Canon | FAX-L290 | User guide | Canon FAX-L290 User guide

Canon FAX-L290 User guide
00_L290_Arabic_Cover.qxd
7/22/02
12:28 PM
Page 1
Êu≤UØ
290/240 ‰≈-fØU≠
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
w°d´
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page i
290/240 ‰≈-fØU≠
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page ii
!ÂU≥
q∂Æ » o∫KL∞« …¡«dÆ s± bØQ∑≠ ,290‰≈-fØUH∞« “«d© X¥d∑®« bÆ XMØ «–«
.qO∞b∞« «c≥ wÆU∂∞ p¢¡«dÆ
.wß Í≈/5/1999 wß Í≈ ͸«œô« d±ö∞ WOºOzd∞« ‹U∂KD∑L∞« l± “UNπ∞« «c≥ o≠«u∑¥
Í≈ ͸«œô« d±_« w≠ …œ¸«u∞« wß Â≈ Í≈ ‹U∂KD∑± l± o≠«u∑¥ “UNπ∞« «c≥ ÊQ° UM≥ sKF≤ UM≤≈
WÆUD∞« ‰bF± Ê« l± e¢d≥ 50 Ë X∞u≠ 230 s± WOLß« WOzU°dNØ WÆUD° wß Í≈/5/1999 wß
.e¢d≥ 60/50 Ë X∞u≠ 240-200 u≥ WOzU°dNJ∞«
Canon V∑JL° qB¢Ò≈ ¡U§¸ WKJA± pN§«u¢Ë w°¸Ë_« œU∫¢ù« Ê«bK° b•√ v∞≈ qI∑M¢ «–≈
.…b´UºLK∞
“«dD∞« rß«
)240‰≈-fØUH∞«( 12251 g¢≈ •
)290‰≈-fØUH∞«( 12250 g¢≈ •
l∂D∞« ‚uI•
«c≥ s± ¡e§ Í√ dA≤ …œU´≈ sJL¥ ô .W™uH∫± ‚uI∫∞« lOL§ .…œËb∫L∞« Êu≤UØ WØdA∞ 2002 l∂D∞« ‚uI•
s± WG∞ Ë√ WOL∞U´ WG∞ W¥√ v∞« t∑L§d¢ Ë√ nO®¸√ w≠ t≤eî ,XOßUØ vK´ ¡ÎËdI± tKO㧛 Ë√ t∏° Ë√ Ÿu∂DL∞«
Ë√ UÎ¥Ëb¥ ,UÎOzUOLOØ ,UÎOzu{ ,UÎOºO©UMG± ,UÎO∞¬ ,UÎO≤Ëd∑J∞« ,qzUßu∞« Ë√ ‰UJ®_« s± qJ® ÍQ° d¢uO∂±uJ∞« ‹UG∞
.…œËb∫L∞« Êu≤UØ WØd® s± W°u∑J± WI∂º± WI≠«u± ÊËœ s± ,ÁdO¨
W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´
.…œËb∫L∞« Êu≤UØ WØdA∞ W¥¸Uπ¢ W±ö´ w≥ )UHQ uOØ g¢≈ u¥( Ê«Ë ,WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´ w≥ Êu≤UØ Ê≈
‹U±bî ‹U±ö´ Ë√ WKπº± W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ Ë√ W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ U±√ w≥ ‹U§u∑ML∞«Ë ÖULM∞« ¡ULß« WOI°
.sOOÅuBª∞« UNOJ∞UL∞
o≠«u∑¥ 290/240‰≈-fØU≠ ÊQ° Êu≤UØ WØd® ‹œbÒ• bI≠ ,)¸U∑ß w§d≤ô p¥d®(‡Ø
.WÆUD∞« W¥UHJ∞ ¸U∑ß w§d≤« ‹«d®R± l±
qîb±
ii
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page iii
w∑∞« fØUH∞« ‹«b•u∞ b¥bπ∞« qOπ∞« nÅu∞ qLF∑º¢ …¸U∂´
WOJKº∞« ‹öÅ«uLK∞ w∞Ëb∞« œU∫¢ù« V.34 ¸UOF± qLF∑º¢
`Lº¢. 'SuperG3' WO≤U∏∞U° X
Ò ° uKOØ 33.6 Âœu± WOJKßö∞«Ë
qÒJ∞ *w≤«u£ Àö£ U∂¥dI¢ ‰U߸≈ XÆu∞ WO∞U´ W´dß fØU≠ ‹«b•Ë
.n¢UN∞« jÒª∞ iHÒª± „öN∑ß« v∞≈ ÍœÒR¥ UL± W∫HÅ
1 rƸ jDªL∞« Canon fØU≠ ¸UOF± vK´ bM∑ºL∞ ôU߸≈ W∫HÅ q
Ò J∞ w≤«u£ Àö£ U∂¥dI¢ *
UO∞U• )PSTN( n¢U≥ WJ∂® r´b¢ .WO≤U∏∞U° X
Ò ° uKOØ 33.6 Âœu± W´dß w≠ )wßUOÆ jL≤(
.n¢UN∞« jÒî ◊Ëd® vK´ œUL∑´≈ ,Q©Ë√ Ë√ WO≤U∏∞U° X
Ò ° uKOØ 28.8 Âœu± W´dß
¸eOK∞« W±öß ‰u• ‹U±uKF±
s± YF∂ML∞« ¸eOK∞« ŸUF®« »dÒº¢ kH∫¥Ô ,V∂º∞« «cN∞ .ÊUº≤ô« rºπ° «Î¸U{ ÊuJ¥ Ê« ¸eOK∞« ŸUFA∞ sJL¥
q∂Æ s± “UNπK∞ wFO∂D∞« qOGA∑∞« bM´ .wÆ«u∞« w§¸Uª∞« ¡UDG∞U° rJ∫± qJA° «c≥ fØUH∞« “UN§ qî«œ
.“UNπ∞« s± ŸUF®« Í√ »dº∑¥ ô ,Âbª∑ºL∞«
.1994 :1-60825 Ê≈ Í≈ Vº• 1 nMB∞« s± ¸eOK∞« …eN§√ sL{ «c≥ fØUH∞« “UN§ nMΩÅ
Ô
X∞u≠ 240-200 “«dD∞« <
.fØUH∞« “UN§ vK´ W¥¸eOK∞« `ºL∞« …b•u° ÁU≤œ√ WMO∂L∞« WFÆd∞« oBK¢Ô
:WO∞U∑∞« ‹UHOMB∑∞« l± o≠«u∑¥Ë 1994 :1-60825 Ê≈ Í≈ sL{ «c≥ fØUH∞« “UN§ nOMB¢ r¢
1 nMB∞« s± ¸eO∞ “UN§
dDî ŸUF®ô ÷dF∑∞« v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ Âbª∑ºL∞« qO∞œ w≠ …œb∫L∞« pK¢ dO¨ ‹«¡«d§U° ÂUOI∞« Ê≈
iii
qîb±
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page iv
‹U¥u∑∫L∞«
qîb± :1 qBH∞«
2-1.......................................................... qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞«
3-1.......................................................................................................... Êu°e∞« r´œ
4-1............................................................................................. W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
œ«b´ù« :2 qBH∞«
2-2........................................................................ tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
4-2.............................................................................................. s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
5-2...............................................................................................fØUH∞« “UN§ VOØd¢
6-2................................................................................................. ‹öOÅu∑∞U° ÂUOI∞«
6-2............................................................WO§¸Uª∞« …eN§_«Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß qOÅu¢
8-2............................................................................................ WÆUD∞« pKß qOÅu¢
9-2............................................................................................. œö∂∞«Ë WGK∞« œ«b´«
11-2............................................................................... fØUH∞« “UNπ∞ WOºOzd∞« ¡«e§_«
12-2................................................................................................. qOGA∑∞« W•u∞
12-2................................................................................ WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
13-2.............................................................................................. d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢
16-2...................................................................................................... ‚¸u∞« qOL∫¢
18-2........................................................................................... fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î≈
‹U±uKFL∞« qO㧛 :3 qBH∞«
2-3..................................................................... “u±d∞«Ë ·d•_« ,ÂUƸô« ‰Uîœù ‹«œU®¸≈
4-3................................................................................................ U± QDî `O∫B¢
5-3......................................................................................... qß
 dL∞« ‹U±uKF± qOπº¢
5-3..................................................................................... ?qß
 dL∞« ‹U±uKF± w≥ U±
6-3......................................................................................... XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœ≈
6-3............................................................................. pºØU≠ “UN§ rß«Ë rƸ qOπº¢
8-3.......................................................................................... wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
9-3............................................................................................ w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
9-3.......................................................................................... R ¸¬ ÕU∑HL∞« qOπº¢
11-3.......................................................................................... wHOB∞« XOÆu∑∞« œ«b´«
ozU£u∞« Wπ∞UF± :4 qBH∞«
2-4.................................................................................................... ozU£u∞« ‹U∂KD∑±
2-4.................................................................................. U± WIO£u∞ W•uºLL∞« WIDML∞«
3-4...................................................................................................... ozU£u∞« qOL∫¢
4-4...................................................................... )‹ Ë Â( w≠ WIO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
qîb±
iv
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page v
‚¸u∞« WK±UF± :5 qBH∞«
2-5 ..................................................................................................... ‚¸u∞« ‹U∂KD∑±
3-5............................................................................................. W´u∂DL∞« W•UºL∞«
3-5...................................................................................... pºØU≠ “UNπ∞ ‚¸u∞« ¸UO∑î≈
3-5........................................................................................................ ‚¸u∞« qOL∫¢
4-5.................................................. qHßô« v∞« Ë√ vK´ô« v∞« ‹U∫HB∞« t§ËË rOKº∑∞« ¸UO∑î≈
7-5........................................................................................... ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOOG¢
9-5.......................................................................................... d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ j∂{
l¥dº∞« VKD∞« :6 qBH∞«
2-6.............................................................................................. ?l¥dº∞« VKD∞« u≥ U±
2-6............................................................................................ l¥dº∞« VKD∞« ‚d©
3-6............................................................................ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
8-6................................................................................... Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
13-6............................................................................................ W´uLπ± VK© qOπº¢
16-6......................................................................................... l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«
16-6................................................................................ l¥dº∞« VKD∞U° WIO£Ë ‰U߸«
17-6...............................................................l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
18-6...................................................................................... l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ W´U∂©
ozU£Ë ‰U߸≈ :7 qBH∞«
2-7........................................................................................... WIO£Ë ‰U߸ô dOC∫∑∞«
2-7.................................................................................. UN∞U߸≈ pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
2-7................................................................................... `ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´≈
2-7.............................................................................................`ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´≈
4-7...................................................................................................... VKD∞« ‚d©
5-7....................................................................................................... ‰U߸ô« ‚d©
5-7............................................................................................ …dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
6-7........................................................................W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«
8-7....................................................................................................... ‰U߸ô« ¡UG∞≈
9-7......................................................................... ôÎuGA± jª∞« ÊuJ¥ U±bM´ VKD∞« …œU´≈
9-7............................................................................................ ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈
9-7..................................................................................ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
9-7........................................................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
9-7......................................................................... ?wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wMF¥ «–U±
9-7................................................................................ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
10-7................................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî œ«b´≈
12-7........................................ )VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«( …b•«Ë WN§ s± d∏Ø√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸«
14-7.................................................................................................. q§RL∞« ‰U߸ô«
14-7......................................................... q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º±
16-7........................................................................ q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂©
17-7.......................................................................... q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë u∫±
v
qîb±
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page vi
ozU£Ë Âö∑ß« :8 qBH∞«
2-8.......................................................................................................Âö∑ßô« ‚d©
3-8..................................................................... jI≠ fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ozU£Ë Âö∑ß«
3-8................................................................................. åjI≠ fØUH∞« jL≤ò œ«b´≈
5-8............................. n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ¡«uß b• vK´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤Ë ozU£Ë Âö∑ß«
5-8............................................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
6-8..................................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ ‹«¸UOî œ«b´≈
8-8........................................................................... ÍËbO∞« jLM∞« :UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß«
8-8........................................................................................ ÍËbO∞« jLM∞« œ«b´≈
8-8......................................................................................... UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß«
10-8......................................................... wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ :wH¢U≥ œ¸ “UNπ° Âö∑ßô«
10-8.............................................................................. wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ œ«b´≈
10-8.......................................................... wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß«
11-8.............................................................................. Èdî√ ÂUNL° ÂUOI∞« ¡UM£√ Âö∑ßô«
11-8............................................................... WKJA± ‰uB• bM´ …dØ«c∞« v∞« ozU£Ë Âö∑ß«
11-8.....................................................................................................Âö∑ßô« ¡UG∞≈
WÅUª∞« ‹«eOL∞« :9 qBH∞«
2-9...................................................................................................... ’Uª∞« VKD∞«
2-9................................................................. n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆÒu¢ ‰U
2-9.............................................................................. wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± ‰uÒ∫∑∞«
4-9........................................................................................ VKD∞« WLG≤ s± oI∫∑∞«
4-9................................................................................ ’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
5-9.....................................................................................…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞«
5-9................................................................. …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° W∫zô W´U∂©
6-9............................................................................. …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂©
7-9............................................................................ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë ‰U߸«
9-9............................................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
10-9.......................................................................................................... ¡«dI∑ßô«
10-9........................................................................................ ?¡«dI∑ßô« wMF¥ «–U±
10-9.......................................................................................... ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
10-9............................................................................... dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
12-9............................................................................... ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞≈
12-9.......................................................................................... ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«
12-9................................................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
15-9..................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
15-9............................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢
17-9.................................................................................. pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
17-9..................................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢
18-9........................................................................pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ¡UG∞≈
20-9.................................................................................................... Âö∑ßô« bOOI¢
qîb±
vi
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page vii
ŒUºM∑ßô« :10 qBH∞«
2-10................................................................................UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
2-10.......................................................................................................... aº≤ qL´
3-10....................................................................................... WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞« :11 qBH∞«
2-11.......................................................................................... rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑K∞ e§u±
3-11.................................................................................................... Q©UAM∞« d¥dI¢
4-11............................................................................................ )TX( ‰U߸ô« d¥dI¢
5-11................................................................................ œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
5-11........................................................................................... )RX( Âö∑ßô« d¥dI¢
W≤UOB∞« :12 qBH∞«
2-12.................................................................................................. ͸Ëb∞« nOEM∑∞«
2-12................................................................... fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM¢
3-12................................................................................. fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM¢
5-12..................................................................................... `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nOEM¢
7-12............................................................................................ d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
qØUAL∞« q• :13 qBH∞«
2-13................................................................................................. ¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
2-13........................................................................................)‹ Ë Â( w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13................................................................................................ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈
3-13..................................................................... ‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13..................................................................................…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«
8-13........................................................................................ ÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈
13-13............................................................................................. ‚¸u∞« rOIK¢ qØUA±
13-13................................................................................................. fØUH∞« qØUA±
13-13............................................................................................ ‰U߸ô« qØUA±
15-13............................................................................................ Âö∑ßô« qØUA±
17-13............................................................................................. ŒUºM∑ßô« qØUA±
18-13.................................................................................................. n¢UN∞« qØUA±
18-13................................................................................................. W´U∂D∞« qØUA±
20-13.....................................................................................................W±U´ qØUA±
21-13..................................................................................... WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
22-13...........................................................................wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ ŸUDI≤≈ qB• «–«
vii
qîb±
00_L290_Arabic_CH00.qxd
7/22/02
12:27 PM
Page viii
‹«œ«b´û∞ e§u± :14 qBH∞«
2-14.................................................................................................. rz«uI∞« ÂUE≤ rN≠
2-14................................................................ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ WLzUÆ W´U∂©
3-14.......................................................................................... rz«uI∞« v∞« ‰uÅu∞«
4-14....................................................................................... Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
5-14.......................................................................................... d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
6-14.......................................................................................... ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
7-14......................................................................................... Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
8-14........................................................................................... WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
9-14......................................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ WLzUÆ
10-14.......................................................................................... ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
‹UHÅ«uL∞« :√ o∫KL∞«
2-√.................................................................................................. W±UF∞« ‹UHÅ«uL∞«
2-√......................................................................................... ÍœUF∞« ‚¸u∞« fØU≠ “UN§
3-√................................................................................................... ŒUºM∑ßô« “UN§
3-√................................................................................................................n¢UN∞«
3-√............................................................................................................... WF°UD∞«
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢ :» o∫KL∞«
3-»............................................................................................................... qîb±
3-».......................................................... 240‰≈-fØUH∞« Ë 290‰≈-fØUH∞« sO° U± ‹UÆËdH∞«
3-».................................................................................. p∞ …bzUF∞« f¥¸«dJ∞« «bª∑ß«
3-»..................................................................... tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± 290‰≈-fØUH∞« ëdî≈
4-»............................................................................„d¢uO∂±uJ° 290‰≈-fØUH∞« qOÅu¢
5-»............................................................................................. W´U∂D∞« œ«u± ‹U∂KD∑±
5-».............................................................................................W´u∂DL∞« W•UºL∞«
6-»............................................................................................... W´U∂D∞« œ«u± ¸UO∑î≈
7-»....................................................................................................‹UHKGL∞« qOL∫¢
8-»........................................................................................... W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« qOL∫¢
8-»......................................................................................................... ‹UHÅ«uL∞«
‹«¸UOª∞« :à o∫KL∞«
2-Ã....................................................................................... W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
2-Ã................................................................................................ W±“d∞« ‹U¥u∑∫±
3-Ã......................................................................... pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸
4-Ã........................................................................................W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ
1-·................................................................................................................... XßdNH∞«
qîb±
viii
01_L290_Arabic_CH01.qxd
7/22/02
12:31 PM
Page 1
qîb±
1 qBH∞«
qîb±
2-1............................................. qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞« ❑
3-1............................................................................................. Êu°e∞« r´œ ❑
4-1................................................................................ W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢ ❑
1-1
qîb±
1 qBH∞«
01_L290_Arabic_CH01.qxd
7/22/02
12:31 PM
Page 2
qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞«
.qO∞b∞« «c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« ‹«dB∑ªL∞«Ë ‹U∫KDBL∞« ,‹«¸U®ù« s± WO∞U∑∞« W∫zö∞« √dÆ≈
“UNπ∞ ÎU∂D´ V∂º¢ Ë√ È–Q° p∂OB¢ Ê√ UNMJL¥ ‹«¡«d§≈ VMÒπ¢ WOHOØ p∞ `{u¢ ‹«d¥c∫¢
Ác≥ Uα˜ l∂¢≈ ,ÊU±Q° p∞ …bzUF∞« “UNπ∞« …b•Ë ‰ULF∑ß« ÷dG∞ .p∞ bzUF∞« fØUH∞«
.‹«d¥c∫∑∞«
qOGA∑∞« ‹«bOOI¢ ÕdA¢Ë ,WO∞UF≠ d∏Ø√ qJA° p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ßô `zUBM° „œËe¢ ‹UE•ö±
q∏±√ vK´ ‰uB∫K∞ ‹UE•öL∞« Ác≥ …¡«dI° `BM¥Ô .WDOº∂∞« qOGA∑∞« ‹U°uFÅ w≠ö¢ WOHOØ ‰u• pLKF¢Ë
.tHzU™ËË „“UNπ∞ ¡«œ√
ÂUƸ√ Ë√ W∫HÅ rƸ vK´ Êôb¥ sOßuÆ sL{ ÊUFI¥ rNß tI∂º¥ W∫HÅ rƸ
WKLπ∞« …œU± ‰u• d∏Ø√ ‹U±uKF± vK´ Íu∑∫¢ qO∞b∞« «c≥ w≠ ‹U∫HÅ
.WI°Uº∞«
.X≤√ ÁdOÒG¢ r∞ U± ‰uFHL∞« ͸Uß vI∂¥ œ«b´≈
UN±ö∑ß« Ë√ UN∞U߸U° ÂuI¢ w∑∞« ‚¸uK∞ WOKÅô« )‹U∫HB∞«( W∫HB∞« w≥
.„“UN§ o¥d© s´
WLzUIK∞ .ÁdOOG¢ Ë√ Áœ«b´U° ÂuI¢ «ÎbM° UNMO° s± ¸U∑ª¢ ‹«œ«b´≈ WLzUÆ w≥Ë
.÷dF∞« W®U® vK´ dNE¥ rß«
,UN∞ hBª¥ „“UN§ ÊU≠ ,U± WIO£Ë rK∑º¢ Ë√ qßd¢ U±bM´ .WOKLF∞« rƸ
vK´ „b´Uº¥ œbF∞« w´U°¸ u≥ WOKLF∞« rƸ Ê≈ .WOKLFK∞ «ÎeOL± UÎLƸ ,UÎOzUIK¢
.UNLK∑º¢ Ë√ UNKßd¢ w∑∞« WIO£u∞« l∂∑¢
.‰U߸ô« vK´ ‰b¥
.Âö∑ßô« vK´ ‰b¥
.÷dF∞« W®U® vK´ ÷ËdF± œ«b´≈ Ë√ ¸UDî≈ vK´ ‰U∏±
U± WIO£Ë rOIK∑° ÂuI¢ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ vK´ …«œ√ .wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK±
.UNîUºM∑ß« Ë« fØUH∞U° UN∞U߸« ÷dG∞ …b•u∞« v∞« UÎOzUIK¢
W•u∞ vK´ …œu§uL∞« ÷dF∞« W®U® w≥Ë .͸uK∂∞« qzUº∞U° ÷dF∞« W®U®
.‹«œ«b´ù«Ë ‹«¸UDîù« ÷dF° ÂuI¢ w∑∞«Ë qOGA∑∞«
s± qOKI∑∞« vK´ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ …¸bÆ q∏L¢Ë .QDª∞« `O∫B¢ jL≤
t∞ fØU≠ “UN§ s± Âö∑ßô« Ë« ‰U߸ô« bM´ wH¢UN∞« jª∞«Ë ÂUEM∞« ¡UDî√
.)Œ ‹ Ê( …eO±
XÆu∞« fH≤ w≠ ¸uB∞«Ë aºM∞« ‹U≤UO° qIM∞ dOHA¢ Z±«d° Âbª∑º¥ ÂUE≤
s± qKI¥ UL± ,UNKI≤ v∞« W§U∫∞« r∑¢ w∑∞« ‹U≤UO∂∞« WOLØ s± tO≠ qKI¥ Íc∞«
.UNKI≤ XÆË
WO∞Ëœ ‹UßUOÆ œ«b´ô ‹QA≤√ WMπ∞ ‹ôUB¢ô« …b•Ë-WO∞Ëb∞« ‹ôUB¢ô« W°UI≤
.‹ôUB¢ö∞
1 qBH∞«
)rƸ ’ 1(
w{«d∑≠ô«
fØU≠ WIO£Ë Ë√ WIO£Ë
WLzUÆ
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ
TX
RX
:‰U∏±
‹ËÂ
÷dF∞« W®U®
)ECM( Œ ‹ Ê
G3
3 WµH∞«
”≈ w¢-u¥ w¢ ͬ
qîb±
2-1
01_L290_Arabic_CH01.qxd
7/22/02
12:31 PM
Page 3
vK´ W{ËdFL∞« ¸«¸“_«Ë `O¢UHL∞« ¡ULß√ ¸UN™ô …eOL± UÎ≠Ëd• qO∞b∞« «c≥ Âbª∑º¥ ,p∞– vK´ …Ëö´
:÷dF∞« W®U®
.Stop :W´U∂D∞« ÁcN° UNOK´ jGC¢ w∑∞« `O¢UHL∞« dNE¢ •
.USER SETTINGS :W´U∂D∞« ÁcN° ÷dF∞« W®U® vK´ ‹U±uKFL∞« dNE¢ •
qîb±
Êu°e∞« r´œ
p∑Æô «–≈ .qØUAL∞« s± UÎO∞Uî ö
Î OGA¢ p∞ ÂbIO∞ WOMI¢ Àb•√ o≠Ë rLB± p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ Ê≈
q• „¸ËbIL° sJ¥ r∞ «–≈ .13 qBH∞« w≠ ‹U±uKFL∞« Uαbª∑º± UNK• ‰ËU• ,“UNπ∞« qOGA¢ bM´ U± WKJA±
Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« pKOØu° qB¢≈ ,W≤UOÅ v∞« W§U∫° „“UN§ ÊQ° bI∑F¢ XMØ Ë√ WKJAL∞«
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd°
3-1
qîb±
1 qBH∞«
01_L290_Arabic_CH01.qxd
7/22/02
12:31 PM
Page 4
W±öºK∞ W±U≥ ‹ULOKF¢
,p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß≈ q∂Æ ÊUF±U° Ác≥ W±öº∞« ‹ULOKF¢ √dÆ≈
«c≥ w≠ ’uBª∞« t§Ë vK´ p∞– Õd® r∑¥ r∞ U± ,pºHM° fØUH∞« “UN§ W≤UOÅ ‰ËU∫¢ ô
…dDî ‹UO∑∞uH∞ p{dFOß wKî«œ ¡UD¨ Í√ qI≤Ë `∑H≠ :“UNπ∞« pOJH¢ «Îb°√ ‰ËU∫¢ ô .qO∞b∞«
Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« pKOØu° qB¢« ,W≤UOB∞« ‰UL´√ lOLπ∞ .Èdî« d©Uª±Ë
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd°
W≤UOB∞«Ë “UNπ∞« WK±UF± ■
.fØUH∞« “UN§ …b•Ë vK´ WMO∂L∞« ‹ULOKF∑∞«Ë ‹«d¥c∫∑∞« W≠UØ l∂¢≈ •
.W¥uÆ ‹U§Uπ¢¸« Ë√ ‹«eN∞ fØUH∞« “UN§ ÷dF¢ ô •
.tHOEM¢ Ë√ tKI≤ q∂Æ f∂IL∞« s± fØUH∞« “UN§ f°UÆ Uα˜ qB≠« •
W∞«“≈ Ë√ W≠U{« Ë√ w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠ Ë√ ,WÆUD∞« pKß f°UÆ qBH° «Îb°√ rI¢ ô ,‚¸u∞« ¸UA∫≤« ÍœUH∑∞ •
.W´U∂D∞« ¡UM£√ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« s± ‚¸Ë
wÆ«u∞« fOJ∞« w≠ d∂∫∞« W¥ËU• l{ .…b•u∞« s± d∂∫∞« W¥ËU• ëdî≈ s± bØQ¢ ,fØUH∞« “UN§ qI≤ bM´ •
.¡uCK∞ UN{dF¢ lML∑∞ WJOLß ‘ULÆ WFDI° UNH∞ Ë√ wKÅô«
.t° WI∫KL∞« ¡«e§_« s± UÎIKD± tKL∫¢ ô .ÁU≤œ√ sO∂± ULØ Uα˜ fØUH∞« “UN§ qL•≈ •
Àb∫¢ Ë√ …dDî wzU°dNØ bN§ ◊UI≤ f±ö¢ bI≠ fØUH∞« “UN§ ‹U∫∑≠ Ë√ ‚uI® w≠ ÂUº§√ W¥Q° l≠b¢ ô •
.WOzU°dNØ WIFÅ Ë√ o¥d• »uA≤ v∞« ÍœR¥ bÆ «c≥ Ê≈ .¡«e§_« iF° sO° WOzU°dNØ WKOÅu¢
¡w® lÆË «–≈ .fØUH∞« “UN§ qî«œ lI¢ )fO°U°b∞« Ë√ ,‚¸u∞« p°UA± ,d°ôUØ( …dOGÅ ÂUº§√ W¥√ Ÿb¢ ô •
bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë «Î¸u≠ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« s´ “UNπ∞« f°UÆ qB≠« ,“UNπ∞« qî«œ U±
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞
lÆË «–« Ë√ UNO≠ qzUß VJº≤« «–≈ .UNM± UÎ∂¥dÆ »dA¢ Ë√ qØQ¢ ô ,…b•u∞« ‰u• Ë√ w≠ œ«u± jÆUº¢ lML∞ •
bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë «Î¸u≠ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« s´ “UNπ∞« f°UÆ qB≠« ,UNKî«œ ¡w® Í√
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞
. .`O∫Å qJA° qOGA∑∞« s± …b•u∞« lML¥ Ê« ¸U∂G∞« lLπ∑∞ sJL¥ .fØUH∞« “UN§ W≠UE≤
1 qBH∞«
vK´ k≠U• •
qîb±
4-1
01_L290_Arabic_CH01.qxd
7/22/02
12:31 PM
Page 5
qîb±
rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë ͸«bπ∞« cHML∞« s± fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠≈ •
:WO∞U∑∞« ‹ôU∫∞« w≠ Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥
.qº≤ Ë√ ¸d{ v∞« f°UI∞« Ë« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß ÷dF¢ bM´ –
.“UNπ∞« qî«œ qzUß VJº≤≈ «–≈ –
.¡UL∞« Ë√ dDLK∞ “UNπ∞« ÷dF¢ «–≈ –
jI≠ rEÒ≤ .qO∞b∞« «c≥ w≠ qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ XF∂¢≈ bÆ ÊuJ¢ U±bM´ wFO∂© qJA° “UNπ∞« qLF¥ r∞ «–≈ –
rJ∫∑∞« `O¢UH± rOEM¢ Ê≈ .qO∞b∞« «c≥ w≠ …œ¸«u∞« qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ UNKLA¢ w∑∞« rJ∫∑∞« `O¢UH±
‰U• v∞« “UNπ∞« bOF¥ wJ∞ q≥R± wMÒ≠ q∂Æ s± WH∏J± W≤UOÅ V§u∑º¥ UL°¸ VD´ v∞« ÍœR¥ bÆ Èdî_«
.WOFO∂D∞« tKOGA¢
.‹¸dC¢ bÆ WOºOzd∞« …b•u∞« Ê« Ë√ «ÎuNß “UNπ∞« jIß «–≈ –
.W≤UOB∞« v∞« W§U∫∞« vK´ ôΫœ ,tz«œ√ vK´ ¡w§UH± dOÒG¢ “UNπ∞« vK´ √d© «–≈ –
ÊUJL∞« ■
W°«dÆ( t≤“Ë qL∫∑O∞ wHJ¥ UL° ÍuÆË ‹«“«e∑≥ô« s± ‰ÌUîË dI∑º± ,uÌ∑º± `ÌDß vK´ fØUH∞« “UN§ l{ •
.)rGØ 10
.W¥uN∑∞« bO§Ë nOE≤ ,·U§ ,œ¸U° ÊUJ± w≠ fØUH∞« “UN§ l{ •
.¸U∂G∞« s± ‰ÌUî ÊUJL∞« ÊQ° bØQ¢ –
sO° U± vI∂¢ ÊUJL∞« …¸«d• W§¸œ Ê«Ë ,…¸«d∫∞« ‹U§¸œ w≠ W©dH± ‹«dOÒG∑∞ ÷dF∑¥ ô ÊUJL∞« ÊQ° bØQ¢ –
.W¥uµ± W§¸œ 32,5 Ë 10
.%80 Ë %20 sO° U± «Ëb∞« vK´ w≥ ÊUJLK∞ WO∂ºM∞« W°u©d∞« ÊQ° bØQ¢ –
p∞ b° ô ÊUØ «–≈ .t∂D´ V∂º¥ bÆ p∞– Ê_ ,…d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ s´ «ÎbOF° fØUH∞« “UN§ vK´ k≠U• •
.¸uMK∞ W∂§U• Ë√ WJOLß dzU∑ß oKÒF≠ ,…c≠U≤ s± UÎ∂¥dÆ “UNπ∞« l{Ë s±
.…b•u∞U° W∂©¸ Ë√ WKK∂± ¡UO®√ ”UL¢ Âb´ s± bØQ¢ .¡UL∞« s± UÎ∂¥dÆ fØUH∞« “UN§ qLF∑º¢ ô •
.¡«dF∞« w≠ tEH∫¢ Ë√ fØUH∞« “UN§ qLF∑º¢ ô •
‹«d∂J± q∏± ,WOºO©UMG± ôÎuI• b∞Òu¢ Ë√ UκO©UMG± Íu∫¢ …eN§√ s± UÎ∂¥dÆ fØUH∞« “UN§ lC¢ ô •
.‹uB∞«
pKß qOÅu¢ W∞uNº∞ wH¢UN∞« jªK∞ d≠u∑± ¸bB± s± »dI∞U° fØUH∞« “UN§ l{ ,ÊUJ±ôU° ÊUØ «–« •
.wH¢UN∞« jªK∞ b¥b§ ¸bB± XO∂∏¢ s´ Wπ¢UM∞« WHKJ∞« ÍœUH∑∞Ë ,wH¢UN∞« jª∞«
…uI° »ËUM∑± ¸UO¢ Ë– WOzU°dNJ∞« WÆUDK∞ wßUOÆ ¸bB± s± »dI∞U° fØUH∞« “UN§ l{ ,ÊUJ±ôU° ÊUØ «–« •
.)e¢d≥ 60-50( X∞u≠ 240-200
w≠ V∂º∑¥ bÆ Íc∞«Ë( tKî«œ w≠ …¸«d∫∞« œU¥œ“« s± t∑¥UÆu∞Ë fØUH∞« “UNπ∞ tOK´ bL∑F± qOGA¢ ÊULC∞ •
vK´ ‹U∫∑≠ W¥√ jG¢ Ë√ bº¢ ô .ÂœUF∞« ‹U∫∑≠ «Îb°√ bº¢ ô ,)o¥d• »uA≤ dDî b∞u¥Ë tz«œ√ ¸uBÆ
»ôËœ w≠ …b•u∞« lC¢ ô .WN°UA± ÕuDß Ë√ ,…œUπß ,WJ¥¸√ ,d¥dß vK´ “UNπ∞« l{u° p∞–Ë …b•u∞«
.W∂ßUM± W¥uN¢ dO≠u¢ r∑¥ r∞ U± …¸«d∫K∞ Èdî« ¸œUB± Ë√ …¸«d∫∞« ‹UFA± »dÆ Ë√ ,…¸uB∫± sØU±√ Ë√
’ dE≤« ,fØUH∞« “UN§ œUF°√ ‰u• qOÅUH∑K∞ .…b•u∞« V≤«u§ lOL§ ‰u• rß10 s± »dI¥ ôÎUπ± „d¢«
.2-√
5-1
qîb±
1 qBH∞«
01_L290_Arabic_CH01.qxd
7/22/02
12:31 PM
Page 6
lOD∑º¢ YO∫° qO∂º∞« …d• WIDML∞« Ÿœ .WÆUD∞« ¸bB± ‰u• ÀU£_« lDÆ Ë√ o¥œUMB∞« ”bJ¢ ô •
)¡U{u{ Ë√ ,W∂¥d¨ `z«Ë¸ ,ÊUîœ( W¥œUO∑´« dO¨ ¸u±√ W¥√ XE•ô U± «–≈ .W´dº° ¸bBL∞« v∞« ‰uÅu∞«
WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« .«Î¸u≠ …b•u∞« s´ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« lDÆ« ,fØUH∞« “UN§ ‰u•
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ
dOºK∞ W{d´ pKº∞« tO≠ `∂B¥ q∫± w≠ …b•u∞« lC¢ ôË ,WÆUD∞« pKß vK´ dI∑º¥ ¡w® Í√ Ÿb¢ ô •
.‰u∑H± Ë√ œuIF± dO¨ ¡U°dNJ∞« pKß ÊQ° bØQ¢ .tOK´
WÆUD∞U° œËe∑∞« ■
ozU£Ë W¥√ ÊQ° ¡ÎU§¸ k•ô( .WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± s´ WÆUD∞« pKß qB≠« ,WOÆd∂∞« nÅ«uF∞« ‰öî •
).…b•u∞« s´ ¸UO∑∞« lDI° ÂuI¢ U±bM´ v∫L∑Ôß fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ W™uH∫±
¸UO∑∞« bOF¢ Ê√ q∂Æ qÆ_« vK´ Ê«u£ fLî …bL∞ dE∑≤≈ ,fØUH∞« “UN§ s´ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« XFDÆ U± v∑± •
.WO≤U£
.WO≤b∑± W§¸b° UÎOºO©UMG± UÎI≠œ “UNπ∞« «c≥ YF∂¥ •
«c≥ s´ œUF∑°ô« v§d¥ ,wFO∂© dO¨ d±Q° ‹dF®Ë VKI∞« ‹U°d{ rEM± qLF∑º¢ XMØ Ê≈
.p∂O∂© …¸UA∑ß«Ë “UNπ∞«
1 qBH∞«
qîb±
6-1
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 1
2 qBH∞«
œ«b´ù«
œ«b´ù«
2-2........................................................... tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
4-2..................................................................................... s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
5-2.................................................................................. fØUH∞« “UN§ VOØd¢
6-2.................................................................................... ‹öOÅu∑∞U° ÂUOI∞«
6-2................................................... WO§¸Uª∞« …eN§_«Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß qOÅu¢
8-2................................................................................... WÆUD∞« pKß qOÅu¢
9-2.................................................................................... œö∂∞«Ë WGK∞« œ«b´«
11-2.................................................................. fØUH∞« “UNπ∞ WOºOzd∞« ¡«e§_«
12-2.................................................................................... qOGA∑∞« W•u∞ •
12-2....................................................................... WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
13-2.................................................................................. d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢
16-2......................................................................................... ‚¸u∞« qOL∫¢
18-2............................................................................... fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î≈
1-2
œ«b´ù«
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 2
tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
.)5-1 ’ 1( t∞ rzö± ÊUJL∞ „¸UO∑î≈ s± bØQ¢ ,tÆËbMÅ s± p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ëdî≈ q∂Æ
“UNπ∞« X≤√ l≠d¢ ULMO° ‚ËbMB∞« pº± w≠ p∑≤ËUF± b•√ vK´ wG∂M¥ .W¥UMF° ‚ËbMB∞« s± ¡«e§_« W≠UØ Ãdî√
w≠ “UNπ∞« qI≤ bM´ UNO∞« p§UO∑•« ‰U• w≠ nOKG∑∞« œ«u±Ë ‚ËbMB∞U° kH∑•≈ .‚ËbMB∞« s± wÆ«u∞« t≠ö¨Ë
.q∂I∑ºL∞«
:WO∞U∑∞« œ«uL∞« œu§Ë s± bØQ¢
WOºOzd∞« …b•u∞«
FX-3 d∂• W®u©dî
r´œ w≤«uÅ
‚¸u∞« bMº±
÷d¨ œbÒF∑± WOMOÅ ¡UD¨
WIO£u∞« bMº±
wzU°dNJ∞« pKº∞«
n¢U≥ jÒî pKß
«bª∑ßô« ozU£Ë
‚¸u∞« qOL∫¢ d¥c∫¢ WÆUD°
ÁUπ¢ù« ‹UIÅô
.Áö´√ sO∂± u≥ UL´ UÎFÆu±Ë «Îœb´Ë ,ö
Î J® WOKFH∞« nOKG∑∞« œ«u± nK∑ª¢ bÆ
t∑¥d∑®« Íc∞« bK∂∞« vK´ «ÎœUL∑´« nK∑ª¢ bÆ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ l± …œËeL∞« œ«uL∞« ÊQ° ¡ÎU§¸ k•ô
.tO≠
2 qBH∞«
œ«b´ù«
•
•
2-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 3
…b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« pKOØË d∂Òª≠ ,Áö´√ œ«uL∞« s± Í
Ò √ bI≠Ô Ë√ ¸dC¢ «–≈
.«Î¸u≠ Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞«
”Uß√ vK´ “UNπ∞« W≤UOÅ X∂KD¢ U± «–« “UNπK∞ pz«d® vK´ qO∞bØ ¡«dA∞« qÅu° kH∑•« !ÂU≥
.ÊULC∞«
.tF± …eNπL∞« œ«uL∞« ’uBª° à o∫KL∞« dE≤« ,W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« X¥d∑®« bÆ XMØ «–«
•
•
œ«b´ù«
3-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 4
s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
.ö
Î ∂I∑º± …b•u∞« qI≤ ‹œ¸√ u∞ ULO≠ UN° kH∑•« .nOKG∑∞«Ë s∫A∞« œ«u± W∞«“≈ ÷dG∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
W©d®_« lOL§ W∞«“U° rÆ
“UN§ vK´ s± WIÅö∞«
.fØUH∞«
1
`∑H∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß« 2
`∑H∑Ôß( qOGA∑∞« W•u∞
W∞«“U° rÆ r£ .)jI≠ UÎOze§
rIK± s± WOÆ«u∞« W•uK∞«
,)‹ Ë Â( wzUIK∑∞« ozU£u∞«
p∞–Ë qOGA∑∞« W•u∞ oK¨«
qHßô« v∞« UNOK´ jGC∞U°
.UNK∫± w≠ qHI¢Ô v∑• jßu∞« s±
.Áö´√ sO∂± u≥ UL´ UÎFÆu±Ë «Îœb´Ë ,ö
Î J® WOKFH∞« nOKG∑∞« œ«u± nK∑ª¢ bÆ
2 qBH∞«
œ«b´ù«
4-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 5
fØUH∞« “UN§ VOØd¢
:fØUH∞« “UN§ VOØd∑° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
œ«b´ù«
qOL∫¢ d¥c∫¢ WFƸ oB∞≈ 1
WOMOB∞« ¸Uº¥ vK´ ‚¸u∞«
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
bMº± w∑¥UN≤ q
sO∑∫∑H∞« w≠ ozU£u∞«
.…b•u∞« vK´ sO¢œu§uL∞«
4
vK´ …œu§uL∞« ‹«¡u∑M∞« q
w≠ œUMßù« ‹UOMOÅ b•√
WFÆ«u∞« UN∞ …d™UML∞« ‹U∫∑H∞«
ozU£u∞« rOKº¢ W∫∑≠ ‚u≠
.qHß_« v∞« UNN§ËË
5
s¥œu§uL∞« s¥¡u∑M∞« q
sO∑∫∑H∞« w≠ ‚¸u∞« bMº± vK´
.…b•u∞« vK´ sO¢œu§uL∞«
2
…œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ „d•
.‚¸u∞« bMº± ‚u≠ ÷«d¨_«
3
…œu§uL∞« ‹«¡u∑M∞« q
Èdî_« œUMßù« WOMOÅ vK´
UN∞ …d™UML∞« ‹U∫∑H∞« w≠
.)‹ Ë Â( ‚u≠ WFÆ«u∞«
6
.à o∫KL∞« dE≤« ,fØUH∞« “UNπ° W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« qOÅu¢ WOHOØ ‰u• ‹U±uKFLK∞
5-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 6
‹öOÅu∑∞U° ÂUOI∞«
WO§¸Uª∞« …eN§_«Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß qOÅu¢
:‡° “UNπ∞« qOÅu∑∞ V≤Uπ∞« vK´ f°UI± W£ö£ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UNπ∞
wH¢UN∞« jª∞« pKß •
͸UO∑î« n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑î« W¥Ëb¥ W´ULß •
‹U≤UO∂∞« qIM∞ Âœu± “UN§ Ë√ ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ ,w≠U{« n¢U≥ •
n¢UN∞« ‹«¡«b≤ ‰U∂I∑ßU° ÂuIO∞ p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« ÍuM¢ XMØË jI≠ b•«Ë wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–«
…b•u∞U° ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ Ë√ ,U± n¢U≥ “UN§ ,W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« qÅË v∞« ÃU∑∫∑ß p≤U≠ ,fØUH∞«Ë
.WOºOzd∞«
.p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UNπ∞ p∞ULF∑ß« q∂Æ w§¸Uî “UN§ Í√ j°¸ s± bØQ¢ •
:w§¸Uî )d∏Ø√ Ë√( “UN§ Í√Ë wH¢UN∞« jª∞« pKß j°d∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
œËÒeL∞« wH¢UN∞« jª∞« pKß j°¸« 1
W¥ËbO∞« W´ULº∞« pKß j°¸« 2
,w≠U{ô« n¢UN∞« pKß j°¸« 3
W¥UNM∞« j°¸« r£ ,L f∂IL∞U°
f∂IL∞U° n¢UN∞« Ë√ W¥¸UO∑îô«
“UN§ Ë√ wH¢UN∞« œd∞« “UN§ Ë√
͸«bπ∞« cHML∞« f∂IL° Èdîô« …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ szU°e∞«( h
. t f∂IL∞U° ‹U≤UO∂∞« qIM∞ ÂœuL∞«
.wH¢UN∞« jªK∞
).WO∞U∑∞« W∫HB∞« «ËdE≤« ,jI≠
,jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ szU°e∞«(
).WO∞U∑∞« W∫HB∞« «ËdE≤«
2 qBH∞«
œ«b´ù«
6-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 7
.‹UHÅ«uL∞« ·ö∑îô p∞–Ë ,p¢b•Ë l± wH¢UN∞« œd∞« …eN§√ lOL§ o≠«u¢ sLC¢ Ê« Êu≤UØ WØdA∞ sJL¥ ô
.)8 qBH∞« 1( `O∫B∞« Âö∑ßô« jL≤ œ«b´≈ s± bØQ∑≠ ,fØUH∞« “UNπ° UÎO§¸Uî «Î“UN§ XD°¸ bÆ XMØ «–«
“UN§ j°¸« r£ ,wH¢UN∞« œd∞« “UNπ° w≠U{ô« n¢UN∞« j°¸« ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ v∞« W≠U{ôU° w≠U{« n¢U≥ j°d∞
.p∞ bzUF∞« fØUH∞« “UNπ° wH¢UN∞« œd∞«
ÊËdî¬ ’Uª®« ÊUØ «–« Ë« ,n∏J± qJA° tKLF∑º¢ XMØË fØUH∞« “UNπ° ‹U≤UO∂∞« qIM∞ Âœu± “UN§ XD°¸ «–«
wH¢U≥ jî v∞« ÃU∑∫¢ bÆ p≤U≠ ,ÂœuL∞« “UN§ o¥d© s´ ¸dJ∑± qJA° p∞ bzUF∞« d¢uO∂±uJ∞« “UN§ ÊuKLF∑º¥
.ÂœuL∞« “UNπ° tD°d∞ ’Uî
•
•
•
•
œ«b´ù«
7-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 8
WÆUD∞« pKß qOÅu¢
.6-1 ’ ,"WÆUD∞U° œËe∑∞«" dE≤« ,WÆUD∞« pKß qOÅu¢ q∂Æ
:WÆUD∞« pKß pKOÅu¢ bM´ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.WÆUD∞« pKß qÅuL° eNπL∞« WÆUD∞« pKß qÅË√
¸UO∑K∞ ͸«b§ ¸bBL° Èdî_« W¥UNM∞« qÅË√ r£
qJA° ÷¸R±Ë »UDÆ√ W£ö£ Ë– »ËUM∑L∞«
*.X∞u≠ 240-200 …uI°Ë `O∫Å
.WÆUD∞« ¸bBL° ôÎuÅu± «œ U± “UNπ∞« qB∑ß WOzU°dNJ∞« …uI∞« ÊU≠ «c∞ ,WÆUDK∞ ¸“ fØUH∞« “UNπ∞ fO∞
nÆu∑¢ v∑• dE∑≤« .UNKOGA¢ lOD∑º¢ Ê√ q∂Æ WOL∫∑∞« v∞« …b•u∞« ÃU∑∫∑ß ,¸UO∑∞« ‰UB¥« ‰U∫≠ ,p∞– l±Ë
.PLEASE WAIT "¸UE∑≤ô« v§d¥" ÷d´ s± W®UA∞«
f°UI∞« «c≥ o∂DMOß .)i¥¸Q∑K∞( W∏∞U£ ”√d° ÷¸RL∞« ŸuM∞« s± ,”˃d∞« w£ö£ f°UI° œËe± fØUH∞« “UN§ Ê«
¸bBL∞« w≠ f°UI∞« ‰U „¸ËbIL° sJ¥ r∞ «–≈ .ÊU±ú∞ …eO± Ác≥ Ê≈ .‹U∫∑≠ Àö∏° ͸«b§ ¸bB± vK´ jI≠
WHO™Ë ‰UD°S° rI¢ ô .WÆUDK∞ ͸«bπ∞« ¸bBL∞« q¥b∂∑° ÂuI¥ wJ∞ wzU°dNØ wMH° qB¢U≠ ,p¥b∞ d≠u∑L∞« ͸«bπ∞«
*.2 v∞« ”˃¸ 3 s± ‰u∫± ‰ULF∑ß« Ë« W∏∞U∏∞« ”√d∞« W∞«“≈ Ë√ dºJ° ÷¸RL∞« f°UIK∞ …bzUF∞« ÊU±_«
“UN§ Ë√ Êu¥eHK¢ ,WOzU°dNØ WF°U© ,¡«uNK∞ nOJ± q∏± dî¬ “UN§ l± WÆUDK∞ „d∑A± cHML° “UNπ∞« qÅu¢ ô
Âö∑ß« Ë« ‰U߸« vK´ fØUH∞« “UN§ …¸bÆ vK´ dO£Q∑∞« UN≤UJ±U° ,WO°dNØ ¡U{u{ …eN§ô« Ác≥ b∞Òu¢ .ŒUºM∑ß«
.ozU£Ë
•
•
DISPLAY LANGUAGE …¸U∂´ dNE∑ß ,v∞Ë_« …dLK∞ œœd∑± ¸UO¢ Ãdª± v∞≈ ¡U°dNJ∞« pKß qÅu¢ U±bM´.
.**œö∂∞«Ë LCD W®UA∞ WGK∞« ¸U∑î« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .PLEASE WAIT …¸U∂´ bF° LCD W®U® w≠
.“UNπ∞« tO≠ X¥d∑®« Íc∞« bK∂∞« vK´ «ÎœUL∑´« ͸«bπ∞« ¸bBL∞«Ë f°UI∞« qJ® nK∑ª¥ *
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF∂∞ …d≠u∑± œö∂∞« ¸UO∑î≈ …eÒO±
2 qBH∞«
œ«b´ù«
**
8-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 9
*œö∂∞«Ë WGK∞« œ«b´«
iF∂∞ .LCD W®UA∞ WGK∞« ¸UO∑îù ÃU∑∫¢ ,v∞Ë_« …dLK∞ œœd∑± ¸UO¢ Ãdª± v∞≈ ¡U°dNJ∞« pKß qÅu¢ U±bM´
WK°UI∞« ‹«œ«b´ô« fØUH∞« “UN§ qIM¥ .fØUH∞« “UN§ qLF∑º¢ UL∏O• œö∂∞« ¸UO∑îù UC¥√ ÃU∑∫¢ ,Ê«bK∂∞«
.…¸U∑ªL∞« œö∂∞« Vº• W∂ßUML∞ rz«uI∞« œ«b´«Ë UO∞¬ dOOG∑K∞
.œö∂∞«Ë WGK∞« œ«b´ô ¡«d§ù« l∂¢≈
.DISPLAY LANGUAGE v∞≈ PLEASE WAIT s± ÷dF∞« dOÒG∑¥ ,¡U°dNJ∞« pKß ‰UB¥≈ bF°
PLEASE WAIT
œ«b´ù«
DISPLAY LANGUAGE
ENGLISH
:‰U∏±
.Set ÕU∑H± jG{«
1
ENGLISH
:‰U∏±
.LCD W®UA∞ WKCHL∞« WGK∞« ¸UO∑îù ® Ë√ ¬ jG{«
2
DATA ENTRY OK
:‰U∏±
.Set ÕU∑H± jG{«
3
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
bF° dNE¥ ô COUNTRY SELECT «–≈ <
:3 …uDî w≠ DATA ENTRY OK
.œ«bF∑ßô« jL≤ fØUH∞« qîb¥
bF° dNE¥ COUNTRY SELECT «–≈ <
:3 …uDî w≠ DATA ENTRY OK
COUNTRY SELECT
UK
:‰U∏±
.Set ÕU∑H± jG{«
4
SWITZERLAND
:‰U∏±
.fØUH∞« qLF∑º¢ UL∏O• œö∂∞« ¸UO∑îù ® Ë√ ¬ jG{«
.OTHERS ¸U∑î« ,dNE¥ ô „œö° rß« «–≈ •
5
.¡«dA∞« œö° vK´ œUL∑´≈ ÃdªL∞«Ë f∂IL∞« qJ® bL∑F¥ *
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF∂∞ …d≠u∑± œö∂∞« ¸UO∑î≈ …eÒO± **
9-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 10
.Set ÕU∑H± jG{«
.œ«bF∑ßô« jL≤ fØUH∞« qîb¥
DATA ENTRY OK
6
PUT IN CARTRIDGE
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
W±œUI∞« …dL∞« w≠ dNE∑ß rz«uÆ Ác≥ ,œö∂∞«Ë WGK∞« ‹d∑î≈ U±bM´
.fØUH∞U° wzU°dNJ∞« pKº∞« qÅu¢ w∑∞«
.)2-14 ’ 1( USER'S DATA LIST l∂D¢ Ê√ pMJL¥ ,œö∂∞« ¸UO∑î≈ œ«b´« oOÆb∑∞
.)10-14 ’ 1( SYSTEM SETTINGS WLzUÆ ‰ULF∑ßU° WGK∞« Ë√ œö∂∞« ÊUJ± dOÒG¢ Ê√ pMJL¥
2 qBH∞«
œ«b´ù«
•
•
10-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 11
fØUH∞« “UNπ∞ WOºOzd∞« ¡«e§_«
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨
‚¸u∞« bMº±
œUMßô« ‹UOMOÅ
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠
qHßô«
ozU£u∞« öO∞œ
œ«b´ù«
‹ËÂ
)wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK±(
qOGA∑∞« W•u∞
‚¸u∞« öO∞œ
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
Ãôe±
w±U±ô« ¡UDG∞«
‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M±
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠
vK´ô«
ozU£u∞« bMº±
·≈ d∂∫∞« W¥ËU• …dOπ•
3 fØ≈
WKÆUM∞« s∫A∞« W≤«uDß«
)fLK¢ ô(
‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´
XO∂∏∑∞« lÒLπ±
w±U±ô« ¡UDG∞«
11-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/23/02
10:50 AM
Page 12
qOGA∑∞« W•u∞
WGK∞U° «bª∑ßô« ‹U•u∞ w∞U∑∞« ÕUC¥ù« `{u¥ .¡«dA∞« œö° Vº• «bª∑ßô« ‹U•u∞ WG∞ nK∑ª¢
.W¥eOKπ≤ù«
Âö∑ßô« jL≤ ÕU∑H± ¥
)8 qBH∞« 1(
÷dF∞« W®U®
R ¸¬ ÕU∑H± ¥
)9-3 ’ 1(
W´ULº∞« l≠¸ ÕU∑H± ¥
)3-9 ,6-7 ,17-6 ’ 1(
¥
t∂ÒML∞« ÕU∂B±
Õu{u∞« W§¸œ ÕU∑H± ¥
)2-10 ,2-7 ’ 1(
œ«b´ù« ÕU∑H± ¥
)3-14 ’ 1(
Íe±d∞« VKD∞« ÕU∑H± ¥
)17-6 ,16-6 ,2-6 ’ 1(
…œU´≈ ÕU∑H± ¥
XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞«
)2-9 ,9-7 ’ 1(
ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« ÕU∑H± ¥
)3-10 ,2-10 ’ 1(
ABC
1
GHI
JKL
PQRS
3
5
6
Receive Mode
Resolution
Set
R
Coded Dial
Redial/Pause
WXYZ
8
9
0
#
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alarm
MNO
TUV
7
·UI¥ô« ÕU∑H± ¥
)3-14 ’ 1(
DEF
2
4
¥
Stop
Start/Copy
Hook
ÂUƸ_« `O¢UH± ¥
)2-3 ’ 1(
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH±
)17-6 ,16-6 ,2-6 ’ 1( …b•«Ë
…b•«u∞« WºLK∞U° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞
÷dF∞ …b•«u∞« WºLK∞U° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
.WO∞U∑∞« WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
¥
¥
WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
¡«dI∑ßô« ÕU∑H± ¥
)15-9 ,11-9 ’ 1(
‹U≤UO∂∞« qO㧛 ÕU∑H± ¥
)3-14 ’ 1(
21
q§RL∞« ‰U߸ù« ÕU∑H± ¥
)17-7 ,16-7 ,14-7 ’ 1(
d¥dI∑∞« ÕU∑H± ¥
)2-14 ,3-11 ,18-6 ’ 1(
Report
+/WLGM∞« ÕU∑H± ¥
)7-3 ’ 1(
Tone/+
® ,¬ ÊU•U∑HL∞« ¥
)4-3 ,3-3 ’ 1(
)4-3 ’ 1( u∫L∞« ÕU∑H±
22
23
Data
Delayed
Registration Transmission
Polling
24
Memory
Reference
D.T.
Space
Clear
…dØ«c∞« l§d± ÕU∑H± ¥
)9-9 ,7-9 ,6-9 ,5-9 ’ 1(
∂ ,¨ ÊU•U∑HL∞« ¥
)3-14 ’ 1(
*D.T. )w¢ Íœ( ÕU∑H± ¥
)4-9 ’ 1(
⁄«dH∞« ÕU∑H± ¥
)4-3 ,3-3 ’ 1(
¥
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF° w≠ …d≠u∑± ‹«œ«b´ô« Ác≥ Ê«*
2 qBH∞«
œ«b´ù«
12-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 13
d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢
W¥ËU• ‰«b∂∑ßU° ÂuI¢ XMØ Ê≈ .v∞Ë_« …dLK∞ fØUH∞« “UN§ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ WOHOØ rºI∞« «c≥ sO∂¥
.7-12 ’ dE≤« ,WKLF∑º± d∂•
:wK¥ UL∞ p¢¡«dÆ s± bØQ¢ ,d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ q∂Æ
•
dÒC¥ bÆ .W≤dL∞« ’«dÆô«Ë ’«dÆô« ‹UØd∫±Ë ,d¢uO∂±uJ∞« ‹U®U® s´ «ÎbOF° d∂∫∞« W¥ËU• kH•≈
.œ«uL∞« ÁcN° W¥ËU∫∞« qî«œ œu§uL∞« fO©UMGL∞«
•
.…d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ X∫¢ W¥ËU∫∞« kH∫¢ ô
•
‹U§¸œ w≠ WF¥dß ‹«dOÒG∑∞ Ë√ ,WO∞UF∞« W°u©d∞« Ë√ ,WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸b∞ W{dFL∞« sØU±_« VMÒπ¢
.W¥uµ± W§¸œ 35 Ë W¥uµ± dHÅ …¸«d• W§¸œ sO° U± W¥ËU∫∞« kH•« .…¸«d∫∞«
•
.ozUÆœ fLî s´ b¥e¢ …bL∞ d≥U° ¡u{ Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ v∞« d∂∫∞« W¥ËU• ÷dÒF¢ ô
•
.…b•u∞« w≠ d∂∫∞« W¥ËU• VOØd∑∞ QON∑± ÊuJ¢ v∑• fOJ∞« `∑H¢ ô .wÆ«u∞« UNºOØ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• kH•«
•
.o•ô XÆË w≠ UNKI≤Ë d∂∫∞« W¥ËU• nOKG¢ v∞« ÃU∑∫¢ UL°d≠ d∂∫∞« W¥ËU∫∞ wÆ«u∞« fOJ∞U° kH∑•«
•
s± …¸œUB∞« pK¢ q∏± bºØQ∑∞« ‹«“U¨ „UM≥ ÊuJ¢ UL∏O• Ë√ ·uAJ± ‰Uπ± w≠ d∂∫∞« W¥ËU• kH∫¢ ô
.‰ußËd¥ô« ‹U®d±
•
.…¸ËdC∞« bM´ ô≈ “UNπ∞« s± d∂∫∞« W¥ËU• W∞«“U° rI¢ ô
•
bÆ .d∂∫∞« W¥ËU• vK´ œu§uL∞« wÆ«u∞« W≤«uDßô« Ÿ«dB± `∑H¢ ô
¡uC∞« v∞« W≤«uDßô« `Dß ÷dF¢ U± «–≈ W´U∂D∞« WO´u≤ v≤b∑¢
.¸dC¢ Ë√
•
Ÿ«dB± „b¥ fLK¢ ô YO∫° sOÒ∂± ULØ d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.wÆ«u∞« W≤«uDßô«
•
,d∂∫∞« W¥ËU• qL• bM´ .wÆ«u∞« W≤«uDßô« Ÿ«dB± «Îb°√ fLK¢ ô
.p¥bO° wÆ«u∞« W≤«uDßô« Ÿ«dB± fL∞ VMÒπ¢
•
«–≈ .VI´ vK´ UÎß√¸ UN∂KI¢ ôË ,UN≠d© vK´ W¥ËU∫∞« nÆu¢ ô
bÆ t≤U≠ ,d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ WÅ«d∑± WFDÆ v∞« d∂∫∞« ‰u∫¢
.d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸ bM´ v∑• UN∑∞«“≈ qO∫∑º¥
•
œ«b´ù«
.pºØU≠ “UNπ∞ 3-fØ≈ ·≈ Ÿu≤ d∂∫∞« ‹U¥ËU• qLF∑ß«
.‰UF∑®ö∞ q°UÆ d∂∫∞« ‚u∫º± Ê≈ .VN∞ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• Âd¢ ô
13-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 14
.fØUH∞« “UN§ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• VØÒd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.¡U°dNJ∞U° ‰uÅu± “UNπ∞« ÊQ° bØQ¢
1
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë ÃôeL∞« l≠¸≈
2
p∞– Ê_ ÃôeL∞« vK´ jGC∞« ÊËœ w±U±ô« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.„“UN§ VD´ V∂º¥ bÆ
.wÆ«u∞« UNºOØ s± …b¥bπ∞« 3 fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU• Ãdî«
3
nOKG¢ v∞« ÃU∑∫¢ UL°d≠ d∂∫∞« W¥ËU∫∞ wÆ«u∞« fOJ∞U° kH∑•« •
.o•ô XÆË w≠ UNKI≤Ë d∂∫∞« W¥ËU•
Ÿ“Òu∑∞ ‹«d± …b´ dîü« v∞« V≤Uπ∞« s± o≠d° d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸
.UNKî«œ ËÌUº∑± qJA° d∂∫∞«
4
.ËÌUº∑± dO¨ qJA° d∂∫∞« Ÿ“Òu¢ «–≈ W´U∂D∞« WO´u≤ ÈœÒd∑¢ bÆ •
2 qBH∞«
œ«b´ù«
14-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 15
V∫ß≈ r£ ,nOE≤Ë uÌ∑º± `Dß vK´ UN∑∂Ò£Ë d∂∫∞« W¥ËU• l{
.wJO∑ßö∂∞« œ«bÒº∞« q¥e∑∞ o≠d° WOJO∑ßö∂∞« …ËdF∞«
5
.œ«bÒº∞« lDÆ ÈœUH∑∑∞ Ê“«u¢Ë ÂUJ•S° V∫ß≈ •
w∂≤U§ dEM±
œ«b´ù«
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
ÍuK´ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
v∞« fØUH∞« “UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
l± UHDÅ« bÆ UN¥¡u∑≤ ÊQ° «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê√ sJL¥ b• vBÆ√
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞«
6
.UNC∂I± s± Uα˜ d∂∫∞« W¥ËU• qL•« •
.w±U±_« ¡UDG∞« oKG∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
15-2
œ«b´ù«
7
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 16
‚¸u∞« qOL∫¢
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ÍœUF∞« ‚¸u∞« qOL∫¢ WOHOØ rºI∞« «c≥ p∞ sOÒ∂¥
.5 qBH∞« dE≤« ,fØUH∞« “UNπ∞ Á¸UO∑î«Ë ‚¸u∞« ‹U∂KD∑± ‰u• WK±UJ∞« qOÅUH∑K∞
:wK¥ UL∞ p¢¡«dÆ s± bØQ¢ ,‚¸u∞« qOL∫¢ q∂Æ
Ë√ ,sOK¥ ô UÎÆ¸Ë qLF∑ß« .‚¸u∞U° d∂∫∞« Z±b∑∞ WO∞U´ …¸«d• ‹U§¸œ ¸eOK∞U° W´U∂D∞« WI¥d© Âbª∑º¢
qO∂ß vK´ .W¥uµ± W§¸œ 170 s± »dI¢ …¸«d• ‹U§¸œ w≠ …¸U{ ‹«“U¨ ¸bB¥ Ë√ t≤u∞ bIH¥ Ë√ ,dª∂∑¥
WØdA∞« Ë√ WºßRL∞« ‚¸Ë s± UÎ¥Ò√ ÊQ° bØQ¢ .¸eOK∞« ‹UF°U© w≠ )bK§( ‚d]∞« ‚¸Ë Âbª∑º¢ ô ,‰U∏L∞«
.WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸œ qL∫∑¥ Ê« tMJL¥ qLF∑ºL∞« ÊuKL∞« ‚¸u∞« Ë√ )Ê«uMF∞«Ë W±öF∞U°(
ô t≤« .WØdA∞« Ê«uM´Ë W±öF° ‚¸u∞«Ë wMDI∞« ‚¸u∞«Ë ,ŒUºM∑ßô« …eN§_ ÍœUF∞« ‚¸u∞« pºØU≠ “UN§ r´b¥ •
.…dJ° vK´ eNπL∞« ‚¸u∞« fO∞Ë ,jI≠ lDÒIL∞« ÍœUF∞« ‚¸u∞« qLF∑ß« .UÎÅUî UÎÆ¸Ë VKD∑¥
pºØU≠ “UN§ l± t∞ULF∑ßU° `BM¥Ô Íc∞« s± œbF∞«Ë Ê“u∞«Ë ,rπ∫∞« WO•U≤ s± `O∫Å ‚¸u∞ pKOL∫¢ s± bØQ¢ •
.)5 qBH∞« 1(
«c≥ dOOG¢ pMJL¥ sJ∞Ë ,4 Í√ rπ∫° UÎÆ¸Ë qL∫∑∞ lMBL∞« w≠ ‹bÒ´√ bÆ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« Ê≈ •
)7-5 ’ 1( .‚¸u∞« s± Èdî√ ÂUπ•√ v∞« œ«b´ù«
qHßô« v∞« t§u∞« Ë√ vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ s± ‚¸u∞« rOKº¢ r∑¥ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¢ Ê« p≤UJ±S° •
.UNz«œQ° ÂuI¢ w∑∞« WLNLK∞ UÎI∂© «c≥ d∑î≈ .)4-5 ’ 1(
W∞«“S° rÆ ,‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ÍœUH∑∞ .WÆ¸Ë 50 s± »dI¥ UL∞ lº¢ Ê√ qHßô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑H∞ sJL¥ •
.50 v∞« œbF∞« qB¥ Ê√ q∂Æ W∫∑H∞« Ác≥ s± ‚¸u∞«
.W´U∂D∞U° fØUH∞« “UN§ ÂuI¥ U±bM´ ‚¸u∞« qLÒ∫¢ ô •
.qØUA± UÎ∂∂º± bFπ∑¥ Ë√ Íu∑K¥ bÆ t≤_ WK¥u© ‹«d∑H∞ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UÎßbJ∑± ‚¸u∞« „d∑¢ ô •
iF° rOIK¢ ¡uß w≠ V∂º∑¢ Ê√ ,ÈuBI∞« W°u©d∞« Ë√ …¸«d∫∞« ‹U§¸œ q∏± ,WDO∫L∞« ‰«u•_« iF∂∞ sJL¥ •
.…d± qØ …b•«Ë WÆ¸Ë rOIK∑° rI≠ ,U± WKJA± p∑Æô «–≈ .÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞«
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« qî«œ lI¢ ¡UO®√ W¥√ Ÿb¢ ô wJ∞ ¸c∫∞« cî •
w≠ ö
Î Å√ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« l± …b¥b§ W±“¸ ‚«¸Ë√ jKî VMπ¢ •
‚¸u∞« s± …b¥b§ W±“¸ W≠U{≈ Ê≈ .÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
«–≈ .‚¸uK∞ «Î¸UA∫≤≈ V∂ºOß ö
Î Å√ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« W∞«“≈ ÊËœ
…œU´≈Ë qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« W∞«“S° rÆ ,…b¥b§ W±“¸ W≠U{≈ pOK´ V§
Ò u¢
.…b¥bπ∞« W±“d∞« l± W¥uß tKOL∫¢
2 qBH∞«
œ«b´ù«
16-2
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 17
WOMOB∞« w≠ 4 Í√ rπ∫° )rK±10 u≥ ‚¸u∞« W±“d∞ ŸUH¢¸« vBÆ√( ‚¸u∞« s± W±“¸ qOL∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
1
uÌ∑º± `Dß vK´ WHª° UN°dC° p∞–Ë ‚¸u∞« s± W±“¸ dC
Ò •
.UN¢U≠U• V¢Òd∑∞
2
.‚¸u∞« W±“d∞ »¸UIL∞« ÷dF∞U° ‚¸u∞« wKO∞œ `∑≠≈
3
1 ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« W±“¸ q
j∂{« r£ ,)ôÎË√ W±bIL∞« W≠U•Ë pN§«u¢ W´U∂D∞« W∫HÅ(
. 2 ‚¸u∞« ÷d´ Vº• ‚¸u∞« wKO∞œ
4
œ«b´ù«
.fØUH∞« “UN§ s± ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ Ãdî«
1
.‚¸u∞« W±“¸Ë ‚¸u∞« wKO∞œ sO° ⁄«d≠ œu§Ë Âb´ s± bØQ¢ •
2
2
17-2
œ«b´ù«
2 qBH∞«
02_L290_Arabic_CH02.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 18
.tK∫± v∞« ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ b´√
5
lML∑∞ tK∫± v∞« ¡UDG∞« «c≥ …œU´≈ s± bØQ¢ •
.…b•u∞« qî«œ ¸U∂G∞« rØ«d¢
.)4-5 ’ 1( UÎ¥¸Ëd{ p∞– ÊUØ «–« ‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± j∂{«
6
.W´U∂DK∞ Êü« e≥U§ pºØU≠ “UN§ Ê≈
fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î≈
l∂D¥ fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ∑∞« lOD∑º¢ ,‚¸uK∞ pKOL∫¢Ë d∂∫∞« W¥ËU∫∞ p∂OØd¢Ë ,fØUH∞« “UNπ∞ p∂OØd¢ ‰U•
.)2-10 ’ 1( U± WIO£u∞ aº≤ …b´ qLF° p∞–Ë `O∫Å qJA°
.13 qBH∞« dE≤« ,W´U∂D∞« w≠ qØUA± p∑Æô «–≈
2 qBH∞«
œ«b´ù«
18-2
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 1
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
‹U±uKFL∞« qOπº¢
2-3........................................................ “u±d∞«Ë ·d•_« ,ÂUƸô« ‰Uîœù ‹«œU®¸≈
4-3....................................................................................... U± QDî `O∫B¢
5-3............................................................................ qß
 dL∞« ‹U±uKF± qOπº¢
5-3............................................................................ ?qß
 dL∞« ‹U±uKF± w≥ U±
6-3................................................................................ XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœ≈
6-3.................................................................... pºØU≠ “UN§ rß«Ë rƸ qOπº¢
8-3..............................................................................wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
9-3............................................................................... w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
9-3................................................................................. R ¸¬ ÕU∑HL∞« qOπº¢
11-3............................................................................. wHOB∞« XOÆu∑∞« œ«b´«
1-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
❑
❑
❑
❑
❑
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 2
“u±d∞«Ë ·d•_« ,ÂUƸ_« ‰Uîœù ‹«œU®¸≈
`O¢UH± s± UÎ¥√ œb∫∑∞ ÁU≤œ√ ‰Ëbπ∞« l§«¸ ,U± rƸ Ë« rß« ‰U pM± VKD¢ …uDî v∞« qB¢ U±bM´
:Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫K∞ UNOK´ jGC∞« wG∂M¥ ÂUƸ_«
¸“
·d∫∞« jL≤
):A( dO∂J∞«
·d∫∞« jL≤
ÂUƸô« jL≤
):a( dOGB∞«
):1(
1
1
ABC
2
ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ
abcåäáàãâæç
2
3
D E F -D Ë É È Ê
defdëéèê
3
4
GHIÏÍÌÎ
ghiïíìî
4
5
JKL
jkl
5
MNOÑØÖÓÒÕÔ
mnoñøöóòõô
6
7
PQRS
pqrs
7
8
TUVÜÚÙÛ
tuvüúùû
8
WXYZY
wxyzy
9
DEF
GHI
JKL
MNO
6
PQRS
TUV
WXYZ
9
0
0
#
– . A # ! " , ; : ^ ` _ = ⁄ | ’ ? $ @ % & + ( ) [ ] { } < >
dO∂J∞« ·d∫∞« jL≤
dOGB∞« ·d∫∞« jL≤
):A(
):a(
):1( ÂUƸô« jL≤
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« UÎOzUIK¢ œuF∑ß …b•u∞« ÊU≠ ,‹U≤UO∂∞« ‰Uîœ≈ sO° U± WO≤U£ 60 s± d∏Ø_ XHÆu¢ «–≈
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
2-3
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 3
·d•_«Ë ÂUƸ_« wDL≤ sO° U± ‰UI∑≤ô« <
_
·d•_« jL≤ ,):1( ÂUƸ_« jL≤ ¸U∑ª∑∞ T vK´ jG{√
.):a( …dOGB∞« ·d•_« jL≤ Ë√ ,):A( …dO∂J∞«
:1
ÂUƸ_« jL≤
_
:A
…dO∂J∞« ·d•_« jL≤
_
:a
…dOGB∞« ·d•_« jL≤
·d•√ ‰U <
‹U±uKFL∞« qOπº¢
…dO∂J∞« ·d•_« jL≤ v∞« ‰u∫∑∑∞ T vK´ jG{«
.):a( …dOGB∞« ·d•_« jL≤ Ë√ ):A(
1
:‰U∏±
Íc∞« ·d∫∞« Íu∫¥ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢
Íc∞« ·d∫∞« dNE¥ v∑• ‹«d± …b´ tOK´ jG{« •
.UN¥u∫¥ w∑∞« ·d•_« d∂´ ÕU∑H± qØ ¸Ëb¥ .Áb¥d¢
jGC∞« b¥d¢ Íc∞« ÕU∑HL∞« s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ «–≈ •
.2-3 ’ dE≤« ,Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫K∞ tOK´
2
:‰U∏±
`O¢UH± ö
Î LF∑º± Èdî_« ·d•_« ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_«
sL{ t∞U b¥d¢ Íc∞« w∞U∑∞« ·d∫∞« ÊUØ «–« •
p∞– vK´ W©Uº∂° jG{« ,nK∑ª± rƸ ÕU∑H±
.Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« dNE¥ v∑• ÕU∑HL∞«
-Ë√sL{ t∞U b¥d¢ Íc∞« w∞U∑∞« ·d∫∞« ÊUØ «–«
,2 …uDª∞« w≠ tOK´ XDG{ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± fH≤
v∞« wzuC∞« d®RL∞« „d∫∑∞ ¬ vK´ jG{«
qJA° rÆd∞« ÕU∑H± fH≤ vK´ jG{« r£ .sOLO∞«
.Áb¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« dNE¥ v∑• ¸dJ∑±
.Space ÕU∑H± vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô •
3
_
:A
:‰U∏±
C
:A
CA
:A
3-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 4
ÂUƸ√ ‰Uîœ≈ <
_
:1
1_
:1
10_
:1
.):1( ÂUƸ_« jL≤ v∞« ‰u∫∑∑∞ T vK´ jG{«
1
:‰U∏±
Íc∞« rÆd∞« Íu∫¥ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢
.Space vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœù •
2
:‰U∏±
`O¢UH± ö
Î LF∑º± Èdî_« ÂUƸ_« ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_«
3
“u±¸ ‰Uîœ≈ <
#
:1
:‰U∏±
#–
:1
:‰U∏±
Íc∞« e±d∞« dNE¥ v∑• ¸dJ∑± qJA° # vK´ jG{«
.Áb¥d¢
1
„d∫∑∞ ¬ vK´ jG{« ,dî¬ e±¸ ‰U ‹œ¸« «–«
qJA° # vK´ jG{« r£ ,sOLO∞« v∞« wzuC∞« d®RL∞«
.Áb¥d¢ Íc∞« e±d∞« dNE¥ v∑• ¸dJ∑±
2
U± QDî `O∫B¢
`∫B∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈ ,p∞– s± ôÎb° .Clear ÕU∑H± vK´ jGC∞U° p∞–Ë q U± q±UØ u∫± p≤UJ±U°
:œ«dH≤« vK´ ·d•_«
CANEN
:A
:‰U∏±
CANON
:A
:‰U∏±
X∫¢ wzuC∞« d®RL∞« „d∫∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
.QDª∞« ·d∫∞«
1
·d∫∞« Íu∫¥ Íc∞« rÆd∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.QDª∞« ·d∫∞« s´ UÎ{u´ tKîb¢ wJ∞ ,`O∫B∞«
2
tOK´ jGC∞« b¥d¢ Íc∞« ÕU∑HL∞« s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ «–« •
.2-3 ’ dE≤« ,b¥d¢ Íc∞« ·d∫∞« vK´ qB∫∑∞
vK´ jG{« ,‹U∫O∫B∑∞« ¡«d§≈ s± pzUN∑≤« bM´
.t∑K UL± b¥bπ∞« qOπº∑° ÂuI∑∞ Set ÕU∑HL∞«
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3
4-3
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 5
qß
 dL∞« ‹U±uKF± qOπº¢
?qß
 dL∞« ‹U±uKF± w≥ U±
,rNH¢U≥/rNºØU≠ rƸ ,WØdA∞« rß« Ë« WIO£u∞« pO∞« q߸« Íc∞« hªA∞« rß« ÊU≠ ,U± WIO£Ë rK∑º¢ U±bM´
n¥dF¢" Ë√ "qß
 dL∞« ‹U±uKF±" Ác≥ v´b¢ .W∫HÅ qØ vK´√ …dOGÅ ·Ëd∫° l∂D¢Ô bÆ ‰U߸ô« XÆËË a¥¸Q¢Ë
·dF¥ wJ∞ pºØU≠ “UN§ vK´ p° WÅUª∞« qOÅUH∑∞« qO㧛 pMJL¥ ,WI¥dD∞« fHM° .) ◊ ‹( "qß
 dL∞« ·dD∞«
WOHOJ∞« vK´ ‰U∏± ÁU≤œ√ .tO∞« XK߸√ v∑±Ë WIO£u∞« tO∞« q߸√ s± ,U± WIO£Ë tO∞« XK߸√ U± v∑± ,dîü« ·dD∞«
:p¢b•Ë s± XK߸√ WIO£Ë vK´ p° WÅUª∞« qß
 dL∞« ‹U±uKF± UN° l∂D¢Ô w∑∞«
27/12 2001 10:12
FAX 123 4567
YOUR NAME
RECEIVER
THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE•BOOLE•DORSET•BH25 8ER
‹U±uKFL∞« qOπº¢
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 – FAX 123456
001
¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U°
l∂D¢Ô u∞ ULO≠
qß
 dL∞« ‹U±uKF±
øUî Ë√ qî«œ
…¸uBL∞« WIDML∞«
, ◊ ‹ q∫± 1(
.)4-14 ’
Our Ref. 350/PJC/EAC
.‰U߸ô« XÆËË a¥¸Q¢
pºØU≠ rƸ
.pH¢U≥ Ë√
u∞ ULO≠ ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL°
FAX "fØU≠" ÷dF¥Ô
q∂Æ TEL "n¢U≥" Ë√
rƸ W±ö´ 1( rÆd∞«
.)4-14 ’ ,n¢UN∞«
UM≥ rK∑ºL∞« rß« dNE¥
X±bª∑ß« bÆ XMØ Ê≈
…dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
rNºØU≠ rƸ X∂K©Ë
VKD∞« Uαbª∑º±
.l¥dº∞«
W∫HÅ rƸ dNE¥
.fØUH∞« WIO£Ë
rß« Ë√ pLß«
.p∑Ød®
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ ‹«¡«d§ù« l∂¢≈ ,pºØU≠ “UN§ w≠ qß
 dL∞« ‹U±uKF± ‰Uîœù
5-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 6
XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœ≈
:sO¥¸Uπ∞« XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« ‰Uîœô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢«
DATA REGSTRATION
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.‹«d± Àö£ Set vK´ jG{«
3
.W®UA∞« vK´ UÎO∞U• bFL∞« a¥¸Q∑∞«Ë XÆu∞« dNEOß •
USER SETTINGS
DATE & TIME
20/12 2001 13:30
:‰U∏±
27/12 2001 15:00
:‰U∏±
WMº∞« ,dNA∞« ,ÂuO∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.qºKº∑∞« «cN°Ë `O∫B∞« XÆu∞«Ë
4
.WMº∞« s± s¥dOî_« s¥œbF∞« jI≠ q •
bF° 1:00 ,‰U∏LØ( XÆuK∞ W´Uß 24 ‡∞« ÂUE≤ Âbª∑ß« •
œbF∞U° …œdHL∞« œ«b´_« o∂ß«Ë ,)13:00 Ëb∂¢ dNE∞«
.dHÅ
a¥¸Q∑∞« ‰U b´√Ë Clear vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–≈ •
.XÆu∞«Ë
.Set vK´ jG{«
5
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
6
DATA ENTRY OK
UNIT TELEPHONE #
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
pºØU≠ “UN§ rß«Ë rƸ qOπº¢
:p∑Ød® rß« Ë√ pLß«Ë ,„“UN§ n¢U≥/fØU≠ rƸ qOπº∑∞ ¡«d§ô« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.sO¢d± Set vK´ jG{«
3
USER SETTINGS
DATE & TIME
.bK∂∞« Vº• )WMº∞«Ë dNA∞« ,ÂuO∞«( qºKº¢ nK∑ª¥ *
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
6-3
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
UNIT TELEPHONE #
TEL=
TEL=
123 4567
12:32 PM
Page 7
"…b•u∞« n¢U≥ rƸ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.UNIT TELEPHONE #
4
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
5
:‰U∏±
pH¢U≥/pºØU≠ rƸ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« tO≠ UL° «Îœb´ 20 ÁUBÆ√(
.Space ÕU∑H± vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô •
.rÆd∞« …¡«dÆ qNÒº¢ UNMJ∞Ë W¥¸UO∑î« ‹U¨«dH∞«
vK´ jG{« ,rÆd∞« q∂Æ )+( W≠U{≈ W±ö´ ‰Uîœô •
.+ ÕU∑H±
‰U b´√Ë Clear vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–≈ •
.rÆd∞«
6
.sO¢d± Set vK´ jG{«
7
rß« Ë√ pLß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° ,UÎ≠d• 24 ÁUBÆ√( p∑Ød®
8
DATA ENTRY OK
‹U±uKFL∞« qOπº¢
UNIT NAME
_
:A
:‰U∏±
CAN0N
:A
:‰U∏±
.2-3 ’ dE≤« ,·d•√ ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.rßô« ‰U b´√Ë Clear vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–≈ •
DATA ENTRY OK
.Set vK´ jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
10
TX TERMINAL ID
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
"Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° W∫zô" W´U∂© pMJL¥ ,pºØU≠ “UN§ w≠ qß
 dL∞« ‹U±uKF± qO㧛 s± oI∫∑K∞
.)2-14 ’ 1( USER'S DATA LIST
7-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 8
wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ Set
.„bM´ t° ‰uLFL∞« wH¢UN∞« ÂUEM∞U° ’Uª∞« wH¢UN∞« jª∞« ŸuM∞ bÒF± t≤√ s± bØQ¢ ,pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« q∂Æ
.WOK∫L∞« n¢UN∞« WØd® l± oI∫¢ ,wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈
:wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈ dOOG¢ v∞« W§U∫° XMØ U± «–≈ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.sO¢d± Set vK´ jG{«
3
"wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL LINE TYPE
4
.Set vK´ jG{«
5
wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:w¢ü« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
6
DATE & TIME
TEL LINE TYPE
TOUCH TONE
:‰U∏±
)wC∂M∞« VKDK∞( ROTARY PULSE* )wLGM∞« VKDK∞( TOUCH TONE R-KEY SETTING
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
7
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
8
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF° w≠ …d≠u∑± ROTARY PULSE Ê« *
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
8-3
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 9
w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
jª∞U° ôÎuÅu± pºØU≠ “UN§ ÊUØ «–« .w´dH∞« ‰œU∂LK∞ wK∫± ÂUE≤ u≥ )’Uî w´d≠ ‰œU∂±( "PBX" Ê≈
,ôÎË√ w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rƸ VK© pOK´ Vπ¥ t≤U≠ ,dî¬ wH¢U≥ ÂUE≤ d∂´ Ë√ w´d≠ ‰œU∂± d∂´ wH¢UN∞«
.U≥b¥d¢ w∑∞« WNπ∞« rƸ VK© r£ s±Ë
jª∞« v∞« ÕULº∞« rÆ¸Ë ’Uª∞« w´dH∞« ‰œU∂LK∞ ÕULº∞« Ÿu≤ qO㧛 pMJL¥ t≤U≠ ,¡«d§ù« «c≥ qONº∑∞
n¢U≥/fØU≠ rƸ VK© q∂Æ ÕU∑HL∞« «c≥ vK´ jGC∞« v∞« jI≠ ÃU∑∫¢ YO∫° R ¸¬ ÕU∑HL∞« sL{ w§¸Uª∞«
.ÁU≤œ√ dE≤« ,qOÅUH∑K∞ .tO∞« ‰uÅu∞« b¥d¢
R ¸¬ ÕU∑HL∞« qOπº¢
sL{ w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rÆ¸Ë ’Uª∞« w´dH∞« ‰œU∂LK∞ ÕULº∞« Ÿu≤ qOπº∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.R ¸¬ ÕU∑HL∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.sO¢d± Set vK´ jG{«
3
"¸¬ ÕU∑HL∞« œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.R-KEY SETTING
4
.Set vK´ jG{«
5
.PBX "’Uî w´d≠ ‰œU∂±" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.Set vK´ jG{«
7
‰œU∂L∞« ÂUEM° ’Uª∞« ÕULº∞« Ÿu≤ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
*. „bM´ w´dH∞«
:sO° s± ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
PREFIX WzœU° HOOKING W´u≠d± W´ULº∞« -
8
DATE & TIME
R-KEY SETTING
PSTN
:‰U∏±
PBX
HOOKING
9-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
:‰U∏±
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 10
"i¥¸Q∑∞«" Ë√ HOOKING "W´u≠d± W´ULº∞«" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:8 …uDª∞« w≠ * EARTH CONNECTION
M-KEY SETTING
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
10
w≠ PREFIX "WzœU°" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:8 …uDª∞«
123456
:‰U∏±
123456P
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
9
jª∞« v∞« ÕULº∞« rƸ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)«Îœb´ 19 ÁUBÆ√( w§¸Uª∞«
10
.UÎ∑ÆR± UÎHÆÒu¢ qîb∑∞ Redial/Pause vK´ jG{«
11
.Set vK´ jG{«
12
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
13
M-KEY SETTING
15:00
3 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
‹U±uKFL∞« qOπº¢
10-3
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 11
*wHOB∞« XOÆu∑∞« œ«b´«
.‰uBH∞« w≠ ‹«dOOG∑K∞ UI∂© W´Uº∞« XÆË nKª¥ Ë« ÂbI¥ Íc∞« wHOB∞« XOÆu∑∞« ÂUE≤ Ê«bK∂∞« iF° vMÒ∂∑¢
XÆu∞«Ë ÂuO∞« l{ËË wHOB∞« „œö° XOÆu¢ ÂUE≤ …«¸UπL∞ „“UN§ w≠ XÆu∞« ‹U±uKF± dOOG¢ ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥
.wHOB∞« XOÆu∑∞« vN∑M¥Ë √b∂¥ U±bM´
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
‹U±uKFL∞« qOπº¢
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
SUMMER TIME
ON
:‰U∏±
ON
:‰U∏±
.…b•«u∞« WºLK∞U° l¥dº∞« ‰UB¢ô« W•u∞ `∑≠≈
1
.DATA REGISTRATION ÕU∑H± jG{«
2
.Set ÕU∑H± jG{«
3
.SYSTEM SETTINGS ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{«
4
Set ÕU∑H± jG{«
5
.SUMMER TIME ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{«
6
Set ÕU∑H± jG{«
7
.»u¨dL∞« œ«b´ô« ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{«
;w∞U∑∞« s± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ •
ON .wHOB∞« XOÆu∑∞« sJÒL¥
OFF .wHOB∞« XOÆu∑∞« qDÒF¥
8
:8 …uDî w≠ OFF ¸U∑ª¢ «–≈ <
TEL REGISTRATION
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
Set ÕU∑H± jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ Stop ÕU∑H± jG{«
10
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF° w≠ …d≠u∑± wHOB∞« XOÆu∑∞« …eÒO± *
11-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 12
:8 …uDî w≠ ON ‹d∑î≈ «–≈ <
BEGIN
DATE/TIME
.‹«d± Àö£ Set ÕU∑H± jG{«
9
XOÆu∑∞« tO≠ √b∂¥ Íc∞« dNA∞« ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{«
.wHOB∞«
10
.sO¢dÒ± Set ÕU∑H± jG{«
11
XOÆu∑∞« tO≠ √b∂¥ Íc∞« Ÿu∂ßù« ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{«
.wHOB∞«
12
MONTH
MARCH :‰U∏±
APRIL :‰U∏±
WEEK
LAST WEEK :‰U∏±
FIRST WEEK :‰U∏±
;w∞U∑∞« s± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥
FIRST
SECOND
THIRD
FOURTH
f±Uª∞« Ë√ l°«d∞« Ÿu∂ßù«) LAST
WEEK
WEEK
WEEK
WEEK
WEEK
•
-
-
(¸U∑ªL∞« dNA∞« vK´ «œUL∑´≈
DAY
.sO¢dÒ± Set ÕU∑H± jG{«
13
.wHOB∞« XOÆu∑∞« tO≠ √b∂¥ Íc∞« ÂuO∞« ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{«
14
.sO¢dÒ± Set ÕU∑H± jG{«
15
.wHOB∞« i¥uF∑∞« …b± ‰Uîœô W¥œbF∞« ¸«¸“_« qLF∑º¥
- :p∞– vK´ ‰U∏±Ë( XÆuK∞ W´Uß 24 WGOÅ qLF∑ß« •
.dHB° …bO•u∞« ÂUƸ_« o∂º¢Ë )14:00 w≥ ¡Uº± 2:00
16
SUNDAY :‰U∏±
SUNDAY :‰U∏±
TIME
01:00 :‰U∏±
02:00 :‰U∏±
3 qBH∞«
‹U±uKFL∞« qOπº¢
12-3
03_L290_Arabic_CH03.qxp
7/22/02
END DATE/TIME
12:32 PM
Page 13
.‹«d± Àö£ Set ÕU∑H± jG{«
17
s± Âu¥ ,Ÿu∂ß≈ ,dNA∞« ¸UO∑îù Set Ë ¨ Ë√ ∂ jG{«
w≠ ULØ ,wHOB∞« XOÆu∑∞« wN∑M¥ ULMO• XÆu∞«Ë ,Ÿu∂ßù«
‰U∏±Ë( .BEGIN DATE/TIME œ«b´ô 16 v∞≈ 10 ‹«uDî
OCTOBER LAST WEEK. SUNDAY :p∞– vK´
)03:00Ë
18
MONTH
OCTOBER :‰U∏±
TEL REGISTRATION
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
Set ÕU∑H± jG{«
19
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ Stop ÕU∑H± jG{«
20
‹U±uKFL∞« qOπº¢
13-3
‹U±uKFL∞« qOπº¢
3 qBH∞«
03_L290_Arabic_CH03.qxp
3 qBH∞«
7/22/02
12:32 PM
Page 14
‹U±uKFL∞« qOπº¢
14-3
04_l290_Arabic_CH04.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 1
4 qBH∞«
ozU£u∞« Wπ∞UF±
2-4....................................................................................... ozU£u∞« ‹U∂KD∑± ❑
2-4..................................................................... U± WIO£u∞ W•uºLL∞« WIDML∞« •
3-4......................................................................................... ozU£u∞« qOL∫¢ ❑
4-4......................................................... )‹ Ë Â( w≠ WIO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈ •
ozU£u∞« Wπ∞UF±
1-4
ozU£u∞« Wπ∞UF±
4 qBH∞«
04_l290_Arabic_CH04.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 2
WIO£u∞« ‹U∂KD∑±
:WO∞U∑∞« ‹U∂KD∑L∞« l± UN±ö∑ß« Ë√ UN∞U߸« ÷dG∞ )‹ Ë Â( w≠ UNKLÒ∫¢ w∑∞« ozU£u∞« o≠«u∑¢ Ê« Vπ¥
‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë
Ê“u∞«Ë WØULº∞« fHM°
rK± 355.6 * 216 vBÆ_«
rK± 105 * 148 v≤œ_«
rπ∫° Ë√ 4 Í√ rπ∫° WÆ¸Ë 20 W¥UG∞
*qzUßd∞«
*w≤u≤UI∞« rπ∫∞U° ‚«¸Ë√ 10 W¥UG∞
rK± 0.13 v∞« 0.06
2Â/r¨ 90 v∞« 40
…b•«Ë W∫HB° WIO£Ë
d∑± 1 * rK±216 :vBÆô«
rK± 105 * 148 :v≤œô«
…b•«Ë WƸË
rπ∫∞«
)◊ * Ÿ(
œbF∞«
rK± 0.23 v∞« 0.06
2Â/r¨ 240 v∞« 35
WØULº∞«
Ê“u∞«
qØUAL° ozU£Ë <
:WO∞U∑∞« ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ s± UÎ¥√ qLF∑º¢ ô ,)‹ Ë Â( wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ lML∞ •
Êu°dJ∞U° dNEL∞« ‚¸u∞« Ë√ Êu°dJ∞« ‚¸Ë wM∏L∞« Ë√ bFÒπL∞« ‚¸u∞« wKDL∞« ‚¸u∞« Íu∑KL∞« Ë√ ·uHKL∞« ‚¸u∞« «Îb§ oOÆd∞« Ë√ oOÆd∞« ‚¸u∞« ‚eLL∞« ‚¸u∞« .)‹ Ë Â( w≠ WIO£u∞« qOL∫¢ q∂Æ )a∞«.. ‚¸u∞« p°UA± ,fO°U°b∞« ( ‚¸u∞« j°d¥ Ê√ t≤Q® s± U± qØ W∞«“U° rÆ
‚¸u∞« qOL∫¢ q∂Æ UαUL¢ n
Ò § bÆ ‚¸u∞« vK´ `O∫B∑∞« qzUß Ë√ d∂• Ë√ WIÅô …œU± W¥√ ÊQ° bØQ¢
.)‹ Ë Â( w≠
ôÎb° aºM∞« qLÒ• r£ ,UNM± Wªº≤ qL´U≠ ,`O∫Å qJA° )‹ Ë Â( w≠ UNLOIK¢ sJL¥ ô WIO£Ë p¥b∞ X≤UØ Ê≈
.UNM´
rOKº∑∞« W∫∑H∞ p∞ULF∑ß« s± bØQ¢ ,pºØU≠ “UN§ o¥d© s´ UN∑´U∂D° XLÆ U± WIO£Ë qßd∑ß XMØ Ê≈
.)4-5 ’ 1( WIO£uK∞ p∑´U∂© bM´ qHßô« v∞« t§u∞«Ë
•
•
•
•
U± WIO£u∞ W•uºLL∞« WIDML∞«
rK± 4 vBÆ_« b∫∞«
WIO£Ë s± `ºLOÔß U± WKKEL∞« WIDML∞« sOÒ∂¢
lI¢ p∑IO£Ë Âuß¸Ë ’uB≤ ÊQ° bØQ¢ .U±
.WIDML∞« Ác≥ sL{
4 Í√
rK± 4 vBÆ_« b∫∞«
rK± 3 vBÆ_« b∫∞«
rK± 3 vBÆ_« b∫∞«
2Â/r¨ 75 Ê“u° ‚¸Ë *
4 qBH∞«
ozU£u∞« Wπ∞UF±
2-4
04_l290_Arabic_CH04.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 3
ozU£u∞« qOL∫¢
:)‹ Ë Â( w≠ ozU£Ë qOL∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.WIO£u∞« ÷d´ Vº• ozU£u∞« wKO∞œ j∂{«
1
Â( w≠ ,qHß_« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« WLÆ o≠d° q
.U΢uÅ lLº¢ v∑• )‹ Ë
2
`ÌDß vK´ ‹U∫HB∞« …œbF∑L∞« ozU£u∞« WHª° »d{« •
.)‹ Ë Â( w≠ UN∞U q∂Æ UN¢U≠U• V¢Òd∑∞ uÌ∑º±
ozU£u∞« Wπ∞UF±
.`ºLK∞ Êü« …e≥U§ WIO£u∞«
.W±“d∞« dî¬ s± Èdî_« uK¢ …b•«Ë ‹U∫HB∞« rIK¢Ô ,‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£u∞ •
.…b¥b§ WOKLF° ¡b∂∞« q∂Æ p∑IO£Ë ‹U∫HÅ lOL§ `º± r∑¥ v∑• dE∑≤« •
‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë l± qØUA± <
V¢Òd∑∞ uÌ∑º± `ÌDß vK´ WHª° UN°d{«Ë W±“d∞« W∞«“S° rÆ ,)‹ Ë Â( w≠ ozU£Ë rOIK¢ bM´ WKJA± p∑Æô «–«
.)‹ Ë Â( w≠ W±“d∞« qîœ√Ë ,WO±U±_« UN∑≠U• qOL¢ YO∫° W±“d∞« "u©≈" r£ .UN¢U≠U•
.)2-4 ’ 1( W±“ö∞« ‹U∂KD∑L∞« l± o≠«u∑¢ WIO£u∞« ÊQ° bØQ¢ ,rOIK∑∞« qØUA± ÍœUH∑∞
3-4
ozU£u∞« Wπ∞UF±
4 qBH∞«
04_l290_Arabic_CH04.qxp
7/22/02
12:32 PM
Page 4
)‹ Ë Â( w≠ WIO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
dî¬ rOIK¢ √b∂¥ v∑• dE∑≤« ,)‹ Ë Â( w≠ …œu§uL∞« p∑IO£Ë v∞« ‹U∫HÅ W≠U{« v∞« Xπ∑•« U± «–«
sO∑∫HB∞« vK´ wG∂M¥ .)w≤u≤UI∞« rπ∫∞« s± 10( W∫HÅ 30 U≥UBÆ√ WO≠U{≈ ‹U∫HÅ qLÒ• r£ ,W∫HÅ
.rß2,5 s± »dI¥ UL° ULNCF° ‚u≠ U∂Ø«d∑° Ê« …b¥bπ∞« s± v∞Ë_«Ë …dOî_«
rß2,5
4 qBH∞«
ozU£u∞« Wπ∞UF±
4-4
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 1
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
2-5 ........................................................................................ ‚¸u∞« ‹U∂KD∑±
3-5................................................................................ W´u∂DL∞« W•UºL∞« •
3-5......................................................................... pºØU≠ “UNπ∞ ‚¸u∞« ¸UO∑î≈
3-5........................................................................................... ‚¸u∞« qOL∫¢
4-5..................................... qHßô« v∞« Ë√ vK´ô« v∞« ‹U∫HB∞« t§ËË rOKº∑∞« ¸UO∑î≈
7-5.............................................................................. ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOOG¢
9-5.............................................................................. d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ j∂{
❑
❑
❑
❑
❑
❑
‚¸u∞« WK±UF±
1-5
‚¸u∞« WK±UF±
5 qBH∞«
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 2
‚¸u∞« ‹U∂KD∑±
:÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« s± wK¥ U± qOL∫∑° ÂuI¢ Ê√ p≤UJ±U°
œbF∞«
Ê“u∞
)◊ * Ÿ( rπ∫∞«
rK± 10 :W±“dK∞ ŸUH¢¸« vBÆ√
2Â/r¨ 90-64 rK± 127 * 92\4 v≤œ_«
75 Ê“u° WÆ¸Ë 100 W°«dÆ( 2Â/r¨ 105-64 :…b•«Ë WÆ¸Ë rK± 356 * 216 vBÆ_«
)2Â/r¨
/rK± 297 * 210
)WÅu° 11\69 * 8\27(
rK± 279\4 * 215\9
)WÅu° 11 * 8.5(
rK± 355\6 * 215\9
)WÅu° 14 * 8\5(
v∞« rK± 317 * 216
*rK± 340 * 216
v∞« rK± 254 * 216
*rK± 285 * 216
‚¸u∞« rπ• œ«b´≈
4 Í√
LTR qzUßd∞«
LGL w≤u≤UI∞«
*q¥u©/1 ’Uª∞«
CUSTOM1/LONG
*dOBÆ/2 ’Uª∞«
CUSTOM2/SHORT
:w∞U∑∞« ¡«d§≈ s± bØQ¢ ,tKOL∫¢ b¥d¢ Íc∞« ‚¸u∞« Ÿu≤ ÊQA° ‹¸dÆ bÆ ÊuJ¢ U±bM´
)3-5 ’ 1( pºØU≠ “UN§ l± ‚¸u∞« o≠«u¢ s± oI∫¢ •
Íc∞« ‚¸u∞« rπ∫∞ o°UD± ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ ÊuØ s± oI∫¢ •
.)7-5 ’ 1( tKOL∫∑° ÂuI¢
.)4-5 ’ 1( UNz«d§S° ÂuI¢ w∑∞« WLNLK∞ `O∫Å qJA° bÒF± ‚¸u∞« rOKº¢ ÊuØ s± oI∫¢ •
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° ‚¸uK∞ pKOL∫¢ s± oI∫¢ •
.qÆ√ ‚«¸Ë√ qOL∫¢ v∞« ,œ«b´ù« «c≥ l± ,ÃU∑∫¢ bÆ *
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
2-5
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 3
W´u∂DL∞« W•UºL∞«
rK± 4 ÈuBI∞«
W´u∂DL∞« W•UºL∞« WKKEL∞« WIDML∞« sOÒ∂¢
.4 Í√ rπ∫° ‚¸Ë s±
4 Í√
rOIK∑∞« ÁUπ¢≈
rK± 10 ÈuBI∞«
rK± 5 ÈuBI∞«
rK± 4 ÈuBI∞«
pºØU≠ “UNπ∞ ‚¸u∞« ¸UO∑î≈
‚¸u∞« WK±UF±
:‚¸uK∞ „¸UO∑î« bM´ ‹«œU®¸ù« Ác≥ l∂¢≈
:WO∞U∑∞« ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ s± UÎ¥√ qLF∑º¢ ô ,÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ lML∞ •
Íu∑KL∞« Ë√ ·uHKL∞« ‚¸u∞« –
wM∏L∞« Ë√ bFÒπL∞« ‚¸u∞« –
V©d∞« ‚¸u∞« –
‚eLL∞« ‚¸u∞« –
«Îb§ oOÆd∞« Ë√ oOÆd∞« ‚¸u∞« –
wKDL∞« ‚¸u∞« –
:‚¸u∞« s± WO∞U∑∞« Ÿ«u≤_« vK´ bO§ qJA° W´U∂D∞« r∑¢ ô •
«Îb§ r´UM∞« ‚¸u∞« –
ZOºM∞« s± WO∞U´ W∂ºM° ‚¸Ë –
qOIB∞« ‚¸u∞« –
.‚¸u∞« vK´ ¸U∂¨ œu§Ë Âb´ s± bØQ¢ •
.tM± …dO∂Ø ‹UOLØ ¡«d® q∂Æ ‚¸u∞« ¸U∂∑î« s± bØQ¢ •
UNHOKG¢ w≠ W•u∑HL∞« “d∞« kH•« .t∞ULF∑ßô «Îe≥U§ ÊuJ¢ v∑• uÌ∑º± `ÌDß vK´Ë UÎHKG± tKØ ‚¸u∞« Êeî •
.·U§Ë œ¸U° q∫± w≠Ë ,wKÅ_«
.%60-40 sO° U± WO∂º≤ W°u©¸ Ë ,W¥uµ± W§¸œ 24-18 sO° U± t¢¸«d• ÕË«d∑¢ q∫± w≠ ‚¸u∞« Êeî« •
‚¸u∞« qOL∫¢
.16-2 ’ dE≤« ,÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ ‰u• ‹ULOKF∑K∞
3-5
‚¸u∞« WK±UF±
5 qBH∞«
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 4
qHßô« v∞« Ë√ vK´ô« v∞« ‹U∫HB∞« t§ËË rOKº∑∞« ¸UO∑î≈
‚¸u∞« ¸Uº± <
W∂ßUML∞« rOKº∑∞« W∫∑≠ b¥b∫¢ vK´ „b´UºOß fØUH∞« “UN§ d∂´ ‚¸u∞« rOIK¢ UN° r∑° w∑∞« WOHOJ∞« „«¸œ≈ Ê≈
.UNz«d§S° ÂuI¢ w∑∞« WLNLK∞
dAM¢ w∑∞« ,W≤«uDßô« vK´ Ÿu∂DL∞« …¸uÅ "r߸"‡° ¸eOK∞« ŸUF® ÂuI¥ YO• d∂∫∞« W¥ËU• ôÎË√ ‚¸u∞« “U∑π¥
‚¸u∞« Ãdª¥ .‚¸u∞U° d∂∫∞« )b∫∑Ò¥( X∂Ò∏¥Ô YO• XO∂∏∑∞« lLπ± v∞« ‚¸u∞« qI∑M¥ r£ .‚¸u∞« vK´ d∂∫∞« U≥¸Ëb°
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ Ë√ )…b•u∞« W±bI±( vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ s± fØUH∞« “UN§ s± U≥bM´
.)…b•u∞« vK´√( qHßô«
t§u∞«Ë rOKº∑∞«
qHßô« v∞«
rOKº¢ wI∑M±
‚¸u∞«
vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞«
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
4-5
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 5
‚¸u∞« rOKº¢ ¸UO∑î≈ <
:wK¥ UL∞ p∑E•ö± s± bØQ¢ ,‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ ¸UO∑î« q∂Æ
.)ÁU≤œ√ 1( W´U∂D∞« q∂Æ Uα˜ ‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± j∂C° rÆ •
v∑• dE∑≤« .qØUA± ÀËb• V∂ºOß W´U∂D∞U° …b•u∞« ÂUOÆ ¡UM£√ ‚¸u∞« rOKº¢ WN§ dOOG¢ Ê≈ •
.‚¸u∞« rOKº¢ WN§ dOOG¢ q∂Æ WÎOKØ …b•u∞« s± Ÿu∂DL∞« Ãdª¥
¸UA∫≤≈ lML∞ .WÆ¸Ë 50 s± »dI¥ UL∞ lº¢ Ê« qHßô« v∞« t§u∞«Ë ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑H∞ sJL¥ •
.50 s± œbF∞« qB¥ Ê« q∂Æ W∫∑H∞« Ác≥ s± ‚¸u∞« W∞«“U° rÆ ,‚¸u∞«
W∞«“S° rÆ .vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ s± Ãdª¥ wJ∞ ‚¸uK∞ UÎO≠UØ ôÎUπ± „UM≥ ÊQ° bØQ¢ •
.W∫∑H∞« Ác≥ s± Ãdª¢ UL∞U• WÆ¸Ë qØ
.…b•u∞« s± Ãdª¥ u≥Ë «Îb°√ ‚¸u∞« V∫º¢ ô •
.UNz«d§S° ÂuI¢ w∑∞« WLNL∞« Vº• ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ d∑î≈
.‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± o¥d© s´ qHßô« v∞« Ë« vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« d∑î≈
t§u∞«Ë rOKº∑∞«
(D) qHßô« v∞«
t §u∞«Ë rOKº∑∞«
(U) vK´ô« v∞«
‚¸u∞« WK±UF±
‰UL≥≈ Ê≈ .UNLOKº¢ ‰U• WÆ¸Ë qØ W∞«“S° ÂuI¢ Ê« pOK´ Vπ¥ ,vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« «bª∑ß« bM´
VD´ v∞« ÍœR¥Ë vK´ô« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ V∂º¥ Ê« tMJL¥ «cN° ÂUOI∞«
.„“UN§
5-5
‚¸u∞« WK±UF±
5 qBH∞«
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 6
v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« «bª∑ß« UÎC¥√ p≤UJ±U°
‹U∫HÅ Âö∑ß« Ë« ŒUºM∑ß« bM´ vK´ô«
»dÆ fØUH∞« “UN§ l{ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .…dO∏Ø
s´ «ÎbOF° ‚«¸Ë_« lI¢ YO∫° …bCM± W≠U•
t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ bÒß ÍœUH¢ r∑¥Ë …b•u∞«
l{Ë qC≠ô« s± ÊuJ¥ UL°¸ .vK´ô« v∞«
lLπ∑¢ YO∫° fØUH∞« “UN§ X∫¢ ‚ËbMÅ
.tO≠ ‚«¸Ë_«
5 qBH∞«
‚¸u∞« WK±UF±
6-5
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 7
‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOOG¢
rπ∫° ‚¸Ë qOL∫¢ ‹œ¸√ U± «–≈ .4 Í√ rπ∫° ‚¸Ë qOL∫∑∞ lMBL∞« w≠ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« œ«b´≈ r¢
:‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ dOÒG∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢ÒU≠ ,)2-5 ’ 1( nK∑ª±
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
PRINTER SETTINGS
RX REDUCTION
PAPER SIZE
A4
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"WF°UD∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
.PRINTER SETTINGS
4
.Set vK´ jG{«
5
.PAPER SIZE "‚¸u∞« rπ•" ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
6
.Set vK´ jG{«
7
WOMOBK∞ Áb¥d¢ Íc∞« ‚¸u∞« rπ• ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
8
:‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
A4 )w{«d∑≠ô«( 4 Í√ LTR qzUßd∞« rπ• LGL w≤u≤UI∞« rπ∫∞« CUSTOM ’Uî .2-5 ’ dE≤« ,Áö´√ ‚¸u∞« ÂUπ•√ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
‚¸u∞« WK±UF±
,LTR qzUßd∞« ,A4 4 Í√ ‹d∑î« bÆ XMØ «–« <
:8 …uDª∞« w≠ LGL w≤u≤UI∞« Ë«
.Set vK´ jG{« 9
ECONOMY PRT
15:00
FaxOnly
CUSTOM1/LONG
7-5
‚¸u∞« WK±UF±
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« 10
:‰U∏±
w≠ CUSTOM "’Uî" ‹d∑î« bÆ XMØ «–« <
:8 …uDª∞«
.Set vK´ jG{« 9
5 qBH∞«
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 8
.’Uª∞« ‚¸u∞« rπ• œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« 10
:sOO∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
CUSTOM1/LONG )w{«d∑≠ô«( q¥u©/1 ’Uî CUSTOM2/SHORT dOBÆ/2 ’Uî -
.2-5 ’ dE≤« ,Áö´√ ‚¸u∞« ÂUπ•√ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
.Set vK´ jG{« 11
ECONOMY PRT
15:00
5 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« 12
‚¸u∞« WK±UF±
8-5
05_L290_Arabic_CH05.qxd
7/22/02
12:32 PM
Page 9
d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ j∂{
.%40 v∞« %30 s± »dI¥ UL° d∂∫∞« W¥ËU∫∞ d∂∫∞« „öN∑ß« qOKI¢ pMJL¥ t≤U≠ ,d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ qOFH∑°
.d∂∫∞« W¥ËU• dL´ s± «c≥ qODOß
«c≥ ‰uFH± qD°« ,W´U∂DK∞ …œu§ vK´√ vK´ ‰uB∫K∞ .Ÿu∂DL∞« …œu§ s± qOKI∑∞« r∑Oß t≤U≠ ,œ«b´ù« «c≥ jOAM∑°
.œ«b´ù«
:d∂∫∞« dO≠u¢ œ«b´≈ qD∂¢ Ë√ jAM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"WF°UD∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
.PRINTER SETTINGS
4
RX REDUCTION
.Set vK´ jG{«
5
ECONOMY PRT
"W´U∂D∞« w≠ dO≠u∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
. ECONOMY PRT
6
.Set vK´ jG{«
7
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸U∑ª∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß«
8
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
PRINTER SETTINGS
OFF
:‰U∏±
‚¸u∞« WK±UF±
:sOO∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê√ p≤UJ±U° •
ON )d∂∫∞« dO≠u¢ jAM¥( qOGA∑∞« OFF )d∂∫∞« dO≠u¢ qD∂¥( qOD∂∑∞« -
.Set vK´ jG{«
TONER SUPPLY LOW
15:00
9-5
FaxOnly
‚¸u∞« WK±UF±
:‰U∏±
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« 10
5 qBH∞«
05_L290_Arabic_CH05.qxd
5 qBH∞«
7/22/02
12:32 PM
Page 10
‚¸u∞« WK±UF±
10-5
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 1
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
2-6................................................................................. ?l¥dº∞« VKD∞« u≥ U±
2-6................................................................................l¥dº∞« VKD∞« ‚d© •
3-6................................................................…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
8-6...................................................................... Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
13-6............................................................................... W´uLπ± VK© qOπº¢
16-6............................................................................ l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«
16-6................................................................... l¥dº∞« VKD∞U° WIO£Ë ‰U߸« •
17-6................................................. l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈ •
18-6......................................................................... l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ W´U∂©
❑
❑
❑
❑
❑
❑
l¥dº∞« VKD∞«
1-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 2
?l¥dº∞« VKD∞« u≥ U±
WOKL´ qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,)ÂUƸ_« `O¢UHL° Í√( ÍœUO∑´ô« VKD∞« Uαbª∑º± n¢U≥ Ë√ fØU≠ rƸ VK© s± ôÎb°
v∞« ÃU∑∫¢ w∑∞« `O¢UHL∞« œb´ s± «c≥ qKIOß .l¥dº∞« VKDK∞ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qOπº∑° p∞–Ë VKD∞«
.¸dJ∑± qJA° UN∂KD¢ ÂUƸ√ l± UÎ∫¥d± d±_« qFπ¥ UL± ,n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∑∞ UNOK´ jGC∞«
YO∫° l¥dº∞« VKDK∞ b•«Ë e±¸ Ë√ ÕU∑H± sL{ fØU≠ ÂUƸ√ …b´ q㧛 Ê√ UÎC¥√ l¥dº∞« VKD∞« p∞ `O∑¥Ë
.…b•«Ë WOKLF° Ác≥ fØUH∞« ÂUƸ√ lOL§ v∞« U± WIO£Ë ‰U߸« pMJL¥
.ÁU≤œ√ dE≤« ,WHK∑ªL∞« l¥dº∞« VKD∞« ‚d© ‰u• qOÅUH∑K∞
l¥dº∞« VKD∞« ‚d©
:WO∞U∑∞« l¥dº∞« VKD∞« ‚d© fØUH∞« “UN§ p∞ d≠u¥
)3-6 ’ 2( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« <
vK´ jI≠ jGC∞« pOK´ V§u∑¥ YO∫° …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ U± ÕU∑H± sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò ß
.n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∑∞ b•«Ë ÕU∑H±
.n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√ qπ
Ò º∑∞ p¥b∞ …d≠u∑± …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ UΕU∑H± 24 „UM≥
)8-6 ’ 2( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« <
VKD∞« vK´ jI≠ jGC∞« pOK´ V§u∑¥ YO∫° Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ U± e±¸ sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò ß
.n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ VKD∑∞ )ÂUƸ_« `O¢UH± ö
Î LF∑º±( qπºL∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb¢ Ê«Ë Íe±d∞«
.n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√ qπ
Ò º∑∞ p¥b∞ d≠u∑± e±¸ 100 „UM≥
)13-6 ’ 2( W´uLπ± VK© <
WOKLF° Ác≥ fØUH∞« ÂUƸ√ v∞« WIO£Ë ‰U߸« pMJL¥ YO∫° ,W¥uß UÎLƸ 123 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ "lL§≈"
l¥dº∞« VKDK∞ e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± sL{ U± W´uLπ± qO㧛 r∑¥ .WF¥dß …b•«Ë
.Íe±d∞«
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
2-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 3
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
s´ rÆd∞« p∞– VK© qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± sL{ n¢U≥/fØU≠ rƸ qOπº∑°
.b•«Ë ÕU∑H± vK´ jGC∞« o¥d©
:·uß p≤U≠ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« pKO㧛 bM´
.tKO㧛 b¥d¢ Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rÆd∞ 24 ‡∞« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± «Îb•«Ë sOÒF¢ .„«– …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò º¢ w≠Ë ,l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ w≠ rßô« «c≥ dNE¥ .…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ U± UÎLß« qπ
Ò º¢ .)5-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Âbª∑º¢ XMØ Ê≈ pM± WLK∑ºL∞« fØUH∞« WIO£Ë vK´√Ë ,d¥¸UI∑∞«
dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uM´ œ«b´S° ÂuI¢ Ê√ p≤UJ±U° .t∑Kπ
Ò ß Íc∞« fØUH∞« rÆd∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´S° ÂuI¢ .‹«œ«b´ù« Ác≥ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VK© «–«
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« qπ
Ò º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
DATA REGSTRATION
.Data Registration vK´ jG{«
2
TEL REGISTRATION
"n¢UN∞« qOπº¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL REGISTRATION
3
1-TOUCH SPD DIAL
.sO¢d± Set vK´ jG{«
4
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
tML{ qπ
Ò º¢ Ê« b¥d¢ )24 v∞« 01( …b•«Ë WºLK°
.n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ
5
01=
:‰U∏±
04=
:‰U∏±
l¥dº∞« VKD∞«
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ U± ÕU∑H± qO㧛 r¢ bÆ ÊUØ «–« •
p∞– sL{ qπ
Ò ºL∞« rÆd∞« dNEOº≠ ,UÎI∂º± …b•«Ë
.ÕU∑HL∞«
ÕU∑H± sL{ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ U± W´uLπ± X≤UØ «–« •
"W´uLπ± VK©" ÊU≠ ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞
.dNE¥ GROUP DIAL
.sO¢d± Set vK´ jG{«
TELEPHONE NUMBER
TEL=_
3-6
6
:‰U∏±
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
TEL=20 545 8545_
7/22/02
:‰U∏±
12:33 PM
Page 4
n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
p∞– w≠ UL° «Îœb´ 120 ÁUBÆ√( tKO㧛 b¥d¢ Íc∞«
. )W∑ÆRL∞« ‹UHÆu∑∞«Ë ‹U¨«dH∞«
W¥¸UO∑î« ‹U¨«dH∞« .Space vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô
.VKD∞« ¡UM£« qLN¢Ë
Pause/Redial vK´ jG{« ,XÆR± nÆÒu¢ ‰Uîœô
.)2-9 ’ 1(
dî¬ u∫L∑∞ ® vK´ jG{« ,rÆd∞« w≠ U± QDî `O∫B∑∞
u∫L∑∞ Clear vK´ jG{U≠ ,ôÒ≈Ë .sOLO∞« vK´ œb´
.tKLØQ° rÆd∞«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ qπ
Ò ºL∞« ÕU∑HL∞« ¡UG∞ù
jG{« .Set vK´ r£ Clear vK´ jG{« ,t¢d∑î« Íc∞«
rƸ v∫LOÔß .œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´
.ÕU∑HL∞« p∞– sL{ sOKπºL∞« rßô«Ë n¢UN∞«/fØUH∞«
,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLƸ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠
7
•
•
•
•
•
.sO¢d± Set vK´ jG{«
8
16 ÁUBÆ√( rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ )‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° UÎ≠d•
.…b•«Ë WºLK°
dE≤« ,·d•_« ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.2-3 ’
ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLß« UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠ ,t°
9
.Set vK´ jG{«
10
DATA ENTRY OK
DATA ENTRY OK
_
:A
:‰U∏±
Canon EUROPA
:A
:‰U∏±
DATA ENTRY OK
OPTIONAL SETTING
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
4-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
05=
7/22/02
:‰U∏±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
OFF
:‰U∏±
ON
TX TYPE
REGULAR TX
12:33 PM
Page 5
l¥dº∞« VKDK∞ WO∞Ë_« ‹«œ«b´ù« qLJ∑º¢Ô qJA∞« «cN°
.…b•«Ë WºLK°
VKD∞« s± Èdî_« `O¢UHL∞« qOπº∑° ¸«dL∑ßö∞
vK´ jG{« ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞«
.5 s± «Î¸U∂∑´« ‹«uDª∞« b´√Ë Data Registration
-Ë√,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± qO㧛 ¡UN≤ù
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
-Ë√ÂuI¢ Íc∞« w∞U∫∞« ÕU∑HLK∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ qOπº∑∞
.ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë ,tKOπº∑°
11
.Set vK´ jG{«
12
.ON "qOGA∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
13
.sO¢d± Set vK´ jG{«
14
Íc∞« ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢
15
:‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê« p≤UJ±U° •
REGULAR TX ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô« bÆ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈( .wFO∂D∞« ‰U߸ô« Í√
"Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" UÎI°Uß ‹œb´√
Ê« cµ≤¬ b¥d¢ sJ¢ r∞Ë PSWD/SUBADDRESS
.)œ«b´ù« «cN° qßd¢
PSWD/SUBADDRESS Íu≤U£ Ê«uM´/dº∞« WLKØ ,qOÅUH∑K∞ .dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« Í√
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« dE≤«
l¥dº∞« VKD∞«
5-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 6
:15 …uDª∞« w≠ REGULAR TX "ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô«" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
05=
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
16
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
17
:15 …uDª∞« w≠ PSWD/SUBADDRESS "Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
Ê« Vπ¥ .ozU£u∞« rK∑ºO∞ ) ◊ ‹( Vº• dß WLKØ Ë√/Ë UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VKD¥ bÆ
fØU≠ “UN§ vK´ WKπºL∞« pK¢ l± UαUL¢ UM≥ ULNKOπº∑° ÂuI¢ s¥cK∞« dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« o°UD∑¥
.rN¢«œ«b´≈ s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« .dîü« ·dD∞«
Ê«uMF∞« o°UD¢ «–≈ jI≠ WIO£u∞« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ rK∑º¥ ,dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« bM´
Vº• WLK∑ºL∞« WIO£u∞« Wπ∞UFL° rNºØU≠ “UN§ U≥bM´ ÂuI¥ .rN¥b∞ U± l± p¥b∞ dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞«
.UN≤uKLF∑º¥ w∑∞« ‹UHÅ«uL∞«
‹«œ«b´ù« Ác≥ VKD¥ U± fØU≠ “UN§ ¡ÍdI∑º¢ U±bM´ dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ qO㧛 UÎC¥√ pOK´
.)10-9 ’ 1(
:dºK∞ WLKØ/UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ qπº∑∞ ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë
SUBADDRESS
.sO¢d± Set vK´ jG{«
16
`O¢UH± qLF∑ß« ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞ ÂUƸ_«
17
:‰U∏±
1234
:‰U∏±
Ác≥ qL≥≈ ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
.…uDª∞«
ÿUH∑•ô« b¥d¢ UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,t°
PASSWORD
.sO¢d± Set vK´ jG{«
18
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞
19
:‰U∏±
4321
:‰U∏±
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
6-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
05=
15:00
FaxOnly
7/22/02
12:33 PM
Page 7
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
20
21
:‰U∏±
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ Èdî√ `O¢UH± qO㧛 WKÅ«uL∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù« b´√ ,…b•«Ë
-Ë√.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
‚u≠ lÆd∞« oB∞≈ .…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± eOÒL¢ wJ∞ pºØU≠ “UN§ l± …œËeL∞«Ë ‹UNπ∞« lƸ qLF∑ß« •
.q°UI± ÕU∑H± qØ
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_«Ë ¡ULß_« qJ∞ W∫zô W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,‹U≤UO° s± t∑K UL± oI∫∑K∞ •
.)18-6 ’ 1(
l¥dº∞« VKD∞«
7-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 8
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qOπº¢
o¥d© s´ rÆd∞« p∞– VK© qONº¢ pMJL¥ t≤U≠ ,Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ e±¸ sL{ n¢U≥/fØU≠ rƸ qOπº∑°
.qπºL∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« ‰Uîœ«Ë Coded Dial vK´ jGC∞«
:·uß p≤U≠ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« pKO㧛 bM´
.tKO㧛 b¥d¢ Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rÆd∞ 100 ‡∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« “u±¸ s± «Îb•«Ë sOÒF¢ .„«– Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ sL{ n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qπ
Ò º¢ ,d¥¸UI∑∞« w≠Ë ,l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ w≠ rßô« «c≥ dNE¥ .Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±d∞ U± UÎLß« qπ
Ò º¢ .)5-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Âbª∑º¢ XMØ Ê≈ pM± WLK∑ºL∞« fØUH∞« WIO£Ë vK´√Ë
dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uM´ œ«b´S° ÂuI¢ Ê√ p≤UJ±U° .t∑Kπ
Ò ß Íc∞« fØUH∞« rÆd∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´S° ÂuI¢ .‹«œ«b´ù« Ác≥ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VK© «–«
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« qπ
Ò º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
DATA REGSTRATION
.Data Registration vK´ jG{«
2
TEL REGISTRATION
"n¢UN∞« qOπº¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL REGISTRATION
3
1-TOUCH SPD DIAL
.sO¢d± Set vK´ jG{«
4
CODED SPEED DIAL
"Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.CODED SPEED DIAL
5
.Set vK´ jG{«
6
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
rƸ tML{ qπ
Ò º¢ Ê« b¥d¢ )99 v∞« 00(
.n¢UN∞«/fØUH∞«
7
A00=
:‰U∏±
A01=
:‰U∏±
qLF∑ß«Ë Coded Dial vK´ jG{« ,p∞– s± ôÎb° •
.e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH±
Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ U± e±¸ qO㧛 r¢ bÆ ÊUØ «–« •
.e±d∞« p∞– sL{ qπ
Ò ºL∞« rÆd∞« dNEOº≠ ,UÎI∂º±
VKDK∞ e±¸ sL{ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ U± W´uLπ± X≤UØ «–« •
GROUP DIAL "W´uLπ± VK©" ÊU≠ ,Íe±d∞« l¥dº∞«
.dNE¥
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
8-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
TELEPHONE NUMBER
TEL=_
:‰U∏±
TEL=3 3758 2111_
:‰U∏±
12:33 PM
Page 9
.sO¢d± Set vK´ jG{«
8
n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
p∞– w≠ UL° «Îœb´ 120 ÁUBÆ√( tKO㧛 b¥d¢ Íc∞«
. )W∑ÆRL∞« ‹UHÆu∑∞«Ë ‹U¨«dH∞«
9
W¥¸UO∑î« ‹U¨«dH∞« .Space vK´ jG{« ,⁄«d≠ ‰Uîœô
.VKD∞« ¡UM£« qLN¢Ë
Pause/Redial vK´ jG{« ,XÆR± nÆÒu¢ ‰Uîœô
.)2-9 ’ 1(
dî¬ u∫L∑∞ ® vK´ jG{« ,rÆd∞« w≠ U± QDî `O∫B∑∞
u∫L∑∞ Clear vK´ jG{U≠ ,ôÒ≈Ë .sOLO∞« vK´ œb´
.tKLØQ° rÆd∞«
Íc∞« ÕU∑HLK∞ qπ
Ò ºL∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ¡UG∞ù
vK´ jG{« .Set vK´ r£ Clear vK´ jG{« ,t¢d∑î«
rƸ v∫LOÔß .œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop
.e±d∞« p∞– sL{ sOKπºL∞« rßô«Ë n¢UN∞«/fØUH∞«
,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLƸ UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠
DATA ENTRY OK
•
•
•
•
•
.sO¢d± Set vK´ jG{«
10
16 ÁUBÆ√( rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
l¥dº∞« VKD∞« e±d∞ )‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° UÎ≠d•
.Íe±d∞«
11
NAME
_
:A
:‰U∏±
Canon Inc.
:a
:‰U∏±
’ dE≤« ,·d•_« ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.2-3
,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLß« UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥U≠
l¥dº∞« VKD∞«
9-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 10
.Set vK´ jG{«
12
l¥dº∞« VKDK∞ WO∞Ë_« ‹«œ«b´ù« qLJ∑º¢Ô qJA∞« «cN°
.Íe±d∞«
l¥dº∞« VKDK∞ Èd•_« “u±d∞« qOπº∑° ¸«dL∑ßö∞
b´√Ë Data Registration vK´ jG{« ,Íe±d∞«
.7 s± «Î¸U∂∑´« ‹«uDª∞«
-Ë√jG{« ,Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« “u±¸ qO㧛 ¡UN≤ù
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´
-Ë√ÂuI¢ Íc∞« w∞U∫∞« e±dK∞ ‰U߸ô« Ÿu≤ qOπº∑∞
.ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë ,tKOπº∑°
13
.Set vK´ jG{«
14
.ON "qOGA∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
15
.sO¢d± Set vK´ jG{«
16
Íc∞« ‰U߸ô« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢
17
DATA ENTRY OK
OPTIONAL SETTING
A02=
:‰U∏±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
OFF
:‰U∏±
ON
TX TYPE
REGULAR TX
:‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± «Îb•«Ë ¸U∑ª¢ Ê« p≤UJ±U° •
ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô« bÆ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈( .wFO∂D∞« ‰U߸ô« Í√
"Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" UÎI°Uß ‹œb´√
Ê« cµ≤¬ b¥d¢ sJ¢ r∞Ë PSWD/SUBADDRESS
.)œ«b´ù« «cN° qßd¢
PSWD/SUBADDRESS Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ ,qOÅUH∑K∞ .dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« Í√
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« dE≤«
REGULAR TX
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
10-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 11
:17 …uDª∞« w≠ REGULAR TX "ÍœUO∑´ô« ‰U߸ô«" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
A02=
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
18
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
19
:17 …uDª∞« w≠ PSWD/SUBADDRESS "Íu≤U£ Ê«uM´/dß WLKØ" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
Ê« Vπ¥ .ozU£u∞« rK∑ºO∞ ) ◊ ‹( Vº• dß WLKØ Ë√/Ë UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ VKD¥ bÆ
fØU≠ “UN§ vK´ WKπºL∞« pK¢ l± UαUL¢ UM≥ ULNKOπº∑° ÂuI¢ s¥cK∞« dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« o°UD∑¥
.rN¢«œ«b´≈ s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« .dîü« ·dD∞«
Ê«uMF∞« o°UD¢ «–≈ jI≠ WIO£u∞« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ rK∑º¥ ,dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô« bM´
Vº• WLK∑ºL∞« WIO£u∞« Wπ∞UFL° rNºØU≠ “UN§ U≥bM´ ÂuI¥ .rN¥b∞ U± l± p¥b∞ dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞«
.UN≤uKLF∑º¥ w∑∞« ‹UHÅ«uL∞«
-9 ’ 1( ‹«œ«b´ù« Ác≥ VKD¥ U± fØU≠ “UN§ ¡ÍdI∑º¢ U±bM´ dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ qO㧛 UÎC¥√ pOK´
.)10
:dºK∞ WLKØ/UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ qπº∑∞ ÁU≤œ√ ‹«uDª∞« qÅ«Ë
SUBADDRESS
.sO¢d± Set vK´ jG{«
18
`O¢UH± qLF∑ß« ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞ ÂUƸ_«
19
:‰U∏±
1234
:‰U∏±
Ác≥ qL≥≈ ,Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
.…uDª∞«
ÿUH∑•ô« b¥d¢ UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,t°
PASSWORD
.sO¢d± Set vK´ jG{«
20
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD¢ «–«
.tKîb∑∞
21
l¥dº∞« VKD∞«
:‰U∏±
4321
:‰U∏±
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈ ,dß WLKØ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–≈ •
,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥ qL≥≈
11-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
A02=
15:00
7/22/02
:‰U∏±
FaxOnly
:‰U∏±
12:33 PM
Page 12
.Set vK´ jG{«
22
,Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ Èdî√ “u±¸ qO㧛 WKÅ«uL∞
.7 …uDª∞« s± ¡«d§ù« b´√
-Ë√.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
23
’ 1( Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_«Ë ¡ULß_« qJ∞ W∫zô W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,‹U≤UO° s± t∑K UL± oI∫∑K∞
.VKD∞« bM´ UNO∞« l§d∑∞ fØUH∞« “UN§ s± UÎ∂¥dÆ W∫zö∞« ÁcN° ÿUH∑•ôU° V¨d¢ bÆ .)18-6
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
12-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 13
W´uLπ± VK© qOπº¢
ÂUƸ_« Ác≥ "lOLπ¢" p≤UJ±S° t≤U≠ ,fØUH∞« ÂUƸ√ s± W´uLπL∞« fH≤ v∞« ozU£Ë ¸dJ∑± qJA° qßd¢ XMØ Ê≈
v∞« qßd¢ Ê« U≥bM´ pMJL¥ .Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ U± e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ b•«Ë ÕU∑H± sL{
.WKNßË …b•«Ë WOKLF° W´uLπL∞« w≠ fØUH∞« ÂUƸ√ lOL§
:·uß p≤U≠ ,W´uLπ± qOπº∑° ÂuI¢ U±bM´
ÂUƸ√ W´uLπL∞ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« s± «Îe±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± «Îb•«Ë sOÒF¢ .UNKO㧛 b¥d¢ w∑∞« fØUH∞«
WKπº± fØUH∞« ÂUƸ√ ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ .e±d∞« Ë√ ÕU∑HL∞« p∞– sL{ UÎLƸ 123 v∞« qB¢ fØU≠ ÂUƸ√ lLπ¢ `O¢UHL° fØU≠ ÂUƸ√ ‰U pMJL¥ ô t≤« Í√( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ UÎI∂º±
.)ÂUƸ_«
.l¥dº∞« VKD∞« `z«u∞ w≠ rßô« «c≥ dNE¥ .W´uLπLK∞ U± UÎLß« qπ
Ò º¢ :W´uLπ± VK© qπ
Ò º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
TEL REGISTRATION
.Data Registration vK´ jG{«
2
1-TOUCH SPD DIAL
"n¢UN∞« qOπº¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TEL REGISTRATION
3
.Set vK´ jG{«
4
.GROUP DIAL "W´uLπ± VK©" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
5
.Set vK´ jG{«
6
s± «Îe±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« s± UΕU∑H± d∑î≈
.W´uLπL∞« tML{ q㧛 Ê√ b¥d¢ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± sL{ U± W´uLπ± qOπº¢« ❚
:…b•«Ë WºLK°
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.W´uLπL∞« tML{ qπº¢ Ê« b¥d¢ )24 v∞« 10( …b•«Ë
7
GROUP DIAL
01=1-TOUCH SPD
03=
:‰U∏±
:‰U∏±
l¥dº∞« VKD∞«
UÎI∂º± qLF∑ß« bÆ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ÊUØ «–« •
VK©" Ë√ 1-TOUCH SPD "1-WºLK° l¥dß" ÊU≠ ,qOπº∑K∞
.dNE¥ GROUP DIAL "W´uLπ±
13-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
A21=
7/22/02
:‰U∏±
12:33 PM
Page 14
VKDK∞ e±¸ sL{ U± W´uLπ± qOπº∑∞ ❑
:Íe±d∞« l¥dº∞«
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Íe±¸ VK© vK´ jG{«
v∞« 00( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ qîb∑∞ ÂUƸ_«
.W´uLπL∞« tML{ qπº¢ Ê« b¥d¢ )99
UÎI∂º± qLF∑ß« bÆ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ÊUØ «–« •
Ë√ CODED SPEED "Íe±¸ l¥dß" ÊU≠ ,qOπº∑K∞
.dNE¥ GROUP DIAL "W´uLπ± VK©"
VKD∞« qOπº∑∞ UÎI∂º± qLF∑ß« e±¸ Ë√ ÕU∑H± sL{ U± W´uLπ± qOπº∑° X∂¨¸ U± «–≈
.)9-6 ,4-6 ’ 1( ôÎË√ WI°Uº∞« ‹U±uKFL∞« u∫L¢ Ê« pOK´ Vπ¥ t≤U≠ ,l¥dº∞«
TELEPHONE NUMBER
TEL=
.sO¢d± Set vK´ jG{«
8
Íe±d∞« Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÂUƸ√ q
.W´uLπL∞« w≠ UNK㧛 Ê√ b¥d¢ w∑∞«
l¥dº∞« VKDK∞ qπº± fØU≠ rƸ ‰Uîœô ❑
:…b•«Ë WºLK°
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« )`O¢UH±( ÕU∑H± vK´ jG{«
Ê« b¥d¢ w∑∞« )ÂUƸ_«( rÆdK∞ WBBªL∞« …b•«Ë
.W´uLπL∞« sL{ UNKπº¢
l¥dº∞« VKDK∞ qπº± fØU≠ rƸ ‰Uîœô ❑
:Íe±d∞«
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Coded Dial vK´ jG{«
hBªL∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
d±_« b´√ .W´uLπL∞« w≠ tKO㧛 b¥d¢ Íc∞« rÆdK∞
.Èdî_« “u±dK∞
9
:‰U∏±
01=905 795 1111
:‰U∏±
A01=03 3758 2111
:‰U∏±
Íc∞« e±d∞« Ë√ ÕU∑HL∞« sL{ qπ
Ò ºL∞« rÆd∞« dNE¥ •
.t∑K
`O¢UHL∞« sL{ WKπº± ‹U´uLπ± ‰U UÎC¥« pMJL¥ •
"W´uLπ± VK©" dNE¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .“u±d∞« Ë√
.GROUP DIAL
WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ q㧛 r∞ ÂUƸ√ ‰U pMJL¥ ô •
`O¢UH± ‰ULF∑ßU° Í√( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë« …b•«Ë
.)ÂUƸ_«
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
14-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 15
UN∞UîœU° rÆ ,UÎI°Uß WKπº± W´uLπ± v∞« fØU≠ rƸ W≠U{ô •
.…uDª∞« Ác≥ w≠ sOÒ∂± u≥ ULØ W©Uº∂°
WN§ u∫± ‹œ¸√ U± «–« Ë√ ,WN§ ‰UîœU° ‹QDî√ U± «–« •
¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ßU≠ ,U± ÂW´uLπ± w≠ UÎI∂º± WKπº±
.Clear ÕU∑H± vK´ jG{« r£ ,WKîbL∞« WNπ∞« pK¢
jG{« ,t¢d∑î« Íc∞« e±d∞« Ë« ÕU∑HLK∞ W´uLπ± VK© ¡UG∞_ •
jG{« r£ ,WKîbL∞« ÂUƸ_« qØ v∫L¢Ô v∑• Clear vK´
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« .Set vK´
WKπºL∞« W´uLπL∞« fØU≠ ¡ULß√Ë ÂUƸ√ lOL§ v∫L∑Ôß
.e±d∞« Ë√ ÕU∑HL∞« p∞– sL{
NAME
_
.sO¢d± Set vK´ jG{«
10
ÁUBÆ√( W´uLπLK∞ rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° UÎ≠d• 16
11
:A :‰U∏±
Canon GROUP 2_ :1 :‰U∏±
.2-3 ’ dE≤« ,·d•_« ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
qL≥U≠ ,t° ÿUH∑•ô« b¥d¢ U± UÎLß« UÎI∂º± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.…uDª∞« Ác≥
DATA ENTRY OK
04=1-TOUCH SPD
15:00
.Set vK´ jG{«
12
‹«uDª∞« b´√ ,Èdî√ ‹U´uLπ± qOπº∑° ¸«dL∑ßö∞
.7 …uDª∞« s± «Î¸U∂∑´«
-Ë√.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
13
:‰U∏±
FaxOnly :‰U∏±
“UN§ l± …œËeL∞«Ë ‹UNπ∞« lƸ qLF∑ßU≠ ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± sL{ ‹U´uLπ± XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
.q°UI± ÕU∑H± qØ ‚u≠ lÆd∞« oB∞≈ .…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± eOÒL¢ wJ∞ pºØU≠
W´uLπ± VKD∞ WKπºL∞« ÂUƸ_«Ë ¡ULß_« qJ∞ W∫zô W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,‹U≤UO° s± t∑K UL± oI∫∑K∞ •
.VKD∞« bM´ UNO∞« l§d∑∞ fØUH∞« “UN§ s± UÎ∂¥dÆ W∫zö∞« ÁcN° ÿUH∑•ôU° V¨d¢ bÆ .)18-6 ’ 1(
l¥dº∞« VKD∞«
15-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 16
l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë√ )3-6 ’ 1( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± sL{ ÂUƸö∞ pKO㧛 ‰U•
¡«d§≈ Ë√ ozU£Ë ‰U߸U° √b∂¢ Ê√ p≤UJ±U° t≤U≠ ,)13-6 ’ 1( W´uLπ± VK© Ë√ )8-6 ’ 1(
.l¥dº∞« VKD∞« Uαbª∑º± WOH¢U≥ ‹UL∞UJ±
l¥dº∞« VKD∞U° WIO£Ë ‰U߸«
VK© Ë√ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« Uαbª∑º± U± WIO£Ë qßd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:W´uLπ±
MEMORY USED 0%
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( wzUIK∑∞«
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
W∂º≤ X≤UØ U± «–« ‰U߸ôU° ÂUOI∞« „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
)÷dF∞« W®U® vK´ WMO∂L∞«Ë( W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«
“UN§ …dØ«– w≠ ‰UπL∞« d¥d∫∑∞ .%100 s± W∂¥dÆ
W§U∫° bF¢ r∞ ozU£Ë W¥√ `±≈ Ë√ q߸« Ë√ l∂©« ,fØUH∞«
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ UN≤eî v∞«
Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
rÆd∞ sOFL∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ q
UNO∞« qßd¢ Ê« b¥d¢ w∑∞« W´uLπL∞« Ë√ fØUH∞«
.WIO£u∞«
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ❑
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ❑
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Coded Dial vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
2
.…uDª∞« Ác≥ b´√Ë Stop vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–« •
sOF¥ r∞ «–« NO TEL# "n¢U≥ rƸ b§u¥ ô" dNE¥ •
l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ U± W´uLπ± Ë√ n¢U≥/fØU≠ rƸ
l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ tOK´ XDG{ Íc∞« …b•«Ë WºLK°
.t∑K Íc∞« Íe±d∞«
÷dG∞ `ºL∞U° ¡b∂K∞ Copy/Start vK´ jG{«
fØUH∞« “UN§ √b∂O∞ ÊÌ«u£ lC° dE∑≤« Ë√ ,‰U߸ô«
.UÎOzUIK¢ `ºL∞U°
3
`ºL∞U° √b∂¥ Ê√ fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ Ê≈ •
"¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£ lC° bF° UÎOzUIK¢
.)6-14 ’ 1( TIME OUT
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
16-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 17
l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
“UN§ vK´ Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ qπº± n¢U≥ rƸ VKD∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:pºØU≠
TEL=
Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ bÆ p≤Q° bØQ¢
.)2-6 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° U± n¢U≥
1
.Hook vK´ jG{«
2
vK´ jGC∞« s± ôÎb° W´ULº∞« l≠¸ UÎC¥« p≤UJ±U° •
.Hook
Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
n¢UN∞« rÆd∞ sOFL∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ q
.t∂K© b¥d¢ Íc∞«
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± ❑
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞«
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ ❑
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Coded Dial vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
3
W´ULº∞« l{ Ë√ Hook vK´ jG{« ,‹QDî√ U± «–« •
.2 …uDª∞« s± WÎO≤U£ √b°«Ë
rƸ sOF¥ r∞ «–« NO TEL# "n¢U≥ rƸ b§u¥ ô" dNE¥ •
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑HL∞ U± n¢U≥/fØU≠
Íc∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ tOK´ XDG{ Íc∞«
.t∑K
XDG{ U± «–« NOT AVAILABLE "b§u¥ ô" dNE¥ •
«Îe±¸ XK Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ ÕU∑H± vK´
ÂUƸ√ s± U± W´uLπL∞ œbÒ•
Ô Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞
.fØUH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
17-6
l¥dº∞« VKD∞«
,WL∞UJL∞« vK´ ÊËœd¥ r≥Ë dîü« ·dD∞« lLº¢ U±bM´
.Y¥b∫∞U° ¡b∂K∞ W´ULº∞« l≠¸«
4
.W©Uº° qJ° jª∞« qHÆ« ,pzUN∑≤« bM´
5
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 18
l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ W´U∂©
VKD∞« rz«uÆ W´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ¡ULßô«Ë n¢UN∞«/fØUH∞« ÂUƸ√ s± oI∫∑K∞
.VKD∞« bM´ tO∞« l§d∑∞ fØUH∞« “UN§ s± UÎ∂¥dÆ `z«uK∞« ÁcN° ÿUH∑•ôU° V¨d¢ bÆ .l¥dº∞«
:l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ W´U∂D∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
ACTIVITY REPORT
SPEED DIAL LIST
1-TOUCH LIST
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Report vK´ jG{«
2
"l¥dº∞« VKD∞« WLzUÆ" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SPEED DIAL LIST
3
.Set vK´ jG{«
4
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞« WLzUI∞« ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
5
:w∞U∑∞« sO° s± ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ •
1-TOUCH LIST 1-WºL∞ WLzUÆ CODED DIAL LIST Íe±d∞« VKD∞« WLzUÆ 11-TOUCH (DETAIL) )WKBH±( 1-WºL∞ CODED (DETAIL) )WKBH±( Íe±d∞« GROUP DIAL LIST W´uLπ± VK© WLzUÆ -
:5 …uDª∞« w≠ GROUP DIAL LIST "W´uLπ± VK© WLzUÆ" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
.Set vK´ jG{«
6
.WLzUI∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
w≠ GROUP DIAL LIST "W´uLπ± VK© WLzUÆ" «b´ WLzUÆ ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:5 …uDª∞«
SORTED OUTPUT
YES=(A)
.Set vK´ jG{«
6
.rz«uI∞« t° l∂D¢Ô Ê« b¥d¢ Íc∞« VO¢d∑∞« d∑î≈
‹UNπ∞« ¡ULß√ l± WLzUI∞« l∂D∑∞ T vK´ jG{«
vK´ CONNECTION ID "‰UB¢ô« n¥dF¢"(
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• )d¥¸UI∑∞«
-Ë√Ë√ e±d∞« VO¢d¢ Vº• WLzUI∞« W´U∂D∞ # vK´ jG{«
.)WHMB± dO¨( ÕU∑HL∞«
7
NO=(#)
.WLzUI∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ rz«uIK∞ ÖUL≤ ÷d´ r¢
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
18-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 19
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX 123
4567
CANON
*** 1-TOUCH SPD DIAL LIST 1 ***
NO.
[
[
[
[
[
CONNECTION
01]
03]
04]
05]
12]
905 795 1111
GROUP DIAL
2 50921
NO.
1 432 2060
12]
2 887 0166[
[
01]
[
03]
[
04]
[
05]
001
***********************************
***********************************
TEL
CONNECTION
IDSPD DIAL LIST 1TX ***
TYPE
*** 1-TOUCH
***********************************
Canon
CANADA
REGULAR TX
GROUP 2
Canon ITALIA
CONNECTION TEL
Canon OPTICS
2 887 0166
Canon AUSTRALIA
905 795 1111
GROUP DIAL
2 50921
1 432 2060
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
REGULAR TX ID
CONNECTION
PSWD/SUBADD.
Canon
AUSTRALIA
REGULAR
TX
Canon CANADA
Canon GROUP 2
Canon ITALIA
Canon OPTICS
TX TYPE
REGULAR TX
REGULAR TX
REGULAR TX
PSWD/SUBADD.
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dFÔ∑ß ‹UNπ∞«
)WKBH± W∫zô( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX 123
4567
CANON
*** 1-TOUCH SPD DIAL LIST 2 ***
[
01]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
[
03]
[
04]
[
12]
TEL
CONNECTION
TEL CONNECTION
GROUP
DIAL
CONNECTION
ID2
CONNECTION ID
GROUP
TX TYPE
CONNECTION TEL
2 50921
[
01]
CONNECTION
CONNECTION
ID
Canon TEL
ITALIA
CONNECTION
ID TX
TX TYPE
REGULAR
TX TYPE
CONNECTION TEL
1 432 2060
[
03]
CONNECTION
CONNECTION
ID
Canon TEL
OPTICS
CONNECTION
ID
TX TYPE
PSWD/SUBADD.
SUBADDRESS
1323
[
04]
CONNECTION TEL
ID
CONNECTION TEL CONNECTION
2 887 0166
TX TYPECanon AUSTRALIA
CONNECTION ID
TX TYPE
REGULAR TX
[
05]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
SUBADDRESS
[
[
05]
12]
001
***********************************
905 795 1111
***********************************
1-TOUCH SPD DIAL LIST 2 ***
Canon CANADA ***
REGULAR TX
***********************************
2 887 0166
Canon AUSTRALIA
REGULAR TX
905 795 1111
Canon CANADA
REGULAR TX
GROUP DIAL
Canon GROUP 2
2 50921
Canon ITALIA
REGULAR TX
1 432 2060
Canon OPTICS
PSWD/SUBADD.
1323
l¥dº∞« VKD∞«
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dFÔ∑ß ‹UNπ∞«
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
19-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 20
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX CODED
123 4567
CANON
SPEED DIAL LIST
1 ***
***
NO.
[A
[A
[A
[A
[A
[A
00]
01]
02]
03]
21]
32]
CONNECTION
2131 1250
03 3758 2111
1 49 39 25 NO.
25
516p488 6700
[ A 00]
GROUP DIAL
[ A 02]
81 773 3173
[ A 21]
[ A 01]
[ A 03]
[ A 32]
001
***********************************
***********************************
TEL
CONNECTION
ID
TYPE
DIAL LIST 1TX ***
*** CODED SPEED
***********************************
Canon
DEUTSCH.
REGULAR TX
Canon
Canon
CONNECTION TEL
Canon
2131 1250
Canon
1 49 39 25 25
Canon
GROUP DIAL
03 3758 2111
516p488 6700
81 773 3173
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dFÔ∑ß ‹UNπ∞«
TOKYO
FRANCE
U.S.A.
GROUP 1
UK
REGULAR TX
REGULAR TX ID
CONNECTION
REGULAR TX
Canon DEUTSCH.
Canon
FRANCE
PSWD/SUBADD.
Canon GROUP 1
Canon TOKYO
Canon U.S.A.
Canon UK
TX TYPE
REGULAR TX
REGULAR TX
REGULAR TX
REGULAR TX
PSWD/SUBADD.
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
)WKBH± W∫zô( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞« <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***********************************
27/12 2001 17:23 FAX CODED
123 4567
CANON
SPEED DIAL LIST
2 ***
***
001
***********************************
2131 1250
***********************************
Canon DEUTSCH.
*** CODED SPEED DIAL LIST 2 ***
REGULAR TX
***********************************
[A
00]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
[A
01]
[ A 00]
TEL
CONNECTION
TEL CONNECTION
03 3758
2111
CONNECTION
CONNECTION ID
Canon ID
TOKYO
TX TYPEREGULAR TX
TX TYPE
2131 1250
Canon DEUTSCH.
REGULAR TX
[A
02]
[ A 02]
CONNECTION
TEL CONNECTION
1 49 39TEL
25 25
CONNECTION
CONNECTION ID
Canon ID
FRANCE
TX TYPEREGULAR TX
TX TYPE
1 49 39 25 25
Canon FRANCE
REGULAR TX
[A
03]
GROUP DIAL
Canon GROUP 1
[A
21]
[ A 21]
CONNECTION
TEL
CONNECTION ID
TX TYPE
[ A 01]
CONNECTION TEL
CONNECTION ID
[A
32]
CONNECTION
TEL
516p488
6700
CONNECTION
Canon ID
U.S.A.
REGULAR TX
CONNECTION TEL
CONNECTION
IDDIAL
GROUP
TX TYPECanon GROUP 1
[ A 03]
CONNECTION
TEL CONNECTION
81 773TEL
3173
CONNECTION
CONNECTION ID
Canon ID
UK
TX TYPEPSWD/SUBADD.
TX TYPE
SUBADDRESS
1323
CONNECTION TEL
[ A 32]
CONNECTION ID
TX TYPE
SUBADDRESS
03 3758 2111
Canon TOKYO
REGULAR TX
516p488 6700
Canon U.S.A.
REGULAR TX
81 773 3173
Canon UK
PSWD/SUBADD.
1323
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ # vK´ XDG{ «–«
.)WHMB± dO¨( `O¢UHL∞« VO¢d¢ Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
ÊU≠ ,)18-6 ’ 1( 7 …uDª∞« w≠ T vK´ XDG{ «–«
.)WHMB±( Íbπ°_« VO¢d∑∞« Vº• ÷dF∑Ôß ‹UNπ∞«
6 qBH∞«
l¥dº∞« VKD∞«
20-6
06_L290_Arabic_CH06.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 21
W´uLπ± VK© WLzUÆ <
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
***************************
*** GROUP DIAL LIST ***
***************************
[
03] Canon GROUP 2
[ A 21] Canon GROUP 1
[
[A
[A
[A
04]
00]
02]
32]
2 50921
2131 1250
1 49 39 25 25
81 773 3173
[
01] 905 795 1111
[A 03] 516p488 6700
Canon
Canon
Canon
Canon
ITALIA
DEUTSCH.
FRANCE
UK
Canon CANADA
Canon U.S.A.
l¥dº∞« VKD∞«
21-6
l¥dº∞« VKD∞«
6 qBH∞«
06_L290_Arabic_CH06.qxd
6 qBH∞«
7/22/02
12:33 PM
Page 22
l¥dº∞« VKD∞«
22-6
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 1
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
2-7............................................................................... WIO£Ë ‰U߸ô dOC∫∑∞«
2-7......................................................................UN∞U߸≈ pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞« •
2-7...................................................................... `ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´≈ •
2-7................................................................................ `ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´≈ •
4-7......................................................................................... VKD∞« ‚d© •
5-7.......................................................................................... ‰U߸ô« ‚d©
5-7............................................................................... …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« •
6-7.......................................................... W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« •
8-7.......................................................................................... ‰U߸ô« ¡UG∞≈
9-7............................................................. ôÎuGA± jª∞« ÊuJ¥ U±bM´ VKD∞« …œU´≈
9-7............................................................................... ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ •
9-7..................................................................... ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
9-7.............................................................................. wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ •
9-7.............................................................?wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wMF¥ «–U±
9-7....................................................................wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
10-7....................................................... wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî œ«b´≈
12-7........................... )VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«( …b•«Ë WN§ s± d∏Ø√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸«
14-7..................................................................................... q§RL∞« ‰U߸ô«
14-7............................................ q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º± •
16-7............................................................q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂© •
17-7............................................................. q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë u∫± •
❑
❑
❑
❑
❑
❑
ozU£Ë ‰U߸≈
1-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 2
WIO£Ë ‰U߸ô dOC∫∑∞«
fØUH∞U° UN∞U߸« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
,ozU£u∞« qOL∫¢ ‰u• qOÅUH∑∞«Ë UN¢U∂KD∑±Ë ,fØUH∞U° UN∞U߸« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞« Ÿ«u≤« ‰u• ‹U±uKFLK∞
.4 qBH∞« dE≤«
`ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´≈
X≤UØ ULKØ ,vK´√ Õu{u∞« W§¸œ X≤UØ ULKØ .UN∞U߸U° ÂuI¢ w∑∞« ozU£u∞« `º± Õu{Ë W§¸œ bÒF¢ Ê√ pMJL¥
Vº• `ºL∞« Õu{Ë W§¸œ j∂{« .QD°√ ÊuJ∑ß qIM∞« W´dß sJ∞Ë ,qC≠√ dîü« ·dD∞« bM´ Ÿu∂DL∞« …œu§
.UNKßd¢ w∑∞« WIO£u∞« Ÿu≤
,dîü« UNCF° s´ WHK∑ª± Õu{Ë ‹U§¸b° UN¢U∫HÅ iF° `ºL¢ Ê« pM± VKD∑¢ WIO£Ë ‰U߸U° ÂuI¢ XMØ Ê≈
b¥bπ∞« œ«b´ù« ÊQ° WE•öL∞« v§d¥ ,p∞– l±Ë .WIO£u∞« `º± ¡UM£√ Õu{u∞« W§¸œ œ«b´≈ dOOG¢ pMJL¥ t≤U≠
.`ºL∑Ôß w∑∞« WO∞U∑∞« W∫HB∞« s± jI≠ ‰uFHL∞« c≠U≤ ÊuJOß
:`ºL∞« Õu{Ë W§¸œ œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
FAX PHOTO
:‰U∏±
Íc∞« Õu{u∞« W§¸œ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ Resolution vK´ jG{«
.Áb¥d¢
:w∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
1
FAX STANDARD wßUOI∞« fØUH∞«
.’uBM∞« ozU£Ë rEFL∞ rzö±
FAX FINE oOÆb∞« fØUH∞« .WIOÆœ W´U∂D° ozU£u∞ rzö±
FAX PHOTO ¸uB∞« fØU≠ .ö
Î ∏± ¸uB∞UØ Uαu߸ Íu∫¢ ozU£u∞ rzö±
64 ‡° «Î¸uÅ Íu∫¢ w∑∞« WIO£u∞« o©UM± `ºL¢Ô ,œ«b´ô« «cN°
sO∑§¸œ s± ôÎb° ,UÎOzUIK¢ W¥œU±d∞« qOKE∑∞« ‹U§¸œ s± W§¸œ
.)iO°«Ë œuß«( jI≠
SUPER FINE «Îb§ oOÆb∞« fØUH∞« «c≥ ‰œUF¥ .«Î¸uÅË WIOÆœ UÎÅuB≤ Íu∫¢ ozU£u∞ rzö±
wßUOI∞« fØUH∞« W§¸œ œ«b´≈ ·UF{√ WF°¸√ œ«b´ù«
.FAX STANDARD
.UN° ÂuI¢ w∑∞« WOKLF∞« qÅ«Ë
2
jL≤ ÷d´ v∞« W®UA∞« œuF¢ ,Èdî√ WOKL´ W¥Q° dL∑º¢ r∞ Ê≈ •
.UÎ∂¥dI¢ ÊÌ«u£ 10 bF° œ«bF∑ßô«
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
2-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 3
`ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´≈
WOHOJ∞« Vº• UND∂{« .ŒUºM∑ßô« Ë« ‰U߸ô« ÷dG∞ UN∫ºL° ÂuI¢ w∑∞« WIO£u∞« W≠U∏Ø W§¸œ j∂{ pMJL¥
.r∑´√ Ë√ XN°√ WIO£u∞« dNE¢ Ê√ UN° b¥d¢ w∑∞«
:ŒUºM∑ßô« Ë« ‰U߸ô« ÷dG∞ `ºL∞« W≠U∏Ø œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.sO¢d± Set vK´ jG{«
3
"`ºL∞« W≠U∏Ø" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SCAN CONTRAST
4
.Set vK´ jG{«
5
.U≥b¥d¢ w∑∞« `ºL∞« W≠U∏Ø ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
DATE & TIME
SCAN CONTRAST
STANDARD :‰U∏±
:w∞U∑∞« sO° s± b•«Ë ¸UO∑î« p≤UJ±U° •
STANDARD wßUOI∞« .ozU£u∞« rEFL∞ wHJ¥
DARKER r∑´√ .W∑≥U∂∞« ozU£uK∞ rzö±
LIGHTER XN°√ .WL∑FL∞« ozU£uK∞ rzö±
OFFHOOK ALARM
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
7
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
8
ozU£Ë ‰U߸≈
3-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 4
VKD∞« ‚d©
:w∞U∑∞UØ w≥Ë .tO∞« qßd¢ Ê« b¥d¢ Íc∞« fØUH∞« “UN§ rƸ VKD∞ ‚d© …b´ „UM≥
ÍœUO∑´ô« VKD∞« •
.n¢U≥ rƸ VKD° t∂®√ u≥Ë ,ÂUƸô« `O¢UH± ‰ULF∑ßU° p∞–Ë U± fØU≠ rƸ VK©«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« •
rÆd∞ œb∫L∞« )24 v∞« 01( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± vK´ jGC∞U° p∞–Ë U± fØU≠ rƸ VK©«
.16-6 Ë 3-6 ’ dE≤« ,…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«Ë qO㧛 ‰u• qOÅUH∑K∞ .fØUH∞«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« •
œb∫L∞« )99 v∞« 00( œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« ‰Uîœ«Ë "Coded Dial" vK´ jGC∞U° p∞–Ë U± fØU≠ rƸ VK©«
.16-6 Ë 8-6 ’ dE≤« ,Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« «bª∑ß«Ë qO㧛 ‰u• qOÅUH∑K∞ .fØUH∞« rÆd∞
W´uLπ± VK© •
‰u• qOÅUH∑K∞ .l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« fØUH∞« ÂUƸ√ s± UÎHKß …œb∫± W´uLπ± v∞« U± WIO£Ë q߸«
.16-6 Ë 13-6 ’ dE≤« ,W´uLπ± VK© «bª∑ß«Ë ‹U´uLπ± qOπº¢
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
4-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 5
‰U߸ô« ‚d©
W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«Ë …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« :sO∑OºOzd∞« ‰U߸ô« w∑I¥d© rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
.W¥ËbO∞«
…dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
s± W∫HÅ ‰Ë√ `ºL° fØUH∞« “UN§ ÂuI¥ ULMO° .WIO£Ë ‰U߸ô WF¥dßË WKNß WI¥d© …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Ê≈
ÂuI¥ u≥Ë v∑• tO∞« ‹U≤UO∂∞« ‰U߸«Ë dîü« ·dD∞« VKD° “UNπ∞« √b∂¥ ,t¢dØ«– v∞« ‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë
.WOI∂∑L∞« ‹U∫HB∞« `ºL°
ÂuI¢ ULMO° …dØ«c∞« v∞« U± WIO£Ë `ºL° ÂuI¢ Ê« „¸ËbIL° t≤U≠ ,nzU™u∞« œbF∑± “UN§ u≥ fØUH∞« “UN§ Ê« UL°
.Èdî√ ‹ULN± ¡«d§S°
Ë√ …dO∏Ø Âu߸ vK´ WIO£u∞« ‹u∑•« «–« qÆ√( *W∫HÅ256 s± »dI¥ U± Êeª∞ wHJ¢ …dØ«– fØUH∞« “UNπ∞
.)b¥b∫∑∞« t§Ë vK´ WHO∏Ø UÎÅuB≤
:…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë ‰U߸ô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
.)6-7 ’ 1( W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Âbª∑ß«
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
TEL=
9p7654321
:‰U∏±
.dîü« ·dD∞« fØU≠ rƸ VK©«
2
.4-7 ’ dE≤« ,VKD∞« ‚d© ‰u• •
rÆd∞« q r£ ,Stop vK´ jG{« ,«ÎuNß UÎLƸ XK «–« •
.`O∫B∞«
v∞« ôÎË√ ÃU∑∫¢ XMØË ’Uî w´d≠ ‰œU∂L° ôÎuÅu± XMØ «–« •
qO∂ß vK´ "9"( w§¸Uª∞« jª∞« v∞« ÕULº∞« rƸ VK©
vK´ jGC∞U° p∞–Ë rÆd∞« p∞– bF° UÎ∑ÆR± UÎHÆu¢ n{« ,)‰U∏L∞«
.)2-9 ’ 1( Pause/Redial
ozU£Ë ‰U߸≈
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
5-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 6
,‰U߸ô« ÷dG∞ `ºL∞U° ¡b∂K∞ Copy/Start vK´ jG{«
fØUH∞« “UN§ dE∑≤« ,l¥dº∞« VKD∞« Âbª∑º¢ XMØ ÊU≠ ô≈Ë
.wzUIK∑∞« `ºL∞« √b∂O∞ ÊÌ«u£ WFC°
3
WFC° bF° wzUIK∑∞« `ºL∞U° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ Ê« V¨d¢ r∞ «–« •
.)6-14 ’ 1( "¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£
T vK´ r£ Stop vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
.)8-7 ’ 1(
VK© bOF¥ fØUH∞« “UN§ ÊU≠ ,ôÎuGA± t∂KD¢ Íc∞« rÆd∞« ÊUØ «–« •
.)9-7 ’ 1( ozUÆœ lC° bF° UÎOzUIK¢ rÆd∞«
.…dØ«c∞« s± ‰U߸ö∞ UNM± 20 v∞« qB¢ WHK∑ª± ‰U߸« ‹UOKL´ qπ
Ò º¢ Ê√ pMJL¥ •
.WIO£u∞« ‰U߸« ‰ULJ∑ß« lML¥ QDî Àb• Ê«Ë v∑• «c≥ qB∫¥ .UN∞U߸« bF° …dØ«c∞« s± UÎOzUIK¢ WIO£u∞« v∫L¢Ô •
W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô«
Ác≥ bOH¢ .WIO£Ë qßd¢ Ê« q∂Æ dîü« ·dD∞« l± Àb∫∑¢ Ê« W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« p∞ `O∑¥
.WIO£u∞« rK∑º¥ wJ∞ tºØU≠ “UN§ UÎ¥Ëb¥ qGA¥ Ê« dîü« ·dD∞« vK´ V§u¢ U± «–« WI¥dD∞«
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° U± n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫¢ ,jLM∞« «c≥ l±
:W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë ‰U߸ô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0% :‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ bÆ p≤Q° bØQ¢
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ°
1
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
2
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
TEL=
.Hook vK´ jG{«
3
.Hook vK´ jGC∞« s± ôÎb° W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠¸ UÎC¥« p≤UJ±U° •
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
6-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
TEL=
7654321
7/22/02
12:33 PM
Page 7
:‰U∏±
.dîü« ·dD∞« n¢U≥/fØU≠ rƸ VK©«
4
.4-7 ’ dE≤« ,VKD∞« ‚d© ‰u• •
W´ULº∞« l{ Ë√ Hook vK´ jG{« ,VKD∞« ¡UM£√ ‹QDî√ «–« •
.3 …uDª∞« s± WÎO≤U£ √b°«Ë W¥ËbO∞«
:Àb∫∑± ‹uÅ s± ôÎb° …œU• …¸U®≈ ‹uÅ XFLß «–« <
.WIO£u∞« ‰U߸U° √b∂∑∞ Copy/Start vK´ jG{«
Copy/Start vK´ jG{« ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« XF≠¸ bÆ XMØ «–« •
5
.W´ULº∞« l{ r£
:Àb∫∑± ‹uÅ XFLß «–« <
.p∑£œU∫± √b°«Ë W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠¸«
5
W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠¸ s± ôÎb° Hook vK´ XDG{ bÆ XMØ «–« •
dîü« ·dD∞« w≠ Àb∫∑± ‹uÅ lLº∑ß p≤U≠ ,3 …uDª∞« w≠
W´ULº∞« l≠¸« .WDÆö∞« d∂´ „uFLº¥ Ê« «uFOD∑º¥ s∞ rNMJ∞Ë
.Èdî_« WNπ∞« w≠ hªA∞« l± Àb∫¢Ë W¥ËbO∞«
dîü« ·dD∞« s± VK©« ,p∑IO£Ë ‰U߸ô «Îe≥U§ ÊuJ¢ U±bM´
.rNºØU≠ “UN§ vK´ œu§uL∞« ¡b∂∞« ÕU∑H± vK´ «uDGC¥ Ê«
6
fØU≠ “UN§ s± WO¢ü« …œU∫∞« …¸U®ù« ‹uÅ lLº¢ U±bM´
W´ULº∞« l{ r£ Copy/Start vK´ jG{« ,dîü« ·dD∞«
.WIO£u∞« ‰U߸U° √b∂∑∞ W¥ËbO∞«
7
œu§uL∞« Copy/Start ÕU∑H± vK´ pDG{ bF° UNK∫± w≠ UNF{Ë s± bØQ¢ ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« qLF∑º¢ XMØ «–« •
.lDIOÔß ¡«bM∞« ÊU≠ ôÒ≈Ë ,pºØU≠ “UN§ vK´
ÊQ° bØQ¢ .`O∫B∞« qJA∞U° W¥ËbO∞« W´ULº∞« lC¢ r∞ «–« WÅUî ‹ULGM∞ tÆö©U° p∞–Ë fØUH∞« “UN§ pN∂MOß •
,WÅUî ‹ULG≤ oKD¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° UNK±U• vK´ XF{Ë bÆ W¥ËbO∞« W´ULº∞«
.)4-14 ’ 1( OFFHOOK ALARM "W´u≠d± W´ULº∞« t∂ÒM±" œ«b´≈ qD°«
ozU£Ë ‰U߸≈
7-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 8
‰U߸ô« ¡UG∞≈
:‰U߸ô« ‰ULØ≈ q∂Æ WIO£Ë ‰U߸« ·UI¥« ‹œ¸« U± «–≈ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë qßd¢ XMØ «–≈ <
.Stop vK´ jG{«
1
.‰U߸ô« vGK¥Ô •
.)4-11 ’ 1( ERROR TX REPORT "‰U߸ô« QDî d¥dI¢" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
:…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë qßd¢ XMØ «–≈ <
CANCEL? AYES #NO
YES=(A) NO=(#)
.Stop vK´ jG{«
1
.‰U߸ô« ¡UG∞≈ b¥d¢ p≤«Ë d±_« bØR¢ Ê√ fØUH∞« “UN§ VKD¥ •
.‰U߸ô« wGK∑∞ T vK´ jG{«
.T vK´ jGC¢ v∑• ‰U߸ô« vGK¥Ô ô
.# vK´ jG{« ,‰U߸ô« qÅ«u¢ Ê√ ‹œ¸«Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–≈
,‰U∏L∞« qO∂ß vK´( UN∞U߸ô ¸UE∑≤ô« w≠ WIO£Ë ‰U߸« ¡UG∞ù
pOK´ V§u∑Oß ,)VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U±Ë ,q§RL∞« ‰U߸ô«
.)9-9 Ë 17-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫±
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" fØUH∞« “UN§ l∂D¥
.)4-11 ’ 1( ERROR TX REPORT
2
•
•
•
•
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± s± WIO£u∞« q¥e¢ wJ∞ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞« ÃU∑∫¢ bÆ p≤U≠ ,‰U߸ô« wGK¢ U±bM´
.)2-13 ’ 1( )‹ Ë Â(
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
8-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 9
ôÎuGA± jª∞« ÊuJ¥ U±bM´ VKD∞« …œU´≈
sO¢U≥ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥ .wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈Ë ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ :VKD∞« …œU´ù ÊU∑I¥d© „UM≥
.sO∑I¥dD∞«
ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈
r∑¥ r∞ Ê«Ë v∑• VKD∞« …œU´≈ √b∂¢( .Pause/Redial vK´ jG{« ,ÂUƸô« `O¢UHL° t∑∂K© rƸ dî¬ VK© …œU´ù
).wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ jOAM¢
ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
.Stop vK´ jG{« ,VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞ô
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
?wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wMF¥ «–U±
ÊU≠ ,ôÎuGA± dîü« ·dD∞« jî ÊuJ¥Ë )5-7 ’ 1( …dØ«c∞« s± ‰U߸ô« Uαbª∑º± WIO£Ë qßd¢ U±bM´
."wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈" «c≥ v´b¥ .UÎOzUIK¢ rÆd∞« VK© œËUF¥ r£ s±Ë XÆu∞« s± …d∑H∞ dE∑M¥ fØUH∞« “UN§
AUTO REDIAL "wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈" ÷dF¥Ô U±bM´ VKD∞« bOFO∞ dE∑M¥ fØUH∞« “UN§ ÊQ° ·dF∑ß
.÷dF∞« W®U® vK´ (TX/RX NO.) "Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ" WOKLF∞« rƸË
,VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ UNO≠ ÂuI¥ w∑∞« ‹«dL∞« œbF° rJ∫∑¢ Ê√ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî p∞ `O∑¢
s± ‹œ¸√ U± «–« VKD∞« …œU´≈ qODF¢ UÎC¥« pMJL¥ .VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U± WKÅUH∞« …d∑H∞« v∞« W≠U{ôU°
.VKD∞« bOF¥ ô Ê« fØUH∞« “UN§
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" l∂D¥Ë ‰U߸ô« fØUH∞« “UN§ wGK¥ ,WK®U≠ VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± lOL§ X≤UØ «–«
.)4-11 ’ 1( qLJ∑º¥Ô r∞ ‰U߸ô« ÊQ° pLKFO∞
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈
v∑• dE∑M¢ Ê√ U±√ pMJL¥ .VKD∞« bOFO∞ “UNπ∞« dE∑M¥ ULMO° Stop ÕU∑HL° wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈ sJL¥ ô
ULMO° VKD∞« …œU´≈ ¡UG∞≈ b¥d¢ XMØ «–U≠ ô≈Ë ,ÁU≤œ√ ¡«d§ù« l∂∑¢ r£ s±Ë VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ √b∂¥
.)9-9 ’ 1( …dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫L¢ Ê√ pOK´ V§u∑Oß ,VKD∞« bOFO∞ fØUH∞« “UN§ dE∑M¥
:VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ U±bM´ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ wGK∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DIALING
.VKD∞« …œU´S° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ v∑• dE∑≤«
1
ozU£Ë ‰U߸≈
9-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
CANCEL? AYES #NO
YES=(A) NO=(#)
12:33 PM
Page 10
.Stop vK´ jG{«
2
…œU´≈ ¡UG∞≈ b¥d¢ p≤«Ë d±_« bØR¢ Ê√ fØUH∞« “UN§ pM± VKD¥ •
.wzUIK∑∞« VKD∞«
.VKD∞« …œU´≈ wGK∑∞ T vK´ jG{«
3
.T vK´ jGC¢ v∑• ‰U߸ô« vGK¥Ô ô •
.# vK´ jG{« ,‰U߸ô« qÅ«u¢ Ê√ ‹œ¸«Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–≈ •
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.)4-11 ’ 1( ERROR TX REPORT
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî œ«b´≈
:wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´ù WO∞U∑∞« ‹«¸UOª∞« œ«b´≈ lOD∑º¢
.)qOGA∑∞« vK´ :w{«d∑≠ô«( UÎOzUIK¢ VKD∞« bOFOß fØUH∞« “UN§ ÊUØ Ê≈ •
.)ÊU¢d± :w{«d∑≠ô«( VKD∞« …œU´≈ fØUH∞« “UN§ UNO≠ ‰ËU∫¥ w∑∞« ‹«dL∞« œb´ •
.)ÊU∑IOÆœ :w{«d∑≠ô«( VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U± WOM±e∞« …d∑H∞« •
:wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‹«¸UOî j∂C∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
TX SETTINGS
ECM TX
AUTO REDIAL
ON :‰U∏±
7 qBH∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"‰U߸ô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.TX SETTINGS
4
.Set vK´ jG{«
5
"wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. AUTO REDIAL
6
.Set vK´ jG{«
7
ozU£Ë ‰U߸≈
10-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 11
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
:sO° U± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ •
ON qOGA∑∞« .‰uFHL∞« c≠U≤ wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ qFπ¥
OFF qODF∑∞« .wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ ‰uFH± qD∂¥
:8 …uDª∞« w≠ OFF qODF∑∞« ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
TIME OUT
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
9
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
10
:8 …uDª∞« w≠ ON qOGA∑∞« ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
REDIAL TIMES
2TIMES
:‰U∏±
5TIMES
:‰U∏±
.sO¢d± Set vK´ jG{«
9
Ê√ UNO≠ b¥d¢ w∑∞« ‹«dL∞« œb´ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.VKD∞« fØUH∞« “UN§ bOF¥
10
*.‹«d± 10
.sO¢d± Set vK´ jG{«
11
‹ôËU∫± sO° U± WOM±e∞« …d∑H∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.VKD∞« …œU´≈
12
REDIAL INTERVAL
2MIN.
:‰U∏±
5MIN.
:‰U∏±
*.WIOƜ 99
TIME OUT
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
v∞« 1 s± ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ •
v∞« 2 s± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ •
.Set vK´ jG{«
13
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
14
ozU£Ë ‰U߸≈
.œö∂∞« vK´ œUL∑´≈ …¸U∑ªL∞« …bÒL∞« dOG∑¢
11-7
ozU£Ë ‰U߸≈
*
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 12
‰U߸ô«( …b•«Ë WN§ s± d∏Ø√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸«
)VÆUF∑L∞«
…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ qßd¢ Ê« ,)VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«( UÎC¥√ v´b¢ w∑∞«Ë ,…eOL∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
t¢dØ«– v∞« WIO£u∞« `ºL° fØUH∞« “UN§ ÂuIOßË ,fØUH∞« ÂUƸ√ q ,W©Uº∂° WIO£u∞« l{ .…b•«Ë WOKLF°
.Èdî_« uK¢ …b•«Ë ,UN∑K w∑∞« fØUH∞« ÂUƸ√ lOL§ v∞« UN∞U߸«Ë
¡U§d∞U≠ ,p∞– l±Ë .…eOL∞« Ác≥ Uαbª∑º± WN§ 125 v∞« qB¢ fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸« pMJL¥
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« Ë« …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ WKπº± fØUH∞« ÂUƸ√ ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ t≤Q° k•ö¢ Ê√
.)ÂUƸ_« `O¢UHL° Í√( ÍœUF∞« VKD∞« Uαbª∑º± jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U p∑´UD∑ßU° .)6 qBH∞« 1(
Ác≥ qO㧛 ,p∞– s± ôÎb° ,pMJL¥ t≤U≠ fØUH∞« ÂUƸ√ s± W´uLπL∞« fH≤ v∞« ¸dJ∑± qJA° UÎIzU£Ë qßd¢ XMØ Ê≈
.)13-6 ’ 1( W´uLπ± VKD∞ ÂUƸ_«
:…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ qßd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
Ë« q߸« Ë« l∂©« ,“UNπ∞« fØU≠ …dØ«– w≠ ‰UπL∞« iF° d¥d∫∑∞
UNO∞« W§U∫° bF¢ r∞ …dØ«c∞« w≠ W≤Ëeª± ozU£Ë W¥√ `±≈
.)5-9 ’ 1(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
UÎ¥√ Uαbª∑º± WN§ 125 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ ‹UN§ q
:WO∞U∑∞« ‚dD∞« s±
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
TEL=
:‰U∏±
7 qBH∞«
2 887 0166
1
2
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❑
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± )d∏Ø√ Ë√( ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« …b•«Ë
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❑
qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« r£ ,"Coded Dial" vK´ jG{«
.“u±d∞« WOI∂∞ d±_« b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞«
.e±¸ qØ q∂Æ Coded Dial vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
:ÍœUO∑´ô« VKD∞« ❑
r£ ,Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.Set vK´ jG{«
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥ •
ozU£Ë ‰U߸≈
12-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 13
.ÊUØ VO¢d¢ ÍQ° fØUH∞« ÂUƸ√ ‰U pMJL¥
•
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q r£ ,Clear vK´ jG{« ,«ÎuNß U± WN§ XK «–«
‰öî WO∞U∑∞« ‹UNπ∞« lOL§ ‰U Vπ¥ .v∞Ë_« WNπ∞« ‰U s± ÊÌ«u£ fLî ‰öî WO≤U∏∞« WNπ∞« ‰U pOK´ Vπ¥
`ºL° UÎOzUIK¢ √b∂¥ fØUH∞« “UN§ ÊU≠ ,‹UÆË_« Ác≥ s± d∏Ø√ ‹dE∑≤« «–« .UN∞ WI°Uº∞« WNπ∞« ‰U s± ÊÌ«u£ 10
qD°« ,ÊÌ«u£ lC° bF° UÎOzUIK¢ WIO£u∞« `ºL° √b∂¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« .‰U߸ô« ÷dG∞ WIO£u∞«
.)6-14 ’ 1( "¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈
.ÂUƸ_« sO° U± ‰UI∑≤ö∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« w≠ dEM∞« …œU´ù
•
÷dG∞ WIO£u∞« `ºL° ¡b∂K∞ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jG{«
`ºL∞U° fØUH∞« “UN§ √b∂O∞ ÊÌ«u£ fLî dE∑≤« Ë« ,‰U߸ô«
.UÎOzUIK¢
•
•
3
l¥dº∞« VKD∞« ‹UN§ v∞« WIO£u∞« ‰U߸U° fØUH∞« “UN§ √b∂Oß •
,Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ‹UN§ v∞« r£ ,ôÎË√ …b•«Ë WºLK°
.ÍœUO∑´ô« VKD∞« «bª∑ßU° UN∑∂K©Ô w∑∞« WNπ∞« v∞« «ÎdOî√Ë
UÎOzUIK¢ WIO£u∞« `ºL° √b∂¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« •
.)6-14 ’ 1( "¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈ qD°« ,ÊÌ«u£ lC° bF°
.T vK´ r£ Stop vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
ô( .2 …uDª∞« w≠ …œb∫L∞« ‹UNπ∞« lOL§ v∞« ‰U߸ô« vGKOÔß
).jI≠ …b•«Ë WN§ ¡UG∞≈ pMJL¥
rÆd∞« VK© UÎOzUIK¢ bOF¥ r£ s±Ë Èdî_« ‹UNπ∞« v∞« ‰U߸ô« qÅ«uOß fØUH∞« “UN§ ÊU≠ ,ôÎuGA± U± rƸ ÊUØ «–«
.ôÎuGA± ÊUØ Íc∞«
vK´ ÷dFOß MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî« ÊU≠ ,p∑IO£Ë `º± ¡UM£« “UNπ∞« …dØ«– ‹ú∑±« «–≈
W•u∞ `∑≠ v∞« ÃU∑∫¢ bÆ( )‹ Ë Â( wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± s± WIO£u∞« s± wI∂∑L∞« W∞«“U° rÆ ,«c≥ qB• «–« .W®UA∞«
.…b• vK´ rºÆ qØ q߸«Ë ÂUºÆ« …b´ v∞« WIO£u∞« rº
Ò Æ r£ ,)p∞c° ÂuI¢ wØ qOGA∑∞«
•
•
ozU£Ë ‰U߸≈
13-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 14
q§RL∞« ‰U߸ô«
XÆË w≠ WN§ 125 U≥UBÆ√ ‹UN§ v∞« UÎOzUIK¢ UN∞U߸«Ë t¢dØ«– v∞« U± WIO£Ë `º± pºØU≠ “UN§ p∞ `O∑¥
Ác≥ «bª∑ßU° .)‹uÆuL∞« ‰U߸ô«( Ë√ )q§RL∞« ‰U߸ô«( «c≥ v´b¥ .WI•ö∞« W´Uß 24‡∞« ‰öî UÎHKß œb∫±
qO∂ß vK´ ,qOK∞« w≠ …bOF∂∞« ‹U≠UºL∞« ‹UL∞UJ± ¸u§√ ‹ôbF± ÷UHª≤≈ s± …œUH∑ßô« lOD∑º¢ ,…eOL∞«
.‰U∏L∞«
.)6-3 ’ 1( pºØU≠ “UN§ vK´ bÒF± `O∫B∞« XÆu∞« ÊQ° bØQ¢ ,`O∫Å qJA° q§ƒ\L∞« ‰U߸ô« «bª∑ßô
q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º±
:q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ fØUH∞« “UN§ …dØ«– v∞« WIO£Ë `ºL∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
Ë« q߸« Ë« l∂©« ,“UNπ∞« fØU≠ …dØ«– w≠ ‰UπL∞« iF° d¥d∫∑∞
UNO∞« W§U∫° bF¢ r∞ …dØ«c∞« w≠ W≤Ëeª± ozU£Ë W¥√ `±≈
.)5-9 ’ 1(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
REGISTER
SET TIME
15:00
:‰U∏±
SET TIME
22:30
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
2
.Delayed Transmission vK´ jG{«
3
.Set vK´ jG{«
4
‰U߸« tO≠ b¥d¢ Íc∞« XÆu∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.WIO£u∞«
5
11:30 ÷dF¥ :ö
Î ∏±( XÆu∞« j∂C∞ W´Uß 24‡∞« ÂUE≤ Âbª∑ß« •
.dHÅ rÆd∞U° …œdHL∞« œ«b´_« o∂ß«Ë ,)23:30 :w∞U∑∞UØ ¡ÎUº±
SELECT LOCATIONS
.Set vK´ jG{«
6
TEL=
7 qBH∞«
ozU£Ë ‰U߸≈
14-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
TEL=
12:33 PM
Page 15
UÎ¥√ Uαbª∑º± WN§ 125 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ ‹UN§ q
:WO∞U∑∞« ‚dD∞« s±
:…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❑
l¥dº∞« VKD∞« `O¢UH± s± )d∏Ø√ Ë√( ÕU∑H± vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« …b•«Ë WºLK°
:Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❑
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Coded Dial vK´ jG{«
WOI∂∞ d±_« b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞
.“u±d∞«
7
.e±¸ qØ q∂Æ Coded Dial vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
2 887 0166 :‰U∏±
:ÍœUO∑´ô« VKD∞« ❑
r£ ,Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.Set vK´ jG{«
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥ •
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q r£ ,Clear vK´ jG{« ,«ÎuNß U± WN§ XK «–«
.ÂUƸ_« sO° U± ‰UI∑≤ö∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« w≠ dEM∞« …œU´ù
•
…dØ«– v∞« WIO£u∞« `ºL° ¡b∂K∞ Copy/Start vK´ jG{«
.fØUH∞« “UN§
8
•
“UN§ qßd¥ ,‰U߸ö∞ UÎHKß bÒFL∞« XÆu∞« v∞« ‰uÅu∞« r∑¥ U±bM´ •
.7 …uDª∞« w≠ …œb∫L∞« )‹UNπ∞«( WNπ∞« v∞« WIO£u∞« fØUH∞«
.20 U≥UBÆ√ q§RL∞« ‰U߸ö∞ WHK∑ª± ‹UOKL´ qO㧛 p≤UJ±U°
vK´ ÷dFOß MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî« ÊU≠ ,p∑IO£Ë `º± ¡UM£« “UNπ∞« …dØ«– ‹ú∑±« «–≈
)‹ Ë Â( s± WIO£u∞« W∞«“S° rÆ .UÎHKß bÒF± XÆË w≠ WIO£u∞« ‰U߸« „¸ËbIL° ÊuJ¥ s∞ t≤U≠ ,«c≥ qB• «–« .W®UA∞«
)p∞c° ÂuI¢ wØ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞« ÃU∑∫¢ bÆ(
pºØU≠ “UN§ ÊuJ¥ U±bM´ v∑• Èdî√ ‹ULN± ¡«d§≈ sJL¥ t≤U≠ ,nzU™u∞« œbF∑± “UN§ u≥ fØUH∞« “UN§ Ê« UL°
.q§RL∞« ‰U߸ô« vK´ «ÎbÒF±
•
•
•
ozU£Ë ‰U߸≈
15-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 16
q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂©
:q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë l∂D∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
% 90 W∂ºM° WF∂D∞« dGB¢ ,w∞U∑∞« ¡«d§ù« ‰ULF∑ßU°Ë q§RL∞« ‰U߸û∞ …dØ«c∞« w≠ X≤eî WIO£Ë l∂D¢ U±bM´
.qÅô« s±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Delayed Transmission vK´ jG{«
2
.PRINT "l∂©≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
3
.Set vK´ jG{«
4
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO.
5
REGISTER
PRINT
TX/RX NO.
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #0003
:‰U∏±
l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
.)5-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST "…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ"
pK¢ Ê√ vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ "#" ‰b¥ •
.U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë XÆu∞« p∞– w≠ ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£u∞«
qßdL∞« WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
.)UNO∞«
.Set vK´ jG{«
6
vK´ jG{« Ë√ ,jI≠ v∞Ë_« W∫HB∞« l∂D∑∞ T vK´ jG{«
.WIO£u∞« ‹U∫HÅ lOL§ l∂D∑∞
7
1ST PG ONLY?
YES=(A) NO=(#)
#
.WIO£u∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
15:00
7 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
b´√ ,q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± Èdî√ ozU£Ë W´U∂© WKÅ«uL∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù«
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
ozU£Ë ‰U߸≈
8
16-7
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 17
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
.q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± U± WIO£Ë u∫L∞ ¡«d§ô« «c≥ l∂¢≈
REGISTER
DELETE FILE
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #0003
:‰U∏±
TX/RX NO.
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Delayed Transmission vK´ jG{«
2
.DELETE FILE "UÎHK± `±≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
3
.Set vK´ jG{«
4
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO.
5
l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST "…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ"
.)5
pK¢ Ê√ vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ "#" ‰b¥ •
bOÆ WIO£Ë u∫L¢ Ê√ ‹œ¸√ «–« .XÆu∞« p∞– w≠ qßd¢Ô WIO£u∞«
.÷dF∞« W®U® vK´ ‹ULOKF∑∞« l∂¢≈ ,‰U߸ô«
qßdL∞« WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∑∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
.)UNO∞«
OK TO DELETE?
.Set vK´ jG{«
6
.WIO£u∞« u∫L∑∞ T vK´ jG{«
7
YES=(A) NO=(#)
ERASING END
÷dG∞ …dØ«c∞« w≠ WIO£u∞U° ÿUH∑•ô« ‹œ¸√Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–≈ •
.# vK´ jG{« ,q§RL∞« ‰U߸ô«
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
b´√ ,q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± Èdî√ ozU£Ë u∫± WKÅ«uL∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù«
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
8
ozU£Ë ‰U߸≈
17-7
ozU£Ë ‰U߸≈
3 qBH∞«
07_L290_Arabic_CH07.qxd
7 qBH∞«
7/22/02
12:33 PM
Page 18
ozU£Ë ‰U߸≈
18-7
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 1
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
2-8.......................................................................................... Âö∑ßô« ‚d©
3-8.........................................................jI≠ fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ozU£Ë Âö∑ß« •
3-8...................................................................... jI≠ fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
:UÎOzUIK¢ ¡«uß b• vK´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤Ë ozU£Ë Âö∑ß« •
5-8.............................................................................. n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤
5-8................................................................. n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
6-8....................................................... n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ ‹«¸UOî œ«b´≈
8-8.............................................................. ÍËbO∞« jLM∞« :UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß« •
8-8.......................................................................... ÍËbO∞« jLM∞« œ«b´≈
8-8........................................................................... UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß«
10-8.............................................wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ :wH¢U≥ œ¸ “UNπ° Âö∑ßô« •
10-8................................................................ wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤ œ«b´≈
10-8............................................. wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß«
11-8................................................................. Èdî√ ÂUNL° ÂUOI∞« ¡UM£√ Âö∑ßô«
11-8.................................................. WKJA± ‰uB• bM´ …dØ«c∞« v∞« ozU£Ë Âö∑ß«
11-8........................................................................................Âö∑ßô« ¡UG∞≈
1-8
ozU£Ë Âö∑ß«
❑
❑
❑
❑
8 qBH∞«
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 2
Âö∑ßô« ‚d©
:ÁU≤œ√ ‰Ëbπ∞« l§«¸ ,p∞ WLzö± d∏Ø_« WI¥dD∞« œb∫¢ wJ∞ .ozU£Ë Âö∑ßô …œbF∑± UÎÆd© fØUH∞« “UN§ p∞ ÂbI¥
qOÅUH∑∞«
3-8 ’
‹U∂KD∑L∞«
qBHM± wH¢U≥ jî
fØUH∞« ‹ôULF∑ßô
.jI≠
qLF∞« wºOzd∞« «bª∑ßô«
Âö∑ßô« jL≤
vK´ fØUH∞« “UN§ œd¥
ozU£Ë FAX ONLY MODE
U≥¸U∂∑´U° ‹«¡«bM∞« lOL§
jI≠ fØUH∞« jL≤
rK∑º¥ .W±œUÆ ozU£Ë
lDI¥Ë UÎOzUIK¢ ozU£u∞«
.WO¢uB∞« ‹«¡«bM∞«
5-8 ’
W´ULº∞« ÊuJ¢ Ê«
Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞«
ôÎuÅu± U± n¢U≥
.fØUH∞« “UNπ°
fØUH∞« “UN§ ‰u∫∑¥
‹«¡«b≤ sO° U± UÎOzUIK¢
‹«¡«bM∞«Ë fØUH∞«
ozU£u∞« rK∑º¥ .WO¢uB∞«
‹«¡«bM∞« l± Êd¥Ë UÎOzUIK¢
.WO¢uB∞«
‹«¡«b≤/ozU£Ë
W´ULº∞« ÊuJ¢ Ê« qØ l± fØUH∞« “UN§ Êd¥
Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« WIO£Ë ÊUØ ¡«uß ,ÂœUÆ ¡«b≤
ôÎuÅu± U± n¢U≥ l± .UÎO¢uÅ ¡Î«b≤ Ë√ W±œUÆ
.fØUH∞« “UNπ° pOK´ Vπ¥ ,W±œUI∞« ozU£u∞«
Âö∑ß« UÎ¥Ëb¥ qGA¢ Ê«
.WIO£u∞«
‹«¡«b≤
8-8 ’
10-8 ’
œ¸ “UN§ ÊuJ¥ Ê«
“UNπ° ôÎuÅu± wH¢U≥
.fØUH∞«
fØUH∞« “UN§ rK∑º¥
qπº¥Ë UÎOzUIK¢ ozU£u∞«
wH¢UN∞« œd∞« “UN§
.WO¢uB∞« qzUßd∞«
Fax/Tel Mode
n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤
MANUAL MODE
ÍËbO∞« jLM∞«
‹«¡«b≤/ozU£Ë
ANS.MACHINE
MODE
wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤
Í√ w≠ jLM∞« dOOG¢ p≤UJ±U° .qBH∞« «c≥ w≠ sO∂± u≥ ULØ jLM∞« œ«b´S° rÆ ,p¢U§UO∑•ô rzöL∞« jLMK∞ „b¥b∫¢ ‰U•
.ÊUØ XÆË
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
2-8
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 3
jI≠ fØUH∞« jL≤ :UÎOzUIK¢ ozU£Ë Âö∑ß«
ozU£Ë Âö∑ß«
jL≤ò œ«b´S° rÆË jª∞« «cN° pºØU≠ “UN§ qÅË√ ,jI≠ fØUH∞« ‹ôULF∑ßô qBHM± wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–«
ozU£Ë UN≤« vK´ UNK±UF¥Ë ‹«¡«bM∞« lOL§ vK´ pºØU≠ “UN§ œdOß .FAX ONLY MODE”jI≠ fØUH∞«
.W±œUÆ
jI≠ fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
FAX ONLY MODE
15:00
FaxOnly
fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô Recieve Mode vK´ jG{«
.FAX ONLY MODE "jI≠
:‰U∏±
1
:Ác≥ v∞« ÷dF∞« W®U® ‰u∫∑¢ ,ÊÌ«u£ lC° bF° •
vK´ jGC¢ U±bM´ ÷dF∞« W®U® vK´ FAX ONLY MODE "jI≠ fØUH∞« jL≤" dNE¥ r∞ «–«
:jLM∞« œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢U≠ ,Recieve Mode
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
RX SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX SETTINGS
4
.Set vK´ jG{«
5
Âö∑ßô« jL≤ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX MODE
6
.Set vK´ jG{«
7
"jI≠ fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.FAX ONLY MODE
8
.Set vK´ jG{«
9
ECM RX
RX MODE
FAX/TEL AUTO SW
FAX ONLY MODE
INCOMING RING
3-8
ozU£Ë Âö∑ß«
:‰U∏±
8 qBH∞«
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
12:33 PM
Page 4
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
10
W®U® vK´ FaxOnly "jI≠ fØUH∞«" ÷d´ s± oI∫¢
.÷dF∞«
11
Receive Mode vK´ jG{« ,"jI≠ fØUH∞«" ÷dF¥Ô r∞ «–« •
lC° bF° .FAX ONLY MODE "jI≠ fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« ÷dF∞« W®U® œuF¢ ,ÊÌ«u£
‹«¡«bM∞« lDI¥Ë UÎOzUIK¢ ozU£u∞« “UNπ∞« rK∑º¥ .ozU£Ë U≥¸U∂∑´U° W±œUI∞« ‹«¡«bM∞« lOL§ fØUH∞« “UN§ q±UF¥
.WO¢uB∞«
W¥ËbO∞« W´ULº∞« qÅË√ ,dî¬ fØU≠ s± ¡«b≤ ÂËbI° t∂ÒM¢Ô Ê√ ‹œ¸√ «–« .dî¬ fØU≠ s± ¡Î«b≤ q∂I∑º¥ U±bM´ fØUH∞« “UN§ Êd¥ ô
UÎC¥√ pMJL¥ .)7-14 ’ 1( INCOMING RING "ÂœUI∞« sO≤d∞«" œ«b´≈ qGÒ®Ë ,fØUH∞« “UNπ° U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô«
.)7-14 ’ ,"sO≤d∞« ‹«d± œb´" 1( fØUH∞« “UN§ œd¥ Ê√ q∂Æ sO≤d∞« ‹«d± œb´ ¸UO∑î«
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
4-8
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 5
"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" :UÎOzUIK¢ ¡«uß b• vK´ WOH¢U≥ ‹«¡«b≤Ë ozU£Ë Âö∑ß«
“UN§ s± b¥d¢ XMØË n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹ôULF∑ßô jI≠ b•«Ë wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–« jLM∞« «c≥ œ«b´S° rÆ
.n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° UÎOzUIK¢ ‰u∫∑¥ Ê« pºØU≠
ozU£Ë Âö∑ß«
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° U± n¢U≥ Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫¢ ,jLM∞« «c≥ l±
n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ œ«b´≈
FAX/TEL AUTO SW "n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK¢ q¥u∫¢"
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
RX SETTINGS
ECM RX
RX MODE
FAX ONLY MODE
:‰U∏±
FAX/TEL AUTO SW
RING START TIME
vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:)n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤(
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.RX SETTINGS
4
.Set vK´ jG{«
5
.RX MODE "Âö∑ßô« jL≤" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.Set vK´ jG{«
7
"n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK¢ q¥u∫¢" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.FAX/TEL AUTO SW
8
.Set vK´ jG{«
9
"n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK¢ q¥u∫¢" ‹«¸UOî œ«b´ù •
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« dE≤« ,FAX/TEL AUTO SW
15:00
FaxTel
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
10
15:00
FaxTel
:‰U∏±
W®U® vK´ FaxTel "n¢UN∞« fØUH∞«" ÷d´ s± oI∫¢
.÷dF∞«
11
vK´ jG{« ,FaxTel "n¢UN∞« fØUH∞«" ÷dF¥Ô r∞ «–« •
"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" ¸UO∑îô Receive Mode
v∞« ÷dF∞« W®U® œuF¢ ,ÊÌ«u£ lC° bF° .Fax Tel Mode
.œ«bF∑ßô« jL≤
5-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 6
"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" ‹«¸UOî œ«b´≈
fØUH∞« “UN§ Wπ∞UF± WOHOJ° WÆb° rJ∫∑∞« pMJL¥ t≤U≠ ,Fax/Tel Mode "n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" ‹œb´√ U± «–≈
:WO∞U∑∞« ‹«œ«b´ù« j∂C° p∞–Ë W±œUI∞« ‹«¡«bMK∞
sO∂∑¥ wJ∞ fØUH∞« “UN§ tÆdG∑ºOß Íc∞« XÆu∞« j∂{« :RING START TIME "sO≤d∞« ¡b° XÆË" œ«b´≈ .)ÊÌ«u£ 8 :w{«d∑≠ô«( n¢U≥ s± Ë√ fØU≠ “UN§ s± UαœUÆ ÊUØ Ê≈ ¡«bM∞« s±
fØUH∞« “UN§ tO≠ Êd¥ Íc∞« XÆu∞« ‰u© j∂{« :F/T RING TIME "n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË" œ«b´≈ .)WO≤U£ 22 :w{«d∑≠ô«( U± n¢U≥ s± UαœUÆ ¡«bM∞« ÊuJ¥ U±bM´
jL≤ v∞« fØUH∞« “UN§ ‰u∫∑¥ u∞ ULO≠ œ«b´S° rÆ :DEFAULT ACTION "w{«d∑≠ô« qLF∞«" œ«b´≈ F/T RING TIME "n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË" w≠ bÒFL∞« sO≤d∞« XÆË –UH≤ bF° ¡«bM∞« lDI¥ Ë√ Âö∑ßô«
.)Âö∑ßô« jL≤ v∞« ‰u∫∑¥ :w{«d∑≠ô«(
:n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ ¸UO∑î« r∑¥ U±bM´ Àb∫¥ «–U± <
:wK¥ ULØË ¡«bM∞« Ÿu≤ Vº• œd∞« ÊuJOº≠ ,¡«b≤ fØUH∞« “UN§ rK∑º¥ U±bM´
¡«bM∞« Ÿu≤
en¢U≥
fØU≠
ÎU¥Ëb¥ WIO£Ë ‰U߸«
vK´ ¡«bM∞« nO∞UJ¢ √b∂¢
.qßdL∞«
RING START TIME
sO≤d∞« ¡b° XÆË
w{«d∑≠ô« œ«b´ù«(
)ÊÌ«u£ 8 =
F/T RING TIME
n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË
w{«d∑≠ô« œ«b´ô«(
).WO≤U£ 22 =
fØU≠
UÎOzUIK¢ WIO£Ë ‰U߸«
ÊÒd¥ Ê« ÊËœ fØUH∞« “UN§ œÒd¥
fØUH∞« WLG≤ v∞« fØUH∞« “UN§ XBM¥
)ÊÌ«u£ 8 …bL∞(
fØUH∞« WLG≤ nAØ r¢
UÎOzUIK¢ WIO£u∞« rK∑º¢Ô
fØUH∞« WLG≤ nAJ¢ r∞
fØUH∞« WLG≤ nAØ r¢(
v∞« fØUH∞« “UN§ ‰uÒ∫∑¥Ë
).Âö∑ßô« jL≤
sO≤d∞U° fØUH∞« “UN§ √b∂¥
.Àb∫∑∑∞ W´ULº∞« l≠¸«
).WO≤U£ 22 ‰öî( W´ULº∞« l≠d¢ r∞ Ê≈
w{«d∑≠ô« qLF∞«
RECEIVE )w{«d∑≠ô« œ«b´ô«( Âö∑ßô« :sO° U± d∑î≈
.DISCONNECT ‰UB¢ô« lDÆË
‰UB¢ô« lDÆ
.¡«bM∞« fØUH∞« “UN§ lDI¥
Âö∑ßô«
)w{«d∑≠ô« œ«b´ô«(
qLF∞«" œ«b´S° rÆ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .fØUH∞« WLG≤ ‰U߸« vK´ WOK°UI∞« fØUH∞« …eN§√ lOLπ∞ fO∞
√b∂¥Ë Âö∑ßô« jL≤ v∞« UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ ‰uÒ∫∑¥ YO∫° "Âö∑ßô«" vK´ "w{«d∑≠ô«
.WO≤U£ 40 W°«dÆ bF° ‰UB¢ô« lDI¥ t≤U≠ ,WIO£Ë W¥√ rK∑º¢Ô r∞ Ê≈ .WIO£u∞« Âö∑ßU°
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
6-8
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 7
:ån¢UN∞«/fØUH∞« jL≤ò ‹«¸UOî œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
RING START TIME
W∫HB∞« vK´ …œu§uL∞« 9 v∞« 1 s± ‹«uDª∞« l∂¢≈
.5-8
1
ozU£Ë Âö∑ß«
8SEC
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
2
9SEC
:‰U∏±
"sO≤d∞« ¡b° XÆË" …b± ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.RING START TIME
3
* .WO≤U£ 30 v∞« dHÅ s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
.WI°Uº∞« W∫HB∞« dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
F/T RING TIME
22SEC
:‰U∏±
30SEC
:‰U∏±
.sO¢d± Set vK´ jG{«
4
sO≤¸ XÆË" …b± ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.F/T RING TIME "n¢UN∞«/fØUH∞«
5
* .WO≤U£ 60 v∞« 10 s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
.WI°Uº∞« W∫HB∞« dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
DEFAULT ACTION
RECEIVE
.sO¢d± Set vK´ jG{«
6
"w{«d∑≠ô« qLF∞«" œ«b´≈ ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.Áb¥d¢ Íc∞« DEFAULT ACTION
7
:‰U∏±
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
.)Âö∑ßô« jL≤ v∞« ‰u∫∑¥( RECEIVE Âö∑ßô« **.)¡«bM∞« lDI¥( DISCONNECT ‰UB¢ô« lDÆ .WI°Uº∞« W∫HB∞« dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ ‰u• qOÅUH∑K∞ •
INCOMING RING
15:00
FaxTel
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
8
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
9
.œö∂∞« vK´ œUL∑´≈ …¸U∑ªL∞« …bÒL∞« dOG∑¢
..jI≠ Ê«bK∂∞« iF∂∞ d≠u∑± DISCONNECT
7-8
ozU£Ë Âö∑ß«
*
**
8 qBH∞«
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 8
"ÍËbO∞« jLM∞«" :UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß«
UÎ≤UO•√Ë ,WO¢uB∞« ‹«¡«bMK∞ wºOz¸ qJA° t±bª∑º¢ jI≠ b•«Ë wH¢U≥ jî p¥b∞ ÊUØ «–« jLM∞« «c≥ œ«b´S° rÆ
.ozU£Ë Âö∑ßô jI≠
p≤UJ±U° ÊuJ¥ wJ∞ fØUH∞« “UNπ° U± n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫∑ß ,jLM∞« «cN∞
,pºØU≠ “UN§ s± …d®U∂± Âö∑ßô« jOAM¢ pMJL¥ .UÎ¥Ëb¥ ozU£Ë Âö∑ß« qOGA¢ p∞cØË WO¢uÅ ‹«¡«b≤ ‰U∂I∑ß«
Âö∑ßô« jOAM∑∞ pH¢UN° bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ VK© pMJL¥ t≤U≠ ,„“UN§ s´ «ÎbOF° pH¢U≥ ÊUØ «–« ô«Ë
.)"bF°Ô s´ Âö∑ßô«" ‡° «c≥ v´b¥(
"ÍËbO∞« jLM∞«" œ«b´≈
:MANUAL MODE "ÍËbO∞« jLM∞«" vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´ù ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
jLM∞«" ¸UO∑îô Receive Mode vK´ jG{«
.MANUAL MODE "ÍËbO∞«
MANUAL MODE
15:00
Manual
:‰U∏±
1
:Ác≥ v∞« ÷dF∞« W®U® dOG∑¢ ,ÊÌ«u£ lC° bF° •
:UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß«
:UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë rK∑º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
15:00
8 qBH∞«
Manual
:‰U∏±
W®U® w≠ ÷ËdF± Manual "ÍËb¥" ÊQ° bØQ¢
.)Áö´√ 1( ÷dF∞«
1
Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ bÆ p≤Q° bØQ¢
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° n¢U≥
2
Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« sO≤¸ lLº¢ U±bM´
.W´ULº∞« l≠¸≈ ,n¢UN∞«
3
ozU£Ë Âö∑ß«
8-8
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 9
:UÎzËb≥ Ë√ WK¥u© ‹ULG≤ XFLß «–≈ <
vK´ jG{« .WIO£Ë p∞ qßd¥ Ê« U± b•√ ‰ËU∫¥
W´ULº∞« l{Ë pºØU≠ “UN§ vK´ Start/Copy
.WIO£u∞« Âö∑ßU° √b∂∑∞
4
ozU£Ë Âö∑ß«
,pºØU≠ “UN§ s´ «ÎbOF° ÊUØË n¢UN∞« qLF∑º¢ XMØ Ê≈ •
Âö∑ßö∞ w{«d∑≠ô« n¥dF∑∞« rƸ( 25 rÆd∞« VK©U≠
.W´ULº∞« l{Ë pH¢U≥ vK´ )bF°Ô s´
:U΢uÅ XFLß «–≈ <
WIO£Ë qßd¥ Ê« p° qB∑L∞« œ«¸« «–≈ .p∑£œU∫± √b°«
ÕU∑H± vK´ jGC∞« rNM± VK©« ,pO∞« Àb∫∑∞« bF°
.rNºØU≠ “UN§ vK´ ¡b∂∞«
4
vK´ jG{« ,WK¥u© ‹ULG≤ lLº¢ U±bM´
W´ULº∞« l{Ë pºØU≠ “UN§ vK´ Start/Copy
.WIO£u∞« Âö∑ßU° √b∂∑∞
5
,pºØU≠ “UN§ s´ «ÎbOF° ÊUØË n¢UN∞« qLF∑º¢ XMØ Ê≈ •
Âö∑ßö∞ w{«d∑≠ô« n¥dF∑∞« rƸ( 25 rÆd∞« VK©U≠
.W´ULº∞« l{Ë pH¢U≥ vK´ )bF°Ô s´
ô≈Ë ,pºØU≠ “UN§ vK´ Start/Copy vK´ pDG{ bF° UNK∫± UNF{Ë s± bØQ¢ ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« qLF∑º¢ XMØ Ê≈
.lDIMOß ‰UB¢ô« ÊU≠
ÊQ° bØQ¢ .`O∫B∞« qJA∞U° W¥ËbO∞« W´ULº∞« lC¢ r∞ «–« WÅUî ‹ULG≤ tÆö©U° p∞–Ë fØUH∞« “UN§ pN∂MOß
,WÅUî ‹ULG≤ oKD¥ Ê« fØUH∞« “UN§ s± b¥d¢ sJ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° UNK±U• vK´ XF{Ë bÆ W¥ËbO∞« W´ULº∞«
.)4-14 ’ 1( OFFHOOK ALARM "W´u≠d± W´ULº∞« t∂ÒM±" œ«b´≈ qD°«
REMOTE RX bF°Ô s´ Âö∑ßô«" œ«b´≈ jOAM¢ s± oI∫∑≠ ,n¢UN∞« s± Âö∑ßô« jOAM¢ lD∑º¢ r∞ Ê≈
.)7-14 ’ 1(
bF° s´ Âö∑ßô« ‰UD°≈ Ë√ ,)7-14 ’ , "bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢" 1( bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ dOOG¢ pMJL¥
.)7-14 ’ ,"bF°Ô s´ Âö∑ßô«" 1(
œd∞« “UNπ° rJ∫∑∞«( bF° s´ rJ∫∑∞U° tKOGA¢ ‹UOKL´ cOHM¢ lOD∑º¥Ë pºØU≠ “UNπ° UΩu°d± wH¢U≥ œ¸ “UN§ ÊUØ «–≈
’Uª∞« bF° s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ fH≤ WHO™u∞« ÁcN∞ Ídº∞« e±d∞« ÊuJ¥ bI≠ ,)bF° s´ n¢U≥ WDß«u° wH¢UN∞«
tKFπ∑∞ pºØU≠ “UNπ° ’Uª∞« bF° s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ „dOOG¢ s± bØQ¢ ,p∞cØ d±ô« ÊUØ «–« .pºØU≠ “UNπ°
)7-14 ’ ,"bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢" 1( .wH¢UN∞« œd∞« “UNπ∞ Ídº∞« e±d∞« s´ «ÎeOL∑±
9-8
ozU£Ë Âö∑ß«
•
•
•
•
•
8 qBH∞«
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 10
:"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" :wH¢U≥ œ¸ “UNπ° Âö∑ßô«
.V∑JL∞« øUî ÊuJ¢ U±bM´ WO¢uB∞« qzUßd∞«Ë ozU£u∞« Âö∑ß« fØUH∞« “UNπ° wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ p∞ `O∑¥
vK´ œd∞« wH¢UN∞« œd∞« “UNπ∞ fØUH∞« “UN§ `O∑¥ ,ANS. MACHINE MODE "wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" w≠
.Ác≥ fØUH∞« WLG≤ nA∑Ø« U± «–≈ UÎOzUIK¢ WIO£u∞« rK∑º¥Ë fØUH∞« WLG≤ v∞« lL∑º¥ r£ ,W±œUI∞« ‹«¡«bM∞«
"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" œ«b´≈
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± n¢U≥ Ë√ ,wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ v∞« ÃU∑∫¢ ,jLM∞« «cN∞
:ANS. MACHINE MODE "wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" vK´ Âö∑ßô« jL≤ œ«b´ù ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
¸UO∑îô Receive Mode vK´ jG{«
.ANS. MACHINE MODE "wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤"
ANS.MACHINE MODE
15:00
AnsMode
:‰U∏±
1
:w∞U∑∞« v∞« W®UA∞« dOG∑¢ ÊÌ«u£ lC° bF° •
wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß«
:wH¢U≥ œ¸ “UN§ l± fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« bM´ ‹«œU®¸ô« Ác≥ l∂¢«
.w≤U∏∞« Ë« ‰Ëô« sO≤d∞« bM´ œd¥ wJ∞ wH¢UN∞« œd∞« “UN§ j∂{« •
:wH¢UN∞« œd∞« “UN§ vK´ W´«cL∞« WO¢uB∞« W∞UßdK∞ pKO㧛 bM´ •
.WO≤U£ 15 …b± ,UNKLØQ° W∞Ußd∞« “ËUπ∑¢ ô Ê« Vπ¥ :‰U∏L∞« qO∂ß vK´ .WIO£u∞ rN∞U߸« WOHOØ p° qB∑L∞« d∂î« ,W´«cL∞« WO¢uB∞« W∞Ußd∞« w≠ ‰U߸≈ ‹œ¸√ «–≈ .WLGM∞« bF° p∑∞U߸ „d¢ v§d¥ sJ∞Ë ,Êü« rJ∑L∞UJ± vK´ œd∞« lOD∑ß« ô .UÎ∂•d±"
".«ÎdJ® .p∑∞Ußd∞ pØd¢ bF° „“UN§ vK´ ¡b∂∞« ÕU∑H± vK´ jG{« ,fØUH∞U° WIO£Ë
8 qBH∞«
ozU£Ë Âö∑ß«
10-8
08_L290_Arabic_CH08.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 11
Èdî√ ÂUNL° ÂUOI∞« ¡UM£√ Âö∑ßô«
ÂUNL° X≤√ ÂuI¢ ULMO° WOH¢U≥ ‹«¡«b≤ ¡«d§≈Ë ozU£Ë Âö∑ß« vK´ ¸œUÆ t≤U≠ «c∞ nzU™u∞« œbF∑± fØUH∞« “UN§ Ê≈
.Èdî√
ozU£Ë Âö∑ß«
,W´U∂D∞U° ÂUOI∞« s± tFML¢ Èdî√ WLN± ¡«d§S° ÂuI¥ t≤_ WLK∑º± WIO£Ë l∂D¥ Ê√ fØUH∞« “UN§ lD∑º¥ r∞ «–«
WLK∑ºL∞« WIO£u∞« UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ l∂D¥ ,WLNL∞« pK¢ “Uπ≤≈ ‰U•Ë ,r£ .…dØ«c∞« w≠ WIO£u∞« rK∑ºOß t≤U≠
.t¢dØ«– v∞«
WKJA± ‰uB• bM´ …dØ«c∞« v∞« ozU£Ë Âö∑ß«
WIO£u∞« s± W´u∂DL∞« dO¨ ‹U∫HB∞« UÎOzUIK¢ kH∫¥ t≤U≠ ,WIO£u∞ t±ö∑ß« bM´ U± WKJA± fØUH∞« “UN§ vÆô «–«
¸UDî≈ v∞« W≠U{ôU° REC'D IN MEMORY "…dØ«c∞« w≠ XLK∑ß«" ¸UDîù« ÷dF° ÂuI¥ r£ .t¢dØ«– w≠
’ dE≤« ,Á–Uª¢« “ö∞« qLF∞« ‰u• qOÅUH∑∞«Ë )‹«(¸UDîù« ÕËd® ‰u• .÷dF∞« W®U® w≠ d∏Ø√ Ë√ dî¬
.8-13
*.W∫HÅ 652 s± »dI¥ U± v∞« fØUH∞« “UN§ …dØ«– lº¢
Âö∑ßô« ¡UM£√ WKJA± XKB• U± «–« …dØ«c∞« w≠ ozU£Ë W¥√ kH∫¢ ô wJ∞ …b•u∞« œ«b´S° ÂuI¢ Ê« pMJL¥
.)7-14 ’ ,"…dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«" 1(
.…dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫L∑ß UN≤U≠ ,WLK∑ºL∞« WIO£u∞« …b•u∞« l∂D¢Ë WKJAL∞« q∫¢Ô UL∞U•
qB¢« .WOI∂∑L∞« ‹U∫HB∞« rK∑º¢ Ê« lOD∑º¢ s∞ p≤U≠ ,…dØ«c∞« v∞« U± WIO£Ë Âö∑ß« ¡UM£« …b•u∞« …dØ«– ‹ú∑±« «–«
.WIO£u∞« s± vI∂¢ U± ‰U߸« …œU´≈ rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U°
•
•
•
•
Âö∑ßô« ¡UG∞≈
:Âö∑ßô« qL∑J¥ Ê« q∂Æ WIO£Ë Âö∑ß« ·UI¥« ‹œ¸√ U± «–« ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.Stop vK´ jG{«
CANCEL? AYES #NO
YES=(A) NO=(#)
.Âö∑ßô« wGK∑∞ T vK´ jG{«
TX/RX CANCELLED
TX/RX NO.
5003
1
¡UG∞≈ b¥d¢ p≤«Ë d±_« bØR¢ Ê« fØUH∞« “UN§ pM± VKD¥ •
.Âö∑ßô«
:‰U∏±
2
.T vK´ jGC∞« r∑¥ r∞ U± Âö∑ßô« vGK¥Ô ô •
,WIO£u∞« Âö∑ßU° ¸«dL∑ßô« ‹œ¸√Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ U± «–« •
.# vK´ jG{«
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
11-8
ozU£Ë Âö∑ß«
8 qBH∞«
08_L290_Arabic_CH08.qxd
8 qBH∞«
7/22/02
12:33 PM
Page 12
ozU£Ë Âö∑ß«
12-8
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 1
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
2-9......................................................................................... ’Uª∞« VKD∞«
2-9.....................................................n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆÒu¢ ‰U •
2-9................................................................. wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± ‰uÒ∫∑∞« •
4-9............................................................................ VKD∞« WLG≤ s± oI∫∑∞« •
4-9................................................................... ’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞« •
5-9........................................................................ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞«
5-9.................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° W∫zô W´U∂© •
6-9.................................................................…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂© •
7-9............................................................... …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë ‰U߸« •
9-9.................................................................. …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫± •
10-9............................................................................................. ¡«dI∑ßô«
10-9........................................................................... ?¡«dI∑ßô« wMF¥ «–U± •
10-9............................................................................. ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« •
10-9.................................................................. dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
12-9................................................................... ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞≈
12-9..............................................................................¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« •
12-9.................................................................... ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
15-9........................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
15-9................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢
17-9..................................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
17-9......................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢ •
18-9........................................................... pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ¡UG∞≈ •
20-9....................................................................................... Âö∑ßô« bOOI¢
1-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
❑
❑
❑
❑
❑
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 2
’Uª∞« VKD∞«
n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆÒu¢ ‰U
:sO∑O∞U∑∞« sO∑∞U∫∞« w≠ U± n¢U≥/fØU≠ rƸ w≠ W∑ÆR± ‹UHÆu¢ ‰U v∞« ÃU∑∫¢ bÆ
t° ‰uLFL∞« wH¢UN∞« ÂUEM∞« vK´ XÆRL∞« nÆu∑∞« ÊUJ±Ë …b± bL∑F¢ .UÎO∞Ëœ UÎLƸ qπº¢ Ë« VKD¢ U±bM´ .„bK° w≠
.9-3 ’ dE≤« ,qOÅUH∑K∞ .w´d≠ ‰œU∂L° ö
Î B∑± pºØU≠ “UN§ ÊuJ¥ U±bM´ :l¥dº∞« VKDK∞ rƸ qO㧛 bM´ Ë√ ÍœUO∑´ô« VKD∞« ¡UM£√ W∑ÆR± ‹UHÆu¢ qîb∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
TEL=
00
:‰U∏±
rƸ ‰U pM± VKD¢ w∑∞« …uDª∞« v∞« qB¢ U±bM´
v∑• rÆd∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,n¢UN∞«/fØUH∞«
.XÆRL∞« nÆu∑∞« ‰U ÊUJ± v∞« qB¢
1
rÆd∞« q r£ ,Clear vK´ jG{« ,QDî rÆd∞« XK «–« •
.`O∫B∞«
.UÎ∑ÆR± UÎHÆu¢ qîb∑∞ Redial/Pause vK´ jG{«
TEL=
00P
:‰U∏±
`O¢UHL° n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ s± vI∂¢ U± ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_«
TEL=
00p811234
:‰U∏±
:‰U∏±
TEL= 00p811234P
2
.*sO∑O≤U£ ‰uD° u≥ )p( U± rƸ sL{ qîbL∞« XÆRL∞« nÆu∑∞« •
WO≤U£ …d± Redial/Pause vK´ jG{« ,‰u©√ XÆR± nÆu∑∞ •
dOOG¢ pMJL¥ ,p∞– s± ôÎb° .*sO∑O≤U£ s± dî¬ UÎ∑ÆR± UÎHÆu¢ qîb∑∞
’ , "wDßu∞« XÆRL∞« nÆu∑∞« œ«b´≈" 1( XÆRL∞« nÆu∑∞« ‰u©
.)6-14
3
rÆd∞« q r£ ,Clear vK´ jG{« ,«ÎuNß UÎLƸ XK «–« •
.`O∫B∞«
vK´ jG{« ,rÆd∞« W¥UN≤ w≠ XÆR± nÆu¢ ‰Uîœô
.Redial/Pause
4
dA´ ‰uD° u≥ )P( U± rƸ W¥UN≤ w≠ qîbL∞« XÆRL∞« nÆu∑∞« •
.W∑°U£ ÊÌ«u£
.UN° ÂuI¢ XMØ w∑∞« WOKLF∞« qÅ«Ë
5
.m≤uØ m≤u≥Ë …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ ÊÌ«u£ l°¸√ *
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
2-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 3
wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± q¥u∫∑∞«
VKD∞« a∞«.. ‚œUMH∞« ‹«“uπ•Ë Ê«dOD∞« ◊uDî ‹«“uπ•Ë „uM∂∞« q∏± ‹U±uKFL∞« ‹U±bî s± b¥bF∞« VKD∑¢
¡«d§ù« «c≥ l∂¢« ,)8-3 ’ 1( wC∂M∞« VKD∞« vK´ «ÎbÒF± pºØU≠ “UN§ ÊUØ «–« .UN¢U±bî “Uπ≤ù wLGM∞«
.wLGM∞« VKD∞« vK´ UÎ∑ÆR± p¢b•Ë bÒF∑∞
.)6-2 ’ 1( pºØU≠ “UNπ° n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ v∞« ÃU∑∫∑ß ,dîü« ·dD∞« l± Àb∫∑K∞
.Hook vK´ jG{«
TEL=
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
:‰U∏±
.W¥ËbO∞« W´ULº∞« l≠d¢ Ê√ Hook vK´ jGC∞« s± ôÎb° pMJL¥ •
:‰U∏±
UN∂KD∑¥ w∑∞« ‹UC∂M∞« Uαbª∑º± jª∞U° fØUH∞« “UN§ pKÅu¥ •
.wH¢UN∞« pDî
:‰U∏±
`∑≠« ,‹U±uKFL∞« W±bª∞ WKπºL∞« WO¢uB∞« W∞Ußd∞« œd¢ U±bM´
‰uÒ∫∑K∞ TT vK´ jG{«Ë …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞
.wLGM∞« VKD∞« v∞«
.‹U±uKFL∞« W±bî n¢U≥ rƸ VKD∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
TEL=
TEL=
7654321
7654321T
1
2
3
.÷dF∞« W®U® w≠ T ·d∫∞« dNE¥ ,TT vK´ jGC∞« bM´ •
l≠¸ pMJL¥ t≤U≠ ,1 …uDª∞« w≠ Hook vK´ XDG{ bÆ XMØ Ê≈ •
.dîü« ·dD∞« l± Àb∫∑∞« v∞« W§U∫∞« X´œ «–« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
W±bî q∂Æ s± W°uKDL∞« ÂUƸ_« ‰Uîœô UƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.‹U±uKFL∞«
TEL=7654321TA34
:‰U∏±
4
p∞–Ë TT vK´ pDG{ bF° UN∑K w∑∞« ÂUƸ_« VKD¢Ô ·uß •
.wLGM∞« VKD∞« «bª∑ßU°
.‰UB¢ô« lDI∑∞ Hook vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´
5
lDI∑∞ UNK∫± w≠ UNF{ ,W¥ËbO∞« W´ULº∞« XKLF∑ß« bÆ XMØ Ê≈ •
.‰UB¢ô«
.‰UB¢ô« lDI¢ U±bM´ wLGM∞« VKD∞« vGK¥Ô •
3-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 4
*VKD∞« WLG≤ s± oI∫∑∞«
n¢U≥/fØU≠ rƸ VK© ¡UM£√ UNHAJ¥Ë VKD∞« WLG≤ v∞« XBM¥ wJ∞ pºØU≠ “UN§ œ«b´≈ …eOL∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
.åVKD∞« WLG≤ nAØò «c≥ v´b¥ .rÆd∞« wÆU° VK© WKLJ¢ q∂ÆË
:l¥dº∞« VKDK∞ U± rƸ qO㧛 bM´ Ë√ ÍœUO∑´ô« VKD∞« ¡UM£√ VKD∞« WLG≤ nAJ∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
TEL=345_
:‰U∏±
rƸ ‰U pM± VKD¢ w∑∞« …uDª∞« v∞« qB¢ U±bM´
rÆd∞« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,n¢UN∞«/fØUH∞«
.VKD∞« WLG≤ nAØ VKD∑¥ Íc∞« ÊUJL∞« v∞« qB¢ v∑•
1
TEL=345 • _
:‰U∏±
vK´ jG{«Ë …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
.VKD∞« WLG≤ nAJ∞ D.T. )w¢ Íœ(
2
“UN§ tO≠ dE∑MOß Íc∞« ÊUJL∞« vK´ …dOGÅ WDI≤ ‰b¢ •
.VKD∞« WLG≤ fØUH∞«
TEL=345 • 1234_
:‰U∏±
n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ s± vI∂¢ U± ‰UîœU° dL∑ß«
.ÂUƸ_« `O¢UHL°
3
q r£ ,Clear vK´ jG{« ,«ÎuNß UÎLƸ XK «–« •
.`O∫B∞« rÆd∞«
.UN° ÂuI¢ XMØ w∑∞« WOKLF∞« qÅ«Ë
4
’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞«
.9-3 ’ dE≤« ,’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF° w≠ …d≠u∑± …eÒOL∞« Ác≥
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
*
4-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 5
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞«
‰u• ‹ULOKF¢ bπ∑ß .…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë hª¢ WHK∑ª± ‹UOKL´ ¡«d§≈ WOHOØ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
w≠ W™uH∫± ozU£Ë u∫±Ë ‰U߸«Ë W´U∂© ‹«¡«d§≈ v∞« W≠U{ôU° ,…dØ«c∞« w≠ …œu§uL∞« ozU£u∞U° WLzUÆ W´U∂©
.…dØ«c∞«
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° WLzUÆ W´U∂©
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
rƸ( WOKLF∞« rƸ v∞« W≠U{ôU° ,…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° WLzUÆ l∂D¥ Ê√ fØUH∞« “UN§ ÊUJ±U°
w≠ W™uH∫± WIO£u° ’Uª∞« WOKLF∞« rƸ ·dF¢ U±bM´ .WIO£Ë qJ° ’Uª∞« )TX/RX NO. Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ W•ËdA± ‹«¡«d§ù« Ác≥ Ê≈ .U≥u∫± Ë√ UN∞U߸« Ë√ UN∑´U∂© pMJL¥ t≤U≠ ,…dØ«c∞«
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞U° WLzUÆ W´U∂D∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Memory Reference vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
DOC. MEMORY LIST
"…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.DOC. MEMORY LIST
PRINTING REPORT
27/12 2001 21:53 FAX 123 4567
CANON
001
****************************
*** DOC. MEMORY LIST ***
****************************
TX/RX NO
0046
0047
5-9
MODE
TRANSMIT
B’CAST
0048
DEL SQ BDCST
0049
0050
DELAYED TX
B’CAST
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
CONNECTION TEL/ID
[A
[
[A
[
[A
[
[
01]
01]
02]
04]
03]
05]
03]
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
TOKYO
CANADA
FRANCE
ITALIA
U.S.A.
OPTICS
GROUP 2
PGS.
SET TIME
ST. TIME
3 27/12 21:24
1 27/12 21:36
1 27/12
21:39
2 27/12 21:45
1 27/12 21:49
23:00
23:00
23:00
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 6
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂©
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë W´U∂D∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
W∂ºM° WF∂D∞« dGB¢ ,w∞U∑∞« ¡«d§ù« ‰ULF∑ßU°Ë q§RL∞« ‰U߸û∞ …dØ«c∞« w≠ X≤eî WIO£Ë l∂D¢ U±bM´
.qÅô« s± % 90
DOC. MEMORY LIST
PRINT DOCUMENT
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Memory Reference vK´ jG{«
2
"WIO£u∞« l∂©≈" ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
.PRINT DOCUMENT
3
0001
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
4
:‰U∏±
rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO. Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.UN∑´U∂© b¥d¢ w∑∞«
5
TX/RX NO. #0003
TX/RX NO.
rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
"…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ" l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.)5-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST
rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ …œu§uL∞« "#" W±öF∞« ‰b¢ •
‰U߸ô« bOÆ w≥ WIO£u∞« pK¢ Ê« vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë WE∫K∞« pK¢ w≠
.)WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
.Set vK´ jG{«
6
jG{« Ë√ ,jI≠ v∞Ë_« W∫HB∞« W´U∂D∞ T vK´ jG{«
.WIO£u∞« ‹U∫HÅ lOL§ W´U∂D∞ # vK´
7
1ST PG ONLY?
1ST PG ONLY?
.WIO£u∞« fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
15:00
9 qBH∞«
FaxOnly
:‰U∏±
,…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± Èdî√ ozU£Ë W´U∂D° ¸«dL∑ßö∞
.5 …uDª∞« s± ¡«d§ù« b´√
Ë√
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
8
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
6-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 7
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë ‰U߸«
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë qßd∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DOC. MEMORY LIST
RESEND DOCUMENT
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
TX/RX NO.
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #5003
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Memory Reference vK´ jG{«
2
"WIO£u∞« ‰U߸≈ b´√" ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
.RESEND DOCUMENT
3
.Set vK´ jG{«
4
Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸U∑ª∑∞ ∂ Ë√ ¨ qLF∑ß«
.UN∞U߸« b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO.
5
l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
-9 ’ 1( DOC. MEMORY LIST "…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ"
.)5
rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ …œu§uL∞« "#" W±öF∞« ‰b¢ •
pK¢ w≠ ‰U߸ô« bOÆ w≥ WIO£u∞« pK¢ Ê« vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë WE∫K∞«
.)WNπ∞« ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
SELECT LOCATIONS
.Set vK´ jG{«
6
qßd¢ Ê« b¥d¢ WN§ 125 U≥UBÆ√ ‹UN§ fØU≠ ÂUƸ√ q
:WO∞U∑∞« ‰U߸ô« ‚d© s± UÎ¥√ Uαbª∑º± UNO∞«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ❑
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« )ÂUƸ√( rƸ vK´ jG{«
.U≥b¥d¢ w∑∞«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« ❑
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Coded Dial vK´ jG{«
wÆU∂∞ d±_« b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞
.“u±d∞«
7
TEL=
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
7-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.e±¸ qØ q∂Æ Coded Dial vK´ jGC∞« s± bØQ¢ •
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
TEL=2 887 0166
7/22/02
:‰U∏±
12:33 PM
Page 8
ÍœUO∑´ô« VKD∞«
,Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.Set vK´ jG{« r£
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥
❑
•
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q r£ ,Clear vK´ jG{« ,QDî WNπ∞« XK «–«
.ÂUƸ_« d∂´ ‰UI∑≤ö∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« \‹UNπ∞« WF§«dL∞
•
.‰U߸ô« √b∂O∞ Set vK´ jG{«
8
•
.T vK´ r£ Stop vK´ jG{« ,VKD∞« ¡b° ‰U• ‰U߸ô« ¡UG∞ù •
…uDª∞« w≠ U≥b¥b∫¢ r¢ w∑∞« ‹UNπ∞« lOL§ v∞« ‰U߸ô« vGK¥Ô
).jI≠ …b•«Ë WN§ ¡UG∞≈ pMJL¥ ô( .7
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
8-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 9
…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫±
:…dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫L∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
DOC. MEMORY LIST
.Memory Reference vK´ jG{«
2
DELETE DOCUMENT
WIO£u∞« `±≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.DELETE DOCUMENT
3
.Set vK´ jG{«
4
rƸ( WOKLF∞« rƸ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
WIO£u∞U° ’Uª∞« )TX/RX NO. Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.U≥u∫± b¥d¢ w∑∞«
5
0001
:‰U∏±
TX/RX NO. #0003
:‰U∏±
TX/RX NO.
rƸ( WOKLF∞« rƸ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
,"…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ" l∂©« ,)Âö∑ßô«/‰U߸ô«
.)5-9 ’ 1(
rƸ( WOKLF∞« rƸ q∂Æ …œu§uL∞« "#" W±öF∞« ‰b¢ •
‰U߸ô« bOÆ w≥ WIO£u∞« pK¢ Ê« vK´ )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
u∫± ‹œ¸√ «–« .U≥¸UO∑î« sJL¥ ô t≤U≠ «c∞Ë WE∫K∞« pK¢ w≠
W®U® vK´ …œu§uL∞« ‹ULOKF∑∞« l∂¢≈ ,UN∞U߸« r∑¥ WIO£Ë
.÷dF∞«
.)WNπ∞« ,ö
Î ∏±( WOKLF∞« qOÅUH¢ ÷dF∞ ® Ë√ ¬ qLF∑ß« •
.Set vK´ jG{«
OK TO DELETE?
6
‚ËbMÅ w≠ W™uH∫± WIO£Ë u∫L¢ Ê« b¥d¢ XMØ «–« •
bOÒI¢ w∑∞« dº∞« WLKØ q ,)12-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô«
vK´ jG{« r£ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅu∞«
.Set
YES=(A) NO=(#)
.WIO£u∞« u∫L∑∞ T vK´ jG{«
ERASING END
7
,…dØ«c∞« w≠ WIO£u∞U° ÿUH∑•ô« ‹œ¸√Ë p¥√¸ ‹dOÒ¨ «–« •
.# vK´ jG{«
15:00
9-9
FaxOnly
:‰U∏±
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
¡«d§ù« b´√ ,…dØ«c∞« w≠ Èdî√ ozU£Ë u∫L° ¸«dL∑ßö∞
.5 …uDª∞« s±
- Ë√ .œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
8
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 10
¡«dI∑ßô«
?¡«dI∑ßô« wMF¥ «–U±
VKD¥ ,¡«dI∑ßô« l± .dî¬ fØU≠ “UN§ v∞« WIO£Ë fØUH∞« “UN§ qßd¥ ,ÍœUO∑´« qJA° ozU£Ë ‰U߸« bM´
“UN§ "¡ÍdI∑º¥" t≤« ,Èdî√ ‹ULKJ° ;tO∞« WIO£Ë qßd¥ Ê« tM± VKD¥Ë dî¬ fØU≠ “UN§ U± fØU≠ “UN§
.dîü« fØUH∞«
U± WIO£Ë tM± rK∑º¥ wJ∞ dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« t≤UJ±U° ;s¥¸Ëb∞« öJ° qLF∞« vK´ …¸bI∞« pºØU≠ “UNπ∞
q∂Æ s± Áƒ«dI∑ß« sJL¥ YO∫° t° ’Uª∞« ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£Ë kH∫¥ t≤« Ë√ ,)¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«(
.)¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«( tM± WIO£u∞« ÊuLK∑º¥Ë Èdî√ fØU≠ …eN§√
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
‰U߸ö∞ …bÒF± U± WIO£Ë ‰U߸« v∞« Áu´b¥Ë dî¬ fØU≠ “UN§ pºØU≠ “UN§ VKD¥ ,¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« w≠
.tO≠
:WO∞U∑∞« ‹ôU∫∞« w≠ UÎ∫¥d± ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« bπ¢ bÆ
.‹U±uKFL∞« ‹U±bî s± WØd® Ë√ pM° q∏± ,WºßR± s± WIO£Ë œ«œd∑ß« b¥d¢ U±bM´ .p∞ rzöL∞« XÆu∞« w≠ dî¬ fØU≠ “UN§ s± WIO£Ë œ«œd∑ß« b¥d¢ U±bM´ .WIO£Ë Âö∑ß« ‹UIH≤ qL∫¢ b¥d¢ U±bM´ -
dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
:wK¥ UL∞ p¢¡«dÆ s± bØQ¢ ,dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« q∂Æ
.jI≠ ¡«dI∑ßô« r´b¢ fØU≠ …eN§√ ¡ÍdI∑º¥ Ê« fØUH∞« “UN§ W´UD∑ßU° •
X´œ «–« .dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´ ¡«dI∑ßö∞ …QON± U≥œ«œd∑ß« b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞« ÊuJ¢ Ê« Vπ¥ •
.d±_« s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« ,…¸ËdC∞«
WIO£u∞« ¡ÍdI∑º¢ wJ∞ dß WLKØ Ë√/Ë Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« W§U∫° XMØ u∞ ULO≠ oI∫¢Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« •
VKD∞« ÷dG∞ fØUH∞« rƸ l± W¥uß ULNKπßË ULN≤ËÒœ ,p∞– v∞« d±_« ÃU∑•« «–« .rNºØU≠ “UN§ s±
VKD∞« «bª∑ßU° p∞–Ë dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ l± ¡«dI∑ßô« jI≠ pMJL¥ .)6 qBH∞« 1( l¥dº∞«
v∞« W§U∫∞« ÊËœ WIO£u∞« œ«œd∑ß« pMJL¥ t≤U≠ ,dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ v∞« d±_« VKD∑¥ r∞ «–« .l¥dº∞«
.ÂUƸ_« Ác≥ ‰U
‹ULKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« ‹UOKL´ rN¢b•Ë r´b¢ r∞Ë Êu≤UØ Ÿu≤ s± fØU≠ “UN§ dîü« ·dD∞« qLF∑ß« «–« •
ÍdDA∞« rÆd∞« Ë√ 255 rÆd∞« ÊuJO∞ rNºØU≠ “UN§ vK´ ¡«dI∑ßô« n¥dF¢ «ËbÒF¥ wJ∞ rN∞QßU≠ ,dº∞«
.11111111
s± ozU£Ë œd∑º¢ Ê« ¡«dI∑ß« WOKL´ qJ∞ sJL¥ .…b•«Ë WOKLF° …b¥b´ fØU≠ …eN§√ ¡«dI∑ß« p∑´UD∑ßU° •
.125 U≥UBÆ√ fØU≠ …eN§√
.)w¢-u¥ w¢ ͬ( Vº• sOOßUOÆ dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ •
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
10-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 11
:fØU≠ …eN§√ …b´ Ë√ “UN§ ¡«dI∑ßô ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
POLLING TX
.Polling vK´ jG{«
2
POLLING RX
"¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«" ¸UO∑îô ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.POLLING RX
3
.Set vK´ jG{«
4
UNzdI∑º¢ Ê« b¥d¢ 125 U≥UBÆ√ fØU≠ ÂUƸ√ q
:WO∞U∑∞« VKD∞« ‚d© s± UÎ¥√ Uαbª∑º±
5
TEL=905 795 1111
:‰U∏±
A01
:‰U∏±
TEL=03 3758 2111
:‰U∏±
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞«
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« )ÂUƸ√( rƸ vK´ jG{«
.U≥b¥d¢ w∑∞«
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
`O¢UH± qLF∑ß« r£ ,Coded Dial vK´ jG{«
b´√ .Áb¥d¢ Íc∞« œbF∞« wzUM∏∞« e±d∞« qîb∑∞ ÂUƸ_«
.“u±d∞« wÆU∂∞ d±_«
.e±¸ qØ q∂Æ Coded Dial vK´ jGC∞« s± bØQ¢
TEL=
2 887 0166
:‰U∏±
❑
•
ÍœUO∑´ô« VKD∞«
Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.Set vK´ jG{« r£ ,Áb¥d¢
.WI¥dD∞« ÁcN° jI≠ b•«Ë fØU≠ rƸ ‰U pMJL¥
❑
❑
•
.W∫O∫B∞« WNπ∞« q r£ ,Clear vK´ jG{« ,QDî WNπ∞« XK «–«
dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ ‰U v∞« Xπ∑•« «–« .ÍœUO∑´ô« VKD∞« l± dß WLKØ/Íu≤U£ Ê«uM´ ‰U pMJL¥ ô
.)6 qBH∞« 1( l¥dº∞« VKDK∞ fØUH∞« rƸ l± W¥uß ULNKπß ,¡«dI∑ßö∞
.ÂUƸ_« d∂´ ‰UI∑≤ö∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,WKîbL∞« ‹UNπ∞« WF§«dL∞
•
)…eN§√( “UN§ ¡«dI∑ß« √b∂O∞ Start/Copy vK´ jG{«
.fØUH∞«
6
11-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
•
•
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 12
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞≈
.)11-8 ’ 1( Âö∑ßô« ¡UG∞ù t° ‰uLFL∞« ¡«d§ù« fH≤ l∂¢≈ ,¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« ¡UG∞ù
¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«
fØU≠ …eN§√ lOD∑º¢ wJ∞ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£Ë pºØU≠ “UN§ kH∫¥ ,¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« bM´
.U≥œd∑º¢ Ê√ Èdî√
:WO∞U∑∞« ‹ôU∫∞« w≠ UÎ∫¥d± ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« bπ∑ß UL°¸
WØdA∞« s± Èdî√ ÂUºÆ√ lOD∑º¢ wJ∞ fØUH∞« “UN§ w≠ WIO£Ë WØdA∞« s± sOF± rºÆ Êeª¥ bÆ .WIO£u∞« pK¢ v∞« «u§U∑•« U± «–« U≥œ«œd∑ß«
.rN∞ UÎLzö± p∞– ÊUØ U± v∑± pºØU≠ “UN§ s± WIO£Ë œd∑º¥ Ê« dîü« ·dD∞« s± ‹œ¸√ U± «–« .pºØU≠ “UN§ s± WIO£Ë Âö∑ß« ‹UIH≤ qL∫∑¥ Ê« dîü« ·dD∞« s± ‹œ¸« U± «–« -
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
wJ∞ tO∞« WIO£Ë `º± lOD∑º¢ YO∫° fØUH∞« “UN§ ¡«dI∑ß« ‚ËbMÅ œ«b´≈ WOHOØ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
.Èdî√ fØU≠ …eN§√ Áœd∑º¢
:wK¥ U± …¡«dÆ s± bØQ¢ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈ q∂Æ
¡«dI∑ß« ÊUJ±≈ bOI∑∞ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ )w¢-u¥ w¢ ͬ( Vº• WOßUOI∞« dº∞« WLKØ œ«b´≈ p≤UJ±U° •
p∞UB¢« s± bØQ¢ .)ÁU≤œ√ ‹ULOKF∑∞« dE≤«( Ác≥ dº∞« WLKØ fH≤ qL∫¢ fØU≠ …eN§√ q∂Æ s± ô≈ „“UN§
·dD∞« fØU≠ “UN§ r´b¥ r∞ «–« dß WLKØ œ«b´S° rI¢ ô .p° WÅUª∞« dº∞« WLKJ° rNLKF∑∞ dîü« ·dD∞U°
.dß WLKJ° W∞uLA± ‹UOKL´ dîü«
fØU≠ “UN§ q∂Æ s± Áƒ«dI∑ß« r∑¥ v∑• ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£Ë kH∫O∞ pºØU≠ “UN§ œ«b´≈ sJL¥ •
WIO£u∞« œd∑º¢ Ê√ fØU≠ …eN§√ …b´ lOD∑º¢ YO∫° WIO£u∞« kH∫° ¸«dL∑ßö∞ Áœ«b´≈ sJL¥ Ë√ ,dî¬
.)ÁU≤œ« dE≤« ,qOÅUH∑K∞(
:¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´S° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
POLLING BOX
9 qBH∞«
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. POLLING BOX
4
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
12-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
SETUP FILE
12:33 PM
Page 13
.‹«d± Àö£ Set vK´ jG{«
5
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ rß« ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.)‹U¨«dH∞« p∞– w≠ UL° ,vBÆ√ b∫Ø UÎ≠d• 24(
6
FILE NAME
_
:A
Canon Dpt.1_
:1
:‰U∏±
.2-3 ’ dE≤« ,·d•√ ‰U WOHOØ s± «ÎbØQ∑± sJ¢ r∞ Ê≈ •
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.sO¢d± Set vK´ jG{«
7
.œbF∞« WO´U°¸ dß WLKØ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
8
DATA ENTRY OK
PASSWORD
PASSWORD
_
PASSWORD
1234
:‰U∏±
‹«œ«b´≈ v∞« hOîd¢ ÊËb° ‰uÅu∞« s± Ác≥ dº∞« WLKØ lML¢ •
v∑± Ác≥ dº∞« WLKØ ‰U v∞« ÃU∑∫∑ß .¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ
r∞ «–« .¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢ ‹œ¸√ U±
.…uDª∞« Ác≥ qL≥« ,dß WLKØ ‰UîœU° V¨d¢
qL≥« ,UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ dß WLKØ UÎI∂º± XKπß bÆ XMØ Ê≈
.…uDª∞« Ác≥
.sO¢d± Set vK´ jG{«
9
TX PASSWORD
#123456
:‰U∏±
b∫Ø «Îœb´ 20( dß WLKØ ‰Uîœô ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« 10
.)‹U¨«dH∞«Ë # ,A p∞– w≠ UL° ,vBÆ√
)…eN§√( “UN§ vK´ qπº¢ Ê« Ác≥ dº∞« WLKØ vK´ Vπ¥ •
s± sJL∑¢ wJ∞ pºØU≠ “UN§ ¡«dI∑ßU° ÂuI∑ß w∑∞« fØUH∞«
.WIO£u∞« œ«œd∑ß«
.…uDª∞« Ác≥ qL≥« ,dß WLKØ qOπº∑° V¨d¢ r∞ «–« •
13-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 14
.Set vK´ jG{« 11
…dØ«– w≠ WIO£u∞« vI∂¢ u∞ ULO≠ ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« 12
.UNz«dI∑ß« bF° fØUH∞« “UN§
ERASE AFTER TX
ON
:‰U∏±
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
ON qOGA∑∞« bF° ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ …œu§uL∞« WIO£u∞« v∫L¢
.b•«Ë fØU≠ “UN§ q∂Æ s± œd∑º¢Ô Ê«
OFF qODF∑∞« sJL¥ YO∫° ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ WIO£u∞« vI∂¢
…eN§√ s± œb∫± dO¨ œb´ q∂Æ s± U≥œ«œd∑ß«
.fØUH∞«
.Set vK´ jG{« 13
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« 14
CHANGE DATA
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
…eN§√ q∂Æ s± √dI∑º¢Ô Ê√ UN∞ b¥d¢ w∑∞« WIO£u∞« UNO∞« `ºL∑∞ «Îe≥U§ ÊuJ∑ß ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ „œ«b´≈ ‰U•
.Èdî√ fØU≠
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
14-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
5:23 PM
Page 15
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
.Èdî√ fØU≠ …eN§√ q∂Æ s± √dI∑º¢Ô v∑• ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ w≠ U± WIO£Ë kH∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.)12-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º± lOD∑º¢ Ê« q∂Æ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈ v∞« ÃU∑∫∑ß
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
DOCUMENT READY
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
POLLING TX
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â(
1
.3-7 Ë 2-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞«Ë Õu{u∞« W§¸œ j∂C∞ •
…dØ«c∞« W∂º≤ X≤UØ «–« ‰U߸ô« ¡«d§≈ „¸ËbIL° ÊuJ¥ ô bÆ •
.%100 s± W∂¥dÆ )÷dF∞« W®U® vK´ …d≥UE∞«Ë( W±bª∑ºL∞«
iF° d¥d∫∑∞ .W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ô« Âbª∑ß«
W¥√ `±« Ë√ q߸« Ë√ l∂©« :fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ ‰UπL∞«
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ UNEH• v∞« W§U∫° bF¢ r∞ ozU£Ë
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
2
.Polling vK´ jG{«
3
.Set vK´ jG{«
4
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£u∞« fØUH∞« “UN§ `ºL¥ •
:o∂D∑ß WO∞U∑∞« ◊ËdA∞« ÊU≠ ,pºØU≠ “UN§ dî¬ fØU≠ “UN§ ¡ÍdI∑º¥ U±bM´
WIO£u∞« VKD¥ Ê« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ vK´ Vπ¥ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ dß WLKØ XKπß bÆ XMØ Ê≈ •
.Ác≥ dº∞« WLKØ fH≤ l±
“UN§ s± WIO£u∞« VKD¥ dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ sJ∞Ë ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ dß WLKØ q㧛 r∞ Ê≈ •
.œd∑º¢Ô s∞ WIO£u∞« ÊU≠ ,dß WLKJ° pºØU≠
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± Ë√ dOOG¢
:¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫L¢ Ë√ dOG∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.)Áö´√ dE≤«( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« U± WIO£Ë X∫º± bÆ XMØ «–« ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± „¸ËbIL° ÊuJ¥ s∞
.)9-9 ’ 1( ÁU≤œ√ ¡«d§ù« l∂∑¢ Ê√ q∂Æ ôÎË√ …dØ«c∞« s± WIO£u∞« `±≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
15-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
1
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
POLLING BOX
SETUP FILE
12:33 PM
Page 16
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. POLLING BOX
4
.Set vK´ jG{«
5
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
CHANGE DATA ‹U≤UO∂∞« dOÒ¨ ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOOG¢ b¥d¢ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈
.¡«dI∑ßô«
DELETE FILE nKL∞« `
 ±≈ ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫± b¥d¢ XMØ «–« œ«b´ù« «c≥ d∑î≈
.¡«dI∑ßô«
CHANGE DATA "‹U≤UO∂∞« dOÒ¨" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:6 …uDª∞« w≠
Set
vK´ jG{«
7
v∞« hOîd¢ ÊËb° ‰uÅu∞« lML∑∞ dß WLKØ XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈
.Set vK´ jG{« r£ ,dº∞«
FILE NAME
Canon Dpt.1_
:1
:‰U∏±
.Set vK´ jG{«
8
…uDª∞« s± ¡«d§ù« l∂¢≈ ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOÒG¢ wJ∞
.13-9 ’ vK´ 6
9
w≠ DELETE FILE "nKL∞« `
 ±≈" ‹d∑î« bÆ XMØ Ê≈ <
:6 …uDª∞«
.Set vK´ jG{«
FILE DELETED
SYSTEM SETTINGS
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∫L¢Ô
15:00
9 qBH∞«
FaxOnly
7
v∞« hOîd¢ ÊËb° ‰uÅu∞« lML∑∞ dß WLKØ XKπ
Ò ß bÆ XMØ Ê≈ •
WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈
.Set vK´ jG{« r£ ,dº∞«
:‰U∏±
•
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
8
16-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 17
pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§ù ¡«uß ,pºØU≠ “UNπ∞ t° hîdL∞« dO¨ ‰ULF∑ßô« lM± pMJL¥ t≤U≠ ,…eOL∞« Ác≥ jOAM∑°
.ozU£Ë ‰U߸« Ë√
pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢
:pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jAM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SYSTEM SETTINGS
4
.‹«d± Àö£ Set vK´ jG{«
5
.ON "qOGA∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
6
.sO¢d± Set vK´ jG{«
7
.œbF∞« WO´U°¸ dß WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
8
LOCK PHONE
OFF :‰U∏±
ON
PASSWORD
PASSWORD
_
PASSWORD
1234
RX RESTRICTION
17-9
:‰U∏±
œ«b´≈ v∞« t° hîdL∞« dO¨ ‰uÅu∞« Ác≥ dº∞« WLKØ lML¢ •
dB• qD∂¥ Ë« jAM¥ Íc∞« LOCK PHONE "n¢UN∞« ‰UHÆ≈"
qL≥« ,dß WLKØ ‰UîœU° V¨d¢ r∞ Ê« .pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß«
.…uDª∞« Ác≥
:‰U∏±
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.Set vK´ jG{«
9
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
15:00
FaxOnly
7/22/02
:‰U∏±
12:33 PM
Page 18
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« 10
ô( .ozU£Ë ‰U߸« Ë√ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ b•√ lOD∑º¥ ô .pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• jOAM¢ Êü« r¢
).ozU£Ë Âö∑ß« Ë√ ‹«¡«b≤ ‰U∂I∑ß« s± œ«b´ù« «c≥ bOI¥
pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ¡UG∞≈
:pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• wGK∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
PASSWORD
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SYSTEM SETTINGS
4
.sO¢d± Set vK´ jG{«
5
UN∑Kπß œbF∞« WO´U°¸ dß WLKØ qîb∑∞ ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß«
.‰ULF∑ßô« dB∫∞ pDOAM¢ bM´
6
_
PASSWORD
.…uDª∞« Ác≥ qL≥« ,dß WLKØ XKπß bÆ sJ¢ r∞ Ê« •
LOCK PHONE
ON
OFF
9 qBH∞«
.sO¢d± Set vK´ jG{«
7
.OFF "qODF∑∞«" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
:‰U∏±
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
18-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
Page 19
.‹«d± Àö£ Set vK´ jG{«
PASSWORD
PASSWORD
12:33 PM
1234
9
:‰U∏±
RX RESTRICTION
15:00
FaxOnly
:‰U∏±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« 10
.ozU£Ë qßd¥ Ë« WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± Ídπ¥ Ê« ÊUØ hª® Í_ sJL¥ .pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB• ‰UD°« r¢
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
19-9
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
12:33 PM
Page 20
Âö∑ßô« bOOI¢
“UN§ vK´ l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_« «b´ UL∞ ozU£Ë Âö∑ß« bOOI¢ pMJL¥ t≤U≠ ,…eOL∞« Ác≥ jOAM∑°
.)t≠U∑∞« b¥d∂∞« ,ö
Î ∏±( W°u¨d± dO¨ ozU£Ë Âö∑ß« lML∞ …eOL∞« Ác≥ bOH¢ .pºØU≠
:Âö∑ßô« bOOI¢ ‰UD°≈ Ë√ jOAM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
SYSTEM SETTINGS
UN/LOCK PHONE
RX RESTRICTION
OFF
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
"ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.SYSTEM SETTINGS
4
.Set vK´ jG{«
5
"Âö∑ßô« bOOI¢" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
. RX RESTRICTION
6
.Set vK´ jG{«
7
.Áb¥d¢ Íc∞« œ«b´ù« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
8
:sO° U± ¸UO∑îô« pMJL¥ •
.)bOOI∑∞« jAM¥( ON qOGA∑∞« .)bOOI∑∞« qD∂¥( OFF qODF∑∞« -
:8 …uDî w≠ ON ‹d∑î≈ «–≈ <
.Set ÕU∑H± jG{« 9
RX RESTRICTION
OFF
:‰U∏±
.Áb¥d¢ Íc∞« bOOI∑∞« Ÿu≤ ¸UO∑îù ¨ Ë√ ∂ jG{« 10
;w∞U∑∞« s± ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ •
REGISTER SENDER -
WKπ
Ò ºL∞« ÂUƸô« s± ‰U∂I∑ßû∞ ÕULºK∞
l¥dº∞« ‰UB¢ö∞
WITH SENDER INFO -
ÊuDF¥ U±bM´ jI≠ ‰U∂I∑ßû∞ ÕULºK∞
.rN¥b∞ tH¢U≥ rƸ ÊuKB∑ÒL∞« ’Uª®_«
9 qBH∞«
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
20-9
09_L290_Arabic_CH09.qxd
7/22/02
FaxOnly :‰U∏±
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
21-9
11
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ Stop ÕU∑H± jG{« 12
:8 …uDî w≠ OFF ‹d∑î≈ «–≈ <
.Set ÕU∑H± jG{« 9
DATE SETUP
15:00
Page 21
.Set ÕU∑H± jG{«
DATE SETUP
15:00
12:33 PM
FaxOnly :‰U∏±
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ Stop ÕU∑H± jG{« 10
9 qBH∞«
09_L290_Arabic_CH09.qxd
9 qBH∞«
7/22/02
12:33 PM
Page 22
WÅUª∞« ‹«eOL∞«
22-9
10_L290_Arabic_CH10.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 1
10 qBH∞«
ŒUºM∑ßô«
2-10................................................................... UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞« ❑
2-10............................................................................................. aº≤ qL´ ❑
3-10...........................................................................WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´ ❑
ŒUºM∑ßô«
1-10
ŒUºM∑ßô«
10 qBH∞«
10_L290_Arabic_CH10.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 2
UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞«
.4 qBH∞« dE≤« ,UNKOL∫¢ ‰u• qOÅUH∑∞«Ë UN¢U∂KD∑±Ë ,UNîUºM∑ß« pMJL¥ w∑∞« ozU£u∞« Ÿ«u≤√ ‰u• ‹U±uKFLK∞
aº≤ qL´
:aº≤ qLF∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
‚¸u∞« rOKº¢ wI∑M± j∂{« ,…¸ËdC∞« bM´
.)4-5 ’ 1(
1
)‹ Ë Â( w≠ qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1(
2
.3-7 ’ dE≤« ,W≠U∏J∞« j∂C∞ •
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
COPY
100%
01
PHOTO
:‰U∏±
.Start/Copy vK´ jG{«
3
W§¸œ œ«b´≈ ¸U∑ª∑∞ Resolution vK´ jG{«
.Áb¥d¢ Íc∞« Õu{u∞«
4
:sOO∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
TEXT ’uB≤ .’uBM∞« ozU£Ë rEFL∞ rzö±
PHOTO ¸uÅ .WO≠«d¨u¢u≠ Ϋ¸uÅ Íu∫¢ w∑∞« ozU£uK∞ rzö±
COPY
80%
01
:‰U∏±
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
5
¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ,p∑IO£Ë s± …dGÒB± Wªº≤ qLF∞
6
.U≥b¥d¢ w∑∞« dOGB∑∞« W∂º≤ ¸U∑ª∑∞
:w∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
%70 %80 %90 %100 -
10 qBH∞«
ŒUºM∑ßô«
2-10
10_L290_Arabic_CH10.qxd
COPY
80%
05
7/22/02
12:34 PM
Page 3
:‰U∏±
ÂUƸ_« `O¢UH± qLF∑ß« ,…œbF∑± aº≤ qL´ ‹œ¸√ «–«
.aºM∞« œb´ qîb∑∞
7
.99 U≥UBÆ√ aº≤ qL´ p∑´UD∑ßU° •
WDI≤ 300*200 Õu{Ë W§¸b°Ë ,…œdHL∞« aºMK∞ WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300*400 Õu{Ë W§¸b° fØ«\H∞« “UN§ aºM∑º¥
.…d± qØ …œdH± Wªº≤ qL´« ,W´U∂© œu§√ vK´ ‰uB∫K∞ .…œbF∑L∞« aºMK∞ WÅu∂∞« w≠
.ŒUºM∑ßô« √b∂¥ wJ∞ Start/Copy vK´ jG{«
8
U≥bM´ ÃU∑∫¢ bÆ .Stop vK´ jG{« ,ŒUºM∑ßô« ¡UG∞ù •
’ 1( )‹ Ë Â( s± WIO£u∞« q¥e∑∞ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞«
)2-13
COPY
ŒUºM∑ßô«
.÷dF∞« W®U® vK´ MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî≈ dN™ U± «–« …œbF∑± aº≤ qL´ p∑´UD∑ßU° ÊuJ¥ s∞
.WÎO≤U£ √b°« r£ ,)5-9 ’ 1( fØUH∞« “UN§ …dØ«– s± ¡Îe§ ¸d∫∑∞ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ q߸« Ë√ l∂©≈
s± »u¨dL∞« œbF∞« qL´« Ë√ dGÅ√ “¸ v∞« ‹U∫HB∞« rº
Ò Æ ,…dO∏Ø Âußd° …œbF∑± ‹U∫HÅ aºM∑º¢ XMØ «–« ,p∞cØ
.W§U∫∞« Vº• …b• vK´ qØ aºM∞«
WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´
Ë√ W≠U∏J∞« Ë√ ,Õu{u∞« W§¸œ j∂{ ÊËœ U± WIO£Ë s± WF¥dß …b•«Ë Wªº≤ qL´ ‹œ¸√ U± «–« ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
:rπ∫∞«
MEMORY USED 0%
:‰U∏±
)‹ Ë Â( w≠ ,qHßô« v∞« UNN§ËË ,WIO£u∞« l{
.)3-4 ’ 1(
1
.ŒUºM∑ßô« √b∂O∞ Start/Copy vK´ jG{«
2
)UÎO∞U• W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞«(
DOCUMENT READY
)`ºLK∞ œ«bF∑ßô«(
COPY
100%
COPY
3-10
ŒUºM∑ßô«
01
U≥bM´ ÃU∑∫¢ bÆ .Stop vK´ jG{« ,ŒUºM∑ßô« ¡UG∞ù •
1( )‹ Ë Â( s± WIO£u∞« q¥e∑∞ qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ v∞«
)2-13 ’
10 qBH∞«
10_L290_Arabic_CH10.qxd
10 qBH∞«
7/22/02
12:34 PM
Page 4
ŒUºM∑ßô«
4-10
11_L290_Arabic_CH11.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 1
11 qBH∞«
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
2-11............................................................................. rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑K∞ e§u±
3-11........................................................................................ Q©UAM∞« d¥dI¢
4-11............................................................................... )TX( ‰U߸ô« d¥dI¢
5-11................................................................... œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢ •
5-11.............................................................................. )RX( Âö∑ßô« d¥dI¢
❑
❑
❑
❑
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
1-11
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
11 qBH∞«
11_L290_Arabic_CH11.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 2
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑K∞ e§u±
‹U∫HB∞« l§«¸ ,qOÅUH∑∞« s± b¥eLK∞ .pºØU≠ “UN§ s± UN∑´U∂© sJL¥ w∑∞« d¥¸UI∑∞«Ë rz«uI∞« ÁU≤œ√ ‰Ëbπ∞« sO∂¥
.…d®RL∞«
qOÅUH∑∞«
2-14’
ÕdA∞«
qß
 dL∞« ‹U±uKF±Ë pºØU≠ “UNπ∞ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« ÊËb¢
WKπºL∞«
WLzUI∞« Ë√ d¥dI∑∞«
USER'S DATA LIST
Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ
3-11’
5-14’
.pºØU≠ “UN§ q∂Æ s± …eπML∞« W∏¥b∫∞« fØUH∞« ‹UOKL´ sO∂¥
20 qØ bF° d¥dI∑∞« «cN∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qODF¢ Ë« qOGA¢ pMJL¥
.UNF∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´S° UÎ¥Ëb¥ ÂuI¢ Ê« UÎC¥« p≤UJ±U° .WOKL´
ACTIVITY REPORT
4-11’
5-14’
Ë√ ,…eOL∞« Ác≥ qODF¢ Ë« qOGA¢ pMJL¥ .U± WIO£Ë ‰U߸« bF° l∂D¥
.jI≠ QDî qB∫¥ U±bM´ «Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈
v∞Ëô« W∫HB∞« l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´S° ÂuI¢ Ê« UÎC¥« p≤UJ±U°
.WIO£u∞« ‹U¥u∑∫L° „dØc∑∞ d¥dI∑∞« qHß« WIO£u∞« s±
TX REPORT
5-11’
5-14’
Ác≥ qODF¢ Ë« qOGA¢ pMJL¥ .U± WIO£Ë Âö∑ß« bF° l∂D¥
qB∫¥ U±bM´ «Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ Ë√ ,…eOL∞«
.jI≠ QDî
RX REPORT
5-11’
,…b¥b´ fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ ‰U߸« bF° l∂D¥
.…b•«Ë WOKLF° …b¥b´ fØU≠ ÂUƸ√ ¡«dI∑ß« bF° Ë√
œbF∑± )WOKL´( Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
.fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ cµ≤¬ W™uH∫L∞« ozU£u∞« ÊËÒb¢
DOC. MEMORY LIST
5-9’
◊UAM∞« d¥dI¢
‰U߸ô« d¥dI¢
Âö∑ßô« d¥dI¢
MULTI TX/RX REPORT
…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ
22-13’
19-6’
bF° fØUH∞« “UN§ v∞« WÆUD∞« œuF¢ U±bM´ UÎOzUIK¢ l∂D¥
.…dØ«c∞« s± U≥u∫± r¢ w∑∞« ozU£u∞« ÊËÒb¥ .¸UO∑∞« ŸUDI≤«
VKD∞« `O¢UH± sL{ WKπºL∞« ¡ULß_«Ë ÂUƸ_« ÊËÒb¢
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞«
MEMORY CLEAR REPORT
…dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢
1-TOUCH SPD DIAL LIST 1
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞«
1-TOUCH SPD DIAL LIST 2
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞«
20-6’
VKD∞« “u±¸ sL{ WKπºL∞« ¡ULß_«Ë ÂUƸ_« ÊËÒb¢
.Íe±d∞« l¥dº∞«
CODED SPEED DIAL LIST 1
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞«
CODED SPEED DIAL LIST 2
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞«
21-6’
11 qBH∞«
VKD∞« `O¢UH± sL{ WKπºL∞« ¡ULß_«Ë ÂUƸ_« ÊËÒb¢
.Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« “u±¸Ë …b•«Ë WºLK° l¥dº∞«
GROUP DIAL LIST
W´uLπ± VK© WLzUÆ
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
2-11
11_L290_Arabic_CH11.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 3
◊UAM∞« d¥dI¢
20 qØ bF° )ACTIVITY REPORT( ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ UÎOzUIK¢ l∂DO∞ lMBL∞« w≠ bÒF± fØUH∞« “UN§ Ê≈
:¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈ ,UÎOzUIK¢ l∂D¢Ô Ê√ q∂Æ ◊UAMK∞ d¥dI¢ W´U∂© ‹œ¸√ «–« .WOKL´
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Report vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
.◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.wM±e∞« UNKºKº¢ Vº• "◊UAM∞« d¥dI¢" w≠ ‹UOKLF∞« ÊËb¢
27/12 2001 15:00 FAX 123 4567
CANON
001
***************************
*** ACTIVITY REPORT ***
***************************
ST. TIME
A
A
A
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
A
CONNECTION ID
NO.
MODE
PGS.
905 795 1111
905 795 1111
Canon CANADA
Canon CANADA
5001 AUTO RX
0001 POLLING RX
ECM
G3
13:51
13:53
14:10
14:16
14:27
14:30
14:31
14:57
03 3758 2111
2 887 0166
905 795 1111
2 887 0166
20 545 8545
20 545 8545
03 3758 2111
2 887 0166
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
0002
0002
5002
5003
0003
0004
0004
0005
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
ECM
27/12 14:59
1 432 2060
27/12
27/12
27/12
A 27/12
A 27/12
27/12
27/12
27/12
A
CONNECTION TEL
27/12 13:43
27/12 13:45
TOKYO
AUSTRALIA
CANADA
AUSTRALIA
EUROPA
EUROPA
TOKYO
AUSTRALIA
CANON OPTICS
B’CAST
B’CAST
AUTO RX
AUTO RX
DELAYED TX
DEL SQ BDCST
DEL SQ BDCST
TRANSMIT
0006 TRANSMIT
ECM
RESULT
1 OK
0 NG
0
3 OK
3 OK
1 OK
4 OK
1 OK
1 OK
1 OK
3 NG
3
0 NG
0
00’33
00’00
STOP
01’18
01’18
00’18
03’59
01’20
00’36
00’36
01’25
STOP
00’01
#018
TX/RX )Âö∑ßô«/‰U߸ô«( WOKLF∞« rƸ
WOKLF∞« jL≤
WOKL´ vK´ W±öF∞« ‰b¢
.o°Uß d¥dI¢ w≠ ‹dN™
QDª∞« `O∫B¢ jLM° WOKL´
QDª∞« W∫HÅ
)8-13 ’ 1( QDª∞« e±¸
WOKLF∞« ¡UM£√ ·UI¥ô« vK´ jGC∞« r¢
WOKLF∞« …b±
◊UAM∞« d¥dI¢ œ«b´≈ qDÒ´ ,WOKL´ 20 qØ bF° ◊UAM∞« d¥dI¢ W´U∂D° fØUH∞« “UN§ ÂuI¥ ô Ê√ qCH¢ XMØ «–« •
.)5-14 ’ 1(
ÂUƸ√ v∞« WIO£Ë qßd¢ U±bM´ )TX/RX NO. "Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ"( WOKLFK∞ jI≠ b•«Ë rƸ sOÒF¥Ô t≤Q° ¡ÎU§¸ k•ô •
.…b•«Ë WOKLF° …œbF∑± fØU≠
3-11
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
11 qBH∞«
11_L290_Arabic_CH11.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 4
‰U߸ô« d¥dI¢
¡UM£√ QDî Àb∫¥ U±bM´ jI≠ (TX REPORT)‰U߸ö∞ «Îd¥dI¢ l∂DO∞ lMBL∞« w≠ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ r¢
.5-14 ’ , "‰U߸ô« d¥dI¢" dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ dOOG∑∞ .)‰U߸ô« QDî d¥dI¢( ‰U߸ô«
"‰U߸ô« QDî d¥dI¢" Ë√ (TX REPORT) "‰U߸ô« d¥dI¢" ÊU≠ ,«Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ ‹œb´√ «–≈
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« œ«b´ù« vK´ «ÎœUL∑´« l∂DOÔß ,ÁU≤œ√ sOÒ∂± UL∞ t°UA± (ERROR TX REPORT)
27/12 2001 14:52 FAX 123 4567
CANON
001
*********************
*** TX REPORT ***
*********************
TRANSMISSION OK
TX/RX NO
CONNECTION TEL
SUBADDRESS
CONNECTION ID
ST. TIME
USAGE
27/12
2001 T 14:59 FAX 123 4567
PGS. SENT
RESULT
0003
1 432 2060
Canon OPTICS
27/12 14:52
00’34
CANON
1
OK
001
***************************
*** ERROR TX REPORT ***
***************************
TX FUNCTION WAS NOT COMPLETED
TX/RX NO
CONNECTION TEL
SUBADDRESS
CONNECTION ID
ST. TIME
USAGE T
PGS. SENT
RESULT
0004
20 545 8545
Canon EUROPA
27/12 14:59
00’18
1
NG
THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE•BOOLE•DORSET•BH25 8ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 – FAX 123456
Our Ref. 350/PJC/EAC
27 December, 2001
Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.
LUÎ∫§U≤ ÊUØ ‰U߸ô« :OK
qßd¢Ô r∞ ‹U∫HB∞« lOL§ Ë√ iF° :NG
XK߸« w∑∞« ‹U∫HB∞« œb´
‰U߸ô« …b±
‰U߸ô« XÆË
11 qBH∞«
ÊU≠ ,)5-14 ’ 1( "Wªº≤ l± l∂©≈" œ«b´≈ XKGÒ® U± «–«
„dØc∑∞ d¥dI∑∞« vK´ l∂D∑Ôß WIO£u∞« s± v∞Ë_« W∫HB∞«
.WIO£u∞« ‹U¥u∑∫L°
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
4-11
11_L290_Arabic_CH11.qxd
7/22/02
12:34 PM
Page 5
œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
ÁU≤œ√ sOÒ∂± UL∞ t°UA± )MULTI TX/RX REPORT( "œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢" l∂D¥Ô
…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ ¡ÍdI∑º¢ U±bM´ Ë√ ,…œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤ qßd¢ U±bM´
.…b•«Ë WOKLF°
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
******************************
*** MULTI TX/RX REPORT ***
******************************
TX/RX NO
PGS.
TX/RX INCOMPLETE
TRANSACTION OK
ERROR INFORMATION
0054
1
–––––
[
01]905 795 1111
[ A 01]03 3758 2111
[ A 02]1 49 39 25 25
–––––
Canon CANADA
Canon TOKYO
Canon FRANCE
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
Âö∑ßô« d¥dI¢
QDî qB• Ê«Ë v∑• )RX REPORT( Âö∑ßô« d¥dI¢ l∂D¥ ô wJ∞ lMBL∞« w≠ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ r¢
.5-14 ’ ,"Âö∑ßô« d¥dI¢" dE≤« ,œ«b´ù« «c≥ dOOG∑∞ .Âö∑ßô« ¡UM£«
.l∂DOÔß ÁU≤œ√ sOÒ∂± u≥ UL∞ t°UA± Âö∑ß« d¥dI¢ ÊU≠ ,«Îd¥dI¢ l∂DO∞ fØUH∞« “UN§ ‹œb´√ U± «–≈
27/12 2001 15:02 FAX 123 4567
CANON
001
*********************
*** RX REPORT ***
*********************
RECEPTION OK
TX/RX NO
CONNECTION TEL
SUBADDRESS
CONNECTION ID
ST. TIME
USAGE T
PGS.
RESULT
ÎU∫§U≤ ÊUØ Âö∑ßô« :OK
‹U∫HB∞« lOL§ Ë√ iF° rK∑º¢Ô r∞
XLK∑ß« w∑∞« ‹U∫HB∞« œb´
5004
905 795 1111
Canon CANADA
27/12
14:59
01’59
4
OK
:NG
Âö∑ßô« …b±
Âö∑ßô« XÆË
5-11
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
11 qBH∞«
11_L290_Arabic_CH11.qxd
11 qBH∞«
7/22/02
12:34 PM
Page 6
rz«uI∞«Ë d¥¸UI∑∞«
6-11
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 1
12 qBH∞«
W≤UOB∞«
2-12..................................................................................... ͸Ëb∞« nOEM∑∞« ❑
2-12...................................................... fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM¢ •
3-12.................................................................... fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM¢ •
5-12........................................................................ `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nOEM¢ •
7-12............................................................................... d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« ❑
W≤UOB∞«
1-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 2
͸Ëb∞« nOEM∑∞«
:p¢b•Ë nOEM¢ q∂Æ wK¥ U± WE•ö± ¡U§d∞« .fØUH∞« “UNπ∞ W¥¸ËdC∞« nOEM∑∞« ‹«¡«d§≈ rºI∞« «c≥ p∞ `{u¥
bM´ v∫L∑Ôß …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ozU£u∞« Ê« UL° .fØUH∞« “UN§ nOEM¢ q∂Æ WÆUD∞« pKß qB≠ s± bØQ¢ •
.)5-9 ’ 1( WÆUD∞« pKß qB≠ q∂Æ …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ q߸« Ë« l∂©« ,wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ŸUDI≤«
oBK¢ Ê√ UN≤UJ±U° ;nOEM∑∞« ÷dG∞ WN°UA± œ«u± Ë√ ,WOƸu∞« n®UML∞« ,WOƸu∞« q¥œUML∞« qLF∑º¢ ô •
.WMØUß WOzU°dNØ ‹UM∫® b∞Òu¢ Ë√ “UNπ∞« ¡«e§Q°
qî«œ nOEM∑∞ WOzUOLOØ ‹UHEM± Í« Ë« ,Êu∑Oß« ,s¥eM° ,‹UHHªL∞« q∏± …¸UO© qz«uß «Îb°« Âbª∑º¢ô
.“UNπ∞« ¡«e§_ ¸dC∞« V∂º¢ bÆ œ«uL∞« Ác≥ ,fØUH∞« “UN§
fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM¢
:fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« nOEM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ lO¢≈
12 qBH∞«
.fØUH∞« “UN§ s´ WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qB≠«
1
‘ULÆ WFDI° fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞« `º±≈
Ë√ ¡UL∞U° W∂©d± qOºM∞« s± WO∞UîË ,WL´U≤Ë ,WHOE≤
.Êu∫BK∞ nEM± s± nHª± ‰uK∫L°
2
WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qOÅu¢ b´√ ,pzUN∑≤« bM´
.“UNπ∞U°
3
W≤UOB∞«
2-12
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 3
fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM¢
qî«œ nE≤ ,…b•u∞« W´U∂© …œu§ vK´ p∞– dO£Q¢Ë fØUH∞« “UN§ qî«œ ‚¸u∞« ¸U∂¨Ë d∂∫∞« ‚u∫º± lLπ¢ lML∞
.͸˜ qJA° fØUH∞« “UN§
:fØUH∞« “UN§ qî«œ nOEM∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.fØUH∞« “UN§ s´ WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qB≠«
1
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë sO§ôeL∞« l≠¸«
2
l≠¸ ÊËœ s± w±U±_« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.…b•u∞U° dC¥ bÆ p∞– Ê_ sO§ôeL∞«
“UN§ s± UN§dî«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.fØUH∞«
3
w≠ UNF{ ,¡UOC∞« v∞« d∂∫∞« W¥ËU• i¥dF¢ VMπ∑∞ •
.WJOLß ‘ULÆ WFDI° UNHÒ∞ Ë√ wÆ«u∞« UNºOØ
i∂I±
W≤UOB∞«
WO∞UîË W≠U§Ë ,WL´U≤Ë ,WHOE≤ ‘ULÆ WFDÆ qLF∑ß«
qî«œ s± ‚¸u∞« ¸U∂¨ Ë√ d∂∫∞« U¥UI° W∞«“ô qOºM∞« s±
.)w∫O{u∑∞« rßd∞« w≠ WKKEL∞« WIDML∞«( …b•u∞«
WM∫A
Ô ∞« qI≤ W≤«uDß«
WM∫A
Ô ∞« qI≤ W≤«uDß« fLK¢ ô
3-12
W≤UOB∞«
4
Ϋb§ UÎMîUß XO∂∏∑∞« lLÒπ± `∂B¥ •
¸c∫∞« cî .…b•u∞« qLF∑º¢Ô U±bM´
ÈœUH∑¢ v∑• tºLK¢ ô wJ∞ b¥bA∞«
.W°UÅô«
qI≤ W≤«uDß« fLK¢ öµ∞ ¸c∫∞« cî •
UÎ∂Kß d£R¥ bÆ p∞– Ê_ ¡«œuº∞« WM∫A
Ô ∞«
.W´U∂D∞« …œu§ vK´
12 qBH∞«
12_L290_Arabic_CH12.qxd
12 qBH∞«
7/22/02
12:35 PM
Page 4
W¥ËU• pº±« .d∂∫∞« W¥ËU• ‰U b´√ ,pzUN∑≤« bM´
v∞« fØUH∞« “UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞«
·UHDÅ« s± «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê« UNMJL¥ b• vBÆ√
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞« l± UN¥¡u∑≤
.UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• UÎLz«œ pº±« •
5
.w±U±_« ¡UDG∞« ‚ö¨ù p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
6
.WÆUD∞« pKß qÅË b´√
7
W≤UOB∞«
4-12
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 5
`ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nOEM¢
.`ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ UÎ¥¸Ëœ nEM¢Ë h∫H∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.fØUH∞« “UN§ s´ WOzU°dNJ∞« …uI∞« pKß qB≠«
1
.qOGA∑∞« W•u∞ o≠d° `∑H∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
2
.jI≠ UÎOze§ qOGA∑∞« W•u∞ `∑H¢Ô •
‰eF∞« W≤«uDß«
`ºL∞« W∞¬ ÃU§“
¡UCO∂∞« …¡öL∞«
‰eF∞« qO∞œ
Ác≥ nE≤ ,W•u∑H± w≥Ë qOGA∑∞« W•uK° pºL¢ ULMO°
:¡«e§_«
:‰eF∞« W≤«uDß«Ë ‰eF∞« qO∞œ ❑
WO∞UîË W≠U§Ë ,WL´U≤Ë ,WHOE≤ ‘ULÆ WFDI° `º±≈
.qOºM∞« s±
:`ºL∞« ÃU§“Ë ¡UCO∂∞« …¡öL∞« ❑
s± WO∞UîË ,WL´U≤Ë ,WHOE≤ ‘ULÆ WFDI° `º±≈
‘ULÆ WFDI° `º±≈ r£ ,¡UL∞U° W∂©d± qOºM∞«
.qOºM∞« s± WO∞UîË W≠U§Ë ,WL´U≤Ë ,WHOE≤
,Wªº∑± ozU£u∞« `º± W∞¬ ¡«e§√ X≤UØ «–≈
ÊuJ∑ß UNF∂D¢ Ë√ UNKßd¢ w∑∞« ozU£u∞« ÊU≠
.UÎC¥« Wªº∑±
•
ÈœUH∑∑∞ WL´U≤ ‘ULÆ WFDI∞ p∞ULF∑ß« s± bØQ¢
.¡«e§_« g¥bª¢
,WOƸu∞« n®UML∞« ,WOƸu∞« q¥œUML∞« qLF∑º¢ ô
Ê√ UN≤UJ±U° ;nOEM∑∞« ÷dG∞ WN°UA± œ«u± Ë√
WOzU°dNØ ‹UM∫® b∞Òu¢ Ë√ “UNπ∞« ¡«e§Q° oBK¢
.WMØUß
•
3
•
W≤UOB∞«
WIDML∞«( qOGA∑∞« W•u∞ s± wKHº∞« V≤Uπ∞« nEÒ≤
.)w∫O{u∑∞« rßd∞« w≠ WKKEL∞«
4
V≤Uπ∞« w≠ WFLπ∑L∞« ¸U∂G∞«Ë »«d∑∞« ‹Uµ¥e§ d£R¢ •
w∑∞« ozU£u∞« …œu§ vK´ qOGA∑∞« W•u∞ s± wKHº∞«
.UNF∂D¢ Ë√ UNªºM∑º¢
5-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 6
‚¸u∞« ¸U∂¨ `ºL∞ W≠U§Ë WL´U≤ ‘ULÆ WFDÆ qLF∑ß«
o©UML∞«( ‰eF∞« W≤«uDßU° WDO∫L∞« o©UML∞« s±
.)w∫O{u∑∞« rßd∞« w≠ WKKEL∞«
5
vK´ jGC∞U° p∞–Ë qOGA∑∞« W•u∞ oK¨« ,pzUN∑≤« bM´
.qHßô« u∫≤ UNHB∑M±
6
‰eF∞« W≤«uDß«
,UNK∫± w≠ qHI¢Ô v∑• qOGA∑∞« W•u∞ ‚ö¨≈ s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° qLF¢ s∞ …b•u∞« ÊU≠ ôÒ≈Ë
.WÆUD∞« pKß qÅË b´√
12 qBH∞«
W≤UOB∞«
7
6-12
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 7
d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
WØd® Ê« l± .3-fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU• u≥ t∞«b∂∑ß« v∞« ÃU∑∫∑ß Íc∞« fØUH∞« “UN§ s± bO•u∞« ¡eπ∞« Ê≈
l± ‰ULF∑ßö∞ WLLBL∞« …bO•u∞« w≥ 3-fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU• Ê√ ô≈ ,WHK∑ª± d∂• ‹U¥ËU• …b´ lMÒB¢ Êu≤UØ
n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« ,Ác≥ d∂∫∞« W¥ËU• ¡«dA∞ .pºØU≠ “UN§
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« W±bî
v∞« ÃU∑∫¢ UL°d≠ .÷dF∞« W®U® vK´ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈ dNE¥ U±bM´
d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ œu§uL∞« d∂∫∞« Ê« vK´ W©Uº∂°Ë UÎC¥« ‰b¢ bÆ UN≤U≠ ,p∞– l±Ë .d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß«
:ËÌUº∑± qJA° d∂∫∞« Ÿ“u∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈ ,d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« q∂Æ .ËÌUº∑± dO¨ qJA° Ÿ“u±
‹«uDª∞« 1( fØUH∞« “UN§ s± d∂∫∞« W¥ËU• Ãdî«
.)ÁU≤œ√ ,4 v∞« 1
1
lC° dîü« v∞« V≤Uπ∞« s± o≠d° d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸
.UNKî«œ ËÌU∑º± qJA° d∂∫∞« Ÿ“u∑∞ ‹«d±
2
Ÿ“Òu¢ U± «–« W´U∂D∞« s± WO≤b∑± WO´u≤ vK´ qB∫¢ bÆ •
.ËÌUº∑± dO¨ qJA° d∂∫∞«
fØUH∞« “UN§ w≠ d∂∫∞« W¥ËU• ‰U b´√
.)9-12 ’ ,9 v∞« 8 ‹«uDª∞« 1(
3
W®U® vK´ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈ q™ U± «–« ,Áö´√ ¡«d§ù« ŸU∂¢≈ bF°
:d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑º∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢« ,W´U∂D∞« WO´u≤ sº∫∑¢ r∞ Ë√ ÷dF∞«
W≤UOB∞«
.fØUH∞« “UN§ s± W´u∂D± ‚«¸Ë√Ë ozU£Ë W¥√ W∞«“S° rÆ
1
.WÆUD∞« ¸bBL° ‰uÅu± fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ¢
2
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë sO§ôeL∞« l≠¸«
3
sO§ôeL∞« l≠¸ ÊËœ s± w±U±_« ¡UDG∞« l≠d¢ ô
.…b•u∞U° dC¥ bÆ p∞– Ê_
7-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 8
“UN§ s± UN§dî«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.fØUH∞«
4
sO≤«uI∞« Vº• «Î¸u≠ WL¥bI∞« d∂∫∞« W¥ËU• s± hKª¢ •
œ«uL∞« s± hKª∑K∞ W§¸«b∞« WOK∫L∞« WLE≤_«Ë
w∑∞« WKLF∑ºL∞« d∂∫∞« W¥ËU• lOMB¢ …œU´ù .WJKN∑ºL∞«
d∂∫∞« W¥ËU• l± …œËeL∞« ‹ULOKF∑∞« W©Uº∂° l∂¢≈ ,p¥b∞
.3-fØ≈ ·≈ …b¥bπ∞«
i∂I±
UNºOØ s± 3-fØ≈ ·≈ …b¥bπ∞« d∂∫∞« W¥ËU• Ãdî«
.wÆ«u∞«
5
…œU´≈ v∞« p§UO∑•« W∞U• w≠ wÆ«u∞« fOJ∞U° kH∑•« •
.o•ô XÆË w≠ d∂∫∞« W¥ËU• nOKG¢
lC° dîü« v∞« V≤Uπ∞« s± o≠d° d∂∫∞« W¥ËU• ÃÒ¸
.UNKî«œ ËÌU∑º± qJA° d∂∫∞« Ÿ“u∑∞ ‹«d±
6
Ÿ“Òu¢ U± «–« W´U∂D∞« s± WO≤b∑± WO´u≤ vK´ qB∫¢ bÆ •
.ËÌUº∑± dO¨ qJA° d∂∫∞«
nOE≤Ë uÌ∑º± `Dß vK´ U≥bMß«Ë d∂∫∞« W¥ËU• l{
j¥dA∞« q¥e∑∞ WOJO∑ßö∂∞« W¥UNM∞« o≠d° V∫ß« r£
.wJO∑ßö∂∞« oÅö∞«
7
.j¥dA∞« o¥eL¢ ÈœUH∑∑∞ Ê“«u∑°Ë ÂUJ•S° V∫ß« •
w∂≤U§ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
ÍuK´ dEM±
sL{ V∫ß≈
ÈbL∞« «c≥
12 qBH∞«
W≤UOB∞«
8-12
12_L290_Arabic_CH12.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 9
“UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
s± «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê√ sJL¥ b• vBÆ√ v∞« fØUH∞«
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞« l± UN¥¡u∑≤ ·UHDÅ«
8
.UNC∂I± s± Uα˜ d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈ •
.w±U±_« ¡UDG∞« oKG∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
9
W≤UOB∞«
9-12
W≤UOB∞«
12 qBH∞«
12_L290_Arabic_CH12.qxd
12 qBH∞«
7/22/02
12:35 PM
Page 10
W≤UOB∞«
10-12
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 1
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
2-13..................................................................................... ¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
2-13........................................................................... )‹ Ë Â( w≠ ¸UA∫≤ù« •
3-13....................................................................................‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ •
3-13........................................................ ‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«
3-13.................................................................... …b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«
8-13............................................................................÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈
13-13................................................................................ ‚¸u∞« rOIK¢ qØUA±
13-13.................................................................................... fØUH∞« qØUA±
13-13................................................................................ ‰U߸ô« qØUA± •
15-13............................................................................... Âö∑ßô« qØUA± •
17-13................................................................................ ŒUºM∑ßô« qØUA±
18-13..................................................................................... n¢UN∞« qØUA±
18-13.....................................................................................W´U∂D∞« qØUA±
20-13........................................................................................ W±U´ qØUA±
21-13........................................................................ WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
22-13.............................................................. wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ ŸUDI≤≈ qB• «–«
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
qØUAL∞« q•
1-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 2
¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
)‹ Ë Â( w≠ ¸UA∫≤ù«
"WIO£u∞« h∫≠≈" ¸UDî≈ W®UA∞« ÷dF¢ ,)‹ Ë Â( w≠ ¡w©Uî qJA° rIK¢Ô Ë√ U± WIO£Ë dA∫M¢ U±bM´
.CHECK DOCUMENT
:WIO£u∞« ¸UA∫≤≈ d¥d∫∑° ÂuI∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…¸uA∫± WIO£u∞ „d¥d∫¢ bM´ fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠ v∞« ÃU∑∫¢ ô
.Stop vK´ jG{«
1
.qOGA∑∞« W•u∞ o≠d° `∑H∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
2
.jI≠ UÎOze§ `∑H¢Ô UN≤≈ •
qOGA∑∞« W•u∞ `∑≠ ÊËœ UΧ¸Uî WIO£u∞« V∫ß ‰ËU∫¢ ô •
.UNªDK¢ Ë√ WIO£u∞« ‚eL¢ bÆ p≤_
W∞«“S° rÆ ,W•u∑H± w≥Ë qOGA∑∞« W•uK° pºL¢ ULMO°
.WIO£u∞«
3
.sO≥Uπ¢ô« s± ÍQ° nDK° UN∂∫ß« •
Ë Â( w≠ XF{Ë bÆ ‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë X≤UØ «–« •
.)‹ Ë Â( s± WK±UØ WIO£u∞« W∞«“U° rÆ ,)‹
qLF∑º¢ ô ,W∞uNº° ‚¸u∞« V∫ß sJL¥ r∞ Ê≈
p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« .…uI∞«
szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞
.Êu≤UØ WØdA∞
vK´ jGC∞U° p∞–Ë qOGA∑∞« W•u∞ oK¨≈ ,pzUN∑≤« bM´
.qHß_« u∫≤ UNHB∑M±
4
ô≈Ë ,UNK∫± w≠ qHI¢Ô v∑• qOGA∑∞« W•u∞ oK¨ s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° qLF¢ s∞ …b•u∞« ÊU≠
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
2-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 3
‚¸u∞« ¸UA∫≤≈
.CLEAR PAPER JAM "‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ¸dÒ•" W®UA∞« ÷dF¢ ,fØUH∞« “UN§ w≠ ‚¸u∞« dA∫M¥ U±bM´
«c≥ ¸d∫¥ r∞ «–« .ÁU≤œ√ "‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«" w≠ ¡«d§ù« ŸU∂¢S° p∞–Ë ¸UA∫≤ô« d¥d∫¢ ‰ËU•
."…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«" w≠ ¡«d§ù« l∂¢≈ ,‚¸u∞« ¸UA∫≤≈
‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ù«
:‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ¸d∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…¸uA∫± WIO£u∞ „d¥d∫¢ bM´ fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠ v∞« ÃU∑∫¢ ô
u≥ ULØ …b•u∞« øUî o≠d° …¸uA∫± WÆ¸Ë Í√ V∫ß«
.sOÒ∂±
1
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« s± ‚¸u∞« W±“¸ Ãdî«
.)14-2 ’ 1( UNKOL∫¢ b´√Ë
2
r∑¥ U±bM´ UÎOzUIK¢ l∂D∑Ôß WIO£u∞« pK¢ ÊU≠ ,fØUH∞« “UN§ …dØ«– v∞« U± WIO£Ë Âö∑ß« ¡UM£« ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ qB• «–≈
.¸UA∫≤ù« d¥d∫¢
…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù«
:…b•u∞« qî«œ ¸UA∫≤ù« d¥d∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.…¸uA∫± WIO£u∞ „d¥d∫¢ bM´ fØUH∞« “UN§ f°UÆ qB≠ v∞« ÃU∑∫¢ ô
qØUAL∞« q•
.w±U±_« ¡UDG∞« `∑≠«Ë sO§ôeL∞« l≠¸≈
1
sO§ôeL∞« l≠¸ ÊËœ w±U±_« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.…b•u∞U° dC¥ bÆ p∞– Ê_
3-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 4
“UN§ s± UN§dî«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈
.fØUH∞«
2
UNF{ ,¡UOC∞« v∞« d∂∫∞« W¥ËU• i¥dF¢ ÈœUH∑¢ wJ∞ •
.WJOLß ‘ULÆ WFDI° UNHÒ∞ Ë√ wÆ«u∞« UNºOØ w≠
i∂I±
.UNF{u± v∞« ‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´ „dÒ•
3
¡UM£√ «Îb§ UÎMîUß `∂B¥ XO∂∏∑∞« lLπ± Ê≈ •
ô wJ∞ b¥bA∞« ¸c∫∞« cî .…b•u∞« ‰ULF∑ß«
.W°UÅô« VMπ∑¢ v∑• tºLK¢
WM∫A∞« qI≤ W≤«uDß« fLK¢ ô wJ∞ ¸c∫∞« cî •
…œu§ vK´ UÎ∂Kß d£R¥ bÆ p∞– Ê_ ¡«œuº∞«
.W´U∂D∞«
lÒLπ± fLK¢ ô
WM∫A∞« qI≤ W≤«uDß« fLK¢ ô
.¡«œuº∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
4-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 5
u≥ ULØ Ád¥d∫∑° rÆË ‚¸u∞« ¸UA∫≤« lÆu± œbÒ•
.WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« vK´ `{u±
4
1 …œbF∑L∞« WOMOB∞« WIDM±
÷«d¨_«
2 XO∂∏∑∞« lLÒπ± WIDM±
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« WIDM±
1
…¸uA∫L∞« WƸu∞« ¸c∫° V∫ß«Ë ‹U∂∏° …b•u∞« pº±≈
.…b•u∞« øUî W±UI∑ß« vK´
qØUAL∞« q•
U± «–« .¸uA∫L∞« ‚¸u∞« ‚eL¢ lML∑∞ ¸c∫° «cN° ÂUOI∞« pOK´ •
…b•u∞« s± WÆeL± lDÆ W¥√ ëdî≈ s± bØQ¢ ,‚¸u∞« XÆe±
.WÎO≤U£ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ V∂º∑ß UN≤_
«c∞ ,‚¸u∞« vK´ bF° X∂Ò∏¥Ô r∞ ‚¸u∞« vK´ œu§uL∞« d∂∫∞« Ê« •
qî«œ ÀuK¢ VMπ∑∑∞ ¸c∫° ¸uA∫L∞« ‚¸u∞« ëdîS° rÆ
…b•u∞« qî«œ VzUº∞« d∂∫∞« ‚u∫º± d£R¥ bÆ .…b•u∞«
.W´U∂D∞« …œu§ vK´ w∂Kß qJA°
r•≈ ;ÊUJ± Í√ ÀuK¥ Ê√ VzUº∞« d∂∫∞« ‚u∫ºL∞ sJL¥ •
UL± d∂∫K∞ ‚u∫º± Í√ W∞«“S° «Î¸u≠ rÆ .pKL´ q∫±Ë pºH≤
.œ¸U° ¡UL° ,pº°ö± vK´ Ë√ ,pOK´ lI¥ bÆ
5-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 6
:XO∂∏∑∞« lLÒπ± WIDM±
2
:XO∂∏∑∞« lLÒπ± w≠ …¸uA∫L∞« WƸu∞« W±bI±
UN∂∫ß« r£ , 1 ¡«¸u∞« v∞« …¸uA∫L∞« WƸu∞« l≠œ≈
. 2 UN§dª¢ wJ∞ p≥Uπ¢ ¸c∫°
2
1
¡UM£√ «Îb§ UÎMîUß `∂B¥ XO∂∏∑∞« lLπ± Ê≈
ô wJ∞ b¥bA∞« ¸c∫∞« cî .…b•u∞« ‰ULF∑ß«
.W°UÅô« VMπ∑¢ v∑• tºLK¢
XO∂∏∑∞« lÒLπ± fLK¢ ô
lLÒπ± d∂´ ‹d± bÆ …¸uA∫L∞« WƸu∞« W±bI±
:XO∂∏∑∞«
.W≤«uDßô« X∫¢ s± …¸uA∫L∞« WƸu∞« ¸dÒ±
.…¸uA∫L∞« WƸu∞« ¸c∫° V∫º∑∞ p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
«–« .¸uA∫L∞« ‚¸u∞« ‚eL¢ lML∑∞ ¸c∫° «cN° ÂUOI∞« pOK´ •
s± WÆeL± lDÆ W¥√ ëdî≈ s± bØQ¢ ,‚¸u∞« XÆe± U±
.WÎO≤U£ ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ V∂º∑ß UN≤_ …b•u∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
6-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 7
W¥ËU• pº±« .d∂∫∞« W¥ËU• ‰U b´√ ,pzUN∑≤« bM´
v∞« fØUH∞« “UN§ w≠ UNKîœ«Ë UNC∂I± s± d∂∫∞«
·UHDÅ« s± «ÎbØQ∑± ,tKB¢ Ê« UNMJL¥ b• vBÆ√
.…b•u∞« qî«œ sO∑Jº∞« l± UN¥¡u∑≤
5
.UNC∂I± s± Uα˜ d∂∫∞« W¥ËU• pº±≈ •
.ÂU±_« v∞« ‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´ „d•
6
.w±U±_« ¡UDG∞« ‚ö¨ù p¥b¥ U∑KØ qLF∑ß«
7
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ b´√
.)14-21 ’ 1(
8
:tKLF∑º¢ Íc∞« ‚¸u∞« v∞« œuF¥ bÆ p∞– ÊU≠ ,¸dJ∑± qJA° ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ qØUA± XN§«Ë «–≈
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UNF{Ë q∂Æ uÌ∑º± `ÌDß vK´ ‚¸u∞« W±“¸ WHª° »d{« .)2-5 ’ 1( p¢b•u∞ W±“ö∞« ‹U∂KD∑L∞« l± tKLF∑º¢ Íc∞« ‚¸u∞« o°UD¢ s± oI∫¢ .WÎO≤U£ ‚¸u∞« ¸UA∫≤« v∞« ÍœROß p∞c° ÂUOI∞« Âb´ .fØUH∞« “UN§ qî«œ s± WOÆ¸Ë lDÆ W¥√ UαUL¢ X∞“√ bÆ p≤Q° bØQ¢ -
qØUAL∞« q•
7-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 8
÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈
.U± QDî qB∫¥ U±bM´ Ë√ ,U± WLN± fØUH∞« “UN§ ÍœR¥ U±bM´ ÷dF∞« W®U® w≠ WO∞U∑∞« ‹«¸UDîù« ÷dF¢Ô
.)3-11 ’ 1( ◊UAM∞« d¥dI¢ w≠ QDª∞« e±¸ dNE¥
qLF∞«
rƸ VK© …b•u∞« bOF¢ v∑• dE∑≤«
.)9-7 ’ 1( UÎOzUIK¢ fØUH∞«
V∂º∞«
VK© bOF¢ wJ∞ …b•u∞« dE∑M¢
Ê_ dîü« ·dD∞« fØU≠ rƸ
œd¥ r∞ Ë√ ôÎuGA± ÊUØ jª∞«
X∞ËU• U±bM´ dîü« ·dD∞«
.WIO£u∞« ‰U߸«
XÆË w≠ WIO£u∞« ‰U߸« ‰ËU• t∑∂K© Íc∞« n¢UN∞«/fØUH∞« rƸ
.o•ô
.‰uGA±
…d± ‰ËU•Ë fØUH∞« rƸ s± oI∫¢
.WO≤U£
ÊUØ t∑∂K© Íc∞« fØUH∞« rƸ
.QDî
rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
.rNºØU≠ “UN§ «uB∫H¥ Ê«
ô dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§
.qLF¥
QDª∞« e±¸
—
¸UDîù«
AUTO REDIAL
.
#018
BUSY/NO SIGNAL
s± oI∫¢Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« “UN§ dîü« ·dD∞« qLF∑º¥ ô
Wµ≠ s± fØU≠ “UNπ∞ rN∞ULF∑ß«
.3w§ Wµ≠ s± fØU≠
.3w§
jª∞« Ÿu≤ vK´ p¢b•Ë œ«b´S° rÆ
-3 ’ 1( p¥b∞ Íc∞« wH¢UN∞«
.)8
vK´ wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈
.`O∫Å dO¨ u≥ p¢b•Ë
rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
.rNºØU≠ “UN§ «uB∫H¥ Ê«
WIO£u∞« ‰U߸« ‰ËU∫¢ Ê« pMJL¥
d∂´ ÍËbO∞« VKD∞« Uαbª∑º±
.)6-7 ’ 1( W¥ËbO∞« W´ULº∞«
‹UHÆu¢ n{√ ,WO∞Ëb∞« ‹«¡«bMK∞
’ 1( qπºL∞« rÆd∞« v∞« W∑ÆR±
.)2-9
rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ œd¥ r∞
qØ bF°( WO≤U£ 55 ‰öî
VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫±
.)wzUIK∑∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
8-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
qLF∞«
12:35 PM
Page 9
V∂º∞«
W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« l¥“u¢ b´√
q™ «–« .)7-12 ’ 1( d∂∫∞«
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,¸UDîù«
.)7-12 ’ 1(
W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« ÊuJ¥ UL°¸
dO¨ qJA° Uδ“u∑± d∂∫∞«
.ËÌUº∑±
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß«
.)7-12 ’ 1(
.W¨¸U≠ d∂∫∞« W¥ËU•
.w±U±_« ¡UDG∞« oK¨≈
.Õu∑H± w±U±_« ¡UDG∞«
‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ ¸dÒ• .)‹ Ë Â( w≠ …¸uA∫± WIO£u∞«
.WÎO≤U£ √b°« r£ ,)2-13 ’ 1(
`O∫B∞« rπ∫∞« s± UÎÆ¸Ë l{
w≠ œu§uL∞« ‚¸u∞« rπ•
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
œ«b´≈ dOÒ¨ Ë√ )16-2 ’ 1(
)7-5 ’ 1( "‚¸u∞« rπ•" rπ•" œ«b´≈ w≠ œb∫L∞« p∞–Ë
.ÊUHK∑ª± "‚¸u∞«
qÒL∫L∞« ‚¸u∞« rπ• l± o°UD∑O∞
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠
WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« ÊQ° bØQ¢
vK´ UN¢«œ«b´≈ l± WI°UD∑± dº∞«
dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§
.)10-9 ’ 1(
Ê«uMF∞« o°UD∑¥ ô
l± dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞«
vK´ …œu§uL∞« ‹«œ«b´ù«
.dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§
‰Uîœô dîü« hªA∞U° qB¢Ò≈ Ë√ /Ë SUBADDRESS qîb¥ s∞
Ë√ /Ë `O∫Å SUBADDRESS ,dîü« hªA∞« “UN§ vK´ dß WLKØ
.dß WLKØ SUBADDRESS v®UL∑¢ s∞ Ë√
.„“UN§ vK´ …œb∫L∞« dß WLKØ Ë√ /Ë
’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• XO∂∏¢ b´√
vK´ ¸UDîù« q™ «–« .)11-2
W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,÷dF∞« W®U®
.)7-12 ’ 1( d∂∫∞«
qØUAL∞« q•
¸bBL° W∞uÅu± …b•u∞« ÊQ° bØQ¢
.»ËUM∑L∞« ¸UO∑K∞
d∂∫∞« W¥ËU• ÊuJ¢ bÆ
.W°uDF±
QDª∞« e±¸
¸UDîù«
—
CHANGE CARTRIDGE
—
CHECK COVER
#001
CHECK DOCUMENT
—
CHECK PAPER SIZE
#021
CHECK POLLING ID
#008
—
CHECK PRINTER
¸bBL° W©u°d± …b•u∞«
.»ËUM∑L∞« dO¨ ¸UO∑K∞
¸UDî≈ q™ «–≈ ,‰U• W¥√ vK´
,…b•u∞« f°UÆ qB≠ ‰ËU• ,QDª∞«
f°UI∞« b´√ r£ ,ÊÌ«u£ fLî dE∑≤«
¸UDîù« q™ «–« .WÎO≤U£ f∂IL∞« w≠
qOØu∞U° qB¢« ,÷dF∞« W®U® w≠
WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞«
…b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞«
9-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
qLF∞«
12:35 PM
Page 10
V∂º∞«
QDª∞« e±¸
¸UDîù«
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« ¡«dI∑ß« Ë√ WIO£Ë ‰U߸« X∞ËU• #083/102
X´œ «–« p¢«œ«b´≈ dOÒ¨ .rN¢«œ«b´≈ Íu≤U£ Ê«uMF° dî¬ fØU≠ “UN§
.W∫O∫Å dO¨ dß WLKØ Ë√/Ë
-9 ,8-6 ,3-6 ’ 1( …¸ËdC∞«
.)10
CHK
SUBADDR/PSWD
-13 ’ 1( ‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ•
w≠ ‚¸u∞« qOL∫¢ b´√ r£ ,)3
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
.)16-2 ’ 1(
.‚¸uK∞ ¸UA∫≤≈ „UM≥
qLF∑∞ ŒUºM∑ß« “UN§ qLF∑ß«
r£ s±Ë WIO£u∞« s± …dGÒB± Wªº≤
.WªºM∞« q߸«
.b•«Ë d∑± s± ‰u©√ WIO£u∞«
jLM° Âö∑ßô« ‚dG∑º¥ bÆ
s± ‰u©√ UÎ∑ÆË QDª∞« `O∫B¢
qLF∞« qDÒ´ .ÍœUF∞« Âö∑ßô«
‹œ¸√ «–« QDª∞« `O∫B¢ jLM°
XMØ «–« Ë√ ,W´dº° Âö∑ßô«
WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊQ° ·dF¢
Âö∑ßô« 1( …bO§ W∞U∫° WOK∫L∞«
.)7-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡°
jLM° WIO£Ë …b•u∞« rK∑º¢
.QDª∞« `O∫B¢
—
jLM° ‰U߸ô« ‚dG∑º¥ bÆ
s± ‰u©√ UÎ∑ÆË QDª∞« `O∫B¢
jLM° qLF∞« qDÒ´ .ÍœUF∞« ‰U߸ô«
‰U߸ô« ‹œ¸√ «–« QDª∞« `O∫B¢
ÊQ° ·dF¢ XMØ «–« Ë√ ,W´dº°
W∞U∫° WOK∫L∞« WOH¢UN∞« ◊uDª∞«
,)Œ ‹ Ê(‡° ‰U߸ô« 1( …bO§
.)6-14 ’
jLM° WIO£Ë …b•u∞« qßd¢
.QDª∞« `O∫B¢
—
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UÎÆ¸Ë l{
r£ ,)16-2 ’ 1( ÷«d¨_«
.·UI¥ô« vK´ jG{«
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
.W¨¸U≠
—
w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ l∂©«
√b°« r£ ,)6-9 ’ 1( …dØ«c∞«
.WÎO≤U£
UN≤_ WµK∑L± …b•u∞« …dØ«–
Ë√ ,«Îb§ …dO∏Ø ozU£Ë XLK∑ß«
.«Îb§ WKBH± Ë« WK¥u© WIO£Ë
#037
qØ l∂©« Ë« q߸«Ë WIO£u∞« rº
Ò Æ
s± ¡e§ d¥d∫∑∞ .…b• vK´ rºÆ
Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« ,…b•u∞« …dØ«–
bF¢ r∞ …dØ«c∞« w≠ ozU£Ë W¥√ `±«
.)5-9 ’ 1( UNO∞« W§U∫°
p≤_ WµK∑L± …b•u∞« …dØ«–
W´U∂© Ë« ‰U߸« X∞ËU•
WIO£Ë Ë√ «Îb§ …dO∏Ø ‹U∫HÅ
.«Îb§ WKBH± Ë« WK¥u©
13 qBH∞«
—
CLEAR PAPER JAM
#003
DOC. TOO LONG
ECM RX
ECM TX
LOAD PAPER
MEMORY FULL
qØUAL∞« q•
10-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
qLF∞«
12:35 PM
Page 11
V∂º∞«
dE∑≤« ,d∏Ø√ ‰Uπ± v∞« Xπ∑•« «–« W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞« W∂º≤ sO∂¢
.cµ≤¬
,ozU£u∞« lOL§ …b•u∞« qßd¢ v∑•
w≠ …œu§u± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√
UNO∞« W§U∫° bF¢ r∞ …dØ«c∞«
.)5-9 ’ 1(
QDª∞« e±¸
—
rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢«
Ë« rNºØU≠ “UN§ w≠ ‚¸Ë l{Ë
‰UπL∞« iF° d¥d∫∑° «u±uI¥ Ê«
.rNºØU≠ “UN§ …dØ«– s±
fØU≠ “UN§ s± ‚¸u∞« cH≤
t¢dØ«– Ê« Ë√ dîü« ·dD∞«
.WµK∑L±
#012
WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± qπ
Ò ß
l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ …b•«Ë
.)6 qBH∞« 1( Íe±d∞«
VKD∞« ÕU∑H± qπº¥Ô r∞
e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞«
Íc∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
.t∑K
#022
.`O∫Å rƸ qîœ≈
.q©U° rƸ XK
¸UDîù«
MEMORY USED nn
%
NO RX PAPER
NO TEL #
—
NOT AVAILABLE
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« X∞ËU•
sJ∞Ë ,dß WLKØ Uαbª∑º±
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈
œ«b´S° rI¥ r∞ dîü« ·dD∞«
`±« ,dß WLKJ° ¡«dI∑ßô« rNºØU≠
UN∑Kπß w∑∞« dº∞« WLKØ rNºØU≠ “UN§ Ê« Ë√ dß WLKØ
.)10-6 ,8-6 ,3-6 ’ 1( ÎU±bª∑º± ¡«dI∑ßô« r´b¥ ô
.dß WLKØ
#084
WIO£Ë ‰U߸« X∞ËU•
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
sJ∞Ë ,dß WLKØ Uαbª∑º±
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈
`±« ,dß WLKJ° Âö∑ßô« rNºØU≠ ô dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§
UN∑Kπß w∑∞« dº∞« WLKØ WLKØ Â«bª∑ßU° Âö∑ßô« r´b¥
.dß
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1(
#081
PSWD POLL REJECT
PSWD TX REJECTED
qØUAL∞« q•
11-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
qLF∞«
12:35 PM
Page 12
V∂º∞«
QDª∞« e±¸
¸UDîù«
—
REC’D IN MEMORY
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß« X∞ËU•
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈ sJ∞Ë ,UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ Uαbª∑º±
œ«b´S° rI¥ r∞ dîü« ·dD∞«
,Íu≤U£ Ê«uMF° ¡«dI∑ßô« rNºØU≠
“UN§ Ê« Ë√ Íu≤U£ Ê«uM´
t∑Kπß Íc∞« Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« `±«
¡«dI∑ßô« r´b¥ ô rNºØU≠
.)10-9 ,8-6 ,3-6 ’ 1(
.Íu≤U£ Ê«uM´ «bª∑ßU°
#082
SELECT POL REJCT
WIO£Ë ‰U߸« X∞ËU•
s± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢«
“UN§ r´b¥ r∞ «–« .rN¢«œ«b´≈ sJ∞Ë ,UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ Uαbª∑º±
,Íu≤U£ Ê«uMF° Âö∑ßô« rNºØU≠ ô dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§
«bª∑ßU° Âö∑ßô« r´b¥
t∑Kπß Íc∞« Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« `±«
.Íu≤U£ Ê«uM´
.)8-6 Ë 3-6 ’ 1(
#080
SUBADD TX REJECT
wGK∑∞ ·UI¥ô« vK´ XDG{
.WOKLF∞«
—
TX/RX CANCELLED
rƸ u≥ )nnnn( sOÒ∂L∞« rÆd∞«
WIO£uK∞ sOÒF¥ n¥dF∑K∞ eOL∑±
.UNLK∑º¢ Ë« UNKßd¢ w∑∞«
—
TX/RX NO. nnnn
UN¢dØ«–Ë WIO£Ë …b•u∞« qßd¢
.WµK∑L±
—
TX/RX NO. nnnn
SCANNING P.nnn
MEMORY FULL
v∞« WIO£Ë …b•u∞« XLK∑ß«
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ UÎÆ¸Ë l{
Ë« ,)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« bÆ d∂∫∞« Ë« ‚¸u∞« Ê_ …dØ«c∞«
’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ‚¸uK∞ ¸UA∫≤« qB• Ë√ ,cH≤
.Âö∑ßô« ¡UM£«
‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ• Ë√ )7-12
.)3-13 ’ 1(
—
wJ∞ d¥¸UI∑∞« w≠ rÆd∞« «c≥ dNE¥
‹UOKLF∞« vK´ ·dF∑¢ Ê« lOD∑º¢
XMØ Ê≈ rÆd∞« «c≥ ÊËÒœ .…eπML∞«
.UÎI•ô tO∞« ÃU∑∫∑ß
WIO£u∞« ‰U߸« w≠ …b•u∞« dL∑º¢
.…d≠u∑± …dØ«c∞« `∂B¢ v∑•
)…dz«œ qzU߸ Àö£(
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
12-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 13
‚¸u∞« rOIK¢ qØUA±
`O∫Å qJA° ‚¸u∞« rIK¥Ô ô <
.‚«¸Ëô« s± dO∂Ø œb´ vK´ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« Íu∑∫¢ UL°¸
.)2-5 ’ 1( ‚¸u∞« s± `O∫B∞« œbF∞« l{Ë s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° ‚¸u∞« W±“¸ qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.fØUH∞« “UN§ v∞« W¥uß …b¥b´ ‚«¸Ë√ rIK¢Ô <
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° ‚¸u∞« W±“¸ qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.‚«¸Ëô« s± dO∂Ø œb´ vK´ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« Íu∑∫¢ UL°¸
.)2-5 ’ 1( ‚¸u∞« s± `O∫B∞« œbF∞« l{Ë s± bØQ¢ •
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚¸u∞« s± WHK∑ª± Ÿ«u≤√ qOL∫¢ r¢ UL°¸
.‚¸u∞« s± jI≠ b•«Ë Ÿu≤ qOL∫∑° rÆ •
.)2-5 ’ 1( pºØU≠ “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ ‚¸Ë l{Ë s± bØQ¢ •
‚¸u∞« l± b¥bπ∞« ‚¸u∞« W±“¸ jKî VMÒπ¢ .÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡q± …œU´≈ q∂Æ cHM¥ ‚¸u∞« Ÿœ •
.„UM≥ ö
Î Å√ œu§uL∞«
.¸dJ∑± qJA° ‚¸u∞« ¸UA∫≤≈ qB∫¥ <
.¸UA∫≤ô« V∂º¥ Íc∞« u≥ tKLF∑º¢ Íc∞« ‚¸u∞« Ê« UL°¸
.)2-4 ’ 1( pºØU≠ “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ ‚¸Ë l{Ë s± bØQ¢ •
fØUH∞« qØUA±
‰U߸ô« qØUA±
.WIO£Ë ‰U߸« lOD∑º¢ ô <
.`O∫B∞« wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ vK´ fØUH∞« “UN§ bÒF¥ r∞ UL°¸
.)3-8 ’ 1( `O∫B∞« wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ vK´ bÒF± fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ¢ •
qØUAL∞« q•
.`O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( w≠ `O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.WIKG± qOGA∑∞« W•u∞ ÊQ° bØQ¢ •
r∞ t∑K Íc∞« Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« e±¸ Ë√ …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« ÕU∑H± Ê≈ UL°¸
.`O∫Å qJA° qπ
Ò º¥Ô
.)6 qBH∞« 1( l¥dº∞« VKD∞« ‹«œ«b´ù `O∫B∞« qOπº∑∞« s± oI∫¢ •
13-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 14
.`O∫Å dO¨ ÊUØË ,t° „b¥Ëe¢ r¢ Ë√ ,UÎLƸ X∂K©
.`O∫B∞« rÆd∞« p¥b∞ ÊQ° oI∫¢ Ë√ ,WÎO≤U£ rÆd∞« VK©« •
.dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ s± ‚¸u∞« cH≤ UL°¸
.rNºØU≠ “UN§ w≠ ‚¸Ë œu§Ë s± bØQ∑K∞ rN∞Qß«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« •
.…dØ«c∞« s± ‰U߸ô« bOÆ Èdî√ ozU£Ë „UM≥ ÊuJ¢ UL°¸
.ozU£u∞« Ác≥ ‰U߸« wN∑M¥ wJ∞ dL¥ UÎ∑ÆË Ÿœ •
.‰U߸ô« ¡UM£√ QDî qB• UL°¸
.)3-11 ’ 1( QDª∞« e±¸ s± oI∫¢Ë ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ l∂©« •
.`O∫Å qJA° wH¢UN∞« jª∞« qLF¥ ô UL°¸
“UN§ Í√ W´ULß l≠d¢ U±bM´ Ë√ "W´u≠d± W´ULº∞«" vK´ jGC¢ U±bM´ jª∞« WLG≤ œu§Ë s± bØQ¢ •
.p¥b∞ WOK∫L∞« n¢UN∞« WØdA° qB¢« ,jª∞« WLG≤ b§u¢ r∞ «–« .fØUH∞« “UNπ° ‰uÅu± w§¸Uî
.3w§ Wµ≠ s± rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ ÊuJ¥ ô UL°¸
.)3w§ Wµ≠ s± “UN§ u≥Ë( pºØU≠ “UN§ l± rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ o≠«u¢ s± bØQ¢ •
.W∫O∫Å dO¨ dº∞« WLKØ Ë√/Ë Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞«
WK£UL± UN≤Q° bØQ¢ ,l¥dº∞« VKDK∞ e±¸ Ë√ ÕU∑H± sL{ dß WLKØ/UÎ¥u≤U£ UÎ≤«uM´ XKπ
Ò ß bÆ XMØ «–« •
.dîü« ·dD∞« ‹«œ«b´ù
.Wªº∑± Ë√ WªDK± fØUH∞« “UN§ s± WKßdL∞« ozU£u∞« <
.`O∫Å qJA° rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§ qLF¥ ô UL°¸
w≠ WKJAL∞« lI¢ bI≠ ,WHOE≤ WªºM∞« X≤UØ «–« .)2-10 ’ 1( U± Wªº≤ qLF° p∞–Ë fØUH∞« “UN§ h∫≠« •
.)5-12 ’ 1( `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ nEÒ≤ ,Wªº∑± Ë« WªDK± WªºM∞« X≤UØ «–« .rK∑ºL∞« fØUH∞« “UN§
.`O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( w≠ `O∫Å qJA° WIO£u∞« qOL∫¢ s± bØQ¢ •
.)Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jLM° ‰U߸ô« sJL¥ ô <
.)Œ ‹ Ê( dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ r´b¥ ô bÆ
.)Œ ‹ Ê( ÊËœ WIO£u∞« qßd¢ ,p∞cØ d±_« ÊUØ «–« •
.)Œ ‹ Ê( qODF¢ r¢ UL°¸
.)6-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° ‰U߸ô« 1( qOGA∑∞« bOÆ u≥ pºØU≠ “UN§ vK´ )Œ ‹ Ê( ÊQ° bØQ¢ •
.rNºØU≠ “UN§ vK´ qOGA∑∞« bOÆ )Œ ‹ Ê( ÊUØ «–« UL± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« •
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
14-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 15
.‰U߸ô« ¡UM£« ¸dJ∑± qJA° ¡UDî_« qB∫¢ <
.¡wß ‰UB¢ô« UL°¸ Ë√ ,Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊuJ¢ bÆ
.)10-14 ’ , "‰U߸ô« ¡b° W´dß" 1( ozU£u∞« qI≤ W´dß s± qKÆ •
5 …bL∞ dE∑≤«Ë WÆUD∞« ¸bB± s± f°UI∞« V∫∑ß« Ë« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ« ,WKJAL∞« ¡UN≤ô ‰uK∫∞« Ác≥ ÍœR¢ r∞ «–«
Êu≤UØ qOØu° qB¢« ,‰U߸ô« s± sJL∑¢ r∞ «–« .Èdî« …d± ‰U߸ô« ‰ËU•Ë “UNπ∞« qOGA∑° rÆ r£ .qÆ_« vK´ w≤«u£
.…b´UºLK∞ Êu≤UØ rºÆ Ë« p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞«
Âö∑ßô« qØUA±
.UÎOzUIK¢ WIO£Ë Âö∑ß« pMJL¥ ô <
.wzUIK∑∞« ‰U∂I∑ßö∞ bF± fØUH∞« “UN§ ÊuJ¥ô bÆ
Ë√ ,"jI≠ fØUH∞« jL≤" vK´ «ÎbÒF± Âö∑ßô« jL≤ ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ ,UÎOzUIK¢ ozU£Ë fØUH∞« “UN§ rK∑º¥ wJ∞ •
‹œb´√ U± «–« .)8 qBH∞« 1( *"WJ∂A∞« q¥u∫¢" Ë√ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" Ë√ ,"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤"
W∞U߸ l± qOGA∑∞« vK´ t≤«Ë fØUH∞« “UNπ° wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ s± bØQ¢ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤"
.)10-8 ’ 1( `O∫Å qJA° WKπº±Ë W´«c± WO¢uÅ
…d≠u∑L∞« …dØ«c∞« s± qOKI∞« WظU¢ ,fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ W™uH∫± U± WIO£Ë „UM≥ ÊuJ¢ bÆ
.…dL∞U° ¡w® ô Ë√
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« •
.Âö∑ßô« ¡UM£√ QDî qB• UL°¸
.)8-13 ’ 1( QDªK∞ ‹«¸UDî« W¥√ Èd∑∞ ÷dF∞« W®U® s± oI∫¢ •
.)3-11 ’ 1( QDª∞« e±¸ s± oI∫¢Ë ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ l∂©« •
.W¨¸U≠ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ÊuJ¢ UL°¸
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ö
Î LÒ∫± UÎÆ¸Ë „UM≥ ÊQ° bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° ôÎuÅu± wH¢UN∞« jª∞« pKß ÊuJ¥ ô bÆ
.)6-2 ’ 1( `O∫B∞« qJA∞U° tD°¸ s± bØQ¢ •
.n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° U± wzUIK∑∞« ‰uÒ∫∑∞« r∑¥ ô <
qØUAL∞« q•
.n¢UN∞«Ë fØUH∞« ‹«¡«b≤ sO° U± UÎOzUIK¢ ‰u∫∑O∞ fØUH∞« “UN§ œ«b´≈ r∑¥ r∞ UL°¸
Ë√ ,"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" vK´ «ÎbÒF± Âö∑ßô« jL≤ ÊuJ¥ Ê« Vπ¥ ,UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ ‰uÒ∫∑¥ wJ∞ •
,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤" ‹œb´√ U± «–« .)8 qBH∞« 1( *"WJ∂A∞« q¥u∫¢" Ë√ ,"wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤"
WKπº±Ë W´«c± WO¢uÅ W∞U߸ l± qOGA∑∞« vK´ t≤«Ë fØUH∞« “UNπ° wH¢U≥ œ¸ “UN§ j°¸ s± bØQ¢
.)10-8 ’ 1( `O∫Å qJA°
…d≠u∑L∞« …dØ«c∞« s± qOKI∞« WظU¢ ,fØUH∞« “UN§ …dØ«– w≠ W™uH∫± U± WIO£Ë „UM≥ ÊuJ¢ bÆ
.…dL∞U° ¡w® ô Ë√
.)5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« •
.jI≠ …bMK¥“uO≤Ë UO∞«d∑ß« w≠ NET SWITCH "WJ∂A∞« q¥u∫¢" d≠u∑¥ *
15-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 16
.Âö∑ßô« ¡UM£√ QDî qB• UL°¸
.)8-13 ’ 1( QDªK∞ ‹«¸UDî« W¥√ Èd∑∞ ÷dF∞« W®U® s± oI∫¢ •
.)3-11 ’ 1( QDª∞« e±¸ s± oI∫¢Ë ◊UAMK∞ «Îd¥dI¢ l∂©« •
.W¨¸U≠ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ÊuJ¢ UL°¸
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ö
Î LÒ∫± UÎÆ¸Ë „UM≥ ÊQ° bØQ¢ •
rKF¢ w∑∞« )CNG w§ Ê≈ wß( WÅUª∞« …¸U®ô« dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qßd¥ ô UL°¸
.fØU≠ “UN§ s± u≥ ÂœUI∞« ¡«bM∞« ÊQ° pºØU≠ “UN§
pOK´ V§u∑Oß ,‹ôU∫∞« Ác≥ q∏± w≠ .WÅUª∞« …¸U®ù« Ác≥ qßd¢ Ê√ fØUH∞« …eN§√ iF∂∞ sJL¥ ô •
.)8-8 ’ 1( UÎ¥Ëb¥ WIO£u∞« rK∑º¢ Ê«
.UÎ¥Ëb¥ WIO£Ë Âö∑ß« sJL¥ ô <
Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ VK© Ë√ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jGC∞U° p∞–Ë ‰UB¢ô« XFDÆ UL°¸
.jª∞« ‰UHÆ≈ bF° bF°Ô s´
l{Ë q∂Æ bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ VK© Ë√ ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« vK´ jGC¢ Ê√ Uα˜ pOK´ •
.)8-8 ’ 1( ‰UB¢ô« lDI∑ß p≤U≠ ôÒ≈Ë ,W´ULº∞«
.Wµ¥œ¸ W´U∂D∞« WO´u≤ <
.‚¸u∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« qLF∑º¢ ô p≤« UL°¸
.)2-5 ’ 1( fØUH∞« “UNπ∞ W±“ö∞« ‹U∂KD∑L∞« l± o°UD∑¥ UÎÆ¸Ë pKOL∫¢ s± bØQ¢ •
.`O∫Å qJA° dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qLF¥ ô UL°¸
Ê« rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« .ozU£u∞« s± Ÿu∂DL∞« …œu§ qß
 dL∞« fØUH∞« “UN§ œb∫¥ ,…ÎœU´ •
.UN∑≠UE≤ s± «ËbØQ∑O∞ rNºØU≠ “UN§ w≠ `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ «uB∫H¥
.)Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jL≤ qODF¢ r¢ UL°¸
.)7-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° Âö∑ßô« 1( )Œ ‹ Ê( qOGA¢ s± bØQ¢ •
.l∂D¢Ô ô ozU£u∞« <
.`O∫Å qJA° d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)13-2 ’ 1( `O∫Å qJA° d∂∫∞« W¥ËU• VOØd¢ s± bØQ¢ •
.UN∞«b∂∑ß« v∞« d∂∫∞« W¥ËU• ÃU∑∫¢ bÆ
.)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« •
.W¢ËUH∑± Ë√ WªDK± WLK∑ºL∞« ozU£u∞« l∂D¢Ô <
.¡wß ‰UB¢ô« UL°¸ Ë√ ,Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊuJ¢ bÆ
X≤UØ «–« ,p∞– l±Ë .qØUAL∞« Ác≥ q∏± q∫¥ Ê√ )Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jLM° Âö∑ßô«/‰U߸ô« vK´ •
.…dÒJ∞« …œËUF± v∞« ÃU∑∫¢ bÆ p≤U≠ Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞«
.`O∫Å qJA° dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qLF¥ ô UL°¸
Ê« rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« .ozU£u∞« s± Ÿu∂DL∞« …œu§ qß
 dL∞« fØUH∞« “UN§ œb∫¥ ,…ÎœU´ •
.UN∑≠UE≤ s± «ËbØQ∑O∞ rNºØU≠ “UN§ w≠ `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√ «uB∫H¥
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
16-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 17
.ËÌUº∑± dO¨ tF¥“u¢ Ê« Ë« qOKÆ d∂∫∞« Ê« UL°¸
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,WKJAL∞« ‹dL∑ß« «–« .)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« l¥“u¢ b´√ •
.)7-12 ’ 1(
.)Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jLM° Âö∑ßô« sJL¥ ô <
.)Œ ‹ Ê( dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ r´b¥ ô bÆ
.)Œ ‹ Ê( ÊËœ WIO£u∞« rK∑º¢Ô ,p∞cØ d±_« ÊUØ «–« •
.)Œ ‹ Ê( qODF¢ r¢ UL°¸
.)7-14 ’ ,)Œ ‹ Ê(‡° Âö∑ßô« 1( qOGA∑∞« bOÆ u≥ pºØU≠ “UN§ vK´ )Œ ‹ Ê( ÊQ° bØQ¢ •
.rNºØU≠ “UN§ vK´ qOGA∑∞« bOÆ )Œ ‹ Ê( ÊUØ «–« UL± oI∫∑∑∞ dîü« ·dD∞U° qB¢« •
.Âö∑ßô« ¡UM£« ¸dJ∑± qJA° ¡UDî_« qB∫¢ <
.¡wß ‰UB¢ô« UL°¸ Ë√ ,Wµ¥œ¸ ‰U∫° WOH¢UN∞« ◊uDª∞« ÊuJ¢ bÆ
.)10-14 ’ , "‰U߸ô« ¡b° W´dß" 1( ozU£u∞« qI≤ W´dß s± qKÆ •
.`O∫Å qJA° dîü« ·dD∞« fØU≠ “UN§ qLF¥ ô UL°¸
.`O∫Å qJA° qLF¥ rNºØU≠ “UN§ ÊQ° «uII∫∑¥ Ê« rNM± VK©«Ë dîü« ·dD∞U° qB¢« •
ŒUºM∑ßô« qØUA±
.aº≤ qL´ sJL¥ ô <
.`O∫Å qJA° WKÒL∫± WIO£u∞« ÊuJ¢ ô bÆ
.)3-4 ’ 1( )‹ Ë Â( w≠ `O∫Å qJA° WKLÒ∫± WIO£u∞« ÊQ° bØQ¢ •
.WIKG± qOGA∑∞« W•u∞ ÊQ° bØQ¢ •
.fØUH∞« “UNπ° WÅUª∞« ‹U∂KD∑L∞« l± WIO£u∞« o≠«u∑¢ ô UL°¸
.)2-4 ’ 1( pºØU≠ “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ ‚¸Ë l{Ë s± bØQ¢ •
qØUAL∞« q•
U±bM´ ÷dF∞« W®U® vK´ MEMORY FULL "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî« dNE¥ <
.…œbF∑± aº≤ qLF° ÂuI¢
.WµK∑L± fØUH∞« “UN§ …dØ«–
…dØ«– w≠ ôÎUπ± ¸d∫∑∞ )5-9 ’ 1( …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ `±« Ë√ ,q߸« Ë√ ,l∂©« •
.WÎO≤U£ √b°« r£ ,fØUH∞« “UN§
.«Îb§ …dO∏Ø Âu߸ ‹«– UNîUºM∑ßU° ÂuI¢ w∑∞« WIO£u∞« ÊuJ¢ bÆ
s± »u¨dL∞« œbF∞« qL´« ôÒ≈Ë ,dGÅ√ “¸ v∞« ‹U∫HB∞« rº
Ò Æ ,…b¥b´ ‹U∫HÅ aºM∑º¢ XMØ «–« •
.W§U∫∞« Vº•Ë …b• vK´ qØ aºM∞«
.18-13 ’ ,"W´U∂D∞« qØUA±" dE≤« ,Ác≥ v∞« W≠U{« Èdî« qØUA± q∫∞
17-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 18
n¢UN∞« qØUA±
.rƸ VK© sJL¥ ô <
.`O∫Å qJA° UΩu°d± n¢UN∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
.)6-2 ’ 1( `O∫B∞« qJA∞U° tD°¸ s± bØQ¢ •
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ «–« .)8
.qOGA∑∞« bOÆ t≤«Ë ¸bBL∞U°
.wH¢UN∞« jª∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« vK´ «ÎbÒF± fØUH∞« “UN§ ÊuJ¥ ô UL°¸
.)8-3 ’ 1( wH¢UN∞« jª∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« vK´ bÒF± fØUH∞« “UN§ ÊQ° bØQ¢ •
.Àb∫∑¢ ULMO° jª∞« n¢UN∞« Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« lDI¢ <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ «–« .)8
.qOGA∑∞« bOÆ t≤«Ë ¸bBL∞U°
.UΰuDF± n¢UN∞« Ë√ W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« ÊuJ¢ UL°¸
.dî¬ pKº° t∞«b∂∑ßU° p∞–Ë pKº∞« h∫≠« •
W´U∂D∞« qØUA±
.W´U∂D∞« ¡UM£« U΢uÅ fØUH∞« “UN§ ¸bB¥ÔË t∂ÒML∞« ÕU∂B± ¡wC¥ <
.fØUH∞« “UN§ w≠ ‚¸uK∞ ¸UA∫≤« „UM≥ UL°¸
.)3-13 ’ 1( ‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ• •
r£ ,ÊÌ«u£ fLª∞ dE∑≤«Ë …b•u∞« f°UÆ qB≠« ,fØUH∞« “UN§ w≠ ‚¸uK∞ ¸UA∫≤« „UM≥ sJ¥ r∞ «–« •
WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« ,¡ÎUC± t∂ÒML∞« ÕU∂B± q™ «–« .WÎO≤U£ f°UI∞« qÅË«
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ
.l∂D¥Ô ¡w® ô <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ «–« .)8
.qOGA∑∞« bOÆ t≤«Ë ¸bBL∞U°
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
18-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 19
.d∂∫∞« W¥ËU• vK´ s± wJO∑ßö∂∞« j¥dA∞« W∞«“S° rI¢ r∞ UL°¸
.)13-2 ’ 1 `O∫Å qJA° d∂∫∞« W¥ËU∫∞ p∂OØd¢ s± bØQ¢ •
.d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« v∞« W§U• „UM≥ ÊuJ¢ bÆ
.)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« •
.‚¸u∞« rπ• Ÿu∂DL∞« o°UD¥ ô <
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° WKLÒ∫± ‚¸u∞« W±“¸ ÊQ° bØQ¢ •
.qzU± Ÿu∂DL∞« <
.`O∫Å qJA° ‚¸u∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ UL°¸
.)16-2 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ `O∫Å qJA° WKLÒ∫± ‚¸u∞« W±“¸ ÊQ° bØQ¢ •
.…œËbº± dO¨ ‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ ÊQ° bØQ¢ •
.‚¸uK∞ ¸UA∫≤« qB∫¥ <
.W∫O∫B∞« ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ Âbª∑º¢ ô p≤« UL°¸
.)4-5 ’ 1( W∫O∫B∞« ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ d∑î« •
.`{«Ë dO¨ Ÿu∂DL∞« <
.‚¸u∞« s± `O∫B∞« ŸuM∞« qLF∑º¢ ô p≤« UL°¸
.)2-5 ’ 1( fØUH∞« “UN§ ‹U∂KD∑± l± o°UD∑¥ UÎÆ¸Ë pKOL∫¢ s± bØQ¢ •
.‚¸u∞« s± QDª∞« WNπ∞« vK´ l∂D¢ p≤« UL°¸
V¨d¢ ULØ W∫{«Ë dO¨ W´U∂D∞« WO´u≤ X≤UØ «–« .UNOK´ W´U∂DK∞ "W∫O∫Å" WN§ ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ iF∂∞ •
.UNOK´ W´U∂D∞«Ë Èdîô« WNπ∞« vK´ WƸu∞« VKÆ ‰ËU• ,ÊuJ¢ Ê«
.¡UCO° W¥œuL´ ◊uDî Ÿu∂DLK∞ <
.l¥“u∑∞« ËUº∑± dO¨ t≤« Ë« ö
Î OKÆ d∂∫∞« ÊuJ¥ UL°¸
d∂∫∞« W¥ËU• ‰b∂∑ß« ,WKJAL∞« ‹dL∑ß« «–« .)7-12 ’ 1( d∂∫∞« W¥ËU• qî«œ d∂∫∞« l¥“u¢ b´√ •
.)7-12 ’ 1(
qØUAL∞« q•
19-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 20
W±U´ qØUA±
.WOzU°dNØ …uÆ ÊËb° fØUH∞« “UN§ <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ «–« .)8
.qOGA∑∞« bOÆ t≤«Ë ¸bBL∞U°
.WOzU°dNJ∞« …uI∞« WÆUD∞« pKß qÅu¥ ô bÆ
.tB∫H∞ WO∑∞uHK∞ ”UOI± ‰ULF∑ßU° Ë√ ,dî¬ b•«u° t∞«b∂∑ßU° p∞–Ë WÆUD∞« pKß h∫≠« •
.÷dF∞« W®U® vK´ dNE¥ ¡w® ô <
.ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuJ¥ ô UL°¸
-2 ’ 1( ͸«bπ∞« WÆUD∞« ¸bBL°Ë fØUH∞« “UNπ° ÂUJ•S° ôÎuÅu± WÆUD∞« pKß ÊuØ s± oI∫¢ •
‰uÅu± «c≥ Íœ«b∑±ô« WÆUD∞« pKß ÊQ° bØQ¢ ,Íœ«b∑±« WÆU© pKº° W∞uÅu± …b•u∞« X≤UØ «–« .)8
r£ ,ÊÌ«u£ fLª∞ dE∑≤«Ë …b•u∞« f°UÆ qB≠« ,W¨¸U≠ W®UA∞« XK™ «–« .qOGA∑∞« vK´ t≤«Ë ¸bBL∞U°
wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢« ,W°U∑Ø W¥√ s± WO∞Uî ÷dF∞« W®U® XK™ «–« .f∂IL∞U° f°UI∞« qÅË√
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
20-13
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 21
WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢U≠ ,qBH∞« «c≥ w≠ …œ¸«u∞« ‹U±uKFL∞« v∞« Ÿu§d∞U° WKJAL∞« q• lD∑º¢ r∞ Ê≈
.Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞
ÊuJOßË Êu≤UØ ‹U§u∑ML∞ WOMH∞« ¸u±_« w≠ …b´UºLK∞ Êu°¸b± Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± wH™u± Ê≈
.p∑KJA± q• w≠ p¢b´Uº± r≥¸ËbIL°
.“UNπK∞ œËb∫L∞« ÊULC∞« ‰uFH± qD∂Oß pºHM° fØUH∞« “UN§ `OKB¢ W∞ËU∫± Ê≈
WOzU°dNJ∞« …uI∞« s´ tKB≠U≠ ,W¥œUO∑´« dO¨ `z«Ë¸ Ë√ ÊUîœ Ë√ ,W∂¥d¨ ¡U{u{ “UNπ∞« s± ‹¸bÅ «–≈
ô .Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë« Êu≤UØ WØdA∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«Ë «Î¸u≠
.pºHM° UN∫OKB¢ Ë« …b•u∞« pOJH¢ ‰ËU∫¢
:WO∞U∑∞« ‹U±uKFL∞« p¥b∞ ÊQ° bØQ∑≠ ,pºHM° Êu≤UØ WØdA° ‰UB¢ô« v∞« Xπ∑•« «–«
lMÒBL∞« rß« •
.290 ‰≈ fØU≠ Ë√ 240 ‰≈ fØU≠
“UNπ∞« qºKº¢ rƸ •
.…b•u∞« …dîR± w≠ lI¢ WFƸ vK´ qºKº∑∞« rƸ b§u¥
qØUAL∞« q•
¡«dA∞« q∫± •
WKJAL∞« WFO∂© •
ZzU∑M∞«Ë ,WKJAL∞« q∫∞ UN° XLÆ w∑∞« ‹«uDª∞« •
21-13
qØUAL∞« q•
13 qBH∞«
13_L290_Arabic_CH13.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 22
wzU°dNJ∞« ¸UO∑K∞ ŸUDI≤« qB• «–«
fØUH∞« “UN§ w≠ WOM∂L∞« W¥¸UD∂∞« ÊU≠ ,«ÎuNß f°UI∞« Ÿ«e∑≤ô Ë√ ÂU´ V∂º∞ …Qπ≠ wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« lDI≤« «–«
.bIH∑Ôß …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± ozU£Ë W¥√ ÊU≠ ,p∞– l±Ë .‹«œ«b´ù« vK´ k≠U∫∑ß
:w∞U∑∞UØ nzU™u∞« œb∫∑∑ß ,wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ŸUDI≤« ¡UM£√
t≤U≠ ,n¢UN∞« vK´ «ÎœUL∑´«Ë ,p∞cØ .W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« o¥d© s´ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ pMJL¥ s∞ •
.WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ pMJL¥ ô bÆ
.ozU£Ë ŒUºM∑ß« Ë√ ,Âö∑ß« Ë√ ,‰U߸« pMJL¥ ô •
.…b•u∞U° ‰uÅuL∞« n¢UN∞« Ë« W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ WOH¢U≥ ‹UL∞UJ± q∂I∑º¢ Ê« p≤UJ±U° •
r¢ w∑∞« ozU£u∞« ÊËb¢ w∑∞« "…dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢" UÎOzUIK¢ fØUH∞« “UN§ l∂D¥ ,WOzU°dNJ∞« …uI∞« œuF¢ U±bM´
.wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ŸUDI≤ô WπO∑≤ …dØ«c∞« s± U≥u∫±
27/12 2001 16:48 FAX 123 4567
CANON
001
************************************
MEMORY CLEAR REPORT
***
***
************************************
MEMORY FILES DELETED
TX/RX NO
0046
0047
MODE
TRANSMIT
B’CAST
0048
DEL SQ BDCST
0049
DELAYED TX
CONNECTION TEL/ID
[A
[
[A
[
[
[
01]
01]
02]
03]
04]
08]
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
TOKYO
CANADA
FRANCE
ITALIA
U.S.A.
OPTICS
PGS.
SET TIME
ST. TIME
3 27/12 16:03
1 27/12 16:08
1 27/12
16:15
2 27/12
16:36
20:00
20:00
22:00
,WOzU°dNJ∞« …uI∞« Ÿu§¸ XÆË ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‚«¸Ë« „UM≥ sJ¢ r∞ «–« Ë« W¨¸U≠ d∂∫∞« W¥ËU• X≤UØ «–«
Ác≥ w≠ .LOAD PAPER’ "‚¸u∞« qLÒ•" Ë√ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ÷dF∑ß W®UA∞« ÊU≠
.‚¸u∞« qOL∫¢ Ë« d∂∫∞« W¥ËU• ‰«b∂∑ß« bF° v∑• "…dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢" l∂D¥Ô s∞ ,‹ôU∫∞«
13 qBH∞«
qØUAL∞« q•
22-13
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 1
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
2-14..................................................................................... rz«uI∞« ÂUE≤ rN≠
2-14................................................... W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ WLzUÆ W´U∂© •
3-14.............................................................................rz«uI∞« v∞« ‰uÅu∞« •
4-14.......................................................................... Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
5-14..............................................................................d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
6-14............................................................................. ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
7-14.............................................................................Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
8-14.............................................................................. WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
9-14............................................................................ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ WLzUÆ
10-14.............................................................................. ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
‹«œ«b´û∞ e§u±
1-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 2
rz«uI∞« ÂUE≤ rN≠
,rz«uÆ l∂ß s± ÂUEM∞« ÊuJ∑¥ .b¥d¢ UL∂º• “UNπ∞« qL´ WI¥d© q¥bF¢ fØUH∞« “UNπ∞ rz«uI∞« ÂUE≤ p∞ `O∑¥
.pºØU≠ “UN§ nzU™Ë nK∑ªL° rJ∫∑¢ ‹«œ«b´≈ vK´ UNM± qØ Íu∑∫¢
dE≤« 1( W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ "Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" W´U∂D° V¨d¢ bÆ ,‹«œ«b´ù« Ác≥ q¥bF¢ q∂Æ
.)ÁU≤œ√
W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ WLzUÆ W´U∂©
‹U±uKF± v∞« W≠U{ôU° pºØU≠ “UNπ∞ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« s± oI∫∑K∞ "Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" W´U∂© p≤UJ±U°
 dL∞«
.)5-3 ’ 1( WKπºL∞« qß
:"Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" l∂D∑∞ ¡«d§ù« «c≥ lO¢≈
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Report vK´ jG{«
2
"Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
.USER DATA LIST
3
.Set vK´ jG{«
4
ACTIVITY REPORT
USER DATA LIST
PRINTING REPORT
."Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ" fØUH∞« “UN§ l∂D¥ •
.Ác≥ bF° fØUH∞« “UNπ∞ W¥¸Uπ∞« ‹«œ«b´ù« ÊËÒb¢ .W∫zö∞« W±bI± w≠ sOÒ∂¢ qß
 dL∞« ‹U±uKF± Ê≈
27/12 2001 17:23 FAX 123 4567
CANON
001
****************************
*** USER’S DATA LIST ***
****************************
1.USER SETTINGS
UNIT TELEPHONE #
UNIT NAME
TX TERMINAL ID
TTI POSITION
TELEPHONE # MARK
SCANNING CONTRAST
OFFHOOK ALARM
VOLUME CONTROL
CALLING VOLUME
KEYPAD VOLUME
ALARM VOLUME
LINE MONITOR VOL.
RX CALL LEVEL
TEL LINE TYPE
14 qBH∞«
123 4567
CANON
ON
OUTSIDE IMAGE
FAX
STANDARD
ON
2
2
2
2
HIGH
TOUCH TONE
‹«œ«b´û∞ e§u±
2-14
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 3
rz«uI∞« v∞« ‰uÅu∞«
:WHK∑ªL∞« rz«uI∞« v∞« qB∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
DATA REGSTRATION
USER SETTINGS
.…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞ `∑≠«
1
.Data Registration vK´ jG{«
2
.Set vK´ jG{«
3
.U≥b¥d¢ w∑∞« WLzUI∞« ¸U∑ª∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß«
4
:w∞U∑∞« sO° s± ¸UO∑îô« p≤UJ±U° •
)4-14 ’ 1( USER SETTINGS Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ )5-14 ’ 1( REPORT SETTINGS d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ )6-14 ’ 1( TX SETTINGS ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ )7-14 ’ 1( RX SETTINGS Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ )8-14 ’ 1( PRINTER SETTINGS WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ )9-14 ’ 1( POLLING BOX ¡«dI∑ßô« ‹«œ«b´≈ )10-14 ’ 1( SYSTEM SETTINGS ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ ECM RX
:‰U∏±
sL{ WFÆ«u∞« ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅuK∞ Set vK´ jG{«
.UN¢d∑î« w∑∞« WLzUI∞«
5
Âbª∑ß«Ë )WO∞U∑∞« ‹U∫HB∞« 1( VßUML∞« ‰Ëbπ∞« l§«¸
:‹«œ«b´ù« qπº¢Ë ¸U∑ª∑∞ ‹«œU®¸ù« Ác≥
.‹«œ«b´ù« sO° qI∑M∑∞ ¨ Ë√ ∂ qLF∑ß« ❑
,W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅuK∞ Ë√ U± œ«b´≈ qOπº∑∞ ❑
.Set vK´ jG{«
vK´ jG{« ,WI°Uº∞« WLzUI∞« v∞« …œuFK∞ ❑
.Data Registration
6
bF° Set vK´ jGC∞« s± bØQ¢ ,p¢«œ«b´≈ qO㧛 r∑¥ wJ∞ •
.‹U±uKFL∞« ‰U Ë√ ¸UO∑îô« ¡UHDÅ«
jG{« ,œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuF∞« U± WK•d± W¥√ w≠ ‹œ¸« «–« •
.Stop vK´
WLzUÆ v∞« ‰uÅu∞« ¡UM£√ WO≤U£ 60 s± d∏Ø_ UÎ∑ÆR± XHÆu¢ «–« •
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« UÎOzUIK¢ œuF∑ß …b•u∞« ÊU≠ ,U±
.œ«bF∑ßô« jL≤ v∞« …œuFK∞ Stop vK´ jG{« ,pzUN∑≤« bM´
15:00
FaxOnly
7
:‰U∏±
‹«œ«b´û∞ e§u±
3-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 4
Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
-
.)6-3 ’ 1( sO¥¸Uπ∞« XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« j∂C¥
DATE & TIME
-
UNKßd¢ WIO£Ë s± W∫HÅ qØ vK´√ dNE¥ Ê√ Áb¥d¢ Íc∞« fØUH∞« rƸ qîb¥
.)3-6 ’ 1(
UNIT TELEPHONE #
-
WIO£Ë s± W∫HÅ qØ vK´√ dNE¥ Ê√ Áb¥d¢ Íc∞« WØdA∞« rß« Ë√ rßô« qîb¥
.)3-6 ’ 1( UNKßd¢
UNIT NAME
ON
OFF
 dL∞« ‹U±uKF± W´U∂© qDF¥/qGA¥
.)5-3 ’ 1( qß
TX TERMINAL ID
OUTSIDE IMAGE
INSIDE IMAGE
FAX
TEL
…¸uBL∞« WIDML∞« øUî Ë√ sL{ qß
 dL∞« ‹U±uKF± lI¢ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¥
TTI POSITION
.)5-3 ’ 1(
.)5-3 ’ 1( …b•u∞« rÆd∞ WzœU∂∞« ¸U∑ª¥ TELEPHONE# MARK
STANDARD
DARKER
LIGHTER
.)3-7 ’ 1( `ºL∞« W≠U∏Ø ¸U∑ª¥
SCAN CONTRAST
ON
OFF
W¥ËbO∞« W´ULº∞« ÊQ° pN∂ÒM¥ Íc∞« UNK∫± dO¨ w≠ W´ULº∞« t∂ÒM± qDÒF¥/ qGA¥
.`O∫Å qJA° UNK±U• vK´ XºO∞
OFFHOOK ALARM
-
.fØUH∞« “UN§ ‹«uÅ√ Èu∑º± j∂C¥
VOLUME CONTROL
1/2/3
.UÎO¢uÅ ¡Î«b≤ fØUH∞« “UN§ nAJ¥ U±bM´ ”dπ∞« sO≤¸ ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª¥
CALLING VOLUME
0
)qODF¢(1/2/3
.WOºLK∞« `O¢UHL∞« W•u∞ WLG≤ Èu∑º± ¸U∑ª¥
KEYPAD VOLUME
0
)qODF¢(1/2/3
.QDª∞« t∂ÒM± ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª¥
ALARM VOLUME
0
)qODF¢(1/2/3
.)VKD∞« ¡UM£√ ‹uB∞«( jª∞« W∂Æ«d± ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª¥ LINE MONITOR VOL
HIGH
STANDARD
.W±œUI∞« ‹«¡«bMK∞ sO≤d∞« Ÿu≤ ¸U∑ª¥
RX CALL LEVEL
TOUCH TONE
ROTARY PULSE*
.)8-3 ’ 1( pºØU≠ “UNπ∞ wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤ œ«b´≈ ¸U∑ª¥
TEL LINE TYPE
.’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´ VKD∞« qGÒA¥
PSTN
PBX .)9-3 ’ 1( WO≠U{« W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸U∑ª¢ Ê« pMJL¥ t≤U≠ ,PBX ‹d∑î« «–«
R-KEY SETTING
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
4-14
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 5
d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
.)4-11 ’ 1( ‰U߸ô« d¥dI∑∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qDF¥/qGA¥
PRINT ERROR ONLY
OUTPUT YES U±bM´ ‰U߸« d¥dI¢ l∂D¥ :)jI≠ QDª∞« l∂©«( PRINT ERROR ONLY
.jI≠ ‰U߸ô« w≠ QDî qB∫¥
OUTPUT NO
œ«b´ù«
TX REPORT
.WIO£Ë XK߸« ULKØ ‰U߸« d¥dI¢ l∂D¥ :)Uα˜ l∂©«( OUTPUT YES
.d¥dI¢ Í√ l∂D¥Ô ô :)W´U∂© ÊËb°( OUTPUT NO
ON
OFF
œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ ,Áö´√ )Uα˜ l∂©«( Ë√ )jI≠ QDª∞« l∂©«( ‹d∑î« «–≈ PRINT WITH IMAGE
.d¥dI∑∞« sL{ WIO£u∞ v∞Ëô« W∫HB∞« W´U∂© qDÒF¥/qGÒA¥
OUTPUT NO
.Âö∑ßô« d¥dI∑∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qDÒF¥/qGÒA¥
PRINT ERROR ONLY
.d¥dI¢ Í√ l∂D¥Ô ô :)W´U∂© ÊËb°( OUTPUT NO
OUTPUT YES U±bM´ Âö∑ß« d¥dI¢ l∂D¥ :)jI≠ QDª∞« l∂©«( PRINT ERROR ONLY
RX REPORT
.jI≠ Âö∑ßô« w≠ QDî qB∫¥
.WIO£Ë XLK∑ß« ULKØ Âö∑ß« d¥dI¢ l∂D¥ :)Uα˜ l∂©«( OUTPUT YES
ON
OFF
WOKL´ 20 qØ bF° ◊UAM∞« d¥dI∑∞ WOzUIK∑∞« W´U∂D∞« qDF¥/qGÒA¥
.)3-11 ’ 1(
ACTIVITY REPORT
‹«œ«b´û∞ e§u±
5-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 6
‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
ON
OFF
.‰U߸ô« ¡UM£√ )Œ ‹ Ê( QDª∞« `O∫B¢ jL≤ qDÒF¥/qGÒA¥
ECM TX
2 SEC
*)15 v∞« 1(
ÕU∑HL° n¢U≥/fØU≠ rƸ sL{ qîbL∞« XÆRL∞« nÆÒu∑∞« ‰u© ¸U∑ª¥
.Redial/Pause
MID PAUSE SET
ON
OFF
w≠ ôÎuGA± dîü« ·dD∞« jî ÊUØ «–« wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ qDÒF¥/qGÒA¥
.)9-7 ’ 1( v∞Ë_« W∞ËU∫L∞«
AUTO REDIAL
2 TIMES )ÊU¢d±(
.VKD∞« …œU´≈ ‹«d± œb´ ¸U∑ª¥
REDIAL TIMES
.VKD∞« …œU´« ‹ôËU∫± sO° U± WOM±e∞« …d∑H∞« ¸U∑ª¥
REDIAL INTERVAL
**)10 v∞« 1(
2 MIN.
***)99 v∞« 2(
ON
OFF
14 qBH∞«
TIME OUT
.fØUH∞« rƸ ‰U bF° ozU£uK∞ wzUIK∑∞« `ºL∞« qDÒF¥/qGÒA¥
bM´ ÊÌ«u£ 10( fØUH∞« rƸ ‰Uîœ≈ s± ÊÌ«u£ 5 bF° UÎOzUIK¢ `ºL∞« √b∂¥ :ON
.)…œbF∑± ‹UN§ v∞« ‰U߸ô«
√b∂O∞ Start/Copy vK´ jGC¢ Ê√ pOK´ .UÎOzUIK¢ `ºL∞« √b∂¥ ô :OFF
).`ºL∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
6-14
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 7
Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
ON
OFF
.Âö∑ßô« ¡UM£√ QDª∞« `O∫B¢ jL≤ qDF¥/qGA¥
ECM RX
.)8 qBH∞« 1( Âö∑ßô« jL≤ ¸U∑ª¥
RX MODE
FAX ONLY MODE
NET. SWITCH*
FAX/TEL AUTO SW
,FAX/TEL AUTO SW "n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK∑∞« ‰u∫∑∞« jL≤" ‹d∑î« «–«
.)5-8 ’ 1( WO≠U{« W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ t≤U≠
OFF
ON
"jI≠ fØUH∞« jL≤" vK´ RX MODE "Âö∑ßô« jL≤" œ«b´≈ j∂C¢ U±bM´
SW "n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK∑∞« ‰u∫∑∞« jL≤" Ë√ FAX ONLY MODE
U±bM´ ”dπ∞« sO≤¸ qDÒF¥/qGÒA¥ œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ , FAX/TEL AUTO
**.U± ¡Î«b≤ fØUH∞« “UN§ q∂I∑º¥
2 TIMES )ÊU¢d±(
*** )99 v∞« 1(
15 SEC
.Âö∑ßôU° fØUH∞« “UN§ √b∂¥ Ê« q∂Æ sO≤d∞« ‹«d± œb´ ¸U∑ª¥
INCOMING RING
RING COUNT
OFF
ON
«c≥ ÊU≠ ,MANUAL MODE "ÍËbO∞« jLM∞«" vK´ Âö∑ßô« jL≤ bÒF¥Ô U±bM´
Êd¥ Ê« bF° WIO£Ë Âö∑ß« jL≤ v∞« fØUH∞« “UN§ ‰u∫∑¥ u∞ ULO≠ œb∫¥ œ«b´ù«
.…œb∫± …d∑H∞
MAN/AUTO SWITCH
)WO≤U£ 15(
)99 v∞« 1(
WOM±e∞« …d∑H∞« ‰u© ¸U∑ª¥ œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ ,Áö´√ ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« «–«
.WIO£Ë Âö∑ß« jL≤ v∞« ‰u∫∑∞« q∂Æ fØUH∞« “UN§ UNO≠ Êd¥ w∑∞«
F/T RING TIME
ON
OFF
.bF°Ô s´ Âö∑ßô« qDÒF¥/qGÒA¥
25
REMOTE RX
)99 v∞« 00(
Âö∑ßô« n¥dF¢ rƸ ¸U∑ª¥ œ«b´ù« «c≥ ÊU≠ ,Áö´√ ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« «–«
.bF°Ô s´
ON
OFF
WKJA± qB∫¢ U±bM´ fØUH∞« “UN§ …dØ«– v∞« WIO£Ë Âö∑ß« qDÒF¥/qGÒA¥
.Âö∑ßô« ¡UM£«
MEMORY RX
rƸ( WOKLF∞« rÆ¸Ë ,W∫HB∞« rÆ¸Ë ,Âö∑ßô« XÆËË a¥¸Q¢ W´U∂© qDÒF¥/qGÒA¥
.WLK∑º± WIO£Ë s± W∫HÅ qØ qHß« )Âö∑ßô«/‰U߸ô«
RX PAGE FOOTER
OFF
ON
REMOTE RX ID
‹«œ«b´û∞ e§u±
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF° w≠ …d≠u∑± ‹«œ«b´ô« Ác≥ Ê«*
W¥ËbO∞« W´ULº∞« XD°¸ U± «–« jI≠ sO≤¸ „UM≥ ÊuJOß t≤U≠ ,ON "qOGA∑∞«" vK´ INCOMING RING "ÂœUI∞« sO≤d∞«" ‹œb´√ Ê«Ë v∑• **
.p¢b•u° U± n¢U≥ Ë« W¥¸UO∑îô«
7-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 8
WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
.¡«œuß W°U∑J° WMOÒ∂± WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ô«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
œ«b´ù«
ON
OFF
WOMOB∞« w≠ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« vK´ o∂DM∑∞ ozU£u∞« dOGB¢ qDF¥/qGA¥
.÷«d¨_« …œbF∑L∞«
RX REDUCTION
VERTICAL ONLY
HORIZ & VERTICAL
.dOGB∑∞« ÁUπ¢≈ ¸UO∑î≈ pMJL¥ t≤U≠ ,ON "qOGA∑∞«" ‹d∑î« U± «–≈
A4
LTR
LGL
CUSTOM
.)7-5 ’ 1( ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ qLÒ∫L∞« ‚¸u∞« rπ• ¸U∑ª¥
PAPER SIZE
W¥u≤U£ ‹«œ«b´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ t≤U≠ ,CUSTOM "’Uî" ‹d∑î« U± «–«
.)7-5 ’ 1( WO≠U{≈
OFF
ON
RX TO MEMORY
KEEP PRINTING
.)9-5 ’ 1( W´U∂D∞« w≠ dO≠u∑∞« qDF¥/qGA¥
ECONOMY PRT
d∂∫∞« Èu∑º± iHªM¥ U±bM´ W´U∂D∞U° fØUH∞« “UN§ dL∑º¥ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¥
W®U® w≠ CHANGE CARTRIDGE "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈ ÷dF¥Ô(
.)÷dF∞«
ozU£u∞« kH∫¢ÔË W´U∂D∞« nÆu¥ :RX TO MEMORY "…dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«"
.…dØ«c∞« w≠ WLK∑ºL∞«
TONER SUPPLY LOW
ÊUØ Ê«Ë v∑• W´U∂D∞« qÅ«u¥ :KEEP PRINTING "W´U∂D∞« qÅ«Ë"
d∂• W¥ËU• p¥b∞ d≠u∑¢ ô U±bM´ œ«b´ù« «c≥ d∑î≈ .ö
Î OKÆ d∂∫∞« Èu∑º±
.…dØ«c∞« w≠ WLK∑º± ozU£Ë W¥√ W´U∂© v∞« ÃU∑∫¢Ë …b¥b§
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
8-14
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 9
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
ÕdA∞«
-
0000
UNz«dI∑ß« ÷dG∞ WIO£Ë kH∫¥ wJ∞ ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ nK± œ«b´S° ÂuI¥
.)12-9 ’ 1(
œ«b´ù«
SETUP FILE
-
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ UÎLß« qîb¥
FILE NAME
v∞« 9999
.¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅu∞« bOIO∞ dß WLKØ qîb¥
PASSWORD
-
.)w¢-u¥ w¢ ͬ( Vº• WOßUOÆ dß WLKØ qîb¥
TX PASSWORD
dL∑º¥ Ë« ,UNz«dI∑ß« ‰U• …dØ«c∞« s± WIO£u∞« u∫± r∑¥ u∞ ULO≠ ¸U∑ª¥
.…dØ«c∞« w≠ UNEH∫°
.UNz«dI∑ß« bF° …dØ«c∞« s± WIO£u∞« v∫L¢Ô :ON
.UNz«dI∑ß« bF° …dØ«c∞« w≠ WIO£u∞« kH∫¢Ô :OFF
ERASE AFTER TX
ON
OFF
-
.)15-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOÒG¥
‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅuK∞ )WKπ
Ò º± X≤UØ «–«( dº∞« WLKØ qîb¥
.¡«dI∑ßô«
.)15-9 ’ 1( ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫L¥
‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ v∞« ‰uÅuK∞ )WKπ
Ò º± X≤UØ «–«( dº∞« WLKØ qîb¥
.¡«dI∑ßô«
CHANGE DATA
PASSWORD
DELETE FILE
PASSWORD
‹«œ«b´û∞ e§u±
9-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
12:35 PM
Page 10
ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
.3-14 ’ dE≤« ,ÁU≤œ√ ‹«œ«b´ù« v∞« ‰uÅu∞« ‰u• qOÅUH∑K∞
¡«d® bK° vK´ p∞– bL∑F¥Ë WOßUOI∞« ‹«œ«b´ô« s´ nK∑ª¢ U≥¸UO∑î« sJLL∞« ‹«œ«b´ô« Ê«
.ÂU´ ‰bF± q∏L¢ ÁU≤œ« W∫{uL∞« ‹«œ«b´ô« Ê« .fØUH∞«
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
0000
ÕdA∞«
œ«b´ù«
-
.)17-9 ’ 1( fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« dB• qDF¥/qGA¥
UN/LOCK PHONE
OFF
ON
.ozU£Ë ‰U߸« Ë√ ‹«¡«b≤ ¡«d§ù fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« dB• qDF¥/qGA¥
v∞« 99993
OFF
ON
PHONE "n¢UN∞« qHÆ≈" ‹«œ«b´≈
v∞« ‰uÅu∞« bOIO∞ dß WLKØ qîb¥
.LOCK
“UN§ vK´ l¥dº∞« VKDK∞ WKπºL∞« ÂUƸ_« s± ô≈ ozU£Ë Âö∑ß« dB∫¥
.)20-9 ’ 1( pºØU≠
DD/MM YYYY w∑∞« ozU£u∞« vK´ Ÿu∂DL∞«Ë ÷dF∞« W®U® w≠ ÷ËdFL∞« a¥¸Q∑∞« ÂUE≤ ¸U∑ª¥
YYYY MM/DD
.UNKßd¢
MM/DD/YYYY
.d¥¸UI∑∞«Ë ,‹«œ«b´ù«Ë ,÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈ WG∞ ¸U∑ª¥
ENGLISH
SPANISH
GERMAN
ITALIAN
DUTCH
FINNISH
PORTUGUESE
NORWEGIAN
SWEDISH
DANISH
SLOVENE
CZECH
HUNGARIAN
RUSSIAN
LOCK PHONE
PASSWARD
RX RESTRICTION
DATE SETUP
DISPLAY LANGUAGE
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
.‰U߸ôU° fØUH∞« “UN§ UN° √b∂¥ w∑∞« W´dº∞« ¸U∑ª¥
TX START SPEED
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
.Âö∑ßôU° fØUH∞« “UN§ UN° √b∂¥ w∑∞ « W´dº∞« ¸U∑ª¥
RX START SPEED
14 qBH∞«
‹«œ«b´û∞ e§u±
10-14
14_L290_Arabic_CH14.qxd
7/22/02
W¥u≤U∏∞« ‹«œ«b´ô«
UK
GERMANY
FRANCE
ITALY
SPAIN
HOLLAND
DENMARK
NORWAY
SWEDEN
FINLAND
AUSTRIA
BELGIUM
SWITZERLAND
PORTUGAL
IRELAND
GREECE
LUXEMBOURG
HUNGARY
CZECH
RUSSIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
OTHERS
12:35 PM
Page 11
ÕdA∞«
w≠ ‹«œ«b´ô«Ë rz«uI∞« dOOG¢ r∑OßË fØUH∞« qLF∑º¢ UL∏O• œö∂∞« ¸U∑ª¢
.…¸U∑ªL∞« œö∂∞« v∞« W∂º≤ “UNπ∞«
OFF
ON
)11-3 ’ 1( wHOB∞« XOÆu∑∞« lC¥
œ«b´ù«
COUNTRY SELECT*
SUMMER TIME*
.w≠U{≈ Íu≤U£ œ«b´« ¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ ,ON ¸U∑ª¢ «–≈
‹«œ«b´û∞ e§u±
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF∂∞ d≠u∑± œ«b´« *
11-14
‹«œ«b´û∞ e§u±
14 qBH∞«
14_L290_Arabic_CH14.qxd
14 qBH∞«
7/22/02
12:35 PM
Page 12
‹«œ«b´û∞ e§u±
12-14
15_L290_Arabic_AppendixA.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 1
‹UHÅ«uL∞«
√ o∫KL∞«
‹UHÅ«uL∞«
2-√..................................................................................... W±UF∞« ‹UHÅ«uL∞«
2-√............................................................................ ÍœUF∞« ‚¸u∞« fØU≠ “UN§
3-√....................................................................................... ŒUºM∑ßô« “UN§
3-√................................................................................................... n¢UN∞«
3-√................................................................................................... WF°UD∞«
1-a
‹UHÅ«uL∞«
❑
❑
❑
❑
❑
√ o∫KL∞«
15_L290_Arabic_AppendixA.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 2
WI∂DL∞« WOßUOI∞« ‰«u•_«
W±UF∞« ‹UHÅ«uL∞«
CE, GS, FIMKO:wzU°dNJ∞« ÊU±_« CISPR Pub 22 Class B:ŸUF®ù« -
WÆUD∞« ¸bB±
X∞u≠ 240-200 e¢d≥ 60-50 WÆUD∞« „öN∑ß«
◊«Ë 500 :ÈuBI∞« UÎ∂¥dI¢ ◊«Ë 7 :œ«bF∑ßô« jL≤ Ê“u∞«
)¡«e§_« j°¸ bM´( UÎ∂¥dI¢ rGØ 10
œUF°_«
Energy Star compliant, CE Marking:U≥dO¨ PTT,
wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK± WFß
.2-4 ’ 1
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« WFß
.2-5 ’ 1
W´u∂DL∞« WIDML∞«
.3-5 ’ 1
W•uºLL∞« WIDML∞«
.2-4 ’ 1
rK± 578
rK± 401
ÍœUF∞« ‚¸u∞« fØU≠ “UN§
qLF∑ºL∞« jª∞«
.jI≠ U°Ë¸Ë_ oO∂D∑K∞ q°UÆ ¸UOFL∞« «c≥ *
.UO∞«d∑ß_ oO∂D∑K∞ q°UÆ fO∞ ¸UOFL∞« «c≥ **
.wßUOÆ jL≤ ,Canon fØU≠ ¸UOFL∞ 1 jDª± vK´ bM∑º± ***
√ o∫KL∞«
rK± 404
WI°UDL∞«
3 w§ Wµ≠
‹U≤UO∂∞« ◊UGC≤« ÂUE≤
¸¬ Â≈ Â≈ ,¸¬ Â≈ ,g¢≈ Â≈
ÂœuL∞« Ÿu≤
fØUH∞« Âœu±
ÂœuL∞« W´dß
6800,19200,21600,24000,26400,28800,31200,33600
WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ 2400 ,4800 ,7200 ,9600 ,12000 ,14400,1
)wzUIK¢ l§«d¢(
‰U߸ô« W´dß
WO≤U∏∞« w≠ ¡e§ n∞√ 33[6 W´dº° ***W∫HÅ/w≤«u£ 6 W°«dÆ
)…dØ«c∞« s± ‰U߸ô«( )Œ ‹ Ê( ¸¬ Â≈ Â≈
W•uºLL∞« …¸uB∞« Wπ∞UF±
WIzUH∞« …œuπ∞U° …¸uB∞« e¥eF¢ ÍœU±d∞« ‹U§¸œ s± W§¸œ 64 :‰öE∞« ·UB≤« ‹U¥u∑º± Àö∏° W≠U∏J∞« j∂{ Âö∑ßô«/‰U߸ô« …dØ«–
**UÎ∂¥dI¢ W∫HÅ 256
ozU£u∞« `º± W´dß
*** UÎ∂¥dI¢ W∫HÅ/w≤«u£ 7\7
rK± 372
rK± 445
PSTN w±uL´ w´d≠ ‰œU∂± WJ∂®
rK± 578
WDO∫L∞« ·ËdE∞«
ÂÚ 32,5-Ú 10 :…¸«d∫∞« WO∂º≤ W°u©¸ %80 - %20 :W°u©d∞«
͸uK∂∞« qzUº∞« ‹«– ÷dF∞« W®U®
1 * 16
W®UA∞« ‹UG∞
,ÍbMKM≠ ,ÍbM∞u≥ ,w∞UD¥« ,w≤UL∞« ,w≤U∂ß« ,wº≤d≠ ,ÍeOKJ≤«
,wJOA¢ ,wMO≠uKß ,wظUL≤«œ ,Íb¥uß ,wπ¥Ëd≤ ,w∞UG¢d°
wß˸ ,͸UGM≥
‹UHÅ«uL∞«
2-a
15_L290_Arabic_AppendixA.qxd
7/22/02
12:36 PM
n¢UN∞«
‹UHÅ«uL∞«
j°d∞«
n¢U≥/W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« nAØ …¸U®≈( ͸UO∑î« wH¢U≥ œ¸ “UN§ Ë√ n¢U≥ ‹U≤UO∂∞« Âœu±/)WLGM∞«
WF°UD∞«
W´U∂D∞« WI¥d©
¸eOK∞« ŸUFA° W´U∂D∞«
‚¸u∞« Wπ∞UF±
wzUIK¢ rOIK¢
W´U∂D∞« ‚¸Ë Ê“ËË rπ•
2-5 ’ 1
c∂Ò∫L∞« ‚¸u∞«
2-5 ’ 1
*ozU£u∞« W´U∂© W´dß
UÎ∂¥dI¢ WIOÆb∞«/‹U∫HÅ 6
Ÿu∂DL∞« ÷d´Ô
vBÆ√ b∫Ø rK± 206
Õu{u∞« W§¸œ
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 600 * 600
W´U∂D∞« d∂• W¥ËU•
3-fØ≈ ·≈ d∂∫∞« W¥ËU•
d∂∫∞« bB∑I±
.%40-30 s± »dI¥ UL° d∂∫∞« „öN∑ß« s± iOHª∑∞«
Page 3
ozU£u∞« Õu{Ë W§¸œ
rK±/UÎDî 3\85 * qºJO° 8 :WOßUOÆ WIO£Ë rK±/UÎDî 7\7 * qºJO° 8 :WIOÆœ WIO£Ë ‰öE∞« ·UB≤« l± rK±/UÎDî 7\7 * qºJO° 8 :¸uB° WIO£Ë rK±/UÎDî15\4 * qºJO° 8 :WÆb∞« ozU≠ VKD∞«
wzUIK∑∞« VKD∞« )WN§ 24( …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞«
)WN§ 100( Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
)vBÆ√ b∫Ø WN§ 123( W´uLπ± VK©
)ÂUƸ_« `O¢UHL°( ÍœUO∑´ô« VKD∞« wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈ UÎ¥Ëb¥ VKD∞« …œU´≈ XÆRL∞« nÆÒu∑∞« ÕU∑H± VKD∞« …œU´≈ ÕU∑H± *M Â≈ ÕU∑H± **D.T. )w¢ Íœ( ÕU∑H± pO∂A∑∞«
)vBÆ√ b∫Ø WN§ 125( VÆUF∑L∞« ‰U߸ô« wzUIK∑∞« Âö∑ßô« n¢UN∞«/fØUHK∞ wzUIK∑∞« q¥u∫∑∞« )vBÆ√ b∫Ø WN§ 125( q§RL∞« ‰U߸ô« ¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« )25 :w{«d∑≠ô« n¥dF∑∞« rƸ( n¢U≥ d∂´ bF°Ô s´ Âö∑ßô« sO≤¸ ÊËb° ‰U∂I∑ßô« Œ ‹ Ê qODF¢ ***WJ∂A∞« q¥u∫¢ )WOKL´ 20 qØ bF°( ◊UAM∞« d¥dI¢ rOKº∑∞« Âb´ d¥dI¢ )qß
 dL∞« ·dD∞« n¥dF¢( ) ◊ ‹( -
ŒUºM∑ßô« “UN§
`ºL∞« Õu{Ë W§¸œ
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300 * 400 :d®U∂L∞« ŒUºM∑ßô« WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 300 * 200 :…dØ«c∞« s± ŒUºM∑ßô« W´U∂D∞« Õu{Ë W§¸œ
WÅu∂∞« w≠ WDI≤ 600 * 600
dOGB∑∞« Vº≤
%90 ,%80 ,%70
ŒUºM∑ßô« W´dß
UÎ∂¥dI¢ WIOÆb∞«/‹U∫HÅ 6
aºM∞« œb´
vBÆ√ b∫Ø Wªº≤ 99
.jI≠ …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ ÕU∑HL∞« «c≥ d≠u∑¥ *
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ WØd® fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« **
3-a
‹UHÅ«uL∞«
√ o∫KL∞«
15_L290_Arabic_AppendixA.qxd
√ o∫KL∞«
7/22/02
12:36 PM
Page 4
‹UHÅ«uL∞«
4-a
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 1
» o∫KL∞«
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
3-»................................................................................................... qîb±
3-»............................................. 240‰≈-fØUH∞« Ë 290‰≈-fØUH∞« sO° U± ‹UÆËdH∞«
3-»...................................................................... p∞ …bzUF∞« f¥¸«dJ∞« «bª∑ß«
3-»........................................................ tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± 290‰≈-fØUH∞« ëdî≈
4-»............................................................... „d¢uO∂±uJ° 290‰≈-fØUH∞« qOÅu¢
5-»................................................................................ W´U∂D∞« œ«u± ‹U∂KD∑±
5-»................................................................................ W´u∂DL∞« W•UºL∞« •
6-».................................................................................. W´U∂D∞« œ«u± ¸UO∑î≈
7-»....................................................................................... ‹UHKGL∞« qOL∫¢
8-».............................................................................. W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« qOL∫¢
8-»............................................................................................ ‹UHÅ«uL∞«
1-b
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
» o∫KL∞«
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 2
qîb±
s± bØQ∑¢ Ê√ ¡U§d∞« .290‰≈ “«d© fØUH∞« “UN§ «Ëd∑®« s¥c∞« szU°e∞« jI≠ rÒN¢ ‹U±uKFL° o∫KL∞« «c≥ „œËe¥
.qO∞b∞« «c≥ WOI° …¡«dÆ q∂Æ rºI∞« «c≥ …¡«dÆ
240‰≈-fØUH∞« Ë 290‰≈-fØUH∞« sO° U± ‹UÆËdH∞«
:UÎC¥√ WO∞U∑∞« ‹UHÅ«uL∞U° “U∑L¥ 290‰≈-fØUH∞« ÊU≠ ,240‰≈-fØUH∞« ‹UHÅ«u± v∞« W≠U{ôU°
W´U∂D∞« ÷dG∞ „d¢uO∂±uJ° j°d∞« WO≤UJ±≈ •
UÎ∂¥dI¢ W∫HÅ qJ∞ *ÊÌ«u£ Àö£ - ‹U≤UO∂∞« dOHA∑∞ 3 w§ WI¥d© l± Ÿdß√ qI≤ W´dß •
.W∫HÅ 448 b• v∞« qB¢ ‹U∫HÅ kH∫∞ lßË√ …dØ«– •
W´U∂D∞« œ«u± s± d∂Ø√ W´uLπ± vK´ W´U∂D∞« WO≤UJ±≈ •
p∞ …bzUF∞« f¥¸«dJ∞« «bª∑ß«
:WO∞U∑∞« sOß«dJ∞« vK´ 290‰≈ “«d© fØU≠ “UN§ qLA¥
.pºØU≠ “UN§ qØUA± q•Ë W≤UOÅË ,qOGA¢Ë ,œ«b´≈ WOHOØ ‰u• WKBH± ‹U±uKFL° „œËe¥ :qO∞b∞« «c≥ •
“UN§ ‰ULF∑ß« WOHOØ p∞ `{u¥ ,Z±b± w≤bF± ’dÆ vK´ eNπL∞«Ë ,qO∞b∞« «c≥ Ê≈ :WF°UD∞« „d∫± qO∞œ •
.„d¢uO∂±uJ∞ “ËbM¥Ë WµO° d∂´ W´U∂DK∞ pºØU≠
tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± 290‰≈-fØUH∞« ëdî≈
‹U•ËdA∞U° W∞uLAL∞« œ«uL∞« .2-2 W∫HB∞« vK´ ÕËdA± u≥ ULØ tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ Ãdî«
wIO∂D∑∞« Z±U≤d∂∞« vK´ UÎC¥« qLA¢ p¢b•Ë Ê« «b´ U± ,240‰≈-fØUH∞« “UNπ∞ w≥ ULØ j∂C∞U° UNºH≤ w≥
.„d¢uO∂±uJ° “UNπ∞« j°d∞ ͸ËdC∞«
WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞« mKÒ∂≠ ,UΰuDF± Ë√ «ÎœuIH± UNM± Í
y √ ÊUØ «–« .œ«uL∞« lOL§ œu§Ë s± oI∫¢
.¸uH∞« vK´ Êu≤UØ WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ
d¢uO∂±uJ° pºØU≠ “UN§ j°d∑∞ WF°UDK∞ pKß ¡«d® v∞« ÃU∑∫∑ß ,pºØU≠ “UN§ l± W≤u∫AL∞« œ«uL∞« v∞« W≠U{ôU°
.)4-» ’ 1(
.wßUOI∞« jLM∞« ,Êu≤UØ fØUH∞ 1 rƸ wßUOI∞« ‰Ëbπ∞« v∞« «ÎœUM∑ß« *
» o∫KL∞«
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
2-b
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 3
„d¢uO∂±uJ° 290‰≈-fØUH∞« qOÅu¢
vK´ ’Uª∞« qÅuL∞« l± o°UD∑¥ WF°UDK∞ pKß ¡«d® v∞« ÃU∑∫∑ß p≤U≠ ,d¢uO∂±uJ° pºØU≠ “UN§ qOÅu∑∞
:„d¢uO∂±uØ
.¸U∑±√ 5 s´ t∞u© b¥e¥ ô USB )w° ”≈ u¥( pKß •
.wLßd∞« w
Ò K∫L∞« Canon q∏L± s± pKº∞« Íd∑A¢ Ê√ sJL¥ X≤√
:VßUML∞« pKº∞« qOÅu∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
)w° ”≈ u¥( pKß qOÅu¢ <
“UNπ° )w° ”≈ u¥( pKß qÅË√
XO∂∏¢ ¡UM£√ d¢uO∂±uJ∞«Ë fØUH∞«
qOGA¢ ÊULC∞ wIO∂D∑∞« Z±U≤d∂∞«
qO∞œ 1( WF°UD∞« „d∫L∞ `O∫Å
.)WF°UD∞« „d∫±
Ë√ )Í≈ Â≈/98 “ËbM¥Ë X≠ußËdJ¥U±( Z±U≤d° Âbª∑º¥ „d¢uO∂±uØ ÊQ° bØQ¢ ,)w° ”≈ u¥( pKß qLF∑º¢ XMØ «–«
UÎ≤uLC± ÊuJ¥ Ê√ åw° ”≈ u¥ò cHM± vK´( .tz«d® bM´ d¢uO∂±uJ∞« lMÒB± q∂Æ s± UÎI∂º± W∑∂∏± ,)2000 “ËbM¥Ë(
).lMÒBL∞« q∂Æ s± qOGA∑K∞
3-b
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
» o∫KL∞«
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 4
W´U∂D∞« œ«u± ‹U∂KD∑±
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ WO∞U∑∞« œ«uL∞« lC¢ Ê√ UÎC¥√ pMJL¥ ,5 qBH∞« w≠ W≤ËbL∞« ‚¸u∞« Ÿ«u≤√ v∞« W≠U{ôU°
.÷«d¨_«
WFº∞«
‹UHKG± 7
rπ∫∞«
‰≈ Íœ w°Ë¸Ëô«
)WÅu° 4.33 * 8.66 / rK± 110 * 220(
‹UHKG± 7
10 rƸ wJ¥d±ô« ͸Uπ∑∞«
)WÅu° 4,1 * 9,5 / rK± 104.1 * 241.3(
…b•«Ë WƸË
qzUßd∞« rπ• ,4 Í√
W´U∂D∞« …œU±
‹UHKGL∞«
W≠UHA∞« ‚«¸Ë_«
.‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ ¸UO∑î«Ë ,tKOL∫¢Ë ,‚¸u∞« WK±UF± ‰u• WK±UJ∞« qOÅUH∑K∞ 5 qBH∞« WF§«d± v§d¥
W´u∂DL∞« W•UºL∞«
.)‰≈ Íœ rπ• w°Ë¸Ëô«( ‹UHKG± s± W´u∂DL∞« W•UºL∞« ÁU≤œ√ WKKEL∞« ‹U•UºL∞« sO∂¢
.5 qBH∞« dE≤« ,W´U∂DK∞ WK°UI∞« ‚¸u∞« ‹U•UºL∞
rK± 4 g±U≥ vBÆ«
rK± 4 g±U≥ vBÆ«
rK± 4 g±U≥ vBÆ«
rOIK∑∞« ÁUπ¢≈
rK± 10 g±U≥ vBÆ«
» o∫KL∞«
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
4-b
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 5
W´U∂D∞« œ«u± ¸UO∑î«
.W≠UH® ‚«¸Ë√Ë ‹UHKG± ¸UO∑î« bM´ ‹«œU®¸ù« Ác≥ l∂¢≈
.5 qBH∞« dE≤« ,‚¸u∞« ‰u• ‹«œU®¸û∞
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
‹UHKGL∞« <
.W¥dDÆ ‹UOÒ©Ë ‹U∫∑≠ ‹«– rπ∫∞« WOßUOÆ ‹UHKG± qLF∑ß« •
:qLF∑º¢ ô ,÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‹UHKGL∞« ¸UA∫≤« VMπ∑∞ •
.W§Ëœe± ‹UOÒ© ‹«–Ë√ ,WN§ s± WFDI±Ë√ ,»uI£ Ë√ ,‹U∫∑≠ ,c≠«uM° ‹UHKG± .Wµ¢U≤ ‘uIM° s¥e± ‚¸Ë Ë√ ’Uî ¡öD° ‚¸Ë s± W´uMB± ‹UHKG± .ŸeMK∞ WK°UÆ WIÅô jz«d® qLF∑º¢ ‹UHKG± .UÎ≠d•√ sLC∑¢ ‹UHKG± ÊU≠ ,p∞– l±Ë .WI°Uº∞« W∫HB∞« w≠ …¸uØcL∞« pK¢ dO¨ Èdî√ ÂUπ•Q° ‹UHKG± qOL∫¢ „¸ËbIL° ÊuJ¥ bÆ •
.Ác≥ l± ôÎUF≠ ¡Î«œ√ sLC¢ Ê√ UNMJL¥ ô Êu≤UØ WØd®
.)4-5 ’ 1( vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ p±«bª∑ß« s± bØQ¢ ,‹UHKG± vK´ W´U∂D∞« bM´
W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« <
.¸eOK∞« ‹UF°UD° WÅUª∞« W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« jI≠ qLF∑ß« •
.)4-5 ’ 1( vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞« W∫∑≠ p±«bª∑ß« s± bØQ¢ ,W≠UH® ‚«¸Ë√ vK´ W´U∂D∞« bM´
.œd∂O∞ uÌ∑º± `Dß vK´ tF{Ë fØUH∞« “UN§ s± t§Ëdî ‰U• t∑∞«“U° rÆ ,ÁbFπ¢ s± ·UHA∞« ‚¸u∞« lML∞
5-b
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
•
•
» o∫KL∞«
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 6
‹UHKGL∞« qOL∫¢
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‹UHKG± 7 qLÒ∫∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
.‹UHKGL∞« dC
Ò •
VKÅ `ÌDß vK´ ‹UHKGL∞« W±“¸ V¢Ò¸ ❑
u∫≤ …uI° UN¢U≠U• vK´ jG{«Ë ,nOE≤Ë
.…œU• ‹UOÒD∞« qFπ¢ wJ∞ qHßô«
1
W¥√ q¥e∑∞ ‹UHKGL∞« o©UM± lOL§ vK´ jG{« •
s± ¡«uN∞« œdD¢ wJ∞ UÎC¥√Ë ‹U§U§u´≈
vK´ …uI° jG{« ,p∞cØ .‹UHKGL∞« qî«œ
.WOHKª∞« WOÒD∞« ‹U≠U• q°UI¢ w∑∞« WIDML∞«
p∞–Ë ‹UHKGL∞« s± ÃU§u´≈ Í√ W∞«“S° rÆ ❑
.o≠d° UN∑∞U±≈Ë UÎ¥dDÆ ‹U≠U∫∞« pºL°
WOÒ©
‰u© vK´ …¸ËÒb± Èdî« …«œ√ Ë√ UÎLKÆ ¸dÒ± ❑
.UN¥uÒº∑∞ WOHKª∞« ‹UOÒD∞«
5 s± d∏Ø√ “d∂¢ Ê√ ‹UOÒD∞« vK´ wG∂M¥ ô •
.rK±
÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
.fØUH∞« “UN§ s±
» o∫KL∞«
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
2
6-b
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
1
7/22/02
12:36 PM
Page 7
…œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ ‹UHKGL∞« W±“¸ q
r£ ,)pN§«u¢ W´U∂D∞« WN§( 1 ÷«d¨_«
. 2 W±“d∞« ÷d´ Vº• ‚¸u∞« wKO∞œ j∂{«
3
.÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« ¡UD¨ l{Ë b´√
4
U vK´ ‚¸u∞« rOKº¢ W∫∑≠ wI∑M± j∂{«
5
2
2
,qOÅUH∑K∞ .)vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞«(
.4-5 ’ dE≤«
-fØUH∞« ‹ULOKF¢
280 ‰≈
.W´U∂DK∞ Êü« e≥U§ fØUH∞« “UN§
W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« qOL∫¢
.14-2 ’ dE≤« ,qOÅUH∑K∞ .‚¸uK∞ W∂ºM∞U° ‰U∫∞« u≥ ULØ ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞« w≠ W≠UHA∞« ‚«¸Ë_« l{
7-b
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
» o∫KL∞«
16_L290_Arabic_AppendixB.qxd
» o∫KL∞«
7/22/02
12:36 PM
Page 8
290 ‰≈-fØUH∞« ‹ULOKF¢
8-b
17_L290_Arabic_AppendixC.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 1
à o∫KL∞«
‹«¸UOª∞«
‹«¸UOª∞«
2-Ã...........................................................................W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞« ❑
2-Ã................................................................................... W±“d∞« ‹U¥u∑∫± •
3-Ã............................................................ pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸ •
4-»...........................................................................W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ •
1-c
‹«¸UOª∞«
à o∫KL∞«
17_L290_Arabic_AppendixC.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 2
W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
,͸UO∑îô« ¡eπ∞« «c≥ ¡«d® ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥eLK∞ .pºØU≠ “UNπ° UND°d∞ W¥¸UO∑î« W¥Ëb¥ W´ULß d≠u∑¢
.Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞U° qB¢«
fH≤ sO∑´ULº∞« s± Í
Ò _ ÊU≠ ,p∞– l±Ë .rºI∞« «c≥ w≠ sOÒ∂L∞« „«– s´ nK∑ª¥ bÆ W¥ËbO∞« W´ULº∞« qJ® ÊQ° ¡ÎU§¸ k•ô
.¡«œ_« WI¥d©Ë nzU™u∞«
W±“d∞« ‹U¥u∑∫±
.WO∞U∑∞« ¡«e§_« p¥b∞ ÊQ° bØQ¢
W¥ËbO∞« W´ULº∞« q±U•
W¥ËbO∞« W´ULº∞«
ULNOº°UÆ l± sOO∂∞u∞ s¥¸ULº±
sOO∂∞u∞ s¥¸ULº±
)pºØU≠ “UN§ l± ÊöLF∑º¥Ô ô(
”dπ∞« ‹uÅ Èu∑º± ¸“
Èdî« W∂°b± …«œ√ Ë√ UÎLKÆ qLF∑ß«
sO≤¸ ‹uÅ Èu∑º± ¸U∑ª∑∞
¡w©«Ë ,HI w∞U´( W´ULº∞« ”d§
.)OFF qDF± Ë√ LO
WØdA∞ szU°e∞« …b´Uº± n¢U≥ rÆd° Ë√ Êu≤UØ WØdA∞ p¥b∞ bL∑FL∞« wK∫L∞« qOØu∞« rK´U≠ ,¡e§ Í√ bI≠Ô Ë√ ¸dC¢ «–≈
.«Î¸u≠ Êu≤UØ
.jI≠ Ê«bK∂∞« iF∂∞ …d≠u∑± W¥¸UO∑îù« bO∞« W´ULß
à o∫KL∞«
‹«¸UOª∞«
*
2-c
17_L290_Arabic_AppendixC.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 3
pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°¸
:pºØU≠ “UNπ° W¥ËbO∞« W´ULº∞« j°d∑∞ ¡«d§ù« «c≥ l∂¢≈
1
w≠ UNKîœ«Ë ULNOº°UÆ s± sOO∂∞uK∞« s¥¸ULºL∞« W∞«“U° rÆ
.W¥ËbO∞« W´ULº∞« q±U• vK´ sO∑∫∑H∞«
2
w≠ )W¥ËbO∞« W´ULº∞« q±U• l±( sOº°UI∞« q
.…b•u∞« vK´ sO¢œu§uL∞« sO∑∫∑H∞«
3
‹«¸UOª∞«
s¥¸ULºL∞« wzUD¨ W∞«“ô dO±Uº± pH± qLF∑ß«
.…b•u∞« ¸Uº¥ vK´ s¥œu§uL∞«
YO∫° …b•u∞« ¸œ√ ,sOº°UI∞« ‰Uîœ≈ w≠ W°uFÅ p∑Æô «–≈ •
.¸«b§ vK´ sL¥_« UN∂≤U§ bM∑º¥Ë dº¥_« UN∂≤U§ pN§«u¥
.…b•u∞« „d∫∑¢ Ê√ ÊËœ sOº°UI∞« ‰Uîœ≈ Êü« „¸ËbIL°
w≠ sOO∂∞uK∞« s¥¸ULºL∞« qîb∑∞ pF°UÅ√ b•√ qLF∑ß«
.sOº°UI∞«
4
w´U°¸ w¨«d° pH± qLF∑ß« ,p∞– w≠ W°uFÅ p∑N§«Ë «–≈ •
qî«œ b• vBÆ√ v∞« s¥¸ULºL∞« l≠b∑∞ )f∂OKO≠ Ÿu≤(
X≤«Ë sOO∂∞uK∞« s¥¸ULºL∞« d¥Ëb∑° rI¢ ô( .sOº°UI∞«
).UL≥dºJ¥ bÆ p∞– Ê_ ULNKîb¢
.s¥¸ULºL∞« ‰U ¡UM£√ …b•uK∞ „œUMß≈ s± bØQ¢ •
W´ULº∞« pKß j°¸«Ë UNK±U• vK´ W¥ËbO∞« W´ULº∞« l{
. h f∂IL∞U° W¥ËbO∞«
3-c
‹«¸UOª∞«
5
à o∫KL∞«
17_L290_Arabic_AppendixC.qxd
7/22/02
12:36 PM
Page 4
W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ
:‹«œU®¸ù« ÁcN∞ p´U∂¢≈ s± bØQ¢ ,UN∞ qOGA¢ ‰U• qC≠√ w≠ W¥ËbO∞« W´ULº∞« W≤UOÅ ÷dG∞
.…d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ W{dF± W¥ËbO∞« W´ULº∞« „d∑¢ ô •
.W∂©¸ Ë« …¸U• ·Ëd™ w≠ W´ULº∞« VØÒd¢ ô •
.UN∂D´ V∂º¢Ë UNO≠ …œu§uL∞« ‹U∫∑H∞« w≠ qîb¢ bÆ UN≤ô W´ULº∞« vK´ ‰ußËd¥ô« ‹U®d± ‘d¢ ô •
.W¥ËbO∞« W´ULº∞« nOEM∑∞ W∂©Òd± ‘ULÆ WFDÆ qLF∑ß« •
à o∫KL∞«
‹«¸UOª∞«
4-c
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
Page 1
XßdNH∞«
XßdNH∞«
10-3 ,9-3 "WzœU∂∞«" œ«b´≈
5-14 "W´U∂© ÊËb°" œ«b´≈
5-14 "Uα˜ l∂©≈" œ«b´≈
4-14 "…¸uB∞« øUî" œ«b´≈
8-14 "W´U∂D∞« qÅ«Ë" œ«b´≈
4-14 "`O¢UHL∞« W•u∞ ‹uÅ Èu∑º±" œ«b´≈
5-14 "jI≠ QDª∞« l∂©≈" œ«b´≈
5-14 "Wªº≤ l± l∂©≈" œ«b´≈
8-14 "jI≠ UÎ¥œuL´" œ«b´≈
8-14 ,7-5 "‚¸u∞« rπ•" œ«b´≈
4-14 VKD∞« ‹uÅ Èu∑º± œ«b´≈
7-14 ,14-8 ,12-8 ,5-8 ,3-8 "Âö∑ßô« jL≤" œ«b´≈
8-14 ,7-5 ,2-5 4Í√ œ«b´≈
4-14 VKD∞« ‹uÅ œ«b´≈
4-14 t∂ÒML∞« ‹uÅ œ«b´≈
10-14 ,18-9 ,17-9 "n¢UN∞« ‰UHÆ≈" œ«b´≈
8-14 ,7-5 ,2-5 "qzUßd∞«" œ«b´≈
7-14 "wzUIK∑∞«/ÍËbO∞« ‰u∫∑∞«" œ«b´≈
7-14 "WLK∑ºL∞« W∫HBK∞ wKHº∞« g±UN∞«" œ«b´≈
8-5 ,2-5 q¥u©/1’Uª∞« œ«b´≈
8-14 ,7-5 ’Uª∞« œ«b´≈
8-5 ,2-5 dOBÆ/2’Uª∞« œ«b´≈
7-14 "bF°Ô s´ Âö∑ßô« n¥dF¢" œ«b´≈
"ÍËbO∞« jLM∞«" dE≤« ."ÍËbO∞«" œ«b´≈
7-14 "bF°Ô s´ Âö∑ßô«" œ«b´≈
6-14 ,11-7 "VKD∞« …œU´≈ ‹ôËU∫± sO° U± …d∑H∞«" œ«b´≈
6-14 ,11-7 "VKD∞« …œU´≈ ‹«dÒ± œb´" œ«b´≈
8-14 "rK∑ºL∞« dOGB¢" œ«b´≈
10-14 ,20-9 "Âö∑ßô« bOOI¢" œ«b´≈
10-14 "Âö∑ßô« ¡b° W´dß" œ«b´≈
8-14 "…dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«" œ«b´≈
4-14 ,8-3 "wH¢UN∞« jª∞« Ÿu≤" œ«b´≈
9-14 ,13-9 "‰U߸ô« dß WLKØ" œ«b´≈
5-14 "‰U߸ô« d¥dI¢" œ«b´≈
10-14 "‰U߸ô« ¡b° W´dß" œ«b´≈
4-14 "qß
 dL∞« ·dD∞« n¥dF¢" œ«b´≈
4-14 ) ◊ ‹( ÊUJ± œ«b´≈
4-14 ,9-3 w´d≠ ‰œU∂± œ«b´≈
7-14 "…dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«" œ«b´≈
4-14 "n¢UN∞« rƸ W±ö´" œ«b´≈
8-14 "qOKÆ d∂∫∞U° œËe∑∞«" œ«b´≈
4-14 ,8-3 "wºLK∞« wLGM∞«" œ«b´≈
6-14 "¡UN∑≤ô« WKN±" œ«b´≈
9-14 ,13-9 "œ«b´ù« nK±" œ«b´≈
4-14 ,3-7 "`ºL∞« W≠U∏Ø" œ«b´≈
7-14 sO≤d∞« ‹«d± œb´ œ«b´≈
1-q
2-1
n¥dF¢ ,)¸¸.¸ ’ 1(
√
6-12 ,5-12 nOEM¢ ,`ºL∞« W∞¬ ¡«e§√
¡«e§_« ¡ULß√ UÎC¥« dE≤√ .10-2 ,11-2 fØUH∞« “UN§ ¡«e§√
œ«dH≤« vK´
16-2 fØUH∞« “UN§ ¸U∂∑î«
4-2 v∞« 2-2 tHOKG¢ ‚ËbMÅ s± fØUH∞« “UN§ ëdî≈
9-13 ,2-13 "WIO£u∞« s± oI∫¢" ¸UDî≈
9-13 "‚¸u∞« rπ• s± oI∫¢" ¸UDî≈
9-13 "¡«dI∑ßô« n¥dF¢ s± oI∫¢" ¸UDî≈
9-13 "WF°UD∞« h∫≠«" ¸UDî≈
9-13 ,7-12 "W¥ËU∫∞« ‰b∂∑ß«" ¸UDî≈
10-13 "dº∞« WLKØ/Íu≤U∏∞« Ê«uMF∞« s± oI∫¢" ¸UDî≈
8-13 "…¸U®≈ b§u¢ ô/‰uGA±" ¸UDî≈
10-13 ,3-13 "‚¸u∞« ¸UA∫≤« ¸dÒ•" ¸UDî≈
11-13 "Âö∑ßô« ‚¸Ë b§u¥ ô" ¸UDî≈
11-13 "n¢U≥ rƸ b§u¥ ô" ¸UDî≈
11-13 "d≠u∑¥ ô" ¸UDî≈
12-13 "Âö∑ßô«/‰U߸ô« wG∞√" ¸UDî≈
10-13 "«Îb§ WK¥u© WIO£u∞«" ¸UDî≈
12-13 "Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ" ¸UDî≈
"WµK∑L± …dØ«c∞« ,`ºL∞« rƸ ,Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ" ¸UDî≈
12-13
‹12-13 ,11-8 "…dØ«c∞« v∞« XLK∑ß«" ¸UDî≈
12-13 "i≠¸Ô Íu≤U£ Ê«uMF° ‰U߸ô«" ¸UDî≈
12-13 "i≠¸Ô Íu≤U£ Ê«uMF° ¡«dI∑ßô«" ¸UDî≈
10-13 "WµK∑L± …dØ«c∞«" ¸UDî≈
11-13 "XC≠¸Ô ¡«dI∑ßô« dß WLKØ" ¸UDî≈
11-13 "XC≠¸Ô ‰U߸ô« dß WLKØ" ¸UDî≈
11-13 "W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞« W∂º≤" ¸UDî≈
10-13 "‚¸u∞« qLÒ•" ¸UDî≈
÷dF∞« W®U® ‹«¸UDî≈ dE≤« .‹«¸UDî≈
3-3 ,2-3 ‰U ,·d•√
8-14 ,7-5 ,2-5 "w≤u≤UI∞«" œ«b´≈
4-14 "jª∞« W∂Æ«d± ‹uÅ Èu∑º±" œ«b´≈
10-14 ,18-9 ,17-9 "n¢UN∞« `∑≠/‰UHÆ≈" œ«b´≈
9-13 ‹U≤UO∂∞« dOÒ¨ œ«b´≈
6-14 "wDßu∞« XÆRL∞« nÆu∑∞«" œ«b´≈
4-14 ,19-7 M Â≈ ÕU∑HL∞« œ«b´≈
10-14 ,9-14 ,18-9 ,17-9 ,13-9 "dß WLKØ" œ«b´≈
4-14 "W´u≠d± W´ULº∞« t∂ÒM±" œ«b´≈
4-14 ,7-3 "…b•u∞« rß«" œ«b´≈
4-14 ,7-3 "…b•u∞« n¢U≥ rƸ" œ«b´≈
9-14 ,16-9 nKL∞« `±≈ œ«b´≈
10-14 ,9- 2 ÷dF∞« W®U® WG∞ œ«b´≈
XßdNH∞«
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô«
16-9 ,15-9 ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ dOOG¢
16-9 ,15-9 ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈ u∫±
15-9 ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ v∞« WIO£Ë `º±
14-9 v∞« 12-9 ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ œ«b´≈
2-1 n¥dF¢ ,‰U߸ô«
6-7 ,5-7 …dØ«c∞« s± ‰U߸ô«
8-7 ¡UG∞≈
13-7 ,12-7 VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«
7-7 ,6-7 W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞« ‰U߸ù«
8-7 ¡UG∞≈
4-2 s∫A∞« œ«u± W∞«“≈
¡UG∞≈
12-9 ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
11-8 Âö∑ßô«
10-7 ,9-7 VKD∞« …œU´≈
19-9 ,18-9 pºØU≠ “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
8-7 ‰U߸ô«
9-2 WM∫A∞« qI≤ W≤«uDß«
8-8 n¥dF¢ ,bF°Ô s´ Âö∑ßô«
‰«b∂∑ß«
9-12 v∞« 7-12 d∂∫∞« W¥ËU•
œ«dH≤« vK´ Âö∑ßô« ◊UL≤√ dE≤« .Âö∑ßô«
11-8 ¡UG∞≈
11-8 qØUA± ÀËb• bM´ …dØ«c∞« v∞«
2-8 ‚d©
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« dE≤« .¡«dI∑ßôU°
17-13 v∞« 15-13 qØUA±
8-8 n¥dF¢ ,bF°Ô s´
20-9 bOOI¢
11-8 Èdî√ ÂUN± ¡«d§≈ ¡UM£√
2-1 n¥dF¢
5-11 d¥dI¢
5-11 d¥dI¢ ÖuL≤
2-11 d¥dI¢ Õd®
5-14 d¥dI¢ œ«b´≈
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
12-9 ¡UG∞≈
11-9 ,10-9 dî¬ fØU≠ “UN§ ¡«dI∑ß«
)Œ ‹ Ê(‡° Âö∑ßô«
10-13 ¸UDî≈
6-14 œ«b´≈
¡«dI∑ß«
11-9 ,10-9 dî¬ fØU≠ “UN§
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ dE≤« ,‚ËbMÅ
15-9 ,11-9 ,10-2 ‡∞« ÕU∑H±
10-9 n¥dF¢
¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô« dE≤« . ‡∞U° Âö∑ßô«
¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« dE≤« . ‡∞U° ‰U߸ô«
3-10 ,2-10 ŒUºM∑ßô«
2-4 WIO£u∞« ‹U∂KD∑±
XßdNH∞«
Page 2
7-8 ,6-8 "sO≤d∞« ¡b° XÆË" œ«b´≈
4-14 ,9-3 R ¸¬ ÕU∑HL∞« œ«b´≈
4-14 ,8-3 ¸«ËÒb∞« wC∂M∞« œ«b´≈
10-3 ,9-3 W´ULº∞« l≠¸ œ«b´≈
8-14 ÍœuLF∞«Ë wI≠_« œ«b´≈
7-14 ,7-8 ,6-8 "n¢UN∞«/fØUH∞« sO≤¸ XÆË" œ«b´≈
8-14 ,9-5 "W´U∂D∞« w≠ dO≠u∑∞«" œ«b´≈
7-8 ,6-8 w{«d∑≠ô« qLF∞« œ«b´≈
6-3 XÆu∞«Ë a¥¸Q∑∞« œ«b´≈
10-14 a¥¸Q∑∞« œ«b´≈
7-14 ÂœUI∞« sO≤d∞« œ«b´≈
4-14 "…¸uB∞« sL{" œ«b´≈
"n¢UN∞«/fØUH∞« jL≤" dE≤« .n¢UN∞« fØUH∞« œ«b´≈
"jI≠ fØUH∞« jL≤" dE≤« .jI≠ fØUH∞« œ«b´≈
14-9 ,13-9 nKL∞« rß« œ«b´≈
œ«dH≤« vK´ ‹«œ«b´ù« ¡ULß√ UÎC¥√ dE≤« .‹«œ«b´ù«
2-14 WLzUÆ W´U∂©
11-7 v∞« 9-7 VKD∞« …œU´≈
wzUIK∑∞« VKD∞« …œU´≈
8-13 ¸UDî≈
6-14 ,10-7 œ«b´≈
10-7 ,9-7 ¡UG∞≈
9-7 n¥dF¢
11-7 ,10-7 ‹«¸UOî œ«b´≈
9-7 ÍËbO∞« VKD∞« …œU´≈
9-7 ¡UG∞≈
2-1 n¥dF¢ ,w{«d∑≠ô«
q§RL∞« ‰U߸ô«
17-7 ‡∞ …bÒF± WIO£Ë u∫±
16-7 ‡∞ …bÒF± WIO£Ë W´U∂©
15-7 ,14-7 ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë `º±
17-7 ,16-7 ,14-7 ,10-2 ÕU∑H±
‰U߸ô«
q§RL∞« ‰U߸ô« dE≤« .UÎI∂º± bÒF± XÆË w≠
8-7 ¡UG∞≈
q§RL∞« ‰U߸ô« dE≤« .q§RL∞«
8-9 ,7-9 …dØ«c∞« w≠ WIO£Ë
2-4 ‡∞ WIO£u∞« ‹U∂KD∑±
7-7 ,6-7 W¥ËbO∞« W´ULº∞« d∂´ ÍËbO∞«
6-7 ,5-7 …dØ«c∞« s±
6-7 v∞« 5-7 ‚d©
¡«dI∑ßôU° ‰U߸ô« dE≤« .¡«dI∑ßôU°
15-13 v∞« 13-13 qØUA±
13-7 ,12-7 …œbF∑± fØU≠ ÂUƸ√ v∞« WIO£u∞« fH≤
q§RL∞« ‰U߸ô« dE≤« .‹uÆuL∞«
21-7 ,20-7 WK¥b° WOH¢U≥ ‹UJ∂® l±
16-6 W´uLπ± VKD°
6-16 …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞U°
16-6 Íe±d∞« VKD∞U°
13-7 ,12-7 VÆUF∑L∞« ‰U߸ô«
q§RL∞« ‰U߸ô« dE≤« .‹uÆuL∞« ‰U߸ô«
2-q
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
6-5 ,5-5 ,4-5 vK´_« v∞« t§u∞«Ë
6-5 v∞« 4-5 ¸UO∑î«
5-5 ,9-2 wI∑M±
3-13 W∫∑≠ w≠ ¸UA∫≤ô«
5-5 ,4-5 qHß_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞«
4-5 ,9-2 W∫∑≠
6-5 ,5-5 ,4-5 vK´_« v∞« t§u∞«Ë rOKº∑∞«
4-5 ,9-2 W∫∑≠
Page 3
17-13 qØUA±
3-10 W´dº°
¸UA∫≤ô«
7-13 v∞« 2-13 d¥d∫¢
2-13 )‹ Ë Â( w≠
3-13 ‚¸u∞« rOKº¢ ‹U∫∑≠ w≠
7-13 v∞« 3-13 …b•u∞« qî«œ
7-13 v∞« 3-13 ‚¸u∞«
2-1 n¥dF¢ ,w¢-u¥ w¢ ͬ
d∂∫∞« W¥ËU• dE≤« .3-fØ≈ ·≈
XßdNH∞«
2-9 ‰U ,XÆR± nÆu¢
WJ∂A∞« q¥u∫¢
2-8 Õd®
7-14 ,15-8 ,14-8 ,13-8 ,12-8 œ«b´≈
20-9 Âö∑ßô« bOOI¢
13-8 ,12-8 ,2-8 X¥Ëœ r¥d∑ß fØU≠ «d∑ºOKO¢
‹U≤UO∂∞«
7-2 ,6-2 Âœu± j°¸
3-14 ,12-2 qO㧛 ÕU∑H±
15-6 ,7-6 ,2-2 ‹UNπ∞« s¥ËUM´ lƸ
Ã
‹
2-2 fØUH∞« “UN§
5-2 VOØd¢
6-12 v∞« 2-12 nOEM¢
7-13 v∞« 2-13 ¸UA∫≤ô« d¥d∫¢
vK´ ¡«e§_« ¡ULß√ UÎC¥« dE≤« .10-2 ,9-2 ¡«e§√
œ«dH≤«
8-2 v∞« 6-2 j°¸
7-3 ,6-3 rᮠqO㧛
7-3 ,6-3 rƸ qOπº¢
19-9 v∞« 17-9 ‰ULF∑ß« dB•
16-2 ¸U∂∑î«
4-2 v∞« 2-2 nOKG∑∞« ‚ËbMÅ s± ëdî≈
w§¸Uî “UN§
7-2 ,6-2 j°¸
wH¢U≥ œ¸ “UN§
7-2 ,6-2 j°¸
10-8 fØUH∞« “UN§ l± ‰ULF∑ß«
2-1 n¥dF¢ ,3 w§
9-5 d∂∫∞« dO≠u¢
13-2 v∞« 11-2 d∂∫∞« W¥ËU• ,VOØd¢
qOL∫¢
4-4 ,3-4 WIO£Ë
18-2 v∞« 16-2 ‚¸u∞«
◊UAM∞« d¥dI¢
2-11 Õd®
3-11 W´U∂©
3-11 ÖuL≤
5-14 œ«b´≈
22-13 …dØ«c∞« w≠ U± u∫± d¥dI¢
2-11 Õd®
22-13 ÖuL≤
4-11 ‰U߸ô« d¥dI¢
2-11 Õd®
4-11 ÖuL≤
5-11 œbF∑± Âö∑ß«/‰U߸« d¥dI¢
2-11 Õd®
5-11 ÖuL≤
4-11 ÖuL≤ ,‰U߸ô« QDî d¥dI¢
6-3 ‰Uîœ≈ ,a¥¸Q∑∞«
‚¸u∞« rOKº¢ dE≤« .rOKº¢ ,‚¸u∞«
4-3 QDî `O∫B¢
nOEM¢
2-12 fØUH∞« “UNπ∞ w§¸Uª∞« ¡UDG∞«
4-12 ,3-12 fØUH∞« “UN§ qî«œ
6-12 ,5-12 `ºL∞« W∞¬ ¡«e§√
4-7 ,2-6 Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞«
17-6 «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
12-6 v∞« 8-6 qOπº¢
16-6 «bª∑ßU° ‰U߸ô«
5-2 fØUH∞« “UN§ VOØd¢
‚¸u∞« rOKº¢
5-5 ,4-5 qHßô« v∞« t§u∞«Ë
Õ
.d∂∫∞« W¥ËU• dE≤« .W¥ËU∫∞«
j°¸
7-2 ,6-2 wH¢U≥ œ¸ “UN§
7-2 ,6-2 Âœu± “UN§
7-2 ,6-2 w§¸Uî “UN§
6-2 W¥ËbO∞« W´ULº∞«
8-2 WÆUD∞« pKß
7-2 ,6-2 n¢U≥ “UN§
6-2 wH¢UN∞« jª∞« pKß
2-2 d∂∫∞« W¥ËU•
9-2 …dOπ•
13-2 v∞« 11-2 VOØd¢
9-12 v∞« 7-12 ‰«b∂∑ß«
3-q
»
XßdNH∞«
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
Page 4
7-2 ,6-2 n¢UN∞«
6-2 ,2-2 wH¢UN∞« jª∞«
2-4 WIO£u∞« WØULß
W¥ËbO∞« W´ULº∞«
6-2 j°¸
7-7 ,6-7 d∂´ UÎ¥Ëb¥ ‰U߸ô«
rπ•
2-4 WIO£u∞«
8-5 ,7-5 ,2-5 ‚¸u∞«
19-9 v∞« 17-9 fØUH∞« “UN§ ‰ULF∑ß« dB•
6-1 v∞« 4-1 W±öº∞« ‹ULOKF¢
‘
wH¢UN∞« jª∞«
6-2 ,2-2 pKß
8-3 Ÿu≤ œ«b´≈
Œ
12-2 ÷dF∞« W®U®
2-1 n¥dF¢
¡ULß√ UÎC¥√ dE≤« . 12-13 v∞« 8-13 ‹«¸UDî≈
œ«dH≤« vK´ ‹«¸UDîù«
W¥ËbO∞« W´ULº∞« dE≤« .W¥¸UO∑îô« W¥ËbO∞« W´ULº∞«
n¢U≥
7-2 ,6-2 j°¸
17-6 l¥dº∞« VKD∞U° ¡«b≤ ¡«d§≈
18-13 qØUA±
’
¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ
16-9 ,15-9 ‹«œ«b´≈ dOOG¢
16-9 ,15-9 ‹«œ«b´≈ u∫±
15-9 v∞« WIO£Ë `º±
16-9 ,14-9 v∞« 12-9 œ«b´≈
9-14 ,3-14 WLzUÆ
WOMOB∞«
11-2 ÷«d¨_« …œbF∑L∞«
11-2 ,5-2 ,2-2 ÷«d¨_« …œbF∑L∞« ¡UD¨
11-2 ,5-2 ,2-2 œUMßô«
6-14 ,3-14 ‰U߸ô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
11-2 ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
2-5 WFß
11-2 ,5-2 ,2-2 ¡UD¨
9-2 ,5-2 ,2-2 œUMßô« WOMOÅ
5-1 ,4-1 W±öº∞« ‹ULOKF¢ ,W≤UOB∞«
œ
Õu{u∞« W§¸œ
2-10 ,2-7 ,12-2 ÕU∑H±
2-10 ŒUºM∑ßô« œ«b´≈
2-7 ‰U߸ô« œ«b´≈
3-1 ,2-1 W¥bOIK∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞« ,Âbª∑ºL∞« qO∞œ
3-1 Êu°e∞« r´œ
qO∞œ
11-2 WIO£u∞«
11-2 ‚¸u∞«
–
…dØ«c∞«
9-9 w≠ ozU£Ë u∫±
9-9 v∞« 5-9 w≠ ozU£Ë
6-9 w≠ WIO£Ë W´U∂©
5-9 w≠ ozU£Ë WLzUÆ W´U∂©
11-8 WKJA± ‰uB• bM´ / v∞« Âö∑ßô«
9-9 ,7-9 ,6-9 ,5-9 ,10-2 l§d± ÕU∑H±
15-7 ,14-7 q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ / v∞« WIO£Ë `º±
ÍËbO∞« ‰U߸ô« dE≤« .s± ‰U߸ô«
8-9 ,7-9 w≠ WIO£Ë ‰U߸«
¸
rƸ
◊
WÆUD∞«
8-2 ,2-2 pKß
22-13 ŸUDI≤«
6-1 W±öº∞« ‹ULOKF¢ ,œËe∑∞«
8-2 ¸“
W´U∂©
3-5 WIDM±
6-9 …dØ«c∞« w≠ WIO£Ë
16-7 q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …bÒF± WIO£Ë
œ«dH≤« vK´ rz«uI∞« ¡ULß√ dE≤« .rz«uÆ
19-13 ,18-13 qØUA±
œ«dH≤« vK´ d¥¸UI∑∞« ¡ULß√ dE≤« .d¥¸UI¢
XßdNH∞«
4-3 ,3-3 ,2-3 ‰U
4-3 ,3-3 ,2-3 jL≤
21-13 fØUH∞« “UN§ qºKº¢ rƸ
2-1 n¥dF¢ ,Âö∑ßô«/‰U߸ô« rƸ
WFƸ
15-6 ,7-6 ,3-2 n¥dF¢
5-2 ,3-2 ‚¸u∞« qOL∫∑° d¥c∫∑∞«
3-1 ,2-1 W¥bOKI∑∞« WO´U∂D∞« “u±d∞«
”
pKß
2-7 ,2-6 wH¢U≥ œ¸ “UN§
7-2 ,6-2 Âœu± “UN§
8-2 ,2-2 WÆUD∞«
4-q
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
‚
XßdNH∞«
5-14 ,3-14 d¥¸UI∑∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
7-14 ,3-14 Âö∑ßô« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
10-14 ,3-14 ÂUEM∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
4-14 ,3-14 Âbª∑ºL∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
Âbª∑ºL∞« ‹U≤UO° WLzUÆ
2-11 Õd®
2-14 W´U∂©
2-14 ÖuL≤
8-14 ,3-14 WF°UD∞« ‹«œ«b´≈ WLzUÆ
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞«
2-11 Õd®
18-6 W´U∂©
20-6 ÖuL≤
Íe±d∞« l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞«
2-11 Õd®
18-6 W´U∂©
20-6 ÖuL≤
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 1 WLzUI∞«
2-11 Õd®
18-6 W´U∂©
19-6 ÖuL≤
…b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« - 2 WLzUI∞«
2-11 Õd®
18-6 W´U∂©
19-6 ÖuL≤
W´uLπ± VK© WLzUÆ
2-11 Õd®
18-6 W´U∂©
21-6 ÖuL≤
…dØ«c∞« ozU£Ë WLzUÆ
2-11 Õd®
5-9 W´U∂©
5-9 ÖuL≤
5-9 œ«b´≈
œ«dH≤« vK´ rz«uI∞« ¡ULß√ UÎC¥« dE≤« .rz«uÆ/WLzUÆ
3-14 ‰uÅu∞«
2-1 n¥dF¢
3-14 ,2-14 ÂUE≤ rN≠
œ«dH≤« vK´ rz«uI∞« ¡ULß√ UÎC¥« dE≤« .rz«uÆ
2-11 e§u±
œ«dH≤« vK´ rz«uI∞« ¡ULß√ UÎC¥√ dE≤« .l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ
21-6 v∞« 18-6 W´U∂©
21-6 v∞« 19-6 ÖUL≤
Page 5
VKD∞«
4-7 ‚d©
4-9 v∞« 2-9 ÍœUO∑´ô«
3-9 wLGM∞« / v∞« UÎ∑ÆR± ‰uÒ∫∑∞«
10-3 ,9-3 ’Uî w´d≠ ‰œU∂± d∂´
4-7 ,2-6 W´uLπ± VK©
15-6 v∞« 13-6 qOπº¢
16-6 «bª∑ßU° ‰U߸ô«
œ«dH≤« vK´ l¥dº∞« VKD∞« ‚d© UÎC¥√ dE≤« .l¥dº∞« VKD∞«
2-6 n¥dF¢
l¥dº∞« VKD∞« rz«uÆ dE≤« .rz«uÆ
17-6 «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
2-6 ‚d©
21-7 ‡∞ M Â≈ ÕU∑HL∞« qOπº¢
16-6 «bª∑ßU° WIO£Ë ‰U߸«
17-6 ,16-6 «bª∑ß«
4-7 ,2-6 …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞«
17-6 ,16-6 ,2-6 ,10-2 `O¢UH±
17-6 «bª∑ßU° wH¢U≥ ¡«b≤ ¡«d§≈
7-6 v∞« 3-6 qOπº¢
16-6 «bª∑ßU° ‰U߸ô«
wLGM∞« VKD∞«
8-3 ‡∞ œ«b´ù«
3-9 v∞« UÎ∑ÆR± ‰uÒ∫∑∞«
9-5 d∂∫∞« dO≠u¢ jL¢
wC∂M∞« VKD∞«
8-3 œ«b´≈
3-9 wLGM∞« VKD∞« v∞« UÎ∑ÆR± ‰u∫∑∞«
Ÿ
œb´
2-4 WIO£u∞«
2-5 ‚¸u∞«
Íu≤U£ Ê«uM´
10-9 ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßö∞
12-6 v∞« 8-6 Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ - qOπº¢
7-6 v∞« 3-6 …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ - qOπº¢
4-13 ,9-2 ‚¸u∞« ‚ö©≈ WK∑´
4-3 ,2-3 ‰U ,‹U±ö´
⁄
¡UDG∞«
11-2 w±U±_«
11-2 ,5-2 ,2-2 ÷«d¨_« …œbF∑L∞« WOMOB∞«
11-2 w±U±_« ¡UDG∞«
„
W≠U∏Ø
3-7 ŒUºM∑ßô« œ«b´≈
3-1 ,2-1 ‰U߸ô« œ«b´≈
2-2 ‹Uß«dJ∞«
5-q
·
w∑OKO∂¥« fØU≠ ÂuJOKO¢ dE≤« .w∑OKO∂¥« fØU≠
.X¥Ëœ r¥d∑ß fØU≠ «d∑ºOKO¢ dE≤« .X¥Ëœ r¥d∑ß fØU≠
XßdNH∞«
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
qß
 dL∞« ‹U±uKF±
5-3 n¥dF¢
7-3 v∞« 5-3 qOπº¢
5-3 ÖuL≤
10-3 ,9-3 d∂´ VKD∞« ,w´d≠ ‰œU∂±
)Œ · Â( ’Uî w´d≠ ‰œU∂±
3-9 n¥dF¢
4-14 ,9-3 œ«b´≈
qØUA±
21-13 UNK• sJL¥ ô
17-13 ŒUºM∑ßô«
2-4 WIO£Ë
20-13 W±U´
3-4 ‹U∫HB∞« …œbF∑± WIO£Ë
13-13 ‚¸u∞« rOIK¢
19-13 ,18-13 W´U∂D∞«
17-13 v∞« 15-13 Âö∑ßô«
11-8 ÀËb• bM´ …dØ«c∞« v∞« Âö∑ßô«
15-13 v∞« 13-13 ‰U߸ô«
18-13 n¢UN∞«
11-2 Ãôe±
7-2 ,6-2 f∂I±
11-2 XO∂∏∑∞« lLÒπ±
u∫±
9-9 …dØ«c∞« s± WIO£Ë
17-7 q§RL∞« ‰U߸ö∞ …bÒF± WIO£Ë
16-9 ,15-9 ¡«dI∑ßô« ‚ËbMÅ ‹«œ«b´≈
2-1 n¥dF¢ ,:‰U∏±
WIDML∞«
7-2 ,6-2 W´u∂DL∞«
2-4 U± WIO£u∞ W•uºLL∞«
)‹ Ë Â( dE≤« .wzUIK∑∞« ozU£u∞« rIK±
11-2 ‹ Ë Â
4-4 v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
2-4 WFß
2-1 n¥dF¢
2-13 w≠ ¸UA∫≤ù«
Ê
2-1 n¥dF¢ ,)Œ ‹ Ê(
4-9 bOØQ¢ ,VKD∞« WLG≤
wH¢U≥ œ¸ “UN§ jL≤
2-8 Õd®
10-8 œ«b´≈
jI≠ fØUH∞« jL≤
2-8 Õd®
5-8 œ«b´≈
7-8 ,6-8 ‹«¸UOî œ«b´≈
·d•_« jL≤
3-3 ,2-3 …dOGB∞«
3-3 ,2-3 …dO∂J∞«
XßdNH∞«
Page 6
dß WLKØ
14-9 v∞« 12-9 ¡«dI∑ßô« ‚ËbMB∞ œ«b´≈
10-9 ¡«dI∑ßôU° Âö∑ßô«
12-6 v∞« 8-6 Íe±d∞« l¥dº∞« VKDK∞ qOπº¢
7-6 v∞« 3-6 …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKDK∞ qOπº¢
‰
12-2 …b•«Ë WºLK° l¥dº∞« VKD∞« W•u∞
19-2 ,9-2 qOGA∑∞« W•u∞
Â
3-7 ,12-2 + ÕU∑HL∞«
3-14 ,12-2 ¨ ÕU∑HL∞«
4-3 ,12-2 ¬ ÕU∑HL∞«
4-3 ,3-3 ,12-2 ® ÕU∑HL∞«
3-14 ,12-2 ¨ ÕU∑HL∞«
‹uÅ Èu∑º±
4-14 "t∂ÒML∞« ‹uÅ Èu∑º±" œ«b´≈
4-14 "¡«bM∞« ‹uÅ Èu∑º±" œ«b´≈
4-14 "`O¢UHL∞« W•u∞ ‹uÅ Èu∑º±" œ«b´≈
4-14 "wH¢UN∞« jª∞« ‹uÅ Èu∑º±" œ«b´≈
4-14 "‹uB∞« Èu∑ºL° rJ∫∑∞«" œ«b´≈
12-2 R ¸¬ ÕU∑HL∞«
10-3 ,9-3 qO㧛
œ«dH≤« vK´ d¥¸UI∑∞« ¡ULß√ dE≤« .d¥¸UI∑∞«
2-11 e§u±
3-9 ,7-3 ,10-2 +/WLGM∞« ÕU∑H±
3-10 ,2-10 ,10-2 ŒUºM∑ßô«/¡b∂∞« ÕU∑H±
3-14 ,10-2 ·UI¥ô« ÕU∑H±
4-3 ,3-3 ,10-2 "⁄«dH∞«" ÕU∑H±
3-14 ,12-2 "œ«b´≈" ÕU∑H±
12-2 Âö∑ßô« jL≤ ÕU∑H±
2-9 ,9-7 ,12-2 XÆRL∞« nÆu∑∞«/VKD∞« …œU´≈ ÕU∑H±
4-9 ,12-2 D.T. w¢ Íœ ÕU∑H±
2-14 ,3-11 ,18-6 ,10-2 d¥dI∑∞« ÕU∑H±
3-9 ,6-7 ,17-6 ,10-2 W´u≠d± W´ULº∞« ÕU∑H±
4-3 ,10-2 u∫L∞« ÕU∑H±
2-3 ,10-2 ÂUƸ_« `O¢UH±
vK´ `O¢UHL∞« ¡ULß√ UÎC¥« dE≤« .12-2 WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
œ«dH≤«
6-1 ,5-1 W±öº∞« ‹ULOKF¢ ,ÊUJ±
9-2 ,5-2 ,2-2 WIO£u∞« bMº±
11-2 ,5-2 ,2-2 ‚¸u∞« bMº±
`º±
3-7 ŒUºM∑ßô« W≠U∏Ø
3-7 ‰U߸ô« W≠U∏Ø
2-4 WIO£u∞« WIDM±
,14-7 q§RL∞« ‰U߸ô« ÷dG∞ …dØ«c∞« v∞« WIO£Ë
15-7
2-10 ŒUºM∑ßö∞ Õu{Ë W§¸œ
2-7 ‰U߸ö∞ Õu{Ë W§¸œ
6-q
18_L290_Arabic_Index.qxd
7/23/02
10:17 AM
Page 7
3-3 ,2-3 …dOGB∞« ·d•_« jL≤
ÍËbO∞« jLM∞«
2-8 Õd®
9-8 ,8-8 œ«b´≈
Ë
XßdNH∞«
XÆu∞«
6-3 ‰U
q§RL∞« ‰U߸ô« dE≤« .UÎI∂º± bÒF± / w≠ ‰U߸ô«
‚¸u∞«
‚¸u∞« rOKº¢ dE≤« .rOKº¢
13-13 rOIK¢ qØUA±
11-2 qO∞œ
7-13 v∞« 3-13 ¸UA∫≤«
16-2 v∞« 14-2 qOL∫¢
5-2 ,3-2 qOL∫¢ d¥c∫¢ WFƸ
4-5 ¸Uº±
3-5 W´u∂DL∞« W•UºL∞«
2-5 œb´
4-13 ,11-2 ‚ö©≈ WK∑´
3-5 ,2-5 ‹U∂KD∑±
11-2 ,5-2 ,2-2 bMº±
3-5 ¸UO∑î«
8-5 ,7-5 ,2-5 rπ• œ«b´≈
2-5 Ê“Ë
WIO£u∞«
4-4 )‹ Ë Â( w≠ / v∞« ‹U∫HÅ W≠U{≈
2-1 n¥dF¢
9-2 qO∞œ
2-4 qØUA±4-4 ,3-4 qOL∫¢
3-4 ‹U∫HB∞« …œbF∑± - l± qØUA±
3-4 œb´
2-4 ‹U∂KD∑±
2-4 W•uºLL∞« WIDML∞«
2-4 rπ•
9-2 ,5-2 ,2-2 bMº±
2-4 WØULº∞«
2-4 Ê“Ë
2-1 n¥dF¢ ,fØU≠ WIO£Ë
7-q
XßdNH∞«
18_L290_Arabic_Index.qxd
XßdNH∞«
7/23/02
10:38 AM
Page 8
8-q
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising