Canon | LX-MU500Z | User manual | Canon LX-MU500Z User manual

Canon LX-MU500Z User manual
‫ﺟﻬﺎﺯ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ‬
‫‪LX-MU500Z‬‬
‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ‬
Jh¢‘jPlgH G‘¬¥
3 ............................................................................................................................ mlbsgH Jhl¢guj
13 ........................................................................................................................... Kl·H LH¬Ojsbg
15 ................................................................................................................................ J¢fejgH Gfr
20 ...................................................................................................................................... ml¬Œl
20 ................................................................................................................. M‘fugH Jh¢‘jPl
22 .............................................................................................. QVugH «h§¥g d¥VhOgH V±klgH
23 ....................................................................................................... Tzh±‘gH‘ L”PjgH p¢jh…l
25 ...................................................................................................................... QVugH «h§¥ vq‘
25 ................................................................................................................. vq‘lgH Vh¢jOH
26 .......................................................................................................... QVugH «h§¥ ¨¢¨Oj
28 ..................................................................................................... mq‘VulgH MV‘wgH ¨fq
29 ................................................................................................................................... G¢w‘jgH
32 .................................................................................................................................... GZ¢yajgH
32 ...................................................................................................... QVugH «h§¥ G¢yaj x¬f
33 ................................................................................................................. LzH‘ŒgH GhlujsH
33 .............................................................................................................. GO¬gH MVhaî G¢¬fj
34 ................................................................................................... QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î
35 ............................................................................................................ ¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal
37 .............................................................................................................................. G¢yajgH mlzhr
37 ..................................................................................................................... mlzhŒgH Lh±k
40 ............................................................................................................ QVugH maha mlzhr
43 .................................................................................................................. MV‘wgH mlzhr
45 .................................................................................................................... GO¬gH mlzhr
45 .................................................................................................... dshs• mlzhŒ :Lh±kgH ¬H¬Uî
47 ....................................................................................................... L¬Œjl mlzhŒ :Lh±kgH ¬H¬Uî
49 ................................................................................................................ Jhl‘gulgH mlzhr
F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
50 .................................................................................................................... (®dk‘Vj”g™H L”PjgH)
52 ........................................................................ PJLink R¢f¨j LH¬Ojshf QVugH «h§¥ dt L”PjgH
55 .................................................................................................................................... mkh¢wgH
55 .......................................................................................................... QVugH «h§¥f m¢hkugH
56 ............................................................................................... –hfwlgH V¬wl G‘P Jhl‘gul
58 ......................................................................................................... h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
60 ................................................................................................................................ Jh…wH‘lgH
60 ...................................................................................................... QVugH «h§¥ Jh…wH‘l
62 ........................................................................................................................... ¬huf®H
62 .................................................................................................................. J¢r‘jgH G‘¬¥
67 ................................................................................................................. QVugH «h§¥ dt L”PjgH
67 .................................................................................................................... L”PjgH VlH‘•
67 ................................................................................................................. Lh±kgH Jhfg¨jl
Jh¢‘jPlgH G‘¬¥
2
mlbsgH Jhl¢guj
:V¢ƒPj
.«h§¥gH Hƒ£ Q¢V¶j F¥¢ •
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak V¨hOl Kl ¬Pgg mf‘¨VgH ‘• V¨lgg «h§¥gH Hƒ£ QVuj Fk¥j •
VVqgH RhPgî dt Ffsjj ¬r Bî‘ ’Jhs¬ugH ngî MVahfl V±kgH Fk¥j “gƒg ’QVugH ms¬U Kl H«‰”Vl Hx‰‘q QVugH «h§¥ V¬w¢ •
.chuagH ngî MVahfl L£V±k Kl Gh…¨®H vl WO®hf HV
‰ ƒP K‘”j K• F¥¢ hl” ’“k¢uf
.R¢VP F‘ak ngî D¬C¢ ¬r Bî‘ ’p¢Pw vq‘ dt QVugH «h§¥ J¢fej ngU WVPH •
.i¢gU MV‘¨O Gelj h§k• hl” ’«h§¥gg dqHVjtBH VlugH Kl M¬zH«gH MVHVPgH GgŒj E¢P ’«h§¥ghf M¬‘¥‘lgH m¢‘§jgH JhPjt m¢¨yj Fk¥j •
.Jr‘gH Kl mg¢‘¨ MVj…g ilH¬OjsH L¬U mghP dt Vh¢jgH ƒO¶l Kl QVugH «h§¥ Gf” Gwt n¥V¢ •
TŒsgH dt J¢fejgH ¬kU i¢fkj
J¢fej ¬kU “gƒ‘ ml±jkl m…wf m¢zhfV§” msk”l LH¬Ojshf QVugH «h§¥ Kl D‘gugH x«¥gH‘ xH‘§gH FPs JhPjt T¢±kj ngU WVPH
“gƒ D¬C¢ ¬r hl” ’mfVj®hf ¬¢VfjgH –‘HVl ¬H¬skH ngî Jr‘gH Kl M¬lg h…‰¢±k V¢Y «h§¥gH “Vj D¬C¢ K• K”llgH Klt ’TŒsgH dt «h§¥gH
.«h§¥ghf Tgj ‘• Gh¨U• E‘¬P ngî
hl” ’«h§¥ghf Tgj ‘• Gh¨U• E‘¬P vklg of¨lgH dt iuq‘” KhO¬ h§f ‘• mggfl K”hl• ‘• m¢k£¬ ¬H‘l Kl FVŒghf «h§¥gH vq‘ Fk¥j
.m¢zh¢l¢” ¬H‘lf ‘• J¢«ghf ighwjH GhP Tgj if E¬P¢ ¬r
.GfŒjslgH dt i¢gî c‘¥Vgg if ±h…jPBH‘ G¢g¬gH Hƒ£ MxHVr n¥V¢
.«h§¥gH G¢yaj dt c‘VagH Gfr G¢yajgH‘ mlbsgH Jhl¢guj v¢l¥ MxHVr dyfk¢
Vh¢jgH ¬H¬lî M¬P‘ Kl «h§¥gH Gf” Gwt n¥V¢ hl” ’RPB Jr‘ dt h§¢gU cb¨bg h§f ±h…jPBH‘ M¬VH‘gH Jhl¢gujgH v¢l¥ MxHVr dyfk¢
.T¢±kjgg mggfl Ahlr mu¨r L¬OjsH ’«h§¥gH ngU JB‘s‘V¢®H ‘• mgzhsgH Jh…±klgH LH¬OjsH Fk¥j ’T¢±kjgH Gfr ¬¬VjlgH
.«h§¥gH ngU mPq‘lgH Jhl¢gujgH‘ JHV¢ƒPjgH v¢l¥ vfjH
¬‘¥‘lgH ƒ…klgH Kl igw…f Lr ’mg¢‘¨ JHVj…g ilH¬OjsH L¬U mghP dt ‘• m¢rVfgH TwH‘ugH xhke• «h§¥gH Hƒ§g m¢hlPgH Kl ¬¢«lgH V¢t‘jg
.Vh¢jgH V‘lj JBhP‘ RVfgH KU ml¥hkgH VHVq©g «h§¥gH QVuj K‘¬ “gƒ G‘P¢ T‘s ƒî ’¨zhPghf
mPhfsgH LhlP Kl FVŒghf ‘• F¨V ‘fr dt ’GhelgH G¢fs ngU xhlgH Kl FVŒghf ilH¬OjsH ‘• V¨lgg «h§¥gH Hƒ£ Q¢Vuj Fk¥j n¥V¢
.IV¢Y‘
.V¨hOl E‘¬P ngî “gƒ D¬C¢ ¬r E¢P ’mukwlgH m§¥gH Kl h§f nw‘lgH V¢Y JhŒPgl LH¬OjsH Fk¥j
RhPgî‘ «h§¥gH ¨‘Œs KU “gƒ V…s¢ ¬r E¢P ’mjfhe V¢Y M¬qkl ‘• GlhP ‘• mfVU ngU «h§¥gH Hƒ£ vq‘ Fk¥j
djgH JblhPgH ‘• JhfVugH N‘s L¬Ojsj B ’«h§¥ghf RPgj ¬r djgH VHVq®H ngî mthq™hf WOa ‘• G…¨f mfhwî
m”VagH Jh§¢¥‘jg h‰Œt‘ M¬VH‘gH Jhl¢gujgH chfjH dyfk¢ ’«h§¥gH vl chf½j djgH ‘• mukwlgH m”VagH h§f Jw‘•
m”VagH Kl M¬ljul J¢fej JH‘¬• mU‘l¥l LH¬OjsH dyfk¢ hl” ’¨zhP ‘• TV ngU «h§¥gH J¢fej ¬kU mukwlgH
3
mlbsgH Jhl¢guj
p¨s®H‘ M¬zH«gH M‘ŒgH‘ mz¥h…lgH Jh…r‘jgH Ffsjj ¬r .hu‰l m”VPjlgH M¬qklgH‘ «h§¥gH GŒk ¬kU m¢hkugH‘ VƒPgH dO‘j dyfk¢ .mukwlgH
.m”VPjlgH M¬qklgH ngU Kl «h§¥gH FbŒkH dt m¢‘jslgH V¢Y
.ijVHVP m¥V¬ ch…jVH D¬h…j‘ ig Gel®H G¢yajgH Khlqg‘ ij¢‘§jg M¬ul «h§¥gg dlhl®H‘ d…gOgH xh¨yghf M¬‘¥‘lgH ƒthklgH‘ JhPj…gH
M¬h¥s ‘• m”¢V• ‘• V¢Vs ngU «h§¥gH vq‘f m¢g…sgH JhPj…gH ¬s L¬U dyfk¢ hl” ’NVO• ¬H‘l D• ‘• AhlŒf JhPj…gH m¢¨yj V±P¢
.h§kl FVŒghf ‘• m¢VHVP V¬hwl ‘• mual Lhs¥• D• R‘t «h§¥gH Hƒ£ vq‘ V±P¢ hl” .ifhal p¨s D• ‘•
.m¢‘§jgg ¬¢¥ V¬wlf H‰«§¥l Jkh” Hƒî Bî Jhfj”lgH Gel µl¬l Kh”l dt «h§¥gH Hƒ£ vq‘ Fk¥j
D¬C¢ ¬r hll m¢VhU xH«¥• ‘• MV¨O m¢¨g‘t ¨hŒk ‘• xH«¥• Slgj ¬r h§k® «h§¥gH m¢‘hP JhPjt dt c‘k D• Kl Lhs¥• D• GhO¬î V±P¢
.«h§¥gH ngU c‘k D• Kl GzH‘s F”s V±P¢ hl” ’m¢zhfV§” ml¬w c‘r‘ ‘• R¢VP F‘ak ngî
.T¢¢”jgH M«§¥• m¢‘§j F‘fk• Kl FVŒghf «h§¥gH J¢fej Fk¥j
mrh¨gH c‘k Kl H‰¬”¶jl K”j Lg Hƒî ’dP¢q‘jgH RwglgH ngU K‘¬lgH c‘kgH Kl dzhfV§” Vh¢j V¬wl LH¬Ojshf ¨Œt «h§¥gH G¢yaj F¥¢
.m¢gPlgH mrh¨gH m”Va ‘• Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vlf GhwjBH n¥V¢t ’“g«kl ngî Gwj djgH
ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak “gƒ KU µjk¢ ¬r ƒî mgh¨™H Jbw‘ ‘• ¨zhPgH ngU M¬‘¥‘lgH Vh¢jgH ƒO‡l ngU GlPgH M¬h¢« L¬uf pwkk
.i¢gU LH¬r®H V¢s m¥¢jk Tgjgg Gf”gH i¢t QVuj¢ Kh”l dt «h§¥gH Hƒ£ vq‘ V±P¢‘ ’mrh¨gH “gs R‘t xda D• vq‘ Fk¥j ’m¢zhfV§”
m¢ghugH m¢jg‘…gH V¨hOlg QVujgH ngî h§jgH«î ‘• m¢¨Y®H pjt D¬C¢ ¬r ƒî ’“s…kf «h§¥gH Hƒ£ mkh¢w mg‘hPl Fk¥j
.G£Cl mkh¢w GlhU ngî mkh¢wgH GhlU• v¢l¥ mghPïf Lr ’NVO®H V¨hOlgH Kl “gƒ V¢Y ‘•
:m¢ghjgH JBhPgH dt mkh¢wgH‘ –bw™H Jh¢glU G” dt K¢¢k…gH ngî v¥VH‘ ’¨zhPghf dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶l KU «h§¥gH Hƒ£ GwtH
.mrh¨gH Sfhr ‘• “gs xHVj£H ‘• Tgj -H
.«h§¥gH GOH¬ Gzhs Fh”skH -F
.xhlgH ‘• V¨lgg «h§¥gH QVuj -œ
’¨Œt G¢yajgH Jhl¢guj dt mPq‘lgH L”PjgH VHV«• ¨fq n¥V¢t ’G¢yajgH Jhl¢guj chfjH ¬uf du¢f¨ G”af «h§¥gH G¢yaj L¬U -¬
K¢¢k…gH Gfr Kl V¢f” ¬§¥ Gƒf L«gjs¢ hll ’VHVq• E‘¬P ngî VHV«®H Kl h£V¢yg p¢PwgH V¢Y ¨fqgH D¬C¢ ¬r ƒî
.«h§¥gg du¢f¨gH G¢yajgH vq‘ M¬hujsB K¢wwOjlgH
.m¢‘hPgH Tgj ‘• «h§¥gH ¨‘Œs -£
.mkh¢wgH ngî ij¥hP ngU G¬¢ hll ’«h§¥gH xH¬• dt pqH‘ V¢¢yj E‘¬P -‘
GlPj djgH‘ mukwlgH m§¥gH Gfr Kl M¬¬PlgH Vh¢ygH v¨r LH¬Ojshf mkh¢wgH dkt Lh¢r Kl ¬”¶j ’hl x«¥g GH¬fjsH xHV¥î Vl®H Fg¨j Hƒî
.mfhwî ‘• m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak ngî M¬ljul V¢Y Vh¢Y v¨r LH¬OjsH D¬C¢ ¬r ƒî ’m¢gw®H xH«¥®H Jh…wH‘l S…k
.Kl› G”af Glu¢ «h§¥gH K• Kl ¬”¶jgg m¢k¢j‘VgH Khl®H W‘Pt xHV¥î mkh¢wgH dkt Kl Fg¨H ’–bw™H‘ mkh¢wgH GhlU• Kl xh§jkBH ¬uf
mlbsgH Jhl¢guj
4
¬¬VjlgH Vh¢jgH Gf” Jhfg¨jl
.h§kl «h§¥gH xHVa Lj djgH mg‘¬gH dt LH¬OjsBH Jhfg¨jl vl QVugH «h§¥ vl RtVlgH ¬¬VjlgH Vh¢jgH Gf” RtH‘j¢ K• F¥¢
.i¢gî G‘w‘gH G§s¢ dzhfV§” Vh¢j ƒO¶l Kl FVŒghf «h§¥gH J¢fej F¥¢
G¢g¬gH Hƒ£ dt mlbsgH «‘lV
KU QVugH «h§¥f mwhOgH mlh§gH mlbsgH Jhl‘gul ngU TVujgH Lj¢‘ ’G¢g¬gH Hƒ£ dt ml¬OjslgH mlbsgH «‘lV LsŒgH Hƒ£ G‘hkj¢
.«‘lVgH Iƒ£ GbO Kl mlbsgH Jhl‘gul chfjH n¥V¢ “gƒg‘ ’m¢ghjgH «‘lVgH R¢V¨
. J h l ‘ g u l g H I ƒ £ n g î I h f j k B H L j ¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl MV¢¨OgH m f h w ™ H ‘ • J ‘ l g H V ¨ O n g î V ¢ a ¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
V¢ƒPj
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl MV¢¨OgH mfhw™H V¨O ngî V¢a¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
i¢fkj
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl m¢zhfV§” ml¬wf mfhw™H V¨O ngî V¢a¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî GlhujgH x‘s Kl R‘VPf mfhw™H V¨O ngî V¢a¢
.Kl·H LH¬OjsBH Khlqg Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî hl‰zH¬ IhfjkBH n¥V¢ “gƒg‘
.Jhl‘gulgH Iƒ£ ngî IhfjkBH Lj¢ Lg Hƒî V«¢ggH EhufkH Kl K¢ugH mfhwî V¨O ngî V¢a¢
.MV‘±PlgH Ghut®H ngî V¢a¢
V±P
.h§jhUHVl F¥¢ djgH mf‘g¨lgH Jhl‘gulgH ‘• JHxHV¥™H ngU G¬¢
i¢fkj
5
mlbsgH Jhl¢guj
LH¬OjsBH Jh¨h¢jPH
«h§¥ LH¬OjsH Khlqg h‰Œfsl m¢hkuf dg¢ hl MxHVr Kl ¬”¶jgH F¥¢ “gƒg‘ ’mlh§gH mlbsghf mŒgujlgH Jhl‘gulgH h‰q¢• LsŒgH Hƒ£ G‘hkj¢
.mkl›‘ mP¢Pw mŒ¢V¨f QVugH
V¢ƒPj
mrh¨gH V¬wl
V‘…gH ngU m¢zhfV§”gH MVzH¬gH v¨r ‘• «h§¥gH Gwt K”l¢ E¢Pf QVugH «h§¥ Sfhr ngî G‘w‘gH mg‘§s ngU J¢fejgH xhke• ±thP
GhwjBH Le Vh¢jgH ƒO¶l Kl Vh¢jgH Sfhr Gwt‘ «h§¥gH G¢yaj ThŒ¢î dyfk¢ ’m¢ghjgH TrH‘lgH Kl D• E‘¬P mghP dt‘ ’Vl®H L«g Hƒî
.m¢zhfV§” ml¬w E‘¬P ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ ¬r‘ ’Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vlf
KhO¬gH EhufkH •
xhq‘q ‘• M¬hjul V¢Y mPzHV V‘¬w •
NVO• GzH‘sg ‘• xhlgg «h§¥gH QVuj •
«h§¥ghf mf¢VY ¬H‘l ‘• K¬ul G‘O¬ •
Tgjgg ij¢‘hP QVuj ‘• «h§¥gH ¨‘Œs •
’QVugH «h§¥ vl GlhujgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jghf ¬H¬l™H Sfhr‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢zhfV§” ml¬w ‘• R¢VP E‘¬P ngî “gƒ GlU dt Rh…O™H Ffsj¢ K• K”l¢ E¢P
’QVugH «h§¥ G…s• iuq‘ ‘• mrh¨gH Gf” ngU xh¢a• D• vq‘ Fk¥j •
.M¬h¥sghf mrh¨gH Gf” m¢¨yj Fk¥j •
.if Jb¢¬uj D• GlU ‘• Tkuf I¬a ‘• IxhkekH ‘• mrh¨gH Gf” dke Fk¥j •
.NVO®H MVHVPgH V¬hwl ‘• JhkhOsgH KU mrh¨gH Gf” ¬hufî n¥V¢ •
.c«‘lgH Kl G¢¬f VO› xHVaf Lr ’mrh¨gH “gs Tgj mghP dt‘ ’Tghj mrh¨ “gs LH¬OjsH Fk¥j •
Jg‘t 240 - 100) ¬¬PlgH ¬§¥gH N‘s ¬§¥ ‘ƒ dzhfV§”gH Vh¢jgg V¬wl D• LH¬OjsH Fk¥j •
.(¬¬Vjl Vh¢j
V±P
.Gw‘lgH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH “gsf mgwjlgH xH«¥®H dt m¢k¬ul Lhs¥• D• GhO¬î Fk¥j •
µjklgH Hƒ£ vl DVwP G”af LH¬Ojsbg WwOl Hƒ£ QVugH «h§¥ vl Vt‘jlgH mrh¨gH “gs •
.NVO®H M«§¥®H vl “gsgH LH¬OjsH Fk¥j Hƒg ’¨Œt
mlbsgH Jhl¢guj
6
V¢ƒPj
E¢P ’QVugH «h§¥ vl GlhujgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jghf ¬H¬l™H Sfhr‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH V¬wlf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢zhfV§” ml¬w ‘• R¢VP E‘¬P ngî “gƒ GlU dt Rh…O™H Ffsj¢ K• K”l¢
.mgjfl ¸¬¢¶f Gw‘lgH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒl mgH«î Fk¥j •
.M¬UhŒgH dt Lh”Pïf Gw‘lgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒl GO¬• •
.Jfhe V¢Y ƒ…kl ‘• Tghj dzhfV§” Vh¢j “gs LH¬OjsH Fk¥j ’“gƒ ngî mthq™hf •
Gw‘lgH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒlf “hsl™H Kl ¬”¶j‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH “gs FPs Fk¥j •
.“gsgH Tgj ngî °¢sgH GhlujsBH D¬C¢ ¬r ƒî ’ijgH«î ¬kU
’(¬PH‘ «h§¥ Kl Ve”• LH¬OjsH ¬kU GhPgH ‘£ hl”) ƒ…klgg MV¬ŒlgH MV¬ŒgH «‘h¥j V±P¢ •
.MVHVPgH m¥V¬ ch…jVH m¥¢jk R¢VP F‘ak V¨O ngî “gƒ D¬C¢ ¬r E¢P
.“gsgg MV¬ŒlgH musgH «‘h¥j Fk¥jg ilH¬OjsH Gfr m¢hkuf mgh¨™H “gs Kl RŒPj •
RgH‘U ‘• mfVj• D• mgH«î‘ DV‘¬ G”af ƒ…klgH‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH SfŒl WPt ngU WVPH •
.ƒ…klgH‘ SfŒlgH K¢f Kl
i¢fkj
.RVfgH FVq ¬kU Gf”gH ‘• dzhfV§”gH Vh¢jgH “gs ‘• QVugH «h§¥ mslbl Fk¥j •
SfhŒgH c«k ngU WVPH‘ ’dzhfV§”gH Vh¢jgH Gwt Gfr QVugH «h§¥ “¢VPj Fk¥j •
.NVO• Jbfh” m¢• c«k‘ dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒ…kl Kl
.ijkh¢w‘ QVugH «h§¥ T¢±kj m¢glU Gfr dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶l Kl SfhŒgH c«kH •
LH¬OjsBH‘ J¢fejgH
mfhw™H ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ ¬Œt .iul GlhujgH‘ QVugH «h§¥ J¢fejf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢wOa Jhfhwî c‘r‘ ‘• m¢zhfV§” ml¬wf
.QH‘P®H ‘• m¢¥VhOgH K”hl®H KU ml¥hk mf‘¨Vg h§¢t QVuj¢ ¬r mz¢f dt QVugH «h§¥ LH¬OjsH Fk¥j •
.QVugH «h§¥ R‘t GzH‘s ngU D‘jPj Jh¢‘hP vq‘ Fk¥j •
QVugH «h§¥ maha D‘jPj E¢P ’h§”¢”…j ‘• QVugH «h§¥ Kl m¢‘hPgH mgH«î Fk¥j •
WP…gH Jh¢glU xHV¥î ngî m¥hP ¬‘¥‘ mghP dt‘ ’mkOhs xH«¥•‘ ¬§¥gH m¢ghU Jhk‘”l ngU
.Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vlf GhwjBH n¥V¢ ’–bw™H ‘• mkh¢wgH ‘•
(“b§jsbg mgfhŒgH xH«¥®H “gƒ dt hlf) ig¢¬uj ‘• QVugH «h§¥ “¢”…j Fk¥j •
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘•
7
mlbsgH Jhl¢guj
V±P
V¢ƒPj
mfhw™H ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ ¬Œt .iul GlhujgH‘ QVugH «h§¥ J¢fejf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢wOa Jhfhwî c‘r‘ ‘• m¢zhfV§” ml¬wf
D‘jPj djgH mkO¬®H ‘• mfVj®H Kl V¢e”gH if ‘• F¨V Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
D¬C¢ ¬r hll ’“¢jsbfgH N‘jsl Kl J¢«gH Q…O¢ K• K”l¢ E¢P ’»fjgH mkO¬• ‘• J¢«gH ngU
.TŒsgH dt RgulgH «h§¥gH ¨‘Œs ngî
QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU ’¨‘ŒsgH vkl “gs LH¬OjsH Gel ’¨‘ŒsgH vkl V¢fH¬j ƒhOjH Kl ¬”¶j •
.GhelgH G¢fs ngU TŒsgh” mu…jVl K”hl• dt
.G¢yajgH xhke• MVahfl QVugH «h§¥ ms¬U ngî V±kj B •
m¢‘§jgH JhPjt Gel ’QVugH «h§¥f mwhOgH m¢‘§jgH JhPjt dt xda D• GhO¬î Fk¥j •
.L¬hugH JhPjt ‘•
Jh¢‘jPlgH ¨yq D¬C¢ K• K”l¢ E¢P ’L¬hugH JhPjt Lhl• m¨‘yql mfgU vq‘ Fk¥j •
.Vh¥…kH E‘¬P dt “gƒ Ffsj¢ ¬r‘ L¬hugH JhPjt Kl meufklgH MVHVPgH Ffsf h§l¥P M¬h¢« ngî
LH¬OjsH V±P¢ ’Vjg…gH ‘• ms¬ugH Gel QVugH «h§¥ xH«¥• Kl —hs‘®H ‘• VhfygH T¢±kj ¬kU •
.hŒ‰¢VP Ffsj‘ mkOhsgH m¢gOH¬gH xH«¥®H Gujaj ¬r E¢P ’Ghujabg Gfhr ƒHƒV D•
«h§¥ mkh¢wg m¢‘gŒgH Jh…±klgH ‘• J‘¢«gH ‘• L¢PajgH ¬H‘l ‘• mŒwbgH ¬H‘lgH LH¬OjsH Fk¥j •
¨‘Œs ngî D¬C¢ ¬r hll ’h§f VHVq• RhPgî‘ «h§¥gH m¢‘hPf RhwjgBH L§k”l¢ E¢P ’QVugH
.m¢wOa mfhwî ‘• E¬hP dt FfsjgH‘ ij¢fej vq‘l Kl QVugH «h§¥
RG2 IEC 62471-5:2015
V±P
¬kU QVugH «h§¥ Jhs¬U ngî M‰Vahfl V±kgH Fk¥j •
D¬C¢ ¬Œt ’LH¬OjsBH xhke• ikl m¢‘r m¢z‘q mua• EhufkH
hw
‰ hO hl‰hlj£H xb¢î n¥V¢‘ ’K¢k¢ugH mfhwî ngî “gƒ
’“gƒf Lh¢ŒgH Kl VhywgH Gh…¨®H vklg
hŒ‰t‘ (RG2) 2 V¨OgH mU‘l¥l Klq QVugH «h§¥ Kl V¬hwgH x‘qgH T¢kwj Lj¢ E¢P •
.IEC 62471-5:2015 m¢sh¢ŒgH Jh…wH‘lgg
.islg ‘• QVugH «h§¥ Kl L§fHVjrH ¬kU Gh…¨®H ngU K¢yghfgH THVaî Kl hl‰zH¬ ¬”¶j •
(JHVh±kgH ‘• Jhs”hugH ‘• MVf”lgH JHVh±kgH Gel) m¢VwfgH JH‘¬®H J¢fej ‘• “hsl™H Fk¥j •
ig‘O¬ ‘• x‘qgH Hƒ£ Sh”ukH D¬C¢ ¬r E¢P ’QVugH «h§¥ Kl V¬hwgH x‘qgH Vhsl dt
.K¢ugH mfhwî ngî WhOa®H K¢U• dt
.Jfhe‘ p¨sl p¨sgH K• Kl ¬”¶j ’¨hŒs´g v…jVl p¨s ngU QVugH «h§¥ ¨fq ¬kU •
.h£V¢Y‘ ’m¢¥k…sî MV¢wP ‘• ¬h¥sgH Gel Sgl• p¨s ngU QVugH «h§¥ LH¬OjsH Fk¥j •
G£Cl dk…f mkhujsBH ngU WVPH ’NVO®H J¢fejgH GhlU¶f Lh¢Œgg ‘• TŒsghf «h§¥gH J¢fejg •
c‘r‘ ngî J¢fejgH GhlU• x‘s D¬Cj ¬Œt ’Canon m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vl ‘•
.ml¢s¥ E¬H‘P
i¢fkj
mlbsgH Jhl¢guj
8
V¢ƒPj
V«¢ggH x‘q V¬wl
m¢sh¢ŒgH m…wH‘lgg h‰Œt‘ 1 mz…gH Kl V«¢g µjkl” QVugH «h§¥ K¢¢uj Lj •
.IEC / EN 60825-1:2014
m¢sh¢ŒgH m…wH‘lgg h‰Œt‘ 3R mz…gH Kl V«¢g µjkl” QVugH «h§¥ K¢¢uj Lj •
.IEC / EN 60825-1:2007
F¥‘lf JhtHVPkBH xhkejshf V«¢ggH Jh¥jklg FDA xH¬®H V¢¢hul vl «h§¥gH Hƒ£ RtH‘j¢ •
.2007 ‘¢k‘¢ 24 o¢Vhjf ’50 LrV V«¢ggH Vhuaî
V«¢ggH Jhlgul •
Vjl‘khk 461 - Vjl‘khk 449 :m¥‘lgH G‘¨
JH‘ 95 :mrh¨gg nwr®H ¬PgH
m¢khe dggl 0,6985 :mqfkgH M¬l
m¢hY dt xHV¥î ¬u¢ M¬P‘gH Iƒ§g “t ‘• Jb¢¬uj D•‘ ’V«¢g M¬P‘ ngU QVugH «h§¥ D‘jP¢ •
.“gƒf Lh¢ŒgH mg‘hPl hl‰‘¬ Fk¥j Hƒg ’MV‘¨OgH
D¬Cj E¢P ’G¢g¬gH Hƒ£ dt pq‘l ‘£ hl” ¨Œt i¨fq‘ QVugH «h§¥ G¢yaj ngU WVPH •
.MV‘¨OgH GljPlgH V«¢ggH x‘qg QVujgH V¨O ngî p¢PwgH V¢Y G¢¬ujgH ‘• G¢yajgH m¢glU
V±P
Vhal ‘£ hl”) i…gj ¬kU LH¬OjsBH KU Tr‘jgH L¬U D¬C¢ ¬Œt ’i…gj mghP dt «h§¥gH LH¬OjsH Fk¥j •
x‘q Kl K¢ugH mfhwî ‘• m¢fV§” ml¬w ‘• R¢VP F‘ak ngî (mahagH Jh£‘aj GbO Kl i¢gî
.G¢g¬gH Hƒ£ dt pq‘l ‘£ hl” QVugH «h§¥ LH¬OjsH Lj Hƒî njP V«¢ggH
D¶f Lh¢ŒgH ‘• Jb¢¬ujgH ‘• L”PjgH VwhkU LH¬OjsH D¬C¢‘ ’V«¢g M¬P‘f µjklgH Hƒ£ «¢§¥j Lj •
.MV¢¨O JhUhua™ QVujgH ngî G¢g¬gH Hƒ£ dt V‘”ƒl ‘£ hlg htbO NVO• JHxHV¥î
xblugH LU¬ «”Vlf GhwjBH n¥V¢ ’QVugH «h§¥ Kl WgOjgH ¬kU Jhl‘gulgH Kl ¬¢«lg •
.ikl WgOjgH ¬kU njP µjklgH Hƒ£ “”t Fk¥j‘ ’Canon m”Vaf WhOgH
9
mlbsgH Jhl¢guj
i¢fkj
.QVugH «h§¥ ngU m¢ghjgH vqH‘lgH dt m¢V¢ƒPjgH‘ m¢P¢q‘jgH JhŒwglgH ¬¥‘j
V¢ƒPj
¬u½f KU L”PjgH M¬P‘ Jh¢Vh¨f
c‘r‘ ‘• R¢VP F‘ak ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ K• K”l¢ E¢P ’Jh¢Vh¨fgH vl Glhujghf Rguj¢ hl¢t m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
.m¢wOa mfhwî
.VhkgH dt h§uq‘ ‘• h§”¢”…j ‘• Vwr MVzH¬ EH¬Pî ‘• Jh¢Vh¨fgH K¢Osj Fk¥j •
.¬u½f KU L”PjgH «h§¥ dt mklqlgH Jh¢Vh¨fgH KPa M¬hUî Fk¥j •
V±P
LH¬OjsH Lj¢ B hl¬kU ‘• mYVht K‘”j hl¬kU Jh¢Vh¨fgH mgH«î ngU WVPH •
.Kl«gH Kl mg¢‘¨ MVj…g ¬uf KU L”PjgH «h§¥
.mP¢PwgH Jh£h¥jBH dt -‘ + m¢Vh¨fgH THV¨• vq‘ vl Jh¢Vh¨fgH GhO¬î ngU WVPH •
.Glh” G”af GzhsgH GsY Kl ¬”¶j ’“jVaf Slg‘ Jh¢Vh¨fgH GOH¬ Kl Gzhs D• FVsj Hƒî •
i¢fkj
mlbsgH Jhl¢guj
10
V¢ƒPj
GlhujgH
.iul GlhujgH‘ QVugH «h§¥ J¢fejf mŒgujlgH m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
Vh¢jgH ƒ…kl Kl dzhfV§”gH Vh¢jgH Sfhr c«k Kl ¬”¶j ’mg¢‘¨ MVj…g QVugH «h§¥ L¬Ojs½¢ Lg Hƒî •
L”HVj GhP dt R¢VP F‘ak V¨O ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U D¬C¢ E¢P ’mlbsgH Khlqg dzhfV§”gH
.ƒ…klgH ‘• SfhŒgH ngU VhfygH
Lh¢ŒgH D¬C¢ ¬Œt ’J‘wgH œVO TV¨ ngî Kƒ®H JhUhls ‘H S•VgH JhUhls G¢w‘jf LŒj B •
.vlsgH Tuq ngî “gƒf
Tuq ngî “gƒf Lh¢ŒgH D¬C¢ ¬Œt ’m¢H¬fgH dt H¬‰¥ ¸GhU N‘jsl ngî J‘wgH N‘jsl ¨fq Fk¥j •
N‘jsl Q…OH Hƒg ’v…jVl J‘w N‘jslf h§g¢yaj Lj¢ djgH mz¥h…lgH JH‘w®H Kl vlsgH
.G¢yajgH x¬f ¬uf h‰¢¥¢V¬j iutVH Le ’QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î Gfr J‘wgH
xhke• mkOhs pfwj ¬r djgH‘ ’h§r‘t ‘• L¬hugH JhPjt G‘P M¬‘¥‘lgH m¢‘hPgH xH«¥• Slg L¬U G‘hP •
’xH«¥®H Iƒ£ mslbl Kl VhywgH Gh…¨®H vklg hw
‰ hO hl‰hlj£H xb¢î n¥V¢ hl” ’¨hŒs™H m¢glU
Lhs¥®H Iƒ£ pfwj ¬r E¢P ’L¬hugH JhPjt ngU• ‘• G‘P m¢k¬ul Lhs¥• D• vqj B ’“gƒ ngî mthqî
.NVO• Jhfhwî ‘• R‘VP E‘¬P ngî D¬C¢ ¬r hll QVugH «h§¥ mslbl m¥¢jk mkOhs
xb¢î n¥V¢‘ ’i¢gU T‘r‘gH ‘• S‘g¥gH ‘• QVugH «h§¥ p¨s ngU mg¢Œe xh¢a• vq‘ Fk¥j •
RhPgî ngî D¬C¢ ¬r hll «h§¥gH ¨Œs¢ ¬Œt ’“gƒf Lh¢ŒgH Kl VhywgH Gh…¨®H vklg hw
‰ hO hl‰hlj£H
.m¢wOa mfhwî ‘• VVq
«h§¥ ¨‘Œs ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt ’Gzhl ‘• Jfhe V¢Y p¨s ngU QVugH «h§¥ vq‘ Fk¥j •
.m¢wOa mfhwî “gƒ KU µjk¢ ¬r‘ QVugH
K”l¢ E¢P ’QVugH m¢glU xhke• ms¬ugH Lhl• Lhs¥• D• vq‘ Fk¥j •
.R¢VP F‘ak ngî “gƒ D¬C¢ K•
11
mlbsgH Jhl¢guj
V±P
V¢ƒPj
¬huf®H debe N‘jPlgH QVU K¶af i¢fkj
.¬huf®H debe N‘jPl QVU mghP dt m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
KsgH Vhf”‘ GlH‘PgH xhskgH‘ m¢fgŒgH QHVl®hf K‘fhwlgH nqVlgH‘ x‘qgg m¢shsP L§¢¬g K¢ƒgH nqVlgH ¬£ha¢ B• dyfk¢ •
.¬huf®H debe D‘jPlgH ’“gƒ Gfr cVw Jhf‘kg H‘qVuj Kl ‘•/‘ MV¢¨O QHVl¶f K‘fhwlgH WhOa®H‘
h¨
‰ sr ƒO• ngî m¥hPf Jk” Hƒî ‘• mz¢s m¢s…k mghP dt Jk” Hƒî ¬huf®H debe N‘jPlgH M¬£hal KU chkjlBH MV‘Vqf pwkk hl” •
.m¢g‘P”gH Jhf‘Valgg “g‘hkj mghP dt ‘• L‘kgH Kl
’QHVU®H “gj Kl MhkhulgH mghP dt‘ ’m¢ghjgH QHVU®H Kl dkhuj Jk” Hƒî ¬huf®H debe N‘jPlgH M¬£hal KU Tr‘jgH n¥V¢ •
.QHVU®H GH‘« njP mPHVgH Kl ¨sr ƒO•‘ V‘…gH ngU ¬huf®H debe N‘jPlgH QVU ThŒ¢î d¥V¢
.mls¥lgH V‘wgH m¢CV ngU MV¬ŒgH L¬U ‘• m¥‘¬«l m¢fhfq V‘w m¢CV •
.–h¢jVBH L¬U ‘• Rh£V™hf V‘uagH •
K”l¢‘ ’K¢k¢ugH Rh£Vî “gƒ Ffs¢ K• K”l¢ E¢P ’mg¢‘¨ MVj…g ¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal ¬kU mPHVgH Kl h¨
‰ sr ƒO• n¥V¢ •
.K¢k¢ugH ¬h§¥î ngî mgzhl m¢‘H« Kl ij¬£hal ‘• mg¢‘¨ MVj…g ¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal D¬Cj K•
debe D‘jPlgH M¬£hal ¬kU L§Ph¢jVH L¬U KU V¢fujgH Gh…¨®H v¢¨js¢ B E¢P L§jfrHVl‘ hl§gh…¨• mŒtHVl K¢¬gH‘gH ngU K¢uj¢ •
.¬huf®H debe N‘jPlgH Vyw• ‘• JH‘ks 6 L§ks »gf¢ K¢ƒgH Gh…¨®H M¬£hal L¬U dyfk¢‘ ’¬huf®H
m¢‘H« Kl mahagH M¬£hal dyfk¢‘ Ve”• ‘• h¢‰¬‘lU mahagH L¥P Thuq• mebe ¬huf®H debe N‘jPlgH M¬£halg ngelgH mthslgH »gfj •
.ml¢Œjsl
’¬huf®H debe QVugH dt h§lH¬OjsB p¢Pw G”af h£Chakî Lj djgH Jh¢‘jPlgH LH¬OjsH ngU WVPH ’Jh¢‘jPlgH ¬H¬Uî ¬kU •
.m¢Pw G”hal E‘¬P ‘• K¢k¢ugH Rh£Vî ngî “gƒf Lh¢ŒgH L¬U Ffs¢ ¬Œt
debe ‘¢¬¢…gH K‘”¢ ¬Œt ’MV‘h¥lgH mŒ¨klgH dt Lhs¥®H‘ WhOa®H ngî WhO IhfjkH xb¢î n¥V¢ ’¬huf®H m¢ebe V‘w QVU ¬kU •
.mfhw™H ngî D¬Cj‘ Lhs¥®H “gjg h‰…gj mgwgH JHƒ m¢¬s¥gH Jh”VPgH Ffsj K• K”l¢‘ ’m¢gu…gH Lhs¥©g h‰z¨Ol ¬huf®H
mlbsgH Jhl¢guj
12
Kl·H LH¬Ojsbg
i¢fkj
ij¢fej‘ «h§¥gH GlP
.igŒk ‘• QVugH «h§¥ GlP ¬kU m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
µjk¢ ¬Œt ’Jhl¬wgg iq¢Vuj ‘• i¨hŒsî Fk¥j ’m¢hygg R¢r¬ «h§¥ QVugH «h§¥ ¬u¢½ •
.Gh¨U• E‘¬P “gƒ KU
E‘¬P ngî K¢l¬ŒgH “Vj D¬C¢ ¬Œt ’QVugH «h§¥ GŒk Gfr G¢¬ujgg mgfhŒgH L¬ŒgH ch¥Vïf Lr •
.VVq
.MV‘wgH M¬‘¥ ngU ms¬ugH ngU Jhlwf ‘• vŒf D• VeCj ¬Œt ’“¬¢f ms¬ugH Slg Fk¥j •
¬H‘l ‘• mzfujgH R‘¬kw LH¬OjsH M¬hUî mghP dt QVugH «h§¥ m¢hlP Khlq K”l¢ B •
GOH¬ ngî Jhl¬wgH WhwjlH ¬H‘l Kl h¢h±a G‘O¬ K”l¢ hl” ’m…ghjgH Jhl¬wgH WhwjlH
.«h§¥ghf b
‰ gO Ffs¢ hll QVugH «h§¥
i¢fkj
.ilH¬OjsH ‘• QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU m¢ghjgH ¨hŒkgH ngî IhfjkBH n¥V¢
13
Kl·H L H¬Ojs b g
.mf‘¨VgH Te”j vl GlhujgH ¬kU VƒPgH ¦—‘j •
’M¶¥t mtVygH MVHVP m¥V¬ Ju…jVH Hƒî ‘• ’hz‰t¬ Ve”• vr‘l ngî M¶¥t QVugH «h§¥ ƒO• Lj Hƒî
’MV‘wgH A‘aj ngî D¬C¢ hll ’h¢HVlgH‘ ms¬ugH ngU xH‘§gH dt mf‘¨VgH Teh”jj ¬Œt
.«h§¥gH LH¬OjsH ThkzjsH Gfr mf‘¨VgH VOfj Kl ¬”¶j‘ Jr‘gH Quf V±jkH ’mghPgH Iƒ£ dt‘
µjk¢ ¬Œt ’MVHVPgH m¥V¬ i¢t Q…Okj ‘• v…jVj Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.dg¢ hl” K¢«OjgH‘ G¢yajgg mfshklgH MVHVPgH m¥V¬ Rh¨k K‘”¢ E¢P .Gh¨U• E‘¬P “gƒ KU
(J¢h§kV§t m¥V¬ 104 ngî 32) m¢‘zl m¥V¬ 40 ngî 0 Kl :G¢yajgH MVHVP m¥V¬
‹90 njP :mf‘¨VgH mfsk
(J¢h§kV§t 149 ngî 14) m¢‘zl m¥V¬ 65 ngî m¢‘zl Jh¥V¬ -10 :K¢«OjgH MVHVP m¥V¬
:(LH¬r• 9,843) L 3,000 ngî (LH¬r• 3,940) L 1,201 ch…jVH ngU QVugH «h§¥ LH¬OjsH ¬kU •
)47 mP…w( .(G¢yaj) On ngî "m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘" ngU ¨fqH ’QVugH «h§¥ mlzhr Kl
GOH¬ MVHVPgH «h¥jPH ngî JhPj…gH “gj F¥P D¬C¢ ¬Œt ’L¬hugH ‘• xH‘§gH G‘O¬ JhPjt ¬sj B •
xH«¥®H ‘• m¢VwfgH Jhk‘”lgg d¥hjk™H VlugH V¢wŒj ngî D¬C¢ ¬r hll ’QVugH «h§¥
.«h§¥ghf VVqgH RhPgî‘ NVO®H
JhPjt K¢f (LH¬r• 1,6) Ls 50 Gr®H ngU W‘gO “Vj ngU QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU WVPH •
W‘gO “Vj ngî mthqî ’«h§¥gH FkH‘¥ Kl Fkh¥ G” ngU KHV¬¥gH‘ xH‘§gH G‘O¬ mPjt / m¢‘§jgH
«h§¥ G…s• xH‘§gg GO¬l “Vjg “gƒ‘ ’«h§¥gH Kl dg…sgH x«¥gH Kl (mw‘f 0,8) Ls 2 KU GŒ¢ B
RhPgî‘ «h§¥gH GOH¬ MVHVPgH «h¥jPH ngî m¢th” mPhsl “Vj dt Ga…gH D¬C¢ ¬r E¢P ’QVugH
.if VVqgH
i¢fkj
Ls 30 Gr®H ngU
(LH¬r• 1,0)
Ls 2 Gr®H ngU
(mw‘f 0,8)
Ls 50 Gr®H ngU
(LH¬r• 1,6)
Ls 50 Gr®H ngU
(LH¬r• 1,6)
(LH¬r• 1,6) Ls 50 Gr®H ngU
Gu…f h§k‘g ‘• MV‘wgH G”a V¢yj ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt QVugH «h§¥ R‘t xh¢a• D• vq‘ Fk¥j •
.MVHVPgH
¬H¬l™H V¬wl ‘• ¬§¥gH m¢ghU dzhfV§”gH Vh¢jgH ¨‘¨O Kl FVŒghf QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.dzhfV§”gH Vh¢jghf
Kl·H LH¬Ojsbg
14
J¢fejgH Gfr
QVugH «h§¥ KPa/GlP ¬kU h£ƒhOjH F¥H‘gH Jh¨h¢jPBH
.QVugH «h§¥ KPa ‘• GlP ¬kU m¢ghjgH Jh¨h¢jPBH ±PB
Jbf”ghf QVugH «h§¥ GlP Ffsj¢ ¬Œt ’QVugH «h§¥f mgwjlgH Jbf”gH Gwt ngU WVPH •
.E¬hP c‘r‘ dt mŒtVlgH
K¢l¬ŒgH “Vj D¬C¢ ¬Œt ’m¢qHVjtBH h§k”hl• ngî ¨fqgg mgfhŒgH LH¬r®H ch¥Vî ngU WVPH •
.hl§f Tgj E‘¬P ngî QVugH «h§¥ “¢VPj ¬kU
i¢fkj
.«H«j£BH ‘• m…¢kugH Jhl¬wgg QVugH «h§¥ Q¢Vuj Fk¥j •
J¢fejghf mwhO Jh¨h¢jPH
xhke• m¢ghjgH Jh¨h¢jPBH VhfjUH h‰q¢• n¥V¢ hl” .)13 mP…w – 3 mP…w( "Kl·H LH¬Ojsbg" ‘ "mlbsgH Jhl¢guj" MxHVr Kl ¬”¶j
.J¢fejgH m¢glU
.Gh¨U• E‘¬P “gƒ KU µjk¢ ¬Œt ’Jhl¬wgg iq¢Vuj ‘• QVugH «h§¥ ¨hŒsî Fk¥j •
QVuj¢ ¬Œt ’MVŒjsl V¢Y NVO• K”hl• dt ‘• m¢fkh¥ ¬P• ngU QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j •
.ifbŒkH mghP dt Tgjgg «h§¥gH
i¢fkj
m¢ghjgH Jhz¢fgH Kl D• dt «h§¥gH LH¬OjsH Fk¥j
»fjgH KhO¬ ‘• dj¢«gH KhO¬gH ‘• VhfygH ‘• M¬zH«gH mf‘¨VgH JHƒ vrH‘lgH •
M¬‘¥ G¢gŒj ngî NVO®H m¢VwfgH xH«¥®H ‘• h¢HVlgH ‘• ms¬ughf KhO¬gH RhwjgH D¬C¢ ¬Œt
RgulgH «h§¥gH ¨‘Œs ngî D¬C¢ ¬r hll ’“¢jsbfgH ngU J¢«gH VeC¢ K• K”l¢ hl” ’MV‘wgH
.TŒsgH dt
¬§¥gH m¢ghU m¢zhfV§”gH mrh¨gH V¬hwl ‘• xhfV§”gH ¨‘¨O Kl FVŒghf •
.d…¢±‘ GgO E‘¬P dt Hƒ£ Ffsj¢ ¬Œt
mk¨flgH VwPgH ‘• ¬h¥sgH Gel xhsglgH p¨s®H ngU •
.i…gj ngU Gluj‘ QVugH «h§¥ GOH¬ MVHVPgH L”HVjj ¬Œt
M¬zH«gH mf‘¨VgH ‘• MVHVPgH JHƒ K”hl®H •
V¢e¶jgH ‘• «H«j£bg muqhOgH K”hl®H •
i¢fkj
KhO¬gH ‘• MVHVPgH KU Ta”gH M«§¥• Kl FVŒghf •
xH‘§gH T¢”l JhPjt Kl FVŒghf ‘• Ih¢lgH V¬hwl Kl FVŒghf •
µjhkgH J¢Vf”gH «hY Gel ’G”‡jgg mffslgH JH«hygg mqVU h§¢t «h§¥gH K‘”¢ djgH K”hl®H •
mkOhsgH v¢fhk¢gH Kl
G¢yajgH MVHVP Jh¥V¬g mg‘fŒlgH Jhrh¨kgH TVuj‘ ’QVugH «h§¥ Tgj “gƒ KU L¥k¢ ¬Œt
.dg¢ hl” mf‘¨VgH‘ K¢«OjgH‘
15
K¢«OjgH MVHVP m¥V¬
G¢yajgH ¬kU mf‘¨VgH mfsk
G¢yajgH MVHVP m¥V¬
m¢‘zl m¥V¬ 65 ngî m¢‘zl Jh¥V¬ 10(J¢h§kV§t 149 ngî 14)
‹90 njP
m¢‘zl m¥V¬ 40 ngî 0 Kl
(J¢h§kV§t m¥V¬ 104 ngî 32)
J¢fejgH Gfr
“¬¢f ms¬ugH Slg Fk¥j
.MV‘wgH M¬‘¥ ngU ms¬ugH ngU Jhlwf ‘• vŒf D• VeCj ¬Œt ’“¬¢f ms¬ugH Slg Fk¥j
i¢fkj
hk‰”ll “gƒ Kh” Hƒî ’«¢”VjgH G¢¬uj Gfr «h§¥gH xhlPB mŒ¢r¬ 30 “VjH
.‰MVahfl G¢yajgH x¬f ¬uf VŒjslgH «¢”VjgH K‘¬ x‘qgH V¬wl MVHVP G‘Pj ¬Œt
NVO®H RzH‘ugH‘ KHV¬¥gH Kl m¢th” mthsl ngU «h§¥gH F”V
L¬hugH mPjt
’L¬hugH mPjt ‘• xH‘§gH G‘O¬ mPjt V±P Lj Hƒî
’QVugH «h§¥ GOH¬ MVHVPgH L”HVjj T‘s
«h§¥gg dqHVjtBH VlugH V¢wŒj ikU µjk¢ ¬r hll
«h§¥gH J¢fej Fk¥j ’Gelghf‘ ’if G¨U E‘¬P ‘•
’mz¢s m¢‘§j vl mŒgyl‘ mŒ¢q JhPhsl ngU
¬‘¥‘ Kl ¬”¶j .m¢‘§jgH ¬¢¥ Kh”l dt J¢fejghf Lr Gf
(LH¬r• 1,0) Ls 30 nk¬• ¬Pf W‘gO
G ‘O¬ mPjt
(LH¬r• 1,6) Ls 50‘ ’«h§¥gH R‘t
xHԤgH
(LH¬r• 1,6) Ls 50‘ ’K¢fkh¥gH b” ngU
’Ihk¬• pq‘l ‘£ hl” ’QVugH «h§¥ TgO
.QVugH «h§¥ G…s• (mw‘f 0,8) Ls 2 nk¬• ¬Pf W‘gO ¬‘¥‘ Kl hq
‰ ¢• ¬”¶j
i¢fkj
mf‘¨VgH Te”j vl GlhujgH ¬kU VƒPgH ¦—‘j
’MV‘wgH A‘aj ngî D¬C¢ hll ’h¢HVlgH‘ ms¬ugH ngU xH‘§gH dt mf‘¨VgH Teh”jj ¬Œt ’M¶¥t mtVygH MVHVP m¥V¬ ch…jVH GhP dt
.h§ju¢f¨ ngî mq‘VulgH MV‘wgH ¬‘uj d” Te”lgH VhOfgH VOfj¢ njP Vh±jkBH n¥V¢‘
¨fqH ’(LH¬r• 9,843) L 3,000 ngî (LH¬r• 3,940) L 1,201 Kl ngU• JhUh…jVBH ¬kU
JH¬H¬U™H
’(LH¬r• 9,843) L 3,000 ngî (LH¬r• 3,940) L 1,201 ch…jVH ngU ilH¬OjsH ¬kU QVugH «h§¥ JH¬H¬Uî ¨fq F¥¢
:(Lh±kgH ¬H¬Uî( SYSTEM SETUP" mlzhr dt )47 mP…w( "m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘" Jhl¢guj ngî v¥VH ’¬¢¬PjgH i¥‘ ngU‘
."(L¬Œjl mlzhr) Advanced menu
TŒsgH ngU Jfel½gH QVugH «h§¥ LH¬OjsH ¬kU
TŒsgH ngU Jfe½lgH QVugH «h§¥ LH¬OjsH ¬kU
JhPjt G‘P T¢±kjgH ngU WVPH ’dghU vq‘l dt ‘•
Tuq¢½ ¬Œt ’DV‘¬ G”af L¬hugH JhPjt‘ xH‘§gH G‘O¬
m¢‘§jgH N‘jsl JhPj…gH “gj dt L”HVj¢ DƒgH VhfygH
V¨Og iqVu¢‘ «h§¥gH GOH¬f MVHVPgH m¥V¬ vtV¢‘
m¢zhfV§” msk”l L¬Ojshf Lr Hƒg ’R¢VPgH ‘• TgjgH
.L¬hugH JhPjt‘ xH‘§gH G‘O¬ mPjt Kl VhfygH mgH«™ mgehll mg¢s‘ ‘•
i¢fkj
D‘jPj djgH mkO¬®H ‘• mfVj®H Kl V¢e”gH if ‘• F¨V Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥j
D¬C¢ ¬r hll ’“¢jsbfgH N‘jsl Kl J¢«gH Q…O¢ K• K”l¢ E¢P ’»fjgH mkO¬• ‘• J¢«gH ngU
.TŒsgH dt RgulgH «h§¥gH ¨‘Œs ngî
J¢fejgH Gfr
16
m¢‘H«gH dt ‘• Q…Okl ‘• v…jVl Kh”l dt QVugH «h§¥ J¢fej
Jh£h¥jH dt ‘• G…s® ‘• ngU® h‰k”ll ¨hŒs™H K‘”¢ E¢Pf QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ K• K”l¢ •
i¥‘ ngU‘ ’L¬hugH JhPjt‘ xH‘§gH G‘O¬ JhPjt F¥P L¬U ngU WVPH K”g‘ ’mU‘kjl
G…s• xH‘§gH G‘O¬ mPjt Kl (mw‘f 0,8) Ls 2 nk¬• ¬Pf W‘gO ¬‘¥‘ Kl h‰lzH¬ ¬”¶j ’W‘wOgH
.QVugH «h§¥ dfkh¥ ngU xH‘§gH œ‘VO / G‘O¬ JhPjt Kl (LH¬r•1,6) Ls 50‘ ’«h§¥gH
.QVugH «h§¥ J¢fejg JHVh¢O ¬¥‘j B •
WVPH‘ ’“s…kf G…s® ‘• ngU® ¨hŒs™H ngU G‘wPgg QVugH «h§¥ J¢fej Fk¥jCanon •
.«h§¥gH J¢fejg m”Vaf WhOgH xblugH LU¬ «”Vl ‘• G£Cl dk…f mkhujsBH ngU h‰lzH¬
i¢fkj
±45 Kl Ve”• mghl™H m¢‘H« dt QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ hl¬kU ’dghjgH dP¢q‘jgH LsVgH ngî MVha™hf •
vq‘) Light Source Mode dt (ds•V‘ 360) 360 & Portrait ¬¢¬Pj ngî œhjPj ’m¥V¬
.(x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî) Light Source Settings mlzhŒf (x‘qgH V¬wl
(ds•V vq‘ dt) D¬‘lugH J¢fejgg h§UhfjH F¥H‘gH Jh ¨h¢jPBH
(mw‘f 8,0) Ls 2 nk¬• ¬Pf W‘gO ¬‘¥‘ Kl hl‰zH¬ ¬”¶j‘ ’L¬hugH ‘• xH‘§gH G‘O¬ JhPjt ¬sj B •
.dg…sgH‘ D‘gugH K¢fkh¥gH Kl (LH¬r• 1,6) Ls 50‘ ’Kl¢®H Fkh¥gH Kl
.(S”ugH S¢g‘) IbU• pq‘l ‘£ hl” Bî QVugH «h§¥ vq‘ K”l¢ B ik• ±PB •
(ds•V‘ 360) 360 & Portrait ¬¬P ’D¬‘lU vq‘ dt QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ hl¬kU •
Light Source Settings mlzhŒf (x‘qgH V¬wl vq‘) Light Source Mode dt
.(x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî)
17
J¢fejgH Gfr
i¢fkj
VakgH‘ vf¨gH R‘ŒP Vhuaî
R¢V¨ KU m¢lPlgH VakgH R‘ŒP ngU h¢‰¬uj ¬u½¢ mlhU Q‘Vug ‘• m¢Vh¥j QHVY® MV‘w L¥P V¢ywj ‘• V¢f”j K• m±Pbl n¥V¢
.m¢gw®H M¬hlgg VakgH R‘ŒP “ghl ngU ‘• K‘khŒgH
m”fagH m¢hlP Khlq
m¢• KU Gh”a®H Kl G”a D¶f mg‘Csl V¢Y m”Va K• m±Pbl n¥V¢ .m”fagH m¢hlP Khlqg ml«bgH V¢fH¬jgH ƒhOjH n¥V¢Canon
.if –VwlgH V¢Y G‘w‘gH Gel ’m”fagg m¢kl®H E¬H‘PgH m¥¢jk MVahfl V¢Y ‘• MVahfl VzhsO
.Fshkl G”af m”fagH‘ Vj‘¢fl”gH «h§¥‘ QVugH «h§¥ JH¬H¬Uî mz¢§j ngU LH¬OjsBH Gfr WVPH
.MVahflgH JkVjk™H JBhwjH Kl ‰B¬f ’ifha hl ‘• m¢hlP VH¬¥ TgO ’¨Œt m¢lPlgH m”fagH GOH¬ JBhwjbg QVugH «h§¥ ¬H¬Uïf Lr •
m¢Vh¥jgH JhlbugH KU Mƒfk
.Xerox Corporation m”Va pghwg mg¥sl m¢Vh¥j mlbU d£ Ethernet •
.NVO®H G‘¬gH‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH dt Microsoft Corporation m”Vag mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU Windows‘ Microsoft •
M¬PjlgH Jh¢B‘gH dt mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU‘ Apple m”Va pghwg m¢Vh¥j JhlbU h§u¢l¥ Macintosh‘ Mac OS‘ Mac •
.NVO®H G‘¬gH ‘•/‘
mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU ‘• m¢Vh¥j JhlbU h§u¢l¥ High-Definition Multimedia Interface‘ HDMI Vhua‘ HDMI •
.HDMI Licensing LLC m”Va pghwg
.HDBaseT Alliance m”Vag m¢Vh¥j JhlbU HDBaseT Alliance Vhua ‘• HDBaseT™ Kl G” ¬u¢½ •
mŒgul ‘• (Jh”VagH M«§¥•‘ Jhl‘gul ml±k• mUhkwg m¢khfh¢gH m¢ul¥gH) JBMIA Gfrˆ Kl mg¥sl m¢Vh¥j mlbU PJLink ¬u½j •
.NVO®H G‘¬gH Quf dt
R¨hklgH‘ G‘¬gH ‘•/‘ M¬PjlgH Jh¢B‘gH‘ Khfh¢gH dt ’m¢Vh¥j mlbu” h§g¢¥sjg Fg¨ L¢¬Œj Lj ‘• ’m¢Vh¥j mlbU d£ PJLink •
.NVO®H
.Harman International Industries, Inc m”Va pghwg mg¥sl m¢Vh¥j mlbU d£ AMX •
m”Va pghwg mg¥sl m¢Vh¥j JhlbU h§u¢l¥ Crestron Connected™‘ Crestron RoomView®‘ Crestron® •
.Crestron Electronics, Inc
.h§fhPw® “gl d£ NVO®H m¢Vh¥jgH JhlbugH v¢l¥ •
J¢fejgH Gfr
18
Third party software
19
J¢fejgH Gfr
ml¬Œl
M‘fugH Jh¢‘jPl
.xHVagH m§¥f GhwjBH n¥V¢ ’xH«¥®H Iƒ£ Kl D• ¬¥j Lg Kî‘ ’Ihk¬• mk¢flgH xH«¥®H mth” ngU h§zH‘jPH Kl ¬”¶j‘ VƒPf M‘fugH Jh¢‘jPl XVt•
m¢sh¢ŒgH JhŒPglgH
M¬PjlgH Jh¢B‘gH)
(m¢”¢Vl®H
¬hPjBH)
(df‘V‘®H
(K¢wgH)
(mw‘f 70,8) Vjl 1,8 ig‘¨ mrh¨gH Gf”
v¢VsgH ¬H¬U™H G¢g¬f mlh§gH Jhl‘gulgH
QVugH «h§¥
(LV-RC08 :c‘kgH LrV) ¬uf½ KU L”PjgH M¬P‘
(CR2025 :c‘kgH LrV) m¢Vh¨fgH
KhlqgH mrh¨f
Vj‘¢fl”gH Gf” (5K.1VC09.501)
(mw‘f 70,8) Vjl 1,8 ig‘¨
ml¬Œl
20
ng‘®H MVlgg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ LH¬OjsH
.¬uf KU L”PjgH «h§¥ LH¬OjsH Gfr KhsggH FPsH
¬uf KU L”PjgH M¬P‘ m¢Vh¨f GH¬fjsH
.m¢Vh¨fgH GlhP FPsH -1
GlhP FPs xhke• Gh…r™H cHVƒ VHVljshf vt¬H .mPq‘lgH JH¬haV™H chfjH xh¥Vf
.m¢Vh¨fgH
m¢fh¥¢™H m¢f¨ŒgH K‘”j K• F¥¢ ik• ±PB ’GlhPgH dt M¬¢¬¥gH m¢Vh¨fgH GO¬• -2
.œVhOgH ngî m§¥jl
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ dt GlhPgH vt¬H -3
.Vh¥…kH E‘¬P V¨O ngî Fshkl V¢Y c‘kf m¢Vh¨fgH GH¬fjsH D¬C¢ ¬r •
.Jhl¢gujgH FsP mglujslgH Jh¢Vh¨fgH Kl WgOj •
.¨Œt CR2025 c‘k ’L‘¢e¢g Jh¢Vh¨f L¬OjsH ’Vh¥…kH E‘¬P dt Ffsj¢ ¬r p¢Pw V¢Y c‘k Kl m¢Vh¨f LH¬OjsH K¶f h‰lgU •
Mxhsî mghP dt Jh¢Vh¨fgH V¥…kj ¬Œt .H‰V‘t mglujslgH m¢Vh¨fgH Kl WgOj Le .m¢gPlgH pzH‘gg h‰Œt‘ mglujslgH Jh¢Vh¨fgH Kl WgOj •
.VhkgH dt h§zhŒgïf h§kl WgOjgH ‘• h§”¢”…j ‘• m¢Vh¨fgH KPa M¬hUïf LŒj B‘ .h§lH¬OjsH
.Jhl¢g’ujgg ‰hŒf¨ m¢Vh¨fgH vl GlhujgH ¬kU VƒPgH —‘j •
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘f pq‘l ‘£ hl” mP¢Pw mŒ¢V¨f (-) FghsgH‘ (+) F¥‘lgH h§¢f¨r vq‘f m¢Vh¨fgH F¢”Vjf Lr •
.m…¢g®H JhkH‘¢PgH‘ Gh…¨®H G‘hkjl KU H‰¬¢uf Jh¢Vh¨fgH ±…Pf Lr •
h§uq‘ Kl ¬”¶j Hƒg ’RhkjOBH V¨hOl E‘¬P ’m¢Vh¨fgH GlhP ‘• ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ m¢Vh¨fg VhywgH Gh…¨®H cbjfH KU L¥k¢ ¬r •
.V‘…gH ngU F¢f¨ghf GwjH ’¶¨OgH R¢V¨ KU h§UbjfH Lj hl Hƒî‘ ’Gh…¨®H G‘hkjl KU H¬‰¢uf
.mg¢‘¨ MVj…g ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ G¢yaj L¬U mghP dt m¢Vh¨fgH œHVOïf Lr •
m¢Vh¨fgH cbjfH mghP dt‘ .¶¨OgH R¢V¨ KU h§UbjfH mg‘§sf K”l¢ E¢P ’Fhfs®H Kl Ffs D® L…gH dt hŒ‰g¨l m¢Vh¨fgH vqj B •
.L‘lsgH ngU MV¨¢sgH «”Vlf ‘• “f¢f¨f GhwjBhf Lr ’°¥h…l G”af
.Kht‘gsgH Kl ¨¢Vaf h§¢tV¨ m¢¨yjf mglujslgH m¢Vh¨fgH Kl WgOj •
.H‰¬¢¥ xhlghf mfhwlgH mŒ¨klgH GsY n¥V¢ ’¬g¥gg ijslbl‘ m¢Vh¨fgH Kl Gzhs D• FVsj mghP dt •
.mz¢fgH‘ mPwgH ngU MV¨O K ‘ ” j K • K ” l ¢ m ¢ z h ¢ l ¢ ” ¬ H ‘ l n g U m ¢ V h ¨ f g H ‘ ¬ u f K U L ” P j g H « h § ¥ D ‘ j P ¢ ¬ r •
.Gh…¨®H G‘hkjl KU H¬‰¢uf izhŒfî ngU WVPH‘ ilH¬OjsH KU Tr‘j ’¬uf KU L”PjgH «h§¥f M‘Œf Gwjl V¢Y m¢Vh¨fgH GlhP Kh” Hƒî •
mgfhŒgH JH«hygH ‘• GzhsgH FVsj ‘• Vh¥…kH dgî D¬Cj K• K”l¢ djgH‘ m¢hygg m¢ghU MVHVP Jh¥HV¬ JHƒ Jhz¢fgH dt m¢Vh¨fgH “Vjj B •
.Ghujabg
.Ghujabg GfhŒgH «hygH ‘• GzhsgH FVsj ‘• Vh¥…kH ngî “gƒ D¬C¢ ¬Œt ’m¢hygg Q…Okl xH‘£ ¨yqg m¢Vh¨fgH QVujj K• dyfk¢ B •
21
ml¬Œl
QVugH «h§¥g d¥VhOgH V±klgH
m¢¥VhO L”Pj mP‘g -1
ngU cb¨bg 23 mP…w "Tzh±‘gH‘ L”PjgH" V±kH)
(G¢wh…jgH
۱
۲
(KOhsgH xH‘§gH œVOl) m¢‘§jgH mPjt -2
KH«jBH ¨fq L¬r -3
L‘‘«gH mg¥U‘ MVCfgH mg¥U -4
¨hŒs™H ms¬U -5
KU L”PjgH «h§¥g dlhl®H xHVlPgH JPj mua®H Vuajsl -6
¬uf
۷
۳
٤
٥
۸
٦
۳
ms¬ugH mPH«î xh¨Y 2 ¬¬U -7
(¬VhfgH xH‘§gH FPs) m¢‘§j JhPjt -8
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱٤ ۱٥ ۱٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲
L”PjgH ƒ…kl -9
**mkh¢wgH ƒ…kl -10
USB mrh¨ œVOl -11
LAN ƒ…kl -12
HDBaseT GO¬ TV¨ -13
۲۳
HDMI2 GO¬ TV¨ -14
۲٥
HDMI1/MHL GO¬ TV¨ -15
M¬‘¥gH Rzht ‘¢¬¢…gH GO¬ TV¨ -16
(RCA) J‘wgH GO¬ TV¨ -17
۲٤
۲٦
۲٥
۲٥
۲٦
۲٦
۲٦
۲٥
Vj‘¢fl”gH GO¬ TV¨ 2 ¬¬U -18
M4 x 4 :TŒsgH dt J¢fejgH Vhlsl
(V¢yw ‘¢Vjs• Sf”l) J‘wgH GO¬ TV¨ -19
Ll 10 :dYHVfgH G‘¨g nwr®H ¬PgH
(V¢yw ‘¢Vjs• Sf”l) J‘wgH œVO TV¨ -20
Ll 7 :dYHVfgH G‘¨g nk¬®H ¬PgH
mahagH œVO TV¨ -21
‘¢¬¢…gH GO¬ TV¨ -22
¬¬VjlgH Vh¢jgH mrh¨ Gf” GO¬l -23
mrVsgH ¬q G…r mPjt -24
KH«jBH ¨fq L¬r -25
TŒsgH dt J¢fejgH JhPjt -26
Gf” R¢V¨ KU Vj‘¢fl”gH «h§¥f QVugH «h§¥ G¢w‘j ¬kU **
(G…s®/ngU® mP…w) VlH‘• LH¬OjsH m…¢±‘ L‘Œj ’USB
“gƒ‘ ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢¢uj GbO Kl Vj‘¢fl”gH G¢yajf
.(-’+) (DV¢ywj ‘• V¢f”j) D.ZOOM LH¬Ojshf
ml¬Œl
22
Tzh±‘gH‘ L”PjgH p¢jh…l
¬uf KU L”PjgH M¬P‘‘ QVugH «h§¥
۱
۲
۳
٤
۸
۱۳
۱٤
۱٥
۱۰
۱۷
۱۱
۱۲
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۲۱
۱٦
۱۳
۲۲
۱۸
۱۹
۲۰
(¬H¬ujsBH / G¢yaj) mrh¨gH
-10
«h§¥ dt G¢yajgH‘ ¬H¬ujsBH duq‘ K¢f G¢¬fjgg L¬Ojs¢
.QVugH
Vs¢•
-11
.mq‘VulgH MV‘wgg DVCfgH «¢”VjgH ¨fqf L‘Œj
.MV‘wgH L¥P ¨fqj
ms¬ugH “¢VPj WVr -3
.h‰¢Œt• QVugH ms¬U mPH«î
.mahagH MV‘w xh…O™ L¬Ojs¢
p¢jh…l / (TVPklgH ifa I‘ajgH) Keystone p¢jh…l -13
(G…s® /
’ngU® / )L§s®H
QVugH KU m¥jhkgH m£‘algH V‘wgg D‘¬¢gH p¢PwjgH p¢j¢
.m¢‘H«f dz‘qgH
ms¬ugH “¢VPj WVr -4
.h‰¢s•V QVugH ms¬U mPH«î
LIGHT VaCl x‘q -5
dzhŒgjgH Vj‘¢fl”gH -14
.h¢‰zhŒgj mq‘VulgH MV‘wgg Jhj¢r‘jgH Gqt• ¬¬P¢
GhP Ql‘¢ ‘• xdq¢ .x‘qgH V¬wl mghP ngî V¢a¢
.x‘qgH V¬wlf mg”al E‘¬P
MVHVPgH m¥V¬ VaCl –hfwl -6
-15
Jhl‘gulgH mlzhr ¨¢akj ¬kU .mP‘ggH p¢jh…l G…r ¨ak¢
11# p¢jh…l L¬Ojsj½ ’(OSD) mahagH ngU mq‘VulgH
mf‘g¨lgH mlzhŒgH VwhkU ¬¢¬Pjg i¢¥‘j L§s¶” 15#‘ 13#‘
.Jb¢¬ujgH xHV¥î‘
MV‘wgH/RtH‘l -16
ngU (OSD) mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr VwkU G¦ya¢
.¬¬PlgH mahagH
DVCfgH «¢”VjgH mŒgP -1
V¢ywjgH/V¢f”jgH mŒgP -2
XVht -12
/K¢l¢
۱۳
۱٤
۱٥
۱٦
۱۷
۱۳
«h§¥ MVHVP m¥V¬ JPfw• Hƒî VlP®H K‘gghf xdq¢
.m¢hygg m‰u…jVl QVugH
POWER VaCl x‘q -7
.G¢yajgH ¬¢r QVugH «h§¥ K‘”¢ hl¬kU Ql‘¢ ‘• xdq¢
mlzhŒgH -8
M¬‘ugg L¬Ojs½¢ .mahagH ngU QVugH mlzhr G¢yajg L¬Ojs¢½
±…P vl œ‘VOgH‘ mŒfhsgH mahagH ngU QVugH mlzhr ngî
.mlzhŒgH JH¬H¬Uî
GhO¬î -17 ¬uf KU L”PjgH M¬P‘g D‘gugH xHVlPgH JPj mua®H Vuajsl -9
.V¬wlgH ¬¢¬Pj ¨¢Va QVu¢
23
ml¬Œl
J‘wgH Lj” -20
.JrCl G”af J‘wgH Lj” p¢j¢
¬¢l¥j -21
.mq‘VulgH MV‘wgH ¬¢l¥jf L‘Œ¢
)-’+( J‘wgH N‘jsl -22
JrClgH -18
JrClgg m¢shs®H JH¬H¬U™H Quf ¨fq ‘• ¨¢akj p¢j¢
.mahagH ngU Q‘VulgH
**)-’+( D V¢ywj ‘• V¢f”j -19
.h£V¢ywj ‘• mq‘VulgH MV‘wgH L¥P V¢f”j p¢j¢
.J‘wgH N‘jsl ¨fq¢
’d”ƒgH «h§¥gH dt L”Pjgg VHV«®H Iƒ£ Vt‘jj ’MHL GhwjH vq‘ G¢yaj‘ mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr G¢yaj ThŒ¢î ¬kU
.MV‘wgH/RtH‘l‘ dzhŒgjgH Vj‘¢fl”gH ‘ L§s®H p¢jh…l
L§s®H p¢jh…l :15‘ 13‘ 11
.d”ƒgH «h§¥gH dt L”Pjgg L§s®H p¢jh…l Vt‘jj
MV‘wgH/RtH‘l -16
.d”«gH «h§¥gH maha ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH Kl Vh¢jOBH ¬¢”¶jg –hj…lgH L¬OjsH
dzhŒgjgH Vj‘¢fl”gH -14
.d”«gH «h§¥gH maha ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH m l z h r K l œ ‘ V O g H ‘ • c ‘ ¥ V g g – h j … l g H L ¬ O j s H
.HDMI/MHL ngî GhO¬™H MHVhaî G¢¬fj‘ MHL «h§¥ G¢w‘jf Lr ’MHL G¢w‘j vq‘ ngU G‘O¬gg
G¢yajf (G…s®/ngU® mP…w) VlH‘• LH¬OjsH m…¢±‘ L‘Œj ’USB Gf” R¢V¨ KU Vj‘¢fl”gH «h§¥f QVugH «h§¥ G¢w‘j ¬kU **
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢¢uj GbO Kl Vj‘¢fl”gH
¬uf KU L”PjgH M¬P‘g Ghu…gH Rh¨kgH
dlhl®H K¢fkh¥gH ngU ¬uf KU L”PjgH M¬P‘g xHVlPgH mua®H JHVuajsl ¬¥‘j
¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢f mthslgH «‘h¥jj B• F¥¢ .QVugH «h§¥g D‘gugH‘
.(‰hl¬r 26 dgH‘P) Vhjl• 8 mthsl JHVuajslgH‘
Lhl• Kl Ih¥jH D• dt m¥V¬ 30 dgH‘P m¢‘H«f ¬uf KU L”PjgH «h§¥ L¬OjsH
.‰MVahfl xHVlPgH JPj mua®hf ¬uf KU GhfŒjsBH «h§¥
JPj mua®H Vuajsl‘ ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢f GzhP D• ¬‘¥‘ L¬U Kl ¬”¶j
JPj mua®H chua G‘w‘ mrhUî ik¶a Kl QVugH «h§¥f M¬‘¥‘lgH xHVlPgH
.«h§¥gH ngî xHVlPgH
L”PjgH M¬P‘ K¢f RzH‘U ¬‘¥‘ GhP G¢yajgH Jh¢glU xHV¥î Kl K”ljj B ¬r
.QVugH «h§¥‘ ¬uf KU
GfŒjsl QVuj GhP ¬¢¥ G”af ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ LH¬OjsH Kl K”ljj B ¬r
.m¢‘ŒgH Mxhq´g ‘• MVahflgH SlagH mua® ¬uf KU L”PjgH M¬P‘g xHVlPgH mua®H
.VO› ¬uf KU L”Pj «h§¥ ‘• NVO• M«§¥• vl ¬uf KU L”PjgH «h§¥ GOH¬j¢ ¬r
ml¬Œl
24
QVugH «h§¥ vq‘
vq‘lgH Vh¢jOH
KU b
‰ qt ’VhfjUBH dt h§uq‘l‘ mahagH L¥P vq ’«h§¥gH J¢fej vq‘l Fsk• m¢wOagH “jb¢q…j ‘• mtVygH L¢lwj ¬¬P¢s
.M«§¥®H drhf K¢f‘ ik¢f mthslgH‘ QVugH «h§¥ vq‘l‘ Vh¢jgH ƒ…klg FshklgH vq‘lgH
:mk”ll J¢fej chq‘• mufV• Kl ¬PH‘ dt ij¢fej K”l¢ E¢Pf QVugH «h§¥ L¢lwj Lj
d…gOgH TŒsgH -3
m¢lhl®H mg‘h¨gH -1
h‰s•V F‘gŒl G”af QVugH «h§¥ R¢gujf Lr‘ vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P
maha ¬‘¥‘ L«g¢ ik• ±PB ’mahagH TgO TŒsgH Kl FŒU ngU
TŒsgH dt QVugH «h§¥ J¢fej mU‘l¥l‘ mwhO m¢…gO QVU
.vq‘lgH Hƒ£ dt J¢fejgH vl h§lH¬OjsB
dt M¬qkl ngU QVugH «h§¥ vq‘ vl vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P
vq‘g h‰U‘¢a RV¨gH Ve”• mŒ¢V¨gH Iƒ£ Vfjuj ’mahagH m§¥H‘l
.GŒkgH mg‘§s‘ v¢VsgH ¬H¬U´g QVugH «h§¥
SYSTEM SETUP mlzhr Kl d…gOgH TŒsgH K¢¢ujf Lr
.QVugH «h§¥ G¢yaj ¬uf (dshs•) Basic :(Lh±kgH ¬H¬Uî)
dlhl®H TŒsgH -4
m¢…gOgH mg‘h¨gH -2
dt TŒsghf hf‰‘gŒl QVugH «h§¥ R¢gujf Lr‘ vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P ’mahagH TgO M¬qkl ngU QVugH «h§¥ vq‘ vq‘lgH Hƒ£ ¬¬P
«h§¥ J¢fejf mwhO mU‘l¥l xHVa ngU WVPH ’mahagH m§¥H‘l
.mwhO m¢…gO QVU maha ¬‘¥‘ MV‘Vq ±PB‘
.TŒsgH dt «h§¥gH J¢fej m¢yf ’c«‘lgH Kl TŒsgH dt QVugH
SYSTEM SETUP mlzhr Kl dlhl®H TŒsgH K¢¢ujf Lr
.QVugH «h§¥ G¢yaj ¬uf (dshs•) Basic:(Lh±kgH ¬H¬Uî)
SYSTEM SETUP mlzhr Kl m¢…gOgH mg‘h¨gH K¢¢ujf Lr
.QVugH «h§¥ G¢yaj ¬uf (dshs•) Basic:(Lh±kgH ¬H¬Uî)
WwOjlf mkhujsBH “k”l¢‘ ’M«§¥®H Kl c‘kgH Hƒ§g hw
‰ ¢wO mllwl J¢fej JH‘¬• xhkjrH K¢uj¢ ’TŒsgH dt QVugH «h§¥ J¢fejg
.c«‘lgH MVhajsH n¥V¢ ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lgg‘ ’J¢fejgH ¬kU
.Fshkl V¢Y Kh”l dt mjfelgH ‘• m”VagH Kl M¬ljulgH V¢Y TŒsgH dt J¢fej JH‘¬• LH¬OjsH m¥¢jk E¬P¢ Tgj D• KhlqgH Gla¢ B •
25
QVugH «h§¥ vq‘
.GhelgH G¢fs ngU TŒsgh” mu…jVl K”hl• dt QVugH «h§¥ J¢fej ¬kU ’¨‘ŒsgH vkl “gs LH¬OjsH Gel ’¨‘ŒsgH vkl V¢fH¬j ƒhOjH Kl ¬”¶j •
.m¢‘H« dt ‘• G…s® ‘• ngU® ¨hŒs™H ¬kU ’17 mP…w ngî c‘¥VgH n¥V¢ •
QVugH «h§¥ ¨¢¨Oj
.QVugH «h§¥‘ mahagH K¢f mthslgH ngU Hx‰hkf MV‘wgH L¥P TgjO¢
dlhl• QVU
“¢VPj WVr dt h¢‰Œt• QVugH vq‘l ¨fq ¬kU •
ms¬ugH
ms¬ugH “¢VPj WVr dt h¢‰s•V QVugH vq‘l ¨fq ¬kU •
‫ﻭ‬
‫ﺩ‬
‫ﺝ‬
‫ﻭ‬
‫ﺃ‬
°۹۰
‫ﻭ‬
‫ﻫـ‬
°۹۰
‫ﺏ‬
‫ﻫـ‬
(ig N‘jsl ngU• ngî ms¬ugH “¢VPj WVr vtV ¬kU) mq‘VulgH MV‘wgg ng…sgH mthPgH ngî ms¬ugH «”Vl Kl mthslgH
:•
(ig N‘jsl nk¬• ngî ms¬ugH “¢VPj WVr Q…O ¬kU) mq‘VulgH MV‘wgg ng…sgH mthPgH ngî ms¬ugH «”Vl Kl mthslgH :F
(Vhs¢gH nwr• ngU ms¬ugH “¢VPj WVr ¨fq ¬kU) QVugH «h§¥ “¢VPj ¬kU ms¬ugH «”Vl m”VP mthsl
:œ
(K¢l¢gH nwr• ngU ms¬ugH “¢VPj WVr ¨fq ¬kU) QVugH «h§¥ “¢VPj ¬kU ms¬ugH «”Vl m”VP mthsl
:¬
mahagH ngî QVugH «h§¥ Kl QVugH mthsl
:£
mq‘VulgH MV‘wgH L¥P
:‘
QVugH «h§¥ v q ‘
26
10:16 h§Uh…jVH ngî mq‘VulgH MV‘wgH QVU mfsk‘ 10:16 d£ h§Uh…jVH ngî mahagH QVU mfsk •
mPH«™H
(¬’œ)
mPH«™H
(F)
Ls mw‘f Ls mw‘f
30 11,7 81 31,8
37 14,6 101 39,7
43 17,0 117 46,1
47 18,5 128 50,3
50 19,5 135 53,0
59 23,4 162 63,6
74 29,3 202 79,5
89 35,1 242 95,4
99 39,0 269 106,0
124 48,8 337 132,5
149 58,5 404 159,0
(£) QVugH mthsl
(•) mPH«™H
Vwr®H
(F¢Vr)
mw‘f Ls mw‘f
110 175 69
138 219 86
160 254 100
174 277 109
184 291 115
220 350 138
275 437 172
330 524 206
367 583 229
--- 728 287
--- 874 344
(¬¢uf) G‘¨®H
Ls
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mw‘f
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ls
280
350
406
443
466
559
699
839
932
-----
mq‘VulgH MV‘wgH L¥P
(‘)
QVugH
Ls
129
162
187
205
215
258
323
388
431
538
646
mw‘f
51
64
74
81
85
102
127
153
170
212
254
ch…jVBH
Ls
81
101
117
128
135
162
202
242
269
337
40 4
mw‘f
32
40
46
50
53
64
79
95
106
132
159
mahagH L¥P
V¨ŒgH
Ls mw‘f
152 60
191 75
221 87
241 95
254 100
30 5 120
381 150
457 180
508 200
635 250
762 300
.m¢gu…gH Lh¥P®H KU TgjOj ¬r‘ m¢f¢VŒj Jhsh¢ŒgH v¢l¥
Kh”lgH dt is…k «h§¥gH LH¬Ojshf ijthsl‘ QVugH ShŒl VhfjOhf L z H ¬ G ” a f Q V u g H « h § ¥ J ¢ f e j L H « j U H m g h P d t m ” V a g H d w ‘ j
ngU Vl®H Hƒ£ “¬Uhs¢‘ ’QVugH «h§¥g m¢VwfgH Jhk‘”lgH WzhwO MhUHVl Kl ¬”¶jgg LzH¬ G”af ij¢fej dt c‘VagH Gfr F‘g¨lgH
.J¢fejgH Kh”l vl Gqt• G¸”af Lxbj¢ E¢Pf F¢”Vjgg p¢PwgH vq‘lgH ¬¢¬Pj
ms¬ugH mPH«™ mfskghf QVugH Rh¨k
‫ﺃ‬
‫ﺃ‬
‫ﺏ‬
(‹23 dŒt•) dŒt®H Rh¨kgg nwr®H ¬PgH
:•
(‹50 ds•V) ds•VgH Rh¨kgg nwr®H ¬PgH
:F
‫ﺏ‬
Tg D¬C¢ K• K”l¢ hl” ’if –‘lslgH ¬PgH ngî Gw‘ ¬r QfŒlgH K• ngî V¢a¢ VŒk J‘w chls ¬kU ’¨fqgH QfŒl G¢yaj ThŒ¢î Kl ¬”¶j
.i…gj ngî if –‘lslgH ¬PgH Kl Ve”• QfŒlgH
.m¢s•VgH‘ m¢Œt®H K¢j‘wŒgH K¢jl¢ŒgH djg” dt MV‘wgH “¢VPj K”l¢ B
27
QVugH «h§¥ vq‘
mq‘VulgH MV‘wgH ¨fq
¨hŒs™H m¢‘H« ¨fq
dt LH¬r®H Iƒ£ ¬Uhsj‘ .¨fqgg LH¬r• mufV¶f ¬‘«l QVugH «h§¥
«h§¥ vq‘l ¨fqg ’h§qVU m¢‘H«‘ MV‘wgH ch…jVH V¢¢yj
L¬ŒgH FPsg‘ ’m¢Œt®H m¢H‘«gH ¨fqg KH«jBH L¬r J¢fejf Lr ’QVugH
.S”hul Ih¥jH dt m¢…gOgH KH«jBH L¬r J¢fejf Lr
mghP dt ‘• ‘¸jsl p¨s ngU QVugH «h§¥ vq‘ L¬U mghP dt
’QufgH hl§quf vl QVugH «h§¥‘ mahagH Kl G” ¬lhuj L¬U
’vq‘gH Hƒ£ p¢Pwjg ’mq‘VulgH MV‘wgH dt THVPkH E¬P¢
.G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg 41 mP…w "m¢‘H«gH ¨fq" v¥HV
.“¢k¢uf VVqgH RhPgî ngî D¬C¢ ¬r ikl EufklgH ¬¢¬agH x‘qgH K® ’–hfwlgH V¬wl G¢yaj xhke• ms¬ugH ngî V±kgH Fk¥j
MV‘wgg dzhŒgjgH ¨fqgH
K
¸ H‘e 3 GbO dt‘ .(dzhŒgjgH Vj‘¢fl”gH) AUTO PC ngU ¨yqH “gƒf Lh¢Œgg ’MV‘wgH M¬‘¥ K¢sPj ngî JBhPgH Quf dt œhjPj ¬r
.mk”ll M¬‘¥ Gqt¶f MV‘w L¢¬Œjg “gƒ‘ ’mUhsgH‘ ¬¬VjgH L¢r ¨fq M¬hUî ngU «h§¥gH dt mkl¦qlgH d”ƒgH dzhŒgjgH ¨fqgH m…¢±‘ Gluj
.K
¸ H‘e 3 M¬lg mahagH K”V dt dghPgH V¬wlgH Jhl‘gul QVU Lj¢
.(DV±hkj RGB) dwOagH Vj‘¢fl”gH MVhaî Vh¢jOH ¬kU Bî mPhjl V¢Y m…¢±‘gH Iƒ£
h§P‘q‘ m¥V¬‘ MV‘wgH L¥P ¨fq
.DVCfgH «¢”VjgH mg¥U V¢‘¬jf MV‘wgH M¬P M¬h¢«f Lr -2
F‘g¨lgH L¥PgH ngU mq‘VulgH MV‘wgH L¥P ¨fqH -1
.L‘«gH mg¥U LH¬Ojshf
x¬f ¬uf VŒjslgH «¢”VjgH K‘¬ x‘qgH V¬wl MVHVP G‘Pj ¬Œt ’h‰k”ll “gƒ Kh” Hƒî ’«¢”VjgH G¢¬uj Gfr «h§¥gH xhlPB mŒ¢r¬ 30 “VjH
(16 mP…w) .‰MVahfl G¢yajgH
QVugH «h§¥ v q ‘
28
G¢w‘jgH
:dg¢ hll ¬”¶j ’QVugH mg‡f MVhaî V¬wl G¢w‘j ¬kU‘
.Jb¢w‘j D• xHV¥î Gfr M«§¥®H G” G¢yaj ThŒ¢î •
.V¬wl G”g mP¢PwgH MVha™H Jbf” LH¬OjsH •
.Jbf”gH v¢l¥ J¢fej Lh”Pî Kl ¬”¶jgH •
RS-232C Gf”
1
USB Gf”
2
LAN Gf”
3
HDMI Gf”
4
‘¢¬¢…gH Gf”
5
M¬‘¥gH Rzht ‘¢¬¢…gH Gf”
6
J ‘wgH Gf”
7
(RtVlgH) Vj‘¢fl”gH Gf”
8
MHL Gf”
9
MV‘wgH/J‘wgH «h§¥
G‘lPl Vj‘¢fl”
dfj”l Vj‘¢fl” ‘•
mahagH
G‘lPl Vj‘¢fl”
dfj”l Vj‘¢fl” ‘•
i¢¥‘jgH «h§¥
۱
۲
۳
٤
٥ ٦ ۷
۸
۸
۷ ۷
d”ƒ «h§¥
HDBaseT mt‘…wl
۳
JhUhlsgH
۹
۷
K ” l ¢ H ƒ g ’ ( 20 mP…w "Jh¢‘jPlgH" v ¥ H V ) Q V u g H « h § ¥ v l m Œ t V l J b f ” g H Q u f K ‘ ” j B ¬ r ’ I b U • m P q ‘ l g H J b ¢ w ‘ j g g m f s k g h f •
.Jh¢k‘Vj”g™H v¢f JbPl Kl Jbf”gH Iƒ£ xHVa
.VO· «HV¨ Kl QVugH «h§¥ vl M¬‘¥‘lgH d…gOgH G¢w‘jgH SfhŒl TgjOj ’¨Œt m¢u¥VlgH QHVY©g d£ m¢P¢q‘jgH L‘sVgH Iƒ£ •
D¬C¢ hl M¬hU‘ ’QVugH mg‡f h§g¢w‘j ¬kU h§f mwhOgH m¢¥VhOgH ‘¢¬¢…gH ƒthkl G¢yajf G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• Kl ¬¢¬ugH L‘Œj B •
’Hƒg ’h§g¢yaj ThŒ¢î ‘• m¢¥VhOgH QVugH maha G¢yaj ngî mahagH «lV vl m…¢±‘gH –hj…l FN + Gel p¢jh…l mU‘l¥l ngU ¨yqgH
ngU TVujgg G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH Rzhe‘ ngî c‘¥VgH n¥V¢‘ ’Jr‘gH S…k dt K‘kulgH m…¢±‘gH –hj…l ngU Le FN V«gH ngU ¨yqH
.G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH p¢jh…l mU‘l¥l
V¬wl «h§¥ G¢yaj Kl ¬”¶j ’p¢PwgH ‘¢¬¢…gH V¬wl ¬¢¬Pj‘ QVugH «h§¥ G¢yaj ¬uf M ¬ ¬ P l g H ‘ ¢ ¬ ¢ … g H M V ‘ w Q V U L ¬ U m g h P d t •
.p¢Pw G”af MVha™H Jbf” G¢w‘j Kl “gƒ” RŒPj‘ ’L¢gs ‘Pk ngU iglU‘ ‘¢¬¢…gH
¬uf KU L”PjgH M¬P‘‘ QVugH «h§¥ VHV«• Quf VtH‘jj ’HDMI1/MHL GO¬ MVhaïf MHL vl RtH‘jl d”ƒ «h§¥ G¢w‘j ¬kU •
.23 mP…w "L”PjgH JH‘¬•‘ Tzh±‘gH" v¥HV ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg .d”ƒgH «h§¥gH dt L”Pjgg
29
G¢w‘jgH
MHL Gf” vl KhŒtH‘j¢ KHƒggH‘ (R‘sgH dt Vt‘jlgH) MHL-HDMI G¢‘PjgH °¢h§l‘ (R‘sgH dt Vt‘jlgH) MHL Gf” L¬OjsH •
ch…jVH ‘• GgO E‘¬P dt GwjlgH «h§¥gH Ffsj¢ ¬r ‘• MV‘wgH m¢hlP Lj¢ B ¬r ’mŒtH‘jlgH V¢Y VwhkugH LH¬OjsH GhP dt .dsh¢ŒgH
.MVHVPgH m¥V¬
.ijH¬H¬Uî‘ GwjlgH «h§¥gH c‘k FsP “gƒ‘ p¢Pw G”af V‘wgH QVU Lj¢ B ¬r •
L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ ngU M¬‘¥‘lgH L”PjgH p¢jh…l LH¬OjsH GhP dt M¬‘wŒlgH G¢yajgH m¢glU ‘• G¢yajgH m¢glU TgjOj ¬r •
.GwjlgH «h§¥gH ngU Tr‘j¢ “gƒ‘ ¬uf KU
°¢h§l LH¬OjsH GhP dt ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ ngU M¬‘¥‘lgH L”PjgH p¢jh…l LH¬Ojshf GwjlgH «h§¥gH G¢yaj Vƒuj¢ •
.(R‘sgH dt Vt‘jlgH) MHL-HDMI G¢‘PjgH
.m¢khe MVl mf¢”Vj ¬U•‘ MHL Gf” Gw…f Lr ’p¢Pw G”af V‘wgH QVuj½ Lg Hƒî •
.mgwjlgH M«§¥®H G” dt mk‘lql V¢Y Jh¢glugH •
G¢w‘jgH
30
HDBaseT GbO Kl M¬¬ujl V¬hwl G¢w‘j
Iƒ£ GŒjkj‘ ’m…gjOlgH L”PjgH JHVhaî‘ ’JkVe¢™H‘ ’J‘wgH‘ dlrVgH ‘¢¬¢…gH‘ HD K¢f vl¥¢ GhwjH Vh¢ul ‘£ HDBaseT
HDBaseT G‘PjgH mt‘…wl LH¬OjsH vl ’Vjl 100 ngî ig‘¨ Gw¢ ¬r DƒgH (Ve”• ‘•) ¬PH‘ CAT5e Gf” vl JHVha™H
.HDBaseTvl QVugH «h§¥g M¬¬ujl V¬hwl G¢w‘jf L‘Œj ¬r ’(h¢Vh¥j MVt‘jl)
.h§Uh¨ŒkH ‘• MVha™H A¢‘aj dt “gƒ Ffsj¢ ¬Œt i”fhaj ‘• Gf”gH Tg Fk¥j RJ45 Gf” G¢w‘j ¬kU
.dgu…gH ¨¢¨OjgH TgjO¢ ¬r ’¨Œt MVha´g ‘£ Ihk¬• dP¢q‘jgH LsVgH
G‘lPlgH Vj‘¢fl”gH
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
Blu-ray G¦yal½
IR RX
HDBaseT mt‘…wl
LAN Gf”
L”PjgH Vj‘¢fl”
QVugH «h§¥
.h§kl Gqt®H ‘• CAT5e mzt Kl mklCl LANJbf” L¬OjsH •
.Vjl 100 QVugH GŒkg N‘wŒgH mthslgH •
.Jhz¢fgH Quf dt “gƒ Kl Gr• GŒkgH mthsl K‘”j ¬r •
.v¦l¥l ‘• T‘…gl Kh” Hƒî LAN Gf” L¬Ojsj B •
.m¥qgH Quf EH¬Pî dt ¨hŒs™H GbO LANGf” “t ‘• J¢fej Ffsj¢ ¬r •
.K‘lql V¢Y R‘sgH dt M¬‘¥‘lgH HDBaseT GhsV™H M«§¥• G”f G¢w‘jgH •
.QVugH «h§¥f V¬wlgH M«§¥• Gw‘jg h§lH¬OjsH ¬kU p¢Pw G”af MV‘wgH GŒk Kl HDBaseT GhsV™H M«§¥• Quf K”l½j B ¬r •
31
G¢w‘jgH
GZ¢yajgH
QVugH «h§¥ G¢yaj x¬f
Lr Le ’¨zhPgH dt ¬‘¥‘lgH SfŒlghf‘ QVugH «h§¥f mrh¨gH Gf” G¦w‘ -1
POWER VaCl K• Kl ¬”¶j .(¬¥
ˆ ½‘ hle¢P) ¨zhPgH SfŒl –hj…l G¢yajf
.Vh¢jgH G¢w‘j ¬uf dghŒjVfgH K‘gghf xdq¢ QVugH «h§¥ ngU ¬‘¥‘lgH
’dqV®H FVsjgH Kl m¢hlPgH v¨hŒf “¬l¢ K• F¢”VjgH WwOjl Kl Fg¨H •
V¬wl G¢yaj ThŒ¢î Kl ¬”¶jgH n¥V¢ ’QVugH «h§¥g “lH¬OjsH L¬U ¬kU‘
.FVsjgH v¨hr «h§¥ GbO Kl ds¢zVgH mrh¨gH
Fk¥jg «h§¥gH vl ¨Œt (mrh¨gH Gf” Gel) m¢gw®H JhŒPglgH LH¬OjsH n¥V¢ •
.R¢VPgH‘ m¢zhfV§”gH Jhl¬wgH KU ml¥hkgH V¨hOlgH Gel mgljPl V¨hOl D•
ƒO¶l K‘”¢ K• ngU WVPH ’«h§¥ghf GgO E‘¬P mghP dt mlbsgH dUH‘¬g •
.mrh¨ghf «h§¥gH ¬H¬l™ dqV®H FVsjgH v¨hŒf ‰bwjl dzhfV§”gH Vh¢jgH
iul Glhujj DƒgH ¬ljulgH c«‘lgH Kl Fg¨H ’ƒO¶lgH Hƒ£ VtH‘j L¬U mghP dt‘
.if¢”Vjf Lh¢ŒgH
K‘gghf mrh¨gH VaCl Ql‘¢ E¢P ’QVugH «h§¥ G¢yaj x¬fg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ dt
V« ngU ¨yqH -2
.G¢yajgH ¬¢r QVugH «h§¥ K‘”¢ hl¬kU K‘ggH S…kf Mxhq™H dt Vljs¢‘ VqO®H
.MV‘wgH –‘q‘ m¥V¬ ¨fqg DVCfgH «¢”VjgH mg¥U V¢‘¬jf Lr (MV‘VqgH ¬kU)
–hfwlgH ¬H¬lî Gfr ‰hf¢VŒj m¢khe 90 M¬lg ¬¢VfjgH –‘HVl G¢yajf L‘Œ¢st ’RfhsgH ¨hakgH Kl h‰kOhs QVugH «h§¥ GH«¢ B Kh” Hƒî •
.mrh¨ghf
.ig¢yaj ¬V¥lf “gƒ‘ ’«h§¥gH G¢yaj ThŒ¢î Gfr Gr®H ngU Rzhr¬ SlO V±jkH ’x‘qgH V¬wlg dqHVjtBH VlugH ngU ±h…Pgg •
.h‰¢…¢±‘ b
‰ gO S¢g Hƒ£‘ ’x‘qgH V¬wl Jfe½¢ K• Gfr POWER V« ngU ¨yqgH ¬uf Hq
‰ ¢l‘ MV‘wgH V¬wj½ ¬r •
Jhl¢gujgH chfjhf mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr h§f V§±js djgH myggH VjOH ’ng‘®H MVlgg m…¢±‘gH Iƒ£ ¨¢akj Lj Hƒî -3
.mahagH ngU V§±j djgH
"KhlBH J¬H¬Uî" v¥HV .LhrV• mjs Kl mk‘”l V‘Vl mlg” GhO¬™ L§s®H p¢jh…l ngU ¨yqht ’V‘Vl mlg” GhO¬î “kl Fg¨
½ Hƒî -4
.48 mP…w
.mgwjlgH M«§¥®H v¢l¥ G¢yajf Lr -5
¨Œjg¢ Lg Hƒî ’mahagH ngU h§thaj”H Lj djgH m¢ghPgH GO¬gH MVhaî V§±j‘ .GO¬gH JHVhaî KU EPfgH dt QVugH «h§¥ •¬f¢ T‘s -6
.GO¬ MVhaî ngU V‘eugH K¢Pg V‘§±gH (MVhaî ¬¥‘j B) "No Signal " mghsV GwH‘jst ’mPghw ‰MVhaî «h§¥gH
.33 mP…w "G¢yajgH GO¬ MVha•" v¥HV .mf‘g¨lgH GO¬gH MVhaî ¬¢¬Pjg (GhO¬î) INPUT ngU hq
‰ ¢• ¨yqgH “k”l¢
’m¢…gOgH maha ngU (Rh¨kgH œVhO) Out of Range mghsVgH V§±js ’QVugH «h§¥ G¢yaj Rh¨kg GhO¬™H MVhaî mr¬/¬¬Vj «‘h¥j ¬kU
.62 mP…w "J¢r‘jgH ¨¨Ol" v¥HV .nk¬• ¬H¬Uî ngî GO¬gH MVhaî ¨fq ‘• QVugH «h§¥ mr¬ vl RtH‘jj GO¬ MVhaî ngî V¢¢yjgH n¥V¢‘
ZG¢yajgH
32
LzH‘ŒgH GhlujsH
.¬H¬U™H‘ ¨fqgH Jh¢glU Kl ¬¢¬ugH xHV¥™ (OSD) mahagH ngU QVugH LzH‘Œf QVugH «h§¥ ¬¢‘«j Lj
.dgu…gH L¢lwjgH KU TgjOj ¬r‘ ¨Œt m¢P¢q‘j QHVY® d£ Ihk¬• mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr Jh¨Œg K¶f LgugH n¥V¢
.(OSD) mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr ngU mlhU MV±k dg¢ hl¢t‘
GO¬gH MVhaî
m¢ghPgH
mghPgH
JH¬haVî V«
G¢yajgH
1
4
5
6
mlzhŒgH mk‘Œ¢•
m¢s¢zVgH
mlzhŒgH
m¢s¢zVgH
m¢UV…gH mlzhŒgH
1
QVugH maha
2
2
3
3
4
mahagH K‘g
ch…jVBH ngî G‘¨gH
THVPkBH
m¢‘H«gH ¨fq
vq‘lgH
H ¨hŒkgH dghl¥î
D V¢ywj ‘• V¢f”j
3D
¬huf®H m¢ebe mklH«l
RGB DV±hkj
ThŒ¢î
5
D¬hU
œ‘VO
6
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥f (mlzhŒgH) MENU ngU ¨yqH mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr ngî G‘w‘gg
.mlzhŒgH VwhkU K¢f GŒkjgg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ngU ‘• QVugH «h§¥ ngU ( / / / ) L§s®H p¢jh…l L¬OjsH •
.mlzhŒgH Kl VhjOlgH VwkugH ngU ¬¢”¶jgg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ ngU ¬‘¥‘lgH MV‘wgH/RtH‘l L¬OjsH •
GO¬gH MVhaî G¢¬fj
v¢¨js¢ B “gƒ vl‘ .¬PH‘ Jr‘ dt M«§¥• M¬uf QVugH «h§¥ G¢w‘j K”l¢
¬kU‘ ’M¬PH‘gH MVlgH dt ¬PH‘ «h§¥g mglh” M¬PH‘ maha Kl Ve”• QVU «h§¥gH
.mPhjlgH JHVha™H KU ‰h¢zhŒgj QVugH «h§¥ EPf¢ G¢yajgH x¬f
dt (dzhŒgj EPf) Auto Search < (GhO¬î) INPUT mlzhr K• Kl ¬”¶j
KU dzhŒgjgH EPfghf QVugH «h§¥ Lh¢r dt FYVj Jk” Hƒî (G¢yaj) On vq‘
.JHVha™H
:V¬wlgH ¬¢¬Pjg
.V¬wlgH ¬¢¬Pj ¨¢Va V§±¢s .(GhO¬î) INPUT V« ngU ¨yqH -1
¨yqH Le ’mf‘g¨lgH MVha™H ¬¢¬Pj Lj¢ njP VV”jl G”af / ¨yqH -2
.)MV‘wgH) IMAGE/(RtH‘l) OK
mahagH Kl m¢‘H« dt ¬¬PlgH V¬wlgH Jhl‘gul V§±j MVha™H Thaj”H V‘t
K¢uj¢ ’QVugH «h§¥f ¬PH‘ «h§¥ Kl Ve”• G¢w‘j mghP dt‘ ’K
¸ H‘e M¬ug
.NVO• MVhaî KU EPfgg - K¢j‘¨OgH VHV”j
.HU
‰ hfj QVugH MV‘w c‘¨s N‘jsl V¢yj¢ ’m…gjOl GO¬ JHVhaî K¢f G¢¬fjgH ¬kU •
M « § ¥ ® m ¢ g w ® H m r ¬ g H R t ‘ œ H V O ™ hf L‘Œj GO¬ MVhaî LH¬OjsH‘ ¬ ¢ ¬ P j “ ¢ g U ’ V ‘ w g H Q V u f R g u j ¢ h l ¢ t µ z h j k g H G q t • n g U G ‘ w P g g ‘ •
¬r hll ’"(ch…jVBH ngî G‘¨gH mfsk) aspect ratio" ¬H¬U™ ‰hŒt‘ h£V¢¢yjf QVugH «h§¥ L‘Œ¢st NVO®H mr¬gH Jh¥V¬ hl• .QVugH
.40 mP…w "ch…jVBH ngî G‘¨gH" v¥HV .h§P‘q‘ KH¬Œt ‘• MV‘wgH I‘aj dt Ffsj¢
33
ZG¢yajgH
QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î
F¥jsj Lg Hƒî‘ ’¬¢”¶jghf “fgh¨j mghsV V§±js‘
V« ngU ¨yqH -1
.mghsVgH d…jOjst ’M¬‘¬ul K
¸ H‘e GbO
.NVO• MVl
V« ngU ¨yqH -2
“gs GwtH‘ ’–‘HVlgH Tr‘jj hl” Jfhe VlP• mrh¨gH VaCl x‘q pfw¢ -3
.dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶l Kl mrh¨gH
.‰b¨U Gel¢ B “gƒ‘ ’dzhfV§”gH Vh¢jgH Gf” Gwt ¬uf njP Mxhql VaClgH xH‘q• G±j ¬r
ZG¢yajgH
34
¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal
DLP Link LH¬Ojshf ¬huf®H debe N‘jPl QVU Hƒ£ QVugH «h§¥ LU¬¢’Lh±k
Top Bottom/Frame Packing/Frame Sequential JhŒ¢skjf V‘wgg ¬huf®H m¢ebe JHVhaî QVU QVugH «h§¥ LU¬¢
.(Fk¥ ngî hf‰k¥) Side-by-Side/(dg…sgH D‘gugH)
.¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal‘ m¢ghjgH VwhkugH QVU ngî œhjPj
V‘w œHVOî ngU MV¬hr Jh¢¥lVf‘ Jh¢”¢tHV¥ mP‘gf ¬‘«l Vj‘¢fl” «h§¥ ’GhelgH G¢fs ngU ’¬huf®H debe N‘jPl QVu¢ «h§¥ •
.¬huf®H m¢ebe
.¬huf®H debe N‘jPl •
(«jV£ 144 vl mŒtH‘jl MV¬Œf) dk‘Vj”g™H RghygH m¢kŒjf Gluj ¬huf®H m¢ebe JHVh±k DLP-Link Lh±k ¨ak¢
.mP¢Pw mŒ¢V¨f Gluj ¬huf®H m¢ebe JHVh±kgH v¢l¥ K¶f Khlq ¬¥‘¢ B
ml‘U¬lgH ¬huf®H m¢ebe JHVha™H
.62 mP…w "J¢r‘jgH ¨¨Ol" V±kH ’m…gjOlgH ¬huf®H m¢ebe JhŒ¢skjgg ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH G‘P G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg
.G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg
:Vj‘¢fl” «h§¥ Kl ¬huf®H debe N‘jPl M¬£halg
.Vj‘¢fl”gH Gf” LH¬Ojshf Vj‘¢fl” «h§¥f QVugH «h§¥ G¢w‘j n¥V¢ -1
vq‘gH LH¬OjsH Fk¥j) QVugH «h§¥g ¨Œt œVOj njP Vj‘¢fl”gH œHVOî MVhaî G¢¬fj Kl ¬”¶j ’Vj‘¢fl”f QVugH «h§¥ G¢w‘j ¬kU
.(œ‘¬«lgH
.QVugH «h§¥f GwjlgH Vj‘¢fl”gH «h§¥ Kl ¬huf®H m¢ebe MVhaî œHVOî -2
.N‘jPlghf chjljsbg h§zH¬jVH‘ DLP-Link Lh±kf Gluj ¬huf®H m¢ebe JHVh±k G¢yaj -3
.3D ¬H¬Uî vl Fshkj¢ ¬huf®H debe R¢skj Vh¢jOH n¥V¢ -4
mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr ngU Kl ¬huf®H m¢ebe mklH«l ¬H¬Uî V¢¢yj n¥V¢ ’¬huf®H m¢ebe xh¢a®H m¢CV mf‘uw GhP dt -5
.OSD mahagH ngU
:ngU WVPH HDMI «h§¥ Kl ¬huf®H debe N‘jPl M¬£halg
.HDMI Gf” LH¬Ojshf Vj‘¢fl”ghf QVugH «h§¥ G¢w‘j -1
.QVugH «h§¥f GwjlgH HDMI «h§¥ Kl ¬huf®H m¢ebe MVhaî œHVOî -2
.N‘jPlghf chjljsbg h§zH¬jVH‘ DLP-Link Lh±kf Gluj ¬huf®H m¢ebe JHVh±k G¢yaj -3
K”lj¢ Lg Hƒî .3D Jh¢‘jPl Thaj”H ¬kU hf‰shkl 3D R¢skj h¢‰zhŒgj QVugH «h§¥ VhjO¢‘’ ‘£ mlzhŒg dqHVjtBH ¬H¬U™H ¬u¢½ -4
.¬huf®H debe vq‘gH VjOH Le ¬H¬Uî ¨yqH V¢¢yjf Lr ’¬huf®H debe vq‘gH ngU TVujgH Kl QVugH «h§¥
35
¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal
.OSD mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr ngU Kl ¬H¬Uî V¢¢yj n¥V¢ ’¬huf®H m¢ebe xh¢a®H m¢CV mf‘uw GhP dt -5
dt («jV£ 50) hq
‰ ¢• JksV‘g…gH p¢fhwl ¬‘¥‘ GhP dt‘ ’H¬‰¥ mu¨hs mtVygH Mxhqî Jkh” Hƒî ¬huf®H m¢ebe V‘wgH M¬£hal Fuw¢ •
.izh…¨ïf Lr ‘• JksV‘g…gH –hfwlgH Mxhqî G¢gŒjf Lr ’“gƒ E‘¬P ¬kU‘ ’¬huf®H m¢ebe JHVh±k LH¬OjsH ¬kU x‘qgH Ql‘¢ ¬r ’mtVygH
.¬huf®H debe N‘jPl QVU xhke• MV‘wgH vq‘ V¢¢yj Vƒuj¢ •
¬huf®H debe N‘jPlgH QVU K¶af i¢fkj
Vhf” ‘• GlH‘PgH xhskgH ‘• m¢fgr QHVl• ‘• x‘qgg ShsPgH –VwgH Kl K‘khu¢ WhOa• Gfr Kl ¬huf®H debe N‘jPl QVU F¥¢ B •
.cVw Jhf‘k Kl K‘khu¢ K¢ƒgH WhOa®H ‘• MV¢¨O QHVl• Kl K‘khu¢ K¢ƒgH WhOa®H ‘• KsgH
.hŒ‰fsl M¬‘¥‘lgH m¢qVlgH L§jghP debegH N‘jPlgH QVU TUhq¢ E¢P •
mghP dt ¬huf®H debe N‘jPlgH QVU Fk¥j ’“gƒ ngî mthq™hf .FujgH‘ Rh£V™hf V‘uagH ¬kU ¬huf®H debe N‘jPl QVU Fk¥j •
.V”s
× gH mghP ‘• L‘kgH L¬U
.QHVU®H GŒj njP V±jkH‘ GhPgH dt ¬huf®H debe N‘jPlgH QVU Tr‘ ngU WVPH ’m¢ghjgH QHVU®H Kl D• m±Pbl ¬kU‘ •
.h‰PqH‘ V¢Y ¬huf®H debe V¢e¶jgH Kh” ‘• m…Uhql MV‘wgH V‘§± GhP dt‘ .FujgH ‘• Rh£V™hf V‘uagH Gel QHVU®H Quf V‘§± ¬kU QVugH Tr‘• ."VPfgH VH‘¬" Gh”a• ¬P• V¢e¢ hll ’“VPjj “k¶” Vuaj ¬r ’«j§¢ ‘• Tg¢ ‘• V‘¬¢ DƒgH ¬huf®H debe N‘jPlghf chjljsBH ¬kU .ml±jkl mPHV JHVjt ngU G‘wPgH Kl ¬”¶j “gƒ Fk¥jg ’K¢k¢ugH ¬h§¥î Ffs¢ ¬r mg¢‘¨ MVj…g ¬huf®H debe N‘jPlgH QVut •
.“gƒ ngî hl‘ K¢k¢ugH ¬h§¥î dt mk¢ul m¢‘H« Kl iqVU ‘• mg¢‘¨ MVj…g ¬huf®H debe N‘jPlgH QVU Ffsj¢ ¬r •
.¬huf®H debe N‘jPlgH QVU ¬kU hl‰zH¬ Gh…¨©g K¢yghfgH ¬P• mŒtHVl F¥¢ •
nk¬®H ¬PgH K¶f hl‰gU .ijghP WPt ngU h‰lzH¬ WVPht Hƒg ’¬huf®H debe N‘jPl QVU ¬kU Fujghf Vua¢ ik¶f G…¨gH “VfO¢ B ¬r •
.JH‘ks Js ngî ¬huf®H m¢ebe V‘wgH M¬£halg if nw‘lgH Vlugg
mebe GŒj B mthsl ngU S‘g¥gH Kl ¬”¶j .¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal xhke• mahagH K¢f mfshkl mthsl ¬uf ngU S‘g¥gH Kl ¬”¶j •
.mahagH vl ¬PH‘ N‘jsl dt “k¢U K‘”j K• h‰q¢• WVPH‘ ’¬huf®H debe N‘jPl M¬£hal ¬kU mahagH ch…jVH Thuq•
‰ ‘”ul V‘wgH V¬wl pfw¢ ¬r •
hk‰¢l¢ K¢k¢ugH “¢VPj‘ V‘wgH Fgr GhP dt ’¬huf®H debe V¢e¶jgH R¢f¨j‘ JH¬H¬U™H mPw Kl RŒPj .hs
.mPHVghf V‘uagH L¬U ‘• K¢k¢ugH ¬h§¥î ngî “gƒ D¬C¢ ¬r‘ ¬huf®H debe V¢e¶jgH R¢f¨j L¬U dku¢ Hƒ§t ’h§j¢CVg HV
‰ hs¢‘
¬huf®H debe N‘j Pl M¬ £hal
36
G¢yajgH mlzhr
DƒgH QVugH «h§¥ «HV¨‘ ¬¬PlgH MVha™H c‘k FsP TgjOj (OSD) mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r K• m±Pbl n¥V¢½
.il¬Ojsj
.mukwlgH m”VagH Gfr Kl i¨fq Lj VwkU dgî V¢aj *
mlzhŒgH Lh±k
JHVh¢OgH
m¢UV…gH mlzhŒgH
mP‘g/T¢…O VqO•/DV£«/pjht V…w•/*ThŒ¢î
xH¬‘s
10:16/9:16/3:4/dŒ¢ŒP/*dzhŒgj
m¢s¢zVgH mlzhŒgH
mahagH K‘g
ch…jVBH ngî G‘¨gH
THVPkBH
m¢‘H«gH ¨fq
vq‘lgH
mgPVlgH
H ¨hŒkgH dghl¥î
D V¢ywj ‘• V¢f”j
/Vh¨™H Gsgsj/*dzhŒgj
ThŒ¢î/Fk¥ ngî h‰fk¥/dg…s D‘gU/Vh¨™H mzfuj
S”U/*D¬hU
3D
¬huf®H m¢ebe mklH«l
/sRGB/*dsh¢r/dl¢¬ŒjgH QVugH
2 L¬OjslgH/1 L¬OjslgH/DICOM/Lg¢…gH
MV‘wgH vq‘
cԬsgH
K¢hfjgH
K‘ggH
T¢…O K‘g
M¬PgH
ThŒ¢î/*G¢yajgH
°tH¬/*¨s‘jl/v…jVl
R*/G/B/C/M/Y
ThŒ¢î/*G¢yajgH
37
G¢yajgH mlzhr
QVugH
BrilliantColorTM
K‘ggH MVHVP m¥V¬
K‘ggH ¬¢¬Pj
KH‘g®H œV¬j
K¢hfjgH
cԬsgH
MV‘wgH
V‘hPl 6 KH‘g• ¨fq
dzhŒgj EPf
GO¬
JHVh¢OgH
mŒ¢r¬ 240 ngî 1 Kl
h¬‰f•/mŒ¢r¬ 3/mŒ¢r¬ 2/mŒ¢r¬ 1/*‰hl‘¬
/Vhs¢gH G…s•/*Vhs¢gH ngU•
K¢l¢gH G…s•/K¢l¢gH ngU•
G…s® ¬U/*ngU® ¬U
ThŒ¢î/*G¢yajgH
m¢UV…gH mlzhŒgH
m¢s¢zVgH mlzhŒgH
RfslgH ¨fqgH Jr‘
JrClgH QVU
vq‘lgH
dl¢¬ŒjgH QVugH JrCl
¬ugH Ih¥jH
J‘wgH V¢”ƒj
* ThŒ¢î/G¢yajgH
myggH
dshs• :Lh±kgH ¬H¬Uî
TŒsgH/m¢…gOgH mg‘h¨gH/*m¢lhl®H mg‘h¨gH
dlhl®H TŒsgH/d…gOgH
25/mŒ¢r¬ 15/Rzhr¬ 10/Rzhr¬ 5/G¢¨uj
mŒ¢r¬ 30/mŒ¢r¬ 20/mŒ¢r¬
25/mŒ¢r¬ 15/Rzhr¬ 10/Rzhr¬ 5/G¢¨uj
mŒ¢r¬ 30/mŒ¢r¬ 20/mŒ¢r¬
*ThŒ¢î/G¢yajgH
/mUhs 3/mUhs 2/mUhs 1/mŒ¢r¬ 30/*G¢¨uj
mUhs 12/mUhs 8 /mUhs 4
Canon*/RV«•/¬‘s•
H/V MV‘wgH S”U
dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
XVht JrCl
mahagH p¢jh…l G…r
K‘”sgH JrCl
m¢H¬fgH maha
G¢yajgH mlzhr
38
JHVh¢OgH
m¢UV…gH mlzhŒgH
*ThŒ¢î/G¢yajgH
*ThŒ¢î/G¢yajgH
/m¢khe 20/m¢khe 15/K
¸ H‘e 10/¸KH‘e 5
m¢khe 30/m¢khe 25
/Vhs¢gH G…s•/*Vhs¢gH ngU•/*¨s‘gH
K¢l¢gH G…s•/K¢l¢gH ngU•
MV‘wgH‘ 360/D¬hwjrH/*D¬hU
*ThŒ¢î/G¢yajgH
*ThŒ¢î/G¢yajgH
CC1*/CC2/CC3/CC4
R2S32*/LAN*/HDBaseT
m¢s¢zVgH mlzhŒgH
m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘
J‘wgH Lj”
J‘wgH
J‘wgH JH¬H¬Uî
mlzhŒgH QVU Jr‘
mlzhŒgH JH¬H¬Uî
mlzhŒgH vq‘l
x‘qgH V¬wl vq‘
V‘VlgH mlg” V¢¢yj
G¢yajgH G…r
m¢P¢q‘j m¢lsj
mŒgyl
LsVgH xhygî
x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî
Khl®H JH¬H¬Uî
RgylgH R¢gujgH JH¬H¬Uî
ƒ…klgH ¨fq dt L”PjgH
LAN m”fa
m¢¨h¢jPBH
*ThŒ¢î/G¢yajgH
PJ-Link ¬hljUH
PJ-Link V‘Vl mlg” V¢¢yj
ThŒ¢î/*G¢yajgH AMX «h§¥ Thaj”H
ThŒ¢î/*G¢yajgH
DHCP
QVugH «h§¥g IP KH‘kU
L¬Œjl :Lh±kgH ¬H¬Uî
*ThŒ¢î/G¢yajgH
LAN JH¬H¬Uî
m¢UV…gH m”fagH mUhkr
m¢qHVjtBH MVhf¦ugH
DNS L¬hO
R¢f¨j
*xhygî/K¢¢uj M¬hUî
JH¬H¬U™H G” K¢¢uj M¬hUî
GO¬gH
MV‘wgH vq‘
K‘ggH R¢skj
–‘q‘gH mr¬
V¬wl LH¬OjsH Jr‘
–hfwlgH
39
G¢yajgH mlzhr
dghPgH Lh±kgH mghP
Jhl‘gul
QVugH maha mlzhr
Tw‘gH
.K‘ggH Q¢f• QVugH p¨s K‘”¢ B hl¬kU mq‘VulgH MV‘wgH K‘g p¢Pwj
.GO¬gH MVhaî V¬wlg h‰Œt‘ “gƒ‘ h§qVU ngî MV‘wgH G‘¨ mfsk ¨fqg M¬¬ujl JHVh¢O VtH‘jj
m…¢±‘gH
mahagH K‘g
«h§¥ mr¬ vl Fshkjj d” h¢‰fsk MV‘wgH L¥P G¢¬uj p¢j¢ :dzhŒgj •
.ds•VgH ‘• dŒt®H h§qVU dt m¢gw®H QVugH
9:15 MV‘w
V¢¢yj “k”l¢ hl” ’h§g m¢gw®H QVugH mr¬f MV‘wgH ¨hŒsî Lj¢ :dŒ¢ŒP •
.mq‘VulgH mŒ¨klgH mPhsl Fshkjg h§l¥P
3:4 MV‘w
9:16 MV‘w
ch…jVBH ngî G‘¨gH
10:16 MV‘w
mfskf mahagH Twjkl dt h§qVU Lj¢ E¢Pf MV‘wgH L¥P G¬u¢ :3:4 •
.3:4 D‘hsj ch…jVBH ngî G‘¨gH
3:4 MV‘w
mfskf mahagH Twjkl dt h§qVU Lj¢ E¢Pf MV‘wgH L¥P G¬u¢ :9:16 •
.9:16 D‘hsj ch…jVBH ngî G‘¨gH
9:16 MV‘w
dt h§qVU Lj¢ E¢Pf MV‘wgH L¥P G¢¬uj mfskgH Iƒ£ p¢jj :10:16 •
.10:16 ngî Gwj ch…jVBH ngî G‘¨gH mfskf mahagH Twjkl
10:16 MV‘w
G¢yajgH mlzhr
40
Tw‘gH
m…¢±‘gH
’QVugH «h§¥ m¢‘H« ¨fq L¬U Ffsf mtVPkl mq‘VulgH MV‘wgH i¢t K‘”j DƒgH vq‘gH ngî i¢‘ajgH V¢a¢½
/
ngU ¨yqH
ngU ¨yqH
.
/
.
ngU ¨yqH
ngU ¨yqH
dgU ¨yqH ’(THVPkBH) Keystone mP…w QVU ¬uf
ngU ¨yqH Le ’MV‘wgH ngU• ¬‘¥‘lgH I‘ajgH p¢Pwjg
p¢Pwjg ngU ¨yqH .MV‘wgH G…s• ¬‘¥‘lgH I‘ajgH p¢Pwjg
ngU ¨yqH ’MV‘wgH Kl Vs¢®H Fkh¥ghf ¬‘¥‘lgH I‘ajgH
.MV‘wgH Kl Kl¢®H Fkh¥gH dt ¬‘¥‘lgH I‘ajgH p¢Pwjg
’“gƒ vl‘ ’ds•VgH‘ dŒt®H TVPklgH ifa I‘ajgH p¢Pwj “k”l¢ •
.p¢PwjgH Hƒ£ dt h§¨fq Jhrh¨k VwPkj
K• hUHVl F¥¢ ’¨fqgH ml¢r ngî MVha™H Lj¢ ’I‘ajgH ¨fq ¬kU‘ •
.QVugH m¢‘H« Gelj B ml¢ŒgH Iƒ£
THVPkBH
.J¢fejgH T‘V± FsP ngU I ‘ajgH ¨fq ml¢Œg if –‘lslgH N¬lgH TgjO¢ •
J¢fej T‘V± ngU Tr‘j¢ Hƒ£‘ 3:4 h§Uh…jVH ngî h§g‘¨ mfskf ‘• Rsjl G¢¨jsl G”a dt V‘wgH QVuj B ¬r •
.mahagH‘ QVugH «h§¥
dt mgzhl ml¢Œjsl ¨‘¨O ‘• ¨‘¨O V§±j ¬r ’“gƒ ngî mthq™hf ’mr¬gH GŒj ’V¢e¶jgH dt I‘ajgH ¨fq •¬f¢ hl¬kU •
.«h§¥gH dt GgO ngî v¥V¢ B Hƒ£‘ ’M¬ŒulgH œƒhlkgH JHƒ V‘wgH
L¢ŒgH‘ h§qVU Lj¢ djgH ‘¢¬¢…gH MVhaî c‘k ngî “gƒ v¥V¢‘ ’I‘ajgH ¨fq xhke• mahagH ngU µ¢¥qgH Vhe› V§±j ¬r •
igbO MV‘wgH QVU Lj¢ DƒgH Rh¨kgH dt I‘ajgH ¨fq L¢r ¬¬P ’JBhPgH Iƒ£ Gel dt‘ ’I‘ajgH ¨fqg M¬¬PlgH
.µ¢¥qgg Vhe› K‘¬f
.GhO¬™H MVhaî c‘k ngî v¥V¢ Hƒ£‘ ’I‘ajgH ¨fq ¬kU p¢Pw G”af MV‘wgH V§±j B ¬r •
“k”l¢½ ’muzHV mg¢¨jsl MV‘w ngU G‘wPgg mtVPklgH MV‘wgH TH‘P G” p¢Pwj Kl m…¢±‘gH Iƒ£ “k”lj
.m¢s•VgH‘ m¢Œt®H L¢ŒgH K¢¢uj GbO Kl h¢‰‘¬¢ MV‘wgg mufV®H h¢H‘«gH ¨fq
¨yqH (m¢‘H«gH ¨fq) Corner Adjustment mP…w QVU ¬uf -1
OK/IMAGE ngU ¨yqH Le M¬PH‘ m¢‘H« ¬¢¬Pjg / / / ngU
.(MV‘wgH/RtH‘l)
.m¢s•VgH L¢ŒgH ¨fqg
/
ngU ¨yqH -2
.m¢Œt®H L¢ŒgH ¨fqg
/
ngU ¨yqH -3
m¢‘H«gH ¨fq
mP…w ngî M¬‘ugg mlzhŒgH V« ngU ¨yqH ’M¬PH‘ m¢‘H« ¨fq ¬uf‘ -4
.(h¢H‘«gH ¨fq) m¢‘H«gH ¨fq p¢Pwj
.h¢H‘«gH Kl ¬¢¬ugH ¨fq M¬hU™ 5-2 Kl JH‘¨OgH VHV”j‘ / / / ngU ¨yqgH “k”l¢ -5
Iƒ£ –hjj B ’Jh£h¥jBH L§s• p¢jh…l L¬OjsH ’m¨ŒslgH MV‘wgH “¢VPjg‘ ’vq‘lgH ¨fq mP…w QVu¢
.(DV±hkj RGB) dwOagH Vj‘¢fl”gH MVhaî ¬¢¬Pj ¬kU Bî m…¢±‘gH
41
G¢yajgH mlzhr
vq‘lgH
Tw‘gH
m…¢±‘gH
.MV‘wgH I‘aj G¢gŒjg mUhsgg dkl«gH RVh…gH ¨fq¢
mgPVlgH
.(DV±hkj RGB) Vj‘¢fl”gH MVhaî ¬¢¬Pj ¬kU Bî m…¢±‘gH Iƒ£ –hjj B
.MV‘wgg dŒt®H QVugH ¨fq¢
.(DV±hkj RGB) Vj‘¢fl”gH MVhaî ¬¢¬Pj ¬kU Bî m…¢±‘gH Iƒ£ –hjj B
H ¨hŒkgH dghl¥î
+ (D V¢ywj ‘• V¢f”j) D.Zoom ngU ¨yqH (D V¢ywj ‘• V¢f”j) D.Zoom mP…w QVU ¬uf -1
pfwj njP H‰VHVl –hj…lgH ngU ¨yqH .MV‘wgH «”Vl V¢f”jg (QVugH «h§¥ L”Pj mP‘g ngU ‘•)
.“jh¥h¢jPH Fshk¢ DƒgH L¥Pghf MV‘wgH
.MV‘wgH dt “VPjgg )
’
’
’ ( Jh£h¥jBH L§s• L¬OjsH -2
hq
‰ ¢• “k”l¢‘ (dzhŒgjgH Vj‘¢fl”gH) AUTO PC ngU ¨yqH ’dgw®H h§l¥P ngî MV‘wgH M¬hU™ -3
Lj¢ hl¬kU .(QVugH «h§¥f L”PjgH mP‘g ngU ‘•) - (D V¢ywj ‘• V¢f”j) D.Zoom ngU ¨yqgH
.dgw®H h§l¥P dgî ¬‘uj njP MV‘wgH L¥P GŒ¢ ’NVO• MVl –hj…lgH ngU ¨yqgH
D V¢ywj ‘• V¢f”j
.G¢wh…j KU EPfgH xhke• Vf”• G”af MV‘wgH V¢f”j “k”l¢‘ .h£V¢f”j ¬uf Bî MV‘wgH “¢VPj K”l¢ B
EH¬P•‘ ‘¢¬¢t v¨hŒl‘ Lbt¶f chjljsBH m¢kh”lî “g p¢jj djgH‘ ¬huf®H m¢ebe m…¢±‘ G¢yajf «h§¥gH Hƒ£ «¢lj¢
m¢ebe MVh±k xH¬jVH “¢gU F¥¢‘ ’V‘wgH RlU QVU GbO Kl m¢urH‘ Ve”• mŒ¢V¨f ¬huf®H m¢ebe m¢qh¢V
.¬huf®H m¢ebe V‘wgH M¬£halg ¬huf®H
¬kU h‰¢zhŒgj ¬huf®H debe h‰fshkl h‰Œ¢skj QVugH «h§¥ VhjO¢‘ (dzhŒgj) AUTO‘£ dqHVjtBH ¬H¬U™H
D• VjOH ’¬huf®H debe vq‘gH ngU TVujgH Kl QVugH «h§¥ K”lj¢ Lg Hƒî ’¬huf®H m¢ebe Jh¢‘jPl Thaj”H
.¬huf®H debe vq‘
.mg”algH –bw™ m…¢±‘gH Iƒ£ K¢”ljf Lr ’MV‘wgH Rlug Sh”ukH Thaj”H ¬kU
3D
¬huf®H m¢ebe mklH«l
G¢yajgH mlzhr
42
MV‘wgH mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
h§k¢f Kl Vh¢jOBH “k”l¢ E¢Pf ’‰hŒfsl M¬ulgH V‘wgH chq‘• Kl ¬¬U Dƒ Rfsl ¨fqf QVugH «h§¥ vjlj¢
.GO¬gH MVhaî MV‘w c‘k‘ G¢yajgH mz¢f vl Fshkj¢ hlf
.W‘wkgH Kl V¢e”gH vl m¢qVU V‘w‘ mrVal mtVY dt LH¬Ojsbg Fshkl :dl¢¬ŒjgH QVugH •
.“gƒ V¢Y‘ (Lbt•) mk‘gl V‘w ‘• Vj‘¢fl”gH Jhaha QVug hl‰zbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :dsh¢r vq‘gH •
V‘wgH‘ ’sRGB LU¬j m¢lrV HV¢lh” Kl V‘wgH QVug h‰lzbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :sRGB vq‘gH •
.sRGB Vh¢ul vl mŒtH‘jlgH
.(Lbt®H) mk‘glgH V‘wgH QVug hl‰zbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :Lg¢…gH vq‘ •
QVugH «h§¥ K¶f LgugH dyfk¢ .(Lbt®H) m¢f¨gH V‘wgH QVug hl‰zbl vq‘gH Hƒ£ ¬u¢ :DICOM vq‘gH •
m¢f¨gH Jhw‘P…gH ‘• mua®H MxHVr v¢¨js¢ B ‘§t ’m¢f¨gH V‘wgH QVug WwO½l V¢Y
MV‘wgH vq‘
h£¬uf‘ ’WwOl ¬H¬Uï” ’h§f Jlr djgH V‘wgH M¬‘¥ JH¬H¬Uî ±…P K”l¢ :2 L¬OjslgH/1 L¬OjslgH •
’MV‘wgH vq‘ Gel JH¬H¬U™H ±…P‘ Vh¢jOH “k”l¢
’“jh¥h¢jPB mfshkl mPhjlgH V‘wgH chq‘• K”j Lg hl hl§k¢f Kl L¬OjslgH VhjO¢g Kbfhr Khuq‘ “hk£
2 L¬OjslgH ‘ ’dwOagH Vj‘¢fl”gH V¬hwlg (dl¢¬ŒjgH QVugH vq‘ ngU LzhŒgH) WwO¢½ 1 L¬OjslgH
.‘¢¬¢…gH V¬hwlg (dsh¢ŒgH vq‘gH ngU LzhŒgH)
.(MV‘wgH vq‘) Image Mode < (MV‘wgH) PICTURE ngî F£ƒH -1
.2 L¬OjslgH ‘• 1 L¬OjslgH Vh¢jOB
/
ngU ¨yqH -2
¨yqghf L¢ŒgH ¨fq Le Kl‘ ’h£V¢¢yj dt FYVj djgH m¢UV…gH mlzhŒgH VwhkU Vh¢jOBt ngU ¨yqH -3
.¬¬PlgH L¬OjslgH vq‘ Jb¢¬ujgH ¬¬Pj hl” . / ngU
dt xH¬‘sgH R¨hklgH V§±j E¢Pf VwkugH Hƒ£ ¨fqH .MV‘wgH c‘¨s ¬H« hl¦g” ’c‘¨sgH ml¢r J¬H« hl¦g”
.MV‘wgH Kl mk”H¬gH R¨hklgH G¢wh…j M¬£hal –hjj½‘ ’d£ hl” xH¬‘s MV‘wgH
K‘ggH Kl N‘jsl nwr• ¨fqg VwkugH Hƒ£ L¬OjsH ’MV‘wghf K¢hfjgH N‘jsl ¬H« ’ml¢ŒgH Ju…jVH hlg”
.QVugH mz¢f‘ ¬¬PlgH GO¬gH vl Fshkj¢g c‘¨sgH ¬H¬Uî ¨fq ¬uf Q¢f®H
KH‘g• pfwj ’‰H¬¥ h‰u…jVl ¬H¬U™H Kh” Hƒî‘ .KH‘g®hf h‰ufaj Gr• MV‘wgH pfwj ’ml¢ŒgH Jq…OkH hlg”
.m¢urH‘ V¢Y h§gu¥¢ hll ‰H¬¥ m¢‘r MV‘wgH
K‘ggH ngî MV‘wgH Jghl ’ml¢ŒgH Jq…OkH hlg” .VqO®H K‘ggH ngî MV‘wgH Jghl ’ml¢ŒgH Ju…jVH hlg”
.VlP®H
’MV‘wgH M¬P J¬H« ’ml¢ŒgH Ju…jVH hlg”
43
G¢yajgH mlzhr
cԬsgH
K¢hfjgH
K‘ggH
T¢…O K‘g
M¬PgH
Tw‘gH
m…¢±‘gH
.dl¢¬ŒjgH QVugg mP¢PwgH KH‘g®H ngU ±h…PgH vl Q¢f®H K‘ggH Kl N‘jsl nwr• ¨fq
m¥V¬ V¢t‘j QVyf Lh±kgH N‘jslg Jhk¢sPjgH xHV¥î‘ KH‘g®H m¥ghulg H‰¬¢¬¥ hf‰‘gs• m¢whOgH Iƒ£ L¬Ojsj
dt ‹50 mfskf c‘¨sgH m¥V¬ M¬h¢« m¢whOgH Iƒ£ p¢jj hl” ’MV‘wgH dt m¢£H« mu¨hs KH‘g•‘ m¢ghU Mxhqî
MV‘wgH V§±j Hƒg ’m¢u¢f¨gH ¬£halgH‘ ‘¢¬¢…gH ¬£hal dt muzhagH m¨s‘jlgH KH‘g®H Jh¥V¬ JHƒ V‘wgH
N‘s “¢gU hl ’M¬‘¥gH Iƒ§f H‰V‘w K‘gq…¢ Kll Jk” Hƒî ’m¢u¢f¨gH KH‘g®hf‘ durH‘ G”af QVugH «h§¥f BrilliantColor™
.(ThŒ¢î) Off VjOht ’h§¢t ‰hfYHV K”j Lg Hƒî hl• .(G¢yaj) On Vh¢jOH
Vh¢jOH ¬kU‘ .“¢¬¢ K¢f DƒgH QVugH «h§¥g if nw‘lgH‘ dqHVjtBH Vh¢jOBH ‘£ (G¢yaj) On Vh¢jOH ¬u¢
6-axis Color Adjust‘ (K‘ggH MVHVP m¥V¬) Color Temperature m…¢±‘ pfwj’(ThŒ¢î) Off
.mPhjl V¢Y (V‘hPl 6 KH‘g• ¨fq)
.M¬¬PlgH MVha™H c‘k FsP *K‘ggH MVHVP m¥V¬ JH¬H¬Uî JHVh¢O TgjOj
.(M¬Vhf KH‘g•) .RV«®H K‘gghf m¥V¬jl MV‘wgH pfwj :v…jVl -1
.m¢sh¢r KH‘g• MV‘wgH L¬Ojsj :¨s‘jl -2
.(mztH¬gH KH‘g®H) .VlP®H K‘gghf m¥V¬jl MV‘wgH pfwj :°tH¬ -3
:K‘ggH MVHVP Jh¥V¬ G‘P*
K‘ggH MVHVP m¥V¬
muzhagH RV¨gH N¬Pî ngU Rg¨¢ .mU‘kjl QHVY® L¬Ojsj‘ "xhq¢f" Vfjuj m…gjOl M¬¢¬U Gb± “hk£
K‘g mz¢£ ngU mq…Okl KH‘g• MVHVP vl Q¢f®H K‘ggH V§±¢ ."KH‘g®H MVHVP" Q¢f®H K‘ggH QVug
m¥V¬ ch…jVH ¬kU.RV«®H K‘ggH Kl ¬¢«lf FV„al½ Q¢f• mz¢£ ngU V§±¢ hl” .MVlPgH ngî Gzhl Q¢f•
.ijVHVP
’K‘g G” ¬¢¬Pj ¬kU‘ ’h§¨fq Lj¢ KH‘g®H Kl (RGBCMY) JhU‘l¥l Js KH‘g®H MVH¬î Vh¢O Vt‘¢
.“jb¢q…j FsP M¬P ngU iufaj N‘jsl‘ irh¨k ¨fq “k”l¢
‘• D‘hlsgH RV«®H ‘• RV«®H ‘• VqO®H ‘• V…w®H ‘• VlP®H K¢f Kl K‘g ¬¬P¢ :K‘ggH ¬¢¬Pj •
.dkH‘¥V®H
mk‘”l KH‘g• œHV¬î ngî Rh¨kgH M¬h¢« D¬Cj :KH‘g®H œV¬j •
n¥V¢ Hƒg ’h§g K¢V‘h¥lgH K¢k‘ggH Kl m¢thqî Fsk Kl
KH‘g®H mrbU mtVulg dP¢q‘jgH G”agH ngî c‘¥VgH
V…w•
VlP•
VqO•
.h§quff
J¨fq‘ (VlP•) Red JVjOH Hƒî ’GhelgH G¢fs ngU
D¬Cj hl” ’¨Œt dŒkgH VlP®H Vh¢jOH Lj¢st ’0 ngU irh¨k
Kh¢s
dkH‘¥V•
VlP®H‘ V…w©g GzhlgH VlP®H œHV¬î ngî Rh¨kgH M¬h¢«
.dkH‘¥V©g GzhlgH
RV«•
G” S”uk¢ hl” ’“jb¢q…j FsP L¢ŒgH ¨fq p¢j¢ :vfajgH •
.V‘…gH ngU MV‘wgH ngU iglU Lj¢ ¨fq
Ve¶j¢s ’“jb¢q…j FsP L¢ŒgH ¨fq p¢j¢ :c‘¨sgH •
.V‘…gH ngU MV‘wgH ngU iglU Lj¢ ¨fq G” S”uk¢ hl” ’I¬¬Pj DƒgH dshs®H K‘ggH c‘¨s N‘jsl
V‘hPl 6 KH‘g• ¨fq
÷h‰ufaj Gr• KH‘g• QVU ngî mq…OklgH JH¬H¬U™H D¬Cj E¢P .‘¢¬¢…gH MV‘w dt K‘ggH VH¬Œl ‘£ vfajgH
pfwjt ’H‰¬¥ m¢ghU vfajgH m¥V¬ Jkh” Hƒî‘ ’Glh”ghf MV‘wgH Kl K‘ggH mgH«î ngî "0" ml¢ŒgH ¬H¬Uî D¬C¢ hl¢t
.m¢urH‘ V¢Y‘ mOVhw KH‘g®H
G¢yajgH mlzhr
44
GO¬gH mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
.JHVhaî KU dzhŒgjgH EPfghf QVugH «h§¥g –hlsgH
dzhŒgj EPf
dshs• mlzhŒ :Lh±kgH ¬H¬Uî
Tw‘gH
m…¢±‘gH
Jr‘gg Gqt• MVH¬î R¢ŒPj ngU ¬Uhs¢ hll mahagH ngU QVugH M¬l dl¢¬ŒjgH QVugH JrCl pq‘¢ K• K”l¢
.Q‘VugH L¢¬Œj ¬kU
J¬U• hlg¦” ig¢yaj ¬hu¢st ’Gu…ghf G¢yajgH ¬¢r JrClgH Kh” Hƒî .m¢kl«gH MVj…gH ¨fq :RfslgH ¨fqgH Jr‘ •
.(RfslgH ¨fqgH M¬l) RfslgH ¨fqgH Jr‘ K¢¢uj
Kl M¬l GbO M¬PH‘ mahagH ngU JrClgH V§±¢ K• ¬¢Vj Jk” Hƒî hl¢t VHVr ƒhOjhf plsj :JrClgH QVU •
:m¢ghjgH m¢kl«gH ¬¬lgH
.dl¢¬ŒjgH QVugH M¬l GH‘¨ mahagH ngU JrClgH QVU Vh¢OgH Hƒ£ p¢j¢ :h‰l‘¬ •
.mŒ¢r¬ 3/2/1 VO› mahagH ngU JrClgH QVU :mŒ¢r¬ 3/mŒ¢r¬ 2/mŒ¢r¬ 1 •
.QVugH M¬l GH‘¨ JrClgH xh…Oî :H¬‰f• •
.JrClgH vq‘l ¨fq :JrClgH vq‘l •
QVugH JrCl
dl¢¬ŒjgH
:K¢f Kl F‘g¨lgH F¢”VjgH Ih¥jH ¨fq :¬ugH Ih¥jH •
.hŒfsl ¨‘fqlgH Jr‘gH ngî Gw¢ njP 0 Kl M¬h¢« :ngU® ¬U •
.V…w ngî Gw¢ njP dghPgH Jr‘gH Kl Q…O :G…s® ¬U •
vls¢½s Vh¢OgH Hƒ£ K¢”lj ¬V¥lf .dj‘wgH V¢”ƒjgH ¨¢akj ¬¢Vj Jk” Hƒî hl V¢VŒf pls¢ :J‘wgH V¢”ƒj •
xh§jkH ¬kU m¢ebe MVh…w vlsj½ hlk¢f ’D¬UhwjgH/dg«hkjgH ¬ugH Kl m¢khe 30 VO› dt œ‘¬«l MVh…w J‘w
.JrClgH M¬l
.Ixhyg™ (ThŒ¢î) Off ¬¬P .JrClgH ¨¢akjg (G¢yaj) On ¬¬P :ThŒ¢H/G¢yaj •
myggH
.mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r myg ¨fq
.25 mP…w dt "vq‘lgH Vh¢jOH" v¥HV ’maha TgO ‘• TŒsghf QVugH «h§¥ J¢fej K”l¢ H/V MV‘wgH S”U
VH¬£™H vklg mk¢ul m¢kl« MVjt ¬uf GO¬ MVhaî KU Ta”gH Lj¢ Lg Hƒî h‰¢zhŒgj QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢ïf plsj dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î
.Mxhq™H V¬wl mrh¨g DV‘VqgH V¢Y
V‘Vl ¬V¥lf‘ (XVht) Blank m¢whO ¨¢akj ¬kU mYVht mahagH ngU V§±j djgH m¢kl«gH M¬lgH ¨fq p¢j¢
XVht JrCl
.mahagH ngî MV‘wgH ¬‘uj ’M¬lgH Iƒ£
p¢jh…l G…r GbO Kl (‰bel Gh…¨®H Gfr Kl) ¶¨OgH R¢V¨ KU QVugH «h§¥ JH¬H¬Uî V¢¢yj vkl “k”l¢
«h§¥ dt M¬‘¥‘lgH L”PjgH p¢jh…l Gluj Kg ’G¢yajgH ¬¢rK‘”¢ hl¬kut ’¬uf KU L”PjgH M¬P‘‘ «h§¥ghf L”PjgH
.(POWER)
–hj…l xhkejshf ¬uf KU L”PjgH «h§¥ B‘ QVugH
p¢jh…l G…r Kl V¢ƒPjgH mghsV V§±jt M¬PH‘ MVl «h§¥ghf –hj…l D• ngU ¨yqH ’mP‘ggH p¢jh…l G…r V¢VPjg
M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥ dt /(K¢l¢gH) Right ngU ¨yqghf Lr V¢ƒPjgH mghsV QVU xhke• .mP‘ggH
.(K
¸ H‘e Ebe M¬lg QVugH «h§¥ dt –hj…lgH ngU VHVljsBH vl ¨yqH) .m¢khe MVl ¬uf½ KU L”PjgH
«h§¥ G¢yaj ThŒ¢î mghP dt.mP‘ggH p¢jh…l G…r m…¢±‘ K¢”lj ¬kU LH¬OjsBH ¬¢r ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ p¢jh…l G±j
.mgfŒlgH MVlgH dt ig¢yaj ¬kU Gh…r™H mghP dt «h§¥gH nŒf¢s ’p¢jh…lgH mP‘g G…r m¢whO G¢¨uj K‘¬ QVugH
45
G¢yajgH mlzhr
mahagH p¢jh…l G…r
Tw‘gH
.mUhs 12 ngî mŒ¢r¬ 30 Kl –‘HVjj ml¢r ngî JrClgH K¢¢uj K”l¢ .dzhŒgjgH G¢yajgH ThŒ¢î JrCl ¨fq¢
.«h§¥gH G¢yaj ¬kU V§±js djgH mahagH ¬¢¬Pj Kl “k”l¢
m…¢±‘gH
K‘”sgH JrCl
m¢H¬fgH maha
G¢yajgH mlzhr
46
L¬Œjl mlzhŒ :Lh±kgH ¬H¬Uî
Tw‘gH
m…¢±‘gH
«h§¥gH h§f ¬‘¥‘lgH mz¢fgH ch…jVH Kh” Hƒî m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘ vq‘ dt QVugH «h§¥ LH¬Ojshf nw‘¢
.m¢‘zl m¥V¬ 30 ngî 5 K¢f MVHVPgH m¥V¬ Jkh”‘ ’VPfgH p¨s R‘t Vjl 3,000‘ 1,201 K¢f –‘HVj¢
mUVs M¬h¢« m¥¢jk G¢yajgH J‘w N‘jsl ch…jVH ngî "m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘" dt G¢yajgH D¬C¢ ¬r
.igl”¶f ¬¢VfjgH Lh±k‘ xH¬®H K¢sPjg ml«bgH –‘HVlgH
ThŒ¢ïf «h§¥gH L‘Œ¢ ¬Œt ’IbU• MV‘”ƒlgH “gj H¬U NVO• m¢shr T‘V± G± dt QVugH «h§¥ G¢yaj ¬kU
Iƒ£ Gel dt‘ ’¨V…l G”af ijVHVP m¥V¬ ch…jVH Kl «h§¥gH m¢hlPg mllwl m¢whOgH Iƒ£‘ ’h¢‰zhŒgj G¢yajgH
Rfs hl dku¢ B ’“gƒ vl‘ .Jb”algH Iƒ£ Kl WgOjgg dghugH ch…jVBH vq‘ ngî G‘O¬gH dyfk¢ JBhPgH
.M¬¢¬agH ‘• m¢shŒgH T‘V±gH v¢l¥ ‘• D• dt «h§¥gH G¢yaj m¢kh”lî
Jhu…jVlgH vq‘
m¢ghugH
Jkh”‘ HVjl 1200‘ 0 K¢f –‘HVj¢ «h§¥gH G¢yaj mz¢f ch…jVH Kh” Hƒî m¢ghugH Jhu…jVlgH vq‘ L¬Ojsj B
Hƒî ¬zH« G”af QVugH «h§¥ ¬¢Vfj Lj¢ T‘s ik® ’m¢‘zl m¥V¬ 40‘ 0 K¢f –‘HVjj m¨¢PlgH MVHVPgH m¥V¬
.T‘V±gH Iƒ£ G± dt vq‘gH Hƒ£ ¨fqf Jlr
.JrCl G”af J‘wgH ThŒ¢î :J‘wgH Lj” •
J‘wgH N‘jsl ¨fq :J‘wgH •
.mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr vr‘l ¨fq p¢j¢ :mlzhŒgH vq‘l •
¬uf m¨ak mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘r h§¢t nŒfj djgH m¢kl«gH MVj…gH K¢uj :mlzhŒgH QVU Jr‘ •
.p¢jh…lgH Kl D• ngU m¨yq VO›
v¥HV .mPhjlgH chq‘®H K¢f Kl Fshkl –hfwl V¬wl mrh¨ ¬¢¬Pjg L¬Ojs¢ :x‘qgH V¬wl vq‘ •
.56 mP…w dt "mrh¨gH V¢t‘j"
47
G¢yajgH mlzhr
J‘wgH JH¬H¬Uî
mlzhŒgH JH¬H¬Uî
V¬wl JH¬H¬Uî
x‘qgH
Tw‘gH
m…¢±‘gH
m¢hlPg V‘Vl mlg” vq‘ “k”l¢ ’if –VwlgH V¢Y LH¬OjsBH vkl dt M¬UhslgH‘ m¢hlPgH QHVY® mfskghf
GhO¬ïf Jlr Hƒî .¨Œt mP¢PwgH V‘VlgH mlg” K‘tVu¢ K¢ƒgH ngU QVugH «h§¥ LH¬OjsH VwŒg “gƒ‘ ’«h§¥gH
.MV¢wr M¬l GbO h¢‰zhŒgj QVugH «h§¥ Rgy½¢s dgH‘jgH ngU JHVl SlO mP¢Pw V¢Y V‘Vl mlg”
“f mwhOgH V‘VlgH mlg” K²‘¬ Hƒg ’“gƒ ¬uf h§j¢sk Le V‘VlgH mlg” m…¢±‘ K¢”ljf Jlr Hƒî Jhf‘uw i¥H‘js
.¬uf hl¢t h§¢gî c‘¥Vgg Kl› Kh”l dt h§±…PH‘ ’MV”ƒl dt
L§s®H p¢jh…l Gelj‘ ’Gfr Kl V‘Vl mlg” K¢¢uj Lj¢ Lg Hƒî M¬¢¬¥ V‘Vl mlg” K¢¢uj “kl Fg¨¢½s
p¢jh…l L¬OjsH ’(4‘ 3‘ 2‘ 1) dgH‘jgH ngU LhrV• mufV• ( / / / ) mahagH ngU mq‘VulgH mufV®H
.h§ghO¬î ¬kU ****** G”aghf LhrV®H V§±j .LhrV• mjs Kl mk‘”l V‘Vl mlg” K¢¢ujg L§s®H
V‘VlgH mlg” V¢¢yj •
.M¬¢¬¥ V‘Vl mlg” ngî h£V¢¢yj Gfr m¢ghPgH V‘VlgH mlg” GhO¬î “kl Fg¨¢s
G¢yajgH G…r •
Khl®H JH¬H¬Uî
.¬H¬U™H V¢¢yj Gfr m¢ghPgH V‘VlgH mlg” GhO¬î “kl Fg¨¢s
V‘VlgH mlg” GhO¬î ¬uf Bî «h§¥gH LH¬OjsH K”l¢ B ’G¢yajgH G…r ¨¢akj‘ V‘VlgH mlg” ¬H¬Uî ¬V¥lf
.ig¢yaj h§¢t Lj¢ MVl G” dt mP¢PwgH
:V‘VlgH mlg” m…¢±‘ LH¬OjsH n¥V¢ ’V‘VlgH mlg” Kh¢sk GhP dt‘
.QVugH «h§¥ ThŒ¢ïf Lr -1
.mrh¨gH Gf” GwtH -2
.POWER VaCl –hfwl xh…¨kH ¬uf mrh¨gH “gs G¢w‘j Lj¢ njP
‘ (mlzhŒgH) MENU ngU VHVljsBH vl ¨yqH Le -3
G¢yaj K”l¢ .(ThŒ¢î) Off (G¢yajgH G…r) Power On Lock Lj‘ .V‘VlgH mlg” m…¢±‘ K¢¢uj M¬hUî K·H Lj -4
G‘® V‘VlgH mlg” K¢¢uj Lj ‘g hl” G¢yajgH G…r m…¢±‘ ¨¢akj h‰q¢• K”l¢ hl” ’V‘Vl mlg” D• GhO¬î K‘¬ QVugH «h§¥
.MVl
mŒgyl m¢P¢q‘j m¢lsj •
.mŒgyl JhŒ¢guj M¬¬PlgH GO¬gH MVhaî GlPj hl¬kU "G¢yaj" Vh¢jOH R¢V¨ KU m…¢±‘gH Iƒ£ ¨¢akj
mwhOgH J‘wgH JHVeCl‘ Jh¢h”PgH‘ JHVH‘Pghf WhO mahagH ngU Rgyl QVU KU MVhfU d£ :JhŒ¢gujgH
.(K‘¢«…gjgH LzH‘Œf "CC" hl‰zH¬ h§¢gî «lV¢) ‘¢¬¢…gH‘ K‘¢«…gjgH µlHVff
dt JhŒ¢gujgH QVU Lj¢ ’VH‘P D• ‘• (OSD) mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH QVuf «h§¥gH L‘Œ¢ hl¬kU
.Jr‘gH JHƒ
R¢gujgH JH¬H¬Uî
RgylgH
LsVgH xhygî •
VjOH ’JhŒ¢gujgH QVug .“¢¬g Gq…lgH mŒgylgH m¢P¢q‘jgH JhŒ¢gujgH vq‘ Vh¢jOH p¢j¢
.(“jŒ¨kl dt m¢shs®H myggH QVuf CC1 L‘Œj) CC4 ‘• CC3 ‘• CC2 ‘• CC1
ƒ…kl ’)QVugH «h§¥f L”PjgH ƒ…kl( ƒ…kl ‘• RS232 ƒ…kl GbO Kl :Gq…lgH L”PjgH ƒ…kl Vh¢jOhf “g pls¢
.)QVugH «h§¥f GO¬ HDBaseT ƒ…kl( HDBaseT ƒ…kl ‘• QVugH «h§¥f GO¬ LAN ƒ…kl( LAN
¨fq dt L”PjgH
ƒ…klgH
G¢yajgH mlzhr
48
Tw‘gH
m…¢±‘gH
¬¢uf Vj‘¢fl” GbO Kl i¢t L”PjgH‘ QVugH «h§¥ MVH¬î “k”l¢ ’Hƒg ’m”fagH m…¢±‘f ¬‘«l «h§¥gH Hƒ£
.m¢gPlgH m”fagH S…kf p¢Pw ‘Pk ngU L§ghwjH GhP dt F¢‘gH p…wjl LH¬Ojshf
.¬H¬ujsBH vq‘ dt K‘”¢ hl¬kU m”fagH m…¢±‘ V¢t‘j QVugH «h§¥g pj¢j :m¢¨h¢jPBH LAN m”fa •
V‘VlgH mlg”‘ R¢f¨j VfU QVugH «h§¥ ngî if –VwlgH V¢Y GhwjBH vklj :PJ-Link ¬hljUH •
V‘Vl mlg” V¢¢yj “k”l¢ ’¬¢¬Pj ¬uf d£ m¢qHVjtBH
LhrV®H my¢w Vh¢jOB‘ ’ ngU ¨yqH .m¢ghPgH V‘VlgH mlg” GO¬• :PJLink V‘Vl mlg” V¢¢yj •
OK/IMAGE ngU ¨yqH .«‘lVgH Vh¢jOH ‘• a-z ‘• A-Z ‘• 9-0 Kl Vh¢jObg ‘ ’ ngU ¨yqH‘
OK/IMAGE ngU ¨yqH Le NVO• MVl M¬¢¬¥gH V‘VlgH mlg” GO¬• .¬¢”¶jgg (MV‘wgH/RtH‘l)
.¬¢”¶jgg (MV‘wgH/RtH‘l)
V‘VlgH mlg” LH¬OjsH n¥V¢ ’V‘VlgH mlg” Kh¢sk GhP dt‘
M¬P‘ m¨sH‘f QVugH «h§¥ Thaj”H K”l¢ ’nO vq‘ ngU m…¢±‘gH Iƒ£ ¨¢akj ¬kU :AMX «h§¥ Thaj”H •
.AMX controller L”PjgH
LAN JH¬H¬Uî
mUhkr ’QVugH «h§¥g IP KH‘kU JH¬H¬Uî Fg¥ Lj¢s‘ ’DHCP mz¢f dt Jk” Hƒî G¢yaj VjOH :DHCP •
LU¬j B mz¢f dt Jk” Hƒî (ThŒ¢î) Off VjOH ’h‰¢g› DNS L¬hO ’m¢qHVjtBH MVhf¦ugH ’m¢UV…gH m”fagH
.Ihk¬• mk¢flgH Jb¢¬ujgH xHV¥ïf Lr‘ ’DHCP
/
L¬OjsH .ThŒ¢îDHCP ngU hk‰¢ul K‘”¢ hl¬kU ¨Œt Vt‘j¢
.ml¢ŒgH G¢¬ujg / L¬OjsH‘ ’¬‘lU ¬¢¬Pjg
.JH¬H¬U™H Iƒ£ E
„ „¬P
„
QVugH «h§¥g IP KH‘kU •
m¢UV…gH m”fagH mUhkr •
m¢qHVjtBH MVh¦fugH •
DNS L¬hO •
R¢f¨j •
v¥HV ’¬¢uf Vj‘¢fl” «h§¥ Kl QVugH «h§¥ dt L”PjgH G‘P G¢wh…jgH Kl ¬¢«lgg
.50 mP…w dt "(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH"
hŒ‰fsl mk¢ulgH vkwlgH L¢r ngî JH¬H¬U™H mth” ¬¢u¢
G” K¢¢uj M¬hUî
JH¬H¬U™H
m”fa JH¬H¬Uî ’H/V MV‘wgH S”U ’myggH ’2 L¬OjslgH ’1 L¬OjslgH :d£ hl” m¢ghjgH JH¬H¬U™H G±j‘
V‘Vl mlg”‘ ’50 mP…w dk‘Vj”g™H L”PjgH dt JH‘¬®H" mlzhr" ’LAN JH¬H¬Uî ’m¢gPlgH GhwjBH
.PJLink
Jhl‘gulgH mlzhr
Tw‘gH
m…¢±‘gH
GO¬gH
MV‘wgH vq‘
–‘q‘gH mr¬
K‘ggH R¢skj
.GO¬gH K‘g R¢skj QVu¢
.–hfwlgH G¢yaj JhUhs ¬¬U QVu¢ x‘qgH V¬wl JrCl
.dghPgH MVha™H V¬wl QVu¢
.(MV‘wgH) PICTURE mlzhr dt ¬¬PlgH vq‘gH QVu¢
.GO¬gH MVha™ m¢gw®H mr¬gH QVu¢
49
G¢yajgH mlzhr
F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH)
LH¬Ojshf Vj‘¢fl” «h§¥ Kl QVugH «h§¥ G¢yaj K”l¢ ’LAN dt L”PjgH JH¬H¬Uî ¨fq‘ mP¢Pw mŒ¢V¨f LAN Gf” G¢w‘j ¬kU
.m¢gPlgH m”fagH S…kf QVugH «h§¥‘ Vj‘¢fl”gH «h§¥ G¢w‘j ¬kU ¨Œt PJLink R¢f¨j ‘• F¢‘ p…wjl
.Windows7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11 :h§f nw‘lgH G¢yajgH ml±k•
. Enter ngU ¨yqH‘ “P…wjlf WhOgH KH‘kugH ¨¢Va dt QVugH «h§¥ KH‘kU GO¬• -1
’v50.0 / 51.0 / 52.0 S”‘tV¢ht ’v55.0 / 56.0 / 57.0 3 / 64.0.3282 L‘V” ’IE11 :h§f nw‘lgH F¢‘gH JhP…wjl
.v8.0 / 9.0 / 10.0 DVh…s
L”PjgH M¬P‘ L¬Ojsj Jk” ‘g hl” QVugH «h§¥ G¢yaj mP…wgH Iƒ£ “g p¢jj E¢P ’¬uf KU m”fagH G¢yaj mP…w ¸ƒz¬kU pj…j -2
.QVugH «h§¥f M¬‘¥‘lgH L”PjgH mP‘g ‘• ¬uf KU
m¢s¢zVgH mP…wgH •
i
ii
i
i
Kl ¬¢«lg ’¬u½f KU L”PjgH M¬P‘ ‘• mahagH ngU mq‘VulgH Jhl‘gulgH LzH‘Œf M¬‘¥‘lgH VHV«®H Tzh±‘f VHV«®H Iƒ£ L‘Œj .i
.37 mP…w dt "LzH‘ŒgH G¢yaj"‘ 23 mP…w dt "¬uf½ KU L”PjgH M¬P‘‘ QVugH «h§¥" v¥HV G¢wh…jgH
.mf‘g¨lgH MVha™H R‘t VŒkH ’GO¬gH V¬wl G¢¬fjg .ii
RVyjs¢ ¬r “gƒ Kït ’mq‘VulgH Jhl‘gulgH mlzhr JH¬H¬Uî V¢¢yjg ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ ‘• QVugH «h§¥f L”PjgH mP‘g L¬Ojsj hl¬kU
.QVugH «h§¥ vl JHV¢¢yjgH Iƒ£ mklH«lg F¢‘gH QVujsl Kl m¢kl« MVjt
((®®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
50
JH‘¬®H mP…w •
KU m”fagH G¢yajg Kl·H G‘w‘gH‘ (LAN JH¬H¬Uî) LAN Settings mz¢§j‘ ’QVugH «h§¥ MVH¬î JH‘¬®H mP…w “g p¢jj
.QVugH «h§¥ ngU Kl ¬uf
i
.v
iii
.vi
i
.vi
cb¨bg Crestron Control Lh±kf WhOgH L¬OjslgH G¢g¬ ngî MVha™H n¥V¢ ’Crestron Control Lh±k LH¬OjsH ¬kU .i
.¬H¬U™H Jhl‘gul ngU
.ikU G‘CslgH WOagH‘ iuq‘l vfjj‘ ’QVugH «h§¥ m¢lsj “k”l¢ .ii
.(LAN JH¬H¬Uî) LAN Settings ¨fq “k”l¢ .iii
.V‘Vl mlg”f h‰¢lPl Hƒ£ QVugH «h§¥ ngU ¬uf KU h§g¢yaj ngî G‘w‘gH pfw¢ ’m”fagH ¨fq ¬V¥lf .iv
.V‘Vl mlg”f JH‘¬®H mP…w ngî G‘w‘gH m¢hlP Ljj h§¨fq ¬V¥lf .v
.QVugH «h§¥ ngU Jhkh¢fgH ±…P Lj¢g (GhsVî) Send V« ngU ¨yqH Jb¢¬ujgH Iƒ£ xHV¥î ¬uf •
.mahagH ngU JH‘¬®H V« Fkh¥f œ‘VOgH G¢¥sj V« V§±¢ ’V‘VlgH mlg” K¢¢uj ¬V¥lf‘ •
.h§kh¢sk GhP h§¢gU V‘eugH “g nksj¢ njP ‰MVahfl h§ghO¬î ¬uf ‘• B
‰ ‘• h£Vh¢jOhf Jlr djgH V‘VlgH mlg” K¦‘¬ •
.m¢ghjgH mŒ¢V¨gH chfjî R¢V¨ KU V‘VlgH mlg” K¢¢uj M¬hUî K”l¢ ’hl‰hlj h£V”ƒj v¢¨jsj B‘ V‘VlgH mlg” K¢‘¬jf LŒj Lg Hƒî‘ •
.F¢‘gH p…wjl R¢V¨ KU ®dk‘Vj”g™H L”PjgH ngî G‘O¬gH G¢¥sj maha pjt .¸KH‘e Ebe M¬lg QVugH «h§¥ ngU ‘ (mlzhŒgH) MENU ngU VHVljsBH vl ¨yqH .V‘VlgH mlg” K¢¢uj M¬hUî K·H Lj .m¢«¢g¥k™H mygghf µlhkVfgH Vt‘j¢ •
GhO¬î‘ QVugH «h§¥g ¬¢¬¥gH KH‘kU mu¥HVl n¥V¢ ’“gƒ E‘¬P ¬kU‘ ’F¢‘gH mP…w GhwjH ThŒ¢î GljP¢ ’DHCP G¢yaj ¬kU •
.NVO• MVl Ghwjbg ¬¢¬¥ IP KH‘kU
.¬uf KU m”fagH G¢yaj mP…w ngî c‘¥Vgg V«gH Hƒ£ ngU ¨yqH .vi
51
(®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
Jhl‘gulgH mP…w •
.Jhl‘gulgH mP…w dt Hƒ£ QVugH «h§¥ mghP‘ Jhl‘gulgH V§±j
i
i
ii
iii
L”PjgH LH¬OjsH ¬kU mYVht M¬lU®H Iƒ£ K‘”j‘ M¬lU®H dt JH‘¬®H mP…w dt h§jgO¬• djgH Jhl‘gulgH V§±j T‘s .i
.e-Control®dk‘Vj”g™H
.m¢¬hU V¢Y T‘V± dt QVugH «h§¥ K‘”¢ hl¬kU ’m¢ghjgH Jhl‘gulgH V§±j T‘s .ii
.Ihk¬• MV‘”ƒlgH TbOf m¢¬hU V¢Y T‘V± ‘• m¢¬hU T‘V± dt «h§¥gH K‘”¢ hl¬kU "0:No Error" ¶¨OgH mghP ¬‘lU K‘”¢s
Tw‘gH
¶¨OgH mghP
.G¢yajgH xhke• Tr‘j¢ ‘• x‘qgH V¬wl xdq¢ Lg
x‘qgH V¬wl G¨U :3
.h§kl RŒPjgH Vƒuj¢ ‘• H¬‰¥ m¢ghU m¥V¬f QVugH «h§¥ MVHVP m¥V¬ v…jVj
MVHVPgH m¥V¬ ch…jVH :3
.h§kl RŒPjgH ‘• mP‘VlgH KHV‘¬ mUVs ¨fq Vƒuj¢
mP‘VlgH G…r :3
.if mwhO V¢ƒPj GzhsV V‘§± ¬uf –hfwlgH V¬wl LH¬OjsH Vljs¢
V¬wl LH¬OjsH Jr‘ M¬h¢« :3
–hfwlgH
(¶¨O = 3)
.¬uf KU m”fagH G¢yaj mP…w ngî c‘¥Vgg V«gH Hƒ£ ngU ¨yqH .iii
PJLink R¢f¨j LH¬Ojshf QVugH «h§¥ dt L”PjgH
LH¬Ojshf h§jfrHVl‘ «h§¥gH Jh¢glU dt L”PjgH K”l¢ hl”‘ ’«h§¥gH dt L”Pjgg dsh¢ŒgH PJLink G‘”‘j‘Vf Hƒ£ QVugH «h§¥ LU¬¢
.m…gjOl v¢kwj Jh§¥ Kl‘ m…gjOl Jb¢¬‘l JHƒ QVU M«§¥• K¢f R¢f¨jgH S…k
PJLink R¢f¨j KU Mƒfk
.PJLink R¢f¨j µlhkVf J¢fej L«g¢ ’PJLink m…¢±‘ LH¬OjsB •
m¢khfh¢gH GlugH Jhk¢”hl‘ Jhl‘gulgH ml±k• JhUhkw m¨fHV vr‘l ngî G‘O¬gH n¥V¢ ’PJLink Jh…wH‘l ngU cb¨bg •
(http://pjlink.jbmia.or.jp/english) .(JBMIA)
((®®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
52
mz…gH h§j¬¬P djgH VlH‘®H v¢l¥ LU¬¢ ik• hl” ’JBMIA PJLink Kl 1 mz…gH Jh…wH‘lg h‰lhlj Rfh¨l Hƒ£ QVugH «h§¥ K¶f hl‰gU •
.PJLink Kl 1,4 mOskgg mufhjgH m¢sh¢ŒgH Jh…wH‘lgg ijŒfh¨l Kl RŒPjgH Lj‘ PJLink Kl 1
V‘VlgH mlg” m…¢±‘ LH¬OjsH
mlg” m¨sH‘f m¢hlPgH ¬H¬U™ K¢ul Vh¢O «h§¥gH Gla¢ ’PJLink R¢f¨j VfU QVugH «h§¥ ngî if –VwlgH V¢Y GhwjBH vklg
.49 mP…w dt "LAN JH¬H¬Uî" v¥HV ’V‘VlgH mlg” K¢¢ujg ’V‘VlgH
P J L i n k VlH‘•
.ml‘U¬lgH VlH‘®H dg¢ hl¢t‘ ’QVugH «h§¥f L”Pjgg dsh¢ŒgH PJLink G‘”‘j‘Vf QVugH «h§¥ LU¬¢
Jh±Pbl
G¢yajgH ThŒ¢î = 0
G¢yaj = 1
¬H¬ujsBH = 0
G¢yaj = 1
¢Vfj =2
xhlPî =3
1 Vj‘¢fl” = 11
Ԣ¢t = 21
S-Video = 22
HDMI1/MHL = 31
HDMI2 = 32
HDBaseT = 33
XVh…gH G¢¨uj = 10
BLANK K¢”lj = 11
J‘wgH Lj” G¢¨uj = 20
J‘wgH Lj” G¢yaj = 21
J‘wgH Lj”‘ XVht G¢¨uj = 30
J‘wgH Lj”‘ XVht G¢yaj = 31
2 ‘• 0 ’mP‘VlgH dt ¶¨O :G‘®H J¢hfgH
2 ‘• 0 ’x‘qgH V¬wl dt ¶¨O dkhegH J¢hfgH
2 ‘• 0 ’MVHVPgH m¥V¬ dt ¶¨O :EghegH J¢hfgH
0 h‰l‘¬ :vfHVgH J¢hfgH
0 h‰l‘¬ :SlhOgH J¢hfgH
2 ‘• 0 NVO• xh¨O• :S¬hsgH J¢hfgH
::dg¢ hl ngî 2 ‘• 0 V¢a¢ *
¶¨O = 2 ’¶¨O Thaj”H Lj¢ Lg = 0
x‘qgH V¬wl G¢yajg dl”HVjgH Jr‘gH :(LhrV• 4 ngî 1 Kl) ng‘®H ml¢ŒgH
¬hkjsH ifhsP Lj¢ DƒgH (mUhsgH) –hfwlgH G¢yaj Jr‘ VwkugH Hƒ£ QVu¢)
.D¬hwjrH –hfwlgH vq‘ ‘£ K• ngU
x‘qgH V¬wl G¢yaj = 1 ’x‘qgH V¬wl ThŒ¢î = 0 :m¢khegH ml¢ŒgH
.m¢ghjgH ml¢ŒgH ¬‘uj
"31 22 21 12 11"
.JH‘¬®H mP…w dt ¬¬PlgH QVugH «h§¥ LsB Vl®H F¢¥js¢
"Canon" m”Va ¬‘uj
"LX-MU500Z" n¨u¢½
."WUXGA QVugH «h§¥" n¨u¢½
"1" mz…gH ¬‘uj
53
((®®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
L”PjgH G¢wh…j
Vl®H
mrh¨gH dt L”PjgH
POWR
mrh¨gH mghP KU LbujsBH
POWR?
GhO¬™H G¢¬fj
INPT
GhO¬™H G¢¬fj KU LbujsBH
INPT?
J‘wgH Lj” dt L”PjgH
AVMT
J‘wgH Lj” mghP KU LbujsBH
AVMT?
¶¨OgH mghP KU LbujsBH
ERST?
x‘qgH V¬wl mghP KU LbujsBH
LAMP?
mPhjlgH JBhOªH KU LbujsBH
INST?
QVugH «h§¥ LsH KU LbujsBH
vk¹wl½gH LsH KU LbujsBH
G¢¬‘lgH LsH KU LbujsBH
NVO• Jhl‘gul KU LbujsBH
mz…gH Jhkh¢f KU LbujsBH
NAME?
INF1?
INF2?
INFO?
CLSS?
LbujsH ngU ¬VgH ¨Œt Lj¢s ’MVhaî ¬‘¥‘ L¬U ¬kU‘ ’mahagH ngU V¬wlgH QVU GhP dt ¨Œt PJLink "INPT?" ngU ¬VgH Lj¢s •
.¨Œt "ERR3"
:m¢ghjgH JBhPgH dt mP¢Pw MV‘wf Jhkh¢fgH mfrHVl m¢glU ‘• V”ƒgH m…ghs L”PjgH m¢glU NV¥j B ¬r •
¬H¬ujsBH vq‘ xhke• GhO¬™H V¬hwl K¢f G¢¬fjgH xhke• VlH‘®H m¥ghul xhke• dzhŒgj Vj‘¢fl” ƒ¢…kj xhke• .mrh¨gH G¢yaj ¬uf m¢H¬fgH maha xh…jOH Gfr .1 ¨hŒsî «h§¥ FrHV¢/L”Pj¢g 1 Vj‘¢fl” LH¬OjsH •
.il¬Ojsj DƒgH PJLink R¢f¨j G¢yaj G¢g¬ v¥HV ’PJLink G‘”‘jVf LH¬Ojshf mfrHVlgH/L”PjgH m¢…¢” ngU cb¨bg •
Vl• VH¬wî n¥V¢ ’dgH‘jgH ngU LbujsH VlH‘• VH¬wî R¢V¨ KU m…¢±‘gH Iƒ£ L¬Ojs¢ DƒgH QVugH «h§¥ G¢yaj mghP mfrHVl ¬kU •
.RfhsgH LbujsBH Vl® «h§¥gH Kl mfh¥jsH dŒgj ¬uf LbujsH
JhPg¨wlgH ¬Vsl
.RH‘s®hf VtH‘jlgH dk…gH Fhj”gH ngî c‘¥VgH n¥V¢ ’Ihk¬• MV‘”ƒlgH JhPg¨wlgH ¬Vsl G‘P G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg
Tw‘gH
IP KH‘kU h¢‰zhŒgj G‘”‘j‘VfgH Hƒ£ ¬¬P¢ ’d”¢lhk¢¬gH T¢qlgH mz¢§j G‘”‘j‘Vfg VhwjOBH Hƒ£ «lV¢
.m”fagH ngU mgwjlgH M«§¥©g
.m”faghf mgwjlgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• ¬¢¬Pjg dlrV KH‘kU KU MVhfU
m”fa ‘•) mlsŒl m”fa Klq m”fa KH‘kU ¬¢¬Pjg L¬OjslgH JfgH ¬¬U ¬¢¬Pjg m¢lrVgH ml¢ŒgH KU MVhfU
.IP KH‘kU dt (m¢UVt
(m¢UV…gH Jh”fagH) Jh”fagH K¢f GhwjBH m¢glU dt L¬OjslgH (i¢¥‘jgH «h§¥ ‘•) LgŒlgH KU MVhfU d£
.m¢UV…gH m”fagH mUhkr GbO Kl h§l¢sŒj Lj¢ djgH
pg¨wlgH
DHCP
IP KH‘kU
m¢UV…gH m”fagH mUhkr
m¢qHVjtBH MVh¦fugH
((®®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
54
mkh¢wgH
QVugH «h§¥f m¢hkugH
m s¬ugH T¢±kj
i”Vj‘ QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î Kl ¬”¶jgH n¥V¢‘ .h§P¨s ngU mfVj• ¬‘¥‘ ‘• —hsjbg h§qVuj ¬kU ms¬ugH T¢±kjf nw‘¢
.Jhs¬ugH T¢±kj Gfr hl‰hlj ¬Vf¢g
Jh…±kl D• LH¬OjsH Fk¥j‘ ’mlUhk Ahlr mu¨Œf mfVj• D• pslH‘ ’—h…kl LH¬Ojshf RtVf ms¬ugH Kl —hs‘®H‘ VhfygH »¢V…jf Lr •
.m¢‘qU Jhf¢ƒl ngU D‘jPj
mf¢ƒlgH ¬H‘lgH ‘• T¢±kjgH R¢Phsl Kl D• ‘• m¢qlPgH ‘• m¢‘gŒgH T¢±kjgH ¬H‘l ‘• MV…kwgH RV‘ cH‘k• Kl c‘k D• LH¬OjsH Fk¥j •
’G¢k¢…gH ‘• ¨h¨lgH ¬H‘l ‘• ¬H‘lgH “gj Gel LH¬OjsH D¬C¢ ¬Œt ’m¢VaPgH JH¬¢flgH ‘• VkegH ‘• K¢«kfgH ‘• G‘P”gH Gel ’MV¢h¨jlgH
.d¥VhOgH TbygH M¬hl ‘• QVugH «h§¥g d¥VhOgH p¨sgH dt Tgj E‘¬P ngî ’mg¢‘¨ MVj…g h§lH¬OjsH VHVljsH ‘•
QVugH «h§¥g d¥VhOgH G”¢§gH T¢±kj
G¢yaj ThŒ¢î" dt pq‘l ‘£ hl” p¢PwgH G¢yajgH ThŒ¢î xHV¥î hl‰¬Ojsl QVugH «h§¥ G¢yaj Tr‘• ’d¥VhOgH G”¢§gH T¢±kj Gfr
.mrh¨gH Gf” GwtH Le ’34 mP…w dt "QVugH «h§¥
m¢‘hPf RhwjgBH L§k”l¢ E¢P ’QVugH «h§¥ mkh¢wg m¢‘gŒgH Jh…±klgH ‘• J‘¢«gH ‘• L¢PajgH ¬H‘l ‘• mŒwbgH ¬H‘lgH LH¬OjsH Fk¥j •
.m¢wOa mfhwî ‘• E¬hP dt FfsjgH‘ ij¢fej vq‘l Kl QVugH «h§¥ ¨‘Œs ngî D¬C¢ ¬r hll ’h§f VHVq• RhPgî‘ «h§¥gH
.Vf‘gH Kl m¢ghO‘ mlUhk Ahlr mu¨Œf d¥VhOgH G”¢§gH pslH ’mfVj®H ‘• —hs‘®H mgH«™ •
.d¥VhOgH G”¢§gH pslH Le ’mg¬hujl m…±kl M¬hl vl xhlghf mggfl‘ mlUhk Ahlr mu¨r L¬OjsH ’mfuwgH vŒfgH ‘• —hs‘®H mgH«™ •
.i…gj ngî “gƒ D¬C¢ ¬r ƒî ’T¢±kjgH m¢glU dt VO› dzh¢l¢” V§¨l D• ‘• Jhkh£¬gH RrVl ‘• K¢«kfgH ‘• G‘P”gH ‘• vlagH L¬Ojsj B
QVugH «h§¥ K¢«Oj
:m¢ghjgH JH¬haV™hf LH«jgBH n¥V¢ ’Jr‘gH Kl mg¢‘¨ MVj…g QVugH «h§¥ K¢«Oj ngî m¥hPgH ¬kU
60 mP…w dt "Jh…wH‘lgH" ngî c‘¥VgH n¥V¢ .«h§¥gH ±…Pg if nw‘lgH Rh¨kgH Klq ijf‘¨V‘ K¢«OjgH Kh”l MVHVP K• Kl ¬”¶j •
.K¶agH Iƒ£ dt c«‘lgH MVhajsH ‘•
.dqHVjtBH h§uq‘ ngî ¨fqgH dl¬r d¨f Lr •
.¬uf KU L”PjgH M¬P‘ Kl Jh¢Vh¨fgH œVO• •
.h§g¬hu¢ hl ‘• m¢gw®H M‘fugH GOH¬ QVugH «h§¥ vq •
55
((®®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
–hfwlgH V¬wl G‘P Jhl‘gul
x‘qgH V¬wl G¢yaj JhUhs ¬¬U ngU TVujgH
.µl¬lgH JrClgH R¢V¨ KU ‰h¢zhŒgj (JhUhsghf) –hfwlgH V¬wl LH¬OjsH MVjt FhsP Lj¢ ’QVugH mg› G¢yaj ¬kU
:–hfwlgH V¬wl G¢yaj JhUhs ¬¬U G‘P Jhl‘gul ngU G‘wPgg
.(Jhl‘gul) INFORMATION ngî F£ƒH •
.(x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî) Light Source Settings < (L¬Œjl) Advanced :(Lh±kgH ¬H¬Uî) SYSTEM SETUP ngî F£ƒH •
mrh¨gH V¢t‘j
(x‘qgH V¬wl vq‘) Light Source Mode ¨fq •
¨yqH‘ (x‘qgH V¬wl vq‘) Light Source Mode > (x‘qgH V¬wl JH¬H¬Uî) Light Source Settings > ngî F£ƒH
.mPhjlgH chq‘®H K¢f Kl Fshkl x‘q V¬wl vq‘ Vh¢jOB /
.mrh¨gH V¢t‘j ngî (ds•V‘ 360) 360 & Portrait/(D¬hwjrH) Economic vq‘ ngU QVugH «h§¥ ¨fq D¬C¢
Tw‘gH x‘qgH V¬wl vq‘
x‘qgH V¬wlg mglh” c‘¨s m¥V¬ Vt‘¢ (D¬hU) Normal
Economic
mP‘VlgH KU ml¥hkgH xhq‘qgH GgŒ¢‘ mrh¨gH V¢t‘jg c‘¨sgH m¥V¬ Q…O¢
(D¬hwjrH)
L‘Œ¢‘ m¥V¬ 45 Kl Ve”• mghlî m¢‘H« dt QVugH «h§¥ J¢fej Lj¢ hl¬kU ’mrh¨gH V¢t‘jg c‘¨sgH m¥V¬ Q…O¢ 360 & Portrait
.17 mP…w ngî c‘¥VgH n¥V¢ .(ds•V‘ 360) 360 & Portrait ¬¢¬Pj ngî œhjPjs ’MV‘w QVuf
(ds•V‘ 360)
(dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î) Auto Power Off ¬H¬U™H •
.mrh¨gH V¢t‘jg mk¢ul m¢kl« MVjt ¬uf GO¬ MVhaî KU Ta”gH Lj¢ Lg Hƒî ‰h¢zhŒgj QVugH «h§¥ G¢yaj ThŒ¢î m¢kh”lî m…¢±‘gH Iƒ£ p¢jj
> (dshs•) Basic : (Lh±kgH ¬H¬Uî) SYSTEM SETUP ngî F£ƒH ’(dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î) Auto Power Off ¨fqg
. / ngU ¨yqH‘ (dzhŒgj G¢yaj ThŒ¢î) Auto Power Off
GO¬gH MVha™ mfskghf c‘¨sgH/K¢hfjgH JH¬H¬Uî‘ m¨¢PlgH Mxhq™H T‘V± ngU x‰hkf m¨ŒslgH V‘wgg MV£h±gH c‘¨sgH m¥V¬ TgjOj •
.¨hŒs™H mthsl vl ‰HVahfl h‰fshkj Fshkjj d£‘ ’M¬¬PlgH
.h‰ur‘jl‘ h‰¢¬hU ‰HVl• “gƒ ¬u¢‘ .ig mukwlgH Jh§¥gH Jh…wH‘l FsP iU‘¨s m¥V¬ TgjOj ¬r‘ Jr‘gH V‘Vlf –hfwlgH V¬wl c‘¨s GŒ¢s •
((®®dk‘Vj”g™H L”PjgH) F¢‘gH p…wjl GbO Kl ¬uf KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH
56
JHVaClgH
x‘qgH
Tw‘gH‘ mghPgH
mrh¨gH JBhP
.¬H¬ujsBH vq‘
ThŒ¢î
.G¢yajgH x¬f
ThŒ¢î
.D¬hU G¢yaj
ThŒ¢î
mrh¨gH “b§jsH Q…Og D¬hugH ¬¢VfjgH
ThŒ¢î
(FW) JfhegH µlhkVfgH G¢«kj
ThŒ¢î
KH‘g®H mg¥U G¢yaj Vƒuj
VlP•
(Jhkh¢fgH GŒk Gat) JHVha™H G‘¦Pl G¢yaj ThŒ¢î Vƒuj
ThŒ¢î
x‘qgH V¬wl JBhP
.D¬hugH G¢yajgH vq‘ dt x‘qgH V¬wl ¶¨O
VlP•
.xhql V¢Y x‘qgH V¬wl VlP• Q¢l‘
MVHVPgH JBhP
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 1 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 2 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 3 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 4 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 5 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 6 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 7 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
mUVsgH Rh¨k œVhO ‹25+ d£ mP‘Vlgg m¢gu…gH mUVsgH) 8 LrV mP‘VlgH dt ¶¨O
ThŒ¢î
.(mf‘g¨lgH
m¢‘zl m¥V¬ 55 ’mf‘g¨lgH MVHVPgH m¥V¬ «‘h¥j) 1 MVHVPgH VaCl dt ¶¨O
ThŒ¢î
.((J¢h§kV§t 131)
57
mkh¢wgH
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
dghŒjVf
VqO• Q¢l‘
VqO•
dghŒjVf Q¢l‘
VlP•
VqO•
VlP• Q¢l‘
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
ThŒ¢î
VlP•
VlP•
VlP• Q¢l‘
VlP•
VqO•
VlP•
VqO• Q¢l‘
VlP•
VlP•
VlP• Q¢l‘
VlP• Q¢l‘
VlP• Q¢l‘
VqO•
VlP• Q¢l‘
VqO• Q¢l‘ VlP• Q¢l‘
VlP•
VqO•
h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
.Glu¢ B QVugH «h§¥
xHV¥™H
QVugH «h§¥ Kl ¬¬VjlgH Vh¢jgH SfŒlf mrh¨gH Gf” TV¨ G¢w‘jf Lr
ƒO¶lg –hj…l ¬‘¥‘ mghP dt‘ .dzhfV§”gH Vh¢jgH ƒO¶lf VO·H itV¨‘
.G¢yajgH vq‘ dt ik• Kl ¬”¶j ’mrh¨gH
.h‰lhlj ¬¢VfjgH m¢glU d§jkj njP V±jkH
FfsgH
.Gf”gH VfU «h§¥gg mrh¨gH G‘w‘ L¬U
.¬¢VfjgH m¢glU xhke• NVO• MVl QVugH mg› G¢yaj G‘hP
MV‘wgH xh…jOH
xHV¥™H
FfsgH
G”af MVha™H Gf” G¢w‘j Kl ¬”¶j‘ ‘¢¬¢…gH V¬wl «h§¥ G¢yajf Lr
.p¢Pw
.Jbw‘gH WPtH
(GhO¬î) INPUT –hj…l LH¬Ojshf mP¢PwgH GO¬gH MVhaî VjOH
.mP¢Pw m¸Œ¢V¨f ig¢w‘j ‘• ‘¢¬¢…gH V¬wl G¢yaj Lj¢ Lg
G”af GO¬gH MVhaî «h§¥f Gw‘l V¢Y QVugH «h§¥
.p¢Pw
.p¢Pw G”af GO¬gH MVhaî ¬¢¬Pj Lj¢ Lg
mPqH‘ V¢Y MV‘wgH
xHV¥™H
MVCfgH mg¥U LH¬Ojshf ms¬ugH MVCf ¨fqH
.(QVugH maha) DISPLAY mlzhr Kl mgPVlgH ¨fqH
FfsgH
.p¢Pw G”af QVugH ms¬U MVCf ¨fq Lj¢ Lg
«h§¥ Fg¨j¢ ’‘¢¬¢…gH MVhaî J¢r‘j ¨fq ngU xhkf‘
.mPqH‘MV‘w QVug R¢r¬gH ¨fqgH QVugH
.Gluj B ¬uf KU L”PjgH M¬P‘
xHV¥™H
.M¬¢¬¥ NVO¶f m¢Vh¨fgH G¬fjsH
GzhPgH Hģ Kl WgOj
VhuajsH M«§¥• Kl (h‰l¬r 26) Vhjl• 8 KU ¬¢«j B mthsl ngU Tr
.xHVlPgH JPj mua®H
FfsgH
.m¢Vh¨fgH KPa ¬h…k
.QVugH mg›‘ ¬uf KU L”PjgH M¬P‘ K¢f GzhP ¬¥‘¢
.«h§¥gH KU L«bgH Kl Ve”• ¬¢uf Jk•
mP¢Pw V¢Y V‘VlgH mlg”
xHV¥™H
.48 mP…w dt "Khl®H JH¬H¬Uî" v¥HV
FfsgH
.V‘VlgH mlg” J¢sk
h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
58
.F¢‘gH p…wjl dt V§±j B F¢‘gH mP…w
xHV¥™H
n¥V¢ ’G¢wh…jgH Kl ¬¢«lg .LAN dt L”PjgH JH¬H¬Uî Kl RŒPj
.49 mP…w dt "LAN JH¬H¬Uî" ngî c‘¥VgH
.p¢Pw ‘Pk ngU m¢gPlgH m”fagH Jbf” G¢w‘j Kl ¬”¶j
.p…wjlgH dt F¢‘gH mP…w G¢lPj M¬hUî n¥V¢
n¥V¢ ’F¢‘gH mP…w E¢¬Pj ¬uf njP mg”algH VHVljsH GhP dt‘
.QVugH «h§¥f WhOgH IP KH‘kU Kl RŒPjgH
59
h§Pbwî‘ Gh¨U®H Tha”jsH
FfsgH
LAN dt L”PjgH JH¬H¬Uî dt GgO ¬‘¥‘
.m”fagH Gf” G¢w‘j dt ‘•
¶¨O ¬¥‘¢ ‘• ’QVugH «h§¥ m”fa JH¬H¬Uî V§±j B
¨¢Va dt GO¬lgH QVugH «h§¥f WhOgH IP KH‘kuf
.QVujslgH K¢‘hkU
Jh…wH‘lgH
QVugH «h§¥ Jh…wH‘l
LX-MU500Z
«HV¨gH LsH
1-CHIP DLP™
QVugH Lh±k
dgsgsj QVU ’Jr‘gH mlsr K‘g œHVOjsH
DVwfgH Lh±kgH
10:16 / 1 x mw‘f 0.48
ch…jVBH ngî G‘¨gH mfsk / L¥PgH
DLP™ x 1 chip
GyalgH Lh±k
2,304,000 panel 1 x (1200 x 1920) 2,304,000
¨hŒkgH ¬¬U dghl¥î / ¬H¬U• ¨hŒk
x1,6
V¢ywjgH/ V¢f”jgH mfsk
D‘¬¢ / D‘¬¢
«¢”VjgH / V¢f”jgH Lh±k
‹23+ :h‰¢Œt• ’‹50+ :ds•V
ms¬ugH mPH«î
Ll 22,9 ~ Ll 14,3 = DVCfgH ¬ufgH
DVCfgH ¬uf½gH
F1.81-F2.1
DVCfgH ¬ufgH LrV
¨hŒs™H ms¬U
c‘kgH
QVugH «h§¥
DMD
V‘…s‘…gH - V«¢ggH
x‘qgH V¬wl
/ L 8,74~L 1,75) mw‘f 300~mw‘f 60 :Q¢VU
(LH¬r• 28,67~LH¬r• 5,74
/ L9,32~l~2,8) mw‘f 200~mw‘f 60 :¬¢uf
(LH¬r• 30,8~LH¬r• 9,19
(Glh” K‘g) K‘g 16,770,000
(QVugH mthsl) MV‘wgH L¥P
Kl‘g 5000
(HDMI GO¬ ’QVugH vq‘ dt) 1*c‘¨sgH
KH‘g®H ¬¬U
1:50000 (QVugH vq‘ ’Glh”ghf ¬‘s•:Glh”ghf Q¢f•) 1*K¢hfjgH m¥V¬
‹80
¬kU c‘¨sgH mfsk
1*«”VlgH ngî ¨¢PlgH
1 x m¢¬hP• mUhls 0 JH‘ 10 J‘wgH
J‘wgH Vf”l
m¨Œk 1200x 1920
GO¬ mr¬ ngU•
Jh…wH ‘lgH
60
LX-MU500Z
«HV¨gH LsH
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
:mgwjlgH Vj‘¢fl”gH M«§¥• Kl
*
2
WUXGA /WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA
1080p/1080i/720p/576p/480p :mgwjlgH MV‘wgH‘ J‘wgH M«§¥• Kl
1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
F”VlgH ‘¢¬¢…gH GO¬ ƒ…kl
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
‘¢¬¢…gH GO¬
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Rzh…gH ‘¢¬¢…gH GO¬
F”Vl ‘¢¬¢t/DV±hkj Vj‘¢fl” GO¬
Mini Dsub15 x 1
F”Vl ‘¢¬¢t/DV±hkj Vj‘¢fl” ƒO¶l
Mini Dsub15
(V¢fl• 0,9 / Jg‘t 5) mrh¨ ƒO¶l / MHL GO¬ / dlrV ‘¢¬¢t / dlrV Vj‘¢fl” «h§¥
HDMI/MHL
dlrV ‘¢¬¢t /dlrV Vj‘¢fl” GO¬
HDMI
(M¬‘¥gH Rzht ‘¢¬¢…gH) S-Video GO¬
Mini DIN4
nkl¢gH mUhlsgH/NVs¢gH mUhlsgH/‘¢¬¢…gH GO¬
RCA x 3
1x J‘wgH ƒO¶l ’1 x J‘wgH GO¬
2 V¢yw SfŒl
RS-232C mgw‘
Dsub9
HDBaseT GO¬ /(100BASE-TX/10BASE-T) m”fagH mgw‘
RJ-45
ml¬OgH ƒ…kl
V¢yw B c‘k Kl USB ƒ…kl
mrh¨gH ¬h…k
A c‘kgH Kl USB
(MVywl m¢gqh…j GŒk JHVhaî) TMDS
dlrV Vj‘¢fl”
Ω75= ml‘hŒl ’m¢fh¥¢î m¢f¨r ’0.7Vp-p
DV±hkj Vj‘¢fl”
HDMI GO¬
THV¨®H
GO¬gH MVhaî
F”VlgH ‘¢¬¢…gH
‘¢¬¢…gH JHVhaî
mf¥‘l ‘• m¢fgs m¢f¨r ’TTL N‘jsl :ds•VgH / dŒt®H KlH«jgH
mgw…kl Y Cb/Pb Cr/Pr MVhaî: COMPONENT
Ω75 = ml‘hŒl ’dfgs KlH«j ’Vp-p1:Y
Ω75 = ml‘hŒl ’0.7Vp-p:Cb/Pb
Ω75 = ml‘hŒl ’0.7Vp-p:Cr/Pr
Ve”• ‘• Ω600 = ml‘hŒl
DV±hkj Vj‘¢fl” GO¬
J‘wgH
(D¬hwjrH/D¬hU:x‘qgH V¬wl vq‘) Gf¢s¢¬ 35 / 37
xhq‘qgH
(J¢h§kV§t m¥V¬104) m¢‘zl m¥V¬ 40 ngî (J¢h§kV§t m¥V¬ 32) m¢‘zl m¥V¬ 0
G¢yajgH MVHVP m¥V¬
«jV£ 60/50 ’Jg‘t 240 - 100 ¬¬Vjl Vh¢j
mrh¨gH V¬wl
(D¬hwjrH) JH‘ 415 ’(D¬hU) JH‘ 530 ÷Jg‘t 120 ~ Jg‘t 100 ¬¬Vjl Vh¢j
(D¬hwjrH) JH‘ 395 ’(D¬hU) JH‘ 490 ÷Jg‘t 240 ~ Jg‘t 220 ¬¬Vjl Vh¢j
(G¢yaj :LAN): JH‘ 1,5 ’(ThŒ¢î) LAN: JH‘ 0,4 ÷Jg‘t 120~ Jg‘t 100 ¬¬Vjl Vh¢j
(G¢yaj :LAN): JH‘ 2 ’(ThŒ¢î) LAN: JH‘ 0,5 ÷Jg‘t 240~ Jg‘t 220 ¬¬Vjl Vh¢j
mrh¨gg “b§jsH nwr•
61
Jh…wH‘lgH
¬H¬ujsBH vq‘ dt mrh¨gH “b§jsH
LX-MU500Z
«HV¨gH LsH
:ch…jVBH ’mw‘f 17,7:QVugH /Ll 379 :RlugH ’Ll 154 :ch…jVBH ’Ll 450 :QVugH
mw‘f 15,0:RlugH ’mw‘f 6,1
(b
‰ ¨V 19,6) L¥” 8,9
¬huf®H
Vj‘¢fl” Gf”‘ mrh¨ Gf”‘ ¬uf Kl L”PjgH M¬P‘g mth¥ Jh¢Vh¨f‘ ¬uf Kl L”Pj M¬P‘
KhlqgH mrh¨f‘ mlh§gH Jhl‘gulgH‘ dwOa
JhŒPglgH
K«‘gH
ISO21118-2012 ml±kl ¬UH‘Œf LH«jgBH 1* •
.m¨¢PlgH MVHVPgH m¥V¬ ch…jVH ¬kU x‘qgH œVO Q…O Lj¢ ¬r ’QVugH «h§¥ m¢hlPg •
.m¢VwfgH xH«¥®H V‘£¬j v¢Vsj dgî Jr‘gH Kl mg¢‘¨ MVj…g VHVljshf QVugH «h§¥ LH¬OjsH D¬C¢ ¬r •
’Vh¨Oî K‘¬ V¢¢yjgg mqVU ijh…wH‘l‘ µjklgH G”a •
¬huf®H
(RlU) Ll 379 x (ch…jVH) Ll 154 x (QVU) Ll 450
379
450
154
Lgl :M¬P‘gH
Ll 2±:–‘lslgH J‘h…jgH
J¢r‘jgH G‘¬¥
D-sub GO¬g ¬ljulgH J¢r‘jgH
Vj‘¢fl”gH «h§¥g ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH •
¬huf®H m¢ebe my¢w
Fk¥ ngî hfk¥ G…s• ngU•
Vh¨™H Gsgsj
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
mUhsgH
(«jV£h¥¢l)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
E¢¬PjgH G¬ul
(«jV£)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
83,000
77,425
119,854
vq‘gH
–‘q‘gH mr¬
70_400 x 720
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
400 x 720
480 x 640
600 x 800
Jh…wH ‘lgH
62
¬huf®H m¢ebe my¢w
Fk¥ ngî hfk¥ G…s• ngU•
Vh¨™H Gsgsj
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
mUhsgH
(«jV£h¥¢l)
65,000
75,000
78,750
94,500
dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”)
48,363
56,476
60,023
68,667
E¢¬PjgH G¬ul
(«jV£)
60,004
70,069
75,029
84,997
115,500
97,551
119,989
108,000
74,250
79,5
83,500
106,500
122,500
67,500
45,000
47,776
49,702
62,795
71,554
75,00
60
59,870
59,810
74,934
84,880
146,25
101,563
119,909
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
47,712
55,935
65,317
75,000
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
59,790
59,887
59,978
60,000
vq‘gH
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
75_864 x 1152
60_720 x 1280
60_768 x 1280
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
60_960 x 1280
85_960 x 1280
60_768 x 1360
60_768 x 1366
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
x 1680
60_1050
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
85,500
106,500
121,750
162,000
L‘U¬l
L‘U¬l
146,250
65,290
59,954
30,240
35,000
66,667
MAC13
57,280
49,722
74,546
MAC16
80,000
60,241
75,020
MAC19
100,00
68,68
75,06
MAC21
148,5
67,5
60
154,00
74,038
59,950
x 1920
60_1080
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
WUXGA_60
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
–‘q‘gH mr¬
768 x 1024
864 x 1152
720 x 1280
768 x 1280
800 x 1280
1024 x 1280
960 x 1280
768 x 1360
768 x 1366
900 x 1440
1050 x 1400
1200 x 1600
1050 x 1680
480 x 640
«jV£67¬kU
624 x 832
«jV£75¬kU
768 x 1024
«jV£75¬kU
870 x 1152
«jV£75¬kU
1080 x 1920
«jV£60¬kU
1200 x 1920
«jV£60¬kU
‘¢¬¢…gg ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH •
m¢¨ŒkgH mUhsgH ¬¬Vj
(«jV£ h¥¢l)
13.5
63
Jh…wH‘lgH
(«jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
–‘q‘gH mr¬
J¢r‘jgH
59,94
15,73
480 x 720
480i
m¢¨ŒkgH mUhsgH ¬¬Vj
(«jV£ h¥¢l)
27
13.5
27
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
(«jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
–‘q‘gH mr¬
J¢r‘jgH
59,94
50
50
50
60
50
60
50
60
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
28,13
33,75
56,25
67,5
480 x 720
576 x 720
576 x 720
720 x 1280
720 x 1280
1080x 1920
1080x 1920
1080x 1920
1080x 1920
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
HDMI (HDCP)/HDBaseT GO¬g L‘U¬lgH J¢r‘jgH
Vj‘¢fl”gH «h§¥g ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH •
¬huf®H m¢ebe my¢w
Fk¥ ngî hfk¥ G…s• ngU•
Vh¨™H Gsgsj
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
mUhsgH
(«jV£h¥¢l)
25,175
31,500
31,500
36,0 00
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
E¢¬PjgH G¬ul
(«jV£)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
L‘U¬l
83,000
77,425
119,854
L‘U¬l
65,000
75,000
78,750
94,500
48,363
56,476
60,023
68,667
60,004
70,069
75,029
84,997
115,500
97,551
119,989
108,000
74,250
79,5
83,500
106,500
122,500
67,500
45,000
47,776
49,702
62,795
71,554
75,00
60
59,870
59,810
74,934
84,880
146,25
101,563
119,909
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
vq‘gH
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
70_400 x 720
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
75_864 x 1152
60_720 x 1280
60_768 x 1280
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
–‘q‘gH mr¬
480 x 640
400 x 720
600 x 800
768 x 1024
864 x 1152
7 2 0 x 1280
768 x 1280
800 x 1280
Jh…wH ‘lgH
64
¬huf®H m¢ebe my¢w
Fk¥ ngî hfk¥ G…s• ngU•
Vh¨™H Gsgsj
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
mUhsgH
(«jV£h¥¢l)
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
85,500
106,500
121,750
162,000
146,250
dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”)
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
47,712
55,935
65,317
75,000
65,290
E¢¬PjgH G¬ul
vq‘gH
(«jV£)
60,020
SXGA_60
75,025
SXGA_75
85,024
SXGA_85
60,000
60_960 x 1280
85,002
85_960 x 1280
60,015
60_768 x 1360
59,790
60_768 x 1366
59,887
WXGA+_60
59,978
SXGA+_60
UXGA
60,000
59,954
60_1050 x 1680
30,240
35,000
66,667
57,280
49,722
74,546
80,000
60,241
75,020
100,00
68,68
75,06
148,5
67,5
60
15,400
74,038
59,950
–‘q‘gH mr¬
1024 x 1280
960 x 1280
768 x 1360
768 x 1366
900 x 1440
1050 x 1400
1200 x 1600
1050 x 1680
480 x 640
MAC13
«jV£67¬kU
624 x 832
MAC16
«jV£75¬kU
768 x 1024
MAC19
«jV£75¬kU
870 x 1152
MAC21
«jV£75¬kU
x 1920
60_1080 x 1920
60 ¬kU1080
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
«jV£
x 1920
WUXGA_60
60 ¬kU1200
(Q¢l‘gH G¢gŒj)
«jV£
‘¢¬¢…gg ml‘U¬lgH Jhj¢r‘jgH •
¬huf®H m¢ebe my¢w
ngî hfk¥
Fk¥
G…s• ngU•
Vh¨î mzfuj
Vh¨™H Gsgsj
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
65
Jh…wH‘lgH
L‘U¬l
L‘U¬l
L‘U¬l
mUhsgH ¬¬Vj
h¥¢l) m¢¨ŒkgH
(«jV£
ds•VgH ¬¬VjgH
(«jV£)
dŒt®H ¬¬VjgH
(«jV£ ‘g¢”)
27
59,94
15,73
27
59,94
31,47
27
50
15,63
27
74,52
74,52
74,52
74,52
74,52
74,52
148,5
148,5
50
50
60
24
30
50
60
50
60
31,25
37,5
45,00
27
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
–‘q‘gH mr¬
(1440)720
480 x
480 x 720
(1440)720
576 x
576 x 720
7 2 0 x 1280
7 2 0 x 1280
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
1080 x 1920
J¢r‘jgH
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
M¬‘¥gH Rzht ‘¢¬¢…gH‘ ‘¢¬¢…gH JBhO¬™ ¬ljulgH J¢r‘jgH
(«jV£ h¥¢l) dUV…gH GlhPgH ¬¬Vj
3,58
4,43
4,41 ‘• 4,25
3,58
3,58
4,43
4,43
(«jV£) ds•VgH ¬¬VjgH
60
50
50
60
50
60
60
(«jV£ ‘g¢”) dŒt®H ¬¬VjgH
‘¢¬¢…gH vq‘
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4.43
Jh…wH ‘lgH
66
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
L”PjgH VlH‘•
.LAN m”fa ƒ…kl ‘• L”PjgH ƒ…kl VfU VlH‘• GhsVî R¢V¨ KU QVugH «h§¥ dt L”PjgH K”l¢
Lh±kgH Jhfg¨jl
L”PjgH ƒ…kl
LAN
RJ45
TCP/IP
HDBaseT
RS-232C
CAT5e)RJ45
Dsub9
(Gqt• ‘•
œ‘¬«l Twk ’RS-232-C KlH«jl V¢Y GhwjH
9600
19200
Jf 8
´Ԣ B
Jf 1
´Ԣ B
G¢w‘jgH Gf”
GhwjBH vq‘
¬‘fgH G¬ul
«lVgH G‘¨
GehljgH WPt
Tr‘jgH Jf
Rt¬jghf L”Pj
T C P / I P GhwjH
80:WEB
33336:€(Telnet) €L”PjgH Vl•
41794:CrestronControl
843:Ab…gH L¬Ojsl m§¥H‘
ƒ…kl
L”PjgH Vl•
m±Pbl
."¬H¬ujsBH" mghP GbO K¢”ljgH
mrh¨gg mghP D• GbO K¢”ljgH
[xhlP™H]
g:POWER=OFF2ON
[¢VfjgH]
g:POWER=ON2OFF
67
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
(ASCII ¬‘”) Vl•
GET=PRODCODE<CR>
GET=PRODSN<CR>
POWER=ON<CR>
POWER=OFF<CR>
G¢yajgH
[1] «HV¨gH LsH
MAC KH‘kU
G¢yaj
mrh¨gH ThŒ¢î
/MxHVr
mfhj”
R
R
W
W
m…¢±‘gH
µjklgH
mrh¨gH
GET=POWER<CR>
mrh¨gH mghP
R
m±Pbl
(ASCII ¬‘”) Vl•
INPUT=DSUB<CR>
INPUT=HDMI1<CR>
INPUT=HDMI2<CR>
INPUT=HDBASET<CR>
INPUT=VIDEO<CR>
INPUT=S-VIDEO<CR>
GET=INPUT<CR>
GET=INPUTL<CR>
MUTE=ON<CR>
MUTE=OFF<CR>
GET=MUTE<CR>
RC=VOL_P<CR>
RC=VOL_M<CR>
GET=AVOL<CR>
IMAGE=PRESENTATION<CR>
IMAGE=STANDARD<CR>
IMAGE=SRGB<CR>
IMAGE=MOVIE<CR>
IMAGE=DICOM<CR>
IMAGE=USER_1<CR>
IMAGE=USER_2<CR>
GET=IMAGE<CR>
ASPECT=4:3<CR>
ASPECT=16:9<CR>
ASPECT=AUTO<CR>
ASPECT=TRUE<CR>
ASPECT=16:10<CR>
GET=ASPECT<CR>
G¢yajgH
Vj‘¢fl”gH
HDMI1/MHL
HDMI2
HDBaseT
‘¢¬¢…gH
M¬‘¥gH Rzht ‘¢¬¢…gH
dghPgH V¬wlgH
GO¬gH mlzhr
J‘wgH Ljh” G¢yaj
Ljh” G¢yaj ThŒ¢î
J‘wgH
J‘wgH Ljh” mghP
+ J‘wgH N‘jsl
- J‘wgH N‘jsl
J‘wgH N‘jsl mghP
dl¢¬ŒjgH QVugH
dsh¢r
sRGB
Lg¢…gH
DICOM
1 L¬OjslgH
2 L¬OjslgH
MV‘wgH vq‘
3:4 ch…jVBH ngî G‘¨gH
ch…jVBH ngî G‘¨gH
9:16
ch…jVBH ngî G‘¨gH
dzhŒgj
ch…jVBH ngî G‘¨gH
dŒ¢ŒP
ch…jVBH ngî G‘¨gH
10:16
ngî G‘¨gH mfsk mghP
ch…jVBH
/MxHVr
m…¢±‘gH
mfhj”
W
W
W
W
V¬wlgH ¬¢¬Pj
W
W
R
R
W
W
dt L”PjgH
R
J‘wgH
W
W
R
W
W
W
W
MV‘wgH vq‘
W
W
W
R
W
W
W
W
ngî G‘¨gH
ch…jVBH
W
R
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
68
m±Pbl
(ASCII ¬‘”) Vl•
G¢yajgH
IMAGEFLIP=NONE<CR>
IMAGEFLIP=REAR<CR>
IMAGEFLIP=CEILING<CR>
IMAGEFLIP=REAR_CEIL<CR>
m¢lhl®H mg‘h¨gH
m¢…gOgH mg‘h¨gH
dlhl®H TŒsgH
d…gOgH TŒsgH
H/V MV‘wgH S”U
mghPgH
G¢yaj dzhŒgj EP
ThŒ¢î dzhŒgj EP
mghPgH dzhŒgj EP
D¬hU x‘qgH vq‘
x‘qgH vq‘
Economic
(D¬hwjrH)
360 x‘qgH vq‘
ds•V‘
x‘qgH vq‘ mghP
V¬wl LH¬OjsH Jr‘
x‘qgH
mP‘VlgH mUVs
MVHVPgH m¥V¬ ƒO¶l
G¢yaj dghO
ThŒ¢î dghO
XHV…gH mghP
G¢yaj ¬¢l¥j
ThŒ¢î ¬¢l¥j
¬¢l¥jgH mghP
G¢yaj mlzhŒgH
ThŒ¢î mlzhŒgH
dzhŒgjgH Vj‘¢fl”gH
ngU•
G…s•
K¢l¢gH
Vhs¢gH
RtH‘l
Jhu…jVlgH vq‘
G¢yaj m¢ghugH
Jhu…jVlgH vq‘
ThŒ¢î m¢ghugH
Jhu…jVlgH vq‘ mghPgH
m¢ghugH
GET=IMAGEFLIP<CR>
QAS=ON<CR>
QAS=OFF<CR>
GET=QAS<CR>
LIGHT=NORMAL<CR>
LIGHT=ECO<CR>
LIGHT=360&Portrait<CR>
GET=LIGHT<CR>
GET=PJUSGT<CR>
GET=FAN_SPD<CR>
GET=TMPIN<CR>
BLANK=ON<CR>
BLANK=OFF<CR>
GET=BLANK<CR>
FREEZE=ON<CR>
FREEZE=OFF<CR>
GET=FREEZE<CR>
MENU=ON<CR>
MENU=OFF<CR>
RC=AUTOPC<CR>
RC=UP<CR>
RC=DOWN<CR>
RC=RIGHT<CR>
RC=LEFT<CR>
RC=OK<CR>
HIGHALT=ON<CR>
HIGHALT=OFF<CR>
GET=HIGHALT<CR>
69
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
/MxHVr
m…¢±‘gH
mfhj”
W
W
W MV‘wgH S”U
H/V
W
R
W
W
R
mfhj”
dzhŒgj EPf
mfhj”
mfhj”
L”PjgH
MxHVr
MxHVr
MxHVr
MxHVr
W
W
R
W
W
R
W
W
W
W
W
W
W
W
G¢yajgH
W
W
R
dghU ¢Vfj
mfh¥jsBH dt L”PjgH
Ghel
< BLANK=ON<CR>
> i:OK<CR>
< INVALID=ON<CR>
> e:0002
INVALID_COMMAND<CR>
< BLANK=INVALID<CR>
> e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
< ASPECT=ATUO<CR>
> e:1011
FUNCTION_NOT_AVAILABLE
<CR>
GET=BLANK<CR>
g:BLANK=ON<CR>
< GET=INVALID<CR>
> e:000A
INVALID_PARAMETER<CR>
mfh¥™H
mghPgH
i:OK<CR>
e:0002
INVALID_COMMAND
<CR>
e:000A
INVALID_PARAMETER
<CR>
e:1011
FUNCTION_NOT
_AVAILABLE<CR>
g:XXX=YYY<CR>
XXX=Command Name,
YYY=Parameter Name
e:000A
INVALID_PARAMETER
<CR>
mfhj”/MxHVr
mP¥hk m¢glU
W
B :dk‘khr V¢Y R¢skj
G”¢£ ‘• Vl• ¬¥‘¢
W
B :L‘U¬l V¢Y VwkU
Vl®H mlgul LU¬j
W
Vƒuj¢ V‘±Pl VwkU
dghPgH vq‘gH LH¬OjsH
W
mP¥hk m¢glU
R
B :L‘U¬l V¢Y VwkU
Vl®H mlgul LU¬j
R
.Vl®H GhsVî M¬hUî K¢uj¢‘ mg§lgH d§jkj T‘s ’K
¸ H‘e 5 K‘qY dt K¢ul Vl• xh§k™ <CR> mfh¥jsH QVugH «h§¥ R
ˆ gj L¬U GhP dt •
.TVP®H mghPg SsPj ¬¥‘¢ B ik¶f h‰lgU •
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
70
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
71
YT1-7536-000
QVugH «h§¥ dt L”PjgH
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising