Canon | FAX-L280 | User guide | Canon FAX-L280 User guide

Canon FAX-L280 User guide
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page i
Êu≤UØ
200/280 ‰≈-fØU≠
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
00_L250_Arabic_CH00.qxd
22/3/01
1:53 pm
Page ii
!ÂU≥
q∂Æ Ã o∫KL∞« …¡«dÆ s± bØQ∑≠ ,280‰≈-fØUH∞« “«d© X¥d∑®« bÆ XMØ «–«
.qO∞b∞« «c≥ wÆU∂∞ p¢¡«dÆ
.wß Í≈/5/1999 wß Í≈ ͸«œô« d±ö∞ WOºOzd∞« ‹U∂KD∑L∞« l± “UNπ∞« «c≥ o≠«u∑¥
Í≈ ͸«œô« d±_« w≠ …œ¸«u∞« wß Â≈ Í≈ ‹U∂KD∑± l± o≠«u∑¥ “UNπ∞« «c≥ ÊQ° UM≥ sKF≤ UM≤≈
WÆUD∞« ‰bF± Ê« l± e¢d≥ 50 Ë X∞u≠ 230 s± WOLß« WOzU°dNØ WÆUD° wß Í≈/5/1999 wß
.e¢d≥ 60/50 Ë X∞u≠ 240-200 u≥ WOzU°dNJ∞«
)jI≠ U°Ë¸Ë_(
“«dD∞« rß«
)200‰≈-fØUH∞«( 12203 g¢≈ •
)280‰≈-fØUH∞«( 12204 g¢≈ •
l∂D∞« ‚uI•
Ÿu∂DL∞« «c≥ s± ¡e§ Í√ dA≤ …œU´≈ sJL¥ ô .W™uH∫± ‚uI∫∞« lOL§ .…œËb∫L∞« Êu≤UØ WØdA∞ 2001 l∂D∞« ‚uI•
d¢uO∂±uJ∞« ‹UG∞ s± WG∞ Ë√ WOL∞U´ WG∞ W¥√ v∞« t∑L§d¢ Ë√ nO®¸√ w≠ t≤eî ,XOßUØ vK´ ¡ÎËdI± tKO㧛 Ë√ t∏° Ë√
WI≠«u± ÊËœ s± ,ÁdO¨ Ë√ UÎ¥Ëb¥ ,UÎOzUOLOØ ,UÎOzu{ ,UÎOºO©UMG± ,UÎO∞¬ ,UÎO≤Ëd∑J∞« ,qzUßu∞« Ë√ ‰UJ®_« s± qJ® ÍQ°
.…œËb∫L∞« Êu≤UØ WØd® s± W°u∑J± WI∂º±
W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´
.…œËb∫L∞« Êu≤UØ WØdA∞ W¥¸Uπ¢ W±ö´ w≥ )UHQ uOØ g¢≈ u¥( Ê«Ë ,WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´ w≥ Êu≤UØ Ê≈
UNOJ∞UL∞ ‹U±bî ‹U±ö´ Ë√ WKπº± W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ Ë√ W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ U±√ w≥ ‹U§u∑ML∞«Ë ÖULM∞« ¡ULß« WOI°
.sOOÅuBª∞«
l± o≠«u∑¥ 200/280‰≈-fØU≠ ÊQ° Êu≤UØ WØd® ‹œbÒ• bI≠ ,)¸U∑ß w§d≤ô p¥d®(‡Ø
.WÆUD∞« W¥UHJ∞ ¸U∑ß w§d≤« ‹«d®R±
qîb±
ii
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page iii
)jI≠ UO∞«d∑ß«( p∑±öº∞
Ë– WÆUDK∞ wßUOÆ f∂I± w≠ jI≠ f∂I¥ Ê« Vπ¥ w£ö∏∞« ”√d∞U° œËeL∞« f°UI∞« ÊU≠ “UNπK∞ s̱¬ qÌOGA¢ s± bØQ∑K∞
.vM∂LK∞ W¥œUO∑´ô« WOzU°dNJ∞« ‹UºOßQ∑∞« d∂´ ÷¸R±Ë ‹U∫∑≠ Àö£
qOÅu∑∞« d≠u∑∞ `O∫Å qJA° W∞uÅu±Ë WO£ö£ WOKî«œ „öß√ ‹«– W¥œ«b∑±ô« WOzU°dNJ∞« „ößô« ÊuJ¢ Ê« Vπ¥
.‹UO≠uK∞ wºOz¸ V∂ß w≥ `O∫Å qJA° W∞uÅuL∞« dO¨ W¥œ«b∑±ô« „ößô« Ê≈ .÷¸_U° `O∫B∞«
.W∞uNº° tO∞« ‰uÅu∞« r∑¥Ë “UNπ∞« »dÆ lI¥ Ê« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± vK´
,p∑±öº∞ .WÎOKØ WM±¬ ‹öOÅu∑∞« Ê«Ë ÷¸R± WÆUD∞« ¸bB± Ê√ wMF¥ ô `O∫Å qJA° qLF¥ “UNπ∞« ÊuØ lÆ«Ë Ê«
.WOzU°dNJ∞« ‹öOÅu∑∞« w≠ «ÎdO∂î dA∑ß≈ ,WÆUD∞« ¸bBL∞ ‰UFÒH∞« i¥¸Q∑∞« hª¥ d±« Í√ w≠ pA¢ XMØ «–≈
)jI≠ …bMK¥“uO≤( d¥c∫¢
.jª∞« fHM° ‰uÅu± n¢U≥ ,s± Ë√ ,v∞« ¡«bM∞ ôÎUF≠ ö
Î I≤ …¸ËdC∞U° “UNπ∞« «c≥ d≠u¥ ô bÆ .1
‹UH®UJ° Ë√ W´uLº± tO∂M¢ ‹«bFL° “UN§ Í√ Ë√ U± n¢UN∞ wH¢UN∞« jª∞« fH≤ vK´ “UNπ∞« «c≥ qOGA¢ Ê≈ .2
U± «–≈ .sO≤d∞« n®UJ∞ W°–UØ …¸U£« v∞« ÍœR¥ bÆË ¡U{u{ Ë« ”dπ∞« sO≤¸ v∞« ÍœROß WOzUIK∑∞« sO≤d∞«
."ÂuJOKO¢" WØdA∞ qØUAL∞« W≤UOÅ rºI° qB∑¥ Ê« Âbª∑ºL∞« vK´ fOK≠ ,qØUAL∞« Ác≥ q∏± XKB•
qOØË »dÆQ° qB¢«Ë ¡U°dNJ∞« ¸bB±Ë )ÂuJOKO¢(‡∞ wH¢UN∞« jª∞« s´ «Î¸u≠ tKB≠U≠ ,“UNπ∞« ¸dC¢ U± «–≈ .3
.W≤UOBK∞
v§d¥ “UNπ∞« «c≥ qIM∞ .4
.)ÂuJOKO¢(‡∞ wH¢UN∞« jª∞« s´ “UNπ∞« qB≠ )1
.¡U°dNJ∞« ¸bB± s´ “UNπ∞« qB≠ )2
.¡U°dNJ∞« ¸bBL° “UNπ∞« qÅË …œU´≈ )3
.)ÂuJOKO¢(‡∞ wH¢UN∞« jª∞U° “UNπ∞« qÅË …œU´≈ )4
.)HH2-1910:¸UOG∞« WFDÆ rƸ( ’Uª∞« pKº∞U° t∞«b∂∑ß« VπO≠ ,“UNπK∞ bzUF∞« WÆUD∞« pKß ¸dC¢ «–≈ .5
.Íœ«b∑±ô« f∂IL∞U° qÅu¢ U±bM´ ÂœUI∞« sO≤d∞« vK´ WOßUOI∞« n¢«uN∞« lOL§ œÒd¢ s∞ .6
d∂´ ‹«¡«b≤ Èdπ¢Ô U±bM´ Âö∑ßô« jL≤ w≠ QÎDî qîb¥ bÆ Ë√ ,tßd§ ÊÒd¥ Ê_ UÎ{dF± “UNπ∞« «c≥ ÊuJ¥ bÆ .7
qØUAL∞« W≤UOÅ rºÆ v∞« Ÿu§d∞« wG∂M¥ ö≠ ,«c≥ qB• U± «–« .wH¢UN∞« jª∞« fH≤ vK´ ‰uÅu± dî¬ “UN§
."ÂuJOKO¢" WØdA∞
«– UÎO≠U{« UÎH¢U≥ XKLF∑ß« U± «–«Ë ,“UNπ∞« «cN° w≠U{« n¢U≥ “UN§ qÅu° ÂuI¢ U±bM´ t≤Q° ¡ÎU§¸ k•ô .8
.bIH¢Ô bÆ VKD∞« …œU´≈ …dØ«– w≠ ÂUƸ_« ÊU≠ ,"rƸ dî¬ VK© …œU´≈" q∏± ‹UHÅ«u±
iii
qîb±
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page iv
¸eOK∞« W±öß ‰u• ‹U±uKF±
qî«œ s± YF∂ML∞« ¸eOK∞« ŸUF®« »dÒº¢ kH∫¥Ô ,V∂º∞« «cN∞ .ÊUº≤ô« rºπ° «Î¸U{ ÊuJ¥ Ê« ¸eOK∞« ŸUFA∞ sJL¥
ô ,Âbª∑ºL∞« q∂Æ s± “UNπK∞ wFO∂D∞« qOGA∑∞« bM´ .wÆ«u∞« w§¸Uª∞« ¡UDG∞U° rJ∫± qJA° «c≥ fØUH∞« “UN§
.“UNπ∞« s± ŸUF®« Í√ »dº∑¥
.1994 :1-60825 Ê≈ Í≈ Vº• 1 nMB∞« s± ¸eOK∞« …eN§√ sL{ «c≥ fØUH∞« “UN§ nMΩÅ
Ô
X∞u≠ 240-200 “«dD∞« <
.fØUH∞« “UN§ vK´ W¥¸eOK∞« `ºL∞« …b•u° ÁU≤œ√ WMO∂L∞« WFÆd∞« oBK¢Ô
:WO∞U∑∞« ‹UHOMB∑∞« l± o≠«u∑¥Ë 1994 :1-60825 Ê≈ Í≈ sL{ «c≥ fØUH∞« “UN§ nOMB¢ r¢
1 nMB∞« s± ¸eO∞ “UN§
dDî ŸUF®ô ÷dF∑∞« v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ Âbª∑ºL∞« qO∞œ w≠ …œb∫L∞« pK¢ dO¨ ‹«¡«d§U° ÂUOI∞« Ê≈
qîb±
iv
00_L250_Arabic_CH00.qxd
22/3/01
2:05 pm
Page v
‹U¥u∑∫L∞«
qîb± :1 qBH∞«
2-1.......................................................... qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞«
3-1.......................................................................................................... Êu°e∞« r´œ
4-1............................................................................................. W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
œ«b´ù« :2 qBH∞«
2-2........................................................................ tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
4-2.............................................................................................. s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
5-2...............................................................................................fØUH∞« “UN§ VOØd¢
6-2................................................................................................. ‹öOÅu∑∞U° ÂUOI∞«
6-2............................................................ WO§¸Uª∞« …eN§_«Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß qOÅu¢
8-2............................................................................................ WÆUD∞« pKß qOÅu¢
9-2................................................................................. fØUH∞« “UNπ∞ WOºOzd∞« ¡«e§_«
10-2................................................................................................. qOGA∑∞« W•u∞
10-2................................................................................ WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
11-2.............................................................................................. d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢
14-2...................................................................................................... ‚¸u∞« qOL∫¢
16-2........................................................................................... fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î≈
‹U±uKFL∞« qO㧛 :3 qBH∞«
2-3..................................................................... “u±d∞«Ë ·d•_« ,ÂUƸô« ‰Uîœù ‹«œU®¸≈
4-3................................................................................................ U± QDî `O∫B¢
5-3......................................................................................... qß
 dL∞« ‹U±uKF± qOπº¢
5-3..................................................................................... ?qß
 dL∞« ‹U±uKF± w≥ U±
6-3......................................................................................... XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœ≈
6-3............................................................................. pºØU≠ “UN§ rß«Ë rƸ qOπº¢
8-3.......................................................................................... wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
9-3............................................................................................ w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
9-3.......................................................................................... R ¸¬ ÕU∑HL∞« qOπº¢
ozU£u∞« Wπ∞UF± :4 qBH∞«
2-4.................................................................................................... ozU£u∞« ‹U∂KD∑±
2-4.................................................................................. U± WIO£u∞ W•uºLL∞« WIDML∞«
3-4...................................................................................................... ozU£u∞« qOL∫¢
4-4...................................................................... )‹ Ë Â( w≠ WIO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
‚¸u∞« WK±UF± :5 qBH∞«
2-5 ..................................................................................................... ‚¸u∞« ‹U∂KD∑±
3-5............................................................................................. W´u∂DL∞« W•UºL∞«
3-5...................................................................................... pºØU≠ “UNπ∞ ‚¸u∞« ¸UO∑î≈
3-5........................................................................................................ ‚¸u∞« qOL∫¢
v
qîb±
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page vi
4-5.................................................. qHßô« v∞« Ë√ vK´ô« v∞« ‹U∫HB∞« t§ËË rOKº∑∞« ¸UO∑î≈
7-5........................................................................................... ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOOG¢
9-5.......................................................................................... d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ j∂{
l¥dº∞« VKD∞« :6 qBH∞«
2-6.............................................................................................. ?l¥dº∞« VKD∞« u≥ U±
2-6............................................................................................ l¥dº∞« VKD∞« ‚d©
3-6............................................................................ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
8-6................................................................................... Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
13-6............................................................................................ W´uLπ± VK© qOπº¢
16-6......................................................................................... l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«
16-6................................................................................ l¥dº∞« VKD∞U° WIO£Ë ‰U߸«
17-6...............................................................l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
18-6...................................................................................... l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ W´U∂©
ozU£Ë ‰U߸≈ :7 qBH∞«
2-7........................................................................................... WIO£Ë ‰U߸ô dOC∫∑∞«
2-7.................................................................................. UN∞U߸≈ pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
2-7................................................................................... `ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´≈
2-7.............................................................................................`ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´≈
4-7...................................................................................................... VKD∞« ‚d©
5-7....................................................................................................... ‰U߸ô« ‚d©
5-7............................................................................................ …dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
6-7........................................................................W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«
8-7....................................................................................................... ‰U߸ô« ¡UG∞≈
9-7......................................................................... ôÎuGA± jª∞« ÊuJ¥ U±bM´ VKD∞« …œU´≈
9-7............................................................................................ ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈
9-7..................................................................................ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
9-7........................................................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
9-7......................................................................... ?wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wMF¥ «–U±
9-7................................................................................ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
10-7................................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî œ«b´≈
12-7........................................ )VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«( …b•«Ë WN§ s± d∏Ø√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸«
14-7.................................................................................................. q§RL∞« ‰U߸ô«
14-7......................................................... q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º±
16-7........................................................................ q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂©
17-7.......................................................................... q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë u∫±
18-7....................................................... )jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞«( WK¥b° n¢U≥ ‹UJ∂® «bª∑ß«
18-7............................................................................................ M Â≈ W±ö´ oB∞
19-7................................................................................... WK¥b° n¢U≥ WJ∂® qOπº¢
20-7.......................................................................WK¥b° n¢U≥ WJ∂® o¥d© s´ ‰U߸ô«
21-7...............................................................M Â≈ ÕU∑HL∞« sL{ l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
qîb±
vi
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page vii
ozU£Ë Âö∑ß« :8 qBH∞«
2-8.......................................................................................................Âö∑ßô« ‚d©
3-8..................................................................... jI≠ fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ozU£Ë Âö∑ß«
3-8................................................................................. åjI≠ fØUH∞« jL≤ò œ«b´≈
5-8............................. n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ¡«uß b• vK´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤Ë ozU£Ë Âö∑ß«
5-8............................................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
6-8..................................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ ‹«¸UOî œ«b´≈
8-8........................................................................... ÍËbO∞« jLM∞« :UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß«
8-8........................................................................................ ÍËbO∞« jLM∞« œ«b´≈
8-8......................................................................................... UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß«
10-8......................................................... wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ :wH¢U≥ œ¸ “UNπ° Âö∑ßô«
10-8.............................................................................. wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ œ«b´≈
10-8.......................................................... wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß«
11-8.............................................................................. Èdî√ ÂUNL° ÂUOI∞« ¡UM£√ Âö∑ßô«
11-8............................................................... WKJA± ‰uB• bM´ …dØ«c∞« v∞« ozU£Ë Âö∑ß«
11-8.....................................................................................................Âö∑ßô« ¡UG∞≈
12-8................................................................ )jI≠ UO∞«d∑ß«( X¥Ëœ r¥d∑ß fØU≠ «d∑ºOKO¢
12-8....................................................................... WJ∂A∞« q¥u∫∑∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
13-8................................................................................. WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ qOGA¢
14-8....................................................................... )jI≠ …bMK¥“uO≤( w∑OKO∂¥« fØU≠ ÂuJOKO¢
14-8....................................................................... WJ∂A∞« q¥u∫∑∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
15-8................................................................................. WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ qOGA¢
WÅUª∞« ‹«eOL∞« :9 qBH∞«
2-9...................................................................................................... ’Uª∞« VKD∞«
2-9................................................................. n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆÒu¢ ‰U
2-9.............................................................................. wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± ‰uÒ∫∑∞«
4-9........................................................................................ VKD∞« WLG≤ s± oI∫∑∞«
4-9................................................................................ ’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
5-9.....................................................................................…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞«
5-9................................................................. …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° W∫zô W´U∂©
6-9............................................................................. …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂©
7-9............................................................................ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë ‰U߸«
9-9............................................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
10-9.......................................................................................................... ¡«dI∑ßô«
10-9........................................................................................ ?¡«dI∑ßô« wMF¥ «–U±
10-9.......................................................................................... ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
10-9............................................................................... dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
12-9............................................................................... ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞≈
12-9.......................................................................................... ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«
12-9................................................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
15-9..................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
15-9............................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢
vii
qîb±
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page viii
17-9.................................................................................. pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
17-9..................................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢
18-9........................................................................pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ¡UG∞≈
20-9.................................................................................................... Âö∑ßô« bOOI¢
ŒUºM∑ßô« :10 qBH∞«
2-10................................................................................UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
2-10.......................................................................................................... aº≤ qL´
3-10....................................................................................... WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞« :11 qBH∞«
2-11.......................................................................................... rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑K∞ e§u±
3-11.................................................................................................... Q©UAM∞« d¥dI¢
4-11............................................................................................ )TX( ‰U߸ô« d¥dI¢
5-11................................................................................ œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
5-11........................................................................................... )RX( Âö∑ßô« d¥dI¢
W≤UOB∞« :12 qBH∞«
2-12.................................................................................................. ͸Ëb∞« nOEM∑∞«
2-12................................................................... fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM¢
3-12................................................................................. fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM¢
5-12..................................................................................... `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nOEM¢
7-12............................................................................................ d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
qØUAL∞« q• :13 qBH∞«
2-13................................................................................................. ¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
2-13........................................................................................)‹ Ë Â( w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13................................................................................................ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈
3-13..................................................................... ‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13.................................................................................. …b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«
8-13........................................................................................ ÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈
13-13............................................................................................. ‚¸u∞« rOIK¢ qØUA±
13-13................................................................................................. fØUH∞« qØUA±
13-13............................................................................................ ‰U߸ô« qØUA±
15-13............................................................................................ Âö∑ßô« qØUA±
17-13............................................................................................. ŒUºM∑ßô« qØUA±
18-13.................................................................................................. n¢UN∞« qØUA±
18-13................................................................................................. W´U∂D∞« qØUA±
20-13.....................................................................................................W±U´ qØUA±
21-13..................................................................................... WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
22-13........................................................................... wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ ŸUDI≤≈ qB• «–«
qîb±
viii
00_L250_Arabic_CH00.qxd
20/3/01
5:16 pm
Page ix
‹«œ«b´û∞ e§u± :14 qBH∞«
2-14.................................................................................................. rz«uI∞« ÂUE≤ rN≠
2-14................................................................ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ WLzUÆ W´U∂©
3-14.......................................................................................... rz«uI∞« v∞« ‰uÅu∞«
4-14....................................................................................... Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
5-14.......................................................................................... d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
6-14.......................................................................................... ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
7-14......................................................................................... Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
8-14........................................................................................... WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
9-14......................................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ WLzUÆ
10-14.......................................................................................... ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
‹UHÅ«uL∞« :√ o∫KL∞«
2-√.................................................................................................. W±UF∞« ‹UHÅ«uL∞«
2-√......................................................................................... ÍœUF∞« ‚¸u∞« fØU≠ “UN§
3-√................................................................................................... ŒUºM∑ßô« “UN§
3-√................................................................................................................n¢UN∞«
3-√............................................................................................................... WF°UD∞«
‹«¸UOª∞« :» o∫KL∞«
2-»....................................................................................... W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
2-»................................................................................................ W±“d∞« ‹U¥u∑∫±
3-»......................................................................... pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸
4-»....................................................................................... W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢ :à o∫KL∞«
3-Ã............................................................................................................... qîb±
3-Ã.......................................................... 200‰≈-fØUH∞« Ë 280‰≈-fØUH∞« sO° U± ‹UÆËdH∞«
3-Ã...................................................................................p∞ …bzUF∞« f¥¸«dJ∞« «bª∑ß«
3-Ã..................................................................... tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± 280‰≈-fØUH∞« ëdî≈
4-Ã............................................................................ „d¢uO∂±uJ° 280‰≈-fØUH∞« qOÅu¢
5-Ã............................................................................................. W´U∂D∞« œ«u± ‹U∂KD∑±
5-Ã............................................................................................. W´u∂DL∞« W•UºL∞«
6-Ã............................................................................................... W´U∂D∞« œ«u± ¸UO∑î≈
7-Ã.................................................................................................... ‹UHKGL∞« qOL∫¢
8-Ã........................................................................................... W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« qOL∫¢
8-Ã......................................................................................................... ‹UHÅ«uL∞«
1-·......................................................................................................... XßdNH∞«
ix
qîb±
00_L250_Arabic_CH00.qxd
qîb±
20/3/01
5:16 pm
Page x
x
01_L250_Arabic_CH01.qxd
20/3/01
5:18 pm
Page 1
1 qBH∞«
qîb±
2-1...................................... qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞«
3-1............................................................................................... Êu°e∞« r´œ
4-1............................................................................... W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
1-1
qîb±
1 qBH∞«
01_L250_Arabic_CH01.qxd
20/3/01
5:18 pm
Page 2
qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞«
.qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« ‹«dB∑ªL∞«Ë ‹U∫KDBL∞« ,‹«¸U®ù« s± WO∞U∑∞« W∫zö∞« √dÆ≈
fØUH∞« “UNπ∞ UÎ∂D´ V∂º¢ Ë√ È–Q° p∂OB¢ Ê√ UNMJL¥ ‹«¡«d§≈ VMÒπ¢ WOHOØ p∞ `{u¢ ‹«d¥c∫¢
.‹«d¥c∫∑∞« Ác≥ Uα˜ l∂¢≈ ,ÊU±Q° p∞ …bzUF∞« “UNπ∞« …b•Ë ‰ULF∑ß« ÷dG∞ .p∞ bzUF∞«
pLKF¢Ë qOGA∑∞« ‹«bOOI¢ ÕdA¢Ë ,WO∞UF≠ d∏Ø√ qJA° p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ßô `zUBM° „œËe¢ ‹UE•ö±
„“UNπ∞ ¡«œ√ q∏±√ vK´ ‰uB∫K∞ ‹UE•öL∞« Ác≥ …¡«dI° `BM¥Ô .WDOº∂∞« qOGA∑∞« ‹U°uFÅ w≠ö¢ WOHOØ ‰u•
.tHzU™ËË
ÂUƸ√ Ë√ W∫HÅ rƸ vK´ Êôb¥ sOßuÆ sL{ ÊUFI¥ rNß tI∂º¥ W∫HÅ rƸ
.WI°Uº∞« WKLπ∞« …œU± ‰u• d∏Ø√ ‹U±uKF± vK´ Íu∑∫¢ qO∞b∞« «c≥ w≠ ‹U∫HÅ
.X≤√ ÁdOÒG¢ r∞ U± ‰uFHL∞« ͸Uß vI∂¥ œ«b´≈
o¥d© s´ UN±ö∑ß« Ë√ UN∞U߸U° ÂuI¢ w∑∞« ‚¸uK∞ WOKÅô« )‹U∫HB∞«( W∫HB∞« w≥
.„“UN§
dNE¥ rß« WLzUIK∞ .ÁdOOG¢ Ë√ Áœ«b´U° ÂuI¢ «ÎbM° UNMO° s± ¸U∑ª¢ ‹«œ«b´≈ WLzUÆ w≥Ë
.÷dF∞« W®U® vK´
UÎLƸ ,UÎOzUIK¢ ,UN∞ hBª¥ „“UN§ ÊU≠ ,U± WIO£Ë rK∑º¢ Ë√ qßd¢ U±bM´ .WOKLF∞« rƸ
w∑∞« WIO£u∞« l∂∑¢ vK´ „b´Uº¥ œbF∞« w´U°¸ u≥ WOKLF∞« rƸ Ê≈ .WOKLFK∞ «ÎeOL±
.UNLK∑º¢ Ë√ UNKßd¢
.‰U߸ô« vK´ ‰b¥
.Âö∑ßô« vK´ ‰b¥
.÷dF∞« W®U® vK´ ÷ËdF± œ«b´≈ Ë√ ¸UDî≈ vK´ ‰U∏±
UÎOzUIK¢ U± WIO£Ë rOIK∑° ÂuI¢ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ vK´ …«œ√ .wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK±
.UNîUºM∑ß« Ë« fØUH∞U° UN∞U߸« ÷dG∞ …b•u∞« v∞«
qOGA∑∞« W•u∞ vK´ …œu§uL∞« ÷dF∞« W®U® w≥Ë .͸uK∂∞« qzUº∞U° ÷dF∞« W®U®
.‹«œ«b´ù«Ë ‹«¸UDîù« ÷dF° ÂuI¢ w∑∞«Ë
¡UDî√ s± qOKI∑∞« vK´ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ …¸bÆ q∏L¢Ë .QDª∞« `O∫B¢ jL≤
.)Œ ‹ Ê( …eO± t∞ fØU≠ “UN§ s± Âö∑ßô« Ë« ‰U߸ô« bM´ wH¢UN∞« jª∞«Ë ÂUEM∞«
qKI¥ Íc∞« XÆu∞« fH≤ w≠ ¸uB∞«Ë aºM∞« ‹U≤UO° qIM∞ dOHA¢ Z±«d° Âbª∑º¥ ÂUE≤
.UNKI≤ XÆË s± qKI¥ UL± ,UNKI≤ v∞« W§U∫∞« r∑¢ w∑∞« ‹U≤UO∂∞« WOLØ s± tO≠
WO∞Ëœ ‹UßUOÆ œ«b´ô ‹QA≤√ WMπ∞ ‹ôUB¢ô« …b•Ë-WO∞Ëb∞« ‹ôUB¢ô« W°UI≤
.‹ôUB¢ö∞
1 qBH∞«
)rƸ ’ 1(
w{«d∑≠ô«
fØU≠ WIO£Ë Ë√ WIO£Ë
WLzUÆ
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ
TX
RX
:‰U∏±
‹ËÂ
÷dF∞« W®U®
)ECM( Œ ‹ Ê
G3
3 WµH∞«
”≈ w¢-u¥ w¢ ͬ
qîb±
2-1
01_L250_Arabic_CH01.qxd
20/3/01
5:18 pm
Page 3
W®U® vK´ W{ËdFL∞« ¸«¸“_«Ë `O¢UHL∞« ¡ULß√ ¸UN™ô …eOL± UÎ≠Ëd• qO∞b∞« «c≥ Âbª∑º¥ ,p∞– vK´ …Ëö´
:÷dF∞«
.·UI¥« :W´U∂D∞« ÁcN° UNOK´ jGC¢ w∑∞« `O¢UHL∞« dNE¢ •
.USER SETTINGS :W´U∂D∞« ÁcN° ÷dF∞« W®U® vK´ ‹U±uKFL∞« dNE¢ •
Êu°e∞« r´œ
bM´ U± WKJA± p∑Æô «–≈ .qØUAL∞« s± UÎO∞Uî ö
Î OGA¢ p∞ ÂbIO∞ WOMI¢ Àb•√ o≠Ë rLB± p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ Ê≈
bI∑F¢ XMØ Ë√ WKJAL∞« q• „¸ËbIL° sJ¥ r∞ «–≈ .13 qBH∞« w≠ ‹U±uKFL∞« Uαbª∑º± UNK• ‰ËU• ,“UNπ∞« qOGA¢
szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« pKOØu° qB¢≈ ,W≤UOÅ v∞« W§U∫° „“UN§ ÊQ°
.Êu≤UØ WØdA∞
3-1
qîb±
1 qBH∞«
01_L250_Arabic_CH01.qxd
20/3/01
5:18 pm
Page 4
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
,p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß≈ q∂Æ ÊUF±U° Ác≥ W±öº∞« ‹ULOKF¢ √dÆ≈
ô .qO∞b∞« «c≥ w≠ ’uBª∞« t§Ë vK´ p∞– Õd® r∑¥ r∞ U± ,pºHM° fØUH∞« “UN§ W≤UOÅ ‰ËU∫¢ ô
.Èdî« d©Uª±Ë …dDî ‹UO∑∞uH∞ p{dFOß wKî«œ ¡UD¨ Í√ qI≤Ë `∑H≠ :“UNπ∞« pOJH¢ «Îb°√ ‰ËU∫¢
szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« pKOØu° qB¢« ,W≤UOB∞« ‰UL´√ lOLπ∞
.Êu≤UØ WØdA∞
W≤UOB∞«Ë “UNπ∞« WK±UF± ■
.fØUH∞« “UN§ …b•Ë vK´ WMO∂L∞« ‹ULOKF∑∞«Ë ‹«d¥c∫∑∞« W≠UØ l∂¢≈ •
.W¥uÆ ‹U§Uπ¢¸« Ë√ ‹«eN∞ fØUH∞« “UN§ ÷dF¢ ô •
.tHOEM¢ Ë√ tKI≤ q∂Æ f∂IL∞« s± fØUH∞« “UN§ f°UÆ Uα˜ qB≠« •
s± ‚¸Ë W∞«“≈ Ë√ W≠U{« Ë√ w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠ Ë√ ,WÆUD∞« pKß f°UÆ qBH° «Îb°√ rI¢ ô ,‚¸u∞« ¸UA∫≤« ÍœUH∑∞ •
.W´U∂D∞« ¡UM£√ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
wKÅô« wÆ«u∞« fOJ∞« w≠ d∂∫∞« W¥ËU• l{ .…b•u∞« s± d∂∫∞« W¥ËU• ëdî≈ s± bØQ¢ ,fØUH∞« “UN§ qI≤ bM´ •
.¡uCK∞ UN{dF¢ lML∑∞ WJOLß ‘ULÆ WFDI° UNH∞ Ë√
.t° WI∫KL∞« ¡«e§_« s± UÎIKD± tKL∫¢ ô .ÁU≤œ√ sO∂± ULØ Uα˜ fØUH∞« “UN§ qL•≈ •
WKOÅu¢ Àb∫¢ Ë√ …dDî wzU°dNØ bN§ ◊UI≤ f±ö¢ bI≠ fØUH∞« “UN§ ‹U∫∑≠ Ë√ ‚uI® w≠ ÂUº§√ W¥Q° l≠b¢ ô •
.WOzU°dNØ WIFÅ Ë√ o¥d• »uA≤ v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ Ê≈ .¡«e§_« iF° sO° WOzU°dNØ
qî«œ U± ¡w® lÆË «–≈ .fØUH∞« “UN§ qî«œ lI¢ )fO°U°b∞« Ë√ ,‚¸u∞« p°UA± ,d°ôUØ( …dOGÅ ÂUº§√ W¥√ Ÿb¢ ô •
rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë «Î¸u≠ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« s´ “UNπ∞« f°UÆ qB≠« ,“UNπ∞«
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥
¡w® Í√ lÆË «–« Ë√ UNO≠ qzUß VJº≤« «–≈ .UNM± UÎ∂¥dÆ »dA¢ Ë√ qØQ¢ ô ,…b•u∞« ‰u• Ë√ w≠ œ«u± jÆUº¢ lML∞ •
rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë «Î¸u≠ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« s´ “UNπ∞« f°UÆ qB≠« ,UNKî«œ
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥
. .`O∫Å qJA° qOGA∑∞« s± …b•u∞« lML¥ Ê« ¸U∂G∞« lLπ∑∞ sJL¥ .fØUH∞« “UN§ W≠UE≤
1 qBH∞«
vK´ k≠U• •
qîb±
4-1
01_L250_Arabic_CH01.qxd
20/3/01
5:18 pm
Page 5
n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë ͸«bπ∞« cHML∞« s± fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠≈ •
:WO∞U∑∞« ‹ôU∫∞« w≠ Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº±
.qº≤ Ë√ ¸d{ v∞« f°UI∞« Ë« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß ÷dF¢ bM´ –
.“UNπ∞« qî«œ qzUß VJº≤≈ «–≈ –
.¡UL∞« Ë√ dDLK∞ “UNπ∞« ÷dF¢ «–≈ –
`O¢UH± jI≠ rEÒ≤ .qO∞b∞« «c≥ w≠ qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ XF∂¢≈ bÆ ÊuJ¢ U±bM´ wFO∂© qJA° “UNπ∞« qLF¥ r∞ «–≈ –
v∞« ÍœR¥ bÆ Èdî_« rJ∫∑∞« `O¢UH± rOEM¢ Ê≈ .qO∞b∞« «c≥ w≠ …œ¸«u∞« qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ UNKLA¢ w∑∞« rJ∫∑∞«
.WOFO∂D∞« tKOGA¢ ‰U• v∞« “UNπ∞« bOF¥ wJ∞ q≥R± wMÒ≠ q∂Æ s± WH∏J± W≤UOÅ V§u∑º¥ UL°¸ VD´
.‹¸dC¢ bÆ WOºOzd∞« …b•u∞« Ê« Ë√ «ÎuNß “UNπ∞« jIß «–≈ –
.W≤UOB∞« v∞« W§U∫∞« vK´ ôΫœ ,tz«œ√ vK´ ¡w§UH± dOÒG¢ “UNπ∞« vK´ √d© «–≈ –
ÊUJL∞« ■
10 W°«dÆ( t≤“Ë qL∫∑O∞ wHJ¥ UL° ÍuÆË ‹«“«e∑≥ô« s± ‰ÌUîË dI∑º± ,uÌ∑º± `ÌDß vK´ fØUH∞« “UN§ l{ •
.)rGØ
.W¥uN∑∞« bO§Ë nOE≤ ,·U§ ,œ¸U° ÊUJ± w≠ fØUH∞« “UN§ l{ •
.¸U∂G∞« s± ‰ÌUî ÊUJL∞« ÊQ° bØQ¢ –
Ë 10 sO° U± vI∂¢ ÊUJL∞« …¸«d• W§¸œ Ê«Ë ,…¸«d∫∞« ‹U§¸œ w≠ W©dH± ‹«dOÒG∑∞ ÷dF∑¥ ô ÊUJL∞« ÊQ° bØQ¢ –
.W¥uµ± W§¸œ 32,5
.%80 Ë %20 sO° U± «Ëb∞« vK´ w≥ ÊUJLK∞ WO∂ºM∞« W°u©d∞« ÊQ° bØQ¢ –
l{Ë s± p∞ b° ô ÊUØ «–≈ .t∂D´ V∂º¥ bÆ p∞– Ê_ ,…d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ s´ «ÎbOF° fØUH∞« “UN§ vK´ k≠U• •
.¸uMK∞ W∂§U• Ë√ WJOLß dzU∑ß oKÒF≠ ,…c≠U≤ s± UÎ∂¥dÆ “UNπ∞«
.…b•u∞U° W∂©¸ Ë√ WKK∂± ¡UO®√ ”UL¢ Âb´ s± bØQ¢ .¡UL∞« s± UÎ∂¥dÆ fØUH∞« “UN§ qLF∑º¢ ô •
.¡«dF∞« w≠ tEH∫¢ Ë√ fØUH∞« “UN§ qLF∑º¢ ô •
.‹uB∞« ‹«d∂J± q∏± ,WOºO©UMG± ôÎuI• b∞Òu¢ Ë√ UκO©UMG± Íu∫¢ …eN§√ s± UÎ∂¥dÆ fØUH∞« “UN§ lC¢ ô •
jª∞« pKß qOÅu¢ W∞uNº∞ wH¢UN∞« jªK∞ d≠u∑± ¸bB± s± »dI∞U° fØUH∞« “UN§ l{ ,ÊUJ±ôU° ÊUØ «–« •
.wH¢UN∞« jªK∞ b¥b§ ¸bB± XO∂∏¢ s´ Wπ¢UM∞« WHKJ∞« ÍœUH∑∞Ë ,wH¢UN∞«
-200 …uI° »ËUM∑± ¸UO¢ Ë– WOzU°dNJ∞« WÆUDK∞ wßUOÆ ¸bB± s± »dI∞U° fØUH∞« “UN§ l{ ,ÊUJ±ôU° ÊUØ «–« •
.)e¢d≥ 60-50( X∞u≠ 240
¸uBÆ w≠ V∂º∑¥ bÆ Íc∞«Ë( tKî«œ w≠ …¸«d∫∞« œU¥œ“« s± t∑¥UÆu∞Ë fØUH∞« “UNπ∞ tOK´ bL∑F± qOGA¢ ÊULC∞ •
l{u° p∞–Ë …b•u∞« vK´ ‹U∫∑≠ W¥√ jG¢ Ë√ bº¢ ô .ÂœUF∞« ‹U∫∑≠ «Îb°√ bº¢ ô ,)o¥d• »uA≤ dDî b∞u¥Ë tz«œ√
»dÆ Ë√ ,…¸uB∫± sØU±√ Ë√ »ôËœ w≠ …b•u∞« lC¢ ô .WN°UA± ÕuDß Ë√ ,…œUπß ,WJ¥¸√ ,d¥dß vK´ “UNπ∞«
‰u• rß10 s± »dI¥ ôÎUπ± „d¢« .W∂ßUM± W¥uN¢ dO≠u¢ r∑¥ r∞ U± …¸«d∫K∞ Èdî« ¸œUB± Ë√ …¸«d∫∞« ‹UFA±
.2-√ ’ dE≤« ,fØUH∞« “UN§ œUF°√ ‰u• qOÅUH∑K∞ .…b•u∞« V≤«u§ lOL§
5-1
qîb±
1 qBH∞«
01_L250_Arabic_CH01.qxd
20/3/01
5:18 pm
Page 6
v∞« ‰uÅu∞« lOD∑º¢ YO∫° qO∂º∞« …d• WIDML∞« Ÿœ .WÆUD∞« ¸bB± ‰u• ÀU£_« lDÆ Ë√ o¥œUMB∞« ”bJ¢ ô •
,fØUH∞« “UN§ ‰u• )¡U{u{ Ë√ ,W∂¥d¨ `z«Ë¸ ,ÊUîœ( W¥œUO∑´« dO¨ ¸u±√ W¥√ XE•ô U± «–≈ .W´dº° ¸bBL∞«
…b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« .«Î¸u≠ …b•u∞« s´ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« lDÆ«
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞«
bØQ¢ .tOK´ dOºK∞ W{d´ pKº∞« tO≠ `∂B¥ q∫± w≠ …b•u∞« lC¢ ôË ,WÆUD∞« pKß vK´ dI∑º¥ ¡w® Í√ Ÿb¢ ô •
.‰u∑H± Ë√ œuIF± dO¨ ¡U°dNJ∞« pKß ÊQ°
WÆUD∞U° œËe∑∞« ■
W™uH∫± ozU£Ë W¥√ ÊQ° ¡ÎU§¸ k•ô( .WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± s´ WÆUD∞« pKß qB≠« ,WOÆd∂∞« nÅ«uF∞« ‰öî •
).…b•u∞« s´ ¸UO∑∞« lDI° ÂuI¢ U±bM´ v∫L∑Ôß fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠
.WO≤U£ ¸UO∑∞« bOF¢ Ê√ q∂Æ qÆ_« vK´ Ê«u£ fLî …bL∞ dE∑≤≈ ,fØUH∞« “UN§ s´ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« XFDÆ U± v∑± •
.WO≤b∑± W§¸b° UÎOºO©UMG± UÎI≠œ “UNπ∞« «c≥ YF∂¥ •
“UNπ∞« «c≥ s´ œUF∑°ô« v§d¥ ,wFO∂© dO¨ d±Q° ‹dF®Ë VKI∞« ‹U°d{ rEM± qLF∑º¢ XMØ Ê≈
.p∂O∂© …¸UA∑ß«Ë
1 qBH∞«
qîb±
6-1
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 1
2 qBH∞«
œ«b´ù«
2-2........................................................ tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
4-2..................................................................................... s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
5-2.................................................................................. fØUH∞« “UN§ VOØd¢
6-2.................................................................................... ‹öOÅu∑∞U° ÂUOI∞«
6-2................................................... WO§¸Uª∞« …eN§_«Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß qOÅu¢
8-2................................................................................... WÆUD∞« pKß qOÅu¢
9-2.................................................................. fØUH∞« “UNπ∞ WOºOzd∞« ¡«e§_«
10-2........................................................................................ qOGA∑∞« W•u∞
10-2....................................................................... WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
11-2................................................................................. d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢
14-2.......................................................................................... ‚¸u∞« qOL∫¢
16-2............................................................................... fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î≈
1-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 2
tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
.)5-1 ’ 1( t∞ rzö± ÊUJL∞ „¸UO∑î≈ s± bØQ¢ ,tÆËbMÅ s± p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ëdî≈ q∂Æ
“UNπ∞« X≤√ l≠d¢ ULMO° ‚ËbMB∞« pº± w≠ p∑≤ËUF± b•√ vK´ wG∂M¥ .W¥UMF° ‚ËbMB∞« s± ¡«e§_« W≠UØ Ãdî√
w≠ “UNπ∞« qI≤ bM´ UNO∞« p§UO∑•« ‰U• w≠ nOKG∑∞« œ«u±Ë ‚ËbMB∞U° kH∑•≈ .‚ËbMB∞« s± wÆ«u∞« t≠ö¨Ë
.q∂I∑ºL∞«
œ«b´ù«
:WO∞U∑∞« œ«uL∞« œu§Ë s± bØQ¢
‹Uß«dJ∞« 4
‚¸u∞« bMº± 5
œUMßô« ‹UOMOÅ 3
wH¢UN∞« jª∞« pKß 6
FX-3 d∂∫∞« W¥ËU• 2
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß 7
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ 8
WOºOzd∞« …b•u∞« 1
ozU£u∞« bMº± 9
.Áö´√ sO∂± u≥ UL´ UÎFÆu±Ë «Îœb´Ë ,ö
Î J® WOKFH∞« nOKG∑∞« œ«u± nK∑ª¢ bÆ
Íc∞« bK∂∞« vK´ «ÎœUL∑´« nK∑ª¢ bÆ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ l± …œËeL∞« œ«uL∞« ÊQ° ¡ÎU§¸ k•ô
.tO≠ t∑¥d∑®«
2 qBH∞«
•
•
œ«b´ù«
2-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 3
:WO∞U∑∞« œ«uL∞« p¥b∞ ÊuJ¢ Ê« wG∂M¥
‚¸u∞« qOL∫¢ d¥c∫¢ WFƸ •
UNO∞« qßdL∞« ‹UNπK∞ WIÅô lƸ •
*M Â≈ WFƸ •
szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« pKOØË d∂Òª≠ ,Áö´√ œ«uL∞« s± Í
Ò √ bI≠Ô Ë√ ¸dC¢ «–≈
.«Î¸u≠ Êu≤UØ WØdA∞
”Uß√ vK´ “UNπ∞« W≤UOÅ X∂KD¢ U± «–« “UNπK∞ pz«d® vK´ qO∞bØ ¡«dA∞« qÅu° kH∑•« !ÂU≥
.ÊULC∞«
.tF± …eNπL∞« œ«uL∞« ’uBª° » o∫KL∞« dE≤« ,W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« X¥d∑®« bÆ XMØ «–«
•
•
.jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ …b•u∞« Ác≥ d≠u∑¢ *
3-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 4
s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
.ö
Î ∂I∑º± …b•u∞« qI≤ ‹œ¸√ u∞ ULO≠ UN° kH∑•« .nOKG∑∞«Ë s∫A∞« œ«u± W∞«“≈ ÷dG∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
œ«b´ù«
W©d®_« lOL§ W∞«“U° rÆ
“UN§ vK´ s± WIÅö∞«
.fØUH∞«
1
`∑H∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß« 2
`∑H∑Ôß( qOGA∑∞« W•u∞
W∞«“U° rÆ r£ .)jI≠ UÎOze§
rIK± s± WOÆ«u∞« W•uK∞«
,)‹ Ë Â( wzUIK∑∞« ozU£u∞«
p∞–Ë qOGA∑∞« W•u∞ oK¨«
qHßô« v∞« UNOK´ jGC∞U°
.UNK∫± w≠ qHI¢Ô v∑• jßu∞« s±
.Áö´√ sO∂± u≥ UL´ UÎFÆu±Ë «Îœb´Ë ,ö
Î J® WOKFH∞« nOKG∑∞« œ«u± nK∑ª¢ bÆ
2 qBH∞«
œ«b´ù«
4-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 5
fØUH∞« “UN§ VOØd¢
:fØUH∞« “UN§ VOØd∑° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
qOL∫¢ d¥c∫¢ WFƸ oB∞≈ 1
WOMOB∞« ¸Uº¥ vK´ ‚¸u∞«
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
bMº± w∑¥UN≤ q 4 u vK´ …œu§uL∞« ‹«¡u∑M∞« q
sO∑∫∑H∞« w≠ ozU£u∞« u
w≠ œUMßù« ‹UOMOÅ b•√
.…b•u∞« vK´ sO¢œu§uL∞«
u WFÆ«u∞« UN∞ …d™UML∞« ‹U∫∑H∞«
u
u ozU£u∞« rOKº¢ W∫∑≠ ‚u≠
.qHß_« v∞« UNN§ËË
5
s¥œu§uL∞« s¥¡u∑M∞« q
sO∑∫∑H∞« w≠ ‚¸u∞« bMº± vK´
.…b•u∞« vK´ sO¢œu§uL∞«
2
…œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ „d•
.‚¸u∞« bMº± ‚u≠ ÷«d¨_«
3
…œu§uL∞« ‹«¡u∑M∞« q
Èdî_« œUMßù« WOMOÅ vK´
UN∞ …d™UML∞« ‹U∫∑H∞« w≠
.)‹ Ë Â( ‚u≠ WFÆ«u∞«
6
9-2 .’ dE≤« ,fØUH∞« “UNπ∞ wzUNM∞« qJA∞« …b≥UAL∞ •
.» o∫KL∞« dE≤« ,fØUH∞« “UNπ° W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« qOÅu¢ WOHOØ ‰u• ‹U±uKFLK∞ •
5-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 6
‹öOÅu∑∞U° ÂUOI∞«
WO§¸Uª∞« …eN§_«Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß qOÅu¢
œ«b´ù«
:‡° “UNπ∞« qOÅu∑∞ V≤Uπ∞« vK´ f°UI± W£ö£ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UNπ∞
wH¢UN∞« jª∞« pKß •
͸UO∑î« n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑î« W¥Ëb¥ W´ULß •
‹U≤UO∂∞« qIM∞ Âœu± “UN§ Ë√ ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ ,w≠U{« n¢U≥ •
n¢UN∞« ‹«¡«b≤ ‰U∂I∑ßU° ÂuIO∞ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« ÍuM¢ XMØË jI≠ b•«Ë wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–«
…b•u∞U° ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ Ë√ ,U± n¢U≥ “UN§ ,W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« qÅË v∞« ÃU∑∫∑ß p≤U≠ ,fØUH∞«Ë
.WOºOzd∞«
.p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UNπ∞ p∞ULF∑ß« q∂Æ w§¸Uî “UN§ Í√ j°¸ s± bØQ¢
:w§¸Uî )d∏Ø√ Ë√( “UN§ Í√Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß j°d∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
œËÒeL∞« wH¢UN∞« jª∞« pKß j°¸« 1
W¥ËbO∞« W´ULº∞« pKß j°¸« 2
,w≠U{ô« n¢UN∞« pKß j°¸« 3
W¥UNM∞« j°¸« r£ ,L f∂IL∞U°
f∂IL∞U° n¢UN∞« Ë√ W¥¸UO∑îô«
“UN§ Ë√ wH¢UN∞« œd∞« “UN§ Ë√
͸«bπ∞« cHML∞« f∂IL° Èdîô« …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ szU°e∞«( h
. t f∂IL∞U° ‹U≤UO∂∞« qIM∞ ÂœuL∞«
.wH¢UN∞« jªK∞
).WO∞U∑∞« W∫HB∞« «ËdE≤« ,jI≠
,jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ szU°e∞«(
).WO∞U∑∞« W∫HB∞« «ËdE≤«
2 qBH∞«
œ«b´ù«
6-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 7
.‹UHÅ«uL∞« ·ö∑îô p∞–Ë ,p¢b•Ë l± wH¢UN∞« œd∞« …eN§√ lOL§ o≠«u¢ sLC¢ Ê« Êu≤UØ WØdA∞ sJL¥ ô
.)8 qBH∞« 1( `O∫B∞« Âö∑ßô« jL≤ œ«b´≈ s± bØQ∑≠ ,fØUH∞« “UNπ° UÎO§¸Uî «Î“UN§ XD°¸ bÆ XMØ «–«
“UN§ j°¸« r£ ,wH¢UN∞« œd∞« “UNπ° w≠U{ô« n¢UN∞« j°¸« ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ v∞« W≠U{ôU° w≠U{« n¢U≥ j°d∞
.p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UNπ° wH¢UN∞« œd∞«
ÊËdî¬ ’Uª®« ÊUØ «–« Ë« ,n∏J± qJA° tKLF∑º¢ XMØË fØUH∞« “UNπ° ‹U≤UO∂∞« qIM∞ Âœu± “UN§ XD°¸ «–«
wH¢U≥ jî v∞« ÃU∑∫¢ bÆ p≤U≠ ,ÂœuL∞« “UN§ o¥d© s´ ¸dJ∑± qJA° p∞ bzUF∞« d¢uO∂±uJ∞« “UN§ ÊuKLF∑º¥
.ÂœuL∞« “UNπ° tD°d∞ ’Uî
•
•
•
•
jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ sOJKN∑ºLK∞ <
Ë√ b•«Ë ¡«d® v∞« ÃU∑∫∑º≠ ,fØUH∞« “UN§ vK´ f°UIL∞U° WO§¸Uª∞« …eN§_« qOÅu¢ ‹U¥UN≤ j°¸ sJL¥ r∞ «–≈
:w∞U∑∞UØ UND°d∑∞ )w¢ w°( ‹ôu∫± s± d∏Ø√
‰u∫L° n¢UN∞« pKß qÅË√
‰u∫± qÅË√ r£ .)w¢ w°(
.h f∂IL∞U° )w¢ w°(
7-2
œ«b´ù«
-Ë√-
,w≠U{ô« n¢UN∞« pKß qÅË√
“UN§ Ë√ ,wH¢UN∞« œd∞« “UN§ Ë√
.)w¢ w°( ‰u∫L° ‹U≤UO∂∞« qIM∞ ÂœuL∞«
. t f∂IL∞U° )w¢ w°( ‰u∫± qÅË√ r£
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 8
WÆUD∞« pKß qOÅu¢
.6-1 ’ ,"WÆUD∞U° œËe∑∞«" dE≤« ,WÆUD∞« pKß qOÅu¢ q∂Æ
:WÆUD∞« pKß pKOÅu¢ bM´ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
œ«b´ù«
eNπL∞« WÆUD∞« pKß qÅË√
r£ .WÆUD∞« pKß qÅuL°
¸bBL° Èdî_« W¥UNM∞« qÅË√
Ë– »ËUM∑L∞« ¸UO∑K∞ ͸«b§
qJA° ÷¸R±Ë »UDÆ√ W£ö£
*.X∞u≠ 240-200 …uI°Ë `O∫Å
.WÆUD∞« ¸bBL° ôÎuÅu± «œ U± “UNπ∞« qB∑ß WOzU°dNJ∞« …uI∞« ÊU≠ «c∞ ,WÆUDK∞ ¸“ fØUH∞« “UNπ∞ fO∞
nÆu∑¢ v∑• dE∑≤« .UNKOGA¢ lOD∑º¢ Ê√ q∂Æ WOL∫∑∞« v∞« …b•u∞« ÃU∑∫∑ß ,¸UO∑∞« ‰UB¥« ‰U∫≠ ,p∞– l±Ë
.PLEASE WAIT "¸UE∑≤ô« v§d¥" ÷d´ s± W®UA∞«
«c≥ o∂DMOß .)i¥¸Q∑K∞( W∏∞U£ ”√d° ÷¸RL∞« ŸuM∞« s± ,”˃d∞« w£ö£ f°UI° œËe± fØUH∞« “UN§ Ê« •
f°UI∞« ‰U „¸ËbIL° sJ¥ r∞ «–≈ .ÊU±ú∞ …eO± Ác≥ Ê≈ .‹U∫∑≠ Àö∏° ͸«b§ ¸bB± vK´ jI≠ f°UI∞«
.WÆUDK∞ ͸«bπ∞« ¸bBL∞« q¥b∂∑° ÂuI¥ wJ∞ wzU°dNØ wMH° qB¢U≠ ,p¥b∞ d≠u∑L∞« ͸«bπ∞« ¸bBL∞« w≠
s± ‰u∫± ‰ULF∑ß« Ë« W∏∞U∏∞« ”√d∞« W∞«“≈ Ë√ dºJ° ÷¸RL∞« f°UIK∞ …bzUF∞« ÊU±_« WHO™Ë ‰UD°S° rI¢ ô
*.2 v∞« ”˃¸ 3
Ë√ Êu¥eHK¢ ,WOzU°dNØ WF°U© ,¡«uNK∞ nOJ± q∏± dî¬ “UN§ l± WÆUDK∞ „d∑A± cHML° “UNπ∞« qÅu¢ ô •
vK´ fØUH∞« “UN§ …¸bÆ vK´ dO£Q∑∞« UN≤UJ±U° ,WO°dNØ ¡U{u{ …eN§ô« Ác≥ b∞Òu¢ .ŒUºM∑ß« “UN§
.ozU£Ë Âö∑ß« Ë« ‰U߸«
.“UNπ∞« tO≠ X¥d∑®« Íc∞« bK∂∞« vK´ «ÎœUL∑´« ͸«bπ∞« ¸bBL∞«Ë f°UI∞« qJ® nK∑ª¥ *
2 qBH∞«
œ«b´ù«
8-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 9
fØUH∞« “UNπ∞ WOºOzd∞« ¡«e§_«
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨
‚¸u∞« bMº±
œUMßô« ‹UOMOÅ
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠
qHßô«
ozU£u∞« öO∞œ
‹ËÂ
)wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK±(
qOGA∑∞« W•u∞
‚¸u∞« öO∞œ
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
Ãôe±
w±U±ô« ¡UDG∞«
‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M±
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠
vK´ô«
ozU£u∞« bMº±
·≈ d∂∫∞« W¥ËU• …dOπ•
3 fØ≈
WKÆUM∞« s∫A∞« W≤«uDß«
)fLK¢ ô(
‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´
XO∂∏∑∞« lLÒπ±
w±U±ô« ¡UDG∞«
9-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 10
qOGA∑∞« W•u∞
Õu{u∞« W§¸œ ÕU∑H± •
)2-10 ,2-7 ’ 1(
R ¸¬ ÕU∑H± •
)9-3 ’ 1(
œ«b´ù«
ABC
GHI
JKL
PQRS
3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alarm
MNO
5
TUV
7
·UI¥ô« ÕU∑H± •
)3-14 ’ 1(
DEF
2
4
…œU´≈ ÕU∑H± •
XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞«
)2-9 ,9-7 ’ 1(
Íe±d∞« VKD∞« ÕU∑H± •
)17-6 ,16-6 ,2-6 ’ 1(
ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« ÕU∑H± •
)3-10 ,2-10 ’ 1(
W´ULº∞« l≠¸ ÕU∑H± •
)3-9 ,6-7 ,17-6 ’ 1(
1
œ«b´ù« ÕU∑H± •
)3-14 ’ 1(
÷dF∞« W®U® •
Âö∑ßô« jL≤ ÕU∑H± •
)8 qBH∞« 1(
6
Receive Mode
Resolution
Set
R
Coded Dial
Redial/Pause
WXYZ
9
8
0
Stop
Start/Copy
Hook
#
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± •
)17-6 ,16-6 ,2-6 ’ 1( …b•«Ë
ÂUƸ_« `O¢UH± •
)2-3 ’ 1(
u
u
…b•«u∞« WºLK∞U° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ •
÷dF∞ …b•«u∞« WºLK∞U° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
.WO∞U∑∞« WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
1( ‹U≤UO∂∞« qO㧛 ÕU∑H± •
¡«dI∑ßô« ÕU∑H± •
)15-9 ,11-9 ’ 1(
)3-14 ’
1( q§RL∞« ‰U߸ù« ÕU∑H± •
)17-7 ,16-7 ,14-7 ’
21
Report
+/WLGM∞« ÕU∑H± •
)3-9 ,7-3 ’ 1(
Tone/+
)4-3 ’ 1( u∫L∞« ÕU∑H± •
23
Data
Delayed
Registration Transmission
d¥dI∑∞« ÕU∑H± •
)2-14 ,3-11 ,18-6 ’ 1(
® ,¬ ÊU•U∑HL∞« •
)4-3 ,3-3 ’ 1(
22
Polling
24
Memory
Reference
D.T.
Space
Clear
’ 1( …dØ«c∞« l§d± ÕU∑H± •
)9-9 ,7-9 ,6-9 ,5-9
∂ ,¨ ÊU•U∑HL∞« •
)3-14 ’ 1(
*D.T. )w¢ Íœ( ÕU∑H± •
)4-9 ’ 1(
⁄«dH∞« ÕU∑H± •
)4-3 ,3-3 ’ 1(
.U¥eO∞U± Ë√ …¸u≠UGMß ,m≤uØ m≤u≥ ,…bMK¥“uO≤ ,UO∞«d∑ß« ,…bM∞d¥« ,…b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ …eOL∞« Ác≥ d≠u∑¢ ô *
2 qBH∞«
œ«b´ù«
10-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 11
d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢
W¥ËU• ‰«b∂∑ßU° ÂuI¢ XMØ Ê≈ .v∞Ë_« …dLK∞ fØUH∞« “UN§ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ WOHOØ rºI∞« «c≥ sO∂¥
.7-12 ’ dE≤« ,WKLF∑º± d∂•
:wK¥ UL∞ p¢¡«dÆ s± bØQ¢ ,d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ q∂Æ
.pºØU≠ “UNπ∞ 3-fØ≈ ·≈ Ÿu≤ d∂∫∞« ‹U¥ËU• qLF∑ß«
•
dÒC¥ bÆ .W≤dL∞« ’«dÆô«Ë ’«dÆô« ‹UØd∫±Ë ,d¢uO∂±uJ∞« ‹U®U® s´ «ÎbOF° d∂∫∞« W¥ËU• kH•≈
.œ«uL∞« ÁcN° W¥ËU∫∞« qî«œ œu§uL∞« fO©UMGL∞«
•
.…d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ X∫¢ W¥ËU∫∞« kH∫¢ ô
•
‹U§¸œ w≠ WF¥dß ‹«dOÒG∑∞ Ë√ ,WO∞UF∞« W°u©d∞« Ë√ ,WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸b∞ W{dFL∞« sØU±_« VMÒπ¢
.W¥uµ± W§¸œ 35 Ë W¥uµ± dHÅ …¸«d• W§¸œ sO° U± W¥ËU∫∞« kH•« .…¸«d∫∞«
•
.ozUÆœ fLî s´ b¥e¢ …bL∞ d≥U° ¡u{ Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ v∞« d∂∫∞« W¥ËU• ÷dÒF¢ ô
•
.…b•u∞« w≠ d∂∫∞« W¥ËU• VOØd∑∞ QON∑± ÊuJ¢ v∑• fOJ∞« `∑H¢ ô .wÆ«u∞« UNºOØ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• kH•«
•
.o•ô XÆË w≠ UNKI≤Ë d∂∫∞« W¥ËU• nOKG¢ v∞« ÃU∑∫¢ UL°d≠ d∂∫∞« W¥ËU∫∞ wÆ«u∞« fOJ∞U° kH∑•«
•
s± …¸œUB∞« pK¢ q∏± bºØQ∑∞« ‹«“U¨ „UM≥ ÊuJ¢ UL∏O• Ë√ ·uAJ± ‰Uπ± w≠ d∂∫∞« W¥ËU• kH∫¢ ô
.‰ußËd¥ô« ‹U®d±
•
.…¸ËdC∞« bM´ ô≈ “UNπ∞« s± d∂∫∞« W¥ËU• W∞«“U° rI¢ ô
•
bÆ .d∂∫∞« W¥ËU• vK´ œu§uL∞« wÆ«u∞« W≤«uDßô« Ÿ«dB± `∑H¢ ô
¡uC∞« v∞« W≤«uDßô« `Dß ÷dF¢ U± «–≈ W´U∂D∞« WO´u≤ v≤b∑¢
.¸dC¢ Ë√
•
Ÿ«dB± „b¥ fLK¢ ô YO∫° sOÒ∂± ULØ d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.wÆ«u∞« W≤«uDßô«
•
,d∂∫∞« W¥ËU• qL• bM´ .wÆ«u∞« W≤«uDßô« Ÿ«dB± «Îb°√ fLK¢ ô
.p¥bO° wÆ«u∞« W≤«uDßô« Ÿ«dB± fL∞ VMÒπ¢
•
«–≈ .VI´ vK´ UÎß√¸ UN∂KI¢ ôË ,UN≠d© vK´ W¥ËU∫∞« nÆu¢ ô
bÆ t≤U≠ ,d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ WÅ«d∑± WFDÆ v∞« d∂∫∞« ‰u∫¢
.d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸ bM´ v∑• UN∑∞«“≈ qO∫∑º¥
•
.‰UF∑®ö∞ q°UÆ d∂∫∞« ‚u∫º± Ê≈ .VN∞ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• Âd¢ ô
11-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 12
.fØUH∞« “UN§ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• VØÒd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.¡U°dNJ∞U° ‰uÅu± “UNπ∞« ÊQ° bØQ¢
1
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë ÃôeL∞« l≠¸≈
2
œ«b´ù«
p∞– Ê_ ÃôeL∞« vK´ jGC∞« ÊËœ w±U±ô« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.„“UN§ VD´ V∂º¥ bÆ
.wÆ«u∞« UNºOØ s± …b¥bπ∞« 3 fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU• Ãdî«
3
nOKG¢ v∞« ÃU∑∫¢ UL°d≠ d∂∫∞« W¥ËU∫∞ wÆ«u∞« fOJ∞U° kH∑•« •
.o•ô XÆË w≠ UNKI≤Ë d∂∫∞« W¥ËU•
Ÿ“Òu∑∞ ‹«d± …b´ dîü« v∞« V≤Uπ∞« s± o≠d° d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸
.UNKî«œ ËÌUº∑± qJA° d∂∫∞«
4
.ËÌUº∑± dO¨ qJA° d∂∫∞« Ÿ“Òu¢ «–≈ W´U∂D∞« WO´u≤ ÈœÒd∑¢ bÆ •
2 qBH∞«
œ«b´ù«
12-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 13
V∫ß≈ r£ ,nOE≤Ë uÌ∑º± `Dß vK´ UN∑∂Ò£Ë d∂∫∞« W¥ËU• l{
.wJO∑ßö∂∞« œ«bÒº∞« q¥e∑∞ o≠d° WOJO∑ßö∂∞« …ËdF∞«
5
.œ«bÒº∞« lDÆ ÈœUH∑∑∞ Ê“«u¢Ë ÂUJ•S° V∫ß≈ •
w∂≤U§ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
ÍuK´ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
v∞« fØUH∞« “UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
l± UHDÅ« bÆ UN¥¡u∑≤ ÊQ° «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê√ sJL¥ b• vBÆ√
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞«
6
.UNC∂I± s± Uα˜ d∂∫∞« W¥ËU• qL•« •
.w±U±_« ¡UDG∞« oKG∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
13-2
œ«b´ù«
7
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 14
‚¸u∞« qOL∫¢
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ÍœUF∞« ‚¸u∞« qOL∫¢ WOHOØ rºI∞« «c≥ p∞ sOÒ∂¥
.5 qBH∞« dE≤« ,fØUH∞« “UNπ∞ Á¸UO∑î«Ë ‚¸u∞« ‹U∂KD∑± ‰u• WK±UJ∞« qOÅUH∑K∞
:wK¥ UL∞ p¢¡«dÆ s± bØQ¢ ,‚¸u∞« qOL∫¢ q∂Æ
œ«b´ù«
Ë√ ,sOK¥ ô UÎÆ¸Ë qLF∑ß« .‚¸u∞U° d∂∫∞« Z±b∑∞ WO∞U´ …¸«d• ‹U§¸œ ¸eOK∞U° W´U∂D∞« WI¥d© Âbª∑º¢
qO∂ß vK´ .W¥uµ± W§¸œ 170 s± »dI¢ …¸«d• ‹U§¸œ w≠ …¸U{ ‹«“U¨ ¸bB¥ Ë√ t≤u∞ bIH¥ Ë√ ,dª∂∑¥
WØdA∞« Ë√ WºßRL∞« ‚¸Ë s± UÎ¥Ò√ ÊQ° bØQ¢ .¸eOK∞« ‹UF°U© w≠ )bK§( ‚d]∞« ‚¸Ë Âbª∑º¢ ô ,‰U∏L∞«
.WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸œ qL∫∑¥ Ê« tMJL¥ qLF∑ºL∞« ÊuKL∞« ‚¸u∞« Ë√ )Ê«uMF∞«Ë W±öF∞U°(
ô t≤« .WØdA∞« Ê«uM´Ë W±öF° ‚¸u∞«Ë wMDI∞« ‚¸u∞«Ë ,ŒUºM∑ßô« …eN§_ ÍœUF∞« ‚¸u∞« pºØU≠ “UN§ r´b¥ •
.…dJ° vK´ eNπL∞« ‚¸u∞« fO∞Ë ,jI≠ lDÒIL∞« ÍœUF∞« ‚¸u∞« qLF∑ß« .UÎÅUî UÎÆ¸Ë VKD∑¥
pºØU≠ “UN§ l± t∞ULF∑ßU° `BM¥Ô Íc∞« s± œbF∞«Ë Ê“u∞«Ë ,rπ∫∞« WO•U≤ s± `O∫Å ‚¸u∞ pKOL∫¢ s± bØQ¢ •
.)5 qBH∞« 1(
œ«b´ù« «c≥ dOOG¢ pMJL¥ sJ∞Ë ,4 Í√ rπ∫° UÎÆ¸Ë qL∫∑∞ lMBL∞« w≠ ‹bÒ´√ bÆ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« Ê≈ •
)7-5 ’ 1( .‚¸u∞« s± Èdî√ ÂUπ•√ v∞«
’ 1( qHßô« v∞« t§u∞« Ë√ vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ s± ‚¸u∞« rOKº¢ r∑¥ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¢ Ê« p≤UJ±S° •
.UNz«œQ° ÂuI¢ w∑∞« WLNLK∞ UÎI∂© «c≥ d∑î≈ .)4-5
‚¸u∞« W∞«“S° rÆ ,‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ÍœUH∑∞ .WÆ¸Ë 50 s± »dI¥ UL∞ lº¢ Ê√ qHßô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑H∞ sJL¥ •
.50 v∞« œbF∞« qB¥ Ê√ q∂Æ W∫∑H∞« Ác≥ s±
.W´U∂D∞U° fØUH∞« “UN§ ÂuI¥ U±bM´ ‚¸u∞« qLÒ∫¢ ô •
.qØUA± UÎ∂∂º± bFπ∑¥ Ë√ Íu∑K¥ bÆ t≤_ WK¥u© ‹«d∑H∞ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UÎßbJ∑± ‚¸u∞« „d∑¢ ô •
‚¸u∞« iF° rOIK¢ ¡uß w≠ V∂º∑¢ Ê√ ,ÈuBI∞« W°u©d∞« Ë√ …¸«d∫∞« ‹U§¸œ q∏± ,WDO∫L∞« ‰«u•_« iF∂∞ sJL¥ •
.…d± qØ …b•«Ë WÆ¸Ë rOIK∑° rI≠ ,U± WKJA± p∑Æô «–≈ .÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« qî«œ lI¢ ¡UO®√ W¥√ Ÿb¢ ô wJ∞ ¸c∫∞« cî •
w≠ ö
Î Å√ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« l± …b¥b§ W±“¸ ‚«¸Ë√ jKî VMπ¢ •
‚¸u∞« s± …b¥b§ W±“¸ W≠U{≈ Ê≈ .÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
«–≈ .‚¸uK∞ «Î¸UA∫≤≈ V∂ºOß ö
Î Å√ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« W∞«“≈ ÊËœ
…œU´≈Ë qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« W∞«“S° rÆ ,…b¥b§ W±“¸ W≠U{≈ pOK´ V§
Ò u¢
.…b¥bπ∞« W±“d∞« l± W¥uß tKOL∫¢
2 qBH∞«
œ«b´ù«
14-2
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 15
WOMOB∞« w≠ 4 Í√ rπ∫° )rK±10 u≥ ‚¸u∞« W±“d∞ ŸUH¢¸« vBÆ√( ‚¸u∞« s± W±“¸ qOL∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
1
.fØUH∞« “UN§ s± ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ Ãdî«
1
uÌ∑º± `Dß vK´ WHª° UN°dC° p∞–Ë ‚¸u∞« s± W±“¸ dC
Ò •
.UN¢U≠U• V¢Òd∑∞
2
.‚¸u∞« W±“d∞ »¸UIL∞« ÷dF∞U° ‚¸u∞« wKO∞œ `∑≠≈
3
W∫HÅ( 1 ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« W±“¸ q
‚¸u∞« wKO∞œ j∂{« r£ ,)ôÎË√ W±bIL∞« W≠U•Ë pN§«u¢ W´U∂D∞«
. 2 ‚¸u∞« ÷d´ Vº•
4
.‚¸u∞« W±“¸Ë ‚¸u∞« wKO∞œ sO° ⁄«d≠ œu§Ë Âb´ s± bØQ¢ •
2
2
15-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L250_Arabic_CH02.qxd
20/3/01
5:19 pm
Page 16
.tK∫± v∞« ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ b´√
5
lML∑∞ tK∫± v∞« ¡UDG∞« «c≥ …œU´≈ s± bØQ¢ •
.…b•u∞« qî«œ ¸U∂G∞« rØ«d¢
.)4-5 ’ 1( UÎ¥¸Ëd{ p∞– ÊUØ «–« ‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± j∂{«
6
œ«b´ù«
.W´U∂DK∞ Êü« e≥U§ pºØU≠ “UN§ Ê≈
fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î≈
l∂D¥ fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ∑∞« lOD∑º¢ ,‚¸uK∞ pKOL∫¢Ë d∂∫∞« W¥ËU∫∞ p∂OØd¢Ë ,fØUH∞« “UNπ∞ p∂OØd¢ ‰U•
.)2-10 ’ 1( U± WIO£u∞ aº≤ …b´ qLF° p∞–Ë `O∫Å qJA°
.13 qBH∞« dE≤« ,W´U∂D∞« w≠ qØUA± p∑Æô «–≈
2 qBH∞«
œ«b´ù«
16-2
03_L250_Arabic_CH03.qxd
22/3/01
2:09 pm
Page 1
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
‹U±uKFL∞« qOπº¢
2-3.......................................................“u±d∞«Ë ·d•_« ,ÂUƸô« ‰Uîœù ‹«œU®¸≈
4-3....................................................................................... U± QDî `O∫B¢
5-3........................................................................... qß
 dL∞« ‹U±uKF± qOπº¢
5-3............................................................................ ?qß
 dL∞« ‹U±uKF± w≥ U±
6-3................................................................................ XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœ≈
6-3.................................................................... pºØU≠ “UN§ rß«Ë rƸ qOπº¢
8-3............................................................................. wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
9-3............................................................................... w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
9-3................................................................................. R ¸¬ ÕU∑HL∞« qOπº¢
1-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L250_Arabic_CH03.qxd
22/3/01
2:54 pm
Page 2
“u±d∞«Ë ·d•_« ,ÂUƸ_« ‰Uîœù ‹«œU®¸≈
wG∂M¥ ÂUƸ_« `O¢UH± s± UÎ¥√ œb∫∑∞ ÁU≤œ√ ‰Ëbπ∞« l§«¸ ,U± rƸ Ë« rß« ‰U pM± VKD¢ …uDî v∞« qB¢ U±bM´
:Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫K∞ UNOK´ jGC∞«
¸“
·d∫∞« jL≤
):a( dOGB∞«
·d∫∞« jL≤
):A( dO∂J∞«
ÂUƸô« jL≤
):1(
1
1
ABC
2
ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ
abcåäáàãâæç
2
3
D E F -D Ë É È Ê
defdëéèê
3
4
GHIÏÍÌÎ
ghiïíìî
4
5
JKL
jkl
5
MNOÑØÖÓÒÕÔ
mnoñøöóòõô
6
7
PQRS
pqrs
7
8
TUVÜÚÙÛ
tuvüúùû
8
WXYZY
wxyzy
9
DEF
GHI
JKL
MNO
6
PQRS
TUV
WXYZ
9
0
0
#
– . A # ! " , ; : ^ ` _ = ⁄ | ’ ? $ @ % & + ( ) [ ] { } < >
dO∂J∞« ·d∫∞« jL≤
dOGB∞« ·d∫∞« jL≤
):A(
):a(
):1( ÂUƸô« jL≤
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« UÎOzUIK¢ œuF∑ß …b•u∞« ÊU≠ ,‹U≤UO∂∞« ‰Uîœ≈ sO° U± WO≤U£ 60 s± d∏Ø_ XHÆu¢ «–≈
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
2-3
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 3
·d•_«Ë ÂUƸ_« wDL≤ sO° U± ‰UI∑≤ô« <
_
·d•_« jL≤ ,):1( ÂUƸ_« jL≤ ¸U∑ª∑∞ T vK´ jG{√
.):a( …dOGB∞« ·d•_« jL≤ Ë√ ,):A( …dO∂J∞«
:1
ÂUƸ_« jL≤
_
:A
…dO∂J∞« ·d•_« jL≤
_
:a
…dOGB∞« ·d•_« jL≤
·d•√ ‰U <
‹U±uKFL∞« qOπº¢
_
:A
:‰U∏±
…dO∂J∞« ·d•_« jL≤ v∞« ‰u∫∑∑∞ T vK´ jG{«
.):a( …dOGB∞« ·d•_« jL≤ Ë√ ):A(
1
C
:A
:‰U∏±
Íc∞« ·d∫∞« Íu∫¥ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢
2
.Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« dNE¥ v∑• ‹«d± …b´ tOK´ jG{« •
.UN¥u∫¥ w∑∞« ·d•_« d∂´ ÕU∑H± qØ ¸Ëb¥
tOK´ jGC∞« b¥d¢ Íc∞« ÕU∑HL∞« s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ «–≈ •
.2-3 ’ dE≤« ,Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫K∞
CA
:A
:‰U∏±
`O¢UH± ö
Î LF∑º± Èdî_« ·d•_« ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_«
3
ÕU∑H± sL{ t∞U b¥d¢ Íc∞« w∞U∑∞« ·d∫∞« ÊUØ «–« •
v∑• ÕU∑HL∞« p∞– vK´ W©Uº∂° jG{« ,nK∑ª± rƸ
.Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« dNE¥
-Ë√fH≤ sL{ t∞U b¥d¢ Íc∞« w∞U∑∞« ·d∫∞« ÊUØ «–«
jG{« ,2 …uDª∞« w≠ tOK´ XDG{ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H±
jG{« r£ .sOLO∞« v∞« wzuC∞« d®RL∞« „d∫∑∞ ¬ vK´
·d∫∞« dNE¥ v∑• ¸dJ∑± qJA° rÆd∞« ÕU∑H± fH≤ vK´
.Áb¥d¢ Íc∞«
.⁄«dH∞« ÕU∑H± vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô •
3-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 4
ÂUƸ√ ‰Uîœ≈ <
_
:1
1_
:1
:‰U∏±
.):1( ÂUƸ_« jL≤ v∞« ‰u∫∑∑∞ T vK´ jG{«
1
Íc∞« rÆd∞« Íu∫¥ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢
2
.⁄«d≠ vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœù •
10_
:1
:‰U∏±
`O¢UH± ö
Î LF∑º± Èdî_« ÂUƸ_« ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_«
3
“u±¸ ‰Uîœ≈ <
#
:1
:‰U∏±
#–
:1
:‰U∏±
Íc∞« e±d∞« dNE¥ v∑• ¸dJ∑± qJA° # vK´ jG{«
.Áb¥d¢
1
„d∫∑∞ ¬ vK´ jG{« ,dî¬ e±¸ ‰U ‹œ¸« «–«
qJA° # vK´ jG{« r£ ,sOLO∞« v∞« wzuC∞« d®RL∞«
.Áb¥d¢ Íc∞« e±d∞« dNE¥ v∑• ¸dJ∑±
2
U± QDî `O∫B¢
·d•_« `∫B∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈ ,p∞– s± ôÎb° .u∫L∞« ÕU∑H± vK´ jGC∞U° p∞–Ë q U± q±UØ u∫± p≤UJ±U°
:œ«dH≤« vK´
CANEN
:A
:‰U∏±
CANON
:A
:‰U∏±
X∫¢ wzuC∞« d®RL∞« „d∫∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
.QDª∞« ·d∫∞«
1
·d∫∞« Íu∫¥ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.QDª∞« ·d∫∞« s´ UÎ{u´ tKîb¢ wJ∞ ,`O∫B∞«
2
tOK´ jGC∞« b¥d¢ Íc∞« ÕU∑HL∞« s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ «–« •
.2-3 ’ dE≤« ,b¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« vK´ qB∫∑∞
vK´ jG{« ,‹U∫O∫B∑∞« ¡«d§≈ s± pzUN∑≤« bM´
.t∑K UL± b¥bπ∞« qOπº∑° ÂuI∑∞ œ«b´≈ ÕU∑HL∞«
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3
4-3
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 5
qß
 dL∞« ‹U±uKF± qOπº¢
?qß
 dL∞« ‹U±uKF± w≥ U±
a¥¸Q¢Ë ,rNH¢U≥/rNºØU≠ rƸ ,WØdA∞« rß« Ë« WIO£u∞« pO∞« q߸« Íc∞« hªA∞« rß« ÊU≠ ,U± WIO£Ë rK∑º¢ U±bM´
·dD∞« n¥dF¢" Ë√ "qß
 dL∞« ‹U±uKF±" Ác≥ v´b¢ .W∫HÅ qØ vK´√ …dOGÅ ·Ëd∫° l∂D¢Ô bÆ ‰U߸ô« XÆËË
·dD∞« ·dF¥ wJ∞ pºØU≠ “UN§ vK´ p° WÅUª∞« qOÅUH∑∞« qO㧛 pMJL¥ ,WI¥dD∞« fHM° .) ◊ ‹( "qß
 dL∞«
l∂D¢Ô w∑∞« WOHOJ∞« vK´ ‰U∏± ÁU≤œ√ .tO∞« XK߸√ v∑±Ë WIO£u∞« tO∞« q߸√ s± ,U± WIO£Ë tO∞« XK߸√ U± v∑± ,dîü«
:p¢b•Ë s± XK߸√ WIO£Ë vK´ p° WÅUª∞« qß
 dL∞« ‹U±uKF± UN°
27/12 2001 10:12
FAX 123 4567
YOUR NAME
RECEIVER
‹U±uKFL∞« qOπº¢
THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE•BOOLE•DORSET•BH25 8ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 – FAX 123456
001
¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U°
l∂D¢Ô u∞ ULO≠
qß
 dL∞« ‹U±uKF±
øUî Ë√ qî«œ
…¸uBL∞« WIDML∞«
, ◊ ‹ q∫± 1(
.)4-14 ’
Our Ref. 350/PJC/EAC
.‰U߸ô« XÆËË a¥¸Q¢
pºØU≠ rƸ
.pH¢U≥ Ë√
u∞ ULO≠ ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL°
FAX "fØU≠" ÷dF¥Ô
q∂Æ TEL "n¢U≥" Ë√
rƸ W±ö´ 1?( rÆd∞«
.)4-14 ’ ,n¢UN∞«
UM≥ rK∑ºL∞« rß« dNE¥
X±bª∑ß« bÆ XMØ Ê≈
…dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
rNºØU≠ rƸ X∂K©Ë
VKD∞« Uαbª∑º±
.l¥dº∞«
W∫HÅ rƸ dNE¥
.fØUH∞« WIO£Ë
rß« Ë√ pLß«
.p∑Ød®
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ ‹«¡«d§ù« l∂¢≈ ,pºØU≠ “UN§ w≠ qß
 dL∞« ‹U±uKF± ‰Uîœù
5-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 6
XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœ≈
:sO¥¸Uπ∞« XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢«
DATA REGSTRATION
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.‹«d± Àö£ œ«b´≈ vK´ jG{«
3
.W®UA∞« vK´ UÎO∞U• bFL∞« a¥¸Q∑∞«Ë XÆu∞« dNEOß •
USER SETTINGS
DATE & TIME
20/12 2001 13:30
:‰U∏±
27/12 2001 15:00
:‰U∏±
WMº∞« ,dNA∞« ,ÂuO∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.qºKº∑∞« «cN°Ë `O∫B∞« XÆu∞«Ë
4
.WMº∞« s± s¥dOî_« s¥œbF∞« jI≠ q •
bF° 1:00 ,‰U∏LØ( XÆuK∞ W´Uß 24 ‡∞« ÂUE≤ Âbª∑ß« •
œbF∞U° …œdHL∞« œ«b´_« o∂ß«Ë ,)13:00 Ëb∂¢ dNE∞«
.dHÅ
a¥¸Q∑∞« ‰U b´√Ë u∫L∞« vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–≈ •
.XÆu∞«Ë
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
6
DATA ENTRY OK
UNIT TELEPHONE #
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
pºØU≠ “UN§ rß«Ë rƸ qOπº¢
:p∑Ød® rß« Ë√ pLß«Ë ,„“UN§ n¢U≥/fØU≠ rƸ qOπº∑∞ ¡«d§ô« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
3
USER SETTINGS
DATE & TIME
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
6-3
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
UNIT TELEPHONE #
TEL=
TEL=
123 4567
Page 7
"…b•u∞« n¢U≥ rƸ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.UNIT TELEPHONE #
4
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
:‰U∏±
pH¢U≥/pºØU≠ rƸ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« tO≠ UL° «Îœb´ 20 ÁUBÆ√(
6
‹U¨«dH∞« .⁄«dH∞« ÕU∑H± vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô •
.rÆd∞« …¡«dÆ qNÒº¢ UNMJ∞Ë W¥¸UO∑î«
ÕU∑H± vK´ jG{« ,rÆd∞« q∂Æ )+( W≠U{≈ W±ö´ ‰Uîœô •
.+/WLGM∞«
.rÆd∞« ‰U b´√Ë u∫L∞« vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–≈ •
‹U±uKFL∞« qOπº¢
DATA ENTRY OK
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
7
rß« Ë√ pLß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° ,UÎ≠d• 24 ÁUBÆ√( p∑Ød®
8
UNIT NAME
_
:A
:‰U∏±
CAN0N
:A
:‰U∏±
.2-3 ’ dE≤« ,·d•√ ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.rßô« ‰U b´√Ë u∫L∞« vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–≈ •
DATA ENTRY OK
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
10
TX TERMINAL ID
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
"Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° W∫zô" W´U∂© pMJL¥ ,pºØU≠ “UN§ w≠ qß
 dL∞« ‹U±uKF± qO㧛 s± oI∫∑K∞
.)2-14 ’ 1( USER'S DATA LIST
7-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 8
wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
Ê≈ .*„bM´ t° ‰uLFL∞« wH¢UN∞« ÂUEM∞U° ’Uª∞« wH¢UN∞« jª∞« ŸuM∞ bÒF± t≤√ s± bØQ¢ ,pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« q∂Æ
.WOK∫L∞« n¢UN∞« WØd® l± oI∫¢ ,wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞
:wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈ dOOG¢ v∞« W§U∫° XMØ U± «–≈ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL LINE TYPE
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:w¢ü« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
6
DATE & TIME
TEL LINE TYPE
TOUCH TONE
:‰U∏±
)wC∂M∞« VKDK∞( ROTARY PULSE )wLGM∞« VKDK∞( TOUCH TONE R-KEY SETTING
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
8
.TOUCH TONE "wLGM∞« VKD∞«" u≥ …¸u≠UGMßË …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß«Ë …b∫∑L∞« WJKLLK∞ w{«d∑≠ô« œ«b´ù« *
.ROTARY PULSE "¸«ËÒœ wC∂≤" u≥ U¥eO∞U±Ë m≤uØ m≤u≥Ë …bM∞d¥ô w{«d∑≠ô« œ«b´ù«
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
8-3
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 9
w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
wH¢UN∞« jª∞U° ôÎuÅu± pºØU≠ “UN§ ÊUØ «–« .w´dH∞« ‰œU∂LK∞ wK∫± ÂUE≤ u≥ )’Uî w´d≠ ‰œU∂±( "PBX" Ê≈
VK© r£ s±Ë ,ôÎË√ w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rƸ VK© pOK´ Vπ¥ t≤U≠ ,dî¬ wH¢U≥ ÂUE≤ d∂´ Ë√ w´d≠ ‰œU∂± d∂´
.U≥b¥d¢ w∑∞« WNπ∞« rƸ
w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rÆ¸Ë ’Uª∞« w´dH∞« ‰œU∂LK∞ ÕULº∞« Ÿu≤ qO㧛 pMJL¥ t≤U≠ ,¡«d§ù« «c≥ qONº∑∞
‰uÅu∞« b¥d¢ n¢U≥/fØU≠ rƸ VK© q∂Æ ÕU∑HL∞« «c≥ vK´ jGC∞« v∞« jI≠ ÃU∑∫¢ YO∫° R ¸¬ ÕU∑HL∞« sL{
.ÁU≤œ√ dE≤« ,qOÅUH∑K∞ .tO∞«
R ¸¬ ÕU∑HL∞« qOπº¢
‹U±uKFL∞« qOπº¢
ÕU∑HL∞« sL{ w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rÆ¸Ë ’Uª∞« w´dH∞« ‰œU∂LK∞ ÕULº∞« Ÿu≤ qOπº∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.R ¸¬
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"¸¬ ÕU∑HL∞« œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.R-KEY SETTING
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.PBX "’Uî w´d≠ ‰œU∂±" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
‰œU∂L∞« ÂUEM° ’Uª∞« ÕULº∞« Ÿu≤ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
*. „bM´ w´dH∞«
:sO° s± ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
PREFIX WzœU° HOOKING W´u≠d± W´ULº∞« ** EARTH CONNECTION i¥¸Q∑∞« -
8
DATE & TIME
R-KEY SETTING
PSTN
:‰U∏±
PBX
HOOKING
:‰U∏±
.EARTH CONNECTION "i¥¸Q∑∞«" u≥ …bM∞d¥«Ë …b∫∑L∞« WJKLLK∞ w{«d∑≠ô« œ«b´ù« *
.HOOKING "W´u≠d± W´ULº∞«" u≥ U¥eO∞U±Ë …¸u≠UGMßË m≤uØ m≤u≥Ë …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ßô w{«d∑≠ô« œ«b´ù«
.U¥eO∞U±Ë …¸u≠UGMßË m≤uØ m≤u≥Ë …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ EARTH CONNECTION "i¥¸Q∑∞«" d≠u∑¥ ô **
9-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L250_Arabic_CH03.qxd
20/3/01
5:20 pm
Page 10
"i¥¸Q∑∞«" Ë√ HOOKING "W´u≠d± W´ULº∞«" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:8 …uDª∞« w≠ * EARTH CONNECTION
M-KEY SETTING
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
10
w≠ PREFIX "WzœU°" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:8 …uDª∞«
9
123456
:‰U∏±
jª∞« v∞« ÕULº∞« rƸ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)«Îœb´ 19 ÁUBÆ√( w§¸Uª∞«
10
123456P
:‰U∏±
qîb∑∞ XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞« …œU´≈ vK´ jG{«
.UÎ∑ÆR± UÎHÆÒu¢
11
.œ«b´≈ vK´ jG{«
12
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
13
M-KEY SETTING
15:00
.œ«b´≈ vK´ jG{«
FaxOnly
:‰U∏±
.U¥eO∞U±Ë …¸u≠UGMßË m≤uØ m≤u≥Ë …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ EARTH CONNECTION "i¥¸Q∑∞«" d≠u∑¥ ô *
.“UNπ∞« tO≠ X¥d∑®« Íc∞« bK∂∞« vK´ «ÎœUL∑´« ¸UDîù« «c≥ nK∑ª¥ **
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
10-3
04_l250_Arabic_CH04.qxd
22/3/01
2:14 pm
Page 1
4 qBH∞«
ozU£u∞« Wπ∞UF±
2-4....................................................................................... ozU£u∞« ‹U∂KD∑±
2-4......................................................................... U± WIO£u∞ W•uºLL∞« WIDML∞«
3-4..........................................................................................ozU£u∞« qOL∫¢
4-4............................................................. )‹ Ë Â( w≠ WIO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
ozU£u∞« Wπ∞UF±
1-4
ozU£u∞« Wπ∞UF±
4 qBH∞«
04_l250_Arabic_CH04.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 2
WIO£u∞« ‹U∂KD∑±
:WO∞U∑∞« ‹U∂KD∑L∞« l± UN±ö∑ß« Ë√ UN∞U߸« ÷dG∞ )‹ Ë Â( w≠ UNKLÒ∫¢ w∑∞« ozU£u∞« o≠«u∑¢ Ê« Vπ¥
‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë
Ê“u∞«Ë WØULº∞« fHM°
rK± 355.6 * 216 vBÆ_«
rK± 105 * 148 v≤œ_«
*qzUßd∞« rπ∫° Ë√ 4 Í√ rπ∫° WÆ¸Ë 20 W¥UG∞
*w≤u≤UI∞« rπ∫∞U° ‚«¸Ë√ 10 W¥UG∞
rK± 0.13 v∞« 0.06
2Â/r¨ 90 v∞« 40
…b•«Ë W∫HB° WIO£Ë
d∑± 1 * rK±216 :vBÆô«
rK± 105 * 148 :v≤œô«
…b•«Ë WƸË
rπ∫∞«
)◊ * Ÿ(
œbF∞«
rK± 0.23 v∞« 0.06
2Â/r¨ 240 v∞« 35
WØULº∞«
Ê“u∞«
qØUAL° ozU£Ë <
:WO∞U∑∞« ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ s± UÎ¥√ qLF∑º¢ ô ,)‹ Ë Â( wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ lML∞ •
Êu°dJ∞U° dNEL∞« ‚¸u∞« Ë√ Êu°dJ∞« ‚¸Ë wM∏L∞« Ë√ bFÒπL∞« ‚¸u∞« wKDL∞« ‚¸u∞« Íu∑KL∞« Ë√ ·uHKL∞« ‚¸u∞« «Îb§ oOÆd∞« Ë√ oOÆd∞« ‚¸u∞« ‚eLL∞« ‚¸u∞« .)‹ Ë Â( w≠ WIO£u∞« qOL∫¢ q∂Æ )a∞«.. ‚¸u∞« p°UA± ,fO°U°b∞« ( ‚¸u∞« j°d¥ Ê√ t≤Q® s± U± qØ W∞«“U° rÆ
.)‹ Ë Â( w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ q∂Æ UαUL¢ n
Ò § bÆ ‚¸u∞« vK´ `O∫B∑∞« qzUß Ë√ d∂• Ë√ WIÅô …œU± W¥√ ÊQ° bØQ¢
.UNM´ ôÎb° aºM∞« qLÒ• r£ ,UNM± Wªº≤ qL´U≠ ,`O∫Å qJA° )‹ Ë Â( w≠ UNLOIK¢ sJL¥ ô WIO£Ë p¥b∞ X≤UØ Ê≈
t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑H∞ p∞ULF∑ß« s± bØQ¢ ,pºØU≠ “UN§ o¥d© s´ UN∑´U∂D° XLÆ U± WIO£Ë qßd∑ß XMØ Ê≈
.)4-5 ’ 1( WIO£uK∞ p∑´U∂© bM´ qHßô« v∞«
•
•
•
•
U± WIO£u∞ W•uºLL∞« WIDML∞«
rK± 4 vBÆ_« b∫∞«
ÊQ° bØQ¢ .U± WIO£Ë s± `ºLOÔß U± WKKEL∞« WIDML∞« sOÒ∂¢
.WIDML∞« Ác≥ sL{ lI¢ p∑IO£Ë Âuß¸Ë ’uB≤
4 Í√
rK± 4 vBÆ_« b∫∞«
rK± 3 vBÆ_« b∫∞«
rK± 3 vBÆ_« b∫∞«
2Â/r¨ 75 Ê“u° ‚¸Ë *
4 qBH∞«
ozU£u∞« Wπ∞UF±
2-4
04_l250_Arabic_CH04.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 3
ozU£u∞« qOL∫¢
:)‹ Ë Â( w≠ ozU£Ë qOL∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.WIO£u∞« ÷d´ Vº• ozU£u∞« wKO∞œ j∂{«
1
)‹ Ë Â( w≠ ,qHß_« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« WLÆ o≠d° q
.U΢uÅ lLº¢ v∑•
2
uÌ∑º± `ÌDß vK´ ‹U∫HB∞« …œbF∑L∞« ozU£u∞« WHª° »d{« •
.)‹ Ë Â( w≠ UN∞U q∂Æ UN¢U≠U• V¢Òd∑∞
ozU£u∞« Wπ∞UF±
.`ºLK∞ Êü« …e≥U§ WIO£u∞«
.W±“d∞« dî¬ s± Èdî_« uK¢ …b•«Ë ‹U∫HB∞« rIK¢Ô ,‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£u∞ •
.…b¥b§ WOKLF° ¡b∂∞« q∂Æ p∑IO£Ë ‹U∫HÅ lOL§ `º± r∑¥ v∑• dE∑≤« •
‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë l± qØUA± <
.UN¢U≠U• V¢Òd∑∞ uÌ∑º± `ÌDß vK´ WHª° UN°d{«Ë W±“d∞« W∞«“S° rÆ ,)‹ Ë Â( w≠ ozU£Ë rOIK¢ bM´ WKJA± p∑Æô «–«
.)‹ Ë Â( w≠ W±“d∞« qîœ√Ë ,WO±U±_« UN∑≠U• qOL¢ YO∫° W±“d∞« "u©≈" r£
.)2-4 ’ 1( W±“ö∞« ‹U∂KD∑L∞« l± o≠«u∑¢ WIO£u∞« ÊQ° bØQ¢ ,rOIK∑∞« qØUA± ÍœUH∑∞
3-4
ozU£u∞« Wπ∞UF±
4 qBH∞«
04_l250_Arabic_CH04.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 4
)‹ Ë Â( w≠ WIO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
r£ ,W∫HÅ dî¬ rOIK¢ √b∂¥ v∑• dE∑≤« ,)‹ Ë Â( w≠ …œu§uL∞« p∑IO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{« v∞« Xπ∑•« U± «–«
s± v∞Ë_«Ë …dOî_« sO∑∫HB∞« vK´ wG∂M¥ .)w≤u≤UI∞« rπ∫∞« s± 10( W∫HÅ 20 U≥UBÆ√ WO≠U{≈ ‹U∫HÅ qLÒ•
.rß2,5 s± »dI¥ UL° ULNCF° ‚u≠ U∂Ø«d∑° Ê« …b¥bπ∞«
rß2,5
4 qBH∞«
ozU£u∞« Wπ∞UF±
4-4
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 1
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
2-5 ........................................................................................ ‚¸u∞« ‹U∂KD∑±
3-5.................................................................................... W´u∂DL∞« W•UºL∞«
3-5......................................................................... pºØU≠ “UNπ∞ ‚¸u∞« ¸UO∑î≈
3-5............................................................................................ ‚¸u∞« qOL∫¢
4-5............................... qHßô« v∞« Ë√ vK´ô« v∞« ‹U∫HB∞« t§ËË rOKº∑∞« ¸UO∑î≈
7-5............................................................................. ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOOG¢
9-5............................................................................. d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ j∂{
‚¸u∞« WK±UF±
1-5
‚¸u∞« WK±UF±
5 qBH∞«
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 2
‚¸u∞« ‹U∂KD∑±
:÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« s± wK¥ U± qOL∫∑° ÂuI¢ Ê√ p≤UJ±U°
œbF∞«
Ê“u∞
)◊ * Ÿ( rπ∫∞«
rK± 10 :W±“dK∞ ŸUH¢¸« vBÆ√
2Â/r¨ 90-64 rK± 127 * 92\4 v≤œ_«
75 Ê“u° WÆ¸Ë 100 W°«dÆ( 2Â/r¨ 105-64 :…b•«Ë WÆ¸Ë rK± 356 * 216 vBÆ_«
)2Â/r¨
/rK± 297 * 210
)WÅu° 11\69 * 8\27(
rK± 279\4 * 215\9
)WÅu° 11 * 8.5(
rK± 355\6 * 215\9
)WÅu° 14 * 8\5(
v∞« rK± 317 * 216
*rK± 340 * 216
v∞« rK± 254 * 216
*rK± 285 * 216
‚¸u∞« rπ• œ«b´≈
4 Í√
LTR qzUßd∞«
LGL w≤u≤UI∞«
*q¥u©/1 ’Uª∞«
CUSTOM1/LONG
*dOBÆ/2 ’Uª∞«
CUSTOM2/SHORT
:w∞U∑∞« ¡«d§≈ s± bØQ¢ ,tKOL∫¢ b¥d¢ Íc∞« ‚¸u∞« Ÿu≤ ÊQA° ‹¸dÆ bÆ ÊuJ¢ U±bM´
)3-5 ’ 1( pºØU≠ “UN§ l± ‚¸u∞« o≠«u¢ s± oI∫¢ •
1( tKOL∫∑° ÂuI¢ Íc∞« ‚¸u∞« rπ∫∞ o°UD± ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ ÊuØ s± oI∫¢ •
.)7-5 ’
.)4-5 ’ 1( UNz«d§S° ÂuI¢ w∑∞« WLNLK∞ `O∫Å qJA° bÒF± ‚¸u∞« rOKº¢ ÊuØ s± oI∫¢ •
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° ‚¸uK∞ pKOL∫¢ s± oI∫¢ •
.qÆ√ ‚«¸Ë√ qOL∫¢ v∞« ,œ«b´ù« «c≥ l± ,ÃU∑∫¢ bÆ *
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
2-5
05_L250_Arabic_CH05.qxd
23/3/01
12:50 pm
Page 3
W´u∂DL∞« W•UºL∞«
rK± 4 ÈuBI∞«
W´u∂DL∞« W•UºL∞« WKKEL∞« WIDML∞« sOÒ∂¢
.4 Í√ rπ∫° ‚¸Ë s±
4 Í√
rOIK∑∞« ÁUπ¢≈
rK± 10 ÈuBI∞«
rK± 5 ÈuBI∞«
rK± 4 ÈuBI∞«
pºØU≠ “UNπ∞ ‚¸u∞« ¸UO∑î≈
‚¸u∞« WK±UF±
:‚¸uK∞ „¸UO∑î« bM´ ‹«œU®¸ù« Ác≥ l∂¢≈
:WO∞U∑∞« ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ s± UÎ¥√ qLF∑º¢ ô ,÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ lML∞ •
Íu∑KL∞« Ë√ ·uHKL∞« ‚¸u∞« –
wM∏L∞« Ë√ bFÒπL∞« ‚¸u∞« –
V©d∞« ‚¸u∞« –
‚eLL∞« ‚¸u∞« –
«Îb§ oOÆd∞« Ë√ oOÆd∞« ‚¸u∞« –
wKDL∞« ‚¸u∞« –
:‚¸u∞« s± WO∞U∑∞« Ÿ«u≤_« vK´ bO§ qJA° W´U∂D∞« r∑¢ ô •
«Îb§ r´UM∞« ‚¸u∞« –
ZOºM∞« s± WO∞U´ W∂ºM° ‚¸Ë –
qOIB∞« ‚¸u∞« –
.‚¸u∞« vK´ ¸U∂¨ œu§Ë Âb´ s± bØQ¢ •
.tM± …dO∂Ø ‹UOLØ ¡«d® q∂Æ ‚¸u∞« ¸U∂∑î« s± bØQ¢ •
UNHOKG¢ w≠ W•u∑HL∞« “d∞« kH•« .t∞ULF∑ßô «Îe≥U§ ÊuJ¢ v∑• uÌ∑º± `ÌDß vK´Ë UÎHKG± tKØ ‚¸u∞« Êeî •
.·U§Ë œ¸U° q∫± w≠Ë ,wKÅ_«
.%60-40 sO° U± WO∂º≤ W°u©¸ Ë ,W¥uµ± W§¸œ 24-18 sO° U± t¢¸«d• ÕË«d∑¢ q∫± w≠ ‚¸u∞« Êeî« •
‚¸u∞« qOL∫¢
.14-2 ’ dE≤« ,÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ ‰u• ‹ULOKF∑K∞
3-5
‚¸u∞« WK±UF±
5 qBH∞«
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 4
qHßô« v∞« Ë√ vK´ô« v∞« ‹U∫HB∞« t§ËË rOKº∑∞« ¸UO∑î≈
‚¸u∞« ¸Uº± <
WLNLK∞ W∂ßUML∞« rOKº∑∞« W∫∑≠ b¥b∫¢ vK´ „b´UºOß fØUH∞« “UN§ d∂´ ‚¸u∞« rOIK¢ UN° r∑° w∑∞« WOHOJ∞« „«¸œ≈ Ê≈
.UNz«d§S° ÂuI¢ w∑∞«
U≥¸Ëb° dAM¢ w∑∞« ,W≤«uDßô« vK´ Ÿu∂DL∞« …¸uÅ "r߸"‡° ¸eOK∞« ŸUF® ÂuI¥ YO• d∂∫∞« W¥ËU• ôÎË√ ‚¸u∞« “U∑π¥
s± U≥bM´ ‚¸u∞« Ãdª¥ .‚¸u∞U° d∂∫∞« )b∫∑Ò¥( X∂Ò∏¥Ô YO• XO∂∏∑∞« lLπ± v∞« ‚¸u∞« qI∑M¥ r£ .‚¸u∞« vK´ d∂∫∞«
vK´√( qHßô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ Ë√ )…b•u∞« W±bI±( vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ s± fØUH∞« “UN§
.)…b•u∞«
t§u∞«Ë rOKº∑∞«
qHßô« v∞«
rOKº¢ wI∑M±
‚¸u∞«
vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞«
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
4-5
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 5
‚¸u∞« rOKº¢ ¸UO∑î≈ <
:wK¥ UL∞ p∑E•ö± s± bØQ¢ ,‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ ¸UO∑î« q∂Æ
.)ÁU≤œ√ 1( W´U∂D∞« q∂Æ Uα˜ ‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± j∂C° rÆ •
s± Ÿu∂DL∞« Ãdª¥ v∑• dE∑≤« .qØUA± ÀËb• V∂ºOß W´U∂D∞U° …b•u∞« ÂUOÆ ¡UM£√ ‚¸u∞« rOKº¢ WN§ dOOG¢ Ê≈ •
.‚¸u∞« rOKº¢ WN§ dOOG¢ q∂Æ WÎOKØ …b•u∞«
W∞«“U° rÆ ,‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ lML∞ .WÆ¸Ë 50 s± »dI¥ UL∞ lº¢ Ê« qHßô« v∞« t§u∞«Ë ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑H∞ sJL¥ •
.50 s± œbF∞« qB¥ Ê« q∂Æ W∫∑H∞« Ác≥ s± ‚¸u∞«
UL∞U• WÆ¸Ë qØ W∞«“S° rÆ .vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ s± Ãdª¥ wJ∞ ‚¸uK∞ UÎO≠UØ ôÎUπ± „UM≥ ÊQ° bØQ¢ •
.W∫∑H∞« Ác≥ s± Ãdª¢
.…b•u∞« s± Ãdª¥ u≥Ë «Îb°√ ‚¸u∞« V∫º¢ ô •
.UNz«d§S° ÂuI¢ w∑∞« WLNL∞« Vº• ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ d∑î≈
.‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± o¥d© s´ qHßô« v∞« Ë« vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« d∑î≈
‚¸u∞« WK±UF±
t§u∞«Ë rOKº∑∞«
(D) qHßô« v∞«
t§u∞«Ë rOKº∑∞«
(U) vK´ô« v∞«
Ê≈ .UNLOKº¢ ‰U• WÆ¸Ë qØ W∞«“S° ÂuI¢ Ê« pOK´ Vπ¥ ,vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« «bª∑ß« bM´
v∞« ÍœR¥Ë vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ V∂º¥ Ê« tMJL¥ «cN° ÂUOI∞« ‰UL≥≈
.„“UN§ VD´
5-5
‚¸u∞« WK±UF±
5 qBH∞«
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 6
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« «bª∑ß« UÎC¥√ p≤UJ±U°
‹U∫HÅ Âö∑ß« Ë« ŒUºM∑ß« bM´ vK´ô«
fØUH∞« “UN§ l{ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .…dO∏Ø
«ÎbOF° ‚«¸Ë_« lI¢ YO∫° …bCM± W≠U• »dÆ
rOKº∑∞« W∫∑≠ bÒß ÍœUH¢ r∑¥Ë …b•u∞« s´
qC≠ô« s± ÊuJ¥ UL°¸ .vK´ô« v∞« t§u∞«Ë
YO∫° fØUH∞« “UN§ X∫¢ ‚ËbMÅ l{Ë
.tO≠ ‚«¸Ë_« lLπ∑¢
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
6-5
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 7
‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOOG¢
nK∑ª± rπ∫° ‚¸Ë qOL∫¢ ‹œ¸√ U± «–≈ .4 Í√ rπ∫° ‚¸Ë qOL∫∑∞ lMBL∞« w≠ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« œ«b´≈ r¢
:‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOÒG∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢ÒU≠ ,)2-5 ’ 1(
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
PRINTER SETTINGS
RX REDUCTION
PAPER SIZE
A4
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"WF°UD∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.PRINTER SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.PAPER SIZE "‚¸u∞« rπ•" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
WOMOBK∞ Áb¥d¢ Íc∞« ‚¸u∞« rπ• ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
8
:‰U∏±
‚¸u∞« WK±UF±
:w∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
A4 )w{«d∑≠ô«( 4 Í√ LTR qzUßd∞« rπ• LGL w≤u≤UI∞« rπ∫∞« CUSTOM ’Uî .2-5 ’ dE≤« ,Áö´√ ‚¸u∞« ÂUπ•√ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
Ë« ,LTR qzUßd∞« ,A4 4 Í√ ‹d∑î« bÆ XMØ «–« <
:8 …uDª∞« w≠ LGL w≤u≤UI∞«
.œ«b´≈ vK´ jG{« 9
ECONOMY PRT
15:00
FaxOnly
CUSTOM1/LONG
7-5
‚¸u∞« WK±UF±
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
:‰U∏±
w≠ CUSTOM "’Uî" ‹d∑î« bÆ XMØ «–« <
:8 …uDª∞«
.œ«b´≈ vK´ jG{« 9
5 qBH∞«
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 8
.’Uª∞« ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« 10
:sOO∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
CUSTOM1/LONG )w{«d∑≠ô«( q¥u©/1 ’Uî CUSTOM2/SHORT dOBÆ/2 ’Uî -
.2-5 ’ dE≤« ,Áö´√ ‚¸u∞« ÂUπ•√ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
.œ«b´≈ vK´ jG{« 11
ECONOMY PRT
15:00
5 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 12
‚¸u∞« WK±UF±
8-5
05_L250_Arabic_CH05.qxd
20/3/01
5:22 pm
Page 9
d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ j∂{
qODOß .%40 v∞« %30 s± »dI¥ UL° d∂∫∞« W¥ËU∫∞ d∂∫∞« „öN∑ß« qOKI¢ pMJL¥ t≤U≠ ,d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ qOFH∑°
.d∂∫∞« W¥ËU• dL´ s± «c≥
«c≥ ‰uFH± qD°« ,W´U∂DK∞ …œu§ vK´√ vK´ ‰uB∫K∞ .Ÿu∂DL∞« …œu§ s± qOKI∑∞« r∑Oß t≤U≠ ,œ«b´ù« «c≥ jOAM∑°
.œ«b´ù«
:d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ qD∂¢ Ë√ jAM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"WF°UD∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.PRINTER SETTINGS
4
RX REDUCTION
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
ECONOMY PRT
"W´U∂D∞« w≠ dO≠u∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. ECONOMY PRT
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
PRINTER SETTINGS
OFF
:‰U∏±
‚¸u∞« WK±UF±
:sOO∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
ON )d∂∫∞« dO≠u¢ jAM¥( qOGA∑∞« OFF )d∂∫∞« dO≠u¢ qD∂¥( qOD∂∑∞« TONER SUPPLY LOW
15:00
9-5
FaxOnly
‚¸u∞« WK±UF±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
:‰U∏±
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
5 qBH∞«
05_L250_Arabic_CH05.qxd
5 qBH∞«
20/3/01
5:22 pm
Page 10
‚¸u∞« WK±UF±
10-5
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 1
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
2-6................................................................................. ?l¥dº∞« VKD∞« u≥ U±
2-6....................................................................................l¥dº∞« VKD∞« ‚d©
3-6............................................................ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
8-6..................................................................... Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
13-6.............................................................................. W´uLπ± VK© qOπº¢
16-6............................................................................ l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«
16-6....................................................................... l¥dº∞« VKD∞U° WIO£Ë ‰U߸«
17-6..................................................... l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
18-6....................................................................... l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ W´U∂©
l¥dº∞« VKD∞«
1-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 2
?l¥dº∞« VKD∞« u≥ U±
WOKL´ qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,)ÂUƸ_« `O¢UHL° Í√( ÍœUO∑´ô« VKD∞« Uαbª∑º± n¢U≥ Ë√ fØU≠ rƸ VK© s± ôÎb°
jGC∞« v∞« ÃU∑∫¢ w∑∞« `O¢UHL∞« œb´ s± «c≥ qKIOß .l¥dº∞« VKDK∞ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qOπº∑° p∞–Ë VKD∞«
.¸dJ∑± qJA° UN∂KD¢ ÂUƸ√ l± UÎ∫¥d± d±_« qFπ¥ UL± ,n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∑∞ UNOK´
pMJL¥ YO∫° l¥dº∞« VKDK∞ b•«Ë e±¸ Ë√ ÕU∑H± sL{ fØU≠ ÂUƸ√ …b´ q㧛 Ê√ UÎC¥√ l¥dº∞« VKD∞« p∞ `O∑¥Ë
.…b•«Ë WOKLF° Ác≥ fØUH∞« ÂUƸ√ lOL§ v∞« U± WIO£Ë ‰U߸«
.ÁU≤œ√ dE≤« ,WHK∑ªL∞« l¥dº∞« VKD∞« ‚d© ‰u• qOÅUH∑K∞
l¥dº∞« VKD∞« ‚d©
:WO∞U∑∞« l¥dº∞« VKD∞« ‚d© fØUH∞« “UN§ p∞ d≠u¥
)3-6 ’ 2( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« <
vK´ jI≠ jGC∞« pOK´ V§u∑¥ YO∫° …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ U± ÕU∑H± sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò ß
.n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∑∞ b•«Ë ÕU∑H±
.n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√ qπ
Ò º∑∞ p¥b∞ …d≠u∑± …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ UΕU∑H± 24 „UM≥
)8-6 ’ 2( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« <
VKD∞« vK´ jI≠ jGC∞« pOK´ V§u∑¥ YO∫° Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ U± e±¸ sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò ß
.n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∑∞ )ÂUƸ_« `O¢UH± ö
Î LF∑º±( qπºL∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb¢ Ê«Ë Íe±d∞«
.n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√ qπ
Ò º∑∞ p¥b∞ d≠u∑± e±¸ 100 „UM≥
)13-6 ’ 2( W´uLπ± VK© <
…b•«Ë WOKLF° Ác≥ fØUH∞« ÂUƸ√ v∞« WIO£Ë ‰U߸« pMJL¥ YO∫° ,W¥uß UÎLƸ 123 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ "lL§≈"
.Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± sL{ U± W´uLπ± qO㧛 r∑¥ .WF¥dß
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
2-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 3
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
o¥d© s´ rÆd∞« p∞– VK© qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± sL{ n¢U≥/fØU≠ rƸ qOπº∑°
.b•«Ë ÕU∑H± vK´ jGC∞«
:·uß p≤U≠ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« pKO㧛 bM´
.tKO㧛 b¥d¢ Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rÆd∞ 24 ‡∞« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± «Îb•«Ë sOÒF¢ .„«– …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò º¢ ,d¥¸UI∑∞« w≠Ë ,l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ w≠ rßô« «c≥ dNE¥ .…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ U± UÎLß« qπ
Ò º¢ .)5-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Âbª∑º¢ XMØ Ê≈ pM± WLK∑ºL∞« fØUH∞« WIO£Ë vK´√Ë
«–« dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uM´ œ«b´S° ÂuI¢ Ê√ p≤UJ±U° .t∑Kπ
Ò ß Íc∞« fØUH∞« rÆd∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´S° ÂuI¢ .‹«œ«b´ù« Ác≥ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VK©
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qπ
Ò º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
TEL REGISTRATION
"n¢UN∞« qOπº¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL REGISTRATION
3
1-TOUCH SPD DIAL
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
4
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
tML{ qπ
Ò º¢ Ê« b¥d¢ )24 v∞« 01( …b•«Ë WºLK°
.n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ
5
DATA REGSTRATION
01=
:‰U∏±
04=
:‰U∏±
l¥dº∞« VKD∞«
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ U± ÕU∑H± qO㧛 r¢ bÆ ÊUØ «–« •
p∞– sL{ qπ
Ò ºL∞« rÆd∞« dNEOº≠ ,UÎI∂º± …b•«Ë
.ÕU∑HL∞«
ÕU∑H± sL{ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ U± W´uLπ± X≤UØ «–« •
"W´uLπ± VK©" ÊU≠ ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞
.dNE¥ GROUP DIAL
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
TELEPHONE NUMBER
TEL=_
3-6
l¥dº∞« VKD∞«
6
:‰U∏±
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
TEL=20 545 8545_
5:23 pm
:‰U∏±
Page 4
n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
p∞– w≠ UL° «Îœb´ 120 ÁUBÆ√( tKO㧛 b¥d¢ Íc∞«
. )W∑ÆRL∞« ‹UHÆu∑∞«Ë ‹U¨«dH∞«
W¥¸UO∑î« ‹U¨«dH∞« .⁄«dH∞« vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô
.VKD∞« ¡UM£« qLN¢Ë
…œU´≈ vK´ jG{« ,XÆR± nÆÒu¢ ‰Uîœô
.)2-9 ’ 1( XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞«
dî¬ u∫L∑∞ ® vK´ jG{« ,rÆd∞« w≠ U± QDî `O∫B∑∞
u∫L∑∞ u∫L∞« vK´ jG{U≠ ,ôÒ≈Ë .sOLO∞« vK´ œb´
.tKLØQ° rÆd∞«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ qπ
Ò ºL∞« ÕU∑HL∞« ¡UG∞ù
.œ«b´≈ vK´ r£ u∫L∞« vK´ jG{« ,t¢d∑î« Íc∞«
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
sL{ sOKπºL∞« rßô«Ë n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ v∫LOÔß
.ÕU∑HL∞« p∞–
,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLƸ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠
DATA ENTRY OK
7
•
•
•
•
•
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
8
16 ÁUBÆ√( rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ )‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° UÎ≠d•
.…b•«Ë WºLK°
dE≤« ,·d•_« ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.2-3 ’
ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLß« UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠ ,t°
9
.œ«b´≈ vK´ jG{«
10
DATA ENTRY OK
_
:A
:‰U∏±
Canon EUROPA
:A
:‰U∏±
DATA ENTRY OK
OPTIONAL SETTING
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
4-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
05=
5:23 pm
:‰U∏±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
OFF
:‰U∏±
ON
TX TYPE
REGULAR TX
Page 5
l¥dº∞« VKDK∞ WO∞Ë_« ‹«œ«b´ù« qLJ∑º¢Ô qJA∞« «cN°
.…b•«Ë WºLK°
VKD∞« s± Èdî_« `O¢UHL∞« qOπº∑° ¸«dL∑ßö∞
qO㧛 vK´ jG{« ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞«
.5 s± «Î¸U∂∑´« ‹«uDª∞« b´√Ë ‹U≤UO∂∞«
-Ë√,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± qO㧛 ¡UN≤ù
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
-Ë√ÂuI¢ Íc∞« w∞U∫∞« ÕU∑HLK∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ qOπº∑∞
.ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë ,tKOπº∑°
11
.œ«b´≈ vK´ jG{«
12
.ON "qOGA∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
13
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
14
Íc∞« ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢
15
:‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê« p≤UJ±U° •
REGULAR TX ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô« bÆ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈( .wFO∂D∞« ‰U߸ô« Í√
"Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" UÎI°Uß ‹œb´√
Ê« cµ≤¬ b¥d¢ sJ¢ r∞Ë PSWD/SUBADDRESS
.)œ«b´ù« «cN° qßd¢
PSWD/SUBADDRESS Íu≤U£ Ê«uM´/dº∞« WLKØ ,qOÅUH∑K∞ .dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« Í√
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« dE≤«
l¥dº∞« VKD∞«
5-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
22/3/01
2:15 pm
Page 6
:15 …uDª∞« w≠ REGULAR TX "ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô«" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
05=
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
16
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
17
:15 …uDª∞« w≠ PSWD/SUBADDRESS "Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
o°UD∑¥ Ê« Vπ¥ .ozU£u∞« rK∑ºO∞ ) ◊ ‹( Vº• dß WLKØ Ë√/Ë UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VKD¥ bÆ
.dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´ WKπºL∞« pK¢ l± UαUL¢ UM≥ ULNKOπº∑° ÂuI¢ s¥cK∞« dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞«
.rN¢«œ«b´≈ s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
Ê«uMF∞« o°UD¢ «–≈ jI≠ WIO£u∞« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ rK∑º¥ ,dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« bM´
‹UHÅ«uL∞« Vº• WLK∑ºL∞« WIO£u∞« Wπ∞UFL° rNºØU≠ “UN§ U≥bM´ ÂuI¥ .rN¥b∞ U± l± p¥b∞ dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞«
.UN≤uKLF∑º¥ w∑∞«
.)10-9 ’ 1( ‹«œ«b´ù« Ác≥ VKD¥ U± fØU≠ “UN§ ¡ÍdI∑º¢ U±bM´ dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ qO㧛 UÎC¥√ pOK´
:dºK∞ WLKØ/UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ qπº∑∞ ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë
SUBADDRESS
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
16
`O¢UH± qLF∑ß« ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞ ÂUƸ_«
17
:‰U∏±
1234
:‰U∏±
Ác≥ qL≥≈ ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
.…uDª∞«
ÿUH∑•ô« b¥d¢ UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,t°
PASSWORD
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
18
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞
19
:‰U∏±
4321
:‰U∏±
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
6-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
05=
15:00
FaxOnly
5:23 pm
Page 7
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
20
21
:‰U∏±
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ Èdî√ `O¢UH± qO㧛 WKÅ«uL∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù« b´√ ,…b•«Ë
-Ë√.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
lÆd∞« oB∞≈ .…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± eOÒL¢ wJ∞ pºØU≠ “UN§ l± …œËeL∞«Ë ‹UNπ∞« lƸ qLF∑ß« •
.q°UI± ÕU∑H± qØ ‚u≠
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_«Ë ¡ULß_« qJ∞ W∫zô W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,‹U≤UO° s± t∑K UL± oI∫∑K∞ •
.)18-6 ’ 1( …b•«Ë
l¥dº∞« VKD∞«
7-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 8
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
jGC∞« o¥d© s´ rÆd∞« p∞– VK© qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ e±¸ sL{ n¢U≥/fØU≠ rƸ qOπº∑°
.qπºL∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« ‰Uîœ«Ë Íe±d∞« VKD∞« vK´
:·uß p≤U≠ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« pKO㧛 bM´
.tKO㧛 b¥d¢ Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rÆd∞ 100 ‡∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« “u±¸ s± «Îb•«Ë sOÒF¢ .„«– Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò º¢ vK´√Ë ,d¥¸UI∑∞« w≠Ë ,l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ w≠ rßô« «c≥ dNE¥ .Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±d∞ U± UÎLß« qπ
Ò º¢ .)5-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Âbª∑º¢ XMØ Ê≈ pM± WLK∑ºL∞« fØUH∞« WIO£Ë
«–« dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uM´ œ«b´S° ÂuI¢ Ê√ p≤UJ±U° .t∑Kπ
Ò ß Íc∞« fØUH∞« rÆd∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´S° ÂuI¢ .‹«œ«b´ù« Ác≥ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VK©
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qπ
Ò º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
TEL REGISTRATION
"n¢UN∞« qOπº¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL REGISTRATION
3
1-TOUCH SPD DIAL
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
4
CODED SPEED DIAL
"Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.CODED SPEED DIAL
5
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
rƸ tML{ qπ
Ò º¢ Ê« b¥d¢ )99 v∞« 00(
.n¢UN∞«/fØUH∞«
7
DATA REGSTRATION
A00=
:‰U∏±
A01=
:‰U∏±
qLF∑ß«Ë Íe±d∞« VKD∞« vK´ jG{« ,p∞– s± ôÎb° •
.e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH±
Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ U± e±¸ qO㧛 r¢ bÆ ÊUØ «–« •
.e±d∞« p∞– sL{ qπ
Ò ºL∞« rÆd∞« dNEOº≠ ,UÎI∂º±
VKDK∞ e±¸ sL{ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ U± W´uLπ± X≤UØ «–« •
GROUP DIAL "W´uLπ± VK©" ÊU≠ ,Íe±d∞« l¥dº∞«
.dNE¥
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
8-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
TELEPHONE NUMBER
TEL=_
:‰U∏±
TEL=3 3758 2111_
:‰U∏±
Page 9
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
8
n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
p∞– w≠ UL° «Îœb´ 120 ÁUBÆ√( tKO㧛 b¥d¢ Íc∞«
. )W∑ÆRL∞« ‹UHÆu∑∞«Ë ‹U¨«dH∞«
9
W¥¸UO∑î« ‹U¨«dH∞« .⁄«dH∞« vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô
.VKD∞« ¡UM£« qLN¢Ë
…œU´≈ vK´ jG{« ,XÆR± nÆÒu¢ ‰Uîœô
.)2-9 ’ 1( XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞«
dî¬ u∫L∑∞ ® vK´ jG{« ,rÆd∞« w≠ U± QDî `O∫B∑∞
u∫L∑∞ u∫L∞« vK´ jG{U≠ ,ôÒ≈Ë .sOLO∞« vK´ œb´
.tKLØQ° rÆd∞«
Íc∞« ÕU∑HLK∞ qπ
Ò ºL∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ¡UG∞ù
jG{« .œ«b´≈ vK´ r£ u∫L∞« vK´ jG{« ,t¢d∑î«
rƸ v∫LOÔß .œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´
.e±d∞« p∞– sL{ sOKπºL∞« rßô«Ë n¢UN∞«/fØUH∞«
,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLƸ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠
DATA ENTRY OK
•
•
•
•
•
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
10
16 ÁUBÆ√( rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
l¥dº∞« VKD∞« e±d∞ )‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° UÎ≠d•
.Íe±d∞«
11
NAME
_
:A
:‰U∏±
Canon Inc.
:a
:‰U∏±
l¥dº∞« VKD∞«
’ dE≤« ,·d•_« ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.2-3
,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLß« UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠
9-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 10
DATA ENTRY OK
.œ«b´≈ vK´ jG{«
12
l¥dº∞« VKDK∞ WO∞Ë_« ‹«œ«b´ù« qLJ∑º¢Ô qJA∞« «cN°
.Íe±d∞«
l¥dº∞« VKDK∞ Èd•_« “u±d∞« qOπº∑° ¸«dL∑ßö∞
b´√Ë ‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{« ,Íe±d∞«
.7 s± «Î¸U∂∑´« ‹«uDª∞«
-Ë√jG{« ,Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« “u±¸ qO㧛 ¡UN≤ù
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´
-Ë√ÂuI¢ Íc∞« w∞U∫∞« e±dK∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ qOπº∑∞
.ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë ,tKOπº∑°
13
.œ«b´≈ vK´ jG{«
14
.ON "qOGA∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
15
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
16
Íc∞« ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢
17
OPTIONAL SETTING
A02=
:‰U∏±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
OFF
:‰U∏±
ON
TX TYPE
REGULAR TX
:‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê« p≤UJ±U° •
ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô« bÆ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈( .wFO∂D∞« ‰U߸ô« Í√
"Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" UÎI°Uß ‹œb´√
Ê« cµ≤¬ b¥d¢ sJ¢ r∞Ë PSWD/SUBADDRESS
.)œ«b´ù« «cN° qßd¢
PSWD/SUBADDRESS Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ ,qOÅUH∑K∞ .dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« Í√
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« dE≤«
REGULAR TX
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
10-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 11
:17 …uDª∞« w≠ REGULAR TX "ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô«" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
A02=
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
18
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
19
:17 …uDª∞« w≠ PSWD/SUBADDRESS "Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
o°UD∑¥ Ê« Vπ¥ .ozU£u∞« rK∑ºO∞ ) ◊ ‹( Vº• dß WLKØ Ë√/Ë UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VKD¥ bÆ
.dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´ WKπºL∞« pK¢ l± UαUL¢ UM≥ ULNKOπº∑° ÂuI¢ s¥cK∞« dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞«
.rN¢«œ«b´≈ s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
Ê«uMF∞« o°UD¢ «–≈ jI≠ WIO£u∞« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ rK∑º¥ ,dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« bM´
‹UHÅ«uL∞« Vº• WLK∑ºL∞« WIO£u∞« Wπ∞UFL° rNºØU≠ “UN§ U≥bM´ ÂuI¥ .rN¥b∞ U± l± p¥b∞ dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞«
.UN≤uKLF∑º¥ w∑∞«
.)10-9 ’ 1( ‹«œ«b´ù« Ác≥ VKD¥ U± fØU≠ “UN§ ¡ÍdI∑º¢ U±bM´ dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ qO㧛 UÎC¥√ pOK´
:dºK∞ WLKØ/UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ qπº∑∞ ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë
SUBADDRESS
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
18
`O¢UH± qLF∑ß« ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞ ÂUƸ_«
19
:‰U∏±
1234
:‰U∏±
Ác≥ qL≥≈ ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
.…uDª∞«
ÿUH∑•ô« b¥d¢ UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,t°
PASSWORD
l¥dº∞« VKD∞«
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
20
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞
21
:‰U∏±
4321
:‰U∏±
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈
11-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
A02=
15:00
5:23 pm
Page 12
:‰U∏±
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
22
,Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ Èdî√ “u±¸ qO㧛 WKÅ«uL∞
.7 …uDª∞« s± ¡«d§ù« b´√
-Ë√.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
23
Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_«Ë ¡ULß_« qJ∞ W∫zô W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,‹U≤UO° s± t∑K UL± oI∫∑K∞
.VKD∞« bM´ UNO∞« l§d∑∞ fØUH∞« “UN§ s± UÎ∂¥dÆ W∫zö∞« ÁcN° ÿUH∑•ôU° V¨d¢ bÆ .)18-6 ’ 1(
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
12-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 13
W´uLπ± VK© qOπº¢
sL{ ÂUƸ_« Ác≥ "lOLπ¢" p≤UJ±S° t≤U≠ ,fØUH∞« ÂUƸ√ s± W´uLπL∞« fH≤ v∞« ozU£Ë ¸dJ∑± qJA° qßd¢ XMØ Ê≈
lOL§ v∞« qßd¢ Ê« U≥bM´ pMJL¥ .Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ U± e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ b•«Ë ÕU∑H±
.WKNßË …b•«Ë WOKLF° W´uLπL∞« w≠ fØUH∞« ÂUƸ√
:·uß p≤U≠ ,W´uLπ± qOπº∑° ÂuI¢ U±bM´
fØUH∞« ÂUƸ√ W´uLπL∞ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« s± «Îe±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± «Îb•«Ë sOÒF¢ .UNKO㧛 b¥d¢ w∑∞«
WKπº± fØUH∞« ÂUƸ√ ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ .e±d∞« Ë√ ÕU∑HL∞« p∞– sL{ UÎLƸ 123 v∞« qB¢ fØU≠ ÂUƸ√ lLπ¢ `O¢UHL° fØU≠ ÂUƸ√ ‰U pMJL¥ ô t≤« Í√( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ UÎI∂º±
.)ÂUƸ_«
.l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ w≠ rßô« «c≥ dNE¥ .W´uLπLK∞ U± UÎLß« qπ
Ò º¢ :W´uLπ± VK© qπ
Ò º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
TEL REGISTRATION
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
1-TOUCH SPD DIAL
"n¢UN∞« qOπº¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL REGISTRATION
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
.GROUP DIAL "W´uLπ± VK©" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
5
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
s± «Îe±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« s± UΕU∑H± d∑î≈
.W´uLπL∞« tML{ q㧛 Ê√ b¥d¢ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± sL{ U± W´uLπ± qOπº¢« ❚
:…b•«Ë WºLK°
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.W´uLπL∞« tML{ qπº¢ Ê« b¥d¢ )24 v∞« 10( …b•«Ë
7
DATA REGSTRATION
GROUP DIAL
01=1-TOUCH SPD
l¥dº∞« VKD∞«
03=
:‰U∏±
:‰U∏±
UÎI∂º± qLF∑ß« bÆ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ÊUØ «–« •
VK©" Ë√ 1-TOUCH SPD "1-WºLK° l¥dß" ÊU≠ ,qOπº∑K∞
.dNE¥ GROUP DIAL "W´uLπ±
13-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
A21=
5:23 pm
:‰U∏±
Page 14
VKDK∞ e±¸ sL{ U± W´uLπ± qOπº∑∞ ❚
:Íe±d∞« l¥dº∞«
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±¸ VK© vK´ jG{«
v∞« 00( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ qîb∑∞ ÂUƸ_«
.W´uLπL∞« tML{ qπº¢ Ê« b¥d¢ )99
UÎI∂º± qLF∑ß« bÆ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ÊUØ «–« •
CODED SPEED "Íe±¸ l¥dß" ÊU≠ ,qOπº∑K∞
.dNE¥ GROUP DIAL "W´uLπ± VK©" Ë√
sL{ U± W´uLπ± qOπº∑° X∂¨¸ U± «–≈
VKD∞« qOπº∑∞ UÎI∂º± qLF∑ß« e±¸ Ë√ ÕU∑H±
‹U±uKFL∞« u∫L¢ Ê« pOK´ Vπ¥ t≤U≠ ,l¥dº∞«
.)8-6 ,3-6 ’ 1( ôÎË√ WI°Uº∞«
TELEPHONE NUMBER
TEL=
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
8
Íe±d∞« Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÂUƸ√ q
.W´uLπL∞« w≠ UNK㧛 Ê√ b¥d¢ w∑∞«
l¥dº∞« VKDK∞ qπº± fØU≠ rƸ ‰Uîœô ❚
:…b•«Ë WºLK°
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« )`O¢UH±( ÕU∑H± vK´ jG{«
Ê« b¥d¢ w∑∞« )ÂUƸ_«( rÆdK∞ WBBªL∞« …b•«Ë
.W´uLπL∞« sL{ UNKπº¢
l¥dº∞« VKDK∞ qπº± fØU≠ rƸ ‰Uîœô ❚
:Íe±d∞«
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±¸ VK© vK´ jG{«
hBªL∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
d±_« b´√ .W´uLπL∞« w≠ tKO㧛 b¥d¢ Íc∞« rÆdK∞
.Èdî_« “u±dK∞
9
:‰U∏±
01=905 795 1111
:‰U∏±
A01=03 3758 2111
:‰U∏±
Íc∞« e±d∞« Ë√ ÕU∑HL∞« sL{ qπ
Ò ºL∞« rÆd∞« dNE¥ •
.t∑K
`O¢UHL∞« sL{ WKπº± ‹U´uLπ± ‰U UÎC¥« pMJL¥ •
"W´uLπ± VK©" dNE¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .“u±d∞« Ë√
.GROUP DIAL
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ q㧛 r∞ ÂUƸ√ ‰U pMJL¥ ô •
`O¢UH± ‰ULF∑ßU° Í√( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë« …b•«Ë
.)ÂUƸ_«
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
14-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 15
UN∞UîœU° rÆ ,UÎI°Uß WKπº± W´uLπ± v∞« fØU≠ rƸ W≠U{ô •
.…uDª∞« Ác≥ w≠ sOÒ∂± u≥ ULØ W©Uº∂°
WN§ u∫± ‹œ¸√ U± «–« Ë√ ,WN§ ‰UîœU° ‹QDî√ U± «–« •
¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ßU≠ ,U± ÂW´uLπ± w≠ UÎI∂º± WKπº±
.u∫L∞« ÕU∑H± vK´ jG{« r£ ,WKîbL∞« WNπ∞« pK¢
jG{« ,t¢d∑î« Íc∞« e±d∞« Ë« ÕU∑HLK∞ W´uLπ± VK© ¡UG∞_ •
jG{« r£ ,WKîbL∞« ÂUƸ_« qØ v∫L¢Ô v∑• u∫L∞« vK´
jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« .œ«b´≈ vK´
W´uLπL∞« fØU≠ ¡ULß√Ë ÂUƸ√ lOL§ v∫L∑Ôß .œ«bF∑ßô«
.e±d∞« Ë√ ÕU∑HL∞« p∞– sL{ WKπºL∞«
NAME
_
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
10
ÁUBÆ√( W´uLπLK∞ rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° UÎ≠d• 16
11
:A :‰U∏±
Canon GROUP 2_ :1 :‰U∏±
.2-3 ’ dE≤« ,·d•_« ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
qL≥U≠ ,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLß« UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥
DATA ENTRY OK
04=1-TOUCH SPD
15:00
.œ«b´≈ vK´ jG{«
12
‹«uDª∞« b´√ ,Èdî√ ‹U´uLπ± qOπº∑° ¸«dL∑ßö∞
.7 …uDª∞« s± «Î¸U∂∑´«
-Ë√.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
13
:‰U∏±
FaxOnly :‰U∏±
l¥dº∞« VKD∞«
l± …œËeL∞«Ë ‹UNπ∞« lƸ qLF∑ßU≠ ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± sL{ ‹U´uLπ± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.q°UI± ÕU∑H± qØ ‚u≠ lÆd∞« oB∞≈ .…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± eOÒL¢ wJ∞ pºØU≠ “UN§
W´uLπ± VKD∞ WKπºL∞« ÂUƸ_«Ë ¡ULß_« qJ∞ W∫zô W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,‹U≤UO° s± t∑K UL± oI∫∑K∞ •
.VKD∞« bM´ UNO∞« l§d∑∞ fØUH∞« “UN§ s± UÎ∂¥dÆ W∫zö∞« ÁcN° ÿUH∑•ôU° V¨d¢ bÆ .)18-6 ’ 1(
15-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
23/3/01
12:42 pm
Page 16
l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë√ )3-6 ’ 1( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± sL{ ÂUƸö∞ pKO㧛 ‰U•
WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ Ë√ ozU£Ë ‰U߸U° √b∂¢ Ê√ p≤UJ±U° t≤U≠ ,)13-6 ’ 1( W´uLπ± VK© Ë√ )8-6 ’ 1(
.l¥dº∞« VKD∞« Uαbª∑º±
l¥dº∞« VKD∞U° WIO£Ë ‰U߸«
VK© Ë√ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« Uαbª∑º± U± WIO£Ë qßd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:W´uLπ±
MEMORY USED 0%
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( wzUIK∑∞«
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
W∂º≤ X≤UØ U± «–« ‰U߸ôU° ÂUOI∞« „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
)÷dF∞« W®U® vK´ WMO∂L∞«Ë( W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«
“UN§ …dØ«– w≠ ‰UπL∞« d¥d∫∑∞ .%100 s± W∂¥dÆ
W§U∫° bF¢ r∞ ozU£Ë W¥√ `±≈ Ë√ q߸« Ë√ l∂©« ,fØUH∞«
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ UN≤eî v∞«
Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
rÆd∞ sOFL∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ q
UNO∞« qßd¢ Ê« b¥d¢ w∑∞« W´uLπL∞« Ë√ fØUH∞«
.WIO£u∞«
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ❚
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ❚
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±d∞« VKD∞« vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
2
.…uDª∞« Ác≥ b´√Ë ·UI¥ô« vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–« •
rƸ sOF¥ r∞ «–« NO TEL# "n¢U≥ rƸ b§u¥ ô" dNE¥ •
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ U± W´uLπ± Ë√ n¢U≥/fØU≠
l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ tOK´ XDG{ Íc∞« …b•«Ë WºLK°
.t∑K Íc∞« Íe±d∞«
`ºL∞U° ¡b∂K∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
“UN§ √b∂O∞ ÊÌ«u£ lC° dE∑≤« Ë√ ,‰U߸ô« ÷dG∞
.UÎOzUIK¢ `ºL∞U° fØUH∞«
3
`ºL∞U° √b∂¥ Ê√ fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ Ê≈ •
"¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£ lC° bF° UÎOzUIK¢
.)6-14 ’ 1( TIME OUT
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
16-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 17
l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
“UN§ vK´ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ qπº± n¢U≥ rƸ VKD∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:pºØU≠
TEL=
Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ bÆ p≤Q° bØQ¢
.)2-6 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° U± n¢U≥
1
.W´ULº∞« l≠¸ vK´ jG{«
2
l≠¸ vK´ jGC∞« s± ôÎb° W´ULº∞« l≠¸ UÎC¥« p≤UJ±U° •
.W´ULº∞«
Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
n¢UN∞« rÆd∞ sOFL∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ q
.t∂K© b¥d¢ Íc∞«
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ❚
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ❚
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±d∞« VKD∞« vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
3
l{ Ë√ W´ULº∞« l≠¸ vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–« •
.2 …uDª∞« s± WÎO≤U£ √b°«Ë W´ULº∞«
rƸ sOF¥ r∞ «–« NO TEL# "n¢U≥ rƸ b§u¥ ô" dNE¥ •
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ U± n¢U≥/fØU≠
Íc∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ tOK´ XDG{ Íc∞«
.t∑K
XDG{ U± «–« NOT AVAILABLE "b§u¥ ô" dNE¥ •
«Îe±¸ XK Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± vK´
ÂUƸ√ s± U± W´uLπL∞ œbÒ•
Ô Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞
.fØUH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
17-6
l¥dº∞« VKD∞«
,WL∞UJL∞« vK´ ÊËœd¥ r≥Ë dîü« ·dD∞« lLº¢ U±bM´
.Y¥b∫∞U° ¡b∂K∞ W´ULº∞« l≠¸«
4
.W©Uº° qJ° jª∞« qHÆ« ,pzUN∑≤« bM´
5
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 18
l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ W´U∂©
bÆ .l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ¡ULßô«Ë n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√ s± oI∫∑K∞
.VKD∞« bM´ tO∞« l§d∑∞ fØUH∞« “UN§ s± UÎ∂¥dÆ `z«uK∞« ÁcN° ÿUH∑•ôU° V¨d¢
:l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ W´U∂D∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
ACTIVITY REPORT
SPEED DIAL LIST
1-TOUCH LIST
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.d¥dI∑∞« vK´ jG{«
2
"l¥dº∞« VKD∞« WLzUÆ" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SPEED DIAL LIST
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞« WLzUI∞« ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
5
:w∞U∑∞« sO° s± ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ •
1-TOUCH LIST 1-WºL∞ WLzUÆ CODED DIAL LIST Íe±d∞« VKD∞« WLzUÆ 11-TOUCH (DETAIL) )WKBH±( 1-WºL∞ CODED (DETAIL) )WKBH±( Íe±d∞« GROUP DIAL LIST W´uLπ± VK© WLzUÆ -
:5 …uDª∞« w≠ GROUP DIAL LIST "W´uLπ± VK© WLzUÆ" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
.WLzUI∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
w≠ GROUP DIAL LIST "W´uLπ± VK© WLzUÆ" «b´ WLzUÆ ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:5 …uDª∞«
SORTED OUTPUT
YES=(A)
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
.rz«uI∞« t° l∂D¢Ô Ê« b¥d¢ Íc∞« VO¢d∑∞« d∑î≈
‹UNπ∞« ¡ULß√ l± WLzUI∞« l∂D∑∞ T vK´ jG{«
vK´ CONNECTION ID "‰UB¢ô« n¥dF¢"(
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• )d¥¸UI∑∞«
-Ë√Ë√ e±d∞« VO¢d¢ Vº• WLzUI∞« W´U∂D∞ # vK´ jG{«
.)WHMB± dO¨( ÕU∑HL∞«
7
NO=(#)
.WLzUI∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ rz«uIK∞ ÖUL≤ ÷d´ r¢
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
18-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 19
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX 123
4567
CANON
*** 1-TOUCH SPD DIAL LIST 1 ***
NO.
[
[
[
[
[
CONNECTION
01]
03]
04]
05]
12]
905 795 1111
GROUP DIAL
2 50921
NO.
1 432 2060
12]
2 887 0166[
[
01]
[
03]
[
04]
[
05]
001
***********************************
***********************************
TEL
CONNECTION
IDSPD DIAL LIST 1TX ***
TYPE
*** 1-TOUCH
***********************************
Canon
CANADA
REGULAR TX
GROUP 2
Canon ITALIA
CONNECTION TEL
Canon OPTICS
2 887 0166
Canon AUSTRALIA
905 795 1111
GROUP DIAL
2 50921
1 432 2060
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
REGULAR TX ID
CONNECTION
PSWD/SUBADD.
Canon
AUSTRALIA
REGULAR
TX
Canon CANADA
Canon GROUP 2
Canon ITALIA
Canon OPTICS
TX TYPE
REGULAR TX
REGULAR TX
REGULAR TX
PSWD/SUBADD.
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
)WKBH± W∫zô( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX 123
4567
CANON
*** 1-TOUCH SPD DIAL LIST 2 ***
[
01]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
[
03]
[
04]
[
12]
TEL
CONNECTION
TEL CONNECTION
GROUP
DIAL
CONNECTION
ID2
CONNECTION ID
GROUP
TX TYPE
CONNECTION TEL
2 50921
[
01]
CONNECTION
CONNECTION
ID
Canon TEL
ITALIA
CONNECTION
ID TX
TX TYPE
REGULAR
TX TYPE
CONNECTION TEL
1 432 2060
[
03]
CONNECTION
CONNECTION
ID
Canon TEL
OPTICS
CONNECTION
ID
TX TYPE
PSWD/SUBADD.
SUBADDRESS
1323
[
04]
CONNECTION TEL
ID
CONNECTION TEL CONNECTION
2 887 0166
TX
TYPECanon AUSTRALIA
CONNECTION ID
TX TYPE
REGULAR TX
[
05]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
SUBADDRESS
[
[
05]
12]
001
***********************************
905 795 1111
***********************************
1-TOUCH SPD DIAL LIST 2 ***
Canon CANADA ***
REGULAR TX
***********************************
2 887 0166
Canon AUSTRALIA
REGULAR TX
905 795 1111
Canon CANADA
REGULAR TX
GROUP DIAL
Canon GROUP 2
2 50921
Canon ITALIA
REGULAR TX
l¥dº∞« VKD∞«
1 432 2060
Canon OPTICS
PSWD/SUBADD.
1323
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
19-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 20
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX CODED
123 4567
CANON
SPEED DIAL LIST
1 ***
***
NO.
[A
[A
[A
[A
[A
[A
00]
01]
02]
03]
21]
32]
CONNECTION
2131 1250
03 3758 2111
1 49 39 25 NO.
25
516p488 6700
[ A 00]
GROUP DIAL
[ A 02]
81 773 3173
[ A 21]
[ A 01]
[ A 03]
[ A 32]
001
***********************************
***********************************
TEL
CONNECTION
ID
TYPE
DIAL LIST 1TX ***
*** CODED SPEED
***********************************
Canon
DEUTSCH.
REGULAR TX
Canon
Canon
CONNECTION TEL
Canon
2131 1250
Canon
1 49 39 25 25
Canon
GROUP DIAL
03 3758 2111
516p488 6700
81 773 3173
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
TOKYO
FRANCE
U.S.A.
GROUP 1
UK
REGULAR TX
REGULAR TX ID
CONNECTION
REGULAR TX
Canon DEUTSCH.
Canon
FRANCE
PSWD/SUBADD.
Canon GROUP 1
Canon TOKYO
Canon U.S.A.
Canon UK
TX TYPE
REGULAR TX
REGULAR TX
REGULAR TX
REGULAR TX
PSWD/SUBADD.
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
)WKBH± W∫zô( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX CODED
123 4567
CANON
SPEED DIAL LIST
2 ***
***
001
***********************************
2131 1250
***********************************
Canon DEUTSCH.
*** CODED SPEED DIAL LIST 2 ***
REGULAR TX
***********************************
[A
00]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
[A
01]
[ A 00]
TEL
CONNECTION
TEL CONNECTION
03 3758
2111
CONNECTION
CONNECTION ID
Canon ID
TOKYO
TX
TYPE
TX TYPE
REGULAR TX
2131 1250
Canon DEUTSCH.
REGULAR TX
[A
02]
[ A 02]
CONNECTION
TEL CONNECTION
1 49 39TEL
25 25
CONNECTION
CONNECTION ID
Canon ID
FRANCE
TX
TYPE
TX TYPE
REGULAR TX
1 49 39 25 25
Canon FRANCE
REGULAR TX
[A
03]
GROUP DIAL
Canon GROUP 1
[A
21]
[ A 21]
CONNECTION
TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
[ A 01]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
[A
32]
CONNECTION
TEL
516p488
6700
CONNECTION
Canon ID
U.S.A.
REGULAR TX
CONNECTION TEL
CONNECTION
IDDIAL
GROUP
TX TYPECanon GROUP 1
[ A 03]
CONNECTION
TEL CONNECTION
81 773TEL
3173
CONNECTION
CONNECTION ID
Canon ID
UK
TX TYPEPSWD/SUBADD.
TX TYPE
SUBADDRESS
1323
CONNECTION TEL
[ A 32]
CONNECTION ID
TX TYPE
SUBADDRESS
03 3758 2111
Canon TOKYO
REGULAR TX
516p488 6700
Canon U.S.A.
REGULAR TX
81 773 3173
Canon UK
PSWD/SUBADD.
1323
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
20-6
06_L250_Arabic_CH06.qxd
20/3/01
5:23 pm
Page 21
W´uLπ± VK© WLzUÆ <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***************************
*** GROUP DIAL LIST ***
***************************
[
03] Canon GROUP 2
[ A 21] Canon GROUP 1
[
[A
[A
[A
04]
00]
02]
32]
2 50921
2131 1250
1 49 39 25 25
81 773 3173
[
01] 905 795 1111
[A 03] 516p488 6700
Canon
Canon
Canon
Canon
ITALIA
DEUTSCH.
FRANCE
UK
Canon CANADA
Canon U.S.A.
l¥dº∞« VKD∞«
21-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L250_Arabic_CH06.qxd
6 qBH∞«
20/3/01
5:23 pm
Page 22
l¥dº∞« VKD∞«
22-6
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 1
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
ozU£Ë ‰U߸≈
2-7.............................................................................. WIO£Ë ‰U߸ô dOC∫∑∞«
2-7......................................................................... UN∞U߸≈ pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
2-7.......................................................................... `ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´≈
2-7.................................................................................... `ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´≈
4-7............................................................................................. VKD∞« ‚d©
5-7.............................................................................................‰U߸ô« ‚d©
5-7................................................................................... …dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
6-7...............................................................W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«
8-7............................................................................................ ‰U߸ô« ¡UG∞≈
9-7......................................................... ôÎuGA± jª∞« ÊuJ¥ U±bM´ VKD∞« …œU´≈
9-7................................................................................... ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈
9-7.........................................................................ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
9-7.................................................................................. wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
9-7................................................................ ?wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wMF¥ «–U±
9-7....................................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
10-7........................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî œ«b´≈
12-7.................... )VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«( …b•«Ë WN§ s± d∏Ø√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸«
14-7.......................................................................................q§RL∞« ‰U߸ô«
14-7................................................ q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º±
16-7............................................................... q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂©
17-7................................................................. q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë u∫±
18-7..................................... )jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞«( WK¥b° n¢U≥ ‹UJ∂® «bª∑ß«
18-7....................................................................................M Â≈ W±ö´ oB∞
19-7.......................................................................... WK¥b° n¢U≥ WJ∂® qOπº¢
20-7.............................................................. WK¥b° n¢U≥ WJ∂® o¥d© s´ ‰U߸ô«
21-7................................................................M Â≈ ÕU∑HL∞« sL{ l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
1-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 2
WIO£Ë ‰U߸ô dOC∫∑∞«
fØUH∞U° UN∞U߸« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
dE≤« ,ozU£u∞« qOL∫¢ ‰u• qOÅUH∑∞«Ë UN¢U∂KD∑±Ë ,fØUH∞U° UN∞U߸« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞« Ÿ«u≤« ‰u• ‹U±uKFLK∞
.4 qBH∞«
`ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´≈
…œu§ X≤UØ ULKØ ,vK´√ Õu{u∞« W§¸œ X≤UØ ULKØ .UN∞U߸U° ÂuI¢ w∑∞« ozU£u∞« `º± Õu{Ë W§¸œ bÒF¢ Ê√ pMJL¥
WIO£u∞« Ÿu≤ Vº• `ºL∞« Õu{Ë W§¸œ j∂{« .QD°√ ÊuJ∑ß qIM∞« W´dß sJ∞Ë ,qC≠√ dîü« ·dD∞« bM´ Ÿu∂DL∞«
.UNKßd¢ w∑∞«
t≤U≠ ,dîü« UNCF° s´ WHK∑ª± Õu{Ë ‹U§¸b° UN¢U∫HÅ iF° `ºL¢ Ê« pM± VKD∑¢ WIO£Ë ‰U߸U° ÂuI¢ XMØ Ê≈
c≠U≤ ÊuJOß b¥bπ∞« œ«b´ù« ÊQ° WE•öL∞« v§d¥ ,p∞– l±Ë .WIO£u∞« `º± ¡UM£√ Õu{u∞« W§¸œ œ«b´≈ dOOG¢ pMJL¥
.`ºL∑Ôß w∑∞« WO∞U∑∞« W∫HB∞« s± jI≠ ‰uFHL∞«
:`ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
FAX PHOTO
:‰U∏±
Õu{u∞« W§¸œ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ Õu{u∞« W§¸œ vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:w∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
1
FAX STANDARD wßUOI∞« fØUH∞«
.’uBM∞« ozU£Ë rEFL∞ rzö±
FAX FINE oOÆb∞« fØUH∞« .WIOÆœ W´U∂D° ozU£u∞ rzö±
FAX PHOTO ¸uB∞« fØU≠ .ö
Î ∏± ¸uB∞UØ Uαu߸ Íu∫¢ ozU£u∞ rzö±
64 ‡° «Î¸uÅ Íu∫¢ w∑∞« WIO£u∞« o©UM± `ºL¢Ô ,œ«b´ô« «cN°
sO∑§¸œ s± ôÎb° ,UÎOzUIK¢ W¥œU±d∞« qOKE∑∞« ‹U§¸œ s± W§¸œ
.)iO°«Ë œuß«( jI≠
SUPER FINE «Îb§ oOÆb∞« fØUH∞« «c≥ ‰œUF¥ .«Î¸uÅË WIOÆœ UÎÅuB≤ Íu∫¢ ozU£u∞ rzö±
wßUOI∞« fØUH∞« W§¸œ œ«b´≈ ·UF{√ WF°¸√ œ«b´ù«
.FAX STANDARD
.UN° ÂuI¢ w∑∞« WOKLF∞« qÅ«Ë
2
jL≤ ÷d´ v∞« W®UA∞« œuF¢ ,Èdî√ WOKL´ W¥Q° dL∑º¢ r∞ Ê≈ •
.UÎ∂¥dI¢ ÊÌ«u£ 10 bF° œ«bF∑ßô«
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
2-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 3
`ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´≈
w∑∞« WOHOJ∞« Vº• UND∂{« .ŒUºM∑ßô« Ë« ‰U߸ô« ÷dG∞ UN∫ºL° ÂuI¢ w∑∞« WIO£u∞« W≠U∏Ø W§¸œ j∂{ pMJL¥
.r∑´√ Ë√ XN°√ WIO£u∞« dNE¢ Ê√ UN° b¥d¢
:ŒUºM∑ßô« Ë« ‰U߸ô« ÷dG∞ `ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"`ºL∞« W≠U∏Ø" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SCAN CONTRAST
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.U≥b¥d¢ w∑∞« `ºL∞« W≠U∏Ø ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
USER SETTINGS
DATE & TIME
SCAN CONTRAST
STANDARD
:‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± b•«Ë ¸UO∑î« p≤UJ±U° •
STANDARD wßUOI∞« .ozU£u∞« rEFL∞ wHJ¥
DARKER r∑´√ .W∑≥U∂∞« ozU£uK∞ rzö±
LIGHTER XN°√ .WL∑FL∞« ozU£uK∞ rzö±
OFFHOOK ALARM
15:00
FaxOnly
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
8
:‰U∏±
ozU£Ë ‰U߸≈
3-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 4
VKD∞« ‚d©
:w∞U∑∞UØ w≥Ë .tO∞« qßd¢ Ê« b¥d¢ Íc∞« fØUH∞« “UN§ rƸ VKD∞ ‚d© …b´ „UM≥
ÍœUO∑´ô« VKD∞« •
.n¢U≥ rƸ VKD° t∂®√ u≥Ë ,ÂUƸô« `O¢UH± ‰ULF∑ßU° p∞–Ë U± fØU≠ rƸ VK©«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« •
.fØUH∞« rÆd∞ œb∫L∞« )24 v∞« 01( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jGC∞U° p∞–Ë U± fØU≠ rƸ VK©«
.16-6 Ë 3-6 ’ dE≤« ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«Ë qO㧛 ‰u• qOÅUH∑K∞
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« •
œb∫L∞« )99 v∞« 00( œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« ‰Uîœ«Ë "Íe±d∞« VKD∞«" vK´ jGC∞U° p∞–Ë U± fØU≠ rƸ VK©«
.16-6 Ë 8-6 ’ dE≤« ,Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«Ë qO㧛 ‰u• qOÅUH∑K∞ .fØUH∞« rÆd∞
W´uLπ± VK© •
qO㧛 ‰u• qOÅUH∑K∞ .l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« fØUH∞« ÂUƸ√ s± UÎHKß …œb∫± W´uLπ± v∞« U± WIO£Ë q߸«
.16-6 Ë 13-6 ’ dE≤« ,W´uLπ± VK© «bª∑ß«Ë ‹U´uLπ±
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
4-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
23/3/01
12:43 pm
Page 5
‰U߸ô« ‚d©
.W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«Ë …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« :sO∑OºOzd∞« ‰U߸ô« w∑I¥d© rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
…dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
WIO£Ë s± W∫HÅ ‰Ë√ `ºL° fØUH∞« “UN§ ÂuI¥ ULMO° .WIO£Ë ‰U߸ô WF¥dßË WKNß WI¥d© …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Ê≈
`ºL° ÂuI¥ u≥Ë v∑• tO∞« ‹U≤UO∂∞« ‰U߸«Ë dîü« ·dD∞« VKD° “UNπ∞« √b∂¥ ,t¢dØ«– v∞« ‹U∫HB∞« …œbF∑±
.WOI∂∑L∞« ‹U∫HB∞«
ÂuI¢ ULMO° …dØ«c∞« v∞« U± WIO£Ë `ºL° ÂuI¢ Ê« „¸ËbIL° t≤U≠ ,nzU™u∞« œbF∑± “UN§ u≥ fØUH∞« “UN§ Ê« UL°
.Èdî√ ‹ULN± ¡«d§S°
UÎÅuB≤ Ë√ …dO∏Ø Âu߸ vK´ WIO£u∞« ‹u∑•« «–« qÆ√( *W∫HÅ 64 s± »dI¥ U± Êeª∞ wHJ¢ …dØ«– fØUH∞« “UNπ∞
.)b¥b∫∑∞« t§Ë vK´ WHO∏Ø
:…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë ‰U߸ô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
.)6-7 ’ 1( W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Âbª∑ß«
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
TEL=
9p7654321
.dîü« ·dD∞« fØU≠ rƸ VK©«
:‰U∏±
2
.4-7 ’ dE≤« ,VKD∞« ‚d© ‰u• •
rÆd∞« q r£ ,·UI¥ô« vK´ jG{« ,«ÎuNß UÎLƸ XK «–« •
.`O∫B∞«
v∞« ôÎË√ ÃU∑∫¢ XMØË ’Uî w´d≠ ‰œU∂L° ôÎuÅu± XMØ «–« •
qO∂ß vK´ "9"( w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rƸ VK©
vK´ jGC∞U° p∞–Ë rÆd∞« p∞– bF° UÎ∑ÆR± UÎHÆu¢ n{« ,)‰U∏L∞«
.)2-9 ’ 1( XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞« …œU´≈
ozU£Ë ‰U߸≈
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
5-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
23/3/01
12:59 pm
Page 6
÷dG∞ `ºL∞U° ¡b∂K∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
“UN§ dE∑≤« ,l¥dº∞« VKD∞« Âbª∑º¢ XMØ ÊU≠ ô≈Ë ,‰U߸ô«
.wzUIK∑∞« `ºL∞« √b∂O∞ ÊÌ«u£ WFC° fØUH∞«
3
WFC° bF° wzUIK∑∞« `ºL∞U° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ Ê« V¨d¢ r∞ «–« •
.)6-14 ’ 1( "¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£
T vK´ r£ ·UI¥ô« vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
.)8-7 ’ 1(
VK© bOF¥ fØUH∞« “UN§ ÊU≠ ,ôÎuGA± t∂KD¢ Íc∞« rÆd∞« ÊUØ «–« •
.)9-7 ’ 1( ozUÆœ lC° bF° UÎOzUIK¢ rÆd∞«
.…dØ«c∞« s± ‰U߸ö∞ UNM± 20 v∞« qB¢ WHK∑ª± ‰U߸« ‹UOKL´ qπ
Ò º¢ Ê√ pMJL¥ •
‰U߸« ‰ULJ∑ß« lML¥ QDî Àb• Ê«Ë v∑• «c≥ qB∫¥ .UN∞U߸« bF° …dØ«c∞« s± UÎOzUIK¢ WIO£u∞« v∫L¢Ô •
.WIO£u∞«
W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«
WI¥dD∞« Ác≥ bOH¢ .WIO£Ë qßd¢ Ê« q∂Æ dîü« ·dD∞« l± Àb∫∑¢ Ê« W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« p∞ `O∑¥
.WIO£u∞« rK∑º¥ wJ∞ tºØU≠ “UN§ UÎ¥Ëb¥ qGA¥ Ê« dîü« ·dD∞« vK´ V§u¢ U± «–«
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° U± n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫¢ ,jLM∞« «c≥ l±
:W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë ‰U߸ô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
:‰U∏±
U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ bÆ p≤Q° bØQ¢
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ°
1
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
2
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
TEL=
7 qBH∞«
.W´ULº∞« l≠¸ vK´ jG{«
3
l≠¸ vK´ jGC∞« s± ôÎb° W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠¸ UÎC¥« p≤UJ±U° •
.WW´ULº∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
6-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
TEL=
20/3/01
7654321
5:25 pm
Page 7
.dîü« ·dD∞« n¢U≥/fØU≠ rƸ VK©«
:‰U∏±
4
.4-7 ’ dE≤« ,VKD∞« ‚d© ‰u• •
l{ Ë√ W´ULº∞« l≠¸ vK´ jG{« ,VKD∞« ¡UM£√ ‹QDî√ «–« •
.3 …uDª∞« s± WÎO≤U£ √b°«Ë W¥ËbO∞« W´ULº∞«
:Àb∫∑± ‹uÅ s± ôÎb° …œU• …¸U®≈ ‹uÅ XFLß «–« <
.WIO£u∞« ‰U߸U° √b∂∑∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
5
vK´ jG{« ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« XF≠¸ bÆ XMØ «–« •
.W´ULº∞« l{ r£ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞«
:Àb∫∑± ‹uÅ XFLß «–« <
.p∑£œU∫± √b°«Ë W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠¸« 5
W´ULº∞« l≠¸ s± ôÎb° W´ULº∞« l≠¸ vK´ XDG{ bÆ XMØ «–« •
·dD∞« w≠ Àb∫∑± ‹uÅ lLº∑ß p≤U≠ ,3 …uDª∞« w≠ W¥ËbO∞«
l≠¸« .WDÆö∞« d∂´ „uFLº¥ Ê« «uFOD∑º¥ s∞ rNMJ∞Ë dîü«
.Èdî_« WNπ∞« w≠ hªA∞« l± Àb∫¢Ë W¥ËbO∞« W´ULº∞«
Ê« dîü« ·dD∞« s± VK©« ,p∑IO£Ë ‰U߸ô «Îe≥U§ ÊuJ¢ U±bM´
.rNºØU≠ “UN§ vK´ œu§uL∞« ¡b∂∞« ÕU∑H± vK´ «uDGC¥
6
fØU≠ “UN§ s± WO¢ü« …œU∫∞« …¸U®ù« ‹uÅ lLº¢ U±bM´
l{ r£ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{« ,dîü« ·dD∞«
.WIO£u∞« ‰U߸U° √b∂∑∞ W¥ËbO∞« W´ULº∞«
7
ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« ÕU∑H± vK´ pDG{ bF° UNK∫± w≠ UNF{Ë s± bØQ¢ ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« qLF∑º¢ XMØ «–« •
.lDIOÔß ¡«bM∞« ÊU≠ ôÒ≈Ë ,pºØU≠ “UN§ vK´ œu§uL∞«
ÊQ° bØQ¢ .`O∫B∞« qJA∞U° W¥ËbO∞« W´ULº∞« lC¢ r∞ «–« WÅUî ‹ULGM∞ tÆö©U° p∞–Ë fØUH∞« “UN§ pN∂MOß •
‹ULG≤ oKD¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° UNK±U• vK´ XF{Ë bÆ W¥ËbO∞« W´ULº∞«
.)4-14 ’ 1( OFFHOOK ALARM "W´u≠d± W´ULº∞« t∂ÒM±" œ«b´≈ qD°« ,WÅUî
ozU£Ë ‰U߸≈
7-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 8
‰U߸ô« ¡UG∞≈
:‰U߸ô« ‰ULØ≈ q∂Æ WIO£Ë ‰U߸« ·UI¥« ‹œ¸« U± «–≈ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë qßd¢ XMØ «–≈ <
.·UI¥ô« vK´ jG{« 1
.‰U߸ô« vGK¥Ô •
.)4-11 ’ 1( ERROR TX REPORT "‰U߸ô« QDî d¥dI¢" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
CANCEL? AYES #NO
YES=(A) NO=(#)
:…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë qßd¢ XMØ «–≈ <
.·UI¥ô« vK´ jG{« 1
.‰U߸ô« ¡UG∞≈ b¥d¢ p≤«Ë d±_« bØR¢ Ê√ fØUH∞« “UN§ VKD¥ •
.‰U߸ô« wGK∑∞ T vK´ jG{«
.T vK´ jGC¢ v∑• ‰U߸ô« vGK¥Ô ô
.# vK´ jG{« ,‰U߸ô« qÅ«u¢ Ê√ ‹œ¸«Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–≈
,‰U∏L∞« qO∂ß vK´( UN∞U߸ô ¸UE∑≤ô« w≠ WIO£Ë ‰U߸« ¡UG∞ù
pOK´ V§u∑Oß ,)VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U±Ë ,q§RL∞« ‰U߸ô«
.)9-9 Ë 17-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫±
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" fØUH∞« “UN§ l∂D¥
.)4-11 ’ 1( ERROR TX REPORT
2
•
•
•
•
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± s± WIO£u∞« q¥e¢ wJ∞ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞« ÃU∑∫¢ bÆ p≤U≠ ,‰U߸ô« wGK¢ U±bM´
.)2-13 ’ 1( )‹ Ë Â(
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
8-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 9
ôÎuGA± jª∞« ÊuJ¥ U±bM´ VKD∞« …œU´≈
sO¢U≥ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥ .wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈Ë ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ :VKD∞« …œU´ù ÊU∑I¥d© „UM≥
.sO∑I¥dD∞«
ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈
VKD∞« …œU´≈ √b∂¢( .XÆRL∞« nÆÒu∑∞«/VKD∞« …œU´≈ vK´ jG{« ,ÂUƸô« `O¢UHL° t∑∂K© rƸ dî¬ VK© …œU´ù
).wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ jOAM¢ r∑¥ r∞ Ê«Ë v∑•
ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
.·UI¥ô« vK´ jG{« ,VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞ô
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
?wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wMF¥ «–U±
ÊU≠ ,ôÎuGA± dîü« ·dD∞« jî ÊuJ¥Ë )5-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë qßd¢ U±bM´
."wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈" «c≥ v´b¥ .UÎOzUIK¢ rÆd∞« VK© œËUF¥ r£ s±Ë XÆu∞« s± …d∑H∞ dE∑M¥ fØUH∞« “UN§
AUTO REDIAL "wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈" ÷dF¥Ô U±bM´ VKD∞« bOFO∞ dE∑M¥ fØUH∞« “UN§ ÊQ° ·dF∑ß
.÷dF∞« W®U® vK´ (TX/RX NO.) "Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ" WOKLF∞« rƸË
,VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ UNO≠ ÂuI¥ w∑∞« ‹«dL∞« œbF° rJ∫∑¢ Ê√ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî p∞ `O∑¢
s± ‹œ¸√ U± «–« VKD∞« …œU´≈ qODF¢ UÎC¥« pMJL¥ .VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U± WKÅUH∞« …d∑H∞« v∞« W≠U{ôU°
.VKD∞« bOF¥ ô Ê« fØUH∞« “UN§
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" l∂D¥Ë ‰U߸ô« fØUH∞« “UN§ wGK¥ ,WK®U≠ VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± lOL§ X≤UØ «–«
.)4-11 ’ 1( qLJ∑º¥Ô r∞ ‰U߸ô« ÊQ° pLKFO∞
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
dE∑M¢ Ê√ U±√ pMJL¥ .VKD∞« bOFO∞ “UNπ∞« dE∑M¥ ULMO° ·UI¥ô« ÕU∑HL° wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈ sJL¥ ô
ULMO° VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈ b¥d¢ XMØ «–U≠ ô≈Ë ,ÁU≤œ√ ¡«d§ù« l∂∑¢ r£ s±Ë VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ v∑•
.)9-9 ’ 1( …dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫L¢ Ê√ pOK´ V§u∑Oß ,VKD∞« bOFO∞ fØUH∞« “UN§ dE∑M¥
:VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ U±bM´ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wGK∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
ozU£Ë ‰U߸≈
DIALING
9-7
ozU£Ë ‰U߸≈
.VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ v∑• dE∑≤«
1
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
CANCEL? AYES #NO
Page 10
.·UI¥ô« vK´ jG{«
2
…œU´≈ ¡UG∞≈ b¥d¢ p≤«Ë d±_« bØR¢ Ê√ fØUH∞« “UN§ pM± VKD¥ •
.wzUIK∑∞« VKD∞«
YES=(A) NO=(#)
.VKD∞« …œU´≈ wGK∑∞ T vK´ jG{«
3
.T vK´ jGC¢ v∑• ‰U߸ô« vGK¥Ô ô •
.# vK´ jG{« ,‰U߸ô« qÅ«u¢ Ê√ ‹œ¸«Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–≈ •
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.)4-11 ’ 1( ERROR TX REPORT
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî œ«b´≈
:wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´ù WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« œ«b´≈ lOD∑º¢
.)qOGA∑∞« vK´ :w{«d∑≠ô«( UÎOzUIK¢ VKD∞« bOFOß fØUH∞« “UN§ ÊUØ Ê≈ •
.)ÊU¢d± :w{«d∑≠ô«( VKD∞« …œU´≈ fØUH∞« “UN§ UNO≠ ‰ËU∫¥ w∑∞« ‹«dL∞« œb´ •
.)ÊU∑IOÆœ :w{«d∑≠ô«( VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U± WOM±e∞« …d∑H∞« •
:wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî j∂C∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
TX SETTINGS
ECM TX
AUTO REDIAL
ON
7 qBH∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"‰U߸ô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TX SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
"wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. AUTO REDIAL
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
:‰U∏±
ozU£Ë ‰U߸≈
10-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 11
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
:sO° U± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ •
ON qOGA∑∞« .‰uFHL∞« c≠U≤ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ qFπ¥
OFF qODF∑∞« .wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‰uFH± qD∂¥
:8 …uDª∞« w≠ OFF qODF∑∞« ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
.œ«b´≈ vK´ jG{« 9
TIME OUT
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
:8 …uDª∞« w≠ ON qOGA∑∞« ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{« 9
REDIAL TIMES
2TIMES
:‰U∏±
5TIMES
:‰U∏±
Ê√ UNO≠ b¥d¢ w∑∞« ‹«dL∞« œb´ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« 10
.VKD∞« fØUH∞« “UN§ bOF¥
*.‹«d± 10
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{« 11
REDIAL INTERVAL
2MIN.
:‰U∏±
5MIN.
:‰U∏±
‹ôËU∫± sO° U± WOM±e∞« …d∑H∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« 12
.VKD∞« …œU´≈
**.WIOƜ 99
TIME OUT
15:00
v∞« 1 s± ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ •
v∞« 1 s± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ •
.œ«b´≈ vK´ jG{« 13
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 14
ozU£Ë ‰U߸≈
.…d± 15 v∞« 1 :U¥eO∞U± ,‹«d± 3 v∞« 1 :m≤uØ m≤u≥ ,‹«d± 5 v∞« 1 :…bMK¥“uO≤ ,sO¢d± v∞« …d± :UO∞«d∑ß« *
.WIOÆœ 99 v∞« 2 :…¸u≠UGMß **
11-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
23/3/01
12:45 pm
Page 12
‰U߸ô«( …b•«Ë WN§ s± d∏Ø√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸«
)VÆUF∑L∞«
…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ qßd¢ Ê« ,)VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«( UÎC¥√ v´b¢ w∑∞«Ë ,…eOL∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
t¢dØ«– v∞« WIO£u∞« `ºL° fØUH∞« “UN§ ÂuIOßË ,fØUH∞« ÂUƸ√ q ,W©Uº∂° WIO£u∞« l{ .…b•«Ë WOKLF°
.Èdî_« uK¢ …b•«Ë ,UN∑K w∑∞« fØUH∞« ÂUƸ√ lOL§ v∞« UN∞U߸«Ë
Ê√ ¡U§d∞U≠ ,p∞– l±Ë .…eOL∞« Ác≥ Uαbª∑º± WN§ 125 v∞« qB¢ fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸« pMJL¥
1( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ WKπº± fØUH∞« ÂUƸ√ ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ t≤Q° k•ö¢
.)ÂUƸ_« `O¢UHL° Í√( ÍœUF∞« VKD∞« Uαbª∑º± jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U p∑´UD∑ßU° .)6 qBH∞«
qO㧛 ,p∞– s± ôÎb° ,pMJL¥ t≤U≠ fØUH∞« ÂUƸ√ s± W´uLπL∞« fH≤ v∞« ¸dJ∑± qJA° UÎIzU£Ë qßd¢ XMØ Ê≈
.)13-6 ’ 1( W´uLπ± VKD∞ ÂUƸ_« Ác≥
:…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ qßd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
Ë« q߸« Ë« l∂©« ,“UNπ∞« fØU≠ …dØ«– w≠ ‰UπL∞« iF° d¥d∫∑∞
UNO∞« W§U∫° bF¢ r∞ …dØ«c∞« w≠ W≤Ëeª± ozU£Ë W¥√ `±≈
.)5-9 ’ 1(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
UÎ¥√ Uαbª∑º± WN§ 125 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ ‹UN§ q
:WO∞U∑∞« ‚dD∞« s±
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
TEL=
:‰U∏±
7 qBH∞«
2 887 0166
1
2
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❚
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± )d∏Ø√ Ë√( ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« …b•«Ë
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❚
qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« r£ ,"Íe±d∞« VKD∞«" vK´ jG{«
.“u±d∞« WOI∂∞ d±_« b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞«
.e±¸ qØ q∂Æ Íe±d∞« VKD∞« vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
:ÍœUO∑´ô« VKD∞« ❚
r£ ,Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.œ«b´≈ vK´ jG{«
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥ •
ozU£Ë ‰U߸≈
12-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 13
.ÊUØ VO¢d¢ ÍQ° fØUH∞« ÂUƸ√ ‰U pMJL¥
•
q r£ ,u∫L∞« vK´ jG{« ,«ÎuNß U± WN§ XK «–« •
.W∫O∫B∞« WNπ∞«
‰U s± ÊÌ«u£ fLî ‰öî WO≤U∏∞« WNπ∞« ‰U pOK´ Vπ¥ •
10 ‰öî WO∞U∑∞« ‹UNπ∞« lOL§ ‰U Vπ¥ .v∞Ë_« WNπ∞«
Ác≥ s± d∏Ø√ ‹dE∑≤« «–« .UN∞ WI°Uº∞« WNπ∞« ‰U s± ÊÌ«u£
WIO£u∞« `ºL° UÎOzUIK¢ √b∂¥ fØUH∞« “UN§ ÊU≠ ,‹UÆË_«
√b∂¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« .‰U߸ô« ÷dG∞
WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£ lC° bF° UÎOzUIK¢ WIO£u∞« `ºL°
.)6-14 ’ 1( "¡UN∑≤ô«
‰UI∑≤ö∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« w≠ dEM∞« …œU´ù •
.ÂUƸ_« sO° U±
÷dG∞ WIO£u∞« `ºL° ¡b∂K∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
`ºL∞U° fØUH∞« “UN§ √b∂O∞ ÊÌ«u£ fLî dE∑≤« Ë« ,‰U߸ô«
.UÎOzUIK¢
3
l¥dº∞« VKD∞« ‹UN§ v∞« WIO£u∞« ‰U߸U° fØUH∞« “UN§ √b∂Oß •
,Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ‹UN§ v∞« r£ ,ôÎË√ …b•«Ë WºLK°
.ÍœUO∑´ô« VKD∞« «bª∑ßU° UN∑∂K©Ô w∑∞« WNπ∞« v∞« «ÎdOî√Ë
UÎOzUIK¢ WIO£u∞« `ºL° √b∂¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« •
.)6-14 ’ 1( "¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£ lC° bF°
vK´ r£ ·UI¥ô« vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
…uDª∞« w≠ …œb∫L∞« ‹UNπ∞« lOL§ v∞« ‰U߸ô« vGKOÔß .T
).jI≠ …b•«Ë WN§ ¡UG∞≈ pMJL¥ ô( .2
VK© UÎOzUIK¢ bOF¥ r£ s±Ë Èdî_« ‹UNπ∞« v∞« ‰U߸ô« qÅ«uOß fØUH∞« “UN§ ÊU≠ ,ôÎuGA± U± rƸ ÊUØ «–« •
.ôÎuGA± ÊUØ Íc∞« rÆd∞«
vK´ ÷dFOß MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî« ÊU≠ ,p∑IO£Ë `º± ¡UM£« “UNπ∞« …dØ«– ‹ú∑±« «–≈ •
`∑≠ v∞« ÃU∑∫¢ bÆ( )‹ Ë Â( wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± s± WIO£u∞« s± wI∂∑L∞« W∞«“U° rÆ ,«c≥ qB• «–« .W®UA∞«
.…b• vK´ rºÆ qØ q߸«Ë ÂUºÆ« …b´ v∞« WIO£u∞« rº
Ò Æ r£ ,)p∞c° ÂuI¢ wØ qOGA∑∞« W•u∞
ozU£Ë ‰U߸≈
13-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
23/3/01
12:46 pm
Page 14
q§RL∞« ‰U߸ô«
œb∫± XÆË w≠ WN§ 125 U≥UBÆ√ ‹UN§ v∞« UÎOzUIK¢ UN∞U߸«Ë t¢dØ«– v∞« U± WIO£Ë `º± pºØU≠ “UN§ p∞ `O∑¥
,…eOL∞« Ác≥ «bª∑ßU° .)‹uÆuL∞« ‰U߸ô«( Ë√ )q§RL∞« ‰U߸ô«( «c≥ v´b¥ .WI•ö∞« W´Uß 24‡∞« ‰öî UÎHKß
.‰U∏L∞« qO∂ß vK´ ,qOK∞« w≠ …bOF∂∞« ‹U≠UºL∞« ‹UL∞UJ± ¸u§√ ‹ôbF± ÷UHª≤≈ s± …œUH∑ßô« lOD∑º¢
.)6-3 ’ 1( pºØU≠ “UN§ vK´ bÒF± `O∫B∞« XÆu∞« ÊQ° bØQ¢ ,`O∫Å qJA° q§RL∞« ‰U߸ô« «bª∑ßô
q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º±
:q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ fØUH∞« “UN§ …dØ«– v∞« WIO£Ë `ºL∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
Ë« q߸« Ë« l∂©« ,“UNπ∞« fØU≠ …dØ«– w≠ ‰UπL∞« iF° d¥d∫∑∞
UNO∞« W§U∫° bF¢ r∞ …dØ«c∞« w≠ W≤Ëeª± ozU£Ë W¥√ `±≈
.)5-9 ’ 1(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
REGISTER
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
2
.q§RL∞« ‰U߸ô« vK´ jG{«
3
SET TIME
15:00
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
SET TIME
22:30
:‰U∏±
‰U߸« tO≠ b¥d¢ Íc∞« XÆu∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.WIO£u∞«
5
11:30 ÷dF¥ :ö
Î ∏±( XÆu∞« j∂C∞ W´Uß 24‡∞« ÂUE≤ Âbª∑ß« •
.dHÅ rÆd∞U° …œdHL∞« œ«b´_« o∂ß«Ë ,)23:30 :w∞U∑∞UØ ¡ÎUº±
SELECT LOCATIONS
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
TEL=
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
14-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
Page 15
UÎ¥√ Uαbª∑º± WN§ 125 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ ‹UN§ q
:WO∞U∑∞« ‚dD∞« s±
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❚
l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± )d∏Ø√ Ë√( ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« …b•«Ë WºLK°
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❚
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±d∞« VKD∞« vK´ jG{«
WOI∂∞ d±_« b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞
.“u±d∞«
7
.e±¸ qØ q∂Æ Íe±d∞« VKD∞« vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
TEL=
2 887 0166
:‰U∏±
:ÍœUO∑´ô« VKD∞« ❚
r£ ,Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.œ«b´≈ vK´ jG{«
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥ •
r£ ,u∫L∞« vK´ jG{« ,«ÎuNß U± WN§ XK «–« •
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q
¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« w≠ dEM∞« …œU´ù •
.ÂUƸ_« sO° U± ‰UI∑≤ö∞
v∞« WIO£u∞« `ºL° ¡b∂K∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
.fØUH∞« “UN§ …dØ«–
8
“UN§ qßd¥ ,‰U߸ö∞ UÎHKß bÒFL∞« XÆu∞« v∞« ‰uÅu∞« r∑¥ U±bM´ •
.7 …uDª∞« w≠ …œb∫L∞« )‹UNπ∞«( WNπ∞« v∞« WIO£u∞« fØUH∞«
.20 U≥UBÆ√ q§RL∞« ‰U߸ö∞ WHK∑ª± ‹UOKL´ qO㧛 p≤UJ±U° •
vK´ ÷dFOß MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî« ÊU≠ ,p∑IO£Ë `º± ¡UM£« “UNπ∞« …dØ«– ‹ú∑±« «–≈ •
s± WIO£u∞« W∞«“S° rÆ .UÎHKß bÒF± XÆË w≠ WIO£u∞« ‰U߸« „¸ËbIL° ÊuJ¥ s∞ t≤U≠ ,«c≥ qB• «–« .W®UA∞«
)p∞c° ÂuI¢ wØ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞« ÃU∑∫¢ bÆ( )‹ Ë Â(
“UN§ ÊuJ¥ U±bM´ v∑• Èdî√ ‹ULN± ¡«d§≈ sJL¥ t≤U≠ ,nzU™u∞« œbF∑± “UN§ u≥ fØUH∞« “UN§ Ê« UL° •
.q§RL∞« ‰U߸ô« vK´ «ÎbÒF± pºØU≠
ozU£Ë ‰U߸≈
15-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 16
q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂©
:q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë l∂D∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
REGISTER
PRINT
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.q§RL∞« ‰U߸ô« vK´ jG{«
2
.PRINT "l∂©≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
3
0001
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
:‰U∏±
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO.
5
TX/RX NO. #0003
TX/RX NO.
l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.)5-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST "…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ"
pK¢ Ê√ vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ "#" ‰b¥ •
.U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë XÆu∞« p∞– w≠ ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£u∞«
qßdL∞« WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
.)UNO∞«
1ST PG ONLY?
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
vK´ jG{« Ë√ ,jI≠ v∞Ë_« W∫HB∞« l∂D∑∞ T vK´ jG{«
.WIO£u∞« ‹U∫HÅ lOL§ l∂D∑∞
7
YES=(A) NO=(#)
#
.WIO£u∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
15:00
7 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
b´√ ,q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± Èdî√ ozU£Ë W´U∂© WKÅ«uL∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù«
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
ozU£Ë ‰U߸≈
8
16-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 17
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
.q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± U± WIO£Ë u∫L∞ ¡«d§ô« «c≥ l∂¢≈
REGISTER
DELETE FILE
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #0003
:‰U∏±
TX/RX NO.
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.q§RL∞« ‰U߸ô« vK´ jG{«
2
.DELETE FILE "UÎHK± `±≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO.
5
l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST "…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ"
.)5
pK¢ Ê√ vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ "#" ‰b¥ •
bOÆ WIO£Ë u∫L¢ Ê√ ‹œ¸√ «–« .XÆu∞« p∞– w≠ qßd¢Ô WIO£u∞«
.÷dF∞« W®U® vK´ ‹ULOKF∑∞« l∂¢≈ ,‰U߸ô«
qßdL∞« WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
.)UNO∞«
OK TO DELETE?
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
.WIO£u∞« u∫L∑∞ T vK´ jG{«
7
YES=(A) NO=(#)
ERASING END
÷dG∞ …dØ«c∞« w≠ WIO£u∞U° ÿUH∑•ô« ‹œ¸√Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–≈ •
.# vK´ jG{« ,q§RL∞« ‰U߸ô«
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
b´√ ,q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± Èdî√ ozU£Ë u∫± WKÅ«uL∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù«
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
8
ozU£Ë ‰U߸≈
17-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 18
)jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞«( WK¥b° WOH¢U≥ ‹UJ∂® «bª∑ß«
…bOF° ‹ôUB¢ö∞ WK¥b° WOH¢U≥ WJ∂® d∂´ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈Ë ozU£Ë ‰U߸« p∞ `O∑¢ WO¢«– …eO± pºØU≠ “UNπ∞
q∂OØ WØdA∞ "Day Call ‰uØ ÍœÓ" Ë "Global Call ‰uØ ‰U°uK¨" Ë "UK Call ‰uØ wØ u¥" ‹U±bî q∏± ,ÈbL∞«
‹U±cª∞« ‹UJ∂® w≠ sOØd∑ALK∞ sJL¥ .…b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ szU°eK∞ …d≠u∑L∞«Ë ‹ôUB¢ö∞ …œËb∫L∞« fO∞d¥«Ë b≤¬
.ÈbL∞« …bOF∂∞« ‹ôUB¢ô« rEF± l± ‹UIHM∞« «Ëd≠u¥ Ê√ Ác≥ WOH¢UN∞«
b≤¬ q∂OØ WØd® s± ‹U±bª∞« Ác≥ l± pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« WOHOØ rºI∞« «c≥ w≠ `{uL∞« ¡«d§ù« p∞ sOÒ∂¥
qB¢« ,Èdî√ WK¥b° WOH¢U≥ ‹U±bî l± pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« ‰u• qOÅUH∑K∞ .‹ôUB¢ö∞ …œËb∫L∞« fO∞d¥«Ë
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« W±bî n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« qOØu∞U°
M Â≈ W±ö´ oB∞
WFƸ oB∞≈Ë …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠« ,ÈbL∞« …bOF° ‹ôUB¢ö∞ WK¥b° WOH¢U≥ W±bî Âbª∑º¢ XMØ Ê≈
ÃU∑∫¢ Íc∞« ÕU∑HL∞« eOOL¢ vK´ «c≥ „b´UºOß .ÁU≤œ√ sOÒ∂L∞« ÕU∑HL∞« ‚u≠ pºØU≠ “UN§ l± …œËeL∞« M Â≈ W±öF∞«
.WK¥b° WOH¢U≥ ‹UJ∂A∞ p±«bª∑ß« bM´ tOK´ jGC∞« v∞«
21
22
23
Data
Delayed
Registration Transmission
Polling
Report
Memory
Reference
D.T.
Tone/+
Space
Clear
7 qBH∞«
24
M
ozU£Ë ‰U߸≈
18-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 19
WK¥b° WOH¢U≥ WJ∂® qOπº¢
:WK¥b° WOH¢U≥ WJ∂A° ’Uª∞« M Â≈ ÕU∑HL∞« sL{ n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ qOπº∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"Â≈ ÕU∑HL∞« œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.M-KEY SETTING
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.ON "qOGA∑∞«" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.ÕULº∞« e±¸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
DATE & TIME
M-KEY SETTING
OFF
:‰U∏±
ON
ACCESS CODE
132
:‰U∏±
:sO° U± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
132 -
).ÊÌ«u£ l°¸√ s± XÆR± nÆu¢ vK´ "P" ·d∫∞« ‰b¥( 131P W±bî Ë√( ‹ôUB¢ö∞ …œËb∫L∞« fO∞d¥«Ë b≤¬ q∂OØ WØd® „œËe¢ •
.Á¸UO∑î« V§u∑¥ Íc∞« ÕULº∞« e±d° )Èdî√ WK¥b° WOH¢U≥
:8 …uDª∞« w≠ 132 ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
REPORT SETTINGS
15:00
FaxOnly
.œ«b´≈ vK´ jG{«
:‰U∏±
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
ozU£Ë ‰U߸≈
19-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
22/3/01
2:17 pm
Page 20
:8 …uDª∞« w≠ 131P ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
ID CODE
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
9
:‰U∏±
123456789
:‰U∏±
UÎLƸ/UÎ≠d• 20( n¥dF∑∞« e±¸ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« 10
.)W∑ÆRL∞« ‹UHÆu∑K∞ w´«œ ô ,vBÆ√ b∫Ø
W±bî Ë√( ‹ôUB¢ö∞ …œËb∫L∞« fO∞d¥«Ë b≤¬ q∂OØ WØd® „œËe¢ •
.Á¸UO∑î« V§u∑¥ Íc∞« n¥dF∑∞« e±d° )Èdî√ WK¥b° WOH¢U≥
s± WKºKß Èd∑ß p≤U≠ ,UÎI∂º± qπ
Ò º± U± n¥dF¢ e±¸ ÊUØ «–« •
.÷dF∞« W®U® vK´ )TTTTT( WLπM∞« ‹U±ö´
.œ«b´≈ vK´ jG{« 11
REPORT SETTINGS
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 12
WK¥b° WOH¢U≥ WJ∂® o¥d© s´ ‰U߸ô«
:ÈbL∞« …bOF° ‹U≠UºLK∞ WKπº± W±bî Uαbª∑º± ‰U߸ö∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)ÎUO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
M
TEL= M416795111
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Âbª∑ß« ,p∞– s´ UÎ{u´
.)6-7 ’ 1(
DOCUMENT READY
TEL=
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
2
.M Â≈ vK´ jG{«
3
.dîü« ·dD∞« fØU≠ rƸ VKD∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
4
:‰U∏±
s± WO≤U£ √b°« r£ ,·UI¥ô« vK´ jG{« ,QDî UÎLƸ XK «–« •
.3 …uDª∞«
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
20-7
07_L250_Arabic_CH07.qxd
20/3/01
5:25 pm
Page 21
÷dG∞ WIO£u∞« `ºL° ¡b∂K∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
.‰U߸ô«
5
sOKπºL∞« n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ VKD¥ •
.dîü« ·dD∞« fØU≠ rƸ VKD¥ r£ s±Ë M Â≈ ÕU∑HL∞« sL{
T vK´ r£ ·UI¥ô« vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
.)8-7 ’ 1(
.d¥¸UI¢ W¥√ w≠ Ê«dNE¥ ô ULN≤U≠ ,n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ W¥UL∫∞ •
l± W¥uß n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ qO㧛 pMJL¥ t≤U≠ ,…eOL∞« ÁcN° ÂUƸô« fH≤ ¸dJ∑± qJA° VKD¢ XMØ «–≈ •
.)ÁU≤œ√ 1( l¥dº∞« VKDK∞ n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√
M Â≈ ÕU∑HL∞« sL{ l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
l¥dº∞« VKD∞« Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ l± W¥uß n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ qOπº∑°
.WK¥b° WOH¢U≥ ‹U±bî o¥d© s´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤ ¡«d§≈ Ë√ ozU£Ë ‰U߸ô VKD∞« ¡«d§≈ qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,Íe±d∞«
Â≈ ÕU∑HL∞« qO㧛 p≤UJ±U° ÊuJ¥ Ê« q∂Æ M Â≈ ÕU∑HL∞« sL{ n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ qO㧛 ôÎË√ pOK´ Vπ¥ •
)19-7 ’ 1( l¥dº∞« VKD∞« ÂUƸ√ l± M
.6 qBH∞« dE≤« ,l¥dº∞« VKDK∞ ÂUƸ_« qO㧛 ‰u• qOÅUH∑K∞ •
:l¥dº∞« VKDK∞ M Â≈ ÕU∑HL∞« ‹«œ«b´≈ qOπº∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
TEL=M_
:‰U∏±
w∑∞« …uDª∞« v∞« qB¢ U±bM´Ë ,l¥dº∞« VKD∞« qO㧛 ¡UM£√
.M Â≈ vK´ jG{« ,n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ ‰U pM± VKD¢
1
TEL=M987 6543_
:‰U∏±
b¥d¢ Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.tKO㧛
2
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ WOI∂∞« qOπº∑∞ ¡«d§ù« «cN° dL∑ß«
.Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë√ …b•«Ë
3
vK´ jGC∞« Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± vK´ jGC∞« W©Uº∂° pMJL¥ t≤U≠ ,Áö´√ ¡«d§ù« p∞ULØ≈ ‰U•
‰uØ wØ u¥" ‹U±bî Uαbª∑º± n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∞ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ‰Uîœ«Ë Íe±d∞« VKD∞«
…œËb∫L∞« fO∞d¥«Ë b≤¬ q∂OØ WØdA∞ "Day Call ‰uØ ÍœÓ" Ë "Global Call ‰uØ ‰U°uK¨" Ë "UK Call
.‹ôUB¢ö∞
ozU£Ë ‰U߸≈
21-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L250_Arabic_CH07.qxd
7 qBH∞«
20/3/01
5:25 pm
Page 22
ozU£Ë ‰U߸≈
22-7
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 1
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
2-8............................................................................................ Âö∑ßô« ‚d©
3-8.............................................................jI≠ fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ozU£Ë Âö∑ß«
3-8........................................................................... jI≠ fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
:UÎOzUIK¢ ¡«uß b• vK´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤Ë ozU£Ë Âö∑ß«
5-8......................................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤
5-8...................................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
6-8............................................................ n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ ‹«¸UOî œ«b´≈
8-8.................................................................. ÍËbO∞« jLM∞« :UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß«
8-8............................................................................... ÍËbO∞« jLM∞« œ«b´≈
8-8................................................................................ UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß«
10-8................................................ wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ :wH¢U≥ œ¸ “UNπ° Âö∑ßô«
10-8..................................................................... wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ œ«b´≈
10-8.................................................. wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß«
11-8............................................................... Èdî√ ÂUNL° ÂUOI∞« ¡UM£√ Âö∑ßô«
11-8............................................... WKJA± ‰uB• bM´ …dØ«c∞« v∞« ozU£Ë Âö∑ß«
11-8......................................................................................... Âö∑ßô« ¡UG∞≈
12-8............................................... )jI≠ UO∞«d∑ß«( X¥Ëœ r¥d∑ß fØU≠ «d∑ºOKO¢
12-8.............................................................. WJ∂A∞« q¥u∫∑∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
13-8.........................................................................WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ qOGA¢
14-8..................................................... )jI≠ …bMK¥“uO≤( w∑OKO∂¥« fØU≠ ÂuJOKO¢
14-8.............................................................. WJ∂A∞« q¥u∫∑∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
15-8.........................................................................WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ qOGA¢
1-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 2
Âö∑ßô« ‚d©
:ÁU≤œ√ ‰Ëbπ∞« l§«¸ ,p∞ WLzö± d∏Ø_« WI¥dD∞« œb∫¢ wJ∞ .ozU£Ë Âö∑ßô …œbF∑± UÎÆd© fØUH∞« “UN§ p∞ ÂbI¥
qOÅUH∑∞«
3-8 ’
‹U∂KD∑L∞«
qBHM± wH¢U≥ jî
.jI≠ fØUH∞« ‹ôULF∑ßô
qLF∞« wºOzd∞« «bª∑ßô«
Âö∑ßô« jL≤
ozU£Ë FAX ONLY MODE
vK´ fØUH∞« “UN§ œd¥
U≥¸U∂∑´U° ‹«¡«bM∞« lOL§
jI≠ fØUH∞« jL≤
ozU£u∞« rK∑º¥ .W±œUÆ ozU£Ë
‹«¡«bM∞« lDI¥Ë UÎOzUIK¢
.WO¢uB∞«
5-8 ’ W¥ËbO∞« W´ULº∞« ÊuJ¢ Ê« UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ ‰u∫∑¥
fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° U±
U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô«
.fØUH∞« “UNπ° ôÎuÅu± rK∑º¥ .WO¢uB∞« ‹«¡«bM∞«Ë
l± Êd¥Ë UÎOzUIK¢ ozU£u∞«
.WO¢uB∞« ‹«¡«bM∞«
‹«¡«b≤/ozU£Ë
8-8 ’ W¥ËbO∞« W´ULº∞« ÊuJ¢ Ê«
U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô«
.fØUH∞« “UNπ° ôÎuÅu±
qØ l± fØUH∞« “UN§ Êd¥
WIO£Ë ÊUØ ¡«uß ,ÂœUÆ ¡«b≤
l± .UÎO¢uÅ ¡Î«b≤ Ë√ W±œUÆ
pOK´ Vπ¥ ,W±œUI∞« ozU£u∞«
Âö∑ß« UÎ¥Ëb¥ qGA¢ Ê«
.WIO£u∞«
‹«¡«b≤
10-8 ’ wH¢U≥ œ¸ “UN§ ÊuJ¥ Ê«
.fØUH∞« “UNπ° ôÎuÅu±
fØUH∞« “UN§ rK∑º¥
qπº¥Ë UÎOzUIK¢ ozU£u∞«
qzUßd∞« wH¢UN∞« œd∞« “UN§
.WO¢uB∞«
‹«¡«b≤/ozU£Ë
WØd® l± „«d∑®ô« wH¢U≥ jî VB≤ p∞ `O∑¥
fØU≠ «d∑ºOKO¢ ‹U±bî ozU£uK∞ b•«Ë :sOLÆd° b•«Ë
.WO¢uB∞« ‹«¡«bMK∞ dî¬Ë
)UO∞«d∑ß«( X¥Ëœ r¥d∑ß
fØU≠ ÂuJOKO¢ ‹U±bî Ë√
.)…bMK¥“uO≤( w∑OKO°«
‹«¡«b≤/ozU£Ë
12-8 ’
14-8 ’
Fax/Tel Mode
n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤
MANUAL MODE
ÍËbO∞« jLM∞«
ANS.MACHINE
MODE
wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤
NET SWITCH*
*WJ∂A∞« q¥u∫¢
XÆË Í√ w≠ jLM∞« dOOG¢ p≤UJ±U° .qBH∞« «c≥ w≠ sO∂± u≥ ULØ jLM∞« œ«b´S° rÆ ,p¢U§UO∑•ô rzöL∞« jLMK∞ „b¥b∫¢ ‰U•
.ÊUØ
.jI≠ …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ œ«b´ù« «c≥ d≠u∑¥ *
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
2-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 3
ozU£Ë Âö∑ß«
jI≠ fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ozU£Ë Âö∑ß«
jL≤ò œ«b´S° rÆË jª∞« «cN° pºØU≠ “UN§ qÅË√ ,jI≠ fØUH∞« ‹ôULF∑ßô qBHM± wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–«
.W±œUÆ ozU£Ë UN≤« vK´ UNK±UF¥Ë ‹«¡«bM∞« lOL§ vK´ pºØU≠ “UN§ œdOß .FAX ONLY MODE”jI≠ fØUH∞«
jI≠ fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
Âö∑ßô« jL≤ dOÒG¢ r∞ Ê≈ .FAX ONLY MODE "jI≠ fØUH∞« jL≤" vK´ lMBL∞« w≠ pºØU≠ “UN§ œ«b´≈ r¢
:¡«d§ù« «c≥ W©Uº∂° l∂¢U≠ ,NET SWITCH* "WJ∂A∞« q¥u∫¢" Ë√ Fax/Tel Mode "n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" v∞«
FAX ONLY MODE
15:00
FaxOnly
fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô Âö∑ßô« jL≤ vK´ jG{«
.FAX ONLY MODE "jI≠
:‰U∏±
1
:Ác≥ v∞« ÷dF∞« W®U® ‰u∫∑¢ ,ÊÌ«u£ lC° bF° •
,Âö∑ßô« jL≤ vK´ jGC¢ U±bM´ ÷dF∞« W®U® vK´ FAX ONLY MODE "jI≠ fØUH∞« jL≤" dNE¥ r∞ «–«
:jLM∞« œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢U≠
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
RX SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
Âö∑ßô« jL≤ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX MODE
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
"jI≠ fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.FAX ONLY MODE
8
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
ECM RX
RX MODE
FAX/TEL AUTO SW
FAX ONLY MODE
INCOMING RING
:‰U∏±
.…bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ jI≠ NET SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢ò d≠u∑¥ *
3-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
Page 4
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
10
W®U® vK´ FaxOnly "jI≠ fØUH∞«" ÷d´ s± oI∫¢
.÷dF∞«
11
Âö∑ßô« jL≤ vK´ jG{« ,"jI≠ fØUH∞«" ÷dF¥Ô r∞ «–« •
bF° .FAX ONLY MODE "jI≠ fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« ÷dF∞« W®U® œuF¢ ,ÊÌ«u£ lC°
‹«¡«bM∞« lDI¥Ë UÎOzUIK¢ ozU£u∞« “UNπ∞« rK∑º¥ .ozU£Ë U≥¸U∂∑´U° W±œUI∞« ‹«¡«bM∞« lOL§ fØUH∞« “UN§ q±UF¥
.WO¢uB∞«
W´ULº∞« qÅË√ ,dî¬ fØU≠ s± ¡«b≤ ÂËbI° t∂ÒM¢Ô Ê√ ‹œ¸√ «–« .dî¬ fØU≠ s± ¡Î«b≤ q∂I∑º¥ U±bM´ fØUH∞« “UN§ Êd¥ ô
.)7-14 ’ 1( INCOMING RING "ÂœUI∞« sO≤d∞«" œ«b´≈ qGÒ®Ë ,fØUH∞« “UNπ° U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞«
.)7-14 ’ ,"sO≤d∞« ‹«d± œb´" 1( fØUH∞« “UN§ œd¥ Ê√ q∂Æ sO≤d∞« ‹«d± œb´ ¸UO∑î« UÎC¥√ pMJL¥
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
4-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 5
ozU£Ë Âö∑ß«
"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" :UÎOzUIK¢ ¡«uß b• vK´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤Ë ozU£Ë Âö∑ß«
“UN§ s± b¥d¢ XMØË n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹ôULF∑ßô jI≠ b•«Ë wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–« jLM∞« «c≥ œ«b´S° rÆ
.n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° UÎOzUIK¢ ‰u∫∑¥ Ê« pºØU≠
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫¢ ,jLM∞« «c≥ l±
n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
FAX/TEL AUTO SW "n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK¢ q¥u∫¢"
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
RX SETTINGS
ECM RX
RX MODE
FAX ONLY MODE
:‰U∏±
FAX/TEL AUTO SW
RING START TIME
vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:)n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤(
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.RX MODE "Âö∑ßô« jL≤" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
"n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK¢ q¥u∫¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.FAX/TEL AUTO SW
8
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
"n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK¢ q¥u∫¢" ‹«¸UOî œ«b´ù •
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« dE≤« ,FAX/TEL AUTO SW
15:00
FaxTel
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
10
15:00
FaxTel
:‰U∏±
W®U® vK´ FaxTel "n¢UN∞« fØUH∞«" ÷d´ s± oI∫¢
.÷dF∞«
11
jL≤ vK´ jG{« ,FaxTel "n¢UN∞« fØUH∞«" ÷dF¥Ô r∞ «–« •
.Fax Tel Mode "n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô Âö∑ßô«
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« ÷dF∞« W®U® œuF¢ ,ÊÌ«u£ lC° bF°
5-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 6
"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" ‹«¸UOî œ«b´≈
fØUH∞« “UN§ Wπ∞UF± WOHOJ° WÆb° rJ∫∑∞« pMJL¥ t≤U≠ ,Fax/Tel Mode "n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" ‹œb´√ U± «–≈
:WO∞U∑∞« ‹«œ«b´ù« j∂C° p∞–Ë W±œUI∞« ‹«¡«bMK∞
s± sO∂∑¥ wJ∞ fØUH∞« “UN§ tÆdG∑ºOß Íc∞« XÆu∞« j∂{« :RING START TIME "sO≤d∞« ¡b° XÆË" œ«b´≈ .)ÊÌ«u£ 8 :w{«d∑≠ô«( n¢U≥ s± Ë√ fØU≠ “UN§ s± UαœUÆ ÊUØ Ê≈ ¡«bM∞«
U±bM´ fØUH∞« “UN§ tO≠ Êd¥ Íc∞« XÆu∞« ‰u© j∂{« :F/T RING TIME "n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË" œ«b´≈ .)WO≤U£ 22 :w{«d∑≠ô«( U± n¢U≥ s± UαœUÆ ¡«bM∞« ÊuJ¥
Âö∑ßô« jL≤ v∞« fØUH∞« “UN§ ‰u∫∑¥ u∞ ULO≠ œ«b´S° rÆ :DEFAULT ACTION "w{«d∑≠ô« qLF∞«" œ«b´≈ :w{«d∑≠ô«( F/T RING TIME "n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË" w≠ bÒFL∞« sO≤d∞« XÆË –UH≤ bF° ¡«bM∞« lDI¥ Ë√
.)Âö∑ßô« jL≤ v∞« ‰u∫∑¥
:n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ ¸UO∑î« r∑¥ U±bM´ Àb∫¥ «–U± <
:wK¥ ULØË ¡«bM∞« Ÿu≤ Vº• œd∞« ÊuJOº≠ ,¡«b≤ fØUH∞« “UN§ rK∑º¥ U±bM´
¡«bM∞« Ÿu≤
en¢U≥
fØU≠
UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë ‰U߸«
vK´ ¡«bM∞« nO∞UJ¢ √b∂¢
.qßdL∞«
RING START TIME
sO≤d∞« ¡b° XÆË
w{«d∑≠ô« œ«b´ù«(
)ÊÌ«u£ 8 =
F/T RING TIME
n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË
w{«d∑≠ô« œ«b´ô«(
).WO≤U£ 22 =
fØU≠
UÎOzUIK¢ WIO£Ë ‰U߸«
ÊÒd¥ Ê« ÊËœ fØUH∞« “UN§ œÒd¥
fØUH∞« WLG≤ v∞« fØUH∞« “UN§ XBM¥
)ÊÌ«u£ 8 …bL∞(
fØUH∞« WLG≤ nAØ r¢ s
UÎOzUIK¢ WIO£u∞« rK∑º¢Ô
fØUH∞« WLG≤ nAJ¢ r∞
fØUH∞« WLG≤ nAØ r¢(
v∞« fØUH∞« “UN§ ‰uÒ∫∑¥Ë
).Âö∑ßô« jL≤
sO≤d∞U° fØUH∞« “UN§ √b∂¥
.Àb∫∑∑∞ W´ULº∞« l≠¸«
).WO≤U£ 22 ‰öî( W´ULº∞« l≠d¢ r∞ Ê≈
w{«d∑≠ô« qLF∞«
RECEIVE )w{«d∑≠ô« œ«b´ô«( Âö∑ßô« :sO° U± d∑î≈
.DISCONNECT ‰UB¢ô« lDÆË
‰UB¢ô« lDÆ
.¡«bM∞« fØUH∞« “UN§ lDI¥
Âö∑ßô«
)w{«d∑≠ô« œ«b´ô«(
qLF∞«" œ«b´S° rÆ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .fØUH∞« WLG≤ ‰U߸« vK´ WOK°UI∞« fØUH∞« …eN§√ lOLπ∞ fO∞
√b∂¥Ë Âö∑ßô« jL≤ v∞« UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ ‰uÒ∫∑¥ YO∫° "Âö∑ßô«" vK´ "w{«d∑≠ô«
.WO≤U£ 40 W°«dÆ bF° ‰UB¢ô« lDI¥ t≤U≠ ,WIO£Ë W¥√ rK∑º¢Ô r∞ Ê≈ .WIO£u∞« Âö∑ßU°
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
6-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 7
ozU£Ë Âö∑ß«
:ån¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ò ‹«¸UOî œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
RING START TIME
W∫HB∞« vK´ …œu§uL∞« 9 v∞« 1 s± ‹«uDª∞« l∂¢≈
.5-8
1
8SEC
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
2
9SEC
:‰U∏±
"sO≤d∞« ¡b° XÆË" …b± ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.RING START TIME
3
.WO≤U£ 30 v∞« dHÅ s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
.WI°Uº∞« W∫HB∞« dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
F/T RING TIME
22SEC
:‰U∏±
30SEC
:‰U∏±
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
4
sO≤¸ XÆË" …b± ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.F/T RING TIME "n¢UN∞«/fØUH∞«
5
.WO≤U£ 60 v∞« 10 s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
.WI°Uº∞« W∫HB∞« dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
DEFAULT ACTION
RECEIVE
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
6
"w{«d∑≠ô« qLF∞«" œ«b´≈ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢ Íc∞« DEFAULT ACTION
7
:‰U∏±
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
.)Âö∑ßô« jL≤ v∞« ‰u∫∑¥( RECEIVE Âö∑ßô« .)¡«bM∞« lDI¥( DISCONNECT ‰UB¢ô« lDÆ .WI°Uº∞« W∫HB∞« dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
INCOMING RING
15:00
7-8
FaxTel
ozU£Ë Âö∑ß«
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
8
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
9
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 8
"ÍËbO∞« jLM∞«" :UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß«
jI≠ UÎ≤UO•√Ë ,WO¢uB∞« ‹«¡«bMK∞ wºOz¸ qJA° t±bª∑º¢ jI≠ b•«Ë wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–« jLM∞« «c≥ œ«b´S° rÆ
.ozU£Ë Âö∑ßô
‰U∂I∑ß« p≤UJ±U° ÊuJ¥ wJ∞ fØUH∞« “UNπ° U± n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫∑ß ,jLM∞« «cN∞
ÊUØ «–« ô«Ë ,pºØU≠ “UN§ s± …d®U∂± Âö∑ßô« jOAM¢ pMJL¥ .UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß« qOGA¢ p∞cØË WO¢uÅ ‹«¡«b≤
‡° «c≥ v´b¥( Âö∑ßô« jOAM∑∞ pH¢UN° bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ VK© pMJL¥ t≤U≠ ,„“UN§ s´ «ÎbOF° pH¢U≥
.)"bF°Ô s´ Âö∑ßô«"
"ÍËbO∞« jLM∞«" œ«b´≈
:MANUAL MODE "ÍËbO∞« jLM∞«" vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´ù ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
"ÍËbO∞« jLM∞«" ¸UO∑îô Âö∑ßô« jL≤ vK´ jG{«
.MANUAL MODE
MANUAL MODE
15:00
Manual
:‰U∏±
1
:Ác≥ v∞« ÷dF∞« W®U® dOG∑¢ ,ÊÌ«u£ lC° bF° •
:UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß«
:UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë rK∑º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
15:00
8 qBH∞«
Manual
:‰U∏±
W®U® w≠ ÷ËdF± Manual "ÍËb¥" ÊQ° bØQ¢
.)Áö´√ 1( ÷dF∞«
1
Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ bÆ p≤Q° bØQ¢
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° n¢U≥
2
Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« sO≤¸ lLº¢ U±bM´
.W´ULº∞« l≠¸≈ ,n¢UN∞«
3
ozU£Ë Âö∑ß«
8-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
22/3/01
2:18 pm
Page 9
ozU£Ë Âö∑ß«
:UÎzËb≥ Ë√ WK¥u© ‹ULG≤ XFLß «–≈ <
vK´ jG{« .WIO£Ë p∞ qßd¥ Ê« U± b•√ ‰ËU∫¥
l{Ë pºØU≠ “UN§ vK´ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞«
.WIO£u∞« Âö∑ßU° √b∂∑∞ W´ULº∞«
4
,pºØU≠ “UN§ s´ «ÎbOF° ÊUØË n¢UN∞« qLF∑º¢ XMØ Ê≈ •
Âö∑ßö∞ w{«d∑≠ô« n¥dF∑∞« rƸ( 25 rÆd∞« VK©U≠
.W´ULº∞« l{Ë pH¢U≥ vK´ )bF°Ô s´
:U΢uÅ XFLß «–≈ <
WIO£Ë qßd¥ Ê« p° qB∑L∞« œ«¸« «–≈ .p∑£œU∫± √b°«
ÕU∑H± vK´ jGC∞« rNM± VK©« ,pO∞« Àb∫∑∞« bF°
.rNºØU≠ “UN§ vK´ ¡b∂∞«
4
vK´ jG{« ,WK¥u© ‹ULG≤ lLº¢ U±bM´
l{Ë pºØU≠ “UN§ vK´ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞«
.WIO£u∞« Âö∑ßU° √b∂∑∞ W´ULº∞«
5
,pºØU≠ “UN§ s´ «ÎbOF° ÊUØË n¢UN∞« qLF∑º¢ XMØ Ê≈ •
Âö∑ßö∞ w{«d∑≠ô« n¥dF∑∞« rƸ( 25 rÆd∞« VK©U≠
.W´ULº∞« l{Ë pH¢U≥ vK´ )bF°Ô s´
“UN§ vK´ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ pDG{ bF° UNK∫± UNF{Ë s± bØQ¢ ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« qLF∑º¢ XMØ Ê≈
.lDIMOß ‰UB¢ô« ÊU≠ ô≈Ë ,pºØU≠
ÊQ° bØQ¢ .`O∫B∞« qJA∞U° W¥ËbO∞« W´ULº∞« lC¢ r∞ «–« WÅUî ‹ULG≤ tÆö©U° p∞–Ë fØUH∞« “UN§ pN∂MOß
‹ULG≤ oKD¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° UNK±U• vK´ XF{Ë bÆ W¥ËbO∞« W´ULº∞«
.)4-14 ’ 1( OFFHOOK ALARM "W´u≠d± W´ULº∞« t∂ÒM±" œ«b´≈ qD°« ,WÅUî
1( REMOTE RX "bF°Ô s´ Âö∑ßô«" œ«b´≈ jOAM¢ s± oI∫∑≠ ,n¢UN∞« s± Âö∑ßô« jOAM¢ lD∑º¢ r∞ Ê≈
.)7-14 ’
bF° s´ Âö∑ßô« ‰UD°≈ Ë√ ,)7-14 ’ , "bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢" 1( bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ dOOG¢ pMJL¥
.)7-14 ’ ,"bF°Ô s´ Âö∑ßô«" 1(
“UNπ° rJ∫∑∞«( bF° s´ rJ∫∑∞U° tKOGA¢ ‹UOKL´ cOHM¢ lOD∑º¥Ë pºØU≠ “UNπ° UΩu°d± wH¢U≥ œ¸ “UN§ ÊUØ «–≈
bF° s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ fH≤ WHO™u∞« ÁcN∞ Ídº∞« e±d∞« ÊuJ¥ bI≠ ,)bF° s´ n¢U≥ WDß«u° wH¢UN∞« œd∞«
“UNπ° ’Uª∞« bF° s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ „dOOG¢ s± bØQ¢ ,p∞cØ d±ô« ÊUØ «–« .pºØU≠ “UNπ° ’Uª∞«
)7-14 ’ ,"bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢" 1( .wH¢UN∞« œd∞« “UNπ∞ Ídº∞« e±d∞« s´ «ÎeOL∑± tKFπ∑∞ pºØU≠
9-8
ozU£Ë Âö∑ß«
•
•
•
•
•
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 10
"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" :wH¢U≥ œ¸ “UNπ° Âö∑ßô«
.V∑JL∞« øUî ÊuJ¢ U±bM´ WO¢uB∞« qzUßd∞«Ë ozU£u∞« Âö∑ß« fØUH∞« “UNπ° wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ p∞ `O∑¥
vK´ œd∞« wH¢UN∞« œd∞« “UNπ∞ fØUH∞« “UN§ `O∑¥ ,ANS. MACHINE MODE "wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" w≠
.Ác≥ fØUH∞« WLG≤ nA∑Ø« U± «–≈ UÎOzUIK¢ WIO£u∞« rK∑º¥Ë fØUH∞« WLG≤ v∞« lL∑º¥ r£ ,W±œUI∞« ‹«¡«bM∞«
"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" œ«b´≈
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± n¢U≥ Ë√ ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ v∞« ÃU∑∫¢ ,jLM∞« «cN∞
:ANS. MACHINE MODE "wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´ù ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
ANS.MACHINE MODE
15:00
AnsMode
¸UO∑îô Âö∑ßô« jL≤ vK´ jG{«
.ANS. MACHINE MODE "wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤"
:‰U∏±
1
:w∞U∑∞« v∞« W®UA∞« dOG∑¢ ÊÌ«u£ lC° bF° •
wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß«
:wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« bM´ ‹«œU®¸ô« Ác≥ l∂¢«
.w≤U∏∞« Ë« ‰Ëô« sO≤d∞« bM´ œd¥ wJ∞ wH¢UN∞« œd∞« “UN§ j∂{« •
:wH¢UN∞« œd∞« “UN§ vK´ W´«cL∞« WO¢uB∞« W∞UßdK∞ pKO㧛 bM´ •
.WO≤U£ 15 …b± ,UNKLØQ° W∞Ußd∞« “ËUπ∑¢ ô Ê« Vπ¥ :‰U∏L∞« qO∂ß vK´ .WIO£u∞ rN∞U߸« WOHOØ p° qB∑L∞« d∂î« ,W´«cL∞« WO¢uB∞« W∞Ußd∞« w≠ WIO£Ë ‰U߸≈ ‹œ¸√ «–≈ .WLGM∞« bF° p∑∞U߸ „d¢ v§d¥ sJ∞Ë ,Êü« rJ∑L∞UJ± vK´ œd∞« lOD∑ß« ô .UÎ∂•d±"
".«ÎdJ® .p∑∞Ußd∞ pØd¢ bF° „“UN§ vK´ ¡b∂∞« ÕU∑H± vK´ jG{« ,fØUH∞U°
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
10-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 11
ozU£Ë Âö∑ß«
Èdî√ ÂUNL° ÂUOI∞« ¡UM£√ Âö∑ßô«
ÂUNL° X≤√ ÂuI¢ ULMO° WOH¢U≥ ‹«¡«b≤ ¡«d§≈Ë ozU£Ë Âö∑ß« vK´ ¸œUÆ t≤U≠ «c∞ nzU™u∞« œbF∑± fØUH∞« “UN§ Ê≈
.Èdî√
t≤U≠ ,W´U∂D∞U° ÂUOI∞« s± tFML¢ Èdî√ WLN± ¡«d§S° ÂuI¥ t≤_ WLK∑º± WIO£Ë l∂D¥ Ê√ fØUH∞« “UN§ lD∑º¥ r∞ «–«
.t¢dØ«– v∞« WLK∑ºL∞« WIO£u∞« UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ l∂D¥ ,WLNL∞« pK¢ “Uπ≤≈ ‰U•Ë ,r£ .…dØ«c∞« w≠ WIO£u∞« rK∑ºOß
WKJA± ‰uB• bM´ …dØ«c∞« v∞« ozU£Ë Âö∑ß«
w≠ WIO£u∞« s± W´u∂DL∞« dO¨ ‹U∫HB∞« UÎOzUIK¢ kH∫¥ t≤U≠ ,WIO£u∞ t±ö∑ß« bM´ U± WKJA± fØUH∞« “UN§ vÆô «–«
Ë√ dî¬ ¸UDî≈ v∞« W≠U{ôU° REC'D IN MEMORY "…dØ«c∞« w≠ XLK∑ß«" ¸UDîù« ÷dF° ÂuI¥ r£ .t¢dØ«–
.8-13 ’ dE≤« ,Á–Uª¢« “ö∞« qLF∞« ‰u• qOÅUH∑∞«Ë )‹«(¸UDîù« ÕËd® ‰u• .÷dF∞« W®U® w≠ d∏Ø√
*.W∫HÅ 64 s± »dI¥ U± v∞« fØUH∞« “UN§ …dØ«– lº¢
Âö∑ßô« ¡UM£√ WKJA± XKB• U± «–« …dØ«c∞« w≠ ozU£Ë W¥√ kH∫¢ ô wJ∞ …b•u∞« œ«b´S° ÂuI¢ Ê« pMJL¥
.)7-14 ’ ,"…dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«" 1(
.…dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫L∑ß UN≤U≠ ,WLK∑ºL∞« WIO£u∞« …b•u∞« l∂D¢Ë WKJAL∞« q∫¢Ô UL∞U•
.WOI∂∑L∞« ‹U∫HB∞« rK∑º¢ Ê« lOD∑º¢ s∞ p≤U≠ ,…dØ«c∞« v∞« U± WIO£Ë Âö∑ß« ¡UM£« …b•u∞« …dØ«– ‹ú∑±« «–«
.WIO£u∞« s± vI∂¢ U± ‰U߸« …œU´≈ rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
•
•
•
•
Âö∑ßô« ¡UG∞≈
:Âö∑ßô« qL∑J¥ Ê« q∂Æ WIO£Ë Âö∑ß« ·UI¥« ‹œ¸√ U± «–« ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
CANCEL? AYES #NO
.·UI¥ô« vK´ jG{«
YES=(A) NO=(#)
.Âö∑ßô« wGK∑∞ T vK´ jG{«
TX/RX CANCELLED
TX/RX NO.
5003
1
¡UG∞≈ b¥d¢ p≤«Ë d±_« bØR¢ Ê« fØUH∞« “UN§ pM± VKD¥ •
.Âö∑ßô«
:‰U∏±
2
.T vK´ jGC∞« r∑¥ r∞ U± Âö∑ßô« vGK¥Ô ô •
,WIO£u∞« Âö∑ßU° ¸«dL∑ßô« ‹œ¸√Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ U± «–« •
.# vK´ jG{«
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß«
11-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 12
)jI≠ UO∞«d∑ß«( X¥Ëœ r¥d∑ß fØU≠ «d∑ºOKO¢
pDª∞ sOLƸ sOÒF¢ Ê√ W±bª∞« Ác≥ p∞ `O∑¢ .X¥Ëœ r¥d∑ß-fØU≠ W±bî ,UO∞«d∑ß« w≠ ,«d∑ºOKO¢ WØd® ÂbI¢
UNOK´ ·dF∑¥ WÅUî sO≤¸ WLG≤ WJ∂A∞« qßd¢Ô ,fØUH∞« rƸ VKD¥Ô U±bM´ .n¢UNK∞ dî¬Ë fØUHK∞ b•«Ë :wH¢UN∞«
q±UF¥Ô wJ∞ WJ∂A∞« s± qßd∑ß WHK∑ª± sO≤¸ WLG≤ ÊU≠ ,n¢UN∞« rƸ VK©Ô «–« .fØU≠ ¡«bMØ UÎOzUIK¢ UNK±UF¥Ë „“UN§
.qßdL∞« ·dD∞« bM´ q¥u∫∑∞« w≠ dOîQ¢ œu§Ë Âb´ wMF¥ «c≥ .w¢uÅ t≤Q° ¡«bM∞«
.WIO£Ë Âö∑ßô )dOBÆ-dOBÆ-dOBÆ( w£ö£ sO≤¸ •
.WLE∑M± qÅ«uH° ,…dOBÆ ‹U≤Ò¸ Àö£
.WOH¢UN∞« ‹UL∞UJLK∞ )„bM´ ’Uª∞« w´dH∞« ‰œU∂L∞« vK´ «ÎœUL∑´«( w£ö∏∞« «b´ ULO≠ sO≤¸ Í« •
.«d∑ºOKO¢ WØdA° qB¢« ,WJ∂A∞« ÁcN° j°d∞« ‰u• ‹U±uKFLK∞
WJ∂A∞« q¥u∫∑∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
.NET.SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢" vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´ù ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
RX SETTINGS
ECM RX
RX MODE
FAX ONLY MODE
NET SWITCH
INCOMING RING
8 qBH∞«
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.RX MODE "Âö∑ßô« jL≤ "¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
"WJ∂A∞« q¥u∫¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.NET SWITCH
8
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
ozU£Ë Âö∑ß«
12-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
ozU£Ë Âö∑ß«
15:00
20/3/01
NET SW.
5:26 pm
Page 13
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
10
jL≤ Í« ¸UO∑î« pMJL¥ ö≠ ,NET SWITCH WJ∂A∞« q¥u∫¢ v∞« «ÎbF± RX MODE Âö∑ßô« jL≤ ÊuJ¥ U±bM´
.Âö∑ßô« jL≤ ÕU∑H± l± dî¬ Âö∑ß«
WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ qOGA¢
l±Ë .ÍœUO∑´« wH¢U≥ jî vK´ “UNπ∞« ‰ULF∑ßô UÎ∂¥dI¢ tºH≤ u≥ WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ ‰ULF∑ßô l∂∑L∞« ¡«d§ô« Ê«
.ÁU≤œ« sO∂± u≥ ULØ ö
Î OKÆ nK∑ª± qJA° “UNπ∞« VOπOß ,‹«¡«b≤ rK∑º¢ U±bMF≠ ,p∞–
:n¢UN∞« ¡«b≤ sO≤¸ ÖuL≤ lLº¢ U±bM´
Ê« ‰ËU∫¥ fØU≠ “UN§ s± ÂœUÆ ¡«bM∞« Ê« wMF¥ «cN≠ ,WµOD° ‹ULG≤ XFLß Ê« .…œUF∞UØ Àb∫¢Ë W´ULº∞« l≠¸«
sO≤d∞U° “UNπ∞« dL∑º¥ ,W´ULº∞« l≠d¢ r∞ Ê≈ .WIO£u∞« rK∑º∑∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{« .WIO£Ë p∞ qßd¥
.¡«bM∞« l± q±UF∑Oß t≤U≠ ,UΩu°d± wH¢U≥ œ¸ “UN§ ÊUØ «–« .jª∞« dîü« ·dD∞« lDI¥ v∑•
:)w£ö£ sO≤¸( fØUH∞« ¡«b≤ sO≤¸ ÖuL≤ lLº¢ U±bM´
.UÎOzUIK¢ WIO£u∞« rK∑º∑ß UN≤U≠ ,…b•u∞« Êd¢ Ê« bF°
13-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 14
)jI≠ …bMK¥“uO≤( w∑OKO∂¥« fØU≠ ÂuJOKO¢
pDª∞ sOLƸ sOÒF¢ Ê√ W±bª∞« Ác≥ p∞ `O∑¢ .w∑OKO∂¥«-fØU≠ W±bî ,…bMK¥“uO≤ w≠ ,.œ“ .Ê≈ ÂuJOKO¢ WØd® ÂbI¢
UNOK´ ·dF∑¥ WÅUî sO≤¸ WLG≤ WJ∂A∞« qßd¢Ô ,fØUH∞« rƸ VKD¥Ô U±bM´ .n¢UNK∞ dî¬Ë fØUHK∞ b•«Ë :wH¢UN∞«
q±UF¥Ô wJ∞ WJ∂A∞« s± qßd∑ß WHK∑ª± sO≤¸ WLG≤ ÊU≠ ,n¢UN∞« rƸ VK©Ô «–« .fØU≠ ¡«bMØ UÎOzUIK¢ UNK±UF¥Ë „“UN§
.qßdL∞« ·dD∞« bM´ q¥u∫∑∞« w≠ dOîQ¢ œu§Ë Âb´ wMF¥ «c≥ .w¢uÅ t≤Q° ¡«bM∞«
.«d∑ºOKO¢ WØdA° qB¢« ,WJ∂A∞« ÁcN° j°d∞« ‰u• ‹U±uKFLK∞
WJ∂A∞« q¥u∫∑∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
.NET SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢" vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´ù ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
RX SETTINGS
ECM RX
RX MODE
FAX ONLY MODE
:‰U∏±
NET SWITCH
INCOMING RING
15:00
NET SW.
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.RX MODE "Âö∑ßô« jL≤ "¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
"WJ∂A∞« q¥u∫¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.NET SWITCH
8
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
10
Âö∑ß« jL≤ ¸UO∑î« sJL¥ s∞ ,NET SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢" vK´ RX MODE "Âö∑ßô« jL≤" bÒF¥Ô U±bM´≈
.Âö∑ßô« jL≤ ÕU∑HL° dî¬
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
14-8
08_L250_Arabic_CH08.qxd
20/3/01
5:26 pm
Page 15
ozU£Ë Âö∑ß«
WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ qOGA¢
l±Ë .ÍœUO∑´« wH¢U≥ jî vK´ “UNπ∞« ‰ULF∑ßô UÎ∂¥dI¢ tºH≤ u≥ WJ∂A∞« q¥u∫¢ ÂUE≤ ‰ULF∑ßô l∂∑L∞« ¡«d§ô« Ê«
.ÁU≤œ« sO∂± u≥ ULØ ö
Î OKÆ nK∑ª± qJA° “UNπ∞« VOπOß ,‹«¡«b≤ rK∑º¢ U±bMF≠ ,p∞–
:n¢UN∞« ¡«b≤ sO≤¸ ÖuL≤ lLº¢ U±bM´
Ê« ‰ËU∫¥ fØU≠ “UN§ s± ÂœUÆ ¡«bM∞« Ê« wMF¥ «cN≠ ,WµOD° ‹ULG≤ XFLß Ê« .…œUF∞UØ Àb∫¢Ë W´ULº∞« l≠¸«
sO≤d∞U° “UNπ∞« dL∑º¥ ,W´ULº∞« l≠d¢ r∞ Ê≈ .WIO£u∞« rK∑º∑∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{« .WIO£Ë p∞ qßd¥
.¡«bM∞« l± q±UF∑Oß t≤U≠ ,UΩu°d± wH¢U≥ œ¸ “UN§ ÊUØ «–« .jª∞« dîü« ·dD∞« lDI¥ v∑•
:)w£ö£ sO≤¸( fØUH∞« ¡«b≤ sO≤¸ ÖuL≤ lLº¢ U±bM´
.UÎOzUIK¢ WIO£u∞« rK∑º∑ß UN≤U≠ ,…b•u∞« Êd¢ Ê« bF°
15-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L250_Arabic_CH08.qxd
8 qBH∞«
20/3/01
5:26 pm
Page 16
ozU£Ë Âö∑ß«
16-8
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 1
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
2-9.......................................................................................... ’Uª∞« VKD∞«
2-9.........................................................n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆÒu¢ ‰U
2-9..................................................................... wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± ‰uÒ∫∑∞«
4-9................................................................................VKD∞« WLG≤ s± oI∫∑∞«
4-9....................................................................... ’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
5-9......................................................................…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞«
5-9........................................................ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° W∫zô W´U∂©
6-9.................................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂©
7-9................................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë ‰U߸«
9-9...................................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
10-9............................................................................................... ¡«dI∑ßô«
10-9............................................................................... ?¡«dI∑ßô« wMF¥ «–U±
10-9................................................................................. ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
10-9...................................................................... dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
12-9...................................................................... ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞≈
12-9................................................................................. ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«
12-9....................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
15-9............................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
15-9.................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢
17-9..................................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
17-9.............................................................pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢
18-9............................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ¡UG∞≈
20-9......................................................................................... Âö∑ßô« bOOI¢
1-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 2
’Uª∞« VKD∞«
n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆÒu¢ ‰U
:sO∑O∞U∑∞« sO∑∞U∫∞« w≠ U± n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆu¢ ‰U v∞« ÃU∑∫¢ bÆ
.„bK° w≠ t° ‰uLFL∞« wH¢UN∞« ÂUEM∞« vK´ XÆRL∞« nÆu∑∞« ÊUJ±Ë …b± bL∑F¢ .UÎO∞Ëœ UÎLƸ qπº¢ Ë« VKD¢ U±bM´ .9-3 ’ dE≤« ,qOÅUH∑K∞ .w´d≠ ‰œU∂L° ö
Î B∑± pºØU≠ “UN§ ÊuJ¥ U±bM´ :l¥dº∞« VKDK∞ rƸ qO㧛 bM´ Ë√ ÍœUO∑´ô« VKD∞« ¡UM£√ W∑ÆR± ‹UHÆu¢ qîb∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
TEL=
00
:‰U∏±
rƸ ‰U pM± VKD¢ w∑∞« …uDª∞« v∞« qB¢ U±bM´
v∑• rÆd∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,n¢UN∞«/fØUH∞«
.XÆRL∞« nÆu∑∞« ‰U ÊUJ± v∞« qB¢
1
rÆd∞« q r£ ,u∫L∞« vK´ jG{« ,QDî rÆd∞« XK «–« •
.`O∫B∞«
TEL=
00P
:‰U∏±
UÎHÆu¢ qîb∑∞ XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞« …œU´≈ vK´ jG{«
.UÎ∑ÆR±
2
.*sO∑O≤U£ ‰uD° u≥ )p( U± rƸ sL{ qîbL∞« XÆRL∞« nÆu∑∞« •
nÆu∑∞«/VKD∞« …œU´≈ vK´ jG{« ,‰u©√ XÆR± nÆu∑∞ •
s± ôÎb° .*sO∑O≤U£ s± dî¬ UÎ∑ÆR± UÎHÆu¢ qîb∑∞ WO≤U£ …d± XÆRL∞«
nÆu∑∞« œ«b´≈" 1( XÆRL∞« nÆu∑∞« ‰u© dOOG¢ pMJL¥ ,p∞–
.)6-14 ’ , "wDßu∞« XÆRL∞«
00p811234
:‰U∏±
TEL= 00p811234P
:‰U∏±
TEL=
`O¢UHL° n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ s± vI∂¢ U± ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_«
3
rÆd∞« q r£ ,u∫L∞« vK´ jG{« ,«ÎuNß UÎLƸ XK «–« •
.`O∫B∞«
…œU´≈ vK´ jG{« ,rÆd∞« W¥UN≤ w≠ XÆR± nÆu¢ ‰Uîœô
.XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞«
4
dA´ ‰uD° u≥ )P( U± rƸ W¥UN≤ w≠ qîbL∞« XÆRL∞« nÆu∑∞« •
.W∑°U£ ÊÌ«u£
.UN° ÂuI¢ XMØ w∑∞« WOKLF∞« qÅ«Ë
5
.m≤uØ m≤u≥Ë …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ ÊÌ«u£ l°¸√ *
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
2-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 3
wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± q¥u∫∑∞«
wLGM∞« VKD∞« a∞«.. ‚œUMH∞« ‹«“uπ•Ë Ê«dOD∞« ◊uDî ‹«“uπ•Ë „uM∂∞« q∏± ‹U±uKFL∞« ‹U±bî s± b¥bF∞« VKD∑¢
p¢b•Ë bÒF∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢« ,)8-3 ’ 1( wC∂M∞« VKD∞« vK´ «ÎbÒF± pºØU≠ “UN§ ÊUØ «–« .UN¢U±bî “Uπ≤ù
.wLGM∞« VKD∞« vK´ UÎ∑ÆR±
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫∑ß ,dîü« ·dD∞« l± Àb∫∑K∞
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
:‰U∏±
TEL=
TEL=
7654321
:‰U∏±
TEL=
7654321T
:‰U∏±
.W´ULº∞« l≠¸ vK´ jG{«
1
W´ULº∞« l≠d¢ Ê√ W´ULº∞« l≠¸ vK´ jGC∞« s± ôÎb° pMJL¥ •
.W¥ËbO∞«
.‹U±uKFL∞« W±bî n¢U≥ rƸ VKD∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
2
UN∂KD∑¥ w∑∞« ‹UC∂M∞« Uαbª∑º± jª∞U° fØUH∞« “UN§ pKÅu¥ •
.wH¢UN∞« pDî
`∑≠« ,‹U±uKFL∞« W±bª∞ WKπºL∞« WO¢uB∞« W∞Ußd∞« œd¢ U±bM´
+/WLGM∞« vK´ jG{«Ë …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞
.wLGM∞« VKD∞« v∞« ‰uÒ∫∑K∞
3
W®U® w≠ T ·d∫∞« dNE¥ ,+/WLGM∞« vK´ jGC∞« bM´ •
.÷dF∞«
t≤U≠ ,1 …uDª∞« w≠ W´ULº∞« l≠¸ vK´ XDG{ bÆ XMØ Ê≈ •
l± Àb∫∑∞« v∞« W§U∫∞« X´œ «–« W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠¸ pMJL¥
.dîü« ·dD∞«
TEL=7654321TA34
:‰U∏±
W±bî q∂Æ s± W°uKDL∞« ÂUƸ_« ‰Uîœô UƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.‹U±uKFL∞«
4
+/WLGM∞« vK´ pDG{ bF° UN∑K w∑∞« ÂUƸ_« VKD¢Ô ·uß •
.wLGM∞« VKD∞« «bª∑ßU° p∞–Ë
.‰UB¢ô« lDI∑∞ W´ULº∞« l≠¸ vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´
5
lDI∑∞ UNK∫± w≠ UNF{ ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« XKLF∑ß« bÆ XMØ Ê≈ •
.‰UB¢ô«
.‰UB¢ô« lDI¢ U±bM´ wLGM∞« VKD∞« vGK¥Ô •
3-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
22/3/01
2:20 pm
Page 4
*VKD∞« WLG≤ s± oI∫∑∞«
q∂ÆË n¢U≥/fØU≠ rƸ VK© ¡UM£√ UNHAJ¥Ë VKD∞« WLG≤ v∞« XBM¥ wJ∞ pºØU≠ “UN§ œ«b´≈ …eOL∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
.åVKD∞« WLG≤ nAØò «c≥ v´b¥ .rÆd∞« wÆU° VK© WKLJ¢
:l¥dº∞« VKDK∞ U± rƸ qO㧛 bM´ Ë√ ÍœUO∑´ô« VKD∞« ¡UM£√ VKD∞« WLG≤ nAJ∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
TEL=345_
:‰U∏±
rƸ ‰U pM± VKD¢ w∑∞« …uDª∞« v∞« qB¢ U±bM´
rÆd∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,n¢UN∞«/fØUH∞«
.VKD∞« WLG≤ nAØ VKD∑¥ Íc∞« ÊUJL∞« v∞« qB¢ v∑•
1
TEL=345 • _
:‰U∏±
vK´ jG{«Ë …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
.VKD∞« WLG≤ nAJ∞ D.T. )w¢ Íœ(
2
“UN§ tO≠ dE∑MOß Íc∞« ÊUJL∞« vK´ …dOGÅ WDI≤ ‰b¢ •
.VKD∞« WLG≤ fØUH∞«
TEL=345 • 1234_
:‰U∏±
n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ s± vI∂¢ U± ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_« `O¢UHL°
3
q r£ ,u∫L∞« vK´ jG{« ,«ÎuNß UÎLƸ XK «–« •
.`O∫B∞« rÆd∞«
.UN° ÂuI¢ XMØ w∑∞« WOKLF∞« qÅ«Ë
4
’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
.9-3 ’ dE≤« ,’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.U¥eO∞U± Ë√ …¸u≠UGMß ,m≤uØ m≤u≥ ,…bMK¥“uO≤ ,UO∞«d∑ß« ,…bM∞d¥« ,…b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ …eOL∞« Ác≥ d≠u∑¢ ô *
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
4-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
15/5/01
12:55 pm
Page 5
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞«
W´U∂© ‰u• ‹ULOKF¢ bπ∑ß .…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë hª¢ WHK∑ª± ‹UOKL´ ¡«d§≈ WOHOØ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
.…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë u∫±Ë ‰U߸«Ë W´U∂© ‹«¡«d§≈ v∞« W≠U{ôU° ,…dØ«c∞« w≠ …œu§uL∞« ozU£u∞U° WLzUÆ
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° WLzUÆ W´U∂©
rƸ( WOKLF∞« rƸ v∞« W≠U{ôU° ,…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° WLzUÆ l∂D¥ Ê√ fØUH∞« “UN§ ÊUJ±U°
w≠ W™uH∫± WIO£u° ’Uª∞« WOKLF∞« rƸ ·dF¢ U±bM´ .WIO£Ë qJ° ’Uª∞« )TX/RX NO. Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ W•ËdA± ‹«¡«d§ù« Ác≥ Ê≈ .U≥u∫± Ë√ UN∞U߸« Ë√ UN∑´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,…dØ«c∞«
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° WLzUÆ W´U∂D∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.…dØ«c∞« l§d± vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
DOC. MEMORY LIST
"…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.DOC. MEMORY LIST
PRINTING REPORT
27/12 2001 21:53 FAX 123 4567
CANON
001
****************************
*** DOC. MEMORY LIST ***
****************************
TX/RX NO
0046
0047
5-9
MODE
TRANSMIT
B’CAST
0048
DEL SQ BDCST
0049
0050
DELAYED TX
B’CAST
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
CONNECTION TEL/ID
[A
[
[A
[
[A
[
[
01]
01]
02]
04]
03]
05]
03]
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
TOKYO
CANADA
FRANCE
ITALIA
U.S.A.
OPTICS
GROUP 2
PGS.
3 27/12
1 27/12
SET TIME
ST. TIME
21:24
21:36
1 27/12
21:39
2 27/12
1 27/12
21:45
21:49
23:00
23:00
23:00
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 6
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂©
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂D∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DOC. MEMORY LIST
PRINT DOCUMENT
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #0003
:‰U∏±
TX/RX NO.
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.…dØ«c∞« l§d± vK´ jG{«
2
"WIO£u∞« l∂©≈" ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
.PRINT DOCUMENT
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO. Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞«
5
rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
"…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ" l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.)5-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST
rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ …œu§uL∞« "#" W±öF∞« ‰b¢ •
‰U߸ô« bOÆ w≥ WIO£u∞« pK¢ Ê« vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë WE∫K∞« pK¢ w≠
.)WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
1ST PG ONLY?
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
jG{« Ë√ ,jI≠ v∞Ë_« W∫HB∞« W´U∂D∞ T vK´ jG{«
.WIO£u∞« ‹U∫HÅ lOL§ W´U∂D∞ # vK´
7
1ST PG ONLY?
.WIO£u∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
15:00
9 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
,…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± Èdî√ ozU£Ë W´U∂D° ¸«dL∑ßö∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù« b´√
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
8
6-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 7
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë ‰U߸«
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë qßd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
DOC. MEMORY LIST
RESEND DOCUMENT
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.…dØ«c∞« l§d± vK´ jG{«
2
"WIO£u∞« ‰U߸≈ b´√" ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
.RESEND DOCUMENT
3
0001
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
:‰U∏±
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
.UN∞U߸« b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO.
5
TX/RX NO. #5003
TX/RX NO.
l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST "…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ"
.)5
rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ …œu§uL∞« "#" W±öF∞« ‰b¢ •
pK¢ w≠ ‰U߸ô« bOÆ w≥ WIO£u∞« pK¢ Ê« vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë WE∫K∞«
.)WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
SELECT LOCATIONS
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
qßd¢ Ê« b¥d¢ WN§ 125 U≥UBÆ√ ‹UN§ fØU≠ ÂUƸ√ q
:WO∞U∑∞« ‰U߸ô« ‚d© s± UÎ¥√ Uαbª∑º± UNO∞«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❚
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« )ÂUƸ√( rƸ vK´ jG{«
.U≥b¥d¢ w∑∞«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❚
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±d∞« VKD∞« vK´ jG{«
b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
.“u±d∞« wÆU∂∞ d±_«
7
TEL=
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
.e±¸ qØ q∂Æ Íe±d∞« VKD∞« vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
7-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
TEL=2 887 0166
5:37 pm
:‰U∏±
Page 8
ÍœUO∑´ô« VKD∞« ❚
Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.œ«b´≈ vK´ jG{« r£ ,Áb¥d¢
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥ •
r£ ,u∫L∞« vK´ jG{« ,QDî WNπ∞« XK «–« •
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q
¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« WF§«dL∞ •
.ÂUƸ_« d∂´ ‰UI∑≤ö∞
.‰U߸ô« √b∂O∞ œ«b´≈ vK´ jG{«
8
r£ ·UI¥ô« vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
r¢ w∑∞« ‹UNπ∞« lOL§ v∞« ‰U߸ô« vGK¥Ô .T vK´
…b•«Ë WN§ ¡UG∞≈ pMJL¥ ô( .7 …uDª∞« w≠ U≥b¥b∫¢
).jI≠
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
8-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 9
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫L∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
DOC. MEMORY LIST
.…dØ«c∞« l§d± vK´ jG{«
2
DELETE DOCUMENT
"WIO£u∞« `±≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.DELETE DOCUMENT
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO. Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.U≥u∫± b¥d¢ w∑∞«
5
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #0003
:‰U∏±
TX/RX NO.
rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
,"…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ" l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.)5-9 ’ 1(
rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ …œu§uL∞« "#" W±öF∞« ‰b¢ •
‰U߸ô« bOÆ w≥ WIO£u∞« pK¢ Ê« vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
u∫± ‹œ¸√ «–« .U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë WE∫K∞« pK¢ w≠
W®U® vK´ …œu§uL∞« ‹ULOKF∑∞« l∂¢≈ ,UN∞U߸« r∑¥ WIO£Ë
.÷dF∞«
.)WNπ∞« ,ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
OK TO DELETE?
.œ«b´≈ vK´ jG{«
6
‚ËbMÅ w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫L¢ Ê« b¥d¢ XMØ «–« •
bOÒI¢ w∑∞« dº∞« WLKØ q ,)12-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô«
vK´ jG{« r£ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅu∞«
.œ«b´≈
YES=(A) NO=(#)
.WIO£u∞« u∫L∑∞ T vK´ jG{«
ERASING END
7
,…dØ«c∞« w≠ WIO£u∞U° ÿUH∑•ô« ‹œ¸√Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–« •
.# vK´ jG{«
15:00
9-9
FaxOnly
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
:‰U∏±
¡«d§ù« b´√ ,…dØ«c∞« w≠ Èdî√ ozU£Ë u∫L° ¸«dL∑ßö∞
.5 …uDª∞« s±
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
8
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 10
¡«dI∑ßô«
?¡«dI∑ßô« wMF¥ «–U±
VKD¥ ,¡«dI∑ßô« l± .dî¬ fØU≠ “UN§ v∞« WIO£Ë fØUH∞« “UN§ qßd¥ ,ÍœUO∑´« qJA° ozU£Ë ‰U߸« bM´
“UN§ "¡ÍdI∑º¥" t≤« ,Èdî√ ‹ULKJ° ;tO∞« WIO£Ë qßd¥ Ê« tM± VKD¥Ë dî¬ fØU≠ “UN§ U± fØU≠ “UN§
.dîü« fØUH∞«
U± WIO£Ë tM± rK∑º¥ wJ∞ dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« t≤UJ±U° ;s¥¸Ëb∞« öJ° qLF∞« vK´ …¸bI∞« pºØU≠ “UNπ∞
q∂Æ s± Áƒ«dI∑ß« sJL¥ YO∫° t° ’Uª∞« ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£Ë kH∫¥ t≤« Ë√ ,)¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«(
.)¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«( tM± WIO£u∞« ÊuLK∑º¥Ë Èdî√ fØU≠ …eN§√
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
‰U߸ö∞ …bÒF± U± WIO£Ë ‰U߸« v∞« Áu´b¥Ë dî¬ fØU≠ “UN§ pºØU≠ “UN§ VKD¥ ,¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« w≠
.tO≠
:WO∞U∑∞« ‹ôU∫∞« w≠ UÎ∫¥d± ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« bπ¢ bÆ
.‹U±uKFL∞« ‹U±bî s± WØd® Ë√ pM° q∏± ,WºßR± s± WIO£Ë œ«œd∑ß« b¥d¢ U±bM´ .p∞ rzöL∞« XÆu∞« w≠ dî¬ fØU≠ “UN§ s± WIO£Ë œ«œd∑ß« b¥d¢ U±bM´ .WIO£Ë Âö∑ß« ‹UIH≤ qL∫¢ b¥d¢ U±bM´ -
dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
:wK¥ UL∞ p¢¡«dÆ s± bØQ¢ ,dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« q∂Æ
.jI≠ ¡«dI∑ßô« r´b¢ fØU≠ …eN§√ ¡ÍdI∑º¥ Ê« fØUH∞« “UN§ W´UD∑ßU° •
X´œ «–« .dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´ ¡«dI∑ßö∞ …QON± U≥œ«œd∑ß« b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞« ÊuJ¢ Ê« Vπ¥ •
.d±_« s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« ,…¸ËdC∞«
WIO£u∞« ¡ÍdI∑º¢ wJ∞ dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« W§U∫° XMØ u∞ ULO≠ oI∫¢Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« •
VKD∞« ÷dG∞ fØUH∞« rƸ l± W¥uß ULNKπßË ULN≤ËÒœ ,p∞– v∞« d±_« ÃU∑•« «–« .rNºØU≠ “UN§ s±
VKD∞« «bª∑ßU° p∞–Ë dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ l± ¡«dI∑ßô« jI≠ pMJL¥ .)6 qBH∞« 1( l¥dº∞«
v∞« W§U∫∞« ÊËœ WIO£u∞« œ«œd∑ß« pMJL¥ t≤U≠ ,dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–« .l¥dº∞«
.ÂUƸ_« Ác≥ ‰U
‹ULKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« ‹UOKL´ rN¢b•Ë r´b¢ r∞Ë Êu≤UØ Ÿu≤ s± fØU≠ “UN§ dîü« ·dD∞« qLF∑ß« «–« •
ÍdDA∞« rÆd∞« Ë√ 255 rÆd∞« ÊuJO∞ rNºØU≠ “UN§ vK´ ¡«dI∑ßô« n¥dF¢ «ËbÒF¥ wJ∞ rN∞QßU≠ ,dº∞«
.11111111
s± ozU£Ë œd∑º¢ Ê« ¡«dI∑ß« WOKL´ qJ∞ sJL¥ .…b•«Ë WOKLF° …b¥b´ fØU≠ …eN§√ ¡«dI∑ß« p∑´UD∑ßU° •
.125 U≥UBÆ√ fØU≠ …eN§√
.)w¢-u¥ w¢ ͬ( Vº• sOOßUOÆ dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ •
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
10-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 11
:fØU≠ …eN§√ …b´ Ë√ “UN§ ¡«dI∑ßô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
POLLING TX
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
POLLING RX
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
TEL=
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
."¡«dI∑ß«" vK´ jG{«
2
"¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.POLLING RX
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
UNzdI∑º¢ Ê« b¥d¢ 125 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ q
:WO∞U∑∞« VKD∞« ‚d© s± UÎ¥√ Uαbª∑º±
5
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❚
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« )ÂUƸ√( rƸ vK´ jG{«
.U≥b¥d¢ w∑∞«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❚
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±d∞« VKD∞« vK´ jG{«
wÆU∂∞ d±_« b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞
.“u±d∞«
.e±¸ qØ q∂Æ Íe±d∞« VKD∞« vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
2 887 0166
ÍœUO∑´ô« VKD∞« ❚
,Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.œ«b´≈ vK´ jG{« r£
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥ •
,u∫L∞« vK´ jG{« ,QDî WNπ∞« XK «–« •
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q r£
l± dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ ‰U pMJL¥ ô •
‰U v∞« Xπ∑•« «–« .ÍœUO∑´ô« VKD∞«
ULNKπß ,¡«dI∑ßö∞ dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´
1( l¥dº∞« VKDK∞ fØUH∞« rƸ l± W¥uß
.)6 qBH∞«
¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« WF§«dL∞ •
.ÂUƸ_« d∂´ ‰UI∑≤ö∞
“UN§ ¡«dI∑ß« √b∂O∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
.fØUH∞« )…eN§√(
11-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
6
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 12
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞≈
.)11-8 ’ 1( Âö∑ßô« ¡UG∞ù t° ‰uLFL∞« ¡«d§ù« fH≤ l∂¢≈ ,¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞ù
¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«
fØU≠ …eN§√ lOD∑º¢ wJ∞ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£Ë pºØU≠ “UN§ kH∫¥ ,¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« bM´
.U≥œd∑º¢ Ê√ Èdî√
:WO∞U∑∞« ‹ôU∫∞« w≠ UÎ∫¥d± ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« bπ∑ß UL°¸
WØdA∞« s± Èdî√ ÂUºÆ√ lOD∑º¢ wJ∞ fØUH∞« “UN§ w≠ WIO£Ë WØdA∞« s± sOF± rºÆ Êeª¥ bÆ .WIO£u∞« pK¢ v∞« «u§U∑•« U± «–« U≥œ«œd∑ß«
.rN∞ UÎLzö± p∞– ÊUØ U± v∑± pºØU≠ “UN§ s± WIO£Ë œd∑º¥ Ê« dîü« ·dD∞« s± ‹œ¸√ U± «–« .pºØU≠ “UN§ s± WIO£Ë Âö∑ß« ‹UIH≤ qL∫∑¥ Ê« dîü« ·dD∞« s± ‹œ¸« U± «–« -
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
wJ∞ tO∞« WIO£Ë `º± lOD∑º¢ YO∫° fØUH∞« “UN§ ¡«dI∑ß« ‚ËbMÅ œ«b´≈ WOHOØ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
.Èdî√ fØU≠ …eN§√ Áœd∑º¢
:wK¥ U± …¡«dÆ s± bØQ¢ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈ q∂Æ
¡«dI∑ß« ÊUJ±≈ bOI∑∞ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ )w¢-u¥ w¢ ͬ( Vº• WOßUOI∞« dº∞« WLKØ œ«b´≈ p≤UJ±U° •
p∞UB¢« s± bØQ¢ .)ÁU≤œ√ ‹ULOKF∑∞« dE≤«( Ác≥ dº∞« WLKØ fH≤ qL∫¢ fØU≠ …eN§√ q∂Æ s± ô≈ „“UN§
·dD∞« fØU≠ “UN§ r´b¥ r∞ «–« dß WLKØ œ«b´S° rI¢ ô .p° WÅUª∞« dº∞« WLKJ° rNLKF∑∞ dîü« ·dD∞U°
.dß WLKJ° W∞uLA± ‹UOKL´ dîü«
fØU≠ “UN§ q∂Æ s± Áƒ«dI∑ß« r∑¥ v∑• ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£Ë kH∫O∞ pºØU≠ “UN§ œ«b´≈ sJL¥ •
WIO£u∞« œd∑º¢ Ê√ fØU≠ …eN§√ …b´ lOD∑º¢ YO∫° WIO£u∞« kH∫° ¸«dL∑ßö∞ Áœ«b´≈ sJL¥ Ë√ ,dî¬
.)ÁU≤œ« dE≤« ,qOÅUH∑K∞(
:¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
POLLING BOX
9 qBH∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. POLLING BOX
4
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
12-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
SETUP FILE
Page 13
.‹«d± Àö£ œ«b´≈ vK´ jG{«
5
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° ,vBÆ√ b∫Ø UÎ≠d• 24(
6
FILE NAME
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
_
:A
Canon Dpt.1_
:1
:‰U∏±
.2-3 ’ dE≤« ,·d•√ ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
Ác≥ qL≥« ,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ UÎLß« UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞«
DATA ENTRY OK
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.œbF∞« WO´U°¸ dß WLKØ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
8
PASSWORD
PASSWORD
_
PASSWORD
1234
:‰U∏±
‹«œ«b´≈ v∞« hOîd¢ ÊËb° ‰uÅu∞« s± Ác≥ dº∞« WLKØ lML¢ •
v∑± Ác≥ dº∞« WLKØ ‰U v∞« ÃU∑∫∑ß .¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ
r∞ «–« .¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢ ‹œ¸√ U±
.…uDª∞« Ác≥ qL≥« ,dß WLKØ ‰UîœU° V¨d¢
qL≥« ,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
TX PASSWORD
9
:‰U∏±
13-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
#123456
5:37 pm
:‰U∏±
Page 14
b∫Ø «Îœb´ 20( dß WLKØ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« 10
.)‹U¨«dH∞«Ë # ,A p∞– w≠ UL° ,vBÆ√
)…eN§√( “UN§ vK´ qπº¢ Ê« Ác≥ dº∞« WLKØ vK´ Vπ¥ •
s± sJL∑¢ wJ∞ pºØU≠ “UN§ ¡«dI∑ßU° ÂuI∑ß w∑∞« fØUH∞«
.WIO£u∞« œ«œd∑ß«
.…uDª∞« Ác≥ qL≥« ,dß WLKØ qOπº∑° V¨d¢ r∞ «–« •
qL≥« ,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥
.œ«b´≈ vK´ jG{« 11
ERASE AFTER TX
ON
:‰U∏±
…dØ«– w≠ WIO£u∞« vI∂¢ u∞ ULO≠ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« 12
.UNz«dI∑ß« bF° fØUH∞« “UN§
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
ON qOGA∑∞« Ê« bF° ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ …œu§uL∞« WIO£u∞« v∫L¢
.b•«Ë fØU≠ “UN§ q∂Æ s± œd∑º¢Ô
OFF qODF∑∞« sJL¥ YO∫° ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£u∞« vI∂¢
.fØUH∞« …eN§√ s± œb∫± dO¨ œb´ q∂Æ s± U≥œ«œd∑ß«
CHANGE DATA
15:00
FaxOnly
.œ«b´≈ vK´ jG{« 13
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 14
…eN§√ q∂Æ s± √dI∑º¢Ô Ê√ UN∞ b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞« UNO∞« `ºL∑∞ «Îe≥U§ ÊuJ∑ß ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ „œ«b´≈ ‰U•
.Èdî√ fØU≠
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
14-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
22/3/01
2:21 pm
Page 15
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
.Èdî√ fØU≠ …eN§√ q∂Æ s± √dI∑º¢Ô v∑• ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ U± WIO£Ë kH∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.)12-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º± lOD∑º¢ Ê« q∂Æ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈ v∞« ÃU∑∫∑ß
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
MEMORY USED 0%
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
POLLING TX
:‰U∏±
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
iF° d¥d∫∑∞ .W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Âbª∑ß«
ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ q߸« Ë√ l∂©« :fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ ‰UπL∞«
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ UNEH• v∞« W§U∫° bF¢ r∞
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
2
.¡«dI∑ßô« vK´ jG{«
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£u∞« fØUH∞« “UN§ `ºL¥ •
:o∂D∑ß WO∞U∑∞« ◊ËdA∞« ÊU≠ ,pºØU≠ “UN§ dî¬ fØU≠ “UN§ ¡ÍdI∑º¥ U±bM´
WIO£u∞« VKD¥ Ê« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´ Vπ¥ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ dß WLKØ XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.Ác≥ dº∞« WLKØ fH≤ l±
“UN§ s± WIO£u∞« VKD¥ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ sJ∞Ë ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ dß WLKØ q㧛 r∞ Ê≈ •
.œd∑º¢Ô s∞ WIO£u∞« ÊU≠ ,dß WLKJ° pºØU≠
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢
:¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫L¢ Ë√ dOG∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
dE≤«( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« U± WIO£Ë X∫º± bÆ XMØ «–« ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± „¸ËbIL° ÊuJ¥ s∞
.)9-9 ’ 1( ÁU≤œ√ ¡«d§ù« l∂∑¢ Ê√ q∂Æ ôÎË√ …dØ«c∞« s± WIO£u∞« `±≈ .)Áö´√
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
15-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
1
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
POLLING BOX
SETUP FILE
Page 16
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. POLLING BOX
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
CHANGE DATA ‹U≤UO∂∞« dOÒ¨ ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOOG¢ b¥d¢ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈
.¡«dI∑ßô«
 ±≈ DELETE FILE nKL∞« `
‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± b¥d¢ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈
.¡«dI∑ßô«
CHANGE DATA "‹U≤UO∂∞« dOÒ¨" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:6 …uDª∞« w≠
œ«b´≈ vK´ jG{«
7
v∞« hOîd¢ ÊËb° ‰uÅu∞« lML∑∞ dß WLKØ XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈
.œ«b´≈ vK´ jG{« r£ ,dº∞«
FILE NAME
Canon Dpt.1_
:1
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
8
…uDª∞« s± ¡«d§ù« l∂¢≈ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOÒG¢ wJ∞
.13-9 ’ vK´ 6
9
w≠ DELETE FILE "nKL∞« `
 ±≈" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:6 …uDª∞«
FILE DELETED
.œ«b´≈ vK´ jG{«
SYSTEM SETTINGS
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∫L¢Ô
15:00
9 qBH∞«
FaxOnly
7
v∞« hOîd¢ ÊËb° ‰uÅu∞« lML∑∞ dß WLKØ XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈
.œ«b´≈ vK´ jG{« r£ ,dº∞«
:‰U∏±
•
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
8
16-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 17
pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
Ë√ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§ù ¡«uß ,pºØU≠ “UNπ∞ t° hîdL∞« dO¨ ‰ULF∑ßô« lM± pMJL¥ t≤U≠ ,…eOL∞« Ác≥ jOAM∑°
.ozU£Ë ‰U߸«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢
:pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jAM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SYSTEM SETTINGS
4
.‹«d± Àö£ œ«b´≈ vK´ jG{«
5
.ON "qOGA∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.œbF∞« WO´U°¸ dß WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
8
LOCK PHONE
OFF :‰U∏±
ON
PASSWORD
PASSWORD
_
PASSWORD
1234
RX RESTRICTION
17-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
:‰U∏±
œ«b´≈ v∞« t° hîdL∞« dO¨ ‰uÅu∞« Ác≥ dº∞« WLKØ lML¢ •
dB• qD∂¥ Ë« jAM¥ Íc∞« LOCK PHONE "n¢UN∞« ‰UHÆ≈"
qL≥« ,dß WLKØ ‰UîœU° V¨d¢ r∞ Ê« .pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß«
.…uDª∞« Ác≥
:‰U∏±
.œ«b´≈ vK´ jG{«
9
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
15:00
20/3/01
FaxOnly
5:37 pm
:‰U∏±
Page 18
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
ô( .ozU£Ë ‰U߸« Ë√ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ b•√ lOD∑º¥ ô .pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢ Êü« r¢
).ozU£Ë Âö∑ß« Ë√ ‹«¡«b≤ ‰U∂I∑ß« s± œ«b´ù« «c≥ bOI¥
pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ¡UG∞≈
:pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• wGK∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
PASSWORD
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SYSTEM SETTINGS
4
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
5
UN∑Kπß œbF∞« WO´U°¸ dß WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.‰ULF∑ßô« dB∫∞ pDOAM¢ bM´
6
_
PASSWORD
.…uDª∞« Ác≥ qL≥« ,dß WLKØ XKπß bÆ sJ¢ r∞ Ê« •
LOCK PHONE
ON
OFF
9 qBH∞«
.sO¢d± œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.OFF "qODF∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
:‰U∏±
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
18-9
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
.‹«d± Àö£ œ«b´≈ vK´ jG{«
PASSWORD
PASSWORD
Page 19
1234
9
:‰U∏±
RX RESTRICTION
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
.ozU£Ë qßd¥ Ë« WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± Ídπ¥ Ê« ÊUØ hª® Í_ sJL¥ .pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ‰UD°« r¢
19-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L250_Arabic_CH09.qxd
20/3/01
5:37 pm
Page 20
Âö∑ßô« bOOI¢
“UN§ vK´ l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_« «b´ UL∞ ozU£Ë Âö∑ß« bOOI¢ pMJL¥ t≤U≠ ,…eOL∞« Ác≥ jOAM∑°
.)t≠U∑∞« b¥d∂∞« ,ö
Î ∏±( W°u¨d± dO¨ ozU£Ë Âö∑ß« lML∞ …eOL∞« Ác≥ bOH¢ .pºØU≠
:Âö∑ßô« bOOI¢ ‰UD°≈ Ë√ jOAM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
RX RESTRICTION
OFF
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
"ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SYSTEM SETTINGS
4
.œ«b´≈ vK´ jG{«
5
"Âö∑ßô« bOOI¢" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. RX RESTRICTION
6
.œ«b´≈ vK´ jG{«
7
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
.)bOOI∑∞« jAM¥( ON qOGA∑∞« .)bOOI∑∞« qD∂¥( OFF qODF∑∞« DATE SETUP
15:00
9 qBH∞«
.œ«b´≈ vK´ jG{«
FaxOnly
:‰U∏±
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« 10
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
20-9
10_L250_Arabic_CH10.qxd
20/3/01
5:38 pm
Page 1
10 qBH∞«
ŒUºM∑ßô«
ŒUºM∑ßô«
2-10................................................................ UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
2-10............................................................................................... aº≤ qL´
3-10..........................................................................WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´
1-10
ŒUºM∑ßô«
10 qBH∞«
10_L250_Arabic_CH10.qxd
23/3/01
12:47 pm
Page 2
UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
.4 qBH∞« dE≤« ,UNKOL∫¢ ‰u• qOÅUH∑∞«Ë UN¢U∂KD∑±Ë ,UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞« Ÿ«u≤√ ‰u• ‹U±uKFLK∞
aº≤ qL´
:aº≤ qLF∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± j∂{« ,…¸ËdC∞« bM´
.)4-5 ’ 1(
1
)‹ Ë Â( w≠ qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1(
2
.3-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞« j∂C∞ •
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
COPY
100%
01
PHOTO
:‰U∏±
.ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
3
W§¸œ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ Õu{u∞« W§¸œ vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« Õu{u∞«
4
:sOO∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
TEXT ’uB≤ .’uBM∞« ozU£Ë rEFL∞ rzö±
PHOTO ¸uÅ .WO≠«d¨u¢u≠ «Î¸uÅ Íu∫¢ w∑∞« ozU£uK∞ rzö±
COPY
80%
01
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
5
¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,p∑IO£Ë s± …dGÒB± Wªº≤ qLF∞
6
.U≥b¥d¢ w∑∞« dOGB∑∞« W∂º≤ ¸U∑ª∑∞
:w∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
%70 %80 %90 %100 -
10 qBH∞«
ŒUºM∑ßô«
2-10
10_L250_Arabic_CH10.qxd
COPY
23/3/01
80%
05
12:47 pm
Page 3
:‰U∏±
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,…œbF∑± aº≤ qL´ ‹œ¸√ «–«
.aºM∞« œb´ qîb∑∞
7
.99 U≥UBÆ√ aº≤ qL´ p∑´UD∑ßU° •
Õu{Ë W§¸b° fØUH∞« “UN§ aºM∑º¥
,…œdHL∞« aºMK∞ WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300*400
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300*200 Õu{Ë W§¸b°Ë
,W´U∂© œu§√ vK´ ‰uB∫K∞ .…œbF∑L∞« aºMK∞
.…d± qØ …œdH± Wªº≤ qL´«
COPY
.ŒUºM∑ßô« √b∂¥ wJ∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
8
ÃU∑∫¢ bÆ .·UI¥ô« vK´ jG{« ,ŒUºM∑ßô« ¡UG∞ù •
)‹ Ë Â( s± WIO£u∞« q¥e∑∞ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞« U≥bM´
)2-13 ’ 1(
ŒUºM∑ßô«
W®U® vK´ MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî≈ dN™ U± «–« …œbF∑± aº≤ qL´ p∑´UD∑ßU° ÊuJ¥ s∞
,)5-9 ’ 1( fØUH∞« “UN§ …dØ«– s± ¡Îe§ ¸d∫∑∞ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ q߸« Ë√ l∂©≈ .÷dF∞«
qL´« Ë√ dGÅ√ “¸ v∞« ‹U∫HB∞« rº
Ò Æ ,…dO∏Ø Âußd° …œbF∑± ‹U∫HÅ aºM∑º¢ XMØ «–« ,p∞cØ .WÎO≤U£ √b°« r£
.W§U∫∞« Vº• …b• vK´ qØ aºM∞« s± »u¨dL∞« œbF∞«
WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´
Ë√ W≠U∏J∞« Ë√ ,Õu{u∞« W§¸œ j∂{ ÊËœ U± WIO£Ë s± WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´ ‹œ¸√ U± «–« ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:rπ∫∞«
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
1( )‹ Ë Â( w≠ ,qHßô«
v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’
1
.ŒUºM∑ßô« √b∂O∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
2
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
COPY
100%
COPY
3-10
ŒUºM∑ßô«
01
ÃU∑∫¢ bÆ .·UI¥ô« vK´ jG{« ,ŒUºM∑ßô« ¡UG∞ù •
)‹ Ë Â( s± WIO£u∞« q¥e∑∞ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞« U≥bM´
)2-13 ’ 1(
10 qBH∞«
10_L250_Arabic_CH10.qxd
10 qBH∞«
20/3/01
5:38 pm
Page 4
ŒUºM∑ßô«
4-10
11_L250_Arabic_CH11.qxd
20/3/01
5:45 pm
Page 1
11 qBH∞«
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
2-11............................................................................ rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑K∞ e§u±
3-11......................................................................................... Q©UAM∞« d¥dI¢
4-11................................................................................. )TX( ‰U߸ô« d¥dI¢
5-11....................................................................... œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
5-11................................................................................ )RX( Âö∑ßô« d¥dI¢
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
1-11
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
11 qBH∞«
11_L250_Arabic_CH11.qxd
20/3/01
5:45 pm
Page 2
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑K∞ e§u±
‹U∫HB∞« l§«¸ ,qOÅUH∑∞« s± b¥eLK∞ .pºØU≠ “UN§ s± UN∑´U∂© sJL¥ w∑∞« d¥¸UI∑∞«Ë rz«uI∞« ÁU≤œ√ ‰Ëbπ∞« sO∂¥
.…d®RL∞«
qOÅUH∑∞«
2-14 ’
ÕdA∞«
qß
 dL∞« ‹U±uKF±Ë pºØU≠ “UNπ∞ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« ÊËb¢
WKπºL∞«
WLzUI∞« Ë√ d¥dI∑∞«
USER'S DATA LIST
Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ
3-11 ’ .pºØU≠ “UN§ q∂Æ s± …eπML∞« W∏¥b∫∞« fØUH∞« ‹UOKL´ sO∂¥
5-14 ’ qØ bF° d¥dI∑∞« «cN∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qODF¢ Ë« qOGA¢ pMJL¥
fØUH∞« “UN§ œ«b´S° UÎ¥Ëb¥ ÂuI¢ Ê« UÎC¥« p≤UJ±U° .WOKL´ 20
.UNF∂DO∞
ACTIVITY REPORT
4-11 ’ ,…eOL∞« Ác≥ qODF¢ Ë« qOGA¢ pMJL¥ .U± WIO£Ë ‰U߸« bF° l∂D¥
5-14 ’ .jI≠ QDî qB∫¥ U±bM´ «Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ Ë√
W∫HB∞« l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´S° ÂuI¢ Ê« UÎC¥« p≤UJ±U°
.WIO£u∞« ‹U¥u∑∫L° „dØc∑∞ d¥dI∑∞« qHß« WIO£u∞« s± v∞Ëô«
TX REPORT
5-11 ’
5-14 ’
RX REPORT
Ác≥ qODF¢ Ë« qOGA¢ pMJL¥ .U± WIO£Ë Âö∑ß« bF° l∂D¥
qB∫¥ U±bM´ «Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ Ë√ ,…eOL∞«
.jI≠ QDî
5-11 ’ bF° Ë√ ,…b¥b´ fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸« bF° l∂D¥
.…b•«Ë WOKLF° …b¥b´ fØU≠ ÂUƸ√ ¡«dI∑ß«
5-9 ’
.fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ cµ≤¬ W™uH∫L∞« ozU£u∞« ÊËÒb¢
◊UAM∞« d¥dI¢
‰U߸ô« d¥dI¢
Âö∑ßô« d¥dI¢
MULTI TX/RX REPORT
œbF∑± )WOKL´( Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
DOC. MEMORY LIST
…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ
22-13 ’ ŸUDI≤« bF° fØUH∞« “UN§ v∞« WÆUD∞« œuF¢ U±bM´ UÎOzUIK¢ l∂D¥
.…dØ«c∞« s± U≥u∫± r¢ w∑∞« ozU£u∞« ÊËÒb¥ .¸UO∑∞«
19-6 ’ l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± sL{ WKπºL∞« ¡ULß_«Ë ÂUƸ_« ÊËÒb¢
.…b•«Ë WºLK°
MEMORY CLEAR REPORT
…dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢
1-TOUCH SPD DIAL LIST 1
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞«
1-TOUCH SPD DIAL LIST 2
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞«
20-6 ’
l¥dº∞« VKD∞« “u±¸ sL{ WKπºL∞« ¡ULß_«Ë ÂUƸ_« ÊËÒb¢
.Íe±d∞«
CODED SPEED DIAL LIST 1
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞«
CODED SPEED DIAL LIST 2
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞«
21-6 ’ l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± sL{ WKπºL∞« ¡ULß_«Ë ÂUƸ_« ÊËÒb¢
.Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« “u±¸Ë …b•«Ë WºLK°
11 qBH∞«
GROUP DIAL LIST
W´uLπ± VK© WLzUÆ
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
2-11
11_L250_Arabic_CH11.qxd
20/3/01
5:45 pm
Page 3
◊UAM∞« d¥dI¢
.WOKL´ 20 qØ bF° )ACTIVITY REPORT( ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ UÎOzUIK¢ l∂DO∞ lMBL∞« w≠ bÒF± fØUH∞« “UN§ Ê≈
:¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈ ,UÎOzUIK¢ l∂D¢Ô Ê√ q∂Æ ◊UAMK∞ d¥dI¢ W´U∂© ‹œ¸√ «–«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.d¥dI∑∞« vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
.◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.wM±e∞« UNKºKº¢ Vº• "◊UAM∞« d¥dI¢" w≠ ‹UOKLF∞« ÊËb¢
27/12 2001 15:00 FAX 123 4567
CANON
001
***************************
*** ACTIVITY REPORT ***
***************************
ST. TIME
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
NO.
MODE
PGS.
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
27/12 13:43
A 27/12 13:45
905 795 1111
905 795 1111
Canon CANADA
Canon CANADA
5001 AUTO RX
0001 POLLING RX
ECM
G3
27/12
27/12
A 27/12
A 27/12
A 27/12
27/12
27/12
27/12
13:51
13:53
14:10
14:16
14:27
14:30
14:31
14:57
03 3758 2111
2 887 0166
905 795 1111
2 887 0166
20 545 8545
20 545 8545
03 3758 2111
2 887 0166
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
0002
0002
5002
5003
0003
0004
0004
0005
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
27/12 14:59
1 432 2060
A
A
A
TOKYO
AUSTRALIA
CANADA
AUSTRALIA
EUROPA
EUROPA
TOKYO
AUSTRALIA
CANON OPTICS
B’CAST
B’CAST
AUTO RX
AUTO RX
DELAYED TX
DEL SQ BDCST
DEL SQ BDCST
TRANSMIT
0006 TRANSMIT
ECM
RESULT
1 OK
0 NG
0
3 OK
3 OK
1 OK
4 OK
1 OK
1 OK
1 OK
3 NG
3
0 NG
0
00’33
00’00
STOP
01’18
01’18
00’18
03’59
01’20
00’36
00’36
01’25
STOP
00’01
#018
TX/RX )Âö∑ßô«/‰U߸ô«( WOKLF∞« rƸ
WOKLF∞« jL≤
WOKL´ vK´ W±öF∞« ‰b¢
.o°Uß d¥dI¢ w≠ ‹dN™
QDª∞« `O∫B¢ jLM° WOKL´
QDª∞« W∫HÅ
)8-13 ’ 1( QDª∞« e±¸
WOKLF∞« ¡UM£√ ·UI¥ô« vK´ jGC∞« r¢
WOKLF∞« …b±
◊UAM∞« d¥dI¢ œ«b´≈ qDÒ´ ,WOKL´ 20 qØ bF° ◊UAM∞« d¥dI¢ W´U∂D° fØUH∞« “UN§ ÂuI¥ ô Ê√ qCH¢ XMØ «–« •
.)5-14 ’ 1(
v∞« WIO£Ë qßd¢ U±bM´ )TX/RX NO. "Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ"( WOKLFK∞ jI≠ b•«Ë rƸ sOÒF¥Ô t≤Q° ¡ÎU§¸ k•ô •
.…b•«Ë WOKLF° …œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√
3-11
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
11 qBH∞«
11_L250_Arabic_CH11.qxd
20/3/01
5:45 pm
Page 4
‰U߸ô« d¥dI¢
¡UM£√ QDî Àb∫¥ U±bM´ jI≠ (TX REPORT)‰U߸ö∞ «Îd¥dI¢ l∂DO∞ lMBL∞« w≠ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ r¢
.5-14 ’ , "‰U߸ô« d¥dI¢" dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ dOOG∑∞ .)‰U߸ô« QDî d¥dI¢( ‰U߸ô«
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" Ë√ (TX REPORT) "‰U߸ô« d¥dI¢" ÊU≠ ,«Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ ‹œb´√ «–≈
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« œ«b´ù« vK´ «ÎœUL∑´« l∂DOÔß ,ÁU≤œ√ sOÒ∂± UL∞ t°UA± (ERROR TX REPORT)
27/12 2001 14:52 FAX 123 4567
CANON
001
*********************
*** TX REPORT ***
*********************
TRANSMISSION OK
TX/RX NO
CONNECTION TEL
SUBADDRESS
CONNECTION ID
ST. TIME
USAGE
27/12
2001 T 14:59 FAX 123 4567
PGS. SENT
RESULT
0003
1 432 2060
Canon OPTICS
27/12 14:52
00’34
CANON
1
OK
001
***************************
*** ERROR TX REPORT ***
***************************
TX FUNCTION WAS NOT COMPLETED
TX/RX NO
CONNECTION TEL
SUBADDRESS
CONNECTION ID
ST. TIME
USAGE T
PGS. SENT
RESULT
0004
20 545 8545
Canon EUROPA
27/12 14:59
00’18
1
NG
THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE•BOOLE•DORSET•BH25 8ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 – FAX 123456
Our Ref. 350/PJC/EAC
27 December, 2001
Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.
LUÎ∫§U≤ ÊUØ ‰U߸ô« :OK
qßd¢Ô r∞ ‹U∫HB∞« lOL§ Ë√ iF° :NG
XK߸« w∑∞« ‹U∫HB∞« œb´
‰U߸ô« …b±
‰U߸ô« XÆË
11 qBH∞«
ÊU≠ ,)5-14 ’ 1( "Wªº≤ l± l∂©≈" œ«b´≈ XKGÒ® U± «–«
„dØc∑∞ d¥dI∑∞« vK´ l∂D∑Ôß WIO£u∞« s± v∞Ë_« W∫HB∞«
.WIO£u∞« ‹U¥u∑∫L°
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
4-11
11_L250_Arabic_CH11.qxd
20/3/01
5:45 pm
Page 5
œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
fH≤ qßd¢ U±bM´ ÁU≤œ√ sOÒ∂± UL∞ t°UA± )MULTI TX/RX REPORT( "œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢" l∂D¥Ô
.…b•«Ë WOKLF° …œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ ¡ÍdI∑º¢ U±bM´ Ë√ ,…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞«
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
******************************
*** MULTI TX/RX REPORT ***
******************************
TX/RX NO
PGS.
TX/RX INCOMPLETE
TRANSACTION OK
ERROR INFORMATION
0054
1
–––––
[
01]905 795 1111
[ A 01]03 3758 2111
[ A 02]1 49 39 25 25
–––––
Canon CANADA
Canon TOKYO
Canon FRANCE
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
Âö∑ßô« d¥dI¢
¡UM£« QDî qB• Ê«Ë v∑• )RX REPORT( Âö∑ßô« d¥dI¢ l∂D¥ ô wJ∞ lMBL∞« w≠ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ r¢
.5-14 ’ ,"Âö∑ßô« d¥dI¢" dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ dOOG∑∞ .Âö∑ßô«
.l∂DOÔß ÁU≤œ√ sOÒ∂± u≥ UL∞ t°UA± Âö∑ß« d¥dI¢ ÊU≠ ,«Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ ‹œb´√ U± «–≈
27/12 2001 15:02 FAX 123 4567
CANON
001
*********************
*** RX REPORT ***
*********************
RECEPTION OK
TX/RX NO
CONNECTION TEL
SUBADDRESS
CONNECTION ID
ST. TIME
USAGE T
PGS.
RESULT
ÎU∫§U≤ ÊUØ Âö∑ßô« :OK
‹U∫HB∞« lOL§ Ë√ iF° rK∑º¢Ô r∞
XLK∑ß« w∑∞« ‹U∫HB∞« œb´
5004
905 795 1111
Canon CANADA
27/12
14:59
01’59
4
OK
:NG
Âö∑ßô« …b±
Âö∑ßô« XÆË
5-11
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
11 qBH∞«
11_L250_Arabic_CH11.qxd
11 qBH∞«
20/3/01
5:45 pm
Page 6
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
6-11
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 1
12 qBH∞«
W≤UOB∞«
2-12...................................................................................... ͸Ëb∞« nOEM∑∞«
2-12.......................................................... fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM¢
3-12........................................................................ fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM¢
5-12............................................................................ `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nOEM¢
7-12............................................................................... d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
W≤UOB∞«
1-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 2
͸Ëb∞« nOEM∑∞«
:p¢b•Ë nOEM¢ q∂Æ wK¥ U± WE•ö± ¡U§d∞« .fØUH∞« “UNπ∞ W¥¸ËdC∞« nOEM∑∞« ‹«¡«d§≈ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
bM´ v∫L∑Ôß …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞« Ê« UL° .fØUH∞« “UN§ nOEM¢ q∂Æ WÆUD∞« pKß qB≠ s± bØQ¢ •
.)5-9 ’ 1( WÆUD∞« pKß qB≠ q∂Æ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ q߸« Ë« l∂©« ,wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ŸUDI≤«
¡«e§Q° oBK¢ Ê√ UN≤UJ±U° ;nOEM∑∞« ÷dG∞ WN°UA± œ«u± Ë√ ,WOƸu∞« n®UML∞« ,WOƸu∞« q¥œUML∞« qLF∑º¢ ô •
.WMØUß WOzU°dNØ ‹UM∫® b∞Òu¢ Ë√ “UNπ∞«
qî«œ nOEM∑∞ WOzUOLOØ ‹UHEM± Í« Ë« ,Êu∑Oß« ,s¥eM° ,‹UHHªL∞« q∏± …¸UO© qz«uß «Îb°« Âbª∑º¢ô
.“UNπ∞« ¡«e§_ ¸dC∞« V∂º¢ bÆ œ«uL∞« Ác≥ ,fØUH∞« “UN§
fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM¢
:fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ lO¢≈
12 qBH∞«
.fØUH∞« “UN§ s´ WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qB≠«
1
‘ULÆ WFDI° fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« `º±≈
Ë√ ¡UL∞U° W∂©d± qOºM∞« s± WO∞UîË ,WL´U≤Ë ,WHOE≤
.Êu∫BK∞ nEM± s± nHª± ‰uK∫L°
2
WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qOÅu¢ b´√ ,pzUN∑≤« bM´
.“UNπ∞U°
3
W≤UOB∞«
2-12
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 3
fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM¢
qî«œ nE≤ ,…b•u∞« W´U∂© …œu§ vK´ p∞– dO£Q¢Ë fØUH∞« “UN§ qî«œ ‚¸u∞« ¸U∂¨Ë d∂∫∞« ‚u∫º± lLπ¢ lML∞
.͸˜ qJA° fØUH∞« “UN§
:fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.fØUH∞« “UN§ s´ WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qB≠«
1
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë sO§ôeL∞« l≠¸«
2
l≠¸ ÊËœ s± w±U±_« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.…b•u∞U° dC¥ bÆ p∞– Ê_ sO§ôeL∞«
“UN§ s± UN§dî«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.fØUH∞«
3
w≠ UNF{ ,¡UOC∞« v∞« d∂∫∞« W¥ËU• i¥dF¢ VMπ∑∞ •
.WJOLß ‘ULÆ WFDI° UNHÒ∞ Ë√ wÆ«u∞« UNºOØ
W≤UOB∞«
i∂I±
WO∞UîË W≠U§Ë ,WL´U≤Ë ,WHOE≤ ‘ULÆ WFDÆ qLF∑ß«
qî«œ s± ‚¸u∞« ¸U∂¨ Ë√ d∂∫∞« U¥UI° W∞«“ô qOºM∞« s±
.)w∫O{u∑∞« rßd∞« w≠ WKKEL∞« WIDML∞«( …b•u∞«
WM∫A
Ô ∞« qI≤ W≤«uDß«
4
«Îb§ UÎMîUß XO∂∏∑∞« lLÒπ± `∂B¥ •
¸c∫∞« cî .…b•u∞« qLF∑º¢Ô U±bM´
ÈœUH∑¢ v∑• tºLK¢ ô wJ∞ b¥bA∞«
.W°UÅô«
qI≤ W≤«uDß« fLK¢ öµ∞ ¸c∫∞« cî •
UÎ∂Kß d£R¥ bÆ p∞– Ê_ ¡«œuº∞« WM∫A
Ô ∞«
.W´U∂D∞« …œu§ vK´
WM∫A
Ô ∞« qI≤ W≤«uDß« fLK¢ ô
3-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L250_Arabic_CH12.qxd
12 qBH∞«
20/3/01
5:46 pm
Page 4
W¥ËU• pº±« .d∂∫∞« W¥ËU• ‰U b´√ ,pzUN∑≤« bM´
v∞« fØUH∞« “UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞«
·UHDÅ« s± «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê« UNMJL¥ b• vBÆ√
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞« l± UN¥¡u∑≤
.UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• UÎLz«œ pº±« •
5
.w±U±_« ¡UDG∞« ‚ö¨ù p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
6
.WÆUD∞« pKß qÅË b´√
7
W≤UOB∞«
4-12
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 5
`ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nOEM¢
.`ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ UÎ¥¸Ëœ nEM¢Ë h∫H∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.fØUH∞« “UN§ s´ WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qB≠«
1
.qOGA∑∞« W•u∞ o≠d° `∑H∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
2
.jI≠ UÎOze§ qOGA∑∞« W•u∞ `∑H¢Ô •
‰eF∞« W≤«uDß«
`ºL∞« W∞¬ ÃU§“
¡UCO∂∞« …¡öL∞«
‰eF∞« qO∞œ
Ác≥ nE≤ ,W•u∑H± w≥Ë qOGA∑∞« W•uK° pºL¢ ULMO°
:¡«e§_«
:‰eF∞« W≤«uDß«Ë ‰eF∞« qO∞œ ❚
WO∞UîË W≠U§Ë ,WL´U≤Ë ,WHOE≤ ‘ULÆ WFDI° `º±≈
.qOºM∞« s±
:`ºL∞« ÃU§“Ë ¡UCO∂∞« …¡öL∞« ❚
s± WO∞UîË ,WL´U≤Ë ,WHOE≤ ‘ULÆ WFDI° `º±≈
‘ULÆ WFDI° `º±≈ r£ ,¡UL∞U° W∂©d± qOºM∞«
.qOºM∞« s± WO∞UîË W≠U§Ë ,WL´U≤Ë ,WHOE≤
ÊU≠ ,Wªº∑± ozU£u∞« `º± W∞¬ ¡«e§√ X≤UØ «–≈ •
ÊuJ∑ß UNF∂D¢ Ë√ UNKßd¢ w∑∞« ozU£u∞«
.UÎC¥« Wªº∑±
3
ÈœUH∑∑∞ WL´U≤ ‘ULÆ WFDI∞ p∞ULF∑ß« s± bØQ¢ •
.¡«e§_« g¥bª¢
Ë√ ,WOƸu∞« n®UML∞« ,WOƸu∞« q¥œUML∞« qLF∑º¢ ô •
oBK¢ Ê√ UN≤UJ±U° ;nOEM∑∞« ÷dG∞ WN°UA± œ«u±
.WMØUß WOzU°dNØ ‹UM∫® b∞Òu¢ Ë√ “UNπ∞« ¡«e§Q°
W≤UOB∞«
WIDML∞«( qOGA∑∞« W•u∞ s± wKHº∞« V≤Uπ∞« nEÒ≤
.)w∫O{u∑∞« rßd∞« w≠ WKKEL∞«
4
V≤Uπ∞« w≠ WFLπ∑L∞« ¸U∂G∞«Ë »«d∑∞« ‹Uµ¥e§ d£R¢ •
w∑∞« ozU£u∞« …œu§ vK´ qOGA∑∞« W•u∞ s± wKHº∞«
.UNF∂D¢ Ë√ UNªºM∑º¢
5-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 6
‚¸u∞« ¸U∂¨ `ºL∞ W≠U§Ë WL´U≤ ‘ULÆ WFDÆ qLF∑ß«
o©UML∞«( ‰eF∞« W≤«uDßU° WDO∫L∞« o©UML∞« s±
.)w∫O{u∑∞« rßd∞« w≠ WKKEL∞«
5
vK´ jGC∞U° p∞–Ë qOGA∑∞« W•u∞ oK¨« ,pzUN∑≤« bM´
.qHßô« u∫≤ UNHB∑M±
6
‰eF∞« W≤«uDß«
,UNK∫± w≠ qHI¢Ô v∑• qOGA∑∞« W•u∞ ‚ö¨≈ s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° qLF¢ s∞ …b•u∞« ÊU≠ ôÒ≈Ë
.WÆUD∞« pKß qÅË b´√
12 qBH∞«
W≤UOB∞«
7
6-12
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 7
d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
Êu≤UØ WØd® Ê« l± .3-fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU• u≥ t∞«b∂∑ß« v∞« ÃU∑∫∑ß Íc∞« fØUH∞« “UN§ s± bO•u∞« ¡eπ∞« Ê≈
“UN§ l± ‰ULF∑ßö∞ WLLBL∞« …bO•u∞« w≥ 3-fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU• Ê√ ô≈ ,WHK∑ª± d∂• ‹U¥ËU• …b´ lMÒB¢
szU°e∞« W±bî n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« ,Ác≥ d∂∫∞« W¥ËU• ¡«dA∞ .pºØU≠
.Êu≤UØ WØdA∞
v∞« ÃU∑∫¢ UL°d≠ .÷dF∞« W®U® vK´ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈ dNE¥ U±bM´
Ÿ“u± d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ œu§uL∞« d∂∫∞« Ê« vK´ W©Uº∂°Ë UÎC¥« ‰b¢ bÆ UN≤U≠ ,p∞– l±Ë .d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
:ËÌUº∑± qJA° d∂∫∞« Ÿ“u∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈ ,d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« q∂Æ .ËÌUº∑± dO¨ qJA°
‹«uDª∞« 1( fØUH∞« “UN§ s± d∂∫∞« W¥ËU• Ãdî«
.)ÁU≤œ√ ,4 v∞« 1
1
lC° dîü« v∞« V≤Uπ∞« s± o≠d° d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸
.UNKî«œ ËÌU∑º± qJA° d∂∫∞« Ÿ“u∑∞ ‹«d±
2
Ÿ“Òu¢ U± «–« W´U∂D∞« s± WO≤b∑± WO´u≤ vK´ qB∫¢ bÆ •
.ËÌUº∑± dO¨ qJA° d∂∫∞«
fØUH∞« “UN§ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• ‰U b´√
.)9-12 ’ ,9 v∞« 8 ‹«uDª∞« 1(
3
W≤UOB∞«
÷dF∞« W®U® vK´ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈ q™ U± «–« ,Áö´√ ¡«d§ù« ŸU∂¢≈ bF°
:d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢« ,W´U∂D∞« WO´u≤ sº∫∑¢ r∞ Ë√
.fØUH∞« “UN§ s± W´u∂D± ‚«¸Ë√Ë ozU£Ë W¥√ W∞«“S° rÆ
1
.WÆUD∞« ¸bBL° ‰uÅu± fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ¢
2
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë sO§ôeL∞« l≠¸«
3
l≠¸ ÊËœ s± w±U±_« ¡UDG∞« l≠d¢ ô
.…b•u∞U° dC¥ bÆ p∞– Ê_ sO§ôeL∞«
7-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 8
“UN§ s± UN§dî«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.fØUH∞«
4
sO≤«uI∞« Vº• «Î¸u≠ WL¥bI∞« d∂∫∞« W¥ËU• s± hKª¢ •
œ«uL∞« s± hKª∑K∞ W§¸«b∞« WOK∫L∞« WLE≤_«Ë
w∑∞« WKLF∑ºL∞« d∂∫∞« W¥ËU• lOMB¢ …œU´ù .WJKN∑ºL∞«
d∂∫∞« W¥ËU• l± …œËeL∞« ‹ULOKF∑∞« W©Uº∂° l∂¢≈ ,p¥b∞
.3-fØ≈ ·≈ …b¥bπ∞«
i∂I±
UNºOØ s± 3-fØ≈ ·≈ …b¥bπ∞« d∂∫∞« W¥ËU• Ãdî«
.wÆ«u∞«
5
…œU´≈ v∞« p§UO∑•« W∞U• w≠ wÆ«u∞« fOJ∞U° kH∑•« •
.o•ô XÆË w≠ d∂∫∞« W¥ËU• nOKG¢
lC° dîü« v∞« V≤Uπ∞« s± o≠d° d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸
.UNKî«œ ËÌU∑º± qJA° d∂∫∞« Ÿ“u∑∞ ‹«d±
6
Ÿ“Òu¢ U± «–« W´U∂D∞« s± WO≤b∑± WO´u≤ vK´ qB∫¢ bÆ •
.ËÌUº∑± dO¨ qJA° d∂∫∞«
nOE≤Ë uÌ∑º± `Dß vK´ U≥bMß«Ë d∂∫∞« W¥ËU• l{
j¥dA∞« q¥e∑∞ WOJO∑ßö∂∞« W¥UNM∞« o≠d° V∫ß« r£
.wJO∑ßö∂∞« oÅö∞«
7
.j¥dA∞« o¥eL¢ ÈœUH∑∑∞ Ê“«u∑°Ë ÂUJ•S° V∫ß« •
w∂≤U§ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
ÍuK´ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
12 qBH∞«
W≤UOB∞«
8-12
12_L250_Arabic_CH12.qxd
20/3/01
5:46 pm
Page 9
“UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
s± «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê√ sJL¥ b• vBÆ√ v∞« fØUH∞«
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞« l± UN¥¡u∑≤ ·UHDÅ«
8
.UNC∂I± s± Uα˜ d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈ •
.w±U±_« ¡UDG∞« oKG∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
9
W≤UOB∞«
9-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L250_Arabic_CH12.qxd
12 qBH∞«
20/3/01
5:46 pm
Page 10
W≤UOB∞«
10-12
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 1
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
2-13......................................................................................¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
2-13............................................................................... )‹ Ë Â( w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13....................................................................................... ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈
3-13.............................................................‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13......................................................................... …b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«
8-13............................................................................÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈
13-13.................................................................................‚¸u∞« rOIK¢ qØUA±
13-13...................................................................................... fØUH∞« qØUA±
13-13....................................................................................‰U߸ô« qØUA±
15-13................................................................................... Âö∑ßô« qØUA±
17-13................................................................................. ŒUºM∑ßô« qØUA±
18-13....................................................................................... n¢UN∞« qØUA±
18-13...................................................................................... W´U∂D∞« qØUA±
20-13.......................................................................................... W±U´ qØUA±
21-13........................................................................WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
22-13............................................................ wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ ŸUDI≤≈ qB• «–«
qØUAL∞« q•
1-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 2
¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
)‹ Ë Â( w≠ ¸UA∫≤ù«
"WIO£u∞« h∫≠≈" ¸UDî≈ W®UA∞« ÷dF¢ ,)‹ Ë Â( w≠ ¡w©Uî qJA° rIK¢Ô Ë√ U± WIO£Ë dA∫M¢ U±bM´
.CHECK DOCUMENT
:WIO£u∞« ¸UA∫≤≈ d¥d∫∑° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…¸uA∫± WIO£u∞ „d¥d∫¢ bM´ fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠ v∞« ÃU∑∫¢ ô
.·UI¥ô« vK´ jG{«
1
.qOGA∑∞« W•u∞ o≠d° `∑H∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
2
.jI≠ UÎOze§ `∑H¢Ô UN≤≈ •
qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ ÊËœ UΧ¸Uî WIO£u∞« V∫ß ‰ËU∫¢ ô •
.UNªDK¢ Ë√ WIO£u∞« ‚eL¢ bÆ p≤_
W∞«“S° rÆ ,W•u∑H± w≥Ë qOGA∑∞« W•uK° pºL¢ ULMO°
.WIO£u∞«
3
.sO≥Uπ¢ô« s± ÍQ° nDK° UN∂∫ß« •
Ë Â( w≠ XF{Ë bÆ ‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë X≤UØ «–« •
.)‹ Ë Â( s± WK±UØ WIO£u∞« W∞«“U° rÆ ,)‹
qLF∑º¢ ô ,W∞uNº° ‚¸u∞« V∫ß sJL¥ r∞ Ê≈
p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« .…uI∞«
szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞
.Êu≤UØ WØdA∞
vK´ jGC∞U° p∞–Ë qOGA∑∞« W•u∞ oK¨≈ ,pzUN∑≤« bM´
.qHß_« u∫≤ UNHB∑M±
4
ô≈Ë ,UNK∫± w≠ qHI¢Ô v∑• qOGA∑∞« W•u∞ oK¨ s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° qLF¢ s∞ …b•u∞« ÊU≠
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
2-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 3
‚¸u∞« ¸UA∫≤≈
‰ËU• .CLEAR PAPER JAM "‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ¸dÒ•" W®UA∞« ÷dF¢ ,fØUH∞« “UN§ w≠ ‚¸u∞« dA∫M¥ U±bM´
¸UA∫≤≈ «c≥ ¸d∫¥ r∞ «–« .ÁU≤œ√ "‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«" w≠ ¡«d§ù« ŸU∂¢S° p∞–Ë ¸UA∫≤ô« d¥d∫¢
."…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«" w≠ ¡«d§ù« l∂¢≈ ,‚¸u∞«
‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«
:‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ¸d∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…¸uA∫± WIO£u∞ „d¥d∫¢ bM´ fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠ v∞« ÃU∑∫¢ ô
u≥ ULØ …b•u∞« øUî o≠d° …¸uA∫± WÆ¸Ë Í√ V∫ß«
.sOÒ∂±
1
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« s± ‚¸u∞« W±“¸ Ãdî«
.)14-2 ’ 1( UNKOL∫¢ b´√Ë
2
r∑¥ U±bM´ UÎOzUIK¢ l∂D∑Ôß WIO£u∞« pK¢ ÊU≠ ,fØUH∞« “UN§ …dØ«– v∞« U± WIO£Ë Âö∑ß« ¡UM£« ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ qB• «–≈
.¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«
:…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù« d¥d∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
qØUAL∞« q•
.…¸uA∫± WIO£u∞ „d¥d∫¢ bM´ fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠ v∞« ÃU∑∫¢ ô
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë sO§ôeL∞« l≠¸≈
1
sO§ôeL∞« l≠¸ ÊËœ w±U±_« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.…b•u∞U° dC¥ bÆ p∞– Ê_
3-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 4
“UN§ s± UN§dî«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.fØUH∞«
2
UNF{ ,¡UOC∞« v∞« d∂∫∞« W¥ËU• i¥dF¢ ÈœUH∑¢ wJ∞ •
.WJOLß ‘ULÆ WFDI° UNHÒ∞ Ë√ wÆ«u∞« UNºOØ w≠
i∂I±
.UNF{u± v∞« ‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´ „dÒ•
3
«Îb§ UÎMîUß `∂B¥ XO∂∏∑∞« lLπ± Ê≈ •
¸c∫∞« cî .…b•u∞« ‰ULF∑ß« ¡UM£√
VMπ∑¢ v∑• tºLK¢ ô wJ∞ b¥bA∞«
.W°UÅô«
qI≤ W≤«uDß« fLK¢ ô wJ∞ ¸c∫∞« cî •
UÎ∂Kß d£R¥ bÆ p∞– Ê_ ¡«œuº∞« WM∫A∞«
.W´U∂D∞« …œu§ vK´
lLÒπ± fLK¢ ô
WM∫A∞« qI≤ W≤«uDß« fLK¢ ô
.¡«œuº∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
4-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 5
u≥ ULØ Ád¥d∫∑° rÆË ‚¸u∞« ¸UA∫≤« lÆu± œbÒ•
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ `{u±
4
1 …œbF∑L∞« WOMOB∞« WIDM±
÷«d¨_«
2 XO∂∏∑∞« lLÒπ± WIDM±
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« WIDM±
1
…¸uA∫L∞« WƸu∞« ¸c∫° V∫ß«Ë ‹U∂∏° …b•u∞« pº±≈
.…b•u∞« øUî W±UI∑ß« vK´
qØUAL∞« q•
U± «–« .¸uA∫L∞« ‚¸u∞« ‚eL¢ lML∑∞ ¸c∫° «cN° ÂUOI∞« pOK´ •
…b•u∞« s± WÆeL± lDÆ W¥√ ëdî≈ s± bØQ¢ ,‚¸u∞« XÆe±
.WÎO≤U£ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ V∂º∑ß UN≤_
«c∞ ,‚¸u∞« vK´ bF° X∂Ò∏¥Ô r∞ ‚¸u∞« vK´ œu§uL∞« d∂∫∞« Ê« •
qî«œ ÀuK¢ VMπ∑∑∞ ¸c∫° ¸uA∫L∞« ‚¸u∞« ëdîS° rÆ
…b•u∞« qî«œ VzUº∞« d∂∫∞« ‚u∫º± d£R¥ bÆ .…b•u∞«
.W´U∂D∞« …œu§ vK´ w∂Kß qJA°
r•≈ ;ÊUJ± Í√ ÀuK¥ Ê√ VzUº∞« d∂∫∞« ‚u∫ºL∞ sJL¥ •
UL± d∂∫K∞ ‚u∫º± Í√ W∞«“S° «Î¸u≠ rÆ .pKL´ q∫±Ë pºH≤
.œ¸U° ¡UL° ,pº°ö± vK´ Ë√ ,pOK´ lI¥ bÆ
5-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 6
:XO∂∏∑∞« lLÒπ± WIDM±
2
:XO∂∏∑∞« lLÒπ± w≠ …¸uA∫L∞« WƸu∞« W±bI±
UN∂∫ß« r£ , 1 ¡«¸u∞« v∞« …¸uA∫L∞« WƸu∞« l≠œ≈
. 2 UN§dª¢ wJ∞ p≥Uπ¢ ¸c∫°
¡UM£√ «Îb§ UÎMîUß `∂B¥ XO∂∏∑∞« lLπ± Ê≈
ô wJ∞ b¥bA∞« ¸c∫∞« cî .…b•u∞« ‰ULF∑ß«
.W°UÅô« VMπ∑¢ v∑• tºLK¢
2
1
XO∂∏∑∞« lLÒπ± fLK¢ ô
lLÒπ± d∂´ ‹d± bÆ …¸uA∫L∞« WƸu∞« W±bI±
:XO∂∏∑∞«
.W≤«uDßô« X∫¢ s± …¸uA∫L∞« WƸu∞« ¸dÒ±
.…¸uA∫L∞« WƸu∞« ¸c∫° V∫º∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
«–« .¸uA∫L∞« ‚¸u∞« ‚eL¢ lML∑∞ ¸c∫° «cN° ÂUOI∞« pOK´ •
s± WÆeL± lDÆ W¥√ ëdî≈ s± bØQ¢ ,‚¸u∞« XÆe± U±
.WÎO≤U£ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ V∂º∑ß UN≤_ …b•u∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
6-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 7
W¥ËU• pº±« .d∂∫∞« W¥ËU• ‰U b´√ ,pzUN∑≤« bM´
v∞« fØUH∞« “UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞«
·UHDÅ« s± «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê« UNMJL¥ b• vBÆ√
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞« l± UN¥¡u∑≤
5
.UNC∂I± s± Uα˜ d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈ •
.ÂU±_« v∞« ‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´ „d•
6
.w±U±_« ¡UDG∞« ‚ö¨ù p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
7
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ b´√
.)14-21 ’ 1(
8
:tKLF∑º¢ Íc∞« ‚¸u∞« v∞« œuF¥ bÆ p∞– ÊU≠ ,¸dJ∑± qJA° ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ qØUA± XN§«Ë «–≈
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UNF{Ë q∂Æ uÌ∑º± `ÌDß vK´ ‚¸u∞« W±“¸ WHª° »d{« .)2-5 ’ 1( p¢b•u∞ W±“ö∞« ‹U∂KD∑L∞« l± tKLF∑º¢ Íc∞« ‚¸u∞« o°UD¢ s± oI∫¢ ‚¸u∞« ¸UA∫≤« v∞« ÍœROß p∞c° ÂUOI∞« Âb´ .fØUH∞« “UN§ qî«œ s± WOÆ¸Ë lDÆ W¥√ UαUL¢ X∞“√ bÆ p≤Q° bØQ¢ .WÎO≤U£
qØUAL∞« q•
7-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 8
÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈
dNE¥ .U± QDî qB∫¥ U±bM´ Ë√ ,U± WLN± fØUH∞« “UN§ ÍœR¥ U±bM´ ÷dF∞« W®U® w≠ WO∞U∑∞« ‹«¸UDîù« ÷dF¢Ô
.)3-11 ’ 1( ◊UAM∞« d¥dI¢ w≠ QDª∞« e±¸
qLF∞«
V∂º∞«
rƸ VK© …b•u∞« bOF¢ v∑• dE∑≤« rƸ VK© bOF¢ wJ∞ …b•u∞« dE∑M¢
.)9-7 ’ 1( UÎOzUIK¢ fØUH∞«
jª∞« Ê_ dîü« ·dD∞« fØU≠
·dD∞« œd¥ r∞ Ë√ ôÎuGA± ÊUØ
‰U߸« X∞ËU• U±bM´ dîü«
.WIO£u∞«
.o•ô XÆË w≠ WIO£u∞« ‰U߸« ‰ËU•
t∑∂K© Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ
.‰uGA±
…d± ‰ËU•Ë fØUH∞« rƸ s± oI∫¢
.WO≤U£
ÊUØ t∑∂K© Íc∞« fØUH∞« rƸ
.QDî
rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
.rNºØU≠ “UN§ «uB∫H¥ Ê«
ô dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§
.qLF¥
s± oI∫¢Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
Wµ≠ s± fØU≠ “UNπ∞ rN∞ULF∑ß«
.3w§
“UN§ dîü« ·dD∞« qLF∑º¥ ô
.3w§ Wµ≠ s± fØU≠
jª∞« Ÿu≤ vK´ p¢b•Ë œ«b´S° rÆ
.)8-3 ’ 1( p¥b∞ Íc∞« wH¢UN∞«
vK´ wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
.`O∫Å dO¨ u≥ p¢b•Ë
QDª∞« e±¸
—
#018
¸UDîù«
AUTO REDIAL
BUSY/NO SIGNAL
rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ œd¥ r∞
pMJL¥ .rNºØU≠ “UN§ «uB∫H¥ Ê« ‹ôËU∫± qØ bF°( WO≤U£ 55 ‰öî
Uαbª∑º± WIO£u∞« ‰U߸« ‰ËU∫¢ Ê«
.)wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« VKD∞«
,WO∞Ëb∞« ‹«¡«bMK∞ .)6-7 ’ 1(
rÆd∞« v∞« W∑ÆR± ‹UHÆu¢ n{√
.)2-9 ’ 1( qπºL∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
8-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 9
qLF∞«
V∂º∞«
d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« l¥“u¢ b´√
,¸UDîù« q™ «–« .)7-12 ’ 1(
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß«
.)7-12 ’ 1(
W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« ÊuJ¥ UL°¸
dO¨ qJA° Uδ“u∑± d∂∫∞«
.ËÌUº∑±
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß«
.)7-12 ’ 1(
.W¨¸U≠ d∂∫∞« W¥ËU•
.w±U±_« ¡UDG∞« oK¨≈
.Õu∑H± w±U±_« ¡UDG∞«
‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ¸dÒ•
.WÎO≤U£ √b°« r£ ,)2-13 ’ 1(
.)‹ Ë Â( w≠ …¸uA∫± WIO£u∞«
`O∫B∞« rπ∫∞« s± UÎÆ¸Ë l{
œ«b´≈ dOÒ¨ Ë√ )14-2 ’ 1(
)7-5 ’ 1( "‚¸u∞« rπ•"
w≠ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« rπ• l± o°UD∑O∞
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
w≠ œu§uL∞« ‚¸u∞« rπ•
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
rπ•" œ«b´≈ w≠ œb∫L∞« p∞–Ë
.ÊUHK∑ª± "‚¸u∞«
WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« ÊQ° bØQ¢ WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« o°UD∑¥ ô
…œu§uL∞« ‹«œ«b´ù« l± dº∞«
vK´ UN¢«œ«b´≈ l± WI°UD∑± dº∞«
dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ .dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´
.)10-9 ’ 1(
-2 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• XO∂∏¢ b´√
W®U® vK´ ¸UDîù« q™ «–« .)11
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,÷dF∞«
.)7-12 ’ 1(
¸bBL° W∞uÅu± …b•u∞« ÊQ° bØQ¢
.»ËUM∑L∞« ¸UO∑K∞
.W°uDF± d∂∫∞« W¥ËU• ÊuJ¢ bÆ
QDª∞« e±¸
¸UDîù«
—
CHANGE CARTRIDGE
—
CHECK COVER
#001
CHECK DOCUMENT
—
CHECK PAPER SIZE
#021
CHECK POLLING ID
—
CHECK PRINTER
¸UO∑K∞ ¸bBL° W©u°d± …b•u∞«
.»ËUM∑L∞« dO¨
qØUAL∞« q•
¸UDî≈ q™ «–≈ ,‰U• W¥√ vK´
,…b•u∞« f°UÆ qB≠ ‰ËU• ,QDª∞«
f°UI∞« b´√ r£ ,ÊÌ«u£ fLî dE∑≤«
¸UDîù« q™ «–« .WÎO≤U£ f∂IL∞« w≠
qOØu∞U° qB¢« ,÷dF∞« W®U® w≠
Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞«
szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√
.Êu≤UØ WØdA∞
9-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
qLF∞«
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
X´œ «–« p¢«œ«b´≈ dOÒ¨ .rN¢«œ«b´≈
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1( …¸ËdC∞«
-13 ’ 1( ‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ•
w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ b´√ r£ ,)3
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
.)14-2 ’ 1(
qLF∑∞ ŒUºM∑ß« “UN§ qLF∑ß«
r£ s±Ë WIO£u∞« s± …dGÒB± Wªº≤
.WªºM∞« q߸«
5:47 pm
Page 10
V∂º∞« QDª∞« e±¸
¸UDîù«
¡«dI∑ß« Ë√ WIO£Ë ‰U߸« X∞ËU• #083/102 CHK SUBADDR/PSWD
Íu≤U£ Ê«uMF° dî¬ fØU≠ “UN§
.W∫O∫Å dO¨ dß WLKØ Ë√/Ë
.‚¸uK∞ ¸UA∫≤≈ „UM≥
.b•«Ë d∑± s± ‰u©√ WIO£u∞«
`O∫B¢ jLM° Âö∑ßô« ‚dG∑º¥ bÆ `O∫B¢ jLM° WIO£Ë …b•u∞« rK∑º¢
.QDª∞«
Âö∑ßô« s± ‰u©√ UÎ∑ÆË QDª∞«
`O∫B¢ jLM° qLF∞« qDÒ´ .ÍœUF∞«
,W´dº° Âö∑ßô« ‹œ¸√ «–« QDª∞«
◊uDª∞« ÊQ° ·dF¢ XMØ «–« Ë√
1( …bO§ W∞U∫° WOK∫L∞« WOH¢UN∞«
.)7-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° Âö∑ßô«
`O∫B¢ jLM° ‰U߸ô« ‚dG∑º¥ bÆ `O∫B¢ jLM° WIO£Ë …b•u∞« qßd¢
.QDª∞«
‰U߸ô« s± ‰u©√ UÎ∑ÆË QDª∞«
`O∫B¢ jLM° qLF∞« qDÒ´ .ÍœUF∞«
,W´dº° ‰U߸ô« ‹œ¸√ «–« QDª∞«
◊uDª∞« ÊQ° ·dF¢ XMØ «–« Ë√
1( …bO§ W∞U∫° WOK∫L∞« WOH¢UN∞«
.)6-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° ‰U߸ô«
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UÎÆ¸Ë l{
r£ ,)14-2 ’ 1( ÷«d¨_«
.·UI¥ô« vK´ jG{«
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
.W¨¸U≠
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ l∂©«
.WÎO≤U£ √b°« r£ ,)6-9 ’ 1(
UN≤_ WµK∑L± …b•u∞« …dØ«–
Ë√ ,«Îb§ …dO∏Ø ozU£Ë XLK∑ß«
.«Îb§ WKBH± Ë« WK¥u© WIO£Ë
qØ l∂©« Ë« q߸«Ë WIO£u∞« rº
Ò Æ
s± ¡e§ d¥d∫∑∞ .…b• vK´ rºÆ
Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« ,…b•u∞« …dØ«–
bF¢ r∞ …dØ«c∞« w≠ ozU£Ë W¥√ `±«
.)5-9 ’ 1( UNO∞« W§U∫°
X∞ËU• p≤_ WµK∑L± …b•u∞« …dØ«–
…dO∏Ø ‹U∫HÅ W´U∂© Ë« ‰U߸«
WKBH± Ë« WK¥u© WIO£Ë Ë√ «Îb§
.«Îb§
13 qBH∞«
—
#003
CLEAR PAPER JAM
DOC. TOO LONG
—
ECM RX
—
ECM TX
—
LOAD PAPER
#037
MEMORY FULL
qØUAL∞« q•
10-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 11
qLF∞«
V∂º∞«
QDª∞« e±¸
dE∑≤« ,d∏Ø√ ‰Uπ± v∞« Xπ∑•« «–«
,ozU£u∞« lOL§ …b•u∞« qßd¢ v∑•
w≠ …œu§u± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√
UNO∞« W§U∫° bF¢ r∞ …dØ«c∞«
.)5-9 ’ 1(
W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞« W∂º≤ sO∂¢
.cµ≤¬
rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
Ê« Ë« rNºØU≠ “UN§ w≠ ‚¸Ë l{Ë
s± ‰UπL∞« iF° d¥d∫∑° «u±uI¥
.rNºØU≠ “UN§ …dØ«–
fØU≠ “UN§ s± ‚¸u∞« cH≤
t¢dØ«– Ê« Ë√ dîü« ·dD∞«
.WµK∑L±
#012
NO RX PAPER
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± qπ
Ò ß
l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ …b•«Ë
.)6 qBH∞« 1( Íe±d∞«
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± qπº¥Ô r∞
VKD∞« e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK°
.t∑K Íc∞« Íe±d∞« l¥dº∞«
#022
NO TEL #
Ë« ,ÍœUO∑´ô« VKD∞« Âbª∑ß«
l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± vK´ jG{«
VKDK∞ «Îe±¸ q Ë« …b•«Ë WºLK°
rƸ tO≠ qπ
Ò ß
Ô Íe±d∞« l¥dº∞«
.jI≠ b•«Ë fØU≠
XK ,ÍËbO∞« ‰U߸ô« w≠
r∑¥ r∞ l¥dº∞« VKDK∞ UÎLƸ
.W´uLπL∞ Áb¥b∫¢
—
—
¸UDîù«
MEMORY USED nn %
NOT AVAILABLE
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« X∞ËU•
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈
sJ∞Ë ,dß WLKØ Uαbª∑º±
`±« ,dß WLKJ° ¡«dI∑ßô« rNºØU≠ WLKØ œ«b´S° rI¥ r∞ dîü« ·dD∞«
UN∑Kπß w∑∞« dº∞« WLKØ r´b¥ ô rNºØU≠ “UN§ Ê« Ë√ dß
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1( .dß WLKØ Uαbª∑º± ¡«dI∑ßô«
#084
PSWD POLL REJECT
Uαbª∑º± WIO£Ë ‰U߸« X∞ËU•
fØU≠ “UN§ sJ∞Ë ,dß WLKØ
Âö∑ßô« r´b¥ ô dîü« ·dD∞«
.dß WLKØ Â«bª∑ßU°
#081
PSWD TX REJECTED
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈
`±« ,dß WLKJ° Âö∑ßô« rNºØU≠
UN∑Kπß w∑∞« dº∞« WLKØ
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1(
qØUAL∞« q•
11-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 12
qLF∞«
V∂º∞«
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UÎÆ¸Ë l{
Ë« ,)14-2 ’ 1( ÷«d¨_«
-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß«
‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ• Ë√ )7
.)3-13 ’ 1(
v∞« WIO£Ë …b•u∞« XLK∑ß«
bÆ d∂∫∞« Ë« ‚¸u∞« Ê_ …dØ«c∞«
‚¸uK∞ ¸UA∫≤« qB• Ë√ ,cH≤
.Âö∑ßô« ¡UM£«
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈
,Íu≤U£ Ê«uMF° ¡«dI∑ßô« rNºØU≠
t∑Kπß Íc∞« Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« `±«
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1(
fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« X∞ËU•
sJ∞Ë ,UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ Uαbª∑º±
œ«b´S° rI¥ r∞ dîü« ·dD∞«
“UN§ Ê« Ë√ Íu≤U£ Ê«uM´
¡«dI∑ßô« r´b¥ ô rNºØU≠
.Íu≤U£ Ê«uM´ «bª∑ßU°
QDª∞« e±¸
¸UDîù«
—
REC’D IN MEMORY
#082
SELECT POL REJCT
#080
SUBADD TX REJECT
wGK∑∞ ·UI¥ô« vK´ XDG{
.WOKLF∞«
—
TX/RX CANCELLED
wJ∞ d¥¸UI∑∞« w≠ rÆd∞« «c≥ dNE¥
rƸ u≥ )nnnn( sOÒ∂L∞« rÆd∞«
‹UOKLF∞« vK´ ·dF∑¢ Ê« lOD∑º¢ w∑∞« WIO£uK∞ sOÒF¥ n¥dF∑K∞ eOL∑±
XMØ Ê≈ rÆd∞« «c≥ ÊËÒœ .…eπML∞«
.UNLK∑º¢ Ë« UNKßd¢
.UÎI•ô tO∞« ÃU∑∫∑ß
—
TX/RX NO. nnnn
WIO£u∞« ‰U߸« w≠ …b•u∞« dL∑º¢
.…d≠u∑± …dØ«c∞« `∂B¢ v∑•
—
TX/RX NO. nnnn
SCANNING P.nnn
MEMORY FULL
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« Uαbª∑º± WIO£Ë ‰U߸« X∞ËU•
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈ fØU≠ “UN§ sJ∞Ë ,UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´
,Íu≤U£ Ê«uMF° Âö∑ßô« rNºØU≠ Âö∑ßô« r´b¥ ô dîü« ·dD∞«
t∑Kπß Íc∞« Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« `±«
.Íu≤U£ Ê«uM´ «bª∑ßU°
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1(
—
UN¢dØ«–Ë WIO£Ë …b•u∞« qßd¢
.WµK∑L±
)W°ËUM∑± ‹«¸UDî« W£ö£(
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
12-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 13
‚¸u∞« rOIK¢ qØUA±
`O∫Å qJA° ‚¸u∞« rIK¥Ô ô <
.‚«¸Ëô« s± dO∂Ø œb´ vK´ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« Íu∑∫¢ UL°¸
.)2-5 ’ 1( ‚¸u∞« s± `O∫B∞« œbF∞« l{Ë s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° ‚¸u∞« W±“¸ qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.fØUH∞« “UN§ v∞« W¥uß …b¥b´ ‚«¸Ë√ rIK¢Ô <
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° ‚¸u∞« W±“¸ qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.‚«¸Ëô« s± dO∂Ø œb´ vK´ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« Íu∑∫¢ UL°¸
.)2-5 ’ 1( ‚¸u∞« s± `O∫B∞« œbF∞« l{Ë s± bØQ¢ •
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« s± WHK∑ª± Ÿ«u≤√ qOL∫¢ r¢ UL°¸
.‚¸u∞« s± jI≠ b•«Ë Ÿu≤ qOL∫∑° rÆ •
.)2-5 ’ 1( pºØU≠ “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ ‚¸Ë l{Ë s± bØQ¢ •
‚¸u∞« l± b¥bπ∞« ‚¸u∞« W±“¸ jKî VMÒπ¢ .÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡q± …œU´≈ q∂Æ cHM¥ ‚¸u∞« Ÿœ •
.„UM≥ ö
Î Å√ œu§uL∞«
.¸dJ∑± qJA° ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ qB∫¥ <
.¸UA∫≤ô« V∂º¥ Íc∞« u≥ tKLF∑º¢ Íc∞« ‚¸u∞« Ê« UL°¸
.)2-4 ’ 1( pºØU≠ “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ ‚¸Ë l{Ë s± bØQ¢ •
fØUH∞« qØUA±
‰U߸ô« qØUA±
.WIO£Ë ‰U߸« lOD∑º¢ ô <
qØUAL∞« q•
.`O∫B∞« wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ vK´ fØUH∞« “UN§ bÒF¥ r∞ UL°¸
.)3-8 ’ 1( `O∫B∞« wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ vK´ bÒF± fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( w≠ `O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.WIKG± qOGA∑∞« W•u∞ ÊQ° bØQ¢ •
r∞ t∑K Íc∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± Ê≈ UL°¸
.`O∫Å qJA° qπ
Ò º¥Ô
.)6 qBH∞« 1( l¥dº∞« VKD∞« ‹«œ«b´ù `O∫B∞« qOπº∑∞« s± oI∫¢ •
13-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 14
.`O∫Å dO¨ ÊUØË ,t° „b¥Ëe¢ r¢ Ë√ ,UÎLƸ X∂K©
.`O∫B∞« rÆd∞« p¥b∞ ÊQ° oI∫¢ Ë√ ,WÎO≤U£ rÆd∞« VK©« •
.dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ s± ‚¸u∞« cH≤ UL°¸
.rNºØU≠ “UN§ w≠ ‚¸Ë œu§Ë s± bØQ∑K∞ rN∞Qß«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« •
.…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« bOÆ Èdî√ ozU£Ë „UM≥ ÊuJ¢ UL°¸
.ozU£u∞« Ác≥ ‰U߸« wN∑M¥ wJ∞ dL¥ UÎ∑ÆË Ÿœ •
.‰U߸ô« ¡UM£√ QDî qB• UL°¸
.)3-11 ’ 1( QDª∞« e±¸ s± oI∫¢Ë ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ l∂©« •
.`O∫Å qJA° wH¢UN∞« jª∞« qLF¥ ô UL°¸
w§¸Uî “UN§ Í√ W´ULß l≠d¢ U±bM´ Ë√ "W´u≠d± W´ULº∞«" vK´ jGC¢ U±bM´ jª∞« WLG≤ œu§Ë s± bØQ¢ •
.p¥b∞ WOK∫L∞« n¢UN∞« WØdA° qB¢« ,jª∞« WLG≤ b§u¢ r∞ «–« .fØUH∞« “UNπ° ‰uÅu±
.3w§ Wµ≠ s± rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ ÊuJ¥ ô UL°¸
.)3w§ Wµ≠ s± “UN§ u≥Ë( pºØU≠ “UN§ l± rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ o≠«u¢ s± bØQ¢ •
.W∫O∫Å dO¨ dº∞« WLKØ Ë√/Ë Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞«
WK£UL± UN≤Q° bØQ¢ ,l¥dº∞« VKDK∞ e±¸ Ë√ ÕU∑H± sL{ dß WLKØ/UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ XKπ
Ò ß bÆ XMØ «–« •
.dîü« ·dD∞« ‹«œ«b´ù
.Wªº∑± Ë√ WªDK± fØUH∞« “UN§ s± WKßdL∞« ozU£u∞« <
.`O∫Å qJA° rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ qLF¥ ô UL°¸
WKJAL∞« lI¢ bI≠ ,WHOE≤ WªºM∞« X≤UØ «–« .)2-10 ’ 1( U± Wªº≤ qLF° p∞–Ë fØUH∞« “UN§ h∫≠« •
.)5-12 ’ 1( `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nEÒ≤ ,Wªº∑± Ë« WªDK± WªºM∞« X≤UØ «–« .rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ w≠
.`O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( w≠ `O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.)Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jLM° ‰U߸ô« sJL¥ ô <
.)Œ ‹ Ê( dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ r´b¥ ô bÆ
.)Œ ‹ Ê( ÊËœ WIO£u∞« qßd¢ ,p∞cØ d±_« ÊUØ «–« •
.)Œ ‹ Ê( qODF¢ r¢ UL°¸
.)6-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° ‰U߸ô« 1( qOGA∑∞« bOÆ u≥ pºØU≠ “UN§ vK´ )Œ ‹ Ê( ÊQ° bØQ¢ •
.rNºØU≠ “UN§ vK´ qOGA∑∞« bOÆ )Œ ‹ Ê( ÊUØ «–« UL± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« •
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
14-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 15
.‰U߸ô« ¡UM£« ¸dJ∑± qJA° ¡UDî_« qB∫¢ <
.¡wß ‰UB¢ô« UL°¸ Ë√ ,Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊuJ¢ bÆ
.)10-14 ’ , "‰U߸ô« ¡b° W´dß" 1( ozU£u∞« qI≤ W´dß s± qKÆ •
…bL∞ dE∑≤«Ë WÆUD∞« ¸bB± s± f°UI∞« V∫∑ß« Ë« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ« ,WKJAL∞« ¡UN≤ô ‰uK∫∞« Ác≥ ÍœR¢ r∞ «–«
qOØu° qB¢« ,‰U߸ô« s± sJL∑¢ r∞ «–« .Èdî« …d± ‰U߸ô« ‰ËU•Ë “UNπ∞« qOGA∑° rÆ r£ .qÆ_« vK´ w≤«u£ 5
.…b´UºLK∞ Êu≤UØ rºÆ Ë« p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« Êu≤UØ
Âö∑ßô« qØUA±
.UÎOzUIK¢ WIO£Ë Âö∑ß« pMJL¥ ô <
.wzUIK∑∞« ‰U∂I∑ßö∞ bF± fØUH∞« “UN§ ÊuJ¥ô bÆ
Ë√ ,"jI≠ fØUH∞« jL≤" vK´ «ÎbÒF± Âö∑ßô« jL≤ ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ ,UÎOzUIK¢ ozU£Ë fØUH∞« “UN§ rK∑º¥ wJ∞ •
‹œb´√ U± «–« .)8 qBH∞« 1( *"WJ∂A∞« q¥u∫¢" Ë√ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" Ë√ ,"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤"
WO¢uÅ W∞U߸ l± qOGA∑∞« vK´ t≤«Ë fØUH∞« “UNπ° wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ s± bØQ¢ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤"
.)10-8 ’ 1( `O∫Å qJA° WKπº±Ë W´«c±
Ë√ …d≠u∑L∞« …dØ«c∞« s± qOKI∞« WظU¢ ,fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ W™uH∫± U± WIO£Ë „UM≥ ÊuJ¢ bÆ
.…dL∞U° ¡w® ô
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« •
.Âö∑ßô« ¡UM£√ QDî qB• UL°¸
.)8-13 ’ 1( QDªK∞ ‹«¸UDî« W¥√ Èd∑∞ ÷dF∞« W®U® s± oI∫¢ •
.)3-11 ’ 1( QDª∞« e±¸ s± oI∫¢Ë ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ l∂©« •
.W¨¸U≠ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ÊuJ¢ UL°¸
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ö
Î LÒ∫± UÎÆ¸Ë „UM≥ ÊQ° bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° ôÎuÅu± wH¢UN∞« jª∞« pKß ÊuJ¥ ô bÆ
.)6-2 ’ 1( `O∫B∞« qJA∞U° tD°¸ s± bØQ¢ •
qØUAL∞« q•
.n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° U± wzUIK∑∞« ‰uÒ∫∑∞« r∑¥ ô <
.n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° U± UÎOzUIK¢ ‰u∫∑O∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ r∑¥ r∞ UL°¸
jL≤" Ë√ ,"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" vK´ «ÎbÒF± Âö∑ßô« jL≤ ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ ,UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ ‰uÒ∫∑¥ wJ∞ •
j°¸ s± bØQ¢ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" ‹œb´√ U± «–« .)8 qBH∞« 1( *"WJ∂A∞« q¥u∫¢" Ë√ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§
1( `O∫Å qJA° WKπº±Ë W´«c± WO¢uÅ W∞U߸ l± qOGA∑∞« vK´ t≤«Ë fØUH∞« “UNπ° wH¢U≥ œ¸ “UN§
.)10-8 ’
Ë√ …d≠u∑L∞« …dØ«c∞« s± qOKI∞« WظU¢ ,fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ W™uH∫± U± WIO£Ë „UM≥ ÊuJ¢ bÆ
.…dL∞U° ¡w® ô
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« •
.jI≠ …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ NET SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢" d≠u∑¥
15-13
qØUAL∞« q•
*
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 16
.Âö∑ßô« ¡UM£√ QDî qB• UL°¸
.)8-13 ’ 1( QDªK∞ ‹«¸UDî« W¥√ Èd∑∞ ÷dF∞« W®U® s± oI∫¢ •
.)3-11 ’ 1( QDª∞« e±¸ s± oI∫¢Ë ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ l∂©« •
.W¨¸U≠ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ÊuJ¢ UL°¸
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ö
Î LÒ∫± UÎÆ¸Ë „UM≥ ÊQ° bØQ¢ •
“UN§ rKF¢ w∑∞« )CNG w§ Ê≈ wß( WÅUª∞« …¸U®ô« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qßd¥ ô UL°¸
.fØU≠ “UN§ s± u≥ ÂœUI∞« ¡«bM∞« ÊQ° pºØU≠
Ê« pOK´ V§u∑Oß ,‹ôU∫∞« Ác≥ q∏± w≠ .WÅUª∞« …¸U®ù« Ác≥ qßd¢ Ê√ fØUH∞« …eN§√ iF∂∞ sJL¥ ô •
.)8-8 ’ 1( UÎ¥Ëb¥ WIO£u∞« rK∑º¢
.UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß« sJL¥ ô <
s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ VK© Ë√ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jGC∞U° p∞–Ë ‰UB¢ô« XFDÆ UL°¸
.jª∞« ‰UHÆ≈ bF° bF°Ô
,W´ULº∞« l{Ë q∂Æ bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ VK© Ë√ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jGC¢ Ê√ Uα˜ pOK´ •
.)8-8 ’ 1( ‰UB¢ô« lDI∑ß p≤U≠ ôÒ≈Ë
.Wµ¥œ¸ W´U∂D∞« WO´u≤ <
.‚¸u∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« qLF∑º¢ ô p≤« UL°¸
.)2-5 ’ 1( fØUH∞« “UNπ∞ W±“ö∞« ‹U∂KD∑L∞« l± o°UD∑¥ UÎÆ¸Ë pKOL∫¢ s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qLF¥ ô UL°¸
Ê« rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« .ozU£u∞« s± Ÿu∂DL∞« …œu§ qß
 dL∞« fØUH∞« “UN§ œb∫¥ ,…ÎœU´ •
.UN∑≠UE≤ s± «ËbØQ∑O∞ rNºØU≠ “UN§ w≠ `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ «uB∫H¥
.)Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jL≤ qODF¢ r¢ UL°¸
.)7-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° Âö∑ßô« 1( )Œ ‹ Ê( qOGA¢ s± bØQ¢ •
.l∂D¢Ô ô ozU£u∞« <
.`O∫Å qJA° d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)11-2 ’ 1( `O∫Å qJA° d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ s± bØQ¢ •
.UN∞«b∂∑ß« v∞« d∂∫∞« W¥ËU• ÃU∑∫¢ bÆ
.)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« •
.W¢ËUH∑± Ë√ WªDK± WLK∑ºL∞« ozU£u∞« l∂D¢Ô <
.¡wß ‰UB¢ô« UL°¸ Ë√ ,Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊuJ¢ bÆ
X≤UØ «–« ,p∞– l±Ë .qØUAL∞« Ác≥ q∏± q∫¥ Ê√ )Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jLM° Âö∑ßô«/‰U߸ô« vK´ •
.…dÒJ∞« …œËUF± v∞« ÃU∑∫¢ bÆ p≤U≠ Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞«
.`O∫Å qJA° dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qLF¥ ô UL°¸
Ê« rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« .ozU£u∞« s± Ÿu∂DL∞« …œu§ qß
 dL∞« fØUH∞« “UN§ œb∫¥ ,…ÎœU´ •
.UN∑≠UE≤ s± «ËbØQ∑O∞ rNºØU≠ “UN§ w≠ `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ «uB∫H¥
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
16-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 17
.ËÌUº∑± dO¨ tF¥“u¢ Ê« Ë« qOKÆ d∂∫∞« Ê« UL°¸
1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,WKJAL∞« ‹dL∑ß« «–« .)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« l¥“u¢ b´
 √ •
.)7-12 ’
.)Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jLM° Âö∑ßô« sJL¥ ô <
.)Œ ‹ Ê( dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ r´b¥ ô bÆ
.)Œ ‹ Ê( ÊËœ WIO£u∞« rK∑º¢Ô ,p∞cØ d±_« ÊUØ «–« •
.)Œ ‹ Ê( qODF¢ r¢ UL°¸
.)7-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° Âö∑ßô« 1( qOGA∑∞« bOÆ u≥ pºØU≠ “UN§ vK´ )Œ ‹ Ê( ÊQ° bØQ¢ •
.rNºØU≠ “UN§ vK´ qOGA∑∞« bOÆ )Œ ‹ Ê( ÊUØ «–« UL± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« •
.Âö∑ßô« ¡UM£« ¸dJ∑± qJA° ¡UDî_« qB∫¢ <
.¡wß ‰UB¢ô« UL°¸ Ë√ ,Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊuJ¢ bÆ
.)10-14 ’ , "‰U߸ô« ¡b° W´dß" 1( ozU£u∞« qI≤ W´dß s± qKÆ •
.`O∫Å qJA° dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qLF¥ ô UL°¸
.`O∫Å qJA° qLF¥ rNºØU≠ “UN§ ÊQ° «uII∫∑¥ Ê« rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« •
ŒUºM∑ßô« qØUA±
.aº≤ qL´ sJL¥ ô <
.`O∫Å qJA° WKÒL∫± WIO£u∞« ÊuJ¢ ô bÆ
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( w≠ `O∫Å qJA° WKLÒ∫± WIO£u∞« ÊQ° bØQ¢ •
.WIKG± qOGA∑∞« W•u∞ ÊQ° bØQ¢ •
.fØUH∞« “UNπ° WÅUª∞« ‹U∂KD∑L∞« l± WIO£u∞« o≠«u∑¢ ô UL°¸
.)2-4 ’ 1( pºØU≠ “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ ‚¸Ë l{Ë s± bØQ¢ •
ÂuI¢ U±bM´ ÷dF∞« W®U® vK´
MEMORY FULL
"WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî« dNE¥ <
.…œbF∑± aº≤ qLF°
qØUAL∞« q•
.WµK∑L± fØUH∞« “UN§ …dØ«–
“UN§ …dØ«– w≠ ôÎUπ± ¸d∫∑∞ )5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« •
.WÎO≤U£ √b°« r£ ,fØUH∞«
.«Îb§ …dO∏Ø Âu߸ ‹«– UNîUºM∑ßU° ÂuI¢ w∑∞« WIO£u∞« ÊuJ¢ bÆ
aºM∞« s± »u¨dL∞« œbF∞« qL´« ôÒ≈Ë ,dGÅ√ “¸ v∞« ‹U∫HB∞« rº
Ò Æ ,…b¥b´ ‹U∫HÅ aºM∑º¢ XMØ «–« •
.W§U∫∞« Vº•Ë …b• vK´ qØ
.18-13 ’ ,"W´U∂D∞« qØUA±" dE≤« ,Ác≥ v∞« W≠U{« Èdî« qØUA± q∫∞
17-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 18
n¢UN∞« qØUA±
.rƸ VK© sJL¥ ô <
.`O∫Å qJA° UΩu°d± n¢UN∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
.)6-2 ’ 1( `O∫B∞« qJA∞U° tD°¸ s± bØQ¢ •
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
«–« .)8-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
t≤«Ë ¸bBL∞U° ‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ
.qOGA∑∞« bOÆ
.wH¢UN∞« jª∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« vK´ «ÎbÒF± fØUH∞« “UN§ ÊuJ¥ ô UL°¸
.)8-3 ’ 1( wH¢UN∞« jª∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« vK´ bÒF± fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ¢ •
.Àb∫∑¢ ULMO° jª∞« n¢UN∞« Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« lDI¢ <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
«–« .)8-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
t≤«Ë ¸bBL∞U° ‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ
.qOGA∑∞« bOÆ
.UΰuDF± n¢UN∞« Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« ÊuJ¢ UL°¸
.dî¬ pKº° t∞«b∂∑ßU° p∞–Ë pKº∞« h∫≠« •
W´U∂D∞« qØUA±
.W´U∂D∞« ¡UM£« U΢uÅ fØUH∞« “UN§ ¸bB¥ÔË t∂ÒML∞« ÕU∂B± ¡wC¥ <
.fØUH∞« “UN§ w≠ ‚¸uK∞ ¸UA∫≤« „UM≥ UL°¸
.)3-13 ’ 1( ‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ• •
qÅË« r£ ,ÊÌ«u£ fLª∞ dE∑≤«Ë …b•u∞« f°UÆ qB≠« ,fØUH∞« “UN§ w≠ ‚¸uK∞ ¸UA∫≤« „UM≥ sJ¥ r∞ «–« •
rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« ,¡ÎUC± t∂ÒML∞« ÕU∂B± q™ «–« .WÎO≤U£ f°UI∞«
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥
.l∂D¥Ô ¡w® ô <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
«–« .)8-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
t≤«Ë ¸bBL∞U° ‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ
.qOGA∑∞« bOÆ
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
18-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 19
.d∂∫∞« W¥ËU• vK´ s± wJO∑ßö∂∞« j¥dA∞« W∞«“S° rI¢ r∞ UL°¸
.)11-2 ’ 1 `O∫Å qJA° d∂∫∞« W¥ËU∫∞ p∂OØd¢ s± bØQ¢ •
.d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« v∞« W§U• „UM≥ ÊuJ¢ bÆ
.)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« •
.‚¸u∞« rπ• Ÿu∂DL∞« o°UD¥ ô <
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° WKLÒ∫± ‚¸u∞« W±“¸ ÊQ° bØQ¢ •
.qzU± Ÿu∂DL∞« <
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)14-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° WKLÒ∫± ‚¸u∞« W±“¸ ÊQ° bØQ¢ •
.…œËbº± dO¨ ‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ ÊQ° bØQ¢ •
.‚¸uK∞ ¸UA∫≤« qB∫¥ <
.W∫O∫B∞« ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ Âbª∑º¢ ô p≤« UL°¸
.)4-5 ’ 1( W∫O∫B∞« ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ d∑î« •
.`{«Ë dO¨ Ÿu∂DL∞« <
.‚¸u∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« qLF∑º¢ ô p≤« UL°¸
.)2-5 ’ 1( fØUH∞« “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ UÎÆ¸Ë pKOL∫¢ s± bØQ¢ •
.‚¸u∞« s± QDª∞« WNπ∞« vK´ l∂D¢ p≤« UL°¸
Ê« V¨d¢ ULØ W∫{«Ë dO¨ W´U∂D∞« WO´u≤ X≤UØ «–« .UNOK´ W´U∂DK∞ "W∫O∫Å" WN§ ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ iF∂∞ •
.UNOK´ W´U∂D∞«Ë Èdîô« WNπ∞« vK´ WƸu∞« VKÆ ‰ËU• ,ÊuJ¢
.¡UCO° W¥œuL´ ◊uDî Ÿu∂DLK∞ <
.l¥“u∑∞« ËUº∑± dO¨ t≤« Ë« ö
Î OKÆ d∂∫∞« ÊuJ¥ UL°¸
1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,WKJAL∞« ‹dL∑ß« «–« .)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« l¥“u¢ b´
 √ •
.)7-12 ’
qØUAL∞« q•
19-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 20
W±U´ qØUA±
.WOzU°dNØ …uÆ ÊËb° fØUH∞« “UN§ <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
«–« .)8-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
t≤«Ë ¸bBL∞U° ‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ
.qOGA∑∞« bOÆ
.WOzU°dNJ∞« …uI∞« WÆUD∞« pKß qÅu¥ ô bÆ
.tB∫H∞ WO∑∞uHK∞ ”UOI± ‰ULF∑ßU° Ë√ ,dî¬ b•«u° t∞«b∂∑ßU° p∞–Ë WÆUD∞« pKß h∫≠« •
.÷dF∞« W®U® vK´ dNE¥ ¡w® ô <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
«–« .)8-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
t≤«Ë ¸bBL∞U° ‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ
f°UI∞« qÅË√ r£ ,ÊÌ«u£ fLª∞ dE∑≤«Ë …b•u∞« f°UÆ qB≠« ,W¨¸U≠ W®UA∞« XK™ «–« .qOGA∑∞« vK´
Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« ,W°U∑Ø W¥√ s± WO∞Uî ÷dF∞« W®U® XK™ «–« .f∂IL∞U°
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
20-13
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 21
WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢U≠ ,qBH∞« «c≥ w≠ …œ¸«u∞« ‹U±uKFL∞« v∞« Ÿu§d∞U° WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞
r≥¸ËbIL° ÊuJOßË Êu≤UØ ‹U§u∑ML∞ WOMH∞« ¸u±_« w≠ …b´UºLK∞ Êu°¸b± Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± wH™u± Ê≈
.p∑KJA± q• w≠ p¢b´Uº±
.“UNπK∞ œËb∫L∞« ÊULC∞« ‰uFH± qD∂Oß pºHM° fØUH∞« “UN§ `OKB¢ W∞ËU∫± Ê≈
WOzU°dNJ∞« …uI∞« s´ tKB≠U≠ ,W¥œUO∑´« dO¨ `z«Ë¸ Ë√ ÊUîœ Ë√ ,W∂¥d¨ ¡U{u{ “UNπ∞« s± ‹¸bÅ «–≈
ô .Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë« Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë «Î¸u≠
.pºHM° UN∫OKB¢ Ë« …b•u∞« pOJH¢ ‰ËU∫¢
:WO∞U∑∞« ‹U±uKFL∞« p¥b∞ ÊQ° bØQ∑≠ ,pºHM° Êu≤UØ WØdA° ‰UB¢ô« v∞« Xπ∑•« «–«
lMÒBL∞« rß« •
.280 ‰≈ fØU≠ Ë√ 200 ‰≈ fØU≠
“UNπ∞« qºKº¢ rƸ •
.…b•u∞« …dîR± w≠ lI¢ WFƸ vK´ qºKº∑∞« rƸ b§u¥
qØUAL∞« q•
¡«dA∞« q∫± •
WKJAL∞« WFO∂© •
ZzU∑M∞«Ë ,WKJAL∞« q∫∞ UN° XLÆ w∑∞« ‹«uDª∞« •
21-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L250_Arabic_CH13.qxd
20/3/01
5:47 pm
Page 22
wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ ŸUDI≤« qB• «–«
fØUH∞« “UN§ w≠ WOM∂L∞« W¥¸UD∂∞« ÊU≠ ,«ÎuNß f°UI∞« Ÿ«e∑≤ô Ë√ ÂU´ V∂º∞ …Qπ≠ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« lDI≤« «–«
.bIH∑Ôß …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ ÊU≠ ,p∞– l±Ë .‹«œ«b´ù« vK´ k≠U∫∑ß
:w∞U∑∞UØ nzU™u∞« œb∫∑∑ß ,wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ŸUDI≤« ¡UM£√
ô bÆ t≤U≠ ,n¢UN∞« vK´ «ÎœUL∑´«Ë ,p∞cØ .W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« o¥d© s´ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ pMJL¥ s∞ •
.WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ pMJL¥
.ozU£Ë ŒUºM∑ß« Ë√ ,Âö∑ß« Ë√ ,‰U߸« pMJL¥ ô •
.…b•u∞U° ‰uÅuL∞« n¢UN∞« Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± q∂I∑º¢ Ê« p≤UJ±U° •
r¢ w∑∞« ozU£u∞« ÊËb¢ w∑∞« "…dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢" UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ l∂D¥ ,WOzU°dNJ∞« …uI∞« œuF¢ U±bM´
.wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ŸUDI≤ô WπO∑≤ …dØ«c∞« s± U≥u∫±
27/12 2001 16:48 FAX 123 4567
CANON
001
************************************
MEMORY CLEAR REPORT
***
***
************************************
MEMORY FILES DELETED
TX/RX NO
MODE
0046
0047
TRANSMIT
B’CAST
0048
DEL SQ BDCST
0049
DELAYED TX
CONNECTION TEL/ID
[A
[
[A
[
[
[
01]
01]
02]
03]
04]
08]
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
TOKYO
CANADA
FRANCE
ITALIA
U.S.A.
OPTICS
PGS.
3 27/12
1 27/12
SET TIME
ST. TIME
16:03
16:08
1 27/12
16:15
2 27/12
16:36
20:00
20:00
22:00
…uI∞« Ÿu§¸ XÆË ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚«¸Ë« „UM≥ sJ¢ r∞ «–« Ë« W¨¸U≠ d∂∫∞« W¥ËU• X≤UØ «–«
"‚¸u∞« qLÒ•" Ë√ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ÷dF∑ß W®UA∞« ÊU≠ ,WOzU°dNJ∞«
Ë« d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« bF° v∑• "…dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢" l∂D¥Ô s∞ ,‹ôU∫∞« Ác≥ w≠ .LOAD PAPER
.‚¸u∞« qOL∫¢
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
22-13
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 1
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
2-14......................................................................................rz«uI∞« ÂUE≤ rN≠
2-14....................................................... W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ WLzUÆ W´U∂©
3-14................................................................................. rz«uI∞« v∞« ‰uÅu∞«
4-14.......................................................................... Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
5-14............................................................................. d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
6-14.............................................................................. ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
7-14............................................................................. Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
8-14..............................................................................WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
9-14........................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ WLzUÆ
10-14.............................................................................. ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
‹«œ«b´û∞ e§u±
1-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 2
rz«uI∞« ÂUE≤ rN≠
Íu∑∫¢ ,rz«uÆ l∂ß s± ÂUEM∞« ÊuJ∑¥ .b¥d¢ UL∂º• “UNπ∞« qL´ WI¥d© q¥bF¢ fØUH∞« “UNπ∞ rz«uI∞« ÂUE≤ p∞ `O∑¥
.pºØU≠ “UN§ nzU™Ë nK∑ªL° rJ∫∑¢ ‹«œ«b´≈ vK´ UNM± qØ
dE≤« 1( W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ "Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" W´U∂D° V¨d¢ bÆ ,‹«œ«b´ù« Ác≥ q¥bF¢ q∂Æ
.)ÁU≤œ√
W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ WLzUÆ W´U∂©
‹U±uKF± v∞« W≠U{ôU° pºØU≠ “UNπ∞ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ "Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" W´U∂© p≤UJ±U°
 dL∞«
.)5-3 ’ 1( WKπºL∞« qß
:"Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" l∂D∑∞ ¡«d§ù« «c≥ lO¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.d¥dI∑∞« vK´ jG{«
2
"Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.USER DATA LIST
3
.œ«b´≈ vK´ jG{«
4
ACTIVITY REPORT
USER DATA LIST
PRINTING REPORT
."Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.Ác≥ bF° fØUH∞« “UNπ∞ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« ÊËÒb¢ .W∫zö∞« W±bI± w≠ sOÒ∂¢ qß
 dL∞« ‹U±uKF± Ê≈
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
****************************
*** USER’S DATA LIST ***
****************************
1.USER SETTINGS
UNIT TELEPHONE #
UNIT NAME
TX TERMINAL ID
TTI POSITION
TELEPHONE # MARK
SCANNING CONTRAST
OFFHOOK ALARM
VOLUME CONTROL
CALLING VOLUME
KEYPAD VOLUME
ALARM VOLUME
LINE MONITOR VOL.
RX CALL LEVEL
TEL LINE TYPE
14 qBH∞«
123 4567
CANON
ON
OUTSIDE IMAGE
FAX
STANDARD
ON
2
2
2
2
HIGH
TOUCH TONE
‹«œ«b´û∞ e§u±
2-14
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 3
rz«uI∞« v∞« ‰uÅu∞«
:WHK∑ªL∞« rz«uI∞« v∞« qB∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.‹U≤UO∂∞« qO㧛 vK´ jG{«
2
.œ«b´≈ vK´ jG{«
3
.U≥b¥d¢ w∑∞« WLzUI∞« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
4
:w∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
)4-14 ’ 1( USER SETTINGS Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ )5-14 ’ 1( REPORT SETTINGS d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ )6-14 ’ 1( TX SETTINGS ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ )7-14 ’ 1( RX SETTINGS Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ )8-14 ’ 1( PRINTER SETTINGS WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ )9-14 ’ 1( POLLING BOX ¡«dI∑ßô« ‹«œ«b´≈ )10-14 ’ 1( SYSTEM SETTINGS ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ ECM RX
:‰U∏±
sL{ WFÆ«u∞« ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅuK∞ œ«b´≈ vK´ jG{«
.UN¢d∑î« w∑∞« WLzUI∞«
5
Âbª∑ß«Ë )WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« 1( VßUML∞« ‰Ëbπ∞« l§«¸
:‹«œ«b´ù« qπº¢Ë ¸U∑ª∑∞ ‹«œU®¸ù« Ác≥
.‹«œ«b´ù« sO° qI∑M∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ❚
,W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅuK∞ Ë√ U± œ«b´≈ qOπº∑∞ ❚
.œ«b´≈ vK´ jG{«
qO㧛 vK´ jG{« ,WI°Uº∞« WLzUI∞« v∞« …œuFK∞ ❚
.‹U≤UO∂∞«
6
bF° œ«b´≈ vK´ jGC∞« s± bØQ¢ ,p¢«œ«b´≈ qO㧛 r∑¥ wJ∞ •
.‹U±uKFL∞« ‰U Ë√ ¸UO∑îô« ¡UHDÅ«
jG{« ,œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuF∞« U± WK•d± W¥√ w≠ ‹œ¸« «–« •
.·UI¥ô« vK´
WLzUÆ v∞« ‰uÅu∞« ¡UM£√ WO≤U£ 60 s± d∏Ø_ UÎ∑ÆR± XHÆu¢ «–« •
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« UÎOzUIK¢ œuF∑ß …b•u∞« ÊU≠ ,U±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
jL≤ v∞« …œuFK∞ ·UI¥ô« vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´
.œ«bF∑ßô«
7
‹«œ«b´û∞ e§u±
3-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L250_Arabic_CH14.qxd
22/3/01
3:05 pm
Page 4
Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
-
.)6-3 ’ 1( sO¥¸Uπ∞« XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« j∂C¥
DATE & TIME
-
UNKßd¢ WIO£Ë s± W∫HÅ qØ vK´√ dNE¥ Ê√ Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb¥
.)3-6 ’ 1(
UNIT TELEPHONE #
-
WIO£Ë s± W∫HÅ qØ vK´√ dNE¥ Ê√ Áb¥d¢ Íc∞« WØdA∞« rß« Ë√ rßô« qîb¥
.)3-6 ’ 1( UNKßd¢
UNIT NAME
ON
OFF
.)5-3 ’ 1( qß
 dL∞« ‹U±uKF± W´U∂© qDF¥/qGA¥
TX TERMINAL ID
OUTSIDE IMAGE
INSIDE IMAGE
…¸uBL∞« WIDML∞« øUî Ë√ sL{ qß
 dL∞« ‹U±uKF± lI¢ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¥
.)5-3 ’ 1(
FAX
TEL
TTI POSITION
.)5-3 ’ 1( …b•u∞« rÆd∞ WzœU∂∞« ¸U∑ª¥ TELEPHONE# MARK
STANDARD
DARKER
LIGHTER
.)3-7 ’ 1( `ºL∞« W≠U∏Ø ¸U∑ª¥
SCAN CONTRAST
ON
OFF
W¥ËbO∞« W´ULº∞« ÊQ° pN∂ÒM¥ Íc∞« UNK∫± dO¨ w≠ W´ULº∞« t∂ÒM± qDÒF¥/ qGA¥
.`O∫Å qJA° UNK±U• vK´ XºO∞
OFFHOOK ALARM
-
.fØUH∞« “UN§ ‹«uÅ√ Èu∑º± j∂C¥
VOLUME CONTROL
1/2/3
.UÎO¢uÅ ¡Î«b≤ fØUH∞« “UN§ nAJ¥ U±bM´ ”dπ∞« sO≤¸ ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª¥
CALLING VOLUME
0
)qODF¢(1/2/3
.WOºLK∞« `O¢UHL∞« W•u∞ WLG≤ Èu∑º± ¸U∑ª¥
KEYPAD VOLUME
0
)qODF¢(1/2/3
.QDª∞« t∂ÒM± ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª¥
ALARM VOLUME
0
)qODF¢(1/2/3
.)VKD∞« ¡UM£√ ‹uB∞«( jª∞« W∂Æ«d± ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª¥ LINE MONITOR VOL
HIGH
STANDARD
.W±œUI∞« ‹«¡«bMK∞ sO≤d∞« Ÿu≤ ¸U∑ª¥
RX CALL LEVEL
TOUCH TONE
ROTARY PULSE*
.)8-3 ’ 1( pºØU≠ “UNπ∞ wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª¥
TEL LINE TYPE
.’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞« qGÒA¥
PSTN
PBX .)9-3 ’ 1( WO≠U{« W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ t≤U≠ ,PBX ‹d∑î« «–«
R-KEY SETTING
OFF ÈbL∞« …bOF° ‹ôUB¢ö∞ WK¥b° W±bª° sOÅUª∞« n¥dF∑∞«Ë ÕULº∞« Íe±¸ ¸U∑ª¥
.)18-7 ’ 1(
ON
M-KEY SETTING
)jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞«(
.WO≠U{« W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ t≤U≠ ,ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« «–«
.ROTARY PULSE "¸«ËÒœ wC∂≤" u≥ U¥eO∞U±Ë ,m≤uØ m≤u≥Ë ,…bM∞d¥ô w{«d∑≠ô« œ«b´ù«
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
4-14
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 5
d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
PRINT ERROR ONLY
OUTPUT YES
OUTPUT NO
ÕdA∞«
.)4-11 ’ 1( ‰U߸ô« d¥dI∑∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qDF¥/qGA¥
U±bM´ ‰U߸« d¥dI¢ l∂D¥ :)jI≠ QDª∞« l∂©«( PRINT ERROR ONLY
.jI≠ ‰U߸ô« w≠ QDî qB∫¥
.WIO£Ë XK߸« ULKØ ‰U߸« d¥dI¢ l∂D¥ :)Uα˜ l∂©«( OUTPUT YES
.d¥dI¢ Í√ l∂D¥Ô ô :)W´U∂© ÊËb°( OUTPUT NO
ON
OFF
œ«b´ù«
TX REPORT
œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ ,Áö´√ )Uα˜ l∂©«( Ë√ )jI≠ QDª∞« l∂©«( ‹d∑î« «–≈ PRINT WITH IMAGE
.d¥dI∑∞« sL{ WIO£u∞ v∞Ëô« W∫HB∞« W´U∂© qDÒF¥/qGÒA¥
OUTPUT NO
.Âö∑ßô« d¥dI∑∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qDÒF¥/qGÒA¥
PRINT ERROR ONLY
.d¥dI¢ Í√ l∂D¥Ô ô :)W´U∂© ÊËb°( OUTPUT NO
OUTPUT YES U±bM´ Âö∑ß« d¥dI¢ l∂D¥ :)jI≠ QDª∞« l∂©«( PRINT ERROR ONLY
RX REPORT
.jI≠ Âö∑ßô« w≠ QDî qB∫¥
.WIO£Ë XLK∑ß« ULKØ Âö∑ß« d¥dI¢ l∂D¥ :)Uα˜ l∂©«( OUTPUT YES
ON
OFF
WOKL´ 20 qØ bF° ◊UAM∞« d¥dI∑∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qDF¥/qGÒA¥
.)3-11 ’ 1(
ACTIVITY REPORT
‹«œ«b´û∞ e§u±
5-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 6
‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
ON
OFF
.‰U߸ô« ¡UM£√ )Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jL≤ qDÒF¥/qGÒA¥
ECM TX
2 SEC
*)15 v∞« 1(
…œU´≈ ÕU∑HL° n¢U≥/fØU≠ rƸ sL{ qîbL∞« XÆRL∞« nÆÒu∑∞« ‰u© ¸U∑ª¥
.XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞«
MID PAUSE SET
ON
OFF
w≠ ôÎuGA± dîü« ·dD∞« jî ÊUØ «–« wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ qDÒF¥/qGÒA¥
.)9-7 ’ 1( v∞Ë_« W∞ËU∫L∞«
AUTO REDIAL
2 TIMES )ÊU¢d±(
.VKD∞« …œU´≈ ‹«d± œb´ ¸U∑ª¥
REDIAL TIMES
.VKD∞« …œU´« ‹ôËU∫± sO° U± WOM±e∞« …d∑H∞« ¸U∑ª¥
REDIAL INTERVAL
**)10 v∞« 1(
2 MIN.
***)99 v∞« 2(
ON
OFF
.fØUH∞« rƸ ‰U bF° ozU£uK∞ wzUIK∑∞« `ºL∞« qDÒF¥/qGÒA¥
bM´ ÊÌ«u£ 10( fØUH∞« rƸ ‰Uîœ≈ s± ÊÌ«u£ 5 bF° UÎOzUIK¢ `ºL∞« √b∂¥ :ON
.)…œbF∑± ‹UN§ v∞« ‰U߸ô«
√b∂O∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jGC¢ Ê√ pOK´ .UÎOzUIK¢ `ºL∞« √b∂¥ ô :OFF
).`ºL∞«
TIME OUT
.)11 v∞« 4( ÊÌ«u£ 4 :m≤uØ m≤u≥ ,)15 v∞« 1( ÊÌ«u£ 4 :…b∫∑L∞« WJKLL∞« *
.15 v∞« 1 :U¥eO∞U± ,3 v∞« 1 :m≤uØ m≤u≥ ,5 v∞« 1 :…bMK¥“uO≤ ,2 v∞«1 :UO∞«d∑ß« **
.99 v∞« 2 :…¸u≠UGMß***
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
6-14
14_L250_Arabic_CH14.qxd
22/3/01
2:24 pm
Page 7
Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
ON
OFF
.Âö∑ßô« ¡UM£√ QDª∞« `O∫B¢ jL≤ qDF¥/qGA¥
ECM RX
.)8 qBH∞« 1( Âö∑ßô« jL≤ ¸U∑ª¥
RX MODE
FAX ONLY MODE
NET. SWITCH*
FAX/TEL AUTO SW
,FAX/TEL AUTO SW "n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK∑∞« ‰u∫∑∞« jL≤" ‹d∑î« «–«
.)6-8 ’ 1( WO≠U{« W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ t≤U≠
OFF
ON
"jI≠ fØUH∞« jL≤" vK´ RX MODE "Âö∑ßô« jL≤" œ«b´≈ j∂C¢ U±bM´
SW "n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK∑∞« ‰u∫∑∞« jL≤" Ë√ FAX ONLY MODE
U±bM´ ”dπ∞« sO≤¸ qDÒF¥/qGÒA¥ œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ , FAX/TEL AUTO
**.U± ¡Î«b≤ fØUH∞« “UN§ q∂I∑º¥
2 TIMES )ÊU¢d±(
*** )99 v∞« 1(
1 5 SEC
.Âö∑ßôU° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ Ê« q∂Æ sO≤d∞« ‹«d± œb´ ¸U∑ª¥
INCOMING RING
RING COUNT
OFF
ON
«c≥ ÊU≠ ,MANUAL MODE "ÍËbO∞« jLM∞«" vK´ Âö∑ßô« jL≤ bÒF¥Ô U±bM´
Êd¥ Ê« bF° WIO£Ë Âö∑ß« jL≤ v∞« fØUH∞« “UN§ ‰u∫∑¥ u∞ ULO≠ œb∫¥ œ«b´ù«
.…œb∫± …d∑H∞
MAN/AUTO SWITCH
)WO≤U£ 15(
)99 v∞« 1(
WOM±e∞« …d∑H∞« ‰u© ¸U∑ª¥ œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ ,Áö´√ ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« «–«
.WIO£Ë Âö∑ß« jL≤ v∞« ‰u∫∑∞« q∂Æ fØUH∞« “UN§ UNO≠ Êd¥ w∑∞«
F/T RING TIME
ON
OFF
.bF°Ô s´ Âö∑ßô« qDÒF¥/qGÒA¥
25
REMOTE RX
REMOTE RX ID
)99 v∞« 00(
Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ ¸U∑ª¥ œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ ,Áö´√ ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« «–«
.bF°Ô s´
ON
OFF
WKJA± qB∫¢ U±bM´ fØUH∞« “UN§ …dØ«– v∞« WIO£Ë Âö∑ß« qDÒF¥/qGÒA¥
.Âö∑ßô« ¡UM£«
MEMORY RX
rƸ( WOKLF∞« rÆ¸Ë ,W∫HB∞« rÆ¸Ë ,Âö∑ßô« XÆËË a¥¸Q¢ W´U∂© qDÒF¥/qGÒA¥
.WLK∑º± WIO£Ë s± W∫HÅ qØ qHß« )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
RX PAGE FOOTER
OFF
ON
‹«œ«b´û∞ e§u±
.jI≠ …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ NET SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢" d≠u∑¥ *
W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ U± «–« jI≠ sO≤¸ „UM≥ ÊuJOß t≤U≠ ,ON "qOGA∑∞«" vK´ INCOMING RING "ÂœUI∞« sO≤d∞«" ‹œb´√ Ê«Ë v∑• **
.p¢b•u° U± n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô«
.5 v∞« 1 :…bMK¥“uO≤***
7-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 8
WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
ON
OFF
WOMOB∞« w≠ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« vK´ o∂DM∑∞ ozU£u∞« dOGB¢ qDF¥/qGA¥
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
RX REDUCTION
VERTICAL ONLY
HORIZ & VERTICAL
.dOGB∑∞« ÁUπ¢≈ ¸UO∑î≈ pMJL¥ t≤U≠ ,ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« U± «–≈
A4
LTR
LGL
CUSTOM
.)7-5 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« rπ• ¸U∑ª¥
PAPER SIZE
W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ t≤U≠ ,CUSTOM "’Uî" ‹d∑î« U± «–«
.)7-5 ’ 1( WO≠U{≈
OFF
ON
RX TO MEMORY
KEEP PRINTING
.)9-5 ’ 1( W´U∂D∞« w≠ dO≠u∑∞« qDF¥/qGA¥
ECONOMY PRT
d∂∫∞« Èu∑º± iHªM¥ U±bM´ W´U∂D∞U° fØUH∞« “UN§ dL∑º¥ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¥
W®U® w≠ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈ ÷dF¥Ô(
.)÷dF∞«
ozU£u∞« kH∫¢ÔË W´U∂D∞« nÆu¥ :RX TO MEMORY "…dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«"
.…dØ«c∞« w≠ WLK∑ºL∞«
TONER SUPPLY LOW
ÊUØ Ê«Ë v∑• W´U∂D∞« qÅ«u¥ :KEEP PRINTING "W´U∂D∞« qÅ«Ë"
d∂• W¥ËU• p¥b∞ d≠u∑¢ ô U±bM´ œ«b´ù« «c≥ d∑î≈ .ö
Î OKÆ d∂∫∞« Èu∑º±
.…dØ«c∞« w≠ WLK∑º± ozU£Ë W¥√ W´U∂© v∞« ÃU∑∫¢Ë …b¥b§
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
8-14
14_L250_Arabic_CH14.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 9
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
-
0000
ÕdA∞«
UNz«dI∑ß« ÷dG∞ WIO£Ë kH∫¥ wJ∞ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ nK± œ«b´S° ÂuI¥
.)12-9 ’ 1(
œ«b´ù«
SETUP FILE
-
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ UÎLß« qîb¥
FILE NAME
v∞« 9999
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅu∞« bOIO∞ dß WLKØ qîb¥
PASSWORD
-
.)w¢-u¥ w¢ ͬ( Vº• WOßUOÆ dß WLKØ qîb¥
TX PASSWORD
ON
OFF
-
dL∑º¥ Ë« ,UNz«dI∑ß« ‰U• …dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫± r∑¥ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¥
.…dØ«c∞« w≠ UNEH∫°
.UNz«dI∑ß« bF° …dØ«c∞« s± WIO£u∞« v∫L¢Ô :ON
.UNz«dI∑ß« bF° …dØ«c∞« w≠ WIO£u∞« kH∫¢Ô :OFF
.)15-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOÒG¥
‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅuK∞ )WKπ
Ò º± X≤UØ «–«( dº∞« WLKØ qîb¥
.¡«dI∑ßô«
.)15-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫L¥
‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅuK∞ )WKπ
Ò º± X≤UØ «–«( dº∞« WLKØ qîb¥
.¡«dI∑ßô«
ERASE AFTER TX
CHANGE DATA
PASSWORD
DELETE FILE
PASSWORD
‹«œ«b´û∞ e§u±
9-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L250_Arabic_CH14.qxd
22/3/01
2:24 pm
Page 10
ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
-
.)17-9 ’ 1( fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« dB• qDF¥/qGA¥
UN/LOCK PHONE
OFF
ON
.ozU£Ë ‰U߸« Ë√ ‹«¡«b≤ ¡«d§ù fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« dB• qDF¥/qGA¥
LOCK PHONE
v∞« 9999 .LOCK PHONE "n¢UN∞« qHÆ≈" ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅu∞« bOIO∞ dß WLKØ qîb¥
PASSWARD
0000
OFF
ON
“UN§ vK´ l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_« s± ô≈ ozU£Ë Âö∑ß« dB∫¥
.)20-9 ’ 1( pºØU≠
DD/MM YYYY
YYYY MM/DD
MM/DD/YYYY
w∑∞« ozU£u∞« vK´ Ÿu∂DL∞«Ë ÷dF∞« W®U® w≠ ÷ËdFL∞« a¥¸Q∑∞« ÂUE≤ ¸U∑ª¥
.UNKßd¢
ENGLISH
SPANISH
GERMAN
ITALIAN
DUTCH
FINNISH
PORTUGUESE
NORWEGIAN
SWEDISH
DANISH
SLOVENE
CZECH
HUNGARIAN
RUSSIAN
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
14 qBH∞«
RX RESTRICTION
DATE SETUP
.d¥¸UI∑∞«Ë ,‹«œ«b´ù«Ë ,÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈ WG∞ ¸U∑ª¥
DISPLAY LANGUAGE
.‰U߸ôU° fØUH∞« “UN§ UN° √b∂¥ w∑∞« W´dº∞« ¸U∑ª¥
TX START SPEED
.Âö∑ßôU° fØUH∞« “UN§ UN° √b∂¥ w∑∞ « W´dº∞« ¸U∑ª¥
RX START SPEED
‹«œ«b´û∞ e§u±
10-14
15_L250_Arabic_AppendixA.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 1
‹UHÅ«uL∞«
√ o∫KL∞«
‹UHÅ«uL∞«
2-√...................................................................................... W±UF∞« ‹UHÅ«uL∞«
2-√............................................................................ ÍœUF∞« ‚¸u∞« fØU≠ “UN§
3-√........................................................................................ ŒUºM∑ßô« “UN§
3-√..................................................................................................... n¢UN∞«
3-√.................................................................................................... WF°UD∞«
1-a
‹UHÅ«uL∞«
√ o∫KL∞«
15_L250_Arabic_AppendixA.qxd
22/3/01
2:26 pm
Page 2
WI∂DL∞« WOßUOI∞« ‰«u•_«
W±UF∞« ‹UHÅ«uL∞«
CE, GS, FIMKO:wzU°dNJ∞« ÊU±_« CISPR Pub 22 Class B:ŸUF®ù« -
WÆUD∞« ¸bB±
X∞u≠ 240-200 e¢d≥ 60-50 WÆUD∞« „öN∑ß«
◊«Ë 500 :ÈuBI∞« UÎ∂¥dI¢ ◊«Ë 7 :œ«bF∑ßô« jL≤ Ê“u∞«
)¡«e§_« j°¸ bM´( UÎ∂¥dI¢ rGØ 10
œUF°_«
PTT, Energy Star compliant, CE Marking:U≥dO¨ -
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± WFß
.2-4 ’ 1
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« WFß
.2-5 ’ 1
W´u∂DL∞« WIDML∞«
.3-5 ’ 1
W•uºLL∞« WIDML∞«
.2-4 ’ 1
rK± 578
rK± 401
jLM∞« ,Êu≤UØ WØd® fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
.wßUOI∞«
√ o∫KL∞«
rK± 404
qLF∑ºL∞« jª∞«
PSTN w±uL´ w´d≠ ‰œU∂± WJ∂®
WI°UDL∞«
3 w§ Wµ≠
‹U≤UO∂∞« ◊UGC≤« ÂUE≤
¸¬ Â≈ Â≈ ,¸¬ Â≈ ,g¢≈ Â≈
ÂœuL∞« Ÿu≤
fØUH∞« Âœu±
ÂœuL∞« W´dß
WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ 2400 ,4800 ,7200 ,9600 ,12000 ,14400
)wzUIK¢ l§«d¢(
‰U߸ô« W´dß
WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ n∞√ 14.4 W´dº° *W∫HÅ/w≤«u£ 6 W°«dÆ
)…dØ«c∞« s± ‰U߸ô«( )Œ ‹ Ê( ¸¬ Â≈ Â≈
W•uºLL∞« …¸uB∞« Wπ∞UF±
WIzUH∞« …œuπ∞U° …¸uB∞« e¥eF¢ ÍœU±d∞« ‹U§¸œ s± W§¸œ 64 :‰öE∞« ·UB≤« ‹U¥u∑º± Àö∏° W≠U∏J∞« j∂{ Âö∑ßô«/‰U߸ô« …dØ«–
*UÎ∂¥dI¢ W∫HÅ 64
ozU£u∞« `º± W´dß
UÎ∂¥dI¢ *W∫HÅ/w≤«u£ 7\7
rK± 372
rK± 445
ÍœUF∞« ‚¸u∞« fØU≠ “UN§
rK± 578
WDO∫L∞« ·ËdE∞«
ÂÚ 32,5-Ú 10 :…¸«d∫∞« WO∂º≤ W°u©¸ %80 - %20 :W°u©d∞«
͸uK∂∞« qzUº∞« ‹«– ÷dF∞« W®U®
1 * 16
W®UA∞« ‹UG∞
,ÍbMKM≠ ,ÍbM∞u≥ ,w∞UD¥« ,w≤UL∞« ,w≤U∂ß« ,wº≤d≠ ,ÍeOKJ≤«
,wJOA¢ ,wMO≠uKß ,wظUL≤«œ ,Íb¥uß ,wπ¥Ëd≤ ,w∞UG¢d°
wß˸ ,͸UGM≥
‹UHÅ«uL∞«
2-a
15_L250_Arabic_AppendixA.qxd
20/3/01
5:48 pm
Page 3
‹UHÅ«uL∞«
dOGB∑∞« Vº≤
%90 ,%80 ,%70
ŒUºM∑ßô« W´dß
UÎ∂¥dI¢ WIOÆb∞«/‹U∫HÅ 6
aºM∞« œb´
vBÆ√ b∫Ø Wªº≤ 99
n¢UN∞«
j°d∞«
n¢U≥/W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« nAØ …¸U®≈( ͸UO∑î« wH¢U≥ œ¸ “UN§ Ë√ n¢U≥ ‹U≤UO∂∞« Âœu±/)WLGM∞«
WF°UD∞«
W´U∂D∞« WI¥d©
¸eOK∞« ŸUFA° W´U∂D∞«
‚¸u∞« Wπ∞UF±
wzUIK¢ rOIK¢
W´U∂D∞« ‚¸Ë Ê“ËË rπ•
2-5 ’ 1
c∂Ò∫L∞« ‚¸u∞«
2-5 ’ 1
*ozU£u∞« W´U∂© W´dß
UÎ∂¥dI¢ WIOÆb∞«/‹U∫HÅ 6
Ÿu∂DL∞« ÷d´Ô
vBÆ√ b∫Ø rK± 206
Õu{u∞« W§¸œ
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 600 * 600
W´U∂D∞« d∂• W¥ËU•
3-fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU•
d∂∫∞« bB∑I±
.%40-30 s± »dI¥ UL° d∂∫∞« „öN∑ß« s± iOHª∑∞«
ozU£u∞« Õu{Ë W§¸œ
rK±/UÎDî 3\85 * qºJO° 8 :WOßUOÆ WIO£Ë rK±/UÎDî 7\7 * qºJO° 8 :WIOÆœ WIO£Ë ‰öE∞« ·UB≤« l± rK±/UÎDî 7\7 * qºJO° 8 :¸uB° WIO£Ë rK±/UÎDî15\4 * qºJO° 8 :WÆb∞« ozU≠ VKD∞«
wzUIK∑∞« VKD∞« )WN§ 24( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞«
)WN§ 100( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
)vBÆ√ b∫Ø WN§ 123( W´uLπ± VK©
)ÂUƸ_« `O¢UHL°( ÍœUO∑´ô« VKD∞« wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ UÎ¥Ëb¥ VKD∞« …œU´≈ XÆRL∞« nÆÒu∑∞« ÕU∑H± VKD∞« …œU´≈ ÕU∑H± *M Â≈ ÕU∑H± **D.T. )w¢ Íœ( ÕU∑H± pO∂A∑∞«
)vBÆ√ b∫Ø WN§ 125( VÆUF∑L∞« ‰U߸ô« wzUIK∑∞« Âö∑ßô« n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK∑∞« q¥u∫∑∞« )vBÆ√ b∫Ø WN§ 125( q§RL∞« ‰U߸ô« ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« )25 :w{«d∑≠ô« n¥dF∑∞« rƸ( n¢U≥ d∂´ bF°Ô s´ Âö∑ßô« sO≤¸ ÊËb° ‰U∂I∑ßô« Œ ‹ Ê qODF¢ ***WJ∂A∞« q¥u∫¢ )WOKL´ 20 qØ bF°( ◊UAM∞« d¥dI¢ rOKº∑∞« Âb´ d¥dI¢ )qß
 dL∞« ·dD∞« n¥dF¢( ) ◊ ‹( -
ŒUºM∑ßô« “UN§
`ºL∞« Õu{Ë W§¸œ
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300 * 400 :d®U∂L∞« ŒUºM∑ßô« WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300 * 200 :…dØ«c∞« s± ŒUºM∑ßô« W´U∂D∞« Õu{Ë W§¸œ
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 600 * 600
.jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ ÕU∑HL∞« «c≥ d≠u∑¥ *
,UO∞«d∑ß« ,…bM∞d¥« ,…b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ …eOL∞« Ác≥ d≠u∑¢ ô **
.U¥eO∞U± ,…¸u≠UGMß ,m≤uØ m≤u≥ ,…bMK¥“uO≤
..…bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ jI≠ …eOL∞« Ác≥ d≠u∑¢ ***
jLM∞« ,Êu≤UØ WØd® fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
.wßUOI∞«
3-a
‹UHÅ«uL∞«
√ o∫KL∞«
15_L250_Arabic_AppendixA.qxd
√ o∫KL∞«
20/3/01
5:48 pm
Page 4
‹UHÅ«uL∞«
4-a
16_L250_Arabic_AppendixB.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 1
» o∫KL∞«
‹«¸UOª∞«
‹«¸UOª∞«
2-»........................................................................ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
2-»....................................................................................... W±“d∞« ‹U¥u∑∫±
3-»................................................................ pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸
4-»...............................................................................W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ
1-b
‹«¸UOª∞«
» o∫KL∞«
16_L250_Arabic_AppendixB.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 2
W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
,͸UO∑îô« ¡eπ∞« «c≥ ¡«d® ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥eLK∞ .pºØU≠ “UNπ° UND°d∞ W¥¸UO∑î« W¥Ëb¥ W´ULß d≠u∑¢
.Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«
sO∑´ULº∞« s± Í
Ò _ ÊU≠ ,p∞– l±Ë .rºI∞« «c≥ w≠ sOÒ∂L∞« „«– s´ nK∑ª¥ bÆ W¥ËbO∞« W´ULº∞« qJ® ÊQ° ¡ÎU§¸ k•ô
.¡«œ_« WI¥d©Ë nzU™u∞« fH≤
W±“d∞« ‹U¥u∑∫±
.WO∞U∑∞« ¡«e§_« p¥b∞ ÊQ° bØQ¢
W¥ËbO∞« W´ULº∞« q±U•
W¥ËbO∞« W´ULº∞«
ULNOº°UÆ l± sOO∂∞u∞ s¥¸ULº±
sOO∂∞u∞ s¥¸ULº±
)pºØU≠ “UN§ l± ÊöLF∑º¥Ô ô(
”dπ∞« ‹uÅ Èu∑º± ¸“
Èdî« W∂°b± …«œ√ Ë√ UÎLKÆ qLF∑ß«
sO≤¸ ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª∑∞
¡w©«Ë ,HI w∞U´( W´ULº∞« ”d§
.)OFF qDF± Ë√ LO
Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞« rK´U≠ ,¡e§ Í√ bI≠Ô Ë√ ¸dC¢ «–≈
.«Î¸u≠
)jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞«( sO≤d∞« R≠UJ¢ rƸ
r∞ U±( 1 Á¸«bI± sO≤¸ R≠UJ¢ rƸ «c≥ fØUH∞« “UNπ∞ .4 ÁUBÆ√ sO≤¸ R≠UJ¢ rƸ wH¢UN∞« ÂuJOKO¢ g¢d° WØd® jª∞
sO≤¸ R≠UJ¢ rÆd° WO≠U{« …eN§« ‰ULF∑ß« p≤UJ±U∂≠ p∞c∞ .rÆd∞« fH≤ Ác≥ W¥ËbO∞« W´ULºK∞Ë ,)p∞– dO¨ dØ– r∑¥
…eN§ô« s± d∏Ø« Ë« …b•«Ë qLF¢ ô bÆË qÒIOß sO≤d∞« ‹uÅ ÊU≠ ,4 "sO≤d∞« R≠UJ¢ rƸ" ¸«bI± ÈbF¢ «–≈ .2 ÁUBÆ√
.W©u°dL∞«
» o∫KL∞«
‹«¸UOª∞«
2-b
16_L250_Arabic_AppendixB.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 3
pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸
:pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°d∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
1
w≠ UNKîœ«Ë ULNOº°UÆ s± sOO∂∞uK∞« s¥¸ULºL∞« W∞«“U° rÆ
.W¥ËbO∞« W´ULº∞« q±U• vK´ sO∑∫∑H∞«
2
sO∑∫∑H∞« w≠ )W¥ËbO∞« W´ULº∞« q±U• l±( sOº°UI∞« q
.…b•u∞« vK´ sO¢œu§uL∞«
3
‹«¸UOª∞«
s¥œu§uL∞« s¥¸ULºL∞« wzUD¨ W∞«“ô dO±Uº± pH± qLF∑ß«
.…b•u∞« ¸Uº¥ vK´
YO∫° …b•u∞« ¸œ√ ,sOº°UI∞« ‰Uîœ≈ w≠ W°uFÅ p∑Æô «–≈ •
.¸«b§ vK´ sL¥_« UN∂≤U§ bM∑º¥Ë dº¥_« UN∂≤U§ pN§«u¥
.…b•u∞« „d∫∑¢ Ê√ ÊËœ sOº°UI∞« ‰Uîœ≈ Êü« „¸ËbIL°
w≠ sOO∂∞uK∞« s¥¸ULºL∞« qîb∑∞ pF°UÅ√ b•√ qLF∑ß«
.sOº°UI∞«
4
Ÿu≤( w´U°¸ w¨«d° pH± qLF∑ß« ,p∞– w≠ W°uFÅ p∑N§«Ë «–≈ •
ô( .sOº°UI∞« qî«œ b• vBÆ√ v∞« s¥¸ULºL∞« l≠b∑∞ )f∂OKO≠
bÆ p∞– Ê_ ULNKîb¢ X≤«Ë sOO∂∞uK∞« s¥¸ULºL∞« d¥Ëb∑° rI¢
).UL≥dºJ¥
.s¥¸ULºL∞« ‰U ¡UM£√ …b•uK∞ „œUMß≈ s± bØQ¢ •
W´ULº∞« pKß j°¸«Ë UNK±U• vK´ W¥ËbO∞« W´ULº∞« l{
. h f∂IL∞U° W¥ËbO∞«
3-b
‹«¸UOª∞«
5
» o∫KL∞«
16_L250_Arabic_AppendixB.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 4
W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ
:‹«œU®¸ù« ÁcN∞ p´U∂¢≈ s± bØQ¢ ,UN∞ qOGA¢ ‰U• qC≠√ w≠ W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ ÷dG∞
.…d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ W{dF± W¥ËbO∞« W´ULº∞« „d∑¢ ô •
.W∂©¸ Ë« …¸U• ·Ëd™ w≠ W´ULº∞« VØÒd¢ ô •
.UN∂D´ V∂º¢Ë UNO≠ …œu§uL∞« ‹U∫∑H∞« w≠ qîb¢ bÆ UN≤ô W´ULº∞« vK´ ‰ußËd¥ô« ‹U®d± ‘d¢ ô •
.W¥ËbO∞« W´ULº∞« nOEM∑∞ W∂©Òd± ‘ULÆ WFDÆ qLF∑ß« •
» o∫KL∞«
‹«¸UOª∞«
4-b
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 1
à o∫KL∞«
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
3-Ã...................................................................................................... qîb±
3-Ã.......................................... 200‰≈-fØUH∞« Ë 280‰≈-fØUH∞« sO° U± ‹UÆËdH∞«
3-Ã..................................................................... p∞ …bzUF∞« f¥¸«dJ∞« «bª∑ß«
3-Ã..................................................... tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± 280‰≈-fØUH∞« ëdî≈
4-Ã............................................................ „d¢uO∂±uJ° 280‰≈-fØUH∞« qOÅu¢
5-Ã............................................................................... W´U∂D∞« œ«u± ‹U∂KD∑±
5-Ã.................................................................................... W´u∂DL∞« W•UºL∞«
6-Ã.................................................................................. W´U∂D∞« œ«u± ¸UO∑î≈
7-Ã........................................................................................‹UHKGL∞« qOL∫¢
8-Ã...............................................................................W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« qOL∫¢
8-Ã.............................................................................................. ‹UHÅ«uL∞«
1-c
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
à o∫KL∞«
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 2
b¥bπ∞« qOπ∞« s± fØUH∞« ‹«b•Ë nÅu∞ Super G3 "3 w§ d°uß" …¸U∂´ Âbª∑º¢
n∞√ 33\6 W´dß ,ITU-T V.34 34w≠/w¢-u¥ w¢ ͬ( Âœu± …eN§√ Âbª∑º¢ w∑∞«
UÎ∑ÆË d≠u¢ W´dº∞« WO∞UF∞« 3w§ d°uß fØU≠ ‹«b•Ë Ê≈ .WOßUOI∞« )WIOÆb∞« w≠ ¡e§
◊uDª∞« «bª∑ß« ‹UIH≤ qOKI¢ v∞« ÍœR¥ UL± W∫HÅ qJ∞ *ÊÌ«u£ Àö£ »¸UI¥ ‰U߸ö∞
.WOH¢UN∞«
Âœu± W´dº° )wßUOI∞« jLM∞«( Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« WIO£Ë ‹U∫HÅ s± W∫HÅ qJ∞ UÎ∂¥dI¢ ÊÌ«u£ Àö£ *
,qÆ√ Ë√ WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ n∞√ 28\8 s± Âœu± ‹U´dß )PSTN( w±uLF∞« w´dH∞« ‰œU∂L∞« WJ∂® r´b¢ .WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ n∞√ 33\6 s±
.WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ‰«u•√ vK´ «ÎœUL∑´«
à o∫KL∞«
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
2-c
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 3
qîb±
s± bØQ∑¢ Ê√ ¡U§d∞« .280‰≈ “«d© fØUH∞« “UN§ «Ëd∑®« s¥c∞« szU°e∞« jI≠ rÒN¢ ‹U±uKFL° o∫KL∞« «c≥ „œËe¥
.qO∞b∞« «c≥ WOI° …¡«dÆ q∂Æ rºI∞« «c≥ …¡«dÆ
200‰≈-fØUH∞« Ë 280‰≈-fØUH∞« sO° U± ‹UÆËdH∞«
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
:UÎC¥√ WO∞U∑∞« ‹UHÅ«uL∞U° “U∑L¥ 280‰≈-fØUH∞« ÊU≠ ,200‰≈-fØUH∞« ‹UHÅ«u± v∞« W≠U{ôU°
W´U∂D∞« ÷dG∞ „d¢uO∂±uJ° j°d∞« WO≤UJ±≈ •
UÎ∂¥dI¢ W∫HÅ qJ∞ *ÊÌ«u£ Àö£ - ‹U≤UO∂∞« dOHA∑∞ 3 w§ WI¥d© l± Ÿdß√ qI≤ W´dß •
.W∫HÅ 448 b• v∞« qB¢ ‹U∫HÅ kH∫∞ lßË√ …dØ«– •
W´U∂D∞« œ«u± s± d∂Ø√ W´uLπ± vK´ W´U∂D∞« WO≤UJ±≈ •
p∞ …bzUF∞« f¥¸«dJ∞« «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« sOß«dJ∞« vK´ 280‰≈ “«d© fØU≠ “UN§ qLA¥
.pºØU≠ “UN§ qØUA± q•Ë W≤UOÅË ,qOGA¢Ë ,œ«b´≈ WOHOØ ‰u• WKBH± ‹U±uKFL° „œËe¥ :qO∞b∞« «c≥ •
“UN§ ‰ULF∑ß« WOHOØ p∞ `{u¥ ,Z±b± w≤bF± ’dÆ vK´ eNπL∞«Ë ,qO∞b∞« «c≥ Ê≈ :WF°UD∞« „d∫± qO∞œ •
.„d¢uO∂±uJ∞ “ËbM¥Ë WµO° d∂´ W´U∂DK∞ pºØU≠
tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± 280‰≈-fØUH∞« ëdî≈
w≥ ‹U•ËdA∞U° W∞uLAL∞« œ«uL∞« .2-2 W∫HB∞« vK´ ÕËdA± u≥ ULØ tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ Ãdî«
͸ËdC∞« wIO∂D∑∞« Z±U≤d∂∞« vK´ UÎC¥« qLA¢ p¢b•Ë Ê« «b´ U± ,200‰≈-fØUH∞« “UNπ∞ w≥ ULØ j∂C∞U° UNºH≤
.„d¢uO∂±uJ° “UNπ∞« j°d∞
Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞« mKÒ∂≠ ,UΰuDF± Ë√ «ÎœuIH± UNM± Í
y √ ÊUØ «–« .œ«uL∞« lOL§ œu§Ë s± oI∫¢
.¸uH∞« vK´ Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√
pºØU≠ “UN§ j°d∑∞ WF°UDK∞ pKß ¡«d® v∞« ÃU∑∫∑ß ,pºØU≠ “UN§ l± W≤u∫AL∞« œ«uL∞« v∞« W≠U{ôU°
.)4-Ã ’ 1( d¢uO∂±uJ°
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
3-c
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
à o∫KL∞«
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 4
„d¢uO∂±uJ° 280‰≈-fØUH∞« qOÅu¢
vK´ ’Uª∞« qÅuL∞« l± o°UD∑¥ WF°UDK∞ pKß ¡«d® v∞« ÃU∑∫∑ß p≤U≠ ,d¢uO∂±uJ° pºØU≠ “UN§ qOÅu∑∞
:„d¢uO∂±uØ
.s¥d∑± s´ t∞u© b¥e¥ ô )IEEE 1284 l± o≠«u∑±( fJO≤Ëd∑Mº∞ o°UD± Í–U∫∑± pKß •
-Ë√.¸U∑±√ 5 s´ t∞u© b¥e¥ ô USB )w° ”≈ u¥( pKß •
.Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞« s± sOJKº∞« s¥c≥ s± Í√ ¡«d® pMJL¥
:VßUML∞« pKº∞« qOÅu∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
)w° ”≈ u¥( pKß qOÅu¢ <
| “UNπ° )w° ”≈ u¥( pKß qÅË√ |
| XO∂∏¢ ¡UM£√ d¢uO∂±uJ∞«Ë fØUH∞« |
| qOGA¢ ÊULC∞ wIO∂D∑∞« Z±U≤d∂∞« |
| qO∞œ 1( WF°UD∞« „d∫L∞ `O∫Å |
.)WF°UD∞« „d∫± |
Í–U∫∑L∞« pKº∞« qOÅu¢ <
| “UNπ° Í–U∫∑L∞« pKº∞« qÅË√ |
| XO∂∏¢ q∂Æ d¢uO∂±uJ∞«Ë fØUH∞« |
| XO∂∏¢ s± bØQ¢ .wIO∂D∑∞« Z±U≤d∂∞« |
| p°UAL∞U° ÂUJ•S° pKº∞« ‹öÅu± |
.WOJKº∞« |
.Áö´√ sOJKº∞« sO° s± jI≠ b•«Ë pKß qOÅu¢ v∞« ÃU∑∫¢ •
Ë√ )Í≈ Â≈/98 “ËbM¥Ë X≠ußËdJ¥U±( Z±U≤d° Âbª∑º¥ „d¢uO∂±uØ ÊQ° bØQ¢ ,)w° ”≈ u¥( pKß qLF∑º¢ XMØ «–« •
UÎ≤uLC± ÊuJ¥ Ê√ åw° ”≈ u¥ò cHM± vK´( .tz«d® bM´ d¢uO∂±uJ∞« lMÒB± q∂Æ s± UÎI∂º± W∑∂∏± ,)2000 “ËbM¥Ë(
).lMÒBL∞« q∂Æ s± qOGA∑K∞
à o∫KL∞«
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
4-c
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 5
W´U∂D∞« œ«u± ‹U∂KD∑±
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ WO∞U∑∞« œ«uL∞« lC¢ Ê√ UÎC¥√ pMJL¥ ,5 qBH∞« w≠ W≤ËbL∞« ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ v∞« W≠U{ôU°
.÷«d¨_«
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
WFº∞«
‹UHKG± 7
rπ∫∞«
‰≈ Íœ w°Ë¸Ëô«
)WÅu° 4.33 * 8.66 / rK± 110 * 220(
‹UHKG± 7
10 rƸ wJ¥d±ô« ͸Uπ∑∞«
)WÅu° 4,1 * 9,5 / rK± 104.1 * 241.3(
…b•«Ë WƸË
qzUßd∞« rπ• ,4 Í√
W´U∂D∞« …œU±
‹UHKGL∞«
W≠UHA∞« ‚«¸Ë_«
.‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ ¸UO∑î«Ë ,tKOL∫¢Ë ,‚¸u∞« WK±UF± ‰u• WK±UJ∞« qOÅUH∑K∞ 5 qBH∞« WF§«d± v§d¥
W´u∂DL∞« W•UºL∞«
.)‰≈ Íœ rπ• w°Ë¸Ëô«( ‹UHKG± s± W´u∂DL∞« W•UºL∞« ÁU≤œ√ WKKEL∞« ‹U•UºL∞« sO∂¢
.5 qBH∞« dE≤« ,W´U∂DK∞ WK°UI∞« ‚¸u∞« ‹U•UºL∞
rK± 4 g±U≥ vBÆ«
rK± 4 g±U≥ vBÆ«
rK± 4 g±U≥ vBÆ«
rOIK∑∞« ÁUπ¢≈
rK± 10 g±U≥ vBÆ«
5-c
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
à o∫KL∞«
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
22/3/01
2:27 pm
Page 6
W´U∂D∞« œ«u± ¸UO∑î«
.W≠UH® ‚«¸Ë√Ë ‹UHKG± ¸UO∑î« bM´ ‹«œU®¸ù« Ác≥ l∂¢≈
.5 qBH∞« dE≤« ,‚¸u∞« ‰u• ‹«œU®¸û∞
‹UHKGL∞« <
.W¥dDÆ ‹UOÒ©Ë ‹U∫∑≠ ‹«– rπ∫∞« WOßUOÆ ‹UHKG± qLF∑ß« •
:qLF∑º¢ ô ,÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‹UHKGL∞« ¸UA∫≤« VMπ∑∞ •
.W§Ëœe± ‹UOÒ© ‹«–Ë√ ,WN§ s± WFDI±Ë√ ,»uI£ Ë√ ,‹U∫∑≠ ,c≠«uM° ‹UHKG± .Wµ¢U≤ ‘uIM° s¥e± ‚¸Ë Ë√ ’Uî ¡öD° ‚¸Ë s± W´uMB± ‹UHKG± .ŸeMK∞ WK°UÆ WIÅô jz«d® qLF∑º¢ ‹UHKG± .UÎ≠d•√ sLC∑¢ ‹UHKG± WØd® ÊU≠ ,p∞– l±Ë .WI°Uº∞« W∫HB∞« w≠ …¸uØcL∞« pK¢ dO¨ Èdî√ ÂUπ•Q° ‹UHKG± qOL∫¢ „¸ËbIL° ÊuJ¥ bÆ •
.Ác≥ l± ôÎUF≠ ¡Î«œ√ sLC¢ Ê√ UNMJL¥ ô Êu≤UØ
.)4-5 ’ 1( vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ p±«bª∑ß« s± bØQ¢ ,‹UHKG± vK´ W´U∂D∞« bM´
W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« <
.¸eOK∞« ‹UF°UD° WÅUª∞« W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« jI≠ qLF∑ß« •
.)4-5 ’ 1( vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ p±«bª∑ß« s± bØQ¢ ,W≠UH® ‚«¸Ë√ vK´ W´U∂D∞« bM´ •
.œd∂O∞ uÌ∑º± `Dß vK´ tF{Ë fØUH∞« “UN§ s± t§Ëdî ‰U• t∑∞«“U° rÆ ,ÁbFπ¢ s± ·UHA∞« ‚¸u∞« lML∞ •
à o∫KL∞«
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
6-c
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
5:49 pm
Page 7
‹UHKGL∞« qOL∫¢
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‹UHKG± 7 qLÒ∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.‹UHKGL∞« dC
Ò •
VKÅ `ÌDß vK´ ‹UHKGL∞« W±“¸ V¢Ò¸ ❚
u∫≤ …uI° UN¢U≠U• vK´ jG{«Ë ,nOE≤Ë
.…œU• ‹UOÒD∞« qFπ¢ wJ∞ qHßô«
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
q¥e∑∞ ‹UHKGL∞« o©UM± lOL§ vK´ jG{«
¡«uN∞« œdD¢ wJ∞ UÎC¥√Ë ‹U§U§u´≈ W¥√
…uI° jG{« ,p∞cØ .‹UHKGL∞« qî«œ s±
WOÒD∞« ‹U≠U• q°UI¢ w∑∞« WIDML∞« vK´
.WOHKª∞«
1
•
p∞–Ë ‹UHKGL∞« s± ÃU§u´≈ Í√ W∞«“S° rÆ ❚
.o≠d° UN∑∞U±≈Ë UÎ¥dDÆ ‹U≠U∫∞« pºL°
WOÒ©
‰u© vK´ …¸ËÒb± Èdî« …«œ√ Ë√ UÎLKÆ ¸dÒ± ❚
.UN¥uÒº∑∞ WOHKª∞« ‹UOÒD∞«
5 s± d∏Ø√ “d∂¢ Ê√ ‹UOÒD∞« vK´ wG∂M¥ ô
.rK±
•
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
.fØUH∞« “UN§ s±
7-c
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
2
à o∫KL∞«
17_L250_Arabic_AppendixC.qxd
20/3/01
1
5:49 pm
Page 8
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‹UHKGL∞« W±“¸ q
r£ ,)pN§«u¢ W´U∂D∞« WN§( 1 ÷«d¨_«
. 2 W±“d∞« ÷d´ Vº• ‚¸u∞« wKO∞œ j∂{«
3
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ l{Ë b´√
4
U vK´ ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ wI∑M± j∂{«
5
2
2
,qOÅUH∑K∞ .)vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞«(
.4-5 ’ dE≤«
.W´U∂DK∞ Êü« e≥U§ fØUH∞« “UN§
W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« qOL∫¢
.14-2 ’ dE≤« ,qOÅUH∑K∞ .‚¸uK∞ W∂ºM∞U° ‰U∫∞« u≥ ULØ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« l{
‹UHÅ«uL∞«
WOI° ’uBª° √ o∫KL∞« WF§«d± ¡U§d∞« .UM≥ jI≠ 280-‰≈ fØUH∞« “UNπ° WÆöF∞« ‹«– ‹UHÅ«uL∞« dØ– r¢
.‹UHÅ«uL∞«
ÂœuL∞« W´dß
WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ 2400/8400/7200/9600/14400/33600
wzUIK¢ l§«d¢
‰U߸ù« W´dß
…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« ,)¸¬ Â≈ Â≈ - Œ ‹ Ê( ,WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ n∞√ 33\6 W´dº° *W∫HB∞«/ÊÌ«u£ 3 W°«dÆ
…dØ«c∞« )s±( Âö∑ßô«/)v∞«( ‰U߸ô«
UÎ∂¥dI¢ *W∫HÅ 448
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
à o∫KL∞«
280 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
8-c
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising