Canon | XEED 4K5020Z | User manual | Canon XEED 4K5020Z User manual

Canon XEED 4K5020Z User manual
MULTIMEDIEPROJEKTOR
Viktig information
Före användning
Grunder
Användarhandbok
Projicering
Användbara funktioner i
samband med projicering
Monteringsprocedur
Installation
Anslutningsprocedur
Justera bilden
Specialfunktioner
Använda menyer
Menyer
Menykonfiguration
Menybeskrivning
Underhåll
Produktspecifikationer
Felsökning
SWE
Så här använder du handboken
Tack för att du har köpt en projektor från Canon.
Multimediaprojektorn 4K6020Z/4K5020Z är en högpresterande laserprojektor
som kan projicera högupplösta datorskärmar och digitala bilder med hög
kvalitet på en stor duk.
Den här handboken
Den här användarhandboken gäller för multimediaprojektorn 4K6020Z/4K5020Z
(nedan kallad “projektorn”). I avsnittet “Grunder” beskrivs de steg som du behöver
vidta innan du påbörjar projiceringen och presenteras funktioner som kan vara
användbara i samband med presentationer och i andra situationer. I avsnittet
“Installation” anges hur du installerar projektorn och kopplar upp dig mot ett
nätverk, och i avsnittet “Menyer” förklaras inställningsmenyerna och hur du
använder dem.
Läs igenom handboken noggrant för att få ut det mesta möjliga av projektorn. Vi
rekommenderar att du ber en kvalificerad tekniker eller Canon Call Center att
installera projektorn.
Symboler på knapparna
Projektorn kan skötas med knapparna på fjärrkontrollen eller på projektorns sida.
Med fjärrkontrollen kan du sköta alla projektorns funktioner.
I detta dokument visas knapparnas funktion enligt nedan.
Fjärrkontrollens
knappar
Fokusera/ändra storlek på bilden
Användning av
knapparna på sidan av
projektorn
Tryck på knappen ZOOM på fjärrkontrollen för att justera bildstorleken och tryck på
knappen FOCUS för att justera fokusinställningen. Du kan även trycka på knappen
LENS på projektorn en gång för att justera fokus och två gånger för att justera
bildstorleken.
Fjärrkontroll
Projektor
LENS-knappen
FOCUS-knappen
ZOOM-knappen
Visa den knapp som
ska tryckas på
Symboler som används i denna handbok
Avsnitt markerade med dessa symboler innehåller följande information.
Indikerar försiktighetsåtgärder och information som är viktig att veta när du
använder projektorn.
2
Innehållsförteckning
Installation..............................50
Så här använder du
handboken..................................... 2
Monteringsprocedur ...................51
Fördelar med den här
projektorn ...................................... 5
Förhållande mellan projiceringsavstånd
och bildstorlek ..................................... 51
Viktig information ......................... 7
Montera / ta bort linsenheten .............. 53
Säkerhetssymboler i den här
handboken............................................ 12
Installation ............................................ 56
Anslutningsprocedur ..................62
Försiktighetsåtgärder .......................... 13
Ansluta annan utrustning ................... 62
Strömförsörjning.................................. 13
Ansluta till ett nätverk ......................... 65
Installation och användning ............... 15
Styra projektorn från en dator ............ 80
Laserljuskälla ....................................... 17
Justera bilden ..............................82
Fjärrkontrollens batterier .................... 17
Fylla duken/skärmen ........................... 82
Hantering .............................................. 18
Justera lutningskompensation ........... 82
För säker användning................. 19
Avancerad registrering för justering av
projicerade bilder ................................. 86
Förflyttning och installation................ 19
Före montering............................ 21
Justera projicerade bilder med Delvis
förvrängningskorrigering .................... 90
Försiktighetsåtgärder när projektorn
bärs/transporteras ............................... 21
Justering med hjälp av ett
testmönster .......................................... 93
Försiktighetsåtgärder vid
montering ............................................. 21
Specialfunktioner ........................94
Programvara med öppen
källkod.......................................... 26
Justera kantfokus ................................ 94
Projicera från flera projektorer samtidigt
(Kantutjämning) ................................... 96
Före användning ......................... 27
Medföljande tillbehör........................... 27
Menyer ..................................101
Projektorns delar – namn och
funktion................................................. 28
Använda menyer .......................102
Fjärrkontroll.......................................... 33
Menykonfiguration ....................105
Menybeskrivning .......................112
Grunder...................................38
Ingångsinställningar .......................... 112
Projicering ................................... 39
Bildjustering ....................................... 116
Steg 1 Ansluta annan utrustning........ 40
Installera inställningar ....................... 126
Steg 2 Slå på projektorn...................... 41
Systeminställning .............................. 138
Steg 3 Välja en insignal ....................... 42
Nätverksinställning ............................ 157
Steg 4 Justera bilden........................... 43
Kontrollera
projektorinformationen ..................... 172
Steg 5 Välja bildkvalitet (Bildläge)...... 44
Stänga av projektorn ........................... 46
Projektorns
webbfönstermeny......................173
Användbara funktioner i samband
med projicering ........................... 47
Underhåll /
Produktspecifikationer /
Felsökning............................189
Användbara funktioner........................ 47
Underhåll.................................... 190
Rengöra projektorn............................ 190
Byta ut luftfiltret ................................. 190
3
Innehållsförteckning
Produktspecifikationer ............. 192
Felsökning ................................. 201
Beskrivning av LED-indikatorer ....... 201
Symptom och lösningar .................... 202
Index........................................... 207
Alternativ ................................... 209
4
Fördelar med den här projektorn
Bra ljusstyrka men ändå kompakt, med en
laserljuskälla
En ljusstark projektor som även är kompakt med sin storlek på 480 x 545 x 196 mm
(B x D x H). Har en laserljuskälla som håller längre än traditionella
kvicksilverlampor.
Justering av kantfokus
Bildfokus i kanterna av skärmen kan justeras för att möjliggöra användning med
dome-projektion.
Stöd för HDBaseT
Den här projektorn har stöd för HDBaseT – nästa generations anslutningsstandard.
HDBaseT är en bekväm anslutningsstandard för att överföra video- och ljudsignaler
i hög kvalitet, motsvarande HDMI, över avstånd på upp till 70 m* via en LAN-kabel.
* Maximalt avstånd för 2K-signaler: 100 m
Linsförskjutning
Linsförskjutning möjliggör motoriserad bildpositionering uppåt, nedåt, samt till
vänster och höger för större valfrihet avseende installationsplats.
Motoriserad zoom- och fokusinställning
Effektiv installation med hjälp av motoriserad zoom- och fokusinställning.
Komplett sortiment av olika linsenheter
Välj optimal linsenhet för aktuellt avstånd eller användning.
Överlägsen videoupplevelse
Förbättrad reducering av rörelseoskärpa ger en mer njutbar videoprojicering.
Schemaläggning
Automatisera projektoruppgifter utifrån ett eget schema. Du kan till exempel sätta
på eller stänga av projektorn, byta insignal m.m.
Kantutjämning
Utjämna överlappande kanter på bilder från flera projektorer så att den fullständiga
bilden får ett mer sömlöst utseende.
5
Fördelar med den här projektorn
Wi-Fi-uppkoppling
Förutom anslutning via kabelanslutet LAN har projektorn även stöd för Wi-Fi.
I läget för projektoråtkomstpunkt (PJ AP) kan projektorn anslutas till upp till fem
datorer utan att någon trådlös åtkomstpunkt behöver användas.
Canon Service Tool for PJ (Canon ST)
En iOS-app för enkel fjärrstyrning och statushantering av projektorer via Wi-Fi.
Anslut till en projektor som används som åtkomstpunkt (S66) eller anslut via en
befintlig åtkomstpunkt (S66). Observera att det krävs ett lösenord för att använda
Canon ST (S173).
6
Viktig information
OBSERVERA!
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT FARLIG SPÄNNING, SOM
UTGÖR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, FINNS I DEN HÄR
ENHETEN.
DEN HÄR SYMBOLEN UPPMÄRKSAMMAR PÅ VIKTIG
INFORMATION SOM GÄLLER HANTERING OCH UNDERHÅLL AV
PROJEKTORN. LÄS INFORMATIONEN NOGGRANT FÖR ATT
UNDVIKA PROBLEM.
OBSERVERA!
Ska ej användas i ett datorrum enligt definitionen i Standard for the Protection of
Electronic Computer / Data Processing Equipment (Standard för skyddande av
elektronisk dator- / databearbetningsutrustning), ANSI / NFPA 75.
7
Viktig information
Läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt innan du börjar installera och
använda projektorn.
Den här projektorn har många praktiska egenskaper och funktioner. Genom att
använda projektorn på rätt sätt, kan du hantera funktionerna och hålla den i bättre
skick under lång tid.
Felaktig användning kan resultera i förkortad livslängd samt också fel, brandrisk
och andra olyckor.
Om du tycker att din projektor inte fungerar på rätt sätt, skall du läsa denna
bruksanvisning igen, kontrollera manövreringarna och kabelanslutningarna samt
prova lösningarna till problemet i avsnittet “Felsökning” i slutet av denna
bruksanvisning. Om problemet kvarstår skall du kontakta Canon Call Center.
Viktig information
Säkerhetsföreskrifter
VARNING:
• DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
• FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR FÅR
DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.
• Den här projektorn avger intensivt ljus från projektionslinsen. Undvik att se direkt
in i linsen, annars kan ögonskador uppstå. Var speciellt uppmärksam så att barn
inte tittar in i ljusstrålen.
• Installera projektorn i rätt position. Annars kan det uppstå brandfara.
• Täck inte över projektorns ventilationsöppningar. Värmeackumulering kan
förkorta projektorns livslängd och kan också vara farlig.
• Om projektorn inte skall användas under en längre tid, skall du lossa elsladden
från eluttaget.
• Visa inte samma bild under lång tid.
Panelens egenskaper gör att en spökbild kan finnas kvar på LCD-panelerna.
FÖRSIKTIGHET VID TAKMONTERING
När projektorn monteras i taket, skall du rengöra luftintagen och projektorns
ovansida med jämna mellanrum med en dammsugare. Om du underlåter att
rengöra projektorn under en längre tid, kan kylfläktarna täppas igen med damm,
vilket kan medföra att projektorn går sönder eller andra faror.
UNDVIK FARA OCH SKADOR PÅ PROJEKTORN GENOM ATT ALDRIG
PLACERA DEN I FLOTTIGA, VÅTA ELLER RÖKIGA MILJÖER, T.EX. I ETT
KÖK. OM PROJEKTORN KOMMER I KONTAKT MED OLJA ELLER
KEMIKALIER, KAN DEN FÖRSTÖRAS.
8
Viktig information
Du bör läsa igenom alla säkerhets- och driftföreskrifter innan du börjar använda
produkten.
Läs igenom alla instruktioner som anges här och behåll dem för senare
användning. Koppla bort projektorn från strömförsörjningen innan du rengör den.
Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayer. Använd en fuktad duk för
rengöring.
Följ alla varningar och instruktioner som är markerade på projektorn.
För att ge extra skydd åt projektorn, skall du koppla bort den från vägguttaget under
ett åskväder eller om den lämnas utan uppsikt eller inte används under en lång tid.
På så sätt kan du förhindra skador på grund av blixtar eller strömspikar.
Utsätt inte den här enheten för regn och använd den inte i närheten av vatten, t.ex.
i en fuktig källare, i närheten av en bassäng, etc.
Använd inte tillsatser som inte rekommenderas av tillverkaren, eftersom de kan
utgöra en risk.
Placera inte den här projektorn på en ostadig vagn, ställning eller bord. Projektorn
kan ramla ned och allvarligt skada ett barn eller en vuxen och orsaka allvarliga
skador på projektorn. Använd bara tillsammans med en vagn eller en ställning som
rekommenderas av tillverkaren, eller som säljs tillsammans med projektorn. Väggeller hyllmontering skall utföras enligt tillverkarens anvisningar och du bör använda
en monteringssats som är godkänd av tillverkaren.
Om du placerar apparaten på en vagn, bör du vara försiktig när du
flyttar vagnen.
Snabba stopp, överdriven kraft och ojämna ytor kan göra att
vagnen med projektorn välter.
Spåren och öppningarna på baksidan och framsidor är till för ventilation, för att
tillförsäkra säker drift av utrustningen samt att förhindra att den överhettas.
Öppningarna får aldrig täckas över med dukar eller andra materiel och öppningen
på undersidan får inte blockeras, t.ex. genom att projektorn placeras på en säng,
soffa, matta eller annan liknande yta. Den här projektorn får aldrig placeras nära
eller över ett element eller en värmeregulator.
Den här projektorn bör inte byggas in i exempelvis en bokhylla, såvida inte rätt
ventilation säkerställs.
9
Viktig information
■ LÄS IGENOM OCH BEHÅLL DEN HÄR
ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.
Viktig information
Tryck aldrig in föremål av något slag genom projektorns öppningar i höljet, eftersom
de kan röra vid farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan orsaka brand
eller elektriska stötar. Spill aldrig vätskor av något slag.
Placera inte projektorn i närheten av en luftkonditioneringsapparats
ventilationstrumma.
Den här projektorn får bara användas med den typ av strömkälla som anges på
märkningsetiketten. Om du är osäker på vilken sorts ström som tillhandahålls, kan
du kontaktar Canon Call Center eller ditt lokala elbolag.
Överbelasta inte väggkontakter och förlängningssladdar, eftersom detta kan orsaka
brand eller elektriska stötar. Se till att ingenting ligger på elsladden. Ställ inte
projektorn på en plats, där elsladden kan skadas genom att någon trampar på den.
Försök inte själv utföra service på projektorn, eftersom du kan utsätta dig för farlig
spänning och andra faror, om du öppnar eller tar bort luckor. Låt kvalificerad
servicepersonal utföra alla servicearbeten.
Koppla bort projektorn från vägguttaget och överlåt service till kvalificerad
servicepersonal vid följande situationer.
a. Om elsladden eller kontakten har skadats eller nötts.
b. Om vätska har kommit in i projektorn.
c. Om det kommit regn eller vatten på projektorn.
d. Om projektorn inte fungerar normalt när du följt driftinstruktionerna. Justera bara
de kontroller som nämns i driftinstruktionerna, eftersom felaktig justering av
andra kontroller kan leda till skada och ofta kräver omfattande arbete av en
kvalificerad tekniker för att återställa projektorn till normal drift.
e. Om någon tappat projektorn eller höljet har blivit skadat.
f. När projektorn uppvisar en tydlig förändring i prestanda, vilket tyder på att
service behövs.
När reservdelar behövs, skall du se till att serviceteknikern använder reservdelar
som specificerats av tillverkaren och som har samma egenskaper som
originaldelarna. Icke godkända utbytesdelar kan orsaka brand, elektriska stötar
eller personskador.
När service eller reparationer på projektorn är slutförda, ber du serviceteknikern
utföra rutinsäkerhetskontroller för att kontrollera att projektorns driftförhållanden är
säkra.
10
Viktig information
KRAV PÅ ELSLADD
ELUTTAGET SKA VARA INSTALLERAT NÄRA UTRUSTNINGEN OCH VARA
LÄTT ATT KOMMA ÅT.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas
som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som
implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol
innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg =
Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller
ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns
som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller
hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya,
motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den
här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa
på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i
elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av
naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här
produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet
eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
11
Viktig information
Elsladden som medföljer den här projektorn uppfyller kraven för användning i det
land där du köpte den.
Viktig information
Säkerhetssymboler i den här handboken
Det här avsnittet beskriver säkerhetssymbolerna som används i den här
handboken. Viktig säkerhetsinformation om projektorn anges med följande
symboler. Följ alltid säkerhetsinformationen vid dessa symboler.
Varning
Anger att det finns risk för dödsfall eller allvarliga skador vid en
felaktig hantering om informationen inte följs. Följ alltid den här
informationen för att säkerställa en säker användning.
Observera
Anger att det finns risk för skador vid en felaktig hantering om
informationen inte följs. Följ alltid den här informationen för att
säkerställa en säker användning.
Anger att det finns risk för elstötar till följd av felaktig hantering
om informationen inte följs. Följ alltid den här informationen för
att säkerställa en säker användning.
Anger att det finns risk för brännskador till följd av felaktig
hantering om informationen inte följs. Följ alltid den här
informationen för att säkerställa en säker användning.
Anger förbjudna åtgärder.
Anger åtgärder som krävs eller information som måste följas.
Observera
12
Viktig information
Försiktighetsåtgärder
Varning
Strömförsörjning
Se till att du har projektorkontakten lättåtkomlig under monteringen så att projektorn kan
kopplas från direkt om det behövs, eller se till att du har en jordfelsbrytare inom räckhåll.
Om följande situationer uppstår slår du av strömmen, drar ut nätsladden ur eluttaget och
kontaktar Canon Call Center. Annars kan resultatet bli brand eller elstötar.
•
•
•
•
•
Om det kommer ut rök
Vid onormal lukt eller buller
Om vatten eller annan vätska har trängt in i projektorn
Om metall eller annat material har trängt in i projektorn
Om projektorn tippas eller tappas och höljet skadas
Var uppmärksam på följande aspekter av strömkälla, stickkontakt och hantering av
kontakten. Annars kan resultatet bli en brand eller elstöt.
• Placera inga föremål på nätsladden och låt den inte fastna under
projektorn.
• Täck inte nätsladden med en matta.
• Böj inte för hårt, modifiera, vrid, dra i, snurra eller packa ihop
nätsladden.
• Håll nätsladden på avstånd från värmeelement och andra
värmekällor.
• Använd inte en skadad nätsladd. Om nätsladden är skadad ska
du kontakta Canon Call Center.
• Använd inte någon annan strömkälla med en annan spänning än
den angivna (AC 100 – 240 V).
• Stick inte in metallföremål i stickkontaktens eller kontaktens
kontaktdelar.
• Den strömsladd som medföljer projektorn är endast avsedd att
användas med denna produkt. Använd inte den här sladden för
andra produkter.
• Ta inte bort stickkontakten eller kontakten med våta händer.
13
Viktig information
Eftersom detta avsnitt innehåller viktig säkerhetsrelaterad information bör du läsa
igenom det noggrant före användning för att kunna använda projektorn på rätt och
säkert sätt.
Viktig information
Varning
Var uppmärksam på följande aspekter av strömkälla, stickkontakt och hantering av
kontakten. Annars kan resultatet bli en brand eller elstöt.
Observera
• Stick in stickkontakten och kontakten ordentligt, ända in till
basen. Använd inte heller en skadad stickkontakt eller ett löst
nätuttag.
• Dra inte i nätsladden och se till att hålla i stickkontakten eller
kontakten när du kopplar ifrån den. Felaktig hantering kan skada
nätsladden.
• Överskrid inte sladdens angivna märkkapacitet när du använder
en förlängningssladd.
• Överskrid inte vägguttagets märkkapacitet (till exempel genom
att ansluta ytterligare en enhet), då det finns risk för brand till följd
av överhettning.
• Kontrollera regelbundet nätsladd och -uttag och avlägsna damm
och smuts mellan stickkontakt och uttag.
• Rör inte vid själva projektorn, nätsladden eller -kabeln vid
åsknedslag.
• Flytta inte projektorn tills du har stängt av strömtillförseln, dragit
ut stickkontakten ur nätuttaget och dragit ut alla andra kablar.
• Koppla från projektorn innan du rengör den eller utför underhåll.
• Dra alltid ur projektorns stickkontakt ur vägguttaget innan du
monterar eller tar bort linsenheten.
14
Viktig information
Installation och användning
Var uppmärksam på följande när du monterar och hanterar projektorn. Annars kan
resultatet bli en brand, elstötar eller personskador.
• Använd inte projektorn där den kan bli våt, exempelvis utomhus
eller i närheten av ett badkar eller duschutrymme.
• Placera inte behållare med vätska på projektorns ovansida.
• Se till att vidta åtgärder som förhindrar fall, som montering av en
säkerhetsvajer, när projektorn monteras på höga platser, till
exempel i taket.
• Ta inte bort höljet från projektorn eller ta isär det. Projektorn
innehåller högspänningskomponenter samt delar som är heta.
Om det krävs inspektion, underhåll eller reparation kontaktar du
Canon Call Center.
• Ta inte isär eller modifiera projektorn (eller dess
förbrukningsartiklar) eller fjärrkontrollen.
• Titta inte rakt in i ventilationsöppningarna under användning.
• Stick inte in något föremål i öppningarna i projektorn såsom tex.
öppningen för luftintag eller ventilationsöppningen.
• Ställ inte någon trycksatt burk framför luftutsläppen.
Burkinnehållets tryck kan stiga på grund av ventilerad värme och
resultatet kan bli en explosion.
• När du rengör projektorns delar, till exempel linsen eller filter, från
damm eller smuts ska du inte använda någon form av
lättantändlig sprej. Varma delar inuti projektorn kan antända
sprejen och orsaka en brand.
• Använd inte lim, smörjmedel, oljor eller alkaliska
rengöringsmedel vid underhållet av projektorn. Sådana ämnen
kan klibba fast på höljet och skada det, vilket eventuellt kan leda
till att projektorn faller ned från sitt fäste och orsakar skador på
egendom eller personskador.
• Eftersom kraftfulla ljusstrålar
skickas ut när projektorn används
ska du inte titta direkt in i
projektorns lins. Om du gör det
finns det risk för ögonskador. Var särskilt uppmärksam så att små
barn inte kan göra detta.
15
Viktig information
Varning
Viktig information
Varning
Var uppmärksam på följande när du monterar och hanterar projektorn. Annars kan
resultatet bli en brand, elstötar eller personskador.
• Användaren ska se till att ingen vistas inom riskavståndet för
strålen, alternativt montera produkten på en höjd som förhindrar
att ögon exponeras för strålen inom riskavståndet.
• Se till att inte hålla eller montera optiska instrument (som
förstoringsglas, reflektorer eller glasögon) i ljusstrålens riktning.
Om det projicerade ljuset bryts eller reflekteras och träffar en
persons ögon kan detta leda till ögonskador.
• Om barn kan komma i närheten av projektorn eller röra vid den,
måste det alltid säkerställas att projektorn används under en
vuxens överinseende.
• Ingen direkt exponering till laserstrålen skall tillåtas.
Observera
• Lyft inte projektorn på egen hand. Ha åtminstone en
medhjälpare.
• Se till att projektorn står på en stabil och platt yta när du placerar
den på en högt uppsatt plats.
• Använd inte projektorn på en mjuk yta, som en matta, ett mjukt
underlägg eller liknande.
• Be en kvalificerad tekniker eller Canon Call Center om hjälp vid
takmontering eller annat monteringsarbete. Ett bristfälligt
monteringsarbete kan leda till olyckor.
• För att undvika faror i form av exempelvis fallande delar ska en
kvalificerad tekniker eller Canon Call Center kontaktas när linsen
på en takmonterad projektor ska bytas.
• Använd inte på platser där det kan förekomma brännbara eller
explosiva gaser. Varma delar inuti projektorn kan antända
sprejen och orsaka en brand.
16
Viktig information
Laserljuskälla
• Projektorn innehåller en laserenhet. Försök aldrig ta isär eller
modifiera projektorn, då detta är farligt.
• Projektorn får endast användas och ställas in på det sätt som
beskrivs i den här användarhandboken. Felaktig användning
eller inställning medför en risk att exponeras för potentiellt farligt
laserljus.
Observera
• Använd inte projektorn om den är skadad. Även om projektorn
används enligt instruktionerna i den här användarhandboken,
kan användning av projektorn när den är skadad (vilket kan
märkas på att bilden ser onormal ut) leda till brand, elstötar eller
ögonskador från laserljus.
• Om du behöver hjälp när projektorn ska kasseras kan du
kontakta Canon Call Center. Ta inte isär projektorn på egen hand
när det är dags att kassera den.
• Försök inte att själv montera eller ta bort linsenheten. Se till att få
detta gjort av en kvalificerad tekniker eller kontakta Canon Call
Center.
Varning
Fjärrkontrollens batterier
Var uppmärksam på följande aspekter av hantering av batterier. Annars kan resultatet bli
en brand eller personskada.
• Utsätt inte batterierna för hetta eller kortslutning och ta inte isär
dem eller lägg dem i eld.
• Försök inte ladda batterierna som medföljer fjärrkontrollen.
Observera
• Avlägsna batterierna när de laddats ur helt eller om
fjärrkontrollen inte kommer att användas under en längre tid.
• När du byter batterier ska du byta båda samtidigt. Dessutom ska
du inte använda två batterier av olika typer på samma gång.
• Sätt in batterierna med polerna + och – i rätt riktning.
• Om det läcker någon vätska från batteriernas insida som
kommer i kontakt med din hud ska du tvätta av vätskan noggrant.
17
Viktig information
Varning
Viktig information
Observera
Hantering
Var uppmärksam på följande när du monterar och hanterar projektorn.
• Om projektorn inte ska användas under en längre tid ska du se
till att ta ut stickkontakten ur nätuttaget för att garantera
säkerheten. Annars kan det föreligga risk för brand då damm
samlas på kontakten eller uttaget.
Observera
• Sätt inte i några hörlurar eller öronsnäckor i AUDIO OUTutgången. Om man gör det finns det risk att drabbas av
hörselskador.
• Ställ inte in ljudvolymen för högt inledningsvis. Om man gör det
finns det risk att drabbas av hörselskador till följd av plötsliga ljud
som spelas upp med hög volym. Sänk volymen innan du stänger
av projektorn och höj den sedan gradvis efter start.
• Vidrör inte delar på höljet som befinner sig runt eller ovanför
ventilationsöppningarna, då dessa kan bli mycket varma under
projicering. Var särskilt uppmärksam så att små barn inte kan
röra vid dessa delar. Ställ inte heller några metallföremål omkring
eller ovanpå ventilationsöppningarna. Sådana föremål kan bli
mycket varma av värmen från projektorn, vilket kan leda till
brännskador eller andra personskador.
Var uppmärksam på följande när du monterar och hanterar projektorn.
• Ställ inte tunga föremål på projektorns ovansida eller sitt/stå på
den. Var särskilt uppmärksam så att små barn inte kan göra
detta. Projektorn kan tippa och detta kan resultera i skada eller
personskada.
• Placera inte projektorn på en instabil eller lutande yta. Detta kan
leda till att projektorn kan falla eller tippa och detta kan resultera i
en personskada.
• Placera inga föremål framför linsen under
projicering. Detta skulle kunna orsaka en
brand.
• Projektorn har en linsförskjutningsfunktion för
förflyttning av linsen uppåt / nedåt och vänster / höger med hjälp
av motorn. Rör inte linsen när den är i rörelse. Det finns risk för
personskada om du rör linsen när den är i rörelse.
• Vänta minst 30 minuter efter att projektorn har stängts av innan
du byter ut linsenheten, så att den hinner svalna ordentligt.
Annars finns det risk för brännskador eller andra personskador.
18
För säker användning
Observera
Var uppmärksam på följande aspekter när du bär eller transporterar projektorn.
Observera
• Om den måste transporteras ska linsenheten tas bort innan projektorns
transport. Om projektorn utsätts för kraftiga stötar under transporten kan
linsenheten skadas.
• Den här projektorn är ett precisionsinstrument. Låt den inte slå över eller
utsätt den för slag. Detta kan orsaka funktionsfel.
• Dra in de justerbara fötterna innan du flyttar projektorn. Om du lämnar
fötterna utdragna kan det orsaka skador.
• När du bär eller håller upp projektorn efter att ha monterat linsenheten ska
du se till att inte hålla i linsen. Detta kan orsaka skador på linsenheten.
• Rör inte linsen med bara händer. Eventuella fettfläckar eller fingeravtryck på
linsen kan påverka bildkvaliteten.
• Skydd av projektorn kan inte garanteras om använt emballage eller
stötdämpande material återanvänds. Fragment från stötdämpande material
kan också tränga in i projektorn och orsaka funktionsfel.
19
För säker användning
Förflyttning och installation
För säker användning
Observera
Var uppmärksam på följande aspekter när du installerar eller använder projektorn.
Observera
• Se upp för kondens.
Om projektorn plötsligt flyttas till ett varmare rum, eller om temperaturen i
rummet stiger snabbt, kan fukt i luften kondensera på linsen eller spegeln
och påverka de projicerade bilderna. Vänta i så fall en liten stund och se till
att fukten har dunstat bort innan du fortsätter använda projektorn.
• Montera inte projektorn där temperaturen är hög eller låg. Detta kan orsaka
funktionsfel. Följande förhållanden ska råda vid användning och förvaring.
• Temperatur och luftfuktighet vid användning: 0°C till 45°C, 20% till 85%
relativ luftfuktighet
• Temperatur vid förvaring: -20°C till 60°C
• När projektorn används på platser som ligger mer än 2300 meter över havet:
Justera projektorns installationsinställningar via menyn (S132).
• Montera projektorn på en plats där det är minst 50 cm mellan luftintaget/
ventilationsöppningarna och väggen på alla sidor av projektorn. Lämna en
luftspalt på minst 2 cm under botten på projektorn. Det finns ett luftintag på
projektorns undersida. Om det inte lämnas ett tillräckligt stort utrymme kan
värme ansamlas inuti projektorn vilket kan skada den.
Minst 50 cm
Minst 2 cm
Minst 50 cm
Minst 50 cm
Minst 50 cm
• Placera inga föremål ovanpå projektorn som kan ändra form eller färg på
grund av värme.
• Montera inte projektorn nära högspänningselledningar eller en elektrisk
strömkälla. Det här kan orsaka fel.
• Spökbilder kan uppstå när bilden byts efter att samma bild har projicerats
under en längre tid. Detta beror på LCD-panelernas egenskaper och innebär
inte att något är fel. Spökbilden kommer att försvinna efter en stund vid
normal projicering.
20
Före montering
Förbered projektorn enligt beskrivningen nedan innan du bär den.
Observera
• Koppla bort kablarna som är anslutna till projektorn. Bär du
projektorn med kablarna anslutna kan det orsaka en olycka.
• Dra in de justerbara fötterna innan du flyttar projektorn. Om du
lämnar fötterna utdragna kan det orsaka skador.
• Utsätt inte projektorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
Försiktighetsåtgärder vid montering
Se till att läsa “Viktig information” och “För säker användning” (S7 – S19).
Iaktta även följande försiktighetsåtgärder vid montering.
Observera
• Slå inte emot projektorn eller utsätt den för stötar. Detta kan
orsaka funktionsfel.
• Montera inte projektorn stående på ena sidan eller på något
annat instabilt sätt. Projektorn kan skadas om den tippar över.
■ Använd inte projektorn i dessa omgivningar
Observera
• Platser med hög luftfuktighet, damm, oljerök eller tobaksrök
Adhesion på linsen, speglarna eller andra optiska delar kan minska
bildkvaliteten.
• Nära högspänningsledningar eller strömkällor
Det här kan orsaka fel.
• På mjuka ytor som mattor och träningsmattor
Detta kan orsaka brand eller skada projektorn.
• Platser med hög temperatur eller luftfuktighet
• Platser som utsätts för vibrationer eller stötar
• Nära värme- eller rökdetektorer
• I närheten av havet eller nära ventilationsöppningar för
luftkonditioneringsapparater
• På platser där frätande gaser förekommer, till exempel
svavelhaltig gas från heta källor
Det här kan skada projektorn. Acceptabla intervall för drift- och
förvaringstemperatur samt luftfuktighet är:
* Driftstemperatur och luftfuktighet gäller när projektorn används för
projicering eller är i standbyläge.
Driftstemperatur
0°C – 45°C
Luftfuktighet vid drift
20% – 85%
21
Förvaringstemperatur
-20°C – 60°C
Före montering
Försiktighetsåtgärder när projektorn bärs/
transporteras
Före montering
■ Rör inte linsen med bara händer
Observera
Rör inte linsen med bara händer. Eventuella fettfläckar eller
fingeravtryck på linsen kan påverka bildkvaliteten.
■ Vänta om möjligt i 30 min för uppvärmning innan du utför
fokusjustering (S43)
Direkt efter start kan ljuskällans värme förhindra en stabil fokusering. Du kan också
justera fokus med hjälp av testmönstret (10) (S93, S137).
■ Montera på tillräckligt avstånd från väggar och andra
hinder
Observera
Om luftintaget eller
Öppning för luftintag
ventilationsöppningen är
blockerad kommer värme
att samlas inuti projektorn
och eventuellt leda till
förkortning av projektorns
livslängd eller orsaka
Uppvärmt
funktionsfel.
luftflöde
Se även till att inte montera
Ventilationsöppning
projektorn i små, slutna
utrymmen med dålig
Öppning för luftintag
ventilation. Projektorn ska
alltid monteras på en plats med bra ventilation. Lämna minst 50
cm avstånd ovanför, på båda sidorna av och bakom projektorn. Se
även till att det finns en luftspalt på minst 2 cm under projektorn.
■ Var försiktig med kondens
Om temperaturen i rummet stiger plötsligt kan fukt i luften kondenseras på
projektorns lins och spegel, så att bilden blir suddig. Vänta tills kondensen har
avdunstat så att den projicerade bilden blir normal igen.
■ Justera inställningarna vid högre höjd än 2300 m
Projektorns inställningar måste justeras när projektorn används vid 2300 m eller
högre höjd. Se särskilt instruktionerna för [Hög höjd] (S132) i menyn [Installera
inställningar].
22
Före montering
■ Vid användning monterad i taket
■ Montering för att projicera uppåt, nedåt eller i vinkel
Observera
• Det går att projicera uppåt, nedåt eller i en rad olika riktningar,
men var noga med att inte blockera luftintagen eller
ventilationsöppningarna. Se särskilt till att det alltid finns en
luftspalt på minst 2 cm för luftintaget på projektorns undersida.
• Det finns inga andra tillbehör för montering av projektorn än
takfästet.
23
Före montering
Observera
När projektorn används monterad i
taket, eller på en hög plats, krävs det att
man regelbundet rengör luftintag och
ventilationsöppning, samt området runt
luftfiltret. Damm som ansamlas i
luftintags- eller ventilationsöppningarna
kan försämra ventilationen och öka
innertemperaturen, vilket kan orsaka en
risk för skada eller brand. Använd en
dammsugare eller liknande för att
avlägsna damm från luftintag och
ventilationsöppning.
Före montering
■ Säkerhetsföreskrifter vid montering för stående
bildriktning (porträttläge)
Observera
• Blockera inte luftintagen eller ventilationsöppningarna. Se
särskilt till att det alltid finns en luftspalt på minst 2 cm under
projektorn, eftersom det sitter ett luftintag där.
• Observera att det inte finns några monteringsfästen eller
liknande tillbehör för montering för stående bildriktning.
■ Ljuskälla
Projektorn använder en laserenhet som ljuskälla. Följande gäller för denna
laserenhet.
Observera
Faktorer som långvarig användning och förändringar i
omgivningsmiljön kan påverka bildens kvalitet. Du kan motverka
förändringar i ljusstyrkan som beror på många timmars
användning eller ändrad omgivningstemperatur genom att utföra
[Kalibrering av ljuskälla] under [Kalibrering] (S155).
24
Före montering
Meddelande om copyright
Säkerställ nätverkssäkerheten
Vidta åtgärder för att säkerställa en korrekt nätverkssäkerhet. Observera att
Canon inte på något sätt kan hållas ansvariga för eventuell direkt eller indirekt
förlust, härrörande från incidenter gällande nätverkssäkerheten, exempelvis
obehörig åtkomst eller dylikt.
Konfigurera säkerhetsinställningarna för projektorn, datorn och nätverket på
korrekt sätt innan projektorn används.
• Koppla upp projektorn mot ditt skyddade nätverk, som befinner sig bakom en
brandvägg eller liknande, och inte direkt mot Internet.
• När du använder projektorn i ett trådlöst nätverk ska du även konfigurera
Wi-Fi-säkerhetsinställningarna.
• Byt Wi-Fi-säkerhetsnyckeln (lösenordet) med jämna mellanrum.
Om varumärken
• Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation.
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc. och
registrerats i USA och/eller andra länder.
• HDMI, HDMI logo, och High Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
• PJLink är ett registrerat varumärke för JBMIA och patentsökta varumärken i
vissa länder.
• PJLink är ett registrerat varumärke, eller har varumärkesansökts, i Japan, i
USA och/eller andra länder eller territorier.
• AMX är ett registrerat varumärke som tillhör Harman International Industries,
Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® och Crestron Connected™ är registrerade
varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc.
• Extron och XTP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
RGB Systems, Inc. i USA och/eller andra länder.
• HDBaseT™ och logotypen för HDBaseT Alliance är varumärken som tillhör
HDBaseT Alliance.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 och Wi-Fi CERTIFIED-logotypen används i
enlighet med de konfigurationsmetoder som tagits fram av Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare.
25
Före montering
Observera att förstoring eller förminskning av en bild i kommersiellt syfte eller
offentlig presentation kan bryta mot ursprungsmaterialets rättsskyddade
copyright.
Programvara med öppen källkod
Den här produkten innehåller moduler med programvara med öppen källkod.
För närmare information, se filerna som kan hämtas från “Programvara som
används i den här produkten” på nedladdningssidan (https://global.canon/iprj/). Läs
igenom licensinformationen för varje modul, som kan hittas i motsvarande fil.
För viss programvara från tredje part tillåts distribution av programvarumoduler i
körbart format endast på villkor att källkoden för dessa moduler görs fritt tillgänglig.
Kontakta distributören från vilken produkten köptes för att få information om hur du
erhåller källkoden för sådan programvara från tredje part.
26
Före användning
Medföljande tillbehör
Innan du använder projektorn, kontrollera att följande tillbehör finns med i paketet.
• Fjärrkontroll
• Batterierna för fjärrkontrollen
(AAA x 2)
Före användning
(artikelnr: RS-RC07)
• Nätsladd (1,8 m)
• Viktig information
• Garantikort
27
Före användning
Projektorns delar – namn och funktion
■ Framsida
(1) Kontakt för nätsladd (S64)
(2) Infraröd fjärrmottagare
(S36)
(3) Linsenhet (säljs separat)
(4) Öppning för luftintag
(8)
(1)
(2)
(3)
(7)
(6)
(5)
(4)
Blockera inte luftintaget.
Detta kan orsaka
Observera funktionsfel.
(5) Sidoreglage (S29)
(6) Terminaler och kontakter
(S32)
(7) Hål för stöldskyddslås
En stöldskyddskabel
(medföljer ej) kan anslutas.
(8) LED-indikatorer (S30)
■ Baksida
(9)
(9) Ventilationsöppning
Blockera inte
ventilationsöppningen.
Observera Detta kan orsaka
funktionsfel.
(10) Infraröd fjärrmottagare
(S36)
(11) Luftfiltrets ram (S190)
(10)
(4) (11)
■ Undersida
(12)
(13)
(4)
28
(12) Justerbara fötter (S60)
(13) Säkerhetsskena
Före användning
■ Sidoreglage
(6)
(3)
(2)
(1)
(5)
(1) POWER-knappen (S41, S46)
Slår på eller av projektorn.
(4) MENU-knappen (S104)
Visar en meny på duken.
(2) INPUT-knappen (S42)
Växlar ingångssignal.
(5) Pilknappar / VOL-knappar (S102)
Upp, ned, vänster eller höger i
menynavigeringen eller andra
åtgärder.
Justerar ljudvolymen.
[ ] VOL+-knappen: Ökar volymen.
[ ] VOL–-knappen: Minskar
volymen.
(3) LENS-knappen
Varje gång som knappen trycks
ned växlar duken till fokusjustering
(S43), zoomjustering (bildstorlek)
(S43) eller
linsförskjutningsjustering
(bildposition) (S56). Justera genom
att använda knapparna [ ] / [ ]
eller [ ] / [ ].
(6) OK-knappen (S102)
Bekräftar alternativet som väljs i
menyn.
29
Före användning
(4)
Före användning
■ LED-indikator
Projektorns status visas av LED-indikatorerna (av / lyser / blinkar).
• POWER (grön)
: Lyser under projicering.
Blinkar i följande situationer.
• När projektorn går över från standbyläge
till projicering
• När ljuskällan är avstängd i läget för
automatisk avstängning
• STANDBY (röd)
: Lyser i standbyläge.
Blinkar i följande situationer.
• När projektorn går över från projicering
till standbyläge
• När ljuskällan är avstängd i läget för
automatisk avstängning
• WARNING (röd)
: Lyser eller blinkar när det har uppstått ett
fel.
• LIGHT (orange)
: Lyser eller blinkar när det har uppstått ett
problem med ljuskällan.
• TEMP (röd)
: Lyser eller blinkar när den inre
temperaturen är hög.
30
Före användning
LED-indikatorlägen
LED-indikatorerna blinkar eller tänds för att indikera projektorns driftstatus.
: Av
: Lyser
: Blinkar
Driftsstatus
Projektorn är inte ansluten
tillströmförsörjning.
I standbyläge.
Strömmen påslagen. (Projicerar.)
Återupptar drift (projicering) efter
standby.
Svalnar och går över till standby eller
automatisk avstängning från aktivt läge.
I läget för automatisk avstängning, med
ljuskällan avstängd. (Blinkar
omväxlande mellan grönt och rött.)
Inre temperatur är hög (i standbyläge).
Inre temperatur är hög (under
projicering).
Det har uppstått ett fel med ljuskällan.
Det har uppstått ett temperaturfel.
Blinkar 3 gånger: Fel på luftfilter
Blinkar 4 gånger: Fel på fläkt
Blinkar 5 gånger: Fel på
strömförsörjning
Blinkar 6 gånger: Fel på linsenhet
31
Före användning
Beskrivning: Exempel på när POWER-indikatorn är på:
LED-indikator
TEMP
POWER STANDBY WARNING LIGHT
(röd)
(orange) (röd)
(grön)
(röd)
Före användning
■ Terminaler och kontakter
(1)
(2)
(4) (5) (6)
(3)
(7)
(1) USB-port (S156)
Ansluter ett USB-minne. Används för uppdateringar av firmware.
(2) LAN / HDBaseT-port (S63, S65)
Tar emot HDBaseT-signaler, inklusive digitala video- och ljudsignaler.
Transporterar både video- och ljudsignaler över en och samma LAN-kabel
(skärmad och partvinnad).
Porten kan även användas för att ansluta projektorn till ett nätverk.
(3) HDMI-terminal (HDMI-1, HDMI-2) (S62)
Tar emot HDMI-signaler, inklusive digitala video- och ljudsignaler.
Bär både video- och ljudsignaler över en enda sladd.
(4) AUDIO OUT-terminal (AUDIO OUT) (S64)
Matar ut ljudet till extern AV-utrustning. Detta alternativ matar ut ljudsignalen
som motsvarar den projicerade bildsignalen.
(5) Utlösare (TRIGGER) (S155)
Används för att utlösa (trigga) en funktion hos en skärm eller annan extern
enhet när projektorn sätts på eller stängs av.
(6) Terminal för kabelansluten fjärrkontroll (REMOTE) (S37)
Den här terminalen används för att ansluta den extra fjärrkontrollen
(RS-RC05) med en kabel.
(7) Service-port (S198)
Används för att styra projektorn med användarkommandon (S199 – S200).
32
Före användning
Fjärrkontroll
■ Knapparnas namn och funktioner
(1)
(6) FOCUS-knappen (S43)
Justerar fokus.
[ ] / [ ] -knapparna:
Flyttar fokuspositionen längre bort.
[ ] / [ ] -knapparna:
Flyttar fokuspositionen närmare.
(2)
(3)
(7) ZOOM-knappen (S43)
Justerar bildstorleken.
[ ] / [ ] -knapparna:
Ökar bildstorleken.
[ ] / [ ] -knapparna:
Minskar bildstorleken.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) INPUT A-C-knappen (S144)
Kan tilldelas val av insignal (en ljudkälla
för var och en av de tre knapparna).
(8)
(9)
(10)
(11)
(9) ASPECT-knappen (S82, S112)
Ändrar den projicerade bildens
storleksförhållande.
(12)
(10) TEST PATTERN-knappen (S137)
Visar testmönstret.
(13)
(11) Ch-knappen (S144)
Ändrar fjärrkontrollens kanal.
(12) IMAGE-knappen (S44)
Växlar bildläget (bildkvalitet).
(1) POWER-knappen (S41, S46)
Slår på eller av projektorn.
(13) FREEZE-knappen (S47)
Fryser den projicerade bilden.
(2) D.ZOOM-knappen
Används inte med den här produkten.
(3) Fn-knappen
Används inte med den här produkten.
(4) Pilknappar (S102)
Väljer det övre, nedre, vänstra eller
högra alternativet i menyn. Används
också för att välja en kanal för
fjärrkontrollen.
33
Före användning
(5) OK-knappen (S102)
Bekräftar alternativet som väljs i
menyn.
Före användning
(19) EXIT-knappen (S103)
Avbryter funktioner som menyvisning
eller testmönster under drift och återför
projektorn till bildvisning.
(14)
(20) LENS-SHIFT-knappen (S56)
Flyttar linsen uppåt, nedåt, åt vänster
eller åt höger.
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] -knapparna:
Flyttar bilden.
(15)
(16)
(17)
(18)
(21) KEYSTONE-knappen (S82)
Korrigerar lutningskompensationen.
Inställningen för
[Lutningskompensation] möjliggör både
horisontell/vertikal
lutningskompensation (genom att
justera längden på övre/undre/vänster/
höger sida) och hörnkorrigering.
(19)
(20)
(22) AUTO PC-knappen
Används inte med den här produkten.
(21)
(23) SPLIT-knappen
Används inte med den här produkten.
(22)
(23)
(24) BLANK-knappen (S47)
Gör bilden svart för en stund.
(24)
(14) INPUT-knappen (S42)
Växlar ingångssignal.
(15) VOL-knappen (S49)
Justerar ljudvolymen.
[3]-knappen: Ökar volymen.
[6]-knappen: Minskar volymen.
(16) Sifferknappar (S149, S158, S160)
Används för att mata in lösenord och
TCP/IP-inställningar.
(17) MUTE-knappen (S49)
Stänger av ljudet.
(18) MENU-knappen (S104)
Visar en meny på duken.
34
Före användning
■ Sätta in batterier i fjärrkontrollen
1
Öppna batteriluckan.
Skjut locket medan du
trycker ner det.
2
3
Stäng locket.
Skjut locket tills du hör
ett klick för att stänga
det ordentligt.
• Byt batterier om knapparna på fjärrkontrollen inte fungerar när du försöker styra
projektorn.
• Tappa inte fjärrkontrollen eller utsätt den för stötar.
• Spill inte någon vätska på fjärrkontrollen. Detta kan orsaka funktionsfel.
Varning
Observera
Var uppmärksam på följande aspekter vid hantering av batterier.
Annars kan resultatet bli en brand eller personskada.
• Utsätt inte batterierna för hetta eller kortslutning och ta inte isär
dem eller lägg dem i eld.
• Försök inte ladda batterierna som medföljer fjärrkontrollen.
• Avlägsna batterierna när de laddats ur helt eller om
fjärrkontrollen inte kommer att användas under en längre tid.
• När du byter batterier ska du byta båda samtidigt. Dessutom ska
du inte använda två batterier av olika typer på samma gång.
• Sätt in batterierna med polerna + och – i rätt riktning.
• Om det läcker någon vätska från batteriernas insida som kommer
i kontakt med din hud ska du tvätta av vätskan noggrant.
35
Före användning
Sätt in batterier.
Sätt in 2 nya AAAbatterier i
batteriutrymmet med
polerna + och – i rätt
riktning.
Före användning
■ Fjärrkontrollens räckvidd
Fjärrkontrollen är av infraröd typ. Rikta den mot den infraröda fjärrmottagaren på
fram- eller baksidan av projektorn för att styra den.
25°
8m
25°
8m
25°
25°
• Använd fjärrkontrollen på ett avstånd närmare än cirka 8 m från projektorn.
• Använd fjärrkontrollen med en vinkel på 25° i valfri riktning rakt framför den infraröda
fjärrmottagaren.
• Fjärrkontrollen kan sluta fungera om det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och
projektorn, eller om den infraröda fjärrmottagaren på projektorn utsätts för direkt solljus
eller starkt ljus från belysningsutrustning.
• När du använder två eller fler projektorer samtidigt bör du ändra kanalinställningarna så
att de båda fjärrkontrollerna inte stör varandra (S144).
36
Före användning
■ Använda en kabelansluten fjärrkontroll (RS-RC05)
Använd RS-RC05 (säljs separat) om du vill använda en kabelansluten fjärrkontroll
med projektorn.
Använd en kabel med ett ø3,5 mm stereo minijack (medföljer ej).
Terminal för kabelansluten
fjärrkontroll
ø3,5 mm stereo minijackkabel
(medföljer ej)
• Infraröda åtgärder kan inte utföras om en kabel är ansluten till projektorn eller
fjärrkontrollen.
• Använd en kabel med ett ø3,5 mm stereo minijack (medföljer ej) som är högst 30 m
långt.
37
Före användning
Fjärrkontroll
(RS-RC05)
Grunder
38
Projicering
Stegen som ska vidtas inför projiceringen är följande.
Steg 1
Ansluta annan utrustning
(S40)
Slå på projektorn
(S41)
Steg 3
Välja en insignal
(S42)
Steg 4
Justera bilden
(S43)
Steg 5
Välja bildkvalitet (Bildläge)
(S44)
Stänga av projektorn
(S46)
39
Projicering
Steg 2
Grunder
Konfigurera datorns nätverksinställningar (S68)
Projicering
Steg 1 Ansluta annan utrustning
HDMI-ingång
40
Projicering
Steg 2 Slå på projektorn
1
Tryck på POWER-knappen.
Sätt på datorn eller annan utrustning.
• Om ett fönster för val av menyspråk projiceras ska du använda pilknapparna för att
välja ett språk och sedan trycka på OK-knappen.
• Om du har ställt in ett lösenord visas lösenordsinmatningsfönstret. Ange ditt lösenord
(S149, S150).
• Om “Ingen signal” visas ska du trycka på knappen INPUT för att välja insignal.
• Om skärmbilden från datorn inte projiceras ska du justera inställningarna för bildvisning
på datorn. För närmare information om hur du byter skärmutgång, se handboken för
din dator.
41
Projicering
2
Projektor
Grunder
Fjärrkontroll
Projicering
Steg 3 Välja en insignal
Välj insignal i menyn [Ingång] för att växla mellan de anslutna enheternas signaler.
Insignalen ändras varje gång du trycker på knappen INPUT eller varje gång du
trycker på knapparna [ ] / [ ] när fönstret [Ingång] visas.
Den aktiva insignalen är markerad med en grön cirkel och en orange ram.
Insignaler som är tillgängliga för projicering visas i vitt, och signaler som inte är
tillgängliga visas i grått.
Fjärrkontroll
Projektor
INPUT-knappen
INPUT-knappen
Insignal kan även, beroende på inställningarna, väljas med knapparna INPUT A-C på
fjärrkontrollen. För mer utförlig information, se “[INPUT A-C]-knapp inställningar” (S144).
42
Projicering
Steg 4 Justera bilden
■ Justera upplösningen på datorns bildutgång
Grunder
Projektorns maximala upplösning är 4096x2160 (S192).
Se din dators handbok för närmare information om hur du justerar upplösningen på
datorns bildutgång.
■ Fokusera/ändra storlek på bilden
Fjärrkontroll
Projektor
LENS-knappen
FOCUS-knappen
ZOOM-knappen
Fokusjustering
Zoomjustering
• Justera eventuell lutningskompensation med knappen KEYSTONE (S82).
• Välj ett bildläge beroende på den projicerade bilden.
43
Projicering
Tryck på knappen ZOOM på fjärrkontrollen för att justera bildstorleken och tryck på
knappen FOCUS för att justera fokusinställningen. Du kan även trycka på knappen
LENS på projektorn en gång för att justera fokus och två gånger för att justera
bildstorleken.
Projicering
Steg 5 Välja bildkvalitet (Bildläge)
Genom att trycka på knappen IMAGE på fjärrkontrollen kan du välja ett bildläge
som passar den projicerade bilden.
I varje bildläge kan du justera ljusstyrka, kontrast, skärpa, gamma, HDR-intervall,
färgjustering, avancerad justering, ljuskällans läge (S124) och ljusstyrkenivå
ytterligare (S124).
Fjärrkontroll
■ Bildlägen
Sida
Bildläge
(1) Ljusstyrka i rummet
(2) Bildtyper
(3) Effekt på projiceringen
Standard
(1) Ljust
(2) Datorskärmar eller media som spelas upp med användning av
filmuppspelningsprogram
(3) Vitt och naturliga färger
Presentation
(1) Ljust
(2) Bilder som huvudsakligen består av text
(3) Ser till att skärmen hela tiden är ljusstark
Dynamisk
(1) Ljust
(2) Media som spelas upp med filmuppspelningsprogram
(3) Ser till att skärmen hela tiden är ljusstark
Video
(1) Halvmörker
(2) Film från videokameror
(3) Nära färgskalan för TV
Foto/sRGB
(1) Halvmörker
(2) Digitala foton från sRGB-kompatibla kameror
(3) Överensstämmer med sRGB-standarden
DICOM SIM
(1) Halvmörker
(2) Monokroma bilder (exempelvis för medicinsk användning)
(3) Justerat enligt GSDF-kurvan som specificeras i DICOM-standarden,
avsnitt 14
Användare 1 – 5
Upp till 5 användarvalda kombinationer av bildkvalitetsinställningar kan
lagras i minnet (S117). Lagrade inställningar kan väljas som ett
bildläge.
44
Projicering
■ Projicera en bild i DICOM SIM/läge
Observera
• Vi rekommenderar att kontrollera tonen varje gång projektorn
används, eftersom den inte är försedd med funktioner för
tonkorrektion och kalibrering mot externa förändringar.
• Det kan dröja ca. 30 minuter innan den projicerade ljusstyrkan
har stabiliserats.
Omkoppling av läget till DICOM SIM-läge
1
Tryck på knappen IMAGE på fjärrkontrollen tills [DICOM SIM] visas, eller
välj [DICOM SIM] från [Bildläge] i menyn [Bildjustering].
2
Visa testmönster genom att trycka på knappen TEST PATTERN på
fjärrkontrollen eller genom att välja [På] för [Testmönster] i menyn
[Installera inställningar]. Tryck på knapparna [ ] / [ ] för att välja DICOMtestmönstret.
45
Projicering
Denna projektor är inte en visningsmonitor för medicinska bilder. Den kan inte
användas för radiologisk bildavläsning eller medicinsk undersökning.
Grunder
I DICOM simuleringsläge (nedan kallat “DICOM SIM”) kan denna projektor
projicera en monokrom medicinsk bild såsom ett röntgenfoto, en CT-bild, MRI-bild
etc. i en färgton som liknar en DICOM (Digital Imaging and Communications in
Medicine) standardbild. Vanligen krävs för projicering av en bild enligt DICOMstandard en tonkorrigering av gråskalan efter omgivningsljuset med hjälp av en
ljusmätare. Denna projektor har 21 typer av toninställning för olika omgivande
ljusförhållanden. Du kan korrigera tonen lättare genom att använda DICOMtestmönstret (S93).
Denna är lämpad för projicering av en bild vid en medicinsk föreläsning, akademisk
konferens, intern sjukhuskonferens etc.
Projicering
3
Titta på testmönstret och utför justeringar av [Gamma] (S118) från menyn
[Bildjustering] till dess att bilden är optimal.
4
Tryck på OK efter avslutad inställning.
Utför något av följande för att få en korrekt projicering:
• Sänk omgivningsljuset
• Reducera bildstorleken
• Reducera projiceringsavståndet
Stänga av projektorn
1
Tryck på POWER-knappen.
Fjärrkontroll
2
Projektor
Tryck på knappen POWER igen
när detta fönster visas.
När du har stängt av projektorn
avbryts projiceringen, indikatorn
[STANDBY] blinkar rött och
projektorn börjar svalna. När
projektorn har svalnat försätts den i
standbyläge. I standbyläget lyser
[STANDBY]-indikatorn i stället för
att blinka.
• Tryck på någon annan knapp än POWER, eller vänta tills bekräftelsemeddelandet
försvinner, om du vill fortsätta projicera utan att stänga av strömmen.
• Det går inte att sätta på projektorn igen medan den svalnar.
• Om du använder projektorn under långa tider i sträck kan livslängden på de inre optiska
delarna förkortas.
• Koppla från projektorn om du inte ska använda den under en längre tid. Observera att
inställningen [Datum och tid] återställs, vilket innebär att du måste ställa in den på nytt.
• I läget för automatisk avstängning kan det hända att projektorn stängs av automatiskt
efter en stund (S147).
46
Användbara funktioner i samband med projicering
Användbara funktioner
Det här avsnittet beskriver användbara funktioner för presentationer och andra
situationer.
Tillfälligt göra bilden svart
Fjärrkontroll
• Du kan i menyn ställa in dukens tillstånd medan bilden blir svart (S139).
Frysa bilden
Projiceringen kan tillfälligt frysas när du till exempel utför åtgärder på en dator som
kan verka distraherande för din publik eller om du vill pausa uppspelningen av en
video eller animering.
Fjärrkontroll
Tryck på knappen FREEZE på fjärrkontrollen för att frysa den
rörliga bilden. Följande ikon visas.
Tryck på knappen FREEZE på nytt för att återgå till den
ursprungliga visningen.
Duk
• Den upphävs också när insignalen upphör.
47
Användbara funktioner i samband med projicering
Tryck på knappen BLANK på fjärrkontrollen för att göra bilden
svart.
Tryck på knappen BLANK på nytt för att visa bilden.
Grunder
Projiceringen kan tillfälligt göras svart efter en presentation, eller för att avleda
publikens uppmärksamhet från skärmen.
Användbara funktioner i samband med projicering
Projicera ett testmönster från menyn
Även om det inte finns några insignaler kan projektorn projicera ett testmönster. Du
kan projicera testmönster under installationen för att kontrollera hur projektorn är
installerad.
För mer information om hur du projicerar testmönster, se “Testmönster” (S137) eller
“Justering med hjälp av ett testmönster” (S93).
Ange inställningar för energisparläge
Ställ in energisparinställningarna enligt önskemål.
Följande fyra inställningar finns tillgängliga. Mer information finns på sidan som
beskriver respektive funktion.
• Ljuskällans läge (S124)
Spara energi genom att välja ett läge som inte är så ljusstarkt.
• Inställningar för standby (S146)
Sparar energi i standbyläge genom att inaktivera vissa nätverksfunktioner.
• Automatisk avstängning (S147)
Stänger automatiskt av ljuskällan eller strömmen efter en viss tid om projektorn
inte används och det inte finns någon insignal.
• Automatisk avstängningsperiod (S147)
Ange efter hur lång tid ljuskällan eller projektorn ska stängas av automatiskt om
projektorn inte används och inte har någon insignal, när [Automatisk
avstängning] är satt till [Ljuskälla av] eller [Standby].
48
Användbara funktioner i samband med projicering
Justera volymen
Användbart när:
• Du vill justera volymen på externa högtalare som är anslutna via
ljudutgångsterminalen.
Fjärrkontroll
Tryck på knappen VOL. Följande fönster visas.
Användbart när:
• Du tillfälligt vill stänga av onödigt ljud.
• Du vill stänga av ljudet omedelbart.
Fjärrkontroll
Tryck på knappen MUTE på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.
Följande ikon visas.
Duk
Tryck på knappen MUTE på nytt för att slå på ljudet igen.
• Du kan också stänga av ljudet på högtalarna som är anslutna via ljudutgångsterminalen.
49
Användbara funktioner i samband med projicering
Stänga av ljudet
Grunder
• Du kan också justera volymen med knapparna [ ] / [ ] på projektorn.
• Justera inställningen för volym eller ljudlös på datorn om volymen är för låg.
Installation
Läs “Före montering” (S21) innan du ställer in projektorn.
50
Monteringsprocedur
Förhållande mellan projiceringsavstånd och
bildstorlek
Höjd
Den projicerade bildstorleken bestäms av avståndet mellan projektorn och duken
(projiceringsavståndet) och zoominställningen. Se följande tabell och bestäm
avståndet mellan projektorn och duken.
L
Bredd
RS-SL02LZ
2,03 – 3,46:1
RS-SL04UL
3,29 – 6,43:1
Projektionsavstånd L [m]
Vidvink
elgräns
1,80
2,72
3,64
4,56
6,86
9,16
11,46
13,76
16,06
18,36
20,66
22,96
25,26
27,56
Telegr
äns
3,08
4,65
6,21
7,77
11,68
15,59
19,49
23,40
27,31
31,21
35,12
39,03
42,94
46,84
51
Vidvink
elgräns
—
4,48
5,94
7,39
11,02
14,65
18,28
21,91
25,54
29,17
32,80
36,43
40,06
43,69
Telegr
äns
—
8,71
11,57
14,44
21,59
28,75
35,90
43,05
50,21
57,36
64,52
71,67
78,83
85,98
RS-SL05WZ Höjd H** [cm]
0,93 – 1,39:1
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
Vidvink Telegr RS-SL05WZ
elgräns äns
0,83
1,23
-34 – 5
1,25
1,86
-51 – 7
1,66
2,49
-68 – 9
2,08
3,12
-85 – 12
3,12
4,69
-128 – 18
4,16
6,27
-171 – 24
5,20
7,84
-213 – 30
6,24
9,41
-256 – 36
7,28 10,99
-299 – 41
8,32 12,56
-341 – 47
9,36 14,13
-384 – 53
10,40 15,71
-427 – 59
11,44 17,28
-469 – 65
12,48 18,85
-512 – 71
Monteringsprocedur
Linsenhet
RS-SL01ST
Projektionsförhållande* 1,38 – 2,07:1
Bildstorlek
[cm]
Diagonal
Vidvink Telegr
Bredd Höjd
elgräns äns
40
90
47
1,23
1,85
60
135
71
1,85
2,79
80
180
95
2,47
3,72
100
225
118
3,10
4,65
150
337
178
4,65
6,99
200
449
237
6,21
9,32
250
562
296
7,76 11,65
300
674
355
9,32 13,99
350
786
415 10,88 16,32
400
899
474 12,43 18,65
450
1011
533 13,99 20,99
500
1123
592 15,54 23,32
550
1236
652 17,10 25,65
600
1348
711 18,65 27,99
Duk
L: Projektionsavstånd
H: Höjd från linsens mitt till bildens nedre kant
Installation
Bildens nedre
kant
H
Dukstorlek
(diagonal)
Monteringsprocedur
Linsenhet
RS-SL03WF RS-SL06UW
RS-SL07RST
Höjd H** [cm]
Projektionsförhållande* 0,74:1
0,5:1
1,34 – 2,35:1
Bildstorlek
Projektionsavstånd L [m]
RS-SL03WF RS-SL06UW RS-SL07RST
[cm]
Diagonal
Vidvinkel Telegrän
Bredd Höjd
Fast
Fast
gräns
s
40
60
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
90
135
180
225
337
449
562
674
786
899
1011
1123
1236
1348
47
71
95
118
178
237
296
355
415
474
533
592
652
711
0,67
1,00
1,34
1,67
2,50
3,33
4,16
4,99
0,45
0,67
0,90
1,12
1,69
2,25
2,81
3,38
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,20
1,80
2,40
3,00
4,50
6,01
7,51
9,01
10,51
12,01
13,51
15,01
16,52
18,02
2,11
3,17
4,23
5,29
7,93
10,57
13,21
15,86
18,50
21,14
23,78
26,43
29,07
31,71
-27 – -20
-41 – -31
-54 – -41
-68 – -51
-101 – -76
-135 – -102
-169 – -127
-203 – -153
-34 – 16
-51 – 23
-68 – 31
-85 – 39
-128 – 59
-171 – 78
-213 – 98
-256 – 117
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-58 – 11
-87 – 16
-117 – 22
-146 – 27
-219 – 41
-291 – 55
-364 – 68
-437 – 82
-510 – 95
-583 – 109
-656 – 123
-729 – 136
-802 – 150
-874 – 164
* Projektionsförhållandena är baserade på projektion på dukar/skärmar på 100 tum.
** Höjden (H) är baserad på linsförskjutningsläget [Normal].
För närmare information om bildens position i läget [Expanderad], se
“Anpassning med hjälp av linsförskjutning” (S58).
52
Monteringsprocedur
Montera / ta bort linsenheten
Observera
• Se till att inte röra vid linsens yta med dina händer eller repa den när
du monterar och tar bort linsenheten.
• Tryck inte på delar (t.ex. ledningar) som är anslutna till linsenheten
eller linsmotorn. Detta kan orsaka funktionsfel.
• Byt inte linsenhet där det är dammigt. Om damm eller smuts kommer
in i projektorn kan detta leda till nedsatt bildkvalitet.
• När du bär eller håller upp projektorn efter att ha monterat
linsenheten ska du se till att inte hålla i linsen. Detta kan orsaka
skador på linsenheten.
• Om den måste transporteras ska linsenheten tas bort innan
projektorns transport. Om projektorn utsätts för kraftiga stötar under
transporten kan linsenheten skadas.
• Kontakta Canon Call Center för mer information om vilka enheter
som projektorn är kompatibel med.
53
Monteringsprocedur
• Projektorn har en linsförskjutningsfunktion för förflyttning av linsen
uppåt / nedåt och vänster / höger med hjälp av motorn. Rör inte
linsen när den är i rörelse. Det finns risk för personskada om du rör
linsen när den är i rörelse.
Observera
• Vänta minst 30 minuter efter att projektorn har stängts av innan du
byter ut linsenheten, så att den hinner svalna ordentligt. Annars
finns det risk för brännskador eller andra personskador.
Installation
• Se till att koppla ifrån stickkontakten eller anslutningen innan du
monterar eller tar bort projektorn. Annars kan resultatet bli brand,
elstötar eller personskador.
• Om du ska hänga projektorn i taket bör du ställa projektorn på golvet
eller en arbetsbänk innan du fäster eller byter linsenheten. I annat
Varning
fall kan delar lossna och falla ned från projektorn, vilket kan orsaka
personskador eller fel på projektorn.
• Försök inte att själv montera eller ta bort linsenheten. Se till att få
detta gjort av en kvalificerad tekniker eller kontakta Canon Call
Center.
Monteringsprocedur
■ Montera linsenheten
1
Kontrollera att linsspaken är uppdragen, håll i linsenheten med
linskontakten på vänster sida och för in linsenheten i projektorn
samtidigt som linskontakten hålls inriktad efter kontakten i projektorn.
Linsspak
Kontakt
Linskontakt
Se till att hålla linsenheten korrekt inriktad medan du för in den rakt in i projektorn. Om du
råkar föra in den snett kan det hända att linsspaken inte kan röra sig fritt eller att
projiceringen blir suddig.
2
Vrid linsspaken medurs
för att låsa linsenheten.
Linsspak
• Kontrollera att linsenheten är helt inskjuten i projektorn innan du låser den. Vrid därefter
linsspaken medurs (mot botten, enligt bilden) för att låsa linsenheten. Om linsenheten
inte är helt inskjuten kan det hända att linsspaken inte kan röra sig fritt eller att
projiceringen blir suddig.
• Projektorn lagrar viss information om linserna. Denna information måste ställas in på
nytt om linsen byts.
Efter linsbyte utförs linsåterställning automatiskt i samband med att projektorn startas
om och linsen flyttas inom linsförskjutningsområdet [Normal] (S58).
• Se även instruktionerna som följer med utbyteslinsen.
54
Monteringsprocedur
Ta bort linsenheten
1
Höj linsspaken genom att
vrida den moturs.
2
Håll linsenheten i ett fast grepp när
du tar ut den.
Linsspak
Monteringsprocedur
55
Installation
Se till att hålla linsenheten rakt och inte
vrida den när du drar ut den ur projektorn.
Monteringsprocedur
Installation
Placera projektorn framför duken.
• För att undvika lutningsförvrängning ska
du montera projektorn så att den har rätt
vinkel mot duken.
• Duken får inte utsättas för direkt solljus
eller ljus från belysningsutrustning. I ett
ljust rum bör du stänga av belysningen,
dra för gardinerna och vidta andra åtgärder
för att göra duken lättare att se.
Duk
Optisk axel
■ Montering på bord eller på golvet (lägre än duken/
skärmen)
Använd linsförskjutningsfunktionen eller de justerbara fötterna för att justera
projektionens placering.
1
Tryck på knappen LENS-SHIFT på fjärrkontrollen för att visa fönstret för
inställning av linsförskjutning.
Fjärrkontroll
56
Monteringsprocedur
Tryck på knappen LENS på projektorn upprepade gånger för att växla mellan
fönstren för justering av linsparametrar.
För att komma till fönstret för justering av linsförskjutning trycker du på
knappen LENS tre gånger (eller fyra gånger om du har ställt in [Kantskärpa] till
[På]).
Projektor
När [Kantskärpa] är
inställt till [På].
2
Justera genom att trycka på pilknapparna.
För att höja eller sänka bilden använder du knapparna [ ] / [ ] på
fjärrkontrollen eller projektorn.
För att flytta bilden till höger eller vänster använder du knapparna [ ] / [ ] på
fjärrkontrollen eller projektorn.
Håll ner motsvarande knapp för att fortsätta flytta bilden i en viss riktning.
Fjärrkontroll
Projektor
Duk
57
Monteringsprocedur
När [Kantskärpa] är
inställt till [Av].
Installation
Tryck tre gånger.
Monteringsprocedur
Anpassning med hjälp av linsförskjutning
Du kan flytta bilden i alla riktningar genom att förskjuta linsen uppåt, nedåt, åt
vänster eller åt höger. Den här funktionen kallas för linsförskjutning. Projektorns
intervall för linsförskjutning är enligt följande.
Rörelseutrymme i
riktning uppåt / nedåt
(1)
90°
90°
(2)
Vid maximal linsförskjutning nedåt
Vid maximal linsförskjutning uppåt
Rörelseutrymme i
vänster / höger riktning
90°
90°
(3)
(3)
Vid maximal linsförskjutning åt vänster
Vid maximal linsförskjutning åt höger
Den möjliga linsförskjutningen för varje utbyteslins
Linsenhet
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Linsförskjutningsläge: Normal
Upp (1)
: +60%
Ned (2)
: -22%
Vänster/höger (3) : ±6%
RS-SL03WF
Upp (1)
: +7%
Ned (2)
: -7%
Vänster/höger (3) : ±2%
RS-SL06UW
Upp (1)
: +83%
Ned (2)
: -22%
Vänster/höger (3) : ±25%
RS-SL07RST
Linsförskjutningsläge:
Expanderad*
Upp (1)
: +104%
Ned (2)
: -104%
Vänster/höger (3) : ±25%
Upp (1)
: +73%
Ned (2)
: -73%
Vänster/höger (3) : ±11%
* Bildkvaliteten kan försämras i linsförskjutningsläget [Expanderad], beroende på
hur stor linsförskjutningen är.
Anslut projektorn till en dator eller AV-utrustning (S62) och sätt i projektorns stickkontakt i
vägguttaget (S64) innan denna funktion används.
58
Monteringsprocedur
Område som ligger utanför linsförskjutningsintervallet
(i linsförskjutningsläget* [Normal])
• Zoomlinser: RS-SL01ST/RS-SL02LZ/RS-SL04UL/RS-SL05WZ
När linsförskjutningen uppåt överstiger 49% (*1) reduceras den möjliga
förskjutningen åt vänster och höger. Om linsen förskjuts uppåt till det maximala
läget 60% (*2) (1) kan inte linsen förskjutas alls åt vänster eller höger.
(*1) är 32% och (*2) är 83% för en zoomlins med ultravidvinkel (RS-SL06UW).
Projicerad bild
Förskjutningsintervall
Installation
Område där
förskjutning inte är
möjlig
(1)
(2)
(3)
• Kort, fast lins: RS-SL03WF
Ju mer linsen förskjuts uppåt eller nedåt, desto mindre kan den förskjutas åt
vänster eller höger. Om linsen förskjuts uppåt eller nedåt till det maximala läget 7%
kan inte linsen förskjutas alls åt vänster eller höger.
(3)
(3)
Område där förskjutning
inte är möjlig
(1)
Projicerad bild
Förskjutningsintervall
(2)
• 4K standardzoomlins: RS-SL07RST
När linsförskjutningen uppåt överstiger 55%/-55% reduceras den möjliga
förskjutningen åt vänster och höger. Om linsen förskjuts uppåt till det maximala
läget 73%/-73% (1) kan inte linsen förskjutas alls åt vänster eller höger.
Område där förskjutning
inte är möjlig
(1)
Projicerad
bild
Förskjutningsintervall
(2)
(3)
(3)
I linsförskjutningsläget [Expanderad] kan linsen förskjutas till alla olika hörnlägen, men
det finns risk att bildkvaliteten försämras.
59
Monteringsprocedur
(3)
Monteringsprocedur
Återställa positionen
Under justeringen av skärmens position
trycker du på och håller knappen LENSSHIFT på fjärrkontrollen eller knappen
LENS på projektorn intryckt för att visa
fönstret [Återställ lins]. Valen för linsen
som används för närvarande visas. Välj ett
av dem genom att använda pilknapparna
och tryck sedan på knappen OK.
Linsenhetens typ
Tillgängliga alternativ
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
50%: Upp 50%, vänster/höger 0%
0%: Upp/ner/vänster/höger 0%
RS-SL06UW
RS-SL07RST
RS-SL03WF
0%: Upp/ner/vänster/höger 0%
• Efter återställning kan det hända att linsen är en aning feljusterad i förhållande till den
position du valde.
• Använd linsförskjutningsfunktionen för att finjustera positionen och få en exakt
placering.
Justering med hjälp av de justerbara fötterna
Det går att justera bilden inom intervallet ±1,8°
med hjälp av de justerbara fötterna.
Justerbara fötter
60
Monteringsprocedur
■ Montering högt upp, takmontering och bakprojektion
Projektorn har funktioner som gör det möjligt att projicera från en hylla eller annan
hög yta. Du kan även montera projektorn upp-och-ned-vänd i taket (takmonterad)
eller ställa den bakom duken/skärmen (bakprojektion) om du använder en
genomskinlig duk/skärm.
Genom inställningen [Bildvändning H/V] (S127) i menyn kan du välja en
projektionsmetod som stämmer överens med hur projektorn är monterad.
Installation
Takmontering
Bakprojektion
1
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen eller projektorn och välj sedan
[Installera inställningar] > [Bildvändning H/V].
2
Välj orientering efter hur projektorn är monterad.
Alternativ
Funktion
Ingen
Välj detta för en normal projicering, utan invertering.
Takmonterad
Välj detta när projektorn är monterad upp och ner i taket.
Den projicerade bilden vänds om både vertikalt och horisontellt.
Bakprojektion
Välj detta för att projicera en bild bakifrån duken.
Den projicerade bilden inverteras horisontellt.
Bakprojekt., takmont.
Välj detta för att projicera en bild bakifrån duken med projektorn
hängd i taket.
Den projicerade bilden inverteras vertikalt.
Se till att projektorn står på en stabil och platt yta när du placerar den
Varning på en högt uppsatt plats. Annars finns det risk för att projektorn
ramlar och orsakar en olycka eller skador.
För takmontering krävs ett takfäste (artikelnr: RS-CL15) och en takmonteringsarm
(artikelnr: RS-CL17) (som båda säljs separat). Beroende på installationsmiljön kan
ett förlängningsrör (artikelnr: RS-CL08 eller RS-CL09) också krävas. Kontakta
Canon Call Center för att få mer information.
Observera
• Se till att du använder takfästestillbehöret.
• Försök aldrig montera ett takfäste på egen hand.
61
Monteringsprocedur
Montering på högt uppsatta
platser
Anslutningsprocedur
Ansluta annan utrustning
Observera
Innan du ansluter projektorn till annan utrustning ska du stänga av både
projektorn och den andra utrustningen.
■ HDMI-anslutningar
HDMI-kabel (medföljer ej)
Dator
HDMI-terminal
62
AVutrustning
Anslutningsprocedur
■ LAN/HDBaseT-anslutningar
LAN-kabel
(CAT5e eller bättre,
skärmad, medföljer ej)
Installation
HDBaseTsändare
HDMI-kabel
(medföljer ej)
AVutrustning
HDMI-terminal
Anmärkningar om HDBaseT
• Använd en skärmad kabel av typen CAT5e eller bättre.
• Maximalt överföringsavstånd är 70 m (maximalt avstånd för 2K-signaler: 100 m).
• Det maximala överföringsavståndet kan dock vara lägre i vissa miljöer.
• Använd inte en LAN-kabel som är ihoprullad eller ihoppackad.
• Det kan orsaka störningar om du sätter i eller tar ur LAN-kabeln under projiceringen.
• Anslutningskompatibilitet med alla HDBaseT-sändare på marknaden garanteras inte.
• Vissa HDBaseT-sändare kanske inte gör det möjligt med en korrekt projicering när de
används för att ansluta källutrustning till projektorn.
63
Anslutningsprocedur
Dator
Anslutningsprocedur
■ Audio Out-anslutningar
Ljudkabel (medföljer ej)
Dator
AVutrustning
Förstärkta
högtalare
RCA-terminal
■ Koppla in projektorn
Anslut nätsladden till projektorn och koppla in den.
Varning Stick in stickkontakten och kontakten ordentligt, ända in till basen.
• Dra ur stickkontakten om projektorn inte ska användas under en längre period.
• [Inställningar för datum och tid] kan återställas om nätsladden lämnas ur under lång tid
(S150).
64
Anslutningsprocedur
Ansluta till ett nätverk
■ Översikt av nätverksanslutningar
Om du ansluter projektorn till ett nätverk kan du kontrollera projektorn från en dator
och få meddelanden om projektorfel via e-post.
Beroende på metoden för nätverksanslutning kan det bli nödvändigt att förbereda
datorn.
■ Anslutningsmetoder
Projektorn kan anslutas till ett kabelanslutet nätverk med en LAN-kabel eller till ett
trådlöst nätverk via Wi-Fi.
Använd en LAN-kabel för att ansluta projektorn och datorn till nätverket. Anslut
LAN-kabeln till projektorns LAN / HDBaseT-port för att möjliggöra kommunikation.
LAN-kabel (skärmad, medföljer ej)
LAN-kabel
(CAT5e eller bättre,
skärmad, medföljer ej)
HDBaseTsändare
65
LAN / HDBaseT-port
LAN-kabel
(CAT5e eller bättre,
skärmad, medföljer ej)
LAN /
HDBaseT-port
Anslutningsprocedur
Hubb eller router, etc.
Installation
Kabelanslutna nätverk
Anslutningsprocedur
Trådlösa nätverk
• Läget för projektoråtkomstpunkt (PJ AP)
Projektorn kan användas som en åtkomstpunkt för direkt kommunikation med
trådlösa LAN-kompatibla datorer.
Upp till fem datorer kan anslutas på en och samma gång.
Projektor
(i PJ AP-läge)
Trådlösa LAN-kompatibla datorer
Följande nätverksfunktioner är tillgängliga i PJ AP-läge:
• Webbfunktioner
• Användarkommandon
• SNMP-funktioner
Andra nätverksfunktioner (PJLink, Mail, AMX Device Discovery och Crestron RoomView) är inte
tillgängliga.
• Infrastrukturläge
Projektorn kan också användas som en trådlös LAN-klient för anslutning till en
trådlös LAN-åtkomstpunkt.
I det här fallet ansluts projektorn till datorer via den trådlösa LANåtkomstpunkten.
Trådlösa
LAN-kompatibla
datorer
Projektor
(i infrastrukturläge)
Åtkomstpunkt
Datorer anslutna till
nätverket via en
LAN-kabel
66
Anslutningsprocedur
Nätverksanslutning
• Följande nätverksfunktioner är tillgängliga i infrastrukturläge:
- Webbfunktioner
- Mailfunktioner
- Användarkommandon
- SNMP-funktioner
Andra nätverksfunktioner (PJLink, AMX Device Discovery och Crestron
RoomView) är inte tillgängliga.
• LAN / HDBaseT-porten har en maximal överföringshastighet på 100 Mbps.
• Se “Kontrollera projektorinformationen” (S172) och kontrollera att projektorns IPadress inte är samma som för andra datorer i samma nätverk. För att ange en IPadress för projektorn, följ instruktionerna i “Grundläggande inställningar för
kabelanslutet nätverk [Wired]” (S179) eller “Grundläggande inställningar för
trådlöst nätverk [Wireless]” (S181) och gör inställningarna i webbfönstret, eller
gör inställningarna på projektorn med hjälp av instruktionerna i “Utförliga
inställningar (kabel)” (S160) eller “Utförliga inställningar (trådlöst)” (S164).
• I en nätverksmiljö där en DHCP-server är igång, välj [På] som inställning för
[DHCP] på projektorn för att aktivera DHCP-funktionen och ansluta den (S160,
S166).
• Funktioner för kabelanslutet LAN och infrastrukturläge kan inte användas på samma
gång.
• PJ AP- och infrastrukturlägen kan inte användas på samma gång.
• Kabelanslutna LAN-nätverk och PJ AP-läge kan inte användas i samma undernätverk.
• Första gången du ansluter datorn till nätverket måste du också utföra inställningar på
datorn. I så fall kontaktar du nätverksadministratören beträffande nödvändiga åtgärder.
67
Anslutningsprocedur
• Kom ihåg att ställa in det önskade nätverket (kabelanslutet eller trådlöst) till [På]
om [Nätverk (kabel/trådlöst)] på projektorn är inställt på [Av/Av] och
nätverksanslutningen är inaktiverad (S159). Välj anslutningstyp för trådlösa
nätverk.
Installation
• Följande restriktioner gäller i infrastrukturläge.
- Om åtkomstpunkters SSID inte är i ASCII-format (bokstäver, siffror och
symboler på 1 byte) kan de eventuellt inte visas korrekt i sökresultatet.
- Anslutning kan inte garanteras om åtkomstpunktens SSID innehåller tecken
som inte är i ASCII-format (bokstäver, siffror och symboler på 1 byte).
När flera åtkomstpunkter har samma SSID visas endast sökresultat för den
åtkomstpunkten som har starkast signal.
Anslutningsprocedur
■ Konfigurera datorns nätverksinställningar
Instruktionerna för att ställa in en dators IP-adress (för kabelanslutna eller trådlösa
anslutningar) är enligt följande för olika operativsystem.
Windows 10
1
Klicka på Start-knappen (Windows-logotypen) i skärmens nedre vänstra
hörn.
2
Gå till [Windows systemverktyg] i Start-menyn som visas och klicka på
[Kontrollpanelen].
• I vissa versioner av Windows 10 måste du först klicka på [Alla appar] för att
visa [Windows systemverktyg].
3
Klicka på [Visa nätverksstatus och -åtgärder].
• I ikonvyn:
Klicka på [Nätverks- och delningscenter].
4
5
Klicka på [Ändra inställningar för nätverkskort].
6
I listan [Den här anslutningen använder följande objekt] väljer du [Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] och klickar sedan på knappen
[Egenskaper]. Notera de ursprungliga nätverksinställningarna (IP-adress,
nätmask, förvald gateway, etc.).
7
Välj [Använd följande IP-adress] och ställ in IP-adress och nätmask.
Projektorns egna standard IP-adress är “192.168.254.254” för
kabelanslutningar och “192.168.253.254” för trådlösa anslutningar. Ange en
annan IP-adress.
8
När inställningarna är utförda klickar du på knappen [OK] och sedan på
[Stäng] i fönstret [Egenskaper för Ethernet] för att stänga det.
För ett kabelanslutet nätverk högerklickar du på [Ethernet], och för ett
trådlöst nätverk högerklickar du på [Wi-Fi]. Klicka sedan på [Egenskaper].
68
Anslutningsprocedur
Windows 8.1
1
2
Klicka på nedåtpilen i startskärmens nedre vänstra del.
Klicka på [Kontrollpanelen].
• Från skrivbordet:
Tryck på Win+X.
I genvägsmenyn som visas i skärmens nedre vänstra del klickar du på [Kontrollpanelen].
3
Klicka på [Visa nätverksstatus och -åtgärder].
• I ikonvyn:
Klicka på [Nätverks- och delningscenter].
6
Välj [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] och klicka på knappen
[Egenskaper]. Notera de ursprungliga nätverksinställningarna (IP-adress,
nätmask, förvald gateway, etc.).
7
Välj [Använd följande IP-adress] och ställ in IP-adress och nätmask.
Projektorns egna standard IP-adress är “192.168.254.254” för
kabelanslutningar och “192.168.253.254” för trådlösa anslutningar. Ange en
annan IP-adress.
8
När inställningarna är utförda klickar du på knappen [OK] och sedan på
[Stäng] i fönstret [Lokala anslutningsegenskaper] för att stänga det.
För ett kabelanslutet nätverk högerklickar du på [Ethernet], och för ett
trådlöst nätverk högerklickar du på [Wi-Fi]. Klicka sedan på [Egenskaper].
69
Anslutningsprocedur
Klicka på [Ändra inställningar för nätverkskort].
Installation
4
5
Anslutningsprocedur
Windows 7
1
2
Från datorns meny [Start] väljer du [Kontrollpanelen].
3
I menyn till vänster i fönstret klickar du på [Ändra inställningar för
nätverkskort].
4
För ett kabelanslutet nätverk högerklickar du på [Lokal anslutning], och
för ett trådlöst nätverk högerklickar du på [Trådlös nätverksanslutning].
Klicka sedan på [Egenskaper].
5
Välj [Internetprotokoll, version 4 (TCP/IPv4)] och klicka på knappen
[Egenskaper]. Notera de ursprungliga nätverksinställningarna (IP-adress,
nätmask, förvald gateway, etc.).
6
Välj [Använd följande IP-adress] och ställ in IP-adress och nätmask.
Projektorns egna standard IP-adress är “192.168.254.254” för
kabelanslutningar och “192.168.253.254” för trådlösa anslutningar. Ange en
annan IP-adress.
7
När inställningarna är utförda klickar du på knappen [OK] och sedan på
[Stäng] i fönstret [Lokala anslutningsegenskaper] så att det stängs.
Klicka på [Nätverk och Internet] och sedan på [Visa nätverksstatus och
uppgifter].
Mac OS X
1
2
Öppna Apple-menyn och välj [Systeminställningar].
3
För ett kabelanslutet nätverk väljer du [Inbyggd Ethernet], och för ett
trådlöst nätverk väljer du [Wi-Fi]. Välj därefter [Detaljer].
4
Klicka på fliken [TCP/IP]. Notera de ursprungliga nätverksinställningarna
(IP-adress, subnätmask, router, DNS-server med mera).
5
Välj en ny nätverksmiljö och ställ in IP-adress och delnätsmask.
Projektorns egna standard IP-adress är “192.168.254.254” för
kabelanslutningar och “192.168.253.254” för trådlösa anslutningar. Ange en
annan IP-adress.
6
Klicka på [OK] och välj sedan [Utför] för att stänga inställningsfönstret för
Nätverk.
Klicka på [Nätverk] i fönstret Systeminställningar för att visa
inställningsfönstret för Nätverk.
Återställa inställningen av datorns IP-adress
Följ samma procedur som för att ändra IP-adress och återställ värdena till de
ursprungliga värdena baserat på dina noteringar före ändringen.
70
Anslutningsprocedur
■ Ställa in nätverket
Visa nätverkskonfigureringsfönstret
1
Slå på datorn och projektorn.
Nätverksfunktioner är inte tillgängliga förrän ungefär 40 sekunder efter det att projektorn
har anslutits.
2
Öppna en webbläsare, skriv “http://(projektorns IP-adress)” i adressfältet
och tryck på tangenten Enter.
Projektorns webbfönster visas.
Installation
Projector control
Visar projektorns styrningsfönster.
Settings
Visar inställningsfönstret.
Projector name
Projektorns namn i nätverket
Comment
Relevanta anteckningar, t.ex. om var projektorn är
installerad
MAC address (Wired)
MAC-adress för kabelanslutet LAN
IP address (Wired)
IP-adress för kabelanslutet LAN (IPv4)
MAC address (Wireless)
MAC-adress för trådlöst LAN
IP address (Wireless)
IP-adress för trådlöst LAN (IPv4)
PowerStatus
Projektorns strömstatus
Filter time
Luftfiltrets drifttid
Alert
Felmeddelande (om ett fel har inträffat)
Temperature abnormality (abnormal temperatur)
Light source abnormality (onormalt beteende hos
ljuskällan)
Faulty air filter unit (fel på luftfilterenhet)
Faulty cooling fan (fel på kylfläkt)
Faulty power supply (fel på strömförsörjning)
Faulty lens (fel på lins)
Den fabriksinställda IP-adressen är “192.168.254.254” för kabelanslutna anslutningar
(IPv4) och “192.168.253.254” för trådlösa anslutningar (IPv4). Om DHCP-inställningar
används ber du nätverksadministratören om projektorns IP-adress. Det är möjligt att
kontrollera IP-adressen från projektormenyn (S160).
71
Anslutningsprocedur
Följande information visas.
Anslutningsprocedur
3
Klicka på [Settings] i webbfönstret.
Lösenordsinmatningsfönstret visas.
4
Ange användarnamn och lösenord i lösenordsinmatningsfönstret och
klicka sedan på [OK].
Grundinställt användarnamn är “root” och lösenordet är “system”.
Inställningsfönstret visas. Utför nätverksinställningar i det här fönstret.
För närmare information om projektorns webbfönster, se “Projektorns
webbfönstermeny” (S173).
Om du vill styra projektorn från datorn klickar du på [Projector control] (S80).
72
Anslutningsprocedur
Nätverksinställningar
Välj den funktion du vill konfigurera från inställningsfönstrets meny.
2
Ange inställningarna i fälten som visas (1) och klicka sedan på [OK] (2).
Installation
1
Anslutningsprocedur
(1)
(2)
73
Anslutningsprocedur
3
Det visas ett bekräftelsefönster. Kontrollera innehållet och, om det
stämmer, klicka på [Apply].
Inställningarna tillämpas på projektorn.
Om du väljer [Wired], [Wireless] eller [Password] i menyn visas följande
meddelande: “Save completed. Please change setting and reconnect.”
Om du väljer andra funktioner än den ovan visas “Save completed”. Klicka på
[Back to top] för att återgå till huvudsidan för webbfönstret.
74
Anslutningsprocedur
Inställningsfel
När ett inställningsrelaterat fel uppkommer visas felets namn på duken och tecknet
“ ” bredvid det inmatningsfält som orsakade felet.
Installation
Nedan visas vad felen betyder.
Innebörd
Input error
En inställning utanför giltigt intervall har ställts in i
inställningsfönstret.
Password setting error
Det inställda lösenordet och
bekräftelselösenordet stämmer inte överens.
Invalid SMTP
SMTP-serverns IP-adress har inte skrivits in.
System failed to connect SMTP server.
Det gick inte att ansluta till SMTP-servern under
försöket att skicka ett testbrev.
System failed to connect POP3 server.
Det gick inte att ansluta till POP3-servern under
försöket att skicka ett testbrev.
System doesn’t support this auth type.
Det ställdes in en autentiseringstyp som inte
stöds av servern.
System failed to authenticate.
Det gick inte att autentisera under försöket att
skicka ett testbrev.
The system failed to send the test mail.
Det gick inte att skicka testbrevet på grund av ett
anslutningsfel gentemot SMTP-servern eller ett
fel som inte normalt förekommer.
Wired network is down
Det kabelanslutna nätverket fungerar inte.
At the time of Monday, it is already set.*
Det gick inte att utföra schemainställningen,
eftersom en uppgift redan är schemalagd för den
angivna dagen och det angivna klockslaget.
Wireless network is Projector access
point mode
Ansluten i PJ AP-läge.
Wireless network is down
Trådlöst nätverk är inaktiverat.
* Meddelandets ordalydelse varierar beroende på vilken dag det gäller.
75
Anslutningsprocedur
Fel
Anslutningsprocedur
Återställa nätverksinställningar till grundinställningarna
1
Utför stegen 1 – 3 under “Ställa in nätverket” (S71) om du vill visa
inställningsfönstret.
2
Klicka på [Initialize network settings].
3
Det visas ett bekräftelsefönster. Klicka på [OK].
76
Anslutningsprocedur
■ Felmeddelanden via e-post
Meddelandena som visas i följande fellista skickas när det uppstår ett fel i
projektorn.
Fellista
Fel relaterade
till
temperaturen
Felnamn
Text
Felnamn
Text
Innebörd
77
Anslutningsprocedur
Fel relaterade
till ljuskällan
Installation
Innebörd
Temperature abnormality (abnormal temperatur)
The temperature inside the projector is too high
for some reason or the outside air temperature is
higher than the operating range. If the problem is
inside the projector, check whether the projector
is installed and operating normally, unplug the
projector from the power outlet to cool down the
projector interior and then restart projection. If
the air intake or exhaust vent is blocked, remove
the obstacle. If the air filter is clogged, replace it.
If the same warning occurs again, there may be a
malfunction in the projector. Contact the Canon
Customer Support Center.
Temperaturen i projektorn är för hög av någon
anledning eller den yttre temperaturen är högre
än driftsintervallet. Om problemet är inne i
projektorn ska du kontrollera om projektorn är
rätt monterad och fungerar normalt, koppla från
projektorn från eluttaget så att projektorns insida
kan svalna och starta sedan om projiceringen.
Avlägsna hindret om öppningen för luftintaget
eller ventilationsöppningen är blockerat. Om
luftfiltret är igensatt ska det bytas. Om samma
varning uppstår igen kan det ha uppstått ett
funktionsfel i projektorn. Kontakta Canon Call
Center.
Light source abnormality (onormalt beteende hos
ljuskällan)
The light source does not illuminate. Restart the
projector and check projection. If the light source
does not illuminate after this, the light source
drive circuit may be damaged. Contact the
Canon Customer Support Center.
Ljuskällan lyser inte. Starta om projektorn och
kontrollera projiceringen. Om ljuskällan
fortfarande inte lyser kan ljuskällans drivkrets
vara skadad. Kontakta Canon Call Center.
Anslutningsprocedur
Fel relaterade
till luftfiltret
Felnamn
Text
Innebörd
Fel relaterade
till fläkten
Felnamn
Text
Innebörd
Fel relaterade till
strömförsörjningen
Felnamn
Text
Innebörd
Faulty air filter unit (fel på luftfilterenhet)
The air filter is not installed correctly. Install the
air filter correctly and restart the projector. If the
same warning occurs again, there may be a
malfunction in the projector. Contact the Canon
Customer Support Center.
Luftfiltret har inte installerats på rätt sätt. Montera
luftfiltret på korrekt sätt och starta om projektorn.
Om samma varning uppstår igen kan det ha
uppstått ett funktionsfel i projektorn. Kontakta
Canon Call Center.
Faulty cooling fan (fel på kylfläkt)
There may be a malfunction in the cooling fan or
another component. Unplug the projector from
the power outlet, then plug it back into the outlet
and turn on the projector again. If the same
warning occurs again, there may be a
malfunction in the projector. Contact the Canon
Customer Support Center.
Det kan ha uppstått ett funktionsfel i kylfläkten
eller någon annan komponent. Dra ur projektorns
stickkontakt ur vägguttaget, sätt sedan i den igen
och sätt på projektorn på nytt. Om samma
varning uppstår igen kan det ha uppstått ett
funktionsfel i projektorn. Kontakta Canon Call
Center.
Faulty power supply (fel på strömförsörjning)
Abnormal voltage is applied to some parts in the
power supply or another failure may have
occurred. Unplug the projector from the power
outlet, then plug it back into the outlet and turn on
the projector again. If the same warning occurs
again, there may be a malfunction in the
projector. Unplug the projector from the power
outlet. Contact the Canon Customer Support
Center.
Någon del i strömtillförseln har onormal spänning
eller något annat fel kan ha uppstått. Dra ur
projektorns stickkontakt ur vägguttaget, sätt
sedan i den igen och sätt på projektorn på nytt.
Om samma varning uppstår igen kan det ha
uppstått ett funktionsfel i projektorn. Dra ur
projektorns stickkontakt ur vägguttaget. Kontakta
Canon Call Center.
78
Anslutningsprocedur
Fel relaterade
till linsen
Felnamn
Text
Innebörd
Faulty lens (fel på lins)
The lens unit is not installed correctly. Unplug the
projector, install the lens unit correctly, and then
plug the projector in again. If the same warning
occurs again, there may be a malfunction in the
projector. Contact the Canon Customer Support
Center.
Linsenheten har inte monterats på rätt sätt. Dra
ur projektorns stickkontakt, montera linsenheten
på rätt sätt och sätt sedan i projektorns
stickkontakt igen. Om samma varning uppstår
igen kan det ha uppstått ett funktionsfel i
projektorn. Kontakta Canon Call Center.
Installation
Anslutningsprocedur
79
Anslutningsprocedur
Styra projektorn från en dator
Projektorn kan styras från en dator över en kabelansluten eller trådlös
nätverksanslutning.
1
2
Slå på datorn och projektorn.
Öppna en webbläsare, skriv “http://(projektorns IP-adress)” i adressfältet
och tryck på tangenten Enter.
Projektorns webbfönster visas.
Den fabriksinställda IP-adressen är “192.168.254.254” för kabelanslutna anslutningar och
“192.168.253.254” för trådlösa anslutningar. Om DHCP-inställningar används ber du
nätverksadministratören om projektorns IP-adress. Det är möjligt att kontrollera IPadressen från projektormenyn (S160).
3
Klicka på [Projector control] i webbfönstret.
Lösenordsinmatningsfönstret visas.
4
Ange användarnamn och lösenord i lösenordsinmatningsfönstret och
klicka sedan på [OK].
Grundinställt användarnamn är “root” och lösenordet är “system”.
Projektorns styrningsfönster visas.
Projektorn kan styras från detta fönster.
80
Anslutningsprocedur
Alternativ
Projector name
Den anslutna projektorns namn visas (S187).
Comment
Visar anteckningar om t.ex var projektorn är installerad (S187).
Refresh
Uppdaterar visat innehåll med den senaste informationen.
Power
Slår på eller av projektorns strömtillförsel.
Input
Välj en insignal och klicka på [Apply] för att växla till den insignalen
(S42).
Aspect
Välj ett storleksförhållande och klicka på [Apply] för att växla till det
storleksförhållandet (S82).
Image mode
Välj ett bildläge och klicka på [Apply] för att växla till det bildläget (S44).
Blank
Slår på eller av det tomma läget (S47).
Mute
Slår på eller av det tysta läget (S49).
Information
Kontrollresultat och kontrollfelinformation visas längst upp i fönstret.
När åtgärderna är klara klickar du på [Back to top] för att komma tillbaka
till det första webbfönstret.
Installation
5
Förklaring
Anslutningsprocedur
81
Justera bilden
Fylla duken/skärmen
■ Välja ett storleksförhållande
Välj en typ av storleksförhållande baserat på insignalens typ, dukens/skärmens
storleksförhållande och upplösningen.
Tryck på knappen ASPECT på fjärrkontrollen för att ändra typen av
storleksförhållande.*
Alternativ
Funktion
Auto
En bild projiceras med insignalens storleksförhållande. Välj detta
läge för normal bildprojektion.
Verklig storlek*
Bilden projiceras med insignalens ursprungsupplösning.
Datorskärmar med en lägre skärmupplösning än projektorn visas i
mindre men klarare bild än i andra storleksförhållanden.
* I vissa fall kan det hända att detta inte kan väljas, beroende på insignalen och/
eller upplösningen. Menyer som inte är tillgängliga visas i grått eller är dolda.
Typen av storleksförhållande kan även ändras via menyn genom inställningen
[Ingångsinställningar] > [Storleksförhållande] (S112).
Justera lutningskompensation
Det finns två typer av korrigeringar: horisontell/vertikal korrigering och
hörnkorrigering.
Använd horisontell/vertikal lutningskompensation för att justera bildens bredd- eller
höjdförvrängning separat och hörnkorrigering för att justera positionen på bildens
hörn.
Det går även att utföra lutningskompensation genom att trycka på knappen
KEYSTONE på fjärrkontrollen.
82
Justera bilden
■ Horisontell/vertikal lutningskompensation
1
Välj [Installera inställningar] > [Lutningskompensation] > [Horisontellvertikal lutning].
Tryck på knappen KEYSTONE på fjärrkontrollen för att visa fönstret
[Horisontell-vertikal lutningskompensation].
Installation
Fjärrkontroll
Tryck på pilknapparna för att justera måtten och tryck sedan på OKknappen.
Tryck på knappen [ ] om du
vill korrigera den nedre sidan.
Tryck på knappen [ ] om du
vill korrigera den övre sidan.
Duk
Tryck på knappen [ ] om du vill
korrigera den vänstra sidan.
Tryck på knappen [ ] om du vill
korrigera den högra sidan.
83
Justera bilden
2
Justera bilden
• [Zoom] (S127) är inte tillgängligt när [Lutningskompensation] är inställt på [Horisontellvertikal lutning].
• Det tillgängliga intervallet för inställning av horisontell-vertikal lutning kan variera
beroende på linsen, linszoomläget och linsförskjutningspositionen.
■ Hörnjustering
1
Välj [Installera inställningar] > [Lutningskompensation] > [Hörnjustering].
Tryck på knappen KEYSTONE på fjärrkontrollen för att visa fönstret
[Hörnjustering].
Fjärrkontroll
2
Tryck på pilknappen för det hörn som ska korrigeras och tryck sedan på
OK-knappen.
Fjärrkontroll
84
Justera bilden
3
Tryck på pilknapparna för att justera hörnet och tryck sedan på OKknappen.
Fjärrkontroll
[Zoom] (S127) är inte tillgängligt när [Lutningskompensation] är inställt på [Hörnjustering].
Tryck först på knappen KEYSTONE på
fjärrkontrollen två gånger för att visa fönstret
[Återställ lutningskompensation].
Välj därefter [OK] med knappen [ ] och tryck
på knappen OK.
Installation
Återställa lutningskompensationen
Justera bilden
85
Justera bilden
Avancerad registrering för justering av
projicerade bilder
Den här funktionen gör det möjligt att med hög precision korrigera den röda, gröna
eller blå färgjusteringen i olika delar av skärmen utifrån färg och område.
Två typer av registrering är tillgängliga: 5-punktsjustering (genom att använda
punkter i hörnen och i mitten av skärmen) och mer exakt manuell justering baserat
på 54 punkter (i ett 6 x 9 rutnät).
Alla värden du ställer in i 5-punktsjusteringen bibehålls om du därefter utför manuell
justering. För en mer exakt korrigering efter 5-punktsjusteringen utför du manuell
justering.
• Justera zoom och linsförskjutning efter behov innan du använder [Avancerad
registrering].
• Om lutningskompensation används förhindras en korrekt justering med [Avancerad
registrering]. Om lutningskompensation måste användas ska du först utföra justeringen
med [Avancerad registrering].
■ Registrering med 5-punktsjustering
Med 5-punktsjustering kan du utföra grundläggande korrigering av felaktig
färgjustering över hela skärmen genom att flytta justeringspunkterna i varje hörn
och i mitten.
1
I menyn [Installera inställningar] väljer du [Professionella inställningar] >
[RGB-justering] > [Avancerad registrering] > [Justera] >
[5-punktsjustering] > [Justera].
Projektorn går över till läget för 5-punktsjustering och ett färgdiagram visas.
Vid avancerad registrering kan bildområden som innehåller schackmönster eller
halvtoner påverkas av ojämna färger eller bildartefakter.
86
Justera bilden
2
Använd knapparna [ ] / [ ] / [ ] / [ ] för att välja korrigeringspunkt och
tryck därefter på knappen OK.
Läget för val av färg visas i projektorn.
Välj [Röd] eller [Blå] som färg och tryck sedan på knappen OK.
• Varje gång du väljer [Färgdiagram] och klickar på knappen OK, växlar visningen mellan
färgdiagrammet och källsignalen.
• Om du går till fönstret för 5-punktsjustering vid projicering av ett testmönster, visar
projektorn testmönstret i stället för den aktuella signalen.
4
Använd knapparna [ ] / [ ] / [ ] / [ ] för att rikta in justeringspunkterna.
5
6
Tryck på knappen OK för att återgå till fönstret för val av färgläge.
Upprepa den här processen för att rikta in återstående färger och
justeringspunkter.
87
Justera bilden
3
Installation
Tryck på knappen MENU för att återgå till [Avancerad registrering].
Justera bilden
■ Manuell registrering
Använd manuell justering om du endast vill korrigera registreringen i vissa
områden.
När du byter till 5-punktsjustering från manuell justering försvinner alla värden som har
ställts in med den manuella justeringen.
1
I menyn [Installera inställningar] väljer du [Professionella inställningar] >
[RGB-justering] > [Avancerad registrering] > [Justera] > [Manuell
justering].
Projektorn går över till läget för manuell justering och ett färgdiagram visas.
Vid avancerad registrering kan bildområden som innehåller schackmönster eller
halvtoner påverkas av ojämna färger eller bildartefakter.
2
Använd knapparna [ ] / [ ] / [ ] / [ ] för att välja korrigeringspunkt och
tryck därefter på knappen OK.
Läget för val av färg visas i projektorn.
Tryck på knappen MENU för att återgå till [Avancerad registrering].
88
Justera bilden
3
Välj [Röd], [Grön] eller [Blå] som färg och tryck sedan på knappen OK.
• Varje gång du väljer [Färgdiagram] och klickar på knappen OK, växlar visningen mellan
färgdiagrammet och källsignalen.
• Om du går till fönstret för manuell justering vid projicering av ett testmönster, visar
projektorn testmönstret i stället för den aktuella signalen.
Använd knapparna [ ] / [ ] / [ ] / [ ] för att rikta in justeringspunkterna.
5
6
Tryck på knappen OK för att återgå till fönstret för val av färgläge.
Upprepa den här processen för att rikta in återstående färger och
justeringspunkter.
Återställer alla värden som har ställts in med 5-punktsjustering eller manuell
justering.
1
I menyn [Installera inställningar] väljer du [Professionella inställningar] >
[RGB-justering] > [Avancerad registrering] > [Justera] > [Återställ].
Bekräftelsemeddelandet för återställning visas.
2
Välj [OK] för att återställa justeringen.
Följande åtgärder utförs:
• Värden som ställts in med 5-punktsjustering återställs.
• 5-punktsjustering inaktiveras.
• Värden som ställts in med manuell justering återställs.
Inställningsvärdena för
[Avancerad registrering] rensas
inte om du byter linser. Vid start
efter ett linsbyte visas dock ett
meddelande som uppmanar dig
att bekräfta de avancerade
registreringsinställningarna om
något inställningsvärde för
[Avancerad registrering] skiljer
sig från standardvärdena.
89
Justera bilden
■ Återställa bildregistreringen
Installation
4
Justera bilden
Justera projicerade bilder med Delvis
förvrängningskorrigering
Med den här funktionen kan delvis förvrängning i den projicerade bilden korrigeras
exakt inom specificerade områden. Rött, grönt och blått justeras tillsammans.
• Korrigeringen kan utföras oberoende av [Avancerad registrering].
• Det går inte att korrigera justeringspunkter som ligger vid den yttersta kanten mot
utsidan av den projicerade bilden.
Kan inte anges utanför
■ Korrigera delvis förvrängning
Välj en av de 54 justeringspunkterna (i ett 6 x 9 rutnät) för exakt
förvrängningskorrigering.
1
I menyn [Installera inställningar] väljer du [Professionella inställningar] >
[Delvis förvrängningskorrigering] > [Justera].
Projektorn går in i läget för val av punkt för delvis förvrängningskorrigering och
ett fönster visas där du kan välja områden som ska justeras.
90
Justera bilden
Använd knapparna [▲] / [▼] / [ ] / [ ] för att välja punkten som ska
finjusteras.
3
Tryck på knappen OK när du har valt punkten som ska finjusteras.
Projektorn är nu i läget för delvis förvrängningskorrigering.
Installation
2
Justera bilden
• Tryck på knappen MENU när du vill gå tillbaka till läget för val av punkt för delvis
förvrängningskorrigering.
• Varje gång du väljer [Färgdiagram] och klickar på knappen OK, växlar visningen mellan
färgdiagrammet och källsignalen.
• Om du går till fönstret för delvis förvrängningskorrigering vid projicering av ett
testmönster, visar projektorn testmönstret i stället för den aktuella signalen.
4
Använd knapparna [▲] / [▼] / [ ] / [ ] för att finjustera justeringspunkten
för delvis förvrängningskorrigering.
5
6
Välj [Återgå] för att återgå till val av punkt.
Upprepa den här processen för att justera andra områden.
91
Justera bilden
■ Återställa bildregistreringen
Återställer alla värden som har ställts in med delvis förvrängningskorrigering.
1
I menyn [Installera inställningar] väljer du [Professionella inställningar] >
[Delvis förvrängningskorrigering] > [Återställ].
Bekräftelsemeddelandet för återställning visas.
2
Välj [OK] för att återställa justeringen.
92
Justera bilden
Justering med hjälp av ett testmönster
Upplösning och färger kan justeras under installationen med hjälp av testmönster.
För att komma till testmönstermenyn, välj [Testmönster] > [På] (S137) i menyn
[Installera inställningar] eller tryck på knappen TEST PATTERN på fjärrkontrollen.
När testmönstret visas kan du använda knapparna [ ] / [ ] för att byta mönster.
Om det finns ett alternativt testmönster tillgängligt kan du också använda
knapparna [ ] / [ ] för att byta mönster. Under visningen av testmönstret visas en
dialogruta med information om det aktuella testmönstret och instruktioner om hur
det används.
Se testmönstret projiceras medan du justerar bilden.
Följande testmönster kan visas.
Använd [ ] / [ ] för
att växla mönster
(1)
Använd [ ] / [ ] för att
växla alternativmönster
Färgfält
Trappsteg H
(3)
Trappsteg V
Raster 100%
(Vit/röd/grön/blå)
(5)
Raster 50%
(Vit/röd/grön/blå)
(6)
Färgsteg
(7)
Schackmönster
(8)
Multi
(9)
Tecken
(10)
Fokus
(11)
Kant
(12)
(13)
Korsstreck
DICOM
93
Justera bilden
(4)
Installation
(2)
Specialfunktioner
Justera kantfokus
Den här funktionen gör det möjligt att justera fokus i skärmens kanter.
• Justera kantfokus för när du använder böjda dukar, till exempel vid dome-projektion.
• Justera kantfokus för att få bilder på en platt duk i fokus om bildens kanter är
förvrängda efter att du har justerat vanlig fokus.
• Beroende på typen av lins som används, kan det hända att funktionen för kantskärpa
eventuellt inte kan användas.
• [Kantskärpa] måste ställas in till [På] i förväg (S133).
■ Få bildens kanter i fokus
Tryck på knappen FOCUS på fjärrkontrollen eller på knappen LENS på projektorn
för att justera kantfokus.
1
Tryck på knappen FOCUS på fjärrkontrollen två gånger för att visa
fönstret för justering av kantskärpa.
Fjärrkontroll
Tryck två gånger.
Tryck på knappen LENS på projektorn flera gånger för att växla mellan fönster
för linsrelaterade parametrar.
Tryck på knappen LENS två gånger för att visa fönstret för justering av kantfokus.
94
Specialfunktioner
Projektor
Tryck två gånger.
När [Kantskärpa] är
inställt till [På].
När [Kantskärpa] är
inställt till [Av].
Tryck på pilknapparna för att justera fokus i bildens kanter.
Fjärrkontroll
Projektor
Skärpeinställningen kan bli suddig mitt på duken om indikatorn flyttas nära
överkanten eller nederkanten på fönstret [Justering av kantskärpa]. Om detta
händer, utför stegen (1) till (3) nedan upprepade gånger för att ställa in skärpan
för hela duken.
(1) Använd [Fokusjustering] (S43) för att justera skärpeinställningen mitt på
duken.
(2) Använd [Justering av kantskärpa] för att justera skärpeinställningen
längs dukens kanter.
(3) Kontrollera skärpeinställningen mitt på duken.
Vid användning av funktionen för justering av linsförskjutningen kan den optiska axeln
förskjutas längre från dukens mitt än när funktionen inte används. Du kan justera detta
genom att utföra stegen (1) till (3) upprepade gånger.
När bildens kanter är i fokus trycker du på knappen OK eller FOCUS.
95
Specialfunktioner
Tryck på [ ] / [ ] / [ ] / [ ] för att justera kantfokus.
3
Installation
2
Specialfunktioner
■ Återställa justeringen
Återställer alla värden som har ställts in vid justeringen av kantskärpa och återför
linsens kantskärpa till standardläget.
I menyn [Installera inställningar] väljer du [Professionella inställningar] >
[Kantskärpa] > [Återställ] om du vill återställa justeringen.
När ovanstående fönster försvinner raderas värdena som har ställts in i
[Kantskärpa] och linsens kantskärpa återgår till standardläget. Återställning kan
utföras oberoende av om [Kantskärpa] är satt till [På] eller [Av].
• Även om [Kantskärpa] ställs in på [Av] återställs inte inställningsvärdet för kantskärpa.
Välj [Av] för att behålla inställningarna och förhindra vidare justeringar.
• Även efter återställningen kan fokus förskjutas en aning från mitten och kanterna på
platta skärmar.
• Justera kantskärpan så att mitten och kanterna hamnar i fokus om det behövs.
Projicera från flera projektorer samtidigt
(Kantutjämning)
Överlappande kanter i bilder från flera
projektorer som används tillsammans
kan utjämnas så att den fullständiga
bilden får ett mer sömlöst utseende. Den
här funktionen kallas för kantutjämning.
Följ stegen för grundläggande
kantutjämning nedan när du använder
två projektorer sida vid sida.
Kom ihåg att vid projicering från flera
projektorer kan alla projektorer ha olika
färgbalans. Det innebär att
färgskillnader kan märkas, även om
projektorerna är av samma modell.
96
Specialfunktioner
Välj [Installera inställningar] > [Professionella inställningar] >
[Kantutjämning] > [Justera].
2
Ställ in [Markör] till [På].
Markörlinjerna projiceras på bilderna. Den röda markören indikerar
startposition för justeringen och den gröna markören indikerar slutpositionen.
Inledningsvis syns bara den röda markören när du förbereder för
kantutjämning, eftersom den är projicerad ovanpå den gröna markören.
3
Gå till [Sida], välj [Startposition] och använd knapparna [ ] / [ ] för att
flytta startmarkören till den yttre kanten på det överlappande området.
Gör detta för varje kant – uppe, nere, till vänster och till höger.
Installation
1
Specialfunktioner
97
Specialfunktioner
4
Välj [Bredd] och använd knapparna [ ] / [ ] för att flytta slutmarkören till
den inre kanten på det överlappande området.
Gör detta för varje kant – uppe, nere, till vänster och till höger.
Utjämningsområde
Startmarkör
Slutmarkör
Området mellan start- och slutmarkörerna kallas för utjämningsområdet. Det
här området får en mörkare ton och ljusstyrkan justeras för att passa delarna
som överlappar andra områden. När du har gjort klart inställningarna för den
ena bilden gör du samma sak för den andra bilden för att ange
utjämningsområdet. Justera inställningarna så att utjämningsområdet blir
samma för varje bild.
5
Ställ in [Markör] till [Av].
■ Justera det överlappande området
Justera det överlappande området för att skapa en mjukare övergång mellan
projicerade bilder.
Anpassning av färger i det överlappande området
Vid överlappande projicering kan delar
av bilder i det överlappande området
som tar upp andra färger eller är
missfärgade vara märkbara. Du kan
göra det överlappande området mindre
distraherande genom att utföra
[Färgutjämning].
Kantutjämningsområde
1
Välj [Installera inställningar] > [Professionella inställningar] >
[Kantutjämning] > [Justera] > [Färgutjämning] > [Justera].
2
Justera först röd, grön och blå färg samtidigt genom att ändra värdet för
[Vit], och justera sedan värdena för [Röd], [Grön] och [Blå] var för sig.
3
Upprepa den här justeringen på alla projektorer.
98
Specialfunktioner
Anpassning av svart i det överlappande området
I överlappande projicering
Vänster bild
Höger bild
projiceras mörka färger med lägre
intensitet än andra färger i det
Område där mörka
överlappande området. Du kan
färger ser ljusare ut
göra det här överlappande
Slutmarkörens
området mindre distraherande
position (dold)
genom att justera svartnivån i
bildområden som inte är
överlappande.
Bildområdet som inte är
D-område Utjämningsområde
överlappande (från slutmarkören
till bildens mitt) kallas här för
område “D”.
Normalt definieras tre områden i samband med slutmarkörer: A, B och C.
I följande instruktioner justeras endast område D och bredden på A, B och C
behåller standardvärdet 0.
Välj [Installera inställningar] > [Professionella inställningar] >
[Kantutjämning] > [Justera] > [Justering av svartnivå] > [Justera].
2
3
Välj [Justeringstyp] > [Svartnivå].
4
Upprepa den här justeringen på alla projektorer.
När du har valt [D-område basvärde] justerar du värdena samtidigt som
du tittar på bilden så att ljusstyrkan och färgerna i utjämningsområdet
och område D matchar varandra.
99
Specialfunktioner
1
Installation
För att förbereda för justeringen, välj [Systeminställning] > [Användarens skärminst.] >
[Skärm vid ingen signal] > [Svart], starta projiceringen utan någon insignal och släck
rummets belysning, så att du kan kontrollera mörka bildområden.
Specialfunktioner
■ Göra överlappande kanter mindre märkbara
Svartnivån längs med den högra kanten i
område D (längs med utjämningsområdet)
kan vara tydligare än i angränsande
områden.
Genom att justera svartnivån i område B
kan du göra övergången mjukare.
För att kompensera för detta justerar du
varje område enligt följande.
När den projicerade bilden har flera
utjämningsområden (överst, underst och på
vardera sida) måste bredden på område A,
B och C justeras för att passa dessa
utjämningsområden.
I det här exemplet ges instruktioner för hur
du justerar område B.
Slutmarkörens
position (dold)
Vänster bild
CBA
D-område
Utjämningsområde
Område C - A (standard: 0)
Område A: Svartnivån kan inte justeras.
Område B: Justera till en annan
svartnivå än den i område D.
Område C: Justera för att få en mjuk
övergång i relation till
svartnivåerna i områdena B
och D.
1
Välj [Installera inställningar] > [Professionella inställningar] >
[Kantutjämning] > [Justera] > [Justering av svartnivå] > [Justera].
2
3
Välj [Justeringstyp] > [Område] > [Sida] > [Höger].
4
Välj [Justeringstyp] > [Svartnivå]. Justera [B-område basvärde] medan du
tittar på bilden.
5
Titta på bilden samtidigt som du justerar bredden för områdena A, B och
C.
6
Justera om svartnivån i område B efter behov.
Välj [B-bredd] och justera sedan bredden på område B för att någorlunda
matcha området där svartnivån är märkbar.
• Resultaten vid justeringen av svartnivån i område B tillämpas på alla sidor.
• Om du gör justeringen med funktionen [Färgutjämning] eller andra menyer kanske
åtgärden inte eliminerar de störande färgerna och olikheterna i ljusstyrka i de områden
där bilderna överlappar varandra.
• Utjämningen kan finjusteras genom att göra justeringar i [Justeringstyp] > [Svartnivå] >
[Röd], [Grön], och [Blå].
100
Menyer
101
Använda menyer
Du kan använda menyerna för att ställa in projektoranvändningen i detalj.
1
Tryck på MENU-knappen så att menyfönstret visas.
Fjärrkontroll
2
Projektor
Välj flik genom att använda knapparna [ ] / [ ].
Fjärrkontroll
Projektor
• Om flikens position inte är orangemarkerad flyttar du den aktuella
markeringen överst genom att använda knapparna [ ] / [ ].
3
Välj alternativ genom att använda knapparna [ ] / [ ].
Fjärrkontroll
4
Projektor
Välj innehåll.
Hur du väljer innehåll varierar beroende på alternativ.
Välja från lista Exempel: Storleksförhållande (S112)
1. Välj [Storleksförhållande].
2. Tryck på en av knapparna OK eller
[ ] så visas en lista över
innehållet.
3. Välj önskat innehåll genom att
använda knapparna [ ] / [ ].
4. När du har hittat önskat innehåll
trycker du på knappen OK eller [ ].
102
Använda menyer
Justering med knapparna [ ] / [ ] Exempel: Kontrast (S117)
1. Välj [Kontrast].
2. Justera inställningen genom att
använda knapparna [ ] / [ ].
Välja från ett annat fönster (1) Exempel: Logolagring (S139)
1. Välj [Logolagring].
2. Tryck på knappen OK så visas ett
annat fönster.
3. Följ sedan anvisningarna i fönstret.
5
Menyer
Tryck på knappen MENU om du vill stänga menyfönstret.
Menyskärmen försvinner även om du trycker på knappen EXIT.
Använda menyer
103
Använda menyer
Menyfönstret är indelat i 6 flikar enligt nedan.
Fliken [Ingångsinställningar] (S112)
Du kan ställa in signaltyp eller projektionsmetod för
bildingången.
Fliken [Bildjustering] (S116)
Du kan justera bildkvalitet och färger enligt dina behov.
Fliken [Installera inställningar] (S126)
Den här inställningen används då projektorn
installeras.
Fliken [Systeminställning] (S138)
Du kan göra inställningar för
projektoranvändningen.
Fliken [Nätverksinställning]
(S157)
Dessa inställningar är för användning av
projektorn från en dator via ett nätverk.
Fliken [Information] (S172)
Du kan kontrollera information om
de projicerade bildernas signaltyper
och annan information.
Menyinnehåll
Menyalternativ
104
Menykonfiguration
Ingångsinställningar (S112)
Meny
Storleksförhållande
Innivå
Supervitt
Färgrymd
Progressiv
Insignal - detaljer
HDR-information
Alternativ / Undermeny
Auto*, Verklig storlek
Auto*, Normal, Expanderad
Av, På*
Auto*, RGB, YCbCr
Av, Film/auto*, Video 1, Video 2, 25p/30p(PsF)
Format-information, Färg/intervall-information
EOTF,
Display primaries [0],[1],[2],
White point,
Max display mastering luminance,
Min display mastering luminance,
Max content light level,
Max frame-average light level
Sida
S112
S113
S113
S113
S114
S114
S115
*: Grundinställning, eller status när funktionen [Grundinställningar] har utförts.
Bildjustering (S116)
Meny
Bildläge
Skapa profil / Spara
profil
Baslinjesbildläget
Ljusstyrka
Kontrast
Skärpa
Gamma
HDR-intervall
Alternativ / Undermeny
Standard*, Presentation, Dynamisk, Video, Foto/sRGB, DICOM SIM,
Användare 1 – 5
S117
S117
Färgmättnad
Färgbalans
Färgtemperatur
S117
S117
S117
S118
S118
S118
S118
S118
S118
Förinställning 1, Förinställning 2,
Förinställning 3*, Förinställning 4 (Klar
bas), Förinställning 5 (Blå bas)
S118
S118
S118
S118
S118
S118
105
Menykonfiguration
Röd förstärkning
Grön förstärkning
Blå förstärkning
Röd förskjutning
Grön förskjutning
Blå förskjutning
S119
Menyer
Användare 1, Användare 2, Användare 3, Användare 4, Användare 5
Färgtemperatur (1)
Färgjustering
Sida
Menykonfiguration
Meny
Avancerad justering
Ljuskällans läge
Ljusstyrka (5)
Återställ
Alternativ / Undermeny
Av*
Bakgrundsbelysning (2)
Justera
Typ, Nivå
Reducering av slumpmässigt brus Av*, Låg, Medel, Hög
Av*, MPEG-NR: Låg, MPEG-NR:
Medel, MPEG-NR: Hög, Frame-NR:
Digital brusreducering
Låg, Frame-NR: Medel, Frame-NR:
Hög
Dynamisk gamma
Av* (7), Låg (8), Medel, Hög
Dynamisk
Av*, Låg, Medel, Hög
kontrast
Detaljerad kontrastjustering
Manuell ljusjustering (3)
Manuell signaljustering (3)
Kolorimetri (6)
Auto*, BT.709, BT.2020
HDR (6)
Auto*, Av, HDR10, HLG
Av* (7), Svag* (8),
Fyllig
Medel, Stark
Av* (7), Svag* (8),
Himmel
Korr. minnesfärg
Medel, Stark
Av* (7), Svag* (8),
Grön
Medel, Stark
6-axlig färgjustering
Av*, Justera
Finjustera gamma (4)
Av*, Justera
Normal*, Tyst 1, Tyst 2, Justera
OK, Avbryt
*: Grundinställning, eller status när funktionen [Grundinställningar] har utförts.
Visas under följande förhållanden.
(1): När bildläget är [DICOM SIM]
(2): När bildläget är [Foto/sRGB]
(3): När dynamisk kontrast i de detaljerade kontrastinställningarna är [Av]
(4): När bildläget inte är [DICOM SIM]
(5): När driftläget inte är satt till [Normal]
(6): När bildläget är [Video]
(7): När bildläget inte är [Dynamisk]
(8): När bildläget är [Dynamisk]
106
Sida
S119
S120
S120
S120
S120
S121
S121
S121
S122
S123
S124
S124
S125
Menykonfiguration
Installera inställningar (S126)
Meny
Positionslås
Bildvändning H/V
Zoom (11)
Lutningskompensation
Alternativ / Undermeny
Av*, På
Ingen*, Takmonterad, Bakprojektion, Bakprojekt., takmont.
Av (9), Horisontell-vertikal lutning (10), Hörnjustering
Återställ
OK, Avbryt
EDID-lägesinställning
RGB-justering
Professionella
inställningar
Delvis förvrängningskorrigering
Hög höjd
Funktionsläge
Linsförskjutningsläge
Kantskärpa
Kantutjämning
Sida
S127
S127
S127
S128
Hög bandbredd
HDMI-1 EDID(4K60Hz)*, Hög
läge
kompatibilitet
Hög bandbredd
HDMI-2 EDID(4K60Hz)*, Hög
läge
kompatibilitet
Mikrodigital
Av*, Justera
bildförskjutning
Registrering
Av*, Justera
Avancerad
Av*, Justera
registrering
Av*, Justera, Återställ
Av*, På
Normal*, Fast ljusstyrka, Lång
varaktighet 1, Lång varaktighet 2
Normal*, Expanderad
Av*
På
OK
Återställ
Av*
Vänster, Höger, Upp,
Ned, Färgutjämning,
Justera
Justering av svartnivå,
Markör, Återställ
S129
S129
S129
S131
S132
S132
S132
S133
S133
Läs in position 1 – 3
Spara position 1 – 3
Förinställda
positioner
OK
Återställ lins
XX% (10)(12), 0%
S136
Normal*
Grön tavla
Skärmfärg
Bländare
Testmönster
Öppen*, Justera
Av*, På
S137
S137
S137
*: Grundinställning, eller status när funktionen [Grundinställningar] har utförts.
(9): Detta är grundinställningen när linser utan optisk zoom används eller efter det att [Grundinställningar] har
använts
(10):Detta är grundinställningen när linser med optisk zoom används eller efter det att [Grundinställningar] har
använts
(11): Endast tillgängligt i följande fall
• När linser utan optisk zoom används
• Lutningskompensation är inställt på [Av]
(12): XX% anger den förinställda positionen för den monterade linsen.
107
Menykonfiguration
Röd förstärkning, Grön förstärkning,
Blå förstärkning, Röd förskjutning,
Grön förskjutning, Blå förskjutning
Justera
Menyer
Lins - position
Menykonfiguration
Systeminställning (S138)
Meny
Alternativ / Undermeny
OK, Avbryt
Upptill vänster, Upptill höger, Mitten*,
Logoposition
Nedtill vänster, Nedtill höger
Skärm vid ingen signal
Svart, Blå*, Användarlogo
Svart, Blå, Ljuskälla av*,
Skärmen när tom
Användarlogo
Hoppa över, Canon-logotyp*,
Projektor på
Användarlogo
Upptill vänster, Upptill höger, Mitten*,
Menyposition
Nedtill vänster, Nedtill höger
Menyvisningstid
Normal*, Förlängd
Auto, Av*, 90 grader moturs, 90 grader
Rotera meny
medurs
Guide
Av, På*
Visa ingångsstatus
Av, På*
Visning av luftfiltervarning
Av, På*
Överhettningsvarning
Av*, På
Pipsignal
Av, På*
Tangentupprepning
Av, På*
Tangentlås
Av*, Huvudenhet, Fjärrenhet (trådlös)
IR-mottagarinställningar
Alla*, Främre, Bakprojektion
Kan 1, Kan 2, Kan 3, Kan 4,
Fjärrkontrollkanal
Fristående*
Inaktivera
HDMI-1*
INPUT A
HDMI-2
HDBaseT
Inaktivera
HDMI-1*
[INPUT A-C]-knapp inställningar
INPUT B
HDMI-2
HDBaseT
Inaktivera
HDMI-1*
INPUT C
HDMI-2
HDBaseT
HDMI-1
Av, HDMI-1*
HDMI-2
Av, HDMI-2*
HDBaseT
Av, HDBaseT*
Logolagring
Användarens
skärminst.
Vid skärm
Fjärrkontroll/
Sidokontroll
Audio in-val
HDBaseT-signalkvalitet
Extron XTP
Kommunikationsinställningar
Inställningar för
strömförsörjning
Seriell kommunikation
Kommandoövervakning
Inställningar för standby
Snabb uppstart
Automatisk avstängning
Automatisk avstängningsperiod
Ström på direkt
Av*, På
Serviceport*, HDBaseT
Baudrate, Databitar,
Paritet
Detaljer
Stoppbit
1*, 2
Av*, På, Visa, Radera
Normal, Lågenergi*
Av*, På
Inaktivera, Ljuskälla av, Standby*
5 min, 10 min, 15 min*, 20 min,
30 min, 60 min
Av*, På
Sida
S139
S139
S139
S139
S140
S140
S140
S141
S141
S142
S142
S142
S142
S143
S143
S143
S144
S144
S144
S145
S145
S145
S146
S146
S147
S147
S147
S147
Reducera
rörelseoskärpa
Av*, Svag, Stark
S148
Språk
English*, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Svenska,
Русский, Nederlands, Suomi, Norsk, Türkçe, Polski, Magyar, Čeština,
Dansk, ‫إنجليزي‬, 中文简体 , 中文繁體 , 한국어 , 日本語
S148
108
Menykonfiguration
Meny
Inställningar för lösenord
Registrera lösenord
Alternativ / Undermeny
Av*, På
Sida
S149
S150
Datum och tid
År/månad/dag,
DatumvisningsMånad/dag/år, Dag/
format
månad/år
Sommartid
Av*, På, Redigera
Region, Tidszon
Av, På (IPv4), På
SNTP
(IPv6)
Standard
Av*, På, Redigera
Särskild period
Av*, På, Redigera
1–5
Återställ
Av*, Justera
gamma
Kalibrering av
OK, Avbryt
ljuskälla
Av*, Länka med ström
Återställ
Ja, Nej
Inställningar för datum och tid
Övriga inställningar
Schema
Kalibrering
Utlösare
Luftfilterräknare
Energiräknare
Firmware
Grundinställningar
Ja, Nej
OK, Avbryt
S150
S151
S154
S155
S155
S155
S156
S156
*: Grundinställning, eller status när funktionen [Grundinställningar] har utförts.
Nätverksinställning (S157)
Meny
S158
S158
S158
S159
S160
S161
S163
Menykonfiguration
109
Sida
Menyer
Alternativ / Undermeny
Lås upp
Ange lösenord
Lås nätverksinställning
Lås*
Ställ in
Av, På*
nätverkslösenord
Spara
Ange lösenord
nätverkslösenord
Nätverk (kabel/
Av/Av*, På/Av, På/På (Pj AP), Av/På (Pj AP), Av/På (Infra)
trådlöst)
MAC-adress
IP-adress, Subnätmask, Gatewayadress
DHCP
Av*, På
Utförliga IPv4-adressinställningar
IP-adress,
Ställ in TCP/IP Subnätmask,
Gateway-adress
Av*, På
Utförliga inställningar IPv6
(kabel)
Länklokal, Auto <1> – <5>, Manuell,
Gateway
Automatiska
Av, På*
inställningar
Utförliga IPv6-adressinställningar
IP-adress,
Manuella
Prefixlängd, Gatewayinställningar
adress
Initiering av nätverksinst.
Ja, Nej
Menykonfiguration
Meny
Alternativ / Undermeny
Läge, SSID, Säkerhet, Kanal, Signalstyrka, MAC-adress
PBC
Ja, Nej
Wi-Fi Protected Setup
PIN
Ja, Nej
Läge
Uppdatera, Byt sida,
SSID 1 – 16, Ange
SSID
SSID, Ange SSID
manuellt
Öppen, WEP, WPA2
Säkerhet
AES, WPA/WPA2
Manuella inställningar
TKIP/AES
Kanal
Nyckel-ID
1, 2, 3, 4
Nyckeltyp
ASCII, HEX
Nyckel
Utförliga inställningar
Ange
(trådlöst)
IP-adress, Subnätmask, Gatewayadress
DHCP
Av*, På
Utförliga IPv4-adressinställningar
IP-adress,
Subnätmask,
Ställ in TCP/IP
Gateway-adress,
Ange
IPv6
Av*, På
Länklokal, Auto <1> – <5>, Manuell,
Gateway
Automatiska
Av, På*
inställningar
Utförliga IPv6-adressinställningar
IP-adress,
Manuella
Prefixlängd, Gatewayinställningar
adress, Ange
Initiering av nätverksinst.
Ja, Nej
PJLink
Av, På*
AMX Device Discovery Av*, På
Crestron RoomView
Av*, På
Avsändaradress för e-post
Mottagaradress för e-post
IPv4
Detaljerad information (kabel)
Länklokal, Auto,
Information
IPv6
Manuell
IPv4
Detaljerad information (trådlös)
Länklokal, Auto,
IPv6
Manuell
*: Grundinställning, eller status när funktionen [Grundinställningar] har utförts.
110
Sida
S164
S166
S169
S170
S170
S171
Menykonfiguration
Information (S172)
Meny
Modellnamn
Insignal
Firmware
Serienummer
Användningstid för projektor
IP-adress (kabel)
IP-adress (trådlöst)
Projektornamn
Kommentarer
Systeminformations-ID
Menyer
Följande inställningar återställs inte
ens när grundinställningarna återställs.
• Vald insignal
• [Bildjustering]
- Skapa profil / Spara profil
- Sparade värden för finjustering av
gamma
• [Installera inställningar]
- Registrering
- Avancerad registrering
- Delvis förvrängningskorrigering
- Hög höjd
- Funktionsläge
- Linsförskjutningsläge
- Kantskärpa (inställt värde)
- Sparade värden för linsposition
• [Systeminställning]
- Fjärrkontrollkanal
- Extron XTP
- Stoppbit
- Inställningar för standby
- Snabb uppstart
- Språk
- Inställningar för datum och tid
- Schema
- Återställ gamma
- Utlösare
- Luftfilterräknare
- Energiräknare
- Firmware
• [Nätverksinställning]
• [Information]
Menykonfiguration
111
Menybeskrivning
Ingångsinställningar
Det här avsnittet beskriver inställningarna för storleksförhållande och
upplösning.
Menyskärm när insignalen är HDMI-1
Meny
Funktion
Sida
Storleksförhållande
Välja storleksförhållande för bilden.
S112
Innivå
Välj innivå för HDMI- eller HDBaseT-signaler.
S113
Supervitt
Välj supervitt läge för HDMI- eller HDBaseT-signaler.
S113
Färgrymd
Välj färgrymd för HDMI- eller HDBaseT-signaler.
S113
Progressiv
Välj progressiv behandling för stillbilder i biografiskt
innehåll eller rörliga bilder i video.
S114
Insignal - detaljer
Visar information om ingångssignalen för varje
använd ingångsterminal.
S114
HDR-information
Visar det dynamiska omfånget och Mastering
InfoFrame-information för HDMI- eller HDBaseTsignaler.
S115
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått.
Storleksförhållande
> [Ingångsinställningar] > [Storleksförhållande]
Välj ett storleksförhållande för projiceringen av bilder.
Du kan även välja inställningar för [Storleksförhållande] genom att använda
knappen ASPECT på fjärrkontrollen.
Alternativ
Funktion
Auto
En bild projiceras med insignalens storleksförhållande.
Passar för de flesta typer av projicering.
Verklig storlek
Bilden projiceras med insignalens ursprungsupplösning.
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått.
112
Menybeskrivning
Innivå
> [Ingångsinställningar] > [Innivå]
Justera ingångsnivån för innehåll som projiceras via HDMI eller HDBaseT.
Alternativ
Auto
Funktion
Växlar automatiskt ingångsnivå baserat på ingångssignalen.
Normal
Begränsar ingångsnivån till 16 – 235.
Expanderad
Möjliggör full ingångsnivå på 0 – 255.
• I [Auto]-läge väljs signalnivån automatiskt. (Vissa AV-apparater och HDBaseT-sändare
är inte kompatibla med detta.)
• Om AV-utrustningens HDMI / HDBaseT-utmatning kan ställas in till [Normal] eller
[Expanderad] rekommenderar vi [Expanderad]. Bildernas kontrast förbättras och mörka
scener återges mer realistiskt. Ställ i så fall in [Innivå] till [Auto] eller [Expanderad].
Se användarhandboken till AV-utrustningen som är ansluten till projektorn för mer
information.
Supervitt
> [Ingångsinställningar] > [Supervitt]
Välj för att projicera vita signaler i HDMI- eller HDBaseT- insignaler som ligger inom
intervallet 16 – 235 med 100 – 109% ljusstyrka (235 – 255).
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera supervitt.
Projicera vita signaler med en innivå på 235 med 100% ljusstyrka. Alla
vita signaler med ett ingångsvärde som överstiger 235 projiceras också
med 100% ljusstyrka.
På
Konvertera insignaler inom intervallet 16 – 235 så att en innivå på 255
projiceras som 109% vitt med 100% ljusstyrka.
> [Ingångsinställningar] > [Färgrymd]
Välj färgrymd för HDMI- eller HDBaseT-signaler.
Alternativ
Funktion
Auto
Välj det optimala färgformatet för insignalerna.
RGB
Tvingar projektorn att hantera insignalen som en RGB-signal.
YCbCr
Tvingar projektorn att hantera insignalen som en färgskillnadssignal.
113
Menybeskrivning
Färgrymd
Menyer
• Supervitt har ingen effekt när [Innivå] är inställt på [Expanderad].
• Sätt den här inställningen till [Av] om projiceringen ser förvrängd eller onaturlig ut när
den är [På].
• Om du ställer in det här alternativet till [På] blir helhetsbilden mörkare.
Menybeskrivning
Progressiv
> [Ingångsinställningar] > [Progressiv]
Utför progressiv behandling optimerad för stillbilder i biografiskt innehåll eller rörliga
bilder i video, när HDMI-signaler med sammanflätning tas emot.
Alternativ
Funktion
Av
Utför inte progressiv bearbetning.
Film/auto
Lämpligt för stillbilder eller vanliga rörliga bilder. Utför progressiv
behandling för videoinnehåll eller biografiskt innehåll.
Video 1
Lämpligt för projicering av video med hög bildkvalitet och relativt lite
rörelse. Utför progressiv behandling optimerad för HD-video.
Video 2
Lämpligt för projicering av video med mycket rörelse. Utför progressiv
behandling optimerad för video med snabba rörelser.
25p/30p(PsF)
Utför progressiv behandling optimerad för 1080 PsF/25- eller 1080 PsF/
30-video (25 eller 30 bilder per sekund).
Välj [Av] när du ser att bilden flimrar eller horisontella linjer syns i media som innehåller
mycket rörlig aktivitet.
Insignal - detaljer
> [Ingångsinställningar] > [Insignal - detaljer]
Visar detaljinformation om videosignaler som levereras till den valda ingången.
Den här menyn visas för HDMI- eller HDBaseT-ingångar.
Som formatinformation visas upplösning, frekvens och Video Identification Code
(VIC).
Som färginformation visas färgformat/färgkodning och färgrymd.
Som information om omfånget visas omfång och djup.
114
Menybeskrivning
HDR-information
> [Ingångsinställningar] > [HDR-information]
När HDMI- eller HDBaseT-signaler tas emot visas det dynamiska omfånget och
Mastering InfoFrame-information.
Projektorn avgör och indikerar om insignaler är av typen SDR eller HDR.
HDR-signaler har data för färg- och ljusstyrkeinformation och denna information
anges. Följande information visas.
Alternativ
Information som anges
Uppgifter
Traditional gamma-SDR
EOTF
Traditional gamma-HDR
SMPTE ST 2084
Anger olika typer av gammainformation för videoinnehållet
HLG
Koordinater för de tre
spetsarna på färgtriangeln i
färgrymden
White point
x: 0.00002 – 1.00000
y: 0.00002 – 1.00000
Koordinater för “vitt” i
färgrymden
Max display mastering
luminance
1 – 65535 cd/m2
Högsta ljusstyrka för den
använda skärmen när
videoinnehållet skapades
Min display mastering
luminance
0.0001 – 6.5535 cd/m2
Lägsta ljusstyrka för den
använda skärmen när
videoinnehållet skapades
Max content light level
1 – 65535 cd/m2
Högsta ljusstyrka för scener i
videoinnehållet
1 – 65535 cd/m2
Maximalt värde för bildrutor
med videoinnehåll som
används för att fastställa
genomsnittlig ljusstyrka
Max frame-average light
level
115
Menybeskrivning
x: 0.00002 – 1.00000
y: 0.00002 – 1.00000
Menyer
Display primaries [0],[1],[2]
Menybeskrivning
Bildjustering
Det här avsnittet beskriver bildkvalitetsinställningar såsom ljusstyrka,
kontrast och skärpa.
Menyskärm när insignalen är HDMI-1
Meny
Funktion
Sida
Bildläge*
Välj en bildkvalitet som passar den projicerade bilden.
S117
Skapa profil
Spara önskade bildkvalitetsinställningar som profiler.
S117
Baslinjesbildläget
Visar bildläget som ligger till grund för profilen.
S117
Ljusstyrka*
Justera bildens ljusstyrka.
S117
Kontrast*
Justera bildens kontrast.
S117
Skärpa*
Justera bildens skärpa.
S118
Gamma*
Korrigera förlusten av detaljer i skuggor eller
högdagrar.
S118
HDR-intervall*
Ange intervallet som ska användas inom det
dynamiska omfånget för SMPTE ST 2084.
S118
Färgjustering*
Finjustera bildens färger.
S118
Avancerad justering*
Finjustera brusreducering och färgtoner.
S119
Ljuskällans läge*
Justera projektionens ljusstyrka och fläktljud.
S124
Ljusstyrka*
Justera projektionens ljusstyrka genom reglering av
laserdiodens drivström.
S124
Återställ
Återställ standardinställningarna för bilden.
S125
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått eller är dolda.
* Eventuella justeringar lagras för varje kombination av insignal och bildläge.
116
Menybeskrivning
Bildläge
> [Bildjustering] > [Bildläge]
Välj bildkvalitet för projicerade bilder. Kan också väljas genom att trycka på
knappen IMAGE på fjärrkontrollen (S33).
Alternativ
Bildtyper
Effekt
Standard
Datorskärmar eller media som
spelas upp med användning av
filmuppspelningsprogram
Hög ljusstyrka totalt sett, vitt med
naturliga färger
Presentation
Bilder som huvudsakligen består
av text
Hög ljusstyrka totalt sett
Dynamisk
Videoinnehåll
Hög ljusstyrka totalt sett
Video
Film från videokameror
Något mörkt, färgerna påminner
om TV
Foto/sRGB
Digitala foton från sRGBkompatibla kameror
Något mörkt, följer sRGBstandarden
DICOM SIM
Medicinska eller andra
monokroma bilder
Överensstämmer med DICOMstandarden, avsnitt 14.
Projektorn kan dock inte
användas för diagnos eller
liknande syften.
Användare 1 – 5
Upp till fem användarprofiler kan lagras för dina valda
bildkvalitetsinställningar. Lagrade profiler i den här inställningen är
tillgängliga som bildlägen.
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått.
Du kan justera bildkvaliteten genom att justera följande alternativ i varje bildläge:
[Ljusstyrka], [Kontrast], [Skärpa], [Gamma], [HDR-intervall], [Färgjustering], [Avancerad
justering], [Ljuskällans läge] och [Ljusstyrka]
Skapa profil / Spara profil
Spara önskade bildkvalitetsinställningar i upp till fem användarprofiler.
Ljusstyrka
> [Bildjustering] > [Ljusstyrka]
Justera bildens ljusstyrka.
Kontrast
> [Bildjustering] > [Kontrast]
Gör bildens kontrast skarpare eller svagare.
117
Menybeskrivning
• De sparade inställningarna är [Ljusstyrka], [Kontrast], [Skärpa], [Gamma], [HDRintervall], [Färgjustering], [Avancerad justering], [Ljuskällans läge] och [Ljusstyrka].
• Namnet på bildläget som låg till grund för inställningsändringen sparas också i
användarprofilen. När en användarprofil väljs som bildläge visas bildläget som låg till
grund för användarprofilen i menyn som [Baslinjesbildläget].
Menyer
> [Bildjustering] > [Skapa profil]
Menybeskrivning
Skärpa
> [Bildjustering] > [Skärpa]
Justera bildens skärpa.
Gamma
> [Bildjustering] > [Gamma]
Korrigera bildområden som är för mörka eller för ljusa för att ses klart.
För en noggrannare justering, använd “Finjustera gamma” (S123).
HDR-intervall
> [Bildjustering] > [HDR-intervall]
Ange intervallet som ska användas inom det dynamiska omfånget för SMPTE ST
2084.
[Gamma] visas inte när menyn innehåller [HDR-intervall].
[HDR-intervall] kan bara ställas in i följande fall.
• Bildläget (S117) är satt till [Video] och HDR (S121) är satt till [HDR10]
• Bildläget (S117) är satt till [Video], HDR (S121) är satt till [Auto] och HDR10-signaler tas
emot
Färgjustering
> [Bildjustering] > [Färgjustering]
Justera färgrelaterade inställningar såsom färgnivåer, färgbalans och
färgtemperatur.
Undermeny
Funktion
Färgmättnad
Justerar färgernas intensitet.
Färgbalans
Justerar färgbalansen på en lilaaktig eller grönaktig bild.
Färgtemperatur
Justera den vita färgtemperaturen.
Röd / Grön / Blå
förstärkning
Justera förstärkningen för varje färg.
Röd / Grön / Blå
förskjutning
Justerar färgförskjutningen för varje färg.
118
Menybeskrivning
I bildläget [DICOM SIM] justeras inte [Färgtemperatur] med numeriska värden, utan ställs
in till ett av följande fem förinställda värden.
Förinställning 1: Prioritera ljusstyrkan, enligt DICOM-standard, avsnitt 14.
Förinställning 2: Prioritera färgtonen, enligt DICOM-standard, avsnitt 14.
Förinställning 3: Justera färgen i enlighet med DICOM-standard, avsnitt 14.
Förinställning 4: Återge färger för röntgenfilm (Klar bas).
Förinställning 5: Återge färger för röntgenfilm (Blå bas).
Avancerad justering
> [Bildjustering] > [Avancerad justering]
Finjustera brusreducering och färgtoner.
Bakgrundsbelysning
Minimera effekten av bakgrundsbelysning på duken.
Alternativ
Av
Funktion
Projicerar en bild utan korrektion.
Tungsten
Typ
Nivå
Låg
För en bakgrundsbelysning med vanlig
ljusstyrka.
Hög
För ljus bakgrundsbelysning.
Nivå
Exempel på plats
Låg
Projektionsrum, sport-bar etc.
Hög
Konferenssal, föreläsningssal etc.
• Den här inställningen är tillgänglig när bildläget är satt till [Foto/sRGB] (S117).
• Den här inställningen är tillgänglig när baslinjesbildläget är satt till [Foto/sRGB].
119
Menybeskrivning
Exempel på inställningar på bakgrundsbelysning
Menyer
För bakgrundsbelysning från ett “dagsvitt”
lysrör.
Lysrör
Justera
För bakgrundsbelysning från vanliga
glödlampor eller lysrör med den här
färgen.
Menybeskrivning
Reducering av slumpmässigt brus
Reducera slumpmässigt bildbrus*.
* Effektivt för brus med en oregelbunden frekvens eller amplitud.
Alternativ
Funktion
Av
Avaktiverar slumpmässig brusreducering.
Låg
Medel
Hög
Välj mellan tre nivåer av intensitet för den slumpmässiga
brusreduceringen.
Välj [Låg] för bilder med snabba rörelser eller [Hög] för bilder med långsamma rörelser.
Digital brusreducering
Minskar digitalt brus. Observera att jämfört med brusreducering för MPEG förbättras
graderingen av de projicerade bilderna med brusreducering för bildrutor.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktiverar digital brusreducering.
MPEG-NR:Låg
MPEG-NR:Medel
MPEG-NR:Hög
Frame-NR:Låg
Frame-NR:Medel
Frame-NR:Hög
Ange en av tre inställningsnivåer för brusreducering för MPEG och
bildrutor.
Dynamisk gamma
Det går att automatiskt justera nyansåtergivningen av en bilds ljusa och mörka delar.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera dynamisk gammajustering.
Låg
Medel
Hög
Välj mellan tre nivåer av dynamisk gammajustering.
Detaljerad kontrastjustering
När den projicerade bilden är mörk, kan du göra mörka delar ännu mörkare genom att justera
ljuskällans ljusstyrka och mängden signaljustering.
Undermeny
Funktion
Ökar automatiskt kontrasten när insignalen ändras.
Alternativ
Dynamisk
kontrast
Funktion
Av
Utför inte någon justering av dynamisk kontrast.
Låg
Medel
Hög
Välj en av tre nivåer för dynamisk kontrast.
Manuell
ljusjustering
Används för att justera ljuskällans ljusstyrka manuellt.
Manuell
signaljustering
Används för att justera mängden signaljustering manuellt.
120
Menybeskrivning
Kolorimetri
Välj insignalens färgrymd.
Alternativ
Auto
Funktion
Optimal färgrymd (BT.709 eller BT.2020) fastställs automatiskt utifrån
insignalerna.
BT.709
Framtvingar användning av färgrymden BT.709.
BT.2020
Framtvingar användning av färgrymden BT.2020.
[Kolorimetri] kan endast ställas in när bildläget (S117) är [Video].
HDR (High Dynamic Range)
Projektionen är kompatibel med HDR-signaler (HDR10 eller HLG) med ett utökat
intensitetsomfång vilket bevarar detaljer såväl i ljusa som i mörka partier av bilden.
Alternativ
Funktion
Auto
Automatisk användning av HDR när HDR-signaler tas emot.
Av
Förhindrar användning av HDR.
HDR10
Kräver HDR 10-kompatibel projicering.
HLG
Kräver HLG-kompatibel projicering.
[HDR] kan endast ställas in när bildläget (S117) är [Video].
Korr. minnesfärg
Intensifierar färger i hudtoner, blåa himlar och grönska så att dessa färger blir mer lika det
intryck som de ger och som man minns dem.
Undermeny
Fyllig
Himmel
Grön
Funktion
Inaktivera korrigeringen.
Svag
Medel
Stark
Välj nivå av korrigering.
Menyer
Av
Menybeskrivning
121
Menybeskrivning
6-axlig färgjustering
Finjustera färgtoner i RGB (röd, grön, blå) och CMY (cyan, magenta, gul) i bilderna.
Alternativ
Av
Funktion
Inaktiverar 6-axlig färgjustering.
Justera
Använd knapparna [ ] / [ ] för att välja [ Färgton], [ Mättning]
eller [ Ljusstyrka], och knapparna [ ] / [ ] för att justera dem.
• När du är klar med färgjusteringen trycker du på knappen OK.
Justeringen gäller inte för den projicerade menyn.
Återställ
Återställ markörinställningarna.
122
Menybeskrivning
Finjustera gamma
Justera vita, röda, gröna och blå gammakurvor. Röd, grön och blå kan justeras separat.
Justering av den vita färgen tillämpas också på de övriga tre färgerna. Observera att
justeringen av en färg skriver över den tidigare justeringen.
Använd knapparna [ ] / [ ] för att välja en färg och tryck sedan på knappen OK.
Välj sedan en punkt på gammakurvan med hjälp av knapparna [ ] / [ ] och justera
positionen för punkten med knapparna [ ] / [ ]. Tryck på knappen OK för att bekräfta
inställningen.
• [Finjustera gamma] går att välja i alla bildlägen förutom [DICOM SIM].
• [Finjustera gamma] går att välja när HDR är inställt på [Av] eller [Auto] och inga
HDR-signaler tas emot.
• För mer information om gammakorrigering, se “Gamma” (S118).
• Använd insignaler eller ett testmönster för att utföra justeringen.
• Justeringen gäller inte för den projicerade menyn.
• Upp till fem justeringsvärden kan sparas.
Det går även att spara eller läsa in justeringsvärden genom att välja [Spara/Läs in].
Menyer
123
Menybeskrivning
När du väljer [Justera] för finjustering av gamma visas en kryssmarkering vid fältet
[Avancerad justering] överst och en asterisk (*) läggs till vid justeringsvärdet.
Menybeskrivning
Ljuskällans läge
> [Bildjustering] > [Ljuskällans läge]
Om ljusstyrkan för projiceringen sänks, minskar både strömförbrukningen och
fläktljudet.
Alternativ
Funktion
Normal
Projicerar bilder med full ljusstyrka.
Tyst 1
Välj för att minska ljusstyrkan, eller när en tyst projicering krävs.
Tyst 2
Minskar ljusstyrkan och ljudet ytterligare.
Finjustera ljusstyrkan. Fläkthastigheten justeras automatiskt baserat på
dina ljusstyrkeinställningar.
Använd knapparna [ ] / [ ] för att justera ljusstyrkan på skärmen
Justering av ljusstyrka som visas.
Justera
[Ljusstyrka] visas när ljuskällans läge är satt till [Justera].
[Ljuskällans läge] visas när funktionsläget är [Normal]. Om funktionsläget (S132) inte är
satt till [Normal], visas [Ljusstyrka] i stället för [Ljuskällans läge].
Ljusstyrka
> [Bildjustering] > [Ljusstyrka]
Reglera laserdioden för att justera projiceringens ljusstyrka.
Använd knapparna [ ] / [ ] för att justera ljusstyrkan.
[Ljusstyrka] visas i stället för [Ljuskällans läge] när funktionsläget (S132) inte är satt till
[Normal].
124
Menybeskrivning
Återställ
> [Bildjustering] > [Återställ]
Återställ aktuella bildkvalitetsinställningar till fabriksinställningarna.
Alternativ
Funktion
OK
Återställer bildinställningarna.
Avbryt
Avbryter återställning av bildinställningarna.
• Om återställning utförs när [Bildläge] är inställt till en profil mellan [Användare 1] och
[Användare 5] återställs inställningarna som först sparades för den användarprofilen.
• Bara inställningen för kombinationen av den aktuella projektionens insignal och
bildläge återställs.
Menyer
Menybeskrivning
125
Menybeskrivning
Installera inställningar
Justera projiceringen efter duken, bildtypen eller hur projektorn är
installerad.
Menyskärm när insignalen är HDMI-1
Meny
Funktion
Sida
Positionslås
Det kan hända att användning av
installationsrelaterade funktioner har förhindrats.
S127
Bildvändning H/V
Ange inställningar för projicering bakifrån duken, från
taket eller både och.
S127
Zoom
Förminska bilder digitalt när linser som inte har optisk
zoom är monterade.
S127
Lutningskompensation
Ange typ av lutningskompensation.
S128
Professionella
inställningar
Ange avancerade installationsinställningar.
S128
Lins - position
Lagra information om linsens position (inklusive
inställningar för fokus, zoom och linsförskjutning),
som kan användas för att återställa linsen till önskad
position.
S136
Skärmfärg
Justera färgerna på projiceringen för att bättre passa
dukens färg.
S137
Bländare
Bländarvärdet kan justeras manuellt.
En mindre bländare minskar ljusstyrkan men
förbättrar kontrasten.
S137
Testmönster
Projicera ett testmönster för att kontrollera
upplösningen och färgprojiceringen under
installationen.
S137
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått.
126
Menybeskrivning
Positionslås
> [Installera inställningar] > [Positionslås]
Det kan hända att användning av installationsrelaterade funktioner har förhindrats.
•
•
•
•
Bildvändning H/V
Fokusjustering
Återställ lins
Zoomjustering
• Spara position (i [Lins position])
• Juster. av linsväxling
Alternativ
• Professionella
inställningar
• Zoom
• Lutningskompensation
Funktion
Av
Positionslåset är inte aktiverat.
På
Förhindrar justering av installationsrelaterade funktioner.
Bildvändning H/V
> [Installera inställningar] > [Bildvändning H/V]
Ange orienteringen för hur projektorn är installerad.
Alternativ
Funktion
Ingen
Välj detta för en normal projicering, utan invertering.
Takmonterad
Välj detta när projektorn är monterad upp och ner i taket.
Den projicerade bilden vänds om både vertikalt och horisontellt.
Bakprojektion
Välj detta för att projicera en bild bakifrån duken.
Den projicerade bilden inverteras horisontellt.
Bakprojekt., takmont.
Välj detta för att projicera en bild bakifrån duken med projektorn
hängd i taket.
Den projicerade bilden inverteras vertikalt.
> [Installera inställningar] > [Zoom]
När linser utan optisk zoom används och den projicerade bilden inte får plats på
skärmen kan du visa bilden genom att förminska bildstorleken elektroniskt. Den här
typen av zoom reducerar bildens dimensioner som helhet i förhållande till bildens
mitt.
Tryck på knappen [ ] på fjärrkontrollen för att projicera bilder med förminskad
storlek och tryck på knappen [ ] för att förstora bilderna till full storlek. Bilder kan
projiceras i 75 – 100% av den ursprungliga storleken.
127
Menybeskrivning
Zoom
Menyer
• När projektorn ska monteras i taket ska takfästet (RS-CL15) och takmonteringsarmen
(RS-CL17) (båda tillval) användas. Kontakta Canon Call Center för att få mer
information.
• Alla eventuella justeringar för lutningskompensation återställs vid bildvändningen. Gör i
så fall om justeringen på nytt.
• Justering av inställningen [Bildvändning H/V] ändrar inte tilldelningen av knappar för
projektorns sidoreglage.
Menybeskrivning
• D.ZOOM-knapparna på fjärrkontrollen kan inte användas för den här [Zoom]funktionen.
• [Zoom] är bara tillgängligt när [Lutningskompensation] är inställt på [Av].
• [Zoom] avbryts om du ändrar [Lutningskompensation] till ett annat alternativ än [Av]
efter det att du ställts in [Zoom].
• Vid byte till linser med optisk zoom återställs inställningen till 100%.
Lutningskompensation
> [Installera inställningar] > [Lutningskompensation]
Det finns två typer av lutningskompensation: horisontell/vertikal
lutningskompensation och hörnjustering. Du kan också återställa
lutningskompensationen. Lutningskompensation kan också användas genom att
trycka på KEYSTONE-knappen på fjärrkontrollen. (S82 – S85)
Undermeny
Funktion
Av
Inaktiverar lutningskompensation.
Horisontell-vertikal
lutning
Använd horisontell-vertikal lutningskompensation. Bildens höjd
och längd justeras.
Hörnjustering
Använd hörnjustering. Du kan ändra positionen på bildens hörn.
Återställ
Återställer det angivna värdet för lutningskompensation.
Det tillgängliga intervallet för inställning av horisontell-vertikal lutning kan variera
beroende på linsen, linszoomläget och linsförskjutningspositionen.
Professionella inställningar
> [Installera inställningar] > [Professionella inställningar]
Ange avancerade installationsinställningar.
Menyskärm när zoomlinsen med ultravidvinkel (RS-SL06UW) eller 4K
standardzoomlinsen (RS-SL07RST) används
128
Menybeskrivning
EDID-lägesinställning
Byt till ett läge med kompatibla signaler så som registrerats i HDMI-1 eller HDMI-2 EDID.
Undermeny
HDMI-1 EDIDläge
HDMI-2 EDIDläge
Funktion
Alternativ
Hög
bandbredd
(4K60Hz)
Funktion
Signaler med hög bandbredd 9–18 Gbps (till exempel
8-bitars 4K YCbCr 4:4:4 vid 60 Hz eller 10-bitars 4K
YCbCr 4:4:4 vid 24 Hz) är registrerade i EDID.
Hög
Välj i händelse av att video eller ljud matas ut fel när
kompatibilitet inställningen är [Hög bandbredd].
RGB-justering
Korrigera felaktig färgjustering.
Undermeny
Funktion
Gör det möjligt att korrigera positionsfelaktigheter i steg om 1 pixel åt
gången.
Undermeny
Av
Funktion
Mikrodigital bildförskjutning används inte.
Undermeny
Mikrodigital
bildförskjutning
Funktion
Justera
Använd knapparna [ ] / [ ] för
vertikal förskjutning och knapparna
[ ] / [ ] för horisontell
förskjutning.
Färgdiagram
Visar ett diagram som underlättar
justeringen. Titta på diagrammet
medan du finjusterar positionen.
Justera
Undermeny
Av
Funktion
Utför inte bildregistrering.
Justera
Funktion
Röd / Grön /
Blå
Använd knapparna [ ] / [ ] för
vertikal förskjutning och knapparna
[ ] / [ ] för horisontell
förskjutning.
Färgdiagram
Visar ett diagram som underlättar
justeringen. Titta på diagrammet
medan du finjusterar positionen.
Ljudet är avstängt medan färgdiagrammet visas.
129
Menybeskrivning
Undermeny
Registrering
Menyer
Felaktiga färgjusteringar som påverkar hela bilden kan korrigeras
genom att ändra positionen för röd, grön eller blå komponenter i steg
om 1 pixel åt gången.
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Undermeny
Av
Funktion
Inaktivera lokal korrigering av felaktig färgjustering.
Visa en meny för lokal korrigering av felaktig färgjustering.
Undermeny
Funktion
Undermeny
Av
Funktion
Inaktivera justeringen.
Utför 5-punktsjustering (i skärmens
hörn och i mitten).
Undermeny
5-punktsjustering
Justera
Avancerad
registrering
Röd /
Blå
Funktion
Använd knapparna [ ] /
[ ] för vertikal inställning
och knapparna [ ] / [ ]
för horisontell inställning.
Visar ett diagram som
underlättar justeringen.
FärgTitta på diagrammet
diagram
medan du finjusterar
positionen.
Justera
Exakt justering baserad på 54 punkter (i ett 6 x
9 rutnät).
Undermeny
Manuell
justering
Återställ
Funktion
Röd /
Grön /
Blå
Använd knapparna [ ] / [ ] för
vertikal inställning och knapparna
[ ] / [ ] för horisontell inställning.
Färgdiagram
Visar ett diagram som underlättar
justeringen. Titta på diagrammet
medan du finjusterar positionen.
Återställ den ursprungliga positionen före
justeringen.
130
Menybeskrivning
Undermeny
Avancerad
registrering
Funktion
• Vid avancerad registrering kan bildområden som innehåller
schackmönster eller halvtoner påverkas av ojämna färger eller
bildartefakter.
• Med 5-punktsjustering kan du utföra grundläggande
korrigering av felaktig färgjustering över hela skärmen genom
att flytta justeringspunkterna i mitten och i varje hörn. Om du
endast vill korrigera registreringen i vissa områden använder
du manuell justering.
• Alla värden du ställer in i 5-punktsjusteringen bibehålls om du
därefter utför manuell justering. För en mer exakt korrigering
efter 5-punktsjusteringen utför du manuell justering.
• När du byter till 5-punktsjustering från manuell justering
försvinner alla värden du har ställt in med den manuella
justeringen.
• Inställningsvärdena för [Avancerad registrering] rensas inte
om du byter linser. Vid start efter ett linsbyte visas dock ett
meddelande som uppmanar dig att bekräfta de avancerade
registreringsinställningarna om något inställningsvärde för
[Avancerad registrering] skiljer sig från standardvärdena.
Delvis förvrängningskorrigering
Alternativ
Funktion
Inaktiverar delvis förvrängningskorrigering.
Undermeny
Justera
Återställ
Funktion
Justera
Använd en justeringspunkt som valts med knapparna
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] och tryck på knapparna [ ] / [ ] /
[ ] / [ ] när du vill justera vertikalt och horisontalt.
Färgdiagram
Visar ett diagram som underlättar justeringen. Titta på
diagrammet medan du finjusterar positionen.
Återställ markörinställningarna.
Vid delvis förvrängningskorrigering kan bildområden som innehåller schackmönster
eller halvtoner påverkas av bildartefakter.
131
Menybeskrivning
Av
Menyer
Exakt korrigering av delvis förvrängning i projicerade bilder baserat på 54 punkter (i ett
6 × 9 rutnät). Detaljerade instruktioner finns i “Justera projicerade bilder med Delvis
förvrängningskorrigering” (S90).
Menybeskrivning
Hög höjd
Byt fläktläge för installationer på låg eller hög höjd (över 2 300 m).
Alternativ
Funktion
Av
Inställning för höjder lägre än 2 300 m.
På
Inställning för höjder på 2 300 m eller högre.
Felaktiga inställningar kan förkorta livslängden på projektorns komponenter.
Funktionsläge
Välj metod för att reglera ljuskällan och fläkten.
Alternativ
Funktion
Normal
Normalt läge. Ljusstyrkan sjunker med tiden.
Fast ljusstyrka
Bibehåller i stort sett samma ljusstyrka som fastställdes vid
installationen. Slitaget av laserdioden detekteras av en sensor och
strömmen ökas för att kompensera för slitaget.
Lång varaktighet
1
Ger en längre användbar livslängd för optiska delar genom att minska
ljusstyrkan för ljuskällan och reglera fläktdriften.
Lång varaktighet
2
Ger en ännu längre användbar livslängd för optiska delar genom att
minska ljusstyrkan för ljuskällan ytterligare och reglera fläktdriften
ännu mer markant.
Om projektorn ska användas kontinuerligt under 24 timmar eller mer, eller om
projektorn stängs av genom att stickproppen dras ur, ska du utföra en kalibrering av
ljuskällan via en av de inställningar som anges nedan. Ifall en sådan kalibrering inte
utförs kan inte projektorn hålla en jämn ljusstyrka.
• Välj med jämna mellanrum [OK] för [Kalibrering av ljuskälla] i [Kalibrering] (S154).
• Ange CALIBRATION i [Schema] (S151).
Linsförskjutningsläge
Ändra linsförskjutningens intervall efter behov.
Alternativ
Funktion
Normal
Ger ett normalt intervall för linsförskjutning.
Expanderad
Ger ett expanderat intervall för linsförskjutning.
• När man väljer [Expanderad] kan bildkvaliteten och lutningskompensationens
precision försämras, beroende på hur stor linsförskjutning som görs.
• Om man väljer [Normal] medan linsen är i det expanderade intervallet (utanför
normal position) utförs funktionen för återställning av lins (S136).
132
Menybeskrivning
Kantskärpa
Vid dome-projektion kan du justera bildens fokus i skärmens kanter och använda
fjärrkontrollen för att aktivera och inaktivera fokusjusteringen. Närmare instruktioner finns i
“Justera kantfokus” (S94).
Alternativ
Funktion
Inaktivera fjärrstyrd fokusjustering av bildens kanter.
Av
Aktivera fjärrstyrd fokusjustering av bildens kanter. För att komma till
justeringsfönstret trycker du två gånger på knappen LENS på
På
projektorn eller två gånger på knappen FOCUS på fjärrkontrollen.
Återställ kantfokuseringen till standardpositionen.
Återställ
• Beroende på typen av lins som används, kan det hända att funktionen för
kantskärpa eventuellt inte kan användas.
• Genom att ställa in funktionen på [Av] förhindras endast visningen av
justeringsfönstret. Justerade värden används fortfarande. Använd den här
inställningen för att förhindra en fjärrstyrd fokusering av bildens kanter.
Kantutjämning
Ljusstyrkan och färger i överlappande kanter på bilder som projiceras från flera projektorer, så
kallade utjämningsområden, kan justeras för ett mer sömlöst utseende. För mer utförliga
instruktioner, se “Projicera från flera projektorer samtidigt (Kantutjämning)” (S96).
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera utjämning.
Justera
Visa menyn för justering av utjämningsområden.
Startmarkör
Slutmarkör
Vid justering av bilden som
projiceras från den högra sidan
(1) Ljusstyrka, kontrast, R/G/B-förstärkning och -förskjutning, svartnivå, utjämningsfärg,
färgtemperatur, färgnivå, färgbalans, skärpa och gamma (S118)
(2) Färgjustering med funktionen för 6-axlig färgjustering (S122)
(3) Gamma-justering genom att finjustera gamma (S123)
(4) Hörnjustering genom användning av lutningskompensation (S128)
133
Menybeskrivning
• Skillnad i färger eller ljusstyrka kanske inte kan elimineras av justeringen.
• För bästa kantutjämningsresultat, använd alla projektorer i samma bildläge och gör
följande justeringar.
Menyer
Utjämningsområde
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Vänster /
Höger /
Upp / Ned
Välj riktningen för det utjämningsområde du vill justera.
Bredd
Ange avståndet mellan start- och slutmarkörna.
Startposition
Flyttar startmarkörens position.
Sida
• Stora utjämningsområden kan täcka dialogrutor för val av
insignal eller andra gränssnittselement. Ställ i så fall tillfälligt
in kantutjämning till [Av] och kontrollera skärmen.
• Även om startmarkören normalt justeras med bildens kant
kan den också justeras mot bildens mitt. I så fall hamnar det
svarta utjämningsområdet utanför startmarkören.
Justera oönskade färger eller färgdiskrepans i utjämningsområdet.
Undermeny
Av
Funktion
Justera inte färger i bilder med utjämning.
Justera oönskade färger eller färgdiskrepans i
utjämningsområdet.
Alternativ
Vit
Röd / Grön /
Blå
Justera röd, grön och blå var för
sig för att korrigera oönskade
färger eller diskrepans i
utjämningsområdet.
Färgutjämning
Justera
Funktion
Justera röd, grön och blå samtidigt
för att korrigera oönskade färger
eller diskrepans i
utjämningsområdet.
134
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Eftersom den svarta färgen är ljusare i utjämningsområdet än i andra
områden kan du justera den svarta färgnivån utanför
utjämningsområdet för att den här skillnaden i ljusstyrka ska bli mindre
påtaglig.
Slutmarkörens
position (dold)
Vänster bild
Område A: Svartnivån kan inte justeras.
Område B: Justera till en annan svartnivå
än den i område D.
Område C: Justera för att få en mjuk
övergång i relation till
svartnivåerna i områdena B
och D.
CBA
Område D
Utjämningsområde
Område C - A (standard: 0)
Alternativ
Av
Funktion
Justera inte svartnivån.
Undermeny
Justering av
svartnivå
Funktion
Alternativ
Funktion
Justera område C - A för att göra
gränserna i utjämningsområdet mjukare.
Alternativ
Område
Justeringstyp
Sida
A-bredd /
B-bredd /
C-bredd
Justera bredden för
område A - C.
Justera ljusstyrkan i svartnivån och
färger i område B och D.
Svartnivå
Funktion
Justera ljusstyrkan i
svartnivån i B/Dområden.
Justera de röda, gröna
B/D-område
och blå komponenterna
rött / grönt /
av B/D-områdets
blått
svartnivå var för sig.
135
Menybeskrivning
Alternativ
B/Dområde
basvärde
Menyer
Justera
Funktion
Välj en justeringsriktning
mellan Vänster / Höger /
Upp / Ned.
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Visa markörerna för utjämningsområdet.
Alternativ
Markör
Återställ
Funktion
Av
Dölj markörerna för utjämningsområdet.
På
Visa markörerna för utjämningsområdet.
Startmarkören är röd och slutmarkören är grön.
Återställ markörinställningarna.
Lins - position
> [Installera inställningar] > [Lins - position]
Projektorn kan spara information om linspositionen i minnet. Upp till tre
uppsättningar med linsinformation (inklusive fokus-, zoom- och
linsförskjutningsinställningar) kan sparas och linsen kan återställas till de aktuella
positionerna.
Undermeny
Funktion
Läs in position
1–3
Återställer linsen till de positioner som sparades med användning av
Spara position 1 – 3.
Spara position
1–3
Sparar linspositionen som Spara position 1 – 3.
Återställer linsen till den förinställda positionen.
Återställ lins
• Den förinställda positionen varierar beroende på typen av
lins.
• Den förinställda positionen ändras även när projektorns
riktning ändras, till följd av inställning för takmontering etc.
Exempel: [+50%, 0%] > [-50%, 0%]
• För att låsa (skydda) den sparade positionen ställer du in funktionen [Positionslås]
(S127) i läget [På].
• Förutom informationen om linsposition sparas värdena för följande inställningar
(inklusive inställningar för fokus, zoom och linsförskjutning):
- Horisontell-vertikal lutning / Hörnjustering
- Skärmfärg
- Zoom
• [Läs in position] finns inte tillgängligt, såvida du inte utför [Spara position] en gång.
• Den ursprungliga linspositionen varierar beroende på vilken linstyp som används.
• När en sparad linsposition återställs kan bilderna eventuellt projiceras något förskjutna
i förhållande till den sparade positionen.
• Om en något mindre bildstorlek än skärmstorleken (bildområde) ställs in, kan du växla
mellan flera olika linspositioner utan att bilden överskrider skärmstorleken.
• Använd linsförskjutnings-, zoom- och fokusfunktionerna för finjustering när precis
positionering krävs.
136
Menybeskrivning
Skärmfärg
> [Installera inställningar] > [Skärmfärg]
Du kan justera de projicerade bildernas färgkvalitet motsvarande
projektionsdukens färg.
Undermeny
Funktion
Normal
Välj detta om du använder en projektionsduk av standardtyp. Bilderna
projiceras i en ljuskvalitet som liknar naturligt ljus.
Grön tavla
Välj detta om en mörkgrön yta, till exempel den svarta tavlan i en
skolsal, används som projiceringsskärm. Färgkvaliteten som liknar
[Normal] återges på den gröna tavlan.
Justera
Välj för att finjustera röd, grön och blå.
Bländare
> [Installera inställningar] > [Bländare]
Använd den här funktionen för att få en projicering som prioriterar kontrast framför
ljusstyrka.
Undermeny
Öppen
Funktion
Inaktiverar bländarjusteringen.
Ange bländarvärdet manuellt.
Justera
Inställningen [Bländare] påverkar inte strömförbrukningen.
> [Installera inställningar] > [Testmönster]
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera visningen av testmönster.
På
Aktivera visningen av testmönster.
• När menyn för testmönstret visas kan du använda knapparna [ ] / [ ] för att växla
mönster. Eventuella alternativ för testmönstret kan ändras med hjälp av knapparna
[ ] / [ ].
• Efter en liten stund visas inte längre menyn för testmönstret, men du kan visa den igen
genom att trycka på knapparna [ ] / [ ].
137
Menybeskrivning
Du kan projicera ett testmönster (S93) för att kontrollera upplösning, färg och andra
detaljer även om projektorn inte har någon insignal. Kan även nås genom att trycka
på knappen TEST PATTERN på fjärrkontrollen.
Menyer
Testmönster
Menybeskrivning
Systeminställning
Anpassa användningen av projektorn och fjärrkontrollen, pipsignaler och
andra detaljer efter uppstart, under standby och i andra situationer.
Menyskärm när insignalen är HDMI-1
Meny
Funktion
Sida
Användarens
skärminst.
Anpassa användarskärmar som visas vid uppstart,
när det inte finns någon signal eller i andra situationer.
S139
Vid skärm
Ställ in visningspositionen och välj om menyer,
hjälpinformation, varningar eller försiktighetsikoner
ska visas eller döljas.
S140
Fjärrkontroll/
Sidokontroll
Välj om fjärrkontrollen eller knapparna på projektorn
ska användas.
S142
Audio in-val
Välj terminal för ljudinmatning.
S144
HDBaseT-signalkvalitet
Visa videosignalens kvalitet för HDBaseT-ingång.
S145
Kommunikationsinställningar
Konfigurera Extron XTP och inställningar för seriell
kommunikation.
S145
Inställningar för
strömförsörjning
Ange hur strömförsörjningen ska hanteras vid start, i
standby och när ingen signal detekteras.
S146
Reducera
rörelseoskärpa
Rörelseoskärpa är oskärpa som uppstår under
videouppspelning. Reducering av rörelseoskärpa kan
göra oskärpan mindre påtaglig.
S148
Språk
Du kan välja med vilket språk som menyerna ska
visas.
S148
Övriga inställningar
Ange ett lösenord, kontrollera när det är dags att byta
luftfilter och få tillgång till andra inställningar och
annan information.
S149
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått eller är dolda.
138
Menybeskrivning
Användarens skärminst.
> [Systeminställning] > [Användarens skärminst.]
Spara en bild som en logotyp och ange visningsinställningar för logotyper.
Logolagring
Registrerar den aktuella bilden som användarlogotyp. Registrerade användarlogotyper kan
visas när det inte finns någon signal, när du trycker på knappen BLANK, eller som startbild.
Alternativ
Funktion
OK
Visa bilden för logotypregistrering.
Justera bilden efter de röda gränslinjerna som anger vilken del som
ska sparas och tryck sedan på knappen OK. Den del av bilden som är
inom gränslinjerna registreras nu.
Avbryt
Avbryter logotypregistreringen.
Logoposition
Ange positionen för registrerade användarlogotyper.
Du kan ange positionen efter att en logotyp har registrerats. Välj mellan upptill vänster, upptill
höger, mitten, nedtill vänster eller nedtill höger.
Skärm vid ingen signal
Anpassa skärmen som visas när det inte finns någon insignal.
Alternativ
Funktion
Duken är helt svart.
Blå
Duken är helt blå.
Användarlogo
Användarlogotypen projiceras.
Skärmen när tom
Alternativ
Svart
Funktion
Duken är helt svart.
Blå
Duken är helt blå.
Ljuskälla av
Ljuskällan stängs av.
Användarlogo
Användarlogotypen projiceras.
139
Menybeskrivning
Välj vilken skärm som ska visas när projiceringen tillfälligt görs svart genom att trycka ned
knappen BLANK på fjärrkontrollen.
Menyer
Svart
Menybeskrivning
Projektor på
Välj en logotyp som ska projiceras under uppstarten tills ingångssignalerna kan projiceras.
Alternativ
Funktion
Hoppa över
En svart skärm projiceras.
Canon-logotyp
Visar den Canon-logotyp som registrerades i förväg under
tillverkningen.
Användarlogo
Användarlogotypen projiceras.
Vid skärm
> [Systeminställning] > [Vid skärm]
Ange visningsdetaljer för skärmmenyer, hjälp och ikoner för varningar eller
försiktighetsåtgärder.
Menyposition
Ändra positionen av menyvisningen.
Välj mellan upptill vänster, upptill höger, mitten, nedtill vänster eller nedtill höger.
När kantutjämning används går det endast att välja [Mitten]. Andra visningspositioner
är gråa och kan inte väljas.
Menyvisningstid
Utöka menyvisningen från standardinställningen på 10 eller 30 sekunder till 3 minuter.
Alternativ
Funktion
Normal
Menyn visas i 10 eller 30 sekunder.
Förlängd
Menyn visas under 3 minuter.
140
Menybeskrivning
Följande visningstider ändras också.
Alternativ
[Normal]
[Förlängd]
- Menyskärm
- Kantutjämning (S133)
30 sekunder
3 minuter
-
10 sekunder
3 minuter
Ingång (S42)
Lutningskompensation (S82)
Återställ lutningskompensation (S85)
Fokus (S43)
Zoom (S43)
Linsförskjutning (S58)
Återställ linsförskjutning (S60)
Kantskärpa (S94)
Storleksförhållande (S112)
Bildläge (S117)
Volym (S29, S34)
Gamma (S118)
Rotera meny
Roterar menyvisningen. När projektorn exempelvis projicerar med stående bildriktning
(porträttläge) och är monterad i 90° vinkel, kan du ange riktningen för projicerade menyer så
att de hamnar i linje med överdelen eller underdelen på de projicerade bilderna.
Alternativ
Funktion
Auto
Roterar automatiskt menyerna vid behov, efter användning av en
accelerometer för att avgöra om projektorn är monterad för stående
bildriktning (90° medurs eller moturs) eller horisontellt.
Av
Menyerna roteras inte. De visas i en riktning som är läsbar för
horisontellt monterade projektorer.
90 grader moturs
90 grader
medurs
Menyerna roteras 90°. De visas i en riktning som är läsbar för
projektorer som är monterade för stående bildriktning (90° medurs
eller moturs).
Visar guidefönstret.
Alternativ
Funktion
Av
Döljer guidefönstret.
På
Visar guidefönstret.
Guidefönstret visas i följande fall.
• Ingångssignalen kunde inte hittas.
• En ogiltig knapp har tryckts ned i läget [BLANK] eller [FREEZE] (S33).
• När positionslåset (S127) är inställt till [På] och knappar som är låsta genom den här
funktionen trycks in.
141
Menybeskrivning
Guide
Menyer
• För att fastställa menyernas riktning detekteras projektorns riktning omedelbart efter
start eller när den här inställningen sätts till [Auto].
• Menyerna roteras inte automatiskt vid förändringar av projektorns riktning medan
projiceringen pågår.
Menybeskrivning
Visa ingångsstatus
Ange om signalstatusen visas när det inte finns någon signal eller när du slutför
signalinställningar.
Alternativ
Funktion
Av
Ingångsstatus visas inte.
På
Ingångsstatus visas.
Visning av luftfiltervarning
Visar en varning att det är dags att byta luftfilter när utbyte behövs.
Alternativ
Funktion
Av
Luftfiltervarningen visas inte.
På
Luftfiltervarningen visas.
Om inställningen [Visning av luftfiltervarning] sätts till [Av], inaktiveras visningen av
varningen om luftfilterbyte. Vi rekommenderar att luftfilterräknaren (S155) kontrolleras
med jämna mellanrum för att se när det är dags att byta ut filtret.
Överhettningsvarning
Ange om varningsikonen för höga temperaturer (
hög och projektorn kan överhettas.
Alternativ
) ska visas när den inre temperaturen är
Funktion
Av
Inaktivera visningen av varningsikonen för höga temperaturer.
På
Aktivera visningen av varningsikonen för höga temperaturer.
Fjärrkontroll/Sidokontroll
> [Systeminställning] > [Fjärrkontroll/Sidokontroll]
Ange vilka funktioner som ska vara tillgängliga med knapparna på fjärrkontrollen
eller med sidoreglaget på projektorn.
Pipsignal
Du kan välja om en pipsignal ska höras eller ej när du använder projektorn.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktiverar pipsignalen.
På
Aktiverar pipsignalen.
Pipsignalen ljuder inte om du stänger av projektorns ljud med knappen MUTE på
fjärrkontrollen.
142
Menybeskrivning
Tangentupprepning
Med tangentupprepning kan du hålla nere knappar på projektorn eller fjärrkontrollen i stället
för att trycka på dem upprepade gånger.
Alternativ
Funktion
Av
Tangentupprepningen är inte aktiverad.
På
Tangentupprepningen är aktiverad.
Tangentlås
Lås projektorn eller (den trådlösa) fjärrkontrollen för att förhindra användning.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktiverar tangentlåset. Det går att göra inställningar eller val på
projektorn eller via fjärrkontrollen.
Huvudenhet
Det går inte att göra inställningar eller val på projektorn.
Använd fjärrkontrollen.
Fjärrenhet
(trådlös)
Inaktiverar användningen av den infraröda fjärrkontrollen (S36).
Använd knapparna på projektorn.
Användning är också möjlig med en kabelansluten fjärrkontroll
(RS-RC05) som tillval.
Låsa upp tangentlås
Stäng av projektorn och dra ur nätkontakten. Håll ned OK-knappen på projektorn och sätt i
stickkontakten, samtidigt som du fortsätter hålla ned OK-knappen. En pipsignal hörs efter
en kort stund och kontrollerna blir upplåsta.
Om den här inställningen öppnas via projektorns sidoreglage går det inte att välja
[Huvudenhet]. När inställningen öppnas via fjärrkontrollen går det inte att välja
[Fjärrenhet (trådlös)].
IR-mottagarinställningar
Välj infraröd mottagare på projektorn.
Alla
Funktion
Använd såväl främre som bakre mottagare på projektorn.
Främre
Använd främre mottagare på projektorn.
Bakprojektion
Använd bakre mottagare på projektorn.
Menyer
Alternativ
Menybeskrivning
143
Menybeskrivning
Fjärrkontrollkanal
Separata kanaler kan anges för upp till fyra projektorer så att en enda fjärrkontroll kan
användas för flera projektorer.
Välja en kanal för projektorn
Om en kabelansluten fjärrkontroll används behöver fjärrkontrollskanalen inte ställas in.
Alternativ
Funktion
Kan 1
Kan 2
Kan 3
Välj den fjärrkontrollskanal som ska användas med den här projektorn.
Kan 4
Fristående
Kan styras med en fjärrkontroll oavsett kanal.
Välja en kanal på fjärrkontrollen
Se till att ändra fjärrkontrollens kanal också när du ändrar projektorkanalen i den här menyn.
Kan 1
Håll ned både knappen Ch och knappen [1] under 3 sekunder.
Kan 2
Håll ned både knappen Ch och knappen [2] under 3 sekunder.
Kan 3
Håll ned både knappen Ch och knappen [3] under 3 sekunder.
Kan 4
Håll ned både knappen Ch och knappen [4] under 3 sekunder.
Fristående
Håll ned både knappen Ch och knappen [0] under 3 sekunder.
[INPUT A-C]-knapp inställningar
Välj insignaler som ska tilldelas knapparna INPUT A-C på fjärrkontrollen. Detta gör det möjligt
att direkt välja insignal.
Alternativ
INPUT A
INPUT B
INPUT C
Funktion
Välj bland följande insignaler: [Inaktivera], [HDMI-1], [HDMI-2] eller
[HDBaseT].
Audio in-val
> [Systeminställning] > [Audio in-val]
Välj terminal för ljudinmatning för olika typer av insignaler.
Undermeny
HDMI-1
HDMI-2
HDBaseT
Funktion
Välj terminal för ljudinmatning.
Alternativ
Funktion
Av
Inget ljud matas ut.
HDMI-1
Ljudsignaler från HDMI används för
ljuduppspelning.
HDMI-2
Ljudsignaler från HDMI-1 används för
ljuduppspelning.
HDBaseT
Ljudsignaler från HDMI-2 används för
ljuduppspelning.
144
Menybeskrivning
HDBaseT-signalkvalitet
> [Systeminställning] > [HDBaseT-signalkvalitet]
Visa videosignalens kvalitet för HDBaseT-ingång. Värdet för den mottagna
HDBaseT-insignalen indikeras av en vit linje.
Hög
Indikeras av det gröna området. Det här är den rekommenderade nivån.
Medel
Indikeras av det gula området. Signalen är ojämn. Kontrollera kabeln.
Låg
Indikeras av det röda området. Signalen kan inte användas. Korrigera kabelanslutningen eller byt ut kabeln.
Rulla inte ihop eller packa ihop kabeln.
Kommunikationsinställningar
> [Systeminställning] > [Kommunikationsinställningar]
Visa eller konfigurera kommunikationsinställningar för serviceporten eller HDBaseT
seriell kommunikation.
Undermeny
Extron XTP
Funktion
Ange om anslutning ska göras till Extron XTP-sändare vid
anslutning via HDBaseT.
Alternativ
Serviceport
Använd serviceporten (CONTROL).
HDBaseT
Använd porten för HDBaseT.
Detaljer
Visa baudhastighet, databitar och paritet
och ändra stoppbiten (växla mellan 1 eller
2 bitar).
145
Menybeskrivning
Seriell kommunikation
Funktion
Menyer
Välj portar som ska användas för seriell kommunikation. Annars
kan du använda den här inställningen för att kontrollera
inställningsvärden för den valda porten för seriell kommunikation.
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Logga, visa, dölj eller rensa användarkommandon.
Kommandoövervakning
Du kan logga in och visa typ, verkställningstid och IP-adress
(begränsas till den sista oktetten vid mottagningstillfället) för
skickade och mottagna användarkommandon.
Alternativ
Av
På
Visa
Radera
Funktion
Inaktivera loggning av användarkommandon.
Aktivera loggning av användarkommandon.
Visa loggen över användarkommandon.
Rensa hela loggen över användarkommandon.
Inställningar för strömförsörjning
> [Systeminställning] > [Inställningar för strömförsörjning]
Ange hur strömförsörjningen ska hanteras vid start, i standby och när ingen signal
detekteras.
Inställningar för standby
Ange nätverksfunktionens driftstatus i standbyläge.
Alternativ
Funktion
Normal
Alla nätverksfunktioner är tillgängliga när nätverksfunktionerna är
aktiverade, inklusive webbfönstret och PJLink.
Lågenergi
Alla funktionen inaktiveras förutom vissa funktioner för kabelanslutet
LAN (som används inom nätverket).
• [Inställningar för standby] är satt till [Normal] och kan inte ändras när
schemafunktionen är aktiverad (S151).
• [Inställningar för standby] är satt till [Normal] och kan inte ändras när trådlöst LAN är
aktiverat (S159).
146
Menybeskrivning
Snabb uppstart
Möjliggör snabbare start nästa gång genom att vissa kretsar lämnas på under 90 minuter när
projektorn stängs av. För att undvika plötsliga toppar i strömförbrukningen, fördröjs dock
projiceringen med minst cirka 1,7 sekunder.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera snabb uppstart.
På
Aktivera snabb uppstart.
Automatisk avstängning
Används för att ange att ljuskällan ska stängas av automatiskt eller att projektorn ska gå över
i standbyläge om det inte finns någon insignal. Den här funktionen stänger automatiskt av
ljuskällan eller strömmen efter en viss tidsperiod om varken fjärrkontrollen eller projektorn har
använts.
Alternativ
Funktion
Inaktivera
Inaktivera automatisk avstängning.
Ljuskälla av
Stänger endast av ljuskällan.
Standby
Stänger av projektorn och försätter den i standbyläge.
• Projiceringen fortsätter när samma insignal återställs, när fjärrkontrollen eller
projektorn används eller när användarkommandon skickas till projektorn.
• När projektorn gått in i standbyläge måste samma steg genomföras för att återuppta
projiceringen som när projektorn startas på normalt sätt.
• När [Inaktivera] väljs är läget [Ström på direkt] inte tillgängligt.
Automatisk avstängningsperiod
Ange hur lång tid som ska gå innan ljuskällan stängs av eller projektorn går över i
standbyläge, beroende på inställningen för [Automatisk avstängning].
Alternativ
5 min – 60 min
Funktion
Efter 30 sekunder utan ingångssignal och utan att projektorn arbetar,
visar projektorn en nedräkning av den valda tidsperioden.
Du kan slå på projektorn genom att ansluta elsladden utan att trycka på knappen POWER.
Alternativ
Funktion
Av
Du måste trycka på knappen POWER för att slå på projektorn.
På
Du kan slå på projektorn genom att bara ansluta elsladden.
• Innan du aktiverar Ström på direkt ska du ställa in [Automatisk avstängning] till ett
annat alternativ än [Inaktivera]. När [Inaktivera] väljs är läget [Ström på direkt] inte
tillgängligt.
• Projektorn är även försedd med en funktion för direktavstängning. Det innebär att
projektorn inte tar skada även om stickkontakten dras ur mitt under projiceringen,
utan att knappen POWER används. Det kan dock hända att inställningar som gjorts
precis innan stickkontakten dras ur inte lagras.
147
Menybeskrivning
Ström på direkt
Menyer
• Kan ställas in på 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min. eller 60 min.
• Om förhållanden som skulle starta nedräkningen uppfylls under släckning av
projiceringen avbryts släckningen.
Menybeskrivning
Reducera rörelseoskärpa
> [Systeminställning] > [Reducera rörelseoskärpa]
Rörelseoskärpa är oskärpa som uppstår under videouppspelning. Reducering av
rörelseoskärpa kan göra oskärpan mindre påtaglig.
Alternativ
Funktion
Av
Reducering av rörelseoskärpa utförs inte.
Svag
Reducera rörelseoskärpa för bilder med snabba rörelser.
Observera att bilderna kan bli något mörkare och flimmer kan
uppstå.
Stark
Reducera rörelseoskärpa för bilder med snabbare rörelser än med
[Svag]. Observera att bilderna kan bli mörkare och flimmer kan
uppstå.
• Om du ställer in projektorn på [Stark] eller [Svag] och det uppstår ett distraherande
flimmer väljer du inställningen [Av].
• [Reducera rörelseoskärpa] är inte tillgängligt i bildläget [DICOM SIM]. Menyn är grå.
Språk
> [Systeminställning] > [Språk]
Välj visningsspråk för menyerna.
Språk
Engelska
Ryska
Tjeckiska
Tyska
Nederländska
Danska
Franska
Finska
Arabiska
Italienska
Norska
Kinesiska (Förenklad)
Spanska
Turkiska
Kinesiska (Traditionell)
Portugisiska
Polska
Koreanska
Svenska
Ungerska
Japanska
148
Menybeskrivning
Övriga inställningar
> [Systeminställning] > [Övriga inställningar]
Registrera ett lösenord, ställ in användningen av lösenord, återställ räknaren för
luftfilterbyte, schemalägg uppgifter och kom åt andra inställningar och annan
information.
Inställningar för lösenord
Inaktiverar projektorn om inte rätt lösenord anges.
Alternativ
Funktion
Av
Projektorn kan användas även om inget lösenord anges.
På
Projektorn kan endast användas om ett lösenord anges.
Ta bort lösenordet
Avsluta via
fjärrkontrollen
Du tvångsupphäver lösenordet från fjärrkontrollen i vänteläget genom att
trycka på knappen MENU 3 gånger, och sedan på knappen POWER.
149
Menybeskrivning
• Det går inte att ange [På] om du inte har slutfört [Registrera lösenord].
När du har angett ett lösenord visas rutan för att ange lösenord vid uppstart.
Ange ett 4-siffrigt lösenord.
Ange lösenordet med hjälp av knapparna [ ] / [ ] / [ ] / [ ] eller sifferknapparna
på fjärrkontrollen.
Om lösenordet är giltigt börjar projektionen. Om du skriver in fel lösenord tre gånger
stängs projektorn av.
• Projektorn stängs även av efter tre minuters inaktivitet på skärmen för
lösenordsinmatning.
Menyer
Avsluta på
Projektorn
Stäng av projektorn och dra ur nätkontakten.
Håll knappen MENU på sidoreglaget intryckt och anslut nätkontakten. Se
till att hålla knappen MENU intryckt ända tills du hör en pipsignal. När
pipsignalen ljuder är lösenordet borttaget. (Angett lösenord återställs
också.)
Menybeskrivning
Registrera lösenord
Du kan registrera ett lösenord för projiceringsstart.
Ange ett 4-siffrigt lösenord.
Ange lösenordet med hjälp av pilknapparna [ ] (1) / [ ] (2) / [ ] (3) / [ ] (4) eller
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Det fyrsiffriga lösenordet anges från vänster- till högersiffrorna. När den sista siffran anges
registreras lösenordet automatiskt.
Tryck på knappen MENU för att avbryta registreringen.
Inställningar för datum och tid
Ställ in tidsinställningar som datum och tid, visningsformat för datum/tid, sommartid och tidszon.
Undermeny
Funktion
Ställ in datum och tid. Datumet och tiden som har ställts in visas och
uppdateras varje sekund.
Inget visas om [Datum och tid] inte har ställts in.
Undermeny
Datum och tid
Funktion
Datum
Ange datumet.
Tid
Ange tiden.
Ange
Bekräfta de värden du har angivit. Detta gör att
funktionen [Datum och tid] aktiveras.
• Visningsformatet för datum/tid ställs in med
[Datumvisningsformat].
• Inställningarna kan återställas om projektorn lämnas med
stickkontakten ur under en längre tid.
Datumvisningsformat
Välj [År/månad/dag], [Månad/dag/år] eller [Dag/månad/år] som
visningsformat för datumet när datum och tid ska visas i scheman och
på andra ställen.
Ställer fram klockan en timme när sommartiden börjar och ställer
tillbaka klockan en timme när sommartiden tar slut. Tidpunkterna för
sommartiden måste ställas in i förväg.
Alternativ
Sommartid
Funktion
Av
Inaktivera sommartidsfunktionen.
På
Aktivera sommartidsfunktionen.
Redigera
Ange när sommartiden börjar och slutar. Ställ in
månad, dag och klockslag för sommartidens början
och slut i fönstret som visas.
Det går inte att välja [På] i [Sommartid] förrän tidpunkterna för
sommartidens början och slut har ställts in.
Region
Välj en stad som ligger i den tidszon där projektorn används.
Tidszonen för staden som valts i [Tidszon] visas.
150
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Välj om projektorns tid ska synkroniseras med användning av SNTP
(Simple Network Time Protocol).
Undermeny
På (IPv4)
SNTP
Funktion
Använd SNTP via en IPv4-anslutning.
På (IPv6)
Använd SNTP via en IPv6-anslutning.
Av
Inaktivera SNTP.
• [SNTP] går inte att välja när [Nätverk (kabel/trådlöst)] är satt
till [Av/Av].
• Använd webbfönstret för att ställa in IP-adressen för SNTPservern. [SNTP] går inte att välja om inte SNTP-serverns IPadress har ställts in.
Schema
Du kan automatisera vissa projektoruppgifter genom att schemalägga dem. För alla
schemalagda uppgifter går det att välja mellan schemat [Standard], som inte är kopplat till
någon viss tidsperiod, och en av fem särskilda perioder som du själv definierar.
Menyer
Alternativ
Funktion
Standard
Ange ett generellt schema som inte är knutet till någon specifik
tidsperiod.
Särskild period
1–5
Ange upp till fem särskilda perioder för schemalagda uppgifter.
151
Menybeskrivning
Inställningen [Period] för en särskild period kan inte ställas in så att den överlappar
någon annan period.
Menybeskrivning
• [På] visas i grått tills du har ställt in perioden för [Särskild period 1] till [Särskild
period 5].
• [På] och [Av] visas i grått för perioder i [Särskild period 1] till [Särskild period 5] som
redan har passerats.
• Om något schema sätts till [På] ändras [Inställningar för standby] (S146) till [Normal].
• Uppgifter som schemalagts inom schemat [Standard] utförs inte när en särskild
period pågår.
Detaljerad schemainställning
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera schemat.
På
Aktivera schemat.
Redigera schemat.
■ Standard
Redigera
152
Menybeskrivning
Alternativ
Funktion
■ Särskild period
Välj en dag i [Veckodag] och välj sedan klockslag, uppgifter och
parameterar.
Undermeny
Redigera
Funktion
Period
Ange tidsperioden (start- och slutdatum) för den
särskilda perioden. Observera att inga [Period]inställningar används för schemat [Standard].
Veckodag
Byt veckodag att ställa in.
Ange uppgifterna som ska schemaläggas för din
valda [Veckodag]. Du kan ange eller ta bort
tidpunkter, uppgifter och parametrar (POWER ON/
OFF, INPUT, CALIBRATION).
Menyer
Redigera
schema
Menybeskrivning
153
Menybeskrivning
Alternativ
Funktion
Undermeny
Återställ
Funktion
Tar bort inställningarna för det valda schemat.
Inställningarna för [Period] och veckodag återställs
också.
Kopiera de schemalagda uppgifterna för din valda
[Veckodag] till en annan dag i
schemakopieringsmenyn.
Redigera
Kopiera
schema till en
annan dag
Kalibrering
Kalibreringen finjusterar projektorn för att kompensera för förändringar i bildkvaliteten som
beror på långvarig användning eller ändrad användningsmiljö.
Undermeny
Funktion
Återställ ursprunglig gamma om du upptäcker att tonkurvorna har
ändrats eller om neutrala färger har fått en annan ton efter att
projektorn har använts en tid. Projektorn måste ha projicerat i cirka
30 minuter innan gammaåterställning kan utföras.
Alternativ
Funktion
Av
Återställer till fabriksinställningarna utan att utföra
gammaåterställning.
Justera
Återställ ursprunglig gamma och använd resultatet.
Återställ gamma
• Gammaåterställningen återställer tonkurvor och neutrala
färger så nära standardvärdena som möjligt, men det går inte
att exakt återskapa den ursprungliga projiceringen.
• När gammaåterställning utförs projiceras justeringsskärmen i
cirka 6 minuter.
• För att avbryta gammaåterställningen trycker du på knappen
POWER eller EXIT. Om du avbryter återgår inställningen till
[Av].
154
Menybeskrivning
Undermeny
Funktion
Används när det finns tecken på färgförsämringar och sämre
ljusstyrka från ljuskällan till följd av långvarig användning.
Kalibrering av
ljuskälla
Alternativ
Funktion
OK
Utför kalibrering av ljuskällan.
Avbryt
Utför inte kalibrering av ljuskällan.
Projektorn måste ha projicerat i cirka 30 minuter innan kalibrering av ljuskällan kan
utföras.
Utlösare
Funktionen hos en skärm eller annan extern enhet kan utlösas (triggas) av att projektorn sätts
på eller stängs av.
Alternativ
Funktion
Av
Ingen utmatning från utlösaren.
Länka med ström
Utmatning på 12 V från utlösaren under projicering. Används för att
utlösa funktionen hos en skärm eller annan extern enhet när
projektorn sätts på eller stängs av.
Luftfilterräknare
Visar en räknare som påminner dig när det är dags att byta luftfiltret.
Dessutom visas ett fönster för att återställa räknaren.
• Återställ luftfilterräknaren efter byte av luftfiltret.
• För närmare information om byte av luftfilter, se S190 – S191.
Energiräknare
Visar den totala tid som projektorn har varit ansluten till strömförsörjning.
Det här värdet återställs inte även om [Grundinställningar] utförs.
Menyer
Menybeskrivning
155
Menybeskrivning
Firmware
Uppdatera projektorns firmware.
Kontrollera den indikerade versionen innan du uppdaterar firmware.
Uppdatera projektorns firmware enligt nedan.
1. Ladda ned uppdaterad firmware från Canons webbplats och spara den i rotkatalogen på
ett USB-minne.
2. Sätt in USB-minnet i USB-porten.
3. Följ instruktionerna som visas för att slutföra uppdateringen.
• Versionerna av den fasta programvaran som visas här är endast avsedda som
illustration och kan skilja sig från de faktiska versionerna.
• I vissa fall kanske det inte går att ladda ned uppdateringar. Kontakta Canon Call
Center om du vill ha mer information.
• Uppdateringen av den fasta programvaran tar några minuter. Under uppdateringen
blinkar LED-indikatorn rött. Stäng inte av projektorn medan LED-lampan blinkar.
Efter uppdateringen stängs projektorn av automatiskt och försätts i standbyläge.
Grundinställningar
Du kan återställa menyinställningarna och systeminställningarna till grundinställningarna.
Alternativ
Funktion
OK
Inställningarna återställs till grundinställningar.
Avbryt
Inställningarna återställs inte till grundinställningar.
156
Menybeskrivning
Nätverksinställning
Inställningar som beskrivs i det här avsnittet gäller för kabelanslutna och
trådlösa nätverksanslutningar, konfigurering av nätverkslösenord och andra
aspekter av projicering via nätverk.
Menyskärm när insignalen är HDMI-1
Sida
Lås nätverksinställning
S158
Ställ in
nätverkslösenord
Aktivera eller inaktivera lösenordsskydd för
nätverksinställningar.
S158
Spara nätverkslösenord
Ange ett nätverkslösenord.
S158
Nätverk (kabel/trådlöst)
Aktivera eller inaktivera kabelansluten eller trådlös
nätverksanslutning samt användningsläget.
S159
Utförliga inställningar
(kabel)
Visa och ställ in avancerade inställningar för
kabelanslutningar.
S160
Utförliga inställningar
(trådlöst)
Visa och ställ in avancerade inställningar för trådlösa
anslutningar.
S164
PJLink*
Aktivera eller inaktivera PJLink.
S169
AMX Device Discovery*
Aktivera eller inaktivera AMX Device Discovery.
S170
Crestron RoomView*
Aktivera eller inaktivera Crestron RoomView.
S170
Information
Visa nätverksinformation.
S171
Menyer som inte är tillgängliga visas i grått eller är dolda.
* Endast tillgängligt för kabelanslutningar.
157
Menybeskrivning
Funktion
Lås eller lås upp nätverksinställningarna, beroende på
om du vill förhindra ändringar eller inte.
Menyer
Meny
Menybeskrivning
Lås nätverksinställning
> [Nätverksinställning] > [Lås nätverksinställning]
Du kan låsa/låsa upp nätverksinställningarna så att de inte kan ändras.
Alternativ
Funktion
Lås upp
Avbryt låsningen och tillåt ändring av andra nätverksinställningar.
Lösenordet måste anges för att avbryta låsningen. Använd knapparna
[ ] / [ ] / [ ] / [ ] eller sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in
det fyrsiffriga nätverkslösenordet.
Lås
Lås inställningarna.
• Tvångsavbryt nätverkslåsningen
Tryck på knapparna i följande ordning för att avbryta låset: [ ] [OK] [ ] [OK] [ ] [OK].
Detta återställer nätverkslösenordet till [ ] [ ] [ ] [ ] ([1] [1] [1] [1]).
• Om du anger [Ställ in nätverkslösenord] till [Av] förblir nätverksinställningarna olåsta.
Ställ in nätverkslösenord
> [Nätverksinställning] > [Ställ in nätverkslösenord]
Du kan ange om det ska krävas ett lösenord eller inte för att ändra projektorns
nätverksinställningar.
Alternativ
Funktion
Av
Det används inget nätverkslösenord.
På
Det används ett nätverkslösenord.
Spara nätverkslösenord
> [Nätverksinställning] > [Spara nätverkslösenord]
Använd knapparna [ ] / [ ] / [ ] / [ ] eller sifferknapparna på fjärrkontrollen för att
ange projektorns nätverkslösenord.
158
Menybeskrivning
Nätverk (kabel/trådlöst)
> [Nätverksinställning] > [Nätverk (kabel/trådlöst)]
Aktivera eller inaktivera kabelansluten eller trådlös nätverksanslutning samt
användningsläget.
Genom att ange [Av] kan du spara energi.
Alternativ
Funktion
Av/Av
Inaktiverar nätverksfunktionen.
På/Av
Aktivera endast kabelanslutna nätverk.
På/På (Pj AP)
Aktivera både kabelanslutna och trådlösa nätverk (PJ AP-läge).
Av/På (Pj AP)
Aktivera endast trådlösa nätverk (PJ AP-läge).
Av/På (Infra)
Aktivera endast trådlösa nätverk (infrastrukturläge).
Anmärkningar om anslutning via trådlöst nätverk
När du startar projektorn i PJ AP-läge (S66) visas initialt ett meddelande om att du måste
kontrollera inställningarna för säkerhetsnyckeln.
Menyer
Menybeskrivning
159
Menybeskrivning
Utförliga inställningar (kabel)
> [Nätverksinställning] > [Utförliga inställningar (kabel)]
Visa och ändra manuellt IP-adressen, gateway-adress och andra inställningar för
den kabelanslutna anslutningen. Endast tillgängligt när kabelanslutet nätverk är
[På].
Meny
MAC-adress
Funktion
Projektorns MAC-adress för kabelanslutning.
Konfigurera detaljer rörande projektorns kabelanslutna LAN (IPv4)funktion.
Undermeny
Utförliga IPv4adressinställningar
Funktion
IP-adress
IP-adress för kabelanslutet LAN (IPv4).
Subnätmask
Subnätmask för kabelanslutet LAN (IPv4).
Gatewayadress
Gateway-adress för kabelanslutet LAN (IPv4).
Alternativ
Funktion
Av
Inaktiverar DHCP-funktionen. TCP/
IP-inställningar kan konfigureras
manuellt.
På
Aktiverar DHCP-funktionen. Söker
igenom DHCP-servern. Det går inte
längre att ange TCP/IP-inställningar
(IP-adress, subnätmask eller
gateway-adress) manuellt, eftersom
IP-adressen hämtas från DHCPservern.
DHCP
160
Menybeskrivning
Meny
Funktion
Undermeny
Funktion
Ändra eller ange IP-adress, subnätmask och gatewayadress för anslutningar.
Utförliga IPv4adressinställningar
Ställ in TCP/
IP
• Den här menyn är inte tillgänglig (visas i
grått) när [DHCP] (S160) är [På].
• Om ett ogiltigt värde anges kommer
“Ogiltigt.” att visas. Ange i så fall ett giltigt
värde.
• När [Nätverk (kabel/trådlöst)] är inställt på
[På/På (Pj AP)] visas “Det går inte att ange
identiska segment-IP” om du anger samma
undernätverk som i PJ AP-läge. Ange ett
annat undernätverk eller ändra [Nätverk
(kabel/trådlöst)] till [På/Av] innan du anger
den kabelanslutna IP-adressen igen.
Alternativ
Funktion
På
Aktiverar projektorns kabelanslutna LAN (IPv6)funktion. Det går nu att välja [Utförliga IPv6adressinställningar].
IPv6
Menyer
Av
Inaktiverar projektorns kabelanslutna LAN (IPv6)funktion.
Menybeskrivning
161
Menybeskrivning
Meny
Funktion
Konfigurera detaljer rörande projektorns kabelanslutna LAN (IPv6)funktion.
Undermeny
Utförliga IPv6adressinställningar
Funktion
Länklokal
Link-local-adress för kabelanslutet LAN (IPv6).
Auto
Automatiska adresser (upp till fem) för kabelanslutet
LAN (IPv6).
Manuell
Manuell adress för kabelanslutet LAN (IPv6).
Gateway
Gateway-adress för kabelanslutet LAN (IPv6).
Automatiska
inställningar
Aktivera/inaktivera automatisk adressinställning för
kabelanslutet LAN (IPv6).
Konfigurera inställningar för kabelanslutet LAN (IPv6)
manuellt. Ändra eller specificera IPv6-adressen,
prefixlängden och gateway-adressen.
Manuella
inställningar
Om ett ogiltigt värde anges kommer “Ogiltigt.”
att visas. Ange i så fall ett giltigt värde.
162
Menybeskrivning
Meny
Initiering av
nätverksinst.
Funktion
Menybeskrivning
163
Menyer
Följande nätverksinställningar initieras.
Inställningar som konfigureras från projektormenyn
• Lås nätverksinställning (S158)
• Ställ in nätverkslösenord (S158)
• Spara nätverkslösenord (S158)
• Nätverk (kabel/trådlöst) (S159)
• Utförliga inställningar (kabel) (S160)
- Utförliga IPv4-adressinställningar (S160)
- DHCP (kabelanslutet LAN (IPv4)) (S160)
- Ställ in TCP/IP (S161)
- IP-adress (kabelanslutet LAN (IPv4)) (S160)
- Subnätmask (kabelanslutet LAN (IPv4)) (S160)
- Gateway-adress (kabelanslutet LAN (IPv4)) (S160)
- IPv6 (S161)
- Utförliga IPv6-adressinställningar (S162)
- Automatiska inställningar (S162)
- Manuella inställningar (S162)
- IP-adress (kabelanslutet LAN (IPv6)) (S162)
- Prefixlängd (S162)
- Gateway-adress (kabelanslutet LAN (IPv6)) (S162)
• PJLink (S169)
• Inställningar för AMX Device Discovery (S170)
• Inställningar för Crestron RoomView (S170)
Inställningar som konfigureras från webbfönstret
• [Password] (S173)
• [Wired] (S179)
- IPv4
- DHCP (S180)
- IP address (S180)
- Subnet mask (S180)
- Default gateway (S180)
- IPv6
- IPv6 (S180)
- Autoconfiguration (S180)
- IP address (S180)
- Prefix length (S180)
- Default gateway (S180)
• [Mail] (S184)
• [SNMP] (S186)
• [Projector info.] (S187)
• [PJLink] (S187)
Menybeskrivning
Utförliga inställningar (trådlöst)
> [Nätverksinställning] > [Utförliga inställningar (trådlöst)]
Visa och ändra manuellt IP-adressen, gateway-adress och andra inställningar för
den trådlösa anslutningen. Endast tillgängligt när trådlöst nätverk är [På].
Meny
Funktion
Läge
Visar läget för trådlös anslutning (S66).
SSID
Visar åtkomstpunktens SSID.
Säkerhet
Visar säkerhetsinställningarna.
Kanal
Visar kanalen som används för anslutning.
Signalstyrka
Visar den faktiska signalstyrkan som uppmätts.
MAC-adress
Projektorns MAC-adress för trådlös anslutning.
Välj anslutningsmetod i infrastrukturläge.
Undermeny
Funktion
PBC
Anslut i PBC-läge (tryckknapp).
Följ instruktionerna som visas och tryck på knappen på
den trådlösa basstationen (åtkomstpunkten) och välj
sedan, inom 2 minuter, [OK] på skärmen.
PIN
Anslut i PIN-läge.
Följ instruktionerna som visas och ange den 8-siffriga
PIN-koden på den trådlösa basstationen
(åtkomstpunkten) och välj sedan, inom 10 minuter,
[OK] på skärmen.
Wi-Fi Protected
Setup
164
Menybeskrivning
Meny
Funktion
Ange manuellt projektorns trådlösa inställningar.
Undermeny
Läge
Funktion
Visar läget för trådlös anslutning (S66).
En lista över tillgängliga SSID för åtkomstpunkter
visas. Du kan hitta tillgängliga åtkomstpunkter i
närheten eller använda knapparna för att ange en
åtkomstpunkts SSID.
Manuella
inställningar
SSID
Kanal
Visar den aktuella trådlösa kanalen (1 – 11).
Nyckel-ID
Välj den trådlösa WEP-nyckelns ID. Endast tillgängligt
när säkerhet är inställt på [WEP].
Nyckeltyp
Välj inmatningstyp för den trådlösa säkerhetsnyckeln.
Inte tillgängligt när säkerhet är inställt på [Öppen].
Nyckel
Ange den trådlösa säkerhetsnyckeln.
Inte tillgängligt när säkerhet är inställt på [Öppen].
Verkställ
Anslut med aktuella inställningar.
165
Menybeskrivning
Välj en trådlös säkerhetsnivå mellan [Öppen], [WEP],
[WPA2 AES] eller [WPA/WPA2 TKIP/AES]. I PJ APläge kan du välja [Öppen] eller [WPA2 AES].
Menyer
Säkerhet
Menybeskrivning
Meny
Funktion
Konfigurera detaljer för projektorns trådlösa LAN (IPv4)-funktion.
Undermeny
Funktion
IP-adress
IP-adress för projektorns trådlösa LAN (IPv4).
Subnätmask
Subnätmask för projektorns trådlösa LAN (IPv4).
Gatewayadress
Gateway-adress för projektorns trådlösa LAN (IPv4).
Aktivera eller inaktivera trådlös DHCP på projektorn.
Alternativ
Utförliga IPv4adressinställningar
Funktion
Av
Inaktiverar DHCP-funktionen. TCP/
IP-inställningar kan konfigureras
manuellt.
På
Aktiverar DHCP-funktionen. Söker
igenom DHCP-servern. Det går inte
längre att ange TCP/IP-inställningar
(IP-adress, subnätmask eller
gateway-adress) manuellt, eftersom
IP-adressen hämtas från DHCPservern.
DHCP
Konfigurera projektorns trådlösa TCP/IP-inställningar.
• Den här menyn är inte tillgänglig (visas i
grått) när [DHCP] är [På].
• Om ett ogiltigt värde anges kommer
“Ogiltigt.” att visas. Ange i så fall ett giltigt
värde.
Ställ in TCP/
IP
166
Menybeskrivning
Meny
Funktion
Alternativ
IPv6
Funktion
Av
Inaktiverar projektorns trådlösa LAN (IPv6)-funktion.
På
Aktiverar projektorns trådlösa LAN (IPv6)-funktion. Det
går nu att välja [Utförliga IPv6-adressinställningar].
IPv6-anslutning är inte möjlig i PJ AP-läge (S159). Menyerna
[IPv6] och [Utförliga IPv6-adressinställningar] visas i grått.
Konfigurera detaljer för projektorns trådlösa LAN (IPv6)-funktion.
Undermeny
Utförliga IPv6adressinställningar
Funktion
Länklokal
Link-local-adress för trådlöst LAN (IPv6).
Auto
Automatiska adresser (upp till fem) för trådlöst LAN
(IPv6).
Manuell
Manuell adress för trådlöst LAN (IPv6).
Gateway
Gateway-adress för trådlöst LAN (IPv6).
Automatiska
inställningar
Aktivera/inaktivera automatisk adressinställning för
trådlöst LAN (IPv6).
Menyer
Konfigurera inställningar för trådlöst LAN (IPv6)
manuellt. Ändra eller specificera IPv6-adressen,
prefixlängden och gateway-adressen.
Menybeskrivning
Manuella
inställningar
Om ett ogiltigt värde anges kommer “Ogiltigt.”
att visas. Ange i så fall ett giltigt värde.
167
Menybeskrivning
Meny
Initiering av
nätverksinst.
Funktion
Följande nätverksinställningar initieras.
Inställningar som konfigureras från projektormenyn
• Lås nätverksinställning (S158)
• Ställ in nätverkslösenord (S158)
• Spara nätverkslösenord (S158)
• Nätverk (kabel/trådlöst) (S159)
• Utförliga inställningar (trådlöst) (S164)
- Utförliga IPv4-adressinställningar (S166)
- DHCP (trådlöst LAN (IPv4)) (S166)
- Ställ in TCP/IP (S166)
- IP-adress (trådlöst LAN (IPv4)) (S166)
- Subnätmask (trådlöst LAN (IPv4)) (S166)
- Gateway-adress (trådlöst LAN (IPv4)) (S166)
- IPv6 (S167)
- Utförliga IPv6-adressinställningar (S167)
- Automatiska inställningar (S167)
- Manuella inställningar (S167)
- IP-adress (trådlöst LAN (IPv6)) (S167)
- Prefixlängd (S167)
- Gateway-adress (trådlöst LAN (IPv6)) (S167)
Inställningar som konfigureras från webbfönstret
• [Password] (S173)
• [Wireless] (S181)
- IPv4
- DHCP (S181)
- IP address (S181)
- Subnet mask (S181)
- Default gateway (S181)
- IPv6
- IPv6 (S182)
- Autoconfiguration (S182)
- IP address (S182)
- Prefix length (S182)
- Default gateway (S182)
• [Mail] (S184)
• [Projector info.] (S187)
168
Menybeskrivning
PJLink
> [Nätverksinställning] > [PJLink]
Du kan aktivera och avaktivera projektorns funktion PJLink network.
När funktionen är aktiverad går det att styra den via nätverket med hjälp av
kommandon som uppfyller PJLink-standarden.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktiverar PJLink-funktionen.
På
Aktiverar PJLink-funktionen.
• Den här projektorn uppfyller klass 2 enligt definitionen i PJLink-standarden från Japan
Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA). Den här
projektorn har stöd för alla kommandon som definieras i PJLink klass 2 och PJLinkkompatibiliteten har verifierats.
- Portnumret för överföring av PJLink-kommandon är 4352 (TCP).
- Portnumret för att söka efter PJLink-enheter är 4352 (UDP).
- För mer information om hur du använder PJLink, se “Ställa in PJLink [PJLink]”
(S187).
Källor och motsvarande ingångar
Ingångskällans nummer
31
32
51
Insignalens namn
HDMI-1
HDMI-2
HDBaseT
Vad är PJLink?
Besök webbplatsen för Japan Business Machine and Information System Industries
Association för närmare specifikationer av PJLink.
PJLink webbplats: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
169
Menybeskrivning
Klass 1: Standardisering av styrnings- och övervakningsspecifikationer för grundläggande
projektorfunktioner
Klass 2: Standardisering av kommandon i tillägg till klass 1, enhetssökning,
statusinformation och IPv6-stöd.
Menyer
Den möjliggör centraliserad styrning av projektorer och drift från en styrenhet för alla
projektorer oavsett tillverkare.
Målet är för JBMIA att underlätta för användarna och öka användningen av projektorer
genom tidig systematisering för nätverksövervakning och styrning av projektorer, som
kommer att bli normalt i framtiden.
Menybeskrivning
AMX Device Discovery
> [Nätverksinställning] > [AMX Device Discovery]
Med den här inställningen kan annan utrustning kompatibel med AMX Device
Discovery upptäcka projektorn via ett nätverk. För nätverk utan AMX Device
Discovery väljer du [Av].
Alternativ
Funktion
Av
Inaktiverar AMX Device Discovery.
På
Aktiverar AMX Device Discovery. Projektorn skickar med jämna
mellanrum ut AMX-paket över nätverket.
• Mer information om AMX Device Discovery finns på webbplatsen för AMX.
http://www.amx.com
Crestron RoomView
> [Nätverksinställning] > [Crestron RoomView]
Crestron RoomView gör det möjligt att centralt hantera flera projektorer över ett
nätverk. Nätverksanslutna projektorer kan fjärrstyras för att felsöka problem, eller
för att sätta på eller stänga av dem. Ange om Crestron RoomView ska användas.
Alternativ
Funktion
Av
Inaktivera Crestron RoomView.
På
Aktiverar Crestron RoomView. En port för RoomView öppnas och
projektorn svarar på CIP-paket. Kommunikation är möjlig via
RoomView Express/Server-applikationen eller via Crestron
Controller (S188).
• Mer information om Crestron RoomView finns på webbplatsen för Crestron®.
http://www.crestron.com
170
Menybeskrivning
Information
> [Nätverksinställning] > [Information]
Visar nätverksinformation.
Meny
Funktion
Avsändaradress för e-post
Avsändaradress som används för att skicka e-post med
felmeddelanden (S184).
Mottagaradress för e-post
[Redan inställt] eller [Ej inställt] visas för att ange om en
mottagaradress har ställts in för felmeddelanden via e-post
(S184).
Detaljerad
information
(kabel)
Detaljerad
information
(trådlös)
IPv4
IPv6
IP-adress för kabelanslutet LAN (IPv4).
Länklokal
Link-local-IP-adress för kabelanslutet LAN (IPv6).
Auto
Automatisk IP-adress för kabelanslutet LAN (IPv6).
Manuell
Manuell IP-adress för kabelanslutet LAN (IPv6).
Länklokal
Link-local-IP-adress för trådlöst LAN (IPv6).
Auto
Automatisk IP-adress för trådlöst LAN (IPv6).
Manuell
Manuell IP-adress för trådlöst LAN (IPv6).
IPv4
IPv6
IP-adress för trådlöst LAN (IPv4).
• Menyinformationen [Detaljerad information (kabel)] visas när [Nätverk (kabel/
trådlöst)] är satt till [På/*].
• Menyinformationen [Detaljerad information (trådlös)] visas när [Nätverk (kabel/
trådlöst)] är satt till [*/På].
Menyer
Menybeskrivning
171
Menybeskrivning
Kontrollera projektorinformationen
Du kan kontrollera information om de projicerade bildernas signaltyper och
annan information.
Meny
Funktion
Modellnamn
Visar modellnamnet.
Insignal
Information om den för tillfället valda insignalen
Information som typ, upplösning, frekvens och färgformat för
signalen visas.
Firmware
Nuvarande firmwareversion
Serienummer
Unikt serienummer för denna projektor
Användningstid för
projektor
Visar den totala tid som projektorn har varit på.
IP-adress (kabel)*
IP-adress (IPv4) för kabelanslutna anslutningar.
IP-adress (trådlöst)*
IP-adress (IPv4) för trådlösa anslutningar.
Projektornamn*
Namn som identifierar den här projektorn på nätverket
Kommentarer*
Information om t.ex. var projektorn är placerad visas (S187).
Systeminformations-ID
Systeminformation. Normalt visas den inte.
* Inget värde visas när [Nätverk (kabel/trådlöst)] är satt till [Av/Av].
Beroende på inställningen av [Nätverk (kabel/trådlöst)] kan det hända att vissa
värden inte visas. ( : visas, —: visas inte)
Nätverk
(kabel/trådlöst)
Av/Av
IP-adress (kabel)
—
IP-adress (trådlöst)
—
Projektornamn
—
Kommentarer
—
På/Av
—
172
På/På
(Pj AP)
Av/På
(Pj AP)
Av/På
(Infra)
—
—
Projektorns webbfönstermeny
I det här avsnittet beskrivs projektorns webbfönstermeny.
Ange ett lösenord [Password]
Under [Password] på inställningsfönstret kan du ange ett användarnamn och
lösenord för webbfönsterinloggning. För information om hur inställningen går till, se
“Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
User name
När du loggar in på webbfönstret skriver
du in användarnamnet med
alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (4 – 15 tecken).
root
New password
När du loggar in på webbfönstret skriver
du in lösenordet med alfanumeriska
1-byte-tecken och symboler (4 – 15
tecken).
system
Confirm new password
För bekräftelse skriver du in samma
lösenord som du angav i [New
password].
system
Menyer
Vi rekommenderar att du byter standardlösenordet.
Projektorns webbfönstermeny
173
Projektorns webbfönstermeny
Ställa in datum och tid [Date and time settings]
Via [Date and time settings] i inställningsfönstret kan du göra tidsinställningar som
datum och tid, visningsformat för datum/tid, tidszon och sommartid. För information
om hur inställningen går till, se “Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Date and
time
Förklaring
Grundinställning
Date
Ange datumet med siffror (1-bytetecken).
2018/01/01
Indication
order
Välj [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY]
eller [DD/MM/YYYY] som
visningsformat för datum.
YYYY/MM/DD
Time
Ange tiden med siffror (1-byte-tecken),
inom intervallet 00:00:00 till 23:59:59.
00:00:00
Time zone
Välj en stad i din tidszon.
(GMT) Dublin, Lisbon,
London
SNTP
Välj om funktionen SNTP (Simple
Network Time Protocol) ska vara på
eller av.
Om du väljer [ON (IPv4)] kan du inte
konfigurera följande inställningar.
[Date]
[Time]
[IPv6 SNTP server IP address]
Om du väljer [ON (IPv6)] kan du inte
konfigurera följande inställningar.
[Date]
[Time]
[IPv4 SNTP server IP address]
OFF
IPv4 SNTP
server IP
address
Ange IPv4 SNTP-serverns IP-adress
med siffror (1-byte-tecken).
0.0.0.0
IPv6 SNTP
server IP
address
Ange IPv6 SNTP-serverns IP-adress
med siffror (1-byte-tecken).
<Ingen>
174
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
Summer
time
Förklaring
Grundinställning
Välj om du vill aktivera eller stänga av
sommartidsfunktionen (klockan ställs
fram en timme när sommartiden börjar
och tillbaka en timme när sommartiden
tar slut).
Om du väljer [OFF] kan du inte
konfigurera följande inställningar.
[Start point Month]
[Start point Week]
[Start point Day]
[Start point Time]
[Finish point Month]
[Finish point Week]
[Finish point Day]
[Finish point Time]
OFF
Start point
Month
Välj den månad då sommartiden börjar.
1
Start point
Week
Välj den vecka då sommartiden börjar.
1
Start point
Day
Välj den dag då sommartiden börjar.
Mon
Start point
Time
Ange vid vilket klockslag sommartiden
börjar, inom intervallet 00:00 till 23:59
(1-byte-tecken).
00:00
Finish point
Month
Välj den månad då sommartiden slutar.
1
Finish point
Week
Välj den vecka då sommartiden slutar.
1
Finish point
Day
Välj den dag då sommartiden slutar.
Mon
Finish point
Time
Ange vid vilket klockslag sommartiden
slutar, inom intervallet 00:00 till 23:59
(1-byte-tecken).
00:00
Menyer
ON / OFF
Projektorns webbfönstermeny
175
Projektorns webbfönstermeny
Ställa in ett schema [Schedule]
Via [Schedule] i inställningsfönstret kan du automatisera vissa projektoruppgifter
genom att schemalägga dem. För alla schemalagda uppgifter går det att välja
mellan schemat [Usually], som inte är kopplat till någon viss tidsperiod, och en av
fem särskilda perioder (Period.1 – Period.5) som du själv definierar. För information
om hur inställningen går till, se “Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Schedule
view
Förklaring
Grundinställning
Select
period
Välj en specifik period att konfigurera.
Period.1
Time setting
I den vänstra rutan anger du
startdatumet för den specifika period
som du schemalägger och i den högra
rutan anger du slutdatumet (1-bytetecken).
Periodernas datum får inte överlappa
varandra.
2018/01/01
Usually
Visar det generella schemat, som kan
sättas på eller stängas av med
kryssrutan.
Tom (OFF)
Period.1
Visar tidpunkterna för period 1. Kan
sätta på eller stängas av med
kryssrutan.
Tom (OFF)
Period.2
Visar tidpunkterna för period 2. Kan
sätta på eller stängas av med
kryssrutan.
Tom (OFF)
Period.3
Visar tidpunkterna för period 3. Kan
sätta på eller stängas av med
kryssrutan.
Tom (OFF)
Period.4
Visar tidpunkterna för period 4. Kan
sätta på eller stängas av med
kryssrutan.
Tom (OFF)
176
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
Schedule
view
Period.5
Time Schedule
Förklaring
Grundinställning
Visar tidpunkterna för period 5. Kan
sätta på eller stängas av med
kryssrutan.
Tom (OFF)
Visar tidpunkterna och veckodagarna
för det generella schemat eller perioden
som valts i [Schedule view].
Grön vertikal linje: projektor på; grå
vertikal linje: projektor av; blå vertikal
linje: byte av insignal.
Upp till åtta schemalagda uppgifter kan
ställas in varje dag.
—
Om du klickar på en post i [Time Schedule] visas skärmen [Edit schedule], där du
kan redigera schemat för den valda dagen eller tiden.
Alternativ
Edit
schedule
Förklaring
Grundinställning
—
Time
Ange tidpunkten för den automatiska
uppgiften med siffror (1-byte-tecken),
inom intervallet 00:00 till 23:59.
<Ingen>
Operation
Välj [Power], [Input] eller [Calibration]
beroende på vilken funktion den
automatiska uppgiften ska utföra.
Power
Parameter
Som parametrar för den automatiska
uppgiften kan du välja mellan följande
alternativ.
• När [Operation] är satt till [Power]:
[ON] / [OFF]
• När [Operation] är satt till [Input]:
[HDMI-1/2] / [HDBaseT]
• När [Operation] är satt till
[Calibration]:
LIGHT
ON
177
Projektorns webbfönstermeny
Visar veckodagen för det valda
schemat.
Menyer
Day
Projektorns webbfönstermeny
Om du klickar på [Add schedule] i [Time Schedule] visas fönstret [Add schedule],
där du kan lägga till en ny schemalagd uppgift till det generella schemat eller den
särskilda perioden (beroende på vad som är valt).
Alternativ
Add
schedule
Förklaring
Grundinställning
Day
Välj en veckodag för den automatiska
uppgiften. Flera dagar kan väljas.
Tom
Time
Ange tidpunkten för den automatiska
uppgiften med siffror (1-byte-tecken),
inom intervallet 00:00 till 23:59.
<Ingen>
Operation
Välj [Power], [Input] eller [Calibration]
beroende på vilken funktion den
automatiska uppgiften ska utföra.
Power
Parameter
Som parametrar för den automatiska
uppgiften kan du välja mellan följande
alternativ.
• När [Operation] är satt till [Power]:
[ON] / [OFF]
• När [Operation] är satt till [Input]:
[HDMI-1/2] / [HDBaseT]
• När [Operation] är satt till
[Calibration]:
LIGHT
ON
178
Projektorns webbfönstermeny
Klickar du på [Copy schedule to different day] i [Time Schedule] visas fönstret
[Schedule copy], där du kan kopiera ett schema till valfri dag i det generella
schemat eller den särskilda perioden (beroende på vad som är valt).
Alternativ
Schedule
copy
Förklaring
Grundinställning
Copy origin
Välj dagen att kopiera ifrån.
Mon
Registration
Events
Visar de schemalagda uppgifterna för
den valda dagen.
<Ingen>
Copy to day
Välj dagen att kopiera till. Flera dagar
kan väljas.
Tom
Grundläggande inställningar för kabelanslutet nätverk [Wired]
Från [Wired] i inställningsfönstret kan du ange grundläggande nätverksinformation
för kabelanslutna nätverk. För information om hur inställningen går till, se
“Nätverksinställningar” (S73).
Menyer
För IPv6
179
Projektorns webbfönstermeny
För IPv4
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
MAC address
Visar projektorns MAC-adress för
kabelanslutning.
Projektorns MAC-adress
för kabelanslutning
IPv4
address
DHCP
Välj om DHCP-funktionen ska sättas på
eller stängas av för kabelanslutet LAN
(IPv4). Följande inställningar kan inte
konfigureras manuellt när den här
inställningen är satt till [ON], eftersom
IP-adressen hämtas från DHCPservern.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
OFF
IP address
Ange projektorns IP-adress för
kabelanslutet LAN (IPv4) med siffror
(1-byte-tecken).
192.168.254.254
Subnet
mask
Ange subnätmasken för kabelanslutet
LAN (IPv4) med siffror (1-byte-tecken).
255.255.255.0
Default
gateway
Ange adressen för förvald gateway för
kabelanslutet LAN (IPv4) med siffror
(1-byte-tecken).
0.0.0.0
Link local
address
Visar projektorns länklokala IP-adress
för kabelanslutet LAN (IPv6).
Den länklokala IPadressen för projektorns
kabelanslutna LAN
(IPv6).
Auto
Visar den automatiskt tilldelade
adressen för projektorns kabelanslutna
LAN (IPv6).
Automatiskt tilldelad IPadress som hämtas för
[Auto settings]
Static
Visar den manuellt tilldelade adressen
för projektorns kabelanslutna LAN
(IPv6).
<Ingen>
IPv6
address
IPv6
Ange om IPv6-funktionen ska vara på
eller av för kabelanslutet LAN (IPv6).
Om du väljer [OFF] kan du inte
konfigurera följande inställningar.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
OFF
AutoVälj om den automatiska
configuration inställningsfunktionen ska vara på eller
av för kabelanslutet LAN (IPv6).
ON
IP address
Ange IP-adressen för kabelanslutet
LAN (IPv6) med siffror eller bokstäver
mellan A och F (1-byte-tecken).
<Ingen>
Prefix length
Ange prefixlängden för kabelanslutet
LAN (IPv6) med siffror (1-byte-tecken).
<Ingen>
Default
gateway
Ange adressen för förvald gateway för
kabelanslutet LAN (IPv6) med siffror
eller bokstäver mellan A och F (1-bytetecken).
<Ingen>
180
Projektorns webbfönstermeny
Om inställningar för TCP/IP ändrats måste du koppla ifrån och ansluta till nätverket igen.
Om nätverkets subnätmask ändrats väljer du [Subnet mask] i ovanstående fönster och
ställer in den nya subnätmasken.
Grundläggande inställningar för trådlöst nätverk [Wireless]
Från [Wireless] i inställningsfönstret kan du ange grundläggande
nätverksinformation för trådlösa nätverk. För information om hur inställningen går
till, se “Nätverksinställningar” (S73).
För IPv4
Alternativ
För IPv6
Förklaring
Grundinställning
Projektorns MAC-adress
för trådlös anslutning
IPv4
address
DHCP
Välj om DHCP-funktionen ska sättas på
eller stängas av för trådlöst LAN (IPv4).
Följande inställningar kan inte
konfigureras manuellt när den här
inställningen är satt till [ON], eftersom
IP-adressen hämtas från DHCPservern.
[IP address]
[Subnet mask]
[Default gateway]
OFF
IP address
Ange projektorns IP-adress för trådlöst
LAN (IPv4) med siffror (1-byte-tecken).
192.168.253.254
Subnet
mask
Ange subnätmasken för trådlöst LAN
(IPv4) med siffror (1-byte-tecken).
255.255.255.0
Default
gateway
Ange adressen för förvald gateway för
trådlöst LAN (IPv4) med siffror (1-bytetecken).
0.0.0.0
181
Projektorns webbfönstermeny
Visar projektorns MAC-adress för
trådlös anslutning.
Menyer
MAC address
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
IPv6
address
Förklaring
Grundinställning
Link local
address
Visar den länklokala IP-adressen för
projektorns trådlösa LAN (IPv6).
Den länklokala IPadressen för projektorns
trådlösa LAN (IPv6)
Auto
Visar den automatiskt tilldelade
adressen för projektorns trådlösa LAN
(IPv6).
Automatiskt tilldelad IPadress som hämtas för
[Auto settings]
Static
Visar den manuellt tilldelade adressen
för projektorns trådlösa LAN (IPv6).
<Ingen>
IPv6
Ange om IPv6-funktionen ska vara på
eller av för trådlöst LAN.
Om du väljer [OFF] kan du inte
konfigurera följande inställningar.
[Autoconfiguration]
[IP address]
[Prefix length]
[Default gateway]
OFF
AutoVälj om den automatiska
configuration inställningsfunktionen ska vara på eller
av för trådlöst LAN (IPv6).
ON
IP address
Ange IP-adressen för trådlöst LAN
(IPv6) med siffror eller bokstäver mellan
A och F (1-byte-tecken).
<Ingen>
Prefix length
Ange prefixlängden för trådlöst LAN
(IPv6) med siffror (1-byte-tecken).
<Ingen>
Default
gateway
Ange adressen för förvald gateway för
trådlöst LAN (IPv6) med siffror eller
bokstäver mellan A och F (1-bytetecken).
<Ingen>
182
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
Wireless
setting
Wireless
setting
Förklaring
Grundinställning
Wi-Fi
Protected
Setup
Välj en metod för att upprätta en trådlös
anslutning. Ej tillgängligt i läget trådlöst
LAN via PJ AP.
None (Manual)
Mode
Visa eller välj det använda läget för
trådlös anslutning. Ej tillgängligt i läget
trådlöst LAN via PJ AP.
infrastructure mode
(select)
Select SSID
Välj den trådlösa åtkomstpunktens
SSID. Ej tillgängligt i läget trådlöst LAN
via PJ AP.
<Ingen>
SSID
Visa eller välj den trådlösa
åtkomstpunktens SSID. Partiell SSIDredigering stöds i läget trådlöst LAN via
PJ AP.
<Ingen>
Security
Visa eller välj inställningsvärdet för
trådlös säkerhet.
Open
Channel
Visa eller välj numret för den trådlösa
kanalen. Ej tillgängligt när det använda
läget för trådlöst LAN är
infrastrukturläge.
6
Key ID
Visa eller välj den trådlösa WEPnyckelns ID. Ej tillgängligt när något
annat säkerhetsläge än WEP är valt.
1
Key type
Välj inmatningstyp för den trådlösa
säkerhetsnyckeln. Ej tillgängligt i läget
trådlöst LAN via PJ AP.
ASCII
Key
Ange den trådlösa säkerhetsnyckeln.
<Ingen>
Menyer
• Om inställningar för TCP/IP ändrats måste du koppla ifrån och ansluta till nätverket
igen. Om nätverkets subnätmask ändrats väljer du [Subnet mask] i ovanstående
fönster och ställer in den nya subnätmasken.
• IPv6-anslutning är inte möjlig i PJ AP-läge (S66). [IPv6 address] visas i grått.
• När du är ansluten i läget trådlöst LAN via PJ AP (S66) kan du genom partiell SSIDredigering redigera delen mellan PJ- och _Canon0D. Ange alfanumeriska tecken (1byte-tecken), inklusive bindestreck och understreck (1 – 15 tecken).
Projektorns webbfönstermeny
183
Projektorns webbfönstermeny
Ställa in e-post [Mail]
Från [Mail] i inställningsfönstret kan du ange de alternativ som krävs för att skicka
felbrev och testbrev. För information om hur inställningen går till, se
“Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
Error report
Välj om funktionen att rapportera fel via
e-post ska vara på eller av, och om
nätverket ska använda IPv4 eller IPv6.
OFF
To:
Skriv in mottagaradressen för felbrev
med alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (1 – 63 tecken).
MailUserAccount
Cc:
Skriv in till kännedom-adressen för
felbrev med alfanumeriska 1-bytetecken och symboler (1 – 63 tecken).
<Ingen>
From:
Skriv in avsändaradressen för felbrev
med alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (1 – 63 tecken).
Projector@canon.co.jp
IPv4 SMTP server IP
address
Skriv in SMTP-serverns IP-adress
(IPv4) med 1-byte-tal.
0.0.0.0
IPv4 SMTP server port
number
Skriv in SMTP-serverns portnummer
(IPv4) med 1-byte-tal (1 – 65535).
25
IPv6 SMTP server IP
address
Skriv in SMTP-serverns IP-adress
(IPv6) med 1-byte-tal.
<Ingen>
IPv6 SMTP server port
number
Skriv in SMTP-serverns portnummer
(IPv6) med 1-byte-tal (1 – 65535).
25
Mail resend interval*
Ange tidsspannet för omskickning av epost när ett fel uppstod (enhet:
sekunder) inom intervallet 0 – 59
sekunder med 1-byte-tal.
10
184
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
Mail resend times
Förklaring
Ange det antal gånger som e-post ska
skickas om när ett fel uppstår inom
intervallet 0 – 255 med 1-byte-tal.
Grundinställning
3
* När intervallet är inställt på 0 sekunder görs upprepade försök att skicka e-post
(enligt inställningarna i [Mail resend times]) utan att pausa mellan försöken.
E-post autentiseringsinställningar
Via [Mail auth] under [Mail] i inställningsfönstret kan du konfigurera inställningarna
för autentisering av e-postmeddelanden som skickas när ett fel uppstår. För
information om hur inställningen går till, se “Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
OFF
User name
Skriv in användarnamnet som ska
användas för e-post autentisering med
alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (1 – 63 tecken).
<Ingen>
Password
Skriv in lösenordet för e-post
autentisering med alfanumeriska
1-byte-tecken och symboler (1 –
63 tecken).
<Ingen>
Confirm password
För bekräftelse skriver du in samma
lösenord som du angav i [Password].
<Ingen>
IPv4 POP3 server IP
address
Skriv in POP3-serverns IP-adress
(IPv4) med 1-byte-tal.
0.0.0.0
IPv4 POP3 server port
number
Skriv in POP3-serverns portnummer
(IPv4) med 1-byte-tal (1 – 65535).
110
IPv6 POP3 server IP
address
Skriv in POP3-serverns IP-adress
(IPv6) med 1-byte-tal.
<Ingen>
IPv6 POP3 server port
number
Skriv in POP3-serverns portnummer
(IPv6) med 1-byte-tal (1 – 65535).
110
POP before SMTP
response time
Ange tidsgränsen för SMTPautentisering efter POP3-autentisering
(enhet: millisekunder) med 1-byte-tal
(0 – 9999 millisekunder).
300
Sända ett testbrev
Du kan skicka ett testbrev till den e-postadress som angetts i [Mail] under [Mail] i
inställningsfönstret genom att klicka på [Send test mail] längst ned i fönstret.
185
Projektorns webbfönstermeny
Välj e-post autentiseringsmetoden. Om
[OFF] väljs kan de andra e-post
autentiseringsinställningarna inte
ändras.
Menyer
Mail authentication
Projektorns webbfönstermeny
SNMP-inställningar [SNMP]
Från [SNMP] i inställningsfönstret kan du konfigurera inställningarna för styrning av
projektorer som använder SNMP (Simple Network Management Protocol). För
information om hur inställningen går till, se “Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
SNMP
Välj SNMP-funktionsversion. Om [OFF]
väljs kan de övriga inställningarna på
den här skärmen inte konfigureras.
OFF
Receive community
Skriv in namnet på gruppen som ska ta
emot projektorinformation med
alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (1 – 15 tecken).
<Ingen>
Password
Skriv in gruppinställningarnas lösenord
med alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (8 – 15 tecken). Det kan
endast ställas in när SNMP-versionen
är V3.
<Ingen>
Confirm password
För bekräftelse skriver du in samma
lösenord som du angav i [Password].
<Ingen>
186
Projektorns webbfönstermeny
Ange information om projektorn [Projector info.]
Från [Projector info.] på inställningsfönstret kan du ange relevanta kommandon,
som projektornamn och platser där projektorerna är installerade, så att
informationen kan användas för att identifiera projektorer om flera projektorer är
installerade i nätverket. För information om hur inställningen går till, se
“Nätverksinställningar” (S73).
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
Projector name
Skriv in projektornamnet med
alfanumeriska 1-byte-tecken och
symboler (1 – 63 tecken).
Canon Projector001
Comment
Ange eventuella relevanta
anteckningar, t.ex. om var projektorn är
installerad.
<Ingen>
Vissa tecken, till exempel #, kan inte användas i [Projector name] och [Comment].
187
Projektorns webbfönstermeny
Från [PJLink] i inställningsfönstret kan du ställa in PJLink-funktionerna som är
standarden för projektorhantering i ett nätverk. För information om hur inställningen
går till, se “Nätverksinställningar” (S73). För närmare information om PJLink, se
“Vad är PJLink?” (S169).
Menyer
Ställa in PJLink [PJLink]
Projektorns webbfönstermeny
Alternativ
Förklaring
Grundinställning
PJLink
Slår på eller av PJLink-funktionen. Om
[OFF] väljs kan de övriga
inställningarna på den här skärmen
inte konfigureras.
ON
PJLink authentication
Välj om du vill slå på eller av PJLinkautentiseringsfunktionen. Om [OFF]
väljs går det inte att ändra följande
inställningar.
[Password]
[Confirm password]
ON
Password
Skriv in PJLinkautentiseringslösenordet med
alfanumeriska 1-byte-tecken (1 –
32 tecken).
system
Confirm password
För bekräftelse skriver du in samma
lösenord som du angav i [Password].
system
Notify 1
Ange om det ska skickas spontana
statusmeddelanden. Om du väljer
[OFF] kan du inte konfigurera [Notify 1
IP address].
OFF
Notify 1 IP Address
Om [Notify 1] är satt till [ON], ange IPadressen som ska ta emot
meddelandena.
<Ingen>
Notify 2
Konfigurera om meddelanden ska
skickas till flera mottagare.
OFF
Notify 2 IP Address
Om [Notify 2] är satt till [ON], ange IPadressen som ska ta emot
meddelandena.
<Ingen>
Ställa in en kontrollenhet tillverkad av Crestron Electronics [Crestron]
Skärmbilden [Crestron e-Control] visas. Information om Crestron Controller finns
på Crestron:s webbplats.
http://www.crestron.com
188
Underhåll /
Produktspecifikationer /
Felsökning
189
Underhåll
Rengöra projektorn
Rengör projektorn ofta för att förhindra att damm sätter sig på ytan.
En smutsig lins kan förstöra den projicerade bildens kvalitet.
Använd inte lim, smörjmedel, oljor eller alkaliska rengöringsmedel vid
underhållet av projektorn. Sådana ämnen kan klibba fast på höljet och
Varning skada det, vilket eventuellt kan leda till att projektorn faller ned från sitt
fäste och orsakar skador på egendom eller personskador.
Innan du rengör projektorn ska du alltid stänga av den och koppla från
den efter att kylfläkten har stannat och vänta i minst en timme. Annars
Observera kan du bränna dig eftersom huvudenheten är mycket het precis när
projektorn stängts av.
Torka försiktigt projektorns huvudenhet med en mjuk trasa.
Om projektorn är mycket smutsig kan du blöta trasan i vatten med lite
rengöringsmedel, vrida ur den ordentligt och sedan torka av projektorn. Torka av
projektorn med en torr trasa efter rengöring.
• Använd aldrig flyktig rengöringsvätska eller bensin
eftersom det kan skada projektorns ytbehandling.
• Använd inte en dammtrasa med kemikalier.
Observera • Linsens yta skadas lätt, så använd inte en hård
trasa eller servetter.
Byta ut luftfiltret
Följ proceduren nedan för att byta ut luftfiltret.
1
2
Stäng av projektorns strömtillförsel och dra ur stickkontakten.
Sätt fingret i urtaget under
filterenheten på sidan av
projektorn och dra ut
filterenheten.
Luftfilter
Luftfiltrets ramhandtag
190
Underhåll
3
Tryck upp luftfiltret underifrån
och ta bort det från
luftfilterramen.
Luftfilter
Luftfiltrets ram
Montera ett nytt luftfilter i
luftfilterramen.
5
För in
fasthållningsramen för
luftfiltret hela vägen i
projektorn.
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
4
191
Underhåll
• Återställ [Luftfilterräknare] efter byte av luftfiltret (S155).
• Hantera luftfiltret varsamt. Om luftfiltret blir skadat kommer det inte att fungera
ordentligt.
• Kontakta Canon Call Center för att köpa ett nytt luftfilter (artikelnr: RS-FL05).
Produktspecifikationer
■ Kompatibla signaltyper
Denna projektor är kompatibla med följande signaltyper.
Projektorn projicerar automatiskt ingångssignaler på ett korrekt sätt när de kommer
från en dator eller AV-utrustning som är kompatibel med någon av följande signaler.
FP : Främre överbryggning (Front porch)
SW : Synkbredd
BP : Bakre överbryggning (Back porch)
HDMI / HDBaseT
Signal upplösning
640×480
720×480
720×576
800×600
1280×720
1024×768
1366×768
1440×900
1280×1024
1920×1080(I)
1920×1080
2048×1080
2560×1080
1920×1200
2048×1200
2560×1440
2560×1600
3840×2160
*
*
4096×2160
*
*
Horisontell
frekvens
[kHz]
Vertikal
frekvens
[Hz]
Pixelfrekvens
[MHz]
31,469
31,469
31,250
37,879
18,000
37,500
45,000
48,363
47,712
48,000
55,469
55,935
63,981
28,125
31,250
33,750
27,000
56,250
67,500
66,576
67,500
26,400
56,250
66,636
66,000
74,038
74,556
74,582
74,100
88,787
98,713
52,593
52,438
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
52,561
52,397
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
59,940
59,940
50,000
60,317
24,000
50,000
60,000
60,004
59,790
60,000
59,901
59,887
60,020
50,000
50,000
60,000
24,000
50,000
60,000
59,924
60,000
24,000
50,000
59,978
60,000
59,950
59,885
59,905
60,000
59,951
59,972
23,993
23,999
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
23,979
23,980
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
25,175
27,000
27,000
40,000
59,400
74,250
74,250
65,000
85,500
72,000
88,750
106,500
108,000
74,250
72,000
74,250
74,250
148,500
148,500
147,000
148,500
99,000
185,625
181,250
198,000
154,000
193,250
205,250
157,684
241,500
268,500
266,750
209,750
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
284,250
223,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
192
Blankningsinformation
Horisontell
Vertikal
FP, SW, BP
FP, SW, BP
16, 96, 48
16, 62, 60
12, 64, 68
40, 128, 88
1760, 40, 220
440, 40, 220
110, 40, 220
24, 136, 160
70, 143, 213
14, 56, 64
48, 32, 80
80, 152, 232
48, 112, 248
528, 44, 148
32, 168, 184
88, 44, 148
638, 44, 148
528, 44, 148
88, 44, 148
48, 32, 80
44, 44, 64
998, 44, 148
548, 44, 148
48, 32, 80
248, 44, 148
48, 32, 80
136, 200, 336
136, 216, 352
8, 32, 40
48, 32, 80
48, 32, 80
216, 400, 616
48, 32, 80
1276, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
1056, 88, 296
176, 88, 296
224, 432, 656
48, 32, 80
1020, 88, 296
968, 88, 128
88, 88, 128
968, 88, 128
88, 88, 128
10, 2, 33
9, 6, 30
5, 5, 39
1, 4, 23
5, 5, 20
5, 5, 20
5, 5, 20
3, 6, 29
3, 3, 24
1, 3, 28
3, 6, 17
3, 6, 25
1, 3, 38
4,5, 10, 30,5
45,5, 10, 114,5
4,5, 10, 30,5
4, 5, 36
4, 5, 36
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 36
4, 5, 11
4, 5, 36
3, 10, 18
4, 5, 11
3, 6, 26
3, 6, 36
3, 10, 32
21, 8, 6
3, 5, 33
3, 6, 37
3, 5, 24
3, 5, 17
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
3, 10, 19
3, 10, 12
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
8, 10, 72
Produktspecifikationer
* För HDBaseT kan bara YCbCr 4:2:0 tas emot. För HDMI fungerar mottagning även när EDID-läget
är inställt på [Hög kompatibilitet].
* Specifikationerna i ovanstående tabell kan ändras när som helst.
* HDBaseT-signaler är signaler som uppfyller HDBaseT-specifikationen. De överförs via kabel som
HDBaseT-signaler och skickas till projektorn innan de konverteras till HDMI-signaler.
HDBaseT-signaler som tas emot av projektorn och som inte kan konverteras tillbaka till HDMIsignalerna som anges i tabellen kanske inte projiceras som de ska.
■ Projektor
Modellnamn
Displaysystem
Effektiv skärmstorlek
Effektivt antal pixlar
4K6020Z
4K5020Z
Reflekterande flytande kristall-panel (LCOS): 3 paneler
Färgseparation genom dikroisk spegel /
polariseringsstråldelare och färgkomposition genom prisma
0,74'' / Cirka 17:9
8 847 360 (4096 x 2160)
Andra funktioner
Aktivt matrissystem
Zoom (*4)
Fokus
Linsförskjutning (*4)(*5)
Fokuslängd (*4)
F-värde (*4)
1,76x
Elektrisk
V: -73% – +73% (elektrisk), H: ±11% (elektrisk)
22,67 – 39,79 mm
F2,1 – F2,4
Typ
Blå laserdiod + gult lysämne
Ljuskälla
Projicering
lins
Skärmenhet
Optiskt system
80% eller mer
Se “Kompatibla signaltyper” (S192 – S193)
Datorsignalingång
Högsta ingångsupplösning 4096 x 2160 pixlar
Videosignalingång
Högsta ingångsupplösning 4096 x 2160 pixlar
HDMI x 2
640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1280 x 720,
1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024,
1920 ×1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200,
2048 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160,
4096 x 2160
Digital PC, Digital video
RJ-45
HDBaseT-ingång (video / ljud / kontroll / nätverk)
Digital bildingång
193
Produktspecifikationer
Terminal för
Videosignaler Skärmupplösning
videosignalingång
Minst: 101,6 cm till högst: 1 524 cm, projiceringsavstånd:
1,2 m till 31,7 m
1 073 000 000
6000lm
5000lm
22 000:1
20 000:1
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
Bildstorlek / Projiceringsavstånd
(*4)
Antal färger
Ljusstyrka (*1) (*2)
Kontrastförhållande (*1) (*3)
Ljusstyrkeförhållande vid
periferin till centrum (*1) (*4)
Insignaltyper som stöds
Andra terminaler
och anslutningar
Produktspecifikationer
Modellnamn
Minijack
Minijack
Minijack
RS-232C
4K6020Z
Utlösare
AUDIO OUT
Kabelansluten fjärrkontroll
CONTROL (Dsub9)
USB
USB typ A
Strömförbrukning
i standbyläge
Brus (Ljuskällans läge: Normal /
Tyst 1 / Tyst 2)
Driftstemperatur
Strömförsörjning
Maximal strömförbrukning
Nätverk av, Seriell
kommunikation: Serviceport
Nätverk på, Seriell
kommunikation: Serviceport
Nätverk av, Seriell
kommunikation: HDBaseT
Nätverk på, Seriell
kommunikation: HDBaseT
38 / 33 / 29 dB
37 / 32 / 29 dB
0°C till 45°C
AC 100 V – 240 V 50 / 60 Hz
620W
550W
0,25W
1,6W
1,5W
1,6W
480 mm (B) x 196 mm (H) x 545 mm (D)
480 mm (B) x 175 mm (H) x 545 mm (D) (utom utskjutande
delar)
Cirka 19 kg (exklusive linsenheten)
Fjärrkontroll, torrcellsbatterier för fjärrkontroll, nätsladd,
viktig information och garantikort
Standardmått
Vikt
Tillbehör
Trådlös
anslutning
4K5020Z
Standard
IEEE802.11b/g/n
Kanaler som stöds
1 CH - 11 CH
Frekvensband
2,4 GHz
(*1) Överensstämmer med ISO21118-2012
(*2) Vid användning av en 4K standardzoomlins (RS-SL07RST) under följande förhållanden:
[Bildläge] > [Presentation], [Reducera rörelseoskärpa] > [Av], [Ljuskällans läge] > [Normal]
För att skydda projektorn kan det hända att ljusstyrkan sänks när omgivningstemperaturen ökar.
(*3) Vid användning av en 4K standardzoomlins (RS-SL07RST) under följande förhållanden:
[Bildläge] > [Presentation], [Reducera rörelseoskärpa] > [Av], [Ljuskällans läge] > [Normal],
[Dynamisk kontrast] > [Hög]
(*4) Vid användning av en 4K standardzoomlins (RS-SL07RST).
(*5) I linsförskjutningsläget [Normal]
* Är 99,99% eller mer av LCD-panelens pixlar verksamma. Under projicering kan 0,01% eller mindre
av pixlarna fortsätta att vara tända eller släckta på grund av LCD-panelens egenskaper.
* Kontinuerlig användning under en längre tid kan påskynda projektordelarnas försämring.
* Produktspecifikationerna och utseendet kan ändras utan föregående meddelande.
■ Fjärrkontroll
Typ
Strömförsörjning
Räckvidd
RS-RC07
DC 3,0 V, med två AAA-batterier
Omkring 8 m ±25° horisontell och vertikal (till infraröd fjärrmottagare)
Mått
46,5 mm (B) x 23 mm (H) x 159 mm (D)
Vikt
56 g
194
Produktspecifikationer
■ Specifikation för varje linsenhet (tillval)
Namn
4K standardzoomlins*
Lång zoomlins
RS-SL07RST
RS-SL02LZ
Brännvidd
22,67 – 39,79 mm
34,0 – 57,7 mm
F-nummer
2,1 – 2,4
1,99 – 2,83
Bredd
104 mm
143,4 mm
Höjd
126 mm
106,7 mm
Modellnummer
Externa mått
Längd
229 mm
175,3 mm
Cirka 1900 g
Cirka 925 g
Zoomförhållande
1,76x
1,7x
Projektionsavstånd
1,20 – 31,71 m
1,80 – 46,84 m
Storlek 100projiceringsavstånd
3,00 – 5,29 m
4,58 – 7,77 m
Stöds
Stöds ej
Vikt
Kantskärpa
* För optimal projektorprestanda rekommenderas en 4K standardzoomlins.
Ultralång zoomlins
Vidvinkelzoomlins
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Brännvidd
53,6 – 105,6 mm
15,56 – 23,34 mm
F-nummer
2,34 – 2,81
2,09 – 2,34
Bredd
143,4 mm
143,4 mm
Höjd
106,7 mm
106,7 mm
Längd
183,7 mm
183,7 mm
Cirka 1110 g
Cirka 1065 g
Modellnummer
Externa mått
Vikt
1,97x
1,5x
4,48 – 85,98 m
0,83 – 18,85 m
Storlek 100projiceringsavstånd
7,39 – 14,44 m
2,08 – 3,12 m
Stöds ej
Stöds ej
Kantskärpa
För närmare information om den möjliga linsförskjutningen, se “Anpassning med
hjälp av linsförskjutning” (S58).
195
Produktspecifikationer
Zoomförhållande
Projektionsavstånd
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
Namn
Produktspecifikationer
Namn
Modellnummer
Kort, fast lins
Zoomlins med ultravidvinkel
RS-SL03WF
RS-SL06UW
12,8 mm
8,39 mm
Externa mått
Brännvidd
F-nummer
2,0
2,40
Bredd
143,4 mm
143,4 mm
Höjd
106,7 mm
113,7 mm
Längd
175,3 mm
304,3 mm
Cirka 1060 g
Cirka 1520 g
Vikt
Zoomförhållande
—
—
Projektionsavstånd
0,67 – 4,99 m
0,45 – 3,38 m
Storlek 100projiceringsavstånd
1,66 m
1,12 m
Kantskärpa
Stöds ej
Stöds
Namn
Modellnummer
Standardzoomlins*
RS-SL01ST
Externa mått
Brännvidd
23,0 – 34,5 mm
F-nummer
1,89 – 2,65
Bredd
143,4 mm
Höjd
106,7 mm
Längd
Vikt
175,3 mm
Cirka 725 g
Zoomförhållande
1,5x
Projektionsavstånd
1,23 – 27,99 m
Storlek 100projiceringsavstånd
3,10 – 4,65 m
Kantskärpa
Stöds ej
* Linsen har bra fokusering trots att den inte är en 4K standardzoomlins.
För närmare information om den möjliga linsförskjutningen, se “Anpassning med
hjälp av linsförskjutning” (S58).
196
Produktspecifikationer
■ Externa mått
4K6020Z / 4K5020Z
175 mm
196 mm
94 mm
545 mm
480 mm
431 mm
451,7 mm
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
38,8 mm
Produktspecifikationer
197
Produktspecifikationer
■ Service-port (Kontroll)
Stifttilldelning
Stift nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signal
ÖPPEN
RxD
TxD
ÖPPEN
JORD
ÖPPEN
Intern pull-up
ÖPPEN
ÖPPEN
Kommunikationsformat
Kommunikationsläge
Kommunikationshastighet
Teckenlängd
Stoppbitar
Paritet
Flödeskontroll
: RS-232C, asynkron, halv-duplex-kommunikation
: 19200 bps
: 8 bitar
: Kan sättas till 1 bit eller 2 bitar. Fabriksinställningen,
eller inställningen efter att [Grundinställningar] har
utförts, är 1 bit.
: Ingen
: Ingen
198
Produktspecifikationer
Användarkommandon
Kommandon
Ström på
Strömförsörjning
POWER=OFF<CR>
GET=POWER<CR>
47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h
0Dh
HDBaseT
INPUT=HDBT<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 42h
54h 0Dh
HDMI-1
INPUT=HDMI1<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh
49h 31h 0Dh
HDMI-2
INPUT=HDMI2<CR>
49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh
49h 32h 0Dh
GET=INPUT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h
0Dh
Standard
IMAGE=STANDARD<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h
4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
Presentation
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h
IMAGE=PRESENTATION<CR> 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh
0Dh
Dynamisk
IMAGE=DYNAMIC<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh
41h 4Dh 49h 43h 0Dh
Video
IMAGE=VIDEO<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h
45h 4Fh 0Dh
Foto/sRGB
IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh
54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
DICOM SIM
IMAGE=DCM_SIM<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 43h 4Dh
5Fh 53h 49h 4Dh 0Dh
Användare 1
IMAGE=USER_1<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 31h 0Dh
Användare 2
IMAGE=USER_2<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 32h 0Dh
Användare 3
IMAGE=USER_3<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 33h 0Dh
Användare 4
IMAGE=USER_4<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 34h 0Dh
Användare 5
IMAGE=USER_5<CR>
49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h
52h 5Fh 35h 0Dh
GET=IMAGE<CR>
47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h
0Dh
Ström av
Bildlägesregistrering
Ljusstyrka
LjusstyrkevärdeBRI=<värde><CR>
inställning
Ljusstyrkeregistrering
Skärpa
Kontrast
Kontrastregistrering
GET=BRI<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh
SHARP=<värde><CR>
53h 48h 41h 52h 50h 3Dh <sifferkod>
0Dh
GET=SHARP<CR>
47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h
0Dh
KontrastvärdeCONT=<värde><CR>
inställning
GET=CONT<CR>
43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <sifferkod> 0Dh
47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
199
Produktspecifikationer
Skärperegistrering
Skärpevärdeinställning
42h 52h 49h 3Dh <sifferkod> 0Dh
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
Ingångskälles
-registrering
Bildläge
Binär representation
POWER=ON<CR>
Strömstatusregistrering
Ingångskälla
ASCII-representation
Produktspecifikationer
Kommandon
Storleksförhållande
Tom
registrering
Binär representation
ASPECT=AUTO<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h
54h 4Fh 0Dh
Verklig storlek ASPECT=TRUE<CR>
41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h
55h 45h 0Dh
Auto
Storleksförhållandevärdesregistrering
Tom
ASCII-representation
GET=ASPECT<CR>
47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h
54h 0Dh
Tom på
BLANK=ON<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
Tom av
BLANK=OFF<CR>
42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h
0Dh
GET=BLANK<CR>
47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh
0Dh
200
Felsökning
Beskrivning av LED-indikatorer
När det uppstår ett problem med projektorn lyser eller blinkar LED-indikatorn på
sidan av projektorn kontinuerligt efter att projektorn stängts av.
• Vänta tills kylfläkten har stannat och dra ur stickkontakten ur vägguttaget innan du tar itu med
problemet.
LED-indikatorns
Innebörd
status
WARNING och Abnormal
TEMP lyser.
temperatur
WARNING och
LIGHT lyser.
Fel på
ljuskällan
Temperaturen i projektorn är för hög av någon
anledning eller den yttre temperaturen är högre än
driftsintervallet. Om problemet är inne i projektorn
ska du kontrollera om projektorn är rätt monterad
och fungerar normalt, koppla från projektorn från
eluttaget så att projektorns insida kan svalna och
starta sedan om projiceringen. Avlägsna hindret
om öppningen för luftintaget eller
ventilationsöppningen är blockerat. Om luftfiltret är
igensatt ska det bytas (S190). Om samma varning
uppstår igen kan det ha uppstått ett funktionsfel i
projektorn.*
Ljuskällan lyser inte. Starta om projektorn och
kontrollera projiceringen. Om ljuskällan
fortfarande inte lyser kan ljuskällans drivkrets
vara skadad.*
Luftfiltret har inte installerats på rätt sätt. Montera
luftfiltret på korrekt sätt och starta om projektorn.
Om samma varning uppstår igen kan det ha
uppstått ett funktionsfel i projektorn.*
Det kan ha uppstått ett funktionsfel i kylfläkten
eller någon annan komponent. Dra ur projektorns
stickkontakt ur vägguttaget, sätt sedan i den igen
och sätt på projektorn på nytt. Om samma
varning uppstår igen kan det ha uppstått ett
funktionsfel i projektorn.*
WARNING
Fel på
Någon del i strömtillförseln har onormal spänning
(endast) blinkar strömförsörj- eller något annat fel kan ha uppstått. Dra ur
5 gånger
ning
projektorns stickkontakt ur vägguttaget, sätt
upprepade
sedan i den igen och sätt på projektorn på nytt.
gånger.
Om samma varning uppstår igen kan det ha
uppstått ett funktionsfel i projektorn. Dra ur
projektorns stickkontakt ur vägguttaget.*
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
WARNING
Filterfel
(endast) blinkar
3 gånger
upprepade
gånger.
WARNING
Fel på
(endast) blinkar kylfläkt
4 gånger
upprepade
gånger.
Orsak och åtgärd
Felsökning
201
Felsökning
LED-indikatorns
Innebörd
status
Problem med
WARNING
(endast) blinkar montering av
linsenheten
6 gånger
upprepade
gånger.
Orsak och åtgärd
Linsenheten har inte monterats på rätt sätt. Dra ur
projektorns stickkontakt, montera linsenheten på
rätt sätt och sätt sedan i projektorns stickkontakt
igen. Om samma varning uppstår igen kan det ha
uppstått ett funktionsfel i projektorn.*
* Kontakta Canon Call Center.
Symptom och lösningar
■ Det går inte att slå på projektorn
Orsak
Nätsladden är inte
ordentligt ansluten.
Nätsladden har just
anslutits.
Säkerhetsanordningen är
aktiverad på grund av att
luftintaget eller
ventilationsöppningen är
blockerad och projektorns
inre temperatur har ökat.
Linsenheten har inte
monterats på rätt sätt.
Luftfiltret har inte
installerats på rätt sätt.
Tangentlåset är aktiverat.
Åtgärd
Kontrollera om nätsladden är ordentligt ansluten
(S64).
Vänta i minst en sekund efter att du har kopplat in
projektorn innan du trycker på knappen POWER. Det
går inte att slå på projektorn omedelbart efter att du
har kopplat in den (S41).
Om säkerhetsanordningen är aktiv kommer
indikatorlampan [POWER] inte att tändas när du
ansluter nätsladden. Det går inte att inaktivera den
här säkerhetsanordningen. Ta bort eventuella hinder
som blockerar luftintagen eller
ventilationsöppningarna.*
Linsenheten har inte monterats på rätt sätt. Dra ur
projektorns stickkontakt, montera linsenheten på rätt
sätt och sätt sedan i projektorns stickkontakt igen.
Om samma varning uppstår igen kan det ha uppstått
ett funktionsfel i projektorn.*
Kontrollera om luftfiltret har installerats på rätt sätt
(S190).
Kontrollera att projektorns eller fjärrkontrollens
tangentlås (S143) inte är aktiverat.
* Kontakta Canon Call Center.
202
Felsökning
■ Det går inte att projicera en bild från projektorn
Orsak
En kabel är inte
ordentligt ansluten.
Det har inte gått
20 sekunder sedan
projektorn slogs på.
LAN-kabeln (skärmad
partvinnad kabel) är inte
ordentligt ansluten.
Kontrollera att samma ingångssignal har valts på rätt
sätt från [Ingång]-menyn för den anslutna AVutrustningen (S42).
Kontrollera om vald ingångssignaltyp är rätt (S192).
Tryck på knappen BLANK på fjärrkontrollen (S47).
Slå först på projektorn och sedan av och på datorn
igen.
Slå på den externa skärmutgången på datorn. För att
slå på extern skärmutgång: tryck på
funktionstangenten för [LCD] eller [VGA], eller en
tangent med en ikon för extern skärm, medan du
håller ner [Fn]-tangenten på datorns tangentbord.
Med Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7 kan
du aktivera bildutmatningen genom att hålla ned
Windows-tangenten och trycka på tangenten [P].
Tangentkombinationen som används för denna
åtgärd varierar beroende på modellen av dator. Se
handboken som följde med datorn för mer
information.
När [HDBaseT] har valts i menyn [Ingång],
kontrollerar du att LAN-kabeln (skärmad partvinnad
kabel) är ordentligt ansluten till projektorn (S65).
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
Ingen bild skickas från
AV-utrustningen.
Anslutningen till
ingångsterminalen har
inte gjorts på rätt sätt.
Ingen ingångssignaltyp
har valts för den
anslutna AVutrustningen.
Ingångssignaltypen är
felaktig.
BLANK-funktionen är
aktiverad.
Ingen bild projiceras på
grund av ett problem
med datorn.
Den externa
skärmutgången är inte
rätt inställd på datorn.
Åtgärd
Kontrollera om projektorn är rätt ansluten till datorn
eller AV-utrustningen (S62 – S64).
När projektorn slås på visas öppningsfönstret under
ca 20 sekunder. Om du vill projicera en bild direkt
trycker du på knappen OK på fjärrkontrollen eller
sidoreglaget (S29, S33).
Kontrollera om det visas en bild i den anslutna
videokameran, DVD, o.s.v.
Kontrollera huruvida AV-utrustningen är ansluten på
rätt sätt till projektorns ingångsterminal (S32).
Felsökning
203
Felsökning
■ Det hörs inget ljud
Orsak
MUTE-funktionen är
aktiverad.
Ljudet har justerats till
sin lägsta nivå.
Audio in-terminalen är
inställd till [Av].
Åtgärd
Tryck på knappen MUTE på fjärrkontrollen (S34).
Tryck på knappen VOL på fjärrkontrollen eller
knappen VOL+ på sidoreglaget för att justera
volymen (S29, S34).
Ändra Audio In-terminalen till lämplig inställning
(S144).
■ Den projicerade bilden är suddig
Orsak
Bilden är inte fokuserad.
Avståndet till duken är
för litet.
Projektorn är inte
placerad rakt framför
duken.
Projektorn har flyttats till
ett ställe där
temperaturen varierar
mycket.
Linsen är fläckig.
Videon är oskarp.
Reducering av
rörelseoskärpa är inte
tillgängligt.
Linsenheten har inte
monterats på rätt sätt.
Linsspaken är inte förd
till rätt läge.
Åtgärd
Justera fokus (S43).
Kontrollera om det är lämpligt avstånd till duken
(S51).
Kontrollera om projektorn står snett mot duken. Ett
litet fel i projiceringsvinkeln kan korrigeras genom
lutningskompensationsfunktionen (S82).
När projektorn flyttas från en plats där temperaturen
är låg till en plats där temperaturen är hög kan det
bildas kondens på linsen. Kondensen försvinner efter
en stund och projektorn kan projicera en normal bild.
Gör ren linsen (S190).
Aktivera reducering av rörelseoskärpa (S148).
[Reducera rörelseoskärpa] är inte tillgängligt i
bildläget [DICOM SIM]. Menyn är grå.
Kontrollera om linsenheten har monterats på rätt sätt
(S53).
Kontrollera om linsenheten har monterats på rätt sätt
(S53).
■ Det går inte att projicera en bild på rätt sätt
Orsak
Den projicerade bilden
är omvänd vertikalt eller
horisontellt.
En datorkabel används
där alla stift inte är
anslutna.
Åtgärd
Felaktig inställning för takmonterad / bakprojektion.
Kontrollera inställningar för [Bildvändning H/V] i
menyn [Installera inställningar] (S127).
Använd en datorkabel där alla stift är anslutna.
204
Felsökning
■ Projektorns strömtillförsel stängs av
Orsak
Något blockerar
luftintaget eller
ventilationsöppningen.
Luftfiltret är smutsigt.
Olämplig driftsmiljö.
Åtgärd
Kontrollera om något blockerar luftintaget eller
ventilationsöppningen. Om något blockerar
luftintaget eller ventilationsöppningen kommer
temperaturen i projektorn att stiga och strömmen
automatiskt stängas av för att skydda projektorn.
(Indikatorlamporna [WARNING] och [TEMP] lyser.)
Vänta tills projektortemperaturen sjunker, se till att
inget blockerar intags- eller ventilationsöppningarna,
och slå sedan på projektorn (S22, S28).
Kontrollera om luftfiltret är igentäppt av damm.
Om luftfiltret är igensatt ska det bytas (S190).
Kontrollera om driftstemperaturen är mellan 0°C och
45°C (S21).
Projektorns inställningar måste justeras när
projektorn används vid 2300 m eller högre höjd. Ställ
in [Hög höjd] under [Professionella inställningar] i
menyn [Installera inställningar] på [På] (S132).
■ Projektorn kan inte ansluta till nätverket
En HDBaseT-sändare
eller liknande enhet är
inte på.
Åtgärd
Kontrollera att LAN-kabeln (skärmad partvinnad
kabel) är ordentligt ansluten till projektorn (S65).
Nätverksfunktioner är inte tillgängliga förrän ungefär
40 sekunder efter det att projektorn har anslutits.
Vänta minst 40 sekunder och försök sedan ansluta
igen (S71).
Följ instruktionerna i “Nätverksinställningar” (S73 –
S74) och “Utförliga inställningar (trådlöst)” (S164 –
S168) för att ställa in projektorn på nytt. I PJ AP-läge,
prova att byta trådlös kanal på projektorn (S164 –
S168). I infrastrukturläge, prova att byta trådlös kanal
på åtkomstpunkten. Om det fortfarande inte går att
ansluta ska du kontakta Canon Call Center.
Kontrollera att HDBaseT-sändaren är på.
Underhåll / Produktspecifikationer / Felsökning
Orsak
LAN-kabeln (skärmad
partvinnad kabel) är inte
ordentligt ansluten.
Projektorn har inte varit
på tillräckligt länge
(mindre än cirka
40 sekunder).
Projektorn kan inte
ansluta till ett trådlöst
nätverk.
Felsökning
205
Felsökning
■ Det går inte att använda fjärrkontrollen
Orsak
Åtgärd
Batterierna är inte
ordentligt insatta eller
har tagit slut.
Du använder
fjärrkontrollen utanför
dess räckvidd.
Det finns ett hinder
mellan projektorn och
fjärrkontrollen.
Du använder
fjärrkontrollen i en
olämplig driftsmiljö.
Fjärrkontrollens
kanalinställning stämmer
inte med projektorns
inställning.
Tangentlåsfunktionen
förhindrar användning av
fjärrkontrollen.
Kontrollera om batterierna är ordentligt insatta. Byt ut
batterierna om de är ordentligt insatta (S35).
Ljus från
rumsbelysningen stör
den infraröda
fjärrmottagaren.
Kontrollera om du använder fjärrkontrollen inom
räckvidden för projektorns huvudenhet (S36).
Avlägsna hindret mellan projektorns huvudenhets
infraröda fjärrmottagare och fjärrkontrollen, eller rikta
fjärrkontrollen längs en hinderfri bana.
Kontrollera om projektorns huvudenhets infraröda
fjärrmottagare utsätts för direkt solljus eller starkt ljus
från belysningsutrustning (S36).
Kontrollera om fjärrkontrollens kanalinställning har
ändrats. Du kan kontrollera inställningen för
[Fjärrkontrollkanal] i menyn [Systeminställning]
(S144).
Kontrollera om [Tangentlås] är aktiverad för att
inaktivera användning av fjärrkontrollen.
Ställ in [Tangentlås] till [Av] i menyn
[Systeminställning] (S143).
Blockera ljuset.
206
Index
Siffror
H
6-axlig färgjustering......................... 122
HDBaseT.....................................5, 145
HDBaseT-terminal .................32, 63, 65
HDMI-terminal ...................................32
HDR ................................................121
HDR10 ............................................121
HLG .................................................121
Hög höjd..........................................132
A
AMX Device Discovery ................... 170
AUDIO OUT-terminal ........................ 32
Avancerad registrering.................... 130
B
I
Bakgrundsbelysning........................ 119
Bakprojektion .................................. 127
Bildjustering ............................ 104, 116
BLANK .............................................. 47
Bländare.......................................... 137
Crestron RoomView........................ 170
Information ..............................104, 172
Ingångsinställningar ................104, 112
Ingångsterminal.................................32
Installera inställningar..............104, 126
Inställningar för datum och tid .........150
Inställningar för energisparläge .........48
Inställningar för strömförsörjning ..... 146
D
J
Delvis förvrängningskorrigering ...... 131
DICOM SIM....................................... 45
Digital brusreducering ..................... 120
Digital zoom ...................................... 33
Dynamisk gamma ........................... 120
K
C
Justera volymen ................................49
Kabelanslutna nätverk...............65, 160
Kalibrering .......................................154
Kantskärpa ......................................133
Kantutjämning .......................5, 96, 133
Kontrast...........................................117
E
Effekten av bakgrundsbelysning ..... 119
Energiräknare ................................. 155
L
Firmware ......................................... 156
Fjärrkontroll ......................... 33, 35, 144
FREEZE............................................ 47
Funktionsläge.................................. 132
G
Gamma ........................................... 118
207
Index
LED-indikator ............................30, 201
Lins - position ..................................136
Ljuskällans läge...............................124
Ljusstyrka ........................................117
Luftfilter............................................190
Lutningskompensation ....................128
Lösenord .................................149, 150
F
Index
M
U
MENU ............................................. 102
Meny ............................................... 102
Minnesfärgskorrigering ................... 121
MUTE................................................ 49
USB-port ...................................32, 156
V
N
Vid skärm ........................................140
Visning av logotyp ...........................140
Välja språk ......................................148
Nätverksinställningar............... 104, 157
Nätverkslösenord ............................ 158
W
P
WARNING-indikator ..................30, 201
Wi-Fi ....................................................6
PJLink ..................................... 169, 187
Projektor på..................................... 140
Å
Återställ ...................................125, 156
R
Reducering av slumpmässigt brus
..................................................... 120
S
Schema........................................... 151
Sidoreglage....................................... 29
Signaltyp ......................................... 192
Skärmfärg ....................................... 137
Skärmupplösning
(förbereda datorn) .......................... 43
Skärpa............................................. 118
Språk............................................... 148
Ström på direkt................................ 147
Ställa in visningsstatus.................... 112
Stänga av ljudet ................................ 49
Systeminställningar................. 104, 138
T
Takmonterad ................................... 127
Tangentlås....................................... 143
Terminaler och kontakter................... 32
Testmönster ...................................... 93
Trådlösa nätverk ....................... 66, 164
208
Alternativ
• Takfäste
Artikelnr: RS-CL15*1
• Takmonteringsarm
Artikelnr: RS-CL17*1
• Takmonteringsstång
(350 – 550 mm)
Artikelnr: RS-CL08*2
• Takmonteringsstång
(550 – 950 mm)
Artikelnr: RS-CL09*2
• Luftfilter
Artikelnr: RS-FL05
• Fjärrkontroll
Artikelnr: RS-RC07
• Fjärrkontroll
Artikelnr: RS-RC05
*1 Vid montering av projektorn i taket krävs både ett takfäste (RS-CL15) och en
takmonteringsarm (RS-CL17).
*2 Använd materialet ovan för att hänga projektorn från taket.
209
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7552-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising