Canon | imageFORMULA P-215 | User guide | Canon imageFORMULA P-215 User guide

Canon imageFORMULA P-215 User guide
L¬OjslgH G¢g¬
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj Gfr G¢g¬gH Hƒ£ MxHVr n¥V¢ •
dt i¢gî c‘¥Vgg Kl› Kh”l dt if ±h…jPBH n¥V¢ ’G¢g¬gH Hƒ£ MxHVr Kl xh§jkBH ¬uf •
.MV‘VqgH ¬kU GfŒjslgH
RÉGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE
(¨Œt Jg‘t 120 «V¨)
(Jg‘t 120 «HV¨g) (FCC) m¢gHV¬¢…gH JBhwjBH mk¥g K¢kH‘r
M111131«HV¨ ’JH¬kjslgg m¢z‘qgH mPshlgH
vqO¢‘ (FCC) m¢gHV¬¢…gH JBhwjBH mk¥g K¢kH‘r Kl 15 LrV x«¥gH vl «h§¥gH Hƒ£ RtH‘j¢
(2)‘ ’MVhq JbOH¬j D• E‘¬P dt «h§¥gH Ffsj¢ K• «‘¥¢ B (1) :K¢¢ghjgH K¢¨Vagg G¢yajgH
V¢Y G¢yaj dt Ffsj¢ ¬r GOH¬j D• “gƒ dt hlf ’h§ghfŒjsH Lj¢ JbOH¬j D• «h§¥gH GfŒ¢ K• F¥¢
.i¢t F‘YVl
’m¢lrVgH M«§¥®hf mwhOgH “ F” mz…gH ¬‘¢r vl RtH‘j¢ ik• K¢fj‘ «h§¥gH Hƒ£ VhfjOH Lj ¬Œg :m±Pbl
¬‘¢ŒgH Iƒ£ vq‘ Lj ¬r‘ (FCC) m¢gHV¬¢…gH JBhwjBH mk¥g K¢kH‘r Kl 15 LrV x«¥gH F¥‘lf
¬¢g‘jf «h§¥gH Hƒ£ L‘Œ¢‘ .m¢k”s M¶akl GOH¬ E¬P¢ ¬r DƒgH VhqgH GO¬jgH ¬q mg‘Œul m¢hlP V¢t‘jg
hŒ‰t‘ ilH¬OjsH‘ if¢”Vj Lj¢ Lg Hƒî‘ ’m¢”gsB JH¬¬Vj JHƒ mrh¨ Rb¨î‘ LH¬OjsH‘ ’mrh¨gH
¬¥‘¢ B ’“gƒ vl‘ .m¢”gsbgH JBhwjbg MVhq JbOH¬j E‘¬P dt Ffsj¢ ¬r ikït ÷JH¬haV´g
JbOH¬j E‘¬P dt «h§¥gH Hƒ£ Ffsj hl Hƒït .h§k¢uf M¶akl dt GOH¬jgH Hƒ£ E‘¬P L¬uf Khlq
’ig¢yaj‘ «h§¥gH ThŒ¢î R¢V¨ KU I¬¢¬Pj K”l¢ DƒgH‘ ’K‘¢«…gjgH ‘• ‘¢¬HVgH GhfŒjsH dt MVhq
:m¢ghjgH JHxHV¥™H Kl Ve”• ‘• ¬PH‘ R¢V¨ KU GO¬jgH Hƒ£ –bwî G‘hP¢ K• L¬Ojslghf V¬¥¢‘
.GhfŒjsBH dzH‘£ GŒk ‘• i¢¥‘j M¬hUî –
.GfŒjslgH‘ «h§¥gH K¢f ¬UhfjgH mthsl M¬h¢« –
.GfŒjslgH h§f Gwj¢ djgH MVzH¬gH KU TgjOj m¢zhfV§” MVzH¬ dt ƒO¶lf «h§¥gH G¢w‘j –
.M¬UhslgH dŒgjg K‘¢«…gjgH‘ ‘¢¬HVgH M«§¥• vl GlhujgH dt WwOjl dkt ‘• vzhfgH VajsH –
LrV x«¥gH Kl “F” m¢UV…gH MVŒ…gH dt “F” mz…gH ¬‘¢r vl RtH‘jgg “gƒ‘ ’G‘«ul Gf” LH¬OjsH F¥¢
.(FCC) m¢gHV¬¢…gH JBhwjBH mk¥g K¢kH‘r Kl 15
“hk£ Kh” Kî‘ .G¢g¬gH dt “gƒ TbO ¬V¢ Lg hl ’«h§¥gH ngU Jb¢¬uj ‘• JHV¢¢yj D• xHV¥î V±P¢
.«h§¥gH G¢yaj ThŒ¢î “kl Fg¨¢½ ¬Œt ÷Jb¢¬ujgH ‘• JHV¢¢yjgH Iƒ£ Gel xHV¥™ MV‘Vq
C anon U.S.A. In c.
One Canon Plaza, Lake S u ccess NY 11042, U.S.A.
(516) 328-5000 Tjh§gH LrV
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
appli cables aux app areils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003
édictée par lIndustrie Canada.
m¢fj”lgH M«§¥©g dg‘¬gH ENERGY STAR® µlhkVf
dt “¢Va h§j…wf CANON ELECTRONICS INC. m”VaVŒj
Jhfg¨jlf d…¢ «h§¥gH Hƒ£ K¶f ENERGY STAR® µlhkVf
.mrh¨gH “b§jsH Jh§¢¥‘jf Rguj¢ hl¢t ENERGY STAR®µlhkVf
m¢fj”lgH M«§¥®hf WhOgH dg‘¬gH ENERGY STAR®µlhkVf ¬u½¢
Vj‘¢fl”gH LH¬OjsH GbO mrh¨gH V¢t‘j v¢¥aj ngU Glu¢ h¢¹g‘¬ h¥
‰ lhkVf
JHƒ Jh¥jklgH Vak‘ V¢‘¨j µlhkVfgH Hƒ£ LU¬¢ .NVO®H m¢fj”lgH M«§¥®H‘
Jh”VagH ‘”ghl v¢¨js¢ –‘j…l Lh±k ‘£‘ ’Ghut G”af mrh¨gH “b§jsH Kl GgŒj djgH Tzh±‘gH
M«§¥• m¢fj”lgH M«§¥®H Kl µlhkVfgH h§t¬§js¢ djgH Jh¥jklgH Glaj‘ .DVh¢jOH G”af i¢t m”VhalgH
V¢¢hulgH K¶f h‰lgU ’m¢z‘qgH JhPshlgH‘ JhOshkgH‘ Jhs”h…gH‘ Jhufh¨gH‘ JhahagH‘ Vj‘¢fl”gH
.i¢t m”VjalgH G‘¬gH G”f M¬P‘l µlhkVfghf mwhOgH JHVhuagH‘
.¨Œt (m¢f‘V‘®H m¢¬hwjrBH mŒ¨klgH) df‘V‘®H ¬hPjBH
“gƒ‘ ’m¢g«klgH mlhlŒgH vl µjklgH Hƒ£ Kl WgOjgH K”l¢ B ik• ngî «lVgH Hƒ£V¢a¢
JH¬ulghf mwhOgH‘ ’(2002/96/EC) LrV m¢sh¢ŒgH WEEEV¢¢hulg ‰hŒt‘
.h§f G‘lulgH m¢gPlgH K¢kH‘ŒgH ngî mthq™hf ’mt‘ƒPlgH m¢fV§”gH‘ m¢k‘Vj”g™H
GfhŒl µjklg ¬ljulgH GH¬fjsBH Gel ’mwjOl v¢l¥j m¨Œkg µjklgH Hƒ£ L¢gsj dyfk¢‘
M¬hU™ ¬ljul v¢l¥j vr‘lg il¢gsj ‘• ’c‘kgH S…k Kl ¬¢¬¥ µjkl xHVa ¬kU VO›
Kl m¢U‘kgH Iƒ£ vl GlhujgH x‘sg K‘”¢ ¬r (EEE) m¢k‘Vj”g™H‘ m¢fV§”gH M«§¥®H Jh¢h…k V¢‘¬j
h§¢gU D‘jPj djgH MV¨OgH mu¢f¨gH JHƒ ¬H‘lgH Ffsf Khsk™H mPw‘ mz¢fgH ngU GljPl Ve• Jh¢h…kgH
Kl WgOjgH dt “k‘huj Kït Jr‘gH S…k dt‘ .LhU G”af (EEE) m¢k‘Vj”g™H‘ m¢zhfV§”gH M«§¥®H
TVujgg .m¢u¢f¨gH ¬VH‘lgg Gel®H LH¬OjsBH R¢ŒPj dt L§s¢ T‘s ÷mP¢Pw MV‘wf µjklgH Hƒ£
GhwjBH n¥V¢ ’h£V¢‘¬j M¬hUî Lj¢g Jh¢h…kgH Kl WgOjgH K”hl• KU Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lgH ngU
‘• ’m¢zhfV§”gH‘ m¢k‘Vj”g™H JH¬ulgH Kl WgOjgg ¬ljul Lh±kf ‘• mth±kgH mz¢§f ‘• dgPlgH Sg¥lghf
djgH Jhl‘gulgH Kl ¬¢«l ngU G‘wPgg .h§ul Glhujj djgH m¢g«klgH mlhlŒgH Kl WgOjgH ml¬Of
MVh¢« xh¥Vf ’h£V¢‘¬j M¬hUî‘ m”g§jslgH m¢k‘Vj”g™H‘ m¢zhfV§”gH M«§¥®H Jh¥jkl M¬hUïf Rgujj
w ww.can on-europe. com/environment. vr‘l
(K¢hjakjO¢g‘ H¬kgs¢•‘ µ¢‘VkgH :m¢f‘V‘®H m¢¬hwjrBH mŒ¨klgH)
(Jg‘t 120 «V¨g) m¢”gsbgH JbOH¬jgH K¢kH‘r
M«§¥• Kl m¢”gsB xhq‘q Ehufkhf mwhOgH‘ “F” mz…gH ¬‘¢ŒgH dlrVgH «h§¥gH Hƒ£ «‘h¥j¢ B
M«§¥®H” KH‘kU JPj JbOH¬jgg me¬PlgH M«§¥®H Vh¢ul dt h§¢gU W‘wklgH‘ m¢lrVgH GhsV™H
.m¢¬k”gH mUhkwgH MVH«‘g ICES-003 ’“m¢lrVgH
2
..
m¢g‘CslgH xbOî
Fur GVME
.Vh¨Oî Rfhs K‘¬ V¢¢yjgg ¬kjslgH Hƒ£ dt M¬VH‘gH Jhl‘gulgH vqOj
D i e s e s P r o d u k t ist zum Gebr auch m Wohnbereich, Ges chäfts-un d
Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.
L• Kh” h‰P¢Vw ’c‘k D• Kl Khlq D• CANON INC.m”Va L¬Œj B ’µjklgH Hƒ§f Rguj¢ hl¢t
m¢gfhŒghf mwhOgH JhkhlqgH VwPgH B GhelgH G¢fs ngU “gƒ dt hlf hk£ IV”ƒ Lj hl H¬U ’h¹¢klq
Kg .cHVjOBH JHxHVf Kl D• “h§jkH L¬U ‘• LH¬OjsBhf WhO K¢ul QVyg mlzblgH ‘• R¢‘sjgg
c‘k D• Kl VHVq• D• KU m¢g‘CslgH CANON ELECTRONICS INC. m”Va GlPjj
.µjklgH Hƒ£ LH¬OjsH KU m¥jhkgH JhŒ…kgH ‘• MVhsOgH ‘• mŒPB ‘• mqVhU ‘• MVahfl Jkh” x‰H‘s
«V¨gH xhls•
mPshl h§¢t chfj djgH R¨hklgH Kl G” dt mlbsgH K¢kH‘r ngî mfskghf m¢ghjgH xhls®H ¬Vj ¬r
.m¢z‘qgH JH¬kjslgH
M111131«HV¨gH : P-215
hl” µjklgH Hƒ£ m¨sH‘f JV‘w djgH‘ h§ul GlhujgH‘ JH¬kjslgH K¢«Oj KU m¢g‘Csl D• GlPjj Kg‘ Lg‘
.dz‘qgH pslgH KU m¥jhkgH h§ul GlhujgH‘ MV‘wlgH Jhkh¢fgH K¢«Oj KU m¢g‘Csl D• GlPjj Kg h§k•
GlPjj DƒgH G¢lugH Jk¶t h¢¹z‘q mP‘sllgH Rzhe‘gH Kl m¢gw®H oskgH Kl WgOjgH J¢‘k Hƒî‘
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH dt MV£h±gH Jhkh¢fgH mr¬‘ mPw Kl RŒPjgH KU m¢g‘CslgH
KhlqgH Hƒ£ F¥‘lf CANON ELECTRONICS INC.m”Vag N‘wŒgH m¢g‘CslgH VwjŒj
.KhlqgH Hƒ£ dt n¨ylgH µjklgH xHVa »gfl ngU
m¢Vh¥jgH JhlbugH
•
Jh¢B‘gH dt Canon Inc.m”Vag mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU KU MVhfU CanonVhua‘ Canon
.NVO• G‘¬ dt mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU ‘• m¢Vh¥j JhlbU Vfjuj ¬r h§k• hl” M¬PjlgH
CANON ELECTRONICS INC. m”Vag m¢Vh¥j mlbU imageFORMULA ¬uj‘
MVhfU SharePoint‘ Power Point‘ Windows Vista‘ Windows‘ Microsoft
dt Microsoft Corporation m”Vag m¢Vh¥j JhlbU ‘• mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU KU
NVO• G‘¬‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH
Microsoft Corporation. Kl Kƒïf Microsoft Jh¥jkl Kl mahagH Jh¨Œg Juf½¨‘
dt Apple Inc. m”Vag K¢jg¥sl K¢j¢Vh¥j K¢jlbU Mac OS‘ Macintosh ¬u¢‘
NVO• G‘¬‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH
.m¢”¢Vl®H mz¢fgH m¢hlP mgh”‘g mg¥sl m¢Vh¥j mlbU ENERGY STAR®Vfjuj
.M¬PjlgH Jh¢B‘gH dt Emc Corporation m”Vag mg¥sl m¢Vh¥j mlbU ISIS ¬uj‘
Google Inc.m”Vag m¢Vh¥j JhlbU Google docs‘ Google Kl G” Vfjuj
mth” Nuance Communications,Inc. m”Vag 2011-1995 Lhugg ©VakgH R‘ŒP
mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU‘•/‘ m¢Vh¥j JhlbU PaperPort‘ Nuance ¬u¢‘ .m±‘…Pl R‘ŒPgH
M¬PjlgH Jh¢B‘gH dt m¢UV…gH h§jh”Va ‘•/‘ Nuance Communications, Inc.m”Vag
.NVO• G‘¬ ‘•/‘
h§¢”ghlg m¢Vh¥j JhlbU K‘”j ¬Œt G¢g¬gH Iƒ£ dt M¬VH‘gH NVO®H Jh”VagH‘ Jh¥jklgH xhls• hl•
.mŒ¢e‘gH Iƒ£ dt ®‘TM KhjlbugH L¬Ojsj½ Kg “gƒ vl .K¢¢kulgH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VakgH‘ vf¨gH R‘ŒP
.m±‘…Pl R‘ŒPgH v¢l¥ CANON ELECTRONICS INC. m”Vag 2011 LhU VakgH R‘ŒP
xH‘s - mg¢s‘ ‘• G”a D¶f igŒk ‘• V‘aklgH Hƒ£ Kl x«¥ D• osk GH‘P®H Kl GhP D¶f «‘¥¢ B
‘• Jhl‘gulgH K¢«Oj ml±k• m¨sH‘f ‘• -G¢¥sjgH ‘• V¢‘wjgH “gƒ dt hlf ’m¢”¢kh”¢l ‘• m¢k‘Vj”gî
CANON ELECTRONICS INC.m”Va Kl Rfsl dfhj” Kƒî K‘¬ h§j¬hujsH
3
¬H¬U™H G¢g¬
.‰B‘• LsŒgH Hƒ£ MxHVr n¥V¢
JhŒPglgH WPt
1 MԬOgH
.mkh¢wgH G¢”‘f ‘• ¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GwjH ÷Ihk¬• M¬‘VslgH VwhkugH Kl h¢¹• Tgj ‘• KH¬Œt mghP dt
m¢z‘qgH mPshlgH
USB Gf”
A/USB 2,0 Micro B c‘kgH USB 3,0
(L 1,8 :GԬgH)
dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf WhOgH USB Gf”
du¥VlgH G¢g¬gH
¬H¬U™H WVr
(DVD-ROM)
KhlqgH mrh¨f
(¨Œt H¬k”‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH)
.Vh¨Oî Rfhs K‘¬ V¢¢yjgg G¢g¬gH Hƒ£ dt M¬VH‘gH VwhkugH vqOj •
.h§gŒk ‘• h§k¢«Oj dt mg·H Iƒ§f mwhOgH mzfujgH‘ T¢gyjgH Jhl«gjslf ±h…jPBH dyfk¢ •
.mŒ¨klgH‘ ¬gfgH TbjOhf mrh¨gH Sfhr G”a TgjO¢ •
¬H¬U™H WVr Jh¢‘jPl
USB Gf”
.RtVlgH ¬H¬U™H WVr LH¬Ojshf “gƒ‘ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yajg m¢V‘VqgH m¢ghjgH µlHVfgH J¢fejf Lr
CaptureOnTouch •
.µjklgH Hƒ§f mwhO dz‘qgH pslgg M¬Uhsl MH¬• h§kî
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf •
.m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ£ G¢yaj µlhkVf ikî
.VO› «h§¥ D• vl ilH¬OjsH Fk¥j Hƒg ÷m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ§g h‰w¢wO Llwl RtVlgH USB Gf”
’RtVlgH Gf”gH TbOf USB Gf” LH¬Ojshf Vj‘¢fl” «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ£ G¢w‘j GhP dt
.RtVlgH Gf”gH LH¬OjsH ngU hl‰zH¬ WVPH .Kl·H‘ L¢gsgH G¢yajgH Khlq K”l¢ B
4
m¢fhPsgH Jhl¬OgH µlhkVf
m¢¥VhOgH Jh§¥gH µlHVf
.h§…zh±‘ G” ‘• Quf LH¬OjsB m¢fhPs ml¬O FhsP ngî mŒtVlgH NVO®H THV¨®H µlHVf Quf œhjPj
.µjklgH vl RtVlgH ¬H¬U™H WVr ngU m¢ghjgH µlHVfgH JhŒ¢f¨j h‰q¢• ¬¥‘j
Presto! BizCard •
ml±k• dt‘ .NewSoft Technology Corp Kl GhlU®H Jhrh¨f L¢±kj‘ MVH¬™ µlhkVf
.(BizCard/BCRInstaller) J¢fejgg ¬H¬U™H WVr Kl JfelgH G¢yaj F¥¢ Mac OS X
.NewSoft Technology Corp mssClg mg¥sl m¢Vh¥j mlbU d£ Presto! BizCard *
(¨Œt Windows Lh±kg) PaperPort® •
L¢±kj‘ K¢«Oj Gu¥¢ .Nuance Communications Inc Kl Jh…glgH L¢±kj‘ MVH¬™ R¢f¨j
.mg§s m¢lrVgH JH¬kjslgH ¬H¬VjsH‘
.Professional dk§lgH VH¬w™H ngî m¢rVjgH F¥¢ ’µjklgH Hƒ§g LU¬gH ngU G‘wPgg –
dghjgH JkVjk™H KH‘kU MVh¢« n¥V¢ ’m¢rVjgH W‘wOf G¢wh…jgH ngU cb¨bg‘
http://w ww.nuance. com/partneroffer/ canon
(¨Œt Mac OS X) Presto! PageManager •
F¥¢‘ .NewSoft Technology Corp Kl JH¬kjslgH‘ V‘wgH L¢±kj‘ MVH¬™ µlhkVf
.J¢fejgg ¬H¬U™H WVr Kl (PageManager/PM8Installer) dghjgH JfelgH G¢yaj
Evernote •
.Evernote Corp Kl JH¬kjslgH T¢kwjg Jhz¢fgH ¬¬ujl µlhkVf
n¥V¢ ’G¢wh…jgH ngU G‘wPgg‘ ’JkVjk™H Kl µlhkVfgH J¢fejg mf‘g¨lgH Jh…glgH G¢«kj F¥¢ –
.(Mac OS X) 11 mP…w ‘• (Windows) 7 mP…w ngî c‘¥VgH
:dghjgH vr‘lgH MVh¢« n¥V¢ ’µlhkVfgH Hƒ£ KU Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lgg –
http://ww w.evernot e . c o m / a b o u t / i n t l / e n /
ml¬OjslgH m¢fhPsgH ml¬OgH
µlhkVfgH
Google docs
f WhOgH Google docs g dthq™H K‘”lgH
CaptureOnTouch
Evernote
f WhOgH Evernote g dthq™H K‘”lgH
(¨Œt Windows Lh±k) CaptureOnTouch
Evernot e
Evernote
’G¢wh…jgH ngU G‘wPgg‘ ’FhsP ngU G‘wPgH ¬kU ml¬OgH ¨‘Va ngU mŒtH‘lgH “kl Fg¨¢s
.“¢¬g m¢fhPsgH ml¬OgH ¬‘«lf WhOgH dk‘Vj”g™H vr‘lgH ngî c‘¥VgH n¥V¢
.FhsP “bjlH ngî IbU• µlhkVfgg ¨¢sfgH J¢fejgH œhjP¢ B
Lh£
WhOgH m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf L¬OjsH ’m¢¥VhOgH Jh§¥gH µlHVf Kl dz‘qgH pslgH ¬kU
mŒ¢V¨ KU G¢wh…j ngU G‘wPgg‘ .dz‘qgH pslgH T‘V±‘ ¨‘Va mz¢§jg m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ§f
.µlHVfgH Iƒ£ Kl R¢f¨j G”f mŒtVlgH mg¬®H V±kH ’m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf pjt
5
µlHVfgH J¢fej
vl du¢f¨gH G¢yajgH m¢glU Kït ’“gƒ vl .Vj‘¢fl”gH dt M¬‘¥‘lgH m¢¬hugH USB m§¥H‘ L¬OjsH
m¢sh¢r Jhk‘”l h§j…wf Jh§¥H‘gH “gj JVt‘j ‘g njP ’mk‘lql V¢Y USB Jh§¥H‘ v¢l¥
.“jŒ¨kl dt ¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GwjH ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg .Vj‘¢fl”gH dt m¢¬hU
USB Full-Speed Vj‘¢fl”gg m¢sh¢ŒgH USB m§¥H‘ Jkh” Kî ¶¨f• dz‘qgH pslgH K‘”¢
.(USB1.1 g mg¬hul)
.m¢z‘qgH mPshlghf RtVlgH dgw®H USB Gf” L¬Ojsj K• F¥¢
NVO®H Jh…wH‘lgH‘ m§¥H‘gH mrh¨f‘ MV”HƒgH‘ m¢«”VlgH m¥ghulgH M¬P‘ Kl G” RtH‘jj Lg Hƒî
Jhkh¢fgH GŒk RVyjs¢ ¬r hl” ’V¢e”f ¶¨f• dz‘qgH pslgH mUVs K‘”j ¬Œt J¢fejgH Jhfg¨jl vl
.G‘¨• Jr‘
dz‘qgH pslgH mUVs J…gjOH hlfVg ’h§f nw‘lgH Jhfg¨jlgH vl RtH‘j¢ Vj‘¢fl”gH Kh” ‘g njP
.MVhjOlgH dz‘qgH pslgH JH¬H¬U™ m‰¥¢jk
JhŒ¢f¨jgH mth” vl m¢z‘qgH mPshlgH vl mŒtVlgH G¢yajgH µlHVf Gluj K• ¬”ClgH Kl S¢g
G‘wPgg‘ .TWAIN µlHVf‘ JhŒ¢f¨j ‘• (¨Œt Windows) ISIS vl mŒtH‘jlgH µlHVfgH‘
.“jŒ¨kl dt µlhkVfgg mz«¥jgH vzhff GhwjBH n¥V¢ ’G¢wh…jgH ngU
•
2 MԬOgH
Lh±kgH Jhfg¨jl
.m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ§g Gel®H LH¬OjsBH ngU G‘wPgg m¢ghjgH Lh±kgH Jhfg¨jl V¢t‘jf nw‘¢
•
Vj‘¢fl”gH
cVs• ‘• «jV£ h¥ ¢¥ 1,66 mUVsf I n t e l C o r e 2 D u o
Ve”• ‘• J¢hf h¥¢¥ 1
J¢fejg JfhegH WVŒgH ngU MVPgH mPhslgH Kl Ve”• ‘• J¢hf h¥¢¥ 3
µlHVfgH mth”
(hq
‰ ¢• ml‘U¬l USB 3,0 Grhk mrh¨) mUVsgH Rzht USB 2,0
.Ve”• ‘• (XGA) 768 x 1024 mr¬f maha LH¬Ojshf nw‘¢
.DVD WHVr• MxHVŒf «¢lj¢ WHVr• “VPl
•
•
•
•
:CPU
:MV”HƒgH
:JfhegH WVŒgH
:USB m§¥H‘
: mahagH
:dz‘q WHVr• “VPl
G¢yajgH Lh±k
•
•
•
E¬P• ‘• Microsoft Windows XP Service Pack 3 G¢yajgH Lh±k
E¬P• ‘• Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 G¢yajgH Lh±k
Jf 32 mOsk) E¬P• ‘• Microsoft Windows Vista Service Pack 2 G¢yajgH Lh±k
(Jf 64 mOs k‘
Jf 32 mOsk) E¬P• ‘• Microsoft Windows 7 Service Pack 1 G¢yajgH Lh±k
(Jf 64 mOs k‘
Mac OS X 1 0.5.8, 10.6.8, 10,7
Jf 64 G¢yajgH ml±k• dt LH¬Ojsbg m¢¨h¢jPH Jh§¢¥‘j
32 Kl JhŒ¢f¨j vl dz‘qgH pslgH µjklgH Hƒ§f RtVlgH m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf LU¬¢ •
.¨Œt Jf
/ ISIS vl mŒtH‘jlgH JhŒ¢f¨jgH v¢l¥ Gluj K• ¬”ClgH V¢Y Kl ’Jf 32 JhŒ¢f¨j vl njP‘ •
.LHV¢ hl ngU TWAIN
.Vj‘¢fl”gH Jh…wH‘l TbjOhf dz‘qgH pslgH mUVs TgjOj ¬r‘ •
•
•
NVO• Jhfg¨jl
Mac OS X dt LH¬OjsBH Jh¨h¢jPH
ml±k• ¬P• vl‘ TWAIN vl RtH‘jl R¢f¨j ‘• (¨Œt Windows) ISIS vl RtH‘jl R¢f¨j •
.MV‘”ƒlgH G¢yajgH
(¨Œt Windows) E¬P• ‘• .NET Framework 3.5 •
B ’PowerPC µghulf M¬‘«lgH‘ Macintosh G¢yajgH Lh±kf Gluj djgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• dt
m¢”¢sb”gH mz¢fgH vl µjklgH Hƒ§f RtVlgH m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf LH¬OjsH K”l¢
.(Classic Environment)
(Classic Environment) m¢”¢sb”gH G¢yajgH mz¢f G¢yaj ¬kU LHV¢ hl ngU G¢yajgH µlhkVf Glu¢ Kg
.Iƒ£ G¢yajgH mz¢f œVhO m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH F¥¢t Hƒg
Lh£
ikl J¢VjaH DƒgH V¥jlghf GhwjBhf LŒt ’Vj‘¢fl”gH Lh±k Jhfg¨jlf m¢HV¬ ngU K”j Lg Hƒî •
.Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lgg «h§¥gH Hƒ§g mukwlgH m”Vaghf ‘• Vj‘¢fl”gH
vl Glugg G¢yajgH µlHVf E¬P• G¢yajf LŒt ’Windows vl m¢z‘qgH mPshlgH Jl¬OjsH Hƒî •
dgPlgH Canon c«‘lf GwjH ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg .Microsoft Kl MVt‘jlgH USB 2.0
.“jŒ¨kl dt ¬ljulgH
6
.[d¥ƒ‘lk J¢fej] [Typical Installation] R‘t VŒkH
Windows Lh±k dt J¢fejgH
2
Lh£
.Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j Gfr µlHVfgH J¢fejf Lr •
.B
‰ ‘Csl “j…wf Windows ngî G‘O¬gH G¢¥sjf Lr •
.µlHVfgH J¢fej Gfr NVO®H JhŒ¢f¨jgH mth” RgY• •
.Vj‘¢fl”gH “VPl GOH¬ µl¬lgH ¬H¬U™H WVr GO¬•
L¬U mghP dt‘) .WHVr®H “VPl dt WVŒgH “ghO¬î ¬kU h¢¹zhŒgj ¬H¬U™H mlzhr G¢yaj Lj¢
.(WVŒgH Kl setup.exe Gy¦a ’¬H¬U™H mlzhr G¢yaj
NVO®H THV¨®H µlhkVf J¢fej G‘P
THV¨®H JhŒ¢f¨j Vh¢jOH “k”l¢t [WwOl J¢fej] [Custom Installation] JVjOH Hƒî
.h§j¢fej ¬HVlgH meghegH
p¢lgj
Jr‘ h§gbO Kl µlhkVfgH G¢«kjg F¢‘ mP…w F¢‘gH QVujsl pj…¢st ’Evernote JVjOH Hƒî •
Evernote J¢fejg .F¢‘gH mP…w dt M¬VH‘gH Jhl¢gujgH hu‰fjl µlhkVfgH Jfe‘ G«k .J¢fejgH
.JkVjk™hf GhwjBH ngî œhjPjs
Custom] ¬¢¬Pjf LŒt ’Gfr Kl ij¢fej xhygî Lj ¬r ik¢uf µlhkVf J¢fej M¬hUî J¬V• Hƒî •
.I¬¢Vj DƒgH µlhkVfgH VjOH‘ [WwOl J¢fej] [Installation
.[J¢fej] [Install] R‘t VŒkH
Windows 7/Vista G¢yajgH dlh±kg mfskghf
R‘t VŒkht [L¬OjslgH FhsP dt L”PjgH] [User Account Control] maha JV§± Hƒî
.[–hlsgH] [Allow] ‘• [Luk] [Yes]
3
7
1
.[J¢fej] [Install] R‘t VŒkH
6
.[xh§kî] [Finish] R‘t VŒkH ’G¢yajgH µlHVf J¢fej Ghlj”H ¬uf‘
7
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
8
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
[I accept the terms in the license agreement] R‘t VŒkH‘ W¢OVjgH m¢rh…jH •VrH
.h§¢gU JŒtH‘ Kî [dghjgH] [Next] R‘t Le [W¢OVjgH m¢rh…jH dt M¬VH‘gH ¨‘VagH ngU RtH‘•]
8
4
5
11
Microsoft ‘ Evernote g dthqî K‘”l J¢fej ¬¢Vj Jk” Hƒî hl ¬¬P
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH Le Google docs ‘ SharePoint
.[xh§kî] [Finish] R‘t VŒkH ’CaptureOnTouch J¢fej Ghlj”H ¬uf‘
.h§¢gU JŒtH‘ Kî [Luk] [Yes] R‘t VŒkH‘ ’W¢OVjgH m¢rh…jH •VrH
9
10
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
12
9
.[xh§kî] [Finish] R‘t VŒkH ’L¬OjslgH G¢g¬ J¢fej Ghlj”H ¬uf‘
15
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH Le ’h§lH¬OjsH Gq…j djgH myggH ¬¬P
13
.µlHVfgH J¢fej xh§k™ [œ‘VO] [Exit] R‘t VŒkH
16
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
14
10
.[mufhjl] [Continue] R‘t VŒkH
Mac OS X dt J¢fejgH
3
Lh£
.Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j Gfr µlHVfgH J¢fejf Lr •
.µlHVfgH J¢fej Gfr NVO®H JhŒ¢f¨jgH mth” RgY• •
.[mufhjl] [Continue] R‘t VŒkH
.h§g‘fŒg [mufhjl] [Continue] R‘t VŒkH Le W¢OVjgH m¢rh…jH •VrH
.Vj‘¢fl”gH “VPl GOH¬ ¬H¬U™H WVr GO¬•
1
.[P-215 Installer] R‘t VŒkH
2
4
5
NVO®H THV¨®H µlHVf J¢fej G‘P
“k”l¢t ’[P-215 Installer] Vh¢jOH Kl ‰B¬f µlHVfgH ngU D‘jPlgH ¬g¥lgH pjt GhP dt
.J¢fejgg NVO®H THV¨®H µlHVf JhŒ¢f¨j Vh¢jOH
p¢lgj
h§gbO Kl µlhkVfgH G¢«kjg F¢‘ mP…w F¢‘gH QVujsl pj…¢st ’Evernote JVjOH Hƒî •
.F¢‘gH mP…w dt M¬VH‘gH Jhl¢gujgH hu‰fjl µlhkVfgH Jfe‘ G«k .J¢fejgH Jr‘
.JkVjk™hf GhwjBH ngî œhjPjs Evernote J¢fejg
11
.[RbYî] [Close] R‘t VŒkH ’J¢fejgH Ghlj”H ¬uf‘
9
12
.[G‘fr] [Agree] R‘t VŒkH
6
.[J¢fej] [Install] R‘t VŒkH
7
.[RtH‘l] [OK] R‘t VŒkH Le G‘CslgH JH«h¢jlH vl V‘VlgH mlg”‘ L¬OjslgH LsH GO¬•
8
Vj‘¢fl”ghf G¢w‘jgH
meghegH MԬOgH
(dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l
Vj‘¢fl”gH «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j
Hƒî hl ¨fqg m¢z‘qgH mPshlgg d…gOgH x«¥gH dt (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l ¬¥‘¢
.K¢«Oj «h§¥” m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj Lj¢ Kh”
mPshlgg d…gOgH x«¥gH dt ¬‘¥‘lgH (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l G¢yaj Tr‘•
.Vj‘¢fl”gH «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘jg RtVlgH USB Gf” L¬OjsH‘ ’m¢z‘qgH
Auto Start
(‫)ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
OFF
(‫)ﺇﻳﻘﺎﻑ‬
Auto Start
(‫)ﺑﺪء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
ON
(‫)ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
OFF
(‫)ﺇﻳﻘﺎﻑ‬
ON
(‫)ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‘PkgH ngU m¢z‘qgH mPshlgH Gluj ’(dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l vq‘ ngU ‰xhkf‘
.Ihk¬• pq‘lgH
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj
–hj…lgH vq‘
p¢j¢ .Vj‘¢fl”gH Gfr Kl K¢«Oj «h§¥” m¢z‘qgH mPshlgH ngU TVujgH Lj¢
mPshlgH dt h‰Œfsl JfelgH CaptureOnTouch Lite G¢yaj x¬f “g
J¢fej K‘¬ Vj‘¢fl”gH «h§¥ ngU dz‘qgH pslgH xHV¥î m¢kh”lî m¢z‘qgH
V‘wgH K¢«Oj “k”l¢ B ’“gƒ vl) .m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf
.(m¢z‘qgH mPshlgH ngU NVO• Jhkh¢f D• ‘• h¹¢z‘q mP‘sllgH
(G¢yaj) ON
.Vj‘¢fl”gH Gfr Kl dz‘q psl «h§¥” m¢z‘qgH mPshlgH ngU TVujgH Lj¢
G¢yaj µlhkVf i¢gU Jfel Vj‘¢fl” «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j “k”l¢
Gel JhŒ¢f¨jgH ¬P• LH¬Ojshf dz‘qgH pslgH xHV¥î‘ m¢z‘qgH mPshlgH
.RtVlgH CaptureOnTouch
(ThŒ¢î) OFF
Lh£
Vj‘¢fl”gH «h§¥‘ m¢z‘qgH mPshlgH K¢f Jhkh¢fgH GŒk xhke• USB Gf” Gwt L¬U ngU WVPH •
.dz‘qgH pslgH m¢glU dt
“jwhO Vj‘¢fl”gH «h§¥ dt m¢z‘qgH mPshlgH if GwjlgH USB Gw‘l N¬g K‘”¢ K• F¥¢ •
.V¢fl• dggl 500 ngî Gwj mrh¨ V¢t‘j ngU MV¬ŒgH
.µlHVfgH J¢fej Gfr Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘jf LŒj B •
p¢lgj
dggl 900 Grhk mrh¨ ¬kU m¢z‘qgH mPshlgH Gluj ’USB 3.0 LU¬¢ USB ƒ…klf G¢w‘jgH ¬kU
Gf” LH¬OjsH K¶f h‰lgU ’mUVsgH mŒzht dz‘q psl m¢gluf Lh¢ŒgH ngU MV¬ŒgH h§¢¬g K‘”j‘ V¢fl•
.dz‘qgH pslgH mUVs Kl ¬¢«¢ Kg JBhPgH Iƒ£ dt dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wl
Jhkh¢f GŒk JB¬ul Kït ’USB 3.0 Jhkh¢f Grhk mrh¨ LU¬j m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ£ K• Kl LYVghf‘
.USB 2.0 JhUVs ¬kU G±j USB
Lh£
ThŒ¢î) OFF ‘• (G¢yaj) ON ngU (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start switch –hj…l V¬• •
‘• m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj GhP d…t ’Vj‘¢fl” «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j Gfr (G¢yaj
.¬hjul G”af Gluj B ¬Œt ’Vj‘¢fl” «h§¥f h§g¢w‘j ¬uf h§g¢yaj ThŒ¢î
œhjP¢ ’G¢yajgH vq‘ ngU dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f –hj…l ¬‘¥‘ vl m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH ¬kU •
mPshlgH G¢w‘j GhP dt .if m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j Gfr ig¢yaj x¬f ngî Vj‘¢fl”gH «h§¥
G¢yajg m¢z‘qgH mPshlghf WhOgH m¢ƒyjgH œV¬ pjt‘ ig¢yaj Lj¢ Lg Vj‘¢fl” «h§¥f m¢z‘qgH
.Vj‘¢fl”gH G¢yaj x¬f Vƒuj¢ ¬r ’mrh¨gH
USB Gw‘ mP‘g LH¬OjsH
Gluj USB Gw‘ mP‘g VfU Vj‘¢fl” «h§¥f h§g¢w‘j ¬kU m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH K”l¢ B
K”l¢ B K”g‘ m¢jHƒ mrh¨f Gluj USB Gw‘ mP‘g LH¬OjsH K”llgH Kl .GrhkgH mrh¨f
.h§g¢yaj Khlq
13
mrh¨gH G¢yaj
p¢lgj
‰b¢gr V±jkH .Lh§lgH ¨¢Va ngU m¢ghjgH mghsVgH Gel m¢k‘ghf mghsV V§±j ’Windows Lh±k dt‘
.Glugg M«£h¥ m¢z‘qgH mPshlgH K‘”j‘ m¢z‘qgH mPshlgH ngU TVujgH d§jk¢ njP
mufHVgH MԬOgH
.œV¬gH V¢VPj cHVƒ ngU ¨yqgH ¬kU x¨ff m¢ƒyjgH œV¬ vtVH
1
.ig” œV¬gH pjt Gfr m¢ƒyjgH œV¬g m¢lhl®H mP‘ggH FPsH
2
Ð
mk‘Œ¢• V§±jst
’Fshkl ‘Pk ngU Vj‘¢fl”ghf mgwjl m¢z‘qgH mPshlgH Jkh” Hƒî
.dghjgH ‘PkgH ngU (LzH‘ŒgH ¨¢Va ‘•) Lh§lgH ¨¢Va ngU (CaptureOnTouch)
Windows Lh§l ¨¢Va
Mac OS X mlzhr ¨¢Va
.(x¬f) Start V« xdq¢‘ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj Lj¢
Vj‘¢fl”ghf mgw‘l Js¢g m¢z‘qgH mPshlght ’( )
G”af Lh§lgH ¨¢Va mk‘Œ ¢• JV§± Hƒî‘
.USB Gf”‘ mrh¨gH –hj…l mghP WPtH .LHV¢ hl ngU
.¬H¬U™H n§jkH
14
ml¬ŒlgH
.Canon Kl imageFORMULA P-215 m¢z‘qgH JH¬kjslgH mPshl “zHVa ngU H‰V”a
“gƒ‘ h§lH¬OjsH Gfr m¢z‘qgH mPshlgH Tzh±‘ ngU TVujgH‘ m¢hkuf m¢ghjgH mg¬®H MxHVr n¥V¢
xh§jkBH ¬uf .mk”ll M¬h…jsH Gqt• Tzh±‘ Kl h§f hll M¬h…jsBH‘ Tzh±‘gH “gj GlU mtVul Khlqg
.MV‘VqgH ¬kU GfŒjslgH dt h§¢gî c‘¥Vgg Kl› Kh”l dt h§f ±h…jPBH n¥V¢ ’mg¬®H MxHVr Kl
G¢g¬gH Hƒ£ dt ml¬OjslgH «‘lVgH
F¥¢ djgH JH¬haV™H‘ LH¬OjsBH Jh¨h¢jPH‘ ¬‘¢ŒgH‘ JHxHV¥™H p¢q‘jg m¢ghjgH «‘lVgH L¬Ojsj
.“jlbs ngU h‰wVP h§jhUHVl
m¢z‘qgH mPshlghf mŒgujlgH mg¬®H
V¢ƒPj
.m¢ghjgH mg¬®H m¢z‘qgH mPshlghf mŒgujlgH Rzhe‘gH Klqjj
du¥VlgH G¢g¬gH ●
µl¬lgH µlhkVfgH LH¬Ojshf m¢z‘qgH mPshlgH Jh¢glU G‘P h¢¹g¢w…j h…‰w‘ G¢g¬gH Hƒ£ L¬Œ¢
J¢fej Gfr‘ m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH ¬kU G¢g¬gH Hƒ£ •VrH ’CaptureOnTouch Lite.
.NVO®H µlHVfgH JhU‘l¥l Kl mU‘l¥l D• ‘• mPshlgH G¢yaj µlhkVf
(G¢g¬gH Hƒ£) L¬OjslgH G¢g¬ ●
mOsk ¬¥‘j .mPshlgH LH¬Ojshf h£ƒ¢…kj K”l¢ djgH Jh¢glugg Glha Tw‘ ngU G¢g¬gH Hƒ£ Glja¢
.PDF R¢skjf dk‘Vj”gî G¢g¬ G”a ngU ¬H¬U™H WVr dt G¢g¬gH Hƒ£ Kl
L§qVuj ‘• ¬HVt®H Mht‘ ngî D¬Cj ¬r djgH G¢yajgH Jh¢gluf mŒgujlgH JHV¢ƒPjgH G¢g¬gH Hƒ£ K¢f¢
nksj¢ njP JHV¢ƒPjgH Iƒ£ MhUHVl hl‰‘¬ dyfk¢ .p¢Pw ¸G”af h£ƒ¢…kj L¬U mghP dt mfhw´g
.Kl› ‘Pk ngU m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH
i¢fkj
‘• ¬HVt®H mfhwî ngî D¬Cj ¬r djgH G¢yajgH Jh¢gluf mŒgujlgH Jh§¢fkjgH G¢g¬gH Hƒ£ pq‘¢
Iƒ£ MhUHVl h‰l‘¬ dyfk¢ .p¢PwgH G”aghf h£ƒ¢…kj L¬U mghP dt VVqgg Jh”gjllgH QVuj
.Kl› ‘Pk ngU m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH nksj¢ njP Jh§¢fkjgH
p¢lgj
mlzhŒf dghjgH vr‘lgH dt L¬OjslgH G¢g¬ G¢¥sj Lj¢s ’Windows G¢yajgH Lh±k L¬Ojsj Jk” Hƒî
.¬H¬U™H WVr dt ¬‘¥‘lgH µlhkVfgH J¢fej Kl xh§jkBH ¬uf (•¬fH) start
Lh£
m¢hkuf Jhl‘gulgH Iƒ£ MxHVr Kl ¬”¶j .G¢yajghf mwhOgH ¬‘¢ŒgH‘ Jhfg¨jlgH G¢g¬gH Hƒ£ pq‘¢
.h§f TgjgH RhPgî Fk¥j‘ ’L¢gs G”af m¢z‘qgH mPshlgH G¢yajg
p¢lgj
Iƒ£ N¬P™ dthqî V¢s…j ngU D‘jP¢ ‘• G¢yajgH Jh¢glU N¬Pî p¢q‘j ngî G¢g¬gH Hƒ£ V¢a¢
.Jh±PblgH Iƒ£ MxHVr MV‘Vqf nw‘¢‘ .JHxHV¥™H
15
Jh¢‘jPlgH G‘¬¥
56 ........................ (Windows) m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf ¬H¬Uî
4 ..................................................................................¬H¬U™H G¢g¬
15 .................................................................................... ml¬ŒlgH
56 ....................................... m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf Tzh±‘‘ K¢‘”j
57 ........................................ m¢shs®H dz‘qgH pslgH T‘V±‘ ¨‘Va ¬H¬Uî
65 ................... ..................... .................... ........... dz‘qgH pslgH mP‘g
65 ........................................................... meghegH THV¨®H µlHVf JH¬H¬Uî
15 .... ..................... ..................... ................. G¢g¬gH Hƒ£ dt ml¬OjslgH « ‘lVgH
18 .............................................m¢z‘qgH mPshlgH “lH¬OjsH Gfr
18 .............................................................. mlh§gH Khl®H JH¬haVî
67 .......................................... Mac OS X dt dz‘qgH pslgH
18 .... ..................... ..................... ..................... .............. J¢fejgH vr‘l
18.......................................................(‰bw…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl
18....................................................................... m¢z‘qgH mPshlgH GŒk
19 .... ..................... ..................... ..................... ....... «h§¥gH vl GlhujgH
20 .... ..................... ..................... ..................... ...... «h§¥gH Kl WgOjgH
20.................................................... p¢gwjgg m¢z‘qgH mPshlgH GhsVî ¬kU
67 .. (Mac OS X) CaptureOnTouch Lite m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
67 .................................................................. dz‘qgH pslgH JHxHV¥î
70 ................................................................. m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
74 ............................................................................ m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
74 .............................................. CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgH
75 ..........(Mac OS X) CaptureOnTouch m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
21 ........................................................ m¢z‘qgH mPshlgH WzhwO
23 ................................................. h§…zh±‘‘ m…gjOlgH xH«¥®H xhls•
25 ........................................................................ mrh¨gH V¬wl
75 .......................................................... €CaptureOnTouch ‘£ hl
75 ........................................................... CaptureOnTouch G¢yaj
76 ....................................................................... Scan First maha
78 .............................................................. dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
81 .............................................. x¬fgH (Start) V« m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
82 ................................................................. m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
85 ...................................................................... œHVO™H mŒ¢V¨ ¬H¬Uî
86 ............................................................................ m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
25................................................................................«h§¥gH G¢yaj
26........................................................................ «h§¥gH G¢yaj ThŒ¢î
27 .... ..................... ..................... ................. dthqî mrh¨ V¬wl LH¬OjsH
28 .............................................................. dshs®H G¢yajgH
28 ............................................................................... Rzhe‘gH
30 ................................................ «h§¥gH dt JH¬kjslgH vq‘ mŒ¢V¨
88 ........................ (Mac OS X) m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf ¬H¬Uî
88 .................................................. m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf K¢‘”j
89 ................... ..................... . m ¢shs®H dz ‘qgH pslgH T‘V±‘ ¨ ‘Va ¬H¬U
95 ................... ..................... .................... ........... dz‘qgH pslgH mP‘g
31.............................................................................. Jhrh¨fgH vq‘
32............................................................ mg¢‘¨gH JH¬kjslgH vq‘ ¬H¬Uî
34 ........................................... Windows dt dz‘qgH pslgH
96 ......................................................................... mkh¢wgH
34 ... (Windows) CaptureOnTouch Lite m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
96 ......................................................................m¢l‘¢gH mkh¢wgH
34 .... ..................... ..................... ..................... dz ‘qgH pslgH JHxHV¥î
37 .... ..................... ..................... .................... m¢z ‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
41 .... ..................... ..................... ..................... ............. m ¢z¢f JH¬H¬Uî
42...............................................CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgH
96 .......................................................... m¢z‘qgH mPshlgH œVhO T¢±kj
96 ........................................................... m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ T¢±kj
96 ............................................. JhkH‘¨s®H‘ dz‘qgH pslgH œh¥« T¢±kj
98 ..................................................................... m”g§jslgH v¨ŒgH V¢¢yj
43 .......... (Windows) CaptureOnTouch m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
43........................................................... €CaptureOnTouch ‘£ hl
43.... ..................... ..................... ..... C a p t u r e O n T o u c h x h § k î ‘ G ¢ y a j
44......................................................................... ‰B‘• dz‘qgH pslgH
46............................................................... dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
49............................................... x¬fgH (Start) V« m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
50 .... ..................... ..................... .................... m¢z ‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
52 .... ..................... ..................... ..................... .... œHVO™H mŒ¢V ¨ ¬H¬Uî
53.... ..................... ..................... ..................... ............. m ¢z¢f JH¬H¬Uî
103 .............................................. h§Pbwî‘ xh¨O®H Tha”jsH
103 ......................................................... G‘gPgH‘ mlhugH Jb”algH
106 ............................................ h§Pbwî‘ µlHVfgH xh¨O• Tha”jsH
107 ..................................................................... M¬¢…l JhP¢lgj
109 ............................................................. RV‘gH VhaPkH V¢VPj
16
111 ............................................................... µlHVfgH J¢fej xhygî
111 ........................................................... Windows dt J¢fejgH xhygî
111 .......................................................... Mac OS X dt J¢fejgH xhygî
112 ....................................................................... RPglgH
112 ........................................................................ Jh…wH‘lgH
113 ................................................................................. Vh¢ygH v¨r
113 ...................................................................................... ¬huf®H
114 ............................................................................. SV§…gH
17
m¢z‘qgH mPshlgH LH¬OjsH Gfr
ml§lgH mlbsgH JH¬haVî
mtVygH Jkh” Hƒî .MVHVPgH Jh¥V¬ dt mu¢Vs JHV¢yj D® m¢z‘qgH mPshlgH Q¢Vuj Fk¥j ●
D¬C¢ ¬Œt ÷MVHVPgH m¥V¬ ch…jVhf mUVsf Ve¶jj h§k• V¢Y M¬Vhf m¢z‘qgH mPshlgH h§f ¬‘¥‘lgH
V‘£¬j ngî IV‘¬f D¬C¢ ¬r DƒgH Vl®H .mPshlgH GOH¬ (Te”j) Ih¢l JHV¨r K¢‘”j ngî “gƒ
N‘jsl Gqt• ngU G‘wPgg m¢ghjgH T‘V±gH V¢t‘jf nw‘¢ .dz‘qgH pslgH M¬‘¥ dt S‘lgl
m¢‘zl m¥V¬ 32,5 ngî m¢‘zl m¥V¬ 10 Kl :mtVygH MVHVP m¥V¬ :dz‘qgH pslgg M¬‘¥
(J¢h§kV§t m¥V¬ 90,5 ngî 50 Kl)
m¢fsk mf‘¨V ‹80 ngî ‹25 Kl :mf‘¨VgH
JHVf”l Gel) m¢s¢¨hkyl B
‰ ‘ŒP RgOj djgH M«§¥®H VH‘¥f m¢z‘qgH mPshlgH vq‘ Fk¥j ●
(.‘¢¬HVgH ‘• K‘¢«…gjgH M«§¥• ‘• J‘wgH
mPshlgH G¢yaj Khlqg ’Ihk¬• M¬VH‘gH mlbsgH Jh¨h¢jPH‘ JHV¢ƒPj MxHVr ngU WVPH
.Khl¶f m¢z‘qgH
J¢fejgH Kh”l
J¢fej i¢t Lj¢ DƒgH Kh”lgH xh…¢jsH Kl ¬”¶j .h§¢t M¬‘¥‘lgH mz¢fgg hu‰fj m¢z‘qgH mPshlgH xH¬• Ve¶j¢
.m¢ghjgH m¢z¢fgH Jhfg¨jlgg m¢z‘qgH mPshlgH
.m¢‘§jgH‘ mkh¢wgH‘ G¢yajgH G¥• Kl m¢z‘qgH mPshlgH G‘P m¢th” mPhsl V¢t‘j ●
(‰bw…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl
V±P¢ .(‰bw…kl chf¢) mPshlgH Iƒ§g ¬¬PlgH G‘PlgH TbO ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl LH¬OjsH Fk¥j ●
.NVO• Jh¥jkl D• vl m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ§g WwOlgH ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl LH¬OjsH
LH¬Ojshf USB 2.0 G¢w‘j R¢V¨ KU mUVsgH dghU dz‘q psl xHV¥î dt FYVj Jk” Hƒî ●
.(b
‰ w…kl chf¢) ¬¬Vjl Vh¢j G‘Pl xHVaf Lr ’¨Œt ¬PH‘ USB Gf”
¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GhwjBH n¥V¢ ’mrh¨ghf ¬H¬l™H G‘P mgzs• D• “¢¬g Kh” Hƒî ●
.Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lgH ngU G‘wPgg mkh¢wgH G¢”‘ ‘•
m¢z‘qgH mPshlgH GŒk
.h§¨hŒsî Fk¥jg “¢¬¢ hjg”f h§f “hsl™H ngU WVPH ’m¢z‘qgH mPshlgH GŒk ¬kU ●
’mPshlgH GŒk Gfr (mgw…kl chfj) ¬¬VjlgH Vh¢jgH JB‘Pl‘ USB Jbf” D• Gwt Kl ¬”¶j ●
ngî ‘• Jbw‘lgH‘ SfhŒlgH Tgj ngî h§f mgwjl VwhkugH Iƒ£‘ mPshlgH GŒk D¬C¢ ¬r E¢P
.mPshlghf VVq RhPgî ‘• m¢wOa Jhfhwî E‘¬P ikU µjk¢ ¬r hll m¢z‘qgH mPshlgH ¨‘Œs
.ml¬ŒlgH Kl œVOj h¹¢z‘q mP‘sllgH JH¬kjslgH Kî E¢P ’m¢z‘qgH mPshlgH Lhl• m¢th” mPhsl V¢t‘j ●
MVhjs LH¬Ojsht ’ikl V…l B H‰Vl• “gƒ Kh” Hƒî‘ .VahflgH SlagH x‘q Lhl• «h§¥gH vq‘ Fk¥j ●
.mPshlgg SlagH mua• G‘w‘ vklg
.MVe”f VhfygH h§f L”HVj¢ djgH K”hl®H dt «h§¥gH vq‘ Fk¥j ●
JhkhOs ‘• Ih¢lgH V‘fkw Kl mf¢VŒgH K”hl®H Gel mf¨VgH ‘• mztH¬gH K”hl®H dt «h§¥gH vq‘ Fk¥j ●
Fk¥j .h¢k‘l®H «hY h§kl Eufk¢ djgH K”hl®H Fk¥j “¢gU F¥¢ hl” .mf‘¨VgH ¨fq M«§¥• ‘• Ih¢lgH
.(VkegH) Kh£¬gH T…Ol ‘• G‘P”gH Gel Ghujabg mgfhŒgH ¬H‘lgH Kl FVŒghf «h§¥gH vq‘
.«H«j£bg QVujgH MV¢e” K”hl®H Fk¥j ●
18
i¢fkj
m¢z‘qgH mPshlgH vl GlhujgH
MV¢e” R¨hkl dt ‘• mgzhlgH ‘• MVŒjslgH V¢Y p¨s®H ngU m¢z‘qgH mPshlgH J¢fejf LŒj B ●
RhPgî ‘• m¢wOa Jhfhwî Ffs¢ hll m¢z‘qgH mPshlgH ¨‘Œs ngî “gƒ D¬C¢ ¬r .«H«j£BH
.mPshlghf VVq
‘• RV‘gH “fhal ‘• S¢fhf¬gH Gel m¢z‘qgH mPshlgH ngU MV¢yw hl‰hs¥• hŒ‰g¨l vqj B ●
‘• R¢VP cB¬kH ngî D¬C¢ hll m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ Lhs¥®H Iƒ£ ¨Œsj ¬Œt .JHV£‘¥lgH
Kl G”a D¶f m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ Lhs¥®H “gj ¨‘Œs GhP dt .m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P
ƒz¬uf .USB mrh¨ Gf” ‘• USB Gf” GwtH‘ HV‰‘t G¢yajgH Tr‘•‘ m¢ƒyjgH œV¬ RgY• ’Gh”a®H
.M¬P‘gH mkh¢w G¢”‘ ‘• ¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GwjH
ngî D¬C¢ ¬r “gƒ Kït ’mf‘¨VgH ‘• VhfygH MV¢e” R¨hklgH dt m¢z‘qgH mPshlgH vq‘f LŒj B ●
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak
E‘¬P ngî D¬C¢ ¬r hll ’Lhs¥®H “gj ¨Œsj ¬Œt .m¢z‘qgH mPshlgH R‘t Lhs¥• D• vq‘ V±P¢ ●
.m¢wOa Jhfhwî
D¬C¢ ¬Œt ’MVahfl USB Gf” Fƒ¥f LŒj B .Gw‘lgH Kl Lh”Pïf i”sl• USB Gf” Gwt ¬kU ●
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP cB¬kH dt Ffsj¢ hll ’h§…a” ‘• m¢gOH¬gH i”bs• Tgj ngî “gƒ
igwt “k”l¢ njP USB mrh¨gH Gf” ‘• USB Gf” G‘P m¢th” mPhsl “Vj ngU WVPH ●
mgwt Kl K”ljj B ¬Œt ’USB mrh¨gH Gf” ‘• USB Gf” G‘P Lhs¥• vq‘ mghP dt .mg‘§sf
.†VH‘¨gH mghP dt
FVsjj K• (“gƒ ngî hl‘ K¢«kfgH‘ VkegH‘ G‘P”gH Gel) Ghujabg mgfhŒgH ¬H‘lgH ‘• Ih¢lgg plsj B ●
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP cB¬kH “gƒ KU µjk¢ ¬Œt ’m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬
USB Gf” GwtH ’mg¢‘¨gH Jb¨ugH xhqr Gel mg¢‘¨ m¢kl« MVj…g mPshlgH LH¬OjsH L¬U ¬kU ●
.“jlbs ngU h‰wVP “gƒ‘ USB mrh¨gH Gf” ‘•
’LH¬OjsBH xhke• m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ Rguj ¬r JHV£‘¥l ‘• mqh…qt Sfbl xH¬jVH V±P¢ ●
VuagH‘ RkugH m¨fV• mghP dt ¬¢¬agH VƒPgH —‘j .m¢¬s¥ mfhwî E‘¬P ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt
.GlugH KU h§thŒ¢™ H‰V‘t mrh¨gH Gf” GwtH ’m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ hl xda Rguj Hƒî .G¢‘¨gH
Ffsjj ¬Œt ’S¬”lgH RV‘gH mgH«î ¬kU‘ m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ RV‘gH G¢lPj ¬kU VƒPgH —‘j ●
.“¬¢ –V¥ dt RV‘gH TH‘P
V¢ƒPj
dt “gƒf Lh¢ŒgH L¬U Ffsj¢ ¬Œt .m¢z‘qgH mPshlgH Jl¬OjsH hlg” m¢ghjgH Jh¨h¢jPBH m±Pbl n¥V¢
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak
Kl FVŒghf Ghujabg mgfhr NVO• ¬H‘l D• ‘• VkegH ‘• K¢«kfgH ‘• G‘P”gH vq‘f hŒ‰g¨l LŒj B ●
.mPshlgH
’hl§¢gU G¢¬uj D• xHV¥î mg‘hPl ‘• hl§tbjî ‘• USB Gf” ‘• mrh¨gH USB Gf” v¨Œf LŒj B ●
.M‘Œf h§¢ke ‘• h§fPs Fk¥j‘ Jbf”gH ngU mg¢Œe xh¢a• D• vq‘ V±P¢‘
.xhlghf mgjfl “¢¬¢‘ USB Gf” ‘• mrh¨gH USB Gf” G¢w‘jf hŒ‰g¨l LŒj B ●
E‘¬P ‘• R¢VP cB¬kH ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt hl§…g ‘• USB Gf” ‘• mrh¨gH USB Gf” ¬Œuf LŒj B ●
.L”Pl‘ Glh” G”af mrh¨gH Gw‘l dt ighO¬î Kl ¬”¶j ’mrh¨gH Gf” G¢w‘j ¬kU .m¢zhfV§” ml¬w
.¨Œt mPshlgH vl KhŒtVlgH USB mrh¨gH Gf”‘ USB Gf” L¬OjsH ●
cB¬kH ngî D¬C¢ ¬r‘ MV‘¨O G”a¢ “gƒ Kït mŒ¢V¨ D¶f h§g¢¬uj ‘• mPshlgH “t H‰¬f• G‘hPj B ●
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘ • R ¢VP
.m¢z‘qgH mPshlgH Kl FVŒghf Ghujabg mgfhŒgH AVgH Jh¥jkl LH¬OjsH V±P¢ ●
.USB Gf”‘ USB mrh¨gH Gf” GwtH‘ h§g¢yaj Tr‘• ’m¢z‘qgH mPshlgH T¢±kj ¬kU ●
LH¬OjsH hŒ‰g¨l V±P¢ .h‰¬¢²¥ h£VwU Lj ‰b¢gr mggfl Ahlr mu¨r h‰l¬Ojsl m¢z‘qgH mPshlgH T±k ●
.Ghujabg mgfhr NVO• ¬H‘l D• ‘• VkegH ‘• K¢«kfgH ‘• G‘P”gH
‘• mf¢VY pzH‘V ‘• KhO¬ ¬Uhwj ‘• m¢z‘qgH mPshlgH Kl mf¢VY JH‘w• V‘¬w GhP dt ●
NVO• V‘l• D• Je¬P Hƒî ‘• GlugH KU m¢z‘qgH mPshlgH J…r‘j Hƒî ‘• MVHVPgH m¥V¬ dt ch…jVH
¬uf USB mrh¨ Gf” ‘• USB Gf” GwtH‘ H‰V‘t G¢yajgH Tr‘• ’LH¬OjsBH xhke• m¢u¢f¨ V¢Y
¬¢«lgH ngU G‘wPgg mkh¢wgH G¢”‘ ‘• ¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GhwjBH n¥V¢ “gƒ
.Jhl‘gulgH Kl
Tgj mghP dt‘ .m¢‘ŒgH Jhl¬wgg ‘• L¬hwjgg h§qVuj ‘• m¢z‘qgH mPshlgH ¨‘Œs V±P¢ ●
Gf” GwtH‘ H‰V‘t G¢yajgH Tr‘•‘ m¢ƒyjgH œV¬ RgY• ’Gh”a®H Kl G”a D¶f m¢z‘qgH mPshlgH
G¢”‘ ‘• ¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GhwjBH n¥V¢ “gƒ ¬uf USB mrh¨ Gf” ‘• USB
.Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lgH ngU G‘wPgg mkh¢wgH
USB mrh¨ Gf” ‘• USB Gf” GwtH‘ G¢yajgH Tr‘•‘ m¢ƒyjgH œV¬ RgY• ’mPshlgH GŒk ¬kU ●
19
µjklgH Kl WgOjgH
vzhf VajsH ‘• m¢gPlgH K¢kH‘ŒgH‘ pzH‘ggH mth” “UhfjH Kl ¬”¶j ’m¢z‘qgH mPshlgH Kl WgOjgH ¬kU
.mPshlgH ikl J¢VjaH DƒgH mz«¥jgH
p¢gwjgg m¢z‘qgH mPshlgH GhsVî ¬kU
R‘¬kw L¬OjsH‘ .¬¬PlgH KH‘kugH ngî mPshlgH GhsVî K¢uj¢ ’JhPbwî xHV¥™ m¥hPgH JU¬ Hƒî
h£h¢î “uq‘ ¬kU T¢gyjgH ¬H‘l m¨sH‘f H¬‰¢¥ m¢z‘qgH mPshlgH Jfe .h§ghsVî ¬kU dgw®H mPshlgH
.R‘¬kwgH GOH¬
20
m¢z‘qgH mPshlgH WzhwO
K¢j§¥gg dz‘qgH pslgH ●
JhP…wgH d¨Oj m…¢±‘ “k”lj .K¢j§¥ Kl ‘• M¬PH‘ m§¥ Kl JH¬kjslgH psl mPshlgH Iƒ£ LU¬j
hlU V±kgH Qyf mYVh…gH JhP…wgH K¢«Oj K¶af Rgr K‘¬ h¹¢z‘q JH¬kjslgH psl Kl mYVh…gH
Lj djgH mYVh…gH JhP…wgH Kî E¢P K¢§¥‘ ‘• ¬PH‘ i¥‘ ngU JH¬kjslgH psl mŒ¢V¨ Jkh” Hƒî
.h§±…P Lj¢ Kg h§P s l
KH‘g©g dzhŒgj Thaj”H ●
K‘ggH œV¬jl ‘• h‰k‘gl h¹¢z‘q iPsl Lj DƒgH ¬kjslgH Kh” Hƒî hl m¢z‘qgH mPshlgH Taj”j
.“gƒg hŒ‰t‘ MV‘wgH ±…Pj Le (dzhke) ¬‘s•‘ Q¢f• ‘• D¬hlVgH
Glh”ghf dzhŒgj vq‘ ●
CaptureOnTouch Lite µlhkVf dt (Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH) Full Auto Mode m…¢±‘ ¬¥‘j
Lj¢ djgH T‘V±gH dt dz‘qgH pslgH K¢”ljg “gƒ‘ mPshlgH G¢yaj µlhkVf‘ CaptureOnTouch ‘
ngî hŒ‰t‘ h¢¹zhŒgj mP…wgH L¥P‘ KH‘g®H vq‘ Gel dz‘qgH pslgH T‘V± ¨fq Lj¢‘ .h¢¹zhŒgj h§thaj”H
.h¢¹z‘q iPsl DƒgH ¬kjslgH
dzhŒgjgH mr¬gH Thaj”H ●
CaptureOnTouch ‘• CaptureOnTouch Lite JH¬H¬Uî Kl m¢whOgH Iƒ£ K¢”lj ¬kU
pslgH mr¬ ¬¬Pjs‘ ¬kjslgH Jh¢‘jPl m…¢±‘gH Iƒ£ Taj”jst ’mPshlgH G¢yaj µlhkVf ‘•
.h¢¹zhŒgj dz‘qgH
h¹¢zhŒgj ¬kjslgH L¥P Thaj”H ●
Kl WgOjgH K”l¢ .h¹¢zhŒgj h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH JhP…w L¥P ¬¢¬Pj Kl m…¢±‘gH Iƒ£ “k”lj
JH¬kjslgH Lh¥P• vl njP pslgH m¢glU xhke• JH¬kjslgH TH‘P G‘P m¢V‘VqgH V¢Y mPhslgH
.m¢sh¢ŒgH V¢Y
mghl™H xhygî ●
mPshlgH dt ¬kjslgH vq‘ mghP dt njP h¹¢z‘q mP‘sllgH mgzhlgH MV‘wgH ¨fq K”l¢
.Gzhl G”af
KsPlgH WkgH vq‘ ●
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj) Advanced Text Enhancement II vq‘f mPshlgH ¬¢‘«j Lj
m¢…gOgH h§¢t K‘”j djgH‘ h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl xhke• ijxHVr G§sj njP WkgH M¬‘¥ K¢sPjg
.K¢Pjht m¢…gOgH‘ WkgH Kl b
‰ ” ‘• mskh¥jl
.m¢z‘qgH mPshlgH WzhwO dg¢ hl¢t
L¥PgH MV¢yw ●
(RlugH) Ll 95 (ch…jVBH) Ll 40 (QVugH) Ll 285 »gf¢ DƒgH V¢ywgH L¥Pghf mPshlgH «¢ljj
RbYî ¬kU ((RlugH) mw‘f 3,74 x (ch…jVBH) mw‘f 1,57 x (QVugH) mw‘f 11,22)
.JH¬kjslgH œHVOî m¢ƒyj œV¬
GrhkgH mrh¨ ●
mUVsf dz‘q psl xHV¥î ngU MV¬hr h§k• hl” ’USB 3.0 GrhkgH mrh¨ mPhslgH LU¬j
K‘gf JhrV‘ 10 mUVsf‘ mŒ¢r¬gH dt (D¬hlVgH œV¬j) ¬‘s®H‘ Q¢f®H K¢k‘ggH JHƒ mrV‘ 15
Kl JH¬kjslgH psl G¬ul V¬Œ¢) D¬Vt USB Gf” VfU GrhkgH mrh¨ LH¬Ojshf mŒ¢r¬gH dt Jf 24
.(K¢ghelgH Kl G” dt xH‘s mw‘fgH dt m¨Œk A4 200 ShŒl M¬PH‘ m§¥
mrh¨ Gf” LH¬Ojshf v¢Vs dz‘q psl xHV¥î hq
‰ ¢• K”l¢ ’USB 2.0 m§¥H‘ LH¬OjsH ¬kU
.(‰bw…kl chf¢) ¬¬Vjl Vh¢j G‘Pl ‘• dthqî USB
(dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start m…¢±‘ ●
mPshlgH ngU hŒ‰fsl JfelgH The CaptureOnTouch Lite µlhkVf G¢yaj x¬f K”l¢
mP‘ggH dt ¬‘¥‘lgH (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l ¨fq R¢V¨ KU m¢z‘qgH
Vj‘¢fl”ghf mPshlgH G¢w‘j ¬kU dz‘qgH pslgH xHV¥î K”l¢ .(G¢yaj) ON vq‘ ngU m¢…gOgH
.hjfel G¢yajgH µlhkVf K”¢ Lg Kî‘ njP
(dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f/ThŒ¢î) Auto Power ON/OFF ●
.m¢ƒyjgH œV¬ RgY ‘• pjt ¬kU mrh¨gH G¢yaj ThŒ¢î‘ G¢yajf m…¢±‘gH Iƒ£ L‘Œj
m¢ƒyj M¬P‘f M¬‘«l ●
.MVl G” mrV‘ ‘• GwH‘jl G”af m¢ƒyjgH Lj¢ Le mrV‘ 20 njP G¢lPj K”l¢
mwwOl mrh¨f mPjt ●
.h¹¢z‘q m¢”¢jsbfgH Jhrh¨fgH pslg mwwOl mPjt ngU m¢z‘qgH mPshlgH Gljaj
CaptureOnTouch µlhkVf ●
RV¨f pslgH m¢glU xHV¥î ƒzk¢P “k”l¢ ’CaptureOnTouch µlhkVfgH mU‘l¥l J¢fej ¬kU
KU Ljj hl M¬hU djgH JH‘¨O mgsgs Fg¨j¢ DƒgH pslgH ngî du¢f¨gH pslgH Kl Hx‰¬f ’M¬¬ujl
.ml§l G¢¥sj R¢V¨
D¬hlVgH K‘ggH œV¬j‘ KH‘g®H LU¬ ●
N‘jsl 256 œV¬jf ‘• Jf 24 K‘gf h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl K”l¢ mPshlgH Iƒ£ vl
.D¬hlVgH K ‘gg
JH¬kjslgH Quf vl Ghu¦t G”af m¢whOgH Iƒ£ Gluj B ¬r *
KH‘g®H m¢…wj ●
.pslgH m¢glU xhke• K¢ul K‘g G£h¥j m…¢±‘gH Iƒ£ “g p¢jj
RfslgH dz‘qgH pslgH ●
mP‘sllgH MV‘wgH ngU ¬¢”¶jgH‘ ¬kjslgH Kl ¨Œt ng‘®H mrV‘gH psl m…¢±‘gH Iƒ£ “g p¢jj
.JH¬H¬U™H S…k ngU m¢ŒfjlgH JhP…wgH psl “gƒ ¬uf Le c‘¨sgH‘ K¢hfjgH ¨fq‘
21
B‰‘• dz‘qgH pslgH ●
ngU ¨yqgH ¬kU h¢¹zhŒgj CaptureOnTouch ‘• CaptureOnTouch Lite G¢yaj Lj¢
m…¢±‘ K¢”lj ¬kU m¢ƒyjgH œV¬ dt ¬‘¥‘lgH ¬kjslgH psl dt x¬fgH Lj¢‘ (x¬f) Start V«
.(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First
h¹¢zhŒgj m¢ƒyjgH œV¬ dt ¬kjslgH Thaj”H ●
m¢glU •¬fj Le m¢ƒyjgH œV¬ GOH¬ h§uq‘ ¬kU JH¬kjslgH Thaj”H ngU dzhŒgjgH x¬fgH m…¢±‘ Gluj
.h¢¹zhŒgj dz‘qgH pslgH
Lh£
.ml¬Ojsl½gH µlhkVfgH mU‘l¥l ngU ‰xhkf h…‰k› MV‘”ƒlgH Tzh±‘gH Quf Vt‘jj B ¬r
22
h§…zh±‘‘ m…gjOlgH xH«¥®H xhls•
dlhl®H Fkh¥gH
̂
˻
˺
˼
˽
˺˹
˾
˺˺
˿
̀
́
JH¬kjslgH œHVOî ƒ…kl ˿
JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ ˺
.pslgH m¢glU xh§jkH ¬uf ƒ…klgH Hƒ£ Kl h¢¹z‘q mP‘sllgH JH¬kjslgH œVOj
.JH¬kjslgH psl ¬kU iPjt “¢gU F¥‘j¢‘ ’JH¬kjslgH m¢ƒyjg WwOl œV¬gH Hƒ£
mrh¨fgH mPjt ̀
m¢ƒyjgH œV¬ V¢VPj V« ˻
.hk£ m¢”¢jsbfgH mrh¨fgH GO¬•
.œV¬gH pjt ¬kU ¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ V¢VPjg cHVƒgH Hƒ£ ngU ¨yqH
Jhrh¨fgH Jh§¥‘l ́
¬kjslgH Jh§¥‘l ˼
.L¢Œjsl G”af h§g mwwOlgH mPj…gH dt mrh¨fgH GhO¬î Jh§¦¥‘lgH Iƒ£ Klqj
VO›‘ Kl¢®H Fkh¥gH dt i¥‘l ¬¥‘¢) G¬jul ‘Pk ngU JH¬kjslgH m¢ƒyj Jh§¥‘lgH Iƒ£ Klqj
F‘g¨lgH ¬kjslgH dfkh¥ vl L£ƒhP Le ¬kjsl G¢lPj ¬kU K¢§¥‘lgH vtVH .(Vs¢®H Fkh¥gH dt
.h¢¹z‘q iPsl
m¢ƒyjgH M¬P‘ ¬¢¬lj Khfqr ̂
.mg¢‘¨gH JH¬kjslgH G¢lPj ¬kU ¬kjslgH LU¬g mwwOlgH œVhOgg KhfqŒgH Iƒ£ FPsH
m¢ƒyjgH œV¬ xh¨Y V¢VPj cHVƒ ˽
m¢ƒyjgH GO¬l ˺˹
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pj…g cHVƒgH Hƒ£ FPsH ’m¢z‘qgH mPshlgH T¢±kj ¬kU
.h¹¢z‘q iPsl Lj¢g ¬kjslgH GO¬•
m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y ˾
.m¢z‘qgH mPshlgH T¢±kj ¬kU xh¨ygH Hƒ£ pjtH
23
d…gOgH Fkh¥gH
(x¬f) Start V« ˺˺
.m¢ƒyjgH œV¬ dt ¬‘¥‘lgH ¬kjslgH ngU dz‘qgH pslgH m¢glU xHV¥™ V«gH Hƒ£ ngU ¨yqH
mghP ngî V¢a¢‘ V«gH Hƒ£ xdq¢ ’(G¢yaj) ON ngU mPshlgH G¢yaj –hj…l ¨fq ¬kU
.Ihk¬• pq‘l ‘£ hl” m¢z‘qgH mPshlgH
mghPgH
˺
˻
˼
˽
˾
xdql
•
•
•
•
Q¢l‘
.RV‘gH S¬”j
.GlugH KU m¢z‘qgH mPshlgH Tr‘j‘ m…Uhql m¢ƒyj Thaj”H Lj
.mP‘j…l m¢‘gugH M¬P‘gH
.mPshlgH dt VO› ¶¨O E¬P
m¢…gOgH mrh¨fgH mPjt ˺
.M«¢¥‘ MVj…g hk£ h§kl x«¥ V§±¢ ’m¢”¢jsbfgH mrh¨fgH m¢ƒyj ¬kU
(dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l ˻
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj vq‘ V¢¢yjg V«gH Hƒ£ L¬OjsH
(x¬f) Start V« JBhP
.G¢yajgH ¬¢r m¢z‘qgH mPshlgH
Lh£
USB Gw‘l ˼
E‘¬P GhP dt‘ ’m¢ƒyjgH œV¬ pjt‘ USB Gf” G¢w‘j mghP dt x¨ff (x¬f) Start V« xdq¢ ¬r
.mPshlgH LH¬OjsH Gfr mjfhe MV‘wf xdq¢‘ Q¢l‘gH KU mrh¨gH VaCl Tr‘j¢ njP V±jkH ’“gƒ
.(Hi-Speed USB 2.0 LU¬¢ VO• Gf” ‘•) mPshlgH vl RtVlgH USB Gf” Gw‘
Kensington mPjt ˽
.mrVsgH vklg –hj…lf mg…Œl mgsgs Gw‘
mrh¨gH Gw‘l ˾
.‰bw…kl chf¢ DƒgH ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl ‘• mPshlgH vl RtVlgH mrh¨gH USB Gf” Gw‘
p¢lgj
.25 mP…w V±kH ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg .mrh¨ –hj…l mPshlgH Iƒ£ dt ¬¥‘¢ B
24
mrh¨gH V¬wl
.Glh”ghf œV¬gH pjt Gfr m¢ƒyjgH œV¬g m¢lhl®H mP‘ggH ¬¢¬ljf Lr
vfjH ’h§thŒ¢î ‘• mPshlgH G¢yajg .iŒgY ‘• m¢ƒyjgH œV¬ pjt ¬kU h¢¹zhŒgj G¢yajgg mllwl mPshlgH Iƒ£
.Ihk¬• pq‘lgH G¢yajgH Jhl¢guj
2
.(x¬f) Start xdq¢‘ ’m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj Lj¢V«
mPshlgH G¢yaj
.œV¬gH V¢VPj cHVƒ ngU ¨yqgH ¬kU ‰b¢gr m¢ƒyjgH œV¬ vtVH
Lh£
dt‘ ’m¢ƒyjgH œV¬ pjt‘ USB Gf” G¢w‘j mghP dt x¨ff (x¬f) Start V« xdq¢ ¬r
Gfr mjfhe MV‘wf xdq¢‘ Q¢l‘gH KU mrh¨gH VaCl Tr‘j¢ njP V±jkH ’“gƒ E‘¬P GhP
.mPshlgH LH¬OjsH
25
1
.m¢ƒyjgH œV¬ RgY•
2
mPshlgH G¢yaj ThŒ¢î
.NVO• MVl L§q…Of Lr ’JH¬kjslgH Jh§¦¥‘l‘ m¢ƒyjgH M¬P‘ ¬¢¬lj Khfqr vtV GhP dt
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj ThŒ¢î
.irbYî Lj¢g m¢ƒyjgH œV¬g (dlhl®H xh¨ygH) dlhl®H x«¥gH ngU G…s©g ¨yqH
3
Lh£
E‘¬P ‘• mPshlgH Tgj ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt ’mP‘j…l JH¬kjslgH Jh§¦¥‘l‘ m¢ƒyjgH œV¬ Rgyj B
.h§f G¨U
Lh£
.USB Gf” GwtH ‘• JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ RgY• ’mPshlgH LH¬OjsH L¬U GhP dt •
œV¬ pjt ngî “gƒf LH«jgBH L¬U D¬C¢ ¬Œt ’‰B‘• dlhl®H xh¨ygH RgY Kl ¬”¶j mPshlgH GŒk ¬kU •
.mPshlgH ¨‘Œs Ffs¢ ¬r hll m¢ƒyjgH
26
1
dthqî mrh¨ V¬wl LH¬OjsH
USB Gf” R¢V¨ KU dz‘qgH pslgH m¢glU xHV¥î K”l¢ Le Kl‘ ’GrhkgH mrh¨f mPshlgH Iƒ£ Gluj
Vh¢jgH G‘Pl ‘• USB mrh¨gH Gf” LH¬OjsH ¬kU m¢ghU mUVsf pslgH m¢glU Ljj ’“gƒ vl‘ ’D¬Vt
.(‰bw…kl chf¢) ¬¬VjlgH
x«¥gH dt ¬‘¥‘lgH mrh¨gH Gw‘lf (b
‰ w…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl ‘• USB mrh¨gH Gf” Gw‘
.m¢z‘qgH mPshlgH Kl d…gOgH
USB mrh¨gH Gf”
USB Gw‘l ngî
Vj‘¢fl”ghf
(‰bw…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl
Vh¢jgH ƒO ¶l ngî
p¢lgj
dggl 900 Grhk mrh¨ ¬kU m¢z‘qgH mPshlgH Gluj ’USB 3.0 LU¬¢ USB ƒ…klf G¢w‘jgH ¬kU
Gf” LH¬OjsH K¶f h‰lgU ’mUVsgH mŒzht dz‘q psl m¢gluf Lh¢ŒgH ngU MV¬ŒgH h§¢¬g K‘”j‘ V¢fl•
.dz‘qgH pslgH mUVs Kl ¬¢«¢ Kg JBhPgH Iƒ£ dt dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wl
USB Jhkh¢f GŒk JB¬ul Kït ’USB 3.0 Jhkh¢f Grhk mrh¨ LU¬j m¢z‘qgH mPshlgH Iƒ£ K• vl‘
.USB 2.0 JhUVs ¬kU G±j
27
dshs®H G¢yajgH
JH¬kjslgH
.h£V¢‘wj m¢z‘qgH mPshlgg K”l¢ djgH JH¬kjslgH L¥P dg¢ hl¢t‘ .A4/LTR njP‘ GhlU®H Jhrh¨f Kl •¬f¢ G‘¨f JH¬kjslgH V¢‘wj m¢z‘qgH mPshlgg K”l¢
“l½sgH
(mthe”gH) “l½sgH
GԬgH
QVugH
¬kjslgH c‘k
Ll 356 ngî 70 Kl
(mw‘f 14 ngî 2,756 Kl)
Ll 216 ngî 50,8 Kl
(mw‘f 8,5 ngî 2) Kl
D¬hU RV‘
Ll 0,15 ngî 0,06 Kl
(mw‘f 0,0059 ngî 0,0024) Kl
vfVl Vjl/L¥ 128 ngî 52 Kl
(¬k‘f G¨V 34 ngî 14 Kl)
Ll 0,3 ngî 0,15 Kl
(mw‘f 0,0118 ngî 0,0059 Kl)
vfVl Vjl/LHV¥ 225 ngî 1 28 Kl
(¬k‘f G¨V 60 ngî 34 Kl)
Ll 152,4 ngî 127 Kl
(mw‘f 6 ngî 5 Kl)
Ll 10 8 ngî 88,9 Kl
(mw‘f 4,25 ngî 3,5 Kl)
m¢¬¢Vf mrh¨f
Ll 0,3 ngî 0,15 Kl
(mw‘f 0,0118 ngî 0,0059 Kl)
vfVl Vjl/LHV¥ 225 ngî 1 28 Kl
(¬k‘f G¨V 60 ngî 34 Kl)
Ll 91 ngî 85 Kl
(mw‘f 3,58 ngî 3,35 Kl)
Ll 55 ngî 49 Kl
(mw‘f 2,17 ngî 1,93 Kl)
GhlU• mrh¨f
Ll 54
(mw‘f 2,13)
Ll 86
(mw ‘f 3,39)
(4 Gr•
Ll 0,76
‘• (mw‘f 0,03)
(1
—
(3
(2 NVO• mrh¨f
m¢”¢jsbf Jhrh¨f (3 (mg¢‘¨gH JH¬kjslgH) Long Document vq‘ dt (mw‘f 39,4) Ll 1000 njP (1
MV‘…PlgH Jhrh¨fgg (mw‘f 0,055) Ll 1,4 njP (4
mrh¨fgH mPjt LH¬OjsH ¬kU (2
M¬PH‘ ‰mrV‘ (mw‘f 14) Ll 356 KU h§l¥P ¬¢«¢ djgH JH¬kjslgH m¢ƒyjf nw‘¢ •
.MVlgH dt
Lh£
.Kuljf m¢ghjgH Jhl‘gulgH •Vrht .M¬¬Pl Jhfg¨jlf h§Psl ¬HVlgH JH¬kjslgH d…j K• F¥¢
T¥¢ Lg VfPgH‘ JH¬kjslgg dz‘qgH pslghf Lh¢ŒgH ¬kU m¢z‘qgH mPshlghf G”halgH Quf vŒj ¬r •
.h¢¹z‘q iPsl Gfr ¬kjslgH ngU VfPgH Th…¥ Kl hl‰zH¬ ¬”¶j Hƒg .¬uf
JH¬kjslgH vq‘ dyfk¢ ’m…gjOl Lh¥P¶f M¬¬ujl JH¬kjslg dz‘qgH pslghf Lh¢ŒgH ¬kU •
J H¬ k js l g H T w jk l MH ƒ hP l f “ g ƒ ‘ G l h ” g h f m ¢ ƒ y j g H J h k H ‘ ¨ s • m P h s l d¨ y ¢ G ” a f
. m ¢ l h l ® H T H ‘P g H ‘
œh¥«‘ JhkH‘¨s®H —hsjH ngî i§fha hl ‘• WhwVgH LgŒghf mf‘j”lgH JH¬kjslgH V¢‘wj D¬C¢ ¬r •
ngî —hs‘®H GŒk‘ h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH o¨gj ngî IV‘¬f D¬C¢ ¬r hll m¢z‘qgH mPshlgH
.JH¬kjslgH “gj psl ¬uf h‰lzH¬ m¢z‘qgH mPshlgg m¢gOH¬gH xH«¥®H T±k Hƒg .m¢ghjgH JH¬kjslgH
G” ngU V§±j ¬r ’v¢tVgH RV‘gH ngU mU‘f¨lgH K¢§¥‘gH JHƒ JH¬kjslgg dz‘qgH pslgH ¬kU •
µlhkVfgH dt dz‘qgH pslgH mthe” ¨fqH ’mghPgH Iƒ£ dt‘ .dkhegH i¥‘gH MV‘w RV‘gH d§¥‘ Kl
.¬kjslgH V¢‘wj Gfr L¬OjslgH
TwjklgH MHƒhPl
.MVlgH dt M¬PH‘ mrV‘ mu¢tVgH JH¬kjslgH m¢ƒyjf nw‘¢‘ •
m¢lhl®H TH‘PgH MHƒhPl
m¢ƒyjgH mkH‘¨s•
28
m Ps h l g H G ¨u j ‘ • R V ‘ g H V h aP k H ng î h¹¢ z ‘ q J H ¬ k j s l g H K l m ¢ gh j g H c H ‘ k ® H p s l D ¬ C ¢ ¬ r •
mO skg H ps l H L e F shkl «h§¥f ‰B ‘ • h § O s kH h ¹¢z ‘ q JH¬ k jslgH “ g j pslg‘ .m¢z ‘ qgH
.h ¹ ¢z‘ q MV‘wlgH
29
.K‘fV”gH RV ‘
.Jh¢¨ ‘• Jh¢ke ¬‘¥‘
.n¨yl p¨sg H
.Jhth…jgH ¬‘¥‘
RV‘gH Gel m¢hygg mu¢tV JH¬kjsl
.Th…agH Twk v¢tVgH
.R«lj ¬‘¥‘
Kl m±‘Pgl Jhz¢«¥ h§f JH¬kjsl
.RV‘gH VhfY
.S¢fhf¬ ‘• “fhal ¬‘¥‘
«h§¥gH dt JH¬kjslgH vq‘ mŒ¢V¨
.¬kjslgH G¢lPjf Lr
.JH¬kjslgH G¢lPj Gfr mth” “¬kjsl JhP…w ¬¢V…jf Lr •
3
(25 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH G¢yajf Lr‘ m¢ƒyjgH œV¬ pjtH
1
.m¢ƒyjgH M¬P‘ ¬¢¬lj Khfqr‘ ¬kjslgH Jh§¦¥‘l vtVH
2
m¢ƒyjgH M¬P‘ ¬¢¬lj Khfqr
h¹¢z‘q –‘sllgH i¥‘gH i¢¥‘j vl m¢z‘qgH mPshlghf m¢ƒyjgH GO¬l GOH¬ JH¬kjslgH GlP
.“gƒ” G…s®H ngî ig D‘gugH x«¥gH i¢¥‘j‘ G…s®H ngî ¬kjslgH Kl
.mglPlgH ¬kjslgH djthP vl ¬kjslgH Jh§¥‘l MHƒhPlf Lr
.JH¬kjslgH Jh§¥‘l dkhsg G…s• ¬kjslgH ¨yqH
¬kjslgH «‘h¥j L¬U Kl ¬”¶j .M¬PH‘ mut¬ D¬hugH RV‘gH Kl mP…w 20 njP G¢lPj K”l¢
.¬kjslgH Jh§¥‘l ngU M¬‘¥‘lgH ( ) G¢lPjgH ¬P JhlbU
•
•
•
•
(Vs¢®H) JH¬kjslgH i¥‘l
KhsggH
30
(Kl¢®H) JH¬kjslgH i¥‘l
Lh£
Jhrh¨fgH vq‘
.°agH Quf mgzhl itH‘P Gu¥ vl ¬kjslgH vq ’JhP…wgH ¬¬ujl ¬kjsl G¢lPj ¬kU •
Jhrh¨fgH pslg dghjgH xHV¥™H L¬OjsH .h¹¢z‘q m¢”¢jsbf Jhrh¨f psl ¬kU mrh¨fgH mPjt L¬OjsH
.NVO®H ‘gj M¬PH‘
(30 mP…w V±kH) .JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ pjtH
1
.mrh¨fgH mPj…f MVahfl mrh¨fgH GO¬• Le ngU®H ngî mrh¨fgH Gu¥H
2
¬ k U m k H ‘ ¨ s ® H T r ‘ j j s ‘ ’ h ¹ ¢ z h Œ g j J h k H ‘ ¨ s ® H G l u j s ’ m P j … g g m r h ¨ f g H m t h P m s lb l ¬ k U
m ¨ s H ‘ f d z ‘q g H p s l g H m ¢ g l U x ¬ f ‘ m r h ¨ f g H “ V j p ¢ j ¢ h l l ’ m r h ¨ f g H m t h P g h § j s lb l
.JhŒ¢f¨jg H ¬P•
.ig¢lPj Gfr I¬VtH ’S‘Œj ¬kjslghf ¬¥‘¢ Kh” Hƒî •
.m¢z‘qgH mPshlgH Lhl• Lhs¥• D• vq‘ V±P¢ .ml¬ŒlgH Kl h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH œVO¢ •
mrh¨fgH GhO¬î ¬uf‘ ’R¢f¨jgH µlHVf ¬P• GbO Kl pslgH m¢glU x¬f ¬kU mrh¨fgH GhO¬î Lj¢s
¬uf‘ ’“gƒ” mrh¨fgH psl m¢glU •¬fjs‘ ds”ugH Ih¥jBhf KHV‘¬gH dt mkH‘¨s®H •¬fjs ’hl‰hlj
.mrh¨fgH mPjt ml¬Œl Kl mP‘sllgH mrh¨fgH œHVOî Lj¢ “gƒ
m¢z‘qgH mPshlghf h§g¢lPjf L‘Œj djgH JhP…wgH ¬¬U G¢gŒjf Lr ’m…Uhql m¢ƒyj Je¬P Hƒî •
.M¬PH‘gH MVlgH dt
ngî “gƒ dt FfsgH v¥V¢‘ ’h¹¢z‘q JH¬kjslgH Quf psl xhke• mf¢VY xhq‘q vlsj ¬r •
.«h§¥ghf G¨U ¬‘¥‘ dku¢ B Hƒ£ K• LgugH vl RV‘gH M¬‘¥
i¢fkj
¬kU Hƒg ’m¢ƒyjgH œV¬f JH¬kjslgH vq‘ ¬kU mrh¨fgH mPjt G¢¨uj Lj¢ ¬r ik• ngî IhfjkBH NV¥¢ •
.m¢ƒyjgH œV¬ Kl JH¬kjsl D• mgH«ïf Lr ’mrh¨fgH mPjt dt mrh¨fgH GhO¬î
M ¬ ‘ ¥ ‘ l g H m ¢ … g O g H m r h ¨ f g H m P j t K l H ‰ « V h f m r h ¨ f g H K l H ‰x « ¥ K ‘ ” ¢ s ’ p s l g H m ¢ g l U x h k e • ‘ •
m r h ¨ f g H m P j … g m gf h Œ l g H m Œ ¨ k l g H ‘g O n g U W V P H . m ¢ z ‘ q g H m P s h l g H K l d … g O g H x « ¥ g h f
. Q H V Y• D • K l m ¢ … g O g H
31
.V…PgH c‘k FsP ngU ’Fshkl G”af MV‘…PlgH Jhrh¨fgg dz‘qgH pslgH Vƒuj¢ ¬r •
Windows G¢yaj Lh±k vl
.G‘CslgH JH«h¢jlH vl L¬Ojsl” G‘O¬gH b¥sl Windows G¢yaj •¬fH
Le ’[µlHVfgH mth”] [All Programs] R‘t VŒkH Le ’(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
.[Canon imageFORMULA Utility] R‘t Le ’[Canon P-215] R‘t
1
mg¢‘¨gH JH¬kjslgH vq‘ ¬H¬Uî
JH¬kjslgH V¢‘wj “k”l¢ K”g‘ (mw‘f 14) Ll 356 G‘¨f JH¬kjslgH «h§¥gH V‘w¢ hl M¬hU
Long Document vq‘ ngU m¢z‘qgH mPshlgH ¬H¬Uïf (mw‘f 39,4) Ll 1000 njP G‘¨f
.(mg¢‘¨gH JH¬kjslgH)
2
.imageFORMULA M¬UhslgH MH¬®H G¢yaj x¬f Lj¢g
Lh£
L ¥ P ] [Pap e r S iz e ] ¨ f q ‘ ( m g ¢ ‘ ¨ g H J H ¬ k j s l g H ) Long Documen t vq ‘ V h ¢ j O h f
V¢‘wj “k”l¢ ,dzhŒgjgH Thaj”BH ngU m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî Kl [RV‘gH
v q ‘ “ l H ¬ O j s H ¬ k U d g ¢ h l ± P B . ( mw ‘ f 3 9 , 4 ) L l 1 0 0 0 n g î h § g ‘ ¨ Gw H ‘ g H J H ¬ k j s l g H
: ( m g ¢ ‘ ¨ g H J H ¬ k j s l g H ) Lon g Do cumen t
.m¢ƒyjgH M¬P‘ ¬¢¬lj Khfqr RgY ngU WVPH ’h¢¹z‘q mg¢‘¨gH JH¬kjslgH psl ¬kU •
.[WzhwO] [Properties] R‘t VŒkH Le [CANON P-215 USB] R‘t VŒkH
¬kjslgH Juq‘ Hƒî‘ (mg¢‘¨gH JH¬kjslgH) Long Document vq‘ dt dz‘qgH pslgH ¬kU •
vq‘ ngU WVPH Hƒg .Tgj¢t m¢ƒyjgH Vhsl JhthPf L¬¨w¢ ¬r ikït m¢z‘qgH mPshlgH dt ‰bzhl
.ml¢Œjsl JH¬kjslgH
3
Thaj”H F¢¥js¢ ¬r ’(mg¢‘¨gH JH¬kjslgH) Long Document vq‘ dt dz‘qgH pslgH ¬kU •
.hf‰k¥j RV‘gH JHVhaPkH Fk¥j .¬kjslgH Tgj ngî D¬C¢ hll x¨ff RV‘gH VhaPkH
.MVl G” ¬PH‘ ¬kjsl psl Kl ¬”¶j ’h¢¹z‘q mg¢‘¨gH JH¬kjslgH psl ¬kU •
vq ‘ d t h ¹ ¢ z ‘q m g ¢ ‘¨ g H J H ¬ k js l g H ps l ¬ k U ¶¨ f • d z ‘q g H ps l g H K ‘ ” ¢ ¬ r ‘ •
K hw Œ k g H ‰ V ± k x h ¨ O ® H E ¬ P j ¬ r h l ” . ( m g ¢ ‘ ¨ g H J H ¬ k j s l g H ) L o n g D o c u m e n t
.d z ‘ q g H p s l g H m ¢ g l U G ¢ ¨ u j L j ¢ ¬ r ‘ M V ” H ƒ g H
32
Jhl‘gul] [Scanner Information] VH‘PgH vfVl QVug
R‘t VŒkH
.[m¢z‘qgH mPshlgH
7
vq‘ Vj OH Le [mkh ¢w] [ M ain te na nce] F ¢ ‘ f j g H m l b U ng U V Œ k H
.( mg¢‘¨gH JH¬kjslgH) Lo ng Do cume nt
.[m¢z‘qgH mPshlgH Jhl‘gul] [Scanner Information] VH‘PgH vfVl V§±¢s
.[mkh¢wgH] [Maintenance] ngU VŒkH
4
.[(Ll 1,000) mg¢‘¨gH JH¬kjslgH vq‘] [Long Document mode (1,000 mm)] VjOH
8
.[mkh¢wgH] [Maintenance] VH‘PgH vfVl V§±¢s
.[RtH‘l] [OK] R‘t VŒkH
5
Mac OS X dt xHV¥™H ¬H¬Uî
mg¢‘¨gH JH¬kjslgH vq‘] [Long Document mode (1,000 mm)] VjOH
.[(Ll 1,000)
.VH‘PgH vfVl RbY™
R‘t VŒkH
9
.CaptureOnTouch pjtH
1
.[B‰‘• dz‘qgH pslgH] [Scan First] R‘t VŒkH
2
dz‘qgH pslgH] [Scan in Full Auto mode] Kl [ThŒ¢î] [OFF] ngU VŒkH
.[Glh ”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt
10
.[m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî] [Scanner Setting] V« ngU VŒkH
[Use Advanced Settings dialog box] VH‘PgH vfVl Kl [G¢yaj] [ON] ngU VŒkH
.[ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH]
.
R‘t VŒkH
.m¢z‘qgH mPshlgg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl “gƒ pj…¢s
33
3
4
5
6
Windows G¢yaj Lh±k vl dz‘qgH pslgH
(Windows) CaptureOnTouch Lite m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
.JH¬kjslgH GlP Le m¢z‘qgH mPshlgH G¢yajf Lr‘ ’m¢ƒyjgH œV¬ pjtH
mPshlgH Lh±k dt h‰Œfsl Jfel dz‘qgH pslgg R¢f¨j KU MVhfU CaptureOnTouch Lite
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf i¢gU Jfel V¢Y Vj‘¢fl” «h§¥ dt ilH¬OjsH K”llgH Kl‘ ’m¢z‘qgH
2
.30 mP…wf "JH¬kjslgH vq‘ m¢…¢”" V±kH ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg
maha V§±j‘ m¢z‘qgH mPshlghf ¬‘¥‘lgH (x¬f) Start V« xdq¢ ’m¢ƒyjgH œV¬ pjt ¬kU
.dzhŒgjgH G¢yajgH
Lh£
Auto Start –hj…l ¨fqf Jlr‘ Windows XP G¢yajgH Lh±k L¬Ojsj Jk” Hƒî
¬r ’Vj‘¢fl”gH «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j Gfr (G¢yajgH) ON ngU (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f)
mgwH‘l “k”l¢ .m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj GhP Vj‘¢fl”gH G¢yaj M¬hUî “kl Fg¨j mghsV V§±j
.Vj‘¢fl”gH «h§¥ G¢yaj M¬hUî L¬U‘ [B] [No] R‘t VŒkgH GhP dt njP du¢f¨gH LH¬OjsBH
.[Jh…glgH QVug ¬g¥lgH pjt] [Open folder to view files] R‘t VŒkH
3
mP‘sllgH V‘wgH ±…P ‘• h¢¹z‘q ¬kjslgH pslg mahagH ngU mq‘VulgH Jhl¢gujgH chfjH “k”l¢
.Jh…glgg R¢skj D• dt h¢¹z‘q
dz‘qgH pslgH JHxHV¥î
.[ONTOUCHLITE] ¬g¥l pjt Lj¢
mPshlgg m¢…gOgH mP‘ggH dt ¬‘¥‘lgH (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l ¨fqH
.Vj‘¢fl”gH «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH Gw‘ Le Kl‘ (G¢yajgH) ON vq‘ ngU m¢z‘qgH
USB Gf”
’(‰bw…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH °¢h§l ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf WhOgH USB Gf” Gw‘
.“gƒ MV‘VqgH JqjrH Hƒî
34
1
Lh£
.[ONTOUCHL.exe] R‘t h‰¥‘¬«l H‰VŒk VŒkH
G¢¨uj Lj¢ ¬Œt Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ Kl H‰V¢f” HV
‰ H¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va J¬¬P Hƒî
dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH Vt‘j L¬U ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî‘ .dz‘qgH pslgH
.m¢khe dz‘qgH pslgH G‘hP Le dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl œVOht
.(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
4
.m¢s¢zVgH mahagH V§±j‘ ’CaptureOnTouch Lite G¢yaj •¬f¢
Lh£
.CaptureOnTouch Lite g m¢s¢zVgH mahagH V‘§± Gfr m¢ƒyjgH œV¬ Rgyf LŒj B
6
p¢lgj
’JBhPgH Iƒ£ dt‘ ’G¢yajgH Jhz¢f L±ul dt dzhŒgjgH G¢yajgH maha V§±j B• K”llgH Kl •
’GhelgH G¢fs ngU ’Windows Explorer dt [ONTOUCHLITE] “VPl pjtH
.ONTOUCHL.exe ngU œ‘¬«lgH VŒkgH GbO Kl MVahfl R¢f¨jgH G¢yaj •¬fH‘
pjtH .“jwhO G¢yajgH Lh±k FsP [ONTOUCHLITE] “VPlgH LsH K‘”¢ B ¬r
.MVahfl R¢f¨jgH G¢yaj •¬fH‘ ONTOUCHL.exe i¢gU ¬¥‘¢ DƒgH “VPlgH
G¢yajgH Lh±k FsP dzhŒgjgH G¢yajgH maha dt [CaptureOnTouch Lite] V§±¢ ¬r •
[CaptureOnTouch Lite] R‘t h¥
‰ ‘¬«l H‰VŒk VŒkH ’JBhPgH Iƒ£ dt‘ ’“jwhO
.ig¢yaj x¬fg
.dz‘qgH pslgH mŒ¢V¨ ¨fq
.JH¬kjslgg dz‘qgH pslgH m¢glU •¬fj
Output settings maha V§±js JH¬kjslgH v¢l¥g dz‘qgH pslgH Kl xh§jkBH ¬uf
.(œHVO™H JH¬H¬Uî)
p¢lgj
˺
˻
[Enable continuous scanning] ¨fqf Jlr‘ h¢¹z‘q H‰¬kjsl JPsl Hƒî
dz‘qgH pslgH maha V§±jst [G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”lj]
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl Kl xh§jkBH ¬uf (40 mP…w V±kH) VljslgH
mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hul ¬kU .GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH m¢whO K¢”lj Lj¢ G£ ¬¬P ˺
[ON] VjOH ’mgw…kl xH«¥• dt h¢¹z‘q psljg mg¢‘¨gH JH¬kjslgH v¢¨Œj ‘• h¹¢z‘q
.GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”ljg [G¢yaj]
¬¢¬Pj J¬V• Hƒî‘ .Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl ¬¢Vj G£ ¬¬P ˻
JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr Le [ThŒ¢î] [OFF] VjOht ’GwH‘jlgH V¢Y dz‘qgH pslgH ¨‘Va
(37 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH
35
5
mz¢§jg
R‘t VŒkgH “k”l¢ ’BMP V¢Y Tgl R¢skj ¬¢¬Pjf Jlr Hƒî .TglgH R¢skj ¬¬P ˻
.ml¬Œjl JH¬H¬Uî
PDF
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl •¬f¢st [dz‘q psl] [Scan ] R‘t VŒkgH‘ dghjgH ¬kjslgH vq‘ GhP dt
.[m¢ghjgH M‘¨OgH] [Next step] R‘t VŒkH h¢¹z‘q JH¬kjslgH mth” psl Kl xh§jkBH ¬uf
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVO• Le œHVO™hf mŒgujlgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr
V‘wgH ±…P ¬¢Vj Jk” Hƒî hl ¬¬P [JhP…wgH ¬¬ujl pdf JH¬H¬Uî] [Multi-pdf settings] dt
([Save all pages as one file ]) JhP…wgH ¬¬ujl Tgl G”a dt h¢¹z‘q mP‘sllgH
mP…wgH m¢¬hP• Jh…gl ‘• ([¬PH‘ Tgl dt JhP…wgH G” ±…P])
LhrV• v¢l¥g Tgl xhakî]) ([Create a file for each specified number of pages])
.([M¬¬PlgH JhP…wgH
[Standard]) ¨yqgH vq‘ ¬¬P ’[¨yqgH vq‘] [Compression mode] dt
“k”l¢ .PDF Tglg ([dghU ¨yq] ([High Compression]‘• [dsh¢r ¨yq])
.¨yqgH G¬ul ¬ ¢¬Pj VH‘P vfVl QVug
R‘t VŒkgH
˺
˻
˼
˽
TIFF
Use the settings dialog] ¨fq GhP dt .h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgg TglgH LsH ¬¬P A˺
ngU [TglgH LsH JH¬H¬Uî VH‘P vfVl LH¬OjsH] [box of the file name
¨fq GhP dt .if WhOgH GŒPgH dt MVahfl TglgH LsH GhO¬ïf Lr ’[ThŒ¢î] [OFF]
VH‘P vfVl LH¬OjsH] [Use the settings dialog box of the file name]
WhO R¢skj ¬¢¬Pj “k”l¢ ’ R‘t VŒkgH‘ [G¢yaj] [ON] ngU [TglgH LsH JH¬H¬Uî
.Jh…glgH xhls• xhakïf
36
7
V‘wgH ±…P ¬¢Vj Jk” Hƒî hl ¬¬P [JhP…wgH ¬¬ujl tiff JH¬H¬Uî] [Multi-tiff settings] dt
([Save all pages as one file]) JhP…wgH ¬¬ujl Tgl G”a dt h¢¹z‘q mP‘sllgH
mP…wgH m¢¬hP• Jh…gl ‘• ([¬PH‘ Tgl dt JhP…wgH G” ±…P])
v¢l¥g Tgl xhakî]) ([Create a file for each specified number of pages])
.([M¬¬PlgH JhP…wgH LhrV•
m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
“gƒ‘ ¬kjslgH Fshkj djgH ¨‘Vaghf h¹¢qHVjtHH dz‘qgH pslgH CaptureOnTouch DV¥¢
.Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH K¢”lj Ffsf
dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§j “k”l¢t ’¬kjslgH L¥P‘ dz‘qgH pslgH vq‘ ¬¢¬Pj ‰bel J¬V• Hƒït
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî dt mf‘g¨lgH
[Scans in the full auto mode] g [ThŒ¢î] [OFF] R‘t VŒkH ’m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§jg
[Scanner setting] R‘t VŒkH Le mahagH ngU• dt [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH]
.[m¢z‘qgH mPshlgH ¬H¬Uî]
JPEG
.JPEGV‘wg ¨yqgH G¬ul ¬¢¬Pj “k”l¢
PPTX
m¢shs®H VwhkugH JH¬H¬Uî
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgg OCR Jhl‘gul mthqî ¬¢Vj Jk” Hƒî hl ¬¢¬Pj “k”l¢
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgg K¢«OjgH vr‘l ¬¬P ˼
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOïf Lr ˽
m¢glU Jlj ¬Œt “gƒf .m¢glugH Lhljî ngU G¬j maha V§±js ’œHVO™H Kl xh§jkBH ¬uf‘
.[B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH] Scan First
[Scanner setting] dt mk‘”lgH m¢shs®H JH¬H¬U™H m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî Glaj
’ml¬ŒjlgH JH¬H¬U´g VH‘PgH vfVl dt h§jz¢§j Lj djgH JH¬H¬U™H‘ [m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî]
H¬U hl JH¬H¬U™H G” ngU ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H Rf¨j‘
.m¢shs®H JH¬H¬U™H
.NVO®H JH¬H¬U™H G” ngU G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H Rf¨j
KH‘g®H vq‘
.h¢¹z‘q JH¬kjslgH pslg mPhjlgH m¢ghjgH chq‘®H Kl hu‰q‘ VjOH
¬kjslgH N‘jPl ngU x‰hkf KH‘g®H vq‘ h¹¢zhŒgj ¬¬P¢
dzhŒgjgH Thaj”BH
.“gƒg hŒ‰t‘ dz‘qgH pslgH Jh¢glU‘
.KH‘g®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢
(Jf 24 Kl K‘g) 24-bit Color
.D¬hlVgH œV¬jf h¹¢z‘q ¬kjslgH psl¢
( D ¬ h l V g H œ V ¬ j ) Grayscale
.(KH‘g®H dzhke) ¬‘s®H‘ Q¢f®hf h¹¢z‘q ¬kjslgH psl¢ (¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
p¢lgj
m…¢±‘g m¢s¢zVgH mahagH ngî M¬‘ugH ngî [ngU©g M¬‘ugH] [Return to top] R‘t VŒkgH D¬C¢ •
.[‰B‘• dz‘qgH pslgH] Scan First
if ¬‘¥‘lgH ¬g¥lgH pj…¢ ’[K¢«OjgH ¬g¥l pjtH] [Open storage folder] R‘t VŒkgH GhP dt •
.m±‘…PlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH
37
mP…wgH L¥P
Use advanced] ¬H¬Uî
[settings dialog box
VH‘P vfVl LH¬OjsH]
[ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H
m¢shs®H VwhkugH N‘s hl
m¢shs®H VwhkugH
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH
m¢z‘qgH mPshlgH
[Scanner setting] JH¬H¬Uî
[dz‘qgH pslgH ¬H¬Uî]
(ThŒ¢î) OFF
mPshlgH G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
m¢z‘qgH
(G¢yaj) ON
.¬kjslgH JhP…w L¥P ¬¬P
L¥P mPshlgH Taj”jst ’[dgw®H L¥PgH mlxbl] [Match original size] JVjOH Hƒî
.Taj”lgH L¥PgH S…kf V‘wgH ±…P Lj¢‘ h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH JhP…w
mw‘f G”g ¨hŒkgH ¬¬U
.dz‘qgH pslgH mr¬ ¬¬P
Kl h¹¢zhŒgj mr¬gH mPshlgH Taj”js ’[dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] ¬¢¬Pj ¬kU
.h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH N‘jPl
dz‘qgH pslgH Fkh¥
.h¢¹z‘q ¬kjslgH dfkh¥ ‘• ¨Œt ¬PH‘ Fkh¥ psl dt FYVj Jk” Hƒî hl VjOH
Lj¢ mYVht mP…w D• TƒPjs ’[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ¬¢¬Pj ¬kU
.dz‘qgH pslgH œVO Kl h§thaj”H
ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H
VH‘P vfVl dt b
‰ ¢w…j m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj‘ dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§j “k”l¢
.ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H
h¹¢zhŒgj mgzhlgH V‘wgH L¢‘Œj
[dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU
.h§l¢‘Œj Le Kl‘ mgzhlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Thaj”H Lj¢ ’h¹¢z‘q mgzhl JH¬kjsl psl ¬kU
WkgH Ih¥jB h‰Œt‘ V‘wgH V¢‘¬j
WkgH K‘”¢ E¢Pf V‘wgH V‘¬js‘ h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH dt WkgH Ih¥jH Taj”¢s
.p¢PwgH Ih¥jBhf
ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH
TbO m¢z‘qgH mPshlgg JH¬H¬Uî mz¢§j “k”l¢ ’ R‘t VŒkgH‘ [G¢yaj] [ON] ¬¢¬Pj GhP dt
."ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H" f WhOgH dghjgH LsŒgH v¥HV ’G¢wh…jgH mtVulg .m¢shs®H JH¬H¬U™H
p¢lgj
dt M¬‘¥‘lgH m¢shs®H JH¬H¬U™H G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl Gla¢
M¬P ngU ¬H¬Uî G” K¢«Oj Lj¢s K”g‘ [m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî] [Scanner setting]
vfVl ¬H¬Uî TbjOhf dz‘qgH pslgH dt ml¬OjslgH JH¬H¬U™H TgjOj .mghPgH Iƒ£ dt
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH] [Use advanced settings dialog box]Vh¢jOBH
.dghjgH ‘PkgH ngU [ml¬ŒjlgH
.m¢shs®H dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Lr
38
[m¢ƒyjgH] [Feeding] F¢‘fjgH mlbU
[c‘¨sgH] [Brightness] F¢‘fjgH mlbU
.JH¬kjslgg m¢ƒyjgH mŒ¢V¨ mz¢§j
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH K¢hfj‘ c‘¨s ¨fqg L¬Ojsj
[NVO•] [Others] F¢‘fjgH mlbU
[V‘wgH m¥ghul] [Image processing] F¢‘fjgH mlbU
.V‘wgH m¥ghul‘ dz‘qgH pslghf mwhOgH JH¬H¬U™H mz¢§j
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH m¥ghulf mgwgH JHƒ JH¬H¬U™H mz¢§j
39
GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha dt GlugH
mk¢hulgH L”Pj VwhkU ˼
GbO Kl dz‘qgH pslgH mufhjl ‘• xhygî‘ mk¢hulgH V‘w dt L”Pjgg VwhkugH Iƒ£ L¬OjsH
.m¢ghjgH VHV«®H
Tw‘gH
[GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¨fq GhP dt
v¢l¥ m¢ƒyj ¬uf VljslgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst ’x¬fgH maha dt [G¢yaj] [ON] vq‘ ngU
.dz‘qgH pslgH dt VHVljsBH Le h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH ¬¢”¶j “k”l¢ .¬kjslgH JhP…w
(LsBH) JH‘¬®H
.mk¢hulgH MV‘w V¢f”j
(V¢f”jgH)
L¥P Lzbjg mk¢hulgH MV ‘w V ¢ywj ‘• V¢f”j
.dghPgH Vh¨™H
(mP…wgH mlxbl)
.mk¢hulgH MV‘w V¢ywj
(V¢ywjgH)
˺
˻
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH S”U m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
(Vhs¢gg V¢‘¬jgH)
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH dt m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
(K¢l¢gg V¢‘¬jgH)
˼
.m¥V¬ 180 MV‘wgH V¢‘¬j
(180 V¢‘¬jgH)
.mahagH ngU• ngî M¬‘ugH‘ h¹¢z‘q MV‘wgH psl xhygî
(xhygî)
.h¹¢z‘q dghjgH ¬kjslgH psl x¬f
(dz‘q psl)
.dz‘qgH pslgH m¢glU dt m¢ghjgH M‘¨OgH ngî GhŒjkBH
(m¢ghjgH M‘¨OgH)
.JhP…wgH dghl¥î‘ m¢ghPgH mP…wgH QVU
/ JhP…wgH ¬¬U)
¬¬U dghl¥î
(JhP…wgH
MVywlgH V‘wgH QVU mŒ¨kl ˺
.m¢ghjgH Jh¢glugH xHV¥î K”l¢‘ ’MVywl V‘w G”a dt h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH QVuj
.mk¢hulgH Fkh¥ dt h§g h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hulg MVywlgH V‘wgH N¬Pî R‘t VŒkH
.JhP…wgH vqH‘l V¢¢yjg MVywlgH V‘wgH FPsH
.mP…wgH Iƒ§g mP‘sllgH MV‘wgH TƒPg MVywlgH MV‘wgH N¬Pî ngU
R‘t VŒkH
mk¢hulgH mŒ¨kl ˻
.mk¢hulgg h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH V‘w QVuj
40
Lh§lgH ¨¢Va «‘lV
m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
mάkl dt
JHƒ JH¬H¬U™H mz¢§j “k”l¢ ’[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings] VH‘P vfVl dt
.m¢z‘qgH mPshlgg mkh¢w xHV¥î‘ CaptureOnTouch Lite G¢yajf mgwgH
«lV V§±¢s .ig¢yaj x¬f ¬uf Lh§lgH ¨¢Va ngU CaptureOnTouch Lite ¬¥‘¢
.Jr‘gH Hƒ£ dt Lh§lgH ¨¢Va Lb Uî
[mkh¢wgH] [Maintenance] F¢‘fjgH mlbU
.“lhl• V§±j djgH mlzhŒgH dt dg¢ hl xHV¥î‘ «lVgH R‘t VŒkgH “k”l¢
[CaptureOnTouch Lite pjtH] [Open CaptureOnTouch Lite]
.NVO• MVl MƒthkgH pj…g ir‘t VŒkgH “k”l¢ ’CaptureOnTouch Lite Mƒthk RbYî GhP dt
[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H]
ngU G‘wPgg .[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings] VH‘P vfVl QVU
.41 mP…wf "m¢z¢fgH JH¬H¬U™H" V±kH ’G¢wh…jgH
[VH¬w™H Jhl‘gul] [Version Information]
.CaptureOnTouch Lite f WhOgH VH¬w™H Jhl‘gul QVU
[Exit] [xh§kî]
Lh±kgH dt CaptureOnTouch Lite xhŒf d§jk¢s CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgH
.Lh§lgH ¨¢Va «lV d…jO¢ T‘s‘
dt .Gw…gH mP‘g‘ JhkH‘¨s®H JH¬H¬U QVU‘ h¹¢z‘q mP‘sllgH JhP…wgH ¬¬ug dghl¥î QVU
.hk£ JH¬H¬ugH K¢¢uj M¬hUî “k”l¢ ’Gw…gH mP‘g‘ mkH‘¨s®H GH¬fjsH GhP
[V§±lgH] [Theme] F¢‘fjgH mlbU
.CaptureOnTouch Lite Mƒthk dt KH‘g®H Lh±k V¢¢yj
41
CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgH
.CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgg dghjgH xHV¥™H L¬OjsH
mlzhŒgH dt [xh§kî] [Exit] R‘t VŒkgH Le Lh§lgH ¨¢Va dt ¬‘¥‘lgH
«lV R‘t V ŒkgH
.V§±j djgH
1
.CaptureOnTouch Lite xh§kî Lj¢
.m¢ƒyjgH œV¬ RgY•
2
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj ThŒ¢î Lj¢
.Vj‘¢fl”gH «h§¥‘ m¢z‘qgH mPshlgH Kl USB Gf” Gw…f Lr
42
3
(Windows) CaptureOnTouch m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
(x¬f) Start V« Kl dz‘qgH pslgH
€CaptureOnTouch ‘£ hl
ngU ¬‘¥‘lgH (x¬f) Start V«g (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First g Rfsl W¢wOj “hk£
Hƒ£ ngU ¨yqgH ¬V¥lf dz‘qgH pslgH x¬f Le JH¬kjslgH G¢lPj “k”l¢ E¢P m¢z‘qgH mPshlgH
.(x¬f) Start V«g ml§l D• W¢wOj “gƒ vl “k”l¢‘ .V«gH
G”af h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl “g p¢j¢ dz‘qgH pslgg R¢f¨j KU MVhfU CaptureOnTouch
.mahagH ngU MV£h±gH JH¬haV™H chfjH GbO Kl ¨¢sf
m±‘…PlgH V‘wgH Jh…gl JhŒ¢skj
RV¨ LH¬OjsH ¬kU h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…Pg m¢ghjgH Jh…glgH JhŒ¢skj Kl R¢skj Vh¢jOH “k”l¢
.[mUhf¨gH] [Print] V¢Y œHVO™H
PDF •
TIFF •
JPEG •
BMP •
(E¬P• ‘• Microsoft PowerPoint 2007Jh…gl R¢skj) PPTX •
m¢fhPsgH Jhl¬OgH
(m”fa)
CaptureOnTouch xh§kî‘ G¢yaj
.Vj‘¢fl”gH “g¢yaj N¬g h¢¹qHVjtH Lh±kgH dt CaptureOnTouch J¢fej Lj¢
G¢yajg Lh§lgH ¨¢Va Kl (CaptureOnTouch «lV)
R‘t h¥
‰ ‘¬«l HV
‰ Œk VŒkH
.ds¢zVgH IVh¨î QVU‘ CaptureOnTouch
m¢z‘qgH mPshlgH
p¢lgj
- [x¬f] [Start] R‘t VŒkH .(x¬f) Start mlzhr Kl CaptureOnTouch G¢yaj hq
‰ ¢• “k”l¢ •
.[CaptureOnTouch P-215]- [Canon P-215] - [µlHVfgH G”] [All Programs ]
V§±jst ’Evernote i¢gU Jfel Vj‘¢fl” ngU MVl G‘® CaptureOnTouch Jgya Hƒî‘ •
ngî h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH GsVjs E¢P Lh§lgH G¢¥sj ¬¢”¶jg Vj‘¢fl”gH ngU mghsV
ngU Evernote g Khjl§l G×¥sjs [Luk] [Yes] V« R‘t VŒkgH GhP dt .Evernote
.CaptureOnTouch
pslgH dt c‘VagH ngî m¢z‘qgH mPshlgH ngU x¬fgH V« “¨yq Kl V‘VlgH Jr‘ GŒ¢s‘ •
J¢fej] [Make CaptureOnTouch resident] Vh¢jOBH vfVl JVjOH Hƒî dz‘qgH
JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU Kl [MV”HƒgH dt CaptureOnTouch
ngU G‘wPgg .[m¢z¢f JH¬H¬Uî] [Environmental settings] VH‘PgH vfVl dt [m¢shs®H
.53 mP…wf "m¢z¢fgH JH¬H¬U™H" V±kH ’G¢wh…jgH
¬g¥l dt ±…PgH
dt TglgH ±…P
.¬¬Pl ¬g¥l
mUhf¨
GbO Kl mUhf¨gH
.mk¢ul mufh¨
R¢f¨j ngî GhsV™H
h¹¢z‘q –‘sllgH MV‘wgH Tgl pjt
.K¢ul R¢f¨j dt
dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî
dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH R¢f¨j G¢yaj
mP‘sllgH MV‘wgH Tgl RhtVî‘
dk‘Vj”gî ¬¢Vf mghsVf h¹¢z‘q
h£Vh¢jOH K”l¢ djgH‘ dz‘qgH pslgH RV¨ Kl ¬¢¬ugH ngU CaptureOnTouch µlhkVf Glja¢
.T¬§jslgH R¢f¨jgH‘ QVygH Fs P
B‰‘• dz‘qgH pslgH
h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl mg‘§s F‘gs®H Hƒ£ “g p¢j¢ .œHVO™H mŒ¢V¨ VjOH Le h¢¹z‘q ¬kjslgH pslH
.mahagH ngU MV£h±gH JH¬haV™H chfjH ¬V¥lf
dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
G”a ngU œHVO™H F‘gs• njP‘ dz‘qgH pslgH ¨‘Va Kl Hx‰¬f dz‘qgH pslgH JH¬H¬Uî G¥s
F‘gs®H Hƒ£ ¬¢…¢‘ .QVyghf d…j djgH ml§lgH Vh¢jOH ¬V¥lf h¢¹z‘q JH¬kjslgH pslH Le M¬¬Pl Lh§l
.hŒ‰fsl I¬H¬Uî Lj xHV¥î GbO Kl dz‘qgH pslgH VHV”j ¬¢Vj hl¬kU
43
CaptureOnTouch Kl œ‘VOgH
‰B‘• dz‘qgH pslgH
vl Vh¨™H “gƒ Rgy¢‘ .Vh¨™H ngU• Kl
Jh¢glugH V¢s
¨¢Va Kl (CaptureOnTouch «lV)
h¹¢z‘q ¬kjslgH psl
R‘t VŒkH CaptureOnTouch Vh¨î RbY™
.Lh±kgH MV”Hƒ dt CaptureOnTouch xhŒfî
R‘t VŒkH CaptureOnTouch R¢f¨j xh§k™
.mlzhŒgH Kl [Exit] VjOH‘ Lh§lgH
▼
œHVO™H JH¬H¬Uî mz¢§j
▼
h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî
.m¢z‘qgH mPshlgH dt ¬kjslgH vq
1
.[‰B‘• dz‘qgH pslgH] [Scan First] R‘t VŒkH
2
.Lh§lgH ¨¢Va Kl I«lV d…jO¢‘ Lh±kgH MV”Hƒ Kl CaptureOnTouch GH«¢ “gƒf‘
CaptureOnTouch G¢yaj M¬hUî
m¢ghjgH JHxHV¥™H ¬P• L¬OjsH ’ikl Lh±kgH MV”Hƒ xbOî ¬uf CaptureOnTouch LH¬OjsB
.NVO• MVl Lh±kgH MV”Hƒ dt izhŒfî‘ ig¢yaj ngî JHxHV¥™H “gj D¬Cj‘ .ig¢yaj M¬hU™
- [Canon P-215]- [µlHVfgH G”] [All Programs] - [x¬f] [Start] R‘t VŒkH ] •
.[CaptureOnTouch P-215]
maha V§±js mghPgH Iƒ£ dt) m¢z‘qgH mPshlgH ngU (x¬f) Start V« ¨yqH •
mwwOlgH V¢‘wjgH mŒ¢V¨f dz‘qgH pslgH •¬f¢s‘ m¢s¢zVgH CaptureOnTouch
.((x¬f) Start V«g
.(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m¢whOg m¢‘gugH mahagH V§±js
44
Lh£
.m¢‘gugH mahagH dt dz‘qgH pslgH F‘gs• ¬¬P
¬Œt ’Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ Kl H‰V¢f” H‰VH¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Jlr Hƒî
ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî‘ ’MV”Hƒ Kl ig d…”¢ hl Vt‘j L¬ug dz‘qgH pslgH Tr‘j¢
dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl œVOht dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH Vt‘j L¬U
.m ¢khe dz ‘qgH pslgH G‘hP Le
p¢lgj
3
˺
˻
K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¨fqf Jlr‘ h¢¹z‘q H‰¬kjsl JPsl Hƒî
GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst [G¢yaj] [ON] ngU [VljslgH dz‘qgH pslgH
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl Kl xh§jkBH ¬uf (51 mP…w V±kH)
mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hul ¬kU .GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH m¢whO K¢”lj Lj¢ G£ ¬¬P ˺
[ON] VjOH ’mgw…kl xH«¥• dt h¢¹z‘q psljg mg¢‘¨gH JH¬kjslgH v¢¨Œj ‘• h¹¢z‘q
.GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”ljg [G¢yaj]
¬¢¬Pj J¬V• Hƒî‘ .Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl ¬¢Vj G£ ¬¬P ˻
JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr Le [ThŒ¢î] [OFF] VjOht ’GwH‘jlgH V¢Y dz‘qgH pslgH ¨‘Va
(50 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH
.(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl •¬f¢st ’[dz‘q psl] [Scan] R‘t VŒkgH‘ dghjgH ¬kjslgH vq‘ GhP dt
.[m¢ghjgH M‘¨OgH] [Next step] R‘t VŒkH h¢¹z‘q JH¬kjslgH mth” psl Kl xh§jkBH ¬uf
h¢¹z‘q mP‘sllgH JhP…wgH ¬¬U V§±¢ dz‘qgH pslgH GbO‘ ’h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢s
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî ngî mthqî
.(œHVO™H JH¬H¬Uî) Output settings maha V§±js dz‘qgH pslgH Kl xh§jkBH ¬uf‘
45
4
dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVO• Le œHVO™hf mŒgujlgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr
5
Jh¢glugH V¢s
ml§lgH G¢¥sj
▼
ml§lgH Vh¢jOH
˺
▼
h¹¢z‘q ¬kjslgH psl
˻
▼
h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî
Lh§lgH V¢VPj‘ G¢¥sj
(52 mP…w V±kH) .œHVO™hf mŒgujlgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr ˺
TbjOhf V‘”ƒlgH V«gH LsH TgjO¢ .h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVO™ V«gH Hƒ£ R‘t VŒkH ˻
mŒ¢V¨ Jkh” Hƒî [±…P] [Save] V«gH Hƒ£ K‘”¢s GhelgH G¢fs ngU‘ .œHVO™H mŒ¢V¨
.[¬g¥l dt ±…PgH] [Save to folder] œHVO™H
m¢glU Jlj ¬Œt “gƒf .m¢glugH Lhljî ngU G¬j maha V§±js ’œHVO™H Kl xh§jkBH ¬uf‘
.[B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH] Scan First
Select Scan Job vl LH¬Ojsbg CaptureOnTouch dt Lh§l 10 njP G¢¥sj K”l¢
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH)
.
V« R‘t VŒkH
1
p¢lgj
m…¢±‘g m¢s¢zVgH mahagH ngî M¬‘ugH ngî [ngU©g M¬‘ugH] [Return to top] R‘t VŒkgH D¬C¢ •
.[‰B‘• dz‘qgH pslgH] Scan First
m¸Œ¢V¨” [mUhf¨] [Print] ‘• [dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî] [Attach to E-mail] Vh¢jOH ¬kU •
E¢P ¬g¥lgH pj…g [K¢«OjgH ¬g¥l pjtH] [Open storage folder] ngU VŒkgH “k”l¢ ’œHVO´g
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH J±…P
46
JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr‘ [œHVO™H JH¬H¬Uî] [Output setting] R‘t VŒkH
.œHVO™hf mwhOgH
4
.(GhO¬î) Enter –hj…lgH ngU ¨yqH Le ml§lgH LsH GO¬•
2
(52 mP…w V±kH) .ml§lgH œHVOî mŒ¢V¨ VjOH
3
G¢wh…jgg‘ .M¬¬PlgH œHVO™H mŒ¢V¨ TbjOhf œHVO™H JH¬H¬Uïf mŒgujlgH JHVh¢OgH TgjOj‘
.CaptureOnTouch ''Jhl¢guj'' V±kH ’JH¬H¬U™H Iƒ£ W‘wOf
p¢lgj
g [x¬fgH V«] [Start button] ¬¢¬Pj GbO Kl (x¬fgH) Start V«g ml§lgH W¢wOj “k”l¢
(49 mP…w V±kH) .[V«gH K¢¢uj] [Button assignment]
47
.(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
dz‘qgH pslgH xHV¥î‘ ml§l Vh¢jOH
3
(30 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH dt ¬kjslgH vq
1
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job m…¢±‘g m¢‘gugH mahagH V§±js
.Lh§lgH N¬Pî R‘t V ŒkH
h¢¹z‘q mP‘sllgH JhP…wgH ¬¬U V§±¢ dz‘qgH pslgH GbO‘ ’h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢s
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî ngî mthqî
JH¬H¬Uî FsP h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVOjs h¢¹z‘q ¬kjslgH JhP…w mth” psl ¬uf‘
.m¢glugH Lhljî ngU G¬j maha V§±js‘ mg¥slgH ml§lgH
p¢lgj
[dz‘qgH pslgH ¬uf œHVO™H WPt] [Check output after scanning] K¢¢ujf Jlr Hƒî •
.dz‘qgH pslgH ¬uf œHVO™H JH¬H¬Uî WPt “kh”lïft ’[G¢yaj] [ON] vq‘gH ngU
dz‘qg H pslg H K ¢”lj] [ E n a b l e c o n t i n u o u s s c a n n i n g ] “ ¬ H ¬ U î m g h P d t •
V¢‘wj Lhljî ¬uf dz‘qgH pslgH dt VHVljsBH “k”l¢ ’[G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH
.¬kjslgH JhP…w mth”
Lh£
Tr‘j¢ ¬Œt ’Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ Kl H‰V¢f” H‰VH¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Jlr Hƒî
Vt‘j L¬U ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî‘ ’MV”Hƒ Kl ig d…”¢ hl Vt‘j L¬ug dz‘qgH pslgH
pslgH G‘hP Le dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl œVOht dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH
.m¢khe dz ‘qgH
48
2
p¢lgj
m…¢±‘g m¢‘gugH mahagH ngî [ngU©g M¬‘ugH] [Return to top] ngU VŒkgH “u¥V¢ •
.[dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH] Select Scan Job
m¸‰Œ¢V¨” [mUhf¨] [Print] ‘• [dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî] [Attach to E-mail] Vh¢jOH ¬kU •
E¢P ¬g¥lgH pj…g [K¢«OjgH ¬g¥l pjtH] [Open storage folder] ngU VŒkgH “k”l¢ ’œHVO´g
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH J±…P
dz‘qgH pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¬H¬Uî ¬kU
[G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH
.¬kjslgH JhP…w mth” V¢‘wj ¬uf (51 mP…w V±kH) GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha V§±js
.[dz‘q psl] [Scan] R‘t VŒkH Le m¢z‘qgH mPshlgH dt iuqt h¢¹z‘q VO› ¬kjsl psl J¬V• Hƒî‘
.[m¢ghjgH M‘¨OgH] [Next step] R‘t VŒkH h¹¢z‘q JH¬kjslgH mth” psl Kl xh§jkBH ¬uf
(x¬f) Start V« m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
.(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First maha (x¬f) Start V« Gya¢ h¹¢qHVjtH
(x¬f) Start V«
pslgH ¬uf œHVO™H WPt] [Check output after scanning] ¬H¬Uî ¬kU
[G¢yaj] [ON] ngU [dz‘qgH
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî Gfr (œHVO™H ¬¢”¶j) Output Confirmation maha V§±js
œHVO™H V« LsH TgjO¢ .œHVO™H V« R‘t VŒkH Le Vl®H L«g Kî œHVO™H mŒ¢V¨ JH¬H¬Uî V¢¢yjf Lr
.œHVO™H mŒ¢V¨ TbjOhf
•¬f¢‘ CaptureOnTouch Gyja¢st x¬fgH V« ngU J¨yq Le JH¬kjslgH Juq‘ Hƒî
.dz‘qgH pslgH
p¢lgj
psl¢st ml§l D• JwwO Hƒî .(x¬f) Start V«g ml§l D• W¢wOj “gƒ vl “k”l¢‘
Vh¨î Rgy½¢s‘ .ml§lgH JH¬H¬Uî „Rt‘ h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVOjs Le h¢¹z‘q ¬kjslgH
.œHVO™H m¢glU Kl xh§jkBH Kl ¸KH‘e 5 ¬uf h¢¹zhŒgj ds¢zVgH CaptureOnTouch
49
m¢shs®H VwhkugH JH¬H¬Uî
m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
[Scanner setting] dt mk‘”lgH m¢shs®H JH¬H¬U™H m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî Glaj
’ml¬ŒjlgH JH¬H¬U´g VH‘PgH vfVl dt h§jz¢§j Lj djgH JH¬H¬U™H‘ [m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî]
H¬U hl JH¬H¬U™H G” ngU ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H Rf¨j‘
.m¢shs®H JH¬H¬U™H
.NVO®H JH¬H¬U™H G” ngU G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H Rf¨j
“gƒ‘ ¬kjslgH Fshkj djgH ¨‘Vaghf h¹¢qHVjtH dz‘qgH pslgH CaptureOnTouch DV¥¢
.Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH K¢”lj Ffsf
dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§j “k”l¢t ’¬kjslgH L¥P‘ dz‘qgH pslgH vq‘ ¬¢¬Pj ‰bel J¬V• Hƒït
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî dt mf‘g¨lgH
(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First K¢f m”Vjal m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî K• V”ƒghf V¢¬¥
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job‘
KH‘g®H vq‘
.h¢¹z‘q JH¬kjslgH pslg mPhjlgH m¢ghjgH chq‘®H Kl hu‰q‘ VjOH
¬kjslgH N‘jPl ngU x‰hkf KH‘g®H vq‘ h¹¢zhŒgj ¬¬P¢
dzhŒgjgH Thaj”BH
.“gƒg hŒ‰t‘ dz‘qgH pslgH Jh¢glU‘
.KH‘g®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢
(Jf 24 Kl K‘g) 24-bit Color
.D¬hlVgH œV¬jf h¹¢z‘q ¬kjslgH psl¢
( D ¬ h l V g H œ V ¬ j ) Grayscale
.(KH‘g®H dzhke) ¬‘s®H‘ Q¢f®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢ (¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
:(B‰‘• dz‘qgH pslgH) Scan First LH¬OjsH ¬kU
mP…wgH L¥P
.¬kjslgH JhP…w L ¥P ¬¬P
L¥P mPshlgH Taj”jst ’[dgw®H L¥PgH mlxbl] [Match original size] JVjOH Hƒî
.Taj”lgH L¥PgH S…kf V‘wgH ±…P Lj¢‘ h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH JhP…w
mw‘f G”g ¨hŒkgH ¬¬U
.dz‘qgH pslgH mr¬ ¬¬P
Kl h¹¢zhŒgj mr¬gH mPshlgH Taj”js ’[dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] ¬¢¬Pj ¬kU
.h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH N‘jPl
.dz‘qgH pslgH •¬fj K• Gfr (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First JH¬H¬Uî ¬¬P
:(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job LH¬OjsH ¬kU
dz‘qgH pslgH Fkh¥
.h¢¹z‘q ¬kjslgH dfkh¥ ‘• ¨Œt ¬PH‘ Fkh¥ psl dt FYVj Jk” Hƒî hl VjOH
Lj¢ mYVht mP…w D• TƒPjs ’[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ¬¢¬Pj ¬kU
.dz‘qgH pslgH œVO Kl h§thaj”H
h¢¹zhŒgj mgzhlgH V‘wgH L¢‘Œj
.h§l¢‘Œj Le Kl‘ mgzhlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Thaj”H Lj¢ ’h¹¢z‘q mgzhl JH¬kjsl psl ¬kU
WkgH Ih¥jB h‰Œt‘ V‘wgH V¢‘¬j
WkgH K‘”¢ E¢Pf V‘wgH V‘¬js‘ h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH dt WkgH Ih¥jH Taj”¢s
.p¢PwgH Ih¥jBhf
ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job dt ml§l G”g m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr
.(dz‘qgH pslgH
50
GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha dt GlugH
ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH
ngU [GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¨fq GhP dt
v¢l¥ m¢ƒyj ¬uf VljslgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst ’x¬fgH maha dt [G¢yaj] [ON] vq‘
.dz‘qgH pslgH dt VHVljsBH Le h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ¬¢”¶j “k”l¢ .¬kjslgH JhP…w
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl Vh¨î dt m¢shs®H JH¬H¬U™H V¢Y m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr
mPshlgH G¢yaj µlhkVf pj…g .(m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf GbO Kl –hjlgH) ml¬ŒjlgH
. V« R‘t VŒkH Le [G¢yaj] [ON] VjOH ’m¢z‘qgH
˺
˻
JH¬H¬Uî VH‘P vfVl ''Jhl¢guj'' V±kH ’JH¬H¬U™H VwhkU W‘wOf G¢wh…j ngU G‘wPgg‘
.G¢yajgH µlhkVf
p¢lgj
dt M¬‘¥‘lgH m¢shs®H JH¬H¬U™H G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl Gla¢
ngU ¬H¬Uî G” K¢«Oj Lj¢s K”g‘ [m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî] [Scanner setting ]
Vh¢jOBH vfVl ¬H¬Uî TbjOhf dz‘qgH pslgH dt ml¬OjslgH JH¬H¬U™H TgjOj .mghPgH Iƒ£ dt M¬P
[ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH] [Use advanced settings dialog box]
.dghjgH ‘PkgH ngU
˼
MVywlgH V‘wgH QVU mŒ¨kl ˺
.m¢ghjgH Jh¢glugH xHV¥î K”l¢‘ ’MVywl V‘w G”a dt h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH QVuj
.mk¢hulgH Fkh¥ dt h§g h¹¢z‘q mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hulg MVywlgH V‘wgH N¬Pî R‘t VŒkH
.(¨Œt B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) JhP…wgH vqH‘l V¢¢yjg MVywlgH V‘wgH FPsH
maha dt) mP…wgH Iƒ§g mP‘sllgH MV‘wgH TƒPg MVywlgH MV‘wgH N¬Pî dt
R‘t VŒkH
.(¨Œt B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH
mk¢hulgH mŒ¨kl ˻
.mk¢hulgg h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH V‘w QVuj
51
Use advanced] ¬H¬Uî
[settings dialog box
VH‘P vfVl LH¬OjsH]
[ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H
m¢shs®H VwhkugH N‘s hl
m¢shs®H VwhkugH
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH
m¢z‘qgH mPshlgH
[Scanner setting] JH¬H¬Uî
[dz‘qgH pslgH ¬H¬Uî]
(ThŒ¢î) OFF
mPshlgH G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
m¢z‘qgH
(G¢yaj) ON
mk¢hulgH L”Pj VwhkU ˼
GbO Kl dz‘qgH pslgH mufhjl ‘• xhygî‘ mk¢hulgH V‘w dt L”Pjgg VwhkugH Iƒ£ L¬OjsH
.m¢ghjgH VHV«®H
œHVO™H mŒ¢V¨ ¬H¬Uî
.h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH m¥ghulg œHVO™H RV¨ Kl ¬¢¬ughf CaptureOnTouch ¬¢‘«j Lj
(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First K¢f m”Vjal œHVO™H RV¨ Jh…wH‘l K• V”ƒghf V¢¬¥gH Kl‘
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job‘
Tw‘gH
:(B‰‘• dz‘qgH pslgH) Scan First LH¬OjsH ¬kU
œHVO™H mŒ¢V¨ Vh¢jOH maha Kl œHVO™H mŒ¢V¨ VjOH ’(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First dt
.œHVO™H mŒ¢V¨ JH¬H¬Uî Kl G” ¬¬P Le dz‘qgH pslgH ¬uf MV£h±gH
:(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job LH¬OjsH ¬kU
.M¬P ngU (dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job dt ml§l G”g œHVO™H mŒ¢V¨ ¬¬P
.œHVO™H mŒ¢V¨ TbjOhf œHVO™H JH¬H¬Uî TgjOj
¬g¥l dt ±…PgH
mz¢§jf Lr ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ VhjOj hl¬kU‘ .¬¬Pl ¬g¥l dt h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P
.h§±…P Lj¢s djgH V‘wgH Jh…gl JH¬H¬Uî
dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî
hl¬kU‘ .dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH R¢f¨j dt M¬¢¬¥ dk‘Vj”gî ¬¢Vf mghsVf h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH RhtVî
.dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH mghsVf RtVjs djgH V‘wgH Jh…gl JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ VhjOj
Windows Mail R¢f¨j” dk‘Vj”gî ¬¢Vf R¢f¨j ¬¢¬Pj F¥¢ ’M«¢lgH Iƒ£ LH¬OjsB
MAPI LU¬¢ DƒgH (h¢¹qHVjtH G¢yajgH Lh±k dt KhklqlgH) Outlook Express‘•
µlhkVf m§¥H‘) Messaging Application Programming Interface VhwjOH)
.G¢yajgH Lh±k dt dqHVjtBH µlhkVfgH K‘”¢g ((GzhsVgH R¢f¨j
52
(LsBH) JH‘¬®H
.mk¢hulgH MV‘w V¢f”j
(V¢f”jgH)
L¥P Lzbjg mk¢hulgH MV‘w V¢ywj ‘• V¢f”j
.dghPgH Vh¨™H
(mP…wgH mlxbl)
.mk¢hulgH MV‘w V¢ywj
(V¢ywjgH)
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH S”U m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
¨Œt (‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First maha
(Vhs¢gg V ¢‘¬jgH)
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH dt m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
¨Œt (‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First maha
(K¢l¢gg V¢‘¬jgH)
pslgH) Scan First maha .m¥V¬ 180 MV‘wgH V¢‘¬j
¨Œt (B
‰ ‘• dz‘qgH
(180 V¢‘¬jgH)
.mahagH ngU• ngî M¬‘ugH‘ h¹¢z‘q MV‘wgH psl xhygî
(xhygî)
.h¹¢z‘q dghjgH ¬kjslgH psl x¬f
(dz‘q psl)
.dz‘qgH pslgH m¢glU dt m¢ghjgH M‘¨OgH ngî GhŒjkBH
(m¢ghjgH M‘¨OgH)
.JhP…wgH dghl¥î‘ m¢ghPgH mP…wgH QVU
/ JhP…wgH ¬¬U)
¬¬U dghl¥î
(JhP…wgH
Microsoft SharePoint dt ±…P •
m P ‘ s l l g H V ‘ w g H ± … P “ k ” l ¢ M i c r o s o f t S h a r e P o i n t G ¢yaj h §¢t Lj¢ djgH Jhz¢fgH dt
maha pjtH ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ JVjOH Hƒî Microsoft SharePoint vr‘l dt h¹¢z‘q
JH¬H¬Uî] [Detail Settings] VH‘¥f DƒgH
R‘t VŒkgH GbO Kl ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H
Microsoft SharePoint vr‘lf WhOgH URL KH‘kU Gel JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr Le [G¢wh…jgH
v¥HV ’JH¬H¬U™H Iƒ£ G‘P G¢wh…j ngU G‘wPgg .m§¥‘gH Tgl JH¬H¬Uî‘ FhsPgH G¢wh…j‘
.(JH¬H¬U™H maha dt [Jhl¢guj] [Help] V« R‘t VŒkghf) Jhl¢gujgH
mUhf¨
F¥¢ ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ “Vh¢jOH ¬kU‘ .M¬¬Pl mufh¨ LH¬Ojshf h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH mUhf¨
.mUhf¨gH dt h§lH¬OjsH ¬HVlgH mufh¨gH ¬¢¬Pj
Lh£
R¢f¨j ngî GhsVî
[Google docs dt ±…P] [Save in Google docs] œHVOî hjŒ¢V¨ LH¬OjsB
m¢fhPsgH ml¬OgH JhfhsP ¬‘¥‘ ¨Vja¢ ’[Evernote dt ±…P] [Save in Evernote]‘
(5 mP…w V±kH) .hl§f mwhOgH
m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
VH‘PgH vfVl pjtH CaptureOnTouch µlhkVfg m¢z¢fgH JH¬H¬U™H mz¢§jg
.[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings]
VjOH‘ Lh§lgH ¨¢Va Kl (CaptureOnTouch«lV)
R ‘t VŒkH
.mlzhŒgH Kl [m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings]
VH‘P vfVl dt mq‘VulgH F¢‘fjgH JhlbU G” JH¬H¬U™ Tw‘ dg¢ hl¢t‘
.[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings]
JVjOH Hƒî‘ .¬¬Pl R¢f¨j m¨sH‘f iPjt Le K¢ul ¬g¥l dt h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH Tgl ±…P
G¢yaj Tgl VjOH‘ [R¢f¨jgH] [Application] VH‘¥f DƒgH
V« R‘t VŒkht Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨
.i±…P ¬HVlgH MV‘wgH Tgl JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr ’“gƒ ngî mthqî .V‘wgH Jh…gl pj…¢ DƒgH R¢f¨jgH
R¢f¨j ngî GhsVî
J¢fej xhke• h§j¢fejf Jlr djgH m¢thq™H Jhk‘”lgH FsP m¢ghjgH œHVO™H RV¨ Vh¢jOH “k”l¢
’m±‘…PlgH V‘wgH Tglf mwhOgH JH¬H¬U™H mz¢§j “¢gU dyfk¢ .CaptureOnTouch
.“f mwhOgH œHVO™H mŒ¢V¨ Vh¢jOH KU V±kgH Qyf
Google docs dt ±…P •
pjtH ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ JVjOH Hƒî .Google docs dt h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P¢
JH¬H¬Uî] [Detail Settings] VH‘¥f DƒgH
R‘t VŒkgH GbO Kl JH¬H¬U™H maha
G‘P G¢wh…j ngU G‘wPgg .m§¥‘gH JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr‘ FhsPgH G¢wh…j GO¬• Le [G¢wh…jgH
.(JH¬H¬U™H maha dt [Jhl¢guj] [Help] V« R‘t VŒkghf) Jhl¢gujgH v¥HV ’JH¬H¬U™H Iƒ£
Evernote dt ±…P •
.Evernote dt h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P¢
[m¢shs®H JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU
:m¢ghjgH JH¬H¬U™H mz¢§j “k”l¢ [m¢shs®H JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU Kl
53
[dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH JH¬H¬Uî] [E-mail settings] F¢‘fjgH mlbU
G¢yajgH F‘gs• ¬H¬Uî
nwr®H L¥PgH K¢¢ujg [dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH JH¬H¬Uî] [E-mail settings] F¢‘fjgH mlbU L¬OjsH
.dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH GzhsVf h§rhtVïf –‘lslgH V‘wgH Jh…glg
mkhO ¬¢¬Pj xhygïf Lr .Vj‘¢fl”gH “g¢yaj N¬g h¢¹qHVjtH Lh±kgH dt CaptureOnTouch J¢fej Lj¢
[MV”HƒgH dt CaptureOnTouch J¢fej] [Make CaptureOnTouch resident] Vh¢jOH
.Lh±kgH MV”Hƒ dt µlhkVfgH VŒjs¢ bzg
m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j ¬kU QVu¢ hl ¬H¬Uî
[CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] Vh¢jOBH vfVl ¬¬P
CaptureOnTouch maha pj…g [m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j ¬kU CaptureOnTouch V§±¢]
µlhkVf K‘”¢ hl¬kU ¬H¬U™H Hƒ£ K¢”lj Lj¢‘ .Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j ¬kU h¢¹zhŒgj m¢s¢zVgH
.¨Œt (MV”HƒgH dt HV‰Œjsl K‘”¢ hlk¢P ‘•) G¢yaj vq‘ dt CaptureOnTouch
M¬hujsBH ‘• d¨h¢jPBH oskgH
m¢¨h¢jPH mOsk Glug [M¬hujsBH] [Restore]‘ [d¨h¢jPBH oskgH] [Back Up] DV« L¬OjsH
M¬hujsH‘ CaptureOnTouch µlhkVfg (ogH mg¥slgH Lh§lgH‘ JH¬H¬U™H) mz¢§jgH Tgl Kl
.h¢¹¨h¢jPH —‘sklgH TglgH Jhkh¢f Kl JH¬H¬U™H
Lh£
[Send to Microsoft SharePoint] ngU œHVO™H mŒ¢V¨ ¨fq vl ml§l Jg¥s Hƒî “k• ±PB
mŒgujlgH JH¬H¬U´g d¨h¢jPBH oskgH Lj¢ Kg ikït ’[Microsoft SharePoint ngî GhsVî]
.Microsoft SharePoint
RtVlgH Tglgg nwr®H L¥PgH
[Display confirmation message if file size exceeds the above] Vh¢jOH mkhO ¬¬P
TglgH «‘h¥j hlg” ¬¢”¶j mghsV QVug [V‘”ƒlgH L¥PgH TglgH L¥P «‘h¥j mghP dt ¬¢”¶j mghsV QVU]
.RtVlgH TglgH L¥Pg if –‘lslgH nwr®H ¬PgH RtVlgH
Tgl L¥P Kh” Hƒî ¬¢”¶j mghsV QVujs ’(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m…¢±‘g mfskghf‘ •
.hk£ V‘”ƒlgH TglgH L¥P Kl Vf”• h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH
mghsV QVujst (dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job m…¢±‘g mfskghf hl• •
.dz‘qgH pslgH xhke• if –‘lslgH TglgH L¥P «‘h¥j Lj Hƒî ¬¢”¶jgH
[d¨h¢jPBH oskgH] [Back Up] V«
m¢g‘®H JH¬H¬U™H K¢«Oj K”l¢ .(*cot.) Tgl ngî h¢¹¨h¢jPH CaptureOnTouch JH¬H¬Uî osk
“lH¬OjsH Gfr d¨h¢jPBH oskgH m¢glU xHV¥ïf CaptureOnTouch µlhkVfg
.MVl G‘® CaptureOnTouch
[M¬hujsBH] [Restore] V«
.d¨h¢jPBH TglgH Kl JH¬H¬U™H M¬hujsB V«gH Hƒ£ L¬OjsH
mwhOgH m¢z¢fgH JH¬H¬U´g m¢¨h¢jPH mOsk GlU “k”l¢ Vj‘¢fl”gH M«§¥• Kl ¬¢¬ugH LH¬OjsH GhP dt
¬¢P‘j Lj¢ E¢Pf NVO®H Vj‘¢fl”gH M«§¥• ngU JH¬H¬U™H M¬hujsH Le Vj‘¢fl”gH M«§¥• ¬P¶f
.M«§¥®H mth” dt ml¬OjslgH JH¬H¬U™H
54
[mkh¢wgH] [Maintenance] F¢‘fjgH mlbU
[V§±lgH] [Theme] F¢‘fjgH mlbU
mkh¢w G¥s Tgl ¬H¬Uî “k”l¢ ’[mkh¢wgH] [Maintenance] F¢‘fjgH mlbU Kl
.CaptureOnTouch µlhkVf
m¢s¢zVgH mahagH V§±l ¬¢¬Pj “k”l¢ [V§±lgH] [Theme] F¢‘fjgH mlbU Kl
.CaptureOnTouch µlhkVfg
V§±lgH VjOH
.[V§±lgH VjOH] [Select theme] GbO Kl m¢s¢zVgH CaptureOnTouch maha V§±l VjOH
[Jhthq™H] [Plugin] F¢‘fjgH mlbU
FPwj djgH Jhthq™H ¬¢”¶j [Jhthq™H] [Plugin] F¢‘fjgH mlbU “g p¢jj
.CaptureOnTouch µlhkVf
55
(W i n d o w s ) m ¢ z ‘ q g H m P s h l g H G ¢ y a j µ l h k V f ¬ H ¬ U î
TWAIN ‘• ISIS vl mŒtH‘jlgH JhŒ¢f¨jgH GbO Kl h¢¹z‘q JH¬kjslgH “Psl ¬kU
pslgH ¨‘Va mz¢§jf Lr‘ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf pjtH ’(ogH CaptureOnTouch)
.NVO®H JH¬H¬U™H‘ dz‘qgH
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf Tzh±‘‘ mz¢§j LsŒgH Hƒ£ Tw¢‘
p¢lgj
¨‘Va ¬H¬U™ mwhOgH ijaha L¬OjslgH R¢f¨jgg K‘”¢ ¬r vl ISIS RtH‘jlgH R¢f¨jgH FsP ngU‘
JH¬H¬Uî mth” QVujst R¢f¨jgH Hƒ£ Kl m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf pjt½ Hƒî‘ .dz‘qgH pslgH
pslgH ¨‘Va TbOf m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf GbO Kl mPhjlgH m¢z‘qgH mPshlgH Tzh±‘
.[dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU dt dz‘qgH
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf Tzh±‘‘ mz¢§j
:m¢ghjgH SlOgH F¢‘fjgH JhlbU m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf Gla¢
p¢lgj
mPshlgH G¢yaj µlhkVf "Jhl¢guj" V±kH ’JH¬H¬U™H maha W‘wOf G¢wh…j ngU G‘wPgg‘
mlbuf mŒgujlgH Jhl¢gujgH QVug G¢yajgH µlhkVf Kl [Jhl¢guj] [Help] V« R‘t VŒkH .m¢z‘qgH
.K¢fshklgH VH‘PgH vfVl ‘• F¢‘fjgH
[dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU
[c‘¨sgH] [Brightness] F¢‘fjgH mlbU
i¥‘ D•‘ mr¬gH‘ mP…wgH L¥P‘ vq‘gH Gel m¢shs®H dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jg L¬Ojsj
.h¹¢z‘q psl¢s
.h§Psl VVŒlgH mPhslgH ¬¢¬Pjg [mPhslgH] [Area] V« ngU VŒkgH K”l¢ hl”
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH K¢hfj‘ c‘¨s ¨fqg L¬Ojsj
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH dt gamma p¢Pwj ml¢r ¨fq‘ [hlh¥] [Gamma] ngU VŒkgH K”l¢ hl”
56
[NVO•] [Others] F¢‘fjgH mlbU
[V‘wgH m¥ghul] [Image processing] F¢‘fjgH mlbU
.V‘wgH m¥ghul‘ dz‘qgH pslghf mwhOgH JH¬H¬U™H mz¢§j
.h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH m¥ghul mŒ¢V¨ ¬H¬U™ L¬Ojsj
m¢shs®H dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬H¬Uî
[m¢ƒyjgH] [Feeding] F¢‘fjgH mlbU
mf‘g¨lgH m¢V‘VqgH JH¬H¬U™H “gj ngU VwjŒ¢‘ m¢shs®H JH¬H¬U´g h‰qHVujsH LsŒgH Hƒ£ L¬Œ¢
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§jg
m¢shs®H dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬¢”¶j
[Color mode] Gel m¢shs®H JHVh¢OgH ngU ¬¢”¶jgH „Skj B h¢¹z‘q JH¬kjslgH “Psl ¬kU
[mw‘f G”f ¨hŒkgH ¬¬U] [Dots per inch]‘ [mP…wgH L¥P] [Page Size]‘ [KH‘g®H vq‘]
[Basic settings] VH‘PgH vfVl dt [h¢¹z‘q –‘sllgH i¥‘gH] [Scanning Side ]‘
.[m¢shs®H JH¬H¬U™H]
.m¢z‘qgH mPshlgH GbO JH¬kjslgH m¢ƒyjf mwhOgH JH¬H¬U™H K¢¢ujg L¬Ojsj
57
dz‘qgH pslgH Fkh¥
KH‘g®H vq‘
.¬kjslgH Kl h¢¹z‘q –‘sllgH Fkh¥gH ¬¬P
.dz‘qgH pslgH vq‘ ¬¬P
[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ngU dz‘qgH pslgH Fkh¥ ¬H¬Uî ¨fq mghP dt‘
.V‘wgH ±…P ¬kU mYVh…gH JhP…wgH V‘w TƒPj½s
m¢…gOgH‘ m¢…gOgH K‘g m¥ghul ‘• mgH«î ngî [Advanced Text Enhancement II] D¬C¢ •
mP‘sllgH V‘wgH Wk Gu¥ “k”l¢ .MxHVŒgH G§s¢ hlf WkgH K¢sPj QVyf Wkghf m¨¢PlgH
JqjrH Hƒî [c‘¨sgH] [Brightness] F¢‘fjgH mlbU dt K¢hfjgH G¢¬ujf ‰MxHVr G§s• h¹¢z‘q
.“gƒ MV‘VqgH
¬kjslgH G£ Thaj”H mPshlgg K”l¢ [dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] GbO Kl‘ •
mŒ¢V¨f mŒgujlgH ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H mz¢§j K”l¢‘ .¬‘s•‘ Q¢f• ‘• D¬hlVgH œV¬jl ‘• K
¾ ‘gl
."Jhl¢guj" V±kH ’G¢wh…jgH ngU G‘wPgg‘ .[¬H¬Uî] [Setting] ngU VŒkgH R¢V¨ KU Thaj”BH
mg¥slgH V¢Y Lh¥P®H JHƒ JH¬kjslgg dz‘qgH pslgH
.mg¥slgH V¢Y Lh¥P®H JHƒ JH¬kjslgH ngU dz‘qgH pslgH xHV¥î m¢ghjgH JH¬H¬U™H mz¢§j “g p¢j¢
mP…w L¥P ij…wf ig¢¥sj‘ ij¢lsjf “gƒ‘ ig¢¥sj Rfs¢ Lg dsh¢r V¢Y mP…w L¥P G¢¥sj K”l¢
iPjt K”l¢ DƒgH‘ (WwOl RV‘ L¥P) Custom Paper Size VH‘PgH vfVl Kl WwOl
.[dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU dt [±…P] [Save] V« Kl
mP…wgH L¥P
.h¹¢z‘q iPsl ¬HVlgH ¬kjslgH Fshk¢ DƒgH mP…wgH L¥P VjOH
¬kjslgH JhthP Taj”js ’[dgw®H L¥PgH mlxbl [Match original size] Vh¢jOH mghP dt
.¬kjslgH L¥P‘ Lxbj¢ hlf V‘wgH ±…P Lj¢‘ h¢¹zhŒgj
mw‘f G”g ¨hŒkgH ¬¬U
.dz‘qgH pslgH mr¬ ¬¬P
m¢glU C¨fjs‘ h‰q¢• LOqj¢s Jh…glgH L¥P K”g‘ MV‘wgH –‘q‘ KsPj mr¬gH J¬H« hlg”‘ •
.dz‘qgH pslgH
N‘jPl Kl h¹¢zhŒgj mr¬gH Taj”js ’[dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] ¬¢¬Pj ¬kU •
.c‘f¨lgH ¬kjslgH
58
dz‘qgH pslgH mŒ¨kl ¬¢¬Pj
[Setting] V« K¢”lj‘ [mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip Blank Page] ¬¢¬Pj mghP dt‘
.JhP…wgH XHVt ngU L”PgH N‘jsl ¨fq “k”l¢ ’[¬H¬Uî]
.h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH dt mŒ¨kl ¬¢¬Pj J¬V• hl Hƒî m¢ghjgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr
mŒ¨kl ¬¢¬Pj
[Area] V« GbO Kl –‘j…lgH (dz‘qgH pslgH mŒ¨kl) Scan Area VH‘PgH vfVl L¬OjsH
.h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH dt mŒ¨kl ¬¢¬Pjg [dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU Kl [mŒ¨kl]
h¢¹z‘q W‘wk‘ ¨‘¨O Kl K‘gl ‘£ hl psl L¬U J¬V• Hƒî
¬H¬Uî Kl (ij¢…wj) ighl£î ¬HVlgH (K‘ggH ¬hufjsH ‘• VqO®H ‘• RV«®H ‘• VlP®H) K‘ggH VjOH
psl¢ Kg‘ [V‘wgH m¥ghul] [Image processing] F¢‘fjgH mlbU dt ¬‘¥‘lgH KH‘g®H m¢…wj
.K‘ggH Hƒ£
LH¬OjsBH QVY Rt‘ m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§j
.dz‘qgH pslgH QVY FsP dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¨fqH
h§¢fkh¥ Kl mf‘j”lgH JH¬kjslgH Kl mYVh…gH JhP…wgH V‘w TƒP J¬V• Hƒî
[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip Blank Page] ngU dz‘qgH pslgH Fkh¥ JH¬H¬Uî ¨fqH
.¬kjslgH Kl mYVh…gH JhP…wgH V‘w TƒPg [dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU Kl
59
h”‰ls Ve”• h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH dt M¬‘¥‘lgH T‘VPgH‘ ¨‘¨OgH Gu¥ dt FYVj hl¬kU
VlP®H K‘ggH K¢sPj J¬V• Hƒî
F¢‘fj mlbU dt [T‘VPgH ¬¢¬aj] [Character Emphasis] g V¢VljgH vfVl FPsH
V‘wgH dt V§±j djgH T‘VPgH‘ ¨‘¨OgH Gu¥g [V‘wgH m¥ghul] [Image processing]
.h”‰ls Ve”• h¹¢z‘q mP‘sllgH
mlbU dt [K‘ggH m¢…wj] [Color drop-out] g [VlP®H K‘ggH K¢sPj] [Red Enhance] ¬¬P
.¬kjslgH dt VlP®H K‘ggH K¢sPjg [V‘wgH m¥ghul] [Image processing] F¢‘fjgH
¬HVlgH JH¬kjslgH m¢…gO Gel GlH‘ug m¥¢jk MxHVŒgH Fuw WkgH K¢sPj J¬V• Hƒî
h¢¹z‘q h§Psl
.[V‘wgH m¥ghul] [Image processing] F¢‘fjgH mlbU Kl JhthPgH «HVfî ¬H¬Uî ¨fqH
V‘wgH ¨¢Pl K¢sPj J¬V• Hƒî
K‘ggH vq‘ ¬H¬Uî Kl [2 L¬Œjl Wk K¢sPj] [Advanced Text Enhancement II] VjOH
Klq¢ hlf WkgH xHV‘ M¬‘¥‘lgH m¢…gOgH G¬uj ‘• GH«js‘ .[dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU dt
.ijxHVr mgԤs
60
W‘wk JHƒ JhP…wgH Kl ¨¢gO psl ¬kU WkgH vl V‘wgH Ih¥jH mlxbl J¬V• Hƒî
m…gjOl Jh£h¥jhf
JH¬kjslgH pslg Fshkl (2 L¬Œjl Wk K¢sPj) Advanced Text Enhancement II Vfju¢
FgH‘ŒgH Gel mlzH‘jl V¢Y m¢…gOgH Jkh” Hƒî‘ .m¢…gOgH‘ WkgH mPjht‘ K‘ggH mskh¥jl Jh¢…gOgH JHƒ
Wk Gu¥ “k”l¢ ’J¬V• Kî‘ .Fuw• WkgH MxHVr Gu¥¢ hll Glh”ghf m¢…gOgH GH«j B ¬Œt m…gjOlgH
.[c‘¨sgH] [Brightness] F¢‘fjgH mlbU dt K¢hfjgH G¢¬ujf M‰xHVr G§s• h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH
[Document Orientation] Kl [WkgH Ih¥jH ngU TVujgH] [Text orientation recognition] VjOH
Kl mP…w G” dt WkgH Ih¥jH ngU TVujgH Lj¢s‘ .[NVO®H] [Others] F¢‘fjgH mlbU dt [¬kjslgH Ih¥jH]
.Ih¥jBH p¢Pwjg Ve”• ‘• MV‘¬ m¥V¬ 90 h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH V‘¬js Le JhP…wgH
MVlgH dt mP…w Kl Ve”• m¢ƒyj Thaj”hf m¢z‘qgH mPshlgH L‘Œj K• J¬V• Hƒî
[Double Feed Detection] G…s• [G‘¨gH FsP Thaj”H] [Detect by Length ] Vh¢jOH vfVl ¬¬P
.[m¢ƒyjgH] [Feeding] F¢‘fjgH mlbU Kl [m¥‘¬«lgH m¢ƒyjgH Thaj”H]
Ih¥jBH p¢Pwjg h¢¹Œt• mU‘q‘lgH JH¬kjslgH V‘w V¢‘¬j J¬V• Hƒî
F¢‘fjgH mlbU Kl [¬kjslgH Ih¥jH] [Document Orientation] dt V¢‘¬jgH m¢‘H« ¬¬P
.[NVO®H] [Others]
61
h¢¹zhŒgj dz‘qgH pslgH T‘V± ¬¢¬Pj J¬V• Hƒî
Vh¢jOBH vfVl VjOht dz‘qgH pslgg MultiStream JH¬H¬Uî LH¬OjsH J¬V• Hƒî
[NVO®H] [Others] F¢‘fjgH mlbU Kl [MultiStream LH¬OjsH] [MultiStream Use]
.F¢jVjgH FsP‘ dghjgH ‘PkgH ngU JH¬H¬U™H K‘” Le MultiStream JH¬H¬Uî QVug
[User Preference] Kl [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH] [Full Automatic Mode] VjOH
.¬kjslgH G”a vl RtH‘jj djgH dz‘qgH pslgH T‘V± JPj dz‘qgH pslgg [L¬OjslgH Jb¢q…j]
p¢lgj
[Skip Blank Page] VjOH ’¬kjslgH Kl m¢…gOgH‘ m¢lhl®H JhP…wgg m…gjOl dz‘q psl ¨‘Va ¬¢¬Pjg
[dz‘qgH pslgH Fkh¥] [Scanning Side] Kl [K¢§¥‘] [Duplex] ‘• [mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj]
.hŒ‰fsl [dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU dt
[Stream count of Front Stream] ngU mŒf¨klgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬¬U ¬¬P
.JH¬H¬U™H Kl JhU‘l¥l Ebe njP ¬¢¬Pj K”l¢‘ .[m¢lhl®H m§¥gg JH¬H¬Uî ¬¬U]
pslgH ¨‘Va K¢¦U‘ NVO®H F¢‘fjgH JhlbU pjtH Le [ng‘®H m¢lhl®H] [Front 1st] VjOH
[Stream count of Front Stream] dt M¬¬PlgH ml¢ŒgH ngU H¬‰hljUH‘ .dz‘qgH
[Front 2nd ] D• m¢rhfgH meghegH‘ m¢khegH K¢jU‘l¥lgH mz¢§jf Lr [m¢lhl®H m§¥gg JH¬H¬Uî ¬¬U]
.mŒ¢V¨gH S…kf [meghegH m¢lhl®H] [Front 3rd]‘ [m¢khegH m¢lhl®H]
mPq‘lgH mŒ¢V¨gH S…kf JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr ’d…gOgH i¥‘gg dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬¢¬Pj ¬kU
JH¬H¬Uî ¬¬U] [Stream count of Back Stream ] ¬¬P ’mghPgH Iƒ£ dt‘ .œ ngî F Kl
njP [ng‘®H m¢…gOgH] [Back 1st] Kl G”g dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬U• Le [m¢…gOgH m§¥gg
.[meghegH m¢…gOgH] [Back 3rd]
Kl G” Taj”¢st [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH] [Full Automatic Mode] “Vh¢jOH mghP dt‘
[Dots per inch ]‘ [mP…wgH L¥P] [Page Size ]‘ [KH‘g®H vq‘] [Color mode ]
pslgH Fkh¥] [Scanning Side ] ¬H¬Uî ¨fq¢s “gƒ ngî mthq™hf‘ .h¹¢zhŒgj [mw‘fgH dt m¨ŒkgH]
[Document Orientation ]‘ [mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page ] ngU [dz‘qgH
.[WkgH Ih¥jH ngU TVujgH] [Text orientation recognition] ngU [¬kjslgH Ih¥jH]
˺
˻
MultiStreamJH¬H¬Uî ¬¢¬Pj vl dz‘qgH pslgH LH¬OjsH J¬V• Hƒî
M¬PH‘ dz‘q psl m¢gluf h¢¹z‘q mP‘sll M¬¢¬U V‘w œHVOî MultiStream JH¬H¬Uî “g p¢jj
K¢§¥‘gg m…gjOl dz‘q psl ¨‘Vaf h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî h§gbO Kl hq
‰ ¢• “k”l¢‘
.d…gOgH‘ dlhl®H
˼
Lh£
˽
.Windows dt Bî MultiStream JH¬H¬Uî LH¬OjsH K”l¢ B‘ •
.R¢f¨jgH µlhkVf FsP JH¬H¬U™H Iƒ£ V§±j B ¬r •
62
p¢lgj
.MultiStream JH¬H¬Uî Klq h£¬H¬Uî K”l¢ djgH ¨‘VagH dg¢ hl¢t‘
h£¬H¬Uî K”l¢ djgH VwhkugH
F¢‘fjgH mlbU
[Dots per inch]‘ [Color mode] [KH‘g®H vq‘]
[Detect automatically] H¬U hl) [mw‘fgH dt m¨ŒkgH]
(hl§¢g” vl [dzhŒgjgH Thaj”BH]
[Basic] F¢‘fjgH mlbU
[dshs•]
[K¢hfjgH] [Contrast]‘ [c‘¨sgH] [Brightness]
[Brightness] F¢‘fjgH mlbU
[cԬsgH]
[Color drop-out ]‘ [JhthPgH ¬¢¬aj] [Edge emphasis]
[T‘VPgH ¬¢¬aj] [Character Emphasis]‘ [KH‘g®H m¢…wj]
Image] F¢‘fjgH mlbU
[V‘wgH m¥ghul] [ processing
(G¨ul v¢l¥gH) xda B
[Feeding] F¢‘fjgH mlbU
[m¢ƒyjgH]
LH¬OjsH] [Use MultiStream] K¢”lj Lj) xda B
([¨Œt [MultiStream
[Others ] F¢‘fjgH mlbU
[NVO•]
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî ±…P J¬V• Hƒî
[User Preference] Kl [±…P] [Save] V« R‘t VŒkH ’JH¬H¬U™H mz¢§j Kl J¢§jkH K• ¬uf
.¬H¬U™H Hƒ£ ±…Pg [L¬OjslgH Jb¢q…j]
[Delete] V« m¨sH‘f mlzhŒgH Kl ¬H¬Uî TƒP “k”l¢‘ .“gƒ ¬uf mlzhŒgH ngî m±‘…PlgH JH¬H¬U™H Thqjs‘
.[M¬hujsH] [Restore] ‘• [d¨h¢jPH osk] [Back Up] V«gH m¨sH‘f mz¢§j Tgl G¢lPj ‘• ±…P Le [TƒP]
p¢lgj
Kl hŒ‰fsl G¥slgH [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH] [Full Automatic Mode] vq‘gH TƒP K”l¢ B
.[L¬OjslgH Jb¢q…j] [User Preference]
63
vq‘gH ¬H¬Uî Rt‘ Tzh±‘gH ¬‘¢r
.[dshs•] [Basic] F¢‘fjgH mlbU dt [KH‘g®H vq‘] [Color Mode] ¬H¬Uî Rt‘ dg¢ hlfsP G¢yajgH µlhkVfg F¢‘fjgH JhlbU Kl D• dt JH¬H¬U™H Quf G¢¨uj Lj¢
[NVO•] [Others] F¢‘fjgH mlbU
(RfslgH dz‘qgH pslgH) Prescan
[c‘¨sgH] [Brightness] F¢‘fjgH mlbU
(K¢hfjgH) Contrast
¬H¬U™H ml¢r
X
(dzhŒgjgH Thaj”BH) Detect automatically
¬H¬U™H ml¢r
O
(dzhŒgjgH Thaj”BH) Detect automatically
O
(¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
O
(¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
O
(¶¨OgH VhajkH) Error Diffusion
O
(¶¨OgH VhajkH) Error Diffusion
O
Advanced Text Enhancement II
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj)
O
Advanced Text Enhancement II
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj)
O
(N‘jsl 256 - D¬hlVgH œV¬j) 256-level Gray
O
(N‘jsl 256 - D¬hlVgH œV¬j) 256-level Gray
(Jf 24 K‘g) 24-bit Color
O
O
(Jf 24 K‘g)24-bit Color
(¬H¬U´g –hjl V¢Y :X ’¬H¬U´g –hjl :O)
(¬H¬U´g –hjl V¢Y :X ’¬H¬U´g –hjl :O)
[V‘wgH m¥ghul] [Image processing] F¢‘fjgH mlbU
Character
¬¢¬aj) Emphasis
(T‘VPgH
2
Prevent Bleed Through
/ Remove Background
(m¢…gOgH mgH«î / TgOgH V‘§± vkl)
Background
L¢ukj) smoothing
(m¢…gOgH
* O1 *
O
X
O
(dzhŒgjgH Thaj”BH) Detect automatically
O
O
X
O
O
(¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
O
O
X
O
O
(¶¨OgH VhajkH) Error Diffusion
* O2 *
O
1
X
Color drop-out
(KH‘g®H m¢…wj)
Edge emphasis
(JhthPgH ¬¢¬aj)
¬H¬U™H ml¢r
X
O
X
Advanced Text Enhancement II
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj)
X
O
O
O
O
(N‘jsl 256 - D¬hlVgH œV¬j) 256-level Gray
X
O
O
X
O
(Jf 24 K‘g)24-bit Color
(¬H¬U´g –hjl V¢Y :X ’¬H¬U´g –hjl :O)
.[V‘wgg dzhŒgjgH Thaj”BH JH¬H¬Uî] [Auto Image Type Detection Settings] VH‘PgH vfVl dt m¢ghjgH ¨‘VagH G” m¢fgj Lj Hƒî ¬H¬U´g –hjl V¢Y 1*
[D¬hlVgH ‘• KH‘g®H] [Color or Gray] ngU [Thaj”BH vq‘] [Detection mode] ¬H¬Uî Lj¢ Lg •
[Advanced Text Enhancement II] ngU [KH‘g®H dzhke JH¬H¬Uî] [Settings for in case of binary ] F¢‘fjgH mlbU dt [KH‘g®H dzhke mghP dt vq‘gH] [Mode in case of binary] ¬H¬Uî Lj¢ •
[2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj]
JH¬H¬Uî] [Auto Image Type Detection Settings] VH‘PgH vfVl dt [D¬hlVgH ‘• KH‘g®H] [Color or Gray] ngU [Thaj”BH vq‘] [Detection mode ] ¬H¬Uî Lj Hƒî ¬H¬U´g –hjl V¢Y 2*
.[V‘wgg dzhŒgjgH Thaj”BH
64
meghegH THV¨®H µlHVf JH¬H¬Uî
Scan Panel
m¢ƒyj Gel m…gjOlgH dz‘qgH pslgH Jh¢glU dt L”Pjgg µlhkVf KU MVhfU Scan Panel µlhkVf
.NVO®H ‘gj M¬PH‘gH h¢¹z‘q M¬¢¬ugH JH¬kjslgH psl ¬kU dz‘qgH pslgH ThŒ¢î‘ JH¬kjslgH
ngU [m¢ƒyjgH Vh¢O] [Feeding Option] ¨fq JBhP dt Scan Panel Glu¢‘
G¢yaj µlhkVf Kl JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt [mP‘ggH ml£hslf m¢ƒyjgH] [Panel-Feeding]
dz‘qgH pslgH KU Tr‘jgH ¬kU Scan Panel V§±¢s mghPgH Iƒ£ dt‘ .m¢z‘qgH mPshlgH
.Vh±jkBH vq‘ m¢z‘qgH mPshlgH G‘O¬‘
PaperPort LH¬OjsH Jh¨h¢jPH
K”l¢ Kgt dqHVjtBH vq‘gH ngU G«j Lg JH¬H¬U™H PaperPort ‘ µlHVf mU‘l¥l Jl¬OjsH Hƒî
.Iƒ£ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf vl h¹¢zhŒgj RV‘gH L¥P Thaj”H ¬kU h‰P¢Pw dz‘qgH pslgH
G¢yajg dghjgH xHV¥™H vfjH PaperPort‘ µjklgH Hƒ§g m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf J¢fej ¬uf
.JH¬H¬U™H V¢¢yj‘ (m¢z‘qgH mPshlgH ¬H¬Uî µghul) Scanner Setup Wizard
‘ ’[µlHVfgH mth”] [All Programs] R‘t VŒkH Le ’(•¬fH) Start V« R‘t VŒkH
µghul] [Scanner Setup Wizard] Le ’[ScanSoft PaperPort11]
.[m¢z‘qgH mPshlgH ¬H¬Uî
1
.JHVl Ebe [dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
2
m¢ghjgH mahagH V‘§± ¬kU [dghjgH] [Next] R‘t Le [Luk] [Yes] R‘t VŒkH
3
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl •¬f¢st Scan Panel Kl (•¬fH) Start V« ngU VŒkj‘ dghjgH ¬kjslgH vqj Kî‘
.Scan Panel Kl (ThŒ¢î) Stop V« R‘t VŒkghf “gƒ‘ Vh¥ ‘£‘ dz‘qgH pslgH ThŒ¢î “k”l¢‘
p¢lgj
.m¢ghjgH mahagH V‘§± ¬kU [Luk] [Yes] R‘t VŒkH
65
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
4
.m¢ghjgH mahagH V‘§± ¬kU [ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H] [Advanced settings] R‘t VŒkH
5
p¢lgj
Vh¢jOBH JhufVl v¢l¥ pslf dw‘k hkkït Hƒg ÷m¢z‘qgH mPshlgH VhfjOB µghulgH G¢yaj Lj¢ Lg
[Please select the steps you want to run] ngî mfskghf mq‘VulgH
.[h£ƒ¢…kj ¬¢Vj djgH JHxHV¥™H Vh¢jOH n¥V¢]
vq‘gH VfU MV‘wgH GŒk] [Transfer image via native mode] R‘t VŒkH
.[RtH‘l] [OK] R‘t VŒkH Le [GŒkgH m¢g›] [Transfer Mechanism] Kl [dgw®H
66
6
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH
7
.µghulgH xh§k™ [xh§kî] [Finish] R‘t VŒkH
8
Mac OS X dt dz‘qgH pslgH
CaptureOnTouch Lite (Mac OS X) LH¬Ojshf dz‘qgH pslgH
.JH¬kjslgH GlP Le m¢z‘qgH mPshlgH G¢yajf Lr‘ ’m¢ƒyjgH œV¬ pjtH
Lh±k dt h‰Œfsl Jfel dz‘qgH pslgg R¢f¨j KU MVhfU CaptureOnTouc h Lite
G¢yaj µlhkVf i¢g U Jfel V¢Y Vj ‘¢fl” «h§¥ dt il H¬ OjsH K ”llg H Kl‘ ’ m¢z‘qg H mPshlg H
.m¢z‘qgH mPshlgH
2
.30 mP…wf "JH¬kjslgH vq‘ m¢…¢”" V±kH ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg
¬g¥l V§±¢‘ mPshlghf (x¬f) Start V« °q¢ ’JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ pjt ¬kU
.Fj”lgH p¨s ngU [Lite for Mac CaptureOnTouch ] ¬g¥l‘ [ONTOUCHLITE]
p¢lgj
CaptureOnTouch] ¬g¥l Kl b
‰ ” G¢lPj K¢uj¢ ’CaptureOnTouch Lite G¢yajg
.[ONTOUCHLITE] ¬g¥l‘ [Lite for Mac
.[CaptureOnTouch Lite Launcher] «lVgH R‘t h‰¥‘¬«l HV‰Œk VŒkH
3
mP‘sllgH V‘wgH ±…P ‘• h¢¹z‘q ¬kjslgH pslg mahagH ngU mq‘VulgH Jhl¢gujgH chfjH “k”l¢
.Jh…glgg R¢skj D• dt h¢¹z‘q
dz‘qgH pslgH JHxHV¥î
mPshlgg m¢…gOgH mP‘ggH dt ¬‘¥‘lgH (dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f) Auto Start –hj…l ¨fqH
.Vj‘¢fl”gH «h§¥f m¢z‘qgH mPshlgH Gw‘ Le Kl‘ (G¢yajgH) ON vq‘ ngU m¢z‘qgH
.m¢s¢zVgH mahagH V§±j‘ ’CaptureOnTouch Lite G¢yaj •¬f¢
Lh£
.CaptureOnTouch Lite g m¢s¢zVgH mahagH V‘§± Gfr m¢ƒyjgH œV¬ Rgyf LŒj B
USB Gf”
’(‰bw…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH °¢h§l ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf WhOgH USB Gf” Gw‘
.“gƒ MV‘VqgH JqjrH Hƒî
67
1
.(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
5
.dz‘qgH pslgH mŒ¢V¨ ¨fq
˺
˻
.JH¬kjslgg dz‘qgH pslgH m¢glU •¬fj
Output settings maha V§±js JH¬kjslgH v¢l¥g dz‘qgH pslgH Kl xh§jkBH ¬uf
.(œHVO™H JH¬H¬Uî)
mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hul ¬kU .GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH m¢whO K¢”lj Lj¢ G£ ¬¬P ˺
[ON] VjOH ’mgw…kl xH«¥• dt h¢¹z‘q psljg mg¢‘¨gH JH¬kjslgH v¢¨Œj ‘• h¹¢z‘q
.GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”ljg [G¢yaj]
¬¢¬Pj J¬V• Hƒî‘ .Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl ¬¢Vj G£ ¬¬P ˻
JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr Le [ThŒ¢î] [OFF] VjOht ’GwH‘jlgH V¢Y dz‘qgH pslgH ¨‘Va
(70 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH
p¢lgj
K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¨fq ¬kU h¢¹z‘q ¬kjsl psl GhP dt
GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst ’[G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH
.h¹¢z‘q ¬kjslgH psl Kl xh§jkBH ¬uf (70 mP…w V±kH)
Lh£
¬Œt ’Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ Kl H‰V¢f” HV
‰ H¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Jlr Hƒî
ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî‘ ’MV”Hƒ Kl ig d…”¢ hl Vt‘j L¬ug dz‘qgH pslgH Tr‘j¢
dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl œVOht dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH Vt‘j L¬U
.m ¢khe dz ‘qgH pslgH G‘hP Le
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl •¬f¢st ’[dz‘q psl] [Scan] R‘t VŒkgH‘ dghjgH ¬kjslgH vq‘ GhP dt
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH h¢¹z‘q JH¬kjslgH mth” psl Kl xh§jkBH ¬uf‘
68
4
PDF
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVO• Le œHVO™hf mŒgujlgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr
˺
˻
˼
˽
V‘wgH ±…P ¬¢Vj Jk” Hƒî hl ¬¬P ’[JhP…wgH ¬¬ujl pdf JH¬H¬Uî] [Multi-pdf settings] dt
±…P]) [(Save all pages as one file)] JhP…wgH ¬¬ujl Tgl G”a dt h¢¹z‘q mP‘sllgH
Create new file for this]) mP…wgH m¢¬hP• Jh…gl ‘• ([¬PH‘ Tgl dt JhP…wgH G”
.([JhP…wgH LhrV• v¢l¥g Tgl xhakî]) ([of pages number
[Standard]) ¨yqgH vq‘ ¬¬P ’[¨yqgH vq‘] [Compression mode] dt
VŒkgH “k”l¢ .PDF Tglg ([dghU ¨yq] [High Compression] ‘• [dsh¢r ¨yq]
.¨yqgH G¬ul ¬¢¬Pjg VH‘P vfVl QVug
R ‘t
Use file name] ¨fq GhP dt .h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgg TglgH LsH ¬¬P ˺
[OFF] ngU [TglgH LsH JH¬H¬Uî VH‘P vfVl LH¬OjsH] [settings dialog box
¨f q Gh P d t . i f W h O g H G Œ P g H d t M V ah f l T g l g H L s H G O ¬ • ’ [ Th Œ ¢ î ]
L s H J H ¬ H ¬ U î V H ‘ P v f V l L H ¬ O j s H ] [ U s e f i l e n am e s e t t i n g s d i a l o g b o x ]
. J h … g lg H x h l s • x h a k ï f W h O R ¢ s k j ¬ ¢ ¬P j “ k ” l ¢ ’
R ‘ t V Œ k g H ‘ [O N ] n g U [ T g l g H
TIFF
V‘wgH ±…P ¬¢Vj Jk” Hƒî hl ¬¬P ’[JhP…wgH ¬¬ujl tiff JH¬H¬Uî] [Multi-tiff settings] dt
±…P]) ([Save all pages as one file]) JhP…wgH ¬¬ujl Tgl G”a dt h¢¹z‘q mP‘sllgH
Create new file for this]) mP…wgH m¢¬hP• Jh…gl ‘• ([¬PH‘ Tgl dt JhP…wgH G”
.([JhP…wgH Iƒ£ LhrV• v¢l¥g ¬¢¬¥ Tgl xhakî]) ([number of pages
.ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H mz¢§jg
69
R‘t VŒkgH “k”l¢ .TglgH R¢skj ¬¬P ˻
6
JPEG
m¢shs®H VwhkugH JH¬H¬Uî
JH¬H¬Uî] [Scanner setting] dt mk‘”lgH m¢shs®H JH¬H¬U™H m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî Glaj
JH¬H¬U™H Rf¨j‘ ’ml¬ŒjlgH JH¬H¬U´g VH‘PgH vfVl dt h§jz¢§j Lj djgH JH¬H¬U™H‘ [m¢z‘qgH mPshlgH
.m¢shs®H JH¬H¬U™H H¬U hl JH¬H¬U™H G” ngU ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH
.NVO®H JH¬H¬U™H G” ngU G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H Rf¨j
.JPEG V‘wg ¨yqgH G¬ul ¬¢¬Pj “k”l¢
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgg K¢«OjgH vr‘l ¬¬P ˼
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOïf Lr ˽
Scan First m¢glU Jlj ¬Œt “gƒf .m¢glugH Lhljî ngU G¬j maha V§±js ’œHVO™H Kl xh§jkBH ¬uf‘
.[B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH]
KH‘g®H vq‘
.h¢¹z‘q JH¬kjslgH pslg mPhjlgH m¢ghjgH chq‘®H Kl hu‰q‘ VjOH
¬ k j s l g H N ‘ j P l n g U ‰ x h k f K H ‘ g ® H v q ‘ h ¹¢ z h Œ g j ¬ ¬ P ¢
dz hŒ gj g H T h aj ” B H
. “ g ƒ g h ‰Œ t ‘ d z ‘ q g H p s l g H J h ¢ g l U ‘
.KH‘g®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢
(Jf 24 Kl K‘g) 24-bit Color
.D¬hlVgH œV¬jf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢
( D ¬ h l V g H œ V ¬ j ) Grayscale
.(KH‘g®H dzhke) ¬‘s®H‘ Q¢f®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢ (¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
mP…wgH L¥P
p¢lgj
.¬kjslgH JhP…w L ¥P ¬¬P
JhP…w L¥P mPshlgH Taj”jst [dgw®H L¥PgH mlzbl] [Match original size] JVjOH Hƒî
.Taj”lgH L¥PgH S…kf V‘wgH ±…P Lj¢‘ h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH
m…¢±‘g m¢s¢zVgH mahagH ngî M¬‘ugH ngî [ngU©g M¬‘ugH] [Return to top] R‘t VŒkgH D¬C¢ •
.(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First
if ¬‘¥‘lgH ¬g¥lgH pj…¢ ’[K¢«OjgH ¬g¥l pjtH] [Open storage folder] R‘t VŒkgH GhP dt •
.m±‘…PlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH
mw‘f G”g ¨hŒkgH ¬¬U
.dz‘qgH pslgH mr¬ ¬¬P
Kl h¹¢zhŒgj mr¬gH mPshlgH Taj”js ’[dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] ¬¢¬Pj ¬kU
.h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH N‘jPl
m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
“gƒ‘ ¬kjslgH Fshkj djgH ¨‘Vaghf h¹¢qHVjtH dz‘qgH pslgH CaptureOnTouch DV¥¢
.Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH K¢”lj Ffsf
dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§j “k”l¢t ’¬kjslgH L¥P‘ dz‘qgH pslgH vq‘ ¬¢¬Pj ‰bel J¬V• Hƒït
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî dt mf‘g¨lgH
[Scans in the full auto mode] g [ThŒ¢î] [OFF] R‘t VŒkH ’m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§jg
[Scanner setting] R‘t VŒkH Le mahagH ngU• dt [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH]
.[m¢z‘qgH mPshlgH ¬H¬Uî]
70
ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H
dz‘qgH pslgH Fkh¥
.ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt mgw…lgH dz‘qgH pslgH JH¬H¬Uî mz¢§j “k”l¢
.h¢¹z‘q ¬kjslgH dfkh¥ ‘• ¨Œt ¬PH‘ Fkh¥ psl dt FYVj Jk” Hƒî hl VjOH
Lj¢ mYVht mP…w D• TƒPjs ’[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ¬¢¬Pj ¬kU
.dz‘qgH pslgH œVO Kl h§thaj”H
h¹¢zhŒgj mgzhlgH V‘wgH L¢‘Œj
.h§l¢‘Œj Le Kl‘ mgzhlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Thaj”H Lj¢ ’h¹¢z‘q mgzhl JH¬kjsl psl ¬kU
WkgH Ih¥jB h‰Œt‘ V‘wgH V¢‘¬j
W k g H K ‘ ” ¢ E ¢ P f V ‘ w g H V ‘ ¬ js ‘ h ¹¢z ‘ q mP‘sllgH V ‘ wgH dt WkgH I h¥jH Ta j”¢s
. p ¢PwgH Ih ¥ j Bh f
ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH
TbO m¢z‘qgH mPshlgg JH¬H¬Uî mz¢§j “k”l¢ ’ R‘t VŒkgH‘ [G¢yaj] [ON] ¬¢¬Pj GhP dt
."ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H" f WhOgH dghjgH LsŒgH v¥HV ’G¢wh…jgH mtVulg .m¢shs®H JH¬H¬U™H
p¢lgj
[Scanner setting] dt M¬‘¥‘lgH m¢shs®H JH¬H¬U™H G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl Gla¢
ml¬OjslgH JH¬H¬U™H TgjOj .mghPgH Iƒ£ dt M¬P ngU ¬H¬Uî G” K¢«Oj Lj¢s K”g‘ [m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî]
LH¬OjsH] [Use advanced settings dialog box] Vh¢jOBH vfVl ¬H¬Uî TbjOhf dz‘qgH pslgH dt
.dghjgH ‘PkgH ngU [ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl
p¢lgj
G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî mahaf L¬ŒjlgH vq‘ghf M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H vl mŒfh¨jl m¢shs®H JH¬H¬U™H
(88 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH
71
Use advanced] ¬H¬Uî
[settings dialog box
VH‘P v fVl L H¬O js H]
[ml ¬Œ jlgH JH ¬H¬U™H
m¢shs®H VwhkugH N‘s hl
m¢shs®H VwhkugH
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH
m¢z‘qgH mPshlgH
[Scanner setting] JH¬H¬Uî
[dz‘qgH pslgH ¬H¬Uî]
(ThŒ¢î) OFF
G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
m¢z‘qgH mPshlgH
(G¢yaj) ON
GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha dt GlugH
mkh¢wgH‘ m¢z‘qgH mPshlgH Jhl‘gul QVU
dz‘qgH pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¨fq‘ h¢¹z‘q H‰¬kjsl psl GhP dt
vq‘ ¬uf VljslgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst ’x¬fgH maha dt [G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH
.dz‘qgH pslgH dt VHVljsBH Le h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ¬¢”¶j “k”l¢ ’¬kjslgH JhP…w mth”
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt mkh¢wgH JHxHV¥ïf Lh¢ŒgH‘ m¢z‘qgH mPshlgH Jhl‘gul QVU “k”l¢
.CaptureOnTouch Lite vl –‘j…lgH ml¬ŒjlgH
[Scanner Information] maha QVug ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl dt
R‘t VŒkH •
mPshlgH G¢yajg VH¬w™H Jhl‘gul QVU mahagH Iƒ£ “g p¢jj .[m¢z‘qgH mPshlgH Jhl‘gul]
JH¬H¬U‘ h¢¹z‘q mP‘sllgH JhP…wgH ¬¬U dghl¥î QVU‘ mjfhegH µlHVfgH‘ m¢z‘qgH
.Gw…gH mP‘g‘ JhkH‘¨s®H
˺
˻
[Scanner Information] VH‘P vfVl dt [mkh¢wgH] [Maintenance] R‘t VŒkH •
mahagH Iƒ£ “g p¢jj .(mkh¢wgH) [Maintenance] maha QVug [m¢z‘qgH mPshlgH Jhl‘gul]
Long Document vq‘ ngî G¢¬fjgH ‘• Gw…gH mP‘g‘ JhkH‘¨s®H JH¬H¬U ¨fq M¬hUî
.(mg¢‘¨gH JH¬kjslgH)
˼
MVywlgH V‘wgH QVU mŒ¨kl ˺
.m¢ghjgH Jh¢glugH xHV¥î K”l¢‘ ’MVywl V‘w G”a dt h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH QVuj
.mk¢hulgH Fkh¥ dt h§g h¹¢z‘q mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hulg MVywlgH V‘wgH N¬Pî R‘t VŒkH
.JhP…wgH vqH‘l V¢¢yjg MVywlgH V‘wgH FPsH
.mP…wgH Iƒ§g mP‘sllgH MV‘wgH TƒPg MVywlgH MV‘wgH N¬Pïf
R‘t VŒkH
mk¢hulgH mŒ¨kl ˻
.mk¢hulgg h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH V‘w QVuj
72
(mlzhŒgH ¨¢Va) Menu Bar «‘lV
dt
mk¢hulgH L”Pj VwhkU ˼
GbO Kl dz‘qgH pslgH mufhjl ‘• xhygî‘ mk¢hulgH V‘w dt L”Pjgg VwhkugH Iƒ£ L¬OjsH
.m¢ghjgH VHV«®H
«lV V§±¢s‘ ’ig¢yaj x¬f ¬uf mlzhŒgH ¨¢Va ngU CaptureOnTouch Lite V§±¢
.Jr‘gH Hƒ£ dt mlzhŒgH ¨¢Va LbUî mŒ¨kl
Tw‘gH
(LsBH) JH‘¬®H
.mk¢hulgH MV‘w V¢f”j
(V¢f”jgH)
.dghPgH Vh¨™H L¥P Lzbjg mk¢hulgH MV‘w V¢ywj ‘• V¢f”j
(mP…wgH mlzbl)
.mk¢hulgH MV‘w V¢ywj
(V¢ywjgH)
.“lhl• V§±j djgH mlzhŒgH dt dg¢ hl xHV¥î‘ «lVgH R‘t VŒkgH “k”l¢
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH S”U m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
(Vhs¢gg V¢‘¬jgH)
[xh§kî] [Exit]
d…jO¢‘ Lh±kgH dt CaptureOnTouch G¢yaj d§jk¢ .CaptureOnTouch Kl œ‘VOgH
.mlzhŒgH ¨¢Va «lV
. m U h s g H F V h Œ U I h ¥ j H d t m ¥ V ¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
(K¢l ¢gg V¢ ‘¬jgH)
[VH¬w™H Jhl‘gul] [Version Information]
.CaptureOnTouch Lite f WhOgH VH¬w™H Jhl‘gul QVU
.m¥V¬ 180 MV‘wgH V¢‘¬ j
(180 V¢ ‘¬jgH)
[CaptureOnTouch G¢yaj]
.NVO• MVl MƒthkgH pj…g ir‘t VŒkgH “k”l¢ ’CaptureOnTouch Lite Mƒthk RbYî GhP dt
.mahagH ngU• ngî M¬‘ugH‘ h¢¹z‘q MV‘wgH psl xhygî
(xhygî)
.h¢¹z‘q dghjgH ¬kjslgH psl x¬f
(dz‘q psl)
.dz‘qgH pslgH m¢glU dt m¢ghjgH M‘¨OgH ngî GhŒjkBH
(dghjgH)
.JhP…wgH dghl¥î‘ m¢ghPgH mP…wgH QVU
/ JhP…wgH ¬¬U)
(JhP…wgH ¬¬U dghl¥î
73
CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgH
m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
.CaptureOnTouch Lite Kl œ‘VOgg dghjgH xHV¥™H L¬OjsH
mgwgH JHƒ JH¬H¬U™H mz¢§jg [m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings] VH‘P vfVl pjtH
.CaptureOnTouch Lite G¢yajf
mlzhŒgH dt [xh§kî] [Exit] R‘t VŒkgH Le Lh§lgH ¨¢Va dt ¬‘¥‘lgH
«lV R‘t VŒkgH
.“lhl• V§±j djgH
1
.CaptureOnTouch G¦ya
CaptureOnTouch Lite] ¬g¥l‘ [ONTOUCHLITE] ¬g¥l FPsH
.[L§l V¢Y] [Trash] «lV dt hl§uq‘ [for Mac
.m¢ƒyjgH œV¬ RgY•
2
3
.[CaptureOnTouch Lite] mlzhr dt [Jb¢q…jgH] [Preferences] R‘t VŒkH
.[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H] [Environmental settings] VH‘PgH vfVl V§±¢s‘
.VH‘PgH vfVl dt dg¢hl mz¢§j “k”l¢
[V§±lgH] [Theme]
[Select theme] GbO Kl m¢shs®H CaptureOnTouch Lite maha V§±l V¢¢yjf Lr
.[V§±lgH VjOH]
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj ThŒ¢î Lj¢
.Vj‘¢fl”gH «h§¥‘ m¢z‘qgH mPshlgH Kl USB Gf” Gw…f Lr
1
CaptureOnTouch] R‘t h¥
‰ ‘¬«l HV‰Œk VŒkH ’Glu¢ B CaptureOnTouch Lite Kh” Hƒî
.[CaptureOnTouch Lite for Mac] ¬g¥l dt [Lite Launcher
ir‘t VŒkgH “k”l¢ ’G¢yajgH ¬uf m¢s¢zVgH CaptureOnTouch Lite Mƒthk RbYî GhP dt
.NVO• MVl mlzhŒgH ¨¢Va pj…g
CaptureOnTouch Lite xh§kî Lj¢
4
74
2
CaptureOnTouch (Mac OS X) m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
(x¬f) Start V« Kl dz‘qgH pslgH
€CaptureOnTouch ‘£ hl
ngU ¬‘¥‘lgH (x¬f) Start V«g (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First g Rfsl W¢wOj “hk£
Hƒ£ ngU ¨yqgH ¬V¥lf dz‘qgH pslgH x¬f Le JH¬kjslgH G¢lPj “k”l¢ E¢P m¢z‘qgH mPshlgH
.(x¬f) Start V«g ml§l m¢• W¢wOj “gƒ vl “k”l¢‘ .V«gH
G”af h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl “g p¢j¢ dz‘qgH pslgg R¢f¨j KU MVhfU CaptureOnTouch
.mahagH ngU mq‘VulgH JH¬haV™H chfjH GbO Kl ¨¢sf
m±‘…PlgH V‘wgH Jh…gl JhŒ¢skj
RV¨ LH¬OjsH ¬kU h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…Pg m¢ghjgH Jh…glgH JhŒ¢skj Kl R¢skj Vh¢jOH “k”l¢
.[mUhf¨gH] [Print] V¢Y œHVO™H
PDF •
TIFF •
JPEG •
m¢fhPsgH Jhl¬OgH
ikl œ‘VOgH‘ CaptureOnTouch G¢yaj
¬g¥l dt ± …PgH
mUh f¨
d t Tglg H ± …P
.¬¬Pl ¬g¥l
G b O K l mU h f ¨ g H
.mk¢ul mufh¨
(m”fa)
R¢f¨j ngî GhsVî
.Vj‘¢fl”gH “g¢yaj N¬g h¹¢qHVjtH Lh±kgH dt CaptureOnTouch J¢fej Lj¢
dt h¢¹z‘q –‘sllgH MV‘wgH Tgl pjt
.K¢ul R¢f¨j
ngU VŒkH Le LzH‘ŒgH ¨¢Va Kl (CaptureOnTouch «lV)
R‘t VŒkH
CaptureOnTouch G¢yajg MV£h±gH mlzhŒgH Kl [Launch CaptureOnTouch]
.m¢s¢zVgH MƒthkgH QVU‘
m¢z‘qgH mPshlgH
p¢lgj
ngU mghsV “g¶sjst Evernote i¢t Vj‘¢fl” ngU MVl G‘® CaptureOnTouch Jgya Hƒî‘ •
.Evernote ngî h‰¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH GsVjs E¢P €Lh§lgH G¢¥sj ¬¢Vj G£ Vj‘¢fl”gH
.CaptureOnTouch ngU Evernote g Khjl§l G×¥sjs [OK] V« ngU VŒkj Kî‘
dz‘qgH pslgH dt c‘VagH ngî m¢z‘qgH mPshlgH ngU x¬fgH V« “¨yq Kl V‘VlgH Jr‘ GŒ¢s‘ •
J¢fej] [Make CaptureOnTouch resident] Vh¢jOBH vfVl JVjOH Hƒî
JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU Kl [MV”HƒgH dt CaptureOnTouch
Kl ¬¢«lg .[m¢z¢f JH¬H¬Uî] [Environmental settings] VH‘PgH vfVl dt [m¢shs®H
.86 mP…w "m¢z¢fgH JH¬H¬U™H" V±kH ’G¢wh…jgH
dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî
dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH R¢f¨j G¢yaj
mP‘sllgH MV‘wgH Tgl RhtVî‘
M¬¢¬¥ dk‘Vj”gî ¬¢Vf mghsVf h¢¹z‘q
h£Vh¢jOH K”l¢ djgH‘ dz‘qgH pslgH RV¨ Kl ¬¢¬ugH ngU CaptureOnTouch µlhkVf Glja¢
.T¬§jslgH R¢f¨jgH‘ QVygH Fs P
B‰‘• dz‘qgH pslgH
h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl mg‘§s F‘gs®H Hƒ£ “g p¢j¢ .œHVO™H mŒ¢V¨ VjOH Le h¢¹z‘q ¬kjslgH pslH
.mahagH ngU MV£h±gH JH¬haV™H chfjH ¬V¥lf
dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
G”a ngU œHVO™H F‘gs• njP‘ dz‘qgH pslgH ¨‘Va Kl Hx‰¬f dz‘qgH pslgH JH¬H¬Uî G¥s
F‘gs®H Hƒ£ ¬¢…¢‘ .QVyghf d…j djgH ml§lgH Vh¢jOH ¬V¥lf h¢¹z‘q JH¬kjslgH pslH Le M¬¬Pl Lh§l
.hŒ‰fsl I¬H¬Uî Lj xHV¥î GbO Kl dz‘qgH pslgH VHV”j ¬¢Vj hl¬kU
75
CaptureOnTouch Kl œ‘VOgH
‰B‘• dz‘qgH pslgH
xhŒfî vl Vh¨™H “gƒ Rgy¢‘ ’Vh¨™H ngU•
Jh¢glugH V¢s
¨¢Va Kl (CaptureOnTouch «lV)
h¢¹z‘q ¬kjslgH psl
ngU VŒkH CaptureOnTouch Vh¨î RbY™
.Lh±kgH MV”Hƒ dt CaptureOnTouch
R‘t VŒkH ’CaptureOnTouch R¢f¨j xh§k™
.mlzhŒgH Kl [œ‘VO] [Exit] VjOH‘ mlzhŒgH
▼
œHVO™H JH¬H¬Uî mz¢§j
▼
h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî
.m¢z‘qgH mPshlgH dt ¬kjslgH vq
1
.[B‰‘• dz‘qgH pslgH] [Scan First] R‘t VŒkH
2
CaptureOnTouch G¢yaj M¬hUî
M¬hU™ m¢ghjgH JHxHV¥™H ¬P• L¬OjsH ’ikl Lh±kgH MV”Hƒ xbOî ¬uf CaptureOnTouch LH¬Ojs™
.NVO• MVl Lh±kgH MV”Hƒ dt izhŒfî‘ CaptureOnTouch G¢yaj ngî “gƒ D¬C¢‘ .ig¢yaj
H‰VŒk VŒkH Le Finder Kl [Canon P-215] - [JhŒ¢f¨jgH] [Applications] ¬g¥lgH pjtH •
.[CaptureOnTouch P-215] ngU h¥
‰ ‘¬«l
CaptureOnTouch maha V§±js mghPgH Iƒ£ dt) m¢z‘qgH mPshlgH ngU (x¬f) Start V« ¨yqH •
.((x¬f) Start V«g mwwOlgH V¢‘wjgH mŒ¢V¨f dz‘qgH pslgH •¬f¢s‘ m¢s¢zVgH
.(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m¢whOg m¢‘gugH mahagH V§±js
76
Lh£
.m¢‘gugH mahagH dt dz‘qgH pslgH F‘gs• ¬¬P
¬Œt ’Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ Kl H‰V¢f” H‰VH¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Jlr Hƒî
ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî‘ ’MV”Hƒ Kl ig d…”¢ hl Vt‘j L¬ug dz‘qgH pslgH Tr‘j¢
dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl œVOht dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH Vt‘j L¬U
.m ¢khe dz ‘qgH pslgH G‘hP Le
3
p¢lgj
pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¨fq‘ h¢¹z‘q ¬kjsl psl GhP dt
xh§jkBH ¬uf VljslgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst [G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH dz‘qgH
.84 mP…w V±kH ’h¹¢z‘q ¬kjslgH psl Kl
˺
˻
mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hul ¬kU .GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH m¢whO K¢”lj Lj¢ G£ ¬¬P ˺
[ON] VjOH ’mgw…kl xH«¥• dt h¢¹z‘q psljg mg¢‘¨gH JH¬kjslgH v¢¨Œj ‘• h¹¢z‘q
.GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH K¢”ljg [G¢yaj]
¬¢¬Pj J¬V• Hƒî‘ .Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl ¬¢Vj G£ ¬¬P ˻
JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr Le [ThŒ¢î] [OFF] VjOht ’GwH‘jlgH V¢Y dz‘qgH pslgH ¨‘Va
(82 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH
.(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl •¬f¢st ’[dz‘q psl] [Scan] R‘t VŒkgH‘ dghjgH ¬kjslgH vq‘ GhP dt
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH h¹¢z‘q JH¬kjslgH mth” psl Kl xh§jkBH ¬uf‘
h¢¹z‘q mP‘sllgH JhP…wgH ¬¬U V§±¢ dz‘qgH pslgH GbO‘ ’h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢s
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî ngî mthqî
.(œHVO™H JH¬H¬Uî) Output settings maha V§±js dz‘qgH pslgH Kl xh§jkBH ¬uf‘
77
4
dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVO• Le œHVO™hf mŒgujlgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr
5
Jh¢glugH V¢s
ml§lgH G¢¥sj
▼
˺
ml§lgH Vh¢jOH
▼
˻
h¢¹z‘q ¬kjslgH psl
▼
h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî
Lh§lgH V¢VPj‘ G¢¥sj
(85 mP…w V±kH) .œHVO™hf mŒgujlgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr ˺
TbjOhf V‘”ƒlgH V«gH LsH TgjO¢ .h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVO™ V«gH Hƒ£ R‘t VŒkH ˻
mŒ¢V¨ Jkh” Hƒî [±…P] [Save] V«gH Hƒ£ K‘”¢s ’GhelgH G¢fs ngU‘ .œHVO™H mŒ¢V¨
.[¬g¥l dt ±…PgH] [Save to folder] œHVO™H
Scan First m¢glU Jlj ¬Œt “gƒf .m¢glugH Lhljî ngU G¬j maha V§±js ’œHVO™H Kl xh§jkBH ¬uf‘
.(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH)
Select Scan Job vl LH¬Ojsbg CaptureOnTouch dt Lh§l 10 njP G¢¥sj K”l¢
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH)
.
V« R‘t VŒkH
1
p¢lgj
m…¢±‘g m¢s¢zVgH mahagH ngî M¬‘ugH ngî [ngU©g M¬‘ugH] [Return to top] R‘t VŒkgH D¬C¢ •
.(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First
m¸Œ¢V¨” [mUhf¨] [Print] ‘• [dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî] [Attach to E-mail] Vh¢jOH ¬kU •
E¢P ¬g¥lgH pj…g [K¢«OjgH ¬g¥l pjtH] [Open storage folder] ngU VŒkgH “k”l¢ ’œHVO´g
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH J±…P
78
.œHVO™hf mwhOgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr‘ [œHVO™H JH¬H¬Uî] [Output setting] R‘t VŒkH
4
.(GhO¬î) Enter –hj…lgH ngU ¨yqH Le ml§lgH LsH GO¬•
2
(85 mP…w V±kH) .ml§lgH œHVOî mŒ¢V¨ VjOH
3
G‘wPgg‘ .M¬¬PlgH œHVO™H mŒ¢V¨ TbjOhf œHVO™H JH¬H¬Uïf mŒgujlgH JHVh¢OgH TgjOj‘
.CaptureOnTouch "Jhl¢guj" V±kH ’JH¬H¬U™H VwhkU W‘wOf G¢wh…j ngU
p¢lgj
[ x ¬ f g H V « ] [ S t a rt b u t t o n ] ¬ ¢ ¬ P j G b O K l ( x ¬ f ) S t a r t V « g m l § l g H W ¢ w O j “ k ” l ¢
(81 mP…w V±kH) .[V«gH K¢¢uj] [Button assignment] g
79
.(x¬f) Start V« R‘t VŒkH
dz‘qgH pslgH xHV¥î‘ ml§l Vh¢jOH
3
(30 mP…w V±kH) .m¢z‘qgH mPshlgH dt ¬kjslgH vq
1
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job m…¢±‘g m¢‘gugH mahagH V§±js
.Lh§lgH N¬Pî R‘t V ŒkH
h¹¢z‘q mP‘sllgH JhP…wgH ¬¬U V§±¢ dz‘qgH pslgH GbO‘ ’h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢s
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî ngî mthqî
JH¬H¬Uî FsP h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH œVOjs ’h¹¢z‘q ¬kjslgH JhP…w mth” psl ¬uf‘
.m¢glugH Lhljî ngU G¬j maha V§±js‘ mg¥slgH ml§lgH
p¢lgj
[dz‘qgH pslgH ¬uf œHVO™H WPt] [Check output after scanning] K¢¢ujf Jlr Hƒî •
.dz‘qgH pslgH ¬uf œHVO™H JH¬H¬Uî WPt “kh”lïft ’[G¢yaj] [ON] vq‘gH ngU
d z ‘ q g H p s l g H K ¢ ” l j ] [E n a b l e co n t i n u ou s s ca n n i n g ] “ ¬ H ¬ U î m gh P d t •
L h lj î ¬ u f d z ‘ q g H p s l g H d t V H V l j s B H “ k ” l ¢ ’[ G ¢ y a j ] [ O N ] n g U [ G w H ‘ j l g H
. ¬kj s lgH Jh P… w m t h ” V ¢ ‘w j
Lh£
Tr‘j¢ ¬Œt ’Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ Kl H‰V¢f” H‰VH¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Jlr Hƒî
Vt‘j L¬U ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî‘ ’MV”Hƒ Kl ig d…”¢ hl Vt‘j L¬ug dz‘qgH pslgH
pslgH G‘hP Le dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl œVOht dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH
.m¢khe dz ‘qgH
80
2
[dz‘qgH pslgH ¬uf œHVO™H WPt] [Check output after scanning] ¬H¬Uî ¬kU
[G¢yaj] [ON] ngU
p¢lgj
m … ¢ ± ‘ g m ¢ ‘ g u g H m a h a g H n g î [ n g U© g M ¬ ‘ u g H ] [ R e t ur n t o t o p ] n g U V Œ k g H “ u ¥ V ¢ •
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job
m¸Œ¢V¨” [mUhf¨] [Print] ‘• [dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî] [Attach to E-mail] Vh¢jOH ¬kU •
E¢P ¬g¥lgH pj…g [K¢«OjgH ¬g¥l pjtH] [Open storage folder] ngU VŒkgH “k”l¢ ’œHVO´g
.h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH J±…P
.h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH œHVOî Gfr (œHVO™H ¬¢”¶j) Output Confirmation maha V§±js
œHVO™H V« LsH TgjO¢ .œHVO™H V« R‘t VŒkH Le Vl®H L«g Kî œHVO™H mŒ¢V¨ JH¬H¬Uî V¢¢yjf Lr
.œHVO™H mŒ¢V¨ TbjOhf
dz‘qgH pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] ¬H¬Uî ¬kU
[G¢yaj] [ON] ngU [GwH‘jlgH
.¬kjslgH JhP…w mth” V¢‘wj ¬uf (84 mP…w V±kH) VljslgH dz‘qgH pslgH maha V§±js
.[dz‘q psl] [Scan] R‘t VŒkH Le m¢z‘qgH mPshlgH dt iuqt h¢¹z‘q VO› ¬kjsl psl J¬V• Hƒî‘
.[dghjgH] [Next] R‘t VŒkH h¢¹z‘q JH¬kjslgH mth” psl Kl xh§jkBH ¬uf
(x¬f) Start V« m¨sH‘f dz‘qgH pslgH
.(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First maha (x¬f) Start V« Gya¢ h¹¢qHVjtH
(x¬f) Start V«
•¬f¢‘ CaptureOnTouch GlU •¬f¢ ’(x¬f) Start V« ngU J¨yq Le JH¬kjslgH Juq‘ Hƒî
.dz‘qgH pslgH
81
:(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job LH¬OjsH ¬kU
p¢lgj
V ‘w g H œ V O j s L e h ¹ ¢ z ‘ q ¬ k j s l g H p s l L j ¢ ’ ( x ¬ f ) S t a r t V « g m l § l D • J w w O H ƒ î
¸K H ‘ e 5 h ¹ ¢ z h Œ g j C a p t u r e O n T o u c h R g y ½ ¢ s ‘ ’ m l § l g H J H ¬ H ¬ U î „R t ‘ h ¹ ¢ z ‘ q m P ‘ s l l g H
.œHV O™ H K l x h § jk B H ¬ u f
m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
“gƒ‘ ¬kjslgH Fshkj djgH ¨‘Vaghf h¹¢qHVjtH dz‘qgH pslgH CaptureOnTouch DV¥¢
.Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH K¢”lj Ffsf
dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§j “k”l¢t ’¬kjslgH L¥P‘ dz‘qgH pslgH vq‘ ¬¢¬Pj ‰bel J¬V• Hƒït
.m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî dt mf‘g¨lgH
(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First K¢f m”Vjal m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî K• V”ƒghf V¢¬¥
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job‘
:(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First LH¬OjsH ¬kU
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job dt ml§l G”g m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr
m¢shs®H VwhkugH JH¬H¬Uî
[ S c a n n e r s e t t i n g ] d t m k ‘ ” l g H m ¢ s h s ®H J H ¬ H ¬ U ™ H m ¢ z ‘ q g H m P s h l g H J H ¬ H ¬ U î G l a j
’ m l ¬ Œ j l g H J H ¬ H ¬ U ´ g V H ‘ P gH v f V l d t h § j z ¢ § j L j d j g H J H ¬ H ¬ U ™ H ‘ [ m ¢ z ‘ q g H m P s h l g H J H ¬H ¬ U î ]
H ¬ U h l J H ¬ H ¬ U ™ H G ” n g U m l ¬ Œ j l g H J H ¬ H ¬ U™ H V H ‘ P v f V l d t M ¬ ‘ ¥ ‘ l g H J H ¬ H ¬ U ™ H R f ¨ j ‘
.m ¢ s hs ® H J H ¬H ¬ U ™H
.NVO®H JH¬H¬U™H G” ngU G¢yajgH µlhkVf JH¬H¬Uî VH‘P vfVl dt M¬‘¥‘lgH JH¬H¬U™H Rf¨j
KH‘g®H vq‘
.h¢¹z‘q JH¬kjslgH pslg mPhjlgH m¢ghjgH chq‘®H Kl hu‰q‘ VjOH
¬kjslgH N‘jPl ngU x‰hkf KH‘g®H vq‘ h¢¹zhŒgj ¬¬P
dzhŒgjgH Thaj”BH
.“gƒg hŒ‰t‘ dz‘qgH pslgH Jh¢glU‘
.KH‘g®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢
(Jf 24 Kl K‘g) 24-bit Color
.D¬hlVgH œV¬jf h¹¢z‘q ¬kjslgH psl¢
(D¬hlVgH œV¬j) Grayscale
.(KH‘g®H dzhke) ¬‘s®H‘ Q¢f®hf h¢¹z‘q ¬kjslgH psl¢ (¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
.dz‘qgH pslgH •¬fj K• Gfr (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First JH¬H¬Uî ¬¬P
mP…wgH L¥P
.¬kjslgH JhP…w L ¥P ¬¬P
JhP…w L¥P mPshlgH Taj”jst ’[dgw®H L¥PgH mlzbl] [Match original size] JVjOH Hƒî
.Taj”lgH L¥PgH S…kf V‘wgH ±…P Lj¢‘ h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH
82
mw‘f G”g ¨hŒkgH ¬¬U
p¢lgj
.dz‘qgH pslgH mr¬ ¬¬P
Kl h¹¢zhŒgj mr¬gH mPshlgH Taj”js ’[dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] ¬¢¬Pj ¬kU
.h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH N‘jPl
S ca nn e r ] d t M¬ ‘¥ ‘ l g H m ¢s hs ® H J H ¬ H ¬U ™ H G ¢ y a j g H µ l h kV f J H¬ H ¬ U î V H‘ P v f V l G la ¢
I ƒ£ d t M ¬ P n g U ¬ H ¬ U î G ” K ¢ « O j L j ¢s K ” g ‘ [ m ¢ z ‘q g H mP s h l g H J H ¬ H ¬ U î ] [s e t t i ng
V h ¢ j O B H v fV l ¬ H ¬ U î T b j O h f d z ‘q g H p s l g H d t m l ¬ O js l g H J H ¬ H ¬ U™ H T g j O j . m g h P g H
J H ¬ H¬ U™ H V H ‘ P v f Vl L H¬ O js H ] [U s e a d va nc e d s e t t i ng s d i a lo g bo x ]
.dghjgH ‘PkgH ngU [ ml¬ŒjlgH
m¢shs®H VwhkugH N‘s hl
JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH
m¢z‘qgH mPshlgH
m¢shs®H VwhkugH
dz‘qgH pslgH Fkh¥
.h¢¹z‘q ¬kjslgH dfkh¥ ‘• ¨Œt ¬PH‘ Fkh¥ psl dt FYVj Jk” Hƒî hl VjOH
Lj¢ mYVht mP…w D• TƒPjs ’[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ¬¢¬Pj ¬kU
.dz‘qgH pslgH œVO Kl h§thaj”H
Use advanced] ¬H¬Uî
[settings dialog box
VH‘P vfVl L H¬O js H]
[ml ¬ŒjlgH JH ¬H¬U™H
[Scanner setting] JH¬H¬Uî
[dz‘qgH pslgH ¬H¬Uî]
(ThŒ¢î) OFF
G¢yaj µlhkVfg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl JH¬H¬Uî
m¢z‘qgH mPshlgH
(G¢yaj) ON
h¹¢zhŒgj mgzhlgH V‘wgH L¢‘Œj
.h§l¢‘Œj Le Kl‘ mgzhlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Thaj”H Lj¢ ’h¹¢z‘q mgzhl JH¬kjsl psl ¬kU
WkgH Ih¥jB h‰Œt‘ V‘wgH V¢‘¬j
W k g H K ‘ ” ¢ E ¢ P f V ‘ wg H V ‘ ¬ j s ‘ h¹¢ z ‘ q m P ‘ s l l g H V ‘ w g H d t W k g H I h ¥ j H T a j ” ¢ s
. p ¢PwgH Ih ¥ j Bh f
ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH
pj…g .ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl Vh¨î dt m¢shs®H V¢Y m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî K¢‘”j
. V« ngU VŒkH Le [G¢yaj] [ON] VjOH ’ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl
JH ¬H¬Uî VH‘P vf Vl "Jhl¢gu j" V± k H ’ J H¬H ¬U™ H Vw hkU W‘w Of G¢ wh… j ngU cb ¨ bg
.G ¢ y aj gH µ lh k V f
83
GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH maha dt GlugH
mk¢hulgH L”Pj VwhkU ˼
GbO Kl dz‘qgH pslgH mufhjl ‘• xhygî‘ mk¢hulgH V‘w dt L”Pjgg VwhkugH Iƒ£ L¬OjsH
:m¢ghjgH VHV«®H
Tw‘gH
.mk¢hulgH MV‘w V¢f”j
Select Scan Job ‘• (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First GbO Kl h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl mghP dt
dz‘qgH pslgH K¢”lj] [Enable continuous scanning] Kh” Hƒî‘ (dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH)
JhP…w v¢l¥ m¢ƒyj ¬uf VljslgH dz‘qgH pslgH maha V§±jst [G¢yajgH] [ON] vq‘ dt [VljslgH
.dz‘qgH pslgH dt VHVljsBH Le h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ¬¢”¶j “k”l¢ .h¢¹z‘q mP‘sllgH ¬kjslgH
(LsBH) JH‘¬®H
(V¢f”jgH)
˺
.dghPgH Vh¨™H L¥P Lzbjg mk¢hulgH MV‘w V¢ywj ‘• V¢f”j
(mP…wgH mlzbl)
.mk¢hulgH MV‘w V¢ywj
(V¢ywjgH)
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH S”U m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
¨Œt (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First maha
(Vhs¢gg V¢‘¬jgH)
.mUhsgH FVhŒU Ih¥jH dt m¥V¬ 90 MV‘wgH V¢‘¬j
¨Œt (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First maha
(K¢l¢gg V¢‘¬jgH)
Scan First maha .m¥V¬ 180 MV‘wgH V¢‘¬j
¨Œt (‰B‘• dz‘qgH pslgH)
(180 V¢ ‘¬jgH)
.mahagH ngU• ngî M¬‘ugH‘ h¢¹z‘q MV‘wgH psl xhygî
(xhygî)
.h¢¹z‘q dghjgH ¬kjslgH psl x¬f
(dz‘q psl)
.dz‘qgH pslgH m¢glU dt m¢ghjgH M‘¨OgH ngî GhŒjkBH
(dghjgH)
.JhP…wgH dghl¥î‘ m¢ghPgH mP…wgH QVU
/ JhP…wgH ¬¬U)
(JhP…wgH ¬¬U dghl¥î
˻
˼
MVywlgH V‘wgH QVU mŒ¨kl ˺
.m¢ghjgH Jh¢glugH xHV¥î K”l¢ ’MVywl V‘w G”a dt h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH QVuj
.mk¢hulgH Fkh¥ dt h§g h¹¢z‘q mP‘sllgH MV‘wgH mk¢hulg MVywlgH V‘wgH N¬Pî R‘t VŒkH
.(¨Œt ‰B‘• dz‘qgH pslgH) JhP…wgH vqH‘l V¢¢yjg MVywlgH V‘wgH FPsH
maha dt) mP…wgH Iƒ§g mP‘sllgH MV‘wgH TƒPg MVywlgH MV‘wgH N¬Pî dt
R‘t VŒkH
.(¨Œt B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH
mk¢hulgH mŒ¨kl ˻
.mk¢hulgg h¢¹z‘q –‘sllgH ¬kjslgH V‘w QVuj
84
mUhf¨
œHVO™H mŒ¢V¨ ¬H¬Uî
.h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH m¥ghulg œHVO™H RV¨ Kl ¬¢¬ughf CaptureOnTouch ¬¢‘«j Lj
(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First K¢f m”Vjal œHVO™H RV¨ Jh…wH‘l K• V”ƒghf V¢¬¥gH Kl
.(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) First Select Scan Job‘
F¥¢ ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ “Vh¢jOH ¬kU‘ ’M¬¬Pl mufh¨ LH¬Ojshf h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH mUhf¨
.mUhf¨gH dt h§lH¬OjsH ¬HVlgH mufh¨gH ¬¢¬Pj
:(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First LH¬OjsH ¬kU
œHVO™H mŒ¢V¨ Vh¢jOH maha Kl œHVO™H mŒ¢V¨ VjOH ’(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First dt
.œHVO™H mŒ¢V¨ JH¬H¬Uî Kl G” ¬¬P Le dz‘qgH pslgH ¬uf MV£h±gH
R¢f¨j ngî GhsVî
:(dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job LH¬OjsH ¬kU
.M¬P ngU (dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job dt ml§l G”g œHVO™H mŒ¢V¨ ¬¬P
.œHVO™H mŒ¢V¨ TbjOhf œHVO™H JH¬H¬Uî TgjOj
¬g¥l dt ±…PgH
JVjOH Hƒî .¬¬Pl R¢f¨j m¨sH‘f iPjt Le K¢ul ¬g¥l dt h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH Tgl ±…P
Lr ’“gƒ ngî mthqî ’V‘wgH Jh…gl pj…¢ DƒgH R¢f¨jgH G¢yaj Tgl VjOht ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨
.i±…P ¬HVlgH MV‘wgH Tgl JH¬H¬Uî mz¢§jf
Google docs dt ±…P
mz¢§jf Lr ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ VhjOj hl¬kU‘ .¬¬Pl ¬g¥l dt h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P
.h§±…P Lj¢s djgH V‘wgH Jh…gl JH¬H¬Uî
dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî
mz¢§jf Lr ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ VhjOj hl¬kU .Google docs dt h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH GsV•
.h§±…P Lj¢s djgH V‘wgH Jh…gl JH¬H¬Uî
V ‘h¥lg H
V « R ‘ t V Œ k g H m g h P d t . I ƒ £ œ H V O ™ H m Œ ¢ V¨ g Goo g le F h s P ¬ ‘ ¥ ‘ F g ¨ j ¢
m z ¢ § j ‘ “ f h s P J h l ‘ g u l G h O ¬ î “ k ” l ¢ ’ [ G ¢ w h … j g H J H ¬ H ¬ U î ] [D e t a i l S e t t i n g s ] g
.m§¥‘g H J H¬ H¬Uî
hl¬kU‘ .dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH R¢f¨j dt M¬¢¬¥ dk‘Vj”gî ¬¢Vf mghsVf h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH RhtVî
.dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH mghsVf RtVjs djgH V‘wgH Jh…gl JH¬H¬Uî mz¢§jf Lr ’Iƒ£ œHVO™H mŒ¢V¨ VhjOj
G¢yajgH Lh±k R¢f¨j ‘£ dk‘Vj”g™H “¬¢Vf R¢f¨j K‘”¢ K• F¥¢ ’m¢whOgH Iƒ£ LH¬OjsB
.ml‘U¬lgH muzhagH µlHVfgH ngU œƒhlk dg¢ hl pq‘¢ .dqHVjtBH
(G¢yajgH Lh±k vl µl¬lgH dsh¢r R¢f¨j) Mail •
Microsoft Entourage 2004 for Mac •
85
[d¨h¢jPBH oskgH] [Back Up] V«
m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
K¢«Oj K”l¢ .h¢¹¨h¢jPH (*.plist) Tgl ngî h¢¹¨h¢jPH CaptureOnTouch JH¬H¬Uî osk
“lH¬OjsH Gfr d¨h¢jPBH oskgH m¢glU xHV¥ïf CaptureOnTouch µlhkVfg m¢g‘®H JH¬H¬U™H
.MVl G‘® CaptureOnTouch
[Environmental settings] VH‘PgH vfVl pjtH ’CaptureOnTouch µlhkVf Jb¢q…j mz¢§jg
.[m¢z¢fgH JH¬H¬U™H]
xhke•‘ [CaptureOnTouch P-215] mlzhr Kl [Jb¢q…j] [Preferences] ngU VŒkH
.m¢s¢zVgH CaptureOnTouch maha QVU
Environmental] VH‘P vfVl dt mq‘VulgH F¢‘fjgH JhlbU Kl G” JH¬H¬Uî dg¢ hl Tw¢‘
.[m¢z¢f JH¬H¬Uî] [Settings
[M¬hujsBH] [Restore] V«
.d¨h¢jPBH TglgH Kl JH¬H¬U™H M¬hujsB V«gH Hƒ£ L¬OjsH
mwhOgH m¢z¢fgH JH¬H¬U´g m¢¨h¢jPH mOsk GlU “k”l¢ Vj‘¢fl”gH M«§¥• Kl ¬¢¬ugH LH¬OjsH GhP dt
¬¢P‘j Lj¢ E¢Pf NVO®H Vj‘¢fl”gH M«§¥• ngU JH¬H¬U™H M¬hujsH Le Vj‘¢fl”gH M«§¥• ¬P¶f
.M«§¥®H mth” dt ml¬OjslgH JH¬H¬U™H
[m¢shs®H JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU
.m¢ghjgH JH¬H¬U™H mz¢§j “k”l¢ [m¢shs®H JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU Kl
[dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH JH¬H¬Uî] [E-mail settings] F¢‘fjgH mlbU
nwr®H L¥PgH K¢¢ujg [dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH JH¬H¬Uî] [E-mail settings] F¢‘fjgH mlbU L¬OjsH
.dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH GzhsVf h§rhtVïf –‘lslgH V‘wgH Jh…glg
RtVlgH Tglgg nwr®H L¥PgH
G¢yajgH F‘gs• ¬H¬Uî
[Display confirmation message if file size exceeds the above] Vh¢jOH mkhO ¬¬P
TglgH «‘h¥j hlg” ¬¢”¶j mghsV QVug [V‘”ƒlgH L¥PgH TglgH L¥P «‘h¥j mghP dt ¬¢”¶j mghsV QVU]
.RtVlgH TglgH L¥Pg if –‘lslgH nwr®H ¬PgH RtVlgH
Tgl L¥P Kh” Hƒî ¬¢”¶j mghsV QVujs ’(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m…¢±‘g mfskghf‘ •
.hk£ V‘”ƒlgH TglgH L¥P Kl Vf”• h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH
mghsV QVujst (dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH) Select Scan Job m…¢±‘g mfskghf hl• •
.dz‘qgH pslgH xhke• if –‘lslgH TglgH L¥P «‘h¥j Lj Hƒî ¬¢”¶jgH
mkhO ¬¢¬Pj xhygïf Lr .Vj‘¢fl”gH “g¢yaj N¬g h¢¹qHVjtH Lh±kgH dt CaptureOnTouch J¢fej Lj¢
[MV”HƒgH dt CaptureOnTouch J¢fej] [Make CaptureOnTouch resident] Vh¢jOH
.Lh±kgH MV”Hƒ dt µlhkVfgH VŒjs¢ bzg
m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j ¬kU QVugH ¬H¬Uî
[Launch CaptureOnTouch when scanner is connected] Vh¢jOBH vfVl VjOH
.Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j ¬kU h¹¢zhŒgj m¢s¢zVgH CaptureOnTouch maha QVug
hlk¢P ‘•) G¢yaj vq‘ dt CaptureOnTouch µlhkVf K‘”¢ hl¬kU ¬H¬U™H Hƒ£ K¢”lj Lj¢
.¨Œt (MV”HƒgH dt HV
¹ Œjsl K‘”¢
M¬hujsBH ‘• d¨h¢jPBH oskgH
m¢¨h¢jPH mOsk Glug [M¬hujsBH] [Restore]‘ [d¨h¢jPBH oskgH] [Back Up] DV« L¬OjsH
CaptureOnTouch µlhkVfg (“gƒ ngî hl‘ mg¥slgH Lh§lgH‘ JH¬H¬U™H) mz¢§jgH Tgl Kl
.h¢¹¨h¢jPH —‘sklgH TglgH Jhkh¢f Kl JH¬H¬U™H M¬hujsH‘
86
[V§±lgH] [Theme] F¢‘fjgH mlbU
m ¢s ¢ zV g H m a h a g H V § ± l ¬ ¢ ¬P j “ k ”l ¢ [ V § ± l g H ] [ Theme] F ¢ ‘f j g H m l b U K l
.Capt ureOnTouch µlhkVfg
V§±lgH VjOH
.[V§±lgH VjOH] [Select theme] GbO Kl m¢s¢zVgH CaptureOnTouch maha V§±l VjOH
[Jhthq™H] [Plugin] F¢‘fjgH mlbU
F Pw j d j g H J h t h q ™ H ¬ ¢ ” ¶ j [ J h t hq ™ H ] [ P l u g i n ] F ¢ ‘ f j g H m l b U “ g p ¢ j j
.C a p t u r eO n T o uc h µ l h k V f
Jhthq™H TƒP
.mlzhŒghf M¬¬PlgH Jhthq™H TƒPg [TƒP] [Delete] V« R‘t VŒkH
87
(Mac OS X) m ¢ z ‘ q g H m P s h l g H G ¢ y a j µ l h k V f ¬ H ¬ U î
CaptureOnTouch Gel) TWAIN vl mŒtH‘jlgH JhŒ¢f¨jgH m¨sH‘f h¢¹z‘q JH¬kjslgH psl ¬kU
.NVO®H JH¬H¬U™H‘ dz‘qgH pslgH T‘V± mz¢§jf Lr‘ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf pjtH ’(ogH
.i…zh±‘‘ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf pjt mŒ¢V¨ LsŒgH Hƒ£ Tw¢
p¢lgj
’TWAIN vl RtH‘jl R¢f¨j Kl m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî maha ngî Jgw‘ Hƒî‘
Advanced Mode ngî (¨¢sfgH vq‘gH) Simple Mode Kl JH¬H¬U™H maha V¢¢yj “k”l¢
.Ihk¬• pq‘l ‘£ hl” S”ughf‘ (L¬ŒjlgH vq‘gH)
(L¬ŒjlgH vq‘gH) Advanced Mode
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf mz¢§j
(¨¢sfgH vq‘gH) Simple Mode
JH¬H¬U™H maha V§±jst ’CaptureOnTouch Kl m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JPjt Hƒî
.m¢z‘q gH mPshlgH G¢yaj µlhkVfg m¢ghjgH
88
m¢…gOgH‘ m¢…gOgH K‘g m¥ghul ‘• mgH«î ngî [Advanced Text Enhancement II] D¬C¢ •
.MxHVŒgH G§s¢ hlf WkgH K¢sPj QVyf Wkghf m¨¢PlgH
¬kjslgH G£ Thaj”H mPshlgg K”l¢ [dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] GbO Kl •
mz¢§j “k”l¢ ’Hƒ£ ¬¢¬Pj ¬kU .i¢gU D‘jPj hl ngU x‰hkf ¬‘s•‘ Q¢f• ‘• D¬hlVgH œV¬jl ‘• K
¾ ‘gl
."Jhl¢gujgH" v¥HV G¢wh…jgH ngU G‘wPgg‘ ’Thaj”BH RV¨g mgw…lgH JH¬H¬U™H
m¢shs®H dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬H¬Uî
mf‘g¨lgH m¢V‘VqgH JH¬H¬U™H “gj ngU VwjŒ¢‘ m¢shs®H JH¬H¬U´g h‰qHVujsH LsŒgH Hƒ£ L¬Œ¢
.m¢z ‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz ¢§jg
m¢shs®H dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¬¢”¶j
mw‘f G”g ¨hŒkgH ¬¬U
[Dots per inch]‘ [KH‘g®H vq‘] [Color mode] Kl RŒPjgH S
„ kj B ’h¢¹z‘q JH¬kjslgH “Psl ¬kU
[dz‘qgH pslgH Fkh¥] [Scanning Side]‘ [mP…wgH L¥P] [Page Size]‘ [mw‘fgH dt m¨ŒkgH]
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf maha JH¬H¬Uî dt mk‘”lgH m¢shs®H T‘V±gH h§kït
.dz‘qgH pslgH mr¬ ¬¬P
m¢glU C¨fjs‘ h‰q¢• LOqj¢s Jh…glgH L¥P K”g‘ MV‘wgH –‘q‘ KsPj mr¬gH J¬H« hlg”‘ •
.dz‘qgH pslgH
Kl h¹¢zhŒgj mr¬gH Taj”js ’[dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] ¬¢¬Pj ¬kU‘ •
.c‘f¨lgH ¬kjslgH N‘jPl
mP…wgH L¥P
.h¢¹z‘q iPsl ¬HVlgH ¬kjslgH Fshk¢ DƒgH mP…wgH L¥P VjOH
V‘wgH RtH‘js‘ h¢¹zhŒgj ¬kjslgH JhthP Taj”js ’[Detect automatically] Vh¢jOH mghP dt
.¬kjslgH L¥P m±‘…PlgH
dz‘qgH pslgH Fkh¥
KH‘g®H vq‘
.¬kjslgH Kl h¢¹z‘q –‘sllgH Fkh¥gH ¬¬P
.dz‘qgH pslgH vq‘ ¬¬P
JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ngU dz‘qgH pslgH Fkh¥ ¬H¬Uî ¨fq mghP dt‘
.V‘wgH ±…P ¬kU mYVh…gH JhP…wgH V‘w TƒP½js ’[mYVh…gH
89
mg¥slgH V¢Y Lh¥P®H JHƒ JH¬kjslgg dz‘qgH pslgH
psl¢ bt [Check the image of the first page] H‰VhjOl h¢¹z‘q pslj Jk” Hƒî‘ Hƒ£
.mk¢hulgH Vh¨î dt h¢¹z‘q mP‘sllgH MV‘wgH QVujs Le ¬kjslgH Kl M¬PH‘ mP…w Bî h¢¹z‘q
.L¥PgH mf¢VY JH¬kjslgH ngU dz‘qgH pslgH xHV¥î m¢ghjgH JH¬H¬U™H mz¢§j “g p¢j¢
K l [ T ƒ P / m t h q î ] [ A d d / D e l e t e ] V j O h t ’ h ¹¢ z ‘ q L¥ P g H m f ¢ V Y J H ¬ k j s lg H p s l G h P d t
[A d d/ De le t e P a g e Siz e] V H ‘ P v f V l Q V u g [ m P … w g H L ¥ P] [ Pa g e Si ze ]
[ P a g e S i z e ] dt i g¥ s ‘ ¬ ¢ ¬ ¥g H m P … w g H L ¥ P g h‰ l s H ¬ ¬ P . [ m P … wg H L ¥ P T ƒ P / m t h q î ]
. ( m P … wg H L ¥ P )
LH¬OjsBH QVY Rt‘ m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî mz¢§j
.dz‘qgH pslgH QVY FsP dz‘qgH pslgH ¨‘Va ¨fqH
h§¢fkh¥ Kl mf‘j”lgH JH¬kjslgH Kl mYVh…gH JhP…wgH V‘w TƒP J¬V• Hƒî
[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] ngU dz‘qgH pslgH Fkh¥ J¬H¬Uî ¨fqH
.¬kjslgH Kl mYVh…gH Jh…PwgH V‘w TƒPg
dz‘qgH pslgH mŒ¨kl ¬¢¬Pj
.h¹¢z‘q –‘sllgH ¬kjslgH dt mŒ¨kl ¬¢¬Pj J¬V• hl Hƒî m¢ghjgH JH¬H¬U™H mz¢§jf Lr
mŒ¨kl ¬¢¬Pj
mPhsl ¬¬P Le [dz‘qgH pslgH mŒ¨kl ¨fq] [Set Scanning Area] Vh¢jOBH vfVl VjOH
.IV¢‘wj ¬HVlgH ¬kjslgH
G£ V¢VŒj N‘jsl ¨fq “k”l¢t ’[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip blank page] JVjOH Hƒî
.mYVht JhP…wgH
90
V‘wgH ¨¢Pl K¢sPj J¬V• Hƒî
h¢¹z‘q W‘wk‘ ¨‘¨O Kl K‘gl ‘£ hl psl L¬U J¬V• Hƒî
vfVl Kl JhthPgH ¬¢¬aj JH¬H¬Uî ¨fqH‘ (V‘wgH µghul) [Image processing] ngU VŒkH
.V§±¢s DƒgH VH‘PgH
RV«®H ‘• VlP®H) Gl§¢s DƒgH K‘ggH ¬¬P‘ [V‘wgH m¥ghul] [Image processing] ngU VŒkH
.h¢¹z‘q K‘ggH Hƒ£ psl¢ Kgt V§±¢s DƒgH VH‘PgH vfVl Kl “gƒ‘ (ij¢…wj) ¬HVlgH D• (VqO®H ‘•
¬ H V l g H J H ¬ k js lg H m ¢ … g O G e l G l H ‘ ug m ¥ ¢ j k M x H V Œ g H Fuw WkgH K¢sPj J¬V• Hƒî
h ¹¢ z ‘ q h § P s l
¬H¬Uî Kl [2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj] [Advanced Text Enhancement II] VjOH
Klq¢ hlf WkgH xHV‘ M¬‘¥‘lgH m¢…gOgH G¬uj ‘• GH«js‘ ’[KH‘g®H vq‘] [Color mode]
.ijxHVr mgԤs
VlP®H K‘ggH K¢sPj J¬V• Hƒî
dt [K‘ggH m¢…wj] [Color drop-out] vl [V‘wgH m¥ghul] [Image processing] ¬¬P
.¬kjslgH dt VlP®H K‘ggH K¢sPjg V§±¢ DƒgH VH‘PgH vfVl
91
MVlgH dt mP…w Kl Ve”• m¢ƒyj Thaj”hf m¢z‘qgH mPshlgH L‘Œj K• J¬V• Hƒî
W‘wk JHƒ JhP…wgH Kl ¨¢gO psl ¬kU WkgH vl V‘wgH Ih¥jH mlzbl J¬V• Hƒî
m…gjOl Jh£h¥jhf
.[m¥‘¬«lgH m¢ƒyjgH Thaj”H] [Double Feed Detection] Vh¢jOBH vfVl VjOH
’ [ W k g H I h ¥ j H n g U T V u j g H ] [ Text Orie ntatio n Re co gnition] V h ¢ j O B H v f V l V j O H
mP ‘ s l lg H M V‘ w gH V ‘ ¬ j s Le J h P … w gH Kl m P … w G ” d t Wk g H I h ¥ j H n g U T V u j g H L j¢ s ‘
. I h ¥ j B H p ¢P w j g V e ” • ‘ • M V ‘ ¬ m ¥ V ¬ 9 0 h¹ ¢ z‘ q
p¢lgj
Ih¥jH ngU TVujgH] [Text Orientation Recognition] Vh¢jOBH vfVl Vh¢jOH GhP dt
.–hjl V¢Y [¬kjslgH Ih¥jH] [Document Orientation] K‘”¢ ’[WkgH
92
h¢¹zhŒgj dz‘qgH pslgH T‘V± ¬¢¬Pj J¬V• Hƒî
[Favorite Setting List] dt dghPgH ¬H¬U™H G¢¥sj ngî [mthqî] [Add] V« ngU VŒkgH D¬C¢‘
.mlzhŒgH Kl JH¬H¬U™H TƒPg [TƒP] [Delete] V«gH L¬OjsH .[mgq…lgH ¬H¬Uî mlzhr]
[Favorite Settings] Kl [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH] [Full Automatic Mode] VjOH
.¬kjslgH G”a vl RtH‘jj djgH dz‘qgH pslgH T‘V± JPj dz‘qgH pslgg [mgq…lgH JH¬H¬Uî]
p¢lgj
K l [ G l h ” g H d z h Œ g j g H v q ‘ gH ] [ F u l l A u t o m a t i c Mo de ] v q ‘ g H T ƒ P K ” l ¢ B “ g ƒ v l
.[mgq…lgH ¬H ¬Uî mlzhr] [Favorite Setting List]
Ih¥jBH p¢Pwjg h¢‰Œt• mU‘q‘lgH JH¬kjslgH V‘w V¢‘¬j J¬V• Hƒî
Document] Kl V¢‘¬jgH m¢‘H« ¬¬P‘ [V‘wgH µghul] [Image processing] ngU VŒkH
.V§±¢s DƒgH VH‘PgH vfVl dt [¬kjslgH Ih¥jH] [Orientation
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî ±…P J¬V• Hƒî
Favorite] Kl [TƒP/mthqî] [Add/Delete] VjOH ’JH¬H¬U™H K¢‘”j Kl J¢§jkH K• ¬uf
.¬H¬U™H ±…P [mgq…lgH JH¬H¬Uî] [Settings
93
K‘ggH vq‘ ¬H¬Uî Rt‘ Tzh±‘gH ¬‘¢r
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî maha dt [K‘ggH vq‘] [Color Mode] ¬H¬Uî ngU ‰xhkf dghjgH ‘PkgH ngU JH¬H¬U™H Quf G¨ujs
¨¢sfgH vq‘gH
ng‘®H mP…wgH MV‘w Kl RŒPjgH
¬H¬U™H ml¢r
X
(dzhŒgjgH Thaj”BH) Detect automatically
O
(¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
O
(¶¨OgH VhajkH) Error Diffusion
O
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj) Advanced Text Enhancement II
O
(N‘jsl 256 - D¬hlVgH œV¬j) 256-level Gray
O
(Jf 24 K‘g) 24-bit Color
(¬H¬U´g –hjl V¢Y :X ’¬H¬U´g –hjl :O)
(L¬ŒjlgH vq‘gH) Advanced Mode
dfkh¥gH c‘¨sgH K¢”lj
d…gOgH c‘¨sgH K¢”lj
O
O
(dzhŒgjgH Thaj”BH) Detect automatically
¬H¬U™H ml¢r
(¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
O
O
O
O
(¶¨OgH VhajkH) Error Diffusion
X
X
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj) Advanced Text Enhancement II
O
O
(N‘jsl 256 - D¬hlVgH œV¬j) 256-level Gray
O
O
(Jf 24 K‘g) 24-bit Color
(¬H¬U´g –hjl V¢Y :X ’¬H¬U´g –hjl :O)
[V‘wgH m¥ghul] [Image processing] VH‘PgH vfVl
Character
Emphasis
(T‘VPgH ¬¢¬aj)
Color drop-out
(KH‘g®H m¢…wj)
Prevent Bleed Through /
Remove Background
(m¢…gOgH mgH«î / TgOgH V‘§± vkl)
Background
smoothing
(m¢…gOgH L¢ukj)
Edge
emphasis
(JhthPgH ¬¢¬aj)
¬H¬U™H ml¢r
X
X
X
O**
O
(dzhŒgjgH Thaj”BH) Detect automatically
O
O
O
X
O
(¬‘s•‘ Q¢f•) Black and White
O
O
O
X
O
(¶¨OgH VhajkH) Error Diffusion
O
O
X
X
X
(2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj) Advanced Text Enhancement II
X
O
O
O
O
(N‘jsl 256 - D¬hlVgH œV¬j) 256-level Gray
X
X
O
O
O
(Jf 24 K‘g) 24-bit Color
(¬H¬U´g –hjl V¢Y :X ’¬H¬U´g –hjl :O)
.[dzhŒgjgH Ta”gH] [Detect automatically] Vh¢jOH ¬uf MV£h±gH JH¬H¬U™H maha Kl [D¬hlVgH ‘• KH‘g®H] [Color or Gray] ngU [Thaj”BH vq‘] [Detection mode] ¬H¬Uî ¬kU ¨Œt –hj¢ *
94
Scan Panel
m¢ƒyj Gel m…gjOlgH dz‘qgH pslgH Jh¢glU dt L”Pjgg µlhkVf KU MVhfU Scan Panel µlhkVf
.NVO®H ‘gj M¬PH‘gH h¢¹z‘q M¬¢¬ugH JH¬kjslgH psl ¬kU dz‘qgH pslgH ThŒ¢î‘ JH¬kjslgH
Le m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVff mwhOgH JH¬H¬U™H maha Kl [¬¢«lgH] [More] ngU JVŒk Hƒî‘
Kl [m¢zhŒgj m¢ƒyj] [Automatic Feeding] ‘• [Panel m¢ƒyj] [Panel-Feeding] J¬¬P
¬kU Scan Panel mP‘g V§±jst V£h±gH VH‘PgH vfVl dt [m¢ƒyjgH Vh¢O] [Feeding Option]
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj
mPshlgH GO¬js‘ Scan Panel mP‘g V§±js h¢¹z‘q G‘®H ¬kjslgH psl Kl xh§jkBH ¬uf
[Continue scanning] ngU VŒkj‘ dghjgH ¬kjslgH vqj Kî‘ .Vh±jkBH vq‘ m¢z‘qgH
.h¢¹z‘q ¬kjslgH psl •¬f¢st ’[dz‘qgH pslgH VHVljsH]
.[xh§kî] [Finish] R‘t VŒkghf dz‘qgH pslgH ThŒ¢î “k”l¢
95
mkh¢wgH
m¢l‘¢gH mkh¢wgH
M¬‘¥g N‘jsl ngU• ngU ±h…Pgg ’Ihk¬• pq‘l ‘£ hl” MVljsl m…wf m¢z‘qgH mPshlgH T±k
.dz‘qgH pslgH
GOH¬gH Kl m¢z‘qgH mPshlgH T¢±kj
GOH¬ RV‘ Jh¢z«¥ ‘• VhfY ¬‘¥‘ ¬kU h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ngU vŒf ‘• ¨‘¨O V§±j ¬r
RV‘gH Jh¢z«¥‘ VhfygH T¢±kjg ml±jkl m…wf ¨‘yqlgH xH‘§gH LH¬OjsH .m¢z‘qgH mPshlgH
dt mPshlgH LH¬OjsH Kl xh§jkBH ¬uf .m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬‘ JH¬kjslgH m¢ƒyj mPjt dt M¬‘¥‘lgH
D• T±k Le m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj ThŒ¢ïf “¢gU ’JH¬kjslgH Kl V¢e”gg dz‘q psl ml§l ƒ¢…kj
.h§gOH¬f m¢Œfjl RV‘ Jh¢z«¥
V¢ƒPj
GwtH‘ G¢yajgH ThŒ¢™ m¢ƒyjgH œV¬ RgY• ’œVhOgH‘ GOH¬gH Kl m¢z‘qgH mPshlgH T¢±kj ¬kU •
.USB Jbf”
Gel ’mŒ¢r¬gH Jh¢g·H QVujj ¬Œt .m¢z‘qgH mPshlgH T¢±kjg mahaV Jh…±kl D• L¬Ojsj B •
.mPshlgg Gh¨U• Ffs¢ ¬r hll Ggfgg ’x‘qgH V¬wl
mPshlgH T¢±kj dt NVO®H m¢‘qugH Jhf¢ƒlgH ‘• G‘P”gH ‘• Kh£¬gH Jh……Ol h‰Œg¨l L¬Ojsj B •
¬r‘ Hƒ£ .ikhf‘ƒ ‘• ik‘g V¢yj ‘• mPshlgg d¥VhOgH G”¢§gH i¢‘aj “gƒ ngU FjVj¢ ¬Œt ’m¢z‘qgH
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP cB¬kH ngî Jhf¢ƒlgH “gj Gel D¬Cj
JhkH‘¨s®H‘ dz‘qgH pslgH œh¥« T¢±kj
¬Œt ’h¹¢z‘q mP‘sllgH JH¬kjslgH —hsjH ‘• ¨‘¨O ngU h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH xH‘jPH mghP dt
h§…¢±kj F¥¢ “gƒg‘ ’JhkH‘¨s®H‘ dz‘qgH pslgH œh¥« ngU —hsjH ¬‘¥‘ “gƒ dt FfsgH K‘”¢
.DV‘¬ G”af
.J H ¬ k j s l g H m ¢ ƒ y j œ V ¬ p j t H
m¢z‘qgH mPshlgg d¥VhOgH x«¥gH T¢±kj
¬‘¥‘lgH VhfygH T¢±kjg H‰¬¢¥ h£VwUH Le T¢¨g T¢±kj Gzhsf ‘• xhlghf mggfl Ahlr mu¨r L¬OjsH
.m…¢±k‘ mth¥ Ahlr mu¨Œf h§PslH “gƒ ¬uf Le m¢z‘qgH mPshlgg d¥VhOgH x«¥gH ngU
1
i¢fkj
.mPshlgH p¨s A¬O dt “gƒ Ffsj¢ ¬Œt mOsjl ‘• mkaO Ahlr mu¨r L¬Ojsj B
96
GOH¬ JhkH‘¨s®H‘ Gw…gH mP‘g‘ dz‘qgH pslgH œh¥« ngU ¬‘¥‘l VhfY D• T±k
.(G”agH dt mPq‘lgH
xH«¥®H) mPshlgH
4
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pjtH
2
.dz‘qgH pslgH œh¥« ngU ¬‘¥‘lgH VhfygH T¢±kjg m…¢±k‘ mth¥ Ahlr mu¨r L¬OjsH
Ahlr mu¨Œf “gƒ ¬uf h§……¥ Le ’mggfl Ahlr mu¨Œf JhkH‘¨s®H ngU ¬¥H‘j ¬r mfVj• m¢• T±k
.mlUhk‘ m…¢±k‘ mth¥
“m¢ƒyjgH mkH‘¨s• V¢¢yj” V±kH ’G¢wh…jgH ngU G‘wPgg .L§…¢±kj Gfr m¢ƒyjgH JhkH‘¨s• c«kH
.98 mP…wf
G O H ¬ M ¬ ‘ ¥ ‘ l g H R V ‘ g H J h ¢ z « ¥ ‘ V h fygH mgH«™ ¨‘yqlgH x H‘§gH L ¬Oj sH
.m¢z‘qgH mPshlgH
m¢ƒyjgH JhkH‘¨s•
97
3
p¢lgj
m”g§jslgH v¨ŒgH V¢¢yj
.Gw…gH mP‘g‘ m¢ƒyjgH mkH‘¨s• GH¬fjsH ngî MVha´g G¢g¬” mghsVgH Iƒ£ Gluj
JHƒ JH¬kjslgH Kl MV¢f” m¢l” psl GhP dt ’GhelgH G¢fs ngU ’h‰u¢Vs VwhkugH Iƒ£ Tgjj ¬r
.mkaOgH p¨s®H
vl Tgjj‘ m”g§jslgH xH«¥®H Kl m¢z‘qgH mPshlgH GOH¬ Gw…gH mP‘g‘ m¢ƒyjgH JhkH‘¨s• ¬uj
hf‰gs “gƒ VeC¢ ¬Œt ’Gw…gH mP‘g ‘• JhkH‘¨s®H Tgj mghP dt‘ ’dz‘qgH pslgH Jh¢glU VHV”j
.RV‘gH VhaPkH dt Ffsj¢ ¬r hl” JH¬kjslgH m¢ƒyj ngU
m¢ghjgH m¢l”gg m¢z‘qgH mPshlgH dt h§j¢ƒyj Lj djgH JH¬kjslgH RHV‘• ¬¬U dghl¥î «‘h¥j GhP dt
x«¥gH GH¬fjsH “¢gU F¥¢ ’JBhPgH Iƒ£ Gel dt .Vj‘¢fl”ghf mPshlgH G¢w‘j ¬kU mghsV V§±j ’h§g
.113 mP…w V±kH m”g§jslgH xH«¥®H KU G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg .mghsVgH dt i¢gî VhalgH
m¢ƒyjgH mkH‘¨s• V¢¢yj
.JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ pjtH
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pjtH
1
mrV‘ 100,000 :m¢ƒyjgH mkH‘¨s•
2
Windows
Mac OS X
Windows
Mac OS X
mrV‘ 10,000 :Gw…gH mP‘g
V¢¢yj ¬kU m¢z‘qgH mPshlgH dt MHƒylgH JhP…wgH ¬¬U G¥s¢ DƒgH ¬H¬ugH K¢¢uj M¬hUî F¥¢‘ Hƒ£
(101 mP…w V±kH) .JhkH‘¨s®H
98
.K¢l¢gH ngî m¢ƒyjgH djkH‘¨s• FPsH
7
.ikh”l dt IVHVŒjsH ngU G¬¢ mŒ¨Œ¨ J‘w V¬w¢ K• ngî mkH‘¨s®H xh¨Y RgY•
8
¬r .ikh”l dt IVHVŒjsH ngU G¬¢ mŒ¨Œ¨ J‘w vlsj njP mkH‘¨s®H xh¨Y RbYî Kl ¬”¶j
.JH¬kjslgH m¢ƒyj dt Jb”al E‘¬P ngî “gƒf LH«jgBH L¬U D¬C¢
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y RgY•
.mkH‘¨s®H xh¨Y pjtH
3
.Vhs¢gH ngî m¢ƒyjgH djkH‘¨s• FPsH
4
.m¢ƒyjgH djkH‘¨s• c«kH
5
9
ngU ¬‘¥‘lgH KsgH vl mkH‘¨s®H M‘¥t MHƒhPlf Lr .K¢j¬¢¬¥gH m¢ƒyjgH djkH‘¨s• F”V
.m¢s¢zVgH M¬P‘gH Fkh¥
99
6
.M¬¢¬¥gH Gw…gH mP‘g F”V
Gw…gH mP‘g V¢¢yj
4
.Gw…gH mP‘g V¢¢yjg m¢ghjgH JHxHV¥™H vfjH
E¬Pj ¬r ’Glh”ghf Gw…gH mP‘g F¢”Vj Lj¢ Lg Kî .h§kh”l dt VŒjsj njP Gw…gH mP‘g F”V
.m¢ƒyjgH dt Jb”al
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y RgY•
.JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬ pjtH
1
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pjtH
2
.Gw…gH m P‘g c«kH
3
5
100
.[WzhwO] [Properties] R‘t VŒkH Le [CANON P-215 USB] R‘t VŒkH
JH¬H¬ugH ¨fq M¬hUî
3
GH¬fjsH ¬kU m¢ghjgH JHxHV¥™H chfjhf m¢gOH¬gH mPshlgH JH¬H¬U ¨fq M¬hUî Kl ¬”¶j
.Gw…gH mP‘g ‘• m¢ƒyjgH mkH‘¨s•
.m¢z‘qgH mPshlgH WzhwO V§±j
Lh£
(dzhŒgjgH G¢yajgH) Auto Start –hj…l ¨fq ¬kU h§UhfjH VVŒlgH JHxHV¥™H LsŒgH Hƒ£ G‘hkj¢
.(G¢yajgH ThŒ¢î) OFF vq‘gH ngU m¢z‘qgH mPshlgg d…gOgH Fkh¥gH dt ¬‘¥‘lgH
J¢fej ¬kU) (G¢yaj) ON vq‘gH ngU (dzhŒgjgH G¢yajgH) Auto Start –hj…l ¨fq GhP dt
G¢yaj µlhkVf‘ CaptureOnTouch J¢fej Lj ¬r K”¢ Lg‘ ¨Œt CaptureOnTouch Lite
M¬hUî K”l¢ mghPgH Iƒ£ dt .xHV¥™H Hƒ£ R¢V¨ KU ¬H¬ugH ¨fq M¬hUî K”l¢ ’(Vj‘¢fl”gH ngU mPshlgH
41 mP…w V±kH ’G¢wh…jgH ngU cb¨bg CaptureOnTouch Lite.R¢V¨ KU ¬H¬ugH ¨fq
.(Mac OS X) 72 mP…w ‘• (Windows)
Windows G¢yaj Lh±k vl
.G‘CslgH JH«h¢jlH vl L¬Ojsl” G‘O¬gH b¥sl Windows G¢yaj •¬fH
Le ’[µlHVfgH v¢l¥] [All Programs] R‘t VŒkH Le (x¬f) Start V« R‘t VŒkH
.[Canon imageFORMULA Utility] ‘ ’[Canon P-215] R‘t
.JH¬H¬ugH ¨fq ¬U• Le [mkh¢wgH] [Maintenance] F¢‘fjgH mlbU R‘t VŒkH
.imageFORMULA M¬UhslgH MH¬®H G¢yaj x¬f Lj¢
4
vl [¨fq M¬hUî] [Reset] R‘t VŒkH ’m¢ƒyjgH djkH‘¨s• V¢¢yj mghP dt
.[m¢ghPgH JhkH‘¨s®H] [Current Rollers]
.[m¢ghPgH Gw…gH M¬hs‘] [Current pad] vl [¨fq M¬hUî] [Reset] R‘t VŒkH ’Gw…gH mP‘g V¢¢yj mghP dt
101
1
2
.JH¬ H¬ugH ¨ fq ¬U•
9
.m¢z‘qgH mPshlgH WzhwO RbY™ [RtH‘l] [OK] R‘t VŒkH
[¨fq M¬hUî] [Reset] R‘t VŒkH ’m¢ƒyjgH djkH‘¨s•V¢¢yj mghP dt
.[m¢ghPgH JhkH‘¨s®H ¬H¬U] [Current Rollers Count]
[Current Pad Count] [¨fq M¬hUî] [Reset] R‘t VŒkH ’Gw…gH mP‘g V¢¢yj mghP dt
.[m¢ghPgH Gw…gH M¬hs‘ ¬H¬U]
Mac OS X G¢yaj Lh±k vl
.CaptureOnTouch G¦ya
1
.[B‰‘• dz‘qgH pslgH] [Scan First] R‘t VŒkH
2
[Scans in the full automode] VH‘¥f (ThŒ¢î) [OFF] R‘t VŒkH
.(Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH dt dz‘qgH pslgH)
.(m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî) [Scanner setting] V« ngU VŒkH
[Use advanced settings dialog box] VH‘¥f (G¢yaj) [ON] ngU VŒkH
.(ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl LH¬OjsH)
.[mkh¢wgH] [Maintenance]VH‘PgH vfVl RbY™
R‘t VŒkH
5
.
10
R‘t VŒkH
3
4
5
6
.m¢z‘qgH mPshlgg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H VH‘P vfVl “gƒ pj…¢s
[Scanner Information]VH‘PgH vfVl QVug
R‘t VŒkH
.[m¢z‘qgH mPshlgH Jhl‘gul]
VH‘PgH vfVl QVug [mkh¢wgH] [Maintenance] R‘t VŒkH
.[mkh¢wgH] [Maintenance]
102
7
8
h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
h§g‘gP‘ muzhagH Jb”algH
.(Gzhl G”af h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH œ‘VO) JH¬kjslgH m¢ƒyj G¢l
GlP Le ’Kh”l™H V¬Œf JH¬kjslgH Lzbjg ¬kjslgH Jh§¥‘l MHƒhPlf Lr
.GwH‘jl G”af h§j¢ƒyjg “gƒ‘ JH¬kjslgH
[Automatically straightens skewed images] K¢”ljf Lr
([mghl™H xhygî] [Deskew] ‘•) [h¢¹zhŒgj mgzhlgH V‘wgH L¢‘Œj]
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî dt M¬‘¥‘lgH
T¢±kjg MVl VO• ¬uf MV¢e” JhP…wg dz‘q psl xHV¥î mghP dt
MVl Gw…gH mP‘g‘ JhkH‘¨sBH Iƒ£ T¢±kjf “¢gut ’JhkH‘¨sBH
Vl®H Fg¨j¢ ¬Œt mgzhl MV‘wf JH¬kjslgH m¢ƒyj JVljsH Hƒî .NVO•
(98 mP…w V±kH) .NVO• mkh¢w m¢glU xHV¥î ‘• JhkH‘¨sBH V¢¢yj
.Lh”Pïf Gw…gH mP‘g ¨fV Kl ¬”¶j
L¢lwjgg H‰V±k JH¬kjslgg hl‰hlj ml¢gs dz‘q psl m¢glU Ljj B ¬r
.m¢z‘qgH mPshlgg dg”¢§gH
(1)
.muzhagH Jb”algg ml«bgH G‘gPgH LsŒgH Hƒ£ L¬Œ¢
Gwjht ’LsŒgH Hƒ£ dt hk£ h§f WhOgH GPgH ngU V‘eugH Kl K”ljj Lg‘ hl mg”al “¢¬g Jkh” Hƒî
.dgPlgH ¬ljulgH Canon c«‘lf
3 mg”algH
G ‘gPgH
(2 )
.Gluj B m¢z‘qgH mPshlgH
1 mg”algH
G‘gPgH
(3 )
.m¢ƒyjgH œV¬ RbYî ¬kU G¢yaj ThŒ¢î mghP dt m¢z‘qgH mPshlgH G±j (1)
.h¢¹zhŒgj m¢z‘qgH mPshlgH Gluj ’m¢ƒyjgH œV¬ pjt ¬kU
Gw mP‘g GbO Kl Vj‘¢fl”ghf mgwjl m¢z‘qgH mPshlgH Jkh” Hƒî (2)
.MVahfl Vj‘¢fl”ghf mPshlgH Gw‘ Le mP‘ggH Iƒ£ mgH«î G‘hPt ’USB
.mtVul V¢Y m¢z‘qgH mPshlgH
2 mg”algH
(4)
(5)
.Glu¢ B CaptureOnTouch Lite
4 mg”algH
ngU m¢z‘qgH mPshlghf ¬‘¥‘lgH "dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f" –hj…l K¢¢uj ¬kU (1)
CaptureOn ’KlqlgH R¢f¨jgH Glu¢ B ’(G¢yajgH ThŒ¢î) OFF
m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj ThŒ¢™ m¢ƒyjgH œV¬ RbYïf Lr .Touch Lite
.(G¢yajgH) ON ngU "dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f" –hj…l K¢¢uj‘
¬r ’m¢hlPgH µlhkVf Gfr Kl USB M«§¥• ngî G‘w‘gH V±P GhP dt (2)
.CaptureOnTouch Lite LH¬OjsH “¢gU Vƒuj¢
G‘gPgH
Vƒuj¢ ik• Bî m¢z‘qgH mPshlgH GhwjH ¬kU dzhŒgjgH G¢yajgH maha V§±j
.CaptureOnTouch vl dz‘qgH pslgH m¢gluf Lh¢ŒgH
5 mg”algH
ngU m¢z‘qgH mPshlghf ¬‘¥‘lgH "dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f" –hj…l K¢¢uj ¬kU
R¢f¨jgH LH¬Ojshf ¨Œt dz‘qgH pslgH xHV¥î “k”l¢ ’(G¢yajgH) ON
ThŒ¢™ m¢ƒyjgH œV¬ RbYïf Lr .CaptureOnTouch Lite ’KlqlgH
OFF ngU "dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f" –hj…l K¢¢uj‘ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj
.(G¢yajgH ThŒ¢î)
G‘gPgH
m¨sH‘f Vj‘¢fl”ghf mP¢Pw MV‘wf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j Kl ¬”¶j
.USB Gf”
Lg Hƒî "1 LrV" mŒfhsgH mg”algH V±kH .m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj Kl ¬”¶j
.m¢z‘qgH mPshlgH Gluj
hl ¬¥‘¢ B .m¢z‘qgH mPshlgH Vj‘¢fl”gg USB m§¥H‘ LU¬j B hlfV
.USB Jh§¥H‘ v¢l¥ vl m¢z‘qgH mPshlgH GlU Klq¢
m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘jg L¬OjslgH ‘£ RtVlgH USB Gf” K• Kl ¬”¶j
v¢l¥ vl m¢z‘qgH mPshlgH GlU Klq¢ hl ¬¥‘¢ B .Vj‘¢fl”gH «h§¥f
.MVtH‘jlgH USB Jbf”
Gw‘ mP‘g GbO Kl Vj‘¢fl”ghf mgwjl m¢z‘qgH mPshlgH Jkh” Hƒî
.MVahfl Vj‘¢fl”ghf mPshlgH Gw‘ Le mP‘ggH Iƒ£ mgH«î G‘hPt ’USB
m¢z‘qgH mPshlghf ¬‘¥‘lgH "dzhŒgjgH G¢yajgH x¬f" –hj…l K¢¢uj ¬kU
LH¬Ojshf ¨Œt dz‘qgH pslgH xHV¥î “k”l¢ ’(G¢yajgH) ON ngU
Lj¢ ’mghPgH Iƒ£ dt .CaptureOnTouch Lite ’KlqlgH R¢f¨jgH
.Vj‘¢fl”gH «h§¥f M¬‘¥‘lgH JhŒ¢f¨jgH Kl dz‘qgH pslgH G¢¨uj
V‘§± GhP dt Windows‘ Lh±k vl m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj ¬kU
Device Manager dt m¢z‘qgH mPshlgg "x"‘ "!"‘ "€" «‘lV
dt M¬‘¥‘lgH m¢z‘qgH mPshlgH TƒPf Lr ’(M«§¥®H MVH¬î)
G¢yajgH µlhkVf J¢fej ¬U•‘ (M«§¥®H MVH¬î) Device Manager
.h§f WhOgH
103
(1)
(2)
( 3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
G‘gPgH
.¬PH‘ Tgl dt M¬¬ujl JhP…wg h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P m¢kh”lî L¬U
10 mg”algH
vl ¬PH‘ Tgl dt M¬¬ujl JhP…wg h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P m¢kh”lî L¬U
.TglgH R¢skj FsP ’CaptureOnTouch‘ CaptureOnTouch Lite
M¬¢¬U JhP…w m¥ghul
TglgH c‘k
M¬PH‘ mP…w G”a dt h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P
.Tgl G”g
‘BMP‘ JPEG R¢skj
PPTX
(¨Œt Windows)
VŒkgH R¢V¨ KU ¬PH‘ Tgl dt M¬¢¬U JhP…w ±…P “k”l¢
R‘t
[Save all pages as one file] VjOH‘
VH‘PgH vfVl Kl [¬PH‘ Tgl dt JhP…wgH v¢l¥ ±…P]
.Q‘VulgH
PDF‘ TIFF R¢skj
h¹¢z‘q mP‘sllgH MV‘wgH K”g‘ h¢¹z‘q h§Psl Lj mU‘q‘lgH JH¬kjslgH G”
.R¢f¨jgH dt V§±j Lg
11 mg”algH
‘• [mP‘ggH GbO Kl m¢ƒyjgH] [Panel-Feeding] Vh¢jOH ¬kU
maha Kl m¢ƒyjgg mg¢s‘” [m¢zhŒgjgH m¢ƒyjgH] [Automatic Feeding]
¬uf pslgH m¢glU VHVljsH Vƒuj¢ ’m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî
Kl ¬¢«lghf m¢ƒyjgH Vh±jkH vq‘ dt mPshlgH K‘”j E¢P JH¬kjslgH G” m¢ƒyj
ngî h¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH GhsVî‘ m¢glugH xh§kî “k”l¢ .JH¬kjslgH
.G¢yajgH mP‘g Kl [ThŒ¢™H] [STOP] V« ngU ¨yqghf “gƒ‘ R¢f¨jgH
G‘gPgH
µlhkVf dt h§jz¢§j Jlj djgH JH¬H¬U´g h‰Œt‘ h¹¢z‘q h§Psl Lj¢ B JH¬kjslgH
.m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj
6 mg”algH
vl mg¥sl ml§l LH¬Ojshf dz‘qgH pslgH m¢gluf Lh¢ŒgH ¬kU
KU mg¥slgH ml§lgH JH¬H¬U™ m¢‘g‘®H K‘”jst ’CaptureOnTouch
xhakî ‘• m¢ghPgH ml§lgH JH¬H¬Uî V¢VPjf Lr .mufh¨gH G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî
.mf‘g¨lgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va hl‰¬Ojsl M¬¢¬¥ ml§l
G‘gPgH
.h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH dt NVO• ¨‘¨O D• ‘• xhq¢f ¨‘¨O V‘§±
7 mg”algH
J¬¥‘ Hƒî .JhkH‘¨sBH‘ m¢z‘qgH mPshlgg d¥h¥«gH p¨sgH dfkh¥ T±k
m¢hkuf h§Pslht ’p¢PwjgH Gzhs ‘• »lwgH Gel mŒwbgH ¬H‘lgH Quf
Kl K”ljj Lg Hƒî‘ .¨‘¨OgH h§¢t V§±j djgH mŒ¨klgH T¢±kjg RtVf ¨yqghf
.A‘¬Ol dgOH¬gH œh¥«gH K‘”¢ K• GljPlgH Klt ’T¢±kjghf mg”algH Iƒ£ GP
.¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GwjH mghPgH Iƒ£ dt‘
G‘gPgH
.M¬‘Œ…l JhP…wgH
8 mg”algH
[dz‘qgH pslgH Fkh¥] [Scanning Side] ¬H¬Uî mghP dt
[Skip Blank Page] ngU m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVff WhOgH
mfsk ngU Gljaj djgH JH¬kjslgH Gl§j ¬r ’[mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj]
ml¢r Q…Of Lr .¬wr V¢Y KU ¬‘s®H K‘ggH Kl mg¢gr
GhljPH ¨fq] [Set the likelihood of skipping blank page]
¬H¬Uî ¬¬P ‘• ’(90 mP…w‘ ’59 mP…w V±kH) [mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj
[Duplex] ‘• [¬PH‘ i¥‘] [Simplex] Gel dz‘qgH pslgg VO› vq‘
V±kht ¬zH« G”af JH¬kjslgH m¢ƒyjg H‰V±k JhP…wgH Jgl£• Hƒî‘ .[K¢§¥‘]
."(m…UhqlgH m¢ƒyjgH ‘•) JH¬kjslgH S¬”j 9 mg”algH"
G ‘gPgH
.(m…UhqlgH m¢ƒyjgH ‘•) JH¬kjslgH S¬”j
9 mg”algH
Lr ’p¢Pw G”af Gw…gH mP‘g‘ m¢ƒyjgH mkH‘¨sH F¢”Vj GhP dt (1)
.Vl®H L«g Hƒî hl§…¢±kjf
¬kjslgH JhP…w RhwjgH mghP dt p¢Pw dz‘q psl GlU K”l¢ B ¬r (2)
JhP…w GwtH Hƒg .m¢”¢jhjsBH xhfV§”gH JhkPa Ffsf h§quf vl
.h§g¢lPj Gfr ¬kjslgH
G‘gPgH
104
.dz‘qgH pslgH m¢glU Tr‘jj‘ m¢th” V¢Y MV”HƒgH pfwj
12 mg”algH
MV”Hƒ Kl H‰V¢f” H‰VH¬Œl Fg¨jj djgH dz‘qgH pslgH ¨‘Va mz¢§jf Jlr Hƒî
vl‘ ’MV”Hƒ Kl ig d…”¢ hl Vt‘j L¬ug dz‘qgH pslgH Tr‘j¢ ¬Œt ’Vj‘¢fl”gH
MV”HƒgH m¢h…” L¬U m¢ghljPH ¬H¬«j ’Vj‘¢fl”gH MV”Hƒ L¥P ngU ¬lju¢ Vl®H K•
.m¢ghjgH dz‘qgH pslgH T‘V± GOH¬j GhP dt
[42-bit Color] ngU [KH‘g®H vq‘] [Color Mode] ¨fq •
[Jf 24 K‘g]
dt M¬¬PlgH‘ (dk‘khŒgH ¬kjslgH) ((Legal) Gel) L¥PgH MV¢f” JhP…w •
mP…wgH L¥P ¨fq K”l¢ NVO• mŒ¢V¨f‘ .[mP…wgH L¥P] [Page Size]
.[m¢z‘qgH mPshlgg nwr®H ¬PgH] [Scanner's Maximum] ngU
[Dots per inch] dt (“gƒ V¢Y‘ mw‘f G”g m¨Œk 600) m¢ghU mr¬ ¬¢¬Pj •
.[mw‘f G”g m¨Œk]
œVO¶t dz‘qgH pslgH GbO MV”HƒgH Vt‘j L¬U ngU G¬j ¶¨O mghsV JV§± Hƒî
‘• mr¬gH Q…O GhelgH G¢fs ngU) dz‘qgH pslgH ¨‘Va V¢¢yjf Lr‘ R¢f¨jgH Kl
K”l¢ ’“gƒ ngî mthq™hf .m¢khe dz‘qgH pslgH G‘hP Le (mP…wgH L¥P V¢ywj
G¢gŒj] [Moire Reduction] G¢yaj ThŒ¢ïf L¬OjslgH MV”HƒgH VH¬Œl K¢lqj
[Prevent Bleed Through/Remove Background]‘ [A¢‘ajgH
.G¢yajgH vq‘ dt h§k‘” mghP dt [m¢…gOgH mgH«î / TgOgH V‘§± vkl]
G‘gPgH
.JH¬kjslgH m¢ƒyj xhke• m¢z‘qgH mPshlgH Kl mf¢VY xhq‘q V‘¬w
13 mg”algH
V¢Y xhq‘q V‘¬w ngî JH¬kjslgH Qufg RV‘gH M¬‘¥ D¬Cj K• K”llgH Kl
.«h§¥gH dt GgO ¬‘¥‘ dku¢ B “gƒ K• Bî ’m¢¬hU
G‘gPgH
105
h§gP‘ µlhkVfgH Jb”al Tha”jsH
RtVlgH µlhkVfgH G¢yajg MVt‘jlgH G‘gPgH‘ G”halgH GP KU Jhl‘gul LsŒgH Hƒ£ L¬Œ¢
.(CaptureOnTouc h)
H¬¥ mz¢¨f dz‘qgH pslgH m¢glU Jkh” Hƒî
.G¢yajgH ¬¢r Jkh” Kî NVO®H µlHVfgH v¢l¥ RgY• (1)
Kl ¬¢¬ugH J¢fejg HV‰±k m¢th” MV”Hƒ ¬‘¥‘ L¬U m¥¢jk dz‘qgH pslgH xhke• C¨hfj E¬P¢ ¬r (2)
µlHVfgH Iƒ£ RbYïf Lr Vl®H L«g Kî .Jhs‘V¢…gH mPth”l µlHVf Gel MV”HƒgH ngU JhŒ¢f¨jgH
.MV”HƒgH dt mPhsl V¢t‘jg mjfelgH
xhakî Kl m¢z‘qgH mPshlgH K”ljj B ¬Œt ’m¢th” V¢Y Vt‘jlgH JfhegH WVŒgH mPhsl Jkh” Hƒî (3)
TƒP “¢gU K¢uj¢ Le Kl‘ .h¢¹z‘q mP‘sllgH Jhkh¢fgH K¢«Ojg ml«bgH mjrClgH Jh…glgH
.Vf”• mPhsl V¢t‘jg FgwgH WVŒgH ngU Kl m¢V‘VqgH V¢Y Jhkh¢fgH
USB 2.0 vl RtH‘jl Vj‘¢fl”gg USB ƒ…kl K”¢ Lg Hƒî xd¨f dz‘qgH pslgH K‘”¢ (4)
.mUVsgH Rzht
igH¬fjshf “¢gut ’mUVsgH Rzht USB 2.0 vl RtH‘jl V¢Y D¬hU USB Gf” L¬Ojsj Jk” Hƒî (5)
.RtH‘jlgH RtVlgH Gf”ghf
vl mŒtH‘jl V¢Y USB Gw‘ mP‘g R¢V¨ KU Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j ¬kU (6)
m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘j‘ Gw‘gH mP‘g mgH«ïf “¢gut ’mUVsgH Rzht USB 2.0
.MVahfl Vj‘¢fl”ghf
JhŒ¢f¨jgH ¬P• dt h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH Jh…gl pjt Kl K”ljj Lg Hƒî
h§Pjt K”l¢ B JhP…wgH ¬¬ujl TIFF R¢skjf m±‘…PlgH h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Jh…gl (1)
.R¢skjgH Hƒ£ LU¬j µlHVf m¨sH‘f Bî
K”l¢ B (JhP…wgH m¢¬hP• ‘• M¬¬ujl xH‘s) m¨‘yql TIFF Jh…gl” m±‘…PlgH V‘wgH (2)
µlHVfgH dt Vl®H Hƒ£ E¬P¢ ¬r .¨‘yqlgH R¢skjgH Hƒ§g mlUH¬gH µlHVfgH m¨sH‘f N‘s h§Pjt
¬kU (xda B) "None" VjOH mghPgH Iƒ£ dt .CaptureOnTouch vl mŒtH‘jlgH V¢Y
.dz‘qgH pslgH Gfr MV‘wlgH Jh…glgH ¨yq R¢skj ¬¢¬Pj
106
M¬¢…l JhP¢lgj
€h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH Jh…gl xhls• ngU Rf¨j djgH ¬UH‘ŒgH d£ hl
vfVl JH¬H¬U™ hŒf¨ h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Jh…gl xhls• F¢”Vj Lj¢ CaptureOnTouch dt
V« R‘t VŒkgH ¬kU Hƒ£ VH‘PgH vfVl V§±¢‘ ’[TglgH LsH JH¬H¬Uî] [File name settings] VH‘PgH
(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First g œHVO™H JH¬H¬Uî maha dt [TglgH LsH] [File name] Kl
Register new job maha dt [œHVO™H JH¬H¬Uî] [Output settings] F¢‘fjgH mlbU Kl‘
.(M¬¢¬¥ ml§l G¢¥sj)
Kl m¢ghjgH mebegH JH¬H¬U™H Rt‘ h‰¢z«¥ ‘• h‰¢g” h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH Jh…gl xhls• K‘”jj
.VH‘PgH vfVl
Tw‘gH
¬H¬U™H
.TglgH LsH dt mklqjl M¬¬Pl m¢wk msgs D•
mgsgs vl Tgl LsH x¬f
TVP•
o¢VhjgH R¢skj VjOH .Jh…glgH xhls• ngî Jr‘gH‘ o¢VhjgH mthqî
= DD ’V§agH = MM ’mksgH = YYYY .mlzhŒgH vfVl Kl
.o¢VhjgH ¬uf Jr‘gH ¬H¬Uî Lj¢s‘ ’V§agH Kl L‘¢
Jr‘gH‘ o¢VhjgH mthqî
V‘wgH ±…P Jh¢glU F¢jVjg hŒ‰t‘ m¢gsgsj LhrV• mthqî
.x¬fgH LrV‘ LhrV®H ¬¬U ¬¬P .h¹¢z‘q mP‘sllgH
TglgH LsH ngî ¬H¬U mthqî
.dz‘qgH pslgH JH¬kjslg M¬¢…lgH JhP¢lgjgH Quf Iƒ£
€±…PgH Kh”l V¢¢yj K”l¢ G£‘ €h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P Lj¢ K¢•
.µlhkVfgH JH¬H¬U™ h‰Œf¨ ’m¢ghjgH vrH‘lgH dt V‘wgH ±…Pj
.CaptureOnTouch µlhkVf Kl m¢ghjgH ±…PgH vrH‘l ¬H¬Uî K”l¢ ’GhelgH G¢fs ngU
¬g¥lgH dt Jh…glgH ±…Pjs ’(‰B‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m¨sH‘f dz‘qgH pslgH ¬kU •
.(œHVO™H JH¬H¬Uî) Output Settings maha dt ¬ulgH
dt ¬¬PlgH ¬g¥lgH dt Jh…glgH ±…Pjs ’M¬¬PlgH Lh§lgg dz‘qgH pslgH m¢glug mfskghf •
.Lh§lgH G¢¥sj GbO [œHVO™H JH¬H¬Uî] [Output setting]
€dz‘qgH pslgH JH¬H¬Uî Kב”j T¢”
.dghjgH ‘PkgH ngU CaptureOnTouch dt JH¬H¬U™H Iƒ£ mz¢§j K”l¢
R‘t VŒkH [B‘• dz‘qgH pslgH] [Scan First] maha Kl dz‘qgH pslgH ¬kU •
(m¢‘gugH) ng‘®H mahagH Kl [m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî] [Scanner setting]
.mPhjlgH dz‘qgH pslgH JH¬H¬Uî QVug
mPshlgH JH¬H¬Uî] [Scanner setting] R‘t VŒkH ’M¬¬PlgH Lh§lgg dz‘qgH pslgH ¬kU •
.mPhjlgH dz‘qgH pslgH JH¬H¬Uî QVug Lh§lgH G¢¥sj GbO m¢z‘qgH
€mP…w G”g ¬PH‘ Tgl ±…P• ‘• ¬PH‘ Tgl dt M¬¢¬ugH JhP…wgH ±…P• T¢”
dt h¹¢zhŒgj MV‘w G” ±…Pjs ’JPEG ‘• BMP R¢skjf h¹¢z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P ¬kU
.Gw…kl Tgl
JhP…wg Jh…gl ¬¢¬Pj “k”l¢ ’TIFF ‘• PDF R¢skjf h¢¹z‘q mP‘sllgH V‘wgH ±…P ¬kU‘
."h§g‘gP‘ muzhagH G”halgH" dt "10 mg”algH" h‰q¢• V±kH M¬V…l ‘• M¬¬ujl
[File name settings] VH‘PgH vfVl Kl [TglgH LsH] [File name] dt Tgl LsB mk¢U QVU Lj¢
.[TglgH LsH JH¬H¬Uî]
€h¹¢z‘q ¨Œt h§¢gU F‘j”lgH JhP…wgH psl‘ mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj dkk”l¢ T¢”
G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî maha Kl [mYVh…gH JhP…wgH d¨Oj] [Skip Blank Page] ¬¬P
.h¢¹z‘q ¬kjslgH pslH Le m¢z‘qgH mPshlgH
€h¹¢z‘q m¢”¢jsbfgH Jhrh¨fgH psl dkk”l¢ T¢”
¬¬P ‘• mrh¨fgH L¥P ¬¬P ’m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî Kl .h§f mwhOgH mPj…gH dt mrh¨fgH GO¬•
[Auto-detection] ‘• (Windows) [dgw®H L¥PgH mlxbl] [Match original size]
.31 mP…w V±kH ’G¢wh…jgH ngU cb¨bg .h¢¹z‘q mrh¨fgH pslH Le (Mac OS X) [dzhŒgjgH Thaj”BH]
€h‰¢¨h¢jPH ‘• h‰¢¬hU m¢z‘qgH mPshlgH ¬H¬Uî Jhk¢‘”j osk dkk”l¢ G£
.m¢z¢fgH CaptureOnTouch JH¬H¬Uî GbO Kl h¢‰¨h¢jPH m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî osk K”l¢
."€h¢‰¨h¢jPH ‘• h‰¢¬hU CaptureOnTouch JH¬H¬Uî osk dkk”l¢ G£" dghjgH GHCsgH h‰q¢• V±kH
€h‰¢¨h¢jPH ‘• h‰¢¬hU CaptureOnTouch JH¬H¬Uî osk dkk”l¢ G£
oskgH] [Backup/Restore] h‰l¬Ojsl h§j¬hujsH‘ h¢‰¨h¢jPH ¬H¬U™H Jhk¢‘”j osk K”l¢
vfVl dt [m¢shs®H JH¬H¬U™H] [Basic settings] F¢‘fjgH mlbU Kl [M¬hujsBH/d¨h¢jPBH
.[m¢z¢f JH¬H¬Uî] [Environmental settings] VH‘PgH
€h¹¢z‘q m…gjOl Lh¥P¶f JH¬kjsl psl‘ G¢lPj dkk”l¢ T¢”
‘•) [mP…wgH L¥P] [Page Size] Kl [dgw®H L¥PgH mlxbl] [Match original size] ¬¬P
G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî maha dt ([dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] VjOH
‘• (Windows) 58 mP…w V±kH ’G¢wh…jgH ngU cb¨bg .¬kjslgH V‘w Le m¢z‘qgH mPshlgH
.(Mac OS X ) 89 mP…w V±kH
107
h§thaj”H K”l¢ djgH chq‘®H
mghPgH
[D¬hlVgH ‘• KH‘g®H] [Color or Gray]
[Detect automatically] Vh¢jOH ¬kU
[Color mode] Kl [dzhŒgjgH Thaj”BH]
m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî dt [KH‘g®H vq‘]
CaptureOnTouch µlhkVfg
[Full Automatic Mode] Vh¢jOH ¬kU
G¢yaj µlhkVf Kl [Glh”ghf dzhŒgjgH vq‘gH]
m¢z‘qgH mPshlgH
:m¢ghjgH JHVh¢OgH ¬P• Vh¢jOH K”l¢
[D¬hlVgH ‘• KH‘g®H] [Color or Gray] •
K‘ggH ‘• KH‘g®H] [Color or Binary] •
[dzhkegH
‘• KH‘g®H] [Color, Gray or Binary] •
[dzhkegH K‘ggH ‘• D¬hlVgH
[Detect automatically] Vh¢jOH ¬kU
[Color mode] Kl [dzhŒgjgH Thaj”BH]
mPshlgH G¢yaj µlhkVf dt [KH‘g®H vq‘]
Thaj”bg ml¬ŒjlgH JH¬H¬U™H‘ m¢z‘qgH
m¦¬ul dzhŒgjgH
€V‘wgH ‘• GhlU®H Jhrh¨fg dz‘q psl Glug mŒ¢V¨ Gqt• d£ hl
[mP…wgH L¥P] [Page Size] Kl [dgw®H L¥PgH mlxbl] [Match original size] ¬¬P
G¢yaj µlhkVf JH¬H¬Uî maha dt ([dzhŒgjgH Thaj”BH] [Detect automatically] VjOH ‘•)
¬HVlgH V‘wgH ‘• Jhrh¨fgH L¥P G¢¥sj hq
‰ ¢• “k”l¢‘ ’h¢¹z‘q ¬kjslgH pslf Lr Lem¢z‘qgH mPshlgH
90 mP…w V±kH‘• (Windows) 58 mP…w V±kH ’G¢wh…jgH ngU cb¨bg .h¹¢z‘q h§Psl
.(Mac OS X )
€h¹¢z‘q mP‘sllgH Jhkh¢fgH mUhf¨ dkk”l¢ T¢”
.dghjgH ‘PkgH ngU CaptureOnTouch dt JH¬H¬U™H Iƒ£ mz¢§j K”l¢
[mUhf¨] [Print] VjOH ’dz‘q psl xHV¥™ (B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First LH¬OjsH ¬kU •
.œHVO™H mg¢s‘ Vh¢jOH maha Kl
[Output method selection] Kl [mUhf¨] [Print] ¬¬P ’M¬¬PlgH Lh§lgg dz‘qgH pslgg mfskghf •
.ml§lgH G¢¥sj ¬kU [œHVO™H mg¢s‘ Vh¢jOH]
€“Vjal ¬g¥l dt h¹¢z‘q mP‘sllgH Jhkh¢fgH ±…P dkk”l¢ T¢”
.dghjgH ‘PkgH ngU CaptureOnTouch dt JH¬H¬U™H Iƒ£ mz¢§j K”l¢
[Save to folder] VjOH ’(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m¨sH‘f dz‘qgH pslgH ¬kU •
±…PgH m§¥‘ ij…wf “VjalgH ¬g¥lgH ¬¬P Le œHVO™H mg¢s‘ Vh¢jOH maha Kl [¬g¥l dt ±…PgH]
.(œHVO™H JH¬H¬Uî) Output Setting maha Kl “gƒ‘
Kl [¬g¥l dt ±…PgH] [Save to folder] VjOH ’M¬¬PlgH Lh§lgg dz‘qgH pslgH ¬kU •
¬g¥lgH ¬¬P Le ml§lgH G¢¥sj GbO [œHVO™H mŒ¢V¨ Vh¢jOH] [Output method selection]
.(œHVO™H JH¬H¬Uî) Output Setting maha Kl “gƒ‘ ±…PgH m§¥‘ ij…wf “VjalgH
G”a dt h§ghsVî ‘•) dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH GzhsVf h¹¢z‘q mP‘sllgH Jhkh¢fgH RhtVî dkk”l¢ T¢”
€(dk‘Vj”gî ¬¢Vf
.dghjgH ‘PkgH ngU CaptureOnTouch dt JH¬H¬U™H Iƒ£ mz¢§j K”l¢
[Attach to E-mail] VjOH ’(B
‰ ‘• dz‘qgH pslgH) Scan First m¨sH‘f dz‘qgH pslgH ¬kU •
.œHVO™H mg¢s‘ Vh¢jOH maha Kl [dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî]
dt [dk‘Vj”gî ¬¢Vff RhtVî] [Attach to E-mail] VjOH ’M¬¬PlgH Lh§lgg dz‘qgH pslgH ¬kU •
.Lh§lgH G¢¥sj GbO [œHVO™H mŒ¢V¨ Vh¢jOH] [Output method selection]
€h¹¢zhŒgj ¬kjslgH K‘g Thaj”H m…¢±‘ LH¬OjsH dkk”l¢ T¢”
Kl h¹¢zhŒgj KH‘g®H vq‘ Thaj”H h§k”l¢ m…¢±‘ ngU Iƒ£ m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf D‘jP¢
.¬kjslgH N‘jPl
R¢f¨jgH JH¬H¬Uî ngU M«¢lgH Iƒ£ GbO Kl h¢¹zhŒgj h§thaj”H K”l¢ djgH KH‘g®H chq‘• ¬ljuj
.dghjgH ‘PkgH ngU ml¬OjslgH m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf‘
108
RV‘gH VhaPkH Kl WgOjgH
.œHVO™H Fkh¥ ‘• m¢ƒyjgH Fkh¥ Kl MVaPklgH JH¬kjslgH œVO•
.IV¢VPjg dghjgH xHV¥™H L¬Ojsht dz‘qgH pslgH GbO RV‘gH VaPkH Hƒî
3
V¢ƒPj
.“¬¢ –V¥ dt RV‘gH TH‘P Ffsjj ¬Œt ’MVaPklgH RHV‘®H V¢VPj ¬kU VƒPgH —‘j
.m¢ƒyjgH œV¬ dt m ¢Œfjl JH¬ kjsl D• œ HVOïf Lr
1
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pjtH
2
Lh£
’VaPklgH RV‘gH R«lj Hƒî .M¬zH« M‘r LH¬OjsH K‘¬ œVhOgg JH¬kjslgH FPs ngU WVPH
.m¢Œfjl xH«¥• D• œHVOî Kl ¬”¶j
.h‰q¢• Jhrh¨fgH Jh§¥‘l dt ¬kjslgH VhaPkH L¬U Kl ¬”¶j
.m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y RgY•
4
’p¢PwgH ‘PkgH ngU h¢¹z‘q MV¢O®H mP…wgH psl Lj G£ WPtH ’VaPklgH RV‘gH œHVOî ¬uf
.dz‘qgH pslgH vfhj Le
109
p¢lgj
Lh±k] [Rapid recovery system]‘ NVO• mg”al ‘• RV‘gH VhaPkH E‘¬P GhP dt
iPsl Lj ¬kjsl VO• MV‘w ±…P Lj¢ ’m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf dt Gyal [v¢VsgH ¬H¬VjsBH
dz‘qgH pslgH m¢glU ThkzjsH K”l¢ ’“gƒg .dz‘qgH pslgH m¢glU Tr‘j Gfr LHV¢ hl ngU h¢¹z‘q
if Lj¢ Kh” djgH ¬kjslgH MV‘w ±…P JBhPgH Iƒ£ Gel dt Lj¢ B ¬r .Tr‘jgH mg”al GP ¬uf mUVsf
Gfr h¢¹z‘q mP‘sll MV‘w VO› Kl RŒPjgH “¢gU Hƒg ’pslgH m¢glU Tr‘j ¬kU mPshlgH m¢ƒyj
.m¢glugH ThkzjsH
Jhrh¨fgH VhaPkH Kl WgOjgH
.dz‘qgH pslgH xhke• VhaPkH h§g E¬P¢ ¬r ’m¢‘H«f h§f mwhOgH mPj…gH dt mrh¨fgH GhO¬î GhP dt
.mrh¨fgH œHVO™ m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pjtH ‘• œVhOgg mrh¨fgH FPs G‘hP ’VhaPkBH Hƒ£ E¬P Hƒî‘
Lh£
xh¨Y pjt m¢glU D¬Cj .x¨ff xh¨ygH pjtH ’MVaPklgH mrh¨fgH œHVO™ m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y pjt ¬kU
.h§tbjî Le Kl‘ mrh¨fgg ¨yq E‘¬P ngî IVO› ngU m¢ƒyjgH M¬P‘
110
µlHVfgH J¢fej mgH« î
du¢f¨gH G”aghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf ‘• CaptureOnTouch G¢yaj L¬U mghP dt
7 mP…w V±kH) .¬H¬U™H WVr Kl µlHVfgH J¢fej ¬U• Le .hl§j¢fej xhyg™ dghjgH xHV¥™H vfjH
(11 mP…w‘
Windows dt J¢fejgH xhygî
Lh£
.‰B‘Csl “j…wf Windows ngî G‘O¬gH G¢¥sjf Lr
[Control Panel] Le [x¬f] [Start] V« R‘t VŒkH Windows Lh§l ¨¢Va Kl
.[L”PjgH mP‘g]
Add/Remove] ‘•) [µlhkVfgH J¢fej xhygî] [Uninstall a program] R‘t VŒkH
.(Windows XP dt “gƒ‘ [µlHVf mgH«î/mthqî] [Programs
1
2
µlhkVf J¢fej mgH«î] [Uninstall or change a program] VH‘PgH vfVl V§±¢s
.[IV¢¢yj ‘•
.[mgH«î] [Remove] R‘t VŒkH‘ ijgH«î F‘g¨lgH µlhkVfgH VjOH µlHVfgH mlzhr Kl
3
.TƒPgH ¬¢”¶j maha V§±js
.[Luk] [Yes] R‘t VŒkH
4
.K·H µlhkVfgH J¢fej xhygî Glj”H “gƒf
Mac OS X dt J¢fejgH xhygî
TƒPg Finder L¬OjsH J¢fejgH xhyg™ .Mac OS X G¢yaj µlHVf J¢fej xhyg™ MH¬• m¢• –hjj B
.m¢ghjgH Jh…glgH
/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/P215.ds
/Applications/Canon P-215
:¨Œt Mac OS X 10.5
/Library/Receipts/P-215 Driver.pkg
/Library/Receipts/P-215 CaptureOnTouch.pkg
111
RPglgH
Jh…wH‘lgH
m¢s¢zVgH M¬P‘gH
dz‘qgH pslgH mr¬
/mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200/mw‘f G”g m¨Œk 150 x 150
/mw‘f G ”g m¨Œk 30 0 x 3 0 0
mw‘f G”g m¨Œk 600 x 600/mw‘f G”g m¨Œk 400 x 400
h¥¢¥ 2,53 Core 2 Duo µghul JHƒ m¢«”Vl m¥ghul M¬P‘ :T‘V±gH) dz‘qgH pslgH mUVs
(A4 ¬kjsl L¥P‘ F œ 2 MV”Hƒ‘ «jV£
:USB 2.0 GrhkgH mrh¨ LH¬OjsH ¬kU
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 12 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
¬PH‘ i¥‘ D¬hlVgH K‘ggH œV¬j
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 12 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 14 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
K¢§¥‘
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 14 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
¬PH‘ i¥‘
Jf 24 Kl K‘g
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 10 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 6 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 10 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
K¢§¥‘
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 6 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
mrh¨gH “b§jsH Kït ’¨Œt USB 2.0 GrhkgH mrh¨ LH¬Ojshf K¢§¥‘gH vq‘ dt pslgH ¬kU *
mPshlgH ngU G¢yajgH GlP‘ iPsl DVh¥gH ¬kjslgH c‘k FsP Fƒfƒj¢ m¢z‘qgH mPshlghf
.pslgH mUVs K¢hfjj ¬r ’JBhPgH Iƒ£ Gel dt‘ ,m¢z‘qgH
:USB mrh¨gH Gf” vl USB 3.0/USB 2.0 Grhk mrh¨ LH¬OjsH ¬kU
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 15 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
¬PH‘ i¥‘ D¬hlVgH K‘ggH œV¬j
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 15 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 30 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
K¢§¥‘
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 30 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
¬PH‘ i¥‘
Jf 24 Kl K‘g
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 10 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
.mŒ¢r¬gH dt mP…w 6 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 20 mw‘f G”g m¨Œk 200 x 200
K¢§¥‘
.mŒ¢r¬gH dt MV‘w 12 mw‘f G”g m¨Œk 300 x 300
(hq
‰ ¢• USB 3.0 Grhk mrh¨ LU¬ Lj¢ hl”) USB 2.0 mUVsgH Rzht
m§¥H‘gH
(ch…jVBH x RlugH x QVugH) m¢¥VhOgH ¬huf®H
:Rgyl JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬
(mw‘f 1,57 x 3,74 x 11,22) Ll 40 x 95 x 285
:–‘j…l JH¬kjslgH m¢ƒyj œV¬
(mw‘f 6,85 x 10,12 x 11,22) Ll 174 x 257 x 285
hf¢VŒj (G¨V 2,20) L¥” 1
K «‘gH
JhP…wgH m¢ƒyjf m¢fj”l m¢z‘q mPshl
c‘kgH
h¢¹z‘q ¬kjslgH L¥P psl
D¬hU RV‘
(mw‘f 8,5 ngî 2 Kl) Ll 216 ngî 50,8 Kl
QVugH
(mw‘f 14 ngî 2,756 Kl) Ll 356 ngî 70 Kl
GԬgH
Long Document vq‘ dt (mw‘f 39,4) Ll 1000 njP
(mg¢‘¨gH JH¬kjslgH)
(mthe”gH) “l½sgH
(¬k‘f G¨V 34 ngî 14 Kl) vfVlVjl /L¥ 128 ngî 52 Kl
(mw‘f 0,0059 ngî 0,0024 Kl) Ll 0,15 ngî 0,06 Kl “l½sgH
m¢¬¢Vf mrh¨f
(mw‘f 4,25 ngî 3,5 Kl) Ll 108 ngî 88,9 Kl
QVugH
(mw‘f 6 ngî 5 Kl) Ll 152,4 ngî 1 27 K l
GԬgH
(mthe”gH) “l½sgH
(¬k‘f G¨V 60 ngî 34 Kl) vfVlVjl /L¥ 225 ngî 128 Kl
(mw‘f 0,0118 ngî 0,0059 Kl) Ll 0,3 ngî 0,15 Kl “l½sgH
GhlU• mrh¨f
(mw‘f 2,17 ngî 1,93 Kl) Ll 55 ngî 49 Kl
QVugH
(mw‘f 3,58 ngî 3,35 Kl) Ll 91 ngî 85 Kl
GԬgH
vfVlVjl /L¥ 225 ngî 128 Kl
(mthe”gH) “l½sgH
(mw‘f 0,0118 ngî 0,0059 Kl) Ll 0,3 ngî 0,15 Kl “l½sgH
(‘«¢©g mŒfh¨lgH) mrh¨fgH
(mw‘f 3,39) Ll 8 6
QVugH
(mw‘f 2,13) Ll 54
GԬgH
Gr• ‘• (mw‘f 0,03) Ll 0,76
“l½sgH
MV‘…PlgH Jhrh¨fgg mfskghf (mw‘f 0,055) Ll 1,4 njP
JH¬kjslgH m¢ƒyj mŒ¢V¨
m¢zhŒgj
V‘wgH Slg Vuajsl dz‘qgH pslgH Vuajsl
LED
x‘qgH V¬wl
K¢§¥‘ /¬PH‘ i¥‘
dz‘qgH pslgH Fkh¥
D¬hlVgH K‘gg N‘jsl 256 œV¬j‘ xh¨O®H v¢«‘j‘ ¬‘s®H‘ Q¢f®H dz‘qgH pslgH chq‘•
Jf 24 Kl K‘g‘ 2 L¬ŒjlgH WkgH K¢sPj‘
112
V¢fl• dggl 500 :USB 2.0) USB Grhk mrh¨ LH¬Ojshf
dggl :USB 3.0 ’(USB mrh¨gH Gf” vl) V¢fl• 1 ’(¨Œt GhwjH Gf”)
(V¢fl• 900
’Vljsl Vh¢j Jg‘t 6 :(b
‰ w…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl LH¬Ojshf
V¢fl• dggl 800‘
¬huf®H
mrh¨gH “b§jsH
JH‘ 4,5 :USB 3.0 ‘ ’JH‘ 2,5 :USB 2.0
¨ Œ t U S B Gf”
USB mrh¨gH Gf”‘ USB Gf”
JH‘ 7 :USB 3.0 ‘ ’JH‘ 5 :USB 2.0
Gr• ‘• JH‘ 0,1
mrh¨gH G¢yaj ThŒ¢î
Gf¢s¢¬ 66 KU ¬¢«j B
xhq‘qgH
G¢yajgH mz¢f
m¢‘zl m¥V¬ 32,5 ngî m¢‘zl Jh¥V¬ 10 Kl : :MVHVPgH m¥V¬
(J¢h§kV§t m¥V¬ 90,5 ngî 50 Kl)
m¢fsk mf‘¨V ‹8 0 ngî ‹25 Kl :mf‘¨VgH
(mw‘f 6,85) Ll 174
(mw‘f 4,45) Ll 113
mrh¨gH V¬wl
Vh¢ygH v¨r
(6144B001 :µjklgH «lV) Gw…gH mP‘g •
.100 mP…w V±kH ’GH¬fjsBH JHxHV¥î ngU G‘wPgg .M¬¢¬¥gH Gw…gH mP‘g d£ Iƒ£
(6144B002 :µjklgH «lV) m¢ƒyjgH JhkH‘¨s• •
.98 mP…w V±kH ’GH¬fjsBH xHV¥™ M¬¢¬¥gH m¢ƒyjgH JhkH‘¨s• d£ Iƒ£
(mw‘f 11,22) Ll 285
.98 mP…wf ““b§jsbg mgfhŒgH xH«¥®H GH¬fjsH”V±kH ’GH¬fjsBH xHV¥î ngU cb¨bg •
G‘P m¢g¢w…j Jhl‘gul ngU G‘wPgg mkh¢wgH G¢”‘ ‘• ¬ljulgH dgPlgH Canon c«‘lf GwjH •
.Vh¢ygH v¨r
JHVh¢OgH
(mw‘f 1,57) Ll 40
(6144B003 :µjklgH «lV) USB Gf” •
.Vj‘¢fl”ghf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘jg hw¢wO USB Gf” L¢lwj Lj ¬Œg
(4179B003 :µjklgH «lV) GlPgH mf¢ŒP •
.h§glP ¬kU m¢z‘qgH mPshlgH xH‘jPH dt mf¢ŒPgH Iƒ£ L¬Ojsj
/ 4179B005 (Jg‘t 125 ngî 100 Kl) 4179B004 :µjklgH «lV) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl •
(h¢gHVjs• ’Jg‘t 240 ngî 220 Kl) 4179B006 / (hf‘V‘• ’Jg‘t 240 ngî 220 Kl)
ig¢w‘j ¬kU ’dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf m¢z‘qgH mPshlgH G¢w‘jg ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl L¬Ojs¢
.I¬V…lf USB Gf” h§¢¨u¢ djgH Kl Gqt• psl mUVs d¨u¢
(mw‘f 3,74) Ll 95
(mw‘f 10,12) Ll 257
113
SV§…gH
¬
2 3 ................... ..................... .................... ................ JH¬kjslgH m ¢ƒyj œV¬
ƒ
2 3 ................... ..................... .................... ........... m ¢ƒyjgH œV¬ V¢VPj cHVƒ
2 3 ................... ..................... .................... .... m ¢ƒyjgH œV¬ xh¨ Y V¢VPj cHVƒ
«
dz‘qgH pslgH œh¥«
96 ................... ..................... .................... ..................... ... T¢±kjgH
(x¬f) Start V«
81 ’4 9 .............. ..................... ................ x¬fgH V« m ¨sH‘f dz‘qgH p slgH
2 4 ................... ..................... .................... ..................... ......... x¬fgH V «
A
35 ........................................................................... dzhŒgjgH G¢yajgH maha
68 ’35 ............. ..................... .................... .............. dz ‘qgH pslgH ¨‘V a
W
96 ................... ..................... .................... ..................... .......... mkh¢wgH
¨
14 ............................................................................................. mrh¨gH
85 ’52 ............................................................................ œHVO™H mŒ¢V¨
c
101 .................. ..................... .................... ..................... ......... JH¬H¬ugH
X
23 .............................................................................. m¢ƒyjgH M¬P‘ xh¨Y
T
2 3 ................... ..................... .................... ..................... ..... mrh¨fgH mPjt
2 4 ................... ..................... .................... ................. m¢…gOgH mrh¨fgH mPjt
R
23 ...................................................................... m¢ƒyjgH M¬P‘ ¬¢¬lj Khfqr
“
67’ 34’ 27.................................................................... USB mrh¨gH Gf”
•
78 ’46 ................... ..................... ..................... .. dz‘qgH p slgH ml§l Vh¢jOH
JhkH‘¨s®H
96 .... ..................... ..................... ..................... .................. T¢±kjgH
98 .................................................................................... GH¬fjsBH
98.... ..................... ..................... ..................... ................ m ¢ƒyjgH mkH‘¨ s•
¨fq M¬hUî
101 .. ..................... ..................... ..................... .................. JH¬H¬ugH
4 ..... ..................... ..................... ..................... ..................... ..... ¬H¬U™H
62............................................................................ Multistream ¬H¬Uî
70 ’50 ’37 ........................................................... m¢z‘qgH mPshlgH JH¬H¬Uî
111 .. ..................... ..................... ..................... .................... J¢fejgH xhygî
109 .. ..................... ..................... ..................... ................. RV‘gH VhaPkH
G¢yajgH ThŒ¢î
26 .... ..................... ..................... ..................... ........... G ¢yajgH ThŒ¢î
F
67 ’34 ’ 24 ’13 ....... ..................... ..................... ........... dzhŒgjgH G ¢yajgH x¬f
5 ..... ..................... ..................... ..................... ...... m ¢¥VhOgH Jh§¥gH µlHVf
88 ’56 ................... ..................... .................. m¢z ‘qgH mPshlgH G¢yaj µlhkVf
89 ’57 ................... ..................... ..................... ..... m¢shs®H JH¬H¬U™H
90 ’59 ................... ..................... ..... LH¬OjsBH QVY Rt‘ JH¬H¬U™H mz ¢§j
Jhrh¨fgH
31 .... ..................... ..................... ..................... ........... vq‘gH mŒ¢V ¨
J
J¢fejgH
11 .... ..................... ..................... ..................... ........... M a c O S X
11 ’7 ............................................................... m¢¥VhOgH Jh§¥gH µlHVf
7 ................................................................................. Windows
G¢yajgH
25 .... ..................... ..................... ..................... ................... G¢yajgH
13 .... ..................... ..................... ..................... ..................... ... G¢w‘jgH
–
90 ’58 ................... ..................... ..................... .......... WwOl RV‘ L ¥P
114
CaptureOnTouch Lite
74 ’41...................................................................... m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
74 ’42 ............. ..................... .................... ..................... ... œ‘VOgH
67 ’34 ........................................................... dz‘qgH pslgH JHxHV¥î
G
100 .. ..................... ..................... ..................... ................... Gw…gH mP ‘g
95 ’65 ................... ..................... ..................... .......... dz‘qgH pslgH mP ‘g
L
6 .................................................................................... Lh±kgH Jhfg¨jl
27............................................................ (b
‰ w…kl chf¢) ¬¬VjlgH Vh¢jgH G‘Pl
23 .... ..................... ..................... ..................... ................... m¢ƒyjgH GO¬l
28 .... ..................... ..................... ..................... ..................... . JH¬kjslgH
31.................................................................................... Jhrh¨fgH
30.... ..................... ..................... ..................... ........... vq‘gH mŒ¢V ¨
84 ’72 ’51 ’40 ...................................................... GwH‘jlgH dz‘qgH pslgH
76 ’44 ........................................................................ ‰B‘• dz‘qgH pslgH
90 ’59 ................... ..................... ..................... ......... dz‘q gH pslgH mŒ¨kl
23 .... ..................... ..................... ..................... ......... JH¬kjslgH œHVOî ƒ…kl
Lh§lgH
46 .... ..................... ..................... ..................... .................. V¢VPjgH
46 .... ..................... ..................... ..................... .................. G¢¥sjgH
ml§l
78.... ..................... ..................... ..................... .................. V¢VPjgH
78.... ..................... ..................... ..................... .................. G¢¥sjgH
80 ’48 ................... ..................... ................... dz‘qgH pslgH‘ Vh¢jOBH
23.................................................................................. mrh¨fgH Jh§¥‘l
30 ’23 ................... ..................... ..................... ............... ¬kjslgH Jh§¥‘l
24..................................................................................... USB Gw‘l
24 .... ..................... ..................... ..................... .................. mrh¨gH Gw‘l
‘
88.... ..................... ..................... ..................... ................. ¨¢sfgH vq‘gH
88.................................................................................... L¬ŒjlgH vq‘gH
32......................................................................... mg¢‘¨gH JH¬kjslgH vq‘
43’ 75 ................... ..................... ..................... ...... C a p t u r e O n T o u c h
86 ’53 ...................................................................... m¢z¢fgH JH¬H¬U™H
75.... ..................... ..................... ..................... ................... G¢yajgH
76 ’44 ................... ..................... ..................... ............ G¢yajgH M¬hUî
76 ’44 ................... ..................... ..................... ..... B‘• dz‘qgH pslgH
78.............................................................. dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
46.............................................................. dz‘qgH pslgH ml§l Vh¢jOH
43.... ..................... ..................... ..................... ..................... . x¬fgH
115
CANON ELECTRONICS INC.
1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN
CANON U.S.A. INC.
ONE CANON PLAZA, LAKE SUCCESS, N.Y. 11042, U.S.A.
CANON C ANADA INC.
6390 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1P7, CANADA
CANON EUROPA N.V.
BOVENKERKERWEG 59-61, P.O.BOX 2262, 1180 EG AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 WATERFORD WAY, SUITE 400 MIAMI, FLORIDA 33126, U.S.A.
CANON AUSTRALIA PTY. LT D.
1 THOMAS HOLT DRIVE, NORTH RYDE, SYDNEY. N.S.W, 2113. AUSTRALIA
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HARBOUR FRONT AVENUE #04-01, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE 098632
CANON HONGKONG COMPANY LTD.
19TH FLOOR, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG.
CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.
168-12 SAMSEONG-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
© CANON ELECTRONICS INC. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising