Canon | LX-MH502Z | User manual | Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
¨zhs‘gH ¬¬ujl QVU «h§¥
LX-MH502Z
L¬OjslgH G¢g¬
Jh¢‘jPlgH G‘¬¥
3 ............................................................................................................................ mlbsgH Jhl¢guj
12 ........................................................................................................................... Kl·H LH¬Ojsbg
14 ................................................................................................................................ J¢fejgH Gfr
20 ...................................................................................................................................... ml¬Œl
20 ................................................................................................................. M‘fugH Jh¢‘jPl
22 .............................................................................................. QVugH «h§¥g d¥VhOgH V±klgH
Tzh±‘gH‘ L”PjgH p¢jh…l
23 ................................................................................................. ¬uf KU L”PjgH M¬P‘‘ QVugH «h§¥
25 ............................................................................................................. QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
25 ................................................................................................................... vq‘l Vh¢jOH
26 .......................................................................................................... QVugH «h§¥ ¨¢¨Oj
28 ..................................................................................................... mq‘VulgH MV‘wgH ¨fq
30 ................................................................................................................................... G¢w‘jgH
32 .................................................................................................................................... G¢yajgH
32 ...................................................................................................... QVugH «h§¥ G¢yaj x¬f
33 .................................................................................................................. LzH‘ŒgH LH¬OjsH
33 ................................................................................................... GhO¬™H JHVhaî K¢f G¢¬fjgH
34 ................................................................................................... QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î
35 .............................................................................................................................. LzH‘ŒgH G¢yaj
35 ..................................................................................................................... mlzhŒgH Lh±k
38 ................................................................................................................... MV‘wgH mlzhr
42 ................................................................................................................... QVugH mlzhr
43 ................................................................................................................... F¢”VjgH mlzhr
44 ................................................................................................... dshs• :Lh±kgH ¬H¬Uî mlzhr
45 .......................................................................................................L¬Œjl :Lh±kgH ¬H¬Uî mlzhr
47 .................................................................................................................. Jhl‘gul mlzhr
48 ................................................. (®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
50 ......................................................................... PJLink R¢f¨j LH¬Ojshf QVugH «h§¥ dt L”PjgH
53 .................................................................................................................................... mkh¢wgH
53 .......................................................................................................... QVugH «h§¥f m¢hkugH
54 ............................................................................................... –hfwlgH V¬wl G‘P Jhl‘gul
56 ........................................................................................................... h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
58 ................................................................................................................................ Jh…wH‘lgH
58 ...................................................................................................... QVugH «h§¥ Jh…wH‘l
60 ........................................................................................................................... ¬huf®H
60 .................................................................................................................. J¢r‘jgH G‘¬¥
64 ................................................................................................................. QVugH «h§¥ dt L”PjgH
64 .................................................................................................................... L”PjgH VlH‘•
64 ................................................................................................................. Lh±kgH Jhfg¨jl
J h¢‘jPlgH G‘ ¬¥
2
mlbsgH Jhl¢guj
:V¢ƒPj
.«h§¥gH Hƒ£ Q¢V¶j F¥¢ •
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak V¨hOl Kl ¬Pgg mf‘¨VgH ‘• V¨lgg «h§¥gH Hƒ£ QVuj Fk¥j •
VVqgH RhPgî dt Ffsjj ¬r Bî‘ ’Jhs¬ugH ngî MVahfl V±kgH Fk¥j “gƒg ’QVugH ms¬U Kl H«
‰ ”Vl hx‰‘q QVugH «h§¥ V¬w¢ •
.chuagH ngî MVahfl L£V±k Kl Gh…¨®H vl WO®hf HV
‰ ƒP K‘”j K• F¥¢ hl” ’“k¢uf
.R¢VP F‘ak ngî D¬C¢ ¬r Bî‘ ’p¢Pw vq‘ dt QVugH «h§¥ J¢fej ngU WVPH •
.i¢gU MV‘¨O Gelj h§k• hl” ’«h§¥gg dqHVjtBH VlugH Kl M¬zH«gH MVHVPgH GgŒj E¢P ’«h§¥ghf M¬‘¥‘lgH m¢‘§jgH JhPjt m¢¨yj Fk¥j •
.Jr‘gH Kl mg¢‘¨ MVj…g ilH¬OjsH L¬U mghP dt Vh¢jgH ƒO¶l Kl QVugH «h§¥ Gf” Gwt n¥V¢ •
TŒsgH dt J¢fejgH ¬kU i¢fkj
ml±jkl m…wf m¢zhfV§” msk”l LH¬Ojshf QVugH «h§¥ Kl D‘gugH x«¥gH‘ xH‘§gH FPs JhPjt T¢±kj ngU WVPH
’mfVj®hf ¬¢VfjgH –‘HVl ¬H¬skH ngî Jr‘gH Kl M¬lg h‰…¢±k V¢Y «h§¥gH “Vj D¬C¢ K• K”llgH Klt ’TŒsgH dt «h§¥gH J¢fej ¬kU “gƒ‘
.«h§¥ghf Tgj ‘• Gh¨U• E‘¬P ngî “gƒ D¬C¢ ¬r hl”
’«h§¥ghf Tgj ‘• Gh¨U• E‘¬P vklg of¨lgH dt iuq‘” KhO¬ h§f ‘• mggfl K”hl• ‘• m¢k£¬ ¬H‘l Kl FVŒghf «h§¥gH vq‘ Fk¥j
.m¢zh¢l¢” ¬H‘lf ‘• J¢«ghf ighwjH GhP Tgj if E¬P¢ ¬r hl”
.GfŒjslgH dt i¢gî c‘¥Vgg if ±h…jPBH‘ G¢g¬gH Hƒ£ MxHVr n¥V¢
.«h§¥gH G¢yaj dt c‘VagH Gfr G¢yajgH‘ mlbsgH Jhl¢guj v¢l¥ MxHVr dyfk¢
Vh¢jgH ¬H¬lî M¬P‘ Kl «h§¥gH Gf” Gwt n¥V¢ hl” ’RPB Jr‘ dt h§¢gU cb¨bg h§f ±h…jPBH‘ M¬VH‘gH Jhl¢gujgH v¢l¥ MxHVr dyfk¢
.T¢±kjgg mggfl Ahlr mu¨r L¬OjsH ’«h§¥gH ngU JB‘s‘V¢®H ‘• mgzhsgH Jh…±klgH LH¬OjsH Fk¥j ’T¢±kjgH Gfr ¬¬VjlgH
.«h§¥gH ngU mPq‘lgH Jhl¢gujgH‘ JHV¢ƒPjgH v¢l¥ vfjH
¬‘¥‘lgH ƒ…klgH Kl igw…f Lr ’mg¢‘¨ JHVj…g ilH¬OjsH L¬U mghP dt ‘• m¢rVfgH TwH‘ugH xhke• «h§¥gH Hƒ§g m¢hlPgH Kl ¬¢«lgH V¢t‘jg
.Vh¢jgH V‘lj JBhP‘ RVfgH KU ml¥hkgH VHVq©g «h§¥gH QVuj K‘¬ “gƒ G‘P¢ T‘s ƒî ’¨zhPghf
mPhfsgH LhlP Kl FVŒghf ‘• F¨V ‘fr dt ’GhelgH G¢fs ngU xhlgH Kl FVŒghf ilH¬OjsH‘• V¨lgg «h§¥gH Hƒ£ Q¢Vuj Fk¥j n¥V¢
.IV¢Y‘
.V¨hOl E‘¬P ngî “gƒ D¬C¢ ¬r E¢P ’mukwlgH m§¥gH Kl h§f nw‘lgH V¢Y JhŒPgl LH¬OjsH Fk¥j
mfhwî RhPgî‘ «h§¥gH ¨‘Œs KU “gƒ V…s¢ ¬r E¢P ’mjfhe V¢Y M¬qkl ‘• GlhP ‘• mfVU ngU «h§¥gH Hƒ£ vq‘ Fk¥j
h§f Jw‘• djgH JblhPgH ‘• JhfVugH N‘s L¬Ojsj B ’«h§¥ghf RPgj ¬r djgH VHVq®H ngî mthq™hf WOa ‘• G…¨f
J¢fej ¬kU mukwlgH m”VagH Jh§¢¥‘jg h‰Œt‘ M¬VH‘gH Jhl¢gujgH chfjH dyfk¢ ’«h§¥gH vl chfj½ djgH ‘• mukwlgH m”VagH
.mukwlgH m”VagH Kl M¬ljul J¢fej JH‘¬• mU‘l¥l LH¬OjsH dyfk¢ hl” ’¨zhP ‘• TV ngU «h§¥gH
3
mlbsgH Jhl¢guj
dt m¢‘jslgH V¢Y p¨s®H‘ M¬zH«gH M‘ŒgH‘ mz¥h…lgH Jh…r‘jgH Ffsjj ¬r .h‰ul m”VPjlgH M¬qklgH‘ «h§¥gH GŒk ¬kU m¢hkugH‘ VƒPgH dO‘j dyfk¢
.m”VPjlgH M¬qklgH ngU Kl «h§¥gH FbŒkH
.ijVHVP m¥V¬ ch…jVH D¬h…j‘ ig Gel®H G¢yajgH Khlqg‘ ij¢‘§jg M¬ul «h§¥gg dlhl®H‘ d…gOgH xh¨yghf M¬‘¥‘lgH ƒthklgH‘ JhPj…gH
M¬h¥s ‘• m”¢V• ‘• V¢Vs ngU «h§¥gH vq‘f m¢g…sgH JhPj…gH ¬s L¬U dyfk¢ hl” ’NVO• ¬H‘l D• ‘• AhlŒf JhPj…gH m¢¨yj V±P¢
.h§kl FVŒghf ‘• m¢VHVP V¬hwl ‘• mual Lhs¥• D• R‘t «h§¥gH Hƒ£ vq‘ V±P¢ hl” .ifhal p¨s D• ‘•
.m¢‘§jgg ¬¢¥ V¬wlf H‰«§¥l Jkh” Hƒî Bî Jhfj”lgH Gel µl¬l Kh”l dt «h§¥gH Hƒ£ vq‘ Fk¥j
D¬C¢ ¬r hll m¢VhU xH«¥• ‘• MV¨O m¢¨g‘t ¨hŒk ‘• xH«¥• Slgj ¬r h§k® «h§¥gH m¢‘hP JhPjt dt c‘k D• Kl Lhs¥• D• GhO¬î V±P¢
.«h§¥gH ngU c‘k D• Kl GzH‘s F”s V±P¢ hl” ’m¢zhfV§” ml¬w c‘r‘ ‘• R¢VP F‘ak ngî
.T¢¢”jgH M«§¥• m¢‘§j F‘fk• Kl FVŒghf «h§¥gH J¢fej Fk¥j
mrh¨gH c‘k Kl h‰¬”¶jl K”j Lg Hƒî ’dP¢q‘jgH RwglgH ngU K‘¬lgH c‘kgH Kl dzhfV§” Vh¢j V¬wl LH¬Ojshf ¨Œt «h§¥gH G¢yaj F¥¢
.m¢gPlgH mrh¨gH m”Va ‘• Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vlf GhwjBH n¥V¢t ’“g«kl ngî Gwj djgH
ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak “gƒ KU µjk¢ ¬r ƒî mgh¨™H Jbw‘ ‘• ¨zhPgH ngU M¬‘¥‘lgH Vh¢jgH ƒO‡l ngU GlPgH M¬h¢« L¬uf pwkk
.i¢gU LH¬r®H V¢s m¥¢jk Tgjgg Gf”gH i¢t QVuj¢ Kh”l dt «h§¥gH Hƒ£ vq‘ V±P¢‘ ’mrh¨gH “gs R‘t xda D• vq‘ Fk¥j ’m¢zhfV§”
Kl “gƒ V¢Y ‘• m¢ghugH m¢jg‘…gH V¨hOlg QVujgH ngî h§jgH«î ‘• m¢¨Y®H pjt D¬C¢ ¬r ƒî ’“s…kf «h§¥gH Hƒ£ mkh¢w mg‘hPl Fk¥j
.G£Cl mkh¢w GlhU ngî mkh¢wgH GhlU• v¢l¥ mghPïf Lr ’NVO®H V¨hOlgH
:m¢ghjgH JBhPgH dt mkh¢wgH‘ –bw™H Jh¢glU G” dt K¢¢k…gH ngî v¥VH‘ ’¨zhPghf dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶l KU «h§¥gH Hƒ£ GwtH
.mrh¨gH Sfhr ‘• “gs xHVj£H ‘• Tgj -•
.«h§¥gH GOH¬ Gzhs Fh”skH - F
.xhlgH ‘• V¨lgg «h§¥gH QVuj - œ
’¨Œt G¢yajgH Jhl¢guj dt mPq‘lgH L”PjgH VHV«• ¨fq n¥V¢t ’G¢yajgH Jhl¢guj chfjH ¬uf du¢f¨ G”af «h§¥gH G¢yaj L¬U -¬
K¢¢k…gH Gfr Kl V¢f” ¬§¥ Gƒf L«gjs¢ hll ’VHVq• E‘¬P ngî VHV«®H Kl h£V¢yg p¢PwgH V¢Y ¨fqgH D¬C¢ ¬r ƒî
.«h§¥gg du¢f¨gH G¢yajgH vq‘ M¬hujsB K¢wwOjlgH
.m¢‘hPgH Tgj ‘• «h§¥gH ¨‘Œs - £
.mkh¢wgH ngî ij¥hP ngU G¬¢ hll ’«h§¥gH xH¬• dt pqH‘ V¢¢yj E‘¬P - ‘
GlPj djgH‘ mukwlgH m§¥gH Gfr Kl M¬¬PlgH Vh¢ygH v¨r LH¬Ojshf mkh¢wgH dkt Lh¢r Kl ¬”¶j ’hl x«¥g GH¬fjsH xHV¥î Vl®H Fg¨j Hƒî
.mfhwî ‘• m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak ngî M¬ljul V¢Y Vh¢Y v¨r LH¬OjsH D¬C¢ ¬r ƒî ’m¢gw®H xH«¥®H Jh…wH‘l S…k
.Kl› G”af Glu¢ «h§¥gH K• Kl ¬”¶jgg m¢k¢j‘VgH Khl®H W‘Pt xHV¥î mkh¢wgH dkt Kl Fg¨H ’–bw™H‘ mkh¢wgH GhlU• Kl xh§jkBH ¬uf
mlbsgH Jhl¢guj
4
¬¬VjlgH Vh¢jgH Gf” Jhfg¨jl
.h§kl «h§¥gH xHVa Lj djgH mg‘¬gH dt LH¬OjsBH Jhfg¨jl vl QVugH «h§¥ vl RtVlgH ¬¬VjlgH Vh¢jgH Gf” RtH‘j¢ K• F¥¢
.i¢gî G‘w‘gH G§s¢ dzhfV§” Vh¢j ƒO¶l Kl FVŒghf «h§¥gH J¢fej F¥¢
G¢g¬gH Hƒ£ dt mlbsgH «‘lV
KU QVugH «h§¥f mwhOgH mlh§gH mlbsgH Jhl‘gul ngU TVujgH Lj¢‘ ’G¢g¬gH Hƒ£ dt ml¬OjslgH mlbsgH «‘lV LsŒgH Hƒ£ G‘hkj¢
.«‘lVgH Iƒ£ GbO Kl mlbsgH Jhl‘gul chfjH n¥V¢ “gƒg‘ ’m¢ghjgH «‘lVgH R¢V¨
. J h l ‘ g u l g H I ƒ £ n g î I h f j k B H L j ¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl MV¢¨OgH m f h w ™ H ‘ • J ‘ l g H V ¨ O n g î V ¢ a ¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
V¢ƒPj
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl MV¢¨OgH mfhw™H V¨O ngî V¢a¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
i¢fkj
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH. Lj¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl m¢zhfV§” ml¬wf mfhw™H V¨O ngî V¢a¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl R‘VPf mfhw™H V¨O ngî V¢a¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî V«¢ggH EhufkH Kl K¢ugH mfhwî V¨O ngî V¢a¢
.MV‘±PlgH Ghut®H ngî V¢a¢
V±P
.h§jhUHVl F¥¢ djgH mf‘g¨lgH Jhl‘gulgH ‘• JHxHV¥™H ngU G¬¢
i¢fkj
5
mlbsgH Jhl¢guj
LH¬OjsBH Jh¨h¢jPH
«h§¥ LH¬OjsH Khlqg h‰Œfsl m¢hkuf dg¢ hl MxHVr Kl ¬”¶jgH F¥¢ “gƒg‘ ’mlh§gH mlbsghf mŒgujlgH Jhl‘gulgH h‰q¢• LsŒgH Hƒ£ G‘hkj¢
.mkl›‘ mP¢Pw mŒ¢V¨f QVugH
V¢ƒPj
mrh¨gH V¬wl
Hƒî V‘…gH ngU m¢zhfV§”gH MVzH¬gH v¨r ‘• «h§¥gH Gwt K”l¢ E¢Pf QVugH «h§¥ Sfhr ngî G‘w‘gH mg‘§s ngU J¢fejgH xhke• ±thP
GhwjBH Le Vh¢jgH ƒO¶l Kl Vh¢jgH Sfhr Gwt‘ «h§¥gH G¢yaj ThŒ¢î dyfk¢ ’m¢ghjgH TrH‘lgH Kl D• E‘¬P mghP dt‘ ’Vl®H L«g
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ ¬r‘ ’Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vlf
KhO¬gH Ehufk •
xhq‘q ‘• M¬hjul V¢Y mPzHV V‘¬w •
NVO• GzH‘sg ‘• xhlgg «h§¥gH QVuj •
«h§¥ghf mf¢VY ¬H‘l ‘• K¬ul G‘O¬ •
Tgjgg ij¢‘hP QVuj ‘• «h§¥gH ¨‘Œs •
’QVugH «h§¥ vl GlhujgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jghf ¬H¬l™H Sfhr‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢zhfV§” ml¬w ‘• R¢VP E‘¬P ngî “gƒ GlU dt Rh…O™H Ffsj¢ K• K”l¢ E¢P
.QVugH «h§¥ G…s• iuq‘ ‘• mrh¨gH Gf” ngU xh¢a• D• vq‘ Fk¥j •
.M¬h¥sghf mrh¨gH Gf” m¢¨yj Fk¥j •
.if Jb¢¬uj D• GlU ‘• Tkuf I¬a ‘• IxhkekH ‘• mrh¨gH Gf” dke Fk¥j •
.NVO®H MVHVPgH V¬hwl ‘• JhkhOsgH KU mrh¨gH Gf” ¬hufî n¥V¢ •
.c«‘lgH Kl G¢¬f VO› xHVaf Lr ’mrh¨gH “gs Tgj mghP dt‘ ’Tghj mrh¨ “gs LH¬OjsH Fk¥j •
Jg‘t 240 - 100) ¬¬PlgH ¬§¥gH N‘s ¬§¥ ‘ƒ dzhfV§”gH Vh¢jgg V¬wl D• LH¬OjsH Fk¥j •
.(¬¬Vjl Vh¢j
V±P
.Gw‘lgH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH “gsf mgwjlgH xH«¥®H dt m¢k¬ul Lhs¥• D• GhO¬î Fk¥j •
µjklgH Hƒ£ vl DVwP G”af LH¬Ojsbg WwOl Hƒ£ QVugH «h§¥ vl Vt‘jlgH mrh¨gH “gs •
.NVO®H M«§¥®H vl “gsgH LH¬OjsH Fk¥j Hƒg ’¨Œt
mlbsgH Jhl¢guj
6
V¢ƒPj
’QVugH «h§¥ vl GlhujgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jghf ¬H¬l™H Sfhr‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢zhfV§” ml¬w ‘• R¢VP E‘¬P ngî “gƒ GlU dt Rh…O™H Ffsj¢ K• K”l¢ E¢P
.mgjfl ¸¬¢¶f Gw‘lgH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒl mgH«î Fk¥j •
.M¬UhŒgH dt Lh”Pïf Gw‘lgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒl GO¬• •
.Jfhe V¢Y ƒ…kl ‘• Tghj dzhfV§” Vh¢j “gs LH¬OjsH Fk¥j ’“gƒ ngî mthq™hf •
Gw‘lgH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒlf “hsl™H Kl ¬”¶j‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH “gs FPs Fk¥j •
.“gsgH Tgj ngî °¢sgH GhlujsBH D¬C¢ ¬r ƒî ’ijgH«î ¬kU
’(¬PH‘ «h§¥ Kl Ve”• LH¬OjsH ¬kU GhPgH ‘£ hl”) ƒ…klgg MV¬ŒlgH MV¬ŒgH «‘h¥j V±P¢ •
.MVHVPgH m¥V¬ ch…jVH m¥¢jk R¢VP F‘ak V¨O ngî “gƒ D¬C¢ ¬r E¢P
.“gsgg MV¬ŒlgH musgH «‘h¥j Fk¥jg ilH¬OjsH Gfr m¢hkuf mgh¨™H “gs Kl RŒPj •
RgH‘U ‘• mfVj• D• mgH«î‘ DV‘¬ G”af ƒ…klgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒl WPt ngU WVPH •
.ƒ…klgH‘ SfŒlgH K¢f Kl
i¢fkj
.RVfgH FVq ¬kU Gf”gH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH “gs ‘• QVugH «h§¥ mslbl Fk¥j •
SfhŒgH c«k ngU WVPH‘ ’dzhfV§”gH Vh¢jgH Gwt Gfr QVugH «h§¥ “¢VPj Fk¥j •
.NVO• Jbfh” D• c«k‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒ…kl Kl
.ijkh¢w‘ QVugH «h§¥ T¢±kj m¢glU Gfr dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶l Kl SfhŒgH c«kH •
LH¬OjsBH‘ J¢fejgH
mfhw™H ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ ¬Œt .iul GlhujgH‘ QVugH «h§¥ J¢fejf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢wOa Jhfhwî c‘r‘ ‘• m¢zhfV§” ml¬wf
m¢¥VhOgH K”hl®H KU ml¥hk mf‘¨Vg h§¢t QVuj¢ ¬r mz¢f dt QVugH «h§¥ LH¬OjsH Fk¥j •
.QH‘P®H ‘•
.QVugH «h§¥ R‘t GzH‘s ngU D‘jPj Jh¢‘hP vq‘ Fk¥j •
ngU QVugH «h§¥ maha D‘jPj E¢P ’h§”¢”…j ‘• QVugH «h§¥ Kl m¢‘hPgH mgH«î Fk¥j •
WP…gH Jh¢glU xHV¥î ngî m¥hP ¬‘¥‘ mghP dt‘ ’mkOhs xH«¥•‘ ¬§¥gH m¢ghU Jhk‘”l
.Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vlf GhwjBH n¥V¢ ’–bw™H ‘• mkh¢wgH ‘•
L”PjgH M¬P‘ ‘• (“b§jsbg mgfhŒgH xH«¥®H “gƒ dt hlf) ig¢¬uj ‘• QVugH «h§¥ “¢”…j Fk¥j •
.¬uf KU
7
mlbsgH Jhl¢guj
V±P
V¢ƒPj
mfhw™H ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ ¬Œt .iul GlhujgH‘ QVugH «h§¥ J¢fejf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢wOa Jhfhwî c‘r‘ ‘• m¢zhfV§” ml¬wf
D‘jPj djgH mkO¬®H ‘• mfVj®H Kl V¢e”gH if ‘• F¨V Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
D¬C¢ ¬r hll ’“¢jsbfgH N‘jsl Kl J¢«gH Q…O¢ K• K”l¢ E¢P ’»fjgH mkO¬• ‘• J¢«gH ngU
.TŒsgH dt RgulgH «h§¥gH ¨‘Œs ngî
QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU ’¨‘ŒsgH vkl “gs LH¬OjsH Gel ’¨‘ŒsgH vkl V¢fH¬j ƒhOjH Kl ¬”¶j •
.GhelgH G¢fs ngU TŒsgh” mu…jVl K”hl• dt
.G¢yajgH xhke• MVahfl QVugH «h§¥ ms¬U ngî V±kj B •
‘• m¢‘§jgH JhPjt Gel ’QVugH «h§¥f mwhOgH m¢‘§jgH JhPjt dt xda D• GhO¬î Fk¥j •
.L¬hugH JhPjt
ngî Jh¢‘jPlgH ¨yq D¬C¢ K• K”l¢ E¢P ’L¬hugH JhPjt Lhl• m¨‘yql mfgU vq‘ Fk¥j •
.Vh¥…kH E‘¬P dt “gƒ Ffsj¢ ¬r‘ L¬hugH JhPjt Kl meufklgH MVHVPgH Ffsf h§l¥P M¬h¢«
LH¬OjsH V±P¢ ’Vjg…gH ‘• ms¬ugH Gel QVugH «h§¥ xH«¥• Kl —hs‘®H ‘• VhfygH T¢±kj ¬kU •
.hŒ‰¢VP Ffsj‘ mkOhsgH m¢gOH¬gH xH«¥®H Gujaj ¬r E¢P ’Ghujabg Gfhr ƒHƒV D•
«h§¥ mkh¢wg m¢‘gŒgH Jh…±klgH ‘• J‘¢«gH ‘• L¢PajgH ¬H‘l ‘• mŒwbgH ¬H‘lgH LH¬OjsH Fk¥j •
¨‘Œs ngî D¬C¢ ¬r hll ’h§f VHVq• RhPgî‘ «h§¥gH m¢‘hPf RhwjgBH L§k”l¢ E¢P ’QVugH
.m¢wOa mfhwî ‘• E¬hP dt FfsjgH‘ ij¢fej vq‘l Kl QVugH «h§¥
RG2 IEC 62471-5:2015
V±P
¬kU QVugH «h§¥ Jhs¬U ngî M‰Vahfl V±kgH Fk¥j •
D¬C¢ ¬Œt ’LH¬OjsBH xhke• ikl m¢‘r m¢z‘q mua• EhufkH
hw
‰ hO hl‰hlj£H xb¢î n¥V¢‘ ’K¢k¢ugH mfhwî ngî “gƒ
.’“gƒf Lh¢ŒgH Kl VhywgH Gh…¨®H vklg
(RG2) 2 V¨OgH mU‘l¥l Klq QVugH «h§¥ Kl V¬hwgH x‘qgH T¢kwj Lj¢ E¢P •
.IEC 62471-5:2015 m¢sh¢ŒgH Jh…wH‘lgg hŒ‰t‘
.islg ‘• QVugH «h§¥ Kl L§fHVjrH ¬kU Gh…¨®H ngU K¢yghfgH THVaî Kl hl‰zH¬ ¬”¶j •
(JHVh±kgH ‘• Jhs”hugH ‘• MVf”lgH JHVh±kgH Gel) m¢VwfgH JH‘¬®H J¢fej ‘• “hsl™H Fk¥j •
dt ig‘O¬ ‘• x‘qgH Hƒ£ Sh”ukH D¬C¢ ¬r E¢P ’QVugH «h§¥ Kl V¬hwgH x‘qgH Vhsl dt
.K¢ugH mfhwî ngî WhOa®H K¢U•
.Jfhe‘ p¨sl p¨sgH K• Kl ¬”¶j ’¨hŒs´g v…jVl p¨s ngU QVugH «h§¥ ¨fq ¬kU •
.h£V¢Y‘ ’m¢¥k…sî MV¢wP ‘• ¬h¥sgH Gel Sgl• p¨s ngU QVugH «h§¥ LH¬OjsH Fk¥j •
G£Cl dk…f mkhujsBH ngU WVPH ’NVO®H J¢fejgH GhlU¶f Lh¢Œgg ‘• TŒsghf «h§¥gH J¢fejg •
c‘r‘ ngî J¢fejgH GhlU• x‘s D¬Cj ¬Œt ’Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vl ‘•
.ml¢s¥ E¬H‘P
i¢fkj
mlbsgH Jhl¢guj
8
V¢ƒPj
V«¢ggH x‘q V¬wl
m¢sh¢ŒgH m…wH‘lgg h‰Œt‘ 1 mz…gH Kl V«¢g µjkl” QVugH «h§¥ K¢¢uj Lj •
IEC/EN 60825-1:2014
IEC/EN 60825-1:2007 m¢sh¢ŒgH m…wH‘lgg hŒ‰t‘ 3R mz…gH Kl V«¢g µjkl” QVugH «h§¥ K¢¢uj Lj •
F¥‘lf JhtHVPkBH xhkejshf V«¢ggH Jh¥jklg FDA xH¬®H V¢¢hul vl «h§¥gH Hƒ£ RtH‘j¢ •
.2007 ‘¢k‘¢ 24 o¢Vhjf ’50 LrV V«¢ggH Vhuaî
V«¢ggH Jhlgul •
Vjl‘khk 461 - Vjl‘khk 449 :m¥‘lgH G‘¨
JH‘ 95> :mrh¨gg nwr®H ¬PgH
m¢khe dggl 1.12 :mqfkgH M¬l
m¢hY dt xHV¥î ¬u¢ M¬P‘gH Iƒ§g “t ‘• Jb¢¬uj D•‘ ’V«¢g M¬P‘ ngU QVugH «h§¥ D‘jP¢ •
.“gƒf Lh¢ŒgH mg‘hPl hl‰‘¬ Fk¥j Hƒg ’MV‘¨OgH
D¬Cj E¢P ’G¢g¬gH Hƒ£ dt pq‘l ‘£ hl” ¨Œt i¨fq‘ QVugH «h§¥ G¢yaj ngU WVPH •
.MV‘¨OgH GljPlgH V«¢ggH x‘qg QVujgH V¨O ngî p¢PwgH V¢Y G¢¬ujgH ‘• G¢yajgH m¢glU
V±P
‘£ hl”) i…gj ¬kU LH¬OjsBH KU Tr‘jgH L¬U D¬C¢ ¬Œt ’i…gj mghP dt «h§¥gH LH¬OjsH Fk¥j •
Kl K¢ugH mfhwî ‘• m¢fV§” ml¬w ‘• R¢VP F‘ak ngî (mahagH Jh£‘aj GbO Kl i¢gî Vhal
.G¢g¬gH Hƒ£ dt pq‘l ‘£ hl” QVugH «h§¥ LH¬OjsH Lj Hƒî njP V«¢ggH x‘q
D¶f Lh¢ŒgH ‘• Jb¢¬ujgH ‘• L”PjgH VwhkU LH¬OjsH D¬C¢‘ ’V«¢g M¬P‘f µjklgH Hƒ£ «¢§¥j Lj •
.MV¢¨O JhUhua™ QVujgH ngî G¢g¬gH Hƒ£ dt V‘”ƒl ‘£ hlg htbO NVO• JHxHV¥î
xblugH LU¬ «”Vlf GhwjBH n¥V¢ ’QVugH «h§¥ Kl WgOjgH ¬kU Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lg •
.ikl WgOjgH ¬kU njP µjklgH Hƒ£ “”t Fk¥j‘ ’Canon m”Vaf WhOgH
9
mlbsgH Jhl¢guj
i¢fkj
.QVugH «h§¥ ngU m¢ghjgH vqH‘lgH dt m¢V¢ƒPjgH‘ m¢P¢q‘jgH JhŒwglgH ¬¥‘j
V¢ƒPj
¬u½f KU L”PjgH M¬P‘ Jh¢Vh¨f
c‘r‘ ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ K• K”l¢ E¢P ’Jh¢Vh¨fgH vl Glhujghf Rguj¢ hl¢t m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢wOa mfhwî
.VhkgH dt h§uq‘ ‘• h§”¢”…j ‘• Vwr MVzH¬ EH¬Pî ‘• Jh¢Vh¨fgH K¢Osj Fk¥j •
.¬u½f KU L”PjgH «h§¥ dt mklqlgH Jh¢Vh¨fgH KPa M¬hUî Fk¥j •
V±P
KU L”PjgH «h§¥ LH¬OjsH Lj¢ B hl¬kU ‘• mYVht K‘”j hl¬kU Jh¢Vh¨fgH mgH«î ngU WVPH •
.Kl«gH Kl mg¢‘¨ MVj…g ¬uf
.mP¢PwgH Jh£h¥jBH dt -‘ + m¢Vh¨fgH THV¨• vq‘ vl Jh¢Vh¨fgH GhO¬î ngU WVPH •
.Glh” G”af GzhsgH GsY Kl ¬”¶j ’“jVaf Slg‘ Jh¢Vh¨fgH GOH¬ Kl Gzhs D• FVsj Hƒî •
i¢fkj
mlbsgH Jhl¢guj
10
V¢ƒPj
GlhujgH
.iul GlhujgH‘ QVugH «h§¥ J¢fejf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
Vh¢jgH ƒ…kl Kl dzhfV§”gH Vh¢jgH Sfhr c«k Kl ¬”¶j ’mg¢‘¨ MVj…g QVugH «h§¥ L¬Ojs½¢ Lg Hƒî •
L”HVj GhP dt R¢VP F‘ak V¨O ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ E¢P ’mlbsgH Khlqg dzhfV§”gH
.ƒ…klgH ‘• SfhŒgH ngU VhfygH
“gƒ D¬C¢ ¬Œt ’J‘wgH œVO TV¨ ngî Kƒ®H JhUhls ‘• S•VgH JhUhls G¢w‘jf LŒj B •
.vlsgH Tuq ngî
Tuq ngî “gƒf Lh¢ŒgH D¬C¢ ¬Œt ’m¢H¬fgH dt H¬‰¥ ¸GhU N‘jsl ngî J‘wgH N‘jsl ¨fq Fk¥j •
N‘jsl Q…OH Hƒg ’v…jVl J‘w N‘jslf h§g¢yaj Lj¢ djgH mz¥h…lgH JH‘w®H Kl vlsgH
.G¢yajgH x¬f ¬uf h¢‰¥¢V¬j iutVH Le ’QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î Gfr J‘wgH
xhke• mkOhs pfwj ¬r djgH‘ ’h§r‘t ‘• L¬hugH JhPjt G‘P M¬‘¥‘lgH m¢‘hPgH xH«¥• Slg L¬U G‘hP •
’xH«¥®H Iƒ£ mslbl Kl VhywgH Gh…¨®H vklg hw
‰ hO hl‰hlj£H xb¢î n¥V¢ hl” ’¨hŒs™H m¢glU
Lhs¥®H Iƒ£ pfwj ¬r E¢P ’L¬hugH JhPjt ngU• ‘• G‘P m¢k¬ul Lhs¥• D• vqj B ’“gƒ ngî mthqî
.NVO• Jhfhwî ‘• R‘VP E‘¬P ngî D¬C¢ ¬r hll QVugH «h§¥ mslbl m¥¢jk mkOhs
xb¢î n¥V¢‘ ’i¢gU T‘r‘gH ‘• S‘g¥gH ‘• QVugH «h§¥ p¨s ngU mg¢Œe xh¢a• vq‘ Fk¥j •
RhPgî ngî D¬C¢ ¬r hll «h§¥gH ¨Œs¢ ¬Œt ’“gƒf Lh¢ŒgH Kl VhywgH Gh…¨®H vklg hw
‰ hO hl‰hlj£H
.m¢wOa mfhwî ‘• VVq
«h§¥ ¨‘Œs ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt ’Gzhl ‘• Jfhe V¢Y p¨s ngU QVugH «h§¥ vq‘ Fk¥j •
.m¢wOa mfhwî “gƒ KU µjk¢ ¬r‘ QVugH
K• K”l¢ E¢P ’QVugH m¢glU xhke• ms¬ugH Lhl• Lhs¥• D• vq‘ Fk¥j •
.R¢VP F‘ak ngî “gƒ D¬C¢
11
mlbsgH Jhl¢guj
V±P
Kl·H LH¬Ojsbg
i¢fkj
ij¢fej‘ «h§¥gH GlP
.igŒk ‘• QVugH «h§¥ GlP ¬kU m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
“gƒ KU µjk¢ ¬Œt ’Jhl¬wgg iq¢Vuj ‘• i¨hŒsî Fk¥j ’m¢hygg R¢r¬ «h§¥ QVugH «h§¥ ¬u¢½ •
.Gh¨U• E‘¬P
E‘¬P ngî K¢l¬ŒgH “Vj D¬C¢ ¬Œt ’QVugH «h§¥ GŒk Gfr G¢¬ujgg mgfhŒgH L¬ŒgH ch¥Vïf Lr •
.VVq
.MV‘wgH M¬‘¥ ngU ms¬ugH ngU Jhlwf ‘• vŒf D• VeCj ¬Œt ’“¬¢f ms¬ugH Slg Fk¥j •
i¢fkj
¬H‘l ‘• mzfujgH R‘¬kw LH¬OjsH M¬hUî mghP dt QVugH «h§¥ m¢hlP Khlq K”l¢ B •
GOH¬ ngî Jhl¬wgH WhwjlH ¬H‘l Kl h¢h±a G‘O¬ K”l¢ hl” ’m…ghjgH Jhl¬wgH WhwjlH
.«h§¥ghf b
‰ gO Ffs¢ hll QVugH «h§¥
.ilH¬OjsH ‘• QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
Kl·H LH¬Ojsbg
12
.mf‘¨VgH Te”j vl GlhujgH ¬kU VƒPgH ¦—‘j •
’M¶¥t mtVygH MVHVP m¥V¬ Ju…jVH Hƒî ‘• ’hz‰t¬ Ve”• vr‘l ngî M¶¥t QVugH «h§¥ ƒO• Lj Hƒî
Iƒ£ dt‘ ’MV‘wgH A‘aj ngî D¬C¢ hll ’h¢HVlgH‘ ms¬ugH ngU xH‘§gH dt mf‘¨VgH Teh”jj ¬Œt
.«h§¥gH LH¬OjsH ThkzjsH Gfr mf‘¨VgH VOfj Kl ¬”¶j‘ Jr‘gH Quf V±jkH ’mghPgH
“gƒ KU µjk¢ ¬Œt ’MVHVPgH m¥V¬ i¢t Q…Okj ‘• v…jVj Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.dg¢ hl” K¢«OjgH‘ G¢yajgg mfshklgH MVHVPgH m¥V¬ Rh¨k K‘”¢ E¢P .Gh¨U• E‘¬P
(J¢h§kV§t m¥V¬ 104 ngî 32) m¢‘zl m¥V¬ 40 ngî 0 Kl :G¢yajgH MVHVP m¥V¬
‹90 njP :mf‘¨VgH mfsk
m¢‘zl m¥V¬ 65 ngî m¢‘zl Jh¥V¬ 10- :K¢«OjgH MVHVP m¥V¬
(J¢h§kV§t 149 ngî 14)
:(9843 ) L 3000 ngî (L 3940) L1201 ch…jVH ngU QVugH «h§¥ LH¬OjsH ¬kU •
(43 mP…w) .G¢yajgH ngî "m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘" ngU ¨fqH ’QVugH «h§¥ mlzhr Kl
GOH¬ MVHVPgH «h¥jPH ngî JhPj…gH “gj F¥P D¬C¢ ¬Œt ’L¬hugH ‘• xH‘§gH G‘O¬ JhPjt ¬sj B •
xH«¥®H ‘• m¢VwfgH Jhk‘”lgg d¥hjk™H VlugH V¢wŒj ngî D¬C¢ ¬r hll ’QVugH «h§¥
.«h§¥ghf VVqgH RhPgî‘ NVO®H
K¢f (mw‘f 1.6) Ls 50 KU GŒ¢ B W‘gO “Vj ngU QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU WVPH •
ngî mthqî ’«h§¥gH FkH‘¥ Kl Fkh¥ G” ngU KHV¬¥gH‘ xH‘§gH G‘O¬ mPjt / m¢‘§jgH JhPjt
GO¬l “Vjg “gƒ‘ ’«h§¥gH Kl dg…sgH x«¥gH Kl (mw‘f 0.8) Ls 2 KU GŒ¢ B W‘gO “Vj
MVHVPgH «h¥jPH ngî m¢th” mPhsl “Vj dt Ga…gH D¬C¢ ¬r E¢P ’QVugH «h§¥ G…s• xH‘§gg
.if VVqgH RhPgî‘ «h§¥gH GOH¬
Ls 30 Gr®H ngU
(mw‘f 1.0)
Ls 2 Gr®H ngU
(mw‘f 0.8)
Ls 50 Gr®H ngU
(mw‘f 1.6)
Ls 50 Gr®H ngU
(mw‘f1.6)
(mw‘f 1.6) Ls 50 Gr®H ngU
Gu…f h§k‘g ‘• MV‘wgH G”a V¢yj ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt QVugH «h§¥ R‘t xh¢a• D• vq‘ Fk¥j •
.MVHVPgH
¬H¬l™H V¬wl ‘• ¬§¥gH m¢ghU dzhfV§”gH Vh¢jgH ¨‘¨O Kl FVŒghf QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.dzhfV§”gH Vh¢jghf
13
Kl·H L H¬Ojs b g
i¢fkj
J¢fejgH Gfr
QVugH «h§¥ KPa/GlP ¬kU h£ƒhOjH F¥H‘gH Jh¨h¢jPBH
.QVugH «h§¥ KPa ‘• GlP ¬kU m¢ghjgH Jh¨h¢jPBH ±PB
Jbf”ghf QVugH «h§¥ GlP Ffsj¢ ¬Œt ’QVugH «h§¥f mgwjlgH Jbf”gH Gwt ngU WVPH •
.E¬hP c‘r‘ dt mŒtVlgH
¬kU K¢l¬ŒgH “Vj D¬C¢ ¬Œt ’m¢qHVjtBH h§k”hl• ngî ¨fqgg mgfhŒgH LH¬r®H ch¥Vî ngU WVPH •
.hl§f Tgj E‘¬P ngî QVugH «h§¥ “¢VPj
i¢fkj
.«H«j£BH ‘• m…¢kugH Jhl¬wgg QVugH «h§¥ Q¢Vuj Fk¥j •
J¢fejghf mwhO Jh¨h¢jPH
xhke• m¢ghjgH Jh¨h¢jPBH VhfjUH hq
‰ ¢• n¥V¢ hl” ’(12 mP…w - 3 mP…w) "Kl®H LH¬OjsBH"‘ "mlbsgH Jhl¢guj" MxHVr Kl ¬”¶j
.J¢fejgH m¢glU
.Gh¨U• E‘¬P “gƒ KU µjk¢ ¬Œt ’Jhl¬wgg iq¢Vuj ‘• QVugH «h§¥ ¨hŒsî Fk¥j •
QVuj¢ ¬Œt ’MVŒjsl V¢Y NVO• K”hl• nt ‘• i¢fkh¥ ¬P• ngU QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.ifbŒkH mghP dt Tgjgg «h§¥gH
i¢fkj
m¢ghjgH Jhz¢fgH Kl D• dt «h§¥gH LH¬OjsH Fk¥j
»fjgH KhO¬ ‘• dj¢«gH KhO¬gH ‘• VhfygH ‘• M¬zH«gH mf‘¨VgH JHƒ vrH‘lgH •
M¬‘¥ G¢gŒj ngî NVO®H m¢VwfgH xH«¥®H ‘• h¢HVlgH ‘• ms¬ughf KhO¬gH RhwjgH D¬C¢ ¬Œt
RgulgH «h§¥gH ¨‘Œs ngî D¬C¢ ¬r hll ’“¢jsbfgH ngU J¢«gH VeC¢ K• K”l¢ hl” ’MV‘wgH
.TŒsgH dt
¬§¥gH m¢ghU m¢zhfV§”gH mrh¨gH V¬hwl ‘• xhfV§”gH ¨‘¨O Kl FVŒghf •
.d…¢±‘ GgO E‘¬P dt Hƒ£ Ffsj¢ ¬Œt
mk¨flgH VwPgH ‘• ¬h¥sgH Gel xhsglgH p¨s®H ngU •
.i…gj ngU Gluj‘ QVugH «h§¥ GOH¬ MVHVPgH L”HVjj ¬Œt
M¬zH«gH mf‘¨VgH ‘• MVHVPgH JHƒ K”hl®H •
V¢e¶jgH ‘• «H«j£bg muqhOgH K”hl®H •
i¢fkj
KhO¬gH ‘• MVHVPgH KU Ta”gH M«§¥• Kl FVŒghf •
xH‘§gH T¢”l JhPjt Kl FVŒghf ‘• Ih¢lgH V¬hwl Kl FVŒghf •
µjhkgH J¢Vf”gH «hY Gel ’G”‡jgg mffslgH JH«hygg mqVU h§¢t «h§¥gH K‘”¢ djgH K”hl®H •
mkOhsgH v¢fhk¢gH Kl
G¢yajgH MVHVP Jh¥V¬g mg‘fŒlgH Jhrh¨kgH TVuj‘ ’QVugH «h§¥ Tgj “gƒ KU L¥k¢ ¬Œt
dg¢ hl” mf‘¨VgH‘ K¢«OjgH‘
K¢«OjgH MVHVP m¥V¬
G¢yajgH ¬kU mf‘¨VgH mfsk
G¢yajgH MVHVP m¥V¬
m¢‘zl m¥V¬ 65 ngî m¢‘zl Jh¥V¬ 10(J¢h§kV§t 149 ngî 14)
‹90 njP
m¢‘zl m¥V¬ 40 ngî 0 Kl
(J¢h§kV§t m¥V¬ 104 ngî 32)
J¢fejgH Gfr
14
“¬¢f ms¬ugH Slg Fk¥j
.MV‘wgH M¬‘¥ ngU ms¬ugH ngU Jhlwf ‘• vŒf D• VeCj ¬Œt ’“¬¢f ms¬ugH Slg Fk¥j
i¢fkj
h‰k”ll “gƒ Kh” Hƒî ’«¢”VjgH G¢¬uj Gfr «h§¥gH xhlPB mŒ¢r¬ 30 “VjH
.‰MVahfl G¢yajgH x¬f ¬uf VŒjslgH «¢”VjgH K‘¬ x‘qgH V¬wl MVHVP G‘Pj ¬Œt
NVO®H RzH‘ugH‘ KHV¬¥gH Kl m¢th” mthsl ngU «h§¥gH F”V
mPjt
L¬hugH
’L¬hugH mPjt ‘• xH‘§gH G‘O¬ mPjt V±P Lj Hƒî
hll ’QVugH «h§¥ GOH¬ MVHVPgH L”HVjj T‘s
‘• «h§¥gg dqHVjtBH VlugH V¢wŒj ikU µjk¢ ¬r
«h§¥gH J¢fej Fk¥j ’Gelghf‘ ’if G¨U E‘¬P
Gf ’mz¢s m¢‘§j vl mŒgyl‘ mŒ¢q JhPhsl ngU
¬‘¥‘ Kl ¬”¶j .m¢‘§jgH ¬¢¥ Kh”l dt J¢fejghf Lr
R‘t (mw‘f 0.1) Ls 30 nk¬• ¬Pf W‘gO
b” ngU (mw‘f 1.6) Ls 50‘ ’«h§¥gH
xH ‘§gH G ‘O¬ mPjt
«h§¥ TgO (mw‘f 1.6) Ls 50‘ ’K¢fkh¥gH
Kl h‰q¢• ¬”¶j ’Ihk¬• pq‘l ‘£ hl” ’QVugH
.QVugH «h§¥ G…s• (mw‘f 0.8) Ls 2 nk¬• ¬Pf W‘gO ¬‘¥‘
i¢fkj
mf‘¨VgH Te”j vl GlhujgH ¬kU VƒPgH ¦—‘j
’MV‘wgH A‘aj ngî D¬C¢ hll ’h¢HVlgH‘ ms¬ugH ngU xH‘§gH dt mf‘¨VgH Teh”jj ¬Œt ’M¶¥t mtVygH MVHVP m¥V¬ ch…jVH GhP dt
.h§ju¢f¨ ngî mq‘VulgH MV‘wgH ¬‘uj d” Te”lgH VhOfgH VOfj¢ njP Vh±jkBH n¥V¢‘
’(mw‘f 9843) L 3000 ngî (mw‘f 3940) L 1201 Kl ngU• JhUh…jVBH ¬kU
JH¬H¬U™H ¨fqH
’¬¢¬PjgH i¥‘ ngU‘ ’(9843) L 3000 ngî (mw‘f 3940) L 1201 ch…jVH ngU ilH¬OjsH ¬kU QVugH «h§¥ JH¬H¬Uî ¨fq F¥¢
."F¢”VjgH" mlzhr dt (43 mP…w) "m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘" Jhl¢guj ngî v¥VH
TŒsgH ngU Jfe½lgH QVugH «h§¥ LH¬OjsH ¬kU
15
J¢fejgH Gfr
dt ‘• TŒsgH ngU Jfe½lgH QVugH «h§¥ LH¬OjsH ¬kU
G‘O¬ JhPjt G‘P T¢±kjgH ngU WVPH ’dghU vq‘l
VhfygH Tuq¢½ ¬Œt ’DV‘¬ G”af L¬hugH JhPjt‘ xH‘§gH
vtV¢‘ m¢‘§jgH N‘jsl JhPj…gH “gj dt L”HVj¢ DƒgH
‘• TgjgH V¨Og iqVu¢‘ «h§¥gH GOH¬f MVHVPgH m¥V¬
mgehll mg¢s‘ ‘• m¢zhfV§” msk”l L¬Ojshf Lr Hƒg ’R¢VPgH
.L¬hugH JhPjt‘ xH‘§gH G‘O¬ mPjt Kl VhfygH mgH«™
i¢fkj
ngU D‘jPj djgH mkO¬®H ‘• mfVj®H Kl V¢e”gH if ‘• F¨V Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j
ngî D¬C¢ ¬r hll ’“¢jsbfgH N‘jsl Kl J¢«gH Q…O¢ K• K”l¢ E¢P ’»fjgH mkO¬• ‘• J¢«gH
.TŒsgH dt RgulgH «h§¥gH ¨‘Œs
m¢‘H«gH dt ‘• Q…Okl ‘• v…jVl Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej
Jh£h¥jH dt ‘• G…s® ‘• ngU® h‰k”ll ¨hŒs™H K‘”¢ E¢Pf QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ K• K”l¢ •
i¥‘ ngU‘ ’L¬hugH JhPjt‘ xH‘§gH G‘O¬ JhPjt F¥P L¬U ngU WVPH K”g‘ ’mU‘kjl
xH‘§gH G‘O¬ mPjt Kl (mw‘f 0.8) Ls 2 nk¬• ¬Pf W‘gO ¬‘¥‘ Kl hl‰zH¬ ¬”¶j ’W‘wOgH
«h§¥ dfkh¥ ngU xH‘§gH œ‘VO / G‘O¬ JhPjt Kl (mw‘f 1.6) Ls 50‘ ’«h§¥gH G…s•
.QVugH
.QVugH «h§¥ J¢fejg JHVh¢O ¬¥‘j B •
h‰lzH¬ WVPH‘ ’“s…kf G…s® ‘• ngU® ¨hŒs™H ngU G‘wPgg QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.«h§¥gH J¢fejg Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vl ‘• G£Cl dk…f mkhujsBH ngU
i¢fkj
Ve”• mghl™H m¢‘H« dt QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ hl¬kU ’dghjgH dP¢q‘jgH LsVgH ngî MVha™hf •
JH¬H¬Uî mlzhŒf x‘qgH V¬wl vq‘ dt ds•V‘ 360 ¬¢¬Pj ngî œhjPj ’m¥V¬ 45± Kl
.x‘qgH V¬wl
(ds•V vq‘ dt) D¬‘lugH J¢fejgg h§UhfjH F¥H‘gH Jh¨h¢jPBH
J¢fejgH Gfr
16
(mw‘f 0.8) Ls 2 nk¬• ¬Pf W‘gO ¬‘¥‘ Kl hl‰zH¬ ¬”¶j‘ ’L¬hugH ‘• xH‘§gH G‘O¬ JhPjt ¬sj B •
.dg…sgH‘ D‘gugH K¢fkh¥gH Kl (mw‘f 1.6) Ls 50‘ ’Kl¢®H Fkh¥gH Kl
.(S”ugH S¢g‘) IbU• pq‘l ‘£ hl” Bî QVugH «h§¥ vq‘ K”l¢ B ik• ±PB •
x‘qgH V¬wl vq‘ dt ds•V‘ 360 ¬¬P ’D¬‘lU vq‘ dt QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ hl¬kU •
.x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî mlzhŒf
17
J¢fejgH Gfr
i¢fkj
VakgH‘ vf¨gH R‘ŒP Vhuaî
R¢V¨ KU m¢lPlgH VakgH R‘ŒP ngU h¢‰¬uj ¬u½¢ mlhU Q‘Vug ‘• m¢Vh¥j QHVY® MV‘w L¥P V¢ywj ‘• V¢f”j K• m±Pbl n¥V¢
.m¢gw®H M¬hlgg VakgH R‘ŒP “ghl ngU ‘• K‘khŒgH
m”fagH m¢hlP Khlq
m¢• KU Gh”a®H Kl G”a D¶f mg‘Csl V¢Y Canon m”Va K• m±Pbl n¥V¢ .m”fagH m¢hlP Khlqg ml«bgH V¢fH¬jgH ƒhOjH n¥V¢
.if –VwlgH V¢Y G‘w‘gH Gel ’m”fagg m¢kl®H E¬H‘PgH m¥¢jk MVahfl V¢Y ‘• MVahfl VzhsO
.Fshkl G”af m”fagH‘ Vj‘¢fl”gH «h§¥‘ QVugH «h§¥ JH¬H¬Uî mz¢§j ngU LH¬OjsBH Gfr WVPH
.MVahflgH JkVjk™H JBhwjH Kl ‰B¬f ’ifha hl ‘• m¢hlP VH¬¥ TgO ’¨Œt m¢lPlgH m”fagH GOH¬ JBhwjbg QVugH «h§¥ ¬H¬Uïf Lr •
m¢Vh¥jgH JhlbugH KU Mƒfk
.Xerox Corporation m”Va pghwg mg¥sl m¢Vh¥j mlbU d£ Ethernet •
.NVO®H G‘¬gH‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH dt Microsoft Corporation m”Vag mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU Windows‘ Microsoft •
Jh¢B‘gH dt mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU‘ ’Apple Inc. m”Va pghwg m¢Vh¥j JhlbU h§u¢l¥ Macintosh‘ Mac OS‘ Mac •
.NVO®H G‘¬gH ‘•/‘ M¬PjlgH
mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU ‘• m¢Vh¥j JhlbU h§u¢l¥ High-Definition Multimedia Interface‘ HDMIVhua‘ HDMI •
.HDMI Licensing LLC m”Va pghwg
.HDBaseT Alliance m”Vag m¢Vh¥j JhlbU HDBaseT Alliance Vhua ‘• HDBaseT™ Kl G” ¬u¢½ •
mŒgul ‘• (Jh”VagH M«§¥•‘ Jhl‘gul ml±k• mUhkwg m¢khfh¢gH m¢ul¥gH) JBMIA Gfrˆ Kl mg¥sl m¢Vh¥j mlbU PJLink ¬uj½ •
.NVO®H G‘¬gH Quf dt
R¨hklgH‘ G‘¬gH ‘•/‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH‘ Khfh¢gH dt ’m¢Vh¥j mlbu” h§g¢¥sjg Fg¨ L¢¬Œj Lj ‘• ’m¢Vh¥j mlbU d£ PJLink •
.NVO®H
.Harman International Industries, Inc m”Va pghwg mg¥sl m¢Vh¥j mlbU d£ AMX •
m”Va pghwg mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU h§u¢l¥ Crestron Connected™ ‘ Crestron RoomView® ‘ Crestron® •
.Crestron Electronics Inc
.h§fhPw® “gl d£ NVO®H m¢Vh¥jgH JhlbugH v¢l¥ •
J¢fejgH Gfr
18
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (mi ro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
19
J¢fejgH Gfr
ml¬Œl
M‘fugH Jh¢‘jPl
.xHVagH m§¥f GhwjBH n¥V¢ ’xH«¥®H Iƒ£ Kl D• ¬¥j Lg Kî‘ ’Ihk¬• mk¢flgH xH«¥®H mth” ngU h§zH‘jPH Kl ¬”¶j‘ VƒPf M‘fugH Jh¢‘jPl XVt•
m¢sh¢ŒgH JhŒPglgH
M ¬PjlgH Jh¢B‘gH)
(m¢”¢Vl®H
(df‘V‘®H ¬hPjBH)
(K¢wgH)
(mw‘f 70.8) Vjl 1.8 ig‘¨ mrh¨gH Gf”
v¢VsgH ¬H¬U™H G¢g¬f mlh§gH Jhl‘gulgH
QVugH «h§¥
(LV-RC08 :c‘kgH LrV) ¬uf½ KU L”PjgH M¬P‘
(CR2025 :c‘kgH LrV) m¢Vh¨fgH
KhlqgH mrh¨f
Vjl 1.8 ig‘¨ Vj‘¢fl”gH Gf”
( 5K.1VC9.501) (mw‘f 70.8)
ml¬Œl
20
ng‘®H MVlgg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ LH¬OjsH
.¬uf KU L”PjgH «h§¥ LH¬OjsH Gfr KhsggH FPsH
¬uf KU L”PjgH M¬P‘ m¢Vh¨f GH¬fjsH
.m¢Vh¨fgH GlhP FPsH -1
GlhP FPs xhke• Gh…r™H cHVƒ VHVljshf vt¬H .mPq‘lgH JH¬haV™H chfjH xh¥Vf
.m¢Vh¨fgH
m¢fh¥¢™H m¢f¨ŒgH K‘”j K• F¥¢ ik• ±PB ’GlhPgH dt M¬¢¬¥gH m¢Vh¨fgH GO¬• -2
.œVhOgH ngî m§¥jl
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ dt GlhPgH vt¬H -3
.Vh¥…kH E‘¬P V¨O ngî Fshkl V¢Y c‘kf m¢Vh¨fgH GH¬fjsH D¬C¢ ¬r •
.Jhl¢gujgH FsP mglujslgH Jh¢Vh¨fgH Kl WgOj •
.¨Œt CR2025 c‘k ’L‘¢e¢g Jh¢Vh¨f L¬OjsH ’Vh¥…kH E‘¬P dt Ffsj¢ ¬r p¢Pw V¢Y c‘k Kl m¢Vh¨f LH¬OjsH K¶f h‰lgU •
Mxhsî mghP dt Jh¢Vh¨fgH V¥…kj ¬Œt .H‰V‘t mglujslgH m¢Vh¨fgH Kl WgOj Le .m¢gPlgH pzH‘gg h‰Œt‘ mglujslgH Jh¢Vh¨fgH Kl WgOj •
.VhkgH dt h§zhŒgïf h§kl WgOjgH ‘• h§”¢”…j ‘• m¢Vh¨fgH KPa M¬hUïf LŒj B‘ .h§lH¬OjsH
.Jhl¢gujgg ‰hŒf¨ m¢Vh¨fgH vl GlhujgH ¬kU VƒPgH —‘j •
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘f pq‘l ‘£ hl” mP¢Pw mŒ¢V¨f (-) FghsgH‘ (+) F¥‘lgH h§¢f¨r vq‘f m¢Vh¨fgH F¢”Vjf Lr •
.m…¢g®H JhkH‘¢PgH‘ Gh…¨®H G‘hkjl KU H‰¬¢uf Jh¢Vh¨fgH ±…Pf Lr •
h§uq‘ Kl ¬”¶j Hƒg ’RhkjOBH V¨hOl E‘¬P ’m¢Vh¨fgH GlhP ‘• ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ m¢Vh¨fg VhywgH Gh…¨®H cbjfH KU L¥k¢ ¬r •
.V‘…gH ngU F¢f¨ghf GwjH ’¶¨OgH R¢V¨ KU h§UbjfH Lj hl Hƒî‘ ’Gh…¨®H G‘hkjl KU H¬‰¢uf
.mg¢‘¨ MVj…g ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ G¢yaj L¬U mghP dt m¢Vh¨fgH œHVOïf Lr •
m¢Vh¨fgH cbjfH mghP dt‘ .¶¨OgH R¢V¨ KU h§UbjfH mg‘§sf K”l¢ E¢P ’Fhfs®H Kl Ffs D® L…gH dt hŒ‰g¨l m¢Vh¨fgH vqj B •
.L‘lsgH ngU MV¨¢sgH «”Vlf ‘• “f¢f¨f GhwjBhf Lr ’°¥h…l G”af
.Kht‘gsgH Kl ¨¢Vaf h§¢tV¨ m¢¨yjf mglujslgH m¢Vh¨fgH Kl WgOj •
.H‰¬¢¥ xhlghf mfhwlgH mŒ¨klgH GsY n¥V¢ ’¬g¥gg ijslbl‘ m¢Vh¨fgH Kl Gzhs D• FVsj mghP dt •
.mz¢fgH‘ mPwgH ngU MV¨O K ‘ ” j K • K ” l ¢ m ¢ z h ¢ l ¢ ” ¬ H ‘ l n g U m ¢ V h ¨ f g H ‘ ¬ u f K U L ” P j g H « h § ¥ D ‘ j P ¢ ¬ r •
.Gh…¨®H G‘hkjl KU H¬‰¢uf izhŒfî ngU WVPH‘ ilH¬OjsH KU Tr‘j ’¬uf KU L”PjgH «h§¥f M‘Œf Gwjl V¢Y m¢Vh¨fgH GlhP Kh” Hƒî •
mgfhŒgH JH«hygH ‘• GzhsgH FVsj ‘• Vh¥…kH ngî D¬‘j K• K”l¢ njgH‘ m¢hygg m¢ghU MVHVP Jh¥V¬ JHƒ Jhz¢fgH nt m¢Vh¨fgH “VjjB •
.Ghujabg
.Ghujabg GfhŒgH «hygH ‘• GzhsgH FVsj ‘• Vh¥…kH ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt ’m¢hygg Q…Okl xH‘£ ¨yqg m¢Vh¨fgH QVujj K• dyfk¢ B •
21
m l¬Œl
QVugH «h§¥g d¥VhOgH V±klgH
m¢¥VhO L”Pj mP‘g -1
Kl ¬¢«lg ’23 mP…w nt " L”PjgH‘ Tzh±‘gH" V±kH )
.(G¢wh…jgH
۱
۲
(KOhsgH xH‘§gH œVOl) m¢‘§jgH mPjt -2
KH«jBH ¨fq L¬r -3
L¢¥PjgH mg¥U‘ MVCfgH mg¥U -4
¨hŒs™H ms¬U -5
L”PjgH «h§¥g dlhl®H xHVlPgH JPj mua®H Vuajsl -6
¬uf KU
۷
۳
٤
٥
۸
٦
۳
ms¬ugH mPH«î xh¨Y 2 ¬¬U -7
(¬VhfgH xH‘§gH FPs) m¢‘§j JhPjt -8
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱٤ ۱٥
۱٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹
L”PjgH ƒ…kl -9
ml¬OgH ƒ…kl -01
USB mrh¨ œVOl -11
LAN ƒ…kl -12
HDBaseT GO¬ TV¨ -13
۲۰
HDMI2 GO¬ TV¨ -14
۲۲
HDMI1 GO¬ TV¨ -15
Vj‘¢fl”gH GO¬ TV¨ -16
(V¢yw ‘¢Vjs• Sf”l) J‘wgH GO¬ TV¨ -17
۲۱
۲۳
۲۲
۲۲
۲۳
۲۳
۲۳
۲۲
(V¢yw ‘¢Vjs• Sf”l) J‘wgH œVO TV¨ -18
4 x M4 :TŒsgH dt J¢fejgH Vhlsl
mahagH œVO TV¨ -19
Lgl 12 :dYVfgH mPjt RlU
¬¬VjlgH Vh¢jgH mrh¨ Gf” GO¬l -20
mrVsgH ¬q G…r mPjt -21
KH«jBH ¨fq L¬r -22
TŒsgH dt J¢fejgH JhPjt -23
ml¬Œl
22
Tzh±‘gH‘ L”PjgH p¢jh…l
¬uf KU L”PjgH M¬P‘‘ QVugH «h§¥
۱
۲
۳
٤
۸
۱۳
۲۱
۱٥
۱۰
۱۷
۱۱
۱۲
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۲۲
۱٦
۱۳
۲۳
۱۸
۱۹
۲۰
(¬H¬ujsBH / G¢yaj) mrh¨gH
-10
.G¢yajgH‘ ¬H¬ujsBH duq‘ K¢f G¢¬fjgg L¬Ojs¢½
Vhs¢gH
-11
BLANK -12
.mahagH MV‘w xh…O™ L¬Ojs¢
’ngU•
/
) L§s®H / TVPklgH ifa I‘ajgH p¢jh…l -13
(G…s• /
.mPhjlgH V‘wgH chq‘• ¬P• ¬¬P¢
-15
Jhl‘gulgH mlzhr ¨¢akj ¬kU .mP‘ggH p¢jh…l G…r ¨ak¢
p¢jh…l LH¬OjsH Lj¢ ’(OSD) mahagH ngU mq‘VulgH
VwhkU Vh¢jOB m¢§¢¥‘j L§s¶” #15‘ #13‘ #11
.Jb¢¬ujgH xHV¥î‘ mf‘g¨lgH mlzhŒgH
O K -16
.µjklgH Hƒ£ dt MV‘wgH vq‘ G¢¬fj dt L¬Ojs¢½ B
.mq‘VulgH MV‘wgg DVCfgH «¢”VjgH ¨fqf L‘Œj
V¢ywjgH/V¢f”jgH mŒgP -2
.MV‘wgH L¥P ¨fqj
ms¬ugH “¢VPj WVr -3
.h‰¢Œt• QVugH ms¬U mPH«î
ms¬ugH “¢VPj WVr -4
LIGHTVaCl x‘q -5
MODE -14
mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr VwkU G¦ya¢
.¬¬PlgH (OSD)
DVCfgH «¢”VjgH mŒgP -1
.h‰¢s•V QVugH ms¬U mPH«î
QVugH KU m¥jhkgH m£‘algH V‘wgg D‘¬¢gH p¢PwjgH p¢j¢
.m¢‘H«f dz‘qgH
/K¢l¢
۱۳
۱٤
۱٥
۱٦
۱۷
۱۳
GhP Ql‘¢ ‘• xdq¢ .x‘qgH V¬wl mghP ngî V¢a¢
.x‘qgH V¬wlf mg”al E‘¬P
TEMPVaCl x‘q -6
«h§¥ MVHVP m¥V¬ JPfw• Hƒî VlP®H K‘gghf xdq¢
.m¢hygg m‰u…jVl QVugH
POWER VaCl x‘q -7
.G¢yajgH ¬¢r QVugH «h§¥ K‘”¢ hl¬kU Ql‘¢ ‘• xdq¢
MENU -8
ngî ¬‘u¢ .mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr Gya¢½
L‘Œ¢‘ mŒfhsgH mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r
.mlzhŒgH JH¬H¬Uî ±…P¢‘ xh§k™hf
INPUT -17 ¬uf KU L”PjgH M¬P‘g D‘gugH xHVlPgH JPj mua®H Vuajsl -9
.V¬wlgH VhfjOH ¨¢Va QVu¢
23
m l¬Œl
AUTO PC - 2 1
.h¢‰zhŒgj mq‘VulgH MV‘wgg Jhj¢r‘jgH Gqt• ¬¬P¢
FREEZE -22
.–hjl V¢Y
(-’+) VOL -23
.J‘wgH N‘jsl ¨fq¢
TIMER -18
.–hjl V¢Y
(-’+) D.ZOOM -19
.–hjl V¢Y
MUTE -20
.JrCl G”af J‘wgH Lj” p¢j¢
¬uf KU L”PjgH M¬P‘g Ghu…gH Rh¨kgH
dlhl®H K¢fkh¥gH ngU ¬uf KU L”PjgH M¬P‘g xHVlPgH mua®H JHVuajsl ¬¥‘j
¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢f mthslgH «‘h¥jj B• F¥¢ .QVugH «h§¥g D‘gugH‘
.(‰hl¬r 26 dgH‘P) Vhjl• 8 mthsl JHVuajslgH‘
Lhl• Kl Ih¥jH D• dt m¥V¬ 30 dgH‘P m¢‘H«f ¬uf KU L”PjgH «h§¥ L¬OjsH
.‰MVahfl xHVlPgH JPj mua®hf ¬uf KU GhfŒjsBH «h§¥
JPj mua®H Vuajsl‘ ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢f GzhP D• ¬‘¥‘ L¬U Kl ¬”¶j
JPj mua®H chua G‘w‘ mrhUî ik¶a Kl QVugH «h§¥f M¬‘¥‘lgH xHVlPgH
.«h§¥gH ngî xHVlPgH
L”PjgH M¬P‘ K¢f RzH‘U ¬‘¥‘ GhP G¢yajgH Jh¢glU xHV¥î Kl K”ljj B ¬r
.QVugH «h§¥‘ ¬uf KU
GfŒjsl QVuj GhP ¬¢¥ G”af ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ LH¬OjsH Kl K”ljj B ¬r
Mxhq´g ‘• MVahflgH SlagH mua® ¬uf KU L”PjgH M¬P‘g xHVlPgH mua®H
.m¢‘ŒgH
.VO› ¬uf KU L”Pj «h§¥ ‘• NVO• M«§¥• vl ¬uf KU L”PjgH «h§¥ GOH¬j¢ ¬r
ml¬Œl
24
QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
vq‘l Vh¢jOH
KU b
‰ qt ’VhfjUBH dt h§uq‘l‘ mahagH L¥P vq ’«h§¥gH J¢fej vq‘l Fsk• m¢wOagH “jb¢q…j ‘• mtVygH L¢lwj ¬¬P¢s
.M«§¥®H drhf K¢f‘ ik¢f mthslgH‘ QVugH «h§¥ vq‘l‘ Vh¢jgH ƒ…klg FshklgH vq‘lgH
:mk”ll J¢fej chq‘• mufV• Kl ¬PH‘ dt ij¢fej K”l¢ E¢Pf QVugH «h§¥ L¢lwj Lj
d…gOgH TŒsgH -3
dlhl• -1
h‰s•V F‘gŒl G”af QVugH «h§¥ R¢gujf Lr‘ vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P
maha ¬‘¥‘ L«g¢ ik• ±PB ’mahagH TgO TŒsgH Kl FŒU ngU
TŒsgH dt QVugH «h§¥ J¢fej mU‘l¥l‘ mwhO m¢…gO QVU
.vq‘lgH Hƒ£ dt J¢fejgH vl h§lH¬OjsB
dt M¬qkl ngU QVugH «h§¥ vq‘ vl vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P
.mahagH m§¥H‘l
«h§¥ G¢yaj ¬uf MV‘wgH vq‘ mlzhr Kl d…gOgH TŒsgH ¨fqH
.¨hŒs™H
dlhl®H TŒsgH -4
d…gO -2
dt TŒsghf hf‰‘gŒl QVugH «h§¥ R¢gujf Lr‘ vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P .mahagH TgO M¬qkl ngU QVugH «h§¥ vq‘ vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P
J¢fejf mwhO mU‘l¥l xHVa ngU WVPH ’mahagH m§¥H‘l
.mwhO m¢…gO ¨hŒsî maha ¬‘¥‘ L«g¢ ik• ±PB
dt «h§¥gH J¢fej m¢yf ’c«‘lgH Kl TŒsgH dt QVugH «h§¥
.TŒsgH
.QVugH «h§¥ G¢yaj ¬uf MV‘wgH vq‘ mlzhr Kl d…gO ¨fqH
«h§¥ G¢yaj ¬uf MV‘wgH vq‘ mlzhr Kl dlhl®H TŒsgH ¨fqH
.QVugH
WwOjlf mkhujsBH “k”l¢‘ ’M«§¥®H Kl c‘kgH Hƒ§g hw
‰ ¢wO mllwl J¢fej JH‘¬• xhkjrH K¢uj¢ ’TŒsgH dt QVugH «h§¥ J¢fejg
.c«‘lgH MVhajsH n¥V¢ ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lgg‘ ’J¢fejgH ¬kU
.Fshkl V¢Y Kh”l dt mjfelgH ‘• m”VagH Kl M¬ljulgH V¢Y TŒsgH dt J¢fej JH‘¬• LH¬OjsH m¥¢jk E¬P¢ Tgj D• KhlqgH Gla¢ B •
25
QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
G¢fs ngU TŒsgh” mu…jVl K”hl• dt QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU ’¨‘ŒsgH vkl “gs LH¬OjsH Gel ’¨‘ŒsgH vkl V¢fH¬j ƒhOjH Kl ¬”¶j •
.GhelgH
.m¢‘H« dt ‘• G…s® ‘• ngU® ¨hŒs™H ¬kU ’16 mP…w ngî c‘¥VgH n¥V¢ •
.(ds•V vq‘ dt) D¬‘lugH J¢fejgg ’16 mP…w ngî c‘¥VgH n¥V¢ •
QVugH «h§¥ ¨¢¨Oj
.QVugH «h§¥‘ mahagH K¢f mthslgH ngU hx‰hkf MV‘wgH L¥P TgjO¢
dlhl• QVU
“¢VPj WVr dt h¢‰Œt• QVugH vq‘l ¨fq ¬kU •
ms¬ugH
ms¬ugH “¢VPj WVr dt h¢‰s•V QVugH vq‘l ¨fq ¬kU •
F
D
C
F
A
90°
F
90°
B
E
E
(ig N‘jsl ngU• ngî ms¬ugH “¢VPj WVr vtV ¬kU) mq‘VulgH MV‘wgg ng…sgH mthPgH ngî ms¬ugH «”Vl Kl mthslgH
A
(ig N‘jsl nk¬• ngî ms¬ugH “¢VPj WVr Q…O ¬kU) mq‘VulgH MV‘wgg ng…sgH mthPgH ngî ms¬ugH «”Vl Kl mthslgH
B
(Vhs¢gH nwr• ngU ms¬ugH “¢VPj WVr ¨fq ¬kU) QVugH «h§¥ “¢VPj ¬kU ms¬ugH «”Vl m”VP mthsl
C
(K¢l¢gH nwr• ngU ms¬ugH “¢VPj WVr ¨fq ¬kU) QVugH «h§¥ “¢VPj ¬kU ms¬ugH «”Vl m”VP mthsl
D
mahagH ngî QVugH «h§¥ Kl QVugH mthsl
E
mq‘VulgH MV‘wgH L¥P
F
QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
26
9:16 d£ mq‘VulgH MV‘wgH‘ mahagH Kl G” dt ch…jVBH ngî QVugH mfsk •
mPH«™H
(C, D)
mPH«™H
(B)
Ls
mw‘f
Ls
31
36
38
44
48
51
61
76
92
1 02
12 7
153
12.0
14.0
15.0
17.4
19.0
20.0
24.1
30.1
36.1
40.1
50. 1
60.1
82
96
103
119
130
137
164
205
247
274
342
411
mw‘f
32.4
37.8
40.4
46.9
51.2
53.9
64.7
80.9
97.1
107.9
134.8
161.8
mPH«™H
(A)
mq‘VulgH MV‘wgH L¥P
(F)
(E) QVugH mthsl
Ls
mw‘f
Ls
mw‘f
Vwr®H
(F¢Vr)
Ls mw‘f
7. 5
8. 7
9
11
12
12
15
19
22
25
31
37
2.9
3.4
3.7
4.3
4.7
4.9
5.9
7.4
8.8
9.8
12.3
14.7
287
335
359
417
455
479
575
719
862
958
-------
113
132
141
164
179
189
226
283
340
377
-------
180
210
225
261
285
299
359
449
539
599
749
898
(¬¢uf) G‘¨®H
71
83
88
103
112
118
141
177
212
236
295
354
QVugH
mahagH L¥P
ch…jVBH
V¨ŒgH
Ls mw‘f Ls mw‘f
Ls
mw‘f
133
155
166
193
210
221
266
332
398
443
553
664
152
178
191
221
241
254
305
381
457
508
635
762
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
52
61
65
76
83
87
105
131
157
174
218
261
75
87
93
108
118
125
149
187
224
249
311
374
29
34
37
43
47
49
59
74
88
98
123
147
.m¢gu…gH Lh¥P®H KU TgjOj ¬r‘ m¢f¢VŒj Jhsh¢ŒgH v¢l¥
Kh”lgH dt is…k «h§¥gH LH¬Ojshf ijthsl‘ QVugH ShŒl VhfjOhf L z H ¬ G ” a f Q V u g H « h § ¥ J ¢ f e j L H « j U H m g h P d t m ” V a g H d w ‘ j
ngU Vl®H Hƒ£ “¬Uhs¢‘ ’QVugH «h§¥g m¢VwfgH Jhk‘”lgH WzhwO MhUHVl Kl ¬”¶jgg LzH¬ G”af ij¢fej dt c‘VagH Gfr F‘g¨lgH
.J¢fejgH Kh”l vl Gqt• G¸”af Lxbj¢ E¢Pf F¢”Vjgg p¢PwgH vq‘lgH ¬¢¬Pj
tms¬ugH mPH«™ mfskghf QVugH Rh¨k
a
a
b
(‹23x ×dŒt•) dŒt®H Rh¨kgg nwr®H ¬PgH
a
(‹60x ds•V) ds•VgH Rh¨kgg nwr®H ¬PgH
b
Tg D¬C¢ K• K”l¢ hl” ’if –‘lslgH ¬PgH ngî Gw‘ ¬r QfŒlgH K• ngî V¢a¢ VŒk J‘w chls ¬kU ’ms¬ugH G¢‘Pj WHVr• V¢‘¬j Fk¥j
.i…gj ngî if –‘lslgH ¬PgH Kl Ve”• QfŒlgH
.m¢s•VgH‘ m¢Œt®H K¢j‘wŒgH K¢jl¢ŒgH djg” dt MV‘wgH “¢VPj K”l¢ B
27
QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
b
mq‘VulgH MV‘wgH ¨fq
¨hŒs™H m¢‘H« ¨fq
dt LH¬r®H Iƒ£ ¬Uhsj‘ .¨fqgg LH¬r• mufV¶f ¬‘«l QVugH «h§¥
«h§¥ vq‘l ¨fqg ’h§qVU m¢‘H«‘ MV‘wgH ch…jVH V¢¢yj
L¬ŒgH FPsg‘ ’m¢Œt®H m¢H‘«gH ¨fqg KH«jBH L¬r J¢fejf Lr ’QVugH
.S”hul Ih¥jH dt m¢…gOgH KH«jBH L¬r J¢fejf Lr
mghP dt ‘• ¸‘jsl p¨s ngU QVugH «h§¥ vq‘ L¬U mghP dt
’QufgH hl§quf vl QVugH «h§¥‘ mahagH Kl G” ¬lhuj L¬U
’vq‘gH Hƒ£ p¢Pwjg ’mq‘VulgH MV‘wgH dt THVPkH E¬P¢
Kl ¬¢«lg 29 mP…w nt "THVPkBH I‘aj p¢Pwj" v¥HV
.G¢wh…jgH
.“¢k¢uf VVqgH RhPgî ngî D¬C¢ ¬r ikl EufklgH ¬¢¬agH x‘qgH K® ’–hfwlgH V¬wl G¢yaj xhke• ms¬ugH ngî V±kgH Fk¥j
MV‘wgg dzhŒgjgH ¨fqgH
¨fqgH m…¢±‘ Gluj K
¸ H‘e 3 GbO dt‘ .AUTO PC ngU ¨yqH “gƒf Lh¢Œgg ’MV‘wgH M¬‘¥ K¢sPj ngî JBhPgH Quf dt œhjPj ¬r
.mk”ll M¬‘¥ Gqt¶f MV‘w L¢¬Œjg “gƒ‘ ’mUhsgH‘ ¬¬VjgH L¢r ¨fq M¬hUî ngU «h§¥gH dt mk¦lqlgH d”ƒgH dzhŒgjgH
.K
¸ H‘e 3 M¬lg mahagH K”V dt dghPgH V¬wlgH Jhl‘gul QVU Lj¢
dwOagH Vj‘¢fl”gH MVhaî Vh¢jOH ¬kU Bî mPhjl V¢Y m…¢±‘gH Iƒ£
h§P‘q‘ m¥V¬‘ MV‘wgH L¥P ¨fq
.DVCfgH «¢”VjgH mg¥U V¢‘¬jf MV‘wgH M¬P M¬h¢«f Lr -2
F‘g¨lgH L¥PgH ngU mq‘VulgH MV‘wgH L¥P ¨fqH -1
.L‘«gH mg¥U LH¬Ojshf
x¬f ¬uf VŒjslgH «¢”VjgH K‘¬ x‘qgH V¬wl MVHVP G‘Pj ¬Œt ’h‰k”ll “gƒ Kh” Hƒî ’«¢”VjgH G¢¬uj Gfr «h§¥gH xhlPB mŒ¢r¬ 30 “VjH
(15 mP…w) .‰MVahfl G¢yajgH
QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
28
TVPklgH ifa I‘ajgH p¢Pwj
.QVugH «h§¥ m¢‘H« ¨fq L¬U Ffsf mtVPkl mq‘VulgH MV‘wgH i¢t K‘”j DƒgH vq‘gH ngî TVPklgH ifa I‘ajgH V¢a¢½
¬uf KU L”PjgH «h§¥ ‘• QVugH «h§¥ ngU M¬‘¥‘lgH TVPklgH ifa i¢‘ajgH p¢jh…l LH¬OjsH ngU WVPH
I‘ajgH p¢Pwjg
dgU ¨yqH ’mP…wgH “gj QVU ¬uf‘ ’TVPklgH ifa i¢‘ajgH mP…wgH QVug
.MV‘wgH Kl dg…sgH x«¥ghf ¬‘¥‘lgH I‘ajgH p¢Pwjg
ngU ¨y q H L e ’MV‘wgH ngU• ¬ ‘¥‘lgH
.
/
ngU ¨yqHH
.
/
ngU ¨yqHH
VwjŒj G¢¬ujgH Jhrh¨k Kït ’“gƒ vl‘ ’ds•VgH TVPklgH ifa I‘ajgH p¢Pwj K”l¢ •
.p¢PwjgH Hƒ£ Gel ngU
.QVugH m¢‘H« Gelj B ml¢ŒgH Iƒ£ K• MhUHVl F¥¢ ’¨fqgH ml¢r ngî MVha™H Lj¢ ’I‘ajgH ¨fq ¬kU‘ •
.J¢fejgH T‘V± FsP ngU I‘ajgH ¨fq ml¢Œg if –‘lslgH N¬lgH TgjO¢ •
QVugH «h§¥ J¢fej T‘V± ngU Tr‘j¢ Hƒ£‘ 3:4 h§Uh…jVH ngî h§g‘¨ mfskf ‘• Rsjl G¢¨jsl G”a dt V‘wgH QVuj B ¬r •
.mahagH‘
œƒhlkgH JHƒ V‘wgH dt mgzhl ml¢Œjsl ¨‘¨O ‘• ¨‘¨O V§±j ¬r ’“gƒ ngî mthq™hf ’mr¬gH GŒj ’V¢e¶jgH dt I‘ajgH ¨fq •¬f¢ hl¬kU •
.«h§¥gH dt GgO ngî v¥V¢ B Hƒ£‘ ’M¬ŒulgH
¨fqg M¬¬PlgH L¢ŒgH‘ h§qVU Lj¢ djgH ‘¢¬¢…gH MVhaî c‘k ngî “gƒ v¥V¢‘ ’I‘ajgH ¨fq xhke• mahagH ngU µ¢¥qgH Vhe› V§±j ¬r •
.µ¢¥qgg Vhe› K‘¬f igbO MV‘wgH QVU Lj¢ DƒgH Rh¨kgH dt I‘ajgH ¨fq L¢r ¬¬P ’JBhPgH Iƒ£ Gel dt‘ ’I‘ajgH
.GhO¬™H MVhaî c‘k ngî v¥V¢ Hƒ£‘ ’I‘ajgH ¨fq ¬kU p¢Pw G”af MV‘wgH V§±j B ¬r •
29
QVugH «h§¥ vq‘l ¬¢¬Pj
G¢w‘jgH
:dg¢ hll ¬”¶j ’QVugH «h§¥f MVhaî V¬wl G¢w‘j ¬kU
.Jb¢w‘j D• xHV¥î Gfr M«§¥®H G” G¢yaj ThŒ¢î •
.V¬wl G”g mP¢PwgH MVha™H Jbf” LH¬OjsH •
.Jbf”gH v¢l¥ J¢fej Lh”Pî Kl ¬”¶jgH •
RS-232C Gf”
1
USB Gf”
2
LAN Gf”
3
HDMI Gf”
4
(RtVlgH) Vj‘¢fl”gH Gf”
5
J ‘wgH Gf”
6
MV‘wgH/J‘wgH «h§¥
G‘lPl Vj‘¢fl”
dfj”l Vj‘¢fl” ‘•
maha
G‘lPl Vj‘¢fl”
dfj”l Vj‘¢fl” ‘•
i¢¥‘jgH «h§¥
1
2
3
mt‘…wl
3
HDBaseT
4 4
5
5
6 6
JhUhls
6
’(20 mP…w nt " M‘fugH Jh¢‘jPl" v¥HV) QVugH «h§¥ vl mŒtVl Jbf”gH Quf K‘”j B ¬r ’IbU• mPq‘lgH Jb¢w‘jgg mfskghf •
.Jh¢k‘Vj”g™H v¢f JbPl Kl Jbf”gH “gj xHVa K”l¢ K”g‘
.VO· «HV¨ Kl QVugH «h§¥f mŒtVlgH d…gOgH G¢w‘jgH SfhŒl TgjOj .¨Œt m¢u¥VlgH QHVY©g d£ m¢P¢q‘jgH L‘sVgH Iƒ£ •
¨yqgH D¬C¢ hl M¬hU‘ ’QVU «h§¥f h§g¢w‘j ¬kU h§f mwhOgH m¢¥VhOgH ‘¢¬¢…gH ƒthkl G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• Kl ¬¢¬ugH Gyaj B •
.h§g¢yaj ThŒ¢î ‘• m¢¥VhOgH QVugH maha G¢yaj ngî mahagH «lV i¢gU L‘sVlgH m…¢±‘gH –hj…l FN+ Gel p¢jh…l mU‘l¥l ngU
mU‘l¥l ngU TVujgg G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH Rzhe‘ ngî c‘¥VgH n¥V¢‘ ’ijHƒ Jr‘gH dt K‘kulgH m…¢±‘gH –hj…l ngU‘ FN ngU ¨yqH
.G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH p¢jh…l
V¬wl «h§¥ G¢yaj Kl ¬”¶j ’p¢PwgH ‘¢¬¢…gH V¬wl ¬¢¬Pj‘ QVugH «h§¥ G¢yaj ¬uf M¬¬PlgH ‘¢¬¢…gH MV‘w QVU L¬U mghP dt •
.p¢Pw G”af MVha™H Jbf” G¢w‘j Kl “gƒ” RŒPj‘ ’L¢gs ‘Pk ngU iglU‘ ‘¢¬¢…gH
G¢w‘jgH
30
HDBaseT GbO Kl M¬¬ujl V¬hwl G¢w‘j
Iƒ£ GŒjkj‘ ’m…gjOlgH L”PjgH JHVhaî‘ ’JkVe¢™H‘ ’J‘wgH‘ dlrVgH ‘¢¬¢…gH‘ HD K¢f vl¥¢ GhwjH Vh¢ul ‘£ HDBaseT
HDBaseT G‘PjgH mt‘…wl LH¬OjsH vl ’Vjl 100 ngî ig‘¨ Gw¢ ¬r DƒgH (Ve”• ‘•) ¬PH‘ CAT 5e Gf” vl JHVha™H
.HDBaseT vl QVugH «h§¥g M¬¬ujl V¬hwl G¢w‘jf L‘Œj ¬r ’(h¢Vh¥j MVt‘jl)
.h§Uh¨ŒkH ‘• MVha™H A¢‘aj dt “gƒ Ffsj¢ ¬Œt i”fhaj ‘• Gf”gH Tg Fk¥j 4RJ5 Gf” G¢w‘j ¬kU
.dgu…gH ¨¢¨OjgH TgjO¢ ¬r ’¨Œt MVha´g ‘£ Ihk¬• dP¢q‘jgH LsVgH
G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
Blu-ray G¦yal½
IR RX
HDBaseT mt‘…wl
LAN Gf”
L”PjgH Vj‘¢fl”
QVugH «h§¥
.h§kl Gqt®H ‘• CAT5e mzt Kl mklCl Jbf” LAN L¬OjsH •
.Vjl 100 QVugH GŒkg N‘wŒgH mthslgH •
.Jhz¢fgH Quf dt “gƒ Kl Gr• GŒkgH mthsl K‘”j ¬r •
.v¦l¥l ‘• T‘…gl Kh” Hƒî LAN Gf” L¬Ojsj B •
.m¥qgH Quf EH¬Pî dt ¨hŒs™H GbO LAN Gf” “t ‘• J¢fej Ffsj¢ ¬r •
.K‘lql V¢Y R‘sgH dt M¬‘¥‘lgH HDBaseT GhsV™H M«§¥• G”f G¢w‘jgH •
.QVugH «h§¥f V¬wlgH M«§¥• Gw‘jg h§lH¬OjsH ¬kU p¢Pw G”af MV‘wgH GŒk Kl HDBaseT GhsV™H M«§¥• Quf K”lj½ B ¬r •
31
G¢w‘jgH
G¢yajgH
QVugH «h§¥ G¢yaj x¬f
G¢yajf Lr Le ’¨zhPgH dt ¬‘¥‘lgH SfŒlghf‘ QVugH «h§¥f mrh¨gH Gf” Gw
¦ ‘ -1
(mrh¨gH) POWER VaCl K• Kl ¬”¶j .(¬¥
ˆ ‘½ hle¢P) ¨zhPgH SfŒl –hj…l
.Vh¢jgH G¢w‘j ¬uf VlP®H K‘gghf xdq¢ QVugH «h§¥ ngU ¬‘¥‘lgH
’dqV®H FVsjgH Kl m¢hlPgH v¨hŒf “¬l¢ K• F¢”VjgH WwOjl Kl Fg¨H •
V¬wl G¢yaj ThŒ¢î Kl ¬”¶jgH n¥V¢ ’QVugH «h§¥g “lH¬OjsH L¬U ¬kU‘
.FVsjgH v¨hr «h§¥ GbO Kl ds¢zVgH mrh¨gH
Fk¥jg «h§¥gH vl ¨Œt (mrh¨gH Gf” Gel) m¢gw®H JhŒPglgH LH¬OjsH n¥V¢ •
.R¢VPgH‘ m¢zhfV§”gH Jhl¬wgH KU ml¥hkgH V¨hOlgH Gel mgljPl V¨hOl D•
ƒO¶l K‘”¢ K• ngU WVPH ’«h§¥ghf GgO E‘¬P mghP dt mlbsgH dUH‘¬g •
.mrh¨ghf «h§¥gH ¬H¬l™ dqV®H FVsjgH v¨hŒf ‰bwjl dzhfV§”gH Vh¢jgH
iul Glhujj DƒgH ¬ljulgH c«‘lgH Kl Fg¨H ’ƒO¶lgH Hƒ£ VtH‘j L¬U mghP dt‘
.if¢”Vjf Lh¢ŒgH
VqO®H K‘gghf mrh¨gH VaCl Ql‘¢s ’«h§¥gH G¢yaj x¬fg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ dt
V« ngU ¨yqH -2
.G¢yajgH ¬¢r QVugH «h§¥ K‘”¢ hl¬kU K‘ggH S…kf Mxhq™H dt Vljs¢‘
.MV‘wgH –‘q‘ m¥V¬ ¨fqg DVCfgH «¢”VjgH mg¥U V¢‘¬jf Lr (MV‘VqgH ¬kU)
.mrh¨ghf –hfwlgH ¬H¬lî Gfr h‰f¢VŒj m¢khe 90 M¬lg ¬¢VfjgH –‘HVl G¢yajf L‘Œ¢st ’RfhsgH ¨hakgH Kl h‰kOhs QVugH «h§¥ GH«¢ B Kh” Hƒî •
.ig¢yaj ¬V¥lf “gƒ‘ ’«h§¥gH G¢yaj ThŒ¢î Gfr Gr®H ngU Rzhr¬ SlO V±jkH ’x‘qgH V¬wlg dqHVjtBH VlugH ngU ±h…Pgg •
.h‰¢…¢±‘ b
‰ gO S¢g Hƒ£‘ ’x‘qgH V¬wl Jfe¢½ K• Gfr POWER V« ngU ¨yqgH ¬uf hq
‰ ¢l‘ MV‘wgH V¬wj½ ¬r •
Jhl¢gujgH chfjhf mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr h§f V§±js djgH myggH VjOH ’ng‘®H MVlgg m…¢±‘gH Iƒ£ ¨¢akj Lj Hƒî -3
.mahagH ngU V§±j djgH
"Khl®H JH¬H¬Uî" v¥HV .LhrV• mjs Kl mk‘”l V‘Vl mlg” GhO¬™ L§s®H p¢jh…l ngU ¨yqht ’V‘Vl mlg” GhO¬î “kl Fg¨
½ Hƒî -4
.45 mP…w dt
-5
.mgwjlgH M«§¥®H v¢l¥ G¢yajf Lr -6
.mahagH ngU h§thaj”H Lj djgH m¢ghPgH GO¬gH MVhaî V§±j .GO¬gH JHVhaî KU EPfgH dt QVugH «h§¥ •¬f¢ T‘s -7
.GO¬ MVhaî ngU V‘eugH K¢Pg V‘§±gH "(MVhaî ¬¥‘j B) No Signal" mghsV GwH‘jst ’mPghw ‰MVhaî «h§¥gH ¨Œjg¢ Lg Hƒî
.33 mP…w dt "GO¬gH JHVhaî K¢f G¢¬fjgH" v¥HV .mf‘g¨lgH GO¬gH MVhaî ¬¢¬Pjg GhO¬î ngU hq
‰ ¢• ¨yqgH “k”l¢
’m¢…gOgH maha ngU "(Rh¨kgH œVhO) Out of Range" mghsVgH V§±js ’QVugH «h§¥ G¢yaj Rh¨kg GhO¬™H MVhaî mr¬/¬¬Vj «‘h¥j ¬kU
.60 mP…w nt "J¢r‘jgH G‘¬¥" v¥HV .nk¬• ¬H¬Uî ngî GO¬gH MVhaî ¨fq ‘• QVugH «h§¥ mr¬ vl RtH‘jj GO¬ MVhaî ngî V¢¢yjgH n¥V¢
G¢yajgH
32
LzH‘ŒgH LH¬OjsH
.¬H¬U™H‘ ¨fqgH Jh¢glU Kl ¬¢¬ugH xHV¥™ (OSD) mahagH ngU QVugH LzH‘Œf QVugH «h§¥ ¬¢‘«j Lj
.dgu…gH L¢lwjgH KU TgjOj ¬r‘ ¨Œt m¢P¢q‘j QHVY® d£ Ihk¬• mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr Jh¨Œg K¶f LgugH n¥V¢
.(OSD) mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr ngU mlhU MV±k dg¢ hl¢t‘
1
GO¬gH MVhaî
m¢ghPgH
mlzhŒgH mk‘Œ¢•
m¢s¢zVgH
4
1
2
MV‘wgH
MV‘wgH vq‘
dsh¢r
L¬OjslgH vq‘ ¨fq
mghPgH
mlzhŒgH
m¢s¢zVgH
5
cԬsgH
2
3
5
K¢hfjgH
K‘ggH
K‘ggH Kl m…¢…O m¥V¬
M¬PgH
JH¬haVî V«
G¢yajgH
L¬Œjl
6
m¢UV…gH mlzhŒgH
3
m¢ghPgH MV‘wgH vq‘ ¨fq M¬hUî
œ‘VO
4
6
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥f ngU MENU ¨yqH mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr ngî G‘w‘gg
.mlzhŒgH VwhkU K¢f GŒkjgg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ngU ‘• QVugH «h§¥ ngU / / / L§s®H p¢jh…l L¬OjsH •
.mlzhŒgH Kl VhjOlgH VwkugH ngU ¬¢”¶jgg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ ngU ¬‘¥‘lgH OK L¬OjsH •
GhO¬™H JHVhaî K¢f G¢¬fjgH
GhO”
K”l¢ B “gƒ vl‘ ’¬PH‘ Jr‘ dt M«§¥• M¬uf QVugH «h§¥ G¢w‘j K”l¢
EPf¢ G¢yajgH x¬f ¬kU‘ ’M¬PH‘gH MVlgH dt mglh” M¬PH‘ maha Kl Ve”• QVU
.mPhjlgH JHVha™H KU ‰h¢zhŒgj QVugH «h§¥
vq‘ dt dzhŒgj GhO¬î KU EPf >dshs• :Lh±kgH ¬H¬Uî mlzhr K• Kl ¬”¶j
.JHVha™H KU dzhŒgjgH EPfghf QVugH «h§¥ Lh¢r dt FYVj Jk” Hƒî G¢yajgH
:V¬wlgH ¬¢¬Pjg
.V¬wlgH ¬¢¬Pj ¨¢Va V§±¢s .INPUT ngU ¨yqH -1
V« ngU ¨yqH Le ’mf‘g¨lgH MVha™H Vh¢jOH Lj¢ K• ngî
/
ngU ¨yqH -2
.OK
Kl m¢‘H« dt ¬¬PlgH V¬wlgH Jhl‘gul V§±j ’MVha™H Thaj”H V‘t
’QVugH «h§¥f ¬PH‘ «h§¥ Kl Ve”• G¢w‘j mghP dt‘ ’¸KH‘e M¬ug mahagH
.NVO• MVhaî KU EPfgg 2-1 K¢j‘¨OgH VHV”j K¢uj¢
.m…gjOl GO¬ JHVhaî K¢f G¢¬fjgH ¬kU mq‘VulgH MV‘wgH c‘¨s N‘jsl V¢yj¢
33
G¢yajgH
QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î
F¥jsj Lg Hƒî‘ ’¬¢”¶jghf “fgh¨j mghsV V§±js‘
V« ngU ¨yqH -1
.mghsVgH d…jOjst ’M¬‘¬ul K
¸ H‘e GbO
.NVO• MVl
ngU ¨yqH -2
“gs GwtH ’–‘HVlgH Tr‘jj hl” Jfhe VlP• mrh¨gH VaCl x‘q pfw¢ -3
.dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶l Kl mrh¨gH
.‰b¨U Gel¢ B “gƒ‘ ’dzhfV§”gH Vh¢jgH Gf” Gwt ¬uf njP Mxhql VaClgH xH‘q• G±j ¬r
G¢yajgH
34
LzH‘ŒgH G¢yaj
.L¬OjslgH QVugH «h§¥ «HV¨‘ ¬¬PlgH MVha™H c‘k FsP TgjOj mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r K• m±Pbl n¥V¢½
.mukwlgH m”VagH Gfr Kl i¨fq Lj VwkU dgî V¢aj *
.HDR h‰¢zhŒgj MV‘wgH vq‘ pfw¢ ’dghugH d”¢lhk¢¬gH N¬lgH JHVhaî Jhl‘gul GhO¬î ¬kU 1*
.vq‘gH Hƒ£ J¢fej Lj¢ “ 4 –hj…l ¬H¬Uî G¢yaj ThŒ¢î ¬kU 2*
mlzhŒgH Lh±k
JHVh¢OgH
2
/DICOM/Lg¢…gH/sRGB/*dsh¢r/v¨hs
*(FHD)/1*(HDR)/2 L¬OjslgH/1 L¬OjslgH
/Lg¢…gH/sRGB/dsh¢r/v¨hs
2 L¬OjslgH/1 L¬OjslgH/DICOM
m¢UV…gH mlzhŒgH
m¢s¢zVgH mlzhŒgH
MV‘wgH vq‘
JH¬H¬U™H G¢lPj
L¬OjslgH vq‘ ¨fq
L¬Ojsl vq‘ V¢¢yj
cԬsgH
K¢hfjgH
K‘ggH
K‘ggH Kl m…¢…O m¥V¬
M¬PgH
2.6/2.5/2.4/2.3/2.2*/2.1/2.0/1.8/1.6
hlhY ¬¢¬Pj
2.8
Q…Okl/*Twjkl/¨s‘jl
mwhŒl/RV«• Fs”/VqO• Fs”/VlP• Fs” m¢k‘ggH MVHVPgH m¥V¬
RV«• mwhŒl/VqO• mwhŒl/VlP•
dshs®H K‘ggH
L¬Œjl
K‘ggH œV¬j
V‘hPl 6 KH‘g• ¨fq
Fs”
vfajgH
K‘ggH K¢sPj
MVafgH m¥V¬
MoviePro
mŒzht –‘q‘gH mr¬
Vl®H xhygî/K¢¢uj M¬hUî
m¢ghPgH MV‘wgH vq‘ ¨fq M¬hUî
35
LzH‘ŒgH G¢yaj
MV‘wgH
JHVh¢OgH
m¢UV…gH mlzhŒgH
10:16/9:16/3:4/dŒ¢ŒP/*dzhŒgj
QVugH ngî G‘¨gH mfsk
MV‘wgH m¢uq‘
D‘gU psl ¨fq
mgPVlgH
dŒt®H L¥PgH
“ 4 –hj…l
ThŒ¢î/*G¢yaj
d…gOgH TŒsgH /dlhlBH TŒsgH/d…gO/*dlhl•
*ThŒ¢î/G¢yaj
ds•V‘ 360/D¬hwjrî/N¬hU*
x‘qgH V¬wl LH¬OjsH Jr‘
N¬hU
D¬hwjrî
ds•V‘ 360
*ThŒ¢î/G¢yaj
m¢s¢zVgH mlzhŒgH
QVugH
dz‘qgH ¨hŒs™H «h§¥ vq‘
VhfjOBH œƒ‘lk
x‘qgH V¬wl vq‘
V¬wl Jhl‘gul
x‘qgH
x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî
F¢”VjgH
m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘
myggH
*RV«•/¬‘s•/VqO•
*Canon/RV«•/¬‘s•
/mŒ¢r¬ 15/Rzhr¬ 10/Rzhr¬ 5/G¢¨uj
m΢r 30/m΢r 25/*m΢r 20
*ThŒ¢î/G¢yaj
G…s•/K¢l¢gH ngU•/Vhs¢gH ngU•/*TwjklgH
Vhs¢gH G…s•/K¢l¢gH
/*m¢khe 15/¸KH‘e 10/K
¸ H‘e 5/LzH¬ Gya
m¢khe 30/m¢khe 25/m¢khe 20
*ThŒ¢î/G¢yaj
ThŒ¢î/*G¢yaj
m¢…gOgH K‘g
m¢H¬fgH maha
dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
dshs• :Lh±kgH ¬H¬Uî
MVahflgH mrh¨gH G¢yaj
mlzhŒgH vq‘l
mlzhŒgH QVU Jr‘
mlzhŒgH JH¬H¬Uî
V¢”ƒj mghsV
GhO¬î LsH V¢¢yj
dzhŒgj GhO¬î KU EPf
LzH‘ŒgH G¢yaj
36
JHVh¢OgH
m¢UV…gH mlzhŒgH
SDR/*dzhŒgj
HDR
¨s‘jl/*Twjkl/Q…Okl
EOTF
J‘wgH
J‘wgH Lj”
*ThŒ¢î/G¢yaj
¬‘¬Pl N¬l/Glh” N¬l/*dzhŒgj
HDR*1
J‘wgH JH¬H¬Uî
N¬l HDMI
V‘VlgH mlg” V¢¢yj
*ThŒ¢î/G¢yaj
*ThŒ¢î/G¢yaj
RS232/LAN*/HDBaseT
mghPgH
*ThŒ¢î/G¢yaj
DHCP
IP KH‘kU
m¢UV…gH m”fagH mUhkr
m¢qHVjtBH MVh¦fugH
m¢s¢zVgH mlzhŒgH
G¢yajgH G…r
V‘VlgH mlg”
mahagH p¢jh…l G…r
L”PjgH ƒ…kl ¬H¬Uî
L¬Œjl :Lh±kgH ¬H¬Uî
m¢”gsgH LAN m”fa
DNS L¬hO
R¢f¨j
*ThŒ¢î/G¢yaj
PJLink ¬hljUH
PJLink V‘Vl mlg” V¢¢yj
*ThŒ¢î/G¢yaj AMX «h§¥ Thaj”
MAC KH‘kU
¬H¬ujsH vq‘ K¢”lj
*ThŒ¢î/G¢yaj
m”fagH
/JhUhs 3/mUhs 1/*mŒ¢r¬ 20 vq‘g dzhŒgj G¢¨uj
JhUhs 96/JhUhs 6
m”fagH ¬H¬ujsH
*Vl®H xhygî/K¢¢uj M¬hUî
m”fagH JH¬H¬Uî
m¢¨h¢jPBH LAN m”fa
JH¬H¬U™H mth” K¢¢uj M¬hUî
GhO”
MV‘wgH vq‘
–‘q‘gH mr¬
KH‘g®H Lh±k
x‘qgH V¬wl LH¬OjsH Jr‘
Jhl‘gul
mjfhegH µlHVfgH VH¬wî
.HDR MV‘wgH vq‘ K‘”¢ B hl¬kU h‰j£hf h‰¢¬hlV K‘ggH pfw¢ 1*
37
LzH‘ŒgH G¢yaj
MV‘wgH mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
h§k¢f Kl Vh¢jOBH “k”l¢ E¢Pf h‰Œfsl M¬ulgH V‘wgH chq‘• Kl ¬¬U Dƒ Rfsl ¨fqf QVugH «h§¥ vjlj¢
.GO¬gH MVhaî MV‘w c‘k‘ G¢yajgH mz¢f vl Fshkj¢ hlf
.W‘wkgH Kl V¢e”gH vl m¢qVU V‘w‘ mrVal mtVY dt LH¬Ojsbg Fshkl :v¨hs •
.“gƒ V¢Y‘ (Lbt•) mk‘gl V‘w ‘• Vj‘¢fl”gH Jhaha QVug hl‰zbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :dsh¢r vq‘gH •
V‘wgH‘ ’sRGB LU¬j m¢lrV HV¢lh” Kl V‘wgH QVug hl‰zbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :sRGB vq‘gH •
.sRGB Vh¢ul vl mŒtH‘jlgH
MV‘wgH vq‘
.(Lbt®H) mk‘glgH V‘wgH QVug h‰lzbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :Lg¢…gH vq‘gH •
QVugH «h§¥ K¶f LgugH dyfk¢ .(Lbt®H) m¢f¨gH V‘wgH QVug hl‰zbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :DICOM vq‘gH •
.m¢f¨gH Jhw‘P…gH ‘• mua®H MxHVr v¢¨js¢ B ‘§t ’m¢f¨gH V‘wgH QVug WwOl½ V¢Y
h£¬uf‘ ’WwOl ¬H¬Uï” ’h§f Jlr djgH V‘wgH M¬‘¥ JH¬H¬Uî ±…P K”l¢ :2 L¬OjslgH/1 L¬OjslgH •
.MV‘wgH vq‘ Gel JH¬H¬U™H ±…P‘ Vh¢jOH “k”l¢
.K‘g‘ hlh¥ Gqt• ngU h§¨fq Lj¢ ’HDR GO¬gH MVhaî K‘”j hl¬kU :HDR •
JH¬H¬U™H G¢lPj •
’“jh¥h¢jPB mfshkl mPhjlgH V‘wgH chq‘• K”j Lg hl hl§k¢f Kl Vh¢jOBH L¬Ojslgg K”l¢ Khuq‘ “hk£
2 L¬OjslgH ‘ ’dwOagH Vj‘¢fl”gH V¬hwlg (dl¢¬ŒjgH QVugH vq‘ ngU LzhŒgH) WwO¢½ 1 L¬OjslgH
.‘¢¬¢…gH V¬hwlg (dsh¢ŒgH vq‘gH ngU LzhŒgH)
.MV‘wgH vq‘ > MV‘wgH ngî F£ƒH -1
.2 L¬OjslgH ‘• 1 L¬OjslgH Vh¢jOB
/
ngU ¨yqH -2
vq‘ ¨fq mP…w V§±j ƒzk¢P .OK ngU ¨yqH Le ’L¬OjslgH vq‘ ¨fq ¬¢¬Pjg
ngU ¨yqH -3
.L¬OjslgH
L¬OjslgH vq‘ ¨fq
.OK ngU ¨yqH Le JH¬H¬U™H G¢lPj ¬¬²P -4
.“jh¥h¢jPB mlxbl Ve”®H MV‘wgH vq‘ Vh¢jOB
/
ngU ¨yqH -5
.MV‘wgH mlzhr ngî c‘¥Vgg MENU‘ OK ngU ¨yqH -6
¨yqghf L¢ŒgH ¨fq Le Kl‘ ’h£V¢¢yj dt FYVj djgH m¢UV…gH mlzhŒgH VwhkU Vh¢jOB ngU ¨yqH -7
.¬¬PlgH L¬OjslgH vq‘ Jb¢¬ujgH ¬¬Pj hl” . / ngU
LzH‘ŒgH G¢yaj
38
Tw‘gH
m…¢±‘gH
L¬Ojsl vq‘ V¢¢yj •
T‘VP ¬¬U Gw¢ K• K”l¢‘ ’(2 L¬OjslgH ‘• 1 L¬OjslgH) mwwOlgH MV‘wgH chq‘• m¢lsj M¬hU™ ¬¬P
JhthslgH‘ (9-0) LhrV®H‘ (A-Z’ a-z) m¢«¢g¥k™H m¢zh¥§gH T‘VPgH ‰mglha h‰tVP 9 ngî ¬¢¬¥gH LsBH
.(_)
.MV‘wgH vq‘ > MV‘wgH ngî F£ƒH -1
.2 L¬OjslgH ‘• 1 L¬OjslgH Vh¢jOB
/
ngU ¨yqH -2
vq‘ ¨fq mP…w V§±j ƒzk¢P .OK ngU ¨yqH Le ’L¬OjslgH vq‘ ¨fq ¬¢¬Pjg
ngU ¨yqH -3
.L¬OjslgH
vq‘ V¢¢yj mP…w V§±j ƒzk¢P .OK ngU ¨yqH Le L¬Ojsl vq‘ V¢¢yj ¬¢¬Pjg
ngU ¨yqH -4
.L¬Ojsl
.T‘VPgH Vh¢jOB
/ / /
L¬OjslgH vq‘ ¨fq
L¬OjsH -5
.œ‘VOgg MENU ngU ¨yqH xh§jkBH ¬kU‘ -6
dt xH¬‘sgH R¨hklgH V§±j E¢Pf VwkugH Hƒ£ ¨fqH .MV‘wgH c‘¨s ¬H« hl¦g” ’c‘¨sgH ml¢r J¬H« hl¦g”
cԬsgH
.MV‘wgH Kl mk”H¬gH R¨hklgH G¢wh…j M¬£hal –hjj½ njP ’d£ hl” xH¬‘s MV‘wgH
K‘ggH Kl N‘jsl nwr• ¨fqg VwkugH Hƒ£ L¬OjsH ’MV‘wghf K¢hfjgH N‘jsl ¬H« ’ml¢ŒgH Ju…jVH hlg”t
K¢hfjgH
.QVugH mz¢f‘ ¬¬PlgH GO¬gH vl Fshkj¢g c‘¨sgH ¬H¬Uî ¨fq ¬uf Q¢f®H
KH‘g• pfwj ’‰H¬¥ h‰u…jVl ¬H¬U™H Kh” Hƒî‘ .KH‘g®hf h‰ufaj Gr• MV‘wgH pfwj ’ml¢ŒgH Jq…OkH hlg”
K‘ggH
.m¢urH‘ V¢Y h§gu¥¢ hll ‰H¬¥ m¢‘r MV‘wgH
K‘ggH ngî MV‘wgH Jghl ’ml¢ŒgH Jq…OkH hlg” .VqO®H K‘ggH ngî MV‘wgH Jghl ’ml¢ŒgH Ju…jVH hlg” K‘ggH Kl m…¢…O m¥V¬
.VlP®H
M¬PgH
.MV‘wgH –‘q‘ ¬H« ’ml¢ŒgH Ju…jVH hlg”
hlhY ¬¢¬Pj •
.MV‘wgH c‘¨s‘ GO¬gH V¬wl K¢f mrbugH ngî hlh¥ V¢aj
.“jb¢q…j FsP L¢ŒgH Iƒ£ VjOH : 2 . 1 / 2 . 0 / 1 . 8 / 1 . 6 •
mUhŒg ‘• mz¢qlgH mz¢fgg Gqt®H Vh¢OgH ‘£ Hƒ§t ’MV‘wgH c‘¨s ¨s‘jl ¬¢«¢ :2.3/2.2 •
.S‘g¥gH mtVY ‘• JhUhlj¥BH
.mlg±l mz¢f dt Lbt®H QVug Gqt®H N‘jslgH :2.5/2.4 •
.mlg±l ¬£hal ngU FghygH dt Gljaj djgH Lbt®H QVug Gqt®H Vh¢OgH :2.8/2.6 •
GhU cԬs
Q…Okl K¢hfj
Q…Okl c‘¨s
GhU K¢hfj
2.8
39
LzH‘ŒgH G¢yaj
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
L¬Œjl
Tw‘gH
m…¢±‘gH
m¢k‘ggH MVHVPgH m¥V¬ •
.M¬¬PlgH MVha™H c‘k FsP *K‘ggH MVHVP m¥V¬ JH¬H¬Uî JHVh¢O TgjOj
.(M¬Vhf KH‘g•) .RV«®H K‘gghf m¥V¬jl MV‘wgH pfwj :¨s‘jl -1
.m¢sh¢r KH‘g• MV‘wgH L¬Ojsj :Twjkl -2
.(mztH¬gH KH‘g®H) .VlP®H K‘gghf m¥V¬jl MV‘wgH pfwj :Q…Okl -3
:K‘ggH MVHVP Jh¥V¬ G‘P*
muzhagH RV¨gH N¬Pî ngU Rg¨¢ .mU‘kjl QHVY® L¬Ojsj‘ "xhq¢f" Vfjuj m…gjOl M¬¢¬U Gb± “hk£
K‘g mz¢£ ngU mq…Okl KH‘g• MVHVP vl Q¢f®H K‘ggH V§±¢ ."KH‘g®H MVHVP" Q¢f®H K‘ggH QVug
m¥V¬ ch…jVH ¬kU.RV«®H K‘ggH Kl ¬¢«lf FV„al½ Q¢f• mz¢£ ngU V§±¢ hl” .MVlPgH ngî Gzhl Q¢f•
.ijVHVP
.m¢ghjgH JHVh¢OgH ¨fqf “¢¬g Gq…lgH K‘ggH MVHVP ¨fq hq
‰ ¢• K”l¢
VqO®H‘ VlP®hf mwhOgH K¢hfjgH Jh¢‘jsl ¨fq p¢j¢ :RV«• Fs”/VqO• Fs”/VlP• Fs” •
.RV«®H‘
VqO®H‘ VlP®hf mwhOgH c‘¨sgH Jh¢‘jsl ¨fq¢ :RV«• mwhŒl/VqO• mwhŒl/VlP• mwhŒl •
.RV«®H‘
V‘hPl 6 KH‘g• ¨fq •
¬kU‘ ’h§¨fq Lj¢g KH‘g®H Kl JhU‘l¥l Js (RGBCMY) m…¢±‘gH Iƒ£ Vt‘j V‘hPl 6 KH‘g• ¨fq
.“jb¢q…j FsP M¬P ngU iufaj N‘jsl‘ irh¨k ¨fq “k”l¢ ’K‘g G” ¬¢¬Pj
L¬Œjl
D‘hlsgH RV«®H ‘• RV«®H ‘• VqO®H ‘• V…w®H ‘• VlP®H K¢f Kl K‘g ¬¬P¢S :dshs®H K‘ggH •
.dkH‘¥V®H ‘•
mk‘”l KH‘g• œHV¬î ngî Rh¨kgH M¬h¢« D¬Cj :K‘ggH œV¬j •
n¥V¢ Hƒg ’h§g K¢V‘h¥lgH K¢k‘ggH Kl m¢thqî Fsk Kl
KH‘g®H mrbU mtVulg dP¢q‘jgH G”agH ngî c‘¥VgH
V…w•
VlP•
VqO•
.h§quff
J¨fq‘ (VlP•) Red JVjOH Hƒî ’GhelgH G¢fs ngU
D¬Cj hl” ’¨Œt dŒkgH VlP®H Vh¢jOH Lj¢st ’0 ngU irh¨k
Kh¢s
dkH‘¥V•
VlP®H‘ V…w©g GzhlgH VlP®H œHV¬î ngî Rh¨kgH M¬h¢«
.dkH‘¥V©g GzhlgH
RV«•
K¢hfj N‘jsl Ve¶j¢‘ ’“jb¢q…j FsP L¢ŒgH ¨fq¢ :Fs” •
Lj¢ ¨fq G” S”uk¢‘ ’I¬¢¬Pjf Jlr DƒgH dshs®H K‘ggH
.V‘…gH ngU MV‘wgH ngU iglU
.V‘…gH ngU MV‘wgH ngU iglU Lj¢ ¨fq G” S”uk¢‘ ’“jb¢q…j FsP L¢ŒgH ¨fq¢ :vfajgH •
÷hu‰faj Gr• KH‘g• QVU ngî mq…OklgH JH¬H¬U™H D¬Cj E¢P ’‘¢¬¢t MV‘w dt K‘ggH VH¬Œl ‘£‘ vfajgH
’h‰¬¥ m¢ghU vfajgH m¥V¬ Jkh” Hƒî‘ ’Glh”ghf MV‘wgH Kl K‘ggH mgH«î ngî "0" ml¢ŒgH ¬H¬Uî D¬C¢ hl¢t
.m¢urH‘ V¢Y‘ mOVhw KH‘g®H pfwjt
LzH‘ŒgH G¢yaj
40
Tw‘gH
m…¢±‘gH
MoviePro •
Jh¢l«VH‘O L±k¢ ‘§t ’Vf”• mk‘Vl m¥V¬ vl KH‘g®H vfaj m¥V¬ ¨fqf “g pls¢ :K‘ggH K¢sPj •
.m…¢…¨ Xhfw•‘ mgOH¬jl m¢k‘g Jh¥V¬j‘ mg¢l¥ m¢k‘g Jh¥V¬j‘ m¢Œk mufal KH‘g• ngî M¬ŒulgH KH‘g®H
S¢g‘ Khsk™H MVaf KH‘g• MV¢hulf mwhOgH KH‘g®H œV¬jg d”ƒgH ¨fqgH m¢whO Vt‘¢ :MVafgH m¥V¬ •
.MV‘wgH dt NVO• KH‘g®
–‘q‘gH m¢ghU QVugH maha Jh¢‘jPl DVƒ¥ G”af ««uj mr¬gH mŒzht m¢kŒj d£ :mŒzht –‘q‘gH mr¬ •
.¨hlk®H‘ K¢hfjgH‘ KH‘g®hf Rguj¢ hl¢t
h‰Œfsl m¨‘fqlgH chq‘®H Gla¢ hlf) MV‘wgH vq‘ ¬¬PlgH ngU h§j¢V¥• djgH JHV¢¢yjgH mth” ¬¢u¢
.hŒ‰fhs m¨‘fqlgH vkwlgH L¢r ngî (2 L¬OjslgH‘ 1 L¬OjslgH
.¬¢”¶jgH mghsV QVU Lj¢t .OK ngU ¨yqH -1
ngî m¢ghPgH V‘wgH vq‘ ¬‘u¢ ƒzk¢P‘ .OK ngU ¨yqH Le K¢¢uj M¬hUî ¬¢¬Pjg / L¬OjsH -2
.hŒ‰fsl M¬¬PlgH vkwlgH JH¬H¬Uî
41
LzH‘ŒgH G¢yaj
L¬Œjl
vq‘ ¨fq M¬hUî
m¢ghPgH MV‘wgH
QVugH mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
.GO¬gH MVhaî V¬wlg h‰Œt‘ “gƒ‘ h§Uh…jVH ngî MV‘wgH QVU mfsk ¨fqg M¬¬ujl JHVh¢O VtH‘jj
«h§¥ mr¬ vl Fshkjj d” h¢‰fsk MV‘wgH L¥P G¢¬uj p¢j¢ :dzhŒgj •
.ds•VgH ‘• dŒt®H h§qVU dt m¢gw®H QVugH
3:4 MV‘w
M¬hUî‘ ’m¢gw®H h§jr¬ Rt‘ MV‘wgH ¨hŒsî Vh¢OgH Hƒ£ p¢j¢ :dŒ¢ŒP •
.QVugH mŒ¨kl vl Fshkjjg h§l¥P V¢¢yj
3:4 MV‘w
9:16 MV‘w
ngî G‘¨gH mfsk
QVugH
10:16 MV‘w
mfskf mahagH Twjkl dt h§qVU Lj¢ E¢Pf MV‘wgH L¥P G¬u¢ :3:4 •
.3:4 D‘hsj ch…jVH ngî QVU
3:4 MV‘w
mfskf mahagH Twjkl dt h§qVU Lj¢ E¢Pf MV‘wgH L¥P G¬u¢ :9:16 •
.9:16 D‘hsj ch…jVH ngî QVU
9:16 MV‘w
mahagH Twjkl dt h§qVU Lj¢ E¢Pf MV‘wgH L¥P G¬u¢ :10:16 •
.10:16 D‘hsj ch…jVH ngî QVU mfskf
10:16 MV‘w
Iƒ£ –hjj B hl” ’Jh£h¥jBH L§s• p¢jh…l L¬OjsH ’m¨ŒslgH MV‘wgH “¢VPjg‘ ’vq‘lgH ¨fq mP…w QVu¢
.dwOagH Vj‘¢fl”gH MVhaî ¬¢¬Pj ¬kU Bî m…¢±‘gH
.mufV®H TH‘PgH ¬kU mz¢¬VgH MV‘wgH FkH‘¥ xh…Oïf L‘Œ¢
MV‘wgH m¢uq‘
nŒf¢‘ Q‘VulgH x«¥ghf mzgjll mahagH G±j hlk¢f ’MV‘wgH Kl d…OlgH x«¥gH V¬r ¬H« ’ml¢ŒgH J¬H« hlg”‘
.‹100 mfskf mglh” MV‘wgH QVU 0 ¬H¬U™H dku¢ E¢P ’ds¬k§gH ¨fqgH m¢Phk Kl R¢r¬ QVugH
.MV‘wgH I‘aj G¢gŒjg mUhsgg dkl«gH RVh…gH ¨fq¢
D‘gU psl ¨fq
mgPVlgH
.dwOagH Vj‘¢fl”gH MVhaî ¬¢¬Pj ¬kU Bî m…¢±‘gH Iƒ£ –hjj B hl”
.MV‘wgg dŒt®H QVugH ¨fq¢
.dwOagH Vj‘¢fl”gH MVhaî ¬¢¬Pj ¬kU Bî m…¢±‘gH Iƒ£ –hjj B hl”
dŒt®H L¥PgH
.QVugH –‘q‘ mr¬ G¢¬fjf L‘Œ¢
.FHD ngî QVugH –‘q‘ mr ngî G¢¬fjf L‘Œ¢ :ThŒ¢î •
.(FHD) JfhegH vq‘gH ngU h¢‰zhŒgj MV‘wgH vq‘ ¨fq¢½s MV‘wgH vq‘
“ 4 –hj…l
.4K ngî QVugH –‘q‘ mr ngî G¢¬fjf L‘Œ¢ :(if nw‘l) G¢yaj •
LzH‘ŒgH G¢yaj
42
F¢”VjgH mlzhr
Tw‘gH
.25 mP…w dt "vq‘l Vh¢jOH" v¥HV ’maha TgO ‘• TŒsghf QVugH «h§¥ J¢fej K”l¢
MV‘wgH ‘gO Khlqg MVCfgH‘ MV‘wgH L¥P ¨fq ngU ¨lkgH Hƒ£ ¬Uhs¢
ngU ¨yqH VhfjOBH ¨lk RbY™‘ ’Jh£‘aj m¢• Kl mq‘VulgH
.ThŒ¢î ¬¬P‘ mlzhŒgH
V¢t‘j" v¥HV .mPhjlgH chq‘®H K¢f Kl Fshkl –hfwl V¬wl mrh¨ ¬¢¬Pjg L¬Ojs¢ :x‘qgH V¬wl vq‘ •
.54 mP…w dt "mrh¨gH
.54 mP…w dt "x‘qgH V¬wl Jhl‘gul" v¥HV :x‘qgH V¬wl Jhl‘gul •
–‘HVj¢ «h§¥gH h§f ¬‘¥‘lgH mz¢fgH ch…jVH Kh” Hƒî m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘ dt QVugH «h§¥ LH¬Ojshf nw‘¢½
.m¢‘zl m¥V¬ 30 ngî 5 K¢f MVHVPgH m¥V¬ Jkh”‘ ’VPfgH p¨s R‘t Vjl 3000‘ 1201 K¢f
m…¢±‘gH
¨hŒs™H «h§¥ vq‘
dz‘qgH
VhfjOBH œƒ‘lk
V¬wl JH¬H¬Uî
x‘qgH
mUVs M¬h¢« m¥¢jk G¢yajgH J‘w N‘jsl ch…jVH ngî "m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘" dt G¢yajgH D¬C¢ ¬r
.LhU i¥‘f xH¬®H‘ ¬¢VfjgH Lh±k K¢sPjg ml«bgH –‘HVlgH
’h¢‰zhŒgj «h§¥gH Tr‘j¢ ¬Œt ’IbU• MV‘”ƒlgH “gj H¬U NVO• m¢shr T‘V± G± dt QVugH «h§¥ G¢yaj ¬kU
dyfk¢ ’JBhPgH “gj Gel dt‘ ’¨V…l G”af ijVHVP m¥V¬ ch…jVH Kl «h§¥gH m¢hlPg mllwl m¢whOgH Iƒ£‘
G¢yaj m¢kh”lî Rfs hl dku¢ B ’“gƒ vl‘ ’Jb”algH “gj Kl WgOjgg m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘ ngî G‘PjgH
.M¬¢¬agH ‘• m¢shŒgH T‘V±gH v¢l¥ ‘• D• dt «h§¥gH
Vjl 1200‘ V…w K¢f –‘HVj¢ «h§¥gH G¢yaj mz¢f ch…jVH Kh” Hƒî m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘ LH¬OjsH Fk¥j
G”af QVugH «h§¥ ¬¢Vfj Lj¢s E¢P ’m¢‘zl m¥V¬ 40‘ m¥V¬ 0 K¢f –‘HVjj m¨¢PlgH MVHVPgH m¥V¬ Jkh”‘
.T‘V±gH Iƒ£ G± dt vq‘gH Hƒ£ G¢yajf Jlr Hƒî ¬zH«
43
LzH‘ŒgH G¢yaj
Jhu…jVlgH vq‘
m¢ghugH
dshs• :Lh±kgH ¬H¬Uî mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
.mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r myg ¨fq Kl K”l¢
.QVugH «h§¥g m¢…gOgH K‘g K¢u¢
.«h§¥gH G¢yaj ¬kU V§±js djgH mahagH ¬¢¬Pj Kl “k”l¢
VH¬£™H vklg mk¢ul m¢kl« MVjt ¬uf GO¬ MVhaî KU Ta”gH Lj¢ Lg Hƒî h‰¢zhŒgj QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢ïf plsj
.Mxhq™H V¬wl mrh¨g DV‘VqgH V¢Y
.mrh¨gH Gf” LH¬Ojshf mrh¨ghf ig¢w‘j ¬V¥lf h¢‰zhŒgj QVugH «h§¥ G¢yajf pls¢
myggH
m¢…gOgH K‘g
m¢H¬fgH maha
dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
mrh¨gH G¢yaj
MVahflgH
.mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr vr‘l ¨fq :mlzhŒgH vq‘l •
¬uf m¨ak mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r h§¢t nŒfj djgH m¢kl«gH MVj…gH K¢u¢ :mlzhŒgH QVU Jr‘ •
.p¢jh…lgH Kl D• ngU m¨yq VO›
mlzhŒgH JH¬H¬Uî
.V¢”ƒjgH GzhsV ThŒ¢î‘ G¢yaj ¨fq¢ :V¢”ƒj mghsV •
.ifYVj DƒgH LsBhf GhO¬™H V¬wl m¢lsj ¬¢uj
h§w¢wOj dt FYVj djgH T‘VPgH ¬¢¬Pjg OK V«‘
/ / /
L¬OjsH ’GhO¬î LsH V¢¢yj mP…w dt
.GwjlgH V¬wlgH Vwkug
.JHV¢¢yjgH ±…P‘ œ‘VOgg MENU ngU ¨yqH ’xh§jk™H ¬kU‘
.JHVhaî KU dzhŒgjgH EPfghf QVugH «h§¥g –hlsgH
GhO¬î LsH V¢¢yj
GhO” KU EPf
dzhŒgj
LzH‘ŒgH G¢yaj
44
L¬Œjl :Lh±kgH ¬H¬Uî mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
K¢sPj‘ ’h‰¢zhŒgj V¬wlgg d”¢lhk¢¬gH Rh¨kgH Thaj”H ik”l¢ E¢P ’HDR V‘w V¬hwl «h§¥gH LU¬¢ :HDR •
T‘V± Kl musH‘ mU‘l¥l G± dt Jh¢‘jPlgH œhjkî M¬hU™ V‘wgH dt hlh¥ Jh¢‘jsl‘ MV‘wgH JH¬H¬Uî
.SDR ngU h¢‰‘¬¢ i¨fq “k”l¢ hl” .Mxhq™H
hl M¬hU‘ .GO¬gH V¬wl FsP h¢zhŒgj MV‘wgH c‘¨s Jh¢‘jsl ¨fq QVugH «h§¥g K”l¢ :EOTF •
n¥V¢t ’h‰k”H¬ m¨ŒslgH MV‘wgH c‘¨s Kh” Hƒî "Twjkl" ngU dqHVjtBH ¬H¬U™H LH¬Ojshf nw‘¢
."¨s‘jl" LH¬OjsH n¥V¢ ’dk‘ggH œV¬jgH m¢whO ngU «¢”VjgH ¬kU ."Q…Okl" LH¬OjsH
.J‘wgH N‘jsl ¨fq¢ :J‘wgH •
.JrCl G”af J‘wgH Tr‘¢ :J‘wgH Lj” •
.GO¬gH MVha™ HDMI Rh¨k h‰¢zhŒgj Thaj”B QVugH «h§¥ ¨fq¢ :dzhŒgj •
.255 ngî 0 Kl K‘g HDMI Rh¨k ¨fq¢ :Glh” N¬l •
HDR
J‘wgH JH¬H¬Uî
HDMI N¬l
.235 ngî 16 Kl K‘g HDMI Rh¨k ¨fq¢ :¬‘¬Pl N¬l •
m¢hlPg V‘Vl mlg” vq‘ “k”l¢ ’if –VwlgH V¢Y LH¬OjsBH vkl dt M¬UhslgH‘ m¢hlPgH QHVY® mfskghf
GhO¬ïf Jlr Hƒî .¨Œt mP¢PwgH V‘VlgH mlg” K‘tVu¢ K¢ƒgH ngU QVugH «h§¥ LH¬OjsH VwŒg “gƒ‘ ’«h§¥gH
.MV¢wr M¬l GbO h¢‰zhŒgj QVugH «h§¥ Rgy¢½st ’dgH‘jgH ngU JHVl SlO mP¢Pw V¢Y V‘Vl mlg”
“f mwhOgH V‘VlgH mlg” K²‘¬ Hƒg ’“gƒ ¬uf h§j¢sk Le V‘VlgH mlg” m…¢±‘ K¢”ljf Jlr Hƒî Jhf‘uw i¥H‘js
.¬uf hl¢t h§¢gî c‘¥Vgg Kl› Kh”l dt h§±…PH‘ ’MV”ƒl dt
mufV®H L§s®H p¢jh…l Gelj‘ ’Gfr Kl V‘Vl mlg” K¢¢uj Lj¢ Lg Hƒî M¬¢¬¥ V‘Vl mlg” K¢¢uj “kl Fg¨¢½s
L§s®H p¢jh…l L¬OjsH ’(4‘ 3‘ 2‘ 1) dgH‘jgH ngU LhrV• mufV• ( / / / ) mahagH ngU mq‘VulgH
.h§ghO¬î ¬kU ****** G”aghf LhrV®H V§±j .LhrV• mjs Kl mk‘”l V‘Vl mlg” K¢¢ujg
V‘VlgH mlg” V¢¢yj •
.M¬¢¬¥ V‘Vl mlg” ngî h£V¢¢yj Gfr m¢ghPgH V‘VlgH mlg” GhO¬î “kl Fg¨¢s
G¢yajgH G…r •
.¬H¬U™H V¢¢yj Gfr m¢ghPgH V‘VlgH mlg” GhO¬î “kl Fg¨¢s
V‘VlgH mlg” GhO¬î ¬uf Bî «h§¥gH LH¬OjsH K”l¢ B ’G¢yajgH x¬f K¢l¶j ¨¢akj‘ V‘VlgH mlg” ¬H¬Uî ¬V¥lf
.ig¢yaj h§¢t Lj¢ MVl G” dt mP¢PwgH
:V‘VlgH mlg” m…¢±‘ LH¬OjsH n¥V¢ ’V‘VlgH mlg” Kh¢sk GhP dt‘
.QVugH «h§¥ ThŒ¢ïf Lr-1
.mrh¨gH Gf” GwtH-2
POWER VaCl x‘q xh…¨kH ¬uf mrh¨gH “gs G¢w‘j Lj¢ njP
ngU VHVljsBH vl ¨yqH Le-3
.(mrh¨gH)
K‘¬ QVugH «h§¥ G¢yaj K”l¢ .G¢yajgH x¬f K¢l¶j ThŒ¢î Lj‘ .V‘VlgH mlg” m…¢±‘ K¢¢uj M¬hUî K·H Lj
.V‘Vl mlg” D• GhO¬î
45
LzH‘ŒgH G¢yaj
‘
V‘VlgH mlg”
Tw‘gH
m…¢±‘gH
p¢jh…l G…r R¢V¨ KU (b
‰ el Gh…¨®H Gfr Kl) ¶¨OgH R¢V¨ KU QVugH «h§¥ JH¬H¬Uî V¢¢yj vkl K”l¢
«h§¥ dt M¬‘¥‘lgH L”PjgH p¢jh…l Gluj Kg ’G¢yajgH ¬¢r mahagH p¢jh…l G…r K‘”¢ hl¬kut .«h§¥ghf L”PjgH
.(mrh¨gH) . –hj…l xhkejshf ¬uf KU L”PjgH «h§¥ B‘ QVugH
p¢jh…l G…r Kl V¢ƒPjgH mghsV V±jt M¬PH‘ MVl «h§¥ghf –hj…l D• ngU ¨yqH ’mP‘ggH p¢jh…l G…r V¢VPjg
KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ dt /Right ngU ¨yqghf Lr V¢ƒPjgH mghsV QVU xhke• .mP‘ggH
.(K
¸ H‘e Ebe M¬lg QVugH «h§¥ dt –hj…lgH ngU VHVljsBH vl ¨yqH) .m¢khe MVl ¬uf½
mahagH p¢jh…l G…r
G¢yaj ThŒ¢î GhP dt .mP‘ggH p¢jh…l G…r m…¢±‘ K¢”lj ¬kU LH¬OjsBH ¬¢r ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ p¢jh…l G±j
MVlgH dt ig¢yaj ¬kU Gh…r™H mghP dt «h§¥gH nŒf¢ ’p¢jh…lgH mP‘g G…r m¢whO G¢¨uj K‘¬ QVugH «h§¥
.mgfŒlgH
«h§¥f LAN ‘• L”PjgH ƒ…kl) RS232/LAN ƒ…kl GbO Kl :Gq…lgH L”PjgH ƒ…kl Vh¢jOhf “g pls¢
.(QVugH «h§¥f HDBaseT GO¬ ƒ…kl) HDBaseT ƒ…kl ‘• ’(QVugH
L”PjgH ƒ…kl ¬H¬Uî
¬¢uf Vj‘¢fl” GbO Kl i¢t L”PjgH‘ QVugH «h§¥ MVH¬î “k”l¢ ’Hƒg ’m”fagH m…¢±‘f ¬‘«l «h§¥gH Hƒ£
.m¢gPlgH m”fagH S…kf p¢Pw ‘Pk ngU L§ghwjH GhP dt F¢‘gH p…wjl LH¬Ojshf
m¢”gsgH LAN m”fa •
.GhwjBH mghP V§±¢ :mghPgH •
m”fagH mUhkr ’IP KH‘kU JH¬H¬Uî Fg¥ Lj¢s‘ ’DHCP mz¢f dt Jk” Hƒî G¢yaj VjOH :DHCP •
VjOH ’h¢‰g› JH¬H¬Uî Fg¥ Lj¢s‘ ’DHCP mz¢f dt Jk” Hƒî DNS L¬hO ’m¢qHVjtBH MVhf¦ugH ’m¢UV…gH
.Ihk¬• mk¢flgH Jb¢¬ujgH xHV¥ïf Lr‘ ’DHCP LU¬j B mz¢f dt Jk” Hƒî ThŒ¢î
/
L¬OjsH .ThŒ¢î ngU hk‰¢ul DHCP K‘”¢ hl¬kU ¨Œt Vt‘j¢
.ml¢ŒgH G¢¬ujg / L¬OjsH‘ ’¬‘lU ¬¢¬Pjg
.JH¬H¬U™H Iƒ£ E
„ „¬P
„
IP KH‘kU •
m¢UV…gH m”fagH mUhkr •
m¢qHVjtBH MVhf¦ugH •
DNS L¬hO •
R¢f¨j •
V‘VlgH mlg”‘ .PJLink R¢f¨j VfU QVugH «h§¥ ngî if –VwlgH V¢Y GhwjBH vklj :PJLink ¬hljUH •
.PJLink V‘Vl mlg” V¢¢yj “k”l¢ ’G¢yajgH ¬¢¬Pj ¬uf ."admin" d£ m¢qHVjtBH
m”fagH JH¬H¬Uî
LhrV®H my¢w Vh¢jOB ‘ ’ ngU ¨yqH .m¢ghPgH V‘VlgH mlg” GO¬• :PJLink V‘Vl mlg” V¢¢yj •
.¬¢”¶jgg RtH‘l ngU ¨yqH .«‘lVgH Vh¢jOH ‘• a-z ‘• A-Z ‘• 9-0 Kl Vh¢jObg‘ ’ ngU ¨yqH‘
.¬¢”¶jgg RtH‘l ngU ¨yqH Le NVO• MVl M¬¢¬¥gH V‘VlgH mlg” GO¬•
."projectorcontroller" V‘VlgH mlg” LH¬OjsH n¥V¢ ’V‘VlgH mlg” Kh¢sk GhP dt
m¨sH‘f QVugH «h§¥ Thaj”H K”l¢ ’G¢yajgH vq‘ ngU m…¢±‘gH Iƒ£ ¨fq ¬kU :AMX «h§¥ Thaj”H •
.AMX L”PjgH M¬P‘
.Iƒ£ QVugH «h§¥g MAC KH‘kU QVu¢ :MAC KH‘kU •
QVugH «h§¥ dt L”PjgH" v¥HV ’¬¢uf Vj‘¢fl” «h§¥ Kl QVugH «h§¥ dt L”PjgH G‘P G¢wh…jgH Kl ¬¢«lgg
.48 mP…w dt "(®¢k‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU
LzH‘ŒgH G¢yaj
46
Tw‘gH
m…¢±‘gH
.¬H¬ujsBH vq‘ dt K‘”¢ hl¬kU m”fagH m…¢±‘ V¢t‘j Kl QVugH «h§¥ K”l¢ :m”fagH ¬H¬ujsH vq‘ K¢”lj •
vq‘ xhke• m”faghf GhwjBH K‘¬ mk¢ul m¢kl« MVjt xhqŒkH ¬kU :m”fagH ¬H¬ujsH vq‘g dzhŒgj G¢¨uj •
vq‘ G¢¨uj Lj¢st ’mŒ¢r¬ 20 ngU h§¨fq Jlr Hƒî GhelgH G¢fs ngut ’m”fagH m…¢±‘ G¢¨uj Lj¢ ¬H¬ujsBH
.mŒ¢r¬ 20 M¬lg m”faghf GhwjH “hk£ K”¢ Lg Hƒî h‰¢zhŒgj m”fagH ngU ¬H¬ujsBH
.hŒ‰fsl mk¢ulgH vkwlgH L¢r ngî JH¬H¬U™H mth” ¬¢u¢
¨hŒs™H «h§¥ vq‘‘ “ 4 –hj…l‘ QVugH ngî G‘¨gH mfsk‘ MV‘wgH :d£ hl” m¢ghjgH JH¬H¬U™H G±j‘
LAN m”fa‘ m”fagH JH¬H¬Uî‘ V‘VlgH mlg”‘ J‘wgH JH¬H¬Uî‘ EOTF‘ x‘qgH V¬wl vq‘‘ dz‘qgH
.PJLink V‘Vl mlg”‘ ’48 mP…w dt ®dk‘Vj”g™H L”PjgH dt "JH‘¬®H" mlzhr ’m¢¨h¢jPBH
LAN m”fa
m¢¨h¢jPBH
mth” K¢¢uj M¬hUî
JH¬H¬U™H
Jhl‘gul mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
GhO”
.dghPgH MVha™H V¬wl QVu¢
MV‘wgH vq‘
.MV‘wgH vq‘ QVu¢
–‘q‘gH mr¬
.GO¬gH MVha™ m¢gw®H mr¬gH QVu¢
KH‘g®H Lh±k
.GO¬gH K‘g R¢skj QVu¢
.–hfwlgH G¢yaj JhUhs ¬¬U QVu¢ V¬wl LH¬OjsH Jr‘
x‘qgH
.“jwhO QVugH «h§¥g JfhegH µlhkVfgH VH¬wî QVu¢ mjfhegH µlHVfgH VH¬wî
47
LzH‘ŒgH G¢yaj
L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
(®dk‘Vj”g™H
LH¬Ojshf Vj‘¢fl” «h§¥ Kl QVugH «h§¥ G¢yaj K”l¢ ’LAN dt L”PjgH JH¬H¬Uî ¨fq‘ mP¢Pw mŒ¢V¨f LAN Gf” G¢w‘j ¬kU
.m¢gPlgH m”fagH S…kf QVugH «h§¥‘ Vj‘¢fl”gH «h§¥ G¢w‘j ¬kU ¨Œt PJLink R¢f¨j ‘• F¢‘ p…wjl
Windows 7/8.1/10 Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11 :h§f nw‘lgH G¢yajgH ml±k•
.Enter ngU ¨yqH‘ “P…wjlf WhOgH KH‘kugH ¨¢Va dt QVugH «h§¥ KH‘kU GO¬ -1
dVh…s ’v50.0 / 51.0 / 52,0 S”‘tV¢ht ’v55.0 / 56.0 / 57.0 3/ 64.0.3282 L‘V” ’IE11 :h§f nw‘lgH F¢‘gH JhP…wjl
.v8.0 / .9.0 / 10.0
L”PjgH M¬P‘ L¬Ojsj Jk” ‘g hl” QVugH «h§¥ G¢yaj mP…wgH Iƒ£ “g p¢jj E¢P ’¬uf KU m”fagH G¢yaj mP…w ¸ƒz¬kU pj…j -2
.QVugH «h§¥f M¬‘¥‘lgH L”PjgH mP‘g ‘• ¬uf KU
m¢s¢zVgH mP…wgH •
i
ii
i
i
V±kH ’¬u½f KU L”PjgH M¬P‘ ‘• mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘Œf M¬‘¥‘lgH VHV«®H Tzh±‘f VHV«®H Iƒ£ L‘Œj -i
.G¢wh…jgH Kl ¬¢«lgg 35 mP…w dt "LzH‘ŒgH G¢yaj"‘ 23 mP…w dt "QVugH «h§¥ Tzh±‘gH‘ L”PjgH p¢jh…l"
.mf‘g¨lgH MVha™H R‘t VŒkH ’GO¬gH V¬wl G¢¬fjg -ii
RVyjs¢ ¬r “gƒ Kït ’mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr JH¬H¬Uî V¢¢yjg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥f L”PjgH mP‘g L¬Ojsj hl¬kU
.QVugH «h§¥ vl JHV¢¢yjgH Iƒ£ mklH«lg F¢‘gH QVujsl Kl m¢kl« MVjt
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
48
JH‘¬®H mP…w •
«h§¥ ngU Kl ¬uf KU m”fagH G¢yajg Kl·H G‘w‘gH‘ m”fagH JH¬H¬Uî mz¢§j‘ QVugH «h§¥ MVH¬î JH‘¬®H mP…w “g p¢jj
.QVugH
i
iii
v
iv
vi
vi
cb¨bg Crestron Control Lh±kf WhOgH L¬OjslgH G¢g¬ ngî MVha™H n¥V¢ ’Crestron Control Lh±k LH¬OjsH ¬kU -i
.¬H¬U™H Jhl‘gul ngU
.ikU G‘CslgH WOagH‘ iuq‘l vfjj‘ ’QVugH «h§¥ m¢lsj “k”l¢ -ii
.m”fagH JH¬H¬Uî ¨fq “k”l¢ -iii
.V‘Vl mlg” m¨sH‘f ¬uf KU m”fagH G¢yaj ngî G‘w‘gH m¢hlP Ljj h§¨fq V‘t -vi
.V‘Vl mlg” vq‘ m¨sH‘f JH‘¬®H mP…w ngî G‘w‘gH m¢hlP Ljj h£¬H¬Uî V‘t -v
.QVugH «h§¥ ngU Jhkh¢fgH ±…P Lj¢g (GhsVî) Send V« ngU ¨yqH Jb¢¬ujgH Iƒ£ xHV¥î ¬uf •
.mahagH ngU JH‘¬®H V« Fkh¥f œ‘VOgH G¢¥sj V« V§±¢ ’V‘VlgH mlg” K¢¢uj ¬V¥lf‘ •
.h§kh¢sk GhP h§¢gU V‘eugH “g nksj¢ njP ‰MVahfl h§ghO¬î ¬uf ‘• B
‰ ‘• h£Vh¢jOhf Jlr djgH V‘VlgH mlg” K¦‘¬ •
.m¢ghjgH mŒ¢V¨gH chfjî R¢V¨ KU V‘VlgH mlg” K¢¢uj M¬hUî K”l¢ ’hl‰hlj h£V”ƒj v¢¨jsj B‘ V‘VlgH mlg” K¢‘¬jf LŒj Lg Hƒî‘ •
.F¢‘gH p…wjl R¢V¨ KU ®dk‘Vj”g™H L”PjgH ngî G‘O¬gH G¢¥sj maha pjt .K
¸ H‘e Ebe M¬lg QVugH «h§¥ ngU ‘ mlzhŒgH ngU VHVljsBH vl ¨yqH .V‘VlgH mlg” K¢¢uj M¬hUî K·H Lj .m¢«¢g¥k™H mygghf µlhkVfgH Vt‘j¢ •
QVugH «h§¥g ¬¢¬¥gH IP KH‘kU mu¥HVl n¥V¢ ’“gƒ E‘¬P ¬kU‘ ’F¢‘gH mP…w GhwjH ThŒ¢î GljP¢ ,DHCP G¢yaj ¬kU •
.NVO• MVl Ghwjbg ¬¢¬¥ KH‘kU GhO¬î‘
.¬uf KU m”fagH G¢yaj mP…w ngî c‘¥Vgg V«gH Hƒ£ ngU ¨yqH -iv
49
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
Jhl‘gulgH mP…w •
.Jhl‘gulgH mP…w dt Hƒ£ QVugH «h§¥ mghP‘ Jhl‘gulgH V§±j
i
i
ii
iii
L”PjgH LH¬OjsH ¬kU mYVht M¬lU®H Iƒ£ K‘”j‘ M¬lU®H dt JH‘¬®H mP…w dt h§jgO¬• djgH Jhl‘gulgH V§±j T‘s -i
.MVl G‘® ®dk‘Vj”g™H
.m¢¬hU V¢Y T‘V± dt QVugH «h§¥ K‘”¢ hl¬kU ’m¢ghjgH Jhl‘gulgH V§±j T‘s -ii
."0:No Error" Ihk¬• MV‘”ƒlgH TbOf m¢¬hU V¢Y T‘V± ‘• m¢¬hU T‘V± dt «h§¥gH K‘”¢ hl¬kU ¶¨OgH mghP ¬‘lU K‘”¢s
Tw‘gH
¶¨OgH mghP
.G¢yajgH xhke• Tr‘j¢ ‘• x‘qgH V¬wl xdq¢ Lg
x‘qgH V¬wl G¨U :3
.h§kl RŒPjgH Vƒuj¢ ‘• h¬‰¥ m¢ghU m¥V¬f QVugH «h§¥ MVHVP m¥V¬ v…jVj
MVHVPgH m¥V¬ ch…jVH :3
.h§kl RŒPjgH ‘• mP‘VlgH KHV‘¬ mUVs ¨fq Vƒuj¢
mP‘VlgH G…r :3
.if mwhO V¢ƒPj GzhsV V‘§± ¬uf –hfwlgH V¬wl LH¬OjsH Vljs¢
V¬wl LH¬OjsH Jr‘ M¬h¢« :3
–hfwlgH
(¶¨O = 3)
.¬uf KU m”fagH G¢yaj mP…w ngî c‘¥Vgg V«gH Hƒ£ ngU ¨yqH -iii
PJLink R¢f¨j LH¬Ojshf QVugH «h§¥ dt L”PjgH
LH¬Ojshf h§jfrHVl‘ «h§¥gH Jh¢glU dt L”PjgH K”l¢ hl”‘ ’«h§¥gH dt L”Pjgg dsh¢ŒgH PJLink G‘”‘j‘Vf Hƒ£ QVugH «h§¥ LU¬¢
.m…gjOl v¢kwj Jh§¥ Kl‘ m…gjOl Jb¢¬‘l JHƒ QVU M«§¥• K¢f R¢f¨jgH S…k
PJLink R¢f¨j KU Mƒfk
.PJLink R¢f¨j µlhkVf J¢fej L«g¢ ’PJLink m…¢±‘ LH¬OjsB •
m¢khfh¢gH GlugH Jhk¢”hl‘ Jhl‘gulgH ml±k• JhUhkw m¨fHV vr‘l ngî G‘O¬gH n¥V¢ ’PJLink Jh…wH‘l ngU cb¨bg •
(http://pjlink.jbmia.or.jp/english) .(JBMIA)
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
50
h§j¬¬P djgH VlH‘®H v¢l¥ LU¬¢ ik• hl” ’JBMIA PJLink Kl 1 mz…gH Jh…wH‘lg h‰lhlj Rfh¨l Hƒ£ QVugH «h§¥ K¶f hl‰gU •
.PJLink Kl 1.4 mOskgg mufhjgH m¢sh¢ŒgH Jh…wH‘lgg ijŒfh¨l Kl RŒPjgH Lj‘ PJLink Kl 1 mz…gH
V‘VlgH mlg” m…¢±‘ LH¬OjsH
mlg” m¨sH‘f m¢hlPgH ¬H¬U™ K¢ul Vh¢O «h§¥gH Gla¢ ’PJLink R¢f¨j VfU QVugH «h§¥ ngî if –VwlgH V¢Y GhwjBH vklg
.46 mP…w dt "m”fagH JH¬H¬Uî" v¥HV ’V‘VlgH mlg” K¢¢ujg ’V‘VlgH
P J L i n k VlH‘•
.ml‘U¬lgH VlH‘®H dg¢ hl¢t‘ ’QVugH «h§¥f L”Pjgg dsh¢ŒgH PJLink G‘”‘j‘Vf QVugH «h§¥ LU¬¢
Jh±Pbl
G¢yajgH ThŒ¢î = 0
G¢yaj = 1
¬H¬ujsBH = 0
G¢yaj = 1
1 Vj‘¢fl” = 11
HDMI1 = 31
HDMI2 = 32
HDBaseT = 51
XVh…gH G¢¨uj = 10
BLANK K¢”lj = 11
J‘wgH Lj” G¢¨uj = 20
J‘wgH Lj” G¢yaj = 21
J‘wgH Lj”‘ XVht G¢¨uj = 30
J‘wgH Lj”‘ XVht G¢yaj = 31
2 ‘• 0 ’mP‘VlgH dt ¶¨O :G‘®H J¢hfgH
2 ‘• 0 ’x‘qgH V¬wl dt ¶¨O dkhegH J¢hfgH
2 ‘• 0 ’MVHVPgH m¥V¬ dt ¶¨O :EghegH J¢hfgH
0 h‰l‘¬ :vfHVgH J¢hfgH
0 h‰l‘¬ :SlhOgH J¢hfgH
2 ‘• 0 NVO• xh¨O• :S¬hsgH J¢hfgH
:dg¢ hl ngî 2 ‘• 0 V¢a¢ *
¶¨O = 2 ’¶¨O Thaj”H Lj¢ Lg = 0
x‘qgH V¬wl G¢yajg dl”HVjgH Jr‘gH :(LhrV• 4 ngî 1 Kl) ng‘®H ml¢ŒgH
¬hkjsH ifhsP Lj¢ DƒgH (mUhsgH) –hfwlgH G¢yaj Jr‘ VwkugH Hƒ£ QVu¢)
.(D¬hwjr• ‘£ x‘qgH V¬wl vq‘ K• ngU
x‘qgH V¬wl G¢yaj = 1 ’x‘qgH V¬wl ThŒ¢î = 0 :m¢khegH ml¢ŒgH
.m¢ghjgH ml¢ŒgH ¬‘uj
"51 32 31 11"
.JH‘¬®H mP…w dt ¬¬PlgH QVugH «h§¥ LsB Vl®H F¢¥js¢
"Canon" ¬‘uj
"LX-MH502Z" ¬‘uj
51
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
L”PjgH G¢wh…j
Vl®H
mrh¨gH dt L”PjgH
POWR
mrh¨gH mghP KU LbujsBH
POWR?
GhO¬™H G¢¬fj
INPT
GhO¬™H G¢¬fj KU LbujsBH
INPT?
J‘wgH Lj” dt L”PjgH
AVMT
J‘wgH Lj” mghP KU LbujsBH
AVMT?
¶¨OgH mghP KU LbujsBH
ERST?
x‘qgH V¬wl mghP KU LbujsBH
LAMP?
mPhjlgH JBhOªH KU LbujsBH
INST?
QVugH «h§¥ LsH KU LbujsBH
vk¹wl½gH LsH KU LbujsBH
G¢¬‘lgH LsH KU LbujsBH
NAME?
INF1?
INF2?
Jh±Pbl
"4K UHD" ¬‘uj
"1" ¬‘uj
L”PjgH G¢wh…j
NVO• Jhl‘gul KU LbujsBH
mz…gH Jhkh¢f KU LbujsBH
Vl®H
INFO?
CLSS?
ngU ¬VgH ¨Œt Lj¢s ’MVhaî ¬‘¥‘ L¬U ¬kU‘ ’mahagH ngU V¬wlgH QVU GhP dt ¨Œt PJLink "INPT?" ngU ¬VgH Lj¢s •
.¨Œt LbujsH "ERR3"
:m¢ghjgH JBhPgH dt mP¢Pw MV‘wf Jhkh¢fgH mfrHVl m¢glU ‘• V”ƒgH m…ghs L”PjgH m¢glU NV¥j B ¬r •
¬H¬ujsBH vq‘ xhke• GhO¬™H V¬hwl K¢f G¢¬fjgH xhke• VlH‘®H m¥ghul xhke• dzhŒgj Vj‘¢fl” ƒ¢…kj xhke• .mrh¨gH G¢yaj ¬uf m¢H¬fgH maha xh…jOH Gfr .1 ¨hŒsî «h§¥ FrHV¢/L”Pj¢g 1 Vj‘¢fl” LH¬OjsH •
.il¬Ojsj DƒgH PJLink R¢f¨j G¢yaj G¢g¬ v¥HV ’PJLink PJLink G‘”‘jVf LH¬Ojshf mfrHVlgH/L”PjgH m¢…¢” ngU cb¨bg •
Vl• VH¬wî n¥V¢ ’dgH‘jgH ngU LbujsH VlH‘• VH¬wî R¢V¨ KU m…¢±‘gH Iƒ£ L¬Ojs¢ DƒgH QVugH «h§¥ G¢yaj mghP mfrHVl ¬kU •
.RfhsgH LbujsBH Vl® «h§¥gH Kl mfh¥jsH dŒgj ¬uf LbujsH
JhPg¨wlgH ¬Vsl
.RH‘s®hf VtH‘jlgH dk…gH Fhj”gH ngî c‘¥VgH n¥V¢ ’Ihk¬• MV‘”ƒlgH JhPg¨wlgH ¬Vsl G‘P G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg
Tw‘gH
IP KH‘kU h¢‰zhŒgj G‘”‘j‘VfgH Hƒ£ ¬¬P¢ ’d”¢lhk¢¬gH T¢qlgH mz¢§j G‘”‘j‘Vfg VhwjOBH Hƒ£ «lV¢
.m”fagH ngU mgwjlgH M«§¥©g
.m”faghf mgwjlgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• ¬¢¬Pjg dlrV KH‘kU KU MVhfU
m”fa ‘•) mlsŒl m”fa Klq m”fa KH‘kU ¬¢¬Pjg L¬OjslgH JfgH ¬¬U ¬¢¬Pjg m¢lrVgH ml¢ŒgH KU MVhfU
.IP KH‘kU dt (m¢UVt
(m¢UV…gH Jh”fagH) Jh”fagH K¢f GhwjBH m¢glU dt L¬OjslgH (i¢¥‘jgH «h§¥ ‘•) LgŒlgH KU MVhfU d£
.m¢UV…gH m”fagH mUhkr GbO Kl h§l¢sŒj Lj¢ djgH
pg¨wlgH
DHCP
IP KH‘kU
m¢UV…gH m”fagH mUhkr
m¢qHVjtBH MVh¦fugH
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
52
mkh¢wgH
QVugH «h§¥f m¢hkugH
m s¬ugH T¢±kj
¬Vf¢g i”Vj‘ QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î Kl ¬”¶jgH n¥V¢ .h§P¨s ngU mfVj• ¬‘¥‘ ‘• —hsjbg h§qVuj ¬kU ms¬ugH T¢±kjf nw‘¢
.Jhs¬ugH T¢±kj Gfr hl‰hlj
Jh…±kl D• LH¬OjsH Fk¥j‘ ’mlUhk Ahlr mu¨Œf mfVj• D• pslH‘ ’—h…kl LH¬Ojshf RtVf ms¬ugH Kl —hs‘®H‘ VhfygH »¢V…jf Lr •
.m¢‘qU Jhf¢ƒl ngU D‘jPj
mf¢ƒlgH ¬H‘lgH ‘• T¢±kjgH R¢Phsl Kl D• ‘• m¢qlPgH ‘• m¢‘gŒgH T¢±kjgH ¬H‘l ‘• MV…kwgH RV‘ cH‘k• Kl c‘k D• LH¬OjsH Fk¥j •
G¢k¢…gH ‘• ¨h¨lgH ¬H‘l ‘• ¬H‘lgH “gj Gel LH¬OjsH D¬C¢ ¬Œt ’m¢VaPgH JH¬¢flgH ‘• VkegH ‘• K¢«kfgH ‘• G‘P”gH Gel ’MV¢h¨jlgH
.d¥VhOgH TbygH M¬hl ‘• QVugH «h§¥g d¥VhOgH p¨sgH dt Tgj E‘¬P ngî mg¢‘¨ MVj…g h§lH¬OjsH VHVljsH ‘•
QVugH «h§¥g d¥VhOgH G”¢§gH T¢±kj
G¢yaj ThŒ¢î" dt pq‘l ‘£ hl” p¢PwgH G¢yajgH ThŒ¢î xHV¥î hl‰¬Ojsl QVugH «h§¥ G¢yaj Tr‘• ’d¥VhOgH G”¢§gH T¢±kj Gfr
.mrh¨gH Gf” GwtH Le ’34 mP…w nt "QVugH «h§¥
m¢‘hPf RhwjgBH L§k”l¢ E¢P ’QVugH «h§¥ mkh¢wg m¢‘gŒgH Jh…±klgH ‘• J‘¢«gH ‘• L¢PajgH ¬H‘l ‘• mŒwbgH ¬H‘lgH LH¬OjsH Fk¥j •
.m¢wOa mfhwî ‘• E¬hP dt FfsjgH‘ ij¢fej vq‘l Kl QVugH «h§¥ ¨‘Œs ngî D¬C¢ ¬r hll ’h§f VHVq• RhPgî‘ «h§¥gH
.Vf‘gH Kl m¢ghO‘ mlUhk Ahlr mu¨Œf d¥VhOgH G”¢§gH pslH ’mfVj®H ‘• —hs‘®H mgH«™ •
.d¥VhOgH G”¢§gH pslH Le ’mg¬hujl m…±kl M¬hl vl xhlghf mggfl‘ mlUhk Ahlr mu¨r L¬OjsH ’mfuwgH vŒfgH ‘• —hs‘®H mgH«™ •
.i…gj ngî “gƒ D¬C¢ ¬r ƒî ’T¢±kjgH m¢glU dt VO› dzh¢l¢” V§¨l D• ‘• Jhkh£¬gH RrVl ‘• K¢«kfgH ‘• G‘P”gH ‘• vlagH L¬Ojsj B
QVugH «h§¥ K¢«Oj
:m¢ghjgH JH¬haV™hf LH«jgBH n¥V¢ ’Jr‘gH Kl mg¢‘¨ MVj…g QVugH «h§¥ K¢«Oj ngî m¥hPgH ¬kU
"Jh…wH‘lgH" ngî c‘¥VgH n¥V¢ .«h§¥gH ±…Pg if nw‘lgH Rh¨kgH Klq ijf‘¨V‘ K¢«OjgH Kh”l MVHVP K• Kl ¬”¶j •
.K¶agH Iƒ£ dt c«‘lgH MVhajsH ‘• 58 mP…w nt
.dqHVjtBH h§uq‘ ngî ¨fqgH dl¬r d¨f Lr •
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ Kl Jh¢Vh¨fgH œVO• •
.mzth”l M‘fU ‘• m¢gw®H M‘fugH GOH¬ QVugH «h§¥ vq •
53
mkh¢wgH
–hfwlgH V¬wl G‘P Jhl‘gul
x‘qgH V¬wl G¢yaj JhUhs ¬¬U ngU TVujgH
.µl¬lgH JrClgH R¢V¨ KU ‰h¢zhŒgj (JhUhsghf) –hfwlgH V¬wl LH¬OjsH MVjt FhsP Lj¢ ’QVugH mg› G¢yaj ¬kU
:–hfwlgH V¬wl G¢yaj JhUhs ¬¬U G‘P Jhl‘gul ngU G‘wPgg
.Jhl‘gul ngî F£ƒH •
–hfwlgH V¬wl Jhl‘gul > x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî > F¢”VjgH ngî F£ƒH •
mrh¨gH V¢t‘j
–hfwlgH V¬wl vq‘ ¨fq •
K¢f Kl Fshkl x‘q V¬wl vq‘ Vh¢jOB
/
¨yqH‘ –hfwlgH V¬wl vq‘ > x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî > F¢”VjgH ngî F£ƒH
.mPhjlgH chq‘®H
.mrh¨gH V¢t‘j ngî ds•V‘ 360/D¬hwjrH vq‘ ngU QVugH «h§¥ ¨fq D¬C¢
Tw‘gH
x‘qgH V¬wlg mglh” c‘¨s m¥V¬ Vt‘¢
mP‘VlgH KU ml¥hkgH xhq‘qgH GgŒ¢‘ mrh¨gH V¢t‘jg c‘¨sgH m¥V¬ Q…O¢
m¥V¬ 45 Kl Ve”• mghlî m¢‘H« dt QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ hl¬kU ’mrh¨gH V¢t‘jg c‘¨sgH m¥V¬ Q…O¢
.16 mP…w v¥HV .ds•V‘ 360ngî c‘¥VgH n¥V¢ . ¬¢¬Pj ngî œhjPjs ’MV‘w QVuf L‘Œ¢‘
V¬wl Jhl‘gul
x‘qgH
D¬hU
D¬hwjrH
ds•V‘ 360
dzhŒgjgH G¢yajgH ThŒ¢î ¬H¬Uî •
.mrh¨gH V¢t‘jg mk¢ul m¢kl« MVjt ¬uf GO¬ MVhaî KU Ta”gH Lj¢ Lg Hƒî ‰h¢zhŒgj QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î m¢kh”lî m…¢±‘gH Iƒ£ p¢jj
. /
ngU ¨yqH‘ dzhŒgjgH G¢yajgH ThŒ¢î > dshs• :Lh±kgH ¬H¬Uî ngî F£ƒH ’dzhŒgjgH G¢yajgH ThŒ¢î ¨fqg
GO¬gH MVha™ mfskghf c‘¨sgH/K¢hfjgH JH¬H¬Uî‘ m¨¢PlgH Mxhq™H T‘V± ngU x‰hkf m¨ŒslgH V‘wgg MV£h±gH c‘¨sgH m¥V¬ TgjOj •
.¨hŒs™H mthsl vl ‰HVahfl h‰fshkj Fshkjj d£‘ ’M¬¬PlgH
h‰¢¬hU H‰Vl• “gƒ ¬u¢‘ .ig mukwlgH Jh§¥gH Jh…wH‘l FsP iU‘¨s m¥V¬ TgjOj ¬r‘ Jr‘gH V‘Vlf –hfwlgH V¬wl c‘¨s GŒ¢s •
.h‰ur‘jl‘
mkh¢wgH
54
JHVaClgH
MxhqBH V«
Tw‘gH‘ mghPgH
mrh¨gH JBhP
.¬H¬ujsBH vq‘
ThŒ¢î
.G¢yajgH x¬f
ThŒ¢î
.D¬hU G¢yaj
ThŒ¢î
mrh¨gH “b§jsH Q…Og D¬hugH ¬¢VfjgH
ThŒ¢î
KH‘g®H mg¥U G¢yaj Vƒuj
VlP•
(Jhkh¢fgH GŒk Gat) JHVha™H G‘¦Pl G¢yaj ThŒ¢î Vƒuj
ThŒ¢î
x‘qgH V¬wl JBhP
.D¬hugH G¢yajgH vq‘ dt x‘qgH V¬wl ¶¨O
VlP•
.xhql V¢Y x‘qgH V¬wl Q¢l‘ VlP•
MVHVPgH JBhP
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 1 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 2 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 3 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 4 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 5 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 6 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 7 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
(mf‘g¨lgH mUVsgH Rh¨k œVhO mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 8 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
m¢‘zl m¥V¬55 mf‘g¨lgH MVHVPgH m¥V¬ «‘h¥j) 1 MVHVPgH VaCl dt ¶¨O
ThŒ¢î
.((J¢h§kV§t131)
55
mkh¢wgH
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
VlP•
Q¢l‘ VqO•
VqO•
Q¢l‘ VlP•
VqO•
Q¢l‘ VlP•
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
VlP•
Q¢l‘ VlP•
VqO•
Q¢l‘ VqO•
VlP•
Q¢l‘ VlP•
VqO•
Q¢l‘ VqO•
VlP•
VlP•
VlP•
VlP•
Q¢l‘ VlP•
Q¢l‘ VlP•
Q¢l‘ VlP•
Q¢l‘ VlP•
VlP•
VqO•
h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
Glu¢ B QVugH «h§¥
GPgH
FfsgH
QVugH «h§¥ Kl ¬¬VjlgH Vh¢jgH SfŒlf mrh¨gH Gf” TV¨ G¢w‘jf Lr
ƒO¶lg –hj…l ¬‘¥‘ mghP dt‘ .dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶lf VO·H itV¨‘
.Gf”gH VfU «h§¥gg mrh¨gH G‘w‘ L¬U
.G¢yajgH vq‘ dt ik• Kl ¬”¶j ’mrh¨gH
.h‰lhlj ¬¢VfjgH m¢glU d§jkj njP V±jkH .¬¢VfjgH m¢glU xhke• NVO• MVl QVugH «h§¥ G¢yaj G‘hP
MV‘wgH xh…jOH
GPgH
MV‘wf MVha™H Gf” G¢w‘j Kl ¬”¶j‘ ‘¢¬¢…gH V¬wl «h§¥ G¢yajf Lr
.mP¢Pw
.Jbw‘gH WPtH
.GO¬gH –hj…l LH¬Ojshf mP¢PwgH MVhaî VjOH
FfsgH
.mP¢Pw m¸Œ¢V¨f ig¢w‘j ‘• ‘¢¬¢…gH V¬wl G¢yaj Lj¢ Lg
MV‘wf GO¬gH MVhaî «h§¥f Gw‘l V¢Y QVugH «h§¥
.mP¢Pw
.mP¢Pw mŒ¢V¨f GO¬gH MVhaî ¬¢¬Pj Lj¢ Lg
mPqH‘ V¢Y MV‘wgH
GPgH
.MVCfgH mg¥U LH¬Ojshf ms¬ugH MVCf ¨fqH
.QVugH mlzhr Kl mgPVl ¨fqH
FfsgH
.p¢Pw G”af ¨hŒs™H ms¬U MVCf ¨fq Lj¢ Lg
«h§¥ Fg¨j¢ ’‘¢¬¢…gH MVhaî J¢r‘j ¨fq ngU xhkf‘
.mPqH‘ MV‘w QVug R¢r¬gH ¨fqgH ¨hŒs™H
.Gluj B ¬uf KU L”PjgH M¬P‘
GPgH
.M¬¢¬¥ NVO¶f m¢Vh¨fgH G¬fjsH
.GzhPgH Kl WgOj
VhuajsH M«§¥• Kl (h‰l¬r 26) Vhjl• 8 KU ¬¢«j B mthsl ngU Tr
.xHVlPgH JPj mua®H
FfsgH
.m¢Vh¨fgH mrh¨ J¬…k
.QVugH «h§¥‘ ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢f GzhP ¬¥‘¢
.«h§¥gH KU L«bgH Kl Ve”• ¬¢uf Jk•
mP¢Pw V¢Y V‘VlgH mlg”
GPgH
.45 mP…w nt "Khl®H JH¬H¬Uî" v¥HV
FfsgH
.V‘VlgH mlg” J¢sk
h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
56
.F¢‘gH p…wjl dt V§±j B F¢‘gH mP…w
GPgH
n¥V¢ ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg LAN dt L”PjgH JH¬H¬Uî Kl RŒPj
Jbf” G¢w‘j Kl ¬”¶j .46 mP…w nt "m”fagH JH¬H¬Uî" ngî c‘¥VgH
.p¢Pw ‘Pk ngU m¢gPlgH m”fagH
VHVljsH GhP dt‘ ’p…wjlgH dt F¢‘gH mP…w G¢lPj M¬hUî n¥V¢
IP KH‘kU Kl RŒPjgH n¥V¢ ’F¢‘gH mP…w E¢¬Pj ¬uf njP mg”algH
.QVugH «h§¥f WhOgH
57
h§Pbw î ‘ Gh¨U®H Tha”j s H
FfsgH
G¢w‘j dt ‘• LAN dt L”PjgH JH¬H¬Uî dt GgO ¬‘¥‘
.m”fagH Gf”
¶¨O ¬¥‘¢ ‘• ’QVugH «h§¥ m”fa J¬H¬Uî V§±j B
¨¢Va dt GO¬lgH QVugH «h§¥f WhOgH IP KH‘kuf
.QVujslgH K¢‘hkU
Jh…wH‘lgH
QVugH «h§¥ Jh…wH‘l
LX-MH502Z
«HV¨gH LsH
1-CHIP DLP ®
dgsgsj QVU ’Jr‘gH mlsr K‘g œHVOjsH
QVugH Lh±k
DVwfgH Lh±kgH
c‘kgH
16:9 / 1 x mw‘f 0.47
ch…jVBH ngî QVugH mfsk / L¥PgH
®
GyalgH Lh±k
Gs”fgH JH¬P‘ ¬¬U
(1080 x 1920) 2.073.600/ (2160 x 3840) 8.294.400
(“ 4 –hj…l ¬H¬Uî G¢yaj ThŒ¢î/G¢yaj) QVugH mr¬
1.6x
V¢ywjgH / V¢f”jgH mfsk
D‘¬¢ / D‘¬¢
«¢”VjgH / V¢f”jgH Lh±k
‹23+ :h¢‰Œt• ’‹60+ :ds•V
ms¬ugH mPH«î
Ll 22.9 ~ Ll 14.3 = DVCfgH ¬ufgH
DVCfgH ¬uf½gH
1.81F - 2.1F
DVCfgH ¬ufgH LrV
QVugH ms¬U
DLP x 1 chip
(1080 x 1920) 2,073,600
QVugH «h§¥
DMD
V‘…s‘…gH - V«¢ggH
x‘qgH V¬wl
/ L 8.98 ~ L 1.80) mw‘f 300~mw‘f 60 :Q¢VU
(mw‘f 29.46 ~ mw‘f 5.91
/ L 9.58~ L2.87) mw‘f 200~mw‘f 60 :¬¢uf
(mw‘f 31.43 ~ mw‘f 9.42
KH‘g®H 1.073.000.000
(QVugH mthsl) MV‘wgH L¥P
Kl‘g 5000
(HDMI GO¬ ’QVugH vq‘ dt) 1*c‘¨sgH
KH‘g®H ¬¬U
50000:1 (QVugH vq‘ ’Glh”ghf ¬‘s•:Glh”ghf Q¢f•) 1*K¢hfjgH m¥V¬
%80
1*«”VlgH ngî ¨¢PlgH Kl c‘¨sgH mfsk
1 x m¢¬hP• mUhls J‘wgH JH‘ 10
m¢¥VhOgH mUhlsgH
m¨Œk 2160 x 3840
GO¬ mr¬ ngU•
Jh…wH ‘lgH
58
LX-MH502Z
«HV¨gH LsH
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SX
GA/XGA/SVGA/VGA/MAC
:mgwjlgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• Kl
3840x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
:mgwjlgH MV‘wgH‘ J‘wgH M«§¥• Kl
2160p/1080p/1080i/720p/576p/76i/480p/480i
DV±hkjgH Vj‘¢fl”gH œVO / GO¬
Mini Dsub 15 x 2
dlrV ‘¢¬¢t /dlrV Vj‘¢fl” GO¬
HDMI ƒ…kl 2 ¬¬U
1 x J‘wgH ƒO¶l ’1 x J‘wgH GO¬
2 V¢yw SfŒl
RS-232C mgw‘
Dsub9
HDBaseT GO¬ /(100BASE-TX/10BASE-T) m”fagH mgw‘
RJ-45 ƒ…kl 2 ¬¬U
ml¬OgH ƒ…kl
V¢yw B c‘k Kl USB ƒ…kl
mrh¨gH ¬h…k
A c‘kgH Kl USB
(MVywl m¢gqh…j GŒk JHVhaî) TMDS
dlrV Vj‘¢fl”
75= ml‘hŒl ’m¢fh¥¢î m¢f¨r ’0.7Vp-p
mf¥‘l ‘• m¢fgs m¢f¨r ’TTL N‘jsl :ds•VgH / dŒt®H KlH«jgH
Ve”• ‘• 600 = ml‘hŒl
DV±hkj Vj‘¢fl”
DV±hkj Vj‘¢fl” GO¬
THV¨®H
GO¬gH MVhaî
J‘wgH
‘¢¬¢…gH JHVhaî
HDMI GO¬
“ 4 –hj…l ¬H¬Uî G¢yaj :(D¬hwjrH/D¬hU:x‘qgH V¬wl vq‘) Gf¢s¢¬ 37 / 39
“ 4 –hj…l ¬H¬Uî G¢yaj ThŒ¢î :(D¬hwjrH/D¬hU:x‘qgH V¬wl vq‘) Gf¢s¢¬ 35 / 37
(J¢h§kV§t m¥V¬ 104) m¢‘zl m¥V¬ 40 ngî (J¢h§kV§t m¥V¬ 32) m¢‘zl m¥V¬ 0
G¢yajgH MVHVP m¥V¬
«jV£ 60/50 ’Jg‘t 240 - 100 ¬¬Vjl Vh¢j
mrh¨gH V¬wl
(D¬hwjrH) JH‘ 400 < ’(D¬hU) JH‘ 550 ÷Jg‘t 120~Jg‘t 100 ¬¬Vjl Vh¢j
(D¬hwjrH) JH‘ 380 < ’(D¬hU) JH‘ 510 ÷Jg‘t 240~Jg‘t 220 ¬¬Vjl Vh¢j
(G¢yaj :LAN): JH‘ 1.5 < ’(ThŒ¢î :LAN) JH‘ 0.4 ÷Jg‘t 120~Jg‘t 100 ¬¬Vjl Vh¢j)
(G¢yaj :LAN): JH‘ 2 < ’(ThŒ¢î :LAN) JH‘ 0.5 ÷Jg‘t 240~Jg‘t 220 ¬¬Vjl Vh¢j
mrh¨gg “b§jsH nwr•
59
Jh… w H‘lgH
xhq‘qgH
¬H¬ujsBH vq‘ dt mrh¨gH “b§jsH
LX-MH502Z
«HV¨gH LsH
:ch…jVBH ’mw‘f 17.7:QVugH /Ll 379 :RlugH ’Ll 154 :ch…jVBH ’Ll 450 :QVugH
’Ll 125 :ch…jVBH ’Ll 450 :QVugH :x‘jkgH Glha V¢Y) "15. 0 :RlugH ’mw‘f 6.1
(mw‘f 15.0 :RlugH50 ’mw‘f 4.9 :ch…jVBH ’mw‘f 17.7 :QVugH /Ll 379 :RlugH
(G¨V20.5) L¥” 9.3 dgH‘P
¬huf®H
Vj‘¢fl” Gf”‘ mrh¨ Gf”‘ ¬uf Kl L”PjgH M¬P‘g mth¥ Jh¢Vh¨f‘ ¬uf Kl L”Pj M¬P‘
KhlqgH mrh¨f‘ mlh§gH Jhl‘gulgH‘ dwOa
JhŒPglgH
K«‘gH
ISO21118-2012 ml±kl ¬UH‘Œf LH«jgBH 1* •
.m¨¢PlgH MVHVPgH m¥V¬ ch…jVH ¬kU x‘qgH œVO Q…O Lj¢ ¬r ’QVugH «h§¥ m¢hlPg •
.m¢VwfgH xH«¥®H V‘£¬j v¢Vsj ngî Jr‘gH Kl mg¢‘¨ MVj…g VHVljshf QVugH «h§¥ LH¬OjsH D¬C¢ ¬r •
.Vh¨Oî K‘¬ V¢¢yjgg mqVU ijh…wH‘l‘ µjklgH G”a •
¬huf®H
(RlU) Ll379 x (ch…jVH) Ll154 x (QVU) Ll 450
973
054
451
Ll :M¬P‘gH
Ll 2± :–‘lslgH J‘h…jgH
J¢r‘jgH G‘¬¥
D-sub GO¬g ¬ljulgH J¢r‘jgH
Vj‘¢fl”gH «h§¥g ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH •
Gs”fgH JH¬P‘ ¬¬Vj
(«jV£ h ¥¢l)
28.3221
25.175
31.500
31.500
36.000
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
( «jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
QVugH mr¬
J¢r‘jgH
31.469
31.469
37.861
37.500
43.269
70.087
59.940
72.809
75.000
85.008
70_400 x 720
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
400 x 720
480 x 640
Jh…wH ‘lgH
60
Gs”fgH JH¬P‘ ¬¬Vj
(«jV£ h¥¢l)
40.000
50.000
49.500
56.250
83.000
65.00 0
75.000
78.750
94.500
115.500
108.000
74.250
148.500
61
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£) ds •VgH ¬¬VjgH
QVugH mr¬
37.879
48.077
46.875
53.674
77.425
48.363
56.476
60.023
68.667
97.551
67.500
45.000
90.000
60.317
72.188
75.000
85.061
119.854
60.004
70.069
75.029
84.997
119.989
75000
60
120
68.25
47.396
60
79.5
83.500
106.500
122.500
146.25
108.000
135.000
157.500
108
148.500
85.500
88.75
106.500
121.750
162.000
47.776
49.702
62.795
71.554
101.56 3
63.981
79.976
91.146
60.000
85.938
47.712
55.469
55.935
65.317
75.000
59.870
59.810
74.934
84.880
119.909
60.020
75.025
85.024
60.000
85.002
60.015
60
59.887
59.978
60.000
119.000
64.674
59.883
146.250
30.240
57.280
80.000
100.00
65.290
35.000
49.722
60.241
68.6 8
59.954
66.667
74.546
75.020
75.06
148.5
67.5
60
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
(Q…Okl XHVt) SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
)Q…Okl XHVt( XGA_120
75_864 x 1152
60_720 x 1280
120_720 x 1280
XHVt( 60_768 x 1280
)Q…Okl
60_768 x 1280
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
(Q…Okl XHVt) WXGA_120
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
60_960 x 1280
85_960 x 1280
60_768 x 1360
)Q…Okl XHVt( WXGA+_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
XHVt( 60_1050 x 1680
)Q…Okl
60_1050 x 1680
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
60_1080 x 1920
(Q…Okl XHVt)
Jh… w H‘lgH
J¢r‘jgH
600 x 800
768 x 1024
864 x 1152
720 x 1280
768 x 1280
800 x 1280
1024x1280
960 x 1280
768 x 1360
900 x 1440
1050x 1400
1200 x 1600
1050 x 1680
«jV£ 67 ¬kU 480 x 640
«jV£ 75 ¬kU 624 x 832
«jV£ 75 ¬kU 768 x 1024
«jV£ 75 ¬kU 870 x 1152
«jV£ 60 ¬kU1080 x 1920
HDBaseT/(HDCP) HDMI GO¬g L‘U¬lgH J¢r‘jgH
:dwOagH Vj‘¢fl”gH Jhj¢r‘j •
Gs”fgH JH¬P‘ ¬¬Vj
(«jV£ h¥¢l)
25. 17 5
31.500
31.500
36.00 0
28.3221
40.000
50.000
49.500
56.250
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
( «jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
QVugH mr¬
31.469
37.861
37.500
43.269
31.469
37.879
48.077
46.875
53.674
59.940
72.809
75.000
85.008
70.087
60.317
72.188
75.000
85.061
83.000
77.425
119.854
65.000
75.000
78.750
94.500
115.500
108.000
74.250
148.500
68.25
79.5
83.500
106.500
122.500
146.25
108.000
135.000
157.500
108
148.500
85.500
88.57
106.500
121.750
162.000
48.363
56.476
60.023
68.667
97.551
67.500
45.000
90.000
47.396
47.776
49.702
62.795
71.554
101.563
63.981
79.976
91.146
60.000
85.938
47.712
55.469
55.935
65.317
75.000
60.004
70.069
75.029
84.997
119.989
75.00
60
120
60
59.870
59.810
74.934
84.880
119.909
60.020
75.025
85.025
60.000
85.002
60.015
60
59.887
59.978
60.000
119.000
64.674
59.883
146.250
30.240
57.280
65.290
35000
49.722
59.954
66.667
74.546
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
70_400 x 720
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Q…Okl XHVt)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
)Q…Okl XHVt( XGA_120
75_864 x 1152
60_720 x 1280
120_720 x 1280
)Q…Okl XHVt( 60_768 x 1280
60_768 x 1280
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
)Q…Okl XHVt( WXGA_120
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
60_960 x 1280
85_960 x 1280
60_768 x 1360
)Q…Okl XHVt( WXGA+_60
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
XHVt( 60_1050 x 1680
) Q…Okl
60_1050 x 1680
MAC13
MAC16
J¢r‘jgH
480 x 640
400 x 720
600 x 800
768 x 1024
864 x 1152
720 x 1280
768 x 1280
800 x 1280
1024 x 1280
960 x 1280
768 x 1360
900 x 1440
1050x 1400
1200x 1600
1050 x 1680
«jV£ 67¬kU 480 x 640
«jV£ 75¬kU 624 x 832
Jh…wH ‘lgH
62
Gs”fgH JH¬P‘ ¬¬Vj
(«jV£ h¥¢l)
80.000
100.00
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
QVugH mr¬
J ¢r‘jgH
60.241
68.6 8
75.020
75.06
«jV£ 75¬kU 768 x 1024
«jV£ 75¬kU 870 x 1152
148.5
67.5
60
297
67.5
30
594
135
60
MAC19
MAC21
60_1080 x 1920
)Q…Okl XHVt(
30_2160x 3840
60_2160x 3840
(¨Œt HDMI-2 ƒ…klVfU)
«jV£60 ¬kU 1080 x 1920
2160 x 3840
2160 x 3840
‘¢¬¢…gg ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH •
Gs”fgH JH¬P‘ ¬¬Vj
(«jV£ h¥¢l)
27
27
27
27
74.25
74.25
74.25
74.25
74.25
74.25
74.25
148.5
148.5
297
297
297
63
(«jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
QVugH mr¬
J ¢r‘jgH
59.94
59.94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
15.73
31.47
15.63
31.25
37. 5
45.00
27
28.13
33.75
28.13
33.75
56.25
67.5
54
56.25
67.5
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24p
1080/25p
1080/30p
1080/50i
1080/60i
1080/50p
1080/60p
2160/24P
2160/25P
2160/30P
594
50
112.5
594
60
135
480 x (1440) 720
480 x 720
576 x (1440) 720
576 x 720
720 x 1280
720 x 1280
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
2160 x 3840
2160 x 3840
2160 x 3840
2160 x 3840
)¨Œt HDMI-2 ƒ…klVfU(
2160 x 3840
)¨Œt HDMI-2 ƒ…klVfU(
Jh… w H‘lgH
2160/50P
2160/60P
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
L”PjgH VlH‘•
.LAN m”fa ƒ…kl ‘• L”PjgH ƒ…kl VfU VlH‘• GhsVî R¢V¨ KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH K”l¢
Lh±kgH Jhfg¨jl
L”PjgH ƒ…kl
LAN
RJ45
TCP/IP
HDBaseT
RS2-32C
5CATe) RJ45
Dsub9
(Gqt• ‘•
œ‘¬«l Twk ’RS-232-C KlH«jl V¢Y GhwjH
9600
9600
Jf 8
´Ԣ B
Jf 1
´Ԣ B
G¢w‘jgH Gf”
GhwjBH vq‘
¬‘fgH G¬ul
«lVgH G‘¨
GehljgH WPt
Tr‘jgH Jf
Rt¬jghf L”Pj
T C P / I P GhwjH
80 :WEB
33336 :(Telnet) L”PjgH Vl•
41794 :CrestronControl
843 :Ab…gH L¬Ojsl m§¥H‘
ƒ…kl
L”PjgH Vl•
(ASCII) ¬‘” Vl•
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
2sour=hdmi<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
G¢yajgH
G¢yaj
G¢yajgH ThŒ¢î
mrh¨gH mghP
COMPUTER
HDMI 1
HDMI 2
HDbaseT
dghPgH V¬wlgH
v¨hs
dsh¢r
sRGB
Lg¢…gH
DICOM
1 L¬OjslgH
2 L¬OjslgH
MV‘wgH vq‘
mfhj”/MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
m…¢±‘gH
mrh¨gH
V¬wlgH ¬¢¬Pj
MV‘wgH vq‘
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
64
(ASCII) ¬‘” Vl•
G¢yajgH
con=+<CR>
+ K¢hfjgH
con=-<CR>
- K¢hfjgH
con=?<CR>
K¢hfjgH ml¢r
bri=+<CR>
+ cԬsgH
bri=-<CR>
- cԬsgH
bri=?<CR>
c‘¨sgH ml¢r
color=+<CR>
+ K‘ggH
color=-<CR>
- K‘ggH
color=?<CR>
K‘ggH ml¢r
tint=+<CR>
+ K‘ggH Kl m…¢…O m¥V¬
tint=-<CR>
- K‘ggH Kl m…¢…O m¥V¬
tint=?<CR>
K‘ggH Kl m…¢…OgH m¥V¬gH ml¢r
sharp=+<CR>
+ M¬PgH
sharp=-<CR>
- M¬PgH
sharp=?<CR>
M¬PgH ml¢r
skintone=+<CR>
+ MVafgH m¥V¬
skintone=-<CR>
- MVafgH m¥V¬
skintone=?<CR>
MVafgH m¥V¬ ml¢r
ct=low<CR>
°tH¬ - m¢k‘ggH MVHVPgH m¥V¬
ct=mid<CR>
D¬hU - m¢k‘ggH MVHVPgH m¥V¬
ct=high<CR>
¬Vhf - m¢k‘ggH MVHVPgH m¥V¬
ct=?<CR>
m¢k‘ggH MVHVPgH m¥V¬ mghP
asp=4:3<CR>
3:4 QVugH ngî G‘¨gH mfsk
asp=16:9<CR> 9:16 QVugH ngî G‘¨gH mfsk
asp=16:10<CR> 10:16 QVugH ngî G‘¨gH mfsk
asp=auto<CR> dzhŒgj QVugH ngî G‘¨gH mfsk
asp=real<CR> dŒ¢ŒP QVugH ngî G‘¨gH mfsk
asp=?<CR>
QVugH ngî G‘¨gH mfsk mghP
overscan=+<CR>
+ D‘gU psl ¨fq
overscan=-<CR>
- D‘gU psl ¨fq
overscan=?<CR>
D‘gugH pslgH ¨fq ml¢r
auto<CR>
dzhŒgj
rgain=+<CR>
+ VlP• Fs ”
rgain=-<CR>
- VlP• Fs ”
rgain=?<CR>
VlP®H Fs”gH ml¢r
65
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
mfhj”/MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
m…¢±‘gH
MV‘wgH ¬H¬Uî
(ASCII) ¬‘” Vl•
ggain=+<CR>
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
pp=RE<CR>
G¢yajgH
+ VqO• Fs”
- VqO• Fs”
VqO®H Fs”gH ml¢r
+ RV«• Fs”
- RV«• Fs”
RV«®H Fs”gH ml¢r
+ VlP• mwhŒl
- VlP• mwhŒl
VlP®H mwhŒlgH ml¢r
+ VqO• mwhŒl
- VqO• mwhŒl
- VqO®H mwhŒlgH ml¢r
+ RV«• mwhŒl
- RV«• mwhŒl
RV«®H mwhŒlgH ml¢r
1.6-hlh¥ ¬¢¬Pj
1.8-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.0-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.1-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.2-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.3-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.4-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.5-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.6-hlh¥ ¬¢¬Pj
2.8-hlh¥ ¬¢¬Pj
hlh¥ ¬¢¬Pj mghP
m¢H¬fgH maha Vhua
¬‘s• m¢H¬fgH maha
RV«• m¢H¬fgH maha
m¢H¬fgH maha mghP
¬‘s• - m¢…gOgH K‘g
RV«• - m¢…gOgH K‘g
VqO• - m¢…gOgH K‘g
m¢…gOgH K‘g mghP
dlhl• QVugH «h§¥ vq‘l
d…gO QVugH «h§¥ vq‘l
mfhj”/MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
m…¢±‘gH
MV‘wgH ¬H¬Uî
G¢yajgH JH¬H¬Uî
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
66
(ASCII) ¬‘” Vl•
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=s5<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
67
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
G¢yajgH
TŒsgH QVugH «h§¥ vq‘l
d…gOgH
TŒsgH QVugH «h§¥ vq‘l
dlhlBH
QVugH «h§¥ vq‘l mghP
G¢yaj dzhŒgj GhO¬î KU EPf
ThŒ¢î dzhŒgj GhO¬î KU EPf
dzhŒgj GhO¬î KU EPf mghP
LzH¬ G¢yaj mlzhŒgH QVU Jr‘
KH‘e 5 - mlzhŒgH QVU Jr‘
KH‘e 10 - mlzhŒgH QVU Jr‘
KH‘e 15 - mlzhŒgH QVU Jr‘
KH‘e 20 - mlzhŒgH QVU Jr‘
KH‘e 25 - mlzhŒgH QVU Jr‘
KH‘e 30 - mlzhŒgH QVU Jr‘
mlzhŒgH QVU Jr‘ mghP
TwjklgH - mlzhŒgH vq‘l
Vhs¢gH ngU• - mlzhŒgH vq‘l
K¢l¢gH ngU• - mlzhŒgH vq‘l
K¢l¢gH G…s• - mlzhŒgH vq‘l
Vhs¢gH G…s• - mlzhŒgH vq‘l
mlzhŒgH vq‘l mghP
G¢yaj - V¢”ƒj mghs V
ThŒ¢î - V¢”ƒj mghsV
V¢”ƒj mghsV mghP
G¢yaj-MVahflgH mrh¨gH G¢yaj
ThŒ¢î-MVahflgH mrh¨gH G¢yaj
MVahflgH mrh¨gH G¢yaj mghP
–hfwlgH mUhs
D¬hugH vq‘gH
D¬hwjrBH vq‘gH
ds•V‘ 360
Mxhq™H vq‘ mghP
mfhj”/MxHVr
m…¢±‘gH
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
G¢yajgH JH¬H¬Uî
mflggH dt L”PjgH
(ASCII) ¬‘” Vl•
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
G¢yajgH
«HV¨gH LsH
dghO G¢yaj
dghO ThŒ¢î
dghO mghP
G¢yaj mlzhr
ThŒ¢î mlzhr
ngU•
G…s•
K¢l¢gH
Vhs¢gH
RtH‘l /GhO¬î
+ myggH
- myggH
myggH mghP
G¢¨uj - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
Rzhr¬ 5 - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
Rzhr¬ 10 - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
Rzhr¬ 15 - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
Rzhr¬ 20 - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
Rzhr¬ 25 - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
Rzhr¬ 30 - dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î mghP
G¢yaj m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘
ThŒ¢î m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘
m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘ mghP
G¢yaj p¢jh…l G…r
ThŒ¢î p¢jh…l G…r
mghP p¢jh…l G…r
mfhj”/MxHVr
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
mfhj”
mfhj”
MxHVr
m…¢±‘gH
c‘kjl
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
68
mfh¥jsBH dt L”PjgH
Ghel
<BLANK=ON<CR>
> BLANK=ON
<BLANK=?<CR>
> BLANK=ON
:G¢yajgH ¬¢r LAN ¬H¬ujsH vq‘ K‘”¢ hl¬kU
< BLANK=ON<CR>
V‘±Pl VwkU >
< BLANK=ONN<CR>
L‘U¬l V¢Y VwkU >
:1 mghP
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNN<CR>
dk‘khr V¢Y R¢skj >
:2 mghP
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NN<CR>NNNN
dk‘khr V¢Y R¢skj >
mfh¥™H
mghPgH
c‘kgH
J‘wgH N¬w Vl•
mP¥hk m¢glU
mfhj”
LbujsBH m¥¢jk
mP¥hk m¢glU
MxHVr
V‘±Pl VwkU
dt Vl®H ƒ¢…kj K”l¢ B
JBhPgH Quf
mfhj”
L‘U¬l V¢Y VwkU
p¢Pw V¢Y Vl®H
mfhj”
dk‘khr V¢Y R¢skj
‘• p¢Pw V¢Y Vl®H
¬zH« ijhlg” TVP• ¬¬U
¬PgH KU
mfhj”
.Vl®H GhsVî M¬hUî K¢uj¢‘ mg§lgH d§jkj T‘s ’K
¸ H‘e 5 K‘qY dt K¢ul Vl• xh§k™ <CR> QVugH «h§¥ ˆRgj L¬U GhP dt •
.TVP®H mghPg SsPj ¬¥‘¢ B ik¶f h‰lgU •
69
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising