitar
Inget
LAN
RJ45
TCP/IP
TCP/IP-anslutning
WEB: 80
Styrkommando (Telnet): 33336
Crestron Control: 41794
FLASH UI: 843
Port
Styrkommando
Funktion
Av/på
Val av källa
Läs/Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Åtgärd
Slå på
Avstängning
Energistatus
COMPUTER
HDMI 1
HDMI 2
HDbaseT
Aktuell källa
Kommando (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
Projektorstyrning
65
Funktion
Bildläge
Bildinställning
Läs/Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
66
Projektorstyrning
Åtgärd
Presentation
Standard
sRGB
Film
DICOM
Användare 1
Användare 2
Bildläge
Kontrast +
Kontrast Kontrast-värde
Ljusstyrka +
Ljusstyrka Ljusstyrka-värde
Färg +
Färg Färg-värde
Färgton +
Färgton Färgton-värde
Skärpa +
Skärpa Skärpa-värde
Hudton +
Hudton Hudton-värde
Färgtemperatur-Varm
Färgtemperatur-Normal
Färgtemperatur-Kall
Status för Färgtemperatur
Bildförhållande 4:3
Bildförhållande 16:9
Bildförhållande 16:10
Automatiskt
bildförhållande
Verkligt bildförhållande
Status för bildförhållande
Justering av
överskanning +
Justering av
överskanning -
Kommando (ASCII)
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=?<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
Funktion
Läs/Skriv
Läs
Bildinställning
Driftsinställningar
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Åtgärd
Justering av
överskanning-värde
Automatiskt
Röd gain +
Röd gain Röd gain-värde
Grön gain +
Grön gain Grön gain-värde
Blå gain +
Blå gain Blå gain-värde
Röd-förskjutning +
Röd-förskjutning Röd förskjutning-värde
Grön-förskjutning +
Grön-förskjutning Grön förskjutning-värde
Blå-förskjutning +
Blå-förskjutning Blå-förskjutning-värde
Gammaval-1,6
Gammaval-1,8
Gammaval-2,0
Gammaval-2,1
Gammaval-2,2
Gammaval-2,3
Gammaval-2,4
Gammaval-2,5
Gammaval-2,6
Gammaval-2,8
Gammavalstatus
Välkomstskärm -Logotyp
Välkomstskärm -Svart
Välkomstskärm -Blå
Status för Välkomstskärm
Bakgrundsfärg - Svart
Bakgrundsfärg - Blå
Bakgrundsfärg - Grön
Bakgrundsfärg status
Projektorplacering-Fram
Projektorplacering-Bak
Kommando (ASCII)
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1,6<CR>
gamma=1,8<CR>
gamma=2,0<CR>
gamma=2,1<CR>
gamma=2,2<CR>
gamma=2,3<CR>
gamma=2,4<CR>
gamma=2,5<CR>
gamma=2,6<CR>
gamma=2,8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
Projektorstyrning
67
Funktion
Läs/Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Driftsinställningar
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
68
Projektorstyrning
Åtgärd
ProjektorplaceringTakmont bak
ProjektorplaceringTakmont fram.
Status för
projektorplacering
Autom. ingångssök På
Autom. ingångssök Av
Status för Autom.
ingångssök
Tid för menyvisning -Alltid
på
Tid för menyvisning 5 sek
Tid för menyvisning 10 sek
Tid för menyvisning 15 sek
Tid för menyvisning 20 sek
Tid för menyvisning 25 sek
Tid för menyvisning 30 sek
Status för Tid för
menyvisning
Menyplacering - I mitten
Menyplacering - Överst
till vänster
Menyplacering - Överst
till höger
Menyplacering - Nederst
till höger
Menyplacering - Nederst
till vänster
Status för Menyplacering
Påminnelsemeddelande På
Påminnelsemeddelande Av
Status för
Påminnelsemeddelande
Direct Power på-På
Direct Power på-Av
Status för Direct Power
på
Kommando (ASCII)
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas=off<CR>
qas=?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
Funktion
Lampstyrning
Läs/Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Diverse
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Skriv
Skriv
Läs
Åtgärd
Ljuskälla, timmar
Normalläge
Eko-läge
360 & Stående
Status för ljusläge
Modellnamn
Tom På
Tom Av
Tom status
Meny På
Meny Av
Uppåt
Nedåt
Höger
Vänster
Enter/OK
Språk (Language) +
Språk (Language) Status för Språk
(Language)
Auto. avstängning
-avaktivera
Auto. avstängning - 5 min
Auto. avstängning 10 min
Auto. avstängning 15 min
Auto. avstängning 20 min
Auto. avstängning 25 min
Auto. avstängning 30 min
Status för Auto.
avstängning
Höghöjdsläge På
Höghöjdsläge Av
Status för Höghöjdsläge
Knapplås På
Knapplås Av
Status för knapplås
Kommando (ASCII)
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff=?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Projektorstyrning
69
Kontrollsvar
Typ
Villkor
Svar
Eka
kommando
Resultat av
förfrågan
Exempel
< BLANK=ON<CR>
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
> BLANK=ON
Skriv
Framgång
Läs
Framgång
Skriv
Kommandot kan
inte exekveras
under vissa
omständigheter
Blockera post
Vid Vänteläges-LAN PÅ:
< BLANK=ON<CR>
> Blockera post
Skriv
Kommandot är
felaktigt
Posten stöds
inte
< BLANK=ONN<CR>
> Posten stöds inte
Skriv
Kommandot är
felaktigt eller för
stort
Fall 1:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNN<CR>
> Illegalt format
Illegalt format
Fall 2:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NN<CR>
> Illegalt format
• Om projektorn inte tagit emot <CR> för att slutföra ett kommando inom fem sekunder går tiden
ut och du måste skicka kommandot igen.
• Ej skiftlägeskänsliga.
70
Projektorstyrning
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement