Canon | PIXMA MG3650 | User manual | Canon PIXMA MG3650 User manual

Canon PIXMA MG3650 User manual
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ENGLISH
2
FRANÇAIS
‫العربية‬
1
Руководство по
началу работы 1
Посібник для
початку роботи 1
Getting Started 1
Démarrage 1
1 ‫دليل البدء‬
1
Сзади
Задня сторона
Back
Arrière
8
‫الواجهة الخلفية‬
5
(A)
Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) (A) мигает, см. раздел «Если
индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает:».
b
Якщо індикатор Попередження (Alarm) (A) блимає, див. «Якщо індикатор
Попередження (Alarm) блимає:».
If the Alarm lamp (A) is flashing, see "If the Alarm lamp is flashing:".
a
Si le voyant Alarme (Alarm) (A) clignote, voir « Si le voyant Alarme (Alarm) est
clignotant : ».
c
Снизу
Низ
Bottom
Bas
.":‫) يومض‬Alarm( ‫ فراجع "إذا كان المصباح تنبيه‬،‫) يومض‬A( )Alarm( ‫إذا كان المصباح تنبيه‬
‫الجزء السفلي‬
2
3
a
b
Обучающее видео
Навчальні відеоматеріали
Video Tutorials
Didacticiels vidéo
‫مقاطع فيديو تعليمية‬
3
b
4
a
‫أدلة االستخدام‬
3
7
© CANON INC. 2015
PRINTED IN XXXXXXXX
Мигает
Блимає
Flashing
Clignotant
(B)
a
Горит
Світиться
Lit
Allumé
‫يضيء‬
b
Сзади
Задня сторона
Back
Arrière
Индикатор Wi-Fi (B) горит или мигает.
Індикатор Wi-Fi (B) світиться або блимає.
4
XXXXXXXX
8
b
‫الواجهة الخلفية‬
QT6-0888-V01
a
5
6
Руководства
Посібники
Manuals
Manuels
7
‫يومض‬
1
CD-ROM (Windows)
1
2
RMC (Regulatory Model Code): K10425
6
The Wi-Fi lamp (B) is lit or flashing.
Le voyant Wi-Fi (B) est allumé ou clignotant.
.‫) يضيء أو يومض‬B( Wi-Fi ‫المصباح‬
4
5
1
1
Выкл.
Вимкнено
Off
Éteint
‫مطفأ‬
Мигает
Блимає
Flashing
Clignotant
Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) мигает:
Якщо індикатор Попередження (Alarm) блимає:
I f the A l a r m l a m p i s fl a s hi ng:
S i l e v oy a nt A l a r m e ( A l a r m ) e s t c l i gnota nt :
:‫ضا‬
ً ‫) و ا م‬A l a r m ( ‫إ ذ ا كا ن ا لمصبا ح تنبيه‬
‫يومض‬
4 раза
2
2
4 рази
4 times
4 fois
‫ مرات‬4
3
Порядок подключения принтера к компьютеру, смартфону или планшету
Підключення принтера до комп’ютера, смартфону або планшета
To connect the printer to a PC, smartphone or tablet
Pour connecter l'imprimante à un PC, un smartphone ou une tablette
‫لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي‬
Использование принтера без подключения к другим устройствам
Використання принтера без підключення інших пристроїв
Use the printer without connecting any other devices
Utiliser l'imprimante sans connecter aucun autre périphérique
‫استخدام الطابعة دون توصيل أية أجهزة أخرى‬
4
9 раз
9 разів
9 times
9 fois
a
b
5a
(C)
действия, приведенные в документе Руководство по началу работы 2, чтобы установить
a Выполните
соединения и программное обеспечение, а затем перейти к настройке принтера.
a
‫ مرات‬9
Щоб налагодити підключення та встановити програмне забезпечення, виконайте кроки, описані в документі
Посібник для початку роботи 2, потім продовжте настроювання принтера.
Follow the steps in the Getting Started 2 to make connections and install software, and then continue the printer setup.
Suivez les étapes du document Démarrage 2 pour procéder aux connexions et installer le logiciel, puis continuez la
configuration de l'imprimante.
.‫ ثم أكمل إعداد الطابعة‬،‫ إلجراء التوصيالت وتثبيت البرامج‬2 ‫اتبع الخطوات الموجودة في دليل البدء‬
Убедитесь, что картриджи FINE (FINE cartridges) установлены
правильно. См. .
Перевірте, чи правильно встановлено картриджі FINE (FINE
cartridges). Див. крок .
Check that the FINE cartridges are installed correctly. Refer to .
Vérifiez que les cartouches FINE sont installées correctement. Reportezvous à l'étape .
. ‫ راجع‬.‫) تم تركيبها بطريقة صحيحة‬FINE cartridges( ‫‏‬FINE ‫تحقق من أن خراطيش‬
Защитный материал не удален. Нажмите кнопку ВКЛ (ON), чтобы
- .
ВЫКЛЮЧИТЬ принтер, а затем повторите действия
Захисні матеріали не видалено. Натисніть кнопку УВІМК. (ON), щоб
- .
ВИМКНУТИ принтер, потім повторіть кроки
The protective materials are not removed. Press the ON button to turn OFF
- .
the printer, and then redo from
Les matériaux protecteurs ne sont pas retirés. Appuyez sur le bouton
MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension, puis recommencez
- .
à partir de l'étape
‫ ثم أعد إجراء الخطوات‬،‫) إليقاف تشغيل الطابعة‬ON( ‫ اضغط على الزر تشغيل‬.‫لم تتم إزالة المادة الواقية‬
. -
b
b
Печать с закрытым лотком приема бумаги (C) приводит
к ошибке.
Спроба виконати друк із закритим лотком виведення
паперу (C) призводить до помилки.
‫طريقة االتصال‬
Метод соединения
Метод підключення
Connection method
Méthode de connexion
Printing with the paper output tray (C) closed, causes an
error.
L'impression sans ouvrir le bac de sortie papier (C)
provoque une erreur.
.‫) إلى حدوث خطأ‬C( ‫تؤدي الطباعة دون فتح درج إخراج الورق‬
Беспроводная сеть
Безпроводова локальна мережа
Wireless LAN
Réseau sans fil
‫شبكة محلية السلكية‬
Если индикатор Wi-Fi горит, настройка принтера завершена.
Якщо індикатор Wi-Fi світиться, це означає, що настроювання принтера
завершено.
When the Wi-Fi lamp is lit, the printer setup is complete.
Lorsque le voyant Wi-Fi est allumé, la configuration de l'imprimante est
terminée.
.‫ يشير ذلك إلى اكتمال إعداد الطابعة‬،Wi-Fi ‫عندما يضيء المصباح‬
Онлайн-руководство доступно на веб-сайте.
Онлайновий посібник доступний на веб-сайті.
The Online Manual is accessible from the website.
Le Manuel en ligne est accessible à partir du site Web.
.‫يمكن الوصول إلى الدليل على اإلنترنت من موقع الويب‬
USB
Руководство по началу работы 2
Посібник для початку роботи 2
Getting Started 2
Démarrage 2
Windows PC
2 ‫دليل البدء‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising