Canon | PIXMA MG3051 | Getting Started Guide | Canon PIXMA MG3051 Quick start guide

Canon PIXMA MG3051 Quick start guide
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
2
‫العربية‬
Руководство по началу
работы 1
Посібник для початку
роботи 1
1 ‫دليل البدء‬
1
2
4
5
Movie
3
b
‫مقاطع فيديو تعليمية‬
2
6
4
3
Movie
7
4
RMC (Regulatory Model Code): K10446
RMC (Regulatory Model Code): K10447
Мигает
Блимає
‫يومض‬
1
4
a
b
a
Руководства
Посібники
‫أدلة االستخدام‬
CD-ROM (Windows)
2
Movie
1
Android
iOS
Movie
a
1
Android
b
Светится
Світиться
‫يضيء‬
Мигает
Блимає
‫يومض‬
3
b
iOS
5
6
Проверьте, выключен ли индикатор Аварийный сигнал (Alarm).
Перевірте, чи вимкнуто індикатор Попередження (Alarm).
.‫) مطفأ‬Alarm( ‫تحقق من أن المصباح تنبيه‬
c
Выкл.
Вимкнуто
‫مطفأ‬
d
QT6-1646-V01
XXXXXXXX
iOS
1
3
a
Обучающее видео
Навчальні відеоматеріали
Android
© CANON INC. 2016
PRINTED IN XXXXXXXX
5
*1
При использовании ОС Windows 10, Windows 8.1 или Windows 8
вставьте установочный компакт-диск, а затем следуйте указанной
ниже процедуре для запуска файла установки.
Выберите устройство, к которому нужно подключить принтер.
Виберіть пристрій, до якого потрібно підключити принтер.
.‫حدد الجهاز المراد توصيله بالطابعة‬
Компьютер и смартфон или планшет
Комп’ютер і смартфон або планшет
‫الجهاز اللوحي‬/‫الكمبيوتر والهاتف الذكي‬
a Нажмите
или
Проводник (File Explorer) на панели задач.
b Выберите элемент Этот ПК (This PC) или Компьютер (Computer)
слева в открывшемся окне.
c Дважды щелкните значок компакт-диска
справа в окне.
Когда отобразится содержимое компакт-диска, дважды щелкните файл
MSETUP4.EXE.
Компьютер
Комп’ютер
‫الكمبيوتر‬
Смартфон или планшет
Смартфон або планшет
‫الجهاز اللوحي‬/‫الهاتف الذكي‬
Якщо використовується ОС Windows 10, Windows 8.1 або
Windows 8, вставте компакт-диск із програмою встановлення
й дотримуйтесь описаної нижче процедури, щоб запустити файл
настроювання.
a Натисніть
або
Провідник (File Explorer) на панелі завдань.
b Виберіть пункт Цей ПК (This PC) або Комп’ютер (Computer) ліворуч
у вікні, що відкрилося.
c Двічі клацніть піктограму компакт-диска
праворуч у вікні.
Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі клацніть файл
MSETUP4.EXE.
Руководство по началу работы 2
Посібник для початку роботи 2
2 ‫دليل البدء‬
a
На вашем компьютере установлена система Windows или Mac OS?
На вашому комп’ютері встановлено ОС Windows чи Mac OS?
‫؟‬Mac OS ‫ أو‬Windows ‫هل الكمبيوتر الخاص بك بنظام‬
Да
Так
Нет
Ні
b
‫ال‬
Выкл.
Вимкнуто
‫نعم‬
Как вы подключаете принтер к компьютеру?
Як ви підключаєте принтер до комп’ютера?
‫كيف تقوم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر؟‬
‫ اتبع‬،Windows 8 ‫ أو‬Windows 8.1 ‫ أو‬Windows 10 ‫عند استخدام أنظمة التشغيل‬
.‫اإلجراء الموجود أدناه لتشغيل ملف اإلعداد بعد إدخال القرص المضغوط الخاص باإلعداد‬
.‫) في شريط المهام‬File Explorer( ‫مستكشف الملفات‬
‫أو‬
‫ انقر فوق‬a
.‫) في الجانب األيسر من اإلطار المفتوح‬Computer( ‫) أو الكمبيوتر‬This PC( ‫ حدد هذا الكمبيوتر‬b
‫ انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق‬c
.‫رمز القرص المضغوط الموجود في الجانب األيمن من اإلطار‬
.MSETUP4.EXE ‫ فانقر نقرً ا مزدوجً ا فوق‬،‫إذا ظهرت محتويات القرص المضغوط‬
Чтобы настроить принтер, перейдите на веб-сайт.
Перейдіть на веб-сайт, щоб настроїти принтер.
.‫تفضل بزيارة موقع الويب إلعداد الطابعة‬
Настройка
Настроювання
‫اإلعداد‬
‫مطفأ‬
a
c
Настройка
Настроювання
Ваш компьютер уже подключен к маршрутизатору беспроводной сети:
Ваш комп’ютер уже підключено до маршрутизатора безпроводової мережі:
‫طريقة االتصال‬
Метод соединения
Подключение к беспроводной локальной сети (Подключение через
маршрутизатор беспроводной сети)
Підключення до безпроводової локальної мережі (Підключіть
за допомогою маршрутизатора безпроводової мережі)
)‫ السلكية (االتصال عبر الموجه الالسلكي‬LAN ‫االتصال بشبكة‬
П р и отс у тст в и и мар шру т и затора беспроводной сети:
У р а з і в і дс у т н ост і ма р шру т изатора безпроводової мереж і:
: ‫في حالة عدم وجود موجه السلكي‬
Windows PC *1
b
Нажмите кнопку Загрузить (Download), чтобы загрузить файл настройки с веб-сайта.
Натисніть кнопку Завантажити (Download), щоб завантажити файл настроювання з веб-сайту.
.‫ لتنزيل ملف اإلعداد من موقع الويب‬Download ‫انقر فوق‬
c
Откройте загруженный файл и нажмите кнопку Начать настройку (Start Setup).
:‫تم با لفعل تو صيل جهاز ا لكمبيوتر ا لخاص بك با لموجه الالسلكي‬
Метод підключення
‫اإلعداد‬
Онлайн-руководство доступно на веб-сайте.
Онлайновий посібник доступний на веб-сайті.
.‫يمكن الوصول إلى الدليل على اإلنترنت من موقع الويب‬
Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.
Відкрийте завантажений файл і натисніть кнопку Запуск настроювання (Start Setup).
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
.)Start Setup( ‫ ثم انقر فوق بدء اإلعداد‬،‫افتح ملف التنزيل‬
.‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لالنتقال إلى اإلعداد‬
Windows PC
Если отображается этот экран, процедура настройки на компьютере завершена.
Необходимо выполнить процесс настройки подключения на каждом компьютере. При необходимости
настройки компьютера повторите действия, начиная с п. .
Якщо з’явився цей екран, настроювання комп’ютера завершено.
Метод соединения
‫طريقة االتصال‬
Метод підключення
Для кожного комп’ютера потрібно провести процедуру настроювання з’єднання. У разі необхідності
повторіть дії з настроювання комп’ютера, починаючи з п. .
.‫ يشير ذلك إلى اكتمال إعداد الكمبيوتر‬،‫في حالة ظهور هذه الشاشة‬
Подключение через USB
Підключення через USB
USB ‫اتصال‬
.‫إلعداد جهاز الكمبيوتر عند الحاجة‬
Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает:
Якщо індикатор Попередження (Alarm) блимає:
:‫) وامضًا‬Alarm( ‫إذا كان المصباح تنبيه‬
Подключение к беспроводной локальной сети (Прямое подключение)
Підключення до безпроводової локальної мережі (Безпосереднє підключення)
)‫ السلكية (االتصال المباشر‬LAN ‫االتصال بشبكة‬
Если используется режим «Прямое подключение», компьютер нельзя подключить к Интернету с помощью беспроводной сети.
Коли ввімкнуто режим «Безпосереднє підключення», неможливо підключити комп’ютер до Інтернету через безпроводову мережу.
.‫ال يمكنك توصيل جهاز الكمبيوتر باإلنترنت السلكيًا أثناء االتصال المباشر‬
‫ قم بالتكرار من‬.‫ستحتاج إلى إعداد االتصال لكل جهاز كمبيوتر‬
Чтобы продолжить процедуру подключения смартфона и планшета, см. Руководство по началу работы 2.
Щоб продовжити процедуру підключення смартфону та планшета, див. Посібник для початку роботи 2.
.2 ‫ راجع دليل البدء‬،‫في حالة المتابعة لتوصيل الهاتف الذكي والجهاز اللوحي‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising