Canon | PIXMA G1501 | Getting Started Guide | Canon PIXMA G1501 Quick start guide

Canon PIXMA G1501 Quick start guide
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
‫العربية‬
2
4
4
1
a
Руководство по началу
работы 1
Посібник для початку
роботи 1
Ξεκινώντας 1
1 ‫دليل البدء‬
1
6
b
3
a
Обучающее видео
Βίντεο με οδηγίες
Навчальні відеоматеріали
‫مقاطع فيديو تعليمية‬
b
7
5
2
3
1
8
3
Этот продукт требует осторожного обращения с чернилами. При заполнении
чернильных контейнеров чернила могут разбрызгаться. Если чернила попадут
на одежду или другие вещи, они могут не отстираться.
Під час використання цього продукту потрібно обережно поводитися
з чорнилом. Воно може розлитися з чорнильниць. Якщо чорнило потрапить
на одяг або речі, плями буде важко вивести.
Για αυτό το προϊόν απαιτείται προσεκτικός χειρισμός της μελάνης. Ενδέχεται να
πεταχτεί μελάνη όταν τα δοχεία μελάνης είναι γεμάτα. Εάν τα ρούχα σας ή κάποιο
αντικείμενο λερωθούν με μελάνη, μπορεί να μην καθαρίσουν.
6
‫ وإذا تلطخت‬.‫ قد يتناثر الحبر عندما تكون خزانات الحبر مملوءة بالحبر‬.‫يتطلب هذا المنتج التعامل مع الحبر بحرص‬
.‫ فقد يتعذر إزالته‬،‫مالبسك أو متعلقاتك بالحبر‬
RMC (Regulatory Model Code): K10432
2
1
b
b
a
b
a
5
a
1
Руководства
Посібники
Εγχειρίδια
‫أدلة االستخدام‬
Удалите ленту и упаковочные материалы с внешних поверхностей принтера.
Видаліть стрічку та пакувальні матеріали із зовнішньої частини принтера.
Αφαιρέστε την ταινία και τη συσκευασία από τον εκτυπωτή.
.‫قم بإزالة الشريط الالصق ومواد التغليف الخاصة بالطابعة‬
XXXXXXXX
© CANON INC. 2015
b
Вылейте все чернила в чернильный контейнер.
Залийте чорнило в чорнильницю.
Αδειάστε όλη την ποσότητα μελάνης στο δοχείο μελάνης.
.‫قم بصب الحبر كله في خزان الحبر‬
9
3
2
QT6-1078-V02
4
a
7
CD-ROM (Windows)
Повторяйте действия с
по , чтобы налить чернила
в соответствующие чернильные контейнеры справа
в соответствии с этикеткой.
Повторіть дії з
по , щоб налити чорнила
у відповідні чорнильниці праворуч відповідно
до етикетки.
Επαναλάβετε τα βήματα
έως
για να αδειάσετε όλη
την ποσότητα μελάνης στα αντίστοιχα δοχεία μελάνης στα
δεξιά σύμφωνα με την επισήμανση.
‫إلى‬
‫كرر الخطوات من‬
‫لسكب كل الحبر داخل خزانات الحبر ذات الصلة‬
.‫الموجودة على اليمين وف ًقا للملصق‬
PRINTED IN XXXXXXXX
10
5
3
1
4 Windows
Инициализируйте принтер.
Ініціалізуйте принтер.
Προετοιμάστε τον εκτυπωτή.
.‫قم بتهيئة الطابعة‬
a Удерживайте кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL),
2
Включите принтер и проверьте, изменилось ли мигание индикатора
ПИТАНИЕ (POWER) на двукратное мигание.
Увімкніть принтер і перевірте, чи змінилося блимання індикатора
ЖИВЛЕННЯ (POWER) на двократне блимання.
Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ΙΣΧΥΣ (POWER)
που πριν αναβόσβηνε τώρα αναβοσβήνει με διπλή ταχύτητα.
.‫) إلى الوميض المزدوج‬POWER( ‫ ثم تحقق من تغيّر وميض مصباح الطاقة‬،‫قم بتشغيل الطابعة‬
Удерживайте
Утримуйте
Κρατήστε πατημένο
‫اضغط مع االستمرار‬
4 φορές
‫ مرات‬4
5 раз
5 разів
5 φορές
Картриджи не установлены. См. действие
Не встановлено картриджі. Див.
Можно также загрузить бумагу формата Letter.
Вставте кілька аркушів звичайного паперу формату A4 стороною
для друку догори до зупинки.
Можна також завантажити папір формату Letter.
Εισαγάγετε φύλλα από απλό χαρτί A4 με την πλευρά εκτύπωσης
στραμμένη προς τα πάνω, μέχρι να σταματήσει.
Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε χαρτί μεγέθους Letter.
.‫ مع توجيه جانب الطباعة ألعلى حتى يتوقف‬A4 ‫قم بإدخال عدة ورقات من الورق العادي بحجم‬
Настройка
Настроювання
Ρύθμιση
‫إعداد‬
b Инициализация длится примерно 6 мин. Перейдите к действию
Загрузите файл настройки с веб-сайта.
Завантажте файл встановлення з веб-сайту.
Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου εγκατάστασης από τη διαδικτυακή τοποθεσία.
.‫قم بتنزيل ملف اإلعداد من موقع الويب‬
5
Следуйте инструкциям на экране для выполнения подключений и установки
программного обеспечения.
Для підключення та встановлення програмного забезпечення дотримуйтесь інструкцій,
що з’являтимуться на екрані.
Για τις συνδέσεις και την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
.‫اتبع اإلرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر إلجراء التوصيالت وتثبيت البرامج‬
3
4
b
a
.
Ініціалізація триває приблизно 6 хв. Перейдіть до дії .
Η προετοιμασία διαρκεί περίπου 6 λεπτά. Προχωρήστε στο .
. ‫ انتقل إلى‬.‫ دقائق تقريبًا‬6 ‫تستغرق التهيئة‬
Онлайн-руководство доступно на веб-сайте.
Онлайновий посібник доступний на веб-сайті.
Το Εγχειρίδιο Online διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία.
.‫يمكن الوصول إلى الدليل على اإلنترنت من موقع الويب‬
.
.
.
‫ راجع‬.‫لم يتم تركيب أي خراطيش‬
9 раз
Защитный материал не снят. Нажмите кнопку ВКЛ (ON), чтобы
- .
ВЫКЛЮЧИТЬ принтер, а затем повторите действия
9 разів
Захисні матеріали не видалено. Натисніть кнопку УВІМК. (ON), щоб
- .
ВИМКНУТИ принтер, потім повторіть кроки
9 φορές
Το προστατευτικό υλικό δεν έχει αφαιρεθεί. Πατήστε το κουμπί ON για να
απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επαναλάβετε από -
‫ مرات‬9
2
Вставьте несколько листов обычной бумаги A4 лицевой
стороной вверх до упора.
.
Δεν έχει εγκατασταθεί κανένα φυσσίγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα
‫ مرات‬5
b
Mac OS
Мигает
Блимає
Αναβοσβήνει
‫يومض‬
Убедитесь, что картриджи установлены правильно, а соединительные
кнопки нажаты. См. действие .
Перевірте, чи правильно встановлені картриджі і чи натиснуто кнопки
з’єднання. Див. .
Ελέγξτε εάν τα φυσίγγια έχουν εγκατασταθεί σωστά και τα κουμπιά αρμού
είναι πατημένα. Ανατρέξτε στην ενότητα .
. ‫ راجع‬.‫تحقق من تركيب الخراطيش بطريقة سليمة وأن أزرار التوصيل مضغوطة للداخل‬
a
.Letter ‫يمكن أيضًا تحميل ورق بحجم‬
Отпустите кнопку после
того, как мигнет индикатор
ПИТАНИЕ (POWER).
Відпустіть після того,
як заблимає індикатор
ЖИВЛЕННЯ (POWER).
Αφήστε το κουμπί όταν
αναβοσβήσει η λυχνία
ΙΣΧΥΣ (POWER).
‫حرر الزر بعد قيام مصباح الطاقة‬
.‫) بالوميض‬POWER(
Ес л и и нди к а то р А вар и й н ы й с и гн ал ( Alarm) мигает:
Якщо і н ди к а то р По п е р еджен н я (Alarm) блимає:
Εάν η λυ χν ί α Π ρο σοχή (A la rm) α ναβοσβήσει:
:‫ضا‬
ً ‫) وا م‬A larm ( ‫إذا كان المصبا ح تنبيه‬
1
Файл установки можно также загрузить с веб-сайта.
Файл встановлення можна також завантажити з веб-сайту.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου εγκατάστασης από τον ιστότοπο.
.‫يمكنك أيضًا تنزيل ملف اإلعداد من موقع الويب‬
Горит
Світиться
Είναι
αναμμένη
‫يضيء‬
Двукратное мигание
Двократне блимання
Ένδειξη που
αναβοσβήνει δύο φορές
‫وميض مزدوج‬
4 рази
Настройка
Настроювання
Ρύθμιση
‫إعداد‬
Мигает
Блимає
Αναβοσβήνει
‫يومض‬
Однократное мигание
Однократне блимання
Ένδειξη που
αναβοσβήνει μία φορά
‫وميض أحادي‬
4 раза
Используйте установочный компакт-диск для запуска файла установки.
Скористайтеся компакт-диском із програмою встановлення, щоб виконати файл встановлення.
Χρησιμοποιήστε το CD-ROM εγκατάστασης για την εκτέλεση του αρχείου εγκατάστασης.
.‫استخدم القرص المضغوط الخاص باإلعداد لتنفيذ ملف اإلعداد‬
пока индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не мигнет еще раз, затем сразу
отпустите кнопку.
Утримуйте кнопку ПРОДОВЖИТИ/СКАСУВАТИ (RESUME/CANCEL), доки
індикатор ЖИВЛЕННЯ (POWER) не блимне знову, а потім відпустіть її.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ (RESUME/
CANCEL) μέχρι η λυχνία ΙΣΧΥΣ (POWER) να αρχίσει πάλι να
αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.
‫) حتى يومض المصباح‬RESUME/CANCEL( ‫إلغاء‬/‫اضغط مع االستمرار على الزر استئناف‬
.‫ ثم حرر الزر‬،‫) مرة أخرى‬POWER( ‫الطاقة‬
Сзади
Задня сторона
Πίσω μέρος
‫الواجهة الخلفية‬
Загрузка бумаги
Завантаження паперу
Τοποθέτηση χαρτιού
‫تحميل الورق‬
.
‫ ثم أعد‬،‫) إليقاف تشغيل الطابعة‬ON( ‫ اضغط على الزر تشغيل‬.‫لم تتم إزالة المواد الواقية‬
‫إجراء الخطوات‬
. -
Windows PC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising